روزنامه صمت شماره 1240 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1240

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1240

روزنامه صمت شماره 1240

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1240‬پیاپی ‪2558‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫گرانی تا جایی که‬ ‫مردم تحمل کنند‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫برند‬ ‫امپراتور دیپلماسی اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫پلتفرمی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫بازگرداندن ارز صادراتی‬ ‫حیاتی است‬ ‫گفت و گو‬ ‫ترمز و دنده خارجی‬ ‫روی دوچرخه ایرانی‬ ‫گزارش روز‬ ‫تالش بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ادامه دارد‬ ‫مشوق های جدید برای صادرکنندگان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دستاوردهای بزرگ گروه‬ ‫صنعتی و پژوهشی زر در ‪ 4‬دهه‬ ‫فعالیت صنعتی‬ ‫طرح راه ابریش��م جدی��د با عنوان «یک کمربند و یک جاده»‪ ،‬یک طرح س��رمایه گذاری‬ ‫در زیربناهای اقتصادی بیش از ‪ ۶۰‬کش��ور جهان اس��ت و توسعه ‪ ۲‬مسیر تجاری «کمربند‬ ‫اقتصادی راه ابریش��م» و «راه ابریش��م دریایی» را دربرمی گیرد‪ .‬این طرح را چین در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) ارائه کرد و شامل ‪ ۲‬مسیر تجاری «کمربند اقتصادی‬ ‫راه ابریش��م» و «راه ابریش��م دریایی» می ش��ود‪« .‬کمربند اقتصادی راه ابریشم» در مسیر‬ ‫باس��تانی راه ابریش��م‪ ،‬چین را به وسیله اسیای مرکزی‪ ،‬روس��یه و خاورمیانه به اروپا و «راه‬ ‫ابریش��م دریایی»‪ ،‬چین را به وس��یله دریا به جنوب شرق اسیا و افریقا متصل می کند‪ .‬طرح‬ ‫یک کمربند و یک جاده چین انقدر وسیع است که بنا بر گفته انجمن جهانی مس با اجرای‬ ‫ان تقاضای جهانی برای مس ‪۲۲‬درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت برای حل چه‬ ‫مشکلی اختراع شده است؟‬ ‫راهکار کاهش‬ ‫تخریب معدنکاری‬ ‫اشتهای اژدهای زرد برای راه ابریشم‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫پرسش‪ :‬پیش بینی می کنید گرانی تا چه حد خواهد بود؟‬ ‫پاسخ‪ :‬یا سهمیه بندی یا افزایش نرخ؛ راه دیگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫ت��ا حدی که مردم بتوانند تحمل کنند قیمت ها افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اگر خودم با گوش هایم نش��نیده و با چش��م هایم ندیده بودم‪،‬‬ ‫باور نمی ک��ردم که ژنرال بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت و مدیر قدیمی‬ ‫این نظام‪ ،‬چنین جمله ای را به زبان رانده باشد و به صراحت باال‬ ‫رفتن نرخ نفت و بنزین و به طور حتم س��ایر اجناس و خدمات‬ ‫دولتی را تا حد تحمل مردم طراحی‪ ،‬پیش بینی و اعالم کند‪.‬‬ ‫در واقع این ژنرال دولت تدبیر و امید بدون هیچ رودربایستی‬ ‫می فرماین��د م��ا بای��د محصوالت نفت��ی را تا جای��ی که مردم‬ ‫تحم��ل می کنند گران کنیم و به ط��ور حتم پای عواقب ان هم‬ ‫می نش��ینیم‪ .‬به طبع کس��ی که ‪ 40‬س��ال در باالترین مناصب‬ ‫دولتی حضور داش��ته و بیش از ‪ 20‬سال در دولت های گوناگون‬ ‫وزیر بوده‪ ،‬بهتر از امثال من می داند که با گران شدن محصوالت‬ ‫نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل همه نیازهای روزمره مردم‪ ،‬از نان‬ ‫تا س��بزیجات‪ ،‬از بی ارزش ترین تا مهم تری��ن اجناس مرتبط با‬ ‫زندگی روزمره به س��مت گرانی حرکت خواهند کرد؛ وضعیتی‬ ‫که در همین ‪ 10‬ماه گذش��ته جامعه با ان روبه رو شده و تغییر‬ ‫نرخ ارز و ایجاد دالر مثال ‪ ۴۲۰۰‬تومانی همه محصوالت وارداتی‬ ‫تا نخودچی کشمش و علف دام و پشگل گاو و گوسفند را به حد‬ ‫انفجار گران کرد و کمر مردم را شکست و ارزش ثروت و سرمایه‬ ‫مردم را یک شبه به بیش از ‪ 75‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫تغییر نرخ دالر ‪3‬هزار تومانی به ‪12‬هزار تومان در س��اده ترین‬ ‫نگاه و با هر فرمولی که ازس��وی ابله ترین اقتصاددان ها سنجیده‬ ‫ش��ود یعنی اگ��ر اپارتمان و خانه ی��ک نفر در ن��وروز ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪100‬میلیون تومان ارزش داشت‪ ،‬س��رمایه اش با ارز بین المللی‬ ‫و دالر ‪۳‬ه��زار تومانی ح��دود ‪ ۳۳‬هزار دالر ب��وده و اگر همان‬ ‫اپارتمان در این مدت به ‪ 2‬برابر نرخ افزایش یافته و ‪100‬درصد‬ ‫گران ش��ده باشد‪ ،‬که در اغلب مناطق کش��ور این گونه نیست‪،‬‬ ‫یعنی س��رمایه او ‪200‬میلیون تومان ش��ده که با دالر ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومانی ارزش بین المللی این س��رمایه حدود ‪ ۱۶‬هزار دالر شده‬ ‫و ‪ 50‬درص��د کاهش س��رمایه برایش به وجود امده اس��ت‪ .‬این‬ ‫حداقل وضعیت کس��ی است که دارای یک اپارتمان بوده و اگر‬ ‫این س��رمایه کم یا زیاد‪ ،‬اندوخته ای در بانک برای اس��تفاده از‬ ‫س��ود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی برای گذران زندگی بوده باش��د‪ ،‬این‬ ‫ضرر سرمایه تا ‪ 80‬درصد در نوسان خواهد بود‪.‬‬ ‫حال از دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن باید پرس��ید شما برای‬ ‫گذران زندگی مردم چه فکری کرده اید؟‬ ‫اصال اقای زنگنه به عنوان یک دوست قدیمی به من بگویید‪،‬‬ ‫اخرین باری که تاکس��ی سوار ش��ده اید‪ ،‬چه سالی بوده است؟‬ ‫اخرین باری که با زن و بچه وارد یک مغازه ش��ده و یک کفش‬ ‫و پیراهن خریده اید‪ ،‬چه زمانی بوده است؟ ایا هرگز شده اجیل‬ ‫ایام نوروز را خودتان به ش��خصه خری��داری کنید؟ اقای زنگنه‬ ‫عزیز دل‪ ،‬معنی سوغات را می دانید؟ در طول سال های مدیریت‬ ‫خود‪ ،‬هیچ وقت به نانوایی رفته اید؟ خبر دارید یک نان سنگک‬ ‫کنجدی ‪3‬هزار تومان ش��ده است؟ هرگز کسی را به چلوکبابی‬ ‫دع��وت کرده اید؟ اصال خداوکیلی در این ‪ 40 ،30‬س��ال هرگز‬ ‫پول نقد در جیب داش��ته اید؟ رانندگ��ی کرده اید؟ یک بار پول‬ ‫بنزین داده اید؟ اصال می دانید در باک ماش��ین تان س��مت چپ‬ ‫است یا راست؟‬ ‫اقای مهندس زنگنه عزیز‪ ،‬ژنرال مقتدر دولت ها‪ ،‬ارادت من به‬ ‫ش��ما بی نهایت است‪ ،‬اما چه کنم که فاصله تفکرمان با یکدیگر‬ ‫هم بی نهایت ش��ده است‪ .‬من یکی از یادداشت هایم را در کتاب‬ ‫مدیریت کوتوله ها به ش��ما تقدیم کردم و در ابتدای این دولت‬ ‫هم از نوشتن یادداشت و هیچ تالشی برای اینکه جنابعالی رای‬ ‫بیاورید به عنوان یک روزنامه نگار کوچک دریغ نکردم و البته در‬ ‫این ‪ 6 ،5‬سال هم حتی یک بار موفق به دیدارتان نشدم‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��ما از روزی ک��ه خودتان درجه ژنرالی ت��ان را به رخ ما مردم‬ ‫کش��یدید‪ ،‬فاصله تان را از مردمی که به انها دل س��پرده بودید‬ ‫بیشتر و بیشتر کردید و یادتان رفت که پهلوان کرد هستید؛ تا‬ ‫جایی که امروز مقاب��ل دوربین لبخند می زنید و در بوق گرانی‬ ‫می دمید و با تمس��خر می فرمایید قیمت ها را تا جایی که مردم‬ ‫تحمل می کنند باید گران کرد‪.‬‬ ‫البت��ه ما باره��ا از صراحت لهجه اقای مهن��دس زنگنه لذت‬ ‫برده ایم و صداقت ش��ان را س��توده ایم‪ .‬اصال همین صداقت شان‬ ‫اس��ت که ما را کش��ته و م��رده خودش کرده و ه��ر بار دل مان‬ ‫می خواهد ایش��ان در همه کابینه ها حضور داش��ته باشند‪ .‬باور‬ ‫کنید این را به طنز نمی گویم که همین چند روز پیش فرمودند‬ ‫دولت دوس��ت و برادر عراق هم بدهی های خودش را نمی دهد‬ ‫و ما هر س��ال چند میلی��ون نفر زوار به این کش��ور می رویم و‬ ‫میلیون ه��ا دالر عوارض ورود می دهیم و به رونق اقتصادی انها‬ ‫کمک می کنیم‪ .‬دس��ت کم وزارت امور خارجه هماهنگ کند ما‬ ‫خودم��ان عوارض ورود به عراق را ب��ه وزارت نفت مان بدهیم تا‬ ‫کمی از بدهی عراقی ها به ما کم شود‪.‬‬ ‫اقای زنگنه افرین به شما که دست کم با صداقت تان‪ ،‬واقعیت‬ ‫را می گویید؛ این ما هستیم که متوجه نمی شویم‪.‬‬ ‫اقای زنگنه ‪ 40‬س��ال است که این نرخ نفت و بنزین (فوب)‬ ‫منطقه ای را چماق باالی سر ما ملت کرده اید؛ عیبی ندارد‪ ،‬این‬ ‫را ه��م باز گران تر و خیال ما و خودتان را راحت کنید‪ ،‬اما برای‬ ‫یک بار هم شده از حقوق و دستمزد کارگر و کارمند کشورهای‬ ‫ان ور اب و رابط��ه درام��د و هزینه انها و ثبات اقتصادی ش��ان‬ ‫هم برای مان تعریف کنید‪ .‬برای شما ژنرال های برخاسته از دل‬ ‫مردم و امروز دورافتاده از انها ارزوی موفقیت داریم‪.‬‬ ‫تاکید ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه بر استقالل و تمامیت ارضی سوریه‬ ‫نشس��ت س��ه جانبه رئیس��ان جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬روس��یه‬ ‫و ترکیه با هدف بررس��ی تحوالت س��وریه‪ ،‬عصر پنجش��نبه به وقت‬ ‫محلی در سوچی روسیه برگزار ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در نشست یک روزه سوچی روسیه که چهارمین‬ ‫نشست رئیسان جمهوری ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه با محوریت مبارزه‬ ‫مش��ترک با تروریس��م منطق��ه ای و بازگرداندن ارامش‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫اوارگان و برقراری ثبات سیاس��ی در س��وریه ب��ود‪ ،‬نتایج مذاکرات‬ ‫موس��وم به روند اس��تانه و اغاز فرایندهای سیاسی داخلی‪ ،‬تمامیت‬ ‫ارضی‪ ،‬حاکمیت اراده عمومی مردم س��وریه و همچنین همکاری در‬ ‫دوران بازس��ازی این کش��ور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫نهایت رئیس��ان جمهوری ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه با صدور بیانیه ای بر‬ ‫پایبندی مستحکم و مس��تمر خود به حاکمیت‪ ،‬استقالل‪ ،‬وحدت و‬ ‫تمامی��ت ارضی جمهوری عربی س��وریه و همچنین اهداف و اصول‬ ‫منش��ور ملل متحد تاکید کردند‪ .‬روحانی در پایان اجالس سه جانبه‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه با بیان اینکه معتقد هستیم امنیت کشورهای‬ ‫همس��ایه س��وریه از جمله ترکیه باید حفظ ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هدف‬ ‫مش��ترک ما مبارزه قاطع با تروریس��م و بازگش��ت ثبات و امنیت به‬ ‫س��وریه اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬در این جلس��ه بر لزوم مبارزه‬ ‫با تروریس��م در مناط��ق باقیمانده ازجمله ادلب تاکید ش��د و کامال‬ ‫مورد تواف��ق همه بود که کاهش تنش و حض��ور نیروهای ضامن در‬ ‫این منطقه موقت اس��ت و ادلب جزئی از کش��ور س��وریه است و باید‬ ‫پاکس��ازی شود و تروریست ها با هر نام و هر عنوانی‪ ،‬باید از این کشور‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬ما نبای��د به ظاهر ادعا کنیم که با‬ ‫تروریس��م مبارزه می کنیم و در باطن به انها کمک کنیم‪ .‬نگرانی دوم‬ ‫ما از امریکا این است که اگر هم به ظاهر نیروهایش را از سوریه خارج‬ ‫می کند‪ ،‬اطالعات ما می گوید امریکایی ها همچنان به روند مداخله در‬ ‫سوریه ادامه می دهند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه مهم نیست چند‬ ‫امریکایی در خاک سوریه حضور دارند بلکه مهم این است که بگذاریم‬ ‫مردم س��وریه خودشان برای اینده کشورشان تصمیم بگیرند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امریکایی ها باید باور کنند که کردها جزئی از سوریه هستند و سوریه‬ ‫دارای یک ملت‪ ،‬نه ‪ 2‬ملت است و تمامیت ارضی سوریه مورد احترام‬ ‫همگی ما اس��ت و در اجالس امروز بر تمامی��ت ارضی تاکید کردیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید به تمامیت ارضی سوریه‪ ،‬حقوق‬ ‫کردهای سوریه‪ ،‬نابودی تروریسم و امنیت ترکیه توجه کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دخالت های غیرقانونی از طرف رژیم صهیونیس��تی در س��وریه‬ ‫مایه نگرانی ملت این کش��ور و س��ایر ملت های منطقه است‪ .‬روحانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بس��یار خوشحال هستیم که سه کشور ضامن‪ ،‬همه تالش‬ ‫خ��ود را برای کاهش تنش و اینده باثبات س��وریه ادامه خواهند داد‬ ‫و همانط��ور که از ابت��دا معتقد بودیم‪ ،‬راه حل س��وریه در نهایت یک‬ ‫راه حل سیاس��ی است و نظامی نخواهد بود‪ .‬روحانی اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬مردم سوریه بعد از تحمل سال ها رنج و مشقت‪ ،‬اینده ای در صلح‬ ‫و ارامش داشته باش��ند‪ ،‬به همین دلیل جامعه بین المللی باید برای‬ ‫بازگشت س��ریع اوارگان و همچنین بازس��ازی سوریه تالش کنند‪.‬‬ ‫روحانی در پاسخ به پرسشی درباره اینده ادلب به ویژه شرق فرات در‬ ‫س��وریه باتوجه به مباحث مطرح شده در اجالس سوچی‪ ،‬گفت‪ :‬انچه‬ ‫نظر س��ه کشور و به اعتقاد من‪ ،‬نظر جامعه جهانی است‪ ،‬این است که‬ ‫کل س��رزمین س��وریه چه بخش ادلب و چه بخش شرق فرات‪ ،‬تحت‬ ‫حاکمیت دولت قانونی سوریه قرار بگیرد؛ بنابراین کل سوریه به ملت‬ ‫سوریه تعلق دارد و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه مورد تاکید‬ ‫همه ما است و هم در این اجالس و هم در اجالس های گذشته بر این‬ ‫مسئله تاکید کرده ایم‪.‬‬ ‫وداع با شهدای حادثه تروریستی زاهدان‬ ‫نهاد های مسئول موضوع را با جدیت دنبال کنند‬ ‫عوام��ل گروه��ک تروریس��تی موس��وم ب��ه‬ ‫جیش الع��دل چهارش��نبه ش��ب به ی��ک اتوبوس‬ ‫حام��ل مرزبانان نیروی زمینی س��پاه پاس��داران‬ ‫حمل��ه کردن��د‪ .‬در ای��ن حادث��ه تروریس��تی که‬ ‫به وس��یله یک وانت پ��ر از مواد منفج��ره در جاده‬ ‫خاش‪-‬زاهدان محدوده روس��تای چانعلی رخ داد‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬نفر از نیروهای س��پاه ش��هید ش��دند‪ .‬به گفته‬ ‫جانش��ین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهیدان مرزبان مدافع حریم امنیت ایران‬ ‫اس�لامی از لشکر ‪ ۱۴‬امام حس��ین (ع) و متعلق به‬ ‫‪ ۱۴‬ش��هر و شهرس��تان اس��تان اصفهان هستند‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬ایین وداع با‬ ‫شهدای سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در حادثه‬ ‫تروریس��تی سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬در ناحیه امام‬ ‫صادق (ع) سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در روز شنبه از ساعت ‪ 14:00‬ایین‬ ‫تش��ییع پیکر ش��هدا این حادثه از میدان بزرگمهر‬ ‫اصفهان تا گلستان شهدا برگزار خواهد شد‪ .‬پس از‬ ‫این ایین پیکر شهدایی که متعلق به شهرستان های‬ ‫دیگر اس��تان هستند به زادگاه شان یعنی شهرهای‬ ‫اران و بیدگل‪ ،‬کاشان‪ ،‬س��میرم‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬درچه‪،‬‬ ‫ش��هرضا‪ ،‬شاهین ش��هر‪ ،‬فالورجان‪ ،‬خمینی شهر‪،‬‬ ‫تی��ران و ک��رون‪ ،‬خور و بیابانک و چ��ادگان منتقل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر این جنایت‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای در‬ ‫پیامی ش��هادت جمعی از پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫در حادث��ه تروریس��تی سیستان وبلوچس��تان را‬ ‫تس��لیت گفتند و خطاب به نهاد های مسئول تاکید‬ ‫کردن��د با تمرکز بر این جنایت ک��ه ارتباط عامالن‬ ‫ان با س��ازمان های جاسوسی برخی کشورها مسلّم‬ ‫است‪ ،‬موضوع را با جدیت دنبال کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری نیز حمله س��بعانه به اتوبوس‬ ‫حام��ل نیروهای فداکار س��پاه پاس��داران انقالب‬ ‫اس�لامی در جاده خاش‪-‬زاه��دان را نمایش عمق‬ ‫اس��تیصال و درماندگی مزدوران جنایتکار و ایادی‬ ‫دش��منان ملت ایران دانست و تاکید کرد‪ :‬بی تردید‬ ‫امران و تم��ام عوامل این اقدام وقیحانه و ش��وم‪ ،‬با‬ ‫تالش و همت نیروه��ای پرتوان امنیتی و انتظامی‬ ‫کشور به زودی به سزای جنایت خود خواهند رسید‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری نیز‬ ‫در پیامی به مناس��بت حادثه تروریستی و شهادت‬ ‫جمع��ی از مرزبانان در جاده خاش‪-‬زاهدان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این حادثه خللی در اراده راس��خ ملت در دفاع‬ ‫از انقالب اس�لامی وارد نمی کند و عزم ملی را برای‬ ‫مب��ارزه بی امان با تروریس��م راس��خ تر از همیش��ه‬ ‫خواه��د کرد‪.‬همچنی��ن رئی��س مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی شهادت جمعی از نیروهای سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اس�لامی در حمل��ه تروریس��تی مزدوران‬ ‫تکفیری را تسلیت گفت و در پیامی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫عملیات تروریس��تی‪ ،‬همزمان با برگزاری اجالس‬ ‫ضد ایرانی در ورشو لهستان با هدایت دولت امریکا و‬ ‫رژیم صهیونیستی با هدف انتقام از حضور حماسی‬ ‫ملت قهرمان ایران در جشن چهلمین سال پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬اس��تمرار جنایت ها و‬ ‫دسیسه های خباثت امیز دشمنان ملت ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام سفیران و نمایندگان خارجی‬ ‫س��فیران‪ ،‬نمایندگان کش��ورها‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی و برخ��ی مقام ه��ای جه��ان از جمله‬ ‫ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د‪ ،‬جنبش‬ ‫مقاومت اس�لامی فلس��طین (حم��اس) و جنبش‬ ‫جهاد اس�لامی فلس��طین‪ ،‬عملیات تروریستی در‬ ‫سیستان وبلوچس��تان را محک��وم و ب��ا بازماندگان‬ ‫قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردند‪ .‬ش��ورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد حمله انتحاری در استان‬ ‫سیستان وبلوچستان را محکوم کرده و تروریسم را‬ ‫تهدیدی برای امنیت بین المللی دانس��ته است‪ .‬در‬ ‫بیانیه ش��ورای امنیت اورده ش��ده است‪« :‬هرگونه‬ ‫اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه‪ ،‬زمان‪ ،‬مکان و‬ ‫عامل ان‪ ،‬مجرمانه و غیرقابل توجیه است‪».‬‬ ‫س��فارت لیبی در تهران نیز با ارس��ال یادداشتی‬ ‫ضمن ابراز تاس��ف و تاثر از خبر حمله تروریستی در‬ ‫سیستان وبلوچس��تان که باعث شهادت و مجروح‬ ‫ش��دن بیش از ‪ ۴۰‬تن از نیروهای س��پاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی شد‪ ،‬از سوی دولت وفاق ملی و ملت‬ ‫لیبی مراتب همدردی و تس��لیت خود را به دولت و‬ ‫ملت ش��ریف ایران اعالم ک��رده و از خداوند متعال‬ ‫رحمت و مغفرت برای ش��هدا و ش��فای عاجل برای‬ ‫مجروحان مس��الت کرده اس��ت‪ .‬همچنین وزارت‬ ‫امور خارجه سوریه با محکومیت حمله تروریستی‬ ‫به نیروهای س��پاه پاس��داران در زاهدان تاکید کرد‬ ‫این جنایت گوی��ای ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین‬ ‫تروریسم تکفیری و اس��تکبار جهانی است‪ .‬وزارت‬ ‫امور خارجه لبنان نیز در بیانیه ای حمله تروریستی‬ ‫در سیستان وبلوچس��تان را محک��وم کرد و ضمن‬ ‫اعالم همدردی با خانواده های قربانیان‪ ،‬خواس��تار‬ ‫مشخص ش��دن عامالن این جنایت ها شد‪ .‬سفارت‬ ‫هلن��د در ته��ران نیز ضمن ابراز هم��دردی‪ ،‬حمله‬ ‫وحشتناک تروریس��تی در محور خاش‪-‬زاهدان را‬ ‫محکوم و تاکید کرد‪ :‬تروریس��م افسارگسیخته باید‬ ‫متوقف شود‪ .‬ما در کنار خانواده قربانیان هستیم‪.‬‬ ‫س��فارتخانه های س��وئد‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اتری��ش و ترکی��ه در ته��ران نی��ز در توییت هایی‬ ‫جداگانه حمله انتحاری در سیستان وبلوچستان را‬ ‫به شدت محکوم کردند‪ .‬حزب اهلل لبنان در بیانیه ای‬ ‫ضم��ن محکوم ک��ردن انفج��ار تروریس��تی علیه‬ ‫نیروهای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در استان‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬امریکا و رژیم صهیونیستی‬ ‫و همپیمان��ان منطق��ه ای انها را پش��ت این انفجار‬ ‫دانس��ت‪ .‬محمد فیص��ل‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه پاکستان نیز در واکنش به حمله تروریستی‬ ‫در ج��اده زاهدان‪-‬خ��اش‪ ،‬ای��ن اقدام را به ش��دت‬ ‫محکوم و ب��ا بازماندگان حادثه ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫کویت‪ ،‬قطر و لبنان در پیام هایی جداگانه با محکوم‬ ‫کردن این حادثه تروریس��تی‪ ،‬ش��هادت جمعی از‬ ‫مرزبانان را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫همچنین ب��زرگان و معتم��دان طوایف و قبایل‬ ‫نو بلوچس��تان ب��ا ص��دور اطالعیه ه��ای‬ ‫سیستا ‬ ‫جداگان��ه اقدام تروریس��تی مزدوران اس��تکبار را‬ ‫محک��وم و برای خان��واده محترم ش��هیدان صبر و‬ ‫ش��کیبایی و برای مجروحان حادثه ش��فای عاجل‬ ‫درخواست کردند‪.‬‬ ‫برند‪ ،‬امپراتور دیپلماسی اقتصادی است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت‬ ‫با مدیران برندهای برتر کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫مدی��ران برندهای برتر‪ ،‬جزو افتخارات کش��ور‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران این برندها بهترین جمع‬ ‫فکری برای توسعه صادرات هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در گردهمایی‬ ‫برترین های کش��ور که وزیر پیش��ین صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز در ان حضور داشت با اشاره‬ ‫به نکته کلیدی رش��د صنعتی گفت‪ :‬فناوری و‬ ‫صادرات دو بال ش��کوفایی صنعت هستند که‬ ‫باید ه��ر دو ب��ال را فعال نگه داریم تا س��قوط‬ ‫نکنی��م‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫ب��ه بازدیدهای اس��تانی خ��ود از کارخانه های‬ ‫تولیدی اف��زود‪ :‬وقتی توس��عه واحدهای برند‬ ‫برتر کش��ور را در اس��تان ها می بینیم به اینده‬ ‫صنعت امیدوار می ش��ویم‪ .‬رحمانی با تاکید بر‬ ‫اهمی��ت بخ��ش خصوصی در توس��عه متوازن‬ ‫صنعتی و خطرهای تحریم خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫از الزامات عب��ور از تحریم باور بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و ما این باور را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نهادینه می کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬بخش خصوصی را سربازان و سرداران‬ ‫جبهه جن��گ اقتصادی برش��مرد و خطاب به‬ ‫مدی��ران واحدهای تولیدی حاضر در نشس��ت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اولویت نخس��ت ما در کشور‬ ‫حفظ وضع موجود واحدهای صنعتی اس��ت و‬ ‫هر ک��س در هر جایگاهی به این امر مهم لطمه‬ ‫بزند از ما نیست‪ .‬رحمانی در ادامه سخنان مهم‬ ‫خود در جمع مدیران واحدهای صادرات محور‬ ‫اف��زود‪ :‬ما درصددیم از فرصت بازار ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همسایه برای افزایش صادرات استفاده کنیم و‬ ‫در این راستا در مذاکره با سفیران این کشورها‪،‬‬ ‫تس��هیل روابط تاجران با کشورهای همسایه را‬ ‫در برنام��ه داریم و ای��ن موضوع دغدغه جدی و‬ ‫مش��ترک م��ا و بخش خصوصی اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ای��ن زمینه به مذاکرات تازه خود با س��فیر قطر‬ ‫عکس روز‬ ‫فرودگاه اصفهان؛ همسر و فرزند در انتظار پیکر شهید‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬درباره تامین مایحتاج تدارک‬ ‫جام جهانی مذاکراتی با قطری ها داش��تیم که‬ ‫هیاتی تجاری برای پوش��ش این امر تجاری به‬ ‫این کش��ور اعزام می کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت افزود‪ :‬تصمیم داریم از وزیران پیشین‬ ‫که سال ها دارای تجربه هستند و افراد شاخص‬ ‫و ش��خصیت های ملی و بین المللی در راهبری‬ ‫پروژه های بزرگ بین المللی استفاده کنیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بخش خصوصی‪ ،‬فرصت افغانستان‬ ‫و ع��راق را جدی بگیرن��د و هرجا حضور دولت‬ ‫الزم شد ما این تس��هیل گری دوجانبه را برای‬ ‫تاجران انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شناسایی و رفع مشکل‬ ‫واحدهای تولیدی در استان ها‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫معاون اقتصادی وزیر کش��ور از دس��تور ویژه عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫برای شناس��ایی دقیق واحدهای تولیدی مشکل دار سطح کشور و اقدام‬ ‫الزم برای احصا و رفع مش��کالت انها با هدف حفظ و صیانت از اش��تغال‬ ‫و تولی��د فعل��ی و ارتقای انها خب��ر داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬بابک دین پرس��ت ب��ا اعالم این خبر گفت‪ :‬ای��ن اقدام در‬ ‫اس��تمرار فعالیت ه��ای حوزه اقتص��ادی وزارت کش��ور‪ ،‬به منظور رصد‬ ‫مستمر مشکالت بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی استان ها‪ ،‬رفع‬ ‫مهم ترین تنگناهای موجود و تقویت توان تولیدی انها انجام می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬فهرست واحدهای مشکل دار ‪ ۱۶‬استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراس��ان ش��مالی‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قم‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫مازن��دران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬هرمزگان و یزد‪ ،‬جمع بن��دی و برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که براس��اس قانون مس��ئولیت ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید را برعهده دارد‪ ،‬ارسال شد‪ .‬معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد‪:‬‬ ‫پیگیری الزم برای شناسایی واحدهای مشکل دار ‪ ۱۵‬استان دیگر نیز در‬ ‫دستور کار مشترک استانداری های باقیمانده و معاونت اقتصادی وزارت‬ ‫کش��ور قرار دارد‪ .‬دین پرست همچنین تصریح کرد‪ :‬این اقدام بسیار مهم‪،‬‬ ‫با برگزاری جلس��ه های ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و‬ ‫همچنین کارگروه های متناظر ان در س��طح استان های کشور‪ ،‬با حضور‬ ‫نمایندگان نهاد های اجرایی عضو‪ ،‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری با ارسال‬ ‫نام��ه ای به محض��ر رهبر معظم انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫بیانی��ه راهبردی ش��ان را به مناس��بت چهلمی��ن‬ ‫س��الروز پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬موجب زدوده‬ ‫ش��دن القائات دش��منان از چهره انقالب اسالمی‬ ‫دانس��ت و تاکید ک��رد دولت تحق��ق منویات ان‬ ‫حضرت را اولویت خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنامه گلوبال تایمز چین از نشس��ت‬ ‫ورش��و به عنوان «کنفرانس شکس��ت خورده» نام‬ ‫برد و افزود‪ :‬این نشس��ت درس عبرتی برای امریکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش س��ی تی وی نی��وز کانادا‪،‬‬ ‫مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در نشس��ت‬ ‫ضد ایرانی ورشو در راستای سیاست های خصمانه‬ ‫امری��کا علیه ایران مدعی ش��د ایران «نخس��تین‬ ‫تهدی��د خاورمیان��ه» و مقابل��ه ب��ا ان «راه حل»‬ ‫دستیابی به صلح در سراسر منطقه است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حمله‬ ‫انتحاری روز چهارش��نبه در سیستان وبلوچستان‬ ‫در صفحه شخصی خود نوشت‪ :‬ایا تصادفی است که‬ ‫در همان روزی که ایران هدف ترور قرار می گیرد‪،‬‬ ‫سیرک ورشو اغاز به کار می کند؟ به ویژه زمانی که‬ ‫دار ودسته همان تروریست ها در خیابان های ورشو‬ ‫برایش هورا می کش��ند و ب��ا بکارگیری ربات های‬ ‫توییتری‪ ،‬از ان حمایت می کنند؟‬ ‫ایرنا‪ -‬وزارت امور خارجه لهس��تان در واکنش‬ ‫به پیام توییتری محمدجواد ظریف و در فراری رو‬ ‫به جلو‪ ،‬نوش��ت‪ :‬لهستان تروریسم را در هر شکلی‬ ‫که باش��د‪ ،‬محکوم می کند‪ .‬صفح��ه توییتری این‬ ‫وزارتخان��ه در پیام خود اف��زود‪ :‬واکنش به حمله‬ ‫ج��اده خاش‪-‬زاهدان در ایران نی��ز از این موضوع‬ ‫مستثنا نیست؛ «نه» به خشونت است‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارجه لهس��تان در ادامه مدعی شد «امروز‪ ،‬هیچ‬ ‫تروریستی در ورشو حضور ندارد»‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه در‬ ‫پاس��خ ب��ه تویی��ت وزارت امور خارجه لهس��تان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬حمل��ه تروریس��تی در زاهدان چهره‬ ‫عریان تروریس��م و ش��اهدی دیگر بر اینکه ایران‬ ‫خود قربانی تروریس��م است‪ .‬عراقچی تصریح کرد‪:‬‬ ‫طراح��ان و حامی��ان ان هم اکن��ون در کنفرانس‬ ‫ورشو نشس��ته اند تا مثال با تروریسم در خاورمیانه‬ ‫مبارزه کنند! ایا جرات دارند همان جا تعهد دهند‬ ‫که حمایت از تروریسم را متوقف خواهند کرد؟‬ ‫ایرنا‪ -‬اعض��ای ش��ورای اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫س��ازمان ملل برخ�لاف مخالفت ه��ای امریکا با‬ ‫عضویت جمهوری اس�لامی ایران در کمیس��یون‬ ‫صلح س��ازی ملل متحد موافقت کردند‪ .‬در نشست‬ ‫روز پنجشنبه کمیسیون اقتصادی‪-‬اجتماعی ملل‬ ‫متحد (اکوس��وک) که در مقر این سازمان برگزار‬ ‫ش��د؛ جمهوری اس�لامی ایران با کس��ب ‪ ۳۵‬رای‬ ‫مثب��ت از مجموع ‪ ۴۶‬رای اخذ ش��ده‪ ،‬به عضویت‬ ‫کمیسیون صلح سازی ملل متحد درامد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به منظ��ور ش��رکت در پنجاه وپنجمی��ن‬ ‫کنفران��س امنیت��ی مونی��خ ب��ه الم��ان رف��ت‪.‬‬ ‫ظری��ف عالوه ب��ر س��خنرانی در ای��ن کنفرانس‬ ‫مه��م بین الملل��ی با مقام��ات و ش��خصیت های‬ ‫حاضر در این نشس��ت دی��دار و گفت وگو خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه با اش��اره به بیانیه پایانی کنفرانس ورش��و‪،‬‬ ‫ان را س��ند بی خاصیتی دانست که تنها از سوی دو‬ ‫کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هرگونه اعتبار‬ ‫و تصمیم است‪.‬‬ ‫امی�د م�ردم‪ -‬اظه��ارات وزی��ر خارجه‬ ‫لهس��تان حاکی از شکس��ت کنفرانس ورشو‬ ‫در دقایق پایانی است‪ .‬در کنفرانس مشترک‬ ‫وزیر خارجه امریکا و لهستان در ورشو‪ ،‬وزیر‬ ‫خارج��ه لهس��تان دو ب��ار گف��ت مانند همه‬ ‫کش��ورهای اروپایی از برجام حمایت می کند‬ ‫و از کانال مالی ایران و اروپا نیز تمجید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محسن محبی‪ ،‬نماینده دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در دیوان بین المللی دادگس��تری‬ ‫گف��ت الهه اعتراض امریکا به صالحیت این دیوان‬ ‫برای رس��یدگی به دعوی ای��ران را رد کرد و با این‬ ‫تصمیم این پرونده وارد مراحل رسیدگی ماهیتی‬ ‫می ش��ود ک��ه به احتمالی بس��یار زمانب��ر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬روز پنجش��نبه س��اعتی پس از انکه‬ ‫«مایک پن��س» معاون رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫در نشس��ت «ورش��و» به صراحت از اتحادیه اروپا‬ ‫به دلی��ل ت�لاش برای حف��ظ توافق هس��ته ای با‬ ‫ای��ران انتقاد ک��رد‪ ،‬دولت المان ب��ار دیگر تاکید‬ ‫ک��رد اتحادیه اروپ��ا مصمم به حفظ ای��ن توافق‬ ‫اس��ت‪ .‬نیلس انن‪ ،‬دس��تیار وزی��ر خارجه المان‬ ‫درب��اره تناق��ض میان عنوان و محتوای نشس��ت‬ ‫برگزارشده در ورش��و لهستان‪ ،‬در توییتی نوشت‪:‬‬ ‫«کنفرانس ورش��و قرار بود درب��اره صلح و امنیت‬ ‫منطقه خاورمیانه باش��د‪ ،‬اما در نهایت‪ ،‬عمده ان‬ ‫درباره ایران بود‪ ».‬وی افزود‪« :‬پاس��خ ما‪ ،‬بس��یار‬ ‫س��اده اس��ت‪ .‬اروپا به نحوی متح��د و محتاطانه‬ ‫گام برمی دارد‪ .‬ما روی فش��ار و گفت وگو حس��اب‬ ‫کرده ایم‪ .‬اروپا پای برجام می ایستد‪».‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫گرانی تا جایی که‬ ‫مردم تحمل کنند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫ترمز و دنده خارجی‬ ‫روی دوچرخه ایرانی‬ ‫خودرومحوری‬ ‫ِ‬ ‫ترمز بریده‬ ‫تمام شهرستان های‬ ‫استان فارس شهرک‬ ‫صنعتی دارد‬ ‫‹ ‹بقا در موج چهارم توسعه صنعتی‬ ‫در ای��ن کنفران��س ابوالفضل کیانی بختی��اری درباره‬ ‫نواوری در مدل های کسب وکار و ضرورت بقای شرکت ها‬ ‫در م��وج چه��ارم توس��عه صنعتی اظهار ک��رد‪ :‬تحوالت‬ ‫نظام های اقتصادی و کسب وکار در جهان دالیلی دارد از‬ ‫جمله حلول موج چهارم توسعه صنعتی‪ ،‬ورود همه جانبه‬ ‫فناوری های کلیدی موج چهارم توسعه صنعتی به دنیای‬ ‫کسب وکار و ظهور کسب وکارهای پلتفرمیک‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه ضم��ن بیان س��یر تکامل‬ ‫انقالب ه��ای صنعت��ی‪ ،‬درب��اره مبحث انق�لاب صنعتی‬ ‫چه��ارم اظهار کرد‪ :‬حضور ش��بکه های س��ایبر‪-‬فیزیک‪،‬‬ ‫فناوری زیس��تی‪ ،‬فناوری نانو و مواد پیشرفته‪ ،‬در انقالب‬ ‫ی نوینی را به همراه دارد و در‬ ‫صنعت��ی چه��ارم یکپارچگ ‬ ‫این شرایط شاهد درهم امیزی فناوری ها‪ ،‬ظهور مدل های‬ ‫کسب وکار دیجیتال‪ ،‬هوشمند سازی ها و‪ ...‬هستیم‪.‬‬ ‫وی با برش��مردن برخی از مولفه ها و فناوری های مورد‬ ‫توج��ه در انق�لاب صنعتی چهار م و ارائه ام��اری از بازار‬ ‫اینترنت اش��ی ا اظهار کرد‪ :‬با اتص��ال بیش از ‪ ۲۸‬میلیارد‬ ‫ش��ی ء در سال اینده میالد ی(‪ )۲۰۲۰‬به اینترنت‪ ،‬جهان‬ ‫ش��اهد شکل گرفتن بازاری ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد دالری از این‬ ‫طریق خواهد بود که با فرض یک درصد به عنوان س��هم‬ ‫ایران‪ ،‬می توان بازار بالقوه ‪ ۷۰‬میلیارد دالری برای کشور‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت ‬ ‫پیش بینی ه��ای معتبر‪ ،‬تا اف��ق ‪ ۱۴۰۳‬بازار ‪ ۴‬تا ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد دالری از طریق اینترنت اشی ا برای صنایع‪ ،‬شهرها‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه‪ ،‬فضای کسب وکار و ‪ ...‬شکل می گیرد که بازار‬ ‫بالقوه کشور با فرض یک در صد سهم‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ورود‬ ‫همه جانب��ه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات ب��ه دنیای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬حجم زیادی از داده های تولید شده را پدید‬ ‫اورده ک��ه تجزی��ه و تحلیل ان می توان��د به متخصصان‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون دو و نیم کوینتیلیون بایت داده در هر‬ ‫روز ایجاد می ش��ود که این رقم تا سال ‪ ۴ . ۶ ،۱۴۰۳‬برابر‬ ‫خواهد ش��د و جالب است بدانیم ‪ ۹۰‬درصد از داده ها در‬ ‫جهان در طول ‪ 2‬سال گذشته ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد‪ :‬انقالب‬ ‫چه��ارم صنعت��ی‪ ،‬در مجموع بر بازار کس��ب وکار‪ ۴ ،‬اثر‬ ‫بنیادین گذاشته است که عبارتند از‪ :‬تاثیر بر خواسته های‬ ‫خری��دار‪ ،‬تاثیر بر افزایش تولی��د کاال‪ ،‬تاثیرنواوری های‬ ‫مشترک و تاثیر برساختارهای سازمانی‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب وکارهای پلتفرمی‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه ضم��ن بررس��ی رویک��رد‬ ‫کس��ب وکار پلتفرمی اظه��ار کرد‪ :‬پلتفرم ها با تس��هیل‬ ‫تراکنش ه��ا ارزش ایج��اد می کنن�� د در حال��ی ک��ه‬ ‫کسب وکارهای خطی با تولید کاال یا خدمات‪ ،‬این کار را‬ ‫می کنند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬پلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد‬ ‫تراکنش‪ ،‬ارزش خلق می کنند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری سه جانبه‬ ‫بررسی ‪ ۵۰۰‬سهام برتر در بازار سهام نیویورک نشان می دهد که‬ ‫متوسط ضریب درامد کسب وکارهای پلتفرمی ‪ ۸.۹‬است‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫کس��ب وکارهای خطی‪ ،‬با توجه به مدل ش��ان به طور متوس��ط ضریب‬ ‫درامد ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬دارند‬ ‫وی ب��ا بیان س��اختار کس��ب وکار پلتفرمی ‪ ۴‬عملکرد‬ ‫اصل��ی ب��رای ان عنوان ک��رد که عبارتند از‪« :‬س��اختن‬ ‫مخاطب»‪« ،‬متصل کردن افراد»‪« ،‬فراهم کردن ابزارها و‬ ‫خدمات اصلی» و «وضع مقررات و استانداردها»‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی ب��ا رده بندی‬ ‫پلتفرم ه��ا به پلتفرم های «بازار خدم��ات»‪« ،‬بازار کاال»‪،‬‬ ‫«پرداخت»‪« ،‬سرمایه گذاری »‪« ،‬شبکه های اجتماعی»‪،‬‬ ‫«پلتفرم ه��ای ارتباط��ی»‪« ،‬توس��عه نرم افزاره��ا» و‬ ‫«پلتفرم ه��ای محتوایی» اظهار کرد‪ :‬پلتفرم ها اقتصاد را‬ ‫تسخیر کرده اند؛ ‪ ۳‬سال پیش‪ ۴ ،‬مورد از ‪ ۵‬برند ارزشمند‬ ‫دنی��ا و در ‪ ۲‬س��ال پیش ه��ر ‪ ۵‬برند برتر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫پلتفرمی بودند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ضمن مقایس��ه تولی��د ناخالص ملی‬ ‫کش��ورها و رتبه بن��دی ش��رکت های برت��ر جه��ان در‬ ‫فاصله ای ‪ ۱۰‬ساله خاطر نشان کرد‪ :‬تحلیلگران می گویند‬ ‫ش��رکت های نواورتر ش��رکت های پلتفرمی هس��تند و‬ ‫نظرس��نجی انجام ش��ده در اتحادیه اروپا نشان می دهد‬ ‫که ش��رکت های پلتفرمی بیش��تر تحقیق و توسعه انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن ارائ��ه ام��اری از موفقی��ت ش��رکت های‬ ‫پلتفرمی یاداور شد‪ :‬سرمایه گذارها برای پلتفرم ها ارزش‬ ‫ل هس��تند و بررس��ی ‪ ۵۰۰‬س��هام برتر در‬ ‫بیش��تری قائ ‬ ‫بازار س��هام نیویورک نش��ان می دهد که متوسط ضریب‬ ‫درام��د کس��ب وکارهای پلتفرمی ‪ ۸.۹‬اس��ت‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫کس��ب وکارهای خط��ی‪ ،‬ب��ا توجه به مدل ش��ان به طور‬ ‫متوس��ط ضریب درامد ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬دارند‪ .‬همچنین در اس��یا‬ ‫ک میلیارد دالر ارزش‬ ‫در بین ‪ ۳۶‬ش��رکتی که بیش از ی ‬ ‫دارند‪ ۳۱ ،‬پلتفرم وجود دارد که حدود ‪ ۸۶‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫در چین ‪ ۸۱‬درصد از این ش��رکت ها و در هند نیز از بین‬ ‫‪ ۹‬ش��رکت با ارزش‪ ۸ ،‬تای انها پلتفر م هس��تند‪ .‬با توجه ‬ ‫ب��ه روند کنونی‪ ،‬پیش بینی می ش��ود در ط��ول ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫سال اینده‪ ،‬بیشت ر شرکت های باارزش در سهام نیویورک‬ ‫پلتفرم ها خواهند بود‪ .‬پلتفرم هایی که چند میلیارد دالر‬ ‫ارزش دارند‪ ،‬در مقایس��ه با رقیبان خطی ش��ان دو برا بر‬ ‫س��رمایه ج��ذب کرده اند‪ .‬ای��ن رقم برای ش��رکت های‬ ‫پلتفرمی ‪ ۴۶‬میلیارد دالر و برای ش��رکت های خطی ‪۲۱‬‬ ‫میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷‬ضرورت برای پلتفرمی ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی ضمن تش��ریح‬ ‫اس��تراتژی های ایجاد کس��ب وکار پلتفرمیک ‪ ۷‬ضرورت‬ ‫ب��رای توجه جدی به کس��ب وکار پلتفرمی برش��مرد که‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫� حرکت اقتصاد جهانی به س��وی کس��ب وکارهای‬ ‫پلتفرمی است‪.‬‬ ‫� پلتفرم ه��ا موج��ب کاهش چش��مگیر هزینه های‬ ‫راه اندازی کسب وکار برای صاحبان مشاغل می شوند‪.‬‬ ‫� پلتفرم ها موجب س��هولت دسترسی و به هم رسانی‬ ‫کسب وکار بین تولید کننده و مصرف کننده می شوند‪.‬‬ ‫� پلتفرم ها باعث ایجاد بس��تر وسیع برای کسب وکار‬ ‫در مقیاس گسترده می شوند‪.‬‬ ‫� پلتفرم ها سبب فراهم سازی زمینه رشد فناوری به‬ ‫واسطه نیازهای اینده کسب وکارها می شوند‪.‬‬ ‫� پلتفرم ها مشاغل جدید را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫� پلتفرم ها موجب توسعه اشتغال وسیع برای نیروی‬ ‫کار ج��وان ب��ه واس��طه بهره گیری گس��ترده از فناوری‬ ‫ارتباطات و اطالعات می شوند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضمن نتیجه گی��ری از بحث اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ران مصارف تج��اری و کس��ب وکارهای اینترنتی‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر موارد مصرف کمتر اس��ت‪ .‬مدیران‬ ‫کسب وکار در هر زمینه ای که قصد شروع یک کسب وکار‬ ‫را دارند‪ ،‬ابتدا باید مدل پلتفرم ان را رسم کرده تا نخست‬ ‫محیط را بهتر و دقیق تر شناخته و دوم موفقیت بیشتری‬ ‫در بازار های محلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی کسب کنند‪ .‬با‬ ‫توجه به رفتار ایرانیان در بکارگیری اینترنت و شبکه های‬ ‫اجتماعی نیاز به تش��ویق کاربران به استفاده هدفمند از‬ ‫فناوری و اموزش ایجاد و توسعه کسب وکارهای پلتفرمی‬ ‫دانش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیب چند تجربه‬ ‫در ادام��ه ای��ن کنفرانس‪ ،‬قاس��م تقی زاده‪ ،‬جانش��ین‬ ‫وزیردف��اع گفت‪ :‬یکی از مهم ترین معیارها برای قضاوت‬ ‫مدیران موفق توجه انها به پیش��ران ها و شتاب دهنده ها‬ ‫است‪ .‬یکی از شیوه هایی که با استفاده ان می توان کشور‬ ‫تفاهمنامه همکاری س��ه جانبه میان سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬موسسه فرهنگی اکو و مرکز تحقیقات بیوشیمی‬ ‫و بیوفیزیک دانش��گاه تهران‪ ،‬با هدف تس��هیل و تقویت‬ ‫تعام�لات منطقه ای در حوزه توس��عه فرهنگ صنعتی و‬ ‫فناوری با توجه به نقش ان در رش��د اقتصادی و صنعتی‬ ‫کشورهای منطقه اکو امضا شد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی در جلسه امضای این تفاهمنامه‬ ‫س��ه جانبه اظهار کرد‪ :‬درب��اره موضوع این تفاهمنامه که‬ ‫هم��کاری در سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ری��زی و برگزاری‬ ‫مش��ترک همایش ه��ای بین المللی و ارائ��ه راهکارهای‬ ‫توس��عه فرهنگ صنعتی است‪ ،‬شورای فرهنگ صنعت و‬ ‫فناوری را در س��ازمان مدیریت صنعتی ایجاد کرده ایم و‬ ‫اماده برگزاری مش��ترک سمینار فرهنگ‪ ،‬علم و نواوری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت مقول��ه فرهنگ در حوزه های‬ ‫صنعت و فناوری خاطر نش��ان کرد‪ :‬در صنعت و فناوری‬ ‫ب��ه طور معمول از موضوع های فرهنگی غفلت می ش��ود‬ ‫در حالی که باید ذهن افراد را به گونه ای پرورش داد که‬ ‫این موضوع ها نقش پررنگی در صنعت و فناوری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه محمد مهدی مظاهری‪ ،‬رئیس موسسه‬ ‫فرهنگی اکو با اش��اره به برگزاری جلس��ه ش��ورای عالی‬ ‫سیاس��ت گذاری علم و فرهنگ از س��وی این موسس��ه‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این جلس��ه ها پیرام��ون همکارهای علمی‬ ‫و فرهنگ��ی‪ ،‬برگزاری جش��نواره های فرهنگ��ی و ادبی‪،‬‬ ‫معرف��ی و قدردانی از ش��خصیت های برجس��ته منطقه‪،‬‬ ‫اجرای پروژه های تحقیقاتی‪ ،‬با حضور سفیران و مقامات‬ ‫دیپلماتیک از کش��ورهای عضو و دیگر کش��ورها برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به زمینه های همکاری س��ه جانبه گفت‪:‬‬ ‫عالقه مندیم درباره برگزاری کارگاه ها و س��خنرانی های‬ ‫مش��ترک با موض��وع فرهنگ‪ ،‬علم و ن��واوری‪ ،‬همکاری‬ ‫خود را اغاز کنیم و از پیشنهاد سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫برای برگزاری مش��ترک س��مینار در این زمینه استقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫علی اکب��ر موس��وی موحدی‪ ،‬رئیس مرک��ز تحقیقات‬ ‫بیوش��یمی و بیوفیزیک دانش��گاه تهران ضمن تاکید بر‬ ‫لزوم عملیاتی ش��دن موضوع ه��ای تفاهمنامه همکاری‪،‬‬ ‫پیش��نهاد کرد که نمایندگان علمی‪ ،‬فرهنگی و صنعتی‬ ‫کش��ورهای عضو اکو در کارگاه ها و سمینارهای مشترک ‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬با امضای این تفاهمنامه‪،‬‬ ‫کار برای تعیین ش��اخص های علمی و فرهنگی میان ‪۳‬‬ ‫ط��رف اغ��از و الگوه��ای تعالی در ح��وزه فرهنگ و علم‬ ‫طراحی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫پلتفرم ها‬ ‫با تسهیل‬ ‫تراکنش ها‬ ‫ارزش ایجاد‬ ‫می کنند در‬ ‫حالی که‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫خطی با تولید کاال‬ ‫یا خدمات‪ ،‬این‬ ‫کار را می کنند‬ ‫حیدر مستخدمین حس��ینی‪ ،‬معاون وزارت‬ ‫اقتص��اد دولت اصالحات با اش��اره ب��ه ادامه‬ ‫ توزیع ناعادالنه یارانه های نقدی در دولت های‬ ‫یازده��م و دوازده��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬نباید یارانه‬ ‫ب��رای دهک های مختلف به صورت یکس��ان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬دول��ت در هر ماه حدود‬ ‫‪ ۳.۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان یاران��ه می دهد که‬ ‫ت اما گروه هایی که باید‬ ‫مبلغ کمی هم نیس�� ‬ ‫در این پرداخت یارانه تقویت ش��وند‪ ،‬تقویت‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان همچنی��ن به ایده پرداخت‬ ‫نقدی یارانه ها به جای پرداخت غیرمس��تقیم‬ ‫ان هم اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت می تواند‬ ‫ب��ه جای اینکه همه ای��ن یارانه ها را به عموم‬ ‫م��ردم پرداخت کند ان را به صورت نقدی به‬ ‫‪ ۳‬دهک پایین جامعه پرداخت کند تا هم یک‬ ‫نوع سیاست جبرانی را انجام داده باشد و هم‬ ‫بتواند از مابقی نقدینگی که به دس��ت می اید‬ ‫وظایف اساسی خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برخی فعالیت ها مانند ایجاد‬ ‫زیرساخت های ارتباطی‪ ،‬اموزش و درمان جزو‬ ‫وظای��ف ذاتی دولت هاس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫می تواند از محل حذف یارانه های غیرمستقیم‬ ‫مناب��ع کاف��ی را ب��رای س��رمایه گذاری در‬ ‫حوزه های��ی مانند درمان و اموزش ب ه دس��ت‬ ‫اورد و ب��ا برنامه ریزی روی این حوزه ها بعد از‬ ‫مدتی به پروژه های خود حتی افتخار هم کند‪.‬‬ ‫مستخدمین حسینی با بیان اینکه پرداخت‬ ‫نقدی یارانه ها به صورت عمومی کار اشتباهی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اعطای یارانه ب��ا مبلغ فعلی به‬ ‫دهک های خاص دیگ��ر کارایی ندارد‪ ،‬دولت‬ ‫باید سعی کند از طریق سیاست های جبرانی‬ ‫از مح��ل یارانه ها خط فق��ر را پایین تر اورد و‬ ‫به صورت هدفمند روی این مسئله کار کند‪.‬‬ ‫بر اساس پیش بینی دولت در الیحه بودجه‬ ‫س��ال اینده(‪ )۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۴۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی‬ ‫در نظر گرفته شده که در این حالت در هر ماه‬ ‫ح��دود ‪ ۷۷‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر می توانند‬ ‫یارانه دریافت کنند‪.‬‬ ‫بازسازی خودروهای‬ ‫کالسیک با داتیس خودرو‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫یکی از‬ ‫مهم ترین‬ ‫معیارها برای‬ ‫قضاوت مدیران‬ ‫موفق توجه انها‬ ‫به پیشران ها و‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫است‬ ‫خودروهای کالس��یک میراث ارزش��مندی‬ ‫از تاریخ هس��تند که به دالی��ل مختلف برای‬ ‫افراد ارزشمند بوده و بسیاری از عالقه مندان‪،‬‬ ‫خودروه��ای کالس��یک را جم��ع اوری و ب��ه‬ ‫اصط�لاح بازس��ازی ک��رده و از مش��اهده یا‬ ‫ران��دن این خودروها لذت می برند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از خودروهای کالس��یک خاص به دلیل تعداد‬ ‫مح��دود انها‪ ،‬با قیمت های ش��گفت اوری در‬ ‫جهان معامله می ش��وند و ارزش کلکس��یونی‬ ‫دارند‪ .‬شرکت داتیس خودرو با توجه به اهمیت‬ ‫نی��از این گروه از مش��تریان‪ ،‬طرح بازس��ازی‬ ‫خودروه��ای کالس��یک خود را اغ��از کرد تا‬ ‫خدمات تخصصی به این دس��ته از خودروها‬ ‫را به فعالیت های پیشین خود بیفزاید‪ .‬تمامی‬ ‫فعالیت های الزم از جمل ه حمل و جابه جایی‪،‬‬ ‫تهی��ه و تامی��ن قطع��ات‪ ،‬شاس��ی ت��ا رنگ‪،‬‬ ‫ت��و دوزی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬برق خ��ودرو و تعمیرات‬ ‫و تنظیم��ات موت��ور در تعمی��رگاه مرک��زی‬ ‫داتیس خ��ودرو در خدمت کالسیک س��واران‬ ‫اس��ت‪ .‬عالقه مندان ب��رای کس��ب اطالعات‬ ‫بیش��تر ب��ه وب س��ایت ش��رکت به نش��انی‬ ‫‪ www.datiskhodro.com‬مراجعه کنند‬ ‫یا با شماره ‪ ۰۲۱-۷۵۳۰۶‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت ایجاد و توسعه کسب وکارهای پلتفرمی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در روزهای گذشته عالوه بر‬ ‫برگ��زاری کنفران��س بین الملل��ی ن��واوری در مدیریت‬ ‫کس��ب وکار و اقتص��اد‪ ،‬تفاهمنامه ای با هدف تس��هیل‬ ‫و تقوی��ت تعامالت منطقه ای در حوزه توس��عه فرهنگ‬ ‫صنعتی و فناوری با توجه به نقش ان در رش��د اقتصادی‬ ‫و صنعتی کشورهای منطقه اکو امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫کنفرانس ن��واوری در‬ ‫مدیریت کس��ب وکار با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی و کارشناس��ان و‬ ‫متخصصان حوزه کس��ب وکار در س��اختمان شماره دوم‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعتی ب��ا حضور قاس��م تقی زاده‪،‬‬ ‫جانش��ین وزیر دفاع و اعضای انجمن تعالی کس��ب وکار‬ ‫ایران و دیگر فعاالن و کارشناسان اقتصاد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پرداخت یارانه با مبالغ‬ ‫فعلی دیگر کارایی ندارد‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد‬ ‫را از ش��رایط کنونی به شرایطی منطقی هدایت کرد این‬ ‫است که از تجربه دیگر کشورها در شرایط مشابه استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬می توان با ترکیب چند تجربه‬ ‫مش��کالت‪ ،‬به راه حلی برای عبور از این ش��رایط دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬بس��یاری از کشورها بحر ان های شغلی و اقتصادی‬ ‫داشته اند‪ .‬با مدل سازی انها می توانیم بیشترین شباهت را‬ ‫دریافته و از الگوهای استفاده شده‪ ،‬بهره بگیریم‪.‬‬ ‫جانش��ین وزیر دفاع توضیح داد‪ :‬در این زمینه انتخاب‬ ‫الگوها برای رفع مشکالت کنونی باید به گونه ای باشد که‬ ‫نواوری در انها س��هم قابل توجهی داشته باشد‪ .‬از جمله‬ ‫نیازهای کشور امروز نواوری است و در این زمینه نیاز به‬ ‫فعالیت های بیش��تری احساس می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫انتخاب مدل برای حل مش��کالت باید بر مبنای ظرفیت‬ ‫تقویت نواوری باش��د‪ .‬اگر مدلی وجود داش��ته باشد که‬ ‫ای��ن ظرفیت را افزایش دهد باید با اولویت بیش��تری به‬ ‫ان توجه شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت برای‬ ‫حل چه مشکلی‬ ‫اختراع شده‬ ‫است؟‬ ‫خبر‬ ‫هیچ خودرو سنگینی‬ ‫‪ ۵‬ستاره نگرفت‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‪،‬‬ ‫وضعیت کیفی خودروهای س��نگین تولیدی‬ ‫در دی امس��ال را اعالم کرد که براس��اس ان‬ ‫هیچ خودرویی موفق به کسب ‪ ۵‬ستاره کیفی‬ ‫نشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر این اساس در‬ ‫بخش مینی بوس؛ ون مسافربری وانا ‪ ۴‬ستاره‪،‬‬ ‫ایس��وزو سحر ‪ ۳‬س��تاره و مینی بوس ارین ‪۲‬‬ ‫ستاره از ‪ ۵‬ستاره کیفی را کسب کرده اند‪ .‬در‬ ‫بخش کامیونت؛ کامیونت ایسوزو‪،NMR ۸۵‬‬ ‫کامیون��ت ایس��وزو‪ NPR ۷۵K‬و هیون��دای‬ ‫‪ HD ۶۵‬س��ه س��تاره و کامیون��ت ‪FAW‬‬ ‫‪ TIGERV ۶‬دو ستاره را به خود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ .‬در کش��نده ها نیز کش��نده ولوو و‬ ‫اس��کانیا‪ ،‬دارای ‪ ۴‬س��تاره از‪ ۵‬س��تاره بوده و‬ ‫کشنده‪ ۳ ،FAW J ۶‬ستاره کیفی و کشنده‬ ‫کاوه ‪ ۲‬س��تاره از ‪ ۵‬س��تاره کیفی را به دست‬ ‫اورده ان��د‪ .‬همچنی��ن اتوب��وس بین ش��هری‬ ‫اس��کانیا ‪ ۴۲۱۲‬مارال ‪ ۳‬ستاره و کامیون بنز‬ ‫‪ ۲ ،WH‬س��تاره کیفی را در ای��ن ارزیابی به‬ ‫خود اختص��اص داده ان��د‪ .‬در م��دل ارزیابی‬ ‫کیفی��ت خودروهای داخل��ی این محصوالت‬ ‫بسته به کیفیت خود یک تا ‪ 5‬ستاره دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬یک س��تاره پایین ترین و پنج ستاره‬ ‫باالترین سطح کیفی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫با یکی از فعاالن بازار دوچرخه مطرح شد‬ ‫ترمز و دنده خارجی روی دوچرخه ایرانی‬ ‫حامد هدائی‬ ‫روانکاو فروش‬ ‫در پژوهش��ی که درباره تاریخ چندین ساله‬ ‫صنعت انجام ش��د‪ ،‬پژوهش��گران این پرسش‬ ‫را مط��رح کردن��د که دلیل تح��والت بنیادین‬ ‫در راس��تای پیش��رفت و توس��عه بلندم��دت‬ ‫چیس��ت؟ ش��رکت ها چگون��ه توانس��ته اند‬ ‫تس��لط بلندمدت ش��ان را بر بازار حفظ کنند؟‬ ‫پژوهش��گران دریافتند که دلی��ل این جایگاه‬ ‫و موفقی��ت‪ ،‬نواوری در س��طح عملیاتی نبوده‬ ‫است‪ ،‬محصوالت جدید هم به‪‎‬طور حتم محرک‬ ‫چنین موفقیتی نیستند‪ ،‬اساسا دلیل موفقیت‬ ‫این ش��رکت ها یک نواوری در زمینه فناوری یا‬ ‫محصول نبوده‪ ،‬مدل های کس��ب وکاری نوین و‬ ‫جدید نس��بت ب��ه کل صنعت هم نقش خاصی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬بلکه دلیل موفقیت این ش��رکت ها‬ ‫یک نوع نواوری مدیریتی اس��ت یعنی تحولی‬ ‫بنیادین در س��ازماندهی و تحرک بخش��ی به‬ ‫قابلیت ه��ای نیروی انس��انی‪ .‬به‪‎‬عن��وان مثال‪،‬‬ ‫شرکتی هندی در این زمینه تالش‏های زیادی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت یکی از س��ریع ترین‬ ‫رش��د ها را در می��ان ش��رکت های ای‪‎‬تی دارد‪.‬‬ ‫مدل مدیریتی این ش��رکت بر پایه مس��ئولیت‬ ‫معکوس استوار است‪ .‬در این شرکت کارمندان‬ ‫رئی��س خ��ود را ارزیابی می کنن��د و نتایج این‬ ‫ارزیابی ها به‪‎‬طور برخط منتش��ر می شود‪ .‬وقتی‬ ‫نوبت بروزرس��انی و مرور استراتژی‪‎‬ها می رسد‪،‬‬ ‫انه��ا‪ ،‬انچ��ه را به اصطالح رازهای اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت نامیده می ش��ود‪ ،‬در اختی��ار ‪ ۸‬هزار‬ ‫کارمن��د خود قرار می دهند و همه این افراد به‬ ‫ساختن استراتژی های شرکت کمک می کنند‬ ‫و این یعنی مس��ئولیت پذیری معکوس‪ .‬در این‬ ‫شرکت اگر شما به‪‎‬عنوان کارمندی جزء مخالف‬ ‫تصمیم رئیس خود باش��ید ی��ا به‪‎‬طور کلی اگر‬ ‫از هر دپارتمان داخلی ش��رکت شکایتی داشته‬ ‫باشید‪ ،‬می توانید یادداشتی درباره ان بنویسید‬ ‫و ش��کایت خ��ود را مط��رح کنی��د‪ .‬البته این‬ ‫یادداش��ت ها هم در تمام سازمان قابل مشاهده‬ ‫خواه��د بود و تا زمانی ک��ه کارمند تایید نکند‬ ‫که مدیر باالدس��تی او راه حلی برای مش��کل او‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬این موضوع پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫این یعنی مس��ئولیت پذیری معکوس‪ .‬انچه در‬ ‫ای��ن میان بیش از هر موضوع��ی اهمیت دارد‬ ‫این اس��ت که انه��ا معتقدند ارزش در برقراری‬ ‫رابطه میان کارمند و مش��تری شکل می گیرد‬ ‫و مدی��ران بای��د عالوه بر ترغیب ب��ه نواوری و‬ ‫اختراع‪ ،‬ب��ه صراحت به کارمندان خود بگویند‬ ‫که ش��ما از مدیران خود مهم تر هس��تید‪ .‬شعار‬ ‫این ش��رکت ‪ HCL Technologies‬است‬ ‫یعنی کارمندان نخس��ت‪ ،‬مشتریان دوم‪ .‬چند‬ ‫ش��رکت را می شناس��ید که چنی��ن رویکردی‬ ‫دارند‪ .‬پس نخست‪ :‬باید اشتیاق داشته باشید‪،‬‬ ‫در ادامه باید خالف جهت اب شنا کنید و سوم‬ ‫اینکه باید از انچه در حاشیه است‪ ،‬بیاموزید‪.‬‬ ‫ن��واوری در مدیری��ت مانن��د ه��ر نواوری‬ ‫دیگری از متن ش��روع نمی شود‪ ،‬بلکه سرمنشا‬ ‫ان‪ ،‬حاش��یه است‪ .‬به این پرسش بنیادین فکر‬ ‫کنید‪ ،‬مدیریت برای حل چه مش��کلی اختراع‬ ‫شده است؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمحمدحسین نقیب السادات‬ ‫صادرات انواع‬ ‫سه چرخه‬ ‫و مدل های‬ ‫بچگانه تولید‬ ‫کشورمان‪ ،‬بازار‬ ‫مصرف خوبی در‬ ‫کشور های منطقه‬ ‫ایجاد کرده است‬ ‫صنع��ت دوچرخه یکی از صنای��ع قدیمی جهان و‬ ‫پیش��ینه ان حتی بیش از صنعت خودرو است‪ .‬ایران‬ ‫نیز از خیلی پیش‪‎‬ترها تولی��د دوچرخه را اغاز کرده‬ ‫و در این زمینه چند کارخانه مطرح در کش��ور ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬به گفته کارشناسان در چند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تحت تاثیر تحریم ها این صنعت نیز‬ ‫دچار مش��کالت زیادی ش��ده اس��ت‪ .‬موانع و مسائل‬ ‫گوناگون ب��رای تامین و تهیه مواد اولیه‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫ش��ده تولیدات داخلی را افزایش داده و در این میان‬ ‫نوسان‪‎‬های ارزی نیز مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫اگرچه واردات دوچرخه به کش��ور ممنوع است اما‬ ‫واردات قطعات ان ممنوع نیس��ت و مونتاژ دوچرخه‬ ‫در ای��ران رون��ق دارد و حتی عنوان می ش��ود حدود‬ ‫‪95‬درصد دوچرخه هایی عرضه ش��ده در بازار به این‬ ‫شکل تولید می شوند‪.‬‬ ‫در ادامه‬ ‫گفت وگویی با سیدمحمدحس��ین‬ ‫نقیب الس��ادات‪ ،‬یکی از فعاالن بازار موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه درباره وضعیت تولید این وسیله نقلیه پاک‬ ‫در کشور انجام داد که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تولید دوچرخه و داخلی سازی قطعات از چه‬ ‫زمانی به‪‎‬طور جدی در کشور اغاز شد؟‬ ‫مقول��ه تولید دوچرخه یکی از اهداف و برنامه هایی‬ ‫اس��ت که مدت ها فکر فعاالن صن��ف دوچرخه را به‬ ‫خود مش��غول کرده بود و در نهای��ت اواخر دهه ‪۶۰‬‬ ‫و اوای��ل دهه ‪ ۷۰‬خورش��یدی این مهم در کش��ور از‬ ‫س��وی تعدادی از صنعتگران و بازرگانان خوش ذوق‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫در رون��د تولید دوچرخه در جه��ان‪ ،‬پس از عرضه‬ ‫نخس��تین نس��ل از دوچرخه ها یعن��ی دوچرخه های‬ ‫تک‪‎‬سرعته شهری و مسابقه ای‪ ،‬نسل جدید دوچرخه‬ ‫با عنوان کوهس��تان در اندازه ه��ای گوناگون به بازار‬ ‫مصرف عرضه شد‪.‬‬ ‫پس از اس��تقبال از دوچرخه های طرح کوهستان و‬ ‫رواج مص��رف این محصول در کش��ور‪ ،‬افراد زیادی با‬ ‫برندهای معروف و غیرمعروف به منظور ارائه خدمات‬ ‫به مصرف کننده ها و کس��ب س��همی از بازار مصرف‬ ‫و عرض��ه محصوالت جدید جهانی ش��روع به واردات‬ ‫این وس��یله تفریحی‪-‬ورزش��ی کردن��د‪ .‬در کنار این‬ ‫افراد‪ ،‬چند ش��رکت داخلی با توجه نیاز بازار مصرف‪،‬‬ ‫ن��و ب��ودن ای��ده تولی��د دوچرخ��ه و عالقه مندی به‬ ‫فعالیت های تولیدی‪ ،‬اقدام به طراحی‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫این محصوالت در کشور کردند‪.‬‬ ‫€ €بیش�تر چه ن�وع دوچرخه های�ی در داخل‬ ‫مونتاژ شدند؟‬ ‫به طور معمول‪ ،‬دوچرخه های عرضه ش��ده در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬ب��رای اف��راد بزرگس��ال در اندازه ه��ای ‪ ۲۶‬اینچ‬ ‫(‪۶۶.۰۴‬س��انتی متر)‪ ،‬برای افراد با قد های متوسط و‬ ‫بانوان با اندازه ‪ )۶۰.۹۶( ۲۴‬و کودکان و خردس��االن‬ ‫ب��ا اندازه ‪ ۱۶‬تا ‪ ۴۰.۶۴( ۲۰‬تا ‪ )۵۰.۸‬و ‪)۳۰.۴۸( ۱۲‬‬ ‫تولید می شد و این طیف تا امروز با افزایش سه اندازه‬ ‫‪۲۹ ،۲۸ ،۲۷‬اینچ(‪۷۳.۶۶ ،۷۱.۱۲ ،۶۸.۵۸‬سانتی متر)‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫€ €در حال حاض�ر‪ ،‬وضعیت تولید دوچرخه در‬ ‫کشور چگونه است و چند کارخانه در تولید این‬ ‫محصول فعالیت دارند؟‬ ‫درحال حاضر با توجه به مشکالت عدیده و شرایط‬ ‫اقتصادی کشور و مقوله تولید‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬شرکت‬ ‫در زمینه تولید و س��اخت انواع دوچرخه و سه چرخه‬ ‫در ایران مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی از ش��رکت ها بخش ه��ای گوناگون‬ ‫دوچرخ��ه را در قال��ب لوازم و قطع��ه وارد کرده و با‬ ‫تعدادی از لوازم تولی��دی داخلی‪ ،‬محصول را به طور‬ ‫کام��ل مونتاژ می کنند که اگر ای��ن مجموعه ها را به‬ ‫امار قبلی اضافه کنیم‪ ،‬تعداد شرکت هایی که در این‬ ‫زمینه فعالیت دارند‪ ،‬بیشتر می شود‪.‬‬ ‫€ €در ش�کل کالن‪ ،‬چن�د درصد قطع�ات این‬ ‫وسیله نقلیه پاک در داخل تولید می شود؟‬ ‫درحال حاضر امکان ساخت و تولید انواع تنه (فریم‬ ‫تاکنون بیش��ترین وسیله نقلیه مورد اس��تفاده در جهان متعلق به‬ ‫ه است و هنوز هم بسیاری از مردم تمایل به‬ ‫انواع گوناگون دوچرخ ‬ ‫اس��تفاده از ان دارند‪ .‬دوچرخه یک وسیله حمل ونقل برای تورهای‬ ‫تفریحی و همچنین تمرینی و نسبت به سایر وسایل نقلیه‪ ،‬ارزان تر‬ ‫است‬ ‫دوچرخ��ه) در اندازه های گوناگ��ون از جنس اهن و‬ ‫الومینیوم فراهم است و برخی تولید کنندگان داخلی‬ ‫از ای��ن محص��والت برای دوچرخه های عرضه ش��ده‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬برخی هم از قطع��ات یدکی این‬ ‫محصوالت استفاده می کنند‪.‬‬ ‫قس��مت های دیگ��ری از دوچرخه هم که ش��امل‬ ‫فناوری پیش��رفته خاصی نیس��ت‪ ،‬در کش��ور تولید‬ ‫می شود که این قطعات شامل انوع لوله فرمان‪ ،‬پدال‪،‬‬ ‫پنج��ه رکاب‪ ،‬زین‪ ،‬لوله زین‪ ،‬کتی های ترمز س��اده‪،‬‬ ‫انواع طوقه‪ ،‬انواع الس��تیک‪ ،‬ترک بند‪ ،‬س��بد و پشتی‬ ‫صندلی می شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز قس��مت دنده دوچرخ��ه و همین‬ ‫طور ترمز دیسکی ان‪ ،‬به طور کامل در کشور ساخته‬ ‫نمی شود و این قسمت های دوچرخه از جمله قطعات‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫€ €بیش�تر فعالی�ت تولیدکنن�دگان داخل�ی‬ ‫دوچرخه برای چه رده سنی است؟‬ ‫به طور معمول بیش��ترین میزان تولید و اس��تفاده‬ ‫مربوط به رده های س��نی خردس��ال و کودکان است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه کودکان به لحاظ جس��مانی رش��د‬ ‫س��ریع تری دارن��د‪ ،‬همین ط��ور دق��ت در نگهداری‬ ‫از دوچرخه های ش��ان بس��یار پایین تر اس��ت و اینکه‬ ‫گاه محصوالت کودکان ظرافت بیش��تری نس��بت به‬ ‫محصوالت بزرگس��االن دارد‪ ،‬از این رو‪ ،‬دوچرخه های‬ ‫مورد اس��تفاده انها زودتر از دوچرخه‪‎‬های بزرگساالن‬ ‫مستهلک می ش��ود و نیاز به جایگزین دارد؛ بنابراین‬ ‫س��هم تولید این رده س��نی باالتر اس��ت و در کشور‬ ‫هم چن��د کارخانه در زمینه طراح��ی و تولید کامل‬ ‫محصول در اندازه ‪۱۲‬اینچ(‪۳۰.۴۸‬سانتی متر) یا تولید‬ ‫بخش��ی از محصول و همین طور تولید سه چرخه در‬ ‫انواع گوناگون مش��غول به فعالیت هس��تند‪ .‬البته در‬ ‫کنار تولیدات داخلی‪ ،‬بازرگانان نیز سهم قابل توجهی‬ ‫از دوچرخه ه��ای ای��ن رده س��نی را ب��ا کیفیت های‬ ‫گوناگون و تنوع بسیار وارد می کنند‪.‬‬ ‫€ €بهترین سازندگان دوچرخه چه کشورهایی‬ ‫هس�تند و تولید خاص انها چیس�ت؟ (برقی و‬ ‫تنوع در انواع دوچرخه)‬ ‫تاکنون بیش��ترین وس��یله نقلیه مورد استفاده در‬ ‫جه��ان متعلق به انواع گوناگون دوچرخه ها اس��ت و‬ ‫هنوز هم بس��یاری از مردم تمایل به اس��تفاده از ان‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات درب��اره مصوبات‬ ‫هیات وزی��ران ب��رای ترخی��ص خودروهای موج��ود در گمرک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مصوبات برای واردات جدید خودروها نیس��ت و فقط‬ ‫خودروه��ای موجود در گم��رک که دارای قبض انب��ار تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۵.۱۶‬هستند را شامل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سیدمهدی نیازی درباره مصوبات هیات وزیران‬ ‫ب��رای ترخی��ص خودروه��ای موج��ود در گم��رک اظهارکرد‪:‬‬ ‫مصوبه ترخی��ص این خودروها از س��وی هیات وزیران در تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶‬ابالغ ش��د‪ .‬این مصوبه در تاری��خ ‪۱۳۹۷.۱۰.۲۷‬‬ ‫اص�لاح ش��د و در ای��ن اصالحی��ه تاری��خ قب��ض انباره��ا ب��ه‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶‬تغیی��ر کرد‪ .‬در بند‪ ۷‬مصوب��ه هیات وزیران‪ ،‬ابالغ‬ ‫این مصوب��ه به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار‪ ،‬بخش��نامه‬ ‫در تاری��خ ‪ ۱۳۹۷.۱۱.۹‬از طری��ق وی اب�لاغ و در رس��انه ها نیز‬ ‫منعکس ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه براساس این بخشنامه و مصوبه‬ ‫دولت‪ ،‬عملیات ثبت سفارش برای خودروهای موجود در گمرک‬ ‫اجرایی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این مصوبه برای واردات جدید خودروهای‬ ‫جدید نیست و فقط برای خودروهای موجود در گمرک است که‬ ‫دارای قبض انبار هستند؛ بنابراین تغییری در سیاست ها به وجود‬ ‫نیامده و مصوبه ای برای واردات خودرو نداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مق��ررات‪ ،‬صادرات و واردات از نکات پیش بینی‬ ‫شده در این بخشنامه را اصالت قبض انبارها را برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫تایید اصالت قبض انبارها با گمرک و اعالم منش��ا ارز از س��وی‬ ‫وارد کنندگان در بانک مرکزی انجام می ش��ود‪ .‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان هم درب��اره خدمات پس از‬ ‫ف��روش و نمایندگ��ی این خودروها بررس��ی و اق��دام می کند و‬ ‫ب��رای ترخیص خوردوها مجوز و تاییدی��ه می دهند و در نهایت‬ ‫ای��ن خودروها زیر نظ��ر س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان به خری��داران خودروها با ضوابط این س��ازمان‬ ‫تحویل می ش��ود‪ .‬نیازی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این بخشنامه‬ ‫از طریق ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬پرت��ال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت در اختیار عم��وم قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارند‪ .‬دوچرخه یک وس��یله حمل ونقل برای تورهای‬ ‫تفریحی و همچنین تمرینی اس��ت و نسبت به سایر‬ ‫وسایل نقلیه‪ ،‬ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬می�لادی (اواخ��ر ده��ه ‪ ۴۰‬و اوایل‬ ‫دهه‪ ۵۰‬خورشیدی) را می توان به نوعی انقالب عصر‬ ‫دوچرخه دانست‪ .‬این را می توان از تعداد شرکت های‬ ‫بزرگی که در این دوره ش��روع ب��ه فعالیت کرده اند‪،‬‬ ‫متوجه شد‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬همه می خواهند دوچرخه سواری کنند و این‬ ‫ش��یوه زندگی و ورزش به س��رعت در حال پیشرفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫برند ه��ای محب��وب بس��یاری در سراس��ر جه��ان‬ ‫وج��ود دارد که انواع گوناگون��ی از دوچرخه ها مانند‬ ‫دوچرخه های جاده ای‪ ،‬شهری‪ ،‬کوهستانی(‪،)MTB‬‬ ‫تاش��و(‪ )folding‬و ان��واع دوچرخه ه��ای برق��ی در‬ ‫اندازه ه��ای گوناگون را در همه محدوده های س��نی‬ ‫که مناسب هر نوع خریدار هستند‪ ،‬عرضه می کنند‪.‬‬ ‫دوچرخه در جهان به‪‎‬عنوان یک وسیله اصلی برای‬ ‫تردد مورد توجه بوده و حتی در کش��ورهای اسیای‬ ‫غربی و هند وس��یله اصلی امرار معاش و حمل ونقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بیش��تر کش��ور های اروپای��ی و امریکای��ی نیز‬ ‫دوچرخه یکی از اصلی ترین وسایل حمل ونقل داخل‬ ‫ش��هری به ش��مار می رود و بیش��تر افراد با هر درجه‬ ‫ش��غلی و سطح اجتماعی از این وسیله نقلیه استفاده‬ ‫می کنند چراکه به سالمت خود و جامعه شان اهمیت‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫خاس��تگاه برتری��ن برند ه��ای جه��ان مرب��وط به‬ ‫کش��ورهای اروپایی و امریکایی اس��ت‪ .‬ولی با توجه‬ ‫ب��ه افزایش هزینه ه��ای تولید در اروپ��ا و امریکا‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر بیشتر محصوالت دوچرخه در کشور های‬ ‫صنعتی حوزه اسیا تولید می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از متخصص��ان ارزان قیمت و نیروی کار‬ ‫زیاد و ارزان‪ ،‬فناوری روز و س��ایر عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫تولید مناسب‪ ،‬سبب شده تا بیشتر برند ها محصوالت‬ ‫خ��ود را در کش��ور های چین‪ ،‬تایوان و چند کش��ور‬ ‫دیگر تولید کنند البته با نظارت دقیق و موش��کافانه‬ ‫نمایندگان و ناظران بر تولید که از س��وی نمایندگان‬ ‫برند در همه مراحل تولید محصول حضور دارند‪.‬‬ ‫رقابت در عرصه دوچرخه بس��یار چشمگیر‪ ،‬سخت‬ ‫و ش��انه به شانه است و بیشتر برند ها با توجه به نوع‬ ‫مصرف محصول و بازار هدف س��عی ب��ر ان دارند تا‬ ‫محصولی متناس��ب برای هر کش��ور تولی��د کنند تا‬ ‫بتوانند بازار ان منطقه را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ران هم ش��رکت های زی��ادی در امر واردات‬ ‫دوچرخه مشغول به فعالیت هستند و انواع برند های‬ ‫اروپایی و اس��یایی مطرح جهان را وارد می کنند تا از‬ ‫این عرصه جهانی ایران هم بهره ای داشته باشد‪ .‬این‬ ‫امر منجر به رون��ق بازار داخل و نیز رقابت بین انواع‬ ‫برندهای مطرح در بازار ایران می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت برخی افراد سودجو نیز با استفاده از‬ ‫اسامی مشابه اقدام به عرضه محصوالت با کیفیت های‬ ‫پایی��ن و بدون خدمات پس از فروش و در این زمینه‬ ‫از نااگاهی مصرف کنندگان سوء استفاده می کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ران ب�ه لح�اظ تن�وع تولی�د دارای چه‬ ‫موقعیتی اس�ت و در منطقه چق�در حرف برای‬ ‫گفت�ن دارد؟ درحال حاض�ر تولیدکنن�ده قوی‬ ‫منطقه‪ ،‬چه کشوری است؟‬ ‫همان ط��ور که توضیح داده ش��د ب��ا حمایت های‬ ‫داخلی‪ ،‬جدید ترین و روزامد ترین مدل های دوچرخه‬ ‫و برندهای مطرح جهان با وقفه زمانی بسیار کم وارد‬ ‫کش��ور می شوند و ش��اید با ورود هر محصول فرصت‬ ‫تولید ان در داخل از دست برود‪.‬‬ ‫از ان��واع محص��والت عرضه ش��ده و تن��وع ان در‬ ‫ب��ازار ایران می توان به دوچرخه جاده یا مس��ابقه ای‬ ‫(‪ ،)Racing Bike‬دوچرخه گردشگری (‪Touring‬‬ ‫‪ ،)Bike‬دوچرخه ش��هری (‪ ،)City Bike‬دوچرخه‬ ‫تک دنده (‪،)SingleSpeed & FIX Gear Bike‬‬ ‫دوچرخه های کوهستان (‪ )Mountain Bikes‬و‪...‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هیچ یک از کشور های منطقه از لحاظ‬ ‫تنوع‪ ،‬نوع برند و همین طور تعداد مصرف کننده توان‬ ‫رقاب��ت با ایران را ندارند و گاه تولیدات ایرانی در این‬ ‫کشور ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون صادرات ان��واع س��ه چرخه و مدل های‬ ‫بچگان��ه تولید کش��ورمان‪ ،‬ب��ازار مص��رف خوبی در‬ ‫کشور های منطقه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫€ €به لحاظ فناوری تولید دوچرخه در کش�ور‬ ‫چقدر با فناوری روز جهان فاصله دارد؟‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از قطعات دوچرخه در کش��ور‬ ‫تولید می شود که این قطعات می تواند تشکیل دهنده‬ ‫انواع دوچرخه های ش��هری تک س��رعته باشد و فقط‬ ‫در بعض��ی قطع��ات ویژه مانند دن��ده و ترمز به‪‎‬دلیل‬ ‫هزینه های باالی طراحی‪ ،‬هنوز نس��بت به تولید انها‬ ‫اقدامی نشده اس��ت‪ ،‬اما این فناوری دور از دسترس‬ ‫نیست‪ .‬وقتی متخصصان داخلی توان ساخت فضاپیما‬ ‫را دارن��د‪ ،‬می توانن��د دوچرخه و قطع��ات ان را نیز‬ ‫بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫خودروهای ثبت سفارش جعلی تحویل سازمان اموال تملیکی می شود‬ ‫مرک��ز مبارزه ب��ا جرائم س��ازمان یافته گم��رک ایران در‬ ‫بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد‪ :‬خودروهای‬ ‫در گمرک مانده با ثبت س��فارش های جعلی تحویل سازمان‬ ‫اموال تملیکی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پیرو بخش��نامه ش��ماره ‪/۲۴۸۷/۱۲۳۴۷‬‬ ‫‪ ۶/۱۰۹‬م��ورخ ‪۲۴‬م��رداد این مرکز و با توج��ه به مصوبات‬ ‫هیات وزیران به ش��ماره ‪/۱۳۷۱۶۱‬ت‪ ۵۶۰۲۳‬مورخ ‪ ۲۷‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و بخش��نامه شماره ‪ ۹۷ /۱۴۰۲۶۶۵‬مورخ ‪ ۱۴‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مرک��ز واردات و امور مناطق ازاد و ویژه در ارتباط با‬ ‫ترخیص خودروهای س��واری موج��ود در گمرکات اجرایی‪،‬‬ ‫بدین وس��یله مراتب ذیل برای اگاهی و اقدام مقتضی ابالغ‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫پرون��ده قاچاق خودروهای ثبت س��فارش تایید نش��ده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که در ش��عبه پنجم‬ ‫بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب ناحیه ‪( ۲۸‬کارکنان‬ ‫دول��ت) تهران تحت رس��یدگی ق��رار دارد به هی��چ عنوان‬ ‫مش��مول مصوبات یادش��ده هیات وزیران و بخشنامه بند ‪۷‬‬ ‫مصوبه شماره ‪ ۶۰ /۲۸۹۸۹۹‬مورخ ‪ ۱۹‬بهمن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیست‪.‬‬ ‫بنابراین مقتضی اس��ت از هرگونه اق��دام درباره ترخیص‬ ‫خودروهای موض��وع پرونده های قاچاق ثبت س��فارش های‬ ‫تایید نش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫چارچوب مصوبات هیات وزیران جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اع�لام و تحویل خودروهای موجود موضوع‬ ‫پرونده قاچاق مرتبط با ثبت س��فارش های تایید نش��ده‪ ،‬به‬ ‫عنوان کاالی متروکه به نمایندگی های س��ازمان جمع اوری‬ ‫و ف��روش اموال تملیک��ی جلوگی��ری و خودروهای قاچاق‬ ‫موردنظر باید در راس��تای اعمال م��اده ‪ ۵۳‬قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تحویل نمایندگی های یادشده شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است مسئولیت قانون حسن اجرای مفاد بخشنامه‬ ‫حاض��ر‪ ،‬برعهده باالتری��ن مقام اجرای��ی ان گمرک خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫«منابع طبیعی» برای‬ ‫کاهش بروکراسی در بخش‬ ‫معدن دست به کار شود‬ ‫جایگزین نفت در نظام‬ ‫بودجه ریزی تعریف شود‬ ‫«میتی کول» و بازگشت‬ ‫به تمدن کاریزی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اشتهای اژدهای زرد برای راه ابریشم‬ ‫برگ�ردان‪ :‬ثم�ن رحیمی راد‪ -‬ط��رح راه ابریش��م جدید یا‬ ‫ط��رح «ی��ک کمربند و ی��ک جاده»‪ ،‬ی��ک طرح س��رمایه گذاری‬ ‫در زیربناهای اقتصادی بیش از ‪ ۶۰‬کش��ور جهان اس��ت و توس��عه‬ ‫‪ ۲‬مس��یر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریش��م» و «راه ابریش��م‬ ‫دریایی» را دربرمی گیرد‪ .‬این طرح را چین در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) ارائه کرد و ش��امل ‪ ۲‬مسیر تجاری «کمربند‬ ‫اقتصادی راه ابریش��م» و «راه ابریشم دریایی» می شود‪« .‬کمربند‬ ‫اقتصادی راه ابریش��م» در مس��یر باستانی راه ابریش��م‪ ،‬چین را به‬ ‫وس��یله اسیای مرکزی‪ ،‬روس��یه و خاورمیانه به اروپا و «راه ابریشم‬ ‫دریایی»‪ ،‬چین را به وسیله دریا به جنوب شرق اسیا و افریقا متصل‬ ‫می کند‪ .‬طرح یک کمربند و یک جاده چین ان قدر وسیع است که‬ ‫بن��ا بر گفته انجمن جهانی مس ب��ا اجرای ان تقاضای جهانی برای‬ ‫مس تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی (‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) ‪۲۲‬درصد افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬طرح‬ ‫وس��یع یک کمربند و یک جاده چین‪ ،‬از چندین قاره عبور می کند‪.‬‬ ‫از جنوب ش��رقی اسیا به اروپای شرقی و افریقا می رود و پروژه های‬ ‫اساسی در ‪ ۷۱‬کش��ور را دربرمی گیرد‪ .‬بنا بر برخی براوردها‪ ،‬گفته‬ ‫می ش��ود شرکت های چینی در دس��تیابی به یک شبکه جهانی در‬ ‫این طرح‪ ،‬بیش از ‪ ۳۴۰‬میلیارد دالر را به قراردادهای ساخت وس��از‬ ‫مرتبط با ان اختصاص داده اند‪ .‬با شروع ساخت وسازهای مربوط به‬ ‫این طرح‪ ،‬انتظار می رود تغییر چشمگیری بر تقاضای جهانی مس‬ ‫ایجاد ش��ود و تقاضا برای این فلز باال رود‪ .‬این افزایش‪ ،‬هم به دلیل‬ ‫پروژه هایی اس��ت که در این طرح قرار دارد و هم به دلیل شکوفایی‬ ‫اقتصادی اس��ت که در نتیجه اجرای ان به وجود می اید‪ .‬بنا بر یک‬ ‫پژوه��ش جدید که از س��وی انجمن جهانی مس انجام ش��ده‪ ،‬این‬ ‫احتم��ال وج��ود دارد که تقاضا برای این فلز در بیش از ‪ ۶۰‬کش��ور‬ ‫اوراس��یایی افزایش یابد و تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی به ‪ ۶.۵‬میلیون تن‬ ‫در سال برس��د‪ .‬این رقم در مقایسه با تقاضای جهانی مس در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی رش��د ‪ ۲۲‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬این پژوهش را‬ ‫موسسه شانگهای مارچ وین کانزالتینگ به سفارش انجمن جهانی‬ ‫مس انجام داده و پیش بینی می کند که رش��د تقاضا در مناطقی از‬ ‫جهان اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر بالقوه طرح یک کمربند و یک جاده‬ ‫طرح یک کمربند و یک جاده را شی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫کریدور‬ ‫روسیه‪-‬‬ ‫مغولستان‪ -‬چین‬ ‫کریدور چین‪-‬‬ ‫اندنزی‬ ‫پل زمینی‬ ‫جدید اوراسیایی‬ ‫کریدور چین‪-‬‬ ‫کریدور چین‪-‬‬ ‫پاکستان‬ ‫بنگالدش‪-‬هند‬ ‫کریدور‬ ‫چین‪-‬اسیای میانه‬ ‫‪ -‬اسیای غربی‬ ‫جاده‬ ‫ابریشم دریایی‬ ‫طرح یک کمربند و یک جاده‪ /‬قرمز چین‪ ،‬نارنجی بانک سرمایه گذاری زیر بنایی اسیا و مشکی کمربندهای شش گانه و کریدورهای جاده ای را نشان می دهد‬ ‫به نظر می رس��د به پروژه های بیشتری برای استخراج مس و همچنین سرمایه‬ ‫بیش��تری در پروژه های کنونی نیاز اس��ت تا این فلز از عهده افزایش تقاضا در‬ ‫اینده براید‬ ‫چین در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) اعالم کرد‬ ‫و امی��د می رود ب��ا این طرح ارتباط همه جانبه ای بین کش��ورهای‬ ‫اوراسیایی برقرار ش��ود‪ .‬این ارتباط می تواند در زمینه های ساخت‬ ‫مسیرهای حمل ونقل‪ ،‬زیرساخت انرژی‪ ،‬بندر و بیش از اینها باشد‪.‬‬ ‫وانگ یادونگ‪ ،‬نویسنده پژوهش یادشده می گوید‪ :‬توسعه ساختار‬ ‫ان��رژی و حمل ونق��ل به طور ویژه به مقادیر زی��ادی مس نیاز دارد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬با اجرای این طرح پیش بینی می ش��ود س��رانه مصرف‬ ‫ساالنه برق به ‪۲۰‬هزار و ‪ ۲۴‬کیلووات ساعت رشد کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫مس ماده ای حیاتی در تولید کابل ها و دیگر تجهیزات برق سنگین‬ ‫به شمار می اید‪ .‬در نتیجه تقاضا برای مس باال می رود‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر پژوهش یادش��ده‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال نخست اجرای این‬ ‫طرح و در س��ال های ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (نیمه دی ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫نیمه دی ‪ ۱.۲۵ )۱۳۹۶‬میلیون تن مس در ساخت یک شبکه تولید‬ ‫برق‪ ،‬بزرگراه ها و راه اهن ها اس��تفاده شد‪ .‬کولین بِنِت‪ ،‬مدیر جهانی‬ ‫تحلیل و توس��عه بازار در انجمن جهانی مس در این باره می گوید‪:‬‬ ‫وقت��ی تولید ناخالص داخلی در سراس��ر کش��ورهای مرتبط با این‬ ‫طرح افزایش می یابد‪ ،‬رش��د بازار و افزای��ش قدرت خرید نیز اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬او می افزای��د‪ :‬نیاز به تجهیزاتی که در س��اخت انها مس‬ ‫زیادی اس��تفاده می ش��ود مانند ابزاری که در تهویه هوا و گرمایش‬ ‫استفاده می شوند و همچنین مس��ی که در ساخت وسازها مصرف‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تقاضا را برای این فلز تش��دید می کن��د و روی هم رفته‪،‬‬ ‫ترکیبی از عوامل مس��تقیم و غیرمس��تقیم در طرح یک کمربند و‬ ‫یک جاده چین به مصرف ‪ ۲.۸‬میلیون تن مس در میان س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬تا ‪ ۲۰۲۷‬میالدی (‪ ۱۴۰۲‬تا ‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی شرکت های معدنی برای رشد تقاضا‬ ‫پژوهش��ی که به ان اشاره ش��د و به سفارش انجمن جهانی مس‬ ‫بوده‪ ،‬تنها پژوهشی نیست که از رشد تقاضا برای مس خبر می دهد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬ش��رکت معدن��ی انگِلواَمری َکن براورد کرده که تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) نیاز به ظرفیت تولید‬ ‫بی��ش از ‪ ۵.۶‬میلیون تن مس برای رویارویی با افزایش تقاضا وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬شرکت های معدنی فری پورت مک موران در امریکا‬ ‫و انتوفاگاس��تا در شیلی که در استخراج فلز سرخ فعالیت می کنند‬ ‫نیز گفته اند که تقاضا برای مس از س��وی مش��تریان انها همچنان‬ ‫قدرتمند می ماند‪ .‬همچنین در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫بی اچ پی بیلتون که معدن اسکوندیدا بزرگ ترین معدن مس جهان‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ ،‬تخمین زده که ط��رح یک کمربند و یک جاده‪،‬‬ ‫‪ ۷‬مرتبه بزرگ تر از طرح مارش��ال اس��ت‪ .‬مارش��ال برنامه ای برای‬ ‫نوس��ازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم ب��ود که امریکا ان را پیش‬ ‫برد‪ .‬این شرکت همچنین به رویترز گفت که طرح یک کمربند یک‬ ‫جاده می تواند تقاضای ساالنه مس را چیزی حدود ‪ ۱.۶‬میلیون تن‬ ‫در هر سال برابر با ‪۷‬درصد رشد دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شک و تردید درباره افزایش تقاضا‬ ‫با این تفاس��یر اما جالب اس��ت که گروه تری گول��د‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫اقتص��ادی در اکتبر ‪( ۲۰۱۸‬نیمه مهر تا نیمه ابان ‪ )۱۳۹۷‬در مجله‬ ‫امریکای��ی فوربز از کاهش ‪۴۷‬درصدی ذخایر مس در بورس فلزات‬ ‫لن��دن‪ ،‬بورس فیو ِچرز ش��انگهای و بازار کامِک��س امریکا از مارس‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬نیمه اسفند ‪ ۱۳۹۶‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۷‬نوشت‪ .‬با این‬ ‫وجود بهای مس حدود ‪ ۱۰‬درصد افت داشته است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ای��ن کاهش بها با وج��ود کمبود عرضه و مازاد تقاضا به دلیل جنگ‬ ‫تجاری مداوم و پیوسته امریکا و چین اتفاق افتاده است‪ .‬در جریان‬ ‫ای��ن جنگ هر دو کش��ور بر میلیاردها دالر از کاالهای ش��ان تعرفه‬ ‫وضع کردند‪ .‬به نظر می رس��د این جنگ م��داوم بتواند محدودیت‬ ‫بیشتری برای اقتصاد چین ایجاد کند‪ ،‬در حالی که اقتصاد چین در‬ ‫مسیر رشد‪ ،‬سرعت کمتری نسبت به پیش از جنگ تجاری به خود‬ ‫گرفته است‪ .‬با این حال‪ ،‬اتش بس موقتی که بین رئیس جمهوران‬ ‫‪ ۲‬کش��ور برقرار ش��د‪ ،‬بهای م��س را کمی باال برد‪ .‬پس از نشس��ت‬ ‫جی‪ ۲۰‬در نیمه های اذر‪ ،‬بهای مس ‪۲‬درصد رش��د کرد و به ‪۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۲‬دالر در هر تن رس��ید اما هنوز معلوم نیست این اتش بس تا‬ ‫چه زمانی طول بکش��د‪ .‬اگرچه برنامه چین برای طرح یک جاده و‬ ‫یک کمربند‪ ،‬دلیل خوبی برای تحلیلگران و کارشناس��ان به شمار‬ ‫می اید که بر مبنای ان افزایش تقاضا برای مس را پیش بینی کنند‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ‬ ‫اما چین و طرح یادش��ده‪ ،‬تنها دلیلی نیس��ت ک��ه محرک افزایش‬ ‫تقاضا برای فلز سرخ به شمار اید‪ .‬تمایلی که به بهره گیری از منابع‬ ‫پاک تر انرژی در جهان وجود دارد نیز در بیش��تر شدن تقاضا برای‬ ‫ی خودروهای برقی‬ ‫مس تاثیرگذار اس��ت چون مس در ساخت باتر ‬ ‫و توربین های بادی ب��ه کار می اید‪ِ .‬جری جیائو‪ ،‬معاون مدیرعامل‬ ‫شرکت دولتی مین متالز که در تجارت فلزات و مواد معدنی در پکن‬ ‫فعالی��ت می کند‪ ،‬به رویترز می گوی��د‪ :‬انرژی های پاک تقاضا برای‬ ‫مس را تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) تا حدود ‪۲.۴‬‬ ‫میلیون تن باال می برد و به رش��د پایدار تقاضا به میزان ‪۳‬درصد در‬ ‫هر سال کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تقاضا با کاهش عرضه رو به رو است‬ ‫به ط��ور کلی پیش بینی می ش��ود با افزایش تقاض��ا برای مس‪،‬‬ ‫عرض��ه ان کاه��ش یابد‪ .‬این کاه��ش تا اندازه ای ب��ه دلیل کمبود‬ ‫س��رمایه گذاری در س��ال های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (نیمه دی‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تا نیمه دی ‪ )۱۳۹۵‬اس��ت‪ .‬در این ‪ ۲‬سال بازار کامودیتی ها‬ ‫در سراشیبی قرار گرفت و سرمایه گذاری جدیدی به استخراج مس‬ ‫اختصاص پیدا نکرد‪ .‬کارول کووان‪ ،‬معاون ارشد مدیرعامل شرکت‬ ‫امریکایی مودی که در زمین��ه ارائه خدمات مالی فعالیت می کند‪،‬‬ ‫بهار گذشته در این زمینه گفت‪ :‬کاهش عیار کانی های مس‪ ،‬کمبود‬ ‫مستمر سرمایه گذاری در معادن جدید و زمانی که موردنیاز است تا‬ ‫در ان اکتشافات جدید به مرحله تولید برسند‪ ،‬دسترسی به مس را‬ ‫محدود می کند و در مقابل اینها احتمال ناتوانی تولیدکنندگان فلز‬ ‫س��رخ برای رویارویی با تقاضای در حال رشد وجود دارد‪ .‬این تقاضا‬ ‫از سوی خودروس��ازان و در راستای تولید باتری ماشین های برقی‬ ‫است و اگر تا دهه ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) ذخایر جدید‬ ‫مس به بازار وارد نش��وند‪ ،‬بازار ب��ا کمبود روبه رو خواهد بود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بنا بر گفته گ��روه مطالعات بین المللی مس‪ ،‬عرضه‬ ‫این فلز از ‪۱۶۳‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫تاکنون با کاهش جزئی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬در همین حال ‪ ۲‬عامل‬ ‫می تواند بر رش��د پیش بینی ش��ده تقاضا و براب��ری عرضه و تقاضا‬ ‫تاثیر بگذارد؛ اگر روند رو به رش��د تقاضا برای ماش��ین های برقی و‬ ‫فناوری های مرتبط با انرژی های س��بز ارام ت��ر از انچه پیش بینی‬ ‫می شود‪ ،‬باشد یا اگر جنگ تجاری چین و امریکا از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ه��ر دوی این اتفاق ها می تواند به کاهش تقاضا برای مس بینجامد‪،‬‬ ‫البته شاید تنها در کوتاه مدت!‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار کاهش‬ ‫تخریب‬ ‫معدنکاری‬ ‫تورج فتحی‬ ‫کارشناس محیط زیست معدنی‬ ‫خبر‬ ‫تسهیل در صادرات مواد‬ ‫معدنی خراسان جنوبی‬ ‫نماینده خانه معدن در جلس��ه شورای معادن‬ ‫اس��تانداری خراس��ان جنوبی‪ ،‬خطاب به جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬معاون معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینجا کمربن��د امنیتی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر مرز خالی از سکنه ش��ود دودش به‬ ‫چش��م همه می رود‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫خان��ه معدن ای��ران‪ ،‬روح اهلل محم��دی به بیان‬ ‫ام��ار و ارقام معادن فع��ال و ذخیره های قطعی‬ ‫و ظرفیت ه��ای بالقوه اس��تان پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫باوج��ود ظرفیت ه��ای خ��وب در اس��تان‪ ،‬در‬ ‫حوزه اکتش��اف معادن‪ ،‬س��ال های گذشته کار‬ ‫سیستماتیک انجام نش��ده و اکتشافات همواره‬ ‫ل گذشته با استفاده‬ ‫سطحی بوده اما در چند سا ‬ ‫از ‪ ۲‬بخش عملیات ژئوفیزیک هوایی و همکاری‬ ‫بخش خصوصی توانمند که بتواند ریس��ک این‬ ‫کار را بپذیرد‪ ،‬اقداماتی انجام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خراس��ان جنوبی همس��ایه‬ ‫سیستان وبلوچس��تان و دارای کیلومتره��ا مرز‬ ‫مشترک با افغانستان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫استان داالن امنیتی ایران است و اگر مرزنشینان‬ ‫به دلیل مش��کالت معیش��تی مرز را ترک کنند‬ ‫اس��یب های فراوانی دامن استان های همسایه و‬ ‫کل کشور را خواهد گرفت‪ .‬نماینده خانه معدن‪،‬‬ ‫از مع��اون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫درخواس��ت کرد نگاه ویژه ای به خراسان جنوبی‬ ‫داشته باشد و دست کم در دریافت حقوق دولتی‬ ‫یا تبصره م��اده ‪ ۲‬و ‪ ۳‬در مرحل��ه صدور پروانه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬معافیت مالیاتی صادرات محصوالت‬ ‫معدنی خراسان جنوبی یا اختصاص یارانه تامین‬ ‫لوازم لجس��تیکی مصرفی برای معادن فعال به‬ ‫حرکت و پویایی تولید در این استان کمک کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬خراسان جنوبی یک جزیره‬ ‫دور از مرک��ز اس��ت که عالوه ب��ر وجود معادن‬ ‫متنوع‪ ،‬قانون گ��ذاران و تصمیم گیران باید با در‬ ‫نظ��ر گرفتن تمهیدات تش��ویقی جذاب‪ ،‬انگیزه‬ ‫حضور سرمایه گذاران در این استان را باال ببرند‪.‬‬ ‫در پنل تخصصی همایش جذب سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان مطرح شد‬ ‫«منابع طبیعی» برای کاهش بروکراسی در بخش معدن دست به کار شود‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نخس��تین همای��ش جذب س��رمایه گذاری در اس��تان‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ۲ ،‬پنل تخصصی برگزار شد که یکی از‬ ‫انها پنل تخصصی منابع طبیعی و محیط زیس��ت بود‪ .‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬مسئوالن محیط زیست و فعاالن معدنی تالش کردند‬ ‫ب��ا ارائه دیدگاه های خود راه��کاری برای کاهش روند دریافت‬ ‫مجوزهای معدنکاری در کش��ور بیابند‪ .‬یکی از اقدامات در این‬ ‫راستا از سوی معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫ابخیزداری و منابع طبیعی کش��ور اعالم ش��د که بر اساس ان‬ ‫الزم نیس��ت معدنکاران ب��رای ایجاد تاسیس��ات در محدوده‬ ‫معدنی‪ ،‬اس��تعالم های سیزده گانه که روند بسیار طوالنی دارد‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫این منطق��ه تبدیل خواهد کرد‪ .‬نباید این نکت��ه را از نظر دور‬ ‫داش��ت که معادن ثروت های خدادادی هستند که با مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی مناس��ب می توانند باعث پیش��رفت یک منطقه‬ ‫ش��وند‪ .‬رئیس خانه معدن ایران به امنیت به عنوان عامل مهم‬ ‫در جذب سرمایه گذار اشاره کرد و افزود‪ :‬سیستان وبلوچستان‬ ‫از نظر امنیتی دارای ش��رایط خوبی است و می طلبد در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری که زیر بنای توسعه یک منطقه است کار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت؛ عامل مهم در جذب سرمایه گذاری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انجام ه��ر نوع تغییر فیزیک��ی در عرصه های‬ ‫مختل��ف منابع طبیعی‪ ،‬ممکن اس��ت درصدی‬ ‫تخری��ب در محیط زیس��ت ایجاد کن��د‪ .‬بدون‬ ‫تردید اجرای فعالیت های معدنی نیز از این اصل‬ ‫مستثنا نیست‪ .‬حال این پرسش مطرح است که‬ ‫ایا کشور برای حفظ محیط زیست‪ ،‬باید نیازهای‬ ‫خ��ود را در بخش مواد معدن��ی نادیده بگیرد؟‬ ‫پاس��خ من به این پرس��ش‪ ،‬منفی است چراکه‬ ‫معادن‪ ،‬منبع مهم کس��ب درامد ملی هس��تند‬ ‫و عالوه بر این ‪ ،‬س��هم مهمی در اش��تغالزایی در‬ ‫کشور دارند‪ .‬از این رو نمی توان به سادگی از کنار‬ ‫انها گذشت‪.‬‬ ‫کارشناسان زمانی که می خواهند درباره میزان‬ ‫تخریب معدنکاری بر محیط زیس��ت اظهار نظر‬ ‫کنن��د‪ ،‬تمام جوان��ب را در نظ��ر بگیرند چراکه‬ ‫نمی توان در مجموع منکر فعالیت معدنی ش��د‬ ‫بلکه باید روش��ی را ب��رای بهره برداری از معادن‬ ‫اخذ کرد که کمترین خسارت را بر محیط زیست‬ ‫و منابع طبیعی وارد می کند‪ .‬با پیشرفت فناوری‬ ‫توانس��ته ایم در زمین��ه بهره ب��رداری از مناب��ع‬ ‫طبیعی‪ ،‬به پیش��رفت های قابل توجهی دس��ت‬ ‫بیابیم تا جایی که می توان گفت شرایط استخراج‬ ‫از معادن‪ ،‬قابل مقایسه با گذشته نیست‪ .‬در این‬ ‫زمینه تفاهمنامه های قابل توجهی بین سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و معدنکاران بسته شده و‬ ‫این ‪ ۲‬گروه با گذشت زمان بیشتر تالش کردند‬ ‫یکدیگر را بپذیرند‪.‬‬ ‫بحث احیا و بازس��ازی معادن در دس��تور کار‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬بسیاری از معدنداران پذیرفته اند که‬ ‫باید کارهای احیا و بازس��ازی را انجام دهند‪ .‬در‬ ‫بسیاری از موارد مشاهده کرده ایم که معدنکاران‬ ‫اقدام به بوت��ه کاری و جن��گل کاری می کنند و‬ ‫کاره��ای ابخیزداری را نی��ز در برنامه های خود‬ ‫ق��رار داده ان��د که ای��ن اقدامات س��بب کاهش‬ ‫میزان تخریب معدنکاری در کش��ور می ش��ود و‬ ‫تعامل مناس��بی بین س��ازمان و معدنکاری در‬ ‫کش��ور ایجاد می کند‪ .‬به معادن در کش��ور باید‬ ‫به عن��وان ثروت ملی و منب��ع قابل توجه درامد‬ ‫نگاه ک��رد‪ .‬از این رو باید در پ��ی راهکاری برای‬ ‫کاهش خسارت ها در هنگام بهره برداری از منابع‬ ‫طبیعی باش��یم نه اینکه صورت مس��ئله را پاک‬ ‫و از ادامه روند معدنکاری در کش��ور جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تاسیسات نیاز به مجوز ندارد‬ ‫مسعود منصور‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫در این نشست‪ ،‬مسعود منصور‪ ،‬معاون حفاظت و امور اراضی‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬ابخیزداری و منابع طبیعی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫در محدوده معدنی می خواهیم تاسیسات مرتبط با همان ماده‬ ‫معدنی را ایجاد کنیم دیگر نیازی نیس��ت که مجوزهای جدید‬ ‫برای ان تاسیس��ات گرفته شود و داش��تن مجوزهای معدنی‬ ‫کفای��ت می کند اما برای انجام این کار ‪ ۲‬ش��رط الزم اس��ت؛‬ ‫نخس��ت اینکه در پروانه بهره برداری‪ ،‬اجازه ایجاد تاسیس��ات‬ ‫داده ش��ده باشد و دوم اینکه تاسیس��ات‪ ،‬مرتبط با همان ماده‬ ‫معدنی باشد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬اما ممکن است این پرسش‬ ‫مطرح ش��ود که اگر خارج از پروانه بهره برداری‪ ،‬یک بهره بردار‬ ‫بخواهد تاسیس��ات ایجاد کند چه ش��رایطی ایجاد می شود؟‬ ‫بهره بردار در این ش��رایط باید مجوزه��ای واگذاری را دریافت‬ ‫کند‪ ،‬به این معنا که ش��خص درخواست کننده باید نخست به‬ ‫جهاد کشاورزی منطقه مراجعه کند و نقشه زمین را به انها ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬جهاد نیز نقش��ه مربوط را به منابع طبیعی نشان دهد که‬ ‫ایا می توان در ان زمین تاسیس��ات ایجاد کرد؟ منصور با بیان‬ ‫اینکه برای دریافت مجوز ایجاد تاسیس��ات باید ‪ ۱۳‬اس��تعالم‬ ‫از نهادها و س��ازمان های مختلف دریافت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬دریافت‬ ‫این مجوزه��ا زمان طوالنی می برد و جهاد کش��اورزی‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و‪ ...‬باید اس��تعالم دهند‪ .‬ما تالش می کنیم این مراحل‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬در اس��تعالم های سازمان‬ ‫جنگل ه��ا‪ ،‬ابخیزداری و منابع طبیعی کش��ور‪« ،‬ش��خص»‬ ‫موردنظ��ر نیس��ت و مد نظر ما «مکان» اس��ت‪ ،‬به این معنا که‬ ‫نمی توانیم به ش��خصی بگوییم می تواند این کار را انجام دهد و‬ ‫برای شخص دیگر ممنوع است‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه‬ ‫یک��ی از دالیل س��رمایه گذاری نک��ردن در این اس��تان‪ ،‬فراهم نبودن‬ ‫زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در یک منطقه است‪ .‬از این رو‬ ‫نهادها و سازمان های مختلف اجرایی از جمله صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬می توانند پش��توانه مناس��بی برای سرمایه گذاران‬ ‫باشند تا با خیال اسوده تر در این زمینه سرمایه گذاری کنند‬ ‫عمر معدن تا پایان استخراج ذخایر معدنی است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر تاسیسات بخواهند پس از استخراج مواد معدنی همچنان‬ ‫بمانند دیگر مش��مول قوانین معدنکاری نیس��تند‪ .‬تاسیسات‬ ‫درون محدوده معدن هس��تند‪ ،‬از این رو برای انها س��ند مجزا‬ ‫داده نمی شود و مش��مول همان مجوزهای معدنی می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬ثروت های طبیعی فراوانی در کش��ور‬ ‫وجود دارند که با برنامه مناس��ب می توان عالوه بر بهره برداری‬ ‫کنونی برای نسل اینده نیز سرمایه باقی گذاشت‪ .‬منصور ادامه‬ ‫داد‪ :‬سیستان وبلوچستان دارای ظرفیت های مناسب در حوزه‬ ‫طبیعی و انس��انی است که باید به درس��تی استفاده شود‪ .‬این‬ ‫نکت��ه را باید در نظر گرفت که بی��ش از ‪ ۹۹‬درصد عرصه های‬ ‫معدنی در ح��وزه منابع طبیعی وجود دارند‪ .‬معاون حفاظت و‬ ‫امور اراضی سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور درباره‬ ‫تس��هیل کار برای سرمایه گذاران بخش معدن بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موارد مهم در بخش معدن‪ ،‬دریافت اس��تعالم های مختلف‬ ‫سقف تسهیالت برای معدنکاران ‪ ۱۵‬میلیارد تومان است‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬معدن یکی از عمده ترین‬ ‫بخش ه��ای تامین کنن��ده م��واد اولیه‬ ‫صنایع اس��ت؛ به طوری که ذخایر غنی‬ ‫م��واد معدنی در کنار منابع سرش��ار و‬ ‫در دسترس انرژی‪ ،‬به عنوان یک امکان‬ ‫بالقوه می تواند نقش اساسی در توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور ایفا کند و راهگش��ای بسیاری از‬ ‫معضالت رشد صنعتی کشور باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی خان��ه معدن ایران‪،‬‬ ‫فرید دهق��ان‪ ،‬درباره اهمیت نق��ش مواد معدنی‬ ‫در پیش��برد جوامع بشری در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه معدنکاری به عنوان رشد‬ ‫صنعت به شمار می رود‪ .‬ذخایر معدنی هر کشور از‬ ‫‪ ۲‬دیدگاه حائز اهمیت است؛ نخست بهره برداری‬ ‫بهین��ه از ذخایر معدنی برای افزایش میزان تولید‬ ‫ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درامد‬ ‫سرانه یک کشور می شود و دوم تامین مواد اولیه‬ ‫بسیاری از صنایع داخلی که فعالیت های انها تاثیر‬ ‫عمده و مستقیم در توسعه صنعتی کشور خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��یوه تخصی��ص تس��هیالت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬معدنداران باید در سامانه «کارا»‬ ‫ثب��ت نام کرده و پس از ان م��دارک مورد نیاز را‬ ‫به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ارسال‬ ‫کنند‪ ،‬س��پس مدارک برای بررس��ی به صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی ارس��ال‬ ‫می ش��وند که در نهایت ب��رای طرح های پذیرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬ضمانتنامه به عنوان وثیقه تسهیالت اعطا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬نرخ س��ود تسهیالت‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۸ ،۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درص��د ب��رای معادن‬ ‫در مناطق مرزی محروم‪ ،‬عش��ایری‪ ،‬روس��تایی و‬ ‫شهرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬این صندوق به ازای هر میزان‬ ‫درخواست وارد شده برای تسهیالت‪ ،‬اماده صدور‬ ‫ضمانتنامه اس��ت و محدودیتی از این نظر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫دهقانی خاطرنشان کرد‪ :‬افراد اهلیت دار ایرانی‬ ‫و خارجی که از س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ها مورد تایید قرار گرفته و به این‬ ‫صندوق معرفی شوند‪ ،‬می توانند از این تسهیالت‬ ‫اس��تفاده کنن��د و ضمانتنام��ه برای ش��ان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��قف در نظر گرفته شده برای‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱۵‬میلیارد تومان اس��ت که فقط به‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط تعلق دارد‪،‬‬ ‫همچنی��ن دوره بازپرداخ��ت این وام ها‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��اله پیش بینی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۹۶‬درصد س��رمایه این صندوق متعلق‬ ‫به سازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) و بقیه‬ ‫متعل��ق به ش��رکت های زیر پوش��ش‬ ‫این س��ازمان اس��ت که یک صندوق حاکمیتی و‬ ‫حمایتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این صن��دوق به معادن خاص که از‬ ‫فناوری «های تک» استفاده کرده ‪ ،‬خوش حساب‬ ‫ب��وده ی��ا در مناطق مرزی باش��ند‪ ۶ ،‬تا ‪ ۸‬درصد‬ ‫یارانه س��ود تس��هیالت اعطا می کند؛ یعنی نرخ‬ ‫سود تسهیالت برای این معادن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫محاس��به می ش��ود‪ .‬حجم و ان��دازه این صندوق‬ ‫متناسب با اندازه بخش معدن ایران نیست و باید‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫دهقانی در پنل تخصصی پرس��ش و پاس��خ با‬ ‫معدن��داران و مدی��ران بخش معدن‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تسهیل امور معدنی با خدمات اخیر صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت‪ :‬صندوق‬ ‫بیمه‪ ،‬ماه گذش��ته با انالی��ن کردن خدمات خود‬ ‫از مراجعه حض��وری متقاضیان و اتالف وقت انها‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نقط��ه اتکای م��ا در ارائه‬ ‫خدمات به معدن��داران‪ ،‬پروانه بهره ب��رداری انها‬ ‫خواه��د بود اظهار کرد‪ :‬از متقاضیان درخواس��ت‬ ‫می ش��ود با تکمیل مدارک خود به س��ایت ما به‬ ‫نش��انی ‪ iranmico.com‬مراجع��ه ک��رده و با‬ ‫ارائه پروانه بهره برداری خود از خدمات انالین ما‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫دهقانی درباره خدمات صندوق بیمه در مراحل‬ ‫اکتش��اف عنوان کرد‪ :‬در این بخش صندوق بیمه‬ ‫‪ ۲‬نوع خدمات ارائه می کند‪ ،‬یکی صدور بیمه نامه‬ ‫س��رمایه گذاری اکتشاف که ریس��ک اکتشاف را‬ ‫پوش��ش می دهد و در صورت نرس��یدن به کانه‪،‬‬ ‫‪۸۰‬درصد س��رمایه را به متقاضی ب��از می گرداند‬ ‫و دیگری انکه در صورتی که س��رمایه گذار منابع‬ ‫مالی مکفی نداشته باشد‪ ،‬صندوق بیمه به وسیله‬ ‫وجوه اداره ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تس��هیالت الزم را در اختی��ار س��رمایه گذار قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی در ج��واب پرسش��ی مبن��ی ب��ر چگونگی‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت به پیمان��کاران معدن��ی گفت‪:‬‬ ‫برای پیمان��کاران معدنی نی��ز ضمانتنامه‪ ،‬صادر‬ ‫و تس��هیالت ارائه می ش��ود که این تسهیالت به‬ ‫صورت تجهیزات بوده و نقدی نیست‪.‬‬ ‫است که در این زمینه اداره منابع طبیعی‪ ،‬قول همکاری بیش‬ ‫از پیش برای سهولت روند کار را می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه معدنکاری با مدیریت شایسته‬ ‫همچنی��ن در این پنل تخصصی‪ ،‬محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه معدن ای��ران‪ ،‬با بیان اینکه ظرفیت ه��ای معدنکاری در‬ ‫اس��تان سیستان وبلوچستان باالست‪ ،‬گفت‪ :‬باید تشریفات در‬ ‫دریاف��ت مج��وز معدنکاری در منابع طبیع��ی را تا حد ممکن‬ ‫کاه��ش دهی��م تا بتوانی��م از منابع غنی م��واد معدنی در این‬ ‫اس��تان بیشترین بهره را ببریم‪ .‬رئیس خانه معدن ایران گفت‪:‬‬ ‫سیستان وبلوچس��تان با توجه به وسعت جغرافیایی و شرایط‬ ‫مناس��ب زمین شناس��ی‪ ،‬دارای ظرفیت های مناس��ب حوزه‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫معدن در کشور اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه سیستا ‬ ‫نیازمن��د یک نگاه برتر در حوزه معدن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نگاه ویژه‬ ‫به معدنکاری در این اس��تان اگر با مدیریت مناس��ب و کاربلد‬ ‫همراه باشد‪ ،‬معدنکاری را به یک جریان بزرگ در عرصه توسعه‬ ‫مدی��رکل دفتر نظ��ارت بر امور معدنی کش��ور در ادامه این‬ ‫نشست‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت‪ ،‬عامل اصلی در جذب سرمایه گذار است‬ ‫و به ‪ ۲‬نوع فیزیکی و روانی تقس��یم می شود‪.‬عباسعلی ایروانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه امنیت روانی بس��یار مهم ت��ر از امنیت فیزیکی‬ ‫اس��ت تصریح کرد‪ :‬امنیت روانی در صورتی محقق می ش��ود‬ ‫که س��رمایه گذار با خیال اسوده و راحت سرمایه گذاری کرده‬ ‫و قانون و مقررات از س��رمایه او حمایت کن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر امنیت روانی در یک منطقه ایجاد ش��ود‪ ،‬س��رمایه گذار به‬ ‫ش��خصه برای ایجاد سرمایه گذاری ورود پیدا می کند‪ .‬ایروانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید به دنبال از بین بردن موانع س��رمایه گذاری‬ ‫در سیستان وبلوچس��تان باش��یم‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫دالیل س��رمایه گذاری نک��ردن در این اس��تان‪ ،‬فراهم نبودن‬ ‫زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در یک منطقه است‪.‬‬ ‫از این رو نهادها و سازمان های مختلف اجرایی از جمله صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬می توانند پشتوانه‬ ‫مناسبی برای سرمایه گذاران باشند تا با خیال اسوده تر در این‬ ‫زمینه سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫سیستان وبلوچستان از ظرفیت ها و توانمندی های زیادی از‬ ‫جمله مرز مشترک با افغانستان و پاکستان به طول یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتر‪ ۳۰۰ ،‬کیلومتر مرز ساحلی در همسایگی دریای‬ ‫عمان و دسترس��ی به اب های ازاد بین الملل��ی خارج از تنگه‬ ‫هرمز برخوردار است که امکان ارتباط با کشورهای شرق اسیا‪،‬‬ ‫ش��به قاره هند و بازارهای افریقایی را برای ایفای نقش موثر در‬ ‫بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و اس��یای مرکزی‬ ‫دارد‪ .‬هزار کیلومتر این اس��تان زیر پوش��ش مطالعات معدنی‬ ‫است و س��هم ‪ ۵۰‬درصدی صنایع معدنی استان از کل صنایع‬ ‫استان نظیر کارخانجات سیمان‪ ،‬نشان دهنده جایگاه معدن در‬ ‫رشد استان و تولید ثروت ملی است‪.‬‬ ‫محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫مدیریت جهادی در خدمت رسانی به مردم‪ ،‬مهم ترین ارمان انقالب اسالمی است‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان برای دومین سال متوالی‬ ‫به عنوان مدیر نمونه جهادی کشور انتخاب شد و لوح تقدیر خود را در پنجمین‬ ‫همایش ملی مدیریت جهادی در سال ‪ ۹۷‬دریافت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن همای��ش با حضور مس��ئوالن بلندپایه کش��وری و لش��کری در س��الن‬ ‫همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫سردار سپهر‪ ،‬دبیرکل این همایش درباره انجمن مدیریت جهادی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن انجمن براس��اس مطالبات‪ ،‬رهنمودها و انتظ��ارات رهبر معظم انقالب در‬ ‫حوزه عزم ملی و مدیریت جهادی فعالیت می کند و بر این باوریم که برای حل‬ ‫مشکالت اقتصادی‪ ،‬دیپلماسی دفاعی‪ ،‬امنیتی و سازندگی و خدمت رسانی‪ ،‬نیاز‬ ‫به تفکر و مدیریت جهادی و انقالبی است و اعتقاد داریم در ‪ ۴۰‬سال گذشته هر‬ ‫وقت در نقاط عطف انقالب نیاز به یک حرکت پرتالش داشتیم‪ ،‬با نگاه و انگیزه‬ ‫و روحیه جهادی‪ ،‬ان بن بست ها را دور زدیم و موانع را برچیدیم‪.‬‬ ‫محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اظهار کرد‪ :‬انقالب اسالمی‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۵۷‬با رهبری مدبرانه حضرت ام��ام خمینی(ره) بذر امید را در‬ ‫دل تمام مس��لمانان و ازادگان جهان کاش��ت و اغاز حرکتی ش��د تا با تکیه بر‬ ‫توانمندی ه��ای خ��ود و مس��تقل از ابرقدرت ها و زورگوی��ان جهان‪ ،‬راهی نو در‬ ‫تفسیر استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی بر نقشه جهان نقش ببندد‪ .‬کشانی‬ ‫با اش��اره به لزوم پیاده س��ازی اصول و مبانی مدیریت جهادی و انقالبی همانند‬ ‫مدیری��ت رزمندگان در زم��ان جبهه های جنگ تحمیلی‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان فوالد‬ ‫خوزستان همانند مدیریت رزمندگان در زمان جبهه های جنگ تحمیلی‪ ،‬اصول‬ ‫و مبان��ی مدیری��ت را ب��ر پایه کار جهادی و انقالبی‪ ،‬بن��ا نهاده و امروز در جبهه‬ ‫تولید مش��غول به فعالیت هس��تند؛ مطابق هر سال با هدف احیای فرهنگ ایثار‬ ‫و رش��ادت و بیع��ت دوباره با ارمان های امام راحل‪ ،‬ش��هدا و انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫س��یزدهمین یادواره ش��هدا‪ ،‬تجلیل از ایثارگران و گردهمایی بزرگ بسیجیان‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬بهم��ن و همزم��ان ب��ا دومی��ن روز ایام اهلل ده��ه مبارک فج��ر و با حضور‬ ‫ش��خصیت های اس��تانی و کشوری‪ ،‬خانواده معظم ش��هدا‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬جانبازان‬ ‫و جمع کثیری از بسیجیان و کارکنان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و‬ ‫با اش��اره به فرمایش امام خمینی(ره) بی��ان کرد‪ :‬برای درک کامل ارزش خون‬ ‫ش��هیدان مان باید راه طوالنی بپیماییم و باید در ایند گان ارزش جایگاه واقعی‬ ‫شهیدان را جست وجو کرد‪.‬‬ ‫کشانی گفت‪ :‬در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران‪ ،‬وقتی به این‬ ‫راه ‪ ۴۰‬س��اله نگاهی می اندازیم چیزی جز اراده‪ ،‬ایمان‪ ،‬ایثار‪ ،‬ش��هادت‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫سازندگی‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬امید و وحدت در کارنامه ملت شریف ایران نمی بینیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز ش��رکت فوالد خوزس��تان با نگاه انقالبی و جهادی س��عی بر‬ ‫ان دارد که برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گام های‬ ‫موثری بردارد‪ .‬کش��انی‪ ،‬بهره برداری از ورزش��گاه فوالد خوزستان‪ ،‬تولید پایدار‬ ‫و بدون وقفه‪ ،‬صادرات بیش از ‪۷۳‬درصد از محصوالت در س��ال ‪ ۹۶‬و ارزاوری‬ ‫برای کشور‪ ،‬کلنگ زنی کارخانه مگامدول اهن اسفنجی و کلنگ زنی بزرگ ترین‬ ‫پس��ت ‪ GIS‬برق کش��ور‪ ،‬خرید ‪ ۶۷‬درصد از س��هام ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫توسعه ملی برای تامین کنسانتره و گندله مورد نیاز و خرید ‪ ۶۵‬درصد از سهام‬ ‫ش��رکت صنعت فوالد شادگان را در راس��تای افرایش تولید و اشتغالزایی برای‬ ‫جوانان منطقه برش��مرد‪ .‬وی گفت‪ :‬مدیریت جهادی در خدمت رسانی به مردم‪،‬‬ ‫مهم ترین ارمان انقالب اس�لامی است و ش��رکت فوالد خوزستان نیز در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی و خدمت رسانی به مردم‪ ،‬کارهای بزرگی نظیر توسعه‬ ‫فضای سبز به مساحت افزون بر ‪ ۵۰۰‬هکتار‪ ،‬کمک به مناطق محروم و مدارس‪،‬‬ ‫ویزیت رایگان بیماران و تامین دارو‪ ،‬کمک رس��انی به مناطق س��یل زده و توزیع‬ ‫س��رباره و راهس��ازی را به سرانجام رس��انده است که این اقدامات با نگاه و تفکر‬ ‫جهادی شکل گرفته و گوشه ای از فعالیت های شرکت فوالد خوزستان به شمار‬ ‫می رود و تالش داریم در اینده با همین رویکرد جهادی و تفکر انقالبی گام های‬ ‫بلندتری برداریم‪ .‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان خود گفت‪ :‬با‬ ‫بزرگداش��ت یاد ش��هدا و ثبت خاطرات انان و الگو قرار دادن و حرکت در مسیر‬ ‫انها‪ ،‬راه شان را ادامه خواهیم داد و امیدواریم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬مرحله کمال‪ ،‬استواری و پایداری بیش از پیش نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران باشد و با تالش و همت کارکنان گروه فوالد خوزستان‪ ،‬روزبه روز‬ ‫شاهد پیشرفت و شکوفایی این مجموعه بزرگ صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی است شرکت فوالد خوزستان در ایام اهلل دهه مبارک‬ ‫فجر‪ ،‬برنامه های متنوعی نظیر سیزدهمین یادواره شهدا‪ ،‬دیدار با خانواده معظم‬ ‫شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان‪ ،‬ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫در مدارس امام حس��ین(ع) ویژه تمام مقاطع تحصیلی‪ ،‬ویژه برنامه ایام شهادت‬ ‫حض��رت فاطمه زهرا(س)‪ ،‬اردوی راهیان نور‪ ،‬غبارروبی و زیارت گلزار ش��هدا‪،‬‬ ‫نشس��ت های روشنگری و بصیرتی‪ ،‬اس��تقرار ایستگاه صلواتی‪ ،‬اجرای مسابقات‬ ‫ورزشی‪ ،‬حضور پرشور کارکنان در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن و جشن بزرگ چهلمین‬ ‫بهار پیروزی انقالب اسالمی را در تاالر طوبی دویست دستگاه برگزار کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫نشست هایی که جدی‬ ‫گرفته نمی شود‬ ‫مشوق های جدید‬ ‫برای صادرکنندگان‬ ‫در کار طراح‬ ‫دخالت نکنید‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫انتصاب های جدید‬ ‫در سازمان توسعه تجارت‬ ‫گشایش جدید در روابط تجاری ایران و عراق‬ ‫‹ ‹راهکارهای مناسب مالی‬ ‫ رئیس کل بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫پ��س از امضای ای��ن توافقنامه اعالم کرد با روس��یه‪،‬‬ ‫‏ترکیه‪ ،‬هند و چین به راهکارهای مناس��ب مالی برای‬ ‫مبادالت دست یافت ه است‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی اعالم کرد پ��س از تحریم های‬ ‫امس��ال امری��کا و محدودیت ه��ای تجاری ای��ران با‬ ‫کشورهای همس��ایه و اروپایی‪ ،‬گشایش این مبادالت‬ ‫بین بانکی می تواند زمینه س��از مبادالت تجاری ایران‬ ‫با دیگر کش��ورها از طریق کانال وی��ژه بانک مرکزی‬ ‫عراق برای تامین نیازمندی های کاالیی و ارزی کشور‬ ‫با ریس��ک کمتر باش��د‪ .‬مش��کل انتقال ارز نیز با این‬ ‫س��ازکار درباره ع��راق که به عنوان یکی از ش��ریکان‬ ‫تجاری مهم کش��ور و از مقصده��ای جذاب صادراتی‬ ‫کاالهای ایرانی است‪ ،‬برطرف می شود‪.‬‬ ‫همچنین این س��ازکار پرداخت بر پایه حساب های‬ ‫یورو و دینار است که براساس توافق های انجام شده‪،‬‬ ‫بدهی ه��ای ناش��ی از ص��ادرات گاز و ب��رق به عراق‬ ‫براساس دستور پرداخت بانک مرکزی ایران پرداخت‬ ‫یا منتقل می ش��ود که در نقطه متقابل ایران از منابع‬ ‫حاصل می تواند برای تس��ویه برخ��ی خدمات‪ ،‬مانند‬ ‫صدور روادی��د اربعین یا واردات برخ��ی کاالها اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران باالتر از ترکیه‬ ‫در همین زمینه دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق‬ ‫اعالم کرد که در س��ال جاری میالدی ارزش صادرات‬ ‫کش��ور براس��اس دالر و گاز صادراتی براس��اس یورو‬ ‫محاسبه شود اما با شروع تحریم ها و مشکل مبادالت‬ ‫بانکی عراق قادر به پرداخت هزینه برق و گاز وارداتی‬ ‫از ایران بر مبنای این دو ارز نبود‪ ،‬در حالی که شرکت‬ ‫گاز و توانیز ایران بر دریافت بهای صادرات گاز و برق‬ ‫به یورو و دالر اصرار داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از دغدغه های شرکت های گاز و‬ ‫توانیر ایران درباره دریافت طلب خود در قالب دینار‪،‬‬ ‫کاه��ش فاصله قیمتی بین نرخ رس��می دینار و بازار‬ ‫ازاد بود که با به حداقل رس��یدن ای��ن فاصله نگرانی‬ ‫درباره زیان ناشی از تفاوت قیمت برای این شرکت ها‬ ‫به حداقل رسید‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کار ک�ردن ب�ا ع�راق متف�اوت از دیگ�ر‬ ‫کشورها است‬ ‫بانک مرکزی با جایگزین کردن بانک های ایرانی به جای صرافی های‬ ‫عراق��ی مش��کل پیمان س��پاری صادرکنن��دگان ب��ه ع��راق را ح��ل‬ ‫کرد‬ ‫ایران به عراق از م��رز ‪ 8‬میلیارد و ‪ 750‬میلیون دالر‬ ‫گذشت و توانست جایگاه باالتر صادراتی را نسبت به‬ ‫رقیب خ��ود یعنی ترکیه به دس��ت اورد‪ .‬عراق که از‬ ‫ابتدای امس��ال در رتبه دوم واردات کاال از ایران قرار‬ ‫دوباره در رتبه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫براین اساس تا پایان دی امسال ‪ 16‬میلیون و ‪749‬‬ ‫ه��زار تن کاال به ارزش ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ 514‬میلیون و‬ ‫‪ 823‬هزار دالر به عراق صادر ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ‪ 53‬درصد و از‬ ‫نظر ارزشی ‪ ۴۴.۷۵‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫حمید حس��ینی به تارنمای بانک توس��عه صادرات‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬در این س��ال ارزش ص��ادرات ترکیه ‪7‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 350‬میلیون دالر بود که ایران توانس��ت‬ ‫ب��ا وجود تحریم ها و محدودیت ه��ای مبادالت بانکی‬ ‫مرزهای افزایش صادراتی را جابه جا کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این رقم ش��امل ترانزیت‪ ،‬گردشگران‬ ‫درمانی و بخش��ی از اقالم نفتی نمی ش��ود‪ .‬حسینی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬باید برای س��ال جدید ب��رای صادرات‬ ‫خدمات بیش��تر‪ -‬به دلیل تداوم ان‪ -‬برنامه ریزی کرد‬ ‫چراک��ه ص��ادرات کاال ممکن اس��ت با وقف��ه روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اس��تقبال ع��راق از س��رمایه گذاران‬ ‫ایرانی‪ ،‬تالش برای ایجاد تسهیالت در مبادی مرزی‪،‬‬ ‫مذاکرات بانک های مرکزی ‪ 2‬کش��ور برای گش��ایش‬ ‫اعتب��ار از طریق ری��ال و دینار و اقدام برای تس��ویه‬ ‫بده��ی مربوط به گاز و ب��رق را می توان از نقاط قوت‬ ‫این نشست ها و توافقنامه ها دانست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بانک مرک��زی با جایگزین کردن‬ ‫بانک ه��ای ایرانی به جای صرافی های عراقی مش��کل‬ ‫پیمان س��پاری صادرکنندگان به عراق را حل کرد که‬ ‫در این ش��رایط ش��اهد روند رو به رش��د صادرات در‬ ‫ماه ه��ای اینده خواهیم بود‪ .‬در توافق بانک مرکزی با‬ ‫طرف عراقی مقرر شد به جای اینکه ارز و دینار حاصل‬ ‫از صادرات کاالهای ایران��ی به عراق به صراف عراقی‬ ‫داده ش��ود و صراف ب��ه صادرکننده ری��ال پرداخت‬ ‫کن��د‪ ،‬بانک های ایرانی جایگزی��ن صرافی ها در عراق‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق یاداوری کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس مقرر شد شعب بانک های ملی و پارسیان‬ ‫مس��تقر در عراق به نمایندگی از بانک مرکزی دالر یا‬ ‫دینار صادرکننده ایران��ی را در عراق خریداری کرده‬ ‫و در مقاب��ل ریال را به قیمت روز ارز از این ش��عبه ها‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حل و فصل یک مشکل‬ ‫حسینی دیگر دستاوردهای این سفر را حل و فصل‬ ‫طل��ب ‪2‬میلیارد دالری ش��رکت گاز و توانیر ایران از‬ ‫عراق دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با توجه به س��فر رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی به عراق این مش��کل تا ‪90‬درصد‬ ‫برطرف ش��ده است؛ زیرا براساس قرارداد منعقد شده‬ ‫ب��ا عراق مقرر ش��ده بود برق صادرات��ی ایران به این‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان سیس��تم های‬ ‫تهویه مطبوع و صادرکننده ایرانی فعال در عراق معتقد‬ ‫اس��ت در حال حاضر در تجارت با عراق با چند مشکل‬ ‫روبه رو هس��تیم که نخس��تین و مهم تری��ن ان قوانین‬ ‫گوناگون و سلیقه ای در مرزهای عراق است‪.‬‬ ‫محمدعلی ن��ادب در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫مش��کل بعدی ما‪ ،‬بازاریابی ضعیف است‪ ،‬پیش تر خیلی‬ ‫بهتر بودیم اما متاسفانه به مرور تعداد نمایشگاه های ما‬ ‫در عراق کمتر ش��د و وقتی هم تاج��ران ترکیه ای وارد‬ ‫این بازار ش��دند‪ ،‬به نوعی جای ما را گرفتند‪ .‬باید تعداد‬ ‫نمایشگاه ها بیشتر از میزان کنونی باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه ای��ران در مقایس��ه ب��ا ترکیه با‬ ‫رش��د صادراتی به ع��راق روبه رو ب��وده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزن‬ ‫محص��والت صادراتی ما بیش از ترکیه اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بازار پوش��اک عراق دس��ت ترکیه اس��ت؛ من از‬ ‫ایران یک دس��تگاه چیلر به وزن ‪3‬ت��ن صادر می کنم‪،‬‬ ‫اما از سوی دیگر ‪10‬کانتینر پوشاک صادراتی ترکیه به‬ ‫همین وزن است‪.‬‬ ‫ن��ادب تصریح ک��رد ‪ :‬از لحاظ ارزش��ی نی��ز چون ما‬ ‫محصوالت اس��تراتژیک بیش��تری نس��بت ب��ه ترکیه‬ ‫صادر می کنیم ارزش صادراتی ما بیش��تر اس��ت چراکه‬ ‫ش��رکت های دولتی مانند مپنا هن��وز ارتباط خود را با‬ ‫عراق حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫نادب به عنوان صادرکننده سیستم های تهویه مطبوع‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه با کاه��ش صادرات به ع��راق در بخش‬ ‫محصوالت برودتی روبه رو هستیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در حال حاضر هیچ محصولی نمی توانیم به عراق صادر‬ ‫کنیم چراکه بیش��تر با کردستان عراق کار می کردیم اما‬ ‫از زمانی که ارتباطات به مش��کل خورد‪ ،‬مشتری ها هم‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در بحث نقل و انتقاالت مالی مش��کل‬ ‫خاصی نداریم چراکه کار کردن با تاجران عراقی با دیگر‬ ‫کشورها متفاوت است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تاجر عراقی به ما‬ ‫س��فارش می دهد و پول را از طریق دوستش یا نماینده‬ ‫ی��ا‪ ...‬در ایران به م��ا می دهد و بعد هم م��ا محصول را‬ ‫می فرستیم‪( .‬چون عراقی ها رفت و امد بیشتری هم به‬ ‫ایران دارند) البته شاید صادرکنند ه محصوالت خوراکی‬ ‫و لبنیات ایرانی که در عراق بس��یار اس��ت‪ ،‬مش��کالت‬ ‫بیشتری در این بخش داشته باشند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫حمید حسینی‬ ‫محمدعلی نادب‬ ‫متولی مذاکرات با اوراسیا فقط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫درباره انعقاد موافقتنامه بین ایران و اتحادیه‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا با عنوان «اغاز رایزنی برای پیوستن ایران‬ ‫به اتحادیه اوراس��یا» گزارشی را منتش��ر کرد که البته متن‬ ‫ابتدای��ی گزارش به نق��ل از خبرگزاری (ایرن��ا و مهر) بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مقابل روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت متنی را‬ ‫در راس��تای اصالح اطالعات درج شده در ان گزارش درباره‬ ‫انعقاد «موافقتنامه موقت ب��رای ایجاد محدوده تجارت ازاد‬ ‫بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا» ب��رای این روزنامه‬ ‫ارسال کرده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬انچه در ذیل عنوان «اغاز رایزنی برای پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراسیا» در صفحه ‪7‬روزنامه‬ ‫مورخ ‪23‬بهمن‬ ‫‪ 1397‬درج ش��ده‪ ،‬در مجموع القاءکننده این مطلب اس��ت‬ ‫که جمهوری اس�لامی ایران قص��د دارد به عضویت اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا دراید‪.‬‬ ‫حتی در ابتدای مطلب به صراحت عنوان ش��ده که ایران‬ ‫همراه با ‪4‬کش��ور س��نگاپور‪ ،‬هند‪ ،‬مصر و رژیم صهیونیستی‬ ‫به زودی اعضای جدید اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهند بود!‬ ‫ب��ه همین ترتیب در پاراگراف چهارم نیز عنوان ش��ده که‬ ‫ویتنام از سال ‪ 1394‬به عضویت این توافق در امده است‪.‬‬ ‫برای روشن شدن موضوع الزم است اطالعات کلی درباره‬ ‫ویژگ��ی این گونه اتحادیه ها مورد اش��اره قرار گیرد‪ .‬اتحادیه‬ ‫اقتصادی در واقع نوع پیشرفته ای از توافق تجاری‪-‬اقتصادی‬ ‫بین کشورها است‪.‬‬ ‫در بی��ن ان��واع توافق ه��ای تج��اری‪ ،‬موافقتنام��ه تجارت‬ ‫ترجیح��ی در واقع نازل ترین س��طح توافق تجاری به ش��مار‬ ‫م��ی رود ک��ه در ان فق��ط نرخ ه��ای تعرفه گمرک��ی تعداد‬ ‫مح��دودی از کااله��ا در تجارت بین طرفی��ن توافق کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬پ��س از این نوع توافق تج��اری‪ ،‬توافق تجارت ازاد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن تواف��ق نرخ ه��ای تعرفه بیش��تر کااله��ای بین‬ ‫کش��ورهای طرف توافق ب��ه صفر می رس��د(حذف نرخ های‬ ‫تعرفه گمرکی از تجارت فیمابین)‪.‬‬ ‫از این نظر موافقتنامه تجارت ازاد در مقایسه با موافقتنامه‬ ‫تجارت ترجیحی س��طح باالت��ری از تعامل تج��اری را رقم‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫پ��س از ان تش��کیل اتحادی��ه گمرکی اس��ت که طی ان‬ ‫ن��ه تنها نرخ های تعرفه گمرکی بی��ن اعضای اتحادیه حذف‬ ‫می شود بلکه نرخ های تعرفه گمرکی کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫با دنیای خارج یکسان می شود‪.‬‬ ‫در اتحادیه های اقتصادی عالوه ب��ر این موارد‪ ،‬جابه جایی‬ ‫عوامل تولید و هماهنگ س��ازی برخی سیاس��ت ها هم بین‬ ‫اعضای اتحادیه انجام می شود‪.‬‬ ‫در اتحادیه های اقتص��ادی ازادی حرکت کاال و خدمات و‬ ‫همچنین نیروی کار و س��رمایه بین کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫برقرار ش��ده و حتی کشورها در بسیاری موارد سیاست های‬ ‫اقتصادی هماهنگی را در پیش می گیرند‪.‬‬ ‫پ��س از تش��کیل اتحادیه ه��ای گمرکی ی��ا اتحادیه های‬ ‫اقتصادی ای��ن اتحادیه ها برای انعقاد موافقتنامه های تجاری‬ ‫با دیگر کشورها وارد مذاکره می شوند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابتدای تاسیس‬ ‫(س��ال ‪2015‬میالدی) مذاکراتی را با سایر کشورها از جمله‬ ‫چین‪ ،‬ویتنام‪ ،‬هند و ایران اغاز کرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر موافقتنامه تج��ارت ازاد بی��ن اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا و ویتنام اجرایی ش��ده اس��ت اما این به‬ ‫معنای عضویت ویتنام در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست‪.‬‬ ‫همانط��ور ک��ه به عن��وان مث��ال اتحادی��ه اروپ��ا دارای‬ ‫موافقتنامه های تجارت ازاد با بس��یاری از کش��ورها از جمله‬ ‫کانادا‪ ،‬مصر‪ ،‬اس��رائیل‪ ،‬کره‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطین‪ ،‬شیلی و‪ ..‬است‬ ‫ول��ی ای��ن موافقتنامه ها به معنای عضویت ان کش��ورها در‬ ‫اتحادیه اروپا نیست‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت تاکید شود که موافقتنامه موقت امضا‬ ‫شده بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫سال جاری امضا شده (در پاراگراف پنجم متن مورد نظر به‬ ‫اشتباه سال گذش��ته درج شده است) موافقتنامه ای است با‬ ‫تعداد اقالم کاالیی محدود برای اجرای موقت و فراهم سازی‬ ‫زمینه برای انعق��اد موافقتنامه تجارت ازاد بین دو طرف در‬ ‫این��ده؛ بنابراین به هیچ عنوان بح��ث عضویت ایران در این‬ ‫اتحادیه مطرح نیست‪.‬‬ ‫در حال حاضر فقط ‪ 5‬کش��ور روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و قزاقس��تان از اعضای اتحادیه اوراسیا به شمار‬ ‫می روند و سایر کشورهای مذاکره کننده با این اتحادیه فقط‬ ‫به دنبال عقد موافقتنامه تجاری با این اتحادیه هستند و قصد‬ ‫عضویت در این اتحادیه را ندارند‪.‬‬ ‫‪ .2‬در پاراگراف شش��م و ادامه مطالب مندرج نیز برداشت‬ ‫اش��تباهی از ماهیت موافقتنامه و روند دستیابی به توافق و‬ ‫امضای ان مطرح شده است‪ .‬مذاکرات اخیر مسئوالن گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با مقامات کشور روسیه ارتباطی به‬ ‫توافق ایران با اتحادیه اوراسیا نداشته است‪.‬‬ ‫درباره روند دس��تیابی به «موافقتنام��ه موقت برای ایجاد‬ ‫محدوده تجارت ازاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و‬ ‫کش��ورهای عضو» الزم به توضیح است که اوال متولی اصلی‬ ‫مذاکرات و توافق های انجام شده بین ایران و اوراسیا از ابتدا‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ب��وده و ای��ن مذاکرات در مدت حدود ‪ ۲‬س��ال با هماهنگی‬ ‫و هم��کاری وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬وزارت جهادکش��اورزی و‬ ‫معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده است‪.‬‬ ‫مذاک��رات از دی ‪1394‬و پس از توافقی مبنی بر تش��کیل‬ ‫کارگروه مش��ترک مطالعات امکان س��نجی انعقاد توافقنامه‬ ‫تجارت ترجیح��ی‪/‬ازاد به امضای مهن��دس نعمت زاده وزیر‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران و اقای‬ ‫اسلپنیوف وزیر وقت تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسید‪،‬‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به دلیل طوالنی بودن روند مذاکرات مربوط به موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد براس��اس این توافق مقرر شد موافقتنامه موقتی‬ ‫(‪ )Interim Agreement‬ش��امل تع��دادی از اقالم برای‬ ‫اعطای ترجیح��ات تعرفه ای میان طرفین به امضا برس��د و‬ ‫یک س��ال پس از اج��رای ان‪ ،‬مذاک��رات ب��رای تبدیل این‬ ‫موافقتنامه به توافق تجارت ازاد اغاز شود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس مذاک��رات بی��ن دو ط��رف در ‪ ۳‬بخش‬ ‫کاالهای صنعتی‪ ،‬کاالهای کشاورزی (ازسوی نماینده وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی) و متن موافقتنامه اغاز ش��د و حدود یک‬ ‫سال و نیم به طول انجامید‪.‬‬ ‫مت��ن موافقتنامه موقت در خرداد س��ال ‪ 96‬و فهرس��ت‬ ‫ترجیح��ات تعرفه ای کاالهای صنعتی در تیر همان س��ال و‬ ‫فهرس��ت ترجیحات تعرفه ای کاالهای کش��اورزی ابان ‪96‬‬ ‫نهایی ش��د و ای��ن موافقتنامه با مجوز هی��ات دولت در ‪27‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ 1397‬ازس��وی اقای ش��ریعتمداری وزیر وقت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مقامات کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مطال��ب مطرح ش��ده درباره چگونگ��ی انجام‬ ‫مذاکرات کشورمان با ان اتحادیه از اساس نادرست است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران در‬ ‫احکامی‪ ،‬مدیرکل دفتر حوزه ریاس��ت‪ ،‬بازرسی‬ ‫و ارزیابی عملک��رد و همچنین معاون این دفتر‬ ‫را منصوب کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ای��ران‪ ،‬محمدرضا م��ودودی در‬ ‫حکمی‪ ،‬س��هراب س��لیمی را به عنوان مدیرکل‬ ‫دفتر حوزه ریاست‪ ،‬بازرس��ی و ارزیابی عملکرد‬ ‫منصوب کرد‪ .‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران در حکم سهراب سلیمی‪ ،‬ایجاد هماهنگی‬ ‫موثر با معاونان و مدیران کل در راستای تسهیل‬ ‫روند اجرایی و پیشبرد اهداف سازمان‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به سفرها‪،‬‬ ‫س��خنرانی ها‪ ،‬بازدیدها و نشس��ت های داخلی و‬ ‫خارج��ی و هماهنگی امور رایزن��ان را به عنوان‬ ‫بخش��ی از وظایف مدیر کل دفتر حوزه ریاست‪،‬‬ ‫بازرس��ی و ارزیاب��ی عملکرد برش��مرده اس��ت‪.‬‬ ‫مرتض��ی دیالن نیز به س��مت مع��اون مدیرکل‬ ‫حوزه ریاست‪ ،‬بازرسی و مدیریت عملکرد و دبیر‬ ‫و نماینده ریاست کل سازمان در کارگروه مقابله‬ ‫با تحریم و توسعه تجارت خارجی کشور منصوب‬ ‫شد‪ .‬تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان‪،‬‬ ‫ارائه پیش��نهادهای الزم به مس��ئوالن ذی ربط‪،‬‬ ‫دریافت و پیگیری ش��کایات مرتبط با واحدها و‬ ‫کارکنان س��ازمان‪ ،‬ابالغ مصوبات ریاست کل به‬ ‫واحدهای مربوط و بررس��ی و پیگیری موارد تا‬ ‫رس��یدن به نتیجه و پاسخگویی و ارائه خدمات‬ ‫صادقانه و شفاف بخشی از مسئولیت های عنوان‬ ‫شد در حکم وی است‪.‬‬ ‫ایرانول‪ ،‬روغن‬ ‫موتورسیکلت «موتورو»‬ ‫به بازار عرضه کرد‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول به منظور تکمیل س��بد‬ ‫کاالیی خود و افزایش س��هم بازار در راس��تای‬ ‫اس��تراتژی ‪ ۱۴۰۴‬ش��رکت برای نخس��تین بار‬ ‫روغن موتورس��یکلت «موتورو» را به بازارعرضه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت‬ ‫نفت ایرانول‪ ،‬عیسی اسحاقی در جشن چهلمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی و قدردانی از‬ ‫بازنشس��تگان این ش��رکت در جم��ع کارگران‬ ‫پاالیشگاه ایرانول تهران‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال استقبال‬ ‫بازار از ‪4‬محصول جدید ایرانول در نیمه نخست‬ ‫امسال با باالترین سطح کیفی جهان‪ ،‬عرضه چند‬ ‫محصول جدید نیز در دس��تور کار این ش��رکت‬ ‫ق��رار دارد و در ماه های اینده ب��ه بازار به مرور‬ ‫عرضه خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬روغن موتورسیکلت‬ ‫«موتورو» با فرموالسیون ویژه خود مناسب برای‬ ‫محافظت از مجموعه یکپارچه موتور و گیربکس‬ ‫و ان��واع موتورس��یکلت های چهارزمانه طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اس��حاقی تصریح کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫استراتژی شرکت کاهش خام فروشی روغن پایه‬ ‫و افزایش محصول نهایی اس��ت که خوشبختانه‬ ‫با اجرای این اس��تراتژی ف��روش انواع محصول‬ ‫نهایی ایرانول از‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر س��ال ‪ ۹۴‬به‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون لیتر در پایان سال گذشته‬ ‫رسید که امس��ال براساس اس��تراتژی باید ‪۱۰‬‬ ‫درصد نس��بت به سال گذشته با افزایش روبه رو‬ ‫شویم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬افزایش فروش محصول‬ ‫نهایی باعث شده سهم بازار روغن موتور ایرانول‬ ‫از ‪ ۱۹‬درصد سال ‪ ۹۳‬به حدود ‪ ۳۰‬درصد در ‪۹‬‬ ‫ماه امس��ال افزایش یابد‪ .‬این افزایش سهم بازار‬ ‫و فروش باعث رش��د سود ش��رکت شده است‪.‬‬ ‫اس��حاقی تاکید کرد‪ :‬رش��د ‪۱۰‬پل��ه ای ایرانول‬ ‫بین ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برت��ر کش��ور از رتبه ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۸۷‬نش��ان از توجه ویژه این ش��رکت به فروش‬ ‫محصول نهایی اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نفت‬ ‫ایرانول تاکید کرد‪ :‬روند افزایش سهم بازار روغن‬ ‫موتور‪ ،‬رشد سود‪ ،‬فروش و صادرات روغن موتور‬ ‫و کاهش خام فروشی براساس استراتژی ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به خوب��ی پیش م��ی رود‪ .‬او‪ ،‬توس��عه همه جانبه‬ ‫در بخش های گوناگ��ون را از برنامه های ایرانول‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۱۰ ،۱۴۰۰‬پروژه در‬ ‫ایرانول برنامه ریزی ش��ده که با بهره برداری این‬ ‫پروژه ها شرکت به جایگاه مناسب تری در فروش‬ ‫و سوددهی خواهد رسید‪ .‬اسحاقی بهره برداری از‬ ‫برج خنک کننده پاالیشگاه ایرانول ابادان‪ ،‬پایانه‬ ‫صادراتی ماهش��هر(مخزن های ‪۲۵‬ه��زار تنی)‪،‬‬ ‫خط ریلی انتقال محصوالت از تهران به ماهشهر‬ ‫را از پروژه های��ی عنوان ک��رد که به بهره برداری‬ ‫رس��یده و پروژه ه��ای دیگر نیز در حال ش��روع‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت ایرانول توجه به‬ ‫اچ اس ای را از مهم ترین برنامه های این ش��رکت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬خوش��بختانه ‪ ۲۳‬بهمن‪ ،‬پروژه‬ ‫تجهیز تمامی مراکز و پاالیش��گاه های ایرانول به‬ ‫دوربین های مجهز و اس��تاندارد اغاز می شود و‬ ‫تمامی مراک��ز به ‪ ۴۰۲‬دوربی��ن نظارتی مدرن‬ ‫تجهیز می شوند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسویه بدهی ‪2‬میلیارد دالری کشور همسایه با طرح جدید ارزی‬ ‫رش��د ‪ 53‬درصدی صادرات ایران به عراق در سال‬ ‫ج��اری میالدی و پیش��تازی در مب��ادالت تجاری با‬ ‫وجود تحریم‪ ،‬توافقنام��ه جایگزینی بانک های ایرانی‬ ‫به جای صرافی های عراقی و حل مشکل پیمان سپاری‬ ‫ارزی در سال جدید می تواند روند رو به رشد صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی به این مقصد را رقم بزند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬حاصل س��فر رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی به ع��راق در هفته گذش��ته توافقنامه بانکی‬ ‫میان دو کش��ور است که براس��اس ان جزئیات شیوه‬ ‫پرداخت مالی بین ایران و عراق برای بدهی های ناشی‬ ‫از صادرات گاز و برق ایران به عراق مش��خص ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای ای��ن منظور ب��ر پایه دس��تور پرداخت بانک‬ ‫مرک��زی ای��ران بده��ی پرداخت یا منتقل می ش��ود‬ ‫و درامده��ای صادرات��ی نی��ز در همی��ن چارچ��وب‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬بر این اس��اس صادرکنن��دگان ایرانی‬ ‫می توانن��د از طری��ق بانک های عراق��ی فعالیت کنند‬ ‫و بانک ه��ای ایران��ی نی��ز می توانن��د‏در بانک ه��ای‬ ‫عراقی حس��اب دین��اری و یورویی داش��ته باش��ند‪ .‎‬‏‬ ‫همچنین مبادالت گاز و نفت با این حس��اب ها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ش��رکت های عراق��ی می توانند در‬ ‫بانک های ایرانی افتتاح حساب کنند و مبادالت خود‬ ‫را ب��ا دینار انجام دهند که در این زمینه‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫الرش��ید عراق پیشگام شد و پیش��نهاد تاسیس یک‬ ‫ش��عبه این بانک در ایران را داد که با استقبال طرف‬ ‫ایرانی‏روبه‪‎‬رو شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از الزام برگزاری نشست های «هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور» گزارش می دهد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مشکل تامین مایحتاج در‬ ‫مناطق سیل زده خوزستان‬ ‫نشست هایی که جدی گرفته نمی شود‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس بازرس��ی اتاق اصناف دش��ت ازادگان‬ ‫ی روزهای گذش��ته و‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��س از بارش ها ‬ ‫طغیان رودخانه ها در اس��تان خوزستان‪ ،‬برخی‬ ‫مناط��ق دچ��ار اب گرفتگی ش��دند‪ .‬س��عید‬ ‫زرگان��ی در گف��ت و گ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫بیان کرد‪ :‬شهرس��تان دش��ت ازادگان (یکی از‬ ‫شهرستان های استان خوزستان در جنوب‪‎‬غربی‬ ‫ایران با مرکزیت شهر سوسنگرد) حدود ‪۲‬هفته‬ ‫است که با مشکل سیل روبه‪‎‬رو شده است‪ .‬سیل‬ ‫بیش��تر به روستاها اس��یب زده و البته به شهر‬ ‫اسیبی وارد نکرده است‪ .‬دشت ازادگان حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار واحد صنفی دارد اما در روس��تاها واحد‬ ‫صنفی زیادی وجود ندارد که متحمل خسارت‬ ‫ش��ده باشند اما بیش��تر زمین های کشاورزی و‬ ‫خانه های اطراف روستاها اسیب دیده اند‪ .‬راه ها‬ ‫مس��دود و امکان تردد س��خت شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��یل از این جهت به واحد های صنفی‬ ‫اس��یب زده که امکان خری��د مصرف کنندگان‬ ‫روستایی محدود شده است‪ .‬مردم این روستاها‬ ‫به مغازه‪‎‬های چندانی ندارند و در شرایط عادی‬ ‫بیش��تر نیازهای‪‎‬ش��ان را از سوس��نگرد تامین‬ ‫می کنند‪ .‬با این حال به‪‎‬دلیل بروز سیل‪ ،‬ترددها‬ ‫مختل شده است و مصرف کنندگان روستایی و‬ ‫واحد های صنفی به مشکل برخورده اند‪ .‬زرگانی‬ ‫گفت‪ :‬اب داخل خانه ها رفته است و مردم برای‬ ‫تامین اب اشامیدنی‪ ،‬غذا‪ ،‬وسایل گرمایشی و‪...‬‬ ‫دچار مشکل ش��ده اند‪ .‬حدود ‪ ۲‬هفته است که‬ ‫درگیر سیل هستیم و از انجایی که حجم اب‪،‬‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬هنوز ابگرفتگی ادام��ه دارد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ستاد مدیریت بحران دشت ازادگان‬ ‫به‪‎‬س��ختی در حال کار اس��ت تا مشکل را رفع‬ ‫کند‪ .‬مردم نیز با تم��ام توان کمک می کنند و‬ ‫ت��ا جایی که توانس��ته اند‪ ،‬جریان اب را کنترل‬ ‫کرده ان��د اما زمین های کش��اورزی بیش��ترین‬ ‫خس��ارت را دیده اند‪ .‬امکانات استان ها محدود‬ ‫بوده و هنوز از اس��تان های دیگر کمک زیادی‬ ‫به ما نرس��یده است‪ .‬ما از مسئوالن می خواهیم‬ ‫هرگونه که امکان‪‎‬پذیر است‪ ،‬به این مردم کمک‬ ‫کنند‪ .‬شهر در محاصره اب قرار داشته و برخی‬ ‫از روستاها را اب برده است‪.‬‬ ‫علی‪‎‬اکبر کریمی‬ ‫احتمال برگزاری نمایشگاه‬ ‫بهاره در تهران ضعیف است‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫به علت رکود اقتصادی‬ ‫احتمال کم��ی برای‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه‬ ‫به��اره وج��ود دارد‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی‬ ‫در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امس��ال به علت رک��ود اقتصادی‬ ‫احتمال کم��ی برای برپایی نمایش��گاه بهاره‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برگ��زار کردن ی��ا نک��ردن قطعی این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬ش��نبه ‪۲۷‬بهمن پس از برگزاری‬ ‫نشست بین اعضای اتاق اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت قیمت حبوبات‬ ‫به ‪ 5‬سال پیش‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫بنکداران مواد غذایی‪،‬‬ ‫برن��ج و حبوبات تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات به طور‬ ‫بی رویه انجام ش��ده و‬ ‫برخی از اقالم وارداتی‬ ‫را در داخ��ل ه��م ب��ه‬ ‫ان��دازه تامین نیاز تولی��د می کنیم‪ .‬اقالمی مانند‬ ‫نخ��ود را در ابتدای تولید ص��ادر می کنیم و پس‬ ‫از ان واردات انجام می ش��ود‪ .‬اقالم دیگری مانند‬ ‫لوبیا چیتی هم با وجود تولید داخل وارد می شود‪.‬‬ ‫محمد اقاطاهر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره میزان‬ ‫تولید و ش��رایط بازار حبوبات اظهارکرد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر ما هیچ کمبودی در ب��ازار نداریم و مقدار‬ ‫فراوانی واردات در این محصول انجام شده است و‬ ‫همین امر باعث شده برخی اقالم به حدود قیمت‬ ‫‪5‬س��ال قبل بازگشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬گران ترین‬ ‫حبوب��ات موجود در بازار حبوبات داخلی اس��ت‬ ‫که با کیفیت بس��یار مطلوب تر تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫ذخیره ها ب��ه اندازه کافی وجود دارد و مش��کلی‬ ‫در تامی��ن به وجود نخواه��د امد‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی‪ ،‬برنج و حبوبات با اش��اره به‬ ‫واردات ان��واع حبوبات تصریح کرد‪ :‬لوبیا قرمز هم‬ ‫با وجود کفایت تولید‪ ،‬واردات ان انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫از انجایی که تف��اوت کیفیت وجود دارد واردات‬ ‫تاثیری بر قیمت حبوبات داخلی نمی گذارد و تنها‬ ‫می تواند بر قیمت نمونه های وارداتی موثر باش��د‬ ‫ام��ا تنها تاثی��ر ان بر کاالی ایرانی این اس��ت که‬ ‫اجازه افزایش قیمت ان را نمی دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدجواد احمدی‬ ‫جالل الدین‪‎‬محمد شکریه‬ ‫براساس قانون نظام صنفی باید نشست هایی باعنوان‬ ‫نشست هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور‬ ‫با حضور دولت و چهره های ش��اخص بخش خصوصی‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬با وجود این‪ ،‬در چند سال گذشته به هر‬ ‫دلیلی این نشس��ت ها جدی گرفته نش��ده و به موجب‬ ‫این تاخیر‪ ،‬اقتصاد ملی از ظرفیتی که قانون پیش بینی‬ ‫کرده‪ ،‬بی بهره مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هفته گذش��ته رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت که خود رئی��س هیات عالی‬ ‫نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور اس��ت‪ ،‬با صدور‬ ‫حکمی‪ ،‬پیمان زندی را به سمت رئیس مرکز اصناف و‬ ‫بازرگانان ایران منصوب کرد و براساس خبر های منتشر ‬ ‫شده از سوی روابط عمومی اتاق صاناف ایران از این پس‬ ‫او دبی��ر هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی نیز‬ ‫خواهد بود‪ .‬پیش از این سیدجواد احمدی عهده‪‎‬دار این‬ ‫سمت بود‪ .‬برگزار نشدن نشست های منظم هیات عالی‬ ‫نظارت بر س��ازمان های صنفی به دوران وزیران پیشین‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باز می گردد و به احتمال زیاد‬ ‫مجموع��ه ای از عوام��ل موج��ب تعوی��ق بلندمدت در‬ ‫برگزاری این نشس��ت ها بوده است‪ .‬عامل برگزار نشدن‬ ‫این نشست ها هرچه بوده‪ ،‬اینک دیگر مهم نیست‪ .‬انچه‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت که رضا رحمانی با این انتصاب‬ ‫به‪‎‬دنبال چه تغییراتی در مدیریت نظام صنفی اس��ت و‬ ‫ایا برگزاری منظم نشس��ت های هیات عالی نظارت بر‬ ‫س��ازمان های صنفی از جمله تغییرات شگرف ماه های‬ ‫اینده در حلقه مدیریت اقتصادی خواهد بود؟‬ ‫برگزاری نشس��ت هیات عالی نظارت بر سازمان های‬ ‫صنف��ی از نظر اعضای این هی��ات اهمیت زیادی دارد‪،‬‬ ‫تا جایی که عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس که خود‬ ‫یکی از این اعضا اس��ت از تعطیلی نشس��ت های هیات‬ ‫عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی کش��ور در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته انتقاد کرد و خواستار برگزاری این نشست ها در‬ ‫شرایط سخت اقتصادی شد‪.‬‬ ‫علی‪‎‬اکب��ر کریم��ی‪ ،‬عض��و هی��ات عالی نظ��ارت بر‬ ‫سازمان های صنفی کشور در گفت وگو با مهر اظهارکرد‪:‬‬ ‫نشست های هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور در‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های سراس��ری ماهیان‬ ‫گرمابی کشور گفت‪ :‬ما به دولت‪ ،‬وزارت جهادکشاورزی‬ ‫و س��ازمان میدان های میوه و تره بار پیشنهاد دادیم با‬ ‫هم��ان قیمت که بنکداران قرار اس��ت از ما خریداری‬ ‫کنن��د ما ماهی را در بازار عرضه کنیم تا در حق مردم‬ ‫اجحاف نش��ود‪ ،‬اما هنوز هیچ س��ازمانی پاس��خی به‬ ‫پیشنهاد ما نداده است‪.‬‬ ‫حس��ن اقازاده در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره مش��کل‬ ‫نهاده های دامی برای تغذیه ماهیان اظهارکرد‪ :‬کمبود‬ ‫نهاده های دامی برای تغذیه ماهی ها تولیدکنندگان را‬ ‫با مش��کل روبه رو کرده و گرانی این نهاده ها هم مزید‬ ‫بر علت ش��ده تا تولیدکنندگان با مشکل تولید مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما یک تفاهمنامه با وزارت جهادکشاورزی‬ ‫امضا کردیم که واردات و توزیع این نهاده ها از س��وی‬ ‫تشکل های صنفی انجام ش��ود تا کارخانه ها با واردات‬ ‫ان روی قیم��ت نهاده ها مانور ندهند‪ .‬ما حاضریم این‬ ‫نهاده ها را وارد کنیم و در اختیار کارخانه ها بگذاریم تا‬ ‫برای مان خوراک دام تولید کنند و حاضریم دس��تمزد‬ ‫این کار را هم به انها بپردازیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های سراس��ری ماهیان‬ ‫گرمابی کشور در ادامه تصریح کرد‪ :‬به دلیل مشکالت‬ ‫پیش امده و بالتکلیفی ها برای پیمان ارزی نتوانستیم‬ ‫کاری در این زمینه پیش ببریم‪.‬‬ ‫اقازاده با اش��اره به این نکته که سامانه توزیع نهاده‬ ‫می تواند نابس��امانی های به وج��ود امده را بهبود دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این س��امانه ‪۱۰۰‬درصد می تواند در روند توزیع‬ ‫انتخاب اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشور سال ‪ ۹۲‬با ‪۱۵۷‬رای‬ ‫موافق و فقط ‪۲‬رای مخالف و ‪۹‬رای ممتنع انجام ش��د‪ .‬حال اینکه به نظر‬ ‫می رس��د تعداد زیاد چهره های ش��اخص این هیات و مش��غله کاری انها‬ ‫موجب شده این نشست ها با نظم خاصی برگزار نشود‬ ‫چند س��ال گذشته با وجود ش��رایط حساس اقتصادی‬ ‫برگزار نش��ده اس��ت‪ ،‬پیش از ان هم در دوران وزارت‬ ‫اقایان محمدرضا نعمت زاده و محمد ش��ریعتمداری در‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نشس��ت این‬ ‫شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فش��ار زیادی از ناحی��ه مراجع نظارتی بر اصناف و‬ ‫بیش��ترین اتهام درباره گرانی ها به کسبه وارد می شود‪،‬‬ ‫بنابراین باید به‪‎‬طور جدی تر به عملکرد اصناف و س��ایر‬ ‫نهادهایی که در ایجاد ش��رایط موجود دخیل هستند‪،‬‬ ‫رسیدگی و نظارت شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکی��د بر لزوم برخورد با متخلفان در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باید هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی‬ ‫کشور‪ ،‬نشست های منظمی را برگزار کند و تصمیم های‬ ‫موث��ری در این هیات ب��رای صیانت از اصناف و رعایت‬ ‫حقوق مردم در شرایط بازار اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته حداکث��ر ‪۳‬‬ ‫نشس��ت این هیات برگزار ش��ده و انتظار است با توجه‬ ‫به پیگیری های مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬نشست های‬ ‫این هیات عالی به‪‎‬طور منظم برگزار ش��ود و از ظرفیت‬ ‫این هی��ات که باالترین رکن تصمیم‪‎‬گیری درباره نظام‬ ‫صنفی کشور است‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از وزیر‪ ،‬ساعاتی پیش از تودیع‬ ‫س��یدجواد احم��دی روز سه‪‎‬ش��نبه‪ ،‬س��اعتی پیش‬ ‫از تودی��ع خود به عن��وان رئیس مرکز ام��ور اصناف و‬ ‫بازرگانان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگویی‬ ‫کوتاه و تلفنی با خبرنگار‬ ‫به این پرسش که چه‬ ‫مش��کلی در برگزاری منظم نشس��ت های هیات عالی‬ ‫نظارت بر سازمان های صنفی کشور پیش امد‪ ،‬این‪‎‬گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬به‪‎‬طور حتم‪ ،‬برگزاری منظم این نشست ها‬ ‫از اولویت ه��ای وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫نشس��ت های هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی‬ ‫کشور بسیار مهم و ضروری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق فکری در عالی ترین سطح‬ ‫نای��ب رئی��س اول اتاق اصناف ایران نی��ز در این‪‎‬باره‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط اقتصادی‪ ،‬برگزاری هیات عالی‬ ‫نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور به‪‎‬عنوان یک اتاق‬ ‫فکر در عالی ترین س��طح می تواند مش��کالت را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫جالل الدین‪‎‬محمد ش��کریه در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر برخی از سیاست گذاری های کلی‬ ‫اقتصادی در هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی‬ ‫کش��ور انجام شود‪ ،‬ش��اهد اتفاق‪‎‬های خوبی در اقتصاد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬اعضای این هیات شامل ‪ ۶‬وزیر‪،‬‬ ‫‪ ۷‬نفر هیات رئیس��ه اتاق اصناف‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران‪ ،‬رئیس اتاق تعاون‪،‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی‪ ،‬نماینده بس��یج اصناف کشور‪،‬‬ ‫رئیس شورای عالی استان ها و دو نفر از نمایندگان عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بدون حق‬ ‫رای هستند که براساس قانون باید سیاست گذاری های‬ ‫کلی را انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��کریه بیان کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که جمع‪‎‬اوری این‬ ‫افراد کنار هم کار مش��کلی اس��ت و از این رو‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشست هیات‪‎‬عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور‬ ‫سخت شده است‪.‬‬ ‫نوسان در بازار ماهیان گرمابی‬ ‫نه��اده موثر باش��د و این روند را بهب��ود دهد‪ .‬هر قدر‬ ‫توزیع نهاده از انحصار دالالن خارج ش��ود به طورقطع‬ ‫به سود تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهاده هایی مانند جو‪ ،‬گندم دامی و س��ویا‬ ‫وارد این س��امانه خواهد شد که مشکالت بیشتری در‬ ‫توزیع داش��ته اند ام��ا نهاده های دیگر که حساس��یت‬ ‫کمت��ری در بازار دارند وارد این س��امانه نمی ش��وند‪.‬‬ ‫مکمل ه��ا و داروها ب��ه همان ص��ورت ازاد به فروش‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های سراس��ری ماهیان‬ ‫گرمابی کش��ور درباره بازار ماهی ه��ای گرمابی عنوان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انتخ��اب اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کش��ور‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نشست علنی و در سلسله نشست های بررسی الیحه‬ ‫اصالح قانون نظام صنفی کشور انجام شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫رئی��س هیات و وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ور‪ ،‬دبیرکل اتاق تعاونی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی‪ ،‬وزیر دادگستری‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬رئیس ش��ورای عالی استان ها‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظام��ی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ای��ران‪ ،‬رئیس اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران‪ ،‬نماینده بس��یج اصناف کشور و دو‬ ‫نفر از نماین��دگان عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به انتخاب مجلس ب��ه عضویت این‬ ‫هیات درامدند‪.‬‬ ‫ان زم��ان نماین��دگان مجلس ب��ا ‪۱۵۷‬رای موافق و‬ ‫فق��ط ‪۲‬رای مخالف و ‪۹‬رای ممتنع با تصویب این ماده‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه به نظر می رس��د تعداد زی��اد چهره های‬ ‫ش��اخص این هیات و مش��غله کاری انها موجب شده‬ ‫این نشس��ت ها با نظم خاصی برگزار نشود‪ .‬حاال چگونه‬ ‫می توان این مشکل را برطرف کرد؟ وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان ایران چه‬ ‫برنامه ای برای اجرایی ش��دن این قان��ون دارند؟ این ها‬ ‫پرس��ش هایی است که باید منتظر ماند و در گذر زمان‬ ‫پاسخ حقیقی انها را یافت‪.‬‬ ‫انچه مسلم است اینکه‪ ،‬برگزار نشدن این نشست ها‪،‬‬ ‫مش��کل امروز و دیروز نیس��ت و در چند سال گذشته‬ ‫که دولت وزی��ران متفاوتی را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و دیگر وزارتخانه های عضو این هیات تجربه‬ ‫کرده‪ ،‬این مشکل وجود داشته است‪.‬‬ ‫با این ح��ال انتظار م��ی رود دولت براس��اس قانون‪،‬‬ ‫با توان بیش��تری به بررسی مش��کالت بازار ورود کند‬ ‫و بخ��ش خصوصی و ات��اق اصناف ایران را در مس��یر‬ ‫مدیریت ان یاری دهد‪.‬‬ ‫تجارت کشاورزان با دالر و افزایش نرخ در تهران‬ ‫کرد‪ :‬بازار ما به ش��دت در نوس��ان اس��ت‪ .‬قیمتی که‬ ‫ماه��ی را از ما می خرند با قیمتی ک��ه در بازار عرضه‬ ‫می کنند بس��یار فاصله دارد‪ .‬ماهی که س��ال گذشته‬ ‫‪6‬ه��زار تومان بود امس��ال ‪18‬هزار توم��ان به فروش‬ ‫می رس��د در حالی که این پول ب��ه جیب تولیدکننده‬ ‫نمی رود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای قیمت ها هیچ منطقی وجود‬ ‫ندارد و بازار بسیار متشنج است‪ .‬هرچه قیمت افزایش‬ ‫پیدا کند مصرف کاه��ش می یابد و این کاهش تقاضا‬ ‫تولی��د را زمین خواه��د زد‪ .‬اق��ازاده همچنین گفت‪:‬‬ ‫میانگی��ن قیم��ت غیرواقع��ی و اضافه ماه��ی بیش از‬ ‫‪7‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و س��بزی تهران گفت‪ :‬سیالب اخیر که‬ ‫در اس��تان های جنوبی ش��اهد ان بودیم‪ ،‬خسارت های زیادی‬ ‫به مزارع این اس��تان ها زد و باعث از بین رفتن سبزی و کاهو‬ ‫ش��د‪ .‬البته صادرات هم در افزایش نرخ کاهو موثر بوده است‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره افزایش نرخ سبزی‬ ‫در ب��ازار اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه نرخ س��بزی در ح��ال افزایش‬ ‫است و تک فروش��ی اقالم سبزی مانند تره تا کیلویی ‪11‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته اما نرخ س��بزی جور به طور میانگین کمتر از این میزان اس��ت و‬ ‫خرده فروش��ی ها با نرخ کمتر عرضه می کنند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به کشت گلخانه ای‬ ‫برخی اقالم سبزی خاطرنشان کرد‪ :‬به غیر از ریحان‪ ،‬باقی اقالم سبزی به طور طبیعی‬ ‫کشت می شود و گلخانه ای نیست اما به دلیل اینکه در این فصل سبزی فقط از جنوب‬ ‫تامین می شود و مسافت باالیی را برای رسیدن به تهران طی می کند‪ ،‬نرخ این محصول‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬سبزی و صیفی در فصل های دیگر سال از بیشتر استان های کشور‬ ‫تامین می ش��ود و نرخ ان کاهش می یابد‪ .‬کارگر افزود‪ :‬سیالب اخیر که در استان های‬ ‫جنوبی شاهد ان بودیم خسارت هالی زیادی را به مزارع این استان ها زد و باعث از بین‬ ‫رفتن سبزی و کاهو شد‪ ،‬البته صادرات هم در افزایش نرخ کاهو موثر است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و س��بزی تهران با اشاره به افزایش نرخ مرکبات بیان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫پرتقال به دلیل ذخیره س��ازی‪ ،‬هزار تا هزار و ‪200‬توم��ان افزایش یافت اما باقی اقالم‬ ‫مرکبات افزایش نرخ نداش��ته اس��ت‪ .‬مرکبات در کشور به وفور یافت می شود و دلیل‬ ‫تغییر نرخ ان تنها جو روانی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزایش نرخ پیاز گفت‪ :‬س��یب زمینی تغییر نرخی نداش��ته اما نرخ پیاز‬ ‫افزایش یافته که این افزایش از مبدا انجام ش��ده است‪ .‬تولیدکنندگان با مقایسه نرخ‬ ‫خریداران س�� ِرزمین و میادین بار نرخ را تغییر داده اند‪ .‬برخی خریداران محصوالت را‬ ‫از کش��اورزان به دالر می خرند و باعث مشکل در بازار شده اند‪ .‬کارگر با اشاره به تاثیر‬ ‫ص��ادرات بر بازار تاکید ک��رد‪ :‬هر محصولی که مازاد دارد صادرات مانعی در توزیع ان‬ ‫ایجاد نمی کند و ما با ارزاوری مش��کلی نداریم اما برخ��ی زمان ها صادرات جو روانی‬ ‫ایجاد می کند و نرخ ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تالش بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ادامه دارد‬ ‫‹ ‹تالش برای تامین نیازهای ارزی کشور‬ ‫حس��ین سالح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر‬ ‫لزوم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای ارزی‬ ‫تو گو با تسنیم اظهار کرد‪ :‬باید به این نکته توجه کرد‬ ‫کش��ورگف ‬ ‫که همه صادرکنندگان باید در ش��رایط فعلی‪ ،‬تمام سعی خود‬ ‫را ب��رای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به‬ ‫کار ببندن��د و تالش کنند تا نیازهای ارزی کش��ور در این برهه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بانک مرکزی در حالی ب��رای مدیریت بازار ارز و ایجاد تعادل‬ ‫در ای��ن بخش‪ ،‬تم��ام صادرکنندگان را مکلف ب��ه بازگرداندن‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی ک��رد ه که در طول‬ ‫ماه های گذش��ته در راستای تحقق این هدف‪ ،‬همواره بر سرعت‬ ‫بخش��یدن به اجرای این سیاست از سوی صادرکنندگان تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حرکت هدفمند بانک مرکزی برای بازگشت ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات اگرچه در برخی موارد با س��ختی هایی برای‬ ‫صادرکنندگان همراه بوده اما نش��ان می دهد که سیاست گذار‬ ‫ارزی کش��ور‪ ،‬در حوزه مدیریت تمامی منابع ارزی مصمم است‬ ‫و در همین راس��تا هم در تازه ترین اقدام مشوق های جدیدی را‬ ‫ب��رای بازگردانندگان ارز صادراتی لحاظ کرده اس��ت‪ .‬بر مبنای ‬ ‫تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی که در اخرین روز هفته گذشته‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬مش��وق هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از‬ ‫س��وی صادرکنندگان در نظر گرفته ش��ده و هر صادرکننده ای‬ ‫که ارز بیش��تری به چرخه اقتصادی تحویل داده است‪ ،‬بر اساس‬ ‫جدول تعیین شده از سوی بانک مرکزی مشوق بیشتری دریافت‬ ‫می کند و در نهایت‪ ،‬فرصتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده‬ ‫ش��ده که تا پایان س��ال ‪ ،۹۷‬بتوانند از این مش��وق ها بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬در عین حال‪ ،‬بر مبنای این بخش��نامه‪ ،‬صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه تاکنون برای ایف��ای تعهدات ارزی خ��ود مطابق مصوبه ها‬ ‫و ش��یوه نامه هایی در این راس��تا‪ ،‬اقدام نکرده و توصیه های این‬ ‫بانک را درباره بازگش��ت ارز حاصل از صادرات رعایت نکرده اند‪،‬‬ ‫ب��ه زودی برابر با مقررات مرتبط اق��دام قانونی درباره انها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬تالش بانک مرکزی برای بازگردانندگان ارز صادراتی‬ ‫در حال��ی همچن��ان ادامه دارد که صاحب نظ��ران و فعاالن این‬ ‫ح��وزه نی��ز بر اجرای این مه��م تاکید دارند و بر ای��ن باورند که‬ ‫ارز صادرکنندگان در ش��رایط تحریم بای��د به چرخه اقتصادی‬ ‫بازگردد تا بتوان به نیازهای ارزی کشور پاسخ داد و زمینه کاهش‬ ‫قیمت ها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫مشوق های جدید برای صادرکنندگان‬ ‫هم��ه صادرکنن��دگان بای��د در ش��رایط فعلی‪ ،‬تمام س��عی خ��ود را برای‬ ‫بازگردان��دن ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتص��ادی به کار ببندند تا‬ ‫نیازهای ارزی کش��ور در این برهه از زمان تامین ش��ود و دچار مش��کالت‬ ‫ارزی برای رفع نیازهای کشور نشویم‬ ‫از زمان تامین ش��ود و دچار مش��کالت ارزی برای رفع نیازهای‬ ‫کشور نشویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به لزوم طراحی‬ ‫ش��یوه ای منطق��ی و عادالن��ه برای‬ ‫بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما معتقدیم نباید ش��یوه های‬ ‫پیش��نهادی بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات برای همه صادرکنندگان به‬ ‫یک شکل باشد و باید صادرکنندگان‪،‬‬ ‫بر اساس استفاده از ارز دولتی یا مواد اولیه یارانه دار‪ ،‬دسته بندی‬ ‫ش��وند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬الزم است صادرکنندگان به‬ ‫دو دس��ته تقسیم ش��وند؛ دسته نخس��ت‪ ،‬صادرکنندگانی که‬ ‫فراورده ه��ای صادراتی انها با مواد اولیه یارانه دار که با ارز دولتی‬ ‫تامین شده و دسته دوم صادرکنندگانی که محصوالت صادراتی‬ ‫انها بدون یاران ه بوده و ارز دولتی دریافت نمی کنند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬به دنبال این دس��ته بندی‪ ،‬باید‬ ‫ساز کاری فراهم ش��ود تا صادرکنندگان دسته نخست که از ارز‬ ‫دولتی استفاده کرده اند یا فراورده های انها با مواد اولیه یارانه دار‬ ‫تامین شده‪ ،‬بازگشت ارز حاصل از صادرات شان از همان فرایند‬ ‫ن انجام ش��ود و این ارز را با همان فرایند به‬ ‫تامین ارز اولیه ش��ا ‬ ‫چرخه ارزی کشور بازگردانن د و ان دسته از صادرکنندگانی که‬ ‫ارز را از ب��ازار ازاد تهیه کرده اند نی��ز باید در همان فرایندی که‬ ‫تامین ارز کرده اند‪ ،‬ارز حاصل از صادرات ش��ان را به چرخه ارزی‬ ‫بازگردانن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬صادرکنندگان بای��د ارز حاصل از‬ ‫صادرات شان را با همان قیمت و در همان فرایندی که برای مواد‬ ‫اولیه خود تامین ارز کرده اند به چرخه اقتصادی بازگردانند‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی اظهارکرد‪ :‬ما امروز در ش��رایط تحریم هستیم‬ ‫و طبیعی اس��ت در ارتباط��ات بانکی خود با کش��ورهای دیگر‬ ‫در تنگن��ا قرار داریم‪ .‬از این رو‪ ،‬طبیعی اس��ت که برگش��ت ارز‬ ‫حاصل از صادرات‪ ،‬کار س��اده ای نیس��ت و حتی دولت نیز برای‬ ‫بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت‪ ،‬با مشکل روبه رو است‪ .‬وی‬ ‫در واکنش به مصوبه اخیر که به منظور تش��ویق صادرکنندگان‬ ‫برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شده است‪ ،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د این بسته پیش��نهادی‪ ،‬چندان گشایشی برای‬ ‫صادرکنندگان ایجاد نمی کند و به همین دلیل هم تاثیر چندانی‬ ‫بر افزایش صادرات کشور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای کاالهای اس��تراتژیک‪ ،‬از‬ ‫جمله دارو و نیازهای اساس��ی کشور برنامه ریزی داشته باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به غیر از این بخش که کاالهای اس��تراتژیک و نیازهای‬ ‫اساس��ی کشور را ش��امل می ش��ود‪ ،‬بقیه نیازهای ارزی باید به‬ ‫سامانه ای موکول ش��ود که صادرکنندگان بتوانند با تزریق ارز‬ ‫حاصل از صادرات ش��ان‪ ،‬سایر نیازهای ارزی را پاسخ دهند و به‬ ‫ع میزان عرضه و تقاضا در این سامان ه می تواند در قیمتی‬ ‫طور قط ‬ ‫ بین قیمت نیمایی و قیمت بازار ازاد به تعادل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار ازاد‬ ‫محم��د الهوتی‪ ،‬عض��و کمیته ارزی‬ ‫ات��اق بازرگانی نیز در گفت وگو با مهر‬ ‫در باره بخشنامه جدید بانک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬در بخش��نامه جدی��د ارزی با‬ ‫توجه به اینک��ه بانک مرکزی تا پایان‬ ‫امسال را مبنای عمل قرار داده‪ ،‬هدف‬ ‫ی هم‬ ‫این اس��ت که عرضه ارز صادرات ‬ ‫بتواند تقاضاهای داخل نیما را پاسخ دهد و هم بخشی از ان‪ ،‬به‬ ‫صرافی ها رفته و ورودی اسکناس به انها را افزایش دهد؛ به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬فضایی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل‬ ‫از صادرات را در بازار عرضه کنند تا قیمت اسکناس هم کاهش‬ ‫مدیرعام��ل پس��ت بانک گفت‪ :‬بررس��ی امار‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماه پس��ت بانک نش��ان می دهد که‬ ‫در بیش��تر ش��اخص ها س��ال موفقی را پشت سر‬ ‫گذاش��ته ایم به طوری که رشد سرانه منابع بانک‬ ‫امس��ال مع��ادل دو برابر میانگین ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫پس��ت بانک ایران‪ ،‬وی با اش��اره به اینکه اقدام ها‬ ‫و خدمات این بانک م��ورد توجه دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬عالوه بر پرداخت بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت اشتغالزایی به بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی و تولیدی‪ ،‬از نظر س��رانه منابع نیز رشد‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی داش��ته ایم که درمقایس��ه با شبکه‬ ‫بانکی کشور نشانگر رشد دو برابری است‪ .‬فرحی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬میزان منابع پس��ت بانک ایران در‬ ‫طول ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫که این افزایش مدیون تالش ها و زحمات تمامی‬ ‫واحدهای بانک به ویژه مجموعه کارکنان ش��عب‬ ‫و باجه ه��ای بانک��ی و همچنی��ن کارایی و ثبات‬ ‫نرم افزار بانک بوده اس��ت‪ .‬وی میزان رشد منابع‬ ‫ارزان قیمت پس��ت بانک ایران را ‪ ۴۳‬درصد اعالم‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬بررس��ی ش��اخص های عملکردی‬ ‫بانک نش��ان می دهد که هم��ه واحدهای بانک با‬ ‫مدنظر قرار دادن سیاست های مدیریتی همواره‬ ‫درصدد کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی بانک‬ ‫هس��تند و خوشبختانه توانس��تیم رتبه نخست‬ ‫ارزیابی عملکرد بانک های دولتی را کس��ب کنیم‬ ‫که افتخار بزرگی برای این بانک است‪.‬‬ ‫عملکرد ‪ ۹‬ما ه بانک سینا در واگذاری امالک‬ ‫بانک سینا در راس��تای کمک به ایجاد جریان‬ ‫نقدینگ��ی و تزریق منابع ب��ه واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۲‬واحد از امالک خود را در سال ‪ ۹۷‬به فروش‬ ‫رسانده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫این بانک به منظور چابک س��ازی س��اختارهای‬ ‫مالی تا پای��ان اذر ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۲۷۲‬واحد از امالک‬ ‫بان��ک را در کل ب��ه ارزش بی��ش از ‪ ۹۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال به فروش رس��انده و این روند همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬از جمله اولویت های‬ ‫بانک سینا در سال های اخیر‪ ،‬حمایت از طرح های‬ ‫اش��تغالزا و مولد به ویژه در مناطق روستایی بوده‬ ‫که تبدیل دارایی ها و سرمایه گذاری های راکد به‬ ‫مولد و فروش امالک خود در همین راس��تا انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬تس��هیل در فرایند واگذاری امالک به‬ ‫صورت نقد و اقس��اط‪ ،‬تفوی��ض اختیار به مناطق‬ ‫برای تعیین تکلیف امالک و سیاست گذاری هایی‬ ‫از این دست را می توان نام برد که حاکی از اهمیت‬ ‫تعیین تکلیف امالک در بانک سینا است‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪ ۶‬پروژه صادراتی‬ ‫رئیس شعبه ش��یراز بانک توسعه صادرات‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با تامین مال��ی ‪ ۶‬پروژه صادراتی‬ ‫عمده در اس��تان ب��ه مبل��غ ‪ ۳۷۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال موجبات اش��تغال ‪ ۲۴۰‬نفر و ارزاوری‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلی��ون دالری فراه��م ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ید صمدالدی��ن هاش��می در گفت وگو با‬ ‫روابط عمومی بانک توس��عه صادرات با اعالم‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬بانک توسعه صادرات شعبه‬ ‫ش��یراز با پرداخت مبلغ ‪ ۲۱۷۰‬میلیون ریال‬ ‫تس��هیالت صادراتی تا دی ‪ ۹۷‬با رشدی ‪۶۵‬‬ ‫درصدی نس��بت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫حمایت همه جانب��ه خود را از صادرکنندگان‬ ‫اس��تان فارس اعالم کرده اس��ت‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��عبه ش��یراز بانک توس��عه صادرات‬ ‫ای��ران به عن��وان یک��ی از حمایت کنندگان‬ ‫دول��ت در حوزه صادرات توانس��ت در مدت‬ ‫فعالیت خود از سال ‪ ۱۳۷۵‬تاکنون در زمینه‬ ‫پوش��ش و تامین مالی پروژه ه��ای صادراتی‬ ‫حمایت همه جانبه خ��ود را در ارائه خدمات‬ ‫ارزی و ریالی ب��ه صادرکنندگان انجام دهد‪.‬‬ ‫هاش��می درباره پروژه های تامین مالی شده‬ ‫از س��وی این ش��عبه‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت مواد‬ ‫ش��یمیایی ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال با ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر ارزاوری و ‪ ۵۰‬نف��ر اش��تغال‪ ،‬در ح��وزه‬ ‫س��یمان ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال ب��ا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر ارزاوری و ‪ ۵۰‬نف��ر اش��تغال‪ ،‬در بخش‬ ‫م��واد غذای��ی و بس��ته بندی ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد‬ ‫ری��ال با ‪ ۷۰‬میلی��ون دالر ارزاوری و ‪ ۷۰‬نفر‬ ‫اش��تغال تسهیالت ارائه شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن در بخش فوالد ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال با ‪ ۲۰‬میلی��ون دالر ارزاوری و ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫اش��تغال و در بخش تولید لوله های صنعتی‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال با ‪۱۰‬میلیون دالر ارزاوری‬ ‫و ‪ ۳۰‬نفر اش��تغال تامین مالی ش��ده است‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی‪ ،‬ش��عبه شیراز بانک توسعه‬ ‫صادرات برای طرح گیاه دارویی شیرین بیان‬ ‫نیز ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر تسهیالت‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تنبیه صادرکنندگانی که ارز را برنمی گردانند‬ ‫به گزارش ایلنا فرشاد مومنی‪ ،‬رئیس‬ ‫موسس��ه دی��ن و اقتصاد نی��ز که در‬ ‫نشس��ت هفتگ��ی موسس��ه دین و‬ ‫اقتص��اد ب��ا موض��وع «ش��فافیت و‬ ‫پاس��خگویی در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ »۹۸‬س��خن می گف��ت‪ ،‬ب��ا تاکید بر‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به مضمون واقعی صادرات غیرنفتی در ش��رایط‬ ‫کنون��ی که یکی از برجس��ته ترین مصادیق توس��عه نیافتگی و‬ ‫تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی شدید اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬این افراد به طور قانونی باید همه انچه را که صادر‬ ‫کرده ان د به کش��ور وارد کنند در غیر این صورت باید تنبیه های‬ ‫سختی در نظر گرفت و شدت این تنبیه ها در شرایطی که کشور‬ ‫زیر فش��ارهای ناجوانمردانه بازگش��ت تحریم ها است اهمیت‬ ‫بیشتری می یابد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین صمیمانه و مشفقانه به مسئوالن‬ ‫کشور می گوییم صادراتی که دالرهای ان به کشور باز نمی گردد‬ ‫جز تش��دید محرومیت های م��ردم‪ ،‬فالکت و اش��تغال زدایی‬ ‫از کش��ور چیز دیگری نیس��ت و باید به ان ب��ه صورت یک امر‬ ‫خائنانه نگاه کرد نه اینکه جایزه داد و منزلت غیرمتعارف تعریف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازگرداندن ارز‬ ‫صادراتی‪ ،‬حیاتی است‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد سرانه منابع پست بانک در سال جاری‬ ‫یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر دو هدف بانک مرکزی در این بخش��نامه‪ ،‬در‬ ‫حوزه تنظیم و تعدیل نرخ اس��کناس ارز در بازار است اما به نظر‬ ‫می رس��د این بخش��نامه بیش��تر برای صادرکنن��دگان بزرگ‬ ‫می تواند جذابیت داش��ته باش��د چراکه این مشوق ها برای انها‬ ‫تعری��ف ش��ده اس��ت‪ ،‬ضم��ن اینک��ه ای��ن بخش��نامه برای‬ ‫صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی تهیه کرده اند‬ ‫مش��وق خوبی است اما برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده‬ ‫و ارز مورد نیاز انها با ارز غیرنیمایی و بازار ازاد تهیه شده است‪،‬‬ ‫تاثیر چندانی نخواهد داشت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫سیاس��ت خود را برای رس��اندن ارز نیمایی و بازار ازاد به نقطه‬ ‫ل دو نرخ حذف شود‪ ،‬قرار دهد و‬ ‫سر به س��ر و معقولی که در عم ‬ ‫فاصله ای را که بین ارز ازاد و نیمایی وجود دارد‪ -‬که باعث شده‬ ‫تعادل بازار را به هم بزند‪ -‬از میان بردارد و به نوعی مدیریت کند‬ ‫که دو نرخ به یک نرخ تبدیل شود‪.‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یکی از مش��کالت مه��م اقتصاد ایران ک��ه در طول ماه های‬ ‫گذش��ته با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیر نفتی به چرخه این بخش اس��ت که با وجود شیوه نامه بانک‬ ‫مرکزی مبنی بر بازگرداندن این ارز ‪ ،‬هنوز این هدف به ش��کل‬ ‫درس��ت و کامل محقق نش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش های‬ ‫موج��ود‪ ،‬از ح��دود ‪ ۳۳‬میلی��ارد دالر ص��ادرات غیر نفتی که‬ ‫تا کن��ون انجام ش��ده‪ ،‬فقط ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر ارز حاصل از این‬ ‫بخش به اقتصاد بازگش��ته است که به طور قطع تداوم این روند‬ ‫می تواند مش��کالت مان را تش��دید کند‪ .‬در چنین ش��رایطی و‬ ‫در ای��ن برهه حس��اس که اقتصاد کش��ور در ان ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت هر چه س��ریع تر اقدام های الزم ب��رای ورود ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات غیر نفتی به کش��ور انجام ش��ود و برای ان‬ ‫دس��ته از صادرکنندگانی ک��ه مبادرت به ای��ن امر نمی کنند‬ ‫همچ��ون فراری��ان مالیاتی برای این موض��وع هم جرم در نظر‬ ‫گرفته و با انها برخورد قانونی ش��ود‪ .‬از اغاز س��ال تاکنون برای‬ ‫مقابله با بحران های ایجاد شده در حوزه ارزی‪ ،‬شاهد تصمیم ها‬ ‫و سیاس��ت گذاری های بسیاری در این حوزه بوده ایم‪ ،‬از جمله‬ ‫ایجاد س��امانه نیم��ا‪ ،‬پیمان س��پاری ارزی‪ ،‬ورود ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات و‪ ...‬که این تصمیم ها تا کنون در اقتصاد ایران ان طور‬ ‫که انتظار می رفت موثر واقع نشده است‪ .‬برای ایجاد موفقیت در‬ ‫اجرای این سیاس��ت ها‪ ،‬در گام نخست ما نیاز به ایجاد شفافیت‬ ‫داریم‪ .‬باید تعداد صادرکنندگانی که وابسته به دولت هستند و‬ ‫انهایی که خصوصی فعالیت می کنند به شکل دقیق مشخص‬ ‫ش��وند و بر اساس براوردهایی که می شود‪ ،‬بررسی شود که چه‬ ‫میزان ارز به اقتصاد بازگش��ته است و بر مبنای براوردها‪ ،‬با ان‬ ‫دس��ته از صادرکنندگان که ارزشان را وارد نکرده اند با جدیت‬ ‫برخورد شود‪ .‬به نظر می رس��د در راستای بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات به اقتصاد کش��ور‪ ،‬در کنار سیاس��ت های تنبیهی‪،‬‬ ‫ان دس��ته از صادرکنندگانی که ارزشان را به موقع وارد چرخه‬ ‫اقتصادی می کنند باید تشویق شوند که این خود به تحقق این‬ ‫هدف کمک خواهد ک��رد‪ .‬بی تردید اگر تالش ها برای ورود ارز‬ ‫حاصل از صادرات به اقتصاد کشور نتیجه مطلوب داشته باشد‬ ‫این امر می تواند باعث مثبت ش��دن تراز تجاری کش��ور شود و‬ ‫فشار را بر این بخش کم کند که این موضوع تاثیرش را بر کاهش‬ ‫نوس��ان های ارزی خواهد گذاشت و قیمت ها را کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬در این زمینه الزم اس��ت تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و بانک مرکزی با همکاری هم‪ ،‬سیاس��ت های مناسبی را برای‬ ‫ساماندهی وضعیت صادرکنندگان غیرنفتی‪ ،‬براورد ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات‪ ،‬مذاکرات جدی ب��ا صادرکنندگان غیرنفتی برای‬ ‫ورود ارز به کشور‪ ،‬جرم انگاری وارد نشدن ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیر نفتی و‪ ...‬را در دس��تور کار قرار دهند و زمینه را برای بهبود‬ ‫این وضعیت فراهم کنند تا نتایج ان در اقتصاد قابل رویت شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات داوران دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی در گفت‪‎‬وگو با‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫میلاد محمدی‪ :‬از نگاه رئیس جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬حیات یک جش��نواره و ت��داوم ان ب ‪‎‬ه عوامل‬ ‫گوناگون��ی از جمله تامین بودجه و تالش جمعی بس��تگی‬ ‫دارد‪ .‬دومین جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫به ایس��تگاه پایانی نزدیک شده است‪ .‬ش��نبه هفته اینده‪،‬‬ ‫داوری اث��ار ارس��الی به جش��نواره انجام و برن��دگان دوره‬ ‫دوم مشخص می ش��ود‪ .‬محمد وجدانی‪ ،‬طراح و ایده‪‎‬پرداز‬ ‫مش��هور کش��ورمان که طراحی اثار مهمی از جمله پوستر‬ ‫پنجمین جش��نواره موسیقی فجر را در کارنامه خود دارد با‬ ‫قبول مس��ئولیت ریاست هیات داوران جشنواره دوم‪ ،‬باعث‬ ‫خواهد شد تا سطح رقابت‪‎‬ها ارتقا پیدا کند‪ .‬او در گفت‪‎‬وگو‬ ‫با‬ ‫راز موفقیت در طراحی را شناخت همه ابعاد هنر‬ ‫می داند و از افراد عالقه‪‎‬مند به این حوزه می خواهد تا ذهن‬ ‫و چشم خود را بیش از پیش با هنر اشنا کنند‪.‬‬ ‫با وجدانی درباره کمرنگ شدن طراحی حرفه ای و امنیت‬ ‫ش��غلی نامناسب طراحان گرفته تا اهمیت برپایی جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی گفت‪‎‬وگو کردیم‪ .‬با ما‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫€ €اساسا مقوله طراحی در حوزه برگزاری رویداد ها‬ ‫(نمایشگاه همایش ها‪ ،‬جشنواره ها و‪ )...‬چه نقشی ایفا‬ ‫می کند؟‬ ‫هرکدام از این جش��نواره ها یا نمایشگاه ها که به ان اشاره‬ ‫می کنید با هدف ویژه ای برگزار می ش��وند‪ .‬بخش��ی از این‬ ‫اه��داف ازس��وی برگزارکنن��دگان به ش��کل‪‎‬های گوناگون‬ ‫به‪‎‬عن��وان نمونه‪ ،‬بروش��ور به اطالع مخاطبان می رس��د‪ ،‬اما‬ ‫بخش دیگر و ش��اید مهم تر برعه��ده طراحی یا همان ارائه‬ ‫پوس��تر یا بیلب��ورد اس��ت‪ .‬در این بخش اس��ت که چهره‬ ‫بسیار مهم طراحی خود را نشان می دهد‪ .‬خالقیت‪ ،‬رعایت‬ ‫گ‪‎‬امیزی درست و‪ ...‬نشان‬ ‫تناسب بین تصاویر‪ ،‬جسارت‪ ،‬رن ‬ ‫می دهد که چقدر به واکنش مخاطب توجه ش��ده و چقدر‬ ‫در تحت‪‎‬تاثیر قرار دادن مخاطب یا بیننده موفق بوده است‪.‬‬ ‫این مس��ائل اس��ت که طراحی را به ش��کل امری اساسی و‬ ‫بسیار مهم مطرح می کند‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل اینکه ام�روز پوس�ترها و در واقع طراحی‬ ‫اصول�ی جایگاه خود را در عرصه رویدادها از دس�ت‬ ‫داده‪ ،‬چیست؟‬ ‫پرس��ش بس��یار خوبی اس��ت‪ .‬دالیل گوناگونی دارد‪ .‬من‬ ‫س��عی می کنم م��وارد ان را خیلی کلی بگویم‪ .‬گرافیس��ت‬ ‫به غیر از ش��ناخت دقیق حوزه کار خود باید تالش بس��یار‬ ‫و در عرصه ه��ای دیگر تا انجا که می تواند اطالعات کس��ب‬ ‫کند‪ .‬با تاریخ‪ ،‬ادبیات‪ ،‬موس��یقی‪ ،‬مسائل اجتماعی و‪ ...‬اشنا‬ ‫باش��د؛ یعنی تصور نکند که چون یک طراح اس��ت‪ ،‬نیازی‬ ‫ندارد تفس��یر شعر یا موسیقی یا نقد فیلم بخواند‪ .‬باید نگاه‬ ‫کند همه چیز را دقیق ببیند‪ ،‬بخواند و به‪‎‬یاد بس��پارد‪ ،‬بعد‬ ‫در کار طراح‪ ،‬دخالت نکنید‬ ‫‪:‬‬ ‫این رویداد چه در نخس��تین دوره و چه در دوره دوم‪ ،‬تاثیر بس��زایی در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی داش��ته و دارد‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬کس��انی که در ابتدا‬ ‫اج��رای ای��ن فکر و گس��ترش ان را در نظر اوردن��د در حقیقت به نگاهی‬ ‫جهانی پیوستند‬ ‫پشت میزش بنش��یند و مدادش را بردارد‪ .‬پیش از حضور‬ ‫رایانه‪ ،‬گرافیس��ت در پوسترش نش��ان می داد که چقدر با‬ ‫موضوع‪‎‎‬هایی که اش��اره کردم‪ ،‬اش��نا اس��ت و چقدر زمان‬ ‫مص��رف کرده ت��ا ایده خودش را در قالب ط��رح ارائه کند‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬رایانه بیش��تر گرافیست ها را تنبل کرده و در بیشتر‬ ‫پوسترها‪ ،‬اگاهی طراح از مواردی که ذکر کردم غایب است‪.‬‬ ‫اصال در پوس��ترها فکر غایب اس��ت‪ .‬مطلب دیگر توجه به‬ ‫تاثی��ر رنگ بر بیننده اس��ت که می تواند س��بب رفتارهای‬ ‫گوناگون در او شود‪ .‬مثال اگر موضوع کار‪ ،‬یک کنسرت پیانو‬ ‫باشد‪ ،‬تا حد امکان باید از رنگ های تند استفاده نشود‪ .‬مگر‬ ‫اینک��ه توجیهی منطقی در کار باش��د‪ .‬گاهی اصال به رنگ‬ ‫نیازی نیست‪ .‬گاهی مثال دو رنگ کافی است‪ .‬تعداد رنگ ها‬ ‫و تناسب کنار هم گذاشتن انها موضوعی مهم است‪ .‬اساسا‬ ‫مهمترین پیام در پس هر قطعه هنری باید به شکلی عنوان‬ ‫ش��ود که مخاطب امکان تعبیر و تجس��م خاص خودش را‬ ‫ازادانه داش��ته باشد‪ .‬مسئله دیگر انتخاب فونت است‪ .‬نکته‬ ‫بعدی به‪‎‬کار بردن حداقل نوشته‪‎‬ها در پوستر است به شکلی‬ ‫که مخاطب بتواند در سریع ترین فرصت ممکن دریابد این‬ ‫پوستر تبلیغاتی چه می خواسته بگوید‪ .‬مسئله دیگر استفاده‬ ‫از نگاتیو اس��ت یعنی در اط��راف نقطه ای که طرح اصلی یا‬ ‫فکر اصلی انجاس��ت نباید چیزی چاپ شود‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫اینکه می توان برای ارائه طرح از حروف کمک گرفت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬طراح باید خط را هم بشناسد‪ .‬حاال باید دید چگونه یک‬ ‫پوستر بیشتر از اصل رویداد در یاد مخاطب می ماند و ان را‬ ‫به دیوار اتاقش می اویزد‪.‬‬ ‫€ €در این مس�یر متولیان امر در بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی به چه شکل باید از طراحان حمایت کنند؟‬ ‫از نظر من در این زمینه س��ه عامل اهمیت دارد‪ .‬نخست‬ ‫اینکه باید پژوهش کنند و ببینند کدام گرافیس��ت تا امروز‬ ‫ه��م پوس��ترهای موفقی داش��ته و هم از ح��وزه کار خود‬ ‫شناخت و اگاهی دارد‪ .‬در این شرایط کار و سفارش خود را‬ ‫به این افراد بسپارند‪ .‬دوم اینکه به او زمان فکر کردن روی‬ ‫موضوع را بدهند و تصور نکنند قاشق س��ازی کاری ندارد‪،‬‬ ‫یک مش��ت می زنی پهن می شود و از یک طرف می کشی‪،‬‬ ‫دراز می ش��ود و قاش��ق حاضر اس��ت‪ .‬س��وم اینک��ه وقتی‬ ‫گرافیس��ت را برگزیدند به هیچ عنوان در کارش دخالت و‬ ‫اعمال‪‎‬نظر شخصی نکنند و از او نخواهند چیزی را برخالف‬ ‫میلش تغییر دهد یا حذف کند‪ .‬در نتیجه گرافیست پوستر‬ ‫را که اورد‪ ،‬دس��تمزدش را بدهند و سپاس��گزاری کنند و‬ ‫در نهایت اگر نخواس��تند چاپ نکنند‪ .‬خ��ب این روزها بر‬ ‫همه ثابت ش��ده که علم بهتر از ثروت نیست؛ بنابراین اگر‬ ‫خواستند چاپ کنند تصور نکنند به این دلیل که دستمزد‬ ‫گرافیست پرداخت شده می توان نام طراح را از کنار پوستر‬ ‫برداشت‪ .‬هیچ جای دنیا ندیده ام این رفتار را داشته باشند‬ ‫اما در ایران به‪‎‬راحتی نام طراح را از روی اثر بر می دارند!‬ ‫€ €جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی چقدر در‬ ‫ایفای نقش�ی که برای ان تعریف ش�ده‪ ،‬موفق بوده‬ ‫است؟‬ ‫تص��ور می کنم این رویداد چه در نخس��تین دوره و چه‬ ‫در دوره دوم‪ ،‬تاثیر بس��زایی در صنعت نمایشگاهی داشته‬ ‫و دارد‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬کس��انی که در ابتدا اجرای این فکر‬ ‫و گس��ترش ان را در نظ��ر اوردند در حقیق��ت به نگاهی‬ ‫جهانی پیوستند‪ .‬چرا می گویم به نگاهی جهانی پیوستند‪،‬‬ ‫ب��رای اینکه پوس��تر یک هنر بومی نیس��ت‪ ،‬پوس��تر مثل‬ ‫موس��یقی یک زبان جهانی اس��ت‪ ،‬بسته سرزمینی نیست‪.‬‬ ‫فرانسه و خیلی از کشورهای دیگر هر سال یا هر چند سال‬ ‫برگزیده ای از پوسترهای مربوط به تمام اصناف را در قالب‬ ‫ی��ک کتاب نفیس چاپ و عرضه می کنند‪ .‬این کتاب را که‬ ‫ورق بزنی��د‪ ،‬دل‪‎‬تان می خواهد بیش��تر اثار داخلش را قاب‬ ‫بگیرید و داش��ته باشید‪ .‬نه به‪‎‬دلیل موضوعی که گرافیست‬ ‫براساس ان پوسترش را طراحی کرده‪ ،‬بلکه به خاطر فکر و‬ ‫اجرای زیبای گرافیس��ت است‪ .‬رویدادهای این پوسترهای‬ ‫تبلیغاتی نه برای شما اشناست نه اهمیتی دارد‪ ،‬متن را هم‬ ‫که حاال به هر زبانی باش��د نمی دانید‪ .‬این شیفتگی شما را‬ ‫برای پیوستن به یک زبان جهانی ترغیب می کند؛ بنابراین‬ ‫نباید به موفق بودن یا نبودن جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫صنعت نمایش��گاهی فکر کنید‪ ،‬بلکه بای��د تداوم ان را مد‬ ‫نظر داشته باشید‪.‬‬ ‫€ €نق�اط قوت و ضعف این جش�نواره از نگاه ش�ما‬ ‫چیست؟‬ ‫نق��اط قوت و ضعف جش��نواره به اصل این جش��نواره و‬ ‫برگزارکنندگان ان مربوط نمی ش��ود‪ ،‬بلکه به همه کسانی‬ ‫مربوط می ش��ود که می توانند نقاط قوت را گسترش دهند‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬از نقاط ضعی��ف بکاهن��د‪ .‬حیات یک‬ ‫جش��نواره و تداوم ان به‏عوامل گوناگون��ی از جمله تامین‬ ‫بودجه بس��تگی دارد هم��ه اینها را که کن��ار هم بگذاریم‬ ‫دیگر به نقاط ق��وت و ضعف نباید فکر کنیم‪ .‬باید به ادامه‬ ‫راه بیندیش��یم‪ .‬ادامه راه ش��اید بهتر و زیباتر از رسیدن یا‬ ‫نرسیدن به مقصد باشد‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای ایجاد امنیت ش�غلی ب�رای طراحان‬ ‫برجسته چه باید کرد؟‬ ‫چرا می گویید طراحان برجس��ته‪ .‬خب درس��ت اس��ت‬ ‫که طراحان برجس��ته داریم‪ ،‬ول��ی بقیه طراحان هم طراح‬ ‫هس��تند بنابرای��ن باید همه طراح��ان را حمایت کرد‪ .‬این‬ ‫طراح��ان تا انجا ک��ه من اطالع دارم مثل بس��یاری دیگر‬ ‫از هنرمن��دان‪ ،‬اصال امنیت ش��غلی ندارند‪ .‬ش��اید یکی از‬ ‫کارهای جانبی همین جشنواره این باشد که بروند ببینند‬ ‫این عزیزان به‪‎‬جز سفارش��ی که گاهی می گیرند‪ ،‬به‪‎‬واسطه‬ ‫ش��رایط زندگی در چه موقعیتی به سر می برند و به‪‎‬عنوان‬ ‫مثال اگر خواس��تند خودشان را بیمه کنند پولش را دارند‬ ‫یا نه‪.‬‬ ‫€ €در حوزه داوری اثار س�ال ‪ ،۹۷‬بیشتر چه نکاتی‬ ‫را مدنظر قرار می دهید؟‬ ‫داوران ارجمند دیگ��ر را نمی دانم‪ ،‬می توانید از خود انها‬ ‫بپرس��ید اگرچه در انتخ��اب‪ ،‬تصمیم مش��ترکی خواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬به نظر من بهتر اس��ت به ویژگی های یک پوس��تر‬ ‫خ��وب‪ ،‬یعن��ی مثال س��ادگی‪ ،‬گویای��ی‪ ،‬تناس��ب رنگ ها‪،‬‬ ‫خالقی��ت‪ ،‬حروف گذاری یا توجه به هویت فرهنگی و‪ ...‬که‬ ‫پیش‪‎‬تر اشاره کردم‪ ،‬فکر نکنیم و در بین همین اثار موجود‬ ‫ببینم کدام‪‎‬یک از انها در رس��اندن پیام موفق بوده اند و در‬ ‫تصویر کردن پیام اگاهانه تر عمل کرده اند‪ .‬امید دارم داوران‬ ‫دیگر و من در داوری‪ ،‬راه خطا نرفته باشیم‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫س�ارا رش�ادی زاده‪ :‬کمتر از ی��ک هفته به برپایی دومین جش��نواره‬ ‫ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی زمان باقی مانده اس��ت؛ رویدادی که قرار‬ ‫اس��ت بار دیگر اهمیت پوس��تر در برپایی رویدادهای نمایش��گاهی را به‬ ‫برگزارکنندگان یاداور ش��ده و باعث ایجاد انگیزه در این حوزه ش��ود‪ .‬در‬ ‫اس��تانه برپایی دومین جشنواره ملی پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫به‬ ‫سراغ یکی دیگر از فعاالن این حوزه رفته تا اهمیت پوستر در برپایی یک‬ ‫رویداد را از نگاه بخش خصوصی جویا شود‪.‬‬ ‫نواوری‪ ،‬عامل رقابت میان برگزارکنندگان‬ ‫‹ ‹کپی برداری ممنوع!‬ ‫علی اردالن‪ ،‬مدی��ر برگزار کننده رویدادهای نمایش��گاهی و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت «نماگران پرشین» در گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به اهمیت‬ ‫طراحی پوس��تر نمایش��گاهی‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین نکته ای که برای داش��تن‬ ‫نواوری در طراحی پوس��تر باید رعایت ش��ود این اس��ت که کپی برداری‬ ‫نباشد‪ ،‬همچنین پوسترها باید با گرافیک باال طراحی و چاپ شوند‪.‬‬ ‫عل��ی اردالن درب��اره اهمیت پوس��ترهای نمایش��گاهی در رقابت میان‬ ‫مجریان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پوس��ترهای نمایش��گاهی بیشتر‬ ‫بستگی به ذوق هنری گرافیست دارد‪ ،‬اما به نظرم از سال گذشته در این‬ ‫زمینه پیش��رفت های بسیاری به‪‎‬دس��ت امده و مجریان نمایشگاهی سعی‬ ‫کرده‪‎‬اند در پوسترهای‪‎‬ش��ان نواوری داشته باش��ند‪ .‬همین موضوع باعث‬ ‫افزایش رقابت بین مجریان نمایشگاهی شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر مش��ارکت خود در دومین جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی افزود‪ :‬برخالف سال گذشته‪ ،‬ما امسال قصد داریم با ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫پوستر در جشنواره پوسترهای نمایشگاهی شرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی به‪‎‬نام افت متراژ‬ ‫اردالن در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش هایی که امسال گریبانگیر‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬برگزاری نمایش��گاه ها‬ ‫با افت ش��دید کیفی و کمی روبه رو ش��دند‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬نمایشگاه هایی‬ ‫ازجمله نمایش��گاه صنعت ساختمان‪ ،‬سیستم های سرمایشی و گرمایشی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته و نمایشگاه لوازم‪‎‬خانگی را‬ ‫در اس��تان های چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کرمانش��اه و مرکزی برگزار کردیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تا پایان سال نمایشگاه های مبلمان و لوستر و همچنین‬ ‫نمایشگاه فرش ماشینی و دستباف را در اراک و به‪‎‬طور همزمان نمایشگاه‬ ‫مبلمان و لوستر را در ایالم برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫اردالن در بخش دیگری از س��خنان خود از نوسان‪‎‬های نرخ ارز به‪‎‬عنوان‬ ‫چالش دیگر صنعت نمایش��گاهی یاد کرد و ادامه داد‪ :‬متاس��فانه به‪‎‬دلیل‬ ‫نوس��ان‪‎‬های بازار ارز‪ ،‬هیچ‪‎‬کدام از برندهای مطرح سیستم های سرمایشی‬ ‫و گرمایش��ی که هر سال پایه ثابت نمایش��گاه های ما بودند‪ ،‬در این دوره‬ ‫شرکت نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهسته تر حرکت می کنیم‬ ‫این مدیر برگزار کننده رویدادهای نمایش��گاهی درباره برنامه های سال‬ ‫ل اینده قصد داریم کمی اهسته تر حرکت‬ ‫اینده خود اظهارکرد‪ :‬برای سا ‬ ‫کنی��م تا با چالش های امس��ال برخورد نکنی��م و می خواهیم تا جایی که‬ ‫امکان دارد تعداد نمایش��گاه های‪‎‬مان را کم کنیم ت��ا در نهایت بتوانیم از‬ ‫این بحران عبور کنیم‪ .‬بس��یاری از نمایش��گاه ها را هم به سایت هایی که‬ ‫طبق روال به انها پیش��نهاد می دادیم‪ ،‬امس��ال به‪‎‬دلیل هزینه باالی ان و‬ ‫اشباع‪‎‬نش��دن سالن ها پیشنهاد ندادیم‪ .‬امسال تنها یک سایت نمایشگاهی‬ ‫ما را در زمینه کیفی و کمی برگزاری نمایشگاه ها همراهی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نماگران پرش��ین همچنین با اش��اره به مش��کالت ناشی از‬ ‫اجرایی ش��دن تحریم های بین المللی علیه ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬امسال‬ ‫با کاهش ش��دید حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه روبه‪‎‬رو شدیم و‬ ‫تنها یک شرکت از کشور ایتالیا در نمایشگاه ساختمان حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین روزهای سال‪۹۶‬‬ ‫به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و با حمایت شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪ ،‬چراکه جای جشنواره ای برای‬ ‫رقابت افرین��ی در خانواده صنعت نمایش��گاهی ایران خال��ی بود و بر این‬ ‫اساس موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫تالش کرد با برپایی نخستین‬ ‫جش��نواره پوسترهای نمایش��گاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی در این‬ ‫زمینه میان مجریان نمایشگاهی باشد‪.‬‬ ‫این رویداد فرهنگی فرصت مناسبی را ایجاد کرد تا اعضای این صنعت‬ ‫بار دیگر به اهمیت طراحی پوس��ترها و تاکید هرچه بیشتر بر ابعاد هنری‬ ‫در تبلیغات پی برده و توجه بیشتری به این عرصه داشته باشند‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫از ان باعث شد جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی به پیشواز‬ ‫برپایی دور دوم برود‪.‬‬ ‫در روزهای شروع به کار نخستین دوره جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫مجموعه های گوناگون اقتصادی حمایت رسمی خود را از این رویداد تازه اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫انجم��ن صنف��ی برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران جزو نخس��تین‬ ‫مجموعه های نمایش��گاهی کش��ور بود که حمایت مادی و معنوی خود را‬ ‫از این رویداد اعالم کرد‪.‬‬ ‫انجمن غرفه س��ازان نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت های مهم‬ ‫ازجمله معرفی چند گرافیس��ت بین المللی برای انتخاب پوسترهای برتر و‬ ‫طراحی گالری جشنواره را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬انجمن نمایش��گاه های بین المللی ایران نیز به جمع نخستین‬ ‫حامیان این رویداد پیوس��ت و مجوز مشارکت و همکاری تمام سایت های‬ ‫استانی کشور را برای حضور در جشنواره و ارسال پوسترها در سطح ملی‬ ‫و بین المللی صادر کرد‪.‬‬ ‫درنهایت در رقابت میان ‪۱۰۰‬پوستر نمایشگاهی‪ ،‬شرکت «روشان روز» با‬ ‫پوستر نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهیزات مربوط توانست رتبه نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت ارتانمانگر اردبیل با پوس��تر پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی مبلم��ان و دکوراس��یون داخل��ی در جایگاه دوم و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بوش��هر با پوستر نمایشگاه شهرافتاب در رتبه سوم پوسترهای‬ ‫برگزیده جای گرفت‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی از‬ ‫ان‪ ،‬باعث شد جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی به استقبال از برپایی‬ ‫دومین دوره این رویداد برود‪.‬‬ ‫این جش��نواره با هدف به چالش کش��یدن پوس��ترهای نمایشگاهی و‬ ‫بازتعریف اهمیت ان در روند برپایی یک رویداد برپا شده است‪.‬‬ ‫البته انجمن بین المللی صنعت نمایشگاهی «یوفی» سال هاست در این‬ ‫زمینه فعال بوده و ساالنه رویدادی را برای رقابت پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫در س��طح جهان��ی برپا می کند‪ ،‬اما جای خالی چنی��ن رویدادی در ایران‬ ‫باعث ش��د ایده برپایی ان از س��وی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫اس��تقبال گس��ترده فعاالن صنعت نمایش��گاهی از این رویداد در سال‬ ‫گذش��ته جشنواره پوس��ترهای نمایشگاهی را به ایس��تگاه دوم رساند‪ .‬به‬ ‫گزارش دبیرخانه دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایشگاهی هرچند‬ ‫زمان زیادی تا پایان این جش��نواره باقی نمانده اس��ت اما استقبال از ان‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در میان این اس��تقبال گس��ترده می توان اث��ار مجموعه هایی همچون‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه بین المللی اصفهان به عنوان یک��ی از ‪ ۳‬مجموعه برتر‬ ‫کشور در حوزه برپایی رویدادهای تخصصی و بین المللی کشور‪ ،‬مجموعه‬ ‫رس��تاک پادویژن به عنوان مجری برگزاری رویدادهای حوزه معدن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫جواهر و گردش��گری‪ ،‬شرکت نمایشگاهی الوندکیان خلیج فارس‪ ،‬هفتواد‪،‬‬ ‫راهکار تجارت‪ ،‬مدیریت کوش��ا‪ ،‬اوین‪‎‬افراز و ارتانمانگر اردبیل را مشاهده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امس��ال قرار است دومین جشنواره ملی پوس��ترهای نمایشگاهی مانند‬ ‫دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در سایت تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫گزارش‬ ‫دستاوردهای بزرگ گروه صنعتی و پژوهشی زر در ‪ 4‬دهه فعالیت صنعتی‬ ‫دومین تولیدکننده پاستا و سومین تولیدکننده فروکتوز در جهان‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی پس از پیروزی انقالب اس�لامی در س��ال ‪ ۵۷‬به‬ ‫پیشرفت های شگرفی دست یافته است‪ .‬پس از انقالب‬ ‫ی به گونه ای بود که‬ ‫اسالمی روند توس��عه صنایع غذای ‬ ‫اگرچه ایران در گذش��ته به واردات بیش��تر محصوالت‬ ‫غذایی وابسته بود اما اکنون بعد از گذشت چهار دهه با‬ ‫وجود دو برابر شدن جمعیت و افزایش تقاضای زمانی‪،‬‬ ‫مدیری��ت بازار محصوالت کش��اورزی به نفع تولیدات‬ ‫داخلی است و در عرصه صادرات‪ ،‬تراز بازرگانی خارجی‬ ‫کشاورزی حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر به نفع ایران است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی و پژوهش��ی زر نیز به عن��وان یک‬ ‫مجموع��ه صنعتی پویا با اتکا به توان بخش خصوصی با‬ ‫بهره مندی از روحی ه کارافرینی و با هدف ارتقای سبک‬ ‫زندگی خانواده تاکنون در طول س��الیان گذش��ته‪ ،‬به‬ ‫صورت مس��تمر رشد و گسترش یافته است تا جایی که‬ ‫ام��روزه با بکارگیری منابع انس��انی متعهد‪ ،‬نواوری در‬ ‫بو کار‬ ‫صنع��ت‪ ،‬توجه ب��ه حقوق مصرف کننده‪ ،‬کس�� ‬ ‫حرف��ه ای اخالق م��دار‪ ،‬مجموعه ای پیش��تاز‪ ،‬نواور و‬ ‫قدرتمن��د در تولید باکیفیت و ب��ه روز در اقتصاد ایران‬ ‫محس��وب می ش��ود و در جایگاه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫گروه های صنعتی ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر در س��الیان متمادی‬ ‫فعالی��ت خ��ود موفق به خل��ق ده ها محص��ول و برند‬ ‫مش��هور در صنایع غذایی شده اس��ت‪ .‬به طور تقریبی‬ ‫تمامی ایرانیان و بخشی از مصرف کنندگان منطقه ای‬ ‫و بین المللی با بس��یاری از برندهای زر اش��نا هستند؛‬ ‫انواع محصوالت پاستا و ماکارونی با برند «زرماکارون»‬ ‫به عنوان دومین تولیدکننده پاستا در جهان افتخاری‬ ‫اس��ت که این گ��روه صنعتی ب��ه ان می بالد؛ ب��ا انواع‬ ‫محصوالت های تک با دانش و فناوری نوین که ایران را‬ ‫به سومین تولیدکننده فروکتوز در جهان تبدیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکوه خودکفایی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نیازه��ا و ظرفیت های س��رزمین مان‬ ‫ابتکاره��ای جدیدی در مجموع��ه زر در صنایع غذایی‬ ‫از گذش��ته تاکنون انجام شده اس��ت؛ پس از راه اندازی‬ ‫خطوط تولید ارد س��مولینا‪ ،‬مجموعه زر با برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق مقدمات تولی��د انواع محص��والت ماکارونی و‬ ‫پاستا را براساس اس��تانداردهای بین المللی در کشور‬ ‫پایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫زرماکارون به عنوان بز رگ ترین سایت تولیدی پاستا‬ ‫و درک جایگاه اس��تراتژیک کشور اقدام به ایجاد شبکه‬ ‫ریلی گس��ترده به منظور جابه جایی غ�لات موردنیاز‬ ‫س��ایت های تولیدی در ش��مال‪ ،‬مرکز و جنوب ایران‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬راه اندازی مجتمع ذخیره س��ازی غالت‬ ‫در بندرهای ش��مالی و جنوبی کش��ور و نی��ز ایجاد ‪۲‬‬ ‫سایت بزرگ ذخیره س��ازی انواع غالت در مرکز ایران‬ ‫و برخ��ورداری از مزی��ت حمل ونقل به وس��یله ریل‪ ،‬از‬ ‫دس��تاوردهای مهم این گروه صنعتی در زمینه غالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش وپژوهش نقطه عطف گروه زر‬ ‫در منطق��ه‪ ،‬بالفاصله محصوالتش را عالوه بر بازارهای‬ ‫داخل��ی روان��ه بازارهای خارجی کرد و ب��ه این ترتیب‬ ‫ای��ران به جمع صادرکنندگان ب��زرگ این محصوالت‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬زرماکارون به عنوان دومین تولیدکننده‬ ‫پاس��تا در جهان‪ ،‬پاستای خود را درحال حاضر به بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬کش��ور جهان صادر می کند که همین عنوان این‬ ‫شرکت را در فهرست بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬ورود به بازارهای جدید یکی از تغییر و‬ ‫تحوالت صادراتی اس��ت که می توان به ورود نخستین‬ ‫محموله پاس��تای زرماکارون به بازار امریکا اشاره کرد‪.‬‬ ‫باوجود خروج امریکا از برجام از سوی رئیس جمهوری‬ ‫ان‪ ،‬هیچ مانعی بر سر راه صادرات ماکارونی این شرکت‬ ‫به وجود نیامد چراکه این مجموعه همواره از تهدیدها‬ ‫فرصت ساخته و از فعالیت بازنمانده و در هیچ مقطعی‬ ‫ناامید نش��ده اس��ت‪ .‬این مجموعه ب��زرگ صنعتی و‬ ‫پژوهش��ی با تکیه بر توان و تخصص نیروهای انس��انی‬ ‫جوان خود در راس��تای اجرای برنامه‏ های توس��عه‏ ای‬ ‫برای دستیابی ایران به جایگاهی شایسته تر در صنعت‬ ‫و تج��ارت غذای جهان‪ ،‬اقدام به تاس��یس نخس��تین‬ ‫پاالیش��گاه دانش بنیان غالت در کشور با نام پاالیشگاه‬ ‫غ�لات زر کرد‪ .‬از این رو محصوالتی های تک از خانواده‬ ‫مرتضی سلطانی‪ /‬بنیان گذار گروه صنعتی و پژوهشی زر‪ :‬چهلمین‬ ‫س��ال پیروزی انقالب اسالمی ایران مناس��بتی مهم است؛ برهه ای حساس‬ ‫از تاریخ ایران اس�لامی که باید این فرصت را مغتنم ش��مرد و دس��تاوردها‪،‬‬ ‫تجربیات و نقاط قوتی که در راه توس��عه کش��ور حاصل ش��ده اس��ت را در‬ ‫ش��رایطی که برخی کش��ورهای دنیا می خواهند نق��اط ضعف ما را مطرح و‬ ‫سیاه نمایی کنند‪ ،‬به مردم انتقال داد‪.‬‬ ‫توفیقات نظام جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه گذشته گسترده‬ ‫است؛ دس��تیابی به موفقیت های گوناگون در حوزه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬نظامی در س��ایه حاکمیت نظام جمهوری اس�لامی ایران و تالش‬ ‫و ایس��تادگی ملت ایران انچنان برجس��ته است که بعد از گذشت ‪ ۴۰‬سال‪،‬‬ ‫ایران اس�لامی را ب��ه الگویی قابل توجه در میان کش��ور های منطقه تبدیل‬ ‫کرده و کم نیس��تند کشور هایی که تالش می کنند با ایستادگی‪ ،‬مقاومت و‬ ‫حرکت در مس��یری مش��ابه انچه که ایران پیموده‪ ،‬به دستاورد های هر چه‬ ‫بیشتری نائل شوند و به نوعی تراز و سطح خود را ارتقاء بخشند‪.‬‬ ‫اش��تغالزایی یکی از اهداف و ارمان های نظام اس�لامی در طول ‪ 40‬سال‬ ‫گذش��ته محس��وب می ش��ود‪ ،‬ارمانی جدی که اغلب بنگاه های اقتصادی و‬ ‫صاحب��ان کس��ب وکار ان را دنبال می کنند‪ .‬در همین ح��ال باید بنگاه های‬ ‫اقتصادی را محور اصلی تولید و ایجاد اش��تغال در کش��ور دانست‪ .‬بنابراین‬ ‫بنگاه و به طریق اولی کارافرین‪ ،‬نقش��ی محوری در اقتصاد کش��ور و ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده دارد‪ .‬در همین حال‪ ،‬گروه صنعتی و پژوهش��ی زر نیز ضمن‬ ‫محسن امینی ‪ /‬مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی زر‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی ایران درحالی در استانه ‪ ۴۰‬سالگی قرار دارد که‬ ‫یک��ی از افتخارات غرورافرین ان‪ ،‬رش��د روزافزون و حضور فعال‬ ‫کش��ور در عرصه های تولیدی است‪ .‬مقایس��ه ایران قبل و بعد از‬ ‫انق�لاب‪ ،‬می توان��د واقعیت های مهمی را برای نس��ل های پس از‬ ‫انقالب اشکار کند‪.‬‬ ‫شکل گیری انقالب بزرگ مردمی به رهبری امام راحل و تحقق‬ ‫ش��عارهای اس��تقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی فضای مناسبی‬ ‫پی��ش روی هم��گان قرار داد تا با تقویت ایمان و باور فرزندان این‬ ‫مرزوبوم امکان رشد و توسعه در بخش های مختلف فراهم شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نظام اس�لامی برخاس��ته از همبس��تگی در‬ ‫بط��ن مردم ب��ود‪ ،‬به دنبال تحقق خواس��ته هایی برامد که توان‪،‬‬ ‫س��رمایه های ملی و خودکفایی داخلی را محقق کند و وابستگی‬ ‫را از بین ببرد و در این راه به خوبی توانست با ایجاد امنیت پایدار‬ ‫شرایط را تسهیل بخشد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬ب��ه همکاری گرفت��ن س��رمایه های مالی و‬ ‫فکری بخش خصوصی ب��رای رونق اقتصاد ملی ازجمله اقدامات‬ ‫ش��یرین کننده های طبیعی برپای��ه ذرت با تاکید بر ‪۳‬‬ ‫مزیت کیفیت‪ ،‬س�لامت و صرفه اقتصادی به بازار ایران‬ ‫و جهان وارد شد‪ .‬گروه صنعتی و پژوهشی زر در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته اما پرچم دار صادرات محصوالت شیرین کننده‬ ‫ب��ر پایه ذرت ش��امل فروکتوز و گلوکز ب��وده که برای‬ ‫نخستین بار در کش��ور انجام شده است‪ .‬این شرکت به‬ ‫عن��وان مهم ترین تولیدکننده این محصوالت در ایران‬ ‫ضمن تامین نیاز کشور به شیرین کننده های طبیعی‪،‬‬ ‫ان را به بس��یاری از کش��ورهای جهان صادر می کند؛‬ ‫محصولی که تاکنون در فهرس��ت واردات به ایران قرار‬ ‫داش��ته اکنون و به همت جوانان این مرزوبوم در مسیر‬ ‫صادرات قرار گرفته اس��ت‪ .‬نقش افرینی به عنوان بندر‬ ‫خش��ک‪ ،‬اس��تقرار در تقاطع ترانزیتی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫شبکه ریلی سراسری‪ ،‬وجود مخازن مکانیزه نگهداری‬ ‫غالت با ظرفیت باال ازجمله ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫پاالیشگاه غالت زر به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونقی ملی‬ ‫تمرکز بر تولید با محوریت صادرات و کس��ب س��هم‬ ‫‪۸۰‬درصدی از بازار صادرات ایران‪ ،‬این کش��ور را از یک‬ ‫وارد کننده ماکارونی به یکی از قدرت های صادرکننده‬ ‫جهان تبدیل کرده اس��ت‪ .‬ظرفیت تولیدی این شرکت‬ ‫معادل ‪۸۰‬درصد از کل ظرفیت تولید کش��ور است که‬ ‫باع��ث ارتقای جایگاه ایران به مقام دوم تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ جهان شد ه است‪ .‬پس از بهره برداری از نخستین‬ ‫فاز پاالیشگاه غالت زر با حضور دکتر جهانگیری معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری به طوررس��می فعالیت ش��بکه‬ ‫اختصاص��ی ریل��ی در این پاالیش��گاه و مجتمع عظیم‬ ‫نگه��داری غالت اغاز ش��د و بهم��ن ‪ ۹۵‬خطوط تولید‬ ‫پاالیش��گاه غالت زر ب��ا حضور دکتر حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران به بهره برداری رسید‪ .‬پاالیشگاه‬ ‫غ�لات زر با ات��کا به مزی��ت تامین‪ ،‬تولی��د و توزیع در‬ ‫کشورمان‪ ،‬به گونه‏ای تعریف شده است که درحال حاضر‬ ‫می‏تواند ب��ا فراوری روزانه ه��زاران تن غالت‪ ،‬خوراک‬ ‫اولیه صد‏ها واحد صنعتی زیردستی کنونی و اینده خود‬ ‫همچون صنعت غذا و صنعت داروی کش��ور را پاالیش‬ ‫و فراه��م کند‪ .‬محصوالت تولی��دی «زرفروکتوز» مواد‬ ‫اولیه ای ش��امل انواع شیرین کننده های طبیعی بر پایه‬ ‫ذرت اس��ت که با وجود مخازن مکانیزه نگهداری تعبیه‬ ‫شده در محل سایت و مخازن مکانیزه بندرهای امیراباد‬ ‫و نوش��هر در شمال کش��ور و بندر امام خمینی(ره) در‬ ‫جنوب کش��ور تضمین کننده پیوس��تگی تامین مواد‬ ‫اولیه است‪ .‬س��اخت مگاپروژه بزرگ تولید محصوالت‬ ‫قنادی در ش��رایط س��خت تحریم‪ ،‬نماد توانایی و عزت‬ ‫کش��ور عزیزمان در عصر حاضر اس��ت‪ .‬ب��رای رقابت با‬ ‫برنده��ای بزرگ جه��ان نیاز به زیرس��اختی به منظور‬ ‫تولید محصولی باکیفیت جهانی با تجهیزات و فناوری‬ ‫مدرن اس��ت که گروه صنعتی و پژوهشی زر با حداکثر‬ ‫توان در حال تامین و استقرار ان است‪.‬‬ ‫ت خود‬ ‫این گروه صنعتی در راس��تای ایفای مسئولی ‏‬ ‫به جوانان‪ ،‬ضرورت و اهمیت پرورش نیروهای انس��انی‬ ‫باتجربه و دانش بنیان‪ ،‬در تحقق اهداف توس��عه پایدار و‬ ‫تامین پش��توانه‏هایی استوار برای صنعت غذا‪ ،‬دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی زر را تاسیس کرده است که دانشجویان‬ ‫ای��ن مرکز می‏توانند ضمن فراگی��ری دانش تئوری‪ ،‬از‬ ‫امکانات و توانمندی‏ه��ای مجموعه کارخانجات گروه‬ ‫برای افزایش ت��وان مهارتی و کاربردی خود اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنی��ن مرک��ز ن��واوری زر به عن��وان بدنه‬ ‫دانش بنی��ان گروه ب��ه منظور پژوه��ش و مطالعه روی‬ ‫پروژه ه��ای علمی‪ ،‬صنعتی و دانش��گاهی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مرکز که با هدف توس��عه محصوالت جدید‬ ‫راه ان��دازی گردی��د‪ ،‬درحال حاضر یک��ی از بزرگترین‬ ‫واحده��ای تحقیق و توس��عه در صنعت مواد غذایی در‬ ‫کشور اس��ت که از دستاوردهای ان‪ ،‬می توان به معرفی‬ ‫ده ها محصول متعدد برای نخستین بار در کشور نام برد‪.‬‬ ‫ای��ران از موقعیت��ی بی نظیر در جغرافی��ای تولید و‬ ‫مصرف غالت برخوردار اس��ت‪ ،‬کش��ورهای ش��مالی‬ ‫ای��ران بزرگ ترین تولید کننده غالت جهان هس��تند‪.‬‬ ‫این کش��ورها درحال حاضر به دلی��ل محصور بودن در‬ ‫خش��کی مجبورند غ�لات صادراتی خ��ود را از طریق‬ ‫کشورهای روس��یه و اوکراین به دریای سیاه رسانده و‬ ‫پس از طی بیش از ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر‪ ،‬انها را به بازارهای‬ ‫مصرف عرضه کند‪ .‬ایران در این میان بهترین موقعیت‬ ‫را در جابه جایی غالت در منطقه و جهان دارا است‪.‬‬ ‫همچنین ایران با واقع ش��دن در تقاطع کریدورهای‬ ‫ترانزیتی ش��رق ‪ -‬غرب و ش��مال – جنوب و دسترسی‬ ‫اس��ان به بازارهای جهانی به ویژه ح��وزه خلیج فارس‬ ‫ظرفیت ان را داردکه قط��ب فراوری غالت در منطقه‬ ‫باشد‪ .‬گروه صنعتی زر با تکیه بر توان متخصصان ایرانی‬ ‫گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر با اگاه��ی از وظایف‬ ‫خود نس��بت به جامعه‪ ،‬در انج��ام فعالیت های مرتبط‬ ‫ب��ا مس��ئولیت های اجتماع��ی نگاه��ی اینده نگ��ر‪،‬‬ ‫وطن دوست و با تاکید بر هم نوع دوستی‪ ،‬تاثیر مثبت بر‬ ‫محیط زیست‪ ،‬س�لامت خانواده و تولید پسماند کمتر‬ ‫دارد‪.‬اینگروهصنعتیبراساسمعیارهاواستانداردهای‬ ‫زیست محیطی و پیروی از ضوابط انتخاب صنایع سبز‬ ‫مس��یر خود را در حمایت از محیط زیس��ت مش��خص‬ ‫کرده است‪ .‬راه اندازی تصفیه خانه مدرن صنعتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫چرخه بازیافت و پایش االینده ها یکی از اقدامات مهم‬ ‫مجموعه زر در راس��تای حفاظت محیط زیست است؛‬ ‫اقدامی که از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫موردتوجه قرار گرفته و نش��ان واحد صنعتی س��بز را‬ ‫نصیب این گروه صنعتی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کریدوری سبز‬ ‫انتقال تجربه کارافرینی‬ ‫توجه به توس��عه اش��تغال در کشور‪ ،‬توجه به‬ ‫جامعه‪ ،‬عش��ق به دس��ت اندرکاران صنعت و‬ ‫باالبردن انگیزه جوانان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫م��ا در این گ��روه صنعتی به س��ربلندی و‬ ‫ابادانی ایران می اندیشیم و جوانان را از عمق‬ ‫وجود دوست داریم و س��عی در هموارسازی‬ ‫مسیر فعالیت انها داریم چر که توسعه اقتصاد‬ ‫ایران راهی جز میداندارش��دن جوانان ندارد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه از نظر اقتصادی در موقعیتی به س��ر‬ ‫می بریم که سطح مشکالت جوانان ایران قابل‬ ‫مقایسه با جوانان دنیا نیست‪ .‬اما باید در نظر‬ ‫داش��ت در ش��رایط فعلی هم می توان ب��ا تالش و پایم��ردی تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ما اعتقاد داریم‪ ،‬ایران کش��وری سرش��ار از فرصت های ناب است‪ ،‬جوانان‬ ‫خوشفکر با شناسایی و کشف این فرصت ها موقعیت های خوبی را برای خود‬ ‫و دیگر هم نسل های ش��ان فراهم خواهند کرد‪ .‬شناسایی فرصت های ناب به‬ ‫ای��ده و تالش نی��از دارد‪ .‬ایران با جمعیت بیش از ‪ 80‬میلیون نفر که درصد‬ ‫باالیی از انها تحصیل کرده هستند‪ ،‬بیشترین‬ ‫نیروی کار متخصص را در خاورمیانه داراست‬ ‫و ب��ه ای��ن علت ظرفی��ت باالیی در رش��د و‬ ‫بهره وری اقتصادی خواهد داش��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫پیش بینی رش��د تولید ناخالص ملی می توان‬ ‫ایران را یکی از بهترین کش��ورهای مس��اعد‬ ‫برای سرمایه گذاری در جهان دانست‪ .‬فرصت‬ ‫رش��د اقتصادی بی س��ابقه ای پیش روی ایران‬ ‫است چنانچه از این فرصت ها به بهترین نحو‬ ‫و همسو با ارزش های کارافرینی بهره برداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تاریخ ‪ 4‬دهه ای زر با س��نت ابت��کار و ترویج ارزش های کارافرینی همگام‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر یک مجموعه س��هم نیروی انس��انی قوی داش��ته باشد‪ ،‬هر غیر‬ ‫ممکن��ی را ممکن می کن��د‪ .‬ثروت ما دان��ش فنی‪ ،‬نیروی انس��انی‪ ،‬برند و‬ ‫همبستگی مان است‪ .‬با یک دنیا امید و ارزو و انرژی مثبت فردا را می سازیم‪.‬‬ ‫خود باوری هر غیرممکنی را ممکن خواهد کرد‪ .‬رش��د و کیفیت محصوالت‬ ‫زر‪ ،‬بازتابی از انرژی و خالقیتی اس��ت که این گروه صنعتی برای شناس��ایی‬ ‫و اس��تفاده از فرصت های تازه اعمال کرده اس��ت‪ .‬ویژگ��ی اصلی کارافرین‬ ‫خالقیت اس��ت‪ ،‬خالقیتی که از دل ان کس��ب و کار‪ ،‬اش��تغال و رفاه نه تنها‬ ‫ب��رای خود که برای تم��ام هموطنان ایجاد می ش��ود‪ .‬خالقیت موتور اصلی‬ ‫رش��د اقتصادی است‪ .‬اگر امروز فاصله معناداری بین کشور های توسعه یافته‬ ‫و در حال توس��عه وجود دارد‪ ،‬به دلیل همین تحقق و بالفعل شدن خالقیت‬ ‫است‪ .‬مسئله اصلی انجاست که در اقتصاد های توسعه نیافته این خالقیت در‬ ‫جهت افزایش رفاه عمومی سر برنمی اورد‪ ،‬اینکه چرا این گونه است و مانعش‬ ‫چیس��ت بحث دیگری می طلبد اما نکته انجاست که بدون وجود خالقیت و‬ ‫کارافرینی‪ ،‬تحقق توس��عه یافتگی بس��ی دور از ذهن خواهد بود‪ .‬ما در گروه‬ ‫صنعتی و پژوهشی زر با احترام به پیشکسوتان‪ ،‬به جوانان فرصت می دهیم‬ ‫و از انها به میزان س��ن و تجربه ش��ان انتظار داریم‪ ،‬از پیشکس��وتان هم در‬ ‫پست های مشاوره ای کمک می گیریم‪ ،‬با این روش تاکنون باالترین عملکرد‬ ‫را داش��ته ایم‪ .‬باید بپذیریم ما کارهای م��ان را انجام داده ایم و هم اکنون باید‬ ‫به جوانان اعتماد کنیم و کنار گود بایس��تیم تا هرجا الزم بود از ما مشورت‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫باور ما این است که کسب وکار موفق در تفاهم متقابل میان منابع انسانی‬ ‫است‪ ،‬اعتماد و همکاری و انتقال دانش از طریق تعهد فردی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که نقطه مش��ترک م��ا احترام متقابل و اش��تیاق برای‬ ‫موفقیت در تولید اس��ت‪ .‬این همسویی منافع یعنی ما در ریسک و موفقیت‬ ‫با همکاران مان شریک هستیم‪.‬‬ ‫شکوفایی گروه صنعتی و پژوهشی زر به دنبال تحقق تفکر خودباوری‬ ‫ارزش��مندی اس��ت که پس از انقالب انجام ش��ده است‪ .‬به همت‬ ‫تالش ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬امروز ش��رایط ورود بخش خصوصی به‬ ‫فعالیت های اقتصادی فراهم و با رفع نارس��ایی ها مس��یر توسعه‬ ‫هموارتر شده است‪.‬‬ ‫اعتقاد بخش خصوصی این است که کشور دارایی همه ایرانیان‬ ‫است و باید هرکدام از ما نقش خود را به بهترین شکل در جهت‬ ‫توسعه کشور ایفا کنیم‪ .‬در این راستا‪ ،‬اتاق های بازرگانی نمونه ای‬ ‫از این مش��ورت و همراهی را تحقق بخش��یده اند‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫گروه صنعتی و پژوهش��ی زر نی��ز به عنوان مجموعه ای متعلق به‬ ‫بخش خصوصی همواره در مسیر کارافرینی و اشتغال زایی حرکت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته این گروه صنعتی برای رس��یدن به این نقطه‬ ‫راه درازی را پیموده اس��ت‪ .‬نخس��تین گام ها برای تاسیس گروه‬ ‫صنعتی زر‪ ۴ ،‬دهه قبل از سوی پیشکسوت ما جناب اقای مرتضی‬ ‫س��لطانی برداشته شد و درحال حاضر ‪ ۱۵‬شرکت عضو این گروه‬ ‫در زمینه ه��ای گوناگون از تولید تا خدمات و اموزش‪ ،‬در خدمت‬ ‫اقتصاد کش��ور است‪ .‬علت ماندگاری گروه صنعتی و پژوهشی زر‬ ‫و دریافت صدها تقدیرنامه‪ ،‬لوح و تندیس در زمینه های مختلف‬ ‫را باید در استراتژی این گروه صنعتی جست وجو کرد‪ .‬استراتژی‬ ‫زر‪ ،‬بهره من��دی از نی��روی انس��انی نخبه و تدوی��ن فعالیت های‬ ‫هدفمند در عرصه های تولید‪ ،‬صادرات و س��رمایه گذاری با تکیه‬ ‫بر خودباوری و شکوفایی استعدادها و با تمرکز بر بهره وری است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫تالش ما بر این است که با جذب افراد متخصص‪ ،‬نخبه‪ ،‬مستعد‪،‬‬ ‫انسان دوس��ت‪ ،‬نتیجه گرا و دارای توان فکری و اجرایی باال‪ ،‬بستر‬ ‫مناس��بی برای همکاری متخصصان داخل و خارج از کش��ور در‬ ‫شرکتی ایرانی با توان رقابت بین المللی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بخش دیگری از اهداف پیش روی گروه صنعتی زر که پیش از‬ ‫این متعهد به ان بوده و بعد از این نیز بدان متعهد خواهد بود‪ ،‬ارائه‬ ‫محصوالت و خدمات باکیفیت و در س��طح باالی اس��تانداردهای‬ ‫ی اس��ت‪ ،‬به گونه ای که همگان این گروه صنعتی را با رش��د‬ ‫جهان ‬ ‫پای��دار‪ ،‬رهبری ب��ازار‪ ،‬برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزش های‬ ‫اخالقی و مسئولیت های اجتماعی بشناسند‪.‬‬ ‫همچنی��ن جایگاه صادرات برای گروه صنعتی زر بس��یار مهم‬ ‫است‪ .‬ما توانسته ایم محصوالت خود که ارزش افزوده با الیی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور دارد را با ظرفیت هرچه بهتر صادر کنیم‪ .‬به لطف‬ ‫خدا تاکنون در این حوزه موفق بوده ایم‪.‬‬ ‫ما در گروه صنعتی و پژوهش��ی زر به کارافرینی به عنوان یک‬ ‫باور جمعی نگاه می کنیم‪ .‬اگر بخواهم تعریفی ساده از کارافرینی‬ ‫به ش��کلی که گروه صنعتی زر به ان باور دارد‪ ،‬ارائه دهم‪ ،‬ش��اید‬ ‫بو کار اشاره کرد‪ .‬البته‬ ‫بتوان به خلق فرصت و س��ازماندهی کس ‬ ‫این واژه جای بحث بس��یار دارد‪ .‬بله ویژه زمانی که بخواهیم بین‬ ‫س��رمایه دار و کارافری��ن تمایز قائل ش��ویم ام��ا درک این تمایز‬ ‫می تواند به داشتن تصویری واضح تر از کارافرینی کمک کند‪.‬‬ ‫فرهنگ غالب کارافرینان تا سال ها یک فرهنگ تولیدی بود اما‬ ‫باور ما امروز این است که محصول تنها کاال نیست بلکه ترکیبی از‬ ‫کاال و خدمات است و می کوشیم فرهنگ گروه صنعتی و پژوهشی‬ ‫زر یک فرهنگ «ارائه خدمات» باشد؛ فرهنگی که در ان مشتری‬ ‫به بهترین نحو راضی می شود‪ .‬در این فرهنگ اگر کسی از کاالی‬ ‫م��ا ایرادی گرف��ت‪ ،‬این یک فرصت مغتنم اس��ت؛ فرصتی برای‬ ‫بهبود و باال بردن کیفیت کاال‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ما یقین داریم وقتی ‬ ‫محصول��ی را با نهایت دقت و کیفیت تولید می کنیم و در فرایند‬ ‫تولید‪ ،‬روح لطیفی را که سرش��ار از عش��ق به همنوع است جاری‬ ‫می سازیم و خدمات خوبی هم ارائه می دهیم‪ ،‬تاثیر ارزشمند ان‬ ‫به ما باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫«میتی کول» و بازگشت به تمدن کاریزی‬ ‫‪ ۹.۷‬میلیارد دال ر‬ ‫ارزش صادرات ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫می��زان ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی از‬ ‫اغاز امس��ال تا پایان دی به بیش از ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫ت��ن به ارزش بیش از ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۷۳۹‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬به گزارش ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬تولید مجتمع های پتروشیمی تا‬ ‫ی امس��ال در مجموع به ‪ ۴۴.۸‬میلیون‬ ‫پای��ان د ‬ ‫تن رسید‪ .‬مجموع تولید صنعت پتروشیمی در‬ ‫ی حدود ‪ ۴.۳‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫ماه د ‬ ‫همچنی��ن مجتمع های پتروش��یمی دی ماه‬ ‫بی��ش از یک میلی��ون و ‪ ۵۲۸‬هزار تن محصول‬ ‫ب��ه ارزش بی��ش از ‪ ۷۹۲‬میلی��ون دالر را صادر‬ ‫کردند‪ .‬مجتمع های پتروش��یمی در اذ ر امسال‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۴۶۶‬هزار تن محصول به‬ ‫ارزش بی��ش از ‪ ۷۱۴‬میلیون دالر را صادر کرده‬ ‫بودند‪ .‬ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با‬ ‫راه اندازی طرح های جدید اکنون به ‪ ۶۴‬میلیون‬ ‫تن در س��ال رسیده اس��ت‪ .‬مجموع ارزش سال‬ ‫گذشته محصوالت پتروشیمی تولیدی در کشور‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر بود که حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر مربوط به صادرات می ش��د‪.‬‬ ‫ارزش محصوالت پتروش��یمی عرضه ش��ده در‬ ‫بازارهای داخلی نیز ‪ ۵‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحریم ها‬ ‫ما را متوقف نمی کند‬ ‫مدیرعام��ل پتروش��یمی کارون گف��ت‪ :‬در‬ ‫حوزه رقابت به ص��ورت طبیعی هر تولیدکننده‬ ‫جدیدی که وارد می ش��ود می تواند خطری برای‬ ‫تولید کننده قبلی باش��د اما ما سعی کردیم سبد‬ ‫تولیدمان را ب��ه گونه ای تنظیم کنیم که اگر هر‬ ‫محصول��ی وارد بازار ش��د ما را درگی��ر و نگران‬ ‫نکند‪ .‬اژانس بین المللی انرژی معتقد است تا ‪۲۱‬‬ ‫س��ال اینده پتروشیمی از همه بخش های دیگر‬ ‫برای تزریق تقاضا به بازار نفت اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬تولید محصوالت با ارزش باالتر‬ ‫جایگزین خام فروش��ی می ش��ود و ش��اید نفت‬ ‫بیش از گذش��ته در حاشیه قرار گیرد‪ .‬عربستان‬ ‫به عنوان رقیبی سرس��خت برای کش��ورمان که‬ ‫بیشترین وابس��تگی را به درامدهای نفتی دارد‬ ‫اکنون به دنبال تغییر پارادایم به س��مت صنایع‬ ‫پایین دس��ت اس��ت‪ .‬در همین زمینه دو شرکت‬ ‫ارامکو و س��ابیک عربستان س��عودی که در دو‬ ‫بخش باالدس��تی و پایین دستی مشغول فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬دو برنامه مجزای تبدیل مستقیم نفت‬ ‫به محصوالت شیمیایی را در دستور کار خویش‬ ‫ق��رار داده اند‪ .‬این دو ش��رکت در نظر دارند تا با‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‪ ،‬یک واحد تجاری تولید‬ ‫مس��تقیم محصوالت ش��یمیایی از نفت خام را‬ ‫طراحی و اجرا کنند‪ .‬ارامکو به عنوان بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده نفت دنیا در راستای تحقق دورنمای‬ ‫ترسیم شده س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫ت��ا با افزایش نقش افرینی ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط تولیدکننده محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫راه دسترس��ی ب��ه اهداف خود را هم��وار کند و‬ ‫امیدوار اس��ت تا در دورنم��ای فعالیت های خود‬ ‫به ش��رکتی پیشرو و منسجم در دو بخش انرژی‬ ‫و محصوالت پتروش��یمی تبدیل شود‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬علیرضا صدیق زاده درب��اره توان رقابتی‬ ‫تولیدات پتروش��یمی با شرکت های دیگر دنیا به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬در حوزه رقابت به صورت طبیعی هر‬ ‫تولیدکننده جدیدی که وارد می ش��ود می تواند‬ ‫خطری برای تولید کننده قبلی باشد اما مهم این‬ ‫است که ما چه سیاستی در مقابل ان اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحریم ها ما را متوقف نمی کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به طور طبیعی باید ن��گاه کنیم انها چه‬ ‫ندارند و ما چه داریم‪ .‬واقعیت این است که ما در‬ ‫پتروش��یمی کارون ان قدر سبد محصولی مان را‬ ‫متن��وع کردیم که اگر انها در زمینه تولید ‪TDI‬‬ ‫وارد ش��وند ما ‪ MTD‬تولی��د می کنیم‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت انیلین می فروشیم در حقیقت سعی‬ ‫کردیم س��بد تولیدمان به گونه ای تنظیم ش��ود‬ ‫که اگر هر محصولی وارد بازار ش��د ما را درگیر و‬ ‫نگران نکند‪ .‬مدیرعامل پتروشیمی کارون تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون در حوزه ایزوسیانات که عمده ترین‬ ‫محصول تولیدی ما است به مشکل برنخوردیم و‬ ‫در صورت بروز مشکل هم راه حل پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید روی صنایع پایین دس��ت و‬ ‫کارخانه ه��ای تولید محص��ول ثانویه کار کنیم‪.‬‬ ‫ما در گذش��ته کارخانه های بزرگ در حوزه های‬ ‫مختلف ایجاد کردیم که مواد خام تولید می کنند‬ ‫و هنوز وابس��ته به صادرات هس��تند زیرا امکان‬ ‫اینکه مستقیم کاال را به دست مشتری برسانند‪،‬‬ ‫نداریم زیرا صنایع پایین دست مصرف کننده این‬ ‫مواد را نداریم و این در حالی است که ارزش افزوده‬ ‫اصلی در صنایع پایین دس��ت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر‬ ‫صنعت پتروش��یمی در صنایع پایین دست وارد‬ ‫ش��ود به طور قط ع اینده خوبی برای این صنعت‬ ‫در کشورمان متصور است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا سیفی‬ ‫ی��ک کارافرین هن��دی یخچال��ی را اختراع کرده‬ ‫اس��ت که به طور کامل از س��فال درس��ت ش��ده و‬ ‫می تواند مواد غذایی را بدون اس��تفاده از برق خنک‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫یخچ��ال «میتی ک��ول» از اثر سرمایش��ی طبیعی‬ ‫تبخیر اب برای تازه نگه داش��تن سبزیجات تا یک‬ ‫هفته و نگهداری شیر تا ‪ ۳‬روز استفاده می کند‪.‬‬ ‫اب از قس��مت باالی��ی این یخچال س��فالی روی‬ ‫بخش های کن��اری فروریخته و به واس��طه تبخیر‪،‬‬ ‫عملیات سرمایش انجام می شود‪.‬‬ ‫ مانسوخبهای پراجاپاتی‪ ،‬سفالگر گجراتی‪ ،‬یخچال‬ ‫«میتی کول» را برای مردمی که در مناطق روستایی‬ ‫دسترسی به برق یا یخچال های رایج ندارند‪ ،‬معرفی‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش عصر ایران‪ ،‬یخچال میتی کول‬ ‫از اثر سرمایش��ی طبیعی تبخی��ر اب برای تازه نگه‬ ‫داشتن سبزیجات تا یک هفته و نگهداری شیر تا ‪۳‬‬ ‫روز استفاده می کند‪.‬‬ ‫اب از قس��مت باالی��ی این یخچال س��فالی روی‬ ‫بخش ه��ای کناری فرو ریخته و به واس��طه تبخیر‪،‬‬ ‫عملیات سرمایش انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��یر اب کوچکی نیز در جلوی این یخچال قرار‬ ‫گرفته که می توان از ان برای نوش��یدن اب استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫طبق��ه اول میتی کول برای نگهداری س��بزیجات‬ ‫و طبق��ه دوم ب��رای نگهداری ش��یر قابل اس��تفاده‬ ‫اس��ت‪ .‬میتی کول نیازی به ب��رق و همچنین تعمیر‬ ‫و نگهداری خاصی ندارد‪.‬‬ ‫یک کارافرین هندی یخچالی را اختراع کرده است که به طور کامل‬ ‫از سفال درست ش��ده و می تواند مواد غذایی را بدون استفاده از‬ ‫برق خنک نگه دارد‬ ‫‹ ‹راهکارهای ساده با اثرات بزرگ‬ ‫از محس��ن طاهری پ��ور‪ ،‬اینده پ��ژوه و عض��و‬ ‫هیات علمی دانش��گاه اصفهان در این باره نقل ش��ده‪:‬‬ ‫ان مس��تطیل های قهوه ای روی میز‪ ،‬سفال هستند‪.‬‬ ‫سفال هایی که خیس شده اند‪.‬‬ ‫ام��ا چرا بای��د در یک جلس��ه و روی می��ز از این‬ ‫سفال ها استفاده شود؟ جواب در مفهوم « خنک کاری‬ ‫تماس��ی» اس��ت‪ .‬خنک کاری ب��دن از طریق تماس‬ ‫با س��طح خنک سفال یک راهکار س��اده‪ ،‬کم هزینه‪،‬‬ ‫دوستدار محیط زیست و سالم است‪.‬‬ ‫بیش��تر روش های خنک کاری ب��ر مبنای تهویه و‬ ‫ل پر هزینه‬ ‫خنک کاری هوا هس��تند که به طور معمو ‬ ‫ف هس��تند‪ .‬فکرش را بکنی��د برای خنک‬ ‫و پر مص��ر ‬ ‫ش��دن یک انس��ان باید یک خانه ‪ ۱۰۰‬متری کامال‬ ‫خنک ش��ود‪ .‬چقدر بهره وری در ای��ن روش پایین و‬ ‫پرهزین��ه اس��ت‪ .‬ای��ن روش در مرک��ز پژوهش های‬ ‫خورشیدی شرکت برق منطقه ای یزد معرفی‪ ،‬توسعه‬ ‫و مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬امیدوارم توسعه چنین‬ ‫روش هایی در دستور کار مراکز پژوهشی و دانشگاه ها‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫جایگزین نفت در نظام بودجه ریزی تعریف شود‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه باید جایگزین نفت در‬ ‫نظام بودجه ریزی کش��ور تعریف شود‪ ،‬گفت‪ :‬وابستگی‬ ‫بس��یار اقتص��اد به نفت باعث ش��ده به ح��وزه معدن‪،‬‬ ‫گردشگری و ظرفیت های داخلی بی توجهی شود‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫بخش��ی از فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب در «بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب» در باره مهم تری��ن عیب های اقتصاد و راهکارهای نجات‬ ‫ان‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ ۸۵ :‬درصد بودجه کشور هزینه ای است و‬ ‫تنها بخش اندکی از بودجه برای پروژه های عمرانی کشور مصرف‬ ‫می شود که این امر نش��ان دهنده اهمیت اصالح ساختار بودجه‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه باید بخش اصلی بودجه ب��ه پروژه های عمرانی اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬وابستگی بس��یار اقتصاد کشور به نفت سبب‬ ‫بی توجهی به حوزه معدن‪ ،‬گردشگری و ظرفیت های داخلی شده‬ ‫این در حالی اس��ت که باید درامدزایی از سایر حوزه ها جایگزین‬ ‫استفاده از نفت شود‪ .‬وی با انتقاد از اینکه تمامی امور مربوط به‬ ‫اقتصاد کش��ور مبتنی بر نفت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساختار اقتصادی‬ ‫با وجود تحریم های امریکا برای به صفر رس��اندن صادرات‬ ‫نفت ایران‪ ،‬امارها نش��ان می دهد در ‪ ۹‬ماه امسال ‪ ۷۲۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال از محل فروش نفت خام درامد نصیب کش��ور‬ ‫ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴۸.۹‬درصد‬ ‫رشد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬تازه ترین امارها از وضعیت بودجه دولت‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬نشان می دهد که قوه مجریه از محل «واگذاری‬ ‫دارایی های س��رمایه ای» در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۸۹۶‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال درامد داش��ته ک��ه از رقم مصوب مورد نظر در‬ ‫بودج��ه برای دوره یادش��ده ‪ ۸۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫دلی��ل اصلی افزایش درامد نفتی کش��ور ب��ا وجود اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانه امری��کا‪ ،‬افزایش بهای نفت در بازارهای‬ ‫جهان��ی در مقایس��ه ب��ا س��ال گذش��ته اس��ت؛ هرچند در‬ ‫باید به گونه ای تدوین ش��ود که به نفت متکی نباشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که درحال حاضر کشور درامدزایی‬ ‫از س��ایر حوزه های اقتصادی را بلد نیست‪ ،‬در صورتی‬ ‫که اگر اقتصاد کش��ور تنها به نفت وابس��ته باشد و از‬ ‫صادرات ان جلوگیری شود اقتصاد وامی ماند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از چنی��ن ام��ری بای��د تدابیر الزم‬ ‫اندیشیده ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه باید جایگزین نفت در نظام بودجه ریزی کشور تعریف‬ ‫شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب در تمام بیانات خود‬ ‫بر کاهش وابس��تگی اقتصاد به نفت و اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزینه دولت بس��یار س��نگین است و بر اساس‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬باید ام��ور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار ش��ود‪،‬‬ ‫در صورتی که اقتصاد مقاومتی در س��اختار کش��ور محقق شود‬ ‫تاثیرگذاری نفت در اقتصاد نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫ی تاکید ک��رد‪ :‬باید از متخصصان داخل��ی و ظرفیت های‬ ‫اس�لام ‬ ‫انس��انی کش��ور برای بهبود اوضاع اقتصادی به درستی استفاده‬ ‫ش��ود چراکه تکیه بر ت��وان داخلی بهترین راه��کار برای نجات‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫از علیرض��ا س��یفی‪ ،‬محقق نی��ز در این ب��اره نقل‬ ‫ش��ده‪ :‬دو نواوری یادش��ده (یخچال س��فالی و سفال‬ ‫خنک کنن��ده) م��را به فکر ف��رو برد و ب��ه یاد کتاب‬ ‫نام ب��رده انداخت و حدیث مک��ر ر روی گردانی موقت‬ ‫از کهن الگوه��ا (و راه بی زمان س��اختن) و روی اوری ‬ ‫دوب��اره به انها را برایم تداع��ی کرد‪ .‬خاک‪ ،‬عنصری‬ ‫که از پیش به ان عالقه داش��ته و دستی هم بر اتش ‬ ‫سفالگری داشتم‪ ،‬دوباره برایم زنده و یاداوری شد‪:‬‬ ‫خ��اک‪ ،‬ای��ن عنص��ر عجی��ب و پرمای��ه و‬ ‫ارکتایپی (کهن الگویی‪ :‬س��ر ن ِمونی) و فراموش ش��ده‬ ‫ب��ا خواصی ش��گفت انگیز و چقدر ما ب��ه احیای این‬ ‫عنصر و چنین فناوری های میانی (به تعبیر شوماخر)‬ ‫و مناس��ب و پایای��ی نیاز داریم‪ .‬ب��اری‪ ،‬خاک قبل از‬ ‫نف��ت بود و در معماری‪ ،‬صناع��ت و بوم امایی حضور‬ ‫و حیات داش��ت (به ویژه در سرزمین و تمدن کاریزی ‬ ‫ایران)‪ ،‬ب��ا نفت و فراورده ه��ای کذایی اش‪ ،‬فراموش‬ ‫یا به حاش��یه رانده ش��د و تمدن نفت��ی جای تمدن‬ ‫کاریزی و خاکی را و با نفت‪ ،‬چاه و س��د جای کاریز‬ ‫را گرفت اما نفت مهمانی ناخوانده و چندروزه است و‬ ‫روزی باالخره تمام می شود و دوباره خاک خواهد بود‬ ‫اجرای پروژه انتقال اب به سیستان‪ ،‬خراسان جنوبی و رضوی‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬وزارت نی��رو اع�لام ک��رد که در‬ ‫صورت نهایی ش��دن پروژه انتقال اب به سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی و خراسان رضوی‪ ،‬خود‬ ‫اجرای ان را بر عهده می گیرند‪.‬‬ ‫ابوالفضل موس��وی بیوکی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس با اش��اره به نشست ویژه کمیسیون‬ ‫عم��ران مجلس‪ ،‬به خان��ه ملت گفت‪ :‬در نشس��ت اخیر این‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬موض��وع انتقال اب به اس��تان های سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی با حضور‬ ‫تقی زاده خامسی‪ ،‬معاون وزیر نیرو و استانداران مربوط مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این نشس��ت معاون وزیر نیرو اعالم کرد موضوع‬ ‫ط به صورت تفکیک ش��ده در‬ ‫انتقال اب به اس��تان های مربو ‬ ‫طول هفته اینده با حضور مس��ئوالن اس��تان ها و نمایندگان‬ ‫ان استان در وزارت نیرو بررسی و نیاز ابی استان ها مشخص‬ ‫می شود و پس از ان محل تامین اب تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در نشس��ت اخیر کمیته ویژه کمیسیون عمران‬ ‫مجل��س‪ ،‬وزارت نی��رو پذیرفت ک��ه اگر در نهای��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫درامد نفتی ایران حدود ‪ ۴۹‬درصد رشد کرد‬ ‫هفته ه��ای اخیر تقاضا برای خرید طالی س��یاه تحت تاثیر‬ ‫عواملی چون تنش های تج��اری امریکا و چین‪ ،‬مازاد عرضه‬ ‫نفت در بازارهای جهانی و نگرانی از کاهش رش��د اقتصادی‬ ‫جه��ان کاهش یافت که اف��ت قیمت ها را به دنبال داش��ت‬ ‫و از کان��ال ‪ ۸۰‬دالر در ه��ر بش��که به ح��دود ‪ ۵۰‬دالر افت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البته برای جلوگیری از عرضه نفت مازاد‪ ۱۴ ،‬کش��ور عضو‬ ‫اوپک در یکصد و هفتاد و پنجمین نشست این سازمان در وین‬ ‫که اغاز اذر امس��ال برگزار ش��د‪ ،‬تصمیم گرفتند تولید نفت‬ ‫خ��ود را ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که در روز کاهش دهن��د‪ .‬متعهدان‬ ‫غیراوپکی نیز با کاهش ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که ای موافقت کردند‬ ‫که از ‪ ۱۱‬دی اجرایی شد‪.‬‬ ‫در کنار ان تحریم نفت ونزوئال از س��وی امریکا به تقویت‬ ‫قیمت ها در بازارهای جهانی کمک کرد به طوری که اکنون‬ ‫و هنرنمایی هایش! (به همراه س��ایر عناصر چهارگانه‪:‬‬ ‫اب‪ ،‬باد و اتش یا همان خورش��ید) و چه هوش��یار‬ ‫و س��عادتمند انه��ا که این را دریافته و به اس��تقبال‬ ‫و پیش��واز خاک و تم��دن دوباره کاری��زی و خاکی‬ ‫می رون��د که پس از س��فری نه چن��دان طوالنی‪-‬به‬ ‫ط��ور احتمالی حداکثر ‪ ۲۰۰‬س��ال‪ -‬یعنی از ابتدای‬ ‫ش��کل گیری صنعت نفت و اغاز عص��ر نفت تا پایان‬ ‫ان‪ ،‬که در گس��تره تاریخ رقم چندانی نیست! دوباره‬ ‫ب��ه می��ان م��ا بازمی گردد (هرچن��د‪ ،‬در اص��ل ما به‬ ‫اغوش او بازمی گردیم)‪ .‬بر اس��اس یافته های زیست‪-‬‬ ‫دیرین شناس��ان‪ ،‬صدها هزار س��ال پی��ش‪ ،‬طبیعت‬ ‫ق فیاض ‬ ‫با هوش��مندی و خودس��امانی [و تدبیر خال ‬ ‫ خود] مقدار کربن موجود در جو زمین را که بیش از‬ ‫حد مناسب برای حیات بسیاری از گونه ها و از جمله‬ ‫انس��ان ب��ود‪ ،‬در اعماق زمین حبس ک��رد؛ غولی که‬ ‫در چراغ جادو حبس ش��د و انسان‪ ،‬با حفاری زمین‪،‬‬ ‫پس از صدها هزار س��ال‪ ،‬این کربن مضر برای حیات‬ ‫خود را در قالب س��وخت های فسیلی از جمله نفت‪،‬‬ ‫اس��تخراج کرده و دوباره وارد اتمسفر زمین کرد‪ ،‬ان‬ ‫غ��ول خطرن��اک را از چراغ جادو خ��ارج کرد و حاال‬ ‫در مانده چگونه ان را مهار و با صنعت و اقتصاد خطی‬ ‫و تمدن نفتی(فس��یلی) حاص��ل از ان و تغییر اقلیم‬ ‫ناش��ی از ان چه کن��د! و برای نج��ات از این مهلکه‬ ‫هم‪ ،‬راه��ی جز بازگش��ت به طبیع��ت و اموختن از‬ ‫هوش��مندی‪ ،‬تدبیر و خرد نهفته در ان(بوم شناسی)‬ ‫و بازطراح��ی صنعت و اقتص��ا د چرخه ای(بوم امایی) ‬ ‫مبتنی بر ان نیست‪.‬‬ ‫بر اس��اس نرخ های اعالمی پایگاه خب��ری اویل پرایس‪ ،‬بهای‬ ‫سبد نفتی اوپک در محدوده ‪ ۶۱‬دالر و ‪ ۵۸‬سنت قرار دارد؛‬ ‫این میزان برای هر بش��که نفت برنت ‪ ۶۱‬دالر و ‪ ۹۸‬س��نت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان در بازارهای جهانی هر بش��که نفت س��نگین‬ ‫ایران در محدوده ‪ ۵۴‬دالر و هر بشکه نفت سبک کشورمان‬ ‫حدود ‪ ۵۹‬دالر معامله می ش��ود که با توجه به زمان و مکان‬ ‫تحویل محموله‪ ،‬متغیر است‪.‬‬ ‫ان گونه که بانک مرکزی از درامدهای نفتی دولت گزارش‬ ‫داده‪ ،‬بخش زیادی از درامدهای ردیف «واگذاری دارایی های‬ ‫س��رمایه ای» از محل «منابع حاص��ل از نفت و فراورده های‬ ‫نفتی» اس��ت که برابر ‪ ۸۹۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت؛ از این رقم ‪ ۷۲۴‬هزار میلی��ارد ریال به ارزش‬ ‫نفت خ��ام اختصاص دارد و ‪ ۴۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫انتقال اب به اس��تان های سیس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی مصوب ش��ود‪،‬‬ ‫وزارت نیرو خود برای اجرای این پروژه اقدام کند‪.‬‬ ‫ تا پیش از این نشس��ت قرار بود بخش خصوصی‬ ‫مس��ئولیت اج��رای پروژه ه��ای انتق��ال اب ب��ه‬ ‫استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی و‬ ‫خراسان رضوی را بر عهده بگیر د اما خوشبختانه در‬ ‫نشست اخیر وزارت نیرو خود مسئولیت اجرای ان را برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم گفت‪ :‬به طور قطع‬ ‫بعد از تعیین تکلیف موضوع انتقال اب به استان های سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی و خراسان رضوی‪ ،‬مسئله انتقال‬ ‫اب به مناطق و اس��تان های دارای تنش اب��ی از جمله یزد‪،‬‬ ‫کرمان و اصفهان در دستور کار کمیسیون عمران قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس از نشست ویژه این‬ ‫کمیس��یون با حضور اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو در دو هفته اینده‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این نشس��ت مس��ائل مرتب��ط با انتقال‬ ‫اب به اس��تان های سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬خراسان جنوبی و‬ ‫خراسان رضوی از جمله میزان انتقال اب و میزان اعتبار مورد‬ ‫نیاز برای اجرای پروژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نیز مربوط به «منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی و‬ ‫میعانات گازی» است‪.‬‬ ‫مقایس��ه ای��ن دو ردی��ف با ارق��ام مربوط به ‪ ۹‬ماه س��ال‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد که ارزش فروش نف��ت خام ‪۴۸.۹‬‬ ‫درصد بیش��تر ش��ده ام��ا در ح��وزه ص��ادرات فراورده های‬ ‫نفتی و میعانات گازی ش��اهد ‪ ۵۹.۲‬درصد کاهش را ش��اهد‬ ‫هس��تیم زی��را در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۹۶‬ایران توانس��ته بود ‪۱۱۷‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال از محل درامد داش��ته باش��د اما اکنون‬ ‫ای��ن رقم ب��ه ‪ ۴۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ری��ال کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین «منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی»‬ ‫در پایان پاییز امس��ال به رقم ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫رسیده است؛ این رقم در مدت مشابه سال پیش‪ ۳۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان درباره عواقب افزایش استفاده از خودرو شخصی در کشور هشدار می دهند‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬روند صع��ودی اس��تفاده از خودرو ش��خصی در‬ ‫کشور‪ ،‬ش��یب تندی به خود گرفته که موجب کمرنگ شدن نقش‬ ‫حمل ونقل عمومی شده است‪ .‬یک پژوهش نشان می دهد در حدود‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬سهم حمل ونقل عمومی در سفرهای برون شهری‬ ‫کش��ور از ‪ ۳۲‬درصد به ‪ ۱۷‬درصد رسیده و این روند کاهشی‪ ،‬ادامه‬ ‫دارد‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدند ادامه ای��ن روند می تواند نتایج‬ ‫تلخی مانند افزایش س��انحه و کشته های جاده ای را به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ .‬برخی دیگر نیز می گویند گرچه افزایش استفاده از خودرو‬ ‫ش��خصی به تنهایی نمی توان��د دلیلی بر افزایش تص��ادف و تلفات‬ ‫جاده ای باش��د اما در شرایطی که بودجه ایمنی راه ها کاهش یافته‪،‬‬ ‫این مس��ئله دور از انتظار نیس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬امار پلیس‬ ‫راهور نش��ان می دهد تعداد خودروها و موتورسیکلت های ایران به‬ ‫حدود ‪ ۳۳‬میلیون دستگاه و شمار دارندگان گواهینامه رانندگی در‬ ‫کش��ور به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون نفر رس��یده است‪ .‬همچنین براساس‬ ‫امار رس��می‪ ،‬حدود نیم��ی از خانوارهای ایرانی‪ ،‬خودرو ش��خصی‬ ‫دارند‪ .‬افزایش روند اس��تفاده از خودرو ش��خصی موجب ش��ده در‬ ‫بخشی از سفرها‪ ،‬حمل ونقل ش��خصی جای حمل ونقل عمومی را‬ ‫بگیرد و نقش حمل ونقل همگانی کمرنگ تر ش��ود‪ .‬معاون پیشین‬ ‫حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی هش��دار می دهد کمرنگ شدن‬ ‫نقش حمل ونقل عمومی و افزایش استفاده از خودروهای شخصی‬ ‫در سفرهای برون ش��هری‪ ،‬می تواند نتایج نامطلوبی مانند افزایش‬ ‫تصادف های رانندگی به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬مهرداد تقی زاده در‬ ‫فضای مجازی نوش��ت‪ :‬بارها درب��اره افزای��ش خودرومحوری در‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری‪ ،‬مطالبی ش��نیده ایم اما‬ ‫ش��اید به عمق فاجعه پی نبرده باش��یم‪ .‬باوجود توسعه راه اهن‪ ،‬در‬ ‫بخش حمل ونقل برون ش��هری به ش��دت خودرومحور شده ایم و‬ ‫ش��یب منحنی خودرومحوری ما بس��یار تند و در جهان‪ ،‬بی سابقه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا تکان دهنده توصی��ف کردن امار موج��ود در زمینه‬ ‫خودرومح��وری ایرانی ه��ا گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۸۵‬ح��دود ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫حمل ونقل برون ش��هری ما با استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫انجام می شد‪ .‬در ان زمان نیز ما خودرومحور بودیم اما عمق فاجعه‬ ‫اینجاس��ت که این عدد به تدریج کم شد‪ .‬این کارشناس حمل ونقل‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باتوج��ه به تورم و افزایش هزین��ه حمل ونقل عمومی و‬ ‫گران ش��دن همه چیز‪ ،‬پیمانکاران نمی توانس��تند مانند گذش��ته‬ ‫مس��افر حمل کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در بخش خودرو شخصی‪ ،‬تغییر‬ ‫زیادی در نرخ بنزین نداشتیم‪ .‬در برخی دوره ها تغییر در نرخ بنزین‬ ‫خودرومحوری ترمز بریده‬ ‫ِ‬ ‫هرچه خودرومحوری در راه ها افزایش یابد‪ ،‬ارائه خدمات در بخش هایی‬ ‫مانن��د مدیریت ترافیک‪ ،‬اعم��ال مقررات و خدمات ام��داد و فوریت های‬ ‫پزشکی نیز با کاهش کیفیت روبه رو خواهد شد‬ ‫ایجاد ش��د اما دوباره ثابت ماند یا دست کم افزایش نرخ‪ ،‬متناسب با‬ ‫نرخ تورم نبود؛ بنابراین هزینه دیگری به اس��تفاده کننده از خودرو‬ ‫شخصی اضافه نشد‪ .‬در نتیجه مردم به طور مداوم به سمت استفاده‬ ‫از خودرو ش��خصی گرایش پیدا کردند‪ .‬معاون پیشین حمل ونقل‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬در اثر این روند‪ ،‬می بینیم که در سال‬ ‫‪ ۹۶‬س��هم سفرهای برون شهری از حمل ونقل عمومی به ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫رس��یده و ‪ ۱۷‬درصد مسافران برون شهری ما از حمل ونقل عمومی‬ ‫اس��تفاده می کنند؛ البته این منحنی همچنان و به سرعت در حال‬ ‫پایین امدن اس��ت‪ .‬تقی زاده معتقد است خودرومحوری به معنای‬ ‫افزای��ش الودگی ه��وا‪ ،‬ترافی��ک‪ ،‬تصادف و کش��ته های رانندگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬کش��ورهای گوناگون در راس��تای مبارزه با‬ ‫این پدیده گام برمی دارند‪ .‬این کارش��ناس حمل ونقل معتقد است‬ ‫ت��ا وقتی خودرومحوری در ایران حاکم باش��د‪ ،‬هیچ طرح توس��عه‬ ‫حمل ونقل محور (تی اودی) در کش��ور نمی تواند موفق باش��د‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن زمینه توضی��ح داد‪ :‬ما می توانیم طرح ه��ای تی اودی اجرا‬ ‫کنی��م اما این طرح ها که یکی از اهداف مهم انها کاهش اس��تفاده‬ ‫از خودرو ش��خصی و افزایش اس��تفاده از حمل ونقل عمومی است‬ ‫تحقق پیدا نخواهند کرد زیرا س��ایر عوامل مانند اندک بودن هزینه‬ ‫اس��تفاده از خودرو ش��خصی و ارزانی نرخ سوخت‪ ،‬موضوع را تحت ‬ ‫شعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه افزایش خودرومحوری‬ ‫رئیس پیش��ین مرکز تدوین مقررات‪ ،‬ایمنی حمل ونقل‪ ،‬پدافند‬ ‫غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت‬ ‫افزایش تصادف ها و کش��ته های رانندگی در یکی‪ ،‬دو سال گذشته‬ ‫می تواند از نتایج افزایش خودرومحوری باشد‪ .‬سارا امتحان به صما‬ ‫گف��ت‪ :‬هزینه تصادف های رانندگی‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد می شود که حدود نیمی از ان‪ ،‬هزینه مستقیم‬ ‫شامل هزینه های بیمارستانی‪ ،‬دیه‪ ،‬خودرو و‪ ...‬است‪ .‬امتحان افزود‪:‬‬ ‫نکته ای که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته نگران کننده ش��ده سیر صعودی‬ ‫کشته ش��دگان تصادف های رانندگی اس��ت که پس از نزدیک یک‬ ‫ده��ه کاهش از ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر س��ال ‪ ۸۵‬به حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬رس��یده اس��ت‪ .‬بااین وجود‪ ،‬امارها در سال ‪ ۹۶‬و ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ ،۹۷‬روند افزایش��ی تعداد کشته شدگان را نشان‬ ‫می دهد که این مسئله نگرانی هایی را در میان کارشناسان به دنبال‬ ‫داشته است‪ .‬این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬دالیل گوناگونی می توان‬ ‫ب��رای این افزایش متصور بود که عامل موثر در این افزایش‪ ،‬رش��د‬ ‫فزاینده خودروهای ش��خصی و خودرومحوری اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫ای��ن افزایش‪ ،‬تراکم بیش��تری در راه ه��ا روی خواهد داد و احتمال‬ ‫تص��ادف برای همه کارب��ران افزایش می یابد‪ .‬ضم��ن اینکه هرچه‬ ‫خودرومح��وری در راه ها افزایش یابد‪ ،‬ارائه خدمات در بخش هایی‬ ‫مانند مدیریت ترافیک‪ ،‬اعمال مقررات و خدمات امداد و فوریت های‬ ‫پزشکی نیز با کاهش کیفیت روبه رو خواهد شد‪ .‬امتحان تاکید کرد‪:‬‬ ‫براساس تجربه کشورهای پیشرو‪ ،‬راهکار مناسب برای مقابله با این‬ ‫مشکل افزایش س��هم حمل ونقل همگانی با هدف مدیریت تقاضا‬ ‫و کاهش ب��ار ترافیک جاده ای با انتقال بخش��ی از جابه جایی ها به‬ ‫حمل ونقل همگانی به ویژه حمل ونقل ریلی است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با افزایش سهم حمل ونقل عمومی‪ ،‬شاهد کاهش تصادف ها و بهبود‬ ‫ایمنی در شبکه راه ها و سطح خدمات خواهیم بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫کار نیازمن��د توجه دولتمردان به اختصاص منابع مالی مناس��ب و‬ ‫توس��عه کمی و کیفی مناسب زیرس��اخت ها و خدمات حمل ونقل‬ ‫همگانی برای جذب مناسب تقاضای جاده ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نگران کننده بودجه ایمنی‬ ‫گرچ��ه برخی کارشناس��ان‪ ،‬افزای��ش خودرومح��وری را زنگ‬ ‫خط��ری برای افزایش تلف��ات جاده ای می دانند ام��ا رئیس هیات‬ ‫مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه های کش��ور معتقد اس��ت اگر‬ ‫بودجه الزم برای ایمنی کنار گذاش��ته و اقدام های مناس��ب برای‬ ‫تامین ایمنی انجام ش��ود‪ ،‬حتی تعداد باالی خودروها و س��فرهای‬ ‫ش��خصی نی��ز نمی تواند دلیل قطع��ی برای افزای��ش تصادف ها و‬ ‫کش��ته های جاده ای باش��د‪ .‬محمد بخارایی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمی توانیم بگوییم چون اس��تفاده از خودرو ش��خصی‬ ‫زیاد ش��ده‪ ،‬باید به طور حتم منتظر افزایش س��وانح جاده ای باشیم‬ ‫و باوجود افزایش اس��تفاده از وسایل ش��خصی نیز می توان سوانح‬ ‫رانندگ��ی را کنترل کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این منظور باید به س��مت‬ ‫توس��عه اموزش و فرهنگ سازی برویم و امکانات کنترلی و نظارتی‬ ‫خودکفایی کامل استئارات های فلزی با راه اندازی واحد جدید شرکت فن اوران شیمی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��ن اوران ش��یمی از س��اخت واحد جدی��د تولید‬ ‫افزودنی های پتروش��یمی خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد در حال س��اخت اس��ت و با بهره برداری از این واحد از واردات‬ ‫اس��تئارات ها (کلس��یم‪ ،‬روی‪ ،‬منیزیم و‪ )...‬برای صنایع باالدست و تکمیلی‬ ‫بی نیاز خواهیم شد‪.‬‬ ‫می��زان مصرف اس��تئارات های فلزی صنایع کش��ور ح��دود ‪ ۸‬هزار تن‬ ‫اس��ت که با ظرفیت حقیقی تولید این واحد که س��االنه افزون بر ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت‪ ،‬امیدوار هس��تیم به طور کامل از واردات این م��واد و خروج ارز‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫علی حس��ن پور اظهار کرد‪ :‬پتروش��یمی یکی از مهم ترین صنایع کشور‬ ‫اس��ت که ب��ا دارا بودن س��هم ‪ ۳۰‬درصدی از ارزش کل صادرات کش��ور‪،‬‬ ‫بیش��ترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬البته باتوجه‬ ‫به مش��کالت فراوان در مسیر رشد و بالندگی این صنعت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫باید در مس��یر بومی س��ازی مواد افزودنی تخصصی موردنیاز پتروشیمی ها‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه اس��تئارات های تولیدش��ده در واحد شهرک شکوهیه‬ ‫قم فن اوران ش��یمی گواهی های بهداش��تی ‪ USP‬و تطبیق با اس��تاندارد‬ ‫را کس��ب کرده و از لحاظ کیفی پاس��خگوی پتروشیمی ها و صنعت پلیمر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ظرفیت تامین نیاز کامل انها را نداش��تیم که با راه اندازی واحد‬ ‫جدید و افزایش ‪ ۱۰‬برابری تولیدات امادگی داریم نیاز صنایع به این مواد‬ ‫را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫حس��ن پور با اشاره به اینکه شرکت فن اوران شیمی به معنای واقعی و در‬ ‫مقیاس صنعتی دانش بنیان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬چرا بای��د اعتبارمان را از خارج‬ ‫بگیریم و بگوییم دستگاه یا فرمول مان تحت لیسانس فالن کشور است؟‬ ‫بکارگی��ری نیروهای ج��وان متخصص و تحصیلکرده و س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تمر در بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬ش��رکت را در جایگاهی قرار داد که‬ ‫تمامی مراحل محاس��به و طراحی خطوط تولید‪ ،‬فرایندها و فرموالسیون‪،‬‬ ‫مهندس��ی واحد و ساخت تجهیزات و راکتورها را توسط مهندسان داخلی‬ ‫ش��رکت به انجام برس��انیم؛ به گونه ای که ما می توانیم الیسنس تولید این‬ ‫محصول را به متقاضیان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فن اوران شیمی با اشاره به سوابق تامین افزودنی های‬ ‫تخصصی از کش��ورهای اروپایی توسط پتروش��یمی ها اظهار کرد‪ :‬هدف از‬ ‫تاسیس شرکت فن اوران شیمی تولید استئارات هایی مناسب برای استفاده‬ ‫در واحدهای پلیمری صنایع پتروش��یمی کش��ور و قابل رقابت با برندهای‬ ‫را توسعه دهیم‪ .‬رفع گلوگاه های حمل ونقلی‪ ،‬اصالح نقاط پرحادثه‬ ‫و تامین روش��نایی های معابر از جمله اقدام هایی اس��ت که در این‬ ‫زمین��ه باید انجام ش��ود‪ .‬این فعال ایمنی راه ها اظهار کرد‪ :‬ش��بکه‬ ‫حمل ونقل در کش��ور ما به درس��تی مدیریت نشده است؛ به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شاهد توسعه بی رویه شهرها هستیم و در دو سوی خیابان ها‪،‬‬ ‫امکانات مس��کونی و تجاری ایجاد ش��ده که مردم را ناگزیر به عبور‬ ‫عرض��ی از خیابان ه��ا و جاده ها می کند و در نتیج��ه این امر امکان‬ ‫س��انحه افزایش می یاب��د‪ .‬وی با یاداوری اینکه ‪ ۶۰‬درصد س��وانح‬ ‫رانندگی در ‪ ۳۰‬کیلومتری ورودی و خروجی شهرها اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ورودی ش��هرها را ساماندهی نکرده ایم‪ .‬وقتی می گوییم‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د تصادف ه��ا در ورودی و خروجی ش��هرها رخ می دهد‬ ‫طبیعی اس��ت که باید بر س��اماندهی این منطقه ه��ا تمرکز کنیم‬ ‫اما نه شهرس��ازها بر این مش��کل تمرکز کرده ان��د و نه کنترل های‬ ‫ترافیکی و امکانات امدادی ما در این منطقه ها بیش��تر ش��ده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره جمعیت طرف��داران ایمنی راه ه��ا با رد این‬ ‫پیش فرض که افزایش استفاده از خودرو شخصی در کشور‪ ،‬به طور‬ ‫قطع به افزایش س��وانح رانندگی منجر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه تعداد‬ ‫وسایل نقلیه در کشور افزایش می یابد‪ ،‬باید دقت‪ ،‬مدیریت‪ ،‬تمرکز‬ ‫و س��رمایه گذاری ما در ایمنی و بهبود ش��بکه حمل ونقل عمومی‬ ‫افزای��ش یابد تا مردم به اس��تفاده از حمل ونقل عمومی روی اورند‬ ‫و زمینه س��انحه کمتر شود‪ .‬وی با اش��اره به افزایش امار تصادف ها‬ ‫و کش��ته های جاده ای در یکی‪ ،‬دو سال گذشته نسبت به سال های‬ ‫پیش گفت‪ :‬این روند افزایش��ی را نمی ت��وان فقط به افزایش تعداد‬ ‫خودروها و خودروهای شخصی نسبت داد بلکه ما در زمینه ایمنی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری جدیدی نداشته ایم‪ .‬بخارایی ادامه داد‪ :‬تعداد وسایل‬ ‫حمل ونقل ما افزایش پیدا کرده اما به س��رمایه گذاری ما در زمینه‬ ‫حمل ونقل و مدیریت ایمنی افزوده نش��ده و حتی بودجه امس��ال‬ ‫ایمنی‪ ،‬نس��بت به سال گذش��ته کاهش پیدا کرده است‪ .‬اعتبارات‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نیز نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬کاهش دارد و در بودجه س��ال‬ ‫این��ده امکانات ایمنی و حمل ونقل و راهداری کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬همزم��ان با این کاهش اعتبار‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫ت��ورم و کاهش ارزش پول نیز هس��تیم که همین مس��ئله به معنی‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری در ایمنی و افزایش زمینه تصادف و تلفات‬ ‫رانندگی است؛ بنابراین چون مدیریت‪ ،‬سرمایه گذاری و توجه ما به‬ ‫ایمنی حمل ونقل کاهش یافته‪ ،‬باید منتظر افزایش سوانح رانندگی‬ ‫باشیم‪ .‬این کارشناس ایمنی راه ها با تاکید بر اینکه ارائه تسهیالتی‬ ‫برای سفرهای ارزان تر با حمل ونقل عمومی‪ ،‬می تواند در جلوگیری‬ ‫از افزای��ش تصادف های رانندگی موثر باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارائه هرگونه‬ ‫تس��هیالت به سود حمل ونقل عمومی می تواند وضعیت تصادف ها‬ ‫و سوانح رانندگی را کنترل کند اما این گونه نیست که به طور قطع‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین بتواند در کاهش اس��تفاده از خودرو ش��خصی‬ ‫و کاه��ش تصادف ها موثر باش��د‪ .‬در واقع برای کنترل س��وانح باید‬ ‫مجموعه ای از عوامل در کنار هم رعایت شوند‪.‬‬ ‫هواپیماهای جدید در راه ایران‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬در حال خرید تع��دادی هواپیما‬ ‫هس��تیم که هواپیماهای خوبی هس��تند و وارد اس��مان کش��ور‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در گفت وگو با مهر درباره راه حل رفع مشکالت‬ ‫و رانت های��ی که در توزیع قیر ایجاد ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید اجازه‬ ‫دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد‪.‬‬ ‫همان گونه که همه مصالح س��اختمانی تامین می شود‪ ،‬قیر هم‬ ‫باید تامین شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید اجازه دهیم توزیع قیر عادی ش��ود؛ به این ش��کل‬ ‫ک��ه به طور مس��تقیم از پاالیش��گاه خریداری ش��ود و به مصرف‬ ‫برس��د‪ .‬ما وض��ع موجود را نمی پس��ندیم‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫درب��اره موض��وع اغاز به کار کان��ال مالی وی��ژه حمل ونقل هوایی‬ ‫ب��رای خری��د هواپیم��ا که چن��دی پی��ش از س��وی مدیرعامل‬ ‫ایران ایر اعالم ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ح��ال خرید تعدادی هواپیما‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا هواپیماهای در حال ورود‬ ‫به کش��ور‪ ،‬دس��ت دوم هس��تند؟ گفت‪ :‬ن��و و دس��ت دوم ندارد؛‬ ‫هواپیماهای خیلی خوبی هستند‪.‬‬ ‫لزوم تشکیل کارگروه مستقل بررسی سوانح هوایی‬ ‫معتبر اروپایی بوده اس��ت‪ .‬خوشبختانه پس از تحقیقات متمرکز روی این‬ ‫پ��روژه به محصولی با کیفیت موردنظر رس��یدیم ک��ه نه تنها انالیزی قابل‬ ‫رقابت با برندهای اروپایی دارد که از لحاظ بهداش��تی با استاندارد دارویی‬ ‫امریکا و اروپا مطابقت می کند‪ .‬همچنین زیرس��اخت های الزم برای تولید‬ ‫انب��وه با تضمی��ن کیفیت را ایج��اد کرده ایم تا مش��تریان در زمینه ثبات‬ ‫کیفیت اطمینان خاطر داشته باشند‪.‬‬ ‫حس��ن پور ابراز امی��دواری کرد با بهره ب��رداری از واح��د دوم فن اوران‬ ‫ش��یمی در شهرک ش��مس اباد در ‪ 3‬ماه اینده و تعامل و مشارکت فعال با‬ ‫پتروشیمی ها‪ ،‬وابس��تگی به واردات استئارات های فلزی به طور کامل قطع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��ارکت ها در چنین س��طحی باعث دلگرمی دانش��مندان‬ ‫و پژوهش��گران کش��ور می ش��ود تا به خودباوری رس��یده و موفقیت های‬ ‫به دست امده در ابعاد ازمایشگاهی و تحقیقاتی را به عرصه صنعت بیاورند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت فن اوران شیمی تولیدکننده اس��تئارات کلسیم‪،‬‬ ‫اس��تئارات روی و استئارات منیزیم اس��ت که به عنوان افزودنی در صنعت‬ ‫پتروشیمی و پلیمر کاربرد دارند‪.‬‬ ‫شماره تماس‪۰۲۱۶۶۵۶۵۷۰۰ :‬‬ ‫وب سایت‪www.fanchem.ir :‬‬ ‫رئیس فراکسیون هوافضا و هوانوردی مجلس‬ ‫گفت‪ :‬تش��کیل کارگروه مستقل بررسی حوادث‬ ‫هوان��وردی با هدف پی��دا کردن علت س��وانح‪،‬‬ ‫می توان��د در جلوگیری از بروز ح��وادث هوایی‬ ‫راهگشا باشد‪ .‬اسفندیار اختیاری در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا اظهار کرد‪ :‬چندی پی��ش حادثه ای برای‬ ‫هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۰۷‬در مس��یر بازگش��ت از‬ ‫قرقیزستان در فرودگاه پیام رخ داد‪.‬‬ ‫پیش از ان نیز یکی از هواپیماهای ش��رکت‬ ‫هواپیمایی تابان مرتکب چنین اش��تباهی شده‬ ‫ب��ود اما با هوش��یاری خلب��ان‪ ،‬هواپیما پیش از‬ ‫برخورد از زمین بلند شد‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫که چرا یک حادثه باید تکرار شود؟‬ ‫نماین��ده زرتش��تیان در مجل��س ادامه داد‪:‬‬ ‫در زمین��ه بررس��ی س��وانح انچه که همیش��ه‬ ‫مشکل س��از بوده و مانع کش��ف حقیقت است‪،‬‬ ‫مس��تقل نبودن نهادهایی اس��ت که کار بررسی‬ ‫را انجام می دهند؛ به عبارت دیگر به دلیل ساختار‬ ‫اش��تباه‪ ،‬بررسی س��وانح بیش��تر با هدف یافتن‬ ‫مقصر و معرفی ان به قوه قضاییه اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در دنیا این گونه به سوانح هوایی‬ ‫نمی پردازند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬روی��ه حاک��م در هوان��وردی‬ ‫مدرن به این ش��کل اس��ت که کارشناسانی در‬ ‫قالب کارگروه مس��تقل به طور فن��ی و با هدف‬ ‫جلوگیری از وقوع دوباره‪ ،‬س��وانح را بررس��ی و‬ ‫علت یاب��ی می کنند‪ .‬این کارگ��روه زیرمجموعه‬ ‫ی��ک نه��اد اجرایی نیس��ت زی��را وقت��ی گروه‬ ‫تحقی��ق‪ ،‬زیرمجموعه نهادی باش��د‪ ،‬ب��ه ناچار‬ ‫باید نیم نگاهی به مدیریت ارش��د خود داش��ته‬ ‫باش��د؛ بنابراین ضروری است سازمان یا گروهی‬ ‫مستقل‪ ،‬س��وانح را مورد مطالعه قرار دهد و در‬ ‫جریان این بررسی همیشه به دنبال یافتن مقصر‬ ‫نباش��د‪ .‬رئیس فراکس��یون هوافضا و هوانوردی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه در این گونه موارد‪ ،‬افرادی‬ ‫به عنوان مقصر شناخته می شوند که دیگر وجود‬ ‫خارجی ندارند و پس از تقسیم درصد تقصیرها‪،‬‬ ‫پرونده بسته می شود؛ غافل از اینکه امکان دارد‬ ‫این اتفاق دوباره رخ دهد‪ .‬برای جلوگیری از این‬ ‫موارد بای��د رویه های هوان��وردی و ایین نامه ها‬ ‫اصالح ش��ود‪ ،‬اما با این روش بررس��ی‪ ،‬مسئول‬ ‫اص�لاح ش��یوه نامه خلبانی کیس��ت؟ در کتاب‬ ‫ش��یوه نامه خلبانی‪ ،‬ریزترین نکته ها بیان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هوانوردی م��درن‪ ،‬پس از بروز‬ ‫اتف��اق‪ ،‬گ��روه مس��تقلی ان حادثه را بررس��ی‬ ‫می کنند و سپس برمبنای یافته ها‪ ،‬شیوه نامه ای‬ ‫برای خلبان‪ ،‬مکانیک ها و هر فردی که در حوزه‬ ‫هوانوردی فعال اس��ت‪ ،‬تدوین می شود؛ بنابراین‬ ‫نخستین هدف‪ ،‬تکرار نشدن واقعه و هدف دوم‪،‬‬ ‫یافتن مقصر است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه پژوهش و فن��اوری مجلس‬ ‫افزود‪ :‬دو ماه پیش از وقوع سانحه بوئینگ ‪،۷۰۷‬‬ ‫یک هواپیمای مس��افربری ش��رکت هواپیمایی‬ ‫تابان به اش��تباه اقدام به ف��رود در فرودگاه فتح‬ ‫می کند که خوش��بختانه خلبان متوجه اش��تباه‬ ‫می ش��ود و س��انحه ای رخ نمی دهد‪ .‬اما چرا این‬ ‫حادثه بررسی تخصصی نشد و دوباره اتفاق افتاد‬ ‫و در کتابچه خلبان موردی اضافه یا اصالح نشد؟‬ ‫بنابراین در حوادث هوانوردی که تاثیر ان بر کل‬ ‫کشور منفی اس��ت‪ ،‬پس از کار امدادرسانی باید‬ ‫علت یابی در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫علت یابی نه به معنای یافتن مقصر بلکه اصالح‬ ‫شیوه نامه ها‪ ،‬روش ها و رویه ها برای جلوگیری از‬ ‫وقوع دوباره حادثه‪.‬‬ ‫اختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه هوانوردی‬ ‫مدرن برای علت یابی‪ ،‬از کارگروه های مس��تقلی‬ ‫اس��تفاده می کنند که حتی در برخی کش��ورها‬ ‫س��اختار غیردولتی دارند و از قدرت اعمال نظر‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬این کارگروه ها به طور مستقل‬ ‫گزارش های تخصصی ارائ��ه می دهند و گزارش‬ ‫انها قابل استناد است‪.‬‬ ‫براین اس��اس در ایران نیز نیازمند تش��کیل‬ ‫چنین کارگروه هایی هستیم که در همه حوادث‬ ‫هوایی‪ ،‬ریلی و جاده با هدف رفع ایرادها‪ ،‬علت را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬این گروه باید مستقل از وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و اولویت ان‪ ،‬بررسی گزارش های‬ ‫سوانح با هدف رفع مشکل باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪۷۲‬پروژه‬ ‫برق رسانی در اصفهان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق شهرس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه‬ ‫گفت‪ :‬در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫‪ ۷۲‬پروژه بزرگ برق رس��انی ب��ا اعتبار افزون بر‬ ‫‪۳۳‬میلی��ارد و ‪ ۷۳۸‬میلی��ون تومان در س��طح‬ ‫شهرس��تان اصفهان به بهره برداری رس��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مهندس حمیدرضا‬ ‫پیرپیران گفت‪ :‬دس��تاوردهای ‪۴۰‬ساله انقالب‬ ‫نش��ان دهنده توس��عه کم��ی و کیفی بس��یار‬ ‫پرش��تاب در هم��ه زمینه های عل��م و فناوری‬ ‫ازجمله صنعت برق به عنوان صنعت پیشرفته و‬ ‫پیچیده به کمک فناوری های مدرن اس��ت که‬ ‫ای��ن صنعت به دلیل نزدیکی با نقطه مصرف و‬ ‫تنوع در ش��رایط و تجهیزات بیشترین تغییر و‬ ‫تحول را داش��ته اما باوجود این ش��رایط‪ ،‬ما از‬ ‫شاخص های جهانی عقب نمانده ایم بلکه همراه‬ ‫و هم��گام با ان‪ ،‬مس��تحکم در میدان بوده ایم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از ابتدای انق�لاب تاکنون‬ ‫توانس��ته ایم بی��ش از ‪۹۹‬درصد مردم کش��ور‬ ‫را از نعم��ت ب��رق برخوردار کنیم و در اس��تان‬ ‫اصفهان تمام روستاهای دارای بیش از ‪ ۵‬خانوار‬ ‫که س��کنه دائم دارند‪ ،‬برق کش��ی ش��ده است‬ ‫همچنی��ن بر مبنای ش��اخص جهانی کیفیت‬ ‫برق برای جامعه دیجیتال‪ ،‬ش��رکت توزیع برق‬ ‫اصفهان بر اس��اس سند اس��تراتژی خود برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۵‬حداکثر ‪ ۳۰‬دقیقه خاموش��ی به‬ ‫ازای هر مش��ترک در طول سال را هدف گذاری‬ ‫کرده اس��ت که در این ش��اخص‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری های روز جهان به ویژه خودکارس��ازی‬ ‫شبکه‪ ،‬رویت پذیری‪ ،‬تحلیل دینامیک اطالعات‬ ‫ش��بکه و بهره گیری از خط گ��رم به ما در نیل‬ ‫ب��ه این اهداف کمک می کند تا ش��اخص های‬ ‫کیفیت توان مطلوب و در تراز اس��تانداردهای‬ ‫جهانی قرار گیرد‪ .‬پیرپیران افزود‪ :‬شاخص سوم‬ ‫جهانی توس��عه این صنعت‪ ،‬برق رسانی با کربن‬ ‫کم اس��ت که ما با تولید ‪ ۲.۲‬میلیون کیلووات‬ ‫س��اعت انرژی پ��اک خورش��یدی از انتش��ار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای جلوگیری ک��رده و اکنون‬ ‫‪ ۱۳۸‬سامانه خورشیدی در مکان های متفاوت‬ ‫به منظور کاهش گازهای مخرب محیط زیست‬ ‫نصب ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫برق شهرس��تان اصفهان افزود‪ :‬در طول انقالب‬ ‫اس�لامی شاهد رش��د ‪ ۶‬برابری مشترکان برق‬ ‫در شهرستان های اصفهان بوده ایم‪ ،‬درحالی که‬ ‫رش��د مصرف برق مش��ترکان‪ ،‬بس��یار باالتر از‬ ‫رش��د تعدادی بوده و نزدیک به ‪ ۲‬برابر بیش��تر‬ ‫از رش��د تعدادی مش��ترکان اس��ت که با توجه‬ ‫به گستردگی اس��تفاده از انرژی برق در سطح‬ ‫جامع��ه‪ ،‬امری اجتناب پذیر اس��ت‪ .‬البته امروز‬ ‫برق به عنوان زیرس��اخت در تمام زندگی بش��ر‬ ‫ب��روز و ظهور داش��ته و نقش افرینی می کند و‬ ‫از دیگر سو با توجه به اهمیت مدیریت مصرف‬ ‫مش��ترکان‪ ،‬توج��ه عم��وم را نیازمند اس��ت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ابتدای انق�لاب‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬خط و ش��بکه اصل��ی ‪ ۲۰‬کیلووات از ‪۱۱‬‬ ‫ایس��تگاه‪ ،‬توزیع برق اصفهان را تامین می کرد‬ ‫ام��ا امروز ‪ ۳۳۹‬ش��بکه اصلی از ‪ ۴۳‬ایس��تگاه‪،‬‬ ‫برق یک میلیون و ‪ ۱۵۴‬هزار مش��ترک را تامین‬ ‫می کن��د و نکته قابل توجه این اس��ت که امروز‬ ‫با نصب تجهیزات هوش��مند و ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۸۱‬‬ ‫کنتور هوش��مند فهام ک��ه قابلیت قرائت از راه‬ ‫دور را داراس��ت و نیاز به حضور همکاران برای‬ ‫رویت بس��یاری از پارامترهای ش��بکه نیست‪،‬‬ ‫امکان اعمال فرمان از راه دور هم فراهم ش��ده‬ ‫همچنین با استفاده گسترده از دیگر سامانه ها و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬گام های بلندی در راستای هوشمند‬ ‫ش��دن شبکه برداش��ته شده اس��ت‪ .‬پیرپیران‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۹۵‬درصد مراجعه های‬ ‫مردم غیرحضوری ش��ده و مشترکان می توانند‬ ‫تنه��ا با ش��ماره گیری ‪ ۳۸۱۲۱‬از همه خدمات‬ ‫فروش و پس از فروش برق استفاده و اطالعات‬ ‫الزم را دریاف��ت کنن��د و ش��ماره تماس ‪۱۲۱‬‬ ‫هم ش��بانه روز پاس��خگوی حوادث برق اس��ت‬ ‫همچنی��ن س��امانه ‪ ۳۸۱۲۱‬به نوع��ی مکالمه‬ ‫به جای مراجعه اس��ت که از س��اعت ‪ ۷‬صبح تا‬ ‫‪ ۹‬ش��ب خدمات ارائه می کند و تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار خدمات غیرحضوری انجام ش��ده که‬ ‫افزون بر یک میلیارد تومان ذخیره س��وختی به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه مه��رداد جنتی��ان اب��راز کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار مش��ترک وجود دارد و‬ ‫ازجمله مباحثی که از گذشته تاکنون برای این‬ ‫حوزه دارای اهمیت اس��ت‪ ،‬بحث ارائه خدمات‬ ‫غیرحضوری است که تا امروز حدود ‪۹۵‬درصد‬ ‫خدم��ات ارائه ش��ده ای��ن حوزه به مش��تریان‬ ‫به صورت غیرحضوری اس��ت ک��ه برای تحقق‬ ‫این موضوع از تکنیک ها گوناگون ازجمله رصد‬ ‫تمام��ی امور دس��تی و تهیه س��امانه یکپارچه‬ ‫نرم افزاری استفاده شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪:‬‬ ‫تمام شهرستان های استان فارس شهرک صنعتی دارد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احد فتوحی‬ ‫در تمامی‬ ‫شهرستان های‬ ‫استان فارس‬ ‫حداقل یک‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫مستقر و‬ ‫زیرساخت های‬ ‫الزم برای جذب‬ ‫سرمایه گذار و‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار فراهم‬ ‫شده است‬ ‫همزمان با گرامیداش��ت دهه فجر‪ ،‬ایین جش��ن ‪۴۰‬‬ ‫سالگی انقالب اسالمی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس‪ ،‬در ای��ن ایین ک��ه به همت ش��رکت خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعتی بزرگ شیراز و سازمان بسیج کارگری‬ ‫س��پاه فجر ف��ارس و با حمایت ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس‪ ،‬با حضور فعاالن صنعتی و تش��کل های‬ ‫کارگری برگزار ش��د‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬شهرک های‬ ‫صنعتی را مولود انقالب اس�لامی دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫استان فارس‪ ،‬زیرس��اخت های شهرک های صنعتی در‬ ‫قبل از انقالب وجود نداشت اما به برکت پیروزی انقالب‬ ‫ش��کوهمند اس�لامی و با فعالیت ها و تالش های انجام‬ ‫شده‪ ،‬هم اکنون ‪ ۶۱‬شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر‬ ‫اس��تان ایجاد شده که جذب س��رمایه گذار و واگذاری‬ ‫زمین به متقاضیان را انجام می دهد‪.‬‬ ‫احد فتوحی افزود‪ :‬هم اکنون در تمامی شهرستان های‬ ‫اس��تان فارس حداقل یک ش��هرک صنعتی مس��تقر و‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای جذب سرمایه گذار و توسعه‬ ‫صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫در ادام��ه با بیان اینکه تاکنون در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان افزون بر ‪ ۵۹۷۰‬س��رمایه گذار نسبت به‬ ‫انعقاد قرارداد و دریافت زمین اقدام کردند گفت‪ :‬بیش‬ ‫از هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار زمین به این سرمایه گذاران واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فتوح��ی همچنین با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۵‬واحد بهره بردار با اشتغال زایی افزون بر ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نفر و س��رمایه گذاری ‪ ۲۲‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان مشغول به فعالیت و تولید‬ ‫هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ ۲۹۹۶ :‬واحد صنعتی نی��ز در مرحله‬ ‫ساخت وساز قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه واحده��ای صنعتی و‬ ‫برندهای مطرحی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از این واحدها‬ ‫در سطوح جهانی مطرح هستند و تولیدات انها در تراز‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در‬ ‫ادام��ه به نق��ش مهم صنعتگران در جه��اد اقتصادی و‬ ‫تولید کاالی ایرانی که همواره موردتوجه و تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب است‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬صنعتگران ما‬ ‫در عرصه های مختلف نش��ان داده اند که پایبند به نظام‬ ‫انقالب و رهبری هستند و با تولیدات خود این موضوع‬ ‫را نشان داده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمای��ت از س��رمایه گذاران و فع��االن‬ ‫اقتص��ادی به عنوان رکنی مهم موردتوجه اس��ت و در‬ ‫این زمینه مس��ائل و مشکالت صنعتگران روزانه رصد‪،‬‬ ‫بررسی و رفع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت های شهرک صنعتی‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬زیرس��اخت های مناس��بی در‬ ‫هم اکنون ‪ ۶۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در سراس��ر اس��تان فارس‬ ‫ایجاد ش��ده که جذب سرمایه گذار و واگذاری زمین به متقاضیان را‬ ‫انجام می دهد‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده و ظرفیت‬ ‫و بس��تر جذب سرمایه گذار فراهم است و در این زمینه‬ ‫مش��وق های مناس��بی به فع��االن صنعت��ی اختصاص‬ ‫می یابد تا شاخص های تولید و اشتغال ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مع��اون اجرایی س��پاه فجر فارس نی��ز در این ایین‬ ‫با گرامیداش��ت ای��ام دهه فجر و برگزاری جش��ن های‬ ‫چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬دش��منان و اس��تکبار جهانی تمام تالش خود را‬ ‫کردند که ‪ ۴۰‬سالگی انقالب محقق نشود اما توطئه ها‬ ‫و نقش��ه های ان��ان هیچ اث��ری نداش��ت و هم اکنون با‬ ‫اقت��دار کامل جش��ن های چهلمی��ن س��ال انقالب را‬ ‫برگ��زار می کنی��م و انق�لاب وارد پنجمی��ن دهه خود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ پاس��دار قاس��م علیپور در ادامه با اشاره به‬ ‫توطئه ها و دسیس��ه های اس��تکبار به منظ��ور ضربه به‬ ‫انقالب اسالمی گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی با جنگ های‬ ‫ترکیب��ی در حوزه ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬نظامی‪ ،‬س��ایبری‪،‬‬ ‫سیاس��ی ش��ناختی‪ ،‬اطالعات��ی و تهدیدهای دش��من‬ ‫مواج��ه هس��تیم که یک��ی از مهم ترین ای��ن عرصه ها‬ ‫جنگ اقتصادی است که در این زمینه دشمن به شدت‬ ‫فعال اس��ت و البت��ه امیدواری زیادی ب��رای انها ایجاد‬ ‫ش��ده بود ک��ه به فضل اله��ی در این زمین��ه در حال‬ ‫پشت سر گذاشتن مشکالت و عبور از این پیج تاریخی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بخش��ی از فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در زمینه اهمیت و فعالیت جهادگران‬ ‫جبهه اقتصادی گفت‪ :‬بر اس��اس دی��دگاه رهبر فرزانه‬ ‫انق�لاب‪ ،‬هر کس در کش��ور فعالیت اقتص��ادی انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬جهاد می کند و جهاد باالترین درجه است‪.‬‬ ‫علیپور افزود‪ :‬اولویت نخس��ت کشور موضوع اقتصاد‬ ‫اس��ت و به همین دلیل اس��ت که دشمن روی مسائل‬ ‫اقتصادی تمرکز کرده است‪ .‬در این زمینه نقش فعاالن‬ ‫اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی‪ ،‬مهم و اثرگذار‬ ‫است و فعالیت انها از ارزش باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش دشمنان‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه دش��منان سعی می کنند با‬ ‫القای روحیه یاس و ناامیدی پیشرفت های موجود را که‬ ‫به برکت انقالب شکوهمند اسالمی و خون شهدا است‪،‬‬ ‫ناچیز جلوه دهند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به داشته های خود ببالیم‬ ‫و به انها افتخار کنیم‪.‬‬ ‫وی به وضعیت ش��هرک های صنعتی اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ت�لاش و پویایی تولید و صنعت در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ت��داوم دارد و ش��هرک های صنعتی برخالف‬ ‫برخی القائات دش��من زنده و پویا بوده و درحال تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتفاق های خوبی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫به ویژه در حوزه های صنایع با فناوری باال رخ داده است‬ ‫که باید به انها بالید‪.‬‬ ‫علی پور با اشاره به حضور مجموعه سپاه فجر و بسیج‬ ‫کارگ��ری و ایج��اد تعامل و هم��کاری و هم افزایی بین‬ ‫نماین��دگان مجلس و نهادها و س��ازمان های مرتبط با‬ ‫بخش صنعت و معدن به منظور رفع مسائل و مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی در ش��هرک های صنعتی گفت‪ :‬عزم‬ ‫و اراده همه س��ازمان ها حل مشکالت صنعتگران است‬ ‫و در این زمینه نشس��ت های مختلفی انجام ش��ده و به‬ ‫نتیجه خوبی هم دست یافته ایم‪.‬‬ ‫س��رهنگ علیپور یکی از مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫را ضعف در مدیریت و اداره انها دانست و افزود‪ :‬باید از‬ ‫متخصصان این موضوع در حوزه های صنعت و مدیریت‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تفاده کرد تا مش��کالت حداقل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست با تکیه بر‬ ‫توانمندی داخلی سرمایه و اعتماد مردم را جذب کنند‪.‬‬ ‫معاون اجرایی س��پاه فج��ر فارس خواس��تار ارتباط‬ ‫بیش��تر بین مجموعه های صنعتی و دانش��گاه ها شد و‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه ها‬ ‫به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی اطالعات چندانی‬ ‫از واحدهای صنعتی و نهادها و س��اختارهای مرتبط با‬ ‫بخش تولی��د صنعت ندارند که باید در زمینه تقویت و‬ ‫توسعه ارتباطات اقدامات موثری انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی بزرگ‬ ‫ش��یراز نی��ز در ای��ن ایی��ن در س��خنانی با اش��اره به‬ ‫توانمندی ها و ظرفیت های موجود در ش��هرک صنعتی‬ ‫بزرگ ش��یراز به عن��وان بزرگ ترین ش��هرک صنعتی‬ ‫جنوب کشور و یکی از بزرگ ترین شهرک های صنعتی‬ ‫در ایران گفت‪ :‬در این شهرک صنعتی برای بیش از ‪۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر که بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی‬ ‫هستند‪ ،‬به صورت پایدار شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫جواد باصری با اش��اره به فعالیت های انجام ش��ده در‬ ‫ش��هرک صنعتی در ح��وزه ارائه خدم��ات نرم افزاری و‬ ‫س��خت افزاری به صنعتگران و نیز وجود زیرس��اخت ها‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی ش��یراز تنها ش��هرک صنعتی‬ ‫در کش��ور اس��ت که خدمات به ش��کل الکترونیک به‬ ‫صنعتگران ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت و همراهی مس��ئوالن سپاه‬ ‫فجر و س��ازمان بسیج کارگری به منظور رفع مشکالت‬ ‫صنعتگران در این شهرک صنعتی گفت‪ :‬با حمایت های‬ ‫انجام ش��ده و تعام��ل بین نهاده��ا‪ ،‬س��ازمان ها و نیز‬ ‫همکاری مناسب شهرداری شیراز‪ ،‬برخی خدمات مانند‬ ‫اورژان��س‪ ،‬برقراری خط اتوبوس��رانی‪ ،‬راهب��ری و ارائه‬ ‫خدمات اتشنش��انی و جم��ع اوری پس��ماندها به طور‬ ‫مناسب ارائه می شود‪.‬‬ ‫باصری همچنین با بیان اینکه هوشمندسازی شهرک‬ ‫صنعت��ی در اولویت برنامه ها ق��رار دارد‪ ،‬از انتخاب این‬ ‫ش��هرک صنعتی به عنوان شهرک نمونه صنعتی کشور‬ ‫از س��وی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم حرکت رو به رش��د و‬ ‫فعالیت ها در شهرک صنعتی تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫در پای��ان این ایین ب��ا اهدای لوح تقدی��ر از برخی‬ ‫فعاالن صنعتی و تولیدی‪ ،‬تشکل ها و نهادهای مرتبط با‬ ‫بخش صنعت تجلیل شد‪.‬‬ ‫به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی انجام شد‬ ‫گشایش ‪ ۲۲‬پروژه ابفا در اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در ده��ه فجر امس��ال ‪ ۲۲‬پروژه در بخش اب ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در دهه فجر ‪ ،۹۷‬بهره برداری ازخط ابرسانی‬ ‫به گلش��هر‪ ،‬گشایش خط دوم ابرسانی به تودشک‪ ،‬لوله گذاری‬ ‫بهره برداری از خط انتقال اب به دولت اباد و شاپوراباد‪ ،‬ابرسانی‬ ‫به ش��هرک صنعتی نایین‪ ،‬گشایش خط انتقال اب به برف انبار‬ ‫و نی��ز بهره برداری از مخزن ‪ ۲‬هزار مترمکعبی این شهرس��تان‬ ‫ازجمل��ه پروژه هایی اس��ت ک��ه در دهه فجر ب��ه بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬هاشم امینی افزود‪ :‬بهره برداری‬ ‫از ‪ ۲۸۵‬کیلومتر ش��بکه اب در س��طح اس��تان‪ ،‬حفر و تجهیز‬ ‫چ��اه و بهره برداری از خط انتق��ال اب چاه در زواره‪،‬‬ ‫اصالح شبکه اب و انش��عابات اردستان‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از سامانه تله متری شبکه اب‪ ،‬مخازن و ایستگاه های‬ ‫پمپاژ در خمینی ش��هر‪ ،‬اصالح ش��بکه و انش��عابات‬ ‫اب در مهاب��اد‪ ،‬تجهیز ایس��تگاه پمپ��اژ کمکی اب‬ ‫اردس��تان‪ ،‬بهره برداری از سامانه تله متری تاسیسات‬ ‫اب پیربکران‪ ،‬گش��ایش ‪ ۲‬چاه در ش��هر ابریش��م و‬ ‫بهره ب��رادری از ایس��تگاه پمپاژ گلدیس شاهین ش��هر از دیگر‬ ‫پروژه های قابل گشایش در بخش اب است‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬بهره ب��رداری از مخزن ‪ ۲‬ه��زار مترمکعبی‬ ‫نیک اب��اد‪ ،‬گش��ایش خط انتقال و برگش��ت مخ��زن ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نقش شهردار اصفهان در «شورای گفت وگو»‬ ‫ش��هردار اصفه��ان در‬ ‫صدمی��ن نشس��ت مجمع‬ ‫ش��هرداران کالنش��هرهای‬ ‫ایران ک��ه در تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬ب��ه عن��وان نماینده‬ ‫ش��هرداران کالنش��هرها‬ ‫در ش��ورای گفت وگ��وی‬ ‫دول��ت و بخ��ش خصوص��ی انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬صدمین نشست‬ ‫مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن پیش از دیدار ش��هرداران‬ ‫کالنش��هرها با اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعیی��ن وضعیت بده��ی دولت به‬ ‫ش��هرداران و رس��یدگی‬ ‫به معض�لات اس��تخدامی‬ ‫در ش��هرداری ها ازجمل��ه‬ ‫مهم تری��ن محورهای مورد‬ ‫بحث در این نشس��ت بود‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت‬ ‫قدرت اهلل نوروزی‪ ،‬شهردار‬ ‫اصفهان به عنوان نماینده شهرداران‬ ‫کالنش��هرها در ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی انتخاب شد‪.‬‬ ‫پیش از این تقی زاده خامسی شهردار‬ ‫پیشین مش��هد این سمت را برعهده‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنی��ن در این نشس��ت‬ ‫مقرر ش��د نشس��ت بعدی شهرداران‬ ‫کالنشهرها اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در شهر‬ ‫شیراز برگزار شود‪.‬‬ ‫مترمکعبی شاهین شهر‪ ،‬بهره برداری از مخزن ‪ ۵‬هزار‬ ‫مترمکعبی خمینی ش��هر‪ ،‬مخزن ‪ ۲‬هزار مترمکعبی‬ ‫منطق��ه ‪ ۶‬اصفه��ان‪ ،‬ایس��تگاه پمپ��اژ اب منطقه ‪۶‬‬ ‫اصفهان و حفر و تجهیز چاه اب در خمینی ش��هر از‬ ‫مهم ترین پروژه هایی است که در دهه فجر در استان‬ ‫اصفهان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مهندس امینی به معرفی مهم ترین پروژه هایی که‬ ‫در دهه فجر در بخش فاضالب گش��ایش می ش��وند‪ ،‬پرداخت‬ ‫و اظهار ک��رد‪ :‬بهره ب��رداری از ‪ ۳۶۸‬کیلومتر ش��بکه فاضالب‬ ‫در س��طح اس��تان‪ ،‬بهره برداری از فاز نخس��ت شبکه فاضالب‬ ‫خوانس��ار و نی��ز گش��ایش تصفیه خان��ه فاضالب این ش��هر‪،‬‬ ‫بهره برداری از پکیچ تصفیه فاضالب مس��کن مهر فریدونشهر‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری از ‪۳۶۷‬کیلومت��ر لوله گذاری ش��بکه فاضالب در‬ ‫سطح اس��تان‪ ،‬گشایش ایس��تگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب‬ ‫مبارکه‪ ،‬بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و شبکه فاضالب کرکوند‪،‬‬ ‫بهره برداری از ش��بکه فاضالب سطح شهر و محله قلعه سمیرم‬ ‫از مهم تری��ن پروژه ه��ا در بخش فاضالب اس��ت ک��ه در دهه‬ ‫فجر گش��ایش ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان اعالم کرد‪ :‬بهره برداری از ش��بکه فاضالب مینادشت و‬ ‫اشترجان‪ ،‬ش��بکه فاضالب خیابان خندق فالورجان و فاز دوم‬ ‫ش��بکه فاضالب شهرک ابشار سمیرم از دیگر پروژه های بخش‬ ‫فاضالب است که به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫فارس‪ ،‬سومین جایگاه توزیع فراورده های نفتی در کشور‬ ‫مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ای��ران منطق��ه ف��ارس گفت‪ :‬ش��رکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه فارس رتبه س��وم را‬ ‫در توزیع فراورده های نفتی در کش��ور به خود‬ ‫اختصاص داد ه اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬امیر‬ ‫بنی کریم��ی افزود‪ :‬این ش��رکت ب��ا ‪۶۴‬درصد‬ ‫توزی��ع فراورده های نفتی‪ ،‬س��ومین جایگاه را‬ ‫در کش��ور به خود اختصاص داده اس��ت و در این راستا‬ ‫از ‪ ۲۷۱‬جای��گاه عرضه نفت��ی و ‪۵۴‬جایگاه دیگر با ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در نیمه نخست سال اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مصرف روزانه‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار لیتر بنزین با رش��د ‪۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته و نیز ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬ه��زار لیت��ر نفت و گاز ‪۵‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل رشد داشته است‪ .‬این مسئول با اشاره‬ ‫به اینکه با نهایی ش��دن امضای تفاهمنامه ش��رکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی ب��ا راه اهن مبنی بر‬ ‫اتصال انبارنفت به خطوط ریلی شاهد افزایش‬ ‫ذخیره س��ازی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلی��ون لیتری نفت‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۶۰‬میلیون لیتر‬ ‫از ‪ ۴‬انبار نفت که ‪ ۲‬انبار در ش��یراز و باقی در‬ ‫الر و اباده و نیز ‪ ۴‬مرکز سوخت رس��انی هوایی‬ ‫در ش��یراز‪ ،‬جهرم‪ ،‬الر وال رد مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬بنی کریمی ادامه داد‪ :‬روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار لیتر نفت‬ ‫و گاز که بیش��تر یورو هستند‪ ،‬در شیراز توزیع می شود و‬ ‫مکان یابی برای ساخت مجتمع های خدماتی و رفاهی با‬ ‫حضور شرکت ازادراه های شیراز‪ ،‬کاهش‪ ،‬هدایت و انتقال‬ ‫بازیافت بنزین در جایگاه ها و انبارهای نفت و نفتکش ها‬ ‫از دیگر عملکردهای این شرکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬سامانه‬ ‫‪ ۰۹۶۲۷‬ش��بانه روز امده پاس��خگویی در زمینه هرگونه‬ ‫تخلف یا الودگی زیس��ت محیطی از س��وی جایگاه های‬ ‫عرضه سوخت در سطح استان فارس است و نیز ارزیابی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۳۲‬نازل بنزین‪ ۹۵۰ ،‬نازل نفت و گاز از سوی‬ ‫اداره کل اس��تاندارد از دیگر برنامه های اجرایی ش��رکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس اس��ت‪ .‬این‬ ‫مس��ئول بیان کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امسال میزان فراورده های‬ ‫نفتی کشف ش��ده به یک میلیون لیتر رسیده که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته که ‪ ۵۵۷‬هزار لیتر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش ‪۸۰‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬بنی کریمی‬ ‫درباره بهره برداری از پروژه های خدماتی در دهه مبارک‬ ‫فجر افزود‪ :‬از ‪ ۱۱‬پروژه جایگاه عرضه س��وخت ‪ ۲‬جایگاه‬ ‫«س��ی ان جی» ‪ ۹‬جایگاه عرضه سوخت مایع با اعتباری‬ ‫افزون بر ‪ ۳۸‬میلیارد تومان به بهره برداری می رس��د‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی تعداد جایگاه‬ ‫عرصه س��وخت مای��ع از ‪ ۵۰‬جایگاه ب��ه ‪ ۲۷۱‬جایگاه و‬ ‫س��ی ان جی از ‪ ۲‬جایگاه به ‪ ۱۲۷‬جای��گاه و نیز ظرفیت‬ ‫مخازن انبار از ‪۹۴‬میلی��ون به ‪ ۲۶۰‬میلیون لیتر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1240‬‬ ‫پیاپی ‪2558‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از نمایش های استانی حاضر در جشنواره تئاتر فجر‬ ‫تئاتری به وسعت ایران‪ ،‬شانه به شانه پایتخت‬ ‫تئات��ر فجر در طول یک دهه اخیر یکی از محوری ترین‬ ‫سیاست های خود را در راستای حمایت از اثار هنرمندان‬ ‫استان ها و شهرستان های کشور بنیان گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نگاه حمایتی و توسعه محور دولت در‬ ‫بخش تئاتر و توجه به شعار «تئاتر برای همه» باعث شده‬ ‫در دو دهه اخیر تئاتر شهرستان ها با رشد چشمگیری در‬ ‫زمینه اجرا روبه رو باشد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬بای��د معترف بود که تمرک��ز امکانات چه‬ ‫از نظر س��خت افزاری و چه از نظ��ر نرم افزاری در پایتخت‬ ‫در ح��وزه فعالیت های فرهنگی و هن��ری از جمله تولید‬ ‫اثار نمایشی با دیگر استان ها و شهرستان های کشورمان‬ ‫قابل قیاس نیست‪ .‬اما در این میان تاکید دست اندرکاران‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر در یک دهه اخیر بر مبنای‬ ‫حمایت همه جانبه از فعالیت هنرمندان تئاتر در سراس��ر‬ ‫ایران در راس��تای توزیع عادالنه ثروت و امکانات در حوزه‬ ‫تئاتر امری پسندیده و ستودنی است‪.‬‬ ‫مخاطبانی که جشنواره تئاتر فجر را همسو با نخستین‬ ‫گام های ان تا به امروز که در ایستگاه سی و هفتم قرار دارد‬ ‫دنبال کرده اند بر این قضیه مهم س��خت واقف هستند که‬ ‫دهه نخست فعالیت جشنواره تئاتر فجر چه از نظر کیفی‬ ‫و چ��ه از نظر کمی‪ ،‬بدون هیچ ش��کی وام��دار هنرمندان‬ ‫تئاتر استان ها و شهرستان های کشور است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت موفقیت ها و توس��عه فعالیت در هنرهای‬ ‫نمایشی کش��ورمان به ویژه در عرصه نمایشنامه نویسی‪،‬‬ ‫کارگردانی و بازیگری و رسیدن به چهره های شناخته شده‬ ‫این ‪ ۳‬بخش در حوزه تئاتر‪ ،‬س��ینما و تلویزیون کشورمان‬ ‫در بازه زمانی تاریخ فعالیت های هنرهای نمایش��ی بعد از‬ ‫انقالب محقق نمی ش��د مگر فعالیت مس��تمر هنرمندان‬ ‫تئاتر اس��تانی که مهم ترین جل��وه بروز و ظهور خود را در‬ ‫دهه نخس��ت سال های برگزاری جش��نواره تئاتر فجر به‬ ‫اثبات رسانده بودند‪.‬‬ ‫ام��ا با توس��عه امکانات در پایتخت در طول س��ال های‬ ‫سپری ش��ده از انقالب شکوهمند اس�لامی‪ ،‬جریان سیر‬ ‫تولیدات تئاتری هنرمندان اس��تان ها و شهرس��تان های‬ ‫کشور ارام ارام در قیاس با تولیدات هنرمندان تهران سیر‬ ‫نزولی به خود گرفت‪.‬‬ ‫در طول دهه ‪ ۸۰‬تا به امروز‪ ،‬در کنار فعالیت استان های‬ ‫بزرگ��ی چ��ون اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غرب��ی‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬اصفهان و خراس��ان رضوی‪ ،‬هنرمندان‬ ‫دیگر اس��تان ها و شهرس��تان ها نیز تمام تالش خود را به‬ ‫کار بستند و این اصل مهم را به اثبات رساندند که با کمبود‬ ‫امکان��ات انچه یاریگ��ر هنرمندان عرصه ه��ای مختلف‬ ‫فعالیت های فرهنگی هنری کشورمان خواهد بود‪ ،‬اتکا بر‬ ‫مقوله خالقیت در پس محدودیت امکانات است!‬ ‫‹ ‹اثاری شاخص و فراتر از حد انتظار‬ ‫گ��واه این مدع��ا درخش��ش هنرمندان عرص��ه تئاتر‬ ‫کش��ورمان در جش��نواره های س��ی و دوم تا سی و ششم‬ ‫بین المللی تئاتر فجر (‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ )۱۳۹۶‬در کس��ب جوایز‬ ‫مختلف بخش های رقابتی ملی و بین المللی این رویداد و‬ ‫همچنین کسب اقبال گسترده مخاطبان پایتخت نشین‬ ‫در رویارویی با نمایش های ش��ان است؛ مخاطبانی که بر‬ ‫این مسئله صحه گذارند که در پی رویارویی با اثار تولیدی‬ ‫نمایش های هنرمندان دیگر اس��تان ها و شهرستان ها در‬ ‫قال��ب چتری واحد به نام جش��نواره تئاتر فجر نه تنها انها‬ ‫را از نظ��ر کیفیت در بس��یاری از موارد پایین تر از س��طح‬ ‫هنرمندان پایتخت نش��ین ندیدند که در مواردی ش��اهد‬ ‫همسطح بودن اثار هنرمندان تئاتر استانی و شهرستانی‬ ‫با هنرمندان ساکن تهران بوده اند‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گام سی و هفتم خود‬ ‫نیز از ‪ ۱۴‬نمایش برگزیده جش��نواره های اس��تانی که به‬ ‫کوش��ش هنرمندان خالق و شناخته ش��ده عرصه تئاتر‬ ‫استان ها و شهرستان ها تولید شده است میزبانی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «پروانه الجزایری»‬ ‫در جش��نواره س��ی و هفتم تئاتر فجر گ��روه «بازی» از‬ ‫اس��تان کرمانش��اه نمایش��نامه «پروانه الجزایری» پیام‬ ‫الری��ان را دس��تمایه تولید اثر نمایش��ی خود ق��رار داده‬ ‫اس��ت‪« .‬پروانه الجزای��ری» روایت کنن��ده زندگی چند‬ ‫دوست دانشگاهی اس��ت که برای گذراندن تعطیالت در‬ ‫ویالی یکی دیگر از دوستان ش��ان مستقر می شوند‪ .‬انها‬ ‫تصمیم می گیرن��د که یکی از بازی ه��ای ابداعی یکی از‬ ‫دیگر از دوس��تان را اجرا کنند و همین ماجرا به رخ دادن‬ ‫اتفاق های متعددی منتج می شود که پیشبرنده داستان‬ ‫نمایش��نامه پروانه الجزایری اس��ت‪ .‬پروانه الجزایری که‬ ‫از سوی س��عید زندی و محمدرضا درند کارگردانی شده‬ ‫است در سی امین دوره جشنواره تئاتر استانی که از ‪ ۲۱‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬ابان در دو مجموعه تئاترشهر و مجتمع شهید اوینی‬ ‫کرمانش��اه برگزار شد‪ ،‬توانس��ت در میان ‪ ۱۰‬اثر منتخب‪،‬‬ ‫جواز حضور در بخش نهایی را ب ه دس��ت اورد و قرار است‬ ‫در بخش مسابقه ایران ‪ ۲‬جشنواره بین المللی فجر حضور‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای سخت خسرو‬ ‫س��عید ش��یخی به عنوان یکی از کارگردانان هنرمند‬ ‫تئاتر اس��تان قزوین نمایش��نامه دیگری از تولیدات اثار‬ ‫موفق پیام الریان را به عنوان اثر تولیدی خود برای حضور‬ ‫در جش��نواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��نامه ای با عنوان «تاریخ مردم کوچه و بازار در قرن‬ ‫هجدهم فرانس��ه»‪ .‬این اثر نمایشی روایت کننده زندگی‬ ‫«خس��رو داد» مترجم و نویس��نده ای اس��ت که از سوی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توس��عه امکان��ات در پایتخت در طول س��ال های سپری ش��ده از‬ ‫انقالب شکوهمند اس�لامی‪ ،‬جریان سیر تولیدات تئاتری هنرمندان‬ ‫اس��تان ها و شهرس��تان های کش��ور ارام ارام در قیاس با تولیدات‬ ‫هنرمندان تهران سیر نزولی به خود گرفت‬ ‫بان��دی از تبهکاران در یک��ی از گاراژهای متروکه گرفتار‬ ‫می ش��ود و همین گروگانگیری و باج خواهی بستر روایت‬ ‫جذاب این نمایشنامه برای پیشبرد اتفاق ها و بزنگاه های‬ ‫ان پیش روی مخاطبان است‪.‬‬ ‫نمای��ش «تاریخ م��ردم کوچه و ب��ازار در قرن هجدهم‬ ‫فرانس��ه»‪ ،‬پس از کسب موفقیت در جشنواره استانی‪ ،‬در‬ ‫بین ‪ ۶۳‬نمایش اس��تان ها جواز ورود به جشنواره اصلی را‬ ‫کس��ب کرد و قرار است در بخش مس��ابقه تئاتر دو ایران‬ ‫جشنواره فجر به صحنه برود‪.‬‬ ‫‹ ‹«تانگوی شیطان»‬ ‫وحید درویشی یکی از هنرمندان شناخته شده استان‬ ‫گیالن و شهرس��تان رش��ت با نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫«تانگوی ش��یطان» در بخش مس��ابقه ای��ران ‪ ۱‬و بخش‬ ‫بین الملل س��ی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫«تانگ��وی ش��یطان» در بط��ن خ��ود روایت کنن��ده‬ ‫مکاش��فه اخرالزمانی و رویارویی قهرم��ان با فروریختن‬ ‫ارمانش��هرهای تصوراتش در مواجهه ب��ا حقیقت با تمام‬ ‫وجوه قدرتمند و بخش های تلخ و گزنده ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازتاب بحران اب در «رومئو و ژولیت»‬ ‫نمی توان درباره موفقیت هنرمندان تئاتر اس��تانی در‬ ‫حوزه هنرهای نمایش��ی کش��ور صحبت ک��رد و در این‬ ‫می��ان از یکی از قطب ه��ای مهم تئاتر کش��ورمان یعنی‬ ‫خراس��ان رضوی چشم پوشید‪ .‬در جش��نواره سی و هفتم‬ ‫تئاتر فجر نیز میالد کاش��انی نگارش و کارگردانی نمایش‬ ‫«رومئ��و و ژولیت» با برداش��تی ازاد از نمایش��نامه ای به‬ ‫همین نام از اثار درخشان ویلیام شکسپیر را برعهده دارد‪.‬‬ ‫روای��ت متفاوت «رومئو و ژولیت» کاش��انی داس��تان‬ ‫دلدادگ��ی دو قهرم��ان را پی��ش روی مخاطب ترس��یم‬ ‫می کند‪ .‬در این نمایش مخاطب داس��تان ش��هری را پی‬ ‫می گیرد که به خشکس��الی و کمب��ود اب (به عنوان یکی‬ ‫از اس��یب های کالن جاری در حوزه کشورمان) مردمان‬ ‫شهر را وا می دارد تا جلوی ازدواج و تولد فرزند را بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک هفته راه رفتن در بهشت‬ ‫در س��فر به اس��ترالیا‪ ،‬رابطه ای عاطفی می��ان این مثلث‬ ‫قهرمانان شکل می گیرد‪.‬‬ ‫جباری این نمایش را در بیست ونهمین جشنواره تئاتر‬ ‫کردستان که از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬مرداد به میزبانی شهرستان قروه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ش��رکت داد و توانست در میان ‪ ۸‬اثر نمایشی‬ ‫منتخب از بین ‪ ۱۴‬اثر ارس��الی به جش��نواره استان‪ ،‬جواز‬ ‫حضور در بخش بین الملل را دریافت کند‪.‬‬ ‫نمایش استرالیا در جشنواره کردستان‪ ،‬جایزه بازیگری‬ ‫اول زن را از س��وی «شایس��ته فرمانی ف��رد»‪ ،‬جایزه دوم‬ ‫کارگردان��ی را از س��وی «کامران جب��اری» و جایزه اول‬ ‫طراحی لباس و صحنه را از ان خود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹«افرای» بیضایی‬ ‫یکی از خاطرات ماندگار بیست و شش��مین جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی تئاتر فج��ر به ن��گارش و کارگردانی نمایش‬ ‫«افرا» باز می گردد؛ نمایش��ی که اس��تقبال چش��مگیر‬ ‫مخاطب��ان از اجرای این اث��ر در قالب جش��نواره نه تنها‬ ‫ان را ب��ه اجرای ویژه در سانس��ی مجزا کش��اند که برای‬ ‫نخس��تین بار در تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر فجر باعث‬ ‫شد تا روز مجزایی عالوه بر روز مقرر شده برای اجرای این‬ ‫اث��ر در اختیار گروه تولید نمایش «افرا» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی به��رام بیضای��ی تعلق گرف��ت‪ .‬این بار و در‬ ‫جش��نواره س��ی و هفتم تئاتر فج��ر‪ ،‬احس��ان جانمی از‬ ‫هنرمندان شناخته ش��ده اس��تان اصفهان ک��ه پیش از‬ ‫این نیز س��ابقه حضور در جش��نواره تئاتر فجر را داش��ته‬ ‫با نمایش «افرا» بار دیگر تجربه حضور در این جش��نواره‬ ‫را در ایستگاه سی و هفتم پشت س��ر خواهد گذاشت‪ .‬افرا‬ ‫در پای��ان اب��ان در رقابت با ‪ ۱۰‬نمایش دیگ��ری که از ‪۵‬‬ ‫شهرس��تان اصفهان‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬شاهین شهر و‬ ‫زرین شهر در س��ی امین جش��نواره تئاتر اصفهان حاضر‬ ‫بودند‪ ،‬توانس��ت عالوه بر کس��ب رتبه برت��ر بازیگر زنا ز‬ ‫سوی مائده وحید‪ ،‬رتبه نخست در بخش بروشور از سوی‬ ‫معصومه احمدی‪ ،‬رتبه نخست در طراحی لباس به دست‬ ‫ش��فق کاظمی و رتبه دوم کارگردانی از س��وی احس��ان‬ ‫جانمی را کسب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افسانه «امیل و مِمیل»‬ ‫یک جش��نواره بین المللی تئاتر فجر در گام س��ی و هفتم‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکسیدرمی با لحن روایتی ضد جنگ‬ ‫مقول��ه دفاع مقدس به عنوان یک��ی از مفاهیم ماندگار‬ ‫تاریخ معاصر انقالب کش��ورمان هم��واره به عنوان یکی‬ ‫از دس��ت مایه های تولید اثار نمایشی از سوی هنرمندان‬ ‫تئاتر مدنظر قرار داشته است‪ .‬این بار مجتبی رستمی فر از‬ ‫هنرمندان فعال استان خوزستان متن «تاکسیدرمی» از‬ ‫اثار رسول حق جو را برای شرکت در جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫تاکس��یدرمی روایتگر کاراکترهایی اس��ت که درگیر‬ ‫جنگ می ش��وند‪ ،‬ای��ن قهرمان ها جنگ را در ش��رایطی‬ ‫تجرب��ه می کنند که پایان و سرنوش��ت نافرجامی را برای‬ ‫انه��ا رقم خواهد زد‪ .‬نمایش تاکس��یدرمی‪ ،‬یک بار از ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬اذر ‪ ۹۷‬در پالتو اس��تاد الریان ت��االر افتاب اهواز در‬ ‫معرض دید عموم قرار گرفت‪ .‬عالقه مندان می توانند این‬ ‫نمایش را در بخش مس��ابقه ایران ‪ ۲‬جشنواره بین المللی‬ ‫فجر ببینند‪.‬‬ ‫در طول دهه‬ ‫‪ ۸۰‬تا به امروز‪،‬‬ ‫در کنار فعالیت‬ ‫‹ ‹چکامه هایی که حباب می شوند‬ ‫استان های‬ ‫یک��ی از متفاوت تری��ن اتفاق ه��ای س��ی و هفتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر ک��ه در بطن رویدادهای بزرگی چون‬ ‫این جش��نواره رقم می خورد جایی است که علی ذاکری اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫با نگارش و کارگردانی نمای��ش «چکامه هایی که حباب اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫می ش��وند» ب��رای نخس��تین بار تئات��ری را از تولیدات‬ ‫هرمزگان‪،‬‬ ‫هنرمندان جزیره قش��م به رویداد تئاتری کش��ور معرفی‬ ‫فارس‪ ،‬اصفهان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ازاد‬ ‫منطقه‬ ‫تئات��ر‬ ‫جش��نواره‬ ‫پنجمین‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫این‬ ‫و خراسان رضوی‪،‬‬ ‫قش��م که از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬شهریور و با حضور ‪ ۴‬نمایش برگزار‬ ‫هنرمندان دیگر‬ ‫شد‪ ،‬عنوان برتر کارگردانی را کسب کرد‪.‬‬ ‫استان ها و‬ ‫‹ ‹ایین های جنوب در قلب عروسی خون‬ ‫یکی دیگر از کارگردانان حاضر در بخش تئاتر اس��تانی شهرستان ها نیز‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فج��ر هنرمن��دی از خیل تمام تالش خود‬ ‫هنرمندان جنوب کش��ورمان و از اهالی بندر دیر اس��ت‪ .‬را به کار بستند و‬ ‫«عروسی خون» به عنوان نمایشی از هنرمندان بندر دیر‬ ‫در بخش مسابقه یک جشنواره فجر حضور خواهد داشت‪ .‬این اصل مهم را‬ ‫فضل اهلل عمرانی این نمایش را از بندر دیر‪ ،‬در س��ی امین به اثبات رساندند‬ ‫جش��نواره تئاتر استانی بوشهر که با حضور ‪ ۱۴‬نمایش از‬ ‫که با کمبود‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬ابان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ش��رکت داد و جواز حضور در امکانات انچه‬ ‫جشنواره فجر را به دست اورد‪.‬‬ ‫ یاریگر هنرمندان‬ ‫‹ ‹رسم عاشقی اب ها‬ ‫مازیار رفعتی از هنرمندان شهرستان انار استان ایالم با عرصه های مختلف‬ ‫نمایش «رسم عاشقی اب ها» روایتی تلفیقی و متفاوت از فعالیت های‬ ‫دو نمایشنامه تاریخ تئاتر جهان یعنی «باغ البالو»‬ ‫انتوان فرهنگی هنری‬ ‫چخوف و «عروس��ی خون» به قلم فدریکو گارس��یا لورکا‬ ‫را در تلفیقی از ایین ها‪ ،‬داس��تان های فولکلور و اس��اطیر کشورمان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اتکا بر‬ ‫شهرستان زادگاه خود یعنی «شهرستان انار» استان ایالم‬ ‫قرار داده و نمایش «رس��م عاشقی اب ها» را به مخاطبان مقوله خالقیت در‬ ‫جشنواره سی و هفتم عرضه می کند‪ .‬این‬ ‫نمایش در بخش پس محدودیت‬ ‫مسابقه دو جشنواره فجر به صحنه می رود‪.‬‬ ‫محمداس��ماعیل بیگی ای��ن نمایش را ب��رای اجرا در امکانات است‬ ‫پسر جوانی بعد از درگذشت مادرش‪ ،‬شبی مادر خود را‬ ‫خواب می بیند و به واسطه این خواب وارد فضای خاطرات‬ ‫دور مادرش در جریان داستانی رویایی و امیخته با خیال‬ ‫می ش��ود‪ .‬این خط داستانی نمایش «یک هفته راه رفتن‬ ‫در بهش��ت» است که س��یدمحمدهادی هاش��م زاده به‬ ‫عنوان یکی از کارگردانان شناخته ش��ده اس��تان فارس با‬ ‫این نمایش در مس��ابقه بین الملل جش��نواره بین المللی‬ ‫سی و هفتم تئاتر فجر حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نمایش در رقابت با س��ایر نمایش های اس��تانی نیز‬ ‫موفق ظاهر شد و به عنوان یکی از ‪ ۱۴‬نمایش معرفی شده‬ ‫از جش��نواره های اس��تانی در جش��نواره بین الملل��ی‬ ‫فجر حضور خواهد داش��ت‪ .‬این نمای��ش را عالقه مندان‬ ‫می توانند در بخش بین المللی جشنواره مشاهده کنند‪.‬‬ ‫بدون هیچ شکی یکی از جذاب ترین اثار حاضر در میان‬ ‫نمایش های هنرمندان اس��تانی در جشنواره بین المللی‬ ‫تئات��ر فجر در گام س��ی وهفتم که در بخش مس��ابقه دو‬ ‫این رخ��داد حضور دارد به افس��انه «امی��ل و مِمیل» به‬ ‫کارگردانی ش��هاب امرایی از کارگردانان شناخته ش��ده‬ ‫استان لرستان و شهرستان خرم اباد بازمی گردد‪.‬‬ ‫امرای��ی ای��ن نمایش را در س��ی امین جش��نواره تئاتر‬ ‫لرس��تان ک��ه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۵‬م��رداد ‪ ۱۳۹۷‬برگزار ش��د‪ ،‬به‬ ‫روی صحن��ه برد و توانس��ت در رقابت با ‪ ۷‬گ��روه تئاتر از‬ ‫شهرس��تان های خرم اباد‪ ،‬بروجرد‪ ،‬کوهدش��ت‪ ،‬پلدختر‬ ‫و دورود‪ ،‬ضم��ن کس��ب ج��واز حضور در بخ��ش نهایی‪،‬‬ ‫عنوان های ارزنده ای از این جشنواره را کسب کند‪.‬‬ ‫سی و دومین جش��نواره تئاتر استان ایالم اماده کرده و به‬ ‫اجرا گذاش��ته و توانس��ته در رقابت با ‪ ۷‬اثر از ‪ ۴‬شهرستان‬ ‫دهل��ران‪ ،‬ایالم‪ ،‬ابدانان و ایوان جواز حضور در جش��نواره‬ ‫فجر را دریافت کند‪.‬‬ ‫دیگر اثر نمایشی حاضر بخش هنرمندان تئاتر استانی‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر در ایس��تگاه سی و هفتم‬ ‫به یکی دیگر از نمایش��نامه های پیام الریان برمی گردد‪.‬‬ ‫یو شش��مین‬ ‫نمایش��نامه ای که در ان پیام الریان در س ‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر(‪ )۱۳۹۶‬جایزه نخس��ت‬ ‫بخش نمایشنامه نویس��ی را به خ��ود اختصاص داد‪ .‬این‬ ‫بار کامران جباری از هنرمندان استان کردستان نمایش‬ ‫«اس��ترالیا» از اث��ار پیام الریان را در قال��ب اثر تئاتری به‬ ‫جشنواره سی و هفتم معرفی کرده است‪.‬‬ ‫مس��ئله «مهاج��رت» روایت کنن��ده زندگی دو پس��ر‬ ‫اندونزیای��ی و ایرانی و یک دختر افغانی اس��ت که تالش‬ ‫می کنند تا به شکل غیرقانونی وارد کشور استرالیا شوند و‬ ‫در این بین در خالل مرور زندگی گذشته این قهرمان ها‪،‬‬ ‫عل��ی کاظمی وند به عن��وان یکی از هنرمن��دان تئاتر‬ ‫شهرس��تان تبری��ز در جش��نواره فجر س��ی وهفتم یکی‬ ‫دیگر از نمایش��نامه های پیام الری��ان را برای اجرا‪ ،‬محور‬ ‫فعالیت هایش قرار داده است‪.‬‬ ‫«پرس��ه های موازی» یکی از درخش��ان ترین اثار پیام‬ ‫الری��ان در حوزه درام اجتماعی اس��ت ک��ه در بطن خود‬ ‫روایتگ��ر حرکت انحطاطی جامعه در مرز اخالق و ابتذال‬ ‫است‪.‬‬ ‫«پرس��ه های م��وازی» روایتگر داس��تان ‪ ۳‬قهرمان از‬ ‫افراد مناطق جنوب ش��هر ته��ران را در خالل زندگی انها‬ ‫و برخالف جریان نمایشنامه نویس��ی اثار ایرانی با پایانی‬ ‫تراژیک قهرمانان خود‪ ،‬مخاطب را شوکه می کند‪.‬‬ ‫کاظمی وند با «پرس��ه های موازی» در بخش مس��ابقه‬ ‫تنه��ا نماین��ده حاض��ر در می��ان ‪ ۱۴‬نمای��ش بخش‬ ‫هنرمندان اس��تانی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر که‬ ‫اثری از نمایش های فعاالن عرصه تئاتر استان تهران است‬ ‫با نام «یک خانواده محترم» به کارگردانی عادل عزیزنژاد‬ ‫از منطقه ش��میرانات اس��تان تهران بازمی گردد‪ .‬این اثر‬ ‫اجتماعی در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران‬ ‫در روزهای ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬شهریور با ‪ ۱۳‬نمایش به رقابت پرداخت‬ ‫و توانست عنوان برتر کارگردانی و نمایشنامه نویسی را از‬ ‫سوی مسعود هاشمی نژاد کسب کند‪.‬‬ ‫س��ی و هفتمین جش��نواره بین الملل��ی تئات��ر فجر با‬ ‫س��کانداری نادر برهانی مرند در ‪ ۱۱‬بخش مس��ابقه ای و‬ ‫جنب��ی که از ‪ ۲۲‬بهمن اغاز ش��ده تا ‪ ۴‬اس��فند در تهران‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مثلث عاطفی در «استرالیا»‬ ‫‹ ‹ «پرسه های موازی»‬ ‫‹ ‹«یک خانواده محترم»‬ ‫یو هفتمین جش��نواره فیل��م فجر از‬ ‫دبیر س�� ‬ ‫برپایی ایین پایان��ی تجلی اراده ملی این رویداد‬ ‫هنری در اغاز اسفند خبر داد و گفت‪ :‬امسال هم‬ ‫مانند دوره گذشته تا ‪ ۲۰‬اسفند گزارش عملکرد‬ ‫یو هفتم منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫مالی جشنواره س ‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ابراهی��م داروغ��ه زاده‪،‬‬ ‫دبی��ر این دوره از جش��نواره اظهار کرد‪ :‬در ادامه‬ ‫شفاف س��ازی های وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و همچنی��ن در ادامه سیاس��ت های‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه در راس��تای انتش��ار ج��داول‬ ‫مال��ی ب��ه مانند دوره گذش��ته که بع��د از پایان‬ ‫جش��نواره رقم هزینه ها اعالم ش��د امس��ال هم‬ ‫تا ‪ ۲۰‬اس��فند گزارش عملکرد مالی جش��نواره‬ ‫یو هفتم منتشر خواهد ش��د‪ .‬وی با قدردانی‬ ‫س�� ‬ ‫از حضور پرش��ور س��ینماگران و اهالی رسانه در‬ ‫یو هفتمین جش��نواره فیلم فجر افزود‪ :‬این‬ ‫س�� ‬ ‫حضور‪ ،‬مشارکت گسترده مردم را در این رویداد‬ ‫فرهنگ��ی در پی داش��ت و موجب ایجاد ش��ور‬ ‫و نش��اط اجتماعی در ای��ام اهلل دهه مبارک فجر‬ ‫ش��د‪ .‬داروغه زاده از برپایی ایین تجلی اراده ملی‬ ‫اس��فند خب��ر داد و گفت‪ :‬با برگزاری این‬ ‫ ‬ ‫در اغاز‬ ‫ایین و معرفی برگزیدگان س��ازمان ها و نهادها‪،‬‬ ‫یو هفتمین جشنواره فیلم فجر به طور رسمی‬ ‫س ‬ ‫به پایان خواهد رسید‪ .‬در راستای ادامه اقدام در‬ ‫زمینه قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات‪،‬‬ ‫سازمان امور س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در طول س��ال گذش��ته و در ادامه هم‬ ‫امسال اقدام به انتشار تمامی اسناد مالی‪ ،‬دریافت‬ ‫و پرداخت ها‪ ،‬قراردادهای بسته ش��ده با مراکز و‬ ‫سازمان ها و بخش های خصوصی و دولتی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوازندگان اهل اسلوونی‬ ‫به تاالر وحدت امدند‬ ‫دومی��ن مهم��ان ت��االر وح��دت ته��ران در‬ ‫نخس��تین شب جش��نواره موس��یقی فجر تریو‬ ‫کالس��یک «امئل» بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این‬ ‫‪ ۳‬نوازنده پیانو‪ ،‬ویولن و ویولنس��ل که از کش��ور‬ ‫اس��لوونی برای اجرا ب��ه ایران س��فر کرده اند بر‬ ‫اس��اس تم امس��ال جش��نواره فجر ک��ه اجرای‬ ‫اهنگس��ازان ایرانی اس��ت قطعه ای را از شاهین‬ ‫فرهت (اهنگس��از و دبی��ر س��ی وچهارمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر) برای حاضران نواختند‪.‬‬ ‫انها همچنی��ن از اهنگس��ازانی مانند یوهانس‬ ‫برام��س‪ ،‬پیتر کوپاچ (قطع��ه ناگریزی) و بدریخ‬ ‫اس��متانا اثاری را اجرا کردند‪.‬پی��ش از اغاز این‬ ‫اجرا که ش��امگاه ‪ ۲۴‬بهمن برگزار ش��د‪ ،‬در بدو‬ ‫ورود ب��ه البی تاالر وحدت بروش��ورهای اجرای‬ ‫ی (متعلق به ‪ ۲۵‬بهمن) به‬ ‫ارکستر س��ازهای مل ‬ ‫چش��م می خورد که برخی مخاطبان را به اشتباه‬ ‫می انداخت‪ .‬این در حالی بود که بروشورهای این‬ ‫گروه در بخ��ش دیگری از البی تاالر وحدت قرار‬ ‫داده شده بود‪.‬‬ ‫توضیح درباره دستمزد‬ ‫میلیاردی مجریان‬ ‫مرتض��ی میرباق��ری‪ ،‬مع��اون س��یما درباره‬ ‫دس��تمزد مجریان تلویزی��ون توضیحاتی داد و‬ ‫گفت‪ :‬این دس��تمزد به نس��بت ماموریت برنامه‬ ‫و مخاط��ب متفاوت هس��تند‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫مرتضی میرباقری‪ ،‬معاون سیما درباره دستمزد‬ ‫مجری��ان تلویزیون و دلی��ل افزایش بی رویه این‬ ‫دس��تمزدها از طرف اسپانس��رها اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫طور تقریب��ی نوعی معادله نس��بت به پرداخت‬ ‫دس��تمزدها وج��ود دارد‪ ،‬مجریان ما نس��بت به‬ ‫ماموریت برنامه ای که اجرا می کنند و مخاطبی‬ ‫که دارند دس��تمزدی دریافت می کنند و بر این‬ ‫اس��اس هم معیار دستمزدها سنجیده می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��ما نمی توانید انتظار داش��ته‬ ‫باش��ید که برنامه ای که زیر ‪ ۱۰‬درصد مخاطب‬ ‫ش از ‪۳۰‬‬ ‫دارد ب��ا برنام��ه ای که ‪ ۲۰‬درص د ی��ا بی ‬ ‫درصد مخاطب دارد در دس��تمزد و باقی مسائل‬ ‫همس��ان باش��د‪ .‬معاون سیمای رس��انه ملی در‬ ‫پاس��خ به تفاوت نرخ دس��تمزدهای چهره هایی‬ ‫همچ��ون محمدرض��ا گلزار‪ ،‬حمی��د گودرزی‪،‬‬ ‫رامبد جوان‪ ،‬مهران مدیری و باقی س��لبریتی ها‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همه این سلبریتی ها چارچوبی برای‬ ‫دس��تمزد دارند و این گونه نیست که پرداخت ها‬ ‫رها و بدون قاعده باش��د‪ .‬اگرچه این اس��امی در‬ ‫دس��تمزد یکسان نیس��تند اما انها هم بر مبنای‬ ‫ضوابط و چارچوب دس��تمزد می گیرند‪ .‬معاون‬ ‫س��یما در ادامه در واکنش به شایعه منتشرشده‬ ‫درباره دس��تمزد ‪ ۵۰‬میلیون تومانی محمدرضا‬ ‫گلزار برای اجرای هر قسمت از برنامه تلویزیونی‬ ‫«برنده ب��اش» تاکید کرد‪ :‬اق��ای گلزار برنامه ای‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون تومان نمی گیرد و دس��تمزدی که‬ ‫می گیرد بر اس��اس ضوابطی اس��ت که شبکه ‪۳‬‬ ‫تعیین کرده اس��ت و بر مبن��ای همین ضوابط با‬ ‫اسپانسر به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اعالم هزینه های‬ ‫جشنواره فیلم فجر‪۹۷‬‬ ‫شنبه‬ ‫مجید مظفری سفیر گردشگری شد‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪ 10 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 16 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1240‬پیاپی ‪2558‬‬ ‫گردشگری‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫مجی��د مظفری‪ ،‬بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون‬ ‫به عن��وان س��فیر و مبل��غ گردش��گری معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��نت انتخاب س��فیر‬ ‫ازسوی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری از زمان ریاس��ت زهرا احمدی پور‬ ‫گذاش��ته ش��د‪ .‬س��اره بی��ات‪ ،‬بازیگر س��ینما و‬ ‫تلویزیون س��ال ‪ ۹۶‬به عنوان سفیر صنایع دستی‬ ‫انتخاب شد که به خاطر عملکرد منفعلش‪ ،‬مورد انتقاد قرار گرفت‪ .‬اکنون مجید‬ ‫مظفری‪ ،‬بازیگری که از س��وی رئیس شرکت مادرتخصصی توسعه گردشگری‬ ‫و مش��اور رئیس س��ازمان میراث فرهنگی به عنوان س��فیر گردشگری معرفی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬گزینش سفیر گردشگری از سوی این ش��رکت انجام شده که در‬ ‫حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری به طور رسمی معرفی شد‪.‬‬ ‫مجید مظفری که در نمایشگاه گردشگری حضور داشت در یکی از نشست های‬ ‫حاش��یه ای نمایش��گاه‪ ،‬گفت‪ :‬ایران جاذبه های گردش��گری زیادی دارد اما به‬ ‫تامین زیرس��اخت های ان توجهی نمی شود‪ .‬برای مثال موضوع سرویس های‬ ‫بهداش��تی در ایران بسیار مهم است اما هنوز با ان مشکل داریم؛ عالوه بر اینکه‬ ‫مجتمع های مناس��ب در کشورمان بسیار کم است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هر کشوری‬ ‫را مردم ان کشور اباد می کند‪ .‬ایرانی ها باید در زمینه تبلیغ گردشگری ایران و‬ ‫معرفی امنیت ان به مردم کشورهای دیگر بسیار فعالیت و زمینه را برای جذب‬ ‫گردشگران کش��ورهای خارجی فراهم کنند‪ .‬اس��تفاده از هنرمندان هم برای‬ ‫تبلیغ گردش��گری ایران بس��یار مفید خواهد بود‪ .‬هنرمندان نیز از این طرح ها‬ ‫حمایت خواهند کرد‪.‬مجید مظفری قرار اس��ت در یک مستند سفر نیز حضور‬ ‫داشته باشد و به معرفی ایران بپردازد‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫ناامیدی و تن دادن به هر چه باداباد‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتص�ادی‪ :‬دیروز اصال‬ ‫روز خوبی نبود‪ .‬درختان پس��ته را از همیش��ه تشنه تر و‬ ‫غمگین تر دیدم‪ .‬روی ش��اخه درختان خاک نشسته بود‬ ‫و زمین از تشنگی له له می زد‪ .‬هیچ وقت باغ های پسته را‬ ‫اینقدر مظلوم ندیده بودم‪ .‬در مسیر بازگشت به خانه کم‬ ‫مانده بود گریه کنم‪ .‬شب با همین حس و حال به خواب‬ ‫رفتم اما صبح زود که بیدار ش��دم و ب��وی باران را حس‬ ‫کردم‪ ،‬غصه ها را به فراموشی سپردم‪.‬‬ ‫در حی��اط وضو گرفت��م و در خنکای بام��داد یاد ‪۴۱‬‬ ‫س��ال پیش افتادم‪ .‬به دیوار تکیه دادم و یاد روزی افتادم‬ ‫که همکالس��ی ام در برفی سنگین زمین خورد و پایش‬ ‫شکست‪ .‬باورم نمی ش��ود؛ این روزها انقدر برف نباریده‬ ‫که شمایلش را هم فراموش کرده ایم‪.‬‬ ‫صب��ح یک��ی از روزه��ای س��رد بهمن‬ ‫‪ 56‬از خ��واب بی��دار ش��دیم و همه ج��ا را‬ ‫س��فید دیدیم‪ .‬روی هر چیز بی س��رپناه‪،‬‬ ‫‪ 20‬س��انتی متر برف نشسته بود‪ .‬برخالف‬ ‫تصورم��ان مدرس��ه ها دای��ر ب��ود و فقط‬ ‫دبس��تانی ها و راهنمایی ها تعطیل ش��ده‬ ‫بودند‪ .‬با تردید لباس پوشیدم و بیرون زدم‪.‬‬ ‫کوچه و خیابان خلوت بود و پرنده پر نمی زد‪ .‬هیچ نشانی‬ ‫از دبیرس��تانی ها نبود‪ .‬تردید داش��تم که به راهم ادامه‬ ‫بدهم یا در خانه بمانم تا اینکه یکی از همکالسی ها از راه‬ ‫رسید و دو نفری راه افتادیم‪.‬‬ ‫به چهارراه احمدی رس��یدیم‪ .‬خواس��تیم با احتیاط‬ ‫از خیابان رد ش��ویم که دوس��تم به شکلی عجیب زمین‬ ‫خ��ورد‪ .‬کی��ف و کتاب های��ش را جم��ع و‬ ‫کمکش کردم که بلند ش��ود‪ .‬درد شدیدی‬ ‫در پای��ش احس��اس می کرد اما خواس��ت‬ ‫ادامه بدهیم‪.‬‬ ‫چند قدمی حرکت کردیم که دیدم اصال‬ ‫ت��وان راه رفتن ندارد‪ .‬زیر بغلش را گرفتم و‬ ‫ب��ه دیواری تکیه اش دادم‪ .‬ب��ه اطراف نگاه‬ ‫کردم؛ هیچ کس در خیابان نبود‪ .‬کمی دورتر مغازه ای باز‬ ‫بود‪ .‬دویدم و کمک خواستم‪ .‬فروشنده امد و تا وضعیت‬ ‫دوس��تم را دید گفت‪ :‬فکر کنم پایش شکسته باشد‪ ،‬باید‬ ‫او را ب��ه درمانگاه ببریم‪ .‬چن��د دقیقه بعد فولکس واگنی‬ ‫قدیم��ی از گاراژ بیرون ام��د‪ .‬تا کرکره مغ��ازه را پایین‬ ‫بکشد‪ ،‬ما هم س��وار ماشین شدیم‪ .‬در اورژانس فهمیدم‬ ‫انتشار ‪ ۱۰۰۰‬سند در جهت ترویج شفافیت‬ ‫بیش از هزار س��ند از زمان راه اندازی سامانه‬ ‫انتش��ار و دسترس��ی ازاد به اطالعات تاکنون‪،‬‬ ‫روی این س��امانه منتشر شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماعی با‬ ‫‪ ۳۳۲‬س��ند‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با‬ ‫‪ ۲۲۹‬س��ند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ‪۶۵‬‬ ‫سند در صدر نهادهای منتشرکننده اسناد روی‬ ‫این سامانه هس��تند‪ .‬مس��تندات منتشرشده‬ ‫به ط��ور عم��ده ش��امل مصوب��ات‪ ،‬قراردادها‪،‬‬ ‫اطالع��ات اماری‪ ،‬گزارش عملک��رد‪ ،‬نامه ها و‪...‬‬ ‫اس��ت که از س��وی ‪ ۵۳‬نهاد در اختی��ار عموم‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬برخی از این اس��ناد به دنبال‬ ‫درخواس��ت های مردمی و برخی نیز در جهت‬ ‫ترویج شفافیت (موضوع ماده ‪ ۱۰‬قانون انتشار‬ ‫و دسترسی ازاد به اطالعات) از سوی نهادهای‬ ‫متصل به سامانه منتشر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوستن ‪ ۵۴۱‬سازمان به سامانه‬ ‫دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی‬ ‫ازاد ب��ه اطالع��ات اع�لام ک��رد عالقه مندان‬ ‫می توانند برای مش��اهده اسناد منتشرشده به‬ ‫نشانی ‪ foia.iran.ir‬بخش اسناد منتشرشده‬ ‫واقعا پای دوستم شکسته؛ به همین سادگی‪ .‬از ان روزها‬ ‫‪ ۴۱‬س��ال می گذرد و هر سال از میزان بارش برف و باران‬ ‫کاسته می شود‪ .‬دیگر نه از برف سنگین خبری هست و نه‬ ‫از باران سیل اس��ا‪ .‬امسال در کرمان حدود ‪ 30‬میلی متر‬ ‫باران باریده و این یعنی نااطمینانی و دلواپس��ی‪ .‬نه فقط‬ ‫برای کش��اورز و باغدار که برای همه مردم‪ .‬نه فقط برای‬ ‫مردم کرمان که برای هم��ه مردم ایران‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اس��ت که بارندگی های تازه کرم��ان هرچند خیلی دیر‪،‬‬ ‫اما امی��دی تازه در دل مان ایج��اد می کند‪ .‬کاش برف و‬ ‫باران ببارد و پاهای مان در یخبندان پیاده روها بشکند اما‬ ‫دل مان از بی ابی و بی بارانی پژمرده نش��ود‪ .‬پا را می شود‬ ‫در بیمارستان شهید باهنر کرمان گچ گرفت‪ ،‬با ناامیدی‬ ‫هیچ کاری نمی شود کرد‪.‬‬ ‫در سوگ پوران شریعت رضوی‬ ‫مراجع��ه کنند‪ .‬نزدیک یک س��ال از راه اندازی‬ ‫س��امانه انتش��ار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫می گ��ذرد و در طول این مدت ‪ ۵۴۱‬س��ازمان‬ ‫به صف اجرای این قانون در کش��ور پیوسته اند‪.‬‬ ‫«قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات» در‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬پس از چند بار رفت و برگش��ت بین‬ ‫نهاده��ای قانون گذاری کش��ور درنهایت ابالغ‬ ‫ش��د اما اجرا و تدوین ایین نامه های ان تا زمان‬ ‫روی کار امدن دولت حس��ن روحانی به تعویق‬ ‫افتاد‪ .‬از س��ال ‪ ۹۶‬س��امانه ای اینترنتی از سوی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی دولت تدبیر‬ ‫و امید ایجاد ش��د تا همه ش��هروندان بتوانند به‬ ‫اطالعات طبقه بندی ش��ده دولتی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬اذر ‪ ۱۳۹۵‬منشور ‪۱۲۰‬ماده ای‬ ‫حقوق ش��هروندی در همایش قانون اساسی و‬ ‫حقوق ملت رونمایی ش��د‪ .‬این منشور سرلوحه‬ ‫سیاس��ت داخلی دولت دوازده��م قرار گرفت و‬ ‫رئیس جمهوری هم خ��ود را مکلف کرد که هر‬ ‫س��ال گ��زارش پیش��رفت ها و راهکارهای رفع‬ ‫موانع تحقق حقوق ش��هروندی را به ملت ارائه‬ ‫دهد و در صورت نیاز‪ ،‬منشور را روزامد کند‪.‬‬ ‫همس��ر مرح��وم دکتر علی ش��ریعتی روز گذش��ته‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پوران شریعت رضوی‪ ،‬همسر مرحوم‬ ‫دکتر علی شریعتی که در بیمارستان بستری بود‪ ،‬جمعه‬ ‫درگذش��ت‪ .‬پیکر پ��وران ش��ریعت رضوی در امامزاده‬ ‫عب��داهلل در کنار مزار برادرش مه��دی‪ ،‬احمد قندچی و‬ ‫مصطفی بزرگ نیا‪ ،‬سه دانش��جوی شهید ‪ ۱۶‬اذر ‪ ۳۲‬به‬ ‫خاک س��پرده خواهد شد‪ .‬ایین تش��ییع پیکر همسر دکتر شریعتی‬ ‫صبح یکش��نبه‪ ۲۸ ،‬بهمن برگزار می ش��ود‪ .‬پوران ش��ریعت رضوی‪،‬‬ ‫زنی ‪۸۴‬س��اله که همیشه به عنوان «همس��ر دکتر علی شریعتی» یا‬ ‫خواهر «مهدی شریعت رضوی» شناخته می شد‪ ،‬بی انکه از خودش‬ ‫به تنهایی سخنی گفته شود‪ .‬نام اصلی اش بی بی فاطمه بود؛ زاده ابان‬ ‫‪ ۱۳۱۳‬در مشهد‪ .‬خیلی های دیگر هم در ان سال به دنیا امدند؛ مانند‬ ‫فروغ فرخزاد‪ ،‬اسماعیل فصیح‪ ،‬جمشید مشایخی‪ ،‬علی نصیریان و‪...‬‬ ‫پدر فاطمه‪ ،‬حاج علی اکبر‪ ،‬تاجری خراسانی و مادرش پری خانم بود‪.‬‬ ‫او که دیگر «پوران» صدایش می کردند‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۳۴‬به دانشسرای‬ ‫عالی تهران رفت تا ادبیات فرانس��ه بخواند؛ درس��ت ‪ ۱۴‬سال بعد از‬ ‫انکه برادرش علی اصغر در جنگ با شوروی در اذربایجان کشته شد‪.‬‬ ‫وقتی دانش��کده ادبیات در مشهد راه اندازی ش��د‪ ،‬با اصرار پدرش و‬ ‫بدون انکه راضی باشد‪ ،‬بعد از ‪ 2‬ماه به این دانشکده رفت و انجا بود که‬ ‫‪۲۳‬س��الگی پوران به او پیشنهاد ازدواج داد‬ ‫«علی» را دید‪« .‬علی» در‬ ‫ِ‬ ‫اما پیش��نهادش رد شد‪ .‬پوران می گفت دلش می خواهد‬ ‫ب��ا م��ردی ازدواج کند ک��ه قب��ل از ازدواج‪ ،‬تحصیالت‬ ‫دانش��گاهی اش را تمام کرده باش��د اما علی شریعتی از‬ ‫همان اول مبارز بود! یک س��ال از او اصرار و از پوران انکار‬ ‫تا اینکه ‪ ۲۴‬تیر ‪ ،۱۳۳۷‬پوران بر سر سفره عقد نشست و‬ ‫از ان روز عالوه بر «خواهر مهدی ش��ریعت رضوی»‪ ،‬شد‬ ‫«همس��ر دکتر علی شریعتی»‪ ۵ .‬سال پیش از ان در ‪۱۶‬‬ ‫اذر ‪« ،۳۲‬مهدی» یا همان اذر‪ ،‬قندچی و بزرگ نیا در اعتراض به سفر‬ ‫نیکس��ون به ایران در دانشگاه تهران شهید شدند و «روز دانشجو» را‬ ‫به یادگار گذاش��تند‪ ۴ .‬سال بعد از این ازدواج‪ ،‬پوران توانست مدرک‬ ‫دکترای ادبیات خود را از دانش��گاه س��وربن فرانس��ه بگیرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1342‬ب��ه راهنمایی «ژیلبر الزار» از ت��ز دکترای خود که «توصیف‬ ‫طبیعت در ش��عر تغزلی فارسی در قرن هفتم» بود‪ ،‬دفاع کرد‪ .‬وقتی‬ ‫به ایران برگش��ت تا سال ‪ ۵۲‬در مشهد دبیر بود‪« .‬سوسن»‪« ،‬سارا»‪،‬‬ ‫«احس��ان» و «مونا»‪ ،‬حاصل ‪ ۱۹‬س��ال زندگی پوران و علی هستند‪.‬‬ ‫پوران ش��ریعت رضوی سال ‪ ۷۷‬اداره بنیاد شریعتی را برعهده گرفت‬ ‫و س��ال ‪ ۸۶‬هم کتاب «طرحی از یک زندگی» درباره ش��ریعتی از او‬ ‫منتش��ر شد‪ .‬حاال بی بی فاطمه رفت تا در کنار مزار برادران شهیدش‬ ‫اذر‪ ،‬احمد و مصطفی‪ ،‬ارام بگیرد‪ .‬فاطمه‪ ،‬هم همس��ر علی شریعتی‬ ‫ب��ود و هم خواهر مهدی ش��ریعت رضوی؛ اما فارغ از این نس��بت ها‪،‬‬ ‫بانویی باسواد‪ ،‬اهل فکر و رنج دیده به نام فاطمه بود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ک س‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ش س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪94‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ش س‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪95‬‬ ‫سیزدهمین شب طنز انقالب اسالمی برگزار می شود‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سیزدهمین ش��ب طنز انقالب اسالمی‬ ‫از سوی باش��گاه طنز و کاریکاتور انقالب‬ ‫اسالمی برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫س��یزدهمین ش��ب طنز انقالب اس�لامی‬ ‫باعنوان «نطنز» با برنامه هایی مانند ش��عر‬ ‫و نثرخوانی‪ ،‬اس��تنداپ کم��دی و اجرای‬ ‫موسیقی از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور‬ ‫انقالب اس�لامی در حس��ینیه هنر برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابر ای��ن گزارش‪ ،‬ای��ن برنامه‬ ‫یکش��نبه‪ ۲۸ ،‬بهمن از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪۱۸‬‬ ‫در حس��ینیه هنر واقع در میدان انقالب‪،‬‬ ‫خیابان ‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬شماره ‪ ۶۰‬از سوی باشگاه‬ ‫طن��ز و کاریکاتور انقالب اس�لامی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای افکار مدرن اس��ت ‪ -‬دارای رفتاری‬ ‫سازگار با عدالت‬ ‫‪ -2‬ناخوش��ایندی در کار ‪ -‬زم��ان وعده ‪ -‬به‬ ‫دیگران احترام گذاشتن‬ ‫‪ -3‬گونه ای ماه��ی ‪ -‬اگاه باش ‪ -‬ضربه ای در‬ ‫پینگ پنگ‬ ‫‪ -4‬کلم��ه افس��وس ‪ -‬هم صحب��ت ‪ -‬نمام و‬ ‫عیب کننده ‪ -‬هرگز تازی‬ ‫‪ -5‬م��ار بزرگ بی زهر ‪ -‬اش��اره تاکید به دور‬ ‫دارد ‪ -‬خیر و شگون داشتن‬ ‫‪ -6‬ابزاری در درودگری ‪ -‬گزارش و خبرچینی‬ ‫‪ -7‬رغبت ‪ -‬لحظه کوتاه ‪ -‬گام یک پا‬ ‫‪ -8‬لب��اس یکدس��ت ‪ -‬گفت وگ��وی مکتوب‬ ‫رایانه ای ‪ -‬ناپسند ‪ -‬دستیار هیتلر‬ ‫‪ -9‬افش��اگری ‪ -‬ویتامین��ی در خ��ون ‪ -‬قوم‬ ‫اسالو‬ ‫‪ -10‬ارزوی بزرگ ‪ -‬قله رفیع زاگرس‬ ‫‪ -11‬نوشیدنی شیرین ‪ -‬نقصان ‪ -‬بی خطر‬ ‫‪ -12‬تخم م��رغ انگلیس��ی ‪ -‬ترس��ناک ‪-‬‬ ‫رواج دهنده ‪ -‬خودمان‬ ‫‪ -13‬ریس��مان ن��ازک ‪ -‬مش��اهده ‪ -‬تماس‬ ‫هندسی‬ ‫‪ -14‬م��زدکار ‪ -‬پل��ه اتوبوس ‪ -‬فرس��تادگان‬ ‫خداوند‬ ‫‪ -15‬تحت تاثیر سخن دیگران ‪ -‬از خطاطان‬ ‫معروف قرن پنجم هجری‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوست ویرانگر ‪ -‬پایتخت پاکستان‬ ‫‪ -2‬قورباغه درختی ‪ -‬سیال تنفسی ‪ -‬وسیله صید‬ ‫ماهی ‪ -‬کمد لباس‬ ‫‪ -3‬برگه های انتخاباتی ‪ -‬باغ تاریخی شیراز ‪ -‬رنگ‬ ‫موی صنعتی ‪ -‬زنگ شتر کاروان‬ ‫‪ -4‬م��اده بی زایش ‪ -‬فاقد ش��غل یا قدرت اجرایی‬ ‫‪ -‬هزار کیلو‬ ‫‪ -5‬ورودی چاه ‪ -‬پرخور و شکم پرست‬ ‫‪ -6‬کشت به امید اسمان ‪ -‬نظریه علمی‬ ‫‪ -7‬ح��س بویایی ‪ -‬پس��وند مانندگ��ی ‪ -‬از قیود‬ ‫استثنا‬ ‫‪ -8‬صفحه اینترنتی ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -9‬میانگین نمره ها ‪ -‬اصل هر چیز ‪ -‬حرف اثبات‬ ‫‪ -10‬پشیمانی ‪ -‬حجم فرعونی‬ ‫‪ -11‬عدم توازن ‪ -‬اهنگس��از المانی و صاحب اثر‬ ‫سمفونی بهار‬ ‫‪ -12‬هنر و صنعت ‪ -‬اب طال داده ش��ده ‪ -‬سمت‬ ‫و سو‬ ‫‪ -13‬طایفه و قبیله ‪ -‬خمره شیش��ه ای ‪ -‬مجلس‬ ‫بزرگان روم باستان ‪ -‬کوزه سفالین‬ ‫‪ -14‬رد قول ‪ -‬دستگاه تقویت کننده امواج صوتی‬ ‫ پیروان پیامبر ‪ -‬حرف تردید‬‫‪ -15‬خواب مصنوعی ‪ -‬یافت نشدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫با ناامیدی هیچ کاری نمی شود کرد‬ ‫محم�دی‪،‬‬ ‫احس�ان‬ ‫روزنامه ن�گار‪« :‬خراب��ی چون‬ ‫که از حد بگذرد اباد می گردد»‬ ‫ش��ما هم این جمل��ه را به زبان‬ ‫اورده ای��د؟ از اخری��ن باری که‬ ‫ش��نیده اید چند روز می گذرد؟‬ ‫حتی چند س��اعت؟! این روزها‬ ‫یک��ی از پرتکرارتری��ن ضرب المثل ها بین‬ ‫عم��وم م��ردم همین اس��ت‪ .‬نش��انه ای از‬ ‫ناامی��دی فرد از تغییر اوضاع و تن دادن به‬ ‫تقدی ِر هرچه باداباد!‬ ‫فرخ��ی ی��زدی ش��اعر ازادی طل��ب و‬ ‫سیاستمدار در شعری می سراید‪:‬‬ ‫دلم از ای��ن خرابی ها بود خوش‪ ،‬زان که‬ ‫می دانم‬ ‫خراب��ی چ��ون که از ح��د بگ��ذرد اباد‬ ‫می گردد‬ ‫در واق��ع این ضرب المثل مصرع دوم این‬ ‫بیت از فرخی یزدی است که میان ایرانیان‬ ‫م��دام تکرار می ش��ود‪ .‬اما کس��ی می تواند‬ ‫مثالی بزند که ی��ک مجموعه بعد از اینکه‬ ‫خرابی اش از حد گذشت‪ ،‬خود به خود اباد‬ ‫شد؟‬ ‫المانی ه��ا ک��ه می خواس��تند در جنگ‬ ‫جهان��ی دوم جهان را فتح کنند ازس��وی‬ ‫س��ربازان روس ب��ه بدترین ش��کل تنبیه‬ ‫شدند‪ .‬سال ‪۱۹۴۶( 1325‬میالدی ) نزدیک‬ ‫‪ ۸‬درص��د از بچه هایی که در برلین به دنیا‬ ‫امدند پدرانی روس داش��تند؛ نتیجه تجاوز‬ ‫گس��ترده به زنان و دختران ‪ ۱۰‬تا ‪۸۰‬ساله‬ ‫ازسوی لشکر فاتح‪.‬‬ ‫بیش از ‪۲۰‬درصد س��اختمان های کشور‬ ‫با خاک یکسان شده بود‪ .‬بسیاری از مردان‬ ‫در جنگ کش��ته شده بودند‪ .‬فروش نان در‬ ‫نانوایی ها با نظارت ماموران پلیس بود تا به‬ ‫تعداد محدود فروخته شود‪.‬‬ ‫م��ردم ناچار به کش��ت م��واد غذایی در‬ ‫خانه های ش��ان می پرداختند‪ .‬وضع مسکن‬ ‫بسیار رقت بار بود‪ ،‬به طوری که در هر اتاق‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬نفر زندگی می کردند یا بیش��تر در‬ ‫زیرزمین ها و اتاقک ه��ای حلبی و راهروها‬ ‫ن ش��ب را به صبح‬ ‫و ایس��تگاه های راه اه�� ‬ ‫می رس��اندند‪ .‬ایا انها ه��م گفتند «خرابی‬ ‫چون که از حد بگذرد اباد می گردد» و در‬ ‫نتیجه س��اختمان های خرابه مانند لوبیای‬ ‫س��حرامیز خود به خود اج��ر روی اجر از‬ ‫نو ساخته شدند‪ ،‬مشکالت کشور حل شد‪،‬‬ ‫اقتصاد رونق گرفت و در کمتر از ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫دوب��اره به یک ابرق��درت در جهان تبدیل‬ ‫شدند؟‬ ‫در جنگ جهانی دوم بیش از ‪2‬میلیون و‬ ‫‪700‬هزار ژاپنی کش��ته شدند! فقط کشته!‬ ‫برای انکه بزرگ��ی این عدد را بهتر متوجه‬ ‫ش��ویم‪ ،‬باید بدانیم براس��اس ام��ار تعداد‬ ‫ش��هدای ایرانی در جنگ ‪8‬س��اله بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫فق��ط در بمب��اران اتمی هیروش��یما و‬ ‫ناکازاکی حدود ‪ ۲۲۰‬هزار نفر جان باختند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بالفاصله‬ ‫هنگام بمباران کش��ته ش��دند‬ ‫و بقی��ه ت��ا پایان س��ال ‪1324‬‬ ‫(‪۱۹۴۵‬می�لادی) به دلیل اثرات‬ ‫مخرب تشعش��عات رادیواکتیو‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بمب اتمی که امریکایی ها در‬ ‫هیروشیما فرود اوردند تمام ساختمان های‬ ‫ش��هر از جمله کارخانه های فوالدس��ازی و‬ ‫صنعتی مانند میتسوبیشی را نابود کرد‪.‬‬ ‫ی ماند‬ ‫تنه��ا چی��زی ک��ه از ش��هر باق�� ‬ ‫س��اختمان تاالر ترویج صنعتی هیروشیما‬ ‫بود که انفج��ار‪ ،‬باالی گنبد این بنا رخ داد‬ ‫و به دلی��ل قرار گرفت��ن در کانون مرکزی‬ ‫انفجار‪ ،‬کامال ویران نشد!‬ ‫ای��ا ژاپنی ها نشس��تند و گفتند حاال که‬ ‫اینطور است بگذاریم کشور نابود شود چون‬ ‫خرابی چون که از حد بگذرد اباد می گردد!‬ ‫و در نتیج��ه همین تفکر ژاپن دوباره اباد و‬ ‫به یک الگو برای همه جهان تبدیل شد؟‬ ‫این قصه ها و افس��انه ها را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫ش��گفت انگیز اس��ت ک��ه هن��وز بعضی از‬ ‫هموطنان علت عقب افتادن ما در مسابقه‬ ‫جهان��ی را به گردن حمله اع��راب در هزار‬ ‫سال پیش می اندازند؟‬ ‫اراده یک ملت برای تغییر و برخاس��تن‬ ‫از خاکس��تر ناکامی ها کجای این معما قرار‬ ‫دارد؟ نکند المانی ها و ژاپنی ها از اس��اس‬ ‫فتوشاپ هستند؟!‬ ‫ویلی بران��ت که بعد از جنگ جهانی دوم‬ ‫ش��هردار برلی��ن و بعد صدراعظ��م المان‬ ‫ش��د در کتاب زندگی اش «زندگی من در‬ ‫سیاست» می نویسد‪ :‬یک روز دیدم زنی در‬ ‫صف خرید نان به غریبه ها لعنت فرستاد و‬ ‫ارزوی هیتلر را کرد‪ .‬پشتم لرزید‪ .‬احساس‬ ‫کردم باید بمانم و ثابت کنم ابادی و ازادی‬ ‫المان نیازی به هیتلر و فاشیسم ندارد‪.‬‬ ‫این چه تفکر مایوسانه ای است که مدام‬ ‫به ان دامن می زنیم؟ هیچ فرمول ویژه و راه‬ ‫میان بری وجود ندارد‪ .‬معجزه گری از کشور‬ ‫دیگری س��وار بر اسب س��فید نمی اید که‬ ‫مش��کالت ما را حل کند‪ .‬راهی جز سخت‬ ‫کار ک��ردن و ت�لاش برای امی��دوار ماندن‬ ‫نیس��ت؛ البته ک��ه در این راه ب��ه مدیران‬ ‫ش��رافتمند‪ ،‬باه��وش و ف��داکار نیازمندیم‬ ‫اما ان مدیران هم ایرانی هس��تند‪ .‬یکی از‬ ‫ما‪ .‬انتخاب ش��ده یا انتصاب ش��ده از میان‬ ‫خودمان‪...‬‬ ‫خرابی ها حت��ی وقتی از حد بگذرند اباد‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬کس��انی باید به جای این شعر‬ ‫و ش��عارهای مایوسانه اس��تین باال بزنند و‬ ‫کاری کنند‪ .‬این ش��عر حتی ب��ه داد خود‬ ‫فرخی یزدی هم نرس��ید‪ ۸۰ .‬س��ال پیش‬ ‫دس��تگیر و زندان��ی ش��د و در زندان قصر‬ ‫درگذش��ت (کش��ته ش��د) و حتی کس��ی‬ ‫نمی داند کجا در خاک خفته است‪ ...‬خرابی‬ ‫روزگارش از حد گذش��ت ام��ا چیزی اباد‬ ‫نشد!‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!