روزنامه صمت شماره 1243 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1243

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1243

روزنامه صمت شماره 1243

‫ویژه نامه نمایشگاه سمپوزیوم فوالد ‪ 97‬منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1243‬پیاپی ‪2561‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫ارائه ندادن امارهای پایه بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سنجش شاخص های‬ ‫بهره وری را با چالش روبه رو می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دالر ‪ ۱۳‬هزارتومان و یورو ‪ 15‬هزارتومان شد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مقابله بانک مرکزی با موج سواران ارزی‬ ‫قیمت دالر در سومین روز هفته از ‪ ۱۳‬هزار تومان و یورو نیز از ‪ 15‬هزارتومان گذشت‬ ‫و باالترین قیمت در ‪ ۳‬ماه گذش��ته ثبت ش��د‪ .‬انچه از گوش��ه و کنار به عنوان محرک‬ ‫اصلی افزایش نرخ ارز به گوش می رس��د‪ ،‬مناقشه درباره الیحه پالرمو و سررسید گواهی‬ ‫انتخابات‬ ‫اتاق های بازرگانی‬ ‫مسئوالن‬ ‫دوست و‬ ‫دشمن را‬ ‫بشناسند و‬ ‫فریب نخورند‬ ‫س��پرده های ‪ ۲۰‬درصدی است‪ .‬البته از نظر سیاس��ت گذار پولی‪ ،‬عامل بر هم زدن بازار‬ ‫ارز و ایجاد نوس��ان‪ ،‬به وجود امدن جو روانی در بازار ارز است‪ .‬به اعتقاد رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬عده ای تالش می کنند بر موج افزایش��ی نرخ ارز س��وار شون د و نوسان هایی در‬ ‫بازار ایجاد کنند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی می گوید اظهارات برخی افراد و سودجویان و‬ ‫جو منفی ناش��ی از تالش برای ارائه برخی طرح ها و اقدام های غیرمتعارف‪ ،‬عاملی برای‬ ‫‪9‬‬ ‫برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در ان شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توسعه یافتگی‬ ‫در گرو ارتباط برد‪-‬برد‬ ‫‪4‬‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی با‬ ‫مقاوم سازی راهبردی ساختارها‬ ‫‪9‬‬ ‫اقبال دیرگدازها‬ ‫در برابر تحریم ها‬ ‫‪11‬‬ ‫مهم ترین چالش پیش روی‬ ‫بندرها‬ ‫گفت و گو‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪6‬‬ ‫اهداف مشترک‬ ‫فوالد خوزستان و فوالد اکسین‬ ‫‪11‬‬ ‫معطلی بازار مسکن‬ ‫پشت در رکود‬ ‫‪13‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬دوست و دشمن را بشناسند و فریب نخورند‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫با بیان اینکه ملت ای��ران در ‪ ۲۲‬بهمن کار بزرگی‬ ‫را انج��ام دادند‪ ،‬گفتند‪ :‬ملتی که در صحنه اس��ت‪،‬‬ ‫دش��من هیچ اسیبی نمی تواند به او برساند‪ .‬ایشان‬ ‫در بخش دیگری از بیاناتش��ان فرمودند‪ :‬مسئوالن‬ ‫دوس��ت و دش��من را بشناس��ند و فریب نخورند‪.‬‬ ‫دشمن گاهی دندان نش��ان می دهد‪ ،‬گاهی مشت‬ ‫می زند و گاهی لبخند می زند؛ این ها فرقی ندارند و‬ ‫لبخند انها هم از سر دشمنی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش دفت��ر حفظ و نش��ر اث��ار حضرت‬ ‫ایت اهلل العظم��ی خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون‬ ‫مردم اس��تان اذربایجان ش��رقی فرمودند‪ :‬من در‬ ‫پایان بیانیه [اخی��ر]‪ ،‬از مردم برای راهپیمایی ‪۲۲‬‬ ‫بهمن تش��کر کردم لکن این تشکر خیلی کمتر از‬ ‫چیزی است که حق مردم ایران است‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب بیان کردند‪ :‬ملت ای��ران در ‪ ۲۲‬بهمن کار‬ ‫بزرگ��ی را انج��ام دادند‪ .‬بنا بر گزارش��ی که دادند‬ ‫تقریبا در همه کشور‪ ،‬جمعیت بیشتری امده بودند‪.‬‬ ‫ایش��ان خاطرنش��ان کردند‪ :‬البته دشمنان کتمان‬ ‫می کنند که میلیون ها نفر به خیابان امدند‪ ،‬اما این‬ ‫را می فهمن��د و همه می دانند ملتی که این جور در‬ ‫صحنه است‪ ،‬دشمن هیچ اس��یبی نمی تواند به او‬ ‫برساند‪ .‬رهبر معظم انقالب فرمودند‪ :‬خدا مردمی را‬ ‫که این جور از کشور خود دفاع می کنند‪ ،‬مورد لطف‬ ‫و مرحمت ق��رار می دهد‪ .‬یک عده هم خودش��ان‬ ‫ضعیف ش��ده اند و می گویند انقالب ضعیف ش��ده؛‬ ‫انان ضعف های خود را به ملت نسبت می دهند‪.‬‬ ‫ایش��ان فرمودند‪ :‬یک نکته درب��اره این جوانانی‬ ‫ک��ه در راه امنیت کش��ور جان خ��ود را فدا کردند‬ ‫بگوی��م «این حوادث باید ما را اگاه کند که امنیت‬ ‫ب��ه چه قیمت��ی به دس��ت می اید‪ ».‬رهب��ر معظم‬ ‫انقالب تصریح کردند‪ :‬برخی کس��انی که از امنیت‬ ‫کش��ور استفاده می کنند و کار و ورزش و‪ ...‬خود را‬ ‫انج��ام می دهند و بعد نمکدان می ش��کنند‪ ،‬بدانند‬ ‫امنیت از این راه به دس��ت می اید‪ .‬یادمان نرود که‬ ‫امنی��ت چطور به دس��ت می ای��د‪ ۲۲ .‬بهمن با این‬ ‫عظمت با امنیت به پایان رس��ید‪ .‬ایشان فرمودند‪:‬‬ ‫درود خ��دا بر انها و درود خدا بر ملت ش��هیدپرور‬ ‫اصفه��ان که ان تش��ییع را ب��ه راه انداختند‪ .‬درود‬ ‫خدا بر س��پاه پاسداران و همه عناصر حافظ امنیت‬ ‫و نی��روی انتظامی و دیگ��ران‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫افزودن��د‪ :‬در دل های نجس و سرش��ار از کینه انها‬ ‫نس��بت به اسالم و جمهوری اس�لامی «دشمنی»‬ ‫اس��ت‪ .‬دشمنی امریکا که اش��کار است؛ اروپایی ها‬ ‫ه��م امروز خدعه می کنند‪ .‬م��ن نمی گویم چه کار‬ ‫کنند‪ ،‬اما مسئوالن مواظب باشند مخدوع نشوند و‬ ‫فری��ب نخورند‪ .‬به نام اینکه حاال یک کاری بکنیم‪،‬‬ ‫کش��ور را دچار مش��کل نکنند؛ بدانند دست خدا‬ ‫باالی دست هاس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب با اشاره به‬ ‫اینکه «شکست کنفرانس ورشو نشانه ضعف دشمن‬ ‫است» تاکید کردند‪ :‬ابروی سران برخی کشورهای‬ ‫خلیج فارس که با رژیم صهیونیستی و امریکا علیه‬ ‫اسالم ایران همپیان شدند‪ ،‬بر خاک ریخت‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬با اش��اره به نش��اط‬ ‫‪۴۰‬س��الگی انقالب اسالمی و امادگی و قدرت الزم‬ ‫برای حرک��ت رو به جلو خاطرنش��ان کردند‪ :‬همه‬ ‫مشکالت کشور اعم از گرانی ها‪ ،‬کاهش ارزش ریال‬ ‫و مس��ائل تولید داخلی قابل حل است اما نیازمند‬ ‫صب��ر‪ ،‬تدبیر‪ ،‬اتحاد و جدیت مس��ئوالن در حرکت‬ ‫اس��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای ی��ک توصیه هم‬ ‫به مس��ئوالن کردند و گفتند‪ :‬دش��من را درس��ت‬ ‫بشناسید و مراقب باش��ید فریب او را نخورید؛ چه‬ ‫هنگامی که مش��ت و دندان نش��ان می دهد و چه‬ ‫هنگامی که لبخند می زند‪ .‬ایش��ان افزودند‪ :‬بدانید‬ ‫دل های دش��منان بسیار بیش��تر از حرف هایی که‬ ‫ب��ر زبان می اورند‪ ،‬مملو از بغض و کینه نس��بت به‬ ‫اسالم و مسلمانان و جمهوری اسالمی ایران است؛‬ ‫بنابراین نباید خدعه دش��من را قب��ول کرد‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬رفتار و اقدامات غربی ها را‬ ‫به معن��ی واقعی کلمه خدعه امیز خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫تکلیف امریکایی ها که مشخص است زیرا شمشیر‬ ‫را از رو بس��ته اند اما باید مراقب اروپایی ها بود زیرا‬ ‫انها نیز با خدعه عمل می کنند‪ .‬ایش��ان خطاب به‬ ‫مس��ئوالن گفتند‪ :‬از دشمن وحش��ت هم نکنید و‬ ‫بدانید که دس��ت خدا باالی همه دس��ت ها است و‬ ‫خداوند پش��تیبان ملتی اس��ت که دین او را یاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تحریم؛ یک جنگ سرد‬ ‫به سود تحریم کننده‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس و پژوهشگر‬ ‫‪ 11‬اسفند روز انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی اس��تان تهران اس��ت‪ .‬در هر دوره انتخابات‪ ،‬از‬ ‫سراسر کش��ور‪ ،‬اعضای هیات نمایندگان اتاق ها برای مدت ‪ ۴‬سال‬ ‫برگزی��ده می ش��وند تا ترکیب��ی از نمایندگان انها در ات��اق ایران‪،‬‬ ‫به عنوان پارلمان بخش خصوصی‪ ،‬فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ت نمایندگان و چگونگ��ی انتخاب اعضای انتخابی و‬ ‫ترکیب هیا ‬ ‫انتصابی ان (ازسوی وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد‬ ‫کش��اورزی) در قانون اتاق‪ ،‬مصوب مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت و فعاالن بخش های گوناگون اقتصادی که کارت بازرگانی یا‬ ‫کارت عضویت در اتاق ها را دارند‪ ،‬در هر دوره با تش��کیل ائتالف ها‬ ‫و دسته هایی تالش می کنند همفکران خود را وارد این نهاد بخش‬ ‫خصوصی کنند و از این طریق بر سیاست ها و فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫گرچ��ه مدیران ات��اق تهران و به تبع ان اتاق ایران‪ ،‬پیش��ینه ای‬ ‫صدوچند ساله برای فعالیت های اتاق قائلند و پیشینه فعالیت های‬ ‫خ��ود را به دوران قاجار و فعالیت های صنف��ی بزرگانی مانند حاج‬ ‫حس��ن و حاج حس��ین امین الضرب نس��بت می دهند اما مانند هر‬ ‫نهاد و تشکیالت دیگری‪ ،‬فعالیت ها و جایگاه اتاق ایران و تهران در‬ ‫شرایط اقتصادی و فضاهای متفاوت کسب وکار‪ ،‬به ویژه در سال های‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬دچار فعل وانفعاالت و تحوالت گوناگونی شده است‪.‬‬ ‫در ی��ک دوره طوالن��ی حاکمیت نزدیکان به بخش س��نتی بازار و‬ ‫تجارت بر این نهاد وجود داش��ته و در س��ال های اخیر تالش شده‬ ‫منتخبی از صاحبان صنایع‪ ،‬تولیدکنندگان حوزه های ساخت وساز‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و تجاری و فعاالن جوان ت��ر‪ ،‬به روزتر و اگاه تر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وارد این نهاد شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن قوانینی که به جز قانون ات��اق‪ ،‬تبیین کننده‬ ‫ت اتاق ه��ا در ایران اس��ت‪ ،‬قانون بهبود محیط کس��ب وکار‬ ‫فعالی�� ‬ ‫مصوب سال ‪ ۱۳۹۰‬مجلس شورای اسالمی است‪ .‬این قانون بیانگر‬ ‫نقش‪ ،‬جایگاه و وظایفی است که نهاد قانون گذاری کشور برای این‬ ‫تش��کیالت در نظر گرفته است‪ .‬با اینکه از طرف خود اتاق‪ ،‬گزارش‬ ‫ب��ه روزی از چگونگی اجرای این قانون وجود ندارد یا دس��ت کم در‬ ‫قالب اطالع رس��انی عمومی در س��ایت های گوناگون اتاق‪ ،‬مشاهده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای‬ ‫اسالمی چندین گزارش درباره این قانون و چگونگی عملیاتی شدن‬ ‫ان ارائه داده که تا انجایی که من اطالع دارم‪ ،‬اخرین ان مربوط به‬ ‫فروردین سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬این گزارش به طور تقریبی بعد از گذشت ‪۷‬‬ ‫سال‪ ،‬وضعیت اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار و مواد گوناگون‬ ‫ان را بیان می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش که باعنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قانون‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کسب وکار» در ‪ ۱۹‬فروردین ‪ ،۹۷‬در مجلس‬ ‫قرائت شد‪ ،‬احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به ‪ ۳‬دسته‬ ‫با عنوان های «احکام اجرا شده»‪« ،‬احکامی که ناقص اجرا شده اند»‬ ‫و «احکامی که هنور بعد از گذشت ‪ ۷‬سال اجرایی نشده اند» تقسیم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در مجموع احکامی که در دسته س��وم این گزارش قرار‬ ‫گرفته اند اجرای برخی متوجه اتاق بوده و برخی دیگر نیز قرار بوده‬ ‫ازسوی دولت و سایر قوا اجرایی شوند که چون پاسخی درباره این‬ ‫گزارش ارائه نشده‪ ،‬یا دست کم من پیدا نکردم‪ ،‬مشخص نیست این‬ ‫نهادهای خصوصی و دولتی درباره اجرایی نش��دن احکام مرتبط با‬ ‫این قانون چه دالیل و مش��کالتی داش��ته اند یا همچنان دارند‪ .‬در‬ ‫پایان این گزارش و در بخش جمع بندی به ‪ ۸‬مورد اش��اره شده که‬ ‫در بخش��ی از ان که مربوط به بخش خصوصی است‪ ،‬چنین امده‬ ‫اس��ت‪« :‬بخش خصوصی باوجود مطالبه گری برای رفع موانع تولید‬ ‫هنوز موفق به ایجاد نهاد یا س��ازکارهای الزم ب��رای ارائه نظرها و‬ ‫پیگیری بازخ��ورد مطالبات فعاالن اقتص��ادی در تدوین یا اصالح‬ ‫قوانین و مقررات مربوط نش��ده و باوجود تاکی��دات مواد گوناگون‬ ‫این قانون‪ ،‬همچنان از نظر تش��کل های بخش خصوصی به ش��کل‬ ‫بایسته و نظام مند در نظام مقررات گذاری کشور استفاده نمی شود‪».‬‬ ‫این س��تون مج��ال پرداختن بیش��تر ب��ه قانون بهب��ود محیط‬ ‫کس��ب وکار و نق��ش و جایگاه اتاق ایران در بیش��تر اجرایی کردن‬ ‫ان و رفع نواقص و کمبودهای احتمالی قانون را نمی دهد‪ ،‬اما طرح‬ ‫این مسئله بهانه ای بود برای اینکه به فعاالن اقتصادی که عالقه مند‬ ‫ت نمایندگان اتاق های سراس��ر کش��ور و خواهان‬ ‫به حضور در هیا ‬ ‫حضور فعال در پارلمان بخش خصوصی هستند‪ ،‬یاداوری شود که‬ ‫چه قانون بهبود محیط کس��ب وکار و چه دیگر قوانینی که در این‬ ‫حوزه تدوین شده اند‪ ،‬ابزار و وسایلی هستند در دست انها تا با بهره‬ ‫گرفتن از ان با افزودن بر نقش بخش خصوصی واقعی در حوزه های‬ ‫گوناگون اقتصادی هم به رشد و تعالی اقتصادی کشور یاری رسانند‬ ‫و هم رضایت عمومی را از فعالیت اقتصادی فراهم اورند‪.‬‬ ‫البت��ه در اینکه در ش��رایط کنونی اتاق ها بت��وان عنوان پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوصی را ب��ه انها اطالق کرد‪ ،‬در بی��ن فعاالن اقتصادی‬ ‫بخش خصوص��ی اختالف نظر وجود دارد‪ .‬یکی از دالیلی که برخی‬ ‫منتق��دان در زمینه این عنوان‪ ،‬بیان می کنند میزان زیر پوش��ش‬ ‫قرار گرفتن فعاالن اقتصادی ازس��وی اتاق هاست‪ .‬در شرایط سخت‬ ‫اقتص��ادی کنونی ک��ه فعاالن حوزه ه��ای گوناگون ساخت وس��از‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬تجارت و‪ ...‬با انواع مشکالت و چالش ها روبه رو‬ ‫هس��تند و بخش دولتی به دالیل مختل��ف‪ ،‬از جمله کمبود منابع‪،‬‬ ‫قادر به رفع این چالش ها و مش��کالت نیس��ت‪ ،‬اتاق ه��ا می توانند‬ ‫نقش تعیین کنن��ده ای برعهده بگیرند و ایفا کنن��د که این امر در‬ ‫درجه نخس��ت مستلزم گسترده تر ش��دن چتر پوششی اتاق برسر‬ ‫فعاالن اقتص��ادی بخش خصوصی و ورود افراد خوش فکر‪ ،‬س��الم‪،‬‬ ‫دلس��وز و میهن پرست به این نهاد است‪ .‬ضمن اینکه انتظار می رود‬ ‫ت نمایندگان اتاق ها و‬ ‫دس��ت کم در پایان هر دوره از انتخابات هیا ‬ ‫تغییر اعضا‪ ،‬اعضای پیش��ین‪ ،‬گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای‬ ‫خود ارائه دهند تا بتوان قضاوت بیشتری درباره جایگاه این نهاد و‬ ‫ش ان در کاهش چالش های اقتصادی فعاالن و توسعه اقتصادی‬ ‫نق ‬ ‫کشور داشت‪.‬‬ ‫س��فیر ایران در هند گف��ت‪ :‬چابهار با هزار‬ ‫کیلومتر س��احل به مرکز پاالیشگاه های نفت‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و تج��ارت منطقه تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی چگینی در گفت وگو‬ ‫ب��ا روزنام��ه هندو با اش��اره ب��ه اهمیت بندر‬ ‫چابه��ار خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این بن��در منافع‬ ‫زیادی برای هند و کش��ورهای اس��یای میانه‬ ‫از جمله قزاقس��تان‪ ،‬ازبکس��تان و قرقیزستان‬ ‫دارد‪ .‬س��فیر ایران در هند اظهار کرد‪ :‬دهلی نو‬ ‫باتوجه به اهمیت چابهار به دنبال توس��عه این‬ ‫بن��در اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ای��ران در نظر دارد‬ ‫چابهار مرکز تجارت منطقه می شود‬ ‫ش��رایط تخلی��ه کش��تی های ب��زرگ تجاری‬ ‫در بن��در چابهار و تبدی��ل ان به مرکز بزرگ‬ ‫تجاری منطقه را فراه��م کند‪ .‬چگینی گفت‪:‬‬ ‫بندر چابهار به مرکز جابه جایی بار و کاال بین‬ ‫هند‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اس��یای میانه‪ ،‬ترکیه و اروپا‬ ‫تبدیل می ش��ود‪ .‬سفیر ایران یاداور شد‪ :‬ایران‬ ‫اهمیتی به زم��ان معافیت تحریم ها نمی دهد‬ ‫و ما به توسعه زیرس��اخت های کشور خویش‬ ‫ادام��ه می دهی��م‪ .‬ای��ن دیپلمات کش��ورمان‬ ‫اف��زود‪ :‬به دلی��ل اهمیت جایگاه بن��در چابهار‬ ‫برای منافع ارتباطی کش��ورهای اسیای میانه‬ ‫از جمله قزاقس��تان‪ ،‬ازبکس��تان و قرقیزستان‬ ‫تحریم ه��ای امریکا تاثیر باالیی ب��ر این بندر‬ ‫نخواهد داش��ت و از طرف دیگ��ر هند به طور‬ ‫جدی به دنبال توسعه این بندر است‪ .‬چگینی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬م��ا می خواهیم بندر چابهار را‬ ‫به یک مقر تجاری تبدیل کنیم تا کشتی های‬ ‫بزرگ به راحتی وارد ان ش��وند و بعد از تخلیه‬ ‫ب��ار و کاال‪ ،‬کش��تی های کوچ��ک بتوانند این‬ ‫محموله ه��ا را به دیگر بندره��ا جابه جا کنند‪.‬‬ ‫بن��در چابهار قابلیت و توانایی بیش��تری برای‬ ‫جابه جایی بار و کاال میان دو کشور افغانستان‬ ‫و هن��د دارد و دولت ایران به دنبال ان اس��ت‬ ‫تا از طریق ترکمنس��تان به اس��یای مرکزی‪،‬‬ ‫از طری��ق ترکیه به اروپ��ا و از طریق عراق به‬ ‫سوریه و کش��ورهای مدیترانه ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با س��اخت خ��ط ریلی از چابهار‬ ‫به زاهدان فرصت های ارتباطی بیشتری برای‬ ‫ایران فراهم خواهد شد‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫به دنبال س��فر حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ای��ران ب��ه هن��د‪ ،‬تفاهمنامه ای ب��ه ارزش ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر میان ایران و وزارت راه اهن هند‬ ‫به امضا رسید‪ .‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬هند‬ ‫متعهد به س��اخت خط ریلی ‪ ۵۰۰‬کیلومتری‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر از چابهار به‬ ‫زاهدان شده است‪.‬‬ ‫اگر دولت تنها باشد‪ ،‬قادر به حل مشکالت نخواهد بود‬ ‫همان دولتی هستیم که تورم باالی ‪ ۴۰‬درصد را تک رقمی کردیم‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به بهره برداری از‬ ‫‪3‬فاز طرح ستاره خلیج فارس در مدت کمتر از‬ ‫‪ 2‬سال گفت‪ :‬ملت ایران در مسیر خودکفایی‬ ‫قرار گرفته و هی��چ کس نمی تواند جلوی این‬ ‫عظمت را به دلیل برخی شرایط بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی روز گذشته‬ ‫در ایین بهره برداری از فاز ‪ 3‬پاالیش��گاه نفت‬ ‫س��تاره خلیج فارس افزود‪ :‬در سال گذشته در‬ ‫پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس میزان تولید‬ ‫نفت از ‪ ۸‬میلیون به ‪ ۱۲‬میلیون بش��که رسید‬ ‫و امروز کیفیت هم��ان ‪ ۱۲‬میلیون لیتر را به‬ ‫یورو ‪ 5‬رساندیم که این افتخار برای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سال ‪۹۶‬‬ ‫تا امروز در طول کمتر از ‪ ۲‬س��ال فاز نخست‬ ‫پاالیشگاه نفت خلیج فارس را در سال گذشته‬ ‫و فاز دوم و س��وم را در س��ال ‪ ۹۷‬بهره برداری‬ ‫کردی��م که ای��ن به معنای حرکت خروش��ان‬ ‫ملت در مس��یر خودکفایی و عظمت اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظه��ار کرد‪ :‬این ب��ه دور از‬ ‫انصاف‪ ،‬مروت‪ ،‬وطن دوس��تی‪ ،‬عشق به انقالب‬ ‫و اخالق اسالمی اس��ت که کارهای بزرگی را‬ ‫که انجام ش��ده‪ ،‬نبینیم‪ .‬روحانی همچنین در‬ ‫جمع مدیران و مس��ئوالن اس��تان هرمزگان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید همه شرایط امروز کشور را که‬ ‫تحمیل یک جنگ اقتصادی از سوی دشمنان‬ ‫است‪ ،‬درک کنیم و بی تردید با وحدت‪ ،‬تالش‬ ‫و امید به اینده از مشکالت عبور می کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر بخواهی��م در مقابل‬ ‫ابرقدرت ها بایستیم و استقالل خود را از دست‬ ‫ندهیم‪ ،‬باید همه با هم متحد باشیم‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ملت ما امروز راه درست را تشخیص داده‬ ‫و راه درست‪ ،‬حراس��ت و حفاظت از اهداف و‬ ‫ارمان های انقالب است‪ .‬امروز تالش چندساله‬ ‫و ش��بانه روزی در اس��تان هرم��زگان ما را به‬ ‫ساخت زیردریایی فاتح رس��انده که می تواند‬ ‫از کش��ور حراس��ت کن��د‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه برای س��اخت ای��ن زیردریایی ‪۶۸‬‬ ‫میلیون دالر هزینه ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار بود‬ ‫این زیردریایی را از خ��ارج بخریم‪ ،‬باید ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالر هزینه می کردیم و چه بسا قطعات‬ ‫م��ورد نیاز ان را به ما نمی دادند‪ ،‬اما امروز این‬ ‫زیردریایی به دست متخصصان داخلی ساخته‬ ‫شده که این کار بسیار ارزشمندی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه می دانیم مردم‬ ‫در ش��رایط جنگ اقتصادی امروز با مشکالتی‬ ‫ظرفیت تولید بنزین ‪ 2‬برابر شد‬ ‫وزی��ر نف��ت از طرحی ب��رای افزایش حضور‬ ‫بخ��ش خصوصی در س��اخت پاالیش��گاه های‬ ‫کوچ��ک و واحدهای پتروش��یمی خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این طرح به زودی ارائه می شود تا ازسوی‬ ‫سران قوا و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بیژن‬ ‫زنگنه در ایین بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس که روز گذش��ته با حضور‬ ‫رئیس جمه��وری و جمعی از مس��ئوالن برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بی��ان اینکه ظرفیت پذی��رش خوراک‬ ‫در پاالیش��گاه های نف��ت ‪ ۱.۷‬میلیون بش��که‬ ‫بوده‪ ،‬افزود‪ :‬با به مدار امدن پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج فارس این ظرفیت به ‪ ۲.۱‬میلیون بش��که‬ ‫رسیده اس��ت؛ به عبارت دیگر ظرفیت پاالیشی‬ ‫کشور ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ظرفیت تولید بنزین در کش��ور‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ظرفی��ت تولید بنزین در س��ال‬ ‫‪ ۵۲ ،۱۳۹۱‬میلیون لیتر بوده که با اضافه کردن‬ ‫اکت��ان افزا به ‪ ۵۸‬میلیون لیتر می رس��ید‪ .‬این‬ ‫میزان در س��ال ج��اری ب��ه ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر‬ ‫رس��یده و ت��ا پایان س��ال از ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر‬ ‫نیز بیش��تر خواهد شد‪ .‬ظرفیت تولید بنزین در‬ ‫مدت ‪ ۵‬س��ال ‪ 2‬برابر شده اس��ت‪ .‬وزیر نفت با‬ ‫اش��اره به تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بار برعکس گذشته که امریکا برای واردات‬ ‫بنزین ایران مش��کل ایجاد کرده بود‪ ،‬نتوانست‬ ‫ایران را با بنزین تهدی��د کند‪ .‬زنگنه از توانایی‬ ‫ای��ران برای صادرات بنزین خبر داد و افزود‪ :‬به ‬ ‫عم��د بنزین صادر نمی کنیم زی��را می خواهیم‬ ‫ذخای��ر خ��ود را افزایش دهیم‪ .‬از مهر امس��ال‬ ‫واردات بنزین قطع شده و در بودجه سال اینده‬ ‫هم ردیفی برای واردات بنزین وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه در س��ال ‪،۹۱‬‬ ‫بنزین با کیفیت یورو در کش��ور تولید نمی شد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاضر در پاالیش��گاه های‬ ‫اراک و اصفه��ان‪ ،‬روزانه ‪ ۲۸‬میلی��ون لیتر‪ ،‬در‬ ‫پاالیش��گاه بندرعباس روزان��ه ‪ ۱۲‬میلیون لیتر‬ ‫و در پاالیش��گاه تبری��ز روزان��ه ‪ 3‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می شود که با احتساب‬ ‫تولید پاالیش��گاه س��تاره‪ ،‬روزان��ه ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫لیت��ر بنزین یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می ش��ود‪ .‬زنگنه‬ ‫همچنین با بی��ان اینکه به دلیل تحریم امریکا‬ ‫نمی ت��وان از فاینانس اروپا و س��ایر کش��ورها‬ ‫برخوردار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های زیست محیطی‬ ‫به دلیل فش��ارهای امریکا که مدعی حفاظت از‬ ‫محیط زیست است‪ ،‬متوقف شده است‪.‬‬ ‫روبه رو هس��تند و ش��رایط عادی نیس��ت و با‬ ‫فرازو نش��یب هایی همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همان‬ ‫دولتی هستیم که در سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬تورم باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درصد را تک رقمی کردیم؛ چون مردم به‬ ‫اینده امیدوار شده بودند و می دانستند اینده‬ ‫بهتر خواهد ش��د‪ .‬روحانی با بیان اینکه ما کار‬ ‫بزرگ��ی نکردی��م و فقط با انج��ام مذاکرات و‬ ‫پیشبرد ان‪ ،‬امید را در دل مردم زنده کردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ دالر خود به خود کاهش یافت و نرخ‬ ‫اجن��اس و کاالها هم همینط��ور؛ چون مردم‬ ‫می دانس��تند دولت در ح��ال تالش برای حل‬ ‫مشکالت انهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز نیز باید‬ ‫کاری کنی��م که مردم ب��ه اینده خود و اینده‬ ‫کش��ور امیدوار باش��ند‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬مطمئن‬ ‫هستم از مشکالت عبور خواهیم کرد‪ .‬روحانی‬ ‫با بیان اینکه اگر دولت تنها باشد‪ ،‬به طور حتم‬ ‫قادر به حل مشکالت نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ملت‬ ‫و دول��ت ب��ا ه��م و در کنار ه��م به طور حتم‬ ‫مشکالت را حل خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به اینکه براساس گزارش‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان یاران��ه از س��وی دول��ت در‬ ‫بخش های گوناگون پرداخت می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این به معنای ان اس��ت که م��ا ‪ ۲‬برابر بودجه‬ ‫س��االنه در کش��ور یاران��ه می دهی��م که اگر‬ ‫بخواهی��م هر کدام از این خدم��ات را به نرخ‬ ‫واقعی برگردانیم که البت��ه اقتصاد واقعی هم‬ ‫همین است‪ ،‬به مردم و زندگی انها فشار وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬تمام اقدام هایی که انجام می ش��ود‬ ‫و یاران��ه ای که دول��ت در بخش های گوناگون‬ ‫پرداخت می کند برای کاهش فش��ار از دوش‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬روحانی با بیان اینکه دولت البته‬ ‫در انجام برخی اقدام ها خطا دارد و از اش��تباه‬ ‫معصوم نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه بای��د کنار هم‬ ‫بایس��تیم؛ ما همه توان مان را به کار می گیریم‬ ‫تا در براب��ر خدا‪ ،‬مردم و فداکاری انها و خون‬ ‫شهیدان ش��رمنده نباش��یم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در طول یک س��ال در دادگاه��ی بین المللی‬ ‫مقابل امریکا ‪ ۳‬بار به پیروزی رسیده که یکی‬ ‫از انه��ا به تازگی به وقوع پیوس��ته و ‪ ۹‬قاضی‬ ‫بین الملل��ی حق را ب��ه ای��ران داده اند‪ ،‬کاری‬ ‫بزرگ و در تاریخ کشور بی سابقه است و نشان‬ ‫می دهد همه حقوقدانان و دیپلمات های ما در‬ ‫حال کار و تالش هستند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۲‬طرح دریایی و بندری در هرمزگان‬ ‫با ابالغ دس��تور رئیس جمه��وری از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی در‬ ‫پیش��رفته ترین پایانه کانتینری ایران در بندر‬ ‫ش��هید رجایی‪ ،‬بهره برداری همزم��ان از ‪۲۲‬‬ ‫ط��رح دریای��ی و بندری هرمزگان اغاز ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در این‬ ‫ایی��ن اظهار کرد‪ :‬این طرح ه��ا با اعتبار ‪۱۰۴‬‬ ‫میلیون یورو به ارزش هزارو ‪ ۱۶‬میلیارد ریال‬ ‫شامل ‪ ۱۲‬گنتری کرین پیشرفته برای تخلیه و‬ ‫بارگیری کانتینر از کشتی های اقیانوس پیمای‬ ‫نس��ل هفتم به عنوان بخشی از طرح های مهم‬ ‫این بندر از محل منابع داخلی س��ازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی اغاز ش��د‪ .‬محمد اس�لامی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این طرح های س��رمایه گذاری‪ ،‬توسعه ای‪،‬‬ ‫عمران��ی‪ ،‬فنی و دریایی در بندرهای ش��هید‬ ‫رجایی‪ ،‬ش��هید حقانی‪ ،‬لنگه‪ ،‬جاسک‪ ،‬چارک‬ ‫و جزایر قش��م‪ ،‬هرمز و الوان اجرایی شده که‬ ‫ظرفیت اش��تغالزایی برای ‪ ۲‬ه��زار نفر به طور‬ ‫مس��تقیم را داراس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ساخت ‪۳‬‬ ‫پایانه نگه��داری فراورده ه��ای نفتی در بندر‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬یک پایان��ه ترانزیتی و صادراتی‬ ‫و ی��ک پایانه ورود و خ��روج کامیون از جمله‬ ‫عکس روز‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری اس��ت که به دست‬ ‫رئیس جمه��وری به بهره برداری رس��ید‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه بهره برداری از‬ ‫‪ ۱۲‬جرثقی��ل پیش��رفته کش��تی به س��احل‬ ‫(گنت��ری کری��ن) پایانه کانیتنری ش��ماره ‪2‬‬ ‫بندر ش��هید رجایی بیان کرد‪ :‬مجموع هزینه‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی این‬ ‫جرثقیل ه��ا ‪ ۱۰۴‬میلیون یورو براورد ش��ده‬ ‫است‪ .‬اس�لامی عنوان کرد‪ :‬این جرثقیل های‬ ‫فوق س��نگین کانتینری از نوع اخرین نس��ل‬ ‫گنتری کرین سوپر پس��ت پاناماکس هستند‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۵‬پس از برجام خریداری و در‬ ‫نیمه نخست سال گذشته از طریق کشتی به‬ ‫بندر شهید رجایی منتقل شده اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بهره ب��رداری از این تع��داد جرثقیل عالوه بر‬ ‫افزایش ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی‬ ‫به ‪ ۸.۵‬میلیون تی ای یو فرصت اش��تغال برای‬ ‫‪ ۷۰۰‬نف��ر را فراهم کرده اس��ت‪ .‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی اضاف��ه کرد‪ :‬با اضافه ش��دن این‬ ‫گنتری کرین ها‪ ،‬تعداد جرثقیل های کش��تی‬ ‫به ساحل در بزرگ ترین بندر کانتینری ایران‬ ‫از ‪ ۱۸‬دس��تگاه به ‪ ۳۰‬دس��تگاه افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عرضه پرسپولیس و استقالل‬ ‫در فرابورس‬ ‫بازدید ناشران و خبرنگاران رسانه ها از انبار کتاب های قاچاق‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزارت ورزش و‬ ‫جوانان را مکلف کردند با همکاری سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور‬ ‫سال اینده ش��رایط پذیرش دو شرکت فرهنگی‪-‬ورزشی‬ ‫پرس��پولیس و اس��تقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در ادامه جلسه علنی‬ ‫دی��روز مجلس بن��د الحاق��ی ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۴‬تبصره ‪ ۲‬بخش‬ ‫درامدی الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کش��ور را تصویب‬ ‫کردن��د‪ .‬نماین��دگان در بند الحاق��ی ‪ ۱‬تبصره ‪ ۲‬بخش‬ ‫درامدی الیح��ه بودج��ه ‪ ،۹۸‬وزارت ورزش و جوانان را‬ ‫مکلف کردند با همکاری س��ازمان بورس و اوراق بهادار و‬ ‫سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫ش��رایط پذیرش دو شرکت فرهنگی‪-‬ورزشی پرسپولیس‬ ‫و اس��تقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم کند‪ .‬براساس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬پس از پذیرش این دو ش��رکت در بازار پایه‬ ‫فرابورس و عرضه ‪ ۵‬درصد س��هام هر یک از این دو برای‬ ‫کش��ف قیمت‪ ۵۱ ،‬درصد سهام انها به طور بلوکی و باقی‬ ‫سهام به شکل خرد عرضه می شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‬ ‫همزمان با س��الروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی برگزار شد‪ .‬اسحاق جهانگیری در ابتدای‬ ‫این جلسه با اشاره به بیانیه «گام دوم انقالب» ابالغی‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر لزوم‬ ‫رفع ضعف ها و نواقص س��اختاری در اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬رهبر معظم انقالب در بخش��ی از این بیانیه‬ ‫بر ضرورت تحقق اقتص��اد مقاومتی تاکید کرده اند‬ ‫که به طور طبیعی وظایف و تکالیفی برعهده س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و باید برای اجرایی‬ ‫ش��دن اقتصاد مقاومتی به انها عمل کند؛ بنابراین‬ ‫الزم اس��ت همه نهاد ها با محوریت دبیرخانه ستاد‬ ‫ب��ا بازنگری در سیاس��ت ها و برنامه های خود برای‬ ‫تحقق اهداف تعیین شده در این بیانیه تالش کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی الریجانی ظهر دیروز پیش از عزیمت‬ ‫به کش��ور چین در پاویون فرودگاه مهراباد در جمع‬ ‫خبرنگاراندربارهاهدافاینسفرگفت‪:‬ایرانوچین‬ ‫دو کشوری هس��تند که از تمدن تاریخی برخوردار‬ ‫ب��وده و همیش��ه ارتباط��ات نزدیکی ب��ا یکدیگر‬ ‫داش��ته اند که جاده ابریش��م تجلی ای��ن ارتباطات‬ ‫تمدنی بین دو کش��ور است‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در دهه های گذشته همیشه‬ ‫رایزنی سیاسی بین دو کشور در سطوح عالی وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین همکاری های اقتصادی و‬ ‫پارلمانی بین دو کش��ور در دهه های گذشته وجود‬ ‫داش��ته که در س��فری که رئیس جمهوری چین به‬ ‫ایران داش��ت‪ ،‬مذاکرات خوبی برای همکاری های‬ ‫همه جانبه با ایشان انجام شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدج��واد ظریف پس از ش��رکت در‬ ‫کنفران��س امنیت��ی مونی��خ توییتی را ب��ا توجه به‬ ‫سخنان خود در این کنفرانس منتشر کرد و نوشت‪:‬‬ ‫ای��ران نمی تواند برای همیش��ه تمامی هزینه های‬ ‫حیاتی امنیت جهانی را بپردازد؛ خواه برجام باشد‪،‬‬ ‫خ��واه مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انس��ان‪.‬‬ ‫وقت ان است اروپا برای شنا کردن خیس شود وقتی‬ ‫می خواهد در مقابل یکجانبه گرایی امریکا بایستد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امورخارجه فرانسه به‬ ‫اظهارات مایک پنس‪ ،‬معاون رئیس جمهوری امریکا‬ ‫درباره برجام در کنفرانس مونیخ واکنش نشان داد‬ ‫و بر حمایت فرانس��ه از برجام تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬اگنس واندرمول درباره تعهد‬ ‫این کشور به برجام با وجود تهدیدهای امریکایی ها‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬فرانس��ه به توافق ه��ای بین المللی‪ ،‬حفظ‬ ‫امنیت بین الملل��ی و رعایت و اجرای برجام متعهد‬ ‫است‪ .‬پاریس تا زمانی که ایران به تعهدات هسته ای‬ ‫خود متعهد باشد‪ ،‬به حمایت از برجام که مورد تایید‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل است‪ ،‬ادامه خواهد داد»‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه تاکید‬ ‫کرد با وجود ثبت اینس��تکس‪ ،‬موفقیت چندانی از‬ ‫اروپایی ها ندیده ایم‪ .‬البته اعالم کار اینستکس اغاز‬ ‫راه بوده و کار با کندی هایی روبه رو اس��ت‪ .‬خواست‬ ‫ما از اروپا‪ ،‬اجرایی ش��دن این س��ازکار است‪ .‬بهرام‬ ‫قاسمی درباره درخواست کشورهای اروپایی برای‬ ‫رایزنی درباره مس��ائل موش��کی و تاثیرگذاری این‬ ‫مسئله بر اینس��تکس اظهارکرد‪ :‬فشارهای امریکا‬ ‫ادامه دارد و به دالیل گوناگون‪ ،‬مخالف ادامه روابط و‬ ‫همکاری های ایران و اروپا هستند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬یک ژنرال پیش��ین رژیم صهیونیستی و‬ ‫اصلی ترین رقیب انتخابات��ی نتانیاهو از توافقش با‬ ‫وی بر س��ر مسئله ایران خبر داد‪ .‬به گزارش رویترز‪،‬‬ ‫بنی گانتس اعالم کرد‪ :‬من دوشادوش نخست وزیر‬ ‫نتانیاهو در مقابل ستیزه جویی های ایران می ایستم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یکرس��انه چینی در تحلیلی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه امریکا قدرت اجماع بین المللی علیه ایران را‬ ‫ندارد‪ ،‬نوشت‪ :‬نشست ورشو به هیچوجه با «خواست‬ ‫امریکا برای منزوی کردن ایران» به پایان نرسید‪ .‬به‬ ‫گزارش تارنمای «چاینا ارگ» اورده است‪ :‬امریکایی‬ ‫ها س��رمایه گذاری زیادی برای برگزاری اجالس��ی‬ ‫کردن��د ک��ه در نهای��ت ی��کناکامی دیگ��ر را برای‬ ‫واشنگتن رقم زد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهرام قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫اظهارات اخیر «جرمی هانت» وزیرخارجه انگلیس‬ ‫مبنی بر گفت وگویش با وزی��ر خارجه ایران درباره‬ ‫یم��ن و اینکه ایران در این زمین��ه (یمن) تعهداتی‬ ‫را داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بحران یمن و تجاوز ‪ 3‬ساله به‬ ‫این کش��ور و کش��تار مردم بی گناه ان و بروز فاجعه‬ ‫بشری در این کشور‪ ،‬همواره در دستورکار مذاکرات‬ ‫دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها‬ ‫قرار داشته‪ ،‬اما ایران درباره یمن تعهدی نداده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تارنمای پولیتیکو در گزارش��ی با اش��اره‬ ‫به حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در کنفران��س امنیتی مونی��خ و تاکید کرد‪ :‬ظریف‬ ‫مخاطبانش را مس��حور کرد و نش��ان داد ایران کمر‬ ‫خ��م نکرده اس��ت‪ .‬پولیتیکو در گزارش��ی با عنوان‬ ‫اینک��ه ظریف در مونیخ در کانون توجه قرار گرفت‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬درحالی که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا ناامیدانه تالش می کند تا ای��ران را منزوی‬ ‫کند محمدجواد ظریف روز یکش��نبه در مهم ترین‬ ‫کنفرانس امنیتی جهان‪ ،‬صحنه را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫خبرگ�زاری صداوس�یما‪ -‬امی��ردریادار امیر‬ ‫رس��تگاری‪ ،‬رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت‬ ‫دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت‪ :‬ایران جزو‬ ‫‪۱۱‬کش��ور برتر جه��ان بوده که به توانایی س��اخت‬ ‫زیردریایی دست یافته است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫انتخابات اتاق های‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫قیمت ها‬ ‫افسارگسیخته‬ ‫رو به جلو می تازند‬ ‫معطلی بازار مسکن‬ ‫پشت در رکود‬ ‫از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران گزارش می دهد‬ ‫علی صادقی��ن‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل اقتصادی‬ ‫درب��اره وضعی��ت س��رمایه گذاری در ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از راه هایی ک��ه ما باید در‬ ‫حوزه جذب س��رمایه های خارج��ی در پیش‬ ‫بگیریم‪ ،‬فعال س��ازی ظرفیت های حوزه انرژی‬ ‫و ب��ه طور کالن حوزه هایی اس��ت ک��ه ایران‬ ‫‹ ‹ارتب�اط اروپ�ا زیرس�اخت انتق�ال‬ ‫پول‬ ‫در ان مزیت دارد‪ .‬وی با اش��اره به پرسش��ی‬ ‫درب��اره اینکه بس��یاری از ش��رکت های حوزه‬ ‫ان��رژی چند ملیتی بوده و حاضر به همکاری با‬ ‫ایران نیستند‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪ :‬این موضوع‬ ‫در دنیا مطرح اس��ت و در گذشته هم در این‬ ‫زمینه مشکالتی وجود داشت‪.‬‬ ‫کارش��ناس‬ ‫ای��ن‬ ‫اقتصادی معتقد اس��ت‬ ‫با این حال‪ ،‬مزیت های‬ ‫اصل��ی ب��رای ج��ذب‬ ‫س��رمایه خارج��ی در‬ ‫ایران حوزه باالدست و‬ ‫پایین دست انرژی و در‬ ‫برخی موارد هم صنایع فلزی است‪ .‬ما در این‬ ‫بخش ه��ا بیش��ترین مزی��ت را داری��م و‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه برای اقتصاد ایران‬ ‫هم افزایی ایجاد می کند‪ .‬با توجه به اماری که‬ ‫ارائه شده در تعداد قراردادها ایران رشد داشته‬ ‫و در ج��ذب س��رمایه گذاری ‪ ۵‬میلیارد دالر از‬ ‫برنام��ه مصوب هنوز اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موض��وع نش��ان می ده��د جذب س��رمایه در‬ ‫قرارداده��ای بیش��تر و حجم ه��ای کمتر بود‬ ‫اس��ت‪ .‬صادقین این موضوع را بررسی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نباید این طور برداش��ت شود که جذب‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تر در ح��وزه صنای��ع و‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ب��وده اس��ت‪ .‬واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط در ایران با مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تند که تا رفع انها نمی توان برای‬ ‫جذب س��رمایه خارجی اقدامی جدی داشت‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د این موض��وع را در نظر گرفت که‬ ‫برخی از واحده��ا امروز همکاری های خارجی‬ ‫دارند اما این س��طح هم��کاری در حد تحلیل‬ ‫سرمایه گذاری خارجی برای کشور نیست‪.‬‬ ‫در ح��وزه صنای��ع کوچک و متوس��ط یکی از‬ ‫معدود مزیت های ما بخ��ش صنایع تبدیلی و‬ ‫غذایی اس��ت که در این زمین��ه فعالیت هایی ‬ ‫شده اما این اقد ام ها بسیار کمتر از مزیت های‬ ‫ما اس��ت‪ .‬وی ضعف ح��وزه صنای��ع کوچک‬ ‫و متوس��ط را ب��رای همکاری با ش��رکت های‬ ‫خارج��ی این گونه تش��ریح کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط با اینکه از مزیت های قابل‬ ‫توجهی ب��رای انتقال پول برخوردار هس��تند‪ ،‬‬ ‫به دلیل حجم پایین س��رمایه گذاری و ضعف‬ ‫در ح��وزه فناوری توان چندانی برای همکاری‬ ‫بین المللی ندارند‪.‬‬ ‫صادقین توضیح داد‪ :‬پیش از ماه های گذشته ‪،‬‬ ‫بیش��ترین پولی که صنایع کوچک و متوسط‬ ‫انتقال می دادند از طریق صرافی ها بود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با توجه به امار موجود‪ ،‬ایران‬ ‫توانس��ت در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫جذب س��رمایه خارجی داش��ته باشد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت صرافی ها در س��ال ‪ ۹۶‬مش��خص‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫ج��ذب‬ ‫درب��اره‬ ‫سرمایه های خارجی در‬ ‫کشور به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫این موضوع امروز بارها‬ ‫مطرح شده که با جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی‬ ‫می توان از مشکالت ایجاد شده عبور کرد‪ .‬این‬ ‫موض��وع درس��ت اس��ت اما چگونگ��ی جذب‬ ‫س��رمایه خارجی امروز مش��کل اصلی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��د در ای��ن زمینه ت�لاش کنیم تا‬ ‫مش��کالت پیش رو برطرف و از هر مزیتی که‬ ‫برای انتقال پول وجود دارد باید استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه پی��ش از این در زمان‬ ‫تحریم ها کش��ور می توانس��ت سیاست هایی را‬ ‫برای انتقال پ��ول در نظر بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬این را‬ ‫نبای��د فراموش کنیم ک��ه امریکا در این مدت‬ ‫هیچ تغییری نکرده و مس��یرهای سال ‪ ۸۵‬تا‬ ‫‪ ۹۵‬ب��رای کش��ور ب��از اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫ظرفیت هایی که برای دور زدن تحریم ها وجود‬ ‫داش��ت امروز از بین رفته و کانال های انتقال‬ ‫پول از طرف امریکا شناس��ایی ش��ده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬نمی توان این موضوع را مطرح کرد‬ ‫که از راه های قبلی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫راه هایی که در گذشته پول از طریق ان منتقل‬ ‫می شد امروز بسته شده و دیگر ظرفیتی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬س��بحانی فر توضی��ح داد‪ :‬حجمی که‬ ‫ایران نیاز به سرمایه خارجی دارد بسیار بیشتر‬ ‫از مقداری اس��ت که امروز بتوان ان را حاصل‬ ‫کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬راه حل های باقی مانده برای‬ ‫کشور بس��یار اندک است که مهم ترین ان در‬ ‫محور ارتباط با اروپا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دول��ت باید تالش کند تا با اروپا به یک نتیجه‬ ‫منطقی برسد و ظرفیت های انتقال پول فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قدرت خرید فرودستان ‪ ۶۰‬درصد کاهش یافته است‬ ‫وحید شقاقی شهری درباره وضعیت اقتصادی کشور و بودجه سال‬ ‫اینده به ایلنا گفت‪ :‬بودجه دولت برای سال ‪ ۹۸‬فاقد برنامه مشخص‬ ‫برای معیش��ت است‪ .‬دولت باید اصالحات یارانه ای‪ ،‬مالیاتی و بانکی‬ ‫را ب��ه نفع طبقات فرودس��ت انج��ام می داد که حاضر ب��ه انجام ان‬ ‫نشده است‪ .‬‬ ‫شقاقی ش��هری درباره کاه��ش قدرت خرید یکای��ک افراد جامعه‬ ‫به وی��ژه طبقات فرودس��ت گفت‪ :‬با توجه به اینک��ه قیمت کاالهای‬ ‫مشمول یارانه ارزی ‪ ۴۰‬درصد و کاالهای غیرمشمول یارانه ارزی نیز‬ ‫‪۷۰‬درصد افزایش داشته اند‪ ،‬می توان از میانگین این دو نتیجه گیری‬ ‫کرد که قدرت خرید مردم یعنی طبقات متوسط و فرودست جامعه‬ ‫ب��ه طور تقریبی ‪ ۵۵‬یا ‪ ۶۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬البته در کنار‬ ‫این کاهش میزان پس انداز مردم نیز همین روال را داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط که دولت بای��د در کنار این طبقات‬ ‫باش��د هنوز هیچ برنامه ای برای حمایت از این اقشار نمی بینیم‪ .‬این‬ ‫بس��ته های حمایتی ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی هم با مش��کالتی‬ ‫مانند شناس��ایی نشدن افراد مستحق و پایین بودن رقم‬ ‫نتوانس��ت تاثیر ملموس و پایدار داشته باشد‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت که با یک یا دو بسته حمایتی ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫نمی ت��وان این کاهش قدرت خری��د مردم را جبران کرد‬ ‫ب��ه طوری ک��ه نیازمند یک برنامه م��دون و منظم برای‬ ‫بازیابی قدرت خرید هستیم‪ .‬این استاد دانشگاه خوارزمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه بودجه سال اینده و برنامه های دولت هیچ یک‬ ‫گویای یک بس��ته حمایتی برای تامین معیشت نیستند و تاثیر این‬ ‫ش��رایط برای فرودس��تان و کارگران به مراتب سخت خواهد بود و‬ ‫البته برنامه ش��ورای عالی کار نیز در این راس��تا مبهم اس��ت زیرا از‬ ‫س��ویی‪ ،‬کارفرمایان به دلیل ش��رایط بازار و رکود حاضر به افزایش‬ ‫حقوق ها نیستند و از سوی دیگر‪ ،‬قدرت خرید کارگران اسیب دیده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند دولت حقوق کارمندان خود را ‪ ۲۰‬درصد در س��ال‬ ‫این��ده افزایش خواهد داد اما باید توجه داش��ت کارگران‬ ‫واحدهای غیر دولتی با چالش جدی روبه رو خواهند ش��د‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصا د با انتقاد از بودجه س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫بودج��ه دولت برای س��ال ‪ ۹۸‬فاقد برنامه مش��خص برای‬ ‫معیش��ت اس��ت‪ .‬دولت باید اصالحات یارانه ای‪ ،‬مالیاتی و‬ ‫بانکی را به نفع طبقات فرودست انجام می داد که حاضر به‬ ‫انجام ان نش��ده است‪ .‬دولت با روال کنونی در سال اینده‬ ‫کس��ری بودجه ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این یعنی‬ ‫دس��ت درازی به منابع بانک مرک��زی و بانک ها که پیامدهایی مانند‬ ‫تورم را در پی خواهد داش��ت‪ .‬این کارش��ناس اقتصاد افزود‪ :‬ما نیاز‬ ‫مبرم به اصالح س��اختار بودجه به نفع طبق��ات پایین جامعه داریم‬ ‫که متعادل‪ ،‬بدون کس��ری باال‪ ،‬بدون کسری عملیاتی است تا زمینه‬ ‫دس��ت درازی به منابع بانکی وجود نداشته باش��د و متاسفانه هنوز‬ ‫دولت تن به هیچ یک از اصالحات ساختاری نداده است‪.‬‬ ‫«اجاره به شرط تملیک» و «پیمان مدیریت» نداشتیم‬ ‫رئیس کمیسیون کش��اورزی در صنایع غذایی‬ ‫ات��اق تعاون ایران تاکید کرد‪ :‬در زمینه طرح های‬ ‫نیمه تمام و قابل واگذاری هم متاسفانه دولت در‬ ‫واگذاری ها تنها به فکر فروش اس��ت در حالی که‬ ‫در اصل ‪ ۴۴‬هم اشکال مختلفی عنوان شده است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۸‬قانون بخش تعاون هم به همین نکته‬ ‫اش��اره شده اما تاکنون یک واگذاری هم به شکل‬ ‫اجاره به ش��رط تملیک و پیم��ان مدیریت ارائه‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ارسالن قاسمی در‬ ‫نشست مشترک اتاق با معاون امور تعاون وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬دو پاره بودن‬ ‫ما مشکل اصلی در بخش کشاورزی است‪ .‬برخی‬ ‫از اتحادی��ه در تعاون روس��تایی و برخی دیگر در‬ ‫بخش وزارت تعاون اس��ت‪ .‬ما متقاضی تسهیالت‬ ‫وج��وه ارائه ش��ده و کمک های فنی و مهندس��ی‬ ‫را داری��م‪ .‬بخش کش��اورزی در حدود ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫از دی جی پ��ی کش��ور نقش دارد اما همیش��ه با‬ ‫بحران ه��ای مختلف روبه رو اس��ت و نمی تواند به‬ ‫صورت عادی کار کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر دولت پول ن��دارد‪ ،‬پس چطور‬ ‫واردات انج��ام می دهد؟ اگر دول��ت برای واردات‬ ‫پول دارد‪ ،‬س��قف اعتب��ارات را افزای��ش دهد تا‬ ‫مش��کالت حل ش��ود‪ .‬درخواس��ت ما این است‬ ‫که اعتبارات بند (خ) بودجه اصالح ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون کشاورزی در صنایع غذایی اتاق تعاون‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬ما کارگروهی برای طرح اش��تغال‬ ‫روس��تایی داش��تیم که ‪ ۳‬جلس��ه ان انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما می توانیم اطالعات زیادی را در اختیار‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی قرار دهیم‬ ‫که در هر اس��تان و روس��تا چه فعالیتی می تواند‬ ‫نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫قاس��می در زمینه طرح ه��ای نیمه تمام و قابل‬ ‫واگذاری اظهار کرد‪ :‬در زمینه طرح های نیمه تمام‬ ‫و قابل واگذاری هم متاسفانه دولت در واگذاری ها‬ ‫تنها به فکر فروش است در حالی که در اصل ‪۴۴‬‬ ‫هم اشکال مختلفی عنوان شده است‪ .‬در ماده ‪۱۸‬‬ ‫قانون بخش تعاون هم به همین نکته اشاره شده‬ ‫ام��ا تاکنون یک واگذاری هم به ش��کل اجاره به‬ ‫شرط تملیک و پیمان مدیریت ارائه نشده است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در پ��ی درج گ��زارش و مصاحبه ریاس��ت‬ ‫س��ازمان مل��ی به��ره وری در مناس��ب ترین‬ ‫(صفح��ه ‪ ۳‬در تاریخ‬ ‫صفح��ه روزنامه‬ ‫‪ )۹۷/۱۱/۲۹‬و تیت��ر یک روزنام��ه‪ ،‬اصالحیه‬ ‫از ط��رف روابط عمومی این س��ازمان ارس��ال‬ ‫ش��ده که در ماهیت گ��زارش تغییری حاصل‬ ‫نمی کند اما بی کم و کاس��ت چاپ می شود‪ .‬هر‬ ‫چند در این جوابیه نیز بر ارائه نش��دن امار از‬ ‫طرف بانک مرکزی تاکید و اش��اره شده است‬ ‫که منتظر پاس��خ هستند و منع بانک مرکزی‬ ‫در ارائه امار در حیطه این س��ازمان نیس��ت و‬ ‫بالطب��ع ارائه امار بهره وری ب��ا چالش روبه رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫از تیترهای‬ ‫بدیه��ی اس��ت روزنام��ه‬ ‫مفهومی در گزارش استفاده کرده است‪.‬‬ ‫در این جوابیه چنین امده است‪:‬‬ ‫«نظر به انتش��ار خبری با تیت��ر و محتوای‬ ‫نادرس��ت و غیردقیق ب��ا عن��وان «قطع امار‬ ‫بهره وری تا اطالع ثانوی» در صفحات نخست‬ ‫و سوم (ش��ماره ‪ -۱۲۴۲‬پیاپ��ی ‪ )۲۵۶۰‬روز‬ ‫دوش��نبه مورخ ‪ ۲۹‬بهمن م��اه ‪ ۱۳۹۷‬موجب‬ ‫امتن��ان اس��ت باتوج��ه ب��ه م��اده ‪ ۲۳‬قانون‬ ‫مطبوعات نس��بت به انتش��ار جوابیه ذیل در‬ ‫همان محل انتشار اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫در پی درج خبری با تیتر و محتوای نادرست‬ ‫و غیردقی��ق با عنوان «قط��ع امار بهره وری تا‬ ‫اطالع ثانوی» از س��وی سازمان ملی بهره وری‬ ‫ایران‪ ،‬توضیحات زیر به اگاهی می رسد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در نشس��ت خبری سرکار خانم مهندس‬ ‫فاطمه پهلوانی‪ ،‬ریاس��ت محترم سازمان ملی‬ ‫به��ره وری ایران ک��ه روز یکش��نبه مورخ ‪۲۸‬‬ ‫بهمن ماه ‪ ۱۳۹۷‬به مناس��بت پنجمین س��ال‬ ‫ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصادی و به منظور‬ ‫اطالع رسانی درباره راهبردها و برنامه های این‬ ‫س��ازمان به ویژه در راس��تای عملیاتی کردن‬ ‫م��اده ‪ ۵‬قانون برنامه شش��م توس��عه کش��ور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬نه ایش��ان و نه دیگر همکاران و‬ ‫مش��اوران حاض��ر در این نشس��ت خبری‪ ،‬در‬ ‫هیچ کدام از گفته های خود حتی اش��اره ای به‬ ‫موض��وع «قطع اعالم امار به��ره وری تا اطالع‬ ‫ثان��وی» نکرده و انتخ��اب و بیان این موضوع‬ ‫کامال نادرس��ت و سراسر کذب بوده و سازمان‬ ‫ملی بهره وری ایران بر اس��اس وظایف قانونی‬ ‫خود که یکی از انها‪ ،‬سنجش و پایش وضعیت‬ ‫به��ره وری کش��ور و ارائه گزارش ه��ای اماری‬ ‫و تحلیل��ی در زمینه به��ره وری اقتصاد ایران‬ ‫ازجمله بر اساس بند (ب) ماده ‪ ۵‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه است‪ ،‬نس��بت به اعالم امارهای‬ ‫به��ره وری با وجود برخی موان��ع اقدام خواهد‬ ‫ک��رد‪ ،‬همان گونه ک��ه تاکنون نیز نس��بت به‬ ‫محاسبه و انتشار امارهای بهره وری به صورت‬ ‫س��الیانه بر اساس اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫مب��ادرت کرده ت��ا به نهادهای سیاس��ت گذار‬ ‫و تصمیم س��از کش��ور برای اتخاذ رویکردها و‬ ‫سیاس��ت های صحیح در راستای نیل به سهم‬ ‫حدودا یک س��ومی بهره وری از رشد اقتصادی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ریاست س��ازمان ملی بهره وری ایران در‬ ‫این نشست خبری‪ ،‬عالوه بر اینکه اعالم کردند‬ ‫که قطع��ا اماره��ای بهره وری طبق س��نوات‬ ‫گذشته بر اساس شاخص های بهره وری نیروی‬ ‫کار‪ ،‬بهره وری نیروی س��رمایه و بهره وری کل‬ ‫عوامل تولید بر اس��اس امارهای پایه دریافتی‬ ‫از س��وی نهادهای ذی ربط همچون گذش��ته‬ ‫صورت خواهد گرف��ت‪ ،‬تاکید کردند که برای‬ ‫نخس��تین بار در اردیبهش��ت ماه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫امارهای مربوط به بهره وری در دس��تگاه های‬ ‫اصالحیه‬ ‫‹ ‹فعال س�ازی ظرفی�ت در صنای�ع‬ ‫مزیتی‬ ‫می شود که عمده س��رمایه وارد شده در نیمه‬ ‫نخست سال گذشته بود و این اتفاق در حوزه‬ ‫صنایع باالدس��تی نیز رخ داده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه ساز کار انتقال سرمایه از طریق‬ ‫اینس��تکس باید ب��رای اس ام ای ها باز ش��ود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاسفانه س��از کار انتقال سرمایه‬ ‫در اینستکس هنوز شفاف نشده و این موضوع‬ ‫اهمیت بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬واحدهای کوچک و متوسط باید‬ ‫بتوانند از این ظرفیت انتقال پول بهره بگیرند‪.‬‬ ‫حجم س��رمایه انتقالی این ش��رکت ها بس��یار‬ ‫اندک اس��ت و همین موضوع باعث می شد در‬ ‫چرخه تحریم شناسایی ان بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫مطاب��ق امارهای منتشرش��ده از س��وی کنفران��س تجارت‬ ‫و توس��عه س��ازمان ملل (انکت��اد) در س��ال ‪ ۹۶‬می��زان‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده در کشور از سوی‬ ‫هیات س��رمایه گذاری خارجی بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بوده‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رقمی بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر جذب شده است‬ ‫‪3‬‬ ‫ارائه ندادن امارهای پایه بانک مرکزی‬ ‫سنجش شاخص های بهره وری را‬ ‫با چالش روبه رو خواهد کرد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی از چالش تا راهکار‬ ‫ج��ذب س��رمایه های خارج��ی از جمل��ه‬ ‫موضوع هایی اس��ت که به گفته کارشناس��ان‬ ‫و مسئوالن کش��ور‪ ،‬می تواند مش��کالت قابل‬ ‫توجه��ی از پیش پای صنای��ع و اقتصاد ایران‬ ‫ب��ردارد‪ .‬اخری��ن امارها در این زمینه نش��ان‬ ‫می ده��د جذب س��رمایه ها بیش��تر در حوزه‬ ‫صنعت بوده به طوری که از اغاز امسال تاکنون‬ ‫‪ ۱۵۰‬طرح با س��رمایه گذاری مس��تقیم حدود‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد دالر از سوی هیات سرمایه گذاری‬ ‫خارجی به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫احم��د جمال��ی‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی‬ ‫ای��ران چند پی��ش در این باره ب��ه ایرنا گفته‬ ‫بود‪ :‬از پایان سال ‪ ۹۴‬شاهد حضور هیات های‬ ‫خارج��ی به کش��ورمان بودیم ک��ه در نتیجه‪،‬‬ ‫تع��داد زی��ادی از ش��رکت های خارجی برای‬ ‫سرمایه گذاری ابراز تمایل کردند‪ .‬این سازمان‬ ‫پس از اجرایی شدن برجام بین سال های ‪۹۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۶‬برای اعط��ای مجوزهای الزم به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی و اغ��از فعالیت‬ ‫این ش��رکت ها در کش��ورمان اقدام کرد‪ .‬انچه‬ ‫این روزه��ا از خروج ش��رکت های خارجی از‬ ‫کش��ورمان در محافل عمومی مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫حقیقت ن��دارد؛ امارها نش��ان می دهد عمده‬ ‫شرکت های خارجی از انجا که شریکان داخلی‬ ‫داشته و سرمایه گذاری مشترک انجام داده اند‪،‬‬ ‫اکنون به فعالیت شان در ایران ادامه می دهند‪.‬‬ ‫مطابق امارهای منتشرشده کنفرانس تجارت‬ ‫و توس��عه س��ازمان ملل (انکتاد) در سال ‪۹۶‬‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری خارجی ب��ه تصویب‬ ‫رسیده در کشور از سوی هیات سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬رقمی بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر جذب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینها در گزارش��ی ک��ه به تازگی از‬ ‫س��وی انکتاد منتش��ر ش��ده‪ ،‬رون��د نزولی و‬ ‫کاهشی برای سرمایه گذاری خارجی در جهان‬ ‫در س��ال جاری میالدی پیش بینی شده اما بر‬ ‫پایه امارها و اطالعات سازمان سرمایه گذاری‬ ‫و کمک ه��ای اقتصادی و فن��ی ایران‪ ،‬هرچند‬ ‫تحت تاثی��ر تحریم ه��ا بوده ای��م‪ ،‬از نظر تعداد‬ ‫طرح ها‪ ،‬روند مثبت به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد دوره‬ ‫هشتم اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان‬ ‫اجرایی به ویژه بر اساس تکالیف قانونی مندرج‬ ‫در بند(ب) ماده ‪ ۵‬قانون برنامه شش��م توسعه‬ ‫از سوی این سازمان با وجود تمام پیچیدگی ها‬ ‫در محاسبه اعالم خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه این‬ ‫امار پس از اج��رای چرخه بهره وری در پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز محاسبه و اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫در نشس��ت خبری مهندس فاطمه پهلوانی‪،‬‬ ‫ریاس��ت س��ازمان ملی بهره وری ایران که روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ ۲۸‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۷‬به مناسبت‬ ‫پنجمین س��الگرد اب�لاغ سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی توس��ط مق��ام معظم رهبری‬ ‫و به منظور اطالع رس��انی درب��اره راهبردها و‬ ‫برنامه ه��ای این س��ازمان به ویژه در راس��تای‬ ‫عملیاتی ک��ردن ماده ‪ ۵‬قانون برنامه شش��م‬ ‫توس��عه کشور برگزار شد‪ ،‬نه ایشان و نه دیگر‬ ‫همکاران و مش��اوران حاضر در این نشس��ت‬ ‫خب��ری‪ ،‬مطلبی تحت عنوان «قطع اعالم امار‬ ‫به��ره وری تا اط�لاع ثانوی» را بی��ان نکرده و‬ ‫س��ازمان ملی بهره وری ایران بر اساس وظایف‬ ‫قانونی خود که یکی از انها‪ ،‬س��نجش و پایش‬ ‫وضعی��ت بهره وری کش��ور و ارائه گزارش های‬ ‫ام��اری و تحلیلی در زمین��ه بهره وری اقتصاد‬ ‫ایران ازجمله بر اس��اس بند (ب) ماده ‪ ۵‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توس��عه است‪ ،‬نس��بت به اعالم‬ ‫اماره��ای به��ره وری ب��ا وجود برخ��ی موانع‬ ‫اقدام خواهد ک��رد‪ ،‬همان گونه که تاکنون نیز‬ ‫نسبت به محاسبه و انتشار امارهای بهره وری‬ ‫به صورت س��الیانه بر اس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی مب��ادرت ک��رده تا ب��ه نهادهای‬ ‫سیاس��ت گذار و تصمیم ساز کشور برای اتخاذ‬ ‫رویکردها و سیاس��ت های صحیح در راستای‬ ‫نیل به س��هم حدودا یک س��ومی بهره وری از‬ ‫رشد اقتصادی کمک کند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت در پ��ی س��وال خبرنگار‬ ‫مبنی بر عل��ت ارائه‬ ‫محت��رم روزنام��ه‬ ‫ندادن وضعیت بهره وری در نیم سال اول سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬ریاست سازمان ضمن تشریح روند کار‬ ‫بر استفاده از امارهای پایه بانک مرکزی تاکید‬ ‫نموده و گفتند ب��ه محض دریافت این امارها‬ ‫در کمتر از یک هفته ش��اخص های بهره وری‬ ‫محاس��به و اعالم می ش��ود و بانک مرکزی و‬ ‫مرکز ام��ار موظف به ارائه اطالعات پایه مورد‬ ‫نیاز به سازمان ملی بهره وری ایران هستند‪ .‬در‬ ‫این باره مکاتبه با بانک مرکزی صورت گرفته‬ ‫و منتظر پاسخ هس��تیم و اینکه بانک مرکزی‬ ‫نس��بت ب��ه ارائه ام��ار منع ش��ده‪ ،‬در حیطه‬ ‫مسئولیت این س��ازمان نیست و سازمان ملی‬ ‫بهره وری ایران طبق روال گذش��ته اقدامات و‬ ‫پیگیری های الزم برای س��نجش شاخص های‬ ‫به��ره وری را به عمل خواهد اورد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اس��ت س��ازمان ملی بهره وری ای��ران تکالیف‬ ‫قانونی خود را در س��نجش و پایش بهره وری‬ ‫کش��ور با وجود همه مش��کالت پیش رو ادامه‬ ‫خواه��د داد‪ ،‬چراک��ه ارتقای به��ره وری چتر‬ ‫نج��ات کش��ور در وضعیت جن��گ اقتصادی‬ ‫اس��ت و به باور همه صاحب نظران‪ ،‬نخس��تین‬ ‫گام در این راس��تا‪ ،‬سنجش و پایش بهره وری‬ ‫اس��ت‪ .‬در پایان امی��د می رود ب��ا همکاری و‬ ‫مس��اعدت همه دستگاه های اجرایی و همدلی‬ ‫و همراهی بخش خصوصی و غیردولتی کشور‬ ‫و دقت نظر اصحاب محترم رس��انه‪ ،‬با تکیه بر‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری به ویژه موضوع‬ ‫اقتصاد مقاومتی و بهره وری و همچنین تدابیر‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم ازجمله تصویب‬ ‫و ابالغ «برنامه جامع بهره وری کشور»‪ ،‬شاهد‬ ‫تمرکز بیشتر و دقیق تر بر مسئله بهره وری در‬ ‫قالب گفتمان و عزم ملی باشیم‪».‬‬ ‫سرمایه گذاران در انتظار مجوز «مارلبرو»‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫مدتی بسیار طوالنی اس��ت که سرمایه گذاران به‬ ‫دنبال دریافت مجوز و تاس��یس کارخانه س��یگار‬ ‫مارلبرو هس��تن د اما متاس��فانه به دالیل نامعلوم‬ ‫روند بررس��ی و تعیین تکلیف این موضوع متوقف‬ ‫شده است‪ .‬نادر قاضی پور‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ت با انتقاد‬ ‫و معادن مجلس در گفت وگو با خانه مل ‬ ‫ا ز تعیین تکلیف نش��دن مجوز تاس��یس کارخانه‬ ‫مارلبرو در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه میلیاردها تومان از‬ ‫سرمایه کشور در قالب ارز از کشور برای واردات و‬ ‫قاچاق سیگار خارج می شود‪ .‬نماینده مردم ارومیه‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬مدتی بسیار‬ ‫طوالنی اس��ت که سرمایه گذاران به دنبال گرفتن‬ ‫مجوز و تاس��یس کارخانه سیگار مارلبرو زیر نظر‬ ‫ش��رکت دخانیات ایران هس��تن د اما متاسفانه به‬ ‫دالی��ل نامعلوم روند بررس��ی و تعیین تکلیف این‬ ‫موضوع متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬به نظر من برخی از‬ ‫افراد که س��ود خود را در قاچاق س��یگار مارلبرو‬ ‫می بینن��د‪ ،‬فضای س��نگینی را در ای��ن عرصه به‬ ‫راه انداخته ان��د که این ش��رکت صهیونیس��تی و‬ ‫امریکای��ی اس��ت ت��ا بتوانند به س��ودهای کالن‬ ‫خود دس��ت یابن��د‪ .‬قاضی پور افزود‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی وزارت اطالعات حدود ‪ ۸‬ماه اس��ت که به‬ ‫استعالم درخواست ش��ده برای تاسیس کارخانه‬ ‫مارلبرو پاس��خ نداده‪ ،‬این در حالی اس��ت که بر‬ ‫اساس قانون اگر تا یک ماه به این استعالم پاسخ‬ ‫داده نشود‪ ،‬پاسخ وزارتخانه مثبت تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی تاسیس کارخانه ای‬ ‫مانند مارلبرو اثار مثبتی را برای کش��ور در حوزه‬ ‫اقتص��ادی دارد که جلوگیری از خروج ارز‪ ،‬مقابله‬ ‫با قاچاقچیان س��یگار‪ ،‬افزایش گ��ردش مالی در‬ ‫می��ان بانک ها‪ ،‬افزای��ش میزان اش��تغال و ورود‬ ‫فن��اوری جدید برخی از اثار این مس��ئله اس��ت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫به صورت علنی و رس��می اعالم کند که موافق یا‬ ‫مخالف تاس��یس کارخانه مارلبرو در کشور است‬ ‫و دالیل خود نس��بت به تعلل ایجادشده را اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه یافتگی‬ ‫در گرو ارتباط‬ ‫برد‪-‬برد‬ ‫ارش محبی نژاد ‪ /‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫شرایط اقتصادی فعلی کار را برای تولیدکننده‬ ‫سخت کرده است‪ .‬از این رو‪ ،‬شاهد ریزش بسیاری‬ ‫در واحدهای تولیدی بوده ایم‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫‪ ۳‬راه��کار وجود دارد؛ تولید قطع��ات باکیفیت و‬ ‫ضرر مالی به امید اینکه روزی مش��کالت برطرف‬ ‫شود که بیش��تر قطعه سازان این شیوه را در پیش‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬راه دیگ��ر تعطیلی کارخانه ها اس��ت‪.‬‬ ‫این خطر بزرگی اس��ت که صنعت قطعه کش��ور‬ ‫را تهدی��د می کن��د زیرا باعث فرار س��رمایه از این‬ ‫صنعت می شود‪ .‬راه سوم این است که اگر صنعتگر‬ ‫بخواهد ضرر نکند و حذف نیز نشود باید از کیفیت‬ ‫محصوالت خود بکاهد‪ .‬بخشی از مشکالت کیفی‬ ‫از این مس��ئله ناش��ی می ش��ود‪ .‬در بحث کیفیت‬ ‫صنعتگ��ران توان تولید کیف��ی قطعات گوناگون‬ ‫را دارند به ش��رط انکه هزین��ه و پول ان را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬امروز جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫به تدریج در حال کمرنگ ش��دن است‪ .‬با توجه به‬ ‫بحران جامعه قطعه سازی‪ ،‬صنعتگر در تیراژ نامی‬ ‫خود فعالیت ندارد و برای انکه بازار خود را از دست‬ ‫ندهد‪ ،‬فعالیت می کند و حتی گاهی شاهد هستیم‬ ‫مشتریان باعث به وجود امدن نوعی رقابت ناسالم‬ ‫بین قطعه سازان می شوند‪ .‬قطعه سازانی که با چند‬ ‫سورس موازی رقابت می کنند رشد نمی کنند و به‬ ‫بلوغ نسبی به لحاظ کیفی و اقتصادی نمی رسند‪.‬‬ ‫باید بدانیم توسعه یافتگی این دو صنعت (خودرو‬ ‫و قطع��ه) در ارتباط برد‪-‬برد محقق می ش��ود زیرا‬ ‫به لحاظ ارزش��ی بی��ش از ‪۸۰‬درص��د قیمت یک‬ ‫خ��ودرو مربوط ب��ه قطعه س��از اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت نگرش ها در این صنعت تغییر کند‬ ‫و خودروس��از باید قطعه ساز را در کنار خود ببیند‬ ‫و ارتباط برد‪-‬برد باش��د تا بل��وغ مورد انتظار برای‬ ‫توس��عه اتفاق بیفتد‪ .‬تا زمانی ک��ه حقوق و منافع‬ ‫زنجیره تامین تقویت نش��ود خودروس��ازی معنا‬ ‫پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیش فروش فوری‬ ‫ایران خودرو از امروز‬ ‫معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو اعالم کرد‪ :‬همزم��ان با عرضه تعداد‬ ‫زیادی از خودروهای تولیدی و با اجرای ش��رایط‬ ‫ف��روش ف��وری در روزهای این��ده‪ ،‬حباب قیمت‬ ‫خودروهای این ش��رکت در بازار شکسته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی‬ ‫با بی��ان این مطلب افزود‪ :‬ش��رکت ایران خودرو با‬ ‫تم��ام ت��وان خ��ود و بهره گی��ری از ظرفیت های‬ ‫موجود ب��ه بهبود وضعیت تولی��د تالش می کند‬ ‫به طوری که درحال حاضر تحویل این ش��رکت به‬ ‫حدود روزانه ‪ ۱۵۰۰‬خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با توج��ه به سیاس��ت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و تالش و همیاری زنجیره تامین‬ ‫قطعات و واحدهای تولیدی شرکت ایران خودرو‪،‬‬ ‫می��زان تحویل در اینده نزدیک‪ ،‬به بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫خ��ودرو نیز افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو در روزه��ای اینده با فروش‬ ‫ف��وری و تحوی��ل محصوالت در س��ال ‪ ۹۷‬با روند‬ ‫افزای��ش قیمت مقابل��ه خواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه دالالن و س��ودجویان که عامالن اصلی‬ ‫رش��د قیمت ها در بازار هس��تند‪ ،‬همیشه منتظر‬ ‫فرصتی هس��تند ک��ه به موض��وع افزایش قیمت‬ ‫سرعت بیش��تری بدهند به طوری که در روزهای‬ ‫گذش��ته ش��اهد ان بودیم ک��ه دالالن از افزایش‬ ‫تقاضا در روزهای پایانی س��ال و فرا رس��یدن ایام‬ ‫نوروز سوءاس��تفاده کرده و از موقعیت و ش��رایط‬ ‫کنون��ی که ب��ر اقتصاد کل کش��ور حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫حداکثر سودجویی را می برند و ما درصدد هستیم‬ ‫با این عده از مشتری نماها مقابله کرده و خودرو را‬ ‫به دست مصرف کننده نهایی برسانیم‪ .‬خان کرمی‬ ‫به مش��تریان توصیه کرد ک��ه فریب این دالالن را‬ ‫نخورند و منتظر اغاز شرایط فروش فوری شرکت‬ ‫ایران خودرو باشند‪ .‬وی گفت‪ :‬اجرای فروش فوری‬ ‫محصوالتایران خودروازامروزسه شنبه‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫‪ ۹۷‬به ش��کل روزانه و مس��تمر از ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫هر روز از طریق س��ایت فروش اینترنتی ش��رکت‬ ‫ب��ه نش��انی ‪ www.esale.ikco.ir‬اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خان کرمی در پایان یاداور ش��د‪ :‬امیدواریم‬ ‫با عرضه مناس��ب در این ایام ضم��ن کنترل بازار‬ ‫و کاهش قیمت های افسارگس��یخته ب��ازار‪ ،‬نیاز‬ ‫متقاضی��ان واقعی را تامین کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫به منظور کوتاهی دس��ت واس��طه ها و برای اینکه‬ ‫محصوالت به دست مصرف کنندگان نهایی برسد‪،‬‬ ‫از محدودیت های��ی همچ��ون هر ک��د ملی یک‬ ‫خودرو‪ ،‬ممنوعیت ثبت نام افرادی که طی ‪۱۸‬ماه‬ ‫گذشته ثبت نام داشته اند‪ ،‬ممنوعیت ثبت نام برای‬ ‫افراد زیر ‪ ۱۸‬سال و‪ ...‬استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت ها افسار گسیخته رو به جلو می تازند‬ ‫سرمایه های سرگردان و سوداگری در بازار خودرو‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاظم محمدی نیکخواه‬ ‫سوءمدیریت و‬ ‫توزیع نادرست‬ ‫در بخش‬ ‫ارشد فروش‬ ‫خودروسازان‪،‬‬ ‫منجر به نابسامانی‬ ‫بازار خودرو شده‬ ‫است‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نسب‬ ‫وقتی تقاضا هزار‬ ‫خودرو باشد‬ ‫اما عرضه ‪۱۰۰‬‬ ‫خودرو‪ ،‬خروجی‬ ‫ان نمی تواند‬ ‫جز این بازار‬ ‫اشفته باشد‬ ‫بازار خودرو به شکل افسار گسیخته ای در حال بازی‬ ‫ب��ا قیمت ها اس��ت به گونه ای که در فاصل��ه ‪ ۲۶‬تا ‪۲۷‬‬ ‫بهمن قیمت برخی خودروها بین ‪ ۳‬تا ‪۵‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬س��مند سورن توربو که‬ ‫پایان هفته گذش��ته ‪۹۵‬میلیون تومان معامله می شد‪،‬‬ ‫قیمت ان ش��نبه به ‪۹۸‬میلیون تومان رسید‪ .‬یا قیمت‬ ‫رنوکپچ��ر ‪۳۰۰‬میلیون تومانی ب��ه ‪۳۰۵‬میلیون تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬این در حالی اس��ت که طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو در مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح و در حال‬ ‫پیگیری ب��وده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با‬ ‫تاکی��د بر افزایش تولید در ت�لاش برای کنترل بازار و‬ ‫حتی کاهش قیمت خودروها است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در گفت وگو با خانه ملت درباره برخی‬ ‫ادعاها مبنی بر اینک��ه فرمولی که این وزارتخانه برای‬ ‫ارزانی خودرو پیشنهاد کرده بود‪ ،‬منجر به گرانی دوباره‬ ‫قیمت ها ش��ده است‪ ،‬گفته بود‪ :‬گرانی خودرو ارتباطی‬ ‫ب��ه این موضوع ن��دارد زیرا برای ارزان ش��دن خودرو‪،‬‬ ‫تولید باید افزایش یابد که به طور قطع با عرضه بیشتر‬ ‫خ��ودرو به بازار‪ ،‬قیمت های ان کاهش پیدا می کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید تس��هیالتی به قطعه سازان پرداخت شود تا‬ ‫تولید روند صعودی پیدا کند و بازار خودرو از وضعیت‬ ‫فعلی خارج شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو ته��ران نیز درب��اره افزایش قیم��ت خودروها‬ ‫بیان ک��رده بود‪ :‬نظارت ها بر عملکرد خودروس��ازان و‬ ‫قیمت گذاری خودروها ضعیف و رشد قیمت ها به تنش‬ ‫و نابسامانی بازار دامن زده است‪ .‬سعید موتمنی تاکید‬ ‫ک��رده بود‪ :‬نمایندگی هایی که مجوز فروش محصوالت‬ ‫خودروس��ازان را دارند و مصوبه های این ش��رکت ها را‬ ‫اجرا می کنند‪ ،‬نباید خودرو کارتکس��ی تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫ض��رورت دارد عملکرد خودروس��ازان و توزیع خودرو‬ ‫از س��وی نهادهایی که وظیفه تنظیم ب��ازار و حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان را بر عه��ده دارند‪ ،‬نظارت و پایش‬ ‫شود‪ .‬هنگامی که شورای رقابت را از بحث قیمت گذاری‬ ‫خودروه��ا کن��ار گذاش��تند‪ ،‬فعالی��ت خودروس��ازان‬ ‫انحص��اری ش��د‪ ،‬در حالی که ش��اهد افزایش بیش از‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومان��ی قیمت برخی خودروها در روزهای‬ ‫گذش��ته بودیم که در این راستا‪ ،‬برخی منتقدان متهم‬ ‫به ارائه نظرهای «ضد تولید» شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوءمدیریت خودروساز‬ ‫کاظم محمدی نیکخ��واه‪ ،‬فعال بازار خ��ودرو درباره‬ ‫وضعی��ت این ب��ازار به‬ ‫گفت‪ :‬از هفته گذش��ته‬ ‫تا ابتدای هفت��ه جاری پژو ‪ ۲۰۶‬بی��ش از ‪۲۲‬میلیون‬ ‫تومان گران ش��ده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چه مس��ئله ای سبب افزایش ‪ ۳‬تا ‪۵‬میلیون تومانی‬ ‫خودرو در فاصله یک روز ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫امر به س��وءمدیریت ارش��د بخش فروش خودروسازان‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سه ش��نبه ‪ ۲۳‬بهمن به مشتریان پیامکی‬ ‫فرستاده می ش��ود که دعوت نامه شما فردا اماده است‬ ‫و ب��ا مراجعه ب��ه نمایندگی ه��ا ان را دریاف��ت کنید‪.‬‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۴‬بهمن مشتری به نمایندگی مراجعه و‬ ‫دعوت نام��ه خود را دریاف��ت می کند که ‪ ۵‬مدل در ان‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت و انها باید از بین انه��ا یک مدل را‬ ‫انتخاب می کردند‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مسئله‪ ،‬به شیو ه خرید خودروهای‬ ‫ثبت نامی اش��اره کرد و گفت‪ :‬ثبت ن��ام مربوط به یکی‬ ‫دو سال گذش��ته و خودروهای قابل عرضه بوده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا ‪ ۵‬مدل عرضه ش��ده بود‪ ،‬البته با قیمت‬ ‫پیشین چون خودروساز در این باره تعهد داشته است‪.‬‬ ‫چهارشنبه دعوتنامه ارائه می شود و پنجشنبه مشتری‬ ‫س��اعت ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۸ :۳۰‬ب��ه نمایندگی مراجع��ه می کند‬ ‫ام��ا در ای��ن فاصله فقط یک مدل ب��رای عرضه وجود‬ ‫داشته است‪ .‬البته در دعوتنامه هم امده بوده براساس‬ ‫وضعیت موجود باید زودتر اقدام شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار با تش��ریح وضعیت موجود عنوان کرد‪:‬‬ ‫وقتی ساعت ‪ ۸ :۳۰‬س��ایت باز می شود تنها یک مدل‬ ‫ب��رای انتخاب باقی مانده بود‪ .‬وقتی چنین امری بهمن‬ ‫اتفاق می افتد این هش��دار را به مش��تری می دهد که‬ ‫محصول��ی برای عرضه وجود ندارد‪ .‬با این روند یکی از‬ ‫عواملی که موجب گرانی و شکل گیری هجمه در بازار‬ ‫می شود‪ ،‬مدیریت خودروساز است‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه در پاس��خ به این پرسش که چرا از‬ ‫همان ابتدای پیش فروش مدل ها مشخص نشده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از روش های خرید مش��ارکت در تولید با‬ ‫ش��رط محص��والت قابل عرضه اس��ت‪ .‬خودروس��ازان‬ ‫روش ه��ای ف��روش متفاوتی دارن��د که یک��ی از انها‬ ‫مشارکت در تولید است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یکی دو سال‬ ‫پیش مش��تری ‪۲۰‬میلیون تومان پرداخ��ت و ثبت نام‬ ‫کرده ک��ه زمان تحویل ‪ ۶‬ماهه‪ ۱۰ ،‬ماه��ه و‪ ...‬بوده با‬ ‫عرضه محص��والت ثبت نام کنندگان مدل��ی را انتخاب‬ ‫می کنن��د‪ .‬ثبت نام کنندگانی ک��ه خودروهایش به این‬ ‫شیوه پیش خرید شده و مهلت تحویل ان شهریور بوده‬ ‫با ‪ ۵‬ماه تاخیر‪ ،‬دعوتنامه های ش��ان هفته گذشته اماده‬ ‫شده است اما در نهایت موجودی به قدری کم بوده که‬ ‫صبح اول وقت تنه��ا یک مدل برای عرضه باقی مانده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که مشتری در دعوتنامه خود‬ ‫روزی که قرار بر این شد با افزایش قیمت ها میزان تولید افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬پیش بینی فعاالن ب��ازار این بود که اگر قیمت ها کاهش نیابد‬ ‫از این حد هم باالتر نخواهد رفت اما جریان برعکس ش��د قیمت ها‬ ‫افزایش یافت ولی در نهایت تولید کاهش پیدا کرد‬ ‫خودرو نخرید‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬افزایش کنونی قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مس��ئله‬ ‫تنها جوس��ازی دالالن اس��ت و به روشنی باید اعالم کنم که در این شرایط به سود و صالح مردم نیست که‬ ‫اقدام به خرید خودرو کنند چراکه قیمت ها به این شکل باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به افزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته در بازار‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش فروش کرده اند را به مشتریان شان‬ ‫تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دالالن تشکیل داده اند‪ ،‬جوسازی هایی در بازار خودرو‬ ‫به وجود امده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دالالن عالقه مند هس��تند در این ش��رایط قیمت خودرو را افزایش دهند زیرا بیشتر افرادی‬ ‫که در گذشته خودرو پیش خرید کرده اند‪ ،‬دالالن هستند و بارها این موضوع را گوشزد کرده ایم که تا زمانی‬ ‫که فروش خودرو به این ش��کل باش��د که به قیمت های حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه‬ ‫پایین تر از بازار باشد‪ ،‬به طور قطع چنین مشکالتی به وجود خواهد امد و در این شرایط عرصه برای جوالن‬ ‫دالالن باز خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬پس از اینکه دالالن خودروهای خود را از شرکت های سازنده‬ ‫دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬بازار خودرو ارامش پیدا‬ ‫کرده و قیمت ها منطقی تر خواهد ش��د‪ .‬باید به این موضوع نیز اش��اره کرد که در این ش��رایط تولیدکننده‬ ‫سودی نخواهد برد چراکه باید براساس قیمت مصوب خودرو خود را تحویل خریداران دهد‪.‬‬ ‫کریمی سنجری با تاکید بر این مسئله که در این شرایط تنها دالالن سود کالنی خواهند برد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد می کنم در این شرایط مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنند و منتظر ثبات قیمت ها و‬ ‫ایجاد شرایط مناسب در بازار خودرو باشند‪.‬‬ ‫م��دل موردنظر را انتخاب کرده ب��وده اما برای گرفتن‬ ‫عنوان شده ظرفیت تکمیل است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ای��ن وضعیت بر بازار تاثیرگذار بوده‬ ‫اس��ت و قیمت ها ر افزای��ش داد‪ .‬محمدی نیکخواه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ممکن اس��ت ب��رای فردی‬ ‫دعوتنام��ه ای صادر ش��ده باش��د‪ ،‬اما هن��گام مراجعه‬ ‫خودرویی برای عرضه موجود نباشد‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره‬ ‫نمی توان نظر قطعی داد زیرا برای دعوتنامه های هفته‬ ‫گذش��ته پ��س از ‪ ۳‬روز‪ ،‬هنوز یک م��دل موجود بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سودهای باداورده‬ ‫محمدی نیکخ��واه در ادام��ه با اش��اره ب��ه صعودی‬ ‫ش��دن قیمت ه��ا تصریح ک��رد‪ :‬در م��دت ‪۲۰‬روز‪ ،‬پژو‬ ‫‪۲۰ ،۲۰۶‬میلی��ون تومان گران ش��د‪ .‬اگ��ر برگردیم به‬ ‫‪ ۲۸‬دی‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬ح��دود ‪ ۷۱‬میلیون تومان‬ ‫ت��ا ‪ ۷۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان بود اما امروز بیش از‬ ‫‪۹۰‬میلیون تومان است‪ .‬کسی که خودرویی را با حدود‬ ‫‪۴۰‬میلیون تومان قیمت کارخانه خریداری کرده امروز‬ ‫‪۵۰‬میلیون تومان سود کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار تاکید ک��رد‪ :‬تمام این مس��ائل به‬ ‫خریدوف��روش ب��دون مدیری��ت خودروس��از داخل��ی‬ ‫برمی گردد زیرا قرار ش��د قیم��ت کارخانه ‪۵‬درصد زیر‬ ‫قیمت بازار باشد که روشی منطقی نیست‪.‬‬ ‫قیمت ها افسارگس��یخته در حال افزایش اس��ت اگر‬ ‫این گونه پیش ب��رود به طور قطع‪ ،‬قیم��ت کارخانه ای‬ ‫خودروها هم افزایش می یابد (براس��اس قاعده فروش‬ ‫‪۵‬درص��د زیر قیم��ت بازار)‪ .‬او در این ب��اره عنوان کرد‪:‬‬ ‫ت��ا پیش از این بهان��ه این بود که قیمت دالر س��بب‬ ‫افزای��ش قیمت ها ش��ده امروز که قیم��ت دالر حدود‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان اس��ت چرا شاهد سیر صعودی قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو هستیم‪ .‬از این رو‪ ،‬سوءمدیریت و توزیع‬ ‫نادرس��ت منجر به نابس��امانی بازار خودرو شده است‪.‬‬ ‫تف��اوت قیمت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومانی بازار از ‪ ۲۶‬تا ‪۲۷‬‬ ‫بهمن مربوط به همین دعوتنامه ها بوده است‪.‬‬ ‫این هفته به ‪ ۸۲‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫باید اعالم کرد هر ساعت قیمت ها در حال تغییر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروی وارداتی ها از داخلی ها‬ ‫کاشانی نس��ب با اش��اره به تاثیر قیم��ت خودروهای‬ ‫داخلی بر بازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬جالب اس��ت‬ ‫که ب��ازار خودروهای وارداتی هم از ب��ازار خودروهای‬ ‫داخل��ی پی��روی می کن��د و این محص��والت در حال‬ ‫افزایش قیمت هس��تند‪ .‬برخ��ی مدل ها افزایش قیمت‬ ‫باالتری داش��تند و برخی کمتر‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نیسان‬ ‫ایکس تری��ل پیش از این ح��دود ‪ ۵۹۰‬تا ‪۶۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان خریدوفروش می ش��د اما ام��روز قیمت ان به‬ ‫‪۶۸۰‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬یا قیمت فولکس واگن‬ ‫تیگ��وان کمتر از ‪۷۰۰‬میلیون تومان بود و امروز حدود‬ ‫‪۸۰۰‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا تع��دادی از خودروه��ا مرب��وط‬ ‫ب��ه خودروس��ازان بخ��ش خصوصی اس��ت و چون در‬ ‫ب��ازار موج��ودی دارند و رون��د تولیدش ادام��ه دارد‪،‬‬ ‫قیمت های ش��ان خیل��ی باال نرفت��ه اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نوس��ان های قیمت خودروهای داخلی بی تاثیر در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی نبوده اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬که ‪۲۲۰‬میلی��ون تومان بود وقتی ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می ش��ود کل بازار خود شامل مدل های داخلی‬ ‫و واردات��ی را دچار تغییر و تح��ول می کند‪ .‬پیامدهای‬ ‫همخوانی نداشتن عرضه و تقاضا وضعیت موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت اینده بازار‬ ‫این فعال بازار خودرو درباره پیش بینی وضعیت بازار‬ ‫ت��ا پایان س��ال و وضعیت تقاضا‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مصرف کننده قادر به خرید در این بازار اشفته نیست‪،‬‬ ‫زیرا کس��انی که نقدینگی س��رگردان در دست دارند‬ ‫چون جذب سرمایه به درستی انجام نمی شود و قیمت‬ ‫دالر هم ثابت مانده به بازار خودرو پناه اورده اند‪.‬‬ ‫محمدی نیکخ��واه در پای��ان اظهارک��رد‪ :‬س��خنان‬ ‫خودروس��ازان مبنی بر اینکه قطعات موجود نیست و‬ ‫قطعه س��از که عنوان می کند به دلیل مش��کالت مالی‬ ‫قادر به ساخت محصوالت نیستند‪ ،‬خود باعث شده به‬ ‫این اشفتگی دامن زده شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این ش��رایط تنها کس��ی که سرمایه ای‬ ‫در اختی��ار دارد به این بازار پناه اورده و مصرف کننده‬ ‫واقع��ی قادر به خرید محصول مورد نیاز خود نیس��ت‪.‬‬ ‫از این رو حتی برای یک س��اعت این��ده هم نمی تواند‬ ‫پیش بینی درس��تی داشت‪ .‬نوسان های اقتصادی باعث‬ ‫شده تا اینده قابل پیش بینی نباشد‪.‬‬ ‫موض��وع مورد بحث این اس��ت ک��ه کل خودروهای‬ ‫موجود گمرکات کش��ور ترخیص شوند‪ .‬رئیس پیشین‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا این ام��ر در کاهش‬ ‫قیم��ت خودروه��ای داخلی هم تاثیر خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ ۳‬م��اه پی��ش‪ ،‬ای��ن موضوع مط��رح بوده و‬ ‫هنوز هیچ خودرویی ترخیص نش��ده اس��ت‪ .‬تا زمانی‬ ‫که این خودروها ترخیص نش��وند نمی ت��وان تاثیر ان‬ ‫را پیش بین��ی ک��رد زیرا قیمت��ی که بازرگان��ان بابت‬ ‫هزینه های گمرکی بای��د بپردازند به طور قطع‪ ،‬قیمت‬ ‫‪ ۲‬سال پیش نخواهد بود‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب ادام��ه داد‪ :‬همچنین به دلی��ل اینکه‬ ‫خودروها مدت زیادی در گمرک مانده اند تایرهای انها‬ ‫نیاز به تعویض دارند و اگر رنگ خودروها اسیب ندیده‬ ‫باش��د یا س��ایر قطعات نیاز به تعویض نداشته باشند؛‬ ‫بنابرای��ن چون هن��وز وضعیت گمرک��ی این خودروها‬ ‫مش��خص نیس��ت نمی توان درباره اینده انها صحبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬قیمت خودروه��ای وارداتی موجود‬ ‫در بازار براس��اس قیمت دالر ‪ ۳۲۰۰‬تا ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است اگر مابه التفاوت ها پرداخت شود قیمت ها دو برابر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این امر روی بازار خودروهای داخلی هم‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب‪ ،‬ب��ازرس اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره‬ ‫بازار خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه با وجود تاکیدی‬ ‫که وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به خودروس��ازان‬ ‫داشت که با افزایش قیمت محصوالت شان‪ ،‬تیراژ تولید‬ ‫را افزایش دهند تا بازار متعادل شود‪ ،‬قیمت ها باال رفت‬ ‫اما عرضه همچنان به شکل قطره چکانی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس روند س��ال های گذشته‪ ،‬مردم‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به دنبال خری��د خودرو برای‬ ‫س��فرهای نوروزی خود هس��تند‪ .‬اما وقتی تقاضا هزار‬ ‫خ��ودرو باش��د و عرض��ه ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه‪ ،‬خروجی ان‬ ‫نمی توان��د جز این بازار اش��فته باش��د‪ .‬به طوری که از‬ ‫هفته گذش��ته تا این هفته دس��ت کم ‪۱۵‬درصد قیمت‬ ‫خودروه��ا افزایش یافته اس��ت‪ .‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬اگر‬ ‫هفته گذش��ته حدود ‪۶۱‬میلیون تومان معامله می شد‬ ‫بازرس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫ته��ران درباره وضعی��ت بازار در روزهای پایانی س��ال‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ چیز در این اش��فته ب��ازار قابل پیش بینی‬ ‫نیس��ت روزی که قرار بر این ش��د با افزایش قیمت ها‬ ‫میزان تولید افزایش یاب��د‪ ،‬پیش بینی فعاالن بازار این‬ ‫ب��ود که اگر قیمت ها کاهش نیابد از این حد هم باالتر‬ ‫نخواهد رفت اما جریان برعکس ش��د قیمت ها افزایش‬ ‫یافت ولی در نهایت تولید کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب اع�لام ک��رد‪ :‬از نهاده��ای نظارت��ی‬ ‫درخواست می شود بازار را رصد و کنترل کنند زیرا این‬ ‫نمایشگاه داران هستند که بدنام شده و مردم گرانی را‬ ‫از چش��م انه��ا می بینند در حالی ک��ه خود این صنف‬ ‫هم متضرر ش��ده است‪ .‬نمایشگاه داران محصوالت شان‬ ‫ب��ه فروش رفت��ه اما دیگر ب��ا همان س��رمایه قادر به‬ ‫جایگزینی محصوالت نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی ممکن نیست‬ ‫‹ ‹عرضه قطره چکانی‬ ‫‹ ‹نظارت نهادهای نظارتی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫تحریم؛ یک جنگ سرد‬ ‫به سود تحریم کننده‬ ‫فوالد مبارکه یکه تاز‬ ‫شرکت های بورسی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد‬ ‫جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع و معادن و کش��اورزی ایران‪ ۲۸ ،‬بهمن امس��ال در‬ ‫اتاق ایران برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه فعاالن معدنی ضمن‬ ‫اعتراض ب��ه نحوه وصول حقوق دولت��ی‪ ،‬از فعاالن معدنی‬ ‫درخواست کردند به وسیله تعامل با دولت برای این چالش‬ ‫راه حل و چاره ای اندیش��یده ش��ود تا میزان دریافت حقوق‬ ‫دولت��ی در نهایت راهی برای فاصله گرفتن از خام فروش��ی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی به ط��ور مکتوب نظر خود را اعالم کردند و‬ ‫اگر تالش های ما به نتیجه نرس��د می توان به دیوان عدالت‬ ‫اداری ش��کایت کرد‪ .‬نحوه جدید حقوق دولتی با ماده ‪ ۶۰‬و‬ ‫‪ ۶۱‬قان��ون معادن منافات دارد و اگر تا ‪ ۱۲‬روز دیگر ابالغیه‬ ‫اصالح نش��ود باید به وس��یله دیوان ب��رای ابطال ان تالش‬ ‫کرد‪ .‬غرقی با بیان اینکه بر اس��اس قان��ون‪ ،‬معادن تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫فرصت اعتراض به مصوبه شورای عالی معادن دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬روز زم��ان داریم که به این م��اده قانونی اعتراض کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر الیحه ان اماده است و فقط باید برای تنظیم‬ ‫شکایت اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا عده ای از ورود به بورس امتناع می کنند؟‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نرخ فروش براساس عرضه و تقاضاست‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬این فعال اقتصادی با بیان اینکه نحوه دریافت‬ ‫حقوق دولتی ب��رای فعاالن معدن��ی چالش هایی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۸ :‬م��اه از افزایش دریافت حقوق دولتی‬ ‫می گذرد و فع��االن معدنی از همان ابت��دا اعتراض خود را‬ ‫ب��ه نحوه دریافت حق��وق دولتی اعالم کردن��د‪ .‬به نظر من‬ ‫اگر مش��کل دریافت حقوق دولت��ی در دیوان عدالت اداری‬ ‫حل نش��ود می توان این موضوع را به شورای گفت وگو برد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رویک��رد دولت در دریافت حقوق دولتی‪،‬‬ ‫گرفتن ان به هر نحوی است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش حقوق دولتی با‬ ‫ش��عارهایی مانند تالش برای حذف خام فروشی همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬اگر هدف‪ ،‬حذف خام فروش��ی است باید واحدی که‬ ‫س��نگ اهن تولید می کند حقوق دولتی اش بر فرض ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان باشد اما اگر ان واحد اقدام به فراوری این ماده معدنی‬ ‫می کن��د ‪۵۰‬درصد حقوق دولت��ی ان را بدهد‪ ،‬در حالی که‬ ‫نحوه محاسبه حقوق دولتی برعکس است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درصدی از حقوق دولتی بر اساس کنسانتره‬ ‫محاسبه شده و این چنین حقوق دولتی ‪ ۱۰‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اگر ش��رکت های دولتی‪ ،‬حقوق دولت��ی که برای انها وضع‬ ‫ش��ده را پرداخت کنند مشکلی نخواهیم داشت اما واقعیت‬ ‫این است که این شرکت ها از پرداخت حقوق دولتی امتناع‬ ‫می کنن��د و دولت نیز با انها کار چندانی ندارد و بیش��ترین‬ ‫فشار را بر بخش خصوصی وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت بخش خصوص�ی در پرداخ�ت‬ ‫حقوق دولتی‬ ‫س��جاد غرقی نیز در این جلس��ه با بیان اینکه معدنکاران‬ ‫با ‪ ۲‬مشکل اساس��ی در نحوه دریافت حقوق دولتی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬پایه حقوق دولتی در س��ال ‪۹۷-۹۶‬‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬بحث دوم‪ ،‬محاسبه حقوق دولتی‬ ‫بر مبنای ظرفیت اس��می پروانه است‪ .‬درحال حاضر معادن‬ ‫در ش��رایط رکود هستند و بس��یاری از انها با نیمی از توان‬ ‫خود کار می کنند‪ .‬معادنی که ظرفیت ساالنه ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫دارن��د‪ ،‬در بهترین حالت با نیم��ی از توان فعالیت می کنند‬ ‫و تع��داد مح��دودی از معادن خصوصی با ظرفیت اس��می‬ ‫فعالیت دارن��د‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬انچه می توان پیگیر‬ ‫ان ب��ود‪ ،‬تغییر نرخ پایه حقوق دولتی اس��ت و دریافت این‬ ‫حق باید بر مبنای تولید واقعی محاس��به شود‪ .‬نمایندگان‬ ‫همچنین در این نشس��ت‪ ،‬عزیز میرزایی��ان‪ ،‬عضو خانه‬ ‫مع��دن ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬من بر ای��ن باورم که حقوق دولتی‬ ‫باید بر اس��اس ماده ‪ ۱۴‬قانون معادن تعیین شود‪ .‬بر اساس‬ ‫این ماده‪ ،‬دارنده پروان��ه بهره برداری باید درصدی از بهای‬ ‫م��اده معدنی را به ن��رخ روز پرداخت کند اما ب��ه این ماده‬ ‫قانونی‪ ،‬مصوبه هایی اضافه ش��ده که ای��ن میزان از درصد‬ ‫را دولت تعیین کند‪ .‬این مس��ئله با عق��ل همخوانی ندارد‬ ‫چراکه نرخ فروش براساس عرضه و تقاضاست‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه میزان فروش ماده معدنی باید مشخص شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تا امروز هیچ گاه حقوق دولتی بر اساس درصد‬ ‫فروش مش��خص نش��ده اند و فعاالن معدنی با این معضل‬ ‫از س��ال ‪ ۶۲‬به بعد درگیر هس��تند‪ .‬من پیش��نهاد می کنم‬ ‫ک��ه ب��ا همراهی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بر ایرادهای ماده ‪۱۴‬‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۹۰‬اصالحاتی انجام شود‪ .‬به گفته این فعال‬ ‫معدنی‪ ،‬اگر نرخ فروش سال به سال عوض شود درامد دولت‬ ‫نیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫میرزاییان در پاس��خ به این پرسش که شما طرح شکایت‬ ‫به دیوان عدال��ت اداری را نتیجه بخش می دانید؟ گفت‪ :‬به‬ ‫نظر من این راه درستی نیست‪ .‬ما فعاالن معدنی در پی این‬ ‫نیس��تیم که مشکالت خود را به وس��یله دیوان حل کنیم‪.‬‬ ‫م��ا می توانیم با تعامل مناس��ب با دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬این قانون را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫معادنی که‬ ‫ظرفیت ساالنه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن دارند‪ ،‬در‬ ‫بهترین حالت‬ ‫با نیمی از‬ ‫توان فعالیت‬ ‫می کنند و تعداد‬ ‫محدودی از‬ ‫معادن خصوصی‬ ‫با ظرفیت اسمی‬ ‫فعالیت دارند‬ ‫افزایش‬ ‫قدرت‬ ‫ چانه زنی‬ ‫معدنکاران‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬عضو کمیسیون معادن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تجربه بخش خصوصی به ما نشان داده که تعامل‬ ‫این بخش ب��ا دولت‪ ،‬زمانی تاثیرگ��ذار خواهد بود‬ ‫ک��ه همراه ب��ا چانه زنی فعاالن اقتصادی باش��د‪ .‬به‬ ‫نظر من فعاالن معدنی باید برای پیش��برد اقدامات‬ ‫خود‪ ،‬از ابزارهای قانونی‪ ،‬بیش��تر کمک بگیرند تا به‬ ‫نتیجه دلخواه برسند اما انچه همواره ان را مشاهده‬ ‫کرده ایم این است که نگاه مسئوالن به بخش معدن‬ ‫به وی��ژه معادن کوچک و متوس��ط جزم اندیش��انه‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از فعاالن معدنی به افزایش حقوق‬ ‫دولتی اعتراض دارند اما من این پرس��ش را مطرح‬ ‫می کنم که مگر حقوق دولتی از سوی شورای عالی‬ ‫معادن تصویب شده است؟ مصوبه های اخیر بخش‬ ‫معدن در س��ال های اخیر‪ ،‬دستپخت شورای عالی‬ ‫مع��ادن و معاونت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هس��تند‪ .‬برخی افراد که در ش��ورای عالی‬ ‫معادن حضور دارند ب��ا موضوع معدن بیگانه اند‪ .‬به‬ ‫نظر من نمایندگان خوبی در ش��ورای عالی معادن‬ ‫وجود ندارن��د‪ .‬اگر نمایندگان خان��ه معدن که در‬ ‫جلسات شورای عالی معادن حضور دارند در همان‬ ‫جلس��ات قدرت چانه زنی داشته باش��ند‪ ،‬پیش از‬ ‫تصویب قوانین‪ ،‬دس��تور توقف انه��ا را می گیرند و‬ ‫معدنکاران با چالش ه��ای کمتری روبه رو خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬به نظر می رس��د مذاکره بدون داش��تن ابزار‬ ‫چانه زنی نتیجه ای نخواهد داش��ت‪ .‬هدف از اینکه‬ ‫نام نماینده خان��ه معدن در اصالحیه قانون معادن‬ ‫کشور درج شود این بود که وی به کمک نمایندگان‬ ‫اتاق ایران و نظام مهندس��ی مع��دن برود تا قدرت‬ ‫چانه زن��ی فع��االن معدنی را باال ببرن��د اما با وجود‬ ‫اینکه نماین��دگان ما در بخش مع��دن اطالعات و‬ ‫دانش خوبی دارند اما انگونه که باید نتوانس��تند در‬ ‫قانون گذاری نفوذ کنند‪ .‬دولت برای همه ما اس��ت‬ ‫و با وجود اینکه همگی اهل مذاکره هس��تیم‪ ،‬فهم و‬ ‫تعریف مشترکی از یک موضوع نداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اعتراض معدنکاران به نحوه محاسبه حقوق دولتی‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون معادن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫ای��ران‪ ،‬در این نشس��ت گفت‪ :‬س��تاد تنظیم ب��ازار پس از‬ ‫برگزاری جلسات متعدد در نهایت به شرط تامین ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تن نیاز داخلی ش��مش و روی‪ ،‬تصمیم به ازادسازی فروش‬ ‫گرفت‪ .‬انجمن ش��مش و روی نیز تعهد کرده که کش��ور با‬ ‫کمبود این ماده معدنی روبه رو نخواهد ش��د و براساس این‬ ‫تصمیم‪ ،‬دیگر نیازی به حضور در بورس وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسن حس��ینقلی با بیان اینکه در ‪ ۱۰‬سال گذشته یک‬ ‫کیلوگرم روی وارد کشور نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬بازار به گونه ای‬ ‫تنظیم ش��ده که واردات روی‪ ،‬دیگر توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی که این روزها فعاالن معدنی با ان درگیرند‪،‬‬ ‫صادرات با ارز نیمایی است؛ تصمیم گیران نهایی برای حل‬ ‫این مشکل بخشنامه جدیدی تنظیم کردند که امیدواریم‬ ‫با ورود مجلس ش��ورای اس�لامی به تصمیم بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مشکل ما در این زمینه حل شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بخشی از بازار شمش و روی به صورت‬ ‫زیرزمین��ی و بخ��ش دیگ��ر‪ ،‬مدت دار اس��ت‪ .‬ب��رای مثال‬ ‫ش��خصی که مصرف کننده ش��مش و روی اس��ت پول نقد‬ ‫ن��دارد به همین دلیل مجبور به خرید از واسطه هاس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه این افراد نمی توانند نیاز خود را در بورس خریداری‬ ‫کنن��د‪ .‬بخ��ش دیگ��ر از واقعی��ت جامعه ما این اس��ت که‬ ‫عده ای محص��ول خود را در بورس عرضه نمی کنند چراکه‬ ‫نمی خواهند میزان تولید و فروش انها محاسبه شود‪.‬‬ ‫حسینقلی اظهار کرد‪ :‬در بسیاری از موارد‪ ،‬بخشنامه ها با‬ ‫وضعیت اقتصادی همخوانی ندارند به همین دلیل اجرایی‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش سطح زیرکشت‬ ‫در دشت های ممنوعه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫اسیب شناسی و چگونگی مدیریت تحریم در بخش معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با محمد فاطمیان‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اولویت ایمیدرو‬ ‫در توسعه زنجیره‬ ‫سنگ اهن‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬اولویت های توسعه زنجیره سنگ‬ ‫اهن در مسیر دستیابی به اهداف طرح جامع‬ ‫فوالد را مش��خص کرد‪ .‬عملیات اکتشافی و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫از برنامه های اصلی این س��ازمان در توس��عه‬ ‫زنجیره سنگ اهن تا فوالد به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمی��درو‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه پایدار صنعت فوالد‬ ‫کشور با عملیات اکتشافی و نیز تامین سنگ‬ ‫اه��ن واحده��ا و طرح های توس��عه فوالد از‬ ‫سیاس��ت های اصلی ایمیدرو در توس��عه این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫این س��ازمان به منظور تامی��ن پایدار نیاز‬ ‫س��نگ اه��ن در زنجی��ره تولید ف��والد‪ ،‬به‬ ‫عملیات اکتش��اف در بی��ش از ‪ ۵۶‬پهنه در‬ ‫وس��عت بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع در‬ ‫‪ ۲۵‬استان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫در این می��ان‪ ،‬بهره مندی از مش��ارکت و‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در س��اخت‬ ‫کارخانه ه��ای تولید کنس��انتره ب��ه ظرفیت‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلی��ون ت��ن و کارخانه ه��ای تولی��د‬ ‫گندل��ه به ظرفیت ‪ ۱۵‬میلیون تن در منطقه‬ ‫س��نگان از سال های گذش��ته در دستور کار‬ ‫این س��ازمان قرار گرفته اس��ت‪ .‬این طرح ها‬ ‫س��بب ایجاد ‪۱۸‬هزار فرصت شغلی می شود‬ ‫که ‪ ۴‬هزار ش��غل به طور مستقیم و ‪۱۴‬هزار‬ ‫شغل نیز به طور غیر مستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همچنین بهره ب��رداری از معادن گل گهر‪،‬‬ ‫چادرمل��و و جالل اب��اد را می ت��وان از دیگر‬ ‫نمونه های مشارکت دولت و بخش خصوصی‬ ‫در بخش س��نگ اهن نام برد که اشتغالزایی‬ ‫قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کاه��ش ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی به وس��یله راه اندازی صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬نوسازی‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت و ارتب��اط موثر با‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬توجه ب��ه بومی س��ازی فناوری و‬ ‫خدم��ات مراکز تحقیقات��ی و همچنین لزوم‬ ‫برنامه ریزی برای تامین زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز را می ت��وان از دیگر اولویت های ایمیدرو‬ ‫در توسعه بخش زنجیره سنگ اهن تا فوالد‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫بر اساس طرح چش��م انداز تدوین شده در‬ ‫کش��ور تا افق ‪ ،۱۴۰۴‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد برنامه ریزی شده است که برای تحقق‬ ‫این ام��ر‪ ،‬براورد میزان مورد نیاز کانس��نگ‬ ‫اهن در حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون تن‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬میلیون ت��ن و گندله حدود ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬مجم��وع ذخای��ر براوردی‬ ‫س��نگ اهن کش��ور در حدود ‪ ۵‬میلیارد تن‬ ‫و می��زان ذخایر قطع��ی ان ‪ ۳.۳‬میلیارد تن‬ ‫اس��ت‪ .‬این می��زان در ح��دود ‪ ۲‬درصد کل‬ ‫ذخای��ر قطعی س��نگ اهن جهان را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بازار کلوخه سنگ اهن‬ ‫فالت مرکزی‬ ‫مزایده عمومی فروش ‪ ۶۰۹‬هزار تن سنگ‬ ‫اه��ن کلوخه در ‪ ۲‬مرحله در مجتمع س��نگ‬ ‫اهن فالت مرکزی ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ایران به نمایندگ��ی از ایمیدرو‬ ‫در نظر دارد مزایده عمومی فروش ‪ ۶۰۹‬هزار‬ ‫تن س��نگ اهن کلوخه مع��دن انومالی ‪IIA‬‬ ‫مجتمع س��نگ اهن فالت مرکزی ایران را به‬ ‫صورت خشک برگزار کند‪.‬‬ ‫مزایده عمومی یادش��ده به وس��یله سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با جزئیات‬ ‫مندرج در اس��ناد مزایده و با تضمین شرکت‬ ‫در مزایده در ‪ ۲‬مرحله (پارتی) انجام می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتش��ار ای��ن مزایده در س��امانه از ‪۲۷‬‬ ‫بهم��ن اغاز ش��ده و مهلت ارائه پیش��نهادها‬ ‫حداکثر تا س��اعت ‪ ۱۷‬روز ش��نبه مورخ ‪۱۸‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫تصویب افزایش‬ ‫سرمایه چادرملو‬ ‫در مجم��ع عموم��ی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫فوق الع��اده چادرملو ک��ه به منظ��ور افزایش‬ ‫سرمایه این شرکت س��اعت ‪ ۹‬صبح دوشنبه‬ ‫‪ ۲۹‬بهمن در محل س��الن تالش برگزار شد‪،‬‬ ‫با افزایش سرمایه ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو (س��هامی عام) از ‪ ۳۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال فعل��ی به ‪ ۶۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در ‪ ۲‬مرحله موافقت شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحریم؛ یک جنگ سرد به سود تحریم کننده‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دکتر محمد فاطمیان‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫تعیین کننده ترین‬ ‫عوامل توسعه‬ ‫در نسل انقالب‬ ‫چهارم صنعتی‬ ‫هستند‪ .‬این‬ ‫فرایند با کمک‬ ‫تشکل های‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫می تواند شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید با این‬ ‫بخش فعالیت ها‬ ‫را شروع و انواع‬ ‫نمونه سازی ها‬ ‫را در حوزه‬ ‫نرم افزار و‬ ‫فناوری اجرایی‬ ‫کند‬ ‫دکت��ر محمد فاطمیان از اواخر س��ال ‪ ۱۳۶۹‬وارد وزارت‬ ‫صنای��ع وق��ت ش��د و بیش از ‪ ۹‬س��ال نیز عهده دار س��مت‬ ‫مدیرکل��ی دفت��ر صنایع معدن��ی وزارتخانه ب��ود‪ .‬او اکنون‬ ‫مش��اور ش��رکت ملی مس ایران و عضو هی��ات مدیره ذوب‬ ‫اهن اصفهان اس��ت‪ .‬در این برهه حساس که انتظار می رود‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به یکی از اتاق های فرماندهی‬ ‫جنگ س��رد تبدیل ش��ود‪ ،‬مهم ترین بای��د و نبایدهای این‬ ‫روزهای بخش های سه گانه تولید را با وی به بحث و بررسی‬ ‫گذاش��تیم؛ اینکه بخش معدن چگونه می تواند هم وضعیت‬ ‫پس��اتحریم را مدیریت کند و هم به بخش های دیگر کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫را با دکتر فاطمیان می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ما یک رابطه پویا در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫به عنوان پیشران کل صنایع کشور داریم‪ .‬این رابطه‬ ‫و رویکرد در ایران چگونه است؟‬ ‫مواد اولیه ای که از معدن‪ ،‬استحصال‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫می ش��ود در صنایع پایین دست کشور ایجاد ارزش افزوده و‬ ‫ث��روت می کند‪ .‬می توانیم بگوییم اقتصادهای مطرح جهان‬ ‫‪ ۲‬رویک��رد در رابطه با معدن دارند؛ یکی به دلیل اینکه مثل‬ ‫شیلی‪ ،‬برزیل و اس��ترالیا ذخایر معدنی زیادی دارند و اقدام‬ ‫ب��ه تولی��د انبوه مواد معدن��ی کرده و ان را ص��ادر می کنند‬ ‫چون ذخیره ش��ان زیاد اس��ت‪ ،‬از این رو عرضه زیاد منجر به‬ ‫بازی س��ازی در بازار شده و این کشورها تعیین کننده نرخ و‬ ‫ش��اخصه گذاری کاالی عرضه شده می ش��وند و از انجا که‬ ‫بازی ساز می شوند با کمال اطمینان استراتژی و رویکردشان‬ ‫را ب��ر مبنای ف��روش مواد معدنی خام ق��رار می دهند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬افریقای جنوب��ی بزرگ ترین تامین کننده کرومیت‬ ‫جهان است و اگر رقیبی بخواهد چنین رویکردی را در پیش‬ ‫بگیرد نمی توان��د در این دیوار بلند رقابتی خللی ایجاد کند‬ ‫و حرفی برای گفتن داش��ته باشد‪ .‬به این دلیل‪ ،‬این رویکرد‬ ‫برای ان کشور رویکرد مناسبی است اما الزاما برای کشور ما‬ ‫رویکرد مناسبی نیست‪.‬‬ ‫€ €بحث دیگر چیست؟‬ ‫ای��ن کش��ورها تمای��ل چندانی ب��رای توس��عه صنایع‬ ‫پایین دس��ت ان م��اده معدن��ی ندارند‪ .‬اس��ترالیا به عنوان‬ ‫تولیدکننده و عرضه کننده تولید س��نگ اهن در بازارهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬نب��ض اصلی و س��هم اصلی بازار س��نگ اهن را در‬ ‫دس��ت گرفته است پس خودش قیمت گذاری کرده و حتی‬ ‫ش��اخص کیفیت ماده معدنی ب��ازار را برای خودش تعیین‬ ‫و پایه گ��ذاری می کن��د ک��ه همان هم در جهان‪ ،‬ش��اخص‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬جهان به س��نگ اهن اس��ترالیا نیاز‬ ‫دارد اما اس��ترالیا همی��ن مدل را ادامه می ده��د و به حوزه‬ ‫فراوری سنگ اهن نمی رود چون مطمئن است تا چند دهه‬ ‫اینده‪ ،‬ذخایر س��نگ اهنش تمام نمی ش��ود و شاید بیشتر‬ ‫عرض��ه را ادامه دهد‪ .‬در واقع از محل خام فروش��ی به اندازه‬ ‫کافی س��ود می ب��رد و لزومی ندارد به صنایع پایین دس��ت‬ ‫االین��ده ورود پیدا کند و اتفاقا س��عی می کن��د این صنایع‬ ‫االین��ده را به کش��ورهای دیگر منتقل کند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫چ��ه اتفاقی می افت��د؟ درامد حاصل از خام فروش��ی اش را‬ ‫صرف صنایع پای��دار می کند‪ ،‬االیندگی ها را از خودش دور‬ ‫می کند و به سمت صنایع پایدارتر می رود یعنی عمر چرخه‬ ‫محصول ش��ان به این زودی ها با توس��عه صنعتی و انقالب‬ ‫چهارم صنعتی تمام نمی شود‪ .‬این کشورها‪ ،‬استراتژی خود‬ ‫را به این ش��کل طراح��ی کرده و برای دیگ��ران هم تعیین‬ ‫اس��تراتژی می کنن��د و از انجا که برامده از بازار اول اس��ت‬ ‫می تواند بازارهای ثانویه را نیز در دس��ت بگیرد که البته این‬ ‫ادعا نیست بلکه حقیقت موجود است‪.‬‬ ‫€ € رویکرد دیگر چیست؟‬ ‫کشورهای دیگر در رویکرد ‪ ۲‬قرار می گیرند؛ انهایی که در‬ ‫خام فروشی اقبالی ندارند و اگر مواد معدنی را خام بفروشند‬ ‫ت��وان تولی��د مواد خام انه��ا در قد و ق��واره تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ نیس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه کل عرضه انها در مقایس��ه با‬ ‫اعداد میلیاردی کش��ورهای ت��راز اول هیچ جایگاهی ندارد‬ ‫و نمی تواند نرخ ش��کن انها باشد یعنی نمی تواند در بازار انها‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشد‪ .‬در این صورت بهتر نیست به‬ ‫سمت توسعه فراوری مواد معدنی شان پیش بروند؟ تا زمانی‬ ‫که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بودم یک استراتژی در‬ ‫صنایع مهم معدنی تهیه کرده بودم‪ .‬متوجه ش��ده بودیم که‬ ‫باید به س��مت توسعه صنایع پایین دست برویم‪ .‬البته امروز‪،‬‬ ‫فروش محصوالت نیمه نهایی یا واس��طه مانند انواع شمش‪،‬‬ ‫کاتد مس و‪ ...‬را خام فروشی نمی دانند اما این هم خام فروشی‬ ‫اس��ت زیرا باید تا حد امکان به س��مت توس��عه پایین دست‬ ‫برویم که نتیجه این اس��تراتژی‪ ،‬خام فروشی خالف رویکرد‬ ‫درست در توسعه معدن ایران است و ‪ ۱۰۰‬درصد در تناقض‬ ‫با اس��تراتژی درستی اس��ت که برای این گونه کشورها باید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €انچ�ه تا کن�ون مط�رح ب�وده‪ ،‬اختالف بر س�ر‬ ‫خام فروش�ی و خام فروش�ی نکردن اس�ت که کسی‬ ‫درب�اره این رویکرد صحبت نک�رده بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫این ی�ک ن�گاه منطق پذیر و کالن اس�ت‪ .‬پس نقش‬ ‫مهم�ی که ما می توانی�م در بازارهای مهم منطقه ایفا‬ ‫کنیم‪ ،‬رفتن به سمت توسعه فراوری معدن است؟‬ ‫بله؛ کش��وری مثل ایران نه تنها رویکردش باید این باشد‬ ‫بلکه ب��رای تقویت این هدف بای��د واردات مواد معدنی هم‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر ایران فراوری کننده خوبی است و از طرفی‬ ‫در ح��ال حاض��ر برنامه تولید ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن فوالد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬را دارد‪ ،‬ایا برای تحقق برنامه‪ ،‬این مقدار س��نگ اهن‬ ‫را ذخیره ش��ده دارد؟ اگر دارد ب��رای اطمینان ‪ ۲‬برابر ان را‬ ‫هم باید وارد کند نه اینکه س��نگ اهنش را بفروشد و اجازه‬ ‫ده��د گروه ها و دالل هایی به منافع زودگذر و س��ود دنیایی‬ ‫ن نس��لی را از کف نس��ل های اینده‬ ‫فکر کنند و این ثروت بی ‬ ‫مردم ایران با کمترین سود خارج کنند؛ سودی که می تواند‬ ‫به صدها برابر ان در زنجیره ارزش برسد‪ .‬از طرفی ما باید به‬ ‫تحقق برنامه های بزرگ تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫€ €فرمایش ش�ما درس�ت است اما کش�ور ما دچار‬ ‫معضل بسیار جدی کمبود اب است که نمونه هایی از‬ ‫اثار ان از هم اکنون قابل لمس است‪ .‬از طرفی بیشتر‬ ‫معادن در مناطق کویری هستند که منطقه ای خشک‬ ‫و بی اب تلقی می شوند‪ .‬اگر توسع ه کنار اب را در نظر‬ ‫بگیریم باید به اکوسیس�تم دریا هم توجه کنیم‪ .‬این‬ ‫معادله چگونه قابل حل است؟‬ ‫حامل ه��ای انرژی مانند گاز ک��ه تاثیر زیادی بر نرخ تمام‬ ‫ش��ده دارند‪ ،‬در ایران ارزان هستند‪ .‬از طرفی اب در بسیاری‬ ‫از صنای��ع پایین دس��ت‪ ،‬تعیین کنن��ده نب��وده و عدد قابل‬ ‫توجهی در نرخ تمام ش��ده نیس��ت‪ .‬ما بیشترین وابستگی را‬ ‫به انرژی داریم‪ .‬کش��ور ما ه��م در حوزه میعانات نفتی و گاز‬ ‫هیچ مش��کلی ندارد‪ .‬در حوزه برق نیز مش��کلی نداریم‪ .‬اب‬ ‫ه��م به میزان الزم داریم ام��ا در جانمایی صنایع اب بر باید‬ ‫اس��تراتژی صنایع اب بر را تا ‪ ۳‬هزار و اندی کیلومتر مرز ابی‬ ‫جن��وب پیاده کنیم‪ .‬در صنایع کم اب تر می توانیم از امایش‬ ‫سرزمینی و فناوری های جدید که کمتر اب مصرف می کند‬ ‫بهره ببریم‪ .‬کارخانجات فراوری‪ ،‬بس��ته به مقیاس و بزرگی‬ ‫مع��دن و با فناوری ه��ای روز کم اب بر می توانن��د در جوار‬ ‫معادن راه اندازی شوند تا با پرعیارسازی مواد معدنی‪ ،‬ناچار‬ ‫به حمل باطله ها تا دوردست و محل صنایع فوالدی نباشند‪.‬‬ ‫ب��ه طور ج��دی باید از خام فروش��ی جلوگیری ش��ود‪ .‬باید‬ ‫عوارض س��نگین بر خام فروشی حتی یک کیلو اعمال شود‬ ‫چون صددرصد مغایر با سیاس��ت های اصلی است‪ .‬استمرار‬ ‫خام فروشی نه تنها از توسعه صنایع جلوگیری می کند بلکه‬ ‫مغایر با سیاس��ت های گفته شده است‪ .‬البته سرگردانی هم‬ ‫در اجرای این سیاست مشهود است‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬کشوری است که تنوع مواد معدنی خوبی دارد و در‬ ‫برخورداری از مواد معدنی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور نخست جهان به‬ ‫ش��مار می رود اما به لحاظ کمی و کیفی در هیچ یک از مواد‬ ‫معدنی خ��ود امکان نقش افرینی در ب��ازار جهانی را ندارد‪.‬‬ ‫بعضی از این امار به اشتباه استفاده شده اند‪.‬‬ ‫€ €«کوچک‪ ،‬زیبا اس�ت» یا قله های تولید مهم تر از‬ ‫دامنه ها هستند؟‬ ‫به نظر می رسد ذخایر بزرگ باید به بهره برداران بزرگ که‬ ‫نقش لکوموتیو را دارند و ش��رکت های دیگر را به دنبال خود‬ ‫می کشند‪ ،‬واگذار شوند‪ .‬متاسفانه سیاست های نادرست در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬ما را از رس��یدن به اهداف مان دور کرده‬ ‫و پیکره ه��ای ب��زرگ معدنی دچار تبذیر ش��د ه و در اختیار‬ ‫کسانی قرار گرفته اند که فرصت سوزی کرده اند‪ .‬انها تجربه‪،‬‬ ‫ت��وان‪ ،‬علم و هم��ت الزم برای راه اندازی و باالبردن س��طح‬ ‫بهره وری نداش��تند‪ .‬از این رو باید بر توسعه و توانمندسازی‬ ‫بهره ب��رداران معادن که از لحاظ تخص��ص و تجهیز معادن‬ ‫به فناوری های به روز س��رامدتر هس��تند‪ ،‬متمرکز ش��وند‪.‬‬ ‫بای��د به بهره برداران موفق با ش��اخص های روز اجازه دهیم‬ ‫با تجارب ش��ان به تولید ثروت برس��ند‪ .‬اگرچه گفته ش��ده‬ ‫که کوچک مقیاس ها بهتر هس��تند اما بهتر است انها هم با‬ ‫مدل های کنسرس��یومی که مالکیت برای خودشان است و‬ ‫در بهره برداری با هم ش��ریک هستند‪ ،‬ورود کنند تا بتوانند‬ ‫در مقی��اس کوچک منطقی و در واقع اقتصادی تولید کنند‪.‬‬ ‫البته بازار س��رمایه‪ ،‬ابزار خوبی برای تامین منابع مالی مورد‬ ‫نیاز است که روی این مقوله هم کار نشده است‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین چالش های این بخش چیست؟‬ ‫تثبی��ت ن��رخ و تک نرخی ش��دن ارز‪ ،‬کم��ک بزرگی به‬ ‫اقتصاد کش��ور است‪ .‬همچنین توس��عه خطوط حمل ونقل‬ ‫ریلی که بسیار عقب تر از برنامه تولید بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت‪ ،‬تجهیز بنادر و گمرک ها بر اساس این اهداف‬ ‫و برندس��ازی معدن��ی (تا جای��ی که اط�لاع دارم در برنامه‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز هس��ت) از‬ ‫مهم ترین چالش های این بخش است‪.‬‬ ‫از طرفی صنایع معدنی‪ ،‬اهرم توس��عه صنایع دیگر است‬ ‫اما در برنامه ریزی‪ ،‬توس��عه هم افزا ب��ا دیگر صنایع را خوب‬ ‫ندیدیم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬تولید شیش��ه خودرو در زمان مدیریت‬ ‫من بومی س��ازی ش��د‪ .‬ظروف دارو‪ ،‬امپول ها و ویال ها را نیز‬ ‫بومی س��ازی کردیم‪ .‬این همان هماهنگی و متصل س��ازی‬ ‫زنجیره ارزش یک کاالست‪.‬‬ ‫در پایین دس��ت فوالد نیز در زمین��ه تولید مفتول و انواع‬ ‫ورق ه��ا از جمله قلع ان��دود‪ ،‬روی اندود‪ ،‬الی��اژی‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫و همچنی��ن در الستیک س��ازی‪ ،‬ای��ن اتصال باالدس��ت با‬ ‫پایین دس��ت اتفاق افتاد‪ ،‬در حالی که باورش وجود نداشت‪.‬‬ ‫برقراری ارتباط بین صنایع پایه و پایین دس��ت باید از لحاظ‬ ‫فنی انجام ش��ود و در برابر واردات بی رویه با این توضیح که‬ ‫ت��وان تولید ای��ن محصوالت یا تامین م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫در داخ��ل وجود ندارد‪ ،‬مقاومت ش��ود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬من و‬ ‫همکارانم تجرب ه زی��ادی داریم‪ .‬مدیریت و توان این اتصال‪،‬‬ ‫موضوعی جدا از س��رمایه گذاری اس��ت ؛ حلقه های زنجیره‬ ‫تولی��د باید به یکدیگر متصل ش��وند ت��ا هم افزایی به طور‬ ‫مستمر اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫€ €وقت�ی می گوییم کف�ه معدن باید س�نگین تر از‬ ‫صنعت و تجارت باشد‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫توانمندس��ازی بخش معدن در حوزه تخصصی‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫سرمایه ای و ساختاری‪ ،‬جلوگیری از تخریب و هدررفت مواد‬ ‫از سوی بهره برداران به ویژه در حوزه معادن کوچک مقیاس‬ ‫که با ناتوانی ش��ان مش��کالتی را ایجاد می کنند‪ ،‬تش��کیل‬ ‫مدل های کنسرس��یومی و سیاست های تش��ویقی از دیگر‬ ‫اقداماتی اس��ت که در بخش معدن می توان انجام داد تا کفه‬ ‫معدن س��نگین تر شود‪ ،‬به این معنی که تسهیالت بیشتری‬ ‫به این بخش اختصاص دهیم و نس��بت جذب سرمایه را باال‬ ‫ببری��م‪ .‬همچنین باید موانع و قوانی��ن را از بین ببریم‪ ،‬البته‬ ‫معنی اش نظارت نکردن نیس��ت بلکه تسهیل سازی است‪.‬‬ ‫یاداوری این نکته ضروری اس��ت که توسعه بازار بین المللی‬ ‫ابتدا به وس��یله بازاریابی و دیپلماسی باید انجام شود‪ .‬وزارت‬ ‫امور خارجه و سفارتخانه های کشور‪ ،‬حافظ منافع اقتصادی‬ ‫ما در تمام جهان هس��تند که باید فعال شوند‪ .‬در هیات های‬ ‫اعزامی ‪ ۲۰‬نف��ره ایران‪ ،‬گاهی فقط یک نفر از اتاق بازرگانی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که باید تی�� م ورک ها‪ ،‬حافظان منافع‬ ‫اقتصادی در کنسولگری ها و سفارتخانه های ایران در سراسر‬ ‫جهان وجود داش��ته باش��ند و حتی به صورت ش��بکه های‬ ‫مویرگی به هم متصل باش��ند تا همایش و جلس��ات ‪b2b‬‬ ‫و ‪ b2c‬را با س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی برگزار کنند‪.‬‬ ‫در این ص��ورت تفاهمنامه ها و تعرفه های ترجیحی‪ ،‬تبدیل‬ ‫به برنامه های عملیاتی می ش��وند ک��ه اتاق های بازرگانی و‬ ‫اتاق های مش��ترک کشورها مجری ان هستند‪ ،‬در حالی که‬ ‫این پیوندها در بخش هایی دچار س��کته ش��ده اند و کارکرد‬ ‫انها ناقص است و یک رایزن نمی تواند تعیین کننده باشد‪.‬‬ ‫€ €نق�ش اس�تارت اپ ها در توس�عه بخ�ش معدن‬ ‫چیست؟‬ ‫یک موضوع دیگ��ر درباره ورود اس��تارت اپ ها به بخش‬ ‫معدن است‪ .‬استارت اپ ها تعیین کننده ترین عوامل توسعه‬ ‫در نسل انقالب چهارم صنعتی هستند‪ .‬این فرایند با کمک‬ ‫تش��کل های بخش خصوصی می تواند شکل بگیرد‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید با این بخش فعالیت ها را شروع‬ ‫کن��د و انواع نمونه س��ازی ها را در حوزه نرم اف��زار و فناوری‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫در این میان استارت اپ ها بستری برای سرعت بخشیدن‬ ‫به صنایع معدنی هستند‪ .‬شرکت های نواور‪ ،‬خالق و صاحب‬ ‫ایده باید در حوزه صنایع معدنی و ارتقای کیفیت محصول‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفیت و باال ب��ردن کارایی ف��راوری‪ ،‬نواوری و‬ ‫ش��تاب دهی درگیر ش��وند‪ .‬با راه اندازی شتاب دهنده های‬ ‫صنعتی می توانیم با دانش��گاه های فنی مرتبط و پارک های‬ ‫علم و فناوری که دارای چنین نخبه هایی هس��تند‪ ،‬ارتباط‬ ‫برقرار کنیم و ش��رکت های اس��تارت اپی را ش��کل دهیم تا‬ ‫پروژه ه��ای مورد نیاز بخش معدن و صنعت را به انها بدهیم‪.‬‬ ‫این همکاری مهندس��ی می تواند در زمین��ه ارتقای کیفی‬ ‫و رقابت��ی کردن محصوالت‪ ،‬اف��زودن به ظرفیت تولید‪ ،‬کم‬ ‫کردن هزینه تولید و تغییر اصالح فرایندهای تولید باش��د‪.‬‬ ‫از ظرفیت علمی دانش��جوهای خالق و نخبه که به پول هم‬ ‫نیاز دارند می توان ایده به این بخش تزریق کرد‪ .‬به این شکل‬ ‫می توانیم وضع موج��ود صنعت را با انقالب چهارم صنعتی‬ ‫گره بزنیم چراکه توس��عه و هوشمندسازی در حال تسخیر‬ ‫جهان است‪ .‬در صورت ورود استارت اپ ها به حوزه فراوری‬ ‫می توانیم ش��اهد رونق این بخش باشیم‪ .‬به همین دلیل نیاز‬ ‫اس��ت راه درازی را در بازه زمانی کوتاه طی کنیم تا رقیبان‪،‬‬ ‫گوی سبقت را از ما نربایند‪ .‬باید از حاال به فکر باشیم که چه‬ ‫برنامه ای برای ورود استارت اپ ها داریم‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رسد استارت اپ ها برای برخی صنایع‬ ‫و کسب و کارهای کوچک جواب می دهند‪ ،‬اگرچه در‬ ‫اجرا ممکن است کار توسعه یابد و بزرگ شود‪.‬‬ ‫نه اصال این طور نیس��ت‪ .‬این تصور و دیدگا ه را چه کس��ی‬ ‫بای��د تغییر دهد؟ یک فراین��د در اینجا وج��ود دارد به نام‬ ‫بذرپاش��ی استارت اپی یا استارت اپ های اولیه؛ عملیاتی به‬ ‫نام «پری سیت» انجام می شود که نقش شتاب دهنده دارند‬ ‫و ب��رای ایده های اس��تارت اپی بذرپاش��ی می کنند‪ .‬در این‬ ‫حوزه می توانیم کارهایی را انجام دهیم سپس استارت اپ ها‬ ‫برای ان نمونه سازی می کنند‪ .‬این حوزه هر چیزی می تواند‬ ‫باشد؛ از رفع یک مشکل تا ورود به بازار رقیبان‪.‬‬ ‫در مرحله بع��د با نمونه س��ازی‪ ،‬ارتباط دهی ان با بخش‬ ‫صنعت انجام می ش��ود؛ سپس برای تامین مالی شان جذب‬ ‫صندوق های خطرپذیر می شوند و در مرحله بعد تولید انبوه‬ ‫و تجاری سازی از سوی استارت اپ ها انجام می شود‪ .‬این کار‬ ‫یک فرایند دارد و ما نیز به عنوان یک نهاد دولتی نمی توانیم‬ ‫وارد این حوزه ش��ویم اما می توانیم فرایند را تس��هیل کنیم‬ ‫و قش��ر دانش��جو که موضوع اشتغال شان هم مطرح است را‬ ‫به این بخش جذب کنیم‪ .‬بس��یاری از دانش��گاه ها معتقدند‬ ‫ک��ه فرزن��دان ما در تولید علم رکورد زدن��د اما در اتصال ان‬ ‫به بدنه تولید و صنعت مش��کل داریم‪ .‬این مس��ئله از سوی‬ ‫معاونت پژوهش و فراوری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می تواند ش��کل بگیرد اما تا کنون اقدام نتیجه بخش و جدی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫€ €شاید تحریم ها تا کنون مانع بوده اند؟‬ ‫تحریم ها از ابتدا س��ایه سنگین خود را بر برنامه های کالن‬ ‫و بلندم��دت ما انداخته بودند‪ .‬در این مورد چه می توان کرد و‬ ‫تجربه چه می گوید؟ به طور کلی پس از انقالب با اس��تراتژی‬ ‫استقالل کشور و قطع وابستگی‪ ،‬روش اقتصادی خودکفایی‬ ‫را در پیش گرفتیم؛ مفهومش ان بود که به س��مت تولید هر‬ ‫چیزی برویم تا نتوانند با تحریم یک بخش کوچک و ارس��ال‬ ‫کاال‪ ،‬ما را زمین گیر کنند‪ .‬پس از گذش��ت حدود ‪ ۱۰‬س��ال از‬ ‫انقالب پی بردیم که این روش اقتصادی اش��تباه اس��ت‪ .‬پس‬ ‫به س��مت مزیت مطلق رفتیم یعنی به س��مت تولید کاالیی‬ ‫رفتیم که به طور مطلق در ان مزیت داشتیم سپس به سمت‬ ‫مزیت های نس��بی رفتیم که مدل هایی از توس��عه اقتصادی‬ ‫هستند‪ .‬در این شرایط بسیاری از کشورها به سمتی رفتند که‬ ‫تکمیل مزیت های رقابتی است یعنی در شرایط فعلی‪ ،‬لزومی‬ ‫ندارد ش��ما تولیدکننده هر کاالیی باش��ید‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی در پایین دست پتروشیمی‪ ،‬حرف نخست را در جهان‬ ‫می زند اما خودش هیچ پایه پتروش��یمی ندارد و مواد اولیه را‬ ‫وارد کرده و در داخل کشورش به محصوالتی تبدیل می کند‬ ‫که در ان مزیت رقابتی دارد‪ .‬با این حال ایران همواره ضربات‬ ‫س��نگین تحریم در این س��ال ها را تحمل کرده اس��ت؛ سایه‬ ‫سنگین تحریم در مقاطع مختلف‪ ،‬رفتار سینوسی داشته اما‬ ‫هیچ وقت قطع نش��ده بلکه شدت و ضعفش کم شده است‪ .‬در‬ ‫زمان ضعفش توانستیم کمی به سمت برنامه های استراتژیک‬ ‫برویم اما در زمان حداکثری این فش��ار حتی نتوانسته ایم به‬ ‫فکر استراتژی باشیم‪ .‬یکی از کارکردهای تحری م این است که‬ ‫ما را مجبور به روزمرگی می کند تا نتوانیم به اهداف بلندمدت‬ ‫خود فکر کنیم‪ .‬از طرف دیگر در همین رفتار روزمره تحریمی‪،‬‬ ‫شرکت های واسطه ای را طراحی و ایجاد می کنند یعنی همان‬ ‫کاال را گران ت��ر می کنند تا با چند برابر نرخ به ما برس��د‪ .‬پس‬ ‫معنی تحریم این نیس��ت که کاالیی به دس��ت ما نرسد بلکه‬ ‫قرار اس��ت ان را با چند برابر نرخ و چند واس��طه ان هم با نبود‬ ‫پشتیبانی الزم و فنی به دست اوریم‪.‬‬ ‫€ €این هم یک بازار س�یاه اس�ت که حاصل ان سود‬ ‫بیشتر برای تحریم کنندگان است‪.‬‬ ‫بله؛ تحریم در حوزه اقتصادی‪ ،‬یک جنگ گرم نیست بلکه‬ ‫یک جنگ س��رد است که نتیجه تمام بازی اش‪ ،‬سود بیشتر‬ ‫برای تحریم کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫کم��ا اینکه م��ا در جن��گ فیزیکی و گرم ه��م هیچ وقت‬ ‫برن��ده ای نداریم‪ .‬برنده یک جن��گ گرم‪ ،‬دو طرف متخاصم‬ ‫نیس��تند بلکه کشورهایی هستند که به این کشورها اسلحه‬ ‫می فروش��ند‪ .‬حتی همان کش��ور که به ظاهر برنده اس��ت‬ ‫در حقیقت بازنده اس��ت‪ .‬پس باید دق��ت کنیم که برای هر‬ ‫تحریمی چ��ه منافعی نصیب چه کس��انی می ش��ود و چه‬ ‫زیان هایی به چه کس��انی وارد می شود‪ .‬ما باید همواره روی‬ ‫قسمت های اس��یب پذیرمان متمرکز باشیم و در ان حوزه‬ ‫تس��لط کامل را کسب کنیم‪ .‬مدیریت باید در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬این گونه عمل کند‪.‬‬ ‫€ €چگونه می توان تحریم را مدیریت کرد؟‬ ‫بهتر است بگوییم چه صنایعی در تحریم دوام می اورند؟‬ ‫‪-۱‬صنایعی می توانند کمترین اثار را متحمل ش��وند که‬ ‫کمترین وابستگی را به مواد اولیه وارداتی دارند‪-۲ .‬صنایعی‬ ‫که فناوری ساخت انها کمترین وابستگی و بیشترین درامد‬ ‫و ارزش اف��زوده را دارد‪-۳ .‬صنایعی ک��ه در تمام جغرافیای‬ ‫کشور قابلیت استقرار دارند و بیشترین صنایع پایین دست از‬ ‫انها بهره مند شوند‪ -۴ .‬باید در جاهایی سرمایه گذاری کنیم‬ ‫ک��ه به دلیل تهدیدها و تحریم ها کمترین اس��یب را ببینند‪.‬‬ ‫بهترین اس��تراتژی این اس��ت که به جای صادرات‪ ،‬اقدام به‬ ‫واردات مواد اولیه خام کنیم تا فرصت ایجاد شود‪ ،‬کما اینکه‬ ‫باید همواره در تحریم ها به دنبال ایجاد فرصت باشیم‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت خام فروشی کنیم و پول مان را نیز نتوانیم‬ ‫به داخل کش��ور بیاوریم چه بهتر که کاالی نهایی را به ان‬ ‫کش��ورها بفروش��یم و در مقابل‪ ،‬مواد اولیه بگیریم یعنی‬ ‫تهاتر کنیم‪ .‬البته هیچ گاه برای دو س��وی تحریم منفعتی‬ ‫نخواهد بود اما اگر اس��تراتژی صبر و مقاومت و خودباوری‬ ‫را در دامن��ه مدیریت مان تقویت کنیم‪ ،‬اس��یب کمتری‬ ‫از تحریم ه��ا خواهیم دید و حتی بدون اس��یب می توانیم‬ ‫در بخش ه��ای مهم��ی از محص��والت صنعت��ی‪ ،‬ضمن‬ ‫خودکفایی‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها را به خودمان وابس��ته‬ ‫کنیم که خیلی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫‪ 3‬پیشنهاد صنفی برای‬ ‫مقابله با بحران‬ ‫در رستوران ها‬ ‫مقابله بانک مرکزی‬ ‫با موج سواران بازار ارز‬ ‫انگیزه برای نواوری‬ ‫کم شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در نشست خبری سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح شد‬ ‫معرفی هویت واقعی کاالی ایرانی با استفاده از «نشان برتر»‬ ‫زهرا طهرانی‪« :‬اگ��ر می خواهیم به این بخش ورود کنیم‬ ‫باید به توافق برس��یم یکی از ویژگی های برندشدن این است‬ ‫که ان بخش رقابت پذیر باشد‪ .‬وقتی ما هنوز در داخل دلواپس‬ ‫هستیم که کاالیی توان رقابت خواهد داشت یا خیر؛ یعنی در‬ ‫اصل ما برای برونگرایی اقتصاد به طور مش��خص برنامه ریزی و‬ ‫اهداف را مش��خص نکرده ایم و نتیجه ان می شود که با وجود‬ ‫داش��تن ‪3‬هزار و ‪ 500‬میلیارد دالر درامد ارزی در ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬حتی ‪ 10‬نش��ان تجاری(برند) پرقدرت نداریم که به‬ ‫پش��توانه خود‪ ،‬نام ایران را به عنوان کشوری که فناوری دارد‪،‬‬ ‫معرفی کنند‪».‬‬ ‫این بخشی از سخنانی بود که محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت دیروز در نشست خبری دومین جایزه‬ ‫ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران مطرح کرد و بر این موضوع‬ ‫تاکید ویژه داش��ت که باید نشان های ایرانی را چه برای داخل‬ ‫و چه در سطح بین المللی بسازیم‪ .‬در این میان چند روز پیش‬ ‫از نش��ان برتر ایرانی یا ‪ Persian Originality‬رونمایی شد‬ ‫و ایین اعطای جایزه به برند برتر ایرانی در ‪ ۷‬اس��فند با حضور‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهوری کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫دیگری واردات روغن به کشور انجام شده و کاالهای صادراتی‬ ‫هم از روغنی استفاده کرده اند که دالر ‪ 4200‬تومانی دریافت‬ ‫کرده اند که البته این روند در شکر و سایر مواد اولیه مشاهده‬ ‫می شود که دولت به دقت انها را رصد می کند‪ .‬محدودیت های‬ ‫صادراتی از س��وی دولت برای جلوگی��ری از صدور کاالهایی‬ ‫است که با ارز دولتی تهیه شده؛ بنابراین درباره کاالهای دیگر‬ ‫تالش شده تا صادرات بدون محدودیت انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ منطقی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ظرفیت هایی که در برندسازی مغفول ماند‬ ‫مودودی با بیان اینکه برندس��ازی در س��ال های گذشته در‬ ‫کش��ور مغفول مانده‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای اینکه برنده��ای گوناگون‬ ‫کش��ورمان را در عرصه تج��ارت بین المللی معرفی کنیم باید‬ ‫ش��اخص های قدرتمند و بزرگی داشته باشیم که در کشور ما‬ ‫هنوز این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران از برگزاری ایین‬ ‫اعطای دومین جایزه ملی نش��ان(برند) تجاری برتر ایران در‪7‬‬ ‫اس��فند خبرداد و افزود‪ :‬هفته گذشته نیز از نشان جایزه ملی‬ ‫برند با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رونمایی ش��د‪ .‬در‬ ‫این نش��ان از دو مولفه اس��تفاده ش��ده که نخست سرو ایرانی‬ ‫به عنوان نماد جاودانگی و تاریخی ما اس��ت و دومی اثرانگشت‬ ‫به عنوان نقطه ای که می تواند هویت ما را نشان دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بس��یاری بین ای��ران و‪Persian‬‬ ‫تفاوت��ی قائ��ل بودند و برهمین اس��اس از نش��ان ‪Persian‬‬ ‫‪ Originality‬اس��تفاده کردی��م و امیدواری��م به عنوان یک‬ ‫نش��ان ان را در محصوالت باکیفیتی ک��ه مورد تایید همه ما‬ ‫و جامعه مصرف کننده اس��ت‪ ،‬داشته باشیم‪ .‬این قول را دادیم‬ ‫با س��اماندهی ش��رکت های توانمندی که تایید شده هستند‪،‬‬ ‫امکانی را به انها بدهیم تا از این نشان استفاده کنند و این به‬ ‫معنای تایید ما بر محصولی اس��ت که ازسوی ایرانی ها تولید‬ ‫شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر به خوبی بتوانیم این نشان را به جهان‬ ‫معرفی کنیم و ش��رکت ها هم از این نشان در بسته بندی های‬ ‫خود اس��تفاده کنند‪ ،‬در واقع هوی��ت واقعی کاالهای ایرانی را‬ ‫ب��ه مصرف کننده نهایی منعکس خواهیم کرد که گام بس��یار‬ ‫مهم��ی در تفکیک انچه ایران تولی��د می کند و تصویر ذهنی‬ ‫منفی درباره کاالهای ایرانی است‪.‬‬ ‫مودودی ادامه داد‪ :‬در ‪ 2‬سال گذشته نخستین ایین جایزه‬ ‫مل��ی را برای معرف��ی برگزیدگان این ح��وزه برگزار کردیم و‬ ‫در ‪ 2‬سال گذش��ته نخستین ایین جایزه ملی را برای معرفی برگزیدگان‬ ‫این حوزه برگزار کردیم و امس��ال قص��د داریم دومین دوره این ایین را‬ ‫برگ��زار کنیم‪ .‬با این برنامه به دنبال کنترل افت ش��وم تندیس فروش��ی‬ ‫هستیم‬ ‫امسال قصد داریم دومین دوره این ایین را برگزار کنیم‪ .‬با این‬ ‫برنامه به دنبال کنترل افت ش��وم تندیس فروشی هستیم‪ .‬هم‬ ‫اکنون شاهدیم که با عناوین گوناگون و با دعوت از مسئوالن‬ ‫گوناگون‪ ،‬در ازای مبلغی به شرکت های گوناگون تندیس اهدا‬ ‫می کنند که قصد داریم این مسئله را کنترل کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫‪25‬هزار مصرف کننده در این نظرسنجی شرکت کرده اند و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬برندهای تجاری برتر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران با بی��ان اینکه‬ ‫اقتصادهای بزرگ زمانی ش��کوفا شدند که توانستند برندهای‬ ‫بزرگ را رش��د بدهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ 50‬سال گذشته ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬میلیارد دالر درامد ارزی داشتیم اما ‪ 10‬نشان تجاری‬ ‫(برند) پرقدرت نداریم که به پشتوانه خود‪ ،‬نام ایران را به عنوان‬ ‫کشوری که فناوری دارد‪ ،‬معرفی کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ما در جهان به طور تقریبی تمام ویژگی های‬ ‫یک کش��ور قدرتمن��د را داریم؛ به عنوان نمونه‪ ،‬در ش��اخص‬ ‫‪ GDP‬هجدهمین کش��ور ب��زرگ جهان هس��تیم‪ ،‬به لحاظ‬ ‫ذخایر زیرزمینی جزو ‪10‬کش��ور برتر و از نظر اس��تعدادهای‬ ‫اقلیمی‪ ،‬تاریخی برای صنعت گردش��گری جزو ‪ 10‬کشور برتر‬ ‫جهان هستیم و از لحاظ نیروی انسانی و نیروی تحصیلکرده‪،‬‬ ‫تنوع همس��ایگی نیز رتب��ه باالیی داریم اما ب��ا این اوصاف با‬ ‫توجه به اینکه ‪۱.۲‬درصد جمعیت و ‪۱.۲‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی(‪ )GDP‬جهان را داریم اما متاس��فانه حتی ‪۱.۲‬درصد‬ ‫از تج��ارت جهانی در صادرات را نداریم و این س��هم کمتر از‬ ‫‪ ۰.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کش��ورمان کاالیی که همراه با برند خود‪،‬‬ ‫برند ایران را هم همراه کنند‪ ،‬بس��یار کم اس��ت‪ .‬ما حدود ‪10‬‬ ‫هزار واحد صادرکننده داریم اما کمتر از ‪ 500‬واحد‪ ،‬صادرات‬ ‫ب��االی ‪ 10‬میلیون دالر و از کل این ‪500‬واحد صادراتی‪ ،‬فقط‬ ‫یک یا دو واحد صادراتی باالی یک میلیارد دالر دارند‪.‬‬ ‫مودودی اضافه ک��رد‪ :‬حدود ‪ 20‬هزار واردکننده در س��ال‬ ‫‪ 96‬داشتیم که ‪ 900‬واردکننده باالی ‪10‬میلیون دالر واردات‬ ‫داش��تند؛ بنابراین در بخش واردات نیز شاخص «برند» مورد‬ ‫توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬اگر می خواهی��م به این بخش ورود‬ ‫کنیم باید به توافق برس��یم که یکی از ویژگی های برندشدن‬ ‫این است که ان بخش رقابت پذیر باشد‪ .‬اما ما هنوز در داخل‬ ‫دلواپسیم که کاالیی توان رقابت خواهد داشت یا خیر؟‬ ‫‹ ‹مگاپروژ ه تعریف کنیم‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از سیاس��ت های اصلی سازمان توسعه تجارت برای‬ ‫رسیدن به چشم انداز ‪ 1404‬این است که بحث مگاپروژه ها را‬ ‫جدی دنبال کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬تنوع و گستردگی ما در حوزه های گوناگون‬ ‫تولیدی زیاد اس��ت اما به مگاپروژه ه��ای تولیدی و صادراتی‬ ‫نپرداخته ایم‪ .‬اگر بخواهیم در ‪5‬سال اینده ‪ 10‬میلیارد دالر به‬ ‫صادرات مان بیفزاییم باید به بحث مگاپروژه ها توجه شود زیرا‬ ‫ش می رویم‪ ،‬به سختی می توان‬ ‫با این فرمانی که در صادرات پی ‬ ‫ف تعیین شده دست یافت‪.‬‬ ‫به اهدا ‬ ‫مودودی با بیان اینکه حدود چند س��ال اس��ت که صادرات‬ ‫غیرنفتی ما ح��دود ‪ 50‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬حتی این‬ ‫بح��ث مطرح بود ک��ه با تعدیل ن��رخ ارز می توانی��م افزایش‬ ‫صادرات را محقق کنیم اما نش��د؛ بنابراین مشکل جای دیگر‬ ‫است‪ .‬سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫باید س��هم بودجه پروژه های مگاصادرات��ی افزایش یابد‪ ،‬این‬ ‫پروژه ها شناس��ایی شده و بیش��تر پروژه های بخش خصوصی‬ ‫اس��ت هم باع��ث افزایش اش��تغال و ه��م افزای��ش ارزاوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ش��رایطی که اکنون در کش��ور با ان روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬شرایط خاصی است‪ ،‬افزود‪ :‬تامین نیاز داخلی اولویت‬ ‫بیش��تری نس��بت به ص��ادرات دارد‪ ،‬اگرچه به ای��ن امر اگاه‬ ‫هس��تیم که حفظ بازارهای صادرات��ی از ضرورت های حضور‬ ‫کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی است‪ ،‬بنابراین تا جایی که‬ ‫امکان دارد از صادرات کاال جلوگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مودودی اظهارکرد‪ :‬در مقابل دولت تمام تالش خود را انجام‬ ‫می ده��د تا ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازگردد تا از این‬ ‫ی الزم هم با‬ ‫طری��ق نیازهای صادراتی تامین ش��ود و همکار ‬ ‫صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی انجام شده است‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬بیش از هر سال‬ ‫سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود‪ ،‬با اش��اره به واردات برخی کاالهای غیرضروری‬ ‫مانند س��نگ پا‪ ،‬مربا و غذای حیوانات‪ ،‬پاس��خ هوش��مندانه و‬ ‫منطقی داد و گفت‪ :‬سوال اینجاست که ایا باید دولت برای هر‬ ‫فعالیت��ی که بخش خصوصی می خواهد انجام دهد‪ ،‬چارچوب‬ ‫بگ��ذارد و ای��ا به جای بخش خصوص��ی تصمیم گیری کند و‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬واردات چنین کاالها ی��ا جلوگیری از واردات‬ ‫انها را از طریق بخشنامه اعالم کند؟‬ ‫او افزود‪ :‬ما چارچوب کلی را تعیین می کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ممنوعی��ت ‪ 1339‬قلم کاال اعالم ش��د که البته در فهرس��ت‬ ‫جدی��د ح��دود ‪ 293‬قل��م کاال از ان ح��ذف و ‪ 100‬قلم کاال‬ ‫به ان اضافه ش��د‪ .‬اینها اقالم مهمی هس��تند که سهم زیادی‬ ‫از ارزبری را تش��کیل می دهند‪ ،‬بنابراین درباره انها سیاس��ت‬ ‫کلی اعالم می ش��ود‪ .‬مودودی اظهارکرد‪ :‬به طور کلی‪ ،‬کدهای‬ ‫‪ HS‬که امروز مبنای تعامالت تجاری ما با جهان قرار دارد‪8 ،‬‬ ‫رقمی است اما این کدها در جهان تا ‪ 12‬رقم هم وجود دارد؛‬ ‫بنابراین برای تعدادی از اقالم وارداتی کدی تعریف می ش��ود‬ ‫که ممکن اس��ت کاالهای گوناگونی در ان کد تعریف ش��ود‬ ‫اما ممکن اس��ت یکی از ان کاالها بیش��تر از س��ایر کاالها در‬ ‫کد مورد نظر بیش��تر وارد کش��ور ش��ود که در مجموع چون‬ ‫ب��رای واردات ان دس��ته از کااله��ا ان کد کارب��رد می یابد‪،‬‬ ‫می��زان وارداتی که انجام می ش��ود ازس��وی ان ک��د معرفی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ از این رو‪ ،‬وقتی می گویند به عنوان نمونه‪ 50 ،‬میلیون دالر‬ ‫واردات مربا انجام ش��ده است‪ ،‬درست به منزله ان نیست که‬ ‫این مقدار مربا وارد کشور شده‪ ،‬بلکه با بررسی هایی که انجام‬ ‫و مشخص ش��د که ژله های صنعتی و سایر موادی که در ان‬ ‫کد تعریف می شود‪ ،‬به کشور وارد شده باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود ‪ :‬حال اگ��ر بخش خصوصی بخواه��د ارز صادراتی‬ ‫خود را برای واردات س��نگ پا صرف کن��د و بخش خصوصی‬ ‫مصرف کنن��ده هم بخواهد ای��ن کاال را مصرف کند‪ ،‬ایا بخش‬ ‫دولتی حق دارد در ان زمینه تصمیم گیری کند؟‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت گفت ‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تصویب کرده کاالیی که تولی��د داخلی دارد واردات‬ ‫ان ممنوع اس��ت‪ .‬اما ممکن است یک کاالی ممنوعه در یک‬ ‫زمان ثبت س��فارش شده باش��د که هنوز ممنوعیت ان اعالم‬ ‫نشده و برای واردات ان هم فرصت باشد‪ .‬بنابراین ممکن است‬ ‫ان کاالی ممنوعه با توجه به زمان ثبت سفارش و فرصتی که‬ ‫برای واردات ان بوده در زمان ممنوعیت ان کاال وارد شود‪.‬‬ ‫نشست سراسری انبوه سازان ایران برگزار شد‬ ‫از نقد مشکالت تا ارائه راهکار برای رونق ساخت وساز‬ ‫نشس��ت انبوه س��ازان ایران دیروز با حضور محمد پژمان معاون وزیر‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران‪ ،‬جمشید برزگر رئیس‬ ‫کانون سراسری انبوه س��ازان ایران‪ ،‬محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس‪ ،‬اعضای این کانون و دیگر مس��ئوالن دولتی و بخش خصوصی‬ ‫دیروز در س��الن ایران خلیج فارس سازمان توسعه تجارت برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن نشس��ت ضمن اینکه نقدهایی از عملک��رد در حوزه عمرانی و‬ ‫شهری بیان شد‪ ،‬درخواست های بخش خصوصی و برعکس به میان امد که در‬ ‫نهایت نیز با خبرهای خوش برای فعاالن این حوزه ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین بازدارنده اصالح شوند‬ ‫رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان با اشاره به قوانین‬ ‫بازدارنده در حوزه مس��کن‪ ،‬از دولت درخواس��ت کرد‬ ‫برای بازگش��ت رونق به ساخت وساز‪ ،‬قانون مالیات بر‬ ‫ت و پیش فروش مسکن اصالح شوند‪.‬‬ ‫ساخ ‬ ‫جمشید برزگر در نشست سراس��ری انبوه سازان با‬ ‫بیان اینکه کش��ور در ش��رایط س��ختی به سر می برد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در تم��ام حوزه های اقتصادی دچ��ار گرفتاری‬ ‫هستیم و این مشکالت به حوزه صنعت ساخت و ساز نیز سرایت کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انبوه س��ازان در چند س��ال گذش��ته دوبار دچار ورشکستگی‬ ‫ش��ده اند که یک بار در س��ال ‪ ۹۱‬بود و سبب شد هرچه ساخت وساز انجام داده ‬ ‫بودند‪ ،‬به قیمت تمام شده واگذار کنند‪ .‬بار دوم نیز در سال جاری بود که سبب‬ ‫ش��د نتوانند بخشی از تعهدات واحدهای مسکونی خود را در قالب پیش فروش‬ ‫تکمیل کنند‪ .‬این در حالی است که مردمی که پیش خرید کرده اند‪ ،‬چشم انتظار‬ ‫دریافت واحد مس��کونی خود هستند که انبوه س��ازان از یک سو به مردم تعهد‬ ‫تکمیل س��اخت داده اند و از سوی دیگر‪ ،‬امکان واگذاری این واحدها به قیمت‬ ‫روز وجود ندارد‪ .‬رئیس کانون سراسری انبوه سازان یاداور شد‪ :‬تنها صنعتی که‬ ‫‪۹۷‬درصد وابس��تگی به تولید داخل دارد‪ ،‬صنعت ساختمان است اما متاسفانه‬ ‫اهمیت��ی ب��ه ان داده نمی ش��ود‪ ،‬درحالی که میلگرد را کیلوی��ی ‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫خریداری می کردیم ناگهان یک شبه به کیلویی ‪ ۴۷۰۰‬تومان رسید و هیچ کس‬ ‫پاس��خگوی این اتفاق نیس��ت درحالی که از صفر تا صد میلگرد در داخل تولید‬ ‫می ش��ود و ارتباطی ب��ه تحریم ها ندارد‪ .‬برزگر با بیان اینکه قانون س��اماندهی‬ ‫مسکن اجرا نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مالیات های خلق الساعه در اینده ای نزدیک‪،‬‬ ‫انبوه سازان را دچار ورشکستگی کامل کرده است و صنعت ساختمان را با رکود‬ ‫مطلق روبه رو می کند؛ چرا مجلس جلوی ان را نمی گیرد؟ این در حالی اس��ت‬ ‫که اصالحیه قانون مالیات بر ساخت و ساز به مجلس داده شده و دو سال است‬ ‫در کمیس��یون اقتصادی معطل مانده اس��ت‪ .‬وی به ضعف قانون پیش فروش‬ ‫س��اختمان اشاره کرد و گفت‪ :‬این قانون اجازه نمی دهد حتی بتوانیم ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫بنا کنیم چون براس��اس این قانون‪ ،‬امکان دریافت تس��هیالت تا مرحله ساخت‬ ‫‪۳۰‬درصد وجود ندارد و پس از ان هم باید واحدهای فرس��وده را تجمیع کرده‪،‬‬ ‫پروانه و س��ند واحد دریافت کنیم که مجموعه این بروکراس��ی ها‪ ،‬اجازه کار به‬ ‫ما نمی دهد‪.‬‬ ‫رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان با بیان اینکه ‪ ۲۰‬میلیون خانوار در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر به هر خانوار یک واحد تعلق بگیرد‪ ،‬باید ‪ ۲۰‬میلیون واحد‬ ‫جدید ساخته شود که می تواند صنعت ساختمان را دچار رونق و شکوفایی کند‪.‬‬ ‫برزگر با اش��اره به عوامل موثر بر قیمت تمام ش��ده مسکن گفت‪ :‬این عوامل‬ ‫ش��امل قیمت زمی��ن‪ ،‬خدمات ش��هرداری مانند صدور پروانه س��اخت و نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬قیمت مصالح و نرخ خدمات نهاد های خدمات رس��ان و ارائه دهنده‬ ‫انش��عابات می ش��ود که باوجود تحمیل این هزینه ها‪ ،‬مجبوریم واحد مسکونی‬ ‫ساخته شده را با ‪۲۵‬درصد زیرقیمت تمام شده‪ ،‬عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت از صندوق توسعه ملی برای بازسازی‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت بازافرینی ش��هری نیز در‬ ‫ای��ن ایی��ن‪ ،‬از امضای تفاهمنامه با س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه برای تخصی��ص ‪2100‬میلیارد تومان از محل‬ ‫صندوق توس��عه ملی برای نوسازی بافت های فرسوده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مجید روستا با اش��اره به امضای تفاهمنامه شرکت‬ ‫بازافرینی ش��هری با کانون انبوه سازان در ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫امسال گفت‪۱۴۰ :‬هزار هکتار در ‪ ۲‬هزار محله بافت نابسامان شهری داریم که‬ ‫جمعیتی حدود ‪۲۱‬میلیون در این حجم از بافت که معادل ‪ ۳۰‬درصد مساحت‬ ‫شهرهای کشور است‪ ،‬زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با روش های متداول امکان نوسازی بافت های فرسوده وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬در قانون برنامه پنجم قرار شد ساالنه ‪۱۰‬درصد بافت های فرسوده‬ ‫نوس��ازی ش��وند‪ .‬همین مصوبه قانونی در برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شد اما‬ ‫کمتر از ‪۱۰‬درصد در اجرای انها توفیق داشته ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت بازافرینی شهری با بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫مورد تس��هیالت نوسازی مسکن پرداخت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر رویکرد‬ ‫محله محوری برای نوس��ازی بافت های فرس��وده در دس��تور کار قرار گرفته و‬ ‫ابزاره��ای قانونی ان نیز فراهم ش��ده که برای اجرای نوس��ازی این بافت ها از‬ ‫ظرفیت توس��عه گران اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬روستا با تاکید بر اینکه امر تولید‬ ‫مس��کن باید تخصصی شده و سازندگان‪ ،‬مسئولیت کیفیت واحدهای مسکونی‬ ‫را برعه��ده بگیرند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در س��ال جاری باوج��ود کاهش اعتبارات دولت‬ ‫موفق ش��دیم ‪۲۱۰۰‬میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در قالب وجوه‬ ‫اداره ش��ده با س��ازمان برنامه و بودجه تفاهمنامه امضا کنیم تا در اختیار طرح‬ ‫بازافرینی ش��هری قرار گیرد‪ .‬این منابع فقط به نوس��ازی و س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی تعلق خواهد گرفت‪ .‬همچنین ‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان نیز برای نوسازی‬ ‫محالت‪ ،‬خدمات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی با سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تفاهمنام��ه امضا کرده ایم که هر دوی این ابزاره��ای مالی در حال طی کردن‬ ‫فرایند قانونی خود برای اجرا هستند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در شرکت بازافرینی شهری ادامه داد‪ :‬در ‪10‬خرداد امسال‬ ‫نیز مصوبه ای در هیات دولت به تصویب رس��ید ک��ه از محل منابع کمک های‬ ‫دولت به توس��عه زیرس��اخت های ش��هری‪ ،‬برای جبران تخفیف ه��ا در زمینه‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی مانند صدور پروانه از سوی شهرداری ها‪ ،‬خدمات نظام‬ ‫مهندسی‪ ،‬تخفیف های مالیاتی‪ ،‬تخفیف در ارائه انشعابات و‪ ...‬به نهاهای مربوط‬ ‫ارائه شود که این مصوبه به تازگی به نهاد های ذی ربط ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید مسکن به سالی ‪۲۷۰‬هزار واحد‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه تولید مس��کن به س��الی ‪ ۲۷۰‬تا ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫واحد کاهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪۴‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در کشور کم داریم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضایی کوچ��ی در نشس��ت سراس��ری‬ ‫انبوه س��ازان با تاکید بر اینکه صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی موضوع مهمی است که از ان غافل شده ایم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این فعالیت می تواند ساالنه ‪۲‬میلیارد دالر برای کشور ارزاوری داشته‬ ‫و اشتغال باالیی ایجاد کند‪ ،‬با این حال از ان غافل بوده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این رو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در قالب تحقیق‬ ‫و تفحص از نهاد های متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی از وزیران خارجه‪،‬‬ ‫نیرو‪ ،‬راه و شهرس��ازی و اقتصاد درباره کاهش ش��دید صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی سوال کرده اس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداور شد‪ :‬از سال ‪ ۷۳‬صادرات خدمات فنی و مهندسی اغاز شد و در سال ‪،۹۵‬‬ ‫به ‪ ۵۰‬کشور این خدمات صادر می شد و ‪ ۳۵‬میلیارد دالر درامد ارزی داشتیم‪،‬‬ ‫اما با حذف مشوق های مالیاتی در دولت دهم و اغاز تحریم ها‪ ،‬صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی در حال حاضر به شدت کاهش یافته است‪ .‬برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫در طول ‪ ۳‬س��ال‪۱۰۲ ،‬میلیارد دالر از محل صدور این خدمات‪ ،‬ارز اوری ایجاد‬ ‫کنیم اما وزارت خارجه و نهاد دیپلماس��ی هم باید از شرکت ها و پیمانکار های‬ ‫ایرانی در دیگر کشور ها حمایت کند‪ .‬رضایی کوچی با اشاره به حجم زیادی از‬ ‫بافت های فرسوده در شهرها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این فرسودگی سبب بروز فقر شهری‬ ‫در بس��یاری از محالت ش��ده که یکی از علل ان تمرک��ز جمعیت و مهاجرت‬ ‫نامتعارف به شهرهاست‪ .‬وی یاداور شد‪۱۴۱ :‬هزار هکتار از شهرهای ما معادل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد مس��احت ش��هری‪ ،‬فرسوده هس��تند و ‪ ۱۹‬میلیون نفر از شهروندان‬ ‫ایرانی یعنی یک سوم جمعیت کشور در بافت های فرسوده زندگی می کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب بازافرینی‬ ‫س��االنه ‪ ۲۷۰‬محل��ه در طول ‪ ۱۰‬س��ال ب��رای احیای ‪ ۲۷۰۰‬محله فرس��وده‬ ‫در کش��ور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��تاد ملی بازافرینی تش��کیل ش��ده و تاکنون‬ ‫نشس��ت های متنوعی برگزار کرده‪ ،‬اما باید ببینیم چقدر موفقیت داشته است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در س��تاد ملی بازافرینی با شهرداری ها به تفاهم رسیده ایم که‬ ‫سازمان های مدیریت شهری ‪ ۵۰‬درصد هزینه پروانه ساخت واحدهای فرسوده‬ ‫را از متقاضیان نوس��ازی این بافت ها دریافت نکنند اما پس از گذشت ‪ ۳‬سال‪،‬‬ ‫س��تاد بازافرینی پول ش��هرداری ها را نداده اس��ت‪ .‬همچنین بسیاری از مردم‬ ‫تسهیالت نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده اند و قرار بود دولت نیمی از این‬ ‫تس��هیالت را پرداخت کند اما این کار را انجام نداد و مردم مجبور شدند سود‬ ‫تسهیالت را خودشان به بانک ها بپردازند‪.‬‬ ‫رضایی کوچی با بیان اینکه براساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪۴ ،‬میلیون واحد مس��کونی در کش��ور کم داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ساخت وساز دچار رکود و مهندسان صنعت ساختمان بیکار شده اند‪ .‬شهرداری ها‬ ‫نی��ز به دلیل کاه��ش درامدهای خود از مح��ل صدور پروانه ساخت وس��از به‬ ‫شهرفروشی روی اورده اند که در اینده پیامدهای خطرناکی دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫تولید مس��کن در کشور به ساالنه ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار واحد کاهش یافته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید در مدت ‪ ۲‬سال اینده‪ ۲،‬میلیون واحد جدید ساخته شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات انالین‬ ‫تعمیرکاران‬ ‫مجاز خودرو‬ ‫علی‪‎‬رضا نیک‪‎‬ایین‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫تهران‬ ‫اپلیکیش��ن اتحادیه تعمی��رکاران ب��ا نام اتو‬ ‫اپ‪ ،‬در ده��ه فج��ر رونمایی ش��د و از این پس‪،‬‬ ‫شهروندان می توانند در صورت خرابی خودرو از‬ ‫خدمات این اپلیکیش��ن برای تعمیر ان استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن اپلیکیش��ن‪ ۶ ،‬پنجره طراحی ش��ده‬ ‫است‪ .‬در بخشی از ان‪ ،‬تعمیرکاران دارای پروانه‬ ‫کس��ب با مشخصاتی از جمله س��اعت های ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬امادگی داشتن یا نداشتن ارائه خدمات‬ ‫و نشانی ش��ان‪ ،‬معرفی ش��ده اند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫کاربران می توانند نزدیک ترین و مناس��ب ترین‬ ‫تعمیرگاه را انتخاب کنند‪ .‬امکانی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده تا کاربران به این تعمیرکاران امتیاز دهند‬ ‫و در نهایت س��تاره هایی می��زان رای مردمی و‬ ‫رضایت از ان واحد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در پنج��ره ای دیگ��ر‪ ،‬فروش قطع��ات یدکی‬ ‫ب��ه مکانیک ها و مالکان خودرو انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫نرخ ها‪ ،‬قیمت های مصوب اس��ت و قطعات مورد‬ ‫تایید هستند‪.‬‬ ‫پنج��ره ای دیگر به تعمیر در محل و بکس��ل‬ ‫مربوط اس��ت که با درخواس��ت کاربر‪ ،‬نیروهای‬ ‫ما ب��ه محل اعزام می ش��وند و در ص��ورت نیاز‬ ‫خودروها را بکسل می کنند‪.‬‬ ‫بخش دیگ��ری از ان‪ ،‬مربوط به کارشناس��ی‬ ‫فنی خودرو است که اگر کاربر بخواهد خودرویی‬ ‫را خریداری کند می تواند از مش��اوره کارشناس‬ ‫فنی اس��تفاده کند تا از صحت و سالمت خودرو‬ ‫مطلع شود‪.‬‬ ‫بخش دیگ��ری از ای��ن اپلیکیش��ن نرخ های‬ ‫مصوب اتحادیه جزء به جزء نشان داده می شود‬ ‫و در قس��متی هم‪ ،‬اخبار و مقاله های اموزش��ی‬ ‫ارائه ش��ده که برای مکانیک ها و مالکان خودرو‬ ‫قابل استفاده است‪ .‬درحال حاضر این اپلیکیشن‬ ‫روی س��ایت قابل اس��تفاده و در نرم افزار سیب‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬تا حدود یک هفته اینده در‬ ‫نرم افزار بازار نیز قابل مشاهده و دانلود است‪ .‬این‬ ‫اپلیکیش��ن اگرچه در دهه فجر‪ ،‬رونمایی شد اما‬ ‫حدود یک سال پیش‪ ،‬ساخته شده بود و به طور‬ ‫ازمایش��ی کار می کرد‪ .‬در ای��ن مدت باگ های‬ ‫ان شناس��ایی و مشکالت این نرم افزار رفع شده‬ ‫و اکنون قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬در بازرسی های‬ ‫پیشین مشخص شده بود که برخی تعمیر گاه ها‬ ‫بدون داش��تن پروانه کس��ب فعالیت می کرد اما‬ ‫م��ردم نمی توانس��تند مجاز ه��ا را از غیرمجاز ها‬ ‫تش��خیص دهند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تمایل مردم‬ ‫به اس��تفاده از خدمات انالین رو به گس��ترش‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو این اپلیکیش��ن طراحی شد تا‬ ‫خدماتی مناس��ب و براس��اس با نیاز شهروندان‪،‬‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬حاال افراد در ه��ر زمان و مکانی که‬ ‫نی��از به تعمی��رکار پیدا کنن��د می توانند از این‬ ‫خدمات با توجه به نوع خودرو اس��تفاده کنند و‬ ‫از س��وی دیگر تعمیرکاران مجاز نیز از خدماتی‬ ‫برای جذب مشتریان بیشتر بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«نشریه اتاق اصناف‬ ‫تهران» در دست بررسی‬ ‫کمیس��یون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ارتباطات اتاق‬ ‫اصناف تهران با حضور قاس��م نوده‪‎‬فراهانی رئیس‬ ‫ات��اق‪ ،‬اعضای این کمیس��یون و علیرضا س��لمانی‬ ‫مع��اون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ارتباطات اتاق برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬در ابتدای این کمیس��یون‪ ،‬علی توس��طی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون توضیحاتی را درباره اقدام های‬ ‫انجام ش��ده اعضای کمیسیون و همچنین نوع نگاه‬ ‫انها نسبت به انتش��ار ماهنامه اصناف را به ریاست‬ ‫اتاق ارائه کرد‪ .‬در ادامه قاس��م نوده فراهانی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق اصن��اف تهران با تاکید ب��ر اهمیت عملکرد و‬ ‫اقدام های این کمیس��یون گف��ت‪ :‬همان گونه که‬ ‫در عنوان این کمیس��یون پنهان اس��ت فعالیت ها‬ ‫و اقدام ه��ای اعضای کمیس��یون یادش��ده در بعد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ارتباطات بس��یار گس��ترده‪،‬‬ ‫اساس��ی و تاثیرگذار و برای هیات رئیس��ه نیز این‬ ‫موضوع بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت‪ .‬نوده فراهانی‬ ‫نسبت به انتشار ویژه نامه نشریه اتاق اصناف تهران‬ ‫در پایان سال تاکید و افزود‪ :‬یکی از کارهای مهمی‬ ‫که این کمیس��یون باید در اولویت های کاری خود‬ ‫قرار دهد‪ ،‬اماده کردن و انتش��ار نشریه اتاق اصناف‬ ‫تهران اس��ت که امیدوارم این مهم به انجام برس��د‪.‬‬ ‫در پای��ان این نشس��ت‪ ،‬پس از بح��ث و تبادل نظر‬ ‫درباره نش��ریه اتاق اصناف تهران‪ ،‬مقرر شد با توجه‬ ‫به کمبود وقت و نزدیکی به روزهای پایانی س��ال‪،‬‬ ‫کمیسیون با تش��کیل نشست فوق‪‎‬العاده نسبت به‬ ‫اقدام های الزم را برای انتشار نشریه انجام دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از درخواست ابطال پروانه کسب در شهرهای گوناگون گزارش می دهد‬ ‫‪3‬پیشنهاد صنفی برای مقابله با بحران در رستوران ها‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن امیریان‬ ‫ب��ا وجود همه انتقادهایی که در ماه های گذش��ته به‬ ‫کس��به و واحدهای صنفی مبنی بر گران فروش��ی وارد‬ ‫می ش��د‪ ،‬حاال شاهد هس��تیم که گفته های انها مبنی‬ ‫بر اینکه گران فروش��ی نمی کنند‪ ،‬بلکه با گرانی روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬تایید می شود‪ .‬صنف رستوران داران یکی از این‬ ‫صنوف هس��تند که بر اثر گرانی های ‪ ۱۱‬ماه گذش��ته‬ ‫با تعطیلی های گس��ترده در برخی ش��هرهای گوناگون‬ ‫رو به رو شده اند‪.‬‬ ‫‪ ،‬اگرچ��ه نمونه های ام��اری ما از‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫تمامی ش��هرها نیس��ت اما دس��ت کم متولیان صنفی‬ ‫تهران‪ ،‬مش��هد و اس��تان البرز امارهای نگران کننده ای‬ ‫از ابطال پروانه های کس��ب رس��توران های زیر نظر این‬ ‫اتحادیه ها می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ماه ‪ ۱۵‬ابطال پروانه در مشهد‬ ‫سیدعلی اصغر میرابراهیمی‬ ‫رئیس اتحادیه صنف رستوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪،‬‬ ‫کباب و حلیم مش��هد در این باره گفت‪ :‬موجی از ابطال‬ ‫پروانه ه��ای کس��ب در میان اعضای ای��ن صنف ایجاد‬ ‫شده اس��ت و از ابتدای سال تا امروز می توان گفت که‬ ‫ه��ر ماه ‪۱۵‬تا ‪۲۰‬واحد پروانه های کس��ب خود را باطل‬ ‫کرده اند‪ .‬این افراد به طور غیرمجاز به فعالیت خود ادامه‬ ‫نمی دهند و از صنف خارج می شوند‪.‬‬ ‫بیان‬ ‫حس��ن امیریان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫کرد‪ :‬علت ابطال پروانه های کس��ب‪ ،‬گرانی ها اس��ت و‬ ‫در میان همه گرانی ها‪ ،‬گرانی گوش��ت بیش از هر چیز‬ ‫دیگری بر ما فش��ار وارد کرده است‪ .‬عالوه بر این اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های نادرست و نیز بروکراسی اداری نیز مزید‬ ‫بر علت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه واحد ه��ای زیرمجموعه این‬ ‫اتحادیه ‪ ۵‬ماه از س��ال را منتظر تایی��د مجوز افزایش‬ ‫ن��رخ (غذاها) بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا در قانون نظام صنفی‬ ‫اولوی��ت «ج» بودیم اما درحال حاضر ب��ه اولویت «د»‬ ‫انتقال داده شده ایم و بر این اساس باید فاکتور و انالیز‬ ‫هزینه ها را به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان مش��هد ( ک��ه زی��ر نظ��ر انجم��ن‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی اس��ت) بدهیم و در تفاهمنامه ای با این انجمن‪،‬‬ ‫نرخ��ی تعیین ش��ده و نامه ان را به س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مش��هد بدهیم که در صورت تصویب‪،‬‬ ‫تبدیل به مصوبه ش��ده و اتحادی��ه به واحدهای صنفی‬ ‫برای اجرا‪ ،‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫امیریان افزود‪ :‬به این جهت‪۵ ،‬ماه از س��ال‪ ،‬ما اجازه‬ ‫افزایش نرخ نداش��تیم تا اینکه ‪۲۹‬دی نرخ های جدید‪،‬‬ ‫اگرچه نمونه های اماری ما از تمامی ش��هرها نیس��ت اما دست کم‬ ‫متولیان صنفی تهران‪ ،‬مشهد و استان البرز امارهای نگران کننده ای‬ ‫از ابطال پروانه های کس��ب رس��توران های زیر نظ��ر این اتحادیه ها‬ ‫ارائه می دهند‬ ‫مصوب ش��د ام��ا این نرخ ها باز هم س��وخته اس��ت و‬ ‫واحده��ای صنفی هر روز بیش از یک میلیون تومان از‬ ‫جیب خود‪ ،‬خرج می کنند و سودی ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نرخ گوش��ت‪ ،‬به طور روزان��ه افزایش پیدا‬ ‫می کن��د و این روش جدید در نرخ گذاری‪ ،‬پاس��خگوی‬ ‫نیازهای واحدهای صنفی نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف رستوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪،‬‬ ‫کباب و حلیم مشهد که ‪۲۵‬سال است سابقه این کار را‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تجربه من می گوید که ‪۳‬راهکار وجود‬ ‫دارد‪ .‬نخس��تین راه حل اینکه به روی��ه قبل برگردیم و‬ ‫هر واحد صنفی خود ن��رخ بدهد و ما به عنوان اتحادیه‬ ‫نظ��ارت کنی��م که نرخ ه��ا براس��اس کیفی��ت کاال و‬ ‫خدمات ش��ان باش��د‪ .‬به این صورت رقابتی سالم پیش‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫امیریان اف��زود‪ :‬راه حل دوم این اس��ت که کاری که‬ ‫معاونت بازرسی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪۲۰‬‬ ‫روز است انجام داده‪ ،‬ادامه یابد‪ .‬این معاونت حواله چند‬ ‫ت��ن برنج به ما داد ت��ا در میان واحدهای صنفی دارای‬ ‫مجوز توزیع کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن واحدهای صنفی حواله را گرفت��ه به نزد برنج‬ ‫ف��روش رفته و ب��ا پرداخت پ��ول‪ ،‬برنج ه��ا را دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬نرخ این برنج ها با انچه در بازار است‪ ،‬به ازای‬ ‫هر کیسه ‪ ۲۰‬هزار تومان تفاوت نرخ دارد‪ .‬پیش از این‬ ‫نی��ز چند بار حواله های روغن به ما دادند که این اقدام‬ ‫خوبی است اما برای گوشت اقدامی اینچنینی را شاهد‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر ما گوشت را از قصابی ها تهیه‬ ‫می کنیم‪ .‬ما مص��رف ماهیچه‪ ،‬کتف‪ ،‬گردن و‪ ...‬داریم و‬ ‫نمی توانیم با گوشت یخی نیازمان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف رستوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪،‬‬ ‫کب��اب و حلیم مش��هد همچنی��ن بیان ک��رد‪ :‬راه حل‬ ‫س��وم این اس��ت که نرخ غذاهای لوکس را ازاد کنند‪.‬‬ ‫چلوخورش قیمه‪ ،‬چلوخورش قرمه س��بزی‪ ،‬چلوکباب‬ ‫کوبیده‪ ،‬چلو مرغ و‪ ...‬مصرفی عام تر اس��ت که می تواند‬ ‫از س��وی دولت یا انجمن قابل کنترل باشد اما غذاهای‬ ‫الزمه کارافرینی‪ ،‬عشق و عالقه به میهن است‬ ‫مدیرعامل گروه تعاونی پیش��گامان به عنوان‬ ‫کارافرین نمونه کش��وری بر لزوم کسب دانش‬ ‫روز جهان برای ایجاد کسب و کارهای نو تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدرضا رضایی نژاد‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطلب افزود‪40 :‬سال پس از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی و اس��تقالل کش��ور در همه‬ ‫حوزه ها به ویژه دانش و فناوری پیش��رفت های‬ ‫چشمگیری داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان با تاکید بر‬ ‫لزوم کس��ب علم روز جهان برای کارافرینی و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار اظهارکرد‪ :‬انچه روز به روز‬ ‫وابستگی ما را به دیگران کمتر می کند‪ ،‬حرکت‬ ‫در چارچوب برنامه های توسعه کشور بر مبنای‬ ‫دانش و فناوری است‪.‬‬ ‫کارافری��ن نمونه کش��وری گفت‪ :‬در جهانی‬ ‫کنون��ی اط�لاع از اتفاق ه��ای لحظ��ه ای در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون مه��م اس��ت‪ .‬به ویژه در‬ ‫صنعت ای تی می توان محاسبه دیتا و اطالعات‬ ‫داش��ت و بر مبن��ای ان تحلیل های درس��ت‬ ‫ارائ��ه داد که این امر برای یک س��رمایه گذار و‬ ‫کارافرین بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اقتص��اد مقاومتی راهکار مهم‬ ‫دیگ��ر عبور از مش��کالت اقتص��ادی را اتکا به‬ ‫ظرفی��ت اقتصادی مردم عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫اقتصاد تعاونی که از شاخصه های اصلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت می توان��د با اس��تفاده از پول‬ ‫خرد مردم ضم��ن کاهش نقدینگی مخرب در‬ ‫جامعه و هدایت درست ان به سوی پروژه های‬ ‫اقتص��ادی پرب��ازده نق��ش موث��ری در بهبود‬ ‫ساختار اقتصاد ایفا کند‪.‬‬ ‫رضایی نژاد در پاس��خ به پرسش��ی درباره دو‬ ‫تابعیتی بودن خود نیز گفت‪ :‬به روشنی گفته ام‬ ‫و ب��از ه��م تاکید می کن��م غی��ر از جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تابعیت هیچ کش��وری را ندارم‬ ‫و هرگ��ز ب��رای ان اقدام نک��رده ام‪ .‬کارافرینی‬ ‫در کش��ورم را عین حب وطن و میهن دوستی‬ ‫می دانم و با قدرت به ان ادامه می دهم‪.‬‬ ‫لوکس مانند شیش��لیک باید نرخ های شان ازاد شود تا‬ ‫قابل رقابت شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر مصرف کننده ممکن است پس از ماه ها‪،‬‬ ‫برای ی��ک مهمانی خاص و به اصطالح برای ابروداری‪،‬‬ ‫چند پرس ماهیچه‪ ،‬گردن یا شیشلیک سفارش دهند‪.‬‬ ‫بیش��ترین ضرر و زیان ما بر س��ر غذاهای لوکس است‪.‬‬ ‫ما خودمان هم از مردم ایران و مصرف کنند ه هس��تیم‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر است یکی از سه راه حل را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫تع��داد واحدهای صنفی زیر مجموع��ه این اتحادیه در‬ ‫حال��ی که ابتدای س��ال حدود ه��زار و ‪ ۲۰۰‬واحد بود‬ ‫ح��اال به حدود ‪ ۹۰۰‬واحد رس��یده اس��ت‪ .‬هر کدام از‬ ‫این واحدهای تعطیل ش��ده به طور میانگین ‪ ۲۰‬کارگر‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابطال ‪۱۸۰‬پروانه کسب در تهران‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان رس��توران و سلف س��رویس‬ ‫ته��ران نیز در این ب��اره گفت‪ :‬از عید ت��ا امروز بیش از‬ ‫‪۱۸۰‬رس��توران جوازش��ان را باطل کرده ان��د و این به‬ ‫معنای این اس��ت که این صنف ش��رایط بدی را پشت‬ ‫سر می گذارد‪.‬‬ ‫سیدعلی اصغر میرابراهیمی چندی پیش به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬گوش��ت‪ ،‬م��رغ‪ ،‬تخم م��رغ‪ ،‬گوجه فرنگی‬ ‫و‪ ...‬هم��ه چی��ز گران ش��ده اس��ت‪ .‬در مقاب��ل به این‬ ‫کاس��بان چه خدماتی ارائه می ش��ود؟ اب و برق ش��ان‬ ‫ارزان تر اس��ت؟ مالیات را کم کرده اند؟ این گونه اس��ت‬ ‫ای��ن واحد های صنفی ب��ا ضرر و زیان زی��ادی روبه رو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بی��ان ک��رد‪ :‬انتظار ما این اس��ت که‬ ‫بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در زمان بازرسی از‬ ‫کارشناسان اتحادیه نیز استفاده کنند‪ .‬چراکه بازرسان‬ ‫تعزیرات نمی توانند به طور دقیق و جزئی گرانفروشی یا‬ ‫تخلف های رس��توران داران و همی��ن طور صنوف دیگر‬ ‫را بررس��ی کنند‪ .‬در واقع بازرس��ان س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومت��ی نمی توانند در همه صنوف تخصص داش��ته‬ ‫باش��ند از این رو‪ ،‬ضروری اس��ت که در زمان بازرسی ها‬ ‫از کارشناسان هر اتحادیه بهره برند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ ۵۰‬درصدی در البرز‬ ‫رئیس اتحادیه پزندگان مرکز اس��تان البرز از فعالیت‬ ‫‪ ۶۰۰‬واح��د صنفی در صنف پزن��دگان کرج خبرداد و‬ ‫گف��ت‪ :‬از این ‪ ۶۰۰‬واحد صنفی‪ ،‬متاس��فانه حدود ‪۵۰‬‬ ‫واحد به دلیل گرانی های اخیر مواد اولیه تعطیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ا س��لطان محمدی در گفت وگو با ایس��نا درباره‬ ‫وضعیت واحدهای صنفی در ش��رایط گرانی مواد اولیه‬ ‫گفت‪ :‬در جامعه امروز‪ ،‬قشرهای گوناگون جامعه مشکل‬ ‫دارند و با گرانی دس��ت و پنجه نرم می کنند و افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه هم بخش��ی از مش��کل رس��توران داران‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لطان محمدی ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط برخی‬ ‫افراد با پایین اوردن س��ود دریافتی خود‪ ،‬در حال ادامه‬ ‫فعالیت هستند چون اگر با همان سود قبل ادامه دهند‬ ‫در عمل مشتری ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این نکته هم وجود دارد که نمی توان‬ ‫قیمت ه��ا را هر روز تغییر داد و ن��رخ جدید در «منو»‬ ‫اعمال کرد‪ ،‬چون این کار باعث می ش��ود که مشتریان‬ ‫خود را از دس��ت بدهن��د‪ ،‬برخی واحده��ا هم به دلیل‬ ‫وجود مشتریان خاص خود در عمل نمی توانند افزایش‬ ‫قیمت های ناگهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از لح��اظ ام��اری مراجع��ه ب��ه‬ ‫رس��توران ها و خری��د از انه��ا نس��بت ب��ه چن��د ماه‬ ‫گذش��ته کاهش��ی ‪ ۲۰‬درصدی داشته اس��ت که خود‬ ‫این مس��ئله باعث کاه��ش درامد رس��توران داران هم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پزن��دگان درباره وضعیت بهداش��ت‬ ‫رس��توران ها هم گفت‪ :‬درست اس��ت که بازرسی های‬ ‫بهداشتی از سوی اداره بهداشت و خود اتحادیه به طور‬ ‫مس��تمر انجام می ش��ود اما در نهایت مسائل مربوط به‬ ‫بهداش��ت امری مربوط به وجدان افراد است که بدانند‬ ‫با س�لامت مردم سرو کار دارند و باید به بهترین شکل‬ ‫رفتار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬رس��توران ها یکی از مشاغل‬ ‫وسوس��ه انگیز برای اف��رادی بود که س��رمایه ای اندک‬ ‫داش��ته و به دنبال کارافرینی بودند اما به نظر می رسد‬ ‫این ش��غل دیگر س��ودده نیس��ت‪ .‬این مشکل موجب‬ ‫درخواست ابطال پروانه کسب رستوران داران در برخی‬ ‫از ش��هر ها ش��ده که می توان با تدابیر الزم جلوی این‬ ‫معضل را گرفت‪.‬‬ ‫بازار خرس های ولنتاینی دست دوم داغ شد‬ ‫فروش��گاه هایی ک��ه از ی��ک هفته قب��ل از روز‬ ‫«ولنتای��ن» پ��ر از خرس های ب��زرگ بودند‪ ،‬حاال‬ ‫دوب��اره به حالت عادی بازگش��تند و دیگر پش��ت‬ ‫ویترین مغازه ها خبری از خرس بزرگ و قلب قرمز‬ ‫و‪ ...‬نیست‪ .‬اما ان خرس های غول پیکر که کلی هم‬ ‫باالیشان پول رفته است‪ ،‬حاال کجا هستند؟‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬روز «ولنتای��ن» در فرهنگ‬ ‫مسیحی سده های میانه و فرهنگ مدرن غربی روز‬ ‫ابراز عشق است که به طور ساالنه برگزار می شود و‬ ‫خیلی وقت اس��ت که این رس��م وارد کشور ما نیز‬ ‫ش��ده و با وجود انتقادها و اظهارنظرهای گوناگون‬ ‫درب��اره این روز‪ ،‬همچنان می��ان گروهی از جوانان‬ ‫رواج دارد و برخ��ی تمای��ل دارند ب��ا خرس و گل‬ ‫و ش��کالت‪ ،‬عش��ق و عالقه خود را ب��ه هرکس که‬ ‫دوست دارند‪ ،‬ابراز کنند؛ ابراز عشقی که به نسبت‬ ‫پرهزینه هم به شمار می رود‪.‬‬ ‫اما این در حالی اس��ت که ش��ور و حال ولنتاین‪،‬‬ ‫برای خیلی ه��ا دوام چندانی ن��دارد زیرا تنها پس‬ ‫از گذش��ت چند س��اعت از پایان این روز‪ ،‬س��ایت‬ ‫«دیوار» که محلی ب��رای عرضه و فروش کاالهای‬ ‫دست دوم است‪ ،‬پر می شود از اگهی هایی از سوی‬ ‫کس��انی که می خواهند خرس های بزرگ ش��ان را‬ ‫ب��ه فروش بگذارن��د؛ خرس هایی ک��ه انگار حاصل‬ ‫عش��ق هایی هس��تند که عمق و دوام ش��ان از ان‬ ‫چیزی که ما فکر کنیم‪ ،‬خیلی کوتاه تر است‪.‬‬ ‫کاف��ی اس��ت کلم��ه «عروس��ک خرس��ی» را‬ ‫جس��ت وجو کنید تا با حجم زی��ادی از اگهی هایی‬ ‫روبه رو ش��وید که به تازگی ثبت ش��ده اند‪ .‬هر کس‬ ‫در اگهی خودش‪ ،‬یک جور برای عروس��ک خرسی‬ ‫بزرگ��ش بازارگرمی کرده اس��ت‪ .‬یک نفر نوش��ته‬ ‫عروس��کش انق��در نو اس��ت که هن��وز مارکش را‬ ‫از روی ان ج��دا نک��رده‪ ،‬یک نفر دیگر عروس��ک‬ ‫‪۱۸۰‬س��انتی اش را برای فروش گذاشته و پیشنهاد‬ ‫داده ک��ه این خرس بهترین کادو برای هدیه دادن‬ ‫است و ‪۷۵۰‬هزار تومان هم برایش نرخ تعیین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک نفر دیگر نوش��ته عروس��ک ‪۱۷۵‬سانتی اش‬ ‫انقدر بزرگ است که باید به علت کمبود جا ان را‬ ‫بفروشد و یکی دیگر نوشته که عروسک نو‪ ،‬لطیف‬ ‫و خوش رنگش را به مبلغ یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان می فروشد!‬ ‫این قصه فقط مربوط به امروز و امس��ال نیست‪.‬‬ ‫خرس های بزرگ ولنتاین سال هاس��ت که این دور‬ ‫باط��ل را طی می کنن��د اما م��ا ایرانی ها همچنان‬ ‫مصر هس��تیم که مثل خارجی ها ولنتاین داش��ته‬ ‫باش��یم و از این فرصت برای هدیه دادن اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان افرادی ه��م هس��تند که حتی‬ ‫شکالت های ش��ان را هم برای فروش گذاشته اند و‬ ‫این اگهی ه��ا دقیقا یک روز بع��د از ولنتاین ثبت‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اما سوال اینجاس��ت چرا همان هایی که‬ ‫به بزرگداش��ت ای��ن روز اهمی��ت می دهند‪ ،‬دقیقا‬ ‫همان هایی هس��تند ک��ه برای هدیه های ش��ان در‬ ‫این روز ارزش قائل نیس��تند و یادگاری های شان را‬ ‫برای فروش می گذارند؟ اگر هدیه های گران قیمت‬ ‫ولنتاینی مظهر عشق هستند پس چرا از یک سایت‬ ‫فروش کاالهای دست دوم سر در می اورند؟‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫دالر ‪ ۱۳‬هزارتومان و یورو ‪ 15‬هزارتومان شد‬ ‫مقابله بانک مرکزی با موج سواران بازار ارز‬ ‫قیمت دالر در سومین روز هفته از ‪ ۱۳‬هزار تومان و یورو‬ ‫نی��ز از ‪ 15‬هزارتومان گذش��ت و باالترین قیمت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذشته ثبت ش��د‪ .‬انچه از گوشه و کنار به عنوان محرک‬ ‫اصلی افزایش نرخ ارز به گوش می رسد‪ ،‬احتمال رد الیحه‬ ‫پالرمو و سررس��ید گواهی س��پرده های ‪ ۲۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫البته از نظر سیاس��ت گذار پولی‪ ،‬عامل بر هم زدن بازار ارز‬ ‫و ایجاد نوسان‪ ،‬به وجود امدن جو روانی در بازار ارز است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬عده ای تالش می کنند‬ ‫بر موج افزایش��ی سوار شون د و نوس��ان هایی در بازار ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی می گوید به مدد اظهارات و‬ ‫انذار برخی افراد درباره احتمال رد الیحه پالرمو یا سررسید‬ ‫شدن سپرده های ‪ ۲۰‬درصدی یا وضعیت بودجه ‪ ۹۸‬و جو‬ ‫منفی ناش��ی از تالش برای ارائه برخی طرح ها و اقدام های‬ ‫غیرمتع��ارف‪ ،‬عواملی که عالقه مند ب��ه برهم زدن بازار ارز‬ ‫و ایجاد نوس��ان در ان هس��تند‪ ،‬ت�لاش می کنند بر موج‬ ‫افزایش��ی سوار شوند و نوسان هایی‪ ،‬هرچند اندک‪ ،‬در بازار‬ ‫ل اطمینان دارند که‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬به گفته همتی‪ ،‬این عوام ‬ ‫با صدور مجوز اخیر بانک مرکزی به برخی صادرکنندگان‬ ‫ب��رای عرضه ارز خود در صرافی ها در ی��ک ما ه باقی مانده‬ ‫سال‪ ،‬تعادل بازار به نفع عرضه به هم خواهد خورد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬اقدام به پیش��گیری ک��رده و جو تبلیغاتی الزم را برای‬ ‫خنث��ی کردن ان به وجود اوردند‪ .‬در همین راس��تا بانک‬ ‫مرکزی از حضور موثر خود برای جلوگیری از بی ثباتی در‬ ‫بازار خبر داده و تاکید کرده اس��ت که در صورت ضرورت‬ ‫اقدام های الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫بو ت��اب ای��ن روزه��ای اقتص��اد ایران ک��ه دوباره‬ ‫در ت ‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران‪ ،‬مدیران کس ‬ ‫مصرف کنندگان ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬بانک مرکزی در حالی‬ ‫از حضور موث��ر خود برای جلوگی��ری از بی ثباتی در بازار‬ ‫خبر می دهد که این پرس��ش ایجاد می شود ک ه ایا به واقع‬ ‫ارامش بازار در گرو حضور همه جانبه بانک مرکزی است؟‬ ‫و ای��ا بانک مرکزی می توان��د بازار ارز را ب ه ثبات نس��بی‬ ‫برساند و دور جدیدی از نگرانی و نااطمینانی ها را که ایجاد‬ ‫شده است از بین ببرد؟‬ ‫کارشناسان درباره اثر گذاری اقدام های بانک مرکزی در‬ ‫ح��وزه ارزی و وضعیت اینده این ب��ازار نظرهای متعددی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز می تواند منطقی شود‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در ای��ن زمینه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر این موض��وع که بانک‬ ‫مرکزی با ابزارهای کنترل��ی و نظارتی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫می توان��د همچون ماه های گذش��ته نقش خود را در حوزه‬ ‫ارزی پررنگ کرده و کنترل های الزم را در این حوزه برای‬ ‫ثبات رساندن نرخ ها اعمال کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ما در حالی شاهد‬ ‫نوس��ان های ارزی در هفته ه��ای اخیر هس��تیم که اتفاق‬ ‫جدی��دی که باعث به وجود امدن این ش��رایط ش��ود رخ‬ ‫ن��داده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به نظر می رس��د با کمی تالش و‬ ‫اقدام های موثر این نوسان ها قابل کنترل باشد‪.‬‬ ‫ارگ��ون ب��ا بیان اینک��ه افزای��ش تقاضا در ای��ام پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬حضور سفته بازان و واس��طه ها در بازار و همچنین‬ ‫احتمال های��ی که در زمینه تصویب الیحه پالرمو‪FATF ،‬‬ ‫و‪ ...‬داده می ش��ود‪ ،‬به نظر می رس��د سبب شده تا ما شاهد‬ ‫نوس��ان هایی در این بازار شویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای مدیریت‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد اما باید‬ ‫قب��ول کنیم در کن��ار اقدام های بانک مرک��زی‪ ،‬باید عزم‬ ‫جدی در جامعه ایجاد شود که ارامش به اقتصاد بازگردد و‬ ‫التهاب های به وجود امده تا حدی خنثی شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر ای��ن موضوع ک��ه نرخ ارز بای��د به یک‬ ‫ایت اهلل ابراهیمی‬ ‫مدیرعامل بانک انصار‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فروش ارز صادرکنندگان خصوصی در سامانه نیما شتاب گرفت‬ ‫بر اس��اس اع�لام بانک مرکزی‪ ،‬ف��روش ارز صادرکنندگان خصوصی در س��امانه نیما ش��تاب گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬عالوه بر عرضه نزدیک به ‪۱۰‬میلیارد دالر از سوی بانک مرکزی‪ ،‬پتروشیمی ها‪ ،‬فوالدی ها‬ ‫و ش��رکت ملی گاز در س��امانه نیما‪ ،‬صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی فروش ارز ناشی از صادرات خود را در‬ ‫نیم��ا افزای��ش داده اند‪ .‬بنا بر اعالم بانک مرکزی این مبلغ از ‪ ۱۶‬مرداد تا به ام��روز از یک میلیارد یورو فراتر رفت‪.‬‬ ‫همچنین این مبلغ عالوه بر عرضه صادرکنندگان در صرافی ها و اختصاص ارز به واردات خودشان است‪.‬‬ ‫مح��دوده معق��ول برس��د زی��را رون��د فعلی به ش��دت به‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی و س��ایر بخش ها اس��یب می زند و‬ ‫قدرت برنامه ریزی را از فعاالن این بخش ها سلب می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما درحال حاضر شاهد نوسان های چند هزار تومانی‬ ‫در نرخ ارز هستیم‪ ،‬در حالی که سال گذشته نوسان ‪۱۰۰‬‬ ‫تومانی برای نرخ دالر موضوع بسیار غیر منطقی و عجیبی‬ ‫بود‪ .‬بنابراین باید این نوسان ها هرچه سریع تر کنترل شود‬ ‫تا بخش اقتصاد‪ ،‬تولید و اشتغال رونق بگیرد و فضای ارامی‬ ‫در اقتصاد به وجود اید‪.‬به گفته ارگون‪ ،‬باید با سفته بازان و‬ ‫افرادی که جو بازارها را برهم می زنند برخورد جدی شود و‬ ‫نظارت ها به شدت بر این بازارها افزایش یابد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫اگر به شکل فعال و پررنگ در این بازار حضور یابد و عرضه‬ ‫ارز را بیش��تر کند‪ ،‬بازار به تعادل خواهد رس��ید‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود بدون اعمال سیاس��ت های دستوری‪ ،‬نرخ ها به‬ ‫یک محدوده منطقی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ ارز محتمل است‬ ‫محم��د ماهیدش��تی‪ ،‬تحلیلگ��ر بازارهای مال��ی نیز در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظه��ار کرد‪ :‬از پایا ن اذر تا کنون‪ ،‬با وجود‬ ‫اظهارات برخ��ی مقامات‪ ،‬بهای دالر امری��کا از کمتر از ‪۹‬‬ ‫هزار تومان به نزدیک به ‪ ۱3‬هزار تومان رسیده و همزمان‬ ‫منجر به رشد قیمت سکه طال از حدود ‪ ۳.۳‬میلیون تومان‬ ‫به حدود ‪ ۴.۴‬میلیون تومان شده است‪ .‬این افزایش دوباره‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬پ��س از ترکیدن حباب ان در اغ��از مهر‪ ،‬دوباره‬ ‫نگرانی هایی را ایجاد کرده و این پرس��ش را به و جود اورده‬ ‫که ایا دور جدیدی از نگران��ی‪ ،‬نااطمینانی و جهش ارزی‬ ‫در راه است؟‬ ‫وی در ای��ن ب��اره تاکی��د دارد‪ :‬از جنبه روان��ی و اخبار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اخب��ار مضطرب کنن��ده ای در زمین��ه تعامالت‬ ‫خارجی‪ ،‬تحریم های امریکا‪ ،‬تصمیم های مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام و حتی ترور و جنگ منتش��ر شده و در نرخ‬ ‫ارز انتظارات افزایش��ی ایجاد کرده اند‪ .‬ماهیدشتی با اشاره‬ ‫به اینکه در حوزه اقتصاد کالن‪ ،‬روند نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫کاهش��ی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی ها بر منفی شدن ان‬ ‫اجماع دارند و همزمان نقدینگی هر روز به س��طوح نسبی‬ ‫باالتری می رس��د و نرخ رش��د ان دوباره در طول ماه های‬ ‫اخیر ش��روع به افزایش کرده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫قیمت ها به سطوح تاریخی بس��یار باالیی رسیده‪ ،‬تورم به‬ ‫شکل ش��تابانی در حال افزایش اس��ت و قیمت مسکن و‬ ‫کاالهای ب��ادوام مانند خودرو و لوازم خانگی رش��د زیادی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ی��اداوری ک��رد که قیمت نفت س��قوط‬ ‫عمیق��ی داش��ته و تحریم ه��ا مق��دار فروش نفت کش��ور‬ ‫را کاه��ش داده ان��د که نگران��ی درباره کس��ری بودجه و‬ ‫افزایش بدهی دولت را به ش��دت افزایش داده اند‪ .‬در زمینه‬ ‫سیاست های ارزی هم مشوق صادراتی اخیر بانک مرکزی‬ ‫ب��رای عرضه ارز در ب��ازار ازاد‪ ،‬در عمل با واکنش معکوس‬ ‫این بازار همراه شد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازارهای مال��ی ادعا کرد‪ :‬ب��ا این وجود‪،‬‬ ‫تحلیل اقتصادی نش��ان می دهد وضعی��ت بدبینانه ای که‬ ‫هم اکنون در مس��ائل سیاس��ی و متغیرهای اقتصاد کالن‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬پیش بینی و در نرخ ارز لحاظ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین رفتار و س��اختار قیمت تاکید می کند که حباب‬ ‫نرخ ارز به هیچ وجه به طور کامل تخلیه نش��ده است و در‬ ‫عین حال هیجان های خرید دو ماه اخیر‪ ،‬هم اکنون در یک‬ ‫محدوده افراطی و اشباع شده هستند‪.‬‬ ‫ماهیدش��تی در این زمین��ه اضافه ک��رد‪ :‬بنابراین‪ ،‬روند‬ ‫نزولی جدیدی بر اس��اس الگوه��ای هارمونیک در قیمت‬ ‫دالر اغاز می ش��ود که با توجه به ش��رایط کنونی سیاسی‬ ‫و اقتصادی برای بیش��تر ناظران عجی��ب و غیر قابل توجیه‬ ‫است‪ .‬اما بر اساس نظریه‪ ،‬با اطالعاتی که در اینده منتشر‬ ‫می شوند‪ ،‬این سقوط غیرمنتظره به راحتی معقول و ممکن‬ ‫دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارامش به جامعه برگردد‬ ‫جواد صالحی از دیگر کارشناس��ان اقتصاد نیز در همین‬ ‫زمینه در گفت وگو با‬ ‫معتقد است‪ :‬چند عامل باعث‬ ‫رش��د قیمت ها در هفته های گذشته ش��ده که بیشتر ان‬ ‫ناشی از جو روانی است که در جامعه به وجود امده است‪.‬‬ ‫بحث سررسید گواهی سپرده های ‪ ۲۰‬درصدی‪ ،‬بالتکلیفی‬ ‫تصویب لوایح ‪ ،FATF‬پالرم��و و احتماالتی که درباره رد‬ ‫این لوایح عنوان می شود‪ ،‬بدبینی که نسبت به بودجه سال‬ ‫اینده وجود دارد و‪ ...‬از جمله فاکتورهای مهمی اس��ت که‬ ‫از لحاظ روانی یک جو منفی را در جامعه به وجود اورده و‬ ‫تاثیرش را بر بازار ارز گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واقعیت این اس��ت که انتشار این گونه‬ ‫خبرها در کنار بی اعتمادی که از اینده وجود دارد‪ ،‬س��بب‬ ‫ش��ده بازارها بار دیگر دچار التهاب شوند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسد در زمینه کاهش این التهاب ها نقش بانک‬ ‫مرکزی مهم باشد‪ .‬بانک مرکزی می تواند در بحث مدیریت‬ ‫نقدینگی‪ ،‬بس��ته مناسبی را برای س��پرده های بانکی ارائه‬ ‫ده��د و با کنترل تورم‪ ،‬نگرانی مردم را نس��بت به کاهش‬ ‫ارزش سرمایه ش��ان کم کند‪ .‬بانک مرکزی باید نس��بت به‬ ‫عرضه مناس��ب ارز اقدام های الزم و به موقعی انجام دهد تا‬ ‫عرضه و تقاضا به تعادل برسد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در بحث تصویب لوایح مبارزه با پولش��ویی‬ ‫باید هرچه سریع تر تکلیف این لوایح‪ ،‬مشخص و در راستای‬ ‫تصویب ان اقدام ش��ود‪ .‬بی تردید تصوی��ب لوایح پالرمو و‬ ‫‪ ،FATF‬می تواند ارامش نسبی را به بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته صالحی‪ ،‬اگر اقدام های الزم برای ایجاد ارامش‬ ‫در بازار انجام ش��ود و ان ط��ور که بانک مرکزی وعده داده‬ ‫بازار ارز را به ثبات برس��اند ب��ا ایجاد اعتماد و اطمینان در‬ ‫جامع��ه می توان امیدوار بود که فض��ای ملتهبی که وجود‬ ‫دارد از بی��ن ب��رود و قیمت ها تاحدی به تعادل برس��د‪ .‬با‬ ‫تجرب��ه ای ک��ه از بانک مرکزی در ماه های گذش��ته وجود‬ ‫داشته‪ ،‬به نظر می رسد که باید این امر محقق شود‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫محمد ماهیدشتی‬ ‫جواد صالحی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حمای�ت ویژه بانک ملی از تولیدکنندگان کاالهای‬ ‫استراتژیک‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک ملی گفت‪ :‬با تقویت ارتباطات و تبادل نظر‪،‬‬ ‫از واحدهای پتروش��یمی به عنوان تولید کننده کاالهای اس��تراتژیک‬ ‫حمایت ویژه می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬محمود‬ ‫شایان در نشست مشترک با مسئوالن شرکت پتروشیمی بوشهر گفت‪:‬‬ ‫بازدید از شرکت های پتروش��یمی در دستور کار قرار گرفته است تا از‬ ‫این طریق با تقویت ارتباطات و تبادل نظر از واحدهای پتروش��یمی به‬ ‫عنوان تولید کننده کاالهای استراتژیک حمایت ویژه شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک مل��ی ایران افزود‪ :‬با توج��ه به تحریم های‬ ‫ظالمانه اعمال ش��ده علیه کش��ورمان‪ ،‬بانک ملی ایران خود را موظف‬ ‫به همراهی مس��تمر با واحدهای تولیدی در راس��تای تامین نیازهای‬ ‫انه��ا می داند‪ .‬وی که به همراه علی موس��وی زاد ه مدیر امور اعتباری‪،‬‬ ‫رئیس اداره کل اعتبارات‪ ،‬رئیس اداره امور ش��عب اس��تان بوش��هر و‬ ‫جمعی از مدیران بانک به بوش��هر س��فر کرده بود‪ ،‬همچنین در جمع‬ ‫مدی��ران مجتم��ع گازی پارس جنوب��ی گفت‪ :‬بانک مل��ی ایران تمام‬ ‫ظرفیت های خود را برای ارائه خدمات توس��عه ای و تس��هیالتی برای‬ ‫توسعه شرکت های حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس به کار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش پست بانک برای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ضمن تبریک س��الروز ابالغ سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی گفت‪ :‬اگ��ر بخواهیم ام��روز در س��الروز ابالغ این‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬نگاهی به برنامه ها و خدمات این بانک بیندازیم این بانک‬ ‫عملکرد مناس��بی داشته اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی پست بانک‬ ‫ایران‪ ،‬خس��رو فرحی افزود‪ :‬روس��تاها پایه و اس��اس اقتص��اد مولد و‬ ‫تامین کننده فراورده های کش��اورزی و دامی به عنوان اساس��ی ترین‬ ‫نیازهای کش��ور هس��تند و پس��ت بانک ایران با تامین مالی طرح های‬ ‫تولیدی در روس��تاها گام های بزرگی در راستای حمایت از تولید ملی‬ ‫و تحقق اقتصاد مقاومتی برداش��ته است‪ .‬فرحی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫پرداخ��ت ‪۱۵‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالتی ک��ه در قالب طرح های‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی و حمایت از اش��تغال پای��دار پرداخته ایم‪ ،‬این‬ ‫بان��ک همواره از محل منابع داخلی نی��ز حامی فعالیت های اقتصادی‬ ‫در شهرها و روستاها بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران تامین مال��ی طرح های حوزه فناوری‬ ‫اطالعات را از دیگر فعالیت های این بانک دانست و افزود‪ :‬ایجاد اشتغال‬ ‫ی که بخشی از اقتصاد مقاومتی‬ ‫و افزایش بهره وری به کمک ای س��ی ت ‬ ‫است از مهم ترین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است‬ ‫و پس��ت بانک ایران به عنوان بانک تخصص��ی این حوزه برنامه مدونی‬ ‫برای حمایت از فعاالن حوزه ای سی تی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱۷۰‬درصدی تس�هیالت بانک توسعه صادرات‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیس ش��عبه اصفهان بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬در سال جاری با‬ ‫افزایش اعطای تس��هیالت این شعبه در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۷۰‬درصد رش��د را برای حمایت از بخش ه��ای تولیدی و‬ ‫صادراتی ش��اهد بوده ایم‪ .‬نیما بزرگمه��ر در گفت وگو با روابط عمومی‬ ‫بانک توس��عه صادرات با اعالم این مطلب افزود‪ :‬این ش��عبه با اعطای‬ ‫تس��هیالت صادراتی ب��ه مبلغ ‪ ۲۷۰۰‬میلی��ارد ریال به ط��ور ویژه از‬ ‫بخش های مختلف صادراتی فعال استان اصفهان حمایت کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از دس��تاوردهای بانک توس��عه صادرات اس��تان‬ ‫اصفهان در س��ال جاری پیگیری مس��تمر وصول مطالبات غیر جاری‬ ‫بوده و توانسته ایم ‪ ۳۱‬درصد از مطالبات شعبه را کاهش دهیم که رقم‬ ‫ان ‪ ۱۲۳۴‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫بزرگمهر ادامه داد‪ :‬از برنامه های اینده این ش��عبه عالوه بر استمرار‬ ‫فعالیت ه��ای ج��اری در تخصیص منابع و وص��ول مطالبات‪ ،‬حمایت‬ ‫بیش��تر از ش��رکت های دانش بنی��ان فعال در بخش صادرات اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگمهر در زمینه مهم ترین پروژه های تامین مالی ش��ده این ش��عبه‬ ‫گفت‪ :‬طرح توسعه تولید انواع کلر به مبلغ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار یورو‪،‬‬ ‫س��اخت واحدهای تولید سنگ س��اختمانی نزدیک به ‪۲‬میلیون یورو‬ ‫و ایجاد هتل گردش��گری به مبلغ ‪ ۲۵‬میلیارد ری��ال از جمله مواردی‬ ‫هستند که با تسهیالت بانک توسعه صادرات تامین مالی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از باجه بانک سینا در اردبیل‬ ‫در ایین��ی ب��ا حض��ور رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا‪ ،‬اس��تاندار اردبیل و مقامات استان‪ ،‬باجه بانک‬ ‫س��ینا در گرمی اردبیل به بهره برداری رسید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک سینا‪ ،‬این باجه با هدف حمایت از طرح های اشتغالزا و در راستای‬ ‫ایفای مس��ئولیت های اجتماعی در زمینه کمک به ایجاد اش��تغال در‬ ‫مناطق روستایی اجرا شد‪.‬‬ ‫پیشرو مدیرعامل بانک سینا هم در این ایین‪ ،‬با بیان انکه این بانک‬ ‫در راس��تای عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به توسعه اشتغال در‬ ‫مناطق روس��تایی‪ ،‬اقدام های موثری را به انجام رس��انده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بان��ک س��ینا از طریق انعق��اد تفاهمنامه همکاری با معاونت توس��عه‬ ‫روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد علوی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫یاران��ه دار را در اختیار متقاضیان ایجاد طرح های اش��تغالزا در مناطق‬ ‫روستایی قرار می دهد‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰۰‬طرح با امکان اشتغالزایی‬ ‫برای ده ها هزار نفر به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬وی از امادگی بانک‬ ‫سینا برای ارائه خدمات بهینه به هموطنان به ویژه در مناطق روستایی‬ ‫و حمایت از طرح های اشتغالزا خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بانک کشاورزی‪ ،‬پرداخت تسهیالت اشتغالزا‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغالزا به نهادهای حمایتی در بانک کشاورزی‬ ‫اولویت دارد‪ .‬روح اله خدارحمی‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی در نشس��ت با س��ید پرویز فتاح‪ ،‬رئیس کمیته امداد امام‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫با مقاوم سازی‬ ‫راهبردی ساختارها‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬پرداخت تسهیالت اش��تغالزا به نهادهای حمایتی را در‬ ‫اولویت پرداخت های بانک کش��اورزی اعالم کرد و افزود‪ :‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد اعتبار ابالغی تبصره ‪ ۱۶‬برای خود اش��تغالی‬ ‫مددجویان کمیته امداد پرداخت خواهد شد‪ .‬خدارحمی افزود‪ :‬در قبال‬ ‫محرومان جامعه‪ ،‬احس��اس وظیفه ملی‪ ،‬دینی و سرزمینی می کنیم و‬ ‫به همین دلیل در مرحله س��وم ابالغ اعتبار اش��تغال پایدار روستایی‪،‬‬ ‫ب��ه نهادهای حمایت��ی اولویت داده ای��م و ‪ ۵۰‬درصد اعتب��ار مرحله‬ ‫س��وم معادل ‪ ۵۰۰۰‬میلی��ارد ریال را عالوه ب��ر ‪ ۸۰‬میلیارد ریال قبل‪،‬‬ ‫ب��ه مددجویان کمیته امداد تخصیص داده ایم که در ش��رف پرداخت‬ ‫اس��ت و به همکاران تکلیف کرده ایم جذب این اعتبار را در اولویت قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از زیرساخت های بانکداری الکترونیک‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬سهم اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) را به صورت‬ ‫مجزا و محفوظ تعریف کرده ایم به نحوی که امکان مصرف ان در خارج‬ ‫از حوزه مدد جویان این کمیته مقدور نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب ‪ ۲‬معاون جدید در بیمه ملت‬ ‫سرپرس��ت معاونت فن��ی بیمه ه��ای غیرزندگی و مع��اون طرح و‬ ‫توس��عه شرکت بیمه ملت منصوب شدند‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ملت با صدور احکام جداگانه؛ سرپرست معاونت فنی‬ ‫بیمه های غیرزندگی و معاون طرح و توسعه این شرکت را منصوب کرد‪.‬‬ ‫با حک��م صالحی نژاد‪ ،‬مدیرعامل بیمه ملت‪ ،‬یعقوب عظیمی به عنوان‬ ‫سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی و علی سلیمانی به عنوان‬ ‫معاون طرح و توسعه معرفی شدند‪.‬‬ ‫ت با بیان‬ ‫صالحی نژاد در ایین تودیع و معارفه معاونان جدید بیمه مل ‬ ‫اینکه این تغییرات در راس��تای تقوی��ت و توانمندی بیش از پیش تیم‬ ‫مدیریتی ش��رکت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار این است که دغدغه معاونان و‬ ‫مدیران در راستای پیشبرد امور و اعتالی بیمه ملت باشد‪.‬‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی مفهوم��ی مبتنی ب��ر‬ ‫مقاوم س��ازی و بهب��ود س��اختارها و نهادهای‬ ‫جامعه اس��ت که با باور قلبی‪ ،‬وجدان جمعی‪،‬‬ ‫س��ابقه همکاری‪ ،‬اعتماد و عالی��ق اجتماعی‬ ‫ریش��ه دار و توانمندس��ازی و تقوی��ت وجدان‬ ‫جمعی مردم و مس��ئوالن متک��ی به مدیریت‬ ‫راهب��ردی‪ ،‬میس��ر می ش��ود‪ .‬رش��د روحیات‬ ‫تولیدگری‪ ،‬خالقیت و نواوری‪ ،‬فش��ار رقابتی‬ ‫و اجباره��ای جامع��ه نی��ز ش��رایط را ب��رای‬ ‫موفقیت اقتصاد مقاومتی فراهم می کنند‪ .‬یک‬ ‫ویژگ��ی الزامی این اقتص��اد تثبیت روندهای‬ ‫کاهش وابس��تگی به اقتصادهای دیگر به ویژه‬ ‫کش��ورهای ناهمسو اس��ت‪ ،‬البته وابستگی با‬ ‫همبس��تگی تفاوت دارد و اقتصادها در دنیای‬ ‫امروز با یکدیگر همبس��تگی دارند‪ .‬در اقتصاد‬ ‫مقاومتی تاکید ب��ر مزیت های تولید داخلی و‬ ‫رقابتی مبتنی بر اس��تانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫یکی از محورهای استراتژیک و منحصر به فرد‬ ‫در اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است‬ ‫که عملکرد درخش��ان و پیشتازی بانک انصار‪،‬‬ ‫ان را از دیگ��ر بانک ها متمایز می کند‪ .‬اجرای‬ ‫ط��رح حاتم(حمای��ت از تولید مل��ی)‪ ،‬نمادی‬ ‫ملی برای عمل به تاکیدات مکرر رهبر معظم‬ ‫انقالب در عرصه اقتصاد کش��ور است‪ .‬ایشان‬ ‫مح��ور حمایت از تولید ملی با کار و س��رمایه‬ ‫ایرانی را مطرح فرموده اند که وظایفی را برای‬ ‫دست اندرکاران اقتصاد کش��ور به همراه دارد‬ ‫که تش��ویق حضور م��ردم در اقتصاد‪ ،‬ترغیب‬ ‫مصرف کننده ایران��ی به خرید کاالی ایرانی با‬ ‫حفظ کیفیت جهانی و رقابتی‪ ،‬تامین و تجهیز‬ ‫مال��ی بانک ها و حضور همه نهادهای فرهنگی‬ ‫برای فرهنگ سازی این تحول عظیم و ملی که‬ ‫شرایط به صورت واقعی و مستمر برای تحقق‬ ‫مبانی فراهم شود‪ ،‬ازجمله انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیری��ت منابع ارزی و رس��یدگی وتمرکز به‬ ‫اقتصاد دانش بنیان از دیگر محورهای اساسی‬ ‫نیل به اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اس��ت که هی��چ اقتصاد‬ ‫دولت��ی ب��دون اصال��ت دادن ب��ه رقابت های‬ ‫داخل��ی و مردمی و پذی��رش قاعده های بازی‬ ‫رقابتی موفق به تحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬محدودس��ازی حوزه ه��ای اقتصاد‬ ‫دولتی و ازادسازی اقتصاد به شکلی نظام مند‪،‬‬ ‫حرفه ای‪ ،‬غیررانتی و زیرساختی از پیامدهای‬ ‫مه��م اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی اس��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی نیازمن��د برنامه ریزی اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫مردمی کردن اقتص��اد‪ ،‬درون زایی و برونگرایی‬ ‫از طریق تش��ویق فعاالن بخ��ش خصوصی و‬ ‫رفع موانع و مش��کالت پیش روی توس��عه و‬ ‫پیشرفت کش��ور است‪ .‬بخش خصوصی موتور‬ ‫محرک رش��د اقتصادی و صنعتی کشور است‬ ‫و دس��تمایه اصل��ی این بخش‪ ،‬س��رمایه های‬ ‫انس��انی اس��ت که در صورت اعمال مدیریت‬ ‫کار ام��د‪ ،‬می تواند اهداف اقتصادی کش��ور را‬ ‫محقق سازد‪ .‬اس��تفاده از تمامی ظرفیت های‬ ‫معطل مان��ده مردمی و دولت��ی و فعال کردن‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و تالش‬ ‫مجدانه برای قطع وابس��تگی به نفت از دیگر‬ ‫الزامات کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم مش��خص کنی��م اولویت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در ب��ازه زمان��ی فعلی چه‬ ‫هس��تند‪ ،‬باید بگوی��م که وابس��تگی به نفت‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ی��ک معض��ل تاریخی در‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬کاهش وابس��تگی به‬ ‫درامد نف��ت‪ ،‬گاز و مواد معدن��ی دیگر که ما‬ ‫را دچ��ار عارض��ه خام فروش��ی می کند‪ ،‬یک‬ ‫الزام انقالبی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬نیل به‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی نیازمن��د اص�لاح بنیادی‬ ‫ش��بکه بانکی‪ ،‬اس��تقرار نظام رقابتی در حوزه‬ ‫اقتص��اد و رعایت اولویت های دیگری از جمله‬ ‫مبارزه با فس��ادهای س��اختاری‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫ش��ریکان تجاری ایران و تحکیم مناس��بات با‬ ‫کشورهای همس��و‪ ،‬توجه جدی به حوزه های‬ ‫انرژی و صنایع نظامی‪ ،‬گفتمان سازی‪ ،‬مبارزه‬ ‫با فرهنگ تجمل پرس��تی‪ ،‬نفی تکاثر‪ ،‬مقابله‬ ‫زیرس��اختی با تحریم ه��ا‪ ،‬جلوگیری از خروج‬ ‫سرمایه ها و جذب سرمایه های خارجی‪ ،‬اصالح‬ ‫و تغیی��ر نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬تثبیت نرخ ارز‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬ثبات‬ ‫قیمت ها و مهار تورم اس��ت‪ .‬اصالح س��اختار‬ ‫دولت��ی و مدیری��ت مصرف که باع��ث تعادل‬ ‫در مصرف جامعه باش��د یک حرکت جهادی‬ ‫اس��ت و همه نهاد های دولت��ی و غیر دولتی و‬ ‫مردم باید موضوع پرهیز از اس��راف و استفاده‬ ‫ا ز تولیدات داخلی را به عنوان یک تکلیف ملی‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 2‬روز مانده به اغاز دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫انگیزه برای نواوری کم شده است‬ ‫‹ ‹وضعیت نمایشگاه ها در سالی که گذشت‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش ب��ه برنامه ه��ای‬ ‫نمایش��گاهی خود اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما امسال نمایشگاه‬ ‫نس��اجی‪ ،‬پوش��اک و مواد ش��وینده را برگزار کردیم‪ ،‬برای‬ ‫س��ال اینده هم برگزاری همین نمایش��گاه ها را در دستور‬ ‫‹ ‹نواوری به شرط حمایت دولت‬ ‫م��رادی در ادام��ه گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران برای‬ ‫ش��رکت های خارجی که در ایران‬ ‫دارای نمایندگ��ی هس��تند‪،‬‬ ‫تس��هیالتی را منظور کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫فرایند پرداخت و تسویه حساب ان‬ ‫برای مجری نمایشگاه انچنان تاثیرگذار و مناسب نبود در‬ ‫حالی که برای شرکت کنندگان شرایط خوبی را رقم زد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چشم انداز اینده صنعت‬ ‫نمایشگاهی را چگونه می بینید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی نمی توان اهداف مشخصی را برای اینده ترسیم کرد‪،‬‬ ‫چراکه وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که تکلیف‬ ‫صنای��ع‪ ،‬واردات یا حتی ورود اقالم ممنوعه به نمایش��گاه‬ ‫اصال مش��خص نیست‪ .‬با این ش��رایط امکان برنامه ریزی و‬ ‫پیش بینی برای سال اینده وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل «س��امع پاد نوین» اظهارکرد‪ :‬از ش��رکت های‬ ‫خارجی که س��ال گذش��ته در نمایش��گاه حضور داشتند‪،‬‬ ‫امس��ال کمت��ر از یک پنجم انها در نمایش��گاه حضور پیدا‬ ‫کردن��د؛ بنابراین تمام تالش ما این اس��ت که فعالیت های‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫روزهای س��ال‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و ب��ا حمای��ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی تهران برگزار ش��د‪ ،‬چراکه جای جش��نواره ای‬ ‫ب��رای رقابت افرینی در خانواده صنعت نمایش��گاهی ایران‬ ‫خالی بود و بر این اس��اس موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫تالش کرد با برپایی نخستین جشنواره پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی میان مجریان‬ ‫نمایشگاهی باشد‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد فرهنگ��ی فرصت مناس��بی را ایجاد کرد تا‬ ‫اعض��ای این صنعت بار دیگر به اهمیت طراحی پوس��ترها‬ ‫و تاکید هرچه بیش��تر بر ابعاد هنری در تبلیغات پی برده‬ ‫و توجه بیش��تری به این عرصه داشته باشند‪ .‬تجربه موفق‬ ‫برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی از‬ ‫ان باعث شد جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫به پیشواز برپایی دوره دوم برود‪.‬‬ ‫در روزهای شروع به کار نخستین دوره برگزاری جشنواره‬ ‫مل��ی پوس��ترهای نمایش��گاهی مجموعه ه��ای گوناگون‬ ‫اقتصادی حمایت رس��می خود را از این رویداد تازه اعالم‬ ‫کردن��د‪ .‬انجم��ن صنف��ی برگزارکنندگان نمایش��گاه های‬ ‫ایران جزو نخس��تین مجموعه های نمایشگاهی کشور بود‬ ‫ک��ه حمایت م��ادی و معنوی خود را از ای��ن رویداد اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انجم��ن غرفه س��ازان نی��ز در رون��د کارها‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت های مه��م ازجمل��ه معرف��ی چند گرافیس��ت‬ ‫بین المللی برای انتخاب پوس��ترهای برتر و طراحی گالری‬ ‫جشنواره را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬انجمن نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران نیز‬ ‫به جمع نخس��تین حامی��ان این رویداد پیوس��ت و مجوز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا رش�ادی زاده‪ :‬محل دائمی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران ت��ا دو روز دیگر میزبان برگزاری دومین جش��نواره‬ ‫ملی پوسترهای نمایشگاهی می شود‪ .‬این جشنواره با هدف‬ ‫به چالش کش��یدن پوس��ترهای نمایش��گاهی و بازتعریف‬ ‫اهمیت انها در روند برپایی یک رویداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫البت��ه انجم��ن بین المللی صنعت نمایش��گاهی «یوفی»‬ ‫س��ال ها است در این زمینه فعال ش��ده و ساالنه رویدادی‬ ‫را برای رقابت پوسترهای نمایشگاهی در سطح جهانی برپا‬ ‫می کن��د‪ ،‬اما ج��ای خالی چنین روی��دادی در ایران باعث‬ ‫ش��د ایده برپایی ان از سوی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫به سراغ یکی از اعضای‬ ‫در استانه این رویداد ملی‪،‬‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران رفته است تا وضعیت‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی را از نگاه وی جویا شود‪.‬‬ ‫عل��ی م��رادی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن صنف��ی‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫به جایگاه پوس��تر در برگزاری‬ ‫یک رویداد نمایش��گاهی اشاره و اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫طراحی پوستر در اولویت چندم برگزاری یک نمایشگاه قرار‬ ‫دارد و در صنع��ت نمایش��گاهی موضوع های پراهمیت تری‬ ‫وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و مس��ائل مربوط‬ ‫به انها برطرف ش��ود‪ ،‬بنابراین پوس��تر نمی تواند به تنهایی‬ ‫عامل جذابی ب��رای مجریان و مخاطبان باش��د‪ ،‬بلکه باید‬ ‫به طور همزمان عوامل دیگر را نیز بهبود داد‪.‬‬ ‫وی از نبود نواوری به عنوان یکی از اس��یب های طراحی‬ ‫پوس��تر یاد ک��رد و گفت‪ :‬این روزها مجریان نمایش��گاهی‬ ‫انگیزه بس��یار پایینی برای نواوری در نمایش��گاه ها دارند‪،‬‬ ‫همین موضوع ش��اید باعث شود پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫ان گونه که باید و شاید نتوانند به اهداف خود دست یابند‪.‬‬ ‫کار داریم‪ .‬امسال هم متراژ داخلی و هم خارجی غرفه های‬ ‫ما کم ش��ده بود‪ ،‬که این موضوع چند دلیل دارد و به نظر‬ ‫من دلیل عمده ان این است که واردات برخی اقالم ممنوع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬نمایش��گاه مواد ش��وینده و ارایش��ی‪-‬‬ ‫ بهداشتی در حال حاضر با چالش روبه رو شده زیرا واردات‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به مشکالت موجود بر سر راه نمایشگاه ها‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت های خارجی به دلی��ل تحریم ها علیه ایران‪،‬‬ ‫به س��ختی وارد تجارت با ایران می ش��وند و مش��کالتی از‬ ‫جمله افتتاح حس��اب و نقل و انتقال ارز بر س��ر راه شان قرار‬ ‫دارد‪ .‬همین مشکالت در صنعت نمایشگاهی باعث می شود‬ ‫ک��ه ما یا به اهداف مان نرس��یم یا فقط به بخش��ی از انها‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫نمایشگاهی را ادامه دهیم و فعال به توسعه فکر نکنیم‪.‬‬ ‫مرادی در پایان س��خنان خود گف��ت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬تنها‬ ‫راه رهایی از مش��کالت موجود این اس��ت که دولت‪ ،‬روح‬ ‫ت��ازه ای در دل صنعت بدمد تا ش��اهد رش��د و نواوری در‬ ‫این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫علی مرادی‪ :‬پوستر برای اثرگذاری در جذب مخاطب نمایشگاهی نیاز به‬ ‫توجه همزمان به چند عامل متفاوت دارد‬ ‫مشارکت و همکاری تمام سایت های استانی کشور را برای‬ ‫حضور در جش��نواره و ارس��ال پوس��ترها (در سطح ملی و‬ ‫بین المللی) صادر کرد‪.‬‬ ‫درنهایت در رقابت میان ‪۱۰۰‬پوستر نمایشگاهی‪ ،‬شرکت‬ ‫روشان روز با پوستر نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات مربوط توانس��ت‬ ‫رتبه نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین شرکت ارتانمانگر اردبیل با پوستر پانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی مبلم��ان و دکوراس��یون داخلی در‬ ‫جای��گاه دوم و نمایش��گاه بین الملل��ی بوش��هر با پوس��تر‬ ‫نمایشگاه ش��هرافتاب در جایگاه سوم پوسترهای برگزیده‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از ان باعث ش��د جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به پیشواز برپایی دومین دوره این رویداد برود‪.‬‬ ‫اس��تقبال گس��ترده فعاالن صنعت نمایش��گاهی از این‬ ‫رویداد در س��ال گذش��ته باعث شد جش��نواره پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به ایستگاه دوم برسد‪.‬‬ ‫در می��ان ای��ن اس��تقبال گس��ترده می ت��وان اث��ار‬ ‫مجموعه های��ی همچ��ون ش��رکت نمایش��گاه بین المللی‬ ‫اصفه��ان به عن��وان یک��ی از ‪ ۳‬مجموع��ه برتر کش��ور در‬ ‫ح��وزه برپای��ی رویدادهای تخصصی و بین المللی کش��ور‪،‬‬ ‫مجموع��ه رس��تاک پادویژن به عن��وان مج��ری برگزاری‬ ‫رویدادهای حوزه معدن‪ ،‬طال‪ ،‬جواهر و گردشگری‪ ،‬شرکت‬ ‫نمایشگاهی الوندکیان خلیج فارس‪ ،‬هفتواد‪ ،‬راهکار تجارت‪،‬‬ ‫مدیریت کوش��ا‪ ،‬اوین افراز و ارتانمانگر اردبیل را مشاهده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در سایت‬ ‫تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫با بزرگ ترین افزایش سرمایه در تاریخ بورس رخ داد‬ ‫فوالد مبارکه یکه تاز شرکت های بورسی‬ ‫مجم��ع فوق العاده فوالد مبارک��ه ‪ ۲۷‬بهمن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬س��رمایه مالی این شرکت بزرگ فوالدی‬ ‫‪۱۳‬هزار میلیارد تومان اعالم ش��ده است که با افزایش‬ ‫س��رمایه نش��ات گرفته از ‪۳۷۷۵‬میلیارد ریال س��ود‬ ‫انباشته س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۷۲۵‬میلیارد ریال سود انباشته‬ ‫سال های قبل‪ ،‬توانسته است بیشترین میزان افزایش‬ ‫سرمایه در تاریخ بورس را رقم بزند‪.‬‬ ‫این امر سبب شده فوالد مبارکه در بین شرکت های‬ ‫بزرگ بورس��ی به رتبه نخست ارتقا یابد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که فاصله فوالد مبارکه با ش��رکت پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس با ‪۹۱‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال که در رده‬ ‫دوم قرار گرفته است‪ ،‬قابل توجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود سال ‪ ۹۸‬محقق می شود‬ ‫درب��اره می��زان افزای��ش س��رمایه ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬طهم��ورث جوانبخ��ت‪ ،‬مع��اون اقتصادی و‬ ‫مالی ش��رکت ف��والد مبارک��ه در گفت وگو با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر کل س��رمایه ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفه��ان ‪ ۱۳‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوانبخ��ت در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه افزایش‬ ‫سرمایه شرکت فوالد مبارکه که این شرکت را پیشتاز‬ ‫در بورس کاال کرده‪ ،‬ناش��ی از چیست؟ گفت‪ :‬افزایش‬ ‫س��رمایه‪ ،‬ناش��ی از ‪ ۳۷۷۵‬میلیارد ریال سود انباشته‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۷۲۵‬میلیارد ریال از انباش��ته سال های‬ ‫قبل است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ‪،۹۶‬‬ ‫س��ال خوبی برای فوالدس��ازهای بزرگ ب��ود‪ ،‬ایا این‬ ‫انباش��ت س��رمایه در س��ال ‪ ۹۷‬هم تکرار خواهد شد‬ ‫که برای س��ال ‪ ۹۸‬فوالد مبارکه را همچنان پیش��تاز‬ ‫شرکت های بورس��ی قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬باید با توجه به‬ ‫ظرفیت بالقوه در ای اس پی ش��رکت و س��ود ‪۲‬برابری‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به ‪ ۹۶‬و نیز سرمایه گذاری های انجام‬ ‫ش��ده بتوانی��م در س��ال ‪ ۹۸‬هم این س��ود را محقق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی و مالی ش��رکت ف��والد مبارکه در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه دیگران افزایش‬ ‫س��رمایه ندهند‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه می تواند پیشتاز‬ ‫ش��رکت های بورسی باش��د اما مس��ئله مهم رتبه در‬ ‫بورس نیس��ت بلکه کیفیت س��رمایه و س��اختار مالی‬ ‫ش��رکت ها اس��ت که فوالد مبارکه در ای��ن حوزه نیز‬ ‫از بهترین کیفیت س��اختار مالی و نس��بت های مالی‬ ‫مطلوب برخوردار است‪.‬‬ ‫جوانبخ��ت همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫برنامه های س��ال ‪ ۹۸‬ش��رکت ف��والد مبارکه با وجود‬ ‫برنامه های فوالد برای تحریم در جهت تسهیل صادرات و تخصیص‬ ‫وجوهارزیحاصلازصادراتبهوارداتاستتااختاللیدررونداجرایی‬ ‫تولید پیش نیاید‪ ،‬البته جزئیات این موضوع به دالیل امنیتی محرمانه‬ ‫است‬ ‫تحریم ه��ا چیس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬برنامه ه��ای فوالد‬ ‫برای تحریم در جهت تس��هیل ص��ادرات و تخصیص‬ ‫وج��وه ارزی حاصل از ص��ادرات به واردات اس��ت تا‬ ‫اختالل��ی در روند اجرای��ی تولید پیش نیای��د‪ ،‬البته‬ ‫جزئی��ات این موض��وع به دالی��ل امنیت��ی محرمانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع تحریم ها در زمینه صادرات‬ ‫این ش��رکت فوالدی تاکید کرد‪ :‬ب��ا وجود تحریم ها و‬ ‫پیش بینی رکود در س��ال اینده ش��اید به نظر برس��د‬ ‫ف��والد مبارکه دچار رکود ش��ود ولی ب�� ه دلیل اینکه‬ ‫میزان تقاضای بازار چند برابر تولید فوالد مبارکه است‬ ‫و واردات محصوالت فوالدی نیز با چالش های خاصی‬ ‫روبه رو است‪ ،‬از این رو اشکالی در فروش داخلی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدمبارک�ه غول ه�ای صنعت�ی را‬ ‫پشت سر گذاشت‬ ‫درباره افزایش س��رمایه ش��رکت فوالد مبارکه نیز‬ ‫بهمن عی��ار رضایی‪ ،‬عضو باس��ابقه هیات مدیره فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان عنوان کرد‪ :‬فوالد مبارکه با ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال س��رمایه‪ ،‬فاصله خود را با ش��رکت دوم‬ ‫بورسی زیاد کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش می متالز‪ ،‬این عض��و هیات مدیره فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان درباره مجمع فوق العاده فوالد مبارکه‬ ‫در ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ :‬افزایش س��رمایه ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه از ‪ ۷۵‬هزار میلی��ارد ریال به ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال همراه با رش��د ‪ ۷۳‬درص��دی بوده که‬ ‫بزرگ ترین افزایش س��رمایه در تاریخ بورس است و از‬ ‫محل سود انباشته انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ا حضور امین ابراهیمی‪ ،‬قائم مقام ش��رکت فوالد خوزس��تان در راس‬ ‫ش��رکت فوالد اکس��ین که مهم ترین حلق��ه مفقوده و نهای��ی تولید در‬ ‫هلدینگ فوالد خوزس��تان تلقی می ش��ود‪ ،‬طبق اطالع در روزهای اینده‬ ‫و برای تحقق اهداف این ش��رکت‪ ،‬تیم هایی از رده های فنی و مهندس��ی‬ ‫و مدیریتی جهت اصالح امور و تس��ریع در تولید‪ ،‬از س��وی شرکت فوالد‬ ‫خوزستان در شرکت فوالد اکسین حضور خواهند یافت تا در کنار مدیران‬ ‫و کارکنان فوالد اکس��ین به بررس��ی نقاط ضعف و قوت این واحد بزرگ‬ ‫صنعتی بپردازند‪.‬‬ ‫بر اساس گفته یکی از مسئوالن شرکت فوالد خوزستان به نظر می رسد‬ ‫در شرایط فعلی که بهترین فرصت برای توسعه اهداف معوق فوالد اکسین‬ ‫و جبران عقب ماندگی یک دهه گذش��ته در این واحد صنعتی پیش امده‪،‬‬ ‫حضور قائم مقام فوالد خوزس��تان به عنوان مدیرعامل‪ ،‬روند تولید و حضور‬ ‫در بازارهای بین المللی فوالد اکسین را به شدت رونق خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امید اس��ت این اتف��اق بتواند در اینده نزدیک به توس��عه و‬ ‫بازیابی پروژه های تعطیل ش��ده این کارخانه و ایجاد اشتغال برای جوانان‬ ‫خوزستانی منجر شود‪.‬‬ ‫وی ضمن اظهار تاس��ف از اینکه شایعاتی برای دلسرد کردن شهروندان‬ ‫خوزس��تانی از س��وی عده ای به راه افتاده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حضور یکی‬ ‫از عالی ترین مدیران دس��تگاه فوالد خوزستان در مدیریت فوالد اکسین‪،‬‬ ‫مبین عزم فوالد خوزستان برای جبران عقب ماندگی این بخش وامانده از‬ ‫صنعت فوالد در این استان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬فوالد‪ ،‬یک صنعت اس��تراتژیک در کش��ور اس��ت و‬ ‫خوزس��تان بهترین مزیت های تولید این محصول را از هر جهت داراست‪،‬‬ ‫فوالد اکسین هم از بدو احداث بخشی از زنجیره فوالد خوزستان بوده که‬ ‫حاال پس از یک دهه به اصل خویش بازگشته و یقینا با کمک کارکنان و‬ ‫مدیران دو ش��رکت فوالد خوزستان و فوالد اکسین در اینده نزدیک‪ ،‬یک‬ ‫دهه عقب ماندگی ان نیز مبدل به توسعه و اشتغالزایی خواهد شد و نتایج‬ ‫مثبت ان نیز به مردم شریف همین استان تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمود طالقانی‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالر صنعت‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طهمورث جوانبخت‬ ‫بهمن عیار رضایی‬ ‫تعویق سفر رئیس جمهوری به کرمان‬ ‫سفر رئیس جمهوری که قرار بود دوشنبه هفته‬ ‫جاری برای گشایش کارخانه مگامدول دوم اهن‬ ‫اس��فنجی شرکت توس��عه اهن و فوالد گل گهر و‬ ‫گشایش خط ‪ ۲‬کنسانتره شرکت سنگ اهن گهر‬ ‫زمین و نیز بهره برداری از ‪ ۱۴‬پروژه بهینه سازی و‬ ‫توس��عه زیرساخت تولید در منطقه گل گهر انجام‬ ‫شود‪ ،‬به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬س��فر روحانی به س��یرجان‬ ‫ب��ه احتمال زیاد در ماه های این��ده انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیش بینی سود ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۱۵‬تومانی‬ ‫فوالد هرمزگان برای سال ‪۹۷‬‬ ‫در گروه فوالدی‪ ،‬نماد فوالد هرمزگان «هرمز»‬ ‫به لطف حمایت حقوقی ها جهش خوبی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش کارگزاری ب��ورس بیمه ایران‪،‬‬ ‫ف��والد هرمزگان در حال��ی در دوره ‪۳‬ماهه بهار‪،‬‬ ‫‪ ۵۷۴۶‬میلی��ارد ری��ال ف��روش‪ ۱۳۰۱ ،‬میلیارد‬ ‫ریال س��ود عملیاتی و ‪ ۱۱۶۵‬میلیارد ریال (‪۷۸‬‬ ‫ریال به ازای هر س��هم) س��ود خالص داشت که‬ ‫در فص��ل تابس��تان ب��ا ف��روش ‪۱۰۸۲۶‬میلیارد‬ ‫ریال��ی‪ ،‬ب��ه س��ود عملیات��ی ‪ ۱۱۸۵۹‬میلی��ارد‬ ‫ریال��ی و س��ود خال��ص ‪ ۱۱۳۶۰‬میلی��ارد ریالی‬ ‫(ب��ه ازای ه��ر س��هم ‪ ۷۵۷‬ریال) دس��ت یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هرم��ز در فصل پایی��ز ‪۸۲۹۸‬‬ ‫میلیارد ریال فروش‪ ۲۱۴۱ ،‬میلیارد ریال س��ود‬ ‫عملیات��ی و ‪ ۱۷۷۱‬میلی��ارد ریال س��ود خالص‬ ‫(ب��ه ازای ه��ر س��هم ‪ ۱۱۸‬ریال) محق��ق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درمجم��وع باید گفت هرمز در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال با فروش ‪ ۲۴۸۷۰‬میلیارد ریالی‪۹۵۳ ،‬ریال‬ ‫س��ود محقق کرده و این در ش��رایطی است که‬ ‫فروش دوره مشابه سال گذشته ‪۱۹۱۲۳‬میلیارد‬ ‫ریال و س��ود خالص ‪ ۱۳۱‬ریال به ازای هر سهم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دلیل سود سنگین شرکت در کوارتر دوم سال‪،‬‬ ‫شناس��ایی ‪۸۷۹۱‬میلیارد ریال (به ازای هر سهم‬ ‫‪۵۸۶‬ریال) س��ود تس��عیر ارز بوده که تکرارپذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بررس��ی عملکرد ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬این شرکت در حالی در ‪ ۱۰‬ماه نخست‬ ‫امس��ال درام��د (فروردین ‪ ،۱۴۰۵‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ،۱۷۸۰‬خرداد ‪ ،۲۵۳۲‬تیر ‪ ،۵۶۲۳‬مرداد ‪،۱۸۶۳‬‬ ‫ش��هریور ‪ ،۳۲۲۵‬مهر ‪ ،۲۰۹۹‬اب��ان ‪ ،۳۹۹۲‬اذر‬ ‫‪ ،۲۲۰۶‬دی ‪ ۲۳۵۵‬میلیارد ریال) ‪۲۷۲۲۵‬میلیارد‬ ‫ریال��ی را محقق ک��رده که این رقم ب��رای دوره‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪۲۱۵۵۹‬میلیارد ریال بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نتیجه عملکرد هرمز نس��بت به س��ال قبل‬ ‫‪۲۶‬درصد رش��د داشته است‪ .‬ش��رکت از ابتدای‬ ‫س��ال یک میلیون و ‪ ۳۷۳‬هزار ت��ن فوالد تولید‬ ‫ک��رده و ی��ک میلیون و ‪ ۱۰۷‬هزار ت��ن ان را به‬ ‫فروش رسانده است‪.‬‬ ‫متوس��ط ن��رخ فروش ه��ر کیلو اس��لب فوالد‬ ‫هرم��زگان در حال��ی در س��ال ‪ ۹۶‬در س��طوح‬ ‫‪۱۷.۱۱۸‬ریال��ی ق��رار داش��ته ک��ه ن��رخ فروش‬ ‫ای��ن محص��ول از ‪۲۰۹۱۹‬ری��ال فروردی��ن ب��ه‬ ‫‪۳۳۴۵۵‬ریال در اذر رس��یده اما در دی با اندکی‬ ‫افت ‪ ۳۱۰۳۶‬ریال شده است‪.‬‬ ‫با این ش��رایط انتظ��ار می رود هرم��ز تا پایان‬ ‫سال به س��ود حدود ‪ ۱۱۰۰-۱۱۵۰‬ریالی دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫صنعت نس��وز در س��ال های گذشته رشد‬ ‫شگرفی داشته است و می توان ادعا کرد ‪ ۹۵‬تا‬ ‫‪۹۷‬درصد نیاز صنعت فوالد به نس��وز از داخل‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬البته صنعت نس��وز نیازمند‬ ‫کمک دولت اس��ت و بای��د واردات مواد اولیه‬ ‫در صنعت نس��وز ازاد گذاش��ته ش��ود چراکه‬ ‫یکی از مهم تری��ن دغدغه های تولیدکنندگان‬ ‫در صنعت نسوز‪ ،‬تامین مواد اولیه است‪ .‬البته‬ ‫باید یاداور شد که یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫صنعت نس��وز این است که حلقه بین معدن و‬ ‫صنعت نسوز گم شده است چراکه معدن اولیه‬ ‫را داریم اما فقط به حالت کنسانتره است و در‬ ‫زمینه تبدیل ماده معدنی به مواد اولیه نسوز در‬ ‫کشور کار چندانی انجام نشده است‪ .‬از این رو‬ ‫صنعت نس��وز برای تامین ماده اولیه نیازمند‬ ‫واردات از اروپا یا چین و هند اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر این حلقه کامل شود‪ ،‬می توان ادعا کرد که‬ ‫در صنعت نس��وز نیازمند خارجی ها نیستیم و‬ ‫به طور ‪۱۰۰‬درصدی قادر به تامین نیاز داخلی‬ ‫هس��تیم‪ .‬درحقیقت از معدن تا واحد تولیدی‬ ‫نس��وز‪ ،‬صنعت دیرگ��داز نیازمن��د یک واحد‬ ‫فراوری اس��ت که در این بخش مغفول مانده‬ ‫اما در حلقه اخر که تولید خود نس��وز اس��ت‬ ‫این صنعت به خوبی در کش��ور رش��د کرده و‬ ‫حتی در تولید برخی نسوزها بهتر از چینی ها‬ ‫و هندی ه��ا و حتی اروپایی ها پیش��ی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر از فوالدسازان بزرگ که عمده ترین‬ ‫مصرف کنندگان صنعت نسوز هستند‪ ،‬درباره‬ ‫کیفیت نس��وزهای ایرانی س��وال کنید‪ ،‬ان را‬ ‫همپای نس��وزهای اروپایی می ش��مارند‪ .‬روی‬ ‫نس��وزهای ایرانی کار علمی و پژوهش��ی شده‬ ‫است‪ .‬البته باید اذعان کرد واحدهای فوالدی‬ ‫هم در این زمینه‪ ،‬همکاری داشته و به نسوزها‬ ‫اعتماد کرده اند که این اعتماد باعث پیشرفت‬ ‫صنعت نسوزها شده است‪ .‬تحریم ها از یک سو‬ ‫به واحدهای تولیدی نس��وز فش��ار اورده زیرا‬ ‫در مضیق��ه تامی��ن م��واد اولی��ه و همچنین‬ ‫افزای��ش بهای دالر قرار گرفته اند‪ .‬البته همین‬ ‫تحریم ها س��بب شده فوالدس��ازان به سمت‬ ‫تامین نسوز از داخل پیش بروند‪ .‬از این رو اگر‬ ‫تحریم ها برداشته شوند‪ ،‬امیدواریم استراتژی ‬ ‫فوالدسازان تغییر نکند و به سمت محصوالت‬ ‫خارجی ها پیش بروند‪.‬‬ ‫سمپوزیوم فوالد ‪۹۷‬‬ ‫برگزار می شود‬ ‫نمایشگاه و سمپوزیوم کیش که ‪ ۱‬اسفند در‬ ‫جزیره کیش با همت انجمن فرهیخته اهن و‬ ‫فوالد ای��ران برگزار می ش��ود‪ ،‬فرصت خوبی‬ ‫برای نزدیکی بیش ازپیش صنعت و دانش��گاه‬ ‫و هم اندیش��ی دانش��مندان‪ ،‬پژوهش��گران‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران و تمامی بازیگ��ران اصلی صنعت‬ ‫فوالد ایران است که موسسه ها و دانشگاه ها و‬ ‫شرکت های کوچک و بزرگ در ایجاد یکی از‬ ‫زمینه های مه��م هایپرمارکت تخصصی فوالد‬ ‫با هدف متصل ک��ردن زنجیره علم تا صنعت‬ ‫ای��ن بازار به تعامل و گفت وگ��و پرداخته و با‬ ‫اشتراک دانس��ته ها و یافته های گرانقدر ملی‬ ‫و بین الملل��ی‪ ،‬درنهایت با ش��کل گیری بهتر‬ ‫یک برند ملی به اهداف کالن اقتصادی دست‬ ‫بیابند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫صنع��ت ورق ارین پاژ این را یک رویداد موثر‬ ‫خواند و گفت‪ :‬نمایش��گاه و سمپوزیوم فوالد‬ ‫کیش یک رخداد متفاوت و تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫مش��روط بر شناس��ایی درست مس��یر خود‪،‬‬ ‫همپوش��انی با س��ایر اقدامات در حوزه فوالد‬ ‫نداش��ته و تمرکز ان بر اخری��ن فناوری های‬ ‫بوم��ی‪ ،‬پژوهش ه��ا و مقاالت برت��ر در حوزه‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫محمدمه��دی یارجانلی ه��دف از برگزاری‬ ‫این گونه نمایشگاه ها و سمپوزیوم را شناسایی‬ ‫بس��ترهای مفید و همس��و با نیازهای علمی‬ ‫صنعت ف��والد که به طور بالق��وه و بالفعل در‬ ‫ح��وزه تامین تجهیزات و قطعات و مواد اولیه‬ ‫صنعت فوالد موثر هس��تند‪ ،‬دانست و افزود‪:‬‬ ‫شرکت ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشکده ها و کسانی‬ ‫که توانایی تامین بخش��ی از نیاز علمی و فنی‬ ‫این صنعت که اکنون از خارج تامین می شود‬ ‫را دارن��د‪ ،‬در ای��ن رویداد گرده��م امده تا از‬ ‫س��وی فوالدس��ازان حمایت های ویژه مالی و‬ ‫دانش��ی از انها انجام شود تا صنعت فوالد در‬ ‫ش��رایط پرتنش تحریم هم قادر به تامین نیاز‬ ‫علمی و فناوریک خود از داخل باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اهداف مشترک فوالد خوزستان و فوالد اکسین‬ ‫رضایی اف��زود‪ :‬این امر باعث ش��ده جای��گاه فوالد‬ ‫مبارکه در میان ش��رکت های بزرگ بورس��ی به رتبه‬ ‫نخس��ت ارتقا یابد‪ .‬این نش��ان دهنده قدرت ش��رکت‬ ‫است به این معنی که صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری غدیر را پشت سر‬ ‫گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پتروشیمی خلیج فارس با ‪۹۱‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ری��ال در رده دوم قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬فوالد مبارکه با ‪ ۱۳۰‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫فاصله خود را با شرکت دوم بورسی زیاد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات مدیره فوالد مبارکه‪ ،‬س��ود‬ ‫انباش��ت در ابتدای سال ‪ ۵۷۷۴۰‬میلیارد ریال بود که‬ ‫ب��ه ازای هر س��هم ‪ ۷۷۰‬ریال بود‪ .‬انتق��ال به افزایش‬ ‫س��رمایه ‪ ۵۵‬ه��زار میلیارد ریال بوده ک��ه به ازای هر‬ ‫س��هم ‪ ۷۳۳‬ریال اس��ت‪ .‬مانده س��ود انباشته ‪۲۷۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال به ازای هر سهم ‪ ۳۴‬ریال می شود‪.‬‬ ‫رضایی ادام��ه داد‪ :‬پیش بینی می کنی��م در انتهای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪۹۵۰۰۰‬میلیارد ریال س��ود داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬سود خالص منتهی به ‪ ۹‬ماه سال مالی ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪۷۰‬هزار میلیارد ریال است که تا پایان سال پیش بینی‬ ‫می شود به ‪ ۹۵‬هزار میلیارد ریال برسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این افزایش با افزایش ناشی‬ ‫از تجدید ارزیابی دارایی ها متفاوت اس��ت‪ .‬در ارزیابی‬ ‫دارایی ها به عنوان نمونه دارایی شرکتی ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال بوده و در ارزیابی به ‪۱۵۰‬میلیارد ریال رس��یده‬ ‫اما ما اکنون از س��ود انباشت شده‪ ،‬سرمایه را افزایش‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫به گفته رضایی‪ ،‬س��ال گذشته سود حدود ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬باوجود تحریم ها و مشکالت‬ ‫دیگر و فش��ارهای بین المللی‪ ،‬فوالد مبارکه همچنان‬ ‫درحال درخشیدن در بورس است‪.‬‬ ‫وی از تدابیر فوالد مبارکه برای سال ‪ ۹۸‬گفت و افزود‪:‬‬ ‫قصد داریم وضعیت موجود را ادامه دهیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تحریم هس��تیم اما تدابیری داریم تا درصورت امکان‬ ‫بتوانی��م وضعیت موج��ود را حفظ کنی��م‪ .‬همچنین‬ ‫درباره صادرات در حال رایزنی برای ایجاد راهکارهایی‬ ‫به منظور حل مش��کالت صادرات در چارچوب قوانین‬ ‫و مق��ررات بین الملل��ی هس��تیم و درصددی��م اگ��ر‬ ‫نتوانیم پ��ول جابه جا کنیم‪ ،‬به ص��ورت تهاتری عمل‬ ‫کنی��م‪ .‬او درباره پروژه های در دس��ت اجرا نیز گفت‪:‬‬ ‫همچنان با قوت و تمام توان پروژه های در دست اجرا‬ ‫را ادامه داده و توس��عه را تا تکمیل ش��دن انها ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقبال‬ ‫دیرگدازها‬ ‫در برابر‬ ‫تحریم ها‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش سطح زیرکشت در دشت های ممنوعه‬ ‫قیمت سوخت تحویلی به‬ ‫پتروشیمی ها دو برابر‬ ‫می شود‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در‬ ‫مصوب��ه ای وزارت نف��ت را مج��از کردند قیمت‬ ‫س��وخت تحویلی به پتروشیمی ها را به دو برابر‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس با ‪۱۳۰‬‬ ‫رای مواف��ق‪ ۴۷ ،‬رای مخالف و ‪ ۶‬رای ممتنع از‬ ‫مجموع ‪ ۲۱۶‬نماینده حاضر به پیشنهاد گرمابی‪،‬‬ ‫نماینده نیش��ابور به عنوان بند الحاقی به تبصره‬ ‫یک رای دادند که بر اساس ان وزارت نفت مجاز‬ ‫است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را‬ ‫از ‪ ۱۳۲‬ب��ه ‪ ۲۶۰‬توم��ان افزای��ش ده��د‪ .‬علی‬ ‫الریجان��ی‪ ،‬رئیس مجلس پ��س از تصویب این‬ ‫پیش��نهاد تاکید کرد که ای��ن مصوبه مربوط به‬ ‫خوراک پتروشیمی ها نیست بلکه به سوخت انها‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هشدار تاراج و نابودی‬ ‫منابع اب زیرزمینی‬ ‫دفت��ر‬ ‫مع��اون‬ ‫برنامه ریزی کالن اب‬ ‫و ابف��ای وزارت نی��رو‬ ‫با اعالم هشدار درباره‬ ‫افزای��ش برداش��ت از‬ ‫منابع اب زیرزمینی به‬ ‫دلیل مزیت صادراتی‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬از اضافه برداشت متوسط‬ ‫ساالنه ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب از اب های زیرزمینی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬هدایت فهم��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اضاف��ه برداش��ت از اب های زیرزمین��ی به طور‬ ‫متوس��ط س��االنه ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب اس��ت و‬ ‫پیش بینی می ش��ود در صورت صادرات بی رویه‬ ‫در بخش کش��اورزی و رفع نش��دن چالش های‬ ‫موج��ود‪ ،‬ای��ن رق��م ب��ه بی��ش از ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ض��رورت مراقبت و حفاظت‬ ‫موثرت��ر از مناب��ع اب زیرزمین��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر مصرف ناخالص بخش کش��اورزی‬ ‫از اب زیرزمینی حدود ‪ ۵۶‬میلیارد مترمکعب و‬ ‫از اب های سطحی حدود ‪ ۳۴‬میلیارد مترمکعب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی با بیان اینکه محاس��بات و ارزیابی های‬ ‫فهم ‬ ‫انجام ش��ده درباره بهره برداری بخش کشاورزی‬ ‫از مناب��ع اب در س��ال این��ده نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه محصوالت کش��اورزی و دامی به ش��دت از‬ ‫مزی��ت صادراتی برخوردار خواهند ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در سال ا ینده با رشد تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی و ص��ادرات قانون��ی و غیرقانون��ی‬ ‫ان‪ ،‬برداش��ت بیش��تر از منابع اب کشور انجام‬ ‫می شود و دست اندازی به منابع اب‪ ،‬به ویژه اب‬ ‫زیرزمینی وارد مرز خطر خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر اع�لام وزارت نی��رو‪ ،‬مع��اون دفت��ر‬ ‫برنامه ری��زی کالن اب و ابف��ای وزارت نی��رو‬ ‫ادام��ه این ش��رایط را به منزله ت��اراج و نابودی‬ ‫بی بازگش��ت منابع اب زیرزمینی دانس��ت و بر‬ ‫مراقبت بیشتر از ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی عوامل��ی چون ناکارامدی ب��ازار عرضه و‬ ‫تقاضای محصوالت کش��اورزی‪ ،‬کارایی نداشتن‬ ‫نظام تعرفه ای صادرات و واردات‪ ،‬سهولت قاچاق‬ ‫محصوالت کش��اورزی و دامی در ابعاد وس��یع‪،‬‬ ‫نوس��ان های ش��دید بهای محصوالت کشاورزی‬ ‫در س��ال های مختلف و پایین ب��ودن بنیه مالی‬ ‫و درام��د تولیدکنندگان بخش کش��اورزی را از‬ ‫جمله محورهای تاثیرگذار در چالش های ذاتی و‬ ‫عارضی این بخش عنوان کرد‪.‬‬ ‫خروجی سد زاینده رود‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدیر س��د و نی��روگاه زاینده رود ش��رکت اب‬ ‫منطق��ه ای اصفه��ان از کاه��ش خروجی س��د‬ ‫زاینده رود از نخستین ساعت ‪ ۲۸‬بهمن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬محمود چیتیان با اش��اره به‬ ‫اینکه ذخیره اب س��د زاین��ده رود درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیون مترمکعب و حدود ‪ ۱۰‬درصد کل‬ ‫گنجایش مخزن ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ورودی اب سد ‪ ۳۰‬مترمکعب بر ثانیه است‪.‬‬ ‫چیتیان افزود‪ :‬بر اساس تصمیمی که با حضور‬ ‫نمایندگان جهاد کش��اورزی و صنف کشاورزان‬ ‫اس��تان گرفته ش��د‪ ،‬از بامداد ‪ ۸‬بهمن خروجی‬ ‫اب از س��د زاینده رود به م��دت ‪ ۲۰‬روز افزایش‬ ‫یافته بود‪.‬‬ ‫بن��ا بر اع�لام وزارت نیرو‪ ،‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫بارش های اخیر که بیش��تر به صورت برف بوده‬ ‫و تاکن��ون تاثیری ب��ه عنوان روان اب نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بارش ها در ایس��تگاه ش��اخص‬ ‫چلگ��رد تاکن��ون ‪ ۱۲۰۰‬میلی متر ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدمهدی جوادیان زاده‬ ‫به دلیل تبدیل‬ ‫شدن یزد به‬ ‫استان صنعتی‪،‬‬ ‫مصرف اب‬ ‫در این حوزه‬ ‫افزایش یافت‬ ‫اما از سال ‪۸۹‬‬ ‫این روند کندتر‬ ‫شد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب منطق��ه ای ی��زد گفته‪ ،‬در‬ ‫س��ال های اخیر در حوزه کش��اورزی با روند کاهش��ی‬ ‫مص��رف اب روبه رو بوده ای��م و از مصرف یک میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۲‬میلیون مترمکعب اب در س��ال ‪ ۸۲‬به رقم ‪۹۰۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب در س��ال ‪ ۹۶‬رسیده ایم که متاسفانه‬ ‫این روند کاهشی نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از‬ ‫منابع اب‪ ،‬بلکه به دلیل محدودیت منابع اب و تضعیف‬ ‫ابخوان ها بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدمه��دی جوادی��ان زاده در‬ ‫جلس��ه هم اندیشی با کارشناسان رس��می دادگستری‬ ‫اس��تان یزد اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس امارها در استان یزد‬ ‫به صورت س��االنه ‪ ۸۳۳‬میلیون مترمکعب اب از طریق‬ ‫چاه ه��ا‪ ۱۶۳ ،‬میلیون مترمکعب از طریق ‪ ۲۶۳۰‬قنات‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬میلی��ون متر مکعب از ‪ ۳۸۷‬چش��مه و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب نیز از مجموعه خط انتقال اب استخراج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مسئله توسعه شهری و رشد جمعیت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخش اش��امیدنی و بهداش��ت هر سال با‬ ‫رشد ‪ ۲.۷‬درصدی استفاده از منابع اب روبه رو هستیم‬ ‫و با وجود صرفه جویی و قناعت مردم یزد در این حوزه‪،‬‬ ‫نگران چگونگی تامین اب اشامیدنی مردم در بلند مدت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه با بیان اینکه استان یزد از لحاظ‬ ‫کمی و کیفی در منابع ابی دچار مش��کل است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۱۰‬میلیون متر مکعب در هرسال برای‬ ‫تامین اب اشامیدنی شهر و روستاهای یزد نیاز است و‬ ‫به طور متوسط ‪ ۵۵‬میلیون مترمکعب اب از خط انتقال‬ ‫به اس��تان داده می شود در حالی که تخصیص استان از‬ ‫اب انتقالی‪ ۹۸ ،‬میلیون متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫جوادیان زاده افزود‪ :‬نیمی از اب اش��امیدنی استان از‬ ‫طریق خط انتقال و بقیه از منابع ابی استان که به طور‬ ‫عمده چاه ها هستند‪ ،‬تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ بیکاری یزد‬ ‫وی روند مصرف اب در حوزه صنعت در سال های ‪۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۸‬را روندی پرش��تاب دانس��ت و ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫تبدیل ش��دن یزد به استان صنعتی‪ ،‬مصرف اب در این‬ ‫حوزه افزایش یافت اما از س��ال ‪ ۸۹‬این روند کندتر شد‬ ‫و رق��م ‪ ۳.۴‬درصدی افزایش س��االنه مصرف را به خود‬ ‫اختص��اص داد که یکی از اثار ان‪ ،‬افزایش نرخ بیکاری‬ ‫اس��تان از ‪ ۶‬ب��ه ‪ ۱۴‬درصد به دلیل تامین نش��دن اب‬ ‫صنایع است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای یزد‪ ،‬اضافه برداشت از‬ ‫چاه های مجاز و حفر چاه های غیرمجاز را از مش��کالت‬ ‫اصل��ی منابع اب اس��تان‪ ،‬عن��وان و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر از فناوری های خیلی پیش��رفته برای حفر‬ ‫چاه استفاده می شود و تجهیزات به صورت مینیاتوری‬ ‫هس��تند که شناس��ایی چاه های غیرمجاز را با مشکل‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در بخش اش��امیدنی و بهداش��ت هر سال با رش��د ‪ ۲.۷‬درصدی‬ ‫استفاده از منابع اب روبه رو هستیم و با وجود صرفه جویی و قناعت‬ ‫مردم یزد در این حوزه‪ ،‬نگران چگونگی تامین اب اشامیدنی مردم‬ ‫در بلند مدت هستیم‬ ‫وی با انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت های‬ ‫ممنوعه‪ ،‬گفت‪ :‬دشت بهادران یکی از دشت های استان‬ ‫اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۵۳‬ممنوعه اعالم شده و در ان‬ ‫زمان ‪ ۹۰۳‬هکتار س��طح زیرکشت داشته که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ ۶۵‬به ‪ ۲۲۰۰‬هکتار و در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۴۳۰۰‬‬ ‫هکتار رسیده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه افزایش ‪ ۴‬برابری س��طح زیرکشت دشت‬ ‫به��ادران به صورت قانونی و با صدور پروانه همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوادی��ان زاده با اش��اره به اینکه کش��ور م��ا یکی از‬ ‫باسابقه ترین کش��ورها در تصویب قوانین در حوزه اب‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین قانون به منظور حفاظت از‬ ‫اب در س��ال ‪ ۱۳۰۷‬مصوب ش��ده و هر چند سال یک‬ ‫بار نیز قوانینی در این حوزه به تصویب می رسد که اگر‬ ‫به صورت درس��ت اجرایی شود‪ ،‬مشکلی در این زمینه‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جبران خسارت به ابخوان ها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به تازگی ماده ‪ ۴۵‬قانون توزیع عادالنه‬ ‫اب در دس��تور کار وزارت نی��رو قرار گرفته اس��ت که‬ ‫به جبران خس��ارت واردش��ده به ابخوان ها و برداشت‬ ‫غیرمجاز از منابع اب زیرزمینی می پردازد که این قانون‬ ‫عرضه‬ ‫حامل های انرژی‬ ‫در مناطق مرزی‬ ‫این مس��ئله دور از ذهن نیست اما در هر حال‬ ‫کمیت��ه و مراجعی وجود دارن��د که بر تمامی‬ ‫مراحل ف��روش نفت نظارت داش��ته و کنترل‬ ‫می کنن��د‪ .‬زرگر تاکی��د کرد‪ :‬ما ک��ه نباید در‬ ‫این ش��رایط خودمان دو دستی همه اطالعات‬ ‫و هر انچه را انجام می دهیم در اختیار دیگران‬ ‫قرار دهیم کما اینکه درباره س��ایر مسائل و از‬ ‫جمله دفاعی و مباحث موشکی هم که مونیتور‬ ‫می شویم دست مان را رو نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در موضوع های اقتصادی‬ ‫احتیاط و شفاف س��ازی باید تا جایی باشد که‬ ‫از فس��اد و سوء استفاده جلوگیری کند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬وقتی نهاد های نظارتی هوشمندانه همه‬ ‫چیز را رصد می کنند چه سودی دارد از جنبه‬ ‫بین الملل اسرار تسلیحاتی و نفتی خود را افشا‬ ‫کنی��م‪ ،‬زمانی بزرگنمای��ی و تبلیغات یک نوع‬ ‫بازدارندگی اس��ت یعنی می گوییم تحریم ها را‬ ‫دور می زنیم‪ ،‬مش��کلی نداریم و از نظر دفاعی‬ ‫قادر به مقابله با هر مش��کلی هستیم اما نباید‬ ‫به صورت جزئیات اسرار خود را فاش کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد سیاس��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫شرایط امروز بهانه ای شده برای برخی محافل ‬ ‫و افراد پیوس��ته این قضی��ه را دامن بزنند که‬ ‫باید شفاف س��ازی ش��ود اما باید توجیه باشند‬ ‫نیازی نیس��ت به تفصیل شفاف سازی شود به‬ ‫طور قطع بای��د نهاد های نظارتی نظارت کنند‬ ‫اما انچه نباید فاش ش��ود باید محرمانه بماند‪.‬‬ ‫اینک��ه عده ای این موض��وع را مطرح کنند که‬ ‫اطالع��ات درز پیدا کند به ط��ور قطع بازتابی‬ ‫منفی دارد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬دولت را مکلف ب��ه عرضه حامل های‬ ‫انرژی در مناط��ق و بازارچه های مرزی کردند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫‹ ‹رها سازی پساب‬ ‫جوادی��ان زاده رها س��ازی پس��اب را یک��ی دیگ��ر از‬ ‫مس��ائل پیش روی ش��رکت اب منطقه ای دانس��ت و‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬ماده ‪ ۴۷‬قانون توزی��ع عادالنه اب بر این‬ ‫موض��وع تاکی��د دارد که موسس��ه هایی ک��ه اب را به‬ ‫مصارف شهری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی یا دامداری می رسانند‪،‬‬ ‫موظفن��د طرح تصفیه اب و دفع فاضالب را به تصویب‬ ‫ل برس��انن د و اجرا کنند اما با وجود این‬ ‫مقامات مس��ئو ‬ ‫قانون هنوز نتوانس��ته ایم از رها سازی پساب جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫امی��ر ثقف��ی‪ ،‬رئی��س کانون کارشناس��ان رس��می‬ ‫دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به اختالف‬ ‫می��زان ب��راورد خس��ارت در ش��رکت اب منطقه ای و‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت اب منطق��ه ای یزد بهتر‬ ‫اس��ت قب��ل از اعالم میزان خس��ارت‪ ،‬از کارشناس��ان‬ ‫رسمی دادگس��تری نیز کمک بگیرد تا رقم اعالم شده‬ ‫دچار اختالف چش��مگیر نباش��د و کارشناسان بتوانند‬ ‫نتیجه گیری درستی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نهادهای اجرایی تناقض عملکردی دارند‬ ‫ علی اصغر سمس��ار یزدی‪ ،‬دبیر کان��ون تفکر اب نیز‬ ‫در ای��ن جلس��ه گفت‪ :‬ش��رکت اب منطق��ه ای یزد از‬ ‫کارشناس��ان رسمی دادگس��تری انتظار دارد به ارزش‬ ‫ذاتی اب توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با انتق��اد از تناقض های عملکردی بین نهادهای‬ ‫اجرایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گزارش های دس��تاوردی پس از‬ ‫انقالب سطح زیرکشت نسبت به پیش از انقالب ‪ ۶‬برابر‪،‬‬ ‫محص��والت زراعی ‪ ۱۴‬براب��ر و محصوالت باغی ‪ ۹‬برابر‬ ‫عنوان شده اس��ت در حالی که با وجود منابع ابی کم‪،‬‬ ‫این مسئله توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫سمس��ار یزدی در پایان گف��ت‪ :‬از طرفی‪ ،‬امور اراضی‬ ‫جهاد کشاورزی نظارت می کند تا زمین های کشاورزی‬ ‫تغییر کاربری داده نش��ود در حالی که در یزد به دلیل‬ ‫شرایط خشکسالی‪ ،‬باید مردم به تغییر کاربری تشویق‬ ‫ش��وند و هر تغییر کاربری با مص��رف کمتر اب همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید روزانه بنزین یورو کشور به ‪ ۷۶‬میلیون لیتر رسید‬ ‫اسرار تسلیحاتی و نفتی نباید افشا شوند‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد سیاسی گفت‪ :‬وقتی‬ ‫نهاد های نظارتی هوشمندانه همه چیز را رصد‬ ‫می کنن��د چه س��ودی دارد از جنبه بین الملل‬ ‫اسرار تسلیحاتی و نفتی خود را افشا کنیم؟‬ ‫علی اصغر زرگر درباره انتقادها به وزارت نفت‬ ‫مبنی بر ش��فاف نبودن معامالت به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫زمانی که بعد از برجام فروش نفت به اوج خود‬ ‫رسید و موفقیت حاصل شد کسی نمی خواست‬ ‫بداند چگونه ای��ن اتفاق افتاد‪ ،‬اکنون که نه به‬ ‫دلیل کم کاری داخلی بلکه به دلیل فشارهایی‬ ‫که از خارج به ما تحمیل می ش��ود‪ ،‬در مضیقه‬ ‫قرار گرفته ایم برخی نیز از داخل مش��کالت را‬ ‫دو چندان کرده و سنگ اندازی می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش نفت در هر شرایطی حتی‬ ‫زمان غیرتحریم حس��اس اس��ت اما در فضایی‬ ‫ک��ه تمام معامالت و نحوه فروش و مش��تریان‬ ‫رصد می شوند اوضاع متفاوت و سخت تر است‬ ‫طبیعی است که نباید بهانه ای شود که بگوییم‬ ‫معامالت نفت شفاف نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پاس��خ همه پرسش ها مبنی بر اینکه ایا تحریم‬ ‫ب��ر نف��ت موثر بوده؟ ی��ا به چه کس��انی نفت‬ ‫می فروش��یم را می دانی��م‪ ،‬همچنین می دانیم‬ ‫برخی کش��ورها معاف از تحریم شده و امکان‬ ‫خری��د از ما را دارن��د اما اینکه چ��ه میزان و‬ ‫چگونه نف��ت می فروش��یم و ب��رای دور زدن‬ ‫تحریم ها چ��ه راهکارهایی داریم‪ ،‬به طور قطع ‬ ‫باید محرمانه بماند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت تخفیف هایی برای مشتریان قائل شویم‬ ‫و قیمت ها طبق روال ش��رایط عادی نباشد که‬ ‫جنبه بازدارندگی داش��ته و نقطه قوت ان این است که‬ ‫خس��ارت به دس��ت امده باید در بحث تعادل بخشی و‬ ‫ابخوان ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش از ص��دور پروانه برای واحدهای‬ ‫تاسیس شده باید سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد‬ ‫کشاورزی استان نظر قطعی خود را اعالم کنند تا پس‬ ‫از تشکیل واحد و سرمایه گذاری ها مجبور به توقف کار‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گاهی س��ال ها پ��س از ایج��اد باغ های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬سطح زیر کش��ت از اراضی ملی تشخیص‬ ‫داده می ش��ود که از طرفی تخریب ان با وجود درختان‬ ‫تنومند‪ ،‬خس��ارتی به کش��اورز اس��ت و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫اراضی ملی و حق مردم گرفته ش��د ه ک��ه این امر کار‬ ‫دشواری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فراورده ه��ای نفتی گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون به ط��ور میانگی��ن روزانه‬ ‫‪ ۷۶‬میلی��ون لیتر بنزی��ن یورو و ‪۴۴‬‬ ‫میلیون لیتر گازوئیل یورو در کشور‬ ‫تولید می شود که می تواند ایران را به‬ ‫لحاظ کمیت و کیفیت فراورده های‬ ‫تولیدی در رتبه نخست منطقه قرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬علیرضا صادق ابادی گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ایران به لحاظ کیفیت فراورده های‬ ‫تولیدی در موقعیت خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جهش قابل توجه تولید بنزین‬ ‫یورو در کشور در سال های گذشته تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون به طور میانگی��ن روزانه ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین یورو در کش��ور تولید می ش��ود که‬ ‫از ای��ن میان ‪ ۳۳‬میلیون لیتر س��هم تولیدات‬ ‫پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‪ ۱۲ ،‬میلیون لیتر‬ ‫سهم پاالیش��گاه نفت بندرعباس‪ ۱۷ ،‬میلیون‬ ‫لیتر سهم پاالیش��گاه امام خمینی(ره) شازند‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون لیتر س��هم پاالیشگاه اصفهان و ‪۳‬‬ ‫میلیون لیتر سهم پاالیشگاه تبریز است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی تصریح ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫به ط��ور میانگی��ن روزان��ه ‪ ۴۴‬میلی��ون لیتر‬ ‫گازوئیل یورو در کش��ور تولید می ش��ود که از‬ ‫این میان ‪ ۱۵‬میلیون لیتر س��هم پاالیش��گاه‬ ‫نفت بندرعباس اس��ت‪ .‬با بهره برداری از طرح‬ ‫افزایش ظرفی��ت و بهبود کیفیت فراورده های‬ ‫پاالیشگاه بندرعباس به طور میانگین روزانه ‪۱۲‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین یورو ‪ ۵‬و روزانه ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫اسالمی در جلسه نوبت عصر یکشنب ه بند الحاقی ‪۳‬‬ ‫تبصره یک الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬را مورد بررسی‬ ‫قرار دادند که بر اس��اس ان دولت مکلف است در‬ ‫مناط��ق و بازارچه های مرزی‪ ،‬حامل های انرژی را‬ ‫لیتر گازوئیل یورو ‪ ۴‬در این پاالیشگاه‬ ‫تولید می شود که عملیات توزیع این‬ ‫فراورده ها در اس��تان های هرمزگان‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان‬ ‫و شیراز اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گازوئیل ی��ورو تولیدی‬ ‫در پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس هم از دو ماه گذش��ته در مبادی‬ ‫تجاری بنادر مهم بوشهر‪ ،‬چابهار و بندرعباس‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نف��ت در امور پاالیش و پخش‪،‬‬ ‫پاالیش��گاه بندرعباس را پاالیش��گاه س��بز و‬ ‫دوس��تدار محیط زیس��ت خواند و تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۱۰۰‬درص��د دی��ون این ش��رکت‬ ‫در قال��ب اوراق مش��ارکت و ‪ ۵۰‬درصد از وام‬ ‫صندوق توسعه ملی مربوط به این طرح تسویه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صادق ابادی با اش��اره به بازگش��ت سرمایه‬ ‫مناس��ب طرح ه��ای بهب��ود کیفی��ت‪ ،‬درباره‬ ‫بازگش��ت س��رمایه این طرح به وی��ژه از محل‬ ‫افزای��ش کیفیت فراورده ه��ای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫بازگش��ت س��رمایه این طرح در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری ‪ ۳۵۰‬میلیون دالری‬ ‫مدیرعام��ل پاالیش��گاه نف��ت بندرعباس از‬ ‫تولید روزان��ه ‪ ۱۵‬میلیون لیتر نفت گاز یورو ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬میلی��ون لیت��ر بنزین باکیفی��ت در این‬ ‫پاالیش��گاه با راه اندازی طرح افزایش ظرفیت‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت فراورده ه��ای پاالیش��گاه‬ ‫بندرعباس خبر داد‪.‬‬ ‫برای صادرات به قیمت کش��ورهای همجوار یا به‬ ‫قیمت بورس انرژی عرضه نماید‪ ،‬عرضه حامل های‬ ‫انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین‬ ‫و مقررات جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫هاش��م نام��ور در ادامه این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫می��زان گوگرد نفت گاز تولیدی در پاالیش��گاه‬ ‫بندرعباس با راه ان��دازی این طرح از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پی پی ام به کمتر از ‪ ۵۰‬پی پی ام کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با اجرای ط��رح افزایش ظرفیت‬ ‫و بهب��ود کیفیت فراورده ه��ا‪ ،‬افزون بر افزایش‬ ‫کیفیت بنزین تولیدی به یورو ‪ ،۵‬کمیت بنزین‬ ‫تولیدی در این پاالیشگاه نیز روزانه ‪ ۴‬میلیون‬ ‫لیتر افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پاالیش��گاه بندرعب��اس حف��ظ‬ ‫س��طح تولی��د‪ ،‬افزایش کیفی��ت فراورده های‬ ‫نفتی با اهداف زیس��ت محیطی‪ ،‬خودکفایی در‬ ‫تولی��د بنزین‪ ،‬ثبت رکورد بیش از ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫نفرساعت کار بدون حادثه و کسب تجربه های‬ ‫ارزش��مند ب��رای مش��اوران‪ ،‬پیمان��کاران و‬ ‫کارشناس��ان را از جمله دس��تاوردهای طرح‬ ‫افزایش ظرفی��ت و بهبود کیفیت فراورده های‬ ‫پاالیش��گاه بندرعباس برش��مرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا بهره برداری کامل از ای��ن طرح‪ ،‬روزانه ‪۱۵‬‬ ‫میلیون لیت��ر نفت گاز یورو ‪ ۱۲ ،۴‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین یورو ‪ ۱.۴ ،۵‬میلیون لیتر گاز مایع‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلی��ون لیتر س��وخت هواپیم��ا و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫لیت��ر نفت س��فید در ای��ن پاالیش��گاه تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نامور‪ ،‬س��وداوری ط��رح افزای��ش ظرفیت‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت فراورده ه��ای تولی��دی در‬ ‫پاالیش��گاه بندرعباس را ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر در‬ ‫س��ال عنوان کرد و افزود‪ ۶۵ :‬درصد تجهیزات‬ ‫ای��ن پ��روژه از مناب��ع داخل��ی تامین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ل پس از کس��ر س��هم های قانونی‬ ‫درام��د حاص ‬ ‫نهاد های مربوط‪ ،‬به حساب درامد عمومی موضوع‬ ‫ردیف ‪ ۲۱۰۱۱۴‬نزد خزانه داری کل کش��ور واریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‹ ‹رکود بی سابقه بازار مسکن‬ ‫جالل صباغ‪ ،‬کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر فرو رفتن بازار مسکن در رکود محض اظهار کرد‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۷۶‬به این سو چنین س��قوط و رکودی را در بازار‬ ‫مس��کن ش��اهد نبوده ایم و درحال حاضر میزان معامالت به‬ ‫صفر رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مس��ئوالن اتحادی��ه امالک ه��م اعتراف‬ ‫کرده اند که میزان معامالت نس��بت به س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کم شده است‪ .‬فایل های فروش زیادی از گذشته‬ ‫در بنگاه های امالک موجود و تعداد مواردی که برای فروش‬ ‫گذاشته شده زیاد است اما خریدار وجود ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه تاثیر ش��رایط‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکرم امینی‪ :‬بازار مس��کن این روزها راکد اس��ت‪ .‬این را‬ ‫با س��ر زدن به بنگاه های معامله امالک سطح شهر می توان‬ ‫فهمید؛ نه کسی می اید که چیزی بفروشد و نه کسی خریدار‬ ‫است‪ .‬البته اجاره نشین هایی که سال شان سررسیده و باید به‬ ‫فکر اسباب کشی باشند‪ ،‬چاره دیگری جز رفتن از این بنگاه‬ ‫ب��ه ان بنگاه ندارند‪ .‬در بازار اجاره‪ ،‬رکود کمتر از بازار خرید‬ ‫و فروش است اما افزایش قیمت های چند ماه گذشته و باال‬ ‫رفتن چند برابری نرخ اجار ه موجب شده معیارهای انتخاب‬ ‫خانه از سوی اجاره نشین ها با گذشته متفاوت باشد و دودوتا‬ ‫چهارتای بیش��تری ب��رای پیدا کردن ملک مورد نظرش��ان‬ ‫بکنند‪ .‬به نظر می رس��د مش��کل این روزهای ب��ازار خرید و‬ ‫اجاره مسکن‪ ،‬گرانی افسارگسیخته ماه های گذشته است که‬ ‫یکی را در کما فرو برده و مش��تریان دیگری را با مش��کالت‬ ‫گوناگون روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رش��د تدریجی نرخ مسکن از ماه های‬ ‫پایانی س��ال گذشته اغاز شد و هنوز هم ادامه دارد‪ .‬در دی‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬میانگین نرخ یک مترمرب��ع خانه در تهران با‬ ‫رش��د بیش از ‪ ۹۰‬درصدی نسبت به دی سال گذشته‪ ،‬به ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رس��ید‪ .‬این افزایش نرخ موجب‬ ‫شد فروش��ندگان به امید افزایش های بعدی‪ ،‬در ارائه ملک‬ ‫خود برای فروش‪ ،‬محتاط تر ش��وند و خریداران نیز به دلیل‬ ‫ناتوانی از پرداخت قیمت های جدید‪ ،‬بازار را ترک کنند‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم شده از س��وی اتحادیه امالک تهران‪،‬‬ ‫حجم معامالت مس��کن در تیر ‪ ۹۷‬نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬مرداد ‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬ش��هریور ‪۴۵‬‬ ‫درص��د‪ ،‬مهر ‪ ۵۴‬درص��د‪ ،‬ابان ‪ ۵۸‬درص��د و اذر ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫کاهش داشته اس��ت‪ .‬درحال حاضر بسیاری از مردم منتظر‬ ‫کاه��ش یا حداقل ثبات نرخ مس��کن هس��تند‪ ،‬با این حال‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند دست کم تا شهریور سال اینده‬ ‫نباید منتظر خروج بازار مس��کن از رکود و به اصطالح تکان‬ ‫خوردن قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫منتظر ارزان شدن خانه نباشیم؟‬ ‫معطلی بازار مسکن پشت در رکود‬ ‫سیاس��ی و اخبار بر بازار مس��کن افزایش یافت��ه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش تر اخب��ار و وضعیت اقتصادی‪ ،‬تاثی��ر کمتری در بازار‬ ‫مسکن داش��ت اما این روزها گوش مردم فقط به اخبار روز‬ ‫اس��ت و هم��ه برنامه های خود را باتوجه به ش��رایط جامعه‬ ‫تنظیم می کنند‪ .‬همین مس��ئله موجب ش��ده معامالت هم‬ ‫کم ش��ود زیرا همه می خواهن��د ببینند در اینده چه اتفاقی‬ ‫می افت��د‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت ها هن��وز پایین نیامده تا‬ ‫به اصط�لاح بازار تکانی بخورد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه برخی می گویند‬ ‫س��ال اینده بازار تکان می خورد و راه می افتد‪ ،‬در حد حرف‬ ‫است و سخن کارشناسی شده ای نیست‪.‬‬ ‫صباغ گفت‪ :‬به نظر می رسد دست کم تا شهریور سال اینده‬ ‫همین اوضاع رکودی را داش��ته باش��یم؛ مگر اینکه شرایط‬ ‫سیاسی تغییر کند و اتفاق تازه ای بیفتد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ایا به کسی توصیه می کنید‬ ‫باتوجه به دالیل رکود حاکم بر بازار مسکن که شامل کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم و مناسب نبودن میزان وام مسکن است‪ ،‬رکود بازار مسکن در سال‬ ‫اینده ادامه پیدا می کند و بازار دیگر کشش رشد قیمت ندارد‬ ‫اکنون خانه بخرد یا نه؟ بیان کرد‪ :‬پیش تر میزان تس��هیالت‬ ‫خرید خانه متناسب با شرایط اقتصادی و روز بود اما اکنون‬ ‫باتوجه به وضعیت سیاس��ی و اقتصادی‪ ،‬حتی تسهیالت هم‬ ‫در خرید خانه کم اثر ش��ده و باتوجه به رشد قیمت ها حتی‬ ‫اگر میزان وام مس��کن ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هم برس��د‬ ‫دس��ت کم در تهران کسی نمی تواند خانه خریداری کند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نمی توان توصیه کرد که کسی خانه بخرد یا نه‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹رکود ادامه می یابد‬ ‫نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک نیز معتقد اس��ت‬ ‫باتوجه به دالیل رکود حاکم بر بازار مسکن که شامل کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم و مناسب نبودن میزان وام مسکن است‪،‬‬ ‫رکود بازار مس��کن در س��ال اینده ادامه پیدا می کند و بازار‬ ‫دیگر کشش رشد قیمت ندارد‪.‬‬ ‫حس��ام عقبایی در گفت وگو با میزان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه از س��ال ‪ ۹۲‬ت��ا ‪ ۹۶‬رکود در بازار مس��کن حاکم بود‬ ‫و نوید خروج بازار مس��کن از رکود به گوش می رس��ید‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به یکباره این رکود عمیق تر شد و معامالت به طور‬ ‫چشمگیری کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رکود معامالت در س��ال ‪ ۹۷‬عمیق تر از س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬ش��ده اس��ت؛ باوجود رکود تورمی‪ ،‬ش��اهد رش��د نرخ‬ ‫مس��کن نیز بودیم‪ .‬نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با‬ ‫اش��اره به عوامل رکود در بازار مسکن در سال جاری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نبود ت��وازن در عرضه و تقاض��ا‪ ،‬کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫تولید‪ ،‬بی توجهی وزارت راه و شهرس��ازی به برنامه مس��کن‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کاهش قدرت خرید و همس��ان نشدن تسهیالت‬ ‫بانکی با رش��د نرخ مسکن از عواملی است که باعث افزایش‬ ‫رکود بازار مسکن در سال ‪ ۹۷‬شده است‪.‬‬ ‫عقبایی یاداور ش��د‪ :‬رش��د نامتعارف ن��رخ ارز نیز یکی از‬ ‫اصلی ترین عوامل افزایش بیش از ‪100‬درصدی نرخ مسکن‬ ‫بود و مالکان هم نرخ ملک را با نرخ ارز مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به امار بانک‬ ‫مرکزی مبنی بر رشد نرخ مسکن در ماه های گذشته اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس اعالم بانک مرکزی متوسط رشد نرخ مسکن‬ ‫‪ ۹۲‬درصد است‪.‬‬ ‫این موضوع باعث ش��ده خریداران واقعی از خرید مسکن‬ ‫جا بمانند و افرادی که منتظر دریافت تسهیالت خرید بودند‬ ‫نیز قدرت خرید یک واحد کوچک را نداشته باشند‪ ،‬زیرا در‬ ‫تهران قیمت ملکی که ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بود به یک باره به‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان رسید که خریداران واقعی‬ ‫نمی توانند این افزایش نرخ را بپردازند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باتوجه به رکود عمیق بازار مسکن تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۷‬افزایش قیمتی نخواهیم داشت و این رکود تورمی‬ ‫ادامه دارد‪ .‬نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در توضیح‬ ‫اهمی��ت ثبات نرخ ارز بر بازار مس��کن تصریح کرد‪ :‬اگر نرخ‬ ‫دالر افزایش نیابد نیمه دوم س��ال اینده در واحدهای بزرگ‬ ‫و بی��ش از ‪ ۱۵۰‬متر حب��اب قیمت ها ‪ ۲۵‬درصد شکس��ته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در واحدهای کم مت��راژ به دلیل متوازن نبودن‬ ‫عرضه و تقاضا نرخ مسکن باثبات می ماند‪.‬‬ ‫عقبای��ی توضیح داد‪ :‬در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬تا پایان‬ ‫شهریور بازار مسکن راکد و توام با تورم نسبی خواهد بود و‬ ‫افزایش نرخ در ‪ 6‬ماه نخست ‪ ۹۸‬محتمل نیست‪ ،‬زیرا مسکن‬ ‫کشش افزایش قیمت را ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��وداگری در بازار مسکن همواره‬ ‫وجود دارد و رش��د نرخ نامتعارف کنونی نیز نشات گرفته از‬ ‫س��وداگری است‪ ،‬زیرا خریداران واقعی قدرت خرید ملک را‬ ‫ندارند و حجم پول های س��رگردانی که در بازار است در حد‬ ‫خرید ملک نیست‪.‬‬ ‫مهم ترین چالش پیش روی بندر ها‬ ‫محمدعل�ی حس�ن زاده‪ ،‬معاون‬ ‫امور بن�دری و اقتصادی س�ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی‪:‬‬ ‫تعدد قوانین و وج��ود برخی قوانین‬ ‫مزاح��م‪ ،‬مهم ترین چال��ش پیش روی‬ ‫بندر ه��ا درحال حاضر اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫کشورها‪ ،‬مدیریت داخل بندر‪ ،‬مدیریتی‬ ‫است که زیرنظر بندر انجام می شود؛ یعنی اگر قرار‬ ‫است نهادهای دیگر مانند گمرک‪ ،‬اداره استاندارد‬ ‫و منطق��ه ازاد هم در داخل بن��در فعالیت کنند‪،‬‬ ‫همه باید خودش��ان را با بندر هماهنگ کنند که‬ ‫در کش��ور ما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫فرض این اس��ت که قوانین ما تس��هیلگر تجارت‬ ‫اس��ت و در محدوده بندر بای��د راحت ترین فضای‬ ‫عملیاتی به وی��ژه زمانی که بندر ب��ه منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی تبدیل ش��ده‪ ،‬ش��کل گیرد ت��ا بتوانیم‬ ‫س��اده ترین نوع فعالیت ها‪ ،‬خدمات و بروکراس��ی‬ ‫را داش��ته باشیم‪ ،‬این درحالی اس��ت که قوانینی‬ ‫در س��ازمان های ذی ربط و ذی مدخل وجود دارد‬ ‫ک��ه در تض��اد و تناقض با قوانینی اس��ت که قرار‬ ‫اس��ت بندر را مدیری��ت کند‪ .‬ای��ن موضوع باعث‬ ‫می ش��ود نتوانیم چابکی الزم را داشته باشیم و از‬ ‫فرصت های موجود به شکل مطلوب استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به ط��ور حتم اگر روزی به بلوغ اجتماعی برس��یم‬ ‫و مانند س��ایر کش��ورهای دنیا که مدیریت درون‬ ‫بن��در برعهده بخش بندری اس��ت‪ ،‬فعالیت کنیم‬ ‫می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��رای دس��تیابی به این ه��دف باید‬ ‫قوانین را در قالب یک بس��ته بازنگری‬ ‫و در مجل��س مص��وب کنی��م‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت بس��یاری از قیدوبندهایی که‬ ‫ام��روز دس��ت و پای س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی و فع��االن بخش خصوصی‬ ‫مشتاق به حضور در بندرها را بسته است‪ ،‬برداشته‬ ‫می شود و می توان به خوبی از مزیت های بندری و‬ ‫دریایی کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از بندرهای جهان سرمایه گذارانی‪،‬‬ ‫در قالب ش��هرهای لجستیکی در محدوده بندرها‬ ‫فعالیت می کنند ک��ه این افراد از پرداخت مالیات‬ ‫ش��امل مالی��ات عملک��رد و ارزش اف��زوده معاف‬ ‫هس��تند اما در کشور ما س��ازمان امور مالیاتی به‬ ‫اس��تناد قوانین موجود عنوان می کند فرقی ندارد‬ ‫فعالی��ت اقتصادی در مح��دوده منطقه ویژه بندر‬ ‫شهید رجایی انجام ش��ود و به دنبال این است که‬ ‫مالیات خود را دریافت کند‪ .‬همین مس��ئله باعث‬ ‫شده اگر س��رمایه گذار مجبور به پرداخت مالیات‬ ‫اس��ت ترجیح دهد در جایی فعالی��ت کند که به‬ ‫مناب��ع و جمعی��ت به عنوان بازار دسترس��ی دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال در ش��هرک های صنعتی نزدیک‬ ‫تهران فعالیت یا در اصفه��ان یا اراک کارخانه اش‬ ‫را مستقر کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه وقتی س��رمایه گذاران قرار اس��ت در‬ ‫مرکز کشور فعالیت کنند تازه متوجه می شوند که‬ ‫با مشکل کمبود اب روبه رو هستند یا انرژی مورد‬ ‫نظر را در اختیار ندارند‪ .‬این اتفاق در بس��یاری از‬ ‫استان ها رخ داده است؛ به طور مثال فوالد مبارکه‬ ‫که قرار بوده در محدوده بندر شهید رجایی مستقر‬ ‫ش��ود با برخ��ی تدابیر که نماین��دگان ان منطقه‬ ‫داش��تند‪ ،‬از هرمزگان به مرکز کش��ور منتقل شد‬ ‫و امروز با چالش تامین اب روبه رو اس��ت؛ بنابراین‬ ‫باید تس��هیالتی فراهم کرد تا کارخانه ها و صنایع‬ ‫از مرکز کش��ور جدا و به س��احل ها منتقل شوند‪.‬‬ ‫براس��اس امار درحال حاض��ر ‪ ۸۰‬درصد جمعیت‬ ‫جهان در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری س��احل ها قرار دارند اما‬ ‫در کش��ور ما این مسئله باوجود ظرفیت دریایی و‬ ‫بندری برعکس است‪.‬‬ ‫اگر قوانین و مقررات تسهیل شود و نگاه جهانی‬ ‫به بندرها به کشور ما نیز تسری پیدا کند می توان‬ ‫کارخانه ه��ا را ب��ه مح��دوده بندرها و ش��هرهای‬ ‫لجس��تیکی برد‪ .‬با امدن کارخانه ها اشتغال ایجاد‬ ‫می شود و فرصت های ش��غلی‪ ،‬افزایش نرخ تراکم‬ ‫جمعیت��ی را به دنب��ال دارد و بع��د از ان تردد در‬ ‫بندرها بیش��تر می ش��ود و می توان شاهد افزایش‬ ‫حج��م عملیات بندرها ب��ود و در نتیجه بندرهای‬ ‫کش��ور می توانند به بندرهای هاب منطقه تبدیل‬ ‫ش��وند‪ .‬این رویداد‪ ،‬مهم ترین مس��ئله پیش روی‬ ‫ماس��ت و ض��رورت ایج��اد ی��ک ن��گاه جدید در‬ ‫قانون گذاران و مجریان را می طلبد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت ‪ ۱۳۷۰‬واگن مترو کالنشهرها‬ ‫معاون امور ش��هرداری های سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری ه��ای کش��ور گف��ت‪ :‬وضعی��ت ‪۱۳۷۰‬‬ ‫واگ��ن باقیمانده برای مترو در ش��هرهای گوناگون‬ ‫کش��ور ت��ا اردیبهش��ت و خ��رداد ‪ ۹۸‬مش��خص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسین رجب صالحی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین وضعیت مترو ش��هر پرن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫خط مترو از پروژه های زیرمجموعه شهرهای جدید‬ ‫اس��ت که تا فرودگاه امام(ره) ازس��وی ش��هرداری‬ ‫تهران ساخته شده است‪.‬‬ ‫چند هفته پیش نشستی در زمینه تعیین تکلیف‬ ‫ای��ن خ��ط برگ��زار و اع�لام ش��د ح��دود ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۳۰۰‬میلیارد توم��ان دیگر ب��رای تکمیل این خط‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی شد زمین هایی به ارزش‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به پیمانکار داده شود تا‬ ‫بخش باقیمانده خط پرند را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫معاون امور ش��هرداری های سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کش��ور درباره اینکه گفته می ش��ود‬ ‫زمین های��ی ک��ه قرار اس��ت ب��ه پیمان��کار واگذار‬ ‫شود‪ ،‬ارزش��مند نبوده‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ زمین ها ازسوی‬ ‫دو کارش��ناس رسمی دادگس��تری مشخص شده‬ ‫بنابراین نرخ اعالم شده‪ ،‬حقیقی است‪.‬‬ ‫رجب صالح��ی درب��اره اینکه چرا خط��وط مترو‬ ‫اقماری پیش��رفت اندکی دارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫توس��عه خطوط متروی شهرها‪ ،‬امکان انتشار اوراق‬ ‫مشارکت وجود دارد اما درباره متروهای اقماری به‬ ‫این دلیل که شرکت عمران باید در شهرهای جدید‬ ‫نیز هزینه کند‪ ،‬امکان اس��تفاده از این امتیاز وجود‬ ‫ندارد؛ بنابراین فرایند ساخت این متروها نسبت به‬ ‫خطوط مترو شهری عقب افتاده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخری��ن وضعی��ت ‪ ۲۰۰۰‬واگنی که‬ ‫قرار بود به مترو شهرها اختصاص یابد‪ ،‬گفت‪۶۳۰ :‬‬ ‫واگ��ن به مترو ته��ران اختصاص یاف��ت‪ ،‬از ‪۱۳۷۰‬‬ ‫واگن باقیمانده‪ ۷۵۰ ،‬واگن مربوط به مترو ش��یراز‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬کرمانش��اه و‪ ...‬است و بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫واگن دیگر نیز دوباره س��هم مترو تهران‪ ،‬مش��هد و‬ ‫کرج خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون امور ش��هرداری های سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کشور اضافه کرد‪ :‬این هفته نشست‬ ‫راهب��ردی در زمینه نح��وه واگذاری ای��ن واگن ها‬ ‫برگزار می ش��ود که دو موضوع را در این نشس��ت‬ ‫دنبال می کنیم؛ نخس��ت جنس بدنه این واگن ها و‬ ‫دیگ��ری‪ ،‬نحوه واگذاری واگن ها ک��ه در قالب تک‬ ‫تش��ریفات یا مناقص��ه برگزار ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اس��ناد مناقصه اماده اس��ت و تنها بای��د درباره ان‬ ‫تصمی��م نهایی گرفته ش��ود‪ .‬رجب صالحی با بیان‬ ‫اینکه در مناقصه اولیه‪ ،‬کش��ف ن��رخ واگن ها انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این مناقص��ه هر واگن‬ ‫‪۲۰۰‬هزار یورو‪ ،‬پایین تر از نرخی بود که به ما اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین اردیبهش��ت تا خرداد سال اینده‪،‬‬ ‫وضعی��ت واگن های باقیمانده مش��خص می ش��ود‬ ‫که چ��ه نتیجه گیری و تَرک تش��ریفاتی مبتنی بر‬ ‫برگزاری مناقصه اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بررسی عملکرد دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫ثبت جهانی فرش یزد‬ ‫و اردکان‬ ‫زینب زارع‪ :‬در سال های گذشته سهم ایران‬ ‫از صادرات فرش دستباف و ماشینی بـه شدت‬ ‫کاهش یافته و کش��ورهایی مانند افغانستان‪،‬‬ ‫هن��د و چین ب��ا کپی برداری از ف��رش ایرانی‬ ‫در حال تس��خیر بازارهای س��نتی ما هستند‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که چندان پیش��ینه ای هم‬ ‫در این زمین��ه ندارند‪ .‬فرش دس��تباف یزد و‬ ‫اردکان ثبت جهانی شد و از ان پس مشتریان‬ ‫و بافندگان زیادی را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره فرش دس��تباف س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ی��زد گفت‪ :‬فرش یزد‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬و ف��رش اردکان س��ال ‪ ۹۶‬پس از‬ ‫ثبت اثار ملی در سازمان مالکیت های معنوی‬ ‫سازمان ملل متحد ثبت جهانی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫محمدمه��دی نبی زاده‬ ‫ب��ا بیان اینکه فرش یزد و اردکان ‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫قدم��ت دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬عوامل مهم��ی در ثبت‬ ‫جهان��ی فرش ی��زد و اردکان تاثیر داش��ت و‬ ‫ان هم اس��تفاده از رنگ گیاهی‪ ،‬بافت س��الم‬ ‫و ابریشمی‪ ،‬قدمت فرش و توانمندی در تولید‬ ‫و مواد اولیه مرغوب اس��ت که توانست برندی‬ ‫را به نام فرش اردکان و یزد با بافت درش��ت و‬ ‫رج شمار ‪ ۲۸ ،۲۵‬و ‪ ۳۰‬به ثبت جهانی برساند‪.‬‬ ‫نبی زاده بی��ان کرد‪ :‬توان تولی��د این فرش ها‬ ‫به لحاظ ایجاد تش��کل های فرش��ی باال است‪،‬‬ ‫به طوری که در س��ال جدید ب��ا افزایش تعداد‬ ‫کارگاه ه��ا‪ ،‬در ‪ ۶۷‬کارگاه تولی��د فرش به طور‬ ‫متمرک��ز و غیرمتمرکز ‪ ۲۲۰‬ه��زار متر مربع‬ ‫فرش و تابلو فرش تولید شده است‪ .‬وی درباره‬ ‫بافنده ه��ای خانگی فرش های ی��زد و اردکان‬ ‫گفت‪ :‬شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی‬ ‫‪ ۱۵‬هزار عضو دارد‪ ،‬عالوه بر ان درحال حاضر‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار بافن��ده فعال خانگی‪ ،‬ف��رش یزد و‬ ‫اردکان را تولید می کنند‪ .‬وی ثبت جهانی این‬ ‫فرش ها را مزی��ت مهمی در عرصه بین المللی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬برخی کشورها فرش های بافت‬ ‫ایران را بدون مجوز تولید می کردند و بدون نام‬ ‫ایران به فروش می رساندند‪ ،‬چون این فرش ها‬ ‫ثبت جهانی نش��ده بود و ایران نمی توانس��ت‬ ‫ادعایی نس��بت به مالکیت ان داش��ته باش��د‬ ‫ول��ی با ثب��ت جهانی و برند ش��دن فرش یزد‬ ‫و اردکان ح��ق مالکیت و اعت��راض داریم که‬ ‫جل��وی این تولیدات تقلبی را در کش��ورهای‬ ‫خارجی بگیریم‪ .‬نبی زاده درباره بازار فروش و‬ ‫صادرات فرش های برند جهانی گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫نادیده گرفت که تحریم ها توانست بازار فرش‬ ‫را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار دهد‪ ،‬به طوری که‬ ‫‪۵۰‬درص��د فرش یزد و اردکان به طور عمده به‬ ‫امریکا صادر می شد و کشورهایی مانند المان‬ ‫و کش��ورهای خلیج فارس هم از خریداران این‬ ‫ف��رش بودند ولی بع��د از تحریم ه��ا صادرات‬ ‫کاهش چش��مگیری داش��ت‪ .‬وی یکی دیگر‬ ‫از دالیل صادر نش��دن فرش ی��زد را تقاضای‬ ‫زیاد در ب��ازار داخل عنوان کرد و افزود‪ :‬امروز‬ ‫فرش یزد در داخل کش��ور خری��داران زیادی‬ ‫دارد و اگ��ر بخواهی��م ص��ادرات گس��ترده ای‬ ‫داشته باشیم نمی توانیم جوابگوی بازار داخلی‬ ‫باشیم چراکه فرش یزد باوجود رکود مالی در‬ ‫کش��ور و با توجه به نرخ و کیفیت مناسب در‬ ‫بیشتر استان ها مانند همدان‪ ،‬اصفهان و اراک‬ ‫خریداران زیادی دارد‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی رناسی‬ ‫امیر کشانی‬ ‫مسعود گلشیرازی‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل ابادی در نشستی مطبوعاتی‬ ‫یاد و خاطره ش��هدای لشکر ‪ ۱۴‬امام حسین (ع) که‬ ‫در حمله تروریس��تی سیستان وبلوچستان به درجه‬ ‫رفیع ش��هادت نایل ش��دند را گرامی داش��ت و این‬ ‫اقدام مذبوحانه را نشان دهنده خشم استکبار جهانی‬ ‫از نمای��ش اقتدار م��ردم در راهپیمای��ی ‪۲۲‬بهمن‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در‬ ‫پاس��خ به پرسش های خبرنگاران درباره علت حضور‬ ‫نیافتن نمایندگان اصفه��ان در جمع اداره کنندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران گفت‪ :‬ات��اق اصفهان به عنوان‬ ‫یک��ی از تاثیرگذاران ج��دی عرصه اقتصاد و صنعت‬ ‫ای��ران‪ ،‬از جایگاه ممتازی در بین اتاق های بازرگانی‬ ‫کشور برخوردار است‪ .‬این درحالی است که سیاست‬ ‫ات��اق بازرگانی اصفه��ان در دوره ای که گذش��ت با‬ ‫توجه به ش��رایط‪ ،‬بر این اساس بود که در انتخابات‬ ‫هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نامزدهایی نداشته‬ ‫باش��د اما امیدواری��م در دوره این��ده انتخابات اتاق‬ ‫ایران پررنگ تر حاضر شویم‪.‬‬ ‫سهل ابادی با اشاره به فعالیت ‪ ۴‬ساله دوره هشتم‬ ‫این اتاق گفت‪ :‬بسیاری از مشکالت بخش خصوصی‬ ‫را به جد پیگیری و در محافل ملی مس��ائل را دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در م��دت کوتاه ‪ ۳‬اس��تاندار در‬ ‫اصفهان عوض ش��د و ‪ ۳‬پیشنهاد اتاق در زمینه اب‬ ‫زاینده رود‪ ،‬قطار پرس��رعت و فرودگاه بر روی زمین‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بندر خش��ک هی��چ ارتباطی به‬ ‫ات��اق ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬تازه دولت به این نتیجه رس��یده‬ ‫اس��ت که بخش خصوص��ی نمی توان��د متولی بندر‬ ‫خش��ک باش��د‪ ،‬درحالی که ‪ ۳‬هزار هکتار برای بندر‬ ‫خش��ک فریز کرده ایم و متاسفانه دولت و مسئوالن‬ ‫اس��تان اصفهان نمی دانن��د در این زمینه چه کنند‪،‬‬ ‫‪۲‬س��ال است معطل یک مجوز هستیم‪ ،‬اگر مجوزها‬ ‫صادر شده بود زودتر وارد این بخش می شدیم‪.‬‬ ‫سهل ابادی با اش��اره به فعالیت های اتاق اصفهان‬ ‫در ح��وزه جوان گرایی گفت‪ :‬در این دوره ‪ ۲۱‬برنامه‬ ‫«در مسیر موفقیت»برای جوانان در این اتاق برگزار‬ ‫ش��د و ب��ه حدی موفق ب��ود که در نوب��ت اخر ان‪،‬‬ ‫سالن جایی نداش��ت‪ .‬در اتاق اصفهان مصوب شده‬ ‫‪۳۰‬درصد از اعضای کمیسیون ها متشکل از جوانان‬ ‫و بانوان باشد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی اصفهان ادام��ه داد‪ :‬تامین‬ ‫اجتماع��ی هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان از دولت طلب‬ ‫دارد ولی به سراغ ان نمی رود درحالی که با کمترین‬ ‫بده��کاری تولیدگران اصفه��ان دفاتر بیمه کارگران‬ ‫انه��ا را تمدی��د نمی کنند ک��ه البته این مس��ئله با‬ ‫پیگیری های اتاق اصفهان منتفی ش��د‪ .‬در قانونمند‬ ‫ش��دن تولی��دات و جلوگی��ری از واردات کاالهایی‬ ‫که تولی��د داخل دارند‪ ،‬پیگیری ه��ای اتاق اصفهان‬ ‫نتیجه بخش بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر دیون شرکت ها‬ ‫حمیدرضا قلمکاری‬ ‫تیم شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس قهرمان شد‬ ‫تیم ف��ارس به عنوان قهرمان��ی پانزدهمین‬ ‫دوره مس��ابقات سراس��ری فوتسال جام بسیج‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران به یادواره شهید مدافع حرم حمید جبلی‬ ‫دست یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ف��ارس در این رقابت ها‬ ‫ک��ه باحضور ‪ ۲۶۴‬ورزش��کار در قالب ‪ ۲۲‬تیم‬ ‫از استان های کشور به میزبانی استان خراسان‬ ‫رضوی در شهر مقدس مشهد برگزار شد‪ ،‬تیم‬ ‫فارس در دی��دار نهایی با برتری ‪ ۵‬بر ‪ ۴‬مقابل‬ ‫تیم میزبان‪ ،‬به عنوان قهرمانی این مس��ابقات‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬تیم فوتسال شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی فارس که تاکن��ون ‪ ۴‬عنوان قهرمانی‬ ‫در ای��ن رقابت ها دارد‪ ،‬در ای��ن دوره در گروه‬ ‫مقدمات��ی کهگیلویه و بویراحمد را با نتیجه ‪۳‬‬ ‫بر صفر و بوش��هر را با نتیجه ‪ ۳‬بر ‪ ۱‬مغلوب و‬ ‫مقابل تیم البرز نیز به تس��اوی ‪ ۱‬بر ‪ ۱‬دس��ت‬ ‫یاف��ت و به عنوان تیم نخس��ت گروه به مرحله‬ ‫بعدی راه یافت و در این مرحله نیز با برتری ‪۵‬‬ ‫بر ‪ ۴‬مقابل تیم خوزستان به مرحله نیمه نهایی‬ ‫راه یاف��ت و ب��ا پیروزی ‪ ۳‬بر صف��ر مقابل تیم‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران به دیدار نهایی راه یافت و در دیدار نهایی‬ ‫نیز با شکس��ت تیم خراسان رضوی‪ ،‬به عنوان‬ ‫قهرمانی این مسابقات دست یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زهرا اخوان نسب‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫بحث تهاتر دیون ش��رکت ها ب��ا بیمه و اداره مالیات‬ ‫از س��وی اتاق اصفهان پیگیری ش��د و نتیجه بخش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اغاز فعالیت کارگو پایانه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه امروز کس��ی مس��ئولیت کارگو‬ ‫پایانه اصفهان را به عهده گرفته که پیشینه خوبی در‬ ‫این زمینه داشته است و ارتباط خوبی با شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی داخل��ی و برخی ش��رکت های خارجی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬امروز کارگ��و پایانه فق��ط به منظور‬ ‫ص��ادرات گل و گیاه نیس��ت بلکه حوزه ان بس��یار‬ ‫وسیع است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به راه اندازی مرکز رشد و‬ ‫توس��عه صادرات اس��تان اصفهان گفت‪ :‬ساختمانی‬ ‫ب��رای این مرکز در خیابان کمال اس��ماعیل درنظر‬ ‫گرفته ش��د و امیدوارم تا پایان دوره هش��تم مرکز‬ ‫رش��د فعالیت خود را اغاز کند تا در دوره بعد روند‬ ‫فعالیت های خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادی خبرنگاران اصالح نواقص کشور‬ ‫مصطفی رناسی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬اگ��ر خبرنگاران‪ ،‬اصحاب‬ ‫رس��انه و مطبوعات را ازاد بگذارند‪ ،‬نواقص کش��ور‬ ‫اصالح می ش��ود‪ .‬اگر این اتفاق رخ دهد‪ ،‬ما دیگر نه‬ ‫سازمان بازرسی می خواهیم‪ ،‬نه سازمان نظارتی‪ ،‬نه‬ ‫باید ریل گذاری در پارلمان بخش خصوصی انجام ش��ود تا ایندگان‬ ‫روی ای��ن ریل که مبتنی بر دانش‪ ،‬تخصص و بررس��ی اولویت ها و‬ ‫ضرورت ها است‪ ،‬حرکت کنند‬ ‫فساد و تخلفی وجود خواهد داشت‪ .‬رناسی افزود‪ :‬ما‬ ‫در کشورهای دموکراتیک شاهد انتقاد مطبوعات از‬ ‫دولت ها هس��تیم‪ .‬این باعث می شود دولت ها ایرادها‬ ‫را بدانند و در جهت رفع انها تالش کنند‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی ادامه داد‪ :‬در دوره هش��تم ابتکاری که به‬ ‫خرج داده ش��د‪ ،‬در اتاق کمیسیون سیاست گذاری‬ ‫ایجاد شد که متشکل از اعضای کمیسیون ها و چند‬ ‫مش��اور بود‪ .‬وظیفه این کمیسیون ان است که بین‬ ‫کمیس��یون های دیگر هماهنگی ایجاد کند تا کارها‬ ‫در یک راس��تا انجام ش��ود و کارهای م��وازی انجام‬ ‫نش��ود‪ .‬این کمیس��یون در نخس��تین قدم‪ ،‬ساختار‬ ‫اتاق را مش��خص کرد‪ .‬اتاق از ‪ ۲‬بخش تشکیل شده‬ ‫اس��ت؛ بخش نخست ستاد‪ ،‬سیاس��ت گذاری یا اتاق‬ ‫فکر و کارمندانی است که حقوقی دریافت نمی کنند‬ ‫که هیات نمایندگان نامیده می ش��وند و بخش دوم‬ ‫ش��امل دبیر کل تا تمام کارمندان حقوق بگیر است‬ ‫که وظیفه اجرایی دارند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصفهان افزود‪ :‬بدنه بزرگ اتاق از‬ ‫هیات نمایندگان شروع می شود‪ ،‬سپس هیات رئیسه‬ ‫و بعد کمیس��یون های تخصصی هستند که در اتاق‬ ‫فک��ر تصمیم می گیرند و ب��ه واحدهای اجرایی اتاق‬ ‫ابالغ می کنن��د و هیات نمایندگان ب��ر انها نظارت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��ند راهبردی اتاق برای نخستین بار تنظیم شد‬ ‫که بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر از اعضای کمیس��یون ها در ان‬ ‫مشارکت داشتند و در دوره های بعدی اجرا می شود‪.‬‬ ‫بان��ک جام��ع اطالعاتی اتاق به ‪ ۲‬زبان انگلیس��ی و‬ ‫فارس��ی تهیه شد تا فعاالن داخلی و خارجی بتوانند‬ ‫از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد با یونیدو‬ ‫رئیس کمیس��یون پایش اتاق اصفه��ان در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمینه توزی��ع عادالنه کس��ب وکار‪ ،‬اتاق‬ ‫ق��رارداد منظمی ب��ا یونی��دو دارد و با اس��تفاده از‬ ‫تجربیات جهانی برای نخستین بار در اتاق های کشور‬ ‫مرکز مبادالت پیمانکاری را ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫در ای��ن مرک��ز تولیدکنن��دگان و کارفرمایان در‬ ‫ایران و حتی جهان‪ ،‬شناس��ایی شده و باهم ارتباط‬ ‫می گیرن��د‪ .‬در ح��ال حاظر ات��اق اصفه��ان متولی‬ ‫پیاده سازی مبادالت پیمانکاری در کل کشور است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اموزش و رئیس ش��ورای عالی‬ ‫جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خبری‬ ‫با اشاره به افزایش برنامه های اموزشی اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬درحال حاض��ر ‪۷۰‬درصد بودجه اتاق‬ ‫پاری��س صرف ح��وزه اموزش می ش��ود ولی برخی‬ ‫نس��بت به برگ��زاری دوره ه��ای اموزش��ی در اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان انتقاد دارند‪ .‬امیر کش��انی افزود‪:‬‬ ‫ات��اق اصفهان ‪ ۴‬س��ال پیاپی برنامه های اموزش��ی‬ ‫بس��یاری برگزار کرد و با تفاضل باالیی رتبه نخست‬ ‫اموزش را در میان اتاق های بازرگانی سراسر کشور‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برگ��زاری بی��ش از ‪ ۱۰۰‬دوره‬ ‫اموزش��ی در یک س��ال گذش��ته در اتاق بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬این میزان در مقایس��ه با اتاق های کشورهای‬ ‫دیگر بس��یار ناچیز اس��ت زیرا در اتاق وین بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار دوره اموزشی در یک سال برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اموزش ه��ا در اتاق ه��ای‬ ‫س��ایر کشورها بس��یار تخصصی اس��ت‪ ،‬درحالی که‬ ‫اموزش ه��ای ما بس��یار ابتدایی اس��ت و نیاز به کار‬ ‫بیشتر دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬امار کلی صادرات استان امسال‬ ‫‪۴۰‬درصد رشد داش��ته که دلیل عمده ان تقویت و‬ ‫افزایش نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات اصفهان ضعیف است‬ ‫رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با‬ ‫اشاره به برنامه های کمیسیون تجارت اتاق اصفهان‬ ‫در توس��عه صادرات گف��ت‪ :‬خوش��بختانه با تالش‬ ‫کمیس��یون نخس��تین برند ملی صادرات��ی ایران با‬ ‫حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رونمایی ش��د‬ ‫که این دس��تاورد اتاق بازرگانی اصفهان می تواند در‬ ‫جهت بهبود فضای کسب و کار موثر باشد‪.‬‬ ‫مس��عود گلش��یرازی اف��زود‪ :‬ب��ا ای��ن ح��ال در‬ ‫صنعتی تری��ن اس��تان کش��ور نباید به ای��ن میزان‬ ‫ص��ادرات ان هم با کاالهای مح��دود همچون اهن‪،‬‬ ‫فوالد و صنایع پتروش��یمی به چند کش��ور محدود‬ ‫بس��نده ک��رد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬بازاریابی‪ ،‬خل��ق ارزش‬ ‫برای مصرف کننده و خلق س��ود ب��رای تولیدکننده‬ ‫و بازاریابی صادراتی‪ ،‬وظیفه مرکز بین المللی رش��د‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بهترین و نخس��تین ابزار‬ ‫برای دس��ت یافتن و اجرای ای��ن برنامه‪ ،‬ایجاد مرکز‬ ‫رشد بین المللی صادرات است‪.‬‬ ‫مرکز رش��د یا انکوبات��ور یکی از ابزارهای رش��د‬ ‫اقتص��ادی اس��ت ک��ه به منظ��ور حمایت و رش��د‬ ‫بازرگان��ان‪ ،‬صنعتگ��ران و کارافرین��ان تحصیلکرده‬ ‫تاس��یس می ش��ود که نخس��تین مرکز بین المللی‬ ‫رشد صادرات ایران‪ ،‬در اتاق بازرگانی اصفهان اماده‬ ‫گشایش است‪.‬‬ ‫محسن پورسینا در این نشست‪ ،‬ضمن ارائه گزارش‬ ‫از نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون تشکل های اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان در دوره هش��تم هیات نمایندگان‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اتاق اصفهان همیش��ه مطالبات بخش‬ ‫خصوصی را فریاد زده اس��ت و این رسانه ها هستند‬ ‫که باید کم��ک کنند و مطالبه گری ه��ا را به گوش‬ ‫مس��ئوالن برس��انند‪ .‬وی گفت‪ :‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته‬ ‫تعداد تش��کل های ثبت ش��ده از ‪ ۳‬به ‪ ۱۷‬تش��کل‬ ‫افزایش یافته اس��ت و ‪ ۳‬تشکل نیز موفق به دریافت‬ ‫موافقت اصولی شده و ‪ ۱۰‬تشکل مراحل نهایی ثبت‬ ‫را ط��ی می کنند و اعتقاد راس��خ داری��م که یکی از‬ ‫مهم ترین وظایف و ماموریت های اتاق های بازرگانی‬ ‫حمایت از تشکل های اقتصادی است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا قلمکاری در این نشس��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید ریل گذاری در پارلم��ان بخش خصوصی انجام‬ ‫ش��ود تا ایندگان روی این ریل که مبتنی بر دانش‪،‬‬ ‫تخص��ص و بررس��ی اولویت ها و ضرورت ها اس��ت‪،‬‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و محیط زیست‬ ‫اتاق بازرگانی اصفه��ان تاکید کرد‪ :‬چرا در رنکینگ‬ ‫شاخص های سرمایه گذاری اصفهان جزو استان های‬ ‫اخر قرار دارد؟ چرا اگر اعالم می شود شرایط خوبی‬ ‫در استان داریم‪ ،‬شادمانی اصفهان در رنکینگ‪ ،‬اخر‬ ‫است‪ ،‬چرا به موضوع فرونشست زمین و غول خفته‬ ‫ت��االب نمی پردازیم درحالی که درباره این موضوع ها‬ ‫بای��د ب��ا تک ت��ک فع��االن اقتصادی و مس��ئوالن‬ ‫مذاکراتی انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تش��کیل ستاد زاینده رود از سراب‬ ‫تا پایاب خاطرنشان کرد‪ :‬ستاد نجات دریاچه ارومیه‬ ‫الگوی مناس��بی برای ما ب��ود‪ ،‬از این رو با هم افزایی‬ ‫مدی��ران‪ ،‬تصمیم گی��ران و ارتب��اط خ��وب «خانه‬ ‫کشاورز» س��تاد نجات زاینده رود را به عنوان مطالبه‬ ‫عموم��ی مط��رح کردیم زی��را مصوب��ات ‪ ۹‬ماده ای‬ ‫زاینده رود تاثیر چندانی نداشت‪.‬‬ ‫قلم��کاری ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه پ��س از‬ ‫نامه نگاری ه��ای ف��راوان‪ ،‬جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری به ‪ ۳‬وزیر دستور این ستاد را صادر‬ ‫کرد و مصوبات مربوط دریافت شد‪.‬‬ ‫زهرا اخوان نس��ب رئیس ش��ورای عالی بانوان اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان نیز در ادامه این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫شناسایی و جذب ظرفیت های دختران نخبه جوان‬ ‫استان و ورود انها به مباحث اتاق بازرگانی در دوره‬ ‫هشتم این اتاق انجام شد‪.‬‬ ‫مجتبی مالاحمدی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫اتاق بازرگانی نیز در این نشست اظهار کرد‪ :‬بررسی‬ ‫مش��کالت و چالش ه��ای صنایع مختل��ف ازجمله‬ ‫بررسی وضعیت ش��هرک طال در کمیسیون صنایع‬ ‫انجام شده است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان افزود‪ :‬در دوره هشتم فعالیت اتاق‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬کمیس��یون صنایع با ارائه پیش��نهادها و‬ ‫راهکارهای مناسب به دبیرخانه شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی برای بررسی مسائل و موانع‬ ‫موجود در مراح��ل فرایند تولی��د و تجارت قانونی‬ ‫فل��زات گرانبه��ا‪ ،‬س��نگ های قیمت��ی و مصنوعات‬ ‫مرتب��ط همچنین ارائه راهکاره��ای علمی‪ ،‬عملی و‬ ‫اجرایی مرتبط با کمیسیون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫گشایش ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ‪ ۲‬اردستان‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬با حض��ور رئیس س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور‪ ،‬مدیرکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم شهرس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی و مقامات‬ ‫محلی گش��ایش ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ‪ ۲‬اردستان و‬ ‫بهره برداری از چاه جدید زواره انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ناصر اکبری با اش��اره به‬ ‫هدف اج��رای این پروژه ه��ا گفت‪ :‬ایس��تگاه پمپاژ کمکی‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬به منظ��ور افزایش ‪ ۱۸‬لیت��ر در ثانیه و ظرفیت‬ ‫انتقال اب از طرح ابرس��انی به اردستان با اعتباری افزون بر‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد ریال اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرس��تان اردستان در منطقه کویری استان‬ ‫قرار دارد که به دلیل محدود بودن منابع اب محلی‪ ،‬گاهی‬ ‫در فصل تابس��تان در تامین پایدار اب ش��رب مشترکان با‬ ‫چالش های��ی روبه رو اس��ت که با راه اندازی ایس��تگاه پمپاژ‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬به ظرفیت انتقال اب طرح به اردس��تان افزوده‬ ‫می شود‪ .‬معاون بهره برداری ش��رکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفه��ان اعالم ک��رد‪ :‬چاه جدید زواره با دب��ی ‪ ۲۰‬لیتر در‬ ‫ثانی��ه به منظور تامین پایدار اب ش��رب و مقابله با بحران‬ ‫کم ابی در ش��هر زواره با اعتب��اری افزون بر ‪ ۴‬میلیارد ریال‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اکبری با اش��اره به پروژه های ابفای اردستان که در دهه‬ ‫فجر به بهره برداری رس��یدند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دهه‬ ‫فج��ر ‪ ۸‬پروژه در بخش اب و فاض�لاب با اعتباری افزون بر‬ ‫‪۳۲‬میلیارد ریال در شهرس��تان اردس��تان ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬وی گفت‪ :‬توسعه فاز ‪ ۲‬شبکه اب شیرین اردستان و‬ ‫نصب ش��یرهای برداشت عمومی‪ ،‬اصالح شبکه اب خیابان‬ ‫امام (ره)‪ ،‬اجرای شبکه فاضالب مجتمع ‪ ۶۰‬واحدی خیران‬ ‫مسکن س��از‪ ،‬بهره بردای از ‪ ۲‬اب انبار‪ ،‬اصالح ش��بکه اب و‬ ‫انشعابات فرسوده مهاباد و توسعه شبکه اب شیرین و نصب‬ ‫شیرهای برداشت عمومی در مهاباد از دیگر پروژه هایی بود‬ ‫که در دهه فجر به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1243‬‬ ‫پیاپی ‪2561‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تیم های برنامه ساز به استان ها اعزام شده اند‪.‬‬ ‫مدی��ر گروه ورزش ش��بکه ‪ ۳‬با اش��اره به جزئیات‬ ‫برنام��ه تصریح کرد‪ :‬لوکیش��ن اصلی ای��ن برنامه در‬ ‫محل بوس��تان والیت ق��رار دارد و به ط��ور تقریبی‬ ‫مراحل پایانی پیش تولید را سپری می کنیم تا بتوانیم‬ ‫از اغاز اس��فند ‪ ۹۷‬ضبط برنامه را اغاز کنیم‪ .‬پخش‬ ‫مس��ابقه نیز به احتمال زیاد از اول نوروز ‪ ۹۸‬ش��روع‬ ‫سراج‪ ،‬قربانی‪ ،‬خواجه امیری و فالحی روی صحنه می روند‬ ‫جشنواره موسیقی فجر در ‪ ۱۵‬استان‬ ‫س��ی و چهارمین جش��نواره موس��یقی فج��ر عالوه بر‬ ‫پایتخت در ‪ ۱۵‬استان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ سی و چهارمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر در اس��تان ها از س��وی انجمن موس��یقی ایران و‬ ‫شعبه های انجمن در استان ها در دو فاز مختلف برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اس��تان ای��ران ب��ا هم��کاری س��تاد برگ��زاری‬ ‫س��ی و چهارمین جش��نواره موس��یقی فج��ر میزب��ان‬ ‫گروه ها و هنرمندانی هس��تند ک��ه از تهران برای اعزام‬ ‫انها هماهنگی ش��ده اس��ت و ‪ ۸‬استان با برنامه ریزی و‬ ‫هماهنگی‪ ،‬انجمن موس��یقی ای��ران‪ ،‬اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی ان اس��تان و انجمن موسیقی استان‬ ‫میزبان این رویداد موسیقایی هستند‪.‬‬ ‫س��تاد جشنواره به ‪ ۷‬اس��تان لرستان (‪ ۲۴‬بهمن تا ‪۲‬‬ ‫اسفند)‪ ،‬س��منان (‪ ۲۶‬بهمن تا ‪ ۳‬اسفند)‪ ،‬زنجان (‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬بهم��ن)‪ ،‬فارس (‪ ۲۵‬بهمن تا ‪ ۴‬اس��فند)‪ ،‬گیالن (‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اس��فند)‪ ،‬کرمانش��اه (‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬بهمن) و منطقه‬ ‫ازاد ارون��د (‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۳۰‬بهمن) گروه های موس��یقی را‬ ‫اعزام می کند و اجراهای این ‪ ۷‬اس��تان با حمایت ستاد‬ ‫جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جش��نواره موسیقی فجر از ‪ ۲۴‬بهمن‬ ‫در منطق��ه ازاد ارون��د در مجتم��ع فرهنگ��ی هنری‬ ‫خلیج فارس خرمش��هر و س��ینما مهر ابادان اغاز شده‬ ‫اس��ت ک��ه در این دو ش��هر ‪ ۱۳‬برنامه اجرا می ش��ود‪.‬‬ ‫ارکس��تر اروند اس��تار‪ ،‬کوارتت گیتار‪ ،‬ارکستر اریاگان‪،‬‬ ‫ارکستر س��روش‪ ،‬ارکس��تر دلکش‪ ،‬ارکس��تر مضرابی‬ ‫ستارستان‪ ،‬دونوازی قانون و تنبک‪ ،‬ارکستر خنیاگران‬ ‫مهر‪ ،‬ارکستر سایه‪ ،‬ارکستر اهورا‪ ،‬ارکستر سار‪ ،‬ارکستر‬ ‫ماه��ور و ارکس��تر کوبکا در خرمش��هر و اب��ادان اجرا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اس��تان کرمانش��اه نیز با ‪ ۲۶‬اجرا از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫میزبان س��ی و چهارمین جش��نواره موس��یقی فجر بود‪.‬‬ ‫در این اس��تان گ��روه رس��تاک‪ ،‬بهنام بانی‪ ،‬احس��ان‬ ‫خواجه امی��ری‪ ،‬محمدرضا گلزار‪ ،‬گ��روه وزیری (کیوان‬ ‫س��اکت و وحید تاج)‪ ،‬گروه لیان‪ ،‬گروه زاگرس‪ ،‬ابیدر‪،‬‬ ‫اوا‪ ،‬تنبورنوازان شاه خوش نشین کرمانشاه‪ ،‬سنتورنوازی‬ ‫معاص��ر‪ ،‬دالغا‪ ،‬اپ��رای حالج پرواز همای‪ ،‬ش��ب پیانو‪،‬‬ ‫ش��ب تار‪ ،‬ش��ب تنبور‪ ،‬گروه نوازی گیتار‪ ،‬گروه هنیواژ‬ ‫هرسین‪ ،‬ش��ورانگیز کنگاور و دف نوازی نی نوا در سالن‬ ‫اصل��ی و پالتو ت��االر انتظار‪ ،‬تاالر وحدت و س��الن امام‬ ‫خمینی (ره) کرمانشاه برنامه اجرا می کنند‪.‬‬ ‫یو چهارمین جشنواره موس��یقی فجر با ‪ ۸‬اجرا از‬ ‫س�� ‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن تا ‪ ۳‬اس��فند در تئاتر ش��هر س��منان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این اس��تان اج��رای دون��وازی کمانچه و‬ ‫دودوک‪ ،‬گروه کهت میان‪ ،‬س��روارنگ‪ ،‬دونوازی پیانو و‬ ‫ویلن‪ ،‬رستاک‪ ،‬سایینه‪ ،‬دونوازی سنتور و تنبک و گروه‬ ‫تبالج برنامه های جشنواره در استان سمنان است‪.‬‬ ‫یو چهارمین جشنواره موسیقی فجر با ‪ ۳۷‬اجرا از‬ ‫س�� ‬ ‫‪ ۲۵‬بهمن تا ‪ ۴‬اس��فند در استان فارس برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی لهراس��بی‪ ،‬رستاک حالج‪ ،‬سیامک عباسی‪ ،‬حمید‬ ‫حام��ی‪ ،‬بهنام بانی‪ ،‬مازیار فالحی‪ ،‬گروه رس��تاک‪ ،‬رضا‬ ‫یزدانی حس��ام الدین سراج‪ ،‬گروه نی نوازان فارس‪ ،‬گروه‬ ‫محلی ماذون قشقایی‪ ،‬سینا سرلک‪ ،‬پیانو و اواز مهدی‬ ‫یغمایی‪ ،‬اس��مان خاک من کاوه پیم��ان‪ ،‬گروه کودک‬ ‫نواهنگ زرقان‪ ،‬گروه رهاب‪ ،‬ارکس��تر کودک و نوجوان‬ ‫پاییز قیر و کارزین‪ ،‬گروه هنرستان نواوران‪ ،‬تریو میالد‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزیدگان هفتادویکمین دوره جوایز انجمن‬ ‫نویس��ندگان امریکا (‪ )WGA‬در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ایین اعطای‬ ‫جوایز انجمن نویس��ندگان امریکا برگزار ش��د‬ ‫و فیل��م «هرگ��ز می توان��ی مرا ببخش��ی؟» به‬ ‫نویس��ندگی «نی��کالس هولوفس��نر» و «جف‬ ‫ویت��ی» جایزه بهتری��ن فیلمنامه اقتباس��ی و‬ ‫«کالس هش��تم» نوش��ته «بو برنه��ام» جایزه‬ ‫بهتری��ن فیملنامه اصلی این رویداد س��ینمایی‬ ‫را دریاف��ت کردند‪ .‬در بخ��ش بهترین فیلمنامه‬ ‫اصلی فیلم ه��ای «یک ج��ای ارام»‪« ،‬روما» و‬ ‫«معاون» و در ش��اخه فیلمنامه اقتباس��ی نیز‬ ‫«کلنزمن س��یاه»‪« ،‬پلنگ سیاه»‪« ،‬اگر خیابان‬ ‫بیل می توانست حرف بزند» و «ستاره ای متولد‬ ‫ش��ده اس��ت» از دیگر نامزدهای کسب جایزه‬ ‫بودند‪ .‬در بخش اثار تلویزیونی نیز جایزه سریال‬ ‫درام به تیم نویس��ندگی «امریکایی ها» رس��ید‬ ‫و «خانم میزل ش��گفت انگیز» جای��زه بهترین‬ ‫نویسندگی س��ریال های کمدی را به خانه برد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین فیلمنامه مس��تند نیز به «اوگی‬ ‫اینگوئن��زا» و «داوا ویس��ننت» برای مس��تند‬ ‫«وان های حمام بر فراز برادوی» رسید‪.‬‬ ‫استقبال تهیه کنندگان‬ ‫سینما از ورود دادستان‬ ‫به موضوع پولشویی‬ ‫یو چهارمین جشنواره‬ ‫‪ ۷‬اس��تان ایران با همکاری س��تاد برگزاری س�� ‬ ‫موس��یقی فجر میزبان گروه ها و هنرمندانی هس��تند که از تهران برای‬ ‫ی ش��ده است و ‪ ۸‬اس��تان با برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫اعزام انها هماهنگ ‬ ‫انجم��ن موس��یقی ایران‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و انجمن‬ ‫موسیقی استان میزبان این رویداد موسیقایی هستند‬ ‫درخش��انی با همراهی همایون نصی��ری و دارا دارایی‪،‬‬ ‫ارکستر کالسیک مهرگان‪ ،‬اواز کالسیک ماریو تقدسی‪،‬‬ ‫همنوازان رهاب هادی اذرپیرا‪ ،‬گ��روه کوبه ای لیدوما‪،‬‬ ‫گ��روه رخداد‪ ،‬تکن��وازی پیان��و رافائل میناس��کانیان‪،‬‬ ‫کوارتت تار علی اصغر عربشاهی و دوئت گیتار کالسیک‬ ‫فرزی��ن طهرانی��ان از ‪ ۲۵‬بهم��ن تا ‪ ۴‬اس��فند در تاالر‬ ‫حافظ‪ ،‬تاالر احسان و تاالر هنر شهر افتاب شیراز اجرا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در استان زنجان ‪ ۱۳‬اجرای گروهی‪ ،‬چند تک نوازی و‬ ‫‪ ۳‬کارگاه موسیقی در سی و چهارمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۰‬بهمن برگزار می شود‪.‬‬ ‫اج��رای گروه ه��ای طرب‪ ،‬س��ماع‪ ،‬سروس��تان‪ ،‬تریو‬ ‫کالس��یک‪ ،‬بوم‪ ،‬اهنگ‪ ،‬دونوازی کمانچ��ه و دودوک‪،‬‬ ‫دل انگی��زان‪ ،‬تنبور مول��وی‪ ،‬خاطره گل ه��ا‪ ،‬تریو بلوز‪،‬‬ ‫س��ومار‪ ،‬رس��یتال پیانو‪ ،‬تک نوازی قارمان‪ ،‬هارمونیکا‪،‬‬ ‫تار‪ ،‬سه تار‪ ،‬سنتور‪ ،‬ویلن‪ ،‬ویلنسل‪ ،‬پیانو‪ ،‬عود‪ ،‬کمنچه‪،‬‬ ‫قان��ون‪ ،‬نی‪ ،‬قوپوز‪ ،‬ترومپ��ت و‪ ...‬و برگزاری کارگاه های‬ ‫ش��ناخت موس��یقی ایرانی‪ ،‬مبانی اهنگسازی و کارگاه‬ ‫اموزش��ی برنامه های سی و چهارمین جشنواره موسیقی‬ ‫ن در تاالر‬ ‫فج��ر در زنجان اس��ت که از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۳۰‬بهم ‬ ‫هنر و تاالر یادگار فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با ‪ ۲۶‬اجرای‬ ‫نواح��ی‪ ،‬موس��یقی ایران��ی و پ��اپ ‪ ۲۴‬بهم��ن تا اول‬ ‫اسفند در لرس��تان برگزار می شود‪ .‬جشنواره موسیقی‬ ‫فج��ر در خرم اباد نیز میزب��ان اجراهای گروه ایوان بند‪،‬‬ ‫تنبورنوازان سیمرغ الیگودرز‪ ،‬گروه سحری کوهدشت‪،‬‬ ‫گالره (ویژه بانوان)‪ ،‬کاسیت‪ ،‬سرنای‪ ،‬سینا شعبانخانی‪،‬‬ ‫پش��تیبان تولید نمایشی سیما فیلم با تاکید بر اینکه سریال‬ ‫«موسی (ع)» و «سلمان فارسی» با فرمت ‪ ۸ k‬ضبط می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن ظرفیت وج��ود دارد که کیفیت ضب��ط اثار فاخر‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬تا ‪ ۸‬برابر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ حس��ین کوبچ��ی در باره فرم��ت جدید‬ ‫س��ریال های ال��ف وی��ژه ای��ن س��ازمان گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫سیاست گذاری های جدید مدیران س��ازمان صداوسیما از این‬ ‫ پس مقرر ش��ده تا فرمت س��ریال های الف ویژه این سازمان به‬ ‫‪ ۸k‬تغییر کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون س��ریال های تولیدش��ده در سیما فیلم‬ ‫تنها در فرمت اچ دی‪ ،‬تولید می شدند اما از ا ین پس‪ ،‬سریال های‬ ‫صبا‪ ،‬سوش��یو‪ ،‬پاپ لر‪ ،‬خابدالو‪ ،‬گهر‪ ،‬همایون‪ ،‬گل های‬ ‫خرم‪ ،‬اش��وان‪ ،‬وی��را‪ ،‬اوان‪ ،‬موس��یقی اذربایجان‪ ،‬نوای‬ ‫س��یمره‪ ،‬وزیری و مهدی جهانی است که این برنامه ها‬ ‫در تاالر شهید اوینی و تاالر حوزه هنری خرم اباد اجرا‬ ‫می ش��ود و در ایین پایانی از ‪ ۳‬هنرمند فقید موسیقی‬ ‫لرستان تجلیل می شود‪.‬‬ ‫استان گیالن نیز با ‪ ۱۶‬اجرا سی و چهارمین جشنواره‬ ‫موسیقی فجر را از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬اسفند در مجتمع فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری خاتم االنبیا (ص) برگزار می کند‪ .‬گروه موس��یقی‬ ‫نواح��ی گی��ل و دیلم‪ ،‬گروه فس��انه‪ ،‬رس��یتال ویلن و‬ ‫گیت��ار‪ ،‬گروه موس��یقی نواح��ی اوای مه��ر‪ ،‬دونوازی‬ ‫کمانچه و دودوک‪ ،‬گروه دورگ‪ ،‬گروه روش��نا‪ ،‬ارکستر‬ ‫م��ا‪ ،‬گروه های جلیل‪ ،‬ماخوال‪ ،‬مونهد‪ ،‬نهفت و ارکس��تر‬ ‫فیالرمونی��ک گی�لان در س��ی و چهارمین جش��نواره‬ ‫موسیقی فجر در گیالن حضور دارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ۸ ،‬اس��تان اردبیل (‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬بهمن)‪،‬‬ ‫الب��رز (‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬بهمن)‪ ،‬گلس��تان (‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۳۰‬بهمن)‪،‬‬ ‫همدان (اس��فند)‪ ،‬اصفه��ان (‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬اس��فند)‪ ،‬کرمان‬ ‫جنوبی (این بخش از اس��تان کرم��ان اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی مجزای��ی از مرک��ز اس��تان کرمان‬ ‫دارد ک��ه به عل��ت فوت نماینده س��ابق مجلس در ان‬ ‫منطقه‪ ،‬بناس��ت جش��نواره با یک هفت��ه تاخیر برگزار‬ ‫ش��ود)‪ ،‬اس��تان مرکزی (اس��فند) و خوزس��تان (‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬اس��فند) هم با حمایت اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی استان ها جش��نواره موس��یقی فجر را برگزار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جش��نواره موس��یقی فجر در استان‬ ‫البرز نیز با ‪ ۱۳‬اجرا از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬بهمن برگزار می ش��ود‬ ‫کیفیت ضبط اثار فاخر ‪ ۸‬برابر می شود‬ ‫الف فاخر این سازمان در فرمت ‪ ۴k‬و سریال های الف ویژه این‬ ‫سازمان در فرمت ‪ ۸k‬تولید می شوند‪.‬‬ ‫کوبچ��ی اظه��ار کرد‪ :‬کیفی��ت تصویر ‪ ۸ ، ۸k‬براب��ر باالتر از‬ ‫کیفیت تصویر موجودی است که سریال های تلویزیونی پخش‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬تا به ام��روز در دیگر کش��ورهای دنیا کمتر‬ ‫از تعداد انگش��تان یک دس��ت س��ریال در ای��ن کیفیت تولید‬ ‫ش��ده و صداوس��یمای جمهوری اس�لامی ایران از پیشروهای‬ ‫سریال سازی در این کیفیت در دنیا است‪.‬‬ ‫او در ادامه تاکید کرد‪ :‬صداوس��یما همیش��ه در اسیا پیشرو‬ ‫بوده و این بار نیز باوجود ش��رایط سیاسی خاصی که بر کشور‬ ‫و گروه های مش��رق‪ ،‬س��ورن بن��د‪ ،‬س��اواالن‪ ،‬علیرضا‬ ‫بهمنی‪ ،‬محسن لرستانی‪ ،‬ارنام‪ ،‬وحید اسداللهی‪ ،‬مهبد‬ ‫مک��ی‪ ،‬کالف‪ ،‬هامان‪ ،‬روهان و همایون در س��الن های‬ ‫سروس صابر‪ ،‬والیت فردیس و چمران استان البرز اجرا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اس��تان اردبیل نی��ز با ‪ ۱۹‬اج��را میزب��ان این دوره‬ ‫جشنواره موس��یقی فجر است‪ .‬اجرای گروه های ساری‬ ‫بولبول‪ ،‬هایال‪ ،‬رستان‪ ،‬ساز و اواز کالسیک اذربایجانی‪،‬‬ ‫دونوازی اذربایجانی‪ ،‬عرفان‪ ،‬اراز مغان‪ ،‬طهورا‪ ،‬داغین‪،‬‬ ‫صب��ا‪ ،‬دونوازی ایران��ی‪ ،‬اواز مقام��ی اذربایجانی‪ ،‬گروه‬ ‫اهورا‪ ،‬عش��یران‪ ،‬اوزان‪ ،‬اواز کالسیک‪ ،‬قارتال‪ ،‬گونش و‬ ‫دوئوتای برنامه های س��ی و چهارمین جشنواره موسیقی‬ ‫ن در‬ ‫فجر در اس��تان اردبیل است که از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬بهم ‬ ‫مجتمع ورزشی ایثار اردبیل برگزار می شود‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جش��نواره موسیقی فجر از ‪ ۲۳‬تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن در تاالر فخرالدین اس��عد گرگانی و س��الن نگاه‬ ‫گرگان برگزار می شود‪.‬‬ ‫اج��رای گروه های بی��داد‪ ،‬اصالن کت��ول‪ ،‬کر بزرگ‬ ‫گلس��تان (اداک)‪ ،‬زه��ی کالس��یک‪ ،‬پالی��زان‪ ،‬نیمروز‪،‬‬ ‫نجف��ی‪ ،‬المیوو‪ ،‬کالویر‪ ،‬روجا‪ ،‬دالرام‪ ،‬یس��نا‪ ،‬اهلل وا‪ ،‬نوا‪،‬‬ ‫مه��رگان‪ ،‬نغمه کوبان‪ ،‬نفس‪ ،‬قزلب��اش‪ ،‬فالمنکو‪ ،‬گروه‬ ‫رودکی‪ ،‬علیرضا قربانی‪ ،‬گروه های موس��یقی ترکمن و‬ ‫گروه های پاپ و برگزاری کارگاه های اموزشی مهندسی‬ ‫صدا‪ ،‬مبانی و اصول اجرای موس��یقی و بیان و بدن در‬ ‫اواز برنامه های س��ی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در استان گلستان است‪.‬‬ ‫از میان اس��تان هایی که قرار اس��ت در بخش جنبی‬ ‫جش��نواره بین المللی موس��یقی فجر میزبان گروه ها و‬ ‫هنرمندان مختلف حوزه موسیقی در ایران باشند هنوز‬ ‫جدول اجراها در خوزس��تان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬همدان‪ ،‬جنوب‬ ‫کرمان و مرکزی قطعی نشده است‪.‬‬ ‫س��ی و چهارمین جشنواره موس��یقی فجر در جنوب‬ ‫اسفند در جیرفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کرمان اول تا ‪۳‬‬ ‫در روزهای اینده با قطعی ش��دن اجراها در ‪ 5‬استان‬ ‫نام برده گزارش های تکمیلی برگزاری جشنواره در ‪۱۵‬‬ ‫استان کشور منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫ما حاکم شده و تحریم های متنوعی که به ناحق اعمال شده باز‬ ‫ه��م به افق های دور نگاه می کند و با وجود محدودیت های که‬ ‫این صنعت در دنیا دارد محاس��باتی انجام داد تا سریال سازی‬ ‫در ایران مجهز به این تجهیزات ش��ود‪ .‬پشتیبان تولید نمایشی‬ ‫س��یما فیلم خاطرنش��ان کرد‪ ۴ :‬س��ال و نیم زم��ان تا ضبط و‬ ‫اماده س��ازی برای پخش دو سریال الف ویژه سیما فیلم‪ ،‬داریم‬ ‫که در این بازه زمانی تلویزیون خانگی تغییرات زیادی می کند و‬ ‫قابلیت پوشش و پخش این کیفیت تصویر را پیدا می کند‪ ،‬البته‬ ‫در شرایط فعلی نیز فرمت ‪ ۸ k‬از تلویزیون قابل پخش باکیفیت‬ ‫پایین تر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در کش��ورهای پیشرفته دنیا‬ ‫فیلم های فاخ��ر باکیفیت باال ضبط می ش��وند تا به فروش در‬ ‫ستاد جشنواره‬ ‫به ‪ ۷‬استان‬ ‫لرستان (‪۲۴‬‬ ‫بهمن تا‬ ‫‪ ۲‬اسفند)‪،‬‬ ‫سمنان (‪۲۶‬‬ ‫بهمن تا‬ ‫‪ ۳‬اسفند)‪،‬‬ ‫زنجان (‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬بهمن)‪،‬‬ ‫فارس (‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫تا ‪ ۴‬اسفند)‪،‬‬ ‫گیالن (‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬اسفند)‪،‬‬ ‫کرمانشاه (‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬بهمن)‬ ‫و منطقه ازاد‬ ‫اروند (‪ ۲۴‬تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن) گروه های‬ ‫موسیقی را‬ ‫اعزام می کند و‬ ‫اجراهای این ‪۷‬‬ ‫استان با حمایت‬ ‫ستاد جشنواره‬ ‫موسیقی فجر‬ ‫برگزار می شود‬ ‫بازارهای جهانی برس��ند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با باال بردن کیفیت ضبط‬ ‫اث��ار فاخر تلویزیونی‪ ،‬به فروش بین الملل��ی انها فکر می کنیم‬ ‫که قابلی��ت پخش باکیفیت خوب در همه کش��ورهای دنیا را‬ ‫داشته باشد‪ .‬کوبچی افزود‪ :‬تا زمان پخش سریال های الف ویژه‪،‬‬ ‫بستر اینترنت برای پخش این فرمت اماده و تغییرات بنیادینی‬ ‫در ارس��ال محتوا با افزایش پهنای بان��د در پخش کننده ها به‬ ‫مخاطب ایجاد می شود‪.‬‬ ‫س��ریال های «موسی (ع)» جمال شورجه و « سلمان فارسی»‬ ‫داوود میرباقری ازجمله سریال های الف ویژه سازمان سیمافیلم‬ ‫هس��تند که با این سیاس��ت گذاری جدید در فرمت ‪ ۸ k‬برای‬ ‫پخش تولید می شوند‪.‬‬ ‫انجم��ن تهیه کنندگان مس��تقل س��ینمای‬ ‫ای��ران از خبر اعالم ورود دادس��تانی به موضوع‬ ‫پول های کثیف و پولش��ویی در سینما استقبال‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در بخ��ش از اطالعیه‬ ‫ای��ن انجمن امده اس��ت‪« :‬متاس��فانه در چند‬ ‫س��ال اخیر‪ ،‬برخی از سرمایه گذاران که صاحب‬ ‫پول های مش��کوک به اصطال ح کثیف هستند با‬ ‫ورود به بخش تولید فیلم س��ینمایی و س��ریال‬ ‫نمایش خانگی نه تنها اقتصاد س��ینمای ایران را‬ ‫دچ��ار تالطم کردند‪ ،‬بلکه به اعتماد و س��اخت‬ ‫تولید فیلم س��الم لطمه اساس��ی وارد ساختند‪.‬‬ ‫ای��ن پول ها که متاس��فانه با مدیریت س��الم و‬ ‫به اصطالح زحمت کش��ی تولید نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بی محابا در س��ینما هزینه ش��ده و نظم بازار را‬ ‫دچار خسارت کرده اس��ت‪ .‬این سرمایه گذاران‬ ‫با این گونه پول ها بدون مس��ئولیت رفتار کرده‬ ‫و نوع��ا برخی تهیه کنندگان نیز با انها همکاری‬ ‫ک��رده و نظم ب��ازار تولی��د را دچار خس��ارت‬ ‫کرده اند‪ .‬انجمن تهیه کنندگان مس��تقل ضمن‬ ‫اس��تفاده از س��رمایه گذاران با مس��ئولیت که‬ ‫حاصل تالش خود را وارد تولید می کنند‪ ،‬ورود‬ ‫پولشویان را باعث وهن این قبیل سرمایه گذاران‬ ‫س��الم می داند‪ .‬انجمن تهیه کنندگان مس��تقل‬ ‫ضمن تش��کر از دادستانی امیدوار است که این‬ ‫س��رمایه های غیر س��الم با این حضور‪ ،‬از سینما‬ ‫سریع تر کوچ کنند‪».‬‬ ‫گرایش کاربران‬ ‫کتاب های صوتی‬ ‫به نرم افزارهای قصه گو‬ ‫پدی��ده اپلیکیش��ن های قصه گو ب��ه یکی از‬ ‫بخش ه��ای ج��دی کار انتش��اراتی های معتبر‬ ‫در دنیا تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا به‬ ‫نق��ل از گاردین‪ ،‬در س��ال های اخیر میلیون ها‬ ‫نف��ر از طرف��داران کتاب و کس��انی که مطالعه‬ ‫کت��اب در زندگ��ی روزمره انها وج��ود دارد به‬ ‫س��مت کتاب های صوتی‪ ،‬پادکست و دیجیتالی‬ ‫روی اورده ان��د‪ .‬در ای��ن بخش اپلیکیش��ن های‬ ‫قصه گو پدیده جدیدی است که طرفداران خاص‬ ‫خود را پیدا کرده اس��ت‪ .‬بر اساس امارهایی که‬ ‫انتشارات معتبری مثل هارپرکالینز منتشر کرده‬ ‫اس��ت در ‪ ۵‬سال اخیر رشد بی س��ابقه ای برای‬ ‫خرید داستان های صوتی وجود داشته به طوری‬ ‫که از س��ال ‪ ۲۰۱۲‬تا کنون فروش این کتاب ها‬ ‫ب��ه ط��ور تقریبی دو برابر ش��ده اس��ت‪ .‬پدیده‬ ‫اپلیکیش��ن های قصه گو به یک��ی از بخش های‬ ‫جدی کار انتش��اراتی های معتبر در دنیا تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬این اپلیکیشن ها قصه ها را با صدایی‬ ‫ارام برای اف��راد می خوانند تا انها بهتر و زودتر‬ ‫به خواب بروند‪ .‬تولیدکنندگان این نرم افزارهای‬ ‫تلفن همراه می گویند این روزها به طور تقریبی‬ ‫همه تلفن همراه دارند و دوس��ت دارند با تلفن‬ ‫خود کتاب بخوانند‪ .‬به گفته این تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اپلیکیش��ن های قصه گو ب��رای ارامش و خواب‬ ‫افراد طراحی ش��ده است و همان طور که دکتر‬ ‫اورم��ا می گوی��د‪ ،‬این اپلیکیش��ن ها ب��ه خوبی‬ ‫ب��رای ارامش قبل از خواب مفید اس��ت‪ .‬دکتر‬ ‫اس��تیو اورما‪ ،‬اس��تاد روان ش��ناختی دانش��گاه‬ ‫سانفرانسیسکو سال ها در زمینه معالجه بیماران‬ ‫دچار کم خوابی تحقیق کرده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر‬ ‫در سودای‬ ‫ستاره شدن؛‬ ‫«ستاره ساز»‬ ‫نوروز ‪۹۸‬‬ ‫می اید‬ ‫مدیر گروه ورزش شبکه ‪ ۳‬ضمن تشریح جزئیاتی‬ ‫تازه از مس��ابقه اس��تعدادیابی «ستاره س��از» در این‬ ‫شبکه‪ ،‬از پخش ان در نوروز ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬میثم فضلعل��ی مدیرگروه ورزش‬ ‫شبکه ‪ ۳‬سیما درباره روند تولید برنامه «ستاره ساز»‬ ‫که با اجرای محمدحسین میثاقی و امیرعلی دانایی‬ ‫روی انت��ن خواه��د رفت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۳‬ماه اس��ت‬ ‫که پیش تولید این برنامه ش��روع و برای ان فراخوان‬ ‫داده ش��ده اس��ت و در این مدت حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر‬ ‫ثبت ن��ام کرده اند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در این مدت حجم‬ ‫قابل توجه��ی ویدئو از طرف متقاضیان به ما رس��یده‬ ‫و بازبینی ش��ده که از بین انها افراد مختلفی انتخاب‬ ‫شده اند‪ .‬این افراد برای ازمون حضوری به حدود ‪۱۲‬‬ ‫مرکز اس��تان دعوت و هرکدام از داوران ما به همراه‬ ‫خواهد ش��د ‪ ،‬البته قبل از عید چند قسمت به عنوان‬ ‫‪ opening‬یا برنامه افتتاحیه روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫فضلعلی درباره پخش برنامه نیز اعالم کرد‪ :‬طراحی‬ ‫ما این است که در ‪ ۳‬هفته نخست هفته ای ‪ ۲‬قسمت‬ ‫و از هفت��ه چهارم هفته ای ‪ ۳‬قس��مت پخش کنیم‪،‬‬ ‫البته با توجه به تقارن اغاز پخش برنامه با ایام نوروز‪،‬‬ ‫«ستاره س��از» از یک تا ‪ ۱۶‬فروردین به جز دو شبی‬ ‫که با وفات حضرت زینب(س) و شهادت امام موسی‬ ‫کاظم(ع) تقارن دارد هر ش��ب روی انتن ش��بکه ‪۳‬‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی درب��اره نح��وه حمایت از برگزیدگان مس��ابقه‬ ‫نی��ز بیان کرد‪ :‬یکی از وظایف رس��انه ملی معرفی و‬ ‫شناس��ایی مس��تعدین هر رش��ته به ویژه رشته های‬ ‫ورزش��ی و ب��ه طور خ��اص فوتبال اس��ت که حجم‬ ‫قابل توجهی عالقه مند دارد‪ .‬طبیعی است وقتی زمینه‬ ‫الزم برای ش��کوفایی این اس��تعدادها فراهم می شود‬ ‫کس��انی هم که این زمینه های ورزش��ی برای ش��ان‬ ‫مطلوب اس��ت و به دنبال افراد تازه می گردند در پی‬ ‫جذب این استعدادها برمی ایند‪.‬‬ ‫مدیر گروه ورزش ش��بکه ‪ ۳‬در پایان درباره حضور‬ ‫چهره ای هنری مثل امیرعلی دانایی در مقام مجری‬ ‫این مسابقه هم اظهار کرد‪ :‬درباره این بازیگر پیش از‬ ‫این هم توضیح داده ش��ده که او فارغ از هنرپیشگی‬ ‫و پیش��ینه کارهای سینمایی و نمایشی‪ ،‬فوتبالیست‬ ‫برجس��ته بوده که تا رده های ملی در س��طح جوانان‬ ‫و امید هم حضور داش��ته است‪ .‬درواقع حضور او هم‬ ‫ابعاد هنری و هم جنبه های ورزش��ی دارد که هر دو‬ ‫برای برنامه مفید است‪.‬‬ ‫معرفی برندگان جوایز‬ ‫انجمن نویسندگان‬ ‫امریکا‬ ‫سه شنبه‬ ‫انچه درباره نجف دریابندری نمی دانیم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 13 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 19 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1243‬پیاپی ‪2561‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ایی��ن بزرگداش��ت و اش��نایی ب��ا اث��ار و‬ ‫فعالیت های نجف دریابندری برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این ایین ب��ا عنوان «انچه‬ ‫درباره نج��ف دریابندری نمی دانیم» با حضور‬ ‫چهره های ادبی و هنری و با س��خنرانی مژده‬ ‫دقیق��ی‪ ،‬رضا رضایی‪ ،‬ش��میم مس��تقیمی و‬ ‫ماکان زهرایی‪ ،‬چهارش��نبه ‪ ۱‬اس��فند ساعت‬ ‫ن ایی��ن از تیزر فیلم‬ ‫‪ ۱۸‬در ش��هرکتاب مرک��زی برگزار می ش��ود‪ .‬در ای ‬ ‫«نجف دریابندی‪ ،‬یک دور تمام» به کارگردانی شمیم مستقیمی رونمایی‬ ‫می ش��ود و چاپ جدید و نس��خه کامل رمان «بیلی باتگیت» اثر ای‪ .‬ال‪.‬‬ ‫دکتروف با ترجمه نجف دریابندی‪ ،‬در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ش��میم مس��تقیمی‪ ،‬کارگردان فیلم «نجف دریابن��دری‪ ،‬یک دور تمام»‬ ‫درباره این فیلم می گوید‪« :‬این تنها فیلم مستندی است که از دریابندری‬ ‫ساخته ش��ده است‪ .‬این فیلم در س��ال های ‪ ۸۷‬تا ‪ ۸۹‬فیلمبرداری شده‬ ‫اس��ت؛ دوره ای س��خت که همزمان با بیماری و درگذشت همسر ایشان‬ ‫خانم فهیمه راس��تکار ب��ود‪ .‬دریابندری در این دوره روزهای س��ختی را‬ ‫گذراند و بعد از ان هم دیگر توان خود را از دس��ت داد‪ ».‬در مدت ‪ ۷‬روز‬ ‫تمامی اثار نجف دریابندری که ازسوی انتشارات کارنامه به چاپ رسیده‬ ‫است‪ ،‬در فروشگاه مرکزی شهرکتاب در دسترس عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫ماکان زهرایی درباره کتاب تجدیدچاپ شده «بیلی باتگیت» گفت‪« :‬این‬ ‫کتاب بعد از سال ها منتشر شده و نسخه کامل این اثر است‪ ».‬این ایین‬ ‫با همکاری سایت هاشور و شهرکتاب مرکزی برگزار می شود که همزمان‬ ‫با پخش تیزر‪ ،‬فروش انالین و تماشای فیلم در این سایت نیز امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬شرکت در این ایین برای عموم عالقه مندان ازاد است‪.‬‬ ‫در حاشیه افزایش و گرانی خودرو های داخلی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫س��ومین ح��راج ب��اران‪ ،‬ح��راج تخصص��ی خ��ط‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی و هنرهای ایرانی اس�لامی‪ ،‬عصر جمعه‬ ‫‪۳‬اس��فند در س��الن همایش های بین المللی رایزن برپا‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محبوبه کاظمی دوالبی‪،‬‬ ‫بنیانگ��ذار و رئیس حراج باران با اعالم خبر یادش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ومین دوره ‪ 68‬اثر روی میز حراج می رود‪.‬‬ ‫م��ا امیدواریم برپایی مس��تمر این روی��داد فرهنگی‪،‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬اقتصادی بتواند زمینه ساز توجه نوین به هنر‬ ‫خط و مجموعه هنرهای ایرانی اسالمی شود‪.‬‬ ‫او درب��اره مهم ترین اثار س��ومین حراج باران گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش کردیم برای س��لیقه های گوناگون مجموعه ای‬ ‫نفی��س از دوره ه��ای گوناگ��ون تاریخ��ی گرفت��ه تا‬ ‫رویکرد های مهم هنری را گردهم اوریم‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫در این حراجی از معتبرترین نام های هنر ایران از دوران‬ ‫قدی��م تا معاصر اثاری ارائه می ش��ود که برخی از انها‬ ‫یگانه هس��تند و تا به ح��ال در هیچ بازار هنری عرضه‬ ‫نشده اند‪ .‬بدین سبب از مجموعه داران بزرگی که برای‬ ‫اعتالی اقتصاد خوشنویس��ی و هنر ایرانی اسالمی این‬ ‫اثار شاخص را به ما ارائه دادند تا به بازار هنر پیشنهاد‬ ‫کنیم‪ ،‬کمال تشکر را دارم‪.‬‬ ‫کاظمی دوالب��ی در معرفی مهم ترین اثار س��ومین‬ ‫ح��راج باران اظهارکرد‪ :‬گران ترین براورد نرخ این دوره‬ ‫به قران بس��یار نفیس حکاکی شده ای تعلق گرفته که‬ ‫اثر ماندگار و چش��مگیری از استاد رائین اکبرخان زاده‬ ‫اس��ت که اثار منحصر به فردش��ان شهرت بین المللی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن قران ‪ ۱۴۰‬س��انتی متر ط��ول و هر صفحه‬ ‫ان‪ ۹۰‬س��انتی متر ع��رض دارد و در ‪ ۶۰۸‬ل��وح نقره به‬ ‫روش عثمان طه حکاکی ش��ده اس��ت‪ .‬جلد ان از مس‬ ‫و با قلمکاری منحصر به فرد‪ ،‬سرش��ناس ترین استادان‬ ‫اصفهان منقش و تمامی س��ر س��وره های ان با طال کار‬ ‫ش��ده است‪ .‬برای این کتاب نفیس ‪6‬تا ‪7‬میلیارد تومان‬ ‫پیش��نهاد داده اند‪ .‬رئیس ح��راج باران افزود‪ :‬روی جلد‬ ‫کاتالوگ سومین حراج باران به دیگر کتاب زندگی ساز‬ ‫مس��لمانان اختصاص یافته است‪« :‬صحیفه سجادیه»‬ ‫اث��ری کم نظیر و نایاب از ‪ ۱۰۷۱‬هجری قمری که اوج‬ ‫نبوغ هنر اس�لامی هنرمندان ایران��ی در کلمه کلمه و‬ ‫یک قطعه بس��یار چش��مگیر از پرده خانه خدا نیز ارائه‬ ‫می شود که قدمت ‪ 80‬ساله دارد و نوعی از هنر زیبای‬ ‫اس�لامی را بازتاب می دهد‪ .‬قیم��ت این قطعه ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان براورد ش��ده است‪ .‬کاظمی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در این حراجی از هنرمندان معاصر هم اثار بسیار‬ ‫ارزش��مندی ارائه می کنیم‪ .‬از اث��ار معاصر برای اثری‬ ‫از رض��ا ماف��ی که قدمتی ‪۴۳‬س��اله دارد‪ ۲۲۰ ،‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ون تومان و اثری از فرام��رز پیالرام ‪ ۱۵۰‬تا ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون تومان براورده قیمت ش��ده است‪ .‬هر دوی این‬ ‫هنرمن��دان گرایش نقاش��ی خط دارند‪ .‬از دیگر بزرگان‬ ‫مانند سیدحس��ن و سیدحس��ین میرخانی موسسان‬ ‫انجمن خوشنویس��ان‪ ،‬غالمحس��ین امیرخانی‪ ،‬یداهلل‬ ‫کابلی‪ ،‬عباس اخوین‪ ،‬کیخس��رو خروش‪ ،‬علی اش��رف‬ ‫صندوق ابادی واحمد پیله چی و‪ ...‬هم اثار درخش��انی‬ ‫روی میز حراج می رود‪ .‬در این مس��یر حتی به حضور‬ ‫هنرمن��دان خ��ارج از ایران که به قرائت ه��ای نوین از‬ ‫خوشنویس��ی اهتمام دارند‪ ،‬هم توج��ه داریم که ارائه‬ ‫اث��ری از بهم��ن پناه��ی هنرمند مقیم فرانس��ه از این‬ ‫جمل��ه اس��ت‪ .‬رئیس حراج ب��اران در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫خوشنویسی ایرانی و نیز هنرهای اسالمی انعکاس های‬ ‫م��درن و معاصر دلنش��ینی در دیگ��ر گونه های هنری‬ ‫ای��ران دارد که نش��انه قدرت و جذابی��ت این هنر واال‬ ‫اس��ت‪ .‬در این دوره دو نمونه از این بازتاب های مهم را‬ ‫به هنردوستان ارائه می کنیم؛ یکی مجموعه ای از پرویز‬ ‫تناولی شامل دو مجسمه هیچ و کتاب خاص مجموعه‬ ‫اث��ار او ک��ه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان و دیگری اثری‬ ‫از مجموع��ه انهدام ایدین اغداش��لو ک��ه ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان قیمت خورده اند‪ .‬کاظمی گفت‪ :‬بخش‬ ‫نمایشگاهی سومین حراج باران چهارشنبه و پنجشنبه‬ ‫در س��الن همایش های بین المللی رایزن از ساعت ‪۱۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۱‬ام��اده دیدار هنردوس��تان‪ ،‬مجموع��ه داران و‬ ‫خریداران اثار هنری اس��ت و جمعه از س��اعت ‪ ۱۷‬این‬ ‫حراجی برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان به خرید می توانند‬ ‫هم از نزدیک و هم از طریق سایت ‪baranauction.com‬‬ ‫از ای��ن اث��ار دیدن و برای ش��رکت در حراجی ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بخش نمایشگاهی س��ومین حراج باران چهارشنبه و پنجشنبه‬ ‫در س��الن همایش ه��ای بین المللی رایزن از س��اعت ‪ ۱۱‬تا ‪۲۱‬‬ ‫اماده دیدار هنردوستان‪ ،‬مجموعه داران و خریداران اثار هنری‬ ‫است و جمعه از ساعت ‪ ۱۷‬این حراجی برگزار می شود‬ ‫خط به خط ان هویداس��ت و از عمق شیفتگی ایرانیان‬ ‫به دین مبین اس�لام حکای��ت می کند‪ .‬این اثر ‪ ۱۴۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادام��ه گفت‪ :‬یک کتیبه نویس��ی ‪10‬متری از دیگر اثار‬ ‫کمیابی اس��ت که در این حراجی عرضه می ش��ود‪ .‬این‬ ‫اث��ر متعلق به دوره قاجار و هنری ماندگار از میرزاعمو‬ ‫تهرانی اس��ت و متن عاش��ورایی معروفی را در نهایت‬ ‫ظرافت خوشنویس��ی ایرانی بازتاب می دهد‪ .‬برای این‬ ‫اثر ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان پیشنهاد شده است‪ .‬او با‬ ‫بیان این خبر که خوشبختانه از دو دردانه خوشنویسی‬ ‫ایران‪ ،‬میرعماد و حس��ن زرین قلم هم توانس��تیم یک‬ ‫اث��ر در این ح��راج ارائه کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این حراجی‬ ‫همچنین از میرعماد الحس��نی اثری بی نظیری شامل‬ ‫‪ ۶‬قطعه از مرقع که هر اثر ‪ ۱۰‬در ‪ ۱۹‬س��انتی متر بوده‬ ‫و قیم��ت ان ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان براورد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬عرضه می شود‪ .‬از حسن زرین قلم اثری درخشان‬ ‫و ‪۱۰۸‬س��اله روی میز حراج م��ی رود که ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان قیمت گذاری شده است‪ .‬مدیر نگارخانه‬ ‫ترانه باران با یاداوری این نکته که هر سال‪ ،‬حراج باران‬ ‫را ب��ه چهره ای از بزرگان هنر خوشنویس��ی و هنرهای‬ ‫ایرانی اس�لامی تقدیم کرده ایم‪ ،‬سال اول به میرعماد‪،‬‬ ‫سال دوم به درویش عبدالمجید طالقانی و امسال این‬ ‫رویداد به نام اس��تاد «میرزاغالمرضا اصفهانی» س��تاره‬ ‫بی غروب خوشنویس��ی قرن س��یزدهم مزین اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از میرزاغالمرضا اصفهانی دو اثر در این حراجی‬ ‫ب��رای فروش عرضه می ش��ود که ه��ر دو کار نبوغ او را‬ ‫در ظرافت خط نش��ان می ده��د‪ .‬از دیگر بزرگان مانند‬ ‫محمدحسین عمادالکتاب دو اثر‪ ،‬ملک محمد قزوینی‪،‬‬ ‫محمدرحی��م همدان��ی و‪ ...‬هم در این ح��راج اثاری با‬ ‫قیمت های متنوع و جذابی از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان‬ ‫عرضه می ش��وند‪ .‬اثار هر یک از این اس��تادان فرصت‬ ‫ی است‪ .‬او افزود‪ :‬در عین حال‬ ‫نابی برای س��رمایه گذار ‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش ک‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪97‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫گسترش روابط فرهنگی پژوهشی ایران با قطر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪98‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رواب��ط فرهنگ��ی پژوهش��ی س��ازمان‬ ‫اس��ناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران با کتابخانه ملی قط��ر و بنیاد قطر‬ ‫گس��ترش می یاب��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫اش��رف بروجردی‪ ،‬رئیس سازمان اسناد و‬ ‫کتابخان��ه ملی که برای بازدید از کتابخانه‬ ‫ملی قطر و بنیاد قطر به این کش��ور سفر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ضمن گفت وگو و مالقات با‬ ‫مقامات این نه��اد فرهنگی‪ ،‬تفاهمنامه ای‬ ‫را ب��ه منظ��ور توس��عه رواب��ط فرهنگی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و علمی با ط��رف قطری امضا‬ ‫کرد‪ .‬در این تفاهمنامه تالش ش��ده است‬ ‫بسترهای محدود همکاری گسترش یابد و‬ ‫متخصصان حوزه اطالع رسانی و کتابداری‬ ‫و همین طور نس��خه های خطی بتوانند به‬ ‫عن��وان بازوهای اجرایی ای��ن موافقتنامه‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬چش��م ب��راه ‪ -‬توقف و اهس��تگی ‪ -‬نوعی‬ ‫لباس‬ ‫‪ -2‬اسب کهر ‪ -‬برازنده تر ‪ -‬هر نوع کتاب لغت‬ ‫‪ -3‬به جسم معنا می دهد ‪ -‬زدنی دوچرخه سوار‬ ‫ وجود ندارد‬‫‪ -4‬پهل��وان ‪ -‬اراده ق��وی ‪ -‬رودی در عراق ‪-‬‬ ‫کشتی نیروی دریایی‬ ‫‪ -5‬خالص و سره ‪ -‬بیماری کم خونی ‪ -‬رایگان‬ ‫ یار پنجره‬‫‪ -6‬تردید و دودلی ‪ -‬نوعی نسبت خانوادگی‬ ‫‪ -7‬شاخه نورسته ‪ -‬یارب‬ ‫‪ -8‬ایتالیایی تصدیق می کند ‪ -‬چاش��نی قرمز‬ ‫غذا ‪ -‬تلخ عرب ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -9‬میوه ضربه خورده ‪ -‬زبون و پست‬ ‫‪ -10‬پدربزرگ ‪ -‬عطش ندارد‬ ‫‪ -11‬مس��دود کردن ‪ -‬سلطان وحوش ‪ -‬واحد‬ ‫شدت جریان ‪ -‬باران زا‬ ‫‪ -12‬چرک جامه ‪ -‬از واحدهای اندازه گیری ‪-‬‬ ‫چرخ نخ ریسی ‪ -‬ضمیر عربی‬ ‫‪ -13‬دارای مق��ام و مرتبه مهم ‪ -‬وقت و دوره‬ ‫ سخنان پریشان‬‫‪ -14‬به تنهایی ‪ -‬رنج دسته شکسته بر گردن‬ ‫ رفیق مهربان‬‫‪ -15‬س��مت وجانب ‪ -‬جای نمایش انس��ان و‬ ‫حیوان ‪ -‬دس��تگاه گردش��گر در مدار یک جرم‬ ‫اسمانی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخت کشور هندوستان ‪ -‬رستوران خودپذیرایی‬ ‫‪ -2‬پوش��اک جین ‪ -‬جنس تایر و تس��مه ‪ -‬موس��س‬ ‫سلسله مادها‬ ‫‪ -3‬ام��ر ب��ه دیدن ‪ -‬موطالی��ی ‪ -‬رود ارام روس��یه ‪-‬‬ ‫مجموعه افراد یک کشور‬ ‫‪ -4‬دسته و تیم ‪ -‬فرایند اکسید شدن ‪ -‬الفت گرفتن و خو‬ ‫‪ -5‬سرودن نوعی اشعار رزمی ‪ -‬فریاد شبان‬ ‫‪ -6‬ترکیبی از اکس��یژن و هیدروژن ‪ -‬شریف است به‬ ‫جان ادمیت ‪ -‬سخن نهفته در دل‬ ‫‪ -7‬رود کوچک ‪ -‬صفت اسب گریزان‬ ‫‪ -8‬گدایی کردن ‪ -‬همراه رسوم‬ ‫‪ -9‬پرنده ای شبیه کبک ‪ -‬هر کس و هر چیز دارد‬ ‫‪ -10‬گونه ای ش��ناور کوچک ‪ -‬وس��یله زیر موش��واره‬ ‫رایانه ‪ -‬نت ششم موسیقی‬ ‫‪ -11‬زدنی بهانه گیر ‪ -‬کنایه ازپول بس��یار در ادبیات‬ ‫فارسی‬ ‫‪ -12‬لب��اس جراح��ان اتاق عم��ل ‪ -‬اف��راط در بیان‬ ‫احساسات ‪ -‬پیشکش و چشم روشنی‬ ‫‪ -13‬یک نوع سالح جنگی ‪ -‬حرف گزینش ‪ -‬عقاید و‬ ‫نظریه ها ‪ -‬دستگاهی در موسیقی ایرانی‬ ‫‪ -14‬از س��ازمان های مخ��وف سیاس��ی ‪ -‬از گیاه��ان‬ ‫روغن زا ‪ -‬چسبیده به گردن‬ ‫‪ -15‬برنامه انجام فعالیت ها ‪ -‬خواهران نویسنده انگلیسی‬ ‫مه�دی ش�فیعی‪ ،‬مدی�ر‬ ‫پیش�ین اداره تئات�ر‪ :‬تئات��ر‬ ‫ایران پس از انقالب مانند س��ایر‬ ‫فضاه��ای سیاس��ی‪-‬فرهنگی‬ ‫تابع ش��رایط ای��ام انقالب و پس‬ ‫از ان جن��گ تحمیل��ی ب��ود‪ .‬با‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬س��یر‬ ‫مفهوم��ی تئات��ر به واس��طه زاوی��ه ای که با‬ ‫حکومت پهلوی داش��ت چندان در تعارض‬ ‫ب��ا الگوه��ای فرهنگی انق�لاب نبود‪ .‬بخش‬ ‫بزرگی از تئاتر ایران به واس��طه تمایل به نقد‬ ‫اجتماع��ی و اخالقی ک��ه در دوران پهلوی‬ ‫داش��ت‪ ،‬پس از انقالب نی��ز ‪-‬به ویژه پس از‬ ‫مدیریت علی منتظ��ری‪ -‬محدودیتی برای‬ ‫حضور و فعالیت نداشت‪ .‬نقش متمایز و تفرد‬ ‫وجودی تئات��ر در حوزه های متنوع فردی و‬ ‫اجتماعی توس��عه و تسری قابل توجهی پیدا‬ ‫کرد و تعمیم مخاطبان این حوزه در ملموس‬ ‫ش��دن جای��گاه اجتماعی تئات��ر و تقرب به‬ ‫مردم به وضوح مش��هود است‪ .‬پس از تثبیت‬ ‫انقالب و تدوین سیاس��ت های فرهنگی‪ ،‬در‬ ‫نظ��رگاه ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی از‬ ‫تئات��ر به عن��وان مقوم فرهنگ ی��اد و دولت‬ ‫مکلف به توس��عه و تعالی این هنر و حمایت‬ ‫از هنرمندان می شود‪ .‬تقویت ساختار اداری‬ ‫و ایجاد مرکز هنرهای نمایش��ی در معاونت‬ ‫امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫منبع��ث از همین دیدگاه اس��ت‪ .‬تش��کیل‬ ‫انجمن نمای��ش و ایجاد ش��عبه های ان در‬ ‫سراسر کش��ور (حتی ش��هرهای کوچک)‪،‬‬ ‫برگزاری جش��نواره سراس��ری تئاتر فجر و‬ ‫جشنواره های تئاتر استان ها اتفاق هایی بود‬ ‫که س��اختار تئاتر را در دهه ابتدایی انقالب‬ ‫ش��کل داد و جوانان عالقه مند را جذب تئاتر‬ ‫کرد‪ .‬ضرورت تقویت زیرساخت ها و اموزش‬ ‫در سال های بعد منجر به سرمایه گذاری در‬ ‫س��اخت س��الن ها و مجتمع های فرهنگی‪،‬‬ ‫هن��ری در سراس��ر کش��ور ش��د‪ .‬از طرفی‬ ‫ضرورت توجه به اموزش و اشتیاق نسل های‬ ‫جدید به اموزش اکادمیک تئاتر باعث رشد‬ ‫چشمگیر دانشکده ها و اموزشگاه های تئاتر‬ ‫ش��د که دانش اموختگان و دست اندرکاران‬ ‫این هن��ر را به یکی از گروه ه��ای اجتماعی‬ ‫پرجمعی��ت و اثرگ��ذار مبدل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیری��ت تئاتر به واس��طه همین توس��عه‬ ‫جمعیت��ی فع��االن و دانش اموخت��گان و‬ ‫همچنین افزایش تع��داد مخاطبان و تعدد‬ ‫اماکن تئاتری‪ ،‬سختی و صعوبت دوچندانی‬ ‫پی��دا ک��رد و ای��ن توس��عه کم��ی گرچه با‬ ‫اعتبارات تامین��ی و بودجه های‬ ‫تخصیص��ی مناس��بی روب��ه رو‬ ‫نب��وده ام��ا مجم��وع اتفاق ها و‬ ‫جریان های ایجاد ش��ده‪ ،‬اثبات‬ ‫فرضیه تئاتر س��رمایه اجتماعی‬ ‫اس��ت را رقم زده و انکار ماهیت و‬ ‫ضرورت وجودی تئاتر‪ ،‬ناشدنی‬ ‫و ناممکن شده است‪ .‬بهره مندی سازمان ها‬ ‫و نهاده��ای کمتر مرتبط با تئاتر از گونه های‬ ‫متنوع تئاتر برای پیش��برد اهداف و معرفی‬ ‫الگوهای خویش‪ ،‬تش��کیل اصناف گوناگون‬ ‫تئاتری و به طور مشخص خانه تئاتر‪ ،‬انتخاب‬ ‫روز مل��ی هنره��ای نمایش��ی‪ ،‬نام گ��ذاری‬ ‫یکی از ایس��تگاه های ش��هری مترو تهران‬ ‫به نام «تئاتر ش��هر»‪ ،‬راه اندازی نش��ریه ها‪،‬‬ ‫فصلنامه ها و رس��انه های تئات��ری افزایش‬ ‫ناش��ران تخصص��ی و انع��کاس رویدادها‪،‬‬ ‫اتفاق ه��ا و اخب��ار تئات��ری در س��ایت های‬ ‫خب��ری و نش��ریه های کاغ��ذی می تواند از‬ ‫جمله مصادیق توسعه تئاتر باشد‪ .‬گسترش‬ ‫اجراهای عمومی تئاتر در تماش��اخانه های‬ ‫دولت��ی و غیردولتی که محص��ول افزایش‬ ‫تحصی�لات عموم��ی و اکادمی��ک پس از‬ ‫انقالب اس�لامی اس��ت ‪-‬به ویژه ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذشته‪ -‬در کنار گسترش فضاهای مجازی‪،‬‬ ‫ایج��اد بانک ه��ای اطالعات��ی از مخاطبان‪،‬‬ ‫ایجاد س��ایت های تبلیغ��ات و فروش بلیت‬ ‫تئاتر منجر به تش��کیل طیف��ی از مخاطبان‬ ‫جدید برای تئاتر ش��ده اس��ت‪ .‬ن��گاه غالب‬ ‫پی��ش از انقالب اس�لامی و اوایل انقالب که‬ ‫تئاتر را هنری برای مخاطبان خاص قلمداد‬ ‫می کرد‪ ،‬به واسطه این توسعه کم معنی شده‬ ‫است‪ .‬سرمایه های مولد و گروه های نمایشی‬ ‫در سراسر کشور در صورت در اختیار داشتن‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب و حمایت ه��ای‬ ‫ساختاری‪ ،‬ظرفیت های ارزشمندی هستند‬ ‫که برای بهره مندی از تولیدات هدفمند انها‬ ‫می توان با تعریف مدیریت و ساختار روزامد‬ ‫و متناسب و برنامه ریزی های مداوم تورهای‬ ‫تئاتری در داخل و حتی کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫از ای��ن ظرفیت کم نظیر بهره مناس��ب برد و‬ ‫اس��تمرار فعالیت های گروه های نمایشی را‬ ‫تضمین کرد‪ .‬اکنون پس از گذش��ت ‪ 4‬دهه‬ ‫از اس��تقرار نظام جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫ضمن پاسداشت داش��ته های ارزشمندمان‬ ‫در حوزه هنرهای نمایش��ی‪ ،‬وقت ان رسیده‬ ‫که بگوییم بیش از هر روز و روزگاری باید به‬ ‫تئات��ر توجه کرد و از این ظرفیت برای تعالی‬ ‫فرهنگ بهره برد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 68‬اثر ایرانی اسالمی در سومین حراج باران‬ ‫نگاهی به ‪40‬سالگی تئاتر انقالب‬ ‫با سهولت بیش��تری به تبادل با نهادهای‬ ‫بنیاد قطر همت گمارند‪.‬‬ ‫بروجردی قرار اس��ت به هم��راه هیات‬ ‫اعزامی از سازمان‪ ،‬از بنیاد قطر و دانشگاه‬ ‫مطالعات اسالمی نیز بازدید کند‪.‬‬ ‫بنی��اد قط��ر‪ ،‬ی��ک نه��اد غیرانتفاعی و‬ ‫غیردولتی به ش��مار می رود که در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬تاس��یس ش��ده و کتابخانه ملی و‬ ‫بسیاری از نهادهای فرهنگی دیگر در این‬ ‫کشور زیر نظر این بنیاد فعالیت می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!