روزنامه صمت شماره 1245 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1245

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1245

روزنامه صمت شماره 1245

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1245‬پیاپی ‪2563‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خبر ویژه‬ ‫رهبر معظم انقالب رحلت ایت اهلل‬ ‫محمد مومن را تسلیت گفتند‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی با‬ ‫صدور پیامی رحلت فقیه پارس��ا و عال ِم ربانی ایت اهلل حاج شیخ‬ ‫محمد مومن را تس��لیت گفتند‪ .‬متن پیام تسلیت رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫«با تاس��ف ف��راوان خبر رحل��ت عال ِم ربانی و فقیه پارس��ا و‬ ‫پرهیزگار ایت اهلل اقای حاج ش��یخ محمد مومن قمی اعلی اهلل‬ ‫مقامه را دریافت کردم‪ .‬این ضایعه ای برای حوزه علمیه اس��ت‪.‬‬ ‫مقام علمی و پرورش ش��اگردان برجسته در کنار تقوا و اخالص‬ ‫ای��ن عالم بزرگوار و نی��ز وفاداری و تعهد انقالب��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫ش��خصیت جامعی از ایشان ساخته بود‪ .‬سابقه مبارزاتی ایشان‬ ‫به پیش از انقالب برمی گردد و خدمات انقالبی ایش��ان در تمام‬ ‫دوران ‪۴۰‬ساله مستمرا ادامه داشته است و در دوره های متعدد‬ ‫و متوالی یکی از ارکان مهم ش��ورای محت��رم نگهبان بوده اند‪.‬‬ ‫مکرم‬ ‫اینجانب درگذش��ت ایشان را به خاندان گرامی و فرزندان ّ‬ ‫و دیگ��ر بازماندگان و نیز به حضرات علمای اعالم حوزه مقدس‬ ‫قم و به خصوص شاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز‬ ‫ش��هر قم تس��لیت عرض می کنم و مغفرت و رحمت الهی و علو‬ ‫درجات ایشان را از خداوند متعال مسالت می نمایم‪».‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫احکام بودجه ای برای جریمه صادرکنندگان متخلف‬ ‫الزام بازگشت ارز صادراتی قانون شد‬ ‫در حال��ی موض��وع بازگش��ت ارز صادرات��ی هن��وز دارای ابهام هایی در اجراس��ت و‬ ‫ی هس��تند که با تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫صادرکنندگان از این موضوع ناراض ‬ ‫صادرکنن��دگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ش��دند و این مصوبه در خانه‬ ‫ملت به تصویب رس��ید‪ .‬البته در این میان نکته امیدبخش این اس��ت که در این مصوبه‬ ‫زمانی برای بازگشت ارز صادراتی مشخص نشده است‪ .‬براین اساس‪ ،‬نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫تمام��ی صادرکنندگان را مکلف کردن��د ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات را به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور بازگردانند‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬معافیت های مالیاتی و جوایز صادراتی‬ ‫انها لغو می شود‪ .‬نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی پنجشنبه خود‪ ،‬بند«د» تبصره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 8‬بخش درامدی الیحه بودجه سال ‪ 98‬کل کشور را بررسی و تصویب کردند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫خروس هستم‬ ‫و روزی دو تخم می گذارم‪،‬‬ ‫کافی نیست؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایجاد شفافیت‬ ‫حرف نخست را می زند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اقتصاد خالقیت محور‬ ‫جایگزین اقتصاد دانش محور‬ ‫پای سود غیر منطقی‬ ‫به بازار لوازم خانگی باز نمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫طرف مرغداری باز می کند‪ .‬روز نخست سر یک مرغ را می برد و به بقیه مرغ ها می گوید‬ ‫اگر کسی تا فردا ‪ 3‬تخم نگذارد این بال سرش می اید‪.‬‬ ‫فردا می بیند همه ‪ 3‬تخم گذاشتند‪ ،‬اما یکی ‪ 2‬تا گذاشته است‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬می خوای سرتو ببرم؟‬ ‫او با ترس جواب می دهد‪ :‬اقا به خدا من خروسم‪ ،‬می فهمید؟ خروس!‬ ‫اق��ای رئیس جمهوری عزیز اول‪ ،‬باور کنید با اینکه رای موضوعی ش��خصی و محرمانه‬ ‫اس��ت اما من به درس��ت یا نادرس��ت به جنابعالی رای داده ام و این موضوع را اینجا اعالم‬ ‫می کنم که سوءتفاهم نشود‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬ما می گوییم مردم ندارند؛ این کف دست مو ندارد‪ ،‬شما می فرمایید بکنید و بروید‬ ‫کشورهای همسایه را ببینید؟‬ ‫س��وم‪ ،‬ما می گوییم خروس بودیم‪ ،‬حاال مرغ ش��ده ایم و چش��م مان هم کور‪ ،‬روزی ‪ 2‬تا‬ ‫تخم مرغ هم می گذاریم؛ شما می فرمایید کم است و ‪ 3‬تا بگذارید‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز جنابعالی بارها فرمودید که استادان دانشگاه و روزنامه نگاران‬ ‫و همه مردم زحمت بکش��ند و دولت را نقد کنند و با یادداش��ت و مقاله‪ ،‬راهکار ارائه کنند‪.‬‬ ‫من نمی دانم جنابعالی هرگز فرصت دارید یا عالقه ای به ورق زدن روزنامه ها در شما وجود‬ ‫دارد و اصال اگر همه مردم اظهارنظر کنند شما از چه طریقی متوجه می شوید؟‬ ‫ایا نظام روابط عمومی ریاس��ت جمهوری گزیده مطبوعات را با سانس��ور در اختیارتان‬ ‫می گذارد یا همه را مالحظه می فرمایید؟‬ ‫ب��ه هر صورت اعض��ای دولت که تقریبا فرصت ندارند و با رس��انه های خودی و نخودی‬ ‫بیگان��ه هس��تند و فقط گاه��ی دوربین تلویزیون را دوس��ت دارند‪ ،‬اما ما ی��ا تعدادی از ما‬ ‫روزنامه نگاران وظیفه داریم برای ثبت در تاریخ بنویسیم و شما هم نخوانید‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز‬ ‫از روزی ک��ه جنابعالی بیاناتی را در پاس��خ به امام جمعه بندرعب��اس فرمودید‪ ،‬دنیای‬ ‫واقعی و مجازی پر از پاس��خ به جنابعالی ش��ده اس��ت‪ .‬هر کس به طنز و جد پاس��خ شما را‬ ‫داده اس��ت‪ .‬عالوه بر شبکه های بیگانه که این بیانات را سوژه خود کرده اند و ما می شنویم‬ ‫و رنج می کش��یم‪ ،‬کار به جایی رس��یده که به طور تقریبی همه مجریان کم سواد و بیسواد‬ ‫و باس��واد صدا وسیمای خودمان هم در هر برنامه شومانندی خطاب به شما تکه ای پرانده‬ ‫و می پرانند‪.‬‬ ‫ای��ا مدیریت ارتباطات ریاس��ت جمهوری این پاس��خ ها را رصد کرده و به اطالع ش��ما‬ ‫رسانده است؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز‬ ‫بن��ده خدایی با زب��ان محلی در پیامی ک��ه در همین تلگرام و واتس اپ منتش��ر کرده‬ ‫به زبان س��اده خطاب ب��ه جنابعالی ش��وخی می کند و چنین می گوید‪« :‬وقتی ش��نیدم‬ ‫رئیس جمهوری دلیل قاچاق را ارزانی کاال اعالم کرد‪ ،‬من واش��رپمپ سوزاندم و اینشتین‬ ‫به خواب عالمی امد و گفت از خاک بر خواهد خاس��ت و قیامت محاس��بات به راه خواهد‬ ‫انداخت‪».‬‬ ‫و بعد از این ش��وخی ادامه می دهد دلیل قاچاق کاال‪ ،‬بی ارزش ش��دن و بی مصرف شدن‬ ‫پول ما حتی در برابر پول افغانس��تان و عراق اس��ت‪ ،‬نه ارزان ش��دن کاال در کشور ما و بعد‬ ‫برای ش��ما مثال های س��اده می زند و می گوید نرخ یک کیلو میگو یا ماهی ش��یر در کشور‬ ‫امارات حدود ‪ ۲۰‬درهم است که تا چند ماه پیش با درهم ‪ ۸۰۰‬تومانی حدود ‪ ۱۶‬هزارتومان‬ ‫می شد و حاال با درهم ‪ ۳۸۰۰‬تومانی‪ ،‬الی برکت اله‪.‬‬ ‫مردم کوچه و بازار به س��اده ترین شکل عکس های نرخ گوشت در عراق‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫امریکا و روس��یه تا قطب ش��مال را توییتر کرده و اینجا و انجا گذاش��ته و حداقل دستمزد‬ ‫ساعتی ‪ 15 ،10‬یورویی یک کارگر خدماتی را در کشورهای دیگر مثال زده اند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز‬ ‫مگر باور کردنی اس��ت که از یک کارگر ساده بیس��واد تا فالن خانم خانه دار در تاکسی‪،‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مترو و همه صف های شهر مقایسه نرخ کاال در ایران را با دالر متوجه شوند و بدانند‬ ‫ریال را نمی شود با دالر مقایسه کرد‪ ،‬اما وزیر نفت شما متوجه نباشد؟ اقتصاددانان اطراف‬ ‫ش��ما ندانند که رابطه بنزین ‪ ۳‬درهمی کش��ورهای خلیج فارس با حداقل حقوق ‪۳۰‬هزار‬ ‫درهمی کارگر در ان کش��ورها باید سنجیده شود؛ نه با دستمزد ماهی یک میلیون تومان‬ ‫ملتی که دیگر کاهو هم نمی تواند بخرد و بخورد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز‬ ‫بی��ش از ‪ 10‬مقاله فقط حقیر در این چند ماه نوش��تم ک��ه باید مواظب نرخ ارز بود و این‬ ‫گران کردن ارز‪ ،‬خالی کردن زیر پای شما‪ ،‬ملت و نظام است و گوش نکردید‪ .‬فکر می کنم‬ ‫بیش از هزار یادداشت در مطبوعات چاپ شده که در همه انها نسبت به وضعیت ارز هشدار‬ ‫داد ه ش��ده است‪ .‬یادداشتم را با بخشی از یادداشت استاد کیامهر‪ ،‬روزنامه نگار دیگری که‬ ‫همین چند روز پیش در روزنامه ای دیگر نوشته بود به پایان می برم که تکرار نکرده باشم‪.‬‬ ‫«هنوز جراحت ش��نیدن صحبت های متولی اصلی تامین غذای سفره های مردم یعنی‬ ‫وزیر کش��اورزی که در واکنش به اعتراض های مردم به افزایش سرس��ام اور نرخ گوشت و‬ ‫س��ایر م��واد غذایی گفته بود مردم بروند خدا را ش��کر کنند که همه چیز ف��راوان در بازار‬ ‫پیدا می ش��ود‪ ،‬التیام پیدا نکرده بود که ش��ما با اظهارات خود خطاب به مردمی که از فشار‬ ‫گرانی ها به جان امده اند‪ ،‬درباره ارزانی فوق العاده اجناس در ایران سخن به میان می اورید‬ ‫و برای اثبات صحت اظهارات خود از انها می خواهید خودشان بروند نرخ اجناس در ایران‬ ‫را با کشورهای همسایه مقایسه کنند‪.‬‬ ‫خیلی بی پرده بگوییم شنیدن چنین سخنانی را از شما که در رقابت های انتخاباتی دوره‬ ‫نخس��ت ان همه در باغ س��بز رفاه و ارزانی و اسایش به مردم نشان داده بودید‪ ،‬اصال انتظار‬ ‫نداشتیم‪ .‬نمی دانیم منظور شما از کشورهای همسایه کدام کشورها بود اما اگر منظورتان‬ ‫بیش��تر کشور عراق و کش��ورهای عرب حاشیه خلیج فارس اس��ت که برخالف کشور ما‪،‬‬ ‫به دلیل ارزانی و فراوانی دالر‪ ،‬پول ملی قرص و محکمی دارند‪.‬‬ ‫کشورهایی مانند کویت‪ ،‬قطر‪ ،‬امارات و عمان که در انها هم سطح حقوق و دستمزدها و‬ ‫هم درامد سرانه مردم حدود ‪ ۱۰‬برابر ایران است‪ ،‬اما وقتی پای این مقایسه ها میان سطح‬ ‫عمومی قیمت ها از جمله نرخ بنزین در ایران و کشورهای عرب و غیرعرب ازسوی مقامات‬ ‫دولتی‪ ،‬نمایندگان مجلس و مدیران بخش خصوصی و شماری از اقتصاددان های بیگانه با‬ ‫واقعیت های جاری در بستر جامعه به میان می اید تنها به برجسته کردن یکطرف معادله‬ ‫می پردازند و هیچ گونه بحثی از طرف دیگر معادله که همانا مقایس��ه میزان درامد س��رانه‬ ‫و س��طح حقوق و دستمزدهای ما و دیگران است به میان نمی اورند‪ .‬به طور کامال طبیعی‬ ‫به هر اندازه که دولت به منظور جبران کس��ر بودجه های س��نگین خود نرخ دالر را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬قیمت های ریالی اجناس در کشور با مبنا قرار دادن نرخ تصنعی دالر و نه در مقایسه‬ ‫با درامدهای ریالی مردم ارزان به نظر خواهد رسید‪.‬‬ ‫از افراد غیرمس��ئول و اقتصاددان های کنار گود نشسته که دست به چنین مقایسه های‬ ‫غیرمنصفان��ه‪ ،‬غیرعادالنه و حتی مغایر با اصول اولیه عل��م اقتصاد می زنند انتظار زیادی‬ ‫نداری��م ام��ا ش��نیدن ان از زبان باالترین مقام اجرایی کش��ور که باید ش��بانه روز دغدغه‬ ‫س��فره های خالی مردم را داش��ته باش��د به راس��تی س��خت و جگرسوز اس��ت‪ .‬نه اقای‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬این شیوه مقایسه کردن را از هر کس انتظار داشتیم؛ از شما که روزگاری‬ ‫شعار تدبیر و امید‪ ،‬مهار تورم و نعمت و رفاه سر می دادید اصال انتظار نداشتیم‪».‬‬ ‫گروه ویژه اقدام مال��ی‪ ،‬تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران‬ ‫را تمدی��د ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬گروه وی��ژه اقدام مالی‬ ‫(‪ )FATF‬دی��روز اعالم کرد تا ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۹‬تیر ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫به ایران مهل��ت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با‬ ‫تامین مالی تروریسم و پولشویی براورده کند‪ .‬بنا بر گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬این گروه به ایران ‪ ۴‬ماه دیگر فرصت داده تا قوانین‬ ‫الزم ب��رای مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را‬ ‫تصویب کند‪ .‬ای��ن به معنای تعلیق اقدامات تقابلی ‪FATF‬‬ ‫علیه ایران است‪ .‬این نهاد بین المللی پیش تر در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫این اقدام های تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق دراورده‬ ‫ب��ود‪ .‬گروه ویژه اقدام مالی اعالم ک��رد هنوز موارد ناتمامی‬ ‫درباره خواس��ته های این گروه از ای��ران وجود دارد و انتظار‬ ‫دارد که ایران هرچه سریع تر خط مشی خود را اصالح کند‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬گروه در امریکا خواستار بازگشت واشنگتن‬ ‫به برجام شدند‬ ‫‪ ۵۱‬گروه حامی دموکراس��ی در امری��کا از قانون گذاران این‬ ‫کش��ور خواستند تا از بازگش��ت ایاالت متحده به برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک (برجام) حمای��ت کنند‪ .‬به گ��زارش ایرنا این‬ ‫گروه ها با صدور بیانیه مش��ترکی اعالم کردند‪ :‬گروه های حامی‬ ‫دموکراس��ی که میلیون ها رای دهن��ده امریکایی را نمایندگی‬ ‫می کنند از قانون گذاران می خواهند که اصولی را درباره برنامه‬ ‫جام��ع اقدام مش��ترک (برجام) به طور عموم��ی تبیین و از ان‬ ‫حمایت کنند‪ .‬بخش��ی از اصولی که این گروه ها به انها اش��اره‬ ‫کرده اند‪ ،‬عبارتس��ت از‪« :‬حمایت از برجام و بازگشت امریکا به‬ ‫پی��روی از ای��ن توافقنامه» و «مخالفت با گزین��ه اغاز جنگ با‬ ‫ای��ران»‪ .‬در یکی دیگر از اصولی که ای��ن ‪ ۵۱‬گروه امریکایی به‬ ‫ان اشاره کرده اند‪ ،‬بر «مخالفت با تحریم هایی که اجرای برجام‬ ‫ازس��وی هر ی��ک از احزاب را مختل می کند‪ ،‬مانع از بازگش��ت‬ ‫ایاالت متحده به پایبندی به برجام می ش��ود‪ ،‬شهروندان ایرانی‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد و مانع از رس��یدن تولیدات پزش��کی‬ ‫و بشردوس��تانه ضروری به ایران می ش��ود» تاکید شده است‪.‬‬ ‫«صداهای خانواده های امریکایی»‪« ،‬موسس��ه عربی امریکا»‪،‬‬ ‫«اتحادیه کنترل تس��لیحات»‪« ،‬ورای بمب»‪« ،‬مرکز پیشرفت‬ ‫امری��کا»‪« ،‬مرک��ز سیاس��ت بین الملل»‪« ،‬دفاع مش��ترک»‪،‬‬ ‫«سیاس��ت خارجی برای امریکا»‪« ،‬فدراس��یون دانش��مندان‬ ‫امریکای��ی»‪« ،‬موسس��ه امنی��ت جهانی»‪« ،‬جی اس��تریت»‪،‬‬ ‫«ش��ورای ملی ایرانیان امریکا»‪« ،‬بنیاد صلح عصر هسته ای»‪،‬‬ ‫«اقدام صلح امی��ز»‪« ،‬پروژه امنیت ملی ترومن»‪« ،‬کلیس��ای‬ ‫متحد مس��یح»‪« ،‬اتحاد برای صلح و عدالت»‪« ،‬پیروزی بدون‬ ‫جنگ» و «دنیا فرای جنگ» جزو ‪ ۵۱‬گروهی هس��تند که این‬ ‫بیانیه مشترک را امضا کرده اند‪.‬‬ ‫همه نسبت به بیانیه «گام دوم انقالب» احساس مسئولیت کنند‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه موفقیت ها‬ ‫و دس��تاوردهای جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫پیروزی مداوم ملت ایران در برابر توطئه ها‪،‬‬ ‫زورگویی ه��ا و قلدر مابی امریکا‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همه باید نسبت به بیانیه رهبر معظم انقالب‬ ‫برای گام دوم انقالب و دهه پیش رو احساس‬ ‫مسئولیت و به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬روحانی اف��زود‪ :‬رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در ای��ن بیانیه‪ ،‬امی��د و نگاه‬ ‫خوش��بینانه ای نس��بت به اینده کش��ور و‬ ‫انق�لاب داش��تند و این موضوع��ی کلیدی‬ ‫اس��ت که اگر همه به اینده کش��ور و انقالب‬ ‫با امیدواری و خوش بینی بنگریم و مشکالت‬ ‫را بزرگ نکنیم و به ملت بیش از پیش اعتماد‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬می توانیم به نکات مد نظر‬ ‫رهبر معظم انقالب دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫روحانی ب��ا بیان اینکه رهبر معظم انقالب‬ ‫در ای��ن پی��ام همچنین ب��ه انعطاف پذیری‬ ‫انقالب اشاره کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬انقالب اسالمی‬ ‫یک سیس��تم خش��ک و غیرپویا نیست و ما‬ ‫همچنان که روی اصول خود ایس��تاده و انها‬ ‫را غیرقاب��ل تغییر می دانی��م‪ ،‬معتقدیم باید‬ ‫ح��وادث و پدیده های نو را م��ورد توجه قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب نسبت به رعایت مسئله اخالق‬ ‫و معنویت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هدف اصلی انقالب‬ ‫این بود که برادری‪ ،‬تعاون‪ ،‬اخالق حس��نه و‬ ‫همیاری‪ ،‬گفت وگوی درست و موقع شناسی‬ ‫را ترویج و گس��ترش دهد و این نکاتی است‬ ‫ک��ه همه باید ب��ه ان توجه کنن��د‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز جناح ه��ا و احزاب‬ ‫در براب��ر این بیان رهبر معظم انقالب وظیفه‬ ‫س��نگینی بر دوش دارند‪ .‬به ویژه در ماه هایی‬ ‫که به انتخابات منتهی می ش��ود‪ ،‬باید توجه‬ ‫بیشتری داشته باشیم و بتوانیم ان مسیری‬ ‫که هدف انقالب بود را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در بیانیه خود بر مس��ائل اقتصادی‬ ‫کشور تاکید داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله اقتصاد‬ ‫هدف دشمن در این شرایط مبارزه و تحریم‬ ‫اس��ت و باید با اینکه ش��رایط برای کش��ور‬ ‫سخت ش��ده به دنبال راه حل ها برای عبور از‬ ‫این شرایط باش��یم‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینک��ه باید بس��یاری از بنگاه های اقتصادی‬ ‫ک��ه در تصدی بخش های دولتی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ب��ورس و فرابورس ب��ه مردم واگذار ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم باید احس��اس کنند که اقتصاد‬ ‫به دس��ت انها اداره می شود‪ .‬روحانی با اشاره‬ ‫به اینکه رهبر معظ��م انقالب در بیانیه خود‬ ‫بر مس��ائل دیگ��ری مانند مبارزه با فس��اد‪،‬‬ ‫گس��ترش عدال��ت و سیاس��ت خارجی نیز‬ ‫تاکید داش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬وزیران و مسئوالن‬ ‫نهاد های اجرایی برمبنای مس��ئولیت های‬ ‫خود باید برنامه های ش��ان را برای دهه پیش‬ ‫رو برمبنای فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫تنظیم کنند‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنان خود در جلس��ه هی��ات دولت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به شکس��ت های پیاپی امریکا به ویژه‬ ‫در زمینه سیاس��ی در توطئه هایی که علیه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران داشته و دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز می��ان ایران و امریکا ی��ک زورازمایی‬ ‫حداکثری وج��ود دارد؛ به معنای انکه امروز‬ ‫انها از حداکثر توان ش��ان علی��ه ملت ایران‬ ‫استفاده می کنند و ملت ایران هم از حداکثر‬ ‫اراده‪ ،‬امید و اعتمادش در برابر انها اس��تفاده‬ ‫می کند و این ش��رایط کمتر در گذشته بوده‬ ‫افزایش قاچاق را تحمل نمی کنیم‬ ‫وزیر کش��ور در نشس��ت س��تاد مقابله با قاچاق کاالهای‬ ‫اساسی تاکید کرد‪ :‬افزایش قاچاق را به دلیل نوسان ها در بازار‬ ‫ارز تحمل نمی کنیم بلکه باید به طور ویژه شرایط را مدیریت‬ ‫و متعادل کنیم‪ .‬به گزارش وزارت کشور‪ ،‬رحمانی فضلی در‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی باتوجه به تحریم ها و‬ ‫فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز شرایطی پیش امده که‬ ‫تعادل و توازن در بازار‪ ،‬با اشکال روبه رو شده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نیاز به مدیریت بیش از پیش ش��رایط داریم‪ .‬وی به تشریح‬ ‫اهمی��ت اصالح فراینده��ای توزیعی پرداخ��ت و به عنوان‬ ‫یک نمون��ه مهم در این زمینه به موض��وع رفع نگرانی های‬ ‫مردم در تهیه گوش��ت اش��اره کرد و افزود‪ :‬عالوه بر جلسات‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬نشس��ت های زیادی در دولت‬ ‫و س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی وزارت کش��ور‬ ‫برگ��زار و بحث ه��ای مفصلی در این باره انجام و مقرر ش��د‬ ‫گوش��ت تنظیم ب��ازار تنها در جامعه هدف توزیع ش��ود و با‬ ‫نظارت کافی به درس��تی به دست مصرف کننده برسد‪ .‬وزیر‬ ‫کش��ور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع‬ ‫کنترل قاچاق در کش��ور پرداخت و با اش��اره به توجه ویژه‬ ‫دولت و ش��ورای امنیت به این موضوع گفت‪ :‬به منظور رفع‬ ‫برخی نواق��ص در روند مبارزه با قاچاق کاالهای اساس��ی‪،‬‬ ‫جلسات ویژه ای برگزار شد و ایرادها و اشکال های موجود در‬ ‫روندهای جاری مبارزه‪ ،‬مورد بررسی و پی جویی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این زمینه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم‬ ‫امادگ��ی کرد با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد وارد‬ ‫عمل ش��ود که این مجوز از سوی دولت صادر شد‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی در ادامه به نقش و اهمیت ش��وراهای تامین استان و‬ ‫استانداران در تثبیت وضعیت کنترل قاچاق در استان های‬ ‫گوناگون به ویژه اس��تان های مرزی اش��اره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫اختیارات کامل به ش��وراهای تامین اس��تان داده شده تا در‬ ‫زمینه کنترل قاچاق در م��رز و نواحی مرزی تصمیم گیری‬ ‫کنن��د‪ .‬رئیس جمهوری و مع��اون اول در نامه های جداگانه‬ ‫تاکید کرده اند که در این زمینه‪ ،‬تصمیم استانداران تصمیم‬ ‫دولت اس��ت و نظ��ارت ب��ر عرصه ه��ای واردات و صادرات‬ ‫از مرزها به وزارت کش��ور محول ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر کشور‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به هرحال‪ ،‬تصمیم گیری ه��ای مردم تا‬ ‫حدی تابع ش��رایط احساسی و متاثر از فضاهای روانی است‬ ‫و در صورتی که مس��ئوالن دلگرمی و امید کافی را در عمل‬ ‫در فضای عمومی ایجاد نکنند‪ ،‬بخش هایی از مردم دس��ت‬ ‫ب��ه اقدام هایی عجوالنه خواهند زد که این اقدام ها در بازار و‬ ‫اقتص��اد اثر مخ��رب دومینویی دارد و ع�لاوه بر باالتر بردن‬ ‫نرخ کاالی خاصی که موضوع فضاس��ازی روانی قرار گرفته‪،‬‬ ‫ب��ه افزایش نرخ کاالهای دیگر نیز منجر می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫اقتضای شرایط واقعی جامعه این است که این موارد به طور‬ ‫ویژه ای دنبال شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫بارش برف در حرم امام رضا (ع)‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی با اش��اره به اقدام های دیگر‬ ‫امری��کا علی��ه ملت ای��ران از جمل��ه تهدید‬ ‫اژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی و اعمال‬ ‫فش��ار به بانک ها و شرکت های تجاری برای‬ ‫جلوگیری از همکاری ب��ا ایران‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام‬ ‫امریکایی ه��ا در اعمال فش��ار ب��ه بانک ها و‬ ‫شرکت ها برای همکاری با ایران ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫تروریستی است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به دنبال همکاری‬ ‫با همه کش��ورهای دوست است‪ ،‬گفت‪ :‬اصل‬ ‫تعام��ل با کش��ورها برای م��ا دارای اهمیت‬ ‫اس��ت و در این راستا با کش��ورهای دوست‬ ‫خود در منطقه و س��ایر نقاط جهان از جمله‬ ‫اروپ��ا همکاری می کنیم‪ .‬همه باید به پیمان‬ ‫و تعه��دات خود عمل کنیم و با بیان توقعات‬ ‫جدید فرار رو به جلو نداشته باشیم‪ .‬خواست‬ ‫ما این است که روابط دوستانه مان با اتحادیه‬ ‫اروپا ادامه داش��ته باشد و انها هم همانگونه‬ ‫که قول و وع��ده داده اند و در برابر دوربین ها‬ ‫اعالم کردند به تعه��دات خود به طور دقیق‬ ‫عم��ل کنن��د‪ ،‬چراکه این به س��ود منطقه و‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫دولت هرگز با معیشت مردم‬ ‫بازی سیاسی نمی کند‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری گفت‪ :‬افزایش نرخ دالر بیش��ترین‬ ‫فشار را به دولت وارد می کند و دولت هرگز با منافع کشور و معیشت‬ ‫مردم بازی سیاس��ی نمی کند‪ .‬به گزارش ایرنا محمود واعظی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه تالش دولت این اس��ت که نرخ ارز پایین بیاید‪ .‬با کاهش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ کاالها ه��م کاهش می یابد و دول��ت کارهای خود را‬ ‫راحت تر انجام می دهد‪.‬‬ ‫واعظ��ی یاداور ش��د‪ :‬ما ب��رای تصویب الیحه پالرمو ی��ا برای هر‬ ‫موضوع دیگری از منطق اس��تفاده می کنیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام درباره باز ک��ردن ابعاد گوناگون‬ ‫الیح��ه پالرمو کار درس��تی انجام می دهد‪ .‬هرچند ع��ده ای تبلیغ‬ ‫کردند که مجمع مخالف اس��ت اما هنوز نظری داده نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره طرح دوباره استیضاح‬ ‫رئیس جمهوری ازس��وی تعدادی از نماین��دگان اصولگرا نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د استیضاح رئیس جمهوری کار تبلیغاتی است‪.‬‬ ‫هر سه فراکسیون امید‪ ،‬مستقلین و نمایندگان والیی اعالم کرده اند‬ ‫با این کار مخالف هستند‪ .‬واعظی افزود‪ :‬در یک مجلس ‪ ۲۹۰‬نفری‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬نف��ر هم این موضوع را مطرح کردند که اتفاق جدیدی نیس��ت‪.‬‬ ‫بیشتر این افراد کس��انی بودند که در دولت گذشته با همه وجود از‬ ‫اق��ای احمدی نژاد حمایت می کردن��د و در دولت جدید هم با تمام‬ ‫وجود با همه چیز مخالفت می کنند؛ فرقی هم نمی کند که موضوع‬ ‫چه باشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ارزش تولیدات معدنی کشور‬ ‫‪۲۰‬میلیارد دالر است‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه یک��ی از اولویت های دولت توجه به‬ ‫معادن و صنایع مربوط است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ایران از ظرفیت باالیی در تولید و صادرات‬ ‫م��واد معدنی برخ��وردار و ارزش تولیدات کش��ور در این ح��وزه ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در ایین اغاز ساخت واحد ‪۴۰‬هزار تنی تولید‬ ‫کنسانتره نفلین س��ینیت شهرستان کلیبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر تولیدات معدنی به کش��ورهای خارجی صادر ش��د و از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫نیز این رقم به بیش از ‪ ۷‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬وی از اغاز نهضت معدنی در‬ ‫کش��ور از سال اینده خبر داد و بیان کرد‪ :‬الزمه این نهضت اکتشاف‪ ،‬بهره برداری و‬ ‫ایجاد صنایع مربوط اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بازس��ازی معادن کوچک نیز در قالب‬ ‫این نهضت انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫و فناوری های جدید اس��تقبال می ش��ود‪ .‬رحمانی اعالم کرد‪ :‬ظرفیت ساالنه مواد‬ ‫معدنی در کشور ‪ ۷۰۰‬میلیون تن است که از این میزان سال گذشته بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تن برداش��ت ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولیدات مواد معدنی هم مصرف داخلی‬ ‫دارد و هم به کش��ورهای گوناگون صادر می شود و کنسانتره معادن بازسازی شده‬ ‫از س��وی کارخانه ه��ای تولید مس‪ ،‬اهن و الومینیوم به ط��ور تضمینی خریداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬رحمانی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۴۰۰‬پهنه امیدبخش معدنی در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد که پیش بینی می ش��ود از این پهنه ها چند معادن مگاس��ایز (ذخایر‬ ‫عظیم) کش��ف ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ظرفیت های باالی معدنی‬ ‫در اذربایجان ش��رقی اشاره کرد و گفت‪ :‬این اس��تان در تولید کنسانتره معادن از‬ ‫ظرفیت های مناسبی برخوردار است که نیاز به سرمایه گذاران دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئی��س جمهوری با ص��دور پیامی‬ ‫رحل��ت ایت اهلل حاج ش��یخ محم��د مومن را‬ ‫تسلیت گفتند‪ .‬ایت اهلل املی الریجانی رئیس‬ ‫قوه قضایی��ه و علی الریجان��ی رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در پیام های��ی جداگانه‬ ‫درگذش��ت ایت اهلل محمد موم��ن‪ ،‬عضو فقید‬ ‫ش��ورای نگهب��ان قان��ون اساس��ی و مجلس‬ ‫خبرگان رهبری را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فالح الفی��اض‪ ،‬نماین��ده وی��ژه‬ ‫نخس��ت وزیر ع��راق در چهارمی��ن کنفرانس‬ ‫بین المللی مبارزه رس��انه ای و فکری با داعش‬ ‫در بغ��داد تاکید ک��رد بغ��داد مخالف حضور‬ ‫نیروه��ای نظامی و پایگاه های امریکا در خاک‬ ‫عراق است و اجازه چنین کاری را نخواهد داد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عباداهلل موالیی‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در اتریش ب��ا اینگو اپه‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای ف��درال اتریش دی��دار کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای فدرال اتریش با اشاره‬ ‫به عالقه مندی اتریش به توس��عه مناس��بات‬ ‫دوستانه و تاریخی خود با ایران و اعالم امادگی‬ ‫برای تقویت تعام�لات پارلمانی و اقتصادی از‬ ‫گس��ترش بیش از پیش همکاری های استانی‬ ‫بین دو کشور استقبال کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رئیس جمه��وری در حکم��ی‬ ‫محمدرض��ا ظفرقن��دی را به عنوان رئیس کل‬ ‫سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه‬ ‫بااش��اره به تجاوزهای تازه صهیونیس��ت ها به‬ ‫مس��جد االقصی گفت‪ :‬س��کوت مرگبار برخی‬ ‫دولت های منطقه موجب تش��ویق و گستاخی‬ ‫صهیونیس��ت ها در تعدی و تع��رض به اماکن‬ ‫تاریخی و اسالمی فلسطین شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی اکب��ر صالح��ی در گفت وگو با‬ ‫ش��بکه الجزیره با موضوع «ای��ران؛ چالش ها‬ ‫بعد از کنفرانس ورش��و» درباره طرح مذاکرات‬ ‫جدی��د و انتقادها درباره توان موش��کی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوع موش��ک های بالس��تیک‬ ‫ایران غیرقابل مذاکره اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتم��ی ایران گفت‪ :‬ایران توان فناوریکی‬ ‫الزم برای بازگشت به پیش از برجام را دارد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفت�ر هی�ات‬ ‫دول�ت‪ -‬هی��ات وزی��ران تجهی��زات و‬ ‫ماشین االت وارداتی تاسیسات گردشگری را‬ ‫که به عنوان ماش��ین االت صنعت گردشگری‬ ‫تلق��ی می ش��وند‪ ،‬از پرداخت حق��وق ورودی‬ ‫معاف کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر ام��ور خارج��ه انگلیس در‬ ‫سخنانی در برلین‪ ،‬حفظ توافق هسته ای ایران‬ ‫را یک��ی از محورهای مهم روابط لندن با برلین‬ ‫پس از خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا خواند‪.‬‬ ‫جرمی هانت که در بنی��اد کونراد ادنور المان‬ ‫س��خنرانی می کرد با بیان اینکه لندن و برلین‬ ‫نقاط مش��ترک زیادی برای هم��کاری دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما با کمک یکدیگر توافق هسته ای ایران‬ ‫را حفظ و ایران را از س�لاح هسته ای عاری و در‬ ‫نتیجه جهان را به مکانی امن تبدیل می کنیم‪.‬‬ ‫مرک�ز اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارج�ه‪ -‬محمد ج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان در صفح��ه توییتر خود‬ ‫نوش��ت‪« :‬هر روز که می گذرد انچه که برای ما‬ ‫روشن بود برای جهانیان نیز اشکار می شود؛ نه‬ ‫حقوق بش��ر و نه برنامه هسته ای نگرانی واقعی‬ ‫امریکا نبوده اس��ت‪ .‬نخس��ت یک روزنامه نگار‬ ‫مثله می شود؛ حاال هم فروش قاچاقی فناوری‬ ‫هس��ته ای ب��ه عربس��تان س��عودی به خوبی‬ ‫دورویی امریکا را افشا می کند‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ایرج مس��جدی‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در بغداد در مالقات با مس��رور‬ ‫بارزانی با اش��اره به برق��راری ثبات در عراق بر‬ ‫ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های موجود برای‬ ‫توسعه روابط همه جانبه تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بای��د رونق فعالیت های مش��ترک اقتصادی و‬ ‫انجام اقدام های مهم در ایجاد بس��تر مناس��ب‬ ‫ب��رای بهره برداری از ظرفیت ه��ای تولیدی و‬ ‫بازرگانی دنبال شود‪.‬‬ ‫ف�ردای بهت�ر‪ -‬کارگ��روه مل��ی ح��زب‬ ‫دموک��رات امریکا قطعنام��ه ای در حمایت از‬ ‫برجام تصوی��ب کرد که در برنام��ه این حزب‬ ‫برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬گنجانده خواهد شد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نماین��دگان مجلس بندی‬ ‫را در بودج��ه س��ال اینده تصوی��ب کردند که‬ ‫براس��اس ان کس��به ای که میزان فروش انها‬ ‫در ماه حدود ‪ ۷۰‬میلیون تومان باش��د‪ ،‬از ارائه‬ ‫اظهارنام��ه مالیاتی معاف می ش��وند و مالیات‬ ‫خود را توافقی می پردازند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ردبیر روزنامه سعودی «عکاظ»‬ ‫روزنام��ه نزدی��ک به هی��ات حاکم��ه و یکی‬ ‫از مهم ترین نش��ریه های عربس��تان نوش��ت‬ ‫میانجی گ��ری چین برای ح��ل اختالف میان‬ ‫ته��ران و ریاض در س��فر محمد بن س��لمان‬ ‫ولیعهد سعودی به پکن دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫خروس هستم‬ ‫و روزی دو تخم می گذارم‪،‬‬ ‫کافی نیست؟‬ ‫تمدید تعلیق اقدامات گروه‬ ‫ویژه اقدام مالی علیه ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫دنده خودروسازان‬ ‫چینی‬ ‫در وضعیت خالص‬ ‫پرواز اجباری نوسازی‬ ‫در اسمان دست دوم ها‬ ‫تولید را‬ ‫تقویت کنیم‬ ‫تا اشتغال ایجاد شود‬ ‫بو کار‬ ‫کنفرانس بین المللی نواوری در مدیریت کس�� ‬ ‫و اقتص��اد با هم��کاری انجمن تعالی کس��ب وکار ایران‬ ‫و س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی در روزهای گذش��ته با‬ ‫حضور قاس��م تقی زاد ه جانش��ین وزیر دف��اع‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫ی مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫کیانی بختی��ار ‬ ‫ی دبیر‬ ‫منوچهر منطقی رئیس کنفرانس و غالمرضا توکل ‬ ‫علمی کنفرانس برگزار ش��د‪ .‬در حاش��یه این کنفرانس‬ ‫پنلی تخصصی با عنوان «نقش مدیریت منابع انس��انی‬ ‫در گذار پارادایمی مونتاژ تا نواوری» طراحی ش��ده بود‬ ‫تا فعاالن و کارشناس��ان این حوزه به بررس��ی شرایط و‬ ‫مشکالت موجود بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار‬ ‫ منوچهر منطقی‪ ،‬رئیس‬ ‫ای��ن کنفران��س در اغاز پنل تخصص��ی نقش مدیریت‬ ‫منابع انسانی در گذار پارادایمی مونتاژ تا نواوری گفت‪:‬‬ ‫یکی از بحث هایی که همیش��ه در کشور ما وجود دارد‬ ‫ش��یوه تولید اس��ت‪ .‬واقعیت موضوع این اس��ت که در‬ ‫سال های گذشته ایران بیش��تر تالش کرده تا با مونتاژ‬ ‫بتواند وضعیت تولید را ادامه دهد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در بسیاری از کشورهای دنیا امروز مونتاژ به نوعی از‬ ‫بین رفته و کشورها تالش می کنند با طرح های نواورانه‬ ‫و خالقانه ارزش افزوده ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارادایم تولید در دنیا به سمت دانش بنیان‬ ‫حرک��ت کرده و م��ا در ایران برای ای��ن موضوع نیاز به‬ ‫نیروهای متخصص داریم‪ .‬نیروی انسانی در ایران باید به‬ ‫رشد و دانشی دست یابد تا بتواند برای مشکالت موجود‬ ‫راهکار منطقی و اجرایی ارائه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬مونت��اژ تل��ه درامد متوس��ط اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که از طریق مونتاژ چرخ��ه تولید را حفظ‬ ‫می کنن��د هیچ وقت نمی توانند به درامدهای قابل توجه‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬این تله اما برای کشورهایی که با استفاده‬ ‫از طرح های دانش بنیان و با حمایت از ایده های خالقانه‬ ‫فعالیت می کنند وجود ندارد‪ .‬واقعیت موضوع این است‬ ‫که پارادایم مونتاژ ریسک سرمایه را کاهش می دهد اما‬ ‫به همان میزان‪ ،‬از سقف سود نیز می کاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رهبری تغییرات با مدیران منابع انسانی‬ ‫احم��د بذل��ی‪ ،‬قائم مقام س��ازمان مدیری��ت صنعتی‬ ‫در ادام��ه این پن��ل گفت‪ :‬در دهه های گذش��ته فضای‬ ‫کس��ب وکار تغییرات گس��ترده ای داش��ته و رقابت های‬ ‫عمیق و ش��دیدی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫بس��یاری از کس��ب وکارها ب��ه س��مت اداره پلتفرمی و‬ ‫دانش بنیان حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫بذلی با اش��اره ب��ه اینکه مدیران منابع انس��انی باید‬ ‫زمین�� ه گذار از مونتاژ به نواوری را فراهم کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در شاخص ادراک فساد منطقه‬ ‫سعید جعفری‬ ‫مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داد‪ :‬مدیری��ت منابع انس��انی امروزه دیگ��ر نمی توانند‬ ‫فعالیت های خ��ود را با اهدافی که در گذش��ته تعریف‬ ‫ش��ده بود ادامه دهن��د ‪ .‬گذار از کس��ب وکارهای خطی‬ ‫به کس��ب وکارهای پلتفرمی نیازمند تغییر تمام ارکان‬ ‫فراین��د اس��ت و با توجه ب��ه اهمیت نقش انس��انی در‬ ‫فراینده��ای خلق ثروت‪ ،‬این بخ��ش باید اماده فعالیت‬ ‫در حوزه بنگاه های پلتفرمی باشد‪.‬‬ ‫بذل��ی توضی��ح داد‪ :‬الگ��وی ذهن��ی م��ا بر اس��اس‬ ‫کسب وکارهای پلتفرمی است و این الگو باید تغییر کند‪.‬‬ ‫طبیعی است که تغییر الگوی ذهنی نیروی کار برعهده‬ ‫مدیران منابع انس��انی اس��ت و به این دلیل وظیفه این‬ ‫دسته از مدیران امروز بسیار بیشتر و حساس تر از دیگر‬ ‫مقاطع زمانی اس��ت‪ .‬مدیران منابع انسانی باید رهبری‬ ‫ای��ن تغییرات را بر عهده بگیرند و تالش کنند تا نیروی‬ ‫انسانی برای ورود به این عرصه اماده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروی انسانی زیر ساخت توسعه‬ ‫س��یدمجید ابن رضا‪ ،‬معاون منابع انسانی وزارت دفاع‬ ‫با اش��اره ب��ه نقش نیروی انس��انی در پیش��برد اهداف‬ ‫دانش بنی��ان توضیح داد‪ :‬جمعیت بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫در ایران به ‪ ۳۶‬میلیون نفر می رس��د و واقعیت موضوع‬ ‫این است که ما فعالیت های مناسبی برای مدیریت این‬ ‫جمعی��ت انجام ندادیم‪ .‬س��رمایه گذاری بای��د با ارتقای‬ ‫مدیری��ت نیروی انس��انی همراه باش��د؛ در این صورت‬ ‫می توان برای رشد بیشتر کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در ش��رایطی هس��تیم که بیشترین‬ ‫ظرفیت و مزیت کش��ور برای توسعه و حرکت به سمت‬ ‫تولی��دات دانش بنی��ان در نیروی انس��انی موجود دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با حمایت و ارتقای نیروی انس��انی موجود باید برنامه‬ ‫حرکت به سمت توسعه کسب وکارها تنظیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹غرور کاذب صنعتی‬ ‫حسین پورفرزانه‪ ،‬مش��اور مدیرعامل مپنا نیز در این‬ ‫پنل توضیح داد‪ :‬متاس��فانه ظرف صنعت کش��ور ما بر‬ ‫مبنای مونتاژ تنظیم ش��ده و مدیران ارش��د صنعتی در‬ ‫ایران به صنایع «سخت افزارپایه» تمایل بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این صنایع در کش��ور غ��رور کاذب ایجاد‬ ‫می کنند و باعث می شوند بین تصور ما از توان صنعتی‬ ‫کشور و واقعیت این موضوع اختالفی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کمترین سود در زنجیره ارزش‬ ‫به بخش مونتاژ مربوط می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ایران‬ ‫در بخشی مزیت ایجاد کرده که کمترین بهره اقتصادی‬ ‫را دارد‪ .‬پورفرزان��ه توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫پارادایم ه��ای ذهنی که باید در س��رمایه گذاری اصالح‬ ‫شود‪ ،‬تغییر ترس از شکست است‪ .‬کسب وکارهایی که با‬ ‫تفکر ترس از شکس��ت راه اندازی می شوند‪ ،‬اگر شکست‬ ‫نخورند سهم بسیار اندکی از بازار خواهند داشت‪ .‬بر این‬ ‫اساس ‪ ،‬هرگز ظرفیت بزرگ تری در این مدل کسب وکار‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ .‬این در حالی است که افزایش ریسک‬ ‫سرمایه گذاری منجر به افزایش سود به دست امده هم‬ ‫می شود‪ .‬انچه در این زمینه کمک می کند این است که‬ ‫ریسک س��رمایه در شاخص های پیش بینی پذیر کاهش‬ ‫یابد‪ .‬در این صورت می توان انتظار رش��د قابل توجهی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫متاسفانه ظرف‬ ‫صنعت کشور ما‬ ‫بر مبنای مونتاژ‬ ‫تنظیم شده و‬ ‫مدیران ارشد‬ ‫صنعتی در ایران‬ ‫به صنایع‬ ‫«سخت افزار‬ ‫پایه» تمایل‬ ‫بیشتری دارند‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خبر داد‬ ‫شانزدهمین همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی همسو با اهداف کالن اقتصادی کشور‬ ‫ش��انزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با حضور‬ ‫مقام��ات‪ ،‬مدیران ارش��د س��ازمان ها و متخصصان‪۶ ،‬‬ ‫صداو سیما‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬در مرکز همایش های بین المللی ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ل در‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی اظهار کرد‪ :‬هر س��ا ‬ ‫برگزاری همایش ملی تعالی س��ازمانی‪ ،‬یکی از مسائل‬ ‫روز و معتناب��ه بنگاه های تولیدی و خدماتی کش��ور مورد تحلیل‬ ‫و بررس��ی ق��رار می گیرد که با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور و‬ ‫نظرس��نجی از کمیته علمی و ارزیاب��ان و فعاالن اقتصاد ‪ ،‬موضوع‬ ‫محوری همایش ش��انزدهم «رهبری س��ازمانی ب��رای تعالی در‬ ‫محیط ناپایدار » تعیین شد‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری افزود‪ :‬امسال نیز سازمان ها و شرکت های ایرانی‬ ‫پ��س از خودارزیابی بر اس��اس الگوی تعالی س��ازمانی و به اجرا‬ ‫گذاش��تن برنامه های بهبود‪ ،‬متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران تفکیک وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به ش��رط کنترل مرکزی اقتصاد‪ ،‬موثر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۰‬از ادغام وزارت صنایع‬ ‫و معادن و وزارت بازرگانی تش��کیل ش�� د اما سال گذشته بعد از‬ ‫پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شده و دولت تاکنون ‪ ۳‬بار‬ ‫این طرح را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده است که هر ‪۳‬‬ ‫بار نیز با رای منفی نمایندگان روبه رو شده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رئیس جمه��وری همچنان تفکیک وزارتخانه ها را‬ ‫یک ضرورت دانست‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته نیز محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫دوباره اعالم کرد که دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است‬ ‫و گفته باید تالش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع تر‪،‬‬ ‫حتی اگر الزم باش��د با قید ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬فوریت‪ ،‬وزارت بازرگانی دوباره‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به نظر می رس��د بحث تفکی��ک وزارتخانه ها به پایان‬ ‫در یکی از ‪ ۵‬بخش س��اخت و تولید‪ ،‬خدمات‪ ،‬س�لامت‪،‬‬ ‫ام��وزش و بخ��ش عمومی ش��ده و م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫گرفته اند ک��ه نتیجه و بازخورد ان همچون س��ال های‬ ‫گذشته در شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی که‬ ‫‪ ۶‬اس��فن د با حضور مقامات‪ ،‬مدیران ارش��د سازمان ها و‬ ‫متخصصان برگزار می شود اعالم و سطح تعالی شرکت ها‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در ‪ ۱۶‬سال‬ ‫گذش��ته افزون بر ‪ ۱۴۰۰‬س��ازمان ایرانی از نزدیک و از‬ ‫س��وی ‪ ۱۲۰۰‬ارزیاب متخصص و حرفه ای تعالی س��ازمانی مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته اند و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود انها بر‬ ‫اس��اس ‪ ۹‬معیار کلیدی الگوی تعالی از جمله رهبری‪ ،‬استراتژی‪،‬‬ ‫فرایندها‪ ،‬منابع‪ ،‬مشتری‪ ،‬جامعه و‪ ...‬شناسایی و به انها ارائه شده‬ ‫است تا ش��رکت ها در قالب طراحی و انجام پروژه های بهبود‪ ،‬در‬ ‫مسیر تعالی خود چابک تر عمل کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در ای��ن همای��ش‪ ،‬ضم��ن معرف��ی و قدردانی از‬ ‫سازمان های سرامد کش��ور‪ ،‬تجربه های موفق مدیریتی انها نیز‬ ‫اقتصاد به مرکز کنترل نیاز دارد‬ ‫نرسیده و همچنان از سوی دولت دنبال می شود‪.‬‬ ‫درب��اره تاثیرات تفکی��ک وزارتخانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫نصراله محمدحسین فالح‪ ،‬عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه تفکیک یا ادغام مکانیکی تاثیر عمیقی بر‬ ‫بو کارها ندارد‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به ضعیف شدن کنترل‬ ‫کس ‬ ‫اقتصاد به طوری که نوس��ان نرخ ارز تاثیر جدی بر ورود و خروج‬ ‫کاالی قاچ��اق دارد‪ ،‬تفکیک وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاثیر چندانی بر شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی را باید در جای دیگری پیدا‬ ‫ک��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هیچ کنترلی بر‬ ‫ب��ازار ندارد و گامی به نفع صنعت برنداش��ته ت��ا تجارت را با ان‬ ‫هماهنگ کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در حال��ی که حجم واردات ثابت مانده به س��مت‬ ‫صادرات مواد خام نیز حرکت کرده ایم‪.‬‬ ‫ف�لاح همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تا زمانی که ن��گاه مدیران‬ ‫اقتصادی واگرا و پراکنده باش��د تفکیک وزارتخانه ها نیز س��ودی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی با اشاره به‬ ‫مهم ترین اهداف اقتصادی کش��ور در زمینه دس��تیابی به رش��د‬ ‫اقتصادی از طریق توس��عه قابلیت های سازمانی و ارتقای سطح‬ ‫به��ره وری گفت‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی با پیش��ینه بیش از‬ ‫نی��م قرن فعالیت در حوزه های مش��اوره‪ ،‬ام��وزش و تحقیق به‬ ‫عن��وان متولی اعطای جایزه ملی تعالی س��ازمانی و پیش��رو در‬ ‫نهادین��ه کردن تعالی س��ازمانی در کش��ور به دنب��ال کمک به‬ ‫اثب��ات شایس��تگی و قابلیت بنگاه ه��ا و س��ازمان های ایرانی از‬ ‫طریق ارزیابی و معرفی س��ازمان هایی اس��ت که در مسیر تعالی‬ ‫خود و تحقق اهداف مهم توس��عه اقتصادی اجتماعی در کش��ور‬ ‫می کوشند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬جایزه ملی تعالی س��ازمانی در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬از‬ ‫سوی وزارت صنایع و معادن وقت در چارچوب برنامه های توسعه‬ ‫کشور و با هدف رقابت پذیری‪ ،‬ارتقای بهره وری و توسعه نظام های‬ ‫مدیریت در ش��رکت ها و س��ازمان های ایران اس�لامی‪ ،‬معرفی و‬ ‫نظامنامه ان از سوی مقام عالی وزارت ابالغ شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصاد در ادامه تفکیک وزارتخانه ها را در راس��تای‬ ‫کاهش حوزه تحت تسلط یک سازمان موثر دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫حوزه تحت تس��لط وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گس��ترده‬ ‫شده و کنترل وزارتخانه با این وسعت در توان یک کادر نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراس��یون صنعت ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫اقتص��اد به یک مرکز کنترل کننده نی��از دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تفکیک‬ ‫وزارتخانه با برنامه مناسب برای اینده انجام شود می تواند اداره و‬ ‫مدیریت سازمان را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫وی همچنین ورود نهادهای نظامی به اقتصاد را از جمله عوامل‬ ‫موث��ر بر پراکندگی اقتصاد عنوان و اظهار کرد‪ :‬تفکیک وزارتخانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در صورتی ک��ه کنترل مرکزی اقتصاد‬ ‫را تقوی��ت کن د و به ف��رار مالیاتی پایان دهد ممکن اس��ت موثر‬ ‫واقع شود‪.‬‬ ‫ف�لاح خروج دولت از امور بنگاهداری را از موارد دیگری عنوان‬ ‫کرد که بای��د در روند تفکیک وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬یک وزیر نمی تواند همزمان بر تصدی گری‪،‬‬ ‫تجارت و تولید نظارت کند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال پیش باور نداش��تیم که توانمندی‬ ‫در ح��وزه دری��ا داری��م ام��ا اکنون ب��ه راحتی‬ ‫کش��تی های اقیانوس پیما می س��ازیم و به این‬ ‫باور رس��یده ایم که می توانیم‪ .‬در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫ایران پیش��رفت فراوان و چش��مگیری در حوزه‬ ‫صنایع دریایی داش��ت‪ .‬امروز نمی توانیم جایی‬ ‫که هم اکنون ایس��تاده ایم و جایی که ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫پیش بودیم را با یکدیگر مقایس��ه کنیم‪ .‬ساختار‬ ‫اقتصادی کش��ور یک س��اختار تولیدی نیست‬ ‫و ب��ه طور عمده یک س��اختار تجاری اس��ت‪ .‬در‬ ‫کل به بخش تولید در س��اختار اقتصادی کشور‬ ‫کم توجهی می ش��ود و به کشتی س��ازی هم در‬ ‫این س��ال ها اهمی��ت چندانی نداده ان��د‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بخش کشتی س��ازی کش��ور به تنهایی از‬ ‫نظر تنوع س��اخت‪ ،‬اندازه و‪ ...‬پیشرفت های قابل‬ ‫مالحظه داشته است‪ .‬اکنون می توانیم ادعا کنیم‬ ‫که کشتی س��از هستیم‪ .‬درس��ت است در حوزه‬ ‫ساخت یک س��ری قطعات و تجهیزاتی که روی‬ ‫کش��تی نصب می شود ممکن اس��ت توانمندی‬ ‫نداش��ته باش��یم که ان هم یا به دلیل اقتصادی‬ ‫نبودن یا برای بحث های مالی بوده اس��ت اما در‬ ‫کل بخش های کشتی س��ازی پیش��رفت زیادی‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان در حوزه‬ ‫صنایع دریایی خدمات بسیاری داشتند و نباید از‬ ‫ظرفیت های این بخش غافل شویم‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هم شرکت های دانش بنیان و هم قانون گذار باید‬ ‫به مسائلی توجه کنند؛ شرکت های دانش بنیان‬ ‫به حوزه های مش��تری دار توجه داشته باشند و‬ ‫ای��ن را بدانند که ص��رف دانش بنیان بودن یک‬ ‫محص��ول فقط منجر به ی��ک فعالیت اقتصادی‬ ‫خوب و پایدار نمی ش��ود‪ .‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫بای��د بنای فعالیتش را در حوزه ای که مش��تری‬ ‫و متقاض��ی دارد بگ��ذارد‪ ،‬فعالی��ت نواورانه ای‬ ‫خوب اس��ت که متقاضی داشته باشد‪ .‬در حوزه‬ ‫قانون گذاری نیز الزم اس��ت سفارش ها تجمیع‬ ‫شوند تا بتوانیم بر اساس نیازها به شکل مناسب‬ ‫از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم‬ ‫تا مجبور نباش��یم نیازهای م��ان را از جای دیگر‬ ‫تامین کنیم‪ .‬همچنین نباید اجازه دهیم که این‬ ‫ش��رکت ها از نوسان های بیرونی اسیب ببینند و‬ ‫با حمایت ریسک سرمایه گذاری را برای انها کم‬ ‫کنی��م‪ ،‬البته درباره موارد مطرح ش��ده اقد ام ها و‬ ‫هماهنگی هایی ش��ده و حت��ی در بحث تجمیع‬ ‫س��فارش کارهایی انجام ش��ده است که شرکت‬ ‫دانش بنیان را در مسیر تقاضا قرار می دهد‪ .‬یکی‬ ‫از نکاتی که مهم اس��ت و بای��د حواس مان به ان‬ ‫باشد این اس��ت که شرکت های بزرگ به واسطه‬ ‫یک سری فعالیت های جدید که انجام می دهند‬ ‫خود را جزو ش��رکت های دانش بنیان به ش��مار‬ ‫می اورن�� د و از مزای��ای این ش��رکت ها بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ .‬ش��رکتی که با پایه قوی و چند ساله‬ ‫جایگاه خودش را پیدا کرده است مناسب نیست‬ ‫ب��ه دلیل مزای��ا خود را دانش بنی��ان کند‪ .‬منابع‬ ‫داخل کش��ور محدود است و باید بگذاریم منابع‬ ‫محدود به انهایی برس��د ک��ه توانمندی الزم را‬ ‫نداشته و نیاز به حمایت دارند‪.‬‬ ‫بندر خشک در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی جهرم‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی جه��رم‬ ‫از راه ان��دازی بن��در خش��ک در ای��ن منطقه خبر‬ ‫داد‪ .‬مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی جهرم‬ ‫ب��ه ایدرو نی��وز گفت‪ :‬ب��ا پیگیری های پیوس��ته و‬ ‫اقدام ه��ای موثر اق��ای رضایی کوچ��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫شهرس��تان جه��رم و رئی��س کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با راه اندازی بندر خشک‬ ‫در منطق��ه وی��ژ ه اقتص��ادی جهرم موافقت ش��د‪.‬‬ ‫پیام فخ��رو افزود‪ :‬این مهم با نام��ه معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی به مدیرعامل راه اهن کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫بندر خشک یک بندر درون سرزمینی چند منظوره‬ ‫اس��ت که به طور مستقیم به واسطه جاده یا راه اهن‬ ‫ب��ه بندر دریایی وصل اس��ت و مرکزی برای انتقال‬ ‫کاالها به مقصدهای داخلی اس��ت‪ .‬بندر خش��ک‬ ‫داخل��ی می توان��د انتق��ال کاال بین کش��تی ها و‬ ‫ش��بکه های بزرگ حمل ونقل داخلی را تس��هیل و‬ ‫یک مرکز توزیع کاال در درون سرزمین ایجاد کند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬صادرات کاال در این بنادر اس��ان ش��ده و‬ ‫ش��تاب می یابد‪ .‬منطقه ویژه اقتص��ادی جهرم‪ ،‬در‬ ‫زمینی به حدود ‪ ۳۴۰‬هکتار در شهرستان جهرم با‬ ‫گرایش تجاری‪-‬صنعتی زیر نظر سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران در حال ساخت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران در گزارش��ی وضعیت ش��اخص‬ ‫ادراک فس��اد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده‬ ‫اس��ت که بر اس��اس ان ام��ارات متحده عرب��ی بهترین‬ ‫عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این گزارش تمامی کشورهایی که در‬ ‫منطقه جغرافیایی منا قرار دارند را از نظر شاخص ادراک‬ ‫فس��اد بررسی کرده و در این بین ایران در رده های میانه‬ ‫این جدول قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده در این گزارش‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی با امتیاز ‪ ،۷۰‬هرچند در قیاس با سال قبل‬ ‫در میان کش��ورهای جهان با افت جایگاه روبه رو شده اما‬ ‫با قرار گرفتن در رتبه ‪ ۲۳‬جهانی‪ ،‬بهترین کش��ور منطقه‬ ‫از نظر شاخص مبارزه با فساد به شمار می رود‪.‬‬ ‫پس از امارات‪ ،‬رقیب سیاس��ی و منطقه ای این کش��ور‬ ‫یعنی قطر قرار گرفته اس��ت‪ .‬این همس��ایه جنوبی ایران‬ ‫نیز در قیاس با س��ال گذشته میالدی ‪ ۴‬رده افت جایگاه‬ ‫داش��ته اما همچن��ان به عنوان کش��ور ‪ ۳۳‬جهان از نظر‬ ‫ادراک فساد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پس از این دو کش��ور عمان‪ ،‬عربستان سعودی و اردن‬ ‫بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در این بین‬ ‫عمان توانس��ته با جهش��ی ‪ ۱۵‬پله ای رتبه خود را از ‪۶۸‬‬ ‫ب��ه ‪ ۵۳‬کاه��ش دهد و باالترین میزان رش��د را در میان‬ ‫کشورهای منطقه به نام خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات منتشر شده در این گزارش‪ ،‬ایران‬ ‫در س��ال گذشته میالدی امتیاز ‪ ۲۸‬را در شاخص ادراک‬ ‫فس��اد ب ه دست اورده و با سقوطی ‪ ۸‬پله ای از رتبه ‪۱۳۰‬‬ ‫به رتبه ‪ ۱۳۸‬جهانی تنزل جایگاه داشته است‪.‬‬ ‫در میان کشورهای منطقه‪ ،‬بدترین عملکرد به سوریه‬ ‫اختصاص یافته و این کش��ور با ق��رار گرفتن در جایگاه‬ ‫‪ ،۱۷۸‬فاس��دترین اقتصاد منطقه به شمار می اید‪ .‬پس از‬ ‫ان یمن با رتبه ‪ ،۱۷۶‬لیبی با ‪ ،۱۷۰‬عراق با ‪ ۱۶۹‬و لبنان‬ ‫با ‪ ۱۳۸‬در صف فاسدترین اقتصادهای منطقه قرار دارند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲‬واحدی امتی��از و ‪ ۸‬رتبه ای جایگاه ایران در‬ ‫مقایسه با س��ال ‪ ،)۹۵-۹۶(۲۰۱۷‬مهم ترین اتفاقی است‬ ‫که در گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران خود را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اطمینان‬ ‫به توان‬ ‫کشتی سازی‬ ‫مونتاژ‪ ،‬تله درامد متوسط‬ ‫گ��ذار از کس��ب وکارهای خطی به کس��ب وکارهای پلتفرمی نیازمند‬ ‫تغییر تمام ارکان فرایند اس��ت و با توجه به اهمیت نقش انس��انی‬ ‫در فراینده��ای خل��ق ثروت‪ ،‬این بخش باید ام��اده فعالیت در حوزه‬ ‫بنگاه های پلتفرمی باشد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در پنل تخصصی «نقش مدیریت منابع انسانی در گذار پارادایمی مونتاژ تا نواوری» مطرح شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دنده خودروسازان چینی در وضعیت خالص‬ ‫اقتصاد‬ ‫خالقیت محور‬ ‫جایگزین اقتصاد‬ ‫دانش محور‬ ‫حامد هدائی‬ ‫روانکاو فروش ایران‬ ‫به ط��ور تقریبی هر انچ��ه درباره تغییر از پایه و‬ ‫اس��اس می شنویم به مس��ئله تغییر بر اثر بحران‬ ‫ب��از می گردد‪ .‬تغییر بنیادی برای ما‪ ،‬مترادف یک‬ ‫موقعی��ت بحرانی اس��ت و اغل��ب در این موارد به‬ ‫یک رهبر جدید نیاز اس��ت تا اوضاع سازمان را به‬ ‫کلی دگرگون کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬لوئیس گستنر‪،‬‬ ‫س��کان هدایت ای بی ام را در دس��ت گرفت و ان‬ ‫را متحول کرد‪ ،‬کارلوس گاس��ن‪ ،‬شرکت نیسان را‬ ‫زیرورو کرد و الن مواللی‪ ،‬فورد را از اس��اس تغییر‬ ‫داد‪ ،‬رزماری براوو‪ ،‬ش��رکت ‪ Burberry‬را نجات‬ ‫داد‪ .‬از این دس��ت ماجراها زیاد هس��تند‪ .‬بحران‪،‬‬ ‫بهانه ای برای تغییر و تحول دیرهنگام شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬تمام این مدیران اجرایی با هوش‬ ‫ک��ه هم��واره از تغییر و عوض ش��دن دم می زنند‬ ‫فق��ط می توانند در بحبوحه بحران‪ ،‬تحول افرینی‬ ‫کنن��د‪ .‬انه��ا از تغیی��ر در جایی مانن��د زیمبابوه‬ ‫الگوب��رداری می کنند‪ ،‬چون س��ازمان های ما هم‬ ‫مثل ی��ک دیکتاتوری جهان س��ومی با مدیریت‬ ‫ضعیف هس��تند ک��ه در ان عامل فش��ار‪ ،‬عاملی‬ ‫تغیین کننده برای تغییر اس��ت و با عزل مدیریت‬ ‫و رهبری در این گونه جوامع‪ ،‬بحران پدید می اید‪.‬‬ ‫ولی برای انکه یک سازمان موفق تر ظاهر شود به‬ ‫یک شوک بزرگ تر نیاز خواهد داشت‪ .‬اگر به دهه‬ ‫‪ ۶۰‬و اوایل دهه ‪ ۷۰‬خورش��یدی نگاهی بیندازیم‬ ‫یعن��ی وقتی که ای بی ام ‪۱۴‬میلیارد دالر کاهش‬ ‫درامد داشت انها در ان موقع احساس کردند که‬ ‫بای��د کمتر تولید کنند و بیش��تر به ارائه خدمات‬ ‫معطوف شوند؛ بنابراین باید روش تغییر کردن مان‬ ‫را نیز تغییر دهیم ان هم تغییر بنیادین و اساسی‪.‬‬ ‫چون روشی که اکنون برای تغییر کردن در پیش‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬هزینه بر و گران اس��ت‪ .‬امروزه تغییر و‬ ‫تحول اساسی درست مثل اتفاق هایی است که در‬ ‫یک کشور عقب مانده رخ می دهد‪ ،‬نایاب‪ ،‬دیرتر از‬ ‫موعد و تشنج افرین‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬می توانیم خیلی‬ ‫بهت��ر از این ها عمل کنیم‪ .‬ش��ما در هر صنعت یا‬ ‫صنف��ی که باش��ید تفاوتی نمی کن��د اما واقعیت‬ ‫ای��ن اس��ت که ما دیگ��ر در اقتص��اد دانش محور‬ ‫ب��ه س��ر نمی بریم‪ ،‬م��ا درحال حاض��ر در اقتصاد‬ ‫خالقیت محور هس��تیم و این به ان معناس��ت که‬ ‫به زودی نیازمند ایجاد تغییرات بزرگ در طرز فکر‬ ‫و اندیشه خود هستیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬این روزها‬ ‫پروژه ای در ای بی ام در دس��ت اجراس��ت درباره‬ ‫اینک��ه چگون��ه اصول و قواعد متناس��ب کارهای‬ ‫دانش بنی��ان را تدوی��ن ک��رد و چگون��ه یک کار‬ ‫دانش بنیان را به قس��مت ها و واحد های استاندارد‬ ‫تقس��یم کرد و مهارت های اف��راد را با روش های‬ ‫اس��تاندارد و متداول تش��ریح کرد تا این اصول و‬ ‫مبان��ی را بدون انکه با انتقال انها از کش��وری به‬ ‫کش��ور دیگر از اثربخشی ش��ان کاسته شود برای‬ ‫تمام مردم جهان به کار برد‪ .‬به قول یکی از افرادی‬ ‫که عهده دار هدای��ت یکی از پروژه های مدیریتی‬ ‫بود‪ ،‬در هر ش��رکتی مشاغل زیادی وجود دارد که‬ ‫در واقع به انها به چشم یک کاال دیده می شود‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د این حرف درس��ت باشد اما در عین‬ ‫حال این مسئله بسیار مایه تاسف است‪ .‬امیدوارم‬ ‫که در س��ازمان ش��ما حتی یک ش��غل هم وجود‬ ‫نداش��ته باشد که به ان به چش��م کاال نگاه شود‪.‬‬ ‫چون این تفکر یعنی اینکه این ش��غل هیچ ارزش‬ ‫متمایزی نمی افریند‪.‬‬ ‫راه خالصی از این گونه مش��اغل‪ ،‬برون سپاری‬ ‫انه��ا به خ��ارج از مرزها نیس��ت‪ ،‬بلکه راه خالص‬ ‫ش��دن از این موضوع افزایش چش��مگیر ظرفیت‬ ‫خالقیت و قابلیت های افراد است‪.‬‬ ‫امید در صنعت قطعه‬ ‫خبر‬ ‫اغ��از پرداخ��ت مطالب��ات قطعه س��ازان‬ ‫بارقه های امی��د را در دل این صنعت قدیمی‬ ‫روشن کرد و بسیاری واحدها نیروهای تعلیق‬ ‫شده در ماه های گذشته را به کار فراخوانده اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی ب��ه ایرن��ا گف��ت‪ :‬مطالب��ات این‬ ‫انجم��ن برای قطعه س��ازان و زنجی��ره تامین‬ ‫خودروس��ازان حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که در نهایت ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫ان مص��وب ش��د‪ .‬مازیار بیگلو اف��زود‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د ‪ ۱۱‬ه��زار میلی��ارد توم��ان در ‪ ۲‬بخش‬ ‫ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و ‪ ۸۴۴‬میلیون یورو می ش��ود‬ ‫اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز تعیین نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪۱۰۰ :‬درصد این ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به دست ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬قطعه ساز‬ ‫می رس��د و برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه انها کافی اس��ت؛‬ ‫این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش این‬ ‫صنعتگران می شود‪.‬‬ ‫بازار بکر ایران برای بس��یاری از کشورها وسوسه کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬چین یکی از کشورهایی است که از بازار کشور ما‬ ‫منافع زیادی به دس��ت اورده است‪ .‬کاالهای چینی از مهر‬ ‫و س��نگ قبر گرفته تا خودرو‪ ،‬درامد خوبی از بازار ایران‬ ‫داش��ته اند‪ .‬به دلیل منافعی که این کش��ور در ایران دارد‬ ‫در دوره تحریم ه��ای قبلی همکاری خود را با ایران قطع‬ ‫نکرد‪ .‬اما برخی اخبار حاکی از ان است که در دور جدید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬با وجود فش��ارهای دولت ترامپ خودروسازان‬ ‫چینی دیگر تمایل چندانی به همکاری با ایران ندارند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مقابل با امریکا بس��یار کم اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬طبیعی است‬ ‫نخواهد بازار بزرگ خود را به خطر بیندازد‪ .‬کره و ژاپن نیز‬ ‫عالقه مند به همکاری با ایران هستند اما چون بازار عمده‬ ‫انها بازار امریکا اس��ت با تهدید امری��کا به راحتی از بازار‬ ‫ایران چشم می پوشند‪ .‬صنایع چین هم به شدت وابسته به‬ ‫بازار امریکا است حتی برخی کارخانه های چین‪ ،‬سهامدار‬ ‫امریکایی دارد‪.‬‬ ‫جن��گ اقتص��ادی و تجاری امری��کا و چین حدود یک‬ ‫س��الی اس��ت که جزو اخبار داغ رس��انه‪‎‬های بین‪‎‬المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت امریکا ارتباط خوبی با دولت چین نداش��ته‬ ‫و تعرف��ه ای که برای واردات کاالهای چینی درنظر گرفته‬ ‫ش��ده موجب اعتراض چینی‪‎‬ها شده است‪ .‬وی در این باره‬ ‫بیان کرد‪ :‬اینکه امریکا به همه ملت ها زور می گوید جای‬ ‫خود اما بحث ایران مس��ئله ای سیاسی است‪ .‬تعرفه فوالد‬ ‫و‪ ...‬موضوع��ی تجاری اس��ت که در نهای��ت به یک توافق‬ ‫می رسند‪ .‬اما حجم مبادالت چین با امریکا اجازه همکاری‬ ‫با ایران را نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل و تعادل بازار‬ ‫نادر وهب‪‎‬اقایی‬ ‫برخی شرکت ها‬ ‫به دلیل‬ ‫محدودیت های‬ ‫مربوط به نقل و‬ ‫انتقاالت ارزی‬ ‫که وجود دارد‪،‬‬ ‫فعالیت خود را‬ ‫محدود کرده اند‬ ‫محسن رزم‪‎‬خواه‬ ‫همان گونه که‬ ‫زمان جنگ‬ ‫صنایع نظامی ‬ ‫ما تحت‪‎‬تاثیر‬ ‫فشارهای‬ ‫تحریم رشد‬ ‫کرد‪ ،‬برای‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫هم باید‬ ‫این گونه باشد‬ ‫نادر وهب اقایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو و فعال بازار‬ ‫خدمات پس از فروش محصوالت چینی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش‬ ‫که ایا چینی ها قرار است همکاری خود‬ ‫را ب��ا ای��ران قطع کنند‪ ،‬گفت‪ :‬هم بل��ه و هم خیر‪ .‬برخی‬ ‫ش��رکت های چینی که ش��ریک ش��رکت های امریکایی‬ ‫هستند‪ ،‬بنابر فشاری که دولت امریکا به این شرکت های‬ ‫چین��ی اورده ب��ه ناچار هم��کاری خود را ب��ا ایران قطع‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬اما ش��رکت‪‎‬هایی که هیچ فعالیت��ی در امریکا‬ ‫ندارند‪ ،‬هنوز در حال همکاری و فعالیت در ایران هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د توج��ه داش��ته باش��یم به دلی��ل‬ ‫محدودیت های مرب��وط به نقل‪‎‬وانتق��االت مالی‪ ،‬فعالیت‬ ‫ش��رکت‪‎‬هایی که با ما هم��کاری دارند نیز با محدودیت و‬ ‫مشکالتی همراه است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برخی ش��رکت ها به دلیل محدودیت های‬ ‫مرب��وط به نقل و انتقاالت ارزی که وج��ود دارد‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را محدود کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬این نیست که نخواهند‬ ‫کار کنن��د‪ ،‬بلکه زمین��ه فعالیت فراهم نیس��ت‪ .‬یکی دو‬ ‫ش��رکت در حال همکاری هس��تند‪ ،‬اما ب��ا حجم فعالیت‬ ‫کمتر‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت ک��ه اگر نقل‪‎‬وانتق��االت مالی‬ ‫در این��ده با همین وضعی��ت ادامه پیدا کن��د‪ ،‬همکاری‬ ‫خودروس��ازان چینی چگونه خواهد ب��ود؟ وهب‪‎‬اقایی در‬ ‫این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬بازار ایران ب��ازار جذابی برای تمام‬ ‫ش��رکت ها و تجارت های خودرویی اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫به جز دو خودروس��از بزرگ که در کش��ور فعالیت دارند‪،‬‬ ‫عرضه کننده قدری در این حوزه نداریم‪ .‬در نتیجه رقابت‬ ‫زیادی در زمینه واردات خودرو وجود ندارد‪ .‬هر ش��رکت‬ ‫خارج��ی ک��ه در ایران فعالی��ت دارد بای��د مرکزی برای‬ ‫خود داش��ته باشد‪ .‬ایده‪‎‬ال این اس��ت که بتوانیم فضایی‬ ‫را به وج��ود اوریم که این ش��رکت ها بتوانن��د در ایران به‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در این زمینه که چند‬ ‫درص��د بازار کش��ور در اختیار خودروهای چینی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این باره دو مسئله مطرح است؛ یکی تولید داخل‬ ‫و دیگ��ری واردات‪ .‬در بح��ث تولید‪ ،‬تی��راژ ایران‪‎‬خودرو و‬ ‫س��ایپا به اندازه‪‎‬ای است که پاس��خگوی نیاز بازار باشد و‬ ‫فعالیت سایر ش��رکت های فعال مانند خودروهای چینی‬ ‫به چش��م نیاید‪ .‬ام��ا در بحث واردات می ت��وان به جرات‬ ‫عنوان کرد بیش از نیمی از خودروهایی که در بازار عرضه‬ ‫می ش��ود چینی هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬قطع همکاری‪‎‬ها بازار‬ ‫خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی تک قطعه‪‎‬ای‬ ‫خودروس��ازانی که با ایران قطع همکاری کرده اند در چه‬ ‫وضعیت��ی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ال��زام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای ش��رکت های فعال خارجی این است که در‬ ‫ایران نمایندگی داش��ته باشند و به طور حتم‪ ،‬به تعهدات‬ ‫خود عم��ل کنند‪ .‬دوره تامین قطعه نیز ‪۱۰‬س��ال عنوان‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این برای ش��رایط ایده ال است و در شرایط‬ ‫طبیعی تمام ش��رکت ها باید به این مسئله پایبند باشند‪.‬‬ ‫اما در ش��رایط تحریمی که ام��کان تخصیص و انتقال ارز‬ ‫فراهم نیس��ت اجرایی ش��دن این تعهد ب��ا اماواگرهایی‬ ‫روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫وهب اقایی ادامه داد‪ :‬طبیعی اس��ت ش��رکت ها نتوانند‬ ‫تامین قطعه داشته باشند همان طور که امروز این موضوع‬ ‫در بازار قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫عنوان می شود خودروسازانی که منافعی در بازار امریکا‬ ‫داش��ته‪‎‬اند‪ ،‬رفته‪‎‬اند و باقیمانده انها که در حال همکاری‬ ‫بودند منافعی در امریکا نداش��تند ک��ه به تازگی برخی از‬ ‫این خودروس��ازان نیز در حال کاهش همکاری هس��تند‪.‬‬ ‫رزم خواه در توضیح این مس��ئله گفت‪ :‬پ��ژو و رنو هم در‬ ‫امری��کا منافعی نداش��تند‪ .‬پ��ژو حتی ی��ک قطعه هم به‬ ‫امری��کا صادر نمی کرد‪ .‬اما چون قطعه‪‎‬س��ازان فرانس��وی‬ ‫ش��ریک امریکایی دارند از طریق انها فش��ارهایی اعمال‬ ‫ش��ده بود‪ .‬اگر حتی یک قطعه خودرو فرانس��وی وابسته‬ ‫به قطعه‪‎‬س��از امریکایی باشد و طرف امریکایی از تحویل‬ ‫قطع��ه خودداری کند خودرو تجاری نش��ده و این یعنی‬ ‫توقف تولید و فروش‪.‬‬ ‫رزم خواه در پاس��خ به این پرسش که چقدر این امکان‬ ‫در کش��ور فراهم است که بتوانیم این قطعات خودروهای‬ ‫چین��ی را در داخل تامین کنیم؟ اظهارکرد‪ :‬داخلی‪‎‬س��از‬ ‫قطعات فرایند ی طوالنی است زیرا زیرساخت های صنعت‬ ‫قطع ه مس��تحکم نشده اس��ت بنابراین حداکثر می توانیم‬ ‫به روش مهندس��ی معکوس برخی قطعات را بومی سازی‬ ‫کنی��م‪ .‬این امر هم بین یک تا ‪ ۳‬س��ال طول می کش��د‪.‬‬ ‫همان گونه که توانس��تیم داخلی سازی پراید را باال ببریم‪،‬‬ ‫می توانی��م خودروهای چینی را هم ب��ه همان نحو تولید‬ ‫کنیم‪ .‬زمان زیادی می خواهد ضمن انکه صنایع داخلی از‬ ‫کمبود منابع مالی و بی توجهی دولت رنج می برد که این‬ ‫امر هم مزید بر علت می شود که قطعه‪‎‬ساز نتواند در فاصله‬ ‫کوتاه قطعات چینی را تولید کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه محس��ن رزم خواه یک��ی از فع��االن صنعت‬ ‫قطعه که برخی قطع��ات خودروهای چینی را نیز تامین‬ ‫می کند به‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این موضوع مطرح است که‬ ‫وقتی خودروس��از چینی با خودروس��از ما همکاری نکند‬ ‫قطعه سازش هم به دنبال ان با قطعه سازان ایرانی همکاری‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی اگر قطعه‪‎‬ساز بتواند قطعات مورد نیاز را‬ ‫وارد کند اما چون خودروساز نمی تواند قطعات سی کی دی‬ ‫را دریافت کند (قطعاتی که نیاز اس��ت خودروس��از وارد‬ ‫کند) ادامه تولید با مشکل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بیان اینکه مش��کل‬ ‫اصلی‪ ،‬خود صنعت خودرو اس��ت زیرا ساختارش وابسته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو‪ ،‬با امواج بحران های سیاسی تولیدش‬ ‫دچار نوسان می شود‪.‬‬ ‫وی درباره جذابیت بازار ایران برای خودروسازان چینی‬ ‫ه��م اظهارکرد‪ :‬حجم مبادالت بازرگان��ی انها با ایران در‬ ‫این فعال صنعت قطعه اظهارک��رد‪ :‬اصرار دارم مطلبی‬ ‫را ک��ه بارها گفت��ه‪‎‬ام را باز هم تکرار کن��م؛ این بحران ها‬ ‫نش��ان می دهد س��اختار صنعت خودرو و قطعه سازی ما‬ ‫کجاها ضعف دارند‪ .‬متکی ب��ودن بیش از اندازه به خارج‬ ‫و نداشتن زیرساخت های مناس��ب برای مواقع بحرانی از‬ ‫ان جمله است‪ .‬ای کاش مسئوالن در این شرایط بحرانی‬ ‫ب��ه داد این صنعت برس��ند و نقاط ضع��ف و قوت ان را‬ ‫ارزیاب��ی و تهدیدها و فرصت های ان را شناس��ایی کنند‬ ‫و یک اس��تراتژی استقالل‏طلبی در این صنعت رقم بزنند‬ ‫که صنعت با این موج های سیاس��ی دچار بحران نش��ود‪.‬‬ ‫این مس��ئله هم باید امروز پیگیری شود زیرا در شرایطی‬ ‫که محصوالت س��ی کی دی به راحتی وارد می شود کسی‬ ‫به دنبال موضوع نخواهد بود‪.‬‬ ‫رزم‏خ��واه افزود‪ :‬همان گونه ک��ه در زمان جنگ بخش‬ ‫صنایع نظامی مان‪ ،‬تحت‪‎‬تاثیر فش��ارهای تحریمی رش��د‬ ‫کرد برای صنعت خودرو هم باید همین گونه باشد‪.‬‬ ‫بحران ها نش��ان می دهد ساختار صنعت خودرو و قطعه سازی ما در‬ ‫ک��دام بخش ها ضعف دارن��د‪ .‬متکی بودن بیش از ان��دازه به خارج‬ ‫و نداش��تن زیرساخت های مناس��ب برای مواقع بحرانی از ان جمله‬ ‫اس��ت‪ .‬ای کاش مسئوالن در این ش��رایط بحرانی به داد این صنعت‬ ‫برس��ند و نقاط ضعف و قوت ان را ارزیابی و تهدیدها و فرصت های‬ ‫ان را شناس��ایی کنند و یک استراتژی استقالل‏طلبی در این صنعت‬ ‫رقم بزنند‪ ‬‬ ‫است که همان طور که در صنعت خودرو مشکالتی برای‬ ‫تامین ارز داریم برای صنعت قطعه هم همین گونه اس��ت‪.‬‬ ‫همین مسئله واردات قطعات مورد نیاز را با مشکل همراه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در واقع مش��کالت برای تمام صنایع وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬به این ترتیب‬ ‫قطعه‪‎‬س��از داخلی امکان داخلی س��ازی نخواهد داشت در‬ ‫نتیج��ه می��زان وارداتش افزای��ش می‪‎‬یابد و ب��ا توجه به‬ ‫مش��کالت نقل‪‎‬وانتقال ارزی ممکن است کمبودهایی در‬ ‫بازار به وجود اید‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خارجی از جمله چینی ها سود زیادی از‬ ‫بازار ایران به دس��ت اورده اند برخی کارشناسان معتقدند‬ ‫انها حاض��ر نخواهند بود به همین راحت��ی از این حجم‬ ‫س��ود چشم بپوش��ند‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫بزرگ چینی می توانند به راحتی بازار خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫اما ش��رکت های کوچک‪‎‬تر سعی بر حفظ بازار فعلی خود‬ ‫دارند‪ ،‬زی��را نمی توانند به راحت��ی در بازارهای اروپایی و‬ ‫امریکایی سهمی داشته باشند‪ .‬از این رو‪ ،‬وارد کشورهایی‬ ‫می شوند که ظرفیت فروش دارند و این عالقه مندی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن گفته فقط برای ش��رکت های کوچک مصداق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران بازاری اس��ت که تمام شرکت های‬ ‫چینی عالقه‪‎‬مند هس��تند س��هم خود را در ان گسترش‬ ‫دهن��د‪ .‬اما مس��ئله منافع‪ ،‬در ش��کل کالن اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫خودروس��ازی ببیند که ممکن است شریک خارجی خود‬ ‫را به دلیل تحریم از دس��ت دهد از سود خود در این بازار‬ ‫چشم می پوشد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی‪‎‬سازی حداقلی‬ ‫وهب اقایی در پاسخ به این پرسش که تولید شرکت های‬ ‫چینی فعال در ایران چنددرصد وابس��ته به واردات است‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این ب��اره وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تانداردی برای تولی��د خودروهای خارج��ی در ایران‬ ‫تعیین ک��رده که کمترین ان داخلی س��ازی ‪۲۰‬درصدی‬ ‫اس��ت‪ .‬هرقدر داخلی س��ازی افزایش یابد و میزان ارزبری‬ ‫کمتر ش��ود‪ ،‬عوارض گمرکی نیز کمتر می شود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫داخلی سازی به سود شرکت ها خواهد بود‪ .‬اما واقعیت این‬ ‫‹ ‹وضعیت خدمات پس از فروش‬ ‫این مش��اور خدمات پس از ف��روش خودروهای چینی‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه خدمات پ��س از فروش‬ ‫‹ ‹سهامدار امریکایی در خودروسازی چینی‬ ‫‹ ‹افزایش استقالل‪‎‬طلبی خودرویی‬ ‫کاهش قیمت خودرو با کدام تاکتیک انجام می شود؟‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه برخورد ضربت��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار ازاد جلوگیری می کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در صورت تامین ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت قطعه س��ازان‬ ‫بسیاری از مشکالت این حوزه حل می شود‪ .‬ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار ازاد در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت خودرو در بازار مورد پذیرش کمیسیون‬ ‫صنایع و نمایندگان مجلس نیست به همین دلیل با وجود اینکه‬ ‫نمایندگان درگیر بررس��ی بودجه س��ال اینده هس��تند به دلیل‬ ‫نابس��امانی های موجود‪ ،‬مستمر مشکالت این حوزه را پیگیری و‬ ‫تذکرات الزم را مطرح می کنند‪ .‬نماینده مردم مشکین ش��هر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬به دلیل حساسیت موضوع افزایش‬ ‫لجام گسیخته قیمت خودرو‪ ،‬ممکن است کمیسیون صنایع برای‬ ‫رس��یدگی به این مش��کل نشستی با فوریت تش��کیل دهد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از انجایی که افزایش قیمت خودرو در بازار اعمال شده‪،‬‬ ‫بازرسان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید به موضوع ورود کرده‬ ‫و از طریق برخورد با متخلفان وضعیت بازار را سامان دهند؛ در این‬ ‫وضعیت نقش قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی اهمیت بس��یاری‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن نماین��ده مردم در مجلس دهم ب��ا بیان اینکه برخورد‬ ‫قاطع با سوداگران از سوءاستفاده جلوگیری می کند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار مستلزم برخورد‬ ‫ضربتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به قطعه سازان پرداخت شود‬ ‫بسیاری از مشکالت این حوزه حل می شود‪ .‬باید زمینه های الزم‬ ‫برای تامین هرچه س��ریع تر این تس��هیالت فراهم شود با تحقق‬ ‫این مهم تولید خودروس��ازان نیز افزایش پیدا می کند و به همان‬ ‫نس��بت از قیمت خودرو کاس��ته می شود‪ .‬ملکی ادامه داد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید دس��تور پرداخت هرچه سریع تر این‬ ‫تس��هیالت صادر کند تا بانک های عامل سرمایه در گردش مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های چینی در بازار ایران‬ ‫نام خودرو‬ ‫دانگ فنگ کراس اچ‪۳۰‬‬ ‫دانگ فنگ کراس اچ‪(۳۰‬رینگ الومینیومی)‬ ‫دانگ فنگ اس‪۳۰‬‬ ‫هایما اس ‪ 5‬توربو ( اس‪) ۵‬‬ ‫هایما اس ‪ ۷‬توربو ( اس‪)۵‬‬ ‫چانگان سی اس ‪۳۶‬‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫‪135/500/000‬‬ ‫‪144/000/000‬‬ ‫‪76/500/000‬‬ ‫‪138/000/000‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ ۲۲۰‬دنده ای‬ ‫‪64/200/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ ۳۲۰‬دنده ای ‪۶/۱‬‬ ‫‪88/400/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ ۲۳۰‬دنده ای‬ ‫‪64/500/000‬‬ ‫‪114/000/000‬‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪86/500/000‬‬ ‫‪87/000/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ ۳۳۰‬اتوماتیک ‪۶/۱‬‬ ‫برلیانس کراس‪ .‬اتوماتیک ‪۶/۱‬‬ ‫‪۳۱۵‬ام وی ام هاچ بک‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫‪98/000/000‬‬ ‫اس‪ ۱۱۰‬ام وی ام‬ ‫ام وی ام ایکس ‪-۲۲‬دنده ای‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪137/100/000‬‬ ‫‪158/200/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪191/000/000‬‬ ‫‪187/000/000‬‬ ‫‪356/800/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫ام وی ام ایکس ‪-۲۲‬دنده ای(اسپورت) ای ایکس‬ ‫ام وی ام ایکس ‪-۲۲‬اتوماتیک(اسپورت) ای ایکس‬ ‫‪164/900/000‬‬ ‫چری اریزو‪ -۵‬دنده ای‬ ‫‪162/300/000‬‬ ‫چری تیگو‪( ۷‬نیو)‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪146/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪107/400/000‬‬ ‫‪161/000/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫جک اس‪ ۵‬اتوماتیک‬ ‫ام وی ام اس ایکس‪۳۳‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪219/900/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ 320‬اتوماتیک ‪۶/۱‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫جک اس‪ ۳‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪233/000/000‬‬ ‫ام وی ام ایکس ‪-۲۲‬اتوماتیک‬ ‫‪102/400/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪ ۳۳۰‬دنده ای ‪۶/۱‬‬ ‫لیفان ‪۸۲۰‬‬ ‫جک جی‪ ۴‬اتوماتیک‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫‪89/500/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪153/000/000‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫مالزی‪ ،‬خوراک صنایع‬ ‫الومینیوم چین را‬ ‫تامین می کند‬ ‫دست باز دولت‬ ‫در تعیین مالیات‬ ‫ارز ش افزوده صنوف‬ ‫مذاکرات نفتی‬ ‫ایران و اذربایجان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫کارشناسان در بررسی جایگاه معدن در «گام دوم انقالب» مطرح کردند‪:‬‬ ‫از اشتباه های گذشته درس بگیریم‬ ‫در چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقالب اس�لامی‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در بیانی��ه ای به تش��ریح «گام دوم انق�لاب» پرداختند‪.‬‬ ‫ایش��ان در این بیانیه‪ ،‬درباره توجه ب��ه بخش معدن و ظرفیت های‬ ‫ان س��خنرانی کردن��د و فرمودند‪ :‬دهه دوم چش��م انداز‪ ،‬باید زمان‬ ‫تمرکز بر بهره برداری از دس��تاوردهای گذش��ته و نیز ظرفیت های‬ ‫استفاده نش��ده باشد‪ .‬ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان‪،‬‬ ‫دارای ‪ ۷‬درصد ذخایر معدنی جهان اس��ت‪ .‬منابع عظیم زیرزمینی‬ ‫و موقعیت اس��تثنائی جغرافیایی ش��رق و غرب و ش��مال و جنوب‪،‬‬ ‫ب��ازار بزرگ ملی‪ ،‬بازار بزرگ منطقه ای با داش��تن ‪ ۱۵‬همس��ایه با‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون جمعیت‪ ،‬سواحل دریایی طوالنی‪ ،‬حاصلخیزی زمین‬ ‫ب��ا محصوالت متنوع کش��اورزی و باغی و اقتص��اد بزرگ و متنوع‪،‬‬ ‫بخش هایی از ظرفیت های کش��ور اس��ت و بس��یاری از ظرفیت ها‬ ‫دست نخورده مانده اس��ت‪ .‬از این رو دهه دوم چشم انداز‪ ،‬باید زمان‬ ‫تمرکز بر بهره برداری از دس��تاوردهای گذش��ته و نیز ظرفیت های‬ ‫اس��تفاده نشده باشد و پیش��رفت کش��ور از جمله در بخش تولید‬ ‫و اقتص��اد ملی ارتقا پی��دا کند‪ .‬مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ش خصوصی امیدوار هستند بتوانند در دهه‬ ‫تجارت و نیز فعاالن بخ ‬ ‫پنجم انقالب اسالمی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب گام‬ ‫بردارند و شاهد توسعه بیش از پیش این بخش در کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ارزش افزوده مواد معدنی‬ ‫در این زمینه‪ ،‬سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر من در بخش معدن به‬ ‫انچ��ه مورد نظر رهبری اس��ت‪ ،‬دس��ت‬ ‫یافتی��م چراک��ه معادن از ان ما اس��ت و‬ ‫توانستیم در جوار این معادن‪ ،‬واحدهای‬ ‫فراوری را تاسیس کنیم و ارزش افزوده مواد معدنی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تالش های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از برنامه های چند س��ال‬ ‫گذشته وزارتخانه‪ ،‬احیای معادن کوچک و تجهیز انها بود‪ .‬این اقدام‬ ‫باعث ش��د که میزان استخراج مواد معدنی در کش��ور افزایش یابد‪.‬‬ ‫امیری با بیان اینکه معدنکاری‪ ،‬در دوران تحریم ها کمترین خسارت‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬این کشور می تواند خریدار خوبی برای سیمان ایران‬ ‫باش��د چراکه برای ساخت ورزش��گاه‪ ،‬نیازمند این محصول معدنی‬ ‫است‪ .‬ما در تالش��یم این بازار را از ان خود کنیم‪ .‬رایزن های سازمان‬ ‫توس��عه تجارت در حال پیگیری هس��تند و امیدواری��م که ارتباط‬ ‫اقتصادی خود را توس��عه دهیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تحریم ها مشکالتی در‬ ‫زمینه توس��عه صادرات و واردات مواد معدنی برای ما ایجاد کرده اند‬ ‫اما باید تعداد رایزن های فنی در کش��ور بیش��تر شوند زیرا این گونه‬ ‫می توان به راحتی ارزهای صادراتی را وارد کشور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز دهه پنجم انقالب‬ ‫ب��ه نظ��ر من بخش خصوص��ی به راحت��ی می توان��د راه خود را برای توس��عه‬ ‫ص��ادرات پیدا کند‪ .‬در این بین دولت باید ش��رایط را برای فعالیت ان هموار‬ ‫کند‪ .‬بخش خصوصی ثابت کرده که در صادرات پیشرو بوده‪ ،‬مشروط بر اینکه‬ ‫در مسیر رفت و برگشت ارز برای این بخش مشکلی ایجاد نشود‬ ‫را دیده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش معدن‪ ،‬وابس��تگی کمی به کش��ورهای‬ ‫خارجی دارد چراکه بیش��ترین مواد معدنی در کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫این مواد در داخل کش��ور مصرف شده و بخشی از ان صادر می شود‪.‬‬ ‫از این رو در س��ال گذشته‪ ،‬صادرات مواد فراوری شده معدنی مثبت‬ ‫ش��د‪ .‬این مقام مس��ئول در ادامه گفت‪ :‬وزارتخانه تالش می کند در‬ ‫زمینه توسعه واحدهای فراوری در کشور گام بردارد چراکه برنامه ما‬ ‫این اس��ت که خام فروش��ی در کش��ور را به کمترین میزان برسانیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬س��یمان از ابتدا تا زمانی که به کلینکر تبدیل می شود‬ ‫بیش��ترین مصرف انرژی را دارد‪ .‬عراق تمایل زیادی به خرید کلینکر‬ ‫ای��ران دارد و م��ا با فروش این محصول در واق��ع انرژی خود را به این‬ ‫کش��ور صادر می کنیم‪ ،‬از این رو باید تالش کرد که محصول نهایی را‬ ‫صادر و از فروش کلینکر اجتناب کنیم‪ .‬امیری درباره توسعه صادرات‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من بخش خصوصی به راحتی می تواند راه‬ ‫خود را برای توسعه صادرات پیدا کند‪ .‬در این بین دولت باید شرایط‬ ‫را ب��رای فعالی��ت ان هموار کند‪ .‬بخش خصوص��ی ثابت کرده که در‬ ‫صادرات پیشرو بوده‪ ،‬مش��روط بر اینکه در مسیر رفت و برگشت ارز‬ ‫برای این بخش مش��کلی ایجاد نش��ود‪ .‬مش��اور معاون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا وزارتخانه برای تصاحب بازاره��ای جدید به منظور‬ ‫فروش مواد معدنی تالش��ی کرده‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬عراق‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان و عمان بزرگ ترین خریداران مواد معدنی ما‬ ‫هس��تند و از انجا که مس��ابقه های جام جهانی ‪ ۳‬س��ال دیگر در قطر‬ ‫همچنی��ن در این زمین��ه‪ ،‬محمدرضا‬ ‫بهرام��ن‪ ،‬رئیس خانه مع��دن ایران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫ظرفیت های خالی اقتصاد کش��ور‪ ،‬باید‬ ‫در گام دوم و دهه پنجم انقالب عملیاتی‬ ‫ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬بدون تردید اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای صنایعی مانن��د معدن‪،‬‬ ‫بخش های خدماتی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬پرهیز از پرداختن به بخش های‬ ‫اقتصادی نامتناس��ب با شرایط سیاس��ی‪ ،‬محیطی و‪ ...‬کشور ایران‬ ‫مانند بخش کش��اورزی می تواند راهبرد موفقیت اقتصادی کشور‬ ‫باش��د‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬توس��عه ارتباطات بین المللی‪ ،‬سیاست‬ ‫ی راهبردی‪ ،‬در س��طح‬ ‫ی و همگرای ‬ ‫خارج��ی برون گ��را و هم��کار ‬ ‫منطقه ای و بین المللی مطرح اس��ت‪ .‬این فعال معدنی با بیان اینکه‬ ‫انقالب اس�لامی ایران ‪ ۴۰‬س��اله شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫کشور در این مدت‪ ،‬فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ما ‪ ۳‬دوره بزرگ تحریم و یک جنگ تمام عیار فرسایش��ی را تجربه‬ ‫کرده ایم و به طور تقریبی در همه عمر انقالب اسالمی‪ ،‬اقتصاد خود‬ ‫را به ص��ورت تدافعی و برای خنثی س��ازی توطئه های دش��منان‬ ‫انق�لاب‪ ،‬مدیریت کردیم‪ .‬بهرامن با بی��ان اینکه تحریم ها همواره‬ ‫منفی نبوده اند و توانس��ته ایم در مسیر توسعه معدنکاری در کشور‬ ‫گام برداری��م‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬به نظ��ر من در موارد بس��یاری تحریم ها‬ ‫موجب حرکت و خودکفایی کشور ش��ده اند‪ .‬به فرموده عالی ترین‬ ‫مقام کشور‪ ،‬گام نخست انقالب اسالمی برداشته شده است و در گام‬ ‫دوم قرار داریم؛ بی شک دوره جدید‪ ،‬واجد شرایط جدید خواهد بود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫و زمان ان رس��یده که به بلوغ اقتصادی برس��یم‪ .‬وی در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬اولویت های اقتصادی کش��ور در گام دوم انقالب اسالمی باید‬ ‫به س��مت رهاس��ازی از تابوهای اقتصادی‪-‬اجتماع��ی و بندهای‬ ‫خودخواس��ته ای پیش رود که بنا به اقتضای شرایط سال های اول‬ ‫انقالب و جنگ تحمیلی وضع ش��ده بودند‪ .‬اگرچه هم اکنون نیز در‬ ‫ش��رایط جنگ به س��ر می بریم ام��ا تمهیدات نو باید متناس��ب با‬ ‫وضعیت جدید اندیش��یده ش��ده و در این جهت سیاس��ت های نو‬ ‫تدوین ش��وند‪ .‬به گفته خانه معدن ایران‪ ،‬شاه کلید موفقیت در گام‬ ‫دوم انقالب اسالمی‪ ،‬روابط گسترده و منطقی با جهان است چراکه‬ ‫از مهم ترین و کم هزینه ترین راه های مقابله با دش��منان‪ ،‬توس��عه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با طرح این پرس��ش که چرا اقتصاد مقاومتی در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته محقق نشد تا اقتصاد کش��ور قوی و مستقل شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحریم ها و حتی جنگ های فیزیکی برای ما موضوع تازه ای نیست‪.‬‬ ‫البته یک نکته را باید روش��ن ک��رد و ان اینکه در جهان امروز هیچ‬ ‫کش��وری نمی تواند ادعای اس��تقالل اقتص��ادی در همه زمینه ها‬ ‫داش��ته باش��د و در همه حوزه ها خودکفا و پیشرو باشد چراکه همه‬ ‫مناب��ع اولی��ه و مالی مورد نیاز در هیچ کش��وری ب��ه تنهایی یافت‬ ‫نمی ش��ود و دوم اینکه دانش فنی‪ ،‬برای همه عرصه ها در یک کشور‬ ‫خاص یافت نمی ش��ود و ای��ن یعنی در اقتصاد امروز هر کش��وری‬ ‫نمی تواند ادعای استقالل در همه زمینه ها داشته باشد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه کمی دیر به فکر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی افتاده ایم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دوره ای در دهه ‪ ۸۰‬بیش از ‪ ۷۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫فقط از مس��یر فروش نفت درامد کسب کردیم اما این حجم از پول‬ ‫به جای توس��عه و پیش��رفت در زیرس��اخت و ابادانی کشور‪ ،‬سر از‬ ‫خیابان ها (در قالب وس��ایل نقلیه عجی��ب و غریب) و بیابان ها (در‬ ‫قالب سازه های بتنی) دراورد و البته این راه اشتباه‪ ،‬پیامدهایی هم‬ ‫داش��ت که شامل توسعه شهرنش��ینی (در قالب حاشیه نشینی) و‬ ‫تخریب زمین های ارزش��مندی بود که اثرات ان تا س��ال های سال‬ ‫گریبان گیر کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده روشن معدنکاری در کشور‬ ‫بهرام��ن ادام��ه داد‪ :‬به نظر م��ن در دهه اینده‪ ،‬حض��ور در بازار‬ ‫و س��رمایه گذاری در بازاره��ای منطقه ای و حاش��یه خلیج فارس‬ ‫پررنگ خواهد بود و این مس��ئله می تواند باعث رش��د ما شود‪ .‬دهه‬ ‫اینده‪ ،‬دهه کش��ف بازار و حضور در ان اس��ت؛ از این رو باید بدانیم‬ ‫ک��ه حضور در بازارها و صنعت بازرگانی‪ ،‬اگر با نگاه س��رمایه گذاری‬ ‫باش��د‪ ،‬موفقیت های بزرگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز به دست‬ ‫می اورد‪ .‬رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد‪ :‬بدون تردید در اختیار‬ ‫داشتن مواد اولیه معدنی صنایع مختلف‪ ،‬برای تقاضایی که به ویژه‬ ‫در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه با بازار حدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلی��ون نفری وج��ود دارد‪ ،‬می تواند موفقی��ت بزرگی را در‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز برای ما فراهم اورد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید مس‬ ‫ِ‬ ‫سوترن کاپر در سال جاری‬ ‫با بهره برداری دوباره از معادن بوکسیت‬ ‫مالزی‪ ،‬خوراک صنایع الومینیوم چین را تامین می کند‬ ‫ترجمه و تنظیم‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روزگاری‬ ‫نه چندان دور‬ ‫مالزی بزرگ ترین‬ ‫عرضه کننده‬ ‫بوکسیت به‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫متقاضی این‬ ‫ماده یعنی صنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫چین بود زیرا‬ ‫بوکسیت یکی‬ ‫از موادی است‬ ‫که در ساخت‬ ‫فلز الومینیوم‬ ‫کاربرد دارد‬ ‫مالزی که از حدود ‪ ۳‬س��ال پیش استخراج بوکسیت‬ ‫را به دلیل پیامدهای منفی زیس��ت محیطی ان ممنوع‬ ‫کرده ب��ود‪ ،‬حاال می خواهد از اوایل به��ار اینده و پایان‬ ‫تاری��خ ممنوعیت‪ ،‬بهره برداری از ذخایر را ازس��ربگیرد‪.‬‬ ‫دلیل این تغییر رویه‪ ،‬س��ود سرش��ار تولید بوکس��یت‬ ‫عنوان شده‪ ،‬در حالی که مالزی پیش از این ممنوعیت‪،‬‬ ‫اصلی ترین تامین کننده بوکسیت مصرفی چین بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از رویت��رز‪ ،‬دولت مالزی‬ ‫ممنوعیت اس��تخراج بوکس��یت را در این کشور تمدید‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ای��ن ممنوعی��ت ‪ ۳۱‬م��ارس (‪ ۱۱‬فروردین‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬ب��ه پایان می رس��د و دلیل تمدید نش��دن ان‪،‬‬ ‫تقاضای قدرتمندی اس��ت که برای این ماده وجود دارد‬ ‫و س��ود سرشاری که استخراج ان برای مالزی به همراه‬ ‫م��ی اورد‪ .‬این خب��ر را ب ِرناما خبرگ��زاری دولتی مالزی‬ ‫دوشنبه هفته گذشته و به نقل از خاوی ِر جیاکومار وزیر‬ ‫خاک و منابع طبیعی این کشور منتشر کرد‪.‬‬ ‫روزگاری ن��ه چن��دان دور‪ ،‬مال��زی بزرگ تری��ن‬ ‫عرضه کننده بوکس��یت به بزرگ ترین متقاضی این ماده‬ ‫یعنی صنعت الومینیوم چین بود زیرا بوکسیت یکی از‬ ‫موادی است که در س��اخت فلز الومینیوم کاربرد دارد‪.‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی و نیمه دی ‪ ۱۳۹۴‬هر ماه‬ ‫چندین کش��تی که گاه بار بوکسیت انها به حدود ‪۳.۵‬‬ ‫میلیون تن می رس��ید از مالزی به س��وی چین رهسپار‬ ‫ش��دند تا اینکه استخراج بی نظم و قاعده و زائده های به‬ ‫جا مانده از توده های االینده به حادثه بوکسیت کوانتان‬ ‫انجامی��د؛ حادثه ای زیس��ت محیطی که در س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (نیم��ه دی ‪ ۱۳۹۳‬تا نیمه‬ ‫دی ‪ )۱۳۹۴‬در ش��هر کوانتان مرک��ز ایالت پاهانگ در‬ ‫ش��رق مالزی رخ داد و در پ��ی ان منابع اب و جاده ها‪،‬‬ ‫رودها و اب های س��احلی ای��ن ایالت تغییر رنگ داده و‬ ‫قرمز ش��دند؛ اتفاقی که به دلیل نب��ود کنترل کافی بر‬ ‫فعالیت استخراج کنندگان بوکسیت رخ داد‪ .‬در پی این‬ ‫اتفاق‪ ،‬اس��تخراج بوکسیت از اوایل سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(اواخر ‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) در مالزی ممنوع شد‪ .‬حاال‬ ‫خاویر جیاکومار که پیش تر معرفی ش��د‪ ،‬از اغاز دوباره‬ ‫بهره برداری از ذخایر بوکس��یت مال��زی خبر داده و در‬ ‫به دلیل نبود کنترل کافی بر استخراج بوکسیت در مالزی‪ ،‬منابع اب و جاده ها‪ ،‬رودها و اب های ساحلی این ایالت قرمز شدند‬ ‫عکس‪asia.nikkei.com :‬‬ ‫راتا جاکوب‪ ،‬مدیر ارش��د شرکت سوت ِرن کاپر‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت انتظار دارد در س��ال جاری‬ ‫میالدی با رس��اندن واحدهای جدید به ظرفیت‬ ‫کامل خ��ود‪ ،‬تولی��د م��س‪ ،‬روی و مولیبدن را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬این ش��رکت پیش بینی‬ ‫می کن��د تولی��د م��س معدنی در س��ال جاری‬ ‫میالدی و پس از شروع عملیات یک واحد جدید‬ ‫تغلیظ در معدن توگوپ��اال به ‪ ۹۸۶‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تن برس��د‪ .‬این واحد در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری‬ ‫می�لادی به ظرفیت کامل خ��ود و معادل ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن در سال دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��رکت سوترن کوپر در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ح��دود ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۶۸۹‬تن کانه مس‬ ‫تولید ک��رد و ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۲۰۶‬تن کنس��انتره از‬ ‫شریکان خود خریداری کرد که در مجموع ‪۹۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۵‬تن تولید داش��ته اس��ت‪ .‬این حجم‬ ‫تولید در مقایس��ه با س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۰.۷‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫تولیدات این ش��رکت در سال گذشته شامل‬ ‫‪ ۶۳۳‬ه��زار و ‪ ۶۳۰‬تن مس ذوب ش��ده بود که‬ ‫نس��بت به مقدار ‪ ۶۱۷‬ه��زار و ‪ ۸۵۳‬تن مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬حدود ‪ ۲.۶‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬تولید مس تصفیه شده و سیم مسی‬ ‫نی��ز از ‪ ۸۱۷‬ه��زار و ‪ ۷۹۴‬تن در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی با ‪ ۰.۴‬درصد رشد به ‪ ۸۲۱‬هزار و ‪۱۸۷‬‬ ‫تن در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی رسید‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫حج��م فروش از ‪ ۸۸۸‬هزار و ‪ ۶۸۶‬تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی با کاهش ‪ ۰.۳‬درصدی به ‪۸۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۴‬تن در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ،‬با توجه به چش��م انداز فعلی بازار‪،‬‬ ‫شرکت سوترن کوپر متمرکز بر تکمیل فازهای‬ ‫بعدی طرح های توسعه ای است تا به هدف تولید‬ ‫ناخالص س��االنه ‪ ۱.۵‬میلیون تن کانه مسی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) که‬ ‫معادل ‪ ۵۰‬درصد افزایش ظرفیت تولید اس��ت‪،‬‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬چش��م انداز این ش��رکت‪ ،‬افزایش‬ ‫تقاضای مس با سرعت بیشتر نسبت به افزایش‬ ‫عرضه در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر خاک و منابع طبیعی مالزی از اغاز دوباره بهره برداری از ذخایر‬ ‫بوکس��یت مالزی خبر داده و در اظهارنظری در این باره گفته است‪:‬‬ ‫تولید و صادرات بوکس��یت می تواند از سر گرفته شود و استخراج‬ ‫ان با استاندارد جدید و قوانین سختگیرانه تر جریان یابد‬ ‫اظهارنظ��ری در این باره گفته اس��ت‪ :‬تولید و صادرات‬ ‫بوکس��یت می تواند از س��ر گرفته شود و استخراج ان با‬ ‫استاندارد جدید و قوانین سختگیرانه تر جریان یابد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به دنبال اس��یب های برامده‬ ‫از حادثه کوانتان‪ ،‬فرماندار پاهانگ‪ ،‬مجوز ‪ ۳۴‬ش��رکت‬ ‫پیمانکار را لغو کرد تا گس��تردگی اس��تخراج نابسامان‬ ‫بوکس��یت را در منطق��ه مه��ار کن��د‪ .‬پ��س از اعمال‬ ‫محدودیت ها تنها ‪ ۱۱‬ش��رکت بهره بردار همچنان اجازه‬ ‫فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫این ممنوعیت در حالی پس از ‪ ۳‬سال از بین می رود‬ ‫که ‪ ۳۱‬ژوئیه س��ال گذش��ته میالدی (‪ ۹‬مرداد ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫رویترز به نقل از دولت مالزی نوش��ت ممنوعیت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی بر اس��تخراج بوکس��یت همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ان زمان نزدیک به نیم میلیون تن بار بوکسیت در‬ ‫بنادر انباشته شده و بالتکلیف مانده بود‪.‬‬ ‫وان جنیدی توانکو جعفر‪ ،‬وزیر پیشین محیط زیست‬ ‫و مناب��ع طبیعی مال��زی نیز در م��ارس ‪( ۲۰۱۸‬نیمه‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۷‬از ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن ذخیره بوکس��یت در کشور خبر داده بود که تکلیف‬ ‫انها هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫پیش از مالزی‪ ،‬کش��ور همس��ایه ان‪ ،‬اندونزی بخش‬ ‫اصل��ی نیاز متقاضیان به بوکس��یت را تامین می کرد و‬ ‫پس از ممنوعیت صادرات بوکسیت از اندونزی‪ ،‬مالزی‬ ‫جایگزین مناسبی برای ان به شمار می امد‪.‬‬ ‫تولی��د جهانی بوکس��یت مال��زی از ‪۲۰۰‬ه��زار تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی)‬ ‫ب��ه نزدی��ک ‪۲۰‬میلی��ون ت��ن در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۴‬خورشیدی) رس��یده بود و در ان سال‬ ‫مال��زی بزرگ تری��ن تولیدکننده این م��اده معدنی در‬ ‫جهان به شمار می امد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال داده های ویکی پدیای انگلیس��ی نش��ان‬ ‫می دهد اندونزی همچنان در فهرس��ت تولیدکنندگان‬ ‫اصلی بوکسیت جهان به ش��مار می رود و میزان تولید‬ ‫این کشور در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫این ارقام مس��تند به داده های سازمان زمین شناسی‬ ‫امریکاس��ت که ژانوی��ه ‪( ۲۰۱۸‬نیمه دی تا نیمه بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬منتشر شد‪.‬‬ ‫امار و ارقام ویکی پدیا همچنین نشان می دهد پیش‬ ‫از اندون��زی که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫تولیدکنن��ده برت��ر بوکس��یت جهان بود‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫استرالیا‪ ،‬چین‪ ،‬گینه‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬جامائیکا‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬س��ورینام‪ ،‬ونزوئ�لا‪ ،‬یون��ان‪ ،‬گایان��ا و ویتنام‬ ‫رتبه های ‪ ۱‬تا ‪ ۱۳‬را در اختیار داشتند‪.‬‬ ‫گفتنی است تولید بوکس��یت جهان در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی ‪۳۰۰‬میلیون تن بود که ‪۸۳‬میلیون تن از این‬ ‫رقم به استرالیا‪۶۸ ،‬میلیون تن به چین و ‪۴۵‬میلیون تن‬ ‫به گینه اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬چی��ن ع�لاوه ب��ر اینک��ه بزرگ تری��ن‬ ‫مصرف کننده بوکسیت جهان است‪ ،‬دومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ این ماده نیز به شمار می اید‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫پای سود غیر منطقی به‬ ‫بازار لوازم خانگی باز‬ ‫نمی شود‬ ‫توانمند سازی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مهم است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫احکام بودجه ای برای جریمه صادرکنندگان متخلف‬ ‫‹ ‹ مجلس تبصره می گذارد‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬راهکار اساسی‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬تمامی صادرکنندگان را مکلف کردند ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات کاال و خدمات را به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت‪ ،‬معافیت های مالیات��ی و جوایز صادراتی انها لغو‬ ‫می شود‬ ‫در ازای ان صادرات انجام می دهد‪ ،‬باید فرایندها نیز برای‬ ‫او تسهیل ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی که مقرر شده بود‬ ‫صادرکنندگان ‪ 30‬درصد صادرات را به نرخ ریالی‪ ،‬تضمین‬ ‫نقدی بدهند کار بس��یار باطلی بود‪ .‬طبیعتا دریافت چک‬ ‫و سفته‪ ،‬ظلم در حق کسی که تولیدکننده داخلی است و‬ ‫اعتبار دارد و سال ها در عرصه تجارت کار می کند‪ ،‬است و‬ ‫نباید مشکالت برای صادرات ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫حسینی ش��اهرودی با بیان براینکه سازکار برگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات را دولت و بانک مرکزی باید به درس��تی‬ ‫مش��خص کند‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در غیراین ص��ورت یقین‬ ‫بدانید مجلس وارد میدان می ش��ود و مجبور خواهد ش��د‬ ‫ایین نامه ها را در قالب قانون تدوین کند تا ایجاد مش��کل‬ ‫نکند‪ .‬همان گونه که در اوایل س��ال فش��ار اوردیم که ارز‬ ‫‪4200‬تومانی ظلم به کش��ور اس��ت و باید ارز دوم و بازار‬ ‫ش��ناور هم داشته باش��یم که منجر به ایجاد ارز نیمایی و‬ ‫س��نا و‪ ...‬شد‪ .‬در واقع با فش��ارهای مجلس بود که چنین‬ ‫اتفاقی رخ داد بنابراین اگر س��ازکار درستی برای بازگشت‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات تدوین نش��ود مجل��س وارد عمل‬ ‫خواهد شد و بر قانونی که نوشته است‪ ،‬تبصره خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت جدی تر وارد عمل شود‬ ‫حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه در مجلس به شدت‬ ‫پیگیر اصالح س��ازکارهای بازگشت ارز صادراتی هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشنامه های بانک مرکزی رونق اقتصاد و صادرات‬ ‫را تحت ش��عاع قرار داده اس��ت‪ .‬البته در این میان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز مقصر اس��ت چراکه به عنوان‬ ‫مدافع امر تولید و تج��ارت باید به طور جدی تر در میدان‬ ‫باش��د و دفاع الزم را انجام ده��د که مجلس هم این نهاد‬ ‫را کم��ک خواهد کرد‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در واکنش به اینکه صادرکنندگان‬ ‫نسبت به بازگشت ارز صادراتی در زمان مشخص و الزام و‬ ‫تکلیف قانونی انتقاد هایی دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این مصوبه‬ ‫زمانی برای بازگشت ارز صادراتی مشخص نکردیم‪ .‬منظور‬ ‫از برگرداندن ارز این نیس��ت که فیزیک ارز برگردد‪ ،‬بلکه‬ ‫بانک مرکزی و دولت باید س��ازکار الزم را فراهم و ش��یوه‬ ‫نق��ل و انتقال پ��ول را به طور ش��فاف ب��رای صادرکننده‬ ‫مش��خص کنند‪ .‬حسینی ش��اهرودی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه ممکن است کاالیی را صادرکنیم و با توجه به اینکه‬ ‫پول در انجا بلوکه ش��ده‪ ،‬ب��ه ازای ان کاالیی را از مقصد‬ ‫وارد کش��ور کنی��م یا اینکه اگر قرار اس��ت پول ان نقدی‬ ‫به کش��ور برگردد بانک مرکزی بای��د الزامات ان را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬طبیعتا یک تاجر وظیفه اش این نیست که پول را در‬ ‫گونی بریزد و به کش��ور بیاورد‪ ،‬بلکه باید از مس��یر قانونی‬ ‫عمل کند تا ثبت شود‪ .‬این مسیر قانونی را هم دولت باید‬ ‫مشخض کند و کار صادرکنندگان نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پیش از اینک��ه این موضوع قانون نبود‬ ‫و دول��ت و بان��ک مرکزی خودش راس��ا عم��ل می کرد‪،‬‬ ‫اتفاق های ناگواری رخ داده و منابع بس��یاری منتقل شده‬ ‫اس��ت و متاس��فانه ارز در قالب کاال از کشور خارج شده و‬ ‫تبدیل به سرمایه گذاری در خارج از کشور شده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که صادرکنندگان واقعی و اصیل این کار‬ ‫را نکردند‪ ،‬بلکه سوء اس��تفاده گرانی بودند که می خواستند‬ ‫ام��وال خود را به خارج کش��ور منتقل کنن��د و با مصوبه‬ ‫جدید مجلس جلوی این کار گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود‪ :‬تمامی‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬به همین ش��کل عمل می کنند که اگر‬ ‫قرار باشد سرمایه ای از کشور خارج شود باید مسیر قانونی‬ ‫ان مشخص باش��د‪ .‬موضوع ‪ FATF‬و ‪ CFT‬نیز مصداق‬ ‫همین امر اس��ت که مبدا و مقصد پول کجاست؟ نه اینکه‬ ‫س��رمایه را در قالب کاال از کش��ور خارج کنند و پول ان‬ ‫خارج از کشور سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت واقعیت های بازار صادراتی را ببیند‬ ‫در این میان‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و صادرکننده‬ ‫نمونه کشور معتقد است پیش از اینکه صادرکننده الزامی‬ ‫برای بازگشت ارز نداشت‪ ،‬تا تمامی ان را از طریق صرافی‬ ‫بانک توس��عه صادرات و ملی به کش��ور برمی گرداندند اما‬ ‫موضوع اصلی این اس��ت که راه های بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات ان گونه که مسئوالن فکر می کنند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫محسن احتشام به‬ ‫گفت ‪ :‬با توجه به اینکه شبکه‬ ‫بانکی برقرار نیست و به صورت نقدی هم نمی توان پول را‬ ‫به کشور اورد‪ ،‬دولت و بانک مرکزی به صادرکننده نشان‬ ‫دهد ک��ه چگونه می تواند این تکلیف را انجام دهد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در همین مدت بس��یاری از صرافی هایی که با ایران‬ ‫کار می کردند را به جرم پولشویی بسته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازکار کنونی برگش��ت ارز عملیاتی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حال حاضر صادرکننده برای اس��تمرار کارش‬ ‫بای��د ارز را برگرداند اما ش��یوه اجرایی ک��ه بانک مرکزی‬ ‫در این میان برخی صاحب نظران حوزه تجارت کش��ور‪،‬‬ ‫به تصمیم اخیر بانک مرکزی با عنوان مشوق های بازگشت‬ ‫ارز صادرات برای صادرکنندگان‪ ،‬انتقاد داس��تند و به طور‬ ‫کلی‪ ،‬سیاست های ارزی کشور را مورد نقد قرار دادند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران و عراق درباره انتقادها به تصمیم بانک‬ ‫مرک��زی مبنی بر بازگش��ت ارز صادراتی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انچه‬ ‫ب��رای بانک مرکزی اهمیت دارد‪ ،‬بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات به کش��ور است و این موضع به طور کامل درست‬ ‫اس��ت زیرا انچه در کش��ور به عنوان ارزش اف��زوده ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ارز اس��ت و حق نیز بر این اس��ت این ارز باید‬ ‫ب��ه چرخه اقتصاد بازگردد تا زمینه س��از تولید و صادرات‬ ‫شود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬یحیی ال اسحاق گفت‪ :‬انتقادها‬ ‫درب��اره نحوه برگش��ت پول و ارز اس��ت؛ یعن��ی بعضی ها‬ ‫فرص��ت زمان��ی ان را اندک می دانن��د و برخی دیگر نرخ‬ ‫ان را زیاد عنوان می کنند‪ ،‬همچنین برخی واردکنندگان‪،‬‬ ‫تشویق های بانک مرکزی را براس��اس واقعیت نمی دانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صادرکنندگان اعالم می کنند محصوالت ش��ان‬ ‫را براس��اس ارز ازاد تولید می کنن��د یعنی مجموعه مواد‬ ‫اولیه و دس��تمزد را به وسیله ارز ازاد محاسبه می کنند در‬ ‫حال��ی که دولت اعالم کرده برای قطعات ماش��ین االت و‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ارز نیمایی اختصاص داده است‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫معتقد هس��تند نحوه ثبت س��فارش و بروکراسی و نقل و‬ ‫انتقال ارز از طریق بانک های گوناگون زمان زیادی می برد‬ ‫و به همین دلیل ناچار هس��تیم از ارز ازاد استفاده کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر هدف اصلی بانک مرکزی این اس��ت که پول ناش��ی‬ ‫از ص��ادرات به چرخه اقتصادی بازگردد الزم اس��ت ارز را‬ ‫براساس نه نیما و نه بازار ارز و براساس سنا حساب کنند‬ ‫و این با واقعیت ها س��ازگار است و دس��ت کم درباره بازار‬ ‫عراق با این کار‪ ،‬می توان ارز را بازگردانیم‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و چین نیز‬ ‫مدعی اس��ت‪ ۳ ،‬ماه است صادراتی نداشته و با ندانم کاری‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬صادرات کشور قفل شده است و در صورت‬ ‫اصالح نشدن این ش��رایط‪ ،‬بهار سختی را پیش و خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬اسداهلل عس��گراوالدی در واکنش به تصمیم اخیر‬ ‫بانک مرکزی با عنوان مش��وق های بازگش��ت ارز صادرات‬ ‫برای صادرکنندگان‪ ،‬با انتقاد از سیاس��ت های ارزی کشور‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این چه مشوقی است؟ شما نگاه کنید و بگویید‬ ‫چه ارزشی دارد؟ متاسفانه اقدام های بانک مرکزی در این‬ ‫حوزه ندانم کاری اس��ت و راه اندازی س��امانه نیما از سوی‬ ‫بانک مرکزی باعث شده صادرات در کشور قفل شود‪ .‬وی‬ ‫با انتقاد از ناکارامدی س��امانه نیما ب��رای صادرکنندگان‬ ‫گف��ت‪ :‬اقایان بانک مرکزی می گویند صادرکننده باید ارز‬ ‫خود را بیاورد در سامانه «نیما»؛ خب کسی که در انسوی‬ ‫مرزه��ای کش��ورمان خری��دار کاالی صادراتی ما اس��ت‪،‬‬ ‫«نیما» نمی شناس��د؛ «نیما» برای او وجود خارجی ندارد؛‬ ‫«نیما» دفتر دستکی است که اقایان راه انداخته اند و چند‬ ‫صراف را دور هم جمع کرده اند و اس��مش را گذاش��ته اند‬ ‫«نیما»؛ درحالیکه طرف خارجی و خریدار کاالی صادراتی‬ ‫م��ا می گوید‪ ،‬ش��ما بان��ک معتب��ر معرفی کنی��د تا پول‬ ‫صادرات تان را به ان بانک واریز کنم‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫من پول صادراتم را چگونه وارد کش��ور کنم؟ باید «نیما»‬ ‫را از مس��یر صادرات حذف کنند؛ یعنی صادرکننده جواز‬ ‫صادراتی اش را بدهد به واردکننده و با هم توافق کنند‪.‬‬ ‫حسن حسینی شاهرودی‬ ‫محسن احتشام‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫نفوذ فرش ایرانی‬ ‫به بازار عراق‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫اصناف متولی توزیع کاالها هستند‬ ‫عب��اس قبادی‪ ،‬مع��اون بازرگانی‪ ،‬داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬با اقدام های موثر س��تاد تنظیم بازار کش��ور برای تامین‬ ‫و توزیع کاالهای پرمصرف در ش��ب عید مش��کلی وج��ود ندارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در تهران ‪۲‬هزار فروش��گاه از ‪ 15‬اسفند عرضه مستقیم پوشاک‬ ‫را انجام می دهند و این کار در سراسر کشور نیز اجرا می شود‪ .‬قبادی با‬ ‫بیان اینکه امس��ال اصناف متولی توزیع کاالها هستند‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬یک میلیون و ‪ 200‬ه��زار مترمربع پارچه تولید داخل به عالوه‬ ‫پارچه های وارداتی و هزار و ‪ 200‬تن نخ از ‪ 2‬ماه پیش در اختیار اتحادیه‬ ‫پوش��اک قرار داده ایم که محصوالت انها برای ایجاد ارامش در بازار از‬ ‫‪ 15‬روز پیش به بازار امده است‪ .‬اختیار برگزاری نمایشگاه های عرضه‬ ‫مس��تقیم کاالها در هر استان با تصمیم ستاد تنظیم بازار ان استان به‬ ‫ساماندهی‬ ‫مبادله کاال در‬ ‫بازارچه های‬ ‫مرزی‬ ‫اصناف ان منطقه واگذار ش��ده است‪ .‬وی درباره قیمت مرغ نیز گفت‪:‬‬ ‫قیمت مرغ در هفته گذشته روند کاهشی داشته و ‪ 125‬میلیون قطعه‬ ‫جوجه ریزی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرغ به ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬تومان خواهد رسید‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬علی اکب��ر مهرف��رد‪ ،‬معاون توس��عه بازرگان��ی وزارت‬ ‫جهادکشاورزی گفت‪ :‬در شرایط تالطم اقتصادی هستیم و امریکا همه‬ ‫تالش خود را برای محروم کردن ما از منابع ارزی به کار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن گفته که کس��انی ارز ‪4200‬تومانی گرفته اند ام��ا کاالی وارداتی‬ ‫انها به دست مصرف کنندگان نرس��یده حرفی نادرست‪ ،‬البته ممکن‬ ‫اس��ت در بخش هایی مانند گوش��ت قرمز این اتفاق افتاده باشد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ذخایر سیب و پرتقال برای شب عید مناسب است‪ ،‬تصریح‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت‪ :‬براساس مصوبه جدید دولت‪ ،‬مبادله‬ ‫کاال برای مرزنش��ینان در بازارچه های مرزی موقت غیررسمی ساماندهی شد‪.‬‬ ‫ش��هریار حیدری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬براس��اس این مصوبه هر سرپرست‬ ‫خانوار دارای کارت مرزنش��ینی ماهی یک بار و سالی ‪12‬بار می تواند با تخفیف‬ ‫س��ود بازرگانی نس��بت به واردات کاال به ازای ماهان��ه ‪ 2‬میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫تومان اقدام کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬با اجرای این بخش��نامه فعالیت کولبری برای‬ ‫مرزنشینان در قالب هدفمندی ساماندهی شده است و باعنوان مبادله کاال در‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به همه مش��کالت و تحریم ها تامین کاالهای اساس��ی تا‬ ‫پایان بهمن در مقایس��ه با سال گذشته ‪2‬میلیون تن افزایش یافته و به‬ ‫‪ 18‬میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬بخش های تامین‪ ،‬توزیع و نظارت باید‬ ‫برای ایجاد ارامش در بازار با یکدیگر هماهنگ باش��ند‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫برن��ج هندی به دلیل افزایش قیمت جهان��ی ان و افزایش نرخ ارز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهرف��رد اف��زود‪ :‬اکن��ون قیم��ت برن��ج هن��دی ب��رای توزیع در‬ ‫خرده فروش��ی ها کیلویی ‪ 8‬هزار تومان تمام می ش��ود‪ .‬مهرفرد گفت‪:‬‬ ‫می��وه ش��ب عید از نیمه اس��فند توزیع می ش��ود البته قیمت س��یب‬ ‫به دلیل س��رمازدگی کمی گران تر اس��ت اما پرتقال با قیمت مناسبی‬ ‫عرضه می ش��ود و اش��خاصی که از عرضه پرتقال در شمال خودداری‬ ‫بازارچه های موقت غیررس��می انجام می شود‪ .‬حیدری تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫براس��اس مصوبه و ایین نامه جدید‪ ،‬خروج ‪ 100‬قلم کاال برای مرزنش��ینان در‬ ‫تمام��ی مناطق مرزی و همچنین ورود ‪ 48‬قلم کاالی مورد نیاز مرزنش��ینان‬ ‫و تعاونی ه��ای مرزنش��ینی ب��ا معافیت ‪100‬درص��دی برای م��واد خوراکی و‬ ‫‪50‬درصدی اقالم غیرخوراکی انجام می شود‪ .‬مدیرکل امور مرزی وزارت کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از این معافیت اق�لام خوراکی به میزان ‪ 70‬درصد و غیرخوراکی‬ ‫‪ 50‬درصد بود‪ .‬حیدری افزود‪ :‬وزارت کشور با تالش و مشارکت دیگر نهاد های‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال ج��اری ف��روش نفت‬ ‫براس��اس برنامه ادامه داش��ت و رشد اقتصادی‬ ‫مثبت حاصل ش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اثار تحریمی‬ ‫در اقتص��اد ایران وجود نداش��ت و ت��ورم هم به‬ ‫نس��بت کنترل ش��ده بود‪ .‬این درحالی است که‬ ‫در س��ال ‪ 98‬به طور حتم‪ ،‬تورم دو رقمی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬درامدهای نفتی کاهش پیدا می کند و اثار‬ ‫تحریم در اقتصاد کش��ور ظاهر می ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بودجه س��ال اینده بای��د انضباطی تر از‬ ‫بودجه سال ‪ 97‬تنظیم شود چراکه در شرایطی‬ ‫که ان را ش��رایط جن��گ اقتص��ادی می نامیم‪،‬‬ ‫انضباط در سیاس��ت های پول��ی‪ ،‬مالی و ارزی از‬ ‫الزامات عبور از بحران است‪.‬‬ ‫در ش��رایط جن��گ‪ ،‬بخش��ی از هزینه ه��ای‬ ‫غیرض��روری ح��ذف می ش��ود و هم��ه به دنبال‬ ‫ی هستند و تامین‬ ‫پش��تیبانی از بخش های اصل ‬ ‫نیازهای اساسی در اولویت قرار می گیرد‪ .‬در این‬ ‫شرایط نوس��ان ها باید به کمترین میزان ممکن‬ ‫برسد و با ثبات محیط اقتصادی‪ ،‬سازکار اقتصاد‬ ‫بهینه تر از گذشته عمل کند‪ .‬بودجه ابزاری است‬ ‫که به ثبات محیط اقتصادی کمک می کند‪ .‬اگر‬ ‫دولت بتواند با ابزار بودجه سهم بخش خصوصی‬ ‫از اقتصاد را بیش��تر کند‪ ،‬ثبات محیط اقتصادی‬ ‫اس��تمرار بیش��تری پیدا می کن��د چراکه منابع‬ ‫عمومی بودجه یعنی نفت و مالیات ثبات کمتری‬ ‫در س��ال اینده خواهد داش��ت‪ .‬دولت در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪142‬هزار میلیارد توم��ان از محل نفت‬ ‫و ‪ 150‬میلیارد توم��ان از محل مجموعه حقوق‬ ‫و ع��وارض گمرکی درام��د پیش بینی کرده و از‬ ‫س��وی دیگر‪100 ،‬هزار میلیارد تومان از بودجه‬ ‫دولت منوط به فروش اسناد خزانه و اموال دولت‬ ‫است که تحقق ان قطعی نیست‪ .‬در این شرایط‬ ‫یک��ی از راهکارهای مطمئن دولت که به کاهش‬ ‫هزینه و افزایش درامد می انجامد‪ ،‬حضور بیشتر‬ ‫بخش خصوصی است‪ .‬دولت یک میلیون و ‪700‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان بودجه دارد که یک میلیون‬ ‫و ‪200‬هزار میلیارد تومان ان بودجه ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بانک ها و موسس��ه های وابسته به دولت است‪ .‬از‬ ‫زمان اجرایی ش��دن اصل ‪44‬قانون اساس��ی هر‬ ‫سال شاهد افزایش بودجه سازمان های وابسته به‬ ‫دولت هس��تیم اما شرایط سال ‪98‬اقتضا می کند‬ ‫این روش کنار گذاش��ته ش��ده و ب��رای کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش درامدها س��هم بیشتری برای‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می کنند باید بدانند اگر موجودی انبارهای خود را توزیع نکنند دولت‬ ‫راهکارهایی دارد که ممکن است مشتری برای پرتقال های انها وجود‬ ‫نداش��ته باش��د و موجودی انبارهای انها خراب ش��ود‪ .‬معاون توسعه‬ ‫بازرگانی وزارت جهادکش��اورزی افزود‪ :‬در اس��فند و فروردین عرضه‬ ‫م��رغ افزایش می یابد و قیم��ت ان به کیلویی ‪11‬ه��زار و ‪500‬تومان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹اجیل کیلویی ‪ 100‬تا ‪150‬هزار تومان‬ ‫مصطف��ی احمدی‪ ،‬رئیس اتحادیه خش��کبار و اجیل فروش��ان نیز‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬به دلیل س��رمازدگی با کاهش ‪ 70‬ت��ا ‪ 80‬درصدی تولید‬ ‫روبرو ش��ده اما اجیل های گوناگونی را به بازار عرضه کرده ایم و اکنون‬ ‫قیمت اجیل ها بین کیلویی ‪ 100‬تا ‪ 150‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫اجرایی کش��ور درصدد اس��ت تا گام های موثری در زمینه تقویت فعالیت های‬ ‫اقتصادی مرزی و معیش��ت مرزنشینان و رونق اقتصاد ملی و همچنین ارتقای‬ ‫درامد س��اکنان مناطق مرزی ب��ردارد‪ .‬وی درباره مبادله کاال از مرز رس��می‬ ‫پرویزخان برای مرزنشینان دارای کارت مرزنشینی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫پرویزخان یک مرز رس��می اس��ت برای حفظ حقوق مرزنشینان این منطقه تا‬ ‫ایج��اد معبری جدید و تصویب ان در هیات دولت به این منظور‪ ،‬فعالیت های‬ ‫مبادله کاال در بازارچه مرزی تیله کوه انجام می شود‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق با اش��اره به اغاز‬ ‫حض��ور تولیدکنندگان فرش ای��ران در عراق در‬ ‫سال جاری و تحلیل جایگاه حضور ایران در این‬ ‫بازار‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات فرش ایران به عراق براساس‬ ‫اس��تراتژی نف��وذ می توان��د زمینه ایج��اد بازار‬ ‫جدیدی را برای این محصول ایرانی فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬ناصر بهزاد اظهارکرد‪ :‬براساس براوردهای‬ ‫انجام شده‪ ،‬تا پایان سال اینده میالدی ظرفیتی‬ ‫مع��ادل ‪ 600‬میلیون دالر تقاض��ا در بازار عراق‬ ‫برای ف��رش ایران وجود خواهد داش��ت این در‬ ‫حالی اس��ت که ضریب تقاضا برای واردات فرش‬ ‫به عراق از کش��ورهای گوناگون در سال گذشته‬ ‫میالدی نس��بت به دو سال گذش��ته به دوبرابر‬ ‫رسیده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫س��االنه حدود ‪ 250‬میلی��ون دالر انواع فرش از‬ ‫ترکیه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬مصر واردات می کن��د و تاکنون‬ ‫س��هم ایران کمتر از ‪50‬درصد بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کاالی ارزش��مند ک��ه امیخته هنر و صنعت‬ ‫است به کش��ورهای المان‪ ،‬لبنان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و دیگر کشورهای جهان صادر می شود و به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬با توجه به کیفیت‪ ،‬قیمت‪ ،‬تنوع‪ ،‬طراحی‬ ‫و نوع بافت فرش ایران که انطباق با س��لیقه های‬ ‫مردم عراق نیز دارد می تواند در سبد صادرات به‬ ‫این کش��ور نیز جایگاه مناسبی پیدا کند‪ .‬بهزاد‬ ‫بر رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران به انجام‬ ‫اقدام های تخصصی در کشورهای همسایه برای‬ ‫بازارس��ازی و افزایش صادرات با هدف همگرایی‬ ‫تولی��د و صادرات برای تحق��ق اقتصاد مقاومتی‬ ‫تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬حضور فع��االن اقتصادی‬ ‫ایران می تواند با رونق تجارت در این بازار‪ ،‬زمینه‬ ‫ایجاد کارگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬انتقال خط‬ ‫تولید و تولید مشترک را موجب شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ال��زام بازگش��ت ارز صادراتی قانون ش��د‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اینکه کاالیی از کشور خارج شود و باید ارز ان‬ ‫به کشور بازگردد امر مسلمی است که شکی در ان نیست‬ ‫و هم��ه تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنن��دگان و واردکنندگان و‬ ‫مس��ئوالن و مجلس متفق القول هس��تند ک��ه ارز باید به‬ ‫کشور برگردد‪.‬‬ ‫حسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه راه صادرات باز است برای دو هدف رونق تولید‬ ‫و اش��تغالزایی و ارزاوری برای کش��ور است که گاهی هم‬ ‫ممکن اس��ت به بازار داخلی اس��یب بزن��د و قیمت ها را‬ ‫تحت شعاع خود قرار دهد اما معتقدیم که باید برای تامین‬ ‫ارز‪ ،‬صادرات را توسعه دهیم چراکه رونق اقتصادی کشور‬ ‫نیز به صادرات ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این ها‪ ،‬موضوع س��ازکار برگشت‬ ‫ارز صادرات��ی اس��ت که ما نیز در مجلس به ش��دت انتقاد‬ ‫داریم و برهمین اس��اس دولت و بانک مرکزی باید شیوه‬ ‫این تکلیف را به گونه ای تعریف کنند که هیچ اس��یبی به‬ ‫صادرات و صادرکننده وارد نشود‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‪،‬‬ ‫وقت��ی صادرکننده تضمین ملک��ی در اختیار می گذارد و‬ ‫مشخص کرده است‪ ،‬اجرایی نیست و باید اصالحاتی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس ات��اق بازرگانی بیرجن��د‪ ،‬روش کنونی‬ ‫باعث می ش��ود صادرات غیرنفتی افت ش��دیدی داش��ته‬ ‫باش��د و بازاره��ای صادراتی را از دس��ت بدهی��م‪ .‬دولت‬ ‫بای��د واقعیت های ب��ازار صادراتی را ببیند و براس��اس ان‬ ‫شیوه های بازگشت ارز را مشخص کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار‬ ‫عبور از بحران‬ ‫الزام بازگشت ارز صادراتی قانون شد‬ ‫در حال��ی موضوع بازگش��ت ارز صادرات��ی هنوز دارای‬ ‫ابهام هایی در اجراس��ت و صادرکنن��دگان از این موضوع‬ ‫ی هس��تند که با تصویب مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ناراض ‬ ‫صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‬ ‫ش��دند و این مصوبه در خانه ملت به تصویب رسید‪ .‬البته‬ ‫در این میان نکته امیدبخش این اس��ت که در این مصوبه‬ ‫زمانی برای بازگشت ارز صادراتی مشخص نشده است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬نمایندگان مجلس‪ ،‬تمامی صادرکنندگان‬ ‫را مکل��ف کردند ارز حاصل از ص��ادرات کاال و خدمات را‬ ‫به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪ ،‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی و جوایز صادراتی انها لغو می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی‬ ‫پنجش��نبه خود‪ ،‬بند«د» تبصره ‪ 8‬بخش درامدی الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 98‬کل کشور را بررس��ی و تصویب کردند‪.‬‬ ‫نماین��دگان خانه مل��ت در مصوبه خود مق��رر کردند که‬ ‫هرگون��ه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درامدهای‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات کاال و خدم��ات از جمل��ه کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬محص��والت بخش کش��اورزی و م��واد خام و‬ ‫همچنین اس��ترداد مالیات و ع��وارض موضوع ماده (‪)13‬‬ ‫قان��ون مالیات ارزش افزوده‪ ،‬در م��واردی که ارز حاصل از‬ ‫صادرات براس��اس مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور برگردانده نشود‪ ،‬برای عملکرد سال های‬ ‫‪ 1397‬و ‪ 1398‬قاب��ل اعمال نخواهد بود‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع‬ ‫ماده (‪ )34‬قان��ون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور مصوب ‪ ،1394‬از س��وی سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی‬ ‫کش��ور براس��اس مقررات یادشده‪ ،‬اس��ت‪ .‬نمایندگان در‬ ‫بن��د و تبص��ره ‪ 8‬بخ��ش درام��دی الیحه بودج��ه مقرر‬ ‫کردن��د‪ :‬پرداخت هرگونه جایزه و مش��وق صادراتی برای‬ ‫صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگش��ت ارز‬ ‫حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کش��ور‬ ‫براساس بخش��نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جزء الحاقی‬ ‫تبص��ره ‪ 8‬بخش درامدی‪ ،‬هم��ه صادرکنندگان را مکلف‬ ‫کردن��د ارز حاص��ل از صدور کاال و خدم��ات را به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور بازگردانند و جریمه اشخاص متخلف از‬ ‫اجرای این جزء براس��اس بخشنامه ای است که به تصویب‬ ‫شورای پول و اعتبار می رسد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برندگان دومین رقابت‬ ‫مشخص شدند‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی حاشیه های یک خبر عنوان شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم اظهارات‬ ‫مسئوالن‬ ‫را قضاوت‬ ‫می کنند‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹انتقادها چه بود؟‬ ‫علی الریجانی‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی داورانی‬ ‫رضا علیزاده‬ ‫حبیب اله انصاری‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫خبر‬ ‫گران فروشی‬ ‫و کم فروشی اینترنت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬بس��ته های اینترنت��ی متن��وع‪ ،‬راهی برای‬ ‫مخفی کردن گران فروش��ی و کم فروشی اینترنت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬م��ردم در ای��ن ش��رایط نمی توانند‬ ‫به درس��تی بس��ته ای که از نظر اقتصادی به صرفه‬ ‫اس��ت را شناس��ایی کنند‪ .‬رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫در گفت وگ��و با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫ضرورت شفاف س��ازی نحوه محاس��به بسته های‬ ‫اینترنتی و با بیان اینک��ه درحال حاضر مردم برای‬ ‫انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از انجای��ی که برخی ب��رای درامدزایی از اینترنت‬ ‫اس��تفاده می کنن��د اینترنت به یک��ی از کاالهای‬ ‫ضروری تبدیل ش��ده اس��ت؛ بنابراین باید تدابیر‬ ‫وی��ژه ای برای تامین ان اندیش��یده ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫کارگ��روه ارتباطات کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س با بیان اینکه نیاز م��ردم به اینترنت باعث‬ ‫سوءاس��تفاده بس��یاری ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫کم فروش��ی ها و گران فروش��ی های بس��یاری در‬ ‫فروش اینترنت رخ می دهد ک��ه نهاد های نظارتی‬ ‫باید با نظارت از ب��روز چنین اقدام هایی جلوگیری‬ ‫کنن��د‪ .‬اگرچه وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫اقدام هایی در زمینه شفاف س��ازی نحوه محاس��به‬ ‫بس��ته های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید‬ ‫چگونگی محاسب ه این بسته ها برای مردم شفا شود‪.‬‬ ‫شاید با من موافق باش��ید که هر کسی‪ ،‬میان مردم‬ ‫ما زندگی می کند‪ ،‬معتقد اس��ت نرخ بیشتر محصوالت‬ ‫همواره با تغییر س��ال‪ ،‬افزای��ش می یابد و در واقع این‬ ‫یک باور عمومی اس��ت که اگر کس��ی از نیاز به خرید‬ ‫کاالی��ی گران قیمت پس از س��ال نو اطمین��ان دارد‪،‬‬ ‫در ص��ورت فراه��م بودن ش��رایط‪ ،‬بهتر اس��ت ان را‬ ‫پی��ش از نوروز خریداری کند ت��ا (به دالیلی که از نظر‬ ‫کارشناسان اقتصاد مش��مول عوامل پیچیده ای است)‬ ‫گرفتار قیمت های شوکه کننده سال اینده نشوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به تازگی یک مق��ام صنفی در‬ ‫ح��وزه ف��روش لوازم خانگی همین توصی��ه را به مردم‬ ‫کرده اس��ت که «س��ال اینده (در حوزه لوازم خانگی)‬ ‫افزایش نرخ خواهیم داشت‪ ،‬شاید مردم منتظر اتفاقی‬ ‫باش��ند‪ ،‬به انها می گویم منتظر نباشند و کاالهای شان‬ ‫را در بازار بخرند‪ ،‬اگر می خواهند کاالیی در اردیبهشت‬ ‫یا برای جهیزیه خریداری کنند‪ ،‬از امروز اقدام کنند‪».‬‬ ‫این توصیه که در نشس��تی تخصصی مطرح شد‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د توج��ه خبرگزاری ه��ا و روزنامه ها به جز‬ ‫بخ��ش خبری ‪ ۲۰:۳۰‬را چندان جلب نکرد‪ .‬البته یکی‬ ‫از دالیل نپرداختن رس��انه های رسمی به این گفته ها‪،‬‬ ‫این بود که رسانه های زیادی در این نشست تخصصی‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬این اطالعاتی است که حاضران در ان‬ ‫نشست به خبرنگار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫فیلم بخشی از این سخنان‪ ،‬به سرعت در شبکه های‬ ‫مجازی منتش��ر ش��د و با همان س��رعت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی این اظهارات را محکوم کردند‬ ‫و این انتقاد ها در رسانه های رسمی منتشر شد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نس��بت به اظهارات رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگ��ی مبنی بر افزایش ‪۴۰‬درص��دی قیمت ها انتقاد‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش خبرگزاری خانه مل��ت‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫در نشس��ت علنی یکشنبه گذش��ته مجلس شورای در‬ ‫پاسخ به اعتراض نمایندگان به اظهارات رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان لوازم خانگی اظهارک��رد‪ :‬مصاحبه ای که‬ ‫رئیس اتحادیه درباره لوازم خانگی کرده‪ ،‬حتما خالف‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به این که از‬ ‫اقای پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی خواستم‬ ‫که این موضوع را پیگیری کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اینکه گفته‬ ‫ش��ود ‪ ۴۰‬درصد به نرخ لوازم خانگی اضافه می ش��ود‪،‬‬ ‫حتما خالف است‪.‬‬ ‫الریجان��ی گفت‪ :‬چ��را اتحادی��ه لوازم خانگی چنین‬ ‫اظهاراتی داشته و نابسامانی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س نیز در این باره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر انباره��ای کارخانه های تولید‬ ‫لوازم خانگی ش��رایط مطلوبی دارد و تولیدات مجموعه‬ ‫این کارخانه ها‪ ،‬مازاد بر نیازهای داخل است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی داورانی‬ ‫در حاش��یه نشس��ت علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه‬ ‫از سوی رئیس مجلس ماموریت یافته موضوع افزایش‬ ‫ن��رخ لوازم خانگی را مورد بررس��ی ق��رار دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صح��ن علنی موضوع��ی درب��اره اظهارنظر یکی از‬ ‫مسئوالن واحدهای صنفی کشور مطرح شد که ایشان‬ ‫اظهارنظر غیرکارشناس��ی در زمینه ن��رخ لوازم خانگی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گویا ایشان پیش بینی کرده بودند که نرخ لوازم‬ ‫خانگی در س��ال ‪ ۴۰ ،۹۸‬درصد افزایش خواهد یافت؛‬ ‫بنابراین بررس��ی این موضوع از س��وی ریاست مجلس‬ ‫شورای اسالمی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نایب رئی��س کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به تازگ��ی یک��ی از نماین��دگان مجل��س در‬ ‫اظه��ارات خ��ود گفته اس��ت که «اگ��ر دولت‬ ‫توانای��ی نظ��ارت و کنترل ب��ازار را ن��دارد‪ ،‬به‬ ‫صراح��ت اعالم کند تا دس��ت کم خ��ود مردم‬ ‫چاره ای برای این کار بیندیشند و بر ان نظارت‬ ‫کنن��د‪ ،‬زیرا چنی��ن به نظر می رس��د که توان‬ ‫تحلیلی مردم از توان تحلیلی دولتمردان برای‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی به مراتب بیشتر است»‪.‬‬ ‫از اینکه بگوییم شخص گوینده چه کسی بوده‬ ‫اس��ت پرهیز می کنیم‪ ،‬چون شخصیت حقیقی‬ ‫گوین��ده در این اظهارات اهمیتی ندارد و انچه‬ ‫مهم است شخصیت حقوقی او به عنوان نماینده‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه دعوت ای��ن نماینده‬ ‫مجل��س از «مردم» برای نظارت و تحلیل بازار‪،‬‬ ‫عم��وم افراد جامع��ه اس��ت‪ ،‬انجمن های مردم‬ ‫نهاد اس��ت یا تشکل های بخش خصوصی؟ اگر‬ ‫منظ��ور عموم اف��راد جامعه اس��ت؛ که همگی‬ ‫می دانی��م این ها در «تحلیل بازار» صاحب حق‬ ‫هس��تند و به اظهارات مسئوالن‪ ،‬با دقت گوش‬ ‫داده و چکیده ان را با ش��رایط بازار‪ ،‬مقایس��ه‬ ‫کرده و درباره راس��تی و درستی این اظهارات‬ ‫قض��اوت می کنند‪ .‬این یک واقعیت اس��ت که‬ ‫س��رانجام همین جامعه ‪ ۸۰‬میلیون نفری نمره‬ ‫واقعی نحوه توزیع گوش��ت تنظی��م بازاری و‪...‬‬ ‫را خواهند داد‪ .‬کس��ی هس��ت که نظر این ‪۸۰‬‬ ‫میلیون نفر را درباره این ش��رایط توزیع نداند؟‬ ‫این از تحلیل م��ردم‪ ،‬اما ابزار قانونی نظارت بر‬ ‫بازار از سوی مردم چیست؟ اگر منظور از این‬ ‫«م��ردم»‪ ،‬انجمن های مردم نهاد اس��ت که نام‬ ‫و نش��ان دقیق این انجمن ها چیس��ت؟ به طور‬ ‫مش��خص نماین��دگان مجلس ب��رای افزایش‬ ‫ق��درت قانونی انها درباره نظارت بر بازار چقدر‬ ‫وقت گذاش��ته اند و چند نشست در طول سال‬ ‫با موضوع ق��درت دادن ب��ه انجمن های مردم‬ ‫نهاد برگزار کرده اند؟ گزارش دقیق این دس��ت‬ ‫نشست ها چیست و به طور روشن چه کسانی با‬ ‫چه مهارت ها و دانش��ی انجمن های مردم نهاد‬ ‫قدرتمند خواهند داشت؟‬ ‫چنانچ��ه منظ��ور از «م��ردم» تش��کل های‬ ‫بخش خصوص��ی یا همان ات��اق اصناف ایران و‬ ‫اتاق های شهرستان و اتحادیه ها هستند که انها‬ ‫تحلیل دارند و تحلیل های ش��ان نیز به تناسب‬ ‫موضوع‪ ،‬رس��انه ای می ش��ود؛ از نظر قانونی هم‬ ‫ت��وان نظارت دارند اما «ردی��ف اعتباری حوزه‬ ‫بازرس��ی اصن��اف» در بودجه ‪ ۹۸‬کجاس��ت؟‬ ‫براس��اس قان��ون تعیین ش��ده که یک س��وم‬ ‫جرایم��ی ک��ه از واحده��ای صنف��ی متخلف‬ ‫دریافت می ش��ود باید به حس��اب اصناف برای‬ ‫تامین حقوق بازرس��ان واحدهای صنفی واریز‬ ‫ش��ود‪ .‬چرا در س��ال های قبل چنین نشد؟ ایا‬ ‫امسال ردیف بودجه ان تعریف شد؟‬ ‫انتظار این ‪ ۸۰‬میلیون نفر این است که وقتی‬ ‫از کلمه «مردم» برای رای اوری‪ ،‬محکوم کردن‬ ‫یا طرفداری فرد یا افرادی اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫حرف هایی باش��د که امکان اجرایی ش��دن ان‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫پای سود غیرمنطقی به بازار لوازم خانگی باز نمی شود‬ ‫لوازم خانگ��ی مانن��د پوش��ک و رب و برن��ج و س��که و دالر قابلیت‬ ‫احتکارهای خانگی را ندارد و به طور حتم‪ ،‬اگر کس��ی نیاز واقعی به‬ ‫خرید نداشته باشد این دست کاال را نخواهد خرید‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬صحبت های رئی��س اتحادیه‬ ‫لوازم خانگ��ی مبنی بر گران��ی لوازم خانگی در ماه های‬ ‫اینده غیراصولی بود‪ .‬در صورتی که مردم توانایی مالی‬ ‫الزم برای خرید داشته باشند‪ ،‬توصیه ها و صحبت هایی‬ ‫مبنی بر گرانی در ماه های اینده تاثیری بر تصمیم انها‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با‬ ‫انتقاد از صحبت های رئیس اتحادیه لوازم خانگی مبنی‬ ‫بر گران شدن لوازم خانگی در ماه های اینده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی این صحبت ها باعث التهاب و بی ثباتی در‬ ‫بازار می شود؛ مس��ئوالن نباید با صحبت های خود اب‬ ‫به اسیاب دشمن بریزند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچه نمی توان منکر مش��کالت موجود‬ ‫بر س��ر راه تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬افزایش قیمت ها و‪ ...‬شد اما‬ ‫تولیدکنندگان و مسئوالن نباید با صحبت های خود به‬ ‫اشوب بازار و دل نگرانی مردم دامن زنند‪.‬‬ ‫مرور خبرها نشان می دهد که انتقادهای نمایندگان‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی بی��ش از اص��ل خب��ر در‬ ‫رس��انه های رسمی منتش��ر شده اس��ت‪ .‬اینکه انتشار‬ ‫کدام گفته از کدام مقام مس��ئول در رسانه های رسمی‬ ‫و فضای مج��ازی خوب یا بد اس��ت‪ ،‬می تواند موضوع‬ ‫گزارش��ی دیگر باش��د اما انچه اهمیت دارد این است‬ ‫که بازار لوازم خانگی در ‪۱۱‬ماه گذشته چگونه گذشته‬ ‫و پیش بینی از وضعیت بازار این دس��ت کاالها در سال‬ ‫اینده چگونه خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹پیش بینی دقیق ممکن نیست‬ ‫در کنار اظهارات مطرح شده‪ ،‬دبیرکل انجمن صنایع‬ ‫لوازم خانگی ایران نیز گفت‪ :‬نرخ لوازم خانگی از شهریور‬ ‫ازاد ش��ده اس��ت‪ .‬این کاری بسیار درس��ت و اقدامی‬ ‫مناسب بود که از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان را‬ ‫دنبال کرد‪ .‬به این ترتیب کارخانه ها حس��اب می کنند‬ ‫که نرخ تمام ش��ده محصول شان چقدر است و حداقل‬ ‫سود را نیز در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫حبیب ال��ه انصاری در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که می گوییم حداقل س��ود‪ ،‬به این‬ ‫دلیل اس��ت که قدرت خرید مردم پایین امده اس��ت‬ ‫و نمی ت��وان محص��والت را با س��ود باالی��ی فروخت‪.‬‬ ‫اصناف مشکلی برای تامین کاالهای اساسی ندارند‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد‪ :‬تدین‪،‬‬ ‫ت‏م��داری‪ ،‬انصاف‪ ،‬غیرت و تعهد ب��ه وطن و ملت از‬ ‫والی ‪‎‬‬ ‫ویژگی های بارز اصناف و بازاریان بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫تو‪‎‬گو با پایگاه اطال ع‪‎‬رسانی اتاق‬ ‫ابراهیم درستی در گف ‪‎‬‬ ‫اصناف تهران ب��ا تاکید بر نقش تاثیرگذار فعالیت اصناف‬ ‫در ابع��اد گوناگون جامعه گفت‪ :‬اصناف و بازاریان با توجه‬ ‫به تاثیرگذاری خود در تمامی ابعاد جامعه‪ ،‬همیشه همراه‬ ‫مردم و برای مردم بوده اند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اکنون‬ ‫در شرایط خاصی از اقتصاد قرار گرفته ایم و باید خاص نیز‬ ‫رفتار کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اوضاع و احوال کنونی‬ ‫جامع��ه؛ به ویژه در بعد اقتصادی اگر مطلب و اظهارنظری‬ ‫از سوی مس��ئول یا کارشناس صنفی بیان می شود‪ ،‬قصد‬ ‫و نیت تالطم بازار و یا تش��ویش اذهان عمومی نیس��ت؛‬ ‫بلک��ه صرفا در راس��تای ارائه نظر کارشناس��ی‪ ،‬راهکار و‬ ‫پیش��نهادی برای حمایت از تولید‪ ،‬رون��ق و برون رفت از‬ ‫برخی چالش ها است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران با تاکید بر مفهوم‬ ‫ت‏مداری‪،‬‬ ‫الکاسب حبیب اهلل‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تدین‪ ،‬انصاف‪ ،‬والی ‪‎‬‬ ‫غیرت و تعهد به وطن و ملت از ویژگی های بارز اصناف و‬ ‫بازاریان بوده و خواهد بود که همیشه سرلوحه کار و امور‬ ‫انها بوده و خواهد بود و در شرایط کنونی نیز به طور حتم‪،‬‬ ‫ب��ا وحدت روی��ه‪ ،‬وفاق و همدلی می توان بازار و ش��رایط‬ ‫اقتصادی را مدیریت کرد و ان شاءهلل همچون همیشه که‬ ‫از سخت ترین ش��رایط عبور کردیم‪ ،‬از این شرایط سخت‬ ‫نیز باهم عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برای‬ ‫تامین کاالهای اساسی در شب عید هیچ مشکلی نداریم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با تدابیر اندیش��یده شده از سوی دولت و اتاق‬ ‫اصن��اف تدابیر الزم انجام ش��ده و ب��رای تامین کاالهای‬ ‫اساسی هیچ مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫درس��تی افزود‪ :‬اصن��اف و بازاری��ان هم��واره در کنار‬ ‫مس��ئوالن و دولتمردان‪ ،‬بازوان س��تبر انق�لاب بودند و‬ ‫هس��تند و هرگز مجال عرض اندام به هیچ کس نخواهند‬ ‫تا از مش��کالت خانواده بزرگ اصناف به س��ود شخص یا‬ ‫گروه��ی بهره گیرند و در برهه های س��خت و دش��وار با‬ ‫وجود چالش ها و مش��کالت گوناگون عقب نشینی نکرده‬ ‫و از پیشگامان بود ه‪‎‬اند‪ .‬درستی با بیان اینکه دغدغه مردم‬ ‫و دول��ت‪ ،‬دغدغه اصناف نیز هس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فارغ از‬ ‫هرگونه شیطنت ها و کم لطفی ها‪ ،‬بازاریان و اصناف اعتقاد‬ ‫دارند با مش��ارکت‪ ،‬همکاری و تعام��ل می توان به تمامی‬ ‫مشکالت فائق امد و از این مرحله نیز عبور کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر به عل��ت اینکه مردم پول��ی برای خرید‬ ‫ندارند‪ ،‬بازار دچار رکود ش��ده اس��ت‪ .‬کارخانه ها سود‬ ‫غیرمنطقی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬چن��د م��اه پیش‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫قیمت گذاری ازاد نبود و تولید کاهش یافته بود‪ ،‬برخی‬ ‫ب��ا احتکار بازار را متش��نج کردند و ب��ا قیمت های باال‬ ‫فروختن��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬پس از ش��هریور به مرور بازار‬ ‫متعادل شد‪.‬‬ ‫انصاری بیان کرد‪ :‬درحال حاضر نمی توان پیش بینی‬ ‫بسیار دقیقی از سال اینده داشت‪ .‬چراکه قیمت‪ ،‬تابعی‬ ‫از عوامل دیگر از جمله مواد اولیه و هزینه های س��ربار‬ ‫و سود منطقی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فروش��ندگان و تولیدکنن��دگان م��ا هم‬ ‫با حداقل س��ود و حتی با نرخ س��ر به سر می فروشند‬ ‫تنه��ا به این دلی��ل که بتوانند گردش مالی داش��ته و‬ ‫کارگران شان را حفظ کنند‪ .‬بنابراین سود کارخانه سود‬ ‫زیادی نیس��ت و گران فروشی نمی توانیم داشته باشیم‬ ‫چراکه مردم ق��درت خرید ندارند‪ .‬البت��ه افزایش نرخ‬ ‫دس��تمزد و‪ ...‬خواهیم داش��ت اما اگر بگوییم قیمت ها‬ ‫افزایش می یابد مردم دچار دغدغه و بازار دچار تالطم‬ ‫می شود‪ .‬ممکن است نرخ لوازم خانگی افزایش یابد اما‬ ‫م��ا نمی توانیم بگوییم که چن��د درصد افزایش خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ اجتناب ناپذیر است‬ ‫ام��ا رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تهران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫ب��ا تکذی��ب اعالم‬ ‫افزایش ‪۴۰‬درصدی نرخ لوازم خانگی در اغاز س��ال نو‬ ‫از س��وی خویش‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس افزایش هزینه های‬ ‫حامل های انرژی و‪ ...‬پیش بینی می ش��ود افزایش نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی را در لوازم خانگی ش��اهد باش��یم و‬ ‫این چیزی اس��ت که در سال های گذشته نیز رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدطحان پور بیان کرد‪ :‬اگ��ر می گوییم که مردم‬ ‫پی��ش از عید‪ ،‬لوازم خانگی بخرند‪ ،‬به این دلیل اس��ت‬ ‫واحد های تولیدی می گویند که کاالهای ش��ان در انبار‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬قابل پیش بینی است که‬ ‫س��ال اینده نرخ حامل های انرژی‪ ،‬حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬اضافه می شود‪ .‬کاالها هم که در انبار ها‬ ‫موجود است؛ بنابراین افرادی که نیاز به خرید جهیزیه‬ ‫و لوازم خانگ��ی دارن��د اگر ت��وان گرانی ه��ای اینده را‬ ‫ندارند‪ ،‬بهتر است پیش از نوروز‪ ،‬خرید کنند تا انبار ها‬ ‫خالی ش��ود و کارگران واحدهای تولیدی‪ ،‬سال اینده‬ ‫برای تولید جدید دوباره سرکار بیاید‪.‬‬ ‫طحان پور ادام��ه داد‪ :‬بنابراین وقت��ی می گوییم که‬ ‫ت ما به کارگران‬ ‫پی��ش از عید خرید کنید‪ ،‬نگاه نخس�� ‬ ‫اس��ت که پس از عید بتوانند دوباره مشغول کار شوند‬ ‫و عل��ت دوم این اس��ت ک��ه مصرف کنندگان��ی که از‬ ‫نظر معیش��تی ضعیف هس��تند‪ ،‬دچار مشکل بیشتری‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اظهاراتی مبنی بر سودجویی های‬ ‫ش��خصی گفت‪ :‬تصور شد که من تولیدکننده هستم و‬ ‫برای البی با افرادی از م��ردم دعوت به خرید کرده ام‪.‬‬ ‫اما باید از مصرف کننده حمایت کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ف��ردی بود که به اتحادیه امد و گفت در اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫ی��ک پکی��ج لوازم خانگی را ‪ ۲۵‬میلی��ون تومان قیمت‬ ‫کرده است و چون برای سال اینده قصد خرید داشته‪،‬‬ ‫ان کاالها را نخریده اس��ت اما در ماه دهم که مراجعه‬ ‫کرده‪ ،‬دیده اس��ت که قیمت ها ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��یده است‪ .‬این فرد نمی توانس��ت این مبلغ را تهیه‬ ‫کند تا جهیزیه را تامین کند‪ .‬این دست افراد در جامعه‬ ‫زیاد هس��تند؛ بنابراین این دلی��ل دومی بود که اعالم‬ ‫کردم مردم پیش از عید‪ ،‬خرید کنند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬اطالعات ناقصی ب��ه رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی دادند و گفتند که من اعالم کرده ام‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰‬درصد افزایش نرخ خواهیم داش��ت در حالی‬ ‫ک��ه من چنین چیزی نگفته ام و این موضوع را تکذیب‬ ‫و اع�لام می کنم ک��ه ‪۱۰‬تا ‪۱۵‬درص��د افزایش نرخ به‬ ‫دالیلی که ذکر ش��د‪ ،‬در حوزه لوازم خانگی پیش بینی‬ ‫می ش��ود‪ .‬این افزایش��ی است که هر س��ال داریم‪ .‬این‬ ‫موضوع گران فروش��ی نیس��ت؛ بلکه با پدی��ده گرانی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ماه دوم س��ال یخچال سایدبای س��اید که ‪۵‬میلیون‬ ‫و ‪۸۰۰‬ه��زار تومان بوده اس��ت حاال ب��ه ‪۱۲‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان رس��یده است و ماش��ین لباسشویی از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان ب��ه ‪۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان رس��یده است‪ .‬این ها ناش��ی از گرانی است و نه‬ ‫گران فروشی‪.‬‬ ‫طحان پور در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر ایجاد تنش‬ ‫در بازار با چنی��ن اظهاراتی‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار لوازم خانگی‬ ‫روزانه نیس��ت و یک وس��یله که خریده می شود شاید‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال از ان استفاده ش��ود‪ .‬اینکه می گویند اعالم‬ ‫چنین خبرهایی منجر به تنش در بازار می ش��ود برای‬ ‫این کاالها نیس��ت و درباره کاالهایی مانند گوش��ت و‬ ‫م��رغ و‪ ...‬موضوعیت پیدا می کند‪ .‬اگ��ر خریدی اتفاق‬ ‫افتد‪ ،‬موقت است‪ .‬پس این انتقاد را درست نمی دانم‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬با وجود هم��ه این انتقادها‪،‬‬ ‫نرخ لوازم خانگی امس��ال افزایش��ی چشمگیری داشته‬ ‫و چش��م ها از سال اینده ترسیده اس��ت‪ .‬به فرض اگر‬ ‫شاهد هجوم مصرف کنندگان به بازار یخچال و ماشین‬ ‫لباسش��ویی و چند قلم دیگر باش��یم به طور حتم‪ ،‬این‬ ‫خرید ها منجر به احتکار خانگی نخواهد شد‪.‬‬ ‫لوازم خانگی مانند پوشک و رب و برنج و سکه و دالر‬ ‫قابلیت احتکارهای خانگی را ندارد و به طور حتم‪ ،‬اگر‬ ‫کسی نیاز واقعی به خرید نداشته باشد این دست کاال‬ ‫را نخواهد خرید‪.‬‬ ‫ح��ال اینک��ه اگر خری��د جهیزیه های یک��ی دو ماه‬ ‫نخست سال‪ ،‬پیش از نوروز انجام شود‪ ،‬کمترین اتفاقی‬ ‫که می افتد این اس��ت که کارگران پس از نوروز دوباره‬ ‫در کارخانه ها مشغول به تولید کاالهای جدید خواهند‬ ‫شد و از بیکاری انها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه مشترک اتاق اصناف و شهرداری تهران‬ ‫نشست مشترک اتاق اصناف تهران و شهردار تهران با حضور قاسم‬ ‫نوده فراهان��ی رئیس‪ ،‬ابراهیم درس��تی نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نایب رئیس اول‪ ،‬حس��ین درودیان عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان‪ ،‬حسین زندی‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل ش��هری‪ ،‬حبیب اهلل بشارتی رئیس اتحادیه‬ ‫اهن س��ازان‪ ،‬مهدی س��جادی رئیس اتحادیه گرماب��ه داران‪ ،‬علیرضا‬ ‫س��لمانی معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ارتباطات و سرهنگ حسینی‬ ‫مشاور اتاق با پیروز حناچی شهردار تهران در راستای بحث و بررسی‬ ‫فعالیت های مش��ترک اصناف با مدیریت ش��هری در دفتر ش��هردار‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران توضیحاتی‬ ‫درباره اهمیت و گس��تردگی فعالیت اصناف در سطح شهر ارائه و در‬ ‫س��خنانی مهم ترین مسائل اصناف و ش��هرداری را بیان کرد‪ .‬ایجاد‬ ‫بس��تر الزم برای انتقال اتحادیه های صنفی که در مناطق مس��کونی‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬لزوم ساماندهی دستفروشان در سطح شهر و حضور‬ ‫نماینده اتاق اصناف در نشس��ت تصمیم گی��ری در این باره‪ ،‬موضوع‬ ‫پس��ماند و مش��کالتی که برای اصناف در این زمین��ه به وجود امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مش��کالت اتحادیه های حوزه حمل ونقل‪ ،‬تخصیص مکان از‬ ‫س��وی شهرداری در سطح مناطق ‪۲۲‬گانه ش��هرداری برای بازرسی‬ ‫و نظارت اصناف و ارائه خدمات متقابل‪ ،‬تش��کیل کارگروه مش��ترک‬ ‫بین اتاق اصناف تهران و ش��هرداری تهران در راس��تای حل مسائل‬ ‫دو ط��رف و دعوت از ش��هردار تهران برای حض��ور در اجالس اتاق‬ ‫اصن��اف تهران از مهم ترین نکات مطرح ش��ده از س��وی رئیس اتاق‬ ‫در این نشس��ت بود‪ .‬در ادامه ابراهیم درس��تی نماینده وزیر و عضو‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران و تهران بیان کرد‪ :‬اصناف مهم ترین‬ ‫تش��کل در سطح شهر و جمعیتی افزون بر بر یک چهارم شهر را دارا‬ ‫هس��تند و بایدتعامل بین اتاق و ش��هرداری در باالترین سطح باشد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران افزود‪ :‬از ش��هردار تقاضا داریم تا‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه ها بدون مجوز اتاق اصن��اف تهران جلوگیری‬ ‫به عمل اورده و دس��تورات الزم را صادر کند‪ .‬حناچی شهردار تهران‬ ‫نیز در این نشست بیان کرد‪ :‬دایره فعالیت های اصناف در سطح شهر‬ ‫بس��یار حائز اهمیت اس��ت و قطعا نیازمند تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫با اتاق اصناف در این زمینه هس��تیم‪ .‬این کارگروه با حضور معاونان‬ ‫شهردار و هیات رئیسه اتاق تشکیل و تصمیم گیری نسبت به مسائل‬ ‫پیرامون خواهد کرد‪ .‬حناچی درباره رویکرد شهرداری افزود‪ :‬تعامل‬ ‫و هم افزایی و بهره گیری کامل از ظرفیت های طرفین با هدف برد برد‬ ‫سیاست کاری ما در شهرداری می باشد و با این اصل قطع می توانیم‬ ‫مشکالت فیمابین را تسهیل و حل کنیم‪ .‬وی ضمن استقبال حمایت‬ ‫از تاس��یس خان��ه فرهنگ اصناف گف��ت‪ :‬از مهم تری��ن دغدغه ها و‬ ‫برنامه های ش��هرداری پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی است‬ ‫و اصناف با سابقه درخشان در حوزه فرهنگ و فعالیت های اجتماعی‬ ‫می توانند در این حوزه بسیار راهگشا باشند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور تشریح کرد‪:‬‬ ‫توانمند سازی بخش خصوصی مهم است‬ ‫شش��مین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور‬ ‫با موضوع رس��الت انجمن های علمی در تبیین مس��ائل‬ ‫ی معاون اول‬ ‫راهبردی کش��ور‪ ،‬با حضور اسحاق جهانگیر ‬ ‫رئیس جمهوری و غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در محل دانشگاه خاتم برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در ای��ن همایش درباره رس��الت‬ ‫انجمن ه��ای علم��ی در تدوی��ن راهبرده��ای کش��ور و‬ ‫موضوع ه��ای علمی مرتبط با فعالیت انجمن های مختلف‬ ‫بحث و گفت وگو ش��د‪ .‬همچنین ضمن قرائت تفاهمنامه‬ ‫بی��ن ش��ورای انجمن ه��ای علم��ی ایران و کمیس��یون‬ ‫انجمن های علمی‪ ،‬از انجمن های علمی برتر قدردانی شد‪.‬‬ ‫خدمات الزم را برای بهره گیری بیشتر از توان انجمن های‬ ‫علمی و رفع کاس��تی های انها انجام دهیم‪ .‬غالمی با بیان‬ ‫اینکه برنامه هایی برای استفاده از دیدگاه ها و ظرفیت های‬ ‫انجمن های علمی تدوین شد ه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫علوم یکی از موضوع های اصلی فعالیت هایش را به موضوع‬ ‫نظرخواهی از دانش��گاهیان و انجمن های علمی معطوف‬ ‫کرد ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه علمی‪ ،‬مهم ترین وجه توسعه ملی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به صورت طبیعی در شرایطی که محدودیت ها زیاد و موانع جدی تر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬سردرگمی و یاس هم بیشتر می ش��ود‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫اگر جامعه به درجه ای از عقالنیت رسیده باشد‪ ،‬به سمت حل مسئله‬ ‫خواهد رفت‬ ‫برون رف��ت از مش��کالت فعلی جامعه س��رمایه اجتماعی‬ ‫اس��ت و به طور تقریبی نقط��ه کانونی ان همین محافل‬ ‫علمی اس��ت‪ .‬نخبگان کش��ور می توانن��د نقش اصلی در‬ ‫ترمیم سرمایه های اجتماعی ایفا کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‪ ،‬ارتقای س��طح تفاهم و‬ ‫گفت وگوی سیاس��ی ملی را دومین نیاز کش��ور عنوان و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬جامعه ای که از بیرون مورد دش��منی قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬مس��ائل داخلی را عمده نمی بین��د و به دنبال‬ ‫راهکارها برای رفع اختالف ها با گفت وگو است و نمی گذارد‬ ‫اختالف های قدیمی ادامه یابد‪ ،‬تا جامعه به سمت وحدت‬ ‫ب��رود‪ .‬جهانگیری اخرین مس��ئله و چالش های جدی را‬ ‫مس��ائل اقتصادی دانست و تاکید کرد‪ :‬باید بر این مسئله‬ ‫غلبه کنیم‪ .‬بخشی از این چالش ها در گام دوم رهبر معظم‬ ‫انقالب امد ه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خصوصی سازی در کشور ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫خصوصی س��ازی ش��ود‪ ،‬می گویند فساد شده و اگر نشود‬ ‫می گویند دولت همه امور را در دس��ت گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫س��اختار دولتی باید کوچک ش��ود یا اتک ا به نفت‪ ،‬یکی از‬ ‫س��اختارهای اصلی مش��کل زا باید از بین برود زیرا امروز‬ ‫امریکایی ها می خواهند از طریق همین مسئله نفت فشار‬ ‫س��ختی ب��ر ما وارد کنند و می دانن��د اقتصاد ما متکی به‬ ‫نفت اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬بخش خصوصی ما ان قدر توانمند‬ ‫نیس��ت که بار اصلی اقتصاد را بر دوش بکش��د این بخش‬ ‫باید توانمند سازی شود و بودجه دولت هم نامتوازن است‬ ‫ب ه طوری که هزینه های ان بس��یار زی��اد و درامدهایش‬ ‫محدود اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬نظام بانک��ی‪ ،‬صندوق های‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬محیط زیست و بحث اب که امروز به مسئله‬ ‫جدی کشور تبدیل شده از دیگر چالش ها و مسائل جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگی��ری با بیان اینکه مهم ترین وجه توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬توسعه علمی است‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه علمی در حقیقت‬ ‫پیش نیاز توسعه ملی است‪ .‬بار اصلی توسعه علمی کشور‬ ‫ت اما نهادهای واس��طی مانند‬ ‫بر دوش مراکز علمی اس�� ‬ ‫انجمن های علمی هم هس��تند که می توانند بار عمده ای‬ ‫از توسعه علم و فناوری کشور را به دوش بکشند‪ .‬مهم این‬ ‫است که همه بپذیریم اینها ظرفیت های کشور هستند و‬ ‫ظرفیت فقط نفت و گاز‪ ،‬منابع طبیعی نیست‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬ظرفیتی که تعیین کننده است‪،‬‬ ‫نیروی انس��انی است که امروز در مراکز علمی‪-‬تحقیقاتی‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویک�رد دول�ت بهره گیری از اس�تادان و‬ ‫متخصصان‬ ‫در ای��ن همایش منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری نیز گفت‪ :‬مجموعه های علمی از افتخارات اموزش‬ ‫عالی کشور هستند و استادان با وقتی که در انجمن های‬ ‫علم��ی ص��رف می کنند‪ ،‬ذخایر و گنجینه هایی هس��تند‬ ‫که هدایت نس��ل جوان را بر عهده دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫رئیس جمهوری و همه اعضای هیات دولت همیشه مشوق‬ ‫اس��تفاده از دیدگاه ها و توانایی های اس��تادان دانشگاهی‬ ‫به ویژه اعض��ای انجمن های علمی بوده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫رویکرد مثبت اس��تفاده از توان دانش��گاهیان در گذشته‬ ‫نیز مدنظر بوده اما در چند س��ال اخیر توس��عه بیشتری‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر ارتباط مس��تمر وزارت علوم‬ ‫ب��ا انجمن های علمی گف��ت‪ :‬این ارتباط از قبل هم وجود‬ ‫داشته اما در سال گذشته گسترش بیشتری یافته و در این‬ ‫راس��تا بیش از ‪ ۷۰‬کارگروه تخصصی برنامه ریزی شده تا‬ ‫بتوانیم از توان این انجمن ها در ارزیابی و برنامه ریزی های‬ ‫اموزش عالی کشور استفاده کنیم‪ .‬وی با اشاره به فرمایش‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره اجرای الگوی نظام اس�لامی‬ ‫پیشرفت افزود‪ :‬اجرای این الگو بدون توجه به بخش علمی‬ ‫و نگاه کارشناس��انه به این بخش و استفاده از توانایی های‬ ‫استادان دانشگاهی و انجمن های علمی میسر نمی شود‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با اش��اره به ‪ ۴۰‬س��الگی‬ ‫انقالب اس�لامی و توصیه های مک��رر رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره توجه بیشتر به مقوله علم و فناوری و توسعه علمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تقاضای ما این است که انجمن های علمی با‬ ‫نگاهی اینده نگر در راستای توسعه علمی کشور به کمک‬ ‫وزارت علوم بیایند و در این راستا ما هم ان شااهلل بتوانیم‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫منصور غالمی‬ ‫مجید قاسمی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ورود اسکناس ارز به کشور بدون محدودیت‬ ‫گمرک ایران ورود ارز به صورت اس��کناس به این کش��ور را‬ ‫ب��دون محدودیت اعالم کرد‪ .‬بنابر اعالم گمرک ایران‪ ،‬ورود ارز‬ ‫به صورت اس��کناس به این کشور «به هر میزان برای اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی بالمانع است»‪ .‬در بخشنامه گمرک ایران که‬ ‫به تازگی منتشر ش��ده امده «هیچ یک از دستگاه های امنیتی‪،‬‬ ‫انتظامی و گمرک حق ممانعت از ان را ندارد و هرگونه ممانعت‬ ‫تخلف اداری محس��وب می ش��ود‪ ».‬در این بخشنامه همچنین‬ ‫عنوان شده است‪ :‬تخلف کنندگان از این بخشنامه «در صورت‬ ‫محکومی��ت در ب��ار اول به انفصال موقت به م��دت ‪ ۶‬ماه و در‬ ‫صورت تکرار به مجازات های باالتر محکوم می شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی س�امانه مکانی�زه اعلام ن�رخ بیم�ه‬ ‫شخص ثالث‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور س��امانه مکانیزه اعالم نرخ حق‬ ‫بیمه شخص ثالث بر اساس سال های تخفیف خسارت نداشتن‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬سامانه مکانیزه اعالم نرخ حق‬ ‫بیمه شخص ثالث بر اساس مشخصات خودرو و میزان سال های‬ ‫مشمول تخفیف‪ ،‬نرخ بیمه نامه شخص ثالث را به شکل مکانیزه‬ ‫اعالم می کند‪ .‬با اس��تقرار این سامانه تمامی ابهام ها درباره نرخ‬ ‫و ش��رایط تهیه بیمه نامه ش��خص ثالث برطرف خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫مبنای این گزارش‪ ،‬ش��هروندان می توانند با تماس با س��امانه‬ ‫پاس��خگویی ‪ ۲۳۴۲‬از اخرین وضعیت تهیه بیمه نامه ش��خص‬ ‫ثالث خودر و خود اطالع حاصل کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این سامانه‬ ‫در اس��تانه چهلمین سال طلوع فجر انقالب اسالمی برای رفاه‬ ‫بیشتر بیمه گذاران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از بانک پارسیان‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در «ایین شکرانه‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۱‬هزار اشتغال مستقیم» که در محل نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای س��تاد اجرایی برگزار ش��د‪ ،‬از بانک پارسیان به‬ ‫عن��وان یکی از بانک های «پش��تیبان مال��ی برتر در طرح های‬ ‫اش��تغالزای برکت» قدردانی کرد‪ .‬محمد مخبر‪ ،‬در این نشست‬ ‫ب��ا اع�لام اینکه در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬در طول ‪ ۷‬م��اه بیش از ‪۴۱‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی ایجاد شده است‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بانک های پارس��یان و قرض الحس��نه مهر ایران حامی حرکت‬ ‫بنیاد برکت هس��تند و امیدوارم که این دو بانک‪ ،‬الگویی برای‬ ‫ورود س��ایر بانک ها به این حوزه باش��ند‪ .‬پیش از این نی ز محمد‬ ‫مخبر‪ ،‬رئیس س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام خمینی (ره)‬ ‫در اذر ‪ ۹۷‬در ایی��ن و بهره ب��رداری از هزارمین مدرس��ه بنیاد‬ ‫برک��ت و امضای تفاهمنامه ای که با حض��ور رئیس دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬رئیس س��تاد فرمان حضرت اما م خمینی(ره)‪،‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت‪ ،‬رئیس سازمان توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫کش��ور و دیگر شخصیت های سیاس��ی برگزار شد‪ ،‬از همکاری‬ ‫بانک پارسیان در حمایت از طرح های اشتغالزا‪ ،‬عمرانی و حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی کشور قدردانی کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم ساعات کاری شعب کشیک بانک اینده‬ ‫در راس��تای ارزش افرین��ی ه��ر چه بیش��تر و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب به مش��تریان‪ ،‬ش��عب بانک این��ده در روزهای پایانی‬ ‫امس��ال و تعطیالت اغاز س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬با حضوری فعال تر‪ ،‬در‬ ‫خدمت مردم هستند‪ ،‬در ضمن‪ ،‬با توجه به افزایش مراجعه ها‪،‬‬ ‫از اول اسفن د تا پایان امسال‪ ،‬در تمام روزهای هفته‪ ،‬یک ساعت‬ ‫به زمان فعالیت باجه عصر ‪ ۲۷۵‬شعبه فعلی بانک ایند ه افزوده‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین «ش��عب منتخب» بانک اینده به عنوان‬ ‫«شعب کشیک»‪ ،‬در روزهای جمعه ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۴‬و چهارشنبه ‪۲۹‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬و نیز روزهای ش��نبه ‪ ۳‬و یکش��نبه ‪ ۴‬فروردین ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از س��اعت ‪ ۹:۰۰‬صبح تا‪ ،13:۰۰‬اماده ارائه خدمات به‬ ‫مش��تریان خواهند بود‪ .‬اسامی ‪ ۱۲۵‬شعبه کشیک بانک اینده‬ ‫در روزهای پایانی اس��فند امسال و تعطیالت اغاز سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در تارگاه بانک اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه بیم�ه اس�یا و خانه صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‬ ‫بیمه اسیا و خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫درباره ارائه خدمات بیمه ای امضا کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬تبادل تفاهمنامه بیمه اسیا و خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با حضور دادستان کل کشور‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه‬ ‫اس��یا و رئی��س هیات مدیره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حاشیه برگزاری شانزدهمین جشنواره تولید ملی‪-‬افتخار ملی‬ ‫ب��ا عنوان «صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬فرصت ها و چالش ها»‬ ‫در مرکز همایش های بین المللی صد او س��یما انجام ش��د‪ .‬بنا بر‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬بیمه اس��یا در چارچ��وب تفاهمنامه و با نظارت‬ ‫بیم��ه مرکزی‪ ،‬بیمه نامه های درخواس��تی خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را با رعایت ش��رایط فنی و رقابتی موجود در صنعت‬ ‫بیمه صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور بیم�ه الب�رز در نمایش�گاه بان�ک و بیمه‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ش��رکت بیمه البرز در نمایش��گاه بانک‪ ،‬بیمه و بورس استان‬ ‫خراس��ان رضوی حضور یافت و به عن��وان غرفه برتر در زمینه‬ ‫تخصصی برگزیده ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بیمه البرز‪،‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۳‬روزه که بهمن امس��ال برگزار شد‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد‪ ،‬نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و اعضای شورای شهر مشهد از غرفه بیمه البرز بازدید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور بیش از ‪ ۳‬میلیون بیمه نامه از س�وی بیمه‬ ‫«ما»‬ ‫شرکت بیمه «ما» تا بهمن ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫مورد بیمه نامه صادر کرده است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬این شرکت با‬ ‫برخورداری از پش��توانه و اعتبار سهامداران معتبر و خوشنامی‬ ‫همچون بانک ملت و تحقق چشم انداز کارکنان و شبکه فروش‬ ‫ب��ا رعایت س�لامت اداری و ش��فافیت مالی و اص��ول حرفه ای‬ ‫بیمه گری‪ ،‬عالوه بر کس��ب باالترین سطح توانگری(سطح یک)‬ ‫در بین ش��رکت های فعال در سرزمین اصلی‪ ،‬تا بهمن ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار مورد بیمه نامه در انواع رشته های‬ ‫زندگی‪ ،‬اموال و مس��ئولیت صادر کرده اس��ت‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد که شرکت بیمه «ما» با تعریف استراتژی برای خود با‬ ‫رعایت سالمت اداری و شفافیت مالی در این مدت توانسته است‬ ‫با افزایش سهم بازار خود به افزایش سوداوری برای سهامداران‪،‬‬ ‫همراه با ارائه هرچه بهتر خدمات و افزایش بهره وری برسد‪.‬‬ ‫اج��اره دادن حس��اب و کارت ه��ای بانکی‬ ‫پدیده جدیدی است که این روزها شیوع پیدا‬ ‫ک��رده و راهی برای ف��رار از پرداخت مالیات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبره��ا حاکی از این اس��ت ک��ه برخی از‬ ‫ی برای فرار از مالیات‬ ‫فع��االن اقتصاد زیرزمین ‬ ‫و پنهان کردن حجم معامالت ش��ان‪ ،‬سعی در‬ ‫باز کردن حس��اب های اجاره ای می کنند و از‬ ‫این راه بخش��ی از فعالیت های اقتصادی شان‬ ‫را از دسترس قانون دور نگه می دارند که قابل‬ ‫پیگیری نباشد و به ان مالیات تعلق نگیرد‪.‬‬ ‫این تخلف در حالی وجود دارد که پیش از‬ ‫این با مواردی مش��ابه درباره اجاره کارت های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬کارت های ملی و سوءاس��تفاده از‬ ‫کدهای اقتصادی و‪ ...‬در کشور روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫سوءاس��تفاده کنندگان ب��ا دور زدن قان��ون‬ ‫در تالش هس��تند که نه مالی��ات بدهند‪ ،‬نه‬ ‫تراکنش های بانکی شان رصد شود‪.‬‬ ‫بی ش��ک بروز چنین تخلف هایی در کشور‪،‬‬ ‫ناش��ی از نبود نظارت و شفافیت الزم و کافی‬ ‫بر معامالت و فعالیت های اقتصادی اس��ت‪ .‬از‬ ‫انج ا که در کش��ور‪ ،‬پرداخ��ت و دریافت های‬ ‫عم��ده بانکی به ش��کل دقیق مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار نمی گیرد و مبدا و مقصد این دریافت ها‬ ‫و پرداخت ه��ا و ه��دف از معامالت به ش��کل‬ ‫کامل مش��خص نیس��ت‪ ،‬از ای��ن بابت چنین‬ ‫تخلف هایی ب��روز پیدا می کن��د و پیامدهای‬ ‫منفی را به جامعه منتقل و هزینه های باالیی‬ ‫را به کشور تحمیل می کند‪.‬‬ ‫بی تردید اگر تدبیری اتخاذ شود که هرگونه‬ ‫پرداخت و دریافت عمده ای بررس��ی و مبدا و‬ ‫مقصد معامله و معامله کنندگان ان مشخص‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان انتظ��ار داش��ت دیگر چنین‬ ‫تخلف هایی در کشور بروز نکند‪.‬‬ ‫بی تردی��د ایج��اد ش��فافیت راه اصلی رفع‬ ‫این گونه تخلف ها و سوءاستفاده های مالی در‬ ‫کش��ور اس��ت و تا زمانی هم که این شفافیت‬ ‫ایجاد نشود نمی تواند انتظار تحقق این هدف‬ ‫را داش��ت‪ .‬در این بین تصوی��ب لوایح مبارزه‬ ‫با پولش��ویی به ویژه ‪ FATF‬از اولویت هایی‬ ‫است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار‬ ‫گی��رد و در زمین��ه ان هرچه س��ریع تر اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬بدون ش��ک اگر این قانون در کش��ور‬ ‫ب��ه اجرا درای��د می توان امیدوار ب��ود اقتصاد‬ ‫زیرزمینی دیگر امکان حیات نداش��ته باشد و‬ ‫این گونه سوءاس��تفاده هایی که در بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد می ش��ود‪ ،‬کمرنگ ش��ود‪ .‬هر‬ ‫اقدامی که باعث ایجاد ش��فافیت شود راه دور‬ ‫زدن قانون را می بند د و این نفعی است که به‬ ‫کل جامعه می رسد‪.‬‬ ‫دالیل رشد نرخ ارز‬ ‫در روزهای اخیر‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫دلی��ل‬ ‫مرک��زی‬ ‫نوس��ان ها و رش��د‬ ‫قیم��ت ارز در چن��د‬ ‫روز گذش��ته را‬ ‫تش��ریح و عن��وان‬ ‫کرد ک��ه بخش��ی از‬ ‫مش��کل اخیر به مصوب��ه ازادی ورود ده ها قلم‬ ‫کاالی مرزنش��ینی و ملوانی مرتبط اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در یادداش��تی‬ ‫اینس��تاگرامی عنوان کرد‪ :‬در چند روز گذشته‬ ‫بازار ارز شاهد نوسان های همراه با رشد نرخ ارز‬ ‫بو د در حالی که از اغاز هفته با مجوز صادرشده‬ ‫ب��ه ان بخش از صادرکنندگانی که درباره نحوه‬ ‫باز گردان��دن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد‬ ‫خوبی داش��ته اند‪ ،‬باید شاهد عرضه بیشتر ارز و‬ ‫کاه��ش نرخ ان می بودیم‪ .‬چرا این گونه ش��د؟‬ ‫یک دلی��ل برمی گردد به مصوب��ه ازادی ورود‬ ‫ده ه��ا قلم کاال از طریق مرزنش��ینان و ملوانان‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم و محدودیت های ارزی‪ ،‬این‬ ‫دس��ته از تصمیم ها‪ ،‬واردات اجناس غیر ضرور‬ ‫در موقعی��ت زمان��ی تحری��م را افزایش داده و‬ ‫ب��ه ط��ور قطع موجب افزای��ش تقاضای ارز در‬ ‫س��لیمانیه‪ ،‬دوبی و هرات‪ .....‬و به دنبال ان‪ ،‬در‬ ‫بازار ایران ش��ده است‪ .‬از هیات وزیران با فوریت‬ ‫تجدید نظ��ر در این مصوبه را خواهم خواس��ت‪.‬‬ ‫بای��د روش دیگری برای ای��ن کار یافت‪ .‬امروز‬ ‫ثبات بازار ارز برای کش��ور امری بسیار ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬عامل مهم روان��ی اجالس ‪ FATF‬هم‬ ‫مزید بر علت شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری در‬ ‫ایین پایانی شش��مین همایش ملی پیش��رفت و توسعه‬ ‫علمی کش��ور ضم��ن بیان این مطلب که ارتقای س��طح‬ ‫اس��تقالل و اقت��دار ملی کش��ور در رویارویی با مس��ائل‬ ‫جهانی و منطقه ای یکی از مس��ائل اصلی کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اجالس ورش��و در حالی برگزار می شود که عده ای‬ ‫با کمک رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬امریکا و عربس��تان سعودی‬ ‫می خواهند دیگران را از ایران بترس��انند‪ ،‬دوره ای این کار‬ ‫را کردن��د‪ ،‬شکس��ت خوردند و این ب��ار هم به فضل الهی‬ ‫مفتضح ش��دن د اما ما باید بدانیم که چگونه با این مسائل‬ ‫مقابله مقتد رانه کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وقوع برخ��ی جنگ ها در منطقه مانند‬ ‫عراق و افغانس��تان از س��وی امریکا و به دنبال ان ایجاد‬ ‫گروه های تروریس��تی ادام��ه داد‪ :‬در نتیجه همه اتفاق ها‪،‬‬ ‫برگ برنده در دس��ت ایران بود‪ .‬امریکا به بهانه القاعده و‬ ‫طالبان به افغانس��تان حمله کرد اما در اخر دوس��تداران‬ ‫انقالب اس�لامی در صحنه ماندند و در س��وریه نیز چنین‬ ‫ش��د‪ .‬او در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن موقعیت ایران‬ ‫حس��ادت مجموع��ه ای را برانگیخته که می خواهد اقتدار‬ ‫منطق��ه ای ای��ران را از بی��ن ببرد‪ .‬جریان��ی راه افتاده که‬ ‫می خواهد اقتدار ایران را در منطقه به چالش بکشاند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همزمانی این نشس��ت با اغاز پنجمین‬ ‫دهه عمر انقالب اس�لامی و گام دوم اعالم ش��ده از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب برای اینکه در دهه جدید چه مسائل‬ ‫راهبردی باید در دستور کار باش د را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫وی بار اصلی این کار را بر دوش مراکز علمی کشور دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬این مراکز علمی نقش مهمی دارند و امیدوارم‬ ‫ب��ه نحو مطلوبی کمک کنند تا در دهه پیش رو وضعیت‬ ‫بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫جهانگیری در ادامه تصریح کرد‪ :‬در هر کشوری و به طور‬ ‫مش��خص در کش��ور ما وقتی به درک مشترکی از مسائل‬ ‫بنیادین در س��طوح تصمیم گیری و تصمیم س��ازی و به‬ ‫ت یابیم‪ ،‬قدرت حل و به‬ ‫راهکار مش��ترک و به اجماع دس ‬ ‫نتیجه رس��اندن ان بیشتر می شود تا اینکه هم در مسئله‬ ‫و هم در راهکارها اختالف نظر وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری افزود‪ :‬به صورت طبیعی در‬ ‫ش��رایطی که محدودیت ها زیاد و موانع جدی تر می شود‪،‬‬ ‫سردرگمی و یاس هم بیشتر می شود‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫اگر جامعه به درجه ای از عقالنیت رسیده باشد‪ ،‬به سمت‬ ‫حل مسئله خواهد رفت‪.‬‬ ‫جهانگیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زم��ان حاضر افزایش‬ ‫ظرفیت ملی کش��ور برای توسعه الزم است‪ .‬ظرفیت ملی‬ ‫باید به کار گرفته شود تا نیازهای اصلی و ضروری جامعه‬ ‫رصد ش��ود زیرا در مقطعی هس��تیم که اندیش��مندان‪،‬‬ ‫صاحب نظ��ران و گروه های مرج��ع باید بر نیازهای اصلی‬ ‫کش��ور تمرکز داشته باشند‪ .‬وی اعتماد همگانی‪ ،‬امید به‬ ‫اینده و س��رمایه اجتماعی را از نیازهای جامعه برش��مرد‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬در مقطع فعلی مهم تری��ن راهکار برای‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‹ ‹نق�ش مه�م انجمن ه�ای علم�ی در اتخاذ‬ ‫تصمیم های کالن‬ ‫مجید قاس��می‪ ،‬رئیس ش��ورای انجمن ه��ای علمی با‬ ‫اشاره به هدف برگزاری همایش پیشرفت و توسعه علمی‬ ‫کشور گفت‪ :‬در این همایش به رسالت انجمن های علمی‬ ‫در تدوین راهبردهای کش��ور پرداخته شد و بحث اصلی‬ ‫ان ب��ود که ذخیره مه��م و گرانبهایی که حاصل زحمات‬ ‫چندین ساله علما و دانشمندان و اندیشمندان رشته های‬ ‫مختلف کشور است‪ ،‬چگونه می تواند در سیاست گذاری ها‬ ‫موثر باشد و خواسته های مردم را به صورت علمی و عملی‬ ‫به گوش بزرگان سیاست گذار در سطح دولت و حاکمیت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحث این است که ایا انچه در سطح اجرایی‬ ‫عمل می شود‪ ،‬منطبق با علم هست یا خیر و اگر بخواهیم‬ ‫ای��ن موضوع را محک بزنیم‪ ،‬چه کس��انی بهتر از اعضای‬ ‫فرهیخته انجمن های علمی هس��تند که بتوانند خطرها‬ ‫و انحراف های مس��یر را به مسئوالن کشور انتقال دهند؟‬ ‫رئیس شورای انجمن های علمی تاکید کرد‪ :‬پیام همایش‬ ‫این اس��ت که انجمن های علمی اعتقاد دارند و مدعی اند‬ ‫که می توانند به اصالح فرایندها‪ ،‬اجرائیات و تصمیم های‬ ‫مهم در سطح سیاست های کالن و راهبردها کمک کرده‬ ‫و در این موارد نقش موثر خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه خات��م در ادامه افزود‪ :‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫ه��دف ما از برگزاری این همایش‪ ،‬باز کردن س��رفصل ها‬ ‫و ارائه پیام محکمی به سیاس��ت گذاران اس��ت‪ ،‬مبنی بر‬ ‫انک��ه علم ن��اب و خالص انجمن های علمی در بکارگیری‬ ‫در سیاس��ت گذاری های کش��ور مغفول مانده و انجمن ها‬ ‫وظیف��ه خود می دانند علم خالص‪ ،‬ن��اب و اصیل خود را‬ ‫عرض��ه کنن��د‪ .‬در حقیقت این همایش پی��ام دردمندانه‬ ‫عالم��ان‪ ،‬متفک��ران و اندیش��مندان اس��ت ک��ه خود را‬ ‫موظ��ف می دانن��د عل��م خالص و ن��اب خ��ود را عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۲۷۰ :‬هزار نف��ر عضو انجمن های علمی‬ ‫هس��تند و ‪ ۴‬ه��زار نفر در راس انجمن ه��ا و هیات مدیره‬ ‫انها حضور دارند و همچنین ‪ ۳۷۴‬انجمن علمی زیر نظر‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫قاس��می با اشاره به اینکه کمیسیون انجمن های علمی‬ ‫مس��ئول ارتب��اط وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری با‬ ‫انجمن های علمی است و زیر نظر معاونت پژوهشی وزارت‬ ‫علوم اداره می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تاکن��ون بیش از ‪۷۷۰‬‬ ‫همایش ملی از سوی این انجمن ها برگزار شده که جنبه‬ ‫علمی داشته است‪ .‬این در حالی است که انجمن ها مجبور‬ ‫بودند باب��ت برگزاری این همایش ها مالیات ارزش افزوده‬ ‫پرداخت کنند در حالی که اموزش از مالیات معاف است‬ ‫و هیچ ی��ک از اعضا باب��ت کاری که انجام دادند یک ریال‬ ‫هم دریافت نکرده بودند‪ .‬رئیس شورای انجمن های علمی‬ ‫همچنی��ن از برگزاری ‪ ۲۵۰‬همایش بین المللی از س��وی‬ ‫انجمن ه��ای علم��ی خبر داد و افزود‪ :‬ای��ن انجمن ها ‪۸۸‬‬ ‫نش��ریه در سطح بین المللی و ‪ ۳۲۰‬نشریه در سطح ملی‬ ‫منتشر کردند و ‪ ۱۵۰۰‬کارگاه اموزشی نیز برگزار کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این همایش سخنرانی های کاربردی‬ ‫و ‪ ۵‬نشست تخصصی درباره موضوع های مختلف سیاسی‬ ‫و حقوق��ی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫محیط زیست و اقتصادی برگزار شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد شفافیت‬ ‫حرف نخست‬ ‫را می زند‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به برگزاری جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫برندگان دومین رقابت مشخص شدند‬ ‫س�ارا رش�ادی زاده‪ -‬محل دائمی نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران از پنجش��نبه ‪ ۲‬اسفند به مدت‬ ‫‪ ۴‬روز میزبان دومین جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی است‪ .‬این جش��نواره همان گونه که‬ ‫از نام��ش برمی اید با هدف به چالش کش��یدن‬ ‫پوسترهای نمایش��گاهی و بازتعریف اهمیت ان‬ ‫در روند برپایی یک رویداد‪ ،‬برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه انجم��ن بین المللی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫«یوفی» سال هاس��ت در این زمینه فعال شده و‬ ‫س��االنه رویدادی را برای رقابت بین پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی در س��طح جهانی برپا می کند‪ ،‬اما‬ ‫جای خالی چنین رویدادی در ایران باعث ش��د‬ ‫ای��ده برپای��ی ان از س��وی موسس��ه فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫استقبال گسترده فعاالن صنعت نمایشگاهی از‬ ‫این رویداد در س��ال گذشته باعث شد جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی به ایس��تگاه دوم‬ ‫برس��د‪ .‬در ای��ن میان ف��والد مبارک��ه اصفهان‬ ‫به عنوان مهم ترین مجموعه فوالدی در خاورمیانه‬ ‫و حامی مالی دومین جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫صنعت نمایش��گاهی همکاری ویژه خود را اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬این مجموعه که س��ال گذش��ته با ش��عار‬ ‫حمایت از صنعت نمایشگاهی در جشنواره دوره‬ ‫نخست حضور داش��ت‪ ،‬به طور میانگین هر سال‬ ‫در بیش از ‪ ۱۰‬روی��داد صنعتی و معدنی حضور‬ ‫فعال و موثر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت های دوره دوم‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمسئول موسسه فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫و رئیس دومین جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای صنعت نمایش��گاهی درباره جزئیات‬ ‫این دوره از جش��نواره گفت‪ :‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫در ایران بیش از ‪۵۰‬س��ال قدم��ت و اعتبار دارد‪.‬‬ ‫عرصه ای تاثیرگذار در توس��عه صنعتی و تجاری‬ ‫که البته همواره پوس��ته اقتصادی ان س��خت و‬ ‫غیرقابل نفوذ بوده اس��ت‪ .‬در تمام این سال ها به‬ ‫ذهن کس��ی خطور نکرده بود ک��ه می توان این‬ ‫پوسته خشن را کنار زد و ابعاد فرهنگی و هنری‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای نمایش��گاهی را هم دید‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫در سال‪۹۶‬‬ ‫ای��ن کار را انجام داد که البته مورد اس��تقبال و‬ ‫حمای��ت فعاالن ای��ن حوزه هم ق��رار گرفت‪ .‬در‬ ‫این مسیر ورود طراحان حرفه ای به عرصه خلق‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی و تش��ویق شرکت های‬ ‫برگزارکننده به تقوی��ت بخش های تبلیغاتی در‬ ‫مجموعه ه��ای خود از مهم تری��ن اهداف ما برای‬ ‫برگزاری نخستین دوره جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫صنعت نمایشگاهی بود‪ .‬خوش��بختانه بخشی از‬ ‫ای��ن مطالبه فرهنگی محقق ش��د و ما در ادامه‬ ‫مسیر در دوره دوم این رویداد سعی کردیم عالوه‬ ‫بر پیگیری اهداف گذشته‪ ،‬توجه فعاالن اقتصادی‬ ‫در عرصه های دولتی و خصوصی را بیش از پیش‬ ‫به صنعت نمایشگاهی معطوف کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال غیر از اینکه ‪۲‬جایزه جدید به‬ ‫بخش اصلی اضافه کردیم‪ ،‬همزمان با نمایشگاه و‬ ‫جشنواره ملی پوسترها‪ ،‬سمینار بین المللی صنعت‬ ‫نمایشگاهی را هم با حضور چهره های مطرح این‬ ‫ح��وزه برگزار می کنیم‪ .‬براس��اس برنامه ریزی ها‪،‬‬ ‫غیر از رئیس��ان و اعض��ای هیات مدیره ‪۳‬انجمن‬ ‫نمایشگاهی کش��ور‪ ،‬برخی معاونان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و البته چند نفر از سیاست گذاران اصلی‬ ‫یفِس در این‬ ‫صنعت نمایش��گاهی از یوف��ی و ا ‬ ‫س��مینار حض��ور می یابند‪ .‬به طب��ع‪ ،‬این حضور‬ ‫ویژه به بازدید این افراد از نمایش��گاه و جشنواره‬ ‫پوسترهای صنعت نمایشگاهی نیز منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در کن��ار این م��وارد اگر بودجه م��ا اجازه‬ ‫بدهد‪ ،‬س��عی داریم جوایز مربوط به برگزیدگان‬ ‫پوسترهای برگزیده‬ ‫را ه��م کم��ی نفیس ت��ر و ارزش��مندتر در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬رئیس دومین جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫صنعت نمایش��گاهی همچنین اماری از هزینه ها‬ ‫و درامده��ای دوره نخس��ت ارائه ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫به عنوان‬ ‫ب��ازوی رس��انه ای صنعت نمایش��گاهی در چند‬ ‫س��ال گذش��ته همواره در کنار فعاالن این حوزه‬ ‫حضورداش��ته اس��ت و درامدزایی به هیچ عنوان‬ ‫اولویت نخس��ت ما نبوده و نیس��ت‪ .‬در برگزاری‬ ‫نخستین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت‬ ‫نمایش��گاهی هم با وجود تمام س��ختی ها‪ ،‬سعی‬ ‫کردیم با کمترین هزینه جشنواره را به سرانجام‬ ‫برس��انیم‪ .‬برگ��زاری یک جش��نواره فرهنگی در‬ ‫دوره ه��ای نخس��ت هزینه ه��ای گزاف��ی و البته‬ ‫درام��د هم ندارد‪ .‬بزرگمه��ر در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫ما هم��ه تالش مان را کردیم ب��ا حمایت فعاالن‬ ‫این صنع��ت هزینه های مرب��وط را تامین کنیم‬ ‫ک��ه این امر تا حدود ‪۸۰‬درص��د هزینه های ما را‬ ‫پوش��ش داد‪ .‬با توجه به رابطه صمیمانه‬ ‫با فعاالن صنعت نمایشگاهی در کشور‪۲۰ ،‬درصد‬ ‫باقیمانده هزینه ه��ا را هم خودمان تقبل کردیم‪.‬‬ ‫امس��ال البت��ه هزینه ها بیش��تر ش��ده و در نظر‬ ‫داریم برای تامین هزینه های جش��نواره عالوه بر‬ ‫همکاری با فعاالن این حوزه بر مش��ارکت برخی‬ ‫حامیان مالی نیز متمرکز ش��ویم‪ .‬به هرحال هیچ‬ ‫عاملی باعث نخواهد ش��د ما از انجام وظایف مان‬ ‫در ح��وزه برگزاری این رویداد فرهنگی‪ ،‬به عنوان‬ ‫تنه��ا جش��نواره هن��ری صنعت نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫دست برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزویی که براورده شد‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی از ابتدا با‬ ‫اس��تقبال خوبی از سوی فعاالن بخش خصوصی‬ ‫روبه رو ش��د تا جایی که عبدالکریم جاللی‪ ،‬مدیر‬ ‫برگزارکننده رویداده��ای بین المللی ضمن ابراز‬ ‫خش��نودی از برگ��زاری جش��نواره پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی گفت‪ :‬یکی از ارزوهای دیرین من‬ ‫برگزاری جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫بود اما با توجه به اینکه خودم در حوزه برگزاری‬ ‫نمایشگاه فعال هس��تم‪ ،‬نمی توانم متولی برگزار‬ ‫چنین جش��نواره ای باش��م‪ .‬به همی��ن دلیل هم‬ ‫خوشحالم که مجموعه رس��انه ای بزرگ‬ ‫این مسئولیت را بر عهده گرفته است و شخصا از‬ ‫انها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫جاللی با بیان اینکه پس از برگزاری جشنواره‬ ‫مل��ی پوس��ترهای نمایش��گاهی‪ ،‬س��طح کیفی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی ارتق��ای قابل توجهی‬ ‫پیدا ک��رده و طراحان پوس��ترهای منتخب این‬ ‫نمایش��گاه به فرصت های ش��غلی بس��یار خوبی‬ ‫دست پیدا کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری این جشنواره‬ ‫باعث شد به پوستر اهمیت بیشتری داده شود و‬ ‫در همین راس��تا بسیاری از هم صنفان ما تشویق‬ ‫شده اند تا از گرافیست های حرفه ای و متخصص‬ ‫در طراحی پوستر استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت ‪ ۶۵‬پوستر نمایشگاهی‬ ‫ب��ه گ��زارش دبیرخانه دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬در مجموع ‪ ۷۱‬اثر برای‬ ‫حضور در رقابت س��ال ‪ ۹۷‬از سوی مجموعه های‬ ‫گوناگون نمایش��گاهی به دبیرخانه این جشنواره‬ ‫ارس��ال ش��ده که از این میان ‪ ۶‬م��ورد به دلیل‬ ‫رعایت نکردن قوانین و ش��اخص های مش��خص‬ ‫شده‪ ،‬از دور رقابت ها حذف شدند و ‪ ۶۵‬اثر برای‬ ‫داوری نهایی در اختیار هیات داوران قرار گرفت‪.‬‬ ‫عصر ش��نبه ‪۲۷‬بهم��ن‪ ،‬نشس��ت داوری اثار‬ ‫ارس��الی به دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫صنعت نمایشگاهی در سالن اجتماعات موسسه‬ ‫فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و به ریاست محمد‬ ‫وجدانی برگزار شد‪.‬‬ ‫محمد وجدانی پیشینه طراحی اثار مشهوری‬ ‫از جمله پوستر پنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫را در کارنامه خود دارد‪ .‬گفتنی اس��ت که مهدی‬ ‫نجفی در حوزه طراحی و گرافیک رس��انه‪ ،‬مانی‬ ‫روش��ن در حوزه طراح��ی و گرافیک اثار هنری‪،‬‬ ‫محمدعلی فخارمنش در حوزه گرافیک شهری و‬ ‫حسین علیزاده در حوزه طراحی و گرافیک مدرن‬ ‫نیز به عن��وان اعضای هی��ات داوران و از فعاالن‬ ‫دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی نیز‬ ‫در این نشست حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزی�دگان دومی�ن جش�نواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫براس��اس تصمیم داوران دومین جشنواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی‪ ،‬پوستر «نهمین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی مبلمان ش��هری»‪ ،‬پوس��تر‬ ‫«س��مپوزیوم بین المللی تجارت گوهرس��نگ ها‬ ‫در ای��ران با محوریت عقیق و پیروزه» و پوس��تر‬ ‫«نخستین نمایشگاه بین المللی خرما» به ترتیب‬ ‫رتبه ه��ای اول‪ ،‬دوم و س��وم را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫«نهمین نمایش��گاه تخصصی مبلمان شهری»‬ ‫ش��هریور سال ‪ ۹۷‬ازسوی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫اصفهان برگزار ش��د‪ .‬در این رویداد ‪۲۴‬ش��رکت‬ ‫از استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شهرکرد و سمنان‬ ‫دستاوردهای خود در زمینه های مبلمان شهری و‬ ‫پارکی‪ ،‬روشنایی های پارکی و شهری‪ ،‬الیت باکس‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬تبلیغات شهری‪ ،‬تولیدات پلی اتیلن های‬ ‫پارکی‪ ،‬مبلمان و المان های شهری‪ ،‬نمایشگرها و‬ ‫تجهیزات روشنایی‪ ،‬کفپوش و چمن مصنوعی را‬ ‫در بیش از ‪ 2500‬مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫به نمایش گذاشتند‪ .‬اصلی ترین تفاوت این دوره‬ ‫از نمایش��گاه با دوره های گذش��ته‪ ،‬حضور جدی‬ ‫س��ازمان ها و نهاده��ای اصلی و متول��ی عنوان‬ ‫نمایشگاه مبلمان شهری بود به طوری که فضای‬ ‫نمایشگاهی منسجمی از روح کالبدی شهر ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی��داد «س��مپوزیوم بین الملل��ی تج��ارت‬ ‫گوهرس��نگ ها در ای��ران ب��ا محوری��ت عقیق و‬ ‫پیروزه» نیز در روزه��ای ‪ ۲۸‬ابان تا یک اذر در‬ ‫جزیره کیش میزبان عالقه مندان بود‪ .‬این رویداد‬ ‫ازسوی ش��رکت رس��تاک پادویژن برپا شد‪ .‬این‬ ‫س��مپوزیوم باحضور شخصیت ها و صاحب نظران‬ ‫مراک��ز علمی‪ -‬تجاری داخلی و خارجی به مدت‬ ‫‪ 4‬روز برگ��زار و در ان جدیدترین مطالب علمی‬ ‫در زمینه های‪ ،‬تولید ‪،‬طراحی‪ ،‬بازاریابی و تجارت‬ ‫بین المللی گوهرسنگ ها از سوی ‪ ۱۵‬سخنران و‬ ‫صاحب نظر مطرح ش��د‪ .‬رونق بخش��ی به تجارت‬ ‫و صنعت جواهرات‪ ،‬بهره ب��رداری از ظرفیت ها و‬ ‫در مجم��وع ‪ ۷۱‬اثر برای حضور در دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی از س��وی مجموعه ه��ای گوناگون‬ ‫نمایشگاهی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد‬ ‫توانمندی های ملی توسعه صادرات‪ ،‬اشتغالزایی‪،‬‬ ‫ارزاوری و حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی از‬ ‫جمله اهداف این سمپوزیوم بود‪.‬‬ ‫«نخس��تین نمایش��گاه بین المللی خرما» که‬ ‫پوس��تر ان موفق به کسب مقام سوم شد‪ ،‬از ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۷‬بهمن در ش��یراز برپا بود‪ .‬برگزارکننده این‬ ‫رویداد شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫فارس بود‪ .‬این نمایش��گاه ب��ا حضور نمایندگانی‬ ‫از اس��تان های بوش��هر‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خوزس��تان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬ته��ران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس و یزد‬ ‫و نمایندگانی از کش��ور های س��ریالنکا‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫تون��س‪ ،‬اندون��زی و اتحادیه خرمای پاکس��تان‬ ‫برپا ش��د‪ .‬همزم��ان با برگزاری این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫برنامه های جانبی دیگری از جمله س��مینار های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬همایش و نشس��ت های تخصصی با‬ ‫رایزنان تجاری ایران در کش��ور های پاکس��تان‪،‬‬ ‫ویتنام‪ ،‬هند و وابس��تگان اقتصادی کش��ور های‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان و مالزی نیز برگزار ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن همزمان ب��ا برگزاری این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫هیات ه��ای تج��اری از کش��ور های پاکس��تان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬عمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫هند و فرانسه از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خرما ب��ا ‪ ۱۵۰‬غرفه در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪۳ ،‬پوس��تر نخست‪۶ ،‬پوستر دیگر‬ ‫نیز از س��وی داوران به عنوان پوسترهای برگزیده‬ ‫و شایس��ته قدردانی شناخته شدند‪ .‬در میان این‬ ‫پوسترها به ترتیب می توان پوستر «شانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی دام‪ ،‬طی��ور و ابزی��ان»‪،‬‬ ‫«نخس��تین نمایش��گاه تخصصی مبلمان‪ ،‬لوستر‬ ‫و دکوراس��یون داخلی»‪« ،‬دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت فلزات گرانبها‪ ،‬طال و سنگ های‬ ‫قیمتی»‪« ،‬دومین همایش و نمایشگاه بین المللی‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی با نگرش ویژه بر توس��عه‬ ‫پایدار»‪« ،‬نخستین نمایشگاه کاالی ایرانی‪ ،‬خانه‬ ‫ایرانی»‪« ،‬دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته»‬ ‫و «چهاردهمین نمایش��گاه تخصصی کاش��ی و‬ ‫س��رامیک‪ ،‬چینی االت بهداش��تی و س��نگ های‬ ‫تزئینی» را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫در اخرین روزهای س��ال‪ ۹۶‬به همت موسسه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعات��ی‬ ‫و ب��ا حمایت‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬چراکه جای جش��نواره ای‬ ‫ب��رای رقابت افرین��ی در خان��واده صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی ایران خالی بود و بر این اس��اس‬ ‫موسس��ه فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫تالش‬ ‫کرد با برپایی نخس��تین جش��نواره پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی ایران‪ ،‬پیشگام رقابت افرینی میان‬ ‫مجریان نمایشگاهی باشد‪.‬‬ ‫در روزه��ای ش��روع ب��ه کار نخس��تین دوره‬ ‫جش��نواره مل��ی پوس��ترهای نمایش��گاهی‬ ‫مجموعه ه��ای گوناگ��ون اقتص��ادی حمای��ت‬ ‫رس��می خود را از این رویداد تازه اعالم کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایش��گاه های‬ ‫ایران جزو نخس��تین مجموعه های نمایشگاهی‬ ‫کش��ور بود که حمایت مادی و معنوی خود را‬ ‫از ای��ن رویداد اعالم کرد‪ .‬انجمن غرفه س��ازان‬ ‫نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت های‬ ‫مهم ازجمله معرفی چند گرافیست بین المللی‬ ‫برای انتخاب پوسترهای برتر و طراحی گالری‬ ‫جش��نواره را برعهده گرف��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬انجمن‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ای��ران نیز به جمع‬ ‫نخس��تین حامیان این رویداد پیوست و مجوز‬ ‫مش��ارکت و همکاری تمام سایت های استانی‬ ‫کش��ور را برای حضور در جش��نواره و ارس��ال‬ ‫پوس��ترها (در س��طح ملی و بین المللی) صادر‬ ‫ک��رد‪ .‬درنهای��ت در رقابت میان ‪۱۰۰‬پوس��تر‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬ش��رکت روش��ان روز با پوس��تر‬ ‫«نهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی س��نگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مربوط»‬ ‫توانس��ت رتبه نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت ارتانمانگر اردبیل با پوس��تر‬ ‫«پانزدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی مبلمان و‬ ‫دکوراسیون داخلی» توانست در جایگاه دوم و‬ ‫نمایشگاه بین المللی بوشهر با پوستر «نمایشگاه‬ ‫ش��هرافتاب» در رتبه سوم پوسترهای برگزیده‬ ‫جای گرفت‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخست و‬ ‫استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی از ان‪ ،‬باعث‬ ‫شد جشنواره ملی پوس��ترهای نمایشگاهی به‬ ‫پیشواز برپایی دومین دوره این رویداد برود‪.‬‬ ‫این رویداد فرهنگی فرصت مناسبی را ایجاد‬ ‫کرد ت��ا اعضای این صنعت بار دیگر به اهمیت‬ ‫طراحی پوسترها و تاکید هرچه بیشتر بر ابعاد‬ ‫هن��ری در تبلیغات پی برده و توجه بیش��تری‬ ‫به این عرصه داش��ته باش��ند‪ .‬مهم ترین اهداف‬ ‫برگزاری این جشنواره عبارتند از ‬ ‫ بازگش��ت طراحان حرفه ای به عرصه خلق‬‫پوسترهای نمایشگاهی؛‬ ‫ تشویق شرکت های برگزارکننده به تقویت‬‫بخش های تبلیغاتی در مجموعه های خود؛‬ ‫ جلب توجه فعاالن اقتصادی در عرصه های‬‫دولتی و خصوصی به سمت صنعت نمایشگاهی؛‬ ‫ ایجاد فضای تعامل و ارتباط دوس��تانه بین‬‫دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور؛‬ ‫ اش��نایی مخاطبان عمومی با ظرفیت های‬‫موجود در صنعت نمایش��گاهی و شناخت بهتر‬ ‫رویدادهای بین المللی؛‬ ‫ ط��رح ایده ه��ای ن��و و خالقان��ه در حوزه‬‫تبلیغات نمایشگاهی‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫این جش��نواره همزمان با دومین همایش و‬ ‫نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫برپا ش��ده اس��ت‪ .‬دومین همایش و نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران با همکاری‬ ‫مس��تقیم ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت و انجمن ها‬ ‫و تش��کل های صنع��ت نمایش��گاهی برگ��زار‬ ‫می ش��ود که در واقع فرصتی برای گردهمایی‪،‬‬ ‫هم اندیش��ی و هم افزایی در راس��تای توس��عه‬ ‫صنعت نمایش��گاهی و یافتن راهکارهای جدید‬ ‫برای چشم انداز سال اینده صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬هرچند فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫هنوز به عنوان صنعت ش��ناخته نمی ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫همه دس��ت اندرکاران و فع��االن به گونه ای در‬ ‫ت�لاش هس��تند ت��ا بتوانند برای به رس��میت‬ ‫ش��ناختن قانونی این فعالیت ه��ا به عنوان یک‬ ‫صنع��ت حرکت کنن��د‪ .‬این نمایش��گاه نیز در‬ ‫یافت��ن طرف های تج��اری جدی��د در صنایع‬ ‫گوناگون��ی مانند بیمه‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬هتلداری‬ ‫و صنای��ع دیگ��ر ب��رای ش��رکت کنندگان و‬ ‫بازدید کنندگان از نمایشگاه مفید است‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫مانند دوره نخس��ت از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اس��فند در سالن‬ ‫‪ ۵‬نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مجلس شورای اسالمی مصوب کرد‬ ‫دست باز دولت در تعیین مالیات ارز ش افزوده برخی صنوف‬ ‫کارشناسان نگران تبعات اجرای یک مصوبه جدید هستند‬ ‫درباره مالیات ارزش افزوده و معافیت برخی از اصناف‬ ‫از ان‪ ،‬فرهاد منفرد‪ ،‬کارش��ناس ف��والد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالت مسیر تولید به طور‬ ‫خاص در زمینه تولید فوالد‪ ،‬مالیات ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫از انج��ا که بخش��ی از مش��تریان واحده��ای تولیدی‬ ‫ش��رکت های دولتی بوده اند و شرکت های دولتی نیز با‬ ‫مسائل و مشکالتی روبه رو هستند‪ ،‬واحدهای تولیدی را‬ ‫با مشکل روبه رو کرده اند‪.‬‬ ‫منف��رد در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه وضع‬ ‫قوانین از س��وی نهادهای قانون گذار به شکل جزیره ای‬ ‫عمل می ش��ود چون هر قانونی که وضع می ش��ود‪ ،‬نیاز‬ ‫‹ ‹مالیات را یکسان بگیرند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ب�ار مالیات�ی قراضه ف�روش ب�ر گ�ردن‬ ‫تولیدکننده‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در زمینه گرفتن مالیات ارزش افزوده بهتر است همه به طور یکسان‬ ‫در برابر قانون قرار بگیرند چراکه تبصره ها و استثناها ممکن است‬ ‫زمینه ایجاد فس��اد را فراهم کنند‪ ،‬زمانی که برای بس��تری فراهم‬ ‫نشده استثنا قائل می شویم‪ ،‬زمینه فساد را ایجاد می کنیم‬ ‫دارد بس��تر ان از قبل فراهم ش��ود تا ش��رایط را برای‬ ‫تولیدکننده تسهیل کند‪ .‬در زمینه مالیات ارزش افزوده‬ ‫زیرس��اخت مناسبی برای شناس��ایی و ارزیابی واحدها‬ ‫بابت پرداخت مالیات به شکل تجمعی وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای نمونه کس��انی که داللی می کنند‪ ،‬فعالیتی‬ ‫ب��دون فاکتور خرید و فروش انج��ام می دهند و مالیات‬ ‫‪۹‬درصد خ��ود را پرداخت نمی کنند ک��ه به طور عمده‬ ‫قراضه فروش ه��ا در ای��ن صنف قرار دارن��د‪ .‬این صنف‬ ‫به راحت��ی از زی��ر بار مالیات فرار می کن��د و از انجا که‬ ‫قوانین ما دقیق و موش��کافانه نیس��ت که چنین صنفی‬ ‫را شناس��ایی کنن��د‪ ،‬انه��ا نی��ز از زیر بار مالی��ات فرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال با توجه به این موضوع اگر قرار باش��د‬ ‫برای نمون��ه صنف اهن فروش مالی��ات پرداخت نکند‪،‬‬ ‫مالیات ان به گردن تولیدکنن��ده ای خواهد افتاد که با‬ ‫زحمت در حال تولید اس��ت‪ .‬قوانی��ن وزارت دارایی در‬ ‫زمینه مالیات نیز س��فت و س��خت بوده و ممکن است‬ ‫بابت همی��ن موض��وع کارگاه یک تولیدکنن��ده را نیز‬ ‫توقیف کنند‪.‬‬ ‫منف��رد در ادام��ه عن��وان ک��رد‪ :‬البته ب��رای برخی‬ ‫مجموعه ها که به طور رسمی فعالیت می کنند و فاکتور‬ ‫خرید و ف��روش دارند‪ ،‬این ‪۹‬درصد می تواند رقم باالیی‬ ‫باشد‪ .‬این درحالی است که مالیات ارزش افزوده درنهایت‬ ‫و به دلیل ایج��اد ارزش اف��زوده از مصرف کننده نهایی‬ ‫گرفته ش��ود نه در جریان فرایند تولید که تولیدکننده‬ ‫موظف به پرداخت ان باشد چراکه تولیدکننده ای که در‬ ‫حال خلق ارزش��ی در بازار است‪ ،‬باید به ان یارانه تعلق‬ ‫بگیرد نه اینکه از ان مالیات هم بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قبل از وضع قانون اتاق فکر داشته باشیم‬ ‫این کارشناس فوالد تاکید کرد‪ :‬البته در زمینه گرفتن‬ ‫مالیات ارزش افزوده بهتر اس��ت همه به طور یکسان در‬ ‫براب��ر قانون قرار بگیرن��د چراکه تبصره ها و اس��تثناها‬ ‫ممکن اس��ت زمینه ایجاد فس��اد کنند‪ ،‬زمانی که برای‬ ‫بستری فراهم نشده استثنا قائل می شویم‪ ،‬زمینه فساد‬ ‫را ایجاد می کنیم و از این ش��کاف قانونی که اتاق فکری‬ ‫نداشته‪ ،‬می توان بهره گرفت و ایجاد رانت کرد‪.‬‬ ‫منفرد با اشاره به این موضوع که اگر قرار است قانونی‬ ‫وضع ش��ود بای��د در زمینه ان اتاق فک��ری ایجاد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قوانین با فکر وضع ش��ده زمینه رانت را به حداقل‬ ‫می رس��انند و زمان��ی که قانون وضع ش��د‪ ،‬همه باید از‬ ‫ان تمکی��ن کنند‪ .‬درمجموع باید قوانین ما به س��متی‬ ‫برون��د که منجر ب��ه کارگش��ایی مجموعه های تولیدی‬ ‫شوند تا اینکه بخواهند گرهی به گره تولیدکننده اضافه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬از این رو دولت قبل از وضع‬ ‫قوانین‪ ،‬بهتر است با سندیکا و انجمن ها مشورت کند و‬ ‫در زمینه مشکالت و راهکارها از انها نظرخواهی کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬این درحالی است که به طور‬ ‫همچنین مس��عود محمد‪ ،‬کارش��ناس ف��والد درباره‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده در زنجیره ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه مالیات ارزش افزوده بهتر‬ ‫اس��ت تمام صنف ها یکسان دیده شود‪ .‬محمد در ادامه‬ ‫توضیح داد‪ :‬مالیات ارزش اف��زوده که به میزان ‪۹‬درصد‬ ‫است درنهایت از مصرف کننده دریافت می شود و در کل‬ ‫زنجیره تاثی��ری روی محصوالت فوالدی ندارد و میزان‬ ‫درصد ان نیز تاثیری ندارد و فروش��نده باید از خریدار‬ ‫ان را دریافت کرده و حس��اب خ��ود را با وزارت دارایی‬ ‫تسویه کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که از این ‪۹‬درصد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده گالیه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات ارزش افزوده به‬ ‫هر میزان که باش��د‪ ،‬دنهای��ت از مصرف کننده دریافت‬ ‫می ش��ود اما ممکن اس��ت برخ��ی از خرده فروش ها به‬ ‫ش��کل نقدی خرید و فروش نداشته باشند و خریدهای‬ ‫انها مدت دار باش��د‪ ،‬از ای��ن رو ابتدا باید خ��ود مالیات‬ ‫را پرداخ��ت کنن��د تا زمانی ک��ه ان را از مصرف کننده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس فوالد همچنی��ن یاداور ش��د‪ :‬البته‬ ‫ممکن اس��ت برخ��ی در این زنجیره ف��والد از پرداخت‬ ‫‪۹‬درصد مالیات فرار کنند و این ‪ ۹‬درصد را حلقه بعدی‬ ‫بای��د پرداخت کند و این میزان مالی��ات می تواند برای‬ ‫تولیدکننده قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫محمد درباره اینکه قراضه فروش��ی ممکن است حلقه‬ ‫گمش��ده مالیات ارزش افزوده در زنجیره فوالد باش��د‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در زمینه قراضه فروش��ی نیز باید بتوانیم به‬ ‫س��مت قانون مندی حرکت کنیم‪ ،‬چون اگر اتفاق روی‬ ‫نده��د درحقیقت به نوعی پولش��ویی به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫بنابراین باید به س��مت مدرنیزه کردن قراضه فروش��ی‬ ‫پی��ش برویم و تم��ام خرید و فروش ای��ن صنف نیز با‬ ‫فاکتور انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روش سنتی جمع اوری سنتی قراضه بسیار‬ ‫زش��ت اس��ت‪ ،‬هرچند این روش در حال برچیده شدن‬ ‫اس��ت چراکه موضوع کیفیت نیز مطرح است‪ .‬اگر قرار‬ ‫باش��د بدون فاکتور از قراضه فروش خرید داشته باشیم‪،‬‬ ‫ممکن است قراضه های بی کیفیت خریداری کنیم یا در‬ ‫قراضه بمب و نارنجک وجود داش��ته باش��د که در این‬ ‫صورت مسئول خرید بدون فاکتور خریدار است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یک��ی از موضوع های��ی ک��ه اهن فروش��ان و‬ ‫تولیدکنن��دگان این صنف هم��واره از ان گالیه‬ ‫دارن��د‪ ،‬مالیات ارزش افزوده اس��ت که به صورت‬ ‫‪۹‬درص��د از کس��به ی��ا تولیدکنن��ده دریاف��ت‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته هرچند درنهای��ت این مالیات از‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی گرفته می ش��ود اما در هر‬ ‫حلقه تولید‪ ،‬تولیدکننده موظف به پرداخت ان‬ ‫است که درنهایت این میزان روی محصول نهایی‬ ‫محاسبه شده و از مصرف کننده دریافت می شود‬ ‫اما از انجا که تولید‪ ،‬یک حلقه به ش��مار می رود‬ ‫ممکن اس��ت برخی از ای��ن حلقه ها از پرداخت‬ ‫مالی��ات فرار کنند و به ص��ورت مضاعف بار ان‬ ‫بر دوش حلقه بعدی گذاش��ته شود تا سرانجام‬ ‫به دس��ت مصرف کننده نهایی برسد‪ .‬برای نمونه‬ ‫در زنجی��ره تولید ف��والد‪ ،‬صن��ف قراضه فروش‬ ‫چون به روش س��نتی عمل می کنند و در خرید‬ ‫و فروش ش��ان فاکتور ندارند‪ ،‬یک حلقه گمشده‬ ‫مالیات ارزش افزوده به ش��مار می روند‪ .‬از این رو‬ ‫می طلبد ک��ه در تعریف قوانی��ن مالیاتی جای‬ ‫خالی ب��رای ف��رار مالیاتی فراهم نش��ود و این‬ ‫قوانین به شکل شفاف به نفع تولیدکننده عمل‬ ‫کنن��د چراکه تعدد و تبصره ب��ر قوانین مالیاتی‬ ‫می تواند به نوعی سد راه تولیدکننده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مس��لم اس��ت که ‪« ،‬مالیات» ح��ق دولت و‬ ‫«خدمات» حق تولیدکننده است و بازار بستری‬ ‫است که به این حقوق متقابل جان می بخشد اما‬ ‫زمانی که قوانین مالیاتی به گونه ای وضع ش��ود‬ ‫که زمینه ساز ش��کاف یا فرار شود‪ ،‬می تواند این‬ ‫حق��وق را به مقصد نرس��اند و ب��ار ان بر دوش‬ ‫تولیدکننده ای بیفتد که ارزش افرینی می کند‪.‬‬ ‫بهره برداری از کارخانه‬ ‫شمش الومینیوم‬ ‫جاجرم در اینده نزدیک‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫مسعود محمد‬ ‫نماینده مردم بجنورد‪ ،‬مانه و سملقان در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در چند سال گذشته تسهیالت قابل توجهی‬ ‫برای اجرای پروژه کارخانه تولید شمش الومینیوم‬ ‫جاج��رم اختصاص داده ش��د و در این مدت حدود‬ ‫یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی اکبری عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬با اشاره به روند اجرای پروژه کارخانه تولید‬ ‫ش��مش الومینیوم جاجرم گفت‪ :‬فاز دوم این پروژه‬ ‫در س��ال های گذشته در حال اجرا و پیگیری بوده و‬ ‫خوشبختانه براساس برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫پروژه کارخانه تولید ش��مش الومینیوم جاجرم در‬ ‫ماه های اینده گش��ایش خواهد ش��د‪ .‬اکبری ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذش��ته کارخان��ه الومین��ای جاجرم تنها‬ ‫اقدام ب��ه تولید پودر الومینا می کرد و این محصول‬ ‫پس از ان به ش��کل خام به استان های دیگر و خارج‬ ‫از کش��ور صادر می ش��د‪ ،‬حال با برنامه ریزی انجام‬ ‫شده‪ ،‬پودر تولید شده در فاز دوم کارخانه به شمش‬ ‫الومینیوم تبدیل خواهد شد‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫تسهیالت قابل توجهی برای اجرای پروژه کارخانه‬ ‫تولید ش��مش الومینیوم جاج��رم اختصاص داده‬ ‫ش��د و در این مدت حدود یک هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری از سوی بانک ها انجام شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گش��ایش پروژه کارخانه تولید ش��مش الومینیوم‬ ‫جاجرم موجب افزایش اشتغالزایی در سطح منطقه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬به طوری ک��ه بر اس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این کارخانه حداقل ‪ ۵۰۰‬نفر را به طور‬ ‫مس��تقیم جذب خواهد کرد‪ .‬اکب��ری ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی افزایش تولید محصوالت مرتبط با‬ ‫الومینیوم بسیار ضروری اس��ت زیرا این محصول‬ ‫می تواند به جایگزین مناس��بی با درامدهای نفتی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در مصوبه ای‬ ‫مقرر کردند مالیات ارزش اف��زوده برخی صنف ها مانند‬ ‫اهن فروش ها‪ ،‬سنگ فروش ها و نجاران کمتر از ‪۹‬درصد‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نشس��ت علن��ی مجلس و در جریان بررس��ی الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬بن��د و تبصره ‪ ۶‬الیح��ه بودجه را به‬ ‫تصویب رساندند که براس��اس ان سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور می تواند مالیات ارزش افزوده گروه هایی از مودیان‬ ‫مش��مول قانون مالیات ارزش افزوده را با اعمال ضریب‬ ‫کاهشی ارزش افزوده تعیین کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مقررات این بن��د درباره دوره هایی که‬ ‫مالیات انها قطعی نشده است‪ ،‬جاری خواهد بود‪ .‬ضریب‬ ‫ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی ای��ن بند هادی قوام��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫اس��فراین در توضیح های��ی عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬و‬ ‫باتوجه به ش��رایط اقتصادی کشور می توانیم با تصویب‬ ‫ای��ن بند به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬گروه از صنف های مختلف کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به برخ��ی صنف ها که مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬انها را به تعطیلی کشانده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اهن فروش ها‪ ،‬عینک فروش ها و س��نگ فروش ها به‬ ‫دلی��ل قانون مالیات ارزش افزوده زمینگیر ش��ده بودند‪.‬‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت که اگ��ر از تفاوت خرید و‬ ‫ف��روش مالیات بگیرن��د‪ ،‬مالیات کمتری ب��ر انها وضع‬ ‫می شود‪ ،‬صنف ش��ان رونق می گیرد و کارخانه های شان‬ ‫تعطی��ل نمی ش��ود‪ .‬محمود ش��کری‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫تالش و رضوانش��هر در مجلس شوراس اسالمی نیز در‬ ‫اظهاراتی ای��ن مصوبه را موجب ایجاد رانت دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬براساس این مصوبه مالیاتی که برای بقیه صنف ها‬ ‫‪۹‬درصد درنظر گرفته می شود‪ ،‬برای اینها کمتر می شود‪.‬‬ ‫البته کارشناس��ان حوزه ف��والد معتقدند قوانینی که‬ ‫برخی اصناف را مس��تثنا می کند می تواند مس��تعد این‬ ‫موضوع باش��د که هرچه بیش��تر زمینه فساد را به وجود‬ ‫اورد‪ ،‬از این رو به جای اینکه تبصره و استثنا ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت قوانین��ی را به تصویب برس��انیم که از اتاق‬ ‫فکری گذشته باشد‪.‬‬ ‫عمده قانونی وضع و پس از ان درباره اش فکر می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین شاهد این موضوع هستیم که ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه پس از‬ ‫اجرا‪ ،‬ایرادهای قانون وضع شده مشخص می شود و این‬ ‫موضوع اسیب هایی را بر پیکره تولید وارد می کند‪ .‬تولید‬ ‫دیگ��ر تحمل این تنش ها و اس��یب هایی که قوانین به‬ ‫ان می زند را ندارد‪ .‬البته هر قانونی که به درس��تی وضع‬ ‫نشده باشد بر پیکره تولید اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬اگر قرار باشد قوانینی وضع‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید بر مبنای اس��تراتژی خاصی انجام شود‪ .‬بر‬ ‫این اساس باید از قوانین کوتاه مدت و میان مدت شروع‬ ‫کنیم بعد از اینکه دریافتیم که قانون مناس��بی اس��ت‪،‬‬ ‫قانون را به شکل بلندمدت دراوریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫مرد فوالدی‬ ‫سال ‪ 97‬شد‬ ‫بیس��ت ویکمین نمایشگاه و س��مپوزیوم صنعت فوالد‬ ‫ای��ران با موض��وع اثرات رش��د نامتوازن صنع��ت فوالد بر‬ ‫پای��داری ان به همت انجم��ن اهن و فوالد ایران و با حضور‬ ‫خ��داداد غریب پور مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و س��ایر مدی��ران صنعت فوالد که ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۷‬در س��الن‬ ‫همایش های نمایشگاه بین المللی جزیره کیش اغاز به کار‬ ‫ش��ده بود‪ ۱ ،‬اسفند به کار خود پایان داد‪ .‬در این سمپوزیوم‬ ‫بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به‬ ‫عنوان مرد فوالدی سال ‪ ۹۷‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫حمیدرضا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه در پنل تخصصی سمپوزیوم فوالد ‪ ۹۷‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه در ‪ ۳‬بخش ن��ورد‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه و تولی��د محصوالت جدید س��رمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫عظیمان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید محصول جدید‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ورق های رنگی لمینت شده برای بدنه‬ ‫لوازم خانگی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فوالد مبارکه خود را از نظر کارشناس��ی‬ ‫جامعه ف��والد محروم نمی کند و برای رش��د متوازن‪ ،‬خود‬ ‫را ام��اده کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن تامین جری��ان دائمی و‬ ‫ب��دون وقفه مواد اولیه‪ ،‬توس��عه صنعت فوالد در س��واحل‬ ‫خلیج فارس و پرداختن به مسئولیت های اجتماعی ازجمله‬ ‫ماموریت های پیش روی فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫همچنین محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان‬ ‫درایین پایانی این نمایش��گاه عنوان کرد‪ :‬سمپوزیوم فوالد‬ ‫‪ ۹۷‬س��ازکاری برای ارائه توانمندی های فوالد خوزس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشانی هم اندیشی و تبادل تجربه ها را به عنوان مهم ترین‬ ‫رهاورد س��مپوزیوم ی��اد کرد و گفت‪ :‬حضور ش��رکت های‬ ‫زنجیره فوالد در نمایشگاه و اشنایی با دستاوردهای جدید‬ ‫این صنعت موجب ارتقای دانش و ارائه چش��م انداز جدید‬ ‫برای سال های اینده خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به تاثیرگذاری‬ ‫نمایشگاه س��مپوزیوم بر جهت گیری بازار فوالد بیان کرد‪:‬‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬سمت وس��وی حرکت بازار فوالد بدان‬ ‫معنا که چه مقدار ان به س��مت بازار داخلی یا بازار خارجی‬ ‫حرکت می کند را نش��ان می ده��د‪ .‬افزایش تولید فوالد در‬ ‫کش��ور امر ص��ادرات را به طور وی��ژه ای بااهمیت کرده که‬ ‫تمامی کشورهای تولیدکننده محصوالت فوالدی به دنبال‬ ‫افزایش ظرفیت خود از محل صادرات هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫منص��ور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان در پنل‬ ‫تخصصی اثرات رش��د نامتوازن صنعت فوالد بر پایداری ان‬ ‫در سمپوزیوم بین المللی فوالد ایران در کیش گفت‪ :‬عوامل‬ ‫توس��عه نامتوازن فوالد ایران می تواند در سال های اینده‪،‬‬ ‫این صنعت را درگیر خود کند‪ ،‬از این رو باید اسیب شناسی‬ ‫الزم در این زمینه انجام ش��ود تا راه حل ها شناس��ایی شود‪.‬‬ ‫وی ذوب اهن اصفهان را قربانی رشد نامتوازن صنعت فوالد‬ ‫دانست و افزود‪ :‬این معضل باعث معطل شدن ظرفیت های‬ ‫تولید شده به گونه ای که امروز‪ ،‬این مجتمع بزرگ صنعتی‬ ‫به دلیل نداش��تن سنگ اهن تنها با ‪۵۵‬درصد ظرفیت خود‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران شاید زودتر از سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به ظرفیت تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد برس��د اما این امر در‬ ‫تمام حلقه های زنجیره فوالد رخ نمی دهد و به ویژه در بخش‬ ‫معدن با کاس��تی های بس��یاری روبه رو هستیم‪ .‬یزدی زاده‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در بخش معدن س��رمایه گذاری الزم انجام‬ ‫نشده و این بخش به جای توسعه افقی‪ ،‬به طور عمودی رشد‬ ‫کرده اس��ت و اگر س��رمایه گذاری الزم انجام نشود‪ ،‬منابع‬ ‫سنگ اهن ما تا سال ‪ ۱۴۱۱‬تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫شکاف های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬راه‬ ‫فرار‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت خزر‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷۵‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی از اب‬ ‫اشامیدنی بهره مندند‬ ‫وزیر نیرو در ایین‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫و بهره ب��رداری از‬ ‫پروژه ه��ای توزی��ع‬ ‫ب��رق در جن��وب‬ ‫اس��تان کرمان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم��ه م��ا در‬ ‫یک میدان مس��ابقه به س��ر می بریم و باید از‬ ‫این فرصتی ک��ه در اختیار داریم برای جلب‬ ‫رضایت مردم و خداوند استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پاون‪ ،‬رضا اردکانیان گفت‪ :‬این‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬کاری ض��روری و مهم اس��ت و باید‬ ‫می��دان این مس��ابقه و رقابت را ب��ه میدانی‬ ‫برای افزایش سطح رضایتمندی مردم تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪ :‬در این میدان همه ما باید‬ ‫پ��س از توکل به خداوند توجه کنیم که همه‬ ‫کاره��ا افزایش رضایتمندی مردم را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬کش��ور ما ثروتمند است‪،‬‬ ‫معادن غنی و نفت دارد‪ ،‬ظرفیت های طبیعی‬ ‫خ��دادادی وس��یعی دارد و از نظ��ر موقعیت‬ ‫جغرافیای سیاس��ی نیز در نقطه حساسی در‬ ‫دنیا ق��رار گرفته ایم و همه این موارد اهمیت‬ ‫باالیی به کشور ما می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬غنی ترین و ارزشمندترین‬ ‫ثروت ما‪ ،‬ظرفیت منابع انسانی کشور است و‬ ‫ما از مردمان بسیار نجیب‪ ،‬هوشیار‪ ،‬با معرفت‪،‬‬ ‫صبور‪ ،‬بردب��ار‪ ،‬فداکار و باهوش��ی برخوردار‬ ‫هس��تیم و این ثروت را خداوند بنا بر مشیت‬ ‫خود به همه نقاط دنیا اعطا نکرده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ظرفی��ت‬ ‫منابع انس��انی ما به نحوی اس��ت که وقتی با‬ ‫ظرفیت های طبیعی افزوده می ش��ود‪ ،‬نه تنها‬ ‫ق��ادر خواهد ب��ود بهترین ش��کل زندگی را‬ ‫برای این س��رزمین رقم بزن��د بلکه می تواند‬ ‫سرنوش��ت بسیار دلگرم کننده و همراه با رفاه‬ ‫و اس��ایش را برای کل منطق�� ه ایجاد کند و‬ ‫ش��اید درگیر کردن ما با مشکالتی که با ان‬ ‫روبه رو هس��تیم نی��ز به دلیل ش��ناخت این‬ ‫ظرفیت ها است‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۷۵‬درصد جمعیت روس��تایی‬ ‫کش��ور از اب اش��امیدنی س��الم بهره من��د‬ ‫هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ان زم��ان در زمین��ه‬ ‫جم��ع اوری و تصفیه تنها ی��ک تصفیه خانه‬ ‫وجود داش��ت و امروز جمعیت زیر پوش��ش‬ ‫این تس��هیالت اندکی بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی کشور است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پنجره های جدیدی را‬ ‫به واس��طه دانشی که وجود دارد از جمله در‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر باز کرده ایم و کشور ما‬ ‫با تمامی همسایگان خود امکان تبادل انرژی‬ ‫برقرار کرده است‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬زمینه هایی ب��رای تبدیل‬ ‫ش��دن به گلوگاه تبادل ان��رژی در منطقه را‬ ‫ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫مذاکرات نفتی ایران و اذربایجان ادامه دارد‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصولی‬ ‫در صورتی‬ ‫که تصمیم‬ ‫برای توسعه‬ ‫ساختارهای‬ ‫نفتی دریای‬ ‫خزر قطعی شود‪،‬‬ ‫معطل خارجی ها‬ ‫نمی مانیم‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نفت خ��زر از ت��داوم مذاکرات‬ ‫ای��ران و اذربایجان در زمینه اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫هیدروکربوری دریای خزر خبر داد و تاکید کرد‪ :‬به این‬ ‫منظور کمیته های مشترکی مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬علی اصولی با بیان اینکه مذاکرات‬ ‫نفتی ای��ران و جمهوری اذربایجان ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به توافق رئیسان جمهوری ‪ ۵‬کشور حوزه دریای‬ ‫خزر و همچنین امضای تفاهمنامه رئیس��ان جمهوری‬ ‫ای��ران و اذربایجان‪ ،‬هم اکنون در کنار س��ایر مذاکرات‪،‬‬ ‫در حال پیگیری تفاهمنامه همکاری های نفتی و گازی‬ ‫با کش��ور اذربایجان هس��تیم و به این منظور جلس��ه‬ ‫مشترکی نیز در همین ماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره روند پیش��روی مذاک��رات دو طرف اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ه هر حال نخس��تین با ر اس��ت که دو کش��ور‬ ‫می خواهن��د در بلوک��ی ک��ه ‪ ۱۰۰‬درص��د متعل��ق به‬ ‫هیچ کدام نیس��ت‪ ،‬فعالیت کنند و کار با پیچیدگی های‬ ‫زیادی همراه اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه ش��رایط جهانی بازار‬ ‫نفت ه��م به طور طبیع��ی‪ ،‬فعالیت های توس��عه ای در‬ ‫اب ه��ای عمیق را تحت تاثیر ق��رار داده‪ ،‬به ویژه دریای‬ ‫خزر که حوزه ای خاص و محصور است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه ای��ران در مذاکرات‬ ‫از مزیت هایی برخوردار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک مزیت‪،‬‬ ‫نیروی متخصص ایران اس��ت که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫شرکت سوکار اذربایجان‪ ،‬از نقاط قابل اتکای کشورمان‬ ‫در فعالیت های نفتی دریای خزر اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫ش��رکت س��وکار گمان می کردند متخصص��ان ایرانی‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬در بخش اب های‬ ‫عمی��ق تجربه زیادی ندارن د اما پس از جلس��ه هایی که‬ ‫با کارشناس��ان و متخصصان شرکت نفت خزر داشتند‬ ‫روی این مزیت ایران تاکید کردند‪.‬‬ ‫اصول��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه وج��ود ذخای��ر‬ ‫هیدروکرب��وری در خ��زر‪ ،‬در ص��ورت تغیی��ر مطلوب‬ ‫جهان��ی قیمت نفت و امکان پذیر ش��دن مش��ارکت با‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬تولید نف��ت در خزر نه تنها از‬ ‫حیث سیاس��ی و ژئوپلتیکی دارای اهمیت است‪ ،‬بلکه‬ ‫توجیه اقتصادی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره اثرپذی��ری فعالیت های این ش��رکت از‬ ‫تحریم ها خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬طبیعی اس��ت در چنین‬ ‫شرایطی ش��رکت نفت خزر نیز همچون سایر بخش ها‬ ‫با کن��دی فعالیت ها روبه رو ش��ده و توس��عه میدان ها‬ ‫فعال در اولویت نیس��ت‪ ،‬البته این تصمیم لزوما ناش��ی‬ ‫از کمرنگ ش��دن حضور ش��رکت های خارجی یا موانع‬ ‫پیش روی برجام نیس��ت؛ سیاس��ت فعلی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران در ش��رایط کنونی بر این مبناس��ت و ما نیز‬ ‫پیرو سیاست های کالن صنعت نفت هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت خزر این سیاست را در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬سیاست درستی خواند و ابراز کرد‪ :‬صنعت نفت‬ ‫ما با وجود برخورداری از ذخایر فراوان در جنوب کشور‬ ‫که پیشینه ‪ ۱۰۰‬ساله در برداشت از ان دارد و با توجه‬ ‫به هزینه و ریس��ک حداقلی کار در این بخش‪ ،‬بدیهی‬ ‫اس��ت بر میدان های جنوبی اعم از خش��کی و دریایی‬ ‫تمرکز کند‪.‬‬ ‫توسعه ساختارهای میدان های نفتی در خزر با توجه‬ ‫ی فناوری های پیشرفته‪ ،‬در صورت‬ ‫به ضرورت بکارگیر ‬ ‫مش��ارکت و جذب س��رمایه و فناوری خارجی به صرفه‬ ‫خواه��د بو د ام��ا با این حال ما ب��ه اقدام ها‪ ،‬مذاکرات و‬ ‫فعالیت های شرکت نفت خزر به قراردادهای سیاسی و بین المللی‬ ‫ت اما هنر مدیریت این است که بتواند از مولفه های‬ ‫گره نخورده اس ‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬بین المللی و فرصت ه��ای دیپلماتیکی که مقامات‬ ‫سیاسی برای کشور ایجاد می کنند بیشترین بهره را ببرد‬ ‫برنامه ریزی ه��ای خود ادامه می دهی��م تا هر زمانی که‬ ‫سیاست توسعه در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬مقدمات کار‬ ‫برای شروع فعالیت ها فراهم باشد‪.‬‬ ‫اصول��ی افزود‪ :‬ب��ا توجه به ویژگی ه��ای دریای خزر‬ ‫از جمل��ه عمیق و بس��ته ب��ودن این دری��ا و همچنین‬ ‫نداشتن سابقه همکاری ایران در فعالیت های اکتشافی‬ ‫و توس��عه ای در اب ه��ای عمیق‪ ،‬حضور ش��رکت های‬ ‫بین المللی با فناوری پیشرفته به منظور کاهش ریسک‬ ‫عملیات در این دریا ضروری به نظر می رسد و ما نیز به‬ ‫دنبال استفاده از این فرصت هستی م اما فعالیت خود را‬ ‫محدود به حضور شرکت های خارجی نکرده ایم و موازی‬ ‫با مذاکره با این شرکت ها‪ ،‬با شرکت های داخلی نیز در‬ ‫حال مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫وی بر صحبت اخیر خ��ود مبنی بر اینکه «نفت خزر‬ ‫معط��ل خارجی ها نمی مان��د» تاکید و بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که تصمیم برای توس��عه س��اختارهای نفتی‬ ‫دریای خزر قطعی شود‪ ،‬معطل خارجی ها نمی مانیم‪ .‬اگر‬ ‫در زمان تحریم های قبلی‪ ،‬در مدت دو س��ال توانستیم‬ ‫به کشف نفت در اب های عمیق خزر برسیم‪ ،‬هم اکنون‬ ‫با توجه به تجربه قبلی و دانش به دس��ت امده از سوی‬ ‫متخصصان داخلی می توانیم با هزینه های پایین تر و در‬ ‫مدت زمان خیلی کمتر در زمینه ساختارهای نفتی خزر‬ ‫اقدام های عملیاتی انجام دهیم‪.‬‬ ‫البته منظور من این نیس��ت که ب��ا اتکای صرف به‬ ‫ش��رکت های داخلی می توان به ه��دف تکمیل زنجیره‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬تولید‪ ،‬فراورش و انتقال نفت از خزر دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اضافه ک��رد‪ :‬همه می دانیم کار در‬ ‫چگونه امریکا به کمک تحریم ها صادرکننده بزرگ نفت شد؟‬ ‫تا همین چند س��ال پیش امری��کا بزرگ ترین‬ ‫واردکننده نفت در جه��ان بود و ب ه طور تقریبی‬ ‫هیچ نفتی در بازارهای بین المللی نمی فروخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬اما اکنون با رنسانس نفت و گاز‬ ‫شیل که امریکا را به صادرکننده بزرگ به اروپا و‬ ‫اس��یا تبدیل کرده‪ ،‬اوضاع به کلی فرق کرده و با‬ ‫تحریم ها علیه ایران و ونزوئال‪ ،‬امریکا اماده اس��ت‬ ‫تا یک ق��دم دیگر بردارد و به صادرکننده خالص‬ ‫نفت تبدیل شود‪.‬‬ ‫در ی��ک کنفران��س صنعت بازرگان��ی نفت در‬ ‫سپتامبر گذش��ته‪ ،‬تولیدکنندگان نفت از امریکا‬ ‫با دس��ت پ��ر امدند ت��ا دوران جدی��د صادرات‬ ‫نف��ت امری��کا را رق��م بزنن��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫ش��رکت اکس��ون موبیل به همراه رقیب اروپایی‬ ‫چ ش��ل» بروش��ورهایی را توزیع‬ ‫خود «رویال دا ‬ ‫می کردن��د که در انها جزئیات گریدهای مختلف‬ ‫نفت امریکا و همچنین دالیل مناس��ب بودن ان‬ ‫برای جایگزینی با نفت خاورمیانه‪ ،‬افریقا و روسیه‬ ‫توضیح داده شده بود‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تراتژی تاکنون موفقیت امی��ز بوده و‬ ‫ص��ادرات نفت امریکا به اروپا در طول یک س��ال‬ ‫گذشته به رکورد باالیی صعود کرد‪ .‬صادرات این‬ ‫کشور در طول سال گذشته میالدی دو برابر شد‬ ‫و به ‪ ۴۳۰‬هزار بش��که در روز رس��ید‪ .‬امسال نیز‬ ‫روند رش��د صادرات امریکا ادامه پیدا کرده و این‬ ‫کش��ور در ژانویه ‪ ۶۳۰‬هزار بشکه در روز نفت به‬ ‫اروپ��ا صادر کرد‪ .‬اگرچه میزان یاش��ده همچنان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمتر از صادرات روس��یه یا عراق است اما امریکا‬ ‫را جلوتر از س��ایر تولیدکنن��دگان اوپک همچون‬ ‫نیجریه و لیبی قرار می دهد‪.‬‬ ‫یک عام��ل مه��م در موفقیت گس��ترده نفت‬ ‫امریکا در بازاره��ای خارجی‪ ،‬میزان فراوان تولید‬ ‫در منطقه پرمیان باس��ین است که اشباع عرضه‬ ‫ایج��اد کرده و قیم��ت نفت امری��کا در بازارهای‬ ‫بین المللی را به س��طحی کاهش داده که رقابت‬ ‫با ان دشوار شده است‪.‬‬ ‫ی��ک معامله گر اروپایی در این ب��اره به رویترز‬ ‫گفت‪ :‬نفت امریکا یک دردسر واقعی است و فشار‬ ‫زیادی روی گریدهای سبک منطقه ای وارد کرده‬ ‫و در واقع‪ ،‬قیمت هم��ه گریدها به دلیل فراوانی‬ ‫عرضه نفت امریکا کاهش یافته است‪.‬‬ ‫س��ایر تولیدکنندگان بزرگ نفت ناچار شده اند‬ ‫قیمت ها را پایین تر اورند و تولیدش��ان را محدود‬ ‫کنن��د‪ .‬اوپک و س��ایر تولیدکنن��دگان همچون‬ ‫روس��یه تولیدشان را از دو س��ال پیش به میزان‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد کاه��ش داده اند تا با ریزش قیمت‬ ‫نفت مقابله کنند‪ .‬این استراتژی موفقیت امیز بود‬ ‫و قیم��ت نف��ت از پایین ترین حد خ��ود دو برابر‬ ‫افزای��ش یافته و ب��ه مرز ‪ ۶۰‬دالر در هر بش��که‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اش��باع عرضه نف��ت امری��کا و به دنب��ال ان‪،‬‬ ‫قیمت های پایین در طول س��ال اینده همچنان‬ ‫ادامه خواه��د یافت‪ .‬بر مبنای امار دولتی‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود تولید نفت امریکا در سال جاری میالدی‬ ‫به میزان ‪ ۱.۱۸‬میلیون بش��که در روز رشد کرده‬ ‫و به ‪ ۱۲.۰۶‬میلیون بش��که در روز افزون ش��ود‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نشان می دهد رشد تولید نفت امریکا‬ ‫در س��ال اینده میالدی ت��داوم خواهد یافت و به‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون بشکه در روز نفت خام و ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بش��که در روز مایعات نفتی خواهد رسید‪ .‬با این‬ ‫امار امریکا می تواند در تامین نفت به خودکفایی‬ ‫برس��د و ب��ه حد کافی ب��رای تامی��ن ‪ ۱۸‬تا ‪۱۹‬‬ ‫میلیون بشکه در روز تقاضای داخلی تولید کند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه حجم و قیمت نفت امریکا عامل اصلی‬ ‫رش��د تاثیرگذاری این کش��ور در بازارهای نفت‬ ‫بین المللی بوده اس��ت اما به طور قطع تنها عامل‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬در این ب��اره مانند هر مورد دیگری‬ ‫نمی ت��وان اقتص��اد را از سیاس��ت جدا دانس��ت‪.‬‬ ‫تحریم های امری��کا علیه ای��ران و ونزوئال کمک‬ ‫زی��ادی به نفت این کش��ور ک��رده و مانع خرید‬ ‫نفت این دو کش��ور از سوی کش��ورهای سراسر‬ ‫جهان ش��ده اس��ت‪ .‬میزان ‪ ۴۳۰‬هزار بش��که در‬ ‫روز ص��ادرات نفت امریکا به اروپ��ا همان میزان‬ ‫ص��ادرات ایران به این منطقه پی��ش از اغاز دور‬ ‫جدید تحریم ها بود‪.‬‬ ‫در شرایطی که اوضاع سیاسی ونزوئال اشفته تر‬ ‫از قبل اس��ت و هیچ نشانی از مالیمت در مواضع‬ ‫خصمانه ترامپ علیه ایران به چش��م نمی خورد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد سیاست خارجی امریکا همچنان‬ ‫موفقیت بزرگ��ی را برای نفت امریکا در بازارهای‬ ‫اروپایی و اسیایی فراهم می کند‪.‬‬ ‫اب های عمیق خزر به س��رمایه و فناوری های پیشرفته‬ ‫نیاز دارد‪ .‬در هر حال‪ ،‬همکاری با ش��رکت های خارجی‬ ‫هزینه فعالیت و زمان را برای ما کاهش می دهد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه به��ره وری را هم باال می بر د ام��ا در دنیای امروز‬ ‫هیچ چیز منحصر نیس��ت و س��طح تعامل ه��ا در دنیا‬ ‫به قدری گس��ترده ش��ده که می توانی��م حتی با وجود‬ ‫تحریم ها کار را به روش هایی دنبال کنیم‪.‬‬ ‫اصول��ی ی��اداور ش��د‪ :‬فعالیت ه��ای نف��ت خ��زر به‬ ‫ت اما‬ ‫قراردادهای سیاس��ی و بین المللی گره نخورده اس ‬ ‫هنر مدیریت این است که بتواند از مولفه های سیاسی‪،‬‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬بین الملل��ی و فرصت ه��ای دیپلماتیک��ی که‬ ‫مقامات سیاسی برای کش��ور ایجاد می کنند بیشترین‬ ‫به��ره را بب��رد‪ .‬ما نیز پس از برج��ام در تالش بودیم تا‬ ‫از همکاری با شرکت های بین المللی در راستای تحقق‬ ‫اهداف م��ان یعن��ی بکارگیری فناوری نوی��ن و افزایش‬ ‫به��ره وری اس��تفاده کنی�� م اما به این معنا نیس��ت که‬ ‫فعالیت های مان را به قراردادهای سیاس��ی و بین المللی‬ ‫محدوده کرده باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ران در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬و در اوج‬ ‫تحری��م و محدودیت های بین الملل��ی و فقط با اتکا به‬ ‫توانمندی ه��ای داخل��ی و بهره گی��ری از ظرفیت های‬ ‫نیروی انسانی و لجستیکی‪ ،‬موفق شد برای نخستین بار‬ ‫ی با اکتشاف در دریای‬ ‫بدون حضور ش��رکت های خارج ‬ ‫خزر به نفت برس��د‪ .‬این اتفاق دوباره در س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫یعنی پیش از اجرای برجام نیز تکرار شد‪ ،‬به این صورت‬ ‫که با حفاری موفق دومین چاه اکتشافی‪ ،‬اکتشاف قبلی‬ ‫نف��ت در خزر تایید ش��د‪ .‬ما تنها در یک��ی از الیه های‬ ‫میدان س��ردار جن��گل حداقل ‪ ۲‬میلیارد بش��که نفت‬ ‫ذخی��ره درج��ا داریم که ‪ ۵۰۰‬میلیون بش��که ان قابل‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نفت خ��زر درب��اره توانمندی‬ ‫ش��رکت های ایران��ی عنوان کرد‪ :‬امروز ش��اهدیم وضع‬ ‫شرکت های ایرانی نسبت به ‪ ۵‬سال گذشته بسیار بهتر‬ ‫شده و شرکت هایی در حوزه داخل داریم که می توانند‬ ‫مس��تقیم یا غیرمستقیم با شریک شدن با شرکت های‬ ‫خارج��ی فعالیت ه��ای مدنظر ای��ران را در دریای خزر‬ ‫انجام دهند‪ .‬همچنین شرکت هایی داریم که می توانند‬ ‫در حوزه اکتشافی فعالیت کنند‪ ،‬البته تعداد شرکت های‬ ‫ایرانی در این بخش محدود اس��ت و ما هم باید ریسک‬ ‫هزینه و زم��ان را با توجه به کم تجربگی ش��رکت های‬ ‫ایران��ی در این بخش بپذیری��م‪ .‬در مذاکراتی هم که با‬ ‫شرکت های خارجی داشته ایم‪ ،‬به انها گفته ایم که باید‬ ‫با شرکت های ایرانی همکاری کنند‪.‬‬ ‫اصولی در پاس��خ به این پرسش که ایا برنامه اورهال‬ ‫س��کوی امیرکبیر هم در قالب توس��عه می��دان دنبال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم شرکت ملی نفت ایران بر این‬ ‫اس��ت‪ .‬البته از انجا که سکو در پایانه نکا ساخته شده‪،‬‬ ‫ت اما با توجه‬ ‫اورهال س��کو در این پایانه امکان پذیر اس ‬ ‫ی تجهیزات پیشرفته در ساخت این سکوی‬ ‫به بکارگیر ‬ ‫عظی��م ‪ ۱۵‬هزار تنی‪ ،‬برای تعمی��رات به تامین برخی‬ ‫تجهیزات از خارج کش��ور نیاز خواهیم داشت‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬به فراخور امکانات موجود‪ ،‬مش��غول بروزرس��انی‬ ‫ناوگان دریایی شرکت هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��کوی امیرکبیر و ‪ ۳‬ش��ناور‬ ‫کاس��پین‪ ،‬جزو س��رمایه های گرانبهای ش��رکت ملی‬ ‫نفت ایران در منطقه خزر و کش��ور به ش��مار می رود و‬ ‫حتی این مزی��ت‪ ،‬یکی از ظرفیت هایی بود که در کنار‬ ‫ظرفیت سرمایه انسانی شرکت نفت خزر‪ ،‬در مذاکرات‬ ‫ن مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬س��کو‬ ‫ایران و اذربایجا ‬ ‫و ش��ناورهای ایرانی در دریای خزر یکی از سرمایه های‬ ‫ت به نحوی که بارها درخواس��ت اجاره‬ ‫خوب ایران اس�� ‬ ‫ان مطرح شد ه اما به دلیل اولویت فعالیت این سکو در‬ ‫ایران‪ ،‬تصمیمی برای اجاره ان به کش��ورهای همسایه‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫پول فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از کجا قرار است تامین شود؟‬ ‫پرونده ‪ ۳‬فاز پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس با‬ ‫حضور رئیس جمهوری‪ ،‬هفته گذشته تکمیل شد‬ ‫و ای��ران را در تولید بنزین خودکفا کرد‪ .‬ش��واهد‬ ‫حاکی از ان است که نقشه ساخت فاز چهارم این‬ ‫پاالیشگاه نیز کم کم ترسیم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫با هدف پاالیش ‪ ۳۶۰‬هزار بشکه در روز میعانات‬ ‫گازی تولیدی کش��ور در راس��تای تبدیل ان به‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باالتر تاسیس شد‪ .‬قرار‬ ‫ش��د با تکمیل تمامی فازهای این پاالیشگاه (در‬ ‫کل‪ ۳ ،‬فاز)‪ ،‬در مجمو ع به میزان ‪ ۳۶‬میلیون لیتر‬ ‫در روز بنزی��ن و ‪ ۱۳‬میلیون لیتر در روز گازوئیل‬ ‫تولید شود‪ .‬تولید بنزین در این پاالیشگا ه اسفن د‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اغاز ش��ده و افتتاح رس��می ف��از اول این‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۶‬و فاز دو م تیر سال‬ ‫ ‬ ‫پاالیشگا ه‬ ‫جاری انجام شد‪.‬‬ ‫فاز س��وم این پاالیش��گاه نیز هفته گذش��ته با‬ ‫حضور رئیس جمهوری افتتاح و اعالم شد ظرفیت‬ ‫تولی��د بنزین در ای��ران به روزان��ه ‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫لیتر رس��یده و نه تنها واردات بنزین به کش��ور از‬ ‫مهر متوقف شده بلکه برنامه ریزی برای صادرات‬ ‫بنزین نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫ش��هریور امس��ال بود که اعالم ش��د با سپری‬ ‫ش��دن مراحل اجرای فاز س��وم پاالیشگاه ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬فاز چهارم این پاالیش��گاه با هدف‬ ‫فراورش روزانه ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که میعانات گازی‬ ‫ساخته و راه اندازی می ش��ود؛ فازی که با اجرای‬ ‫ان‪ ،‬روزانه ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که میعانات گازی برای‬ ‫تولید بنزین و نفت گاز با استاندارد یورو ‪ ۵‬به حجم‬ ‫خوراک و تولید این پاالیشگاه افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدعلی دادور‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت ستاره‬ ‫ فارس در این باره اعالم کرد‪ :‬خاک برداری ها‬ ‫خلیج ‬ ‫و اقدام ه��ای اولی��ه برای س��اخت فاز ‪ ۴‬س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس اغاز ش��ده اس��ت و م��ا همزمان با‬ ‫تکمیل فاز ‪ ،۳‬از فاز ‪ ۴‬نیز غافل نشده ایم‪.‬‬ ‫دادور در حال��ی ای��ن خبر را اع�لام کرده بود‬ ‫که علیرضا صادق ابادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬در اخرین‬ ‫نشس��ت خبری خود اعالم کرد زمانی این پروژه‬ ‫اغاز خواهد شد که منابع مالی ان تثبیت شود‪.‬‬ ‫فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‪ ،‬مشابه‬ ‫فاز س��وم این پاالیشگاه اس��ت؛ یعنی راه اندازی‬ ‫ان‪ ۱۲۰ ،‬هزار بشکه به ظرفیت پاالیشگاه اضافه‬ ‫خواه��د کرد و ب��ا توجه به اینکه ب��ه طور دقیق‬ ‫مشابه فاز سوم است‪ ،‬همه تجهیزات اماده است‪.‬‬ ‫به گفته صادق ابادی‪ ،‬زمانی می توان با قطعیت‬ ‫درباره پ��روژه ای صحب��ت کرد ک��ه منابع مالی‬ ‫تثبیت شده ای برای ان وجود داشته باشد‪ .‬امکان‬ ‫اینکه بخ��ش قابل توجهی از تجهیزات فاز چهارم‬ ‫پاالیش��گاه س��تاره در داخل تامین ش��ود‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬ف��از چهارم بعد از تعیین تکلیف منابع مالی‬ ‫به ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۶‬ماه زمان برای تکمیل نیاز دارد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزی��ر نفت در ایین‬ ‫گشایش فاز چهارم ستاره خلیج فارس اعالم کرد‬ ‫«می توانستیم از رئیس جمهوری بخواهیم کلنگ‬ ‫ف��از چهارم را ام��روز بزند اما به دنب��ال کارهای‬ ‫نمایشی نیستیم‪».‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی درباره س��رمایه مورد‬ ‫نیاز برای س��اخت فاز چهارم س��تاره خلیج فارس‬ ‫نی��ز توضیح داد‪ :‬این فاز به ح��دود ‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون یورو سرمایه نیاز دارد‪.‬‬ ‫صادق ابادی درباره نحوه تامین س��رمایه مورد‬ ‫نیاز گفت‪ :‬س��رمایه مورد نی��از از منابع داخلی و‬ ‫باقی مانده منابعی که مصرف نش��ده است تامین‬ ‫خواهد ش�� د اما این یک بروکراس��ی اداری دارد‪.‬‬ ‫از وام ‪ ۲۶۰‬میلی��ون یوروی��ی که برای فاز س��وم‬ ‫گرفته ش��ده بود ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو باقی‬ ‫مانده اس��ت و بای��د بتوانیم ان را ب��ه فاز چهارم‬ ‫منتقل کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫برای ارتقای وضعیت حمل ونقل هوایی چه راه هایی پیش روی کشور است؟‬ ‫پرواز اجباری نوسازی در اسمان دست دوم ها‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ :‬با اغ��از دور جدید تحری��م و ممنوعیت فروش‬ ‫هواپیم��ا از کارخانه ه��ای هواپیماس��از ب��ه ایران‪ ،‬روند نوس��ازی‬ ‫ناوگان هوایی ش��رکت های هواپیمایی کشورمان به ویژه ایران ایر‪،‬‬ ‫با مش��کل روبه رو ش��ده اس��ت؛ با این حال‪ ،‬مانند گذشته‪ ،‬خرید و‬ ‫واردات هواپیما‪ ،‬همچنان در دستور کار است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫می گوید دست اول یا دوم بودن هواپیما اهمیتی ندارد و گزینه هایی‬ ‫که ایرالین ها ب��رای خرید انها تالش می کنند‪ ،‬هواپیماهای خوبی‬ ‫هستند‪ .‬ازسوی دیگر نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد‬ ‫ل اطمینان نیس��تند‪ .‬در این‬ ‫اس��ت هواپیماهای دس��ت دوم‪ ،‬قاب�� ‬ ‫کشمکش لفظی‪ ،‬کارشناسان با تایید امکان نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫با خرید دس��ت دوم ها و تاکید بر توان ایران در تعمیرات و نگهداری‬ ‫این هواپیماها‪ ،‬پرهیز از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این زمینه‬ ‫را ضروری می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بعد از انتش��ار خبر خرید هواپیماهای جدید‬ ‫برای برخی ایرالین ها ازس��وی وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬سید احسن‬ ‫علوی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اظهار نگرانی درباره خرید هواپیماهای دست دوم گفت‪ :‬اگر وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی به دنبال نوس��ازی ناوگان هوایی است‪ ،‬باید خرید‬ ‫هواپیماهای نو در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬خرید هواپیماهای دست‬ ‫دوم به صالح نیست و برای کشور بسیار گران تمام می شود‪.‬‬ ‫علوی افزود‪ :‬در گذشته تعدادی هواپیمای دست دوم خریداری‬ ‫اما بعد از گذشت مدتی‪ ،‬این هواپیماها دچار مشکل شد؛ بنابراین در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬اولویت اصلی در این حوزه باید خرید هواپیماهای‬ ‫ن��و باش��د‪ .‬وی با یاداوری اینک��ه در زمینه خری��د هواپیماهای نو‪،‬‬ ‫مس��ئله تحریم در میان است و باید سازکاری برای دور زدن تحریم‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر س��رمایه گذارانی وجود‬ ‫دارند که برای خرید هواپیماهای نو‪ ،‬اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫عل��وی با بیان اینکه ترکیه و عراق دو گزینه اصلی برای همکاری‬ ‫با ایران در خرید هواپیماهای نو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬صحبت هایی با این‬ ‫دو کش��ور ش��ده و ش��رکت هایی در عراق برای انجام این کار اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید دست دوم ها هم اسان نیست‬ ‫در مقابل اظهارنظر نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی‬ ‫بر نادرس��ت بودن خرید هواپیماهای دس��ت دوم‪ ،‬معاون پیش��ین‬ ‫سازمان هواپیمایی معتقد اس��ت چنین اظهارات غیرکارشناسی‪،‬‬ ‫می تواند منجر به فرصت س��وزی در زمینه نوس��ازی ناوگان هوایی‬ ‫منتظ��ر ی‪ :‬برخی اظهار کرده اند ک��ه خرید هواپیماهای نو و نقل و انتقال‬ ‫انها به ایران‪ ،‬از ترکیه یا عراق امکان پذیر است اما چنین مسئله ای صحت‬ ‫ندارد‬ ‫ش��ود‪ .‬علیرضا منظری در پاس��خ به‬ ‫با اش��اره به مشکالت‬ ‫پیش امده برای نوس��ازی ناوگان هوایی بعد از تحریم دوباره گفت‪:‬‬ ‫نوس��ازی ناوگان هوایی‪ ،‬بار دیگر تبدیل به دغدغه کارشناس��ان و‬ ‫مسئوالن ش��ده اما در این زمینه‪ ،‬در کنار دیدگاه های کارشناسی‪،‬‬ ‫برخی نظرات غیرکارشناس��ی یا سیاس��ی نیز از سوی برخی افراد‬ ‫مطرح می شود که فقط می تواند موجب فرصت سوزی شود‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی کشوری با اش��اره به اینکه‬ ‫خرید هواپیمای دست دوم یکی از مهم ترین گزینه های پیش روی‬ ‫کشور برای نوس��ازی ناوگان هوایی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید فراموش‬ ‫کنی��م که با برقراری دوباره تحریم‪ ،‬نه تنه��ا نمی توان هواپیمای نو‬ ‫خری��داری کرد‪ ،‬بلکه نمی توان نقل و انتق��ال بهای ان را باتوجه به‬ ‫حجم زیاد‪ ،‬انجام داد‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی اظهار کرده اند که خرید این‬ ‫هواپیماه��ا و نقل و انتقال انها به ایران‪ ،‬از ترکیه یا عراق امکان پذیر‬ ‫اس��ت اما چنین مس��ئله ای صحت ندارد‪ .‬البته ش��اید کشورهایی‬ ‫بتوانن��د امکان انتقال پول یا جابه جای��ی قطعه را برای ایران فراهم‬ ‫کنند اما خرید هواپیمای نو از ش��رکت های س��ازنده اصلی‪ ،‬به این‬ ‫روش و در ش��رایط فعلی‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت؛ مگر اینکه ش��رایط‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬منظ��ری با بیان اینکه باتوجه به ش��رایط‪ ،‬برای تامین‬ ‫ناوگان هوایی درحال حاضر چاره ای جز خرید هواپیمای اس��تفاده‬ ‫ش��ده و دس��ت دوم نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته تامین هواپیمای دست‬ ‫دوم هم کار اس��انی نیس��ت زیرا باید از روش ه��ای غیرمعمول و با‬ ‫دور زدن تحری��م و پذیرش خطرات ب��اال‪ ،‬اقدام به این کار کرد‪ .‬این‬ ‫کارشناس اضافه کرد‪ :‬البته باید تالش کرد تا حد امکان‪ ،‬برای خرید‬ ‫هواپیماهایی برنامه ریزی ش��ود که کمترین نیاز به تعمیر را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬بدیهی اس��ت که این هواپیماها باید دارای استانداردهای‬ ‫جهانی و مورد تایید س��ازمان هواپیمایی کش��وری باشند‪ .‬معاون‬ ‫پیش��ین س��ازمان هواپیمایی کش��وری افزود‪ :‬نکته مهم ان است‬ ‫که در این ش��رایط‪ ،‬باید ش��رکت های هواپیمای��ی و متصدیان‪ ،‬در‬ ‫چارچوب راهبردهای ش��رکت خود‪ ،‬نوع هواپیم��ا را تعیین کنند‬ ‫و اقدام ه��ای عملی ب��رای یافتن انها در بازار انجام دهند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دول��ت نیز به منظور کمک به تامی��ن هواپیما باید در زمینه‬ ‫ح��ذف برخی مق��ررات معمول و موان��ع دور زدن تحریم همکاری‬ ‫کند که گاهی متصدیان امر در این زمینه گله مند هستند‪ .‬منظری‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د در زمینه نوس��ازی ناوگان هوایی‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی باید کارگروهی از خبرگان و دست اندرکاران تشکیل‬ ‫دهد تا بتوانند ضمن دسته بندی این مسائل و یافتن راهکار مناسب‬ ‫و ارائه پیش��نهاد برای اصالح مقررات و رویه ها‪ ،‬به رفع مش��کالت و‬ ‫موانع تامین ناوگان هوایی بپردازند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا خرید هواپیمای دست دوم‬ ‫غربی گزینه بهتری برای نوس��ازی نس��بت به هواپیماهای شرقی‬ ‫دست اول است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوعی کارشناسی است که نمی توان‬ ‫پاس��خی کلی به ان داد اما ضروری اس��ت در هر زمینه‪ ،‬ابتدا وجود‬ ‫استانداردها مورد توجه قرار گیرد‪ .‬همچنین انتخاب این هواپیماها‪،‬‬ ‫بس��تگی به ش��رایط هر یک از ایرالین ها و مسائلی مانند بهای ان یا‬ ‫امکانات فنی و عملیاتی دارد‪ .‬منظری افزود‪ :‬شرایطی که بر کارخانه‬ ‫تولیدکننده حاکم اس��ت نیز در این زمینه اهمیت دارد؛ مانند نرخ‬ ‫هواپیمای دس��ت اول شرقی نس��بت به نرخ هواپیمای دست دوم‬ ‫غربی که باید بررس��ی ش��ود‪ .‬همچنین در خرید هواپیمای شرقی‬ ‫باید دقت کرد قطعات به کار رفته در ان‪ ،‬مش��مول تحریم نباشد یا‬ ‫شرکت تولیدکننده‪ ،‬اجازه فروش داشته باشد‪.‬‬ ‫ت دوم ها‬ ‫‹ ‹توان باالی ایران در تعمیر دس ‬ ‫باتوج��ه ب��ه انچ��ه منظ��ری می گوید و نی��ز با در نظ��ر گرفتن‬ ‫دشواری های خرید هواپیماهای دست اول در شرایط فعلی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د خرید هواپیماهای دست دوم‪ ،‬یکی از بهترین گزینه های‬ ‫پیش روی شرکت های ایرانی برای نوسازی ناوگان است‪.‬‬ ‫محمد ش��الفروش‪ ،‬دبیر کانون متخصصان مهندسی و تعمیرات‬ ‫هواپیمایی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬با بیان اینکه باتوجه به ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬خرید هواپیماهای دس��ت دوم‪ ،‬بهترین و تنها گزینه پیش‬ ‫روی ش��رکت ها برای نوس��ازی ناوگان به نظر می رسد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫البته در این میان باید مصلحت و اولویت ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫اینکارشناستعمیراتهواپیماباتاکیدبراینکههزینه هایتعمیر‬ ‫و نگهداری هواپیماهای دس��ت دوم بیشتر از هواپیماهای نو است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته می توان از ناوگان ش��رکت هایی خرید کرد که در‬ ‫حد استاندارد بین المللی کارهای تعمیراتی را انجام می دهند و سن‬ ‫ناوگان مناسبی دارند؛ به ویژه هواپیماهای پهن پیکر برای استفاده‬ ‫در مسیرهای دوربرد‪ .‬شالفروش در پاسخ به این پرسش که ایا توان‬ ‫فنی و مالی الزم برای تعمیر هواپیماهای دست دوم در کشور وجود‬ ‫دارد؟ اظهار کرد‪ :‬جامعه متخصصان مهندس��ی و تعمیرات کشور‪،‬‬ ‫به ویژه شرکت هما این قابلیت را دارد که هواپیماهای دست دوم را‬ ‫عملیاتی و قابل پرواز نگه دارد؛ به شرط اینکه از حداقل های تامین‬ ‫قطع��ات به ویژه موتور هواپیما برخوردار باش��د و نیازهای مالی این‬ ‫متخصصان براورده ش��ود‪ .‬او در پاسخ به پرسشی مبنی بر مقایسه‬ ‫هواپیماهای دس��ت دوم غربی با دست اول های شرقی مانند سوخو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته به دلیل زمین گیر شدن ناوگان‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۴۷‬شرکت ایران ایر‪ ،‬مسیرهای پرمسافر و سودده جنوب‬ ‫شرق اسیا را از دست دادیم که این مسئله با جایگزینی هواپیماهای‬ ‫پهن پیکر دست دوم غربی قابل جبران است‪ .‬شالفروش با بیان اینکه‬ ‫هواپیماهای شرقی به دالیل بسیاری‪ ،‬مناسب ناوگان ایران نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این دالیل پیش از این نیز از سوی کارشناسان عنوان شده‬ ‫ک��ه از مهم ترین انها به ویژه در زمینه مهندس��ی و تعمیرات‪ ،‬اجازه‬ ‫ندادن کارخانه های س��ازنده روس��ی به تعمیر و نگهداری از سوی‬ ‫نیروهای بومی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از سوی دیگر تمامی شیوه نامه ها و‬ ‫کتاب های این هواپیماها به زبان روسی است‪ .‬همچنین ایران تجربه‬ ‫نامطلوب استفاده از ناوگان توپولف را دارد‪ .‬ازسوی دیگر تا جایی که‬ ‫اطالع دارم حتی خرید هواپیمای سوخو دست اول نیز به مجوزهای‬ ‫اوفک (وزارت خزانه داری امریکا) نیاز دارد‪ .‬این کارش��ناس تعمیر‬ ‫هواپیما ب��ا یاداوری اینکه به دالیل گوناگون نتوانس��تیم از فضای‬ ‫برجام‪ ،‬استفاده بهینه برای نوسازی داشته باشیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫وض��ع تحریم ه��ای جدید و مش��کالت مالی و نق��ل و انتقال پول‪،‬‬ ‫نوسازی ناوگان درحال حاضر با مشکالت بسیاری همراه است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای نوس��ازی پول کافی نداریم و اگر پول نیز داشته باشیم‪،‬‬ ‫از ش��رایط انتقال و حمایت های بین المللی برخوردار نیس��تیم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬اگر این مشکل هم با مشارکت کشورهای دوست حل‬ ‫شود‪ ،‬شرکت های سازنده هواپیما و قطعات نمی توانند به ما هواپیما‬ ‫بفروش��ند‪ .‬شالفروش یاداور شد‪ :‬در این شرایط تنها راه کوتاه مدت‬ ‫که پیش تر نیز برای نوسازی امتحان شده‪ ،‬خرید هواپیماهای دست‬ ‫دوم ازس��وی کارشناسان معتبر و دلسوز و پاک است؛ نه گروهی که‬ ‫از فروش��نده‪ ،‬پورسانت طلب کنند و قیمت ها را افزایش دهند و در‬ ‫شرایطی که دچار تحریم های خارجی هستیم‪ ،‬خودتحریمی کنند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 3‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت بین المللی محصوالت پارس در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫بین الملل��ی محصوالت پ��ارس با حضور ‪ 77/55‬درصد از س��هامداران‬ ‫ش��رکت در محل تهران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش خیابان موس��وی‪-‬‬ ‫ش��ماره ‪ -175‬س��اختمان ش��ماره یک‪ -‬طبقه اول‪ -‬ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران برگزار شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای‬ ‫س��ید محمد مدرس نیا یزدی و نظارت اقایان سید فاضل هاشمی زاده و‬ ‫رس��تم خسروی و دبیری اقای نیکپوی قاسملو تشکیل شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫ای��ن مجمع اق��ای مهندس قاس��ملو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هی ات مدیره به س��واالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1397/06/31‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از‬ ‫تصویب صورت های مالی از سوی س��هامداران انتخاب روزنامه دنیای‬ ‫اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و «موسسه حسابرسی‬ ‫کوش��امنش» به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «ارقام نگراریا» به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای‬ ‫س��ال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬براساس تصمیمات مجمع‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره دوره گذش��ته به مدت ‪2‬س��ال ب��ه عنوان اعضای‬ ‫هیات مدیره جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫به استناد مصوبه مجمع فوق العاده‪ ،‬موضوع فعالیت شرکت از‪:‬‬ ‫الف) موضوعات اصلی عبارت است از‪ :‬تولید‪ ،‬ساختن‪ ،‬خرید و فروش و‬ ‫اجناس و به طور کلی معامالت مربوط به اجناس مورد استفاده شخصی‬ ‫و خانگی از جمله محصوالت پاک کننده و شستش��و دهنده مانند مواد‬ ‫پاک کننده مصنوعی و صابون توالت و محصوالت بهداشتی مخصوص‬ ‫توالت و مواد غذایی‪.‬‬ ‫ب) موضوعات فرعی عبارت اس��ت از‪ :‬انجام کلیه عملیات و معامالت‬ ‫مال��ی و بازرگان��ی و صنعتی و خری��د و فروش م��واد اولیه محصوالت‬ ‫بهداشتی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها‬ ‫به‪:‬‬ ‫الف) موضوعات اصلی عبارت اس��ت از‪ :‬تولید‪ ،‬ساخت‪ ،‬خرید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و به طور کلی معامالت مربوط به اجناس مورد استفاده‬ ‫ش��خصی‪ ،‬خانگی‪ ،‬صنعت��ی و اداری در حوزه محصوالت ش��یمیایی‪،‬‬ ‫پاک کننده‪ ،‬شوینده‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬سلولزی‪ ،‬مواد و محصوالت‬ ‫غذایی و صنایع وابسته‪.‬‬ ‫ب) موضوعات فرعی عبارت اس��ت از ‪ :‬انجام کلیه عملیات و معامالت‬ ‫مال��ی و بازرگانی و صنعت��ی و خرید و فروش م��واد اولیه و محصوالت‬ ‫بهداشتی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها تغییر یافت ‪.‬‬ ‫سایر موارد‬ ‫توضیحات‪ :‬مجمع با اصالح ماده ‪ 2‬اساس��نامه به شرح فوق منوط به‬ ‫دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با اتفاق ارا موافقت نمود‪.‬‬ ‫‹‹پیام هیات مدیره‬ ‫ش��رکت بین المللی محص��والت پارس با‬ ‫بیش از ‪ 55‬س��ال س��ابقه و برخورداری از‬ ‫واحد ه��ای ‪ 195/000‬تن��ی تولید انواع‬ ‫پودر ه��ای لباسش��ویی‪ 71/000 ،‬تن��ی‬ ‫تولید سدیم س��یلیکات و ‪ 21/000‬تنی‬ ‫تولید سولفونیک اسید یکی از قطب های‬ ‫صنعت شوینده در بازار داخلی و صادراتی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬امار فروش این شرکت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تاثیرگذاری ش��دید تحریم ها و س��خت تر شدن انتقال ارز به‬ ‫تامین کنندگان خارجی و عدم واردات برخی مواد اولیه و امثالهم مواجه‬ ‫بوده و این امر پیش بینی درخصوص اینده صنعت و نیز شرکت را با عدم‬ ‫قطعیت قابل توجهی مواجه می سازد‪.‬‬ ‫محصوالت‪ ،‬فرایند های تجاری و روش های توزیع‬ ‫ش��رکت بین المللی محصوالت پارس (سهامی عام) با حدود ‪55‬سال‬ ‫س��ابقه تولید در کش��ور دارای سبد محصوالت ش��وینده و بهداشتی با‬ ‫بیش از ‪ 197‬قلم کاال می باش��د‪ .‬پودر های ماشینی و دستی با برند های‬ ‫بان��و‪ ،‬رخت‪ ،‬ع��اج و هوم ک��ر و همچنین محصوالت واس��طه ای مانند‬ ‫س��ولفونیک اسید و سدیم س��یلیکات از عمده محصوالت این شرکت‬ ‫می باشد‪ .‬محصوالت واسطه ای عالوه بر تامین نیاز شرکت برای فروش‬ ‫داخلی و صادراتی نیز عرضه می شوند‪.‬‬ ‫مالکی��ت برند های بانو‪ ،‬رخت و عاج در اختیار این ش��رکت و مالکیت‬ ‫برند ه��ای هوم کر‪ ،‬الیف کر و دنتاکر در اختیار گروه صنعتی بین المللی‬ ‫س می باش��د‪ .‬تولی��د و فروش محصوالت ب��ا برند های‬ ‫محصوالت پار ‬ ‫گروه براس��اس قرارداد فی مابین به عهده این ش��رکت می باش��د‪ .‬این‬ ‫شرکت همچنین مایعات ش��وینده با برند های بانو‪ ،‬هوم کر و الیف کر و‬ ‫خمیردندان دنتاکر را در سبد فروش خود عرضه می نماید‪.‬‬ ‫‪ 50‬درص��د از مبل��غ فروش محص��والت نهایی این ش��رکت از طریق‬ ‫ش��رکت های پخش قاس��م ایران‪ ،‬پخش پرنیان مهیار و شرکت پخش‬ ‫مدبران کوش��ای ایرانی��ان که یکی از زیرمجموعه ه��ای گروه صنعتی‬ ‫بین الملل��ی محصوالت پارس می باش��د‪ ،‬توزیع می گ��ردد‪8 .‬درصد از‬ ‫مبل��غ ف��روش مربوط به حوزه صادرات ب��وده و ‪ 17‬درصد از ان مربوط‬ ‫به حوزه زنجیره ای می باش��د‪ .‬مابقی فروش نیز به حوزه نمایندگی های‬ ‫شهرستان ها معطوف می گردد‪.‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫ش��رکت در صنعت مواد ش��وینده فعالیت می کند و جز هفت شرکت‬ ‫برتر تولیدکننده انواع پودر لباسش��ویی می باشد‪ .‬سهم محصوالت این‬ ‫شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫در سال مالی گذشته نشان دهنده رشد و بالندگی و تحقق اهداف تعیین‬ ‫ش��ده می باش��د‪ .‬با کس��ب حدنصاب فروش ‪ 189‬میلی��ارد ریال‪ ،‬برای‬ ‫سومین س��ال متوالی مسیر رشد فروش را با رشد ‪25‬درصدی نسبت به‬ ‫سال مالی قبل ادامه دادیم‪ .‬در مجموع نسبت به سال مالی ‪ 93-94‬طی‬ ‫سه سال متوالی به رشد ‪122‬درصدی دست یافته ایم‪ .‬الزم است یاداوری‬ ‫نماییم که در طول پنج سال گذشته رشد خرید مصرف کنندگان در بازار‬ ‫محصوالت شوینده بسیار محدود بوده و رشد فروش شرکت نشان دهنده‬ ‫موفقیت سیاس��ت های فروش‪ ،‬بازاریابی و کس��ب سهم از رقبا می باشد‪.‬‬ ‫دیگر موفقیت شرکت اتمام مرحله نهایی افزایش سرمایه از ‪400‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪ 515‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫هزین��ه مالی در س��ال مالی ‪ 96-97‬نس��بت به فروش ‪ %4/45‬اس��ت‬ ‫در حالی که اگر با درصد مش��ابه در س��ال مالی قبل از ان مقایس��ه شود‬ ‫(‪ )%6/06‬کاهش ‪27‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬با توجه به رش��د فروش‬ ‫ش��رکت‪ ،‬کاهش درص��دی و ریالی هزینه های مالی نش��ان می دهد که‬ ‫وصول مطالبات و پرداخت اقس��اط با نظم بس��یار خوبی مدیریت ش��ده‬ ‫است‪ .‬درخصوص چشم انداز اتی و چالش های پیشرو باید عنوان نماییم‬ ‫که وضعیت خاص کش��ور به لحاظ شدت تحریم های بانکی و حمل ونقل‬ ‫و مشکالت داخلی از قبیل رشد بی سابقه قیمت ارز و به تبع ان باال رفتن‬ ‫قیمت تمام ش��ده م��واد اولیه داخلی و وارداتی به می��زان بیش از ‪2‬برابر‪،‬‬ ‫کاهش فروش اعتباری از طرف تامین کنندگان اعم از داخلی و خارجی و‬ ‫نیاز شدید به ورود نقدینگی جدید برای تامین سرمایه در گردش ازجمله‬ ‫دغدغه های اصلی مدیران ش��رکت می باشد‪ .‬در زمینه صادرات با کاهش‬ ‫قابل توجه ارزش پایه صادراتی که اخیرا محقق ش��ده اس��ت امیدواریم‬ ‫بتوانیم به اهداف صادراتی مورد نظر در سال جاری دست یابیم‪.‬‬ ‫محیط کسب وکار و صنعت‬ ‫درحال حاضر محیط کس��ب وکار صنعت ش��وینده متاث��ر از محیط ‬ ‫کس��ب وکار در کل کش��ور بوده و با ریس��ک ها و تنش ه��ای گوناگون‬ ‫نظی��ر افزای��ش مج��دد در نرخ م��واد اولیه و ن��رخ ارز‪ ،‬باال ب��ودن نرخ‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬باال بودن نرخ تورم‪ ،‬نب��ود ثبات الزم در تصمیم گیری های‬ ‫نوع‬ ‫محصول‬ ‫موادشوینده‬ ‫سال ملی منتهی به ‪1397/06/31‬‬ ‫کل بازار‬ ‫داخلی‬ ‫سهم شرکت از‬ ‫بازار داخلی‬ ‫تن‬ ‫تن‬ ‫‪500/000‬‬ ‫‪37/341‬‬ ‫درصد‬ ‫‪7/47‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1396/06/31‬‬ ‫صادرات‬ ‫کل بازار‬ ‫داخلی‬ ‫سهم شرکت از‬ ‫بازار داخلی‬ ‫تن‬ ‫تن‬ ‫تن‬ ‫‪8/429‬‬ ‫‪480/000‬‬ ‫‪33/417‬‬ ‫درصد‬ ‫صادرات‬ ‫تن‬ ‫‪6/96‬‬ ‫‪16/754‬‬ ‫همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه ان با تکنولوژی‬ ‫موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است‪.‬‬ ‫فن��اوری م��ورد اس��تفاده در کلی��ه بخش ه��ای کارخان��ه‬ ‫در مقایس��ه ب��ا رقب��ای داخل��ی از دس��تگاه های مدرن ت��ر با‬ ‫صرفه جوی��ی انرژی بیش��تر و اتوماس��یون باالت��ری برخوردار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫در س��طح جهانی نیز این کارخانه به دلیل اس��تفاده از اخرین‬ ‫تکنول��وژی موج��ود در تولی��د پودر لباسش��ویی و نیز س��دیم‬ ‫سیلیکات از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹‹ریسک های عمده‪:‬‬ ‫ ‪ -‬عدم رش��د کافی در توان خرید مشتریان بخصوص در سطح‬ ‫خرده فروش‬ ‫ ‪ -‬در حوزه ص��ادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختالف نرخ تورم‬ ‫داخلی و نرخ تورم کشور های مقصد صادرات که موجب تقویت‬ ‫رقبای خارجی و جذاب تر شدن قیمت های انها می گردد‬ ‫ ‪ -‬ورود رقبای جدید خارجی و بیش��تر ش��دن فشار عرضه در‬ ‫حالی که در سمت تقاضا رشد کافی اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫‹‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫بخش عمده ریسک هایی که شرکت می تواند در سال جاری با‬ ‫انها روبه رو باشد عبارتند از‪:‬‬ ‫ ‪ -‬عدم رش��د کافی در توان خرید مشتریان بخصوص در سطح‬ ‫خرده فروش‬ ‫ ‪ -‬در حوزه ص��ادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختالف نرخ تورم‬ ‫داخلی و نرخ تورم کشور های مقصد صادرات که موجب تقویت‬ ‫رقبای خارجی و جذاب تر شدن قیمت های انها می گردد‬ ‫ ‪ -‬ورود رقب��ای جدید خارجی و بیش��تر ش��دن فش��ار عرضه‬ ‫درحالی که در سمت تقاضا رشد کافی اتفاق نیفتد‬ ‫ب��ه دلیل قریب الوق��وع بودن ورود رقبای مط��رح خارجی‪ ،‬لذا‬ ‫سیاس��ت توس��عه تبلیغات و افزایش حجم فروش ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه اتمام فراین��د افزایش س��رمایه موجب کاهش‬ ‫وابستگی به منابع بانکی و کمتر شدن سهم هزینه مالی نسبت‬ ‫به فروش می گردد‪ .‬در حوزه صادرات ضروری است جهت گیری‬ ‫فروش به س��مت محصوالت با کیفیت باالتر باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫سایت گسترش حوزه مقاصد صادراتی ادامه یابد‪.‬‬ ‫درخصوص سایر ریسک ها در مقایسه با دیگر رقبای حاضر در‬ ‫این صنعت مشکل خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫ ‪ -‬تن��وع تولیدات به لحاظ نام های تجاری‪ ،‬نوع بس��ته بندی و‬ ‫کیفیت محصوالت در بازار های داخلی وصادراتی ‪.‬‬ ‫ ‪ -‬افزایش حجم فروش داخلی و صادراتی در مقایس��ه با سال‬ ‫مالی گذشته‪.‬‬ ‫ ‪ -‬افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر س��ولفونیک‬ ‫اسید و سدیم سیلیکات‬ ‫سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫درامد های عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامد های عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامد ها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫ل تداوم قبل از مالیات‬ ‫سود(زیان) عملیات درحا ‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود (زیان) خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود (زیان) عملیاتی هر سهم – ریال‬ ‫سود (زیان) غیرعملیاتی هر سهم – ریال‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‪-‬ریال‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/06/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.893.110‬‬ ‫(‪)1.553.994‬‬ ‫‪339.116‬‬ ‫(‪)265.972‬‬ ‫‪9.324‬‬ ‫(‪)256.648‬‬ ‫‪82.468‬‬ ‫(‪)84.275‬‬ ‫‪13.129‬‬ ‫(‪)71.146‬‬ ‫‪11.322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.322‬‬ ‫‪160‬‬ ‫(‪)138‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1396/06/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.517.786‬‬ ‫(‪)1.272.967‬‬ ‫‪244.819‬‬ ‫(‪)169.337‬‬ ‫‪5.515‬‬ ‫(‪)163.822‬‬ ‫‪80.997‬‬ ‫(‪)92.034‬‬ ‫‪13.565‬‬ ‫(‪)78.469‬‬ ‫‪2.528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.528‬‬ ‫‪157‬‬ ‫(‪)152‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش کیفیت‬ ‫در گرو رونق تولید‬ ‫نخستین رویداد‬ ‫استارت اپی‬ ‫درخراسان جنوبی‬ ‫عب��اس جرجان��ی در جلس��ه هماهنگ��ی و‬ ‫برنامه ریزی نخستین رویداد استارت اپی صنایع‬ ‫خراس��ان جنوبی اظهار ک��رد‪ :‬طرح های منتخب‬ ‫در ای��ن اس��تارت اپ از حمای��ت مالی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراس��ان جنوبی بهره مند‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫ن��واوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی‬ ‫مثل زرش��ک‪ ،‬زعفران و عناب‪ ،‬نواوری در صنایع‬ ‫معدنی در س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬سنگ های‬ ‫قیمت��ی و خاک ه��ای صنعتی‪ ،‬ای تی و توس��عه‬ ‫صنای��ع کوچک از جمله محورهای این اس��تارت‬ ‫اپ ویکند اس��ت‪ .‬جرجانی تصریح کرد‪ :‬نخستین‬ ‫رویداد اس��تارت اپی صنایع خراس��ان جنوبی در‬ ‫حوزه های کسب و کارهای کوچک و متوسط ‪15‬‬ ‫تا ‪ 17‬اسفند در بیرجند برگزار می شود‪.‬‬ ‫همایش مدیریت دانش‬ ‫در پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫مسئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پاالیش‬ ‫گاز ای�لام از برگ��زاری همای��ش مدیریت دانش‬ ‫در این ش��رکت خبر داد و گف��ت‪ :‬این همایش در‬ ‫راستای اس��تقرار پروژه مدیریت دانش و اشنایی‬ ‫کارکن��ان این ش��رکت ب��ا انگیزه ه��ای فردی و‬ ‫سازمانی مدیریت دانش برگزار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی این ش��رکت‪ ،‬محسن‬ ‫خزلی افزود‪ :‬این همایش با حضور عادل صلواتی‪،‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه و رئیس ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری کنفران��س بین المللی مدیریت‬ ‫دانش و سامان شیخ اسماعیلی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه و ارزی��اب جایزه مل��ی مدیریت دانش‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این همایش با محوریت انگیزش‬ ‫کارکنان در س��رفصل های چگونگی ایجاد انگیزه‬ ‫در کارکنان‪ ،‬کاهنده ه��ای انگیزش در کارکنان‪،‬‬ ‫مهارت ه��ای برقراری ارتباط اثربخش س��ازمانی‬ ‫‪ ،‬مدیری��ت دان��ش و ارتباطات س��ازمانی‪ ،‬موانع‬ ‫برقراری ارتباطات س��ازمانی اثربخش و در بخش‬ ‫دوم روش ه��ای دانش ن��گاری ش��خصی و نحوه‬ ‫همکاری در پ��روژه مدیریت دانش‪ ،‬تمرین علمی‬ ‫دانش نگاری و پرس��ش و پاسخ‪ ،‬پوشش داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫تولید را تقویت کنیم تا اشتغال ایجاد شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عیسی منصوری‬ ‫واحدهای‬ ‫بزرگی که بر ان‬ ‫تمرکز کرده ایم‪،‬‬ ‫مسئله بیکاری‬ ‫خوزستان را‬ ‫حل نمی کند‬ ‫سرمایه ای که‬ ‫در این صنایع‬ ‫برای اشتغال‬ ‫نیاز است نیز‬ ‫میزان باالیی‬ ‫است‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬نوع بیکاری که در این اس��تان‬ ‫داریم‪ ،‬بیکاری کم سوادان است‪ .‬سهم عمده بیکاران ما‬ ‫کسانی هستند که فارغ التحصیل دانشگاهی نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عیس��ی منصوری در پانزدهمین‬ ‫نشس��ت کارگروه تخصصی اش��تغال خوزس��تان که ‪۲‬‬ ‫اس��فند در اهواز برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بررسی های‬ ‫انجام ش��ده درصد مغایرت اش��تغال واقعی با اش��تغال‬ ‫ثبت ش��ده در س��امانه اشتغال در تمام ش��ماری انجام‬ ‫شده حدود ‪۸.۲‬درصد اس��ت‪ .‬منطبق نبودن با ضوابط‬ ‫ایین نامه و شیوه نامه نیز ‪۳.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کل اصلی که در بررس��ی می توان به‬ ‫ان اش��اره کرد‪ ،‬توقف طرح ها در فرایند تصویب به ویژه‬ ‫در نهاد های اجرایی اس��ت‪ .‬به طور متوسط جمع زمانی‬ ‫ک��ه یک طرح برای فرایند تصویب طی می کند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۳۵‬روز اس��ت‪ .‬ما می گوییم حداکث��ر این زمان باید‬ ‫‪ ۵۵‬روز باشد‪.‬‬ ‫منص��وری تصریح کرد‪ :‬ما نگ��ران انحراف در طرح ها‬ ‫بودیم اما اس��تان خوزس��تان به تدریج خود را رس��اند‬ ‫و رون��د خوبی از نظارت نیز در خوزس��تان پیاده ش��د‪.‬‬ ‫گفته ش��د در خوزستان بیش��تر طرح ها بزرگ است‪.‬‬ ‫نوع بیکاری که در این استان داریم بیکاری کم سوادان‬ ‫اس��ت‪ .‬س��هم عمده بیکاران ما کس��انی هس��تند که‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاهی نیستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واحده��ای بزرگی که ب��ر ان تمرکز‬ ‫کرده ایم‪ ،‬مس��ئله بیکاری خوزس��تان را حل نمی کند‪.‬‬ ‫میزان س��رمایه ای که در این صنایع برای اشتغال نیاز‬ ‫است نیز میزان باالیی است بنابراین اگر به همین شکل‬ ‫در اس��تان ادامه دهیم‪ ،‬معلوم نیست مسئله بیکاری در‬ ‫استان حل شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬همچنین ن��وع صنعتی که در‬ ‫اس��تان وجود دارد با نوع اموزش های موجود هماهنگ‬ ‫نیس��ت‪ .‬بخش عمده ای از فارغ التحصیالن ما که بیکار‬ ‫هس��تند‪ ،‬افرادی هستند که مهارت های انها تناسبی با‬ ‫واحدهای بزرگ ما ندارد‪.‬‬ ‫منص��وری اف��زود‪ :‬هماهنگ��ی مناس��بی در زمین��ه‬ ‫جهت دهی استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی صنعت‬ ‫نفت بین اس��تانداری خوزس��تان‪ ،‬وزارت نفت و وزارت‬ ‫کار ش��کل گرفته اس��ت و توافق کرده ایم این مسئله تا‬ ‫حدی اصالح ش��ود‪ ،‬به ش��کلی که ب��ه مهارت افزایی یا‬ ‫دانش افزایی منابع انسانی منطقه توجه کنیم‪ .‬پیشنهاد‬ ‫م��ا در این زمینه این بود که ب��ا توجه به بحث تحریم‬ ‫و محدودی��ت انتقال فناوری و تجهیزات مس��یر میانبر‬ ‫انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��تر س��ازندگان ما قطعه می سازند‬ ‫و وارد تجهیزات پیچیده نمی ش��وند‪ .‬تقویت این نوع از‬ ‫واحدها می تواند مفید باش��د‪ .‬صنعت نفت نیز می گوید‬ ‫من اماده س��فارش هس��تم‪ .‬باید توان تولید را تقویت‬ ‫کنیم تا اشتغال ایجاد شود و متخصصان این صنعت را‬ ‫باید از خارج از کش��ور بیاوریم تا ارتقای مهارت داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫هنگام��ی ک��ه تولی��د‬ ‫اقتص��ادی ش��ود و‬ ‫عملک��رد زنجیره های‬ ‫تامین به نحوی باش��د‬ ‫که مشکالت در زمینه‬ ‫فراهم ک��ردن مواد اولیه را ح��ل کنند‪ ،‬می توانیم‬ ‫ش��اهد تولید محصوالتی باکیفی��ت و باصرفه در‬ ‫کش��ور باش��یم‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‪،‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگو با ایس��نا با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاض��ر ‪ ۸‬مرکز خدم��ات فناوری و‬ ‫کس��ب وکار با این ویژگی ها در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینها مراکزی هس��تند که فعالیت های‬ ‫مختلفی را ارائه می دهند اما مهم ترین ویژگی شان‬ ‫این اس��ت که به وسیله بخش خصوصی و بر اساس‬ ‫ی انه��ا ایجاد می ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نیازمندی ها ‬ ‫رفع نیازمندی های��ی مانند عارضه یابی واحدهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مس��ائل طراح��ی و فرایند ص��ادرات‪،‬‬ ‫خوش��ه ها و زنجی��ره تامی��ن ازجمل��ه اقدامات و‬ ‫وظایف تعیین ش��ده برای مراکز خدمات فناوری‬ ‫و کس��ب وکار در کشور است‪ .‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران نتیجه اس��تفاده مش��ترک از این‬ ‫خدمات را برخ��ورداری از هزینه های بس��یار کم‬ ‫و ارائ��ه به روزتری��ن خدمات دانس��ت و بیان کرد‪:‬‬ ‫هنگام��ی ک��ه تولید اقتص��ادی ش��ود و عملکرد‬ ‫زنجیره های تامین به نحوی باشد که مشکالت در‬ ‫زمینه فراهم کردن مواد اولیه حل شود‪ ،‬می توانیم‬ ‫شاهد تولید محصوالتی باکیفیت و باصرفه باشیم‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا با بی��ان اینکه رفع مش��کالت بخش‬ ‫خصوص��ی تاز س��وی مراک��ز خدمات فن��اوری و‬ ‫کس��ب وکار ضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن مراکز با‬ ‫ایج��اد فناوری می توانند نقش��ی موثر در فروش و‬ ‫صادرات محصوالت ایرانی داش��ته باشند‪ .‬وی در‬ ‫پایان با اش��اره به اینکه مردم اس��تان یزد و س��ایر‬ ‫اس��تان ها با بهره مندی از مرکز خدمات فناوری و‬ ‫کسب وکار می توانند از کاالهای مصرفی با کیفیت‬ ‫باال برخوردار شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم در‬ ‫اینده ای نزدیک ش��اهد راه اندازی این مراکز با این‬ ‫ویژگی ها در سایرمناطق کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هماهنگی مناسبی در زمینه جهت دهی استفاده از منابع مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی صنع��ت نفت بین اس��تانداری خوزس��تان‪ ،‬وزارت نفت و‬ ‫وزارت کار شکل گرفته است و توافق کرده ایم این مسئله تا حدی‬ ‫اصالح شود‬ ‫معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬مس��ئله اش��تغال عمومی‬ ‫را نی��ز مدنظ��ر قرار دادی��م‪ .‬در اش��تغال عمومی ابتدا‬ ‫در حوزه ه��ای زیرس��اختی اقداماتی می ش��ود که یک‬ ‫س��رمایه گذاری ملی اس��ت‪ .‬در این زمین��ه برای بحث‬ ‫احی��ا و بهره برداری از زمین ها به وی��ژه بحث رویارویی‬ ‫با مشکالت زیس��ت محیطی توافق داشته ایم تا از محل‬ ‫منابع مس��ئولیت های اجتماعی صنعت نفت اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬در ش��مال اس��تان بخش کشاورزی‬ ‫و در بخ��ش مرکزی صنایع ب��زرگ و… را داریم‪ .‬یک‬ ‫نس��خه واحد برای اشتغال استان نوش��ته نشده است‪.‬‬ ‫توج��ه به رش��ته هایی مانند تعمیر و نگه��دای قایق و‬ ‫کشتی و لنج‪ ،‬قطعه سازی و‪ ...‬در دستور کار قرار دارد و‬ ‫وزارت نفت نیز قبول کرده است بخشی از منابع مربوط‬ ‫به مس��ئولیت اجتماعی را در این حوزه هزینه کند‪ .‬ما‬ ‫نیز امیدواریم این برنامه ها بخش��ی از مس��ائل بیکاری‬ ‫استان را حل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوزستان در رتبه دوم بیکاری‬ ‫رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی خوزس��تان‬ ‫با اش��اره ب��ه رتب��ه دوم خوزس��تان در کش��ور ازنظر‬ ‫ن��رخ بیکاری گف��ت‪ :‬امار وحش��تناک خودکش��ی در‬ ‫شهرستان های اس��تان به ویژه شهرستان هایی که امار‬ ‫بیکاری بیشتری دارند را در چند سال گذشته مشاهده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫امی��د حاجت��ی در پانزدهمی��ن نشس��ت کارگ��روه‬ ‫تخصص��ی اش��تغال خوزس��تان اظهار ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫برنامه ه��ای حمایتی حوزه اش��تغال‪ ،‬فک��ر می کنم ما‬ ‫در ح��وزه بحث های حمایتی یک خطای اس��تراتژیک‬ ‫مرتکب ش��ده ایم؛ اینکه حمایت ما ب��ا محوریت ایجاد‬ ‫اشتغال درحال انجام است یعنی فراموش می کنیم که‬ ‫اش��تغال پایدار‪ ،‬اشتغال تولید محور است‪ .‬تولید پایدار‬ ‫نیز تولیدی بازارمحور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اس��تانی مانند خوزستان که ساختارش‬ ‫به ش��کلی اس��ت که مزیت های ان بیش��تر در صنایع‬ ‫بزرگ اس��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری ها هیچ تناسبی با حوزه‬ ‫اختیارات بانکی در اس��تان ندارد‪ .‬م��ا حتی امکان این‬ ‫را نداری��م که منابع خودمان را در حوزه مزیت های مان‬ ‫جهت دهی کنیم تا از طریق مزیت های پایدار در استان‬ ‫بتوانیم به تولی��د پایدار و درنهایت اش��تغال پایدار در‬ ‫وضع موجود برسیم‪.‬‬ ‫حاجتی تصریح کرد‪ :‬س��ال ها اس��ت این مس��ئله را‬ ‫می گوییم اما هیچ تمرکززدایی از مرکز انجام نمی شود‬ ‫و حت��ی برعکس نیز عمل می کنند و در برخی حوزه ها‬ ‫شاهد این هستیم که اختیارات کمتر می شوند‪.‬‬ ‫انتظار چندانی نباید از مدیران استانی داشته باشید تا‬ ‫بتوانند در راستای برنامه های تولید اشتغال ملی حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬گفته ش��د خوزس��تان از نظر تولید‬ ‫ناخالص دومین استان کشور است‪ .‬این دوم بودن هیچ‬ ‫مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫لزوم توجه همه جانبه به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مش��اور هماهنگی دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری‪،‬‬ ‫صنعت��ی و ویژه اقتصادی تنها راه برون رفت کش��ور از وضعیت‬ ‫ب��د اقتصادی را توجه همه جانبه به صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬جعفر اهنگران با بیان این مطلب‬ ‫در گفت وگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد‪ :‬دائر ش��دن منطقه ازاد‬ ‫در جهان نیازمند ‪ ۲‬نوع الزام و زیرس��اخت نرم و س��خت بوده‬ ‫که اهمیت زیرساخت نرم به مراتب بیشتر از زیرساخت سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح این مطلب افزود‪ :‬منظور از زیرس��اخت نرم‬ ‫این اس��ت که متولیان اصلی کش��ور و مقام��ات تصمیم گیر به‬ ‫یک اجماع و باور برس��ند و این باور را به یک باور ملی تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬در این صورت مناطق ازاد یا ویژه اقتصادی می توانند به‬ ‫افزایش ظرفیت های اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کنند‪.‬‬ ‫مش��اور هماهنگی دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری‪،‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد‪ :‬اگر توافق سیاستمداران و‬ ‫سیاست گذاران حاصل شود‪ ،‬بقیه موارد قابل حل است‪.‬‬ ‫اهنگ��ران ی��اداور ش��د‪ :‬منظور از زیرس��اخت های س��خت‪،‬‬ ‫تمامی نیازمندی های خدماتی سرمایه گذاران با نرخ بندی های‬ ‫بین المللی اس��ت که بای��د قبل از جذب انه��ا در مناطق ازاد‬ ‫فراهم شود‪ .‬اساسی ترین این نیازها‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬انرژی‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬حمل ونقل بین المللی‪ ،‬بیمه و بانک هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر ما م��کان خوبی را برای مناط��ق ازاد درنظر‬ ‫بگیری��م که از ش��رایط الزم برخ��وردار باش��د‪ ،‬می تواند مورد‬ ‫استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مش��اور هماهنگی دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری‪،‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی افزود‪ :‬کش��ور در برخی موارد در بحث‬ ‫ثبات مقررات با مش��کل روبه رو می ش��ود و دول��ت هم ناگزیر‬ ‫محدودیت هایی را ایجاد می کند که این کار در محدودس��ازی‬ ‫فعالیت های اقتصادی اثرگذار خواهد بود‪ .‬البته این مس��ئله در‬ ‫جهان وجود دارد و امری طبیعی است‪.‬‬ ‫اهنگ��ران با بی��ان اینکه زیرس��اخت ها در مناطق ازاد فعلی‬ ‫کش��ور به صورت تقریبی فراهم ش��ده و مشکل خاصی نداریم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته ش��رایطی هم وج��ود دارد که اگر بهبود یابد‪،‬‬ ‫تحری��م تحمیلی به زودی برداش��ته خواهد ش��د و از س��رمایه‬ ‫سرمایه گذاران استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با تاثیر مناطق ازاد بر توس��عه صنایع کوچک‬ ‫نیز خاطرنشان کرد‪ :‬ما ‪ ۲‬مزیت نسبی انرژی و معادن در کشور‬ ‫داریم که بر صنایع س��نگین اثرگذار هستند اما کشور ما دچار‬ ‫مشکل کم ابی است‪ ،‬از این رو به جز این ‪ ۲‬مورد ناگزیر هستیم‬ ‫بیشتر برای صنایع کوچک و متوسط برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور هماهنگی دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری‪،‬‬ ‫صنعت��ی و ویژه اقتصادی ادامه داد‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫می تواند جاذب بس��یاری از افراد باشد و فرصت های اشتغال را‬ ‫برای کش��ور ایجاد کند‪ .‬مناطق ازاد و وی��ژه به غیر از ‪ ۳‬مورد‪،‬‬ ‫مملو از صنایع کوچک و متوسط بوده و اشتغال خوبی را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای روستایی فارس‪:‬‬ ‫قیمت تمام شده اب روستایی ‪ ۵‬برابر مبلغ فروش است‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای روستایی استان فارس مدعی شد که‬ ‫نرخ تمام شده به ازای هر مترمکعب اب حدود ‪ ۵‬برابر نرخ عرضه‬ ‫ان به مشترکان در روستاهای فارس است‪.‬‬ ‫علی بوس��تانی‪ ،‬در یک کنفرانس خبری نرخ تمام ش��ده یک‬ ‫مترمکعب اب شرب را به طور میانگین هزار و ‪ ۴۶۸‬تومان اعالم‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬نرخ فروش به ازای هر مترمکعب ‪ ۳۲۰‬تومان است‬ ‫که دولت یک هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان از کل نرخ تمام ش��ده را به ازای‬ ‫هر مترمکعب یارانه اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اینک یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار روستایی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم از خدمات این شرکت بهره مند شده اند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگرچه میزان بهره مندی روستاییان فارس از خدمات‬ ‫این ش��رکت از میانگین کشوری باالتر اس��ت اما در اوج بحران‬ ‫(فصل تابس��تان) به بیش از ‪ ۶۸۰‬روستا از طریق تانکر ابرسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب و فاضالب روس��تایی ف��ارس گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴۲۵‬هزار انشعاب با بیش از ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر خط‬ ‫انش��عاب و توزیع اب در حال اس��تفاده و بهره برداری روستایی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫بوس��تانی با بیان اینکه عمیق ترین چاه ابرسانی کشور باعمق‬ ‫‪ ۵۲۰‬متر در جهرم قرار دارد‪ ،‬این مهم را ناشی از کاهش سطح‬ ‫سفره های اب شرب در شرایط خشکسالی دانست‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در دهه فجر امسال ‪ ۶۱‬روستا با بیش از ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۰۰‬خان��وار و اعتبار ‪ ۲۵۶‬میلیارد ریال از اب ش��رب‬ ‫بهداش��تی بهره مند ش��دند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫روس��تایی فارس با بیان اینکه اب شرب تعاریف گوناگونی دارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬قبل از انقالب تنها ‪ ۵۱۴‬روس��تا از نعمت اب شرب‬ ‫برخ��وردار بودن��د که پ��س از انقالب به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۱۰‬روس��تا‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬بوس��تانی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر حدود ‪۸۶‬‬ ‫دستگاه اب ش��یرین کن در مقیاس های متفاوت در روستاهایی‬ ‫که اب شیرین ندارند‪ ،‬مستقر شده است‪.‬‬ ‫تناس��بی با وضعیت بیکاری اس��تان ندارد چراکه تمام‬ ‫ماموریت هایی که در اس��تان دنب��ال می کنیم‪ ،‬همه در‬ ‫جهت مش��کالت ملی است و کمتر به مشکالت استانی‬ ‫توجه می کنیم‪ .‬گفته شد اقتصاد ما بیشتر دولتی است‪،‬‬ ‫این نیز نشان می دهد هر وقت دولت دچار مشکل شده‪،‬‬ ‫مشکالت استان به شدت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی خوزس��تان‬ ‫ادامه داد‪ :‬براس��اس امار رسمی در سال ‪ ۹۶‬رتبه سوم‬ ‫بیکاری کش��ور را داشتیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬براساس طرح‬ ‫امارگیری اش��تغال فصلی در تابستان رتبه ما رتبه دوم‬ ‫کش��ور بود‪ .‬اگر به همین منوال پیش برویم‪ ،‬رتبه یکم‬ ‫را کس��ب می کنیم‪ .‬نتیجه این مسائل این می شود که‬ ‫ما در امارهای زیر پوش��ش بهزیستی رتبه یک کشور و‬ ‫در امارهای زیر پوش��ش کمیته امداد رتبه ‪ ۶‬کشور را‬ ‫داریم‪ .‬نتیجه این می شود که امار وحشتناک خودکشی‬ ‫در شهرستان های استان به ویژه شهرستان هایی که امار‬ ‫بیکاری بیشتری دارند را در چندسال گذشته مشاهده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫حاجتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شهرستان های شادگان و‬ ‫مسجدسلیمان جزو شهرستان هایی هستند که باالترین‬ ‫نرخ بیکاری را دارند‪ .‬با ابزارهای استانی که در اختیار ما‬ ‫است‪ ،‬چندان نمی توانیم مشکالت را حل کنیم‪ .‬هر وقت‬ ‫هم می خواهیم سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬در جایی مجموعه‬ ‫نفت اجازه سرمایه گذاری نمی دهد و می گوید کل اهواز‬ ‫در حوزه نفتی اس��ت‪ .‬همه خوزستانی ها باید از اهواز و‬ ‫خوزستان خارج ش��وند یا باید امکان سرمایه گذاری به‬ ‫ما داده شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کن��ار برنامه های روتین کش��ور برای‬ ‫شهرستان هایی که ش��رایط ویژه ای دارند و دارای نرخ‬ ‫بیکاری باالی ‪۴۰‬درصد هس��تند‪ ،‬بای��د برنامه ویژه ای‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬برای مناطق نفتخیز کشور نیز امتیازی از‬ ‫محل منابع نفتی قائل شوند‪.‬‬ ‫سامانه شناسایی‬ ‫تامین کنندگان و پیمانکاران‬ ‫ایرانول راه اندازی شد‬ ‫س��امانه شناس��ایی تامین کنندگان و پیمانکاران شرکت‬ ‫نف��ت ایران��ول به منظور شفاف س��ازی‪ ،‬حذف واس��طه ها و‬ ‫مستندس��ازی‪ ،‬مورد نظارت و کنت��رل مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیات مدی��ره ب��ه ادرس ‪ www.iranol.ir‬رونمای��ی و‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول‪،‬‬ ‫مهندس عیس��ی اس��حاقی در نشس��ت ش��ورای مدیران و‬ ‫مس��ئوالن ایرانول در پاالیش��گاه ابادان گفت‪ :‬با استفاده از‬ ‫این س��امانه‪ ،‬تامین کنندگان و پیمان��کاران می توانند بدون‬ ‫واس��طه و به طور مس��تقیم‪ ،‬توانایی ها و ظرفیت های خود را‬ ‫معرفی کرده و شرکت نفت ایرانول کاالهای موردنیاز خود را‬ ‫از تولیدکننده یا تامین کننده ان به طور مستقیم تهیه کند و‬ ‫درنتیجه موجبات کاهش نرخ تمام شده محصوالت و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده برای ایرانول و خریداران فراهم شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت س��یاوش افضلی‪ ،‬عض��و هیات مدیره و‬ ‫قائم مق��ام در ام��ور بازرگانی و تولید ش��رکت نفت ایرانول‪،‬‬ ‫برخی از اهداف راه اندازی س��امانه شناسایی تامین کنندگان‬ ‫و پیمانکاران را امکان دسترس��ی انالی��ن تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران به س��امانه‪ ،‬شفاف سازی روند شناسایی‪ ،‬شرکت‬ ‫در مناقص��ه یا مزایده و اگهی ه��ا‪ ،‬بهبود فرایند تامین کاال‪،‬‬ ‫ارتباط مس��تقیم با سامانه و کارشناسان‪ ،‬ارتباط مستقیم با‬ ‫مدیرعام��ل و اعضای هیات مدیره‪ ،‬ارتباط نزدیک و راحت با‬ ‫تامین کنندگان و پیمانکاران‪ ،‬اطالع رسانی در لحظه تمامی‬ ‫رخدادها‪ ،‬انطباق با شیوه نامه های سازمانی و گواهینامه های‬ ‫داخل��ی و بین المللی‪ ،‬افزایش رقابت پذیری و رقابت س��ازی‪،‬‬ ‫س��رعت عم��ل‪ ،‬اعمال و کنت��رل سیس��تماتیک مقررات و‬ ‫فراهم س��ازی امکان تهیه گزارش ه��ای مدیریتی و نظارتی‬ ‫به طور پیشرفته برای مدیران میانی و ارشد عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1245‬‬ ‫پیاپی ‪2563‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از اجراهای پایانی سال موسیقی در پایتخت‬ ‫از دف نوازان جم تا ارکسترسمفونیک تهران‬ ‫محس��ن یگانه‪ ،‬محس��ن ابراهیم زاده‪ ،‬ف��رزاد فرزین‪،‬‬ ‫ارکسترس��مفونیک تهران‪ ،‬ارکستر ملی ایران‪ ،‬کنسرت‬ ‫دف نوازان و‪ ...‬در اخرین ماه سال روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ با وارد ش��دن به اسفند‪ ،‬اخرین ماه‬ ‫سال کنسرت های موس��یقی در تمامی ژانرها کم کم به‬ ‫فعالیت های خود پای��ان داده و خود را اماده تعطیالت‬ ‫نوروزی می کنند‪ ،‬البته برخی از این افراد اجراهای خود‬ ‫را در اس��فند به پایان رس��انده و برای اجراهای نوروزی‬ ‫اماده می شوند‪.‬‬ ‫حمیدرضا پنجه پور‪ ،‬غالمرضا کزازی و استاد محمدعلی‬ ‫قدمی(س��اقی) به عنوان خوانندگانی ک��ه این گروه را‬ ‫همراهی می کنند‪ ،‬در تاالر س��وره حوزه هنری به روی‬ ‫صحنه می روند‪.‬‬ ‫اعضای ارکس��تر بزرگ گروه عش��اق عبارتند از گروه‬ ‫زهی ویل��ن‪ :‬بهنام نظری‪ ،‬پدرام غالمی‪ ،‬مجید خردجو‪،‬‬ ‫مهدی کاسی پور‪ ،‬مجید حبیبی‪ ،‬سارا مداح‪ ،‬محمدرضا‬ ‫جلیلی‪ ،‬علیرضا خلج اسمعیلی‪ ،‬ابوالفضل دلشاد و ثمین‬ ‫باقری‪.‬‬ ‫این خواننده ‪ ۴ ،۳‬و ‪ ۲۶‬اسفند در دو سئانس ‪۱۸:۳۰‬‬ ‫و ‪ 21:30‬در س��الن همایش های برج میالد روی صحنه‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫یگانه در کنسرت بهاری پیش روی خود با منتخبی از‬ ‫قطعه های پرطرفدارش مانند سکوت‪ ،‬رگ خواب‪ ،‬درکم‬ ‫کن‪ ،‬دوس��تت دارم‪ ،‬هوایی شدی و نمیشه‪ ،‬روی صحنه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫کنس��رت هم نوازی عود و گیتار زریاب به سرپرستی‬ ‫و اهنگسازی مجید ناظم پور‪ ۱۱ ،‬اسفند ساعت ‪۲۱ : ۳۰‬‬ ‫به همت موسس��ه فرهنگی هنری رادنواندیش در تاالر‬ ‫وحدت تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که با هم نوازی س��از باستانی عود و‬ ‫همراه��ی انواع گیتار و س��ازهای کوبه ای همراه خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬قطعاتی منتخ��ب از البوم پرمخاط��ب زریاب به‬ ‫اهنگس��ازی مجید ناظم پ��ور نوازنده عود‪ ،‬اهنگس��از و‬ ‫پژوهشگر موسیقی اجرا می ش��ود‪ .‬اهنگساز در این اثر‬ ‫کوش��یده تا ‪ ۳‬ژانر موسیقایی ایرانی‪ ،‬عربی و فالمنکو را‬ ‫درهم امیخته و فضایی جدید خلق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹محسن یگانه‬ ‫‹ ‹گروه زریاب‬ ‫با وارد ش��دن به اسفند‪ ،‬اخرین ماه سال کنسرت های موسیقی در‬ ‫تمام��ی ژانرها کم کم به فعالیت های خ��ود پایان داده و خود را اماده‬ ‫تعطی�لات نوروزی می کنند‪ ،‬البته برخی از این افراد اجراهای خود را‬ ‫در اسفند به پایان رسانده و برای اجراهای نوروزی اماده می شوند‬ ‫‹ ‹محسن ابراهیم زاده‬ ‫ابراهیم زاده ‪ ۵ ،۴‬و ‪ ۸‬اسفند در دو سالن برج میالد و‬ ‫نمایشگاه بین المللی کنسرت برگزار می کند‪.‬‬ ‫قطعات دورهمی‪ ،‬شبگردی‪ ،‬امش��ب‪ ،‬برداشت رفت‪،‬‬ ‫مگ��ه داریم‪ ،‬درد دل‪ ،‬غالف‪ ،‬ای��ن دل رفت‪ ،‬پای ثابتم‪،‬‬ ‫ش��ب های دیوونگی‪ ،‬بوی بارون‪ ،‬چق��در زود و کجایی‬ ‫از قطعاتی اس��ت که این خوانن��ده برای مخاطبان اجرا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی نوازنده گیت��ار‪ ،‬کارن زی��اری کیبورد‪،‬‬ ‫رضا لمعان�� ‬ ‫سیاوش کریمی نژاد درامز‪ ،‬مجید ترکاشوند ساکسیفون‬ ‫و فارق ازادیان تار‪ ،‬ارمان تیرماهی گیتاربیس‪ ،‬حس��ام‬ ‫متولی پرکاشن‪ ،‬امید مولودی گیتار الکتریک و فرشید‬ ‫حکیم��ی کیبورد این خواننده را در کنس��رت همراهی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه پالت‬ ‫این گروه ‪ ۶‬اسفند در دو سئانس ‪ 18:30‬و ‪ 21:30‬در‬ ‫س��الن همایش برج میالد برای دیدار با مخاطبان خود‬ ‫روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫این کنس��رت به خوانندگی امی��د نعمتی و با اجرای‬ ‫قطعاتی از البوم های «اقای بنفش» و «شهر من بخند»‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫امید نعمتی(خواننده)‪ ،‬روزبه اسفندیار مز (کالرینت)‪،‬‬ ‫مهیار طهماسبی(ویولنس��ل)‪ ،‬داریوش اذر(کنتر باس)‪،‬‬ ‫کاوه صالحی(گیت��ار)‪ ،‬امی��ن طاهری(درامز) و س��ردار‬ ‫سرمست(اکاردئون) اعضای ارکستر این گروه را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹احسان خواجه امیری‬ ‫کنسرت احسان خواجه امیری‪ ۶ ،‬اسفند در دو سئانس‬ ‫‪ ۱۸:۳۰‬و ‪ 21:30‬در برج میالد روی صحنه می رود‪ .‬این‬ ‫خواننده قرار اس��ت در این برنامه قطعات جدید و قدیم‬ ‫خود را برای مخاطبان اجرا کند‪.‬‬ ‫من و بابا‪ ،‬برای اولین بار‪ ،‬س�لام اخ��ر‪ ،‬فصل تازه‪ ،‬یه‬ ‫خاطره از فردا‪ ،‬عاش��قانه ها‪ ،‬پاییز‪ ،‬تنهایی‪ ۳۰ ،‬سالگی و‬ ‫شهر دیوونه از البوم های احسان خواجه امیری است که‬ ‫تا کنون منتشر شده که گلچینی از این قطعات برای این‬ ‫کنسرت اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیامک عباسی‬ ‫کنسرت س��یامک عباسی‪ ۹ ،‬اس��فند در دو سئانس‬ ‫‪ 18:30‬و‪ ۲۱ :۳۰‬در س��الن همایش ه��ای ب��رج میالد‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خوش��بختیت ارزوم��ه‪ ،‬س��قوط‪ ،‬عش��ق دور‪ ،‬بارون‪،‬‬ ‫دریاچه نمک‪ ،‬خوبه حال من‪ ،‬ترس‪ ،‬فلس��فه های پوچ‪،‬‬ ‫بارون (با زمینه الکترونیک)‪ ،‬تن س��پرده به باد‪ ،‬روزهای‬ ‫خوب‪ ،‬من انتخاب شدم و دچار و‪ ...‬قطعات اجرایی برای‬ ‫این کنسرت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹میثم ابراهیمی‬ ‫این هنرمند‪ ۹ ،‬اسفند ساعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در سالن میالد‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫خونه فی��روزه ای‪ ،‬همین امروز‪ ،‬ش��کوه جاودان‪ ،‬درد‬ ‫دل‪ ،‬کس��ی رو ندارم‪ ،‬چرا دستات سرده‪ ،‬خیانت کردنم‬ ‫خوبه‪ ،‬ش��هر ب��اران‪ ،‬فوق العاده‪ ،‬به تو مدیون��م‪ ،‬با تو بد‬ ‫نمیشم‪ ،‬عادت نکردم‪ ،‬چشمامو بستم‪ ،‬تو میدونی‪ ،‬قبول‬ ‫کن‪ ،‬اش��ک‪ ،‬خودتم میدونی‪ ،‬دوراهی‪ ،‬تگرگ ‪ ،۲‬عشق‪،‬‬ ‫نارنجی‪ ،‬چی میشه‪ ،‬یه ثانیه و عروسک قطعات اجرایی‬ ‫این خواننده برای کنسرت پیش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اوای موج‬ ‫کنس��رت اوای موج‪ ۱۰ ،‬اسفند س��اعت ‪ ۲۰‬در برج‬ ‫ازادی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شوند برگرفته از‬ ‫موس��یقی هرمزگان‪ ،‬بوشهر و خوزستان است‪ .‬موسیقی‬ ‫بوش��هر وام گرفته از موس��یقی اقوام اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه در بوشهر منطقه های لرنشین از جمله شبانکاره‪،‬‬ ‫لی��راوی و ریزجم وجود دارد‪ ،‬در این کنس��رت عالوه بر‬ ‫موس��یقی کردی قطعه هایی از موس��یقی لری همراه با‬ ‫رقص چهاردستمال اجرا می شود‪.‬‬ ‫همچنین قطعه های شاد چوپی‪ ،‬مجنون‪ ،‬رویا‪ ،‬ا ِشکِله‪،‬‬ ‫یارباال و خیام خوانی و موس��یقی عروس��ی بوشهری که‬ ‫با موسیقی واس��ونک و بیت خوانی شیرازی تلفیق شده‬ ‫است از جمله قطعه های شادی هستند که در بخشی از‬ ‫این کنسرت اجرا می شوند‪.‬‬ ‫محس��ن اقایی مدیر گروه‪ ،‬عیسی سلیمیان خواننده‪،‬‬ ‫پدرام عطایی‪ ،‬س��یاوش ازاد‪ ،‬فرهاد راد‪ ،‬فرهاد گلگون‪،‬‬ ‫امین باس��ره‪ ،‬علیرض��ا فرحی‪ ،‬علی احم��دی و میثاق‬ ‫نام��ی نوازن��دگان‪ ،‬مه��دی عب��دی ح��رکات ایین��ی‪،‬‬ ‫احس��ان میرضیایی مدیر اجرایی‪ ،‬بهروز فرح ش��یرازی‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬اعضای گروه اوای موج هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماکان بند‬ ‫گ��روه موس��یقی ماکان بند پ��س از اتمام جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر در جدیدترین کنس��رت خ��ود را روی‬ ‫صحنه می برد‪.‬‬ ‫کنار من باش‪ ،‬خدا پشتمه‪ ،‬خیالت تخت‪ ،‬این خیابونا‪،‬‬ ‫ه��ر بار این درو‪ ،‬دلگیری‪ ،‬نرو‪ ،‬بازیچه‪ ،‬دیوونه بازی و ای‬ ‫داد از جمله قطعاتی است که قرار است در این کنسرت‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫این دو خواننده ‪ ۱۱‬اس��فند‪ ،‬در دو سئانس ‪ ۱۹‬و ‪۲۲‬‬ ‫روی صحنه سالن میالد می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرزاد فرزین‬ ‫جدیدترین کنس��رت فرزاد فرزین‪ ،‬خواننده موسیقی‬ ‫پ��اپ در س��الن همایش ه��ای ب��رج میالد ب��ا حضور‬ ‫طرفدارانش برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرزی��ن قرار اس��ت در ای��ن برنامه الب��وم جدیدش‬ ‫ش��انزه لیزه و قطعات منتشر ش��ده جدید و قدیم خود‬ ‫را برای مخاطبان اجرا کند‪ .‬این کنسرت‪ ۱۳ ،‬اسفند در‬ ‫دو سئانس ‪ 18:30‬و ‪ 21:30‬روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رحیم شهریاری‬ ‫رحیم ش��هریاری‪ ،‬خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین‬ ‫کنسرت خود‪ ۱۵ ،‬اسفند ساعت ‪ 18:30‬و‪ 21:30‬در برج‬ ‫میالد به دیدار مخاطبان می رود‪.‬‬ ‫وی ک��ه ای��ن روزها در ح��ال برگزاری کنس��رت در‬ ‫ش��هرهای مختلف امریکا و کانادا است‪ ،‬درباره کنسرت‬ ‫در ایران و اجرای دوباره برنامه در برج میالد گفت‪ :‬اجرا‬ ‫در ایران همیش��ه برایم لذتبخش اس��ت‪ .‬هر بار که در‬ ‫ای��ران روی صحنه می روم‪ ،‬یک حس و انرژی در خودم‬ ‫می بینم که انگار بار اول است و با همان شور و هیجان‬ ‫می خوانم و واقعا حالم خوب اس��ت‪.‬این خواننده درباره‬ ‫فعالیت های جدید خود نیز گفت‪ :‬اثاری را تهیه و تولید‬ ‫کرده ایم و به مرور انها را منتشر خواهیم کرد که از ان‬ ‫جمل��ه می توان به تهیه موزیک ویدئوها و قطعات جدید‬ ‫اش��اره کرد که به زودی در اختیار دوستداران موسیقی‬ ‫اذربایجانی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سون‬ ‫‹ ‹گروه ِ‬ ‫بررس��ی امار فروش فیلم ها در ‪ ۱۱‬ماه گذش��ته از سال ‪۹۷‬‬ ‫نشان می دهد که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۶‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ محمود اربابی‪ ،‬معاون توس��عه فناوری و‬ ‫مطالع��ات س��ینمایی اعالم کرد‪ :‬س��ینمای ای��ران در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫گذش��ته از سال ‪ ۱۳۹۷‬به فروشی معادل ‪ ۲۳۱‬میلیارد و ‪۶۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۸۲‬هزار تومان رس��یده و در این مدت ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۳۸‬ه��زار و ‪ ۸۲۰‬نفر به تماش��ای فیلم ه��ای درحال اکران‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫گروه موس��یقی سون متش��کل از ارش قنادی‪ ،‬امیر‬ ‫قنادی و کیارش پوزش��ی در اس��تانه اغاز فصل جدید‬ ‫فعالیت های موس��یقایی خود کنسرتی را ‪ ۱۶‬اسفند در‬ ‫رویال هال هتل اسپیناس تهران برگزار خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫کنسرت در دو سئانس ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محمد علیزاده‬ ‫کنسرت محمد علیزاده‪ ۱۷ ،‬اسفند در دو سئانس ‪۱۸‬‬ ‫و ‪ ۲۱‬در رویال هال هتل اسپیناس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫علیزاده در این کنس��رت قطعات منتشر ش��ده قدیم‬ ‫و جدی��د خود از جمله زندگی را ب��رای مخاطبان اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن خواننده پاپ البوم جدید «گفتم نرو» را پس از‬ ‫وقفه ای چند ساله بعد از انتشار البوم «دلت با منه» در‬ ‫بهمن س��ال گذشته منتشر کرد که برخی از قطعه های‬ ‫این البوم مانند «عش��قم این روزا» با اس��تقبال خیلی‬ ‫خوبی از سوی مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهنام بانی‬ ‫ای��ن خواننده در س��الن میالد نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫ اخماتو واکن‪ ،‬بس��مه‪ ،‬همه دنیام‪ ،‬عاشقم کرده‪ ،‬چی‬ ‫بگ��م‪ ،‬من ی��ه دیوونم‪ ،‬عالق��ه خاص‪ ،‬زیب��ای بی همتا‪،‬‬ ‫بیخی��ال‪ ،‬بیا اینجا‪ ،‬مرز دیوونگی‪ ،‬زندگیمون قصه نبود‪،‬‬ ‫فصل عاش��قی‪ ،‬ای کاش و‪ ...‬قطع��ات اجرایی برای این‬ ‫کنسرت هستند‪.‬‬ ‫این کنسرت در دو شب ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬اسفند و هر شب دو‬ ‫س��ئانس ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در سالن میالد نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بابک جهانبخش‬ ‫این خواننده پاپ‪ ۲۳ ،‬اسفند در دو سئانس ‪ 18:30‬و‬ ‫در سالن همایش های برج میالد کنسرت برگزار می کند‪.‬‬ ‫در ماه های اخی��ر قطعه دیوونه جان ب��ا صدای بابک‬ ‫جهانبخش و ویدئوی ان‪ ،‬بین مخاطبانش بازخوردهای‬ ‫بس��یاری داش��ته و ق��رار اس��ت اثر جدیدی از س��وی‬ ‫جهانبخش به زودی منتش��ر ش��ود‪ .‬او در این کنس��رت‬ ‫گلچینی از اثار قدیمی و جدید خود را برای مخاطبانش‬ ‫اجرا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیروان خسروی‬ ‫کنس��رت این هنرمند‪ ۲۴ ،‬و ‪ ۲۵‬اسفند در رویال هال‬ ‫هتل اسپیناس برگزار می شود‪.‬‬ ‫قطعات��ی چ��ون دوس��ت دارم زندگ��ی رو‪ ،‬به همین‬ ‫زودی‪ ،‬اگه تو مال من نیس��تی و ب��ارون پاییزی و‪ ...‬در‬ ‫این کنسرت اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در گروه س��یروان خس��روی مجی��د پروریان (گیتار‬ ‫باس)‪ ،‬علی طاهایی (درامز)‪ ،‬نریمان نایمی (ساکسیفون)‪،‬‬ ‫ی( گیتار الکتریک و‬ ‫یاش��ا حکمی(کیبورد)‪ ،‬علیرضا ثنای ‬ ‫اکوس��تیک) و امیر دانایی (گیتار الکتری��ک) به عنوان‬ ‫نوازنده حضور دارند و س��یروان خسروی نیز خوانندگی‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫این کنس��رت‪ ۲۴ ،‬و ‪ ۲۵‬در دو ش��ب و هر ش��ب دو‬ ‫سئانس ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه عشاق‬ ‫کنس��رت گروه عش��اق‪ ۲ ،‬اسفند س��اعت ‪ 20:30‬در‬ ‫سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود‪.‬‬ ‫گ��روه موس��یقی عش��اق ب��ه تهیه کنندگ��ی مجید‬ ‫فالح پ��ور و مدیریت اجرایی ایدا امیری مقدم و با حضور‬ ‫رشد ‪ ۳۶‬درصدی گیشه سینما در سال ‪۹۷‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان فروش فیلم های س��ینمایی در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۶‬نیز معادل ‪ ۱۷۰‬میلیارد و ‪ ۹۰۹‬میلیون و ‪۷۸‬‬ ‫هزار تومان و تعداد تماشاگران ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۷۲۴‬هزار و ‪۱۶۹‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش‬ ‫فیلم ها در س��ال ‪ ۹۷‬توضیح داد‪ :‬بر اساس بررسی های معاونت‬ ‫توس��عه فناوری و مطالعات س��ینمایی‪ ،‬میزان افزایش فروش‬ ‫فیلم ها در ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به مدت مش��ابه در سال‬ ‫‪ ،۹۶‬ب��ه می��زان ‪ ۳۶‬درصد و تعداد تماش��اگران نیز در ‪ ۱۱‬ماه ‬ ‫اغاز «قندپهلو» از امروز‬ ‫‹ ‹دف نوازان جم‬ ‫کنس��رت دف نوازان جم به خوانندگ��ی داوود ازاد ‪۶ ،‬‬ ‫اسفند ساعت ‪ ۲۱ : ۳۰‬در تاالر وحدت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این کار برخالف اجراهای قبلی این نوازنده و خواننده‬ ‫دارای یک ارکس��تر ‪ ۶۰‬نفره است که تجربه متفاوتی به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬این اجرا شامل ‪ ۱۱‬قطعه از ساخته های‬ ‫جدی��د و قدی��م داود ازاد اس��ت‪ ۳ ،‬قطع��ه از این اثار‬ ‫بی کالم هس��تند و این هنرمن��د یک قطعه اذری را نیز‬ ‫برای مخاطبان اج��را خواهد کرد‪ .‬کلیت دیگر اثار از ‪۳‬‬ ‫البوم پیشین وی اقتباس شده است‪ .‬در اجرای ارکستر‬ ‫«میراترا» عالوه بر س��ازهایی چون سنتور‪ ،‬قانون‪ ،‬تار و‬ ‫نبش‪،‬‬ ‫کمانچه از س��ازهای مهجوری چون خورشید‪ُ ،‬ج ُ‬ ‫ب ُ ُزک‪ ،‬شاه رباب و همچنین گروه ُکر استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرت بختیاری مهرگان‬ ‫کنس��رت بختیاری مهرگان ب��ه خوانندگی کوروش‬ ‫اسدپور‪ ۸ ،‬اسفند ساعت ‪ 20:30‬در تاالر اندیشه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گروه موسیقی مهرگان در بخش سنتی به خوانندگی‬ ‫محمد جهان��ی قطعاتی از پیش درامد ش��ور و تصنیف‬ ‫دریا به تنظیم کنندگی و اهنگسازی سعید اکبری نسب‬ ‫تصنیف خمار مستی به اهنگسازی مهدی سیدصالحی‬ ‫و چوپانی از س��اخته های پرویز مش��کاتیان و در بخش‬ ‫بختیاری با ص��دای کوروش اس��دپور قطع ه دهکردی‪،‬‬ ‫تصنیف بی مری��م‪ ،‬تصنیف اس��ماری‪ ،‬تصنیف کوچیر‪،‬‬ ‫گ رنگ پایانی اجرا می کند‪.‬‬ ‫تصنیف بهی ‬ ‫در این کنس��رت س��یدمهدی سیدصالحی(سنتور)‪،‬‬ ‫ن گلپایگانی(بم تار)‪ ،‬امی��ن کریوند(نی)‪ ،‬محمد‬ ‫بنیامی�� ‬ ‫گودرزی(تنب��ک)‪ ،‬می�لاد فالحی(کمانچ��ه) و س��عید‬ ‫اکبری نس��ب(نوازنده ت��ار‪ ،‬سرپرس��ت و تنظیم کننده‬ ‫قطعات) گروه مهرگان را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه قاصدک‬ ‫کنس��رت گ��روه قاص��دک ب��ه خوانندگی حش��مت‬ ‫ زاده‪ ۱۴ ،‬اسفند در تاالر اندیشه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رجب ‬ ‫این کنسرت س��اعت ‪ ۲۰‬در تاالر اندیشه برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر ملی ایران‬ ‫کنس��رت ارکس��تر ملی ای��ران به رهب��ری فریدون‬ ‫ش��هبازیان و خوانندگ��ی جمال الدی��ن منب��ری‪ ،‬پوریا‬ ‫اخواص در تاالر وحدت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جل��وه دریا‪ ،‬یاد ت��و(دالرام)‪ ،‬کعبه دله��ا‪ ،‬فریاد از تو‪،‬‬ ‫کیستم من‪ ،‬او نیامد‪ ،‬در انتظار‪ ،‬نوای دل‪ ،‬ماه من‪ ،‬پیشه‬ ‫عاش��قان و‪ ..‬قطعات اجرایی برای این کنس��رت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ارکستر ملی ایران‪ ۱۶ ،‬اسفند ساعت ‪ 21:30‬در تاالر‬ ‫وحدت روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکسترسمفونیک تهران‬ ‫ارکسترسمفونیک تهران‪ ۱۷ ،‬اسفند ساعت ‪ 21:30‬در‬ ‫تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫و لودوی��ک ف��ون بته��وون س��مفونی ش��ماره ‪۹‬‬ ‫در «رمین��ور» رپرت��وار اجرای��ی ب��رای این کنس��رت‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه ُکر ش��هر تهران به سرپرستی مهدی قاسمی و‬ ‫گروه ُکر ارکسترسمفونیک تهران به سرپرستی رازمیک‬ ‫اوحانیان در این کنسرت حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫ امس��ال نسبت به همین مدت در سال گذشته ‪ ۲۲‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه فن��اوری و مطالعات س��ینمایی همچنین با‬ ‫اش��اره به فروش بهمن نیز گفت‪ :‬میزان فروش سینمای ایران‬ ‫در بهم��ن ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون و ‪ ۵۲۱‬هزار‬ ‫تومان بوده و یک میلیون و ‪ ۷۵۱‬هزار و ‪ ۱۲۷‬نفر به تماش��ای‬ ‫فیلم های اکران شده نشستند‪.‬‬ ‫وی با مقایس��ه بهمن امس��ال با مدت زمان مش��ابه سال ‪۹۶‬‬ ‫گفت‪ :‬این رقم در س��ال گذش��ته ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۷۱۹‬میلیون و‬ ‫س��خنگوی کارگروه اکران اعالم کرد‪ :‬دفاتر‬ ‫توزیع فیلم های س��ینمایی تا دوش��نبه هفته‬ ‫اینده فرصت دارند درخواس��ت کتبی خود را‬ ‫برای اکران نوروزی اثارش��ان به این کارگروه‬ ‫تحوی��ل دهند‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا‬ ‫فرج��ی در گفت وگوی��ی بی��ان ک��رد‪ :‬دفاتر‬ ‫پخش کننده هایی که قص��د دارند برای نوروز‬ ‫فیل��م اکران کنن��د‪ ،‬تا دوش��نبه هفته اینده‪،‬‬ ‫مهلت دارن��د که به ترتی��ب اولویت دو فیلم‬ ‫ام��اده را برای اکران نوروزی معرفی کنند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬با دریافت درخواست ها‪ ،‬این موضوع‬ ‫دوش��نبه‪ ۶ ،‬اس��فن د در کارگ��روه بررس��ی و‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫کنسرت احسان‬ ‫خواجه امیری‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اسفند در دو‬ ‫سئانس ‪۱۸:۳۰‬‬ ‫و ‪ 21:30‬در برج‬ ‫میالد روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬این‬ ‫خواننده قرار‬ ‫است در این‬ ‫برنامه قطعات‬ ‫جدید و قدیم‬ ‫خود را برای‬ ‫مخاطبان اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫من و بابا‪ ،‬برای‬ ‫اولین بار‪،‬‬ ‫سالم اخر‪،‬‬ ‫فصل تازه‪ ،‬یه‬ ‫خاطره از فردا‪،‬‬ ‫عاشقانه ها‪،‬‬ ‫پاییز‪ ،‬تنهایی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬سالگی و‬ ‫شهر دیوونه‬ ‫از البوم های‬ ‫احسان‬ ‫خواجه امیری‬ ‫است که تا کنون‬ ‫منتشر شده که‬ ‫گلچینی از این‬ ‫قطعات برای این‬ ‫کنسرت اجرا‬ ‫خواهد شد‬ ‫‪ ۲۲۰‬ه��زار تومان بود و یک میلی��ون و ‪ ۶۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۸‬نفر‬ ‫به تماش��ای فیلم ها نشس��تند که بر این اساس ‪ ،‬در بهمن ‪۹۷‬‬ ‫س��ینما ‪ ۱۷‬درصد افزایش فروش و ‪ ۶‬درصد افزایش بیننده را‬ ‫شاهد بوده است‪.‬‬ ‫اطالعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است و به علت‬ ‫روزامد نش��دن تمامی اطالعات تفاوت اندکی در فروش بهمن‬ ‫پس از تکمیل اطالعات دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫می��زان ف��روش و تعداد مخاطبان جش��نواره فیل��م فجر در‬ ‫محاسبات دیده نشده است‪.‬‬ ‫نخس��تین قس��مت از برنامه قندپهلو که قرار‬ ‫ب��ود چهارش��نبه‪ ،‬اول اس��فند روی انتن برود‪،‬‬ ‫ب��رای جانمایی بهتر در پخ��ش جدول پخش‪،‬‬ ‫ب��ه ش��نبه (‪ ۴‬اس��فند) موکول ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫پخش ای��ن برنامه در ایام ن��وروز تداوم خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ مس��عود احمدی‬ ‫افزادی (مدیر شبکه ‪ ۷‬س��یما) به همراه مهدی‬ ‫خلجی (مدی��ر گ��روه مهارت های این ش��بکه)‬ ‫ش��امگاه پنجشنبه‪ ۲ ،‬اس��فند به پشت صحنه‬ ‫برنامه «قندپهلو» رفتند تا ش��اهد روند ضبط و‬ ‫تولید برنامه باشد‪ .‬در این بازدید احمدی افزادی‬ ‫با ش��رکت کننده ها‪ ،‬مجری و داوران این برنامه‬ ‫ب��ه گفت وگ��و پرداخت و با اس��تقبال از حضور‬ ‫شاعران جوانی که از شهرهای مختلف ایران و با‬ ‫لهجه های مختلف در برنامه شرکت کرده بودند‬ ‫با ارائه یک پیش��نهاد بیان کرد‪ :‬جذابیت حضور‬ ‫این شرکت کنندگان همین است که به مناطق‬ ‫مختل��ف تعلق دارند و خوب اس��ت که هر یک‬ ‫ب��ا لهجه خطه و منطقه خ��ود در برنامه حضور‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬ش��هرام ش��کیبا و ناصر فیض‪،‬‬ ‫داوران برنام��ه قندپهلو هس��تند و همراه با انها‬ ‫چن��د تن دیگر به تدریج در جمع داوران حضور‬ ‫خواهند داشت که از این میان محمد صالح عالء‬ ‫در قس��مت اول به قضاوت افتخاری رقابت های‬ ‫شاعران طنزپرداز در «قندپهلو» خواهد نشست‪.‬‬ ‫«پیچینگ انیمیشن»‬ ‫در جشنواره پویانمایی‬ ‫تهران‬ ‫نخس��تین «پیچینگ انیمیشن» در ایران در‬ ‫بخ��ش جانبی شش��مین بازار مل��ی پویانمایی‬ ‫ته��ران برگ��زار می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ ‬ ‫«پیچینگ انیمیش��ن» با هدف راه اندازی طرح‬ ‫«روی��ازی»‪ ،‬شفاف س��ازی اقتصاد انیمیش��ن‪،‬‬ ‫کمک به تولید و تامین محتوا‪ ،‬ش��تاب دهی به‬ ‫ش��رکت های خالق‪ ،‬شبکه س��ازی متخصصان‬ ‫و مربیان‪ ،‬بازارس��نجی محصوالت‪ ،‬بس��ته های‬ ‫حمایت��ی‪ ،‬خدمات اموزش��ی‪ ،‬خدم��ات پیش‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬خدم��ات مِنتورش��یپ‪ ،‬کلینی��ک‬ ‫بو کار‪ ،‬خدم��ات ارزیاب��ی ش��رکت های‬ ‫کس�� ‬ ‫خالق‪ ،‬خدمات محیط کاری‪ ،‬تس��هیالت ویژه‪،‬‬ ‫ضمان��ت انج��ام کار‪ ،‬خدمات حقوق��ی و ثبت‬ ‫مالکی��ت معنوی برگ��زار می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫پیچینگ یا رویازی انیمیشن امکانی است برای‬ ‫تولیدکنندگان خالق انیمیش��ن ک��ه همواره با‬ ‫ایده های ش��ان زندگی می کنند و برای ساخت‬ ‫رویاهای ش��ان به دنبال س��رمایه گذار هستند‪.‬‬ ‫از طرفی فرصتی اس��ت برای س��رمایه گذاران و‬ ‫س��فارش دهندگان که در محیط��ی حرفه ای و‬ ‫ش��فاف‪ ،‬ایده های خوب و ایده پردازان خالق را‬ ‫شناس��ایی کنند؛ جایی که می تواند پیوند ایده‬ ‫و سرمایه شکل بگیرد و تولید رویاها اغاز شود‪.‬‬ ‫امسال نخس��تین رویداد پیچینگ انیمیشن در‬ ‫ایران برگزار می شود تا زمینه ای را فراهم کند تا‬ ‫تولیدکنندگان انیمیشن‪ ،‬ایده و طرح انیمیشنی‬ ‫خود را در بهترین و امن ترین فضا به خریداران‬ ‫و سرمایه گذاران ارائه کنند‪ .‬همچنین خریداران‬ ‫و س��رمایه گذاران می توانن��د از می��ان بهترین‬ ‫ایده ها و طرح ه��ای تولیدکنندگان‪ ،‬طرح مورد‬ ‫نظر خ��ود را انتخاب و در چارچوبی ش��فاف و‬ ‫با قواعدی روش��ن در مسیر س��رمایه گذاری یا‬ ‫خری��د محصول م��ورد نظرش��ان گام بردارند‪.‬‬ ‫س��فارش دهندگان محص��والت انیمیش��ن نیز‬ ‫می توانن��د در ی��ک پنل اختصاص��ی با حضور‬ ‫بهترین تولیدکنندگان و خریداران انیمیش��ن‪،‬‬ ‫برنامه ها و س��فارش های خ��ود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران‬ ‫از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬در مرکز افرینش های‬ ‫فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوان��ان واقع در خیابان حجاب با نمایش اثار‬ ‫منتخب داخلی و خارجی در چند بخش میزبان‬ ‫هنرمندان و عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اعالم اخرین مهلت‬ ‫برای درخواست اکران‬ ‫نوروزی سینماها‬ ‫شنبه‬ ‫کودک همسری موضوع یک تئاتر شد‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪ 17 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 23 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1245‬پیاپی ‪2563‬‬ ‫تئاتر‬ ‫نمای��ش «ن��ه نه ن��ه» ب��ه کارگردان��ی امیرعب��اس رنجبر ب��ا موضوع‬ ‫کودک همسری فروردین سال اینده روی صحنه می رود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫امیرعب��اس رنجب��ر درباره ای��ن نمایش گفت‪ :‬موضوع اصل��ی این نمایش‬ ‫«کودک همسری» اس��ت و نام شخصیت های ان برگرفته از اساطیر یونان‬ ‫باس��تان اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬من معتقدم کودک همس��ری مختص‬ ‫کش��ورهای جهان س��وم نیس��ت‪ ،‬بلکه یک موضوع جهانی اس��ت‪ .‬اگر در‬ ‫اینترنت جست وجو کنید‪ ،‬در ‪ ۳۳‬کشور جهان‪ ،‬ازدواج کودکان منع قانونی‬ ‫ندارد‪ .‬برای مثال در س��ال ‪ 1395‬در امریکا افزون بر ‪ ۱۵‬هزار کودک زیر‬ ‫‪ ۱۵‬سال ازدواج کردند نویسنده مجموعه داستان «زن ها مدرن می شوند»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من در این نمایش س��عی کردم از زوایای گوناگون به موضوع‬ ‫کودک همس��ری بپردازم و قصد ندارم در این نمایش مقصر را نش��ان دهم‬ ‫و بگویم مقصر خود خانم ها یا اقایان هس��تند یا س��نت هایی که از ابتدا به‬ ‫اش��تباه وجود داش��تند‪ .‬او گفت تصمیم دارد واقعیت��ی را نمایش و اجازه‬ ‫دهد مخاطب‪ ،‬خودش درباره اینکه چه کس��ی مقصر اس��ت و ایا این کار‬ ‫درست است یا خیر‪ ،‬تصمیم بگیرد‪ .‬نویسنده مجموعه نمایش «اینجا پایان‬ ‫دنیاس��ت» با بیان اینکه من به دنبال این هستم که این موضوع در کشور‬ ‫فراموش نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در کش��ور ما موضوعی برای مدتی باب می شود و‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت‪ ،‬فضای مج��ازی‪ ،‬خبرنگاران و مردم روی ان کار می کنند‪،‬‬ ‫مانند حادثه پالسکو یا کشتی سانچی اما بعد از یک مدت فراموش می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش به نوعی یاداوری اس��ت تا موضوع کودک همس��ری فراموش‬ ‫نش��ود‪ .‬این کارگردان در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشنامه «نه نه نه» در‬ ‫کتاب «اینجا پایان دنیاس��ت» در اردیبهشت ازسوی انتشارات نظام الملک‬ ‫چاپ شده است‪ .‬نمایش «نه نه نه» از ‪ ۲۷‬فروردین تا ‪ ۲۰‬اردیبهشت سال‬ ‫اینده‪ ،‬ساعت ‪ ۱۷:۳۰‬در سالن مهرگان اجرای عمومی دارد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دلسردی هنرمندان قلمزن را جدی بگیرید‬ ‫یک س��ند تاریخی ضدس��لطه اقتص��ادی بیگانگان‬ ‫به منظور تشویق اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی در ‪150‬‬ ‫س��ال پیش وجود دارد که به پیشگامی روحانیت و علما‬ ‫در این قضیه اش��اره می کند‪ .‬این سند بسیار قابل تامل و‬ ‫جالب تاریخی که مربوط به سال ‪ ۱۲۴۱‬خورشیدی است‬ ‫ازسوی علمای سرش��ناس تنظیم و به امضا رسید که به‬ ‫این شرح اس��ت‪« :‬این خدام شریعت مطهره با همراهی‬ ‫جناب رکن الملک‪ ،‬متعهد و ملتزم ش��رعی ش��ده ایم که‬ ‫مهماامکن بعد ذلک تخلف ننماییم؛ فعال ‪ 5‬فقره اس��ت‪:‬‬ ‫اوالً‪ :‬قبالجات و احکام ش��رعیه از شنبه به بعد روی کاغذ‬ ‫ایرانی بدون اهار نوش��ته ش��ود‪ .‬اگر ب��ر کاغذهای دیگر‬ ‫نویس��ند‪ ،‬مهر ننم��وده و اعتراف نمی نویس��یم‪ .‬قباله و‬ ‫جدول‬ ‫بیانیه ‪ ۱۵۰‬سال پیش علمای اصفهان در حمایت از تولید ملی‬ ‫حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ ان‬ ‫بعد از این قرارداد باش��د‪ ،‬امضا نمی نماییم‪ .‬حرام نیست‬ ‫کاغذ غیرایرانی و کس��ی را مانع نمی ش��ویم؛ ماها به این‬ ‫روش متعهدی��م‪ .‬ثانیاً‪ :‬کفن ام��وات‪ ،‬اگر غیر از کرباس و‬ ‫پارچه اردستانی یا پارچه های دیگر ایرانی باشد‪ ،‬متعهد‬ ‫ش��ده ایم بر ان میت‪ ،‬ماها نم��از نخوانیم‪ .‬دیگری را برای‬ ‫اقامه صلوه بر ان میت بخواهند‪ .‬ماها را معاف دارند‪ .‬ثالثاً‪:‬‬ ‫ملب��وس مردانه جدید که از این تاری��خ به بعد دوخته و‬ ‫پوش��یده می ش��ود‪ ،‬قرار دادیم مهماامکن‪ ،‬هر چه بدلی‬ ‫در ایران یافت می ش��ود‪ ،‬لباس خودمان را از ان منسوخ‬ ‫نماییم و منسوج غیرایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی کنیم‬ ‫و حرام نمی دانیم لباس های غیرایرانی را‪ ،‬اما ماها ملتزم‬ ‫ش��ده ایم حتی المقدور بعد از این تاری��خ‪ ،‬ملبوس خود‬ ‫را از منس��وج ایرانی بنماییم‪ .‬تابعی��ن ماها نیز کذلک و‬ ‫متخلف‪ ،‬توقع احترام از ماها نداشته باشند‪ .‬انچه از سابق‬ ‫پوش��یده و داریم و دوخته‪ ،‬ممنوع نیست استعمال ان‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬مهمانی ها بعد ذلک ولو اعیانی باشد‪ ،‬چه عامه‪ ،‬چه‬ ‫خاصه‪ ،‬باید مختصر باش��د‪ .‬ی��ک پلو و یک خورش و یک‬ ‫افشره‪ .‬اگر زاید بر این کسی تکلف دهد‪ ،‬ماها را به حضور‬ ‫خود وع��ده نگیرد‪ .‬خودمان نیز به همین روش‪ ،‬مهمانی‬ ‫می نماییم‪ .‬هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند‪،‬‬ ‫موجب مزید امتنان ماها خواهد بود‪ .‬خامساً‪ :‬وافوری اهل‬ ‫واف��ور را احترام نمی کنیم و به منزل او نمی رویم؛ زیرا که‬ ‫ایات باهره‪« :‬ان المبذرین کانوا اخوان الش��یاطین‪« ،‬وال‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خوشنویس روزگار شاه عباس صفوی ‪ -‬کمک‬ ‫خواستن‬ ‫‪ -2‬کیف دس��تی ‪ -‬المپ خودرو ‪ -‬تمدن باستانی‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪ -3‬جنایت سیاسی ‪ -‬سنگ های گوهرین گرانبها‬ ‫ جعبه سیگار‬‫‪ -4‬تفتیش ‪ -‬یکتاپرستی ‪ -‬زمخت و خشن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪99‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -11‬مایه زندگانی ‪ -‬اس��ب قاصد ‪ -‬حشره گزنده‬ ‫ مهربانی خداوند نسبت به بندگان‬‫‪ -12‬حیوان اهلی ‪ -‬همانندی ‪ -‬اماده شده‬ ‫‪ -13‬قطع��ه ض��روری برای روز مب��ادا ‪ -‬کنایه از‬ ‫بسیار سخت و محکم ‪ -‬خرمافروش‬ ‫‪ -14‬خـرابـه و متـروکه ‪ -‬ابـر سفیــد ‪ -‬راه گــم‬ ‫کرده‬ ‫‪ -15‬گیاه عشقه ‪ -‬نام پیشین اندونزی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪100‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫پ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -5‬نوب��ت بازی و مس��ابقه ‪ -‬نوع��ی تیر پرتابی ‪-‬‬ ‫حمله دندانی ‪ -‬اشاره به دور‬ ‫‪ -6‬کلمه همراهی ‪ -‬اب منجمد ‪ -‬وارسته‬ ‫‪ -7‬نغم��ه خ��واب کودک ‪ -‬ش��هری در اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪ -8‬گفتنی دردمند ‪ -‬وسیله ای در حمام‬ ‫‪ -9‬پارچه داخلی لباس ‪ -‬قرص ارام بخش‬ ‫‪ -10‬محـل بـازگشـت ‪ -‬ردیـف ‪ -‬زدنــی خستـه‬ ‫تسرفوا انه الیحب المس��رفین»‪« ،‬وال تلقوا بایدیکم الی‬ ‫التهلک��ه» و حدیث «الضرر و الضرار» ضرر مالی و جانی‬ ‫و عمری و نس��لی و دینی و عرضی و شغلی ان محسوس‬ ‫و مس��ری اس��ت و خانواده ها و ممالک را به باد داده‪ .‬بعد‬ ‫از ای��ن‪ ،‬هر که را فهمیدیم وافوری اس��ت به نظر توهین‬ ‫و خفت می نگریم‪.‬اسامی امضاکنندگان‪ :‬حجت االسالم‬ ‫اقا نجفی اصفهانی‪ ،‬ثقهاالس�لام حاج اقا نوراهلل‪ ،‬االحقر‬ ‫حس��ین بن جعفر فش��ارکی‪ ،‬اقا ش��یخ مرتضی ریزی‪،‬‬ ‫جن��اب رکن الملک‪ ،‬اقا میرزا محمدتقی مدرس‪ ،‬حاجی‬ ‫س��ید محمد باقر بروجردی‪ ،‬حاجی میرزا محمدمهدی‬ ‫جویباره ای‪ ،‬الس��ید ابوالقاس��م الدهکردی‪ ،‬حاجی سید‬ ‫ابوالقاسم زنجانی‪ ،‬اقامحمد جواد قزوینی»‬ ‫اعالم جزئیات ایین ‪56‬سالگی شورای کتاب کودک‬ ‫جزئیات ایین پنجاه وشش��مین سالگرد‬ ‫تاسیس شورای کتاب کودک اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا این ایین یکش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬اسفند از ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬تا ‪ ۱۸:۳۰‬در‬ ‫مرکز افرینش ه��ای هنری کانون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان در خیابان‬ ‫حجاب برگزار می شود‪.‬‬ ‫رونمایی از جل��د هجدهم «فرهنگنامه‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان و اع�لام اث��ار‬ ‫دریافت کنن��ده نش��ان «ماه��ی س��یاه‬ ‫کوچول��و» (برگزی��ده) و شایس��ته تقدیر‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬جای��زه عب��اس یمینی ش��ریف و‬ ‫قدردانی از خادمان شورای کتاب کودک‬ ‫از برنامه های این ایین است‪.‬‬ ‫امس��ال بخ��ش نمایش��گاه در محوطه‬ ‫«چهارس��و» به انتش��ارات شرکت تهیه و‬ ‫نش��ر فرهنگ نامه‪ ،‬نمایشگاه خانه کتابدار‬ ‫و پخش «شوال» (اثار برگزیده) اختصاص‬ ‫دارد و از س��اعت ‪ ۱۴:۳۰‬تا ‪ ۱۸:۳۰‬برای‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��زاوار بودن ‪ -‬عنصر شیمیایی فلزی با‬ ‫عدد اتمی ‪23‬‬ ‫‪ -2‬توانایی و قدرت ‪ -‬زغال س��نگ ‪ -‬کاس��ه‬ ‫مسی‬ ‫‪ -3‬حدنص��اب شکس��تنی در ورزش ‪ -‬ه��ر‬ ‫یک از بخش های جداگانه یک مجموعه ‪ -‬به‬ ‫دفعات‬ ‫‪ -4‬اث��ار پژوه��ش ‪ -‬عقیده و نظ��ر ‪ -‬امر به‬ ‫یافتن‬ ‫‪ -5‬جزئ��ی از دس��ت ‪ -‬از ایالت عهد قجر ‪-‬‬ ‫اخرین رمق‬ ‫‪ -6‬ارزش و بها ‪ -‬بارز و بدیهی‬ ‫‪ -7‬گل��ی به رنگ ه��ای مختلف واز دس��ته‬ ‫خورشیدی ها ‪ -‬ضمیر ناپیدا‬ ‫‪ -8‬بی حضور ‪ -‬عارضه پوستی‬ ‫‪ -9‬بخار دهان ‪ -‬سنگ نبشته روی فلز‬ ‫‪ -10‬گوشه ای در اواز ابوعطا ‪ -‬برکت سفره‬ ‫‪ -11‬از اعیاد ویتنامی ها ‪ -‬زمانی که فراورده‬ ‫صنعتی پس از ان دیگر قابل استفاده نیست‬ ‫ ناپسند‬‫‪ -12‬مردم تازی ‪ -‬تازگی و ش��کوفه گیاه ‪-‬‬ ‫اداره نماینده کشوری در کشور دیگر‬ ‫‪ -13‬ص��دای اهنگین ‪ -‬کتابی از اس��تیفن‬ ‫گرین نویسنده اتریشی ‪ -‬نام خانوادگی‬ ‫‪ -14‬اش عدس ‪ -‬زنخدان ‪ -‬اسیاب خانگی‬ ‫‪ -15‬وس��یله نقلیه بدون همراه یا مس��افر ‪-‬‬ ‫ان که به ارزوهای خود نرسیده است‬ ‫نیس��تند که هنرمندان بیمه تامین اجتماعی ش��وند؛ زیرا باری که هنرمندان‬ ‫صنایع دس��تی روی دوش تامین اجتماعی می گذارند‪ ،‬برای ش��ان صرفه ندارد‪.‬‬ ‫این هنرمند با بیان اینکه کار بیمه هنرمندان به سختی پیش می رود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫در مقطعی بس��یاری از کس��انی را که اصال در کار صنایع دستی نبودند با پارتی‬ ‫بیم��ه کردند‪ ،‬بعد برای مدتی بیمه را به طور کل��ی قطع کردند و اکنون هم کار‬ ‫بیمه هنرمندان به سختی پیش می رود و وضعیت شان مشخص نیست‪ .‬در واقع‬ ‫تامین اجتماعی به عنوان یک بار اضافه به هنرمندان صنایع دستی نگاه می کند‬ ‫و دولت هم حاضر نیس��ت این هزینه را پرداخت کند‪ .‬رشوانلو با اشاره به کاهش‬ ‫صادرات صنایع دس��تی‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬باوجود اینکه هنر قلمزنی ایران‬ ‫در جهان حرف اول را می زند و هنرمندانی داریم که کارش��ان در جهان بی نظیر‬ ‫است‪ ،‬متاسفانه چون صادرات نداریم و داخل کشور به هنرمندان دستمزد خوب‬ ‫داده نمی ش��ود‪ ،‬این هنرمندان با مشکالت زیادی روبه رو شده اند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که وقتی هنرمند توانمند و از نظر امرار معاش مشکل نداشته باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫بهتر می تواند هنر خود را نش��ان بدهد‪ .‬همچنین احمد شریفیان نژاد‪ ،‬هنرمند‬ ‫قلمزن در اس��تان اصفهان‪ ،‬درباره مش��کالت هنرمندان ای��ن عرصه می گوید‪:‬‬ ‫درحال حاضر عده ای وارد هنر قلمزنی ش��ده اند که مانند شرکت های هرمی کار‬ ‫می کنند‪ .‬به عنوان مثال در اصفهان یک نفر راس هرم اس��ت که وارد بازار ش��ده‬ ‫و کارهایی که اصال قلمزنی هم نیس��تند و تنها پالک زنی هس��تند را خریداری‬ ‫می کند و سپس با قیمت های پایین تر از اثار صنایع دستی به فروش می رساند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬در عمل نرخ این کارها که در بس��یاری از مغازه های خیابان‬ ‫ویالی تهران هم وجود دارد‪ ،‬باعث می ش��ود دیگر کس��ی به سراغ اثار قلمزنی‬ ‫نرود‪ .‬وقتی یک کار ‪ ۴۰‬در ‪ ۵۰‬با نرخی حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به فروش می رسد‬ ‫و ی��ک اثر حجمی قلمزنی ح��دود ‪ ۱۰‬میلیون تومان قیمت گذاری می ش��ود‪،‬‬ ‫طبیعی است که دیگر کسی به سراغ اثار قلمزنی نرود! شریفیان نژاد که معتقد‬ ‫است به هنرمندان صنایع دس��تی بی توجهی می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬حدود ‪ ۹‬سال‬ ‫پیش دنبال یک وام ‪ ۲۵‬میلیون تومانی بودم و بس��یار هم تالش کردم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫هم نتوانس��تم ای��ن وام را دریافت کنم‪ .‬صحبت کردن از صنایع دس��تی زمانی‬ ‫معنی می دهد که به هنرمندان این عرصه پرداخته ش��ود‪ .‬من ‪ ۱۰‬سال پیش به‬ ‫معاونت وقت صنایع دستی اصفهان گفتم اگر این وضع ادامه پیدا کند‪ ۱۰ ،‬سال‬ ‫دیگر اصفهان صنایع دس��تی نخواهد داشت! و همین طور هم شده و بسیاری از‬ ‫هنرمندان قلمزن درحال حاضر بیکار هستند‪.‬‬ ‫حسن خس�روی‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشگاه‪:‬‬ ‫جال��ب اس��ت ک��ه دی��دم‬ ‫در مدرس��ه ت��ا زن��گ اخر را‬ ‫می زنن��د‪ ،‬دانش ام��وزان ب��ه‬ ‫س��مت در خروج می دوند‪ .‬تو‬ ‫گویی که باری از دوش ش��ان‬ ‫برداش��ته ش��ده باش��د و چونان زندانی‬ ‫ازاد ش��ده از زندان فرار را بر قرار ترجیح‬ ‫می دهند‪ .‬واقعا ایا بهتر از مدرس��ه جایی‬ ‫هست؟‬ ‫به طور قطع پاسخ «خیر» است‪ .‬اما چرا‬ ‫این گونه است؟‬ ‫ایا مدرسه مرده است؟ ایا مدرسه زنده‬ ‫هم داریم؟‬ ‫بن��ده بعد از حدود ‪ ۲۵‬س��ال تدریس‬ ‫در دانش��گاه ها و س��ازمان ها و اداره ها و‬ ‫براس��اس یافته ه��ا و بافته ه��ای خویش‬ ‫معتقدم فرق مدرسه مرده با مدرسه زنده‬ ‫به این قرار است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در مدرس��ه زنده‪ ،‬بهترین معلمان‬ ‫و دبی��ران از لح��اظ جس��می و روحی با‬ ‫بهترین امکانات و حقوق و مزایا مشغول‬ ‫کار هس��تند چون قرار اس��ت «انسان»‬ ‫تربیت کنند‪ .‬در مدرس��ه م��رده‪ ،‬معلم و‬ ‫دبیر از نظر جس��می‪ ،‬هزار درد بی درمان‬ ‫دارد ک��ه فرصت نمی کند به انها بپردازد‬ ‫و از نظ��ر روح��ی نیز خس��ته و ملول و‬ ‫بی انگی��زه و از نظ��ر مالی ه��م که نگو و‬ ‫نپرس‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در مدرس��ه زنده‪ ،‬دانش اموز انسان‬ ‫است و با کرامت و محترم اما در مدرسه‬ ‫مرده‪ ،‬دانش اموز برده ای اس��ت گوش به‬ ‫فرمان و زندانی و نباید حرف اضافی بزند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در مدرسه زنده‪ ،‬والدین دانش اموز‪،‬‬ ‫فرهیخته و مسئولیت پذیر هستند اما در‬ ‫مدرس��ه مرده‪ ،‬والدین‪ ،‬بچه را به مدرسه‬ ‫می س��پرند و انتظ��ار دارند بعد مدرس��ه‬ ‫پروفسور بیرون بیاید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در مدرس��ه زن��ده‪ ،‬معل��م و دبیر‪،‬‬ ‫نقش پدر و مادر را دارد؛ دلس��وز اس��ت‪،‬‬ ‫مش��اوری امین اس��ت‪ ،‬حالل مشکالت‬ ‫است‪ ،‬رفیق ش��فیق دانش اموز است اما‬ ‫در مدرس��ه مرده‪ ،‬معل��م و دبیر‪ ،‬جالدی‬ ‫است انتقامجو‪ ،‬طلبکار‪ ،‬بهانه گیر و کسی‬ ‫که در ظاهر می خواهد دانش اموز را ادم‬ ‫کند و به دانش اموز می گوید‪ :‬اهای یابو‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی بداند که یک هنرمند برای به ثمر رسیدن اثری قلمزنی‬ ‫با چه مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم می کند؛ از کاهش فروش و صادرات گرفته‬ ‫تا مش��کالت معیش��تی و بیمه که دلس��ردی هنرمندان قلمزن را در شهرهای‬ ‫گوناگون به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گرچه پیشینه هنر قلمزنی در ایران چندان روشن نیست‪،‬‬ ‫اما گفته های باستان شناسان نشان می دهد این هنر در کشور ما ریشه ای دیرینه‬ ‫دارد‪ .‬قلمزنی نیز مانند بس��یاری دیگر از هنرهای کهن ایرانی در طول س��ال ها‬ ‫دستخوش دگرگونی هایی از نظر فرم و محتوا شده است‪ .‬با این وجود هنرمندان‬ ‫قلمزن‪ ،‬این روزها انطور که باید مورد توجه و حمایت قرار ندارند و با مش��کالت‬ ‫زیادی روبه رو هستند؛ مش��کالتی که البته شامل سایر هنرهای صنایع دستی‬ ‫نیز می ش��ود‪ .‬ابوالفضل رشوانلو‪ ،‬هنرمند قلمزن در استان گرگان در این زمینه‬ ‫می گوی��د‪ :‬از انجایی که قلمزنی روی فلزاتی مانند مس و نقره انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫تصاعدی ش��دن نر خ این محصوالت‪ ،‬به ویژه نرخ نق��ره روی کار قلمزن ها تاثیر‬ ‫گذاشته است‪ .‬از طرفی هرقدر نرخ صنایع دستی افزایش پیدا کند‪ ،‬مردم با این‬ ‫وضع نامناسب اقتصادی قدرت خرید کمتری خواهند داشت و در واقع سفارش‬ ‫کار برای صنایع دستی کاهش پیدا کرده است؛ به ویژه در کار قلمزنی که ظرف‬ ‫کار افزایش نرخ داشته و هنرمندان به ناچار باید برای خرید ظرف بیشتر هزینه‬ ‫کنن��د‪ ،‬اما از ان طرف مردم توان خرید ندارند‪ .‬او با بیان اینکه معاش هنرمندان‬ ‫قلمزن با مش��کل روبه رو شده‪ ،‬به مشکالت بیمه هنرمندان صنایع دستی اشاره‬ ‫و خاطرنش��ان می کند‪ :‬باوجود اینکه می گویند مشکل بیمه هنرمندان صنایع‬ ‫دس��تی برطرف ش��ده‪ ،‬متاس��فانه در عمل چنین نیس��ت‪ .‬به هیچ وجه راضی‬ ‫ایا مدرسه مرده است؟!‬ ‫میمون‪ ،‬اش��غال‪ ،‬بی بته‪ ،‬ازگل‬ ‫و‪...‬‬ ‫‪ -۵‬در مدرس��ه زن��ده‪،‬‬ ‫محیط مدرس��ه شاداب و پر از‬ ‫رنگ های قشنگ و شوق انگیز‬ ‫است و کالس ها و سرویس ها‬ ‫و امکانات مناس��ب بهداشتی‬ ‫و‪ ...‬وج��ود دارد ام��ا در مدرس��ه مرده‪،‬‬ ‫ی��ک روز اب گرم قطع اس��ت‪ ،‬یک روز‬ ‫ش��وفاژها و کولرها خراب است‪ ،‬یک روز‬ ‫چاه توالت ها پر و ش��یر ابخوری ها خراب‬ ‫ش��ده و در و دیوار سیاه و کثیف و همه‬ ‫چیز اشفته است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در مدرس��ه زنده‪ ،‬به دانش اموزان‪،‬‬ ‫مدیتیشن‪ ،‬یوگا‪ ،‬خودیابی و خودشناسی‪،‬‬ ‫تربیت جنس��ی‪ ،‬کس��ب وکار و بیزینس‪،‬‬ ‫رواب��ط عموم��ی و ارتباط��ات موث��ر و‪...‬‬ ‫ام��وزش داده می ش��ود اما در مدرس��ه‬ ‫م��رده‪ ،‬والدین به دانش ام��وز می گویند‪:‬‬ ‫هرکسی تو مدرس��ه بهت زور گفت بزن‬ ‫توی گوش��ش و دانش ام��وز‪ ،‬هیجانی و‬ ‫عصبی م��زاج‪ ،‬گردن کلف��ت‪ ،‬پرخاش��گر‪،‬‬ ‫بی انگیزه و بی حال بار می اید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در مدرس��ه زنده‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫در جهت تس��هیل علم اموزی و کس��ب‬ ‫معرف��ت و رش��د و توس��عه همه جانب��ه‬ ‫هس��تند اما در مدرس��ه م��رده‪ ،‬مدیران‬ ‫مدرس��ه ها‪ ،‬انس��ان های بس��یار محدود‬ ‫و ضعیف��ی هس��تند ک��ه حت��ی اب هم‬ ‫می خواهن��د بخورند باید از منطقه اجازه‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در مدرس��ه زنده‪ ،‬مح��ور و مالک‬ ‫هم��ه کاره��ا رضایت و خش��نودی خدا‬ ‫و توجه ب��ه معنویات و ایم��ان و بندگی‬ ‫خداس��ت اما در مدرسه مرده‪ ،‬همه چیز‬ ‫پول است و پول و پول‪.‬‬ ‫خالصه؛ مدرس��ه زن��ده‪ ،‬از مدرس��ه‪،‬‬ ‫س��وئیس درست می کند و مدرسه مرده‪،‬‬ ‫از مدرسه‪ ،‬اینجا و انجا را درست می کند‪.‬‬ ‫و صد البته مدرس��ه زنده‪ ،‬مدرس��ه ای‬ ‫اس��ت ک��ه در ان‪ ،‬ق��وه مجری��ه‪ ،‬خادم‬ ‫باش��د‪ ،‬ق��وه مقنن��ه‪ ،‬عاقل باش��د و قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬عادل باش��د و م��ردم نیز «دانا»‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پایان فیل��م را باز می گذارم تا خودتان‬ ‫با تفک��ر و تدبیر و تعقل‪ ،‬قضاوت کنید و‬ ‫ببینید که چه باید کرد؟!‬ ‫بازدید عالقه مندان دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی‪-‬‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬غیردولتی و غیرانتفاعی است‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این س��ازمان در ح��وزه ادبی��ات کودک‬ ‫و نوج��وان فعالی��ت می کن��د و اعض��ای‬ ‫ان نیروه��ای داوطلب هس��تند‪ .‬ش��ورا‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۷۰۰‬عضو (رس��می‬ ‫و وابس��ته) دارد و بنا بر اعالم‪ ،‬هزینه های‬ ‫خود را از راه ح��ق عضویت‪ ،‬حمایت های‬ ‫مردم��ی‪ ،‬اج��رای پروژه ه��ای فرهنگی و‬ ‫حق التالیف فرهنگ نامه به دست می اورد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!