روزنامه صمت شماره 1266 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1266

روزنامه صمت شماره 1266

روزنامه صمت شماره 1266

‫سالروز میالد مسعود و فرخنده سید الساجدین حضرت امام سجاد و قمر بنی هاشم‬ ‫حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1266‬پیاپی ‪2584‬‬ ‫خبر روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در پی اخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران بررسی شد‬ ‫خباثت امریکا علیه سپاه‬ ‫به جایی نمی رسد‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر‬ ‫مق��ام معظ��م رهبری‪ ،‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای در ش��ب والدت باس��عادت‬ ‫حض��رت سیدالش��هداء علیه الس�لام‬ ‫و به مناس��بت روز پاس��دار ب��ا جمع��ی از‬ ‫پاسداران و خانواده های انها دیدار و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬امریکایی ها به خیال خود علیه س��پاه پاس��داران و در واقع‬ ‫علیه انقالب و ایران نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند؛ البته‬ ‫این خباثت ها به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کدام سیاست ها اقتصاد ایران را نجات می دهند؟‬ ‫بانک جهانی در اخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میالدی‬ ‫را منفی ‪ ۳.۸‬درصد اعالم کرده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرایط اقتصادی ایران در ماه های‬ ‫گذشته به دلیل روابط جهانی و سیاست های داخلی منجر به رکود در بخش تولید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر ‪ ،‬نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد سال‬ ‫‪ ۹۸‬رکود تورمی در کشور تشدید خواهد شد‪ .‬همچنین حجم قابل توجهی از منابع‬ ‫کش��ور باید در حوزه جبران خس��ارت های س��یل اخیر هزینه شود که این موضوع‬ ‫نیز به اقتصاد ایران اس��یب های بس��یاری وارد می کند‪ .‬با این حال‪ ،‬راه هایی برای‬ ‫کاهش اس��یب رکود تورمی وجود دارد که کارشناس��ان معتقدند مهم ترین انها به‬ ‫سیاست های پولی بانک مرکزی مربوط می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهره‬ ‫پرداخت تنخواه ‪ ۱۵۶‬میلیارد‬ ‫تومانی برای بحران سیل‬ ‫‪7‬‬ ‫دشمن در پی تحریک ایران‬ ‫برای واکنش های عجوالنه‬ ‫و نسنجیده است‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نگاهی به رفتار‬ ‫با رکود اقتصادی‬ ‫پرهیز‬ ‫از تکرار خطا‬ ‫اهمیت بیمه در ششمین‬ ‫کشور بالخیز جهان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قیمتگذاری گوشت‬ ‫به عرضه و تقاضا سپرده شد‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫کاخ س��فید در اقدام��ی خصمانه و مغایر با قوانی��ن بین المللی نام‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به طور رسمی در فهرست به اصطالح‬ ‫تروریستی دولت امریکا قرار داد‪ .‬به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در یک اقدام غیرقانونی بیانیه ای را در‬ ‫این باره امضا کرد‪.‬‬ ‫ترام��پ در ای��ن بیانیه اورده اس��ت‪« :‬امروز به طور رس��می برنامه‬ ‫دولتم برای تروریس��تی اعالم کردن نیروهای س��پاه پاسداران ایران‬ ‫ازجمل��ه نیروه��ای قدس را ذیل بن��د ‪ ۲۱۹‬قانون مهاجرت و تابعیت‬ ‫اعالم می کنم‪ .‬این گام بی مانند نشانگر ان است که ایران نه تنها یکی‬ ‫از حامیان اصلی تروریسم است‪ ،‬بلکه فعالیت هایی که سپاه پاسداران‬ ‫در ان دخیل اس��ت‪ ،‬تروریسم را ترویج و حمایت مالی می کند‪ .‬سپاه‬ ‫پاسداران جمهوری اسالمی ایران وسیله اصلی این کشور برای اعمال‬ ‫و حمایت از پویش جهانی تروریسم است‪».‬‬ ‫وزیر امور خارجه امریکا در کنفرانسی خبری با اشاره به قرار گرفتن‬ ‫نام س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی ایران در فهرست سازمان های‬ ‫تروریس��تی امریکا مدعی شد‪ :‬این اقدام امریکا پیام روشنی به قاسم‬ ‫سلیمانی و گروه های تحت نظر اوست؛ مبنی بر اینکه رفتار غیرقانونی‬ ‫ایران در منطقه قابل قبول نیست و ما از متحدان خود می خواهیم از‬ ‫تصمیم امریکا حمایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اظهارات امریکایی‪-‬صهیونیستی‬ ‫به گزارش ایس��نا مایک پمپئو در یک کنفرانس خبری که لحظاتی‬ ‫بعد از اعالم خبر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران‬ ‫در فهرست سازمان های تروریستی امریکا برگزار شد‪ ،‬با بیان اتهام های‬ ‫گوناگون علیه ایران در پاسخ به اینکه پیامدهای چنین تصمیمی برای‬ ‫نیروهای امریکایی چه خواهد بود‪ ،‬به عالوه اینکه سپاه ایران با حزب اهلل‬ ‫لبنان ارتباط خوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬من در سفر اخیر خود به بیروت برای‬ ‫رهبران لبنان از جمله رئیس پارلمان این کشور روشن کردم که امریکا‬ ‫به نفوذ حزب اهلل در این کشور به دیده اغماض نگاه نمی کند و این نفوذ‬ ‫را به س��ود مردم لبنان نمی داند‪ .‬معاون رئیس جمهوری امریکا نیز با‬ ‫حمایت از تصمیم خصمانه ترامپ علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫مدعی شد امریکا به اعمال فشار حداکثری علیه تهران ادامه می دهد‪.‬‬ ‫مایک پنس در توییتی نوش��ت‪ :‬رئیس جمهوری‪ ،‬دونالد ترامپ س��پاه‬ ‫پاسداران جمهوری اسالمی ایران را در فهرست گروه های تروریستی‬ ‫ق��رار داد‪ .‬دولت ما سرس��ختانه در مقابل تهدید ایرانیان ایس��تادگی‬ ‫می کند و ما به اعمال فش��ار حداکثری برای متوقف س��اختن ایران در‬ ‫ترویج تروریسم در سراسر جهان ادامه می دهیم‪ .‬جان بولتون‪ ،‬مشاور‬ ‫امنی��ت ملی امریکا هم در توییتی مدعی ش��د‪ :‬اقدام بی س��ابقه برای‬ ‫تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران نشانگر‬ ‫تعهدمان مبنی بر اعمال فش��ار حداکثری بر نظام ایران اس��ت تا دیگر‬ ‫از تروریسم به عنوان ابزاری برای حکومت داری استفاده نکند‪ .‬بولتون‬ ‫در توییت دیگری افزود‪ :‬با تروریس��ت اعالم کردن س��پاه پاس��داران‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬باید برای همگان روشن باشد که حمایت از‬ ‫سپاه پاسداران از هر لحاظی با خطراتی همراه است‪ .‬ایران از تروریسم‬ ‫استفاده می کند تا ایاالت متحده و شریکان و متحدان مان را هدف قرار‬ ‫دهد‪ .‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی هم از تصمیم غیرقانونی ترامپ‬ ‫مبنی بر تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران حمایت کرد‪ .‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در توییتی نوشت‪ :‬دوست‬ ‫گرامی ام‪ ،‬پرزیدنت ترامپ‪ ،‬از تصمیم ش��ما برای قرار دادن نام س��پاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه های تروریستی سپاسگزارم‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورها نیز به این اقدام امریکا واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بحرین از اقدام خصمانه امریکا‬ ‫وزارت ام��ور خارجه بحرین از اق��دام خصمانه امریکا در قرار دادن‬ ‫نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی استقبال کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روسیاالیوم‪ ،‬وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه ای با استقبال از اقدام‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اس�لامی در فهرست س��ازمان های تروریستی مدعی شد این‬ ‫اقدام برای مقابله با نقش خطرناک سپاه به عنوان یک عامل بی ثباتی‬ ‫و تنش و خشونت و تروریسم در خاورمیانه و جهان مهم است‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه بحرین بار دیگر از اقدام های امریکا علیه ایران و مقابله با نفوذ‬ ‫ایران در منطقه قدردانی و تش��کر کرد‪ .‬وزارت خارجه رژیم ال خلیفه‬ ‫همچنین در ادامه اظهارات خصمانه خود اعالم کرد بحرین خواستار‬ ‫تحرکاتی قاطع از سوی جامعه بین المللی برای مجبور کردن تهران به‬ ‫توقف حمایت از تروریسم و دخالت نکردن در امور دیگر کشورهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�راق اقدام ه�ای یکجانب�ه امری�کا علی�ه ای�ران را‬ ‫نمی پذیرد‬ ‫در همین حال به گزارش پایگاه خبری کتابات‪ ،‬محمد علی الحکیم‬ ‫در واکنش به اقدام امریکا در قرار دادن نام س��پاه پاس��داران انقالب‬ ‫اسالمی در فهرست سازمان های تروریستی اعالم کرد عراق اقدام های‬ ‫یکجانبه امریکا علیه ایران را نمی پذیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬عراق بیانیه امریکا‬ ‫علیه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی را بررس��ی می کند و واکنش‬ ‫مناسب را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹الحشد الشعبی‪ :‬همکاری باایران ادامه دارد‬ ‫الحش��د الش��عبی عراق نیز اعالم کرد‪ :‬تصمیم های امریکا ما را از‬ ‫همکاری با ایران بازنمی دارد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری کتابات‪ ،‬الحشد‬ ‫الش��عبی در واکنش به اقدام خصمانه امریکا علیه س��پاه پاس��داران‬ ‫انقالب اس�لامی اعالم کرد تصمیم های دونالد ترامپ و دولتش برای‬ ‫عراق هیچ اهمیتی ندارد و این گروه را از همکاری با نیروهای ایرانی‬ ‫از جمله س��پاه که به نیروهای عراقی ام��وزش می دهد‪ ،‬بازنمی دارد‪.‬‬ ‫الحشد الشعبی همچنین از وزارت دفاع و ستاد مشترک عراق خواست‬ ‫ب��ا تصمیم ه��ای ترامپ مقابله و اعالم کنند ب��ه این تصمیم ها پایبند‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمی که جدی گرفته نمی شود‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از اس��پوتنیک‪« ،‬پیتر فورد» س��فیر پیشین‬ ‫انگلیس در س��وریه نیز در واکنش به اقدام امریکا گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫در واقع با این هدف بوده که از این طریق ترامپ به بنیامین نتانیاهو‬ ‫کم��ک کند تا بتواند پیروز انتخابات ش��ود‪ .‬تصمی��م ترامپ در واقع‬ ‫تالش جدی برای تاثیرگذاری بر سیاس��ت های ایران نیس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫من تصمیم ترامپ از س��وی هیچ کدام از سیاس��ت گذاران خاورمیانه‬ ‫جدی گرفته نخواهد ش��د اما ش��اید در مدت زمانی کوتاه و مقطعی‬ ‫بتواند تاثیرات کم و محدودی داشته باشد‪.‬‬ ‫خباثت امریکا علیه سپاه به جایی نمی رسد‬ ‫به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظ��م رهبری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای در‬ ‫ش��ب والدت باس��عادت حضرت سیدالشهداء‬ ‫علیه الس�لام و به مناسبت روز پاسدار با جمعی‬ ‫از پاس��داران و خانواده های انه��ا دیدار و تاکید‬ ‫کردن��د‪ :‬امریکایی ها به خیال خود علیه س��پاه‬ ‫پاس��داران و در واقع علیه انقالب و ایران نقشه‬ ‫می کش��ند و گربه رقصان��ی می کنند؛ البته این‬ ‫خباثت ه��ا به جایی نمی رس��د‪ .‬رهب��ر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬س��پاه را یک نهاد برجسته و‬ ‫در خط مقدم رویارویی با دشمن در میدان های‬ ‫گوناگون برش��مردند و اظهار کردند‪ :‬س��پاه هم‬ ‫در میدان عملیاتی و مقابله با دش��من در مرزها‬ ‫و حت��ی چند ه��زار کیلومتر دورت��ر در اطراف‬ ‫حرم حضرت زینب (س) پیش��قدم است و هم‬ ‫در میدان مقابله سیاس��ی با دش��من‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬کینه امریکایی ها از س��پاه‬ ‫را ناش��ی از همین مسئله دانس��تند و افزودند‪:‬‬ ‫امریکایی ه��ا ب��ه خیال خ��ود علیه س��پاه و در‬ ‫واق��ع علیه انقالب و ایران نقش��ه می کش��ند و‬ ‫گربه رقصانی می کنن��د؛ البته این خباثت ها به‬ ‫جایی نخواهد رس��ید و با برگشتن کید و فریب‬ ‫انها به خودشان‪ ،‬دش��منان جمهوری اسالمی‬ ‫مانند ترامپ و احمق های دور و بر نظام حاکمه‬ ‫امری��کا در ح��ال حرک��ت به س��مت حضیض‬ ‫هستند‪ .‬ایشان‪ ۴۰ ،‬سال توطئه علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و در عین حال پیشرفت انقالب‬ ‫را نش��انه ناتوانی امریکایی ها در متوقف کردن‬ ‫حرکت ملت ایران دانس��تند و گفتند‪ :‬برخالف‬ ‫تص��ور دش��منان‪ ،‬ع��زت و قدرت ام��روز نظام‬ ‫اس�لامی ناش��ی از بمب اتم نیس��ت‪ ،‬چراکه ما‬ ‫از ابتدا تاکید کردیم س�لاح هسته ای برخالف‬ ‫مبان��ی دینی ما اس��ت و به ان نی��ازی نداریم؛‬ ‫بنابراین اقتدار و عزت امروز ملت ایران در چشم‬ ‫دنیای اسالم‪ ،‬به خاطر ایس��تادگی‪ ،‬فداکاری و‬ ‫بصیرت مردم است‪.‬‬ ‫روحانی در سالروز ملی فناوری هسته ای در واکنش به تروریست نامیدن سپاه پاسداران‬ ‫امریکا می خواهد شکست خود را جبران کند‬ ‫ایین بزرگداشت س��یزدهمین سالروز ملی‬ ‫فناوری هس��ته ای با حضور رئیس جمهوری و‬ ‫جمعی از مقامات لشکری و کشوری در سالن‬ ‫اجالس سران کش��ورهای اسالمی برگزار و از‬ ‫‪ ۱۱۴‬دس��تاورد اقتدارافرین صنعت هسته ای‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬همچنین در این ایین ‪ ۲‬پروژه‬ ‫به شکل ویدئوکنفرانس با دستور دکتر روحانی‬ ‫به بهره برداری رس��ید و عملیات نصب زنجیره‬ ‫میانی ‪ ۲۰‬تایی س��انتریفیوژ ‪ IR۶‬اغاز ش��د‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری پی��ش از اغاز ای��ن ایین از‬ ‫‪ ۱۰۵‬دس��تاورد صنعت هسته ای در نمایشگاه‬ ‫جانبی در س��الن اجالس س��ران بازدید کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی‪،‬‬ ‫سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس‬ ‫جمه��وری‪ ،‬محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‬ ‫جمهوری‪ ،‬سید محمود علوی وزیر اطالعات و‬ ‫منصور غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫دکتر روحانی را در این ایین همراهی کردند‪.‬‬ ‫هی��چ کس در دنیا و هیچ ملت��ی نمی تواند ادعا‬ ‫کند بیش��تر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ملت ایران قربانی تروریس��می است که‬ ‫به دس��ت ابرقدرت ها س��اخته و تس��هیل شدند‬ ‫و ب��ه انها دس��تور دادند و انها مج��ری فرمان‬ ‫بودن��د‪ .‬روحانی با بیان اینکه س��پاه پاس��داران‬ ‫تروریس��ت را در منطقه ریش��ه کن کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر عراق از ما دعوت کرد ک��ه به کمک مردم‬ ‫این کشور بشتابیم‪ ،‬ثانیه ای درنگ نکردیم و اگر‬ ‫ش��بی که اربیل و سلیمانیه در حال سقوط بود‬ ‫و کردهای عراق از ما کمک خواس��تند‪ ،‬س��ریع‬ ‫وارد عمل ش��دیم‪ .‬وی با یاداوری اینکه پس از‬ ‫درخواس��ت کمک س��وریه از ایران برای مبارزه‬ ‫با تروریس��ت‪ ،‬مردم‪ ،‬دولت و س��پاه پاس��داران‬ ‫ای��ران به کمک س��وریه و لبن��ان رفتند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید از انها پرس��ید که چه کسانی در کنار‬ ‫س��وریه و لبنان ایستادند و داعش را به شکست‬ ‫کش��اندند تا سلطه انها بر عراق و سوریه از بین‬ ‫برود‪ .‬رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی افزود‪ :‬در‬ ‫عمل س��پاه در همان روزهای انقالب در صحنه‬ ‫بود اما از زمان نوش��تن نخس��تین اساسنامه در‬ ‫س��ال ‪ ۵۸‬تاکنون با تروریست ها به طور رسمی‬ ‫مب��ارزه کرده و ش��هید داده اس��ت‪ .‬روحانی به‬ ‫شهادت نیروهای س��پاه در جاده خاش‪-‬زاهدان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تروریست ها ازسوی امریکا‬ ‫حمایت و تشویق می شوند؛ هنوز هم این کشور‬ ‫‹ ‹سپاه تروریست را در منطقه ریشه کن‬ ‫کرد‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا تاکی��د بر اینکه س��پاه‬ ‫پاسداران تروریست را در منطقه ریشه کن کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اس��تکبار جهانی و امریکا می خواهد کینه‬ ‫و شکس��ت خ��ود از ملت ایران را با تروریس��ت‬ ‫خواندن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی جبران‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایرنا حس��ن روحانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حاضر نیس��ت علی��ه داعش بجنگد‪ ،‬به س��ران‬ ‫ای��ن گروه پناه می دهد و حاضر نیس��ت مناطق‬ ‫س��ران داعش را ب��ه دولت های منطق��ه اعالم‬ ‫کن��د‪ .‬وی خطاب به س��ران دولت امریکا گفت‪:‬‬ ‫ش��ما می خواهید از گروه های تروریس��تی علیه‬ ‫ملت ها استفاده کنید اما مدعی هستید که علیه‬ ‫تروریس��م نظر داده و نهادهای انقالبی جهان را‬ ‫تروریس��ت خطاب می کنید؛ این درحالی است‬ ‫که ش��ما در راس تروریس��ت های عالم هستید‪.‬‬ ‫این ش��ما بودید که هواپیمای مسافربری ایران‬ ‫را در اب های خلیج فارس سرنگون کردید‪ .‬شما‬ ‫همواره نیروه��ای مداخله گر در منطقه بودید و‬ ‫علیه م��ردم اقدام کردید‪ .‬وی عن��وان کرد‪ :‬اگر‬ ‫مدعی هس��تید که با تحریم جلوی فناوری های‬ ‫هس��ته ای را می گیری��د‪ ،‬امروز بهره ب��رداری از‬ ‫فناوری های هسته ای نشان می دهد که تحریم ها‬ ‫موفق نبودند‪ .‬اگر ان روز از ‪ IR۱‬می ترس��یدید‬ ‫م��ا ام��روز ‪ IR۶‬را افتتاح کردی��م و اگر به ظلم‬ ‫خ��ود ادامه دهید زنجیره ‪ IR۸‬را نیز مش��اهده‬ ‫خواهید کرد‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬ش��ما در حال‬ ‫معامله منافع ملت امریکا و جهان به خاطر یک‬ ‫مشت صهیونیست هس��تید که این بزرگ ترین‬ ‫خطا و اش��تباه است‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬اگر‬ ‫فکر کردید علیه س��پاه س��خن گفتید در ایران‬ ‫اختالف��ی ایجاد می ش��ود و از محبوبیت س��پاه‬ ‫کاس��ته می شود‪ ،‬بدانید از امروز محبوبیت سپاه‬ ‫در قلب مردم ایران و منطقه بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صبر استانه ای دارد‬ ‫روحانی به رونمایی از دس��تاوردهای هس��ته ای‬ ‫نیز اشاره و اظهار کرد‪ :‬دکتر صالحی امروز اشاره ای‬ ‫به بی مهری ها داش��ت؛ باید اینها را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫عده ای چیزهایی گفتند و می گویند اما اگر کس��ی‬ ‫کلمه ای بگوید اجر خادمان مردم بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما ملتی واحد و در کنار هم هس��تیم‪.‬‬ ‫امکان دارد اختالف فکری وجود داش��ته باش��د اما‬ ‫اهداف ما واحد اس��ت و امروز متحدتر از همیش��ه‬ ‫هس��تیم‪ .‬روحانی با یاداوری اینکه ما در بس��یاری‬ ‫از ام��ور صبر و حوصله کردی��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اعض��ای گروه ‪ ۵+۱‬تمام تعهدات خ��ود را زیر پا‬ ‫گذاش��ت و نش��ان داد که در جهان قاب��ل اعتماد‬ ‫نیس��ت‪ .‬به این گ��روه می گویم که ب��ه وظایف تان‬ ‫توج��ه کنید‪ .‬م��ا صب��ر می کنیم و تاکن��ون صبر‬ ‫کرده ایم اما صبر اس��تانه ای دارد و در ان اس��تانه‬ ‫ممکن اس��ت دول��ت و مل��ت ای��ران گام دیگری‬ ‫بردارند؛ برای ان روز هم فکر کنید‪ .‬روحانی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ما اگر صبر می کنیم به دلیل ضعف نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به دلی��ل تدبیر و اینده منطق��ه و اینده ملت‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬منافع ملت ایران هم��واره در اولویت‬ ‫نخس��ت قرار دارد‪ .‬از کسی ترس��ی نداریم‪ .‬مسیر‬ ‫ما درس��ت اس��ت‪ .‬امیدواریم دیگ��ران بدانند که‬ ‫تاریخ بر انها قض��اوت می کند؛ بر عهد و تعهد خود‬ ‫بایستید‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دشمن در پی تحریک ایران برای واکنش های عجوالنه و نسنجیده است‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی اتمی گف��ت‪ :‬در پرتو‬ ‫ارش��ادها و رهنمودهای رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫در سایه حمایت های رئیس جمهوری‪ ،‬پیشبرد‬ ‫اه��داف کالن و راهب��ردی صنعت هس��ته ای با‬ ‫اقتدار و با شتاب در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫علی اکب��ر صالحی اظهار کرد‪ :‬چنانچه س��یر‬ ‫حرکت ما در عرصه ساخت و تولید ماشین های‬ ‫س��انتریفیوژ نس��ل جدید در چند سال گذشته‬ ‫مورد بررسی منصفانه قرار گیرد‪ ،‬روشن خواهد‬ ‫شد که بس��یاری از نامهربانی ها و جفاها درباره‬ ‫پیشرفت صنعت هسته ای به ناحق بر قلم و زبان‬ ‫برخی دوستان جاری شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫در کنار بومی س��ازی صنعت هسته ای و نهادینه‬ ‫کردن دستاوردهای ان‪ ،‬بر ان هستیم تا سرریز‬ ‫دان��ش هس��ته ای را در اختیار س��ایر نهادها و‬ ‫س��ازمان های ملی ق��رار دهی��م‪ .‬همکاری های‬ ‫انجام شده با وزارت محترم نفت و وزارت محترم‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬بهترین گواه بر این مدعاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروژه های س��اخت واحدهای ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬نیروگاه اتمی بوش��هر‪ ،‬پروژه س��اخت مرکز‬ ‫یون درمانی در اس��تان البرز‪ ،‬پ��روژه تحقیقات‬ ‫درباره سیس��تم ها و زیرسیس��تم های گداخت‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬پ��روژه تکمیل مرکز جداس��ازی و‬ ‫توس��عه کاربرد ایزوتوپ های پایدار در س��ایت‬ ‫ف��ردو‪ ،‬پروژه ه��ای اکتش��اف اورانی��وم با روش‬ ‫ژئوفیزیک هواب��رد و درنهایت پروژه بازطراحی‬ ‫راکتور اب س��نگین خنداب اراک با تمام توان‬ ‫در حال پیگیری اس��ت‪ .‬وی درب��اره تعامل این‬ ‫س��ازمان با اژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما همواره از رویکرد مستقالنه و بی طرفانه‬ ‫اژانس در قبال برنامه صلح امیز هس��ته ای ایران‬ ‫اس��تقبال می کنی��م و خ��ود را پایبند به تعامل‬ ‫ب��ا اژانس در چارچوب تعه��دات و توافقنامه ها‬ ‫می دانیم‪ .‬انتش��ار ‪ ۱۴‬گزارش رس��می ازس��وی‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی‬ ‫کامل جمهوری اس�لامی ای��ران خود گواهی بر‬ ‫این مدعاست‪ .‬معاون رئیس جمهوری همچنین‬ ‫گفت‪ :‬صنعت هس��ته ای کشور گام های اساسی‬ ‫در جهت بهس��ازی و نوسازی س��اختاری خود‬ ‫برداش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن اقدام ها در حال��ی انجام‬ ‫می ش��ود که دولت ای��االت متح��ده امریکا در‬ ‫اقدامی نس��نجیده که ناشی از اشفتگی سیاسی‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬نقض عهد کرده و س��وداهای خام در‬ ‫س��ر می پروراند‪ .‬با اطمین��ان اعالم می کنم که‬ ‫بازگشت تحریم های یکجانبه امریکا و گستاخی‬ ‫اخیر ان نتوانسته و نخواهد توانست به عزم جزم‬ ‫ما در پیش��برد اهداف کالن صنعت هس��ته ای‬ ‫خلل��ی وارد کن��د‪ .‬رئیس س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬باید به این نکته توجه کنیم که‬ ‫دش��من در پی تحریک ایران برای واکنش های‬ ‫عجوالنه و نس��نجیده اس��ت‪ .‬امروز زمانی است‬ ‫که همه ما موظف هس��تیم با پایبندی به شعار‬ ‫وحدت ملی و رعای��ت اصل وحدت فرماندهی‪،‬‬ ‫پشت سر رهبر فرزانه خود حرکت کنیم‪.‬‬ ‫امریکا به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی خود قرار داد‬ ‫کاخ س��فید در اقدام��ی خصمانه و مغایر‬ ‫ب��ا قوانین بین المللی نام س��پاه پاس��داران‬ ‫انقالب اسالمی را به طور رسمی در فهرست‬ ‫به اصط�لاح تروریس��تی دولت امری��کا قرار‬ ‫داد‪ .‬ای��ن اقدام غیرقانون��ی دولت امریکا در‬ ‫استانه روز پاس��دار در حالی انجام شده که‬ ‫مسئوالن کشورمان نسبت به عواقب چنین‬ ‫کاری هش��دار داده اند‪ .‬اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در اطالعیه ای با‬ ‫یاداوری کارنامه افتخارامیز سپاه در مقابله‬ ‫با اش��کال گوناگ��ون تروریس��م در منطقه‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬دولت با اتکا به ق��درت اتحاد و‬ ‫همبس��تگی ملی و مقاومت در برابر هرگونه‬ ‫زیاده خواهی نخواهد گذاش��ت که تروریسم‬ ‫مورد حمایت دولت امریکا و رژیم اش��غالگر‬ ‫ق��دس منافع ملی و امنیت منطقه را دوباره‬ ‫مورد تهدید قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش قاطعانه مجلس‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز روز‬ ‫گذش��ته در صح��ن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬رفت��ار ننگین رژی��م امریکا‬ ‫در این روزها که با وقاحت و پررویی س��پاه‬ ‫پاسداران را جزو گروه های تروریستی اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬نش��انگر عمق کین��ه ورزی‪ ،‬جهالت و‬ ‫س��فاهت این رژیم اس��ت‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬الریجانی خط��اب به رئیس جمهوری‬ ‫اقدام بحران زا در عرصه سیاست و حقوق بین الملل‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫امری��کا ی��اداور ش��د‪ :‬فرام��وش کردید که‬ ‫خودت��ان بارها گفته اید «اش��کال امریکا در‬ ‫ایجاد و تقویت گروه های تروریس��تی مانند‬ ‫داعش بوده است»‪ .‬مگر سخنان نخست وزیر‬ ‫فقید پاکس��تان خانم بی نظی��ر بوتو را به یاد‬ ‫نداری��د که اعالم ک��رد «یک ضل��ع اصلی‬ ‫گروه های تروریس��تی در افغانس��تان امریکا‬ ‫بوده اس��ت»‪ .‬نماینده م��ردم قم در مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز دولت امریکا باید پاس��خگو‬ ‫باش��د که بنیان گ��ذار و حمایتگر گروه های‬ ‫تروریستی بوده است؛ نه سپاه پاسداران‪.‬‬ ‫‹ ‹یک اشتباه خطرناک در منطقه‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا محمدج��واد ظریف‬ ‫در توییتی نوش��ت این تصمی��م یک هدیه‬ ‫انتخابات��ی گمراه کننده دیگر ب��ه نتانیاهو و‬ ‫یک اش��تباه خطرناک دیگر در منطقه است‬ ‫ک��ه باعث و بانی ان امریکاس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان پی��ش از این‬ ‫در نام��ه ای ب��ه رئیس جمه��وری و رئی��س‬ ‫عباس عراقچی‬ ‫علی الریجانی‬ ‫ش��ورای عالی امنی��ت مل��ی خواس��تار قرار‬ ‫دادن ن��ام نیروهای نظامی امریکا در منطقه‬ ‫غرب اسیا (س��نتکام) در فهرست گروه های‬ ‫تروریس��تی از نظر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ظریف در جلس��ه دیروز مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز با اشاره به اعالم امریکا‬ ‫مبن��ی بر گنجاندن نام س��پاه در فهرس��ت‬ ‫گروه های تروریستی‪ ،‬این اقدام را محکوم و‬ ‫تاکید کرد چنی��ن اقدامی خطرهای زیادی‬ ‫ایج��اد می کن��د؛ گرچه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به دنب��ال تن��ش نبوده و نیس��ت اما‬ ‫چنانچه امریکا چنین تصمیمی بگیرد ایران‬ ‫نیز عمل متقابل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ قاطع و صریح‬ ‫معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تصمیم اخی��ر امریکا درباره‬ ‫سپاه پاس��داران انقالب اسالمی را خطایی‬ ‫راهبردی دانست و گفت‪ :‬این تصمیم تحول‬ ‫بس��یار جدی میان تهران و واشنگتن است‬ ‫که با پاسخ قاطع و صریح روبه رو می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا عباس عراقچی در گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به تردد‬ ‫نیروهای امریکای��ی در خلیج فارس‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مس��ئولیت پاس��بانی از خلیج فارس با سپاه‬ ‫پاس��داران انقالب اسالمی اس��ت و ممکن‬ ‫است اتفاق های جدیدی رخ دهد‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امریکا یکی از خطوط قرمز اساس��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران را رد کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تصمی��م اخیر امری��کا می تواند‬ ‫پیامدهای زیادی به دنبال داش��ته باشد‪ .‬از‬ ‫این پس امریکایی ها در پایگاه های ش��ان در‬ ‫منطقه س��رباز امریکایی نیستند؛ از نظر ما‬ ‫ای��ن پایگاه ه��ا‪ ،‬پایگاه هایی تروریس��تی و‬ ‫نیروهای مس��تقر در ان تروریست شناخته‬ ‫خواهند شد‪ .‬عراقچی گفت‪ :‬از این پس نوع‬ ‫برخورد با این نیروها متناسب با انها خواهد‬ ‫بود و ش��رایط جدیدی خواهیم داشت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬پیش از این از طریق س��وئیس به‬ ‫امریکا به طور مس��تقیم پیام داده بودیم که‬ ‫در صورت قرار دادن نام س��پاه پاسداران در‬ ‫فهرست گروه های تروریستی‪ ،‬اقدام متقابل‬ ‫خواهیم کرد و مس��ئولیت پس از این اقدام‬ ‫با امریکایی هاس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقدام‬ ‫اخی��ر امری��کا خطای سیاس��ی و راهبردی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫میخائیل بوگدانف‪ ،‬معاون وزیر خارجه روس��یه با‬ ‫احمد معیتیق‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر دولت توافق‬ ‫مل��ی لیبی تماس تلفنی برقرار کرد‪ .‬بوگدانوف در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران گفت‪ :‬با تمامی طرف های‬ ‫درگیر در لیبی و غس��ان س�لامه‪ ،‬فرستاده ویژه‬ ‫س��ازمان ملل به این کشور تماس برقرار کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬انها مدام ب��ا من در تماس‬ ‫هس��تند و احمد معیتی��ق به تازگی با من تماس‬ ‫برقرار کرد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی اس�تانداری‬ ‫خوزس�تان‪ -‬عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ور ک��ه به منظ��ور ارزیابی اخری��ن وضعیت‬ ‫س��یالب در برخ��ی مناطق اس��تان خوزس��تان‪،‬‬ ‫دوش��نبه به اهواز س��فر کرد گفت‪ :‬وضعیت شهر‬ ‫چ جای نگرانی ندارد و ش��رایط پایدار و‬ ‫اه��واز هی ‬ ‫باثبات است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس جمهوری روسیه گفت‪ :‬روسیه‬ ‫و ترکیه با مش��ارکت ای��ران کار برای حل و فصل‬ ‫بحران س��وریه را در قالب اس��تانه ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬والدیمی��ر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه پ��س از پایان مذاکرات‬ ‫ب��ا رجب طیب اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬روس��یه و ترکیه هم��کاری موثر در‬ ‫قالب مذاکرات س��ه جانبه استانه درباره سوریه را‬ ‫با مشارکت ایران ادامه می دهند‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس شورای اسالمی به‬ ‫همراه تمامی نمایندگان به مناس��بت روز پاسدار‬ ‫و در محکومیت اقدام ترامپ در قرار دادن س��پاه‬ ‫پاس��داران در فهرس��ت گروه های تروریس��تی با‬ ‫لباس س��پاه در مجلس ش��ورای اسالمی حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اس��ماعیل هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاس��ی‬ ‫حم��اس در تماس تلفنی ب��ا محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران درباره‬ ‫اخری��ن تحوالت فلس��طین و منطقه گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی ربیع��ی در واکنش به اقدام تازه‬ ‫امریکا علیه سپاه‪ ،‬گفت همه پاسدار هستیم‪ .‬علی‬ ‫ربیعی در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«در مقابل جنگ افروزی دولت امریکا‪ ،‬ما ایرانیان‪،‬‬ ‫همه پاسدار هستیم‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نماینده ویژه امریکا در امور ایران که‬ ‫کش��ورش تحریم های بی س��ابقه ای را علیه ایران‬ ‫اعمال کرده‪ ،‬در یادداشتی تالش کرد کاخ سفید را‬ ‫حامی گفت وگو با تهران نشان دهد و گفت مردم‬ ‫ای��ران و امریکا بای��د با یکدیگر روابط دیپلماتیک‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا‬ ‫در امور ایران در یادداش��تی که در نیویورک تایمز‬ ‫منتش��ر کرد‪ ،‬سعی داشت ملت و نظام ایران را از‬ ‫یکدیگر جدا نش��ان دهد و مسئوالن کشورمان را‬ ‫به فساد و سوءمدیریت متهم کرده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس از تصویب ط��رح تفکیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در حض��ور رئی��س س��ازمان‬ ‫استخدامی کشور خبر داد‪ .‬رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫در تشریح جلس��ه روز گذشته کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن گفت‪ :‬موض��وع تفکیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دس��تور کار امروز کمیس��یون‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه جمش��ید انصاری‪،‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان امور‬ ‫اس��تخدامی کش��ور ه��م در این جلس��ه حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬موافق��ان و مخالفان تفکیک‬ ‫ای��ن وزارتخانه دالیل و نظر خود را بیان کردند و‬ ‫در نهای��ت کلیات طرح تفکیک این وزارتخانه در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن رای اورد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور رئیس جمه��وری و رئی��س‬ ‫مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاست جمهوری‬ ‫در مطلب��ی به اق��دام امریکا مبنی ب��ر قرار دادن‬ ‫نام س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی در فهرست‬ ‫س��ازمان های تروریس��تی واکن��ش نش��ان داد‪.‬‬ ‫حس��ام الدین اشنا نوش��ت‪« :‬گفته بود‪ :‬بعد از این‬ ‫همه حماقت ب��رای هزینه کردن ‪ ۷‬تریلیون دالر‬ ‫در خاورمیانه‪ ،‬حاال وقت این اس��ت که در کش��ور‬ ‫خودم��ان س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬ح��اال که برای‬ ‫ایران ش��اخ و شانه می کش��د ایا فکر حسابداری‬ ‫خس��ارت ها را کرده است؟ خسارت چنان خواهد‬ ‫بود که پولی برای س��رمایه گذاری در کش��ورتان‬ ‫باقی نخواهد ماند‪».‬‬ ‫خانه ملت‪-‬نمایند گان پیروان ادیان یهودی‪،‬‬ ‫مس��یحی (ارامنه)‪ ،‬اشوری‪ ،‬کلدانی و زرتشتی در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با صدور بیانیه ای اقدام‬ ‫خصمان��ه رئی��س جمه��وری امریکا علیه س��پاه‬ ‫پاس��داران انقالب اس�لامی را محک��وم و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬این اقدام امریکا نش��انه دشمنی این رژیم‬ ‫با تمام ملت ایران است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش نیویورک تایمز وندی ش��رمن‪،‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه امریکا در دوران ریاس��ت‬ ‫جمهوری باراک اوباما درباره تصمیم ترامپ مبنی‬ ‫بر تروریس��ت اعالم کردن س��پاه پاسداران ایران‬ ‫گفت‪ :‬در واقع دولت اوباما هم موضوع تروریس��ت‬ ‫اعالم کردن س��پاه پاسداران را بررسی کرد اما در‬ ‫جهت خالف ان تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫واکنش های خارجی به‬ ‫اقدام خصمانه امریکا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫اهمیت بیمه در‬ ‫ششمین کشور‬ ‫بالخیز جهان‬ ‫عطش فرودگاه ها برای‬ ‫فرونشاندن سیل‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در پی اخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران بررسی شد‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مسیر نزولی نرخ رشد سرمایه گذاری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تنش های اقتصاد در پی وضعیت تولید‬ ‫اله وی��ردی رجایی سلماس��ی‪ ،‬نخس��تین دبیرکل‬ ‫س��ازمان کارگزاران ب��ورس اوراق به��ادار تهران در‬ ‫س��ال های پ��س از انقالب درب��اره ش��رایط اقتصاد ‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید بخش‬ ‫اصلی اقتصاد کش��ورها اس��ت و زمانی ک��ه تولید با‬ ‫مش��کالت جدی روبه رو شود طبیعی است که رشد‬ ‫اقتصاد نیز کاهش یابد‪ .‬در ش��رایط کنونی کشور ما‬ ‫تولیدکنندگان و سیاست های مربوط به این بخش با‬ ‫بحران های جدی روبه رو هس��تند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫ش��ده تا پیش بینی ها از ش��رایط اقتصادی سال ‪۹۸‬‬ ‫گزارش بانک جهانی را تایید کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه واحده��ای تولیدی باید در‬ ‫ش��رایط با ثباتی ب��ه فعالیت های خ��ود ادامه دهند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در ماه های‬ ‫گذش��ته ثب��ات در تم��ام ارکان اقتصادی کش��ور با‬ ‫چالش ه��ای متع��ددی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬بخ��ش تولید نیز مصون نمان��ده و بحران های‬ ‫اس��ت که بازار س��هام از جذابیت بیشتری برخوردار‬ ‫شود‪ .‬دولت باید تالش کند تا با تمرکز بر بازار سهام‬ ‫و بازار ثانویه س��رمایه م��ردم را وارد چرخه تولید و‬ ‫خدمات کند‪ .‬در این شرایط می توان امیدوار بود که‬ ‫امسال برای مردم سال بهتری باشد‪.‬‬ ‫اگر بانک مرکزی بتواند با سیاس��ت های پولی مناسب پایه پولی‬ ‫کشور را حفظ کند‪ ،‬بخش تولید اسیب کمتری خواهد دید و این‬ ‫موضوع بر دیگر شاخص های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت‬ ‫قابل توجهی را سپری کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تاب اوری بخش تولید‬ ‫رجایی سلماس��ی با بیان اینکه واحدهای تولیدی‬ ‫امروز تاب اوری بس��یار پایینی دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در پی‬ ‫مشکالتی که ایجاد شد‪ ،‬بخش تولید تاب اوری خود‬ ‫را تا حدی از دست داد و این موضوع به رکودی که‬ ‫در انتظار اقتصاد کشورمان قرار گرفته دامن می زند‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگ��ر اقتصاد ‪ ،‬بحران های موجود‬ ‫را نمی ت��وان به طور تک ت��ک تحلیل و برطرف کرد‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه کارخانه ها ت��اب اوری خود را از دس��ت‬ ‫می دهند‪ ،‬کاهش تولید و نیروی انسانی را در دستور‬ ‫کار ق��رار می دهند‪ .‬این موضوع ب��ه افزایش بیکاری‬ ‫و کاهش ق��درت خرید م��ردم می انجامد‪ .‬همچنین‬ ‫در ادامه محصوالت تولید ش��ده در کش��ور به دلیل‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬کمتر به فروش می رس��د‬ ‫و این چرخه اقتصاد کش��ور را با بحران رکود روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم همیشه بد نیست‪ ،‬اما‬ ‫س��ید عزیز ارمن‪ ،‬اقتصاددان و استاد دانشگاه در‬ ‫زمینه شرایط رکود تورمی و پیش بینی بانک جهانی‬ ‫درباره اقتصاد ایران به‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی بانک‬ ‫جهانی با واقعیت ه��ای اقتصاد ایران همخوانی دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه در ماه های گذشته شرایط اقتصاد ایران به‬ ‫گونه ای پیش رفت ک��ه فعاالن اقتصاد و افق مثبتی‬ ‫را متصور نمی ش��وند‪ .‬به گفته این اس��تاد دانشگاه‪،‬‬ ‫نرخ س��رمایه گذاری در کشور مسیر نزولی دارد‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری نیز در حال رش��د اس��ت‪ .‬همچنین باید در‬ ‫نظر داش��ت که اقتصاد ایران هم در شرایط جهانی و‬ ‫هم در شرایط داخلی با مشکالت جدی روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬ترکیب این مش��کالت و این رویدادها اقتصاد‬ ‫ایران را با بحران رکود تورمی در گیر کرده و در ادامه‬ ‫نیز این بحران تش��دید خواهد شد‪ .‬ارمن با اشاره به‬ ‫ماجرای س��یل و حجم باالی خس��ارت توضیح داد‪:‬‬ ‫در ش��رایطی که اقتصاد ایران هنوز به ثبات نس��بی‬ ‫هم نرس��یده خسارت بس��یاری به کشور وارد شد و‬ ‫دول��ت باید برای جبران ان از اعتبار صندوق ذخیره‬ ‫ارزی اس��تفاده کند‪ .‬در این شرایط استفاده از اعتبار‬ ‫صندوق ذخیره ارزی منجر به رشد قیمت ارز و دالر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بانک مرکزی‬ ‫رجایی سلماسی همچنین درباره تورم توضیح داد‪:‬‬ ‫افزای��ش تورم در تمام حالت ه��ای اقتصادی به ضرر‬ ‫مردم و کش��ور نیس��ت‪ .‬اگر تورم رشد مثبت داشته‬ ‫باش��د و قدرت خرید نیز به همان میزان رشد کند‪،‬‬ ‫مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی شود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫معضلی که در سال های اخیر اقتصاد ایران را درگیر‬ ‫ک��رده‪ ،‬رکود تورمی اس��ت‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬کارخانه ها‬ ‫دچار رکود می شوند و قدرت خرید مردم نیز کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬در جریان همین اتف��اق قیمت محصوالت‬ ‫نی��ز ب��اال م��ی رود‪ .‬در این ش��رایط بیم��اری رکود‬ ‫تورمی در کشور ایجاد ش��ده و اقتصاد ما را کوچک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته رجایی سلماسی‪ ،‬پیش بینی ها از تورم سال‬ ‫‪ ۹۸‬در محدوده ‪ ۳۰‬درصد اس��ت ک��ه برای اقتصاد‬ ‫اس��یب دیده ایران رقم بس��یار باالیی است‪ .‬انچه در‬ ‫این شرایط می تواند به اقتصاد کشور کمک کند این‬ ‫ارم��ن همچنین درب��اره رک��ود تورم��ی و رفتار‬ ‫اقتصادی مردم و فعاالن اقتصاد توضیح داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫افق اقتصادی ایران در سال ‪ ۹۸‬روشن نیست و مردم‬ ‫و فعاالن اقتصاد نیز این موضوع را دریافته اند‪ .‬در این‬ ‫شرایط بحث اقتصاد رفتاری پیش می اید که با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی ایران‪ ،‬ترس از رشد تورم منجر‬ ‫به رشد بیشتر تورم می شود‪.‬‬ ‫به باور این اس��تاد دانش��گاه افزایش عرضه پول به‬ ‫پش��توانه اعتبارهای ارزی کش��ور به افزایش قیمت‬ ‫می انجام��د ام��ا راه��ی جز ای��ن کار ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت های س��یل وجود ندارد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬سیل‬ ‫اخیر عالوه بر شوکی که به اقتصاد کشور وارد کرد در‬ ‫حوزه دیگری نیز منجر به افزایش قیمت خواهد شد‪.‬‬ ‫در این شرایط سیاست های پولی بانک مرکزی نقش‬ ‫بس��یار زیادی دارد‪ .‬بانک مرکزی با تمرکز بیشتر بر‬ ‫سیاس��ت های پولی و اقتصادی می تواند مانع تشدید‬ ‫بی ثباتی در اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به‬ ‫رفتار با رکود‬ ‫اقتصادی‬ ‫کدام سیاست ها اقتصاد ایران را نجات می دهند؟‬ ‫بان��ک جهان��ی در اخری��ن گ��زارش خود رش��د‬ ‫اقتصادی ایران برای امسال میالدی را برابر با منفی‬ ‫‪ ۳.۸‬درصد اعالم کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی ایران در ماه های گذش��ته به دلیل روابط‬ ‫جهان��ی و سیاس��ت های داخلی منجر ب��ه رکود در‬ ‫بخش تولید ش��ده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نگاهی به‬ ‫وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد سال ‪ ۹۸‬رکود‬ ‫تورمی در کشور تشدید خواهد شد‪ .‬همچنین حجم‬ ‫قابل توجه��ی از منابع کش��ور بای��د در حوزه جبران‬ ‫خس��ارت های سیل اخیر هزینه شود که این موضوع‬ ‫نیز به اقتصاد ایران اس��یب های بس��یاری وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬راه هایی برای کاهش اس��یب رکود‬ ‫تورمی وجود دارد که کارشناسان معتقدند مهم ترین‬ ‫انها به سیاس��ت های پول��ی بانک مرک��زی مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صورت��ی که بان��ک مرک��زی بتواند با‬ ‫سیاس��ت های پولی مناسب پایه پولی کشور را حفظ‬ ‫کند‪ ،‬بخش تولید اس��یب کمتری خواهد دید و این‬ ‫موضوع بر دیگر ش��اخص های اقتصادی تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینه��ا‪ ،‬از دیگر موضوع های��ی که مطرح‬ ‫می ش��ود به رفتار اقتصادی م��ردم و فعاالن اقتصاد‬ ‫مربوط می شود‪ .‬به گفته تحلیلگران اقتصاد رفتاری‪،‬‬ ‫تورم انتظاری منجر به رش��د بیش��تر تورم می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه پیش بین��ی بانک جهانی از رش��د‬ ‫اقتص��ادی ای��ران و ش��رایط کنونی کش��ور را مورد‬ ‫بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشینه معدن نمک‬ ‫در قشم‬ ‫اله ویردی رجایی سلماسی‬ ‫سید عزیز ارمن‬ ‫زمانی که ش��رایط تولید کشور به سمت‬ ‫رک��ود حرکت ک��رد دولت با کاهش س��ود‬ ‫تسهیالت و سود سپرده تالش کرد سرمایه‬ ‫مردم را به سمت تولید هدایت کند‪.‬‬ ‫هر چند که این سیاس��ت در حالت کلی‬ ‫و عادی منجر به همین موضوع می شود اما‬ ‫در ایران به دلیل چند اشتباه دیگر در حوزه‬ ‫سیاست های پولی و بانکی چنین نشد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران در سال‬ ‫دوم دول��ت یازده��م به ‪ ۳‬درصد رس��ید و‬ ‫این موضوع س��رمایه ازاد شده از بانک ها را‬ ‫قانع کننده نکرد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن اتفاق س��رمایه مس��یر‬ ‫دیگری را برای خود ایجاد کرد و در س��ال‬ ‫گذش��ته به س��مت بازار س��که و ارز روانه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیاست های تولیدی کشور نیز به گونه ای‬ ‫در نظر گرفته نشده بود که ورود سرمایه به‬ ‫بازار ثانویه یا بخش تولید و خدمات س��اده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ترامپ ب��ا وع��ده «نه به‬ ‫برجام» در امریکا رئیس جمهوری شده بود‬ ‫و این موضوع امنیت سرمایه گذاران خارجی‬ ‫را از بین برده بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬حجم بس��یار‬ ‫انبوه��ی از نقدینگی موج��ود در بانک ها به‬ ‫سمت بازار سرازیر شد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬تبدیل س��رمایه ایرانیان به‬ ‫دالر و یورو و خروج ان از کش��ور به اماری‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬میلیون دالر در ماه رس��ید‪ .‬به‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬برخی از مردم ترجیح دادند پیش‬ ‫از افزایش ش��دید نرخ ارز سرمایه خود را به‬ ‫دالر تبدیل و از کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫این اتف��اق در حالی رخ داد که به دلیل‬ ‫فشارهای امریکا سرمایه گذاران خارجی هم‬ ‫ایران را به دلیل نبود امنیت س��رمایه ترک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بر مبنای انچ��ه تا کنون بر اقتصاد ایران‬ ‫گذش��ته بانک مرک��زی و دولت دیگر جای‬ ‫اش��تباه ندارند و اگر در سیاست گذاری های‬ ‫اینده دوباره اش��تباهی تکرار شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫کاهش ت��وان مردم و واحده��ای تولید در‬ ‫مقابله با سیاس��ت های پولی و بانکی اشتباه‬ ‫اقتصاد ایران بحران های بسیار جدی تری را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫خسارت بیش از ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومانی سیل به شهرک های صنعتی‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران اع�لام کرد که در‬ ‫براورد اولیه خس��ارت س��یل اخیر‪ ،‬زیرساخت‬ ‫شهرک های صنعتی حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و ‪ ۹۲‬واحد صنعتی حدود ‪ ۱۳۶‬میلیارد تومان‬ ‫خس��ارت دیده اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فتحعلی‬ ‫محمدزاده درباره اقدام های انجام ش��ده برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان های س��یل زده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زیرس��اخت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان های دچار سیل شامل تاسیسات‪ ،‬معابر‪،‬‬ ‫تصفیه خان��ه فاضالب‪ ،‬ش��بکه های ابرس��انی‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬فاض�لاب و‪ ...‬در براورد اولیه حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان خس��ارت دیده ان��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه اواخ��ر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ط��ور کتبی به‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان ها درباره‬ ‫بارندگی و ابگرفتگی هشدار داده بودیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امادگی میزان خس��ارت ها را کاهش داد‬ ‫اما ش��هرک صنعتی اق قال دچ��ار ابگرفتگی و‬ ‫خسارت ش��د‪ ،‬به طوری که حدود ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫شهرک صنعتی اق قال زیر اب رفت و بیشترین‬ ‫میزان خسارت را در این شهرک داشتیم‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ادام��ه داد‪ :‬حجم‬ ‫بارندگ��ی و جاری ش��دن س��یالب کانال های‬ ‫زهکش و سیل بندهای اطراف‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫اق قال را تخریب ک��رد که این حجم اب برای‬ ‫زهکش ها س��نگین بود‪ .‬در بخش دیگری هم‬ ‫برای اینکه س��یالب مناطق مس��کونی کنترل‬ ‫ش��ود‪ ،‬اب به سمت دشت هدایت و به شهرک‬ ‫صنعتی وارد شد‪.‬‬ ‫محم��دزاده از اغاز ب��ه کار ‪ ۳‬واحد تولیدی‬ ‫در فاز س��وم ش��هرک صنعتی اق قال خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��ا پیگیری ها و تالش های��ی که در‬ ‫این م��دت انجام ش��ده‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۱۰۶‬واحد‬ ‫در فازه��ای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ای��ن ش��هرک‪ ۳ ،‬واحد در‬ ‫فاز س��وم و در مجم��وع ‪ ۱۰۹‬واحد صنعتی به‬ ‫چرخه تولید بازگش��ته اس��ت‪ .‬درمجموع ‪۸۰‬‬ ‫واحد صنعتی در اق قال دچار خس��ارت شدند‬ ‫که براس��اس براوردهای اولیه‪ ،‬خس��ارت های‬ ‫وارد ش��ده به این واحدها‪ ،‬ش��امل دستگاه ها‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬تاکنون حدود ‪۱۳۳‬‬ ‫میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره بررس��ی مش��کالت ابگرفتگی‬ ‫ش��هرک صنعتی اق ق�لا دس��تورهایی دادند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای بررسی این مشکل‪ ،‬کارگروهی‬ ‫تش��کیل دادی��م که مش��کالت داخلی منطقه‬ ‫و ش��هرک بررس��ی ش��ود‪ .‬الزمه پژوهش های‬ ‫میدانی این اس��ت که اب ه��ای منطقه خارج‬ ‫شود تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی‬ ‫کنیم تا در س��ال های اینده به چنین مشکلی‬ ‫برنخوریم‪ .‬معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬پس از بروز‬ ‫سیالب در اس��تان های گلس��تان و مازندران‪،‬‬ ‫ب��ا هماهنگی ه��ای انج��ام ش��ده‪ ،‬س��یل بند‬ ‫شهرک های صنعتی استان های دیگر را تقویت‬ ‫و نقاط ضعف و قوت ش��هرک ها را از نظر وقوع‬ ‫سیالب بررس��ی کردیم‪ .‬تا امروز این اقدامات‬ ‫موفق بوده و توانس��تیم از سرمایه هایی که در‬ ‫شهرک ها وجود داشت‪ ،‬صیانت کنیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬محم��دزاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬اواخ��ر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کانال ه��ای هدایت‬ ‫س��یالب و اب ه��ای س��طحی ش��هرک ها را‬ ‫الیروب��ی کردیم ک��ه در زم��ان بارندگی‪ ،‬اب‬ ‫از داخل ش��هرک به راحتی ب��ه بیرون هدایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حوضچه ه��ا و الگون ه��ای ش��هرک ها را‬ ‫الیروبی کردیم تا برای ذخیره اب های سطحی‬ ‫ام��اده باش��د همچنین ب��ر اقدامات ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان ها نظارت مستمر‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران با بی��ان اینکه‬ ‫تجهیزات و نیروی انس��انی در سطح شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی را با همکاری اس��تانداری ها‪،‬‬ ‫فرمانداری ها‪ ،‬بخشداری ها و اداره های مدیریت‬ ‫بح��ران مجهز کرده و در حالت اماده باش قرار‬ ‫دادیم و از ظرفیت نیروی انس��انی و تجهیزات‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و بسیج حداکثر استفاده را بردیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموع��ه فعالیت های ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ها در راس��تای کاه��ش‬ ‫خسارت های س��یل بوده است‪ .‬هماهنگی های‬ ‫بسیار خوبی با شرکت های خدماتی و مدیریت‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور انجام‬ ‫ش��د و این هماهنگی ها توانست خسارت ها را‬ ‫به حداقل رس��انده و اثر مخرب س��یالب ها را‬ ‫کنترل کند‪.‬‬ ‫محم��دزاده با بیان اینکه ت�لاش کردیم در‬ ‫کنار رس��یدگی ب��ه ش��هرک های صنعتی‪ ،‬به‬ ‫مردم هم خدمات رس��انی کنی��م‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در اس��تان های خوزستان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬لرستان‬ ‫و کرمانش��اه از ظرفیت ش��هرک های صنعتی‬ ‫به عنوان مراکز سکونتگاهی مردم و از تجهیزات‬ ‫واحده��ای صنعتی ب��رای کنترل س��یالب و‬ ‫تخلیه اب برای ارائه خدمات به مردم استفاده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ا اش��اره به اینک��ه به دلیل‬ ‫ش��دت ب��روز حادث��ه‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به بخش های صنعتی‪ ،‬به ویژه ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان ها دستور اماده باش‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬در همان روزهای نخست‪ ،‬مرخصی‬ ‫تمامی کارکنان به وی��ژه معاونان‪ ،‬مدیران فنی‬ ‫و گروه عملیاتی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫در اس��تان های سیل زده لغو شد و همکاران ما‬ ‫به طور ش��بانه روز به حالت اماده باش درامدند‬ ‫که این امادگی تاکنون نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت و گو با قائم مقام یک شرکت بیمه ای تشریح شد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶‬اولویت صنعت خودرو‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫پیش بینی ها درباره وضعی��ت صنعت خودرو‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬اینده خوب��ی را نوید نمی دهد‪،‬‬ ‫اما معتقدم نباید مجهول س��خن گفت و باید‬ ‫معلوم حرف زد و به این پرداخت که باید چه‬ ‫کرد و چ��ه می توان کرد‪ .‬به گزارش س��ایت‬ ‫خبری ات��اق ایران‪ ،‬محمدرض��ا نجفی منش‪،‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش نرخ م��واد اولیه حد اعتباری تمام‬ ‫بنگاه های تولیدی خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫باید افزایش پیدا کند و دست کم دو برابر شود‪.‬‬ ‫افزایش اعتبار با شرط ارائه وثیقه ممکن است‬ ‫اما می توان با ارزیابی و وثیقه های قدیمی و در‬ ‫نهایت دریافت چک یا سفته‪ ،‬حد اعتبار را باال‬ ‫ب��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته دوم اینکه‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت به قطعه س��ازان باید دست کم یک‬ ‫ماهه انجام ش��ود‪ ،‬زیرا قطعه ساز به طور نقدی‬ ‫خری��د می کند و نمی توان��د ‪ ۶‬ماه بعد هزینه‬ ‫ان را پرداخ��ت کند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور با بیان اینکه تعدیل قیمت ها‪ ،‬اولویت‬ ‫س��وم صنعت خ��ودرو و قطع ه در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ‪۳۶.۵‬درصد به‬ ‫دستمزد کارگران اضافه می شود و این افزایش‬ ‫دس��تمزد باید از نخستین ماه سال اجرا شود‪.‬‬ ‫ب��ه مرور زمان با افزای��ش دیگر هزینه ها‪ ،‬نیاز‬ ‫بنگاه ها به نقدینگی رشد می کند و این مسئله‬ ‫به زیان بنگاه ه��ا دامن می زند‪ .‬تحلیلگران در‬ ‫دولت باید اثرگ��ذاری افزایش ‪۳۶.۵‬درصدی‬ ‫دستمزد بر هزینه های تولید را محاسبه کرده‬ ‫و براس��اس ان درب��اره قیمت ه��ا تجدیدنظر‬ ‫کنند‪ .‬این عضو اتاق تهران با اشاره به اولویت‬ ‫چه��ارم گف��ت‪ :‬برنامه دیگر صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫افزایش تیراژ تولید اس��ت و این مس��ئله جز‬ ‫در شرایطی که دولت از قیمت گذاری خودرو‬ ‫دس��ت بردارد و اج��ازه دهد تا حاش��یه بازار‬ ‫قیمت ها را تعیین کند‪ ،‬محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موض��وع دیگر تس��هیالت‬ ‫واردات قطعاتی اس��ت که در داخل س��اخته‬ ‫نمی شود و اولویت ششم افزایش سهم ساخت‬ ‫داخل از تولید است‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫خدمات خودرویی‬ ‫به سیل زد گان‬ ‫گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خ��ودرو اع�لام‬ ‫ک��رد‪ :‬به منظ��ور ایفای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫برای خدمات رس��انی‬ ‫به هموطنان س��یل زده‬ ‫ع�لاوه ب��ر ارائ��ه‬ ‫خدمات وظیفه ای‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬اکیپ ویژه به‬ ‫استان های گلستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فارس‬ ‫و مازن��دران اعزام ش��ده ک��ه در مجموع بیش از‬ ‫‪ ۲‬ه��زار خدمات خودرویی و ‪ ۳‬هزار نفرس��اعت‬ ‫خدمات غیرخودرویی (خارج کردن خودروها از‬ ‫میان گل و الی‪ ،‬جابه جایی لوازم مورد نیاز مردم‪،‬‬ ‫توزیع مواد غذایی و‪ )...‬ارائه شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬س��یدرضا حسینی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات پ��س از فروش‬ ‫ایران خ��ودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ادامه سیالب ها و بحران در استان های خوزستان‬ ‫و لرس��تان‪ ،‬تا بازگشت به شرایط عادی‪ ،‬ارائه این‬ ‫خدم��ات ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬حوزه‬ ‫خدم��ات پس از فروش ایران خ��ودرو با توجه به‬ ‫وقوع سیل در برخی استان های کشور و با دستور‬ ‫و تاکی��د مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از‬ ‫س��اعت های اولیه در منطقه حاضر شد و ضمن‬ ‫عم��ل به وظیفه خود در مواقع بحرانی‪ ،‬در زمینه‬ ‫خدمت رس��انی در محل یا انتق��ال خودروها به‬ ‫تعمیرگاه ه��ای مجاز اقدام کردن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایس��اکو ادامه داد‪ :‬در طرح خدمات نوروزی سال‬ ‫ن اجرا شد در‬ ‫‪ ،۹۸‬که از ‪ ۲۶‬اس��فند تا ‪ ۱۷‬فروردی ‬ ‫مجموع بی��ش از ‪ ۱۵۴‬هزار خدمت در س��امانه‬ ‫خدماتی این شرکت ثبت ش��د‪ ،‬که از این تعداد‬ ‫‪ ۸۳‬هزار مورد مراجعه ب��ه نمایندگی و ‪ ۷۱‬هزار‬ ‫درخواست به طور امدادی بوده است‪ .‬حسینی با‬ ‫بیان اینکه مراجعه به نمایندگی ها و تعمیرگاه ها‬ ‫در ایام نوروز نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش حضور مش��تریان‬ ‫در نمایندگی ه��ای مج��از به منظ��ور دریافت‬ ‫خدمات اس��تاندارد پیش از اغاز س��فر‪ ،‬مراجعه‬ ‫به تعمیرگاه ها در تعطیالت امس��ال نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته کاهش داشته و در مجموع تعداد‬ ‫خدم��ات گارانتی و وارانتی به ‪ ۸۳‬هزار خودرو در‬ ‫ایام تعطیالت رسیده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهمیت بیمه در ششمین کشور بالخیز جهان‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نیلوفر معتمد‬ ‫ایران در‬ ‫باالترین رتبه‬ ‫مرگ و میر ناشی‬ ‫از بالیای طبیعی‬ ‫قرار دارد‪ .‬از‬ ‫مجموع ‪ ۴۰‬حادثه‬ ‫طبیعی شناخته‬ ‫شده در جهان‪،‬‬ ‫امکان وقوع‬ ‫‪۳۱‬حادثه در‬ ‫ایران وجود دارد‬ ‫س��یالب اخیر در کش��ور خس��ارت های زیادی به‬ ‫خانه های مس��کونی‪ ،‬زمین های کشاورزی‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی و صنفی و همچنین خودروها وارد کرد‪ .‬بارها‬ ‫از س��وی کارشناس��ان بیمه روی این موضوع تاکید‬ ‫ش��ده که صاحبان خودرو از بیمه وس��یله نقلیه خود‬ ‫غاف��ل نش��وند‪ ،‬اما اگر از این افراد بپرس��ید که برای‬ ‫خودرو خود بیمه بدن��ه خریده اند یا خیر‪ ،‬به احتمال‬ ‫زیاد پاسخ بیشتر انها منفی خواهد بود‪ .‬دلیل این امر‬ ‫هم شاید به بی اطالعی افراد یا گرانی این نوع پوشش‬ ‫بیمه ای برگردد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته انجمن بیمه گران ایران با انتش��ار‬ ‫اطالعیه ای مبنی بر افزایش نرخ انواع وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری‪ ،‬از بیمه گذاران خواس��ته بود بیمه نامه خود‬ ‫را براس��اس ن��رخ روز خودروه��ا اص�لاح کنند‪ .‬این‬ ‫تصمی��م با توجه به ماده ‪ ۱۰‬قانون بیمه گرفته ش��د‬ ‫که برمبن��ای ان بیمه گر فقط به می��زان نرخ واقعی‬ ‫بیمه ش��ده درج در بیمه نامه مسئول خسارت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬به همین دلیل از بیمه گذاران خواس��ته ش��د با‬ ‫مراجعه به ش��رکت بیمه و اصالح مبلغ ان براس��اس‬ ‫نرخ روز‪ ،‬الحاقیه الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫با توجه به خس��ارت های واردش��ده بر اثر سیل در‬ ‫چند روز گذش��ته‪ ،‬انهایی که وسیله نقلی ه خود را از‬ ‫قبل بیمه کرده و نسبت به اصالح ان با توجه به نرخ‬ ‫روز اقدام کرده اند‪ ،‬مشکل کمتری خواهند داشت‪ .‬در‬ ‫ادامه‬ ‫به سراغ نیلوفر معتمد‪ ،‬قائم مقام شرکت‬ ‫س��امان نگار ایرانیان رفت و اقدام های انجام ش��ده از‬ ‫سوی این ش��رکت س��هامی خاص در زمینه بیمه و‬ ‫اینکه چه پیشنهادی برای کسانی که خودرو خود را‬ ‫بیمه نکرده اند‪ ،‬دارد را جویا شد‪.‬‬ ‫€ €وضعیت بیمه خودروها در ش�رایط خاص و‬ ‫بحرانی مانند س�یل در کشور چگونه است و در‬ ‫مقایسه با استانداردهای جهانی در چه سطحی‬ ‫قرار داریم؟‬ ‫حوادث طبیعی مانند س��یل‪ ،‬زلزل��ه‪ ،‬توفان و‪ ...‬از‬ ‫مش��کالتی بوده که هزینه های جانی و مالی فراوانی‬ ‫برای جوامع بش��ری در طول تاریخ به همراه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ور ما نیز یکی از کش��ورهایی اس��ت که‬ ‫هم��واره در مع��رض بالی��ای طبیعی گوناگ��ون قرار‬ ‫داش��ته که در طول س��ال ها باعث بروز خسارت های‬ ‫بسیاری شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش«‪ ،»UNDP‬ای��ران در باالترین‬ ‫رتبه مرگ و میر ناشی از بالیای طبیعی قرار دارد‪ .‬از‬ ‫مجموع ‪ ۴۰‬حادثه طبیعی ش��ناخته شده در جهان‪،‬‬ ‫امکان وقوع ‪۳۱‬حادث��ه در ایران وجود دارد؛ بنابراین‬ ‫می توان گف��ت ایران جزو ‪ ۱۰‬کش��ور بالخیز جهان‬ ‫اس��ت و از نظ��ر امار وقوع ح��وادث طبیعی در مقام‬ ‫ششم جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از ابزاره��ای مه��م و موث��ر ب��رای مدیریت‬ ‫پیامده��ای بالی��ای طبیعی که برای انس��ان و حفظ‬ ‫سرمایه های مادی وی کاربرد زیادی دارد‪ ،‬بیمه است‪.‬‬ ‫بررس��ی روند ‪30‬سال گذش��ته بیمه در کشور نشان‬ ‫می دهد س��هم صنعت بیمه در جبران خس��ارت های‬ ‫ناشی از این حوادث همواره رو به افزایش بوده است‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی سال ‪ ۹۷‬و اغاز نوروز ‪ ۹۸‬براساس‬ ‫پیش بینی های سازمان هواشناسی بارش برف و باران‬ ‫یادداشت‬ ‫علیرضا یعقوبی اوینی ‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬سال‬ ‫س��خت و سرش��ار از اتفاق های مهم سیاسی و اقتصادی ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫با تمام حواش��ی ان به پایان رس��ید‪ .‬یکی از خبرهای داغ سال‬ ‫گذش��ته ت��ورم لحظه ای ناش��ی از افزایش لجام گس��یخته نرخ‬ ‫خودروهای داخلی و قطع��ات یدکی انها‪ ،‬در زمانی کمتر از ‪۱۱‬‬ ‫ماه به عنوان یک محصول فوق استراتژی در سبد توان درامدی و‬ ‫هزینه ای قشر وسیعی از جامعه ایران بود‪.‬‬ ‫هرچن��د برنامه ری��زی و طرح های گوناگ��ون مدیران صنعتی‬ ‫کشور برای نجات خودروسازها در سال گذشته تحت تاثیر خروج‬ ‫و بدقولی دوباره غول های خودرو س��ازی اروپایی و تجربه مجدد‬ ‫ازموده «رنو‪-‬پژو» قرار گرفت‪ ،‬اما بازمهندس��ی بازار با اس��تقرار‬ ‫یک اس��تراتژی غیراصول��ی برد‪-‬باخت به س��ود جریان خارجی‬ ‫(ش��ریکان چین��ی) باعث توق��ف برخی خطوط تولی��د و مونتاژ‬ ‫خودروها‪ ،‬کاهش روند س��رمایه گذاری ها و ورشکستگی شماری‬ ‫از قطعه س��ازان ش��د تا جایی که این موارد تاثیر مس��تقیمی بر‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده محصوالت و تداوم حاش��یه های ب��ازار داخلی‬ ‫ایران داش��ت درس��ت مانند انچه جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت‬ ‫مل��ی دونالد ترامپ ‪ ۱۳‬نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬درباره ادامه روند تحریم ها‬ ‫علیه تهران به ان اش��اره کرد و به دنبال اجرایی کردن ان بودند؛‬ ‫یعنی «فشار به ایران تا حدی که صدای فریاد مردم بلند شود»‪.‬‬ ‫در ماه های پایانی س��ال تصمیم درس��ت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و همراه��ی اصولی خودروس��ازان ج��اده مخصوص در‬ ‫تحوی��ل خودروهای ثبت نامی با قیمت ه��ای قبل از پایان دی و‬ ‫تع��دد فروش ف��وری محصوالت و پرداخت تس��هیالت بانکی به‬ ‫قطعه س��ازان هر چند به نوعی مس��کنی بر کاهش التهاب بازار و‬ ‫دلجوی��ی از مصرف کنندگان واقعی محصوالت بود‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫در مهار تورم نرخ س��ر به فلک کش��یده خودروها تاثیر چندانی‬ ‫پوش��ش بالیای طبیعی مانند سیل در بیمه بدنه خودرو قابل خرید‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحال حاضر نرخ این پوشش اضافی ‪۵‬درصد حق بیمه پایه‬ ‫مربوط به خطرات اصلی محاسبه می شود‬ ‫را در بیشتر استان های کشور شاهد بودیم‪ ،‬که از یک‬ ‫س��و پس از سال ها خشکسالی و نگرانی های ناشی از‬ ‫کمبود منابع اب در ایران باعث خوش��حالی شد؛ اما‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬متاسفانه خس��ارت های مالی و جانی‬ ‫ناشی از سیل های مخرب‪ ،‬ابگرفتگی و سرمازدگی را‬ ‫هم به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫در حادثه اخیر مش��خص ش��د در ش��هر شیراز و‬ ‫همچنین اس��تان گلس��تان‪۷۰ ،‬درص��د خودروهای‬ ‫ارزیابی شده بدون بیمه نامه بدنه و حتی در برخی از‬ ‫موارد بدون بیمه نامه شخص ثالث بوده اند‪.‬‬ ‫از انجایی که پوش��ش بالیای طبیعی مانند س��یل‬ ‫در بیمه بدنه خودرو قابل خرید اس��ت‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫نرخ این پوشش اضافی ‪۵‬درصد حق بیمه پایه مربوط‬ ‫به خطرات اصلی محاسبه می شود‪ .‬یکی از نتایج این‬ ‫حادث��ه این بود که باید درب��اره بازاریابی و تنوع نرخ‬ ‫بیمه های بدن��ه خودروها فکری اساس��ی کنیم زیرا‬ ‫س��طح متوسط جامعه دغدغه نرخ و شرایط پرداخت‬ ‫حق بیمه بدن��ه را دارند که براس��اس ارزش خودرو‬ ‫و خطر مورد درخواس��ت گاه��ی از توان پرداخت ان‬ ‫عاجز هستند‪.‬‬ ‫جالب تر اینکه در بسیاری از بیمه های بدنه خودرو‪،‬‬ ‫خطر س��یالب و حوادث طبیعی خریداری نشده که‬ ‫این مهم نش��ان دهنده ضعف اموزش و اطالع رسانی‬ ‫بیمه گر بوده است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به خس�ارت هایی که س�یل در ایام‬ ‫عید به خودروها وارد کرد‪ ،‬این شرکت به عنوان‬ ‫یک ش�رکت سهامی خاص چه اقدام هایی را در‬ ‫این راستا انجام داده است؟‬ ‫این شرکت به عنوان بزر گ ترین و نخستین شرکت‬ ‫ارزیابی خسارت بیمه ای و شبکه گسترده کارشناسی‬ ‫در س��طح کش��ور‪ ،‬حتی در روزه��ای تعطیل و ایام‬ ‫خ��اص مثل نوروز هم به بیمه گ��ذاران خدمات ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ن��وروز امس��ال هم ب��ا توجه ب��ه اماده باش گروه‬ ‫کارشناس��ی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی‬ ‫و استقرار در ایس��تگاه های گوناگون مبادی ورودی‬ ‫و خروجی ش��هرها از همان س��اعت اول‪ ،‬همکاران‬ ‫و کارشناس��ان این ش��رکت در مناطق حادثه دیده‬ ‫اس��تقرار یافتن��د و عالوه ب��ر وظیفه انس��انی کمک‬ ‫ب��ه هموطن��ان اس��یب دیده و هم��کاری با س��تاد‬ ‫بح��ران و هالل احم��ر‪ ،‬در صحن��ه حض��ور فع��ال‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫این شرکت در راس��تای ارائه خدمات کارشناسی‬ ‫و ارزیابی خسارت بیمه ای در کشور در زلزله استان‬ ‫کرمانش��اه نی��ز در براورد خس��ارت های واردش��ده‬ ‫ب��ه واحد های مس��کونی ناش��ی از زلزل��ه‪ ،‬فعالیت‬ ‫گس��ترده ای داش��ته و تعداد ‪ ۱۵۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫را م��ورد ارزیابی و کارشناس��ی بیمه ای ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از بروز س��یل در نوروز ‪ ۹۸‬در شهر شیراز‪ ،‬با‬ ‫توجه به بخش��نامه های مشخص شده این شرکت و‬ ‫همچنین اعالم شرکت های بیمه‪ ،‬به دستور مستقیم‬ ‫معاون ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬محمدباق��ر نوبخت به‬ ‫ریاست ش��عبه فارس‪ ،‬این شرکت و نماینده شورای‬ ‫بیمه اس��تان‪ ،‬خودروهای اس��یب دیده از سیل جدا‬ ‫از بیمه بودن یا نبودن ازس��وی همکاران ما ارزیابی‬ ‫خسارت شدند‪.‬‬ ‫در این راس��تا ‪ ۴۳۰‬خودرو ارزیابی خسارت شده‬ ‫و نتایج به فرمانداری ارائه شد‪ ،‬زیرا دولت بودجه ای‬ ‫به عنوان پرداخ��ت غرامت جدا از بیمه نامه‪ ،‬از منابع‬ ‫دول��ت به زیان دیدگان اختص��اص داده بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت عملیات انجام ش��ده از س��وی این ش��رکت‬ ‫درامدزا نبوده و تنها در قالب وظیفه امداد و خدمات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ش�رکت بیم�ه ب�رای خودروه�ای‬ ‫اسیب دیده چه برنامه هایی دارد؟‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ا توجه به پرداخت خس��ارت از‬ ‫سوی شرکت های بیمه مواردی در حال اجرا است و‬ ‫امیدواریم در اینده نسبت به اموزش و اطالع رسانی‬ ‫درباره پوش��ش های خاص مانند بالیای طبیعی در‬ ‫بیمه نام��ه به بیمه گ��ذاران هنگام خری��د بیمه نامه‬ ‫اقدام های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ب�رای خودروهای�ی که بیمه نیس�تند‬ ‫ش�رکت های بیم�ه می توانن�د اقدام�ی انجام‬ ‫دهند؟ پیش�نهاد این ش�رکت ها ب�ه صاحبان‬ ‫خودرو چیست؟‬ ‫این بخش از حوزه اختیارات و صالحیت نظر دادن‬ ‫این ش��رکت خارج است‪ ،‬اما به نظر می رسد از محل‬ ‫بودجه بازاریابی و تجمیع س��ود سال ‪ ۹۷‬بیمه گران‬ ‫و تخصیص بودجه بتوان برای اس��یب دیدگان طرح‬ ‫جامع��ی را تعری��ف ک��رد‪ .‬در این زمین��ه صندوق‬ ‫خس��ارت های بدنی بیمه مرکزی ایران نیز می تواند‬ ‫در ش��رایط بحرانی مثل س��یل اخی��ر‪ ،‬تصمیم های‬ ‫ویژه ای بگیرد و انها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫€ €سخن پایانی‬ ‫عملکرد ضعیف روابط عمومی ها در اطالع رسانی به‬ ‫زیان دیدگان برای شناساندن ارزیابان خسارت که از‬ ‫لحظه اول در محل حضور داشتند‪ ،‬بی مهری نسبت‬ ‫به صنعت بیمه را می رساند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه اقدام های گس��ترده ای باید انجام‬ ‫ش��ود که همکاری بیمه مرکزی ایران به عنوان یک‬ ‫نه��اد نظارتی در این زمینه بس��یارتاثیر گذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رونق قطعه سازی‪ ،‬تنها راه نجات خودروسازی‬ ‫نداش��ت‪ .‬انچه امروز اذهان و افکار عمومی مشتریان‪،‬‬ ‫فع��االن بازار و س��رمایه گذاران را مش��غول کرده این‬ ‫است که اکوسیس��تم تولید و فروش خودرو امسال با‬ ‫توجه به گستردگی وسیع ورشکستگی کامل و نسبی‬ ‫قطعه سازان چگونه خواهد بود؟ در این میان مهم ترین‬ ‫مس��ئله برای مصرف کنندگان واقعی این است که ایا‬ ‫کنترل نرخ محصوالت با ش��یب کاهش نرخ‪ ،‬بار دیگر‬ ‫در اختیار مسئوالن صنعتی کشور قرار خواهد گرفت؟‬ ‫اگ��ر بخواهیم واکاوی درس��تی از علت نابس��امانی این حوزه‬ ‫داش��ته باش��یم باید به بخش های��ی از برنامه پیش��نهادی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مجلس ش��ورای اسالمی در مهر سال‬ ‫گذشته برای کسب رای اعتماد و سکانداری این وزارتخانه اشاره‬ ‫کنیم که در ان به درس��تی به علل ضعف‪ ،‬تهدیدها و مش��کالت‬ ‫صنعت خودرو کشور اشاره شده است‪:‬‬ ‫ضعف س��اختار و انس��جام بی��ن بخش های تامی��ن (تولید و‬ ‫واردات) و تجارت؛‬ ‫ضع��ف در هماهنگ��ی کام��ل سیاس��ت های نظ��ام بانکی با‬ ‫سیاست های توسعه ای و حمایت از تولید؛‬ ‫کاهش اعتماد عمومی ب��ه تولیدات ملی به علت غیررقابتی و‬ ‫انحصاری بودن برخی از بخش های تولید؛‬ ‫پایی��ن بودن بهره وری عوامل تولید و نامناس��ب بودن توزیع‬ ‫درست و فرایندمحور منابع عمومی دولت به بخش صنعت؛‬ ‫نبود یک چشم انداز حمایتی مناسب فنی و مالی در صنعت‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اصلی این است که با وجود تغییر چندگانه در‬ ‫سطوح وزارتخانه‪ ،‬معاونان و مدیران عامل خودروسازی در چند‬ ‫سال گذش��ته و دولت ها گوناگون چگونه مشکالت و ضعف های‬ ‫عنوان ش��ده به عل��ت نبود راهکاره��ای اصولی و کارشناس��ی‬ ‫همچنان در بن بست قرار گرفته و به عنوان یک چالش‬ ‫گریبانگیر دولت و ملت شده است‪.‬‬ ‫البته نمی توان تمام مشکالت و کمبود های صنعت‬ ‫خودرو را گردن مدی��ران ان انداخت چراکه همکاری‬ ‫ما ب��ا برندهای جهانی چالش برانگیز ب��وده به ویژه در‬ ‫زمان تحریم ه��ا و تنش های ناگهانی که این چالش ها‬ ‫به مشکالت غیرقابل حل تبدیل می شوند‪ .‬حال راه حل‬ ‫چیست؟‬ ‫ب��ا توجه به امار فروش ح��دود ‪۸۶‬میلیون خودرو در ‪ ۵۴‬بازار‬ ‫جهانی در س��ال ‪۲۰۱۸‬میالدی (‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) و با وجود‬ ‫اف��ت ‪۰.۵‬درصدی نس��بت ب��ه س��ال ‪ )۱۳۹۶(۲۰۱۷‬از مجموع‬ ‫‪۹۳.۵‬میلیون خودرو تولید ش��ده در سراس��ر جهان‪ ،‬سهم تولید‬ ‫کش��ور چین ‪۲۸.۱‬میلی��ون‪ ،‬اتحادیه اروپ��ا ‪ ۲۲.۷‬میلیون‪ ،‬قاره‬ ‫امریکا ش��مالی ‪ ۲۰.۸‬میلیون‪ ،‬اس��یا و اقیانوسیه ‪ ۱۰.۶‬میلیون‪،‬‬ ‫ژاپ��ن ‪ ۵.۱‬میلیون‪ ،‬کره جنوبی‪ ۱.۷‬میلیون و قاره امریکا جنوبی‬ ‫‪ ۴.۳‬میلی��ون بوده که نقطه قابل تامل کس��ب رتبه چهارم قطب‬ ‫تولید خودرو ازسوی کش��ور هند با ‪۳.۹‬میلیون و افزایش تولید‬ ‫خودرو درکش��ور روس��یه به میزان ‪۱.۸‬میلیون خودرو در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬ب��وده ک��ه یقینا توجه و مداقه به ش��رکت های‬ ‫قطعه سازی نقش قابل توجهی در رشد و شکوفایی صنعت خودرو‬ ‫در دو کشور نزدیک به جمهوری اسالمی ایران داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��هم ب��ازار رقابتی ای��ران در تولید‬ ‫ان��واع خودرو در س��ال یادش��ده در ح��دود یک درص��د از امار‬ ‫تولید جهانی بوده اس��ت‪ .‬نگارنده معتقد است رونق قطعه سازی‬ ‫در ای��ران تنه��ا راه نجات خودروس��ازی اس��ت مانن��د فعالیت‬ ‫اس��تراتژیک در ‪۳‬ماه پایانی س��ال گذشته ازس��وی خودروساز‬ ‫کیلومت��ر ‪ ۱۵‬ج��اده مخص��وص که تعق��ل ان باید ب��ا تدوین‬ ‫برنامه جامع مدیریتی کوتاه مدت و میان مدت و با هم اندیش��ی‪،‬‬ ‫تعامل و اس��تفاده از نظریات نخبگان اقتصاد سیاس��ی (به عنوان‬ ‫فرمان��ده نبرد ه��ای اقتص��ادی در ش��رایط تحری��م)‪ ،‬تغییر در‬ ‫رویک��رد همکاری با ش��ریکان خارجی‪ ،‬الگوب��رداری و همکاری‬ ‫با کش��ور های صاحب تجربه با وابس��تگی کم به امریکا ش��امل‬ ‫ترکیه و روسیه‪ ،‬بهبود کیفیت محصول متناسب با نرخ دریافتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهم ترین مسئله نگاه به مشکالت درونی قطعه سازان از قبیل‬ ‫تس��هیل در گشایش اس��ناد داخلی (مبادالت تجاری) در تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز ش��امل ان��واع فوالد‪ ،‬ورق‪ ،‬مواد پلیمری و‪،...‬‬ ‫کاهش پله ای و برنامه ریزی ش��ده هزینه های گمرکی‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت با کمترین سود بانکی‪ ،‬حذف مقطعی مالیات بر درامد‬ ‫تولی��د تا اصالح س��اختار مالی در حوزه زنجی��ره تامین داخلی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مهم ترین عامل کاهش فش��ار مالی به دولت ایجاد‬ ‫ش��رایط سپرده گذاری عام با س��ازکار الزم برای جذب نقدینگی‬ ‫داخلی به منظور کاهش کس��ری بودجه قطعه سازان و جلوگیری‬ ‫از کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است که امیدواریم با‬ ‫توجه به ش��ناخت و اشراف فنی و اقتصادی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مدیران عامل دو خودروس��از بزرگ کشور در ‪ ۲‬سال‬ ‫منتهی به پایان دولت‪ ،‬امید به تدبیر برنامه برون رفت از وضعیت‬ ‫نابسامان خودروسازان و شرکت های تابعه می تواند اتفاقی مثبت‬ ‫در راس��تای تحقق تصمیم اگاهانه و مهم رهبر معظم انقالب در‬ ‫راس��تای انتخاب ش��عار«رونق تولید» به عنوان شعار سال باشد‬ ‫امری که باعث سوق بخشیدن به عملکرد مسئوالن برای مقابله‬ ‫با تحریم ها و شتاب دهنده توسعه صنعت خودرو به عنوان دومین‬ ‫صنعت مهم کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫خام فروشی عناصر‬ ‫نادر خاکی در استرالیا‬ ‫پایان می یابد‬ ‫مصوبه جدید صادراتی‪،‬‬ ‫واسطه های فوالد را از‬ ‫میدان خارج می کند؟‬ ‫هشداری درباره‬ ‫پساسیل خوزستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با نگاهی به رعایت الزامات زیست محیطی مطرح کردند‬ ‫چرخ های معدن‪ ،‬محیط زیست و توسعه باید با هم بچرخند‬ ‫بشر همواره سعی کرده است بر موانع موجود در زندگی خود فائق‬ ‫بیاید و جلوتر از انها حرکت کند‪ .‬این مهم باعث شده است به سمت‬ ‫توسعه پیش برود و سعی کند به روزتر‪ ،‬سریع تر و تندتر مصرف کند‪.‬‬ ‫حرص به این مس��ئله و مصرف گرایی بیش از حد‪ ،‬او را از هدف اولیه‬ ‫بش��ری که حفظ و احترام به محیط زیس��ت بوده‪ ،‬دور کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خودخواهی بش��ر و اینکه برای راحتی هر چه بیش��تر خود طبیعت را‬ ‫در خدمت گرفته اس��ت‪ ،‬باعث ش��ده هر چه که بخواهد انجام دهد و‬ ‫بدون هیچ مانعی با ش��عار توس��عه‪ ،‬سازندگی و رشد دست به تخریب‬ ‫مناب��ع طبیعی‪ ،‬کوه ها‪ ،‬جنگل ها و روده��ا بزند اما تا کجا باید تاخت!‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬با کارشناس��ان حوزه معدن صحبت و این پرس��ش‬ ‫را مط��رح کردیم ک��ه معدنی ها برای اینکه از فجایع محیط زیس��تی‬ ‫جلوگیری کنند چه مسئولیتی بر دوش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در بخش معدن‪ ،‬مبتدی هستیم‬ ‫درباره به‬ ‫رمضان بهرامی‪ ،‬کارش��ناس معدن در گفت وگو با‬ ‫کدام س��مت بروند تا تعامل بیش��تری با محیط زیست داشته باشند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید بتوانیم از زیرس��اخت ها و معادن اس��تفاده کنیم و در‬ ‫جهت رش��د کشور گام برداریم‪ .‬متاسفانه ما نتوانسته ایم تعادلی بین‬ ‫محیط زیس��ت و معدن ایجاد کنیم‪ .‬در این روند‪ ،‬برخی از معادن‪ ،‬کم‬ ‫سودده با ارزش افزوده کم بوده اند و بیشتر از اینکه فایده داشته باشند‬ ‫ضرر دارند یعنی س��اختار محیط زیس��ت را به هم می ریزند‪ .‬بنابراین‬ ‫امیدوارم در سال جدید هدفمندتر عمل کرده و بر معادنی که ارزش‬ ‫افزوده زیادی دارند تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫این صادرکننده مواد معدنی به ش��رق اس��یا با اش��اره به تمرکز بر‬ ‫مزیت مطلق در بخش معدن در کش��ور تاکید کرد‪ :‬دلیل نمی ش��ود‬ ‫خط کش بگیریم و درباره تمام مواد معدنی به یک شکل عمل کنیم‪.‬‬ ‫باید ببینیم کجا مزیت مطلق و کجا مزیت نسبی داریم و سعی کنیم‬ ‫در نخستین مورد‪ ،‬خود را تقویت کرده و در مورد دوم اقدام به واردات‬ ‫کنی��م‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه ما در مع��دن مبتدی عمل می کنیم‪.‬‬ ‫ماشین هایی که استفاده می کنیم نیز متعلق به ‪ ۲‬و ‪ ۳‬دهه گذشته و‬ ‫خیلی عقب مانده هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در هر استانی مواد معدنی خوبی داریم اما متناسب با‬ ‫فضای اقتصادی ان منطقه عمل نمی کنیم‪ .‬به طور مثال در اس��تان‬ ‫گلستان کارخانه ید حلقه گمشده ای بود که کمتر از ‪ ۵‬سال است مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفته و به ان مرحله ای رسیده ایم که درحال حاضر‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان و صادرکننده ید هستیم‪ .‬معدنکاران باید‬ ‫در این حوزه به محیط زیست هم توجه کنند و مکانیسم هایی در نظر‬ ‫گرفته شوند که پساب ها کنترل و استانداردها رعایت شوند‪.‬‬ ‫بهرام��ی ب��ا تاکی��د بر اینکه م��ا می توانیم تولید و ایمن��ی را با هم‬ ‫در نظ��ر بگیری��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بهره برداری از مناب��ع غنی زیرزمینی‬ ‫و معادن در کش��ور می تواند بیش��تر از این رش��د کند‪ ،‬بدون اینکه به‬ ‫محیط زیست ضربه بزند‪ .‬چرخ های معدن‪ ،‬محیط زیست و توسعه باید‬ ‫با هم بچرخند‪ .‬چرا معدن زغال س��نگ در حاش��یه جنگل نمی تواند‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬در حالی که وقتی همین ش��رایط را در خارج از کش��ور‬ ‫بررسی می کنیم این گونه نیست‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه کش��ورهای دیگر از جمله اروپ��ا در بخش معدن‬ ‫بس��یار موفق عمل کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند انها مشکالتی دارند و‬ ‫مشکالت محیط زیست گریبان گیر همه است اما بیشتر سعی کرده اند‬ ‫جنگل ها را حفظ کنند‪ ،‬مسیر رود را تخریب نکنند و معدن بنا کنند‪.‬‬ ‫بنابراین خوب است که ما هم از انها الگوبرداری و سعی کنیم در مسیر‬ ‫توس��عه پایدار گام برداریم‪ .‬البته گاهی هم از ان طرف بوم می افتیم‬ ‫یعنی برخی موارد و س��ختگیری های محیط زیس��تی را در اروپا هم‬ ‫نمی بینیم اما اینجا مشاهده می کنیم‪ .‬بنابراین قوانین محیط زیستی‬ ‫باید خود را با شعارهای رشد مسئوالن هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرامت محیط زیست را حفظ کنیم‬ ‫محس��ن شرکا‪ ،‬مشاور مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد‬ ‫از سیاس��ت های توسعه ای به‬ ‫گفت‪ :‬توسعه پایدار امروز بحث‬ ‫مهمی اس��ت که باید به ان توجه کرد و اولویت های زیس��تن‪ ،‬حفظ‬ ‫اب‪ ،‬خاک و هوا را در درجه نخست اهمیت قرار داد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت خراس��ان رضوی درباره این پرسش‬ ‫که در س��ال جدید فعالیت های معدنکاران و بخش معدن باید به چه‬ ‫سمتی برود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجایی که ما در هیچ بخشی درست عمل‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬نمی توان گفت در بخش معدن خیلی خاص و عالی بودیم‪.‬‬ ‫به اعتقاد من معدنی که به محیط زیس��ت ضربه بزند باید بس��ته شود‪.‬‬ ‫همه اینها دست به دست هم می دهند تا سعی کنیم بیشتر به سمت‬ ‫توسعه پایدار‪ ،‬حرکت کرده و معدنکاران را تشویق کنیم که کمتر به‬ ‫محیط زیست ضربه بزنند‪ .‬امید است معدنکاران عزیز هم این مهم را‬ ‫در اولویت برنامه های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫مش��اور مالی اتاق بازرگانی و صنایع معدنی خراسان رضوی درباره‬ ‫نگرش های موجود نس��بت به محیط زیس��ت گف��ت‪ :‬اگر یک نهال را‬ ‫قطع می کنیم دس��ت کم باید ‪ ۳۰‬نهال را جایگزین کنیم‪ .‬اگر ساختار‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محس��ن شرکا‪ :‬س��یل های اخیر نش��ان داد فرد فرد ما کرامت محیط زیست را حفظ‬ ‫نکرده ای��م‪ .‬رودخانه یعنی خانه رود و اگر خراب ش��ود بدون تردید رود‪ ،‬خانه ما را‬ ‫خراب می کند‬ ‫طبیع��ی زمین را به هم می زنیم باید ‪ ۱۰۰‬برابر جبران کنیم‪ .‬باید هر‬ ‫لحظه به یاد بیاوریم که زمین ارث پدری ما نیس��ت و متعلق به همه‬ ‫نسل هاست یعنی نباید ان را یک شبه تخریب کرد‪.‬‬ ‫ش��رکا با تاکید بر اینکه اولویت ما همزیس��تی مس��المت امیز برای‬ ‫توسعه منطقی و علمی است به سیل های نوروز ‪ ۹۸‬اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیل های اخیر نشان داد که فرد فرد ما کرامت محیط زیست را حفظ‬ ‫نکرده ایم‪ .‬رودخانه یعنی خانه رود و اگر خراب شود بدون تردید رود‪،‬‬ ‫خان��ه ما را خراب می کند‪ .‬ما به حریم رودخانه ها‪ ،‬جنگل ها و‪ ...‬تجاوز‬ ‫کردیم و رودخانه ها را از بین بردیم تا جاده بسازیم‪.‬‬ ‫م��ا مناف��ع مادی را ب��ه منافع معنوی ترجی��ح داده ایم و به خاطر‬ ‫مادی��ات خیل��ی فجایع را انج��ام می دهیم که تاثی��رات ان را هم در‬ ‫همه جا می بینیم‪.‬‬ ‫وی درباره نقش و اهمیت جوامع محلی در رش��د و توس��عه مناطق‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته همین روس��تاییان بودند که تعادل محیط را حفظ‬ ‫کردند و کرامت اب و خاک را نگه داشتند‪.‬‬ ‫قنات ها و ش��بکه ابخیزداری از ش��اهکارهای فرهنگ ما اس��ت که‬ ‫نش��ان می دهد مردم و جوامع محلی نقش مهمی داشته اند و همواره‬ ‫با مسئوالن همکاری کرده اند‪ .‬این حرف که جوامع محلی کار خاصی‬ ‫انجام نمی دهند یا نباید انها را در توس��عه دخالت داد‪ ،‬اش��تباه است‪.‬‬ ‫البت��ه نمی گوی��م ک��ه نباید به انها اموزش داد و س��طح فرهنگ این‬ ‫جوامع را دست نخورده باقی گذاشت اما ارزش قائل نشدن برای این‬ ‫دسته هم اشتباه است‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫محسن شرکا‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬دوشنبه‬ ‫بازار س��نگ اهن واردات��ی در چین به روند‬ ‫صعودی اخیر ادامه داد چراکه در کوتاه مدت‬ ‫نگران��ی باب��ت کمب��ود عرضه ادام��ه دارد‪.‬‬ ‫متوسط ش��اخص نرخ موسسه پالتس برای‬ ‫س��نگ اهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد ‪ ۹۵.۰۵‬دالر‬ ‫هر تن خشک سی اف ار ثبت شده که نسبت‬ ‫به جمعه ‪ ۲.۲۵‬دالر باال رفته است‪.‬‬ ‫قرارداد س��واپ ماه مه (نیمه اردیبهشت تا‬ ‫نیمه خرداد) موسس��ه اس��تیل ایندکس نیز‬ ‫‪ ۱.۴۵‬دالر نس��بت به جمعه رش��د داشت و‬ ‫‪ ۹۳.۲۵‬دالر هر تن خشک سی اف ار شنیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیشنهادها در بازار نقدی کم بود و فعاالن‬ ‫بازار معتقدند به زودی بنادر چین با کاهش‬ ‫ش��دید موجودی روبه رو خواهند شد‪ .‬البته‬ ‫چند هفته ای اس��ت که ح��دود ‪ ۱.۴‬میلیون‬ ‫تن باقی مانده است‪.‬‬ ‫خری��داران س��نگ اهن در چی��ن اظهار‬ ‫کرده اند که حوادث اخیر اس��ترالیا و برزیل‬ ‫موجب ش��ده که فروش��نده ها نتوانند تاریخ‬ ‫دقیق حمل را ضمانت کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو تصمیم گی��ری ب��رای خرید از‬ ‫عرضه کننده ها برای ش��ان دش��وار اس��ت و‬ ‫خری��د از موج��ودی بنادر ریس��ک کمتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایفنا به نق��ل از متال بولتن‪،‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته جو ب��ازار بیل��ت در جنوب‬ ‫ش��رق اس��یا با توجه ب��ه تمایل ب��ه خرید‬ ‫نداش��تن مش��تریان راک��د ب��ود‪ .‬خریده��ا‬ ‫کم اس��ت و قیمت ه��ا بدون حرک��ت باقی‬ ‫مانده اند‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ بازار ‪ ۴۷۵‬ت��ا ‪ ۴۸۵‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار اس��ت‪ ،‬در حالی که یک هفته‬ ‫گذشته ‪ ۵‬دالر باالتر بود‪.‬‬ ‫خری��داران نیز به دنبال ‪ ۴۷۰‬تا ‪ ۴۷۵‬دالر‬ ‫هر تن س��ی اف ار بودند‪ .‬متوس��ط نرخ بیلت‬ ‫صادراتی س��ی ای اس نیز ب��ه تازگی ‪ ۳‬دالر‬ ‫افت داش��ته و ‪ ۴۴۲‬دالر ه��ر تن فوب ثبت‬ ‫شده است‪ .‬بازار در س��کوت است و فعالیت‬ ‫زیادی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایفنا به نق��ل از متال بولتن‪،‬‬ ‫هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی در ترکیه‬ ‫اف��ت داش��ت چراکه خری��داران قیمت های‬ ‫درخواستی را پایین اوردند‪.‬‬ ‫نرخ پیش��نهادی کارخانه ها ‪ ۴۹۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر هر تن فوب است اما خریداران تا ‪۴۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۸۵‬دالر درخواست داده اند‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ ب��ازار نی��ز از ‪ ۴۹۵‬دالر به‬ ‫‪ ۴۸۵‬تا ‪ ۴۹۰‬دالر هر تن فوب رسیده است‪.‬‬ ‫بازار فعالیت زیادی نداشته و همه منتظرند‬ ‫روزهای اینده وضعیت ان روشن تر شود‪.‬‬ ‫بای��د دید پس از پای��ان کنفرانس انجمن‬ ‫جهان��ی تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫میلگرد در اسپانیا بازار چه تغییراتی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از اس��تیل مینت‪،‬‬ ‫این هفته نرخ پیشنهادی ورق گرم صادراتی‬ ‫چین در جنوب شرق اسیا کمی باال رفته که‬ ‫به دلیل بهبود بازار داخلی چین بود‪.‬‬ ‫در ویتن��ام ورق گ��رم چین ‪ ۵‬دالر رش��د‬ ‫داش��ت ام��ا تقاض��ای مصرف کننده ها کم و‬ ‫خریدها محدود بود‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای پیش��نهادی از ‪ ۵۳۸‬تا ‪۵۴۵‬‬ ‫دالر هفته گذش��ته به ‪ ۵۴۳‬تا ‪ ۵۵۰‬دالر هر‬ ‫تن س��ی اف ار ویتنام رسیده است‪ ،‬در حالی‬ ‫که ورق گرم ژاپ��ن در ویتنام ‪ ۵۷۵‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار است‪ .‬کره نیز در ‪ ۵۷۰‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار پیشنهاد نرخ داده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬معادن غول پیکر‬ ‫جهان در توس��عه و ساخت هس��تند که در‬ ‫نهایت عرض��ه جهانی مس تا س��ال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۲‬خورشیدی) را به میزان یک‬ ‫میلیون تن افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫با ای��ن وج��ود‪ ،‬مطالعات نش��ان می دهد‬ ‫افزای��ش عرضه‪ ،‬ق��ادر به پر کردن ش��کاف‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار نخواهد بود‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران و مدی��ران صنع��ت مس در‬ ‫گردهمایی کنفرانس سِ س��کو (‪)CESCO‬‬ ‫در س��انتیاگو‪ ،‬بر ای��ن باور بودند ک��ه بازار‬ ‫کنس��انتره مس در س��ال این��ده با کاهش‬ ‫دسترس��ی (تعادل نس��بی عرض��ه و تقاضا)‬ ‫و حت��ی کس��ری عرض��ه روب��ه رو خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کالی��ن همیلت��ون‪ ،‬مدی��ر «ب��ی ام ا ُ‬ ‫کپتال مار َکت��ز» (‪BMO Capital‬‬ ‫‪ )Markets‬اعالم کرد که پس از س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬می�لادی (‪ ۱۴۰۱‬و ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورشیدی) که بیش��تر پروژه های بزرگ به‬ ‫بهره برداری خواهند رس��ید‪ ،‬دیگر مسی در‬ ‫اختیار کس��ی نخواهد ب��ود تا عرضه کند؛ از‬ ‫این رو باید به دنبال جایگزین برای فلز سرخ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ادامه روند‬ ‫افزایشی‬ ‫قیمت طالی‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر افت‬ ‫ارزش دالر امری��کا‪ ،‬ب��ه باالترین حد در بیش از یک هفته گذش��ته‬ ‫صعود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز‬ ‫گذشته سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد رشد کرد و به ‪ ۱۲۹۹.۵۹‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت ات��ی امریکا‪ ،‬هر اونس ط�لا ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۳۰۳.۳۰‬دالر رسید‪ .‬دانیل هاینس‪ ،‬تحلیلگر گروه بانکی‬ ‫ای ان ِزد اظه��ار کرد که دالر امریکا افت کرده و امار نش��ان می دهد‬ ‫خرید از سوی بانک های مرکزی ادامه دارد‪.‬‬ ‫چین که بزرگ ترین مصرف کننده طال در جهان است‪ ،‬ذخایر طالی‬ ‫خود را تا پایان ماه گذشته میالدی به میزان ‪ ۰.۶‬درصد افزایش داد و‬ ‫به ‪ ۶۰.۶۲‬میلیون اونس رساند‪.‬‬ ‫بر اساس امار صندوق بین المللی پول‪ ،‬ترکیه هم ذخایر طالی خود‬ ‫را در ماه گذشته افزایش داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پی انتش��ار اماری که نشان داد سفارش کاالهای ساخت امریکا‬ ‫در فوری��ه اندکی کاهش پیدا کرده و بخش تولید در بحبوحه رش��د‬ ‫ذخایر کند ش��ده اس��ت‪ ،‬دالر افت کرد و طال را برای سرمایه گذاران‬ ‫غیرامریکایی ارزان تر ساخت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬بازارها برای ارزیابی موضع سیاست پولی‬ ‫اتی بانک مرکزی امریکا منتظر انتش��ار گزارش نشست مارس کمیته‬ ‫بازار ازاد فدرال هس��تند که قرار است چهارشنبه منتشر شود‪ .‬دیدار‬ ‫بانک مرکزی اروپا در همین روز نیز مورد توجه س��رمایه گذاران قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی امریکا ماه گذش��ته در واکنش به نش��انه های کندی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬پیش بینی ه��ا برای افزای��ش نرخ های بهره در س��ال جاری‬ ‫میالدی را رها کرد‪.‬‬ ‫نرخ ه��ای بهره پایین ت��ر هزینه نگهداری طال ک��ه بازدهی ندارد را‬ ‫کاهش داده و جذابیت س��رمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند هر اونس پالتین برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و ‪ ۹۰۴‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫ه��ر اون��س پاالدیم برای تحویل ف��وری با ‪ ۰.۵‬درص��د کاهش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۳۷۶.۰۷‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫افزایش یافت و ‪ ۱۵.۲۶‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫مصرف‪ ،‬جایگزین صادرات می شود‬ ‫خام فروشی عناصر نادر خاکی در استرالیا پایان می یابد‬ ‫برگردان و تنظیم‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روندی که برای‬ ‫مواد معدنی‬ ‫سنتی پیش‬ ‫گرفته شد‬ ‫نباید در فضای‬ ‫لیتیوم‪ ،‬وانادیوم‬ ‫و کبالت نیز‬ ‫تکرار شود و نیاز‬ ‫به تغییر جریان‬ ‫صادرات مواد‬ ‫معدنی است؛‬ ‫جریانی که به‬ ‫انتقال چندین‬ ‫تن به خارج از‬ ‫کشور منجر شد‬ ‫اس��ترالیا این روزها به سوی عناصر نادر خاکی گام‬ ‫برم��ی دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که ای��ن محصوالت‬ ‫معدن��ی نوظهور رویداده��ای جدی��دی را در بخش‬ ‫معدن این کشور رقم می زنند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬استخراج‬ ‫م��واد معدنی در اس��ترالیا یکی از صنای��ع اصلی این‬ ‫کش��ور به شمار می اید و توس��عه بخش معدن منجر‬ ‫به جذب مهاجران بس��یاری شده اس��ت‪ .‬استرالیا اما‬ ‫این بار چش��م اندازی نو و متفاوت از گذش��ته را برای‬ ‫بهره برداری از عناصر یادشده به ویژه وانادیوم ترسیم‬ ‫می کند و در پی ان است که بیشتر بر مصرف داخلی‬ ‫متکی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از اِی بی س��ی نیوز‪ ،‬بخش‬ ‫معدن اس��ترالیا در تالش برای جس��ت وجوی عناصر‬ ‫نادر خاکی اس��ت و از س��ویی دیگر‪ ،‬ای��ن صنعت به‬ ‫دنبال این اس��ت که ارزش اف��زوده خود را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��نگ اهن و زغال س��نگ‪ ۲ ،‬مورد از‬ ‫پرحجم ترین کامودیتی های اس��ترالیا‪ ،‬با کشتی و در‬ ‫حجم انبوه به سایر کش��ورها که قابل توجه ترین انها‬ ‫چین اس��ت‪ ،‬صادر می شوند و در انجا با به کار گرفته‬ ‫شدن و تولید محصوالت گوناگون‪ ،‬ارزش افزوده پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬این محصوالت در س��اخت ان��واع کاالیی‬ ‫استفاده می شوند که اس��ترالیا انها را می خرد و وارد‬ ‫می کند‪ ،‬در حالی که بس��یاری از انها از مواد معدنی‬ ‫تولید می شوند که از این کشور صادر می شوند‪.‬‬ ‫حاال اس��ترالیا در تکاپوی تولید فل��زات فناورانه از‬ ‫عناصر نادر خاکی اس��ت؛ فلزات��ی که تصویر جدیدی‬ ‫از اقتصاد را ترس��یم می کنند و در س��اخت تلفن های‬ ‫همراه‪ ،‬پنل های خورش��یدی و ماشین االت خودکار‪،‬‬ ‫عناصری ضروری به شمار می ایند‪.‬‬ ‫این عناصر در س��اخت ان��واع باتری ها نی��ز به کار‬ ‫می این��د؛ باتری های��ی که در ذخیره ان��رژی از منابع‬ ‫تجدیدپذیر و س��اخت ان��واع ماش��ین های برقی که‬ ‫جایگزین ماش��ین های احتراقی هس��تند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫از جمله ای��ن عناصر کمیاب که اس��ترالیا ظرفیت‬ ‫خوبی برای سرمایه گذاری در ان دارد‪ ،‬وانادیوم است‬ ‫و ذخایر ان با عیار باال در مرکز استرالیای غربی یافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وینس��ت الگار‪ ،‬مدیرعامل شرکت وانادیوم استرالیا‬ ‫نی��ز بر امکان بهره برداری از ای��ن ماده تاکید می کند‬ ‫و در ای��ن ب��اره می گوی��د‪ :‬این م��اده‪ ،‬عام��ل ایجاد‬ ‫فرصت های چش��مگیر برای کس��ب و کارهای جدید‬ ‫ت��ا همی��ن اواخر‪ ،‬همه عناصر نادر اس��ترالیا‪ ،‬اس��تخراج و به چین صادر‬ ‫می ش��دند که بر این صنعت و نرخ ان اثر ناخوش��ایندی داش��ت‪ .‬اکنون با‬ ‫افزای��ش ارزش جهانی عناصر نادر‪ ،‬حرکت بازار در روندی رو به رش��د و‬ ‫در واقع موافق با پیدا کردن ذخایر بیشتری از این عناصر پیش می رود‬ ‫با ارزش افزوده در کش��ور است اما مسیری که درباره‬ ‫مواد معدنی پیشین در اس��ترالیا داشتیم نباید تکرار‬ ‫ش��ود که هر چند پررونق بود ام��ا در نهایت با ضعف‬ ‫روبه رو شد و تجربه ای است که باید تبدیل به درسی‬ ‫سودمند شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬رون��دی که ب��رای مواد‬ ‫معدنی س��نتی پی��ش گرفته ش��د نبای��د در فضای‬ ‫لیتی��وم‪ ،‬وانادی��وم و کبالت نیز تکرار ش��ود و نیاز به‬ ‫تغییر جریان صادرات مواد معدنی اس��ت؛ جریانی که‬ ‫به انتقال چندین تن به خارج از کشور منجر شد‪.‬‬ ‫وانادی��وم پیش تر عامل تحکیم ف��والد در محصول‬ ‫میلگرد بود اما الگار می گوید ارزش واقعی ان در دوره‬ ‫فناوری های جدید و در جایگاه یک عنصر کلیدی در‬ ‫باتری های ردوکس که به ن��ام باتری های جریان هم‬ ‫شناخته می شوند‪ ،‬ظهور و بروز می کند‪.‬‬ ‫الگار در ای��ن باره می گوید‪ :‬ما ای��ن صنعت جدید‬ ‫در ح��ال توس��عه را در اختی��ار داریم و ب��ه باور من‬ ‫بای��د بتوانیم باتری جریان اکسایشی‪-‬کاهش��ی را در‬ ‫اس��ترالیا بس��ازیم‪ .‬تا حاال نیز در س��اخت گروهی از‬ ‫الکترولیت های وانادیوم در دانش��گاه استرالیای غربی‬ ‫که ب��رای باتری ها مورد نیاز اس��ت‪ ،‬موف��ق بوده ایم‪.‬‬ ‫ش��رکت وانادیوم اس��ترالیا در همی��ن زمینه به یک‬ ‫معامله پرریس��ک با بزرگ ترین شرکت سازنده باتری‬ ‫جریان در جهان‪ ،‬شرکت المانی «گیلده مایستر» وارد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در هر حال انچه جویندگان عناصر نادر‬ ‫خاک��ی در پی ان هس��تند‪ ،‬صنعتی ب��ا ارزش افزوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تا همی��ن اواخر‪ ،‬هم��ه عناصر نادر اس��ترالیا‪،‬‬ ‫استخراج و به چین صادر می شدند که بر این صنعت‬ ‫و نرخ ان اثر ناخوش��ایندی داش��ت‪ .‬اکنون با افزایش‬ ‫ارزش جهان��ی عناصر نادر‪ ،‬حرکت بازار در روندی رو‬ ‫به رشد و در واقع موافق با پیدا کردن ذخایر بیشتری‬ ‫از این عناصر به پیش می رود و اس��ترالیا نیز کشوری‬ ‫مس��تعد برای پیگیری این ذخایر اس��ت‪ .‬در واقع این‬ ‫ذخایر در سراس��ر پوس��ته زمین‪ ،‬حاضر و موجودند و‬ ‫انچه انها را «نادر» می کند‪ ،‬این اس��ت که در حجمی‬ ‫که از نظر اقتص��ادی بهره برداری ان مقرون به صرفه‬ ‫باش��د‪ ،‬در یک منطق��ه متمرکز می ش��ود که هزینه‬ ‫جست وجو و بهره برداری از انها را باال می برد‪ .‬گفتنی‬ ‫است ایران نیز از ذخایر نادر برخوردار است و براساس‬ ‫خبری که ایس��نا س��ال گذشته منتش��ر کرد‪ ،‬در پی‬ ‫طرح هایی که برای اکتش��اف و توسعه بهره برداری از‬ ‫عناصر نادر خاکی بهره برداری شدند‪ ،‬سرپرست مرکز‬ ‫تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران از ظرفیت حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن عناصر نادر خاکی در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫عجله ای نداریم و می خواهیم کار درست را انجام دهیم‬ ‫یک مقام بلندپایه کاخ س��فید اعالم ک��رد مقامات امریکایی‬ ‫هن��وز درب��اره تمام مس��ائلی که در راه رس��یدن ب��ه توافق و‬ ‫پای��ان دادن ب��ه جنگ تجاری ب��ا چین وج��ود دارد‪ ،‬رضایت‬ ‫پی��دا نکرده اند‪ .‬با ای��ن حال در مذاکره هفته گذش��ته با پکن‬ ‫پیشرفت هایی حاصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امری��کا و چین از تیر ‪ ۱۳۹۷‬درگیر جنگ‬ ‫تجاری ش��ده اند که بازارهای مالی جهان��ی و زنجیره تامین را‬ ‫مخت��ل ک��رده و به اقتصاده��ای این کش��ورها میلیاردها دالر‬ ‫خسارت زده است‪.‬‬ ‫مقام��ات امریکای��ی‪ ،‬چین را ب��رای ص��ورت دادن تغییرات‬ ‫و رف��ع نگرانی ه��ای واش��نگتن درب��اره یارانه ه��ای صنعتی‪،‬‬ ‫انتق��ال فن��اوری و حق��وق مالکی��ت معن��وی زیر فش��ار قرار‬ ‫داده اند‪ .‬مقامات دو کش��ور اخرین دور مذاکره تجاری را هفته‬ ‫گذشته در واش��نگتن انجام دادند و مذاکره هفته جاری از راه‬ ‫دور از س��ر گرفته خواهد ش��د‪ .‬کلیت ویلیمز‪ ،‬یکی از مقامات‬ ‫تجاری بلندپایه کاخ س��فید در حاش��یه ایین اتاق بازرگانی به‬ ‫رویت��رز گفت‪ :‬ما درباره مس��ائل مختلف پیش��رفت کرده ایم و‬ ‫مسائلی وجود دارند که هنوز درباره انها رضایت نداریم‪.‬‬ ‫با این حال وی حاضر نش��د درباره موضوع های حل نش��ده‬ ‫توضی��ح ده��د‪ .‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا هفته‬ ‫گذش��ته اع�لام کرده بود ک��ه ممکن اس��ت در ‪ ۴‬هفته اینده‬ ‫توافقی با چین حاصل شود‪ .‬ویلمز همچنین درباره زمان اعالم‬ ‫تواف��ق نهای��ی توضیح نداد و عنوان کرد م��ا عجله ای نداریم و‬ ‫می خواهیم کار درست را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام امریکایی در ادامه افزود‪ :‬دو طرف همچنان تالش‬ ‫می کنند مسئله تعرفه های فعلی را حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫امری��کا روی صدها میلی��ارد دالر کاالی چینی تعرفه وضع‬ ‫کرده و دولت ترامپ می خواهد از این تعرفه ها به عنوان اهرمی‬ ‫برای وادار کردن چین به پایبندی به وعده هایش استفاده کند‪،‬‬ ‫در حالی که مقامات چینی خواهان حذف تعرفه های یادش��ده‬ ‫هستند‪ .‬ویلمز گفت‪ :‬امریکا و چین روی ساختار اجرایی توافق‬ ‫کرده اند که به واش��نگتن حق می دهد در صورت پایبند نبودن‬ ‫چین به توافق‪ ،‬به تالفی دس��ت بزند‪ .‬وی پیش تر در اظهاراتی‬ ‫در اتاق بازرگانی امریکا گفته بود رهبران اتحادیه اروپا مس��ائل‬ ‫مربوط به سیاس��ت تج��اری چین را به حدی ک��ه باید جدی‬ ‫نگرفته ان��د اما امریکا و اتحادیه اروپا اکنون دس��ت در دس��ت‬ ‫در سیاس��ت های اقتصادی غیر بازاری سازمان جهانی تجارت‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬چین در ماه جاری میزبان دومین‬ ‫نشس��ت طرح «جاده و کمربند» اس��ت که قرار است با صرف‬ ‫هزینه ه��ای زیاد زیربنایی‪ ،‬چین در اس��یا را به اروپا و فراتر از‬ ‫ان متص��ل کند ام��ا امریکا مقامات بلندپای��ه را به این رویداد‬ ‫نخواهد فرستاد‪.‬‬ ‫واش��نگتن پکن را یک رقیب اس��تراتژیک بزرگ می بیند و‬ ‫اعالم کرده که ابتکار یادش��ده‪ ،‬راهی برای گسترش نفوذ چین‬ ‫در جهان است‪.‬‬ ‫اثر جنگ تجاری امریکا و چین بر بازار سیمان جهان‬ ‫گزارش های مختلف نش��ان می دهد ک��ه جنگ تجاری امریکا‬ ‫و چی��ن عالوه بر اث��رات منفی روی اقتص��اد جهانی‪ ،‬بر صنعت‬ ‫س��یمان جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬به گزارش سیمان خبر‪،‬‬ ‫پس از یک دهه از ش��روع بحران اقتصادی س��ال های ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬می�لادی (‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) درحال حاض��ر‬ ‫جنگ تج��اری غول های اقتصادی جهان یعن��ی امریکا و چین‬ ‫در کندی رونق صنعت س��یمان اثرگذار خواهد بود‪ .‬در گزارش‬ ‫انجمن جهانی سیمان در ارتباط با سال جاری میالدی (‪)۲۰۱۹‬‬ ‫نیز ضمن اش��اره به کاهش اشتهای چین در مصرف سیمان به‬ ‫عنوان کشوری پر جمعیت که بیش از ‪ ۵۰‬درصد مصرف سیمان‬ ‫جهانی را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬میزان رشد ‪ ۱.۵‬درصدی را‬ ‫برای تقاضای بین المللی سیمان پیش بینی می کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر کاهش تقاضای چی��ن را از این امار کنار بگذاریم‬ ‫به رقم ‪ ۲.۸‬درصدی برای رش��د تقاضا در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫خواهیم رس��ید‪ .‬از طرف دیگر ان طور ک��ه صندوق بین المللی‬ ‫پول در گزارش خود عنوا‪ ‬ن کرده اس��ت‪ ،‬رش��د تولید ناخالص‬ ‫جهانی در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪ ۳.۵ ،‬درصد پیش بینی می شود‬ ‫که نس��بت به ‪ ۳.۷‬درصد س��ال گذش��ته میالدی و ‪ ۳.۶‬درصد‬ ‫سال اینده (‪ )۲۰۲۰‬اندکی کمتر خواهد بود‪ .‬افزایش تنش های‬ ‫تج��اری ایاالت متح��ده و چین‪ ،‬یک خطر ب��زرگ برای اقتصاد‬ ‫جهانی بوده و این اس��یب پذیری در بازار س��یمان نیز منعکس‬ ‫ش��ده است‪ .‬انجمن جهانی سیمان‪ ،‬پیش بینی می کند که حجم‬ ‫تقاضای بازار سیمان در ایاالت متحده در سال ‪۲۰۱۹‬میالدی‪۳ ،‬‬ ‫درصد کمتر از امار سال ‪ ۲۰۱۸‬است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫قیمت گذاری گوشت‬ ‫به عرضه و تقاضا‬ ‫سپرده شد‬ ‫از تعاونی غرفه سازان‬ ‫تا عضویت ویژه‬ ‫در انجمن جهانی‬ ‫چرا با بیمه‬ ‫بیگانه ایم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در ایین رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصالح ساختار بودجه مطرح شد‬ ‫پرداخت تنخواه ‪ ۱۵۶‬میلیارد تومانی برای بحران سیل‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دیروز نشس��ت رونمایی از دو برنامه «رونق تولید و اش��تغال» و‬ ‫«اصالح ساختاری بودجه» با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور برگزار شد‪ .‬در این ایین‪ ،‬به طورتخصصی به موضوع بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬و همچنین بودجه امس��ال اشاره شد که البته موضوع نهایی و‬ ‫جمع بندی ش��ده را به زودی اعالم می کنند‪ .‬این سازمان همچنین‬ ‫برنامه هایی برای رونق تولید و اشتغال تدوین کرده است‪.‬‬ ‫در این ایین محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کشور به جبران خسارت های سیل اخیر‬ ‫در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬تا کنون ‪ ۱۵۶‬میلیارد تومان تنخواه‬ ‫ب��رای جبران خس��ارت های وارد ش��ده پرداخت کردی��م که قرار‬ ‫اس��ت ‪۴۴۲‬میلیارد تومان هم برای خسارت های بخش کشاورزی‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با بیان اینکه در سازمان‬ ‫برنامه و بودجه نیز‪ ،‬متناسب با اقدام هایی که در سال ‪ ۹۷‬و پیش از‬ ‫ان انج��ام داده بودیم‪ ،‬برای رونق تولید برنامه ای را اماده کرده ایم‪،‬‬ ‫ اظهار کرد‪ :‬در اغاز س��ال ‪ ۹۸‬راهبرد توسعه ای از سوی رهبر معظم‬ ‫رهبری اعالم ش��د و همه نهاد ها خودشان را با ان تنظیم کردند تا‬ ‫بتوانی��م در زمینه رونق تولید اقدام کنیم به همین دلیل س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه خود را مخاطب اصلی رونق تولید می داند‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گفت‪ :‬برای رونق تولید نی��ز برنامه هایی تعیین کردیم‬ ‫که متناس��ب با ش��رایط س��ال ‪ ۹۸‬و مطالبات رهبر معظم انقالب‬ ‫برنامه بودجه امس��ال بازنگری ش��د که از این برنامه رونمایی شد و‬ ‫امیدواریم همه نهاد های اجرایی خود را موظف به اجرای ان بدانند‬ ‫تا به اهداف رونق تولید دست یابیم‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬الیحه بودجه ‪ ۹۸‬دوباره بازبینی و به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه و از ان زمان روی اصالح بودجه کار شد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری به اصالح س��اختار بودجه اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی که الیح��ه بودجه ‪ ۹۸‬به مجلس تقدیم ش��د‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب فرمودند که بودجه باید دورنگری داشته باشد و سال‬ ‫‪ ۹۹‬را نی��ز در نظر بگیرد تا هیچ حادثه پیش بینی نش��ده ای وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬ما بودجه را ‪ ۱۵‬اذر به مجلس ارسال کردیم؛ اما در‬ ‫راستای مطالبات رهبر معظم انقالب‪ ،‬دوباره بررسی و دو هفته بعد‬ ‫به مجلس شورای اسالمی ارسال کردیم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت درباره تعیی��ن تکلیف یارانه پنهان‪ ،‬گف��ت‪ ۹۳۶ :‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان یارانه پنه��ان و ‪ ۴۵‬هزار میلی��ارد تومان معافیت‬ ‫مالیاتی داریم؛ با این شرایط چگونه می توان اصالح ساختار بودجه‬ ‫انجام داد؟ ما در این زمینه برنامه ای اماده کردیم و به شورای عالی‬ ‫اقتصادی تقدیم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲‬درصد بودجه برای خسارت های سیل‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین ب��ا بیان اینکه ابتدای‬ ‫س��ال با ن��زوالت جوی روبه رو ش��دیم که هم برکت داش��ت و هم‬ ‫زحم��ت؛ اظه��ار کرد‪ :‬ما با تمام ق��وا تالش کردی��م و امیدواریم با‬ ‫هماهنگی خالهایی که وجود دارد را تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت گفت‪ :‬برای خسارت های ناشی از سیل اخیر ‪۱۵۶‬میلیارد‬ ‫تومان تنخواه برای س��تاد بحران و اس��تان های س��یل زده در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��د و ‪ ۴۴۲‬میلیارد توم��ان برای جبران خس��ارت های‬ ‫کشاورزی تخصیص یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۵۰ :‬درص��د از تخصیص ‪۴۴۲‬میلی��ارد تومانی برای‬ ‫جبران خسارت های کشاورزی نیز جزء پرداختی های این سازمان‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬این سازمان به همه‬ ‫استان های درگیر سیل تنخواه ‪ ۵۶‬میلیارد تومانی پرداخت کرد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان نیز به ستاد بحران کشور به عنوان تنخواه داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنیاد مسکن جمهوری اسالمی موظف شده با منابعی‬ ‫که در اختیار دارد به اس��تان های س��یل زده مراجعه و باز پرداخت‬ ‫خسارت را شروع کند‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬دولت در نخس��تین نشس��ت هیات دولت در‬ ‫س��ال جدید کمک بالعوض و پرداخت تس��هیالت را برای جبران‬ ‫سیل به خانوار ها‪ ،‬بنگاه های تجاری و صنعتی و کشاورزی تصویب‬ ‫و ابالغ کرد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه براورد نهایی خسارت‬ ‫هنوز انجام نشده‪ ،‬چون در برخی مناطق سیل در حال وقوع است؛‬ ‫بنابراین نمی توانیم بگوییم جبران خسارت شروع شده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬براس��اس دو قان��ون می توانیم از ‪۲‬درصد س��رجمع‬ ‫اعتبارات بودجه برای جب��ران حوادث غیرمترقبه و ‪۳‬درصد را نیز‬ ‫برای پیش��گیری این گونه حوادث اس��تفاده کنیم‪ .‬براساس قانون‬ ‫مدیریت بحران در ماده ‪ ۱۲‬ان اجازه می دهد ‪ ۲‬درصد از س��رجمع‬ ‫اعتبارات بودجه برای جبران خس��ارت اس��تفاده شود همچنین‬ ‫در م��اده ‪ ۱۰‬قانون تنظیم برخی از مق��ررات مالی دولت که اجازه‬ ‫می دهد ‪ ۳‬درصد از س��ر جمع اعتبارات دولت برای پیش��گیری از‬ ‫خسارت ها اس��تفاده شود و در حادثه سیل از این دو قانون و منابع‬ ‫دیگر که وجود دارد استفاده می شود‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گفت‪ :‬از طرف دولت می گوی��م هیچ نگرانی برای مردم‬ ‫نیست و دولت با همه امکاناتش در کنار مردم اسیب دیده قرار دارد‬ ‫و از همه امکاناتش استفاده می کند اگرچه اعتبارات دولت محدود‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اولویت ما پرداخت های مرتبی اس��ت ک��ه برای جبران‬ ‫خسارت اعالم می ش��ود‪ .‬کمک های بالعوض به سیل زدگان ارائه‬ ‫خواهد شد و تسهیالت ارزان قیمتی در اختیار انها قرار می گیرد که‬ ‫سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت ان را تضمین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫نوبخ��ت با بی��ان اینکه از تمامی نهاد های ذی ربط خواس��ته ایم‬ ‫براورد هزینه را گزارش دهند و گزارش ها به طور مقدماتی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این در حالی اس��ت که ما همچنان در جری��ان وقوع اتفاق‬ ‫قرار داریم و ممکن اس��ت هزینه ها باالتر رود‪ .‬اما روشن خواهد بود‬ ‫که جدا هزینه های س��یل باالست‪ .‬وی گفت‪ :‬دولت خود را موظف‬ ‫می دان��د از منابعی که در اختیار دارد و می تواند اس��تفاده کرده و‬ ‫سازکار تامین ان را نیز پیش بینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گفت‪ :‬در نشس��تی که ب��ا رهبر معظم انق�لاب درباره‬ ‫موضوع س��یل اخیر داشتیم‪ ،‬ایش��ان نیز اعالم کردند اگر دولت به‬ ‫این جمع بندی برس��د که الزم است از منابع صندوق برای جبران‬ ‫هزینه های س��یل اخیر استفاده کند می تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این زمینه اندیشیده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هرگونه برداش��ت منابع از صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫سیل اخیر به طور حتم با سازکار قانونی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد‪ :‬برداشت از‬ ‫صندوق توس��عه ملی تورم زا نیست‪ ،‬چراکه منابعی را که برداشت‬ ‫می کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می شود‬ ‫که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم زا‬ ‫باش��د‪ ،‬در عی��ن حال که با توجه به اینکه عرض��ه ارز در بازار انجام‬ ‫می ش��ود و حجم ان هم کم نیس��ت می تواند برای کنترل بازار ارز‬ ‫حتی موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام هایی به سود مردم‬ ‫نوبخت همچنین با اش��اره به ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫واردات گوشت‪ ،‬گفت‪ :‬باید قبول کنیم شیوه کنونی پرداخت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬به کاالهای اساس��ی درست نیست و این منافع به دست‬ ‫مردم نمی رس��د؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح اس��ت اما‬ ‫هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬رئیس جمهوری همواره‬ ‫تاکی��د دارد ک��ه باید زندگی و معیش��ت مردم از نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز مبرا باش��د؛ بر این اس��اس س��ال گذش��ته ‪ ۲۵‬کاالی‬ ‫اساس��ی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت کردند ک��ه ‪ ۱۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان یاران��ه برای انه��ا پرداخت ش��د و پیش بینی‬ ‫کردیم که امس��ال نیز ‪ ۱۴‬هزار میلیارد توم��ان یارانه پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با طرح این پرس��ش که ایا با‬ ‫اختصاص این اعتبار به هدف خود رسیده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬برای نمونه‬ ‫گوش��ت قرمز از جمله اقالمی که برای واردات ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫پرداخت می ش��د‪ ،‬اما شاهد بودیم که نرخ گوشت به دلیل خروج‬ ‫دام و نب��ود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه‬ ‫بهره ای نبردند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬براین اس��اس به این جمع بندی رس��یدیم که‬ ‫اگر واردات گوش��ت با ارز نیمایی باشد نرخ ان کاهش می یابد‪ .‬از‬ ‫محل واردات گوشت با ارز نیمایی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ارز صرفه جویی می ش��ود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬حتی ریالی از این میزان‬ ‫در بودجه صرف نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته نوبخت‪ ،‬س��ازکار دولت این اس��ت که ای��ن مبالغ را‬ ‫در اختی��ار مردم قرار دهیم اما اینک��ه به واردکننده بدهیم یا به‬ ‫صورت کاالبرگ الکترونیکی و ش��کل های دیگر باش��د هنوز به‬ ‫جمع بندی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری با تاکید براینک��ه نباید جو جامعه را‬ ‫متش��نج کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بحث حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از کاالهای‬ ‫اساسی هنوز نهایی نشده و نباید با انتشار اخباری مبنی بر حذف‬ ‫یاران��ه ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و افزایش قیمت ها جو روانی جامعه را بهم‬ ‫بریزیم و مردم را نگران کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت خبر داد‬ ‫راه اندازی دفاتر تجاری در کشورهای ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه و عراق‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینک��ه ‪ ۵۵‬درصد ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ایران به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه اس��ت‪ ،‬از راه اندازی دفاتر تجاری این وزارتخانه در‬ ‫کش��ورهای ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان و س��وریه خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫در دیدار با س��فیر ایران در مس��قط با اش��اره به ظرفیت اقتصادی کش��ور عمان‬ ‫گف��ت‪ :‬عمان با توجه به تجارت ازاد با ‪ ۲۷‬کش��ور جه��ان‪ ،‬دروازه ورود به بازاری‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیونی اس��ت که ایران باید با افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری خود با‬ ‫این کش��ور از این فرصت اس��تفاده کند‪ .‬وی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬افزایش مراودات تجاری با کش��ورهای عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬س��وریه و لبنان‬ ‫را در دس��تورکار قرار داده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش��ی از برنام��ه‪ ،‬راه اندازی دفاتر تجاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ش��هرهای اربیل‪ ،‬بصره و بغ��داد در عراق و‬ ‫اس��تانبول در ترکیه اس��ت که در همین ارتباط دفتر وزارتخانه در انکارا پایتخت‬ ‫ترکیه فعالیت می کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فقط ‪۲‬درصد‬ ‫واردات این کش��ورها از ایران اس��ت که برنامه ما افزایش این میزان به ‪ ۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی افزایش همکاری های اقتصادی با عمان‪ ،‬عراق و لبنان را دروازه‬ ‫ورود به بازار کش��ورهای عربی خواند و خاطرنش��ان کرد‪ :‬محور برنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��ال اینده‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬تولید ساخت داخل‬ ‫و فعال سازی معادن است‪.‬‬ ‫برنامه های گمرک برای کمک به رونق تولید در سال ‪۹۸‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران برنامه ها و تصمیم های‬ ‫این س��ازمان در راس��تای کمک به تحقق شعار‬ ‫رون��ق تولید در س��ال ج��اری را اع�لام کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عموم��ی گمرک ای��ران‪ ،‬مهدی‬ ‫میراشرفی که در جمع مدیران ستادی و اجرایی‬ ‫گم��رکات کش��ور س��خن می گفت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نامگذاری سال جدید به عنوان سال رونق تولید‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬رونق تولید یک شعار نیست‪ ،‬بلکه یک‬ ‫اس��تراتژی بوده و در واقع همه ش��عارهای سال‬ ‫قبل در دل این شعار نهفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمای��ت از تولید از یک پش��توانه‬ ‫علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک‬ ‫می توانی��م بهترین نقش و تاثیر را در رونق تولید‬ ‫و بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور داشته باشیم‪،‬‬ ‫به ش��رط انکه در بعد کاه��ش هزینه ها و کاهش‬ ‫زمان ترخیص کاال اقدامات و تسهیالت بیشتری‬ ‫را اعمال کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر اقتص��اد در توضی��ح برنامه ها و‬ ‫اقدام ه��ای گمرک در راس��تای کم��ک به رونق‬ ‫تولی��د از تفوی��ض اختیار بیش��تر ب��ه گمرکات‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬فراهم کردن ش��رایط مناس��ب تر برای‬ ‫ارائه خدمات به فعاالن مجاز اقتصادی (‪،)AEO‬‬ ‫ساده س��ازی فرایند ترخیص کاالهای واسطه ای‬ ‫و س��رمایه ای (مواد اولیه و ماش��ین االت خطوط‬ ‫تولی��د)‪ ،‬ایج��اد فرصت ه��ای مناس��ب تر ب��رای‬ ‫دسترس��ی اس��ان صاحبان کاال و ارباب رجوع به‬ ‫مدی��ران و کاهش بروکراس��ی اداری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬همه مدی��ران و کارکنان گمرکات اجرایی‬ ‫در راس��تای اجرای ای��ن برنامه ه��ا هماهنگی و‬ ‫همکاری بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ای��ران تاکید کرد‪ :‬در بحث‬ ‫تس��هیل تجارت و ارتقای س�لامت‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫مدی��ران گمرکات اجرای��ی از نزدیک با صاحبان‬ ‫واحده��ای تولیدی ارتباط داش��ته باش��ند و با‬ ‫حض��ور در محل ای��ن واحدها نیازه��ای انها را‬ ‫شناسایی کرده و برای کمک به انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫میراشرفی خطاب به مدیران گمرکات اجرایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در اتاق های خود را برای ارباب رجوع و‬ ‫کارکنان گمرکات با هدف افزایش رضایت مندی‬ ‫و تسهیل و تس��ریع در امور باز بگذارید و ضمن‬ ‫شنیدن نظر و مشکالت انها‪ ،‬راهنمایی های الزم‬ ‫را انجام دهید‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش به بیان‬ ‫برخی امارها در حوزه تجارت خارجی کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬پرداخت و گفت‪ :‬س��ال گذشته ‪۴،۴۴‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات و ‪۶،۴۲‬میلیارد دالر واردات‬ ‫داش��ته ایم که ‪ ۸۵‬درص��د از واردات را کاالهای‬ ‫واس��طه ای و س��رمایه ای بخش تولید تش��کیل‬ ‫داده و اگ��ر ما بتوانیم در بحث واردات تس��هیل‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬به رفع مشکالت بخش تولید کمک‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه متوس��ط هر تن کاالی‬ ‫صادرات��ی ای��ران ‪ ۳۸۰‬دالر و میانگی��ن هر تن‬ ‫کاالی وارداتی حدود ‪ ۱۵۰۰‬دالر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در بحث صادرات به طور نس��بی از خام فروش��ی‬ ‫فاصله گرفته ایم‪ ،‬اما باید در این زمینه اقدام های‬ ‫موثرتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به اینکه ‪ 5‬ش��ریک‬ ‫اول تجاری ایران را کش��ورهای اسیایی ازجمله‬ ‫چین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫کره جنوبی تش��کیل می دهند‪ ،‬بر لزوم تقویت و‬ ‫توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر اقتصاد تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در بحث توس��عه تجارت کش��ور عراق در‬ ‫اولوی��ت سیاس��ت های تجاری ما ق��رار گرفته و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬حجم صادرات ایران به این کش��ور‬ ‫ح��دود ‪ ۹‬میلی��ارد دالر بوده اس��ت‪ ،‬از مدیران‬ ‫گمرکات اجرایی خواس��ت تا در جهت تسهیل و‬ ‫روان س��ازی صادرات کاال تالش بیشتری به عمل‬ ‫اورن��د‪ .‬وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای‬ ‫ایجاد دروازه های مش��ترک با کشورهای همجوار‬ ‫ازجمله عراق خبر داد‪.‬‬ ‫مهلت استفاده از بسته ارزی برای تاجران تمدید شد‬ ‫مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی تاجران تا پایان شهریور امسال تمدید‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بانک مرکزی با توجه به عملک��رد صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان در بهره گیری از بسته تشویقی ابالغ شده در بهمن سال گذشته‬ ‫را که تا ‪ ۱۴‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬مهلت داشت تا پایان شهریور ‪ ۱۳۹۸‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫این اقدام با هدف تش��ویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی‬ ‫خود از یک س��و و تس��هیل تامین مالی تجارت و پروژه ها از سوی دیگر انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬با توجه به سیاست های ارزی اجرا‬ ‫شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز‬ ‫پروانه های صادراتی در یک ماه گذش��ته افزون ب��ر ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر واردات‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در راس��تای اجرای سیاست تجارت خارجی‬ ‫بدون نفت کش��ور‪ ،‬فرایند تس��هیل تجارت خارجی واردات از محل صادرات‬ ‫غیرنفتی به طور ویژه پیگیری ش��ده و تا پایان فروردین س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ارتباط‬ ‫مس��تقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار گیالن از‬ ‫مسافرت های‬ ‫نوروزی بهره مند‬ ‫نمی شود‬ ‫ایجاد ‪۱۳۰‬هزار فرصت‬ ‫شغلی در بخش اصناف‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ت��ا همین یک��ی دو روز پیش‪ ،‬ه��ر روز صبح‪ ،‬تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از مردم ما‪ ،‬وقتی که هن��وز افتاب نزده‬ ‫ب��ود از خانه بی��رون می زدند تا در صف گوش��ت هایی‬ ‫بایستند که ارزان تر بود‪ .‬این ارزانی به واسطه اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی (یعنی ارز ارزان) به این گوشت های‬ ‫واردات��ی پیش امده ب��ود؛ اما منتقدان��ی مانند ما نیز‬ ‫در حال��ی که هن��وز بر طبل توخالی توزیع نامناس��ب‬ ‫گوش��ت های وارداتی می کوبیدیم و امی��دوار بودیم با‬ ‫توزیع گوش��ت های ارزان یا به اصط�لاح تنظیم بازاری‬ ‫در خرده فروش��ی ها‪ ،‬صف ها کوتاه ش��ود به یک باره با‬ ‫خبر توقف واردات این گوش��ت ها روبه رو شدیم‪ .‬البته‬ ‫نه اینکه قرار باش��د دیگر گوشتی وارد نشود‪ ،‬بلکه قرار‬ ‫اس��ت با ارز نیمایی وارد شود؛ یعنی به جای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬ارز نیمایی (حدود ‪ ۹‬ه��زار تومان) اختصاص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مقام��ات دولتی خب��ر داده اند‬ ‫واردات گوش��ت از فهرس��ت اقالمی که ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد می شده‪ ،‬خط خورده است‪ .‬یکی می گوید‬ ‫به این علت که بازار تامین است و دیگری می گوید به‬ ‫این علت که اختصاص این ارز در عمل کمکی به بازار‬ ‫و رفاه مردم نکرد‪ .‬حاال قرار اس��ت با این اقدام عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬نرخ گوشت را تعیین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه دولت به الگوی «عرضه و تقاضا»‬ ‫عباس قبادی‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫خبر‬ ‫ارش ظفری‬ ‫رئیس مرکز اصناف و بازرگانان از برنامه ریزی‬ ‫برای ایجاد ‪۱۳۰‬هزار فرصت ش��غلی در بخش‬ ‫اصن��اف در س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه با هدف اش��تغال اسان و ارزان‪ ،‬پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬پیم��ان زندی از‬ ‫تدوی��ن برنامه ایجاد ‪ ۱۳۰‬هزار فرصت ش��غلی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این برنامه‬ ‫با هدف ایجاد اش��تغال اس��ان و ارزان پیگیری‬ ‫می ش��ود و بررس��ی ها نش��ان می دهد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نی��ز حدود‪ ۳۰۰‬هزار فرصت ش��غلی در‬ ‫بخش اصناف ایجاد ش��ده است‪ .‬وی این حوزه‬ ‫از اقتصاد را بخش��ی مه��م و تاثیرگذار خواند و‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه داش��ت که بافت مدیریتی در‬ ‫برخی تش��کل های صنفی سنتی است و تالش‬ ‫می ش��ود با سیاستگذاری الزم در مدیریت این‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬انها را به س��وی برنامه محور بودن‬ ‫س��وق داد‪ .‬زن��دی با تاکید بر اینکه در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬س��اماندهی خدم��ات پس از فروش در‬ ‫حوزه تولید و خدمات فنی در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به گس��ترش علم و‬ ‫فناوری تولی��د و خدمات فنی‪ ،‬این بخش مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور نیازمند اموزش و اش��نایی با‬ ‫فناوری روز دنیا را دارند‪ .‬بنابراین تالش ش��ده‬ ‫با همکاری اتاق اصناف و انعقاد تفاهمنامه های‬ ‫مرتبط با موضوع‪ ،‬با اموزش و پرورش‪ ،‬دانشگاه‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای وزارت علوم و دانش��گاه های‬ ‫علم��ی و کارب��ردی این نقیصه برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬با هدف گس��ترش صادرات‪،‬‬ ‫ایجاد ش��رکت های مدیریت صادرات به منظور‬ ‫بازاریاب��ی و تولی��دات و خدم��ات فن��ی مورد‬ ‫توجه اس��ت چرا که بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫صنوف تولی��دی توان مالی و اطالعاتی معرفی‬ ‫محصوالت‪ ،‬بازاریابی و صادرات را ندارند از این‬ ‫رو با تدارک برنامه های یادشده این مشکل حل‬ ‫شده و س��اختار بازاریابی محصوالت ایرانی در‬ ‫جه��ان تغییر خواهد کرد تا ش��رکت های خرد‬ ‫نیز توان راهیابی به بازارهای جهانی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬زندی گف��ت‪ :‬پیگیری ط��رح تجهیز‪،‬‬ ‫نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی صنفی و‬ ‫همچنین تامین سرمایه در گردش انها خبری‬ ‫مهم برای فعاالن صنفی است‪.‬‬ ‫از تغییر سیاست های دولت در موضوع تامین کاالهای اساسی‬ ‫قیمت گذاری گوشت به عرضه و تقاضا سپرده شد‬ ‫جالل الدین محمد شکریه‬ ‫رئیس اتاق اصناف گیالن‬ ‫می��زان درامد ب��ازار‪ ،‬از مس��افران نوروزی‬ ‫تابع میزان س��فر ها و می��زان خرید و دریافت‬ ‫خدمات است‪ .‬میزان خرید و دریافت خدمات‬ ‫نیز وابس��ته به قدرت خرید مردم و ش��رایط‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫ش��اهد هستیم که مس��افران داخلی که در‬ ‫ایام نوروز به ش��هرهای گیالن سفر می کنند‪،‬‬ ‫حت��ی نان و میوه مورد نیاز خ��ود را پیش از‬ ‫سفر از شهر خودش��ان تهیه می کنند‪ .‬بعد از‬ ‫ان هم کنار دری��ا و بلوار چادر می زنند‪ .‬حال‬ ‫ایکه ش��رایط نوروز امس��ال هم‪ ،‬س��خت تر از‬ ‫سال های قبل بود چراکه به واسطه وقوع سیل‬ ‫در اس��تان های همج��وار‪ ،‬مس��افران زودتر از‬ ‫سال های قبل از گیالن خارج شدند‪.‬‬ ‫درباره مدیریت ش��رایط پس از سیل‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف و اتحادیه ها با دیگر اس��تان ها همصدا‬ ‫ش��ده اند و تا کنون ‪۴‬نشس��ت ستاد مدیریت‬ ‫بحران را برگ��زار کرده ایم‪ .‬نتیجه ان بوده که‬ ‫کمک های مان را هدفمن��د و کامیونی حامل‬ ‫کاالهای م��ورد نیاز به ارز ‪۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫ارسال کرده ایم و پیش بینی می شود عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬اتحادیه های رش��ت حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان دیگر به س��یل زدگان کم��ک کنند‪.‬‬ ‫همچنین تخمین زده می شود که معادل یک‬ ‫برابر و نیم این مقدار را س��ایر شهرستان های‬ ‫اس��تان گیالن با همکاری س��ازمان بس��یج‬ ‫اصناف به مناطق سیل زده کمک کنند‪ .‬استان‬ ‫گیالن معین اس��تان لرس��تان شده است و از‬ ‫این رو کمک های اصناف گیالن برای مدیریت‬ ‫درس��ت و کارشناسی ش��ده به هالل احمر و‬ ‫کمیته امداد سپرده می شود تا در نحوه توزیع‬ ‫ان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی رضایی‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار از تغییر ارز وارداتی گوشت‬ ‫خبر داد و با بیان اینکه واردات و عرضه گوش��ت قرمز‬ ‫ارزان و نصف قیمت متوقف ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این به‬ ‫بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و نرخ این محصول‬ ‫در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪ .‬عباس‬ ‫قبادی در گفت وگو با تسنیم اظهارکرد‪ :‬گوشت قرمزی‬ ‫که (تا روزهای گذش��ته) در بازار عرضه می ش��د با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی به کش��ور وارد شده و نرخ ان ارزان بود‬ ‫اما از این پس گوشت قرمز با ارز نیمایی به کشور وارد‬ ‫و توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است‬ ‫و ح��دود ‪ ۹۰‬درصد نیاز کش��ور را تولی��د و فقط ‪۱۰‬‬ ‫درصد ان را وارد می کند و مشکلی برای تامین گوشت‬ ‫قرمز در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد تنظیم بازار ب��ا بیان اینک��ه تعداد دام‬ ‫تولیدی در کشور زیاد و وضعیت مراتع نیز برای چرای‬ ‫دام ها مناسب اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دامداران نیز دام خود‬ ‫را نگه داشته اند که پروار شوند و وضعیت گوشت قرمز‬ ‫در کشور مناسب است و فقط ‪ ۱۰‬درصد کسری مورد‬ ‫نیاز از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫قبادی در پاس��خ به اینکه ایا واردات گوشت قرمز از‬ ‫س��وی دولت و نظارت بر روند عرضه گوش��ت قرمز در‬ ‫بازار نیز منتفی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که گوشت قرمز با‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی وارد می ش��د‪ ،‬فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و باقیمانده ان از‬ ‫سوی تاجران و بازرگانان بخش خصوصی وارد می شد‪،‬‬ ‫اما دیگر از ان فضایی که گوش��ت به نصف قیمت عرضه‬ ‫و در فروش��گاه ها صف ایجاد ش��ود‪ ،‬فاصله گرفته ایم و‬ ‫عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ گوشت قرمز است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه نرخ گوش��ت قرمز ش��قه‬ ‫ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است و حدود ‪ ۹۰‬درصد نیاز‬ ‫کشور را تولید و فقط ‪ ۱۰‬درصد ان را وارد می کند و مشکلی برای‬ ‫تامین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد‬ ‫گوس��فندی در بازار چقدر اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گوش��ت‬ ‫به وف��ور در ب��ازار وج��ود دارد و ن��رخ ان در قصابی و‬ ‫ازس��وی عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود و نحوه تعیین‬ ‫نرخ ان مانند سایر کاالها مانند چای و شیرینی است‪.‬‬ ‫قبادی یاداور ش��د که در مقطعی بازار گوشت قرمز‬ ‫به مش��کل خورده بود و دولت به همین دلیل مداخله‬ ‫کرد اما در شرایط فعلی بازار خود را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫مرتضی رضایی‪ ،‬معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی‬ ‫نی��ز در گفت وگو با فارس‪ ،‬خبر توقف واردات گوش��ت‬ ‫قرم��ز با ارز دولتی را تایید کرد و گفت‪ :‬تصمیم گرفته‬ ‫ش��ده ک��ه از این به بعد واردات گوش��ت قرم��ز با ارز‬ ‫نیمایی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ بازار در چند روز اینده‬ ‫رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوش��ت گوسفندی به‬ ‫این پرس��ش که توقف واردات گوشت تنظیم بازاری با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان را چگون��ه ارزیابی می کند‪ ،‬این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬در این باره تصمیم گیرن��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��ت و اتحادیه ه��ا تصمیم گیرنده‬ ‫نیس��تند‪ .‬به طور حتم‪ ،‬با توجه به شرایط فعلی چنین‬ ‫تصمیمی گرفته اند‪.‬‬ ‫علی اصغر ملک��ی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که توزیع گوشت تنظیم بازاری‬ ‫پیش و هنگام تعطیالت نوروز به خرده فروشان سپرده‬ ‫ش��د یا خیر‪ ،‬نی��ز گفت‪ :‬چنی��ن کاری انجام نش��د و‬ ‫ای��ن تصمیم ه��ای دولتی اس��ت و ما نقش��ی در این‬ ‫خبری از دل و جگر دام های زنده وارداتی نیست‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر‬ ‫و قلوه گفت‪ :‬درحال حاضر خبری از دل‬ ‫و جگر دام های زنده وارداتی نیست‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��یرازی در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به‬ ‫اینکه نرخ هر س��یخ جگر ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر کیلو دل و جگر‬ ‫به نرخ ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنفی دل و‬ ‫جگر در تهران فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از این‬ ‫واحد ها روبه تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان دل و جگ��ر و‬ ‫قل��وه یاداوری کرد‪ :‬نظارت های بهداش��تی بر این‬ ‫صنف وجود ندارد و وضعیت انها چندان مناس��ب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ش��یرازی بی��ان ک��رد‪ :‬امیدواری��م ت�لاش و‬ ‫راهکار های��ی برای صنف دل و جگر و قلوه در نظر‬ ‫گرفته شود تا قاچاق در این صنف هم به کمترین‬ ‫میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افزایش جگرکی های بساط گستر‬ ‫اس��یب شدیدی به این صنف زد ه است‪.‬‬ ‫جگرکی های��ی ک��ه معل��وم نیس��ت از‬ ‫کجا امده اند‪ .‬این بس��اطی ها بهداش��ت‬ ‫را رعای��ت نمی کنن��د و م��ا از م��ردم‬ ‫می خواهیم از انها جگر نخرند‪.‬‬ ‫در خیابان اب نیس��ت و جگر هم در‬ ‫معرض هوای ازاد زود فاس��د می ش��ود‬ ‫و در نهایت ش��رایطی پیش می اید که دید مردم‬ ‫نسبت به جگر عوض شود‪.‬‬ ‫ش��یرازی ادامه داد‪ :‬م��ا بار ها با ش��هرداری در‬ ‫این باره مکاتب��ه کرده ایم اما انه��ا هم می گویند‪،‬‬ ‫چون س��طح بی��کاری در جامعه باالس��ت خیلی‬ ‫نمی توانیم به انها سخت بگیریم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان دل و جگر و قلوه‬ ‫گف��ت‪ :‬از مردم تقاضا داریم در هیچ ش��رایطی از‬ ‫کنار جاده ها و مراکز غیر مجاز گوش��ت خریداری‬ ‫نکنن��د‪ ،‬چراک��ه هیچ گون��ه نظارت��ی ب��ر فرایند‬ ‫کش��تار این دام ها نیس��ت و ممکن است به سبب‬ ‫وج��ود الودگ��ی‪ ،‬مصرف کنندگان دچار مش��کل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تصمیم گیری ها نداریم‪.‬‬ ‫ملکی در ادامه از اعالم نرخ گوش��ت گوس��فندی در‬ ‫بازار تهران نیز به دلیل به ثبات نرس��یدن بازار در ایام‬ ‫پس از نوروز اجتناب کرد و گفت‪ :‬به نظر می رسد نرخ‬ ‫گوش��ت داخلی در حال حاضر نسبت به پیش از نوروز‬ ‫تفاوتی نداشته اس��ت اما باید چند روزی از اغاز به کار‬ ‫بازار بگذرد تا بتوانیم تحلیلی از بازار داش��ته باشیم‪ .‬با‬ ‫توج��ه به خب��ر توقف تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫گوشت هم باید ببینیم که نرخ بازار به کدام سمت وسو‬ ‫کشیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری شهروند با دولت و مردم‬ ‫هرچن��د برخی از م��ردم هنوز ه��م صبح ها به صف‬ ‫بایس��تند اما کارکنان فروش��گاه های شهروند از توزیع‬ ‫نشدن گوشت تنظیم بازاری خبر می دهند‪ .‬این خبری‬ ‫است که سرپرست معاونت فروشگاهی شرکت شهروند‬ ‫هم تایید می کند و به این ترتیب‪ ،‬توزیع گوشت تنظیم‬ ‫بازاری در فروشگاه های شهروند هم متوقف می شود‪.‬‬ ‫ارش ظفری‪ ،‬سرپرست معاونت فروشگاهی شرکت‬ ‫ش��هروند در گفت وگو با‬ ‫در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تصمیم دولت به واردات گوش��ت ب��ا ارز نیمایی‪ ،‬از‬ ‫ابت��دای هفته جاری توزیع گوش��ت های وارد ش��ده با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در فروش��گاه های ش��هروند متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت حواله هایی برای خرید گوش��ت‬ ‫س��تاد تنظیم بازاری در اختیار کارمندان وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫نهادها و س��ازمان ها قرار خواه��د داد و زمانی که این‬ ‫کار انج��ام ش��ود‪ ،‬توزیع گوش��ت تنظیم ب��ازاری در‬ ‫فروشگاه های شهروند اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬توزیع گوش��ت با در دس��ت داشتن‬ ‫کارت مل��ی انجام می ش��ود‪ .‬بر اس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫پیش از این هر کیلوگرم گوش��ت گوس��فندی وارداتی‬ ‫تنظیم ب��ازاری ب��ه قیم��ت ‪۳۷‬ه��زار توم��ان به فروش‬ ‫می رس��ید و نرخ این محص��ول در بازار ازاد حدود ‪۸۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬نرخ هر کیلوگرم گوش��ت قرمز‬ ‫تا سال ‪ ۹۶‬در بازار (ازاد) حدود ‪ ۳۷‬تا ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫با واردات گوش��ت با ارز نیمایی‪ ،‬عرضه گوشت قرمز‬ ‫تنظیم بازاری هم متوقف می شود و عرضه و تقاضا نرخ‬ ‫را در بازار تعیین خواهد کرد‪ .‬ایران تولیدکننده گوشت‬ ‫قرمز اس��ت‪ ۹۰ ،‬درصد نیاز به گوشت در داخل کشور‬ ‫تامی��ن و فقط ب��رای تامین ‪۱۰‬درصد دیگ��ر‪ ،‬واردات‬ ‫انجام می ش��ود؛ بنابراین به لحاظ اماری ش��اید توقف‬ ‫واردات گوش��ت تنظیم بازاری چندان اهمیتی نداشته‬ ‫باشد اما به لحاظ روانی چگونه خواهد بود؟ در ماه های‬ ‫گذشته‪ ،‬اگرچه توزیع این گوشت ها در میان متقاضیان‬ ‫مس��تحق نامناس��ب بود‪ ،‬اما قوت قلبی برای این قشر‬ ‫ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫حال اینکه توقف یک باره قوت قلب قش��ر کم درامد‪،‬‬ ‫اقدام��ی سیاس��تمدارانه نیس��ت و بهتر اس��ت زمینه‬ ‫چنین اقدام ه��ای مهمی با ابزار روابط عمومی نهاد ها و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت رسانه های تخصصی‪ ،‬ایجاد شود تا‬ ‫از جوهای روانی نامیمون ایمن بمانیم‪ .‬اینکه در نهایت‬ ‫این تصمیم چه تاثیری بر بازار خواهد گذاش��ت را در‬ ‫روزه��ا و ماه های اینده می توان مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار داد‪ .‬تا ان روز‪...‬‬ ‫ق به مصرف کاالی باکیفیت ایرانی‬ ‫لزوم اختصاص مشو ‬ ‫رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی‬ ‫س��اختمان با بیان اینک��ه باید برای‬ ‫مصرف کنن��ده و عرضه کنن��ده‬ ‫کاالی باکیفی��ت ایرانی مش��وق های‬ ‫اقتص��ادی در نظ��ر گرفت��ه ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قوانی��ن و ایین نامه ه��ای‬ ‫مناس��بی در زمین��ه حمای��ت و‬ ‫رون��ق تولید وج��ود دارد‪ ،‬اما متاس��فانه تجربه‬ ‫نش��ان داده بدنه دولت در اج��را ضعیف عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬بی��ژن عط��ارد درب��اره راهکاره��ای‬ ‫تحقق رون��ق تولید گفت‪ :‬رون��ق تولید ارتباط‬ ‫قابل توجهی با مصرف و نیاز بازار دارد از این رو‬ ‫باید در زمینه فرهنگ س��ازی مصرف کاالی با‬ ‫کیفیت داخل��ی اقدام ه��ای قابل توجهی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه افزای��ش تقاض��ا منجر به‬ ‫افزای��ش تولید خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حمایت‬ ‫از تولید داخلی نبای��د تنها برای یک‬ ‫س��ال در دس��تور کار ق��رار گیرد‪ ،‬در‬ ‫سال های گذش��ته اقدام ها و قوانینی‬ ‫درب��اره افزایش حج��م تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ه��ای تولید و رون��ق تولید در‬ ‫نظر گرفته ش��د‪ ،‬اما در اج��را قوانین‬ ‫و ایین نامه ه��ا به درس��تی اجرا نش��د‬ ‫و س��رمایه ها و حمایت های داخل��ی در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان واقع��ی قرار داده نش��د که از‬ ‫ای��ن موضوع می ت��وان به ارائه نکردن درس��ت‬ ‫تس��هیالت بانکی به تولیدکننده واقعی اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تس��هیالت بانک��ی به ن��ام‬ ‫تولیدکنن��ده از بانک ه��ا خارج می ش��د‪ ،‬اما در‬ ‫بازارهای��ی ک��ه دارای جاذبه ه��ای اقتص��ادی‬ ‫بیشتری است حرکت می کرد و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫برای رونق تولید باید دولت به عنوان بزرگ ترین‬ ‫خری��دار کاال و خدم��ات در بدنه خ��ود به این‬ ‫نتیجه برس��د که از محصوالت داخلی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عط��ارد خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ق��رار بر ان‬ ‫اس��ت تا رونق تولید محقق شود باید در زمینه‬ ‫قانون گذاری و اجرا تمام جوانب از بعد فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بررس��ی و رصد شود و در‬ ‫کن��ار ان رفت��ار تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫م��ورد پایش ق��رار گیرد که متاس��فانه در این‬ ‫زمین��ه بدنه کارشناس��ی دول��ت ضعیف عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تاسیس��ات مکانیک��ی‬ ‫ساختمان یاداور ش��د‪ :‬در زمینه رونق تولید و‬ ‫مصرف کاالهای داخلی باید برنامه اگاه س��ازی‬ ‫و فرهنگ س��ازی در زمین��ه معرف��ی کاالهای‬ ‫باکیفی��ت داخلی با توجه ب��ه علوم روز در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و در کنار ان نیاز اس��ت تا دولت‬ ‫برای مصرف کننده نهای��ی و عرضه کننده خرد‬ ‫س��طح جامعه ک��ه کاالی باکیفی��ت ایرانی را‬ ‫مصرف و توزیع می کنند مش��وق های اقتصادی‬ ‫و مالیاتی در نظر بگیرد که در این زمینه دولت‬ ‫نیاز به بازرس��ان و کارشناسان متعدد و معتمد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای تحقق شعار سال در خراسان شمالی‬ ‫نخس��تین نشس��ت ماهان��ه (فوق العاده) س��ال ‪ ۹۸‬اتاق‬ ‫اصن��اف مرکز اس��تان خراس��ان ش��مالی با حض��ور رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‪ ،‬هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق اصن��اف‪ ،‬رئیس اداره اصناف س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و رئیس��ان اتحادیه ه��ای صنف��ی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق اصناف مرکز اس��تان‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬مهدی امیدوار‪ ،‬رئیس اتاق به بیان برنامه ها‬ ‫و دیدگاه ه��ای اتاق با محوریت تحق��ق منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره ش��عار سال اشاره کرد و گفت‪ :‬تولید و اشتغال‬ ‫مگر با تالش و خواست جمعی میسر نمی شود که در همین‬ ‫راس��تا بدنه اصن��اف عزم خ��ود را جذب کرده ت��ا گام های‬ ‫استواری را در این زمینه بردارد‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬مبارزه با کاالی قاچ��اق‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬ارائه تس��هیالت مناس��ب ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی و افزایش تعرفه واردات به منظور ایجاد‬ ‫ش��رایط بهتر برای تولیدکنندگان در دس��تور کار مسئوالن‬ ‫ذی رب��ط قرار بگیرد و از اتحادیه های صنفی خواس��ت مانند‬ ‫گذشته در چارچوب قانون حرکت کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف خراس��ان شمالی همچنین توضیحاتی‬ ‫درب��اره جم��ع اوری کمک های م��ورد نیاز مردم س��یل زده‬ ‫شهرس��تان راز و ج��رگالن (از شهرس��تان های خراس��ان‬ ‫ش��مالی) با همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬کارگ��روه بح��ران خ��اص‬ ‫س��یل زدگان خارج اس��تان نیز برای جم��ع اوری کمک های‬ ‫اصن��اف و بازاریان تش��کیل و اعضای این کارگ��روه تعیین‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫به بهانه خسارت شدید خودرو ها و خانه های اسیب دیده از سیل بررسی شد‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی نامناسب است‬ ‫علیرض��ا کس��راییان‪ ،‬کارش��ناس بیم��ه درگفت وگو با‬ ‫با اش��اره به س��یل اخیر در برخی از اس��تان ها و‬ ‫خسارت های زیادی که به افراد‪ ،‬خودروها‪ ،‬ساختمان های‬ ‫مسکونی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬وارد کرد‪ ،‬و چنین تجربه های تلخی‬ ‫ک��ه در گذش��ته در زمینه زلزله کرمانش��اه یا فرو ریختن‬ ‫ساختمان پالس��کو و‪ ...‬داش��ته ایم‪ ،‬نداشتن پوشش های‬ ‫بیم��ه ای مناس��ب را از اش��کال های ب��زرگ جامعه ایران‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید قبول کنیم که ایران‪ ،‬کشوری بالخیز‬ ‫اس��ت و احتمال بروز باالی طبیعی همچون س��یل‪ ،‬زلزله‬ ‫و‪ ...‬در ان باالست‪ .‬اما با وجود این اگاهی‪ ،‬ما همچنان در‬ ‫موارد بس��یاری افراد و بخش ه��ای زیادی را می بینیم که‬ ‫دارای پوش��ش بیمه ای مناس��ب نیستند و در بروز چنین‬ ‫برس��اند‪ ،‬البته موضوع مهم تر این اس��ت که همزمان با این‬ ‫مهم در راس��تای فرهنگ سازی بیمه نیز کار بیشتری انجام‬ ‫ش��ود تا بیمه از حالت لوکس خ��ارج و به کاالی ضروری در‬ ‫بین مردم تبدیل شود‪.‬‬ ‫وهاب قلیچ‬ ‫کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹همگانی کردن پوشش های بیمه ای با کمک‬ ‫شهرداری ها‬ ‫باید قبول کنیم که ایران‪ ،‬کشوری بالخیز است و احتمال بروز باالی‬ ‫طبیعی همچون س��یل‪ ،‬زلزله و‪ ...‬در ان باالست‪ .‬با وجود این اگاهی‪،‬‬ ‫ما همچنان در موارد بس��یاری اف��راد و بخش های زیادی را می بینیم‬ ‫که دارای پوشش بیمه ای مناسب نیستند‬ ‫مواردی هم مشکالت زیادی برای مردم به وجود می اید و‬ ‫هم هزینه سنگینی به دولت تحمیل می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بخش مهمی از بروز چنین مسئله ای در‬ ‫کشور ما‪ ،‬به بحث فرهنگ سازی و اگاهی افراد برمی گردد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما درباره بیمه‪ ،‬فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسبی‬ ‫در کشور انجام نداده ایم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬هنوز بسیاری از‬ ‫دارندگان خودرو مس��ئله خرید پوشش تکمیلی بیمه نامه‬ ‫بدنه خودرو را خیلی ضروری نمی دانند‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور مثال‪ ،‬م��ردم هنوز ب��ه این موض��وع اگاهی‬ ‫کاف��ی ندارن��د که در قان��ون جدید بیمه ش��خص ثالث‪،‬‬ ‫جبران خس��ارت ش��رکت های بیمه در زمینه خودروهای‬ ‫زیاندی��ده ای ک��ه ارزش باالی��ی دارد‪ ،‬حداکث��ر س��قف‬ ‫مشخص شده ای است که در این قانون امده و مازاد بر ان‬ ‫تعهداتی است که می تواند از محل بیمه بدنه جبران شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬فرهنگ خرید پوش��ش بیمه‬ ‫بدنه خودرو‪ ،‬ضرورتی است که باید در کشور ما جا بیفتد و‬ ‫درباره پوشش های تکمیلی بیمه که در این بیمه نامه باید‬ ‫لحاظ ش��ود‪ ،‬همچون س��یل اگاهی الزم داده شود‪ .‬مردم‬ ‫باید توجه داش��ته باش��ند که مبلغ حق بیمه پرداختی در‬ ‫زمینه این نوع بیمه نامه ها نس��بت به خسارتی که ممکن‬ ‫است در چنین شرایطی تحمیل شود بسیار ناچیز است و‬ ‫نباید ان را بی اهمیت بدانند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پوشش بیمه های اجباری‬ ‫کس��راییان در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬این مه��م درباره بحث‬ ‫بیم��ه خانه ه��ا‪ ،‬مراکز تج��اری یا صنعتی نیز مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫ما باید این فرهنگ را به ش��دت در کش��ور توس��عه دهیم که‬ ‫س��اختمان ها بای��د در برابر حوادثی همچون س��یل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫اتش س��وزی بیمه ش��وند و در این باره نقش ش��رکت های‬ ‫بیمه ای بس��یار دارای اهمیت اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود که شهرداری شهرها‪ ،‬همچون سایر کشورها و حتی‬ ‫برخی از ش��هرهای ایران‪ ،‬پوش��ش بیمه ای را به صورت کلی‬ ‫برای شهروندان شان دریافت کنند که در بروز چنین حوادثی‬ ‫از محل بیمه خس��ارت های انها جبران ش��ود تا نگرانی ها و‬ ‫مشکالت گسترده ای که بعد از بروز چنین حوادث و بالیایی‬ ‫ب��ه وجود می ایند به حداقل برس��د‪ .‬او همچنین بر اجباری‬ ‫کردن برخی از پوش��ش های بیمه ای همچون س��یل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫اتش س��وزی که احتمال بروز ان در کش��ور ما باالس��ت را از‬ ‫موضوع های بااهمیت دانست و گفت‪ :‬به نظر می رسد صنعت‬ ‫بیمه باید به دنبال این موضوع باشد که برخی از پوشش بیمه‬ ‫بالی��ای طبیعی را از حالت اختیاری خارج کند و به س��مت‬ ‫اجب��اری ک��ردن پیش ببرد و حداقل نرخ بیمه را برای ان در‬ ‫نظر بگیرد تا پوش��ش این گونه بیمه نامه ها در کش��ور توسعه‬ ‫یابد‪ .‬بی تردید این موضوع می تواند خس��ا رت ها و مش��کالت‬ ‫زیادی که برای مردم و دولت به وجود می اورد را به حداقل‬ ‫س��عید طیبی دیگر کارش��ناس بیمه نی��ز در گفت وگو با‬ ‫در همین زمینه معتقد اس��ت برخی از پوش��ش های‬ ‫بیمه ای همچون اتش س��وزی که بالیایی همچون س��یل و‬ ‫زلزله را در بر می گیرد به ش��کل الزامی برای منازل مسکونی‬ ‫در شهرهای مختلف به شکل همگانی عملیاتی شود‪ .‬این امر‬ ‫می تواند تا حد قابل توجهی از خس��ا رت های ناش��ی از بروز‬ ‫چنین بالیایی بکاهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬به دلیل اجباری نبودن برخی از‬ ‫پوشش های بیمه ای و ضعف در فرهنگ سازی و اطالع رسانی‬ ‫درباره بیمه‪ ،‬این عوامل س��بب ش��ده تا مردم به بحث بیمه‬ ‫چندان اهمیت ندهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬یکی از راه های توسعه بیمه‬ ‫در کشور بحث همگانی و اجباری کردن برخی از پوشش های‬ ‫بیمه ای است که می تواند با طرق مختلف انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این مهم می توان��د از طریق هماهنگی‬ ‫بین بیمه مرکزی‪ ،‬ش��هرداری ها و استانداری ها انجام شود و‬ ‫خانه های افراد بیمه شود و مبلغ حق بیمه به صورت عوارض‬ ‫از افراد دریافت ش��ود ‪ ،‬افزود‪ :‬از انج ا که این مهم در س��طح‬ ‫گسترده انجام می شود‪ ،‬ش��رکت های بیمه ای تخفیف هایی‬ ‫را در ح��ق بیمه ه��ا اعمال خواهند ک��رد که این موضوع هم‬ ‫فشاری به افراد کم درامد و قشر ضعیف تحمیل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر این موضوع که در بس��یاری از کش��ورها‬ ‫و حت��ی برخی از ش��هر های ایران این مهم ب��ه اجرا درامده ‬ ‫و اتف��اق بس��یار خوب��ی هم اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬همگانی کردن‬ ‫بیمه های خانه در ش��هر ها موضوع بس��یار مهمی اس��ت که‬ ‫باید به ش��کل گسترده عملیاتی شود و فرهنگ سازی ان به‬ ‫ش��کل مناسب باشد‪ .‬این کارشناس معتقد است که اجرای‬ ‫این ط��رح می تواند به اجباری کردن پوش��ش های بیمه ای‬ ‫به تدریج کمک کند و نگرانی مردم را نسبت به بروز احتمالی‬ ‫چنین حوادثی رفع و ارامش نسبی را در جامعه حاکم کند‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد باید داده ش��ود و بیمه مرکزی پیگیر ان شود‬ ‫تا اس��تانداری ها و ش��هرداری ها به عنوان متولی این طرح‪،‬‬ ‫اقدام های الزم را به ش��کل گس��ترده در س��طح کشور انجام‬ ‫دهند‪ .‬به گفته طیبی‪ ،‬بیمه موضوع بس��یار بااهمیتی اس��ت‬ ‫ت زیادی ش��ده است‪ .‬باید این اگاهی‬ ‫که نس��بت به ان غفل ‬ ‫به مردم داده ش��ود که با پرداخت وجهی حداقلی می توانند‬ ‫خودش��ان و س��رمایه و دارایی شان را در مقابل خسارت های‬ ‫خیلی ش��دید بیمه کنند و این امنیت و ارامش��ی اس��ت که‬ ‫می تواند با کمی دوراندیشی برای افراد به وجود اورد‪ .‬کافی‬ ‫اس��ت که این گونه اقدام ها و پوش��ش های بیمه ای از حالت‬ ‫اختیاری به الزامی تغییر پیدا کند و این مهم عملیاتی شود‪،‬‬ ‫در این صورت می توان امیدوار بود بیمه در کشور ما توسعه‬ ‫یابد و از خسا رت های احتمالی کم شود‪.‬‬ ‫علیرضا کسراییان‬ ‫سعید طیبی‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹ایین دید و بازدید نوروزی در بیمه اسیا‬ ‫ایی��ن دید و بازدید نوروزی بیمه اس��یا با حضور نایب رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعام��ل‪ ،‬اعض��ای هیات مدی��ره‪ ،‬معاون��ان‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬مش��اوران‪ ،‬مدیران و کارکنان در س��الن اجتماعات‬ ‫ساختمان شماره یک بیمه اسیا برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیم��ه اس��یا‪ ،‬مس��عود بادین‪،‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اس��یا در این ایین‬ ‫ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و اظهار امیدواری حرکت‬ ‫بیمه اسیا در مسیر تحقق شعار سال ‪« ۱۳۹۸‬رونق تولید»‪ ،‬به‬ ‫ارائه گزارش��ی از عملکرد بیمه اس��یا در سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اس��یا با اش��اره به تحقق پیش بینی های سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در بخش فنی‪ ،‬رش��د تولید حق بیمه صادرش��ده بیمه‬ ‫اس��یا در س��ال گذش��ته را ‪ ۲۲.۴‬درصد و پرداخت خسارت را‬ ‫‪ ۳۱.۵‬درص��د اعالم ک��رد‪ .‬نایب رئیس هیات مدیره بیمه اس��یا‬ ‫با اش��اره به مهم ترین اقدام های بیمه اس��یا در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از‬ ‫جمل��ه افتتاح مجتمع تخصصی بیمه ه��ای زندگی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مجتم��ع تخصص��ی پرداخت خس��ارت خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫خری��د و بهره ب��رداری ش��عبه ورامین‪ ،‬افتتاح واحد خس��ارت‬ ‫مشگین شهر‪ ،‬برگزاری سومین جشنواره فروش بیمه های عمر‬ ‫و پس ان��داز‪ ،‬ارائ��ه طرح جدید بیم��ه ای زرین (بیمه نامه جامع‬ ‫منازل مس��کونی)‪ ،‬کسب سطح یک توانگری مالی‪ ،‬کسب رتبه‬ ‫نخس��ت گروه موسس��ه های بیمه ای ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر کشور‬ ‫برای پنجمین س��ال متوالی و تداوم این موفقیت و کسب رتبه‬ ‫نخس��ت برای ششمین س��ال متوالی در سال ‪ ،۱۳۹۸‬ساخت و‬ ‫تحویل یک مدرس��ه در استان سیس��تان و بلوچستان و شروع‬ ‫به س��اخت دو باب مدرسه در اس��تان های اذربایجان شرقی و‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬اصالح و تدوین ایین نام��ه حدود اختیارات‬ ‫و ابالغ ان‪ ،‬پرداخت بزرگ ترین س��رمایه بیمه عمر و پس انداز‬ ‫صنعت بیمه کش��ور و‪ ...‬بر توانمندی بیمه اس��یا بیش از پیش‬ ‫تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل بیمه اس��یا برنامه های اینده شرکت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را اصالح ترکی��ب پرتفوی‪ ،‬فروش بیمه های خرد‬ ‫در س��طح کالن‪ ،‬تمرکز بر توس��عه و فروش بیمه های زندگی و‬ ‫ج��ذب نمایندگان بیمه های زندگی با توجه به اجرایی ش��دن‬ ‫ایین نامه ش��ماره ‪ ،۹۶‬برگزاری مجامع فصلی ش��عب‪ ،‬پیگیری‬ ‫وص��ول مطالبات‪ ،‬جدیت در کنت��رل و نظارت‪ ،‬تاکید بر تداوم‬ ‫اموزش پایه ای و فنی در تمامی سطوح سازمانی و افزایش رفاه‬ ‫کارکنان اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تمامی خس�ارت زیان دیدگان ش�رکت‬ ‫بیمه حافظ‬ ‫محم��ود دودانگه‪ ،‬سرپرس��ت بیم��ه حافظ در دی��دار نوروزی‬ ‫خ��ود با کارکنان ش��رکت بیمه حافظ از پرداخت تمام خس��ارت‬ ‫زیاندیدگان این ش��رکت در روزهای پایانی س��ال ‪۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه حاف��ظ‪ ،‬وی در این دیدار‪ ،‬ضمن‬ ‫تش��ریح اقدام های انجام ش��ده در سال گذشته اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬بیمه حافظ فصل دیگ��ری از فعالیت های جدید خود را‬ ‫رونمایی خواهد کرد و انتظار می رود با توجه به مجوزهای یازده گانه‬ ‫قبلی و همچنین با برنامه گس��ترده حضور و توس��عه فعالیت ها در‬ ‫سرزمین اصلی‪ ،‬جایگاه شایسته ای را در صنعت بیمه به دست اورد‪.‬‬ ‫دودانگه افزود‪ :‬در این راس��تا ‪ ،‬بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده و با‬ ‫همکاری و همراهی س��هامداران و همچنین موافقت بیمه مرکزی‬ ‫مقدمات افزایش سرمایه انجام و در اغاز سال ‪ ۱۳۹۸‬ضمن فراهم‬ ‫ش��دن زیرس��اخت های مورد نیاز‪ ،‬مجوز فعالیت سراسری شرکت‬ ‫بیمه حافظ در تمامی رش��ته های بیمه ای دریافت خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫درباره برنامه های این شرکت در سال جدید افزود‪ :‬اصالح ساختار‬ ‫مالی و افزایش سرمایه‪ ،‬برنامه ریزی برای فعالیت سراسری‪ ،‬اصالح‬ ‫پرتفوی ش��رکت‪ ،‬بازمهندسی شبکه فروش حرفه ای‪ ،‬به روز کردن‬ ‫پرداخت خس��ارت‪ ،‬مدیریت ریس��ک و توزیع ان‪ ،‬افزایش س��هم‬ ‫اتکایی‪ ،‬طراحی محصوالت جدید بیمه ای متناس��ب با ش��رایط و‬ ‫نیازهای جامعه و راه اندازی داشبورد مدیریتی انالین از مهم ترین‬ ‫برنامه های این شرکت در سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬دودانگه در ادامه با بیان‬ ‫انکه در بین اس��تراتژی های نه گانه این ش��رکت پرداخت به موقع‬ ‫خسارت ها و به روز شدن ان‪ ،‬مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در‬ ‫راس این س��ند راهبردی قرار دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوشبختانه شرکت‬ ‫توانست با پرداخت تمامی خسارت زیاندیدگان در روزهای پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬گام بلندی برای رس��یدن به رش��د متعالی بردارد‪.‬‬ ‫دودانگه بیان کرد‪ :‬درحال حاضر تمامی خس��ارت هایی که مراحل‬ ‫اداری و قانونی ان طی شده بود‪ ،‬به زیاندیدگان پرداخت شده است‬ ‫و تس��ریع روند پرداخت خسارت و کاهش بروکراسی اداری ان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به طور جدی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در پرداخ�ت تس�هیالت ب�ه کش�اورزان س�یل زده‬ ‫محدودیت نداریم‬ ‫مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬هیچ محدودیتی در پرداخت‬ ‫تس��هیالت به کش��اورزان اسیب دیده از س��یل نداریم و اطمینان‬ ‫می دهیم در این زمینه هر کاری از دستمان براید انجام می دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬روح اهلل خدارحمی با اشاره به اینکه نخستین اقدام‬ ‫بانک کش��اورزی در ش��رایط فعلی متوقف کردن وصول مطالبات‬ ‫از کش��اورزانی اس��ت که در س��یل اخیر خس��ارت دیده اند اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اقس��اط سررسید این دس��ته از مشتریان همراهی الزم را‬ ‫انج��ام می دهیم و بر اس��اس بند خ تبص��ره ‪ ۳۳‬قانون برنامه به هر‬ ‫میزانی بدهی که داشته باشند به مدت ‪ ۳‬سال مشمول امهال قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬در اس��تان گلستان‪ ،‬شرق مازندران‪ ،‬لرستان‬ ‫و خوزس��تان و س��ایر اس��تان هایی که س��یل به میزان کمتری به‬ ‫کشاورزان خسارت وارد شده امهال بدهی کشاورزان انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬برای کمک به بازسازی و‬ ‫امکان توان تولیدی کشاورزان خسارت دیده نیز امکانات گوناگونی‬ ‫پیش بینی شده که منتظریم اب از مزارع انها فروکش کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بان�ک توس�عه ص�ادرات از پروژه ه�ای‬ ‫تولیدی و ملی‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۳‬اس��تان‬ ‫کش��ور سفر و با تولید کنندگان و صادرکنندگان این مناطق دیدار‬ ‫و گفت وگ��و ک��رد‪ .‬ای��ن بازدیدها منجر به افزای��ش تعامل بانک با‬ ‫صادرکنندگان و رفع مش��کالت انها شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توس��عه صادرات‪ ،‬س��فرهای صالح ابادی به شعب استانی در‬ ‫سالی که حمایت از کاالی ایرانی نام داشت در مقایسه با سال های‬ ‫گذش��ته رش��د قابل توجهی را شاهد بود به طوری که در سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪ ۷‬اس��تان و س��ال پیش از ان ‪ ۶‬استان در فهرست این سفرها قرار‬ ‫گرفته بودند‪ .‬صالح ابادی با حضور در دو اس��تان لرستان و ایالم از‬ ‫ش��رکت های بزرگ پتروشیمی که از مشتریان این بانک هستند‪،‬‬ ‫بازدید کرده و از نزدیک در جریان مس��ائل و موضوع های مرتبط‬ ‫با تولید و تامین مالی ش��رکت های یاد شده قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬دیدار از شرکت های فوالد جهان ارای اروند در استان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬نگین زرین چوب و ارتاپالست در اردبیل‪ ،‬ورق خودرو‬ ‫و برفاب در ش��هرکرد‪ ،‬ایران ترانس��فو در زنجان‪ ،‬فراس��ان و پارس‬ ‫محزون در ش��یراز نیز در فهرس��ت برنامه ه��ای دکتر صالح ابادی‬ ‫قرار داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ستاد پشتیبانی در بانک پاسارگاد‬ ‫س��تاد پش��تیبانی در بان��ک پاس��ارگاد‪ ،‬ب��رای برنامه ریزی‬ ‫منس��جم تر ب��رای کمک ب��ه هم میهنان در مناطق س��یل زده‪،‬‬ ‫ب��ه ریاس��ت مدیرعامل این بانک تش��کیل ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک پاس��ارگاد‪ ،‬ای��ن بانک با تمام ت��وان و با‬ ‫بهره من��دی از تمام��ی امکان��ات خود‪ ،‬تا حل کامل مش��کالت‬ ‫مردم در مناطق س��یل زده و بازگش��ت انها به زندگی عادی و‬ ‫پس از ان تا مرحله بازس��ازی بخشی از اسیب ها و خسارت ها‪،‬‬ ‫در کنارشان خواهد بود‪ .‬بدین منظور ستاد پشتیبانی به ریاست‬ ‫مجید قاس��می‪ ،‬مدیرعامل و جمعی از مدیران تش��کیل ش��ده‬ ‫ اس��ت‪ .‬این س��تاد ضمن برگزاری جلسه های منظم‪ ،‬اقدام های‬ ‫الزم را برای اس��تمرار ارس��ال کمک های نقدی و غیرنقدی به‬ ‫مناطق اس��یب دیده و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد شرایط‬ ‫مناس��ب زندگ��ی هموطنان انج��ام می دهد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬از‬ ‫ابتدای امس��ال تاکنون عالوه بر اهدای نقدی مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال و ارس��ال ‪ ۲۵۰‬ه��زار بط��ری اب و ‪ ۱۳۵۰‬تخته پتو به‬ ‫اس��تان های لرس��تان و ایالم‪ ،‬اقدام های عملی و پیگیرانه برای‬ ‫تهیه مجموعه ای از لوازم خانگی به عمل امده که به سرعت با‬ ‫هماهنگی نهادها و مراجع ذی صالح به استان های اسیب دیده‬ ‫ارس��ال و بین مردم توزیع خواهد ش��د‪ .‬بدیهی اس��ت کمک به‬ ‫کاهش مشکالت مردم در مناطق سیل زده از برنامه های اصلی‬ ‫بانک پاس��ارگاد در امس��ال‪ ،‬در راس��تای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی اس��ت و امیدواری��م موجبات رضایت خدای متعال و‬ ‫مردم شریف ایران را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه خدمات پست بانک در پلدختر‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ضمن تش��ریح خدم��ات این بانک به‬ ‫س��یل زدگان گفت‪ :‬با توجه به اس��یب دیدن زیرس��اخت های‬ ‫ارتباط��ی مناط��ق س��یل زده و ل��زوم ارائه خدم��ات بانکی‪۴ ،‬‬ ‫خودپرداز پس��ت بانک در پلدختر درح��ال ارائه خدمات به انها‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬وی افزود‪ :‬دو‬ ‫دس��تگاه خودپرداز سیار در محل ایستگاه نیروی انتظامی شهر‬ ‫پلدختر و یک دستگاه ثابت در شعبه مرکزی و یک دستگاه ثابت‬ ‫نیز در باجه بانکی موسوی این شهر مستقر شده و خدمات بانکی‬ ‫را ارائه می کند‪ .‬شیری تصریح کرد‪ :‬شعب و باجه های روستایی‬ ‫این بانک در اس��تان های س��یل زده برای تامین نیازهای بانکی‬ ‫مردم‪ ،‬اماده خدمت رسانی هستند و بسترهای الکترونیکی این‬ ‫بان��ک نیز خدماتی مانند موبایل بان��ک و اینترنت بانک به مردم‬ ‫ارائ��ه می کن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از لحظه وقوع س��یل در مناطق‬ ‫مختلف کش��ور همکاران پس��ت بانک ایران به طور خودجوش‬ ‫عالوه بر جمع اوری و ارس��ال کمک های نقدی و غیرنقدی برای‬ ‫مناطق س��یل زده برای ارائه خدم��ات ویژه به این مناطق اعالم‬ ‫امادگی کرده اند و تمهیدات این بانک برای کمک به بازس��ازی‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال و رونق تولید این مناطق در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫امس��ال نی��ز رهبر معظ��م انق�لاب مانند‬ ‫سال های گذش��ته‪ ،‬رفع مشکالت اقتصادی و‬ ‫معیش��تی مردم را مهم ترین برنامه کشور در‬ ‫سال پیش رو اعالم کردند و بر همین اساس‪،‬‬ ‫ش��عار «رونق تولی��د» را برای س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برگزیدند‪ .‬بدیهی است تالش برای رونق تولید‬ ‫فقط به بخش تولید منوط نمی ش��ود و سایر‬ ‫بخش های اقتص��ادی و حت��ی غیراقتصادی‬ ‫کش��ور مانند نهاده��ای اجتماعی و فرهنگی‬ ‫نی��ز دارای مس��ئولیت ب��زرگ در این زمینه‬ ‫هس��تند‪ .‬در تبیین و تحلی��ل نقش نهادها و‬ ‫سازمان های مختلف در چگونگی تحقق شعار‬ ‫امسال س��خن فراوان است‪ .‬در این یادداشت‬ ‫فقط به بیان دو نکت��ه مهم مرتبط با جایگاه‬ ‫نظام بانکی در این حوزه اشاره می شود؛ نکته‬ ‫نخس��ت به کارهایی که «باید انجام ش��ود»‬ ‫پرداخته و نکته دوم ب��ه کارهایی که «نباید‬ ‫انجام شود» اشاره می کند‪.‬‬ ‫نکته نخس��ت انکه بانک مرکزی به عنوان‬ ‫نه��اد ناظ��ر و مقام سیاس��ت گذار نظام پولی‬ ‫و بانکی کش��ور باید با برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫در گام نخس��ت از تالط��م و بی ثبات��ی بازار‬ ‫ارز جلوگی��ری و در گام دوم تصحی��ح فوری‬ ‫سیاست های ارزی که منتج به ایجاد و توزیع‬ ‫رانت ناش��ی از مابه التفاوت نرخ های چندگانه‬ ‫ارز شده است را در راس امور خود قرار دهد‪.‬‬ ‫تجربه گران س��نگ اعمال سیاست های ارزی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬چراغ راهی ب��رای پیمودن‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و پرهیز از تکرار خطاها اس��ت‪.‬‬ ‫بدون ش��ک اقتصاد امیخته ب��ا رانت ارزی و‬ ‫نوسان های مخرب نرخ ارز از مهم ترین موانع‬ ‫بر سرراه رونق تولید ملی به شمار می رود‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم انکه رئی��س کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری به درس��تی‬ ‫تاکی��د بر ای��ن نکته داش��تند ک��ه «انتظار‬ ‫می رود نظام بانکی در سال جاری با مدیریت‬ ‫درس��ت به ویژه در بحث رعایت س��ود بانکی‬ ‫و اضافه برداش��ت به ط��ور ج��دی در کنترل‬ ‫نقدینگ��ی همراه��ی کنن��د و بدانن��د بانک‬ ‫مرک��زی در این زمینه به طور جدی برخورد‬ ‫الزم را خواهد کرد‪ ».‬تجربه و منطق اقتصادی‬ ‫نش��ان می دهد که حرکت به سمت خروج از‬ ‫رکود و رونق تولید چنانچه از مس��یر کنترل‬ ‫نقدینگی و مهار تورم نباش��د‪ ،‬اثری معکوس‬ ‫برجای خواهد نهاد و ثمرات کوتاه مدت را در‬ ‫میان مدت و بلندمدت زائل خواهد ساخت‪.‬‬ ‫ب��ا تمثیلی که ای��ن روزها بهت��ر به ذهن‬ ‫می نش��یند می ت��وان چنی��ن گفت ک��ه اگر‬ ‫س��اختمان و سازه را بر مس��یر سیالب ها بنا‬ ‫کنی��م‪ ،‬دی��ری نمی پاید که انچ��ه از زحمت‬ ‫و هزینه کرد ف��راوان برپا س��اخته ایم‪ ،‬رهزن‬ ‫س��یل ش��ده و انچه در نهای��ت برجای باقی‬ ‫خواهد گذاش��ت حسرتی اس��ت که از اتالف‬ ‫زمان و س��رمایه های ملی حاصل شده است‪.‬‬ ‫رونق بخش��ی ب��ه تولید ب��ا دمی��دن در تنور‬ ‫افزایش حجم نقدینگی‪ ،‬تش��دید ناترازی های‬ ‫ش��بکه بانک��ی و اجب��ار بانک ها ب��ه اعطای‬ ‫تس��هیالت تکلیفی و دس��توری ب��دون انکه‬ ‫مابه ازایی برای ان متصور شویم مانند همان‬ ‫بنا ساختن س��ازه زیبا بر مسیر سیالب است ‬ ‫زیرا نتیجه ان خواهد بود که سیل نقدینگی‬ ‫و تورم لجام گس��یخته‪ ،‬دیر ی��ا زود ماحاصل‬ ‫بخ��ش تولید را با خود خواهد برد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫می توان چنین گفت که گام نخست در رونق‬ ‫تولید‪ ،‬مهار تورم دورقمی و ثبات بخش��ی به‬ ‫بازارها اس��ت تا بتوان با اطمینان بیش��تری‬ ‫زمینه ه��ای رون��ق و خ��روج از رک��ود را‬ ‫دنب��ال کرد‪ .‬نیازی که در این بین به ش��دت‬ ‫احس��اس می ش��ود روش��نگری اقتصاددانان‬ ‫و سیاس��ت گذاران و هدف گ��ذاری زم��ان دار‬ ‫برای تحقق شعار سال است‪ .‬تعجیل در درج‬ ‫امارهای درخش��ان صعود شاخص های تولید‬ ‫در گزارش های دوره ای برای ارائه به مقامات‬ ‫باالدستی و عموم جامعه‪ ،‬نباید متولیان امر را‬ ‫از خطر اسیب های احتمالی غافل کند‪.‬‬ ‫شاید نیاز باش��د گام های «رونق تولید» به‬ ‫ش��فافی تدوین و اطالع رس��انی عمومی شود‬ ‫تا اگ��ر در دوره ه��ای ابتدایی سیاس��ت گذار‬ ‫توانس��ت به مهار نس��بی تورم دس��ت یابد‪،‬‬ ‫این رخداد یک دس��تاورد ارزشمند در مسیر‬ ‫تحقق شعار سال ‪ ۱۳۹۸‬قلمداد شده و بدان‬ ‫اعتنا ش��ود؛ حتی اگر ش��اخص های مستقیم‬ ‫رشد بخش تولید در این گام ابتدایی چندان‬ ‫درخشان نباشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حادث��ه هیچ گاه خبر نمی کند‪ .‬ممکن اس��ت هر لحظه‬ ‫حادث��ه ای رخ ده��د و به افراد‪ ،‬س��اختمان ها‪ ،‬اثاث منزل‪،‬‬ ‫خودروها و‪ ...‬اسیب های جبران ناپذیری وارد شود‪ .‬با توجه‬ ‫به افزایش قیمت ها و رواج گرانی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تعمیر یا خرید‬ ‫دوباره این دارایی ها برای افرادی با درامد متوس��ط بسیار‬ ‫س��خت و حتی غیر ممکن اس��ت‪ ،‬چه برسد به افرادی که‬ ‫درامد پایینی دارند و جزو اقش��ار ضعیف جامعه هستند‪.‬‬ ‫س��یل اخیر که بیش از ‪ ۲۰‬استان را درگیر کرد‪ ،‬به بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۳۵‬هزار واحد مس��کونی ش��هری و روس��تایی کشور‬ ‫اس��یب زد‪ ،‬خودروهای زیادی دچار خسارت و زمین های‬ ‫زراعی و کشاورزی زیادی دچار زیان شدند‪ .‬بی تردید این‬ ‫فاجعه دردناک ابعاد بس��یار گس��ترده ای دارد اما موضوع‬ ‫قاب��ل توج��ه در این بین که نیاز به تامل دارد‪ ،‬بیمه نبودن‬ ‫بس��یاری از ساختمان ها‪ ،‬خودروها‪ ،‬مراکز تجاری‪ ،‬صنفی‪،‬‬ ‫باغ ها و زمین های کشاورزی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای موجود‪ ،‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد خانه ها‬ ‫و واحد های تجاری اس��یب دیده در اس��تان های سیل زده‬ ‫فاقد پوش��ش بیمه بوده و کمت��ر از ‪۱۰‬درصد خودروها از‬ ‫پوشش بیمه بدنه برخوردار بوده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در اس��تان هایی همچون گلستان و مازندران نیز فقط‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از کش��اورزان اسیب دیده از سیل‪ ،‬زیر پوشش‬ ‫بیمه هستند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی به دنبال بروز س��یل در برخی از‬ ‫اس��تان های کشور برای بسیاری از افراد به وجود امده که‬ ‫همواره داش��تن بیمه و زیر پوش��ش قرار گرفتن سرمایه و‬ ‫دارایی ها مورد تاکید مسئوالن و فعاالن صنعت بیمه بوده‬ ‫است‪ .‬اما اینکه چرا هنوز بسیاری از افراد و بخش ها با بیمه‬ ‫بیگانه اند‪ ،‬سوال و جواب ان جای بررسی دارد‪.‬‬ ‫همه بر این باور هستیم که حادثه خبر نمی کند و هر ان‬ ‫امکان دارد با بروز بالیای طبیعی همچون س��یل یا زلزله‪،‬‬ ‫یا به دلیل س��هل انگاری یک نفر در رعایت نکات ایمنی یا‬ ‫نش��ت گاز و بروز اتش سوزی و‪ ...‬در یک چشم برهم زدن‬ ‫ثمره یک عمر تالش از بین برود و نابود شود‪ .‬به طور حتم‬ ‫همه این اتفاق های تلخ را می توان با دوراندیش��ی و کمی‬ ‫اینده نگری تاحدی التیام داد و کمتر کرد‪.‬‬ ‫چرا با بیمه بیگانه ایم؟‬ ‫پرهیز‬ ‫از تکرار خطا‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫فاینکس؛ فرصتی برای‬ ‫بسترسازی ایده های نو‬ ‫‹ ‹بازارس�رمایه‪ ،‬بهتری�ن جایگزین‬ ‫بازار پولی و بانکی‬ ‫مدیرعام��ل رایان ب��ورس‪ ،‬همچنین بازار‬ ‫س��رمایه را بهتری��ن جایگزی��ن ب��ازار پولی‬ ‫و بانک��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬تص��ور می کنم‬ ‫بازارسرمایه مانند سال ‪ ۹۷‬که با نوسان های‬ ‫مثبت��ی روب��ه رو بود امس��ال ه��م رونق و‬ ‫پیش��رفت قابل توجهی کند؛ زیرا اگر نگاهی‬ ‫به بازارسرمایه در سال گذشته داشته باشیم‪،‬‬ ‫خواهیم دید که با وجود نقص ها در بازارهای‬ ‫گوناگ��ون اقتصادی‪ ،‬بازارس��رمایه توانس��ت‬ ‫رون��دی افزایش��ی و رش��دپذیر را ب��ه خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��تاد برگ��زاری فاینکس‬ ‫دهقان افزود‪ :‬س��ال گذش��ته به طور تقریبی‬ ‫هم��ه بخش های اقتصادی دچ��ار تنش ها و‬ ‫نوس��ان ها به نسبت شدیدی ش��دند‪ ،‬اما در‬ ‫این بازار نه تنها نوس��ان به ان شدت که در‬ ‫س��ایر بازارها وجود داش��ت دیده نشد‪ ،‬بلکه‬ ‫روندی صعودی در پیش گرفت‪.‬‬ ‫بنابراین بازار س��رمایه می تواند جایگزین‬ ‫مناس��بی ب��رای ب��ازار پول��ی کش��ور که با‬ ‫مش��کالت ج��دی روبه رو اس��ت‪ ،‬باش��د و‬ ‫خدمات قابل توجهی را ب��ه مردم ارائه دهد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این در بخش س��رمایه گذاری نیز‬ ‫رشد چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رایان بورس خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر رون��د گذش��ته و مش��کالتی را که در‬ ‫سال های قبل وجود داشته سرلوحه کارهای‬ ‫اقتصادی در بازار س��رمایه ق��رار دهیم و از‬ ‫این تجربه ها اس��تفاده کنی��م‪ ،‬می توانیم از‬ ‫فرصت های بازارس��رمایه اس��تفاده بیشتری‬ ‫کرده و با نگاهی به گذش��ته در سال جدید‬ ‫محصوالتی را معرفی کنیم که نوس��ان های‬ ‫اقتصادی را خنثی کند‪.‬‬ ‫از عملکرد یک ساله انجمن صنفی غرفه سازان تهران‬ ‫از تعاونی غرفه سازان تا عضویت ویژه در انجمن جهانی‬ ‫انجمن صنفی غرفه س��ازان‪ ،‬یک��ی از پایه های‬ ‫اصلی در صنعت نمایشگاهی کشور است که ‪۲۴‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۲‬با تالش جمعی از فعاالن و دلسوزان‬ ‫ای��ن عرصه به ثبت رس��ید‪ .‬در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته این مجموعه تالش های بسیاری را در‬ ‫زمینه توس��عه فعالیت های مربوط به غرفه سازی‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫ای��ن انجمن ‪ ۴‬هدف کلی جذب غرفه س��ازان‬ ‫حرف��ه ای و افزای��ش تع��داد اعض��ای انجم��ن‪،‬‬ ‫ارتباط با دیگ��ر ارکان نمایش��گاهی (دارندگان‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی و برگزار کنن��دگان)‪،‬‬ ‫برپایی کارگروه های درج شده در اساسنامه برای‬ ‫گسترش فعالیت انجمن و در نهایت حضور موثر‬ ‫به عنوان یکی از پایه های تصمیم گیری در میان‬ ‫بازیگ��ران اصل��ی صنعت نمایش��گاهی را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر منوچهر جعف��ری زاده به عنوان‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره این انجم��ن فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در دوره ای که وی ریاس��ت انجمن غرفه س��ازان‬ ‫را برعهده داش��ته فعالیت های بس��یار مهمی در‬ ‫راس��تای تقویت نقش غرفه س��ازان انجام ش��ده‬ ‫ک��ه در ادامه ب��ه برخی از مهم ترین انها اش��اره‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولد سامانه جامع غرفه سازی‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬پس از موافقت معاونت فنی و‬ ‫مهندسی شرکت سهامی برای اماده سازی طرح‬ ‫جامع غرفه سازی از س��وی انجمن‪ ،‬هیات مدیره‬ ‫در نشس��ت هایی نسبت به اماده سازی این طرح‬ ‫اقدام کرد‪ .‬یکی از مفاد طرح یادشده برنامه ریزی‪،‬‬ ‫طراحی و س��اخت نرم افزاری برای انجام مکانیزه‬ ‫امور گوناگون غرفه سازی با اولویت های ذیل بود‪:‬‬ ‫ کاه��ش رفت وامده��ای ناش��ی از مراجعه‬‫حضوری؛‬ ‫ کاه��ش اس��تفاده از کاغ��ذ و کم��ک ب��ه‬‫محیط زیست؛‬ ‫ تکریم ارباب رجوع؛‬‫ کاه��ش خطاه��ا و امکان پیگی��ری انها در‬‫صورت بروز مشکل؛‬ ‫ ذخیره اسان و ساختاریافته داده ها؛‬‫ سرعت و دقت باال؛‬‫ قابلیت بروزرسانی سامانه در زمان مناسب؛‬‫ امکان امارگی��ری در زمینه های گوناگون و‬‫مرتبط؛‬ ‫ ام��کان نظارت لحظه ای از س��وی مدیریت‬‫بخش های گوناگون بر فرایند های در حال انجام؛‬ ‫ تجمی��ع تمام��ی م��وارد مرتبط ب��ا مباحث‬‫غرفه سازی در قالب یک سامانه‪.‬‬ ‫براساس موارد یادشده روند طراحی فلوچارت‬ ‫اجرایی این سامانه در ایام تعطیالت نوروز ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ازس��وی گروه اجرایی انجم��ن و همچنین گروه‬ ‫اجرایی س��امانه اغاز ش��د‪ .‬در راس��تای بهبود و‬ ‫اصالح روند اجرای س��امانه‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬نشست‬ ‫مش��ترک و س��اعت ها‪ ،‬مذاک��ره تلفن��ی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در جش��ن صنعت نمایشگاهی با هماهنگی ها‬ ‫و نامه نگاری های انجام ش��ده با مدیرعامل وقت‬ ‫ش��رکت س��هامی‪ ،‬امکان رونمایی از این سامانه‬ ‫در مهم تری��ن گردهمایی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫فراهم شد و فرصتی بی نظیر را در اختیار انجمن‬ ‫غرفه س��ازان قرار داد تا مبنایی باشد برای ادامه‬ ‫فعالیت های این س��امانه‪ .‬این رونمایی با حضور‬ ‫اقای هاش��می طبا انجام و با استقبال بسیاری از‬ ‫دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی روبه رو شد‪.‬‬ ‫با پایان روند اولیه طراحی و ساخت و با توجه‬ ‫به رونمایی انجا م شده و با حمایت های بی دریغ‬ ‫معاونت فنی و مهندس��ی شرکت سهامی‪ ،‬اقای‬ ‫میرظفرجوی��ان در نمایش��گاه الکامپ‪ ،‬س��امانه‬ ‫به طور م��وازی و ازمایش��ی مورداس��تفاده قرار‬ ‫گرفت که با پش��تکار گ��روه اجرایی مربوط‪ ،‬این‬ ‫مرحله نیز با موفقیت به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫رون��د اص�لاح و تغیی��رات روزانه س��امانه با‬ ‫دریافت نظر مسئوالن فنی نمایشگاه و مدیریت‬ ‫طراح��ی و معماری داخلی ‪ ۳‬ماه به طور مداوم و‬ ‫بی وقفه ادامه یافت تا سرانجام اول مهر ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫دستور معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی‪،‬‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل رایان‬ ‫بورس‪ ،‬بازارس��رمایه‬ ‫را ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫از‬ ‫برخ��ورداری‬ ‫ش��فافیت ب��اال و‬ ‫حض��ور صنای��ع‬ ‫گوناگ��ون در ان‬ ‫کارامدترین مس��یر برای رونق تولید دانست‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬با مدیریت سرمایه و تالش برای‬ ‫ورود نقدینگی به بورس‪ ،‬می توان مستقیم از‬ ‫تولید داخلی حمایت کرد‪.‬‬ ‫روح اهلل دهقان به موضوع فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬یک��ی از مزیت های‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‬ ‫جذب سرمایه های خرد به بازار سرمایه است‬ ‫که رونق اقتصادی و تحقق ش��عار سال را به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برگ��زاری این نمایش��گاه در‬ ‫ح��وزه معرف��ی بازار س��رمایه ب��رای عموم‬ ‫جامع��ه تاثیر بس��زایی دارد و با اس��تفاده از‬ ‫ان ش��رایط مناس��ب س��رمایه گذاری ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل رایان بورس ب��ا مثبت ارزیابی‬ ‫ک��ردن نتایج برگ��زاری نمایش��گاه در چند‬ ‫دوره قب��ل‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ه��دف در ای��ن‬ ‫نمایش��گا ه اس��تفاده از اب��زار و روش ه��ای‬ ‫گوناگ��ون ب��رای معرف��ی بازارس��رمایه و‬ ‫ش��رکت های فع��ال در ان به عم��وم مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫همی��ن ام��ر زمین��ه را ب��رای حض��ور‬ ‫بیش��تر م��ردم در بازارس��رمایه و همچنین‬ ‫س��رمایه گذاری در این حوزه فراهم می کند‬ ‫و موج��ب افزایش حض��ور بازیگران خرد در‬ ‫بازارسرمایه می شود؛ حضوری که زمینه ساز‬ ‫رونق اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫دهقان با تاکید ب��ر اینکه برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاه هایی عالوه بر بازار سرمایه به دو‬ ‫رک��ن دیگر بانک و بیم��ه نیز فرصت تعامل‬ ‫ب��ا مش��تریان را داده و البت��ه می توان��د به‬ ‫برق��راری ارتباطات گس��ترده بین این س��ه‬ ‫ح��وزه کمک های قابل توجه��ی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه های بسیاری وجود دارد که تحقق ان‬ ‫با حضور ‪ ۳‬ضلع بورس‪ ،‬بانک و بیمه میس��ر‬ ‫خواهد ش��د و این نمایشگاه فرصت مناسبی‬ ‫برای بستر س��ازی ایده های نو در این زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود به‬ ‫ن بورس در فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫برنامه های رای��ا ‬ ‫اش��اره و عن��وان ک��رد‪ :‬ب��رای دوازدهمین‬ ‫نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بانک و بیم��ه در حوزه‬ ‫بازارس��رمایه برنامه های جدیدی نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته در نظر گرفته شده که شامل‬ ‫معرف��ی محصوالت و خدمات جدید و ایجاد‬ ‫فرصت های تازه برای سرمایه های خطرپذیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمامی برگزار کنندگان نمایشگاهی در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران مکلف به اس��تفاده از س��امانه‬ ‫یادشده شدند‪.‬‬ ‫انجمن و مدیران شرکت سهامی در این مسیر‬ ‫هم��کاری نزدی��ک و تنگاتنگ‪ ،‬برگ��ی زرین بر‬ ‫توانمندی های انجمن غرفه سازان افزود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه پش��تیبانی این س��امانه‬ ‫همچنان به طور ش��بانه روزی در راستای ارتقا و‬ ‫تکمیل این پروژه دس��ت از تالش برنداش��ته اند‬ ‫و ای��ن پ��روژه به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫دستاوردهای انجمن غرفه سازان در تاریخ صنعت‬ ‫نمایشگاهی کشور ماندگار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری تاسیس و ثبت تعاونی صنفی‬ ‫غرفه سازان‬ ‫ایده راه اندازی این تعاونی در نخستین روزهای‬ ‫اس��تقرار هیات مدی��ره جدید انجم��ن با هدف‬ ‫ارتق��ای صنف غرفه س��ازان و همگرایی بیش��تر‬ ‫اعضا برای انج��ام پروژه های مش��ترک و بهبود‬ ‫وضعیت اشتغال فعاالن این حوزه و نیز استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای اعضا در قال��ب یک کار گروهی‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫به علت حساسیت موضوع‪ ،‬با رایزنی های انجام ‬ ‫ش��ده مش��اوری قابل اعتماد انتخاب شد که در‬ ‫نشس��ت هایی به توضیح رون��د کار و نیز مدارک‬ ‫موردنیاز اشاره کردند‪.‬‬ ‫مراح��ل ثب��ت اولی��ه‪ ۱۲ ،‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬با‬ ‫تعی��ن هیات موس��س اغاز ش��د‪ .‬در طول روند‬ ‫ثب��ت تعاونی به عل��ت حساس��یت های موجود‬ ‫درباره تعاونی های صنفی‪ ،‬نشس��ت های مکرری‬ ‫با حضور مش��اور یادش��ده برگ��زار و در مواردی‬ ‫نیز با حض��ور در معاونت تعاون اس��تان تهران‪،‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی توضیحاتی‬ ‫ارائ��ه کردن��د و صن��ف غرفه س��ازان معرف��ی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت درباره ثبت تعاون��ی تولیدی و‬ ‫توزیعی یا همان تعاونی های صنفی به علت دایره‬ ‫گس��ترده اختیارات در کشور به تعداد محدودی‬ ‫اجازه ثبت و فعالیت اعطا شده است؛ به طوری که‬ ‫در هر یک از اصناف م��ورد تایید وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی تنها یک تعاون��ی با این‬ ‫مشخصات اجازه فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ی مس��تمر از سوی انجمن‬ ‫پس از ‪ ۸‬ماه پیگیر ‬ ‫ت با مدیران‬ ‫غرفه سازان و برگزاری حدود ‪ ۵‬نشس ‬ ‫معاون��ت تعاون اس��تان تهران و ات��اق تعاون در‬ ‫شهریور ‪ ،۱۳۹۷‬این تعاونی با نام «تعاونی صنایع‬ ‫نمایشگاهی تهران» در اداره تعاون استان تهران‬ ‫و نی��ز اداره ثبت ش��رکت ها ثبت ش��د‪ .‬در روند‬ ‫ثبت تعاونی یادش��ده که ‪ ۸‬ماه به طول انجامید‪،‬‬ ‫معرفی صنف غرفه سازان در قالب یک مجموعه‬ ‫صنف��ی یکی از دس��تاوردهای قابل توجه در این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫این تعاونی درحال حاضر برای تمامی شاغالن‬ ‫فعال در حوزه غرفه س��ازی قابل دس��ترس است‬ ‫و هریک از ش��رکت های حقوقی واجد ش��رایط‬ ‫می توانن��د با خرید یک س��هم در ای��ن تعاونی‬ ‫ی مس��تمر از س��وی انجمن غرفه س��ازان و‬ ‫پس از ‪ ۸‬ماه پیگیر ‬ ‫ت با مدیران معاونت تعاون استان تهران‬ ‫برگزاری حدود ‪ ۵‬نشس ‬ ‫و ات��اق تعاون در ش��هریور ‪ ،۱۳۹۷‬این تعاونی با ن��ام «تعاونی‬ ‫صنایع نمایش��گاهی تهران» در اداره تعاون استان تهران و نیز‬ ‫اداره ثبت شرکت ها ثبت شد‬ ‫عضویت داشته باشند‪ .‬انجام پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫تولیدی و توزیعی و برگزاری از اهداف ثبتی این‬ ‫تعاونی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه تکمیل�ی اعض�ای انجم�ن‬ ‫غرفه سازان‬ ‫به ج��رات می ت��وان گفت یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫دغدغه های فع��االن حوزه غرفه س��ازی با توجه‬ ‫ب ه سختی کار و اس��ترس موجود در این حرفه‪،‬‬ ‫مباح��ث مرب��وط به س�لامت و پزش��کی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هیات مدیره انجمن در نخستین روزهای‬ ‫فعالیت خود این دغدغه را در اولویت های کاری‬ ‫خود ق��رار داده و با بررس��ی ش��رایط و قوانین‬ ‫مرب��وط‪ ،‬اق��دام به انتخ��اب ش��رکت بیمه های‬ ‫قابل اعتماد در راس��تای براورده کردن نیازهای‬ ‫موجود کرد‪.‬‬ ‫با تشکیل نشست هایی بین گزینه های موجود‪،‬‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن ب��ا انتخ��اب بیمه ‪SOS‬‬ ‫به عنوان یک از بارزترین خدمات دهندگان بیمه‬ ‫تکمیلی در کشور‪ ،‬نسبت به امضای قراردادی با‬ ‫این شرکت اقدام کرد‪.‬‬ ‫رون��د امضای ای��ن ق��رارداد نیز ب��ا توجه به‬ ‫حساس��یت های موجود افزون بر ‪ ۲۰‬روز به طول‬ ‫انجامی��د و تمامی مفاد موردنظر انجمن ازجمله‬ ‫پرداخت اقساطی‪ ،‬تخفیف های گروهی‪ ،‬بی نیازی‬ ‫ب��ه زمان انتظار برای بیمه ش��دگان‪ ،‬امکان بیمه‬ ‫اعض��ای خانواده در چارچ��وب تحت تکفل و نیز‬ ‫ام��کان ویرایش بیمه ش��دگان و اضافه کردن به‬ ‫فهرس��ت یادش��ده؛ مورد وثوق طرف بیمه گذار‬ ‫واقع ش��د‪ .‬س��پس در یک مدت زمان یک ماهه‬ ‫نسبت به ثبت نام‪ ،‬جمع اوری مدارک و پرداخت‬ ‫س��هم بیمه ازس��وی دفتر انجمن اقدام شد که‬ ‫در نهای��ت ثبت نام بی��ش از ‪ ۲۵۰‬نفر از اعضای‬ ‫شرکت های عضو طی فرایند ذکر شده که خود‬ ‫با مش��کالت و پیگیری های فراوان همراه بود‪ ،‬به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان گفت این موضوع و روند توضیح‬ ‫داده ش��ده ب��ا توجه ب��ه حجم ب��االی طرفین‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬یکی از پرزحمت تری��ن کارهای انجام ‬ ‫ش��ده از سوی انجمن غرفه س��ازان و جمع اوری‬ ‫مدارک مورد نیاز و همس��و کردن مجموعه های‬ ‫داوطل��ب در قالب زمانی یک ماه��ه‪ ،‬نمونه ای از‬ ‫پیگیری ها و تالش های مستمر نیروهای دفتری‬ ‫و هیات مدیره انجمن بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت در نمایش�گاه های صنع�ت‬ ‫نمایشگاهی ‪ ۱۳۹۶‬و استالکس ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در نخس��تین روزه��ای اس��تقرار هیات مدیره‬ ‫جدی��د انجم��ن غرفه س��ازان موضوع ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی در س��ایت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران مطرح شده بود‬ ‫که این موضوع با توجه به اس��تراتژی انجمن در‬ ‫راستای معرفی خود‪ ،‬به عنوان یکی از ارکان های‬ ‫مهم صنعت نمایش��گاهی ایران م��ورد موافقت‬ ‫هیات مدیره واقع شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تمامی اعض��ای این انجمن‬ ‫خود غرفه س��از هس��تند‪ ،‬هیات مدی��ره تصمیم‬ ‫گرف��ت انتخاب طرح و پیمان��کار مورد نظر برای‬ ‫اج��رای ان را از طری��ق خردجمع��ی و در قالب‬ ‫رای گیری به انجام رساند‪.‬‬ ‫سوءاس��تفاده نک��ردن از موقعی��ت اعض��ای‬ ‫هیات مدیره در قالب ساخت غرفه انجمن و اتکا‬ ‫به رای اعضا در انتخاب طرح و پیمانکار‪ ،‬ش��اید‬ ‫یکی از نمادهای روشن دموکراسی در دوره های‬ ‫گذشته انجمن باشد‪.‬‬ ‫با انتخ��اب طرح جناب اق��ای نراقی به عنوان‬ ‫ط��رح برگزی��ده در رای گیری‪ ،‬زحمت س��اخت‬ ‫غرف��ه انجمن ازس��وی ایش��ان به نحو احس��ن‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در ای��ام برگ��زاری این نمایش��گاه‬ ‫تمامی اعض��ای هیات مدیره انجمن با حضور در‬ ‫غرفه انجمن نس��بت به ایج��اد الیه های روابطی‬ ‫فی مابی��ن انجم��ن و مدیران ش��رکت س��هامی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫شاید بتوان حضور اقای اسفهبدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫وق��ت ش��رکت س��هامی در غرف��ه انجم��ن را‬ ‫نقطه عطف��ی در ش��ناخت انجمن غرفه س��ازان‬ ‫به عنوان یک تش��کل با برنام��ه و فعال در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی دانست‪.‬‬ ‫نشست های گوناگون از جمله با اقایان قنبری‬ ‫(معاونت نمایش��گاهی شرکت سهامی) مهندس‬ ‫میرظفرجویان (معاونت فنی و مهندسی شرکت‬ ‫سهامی)‪ ،‬احس��انی(معاونت برنامه ریزی شرکت‬ ‫س��هامی)‪ ،‬رای��زن اقتص��ادی س��فارت ترکیه‪،‬‬ ‫مدیران ش��هر افتاب و بسیاری از فعاالن صنعت‬ ‫ت مشترک سه انجمن در‬ ‫نمایشگاهی و نیز نشس ‬ ‫حاش��یه این رویداد‪ ،‬این دوره نمایشگاهی را به‬ ‫یکی از پربارترین بازه های زمانی فعالیت انجمن‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه اس��تالکس ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ش��هرافتاب با توجه ب��ه موانع و دش��واری های‬ ‫ایجادشده‪ ،‬خود نمادی از استقالل برای انجمن‬ ‫غرفه س��ازان در هن��گام تعامل س��ازنده با دیگر‬ ‫بخش های شاغل در این صنعت است‪.‬‬ ‫تصمی��م به حضور در نمایش��گاه اس��تالکس‬ ‫به عل��ت حمایت از یکی از اعض��ای انجمن که‬ ‫برگ��زاری این رویداد را ترتیب داده بود ‪،‬با توجه‬ ‫ب��ه تض��ارب ارای موج��ود در دیگ��ر بخش ها‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده حمای��ت کامل انجم��ن از اعضای‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری نشس�ت هایی ب�ا مدیران‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫یک��ی از موضوع ه��ای بس��یار مه��م ارتب��اط‬ ‫مس��تمر با الیه های گوناگون ش��رکت س��هامی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بود که در گذشته‪ ،‬کمتر‬ ‫موردتوجه بوده است‪.‬‬ ‫هیات مدی��ره جدی��د انجم��ن در نخس��تین‬ ‫روزه��ای فعالیت خ��ود به درس��تی دریافت که‬ ‫تنه��ا راهکار برون رفت از بن بس��ت های موجود‪،‬‬ ‫برگزاری نشست های مشترک با مدیران مرتبط‬ ‫شرکت س��هامی و دریافت نظرها و رهنمودهای‬ ‫انها و همچنین رس��اندن صدای غرفه سازان به‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫در نخستین دیدار‪ ،‬هیات مدیره در دی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫طی نشس��تی با اقای میرظفرجویان‪ ،‬معاونت‬ ‫ش��رکت س��هامی ضمن دریافت دل نگرانی ها‪،‬‬ ‫درخواس��ت نگارش طرح جامع غرفه س��ازی‬ ‫ازس��وی انجمن را از ایشان کردند‪ .‬طرحی که‬ ‫نتیجه ان در قالب سامانه برخط دریافت مجوز‬ ‫غرفه س��ازی‪ ،‬تشکیل کارگروه راستی ازمایی و‬ ‫اصالح ایین نامه غرفه سازی نمود یافت‪.‬‬ ‫نشس��ت های مس��تمر اعضای هیات مدیره با‬ ‫معاونت های نمایش��گاهی‪ ،‬فنی و مهندس��ی و‬ ‫مدیریت طراح��ی و غرفه ارایی و نیز مدیرعامل‬ ‫وقت‪ ،‬اقای قبادی و ریاست حراست وقت اقای‬ ‫ترکاش��وند و اقای مروج تنها گوشه ای از روابط‬ ‫قوی ایجاد ش��ده در قالب انجمن غرفه سازان و‬ ‫شرکت سهامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاک�رات خارج�ی ب�رای معرف�ی‬ ‫انجمن‬ ‫مذاکره با انجمن جهانی غرفه سازان (‪)IFES‬‬ ‫در قالب به رسمیت شناختن انجمن غرفه سازان‬ ‫به عنوان تنه��ا مرجع قانونی رس��یدگی به امور‬ ‫غرفه س��ازان در ایران طی س��ال ‪ ۹۷‬انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مذاکرات به پیشنهاد ‪ IFES‬برای عضویت‬ ‫دوجانبه دو انجمن انجامید‪ .‬متن نامه پیشنهادی‬ ‫‪ IFES‬به این شرح است‪:‬‬ ‫برخی مش��کالت کش��ور تحت تاثیر تحریم ها‬ ‫باعث کند ش��دن روند اجرای پیش��نهاد مذکور‬ ‫ش��ده که امید اس��ت در اینده این موضوع هم‬ ‫با اهتمام و پیگیری های انجام ش��ده به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مذاک��رات انجام ش��ده با س��فارت‬ ‫تـرکی��ه ب��رای معرفی اعضا در قال��ب یک نامه‬ ‫ک��ه به پیوس��ت ان فهرس��ت تمام��ی اعضای‬ ‫انجمـن ضمیمه ش��ده ب��ود‪ ،‬به نتیجه رس��ید‬ ‫ت��ا در فـرصت ه��ای براب��ر‪ ،‬ش��رکت های عضو‬ ‫انجم��ن در پیش��برد اهـ��داف خ��ود موف��ق‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در گفت وگو با تولیدکنندگان‪ ،‬بخشنامه جدید صادراتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را بررسی کرد‬ ‫در جدیدتری��ن بخش��نام ه صادراتی محص��والت فوالدی‬ ‫که در واپس��ین روزهای س��ال ‪ ۹۷‬ابالغ ش��د‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور س��اماندهی صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی‪ ،‬پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و‬ ‫جلوگیری از ارزان فروشی محصوالت فوالدی و به درخواست‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدس��ازی‪ ،‬خواستار صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی تنها از سوی واحدهای تولیدکننده یا نماینده رسمی‬ ‫انها از گمرک جمهوری اس�لامی ایران ش��د‪ .‬در جدیدترین‬ ‫ایین نام��ه صادراتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صادرات‬ ‫از طری��ق تولیدکنندگان انجام می ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به نقش‬ ‫پررنگ تر واسطه ها به نظر می رسد واگذار کردن امر صادرات‬ ‫فوالد به تولیدکنندگان به نفع چرخه تولید باشد‪ .‬البته برخی‬ ‫تولیدکنندگان معتقدند در زمینه صادرات به برخی کشورها‪،‬‬ ‫واس��طه ها نقش موثری را برعهده داش��ته اند که نباید انها را‬ ‫نادیده گرفت یا برخی ش��رکت های کوچک که دارای دفتر‬ ‫فروش در خارج از کشور نیستند بدون وجود واسطه ممکن‬ ‫اس��ت با مشکل روبه رو ش��وند که باید برای انها نیز چاره ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹بهترین عملکرد وزارتخانه در سال گذشته‬ ‫واحد ه��ای کوچک دو راه برای تش��کیل کنسرس��یوم دارند؛ یا در‬ ‫کل بای��د با هم یک کنسرس��یوم ایجاد کنند ی��ا اینکه هریک از این‬ ‫واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ تر مشترک شده و فروش شان را‬ ‫در اختیار شرکت های بزرگ قرار دهند‬ ‫فوالد ازس��وی تولیدکننده انجام شود‪ ،‬سبب می شود کاالی‬ ‫ایرانی به نرخ جهانی به فروش برسد و به تاراج نرود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه نرخ کاالی ایرانی در عراق و افغانستان انقدر ارزان شده‬ ‫بود که حالت دامپینگ پیدا کرده بود و این کشورها عوارض‬ ‫و تعرفه های خود را افزایش داده بودند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نورد فوالد تهران مدعی ش��د بهترین‬ ‫بخش��نام ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در یک س��ال‬ ‫گذش��ته مصوبه واگذار کردن صادرات فوالد به تولیدکننده‬ ‫است چراکه این بخشنامه به نفع تولیدکننده و مردم است‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته واسطه گران و دالالن‬ ‫به شدت از این موضوع ناراضی هستند‪ ،‬به این دلیل که یک‬ ‫دالل از کوچک ترین کارخانه دارها نیز درامد بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫خون کارخانه دار کوچک را داخل شیش��ه می کردند و منافع‬ ‫به جیب واسطه ها می رفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک واحد تولیدکننده و صادرکننده می تواند‬ ‫از واحده��ای دیگ��ر کاال بگیرد و به نرخ مناس��ب صادر کند‬ ‫یعن��ی واحد تولیدکننده به یک واحد صادرکننده و بازرگان‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع از سوی کارشناسان‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته و به فوالدساز حق داده شده است‪.‬‬ ‫از این رو اگر این بخشنامه عملیاتی شود‪ ،‬تولید رونق می گیرد‬ ‫و چرخش می چرخد‪ .‬این کارشناس فوالد افزود‪ :‬صادرات نیز‬ ‫مستلزم چند امر است؛ یکی استاندارد بودن کاال‪ ،‬دوم کارت‬ ‫بازرگانی و س��وم پرداخت مالیات و داش��تن دفترها و نظام‬ ‫صحیح‪ .‬بنابراین تولیدکننده اگر صادرکننده باشد‪ ،‬تمام این‬ ‫عوامل را می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نورد ف��والد تهران تاکید کرد‪ :‬موضوع‬ ‫مهم تر قیمت گذاری کارشناس��ی ب��ود که در گمرک اعمال‬ ‫می ش��د و قیمت های باالیی براس��اس ال ام ای لندن درنظر‬ ‫گرفت��ه می ش��د‪ .‬انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد‪ ،‬گمرک را‬ ‫مدیر کل گمرک شهید شوشتری سرخس گفت‪ :‬از این گمرک‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۳‬میلیون تن کاال از طریق ناوگان ریلی و جاده ای‬ ‫تبادل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش قدس انالین‪ ،‬سیدحس��ن رحیم��ی زاده در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مهم ترین دروازه های تجارت ایران با اس��یای میانه‬ ‫مرز س��رخس اس��ت‪ .‬به همین دلیل این پایانه مرزی مجوز انجام‬ ‫تم��ام فعالیت های گمرک��ی ازجمله ص��ادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬ترانزیت و‬ ‫تجارت چمدانی را دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گمرک ش��هید شوشتری سرخس از فعال ترین‬ ‫گمرک های خراس��ان رضوی اس��ت که در ان س��االنه افزون بر ‪۳‬‬ ‫متقاع��د کرد که کاالها را براس��اس نرخ تمام ش��ده داخلی‬ ‫قیمت گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹به واسطه ها نیاز داریم‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز نظر دیگری دارد‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬دولت یکباره تصمیم‬ ‫گرف��ت صادرات از امس��ال تنها ازس��وی تولیدکننده انجام‬ ‫ش��ود تا واسطه ها را حذف کند‪ ،‬درحالی که همین ایین نامه‬ ‫دولت مانع بزرگی برای صادرات ایجاد می کند چراکه برخی‬ ‫ش��رکت ها به دلیل مس��ائل مالی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬در چندین‬ ‫س��ال و براس��اس س��ازکاری از طریق کانال های واسطه ای‬ ‫مبادالت��ی را ش��کل داده اند که با ای��ن ایین نامه دولت‪ ،‬این‬ ‫رابطه چندین س��اله به هم خواهد ریخت‪ .‬برای نمونه در بازار‬ ‫عراق مبادالت بس��یاری داریم‪ ،‬از این رو واسطه های بسیاری‬ ‫ایجاد ش��ده اند و از انجا که ممکن اس��ت خریدار عراقی پول‬ ‫نقد نداشته باشد‪ ،‬از طریق واسطه هایی که هم ما می شناسیم‬ ‫و هم انها‪ ،‬مبادله انجام می شود‪.‬‬ ‫زکریا نایبی در پاس��خ به این پرس��ش که این اقدام دولت‬ ‫بیش��تر برای حذف واسطه گران است‪ ،‬گفت‪ :‬واسطه گری که‬ ‫همیش��ه بد نیس��ت‪ ،‬واسطه گران از گذش��ته در بازار سنتی‬ ‫وجود داشته اند و حتی در بازار مدرن حضور دارند و نمی توان‬ ‫انها را از بازار حذف کرد و این تفکر غلطی است‪ .‬واسطه گران‬ ‫در بس��یاری از مواقع کارساز هس��تند و مانند یک کاتالیزور‬ ‫عم��ل می کنن��د‪ .‬کاتالیزور یک واکنش را ک��ه باید در ‪۱۰۰‬‬ ‫س��اعت انجام ش��ود‪ ،‬در یک س��اعت انجام می دهد و سبب‬ ‫سرعت بخش��ی به کار می شود‪ .‬کار برخی از این واسطه گران‬ ‫هم به این شکل است و پول را به داخل کشور بازمی گرداند‪.‬‬ ‫بازاریابی و واس��طه گری هم یک صنعت به ش��مار می رود و‬ ‫دول��ت با دخالت های این چنینی کار را برای تولیدکنندگان‬ ‫مشکل می کند‪.‬‬ ‫سیمان در راس فهرست صادرات از مرز سرخس‬ ‫میلیون تن کاال ازسوی ناوگان ریلی و جاده ای تبادل می شود‪.‬‬ ‫رحیمی زاده افزود‪ :‬ما در مرز س��رخس از طریق ترکمنس��تان با‬ ‫کشورهای اسیای میانه ازجمله ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان‬ ‫ارتباط داریم که بیشتر کاالهای صادراتی به این کشورها از طریق‬ ‫ترکمنستان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬صادرات از مرز سرخس از‬ ‫نظر وزنی ‪ ۱۶۲‬درصد و از نظر ارزشی و ریالی ‪ ۱۹۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این موضوع نش��ان دهنده رش��د صادرات از گمرک‬ ‫سرخس است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬متاسفانه دولت ترکمنستان با افزایش‬ ‫‹ ‹برای صادرات کنسرسیوم تشکیل دهیم‬ ‫مجی��د محمودی‪ ،‬کارش��ناس فوالد نی��ز در گفت وگو با‬ ‫نظر خود را درباره مصوبه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت عنوان کرد و گفت‪ :‬در گذشته بیشتر محصول فوالد‬ ‫کشور به طور مستقیم و ازسوی تولیدکنندگان صادر می شد‪.‬‬ ‫واحدهای��ی چون ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫فوالد خوزس��تان و فوالد هرمزگان واحدهای بزرگی هستند‬ ‫و امکانات صادرات مس��تقیم را دارند و بازار را می شناس��ند‪.‬‬ ‫از طرفی حدود ‪ ۸۰‬درصد صادرات فوالد کش��ور ازسوی این‬ ‫شرکت ها انجام می شود‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫کوچک تر دفترهای فروش مستقیم در خارج از کشور ندارند‬ ‫و چندان قوی نیستند که به شکل خودکار محصول انها در‬ ‫دس��ت واس��طه قرار بگیرد‪ .‬البته این صادرکنندگان بیشتر‬ ‫محصول خود را به عراق و افغانستان با قیمت هایی زیر بازار‬ ‫جهانی و به وس��یله واس��طه صادر می کردند‪ .‬با این بخشنامه‬ ‫جدید ممکن اس��ت بسیاری از واحدها امکان فروش نداشته‬ ‫باشند چراکه دفتر در خارج از کشور ندارند و بازاریابی انجام‬ ‫نداده اند که این امر امکان فروش را قدری برای انها مش��کل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬این بخشنامه جدید از یک جهت‬ ‫برای تولیدکننده که منافع به جیب او برود‪ ،‬خوب اس��ت اما‬ ‫برای تولیدکننده های کوچک محدودیت ایجاد می کند‪ ،‬البته‬ ‫برای این محدودیت نیز می توان پیش��نهاد داد که واحدهای‬ ‫کوچک ت��ر برای صادرات خود اقدام به ایجاد هلدینگ کنند‬ ‫و کنسرس��یوم تش��کیل ش��ود و دفتر فروش داشته باشند و‬ ‫همگ��ی از طری��ق این دفتر‪ ،‬فروش خارج��ی را انجام دهند‪.‬‬ ‫اگر این امر محقق ش��ود برای این واحدها بهتر خواهد بود و‬ ‫اگر این هلدینگ محقق نش��ود‪ ،‬همچنان این شرکت ها باید‬ ‫از طریق واسطه ها صادرات انجام دهند‪ .‬این کارشناس فوالد‬ ‫ادامه داد‪ :‬واحدهای کوچک دو راه برای تشکیل کنسرسیوم‬ ‫دارن��د؛ ی��ا در کل باید با هم یک کنسرس��یوم ایجاد کنند یا‬ ‫اینک��ه هریک از این واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ تر‬ ‫مش��ترک شده و فروش شان را در اختیار شرکت های بزرگ‬ ‫قرار دهند چراکه ممکن اس��ت به ط��ور مجزا‪ ،‬توانایی دفتر‬ ‫فروش در خارج از کشور را نداشته باشند‪.‬‬ ‫تعرفه های تردد جاده ای برای کامیون های ایرانی در سال گذشته‬ ‫مش��کالتی را برای مبادالت کاال به وجود اورد و باعث ش��د میزان‬ ‫صادرات در این بخش کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون میزان صادرات کاال با کامیون از مرز س��رخس‬ ‫نس��بت به دوره های مشابه گذشته حدود ‪ ۴۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫است اما صادرات ریلی به خوبی این خال را پر کرده است و با توجه‬ ‫به افزایش صادرات در این بخش شاهد افزایش صادرات از گمرک‬ ‫س��رخس بوده ایم‪ .‬رحیمی زاده گف��ت‪ :‬افزایش تعرفه های جاده ای‬ ‫ترکمنستان اثر مستقیمی بر کاهش ترانزیت خارجی داشته است‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که ترانزیت خارجی در س��ال ‪ ۹۶‬حدود یک میلیون‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫مجید محمودی‬ ‫و ‪ ۶۰۳‬هزار تن بوده که در س��ال گذش��ته به ی��ک میلیون ‪۴۹۶‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت و ترانزیت خروجی ‪ ۶۱۰‬هزار تن بوده که‬ ‫به ‪ ۳۳۳‬هزار تن رس��یده اس��ت‪ ،‬یعنی به دلیل افزایش تعرفه های‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬ترانزیت نیز کاهش معنا داری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال گذش��ته بیش از ‪ ۳‬میلیون تن از‬ ‫مرز س��رخس تبادل کاال انجام شده است‪ .‬از این میزان در بخش‬ ‫صادرات ‪ ۴۲۸‬هزار تن به ارزش بیش از ‪ ۵۵‬میلیون دالر‪ ،‬در بخش‬ ‫واردات‪ ۱۵۷ ،‬ه��زار تن کاال به ارزش افزون بر ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر و‬ ‫بی��ش از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ت��ن ترانزیت ورودی و خروجی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بابک نظری‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫امس��ال به نام س��ال «رونق تولید» نامگذاری‬ ‫شده است اما امیدواریم انچه در طول سال اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬در حقیقت و در عمل بتواند در جهت‬ ‫حمایت از تولید باشد‪ .‬البته مهم ترین مسئله این‬ ‫اس��ت که اقتصاد در کشور ما بسیار سیاست زده‬ ‫عمل می کند و تحت تاثیر سیاست قرار دارد‪ .‬به‬ ‫این معنا که سیاس��ت اس��ت که تعیین می کند‬ ‫اقتصاد به کدام سو برود‪ .‬از این رو صنعت و تولید‬ ‫دنباله رو سیاست های کالن کشور هستند‪ .‬برای‬ ‫نمونه زمانی که درهای صادرات بسته می شود‪،‬‬ ‫تولیدکننده ف��والد چگونه قادر خواهد بود تمام‬ ‫تولی��د خ��ود را در داخل به مصرف برس��اند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو تولیدکنن��دگان ب��ه معن��ای واقعی در‬ ‫حال دس��ت وپا زدن در شرایط موجودند و اگر با‬ ‫کمترین ظرفیت تولید می کنند به دنبال راه های‬ ‫میان بر برای صادرات هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو‬ ‫هس��تند و کمبود و گران ش��دن مواد اولیه کار‬ ‫را برای بس��یاری از انها با مش��کل همراه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع دیگر در حمایت از تولید مربوط‬ ‫به قوانینی است که از سوی دولت وضع می شود‬ ‫و بیش از انکه کمک کننده به تولیدکننده باشد‪،‬‬ ‫دس��ت وپای تولیدکننده را می بندد‪ .‬با این تعدد‬ ‫قوانین‪ ،‬سرمایه گذاری برای تولیدکننده مشکل‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که حمایت از تولید‬ ‫باید در یک بس��تر امن و ارام اتفاق بیفتد و این‬ ‫بس��تر ارام با سیاست مناس��ب ایجاد می شود‪.‬‬ ‫زمانی که ش��رایط ناارامی وجود داش��ته باش��د‬ ‫نمی ت��وان برای فردای تولی��د برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر شرایط به سمتی پیش رفته است‬ ‫ک��ه تولیدکننده تنها به فکر تولید همان روزش‬ ‫است و نمی تواند فردای خود را ببیند‪.‬‬ ‫هدف گذاری تولید‬ ‫‪۳‬میلیون تن چدن‬ ‫در سال‪۹۸‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان در س��ال ‪ ۹۸‬هدفگذاری‬ ‫تولی��د ‪ ۳‬میلیون تن چدن را دارد و تولید چدن‬ ‫ان در سال گذشته به بیش از ‪ ۲‬میلیون رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬منص��ور ی��زدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا ‪۲‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫زیان انباش��ته روبه رو بود اما امیدواریم با همت‬ ‫کارکنان در س��ال ‪ ۹۸‬بتوانیم از زیان انباش��ته‬ ‫خارج ش��ویم‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال گذشته عدد‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۴۱۰‬هزار تن چ��دن را به عنوان‬ ‫یکی از معیارهای س��نجش عملکرد شرکت در‬ ‫دس��تور کار قرار دادیم و توانستیم به ان دست‬ ‫پی��دا کنیم‪ .‬ی��زدی زاده در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫تولید محص��والت جدید فصل ت��ازه ای از تنوع‬ ‫محصوالت در شرکت پیش رو قرار گرفت‪ .‬امسال‬ ‫نیز تولید ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰‬هزار تن چدن را در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ذوب اهن در‬ ‫ایران تافته جدا بافته است و تنها شرکتی است‬ ‫که در حال تولید فوالد به روش کوره بلند است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفه��ان در پایان گفت‪:‬‬ ‫ذوب اه��ن هم��واره مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫را فرات��ر از همه ش��رکت ها ایفا کرده اس��ت به‬ ‫گونه ای که در س��ال گذشته به واسطه فروش با‬ ‫قیمت های قبلی درمجموع ‪۶۴‬میلیارد تومان به‬ ‫مناطق کرمانشاه کمک کرد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷.۶‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام ایران‬ ‫می��زان تولید ف��والد ایران در ‪ ۲‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال میالدی ‪ ۷.۶‬درصد افزای��ش یافت‪ .‬در‬ ‫ای��ن مدت ای��ران ‪ ۴.۲‬میلیون تن ف��والد تولید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬انجمن‬ ‫جهان��ی فوالد در تازه ترین گ��زارش تولید اورد‪:‬‬ ‫ای��ران در ماه های ژانویه و فوری��ه‪ ۴ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۴۵‬ه��زار تن فوالد خام تولی��د کرد‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته میالدی‪ ۳ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۴۵‬ه��زار تن بود‪ .‬میزان تولید فوریه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ ۲ ،‬میلی��ون و ‪ ۱۵‬ه��زار تن بود که نس��بت به‬ ‫رق��م تولید ژانویه ‪۲( ۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫ت��ن)‪ ۹.۶ ،‬درص��د کاهش نش��ان می دهد‪۶۴ .‬‬ ‫کش��ور فوالدس��از جهانی در ‪ ۲‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۲۸۷ ، ۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۶۰۹‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کردند که در مقایس��ه با رقم مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ ۲۷۷‬میلیون و ‪ ۱۹۱‬هزار تن)‪،‬‬ ‫‪۳.۷‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای‬ ‫من��وط کردن ص��ادرات فوالد به تولیدکنن��دگان‪ ،‬مصطفی‬ ‫عبداللهی مدیرعامل شرکت نورد فوالد تهران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که ص��ادرات فوالد را وابس��ته به تولیدکننده کرد ه اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند با چند فایده همراه باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬موضوع این بود که واس��طه های‬ ‫بازار‪ ،‬محصوالت فوالدی بی کیفیت را با پایین ترین نرخ بازار‬ ‫جمع و با کارت های یک بار مصرف اجاره ای صادر می کردند‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه این کارت ها به نرخ ‪۲۰۰‬میلی��ون تومان خرید‬ ‫و فروش می ش��ود‪ ،‬یک واس��طه می تواند ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات انجام ده��د درحالی که این صادرکننده نه ارزی به‬ ‫کشور بازمی گرداند و نه در تولید نقشی دارد‪.‬‬ ‫عبدالله��ی در ادام��ه با اش��اره به این موض��وع که در این‬ ‫روند چه اتفاقی می افتاد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬صادرات فوالد از طریق‬ ‫کارت های بازرگانی چند اتفاق را به دنبال داشت‪ ،‬از یک سو‬ ‫محص��ول ایران��ی با کیفیت پایین به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫صادر می ش��د‪ ،‬از س��وی دیگر واس��طه ها دالر را به کش��ور‬ ‫برنمی گرداندند‪ .‬از سویی تولیدکنندگان واقعی اگر صادراتی‬ ‫داشتند محصول تمام شده انها با دالر ازاد محاسبه می شد‬ ‫ام��ا ص��ادرات را باید با دالر نیمای��ی بازمی گرداندند‪ .‬در کل‬ ‫مش��تری ها هم تمایل داش��تند به سمت دالل ها و واسطه ها‬ ‫برون��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این بخش��نامه جدید اجازه‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی را به تولیدکننده ای می دهد که‬ ‫کارگر دارد و از س��وی دیگر مشتری خارجی تولیدکننده را‬ ‫خواهد شناخت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر تولیدکننده کاال را به نرخ مناسب صادر‬ ‫کند با چند مزیت همراه اس��ت‪ ،‬نخس��ت اینکه ارز به سامانه‬ ‫بازگردانده می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر حقوق کارگران پرداخت‬ ‫و تعدیل نیروی کمتری انجام می شود و درنهایت واحدهای‬ ‫ف��والدی س��کان تولید را در دس��ت می گیرن��د و تولید را با‬ ‫کیفیت باال به دس��ت مصرف کننده در جهان می رسانند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه دالل کش��ورهای دیگر وارد بازار ایران ش��ود و کاالی‬ ‫بی کیفی��ت را ب��ا نرخ ارزان بفروش��د و دالر ‪ ۱۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان��ی دریافت کند اما تولیدکنن��ده داخلی دالر ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫تومانی بگیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد اضافه کرد‪ :‬در حالی که اگر صادرات‬ ‫یادداشت‬ ‫مصوبه جدید صادراتی‪ ،‬واسطه های فوالد را از میدان خارج می کند؟‬ ‫رونق تولید‬ ‫بستر ارام‬ ‫می خواهد‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫هشداری درباره‬ ‫پسـاسیل خوزستان‬ ‫دو سوم مخزن سد‬ ‫دوستی خالی است‬ ‫مدیرعام��ل اب منطقه ای خراس��ان رضوی‬ ‫با تاکی��د بر اینک��ه ‪ ۶۶‬درصد از حج��م مخازن‬ ‫س��دهای خراس��ان رضوی خالی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫مبنی ب��ر بارش های ش��دید در اس��تان و وقوع‬ ‫سیالب در افغانستان امادگی کامل برای کنترل‬ ‫س��یالب های پیش رو در س��دهای استان وجود‬ ‫ی با اش��اره‬ ‫دارد ‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمد عالی ‬ ‫به اینک��ه میزان بارندگی های اس��تان از ابتدای‬ ‫س��ال ابی تاکنون ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلی متر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در مقایسه با ‪ ۶۴‬میلی متر‬ ‫بارندگی سال گذشته استان‪ ،‬حدود ‪ ۲۱۳‬درصد‬ ‫و در مقایس��ه با ‪ ۱۴۴‬میلی مت��ر بارندگی مدت‬ ‫متوس��ط بلندمدت حدود ‪ ۴۰‬درص��د افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ‪ ۳۴‬درصد از‬ ‫حجم مخزن س��دهای استان خراسان رضوی پر‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از میان ظرفیت یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۷۰‬میلی��ون مترمکعب��ی مخازن س��دهای‬ ‫اس��تان رقمی در حدود ‪ ۵۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ان تاکنون پرش��ده اس��ت و بیش از یک میلیارد‬ ‫مترمکعب از حجم مخازن سدهای استان خالی‬ ‫است‪ .‬بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در‬ ‫طول یک هفته گذشته ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫س��یالب وارد سدهای استان ش��ده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اب موجود در س��د دوس��تی نی��ز به ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب رسیده و حدود دوسوم مخزن‬ ‫این سد خالی است‪ .‬عالیی با تاکید بر اینکه نقاط‬ ‫حادثه خیز و مناطق در معرض سیالب مدیریت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه ب��ه پیش بینی های‬ ‫سازمان هواشناس��ی مبنی بر بارش های شدید‬ ‫در اس��تان و وقوع سیالب در افغانستان امادگی‬ ‫کامل ب��رای کنترل س��یالب های پی��ش رو در‬ ‫سدهای استان وجود دارد‪ .‬‬ ‫تاثیر سیل خوزستان‬ ‫بر تولید نفت‬ ‫مع��اون پش��تیبانی منطق��ه ای مدیرعام��ل‬ ‫شرکت مهندسی و توس��عه نفت (متن) اخرین‬ ‫وضعیت تاسیس��ات نفتی در غ��رب کارون را در‬ ‫زمان وقوع س��یل تش��ریح کرد و گفت‪ :‬در تولید‬ ‫نف��ت از میدان های نفتی غ��رب کارون به دلیل‬ ‫وقوع س��یل خللی ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬عبداهلل‬ ‫ایس��نا با بیان اینکه برخی‬ ‫ ‬ ‫طواف در گفت وگو با‬ ‫معتقد هس��تند اگر ارتفاع تاسیس��ات نفتی در‬ ‫خوزستان بیش��تر بود‪ ،‬کمتر در معرض سیالب‬ ‫ق��رار می گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه ما پیش بینی ه��ای الزم را انج��ام داده ایم و‬ ‫طراحی ها با توجه به احتمال وقوع س��یل انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬البته باید گفت به ط��ور کلی هیچ‬ ‫طراحی به این س��مت نمی رود که در منطقه ای‬ ‫که ‪ ۱۵‬سال است خشکسالی وجود دارد‪ ،‬ریسک‬ ‫کند و تاسیس��ات بر مبنایی که هر ‪ ۱۰۰۰‬س��ال‬ ‫یک بار‪ ،‬ممکن اس��ت رخ دهد س��اخته ش��وند‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه در تولید میدان های غرب‬ ‫کارون با وجود وقوع س��یل خللی نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت «متن» امادگی دارد تا اخر بحران سیل‪،‬‬ ‫میزان تولید را حفظ کند‪ ،‬البته باید گفت انتهای‬ ‫همه س��یالب های خوزس��تان در حوزه کرخه‪،‬‬ ‫تاسیسات نفتی غرب کارون است‪.‬‬ ‫وزارت نفت موافق‬ ‫ی هور‬ ‫هدایت اب به سو ‬ ‫در پی انتشار برخی شایعه ها مبنی بر مخالفت‬ ‫صنعت نفت با هدایت جریان اب به سوی منطقه‬ ‫هور‪ ،‬شرکت ملی نفت ضمن تکذیب این موضوع‬ ‫به ارائه توضیح های��ی در این زمینه پرداخت‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬در توضیح شرکت ملی نفت ایران‬ ‫ام��ده اس��ت‪« :‬در پی انتش��ار برخی ش��ایعه ها‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده مغایر با حف��ظ وحدت ملی‬ ‫توسط دشمنان کشور و بازانتشار این شایعه ها در‬ ‫فضای مجازی از س��وی برخی دوستان‪ ،‬مبنی بر‬ ‫فش��ار وزارت نفت برای حفظ تاسیسات نفتی در‬ ‫غ��رب کارون و سوس��نگرد و جلوگیری از ورود‬ ‫جریان اب به منطقه هور که منجر به وارد امدن‬ ‫خس��ارت به مردم این مناطق خواهد ش��د‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت تاکید کنیم که بر اساس دستورهای وزیر‬ ‫محت��رم نفت در چارچوب سیاس��ت های هیات‬ ‫دولت و ریاس��ت محترم جمه��وری نه تنها تمام‬ ‫امکانات صنعت نفت در خوزستان برای کمک به‬ ‫هموطنانی که در معرض خطر و اسیب قرار دارند‬ ‫تحت هدایت ستاد مدیریت بحران استان بسیج‬ ‫ش��ده است‪ ،‬بلکه هرگز فش��ار و اراده ای مبنی بر‬ ‫حفظ تاسیسات نفتی(که البته ان هم متعلق به‬ ‫مردم است) به بهای وارد شدن خسارت و اسیب‬ ‫ن باره‬ ‫به مردم اعمال نشده و تصمیمی هم در ای ‬ ‫اتخاذ نشده و نخواهد شد‪ .‬بنابراین همه شایعه ها‬ ‫در این باره به شدت تکذیب می شود‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی مریدی‬ ‫یکی از‬ ‫بحران های‬ ‫ا ینده که باید‬ ‫خودمان را‬ ‫اماده و از همین‬ ‫روزها برای ان‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ ،‬مقابله با‬ ‫گرد و غبارهای‬ ‫احتمالی است‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر اب و خ��اک س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت ضمن اشاره به برخی بایدها و نبایدها‬ ‫برای جبران خس��ارت های ناش��ی از سیل نسبت به‬ ‫ایج��اد کانون های جدید گرد و غبار در خوزس��تان به‬ ‫علت ته نش��ین شدن گل های ناش��ی از سیل هشدار‬ ‫جدی داد‪.‬‬ ‫علی مریدی به ایس��نا گفت‪ :‬مهم ترین اقدام بعد از‬ ‫وقوع بحران‪ ،‬جبران خسارت ها و بازگرداندن شرایط‬ ‫به وضعیت عادی اس��ت‪ .‬عملکرد نهاد های متولی از‬ ‫جمله ستاد مدیریت بحران‪ ،‬هالل احمر و وزارت نیرو‬ ‫در این زمینه ها به نس��بت مناس��ب است‪ ،‬البته الزم‬ ‫اس��ت پس از بحران‪ ،‬مجموعه ای از بایدها و نبایدها‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برنامه ری��زی الزم برای تدوین‬ ‫درس اموخته ه��ا و بازنگ��ری در برنامه ه��ای کنترل‬ ‫س��یالب بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫برنامه مدونی برای کنترل س��یل در کش��ور ما وجود‬ ‫ن��دارد ابتدایی ترین و مهم ترین درس اموخته س��یل‬ ‫اخیر تدوین این برنامه ها اس��ت‪ .‬در این راستا انجام‬ ‫مطالعات یکپارچه مدیریت س��یالب (‪Integrated‬‬ ‫‪ )Flood Management‬در تم��ام حوضه ه��ای‬ ‫ابریز کش��ور (و البته با اولویت مناطق با خطرپذیری‬ ‫باال) از ضرورت ها است‪ .‬یکی از خروجی این مطالعات‬ ‫باید برنامه عمل (‪ )Action plan‬مقابله با س��یالب‬ ‫باش��د‪ .‬مدیر کل دفتر اب و خاک س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با اش��اره به این نکته که متاسفانه به‬ ‫طور معم��ول بعد از بح��ران تمام تمرکز به س��مت‬ ‫اقدام ه��ای انجام نش��ده برای کنترل س��یل می رود‪،‬‬ ‫یک اس��تاد مهندس��ی رودخانه و علوم و مهندس��ی ابخیز‬ ‫دانش��گاه تهران با اشاره به اینکه سدها در کنترل و مهار سیل‬ ‫تنها نقش مسکن را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راهکار درمانی حکمرانی‬ ‫بر حوضه ابخیز است‪.‬‬ ‫علی سالجقه با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی‬ ‫کش��ورها در دنیای کنونی س��اخت س��د با مکان یابی درست‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬کش��ور ما نیز در ساخت سد رده باالیی‬ ‫در سطح جهانی دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۷۲‬س��د ملی در کش��ور ساخته شده است‬ ‫که برخ��ی از انها عملک��رد خوبی دارند و در مکان درس��تی‬ ‫ساخته شده اند اما ساخت برخی دیگر از انها مبتنی بر امایش‬ ‫س��رزمینی نبوده اس��ت و به عن��وان یک راهکار اساس��ی در‬ ‫مدیریت جامع حوضه ابخیز به شمار نمی روند‪.‬‬ ‫س��اخت سد‪ ،‬همیش��ه باید به عنوان یک راهکار سازه ای اثربخش‬ ‫مدنظر باش��د اما واضح اس��ت که سدس��ازی یک اقدام پرهزینه و‬ ‫زمان بر است‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که بحران س��یل گذشته‬ ‫و بس��یاری از اقدام ه��ا که به خطا م��ورد توجه قرار‬ ‫می گیرد برای بلندمدت است و در کوتاه مدت نتیجه‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون های گرد و غبار‬ ‫مری��دی ک��ه تخصص مناب��ع اب دارد‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که در ش��رایط کنون��ی برای مناطق‬ ‫سیل زده‪ ،‬کدام اقدام ها باید مورد توجه و اولویت قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬یکی از خطرهای بزرگ ناش��ی‬ ‫از س��یل های اخیر ایجاد کانون های گرد و غبار است‪.‬‬ ‫رس��وباتی که همراه س��یل امده است در دشت های‬ ‫خوزستان ته نش��ین و با فروکش اب تبدیل به منشا‬ ‫گرد و غبار در استان خوزستان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از بحران ه��ای ا ین��ده ک��ه‬ ‫بای��د خودمان را ام��اده و از همین روزه��ا برای ان‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪ ،‬مقابله ب��ا گرد و غبارهای احتمالی‬ ‫است که در اینده نزدیک و پس از فروکش سیالب و‬ ‫خشک شدن زمین با ان روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اب و خ��اک س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیست در ادامه درباره سدسازی که برخی این‬ ‫گزینه را به عنوان راهکار میان مدت و بلندمدت برای‬ ‫مقابله با س��یل مطرح می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت سد‪،‬‬ ‫‹ ‹کنترل سیالب ها‬ ‫این کارش��ناس منابع اب همچنی��ن با بیان اینکه‬ ‫اما و اگرها درباره نقش سدها در کنترل سیل های اخیر‬ ‫وی با اشاره به اهداف سد سازی تصریح کرد‪ :‬سد محلی برای‬ ‫ذخیره اب و تامین اب اش��امیدنی است‪ .‬از دیگر کارکردهای‬ ‫س��د می توان به بهره برداری انرژی‪ ،‬پ��رورش ابزیان و کنترل‬ ‫سیالب اشاره کرد‪.‬‬ ‫س��اخت سد در کش��ورهایی مانند کش��ور ما که در شرایط‬ ‫اقلیمی خش��ک و نیمه خشک قرار دارند‪ ،‬ضروری است چراکه‬ ‫بای��د بتوانیم در زمان ب��ارش اب را جمع اوری و برای مصارف‬ ‫خانگی و کشاورزی ذخیره کنیم اما سدسازی اصولی دارد که‬ ‫اگر هنگام س��اخت رعایت نشود‪ ،‬سدها کارکردهای خود را از‬ ‫دست می دهند‪.‬‬ ‫این اس��تاد مهندس��ی رودخانه و علوم و مهندسی ابخیز در‬ ‫ادام��ه با تاکید بر اینکه کش��ور نیاز به تدوین نظامنامه حوضه‬ ‫ابخی��ز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما نظامنامه س��یالب داریم اما متاس��فانه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر از شبکه برق شهرهای خوزستان در معرض سیل‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق خوزستان گفت‪ :‬سیالب ‪۱۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر از شبکه برق شهرهای استان خوزستان(به جز اهواز) را‬ ‫متاثر کرده و تالش برای پایدار نگه داشتن شبکه برق ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان خوزستان‪،‬‬ ‫حس��ن کریمی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱۷‬شهرستان و روستاهای تابع ‪،‬‬ ‫شبکه برق از سیالب متاثر شده و به این ترتیب ‪ ۹۵‬کیلومتر از‬ ‫شبکه های توزیع برق با اسیب جدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت توزیع برق خوزس��تان ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از تخریب پایه های برق ش��هرها و روستاهای درگیر‬ ‫س��یل اقدام هایی از جمل��ه ایجاد موانع و س��یل بند در اطراف‬ ‫پایه ه��ای ب��رق‪ ،‬در نظ��ر گرفتن ش��بکه های جایگزی��ن برای‬ ‫خدمات رسانی و سایر اقدام های انجام شده است‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫وزار ت نیرو‪ ،‬این فعالیت ها تا زمان عادی ش��دن ش��رایط ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نیروهای عملیاتی ش��رکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان البرز به منظور اصالح و بازسازی شبکه برق و امدادرسانی‬ ‫به مناطق سیل زده استان خوزستان عازم شهر اهواز شدند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان البرز‪ ۳ ،‬گروه فنی‪ -‬عملیاتی‬ ‫متش��کل از ‪ ۷‬نفر از کارکنان بهره برداری مجهز به خودروهای‬ ‫عملیاتی نیمه س��نگین ب ه همراه مولد ب��رق اضطراری و پیکاپ‬ ‫ح��وادث‪ ،‬م��زدا دو کابی��ن را با هدف تس��ریع در بازس��ازی و‬ ‫همیش��ه باید به عنوان یک راهکار سازه ای اثربخش‬ ‫مدنظر باش��د اما واضح است که سدسازی یک اقدام‬ ‫پرهزین��ه و زمان بر اس��ت و در تصمیم ه��ا باید این‬ ‫موضوع لحاظ شود‪.‬‬ ‫مریدی با اش��اره به اینکه نباید درباره سدس��ازی‬ ‫به ش��کل صفر و صدی حرف زد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سد یک‬ ‫فناوری اس��ت‪ ،‬نه ان قدر که در زمان خشکس��الی ها‬ ‫و ب��روز گ��رد و غب��ار ک��ه می گفتند‪ ،‬بد اس��ت و نه‬ ‫ان ق��در که اکن��ون در زمان س��یل می گویند‪ ،‬خوب‬ ‫اس��ت‪ .‬سدس��ازی تنها راه چاره برای مقابله با سیل‬ ‫نیس��ت‪ .‬این فناوری باید مثل هر فناوری دیگری‪ ،‬با‬ ‫برنامه ری��زی و مدنظر قرار دادن جنبه های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و محیط زیس��تی مورد استفاده قرار گیرد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه مهم تر از س��اخت سد بهره برداری از ان‬ ‫است که هم در زمان سیل و هم در زمان خشکسالی‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صیانت از جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزها‬ ‫همچنین حف��ظ حریم رودخانه ها باید به عنوان یک‬ ‫اقدام مستمر در دستور کار وزارت نیرو‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و دیگر نهاد های مسئول قرار گیرد‪.‬‬ ‫ساماندهی ش��بکه های توزیع برق اهواز به این شهرستان اعزام‬ ‫کرد‪ .‬در این عملیات گروه های فنی و عملیاتی نسبت به اصالح‬ ‫شبکه های معیوب اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مس��ئولیت اب رس��انی ب��ه اردوگاه های اس��کان‬ ‫سیل زدگان استان خوزستان به ابفای استان تهران محول شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا بختیاری با اشاره به اینکه این موضوع در چارچوب‬ ‫ابالغ وزارت کشور به استانداری تهران و تعیین تهران به عنوان‬ ‫اس��تان معین خوزستان انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است برای‬ ‫اسکان سیل زدگان خوزستان ‪ ۹‬اردوگاه تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مقدمات کار انجام ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیازس��نجی اولیه انجام ش��ده و چندین دس��تگاه پمپاژ قوی با‬ ‫امکانات کامل‪ ۱۲ ،‬تانکر س��یار‪ ،‬چندین خودرو مجهز امدادی‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬تانک��ر ثاب��ت و تعداد زی��ادی نیروهای اموزش��ی و فنی به‬ ‫خوزستان منتقل شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به برنامه ریزی برای ارسال ازمایشگاه های سیار اب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ازمایش��گاه اب تهران یک مرجع بین المللی است و ابی‬ ‫که در خوزستان مصرف خواهد شد مورد بازبینی ازمایشگاهی‬ ‫ما هم قرار خواهد گرفت‪ .‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬نفر از نیروهای امدادی‬ ‫و فنی ابفای اس��تان تهران هم به مناطق س��یل زده خوزستان‬ ‫اعزام می شوند‪.‬‬ ‫نظامنامه ای برای حوضه ابخیز نداریم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫س��یالب معلول و مدیریت حوضه ابخیز علت س��یل اس��ت و‬ ‫نهادهای متولی باید قبل از وقوع بحران با عملیات ابخیزداری‬ ‫ان را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫س�لاجقه با اش��اره به اینک��ه راهکاره��ای گوناگونی برای‬ ‫بهره ب��رداری اب در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬حفاظت‬ ‫از پوش��ش گیاه��ی و ایج��اد س��ازه هایی برای مهار س��یل و‬ ‫انتق��ال ان ب��ه درون زمی��ن در مجموع��ه مدیری��ت حوضه‬ ‫ابخیز قرار می گیرند که می توانند س��یل های شدید را کنترل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه تهران درباره چگونگی عملکرد سدها در‬ ‫کنترل و مهار سیل توضیح داد‪ :‬سدها در این زمینه تنها نقش‬ ‫مس��کنی را دارند ک��ه در «پیک» س��یل ان را کنترل و پس‬ ‫احیای تاالب ها هم به عنوان یک المان کنترل کننده‬ ‫س��یالب و بعد مه��ار ریزگرد اهمیت بس��یاری دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بس��یاری از اقدام های��ی ک��ه ب��رای احیای‬ ‫تاالب ها انجام می دهیم در کنترل س��یالب هم نقش‬ ‫تاثیرگ��ذاری دارد‪ .‬اقدام هایی همچون الیروبی مصب‬ ‫رودخانه ها در محل ورودی به تاالب ها (که در س��یل‬ ‫اق قال مهم بود)‪ ،‬ازادسازی حریم رودخانه ها‪ ،‬کنترل‬ ‫کش��ت دیم در باالدست و ابخیزداری هم در احیای‬ ‫تاالب ه��ا موثرند و ه��م به مدیریت س��یالب کمک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطری در کمین تاالب های کشور‬ ‫مریدی با تاکید بر این نکته که پر شدن تاالب ها در‬ ‫ش��رایط حاضر ما را نباید از برنامه ریزی برای احیای‬ ‫انه��ا غافل کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر اکنون برای جلوگیری از‬ ‫خشک شدن تاالب ها‪ ،‬برنامه ریزی نکنیم‪ ،‬با توجه به‬ ‫حجم رس��وبات ورودی و ته نشین شدن انها در کف‬ ‫تاالب ها‪ ،‬در اینده نه چندان دور‪ ،‬با خش��ک ش��دن‬ ‫این رس��وبات پدیده گرد و غبار را با شدت بیشتری‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه همه نهاده��ای متولی از‬ ‫جمله س��ازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی بای��د مدیریت گل های ته نشین ش��ده در‬ ‫مناطق مختلف و تاالب ها را در اولویت تخصیص ها و‬ ‫اقدام ّها قرار دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر می خواستیم برای‬ ‫مدیریت س��یالب کار اصولی انجام دهیم‪ ،‬باید از ‪۱۰‬‬ ‫سال پیش ش��روع می کردیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫باید برای جلوگیری از بحران ا ینده گر دو غبار به فکر‬ ‫چاره و برنامه باشیم‪.‬‬ ‫از س��ر ریز ش��دن‪ ،‬دوباره اب را به پایین دس��ت رها می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تنها راهکار درمانی حکمرانی بر حوضه ابخیز‪ ،‬حفظ‬ ‫جنگل ه��ا و مراتع و قرار گرفتن صنعت و کش��اورزی در جای‬ ‫درست خود است‪.‬‬ ‫سالجقه در پایان گفت‪ :‬درحال حاضر مدام صحبت می شود‬ ‫که س��دها کش��ور را نجات دادند در حالی که این طور نیست؛‬ ‫س��دها تنها وق��وع فاجعه را ب��ه تاخیر انداختند‪ .‬م��ا باید در‬ ‫سدسازی های خود دقت کنیم که ان را چگونه‪ ،‬در چه مکانی‬ ‫و برای چه مصارفی می سازیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��االنه ‪ ۲.۵‬میلیارد تن خاک کش��ور از دست‬ ‫م��ی رود و در حوضه های ابخیز نی��ز اب های زاللی را به دلیل‬ ‫نبود شیوه های درس��ت مدیریت از دست می دهیم‪ .‬رفع تمام‬ ‫این مشکالت با مدیریت جامع حوضه ابخیز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫سد کرخه ‪ 2‬سیالب مهیب تاریخ خود را مهار کرده است‬ ‫یزدان��ی با تاکید بر اینکه ش��رایط س��د پایدار اس��ت و‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬سد کرخه تاکنون ‪ ۳‬سیالب را‬ ‫مهار کرده که ‪ ۲‬سیالب در تاریخ این سد بی نظیر بوده اند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س��د و نی��روگاه کرخه‬ ‫درباره اخرین وضعیت این س د به ایلنا گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ورودی اب به سد کرخه ‪ ۲۰۲۲‬متر مکعب بر ثانیه و میزان‬ ‫خروجی از سد نیز ‪ ۲۰۷۹‬متر مکعب بر ثانیه است‪ .‬سد در‬ ‫شرایط پایدار و نرمال قرار دارد‪ ،‬پیوسته تراز می اندازیم تا‬ ‫سیالب های بعدی را مهار کنیم‪.‬‬ ‫وی تراز نرمال سد را ‪ ۲۲۰‬متر و تراز سیالبی و تاخیری‬ ‫را از ‪ ۲۲۰‬تا ‪ ۲۲۶‬متر عنوان کرد و افزود‪ :‬تراز فعلی س��د‬ ‫(س��اعت ‪ ۱۵‬دوش��نبه ‪ ۱۹‬فروردین ) ‪ ۲۲۴.۲۷‬متر بوده‪،‬‬ ‫ظرفیت سد نیز در ش��رایط نرمال ‪ ۵.۲‬میلیارد متر مکعب‬ ‫اس��ت که اکنون از ان عبور کرده ایم و با حجم باالی اورد‬ ‫و بارندگی که داش��تیم به ترازهای سیالبی رسیده ایم که‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫یزدان��ی با تاکید بر اینکه ش��رایط س��د پایدار اس��ت و‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ ۱۳۲۴ :‬ابزار در سد نصب شده‬ ‫که به طور روزانه مش��خص می کنند وضعیت سد چگونه‬ ‫اس��ت‪ ۲۰۸ ،‬نقطه تراوش س��نجی داریم ک��ه دائم پایش‬ ‫می ش��وند و چاه های کاهش فش��ار هم به صورت متناوب‬ ‫رصد می شوند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با اینکه از تراز نرمال سد عبور کرده ایم‬ ‫وضعی��ت خوب اس��ت و تا پایان فصل بهار مخزن س��د را‬ ‫مدیری��ت می کنیم تا ب��رای س��یالب های محتمل اماده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��د و نیروگاه کرخه در ادام��ه با تاکید بر‬ ‫اینکه مردم به شایعه ها‪ ،‬خبرها و جریان سازی های کذب‬ ‫که از س��وی جریان ضد انقالب مدیریت می ش��وند‪ ،‬توجه‬ ‫نکنند و به رسانه های رس��می کشور استناد کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سد کرخه در سال ابی جاری ‪ ۳‬سیالب را مهار کرده که ‪۲‬‬ ‫سیالب ان در تاریخ این سد بی نظیر بوده اند‪ ،‬یک سیالب‬ ‫مربوط به بهم��ن ‪ ۹۷‬بود که با پیک ‪ ۶۸۰۰‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه و اورد یک میلیارد در ‪ ۱۰‬روز بوده است که در زمان‬ ‫خودش بزرگ ترین سیالب تاریخ کرخه بود‪ ۱۲ ،‬فروردین‬ ‫نیز س��یالبی که پلدخت��ر را تحت تاثیر ق��رار داد با پیک‬ ‫س��اعتی ‪ ۸۴۰۰‬متر مکع��ب در ثانیه مهیب ترین س��یالب‬ ‫تاریخ کرخه با بیش از یک میلیارد اورد ش��کل گرفت که‬ ‫بزرگ ترین سیالب تاریخ این رودخانه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر سد کرخه نبود در کمتر از ‪۳‬‬ ‫ماه ‪ ۳‬بار نیمی از خوزس��تان و به ویژه نوار غربی ان دچار‬ ‫بزرگ ترین تخریب بر اثر بالیای طبیعی می شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬دوش��نبه هفته گذش��ته‪ ،‬وقت��ی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری می خواس��ت لرس��تان را به مقصد خوزستان‬ ‫ترک کند‪ ،‬متوجه ش��د ایرباس ‪ ۳۲۱‬تشریفاتی دولت به دلیل‬ ‫جاری ش��دن س��یل در ف��رودگاه خرم اب��اد‪ ،‬زمین گیر و این‬ ‫فرودگاه از حالت عملیاتی خارج شده است‪ .‬گرچه معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری مجبور شد مسیر ‪ ۳۳۰‬کیلومتری خرم اباد تا‬ ‫اهواز را با خودرو طی کند‪ ،‬اما بعد از حدود ‪ ۱۴‬ساعت‪ ،‬مشکل‬ ‫ف��رودگاه خرم اباد حل و این فرودگاه بار دیگر عملیاتی ش��د‪.‬‬ ‫البته این تنها فرودگاهی نیست که در اثر بارش و سیالب های‬ ‫هفته های گذشته دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫در فرودگاه گرگان نیز‪ ،‬سیل موجب خاموشی موقت بخشی‬ ‫از چراغ های باند شد‪ .‬فرودگاه ایالم نیز بیش از ‪ ۱۰‬ساعت قادر‬ ‫به ارائه خدمات هوایی نبود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫اعالم کرد باوجود مش��کالت پیش امده در روزهای گذش��ته‬ ‫برای برخی فرودگاه ها‪ ،‬درحال حاضر همه فرودگاه های کشور‬ ‫عملیاتی و در حال ارائه خدمت در حوزه های مسافری و امداد‬ ‫و نجات هس��تند‪ .‬براساس گزارشی که ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی درباره اقدام های انجام ش��ده در زمینه مدیریت‬ ‫بح��ران و عملیاتی نگه داش��تن فرودگاه ها منتش��ر کرده‪ ،‬در‬ ‫روزهای گذش��ته و در اثر س��یالب‪ ،‬فرودگاه خرم اباد به دلیل‬ ‫حجم باال و شدت سیالب ورودی به فرودگاه و با هدف حفظ‬ ‫ایمنی پروازها و س�لامت دستگاه های کمک ناوبری به مدت‬ ‫‪ ۱۴‬ساعت غیرعملیاتی شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن فرودگاه ایالم به دلیل قطع همه خطوط ارتباطی‬ ‫اس��تان با کشور (فیبر نوری) به مدت ‪ ۱۱‬ساعت غیرعملیاتی‬ ‫ب��ود‪ .‬براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬باوج��ود بارش ها و س��یالب‪،‬‬ ‫فرودگاه های مناطق س��یل زده توانستند عملیات حمل ونقل‬ ‫هوایی را س��رپا نگه دارند‪ .‬فرودگاه های مناطق درگیر س��یل‬ ‫از جمله گرگان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬یاسوج و خرم اباد توانستند‬ ‫در اوج بارش ها و وقوع س��یالب‪ ،‬سرپا بمانند‪ .‬بخش زیادی از‬ ‫پروازهایی که درحال حاضر در این فرودگاه ها انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫پروازهای بالگردهای امداد و نجات است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تربیت نیروی انسانی‬ ‫یکی از کارشناسان هوانوردی کشورمان معتقد است باتوجه‬ ‫به اینکه فرودگاه ها در بالیای طبیعی می توانند نقش بس��یار‬ ‫مهم��ی در امدادرس��انی به موقع و س��ریع ایف��ا کنند‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن تدابیر ویژه برای مصون ماندن فرودگاه ها یا وارد شدن‬ ‫کمترین خس��ارت از بالیای طبیعی به زیرس��اخت ها ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تب��ار در پاس��خ ب��ه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به این هدف‪ ،‬شناس��ایی و دس��ته بندی مخاطرات‬ ‫فرودگاه��ی یعن��ی منابعی که به طور بالقوه ی��ا بالفعل‪ ،‬منبع‬ ‫از الزامات فرودگاه ها برای عملکرد مطلوب در رویارویی با بالیای طبیعی گزارش می دهد‬ ‫عطش فرودگاه ها برای فرونشاندن سیل‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬به ویژه در بخش هایی مانند مدیریت ترافیک‬ ‫هوایی که انس��ان‪ ،‬محور تولید خدمت است‪ ،‬الزامی است‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به حوزه های خدماتی انس��ان محور‬ ‫در فرودگاه ه��ا ب��رای مدیری��ت بحران از جمل��ه حوزه کاری‬ ‫کنترلرهای ترافیک هوایی ادامه داد‪ :‬بعد از زلزله کرمانش��اه‪،‬‬ ‫همین مسئله بارها به مدیریت ارشد شرکت فرودگاه ها و اداره‬ ‫کل تخصصی‪ ،‬پیش��نهاد ش��د اما هیچ گونه اقدام موثری برای‬ ‫به روز نگه داشتن ریتینگ کنترلرهایی که در سایر فرودگاه ها‬ ‫تجربه کاری دارند‪ ،‬انجام نش��د‪ .‬فالح تبار یاداور شد‪ :‬در زمان‬ ‫زلزل��ه کرمانش��اه این مس��ئله را ب��ه مدی��رکل مراقبت پرواز‬ ‫پیشنهاد دادم اما هیچ گاه اجرایی نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت فرودگاه هم حدی دارد‬ ‫‹ ‹فرودگاه خرم اباد عملیاتی است‬ ‫گرچه ش��هرهای گوناگون لرس��تان همچنان درگیر س��یل و‬ ‫عوارض ان هس��تند اما مدیر ف��رودگاه خرم اباد می گوید از زمان‬ ‫فروک��ش کردن س��یالب‪ ،‬اختالل��ی در پروازهای ای��ن فرودگاه‬ ‫به وج��ود نیامده اس��ت‪ .‬غالمرضا بنی صدر با بی��ان اینکه از زمان‬ ‫فروکش کردن سیالب‪ ،‬پروازهای برنامه ای سروقت انجام شده‪ ،‬به‬ ‫تین نیوز گفت‪ :‬بارندگی های شدید خسارت هایی به فرودگاه وارد‬ ‫کرد اما این خسارت ها مانع عملیاتی شدن فرودگاه نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل به فرودگاه خوزستان وارد نشد‬ ‫مدیرکل فرودگاه های خوزستان نیز می گوید باوجود اینکه این‬ ‫اس��تان این روزها درگیر سیل اس��ت‪ ،‬فرودگاه های این استان در‬ ‫معرض اب گرفتگی نیس��تند‪ .‬به گزارش وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫محمدرضا رضایی اظهار کرد‪ :‬س��یالب به سمت مناطقی حرکت‬ ‫کرده که فرودگاهی در ان مناطق وجود ندارد و تاکنون مش��کلی‬ ‫ب��رای فرودگاه های خوزس��تان پیش نیامده و هم��ه ‪ ۵‬فرودگاه‬ ‫اس��تان عملیاتی هس��تند‪ .‬رضایی به انجام پروازهای امدادی در‬ ‫فرودگاه های خوزس��تان اش��اره کرد و افزود‪ :‬از زمان وقوع سیل و‬ ‫خطر برای فرودگاه هس��تند‪ ،‬ضروری است‪ .‬همچنین باید در‬ ‫زمان مقتضی‪ ،‬اقدام های اصالحی انجام شود تا در زمان وقوع‬ ‫بالیای طبیعی مانند س��یل‪ ،‬زلزله و‪ ...‬کمترین خس��ارت به‬ ‫اعالم شرایط اضطراری امدادرسانی به مناطق سیل زده ادامه دارد‬ ‫و تا روز گذش��ته ‪ ۳۰‬نشس��ت و برخاست هواپیمای کارگو و ‪۲۳۸‬‬ ‫نشست و برخاست بالگرد را در فرودگاه اهواز هدایت کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت سیل به چراغ های باند فرودگاه گرگان‬ ‫مدیرکل فرودگاه های اس��تان گلس��تان می گوی��د در جریان‬ ‫س��یل اخیر ‪ ۴۰‬هکتار از زمین های ف��رودگاه زیر اب رفت و عمق‬ ‫اب گرفتگی در برخی نقاط به ‪ ۲.۵‬متر می رس��ید‪ ،‬اما با تمهیدات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اب به هیچ یک از سطوح پروازی و دستگاه های فنی‬ ‫و عملیاتی وارد نش��د و فقط چراغ های تقرب دقیق فرودگاه تحت‬ ‫تاثیر سیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬رامی��ن اذری ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه به منظور جلوگیری از خس��ارت‪ ،‬ای��ن چراغ ها خاموش و‬ ‫غیرعملیاتی و با داربس��ت حفاظت شده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬این چراغ ها‬ ‫پس از فروکش کردن اب و بازرس��ی های مربوط‪ ،‬دوباره روش��ن‬ ‫شد و در مدار قرار گرفت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هیچ کدام از سطوح پروازی‬ ‫و دس��تگاه های فنی‪-‬عملیاتی فرودگاه دچار اس��یب نش��ده اند‪.‬‬ ‫خسارت محدود به راه های دسترسی و فنس های اطراف فرودگاه‬ ‫زیرس��اخت های عملیاتی وارد ش��ود‪ .‬این کارشناس با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه حداکثر تالش برای عملیاتی نگه داش��تن فرودگاه‬ ‫و خدمات رس��انی مناس��ب به پروازهای امدادی‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اس��ت که می��زان دقیق ان بع��د از فروکش ک��ردن اب گرفتگی‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور فرودگاه سنندج از خطر اب گرفتگی‬ ‫مدیر فرودگاه س��نندج می گوید این فرودگاه عملیاتی است و‬ ‫با مدیری��ت جریان اب اطراف‪ ،‬فرودگاه توانس��ته از خطر بحران‬ ‫اب گرفتگی گذر کند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محس��ن سیف زاده با بیان‬ ‫اینک��ه این فرودگاه در خط القعر قرار گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه اب های‬ ‫س��طحی و میزان خروجی سد باالدس��ت فرودگاه که جریان اب‬ ‫در رودخان��ه موازی ف��رودگاه را افزایش داده‪ ،‬ف��رودگاه را تهدید‬ ‫می کند و س��طح اب در برخی نقاط تا دیوار فرودگاه نیز باال امده‪،‬‬ ‫اما وضع به وخامت هفته گذشته نیست‪ .‬سیف زاده گفت‪ :‬از وقتی‬ ‫اخطاریه های هواشناس��ی منتش��ر ش��د‪ ،‬اقدام به الیروبی و رفع‬ ‫انس��داد کانال ها و زهکش های فرودگاه کردیم‪ .‬همچنین ساخت‬ ‫کانال ه��ا و خاکریزهای جدید موج��ب جلوگیری از اب گرفتگی‬ ‫فرودگاه شد‪ .‬اگر جریان اب در اطراف فرودگاه مدیریت نمی شد‪،‬‬ ‫فرودگاه سنندج با بحران روبه رو می شد‪.‬‬ ‫کارهایی اس��ت که فرودگاه ها در زمان بحران می توانند انجام‬ ‫دهند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عملیاتی نگه داشتن تجهیزات خدمات رسان‬ ‫فرودگاهی اعم از س��امانه های ناوبری و تس��هیالتی و تامین‬ ‫یکی دیگ��ر از کارشناس��ان حمل ونقل هوایی کش��ورمان‬ ‫معتقد اس��ت گرچه در جریان س��یل اخیر مشکل خاصی در‬ ‫فرودگاه های کشور رخ نداد اما بروز مشکل احتمالی‪ ،‬مختص‬ ‫ایران نیست و در همه فرودگاه های جهان ممکن است چنین‬ ‫مش��کالتی پیش اید‪ .‬شاهرخ ظهراب زاده در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی در طراحی و ساخت فرودگاه‪ ،‬بحث هدایت‬ ‫و کنترل اب های س��طحی درنظر گرفته می ش��ود و این کار‪،‬‬ ‫قواعد و اصول مش��خصی دارد که در ایران هم پیاده می شود‪.‬‬ ‫ظهراب زاده ادامه داد‪ :‬وقتی س��یل می اید و حجم اب فراتر از‬ ‫میزان پیش بینی شده باشد‪ ،‬طبیعی است که عملکرد فرودگاه‬ ‫مختل می ش��ود و این برای همه فرودگاه ها در همه کش��ورها‬ ‫پی��ش می اید و حتی در کش��ورهای توس��عه یافته نیز گاهی‬ ‫فرودگاهی دچار ابگرفتگی می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬متاسفانه در جامعه تصور نادرستی در ذهن مردم شکل‬ ‫گرفته که ظرفیت س��امانه ها و زیرساخت باید بی نهایت باشد‬ ‫و هیچ گاه در هیچ ش��رایطی عملکرد ان مختل نش��ود اما این‬ ‫دیدگاه درستی نیست و عملیاتی نمی شود‪.‬‬ ‫ظهراب زاده تاکید کرد‪ :‬چون در بطن کار نیستم‪ ،‬نمی توانم‬ ‫نظری درباره عملکرد فرودگاه در س��یل اخیر بیان کنم‪ ،‬اما با‬ ‫اطمین��ان می توانم بگویم که انتظار مردم از زیرس��اخت های‬ ‫کشور منطقی نیست‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬متاسفانه تصوری منفی در ذهن مردم وجود‬ ‫دارد که هرگاه در جایی مش��کلی ایجاد می ش��ود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سوءمدیریت و فساد است اما این تفکر نادرستی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینکه در دنی��ا مواردی بوده که در فرودگاه‬ ‫سیل جاری شده‪ ،‬افزود‪ :‬چند هفته پیش‪ ،‬در فرودگاه استانبول‬ ‫شاهد جاری شدن سیل بودیم و چنین مشکالتی ویژه کشور‬ ‫ما نیس��ت‪ .‬این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬جاری ش��دن سیل در‬ ‫فرودگاه اس��تانبول نشان می دهد در جدیدترین و مدرن ترین‬ ‫فرودگاه ه��ا هم ظرفی��ت تحمل اب های س��طحی بی نهایت‬ ‫نیست و اگر بارش از حدی فراتر رود‪ ،‬سیستم تسلیم می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت اب‬ ‫نیازی جدی‬ ‫است‬ ‫پیشینه معدن نمک در قشم‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در ماه ه��ای اخیر با توجه به افزایش میزان‬ ‫بارندگی و نیز جاری ش��دن اب در زاینده رود‬ ‫و دریاچه هامون‪ ،‬مش��خص می شود که برای‬ ‫انج��ام فعالیت های صنعتی و کش��اورزی این‬ ‫نی��از وجود دارد که در س��ال جاری مدیریت‬ ‫اب با جدیت بیشتری دنبال شود‪ .‬برای اینکه‬ ‫با وضعیت منابع ابی در کشور ما ن اشنا شویم‬ ‫الزم به توضیح است که اگر متوسط بارندگی‬ ‫س��االنه روی کره زمین ‪ ۸۶‬سانتی متر باشد‪،‬‬ ‫متوس��ط بارندگی ساالنه در کشور حدود ‪۲۸‬‬ ‫سانتی متر است‪ .‬تازه با این بارندگی کم بر اثر‬ ‫تابش خورشید و شدت گرما و حرارت فراوان‬ ‫تبخیر هم زیاد است؛ چنان که در تهران اندازه‬ ‫ان ‪ ۱۳‬برابر بارندگی اس��ت و در بیابانک که‬ ‫در میان کویر اس��ت به حدود ‪ ۶۲‬برابر میزان‬ ‫بارندگی می رس��د‪ .‬البته توجه به این موضوع‬ ‫نیز ضروری اس��ت که این مقدار باران نیز به‬ ‫عدالت در سراسر سرزمین ایران تقسیم نشده‬ ‫اس��ت و قس��مت عمده ان در دامنه کوه های‬ ‫بلند شرقی و در راه های تودرتوی ان و دامنه‬ ‫ش��مالی کوه های البرز و قسمتی از کوهستان‬ ‫غربی این س��رزمین فرود می ایند‪ .‬به سخنی‬ ‫دیگر ‪ ۲۷‬درصد از کل باران س��رزمین ایران‬ ‫فقط ح��دود ‪ ۴‬درصد از س��طح کل کش��ور‬ ‫می بارد که ارتفاع باران در این مناطق بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی متر در سال است‪ .‬بقیه ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫باران در ‪ ۹۶‬درصد از س��طح کش��ور می بارد‬ ‫ک��ه مقدار ان از ‪ ۲۰۰‬میلی متر در س��ال نیز‬ ‫فراتر نمی رود‪ ،‬حتی در برخی از مناطق کشور‬ ‫می��زان بارش باران در س��ال ‪ ۵‬میلی متر هم‬ ‫نمی رس��د به همین دلیل اس��ت که اگر برای‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا مس��ئله ای به‬ ‫ن��ام اب وج��ود ندارد ‪ ،‬در کش��ور ما در حکم‬ ‫گرامی ترین موهبت الهی اس��ت و رفع کمبود‬ ‫اب با ایجاد ش��یوه های مناسب بهره گیری از‬ ‫اب با سرنوش��ت این س��رزمین گ��ره خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بهره گی��ری از ای��ن س��رمایه‬ ‫فوق العاده مهم‪ ،‬نیازمند زحمات طاقت فرس��ا‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای دقیق و موثر اس��ت‪ .‬باید‬ ‫کمب��ود اب را ج��دی گرفت و با س��ختی و‬ ‫مش��قت فراوان در این زمینه اقدام کرد‪ .‬برای‬ ‫درک اهمیت این موضوع اش��اره به این نکته‬ ‫الزم اس��ت که در باره حفر قنات و بهره گیری‬ ‫از ان‪ ،‬هزار س��ال پیش در کتاب های تاریخی‬ ‫امده است که در سمرقند برای حفر قنات اگر‬ ‫مجم��وع کاری را که مردم برای حفر ش��بکه‬ ‫مجاری زیرزمینی که زندگانی صدها خانواده‬ ‫را تامین می کند حس��اب کنیم و کار و وقتی‬ ‫را هم که ب��رای بهره برداری و ترمیم دائم ان‬ ‫صرف می شود به حساب اوریم دچار شگفتی‬ ‫بسیار خواهیم ش د زیرا برای ابیاری زمینی به‬ ‫مساحت ‪7 . 8‬هکتار در منطقه خان دواب حفر‬ ‫قناتی که طول ان در حدود ‪ ۳‬کیلومتر است‬ ‫ضرورت دارد‪ .‬یک قنات دارای مادر چاهی به‬ ‫عم��ق ‪ ۹۰‬متر اس��ت و با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫هر کیلومتر است ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬چاه باید حفر‬ ‫شود و در سر اس��ر طول قنات حدود ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۶۰‬چاه ض��رورت دارد‪ .‬در این صورت برای‬ ‫حفر چاه ه��ا احتیاج به ‪ ۵۷‬ه��زار متر مکعب‬ ‫خاکبرداری و بیرون اوردن س��نگ است‪ .‬تازه‬ ‫این مقدار س��نگ ها از عمق ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬متری باال‬ ‫اورده می شدند‪ .‬قنات گناباد نیز دارای چاهی‬ ‫به عمق ‪ ۱۴۰‬متر و طول ‪ ۷۰‬کیلومتر اس��ت‪.‬‬ ‫قن��ات دیگری نیز در یزد وجود دارد که عمق‬ ‫چ��اه ان ‪ ۱۱۶‬متر و ط��ول ان ‪ ۱۲۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اهمی��ت بهره گیری از اب‬ ‫باید اش��اره کرد که در سراسر سرزمین ایران‬ ‫ل بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار قنات س��اخته‬ ‫به احتما ‬ ‫شد ه اس��ت‪ .‬پتروشفس��کی تعداد قنات های‬ ‫تبری��ز را تا ‪ ۹۹۰‬برمی ش��مار د که این میزان‬ ‫قنات در یک منطق��ه می تواند در نقاط دیگر‬ ‫کشور نیز تکرار شود‪ ،‬البته قنات عالوه بر انکه‬ ‫وظیفه انتقال اب را بر عهده داشت در هنگام‬ ‫حضور بیگانگان پناهگاهی امن برای ایرا نیان‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنی��ن قن��ات در کن��ار رودخانه ها‬ ‫و دریاچه ه��ا منب��ع پنهان��ی اب ب��ه ش��مار‬ ‫می امد‪.‬‬ ‫با مروری بر این امار متوجه می ش��ویم که‬ ‫هزار س��ال پیش برای حفظ اب و بهره گیری‬ ‫درس��ت از ان مردم متحمل چه مش��کالت و‬ ‫سختی های می ش��دند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫مش��کالت را حل کنی��م باید چن��د برابر ان‬ ‫س��ختی ها را متحم��ل ش��ده و ضمن جلب‬ ‫مشارکت عمومی برنامه ریزی جدی نیز برای‬ ‫این امر انجام دهیم‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماندن و تنفس‬ ‫در غار نمکدان‬ ‫قشم می تواند‬ ‫به بهبود بیماران‬ ‫مبتال به اسم‬ ‫و ناراحتی های‬ ‫تنفسی کمک کند‬ ‫یکی از مهم ترین ویژگی های جز یره های جنوب ایران‬ ‫ظرفیت و امکانات معدنی منحصر به فرد انها اس��ت به‬ ‫همین دلی��ل انجام فعالیت های صنعتی این جزیره ها با‬ ‫توجه به وضعیت زیس��تی ایران فعالیت های این منطقه‬ ‫را بس��یار مناس��ب خواهد ک��رد‪ .‬یک��ی از مهم ترین و‬ ‫مس��تعدترین مناطق این بخش از کش��ور‪ ،‬جزیره قشم‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیق��ت بزرگ ترین جزی��ره در خلیج فارس‬ ‫جزیره قشم اس��ت که شهر و بندر خود قشم در مغرب‬ ‫بندرعباس و منتهی الیه ان جزیره‪ ،‬بندر باسعیدو هست‬ ‫که نزدیک بن��در لنگه قرار دارد‪ .‬طول جزیره قش��م تا‬ ‫باس��عیدو ‪ ۱۵۰‬کیلومت��ر و عرض ان نقاط��ی دارد که‬ ‫افزون بر ‪ ۱۸‬کیلومتر می ش��ود‪ .‬در اطراف و سواحل این‬ ‫جزیره صید ماه��ی‪ ،‬میگو و مختصری مروارید و صدف‬ ‫رواج داشت‪ .‬همچنین این جزیره از مواهب معدن نفت‬ ‫برخوردار بود ه اما شهرت فعالیت های صنعتی و تولیدی‬ ‫قش��م مرهون یک ا یده دیگری اس��ت‪ .‬حدود یک قرن‬ ‫پی��ش مهم ترین تولید این جزیره نمک بود زیرا یکی از‬ ‫مهم ترین معادن این جزیره معادن نمک بودند‪ .‬نمکدان‬ ‫یکی از بنادر جزیره قش��م و نزدیک بندر باسعیدو واقع‬ ‫ش��ده که معدن نمک داشت همان طور که جزیره قشم‬ ‫بزرگ ترین جزیره خلیج فارس به ش��مار می اید‪ ،‬معدن‬ ‫نمک بندر نمک��دان انجا ه��م بزرگ ترین معدن نمک‬ ‫به ش��مار می رفته اس��ت ‪ .‬کوه نمکدان به طور تقریبی‬ ‫به ط��ول ‪ ۶‬کیلومتر و به عرض ‪ ۱۸‬کیلومتر اس��ت که‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬این معدن نمک هم عرض جزیره قش��م‬ ‫اس��ت‪ .‬انواع نمک نمکدان را به طور طبیعی می توان به‬ ‫‪ ۳‬قسمت تقسیم کرد؛ یک نمونه از نمک ها دارای رنگ‬ ‫قرمز اس��ت و چندان خوب نیس��ت‪ .‬رنگ رقم دیگری‬ ‫از انها خاکس��تری اس��ت ک��ه نمک مرغوبی به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬نوع سوم از این نمک ها از اب گرفته می شود که‬ ‫بس��یار سفید و خوب است‪ .‬گذش��ته از خود کوه نمک‪،‬‬ ‫چشمه ای اب در ان کوه وجود داشته که خود نیز مولد‬ ‫نمک بوده است‪ .‬یکی از این چشمه ها در وسط کوه قرار‬ ‫داش��ت و مازاد اب خود را به چشمه دیگر که در پایین‬ ‫کوه واقع ش��ده بود می رس��اند و متصل به دریا می شد‪.‬‬ ‫نمکدان یکی از بنادر جزیره قش��م و نزدیک بندر باس��عیدو واقع‬ ‫شده که معدن نمک داش��ت‪ .‬همان طور که جزیره قشم بزرگ ترین‬ ‫جزیره خلیج فارس به ش��مار می اید‪ ،‬مع��دن نمک بندر نمکدان انجا‬ ‫هم بزرگ ترین معدن نمک به شمار می رفته است‬ ‫این چش��مه در نزدیک اب ش��کاف ها و غارها تشکیل‬ ‫یافت��ه که به واس��طه جریان اب نمک تولید می ش��د و‬ ‫بهترین جنس نمک به شمار می اید زیرا این شست وشو‬ ‫تاثی��ر خوبی داش��ته که به صورت ش��فاف تری نمک را‬ ‫تبدیل می کرده است‪ .‬اس��تخراج این نمک ها اسان بود ‬ ‫زیرا با زدن تونل به راحتی امکان اس��تخراج نمک وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬گاهی نیز نمک به صورت طبیعی جدا ش��ده و‬ ‫سرازیر می شد‪ .‬همچنین این کوه نمک در لب دریا واقع‬ ‫ش��ده بنابراین‪ ،‬هر چقدر از نمک ان برداشته می شد به‬ ‫دلیل نزدیکی ان به اب دوباره نمک ها تولید می شدند‪.‬‬ ‫حمل ونقل نمک نیز بس��یار اس��ان بود زیرا در قسمتی‬ ‫که کوه نمک واقع ش��ده بود‪ ،‬دری��ا عمیق بود و امکان‬ ‫نزدیک ش��دن کشتی ها به محل اس��تخراج نمک برای‬ ‫حمل ان وجود داش��ت‪ .‬تحقیقات جدید تر نش��انگر ان‬ ‫است که نمک های کوه نمکدان از بهترین نوع نمک سر‬ ‫سفره شناخته شده است و در ترکیب ان عناصر دیگری‬ ‫همچون منیزیم وجود دارد به همین دلیل ورزش��کاران‬ ‫ی به صورت‬ ‫حرفه ای می توانند از ان به عنوان نمک طب ‬ ‫کپسول استفاده کنند‪ .‬در پی بررسی های زمین شناسان‬ ‫دانشگاه ش��یراز وکشور چک معلوم ش��ده که این غار‪،‬‬ ‫طوالنی تری��ن غار نمک��ی جهان (به ط��ول ‪ ۶۴۰۰‬متر)‬ ‫اس��ت‪ .‬مانند غار نمکدان جزیره قشم در کمتر نقطه ای‬ ‫ی روی‬ ‫از ایران دیده ش��ده اس��ت‪ .‬تحقیقاتی که به تازگ ‬ ‫فضای داخلی نمکدان انجام شده‪ ،‬حاکی از قابلیت ویژه‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬ماندن و تنفس در داخل غار نمکدان قش��م‬ ‫می تواند به بهبود بیماران مبتال به اس��م و ناراحتی های‬ ‫تنفس��ی کمک کند‪ .‬همچنین می ت��وان از غار نمکدان‬ ‫و محی��ط اطراف ان به عنوان یک منطقه گردش��گری‬ ‫بی نظیر و منحصر به فرد استفاده کرد‪.‬‬ ‫اخبار دیروز‬ ‫اورژانس تهران اغاز به کار کرد‬ ‫‪ ۱۰‬ش��هریور ‪ ۱۳۵۴‬مرک��ز کمک های فوری ب��رای نجات‬ ‫مصدومان و بیماران ش��روع به کار کرد؛ رس��اندن کمک های‬ ‫اولی��ه به مصدوم��ان در محل حادثه‪ ،‬انتقال س��ریع بیمارانی‬ ‫ک��ه احتیاج ب��ه کمک های ف��وری دارند‪ ،‬ب��ه نزدیک ترین و‬ ‫مجهز ترین موسس��ه پزشکی‪ ،‬کمک های اجتماعی‪ ،‬مددکاری‬ ‫و مال��ی‪ ،‬ب��رای بیمارانی که توان مالی ندارن��د‪ .‬در نهایت‪ ،‬در‬ ‫دس��ترس ق��رار دادن تمام��ی امکانات درمان��ی موجود برای‬ ‫بیم��اران و مجروحان در نقاط مختل��ف تهران‪ ،‬از وظایف این‬ ‫مرکز بزرگ پزش��کی بود‪ .‬این مرکز که ب��ه صورت بازرگانی‬ ‫و بر اس��اس مقررات س��ازمان تامین خدم��ات درمانی اداره‬ ‫می ش��د‪ ،‬در اغاز فعالی��ت دارای ‪ ۱۰۰‬امبوالن��س بوده و هر‬ ‫امبوالنس نیز مجهز به همه وسایل کمک های اولیه پزشکی‪،‬‬ ‫مثل دس��تگاه اکسیژن و تنفس مصنوعی بود‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫ش��ده بود که مرکز اورژانس پایتخت دارای دو ش��ماره تلفن‬ ‫خودکار بوده که همیش��ه ازاد اس��ت و کسانی که بخواهند با‬ ‫مرک��ز تماس بگیرند‪ ،‬هیچ گونه مش��کلی از این نظر نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬بر اساس طرح اجرایی اورژانس‪ ،‬هزینه درمان ان گروه‬ ‫بیم��اران و مصدومانی که قادر به پرداخ��ت هزینه انتقال به‬ ‫فرش و اتومبیل‬ ‫ اس��فند ‪ ۱۳۴۸‬ش��رکت س��هامی فرش ایران‬ ‫فعالیت هایی ب��رای تولید فرش ه��ای جدید که‬ ‫بتوان ان را در بازارهای خارج به فروش رس��اند‪،‬‬ ‫اغاز کرد‪ .‬ش��رکت فرش در این ب��اره مطالعاتی‬ ‫انج��ام داده و ب��ه این نتیجه رس��یده بود که در‬ ‫ص��ورت تهیه فرش ه��ای اختصاص��ی‪ ،‬می توان‬ ‫بازاره��ای جدیدی به دس��ت اورد‪ .‬از جمله این‬ ‫فرش ه��ا که طرح های ان تهیه و به کش��ورهای‬ ‫خارج��ی از جمله المان نیز ارس��ال ش��د‪ ،‬تولید‬ ‫فرش ب��رای ک��ف اتومبیل ه��ای ب��زرگ مانند‬ ‫کادی�لاک و بنز ب��ود‪ .‬مدیران ش��رکت بنز طرح‬ ‫شرکت فرش را جالب توجه تشخیص دادند برای‬ ‫تولی��د این گونه فرش ها س��فارش هایی نیز داده‬ ‫بودن��د‪ .‬قرار بود روی فرش ه��ای مخصوص کف‬ ‫تهیه اجر از گوگرد‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۴۸‬نشریه فیگارو نوش��ت که منابع گوگرد دنیا‬ ‫پایان ناپذیر اس��ت و این پرس��ش را مطرح کرد که با این همه‬ ‫گوگرد چه باید کرد‪ .‬کارشناس��ان در پاسخ این پرسش گفتند‬ ‫که از گوگرد مصالح س��اختمانی تهیه کنی��د‪ .‬انها گفتند اگر‬ ‫گوگ��رد را اب کرده و در قالب های مخص��وص تبدیل به اجر‬ ‫بیمارس��تان و مخارج درمان نبودن��د‪ ،‬از طرف مرکز اورژانس‬ ‫پرداخت می شد‪ .‬این مرکز مجهز به ‪ ۴۰‬بی سیم بوده و همواره‬ ‫از امار تخت های اماده برای پذیرش بیماران در بیمارستان ها‬ ‫مطل��ع بود‪ .‬بیمارس��تان ها نیز موظ��ف به پذی��رش بیمار یا‬ ‫مصدوم که با امبوالنس به وس��یله مرک��ز اورژانس برای انها‬ ‫اعزام می شد‪ ،‬بودند‪.‬‬ ‫مرخصی ساعتی از کی باب شد؟‬ ‫اتومبیل ارم شرکت بنز یا هر یک از اتومبیل های‬ ‫لوکس خارجی دیگر به صورت زیبایی بافته شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب و در نتیجه تحقیقات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار فرش های ارزش��مند و زیبای‬ ‫دس��تباف ایرانی قرار شده بو د به عنوان کفپوش‬ ‫اتومبیل های لوکس و گران قیمت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرند!‬ ‫کنیم‪ ،‬یک وس��یله ساختمانی کامل ب ه دست خواهیم اورد که‬ ‫از لحاظ اس��تحکام‪ ،‬نفوذ ناپذیر بودن و مقاومت در برابر عوامل‬ ‫طبیعی غیر قابل رقابت خواهد بود‪ .‬به عالوه‪ ،‬با گوگرد می توان‬ ‫اجرهای گوناگ��ون به رنگ های مختلف تهیه کرد و قیمت ان‬ ‫نیز از مصالح ساختمانی معمولی گران تر نخواهد بود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مطبوعات در اذر ‪ ۱۳۵۲‬عنوان ش��د‬ ‫ک��ه کارمندان دولت بعد از این می توانند در موارد‬ ‫ضروری عالوه بر مرخصی روزانه‪ ،‬از مرخصی کمتر‬ ‫از یک روز نیز استفاده کنند‪ .‬به موجب شی وه نامه ای‬ ‫که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور‬ ‫ب��ه وزارتخانه ها و موسس��ه های دولتی مش��مول‬ ‫قانون اس��تخدام کش��وری ابالغ ش��د ه��ر یک از‬ ‫کارمندان دولت می توانس��تند ب��ا تقاضای قبلی و‬ ‫تصویب مقام مافوق برای انجام کارهای ضروری و‬ ‫پیش بینی نشده تقاضای مرخصی ساعتی کنند اما‬ ‫مجموع مرخصی های ساعتی یک کارمند در سال‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۲‬روز نباید بیش��تر می شد ‪ .‬پیش از این تاریخ‪،‬‬ ‫اعطای مرخصی کمتر از یک روز به موجب مقررات‬ ‫و شیوه نامه های موجود ممکن نبود‪.‬‬ ‫مدرسه عالی برای صنعت‬ ‫ اذر ‪ ۱۳۵۲‬در تهران یک مدرس��ه عالی جدید شروع به کار‬ ‫کرد‪ .‬این مدرس��ه عالی فنی در رش��ته های نقشه پردازی‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫س��اختمان‪ ،‬برق و الکترونیک و تولید‪ ،‬دانش��جو می پذیرفت‪.‬‬ ‫محل این مدرس��ه در خیابان کاخ شمالی( فلس��طین امروزی)‬ ‫واق��ع در میدان کاخ تعیین ش��ده بود‪ .‬هدف از تاس��یس این‬ ‫مدرسه اموزش نیروی انس��انی برای فعالیت در حوزه های راه‬ ‫و ساختمان‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬مکانیک و تولید بود‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫مطبوعات ان روز‪ ،‬عده ای از مهندس��ان فعال در امر تدریس و‬ ‫در اجرای خدمات مختلف‪ ،‬با س��رمایه ش��خصی‪ ،‬این مدرسه‬ ‫عالی فنی را تاسیس کرده بودند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1266‬‬ ‫پیاپی ‪2584‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫با ندا کوهی بازیگر سینما و تئاتر‬ ‫اینستاگرامی ها فضای بازیگری را مخدوش کردند‬ ‫ندا کوهی‪ ،‬بازیگر سینما و تئاتر مانند تمامی بازیگران‬ ‫جوان که در جست وجوی فضایی برای رشد و پیشرفت‬ ‫ت�لاش می کنند‪ ،‬کارش را از خاس��تگاه اصلی بازیگری‬ ‫یعنی تئاتر اغاز کرده است؛ بازیگر جوانی که با حضور در‬ ‫سریال ها و فیلم های سینمایی توانسته است موردتوجه‬ ‫اهالی این هنر قرار بگیرد و این روزها نمایش هوراش��یو‬ ‫را به کارگردانی جواد موالنیا روی صحنه دارد؛ نمایشی‬ ‫که برداشتی ازاد با ته مایه طنز از هملت شکسپیر است‬ ‫و در روزهای ن��وروز ‪ ۹۸‬با اس��تقبال مخاطبان روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬با او به بهانه حضور در این نمایش از فضای کاری‬ ‫و تجربه هایی که داش��ته است به گفت وگو نشستیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €کمی از پیش�ینه کاری ت�ان بگویید‪ ،‬بازیگری‬ ‫را از کج�ا ش�روع کردی�د و چطور ب�ه این حرفه‬ ‫عالقه مند شدید؟‬ ‫به ط��ور دقیق نمی توان��م بگویم چگونه ب��ه بازیگری‬ ‫عالقه مند ش��دم‪ ،‬به هر حال پاسخ کلیشه ای این است‬ ‫که از کودکی به بازیگری عالقه داشتم و دوران مدرسه‬ ‫تئات��ر کار می ک��ردم و به طور حرفه ای از س��ال ‪ ۸۳‬در‬ ‫دانش��گاه اصول بازیگری را یاد گرفتم و این راه را ادامه‬ ‫دادم‪ .‬البته از س��ال ‪ ۸۵‬در مش��هد بودم و در گروه های‬ ‫تئاتری حرفه ای مشهد ادامه کار دادم‪.‬‬ ‫در مش��هد چندین تله فیلم‪ ،‬س��ینمایی و سریال هم‬ ‫بازی کردم‪ .‬ش��اید بهتر است بگویم انجا اوضاع کا ِر من‬ ‫بهتر بود چون به بیشتر گروه هایی که برای ساخت فیلم‬ ‫به مشهد می امدند و به بازیگر بومی نیاز داشتند معرفی‬ ‫می ش��دم و بازی می کردم‪ .‬چند سالی اس��ت که ساکن‬ ‫تهران ش��دم‪ ،‬دوباره و اینجا مش��غول فعالیت هس��تم‪.‬‬ ‫از انجایی که در ابتدا کمتر ش��ناخته ش��ده بودم برای‬ ‫امرارمعاش وارد دنیای رس��انه و خبر در حوزه س��ینما‬ ‫و تئاتر ش��دم‪ .‬خداراش��کر بعد از گذش��ت چند س��ال‬ ‫توانس��تم چندین کار خوب در کارنامه ام در س��ال های‬ ‫گذش��ته ثبت کنم‪ .‬ازجمله بازی در نمایش «س��ردار»‬ ‫به کارگردانی نادر برهانی مرند‪ ،‬بازی در س��ریال «شب‬ ‫عی��د» ب��ه کارگردانی س��عید اقاخانی‪ ،‬ب��ازی در فیلم‬ ‫س��ینمایی «پناه» به کارگردانی احم��د بهرامی و‪ ،...‬در‬ ‫حال حاضر هم مش��غول بازی در نمایش هوراش��یو به‬ ‫کارگردانی جواد موالنیا هستم‪.‬‬ ‫€ €چرا مسیر بازیگری دشوار شده است؟ خیلی‬ ‫س�خت می توان از میان عالقه مندان به این حرفه‬ ‫به جایگاهی رسید‪ .‬با توجه به گسترش چهره های‬ ‫کاذب در فضای مجازی که با تاس�یس یک صفحه‬ ‫در اینس�تاگرام به ش�هرت یک ش�ب ه دست پیدا‬ ‫می کنن�د تکلیف بازیگ�ران جوانی که به ش�کل‬ ‫اکادمیک به این حرفه وارد می ش�وند‪ ،‬چیس�ت؟‬ ‫ایا ش�رایط را ب�رای بازیگرانی مانند ش�ما که راه‬ ‫حرفه ای را انتخاب کرده اید سخت نکرده است؟‬ ‫اتفاقا گویا مس��یر بازیگری اسان ش��ده‪ ،‬تمام افرادی‬ ‫ک��ه در فضای مجازی (اینس��تاگرام) فالوورهای زیادی‬ ‫دارن��د‪ ،‬در س��ینما و تلویزی��ون و تئاتر مش��غول بازی‬ ‫هستند‪ .‬ممکن است همه یا برخی از این افراد بازیگران‬ ‫خوب و بااس��تعدادی هم باشند‪ ،‬دلیل انتخاب این افراد‬ ‫ازس��وی کارگردان ها این اس��ت که انها در یک رسانه‬ ‫نمی گویم همه با باند و مافیا وارد س��ینما و تئاتر می ش��وند اما کم‬ ‫نیس��تند کسانی که اش��خاص خاصی را به گروه ها معرفی کرده و از‬ ‫بازی انها درس��ت اس��تفاده می کنند‪ .‬راه های رسیدن به این جریان‬ ‫زیاد است و اینجا مجالی برای گفتن درباره تمام انها نیست‬ ‫دیگر مانند اینس��تاگرام شناخته شده اند و افرادی چون‬ ‫من که س��ال ها تجرب��ه بازیگری دارم ب��ه دلیل اینکه‬ ‫شناخته شده نیستیم‪ ،‬با پیش��نهادهای کمتری روبه رو‬ ‫می شویم‪ .‬متاسفانه اینس��تاگرامی ها فضای بازیگری را‬ ‫مخدوش کردند‪.‬‬ ‫نمون��ه دیگ��ر اینک��ه بس��یاری از کارگردان ه��ای‬ ‫شناخته شده از سال های گذش��ته برای انتخاب بازیگر‬ ‫فراخوان ه��ای عمومی می دهند و تس��ت می گیرند اما‬ ‫وقتی با افرادی مانند من روبه رو می شوند به دلیل تجربه‪،‬‬ ‫پیشینه و همه رفتار حرفه ای که ما داریم از انتخاب مان‬ ‫صرف نظر کرده و س��راغ بازیگران صفرکیلومتر می روند‬ ‫یعنی کس��انی که تجربه ای ندارند‪ .‬امسال در جشنواره‬ ‫فیلم فجر بازیگر یکی از فیلم های کارگردان های مطرح‬ ‫و قدیمی سینما‪ ،‬در نشست خبری نحوه انتخابش برای‬ ‫بازیگری را توضیح داد و گفت‪ :‬وقتی دوستم گفت‪« :‬بیا‬ ‫بریم تست بدیم همین جوری‪ ،‬من گفتم اگر منو انتخاب‬ ‫کنن ش��رکت به من مرخصی نم��ی ده‪ ».‬این یعنی ان‬ ‫ش��خص دغدغه این حرفه را نداشته و به نظرم با چند‬ ‫جلس��ه گپ زدن قبل از انتخاب هرکسی‪ ،‬می شود این‬ ‫مسئله را فهمید‪.‬‬ ‫€ €ش�ما بیش�تر روی تئاتر متمرکز هس�تید‪ .‬با‬ ‫توجه به شرایط سخت اقتصادی‪ ،‬کسب درامد از‬ ‫این حرفه منطقی است؟‬ ‫من تمرکزی روی تئاتر یا هر رس��انه و فضای دیگری‬ ‫ن��دارم‪ ،‬من بازیگ��رم و به اندازه تجرب��ه و دانش خودم‬ ‫می دانم که در رس��انه های مختلف چه ط��ور باید بازی‬ ‫کرد‪ .‬به دلیل تفکیک فضای تئاتر و تلویزیون و س��ینما‬ ‫گاهی در کارهای تصویری از انتخاب بازیگران تئاتر سر‬ ‫باز می زنند‪ .‬اگر بیش��تر من را در تئاتر می بینید دلیلش‬ ‫این اس��ت که پیشنهادهای تصویری و ورود به باندهای‬ ‫مختلف س��ینمایی و تلویزیونی سخت است‪ .‬نمی گویم‬ ‫همه با باند و مافیا وارد می شوند ولی کم نیستند کسانی‬ ‫که اشخاص خاصی را به گروه ها معرفی کرده و از بازی‬ ‫انها درس��ت اس��تفاده می کنند‪ .‬راه های رسیدن به این‬ ‫جریان زیاد است و اینجا مجالی برای گفتن درباره تمام‬ ‫انها نیست‪.‬‬ ‫€ €کمی از نقش تان در نمایش�ی که روی صحنه‬ ‫دارید بگویید؟ گویا برداشتی ازاد از هملت است‪.‬‬ ‫چطور ب�ه این پروژه پیوس�تید و چق�در با نقش‬ ‫ارتباط برقرار کردید؟‬ ‫درباره نمایش هوراش��یو باید بگویم افتخار کار کردن‬ ‫با شخصی مانند جواد موالنیا را داشتم که انسان بسیار‬ ‫شریفی است‪.‬‬ ‫نقش م��ن در ای��ن نمایش اوفلی��ا اس��ت‪ .‬اوفلیا در‬ ‫نمایشنامه هملت شخصیت منفعلی دارد اما در نمایش‬ ‫هوراش��یو که یک برداش��ت ازاد از هملت است‪ ،‬اوفلیا‬ ‫ق��دری پررنگ تر از ش��خصیتش در نمایش��نامه اصلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €گویا فیلمی با بازی شما در گروه هنر و تجربه‬ ‫هم در حال اکران اس�ت‪ .‬کمی از بازی در س�ینما‬ ‫و نقشی که در فیلم «پناه» بازی کردید بگویید؟‬ ‫بله‪ ،‬فیلم سینمایی «پناه» مدتی است در گروه هنر و‬ ‫ تجربه اکران شده است‪ ،‬این فیلم در سال ‪ ۹۴‬و در کویر‬ ‫مصر ساخته شده و شرایط تولید بسیار سختی داشتیم‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل اینکه فیلم تجربی بود و همه به خاطر رفاقت‬ ‫در پروژه همکاری داشتند‪ ،‬گروه تولید و تهیه کننده ای‬ ‫به ش��کل حرفه ای وجود نداش��ت و همه گروه یک ماه‬ ‫در تابس��تان و در کویر مصر به س��ختی زندگی کردیم‪.‬‬ ‫نتیج��ه فیلم هم ان چیزی نیس��ت که انتظار داش��تم؛‬ ‫این یک مس��ئله عادی اس��ت برای ما تازه کارهایی که‬ ‫قدرت انتخاب زی��ادی نداریم و به طورمعمول هر پروژه‬ ‫پیشنهادی را به خاطر جمع کردن رزومه و تجربه بازی‬ ‫جلوی دوربین می پذیریم‪.‬‬ ‫€ €نقش ش�ما در سریال سعید اقاخانی توانست‬ ‫چهره ش�ما را بیش�تر ب�ه مخاطب معرف�ی کند‪.‬‬ ‫از تجرب�ه کاری ب�ا س�عید اقاخان�ی و حضور در‬ ‫تلویزیون بگویید؟‬ ‫سریال «شب عید» از دوست داشتنی ترین تجربه های‬ ‫کاری م��ن بود‪ .‬چون ادم پیچیده و تلخی هس��تم فکر‬ ‫نمی ک��ردم بتوان��م از پس نقش کم��دی بربیایم اما در‬ ‫ش��ب عید با راهنمایی های اقای اقاخانی که کارگردان‬ ‫و بازیگر بس��یار خوبی هستند توانس��تم بازی به نسبت‬ ‫قابل قبولی را ارائ��ه کنم‪ .‬البته ‪ ۱۰۰‬درصد راضی کننده‬ ‫نبود اما نقشی که بازی کردم را بسیار دوست دارم‪.‬‬ ‫ادام��ه ن��دادن س��اخت س��ریال ش��ب عید ه��م از‬ ‫بدشانسی های من بود چون قرار بود سریال برای نوروز‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬اماده ش��ود که متاسفانه ‪ ۶‬قس��مت بیشتر‬ ‫ساخته نشد و در ایام شعبانیه در مرداد ‪ ۹۷‬پخش شد‪.‬‬ ‫€ €این�ده کاری خود را چطور ارزیابی می کنید و‬ ‫به نظرتان می توانید به دورنمایی که برای بازیگری‬ ‫تعریف کرده اید برسید؟‬ ‫پیش بینی من درباره دورنمای کاری ام بس��یار مثبت‬ ‫اس��ت و ش��ک ندارم با تالش و امید به خواس��ته هایم‬ ‫می رس��م اما بازیگری و هنر که انتها ندارد‪ .‬به طور قطع‬ ‫هر بازیگری دوس��ت دارد نقش های مختلف و متفاوتی‬ ‫را ب��ا کارگردان هایی تجرب��ه کند که چیزی به او اضافه‬ ‫می کنند و دغدغه من هم همین است‪.‬‬ ‫€ €الگوی خاصی در بازیگری دارید؟ فرد خاصی یا‬ ‫مکتب و نگاه خاصی در بازیگری را دنبال می کنید؟‬ ‫م��ن در زندگی ام «ترین» ن��دارم؛ یعنی بهترین غذا‪،‬‬ ‫بهترین لباس‪ ،‬بهترین ماشین و‪ ...‬برای من معنی ندارد‪.‬‬ ‫در بازیگری هم همین طوراس��ت‪ .‬فیلم های س��ینمای‬ ‫ایران و جهان را دنبال می کنم و برداشت خودم را از انها‬ ‫دارم و در کارم از نکته های خوب شان استفاده می کنم‪.‬‬ ‫حتی سریال های بد را هم می بینم و یاد می گیرم که چه‬ ‫کارهایی را نباید انجام دهم‪ .‬برخالف برخی که معتقدند‬ ‫تلویزیون نباید دید‪ ،‬من کار همکارانم را دنبال می کنم‬ ‫و از اتفاق های حوزه کاری خودم یعنی س��ینما و تئاتر‬ ‫اگاه هستم‪.‬‬ ‫در اخر باید بگویم هنوز به دنبال یادگیری هس��تم و‬ ‫تمام تالش��م این اس��ت که در هیچ جایگاهی به خودم‬ ‫غره نش��وم و فکر نکنم دیگر به کمال رس��یدم و باید از‬ ‫دانستن دست بکشم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سریال های بد را‬ ‫هم می بینم و یاد‬ ‫می گیرم که چه‬ ‫کارهایی را نباید‬ ‫انجام دهم‪.‬‬ ‫برخالف برخی که‬ ‫معتقدند نباید‬ ‫تلویزیون دید‪،‬‬ ‫کار همکارانم را‬ ‫دنبال می کنم‬ ‫و از اتفاق های‬ ‫حوزه کاری خودم‬ ‫یعنی سینما و‬ ‫تئاتر اگاه هستم‬ ‫تخصیص بخش بازی در کتابفروشی ها و نگرانی از به حاشیه رفتن کتاب‬ ‫بعد از ارائه خدمات و فروش وسایل جانبی در کتابفروشی ها‪،‬‬ ‫اضافه ش��دن بخش بازی در برخی از انها در ماه های گذش��ته‬ ‫پدیده تازه ای است که در حال گسترش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبن��ا‪ ،‬می دانیم که تقویت و ایجاد ویترین کتاب‬ ‫همواره و به ویژه در س��ال های اخیر که نش��ر رکودی جدی را‬ ‫تجرب��ه می کند‪ ،‬به عنوان یک��ی از مهم ترین چالش های حوزه‬ ‫نش��ر‪ ،‬بارها از سوی مس��ئوالن و فعاالن این حوزه مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش توان کتابفروشان متاثر از بازار ضعیف کتاب‪ ،‬موجب‬ ‫شده کتابفروش��ان برای ادامه حیات و گردش چرخ اقتصادی‬ ‫راهبرد های مختلفی را پی بگیرند‪ .‬عرضه نوش��ت افزار و ابزار‬ ‫هنری (از قلمو رنگ گرفته تا وس��ایل ماکت سازی)‪ ،‬وسایل‬ ‫تزئین��ی و لوکس کادویی‪ ،‬تخصیص فضا به کافه و‪ ...‬ازجمله‬ ‫مهم ترین راهبردهای کتابفروش��ان برای بقا بوده اس��ت اما‬ ‫به تازگی ش��اهد ش��کل گیری بخش تازه ای مختص بازی در‬ ‫برخی کتابفروشی ها هس��تیم که به نظر تمهید تازه ای است‬ ‫برای جذب مشتری و صرفه اقتصادی در کتابفروشی ها‪ .‬ایجاد‬ ‫بخش بازی در کنار قفسه های کتابفروشی را می توان به عنوان‬ ‫ی��ک پدیده جدید تعریف کرد‪ .‬این پدیده به ویژه با اغاز به کار‬ ‫کتابفروش��ی هایی که انها را در قالب کتابفروش��ی های مدرن‬ ‫می شناس��یم به مرور در حال گسترش است‪ .‬در ادامه به چند‬ ‫نمونه از این مورد در کتابفروشی های مختلف اشاره می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجان بازی در شهر کتاب فرشته‬ ‫شهرکتاب فرشته ازجمله کتابفروشی های تهران است که از ‪۸‬‬ ‫ماه پیش به پیش��نهاد یک طراح بازی و یک گرافیست‪ ،‬صاحب‬ ‫فضای ویژه بازی ش��ده اس��ت‪ ۴ .‬میز و صندلی و چند قفس��ه‬ ‫از بازی ه��ای فکری ایرانی و خارج��ی در این بخش جدید قرار‬ ‫داده ش��ده و در ازای این چند متر‪ ،‬اجاره بها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از عالقه مندان که ش��اید اهل کتاب و کتابخوانی هم‬ ‫مشتریانی که برای بازی به کتابفروشی می روند!‬ ‫کیه��ان کلهر‪ ،‬اش��کان کمانگ��ری‪ ،‬علیرضا‬ ‫طلیس��چی‪ ،‬پازل بن��د و‪ ...‬ج��زو هنرمندان و‬ ‫گروه های موس��یقی هس��تند ک��ه هر یک به‬ ‫گونه ای برای کمک به سیل زدگان کشور وارد‬ ‫عمل شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کیهان کلهر اهنگس��از‬ ‫و نوازنده کمانچه قصد دارد بخش��ی از درامد‬ ‫کنس��رت های پی��ش رو را ب��ه س��یل زدگان‬ ‫گلستان اختصاص دهد‪ .‬کنسرت این هنرمند‬ ‫از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۹‬فروردین هرش��ب ساعت ‪۲۱:۳۰‬‬ ‫در تاالر وحدت برگزار خواهد ش��د‪ .‬اش��کان‬ ‫کمانگری به مناس��بت هفته انقالب اسالمی‬ ‫در س��الن حوزه هنری روی صجنه می رود و‬ ‫تمام درامد خود را برای مردم سیل زده هزینه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این کنسرت ‪ ۲۳‬فروردین ساعت‬ ‫‪ ۲۱‬در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬علیرضا طلیسچی دراین باره گفت‪ :‬دیدن‬ ‫برخی ویدئوهای س��یل و اس��یب هایی که به‬ ‫زندگی هموطنانم رس��یده برای من دردناک‬ ‫بود‪ .‬امی��دوارم خدای بزرگ در این ش��رایط‬ ‫بد حواس��ش به همه ایرانی ها باشد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به همین دلیل درامد کنس��رت خود را‬ ‫که در قالب جشنواره موسیقی چابهار در حال‬ ‫برگزاری اس��ت به انها تقدیم کردم‪ .‬تازه ترین‬ ‫کنسرت پازل بند نیز با هدف حمایت از سیل‬ ‫زدگان کشورمان برگزار خواهد شد‪ .‬کنسرت‬ ‫پازل بند ‪ 1‬اردیبهش��ت س��اعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در‬ ‫سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«نگاه خیره» با محوریت‬ ‫سیل ساخته شد‬ ‫فیلم داس��تانی «نگاه خیره» به نویسندگی‬ ‫و کارگردان��ی فرزاد خوشدس��ت ب��ا موضوع‬ ‫مش��کالت بع��د از س��یل به اخری��ن مراحل‬ ‫فنی رس��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن فیلم‬ ‫که س��ال گذش��ته از ش��ورای پروانه ساخت‬ ‫ویدیوئی مجوز س��اخت گرفته ب��ود‪ ،‬با اتمام‬ ‫میکس صداگذاری نهای��ی به اخرین مراحل‬ ‫ساخت رس��ید‪ .‬فیلم داس��تانی «نگاه خیره»‬ ‫داس��تان زندگ��ی خان��واده ای روس��تایی را‬ ‫روای��ت می کند که به دلی��ل ویرانی های پس‬ ‫از سیل در روستای ش��ان مجبور به مهاجرت‬ ‫به ش��هری بزرگ می شوند و این موضوع اغاز‬ ‫مشکالت جدیدی برای مرد خانواده می شود‪.‬‬ ‫فیلمبرداری این فیلم در بیش از ‪ ۱۷‬لوکیشن‬ ‫در تهران و شهرس��تان های اط��راف با صرف‬ ‫بودجه ای مستقل انجام شده است‪.‬‬ ‫بزرگداشت محمد مطیع‬ ‫در تماشاخانه سنگلج‬ ‫تماشاخانه سنگلج و خانه تئاتر با مشارکت‬ ‫خانه س��ینما یادنامه درگذشت محمد مطیع‪،‬‬ ‫بازیگر تئاتر‪ ،‬س��ینما و تلویزیون را شنبه ‪۳۱‬‬ ‫فروردین برگ��زار می کنند‪ .‬ب ه گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫در پی درگذش��ت محمد مطیع‪ ،‬بازیگر تئاتر‪،‬‬ ‫س��ینما و تلویزیون یادنامه این هنرمند شنبه‬ ‫‪ ۳۱‬فروردین در تماش��اخانه س��نگلج برگزار‬ ‫می شود‪ .‬مرحوم محمد مطیع در سریال هایی‬ ‫چون هزار دستان‪ ،‬س��لطان و شبان‪ ،‬کوچک‬ ‫جنگلی‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬تبری��ز در مه و فیلم هایی‬ ‫ازجمله دایره مینا‪ ،‬کالغ‪ ،‬تکیه بر باد‪ ،‬گفت هر‬ ‫سه نفرشان‪ ،‬اقای هیروگلیف‪ ،‬اوار و «گردبار»‬ ‫ایفای نقش کرده بود‪ .‬ایین خاکس��پاری این‬ ‫هنرمن��د پنجش��نبه ‪ ۲۲‬فروردین در ش��هر‬ ‫گوتنبرگ برگزار می شود‪.‬‬ ‫کنسرت ایرانی بانوان‬ ‫با ‪ ۳‬خواننده‬ ‫هس��تند‪ ،‬س��اعت هایی را در این فضا به بازی ه��ای گروهی یا‬ ‫فردی می گذرانند‪ .‬شور و هیجان بازی های گروهی‪ ،‬گاه سکوت‬ ‫کتابفروشی را می شکند و بسیاری ایام به ویژه در روزهایی مانند‬ ‫تعطیالت نوروز شلوغ تر از بخش کتابفروشی می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن دغدغ��ه گردانندگان بخش بازی ش��هر‬ ‫کتاب فرش��ته‪ ،‬اشنایی بیش��تر مخاطبان با این بخش است تا‬ ‫درامدزایی کافی برای تامین هزینه اجاره بها تامین شود‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند که مش��تریان در این بخ��ش عالوه بر اینکه امکان‬ ‫بازی کردن را دارند‪ ،‬می توانند وس��ایل بازی های مختلف را نیز‬ ‫خری��داری کنند‪ .‬نرخ بازی های خارج��ی از ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان اس��ت که مش��تری های خاص‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ توسعه زمین بازی شهر کتاب مرکزی‬ ‫ش��هرکتاب مرکزی ک��ه به عنوان یک��ی از پررفت وامدترین‬ ‫کتابفروش��ی ها ش��ناخته می ش��ود نیز مقدمات توسعه فضای‬ ‫بازی را در بخش معرفی بازی و نوش��ت افزار تدارک دیده که‬ ‫در دست گشایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹«کتاب پارک» برای کودکان‬ ‫کتابفروشی «کتاب پارک» که از ‪ ۲‬سال پیش فعالیت خود‬ ‫را در فضای س��بز محدوده میدان هروی تهران اغاز کرده‪ ،‬در‬ ‫کنار قفس��ه های کتاب‪ ،‬بخش فروش اسباب بازی و نوشت افزار‬ ‫بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫این فروش��گاه کودکان می توانند با اسب چوبی متحرک بازی‬ ‫کنند یا با اس��باب بازی های دیگری مانند لگو خود را س��رگرم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کتابفروشی «رود»‬ ‫کتابفروش��ی جدید نش��ر رود اوایل ابان س��ال جاری بعد از‬ ‫‪ 5‬م��اه تعطیلی با انتقال مکان در خیابان کریمخان سرپاش��د‪.‬‬ ‫این کتابفروش��ی باس��ابقه در تولد دوباره خود از قالب س��نتی‬ ‫بیرون امده و سروش��کل مدرن به خود گرفته اس��ت و یکی از‬ ‫بخش های این کتابفروش��ی نیز مانند شهرکتاب های مرکزی و‬ ‫فرشته به بازی اختصاص پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقدم��ات ایجاد این فض��ا در یکی از اتاق های کتابفروش��ی‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده و برهمین اس��اس به زودی ک��ودکان نیز‬ ‫می توانن��د در ای��ن فضا و بی��ن قفس��ه های کتاب های کودک‬ ‫نوجوان به نقاشی و انواع بازی مشغول شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی از احتمال به حاشیه رفتن کتاب‬ ‫افزای��ش فض��ای ب��ازی در کتابفروش��ی ها ش��اید در‬ ‫کتابفروش��ی های تخصصی کودک و نوجوان بر افزایش توجه‬ ‫مخاطب به مطالعه بی تاثیر نباش��د اما این احتمال وجود دارد‬ ‫افزایش یا ایجاد فضای بازی در کتابفروشی ها به ویژه در بخش‬ ‫بزرگس��ال‪ ،‬زمینه تغییر هویت را برای اخرین حلقه نشر یعنی‬ ‫کتابفروش��ی ها ایجاد کند؛ انچنان که به مرور شاهد به حاشیه‬ ‫رانده شدن قفس��ه های کتاب در کتابفروشی ها باشیم؛ فضایی‬ ‫که هدف نخستین ان عرضه کتاب و در نهایت توسعه فرهنگ‬ ‫مطالعه در کنار دیگر حلقه های نشر است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر ای��ن نگرانی وجود دارد ک��ه خرید کتاب‬ ‫دیگر دلیل اصلی حضور در کتابفروش��ی نباشد و به مرور رنگ‬ ‫ببازد و بازی کردن به هدف اصلی تبدیل ش��ود‪ .‬این به معنای‬ ‫تبدیل رویکرد فرهنگی کتابفروش��ی ها به رویکرد تنها تجاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه موسیقی راس��تان (کنسرت بانوان) با‬ ‫‪ ۳‬خوانن��ده‪ ،‬در تاالر وح��دت به روی صحنه‬ ‫م��ی رود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کنس��رت گروه‬ ‫موسیقی راس��تان به سرپرستی ازاده امیری‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬فروردین با رپرتواری از موسیقی ایرانی و‬ ‫حضور ‪ ۳‬خواننده به اجرا درمی اید‪ .‬این گروه‬ ‫با خوانندگی فریب��ا معظمی‪ ،‬فرخنده جاللی‬ ‫و س�لام اسفندیارپور و نوازندگی ازاده امیری‬ ‫(سرپرس��ت‪ ،‬تار)‪ ،‬مهزاد خردمن��د (کمانچه‬ ‫التو)‪ ،‬صبا رمض��ان (دف و دای��ره)‪ ،‬گوهرناز‬ ‫مس��ائلی (تمبک)‪ ،‬لی�لا ظهیرالدینی (عود)‪،‬‬ ‫شیوا عابدی (کمانچه) و پگاه زهدی (سنتور)‬ ‫مجموعه قطعاتی از موس��یقی ایرانی را برای‬ ‫بان��وان اج��را می کند‪ .‬قطعات��ی در اواز بیات‬ ‫ترک‪ ،‬دس��تگاه ش��ور‪ ،‬اواز اصفهان و دستگاه‬ ‫چهارگاه در این کنسرت به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫کنس��رت بانوان گروه موس��یقی راس��تان‬ ‫به سرپرس��تی ازاده امیری‪ ،‬س��اعت ‪۲۳ ،۱۴‬‬ ‫فروردین در تاالر وحدت برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫همراهی اهالی موسیقی‬ ‫با سیل زدگان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫از خاک تا افالک‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪ 4 - 1398‬شعبان ‪ 10 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1266‬پیاپی ‪2584‬‬ ‫شعبانیه‬ ‫زمین مدینه‪ ،‬با نیم نگاه خورش��ید‪ ،‬روشنایی‬ ‫می گرف��ت و تاب��ش طالی��ی افت��اب‪ ،‬جمعه‪،‬‬ ‫چهارمی��ن روز ش��عبان س��ال ‪ ۲۶‬هج��ری را‬ ‫نوری دیگر می بخشید‪ .‬بلور دل های شیفتگان‬ ‫امیرالمومنین علی (ع)‪ ،‬لبریز از ش��ور و عش��ق‬ ‫می ش��د و کوچه های بنی هاشم‪ ،‬اغوش خود را‬ ‫به روی زائران خانه حضرت می گش��ود‪ .‬چهره‬ ‫ مندان اهل بیت را ش��بنم ش��ادی فراگرفته بود و برای دیدار نورسیده‬ ‫عالقه‬ ‫ِ‬ ‫موالی خویش‪ ،‬بر یکدیگر پیش��ی می گرفتند‪« .‬م��اه» تازه در مدینه طلوع‬ ‫ک��رده بود‪ .‬ش��ور و هلهله‪ ،‬خانه عل��ی (ع) و فاطمه کالبی��ه را فراگرفته بود‪.‬‬ ‫ام البنین‪ ،‬قنداقه عزیز خود را تقدیم علی (ع) کرد‪ .‬امام‪ ،‬فرزند دلبند خود را به‬ ‫سینه چسباند‪ .‬بهت و حیرت‪ ،‬نگاه اطرافیان را ربود و همگان از پیوند «مهر»‬ ‫و «ماه»‪ ،‬لب به تبریک گشودند‪ .‬چون نسیم اذان و اقامه بر روان پاک و سپید‬ ‫طفل فرونشست‪ ،‬امام علی (ع) با واژه ای مهرافرین و روح افزا‪ ،‬نام فرزند خود‬ ‫را بیان فرمود‪« :‬عباس»؛ یعنی ش��یر بیش��ه شجاعت و قهرمان میدان نبرد‪.‬‬ ‫عباس‪ ،‬در خانه ای والدت یافت که بر خاک قرار داش��ت؛ اما از افالک برتری‬ ‫یافته بود؛ خانه ای که فرش��تگان با خضوع و خش��وع در ان فرود می امدند؛‬ ‫محل نزول اسرار هدایت بود و اغوش مهربان ان‪ ،‬پناهگاه هر پناهنده و امید‬ ‫هر امیدوار به ش��مار می رفت‪ .‬عباس در کودکی‪ ،‬زورق نشین دریای بیکرانه‬ ‫معرفت بود و چون ماه تابان‪ ،‬از خورشید وجود پدر نور می گرفت‪ .‬می دانم تو‬ ‫زالل تر از انی که بش��ود شعری درباره اش سرود‪ .‬تو انقدر زیبایی که تا نامت‬ ‫به میان می اید‪ ،‬برق ش��عف در چشم های دقیقه هایم می افتد‪ .‬بر من مباد با‬ ‫این زاللی‪ ،‬جانب اب ها را بگیرم! اصال خود اب ها می گویند‪ :‬دس��ت هایت از‬ ‫تمام شعرهایی که زیر این اسمان است‪ ،‬ابی تر و شفاف تر است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رسانه‬ ‫رسانه مکتوب جایگزینی ندارد‬ ‫بس��یاری از فعاالن عرصه رسانه معتقدند «خبر و‬ ‫اطالع رسانی تعطیل بردار نیست»‪ ،‬این درحالی است‬ ‫ک��ه هزینه های باال و کمبود بودج��ه عاملی مهم و‬ ‫تاثیرگذار است تا رسانه های مکتوب بیش از ‪ 2‬هفته‬ ‫همزمان با فرا رسیدن نوروز منتشر نشوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا تعطیلی یکباره کل نش��ریه های‬ ‫مکتوب همزمان با تعطیالت نوروز به نوعی س��کوت‬ ‫و ضعف اطالع رس��انی در کش��ور را نمایان می کند‪،‬‬ ‫از این رو یکی از نقدهایی که همواره در س��ال های‬ ‫متمادی درب��اره مطبوعات ایران مطرح ش��ده این‬ ‫اس��ت که ایران تنها کشوری اس��ت که نشریه های‬ ‫ان دو هفت��ه همه با هم کار اطالع رس��انی را زمین‬ ‫گذاشته و به امان خدا رها می کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از رخدادهای��ی ک��ه به ش��دت این ضعف‬ ‫رس��انه ای و اطالع رسانی را در سطح کشور نمایان‬ ‫ک��رد‪ ،‬ش��روع بارندگی های ش��دید در‬ ‫روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۷‬و بروز س��یل‬ ‫در نخس��تین روزه��ای س��ال ‪ ۹۸‬در‬ ‫اس��تان های گلس��تان‪ ،‬فارس و لرستان‬ ‫بود ک��ه با تعطیل��ی روزنامه ها و جراید‬ ‫به نوع��ی ضع��ف کاره��ای پژوهش��ی‪،‬‬ ‫تحلیلی‪ ،‬نقد‪ ،‬مقاله و یادداشت نویس��ی‬ ‫را نمایان کرد‪.‬‬ ‫مدیر مس��ئول روزنامه اطالع��ات در گفت وگو با‬ ‫ایرنا با اشاره به جایگاه و ارزش روزنامه ها در جهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روزنامه و رس��انه های مکتوب رس��الت خاص‬ ‫خ��ود را دارند و هیچ رس��انه ای نمی تواند جایگزین‬ ‫انها شوند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمود دعایی با تبریک فرارسیدن‬ ‫نوروز به اهالی رسانه و دست اندرکاران انها‪ ،‬تعطیلی‬ ‫‪۱۷‬روزه مطبوعات به وی��ژه روزنامه ها را‬ ‫مش��کلی بزرگ دانس��ت و خ�لا انها در‬ ‫این ای��ام برای اطالع رس��انی را معضلی‬ ‫مضاعف تر عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی منتش��ر نش��دن مطبوع��ات در‬ ‫ایام تعطیل را اس��یب ج��دی به بخش‬ ‫اطالع رس��انی کش��ور دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫هرچند نشریه ها در س��ال ‪ ۹۷‬با بحران اقتصادی و‬ ‫چال��ش ارزی به ویژه در زمینه کاغ��ذ روبه رو بودند‬ ‫اما امسال حتی رس��انه های دولتی هم به استقبال‬ ‫تعطیل��ی رفتن��د و ‪ ۱۷‬روز تعطی��ل کردند چراکه‬ ‫امس��ال افزایش نرخ کاغذ و ملزومات چاپ و نشریه‬ ‫باعث شد رسانه ها به تعطیلی بیشتری عالقه نشان‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫مدیرمسئول روزنامه اطالعات در عین حال یاداور‬ ‫کتاب‬ ‫علمی‬ ‫هشدار درباره دانلود غیرقانونی اثار ادبی‬ ‫«کازوئ��و ایش��ی گورو» و «فیلی��پ پولم��ن»‬ ‫نویسنده های انگلیسی هستند که از دولت کشورشان‬ ‫خواستندعلیهدانلودغیرقانونیکتاب هایالکترونیکی‬ ‫وارد عمل ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫جمعی از ‪ ۳۳‬نویس��نده سرش��ناس انگلیسی از جمله‬ ‫«کازوئو ایشی گورو» نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات‬ ‫و «فیلیپ پولمن» رئیس انجمن نویس��ندگان بریتانیا‬ ‫در نام��ه ای خطاب به «گِ��رگ کالرک» وزیر تجارت‪،‬‬ ‫دانلود غیرقانونی کتاب های الکترونیکی را جرمی علیه‬ ‫عدال��ت اخالقی معرفی و از دولت درخواس��ت کردند‬ ‫اقدام های��ی برای مبارزه با ان انج��ام دهد‪ .‬در این نامه‬ ‫که نام نویسندگان و ش��اعرانی مانند «ژوانا ترولوپ»‪،‬‬ ‫«موالری ب ِلکمن»‪« ،‬وندی کوپ» و «انتونی بی ِور» در‬ ‫ان دیده می شود با اشاره به مطالعات انجام شده ازسوی‬ ‫اداره مالکی��ت معنوی بریتانیا که براس��اس ان از هر ‪6‬‬ ‫کتاب منتشرشده یک کتاب به طور انالین و غیرقانونی‬ ‫خوانده می شود‪ ،‬نس��بت به افزایش و شیوع این رفتار‬ ‫ش��د‪ :‬هرچند برخی در فضای مج��ازی در این ایام‬ ‫به عنوان خبررسانی و اطالع رس��انی فعال بودند اما‬ ‫ب��دون تردید نمی توان از این مدل رس��انه ها انتظار‬ ‫اطالع رس��انی رس��می و تحلیل ش��رایط و وقایع را‬ ‫انچنان که باید و ش��اید داش��ت چراکه بیشتر انها‬ ‫هیچ گونه تعهدی در پاس��خگویی به افراد یا نهاد ها‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی انچه در این می��ان می توان نتیجه‬ ‫گرفت اینکه رس��انه های رس��می اع��م از مکتوب‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های خبری عالوه بر دارا بودن‬ ‫ش��ان و منزلت و جایگاه‪ ،‬درباره رسالت خطیر خود‬ ‫در اطالع رس��انی به افکار عمومی متعهد و پایبند به‬ ‫اصول‪ ،‬قوانین و ضوابط کشور هستند و هرگز از خط‬ ‫قرمزها عبور نمی کنند و همچنان در مس��یر ترسیم‬ ‫شده ادامه طریق می دهند‪.‬‬ ‫درخشش دانشجویان شریف در مسابقات جهانی برنامه نویسی‬ ‫دانشجویان دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫موف��ق ش��دند در مس��ابقات جهان��ی‬ ‫برنامه نویس��ی دانش��جویی‪ ،‬در ص��در‬ ‫تیم ه��ای غ��رب اس��یا ق��رار بگیرند و‬ ‫عن��وان قهرمان��ی منطق��ه را ب��ه خود‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬ب��ه گزارش باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬تیم دانش��جویان‬ ‫دانش��کده مهندس��ی کامپیوتر دانش��گاه صنعتی‬ ‫ش��ریف پس از ‪ ۱۸‬س��ال موفق ش��د در مسابقات‬ ‫جهانی ‪ ،ICPC‬رتبه ‪ ۹‬و مدال برنز این مس��ابقات‬ ‫را کسب کند؛ همچنین این تیم موفق شد در صدر‬ ‫تیم های غرب اس��یا قرار بگی��رد و عنوان قهرمانی‬ ‫منطقه را به خود اختصاص دهد‪ .‬مس��ابقات جهانی‬ ‫برنامه نویس��ی دانش��جویی(‪ )ICPC‬معتبرتری��ن‬ ‫مس��ابقه برنامه نویس��ی در س��طح جهان اس��ت و‬ ‫به عنوان المپیک برنامه نویس��ی ش��ناخته می شود‪.‬‬ ‫مرحله نهایی مسابقه جهانی امسال در روزهای ‪۱۱‬‬ ‫غیراخالقی هش��دار داده شده است‪ .‬پیش از قرار دادن‬ ‫اث��ار ادبی روی س��ایت های دانل��ود غیرقانونی‪ ،‬هیچ‬ ‫اجازه ای از نویس��ندگان گرفته نمی شود و صاحبان اثر‬ ‫هیچ منفعت مالی از دانلود اثارشان دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته نویس��ندگان علیه یک س��ایت کانادایی‬ ‫غیرقانونی اثار ادبی ش��کایت کردند که هزاران صفحه‬ ‫از اثار ادبی را روی س��ایت بارگذاری کرده اما همچنان‬ ‫باوجود این شکایت نس��خه های الکترونیکی اثاری از‬ ‫«فیلیپ پولمن»‪« ،‬استفن کینگ» و «مارگارت اتوود»‬ ‫از همین سایت قابل دانلود است‪.‬‬ ‫تا ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۱۳۹۸‬در کشور پرتغال‬ ‫برگزار شد و ‪ ۱۳۵‬تیم برتر جهان پس از‬ ‫طی رقابت های منطقه ای از بین بیش از‬ ‫‪۱۷‬هزار تیم از ‪ ۳۲۰۰‬دانشگاه گوناگون‬ ‫به این مس��ابقه راه پیدا کرده بودند‪ .‬در‬ ‫مرحله نهایی این مسابقات‪ ،‬تیم دانشگاه‬ ‫صنعتی ش��ریف موفق ش��د با پشت سر‬ ‫گذاش��تن رقیبان قدرتمندی مانند دانش��گاه های‬ ‫پرینستون‪ ،‬هاروارد‪ ،‬اکس��فورد و سن پترزبورگ به‬ ‫جمع ‪ 10‬تیم برتر مسابقه بپیوندد و مدال برنز این‬ ‫مسابقات را از ان خود کند‪ .‬حمید ضرابی زاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��کده مهندسی کامپیوتر به عنوان‬ ‫سرپرس��ت و مربی تیم و امیرکیوان محتش��می‪ ،‬از‬ ‫اعضای تیم س��ال گذش��ته به عنوان مربی دوم این‬ ‫تیم را همراهی کردند‪ .‬اعضای این گروه متشکل از‬ ‫محمدمهدی شکری‪ ،‬سیدپارسا میرطاهری و علی‬ ‫بهجتی بود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پ‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪121‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪120‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در مسیر اصالح و تغییر خود گام برداریم‬ ‫وحی�د زن�دی فخ�ر‪،‬‬ ‫روزنامه ن�گار‪ :‬م��ا ادم های��ی‬ ‫هس��تیم که به تاریخ ‪ ۷۰۰۰‬س��اله‬ ‫خ��ود می بالی��م و فک��ر می کنی��م‬ ‫فرهنگ مان باید جهانی شود؛ یعنی‬ ‫می خواهی��م الگویی باش��یم برای‬ ‫تمام جهان! اما این تصوراتی اس��ت‬ ‫ک��ه تنها در تفک��رات ما ج��ای دارد و گاهی به‬ ‫محض رسیدن به ورطه عمل‪ ،‬تمام معادالت به‬ ‫هم می ریزد و به طور تقریبی همه داش��ته های‬ ‫فرهنگی مان فراموش می ش��ود‪ .‬ش��اید ادعای‬ ‫نگارن��ده برای برخی از اف��راد‪ ،‬غیرقابل تحمل‬ ‫و بدون پایه و اس��اس باشد‪ ،‬اما بیایید برای یک‬ ‫بار هم که ش��ده‪ ،‬از قضاوت های عجوالنه دست‬ ‫برداری��م‪ .‬باید قبول کنیم ک��ه تعریف این واژه‬ ‫برای ما ان چیزی نیس��ت که در برخی از موارد‬ ‫در ظاهر اعمال مان به نظر می رس��د‪ .‬گاهی در‬ ‫رانندگ��ی‪ ،‬ب��ه اتومبی��ل کناری یا کس��ی که‬ ‫قص��د عبور از خط عاب��ر را دارد‪ ،‬راه نمی دهیم‪.‬‬ ‫هنوز بس��یاری از ما برای رفتن به داخل مترو‪،‬‬ ‫اج��ازه نمی دهیم ابتدا مس��افران داخل قطار‪،‬‬ ‫پیاده ش��وند‪ .‬اگر ببینیم گوش��ه ای از پیاده رو‬ ‫را به تازگی س��یمان یا اسفالت کرده اند‪ ،‬به عمد‬ ‫روی هم��ان محل پ��ا می گذاریم ت��ا یادگاری‬ ‫بماند‪ .‬س��ر تا پای تجارت مان ‪-‬به جز معدودی‬ ‫از افراد‪ -‬منفعت طلبی است‪ .‬همین که کاالیی‬ ‫گران می ش��ود‪ ،‬انچنان برای خریدنش هجوم‬ ‫می اوری��م که‪ ...‬حت��ی گاهی به هر‬ ‫طریق��ی که ش��ده همکارمان را پله‬ ‫ترق��ی می کنیم تا ترفی��ع بگیریم‪.‬‬ ‫وقت��ی ح��رف از براب��ری زن و مرد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬روشنفکر می ش��ویم! اما‬ ‫طاق��ت دیدن موفقی��ت یک بانوی‬ ‫هموط��ن را نداری��م و‪ ...‬فرهن��گ‬ ‫«گفتنی» نیس��ت‪« ،‬عمل کردنی» است؛ این‬ ‫در حالی است که گاهی کنش ها و واکنش های‬ ‫روزم��ره بین اف��راد جامع��ه‪ ،‬ادع��ای اصالت‬ ‫فرهنگی را زیر س��وال می برد‪ .‬جالب اینجاست‬ ‫که با این تفاس��یر‪ ،‬همیشه از مسئوالن دولتی‬ ‫ش��کایت داریم و انها را مقص��ر اول و اخر تمام‬ ‫مش��کالت و مس��ائلی می دانیم ک��ه روز به روز‬ ‫روی ه��م تلنبار می ش��ود؛ به عبارتی در حالی‬ ‫ک��ه زی��ر اوار مصیبت ه��ای خود دس��ت و پا‬ ‫می زنیم‪ ،‬با فرافکنی می خواهیم تبرئه ش��ویم و‬ ‫عقده گشایی کنیم‪ .‬وقتی خودمان به خودمان‬ ‫رح��م نداریم‪ ،‬دیگر چه انتظاری از مس��ئوالن‬ ‫می توان داشت؟ اینها درد بزرگی است که افراد‬ ‫یک جامعه را ب��ا خود درگیر می کند و در طول‬ ‫زم��ان‪ ،‬انها را به همی��ن کنش های به اصطالح‬ ‫«فرهنگی» عادت می دهد‪ .‬شاید وقت ان است‬ ‫که با پذیرش این اش��کاالت‪ ،‬در سال جدید در‬ ‫مس��یر اصالح و تغییر خود گام برداریم‪ .‬بدون‬ ‫ش��ک در این صورت خانواده‪ ،‬جامعه‪ ،‬کشور و‬ ‫جهان ما تغییر می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دس��ته ای از میوه ه��ا‪ -‬نویس��نده کت��اب‬ ‫چشم هایش‬ ‫‪ -2‬جانور حش��ره خوار بومی استرالیا ‪ -‬کناره میز‬ ‫ پارچه عریض‬‫‪ -3‬رنج و ازار ‪ -‬دید نس��بت به موضوعی ‪ -‬قدر و‬ ‫مرتبه ‪ -‬همراه «داد» تجارت است‬ ‫‪ -4‬نیم چکمه ‪ -‬زینت ناخن ‪ -‬بدیع ‪ -‬نماد روشنایی‬ ‫‪ -5‬نسیم خنک شب ‪ -‬بخشی از گوش ‪ -‬کهنسال‬ ‫‪ -6‬نیکوکاری برای کسب ثواب ‪ -‬جواهری با رنگ‬ ‫سبز زیتونی‬ ‫‪ -7‬نوعی دوخت و دوز ‪ -‬همراه خاشاک‬ ‫‪ -8‬ت�لاش و جدیت ‪ -‬معاون هیتلر ‪ -‬نصف اداب‬ ‫ یگانه‬‫‪ -9‬حس بویایی ‪ -‬اخرین سوره قران‬ ‫‪ -10‬از نعمات الهی ‪ -‬موسس سلسله مادها‬ ‫‪ -11‬نخستین کشف بشر ‪ -‬مکعبی از پنیر ‪ -‬مقام‬ ‫و جایگاه‬ ‫‪ -12‬اخری��ن حرف الفبای انگلیس��ی ‪ -‬ممکن و‬ ‫شدنی ‪ -‬شانه موی سر‪ -‬رشد کردن و بالیدن‬ ‫‪ -13‬کاهگل ‪ -‬خبر و اگاهی ‪ -‬صاحب نظر ‪ -‬شهر‬ ‫میدان سن پیترو‬ ‫‪ -14‬ش��یپور بزرگ ‪ -‬هم داستان رامین ‪ -‬تحریم‬ ‫همه جانبه‬ ‫‪ -15‬مجموع��ه جان��وران و محی��ط طبیع��ی‬ ‫اطراف شان ‪ -‬سرزمین پوشیده از شن‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ورشکست ‪ -‬نوعی سالح پرتابی‬ ‫‪ -2‬بی پروایی س��خن گفتن ‪ -‬فلسفه ارسطویی ‪-‬‬ ‫تیر ستون خیمه‬ ‫‪ -3‬چ��ه زمانی ‪ -‬فرق میان س��ر ‪ -‬ب��رای من ‪-‬‬ ‫فهرست رستوران‬ ‫‪ -4‬جث��ه ‪ -‬نام قدیم تربت حیدریه ‪ -‬ذره بنیادین‬ ‫‪ -‬شالوده‬ ‫‪ -5‬کرم روده ‪ -‬وسیله نقلیه بدون همراه یا مسافر‬ ‫‪ -6‬پایتختی در قاره اس��یا ‪ -‬پوس��ت ارد نش��ده‬ ‫گندم و جو‬ ‫‪ -7‬حمد و سپاس ‪ -‬خواندن نوشته‬ ‫‪ -8‬گرفتنی از هوا ‪ -‬ناخن ستور‬ ‫‪ -9‬بخشی از کلید ‪ -‬چغندرپخته‬ ‫‪ -10‬س��الک و ط��ی طریق کنن��ده ‪ -‬مس��اوی و‬ ‫متعادل‬ ‫‪ -11‬کتاب معروف یان فلمینگ ‪ -‬پس��وند خانه‬ ‫و مکان‬ ‫‪ -12‬ش��مردن‪ -‬قرابت و خویش��ی ‪ -‬غیرموقت ‪-‬‬ ‫ظرفی گود‬ ‫‪ -13‬ننر ‪ -‬قیمت ‪ -‬مقیم ‪ -‬پژمردگی‬ ‫‪ -14‬مخترع ایتالیایی باتری ‪ -‬همنش��ین خیز ‪-‬‬ ‫عاقبت سحرخیز‬ ‫‪ -15‬زنده نگه داشتن خاطره ‪ -‬زمان سنج‬ ‫محمد شبیری‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫بخش دوم و پایانی‬ ‫‪ -۱۴‬گروه��ی بر اصالح تدریجی‬ ‫و توام ب��ا گام های کوچک و زمان بر‬ ‫برای تغییرات در کشور اذعان دارند‬ ‫و هرگونه پیش��رفت در جامعه را به‬ ‫روند تدریج��ی و گذر طبیعی زمان‬ ‫منوط می کنند‪ .‬از نظر ایشان عجله ‬ ‫انقالب��ی بیش از انکه به پیش��رفت امور کمک‬ ‫کند‪ ،‬باعث عقب افتادن ‪-‬جامعه از شکل عادی‬ ‫پیشرفت خود‪ -‬نیز می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬برخ��ی مردم ب��ه روزگار گذش��ته دل‬ ‫خوش کرده و نظام پادش��اهی را نشانه عظمت‬ ‫کشور در طول تاریخ می دانند! و معتقدند نظام‬ ‫س��لطنتی که نوع مشروطه ان دموکراتیک نیز‬ ‫بوده‪ ،‬می تواند کشور را از بحران هویت (به زعم‬ ‫ایشان) خارج و نظام گذشته را تجدید کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬برخ��ی ب��ه فعالیت علمی و پژوهش��ی‬ ‫در عرصه ه��ای گوناگ��ون توجه ک��رده و ان را‬ ‫راهی برای گس��ترش دانش و اگاهی در کشور‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫این گروه اگاهی بخش��ی و گسترش دانش و‬ ‫علم در بین احاد مردم را بیش از هر چیزی الزم‬ ‫می دانند‪ .‬از نظر ایشان مردم دانا برای خود بهتر‬ ‫تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬برخی به پان عربیس��م و پان ترکیسم و‬ ‫پان کردیسم (و سایر اقوام) برای استقالل توجه‬ ‫دارند! و استقالل قوم یا زبان یا مذهب خاصی را‬ ‫راه نجات خود می دانند!‬ ‫‪ -۱۸‬برخی انح�لال دولت و نهادها در حوزه‬ ‫رهبری را م��د نظر دارند؛ از نظر این گروه رهبر‬ ‫باید همه چیز را خودش کنترل و در امور کشور‬ ‫از تمام ظرفیت و قدرت اس��تفاده و حتی دولت‬ ‫را خود رهبری کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۹‬برخ��ی حکوم��ت نظامی��ان را در نظر‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ -۲۰‬گروه��ی معتق��د ب��ه روحانیت زدایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -۲۱‬برخی به دین زدای��ی گرایش دارند؛ نه‬ ‫به معنای جدایی دین از سیاس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به معن��ای جدایی اصل دین از‬ ‫زندگی مردم‪.‬‬ ‫‪ -۲۲‬برخی نیز به ایجاد مس��یری‬ ‫جدی��د در مبارزه ب��ا مظاهر غرب و‬ ‫برافکندن ان توجه دارند‪ .‬انها تصور‬ ‫می کنند با تاس��یس علوم اسالمی‬ ‫که از طریق ایجاد فیزیک و ش��یمی‬ ‫و اقتصاد و صنعت اس�لامی بنا شود! جامعه به‬ ‫طرف صالح و رس��تگاری می رود‪ .‬از نظر ایشان‬ ‫علم و فناوری ویژه اس�لامی باید تولید ش��ود و‬ ‫رواج یابد!‬ ‫گاهی صاحبان و پیروان بعضی از این نظرها‪،‬‬ ‫بر درستی راه یا دیدگاه خود اصرار بسیار دارند‪،‬‬ ‫بقیه را در خالف جهت درست می دانند و بر انها‬ ‫اگر هجمه فیزیک��ی وارد نکنند و از در تخاصم‬ ‫درنیایند از در مخالفت درامده و با همین اصرار‬ ‫بر حقانیت خود مشکلی بر مشکالت و قفلی بر‬ ‫مفاهمه می زنند‪.‬‬ ‫ب��رای نقد هر ی��ک از این دیدگاه ه��ا باید به‬ ‫بررس��ی و تحلیل انتقادی پرداخت تا مفاهمه‬ ‫در کشور امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫ام��ا انچه الزم اس��ت در اینجا عرضه ش��ود‬ ‫این اس��ت که تمام حقیقت در ه��ر یک از این‬ ‫منظرها و دیدگاه ها متمرکز نش��ده اس��ت؛ از‬ ‫طرف��ی در برخی از این افکار‪ ،‬جزء و ش��مه ای‬ ‫از حقیقت را می ش��ود دریافت و گاهی برخی از‬ ‫نظرها تصویری از واقعیت را در خود جای داده‬ ‫است‪ .‬برای هر یک از این دیدگاه ها و منظرهای‬ ‫فکری‪ ،‬جای بح��ث و گفت وگوی فراوان وجود‬ ‫دارد؛ ام��ا انچه در حقیقت برای جامعه امروز ما‬ ‫قابلیت توجه و تنبه دارد و بس��یار مهم اس��ت‬ ‫این اس��ت که ب��ا انکار هر ی��ک از این تصورات‬ ‫و اف��کار‪ ،‬انها از بی��ن نمی روند‪ .‬بای��د به وجود‬ ‫واقعی انها اذع��ان و بعد در گفت وگوی ملی بر‬ ‫مفاهمه و ظرفیت تاثیرپذیری از هم توجه شود‬ ‫ت��ا مفاهمه در یک جری��ان اجتماعی منجر به‬ ‫تولید همبستگی اجتماعی شود؛ وگرنه با انکار‬ ‫انها عکس قضیه اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چه نظرگاه هایی در وضعیت کنونی کشور وجود دارد؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!