روزنامه صمت شماره 1279 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1279

روزنامه صمت شماره 1279

روزنامه صمت شماره 1279

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1279‬پیاپی ‪2597‬‬ ‫خبر روز‬ ‫بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫از نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز ب��ا حضور در‬ ‫مص�لای ام��ام خمینی (ره) ب��ه مدت ‪ 2‬س��اعت و نیم از‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران بازدی��د کردند‪ .‬در این‬ ‫بازدید که وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای ضمن گفت وگو با ناش��ران در‬ ‫جریان تازه های نش��ر قرار گرفتن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫بخش های��ی از بیانات خود در جریان بازدی��د از غرفه ها و‬ ‫گفت وگو با ناشران بیان کردند‪ :‬صورت وضعیت نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که مردم هنوز کت��اب می خرند و برای خواندن‪،‬‬ ‫می خرن��د‪ .‬ایت اهلل خامنه ای تصری��ح کردند‪ :‬دنیای کتاب‪،‬‬ ‫دنیای پیچیده ای است و این نکته ای است که اقای صالحی‬ ‫[وزیر ارشاد] باید توجه کند‪ .‬باید مسئله کاغذ را حل کرد؛‬ ‫اینطور نمی ش��ود‪ .‬وزیر فرهنگ و وزیر صنعت‪ ،‬بنشینند و‬ ‫این مسئله را حل کنند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گزارشی از ارزهایی که به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت‬ ‫بندبازی صادراتی روی طناب سیاست های ارزی‬ ‫نوش��دارو پس از مرگ س��هراب! حاال دیگر همه به سیاس��ت های ارزی اش��تباه سال‬ ‫گذش��ته اذعان دارند و می دانند که وقتی پای ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به اقتصاد باز شد‪ ،‬رانت‬ ‫ ه��م جان گرفت و در این میان صادرات و صادرکننده های واقعی و حرفه ای به پای این‬ ‫تصمیم های اش��تباه سوختند‪ .‬ان گونه که از امارها پیداست و سرپرست سازمان توسعه‬ ‫تجارت هم اعالم کرده‪ ،‬س��ال گذش��ته صادرکنندگانی به می��دان امدند که هدفی جز‬ ‫بازنگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کش��ور نداش��تند چراکه در س��ال ‪ ،۹۷‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫شرکت حقوقی و ‪ ۴۸۴۶‬فرد حقیقی اقدام به صادرات کردند که در سال های ‪ ۹۴‬تا ‪۹۶‬‬ ‫هیچ گاه در فهرست صادرکنندگان کشور نبودند و اینها که تا پیش از این سابقه صادراتی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬حدود ‪۶‬میلیارد دالر صادرات انجام دادند‪ .‬براس��اس امارهای رسمی‪ ،‬در این‬ ‫میان فقط ‪ ۴۴۵‬فرد و ش��رکت‪ ،‬صادرات بیش از یک میلیون دالر داش��ته اند و باقیمانده‬ ‫انها‪ ،‬صادراتی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده اند و این به معنای ان است که بخش‬ ‫‪7‬‬ ‫عمده ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور انجام نشده است‪.‬‬ ‫نشست رحمانی و صالحی به منظور‬ ‫بررسی مشکالت چاپ و نشر‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر‬ ‫به پیشواز بازار رمضان رفت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تقسیط مالیات کمک به دولت است‬ ‫نه تولیدکننده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬سالگی «افطار تا سحر»‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫راه اهنی که روی کاغذ‬ ‫روزگار می گذراند‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در ش��ماره نخست این یادداش��ت که سه شنبه هفته گذشته‬ ‫در همین س��تون منتش��ر ش��د‪ ،‬امد که در ش��یوه تامین مالی‬ ‫رایج (مبتنی بر ربا) تنها یک مس��ئله ب��رای بانک اهمیت دارد‬ ‫و ان وصول اصل و س��ود قطعی تس��هیالت است‪ .‬طبیعی است‬ ‫در چنین ش��رایطی بانک نسبت به مش��کالتی که کارافرین با‬ ‫ان روبه رو است بی تفاوت باش��د‪ .‬انچه قراردادهای تامین مالی‬ ‫اس�لامی را با دیگر انواع مرس��وم متفاوت می س��ازد و خاصیت‬ ‫اصلی انها اس��ت‪ ،‬مش��ارکت در ریس��ک و بازدهی فعالیت های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫بسیار شنیده می شود که بانک ها به بنگاه ها و صاحبان صنایع‬ ‫یا حتی کشاورزان برای بازپرداخت اقساط وام مهلت نمی دهند‪.‬‬ ‫کارافرینان و تاجران از جریمه دیرکرد گله مند هس��تند‪ .‬شیوه‬ ‫تامی��ن مالی اس�لامی به ویژه قراردادهای مش��ارکت در س��ود‬ ‫و زی��ان چنین دغدغه های��ی را به خوب��ی درک می کند و برای‬ ‫انها راه ح��ل دارد‪ .‬نظام تامین مالی مت��داول توجه چندانی به‬ ‫ریس��ک های وام گیرنده ندارد و تنها وصول اصل پول و سود ان‬ ‫برایش اهمیت دارد و همین بی توجهی به ریسک های مربوط به‬ ‫فعالیت های اقتصادی یکی از معایب اصلی س��اختار تامین مالی‬ ‫متداول مبتنی بر ربا است‪ .‬چنین نگرشی بانک ها را در مدیریت‬ ‫ریسک دچار مش��کل می کند؛ نمونه بزرگ این مشکالت را در‬ ‫بحران بانکی ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی) ایاالت متحده‬ ‫امریکا می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫سال ها پیش از ان بحران‪ ،‬بانک ها با شعار «هر امریکایی‪-‬یک‬ ‫خانه» به ش��هروندان وام های مس��کن اعطا کردند که با ظهور‬ ‫رک��ود در اقتصاد امریکا و ناتوان��ی وام گیرندگان در بازپرداخت‬ ‫اقس��اط‪ ،‬مجبور شدند امالک و مستغالتی را که از انها در رهن‬ ‫خود داش��تند به فروش برس��انند‪ .‬همین امر موجب ش��د بازار‬ ‫امالک و مس��تغالت ب��ا مازاد عرضه روبه رو ش��ود و نرخ امالک‬ ‫به شدت سقوط کند‪.‬‬ ‫در بس��یاری اوقات ارزش وثیقه ها و درجه نقدش��وندگی انها‬ ‫به اندازه ای نبود که مطالبات بانک ها از وام گیرندگان را پوشش‬ ‫دهد و باعث ش��کل گیری هس��ته بحران بانکی شد که در مدت‬ ‫کوتاه��ی به تمام بازارهای مالی معتبر جهان تس��ری پیدا کرد‪.‬‬ ‫پ��س از ای��ن وضعی��ت‪ ،‬بانک ها ی��ا از اعطای وام و تس��هیالت‬ ‫خ��ودداری یا ان را س��همیه بندی کردند که خ��ود این موضوع‬ ‫رکود را عمیق تر کرد؛ اتفاقی که در کش��ور ما نیز رخ داده و با‬ ‫رکود بازار امالک‪ ،‬ان دس��ته از بانک ها را که عملکردی مبتنی‬ ‫بر ش��یوه رایج در جهان دارند (که متاس��فانه گاهی الوده به ربا‬ ‫می شود) دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫حال اگر به جای انتقال همه ریس��ک ب��ر دوش وام گیرنده یا‬ ‫کارافرین‪ ،‬تس��هیالت در قالب قراردادهای مشارکت‪ ،‬ریسک را‬ ‫بین بانک ی��ا صاحب وجوه و کارافرین تقس��یم کند‪ ،‬در زمان‬ ‫رکود و بحران که بس��یاری از درامدهای پیش بینی شده تحقق‬ ‫پیدا نمی کنن��د‪ ،‬تعهد ثابت هم ب��رای کارافرین وجود نخواهد‬ ‫داشت اما در دوره موفقیت‪ ،‬هر دو طرف از سود منتفع خواهند‬ ‫شد که نظام بانکی را هم در برخواهد گرفت‪.‬‬ ‫این مس��ئله از جنبه دیگری نیز قابل بررس��ی است‪ .‬بانک ها‬ ‫در قبال پرداخت سود به س��پرده گذاران متعهد هستند‪ .‬گاهی‬ ‫این مسئله طرح می ش��ود که در صورت تغییر فرم قراردادهای‬ ‫بانکداری مرس��وم به فرم قراردادهای مش��ارکتی که ریس��کی‬ ‫هستند ممکن است پرداخت سود به سپرده گذاران دچار خطر‬ ‫و نااطمینانی ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت به دلیل ای��ن خطر بانک ها‬ ‫بیش��تر از قراردادهای تامین مالی بدون ریسک استقبال کنند‬ ‫ام��ا در مقابل ممکن اس��ت در ش��رایط رک��ود ارزش وثیقه ها‬ ‫دستخوش نوسان ش��ود یا باتوجه به درجه پایین نقد شوندگی‬ ‫وثیقه ها امکان وصول مطالبات وجود نداش��ته باش��د‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در س��اختار تامین مالی اسالمی قراردادهای بدون ریسک‬ ‫نی��ز وجود دارند و قرار نیس��ت صاحبان وج��وه و بانک ها همه‬ ‫دارایی نق��دی خود را در چارچوب قراردادهای دارای ریس��ک‬ ‫ب��کار گیرند‪ ،‬بلکه قراردادهای مبادله ای مانند فروش اقس��اطی‬ ‫یا اجاره به ش��رط تملیک هم وجود دارند که با استفاده از انها‬ ‫صاحب وجوه می تواند با خاطری اسوده از بازدهی مطمئن شود‬ ‫و نگران ریس��ک نباش��د‪ .‬شیوه تامین مالی اس�لامی با بازدهی‬ ‫ب��دون ریس��ک در صورت��ی که براس��اس یک فعالی��ت واقعی‬ ‫اقتصادی باش��د مخالفتی ندارد؛ بلکه معام�لات الوده به ربا را‬ ‫بسیار کریه و نهی می داند‪ .‬مشکل اینجاست که در شیوه تامین‬ ‫مالی مرس��وم مبتنی بر ربا پول دارای ارزش ذاتی اس��ت؛ یعنی‬ ‫پول فی نفس��ه باعث به وجود امدن پول می ش��ود اما در ش��یوه‬ ‫تامین مالی اس�لامی پول در خدمت کارافرینی و تولید است و‬ ‫در شرایط سخت کارافرین و تولیدکننده تنها به حال خود رها‬ ‫نمی شود‪ .‬در شیوه تامین مالی اسالمی پول ارزش ذاتی ندارد و‬ ‫تنها نقش تسهیل کننده مبادالت را برعهده دارد‪ .‬در قراردادهای‬ ‫مبادله ای نوعی فعالیت اقتصادی رقم می خورد؛ ریسک ان برای‬ ‫بان��ک صفر اس��ت و ب ه هر حال برای دریافت کننده تس��هیالت‬ ‫نیز مفید واقع می ش��ود‪ .‬چنانچه در مثال فروش اقس��اطی این‬ ‫ام��کان را ب��ه دریافت کننده تس��هیالت داده که ب��ه مرور وجه‬ ‫الزم ب��رای پرداخت نرخ ی��ک کاالی مورد نی��از را بازپرداخت‬ ‫کند‪ .‬به��ره تعلق گرفته به قرارداده��ای مبادله ای مانند فروش‬ ‫اقساطی بدون ریسک و حالل هستند‪ .‬پس در شیوه تامین مالی‬ ‫اسالمی مدیریت بانک ها می توانند با تخصیص بهینه منابع بین‬ ‫قراردادهای مش��ارکتی و مبادله ای ریسک را به کمترین میزان‬ ‫برسانند و از این طریق تحقق یک بازدهی مطمئن بدون ریسک‬ ‫را برای سپرده گذاران امکان پذیر کنند‪ .‬این هنر مدیریت است و‬ ‫بانکداری اسالمی مستلزم مدیریتی قوی است‪.‬‬ ‫بخش پایانی این یادداشت هفته اینده در همین روز و‬ ‫همین ستون منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫هفتمی��ن نشس��ت منطقه ای مجم��ع جهانی‬ ‫س�لامت روز گذش��ته با س��خنرانی معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری درب��اره ظرفیت ه��ای نظ��ام‬ ‫س�لامت ایران و برنامه های دول��ت برای ارتقای‬ ‫جایگاه س�لامت کش��ور برگزار ش��د‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در این نشس��ت گفت‪ :‬مجامع‬ ‫بین الملل��ی در مقاب��ل سیاس��ت های یکجانبه و‬ ‫غیرقانونی دولت امریکا به ویژه در حوزه س�لامت‬ ‫سکوت نکنند‪ .‬به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری‬ ‫با بی��ان اینکه امروز ش��اهد رفتاره��ای مخرب‪،‬‬ ‫غیرس��ازنده و ضدبشری دولت امریکا علیه مردم‬ ‫ایران هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه دول��ت امریکا‬ ‫باوج��ود قوانین حقوق بش��ری با دس��ت زدن به‬ ‫اقدام های ضدانسانی و وضع سخت ترین تحریم ها‬ ‫ب��ر بخش س�لامت‪ ،‬در عم��ل تامی��ن و واردات‬ ‫داروه��ای مورد نیاز بیماران خ��اص و تجهیزات‬ ‫مجامع بین المللی سکوت نکنند‬ ‫پزش��کی را با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫ک��رده و ج��ان بیماران زی��ادی را به‬ ‫خطر انداخت ه اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران از تجربه‬ ‫موفق��ی در زمینه س�لامت برخوردار‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اقدام های بسیار‬ ‫خوبی که پس از انقالب اسالمی انجام‬ ‫شده‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر مرگ ومیر مادران و‬ ‫کودکان و افزایش امید به زندگی هستیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری همچنی��ن از ط��رح تحول‬ ‫نظام سالمت به عنوان یکی از کارهای مهم بخش‬ ‫س�لامت در دولت یازده��م و دوازدهم یاد کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این برنامه همچنان در دس��ت اقدام قرار‬ ‫دارد و اثرات مثبتی در نظام سالمت کشور داشته‬ ‫است‪ .‬جهانگیری در ادامه به ظرفیت های گسترده‬ ‫مناطق ازاد کش��ور اش��اره کرد و افزود‪ :‬در مقطع‬ ‫فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت‬ ‫مناطق ازاد کشور نیاز داریم تا بتواند‬ ‫در اقتص��اد کش��ور به وی��ژه در بخش‬ ‫صادرات و واردات نقش افرین باش��د‪.‬‬ ‫وی همچنین فش��ار امری��کا به ملت‬ ‫ای��ران از طریق تحریم های ظالمانه را‬ ‫اقدامی ضدانس��انی‪ ،‬ضد حقوق بشر و‬ ‫تروریسم اقتصادی دانست و اظهار کرد‪ :‬برخالف‬ ‫شعارهایی که می دهند که هدف از تحریم اعمال‬ ‫فشار بر دولت جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬این‬ ‫تحریم ها منجر به فش��ار سنگینی بر ملت ایران و‬ ‫زندگی مردم با مش��کل روبه رو شده است‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری افزود‪ :‬این فشارها تامین دارو‬ ‫و واردات نیازهای پزشکی را نیز با مشکل روبه رو‬ ‫کرده که این مش��کالت از س��وی امری��کا ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جهانگیری در ادامه خلیج فارس را‬ ‫منطقه ای استراتژیک و راهبردی برای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد‪ :‬همواره‬ ‫از امنیت و صلح و کشتیرانی ازاد در خلیج فارس‬ ‫دفاع و حراس��ت کرده ایم و جمهوری اسالمی به‬ ‫این حفاظت و حراس��ت پایبند اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم��ه اقدام هایی که کش��ورها برای پایداری‬ ‫صلح انجام می دهند در راس��تای منافع ملی این‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬خط قرمز ما مانند هر کشوری این‬ ‫اس��ت که اگر اقدامی در تضاد با منافع ملی ایران‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬ایران نیز برای دف��اع از امنیت ملی‬ ‫خود ه��ر اقدامی که الزم باش��د‪ ،‬انجام می دهد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬البته ایران در قرن ها و سال های‬ ‫گذشته پاس��دار امنیت خلیج فارس بوده و امروز‬ ‫نیز جمهوری اسالمی به عنوان بزرگ ترین کشور‬ ‫در ای��ن ابراه بین المللی پاس��دار امنیت و صلح و‬ ‫ثبات در منطقه است‪.‬‬ ‫اعتبار اتحادیه اروپا از بین رفته است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به حمایت سیاسی و‬ ‫لفظ��ی اتحادیه اروپا از ایران در قب��ال اقدام های امریکا گفت‪ :‬این‬ ‫اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی داش��ته باشد‪ ،‬زیرا اعتبار انها‬ ‫از بین رفته است‪ .‬به گزارش ایرنا علی الریجانی در دیدار با رئیس‬ ‫گروه دوس��تی پارلمانی اتریش و جمهوری اس�لامی ایران ضمن‬ ‫خیرمقدم و خوش��امدگویی اظهار کرد‪ :‬روابط ای��ران و اتریش به‬ ‫نسبت طوالنی اس��ت‪ .‬در زمان طرح مباحث هسته ای نیز اتریش‬ ‫نق��ش موثری را در ای��ن توافق ایفا کرد؛ اگرچ��ه ترامپ اوضاع را‬ ‫به هم ریخته اس��ت‪ .‬این توافق با کمک ش��ما حاصل شد و بعد از‬ ‫توافق نیز سطح روابط تجاری افزایش یافت‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬برخی مش��کالت وجود دارد که باید حل شود‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا نیز تمهیداتی اندیش��یده اما ما هنوز ثمره و محصول‬ ‫ان را ندیدیم‪ .‬الریجانی در ادامه گفت‪ :‬با رفتارهای ترامپ بخش��ی‬ ‫از کار خ��راب ش��د و تعهدات امری��کا را از بین ب��رد؛ ضمن انکه‬ ‫وزی��ر ام��ورخارج��ه ای��ران تاکید ک��رد عبور از‬ ‫تحریم ها دش��واری های زی��ادی دارد و تهران در‬ ‫این مس��یر بیش��ترین تجربه را دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا به نق��ل از رویترز‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫گفت وگ��و با رویترز اظهار کرد‪ :‬به دنبال تش��دید‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬خروج از پیمان منع گسترش‬ ‫سالح های هسته ای(‪ )NPT‬یکی از انتخاب های‬ ‫همکاری اتحادیه اروپا و س��ایر کشورها هم به هر دلیلی مسکوت‬ ‫ماند‪ .‬رهب��ران اروپا در همان زمان تاکید داش��تند در مدت چند‬ ‫هفته مکانیس��م مش��خصی برای مراودات اقتصادی و نفتی ایجاد‬ ‫می کنند اما این چند هفته به یک سال انجامید‪ .‬در ابتدا نیز یاداور‬ ‫ش��دند از طریق بانک مرکزی فرانس��ه مبادالت اقتصادی را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬بعد از ان صحبت از راه اندازی ‪ SPV‬ش��د اما س��رانجام‬ ‫‪ INSTEX‬را راه ان��دازی کردند که در مجموع ب��رای ما تا امروز‬ ‫ثمره ای نداشته است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در‬ ‫بخش��ی از سخنان خود در هشتمین همایش سیاست های پولی و‬ ‫چالش های بانکداری و تولید گفت‪ :‬مذاکره با امریکا سهل اندیشی‬ ‫و اش��تباه راهبردی اس��ت و مقامات فعلی امریکا باید بفهمند که‬ ‫ب��ا حریف س��ختی روبه رو هس��تند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬توصیه بنده‬ ‫این اس��ت که در ش��رایط فعلی به دنبال تدابیر خاص‪ ،‬متناسب با‬ ‫شرایط فعلی باشیم و نباید راهکارهایی که در شرایط عادی اتخاذ‬ ‫می ش��د در این شرایط هم مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ما نباید مسئله تحزب را در کشور‬ ‫دس��ت کم بگیریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخش های گوناگون کش��ور افرادی‬ ‫هستند که از سوی مردم انتخاب می شوند و این مسئله نقطه قوت‬ ‫نظام ماس��ت؛ البته اگر تحزب مبتنی بر تشکل های شناسنامه دار‬ ‫نباشد‪ ،‬دموکراسی خام می شود‪ .‬رئیس نهاد قانون گذاری ادامه داد‪:‬‬ ‫تصور برخی افراد این است که از روزنه هایی که می توان برای حل‬ ‫مس��ائل سیاسی اس��تفاده کرد‪ ،‬به خوبی بهره گرفته نمی شود که‬ ‫این یک تلقی اش��تباه اس��ت و موید این مسئله ان است که حتی‬ ‫باوجود انکه عربستان سعودی با ایران دشمنی می کند‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫نگفته ایم که با انها مذاکره نمی کنیم و باب مذاکره را نبس��ته ایم‪.‬‬ ‫اما حرف ما این اس��ت که نمی توان در مقابل دشمنی انها نرمش‬ ‫زیادتری ک��رد و باید انها جلوتر ایند و نباید در ذهن تان این گونه‬ ‫باشد که سازمان های گوناگون به حل مسائل کشور توجهی ندارند‪.‬‬ ‫تهران تجربه زیادی برای عبور از تحریم ها دارد‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وزیر امور خارج��ه ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫انتخاب های جمهوری اس�لامی بسیار گوناگون‬ ‫است و مقامات کشور در حال بررسی انها هستند‬ ‫و خ��روج از پیم��ان منع گس��ترش س�لاح های‬ ‫هس��ته ای(‪ )NPT‬یکی از این انتخاب ها اس��ت‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایران دکترای عبور از تحریم ها را‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عبور از تحریم ها دشواری هایی‬ ‫دارد‪ .‬در این مس��یر شاید هیچ کشوری به اندازه‬ ‫ایران به دلیل نیاز دارای تجربه نباش��د و انشااهلل‬ ‫با استفاده از این تجربه ها و با اتکا به مردم میزان‬ ‫فشار این تحریم ها به حداقل خواهد رسید‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه ای��ران همچنین درباره مذاکره با امریکا‬ ‫گفت‪ :‬این مذاکرات در ابتدا به نتیجه رس��ید اما‬ ‫درنهایت امریکایی ها نش��ان دادند طرف مذاکره‬ ‫قابل اعتمادی نیس��تند‪ .‬در چنین شرایطی تنها‬ ‫راه باقیمانده برای جمهوری اس�لامی‪ ،‬مقابله با‬ ‫تحریم ها اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬مردم و دولت‬ ‫ای��ران می توانند با «کاهش وابس��تگی به نفت‪،‬‬ ‫افزایش می��زان درامد غیرنفتی‪ ،‬تولید داخلی و‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی» ب��ا تحریم های امریکا مبارزه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمانی راهبرد اصلی در تدوین سیاست های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را تشریح کرد‬ ‫حمایت از تولید به همراه صادرات و فروش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی ما در‬ ‫تدوین سیاست ها‪ ،‬باید حمایت از تولید به همراه صادرات و فروش‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا رضا رحمانی در جلس��ه تدوین سیاس��ت های‬ ‫صنعت��ی برمبنای رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول که‬ ‫با حضور اعضای اتاق بازرگانی‪ ،‬فعاالن صنعتی و معدنی و تعدادی از‬ ‫مدیران این وزارتخانه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬رونق تولید از وظایف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬کش��ور در سالی که رونق اقتصادی‬ ‫نام گذاری ش��ده مش��کالتی دارد‪ ،‬اما در این میان فرصت هایی هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬ما وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اس��تراتژی صنعت کشور‬ ‫یا اس��تراتژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال تدوین اس��ت‪.‬‬ ‫باید در این بحث به یک نقطه مشترک برسیم و ان را نهایی کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬بند الف م��اده ‪ ۴۶‬قانون برنامه تکلیف کرده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اولویت ها را مشخص کند و به تصویب دولت‬ ‫ن زمینه ما تکلیف قانونی داریم‪.‬‬ ‫برساند؛ بنابراین در ای ‬ ‫‹ ‹شرایط تحریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پیشنهاد یکی از حاضران مبنی‬ ‫بر حمایت از رش��ته های تخصصی خاص عنوان کرد‪ :‬در گذش��ته هم‬ ‫حمایت از رشته های منتخب را داشتیم که منجر به ایجاد پایگاه های‬ ‫س��اخت قطعات ش��د‪ ،‬اما فراموش نکنیم که ش��رایط تحریم پیشین‬ ‫باع��ث به هم ریختن ان برنامه ها ش��د‪ .‬رحمانی جدی ترین راه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬را نقش��ه راه معدن دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬اولویت بندی در امور به‬ ‫این معنا نیس��ت که نمی توانیم به امور دیگر بپردازیم؛ بلکه می توانیم‬ ‫متناس��ب با امکانات و ش��رایط روز موارد دیگ��ر را در کنار اولویت ها‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امس��ال به یکی از موارد اولویت دار یا هر‬ ‫مورد دیگری که می دانید در ان به موفقیت می رسید بپردازید و ان را‬ ‫به نتیجه برسانید‪ .‬اطمینان داشته باشید کشور از این ناحیه اثار مثبت‬ ‫را می بین��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره تفاوت رویکردها و‬ ‫اولویت ها گفت‪ :‬بعضی ها اولویت را در پتروش��یمی و برخی در صنایع‬ ‫نساجی‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬ریل‪ ،‬واگن و‪ ...‬می دانند‪ .‬ایرادی ندارد چند اولویت‬ ‫داش��ته باش��یم و به دیگر موارد هم بپردازیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در کنار‬ ‫برنامه های سال ‪ ۹۸‬باید برنامه های بلند مدتی که در دو سال اینده به‬ ‫نتیجه می رسند را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری های مناسب‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با اینکه در فوالد و الومینیوم‬ ‫س��رمایه گذاری خوبی در س��ال های گذش��ته انجام ش��ده‪ ،‬باز هم‬ ‫وابس��تگی وارداتی داری��م‪ .‬البته این وابس��تگی ها فقط منحصر به‬ ‫صنعت نیس��ت و دیگر وزارتخانه ها هم با این مسئله درگیر هستند‪ .‬‬ ‫در ح��وزه خودمان ت�لاش می کنیم موارد مه��م را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مشکل فوالد را رفع کردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید با برنامه ریزی های بلندمدت این اسیب ها را کمتر کنیم‬ ‫تا در ش��رایط کنون��ی قرار نگیریم‪ .‬اگر هم تحریم نباش��یم‪ ،‬قدرت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور افزایش پیدا می کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه تمام‬ ‫این موارد باید در برنامه های سال ‪ ۹۸‬در نظر گرفته شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه سیاست های صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬پولی‪ ،‬بانکی‪ ،‬صادراتی‪ ،‬وارداتی‬ ‫و گم��رک بای��د با اتاق و بخش خصوصی به یک اتفاق نظر برس��یم‪.‬‬ ‫بیش��ترین مشکالت ما را نبود این توافق ها رقم می زند‪ .‬چند ماه در‬ ‫صادرات مش��کل داشتیم تا توانستیم دیگران را متقاعد کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه منابع و نقدینگی در کشور کم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در فروش فوق العاده سایپا‪ ،‬در ‪ 10‬دقیقه ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار متقاضی خرید وجود داش��ت و این نش��انه ازدیاد نقدینگی در‬ ‫کشور است‪ .‬وی با پیشنهاد ایجاد صندوق های توسعه ای عنوان کرد‪:‬‬ ‫این صندوق ها می تواند براس��اس رشته ها شکل بگیرد‪ .‬اوراق انها را‬ ‫به مردم بفروش��یم و در قبال ان به مردم س��ود بدهیم‪ .‬در این میان‬ ‫دولت به انها تضمین و مابه التفاوت مش��ارکت را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫این کار به مرور زمان به فرهنگ تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫کاردار امریکا به وزارت امور‬ ‫خارجه عراق احضار شد‬ ‫بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کتاب‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫در اقدامی کم سابقه‪ ،‬وزارت امور خارجه عراق کاردار امریکا‬ ‫در بغداد را احضار و یادداشت اعتراضی به وی تسلیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال انتش��ار مطالبی ازس��وی س��فارت امریکا و زیرپا‬ ‫گذاشتن اداب دیپلماتیک‪« ،‬جوی هود» کاردار امریکا در بغداد‬ ‫احضار و یادداش��ت اعتراضی ازس��وی «نزار الخیراهلل» معاون‬ ‫وزیر خارجه به وی تس��لیم ش��ده است‪ .‬این بیانیه علت احضار‬ ‫و اعت��راض ب��ه کاردار امریکا را رعایت نک��ردن چارچوب های‬ ‫مرب��وط به انجام ماموریت های دیپلماتیک در کش��ور میزبان‬ ‫(عراق) و همچنین ضدیت با سیاست خارجی دانست که قرار‬ ‫گرفت��ن عراق به عنوان معبر یا مرکزی برای هرگونه هدف قرار‬ ‫دادن دیگر کش��ورها را رد می کند‪ .‬یادداش��ت اعتراض وزارت‬ ‫امور خارجه عراق به کاردار امریکا همچنین خواس��تار احترام‬ ‫س��فارت امریکا در بغداد به روابط خارجی این کش��ور ش��ده و‬ ‫بر ضرورت حذف پس��ت توهین امیز (به ایران منتش��ر شده در‬ ‫سایت سفارت) و تکرار نشدن انتشار مطالبی که روابط عراق با‬ ‫کشورهای همسایه اش را مخدوش می کند‪ ،‬تاکید کرده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جهانگیری با اشاره به سیاست های غیرقانونی امریکا به ویژه در حوزه سالمت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ا پای��ان یافتن برنامه های س��فر ‪6‬روزه که یکی از‬ ‫بخش های مهم ان مصاف با «تیم ب» در دیپلماسی‬ ‫عمومی بود‪ ،‬نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران در پاس��خ به یادداش��ت توییتری‬ ‫مورگان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا نوشت‪ :‬می دانید خانم! انچه ظریف انجام داد‬ ‫کاری اس��ت که فارسی زبانان به ان «ریختن اب در‬ ‫النه مورچگان» می گویند‪ .‬اورتاگوس در واکنش به‬ ‫گفت وگوهای رس��انه ای ظریف در پیامی توییتری‬ ‫مدعی ازادی در کش��ور خود ش��د و نوشت ظریف‬ ‫برای استفاده از ازادی های امریکا به نیویورک امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬جمع��ی از کارشناس��ان اقتص��ادی و‬ ‫دانش��گاهی پاکستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‬ ‫جمهوری اس�لامی ب��رای تامین نیازه��ای انرژی‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬گفتند‪ :‬تهران و اسالم اباد با حذف دالر‪،‬‬ ‫تعامالت تجاری خود را گسترش دهند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به دنبال توهین وزیر امور خارجه دولت‬ ‫ال خلیفه به س��ید مقتدا ص��در‪ ،‬رهبر جریان صدر‪،‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه عراق س��فیر بحرین در بغداد‬ ‫را احض��ار و یادداش��ت اعتراضی تس��لیم وی کرد‪.‬‬ ‫همچنین صدها تن از طرفداران س��ید مقتدا صدر‬ ‫در اعتراض به اهانت وزیر خارجه رژیم ال خلیفه در‬ ‫بحرین به این ش��خصیت برجس��ته عراقی‪ ،‬در برابر‬ ‫ساختمان سفارت این کشور در بغداد تجمع کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬امیر دریادار حس��ین خانزادی‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی دریایی ارتش گفت‪ :‬ایران و روسیه رزمایشی‬ ‫مش��ترک را امسال در دریاهای جنوب ایران برگزار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر ع��راق در ایران گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫تعامل بین دو کشور باعث شده نسبت به شناسایی‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری کیش ب��ا هدف ایجاد‬ ‫زمینه های همکاری اقدام کنیم‪ .‬س��عد عبدالوهاب‬ ‫قندی��ل در دیدار با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش افزود‪ :‬اگرخطوط پروازی‬ ‫بین کیش و ش��هرهای عراق ایجاد شود گردشگران‬ ‫عراقی بیشتری برای تفریح‪ ،‬گردش و سرمایه گذاری‬ ‫به جزیره کیش سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون وزی��ر امور خارجه کویت درباره‬ ‫احتمال بس��ته شدن تنگه هرمز از سوی ایران ابراز‬ ‫نگرانی کرد و گفت امیدوار اس��ت این کشور بتواند‬ ‫منطقه خود را از تنش های حاصل از ان حفظ کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز خبرگزاری کوی��ت گزارش داد‬ ‫خال��د جاراهلل‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه کویت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کویت نگرانی هایی درباره تهدید بس��ته شدن‬ ‫تنگه هرمز از سوی ایران دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – ژنرال کنت مکن��زی‪ ،‬فرمانده نیروهای‬ ‫تروریست س��نتکام با عنوان س��تاد مرکزی ارتش‬ ‫امریکا برخالف اظهارات پیشین چند مقام امریکایی‬ ‫و نی��ز دولت عراق‪ ،‬مدعی ش��د حض��ور نظامی این‬ ‫کشور در عراق با هدف مهار جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است و به طور بلندمدت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ج��واد جاویدنیا‪ ،‬مع��اون فضای مجازی‬ ‫دادستان کل کشور گفت‪ :‬الزم است مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تصویب س��ریع تر الیحه حقوق مالکیت‬ ‫معن��وی یک جهش جدی در عرصه حقوق مالکیت‬ ‫معنوی کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سیدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه با بیان اینکه ایران تاکنون به تعهدات‬ ‫خود در برجام پایبند بوده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صبر و تحمل‬ ‫جمهوری اس�لامی نامحدود نیس��ت و ما با ارزیابی‬ ‫جامع از ش��رایط حاضر‪ ،‬به زودی تصمیم مناسب را‬ ‫برای واکنش ب��ه اقدام های غیرقانونی امریکا اتخاذ‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬لعی��ا جنی��دی‪ ،‬مع��اون حقوق��ی‬ ‫رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬دولت بین دو مطلب یعنی‬ ‫تحریم سپاه و الحاق به کنوانسیون ها رابطه التزامی‬ ‫نمی بین��د و معتقد اس��ت برای حف��ظ کانال های‬ ‫باقیمان��ده حتی با کش��ورهایی که با م��ا مراودات‬ ‫تج��اری دارن��د مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق نیاز است این کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ستاد حقوق بش��ر قوه قضاییه‪ ،‬ضمن‬ ‫محکومی��ت حکومت ال س��عود چنین حکومتی را‬ ‫نه تنه��ا تهدی��د جدی برای منطقه و جهان اس�لام‬ ‫بلکه تهدیدی برای امنیت جهان دانست‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬ج��ان بولت��ون به مصاحبه ه��ای اخیر‬ ‫محمدج��واد ظریف واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬هر‬ ‫زمان��ی که ایران امادگی مذاکره را داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا نیز اماده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫واشنگتن اگزمینر‪ ،‬مشاور امنیت ملی امریکا مدعی‬ ‫ش��د‪ :‬این اظه��ارات کامال مضحک اس��ت‪ .‬من فکر‬ ‫می کن��م انچه این مصاحبه ها نش��ان داد‪ ،‬فقط یک‬ ‫برنامه تبلیغاتی ازسوی ایران بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی طرح اصالح قانون انتخابات مشتمل بر ‪۵۷‬‬ ‫ماده را که در جلس��ه علنی ‪ 3‬اردیبهش��ت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ه تصویب نهایی رس��یده بود‪ ،‬به ش��ورای نگهبان‬ ‫ارس��ال کرد‪ .‬مهم ترین موضوعات این طرح مربوط‬ ‫به استانی‪-‬تناس��بی شدن انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اس��ت که مخالفان زیادی نیز در مجلس‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم‬ ‫صادراتی صنعت قطعه‬ ‫در دستورکار‬ ‫راه اهنی که روی کاغذ‬ ‫روزگار می گذراند‬ ‫خنک کاری نیروگاه ها‬ ‫با استفاده از فناوری‬ ‫نوین‬ ‫از سیاست های حمایتی دولت از بنگاه های تولیدی گزارش می دهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماه های گذشته در حالی سپری شد که دولت در چند‬ ‫زمینه تالش کرد شرایط پرداخت مالیات را تسهیل کند‪.‬‬ ‫هرچن��د که مالی��ات در قالب هزین��ه بنگاه های تولیدی‬ ‫بررسی می ش��ود و تسهیل پرداخت ان تا حدی می تواند‬ ‫کمک به این واحدها قلمداد شود اما واقعیت موضوع این‬ ‫اس��ت که در سوی دیگر‪ ،‬مالیات برای دولت پس از نفت‬ ‫دومی��ن و اصلی تری��ن منبع درامدی اس��ت‪ .‬بر این مبنا‬ ‫دولت تالش می کند تا ش��یوه دستیابی به درامد خود را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و کارشناس��ان در ای��ن زمینه معتقدند‬ ‫دولت در تس��هیل پرداخ��ت مالیات کم��ک چندانی به‬ ‫بخش تولید نمی کند و بیش��تر به دنبال راهکاری اس��ت‬ ‫تا به درامدهای خود از این طریق دس��ت یابد‪ .‬ش��رایط‬ ‫تولید در کش��ور به گونه ای است که بس��یاری از فعاالن‬ ‫ای��ن عرصه نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند و‬ ‫با احتساب رشد منفی ‪ ۷.۹‬درصد بخش صنعت در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست سال گذشته به نظر می رسد بخش قابل توجهی از‬ ‫بنگاه ها در حال خروج از عرصه رقابت هستند‪.‬‬ ‫از دیگر موضوع هایی که در این زمینه بررسی می شود‬ ‫ت��وان بنگاه ه��ا در پرداخ��ت بده��ی و جب��ران افزایش‬ ‫هزینه های تولید است‪ .‬بخش زیادی از بنگاه های تولیدی‬ ‫امروز از چرخه تولید خارج ش��ده یا با کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫به تولید ادامه می دهند‪ .‬این در حالی است که هزینه هایی‬ ‫مانن��د مالیات کمترین اس��یب را به بخ��ش تولید وارد‬ ‫کرده اند و دولت نیز بر همین بخش تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید از اصالح ماده‬ ‫‪ ۱۶۷‬قان��ون مالیات های مس��تقیم و افزایش مدت زمان‬ ‫تقسیط بدهی بنگاه های تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬سال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این مصوبه فقط تا پایان سال ‪ ۹۸‬قابل اجراست‪.‬‬ ‫میثم زالی با اعالم این خبر به شاتا گفت‪ :‬ستاد تسهیل‬ ‫اگر دولت برای ایج��اد ثبات اقتصادی نمی تواند بخش خصوصی را‬ ‫اقناع کند‪ ،‬بهتر است پایش را از اقتصاد بیرون بکشد و فقط ادعای‬ ‫طلب مالیات کند‪ .‬در این ش��رایط می توان گف��ت اقتصاد و تولید به‬ ‫بخش خصوصی سپرده شده است‬ ‫و رفع موانع تولید با حمایت موثر از تولیدکنندگان نسبت‬ ‫به رفع مشکالتی که امسال به طور فراگیر برای بنگاه های‬ ‫تولیدی ب��ه وجود امده تالش می کند‪ .‬ابتدا در مصوبه ای‬ ‫درخواس��ت افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه های‬ ‫تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬س��ال را به جلس��ه سران قوا اعالم کرد‬ ‫که این مصوبه بررسی و تصویب شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنگاه های تولیدی مش��روط ب��ه ارائه برنامه‬ ‫مش��خص و اجرایی برای تثبیت و ارتقای تولید و اشتغال‬ ‫می توانند درخواست خود را به کارگروه های استانی اعالم‬ ‫کنند ت��ا در صورت تایید اولیه کارگروه اس��تانی و تایید‬ ‫نهایی ستاد در تهران‪ ،‬از این مزیت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس ماده ‪ ۱۶۷‬وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان‬ ‫ت نسبت به مودیانی که قادر‬ ‫امور مالیاتی کشور می توانس ‬ ‫به پرداخت بدهی مالیات��ی خود اعم از اصل و جریمه به‬ ‫طور یک جا نبودن��د‪ ،‬از تاریخ ابالغ مالیات قطعی بدهی‬ ‫مرب��وط را حداکث��ر به مدت ‪ ۳‬س��ال تقس��یط کند که‬ ‫هم اکنون ای��ن مدت زمان به ‪ ۵‬س��ال افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فریز بدهی ها‬ ‫رضا جاللی‪ ،‬کارش��ناس و فعال بخ��ش صنعت درباره‬ ‫تسهیل پرداخت مالیات به‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که‬ ‫واحدهای تولیدی یکی از دش��وارترین دوره ها را س��پری‬ ‫می کنن��د دولت در تالش اس��ت تا ش��یوه های پرداخت‬ ‫را تس��هیل کن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که باره��ا تا کنون‬ ‫صنعتگران مطرح کرده اند که دولت برای خروج واحدهای‬ ‫تولیدی از این شرایط باید بدهی واحدها را برای مدت ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬سال فریز کند‪.‬‬ ‫جاللی با اش��اره ب��ه اینک��ه پرداخت مالی��ات وظیفه‬ ‫بنگاه های تولیدی است‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط باید در نظر‬ ‫داشت که تسهیل ش��رایط تولید و ایجاد ثبات اقتصادی‬ ‫هم وظیفه دولت ها است‪.‬‬ ‫دول��ت در اج��رای وظیف��ه خ��ود گاه��ی دس��ت به‬ ‫سیاست هایی می زند که فقط بخش خصوصی تاوان ان را‬ ‫پس می ده��د و بعد اقدام می کند تا بدهی خود از بخش‬ ‫خصوصی را هم با ش��یوه های خاص��ی دریافت کند‪ .‬اگر‬ ‫دولت در بخ��ش ایجاد ثبات اقتص��ادی نمی تواند بخش‬ ‫خصوصی را اقناع کند‪ ،‬بهتر است پایش را از اقتصاد خارج‬ ‫ک��رده و فقط ادع��ای طلب مالیات کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫می توان گفت اقتصاد و تولید به بخش خصوصی س��پرده‬ ‫شده و این بخش هم موظف است بدهی خود را به دولت‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه واحدهای تولی��دی با ظرفیتی‬ ‫بسیار کمتر از توان بنگاه ها در حال تولید هستند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این واحدها با امید به اینکه شرایط سپری خواهد شد‬ ‫و روزهای بهتری برای صنایع کشور می رسد فعالیت خود‬ ‫را ادامه می دهند‪ .‬اگر قرار باش��د بنگاه ها همین ش��رایط‬ ‫را به عنوان یک وضعیت ثابت در س��ال های اینده تصور‬ ‫کنن��د‪ ،‬در عمل چیزی از بنگاه ها باقی نمی ماند و ش��اید‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد بنگاه ها از چرخه تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج دولت از بنگاهداری‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره تسهیل پرداخت مالیات بنگاه های‬ ‫تولیدی به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه دولت در پرداخت مالیات‬ ‫تس��هیالتی را در نظر بگیرد به نوعی حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت اما در واقع بیش��تر منافع ان برای دولت‬ ‫است‪ .‬نباید فراموش کنیم که امروز واحدهای تولیدی نیاز‬ ‫به حمایت های بیشتری دارند‪ .‬هر چند که دولت در بخش‬ ‫منابع با مشکالتی روبه رو است و کاهش فروش نفت این‬ ‫موضوع را تایید می کند اما واقعیت این است که حمایت از‬ ‫بنگاه های تولیدی باید در سطحی کالن تر و وسیع تر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهایی که امروز در حال فعالیت هستند‬ ‫نمی توانن��د هزینه های خود را تامین کنند‪ .‬دولت در این‬ ‫ش��رایط بخش��ی از بار مالیات را از دوش انها برداش��ته‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که بار امروز تولید بس��یار بیش��تر‬ ‫از مقداری اس��ت ک��ه دولت ب��رای ان برنامه ریزی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرمابی با اشاره به اینکه دولت باید برنامه جدی تری را‬ ‫برای تقویت واحدهای تولیدی در نظر بگیرد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین سیاس��ت هایی که دولت باید در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪ ،‬کاهش س��هم خود از سبد اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع می تواند زمینه ساز رشد مناسبی برای‬ ‫بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫رضا جاللی‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫جزئیات ‪ ۴۱‬میلیارد دالر تسهیالت به ‪ ۹‬طرح‬ ‫از ح��دود ‪ ۳۵۶‬طرح اعالم وصول ش��ده در صندوق توس��عه‬ ‫ملی با مبلغی حدود ‪ ۴۱‬میلیارد دالر برای دریافت تس��هیالت‪،‬‬ ‫برای ‪ ۲۸۵‬مورد با مجموع ‪ ۱۸‬میلیارد دالر تسهیالت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در اج��رای قرارداده��ای عاملیت اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزی صندوق توس��عه ملی‪ ،‬طرح های��ی که بانک ها‬ ‫تایید و به صندوق ارسال می کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر‬ ‫بر اعطای تسهیالت از منابع صندوق بررسی و در صورت تایید‪،‬‬ ‫اعالم وصول (پذیرش اولیه) می شوند‪.‬‬ ‫پ��س از اعالم وصول‪ ،‬بانک عامل می تواند قرارداد مش��ارکت‬ ‫برای اجرای طرح را با متقاضی ببندد و با ارسال مدارک مربوط‬ ‫نسبت به دریافت مسدودی برای طرح‪ ،‬که به مفهوم تخصیص‬ ‫تسهیالت ارزی از منابع صندوق است‪ ،‬اقدام کند تا از ان محل‪،‬‬ ‫گشایش اعتبارات مربوط انجام شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در صورت ارسال نشدن مستندات الزم‬ ‫در مهلت مق��رر‪ ،‬اعالم وصول طرح لغو و در صورت ارائه دالیل‬ ‫توجیهی کافی از سوی بانک عامل‪ ،‬این مهلت تمدید می شود‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا (اول دهه ‪)۱۳۹۰‬‬ ‫تا پایان اذر س��ال گذش��ته نش��ان می دهد که طرح های اعالم‬ ‫وصول ش��ده (فعال) با ‪ ۳۵۶‬مورد و با مجموع ‪ ۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫ب��وده که برای ‪ ۳۲۷‬م��ورد از انها ‪ ۳۸‬میلیارد دالر مس��دودی‬ ‫صادر شده است‪ .‬از محل این مسدودی ها‪ ،‬مبلغی معادل ‪۲۸.۷‬‬ ‫میلیارد دالر گشایش اعتبار فعال بابت ‪ ۳۰۵‬طرح شده که برای‬ ‫‪ ۲۸۵‬مورد‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬میلیارد دالر پرداختی انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬در ادام��ه ترکیب طرح های اع�لام وصول و‬ ‫مس��دود ش��ده و همچنین میزان گش��ایش ها و پرداخت های‬ ‫قطعی انجام ش��ده از محل این مس��دودی ها از اغ��از راه اندازی‬ ‫صندوق تا پایان اذ ر س��ال گذش��ته در ‪ ۹‬فعالیت مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬طرح های باالدستی نفت و گاز‬ ‫سهم طرح های باالدستی نفت و گاز از طرح های اعالم وصول‬ ‫شده ‪ ۱۶.۸‬میلیارد دالر و مربوط به ‪ ۱۱‬طرح بوده که برای تمام‬ ‫انها مسدودی صادر شده اس��ت‪ .‬از طرح های دارای مسدودی‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد دالر موفق به گش��ایش اعتبار شده اند‪ ،‬که بابت انها‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیارد دالر پرداخت ش��ده است‪ .‬از مبلغ مسدود شده در‬ ‫این رشته فعالیت‪ ۶.۸ ،‬میلیارد دالر بابت ‪ ۴‬مورد طرح مربوط به‬ ‫بخش خصوصی و ‪ ۹.۹‬میلیارد دالر بابت ‪ ۷‬مورد طرح مربوط به‬ ‫شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬طرح های پایین دستی نفت و گاز‬ ‫همچنین سهم طرح های پایین دستی نفت و گاز از طرح های‬ ‫اعالم وصول ش��ده ‪ ۲۹۸‬میلیون دالر‪ ،‬مربوط به ‪ ۳‬طرح اس��ت‬ ‫که برای تمام انها مس��دودی صادر ش��ده است‪ .‬همچنین برای‬ ‫‪ ۲‬مورد از این طرح ها‪ ۳۶ ،‬میلیون دالر گش��ایش اعتبار ش��ده‬ ‫ک��ه بابت یک طرح از این طرح ها‪ ۲۸ ،‬میلیون دالر به متقاضی‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬تمام طرح های مسدود شده در این بخش‬ ‫مربوط به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬طرح های پتروشیمی‬ ‫اما سهم طرح های پتروشیمی از طرح های اعالم وصول شده‬ ‫‪ ۴.۲‬میلیارد دالر برای ‪ ۱۶‬طرح است که برای ‪ ۱۱‬مورد از انها‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیارد دالر مسدودی صادر شده است‪ .‬به جز یک مورد از‬ ‫طرح های مسدود شده‪ ،‬به مبلغ ‪ ۲۸۹‬میلیون دالر‪ ،‬که مربوط به‬ ‫شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪ ،‬بقیه موارد‬ ‫مربوط به بخش خصوصی اس��ت (‪ ۱۰‬طرح به مبلغ معادل ‪۲.۹‬‬ ‫میلیارد دالر)‪ .‬از مجموع طرح های مسدود ش��ده‪ ،‬تمام ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫موفق به گشایش اعتبا ر ‪ ۱.۶‬میلیارد شده اند که بابت ‪ ۵‬مورد از‬ ‫انها ‪ ۳۳۸‬میلیون دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬طرح پاالیشگاهی‬ ‫س��هم طرح های پاالیش��گاهی از طرح های اعالم وصول شده‬ ‫‪ ۴.۵‬میلی��ارد دالر برای ‪ ۷‬طرح اس��ت که ب��رای ‪ ۶‬مورد از انها‬ ‫حدود ‪ ۴.۳‬میلیارد دالر مس��دودی صادر ش��ده اس��ت‪ ۳ .‬مورد‬ ‫از طرح های مس��دود ش��ده به حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر مربوط‬ ‫ب��ه بخش خصوصی و ‪ ۱.۷‬میلیارد دالر مربوط به ش��رکت های‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫بابت تمام طرح های مسدود ش��ده در این بخش‪ ۳.۹ ،‬میلیارد‬ ‫دالر گش��ایش اعتبار انجام ش��ده که برای ‪ ۵‬م��ورد ازانها ‪۲.۷‬‬ ‫میلیارد دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬طرح های نیروگاهی‬ ‫همچنین سهم طرح های نیروگاهی از طرح های اعالم وصول‬ ‫شده معادل ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر برای ‪ ۵۱‬طرح است‪ .‬از این تعداد‬ ‫برای ‪ ۴۶‬طرح‪ ۴.۵ ،‬میلیارد دالر مس��دودی صادر ش��ده که ‪۴‬‬ ‫میلیارد دالر برای ‪ ۴۱‬طرح گش��ایش اعتبار شده و ‪ ۲.۴‬میلیارد‬ ‫دالر نیز برای ‪ ۳۷‬طرح پرداخت شده است‪.‬‬ ‫از طرح های مس��دود ش��ده‪ ۴۰ ،‬طرح ب��ه مبلغی معادل ‪۳.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر مربوط به بخش های خصوصی و تعاونی و ‪ ۶‬طرح‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر نیز مربوط به ش��رکت های وابسته به‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬طرح های حمل ونقل‬ ‫س��هم طرح ه��ای حمل ونقل از طرح های اعالم وصول ش��ده‬ ‫‪ ۱.۸۸‬میلیون دالر برای ‪ ۱۶‬طرح اس��ت ک��ه برای ‪ ۱۳‬مورد از‬ ‫انها‪ ۱.۸۰‬میلیون دالر مس��دودی صادر شده است‪ .‬از طرح های‬ ‫مس��دود ش��ده‪ ۳ ،‬طرح به مبلغ ‪ ۲۹۹‬میلی��ون دالر مربوط به‬ ‫شرکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی و ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۵۰۳‬میلیون دالر مربوط به بخش خصوصی و س��ایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع طرح های مسدود شده در این بخش‪ ۷ ،‬طرح موفق‬ ‫به گش��ایش اعتبار ش��ده اند که مبل��غ ان در مجموع به ‪۳۷۵‬‬ ‫میلی��ون دالر می رس��د‪ .‬همچنین از این اعتب��ارات‪ ۴ ،‬طرح به‬ ‫مرحله پرداخت رسیده اند که حدود ‪ ۲۸۱‬میلیون دالر برای انها‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬طرح های فوالد‬ ‫س��هم طرح های فوالدی از طرح های اعالم وصول ش��ده ‪۳.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر ب��رای ‪ ۳۲‬طرح اس��ت که برای ‪ ۳۰‬م��ورد ازانها ‬ ‫‪ ۲.۸‬میلی��ارد دالر مس��دودی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬از طرح های‬ ‫مسدود ش��ده‪ ،‬معادل ‪ ۵۵۳‬میلیون دالر مربوط به ش��رکت های‬ ‫وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی اس��ت‪ .‬در مجموع‪۲۹ ،‬‬ ‫طرح موفق به گش��ایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود‬ ‫به مبلغ ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر شده اند که ‪ ۲۸‬مورد از انها به مرحله‬ ‫پرداخت رسیده و ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر بابت ان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬طرح های سیمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬سنگ و صنایع مشابه‬ ‫اما س��هم طرح های مربوط به سیمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬سنگ و صنایع‬ ‫مشابه از س��رجمع طرح های اعالم وصول ش��ده ‪ ۳۵۸‬میلیون‬ ‫دالر برای ‪ ۳۲‬طرح است که برای تمام انها مسدودی و پوشش‬ ‫ارزی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬اعتبارات گش��ایش یافته از محل این‬ ‫مس��دودی ها برای ‪ ۳۲‬ط��رح معادل ‪ ۳۴۱‬میلیون دالر اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰‬مورد از انها به مرحله پرداخت رس��یده و بابت انها در‬ ‫مجموع ‪ ۲۸۷‬میلیون دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬مورد از طرح های مس��دود شده در این بخش‪ ،‬مربوط به‬ ‫بخش های خصوصی و تعاونی ب��ا مجموع مبلغی افزون بر ‪۳۴۳‬‬ ‫میلیون دالر است و یک مورد طرح به مبلغ ‪ ۱۳.۵‬میلیون دالر‬ ‫مربوط به ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬طرح های بخش صنعت و معدن و سایر طرح ها‬ ‫سهم طرح های بخش صنعت و معدن و سایر طرح ها (از جمله‬ ‫طرح های بخش های اب و کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬بازرگان��ی و‪ )...‬از طرح های اعالم وصول‬ ‫ش��ده ‪ ۵‬میلیارد دالر برای ‪ ۱۸۸‬طرح است که برای ‪ ۱۷۵‬طرح‬ ‫به مبلغ کل ‪ ۴.۲‬میلیارد دالر مسدودی صادر شده است‪.‬‬ ‫از کل طرح ه��ای مسدود ش��ده‪ ،‬مع��ادل ‪ ۳.۳۷‬میلیارد دالر‬ ‫مرب��وط به ‪ ۱۶۳‬طرح بخش خصوصی و تعاونی اس��ت و مانده‬ ‫مربوط به ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫است‪ .‬از مجموع طرح های مسدود شده نیز ‪ ۱۶۶‬طرح موفق به‬ ‫گشایش اعتبار‪ ،‬در کل به مبلغ معادل ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر شده اند‬ ‫ک��ه برای ‪ ۱۶۵‬مورد از انها‪ ۲.۳ ،‬میلی��ارد دالر پرداخت قطعی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫امنیت شغلی‬ ‫در گرو تشکیل تشکل ها‬ ‫چند س��ال اس��ت وقت��ی وارد جلس��ه های‬ ‫ش��ورای عال��ی کار می ش��ویم کس��ی به این‬ ‫موضوع فکر نمی کند که از کدام تش��کل امده‬ ‫است؛ ما تنها به منافع کارگران می اندیشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬عل��ی خدای��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫ی عال��ی کار و رئی��س‬ ‫کارگ��ران در ش��ورا ‬ ‫هیات مدی��ره کان��ون هماهنگ��ی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار اس��تان ته��ران در ایینی که به‬ ‫مناسبت روز شوراها و در راستای گرامیداشت‬ ‫هفت��ه کارگر در س��الن ‪ ۱۷‬ش��هریور وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چند سال است وقتی وارد جلسه های شورای‬ ‫ عالی کار می ش��ویم کسی به این موضوع فکر‬ ‫نمی کند که از کدام تشکل امده است؛ ما تنها‬ ‫به منافع کارگران می اندیشیم‪.‬‬ ‫وی سپس به طرح ‪ ۳‬مطالبه اصلی کارگران‬ ‫یعنی امنیت شغلی‪ ،‬معیشت و تشکل یابی که‬ ‫از چند س��ال پیش در کانون ش��وراها مطرح‬ ‫ش��ده و مورد بررس��ی و پیگیری قرار گرفته‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مس��ئله تش��کل با وجود‬ ‫اینکه در کنار امنیت ش��غلی و معیش��ت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬محوری تر اس��ت چراکه ابزار رسیدن به‬ ‫ان دو مطالبه دیگر است‪ .‬ما معیشت را ماه به‬ ‫ماه تجربه می کنیم‪ .‬امنیت ش��غلی در گذشته‬ ‫دیرتر برای ما مشکل ایجاد می کرد اما اکنون‬ ‫به خاط��ر قراردادهای یک ماهه ان نیز زودتر‬ ‫ایجاد مسئله می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تش��کل های کارگری ضریب‬ ‫پوشش شان به نسبت تعداد کارگران کم است‪،‬‬ ‫البته ما افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد شوراها را‬ ‫در اس��تان تهران داشته ایم‪ .‬این مسئله درباره‬ ‫دیگر تش��کل های کارگری نیز به طور تقریبی‬ ‫مص��داق می یابد اما عالوه ب��ر افزایش کمی به‬ ‫پیش��رفت ها و افزایش کیفی نی��ز باید توجه‬ ‫شود‪ .‬مسئله افزایش کیفی با توجه به عملکرد‬ ‫مقامات و نهادها مورد توجه است اما در حوزه‬ ‫کیف��ی باید به کاس��تی های خودم��ان توجه‬ ‫کنیم‪ .‬راه های امحای این کاس��تی ها از طریق‬ ‫ام��وزش و مواجهه با کارگران و اصالح قوانین‬ ‫باید رقم بخورد‪ .‬ما باید ش��اهد افزایش حضور‬ ‫تش��کل های کارگری در نهادهای تصمیم گیر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وابستگی اقتصاد به‬ ‫نفت‪ ،‬عامل منفی شدن‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫رئیس خان��ه معدن ایران معتقد اس��ت که‬ ‫رشد منفی اقتصادی به سبب مشکالت ناشی‬ ‫از وابستگی کشور به صادرات نفت است‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن به ایس��نا گفت‪ :‬ایران در‬ ‫دو س��ال گذش��ته با خروج امریکا از برجام و‬ ‫ب��ا بازگش��ت دوب��اره تحریم ه��ای یکجانبه و‬ ‫غیرقانونی این کشور‪ ،‬شاهد کاهش محسوس‬ ‫صادرات نف��ت و به دنبال ان‪ ،‬ایجاد مش��کل‬ ‫در س��رمایه گذاری خارجی و مبادالت ارزی و‬ ‫بانکی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رش��د اقتصادی هر کشور‪ ،‬داللت‬ ‫بر افزایش تولید یا درامد سرانه ملی دارد‪ .‬اگر‬ ‫تولی��د کاالها یا خدمات به هر وس��یله ممکن‬ ‫در یک کش��ور افزایش پیدا کن��د‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه معنای رش��د اقتصادی که عبارت است‬ ‫از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص‬ ‫در مقایس��ه با مقدار ان در سال پایه؛ می توان‬ ‫گفت که در ان کش��ور‪ ،‬رشد اقتصادی اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصا د با بیان اینکه اقتصاد ایران‬ ‫ی��ک اقتصاد ترکیب��ی و در حال گذار اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این اقتصاد ش��امل یک بخش عمومی‬ ‫بزرگ اس��ت که حدود ‪ ۶۰‬درصد ان به شیوه‬ ‫متمرکز و دستوری اداره می شود‪ .‬بخش عمده‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی صادرات در ایران بر پایه صادرات‬ ‫نفت و گاز است‪ .‬بنابراین‪ ،‬رشد تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی ایران در س��ال گذش��ته‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫رش��د منفی اقتصادی ش��ده که بدترین رکود‬ ‫اقتصادی ایران از ‪7‬سال پیش تاکنون است‪.‬‬ ‫بهرام��ن تصریح ک��رد‪ :‬بیش��تر برنامه های‬ ‫اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی‬ ‫انها ب��ه واردات نفت و همچنین کش��ورهای‬ ‫صادرکننده نفت ب��ه دلیل اهمیت درامدهای‬ ‫نفت��ی در اقتص��اد انها‪ ،‬بر اس��اس تغییرات و‬ ‫تحوالت قیمت نفت شکل می گیرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬با توجه به اینک��ه ایران اکنون‬ ‫درگی��ر تحریم های نفت��ی ب��وده و از فروش‬ ‫این��ده نفت خام خ��ود نیز نامطمئن اس��ت‪،‬‬ ‫در برنامه ری��زی ب��رای این��ده در مس��ائل‬ ‫مرتب��ط ب��ا نف��ت با مش��کل روب��ه رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقسیط مالیات کمک به دولت است‪ ،‬نه تولیدکننده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بر پایه‬ ‫دو اصل‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنعت قطعه در دستورکار‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زیبایی س��رمایه گذاری ارزشی در سادگی‬ ‫منطق ان اس��ت‪ .‬این روش س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ر پای��ه دو اص��ل بنا ش��ده اس��ت‪ :‬ارزش‬ ‫ی��ک دارای��ی(ارزش ذات��ی) و جلوگیری از‬ ‫زیان(حاشیه ایمنی)‪.‬‬ ‫این مفاهیم را بنجامین گراهام در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۳۴‬می�لادی (‪ ۱۳۱۲-۱۳‬خورش��یدی)‬ ‫معرفی کرد‪ ،‬مفاهیمی ک��ه امروز هم مانند‬ ‫ان زمان مصداق دارد‪ .‬گراهام حرفه خود را‬ ‫به عنوان تحلیلگر اعتبارات شروع کرد‪.‬‬ ‫بانک��داران پی��ش از وام دادن‪ ،‬ب��ه وثیقه‬ ‫متقاض��ی وام می نگرن��د ت��ا از بازپرداخ��ت‬ ‫وام شان مطمئن شوند‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬برای ارزیابی توان وام گیرنده‬ ‫در بازپرداخت س��ود وام‪ ،‬ب��ه درامد او نگاه‬ ‫می کنن��د‪ .‬گراهام همین اصول را در ارزیابی‬ ‫سهام به کار گرفت‪.‬‬ ‫س��هام تفاوت چندانی با ساختمان ندارد‪.‬‬ ‫هنگامی که برای وامی تقاضا می دهید‪ ،‬بانک‬ ‫نماینده ای می فرس��تد تا ارزش خانه ای که‬ ‫قصد خریدش را دارید‪ ،‬تعیین کند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ر با گرایش ارزش��ی نیز به همین‬ ‫شکل عمل می کند و تالش دارد ارزش یک‬ ‫کس��ب وکار را تخمین بزن��د‪ .‬تعریف ارزش‬ ‫ذات��ی مورد نظ��ر گراهام از همی��ن مفهوم‬ ‫نشات می گیرد‪ .‬این ارزش‪ ،‬قیمتی است که‬ ‫یک خریدار اگاه حاضر است پس از مذاکره‬ ‫رودررو با فروشنده اگاه در قبال یک شرکت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران معدودی‪ ،‬چه حرفه ای و‬ ‫چه ش��خصی‪ ،‬به موض��وع ارزش ذاتی توجه‬ ‫دارن��د‪ ،‬ام��ا ای��ن مس��ئله از دو منظر واجد‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬ارزش ذاتی به سرمایه گذاران‬ ‫کم��ک می کن��د ت��ا تش��خیص دهن��د که‬ ‫نخس��ت ایا س��همی در مقایس��ه با قیمتی‬ ‫که الزم اس��ت برای خرید یک جای شرکت‬ ‫پرداخته ش��ود‪ ،‬به حراج عرضه می ش��ود یا‬ ‫خیر؟‬ ‫و دوم اینک��ه ایا س��هامی که در مالکیت‬ ‫سهامدار است‪ ،‬بیش از ارزشش قیمت گذاری‬ ‫شده است یا نه؟‬ ‫اگ��ر بخواهی��د از زی��ان دور باش��ید‪،‬‬ ‫بررس��ی ای��ن ک��ه ای��ا س��هام تان زی��ادی‬ ‫گ��ران ش��ده ی��ا خی��ر اهمی��ت مضاعفی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬س��ال منتهی به س��ال ‪-۷۸(۱۹۹۹‬‬ ‫‪ )۱۳۷۷‬درامدهای ش��رکت مایکروس��افت‬ ‫‪۷۷۵‬درصد رش��د کرده و از ‪ ۸‬س��نت در هر‬ ‫سهم به ‪ ۷۰‬س��نت در هر سهم رسیده بود‪،‬‬ ‫ش��رکتی فوق العاده با رشدی نجومی اما ایا‬ ‫در پایان ‪ ۱۹۹۹‬س��هام این شرکت ‪ ۸۴‬برابر‬ ‫درامدهایش می ارزید؟‬ ‫پاسخ به وضوح منفی است‪ .‬در‪ ۶‬سال بعد‬ ‫یعنی تا سال ‪ )۱۳۸۳-۸۴(۲۰۰۵‬درامد های‬ ‫هر سهم مایکروسافت ‪۸۷‬درصد رشد کرد و‬ ‫به یک دالر و ‪ ۳۱‬سنت رسید‪.‬‬ ‫گرچه این رش��د هم عالی است اما بسیار‬ ‫کمتر از رش��د ش��رکت در دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫(دهه ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن بود ک��ه در ربع اول س��ال‬ ‫‪ )۱۳۸۴-۸۵(۲۰۰۶‬س��هام مایکروسافت به‬ ‫کمتر از نصف نرخ ان در ‪ ۳۱‬دسامبر ‪۱۹۹۹‬‬ ‫معامله رسید‪.‬‬ ‫س��هامدارانی که در اواخر ‪ ۱۹۹۹‬س��هام‬ ‫مایکروس��افت را خریدن��د‪ ،‬مال��ک س��هام‬ ‫ش��رکتی فوق العاده ش��دند ام��ا ممکن بود‬ ‫مجبور شوند س��ال های زیادی برای وصول‬ ‫پول شان صبر کنند‪.‬‬ ‫استقبال افراد از بازار بورس و خرید سهام‬ ‫با پیش��رفت فناوری ارتباط نزدیک دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬س��رعت تغییر فناوری در صنایع‪ ،‬از‬ ‫عوامل اثرگذار بر نرخ سهام صنعت موردنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ران در بخ��ش صنای��ع داخل��ی‬ ‫به وی��ژه صنعت خودرو همواره ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی داخلی از کمب��ود دانش فنی‬ ‫رن��ج می برن��د و این موضوع باعث ش��ده تا‬ ‫محصوالت این شرکت ها‪ ،‬مزیت رقابتی خود‬ ‫را از دست بدهند‪.‬‬ ‫تثب��ت نرخ ارز‪ ،‬ثب��ات اقتصادی‪ ،‬وضعیت‬ ‫صنایع مرتب��ط و‪ ...‬از دیگر عوامل تاثیرگذار‬ ‫در سهام خودروسازی است‪.‬‬ ‫تم��ام این عوام��ل می توان��د روی ارزش‬ ‫س��هام و در نتیجه اس��تقبال سرمایه گذاران‬ ‫در ای��ن صنع��ت تاثی��ر مس��تقیم داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نادر روان‬ ‫درحال حاضر‪،‬‬ ‫برای تامین‬ ‫نیازهای داخل‬ ‫دچار کمبود‬ ‫هستیم و تا‬ ‫بازار داخل‬ ‫تامین نشود‪،‬‬ ‫صادرات انجام‬ ‫نمی شود‬ ‫ابتدای سال جاری‪ ،‬اماری از صادرات قطعات لوازم‬ ‫یدکی خودرو و موتورس��یکلت در س��ال ‪ ۹۷‬منتش��ر‬ ‫ش��د مبنی بر اینکه این صادرات نس��بت به سال ‪،96‬‬ ‫‪۶۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت عن��وان ک��رده بود ک��ه ص��ادرات قطعات و‬ ‫ل��وازم یدکی ان��واع خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و قطعات‬ ‫در مجم��وع ‪۱۳۰‬میلی��ون دالر ب��ا ‪۶۰‬درصد رش��د‪،‬‬ ‫س��یم و کاب��ل ‪۲۱۶‬میلیون دالر و ‪۳۰‬درصد رش��د و‬ ‫تراکتور‪ ،‬کمباین‪ ،‬ماش��ین االت کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی و ش��یراالت صنعتی و ماشین ابزار در مجموع‬ ‫‪۱۷۶‬میلیون دالر و ‪۲۶‬درصد رشد داشته اند‪ .‬این امر با‬ ‫کمبود و گرانی قطعات در بازار منافات دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بازار داخل و صادرات‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫پیش بینی‬ ‫می شود‬ ‫صادرات‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصدی‬ ‫داشته باشد‬ ‫در این باره پرسش این اس��ت که ایا صادرات برای‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودروه��ای صادراتی بوده یا‬ ‫تامین بازار لوازم یدکی کش��ورها؟ ایا در این راس��تا‬ ‫تنها قطعات خاصی صادر ش��ده که ضمن تامین بازار‬ ‫داخل مازاد داش��ته اند؟ با توجه به کمبود مواد اولیه‬ ‫این امر چگونه انجام ش��ده است؟ در ادامه‬ ‫در‬ ‫گفت وگو با یکی از تولیدکنندگان و فعاالن بازار لوازم‬ ‫یدکی خ��ودرو این موضوع را پیگیری کرد‪ .‬نادر روان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬درحال حاض��ر برای تامین نیازهای‬ ‫داخل دچار کمبود هس��تیم و تا ب��ازار داخلی تامین‬ ‫نشود‪ ،‬صادراتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه مسلم است خودروسازان داخلی با‬ ‫کمبود قطعات روبه رو هس��تند‪ .‬با شرایطی که کشور‬ ‫دارد قطعه س��ازان حتی در تامی��ن نیازهای داخل با‬ ‫مشکالت بسیاری روبه رو هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه‬ ‫به امار موجود در بازار و کمبودهایی که داریم‪ ،‬رش��د‬ ‫صادرات بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما درباره وضعیت‬ ‫تولید و تامین قطعات لوازم یدکی چیس��ت؟ گفت‪ :‬به‬ ‫هر حال نخس��تین مسئله تولید‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫است که درحال حاضر با سختی تامین می شود‪ .‬البته‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران از ثبت‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو‬ ‫در س��ال گذشته خبر داد که ‪۸‬هزار پرونده به سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫ی��داهلل صادق��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫شکایت ها نسبت به ایفا نش��دن تعهدات شرکت های داخلی و‬ ‫خارجی خودرویی شکایت شده است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ دالر و نیز ممنوعیت واردات‪ ،‬صادرکننده‬ ‫می تواند با انگیزه بیش��تر به طور جدی موضوع توسعه‬ ‫بازار بین المللی را پیگیری کند‪.‬‬ ‫نخستین مسئله در زمینه تولید‪ ،‬تامین مواد اولیه مورد نیاز است‬ ‫که درحال حاضر با س��ختی انجام می شود‪ .‬البته سیاست هایی که در‬ ‫چند ماه گذشته دولت درباره واردات کاالهای مورد نیاز تولید اتخاذ‬ ‫کرده‪ ،‬کمک زیادی برای صنعتگران بوده است‬ ‫سیاس��ت هایی که در چند ماه گذش��ته دولت درباره‬ ‫واردات کااله��ای مورد نیاز تولی��د اتخاذ کرده کمک‬ ‫زی��ادی برای صنعتگران بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫چون ممنوعیت واردات کاالهای مشابه و محصوالتی‬ ‫که در داخل تولید داریم در حال انجام اس��ت س��هم‬ ‫قطعه س��از داخلی از بازار داخل بیشتر شده است‪ .‬این‬ ‫امر برای تولیدکنندگان داخلی فرصت مناسبی پیش‬ ‫اورده تا با انگیزه بیشتر فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت نقدینگی و کمبود و گرانی مواد‬ ‫اولیه ایا ظرفیت ها پاس��خگوی بازار کش��ور هستند؟‬ ‫نادر روان توضیح داد‪ :‬در این باره باید قطعات را به دو‬ ‫گروه تقس��یم کنیم؛ گروه نخست قطعات خودروهای‬ ‫پرمص��رف که براس��اس تیراژ باالی انه��ا‪ ،‬تامین نیاز‬ ‫انه��ا در داخل امکان پذیر اس��ت‪ .‬گ��روه دوم مربوط‬ ‫به خودروه��ای متفرقه اس��ت؛ خودروه��ای چینی‪،‬‬ ‫کامیونت ه��ای و‪ ...‬ک��ه درحال حاض��ر داخلی س��ازی‬ ‫نشده اند و با کمبود قطعه روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم صادرات‬ ‫در ادامه احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور و از‬ ‫تامین کنن��دگان قطعات لوازم یدکی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫امار ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۱۰‬میلیون تومان صادرات لوازم یدکی‬ ‫در س��ال های قبل مانند سال ‪ ۹۶‬وجود داشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه امار منتشر ش��ده از صادرات قطعات لوازم‬ ‫یدکی سال ‪ ۹۷‬نشان می دهد صادرات مانند سال های‬ ‫گذشته اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنع��ت قطع��ه هر س��ال بیش از‬ ‫‪ 100‬میلی��ون دالر قطعه ص��ادر دارد‪ .‬در واقع مازاد‬ ‫محصوالت پس از تامین بازار داخل صادر می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ای��ا این امار مرب��وط به خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودروهایی اس��ت که از س��وی خودروسازان داخلی‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امار هم ش��امل قطعات‬ ‫خدمات پس از فروش اس��ت و هم ج��دا از ان برای‬ ‫خودروس��ازان خارجی و بازار لوازم یدکی کشورهای‬ ‫واردکننده‪ .‬برخی قطعه سازان داخلی به طور مستقیم‬ ‫ب��رای برخی ش��رکت های خودروس��از خارجی مانند‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ع��راق و‪ ...‬قطعه تامی��ن می کنند‬ ‫و حت��ی برخ��ی قطع��ات ایرانی به ترکی��ه هم صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه بیش��تر قطعه س��ازان‬ ‫داخل��ی در ت�لاش ب��رای راه یافت��ن ب��ه بازاره��ای‬ ‫بین المللی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از فعاالن حوزه‬ ‫قطع��ه با مذاکراتی ک��ه با طرف ه��ای خارجی دارند‬ ‫پیگیر هس��تند تا بخش��ی از قطعات مورد نیاز انها را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در ادامه از تشکیل کارگروهی‬ ‫ب��رای صادرات محصوالت در ای��ن انجمن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬انجمن در حال پی ریزی و تاسیس کنسرسیوم‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬در شرایط فعلی ش��رکت ها به دنبال‬ ‫توس��عه بازار خود هس��تند‪ .‬به طور معم��ول صادرات‬ ‫ما رش��د منطق��ی ‪ ۰/۵‬درصدی دارد ک��ه پیش بینی‬ ‫می شود این امار برای سال ‪ ۹۸‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی در چرای��ی ای��ن موضوع توضی��ح داد‪ :‬به دلیل‬ ‫ثبت ‪ ۱۱‬هزار شکایت از خودروسازان در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬شاکیان می گویند همه یا بخشی‬ ‫از پول خودرو مورد نظر خود را پرداخت کرده اند اما ش��رکت ها‬ ‫در تحوی��ل خودروهای پیش فروش ش��ده تاخی��ر دارند و در‬ ‫مواردی حتی ش��رکت های خودروس��از یا واردکننده گفته اند‬ ‫خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬از این ‪۱۱‬هزار شکایت حدود ‪۸‬هزار پرونده تکمیل و به‬ ‫‹ ‹صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تعزیرات باید به انها‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬کار ‪۳‬هزار پرونده نیز در کارگروه حل اختالف‬ ‫نهایی شده اس��ت؛ یعنی از شرکت مورد نظر خسارت دریافت‬ ‫کردند یا ش��اکی با ش��رکت مربوط به تفاهم رسیدند یا اینکه‬ ‫شکایت انها مبنا و اساس نداشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه شکایات طرح شده ابتدا در کارگروه حل‬ ‫اختالف بررسی می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پرونده هایی که در انها‬ ‫رعنایی درباره مشکالت نقل وانتقال پول هم گفت‪:‬‬ ‫با درام��دی که از صادرات به دس��ت می اید صنعتگر‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید محصوالتش‬ ‫را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور درباره نوع قطع��ات صادراتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بیش��تر این محصوالت مربوط به قطعات‬ ‫ریخته گری اس��ت زیرا صنعت قطعه کشور در زمینه‬ ‫ریخته گ��ری ظرفیت باالیی داش��ته و قدرت رقابت با‬ ‫محصوالت مش��ابه خارجی را هم دارد‪ .‬منابع معدنی‬ ‫مناس��بی که کشور در اختیار داریم مانند سنگ اهن‬ ‫و‪...‬‬ ‫همچنی��ن ان��رژی ارزان قیم��ت کمک زی��ادی به‬ ‫کاه��ش نرخ تمام ش��ده قطعات ریخته گری داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬قطعات ریخته گری به ترکیه که‬ ‫خود صادرکننده قطعات اس��ت‪ ،‬صادر می ش��ود زیرا‬ ‫برای انها مزیت وارداتی دارد‪ .‬این قطعات را به ش��کل‬ ‫نیمه س��اخته صادر و با ‪۲۵‬درصد کارافرینی روی انها‬ ‫مجدد صادر می کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکنندگان درباره این قطعات به کاسه چرخ‪،‬‬ ‫دیسک چرخ جلو‪ ،‬بوش سیلندر و‪ ..‬اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود درصد صادرات در سال ‪ ۹۸‬رشد‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد داش��ته باش��د‪ .‬افزایش نرخ ارز سبب‬ ‫شده شرکت ها در امر تطبیق دادن محصوالت شان با‬ ‫نیازمندی ه��ای بین المللی فعالیت خود را ادامه دهند‬ ‫و به دنبال مشتری های جدید باشند‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا وجود‬ ‫مشکالت نقل وانتقال پول چگونه صنعتگر می تواند به‬ ‫توسعه بازارهای بین المللی خود بپردازد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی جوینت ونچرهای خارجی دارد و روش هایی‬ ‫خاص ب��رای فعالیت های بین المللی خود که می تواند‬ ‫به این ترتیب تحریم ها را دور بزند‪.‬‬ ‫کارگروه حل اختالف نتواند اختالف شاکی و شرکت را برطرف‬ ‫کند یا یکی از طرفین نسبت به رای کارگروه ایراد داشته باشد‪،‬‬ ‫پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده می شود‪.‬‬ ‫صادقی افزود‪ :‬در این میان حدود ‪۸‬هزار ش��کایت محق بوده‬ ‫ام��ا کارگروه حل اختالف نتوانس��ته رایی ص��ادر کند که نظر‬ ‫خریدار و خودروساز یا واردکننده را تامین کند که پرونده انها‬ ‫به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪790/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫دنا پالس توربو(‪ ۲‬ایربگ)‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪112/800/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪400/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪317/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪540/000/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪770/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪580/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل کیو ال‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/080/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/140/000/000‬‬ ‫کیا اپتیما کامل جی تی‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪820/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪1/630/000/000‬‬ ‫‪1/620/000/000‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫تحریم‪ ،‬جلوی فروش‬ ‫محصوالت زنجیره فوالد‬ ‫را نمی گیرد‬ ‫تفاهمنامه ایران‪،‬‬ ‫ایتالیا و یونیدو پشت‬ ‫درهای بسته تحریم‬ ‫بی توجهی به ابخیزداری‬ ‫عامل خسارت های باالی‬ ‫سیل‬ ‫راه های نرفته مدیریت پسماند و پساب های معدنی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬توجه به مدیری��ت و کنترل پس��اب ها در‬ ‫صنای��ع معدنی به موضوعی مهم و چال��ش برانگیز برای مدیران‬ ‫این مجموعه ها و مدیران ‪ HSE‬هلدینگ تبدیل شده است‪ .‬این‬ ‫موض��وع از انجا چالش برانگیز اس��ت که ب��ر مبنای پروتکل های‬ ‫داخلی و بین المللی موجود‪ ،‬توجه سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫برای محافظت از محیط زیس��ت انس��ان‪ ،‬جان��داران و گیاهان از‬ ‫هرگونه الودگی ناش��ی از پس��اب فراوری مواد معدنی‪ ،‬بیشتر از‬ ‫گذش��ته شده است‪ .‬اتفاقاتی ش��بیه ریزش سدهای باطله و نفوذ‬ ‫ان ب��ه خاک و الوده ک��ردن اب های زیرزمینی و خاک های قابل‬ ‫کش��ت به اندازه ای در جهان امروز صنعت مهم تلقی می شود که‬ ‫می تواند منجر به تعطیلی یک کارخانه یا معدن ش��ود‪ .‬بس��یاری‬ ‫از صنایع معدنی و معادن به دنبال کم کردن اس��یب پس��ماندها‬ ‫و پس��اب ها هس��تند و در این زمینه‪ ،‬ساالنه هزینه های زیادی را‬ ‫برای به روز کردن فناوری های به کارگرفته شده در فیلتراسیون‬ ‫این پساب ها و پسماندها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از شبکه دیواترینگ پساب ها‬ ‫مجموعه بزرگی مانند «میدکو» که شامل کارخانه ها و معادن‬ ‫زیادی است‪ ،‬تالش می کند محیط زیست را سالم نگه دارد‪.‬‬ ‫مس��عود فرحن��اک‪ ،‬مدی��ر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه معادن و‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در پاسخ به این پرسش که این‬ ‫هلدینگ چقدر دغدغه زیس��ت محیطی دارد به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫همواره بر فعالیت های زیس��ت محیطی تمرکز کرده ایم‪ .‬میدکو از‬ ‫همان ابتدای خرید ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و نصب‪ ،‬دغدغه داشته‬ ‫و س��عی کرده است از اخرین فناوری ها استفاده کند تا کمترین‬ ‫اسیب را به محیط زیست وارد کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در فرایند تولید‬ ‫هم سعی کرده ایم کمترین خسارت را به محیط زیست وارد کنیم‪.‬‬ ‫اگر غباری ایجاد شود سعی می کنیم از غبارگیر استفاده کنیم‪ .‬در‬ ‫زمینه استفاده از پساب ها و نصب تصفیه خانه هم اقدامات خوبی‬ ‫انجا م ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر ‪ HSE‬هلدینگ توسعه معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه(میدکو) درباره اس��تفاده از اب و ش��یوه های‬ ‫صرفه جوی��ی این هلدینگ اظهار ک��رد‪ :‬ما در همه مراحل به اب‬ ‫زی��ادی نی��از نداریم‪ .‬برای مثال می توان به مرحله گندله س��ازی‬ ‫اش��اره ک��رد ک��ه اب چندان��ی نمی خواهد ام��ا در مرحله تولید‬ ‫کنس��انتره و تولید فوالد به اب نیاز داریم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای این‬ ‫مهم‪ ،‬میدکو فرایند کار را طوری چیده که اب را دوباره استفاده‬ ‫کنیم و ان را به خط تولید برگردانیم‪ .‬او درباره استفاده از پساب ها‬ ‫و روش کاربردی میدکو اظهار کرد‪ :‬ما با شبکه دیواترینگ‪ ،‬پساب‬ ‫را وارد چرخه می کنیم‪ .‬برای کارخانه های فوالد‪ ،‬پساب فاضالب‬ ‫زرند و کرمان را خرید کرده ایم‪ .‬مواد جداش��ده نیز به خط تولید‬ ‫برگش��ته و دوباره استفاده می شوند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬میدکو اب زیادی‬ ‫مصرف نمی کند و سعی می کند از اب مصرف شده دوباره استفاده‬ ‫کند‪ .‬فرحناک در پاسخ به این پرسش که چه پروژه هایی از سوی‬ ‫میدکو برای حفظ محیط زیست اجرا شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲ :‬پروژه‬ ‫زیس��ت محیطی یعن��ی ‪ CDQ‬یا خاموش ک��ردن کک به روش‬ ‫خش��ک و نیز تولید کاتد مس ب��ه روش تانک بیولیچینگ‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور اجرا می ش��وند‪ .‬او درباره خاموش کردن‬ ‫کک به روش خش��ک گفت‪ :‬در پ��روژه ‪ CDQ‬یا خاموش کردن‬ ‫کک به روش خشک‪ ،‬دیگر از اب استفاده نمی کنیم و به جای ان‬ ‫از ازت به��ره می بریم یعنی فعالیت های خود را در محیط بس��ته‬ ‫انج��ام می دهیم‪ .‬همان طور که می دانی��د در فرایند تولید کک‪،‬‬ ‫کنس��انتره را وارد کوره می کنید و حرارت می دهید تا کک شکل‬ ‫بگیرد و پس از ان چون حرارت زیاد اس��ت باید منتظر بمانید تا‬ ‫خنک ش��ود‪ .‬فرحناک با اش��اره به روش و فناوری قدیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذشته‪ ،‬حرارت را با اب کم می کردند‪ .‬وقتی ‪ ۷۰۰‬درجه‬ ‫ح��رارت را کاهش می دادند مقداری هم بخار ایجاد می ش��د که‬ ‫درنتیجه ان ذرات الوده وارد هوا می ش��د اما خوشبختانه امروز با‬ ‫استفاده از ازت‪ ،‬همان کار را با حذف الودگی هوا انجام می دهیم‪.‬‬ ‫مدیر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) به روش دوم برای کاهش الودگی ها‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫روش دوم‪ ،‬تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ اس��ت‪ .‬در‬ ‫صنای��ع مس برای اینکه کنس��انتره را به کاتد مس تبدیل کنند‬ ‫باید ان را ذوب کنند و این عمل منجر به تولید گازی می شود که‬ ‫هوا را الوده می کند‪ .‬گازها‪ ،‬بخار و ذرات وارد محیط زیس��ت شده‬ ‫و الودگی ایجاد می کنند‪ .‬در این روش برای اینکه مس را از کانه‬ ‫مس جدا کنیم از باکتری اس��تفاده کرده ایم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬دود‪ ،‬بخار‬ ‫و گاز ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫فرحن��اک در پایان با بیان اینک��ه میدکو ‪ ۳‬خط تولید فوالد را‬ ‫در اختی��ار دارد و از مع��دن تا تولید فوالد را در برمی گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا در س��یرجان‪ ،‬کرمان و زرند‪ ،‬خط��وط تولید داریم و در حوزه‬ ‫تولید سنگ اهن و مس فعالیت می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در زنجیره‬ ‫تولی��د ‪ ۳۳‬پروژه داریم که از مع��دن تا کارخانه را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬مس‪ ،‬تولید کنسانتره‪ ،‬تبدیل به گندله و‬ ‫اهن اسفنجی و در نهایت تبدیل به شمش فوالد‪ ،‬در این مجموعه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫دو پ��روژه زیس��ت محیطی یعنی ‪ CDQ‬ی��ا خاموش ک��ردن کک به روش‬ ‫خش��ک و نیز تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ برای نخستین بار‬ ‫در کشور اجرا می شوند‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه مدیریت پسماند‬ ‫درب��اره بایده��ا و نبایده��ای مدیریت و کنترل پس��ماندهای‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬مسعود تجریشی‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫برخ��ی پس��ماندهای صنعتی مانند کاتالیس��ت ها‪ ،‬حاوی عناصر‬ ‫ارزش��مندی مانند طال هس��تند که در صورت بازیافت می توانند‬ ‫به ثروت تبدیل شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬ساالنه حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کاتالیست وارد کشور می شود که در اینده بیشتر نیز خواهد شد؛‬ ‫از این میزان حجم زیادی به پسماند تبدیل می شود که متاسفانه‬ ‫تاکنون کاری برای بازیافت انها در داخل کشور انجا م نشده است‪.‬‬ ‫تا پیش از تحریم‪ ،‬انها را در قالب پس��ماند به کش��ورهایی مانند‬ ‫هلند و فرانسه صادر می کردیم و انها نیز عناصر ارزشمند موجود‬ ‫در انها را خارج و به پول تبدیل می کردند‪ .‬تجریش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درصدد برامدیم تا خودمان از این ثروت در داخل کشور استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬ازاین رو سامانه مدیریت پسماند کشور را راه اندازی کردیم‬ ‫تا بر اساس داده های ان‪ ،‬نوع و حجم پسماند صنعتی تولیدشده‬ ‫در کش��ور را به دقت‪ ،‬رصد و برای ان برنامه ریزی کنیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای ش��روع کار‪ ،‬این س��امانه را در ‪ ۳‬اس��تان تهران‪ ،‬اهواز و‬ ‫مرکزی عملیاتی کردیم و صنایع این ‪ ۳‬استان‪ ،‬موظف به ثبت نام‬ ‫در این س��امانه ش��دند‪ .‬البته به مرور انها را به تمام کش��ور تعمیم‬ ‫خواهیم داد و تمام صنایع کشور موظف به ثبت نام در این سامانه‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬تا پیش ازاین هی��چ اطالعی از نوع و حجم‬ ‫پس��ماندهای صنعتی تولیدی در کش��ور نداشتیم اما با راه اندازی‬ ‫این سامانه و ثبت نام صنایع در ان‪ ،‬تمام این اطالعات جمع اوری‬ ‫و ب��رای ان برنامه ریزی می ش��ود‪ .‬در واقع با جمع اوری داده های‬ ‫این س��امانه می فهمیم که چند تن پس��ماند تولیدشده‪ ،‬چه نوعی‬ ‫هستند‪ ،‬چه کسانی انها را تولید کردند و چگونه امحا شدند‪ .‬معاون‬ ‫محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود‪ :‬ثبت نام‬ ‫در این سامانه را به اداره های استانی محیط زیست ‪ ۳‬استان تهران‪،‬‬ ‫خوزس��تان و مرک��زی اعالم کردیم و ام��وزش دادیم تا به صنایع‬ ‫منتقل کنند‪ .‬برنامه بعدی ما این است که نتایج این سامانه را به‬ ‫داد ه تبدیل کنیم تا افراد به ان دسترسی داشته باشند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬س��ال گذشته با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری وارد مذاکره ش��دیم تا‬ ‫ظرفیتی در این زمینه در کشور ایجاد کنیم که منجر به اشتغال و‬ ‫تولید ثروت شود و با توجه به اینکه سامانه پسماندهای صنعتی در‬ ‫کشور ایجاد شد‪ ،‬می دانیم چه عناصر و پسماندهایی با چه حجمی‬ ‫در کش��ور تولید می ش��وند که می توان برای انها برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫تجریشی ادامه داد‪ :‬قرار شد شرکت های دانش بنیانی در این زمینه‬ ‫ایجاد شوند بنا بر این از سال گذشته‪ ،‬مذاکره با انها را با وزارت علوم‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اغاز کردیم و همچنان‬ ‫به صورت ادواری ادامه دارد‪ ،‬اکنون معاونت محیط زیست انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست در حال تنظیم و تهیه ضوابط این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬بر این اس��اس وقتی حجم این پس��ماندها‬ ‫مش��خص شدند‪ ،‬شرکت های دانش بنیان باید بیزینس پلنی تهیه‬ ‫کنند‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفته از انها‬ ‫حمای��ت مال��ی می کند که با این اقدامات می توانیم ان چیزی که‬ ‫در دنیای غرب به ان اقتصاد چرخشی گفته می شود را در کشور‬ ‫عملیاتی کنیم‪ .‬تجریشی اظهار کرد‪ :‬ابتدا کار را با کاتالیست ها اغاز‬ ‫کردیم و با توجه به اطالعاتی که از این س��امانه کس��ب می کنیم‪،‬‬ ‫برای پس��ماندهای دیگر نیز برنامه ریزی خواهیم کرد‪ .‬تجریش��ی‬ ‫گفت‪ :‬برنامه بعدی ما این است که بتوانیم پسماندهای خطرناک‬ ‫صنعتی را بیمه کنیم که اگر برای مثال در مسیر‪ ،‬خودروی حمل‬ ‫انها دچار س��انحه ش��د یا اسیبی به محیط زیست وارد کرد‪ ،‬دیگر‬ ‫دنبال این نباش��یم که خس��ارت انها را چه کس��ی باید پرداخت‬ ‫کند‪ .‬در این زمینه با ‪ ۱۰‬شرکت بیمه صحبت کردیم که در حال‬ ‫نهایی کردن یکی از انها هس��تیم تا قرارداد ببندیم‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می رس��د تا ‪ ۱۰‬روز اینده‪ ،‬بیمه طرف قرارداد مش��خص شود‪.‬‬ ‫البته اکنون در حال جمع اوری و بررسی صورت های مالی بیمه ها‬ ‫هس��تیم تا مش��خص شود در صورت بروز خسارت‪ ،‬توانایی تامین‬ ‫منابع مالی ان را دارد‪ .‬با این کار اگر برای پسماندهای خطرناک‬ ‫ی��ا خودروی حامل انها در زم��ان جابه جایی اتفاقی بیفتد‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫خسارت را پرداخت می کند‪ .‬معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت گفت‪ :‬در مرحل��ه بعدی در نظر داریم به‬ ‫کامیون های حامل پسماندهای صنعتی خطرناک تگی بچسبانیم‬ ‫تا ردیابی ش��وند‪ .‬با این کار خودرو در مس��یر تردد‪ ،‬مقصد و مبدا‬ ‫کنترل می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید مطمئن شویم که محموله های‬ ‫باری به مقصد رس��یده اند و این طور نباش��د که انها را وسط بیابان‬ ‫رها کنند و به ما بگویند بار را به مقصد رسانده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز‬ ‫برزیل در مسیر‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان‬ ‫برای س��هامداران مان فراهم خواهد کرد‪ ،‬خوشبین‬ ‫هس��تیم‪ .‬این شرکت مس��تقر در فونیکس درامد‬ ‫خالص فصل نخس��ت خ��ود را ‪ ۳۱‬میلیون دالر یا‬ ‫‪ ۲‬س��نت برای هر س��هم اعالم ک��رد‪ ،‬در حالی که‬ ‫س��ود خالص فصل مشابه سال گذشته این شرکت‬ ‫‪ ۶۹۲‬میلیون دالر یا ‪ ۴۸‬س��نت برای هر سهم بود‪.‬‬ ‫با احتس��اب نکردن اقالم یکباره‪ ،‬سود فریپورت ‪۵‬‬ ‫سنت برای هر سهم بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن مقیاس‪ ،‬بر اس��اس داده ه��ای ایبِس از‬ ‫ِرفینیتیو‪ ،‬تحلیلگران انتظار ‪ ۷‬سنت برای هر سهم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تولید مس فصل نخس��ت این ش��رکت با کاهش‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی ب��ه ‪ ۷۵۰‬میلیون پوند تنزل یافت که‬ ‫بیش��ترین اف��ت تولید در اندونزی ب��ود‪ .‬بهایی که‬ ‫فریپورت برای هر پوند مس خود دریافت کرد با ‪۷‬‬ ‫درصد س��قوط برابر با ‪ ۲.۹۰‬دالر بود‪ .‬تولید طال و‬ ‫مولیبدن هم در فصل نخست کاهش داشت‪.‬‬ ‫گرس��برگ یک تولیدکننده بزرگ طال نیز است‪.‬‬ ‫فریپورت‪ ،‬دسامبر گذشته زیر فشار دولت اندونزی‬ ‫موافقت کرد که کنترل گرس��برگ را رها کند‪ ،‬گر‬ ‫چ��ه همچنان به عن��وان اپراتور ای��ن معدن باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جفری��ز‪ ،‬یک بانک س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��االت متحده‪ ،‬انتظار م��ی رود که تولید فریپورت‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی به دلیل توسعه گرسبرگ‬ ‫و وارد خط تولید ش��دن دیگ��ر پروژه ها در ایاالت‬ ‫متح��ده و جاهای دیگر ح��دود ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫کارشناس ایرانی بازارهای بین الملل فوالد و سنگ اهن در کنفرانس بازارهای فوالد اسیا خبر داد‪:‬‬ ‫تحریم‪ ،‬جلوی فروش محصوالت زنجیره فوالد را نمی گیرد‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ومین کنفران��س بازاره��ای ف��والد اس��یا ‪ ۱۰‬و‬ ‫‪ ۱۱‬اوری��ل (‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬فروردین) در ش��هر هوش��ی مین‬ ‫ویتنام برگزار ش��د‪ .‬کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بازارهای بین الملل فوالد و س��نگ اهن ایرانی از‬ ‫سخنرانان کلیدی این رویداد بود‪ .‬وی در سخنرانی خود‬ ‫از طرح های س��رمایه گذاری و توس��عه ظرفیت ها تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی (‪ ۲۰۲۵‬میالدی) گفت و به جریان‬ ‫تجارت فوالد و مواد اولیه اش��اره کرد‪ ،‬تغییرات تقاضای‬ ‫فصلی صادرات فوالد ایران را توضیح داد‪ ،‬به شرح تغییر‬ ‫سیاس��ت ها و مقابله و راهکارهای جدید کسب و کار در‬ ‫ش��رایط تحریم پرداخت و در نهای��ت از چگونگی تاثیر‬ ‫تحریم ها بر برنامه چشم انداز ‪ ۲۰۲۵‬ایران سخن گفت‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توسعه صنعتی‪ ،‬عامل اصلی رشد اقتصادی‬ ‫در چرخه توس��عه بلندمدت است که برزیل‬ ‫در دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی(‪۱۳۲۹‬خورشیدی) و‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬میالدی (‪ ۱۳۴۹‬خورشیدی) تجربه‬ ‫کرد و در ان‪ ،‬تولید ناخالص داخلی س��االنه‬ ‫افزای��ش ‪ ۷.۴‬درصدی داش��ت ک��ه به طور‬ ‫متوسط ‪ ۸.۳‬درصد رشد ساالنه برای تولید‬ ‫صنعتی بود‪.‬‬ ‫اقتصاد برزیل نه تنها رش��د سریع درامد‬ ‫مل��ی را تجربه ک��رد بلکه در ت�لاش برای‬ ‫تقلید ساختار صنعتی اقتصادهای پیشرفته‬ ‫نیز به طور چش��مگیر موفق ب��ود‪ .‬در پایان‬ ‫این چرخه‪ ،‬س��اختار مول��د برزیل به میزان‬ ‫باالیی از تنوع و پیچیدگی رس��ید و برزیل‬ ‫را به چرخه صنعتی ش��دن امریکای التین‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫این مس��یر توس��عه طوالن��ی‪ ،‬اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) ناگهان‬ ‫قطع ش��د؛ زمانی که بحران بدهی به دلیل‬ ‫ترکی��ب نرخ باالی نفت و ش��وک نرخ بهره‬ ‫ایاالت متحده اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫چارچوب اقتصاد کالن ناخوشایند‪ ،‬با تورم‬ ‫زیاد مزمن‪ ،‬محدودیت در پرداخت متعادل‪،‬‬ ‫بیکاری ب��اال و رکود‪ ،‬در ای��ن ایده خالصه‬ ‫می ش��ود که دهه ‪۱۹۸۰‬می�لادی به عنوان‬ ‫دهه از دست رفته معروف است‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این بحران‪ ،‬اقتصاد برزیل و‬ ‫همچنین سایر کش��ورهای در حال توسعه‪،‬‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬خورشیدی)‬ ‫یک س��ری اصالح��ات را که پ��س از توافق‬ ‫واش��نگتن به دس��ت ام��ده ب��ود‪ ،‬تجرب��ه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اصالح��ات ب��ر این ب��اور ب��ود که‬ ‫ازادس��ازی تجارت و خصوصی سازی همراه‬ ‫با افزایش سرمایه گذاری خارجی به ساختار‬ ‫مولد برزیل منجر خواهد شد تا به تخصیص‬ ‫مناب��ع و رقابت بیش��تر در اقتص��اد جهانی‬ ‫تبدیل شود‪ .‬این اصالحات بازارگرا همزمان‬ ‫با تالش برای تثبیت تورم باال با اس��تفاده از‬ ‫سیاست های مهار نرخ ارز انجام شد‪.‬‬ ‫با اصالح��ات ابتدای دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪،‬‬ ‫س��هم صنعت از ‪ ۳۲‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی می رس��د و با اجرای‬ ‫ط��رح واقع��ی در نیم��ه دوم ده��ه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫میالدی‪ ،‬س��هم صنعت از ‪ ۲۵‬درصد به ‪۱۹‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫در نهای��ت از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۷۹‬‬ ‫خورشیدی) س��هم صنعت معدن در درامد‬ ‫ملی افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ا صع��ود رئیس جمهوری لوال در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬می�لادی (‪ ۱۳۸۲‬خورش��یدی)‬ ‫دوره سیاس��ت های اقتصادی که به وس��یله‬ ‫کنفرانس واش��نگتن هدایت ش��د‪ ،‬به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تعهد ب��ه حفظ ثبات اقتصاد‬ ‫کالن و کاهش تورم هنوز حفظ ش��ده بود‪.‬‬ ‫در این محیط‪ ،‬با وجود بازگش��ت ابتکارات‬ ‫سیاس��ت های صنعتی در دستور کار دولت‪،‬‬ ‫نتایج هنوز ضعیف بودند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بهب��ود ش��رایط تج��ارت و‬ ‫چش��م انداز برزیل برای تبدیل شدن به یک‬ ‫بازیگر بزرگ در بازار جهانی نفت با کش��ف‬ ‫ذخایر بزرگ‪ ،‬بسیاری از اقتصاددانان درباره‬ ‫بیم��اری هلن��دی در برزیل هش��دار دادند‪.‬‬ ‫سیاس��ت اصل��ی این اس��ت ک��ه مالیات را‬ ‫برای صادرات کاال یا کاالیی که از ان منشا‬ ‫می گیرد‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫صنعت برزیل بر اس��تخراج منابع طبیعی‬ ‫تمرک��ز داش��ته اس��ت‪ .‬این مس��یر از قرن‬ ‫گذشته میالدی شروع شد و تاکنون شدت‬ ‫یافته که با کاهش تمرکز بر صنایع واس��طه‬ ‫قبل��ی و افزای��ش تمرکز بر اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬سبب توانمندی صنعت برزیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در برزیل‪ ،‬مس��یر منفی رش��د اقتصادی‬ ‫ناشی از انحصار صنعتی در دهه ‪ ۸۰‬متوقف‬ ‫ش��د و اصالحات دهه ‪ ۹۰‬به وجود امد‪ .‬در‬ ‫نتیجه این روند‪ ،‬حرکت کاهش��ی در بخش‬ ‫صنایع واس��طه به س��مت رون��د صعودی و‬ ‫پایدار در تمرکز بر بخش های با نیاز فناوری‬ ‫پایین و مبتنی بر منابع معدنی بود‪ .‬برزیل‪،‬‬ ‫نق��ش مهمی در بازار ف��والد و مواد خام ان‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن کش��ور دارای یکی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن جهان اس��ت و‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده ف��والد در امریکای‬ ‫التین نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫کاهش سود‬ ‫فصل نخست‬ ‫«فریپورت‬ ‫مک موران»‬ ‫همزمان با‬ ‫توسعه معدن‬ ‫مس گرسبرگ‬ ‫فریپورت مک م��وران‪ ،‬بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫مس تجاری‪ ،‬روز پنجش��نبه خبر از س��ود کمتر از‬ ‫حد انتظار در فصل نخست به دلیل کاهش تولید و‬ ‫افت قیمت های این فلز سرخ داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمی��درو ب��ه نق��ل از ‪Mining‬‬ ‫‪ ،Weekly‬ای��ن نتایج در زمانی اعالم می ش��ود و‬ ‫این شرکت در حال صرف بیش از ‪ ۱۵‬بیلیون دالر‬ ‫برای توسعه معدن مس و طالی گرسبرگ اندونزی‬ ‫از ی��ک عملیات روباز به ی��ک عملیات زیر زمینی‬ ‫است که فرایندی پیچیده و زمانبر است‪.‬‬ ‫ن��رخ هر س��هم فریپورت با اف��ت ‪ ۱.۴‬درصدی‬ ‫در داد و س��تد پیش از ب��ازار به ‪ ۱۳.۳۹‬دالر تنزل‬ ‫یافت‪ .‬سهام این شرکت از ژانویه امسال حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته و از روند رشد قیمت های مس‬ ‫پیشی گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل فریپورت‪ ،‬ریچارد‬ ‫ادکرس��ون‪ ،‬پیش تر در ماه ج��اری در مصاحبه ای‬ ‫گفت که توس��عه گرسبرگ مهم ترین محل تمرکز‬ ‫ش��رکت در ‪ ۲‬س��ال اینده خواهد بود و فریپورت‬ ‫در ای��ن م��دت از هر گونه افزایش س��ود س��هام‬ ‫ی��ا خریده��ای بزرگ مقیاس چشم پوش��ی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ادکرس��ون امیدوار اس��ت که این توسعه نقشی ‬ ‫محوری در توس��عه گسترده شرکت ایفا کند چون‬ ‫تقاضای مس برای اس��تفاده در اتومبیل های برقی‬ ‫و دیگ��ر ل��وازم الکترونیکی رو ب��ه افزایش خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ادکرسون در بیانیه ای گفت‪« :‬ما درباره اینده ای‬ ‫ک��ه پایه دارایی مان و عوام��ل مبنایی بازار مس را‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید فوالد با وجود تحریم ها‬ ‫امریکا اگر‬ ‫هم بخواهد‬ ‫نمی تواند‬ ‫صادرات نفت‬ ‫ایران را به‬ ‫صفر برساند و‬ ‫کشورهای شرق‬ ‫و جنوب شرق‬ ‫اسیا‪ ،‬هم در‬ ‫زمینه خرید نفت‬ ‫از ایران و هم‬ ‫خرید محصوالت‬ ‫چرخه زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬خرید‬ ‫خود را با مالحظه‬ ‫و مطالعه ادامه‬ ‫خواهند داد‬ ‫‪ ،‬جعفری طهران��ی در تش��ریح‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری و توسعه ظرفیت ها در رویداد‬ ‫یادش��ده به برنامه ظرفیت تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬اشاره کرد و در این باره گفت‪:‬‬ ‫همان گون��ه که پیش از این گفته ش��ده بود‪ ،‬ایران برای‬ ‫دستیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ،‬نیازمند ‪۱۶۲‬‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن‪ ۸۰ ،‬میلیون تن کنسانتره‪۸۲ ،‬‬ ‫میلیون ت��ن گندله و ‪ ۵۷‬میلیون تن اهن اس��فنجی و‬ ‫چدن اس��ت و بررسی ها نشان می دهد در صورت ایجاد‬ ‫نش��دن طرح های توس��عه جدید‪ ،‬کش��ور در ان سال با‬ ‫کس��ری ‪ ۳۲‬میلیون تنی س��نگ اه��ن‪ ۶ ،‬میلیون تنی‬ ‫کنسانتره‪ ،‬یک میلیون تنی گندله و ‪ ۸‬میلیون تنی اهن‬ ‫اسفنجی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬از می��زان تولید فوالد خ��ام ایران در‬ ‫ماه های مختلف س��ال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬گفت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬ایران در ماه های مختلف س��ال گذشته‪ ،‬در‬ ‫تولید فوالد خام دچار فراز و فرودها و نوس��اناتی بود اما‬ ‫در نهایت در ماه های پایانی سال گذشته میالدی‪ ،‬اکتبر‪،‬‬ ‫نوامبر و دس��امبر (‪ ۷‬ابان تا ‪ ۹‬دی ‪ )۱۳۹۷‬و همزمان با‬ ‫اغاز دور دوم تحریم ها‪ ،‬رش��د خوبی را به ثبت رس��اند‪.‬‬ ‫تولید فوالد خام کش��ور در سال گذش��ته میالدی ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰‬هزار تن بود و به طور میانگین ماهانه ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬سناریو برای صادرات‬ ‫این کارشناس در ادامه‪ ،‬سناریوهای مختلف صادرات‬ ‫فوالد ایران را در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‪ ،‬مطرح و در این‬ ‫باره اظهارکرد‪ :‬سناریوی صادرات فوالد در سال ‪،۲۰۲۵‬‬ ‫نخس��ت بر اس��اس نرخ صادرات به تولید ای��ران‪ ،‬دوم‬ ‫براساس نسبت صادرات به تولید جهانی‪ ،‬سوم بر اساس‬ ‫بیش��ترین صادرات بالقوه و در نهایت چهرم براس��اس‬ ‫طرح ‪ ۲۰۲۵‬میالدی اس��ت‪ .‬رقم صادرات براساس نرخ‬ ‫صادرات به تولی��د ایران ‪ ۱۵.۶‬میلی��ون تن پیش بینی‬ ‫ش��ده اما بر اس��اس نرخ صادرات به تولید جهانی‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ۱۱.۲‬میلیون تن متصور اس��ت‪ .‬از بعد دیگر‪ ،‬بیشترین‬ ‫صادرات بالقوه ایران ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن اس��ت و صادرات‬ ‫برنامه ریزی شده براساس طرح جامع فوالد ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن پیش بینی شده است‪ .‬گفتنی است این ‪ ۴‬سناریو در‬ ‫حالت لغو تحریم ها متصور هستند و در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫وضعیت ص��ادرات فوالد کش��ور را نمی توان پیش بینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش محص��والت تخت‪ ،‬مقص��د صادراتی بیش��تر محصوالت‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و ترکمنستان بود و در میان‬ ‫انها تنها ترکمنستان افت واردات را در سال گذشته به ثبت رساند‬ ‫و حجم صادرات به سایر کشورها با وجود تحریم ها رشد داشت‬ ‫‹ ‹ادامه صادرات در شرایط تحریم‬ ‫جعفری طهرانی در ادامه‪ ،‬به میزان صادرات شرکت های‬ ‫ف��والدی ایران پرداخ��ت و در این باره گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫سال گذش��ته خورشیدی‪ ،‬ش��رکت های فوالد خوزستان‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون ت��ن‪ ،‬ذوب اهن اصفهان ‪ ۸۱۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه ‪ ۷۸۴‬هزار تن‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش ‪۶۶۵‬‬ ‫ه��زار تن‪ ،‬فوالد هرمزگان ‪ ۵۸۲‬هزار تن‪ ،‬فوالد خراس��ان‬ ‫‪ ۱۶۷‬ه��زار تن و فوالد الیاژی ایران ‪ ۳۹‬هزار تن صادرات‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��تریان صادرات��ی محصوالت میانی‬ ‫(بیلت و اس��لب) فوالد ایران در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ب��ه ترتیب تایلند‪ ،‬امارات‪ ،‬اندونزی‪ ،‬عمان‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫تایوان و ایتالیا بودند که عمان‪ ،‬تایوان و ایتالیا در مقایسه‬ ‫با س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬افت ص��ادرات را تجربه کردند و‬ ‫س��ایر کشورها رشد چش��مگیری را به ثبت رساندند‪ .‬در‬ ‫بخش محصوالت تخت‪ ،‬مقصد صادراتی بیشتر محصوالت‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و ترکمنستان بود‬ ‫و در میان انها تنها ترکمنس��تان افت واردات را در س��ال‬ ‫گذشته به ثبت رساند و حجم صادرات به سایر کشورها با‬ ‫وجود تحریم ها رشد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬همچنین در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫بیش��تر صادرات محصوالت طویل به عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬گرجستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬عمان و‬ ‫امارات بود‪ .‬ایران در ‪ ۱۲‬ماهه سال گذشته خورشیدی ‪۱۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن سنگ اهن دانه بندی و کنسانتره‬ ‫نی��ز صادر کرد که ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۶۳۰‬هزار تن به چین‪،‬‬ ‫بازار مس امریکا؛ جایگزینی برای کاهش تقاضای چین و اروپا‬ ‫متال بولتن در گزارش��ی نوش��ت که در پی کاهش تقاضای بازارهای‬ ‫اروپایی و چینی‪ ،‬بازار مس در امریکا در انتظار س��رمایه گذاران جهانی‬ ‫بوده و خریداران امریکایی با اعتمادبه نفس بیشتری در حال حرکت به‬ ‫سمت ‪ ۳‬ماه دوم امسال هستند‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ۳ ،‬ماه دوم‪ ،‬به طور‬ ‫معمول یکی از ش��لوغ ترین دوره های سال است و تقاضای ساخت وساز‬ ‫به اوج خود می رسد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬پریمیوم ها صعودی می شوند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬یک��ی از تامین کننده های بزرگ امریکایی به متال بولتن گفته‬ ‫است که به طور کلی به نظر می رسد مردم درباره اینده مس خوشبین‬ ‫هستند و هر دو بخش تقاضا و عرضه از بازار مس حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می رود به دلیل حمایت عرضه و تقاضا‪ ،‬پریمیوم ها در‬ ‫ایاالت متحده به س��طح باالتری صعود کنند؛ بنابرای��ن‪ ،‬باید تغییرات‬ ‫اربیت��راژ را در هفته های اینده در نظر گرفت‪ .‬ش��رکت َفس��ت مارکِتز‬ ‫یا ِ ما ِم‪ ،‬پریمیوم کاتد م��س برای تحویل در ایالت های مرکزی امریکا‬ ‫اِ ‬ ‫را روز سه شنبه ‪ ۱۶‬اوریل (‪ ۲۷‬فروردین) برابر با ‪ ۷ ،۷۳۵‬سنت در هر‬ ‫پون��د (‪۱۷۰.۵‬دالر بر هر تن) ارزیابی کرد که این نرخ از ‪ ۲۶‬مارس (‪۶‬‬ ‫فروردین) بدون تغییر بوده اما نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬از‬ ‫محدوده ‪ ۵ ،۵‬تا ‪ ۶‬س��نت به ازای ه��ر پوند (‪ ۱۲۱.۳‬تا ‪ ۱۳۲.۳‬دالر بر‬ ‫تن)‪ ،‬به طور متوس��ط ‪ ۲۸.۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬برخی منابع بازار‬ ‫در جلسه ساالنه صنعت مس‪ ،‬به نام هفته سِ سکو که از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬اوریل‬ ‫(‪ ۲۳‬فروردین) در سانتیاگوی شیلی برگزار شد‪ ،‬عنوان کردند که بازار‬ ‫امری��کا برای تقاض��ا‪ ،‬دورافتاده در نظر گرفته می ش��ود و این بازار در‬ ‫حال تبدیل ش��دن به محلی برای تامین کنندگانی اس��ت که به دنبال‬ ‫جایگزین برای بازارهای س��نتی خود در اروپا‪ ،‬ژاپن و چین هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین با افت موجودی انبارها در بازارهای جهانی به کمترین مقدار‬ ‫خود در چند دهه گذش��ته‪ ،‬خوش��بینی ها در حال افزایش اس��ت‪ .‬در‬ ‫امریکا‪ ،‬ذخایر مس اس ام ای به کمتر از ‪ ۴۰‬هزار تن رس��ید و اربیتراژ‬ ‫بین بورس شیکاگو و بورس فلزات لندن موجب خارج شدن موجودی‬ ‫از انبارهای امریکا شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶۰‬ه��زار تن به هند‪ ۸۰ ،‬هزار تن ب��ه مالزی‪ ۸۰ ،‬هزار‬ ‫تن به امارات‪ ۳۰ ،‬هزار تن به پاکس��تان و ‪ ۲۰‬هزار تن به‬ ‫اندونزی بوده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ایران در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) بیشتر نیاز خود به‬ ‫الکترود گرافیتی را از چین‪ ،‬المان‪ ،‬هند‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ژاپن و‬ ‫امارات تامین می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای غلبه ب�ر موانع بانکی و بیمه ای‬ ‫برامده از تحریم‬ ‫جعف��ری طهرانی در بخ��ش دیگری از س��خنانش در‬ ‫کنفرانس بازارهای فوالد اس��یا به موضوع تحریم‪ ،‬تغییر‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬راهکارهای جدید کس��ب و کار و مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحریم های بانکی پرداخ��ت و در این باره اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬محدودیت های مبادالت مالی و افزایش هزینه های‬ ‫مب��ادالت بین الملل��ی‪ ،‬افزای��ش ریس��ک های اعتباری و‬ ‫نقدینگی‪ ،‬تامین مالی نشدن در تولید و سرمایه گذاری ها‪،‬‬ ‫گس��ترش رکود‪ ،‬نبود رش��د توس��عه ای و محدودیت در‬ ‫فناوری بانکداری از جمله مشکالت برامده از تحریم های‬ ‫بانکی است‪ .‬البته راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت برای‬ ‫مقابله با مشکالت ناشی از تحریم های بانکی وجود دارد که‬ ‫از جمله انها می توان به اس��تفاده از پول مجازی‪ ،‬استفاده‬ ‫از مبادله کاال به کاال در تجارت‪ ،‬گس��ترش ش��بکه تبادل‬ ‫ارز در ایران‪ ،‬به اشتراک گذاشتن شبکه بانکی و بانکداری‬ ‫برون مرزی‪ ،‬پرداخت وجه حاصل از صادرات کاالی ایرانی‬ ‫به فروش��ندگان خارجی به ج��ای صادرکنندگان ایرانی‪،‬‬ ‫استفاده از جابه جایی غیر فیزیکی پول در خارج از کشور‬ ‫و تنوع بخشی به شبکه های پرداخت اینترنتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬تحریم های بیمه ای را از دیگر محدودیت های‬ ‫برام��ده از تحریم ها دانس��ت و در این ب��اره توضیح داد‪:‬‬ ‫از جمله مش��کالتی ک��ه تحری��م در حوزه بیم��ه ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬اعم��ال محدودیت در بیمه ه��ای دریایی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه ه��ای حمل ونقل‪ ،‬رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬کاهش نفوذ‬ ‫بیم��ه‪ ،‬امتناع از رتبه بندی اعتباری ارزیابی ش��رکت های‬ ‫بیمه و نب��ود اژانس های بین الملل��ی رتبه بندی اعتباری‬ ‫اس��ت‪ .‬راه حل ه��ای کوتاه مدت و بلندمدت ب��رای مقابله‬ ‫با مش��کالت ناش��ی از تحریم های بیم��ه ای امریکا وجود‬ ‫دارد که تش��کیل کنسرسیومی متش��کل از شرکت های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬ایج��اد صندوق ه��ای متقاب��ل بیمه ب��ا همکاری‬ ‫موسس��ه ها و صنایع بزرگ‪ ،‬افزایش س��رمایه شرکت های‬ ‫بیمه و توس��عه همکاری میان ش��رکت های جنوب شرق‬ ‫اس��یا و ش��رکت های عضو اکو برای ارائ��ه بیمه اتکایی و‬ ‫به اش��تراک گذاری ریس��ک‪ ،‬ازجمله راه حل های مقابله با‬ ‫تحریم های بیمه ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ حمل دریایی‬ ‫کیوان جعفری طهرانی در ادامه س��خنرانی‪ ،‬به تشریح‬ ‫مس��ائل و مشکالت برامده از تحریم ها و راه های مقابله با‬ ‫انها و نیز معضل تحریم های حمل ونقل دریایی پرداخت؛‬ ‫این تحریم ه��ا از دور دوم و در ‪ ۴‬نوامبر ‪ ۱۳( ۲۰۱۸‬ابان‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬اعم��ال ش��د‪ .‬او در ای��ن باره گف��ت‪ :‬تحریم های‬ ‫دریای��ی حتی مالکی��ت ایران��ی کش��تی ها‪ ،‬قراردادهای‬ ‫چارترینگ و اجاره کش��تی خارجی را هدف قرار داده اند‬ ‫که این مش��کل تا حدی ب��ا افزایش ن��رخ حمل دریایی‬ ‫محموله های صادراتی ایران قابل جبران است‪.‬‬ ‫وی همچنین به تحریم نفتی ایران اشاره کرد و در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬امریکا اگر هم بخواهد نمی تواند صادرات نفت‬ ‫ایران را به صفر برس��اند و به باور من کش��ورهای شرق و‬ ‫جنوب شرق اسیا‪ ،‬هم در زمینه خرید نفت از ایران و هم‬ ‫خری��د محصوالت چرخه زنجیره ف��والد‪ ،‬خرید خود را با‬ ‫مالحظه و مطالعه ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫خیز ارژانتین برای سرمایه گذاری در معادن‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن ارژانتین در س��ال‬ ‫ج��اری میالدی به ‪ ۲۹‬میلیارد دالر افزایش می یابد‪ ،‬در‬ ‫حالی که ارژانتین به عنوان کشوری نوپا در فعالیت های‬ ‫معدنی شناخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫وب س��ایت ماینینگ پیش بینی می شود سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن ارژانتین در سال جاری میالدی به ‪۲۹‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یابد که این میزان س��رمایه گذاری‬ ‫افزون بر ‪ ۸‬هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اتاق کارافرینان معدنی ارژانتین با انتش��ار گزارشی‬ ‫از رشد مس��تمر بخش معدن این کش��ور خبر داد که‬ ‫بخش معدن ارژانتین رتبه ششم صادرات این کشور را‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫عواملی همچون ظرفیت های زمین شناس��ی‪ ،‬قوانین‬ ‫جذاب س��رمایه گذاری در بخش معدن‪ ،‬زیرساختارهای‬ ‫مناس��ب توسعه بخش معدن و نیروی کار تحصیلکرده‪،‬‬ ‫ارژانتی��ن را ب��ه یک��ی از کش��ورهای معدن��ی هدف‬ ‫سرمایه گذاری تبدیل کرده است‪ .‬ارژانتین دارای ذخایر‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬س��نگ اهن‪،‬‬ ‫لیتیم و پتاسیم است‪ .‬این کشور چهارمین کشور دارای‬ ‫ذخای��ر لیتیم در جهان اس��ت‪ .‬همچنی��ن جایگاه های‬ ‫دهمین تولیدکننده نقره‪ ،‬سیزدهمین تولیدکننده طال‬ ‫و بیستمین تولیدکننده مس جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بخش معدن در ارژانتین‪ ،‬جوان و نوپاست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬یکی از ‪ ۱۵‬کش��ور هدف برتر اکتش��اف در‬ ‫جهان اس��ت و با سایر کشورهای صاحب نام این بخش‬ ‫رقابت می کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر‬ ‫به پیشواز بازار‬ ‫رمضان می رود‬ ‫در فضای مایوسانه‬ ‫نمی توان تحول‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫نبض‬ ‫نا منظم کتاب‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گزارشی از ارزهایی که به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت‬ ‫بندبازی صادراتی روی طناب سیاست های ارزی‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬نوش��دارو پس از مرگ س��هراب! حاال دیگر‬ ‫همه به سیاست های ارزی اش��تباه سال گذشته اذعان دارند و‬ ‫می دانند که وقتی پای ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به اقتصاد باز شد‪ ،‬رانت‬ ‫ هم جان گرفت و در این میان صادرات و صادرکننده های واقعی‬ ‫و حرفه ای به پای این تصمیم های اشتباه سوختند‪ .‬ان گونه که‬ ‫از امارها پیداست و سرپرست سازمان توسعه تجارت هم اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬س��ال گذشته صادرکنندگانی به میدان امدند که هدفی‬ ‫جز بازنگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کش��ور نداشتند چراکه‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬شرکت حقوقی و ‪ ۴۸۴۶‬فرد حقیقی‬ ‫اقدام به صادرات کردند که در س��ال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬هیچ گاه در‬ ‫فهرست صادرکنندگان کش��ور قرار نداشته و اینها که تا پیش‬ ‫از این س��ابقه صادراتی نداشتند‪ ،‬حدود ‪۶‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫انجام دادند‪ .‬براس��اس امارهای رسمی‪ ،‬در این میان فقط ‪۴۴۵‬‬ ‫فرد و ش��رکت‪ ،‬صادرات بیش از یک میلیون دالر داش��ته اند و‬ ‫باقیمانده انها‪ ،‬صادراتی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده اند‬ ‫و این به معنای ان اس��ت که بخ��ش عمده ای از این صادرات با‬ ‫هدف بازگشت ارز به کشور انجام نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬این اتفاق ناش��ی از بخش��نامه های ارزی گاه و‬ ‫بی گاه بانک مرکزی اس��ت که البته از س��وی بخش خصوصی‬ ‫هم پیش بینی ش��ده بود‪ .‬پس از اینکه بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫صادرات کمتر از یک میلیون دالر از بازگشت ارز صادراتی معاف‬ ‫هستند‪ ،‬صاحب نظران اقتصادی و صادرکننده های واقعی کشور‬ ‫این پیش بینی را کرده بودند که رانت بزرگی ایجاد خواهد شد‬ ‫و این روند به ضرر انهایی است که سالم کار می کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬می توان نگاه دیگری به این موضوع داشت و‬ ‫ان هم اینکه اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد‪ ،‬در عمل شاهد توقف‬ ‫ص��ادرات می بودیم و همین حدود ‪ ۶‬میلیارد دالری هم که در‬ ‫کارنامه صادراتی کش��ور وجود نداشت‪ .‬در واقع صادرکنندگان‬ ‫هم بین زمین و هوا مانده اند‪ .‬انها از یک سو می خواهند صادرات‬ ‫داشته باشند و از سوی دیگر از ترس پیگردهای بانک مرکزی و‬ ‫تنبیه��ات این نهاد مالی‪ ،‬تن به صادرات نمی دهند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در جای دیگر‪ ،‬صادرکننده نماهایی وارد بازی می ش��وند که نیاز‬ ‫اصلی بانک مرکزی را هم پاسخ نمی دهند‪.‬‬ ‫صبح دیروز‪ ،‬س��ومین نشس��ت «ش��ورای راهبردی توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور» با جدیت و حمایت کاربلدان حوزه‬ ‫تجارت برگزار ش��د تا با کار کارشناسی و تحلیل های تخصصی‪،‬‬ ‫راه روشن را به تصمیم گیران اقتصادی کشور نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط سیاست های ارزی با تجارت‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫معتقد است شورای راهبردی توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی با این هدف به طور‬ ‫هفتگی برگزار می ش��ود ک��ه بتوانیم‬ ‫مهم ترین مشکالت مربوط به صادرات‬ ‫غیرنفتی را با مشاوره بخش خصوصی‬ ‫و نخب��گان صنعت و تجارت بررس��ی‬ ‫کنیم و تحلیل کارشناس��ی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬محمدرضا مودودی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا اسیب شناس��ی و برش��مردن ضوابط و قوانی��ن و همچنین‬ ‫یکپارچه س��ازی برنامه ه��ای این��ده با نگاه کارشناس��ی بخش‬ ‫خصوص��ی با تجربه و موف��ق‪ ،‬نظرها را به عنوان نظر س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت به مراجع باالتر از جمله سران ‪۳‬قوه و وزارتخانه‬ ‫و ریاست جمهوری انعکاس دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در نشس��ت دیروز حضوراقای باقری معاون‬ ‫اقای نهاوندیان مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری که مسئول‬ ‫ستاد اقتصادی ش��ورای سران ‪۳‬قوه هس��تند اتفاق خوبی بود‬ ‫چراکه اعالم کردند این ارتباط را با سران قوا دارند و می توانند‬ ‫نظرها را منعکس کنند‪.‬‬ ‫به گفته مودودی‪ ،‬اگر این ش��ورا بتواند جایگاه خود را تثبیت‬ ‫و به عنوان بخش مش��ورتی کارشناسی دیدگاه های گوناگون را‬ ‫بررسی و ارزیابی کند‪ ،‬می تواند مورد بهره برداری تصمیم گیران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬خوش��بختانه افراد و چهره ه��ای اقتصادی که جزو‬ ‫فهرس��ت شورا بودند حمایت خوبی از نشست ها دارند و اگر در‬ ‫تهران باشند به طور حتم حضور می بابند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه نشست دیروز‬ ‫ح��ول محور سیاس��ت های ارزی رابطه ان ب��ا تجارت خارجی‬ ‫کشور بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪۶‬هزار و ‪ ۴۴۷‬صادرکننده‬ ‫جدی��د حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع‬ ‫‪ ۵.۴‬میلیارد دالر صادرات انجام دادند و ‪۹۰‬درصد انها صادرات‬ ‫کمتر از یک میلیون دالری داش��تند‪ .‬از یک س��و داستان این‬ ‫است که پدیده کارت های اجاره ای ظهور کرده که بدون اینکه‬ ‫تعدی داشته باشند کارت ها در اختیار صادرکنندگان دیگر قرار‬ ‫می دهند و اینها افرادی هستند که تحمل تنبیهات را هم دارند‪.‬‬ ‫از منظر دیگر فکر کنیم اگر اینها نبودند چه اتفاقی رخ می داد؟‬ ‫اگر بانک مرکزی هم همچنان بر حرف خود اصرار داش��ت‪ ،‬ایا‬ ‫باعث نمی ش��د که صادرات غیرنفتی ما قفل شود؟درست است‬ ‫که بانک مرکزی مالحظات خود را دارد اما اقتصاد کش��ور هم‬ ‫نمی توان��د معطل بمان��د چراکه منابع درامده��ای ارزی برای‬ ‫واحدهای تولیدی‪ -‬صادراتی ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این اتفاق ظرفیت��ی را ایجاد کرد که با وجود‬ ‫سیاست های ارزی بانک مرکزی که مورد تایید بخش خصوصی‬ ‫نبوده‪ ،‬باعث ش��د دس��ت تجارت ارز بین نرود و هرچند اهداف‬ ‫بانک مرکزی محقق نش��د اما روح و نفس تجارت متوقف نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مودودی‪ ،‬از این پس جلوی فعالیت این افراد گرفته‬ ‫خواهد ش��د اما به هر حال سیاست ارزی اشتباه است که افراد‬ ‫اجازه دارند زیر یک میلیون دالر صادرات داش��ته باش��ند و ارز‬ ‫را برنگردانن��د‪ .‬یا باید سیاس��ت های ارزی را اصالح کنیم یا تن‬ ‫بدهیم به همین وضعیتی کنونی که در اصل نیاز بانک مرکزی‬ ‫را هم پاسخ نمی دهد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت در سومین نشست شورای‬ ‫راهب��ردی توس��عه ص��ادرات غیر نفت��ی با بی��ان اینکه بخش‬ ‫خصوصی معتقدند سیاس��ت های ارزی کشور در سال گذشته‬ ‫باعث ش��د بخ��ش مهم��ی از صادرکنندگان حرف��ه ای پا پس‬ ‫بکشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذش��ته شاهد ظهور پدیده ای به نام‬ ‫صادرکنن��دگان موقت بودیم که اصال س��ابقه صادراتی ندارند‪،‬‬ ‫تعدادشان زیاد است و ارز حاصل از صادرات انها نیز به شیوه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫ک��ه بانک مرکزی در نظر دارد به کش��ور باز نمی گردد‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬تع��داد ‪۶‬ه��زار و ‪ ۴۴۷‬صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی‬ ‫ظهور کردند که این افراد در مجموع ‪ ۵.۴‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫انجام دادند‪.‬‬ ‫مودودی تاکید کرد‪ :‬معنای امار یادشده این است که بیشتر‬ ‫این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز انجام شده زیرا امارها‬ ‫نش��ان می دهد در همین س��ال میزان صادرات صادرکنندگان‬ ‫اصلی و با سابقه کاهش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین بازگشت سرمایه با واقعی کردن نرخ ارز‬ ‫وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬اگر نرخ ارز‬ ‫در کش��ور واقعی ش��ود‪ ،‬ارز به کشور‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬محمدرض��ا نعمت زاده‬ ‫اف��زود‪ :‬ف��رار س��رمایه ارتباط��ی به‬ ‫صادرات و واردات ن��دارد و به فضای‬ ‫پولی کشور مرتبط است‪ .‬اگر شرایط‬ ‫ارزی اص�لاح ش��ود‪ ،‬می توان با اس��تفاده از اخت�لاف نرخ ارز‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی برای یارانه به گروه های هدف و س��رمایه در گردش‬ ‫واحده��ای تولی��دی را تامین کرد و به تولی��د و صادرات رونق‬ ‫بخشید‪ .‬این عضو شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با‬ ‫بی��ان اینکه با زور س��ر نی��زه نمی توان ن��رخ ارز را پایین اورد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۲‬حدود ‪ ۹۰‬درصد واردات کشور با ارز‬ ‫تخصیصی دولتی انجام می ش��د و سهم ارز ازاد فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بود‪ .‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده برای تک نرخی ش��دن ارز‪،‬‬ ‫این امار در سال ‪ ۹۶‬تغییر کرد و ‪ ۵۰‬درصد از واردات با ارز ازاد‬ ‫انجام می ش��د و س��هم ارز تخصیصی دولت��ی نیز به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه واردات کاالهای اساسی ریالی شود‬ ‫یک��ی دیگر از اعض��ای ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی گفت‪ :‬ن��رخ ارز ب��ا توجه به ش��رایط تحری��م‪ ،‬باید‬ ‫یکسان سازی و یارانه دولت برای واردات کاالهای اساسی به طور‬ ‫ریالی پرداخت شود‪.‬‬ ‫رضا ویسه در سومین نشست شورای‬ ‫راهبردی توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به قوانین ارزی که به‬ ‫صادرکنن��دگان تحمی��ل ش��د‪،‬‬ ‫بازگرداندن ارز به کش��ور با مش��کل‬ ‫روبه رو اس��ت و در اص��ل‪ ،‬ارزی به نام‬ ‫نیما وج��ود ن��دارد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط کشور در سال ‪ ،۹۸‬صادرات غیرنفتی‪ ،‬راه نجات‬ ‫کشور در این سال خواهد بود زیرا با توجه به تحریم ها‪ ،‬ارز باید‬ ‫از طریق غیرنفتی تامین ش��ود‪ .‬ویسه با بیان اینکه باید گذشته‬ ‫را فراموش کنیم زیرا شرایط جدیدی به وجود امده‪ ،‬گفت‪ :‬رونق‬ ‫صادرات غیرنفتی در این مقطع نجات دهنده کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق صادرات با تک نرخی شدن ارز‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران و عضو دیگر این شورا نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای رونق صادرات‪ ،‬کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق‪ ،‬باید‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برداشته شده و ارز تک نرخی شود‪.‬‬ ‫محسن جالل پور افزود‪ :‬برداشتن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی موج��ب می ش��ود تا‬ ‫کارت های بازرگانی و صادرکنندگان‬ ‫مصنوعی حذف ش��وند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که س��ال گذش��ته ب��ه تعداد‬ ‫صادرکنندگان واقعی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫غیرواقع��ی وارد ب��ازار ش��دند‪ ،‬زی��را‬ ‫معتقدم در کل کش��ور حدود ‪۸‬هزار صادرکننده واقعی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬صادرکنندگان غیر واقعی کارت های بازرگانی‬ ‫خود را در اختیار بقیه قرار می دادند و از انجایی که ارز حاصل‬ ‫از صادرات این صادرکنندگان به کش��ور بازگش��ت نداشت‪ ،‬با‬ ‫وج��ود جهش ن��رخ ارز ام��ا ارزش ص��ادرات ‪ ۶‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪ :‬می توان از این‬ ‫ام��ار نتیجه گرفت که صادرکنن��دگان واقعی به دلیل نگرانی از‬ ‫ممنوع الفروش یا ممنوع العامله ش��دن از بازار خارج ش��دند و‬ ‫بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت‪.‬‬ ‫جالل پور با بیان اینکه چنانچه سیاس��ت های صادراتی که در‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۹۷‬ابالغ شد‪ ،‬اجرا نمی شد‪ ،‬صادرات کاهش نداشت‬ ‫و با توجه به جهش نرخ ارز‪ ،‬ارز بیشتری به کشور وارد می شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قاچاق کاال در س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بود‬ ‫و برای نخس��تین بار عالوه ب��ر قاچاق وارداتی‪ ،‬ش��اهد قاچاق‬ ‫صادرات��ی بودیم و در مواردی کاالی ایرانی در خارج از کش��ور‬ ‫ارزان تر از داخل کشور بود‪.‬‬ ‫سه گانه خروج اقتصاد از بحران کنونی‬ ‫یادداشت‬ ‫محم�ود نجفی عرب‪-‬رئی�س‬ ‫کمیس�یون اقتص�اد سلامت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد دولتی ایران‪،‬‬ ‫مب��ارزه ب��ا فس��اد و تقویت بخش‬ ‫خصوصی مهم ترین راهکاری است‬ ‫که می تواند به خروج اقتصاد کشور‬ ‫از بح��ران کنونی کمک کند‪ .‬هر س��ه موضوع‬ ‫فس��اد‪ ،‬دولتی ب��ودن اقتص��اد و ضعف بخش‬ ‫خصوص��ی در یک امتداد ق��رار دارند و الزم و‬ ‫ملزوم یکدیگر هستند‪ .‬بنابراین نمی توان بدون‬ ‫ریش��ه کنی هری��ک از این مولفه ه��ای ویرانگر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به تحقق دو مورد دیگر امید داشت‪.‬‬ ‫جان فوربزنش‪ ،‬نابغه بزرگ ریاضیات و اقتصاد‬ ‫اثبات ک��رده تنها زمانی می ت��وان به باالترین‬ ‫اه��داف توس��عه اقتصادی در یک سیس��تم از‬ ‫ش��رکت تا کش��ور رس��ید که منافع افراد ان‬ ‫سیستم در راستای اهداف کالن ان قرار گیرد‬ ‫و این درس��ت همان موضوعی اس��ت که لزوم‬ ‫از بی��ن رفت��ن دخالت های دولت��ی در اقتصاد‬ ‫(ش��امل سیاست گذاری‪ ،‬مالکیت و مدیریت) را‬ ‫گوشزد می کند‪ ،‬زیرا نمی توان از مردم‬ ‫انتظار داش��ت در تحقق اهداف توسعه‬ ‫اقتصادی با تمام وجود فعال باشند‪ ،‬در‬ ‫حالی که در ارکان و اجزای ان سهمی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫متاسفانه به دلیل مسائل دهه نخست‬ ‫انقالب (به ویژه جنگ)‪ ،‬سپردن اقتصاد‬ ‫به مردم در کش��ور ما به خوبی پایه گذاری نشد‬ ‫و پ��س از ان نی��ز گرچه در مقاطع��ی (مانند‬ ‫دوران س��ازندگی یا اجرای اصل ‪ )۴۴‬تمایالت‬ ‫و رخدادهایی برای خصوصی س��ازی را ش��اهد‬ ‫بودی��م‪ ،‬اما همچنان بخ��ش خصوصی ضعیف‬ ‫ماند‪ ،‬خصوصی س��ازی ها به ط��ور اصولی انجام‬ ‫نش��د‪ .‬همین مس��ئله باعث ش��د در تمامیت‬ ‫اقتصاد ملی س��هم بخش خصوص��ی از اقتصاد‬ ‫بسیار ناچیز باشد‪.‬‬ ‫در اقتصاد س�لامت به ویژه دارو و درمان‪ ،‬هم‬ ‫اینک ‪ ۷۰‬درصد س��هم تولی��د و تامین دارو و‬ ‫ملزوم��ات دیگر درمان‪ ،‬متعل��ق به بخش های‬ ‫غیرخصوصی (مث��ل بانک ها و بنیادها و تامین‬ ‫اجتماعی) اس��ت‪ ،‬دوس��وم تخت های درمانی‬ ‫و بیمارس��تانی نی��ز متعلق به دولت هس��تند‬ ‫و افزون ب��ر ‪ ۹۰‬درص��د بیمه ه��ای پوشش��ی‬ ‫ی هس��تند و بزرگ تری��ن‬ ‫ه��م غیرخصوص�� ‬ ‫طرح ای��ن ح��وزه (یعنی طرح س�لامت) هم‬ ‫ب��دون نظ��ر و دخالت بخش خصوص��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬در راس��تای پیشگیری از‬ ‫سقوط کامل اقتصاد بخش سالمت و پیامدهای‬ ‫هولناک ان‪ ،‬در دوره پیش انتخابات اتاق تهران‬ ‫«کمیسیون اقتصاد س�لامت » تاسیس شد و‬ ‫از همان زم��ان‪ ،‬بزرگ ترین هدف و برنامه این‬ ‫کمیس��یون تفهیم خط��رات تضعی��ف بخش‬ ‫خصوصی به مسئوالن ارشد نظام شد‪.‬‬ ‫این کمیس��یون در دوره این��ده نیز در نظر‬ ‫دارد با کمک فعاالن اقتصادی حوزه س�لامت‬ ‫و تمام��ی ظرفیت های اتاق‪ ،‬ضم��ن گرداوری‬ ‫اطالعات و تدوین برنامه های دقیق و عملیاتی‬ ‫و ارائه ان به مس��ئوالن مربوط‪ ،‬همچنان برای‬ ‫تقویت بخ��ش خصوصی و ارائه سیس��تم های‬ ‫نظارتی کارا و کاهش دخالت های فس��ادافرین‬ ‫بخش غیرخصوصی تاکید کند‪.‬‬ ‫صادرات خرما محدود می شود‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهادکشاورزی از پیشنهادی مبنی بر وضع‬ ‫عوارض بر صادرات خرما خبر داد و گفت‪ :‬این پیش��نهاد با هدف تامین خرمای مورد‬ ‫نیاز ماه مبارک رمضان مطرح شده که در صورت تصویب‪ ،‬یک تا ‪ ۲‬روز اینده اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬شاهرخ شجری در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬خرمای مورد نیاز کشور تامین‬ ‫اس��ت و کمبودی در زمینه تامین این محصول در ماه مبارک رمضان وجود ندارد اما‬ ‫برای جلوگیری از س��ودجویی واسطه گران و دالالن‪ ،‬صادرات این محصول با دریافت‬ ‫عوارض محدود می شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬ایران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن‬ ‫محصول خرما‪ ،‬دومین تولیدکننده این محصول در جهان به ش��مار می رود و در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۲۷۷‬هزار تن خرما به ارزش ‪ ۳۱۰‬میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهادکش��اورزی با بی��ان اینکه صادرات به‬ ‫تنهای��ی نقش��ی در افزایش نرخ بازار داخلی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬عل��ت افزایش نرخ خرما در‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬دالل بازی‪ ،‬احتکار برخی سودجویان و افزایش هزینه های تولید است‪.‬‬ ‫ش��جری تصریح کرد‪ :‬نرخ هرکیلوگرم خرمای مضافتی صادراتی یک دالر و ‪ ۱۰‬تا‬ ‫یک دالر و ‪ ۲۰‬سنت است که نشان می دهد نرخ داخلی این محصول بیش از نرخ های‬ ‫صادراتی ان اس��ت؛ بنابراین به دلیل مناس��ب بودن بازار داخلی انگیزه چندانی برای‬ ‫صادرات یا قاچاق این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫همکاری سازمان استاندارد «و ایکریک» برای توسعه تجارت حالل‬ ‫نخس��تین نشست کارگروه مش��ترک سازمان ملی اس��تاندارد و ایکریک با هدف‬ ‫تعامل بین دولت و بخش خصوصی در راس��تای اجرایی کردن قانون تقویت و توسعه‬ ‫نظام اس��تاندارد‪ ،‬بررس��ی راه های مرجعیت سازمان ملی اس��تاندارد در زمینه نشان‬ ‫حالل و بهره مندی از ظرفیت ه��ای موجود در بخش خصوصی برای صادرات کاالی‬ ‫حالل برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬در نخستین نشست کارگروه مشترک‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد و ایکریک‪ ،‬در راس��تای بهبود تجارت حالل در سطح منطقه و‬ ‫کشورهای اس�لامی مقرر شد پیش نویس چارچوب همکاری اتاق ایران (ایکریک) و‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد تدوین و بررسی شود‪ .‬در این نشست اعضای کارگروه شامل‬ ‫رئی��س مرکز ملی تایی��د صالحیت ایران‪ ،‬نمایندگان اداره کل نظارت بر اس��تاندارد‬ ‫غذائی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬بهداش��تی و حالل‪ ،‬امور حقوقی و مجلس و کیفیت ارزیابی کیفیت‬ ‫کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد و همچنین معاون بین الملل و مدیرکل‬ ‫ایکریک و سرپرس��ت اداره حقوقی و نماینده فنی و خدمات بازرگانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدا محمدرضا کرباس��ی‪ ،‬مدیرکل ایکریک (مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق‬ ‫اس�لامی) به تشریح فعالیت های این نهاد پرداخت‪ .‬براس��اس اظهارات وی ایکریک‬ ‫با بهره مندی از تجربه های چندین س��ال و بر مبنای اس��تانداردهای حالل‪ ،‬مصوب‬ ‫کومس��ک (کارگروه دائم��ی همکاری های اقتصادی و بازرگانی س��ازمان کنفرانس‬ ‫اس�لامی) در زمینه صدور گواهی حالل فعالیت داش��ته و در چندین کش��ور جهان‬ ‫دارای دفاتر نمایندگی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مرکز با بهره گیری از زیرساخت های‬ ‫مربوط و رعایت تمامی مقررات از جمله مصوبات اس��میک ‪ ۱‬و اسمیک ‪ ۲‬که به تایید‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیز رسیده برای تمامی واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور‬ ‫گواهی حالل صادر می کند که این اقدام س��هم بسزایی در حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی در کس��ب بازارهای ح�لال منطقه و جهان برعهده دارد‪ .‬براس��اس اظهارات‬ ‫کرباس��ی تفاهمنامه این مرکز با دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫زمینه صدور گواهی حالل از ظرفیت های دیگر این مجموعه در عرضه تولیدات ایرانی‬ ‫و توسعه صادرات مواد غذایی و اشامیدنی ایران به دیگر کشورها به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از جزئیات اقدام های ستاد تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان گزارش می دهد‬ ‫نیاز‬ ‫به پشتیبانی‬ ‫و هدایت قشر‬ ‫جویای کار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫امسال سال رونق تولید است اما براساس امار‬ ‫منتش��ر شده از س��وی مرکز امار بیشترین امار‬ ‫اشتغال در سال ‪ ۹۷‬در بخش خدمات ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعارض بزرگی بی��ن انچه وجود دارد‬ ‫و انچه می خواهیم به ان برس��یم اس��ت‪ .‬بررسی‬ ‫اش��تغال در بخش ه��ای عمده اقتصادی نش��ان‬ ‫می دهد در س��ال ‪ ،١٣٩٧‬بخش خدمات با ‪۵۰.۳‬‬ ‫درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص‬ ‫داده است و در پس از ان بخش های صنعت با ‪٣٢‬‬ ‫درصد و کش��اورزی با ‪ ١٧.٧‬درصد قرار دارند‪ .‬در‬ ‫واقع اگر صنعت و کش��اورزی را در مجموع تولید‬ ‫بدانیم‪ ،‬به اماری ‪ ۵۰.۳‬و ‪ ۴۹.۷‬در خدمات و تولید‬ ‫می رسیم‪ .‬اینکه تعداد شاغالن در حوزه خدمات‬ ‫با تعداد ش��اغالن در بخش تولید به طور تقریبی‬ ‫برابر باش��د‪ ،‬عجیب نیست چراکه بخش زیادی از‬ ‫اش��تغال در زمینه تولید را ماش��ین ها از انسان ها‬ ‫گرفته اند‪ .‬در امار چین هم که تولید کننده بزرگی‬ ‫است‪ ،‬امار اشتغال در خدمات فقط ‪ ۲‬درصد کمتر‬ ‫از اش��تغال در تولید صنعتی و کش��اورزی است‪.‬‬ ‫به عبارت��ی س��هم خدم��ات از جی دی پی چین‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی (‪1393‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫‪۴۸‬درصد و س��هم کش��اورزی ‪ ۹‬درصد و س��هم‬ ‫ساخت وس��از و تولید ‪ ۴۳‬درصد بوده است‪ .‬پس‬ ‫ش��اید نگاه کلی ب��ه امار اش��تغال در حوزه های‬ ‫تولی��دی و خدماتی نتواند معیار کافی برای انچه‬ ‫باید برای رونق تولید انجام داد باش��د‪ .‬اینکه چه‬ ‫چیزی تولید می ش��ود‪ ،‬بازاریابی ان چگونه است‬ ‫و معیار ه��ای دیگر‪ ،‬همه در رون��ق تولید دخیل‬ ‫هستند‪ .‬انچه موجب نگرانی شده این است که با‬ ‫توجه به سیل امسال و شرایط وخیم اقتصادی که‬ ‫سال گذشته تجربه کردیم تعدادی از افراد بیکار‬ ‫شده و می شوند و وقتی به دنبال کار جدید بودند‪،‬‬ ‫چه کس��ی به انها کمک خواهد کرد که به شغل‬ ‫دیگری مشغول شوند‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬نخستین‬ ‫مراجعه بیکاران به اگهی های استخدامی و مراکز‬ ‫کاریابی اس��ت‪ .‬از اگهی های اس��تخدامی انتظار‬ ‫زیادی برای مدیریت جامعه جویای کار به سمت‬ ‫تولید نیس��ت اما انتظار می رود مراکز کاریابی در‬ ‫دل خود از مشاوران کسب و کار استفاده کنند تا‬ ‫بتوانند جامعه جویای کار را به س��مت تولید های‬ ‫کارگاهی یا همان اصناف تولیدی راهنما باش��ند‪.‬‬ ‫مش��اورانی ک��ه از خالقیت کاف��ی برخوردارند و‬ ‫می توانند تولیدکنن��دگان صنفی را در تمام ایام‬ ‫اشتغال پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تعطیلی هفتگی ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫رستوران در شیراز‬ ‫ب��ا ی��ک حس��اب‬ ‫سرانگش��تی و گردش‬ ‫در س��طح شهر شیراز‬ ‫به خوب��ی می ت��وان‬ ‫فهمی��د ک��ه به ط��ور‬ ‫میانگین بیش از نیمی‬ ‫از رستوران هاى شیراز‬ ‫مشتریان خود را از دست داده اند‪ .‬نرخ مواد اولیه‬ ‫رستوران ها بیشتر از ‪ ۵۰‬درصد گران تر شده و حاال‬ ‫انها مجبور هس��تند نرخ غذاهای شان را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬این تنها یکی از دالیل کاهش مش��تریان‬ ‫رس��توران ها اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ان گونه که‬ ‫رئی��س اتحادیه رس��توران ها و س��فره خانه هاى‬ ‫سنتى شیراز مى گوید‪ :‬افزایش نرخ گوشت‪ ،‬مرغ‬ ‫و دیگر محصوالت س��بب ش��ده نرخ مواد غذایى‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬به ط��ورى که در حال حاضر میزان‬ ‫اس��تقبال مردم از رس��توران ها به شدت کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬ک��وروش صالحى با بی��ان اینکه‬ ‫به دلیل نبود مش��ترى وضع رستوران هاى شیراز‬ ‫اصال مناسب نیست‪ ،‬مى گوید‪ :‬درتعطیالت نوروز‬ ‫اتفاق هایی مانند بروز سیل در شهر شیراز سبب‬ ‫شد مسافران از ش��هر خارج شوند و رستوران ها‬ ‫ب��دون مش��ترى بمانن��د‪ .‬به گفت��ه صالحی در‬ ‫هفته حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬رس��توران در شیراز به دالیل‬ ‫گوناگ��ون از ادامه فعالیت انصراف داده و تعطیل‬ ‫مى شوند‪ .‬وی ادامه مى دهد‪ :‬گرانى گوشت‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدى نرخ دس��تمزدها و‪ ...‬سبب‬ ‫ش��ده رستوران ها نیروهای خود را تعدیل کنند‪.‬‬ ‫صالحى به نرخ هاى غذا در ش��یراز اشاره مى کند‬ ‫و مى افزاید‪ :‬در س��ال گذش��ته نرخ یک دس��ت‬ ‫باقالى پلو با گردن در رس��توران درجه یک حدود‬ ‫‪ ۷۵‬هزار تومان بود و مردم از این غذا اس��تقبال‬ ‫مى کردن��د و ما روزانه حدود ‪ ۱۰۰‬دس��ت از این‬ ‫غ��ذا را مى فروختیم‪ ،‬اما افزایش نرخ محصوالت‬ ‫باعث ش��د نرخ این غذا در س��ال جارى به ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش پیدا کند که این مهم س��بب‬ ‫شده فروش ما به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬پرس در روز برسد‪.‬‬ ‫«نظارت» ‪ 6‬روز زودتر به پیشواز بازار رمضان می رود‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس قبادی‬ ‫یاسر رایگانی‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫کمتر از یک هفته ت��ا اغاز ماه مبارک رمضان مانده‬ ‫اس��ت و مردم ایران برای انجام فرای��ض این ماه عزیز‬ ‫در حال اماده ش��دن هس��تند‪ .‬امادگی برای برگزاری‬ ‫ایین ه��ای مناس��بتی‪ ،‬امادگی های ف��ردی و امادگی‬ ‫تامین مواد خوراک��ی برای اطعام روزه داران‪ .‬مهم ترین‬ ‫بخش از وظایف فعاالن اقتصادی تامین مایحتاج اطعام‬ ‫روزه داران است که از سوی دولت و بخش خصوصی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در جدیدترین اقدام قرار است دولت‬ ‫عرضه کاالهای اساس��ی با قیمت ه��ای ترجیحی برای‬ ‫خانوارهای هدف را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب با تصمیم اعضای کارگروه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار مقرر ش��ده با ه��دف تنظیم بازار اقالم اساس��ی‬ ‫و مصرف��ی خان��وار در ماه مبارک رمض��ان‪ ،‬طرح ویژه‬ ‫نظارت بر بازار از ‪10‬اردیبهش��ت اغ��از و تا ‪ 17‬خرداد‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن اق��دام ب��ا ه��دف حفظ‬ ‫ارام��ش بازار در م��اه مبارک رمض��ان و توجه به رفاه‬ ‫مصرف کنندگان به ویژه قش��رهای اس��یب پذیر جامعه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده کارگروه های س��تاد تنظیم بازار در‬ ‫هر اس��تان با توجه به شرایط اس��تان تحت مسئولیت‬ ‫خود نسبت به اتخاذ تصمیم برای برگزاری فروش های‬ ‫فوق العاده و همچنین نمایشگاه های طرح ضیافت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس عرضه اقالم اساسی در دو سطح انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬کاالهای اساسی همچون برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن‬ ‫و گوش��ت مرغ با قیمت های ترجیحی برای خانوارهای‬ ‫هدف اختص��اص می یابد یا در فروش ه��ای فوق العاده‬ ‫عرضه خواهند ش��د‪ .‬تصمیم های��ی نیز با هدف تنظیم‬ ‫بازار خرم��ا‪ ،‬زولبیا و بامیه‪ ،‬حلی��م و اش که کاالهای‬ ‫مهم و پرمصرف در این ماه هستند‪ ،‬اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫هر س��ال در اس��تانه ماه مبارک رمض��ان حداقل و‬ ‫حداکثر نرخ اقالم پرمصرف با هدف پیشگیری از رشد‬ ‫ناگهانی قیمت ها ابالغ می ش��ود و به اطالع شهروندان‬ ‫می رسد و س��تاد تنظیم بازار کاالهای اساسی مشمول‬ ‫طرح ویژه توزیع در ماه مبارک رمضان را اعالم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار‬ ‫مقرر شد با هدف تامین برنج مورد نیاز خانوار در کشور‪،‬‬ ‫‪۳۰‬هزار ت��ن برنج با نرخ ‪۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان عرضه‬ ‫ش��ود و در صورت نیاز اس��تان ها‪ ،‬این میزان تا سقف‬ ‫‪۵۰‬هزار تن با مسئولیت وزارت جهادکشاورزی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫همچنین ‪۱۴۰‬هزار تن ش��کر با هدف تامین ش��کر‬ ‫مورد نی��از صنف‪ ،‬صنعت و خانوار توزیع می ش��ود که‬ ‫‪۱۲۰‬ه��زار تن از این محصول ب��رای صنف و صنعت و‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار تن برای مصرف خان��وار خواهد بود که نرخ‬ ‫شکر توزیعی در این طرح ‪۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار‪۳۰ ،‬هزار تن روغن‬ ‫نی��ز در ای��ن ماه با هدف تامین نی��از خانوار و صنف و‬ ‫صنعت توزیع خواهد شد‪ .‬سهم خانوار از روغن توزیعی‬ ‫در ای��ن قال��ب ‪ ۲۰‬هزار تن و س��هم صن��ف و صنعت‬ ‫‪۱۰‬هزار تن خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت روغن برای صنف و صنعت از س��وی کارگروه‬ ‫تنظی��م بازار مصوب خواهد ش��د و روغن خانوار نیز با‬ ‫قیمت��ی معادل ‪۱۰‬درصد کمتر از ن��رخ مصوب عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا هدف تنظیم ب��ازار پروتئین مورد نیاز‬ ‫کش��ور گوش��ت مرغ گ��رم و منجمد و گوش��ت قرمز‬ ‫منجمد نیز توزیع خواهد ش��د‪ .‬حجم گوشت مرغ گرم‬ ‫توزیع��ی در این ماه ‪ ۱۵‬هزار تن و حجم گوش��ت مرغ‬ ‫منجمد توزیعی ‪ ۵‬هزار تن است‪.‬‬ ‫از اوایل اس��فند سال گذش��ته تاکنون حدود ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��ود غیرقانونی به جیب دالالن بازار ش��کر رفته است‪.‬‬ ‫این عدد مابه التفاوت نرخ ش��کر در بازار مصرف با نرخ مصوبی‬ ‫است که ستاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از اوایل اس��فند س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫روند افزایش��ی نرخ شکر در بازار اغاز ش��د و اگر مابه التفاوت‬ ‫نرخ مصوب ‪۴‬هزار تومانی نرخ ش��کر ب��ا انچه در بازار فروخته‬ ‫می ش��ود را محاس��به کنیم‪ ،‬از اوایل اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا دیروز (‪۸‬‬ ‫اردیبهش��ت) بیش از ‪ ۱۹۶۶‬میلیارد تومان سود غیرقانونی به‬ ‫جیب دالالن رفته که با حس��اب و کتابی ساده می توان به این‬ ‫عدد دست یافت‪.‬‬ ‫براس��اس اخری��ن مصوبه س��تاد تنظیم بازار از ‪ ۳‬ش��هریور‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروش��ان‪ ،‬با بی��ان اینکه در پی ممنوعیت‬ ‫صادرات‪ ،‬پیاز به طور قاچاق از کشور خارج می شود‪ ،‬گفت‪ :‬وقوع‬ ‫سیل‪ ،‬باعث تاخیر در برداشت پیاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬حس��ن‬ ‫صابری درباره اینکه چرا ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی‬ ‫نتوانس��ته بر نرخ این محصوالت در بازار اثر بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫صادرات پیاز ممنوع نمی شد‪ ،‬خروج بی رویه ان از کشور موجب‬ ‫می ش��د نرخ این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار‪ ،‬به‬ ‫کیلویی ‪ ١۵‬تا ‪ ٢٠‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫اصناف که به نمایش��گاه های عرضه مستقیم خرده می گیرند‪ ،‬حاال‬ ‫ک��ه در تهران نمایش��گاهی نخواهیم داش��ت باید ب��ا مصرف کننده‬ ‫همراهی کنن��د و در قالب فروش فوق العاده‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫از درصدی از سودشان بکاهند‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه های طرح ضیافت‬ ‫دبیر س��تاد تنظی��م بازار درب��اره اقدام های پیش رو‬ ‫در م��اه رمضان گفت‪ :‬اقالم پرمص��رف مواد غذایی در‬ ‫ماه مبارک رمض��ان ‪۱۰‬درصد زیر نرخ مصوب بازار در‬ ‫نمایشگاه های طرح ضیافت عرضه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عب��اس قبادی در ی��ک برنامه‬ ‫تلویزیونی با اش��اره به اقدام های تنظیم بازار در استانه‬ ‫م��اه مبارک رمضان اظهار ک��رد‪ :‬در این دوره ‪۳۷‬روزه‬ ‫(‪ ۱۰‬اردیبهش��ت تا ‪ ۱۷‬خ��رداد ‪ )۹۸‬اقالم پرمصرف و‬ ‫ض��روری مورد نیاز م��ردم مانند برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر و‬ ‫گوش��ت از محل ذخای��ر مواد غذایی کش��ور در قالب‬ ‫عرضه مس��تقیم در همه نمایش��گاه های طرح ضیافت‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬در این نمایشگاه مواد غذایی ‪۱۰‬درصد‬ ‫زیر نرخ مص��وب بازار عرضه می ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه های ط��رح ضیاف��ت در میدان ه��ای تره بار‬ ‫شهرداری تهران بدون دریافت وجه در نظر گرفته و در‬ ‫شهرستان ها یک نمایشگاه بنا بر ضرورت برپا می شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار همچنین گفت‪ ۲۵ :‬هزار تن‬ ‫سهمیه گوش��ت مرغ با نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪۵ ،‬‬ ‫هزار تن گوش��ت قرمز برای مص��رف خانوارها در تمام‬ ‫کش��ور از روز اول ماه مبارک رمضان (‪ ۱۶‬اردیبهشت)‬ ‫در نمایشگاه ها و فروشگاه ها توزیع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گشت های مشترک‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی نی��ز درباره‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام ه��ای این س��ازمان در مدیریت بازار‬ ‫ماه رمضان گفت‪ :‬اقدام های اجرایی س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی برای طرح ضیافت رمضان از ‪ ۹‬اردیبهش��ت‬ ‫اغاز شد‪ .‬البته ستاد تنظیم بازار ‪ ۱۰‬اردیبهشت را تعیین‬ ‫کرده‪ ،‬اما ما به سراس��ر کش��ور اب�لاغ کرده ایم که این‬ ‫سازمان از ‪ ۹‬اردیبهشت اقدام های نظارتی خود را اغاز‬ ‫می کند‪ .‬یاس��ر رایگانی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براس��اس همه طرح های پیش��ین‪ ،‬تمرکز‬ ‫نظارت ه��ا بر محصوالت پ��ر خری��د و پرمصرف مثل‬ ‫لبنیات‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬م��رغ‪ ،‬زولبیا و بامیه و خرما اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اقدام ها با هماهنگ��ی و همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان و ات��اق اصناف و‬ ‫اتحادیه ها انجام خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬گشت های‬ ‫مشترک سیار نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی با‬ ‫حضور بازرسان اتحادیه ها و اتاق اصناف و سازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هر اس��تان برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪ .‬رایگانی همچنین درباره نظارت بر عرضه کاالهای‬ ‫اساس��ی با قیمت های ترجیحی برای خانوارهای هدف‬ ‫این چنی��ن پاس��خ داد‪ :‬جزئی��ات طرح باید از س��وی‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار کش��ور اعالم ش��ود اما ما در‬ ‫قالب گش��ت های مش��ترک با نهادهای دیگر بر نحوه‬ ‫توزیع ای��ن اقالم نظارت خواهیم ک��رد‪ .‬این کاالها در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شوند‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫ثبت شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق‬ ‫تارنمای ‪ ،www.tazirat135 .ir‬شماره تماس ‪۱۳۵‬‬ ‫و سامانه پیامکی ‪ ۳۰۰۰۰۰۱۳۵‬قابل انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش فوق العاده جایگزین نمایشگاه‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف تهران نی��ز درب��اره برنامه های‬ ‫ات��اق اصن��اف تهران ب��رای مدیریت بازار گف��ت‪ :‬ما در‬ ‫ات��اق تهران برنامه ای برای برگزاری نمایش��گاه ضیافت‬ ‫نداری��م و فروش های فوق العاده را پیش��نهاد می دهیم‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��تاد تنظیم ب��ازار اس��تانداری پیرام��ون موضوع‬ ‫نمایشگاه ها صحبت کردیم اما ازانجایی که بازار با رکود‬ ‫روبه رو اس��ت و اصناف ش��رایط خوبی ندارند تصمیم به‬ ‫این گرفته ش��د که امس��ال در تهران تامین نیاز مردم‬ ‫در هم��ان واحد ه��ای صنفی و البته ب��ا کاهش نرخ در‬ ‫پی فروش فوق العاده انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برگزار‬ ‫نشدن نمایش��گاه ضیافت‪ ،‬کمکی اس��ت که به اصناف‬ ‫ش��ده اس��ت و ما در مقابل انتظار داری��م اصناف هم به‬ ‫م��ردم کمک کنند‪ .‬اصناف که به نمایش��گاه های عرضه‬ ‫دالالن شکر ‪۲‬هزار میلیارد تومان سود به جیب زدند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نرخ فروش هر کیلوگرم ش��کر س��فید در کارخانه برای‬ ‫مصرف کننده ‪ ۳۰۰۰‬تومان‪ ،‬شکر فله برای مصرف کننده ‪۳‬هزار‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه انچه گفته ش��د‪ ،‬مقرر ش��ده کاالهای‬ ‫اساس��ی همچون برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن و گوشت مرغ با‬ ‫قیمت ه��ای ترجیحی برای خانوارهای هدف اختصاص‬ ‫می یاب��د ی��ا در فروش های فوق العاده عرضه ش��وند‪ .‬با‬ ‫توضیح��ات رئی��س اتاق اصن��اف تهران ب��ه چگونگی‬ ‫فروش های فوق الع��اده پی بردیم اما درباره قیمت های‬ ‫ترجیح��ی‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف ته��ران و رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف ایران اطالع��ات دقیقی برای ارائه نداش��تند‪.‬‬ ‫در ادامه تکمیل این گ��زارش و برای دریافت جزئیات‬ ‫بیشتر با رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان تماس گرفته شد که در زمان تنظیم‬ ‫این گ��زارش در نشس��تی برای تصمیم گی��ری درباره‬ ‫تنظیم بازار بود و فرصت اطالع رسانی را به وقتی دیگر‬ ‫موکول کرد‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در دفتر‬ ‫حضور نداشتند‪.‬‬ ‫و‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬شکر بسته بندی ‪ ۹۰۰‬گرمی ‪۴‬هزار تومان و شکر‬ ‫بس��ته بندی یک کیلوگرمی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان تعیین شده‬ ‫است‪ .‬این نرخ ها در حالی مصوب و ابالغ شده که میانگین نرخ‬ ‫ش��کر در بازار مصرف در اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪ ۶‬هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫تومان به ازای هر بسته ‪ ۹۰۰‬گرمی و در فروردین و اردیبهشت‬ ‫امس��ال ‪۹‬هزار تومان به ازای هر بسته ‪ ۹۰۰‬گرمی بوده است‪.‬‬ ‫(عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته بندی های ‪ ۹۰۰‬گرمی‬ ‫انجام می شود‪).‬‬ ‫ح��ال اگر میزان مصرف ماهانه ش��کر در کش��ور (‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تن) در همین بسته بندی رایج (‪ ۹۰۰‬گرمی) را در مابه التفاوت‬ ‫ن��رخ مصوب ای��ن کاال با نرخ عرضه ان در ب��ازار ضرب کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می شویم که دالالن شکر در اسفند ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان و در فروردین و ‪ ۸‬روز ابتدایی اردیبهش��ت بیش‬ ‫از ‪ ۱،۲۶۶‬میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب زده اند که در‬ ‫مجموع به بیش از ‪ ۱،۹۶۶‬میلیارد تومان (حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان) می رسد‪.‬‬ ‫پس از این نیز اگر نرخ ش��کر افزای��ش نیابد و حدود همین‬ ‫‪۹‬هزار تومان فروخته شود‪ ،‬دالالن به ازای هر ماه‪ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک‬ ‫به جیب می زنند و این سود روزانه به بیش از ‪ ۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫می رس��د‪ .‬جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیرقانونی بازار‬ ‫ش��کر را در میزان مصرف ایرانی ها حساب کنیم‪ ،‬دالالن با این‬ ‫س��ودهای نجومی میزان مصرف ش��کر ماهانه ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از‬ ‫ایرانیان را بلعیده اند‪.‬‬ ‫کن��د‪ ،‬حدود ‪ ١٠‬ت��ا ‪ ١۵‬روز اینده ای��ن پیاز ها قابل‬ ‫برداش��ت و عرضه زیاد می ش��ود‪ .‬محصول جیرفت و‬ ‫بندرعباس نیز اردیبهشت به تدریج وارد بازار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صابری افزود‪ :‬ناگفته نماند صادرات پیاز از کش��ور‬ ‫به ط��ور غیرقانونی و قاچاق ادام��ه دارد و برخی این‬ ‫محصول را در ماش��ین های حامل گوجه فرنگی زیر‬ ‫پوش��ش این محصول پنهان و ص��ادر می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برداش��ت س��یب زمینی نیز در مناطقی مانند گرگان از اواسط‬ ‫اردیبهشت اغاز می شود‪.‬‬ ‫صابری‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم پیاز را در میدان مرکزی میوه و تره‬ ‫بار بین ‪۶‬هزار تا ‪٨‬هزار تومان‪ ،‬سیب زمینی را بین ‪٢‬هزار و‪۵٠٠‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴٠٠٠‬تومان و گوجه فرنگی را بین هزار و ‪ ۵٠٠‬تا ‪٣‬هزار و‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه به افزایش نرخ تمام ش��ده تولید‬ ‫محصوالت‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت نرخ این محصوالت مانند‬ ‫س��ال گذش��ته باش��د و به همان اندازه پایین بیاید؛ چون نرخ‬ ‫پایین برای کشاورز سود ندارد و او از کشت منصرف می شود‪.‬‬ ‫قاچاق پیاز با کامیون های حامل گوجه فرنگی ادامه دارد‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون عرضه این محصول‬ ‫کاه��ش یافت��ه‪ ،‬افزود‪ :‬به ط��ور معمول هر س��ال در‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬پیاز مناطقی مانند دزفول و چین دوم‬ ‫جیرفت و بندرعباس وارد بازار ش��ده و عرضه زیاد و‬ ‫س��یب زمینی از مناطقی مانند گرگان به بازار عرضه‬ ‫می ش��د‪ .‬اما س��یل های اخیر باعث ش��ده کشاورزان‬ ‫نتوانن��د پیاز ه��ا را در دزفول برداش��ت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر شرایط جوی به همین‬ ‫صورت بماند‪ ،‬اتفاق جدیدی رخ ندهد و اب گرفتگی ها نشست‬ ‫مستقیم خرده می گیرند‪ ،‬حاال که نمایشگاهی نخواهیم‬ ‫داش��ت باید با مصرف کننده همراه��ی کنند و در قالب‬ ‫فروش فوق الع��اده‪ ،‬در ماه مبارک رمضان از درصدی از‬ ‫سودشان بکاهند و به مصرف کننده کمک کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬در تمام کش��ور های اس�لامی‬ ‫در م��اه مب��ارک اصناف با مردم همراه��ی می کنند‪ .‬در‬ ‫برخی کش��ور های عربی تولیدکنن��دگان‪ ،‬کارخانه ها و‬ ‫کس��به از طریق نهادهایی مانند شورایاری‪ ،‬خانواده های‬ ‫مس��تضعف را شناس��ایی می کنن��د و اقالم��ی را در‬ ‫خانه های شان می برند‪ .‬نوده فراهانی بیان کرد‪ :‬ما که این‬ ‫کار را انجام نمی دهیم دس��ت کم در ازای برگزار نشدن‬ ‫نمایش��گاه ضیاف��ت در قالب فروش ه��ای فوق العاده به‬ ‫مصرف کنندگان کمک کنیم‪ .‬وی در واکنش به پرسشی‬ ‫مبنی بر ارائ��ه برخی کاالها با ن��رخ ترجیحی این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬مرغ در ب��ازار فراوان و نرخ ان ثابت ش��ده‬ ‫اس��ت و مش��کلی درباره این محصول نداریم‪ .‬مقداری‬ ‫ش��کر نیز بازرگانی دولتی در اختیارمان گذاش��تند و ما‬ ‫ضمن بازرسی و نظارت توزیع کردیم‪ .‬هرچند مقدار ان‬ ‫کم بود و تاثیر خود را در کالنش��هر تهران نش��ان نداد‪،‬‬ ‫اما اق��دام خوبی بود‪ .‬اما درباره عرضه کاال با قیمت های‬ ‫ترجیحی هنوز چیزی به اتاق اصناف تهران ابالغ نشده‬ ‫است‪ .‬اگر انجام این کار اعالم شود‪ ،‬هرچند فروشگاه که‬ ‫برای توزیع ان مشخص شود اتاق اصناف تهران امادگی‬ ‫بازرسی و نظارت بر ان را ‪ ۱۰۰‬درصد دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫الریجانی در هشتمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید»‪:‬‬ ‫هش�تمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» همزمان با ششمین همایش «چشم انداز‬ ‫اقتصاد ایران»‪ ،‬روز گذشته با حضور کارشناسان‪ ،‬تحلیلگران و تصمیم سازان کشور در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫رایزن برگزار ش�د‪ .‬در این همایش که با حضور علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش�ورای اسلامی‪ ،‬محمد نهاوندیان ‪،‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهوری و مس�عود نیلی‪ ،‬اقتصاددان برگزار ش�د‪ ،‬سخنرانان تالش کردند تا با ارائه تحلیل‬ ‫دقی�ق و راهکار برای حل چالش های ماندگار در اقتصاد کش�ور و ارائه پیش بینی های ‪ ۴‬بازار اصلی مس�کن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫بورس و ارز در سال ‪ ۱۳۹۸‬امکان ترسیم مسیر درست تصمیم گیری را برای مخاطبان حوزه اقتصادی فراهم کنند‪.‬‬ ‫استقالل بانک مرکزی شدنی است‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ای��ن همایش با بیان اینک��ه اقتصاد یک علم تخصصی‬ ‫اس��ت و بای��د مجمع��ی متش��کل از اقتصاددان��ان‪،‬‬ ‫دیدگاه های شان را درباره این بخش منقح کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ضرورت دارد یک تعامل فکری بین سیاس��تمداران و‬ ‫اقتصاددانان وجود داشته باشد تا به نتیجه مطلوب در‬ ‫بخش اقتصادی برس��ند که من در اینجا اعالم می کنم‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی پذیرای اقتصاددانان است تا این تعامل با‬ ‫انها ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬من با بسیاری از اقتصاددانان درباره چالش های‬ ‫اقتصادی کشور صحبت کرده ام‪ .‬چالش های اقتصادی کشور کامال ‬ ‫روش��ن است و مرکز پژوهش های مجلس هم انها را تدوین کرده و‬ ‫برخی از این چالش ها مزمن اس��ت و باید ریش��ه های انها را کاوش‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬در زمان مشروطه‬ ‫و حدود ‪ ۱۱۰‬س��ال پیش ایت اهلل مدرس هم درب��اره بنگاهداری‬ ‫دولتی نگرانی هایی داش��ت و می گفت دولت ه��ا بانکداران خوبی‬ ‫نیس��تند‪ .‬در س��ال های اخیر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تصویب شد‬ ‫اما به درس��تی اجرا نشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مش��کل فکری در زمینه اجرای‬ ‫این اصل وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید نگاه به این موضوع‪ ،‬نگاه طبیبانه باش��د‬ ‫و نباید نگاه مایوسانه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی که فشار امریکا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نگاه مایوس��انه به حل مش��کالت اقتصادی مضر است‪.‬‬ ‫ی موجب شد نتوانیم مشکالت‬ ‫برخی اقدام های مایوسانه و تخریب ‬ ‫اقتصادی را حل کنیم‪ .‬برخی تخریب ها و سلبیات‪ ،‬فضای ناامیدی‬ ‫را ایجاد کرده و موجب ش��ده که مش��کالت حل نش��ود‪ .‬در فضای‬ ‫مایوس��انه نمی توان تحول ایجاد کرد‪ .‬الریجانی در همین راس��تا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حاکمیت فربه ش��دن بخش خصوصی را به معنای تنگ‬ ‫ش��دن جای خود نمی داند‪ .‬ممکن اس��ت برای برخی شرکت های‬ ‫دولتی واگذاری ها سخت باشد اما حکمرانان چنین فکری ندارند‪.‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه باید فضای‬ ‫جامعه‪ ،‬ازاد و رقابتی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نقش دولت باید بسترساز باشد‬ ‫یعن��ی بتوان��د زمینه یک رقابت س��الم را به وج��ود اورد و در واقع‬ ‫ش��رایط در کشور به نحوی باشد که هرکسی بخواهد بتواند در این‬ ‫فضای رقابتی مشارکت کند‪ .‬الریجانی با بیان اینکه نظریه پردازان‬ ‫درب��اره حد و حدود دخالت دول��ت در اقتصاد صحبت هایی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت می تواند بنگاهداری کند؟ خی��ر‪ .‬بنگاهداری زمانی‬ ‫انجام می شود که در برخی موضوع ها بخش خصوصی‬ ‫وارد نمی ش��و د اما بنگاهداری کار دولت ها نیست‪ .‬ایا‬ ‫دولت باید در اقتصاد برای قیمت گذاری دخالت کند؟‬ ‫خیر‪ ،‬چرا که فضای ازاد و رقابت ها باید این کار را انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایا دولت خودش باید یک سیستم‬ ‫تامین اجتماع��ی حضوری به وج��ود اورد؟ خیر‪ .‬باید‬ ‫ش��رایطی باشد که سیستم های متنوعی برای این کار‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس گف��ت‪ :‬درباره اینک��ه چگونه می توانی��م از این‬ ‫وضعیت خارج ش��ویم‪ ،‬چند توصی��ه دارم که فکر می کنم برای کار‬ ‫ما مناسب باش��د‪ ،‬صرفا هدف های خوب کفایت نمی کند و باید در‬ ‫موضوع عملیاتی ش��دن این هدف های خوب وقت گذاش��ت و دید‬ ‫چه بخش ان مربوط به دولت است و چه بخش هایی از ان مربوط به‬ ‫مجلس است و دیگر نهادها هرکدام چه وظایفی در قبال ان دارند‪.‬‬ ‫الریجانی گفت‪ :‬راهکارهایی در ش��رایط فعلی اقتصادی مطرح‬ ‫می شود که برخی از انها قابل اجرا هستند و برخی قابل اجرا نیستند‬ ‫که الزم اس��ت ذهن ها روی موارد قابل اجرا متمرکز شود؛ از جمله‬ ‫انکه به وضع بانک ها و صندوق های کش��ور توجه ش��ود و استقالل‬ ‫بانک مرکزی در دس��تور کار قرار گیرد ک��ه این راهکارها ربطی به‬ ‫شرایط تحریم ندارد و کامال شدنی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی در زمینه اس��تقالل بانک مرک��زی مصوبه ای‬ ‫داشتیم که شورای نگهبان به ان ایراد گرفت و می توان دوباره ان را‬ ‫در دستور کار قرار داد چرا که هر چه بانک مرکزی مستقل تر باشد‪،‬‬ ‫برای کشور مفید تر است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه قانون اساسی‪،‬‬ ‫س��ند مادر اس��ت و ظرفیت های زیادی برای حل مشکالت کشور‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۰۰‬سیاس��ت کل��ی در بخش های مختلف‬ ‫کشور داریم که الزم است حدود ‪ ۸‬اولویت برای کشور در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و همه روی ان موارد خیمه بزنیم و از دل سندهای مادر چند‬ ‫اولویت به نفع کشور خارج کنیم‪.‬‬ ‫الریجان��ی اظهار ک��رد‪ :‬برای مثال‪ ،‬چینی ه��ا ‪ ۸‬موضوع را برای‬ ‫خودش��ان جدی گرفتند و رئیس��ان جمهوری در مقاطع مختلف‬ ‫روی این موارد متمرکز ش��دند و الزم اس��ت ما هم چنین کاری را‬ ‫انجام دهیم که البته این راهکار به معنای ان نیست که دیگر مسائل‬ ‫کش��ور نادیده گرفته ش��وند بلکه ما باید روی برخی از اولویت های‬ ‫کشور متمرکز شویم و انها را مورد توجه بیشتری قرار دهیم‪.‬‬ ‫تورم و رشد نقدینگی فعلی پیشینه ‪ ۵۰‬ساله دارد‬ ‫محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫نیز در ادامه این همایش درباره چالش های اقتصادی‬ ‫کشور گفت‪ :‬گاهی وعده های سیاسی داده می شود‬ ‫که پش��توانه اقتصادی ان مورد بررسی قرار نگرفته‬ ‫و شاید مجموعه پروژه های نیمه تمام حاصل همین‬ ‫نگرش ها هستند‪ .‬وی درباره مسیر اصالح ساختاری‬ ‫اقتصاد اظهار کرد‪ :‬برای اصالح اقتصاد ضرورت دارد‬ ‫که نگاه بلندمدت به مسائل داشته و در برخوردهای سیاسی با‬ ‫موضوع های اقتصادی فاصله ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چالش های ماندگار اقتصاد ما کم نیستند و‬ ‫علت چالش هایی مانند تورم‪ ،‬رشد نقدینگی یا مشکالت بانکی‬ ‫به ‪ ۵‬یا ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته برنمی گردد‪ ،‬بلکه بیش از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫پیش��ینه دارد‪ .‬در س��ال ‪ ۵۸‬نرخ رش��د نقدینگی ‪ 3 7.۷‬درصد‬ ‫بوده ک��ه در دولت یازدهم این نرخ به ‪ 3 8.۸‬درصد رس��یده و‬ ‫این امر حاکی از ان اس��ت که با عوامل ریش��ه ای در مدیریت‬ ‫اقتصاد کشور روبه رو هستیم‪ .‬معاون اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫درباره اینکه ریش��ه اصلی مش��کالت در بخ��ش تصمیم گیری‬ ‫اس��ت یا در بخش کارشناسی گفت‪ :‬شاید حدود ‪ ۳‬دهه پیش‬ ‫تع��داد اقتصاددانان در مراجع تصمیم گیری کم بود در صورتی‬ ‫ت اما‬ ‫ک��ه اکنون تعداد انه��ا در این مراجع افزایش یافته اس�� ‬ ‫چگونه اس��ت که برخی بدهی های اقتص��ادی در عمل محقق‬ ‫ی‪ -‬سیاس��ت گذاری مس��ئله‬ ‫نمی ش��ود؟ ایا دوگانگی کارشناس ‬ ‫ی اینجاست که ما بین تشخیص و‬ ‫اصلی اس��ت؟ یا مشکل اصل ‬ ‫ارائه راه حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟ یکی از مهم ترین‬ ‫مراحل تصمیم گیری برای حل چالش ها اقناع سیاس��ت گذار از‬ ‫جنبه های مختلف اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬کارش��ناس باید ببینید ایا‬ ‫جزئیات بخشودگی‬ ‫سود و جرایم‬ ‫تسهیالت زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫راه حل��ی که ارائ��ه می دهد قابلیت اجرا در س��طح‬ ‫اجتماع��ی را دارد ی��ا خیر؟ در بخش کارشناس��ی‬ ‫نی��ز بای��د به واقعی��ت تحقق توجه وی��ژه ای کنیم‬ ‫زیرا حیات اجتماعی ‪ ۳‬س��احت مختلف سیاس��ت‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتص��ادی دارد و در ارائه راهکار باید به‬ ‫همه ساحت های مختلف توجه داشت‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان اف��زود‪ :‬یکی دیگ��ر از چالش های ما‬ ‫وجود مس��ائل بلند م��دت و تصمیم گیری ها ب��رای مدت زمانی‬ ‫کوتاه مدت است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در برخی موارد به ناچار مجبور‬ ‫به تصمیم گیری هایی می شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر‬ ‫ش��رایط نمی توانیم ان تصمیم ها را حفظ کنیم‪ .‬وی یکی دیگر‬ ‫از علت های ماندگاری چالش های اقتصادی را فاصله بین تقویم‬ ‫سیاس��ی کش��ور با تقویم منافع بلند مدت اقتصادی دانست و‬ ‫ل دولت ها در ‪ ۴‬س��ال نخست پس از‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به طور معمو ‬ ‫انتخابات به یک شیوه عمل می کنند و در ‪ ۴‬سال دوم شیوه ای‬ ‫دیگری را در پیش می گیرند‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه پروژه های‬ ‫نیمه تمام تصریح کرد‪ :‬گاهی وعده های سیاس��ی داده می شود‬ ‫که پش��توانه اقتصادی ان مورد بررس��ی قرار نگرفته و ش��اید‬ ‫مجموعه پروژه های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هس��تند ‬ ‫زیرا گویا محاسبه امکانات در وعده های سیاسی جایگاه ویژه ای‬ ‫ندارد و حتی گاهی کار کارشناس��ی ش��ده و بر اساس همان‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری می شود اما هدف تعیین شده در عمل محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این اتفاق ریشه در تمایز میان ارمان و دستور اجرا‬ ‫دار د یعنی گاهی از ارمانی س��خن می گوییم که سازکار ان در‬ ‫عمل وجود ندارد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در راستای طرح بخشودگی سود و تسهیالت‪ ،‬از سوی مجلس‬ ‫موظف شده بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک ها‪ ،‬برای‬ ‫اجرای طرح بخش��ودگی سود تسهیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬مجلس شورای اسالمی در راستای تشویق گیرندگان تسهیالت و‬ ‫تشویق تولید و فعاالن صنعت از سال ‪ ۹۵‬برای تعیین تکلیف بخشودگی جرائم‬ ‫دیرکرد وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کرده و در همین راستا جزئیات‬ ‫بخش��ودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در سال ‪ ۹۸‬اعالم‬ ‫بان��ک ایران زمین‪ ،‬موفق ب��ه دریافت گواهینامه‬ ‫بین الملل��ی سیس��تم مدیریت کیفی��ت مبتنی بر‬ ‫اس��تاندارد ‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬در ح��وزه مال��ی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی ممی��زی ص��دور گواهینام��ه‬ ‫‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬با حض��ور مدیرعامل‪ ،‬معاون‬ ‫مالی‪ ،‬جمعی از مدیران و کارشناس��ان‪ ،‬س��رممیز‬ ‫فن ُورد و مش��اور پ��روژه برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ش��رکت تو ‬ ‫ن ضمن ابراز‬ ‫پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل بانک ایران زمی ‬ ‫خرسندی از دریافت این گواهینامه بین المللی این‬ ‫اقدام را شروعی برای دستیابی به اهداف کالن بانک‬ ‫در اینده برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬انطباق حوزه های‬ ‫مختلف بانک با یک سیس��تم مدیریت کیفیت یک‬ ‫تصمیم راهبردی در س��ازمان است که می تواند به‬ ‫بهب��ود عملکرد کلی بخش مربوط��ه کمک کند و‬ ‫مبنایی دقیق برای طرح های توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت فعال س�ازی رم�ز دوم یکبار‬ ‫مصرف کارت های بانک ملی‬ ‫عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران قابل دفاع نیست‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد‬ ‫دانشگاه صنعتی ش��ریف که در این همایش حضور داشت‪ ،‬در‬ ‫سخنانی با تاکید بر اینکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ‬ ‫از نوسان های کوتاه مدت قابل دفاع نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در طول ‪۴۴‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬با وجود برخورداری از حدود ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫ی به طور عمده نفتی (به قیمت های س��ال ‪،)۱۳۹۶‬‬ ‫درامد ارز ‬ ‫که معادل حدود ‪ ۲.۲‬دالر در روز به ازای هر نفر ‪ ۴۴‬سال است‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬س��ال رشد تولید ناخالص داخلی س��رانه منفی یا صفر بوده و ‪ ۳۰‬سال‬ ‫نرخ تورم بیش از ‪ ۱۵‬درصد به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این فاصله رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‪ ،‬فقط ‪ ۸‬سال ‪۶‬‬ ‫درصد و بیش��تر و نرخ تورم فقط ‪ ۴‬سال زیر ‪ ۱۰‬درصد بوده که این دو فقط‬ ‫در ‪ ۲‬سال اشتراک زمانی داشته اند! در زمینه بیکاری‪ ،‬در حالی که متوسط‬ ‫بیکاری بلندمدت در س��طح جه��ان‪ ،‬حدود ‪ ۶‬درصد اس��ت‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫بلندمدت اقتصاد ایران‪ ۱۲ ،‬درصد اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در الیه ای پایین تر‪،‬‬ ‫نظ��ام بانکی در تامین س��رمایه گذاری‪ ،‬بودجه در عرضه خدمات عمومی‪،‬‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی در تامین حقوق بازنشستگان‪ ،‬اقتصاد در ایجاد‬ ‫ش��غل همراه با درامد مناسب‪ ،‬س��فره های زیرزمینی در فراهم اوردن اب‬ ‫مطمئن و در نهایت‪ ،‬کیفیت محیط زیس��ت در تامین فضای سالم زندگی‪،‬‬ ‫مدت ها است که ناتوانند‪.‬‬ ‫نیل��ی تصری��ح کرد‪ :‬این با وجود ان اس��ت که کش��ور ما در س��ال های‬ ‫بع��د از پی��روزی انقالب اس�لامی‪ ،‬تجربه های بس��یار متنوع��ی را از نظر‬ ‫نوع سیاس��ت گذاری اقتصادی پشت سر گذاش��ته و در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫رژیم های مختلف سیاس��ت گذاری ب��ا رویکردهای کامال متفاوت را به کار‬ ‫گرفته و نتایج هرکدام نیز اش��کار شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نظام اقتصادی‬ ‫ای��ران‪ ،‬امروز یک نظام با تجربه و مطاب��ق معیارهای مبتنی بر هزینه های‬ ‫مترتب و خطاهای گوناگون‪ ،‬بسیار پرهزینه تلقی می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود که هم در س��طح سیاس��تمداران و هم کارشناسان‪ ،‬در زمینه های‬ ‫ن هزینه‬ ‫ی مورد اجماع و متضم ‬ ‫مختلف‪ ،‬جمع بندی های مش��خص و قطع ‬ ‫کمتر و موفقیت بیشتر‪ ،‬مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته‪ ،‬حداقل در‬ ‫سطح راهبردی شکل گرفته باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات عملی دانشگاه با بیان اینکه در این فرایند بسیار پرهزینه‬ ‫انباش��ت تجربه و دانش‪ ،‬در س��طح کارشناسی و بخش��ی از اقتصاددانان‬ ‫کش��ور‪ ،‬به تدریج گفتمانی ش��کل گرفته است که ش��اید بتوان ان را تنها‬ ‫«گفتم��ان ایجابی اقتصادی کش��ور» تلقی کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تجربه تحوالت‬ ‫جهانی در سیاس��ت گذاری اقتصادی از یک طرف و پیشرفت های شگرف‬ ‫علم اقتصاد از طرف دیگر نیز دقیق در همین مس��یر و با اهنگی پرسرعت‪،‬‬ ‫همگرایی رویکردی را در این زمین ه نشان می دهند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه امروز می توان مولفه های اصلی گفتمان شکل گرفته‬ ‫را با دقت قابل قبولی بیان کرد‪ ،‬افزود‪ :‬محتوای این گفتمان به دلیل انطباق‬ ‫مناس��ب با واقعیت های اقتصادی کش��ور‪ ،‬حتی تا مرحله اس��ناد رسمی‬ ‫سیاست گذاری نیز پیشروی داشته است‪.‬‬ ‫بو کار و بنگاهداری‪ ،‬نظام خلق و انباشت‬ ‫نیلی مولفه نخست را نظام کس ‬ ‫«ثروت» دانس��ت ک��ه در ان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬محص��والت رقابتی تولید‬ ‫می کنن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬همواره در معرض تهدید از جان��ب رقیبان بالفعل و‬ ‫بالقوه خود قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬سیاست زدایی از اداره بنگاه های‬ ‫اقتصادی یک ضرورت تعیین کننده است که شرط الزم برای غیرسیاسی‬ ‫اداره شدن بنگاه ها‪ ،‬خصوصی بودن انها است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بنگاه اقتصادی برای انکه فقط بر اس��اس معیار جلب‬ ‫رضای��ت مصرف کنن��ده به فعالیت خ��ود ادامه دهد باید بتوان��د از اختیار‬ ‫انتخاب فرایندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬در ادامه رشد و توسعه بنگاه ها و ارتقای کیفیت محصوالت انها را در‬ ‫گ��رو تعامل در ‪ ۳‬حوزه مالی‪ ،‬تج��اری و تولیدی با بنگاه های معتبر جهانی‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬الزمه تحقق این هدف‪ ،‬سیاس��ت خارجی و سیاست های‬ ‫تجاری معطوف به تعامل و رش��د و توس��عه اقتصادی برونگر اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ش��ده است‪ .‬مجلس شورای اس�لامی اعالم کرده که بر اساس بند (ل) تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانون بودجه س��ال ‪۹۸‬؛ حکم تبصره (‪ )۳۵‬قانون اصالح قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬کل کشور تنفیذ می شود‪ .‬بر اساس اعالم مجلس‪ ،‬سقف بخشودگی سود‬ ‫هرگونه تسهیالت با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از ان مشروط به بازپرداخت‬ ‫اصل تس��هیالت و بخش��ش جریمه های متعلقه‪ ۷۳ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫همچنین هر یک از مش��موالن بخش��ودگی س��ود تس��هیالت با مبلغ یک‬ ‫ادامه صحبت هایش ب��ا تاکید بر این موضوع که با توجه به بُرد‬ ‫گس��ترده فعالیت های دولت‪ ،‬الزم است رفتار مالی دولت و نیز‬ ‫رفتار سیاس��ت گذاری ان‪ ،‬قابل پیش بینی و غیرمخرب باشد‪،‬‬ ‫بر برقراری انضباط پولی و مالی برای ثبات اقتصاد کالن تاکید‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬اجتناب از نظ��ام چند نرخی و برقراری نظام نرخ‬ ‫ارز واح��د‪ ،‬همراه با تعدیل به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم‬ ‫کشورهای طرف تجاری‪ ،‬در کنار نظام منضبط پولی و مالی که‬ ‫ت��ورم پایین را نتیجه می دهد‪ ،‬دارای نقش تعیین کننده در اجتناب از بروز‬ ‫جهش های مخرب نرخ ارز و بحران های ارزی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نیلی‪ ،‬اصالح بازار انرژی‪ ،‬یک��ی از ضرورت های مهم تخصیص‬ ‫منابع از مصرف به سرمایه گذاری‪ ،‬حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از‬ ‫هرز روی منابع کمیاب اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه داشتن برنامه مشخص و دقیق‬ ‫ب��رای رفع فق��ر و ارتقای ش��رایط درامدی گروه ه��ای کم درامد همراه با‬ ‫هدفمند کردن و شفاف سازی یارانه های پرداختی از سوی دولت و تبدیل‬ ‫یارانه های ضمنی قیمتی به پرداخت های صریح‪ ،‬غیرمش��روط و سراسری‬ ‫درامدی یکی از اقدام های موثر در کاهش فقر و بهبود توزیع درامد است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس دور ک��ردن بانک ه��ا از اعطای تس��هیالت تکلیفی به‬ ‫صورت ه��ای گوناگ��ون و ح��ذف ات��کای بانک ها ب��ه بانک مرک��زی را از‬ ‫ضرورت های مهم در کنترل دراوردن تورم و ثبات پولی دانست و بر اعمال‬ ‫قید س��ختیگرانه ش��فافیت و حذف تمرکز در تخصی��ص منابع به عنوان‬ ‫عواملی که می توانند مانع از بروز و گسترش فساد شوند تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یاری از این موارد را می توان با ادبیات مش��ابه‪ ،‬در‬ ‫اسناد برنامه های ‪ ۵‬ساله ذیل سرفصل هایی مانند خصوصی سازی‪ ،‬محدود‬ ‫ک��ردن دولت در مداخله در ام��ور بنگاه های اقتص��ادی‪ ،‬تعامل با اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬توازن بودجه عمومی‪ ،‬کنترل رشد نقدینگی‪ ،‬یکسان سازی نرخ ارز‬ ‫و تعدیل مستمر ان‪ ،‬کاهش سهم تسهیالت تکلیفی و به صفر رساندن ان‪،‬‬ ‫اصالح قیمت حامل های انرژی و‪ ...‬به عنوان عباراتی بی حاصل یا کم حاصل‬ ‫مشاهده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این موارد را می توان شروط الزم برای بهبود پایدار در‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور دانست به گونه ای که نقض حتی یک مورد از انها‪،‬‬ ‫مانع از کارکرد مناس��ب اقتصاد خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه به «ویژگی های‬ ‫نهادی اقتصاد ایران» اش��اره کرد و گفت‪ :‬نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران‬ ‫به طور عمده غیرخصوصی اس��ت‪ .‬اس��اس کار هیچ یک از نهادهای اصلی‬ ‫ل دولت‪ ،‬نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی‪ ،‬بر تعادل‬ ‫مالی کشور شام ‬ ‫حت��ی بلندم��دت میان منابع و مصارف نبوده و نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ناترازی‬ ‫در نظام مالی کش��ور نهادینه شده اس��ت‪ .‬مخارج دولت ها در کشور ما‪ ،‬در‬ ‫ط��ول دهه های اخیر همواره «رس��الت محور» و ن��ه «تعادل محور» بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک به عنوان یک تامین کننده بدون محدودیت شناخته می شده‬ ‫و صندوق های بازنشس��تگی نیز هم��واره «امتیاز محور» کار کرده اند‪ .‬این‬ ‫بی تعادلی ها و فش��ارهای س��نگینی را به طور مستمر بربانک مرکزی وارد‬ ‫کرده که حاصل ان‪ ،‬تورم مزمن حدود ‪ ۴۵‬ساله در اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنین امکان ش��کل گیری تعامل پایدار و رس��می بین‬ ‫بنگاه ه��ای داخل��ی و بنگاه های معتب��ر خارجی وجود نداش��ته و هزینه‬ ‫دسترسی رسمی به بازارهای مالی و تولیدی جهان به دلیل اصطکاک های‬ ‫مختلف و متعدد با کش��ورهای جهان ح��ول موضوع های مختلف همواره‬ ‫بسیار باال بوده است‪.‬‬ ‫نیلی با تاکید بر اینکه فض��ای اقتصادی به وجود امده در نتیجه کارکرد‬ ‫همزمان این مشخصه هاست که باعث ناکارایی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬اتالف‬ ‫زیاد منابع‪ ،‬بیکاری باالی پایدار و مس��تمر‪ ،‬تورم باال‪ ،‬توزیع نابرابر درامد و‬ ‫ثروت‪ ،‬رش��د اقتصادی پایین‪ ،‬بحران خیزی مالی اقتصاد و باالخره‪ ،‬فس��اد‬ ‫ش اصلی و مهم این‬ ‫اداری و مالی گس��ترده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬پرس�� ‬ ‫خواهد بود که چرا با وجود مشاهده عواقب کامال نامطلوب این رویکردها‪،‬‬ ‫همچنان این رویکردها‪ ،‬تعیین کننده عملکرد اقتصاد کشور هستند و چرا‬ ‫در ط��ول چند دهه دو رویکرد کارشناس��ی و سیاس��ی به یکدیگر نزدیک‬ ‫نشده اند؟‬ ‫میلی��ارد ریال و کمتر از ان می توانند از زمان تصویب این قانون تا س��قف یک‬ ‫میلیارد ریال از بخش��ودگی س��ود تس��هیالت موضوع این بند استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اصالحات انجام ش��ده در قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیالت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر‬ ‫مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه‬ ‫تبصره (‪ )۳۵‬قانون اصالح قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کل کشور به اجرای طرح‬ ‫بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال اقدام کند‪.‬‬ ‫با توجه به بخش��نامه بانک مرک��زی‪ ،‬بانک ملی‬ ‫ایران از مش��تریان خود خواست برای فعال کردن‬ ‫رم��ز دوم یکب��ار مص��رف کارت های خ��ود تا اول‬ ‫خرداد امسال اقدام کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بر اس��اس بخشنامه بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬از اغاز خرداد امس��ال‬ ‫انجام تراکنش های غیرحضوری کارت با اس��تفاده‬ ‫از رم��ز دوم ثابت امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬این کار به‬ ‫منظور افزایش ضریب امنی��ت تراکنش ها و نیز به‬ ‫حداقل رساندن تهدیدهای سایبری با هدف حفظ‬ ‫حریم خصوصی مشتریان انجام می شود‪ .‬بانک ملی‬ ‫ایران نیز برای نخس��تین بار در نظام بانکی کشور با‬ ‫طراحی و اجرای اپلیکیشن ‪ ،۶۰‬زمینه انجام اسان‬ ‫این موضوع را فراهم کرده اس��ت‪ .‬اپلیکیش��ن ‪۶۰‬‬ ‫بانک ملی ایران به مش��تریان این امکان را می دهد‬ ‫که برای ه��ر تراکنش‪ ،‬یک رمز یکبار مصرف اول و‬ ‫دوم دریافت کنند‪ .‬این رمز تنها ‪ ۶۰‬ثانیه اعتبار دارد‬ ‫و پس از ان قابل استفاده نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین نشس�ت هم اندیشی مدیران‬ ‫بیمه نوین در سال ‪۹۸‬‬ ‫همزمان با نخستین نشست هم اندیشی مدیران‬ ‫س��تادی و رئیسان ش��عب بیمه نوین در سال ‪،۹۸‬‬ ‫حس��ین کریم خان زن��د‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫گفت‪ :‬نتیج��ه هدف گذاری برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫ن تحقق بودجه‪ ،‬تعالی کنترل و مدیریت‬ ‫بیمه نوی�� ‬ ‫ریسک و بهبود نسبت خس��ارت‪ ،‬ایجاد تناسب در‬ ‫ترکیب س��بد پرتفو ی‪ ،‬اجرای مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫ایجاد مکانیسم رعایت حقوق مشتریان و پرداخت‬ ‫به موقع خسا رت ها و‪ ...‬بود که عملکرد این شرکت‪،‬‬ ‫در مجم��وع عالوه ب��ر تحقق اهداف تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫دس��تیابی به س��طح مطلوبی از خدمت رس��انی و‬ ‫در نتیج��ه بهبود قابل توج��ه رضایت بیمه گذاران‬ ‫و مش��تریان را در پی داش��ته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی و بین المل��ل بیمه نوین‪ ،‬وی چالش‬ ‫اصلی در س��ال جاری برای این ش��رکت را افزایش‬ ‫تولی��د با تمرکز ب��ر ارتقای کیفی��ت ارائه خدمات‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬راهکار تحق��ق اهداف در‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اس��تفاده بهینه از توانایی نیروی انسانی‬ ‫س��تادی‪ ،‬ش��عب و ش��بکه فروش همراه با تقویت‬ ‫مهارت انهاس��ت‪ .‬وی همچنین از ‪ ۴‬محور اصلی در‬ ‫ارتقای عملک��رد بیمه نوین نام برد و افزود‪ :‬کارایی‬ ‫و هدفمن��دی‪ ،‬نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرایی‬ ‫شدن طرح هاست‪ ،‬برنامه های توسعه شبکه فروش‪،‬‬ ‫کاهش معوقه ها‪ ،‬نگهداشت مشتریان فعلی در کنار‬ ‫جذب مشتری جدید از جمله محورهایی است که‬ ‫باید بر ان تمرکز داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد همکاری دانشگاه چمران با‬ ‫بیمه تجارت نو‬ ‫در جری��ان س��فر مدیرعامل بیمه تج��ارت نو و‬ ‫هی��ات همراه به اس��تان خوزس��تان ضمن بازدید‬ ‫از برخ��ی مناطق س��یل زده‪ ،‬ق��رارداد همکاری با‬ ‫دانش��گاه چمران اهواز به امض ا رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬علیرضا بنی اس��دی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل تجارت نو از بس��ته ش��دن‬ ‫قرارداد با دانش��گاه ش��هید چمران اهواز خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬در فرصت ایجاد ش��ده جلسه های بسیاری با‬ ‫بیمه گذاران بزرگ اس��تانی برگزار شد که امضای‬ ‫ق��رارداد با ای��ن دانش��گاه ماحص��ل رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در نشستی که‬ ‫ب��ا حضور معاونان مالی‪-‬اداری و پش��تیبانی منابع‬ ‫انسانی دانشگاه ش��هید چمران برگزار شد قرارداد‬ ‫همکاری برای ارائ��ه تمامی خدمات بیمه ای مورد‬ ‫نی��از این واحد اموزش عالی م��ورد توافق طرف ها‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫قرار گرفت و در همان جلسه ‬ ‫بنی اس��دی با اعالم اینکه ب��ه زودی اخبار نهایی‬ ‫شدن سایر قراردادها نیز اطالع رسانی خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این دانش��گا ه یکی از مهم ترین و بزرگ ترین‬ ‫دانشگاه های کشور است که با پیوستن ان به جمع‬ ‫بیمه گ��ذاران تجارت ن��و به دلیل جای��گاه علمی‪،‬‬ ‫حض��ور اس��تادان و دانش��جویان فرهیخته انتظار‬ ‫می رود به اعتبار این ش��رکت اف��زوده و همچنین‬ ‫موج��ب ارتق��ای س��طح فرهنگ بیمه در اس��تان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫در فضای مایوسانه نمی توان تحول ایجاد کرد‬ ‫‹ ‹بان�ک ایران زمی�ن گواهینام�ه‬ ‫‪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵‬گرفت‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه ایران هلث‬ ‫برای «رونق تولید»‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بین اهالی‬ ‫نشر جمله ای‬ ‫هست که‬ ‫می گوید‬ ‫«کتاب کمک‬ ‫اموزشی زمین‬ ‫نمی خورد»‪.‬‬ ‫همین طور هم‬ ‫هست و در بازار‬ ‫کم فروغ نشر‬ ‫ایران فقط در‬ ‫این حوزه است‬ ‫که کتاب ها به‬ ‫چاپ سی ام‬ ‫می رسند و در‬ ‫تیراژ چند ده‬ ‫هزاری‪ ،‬منتشر‬ ‫می شوند‬ ‫‹ ‹حتی ناشران کمک اموزشی‬ ‫در بین اهالی نشر جمله ای هست که می گوید «کتاب‬ ‫کمک اموزشی زمین نمی خورد»‪ .‬همین طور هم هست‬ ‫و در بازار کم فروغ نش��ر ایران فقط در این حوزه است که‬ ‫کتاب ها به چاپ ‪ ۳۰‬می رسند و در تیراژ چند ده هزاری‪،‬‬ ‫منتش��ر می شوند‪ .‬بازدیدی گذرا از سالن های این ناشران‬ ‫شما را به این نتیجه خواهد رساند که انها همچنان بازار‬ ‫خود را دارند‪ .‬اغلب غرفه ها ش��لوغ هس��تند اما حتی این‬ ‫بخش مطمئن هم از توفان گرانی کاغذ‪ ،‬بی نصیب نمانده‬ ‫و رونق س��ال های قبل را ندارند‪ .‬انتشاراتی های متعلق به‬ ‫موسس��ه های کنکور همچنان حاک��م بالمنازع این بازار‬ ‫ش مهارت ها هم‪ ،‬ناش��رانی که در حوزه‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخ ‬ ‫مهارت های کار با رایانه کار می کنند‪ ،‬خوش می درخشند‪.‬‬ ‫از سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫نبض نا منظم کتاب‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزش��کی‬ ‫وزارت بهداشت از برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫برای تحقق موضوع «رونق تولید» خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین صفوی‪ ،‬مدیرکل امور تجهیزات‬ ‫و ملزومات پزش��کی وزارت بهداشت در استانه‬ ‫برگزاری بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دارو و ازمایش��گاهی‬ ‫«ایران هلث» که قرار اس��ت از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫ب��ا هدف حمایت از ش��رکت های تولید کننده و‬ ‫صادرکننده در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایش��گاه یکی از بزرگ ترین‬ ‫رویداد ها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫به ش��مار م��ی رود که اخری��ن دس��تاورد های‬ ‫تولید کنن��دگان و ش��رکت های دانش بنی��ان را‬ ‫در معرض نمایش مصرف کننده ها‪ ،‬ش��رکت ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه های علوم پزش��کی و مراک��ز درمانی‬ ‫ق��رار می دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬درام��د ارزی صادرات‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی ساالنه حدود ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬امس��ال با توجه‬ ‫به نامگذاری س��ال ازس��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫به س��ال رونق تولید اهمیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫ایران هلث دوچندان شده است‪.‬‬ ‫صف��وی گف��ت‪ :‬اکن��ون کیفی س��ازی تولید‬ ‫تجهی��زات و ملزوم��ات پزش��کی را در وزارت‬ ‫بهداش��ت در دستور کار قرار داده ایم و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث عالوه بر اینکه تجهیزات‬ ‫گوناگون پزش��کی و ملزوم��ات ان را در معرض‬ ‫نمای��ش مصرف کننده ه��ا ق��رار می دهد فضای‬ ‫رقابت��ی نیز ایجاد خواهد کرد و این مس��ئله در‬ ‫راستای افزایش ارتقای کیفیت موثر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش نی��وز مدی��رکل امور‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با‬ ‫اش��اره به اینکه کاال های صادراتی برای اینکه در‬ ‫کشور های دیگر بتواند رقابت کنند باید از لحاظ‬ ‫کیفی در ش��رایط باالیی باشند‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث در جه��ت ارتقای کیفیت‬ ‫این تولیدات می تواند بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫س��ی ودومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهش��ت با «ش��عار خواندن توانس��تن است» در‬ ‫مصالی بزرگ امام خمینی(ره) در حال برگزاری اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود فروش کتاب ب ه دنبال برگزاری نمایشگاه‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬یک رس��انه در‬ ‫این ب��اره نوش��ته بود‪ ۶۰۰ :‬هزار تراکن��ش خرید تا پایان‬ ‫چهارمین روز نمایش��گاه ثبت شده است‪ .‬اما به احتمال‬ ‫زیاد این افزایش را نمی توان به پای بازدید بیشتر مردم و‬ ‫خرید بیش��تر گذاشت‪ .‬بررسی نرخ پشت جلد کتاب های‬ ‫عمومی نشان می دهد درحال حاضر نرخ هر صفحه کتاب‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬تومان اس��ت‪ .‬رئیس شورای نظارت‬ ‫و ارزش��یابی کت��اب از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی فروش کتاب‬ ‫در مقایس��ه با س��ال قبل خبر داده‪ ،‬اما واقعیت این است‬ ‫که نمی توان از این بابت چندان خوشحال بود چون رقم‬ ‫اظهار ش��ده‪ ،‬مجموع فروش کتاب در دو روز اول است و‬ ‫مشخص نیس��ت دقیقا «چه تعداد» فروخته شده است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت نرخ پش��ت جلد کتاب در مقایس��ه با‬ ‫س��ال گذش��ته افزایش یافته؛ بنابراین مقایسه مجموعه‬ ‫فروش این دو س��ال نمی تواند معیار خوبی برای مقایسه‬ ‫فروش کلی باشد‪ .‬باید منتظر ماند و دید که در نمایشگاه‬ ‫س��ی ودوم‪ ،‬چن��د جل��د کت��اب فروخته می ش��ود‪ .‬امار‬ ‫تفکیک ش��ده فروش هنوز منتشر نشده؛ بنابراین بهترین‬ ‫کار برای رصد وضعیت بازدید حضوری از نمایشگاه است‪.‬‬ ‫با گسترش نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با نگاهی به نرخ پشت جلدکتاب ها‪ ،‬دلیل اصلی افت بازدیدکنندگان را پیدا‬ ‫خواهی��د ک��رد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یکی از کتاب هایی که نش��ر اگاه در حوزه هنر‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬فقط ‪ ۱۶۰‬صفحه دارد اما ‪ ۲۲‬هزار تومان پشت جلد خورده است‬ ‫به هر حال‪ ،‬کاهش محسوس بازدیدکنندگان سالن های‬ ‫کمک اموزش��ی نگران کنن��ده اس��ت چون پی��ش از هر‬ ‫موضوعی بر اوضاع وخیم بازار نش��ر ش��هادت می دهد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬افزایش ش��دید نرخ کاغذ ممکن است روی‬ ‫قدرت خرید بعضی دانش اموزان و دانشجویان تاثیر سوء‬ ‫بگذارد و عدالت اموزشی را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوارکننده اما گران‬ ‫وقت��ی به س��الن های ناش��ران کودک و نوج��وان وارد‬ ‫می ش��ود خوشحال و امیدوار می شوید‪ .‬ترافیک والدین و‬ ‫کودکان و صف هایی که در بعضی غرفه ها تش��کیل شده‪،‬‬ ‫واقعا خوشایند است‪ .‬حسن دیگر این سالن ها ان است که‬ ‫برخالف سالن های دیگر سر همه غرفه ها شلوغ است‪ .‬نرخ‬ ‫باالی کتاب های کودک و نوجوان منطقی اس��ت چون از‬ ‫کاغذ گالسه و چاپ تمام رنگی استفاده می شود‪ ،‬ولی با هر‬ ‫متر و معیاری که حساب کنید ‪ ۲۰‬هزار تومان برای یک‬ ‫کتاب ‪ ۲۰‬صفحه ای گران است‪ .‬نکته منفی دیگر ان است‬ ‫که بازار کتاب نوجوان به اندازه کتاب کودک داغ نیست‪.‬‬ ‫فرق این دو ان است که خرید کتاب کودک به صالحدید‬ ‫والدین انجام می ش��ود اما کتاب نوجوان را خود نوجوانان‬ ‫به میل و اراده خود انتخاب می کنند‪ .‬دومی اس��ت که بر‬ ‫زنده بودن فرهنگ کتاب و کتابخوانی داللت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن عمومی ها‬ ‫اگر می خواهید وضعیت کلی بازار نش��ر را رصد کنید‬ ‫ن ناش��ران عمومی دیدن کنید‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫باید از س��ال ‬ ‫ناشران عمومی بیشترین تعداد ناشران کشور را به خود‬ ‫اختصاص می دهند و افت و خیز سرانه مطالعه و از همه‬ ‫مهم تر وضعیت قیمت ها را در این بخش باید بررس��ی‬ ‫کرد‪ .‬مش��تری کتاب کودک از ابتدا به نرخ باالی کتاب‬ ‫عادت کرده اس��ت و ناشران کمک اموزشی هم به دلیل‬ ‫ف��روش باالیی که دارند می توانند تا حد زیادی افزایش‬ ‫ن��رخ کاغ��ذ را در قیمت های پش��ت جلد خ��ود اعمال‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫کتاب های عمومی از این مزیت ها برخورد نیس��تند‬ ‫و ب��ه س��رعت از گرانی کاغذ و هزینه ه��ای دیگر چاپ‬ ‫تاثیر می گیرند‪.‬‬ ‫ن ناش��ران به ای��ن نتیجه‬ ‫ب��ه محض ورود به س��ال ‬ ‫می رس��ید که نبض بازار کت��اب خوب نمی زند‪ .‬تا چند‬ ‫س��ال قب��ل بازدی��د از غرفه های حاضر در س��الن های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬انرژی بس��یاری از بازدیدکنندگان می گرفت‬ ‫و ب��رای ورود و خروج به این س��الن ها و عبور از البالی‬ ‫جمعیت‪ ،‬باید حسابی وقت می گذاشتید‪ .‬به طورقطع ان‬ ‫روزگار به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫ناش��ران شناخته شده و خوش��نام به ویژه انهایی که‬ ‫در ح��وزه ادبی��ات و داس��تان کار می کنن��د همچنان‬ ‫بازدیده کننده زیادی دارند‪ ،‬ولی بازار انها هم در مقایسه‬ ‫با سال های گذشته به شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دو برابری نرخ پشت جلد‬ ‫با نگاهی گذرا به نرخ پش��ت جلدکتاب ها‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫ای��ن افت را پی��دا خواهید کرد‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬یکی از‬ ‫کتاب های که نش��ر اگاه در حوزه هنر منتشر کرده‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۶۰‬صفحه دارد اما ‪ ۲۲‬هزار تومان پش��ت جلد خورده‬ ‫است‪ .‬بررس��ی نرخ کتاب ها نشان می دهد مشتری بابت‬ ‫ه��ر صفحه کتاب بای��د بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬تومان پرداخت‬ ‫کند‪ .‬گفتنی اس��ت که میانگین نرخ هر صفحه کتاب در‬ ‫س��ال های ‪( ۹۷‬نیمه نخس��ت) و ‪ ۹۶‬به ترتیب حدود ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۶۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب می توان گفت میانگین نرخ پش��ت جلد‬ ‫کتاب های عمومی دس��ت کم دو برابر شده است‪ .‬بازدید‬ ‫م��ردم از غرفه های ناش��رانی که کتاب های انگیزش��ی‪،‬‬ ‫موفقیت و خودیاری منتشر می کنند‪ ،‬بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫دس��ت فعاالن ای��ن بخش از کت��اب در قیمت گذاری‬ ‫کتاب اندکی بازتر است چون به واسطه فروش باالیی که‬ ‫دارند (و دستمزد کمتری که به مترجمان و صاحبان اثر‬ ‫پرداخ��ت می کنند) می توانند تا حدی از نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود بکاهند‪ .‬به هر حال بحران تورم و کمبود نرخ کاغذ‬ ‫باعث ش��ده ن��رخ این نوع کتاب ها هم به ش��دت افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای تهیه اخرین نسخه کتاب‬ ‫‪ ۳۵‬استراتژی موفقیت (‪ ۶۵۰‬صفحه است) باید ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان پرداخت کنید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫صنع��ت س��نگ در ای��ران به ش��کل س��نتی اداره‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به گون��ه ای که کس��انی ک��ه در این حرفه‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬نسل به نس��ل و خانوادگی‬ ‫هم��ت بر این کار گمارده اند‪ ،‬در حالی که این صنعت‬ ‫برای مطرح شدن در جهان نیاز به بروز شدن فناوری‬ ‫واحدهای فراوری‪ ،‬ارتباط با دانش��گاه و اتصال با هنر‬ ‫معم��اری دارد؛ اموری ک��ه به طورکامل مغفول مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب های مهم سنگ‬ ‫در این باره شهریار شعبانی‪ ،‬دبیر کمیسیون معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی اصفهان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت سنگ برای نخستین بار در‬ ‫اصفهان برگزار ش��د و امس��ال قرار است پانزدهمین‬ ‫دوره ان برگزار ش��ود‪ .‬تهران یازدهمین نمایش��گاه و‬ ‫محالت نیز پنجمین نمایشگاه خود را در سال جاری‬ ‫برگزار خواهند کرد‪ .‬درحقیقت قدیمی ترین نمایشگاه‬ ‫تخصصی س��نگ در کشور نمایش��گاه سنگ اصفهان‬ ‫است‪ .‬شعبانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬امار مستند‪،‬‬ ‫مس��تدل و دقیقی درباره واحدهای فراوری سنگ در‬ ‫کش��ور وجود ندارد اما به ش��کل حدودی واحدهای‬ ‫فراوری در کش��ور ‪ ۶‬هزار واحد اعالم ش��ده که بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار واحد ان در اصفهان اس��ت‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫یک سوم واحدهای فراوری سنگ در اصفهان مشغول‬ ‫ب��ه کار هس��تند و از دوس��وم واحده��ای باقی مانده‬ ‫حدود یک چهارم تا یک پنجم که در ش��هرهای دیگر‬ ‫فعالیت می کنند به اصفهانی ها تعلق دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫بیش��تر واحدهای فراوری س��نگ ته��ران متعلق به‬ ‫اصفهانی هاست‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬بس��یاری از معدندارهای‬ ‫س��نگ‪ ،‬اصفهانی هستند‪ .‬از این رو با توجه به ظرفیت‬ ‫بس��یاری که در اس��تان اصفهان در زمینه س��نگ به‬ ‫طور متمرکز وجود دارد‪ ،‬چند شهرک تخصصی سنگ‬ ‫در اصفهان ب��ا بیش از صدها واحد س��نگبری ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حتی بیش از نیمی از ماشین سازی های‬ ‫حوزه صنعت سنگ چه در معادن و چه در واحدهای‬ ‫فراوری در اصفهان مشغول به تولید هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬قطب س��نگ در کش��ور‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬یکی از انها استان اصفهان است‪.‬‬ ‫به لحاظ دانشگاهی نیز در استان اصفهان چند مرکز‬ ‫دانش��گاهی در زمینه معدن و صنعت س��نگ فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬دانش��گاه اصفهان نیز در این زمینه فعال است‬ ‫همچنی��ن یک مرکز بین المللی تحقیقات س��نگ در‬ ‫دانشگاه ازاد خمینی ش��هر ایجاد شده است‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫این رویکردها دست به دست هم داده است تا اصفهان‬ ‫یک استان سنگی به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنتی بودن صنعت سنگ‬ ‫دبی��ر کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره‬ ‫به مش��کالت صنعت س��نگ عنوان ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫فراوری س��نگ در کش��ور با مش��کالتی چون سنتی‬ ‫بودن همراه اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که واحدهای‬ ‫ف��راوری به ام��وزش و فناوری های نوی��ن نیاز دارند‬ ‫همچنین این صنعت نیاز به ارتباط بیشتر با دانشگاه‬ ‫و ورود به برندین��گ‪ ،‬مارکتینگ و بازاریابی و فروش‬ ‫نوین دارد تا بازار هدف را شناس��ایی کند و ب ه شکل‬ ‫حرفه ای س��نگ را تبدیل ب��ه برند در ب��ازار کرده و‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری خلق کند‪ .‬ش��عبانی ادامه داد‪:‬‬ ‫این درحالی اس��ت که صنعت ما وارداتی است‪ ،‬گویی‬ ‫علیرضا مهدیه‪ :‬شاید در زمینه معادن و اکتشاف قوی باشیم اما در‬ ‫حلقه های پایین تر در حوزه س��نگ به ویژه ارتب��اط ان با هنر معماری‬ ‫بسیار ضعیف عمل کرده ایم درحالی که صنعت سنگ ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با هنر معماری دارد‬ ‫همگی منتظر این هستند که در جهان فناوری ایجاد‬ ‫ ش��ود تا از ان بتوانند اس��تفاده کنند‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫مرک��ز پژوهش های ویژه در کش��ور وج��ود ندارد که‬ ‫به تولی��د فناوری های جدید در ای��ن زمینه بپردازد‬ ‫و همیش��ه چ��ه در ماش��ین االت و چ��ه در محصول‬ ‫تمام شده منتظر فناوری های روز جهان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه صنعت سنگ با دانشگاه‬ ‫دبی��ر کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی اصفهان در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که رابطه دانش��گاه با صنعت‬ ‫سنگ به چه شکلی است‪ ،‬گفت‪ :‬پاشنه اشیل صنعت‬ ‫س��نگ رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه است‪ .‬در وهله‬ ‫نخس��ت باید ای��ن موضوع را عنوان کن��م که در کل‬ ‫رابطه دانش��گاه با صنعت ضعیف است و سنگ نیز از‬ ‫این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬بلکه وضعیت بدتری هم‬ ‫دارد‪ .‬از انجا که حرفه س��نگ بومی و نس��ل به نسلی‬ ‫اس��ت و از طری��ق خانوادگی انتقال پی��دا می کند‪ ،‬از‬ ‫این رو چندان دانشگاهی نشده و به شکل تجربی این‬ ‫صنعت شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از یک س��و دانشگاه‬ ‫به صنعت به چش��م گاو شیرده نگاه می کند و صنعت‬ ‫به دانش��گاه به چش��م عالم بی عمل؛ تا زمانی که این‬ ‫نگاه ه��ا وجود داش��ته باش��د در عم��ل پیوندی بین‬ ‫دانش��گاه و صنعت س��نگ ش��کل نمی گیرد تا انتظار‬ ‫خروجی از ان داش��ته باش��یم‪ .‬شعبانی همچنین در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که با وجود اینکه اصفهان به‬ ‫عنوان قطب سنگ مطرح است‪ ،‬این استان نمی تواند‬ ‫در زمینه رابطه صنعت س��نگ با دانش��گاه پیش��قدم‬ ‫ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اس��تان اصفهان در زمینه ارتباط‬ ‫دانشگاه با صنعت س��نگ گام هایی را برداشته است‪.‬‬ ‫در ات��اق بازرگان��ی اس��تان اصفهان نی��ز اقدام هایی‬ ‫را انج��ام داده ایم و درتالش هس��تیم ای��ن ارتباط را‬ ‫برق��رار کنیم‪ .‬در ای��ن زمینه ات��اق بازرگانی اصفهان‬ ‫تفاهمنامه ای با ایتالیایی ها به امضا رس��انده اس��ت تا‬ ‫اینکه بتوانیم مرکز پژوهش��ی س��نگ با حمایت مالی‬ ‫و سرمایه یونیدو و اجرای کنفدراسیون سنگ ایتالیا‪،‬‬ ‫انس��تیتوی اموزشی و استاندارد س��نگ را در استان‬ ‫اصفهان راه اندازی کنیم تا اینکه از سراس��ر کشور به‬ ‫اصفهان بیایند و تجربه های ش��ان را با مرکز پژوهشی‬ ‫پیوند دهند‪ .‬وی در ادامه توضیح داد‪ :‬اما از یک س��و‬ ‫به علت مسائل مالی و از سویی موضوع تحریم ها این‬ ‫تفاهمنامه به مرحله اجرا نرس��ید‪ .‬تاییدیه های اولیه‬ ‫از س��وی دانشگاه سنگ خمینی ش��هر گرفته شده و‬ ‫ب��ه رویت نماینده ایتالیایی رس��یده و قرار اس��ت به‬ ‫ارزش ‪ ۲‬میلی��ون یورو فناوری و اس��تادان و مقدمات‬ ‫موردنی��از را به ایران بیاورند ام��ا به دلیل تحریم ها و‬ ‫ورود و خروج ارز این اتفاق روی نداده اما پیگیری این‬ ‫موضوع همچنان ادامه دارد و این اتفاق خوش��ایندی‬ ‫اس��ت اگر برای صنعت رقم بخورد‪ .‬دبیر کمیس��یون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اصفهان در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫نمایش��گاه س��نگ نیز باید عنوان کرد که نمایش��گاه‬ ‫مرکز فروش نیس��ت و محلی ب��رای هم افزایی دانش‬ ‫و ارتقای س��طح ویژه محصوالت ارائه ش��ده است‪ .‬به‬ ‫همت اتاق بازرگانی توانس��ته ایم با کمک ایتالیایی ها‬ ‫نمایشگاهی ایجاد کنیم که صنعتگران سنگ در انجا‬ ‫به معرفی خود بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط نداشتن با معماری‬ ‫همچنین درباره مس��ائل مرتبط با صنعت س��نگ‬ ‫علیرضا مهدیه‪ ،‬کارش��ناس مصالح نوین در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت س��نگ مانند بسیاری از‬ ‫صنایع در کش��ور ما ارتباط چندانی با دانشگاه ندارد‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر به بیش از ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫محمد اتابک‪ ،‬عضو انجمن سیمان کشور درباره‬ ‫صادرات س��یمان و بازاره��ای جدید عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در بازاریابی قاره افریقا مثبت عمل‬ ‫کردی��م و اکنون به بیش از ‪ ۲۰‬کش��ور صادرات‬ ‫قابل توجهی از سیمان و کلینکر داریم و می توان‬ ‫گفت امروز تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به‬ ‫شانه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدمحمد اتابک درباره تحریم‬ ‫شرکت های س��پاه و محدود ش��دن فعالیت های‬ ‫بین الملل��ی انه��ا و اینک��ه ایا بخ��ش خصوصی‬ ‫می توان��د خ�لا انه��ا را در بازاره��ای بین المللی‬ ‫پر کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش خصوصی و س��ایر نهادها‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهریار شعبانی‬ ‫علیرضا مهدیه‬ ‫واردات سیمان به اقلیم کردستان عراق ممنوع است‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد‬ ‫می توانن��د ظرفیت های خوبی ب��رای صادرات و‬ ‫واردات ب��ه وج��ود اورند و خال حضور س��پاه در‬ ‫اقتص��اد را پرکنن��د‪ .‬نایب رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬معنی اعم��ال تحریم ها اجرایی‬ ‫ش��دن یا موفق بودن ان نیست‪ ،‬امریکا سال های‬ ‫سال است که س��عی می کند در بسیاری از امور‬ ‫فعالیت کشور را به صفر برساند که فکر نمی کنم‬ ‫تاکنون در هیچ بخش��ی توانس��ته باشند به این‬ ‫هدف دست پیدا کند‪ .‬اتابک تصریح کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫عمومی اقتصاد کش��ور به سمت وسویی است که‬ ‫امس��ال می تواند بهتر داشته باشد هرچند برخی‬ ‫از مش��کالت وج��ود دارد ام��ا قابلیت مب��ارزه را‬ ‫و به طورکامل س��نتی اداره می ش��ود و حتی نس��بت‬ ‫به صنایع دیگر مانند کاش��ی و س��رامیک و س��یمان‬ ‫س��نتی تر اس��ت‪ .‬رقیب صنع��ت س��نگ را تا حدی‬ ‫می توان صنعت س��رامیک برش��مرد‪ ،‬هرچند صنعت‬ ‫سرامیک به لحاظ ساخت کارخانه های جدید و به روز‬ ‫کردن فناوری ها بسیار جلوتر از صنعت سنگ است‪.‬‬ ‫مهدیه در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای فراوری‬ ‫س��نگ درحقیقت کارگاه هایی هستند که از اکتشاف‬ ‫معدن تا اجرا و خدمات پس از فروش به شکل سنتی‪،‬‬ ‫قومیتی و خانوادگی اداره می شوند‪ .‬از طرفی مشاوره‬ ‫و خدمات پس از فروش در صنعت سنگ کشور وجود‬ ‫ندارد؛ ان هم ریشه در این مسئله دارد که مشاوره در‬ ‫پروژه های ایران بس��یار ضعیف اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��اید در زمینه معادن و اکتشاف قوی باشیم اما در‬ ‫حلقه های پایین تر در حوزه س��نگ به ویژه در ارتباط‬ ‫س��نگ تزئینی با هن��ر معماری بس��یار ضعیف عمل‬ ‫کرده ایم درحالی که صنعت س��نگ ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با هنر معماری دارد‪ .‬البته ارتباط هایی در این حوزه ها‬ ‫در نمایشگاه ها در حال شکل گرفتن است‪ .‬وی درباره‬ ‫اهمی��ت معماری در صنعت س��نگ عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫پروژه های سنگ باید روی نمونه‪ ،‬طرح و رنگ کار کرد‬ ‫تا بتوان به محصوالت زیبا رسید و کسی که باید این‬ ‫ایده ها را بدهد باید به هنر معماری تسلط داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مصالح نوین تصری��ح کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫پژوهشی در حوزه سنگ بس��یار اندک هستند‪ .‬برای‬ ‫نمونه در حوزه استانداردسازی سنگ کار جدی انجام‬ ‫نشده است‪ .‬استانداردسازی برای موزائیک و سرامیک‬ ‫تعری��ف دارد ام��ا برای س��نگ تعریف نش��ده اس��ت‬ ‫ب��رای نمونه ما اطالع نداریم که یک س��نگ گرانیت‬ ‫‪ ۴۰‬در ‪ ۴۰‬تا چه اندازه باید مقاومت خمش��ی داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر تعریف هایی هم وجود دارد کپی برداری شده‬ ‫است چراکه در س��بک های مختلف این استانداردها‬ ‫متفاوت اس��ت و قرار نیس��ت س��نگ تراورت��ن را با‬ ‫مرمریت قیاس کنیم‪ .‬مهدیه با اش��اره به این موضوع‬ ‫که در انتخاب س��نگ برای نما به شکل سنتی عمل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر نصب س��نگ گرانیت‬ ‫در نم��ای س��اختمان از طبقه دوم به بع��د را ممنوع‬ ‫اعالم کرده اند به این دلیل که در یک ساختمانی این‬ ‫س��نگ به طور صحیح نصب نش��ده بود و پس از جدا‬ ‫ش��دن از ساختمان و پرتاب ش��دن‪ ،‬سبب مرگ یک‬ ‫نفر ش��ده بود‪ ،‬درحالی که اگر به درس��تی این سنگ‬ ‫گرانیت نصب شده بود‪ ،‬این مشکل پیش نمی امد‪ .‬از‬ ‫این رو تاکید دارم که این صنعت نیازمند بروزرس��انی‬ ‫و استانداردس��ازی اس��ت‪ .‬این صنعت؛ از اکتشاف تا‬ ‫اجرا باید در تعامل بیش��تری با دانش��گاه و معماری‬ ‫و فناوری ه��ای روز جه��ان قرار گی��رد‪ .‬این موضوع‬ ‫ک��ه چگون��ه گرانیت را در نم��ا اجرا ک��رد که کنده‬ ‫نش��ود‪ ،‬می تواند یک پروژه دانش��گاهی برای رسیدن‬ ‫به استانداردس��ازی باش��د و می طلبد تعامل بیشتری‬ ‫ب��ا ش��هرداری ها‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫معماران داش��ت‪ .‬از این رو س��مینارهای پژوهش��ی‪،‬‬ ‫اموزش��ی و تجاری و بازرگانی می تواند سبب ارتقای‬ ‫صنعت س��نگ شود‪ .‬وی در پایان یاداور شد‪ :‬بهترین‬ ‫اق��دام دیگر در صنعت س��نگ می تواند اس��تفاده از‬ ‫ضایعات مع��ادن و کارخانه ها و نخاله ها باش��د که از‬ ‫ای��ن ضایعات در س��اخت ماده جدید بهره مند ش��د‪،‬‬ ‫چراکه تنوع س��نگ های رنگی در ایران بی نظیر است‬ ‫و این هنر است که از این امتیاز های خدادادی بتوان‬ ‫بهره های بسیاری گرفت‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬عضو انجمن س��یمان کشور درباره صادرات‬ ‫س��یمان و بازارهای جدید گفت‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫بازاریاب��ی قاره افریقا مثبت عمل کردیم و اکنون‬ ‫به بی��ش از ‪۲۰‬کش��ور ص��ادرات قابل توجهی از‬ ‫س��یمان و کلینکر داریم و می ت��وان گفت امروز‬ ‫تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به شانه است‪.‬‬ ‫وی درب��اره امکان به وجود ام��دن رقابت منفی‬ ‫ش��رکت های ایرانی در این بازار گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ای��ن واقعیت وجود دارد و نمی توان ان را کتمان‬ ‫کرد هرچند امروز تشکل ها و انجمن هایی که در‬ ‫حوزه سیمان فعالیت دارند توانسته اند تا حدودی‬ ‫تولید را تعدیل و صادرات را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫در زمینه همسان سازی مقررات در گذرگاه های‬ ‫مرزی عراق‪ ،‬از این پس واردات سیمان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق نیز ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬واردات س��یمان ب��ه اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق ممن��وع اس��ت‪ .‬وزارت دارایی‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق در بیانی��ه ای واردات هر‬ ‫نوع س��یمان به اقلیم کردس��تان عراق را ممنوع‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫واردات س��یمان به عراق به دلی��ل خودکفایی‬ ‫داخل��ی از مدت ه��ا قب��ل ممنوع بوده اس��ت و‬ ‫به تازگی با اجرای قانون همسان س��ازی مقررات‬ ‫در تمام��ی گذرگاه های عراق‪ ،‬اقلیم کردس��تان‬ ‫عراق نیز ش��امل حال ان ش��د‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫وزارت دارای��ی اقلیم کردس��تان ع��راق با صدور‬ ‫بخشنامه ای خطاب به دروازه های مرزی واردات‬ ‫هر نوع سیمان را به اقلیم کردستان عراق ممنوع‬ ‫اعالم کرد‪ .‬براس��اس دستور صادر شده از ابتدای‬ ‫مه ‪ )۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬واردات هر نوع سیمان عادی‬ ‫و بتن مسلح ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که باوجود تولیدات داخلی‬ ‫در اقلیم کردستان عراق اما به گفته کارشناسان‬ ‫کارخانه های این منطقه فاقد توان تولید سیمان‬ ‫با مقاومت باال هستند‪.‬‬ ‫براساس امار غیررسمی حجم مبادالت تجاری‬ ‫بین اقلیم کردس��تان عراق و ایران ساالنه بین ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۶‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫مراحل پایانی خط تولید کارخانه فوالد راور‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬این کارخانه نزدیک به مراحل پایانی اس��ت و شروع‬ ‫به جذب نیرو کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬محمدمه��دی زاهدی با اش��اره به‬ ‫راه ان��دازی کارخانه فوالد بوتیا در اینده نزدیک اظهار کرد‪:‬‬ ‫ق��رار بود در منطقه راور کارخانه کک س��ازی ایجاد ش��ود‬ ‫که با بررس��ی های انجام ش��ود به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫موفقیت امیز نخواهد بود و در صحبت هایی که در ش��ورای‬ ‫اداری چندین سال قبل انجام شد‪ ،‬تصمیم گرفتیم با کمک‬ ‫کارخان��ه گل گهر س��یرجان در این منطق��ه کارخانه فوالد‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬این کارخانه نزدیک به مراحل پایانی اس��ت و شروع‬ ‫ب��ه جذب نیرو کرده که ‪۹۰‬درص��د نیروهای ان بومی راور‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این کارخان��ه درحال حاضر ویژه‬ ‫تولید فوالد اس��فنجی اس��ت و فوالد اس��فنجی به تنهایی‬ ‫قابلیت اس��تفاده ندارد و باید ذوب ش��ده و تبدیل به نورد‬ ‫ش��ود و براس��اس توافق های انجام ش��ده و موافقت هیات‬ ‫مدیره گل گهر کارخانه توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫زاه��دی گفت‪ :‬در کنار کارخانه فوالد اس��فنجی کارخانه‬ ‫نورد هم ایجاد می ش��ود و برای ساخت کارخانه نورد اعالم‬ ‫مناقصه کرده اند و به دنبال ش��رکت سرمایه گذار و پیمانکار‬ ‫هستند که شروع به کار کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجل��س عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫مذاکراتی که انجام ش��ده با یک ش��رکت چینی پیش��نهاد‬ ‫داده ایم که کارخانه بوته گرافیت را با بررس��ی های الزم در‬ ‫اینجا ایجاد کنند و در نهایت ‪ ۳‬کارخانه در این محل ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬با پیگیری های انجام ش��ده و دعوتی که‬ ‫از رئیس س��ازمان تامین اجتماعی کش��ور شده‪ ،‬این مرکز‬ ‫درمانی در شهرس��تان راور در هفته جاری به طور رس��می‬ ‫گشایش می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاهمنامه ایران‪ ،‬ایتالیا و یونیدو پشت درهای بسته تحریم‬ ‫مقایسه‬ ‫نرخ های ابرازی‬ ‫و موردپذیرش‬ ‫فوالدسازان‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫اخرین نرخ معامالتی ش��مش در بورس کاال‬ ‫به ش��کل رقابتی و مربوط به ‪۲‬روز گذشته باالتر‬ ‫از ‪ ۳۹‬ه��زار ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین اخرین‬ ‫نرخ معامالتی میلگرد اجدار در بورس کاال باالتر‬ ‫از ‪ ۴۳‬ه��زار ریال انجام ش��ده اس��ت؛ به عبارت‬ ‫دقیق تر حدود کیلویی ‪ ۳۵۰‬تومان باالتر از نرخ‬ ‫موردپذیرش فوالدسازان‪.‬‬ ‫درواقع متوس��ط نرخ محصول نهایی در بازار‬ ‫داخلی و خ��ارج از بورس کاال‪ ،‬ح��دود کیلویی‬ ‫‪ ۵۵۰‬توم��ان باالت��ر از نرخ ابرازی فوالدس��ازان‬ ‫ازس��وی نوردکاران بخ��ش خصوصی و برخی از‬ ‫بنکداران صاحب حواله های خریداری ش��ده در‬ ‫بازار و به مصرف کننده نهایی توزیع می شود‪.‬‬ ‫در واکاوی چرای��ی ای��ن تف��اوت قیمت ها در‬ ‫ب��ورس کاال و بازار خ��ارج از ان‪ ،‬به طور خالصه‬ ‫می توان به برخی موارد اشاره کرد ازجمله‪:‬‬ ‫‪ )۱‬هزین�� ه زیاد تولید در زنجیره تامین بخش‬ ‫خصوص��ی در دو حوزه تولید ش��مش القایی و‬ ‫نورد به دالیل گوناگون ازجمله کرایه حمل های‬ ‫مضاع��ف ی��ا یکپارچه نب��ودن خ��ط تولید این‬ ‫مجموعه ها‪ ،‬یکی از اصلی ترین عوامل باالتر تمام‬ ‫ش��دن نرخ محصول نهایی در این حوزه ها دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬وجود برخی ضعف ها در قوانین فعلی نظام‬ ‫ف موجب‬ ‫مالیاتی کش��ور‪ ،‬به ویژه در حوزه اصنا ‬ ‫شده بخش وسیعی از جریان مویرگی شاخه های‬ ‫انتهایی زنجیره توزیع فوالد کش��ور که برعهده‬ ‫اصناف است؛ از بس��تر شفاف بورس کاال فاصله‬ ‫گرفته و به اجبار به بازارهای زیرزمینی متمایل‬ ‫ش��ود و همین موض��وع یک��ی از عوامل اصلی‬ ‫حیات معامالت زیرزمینی باوجود نرخ های باالتر‬ ‫و غیرمنطقی و فاصله گرفتن بخشی از تقاضا از‬ ‫بورس کاال شده است‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تامین نش��دن اندازه های ‪ ۱۲‬به پایین در‬ ‫زمینه تولید میلگرد اجدار‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اصل��ی اقبال تقاضا به نرخ های‬ ‫باالت��ر‪ ،‬در زنجی��ره توزیع ب��ازار خصوصی ها به‬ ‫دلیل کمبود زنجیره تامین بزرگ فوالدس��ازان‬ ‫دولتی در تامین اندازه های ریز است که موجب‬ ‫ش��ده بخش��ی از تقاضا مجبور باش��د به واسطه‬ ‫تامین اندازه های میلگرد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬در کنار س��ایر‬ ‫اندازه ه��ای موردنیاز خود‪ ،‬متوج��ه بازار بخش‬ ‫خصوص��ی ش��ود و در نرخ ه��ای باالت��ر کاالی‬ ‫موردنیاز خود را تامین کند‪.‬‬ ‫‪ )۴‬ماهیت کل فروش��ی زنجیره تامین بخش‬ ‫نیمه دولتی‪.‬‬ ‫زنجی��ره تامین بخش نیمه دولتی با س��ازکار‬ ‫به طورتقریبی موفق تس��هیل و شفاف سازی در‬ ‫ب��ورس کاال در ش��رایط کنونی ب��ازار‪ ،‬با وجود‬ ‫برخی ضعف ها؛ بیشتر ماهیت کل فروشی و مورد‬ ‫اقبال بنکداران را داراس��ت و به دلیل کم توجهی‬ ‫ب��ه ح��وزه اصناف‪ ،‬ای��ن بخش وس��یع زنجیره‬ ‫توزی��ع مویرگی کش��ور متاس��فانه مغفول باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‪ )۵‬ت��رس از قوانین مالیاتی حاکم به س��بب‬ ‫برخ��ی ضعف های موج��ود و همچی��ن برخی‬ ‫کم اطالعی ه��ا و درنهای��ت برخ��ی موان��ع در‬ ‫دسترس��ی اصناف به بس��تر بورس کاال‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده اصن��اف اهن فروش بیش��تر ش��خصیت‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬تامی��ن موج��ودی خود را ب��ه جای‬ ‫معطوف کردن از بس��تر س��الم و شفاف بورس‬ ‫کاال‪ ،‬متوج��ه برخی بنک��داران و زنجیره تامین‬ ‫بخش خصوصی کند که نتیجه ان س��وق داده‬ ‫شدن بخشی از معامالت به بازارهای زیرزمینی‬ ‫و افزایش واس��طه ها و به دنبال ان افزایش نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصول نهایی ب��رای مصرف کننده‬ ‫شاخه انتهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫روشن اس��ت که بخش وس��یعی از تقاضا به‬ ‫دلیل ماهیت بیش��تر خرد ان‪ ،‬قابلیت و توانایی‬ ‫خرید از بورس کاال را نداشته و اصناف و بنگاه ها‬ ‫به عنوان تبدیل کاالی عمده به خرد‪ ،‬این وظیفه‬ ‫مه��م را به عن��وان کاتالیزور یا تس��هیل کننده‬ ‫معامالت خرد بازار را به عهده گرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت که مجریان و ناظران‬ ‫بازار ضمن انالیز دقی��ق رفتار و ماهیت پلکانی‬ ‫ب��ازار فوالد با توجه و اهتم��ام به اصالح قوانین‬ ‫مالیاتی اصناف‪ ،‬کوش��ش در جهت فراهم کردن‬ ‫ش��رایطی مناسب برای ورود و دسترسی اصناف‬ ‫به بورس کاال و همچنین توجه به توسعه تولید‬ ‫اندازه ه��ای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬میلگرد اج��دار در زنجیره‬ ‫تولید بخ��ش دولتی در کنار میلگرد اندازه پایه‪،‬‬ ‫بستر معامالتی برای این بخش وسیع و فعال در‬ ‫کش��ور را تسهیل کرده تا ش��اهد اقبال تقاضای‬ ‫این بخش از بازار کش��ور به سمت بورس کاال و‬ ‫کاهش هزینه ها و درنهایت کاهش نرخ محصول‬ ‫نهایی در بازار باشیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تحلیل روز‬ ‫پاالیشگاه های کوچک‬ ‫مشتریان جدید نفت ایران‬ ‫یک کارش��ناس بازار انرژی معتقد اس��ت که‬ ‫ب��ا تحریم های امری��کا صادرات نف��ت ایران به‬ ‫صفر نمی رسد بلکه مش��تریان ان عوض شده و‬ ‫پاالیش��گاه های کوچکی که مراوده ای با امریکا‬ ‫ندارند به سمت نفت ایران می ایند‪.‬‬ ‫مرتض��ی بهروزی فر به ش��انا گف��ت‪ :‬به صفر‬ ‫رس��اندن صادرات نفت ایران غیرممکن است اما‬ ‫این تحریم ها باعث می ش��ود ت��ا میزان صادرات‬ ‫کاهش پیدا کند که با توجه به وابستگی ایران به‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬این موضوع ممکن است برای‬ ‫اقتصاد مشکل افرین باشد‪ .‬با توجه به تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬مشتری هایی باقی می مانند که مراوده ای‬ ‫با امریکا ندارند که شامل پاالیشگاه های کوچک‬ ‫هند یا چین خواهد بود‪.‬‬ ‫بهروزی ف��ر ف��روش نفت از طری��ق دور زدن‬ ‫تحری��م را یکی دیگر از راه ه��ای حفظ صادرات‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬با این حال‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫متوس��ط و بزرگ از ایران خرید نمی کنند و باید‬ ‫ف��روش نفت به ژاپن و کره جنوبی را صفر در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬به ط��ور احتمالی‬ ‫ش��رکت های ترکیه برای دریافت معافیت های‬ ‫بیش��تر فش��ار می اورند اما در ص��ورت موافقت‬ ‫نکردن امریکا‪ ،‬از بازار ایران خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیریت سدها در توزیع اب پایین دست اهمیت دارد‬ ‫بی توجهی به ابخیزداری عامل خسارت های باالی سیل‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چه کش�ورهایی به کم�ک ایران‬ ‫می ایند؟‬ ‫بهروزی فر درباره توافق ایران و روس��یه برای‬ ‫تهاتر ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت نیز گفت‪ :‬در این باره‬ ‫چند مس��ئله وجود دارد؛ نخس��ت اینکه روسیه‬ ‫هی��چ گاه دنبال ای��ن توافق نبود زی��را به دلیل‬ ‫تحریم خودش با مشکالتی روبه رو است‪.‬‬ ‫بهروزی فر ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر این است که‬ ‫در صورت تهاتر‪ ،‬چه کاالیی را از روس��یه دریافت‬ ‫خواهی��م ک��رد زی��را مهم ترین هدف ای��ران از‬ ‫صادرات نفت‪ ،‬ب ه دست اوردن ارز است اما با این‬ ‫روش ارزی ب ه دس��ت ایران نمی رسد و مجبوریم‬ ‫جنس های دس��ته چندم روسی را وارد کنیم که‬ ‫مشکالت را حل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار انرژی درب��اره همراهی‬ ‫ع��راق با ایران برای عب��ور از تحریم ها نیز گفت‪:‬‬ ‫بعی��د می دانم عراق در این زمینه به ایران کمک‬ ‫کند زیرا امریکا در این کشور مستقر است‪.‬‬ ‫وی ب��ه کم��ک ای��ران در زم��ان تحریم نفت‬ ‫در برابر غذای عراق اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در ان‬ ‫زمان این کمک ها کامال غیررس��می بود و بخش‬ ‫خصوصی دو کشور بدون حضور دولت ها این کار‬ ‫را انجام می دادن��د اما بعید می دانم اکنون طرف‬ ‫عراقی تمایلی به پذیرش ریسک و کمک به ایران‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بهروزی ف��ر تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬بعد از‬ ‫اعالم تمدید نشدن معافیت خرید نفت از ایران‪،‬‬ ‫عراق اعالم کرده که برای جبران کمبود نفت در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬افزایش تولید خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه ب��ه این اظهارنظر‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫داشت که به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک‬ ‫کن��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ش��رایط تحریم در‬ ‫این دوره سخت تر از گذش��ته است و همین امر‬ ‫هزینه ها را باال می برد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در دوره قبلی‬ ‫تحریم ها که با چین مراوده داشتیم پول ها بلوکه‬ ‫می شد و در نتیجه یا باید کاالی چینی خریداری‬ ‫می کردیم یا برای تبدیل یوان به ارزهای معتبر‪،‬‬ ‫هزین ه زیادی می دادیم‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار انرژی ادامه داد‪ :‬نمی توان‬ ‫در روز ی��ک میلیون بش��که نفت را ب��ا دور زدن‬ ‫تحری��م فروخ��ت‪ .‬همچنی��ن برای ف��روش در‬ ‫زم��ان تحری��م باید نفت را با قیمت��ی پایین تر از‬ ‫قیمت های جهانی به فروش رس��اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه در چند ماه گذشته ایران نقشی پررنگ‬ ‫در بازارهای نفت نداشته و صادرات کشور حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬این عدد نمی توان��د عرضه بازار را برهم بزند‪.‬‬ ‫بهروزی فر گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬کشورهایی مثل‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬روسیه و عراق اعالم کرده اند‬ ‫ک��ه افزایش تولید دارند تا کمب��ود نفت ایران را‬ ‫جبران کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ش��رایط اضطراری‬ ‫می توان از ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای‬ ‫مختلف دنیا برای تنظیم بازار استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه نفت ‪ ۲۰۰‬دالری می شود؟‬ ‫ب��ه گفته بهروزی فر‪ ،‬تنه��ا عاملی که می تواند‬ ‫بر بازار نفت تاثیرگذار باش��د‪ ،‬احتمال اغتشاش‬ ‫در منطقه اس��ت که در شرایط فعلی دور از ذهن‬ ‫به نظر می رس��د اما اگر جنگ��ی در خلیج فارس‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬قیمت نف��ت می تواند به ‪ ۲۰۰‬دالر‬ ‫هم افزایش پیدا کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬عرضه و تقاض��ای نفت بر هم نمی خورد‬ ‫و رس��یدن قیمت نفت ب��ه ‪ ۱۰۰‬دالر غیرممکن‬ ‫خواهد بود‪ .‬حتی س��قف ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬دالر فعلی به ‬ ‫صورت مقطعی است و اگر کشورها تولید خود را‬ ‫افزایش دهند این ع��دد می تواند به زیر ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫نیز بازگردد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫ نورمحمد تربتی نژاد ‬ ‫پس از خشکسالی های پی در پی در دهه های گذشته‪،‬‬ ‫بارش های ش��دید باران از ‪ ۲۷‬اسفند ‪ ۹۷‬از استان های‬ ‫مازندران و گلس��تان اغاز شد و تداوم ان در فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬به بیش��تر استان های کشور اس��یب وارد شد‪ .‬این‬ ‫بارش ها‪ ،‬طغی��ان رودخانه ها و ابگرفتگی روس��تاها و‬ ‫شهرها را در پی داشت‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امارها‪ ۶۸۰ ،‬سد در کشور در حال‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ ۱۱۴ ،‬س��د در دست س��اخت قرار‬ ‫دارد و ‪ ۱۷۲‬س��د نیز در مرحله مطالعه قرار گرفته که‬ ‫بهره برداری از همه انها نقش مهمی در مدیریت منابع‬ ‫ابی و مقابله با س��یالب ها دارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫سدس��ازی از جمله راهکارهایی است که ضمن کمک‬ ‫ب��ه مدیریت درس��ت منابع اب‪ ،‬مانع از جاری ش��دن‬ ‫روان اب ها و بروز سیالب های ویرانگر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه دولت اکنون فقط منابع س��اخت فقط ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬س��د را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در شرایط تحریم منابع‬ ‫ساخت سد در هر مکانی را ندارد‪.‬‬ ‫جالل میرزایی با اش��اره به وقوع س��یل در چندین‬ ‫اس��تان کش��ور و راه های مقابله با سیل های بعدی‪ ،‬به‬ ‫خانه مل��ت گفت‪ :‬نباید در بررس��ی عل��ل این حادثه‬ ‫عجله کرد بلکه باید بررس��ی ها را دقیق و علمی پیش‬ ‫برد و پس از شناس��ایی عوامل تش��دید خس��ار ت های‬ ‫س��یل انها را اولویت بندی کرد و برای رفع ش��ان قدم‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ای�لام‪ ،‬ایوان و چ��رداول در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬بی توجهی به ابخیزداری‬ ‫در س��ال های گذش��ته ازجمل��ه دالیل خس��ار ت های‬ ‫باالی س��یل اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید دید سهم این مهم‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬نباید‬ ‫از کلمه کوپن بترس��یم چراکه کش��ور از کوپن در زمان جنگ‬ ‫تحمیلی ضرر نکرده و این کوپن ها می تواند تبدیل به کاال شود‪.‬‬ ‫الیاس حضرتی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به پرداخت یارانه های پنهان در اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬ایران در ش��رایط ویژه جنگ اقتصادی قرار‬ ‫دارد اما مس��ئوالن ش��مایل جنگی را پیدا نکرده اند چراکه اگر‬ ‫چنین ش��رایطی را احساس و درک می کردند تصمیم های انها‬ ‫در اقتصاد در این زمینه تنظیم می شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید از شرایط کنونی‬ ‫اس��تفاده کرد و نحوه اتالف منابع و مصرف گرایی را تغییر داد‬ ‫و ریش��ه های فساد در کشور را خشکاند‪ ،‬افزود‪ :‬حتی اگر کشور‬ ‫در شرایط جنگ اقتصادی قرار نداشته باشد‪ ،‬باید نحوه مصرف‬ ‫سد س��ازی در کشور گامی مهم برای حفظ منابع خدادادی است و با‬ ‫توجه به تغییرات اقلیم‪ ،‬سدهای بیشتری باید در کشور ساخت‬ ‫در گسترش خس��ار ت ها چقدر بوده است‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫برخ��ی معتقدند اگر در حوزه های اب ریز رودخانه های‬ ‫کرخه و دز س��د ساخته شده بود اکنون این سیالب ها‬ ‫به راحتی هدایت و ذخیره می شدند‪.‬‬ ‫پ��س از شناس��ایی اولویت های مقابله با س��یل باید‬ ‫متناس��ب با منابع‪ ،‬به سراغ اقدام های کم هزینه تر اما با‬ ‫نتیجه بیش��تر حرکت کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر الیروبی‬ ‫هزینه کمتر و نتیجه بهتر و س��ریع تری دارد باید این‬ ‫مهم را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بیان اینکه فش��ارها به وزارتخانه ها برای‬ ‫سدس��ازی باال رفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت در شرایط‬ ‫کنونی تحریم ها‪ ،‬منابع س��اخت س��د در هر مکانی را‬ ‫ن��دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بای��د مناب��ع و توجیه ه��ای علمی‬ ‫سدسازی را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫دولت درحال حاضر منابع س��اخت فقط ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��د را‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��اخت هر س��د از اغاز تا پایان ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬سال طول می کشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید در این شرایط که‬ ‫س��یالب ها بحران ایجاد کرده اند راه های دیگر مقابله را‬ ‫در کنار سدسازی در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫است‪ :‬در برخی از اس��تان ها سدسازی الزم است و در‬ ‫برخ��ی دیگر الیروبی‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید پیش از هر اقدامی‬ ‫مطالعات دقیق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سد و حفظ منابع‬ ‫باید اتالف منابع و مصرف گرایی را تغییر داد‬ ‫خود را تغییر دهی م اما اکنون که ایران در جنگ اقتصادی قرار‬ ‫دارد باید بیش از گذشته مانع اتالف منابع ملی شود که نام ان‬ ‫را نبای��د دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین گذاش��ت بلکه‬ ‫اسم ان را مدیریت مصرف منابع می گذاریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدیری��ت مصرف در ایران این اس��ت که در‬ ‫ش��دیدترین تحریم ها قرار دار د اما در میانگین مصرف س��رانه‬ ‫بنزین‪ ،‬ش��کر‪ ،‬گوشت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و دارو در دنیا اول است‪ ،‬ایا به‬ ‫طول و عرض ما می خورد که این میزان مصرف کنیم؟ ‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه ‪ ۲۰‬میلیون خ��ودرو در ایران وجود‬ ‫دارد که مصرف روزانه ‪ ۲‬لیتر حدود ‪ ۴۰‬میلیون لیتر می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین اگر ‪ ۱۰‬میلیون لیتر بنزین به تاکسی‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و مینی بوس که کارهای عمومی انجام می دهند اختصاص یابد‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون لیتر می ش��ود در حالی ک��ه هم اکنون در‬ ‫روزه��ای عادی ‪ ۱۰۰‬میلیون لیت��ر و در روزهای تعطیل ‪۱۳۰‬‬ ‫نیز می توان��د در تغییر روی��ه مصرف کنندگان‬ ‫تاثیرگذار باش��د و باید به این موضوع نیز توجه‬ ‫کرد که بدمصرفی ارتباطی با پولداری ندارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید فرهنگ سازی درست در این زمینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله ک��ه باید فرهنگ‬ ‫عموم��ی را در نحوه مصرف ب��رق در کل جامعه‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازکارهای بسیاری‬ ‫برای این مهم در نظر گرفته ش��ده که امیدواریم‬ ‫بتوانیم نتیجه مطلوب را به دست اوریم‪.‬‬ ‫به تازگی محمدحس��ن متول��ی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توانیر با اشاره به طرح های تشویقی وزارت‬ ‫‹ ‹مدیریت سد ها بسیار مهم است‬ ‫نماینده مردم گرگان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقد است‪ :‬سد سازی در کشور گامی مهم برای حفظ‬ ‫مناب��ع خدادادی اس��ت و با توجه به تغیی��رات اقلیم‪،‬‬ ‫سدهای بیشتری باید در کشور ساخت‪.‬‬ ‫ نورمحمد تربتی نژاد به ایرنا گفت‪ :‬س��د در کش��ور با‬ ‫اه��داف متفاوتی مانند ذخیره س��ازی اب برای تامین‬ ‫اب کش��اورزی و اش��امیدنی و جلوگیری از بروز سیل‬ ‫س��اخته می ش��ود که این اهداف در همه جای جهان‬ ‫مشترک است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سد سازی با این اهداف‬ ‫عالوه بر اینکه مفید اس��ت ‪ ،‬به نفع کشاورزی و پایداری‬ ‫منابع ابی هم مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی و مناب��ع اب مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬سد های زیادی در کشور ساخته شد و مخازن‬ ‫س��د ها ظرفیت های بس��یار زیادی برای ذخیره سازی‬ ‫اب های روان به شمار می رفت تا برای تامین اب بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اشامیدنی و‪ ...‬مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫تربتی ن��ژاد گف��ت‪ :‬س��د ها همچنی��ن در موق��ع‬ ‫س��یالب خیلی کارب��رد دارند زیرا هنگامی که س��یل‬ ‫حرکت می کند‪ ،‬چنانچه به وس��یله س��د مهار نش��ود‪،‬‬ ‫خس��ارت های زی��ادی به هم��راه خواهد داش��ت زیرا‬ ‫سال های گذش��ته به دلیل خالی بودن ظرفیت بسیار‬ ‫از س��د ها‪ ،‬توانستند سیالب ها را مهار کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که در هیچ نقطه ای از دنیا‬ ‫نمی توان از این اقدام دفاع کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مصرف روزانه‬ ‫بنزین باید در کشور به ‪ ۵۰‬میلیون لیتر برس د و بقیه ان صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پول ص��ادرات بنزین باید به دهک های پایین‬ ‫جامعه داده شود‪ .‬بر این اساس که یارانه نقدی دهک های پایین‬ ‫جامعه به جای ‪ ۴۵‬هزار تومان به ‪ ۱۲۰‬هزار تومان افزایش یابد‬ ‫و حمل ونقل شهری شبه رایگان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان پول حاصل از‬ ‫صرفه جویی سوخت می توان برای حمل ونقل شهری اقدام های‬ ‫موثری انجام داد‪ ،‬مدرن ترین ترامواها‪ ،‬مترو و وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی را مس��تقر کرد‪ ،‬بودجه برای بهداش��ت و درمان مردم‬ ‫اختصاص و هزینه سرانه معلمان و دانش اموزان را افزایش داد‪.‬‬ ‫حضرتی با بیان اینکه منبع ایجاد اش��تغال مردم‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫بدمصرفی ارتباطی با پولداری ندارد‬ ‫س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت‪ :‬هرچند‬ ‫تغییر تعرفه ه��ا مطابق با پیش��نهادهای اولیه ما‬ ‫نبوده اس��ت اما افزایش ‪ ۲۳‬درصدی تعرفه ها نیز‬ ‫موجب کاهش مصرف انرژی از سوی پرمصرف ها‬ ‫خواهد ش��د و به طور کلی تاکید ما این است که‬ ‫فرهنگ استفاده از وسایل برقی را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫محمودرضا حقی فام با بیان اینکه پیش��نهادها‬ ‫تغیی��ر تعرف��ه چندین مرتب��ه در هیات دولت در‬ ‫ت به ایسنا گفت‪ :‬مالک‬ ‫رفت و برگش��ت قرار گرف ‬ ‫و هدف فعلی ما این است که بر اساس تعرفه های‬ ‫موجود عمل کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بی شک این میزان افزایش تعرفه‬ ‫استان هایی مانند گلستان و استان هایی که بارش زیاد‬ ‫دارند نه تنها ساخت س��د ها مفیدند‪ ،‬بلکه اضافه شدن‬ ‫انها و اب بندها نیز می توانند با توجه به ش��رایط تغییر‬ ‫اقلیم مفید واقع شوند‪.‬‬ ‫نیرو برای کاهش میزان مصرف برق بخش خانگی‬ ‫در ایام اوج مصرف تابستان‪ ،‬گفته است در صورت‬ ‫صرفه جوی��ی ‪ ۱۰‬درصدی در میزان برق مصرفی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از مبلغ صورتحس��اب مشترکان‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش ‪ ۷‬درصدی تعرفه برق‬ ‫تمامی مش��ترکان از ابتدای اردیبهشت ‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ه��دف افزایش انگیزه برای اص�لاح مدل مصرف‬ ‫مش��ترکین پرمصرف به ویژه در زمان اوج مصرف‬ ‫برق مقرر ش��ده اس��ت تا از اغاز خردا د تنها برای‬ ‫مشترکین پرمصرف خانگی ‪ ۱۶‬درصد به این رقم‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان در مجلس گفت‪ :‬س��اخت سد‬ ‫برای کشور بسیار مهم است اما از طرف دیگر‪ ،‬مدیریت‬ ‫این سدها در چگونگی توزیع اب در پایین دست و نیز‬ ‫استفاده بهینه از خود سد اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫به گفته تربتی نژاد‪ ،‬مدیریت س��د در کنترل به موقع‬ ‫دریچه های ان‪ ،‬رها سازی به موقع اب‪ ،‬ترمیم کانال ها و‬ ‫شبکه های انتقال اب بسیار اثر گذار است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬امس��ال به دلیل وق��وع بارش ها در‬ ‫فص��ل بهار و نی��ز باتوجه ب��ه ذخیره ش��دن اب زیاد‬ ‫بارش های زمس��تان برخی س��د ها نتوانستند سیالب‬ ‫را ان گون��ه که الزم اس��ت‪ ،‬کنترل کنن��د و به مرحله‬ ‫س��رریز رس��یدند و ای��ن امر موجب تش��دید س��یل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی و مناب��ع اب مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬جاری شدن سیل امسال نشان‬ ‫داد که می توان پیش بینی درس��ت تری در باره س��د ها‬ ‫داشت تا مانع از افزایش خسارت شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد تربتی نژاد‪ ،‬چنانچه سدها در جای درستی‬ ‫ایجاد شوند و موجب اس��تفاده بهینه اب شده باشند‪،‬‬ ‫س��اخت انها درست است زیرا س��د ها نقش مهمی در‬ ‫ذخیره سازی اب دارند؛ زمستان که بارش ها زیاد است‬ ‫و روان اب های زیاد وجود دارد‪ ،‬چنانچه جمع نش��وند‬ ‫باید با هزینه های گزاف برای استخراج اب از سفره های‬ ‫زیرزمینی استفاده کرد‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش رایگان‪ ،‬حمل ونقل شهری می تواند مدیریت‬ ‫مصرف س��وخت در حوزه های بنزین‪ ،‬برق و گاز خانگی باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هزینه اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلفن خانه های زیر ‪ ۸۰‬متر باید‬ ‫رایگان شود و باالی ‪ ۸۰‬متر به شکل تصاعدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ی با تاکید‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫بر اینکه نباید از کلمه کوپن بترس��یم چراکه کشور از کوپن در‬ ‫زمان جنگ تحمیلی ضرر نکرده و این کوپن ها می تواند تبدیل‬ ‫به کاال ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید از ‪ ۱۴‬میلیارد دالری که برای‬ ‫‪ ۲۵‬کاالی اساسی اختصاص یافته ‪ ۴‬میلیارد دالر بر اساس ارز‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی به پنیر‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬مرغ و شکر و کاالهای‬ ‫اساس��ی تخصیص یابد و ‪ ۱۰‬میلیارد دالر دیگر را با قیمت ارز‬ ‫نیمای��ی فروخت که حدود ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان می ش��ود و‬ ‫می توان این رقم را در ایجاد اشتغال مردم‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش رایگان و حمل ونقل شهری مصرف کرد‪.‬‬ ‫کشف محموله قاچاق ‪ ۱۰‬میلیاردی پتروشیمی‬ ‫در پاکدشت‬ ‫فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان تهران از کش��ف‬ ‫محموله قاچاق مواد اولیه پتروش��یمی به ارزش ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال در شهرستان پاکدشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت پلیس‪ ،‬س��ردار ناظری در این‬ ‫ب��اره اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس اگاهی شهرس��تان‬ ‫پاکدش��ت هنگام کنترل خودروه��ای عبوری به دو‬ ‫دس��تگاه کامیون کش��نده مشکوک ش��ده و برای‬ ‫بررس��ی محموله و م��دارک‪ ،‬خودرو ه��ا را متوقف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررس��ی اولیه مش��خص ش��د این‬ ‫خودرو ها که قصد انتقال مواد پتروشیمی(پلیمری)‬ ‫به خارج از کش��ور را داش��تند فاقد هرگونه مدارک‬ ‫گمرک��ی بوده که با هماهنگ��ی مقام قضایی توقیف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سردار ناظری با اشاره به اینکه محموله کشف شده‬ ‫از سوی کارشناسان ‪ ۱۰‬میلیارد ریال ارزش گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این ب��اره پرونده اولیه‬ ‫تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان ته��ران در پایان‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬نیروی انتظامی اج��ازه فعالیت و‬ ‫ج��والن به مفس��دان اقتصادی را نخواه��د داد و با‬ ‫این گونه افراد برخورد قاطع و قانونی می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مشکالت مالی همچنان پیش روی پروژه قطار پرسرعت در ایران‬ ‫راه اهنی که روی کاغذ روزگار می گذراند‬ ‫با گذش��ت بیش از ‪ ۱۲‬س��ال از کلنگ زنی س��اخت‬ ‫خط اه��ن تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان این پ��روژه همچنان در‬ ‫تالش برای تامین منابع مالی است‪ .‬سرنوشت نخستین‬ ‫پروژه قطار پرسرعت ایران طوری با فاینانس گره خورده‬ ‫که گویی هیچ راه دیگری برای اجرای این پروژه وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬درحالی ک��ه در دولت یازدهم اعالم ش��ده بود‬ ‫فاینان��س این پ��روژه عملیاتی ش��ده‪ ،‬در پیگیری برای‬ ‫اگاهی از اخرین وضعیت این پروژه باز هم با این پاسخ‬ ‫روبه رو می شویم‪ :‬اگر فاینانس باشد می سازیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پ��روژه راه اهن پرس��رعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان که به عنوان نخستین قطار پرسرعت کشور‬ ‫ش��ناخته می ش��ود و قرار اس��ت بعد از پایان ساخت و‬ ‫راه اندازی‪ ،‬زمان س��فر ریلی در مس��یر ‪ ۴۰۰‬کیلومتری‬ ‫تهران تا اصفهان را از بیش از ‪ ۶‬ساعت فعلی به حدود ‪۲‬‬ ‫س��اعت کاهش دهد‪ ،‬سال هاست گرفتار دست اندازهای‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬این پروژه که یک بار در سال ‪ ۸۵‬در دولت‬ ‫نخس��ت احمدی نژاد و بار دیگر در س��ال ‪ ۹۳‬در دولت‬ ‫نخست روحانی کلنگ زنی و هربار گفته شد در مدت ‪۴‬‬ ‫س��ال اجرایی خواهد شد‪ ،‬در عمل پیشرفت خاصی در‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬سال گذشته نداشته است‪.‬‬ ‫گرچه مس��ائلی مانند تغییر مس��یر تعریف ش��ده‪ ،‬از‬ ‫عواملی است که سرعت این پروژه را در طول سال های‬ ‫گذش��ته گرفته اما براس��اس س��خن مس��ئوالن به نظر‬ ‫می رسد در تمام س��ال هایی که از کلنگ زنی این پروژه‬ ‫می گذرد‪ ،‬مس��ائل مالی‪ ،‬جدی ترین مانع پیش��رفت ان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تامین فاینانس ادامه دارد‬ ‫با اینکه محسن پورسیداقایی‪ ،‬مدیرعامل وقت راه اهن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬در پاسخ به‬ ‫از نهایی شدن مراحل‬ ‫تامین فاینانس ‪ ۲.۶‬میلیارد دالری خط اهن پرس��رعت‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان ازس��وی بانک چین��ی خبر داد‪ ،‬در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬همواره مسئوالن از انتظار برای نهایی‬ ‫شدن این فاینانس و کلید خوردن پروژه سخن گفته اند‪.‬‬ ‫در جدیدترین اظهارنظر رس��می درب��اره این پروژه نیز‬ ‫سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل فعلی راه اهن بر همین مسئله‬ ‫تاکید می کند‪.‬‬ ‫این پروژه بوده اس��ت‪ .‬براس��اس انچه مدیرعامل فعلی‬ ‫راه اه��ن ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ ،‬این پ��روژه به تازگی از‬ ‫این ش��رکت به شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل واگذار ش��ده و کار س��اخت و پیگیری برای‬ ‫تامین فاینانس از این به بعد از سوی این شرکت دنبال‬ ‫خواهد ش��د و ش��رکت راه اهن در این زمینه همکاری‬ ‫الزم را با این شرکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫گرچه پروژه قطار پرسرعت از ابتدا در شرکت ساخت‬ ‫و توسعه زیربناهای حمل ونقل متولد شده بود‪ ،‬اما سال‬ ‫گذش��ته با نظر وزیر راه و شهرسازی وقت و با موافقت‬ ‫دولت‪ ،‬به ش��رکت راه اهن واگذار شد تا روند ساخت ان‬ ‫س��رعت بگیرد‪ .‬با این حال حدود ‪ ۲‬ماه پیش مسئوالن‬ ‫اعالم کردند با موافقت هی��ات دولت‪ ،‬این پروژه دوباره‬ ‫به شرکت س��اخت منتقل می شود زیرا ماهیت شرکت‬ ‫راه اهن‪ ،‬نهادی بهره بردار‪ ،‬نه س��ازنده و ماهیت شرکت‬ ‫ساخت‪ ،‬نهادی سازنده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن در حالی از توقف پروژه قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان به دلیل تامین نش��دن فاینانس چینی س��خن می گوید‬ ‫که سال گذش��ته معاون اول رئیس جمهوری از به جریان افتادن ان‬ ‫سخن گفته بود‬ ‫رسولی در پاس��خ به‬ ‫با تاکید بر اینکه باوجود‬ ‫مش��کالت‪ ،‬اراده برای راه اندازی قطار پرسرعت در ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از کار زیرسازی قطار تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان عملیاتی و س��اخته شده اما به دلیل مسائل‬ ‫مرب��وط به فاینانس‪ ،‬درحال حاض��ر توقفی در کار پیش‬ ‫امده است‪ .‬مدیرعامل راه اهن با تاکید بر اینکه افزایش‬ ‫س��رعت از مهم ترین عوامل افزایش اس��تقبال مردم از‬ ‫سفرهای ریلی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقای سرعت را برای‬ ‫بیشتر مسیرها در دس��تور کار داریم‪ ،‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫چند س��الی است که زمان سیر در مسیر تهران‪-‬مشهد‬ ‫به عنوان یکی از پرطرفدارترین مس��یرهای ریلی کشور‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬ساعت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن در حالی از توقف پ��روژه قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفه��ان به دلیل تامین نش��دن‬ ‫فاینانس چینی سخن می گوید که سال گذشته معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری از به جریان افتادن ان سخن گفته‬ ‫ب��ود و در ماه های اخیر نیز محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی گفته بود روند دریافت این فاینانس در حال‬ ‫سرعت گرفتن است‪ .‬توافقنامه تامین این وام چینی در‬ ‫سال ‪ ۸۹‬میان دو کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر چندباره متولی پروژه‬ ‫ع�لاوه ب��ر مش��کالت مال��ی‪ ،‬تغیی��ر متول��ی نیز از‬ ‫اس��یب هایی اس��ت که در بی��ش از ‪ ۱۰‬س��الی که از‬ ‫کلنگ زنی نخستین قطار پرسرعت می گذرد‪ ،‬گریبا نگیر‬ ‫خدایار خاشع‬ ‫دبیر کارگروه شرکت های سرمایه گذار‬ ‫در ازادراه ها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه دولت برای ساخت پروژه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی می گوید قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان دست کم ‪ ۳.۵‬سال دیگر به کار پیوسته نیاز‬ ‫دارد تا وارد فاز بهره برداری شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬موض��وع مهمی ک��ه در این پروژه وج��ود دارد‬ ‫تکمیل زیرس��اخت و اتصال ش��بکه برق است تا بتوان‬ ‫ن��اوگان ویژه ای که منحصر به همین مس��یر اس��ت را‬ ‫ازسوی س��رمایه گذار در اختیار گرفت و خدمات برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان ‪ ۳.۵‬س��اله فقط ب��رای تکمیل‬ ‫زیرساخت و ایجاد ایستگاه های این مسیر است و فرایند‬ ‫تهیه ناوگان ویژه این خط هم زمان بر است‪ .‬با این حال‬ ‫امیدواریم در همین زمان بندی‪ ،‬این پروژه را اجرا کنیم‬ ‫و مقدمه بهره برداری ان فراهم ش��ود‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬برای این پروژه سهم دولت ‪ ۱۵‬درصد و سهم‬ ‫فاینانسور ‪ ۸۵‬درصد در نظر گرفته شد‪ .‬سهم دولت که‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت و در بودجه پیش بینی‬ ‫شده برای ایجاد زیرساخت‪ ،‬تملک و ازادسازی مسیر و‬ ‫دربرگیرنده همان ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫عالوه بر مشکالت‬ ‫مالی‪ ،‬تغییر‬ ‫متولی نیز از‬ ‫اسیب هایی‬ ‫است که در بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬سالی که‬ ‫از کلنگ زنی‬ ‫نخستین قطار‬ ‫پرسرعت‬ ‫می گذرد‪،‬‬ ‫گریبا نگیر این‬ ‫پروژه بوده است‬ ‫ارزش خانه های خالی کشور؛ ‪ ۷۴۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران حکایت‬ ‫از ان دارد که س��رانه مسکونی خانوار در ایران با‬ ‫سرانه در اختیار خانوارهای کشورهای توسعه یافته‬ ‫مانند المان و فرانسه برابری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا مطالعات موسسه عالی اموزش‬ ‫و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران‬ ‫به بیش از ‪ ۲۷‬مترمربع رسیده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۸۵‬این سرانه حدود ‪ ۲۵‬مترمربع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گزارش این موسس��ه نش��ان می ده��د اندازه‬ ‫این ش��اخص در کشورهایی مانند مصر‪ ،‬مراکش‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان و کره جنوبی بس��یار کمتر از‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫این ویژگی س��بب ش��ده س��هم هزینه تامین‬ ‫مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی‬ ‫یادداشت‬ ‫کشور را‬ ‫کارگاه عمرانی‬ ‫کنیم‬ ‫پی��دا کند؛ به گون��ه ای که این رق��م از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان در س��ال ‪ ۸۵‬به ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۸۵‬سهم مسکن‬ ‫در سبد هزینه ای هر خانوار ایرانی ‪ ۲۸‬درصد بوده‬ ‫اما جدیدتری��ن امارها حکایت از ان دارد که این‬ ‫سهم در س��ال های اخیر از ‪ ۳۳‬درصد عبور کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن‬ ‫باعث ش��ده تع��داد واحدهای مس��کونی خالی از‬ ‫س��کنه در یک دهه گذشته از ‪ ۴۵۷‬هزار به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون واحد مس��کونی برس��د و مس��احت‬ ‫زیربنای واحدهای مس��کونی خالی از س��کنه نیز‬ ‫از ‪ ۵۷‬میلی��ون مترمربع به ‪ ۲۶۳‬میلیون مترمربع‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬ب��راورد می ش��ود ارزش خانه های‬ ‫خالی نیز از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۷۴۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده باشد‪.‬‬ ‫ازادراه های کش��ور از سیل ‪ ۹۸‬سربلند بیرون‬ ‫امدند‪ .‬اگر ازادراه خرم اباد‪ -‬پل زال نبود‪ ،‬باتوجه‬ ‫به قطع ارتباط ریلی جنوب و از بین رفتن قسمت‬ ‫قابل توجهی از جاده قدیم خرم اباد‪-‬اندیمشک‪،‬‬ ‫معلوم نبود چگونه امکان دسترسی به خوزستان‬ ‫و شهرهای اسیب دیده معموالن و پلدختر برقرار‬ ‫می ش��د‪ .‬هم اکنون ‪ ۲۲‬محور ازادراهی به طول‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬کیلومتر در کش��ور درح��ال بهره برداری‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۸۵‬درصد ان با سرمایه گذاری‬ ‫و مشارکت بخش غیردولتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬با خسارت حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی راه های کش��ور از حادثه س��یل روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬از س��وی دیگر صدها ش��رکت بزرگ‬ ‫راهس��ازی در کشور داریم که پروژه ای در دست‬ ‫ندارن��د؛ بنابراین درحال حاض��ر فرصتی فراهم‬ ‫است که کشور را به یک کارگاه راهسازی تبدیل‬ ‫و تجربه کش��ورهای پیش��رفته را برای رهایی از‬ ‫رکود تکرار کنیم‪.‬‬ ‫در این زمینه چند اقدام برای جذب مشارکت‬ ‫بخش خصوصی پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬الزام دولت به انجام تعهدات مربوط‬ ‫در نخس��تین گام دول��ت بای��د مل��زم ش��ود‬ ‫تعه��دات ق��راردادی و قانونی خود را نس��بت به‬ ‫س��رمایه گذارانی که مبادرت به سرمایه گذاری‬ ‫و س��اخت ازادراه ک��رده و درح��ال بهره برداری‬ ‫هس��تند‪ ،‬انجام دهد‪ .‬در این زمین��ه می توان به‬ ‫تعهداتی مانند حل مشکل مالیاتی‪ ،‬ابالغ به موقع‬ ‫افزایش نرخ عوارض س��االنه ازادراه ها‪ ،‬پرداخت‬ ‫تبص��ره ‪ ۵‬قان��ون مش��ارکت و پرداخت س��هم‬ ‫جریمه های رانندگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تقبل هزینه تامین منابع مالی الزم‬ ‫بای��د در عق��د قراردادهای س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫هزین��ه تامی��ن مناب��ع مال��ی الزم ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری پرداخت و ام��کان تامین مالی‬ ‫برای مش��ارکت کنندگان میسر شود‪ .‬هم اکنون‬ ‫‪ ۶‬محور ازادراهی به طول ‪ ۵۷۰‬کیلومتر که مقرر‬ ‫بوده در سال های گذشته به بهره برداری برسند‪،‬‬ ‫به عل��ت ناتوانی س��رمایه گذار در تامین مالی‪ ،‬به‬ ‫کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاهش هزینه ساخت ازادراه ها‬ ‫ب��رای امکان پذیر ش��دن تامی��ن هزینه های‬ ‫ب��االی س��اخت ازادراه ها و توجیه پذیر ش��دن‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن پروژه ها‪ ،‬بای��د هزینه‬ ‫ساخت را کاهش داد‪ .‬واگذاری پروژه ها به شکل‬ ‫طرح و اجرا و تجدیدنظر در قانون های مالیاتی از‬ ‫راهکارهای رسیدن به این هدف است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توجیه پذیر کردن سرمایه گذاری در‬ ‫ازادراه ها‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه جامعه ما از لح��اظ مالی و‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬قدرت پذی��رش پرداخ��ت عوارض‬ ‫معادل سرمایه گذاری ‪100‬درصد را ندارد‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت باتوجه به ظرفیت پذیرش جامعه‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت و سرمایه گذاری در هر محور ازادراهی‬ ‫با ش��رایط خاص ان تعیین ش��ود‪ .‬البته می توان‬ ‫س��هم دول��ت را در قال��ب تهاتر و اوراق و س��ایر‬ ‫امکانات غیرنقدی تامین کرد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت ازادراه قزوین‪-‬زنجان‬ ‫که نخستین ازادراه مشارکتی بود‪ ،‬با هزینه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به ازای هر کیلومتر در س��ال ‪۷۵‬‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬اکن��ون ازادراهی با این‬ ‫مشخصات‪ ،‬با هزینه ای حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫در ه��ر کیلومت��ر‪ ،‬یعنی بی��ش از ‪ ۲۰۰‬برابر نرخ‬ ‫سال ‪ ۷۵‬ساخته می ش��ود؛ بنابراین اگر دولت و‬ ‫نمایندگان مجلس هرچه زودتر راهکاری نیابند‪،‬‬ ‫در اینده جبران ان بسیار سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ بلیت مترو و کرایه تاکس��ی در تهران از روز‬ ‫گذشته ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬فرنوش نوبخت‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری مترو تهران در‬ ‫گفت وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه شورا‪،‬‬ ‫اجازه افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی بلیت مترو را یافتیم‬ ‫و درحال حاضر نرخ بلیت های تک س��فره از هزار‬ ‫تومان به ‪ ۱۲۰۰‬تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫تاکس��یرانی ش��هر تهران در گفت وگو ب��ا مهر با‬ ‫اش��اره ب��ه افزایش ‪۲۰‬درصدی ن��رخ کرایه های‬ ‫تاکسی از روز گذشته براساس مصوبه شورا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برچس��ب های نرخ های جدید چ��اپ و از‬ ‫دیروز‪ ،‬توزیع شروع شده و فقط رانندگانی اجازه‬ ‫گرفتن نرخ های جدید را دارند که برچس��ب های‬ ‫جدی��د خود را دریافت کرده یا از طریق س��امانه‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬کرایه های خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫کرایه تاکسی و مترو‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خنک کاری نیروگاه ها با استفاده از فناوری نوین‬ ‫ساختار‬ ‫قرارداد‬ ‫دوجانبه علم‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫فعالی��ت علم��ی ویژگی متمای��ز دیگری‬ ‫نیز نس��بت به فعالیت ه��ای اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫دانش��گران از یک ط��رف عضو یک اجتماع‬ ‫علمی هس��تند که نتای��ج علمی خود را در‬ ‫اختی��ار ان می گذارن��د و در عوض پاداش‬ ‫می گیرن��د‪ .‬از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬کارمن��د یک‬ ‫س��ازمان رسمی اند‪ ،‬مانند دانشگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬ازمایش��گاه ها و مراکز تحقیق و‬ ‫توسعه صنعتی‪ ،‬که خدمات دانش پایه خود‬ ‫را در اختیار ان س��ازمان ها قرار می دهند و‬ ‫در عوض حقوق دریافت می کنند‪.‬‬ ‫پ��س دانش��گران در مع��رض دو گون��ه‬ ‫وابس��تگی‪ ،‬تقاض ا و کن��ش رفتاری اند؛ هم‬ ‫متعهدن��د به اجتماع علمی که تولید دانش‬ ‫کنند و ه��م متعهدند به یک س��ازمان که‬ ‫مهارت ه��ا و توانایی ه��ای علمی خود را در‬ ‫برای اهداف ان به کار گیرند‪.‬‬ ‫دانش��گران‪ ،‬مس��تقل از اینکه در چه نوع‬ ‫سازمانی کار می کنند و چه مسئولیت هایی‬ ‫دارند‪ ،‬همواره خود را سهیم در تولید دانش‬ ‫می دانن��د و عض��وی از اجتم��اع علمی‪ ،‬به‬ ‫همی��ن علت برای خود ای��ن محدودیت را‬ ‫قائل اند که بر اس��اس قواعد نهادی اجتماع‬ ‫علم��ی رفتار کنن��د و همچنی��ن از قواعد‬ ‫نه��ادی ک��ه در ان کار می کنن��د پی��روی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دانش��گران در عمر کاری خود‬ ‫ب��ا دو نوع بنگاه یا نهاد در ارتباط هس��تند‪:‬‬ ‫اجتم��اع علمی و س��ازمان کارفرما‪ .‬از یک‬ ‫ط��رف رابطه دادوس��تد علمی ب��ا اجتماع‬ ‫علمی دارند و از طرف دیگر رابطه دادوستد‬ ‫کاری ب��ا س��ازمان تابع ‪ .‬این ه��ر دو رابطه‬ ‫دادوس��تدی دراز مدت هس��تند و می توان‬ ‫از انه��ا ب��ه عن��وان ق��رارداد اجتماعی یاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دانش��گران از طریق دریاف��ت حقوق در‬ ‫مقابل تعهد به کارفرما امنیت ش��غلی پیدا‬ ‫می کنن��د و همی��ن باع��ث می ش��ود افراد‬ ‫بیشتری به اجتماع علمی بپیوندند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬امنیت خاطر بسیاری از دانشگران‬ ‫به دلیل اش��تغال در یک دانش��گاه یا مرکز‬ ‫تحقیق��ات باعث رش��د علمی انه��ا و ادامه‬ ‫کشفیات و ابداع های علمی انها می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قدرت‬ ‫خنک کنندگی روغن‬ ‫با استفاده از فناوری نانو‬ ‫انباش��تگی حرارت در تجهیزات توزیع و‬ ‫انتقال ق��درت امری اجتناب ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ناش��ی از اتالف انرژی اس��ت‬ ‫و می توان��د منجر به فرس��ودگی زودرس و‬ ‫در نهایت خرابی تجهیزات ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫دفع حرارت انباش��ته شده ضروری به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬یک��ی از متداول تری��ن روش ها‪،‬‬ ‫بهره گیری از گ��ردش مایعات خنک کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روزه‪ ،‬چندی��ن میلی��ارد لیتر از‬ ‫روغن ه��ای خنک کننده در سراس��ر جهان‬ ‫ب��رای خنک ک��ردن تجهی��زات الکتریکی‬ ‫مانند ترانس��فورماتورها اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬روغن ها خ��واص ترموفیزیکی‬ ‫کافی از خود نش��ان نمی دهند که این امر‬ ‫موجب محدود شدن قدرت خنک کنندگی‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو در دانشگاه‬ ‫تبری��ز در طرح��ی از اکس��ید گرافن برای‬ ‫بهبود خواص ترموفیزیکی و خنک کنندگی‬ ‫روغن ه��ای خنک کننده بهره گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬روغن های بهینه ش��ده به وس��یله ‬ ‫اکس��ید گرافن‪ ،‬می��زان انتق��ال حرارت و‬ ‫بنابرای��ن قابلیت خنک کنندگ��ی باالیی از‬ ‫خ��ود بروز می دهند‪ .‬به عالوه میزان مصرف‬ ‫روغن ب��ا اس��تفاده از روغن بهب��ود یافته‬ ‫کاه��ش یافته و عم��ر تجهی��زات افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬عل��ت افزای��ش ضری��ب هدایت‬ ‫حرارتی را می ت��وان با پدیده هایی همچون‬ ‫حرک��ت براونی نان��وذرات‪ ،‬تش��کیل فیلم‬ ‫نازک در سطح مشترک مایع و نانوذرات و‬ ‫طبیعت انتقال حرارت در نانوذرات اکسید‬ ‫گرافن مرتبط دانس��ت‪ .‬به عالوه‪ ،‬باال بودن‬ ‫س��طح ویژه نانوذرات دوبعدی مانند گرافن‬ ‫و مش��تقات ان می تواند دلیل مضاعفی بر‬ ‫توجی��ه افزای��ش ضریب هدای��ت حرارتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محسن معصومی‪ :‬دستگاه های مکانیکی مانند‬ ‫انواع موتورها و کمپرس�ورها در هنگام کارکرد و‬ ‫ب�ر اثر اصطکاک اجزای انها حرارت زیادی ایجاد‬ ‫می کند که این حرارت باعث وارد امدن اسیب ها‬ ‫و تنش های نامطلوبی به سیستم می شود‪.‬‬ ‫این حرارت باید به وسیله یک ماده‪ ،‬از سیستم‬ ‫خارج و حذف ش�ود‪ .‬همچنین تبادل حرارت در‬ ‫اج�زای یک چرخ�ه نی�روگاه منجر ب�ه افزایش‬ ‫نی�روی حرارتی یا تغییر فاز س�یال می ش�ود که‬ ‫ب�رای ادام�ه فعالیت باید چرخ�ه تولید را خنک‬ ‫کرد ی�ا ان را به ف�از اولیه بازگردان�د‪ .‬به عنوان‬ ‫ک کردن س�یم پیچ ها در ژنراتور‬ ‫نمونه‪ ،‬برای خن ‬ ‫تولید ب�رق از گاز هیدروژن‪ ،‬اب یا هوای طبیعی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫همچنین می ت�وان به عنوان ی�ک نمونه دیگر‬ ‫ب�ه خنک ک�ردن روغن های�ی که ح�رارت را از‬ ‫یاتاقان ه�ای موت�ور ی�ا توربین و س�ایر قطعات‬ ‫دیگ�ر می گیرند اش�اره کرد که ای�ن روغن ها با‬ ‫اب خن�ک ش�ده و دوب�اره در مس�یر گردش به‬ ‫منظ�ور جذب ح�رارت ق�رار می گیرن�د‪ .‬در این‬ ‫بین سیس�تم خنک کاری مناسب منجر به بهبود‬ ‫عملک�رد سیس�تم و کاه�ش ه�درروی ان�رژی‬ ‫می ش�ود‪ .‬عمده تری�ن برج ه�ای خنک کنن�ده‪،‬‬ ‫سیس�تم خنک کننده راکتوره�ای نیروگاه های‬ ‫هس�ته ای و ژنراتورهای الکتریکی‪ ،‬سیستم های‬ ‫خنک کننده به کار گرفته ش�ده در نیروگاه ها به‬ ‫ش�مار می روند‪ .‬فناوری نانو در این سیستم های‬ ‫خن�ک کاری می توان�د موث�ر واقع ش�ود‪ .‬به این‬ ‫منظور روش های مختلفی برای طراحی مناس�ب‬ ‫و بهین�ه سیس�تم های خنک کنن�ده در ان�واع‬ ‫نیروگاه ها پیش�نهاد شده اس�ت‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از کاربردهای فناوری نان�و برای رفع چالش های‬ ‫مربوط به خنک س�ازی اس�تفاده از نانوس�یاالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫نانوسیاالت و مدیریت گرمایی نیروگاه ها‬ ‫در مسائل مدیریت گرمایی قسمت های مختلف نیروگاه ها‪،‬‬ ‫افزایش میزان انتقال ح��رارت و جابه جایی تجهیزات انتقال‬ ‫حرارت برای بهبود کارایی‪ ،‬افزایش طول عمر‪ ،‬مسائل ایمنی‬ ‫و‪ ...‬یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رود‪ .‬مراجع زیادی‬ ‫درباره روش های افزایش میزان انتقال حرارت در قسمت های‬ ‫مختلف نیروگاهی گزارش داده اند‪.‬‬ ‫بیش��تر ای��ن روش ها ب��ر مبن��ای تغییرات در س��اختار‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬مانند افزایش س��طوح حرارتی‪ ،‬لرزش س��طوح‬ ‫حرارتی‪ ،‬تزریق یا مکش س��یال و اعمال جریان الکتریکی یا‬ ‫مغناطیسی متمرکز است‪.‬‬ ‫موضوعی که کمتر به ان توجه ش��ده اس��ت‪ ،‬تاثیر ضریب‬ ‫انتقال حرارت با بازدهی باالس��ت‪ .‬محیط های انتقال حرارت‬ ‫ل از سیاالتی مانند اب‪ ،‬اتیلن گلیکول یا روغن‬ ‫به طور معمو ‬ ‫تشکیل شده اند‪ .‬این س��یاالت ضریب انتقال حرارت پایینی‬ ‫در مقایسه با فلزات و حتی اکسیدهای فلزی دارند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ضریب هدایت حرارتی مس ‪ ۷۰۰‬برابر ضریب هدایت‬ ‫حرارت��ی اب و ‪ ۳۰۰۰‬برابر ضری��ب هدایتی روغن و ضریب‬ ‫هدایت حرارتی ‪ Al۲O۳‬نیز ‪ ۶۰‬برابر ضریب هدایت حرارتی‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار می رود س��یاالتی که ش��امل ذرات بسیار‬ ‫ریز ای��ن ترکیبات باش��ند در مقایس��ه با س��یاالت خالص‬ ‫خ��واص حرارت��ی بهت��ری از خود نش��ان دهند‪ .‬ب��ه دلیل‬ ‫مشکالت فنی مطالعات انجام شده در این زمینه بیشتر روی‬ ‫سوسپانسیون هایی متمرکز بوده که شامل ذرات جامد معلق‬ ‫در حد میلی متر یا حداکثر میکرومتر هستند‪.‬‬ ‫ذرات در این مقیاس مش��کالت جدی در تجهیزات انتقال‬ ‫حرارت ایج��اد می کنن د به طوری که این ذرات به س��رعت‬ ‫ته نشین می شوند و در صورتی که کانال قطر کمتری داشته‬ ‫باشد مشکل جدی تر خواهد بود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در هنگام عبور از میکروکانال ها کلوخه ش��ده‬ ‫و باعث گرفتگی مس��یر می ش��وند که در نتیجه افت فش��ار‬ ‫زیادی ایجاد می کنند و برخورد این ذرات با سطوح منجر به‬ ‫ساییدگی می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��ا وجود ضری��ب هدای��ت حرارتی ب��اال‪ ،‬این‬ ‫سوسپانسیون ها به علت مالحظات فرایندی به عنوان محیط‬ ‫انتقال حرارت مناسب به نظر نمی رسند‪.‬‬ ‫فراین��د تولید ذرات در حد نانومتر را باید به عنوان انقالبی‬ ‫در افزایش انتقال حرارت دانس��ت‪« .‬چوی» در سال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫میالدی نخس��تین کس��ی بود که در ازمایشگاه ملی ارگون‬ ‫پودرهای نانو در س��یاالت را «نانو سیال» نامید و ویژگی های‬ ‫برجسته این سیال را مطرح کرد‪.‬‬ ‫اندازه بس��یار کوچک ذرات استفاده شده و کسر حجمی‬ ‫چگونگی تهیه نانوذرات‬ ‫مطالعات زیادی روی چگونگی تهیه نانوذرات‬ ‫و روش های پراکنده س��ازی انها در س��یال پایه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های متداول تهیه نانوس��یال‪،‬‬ ‫روش دو مرحل��ه ای اس��ت‪ .‬در ای��ن روش ابتدا‬ ‫نان��وذره ی��ا نانو لوله ب��ه طور معمول به وس��یله‬ ‫رس��وب بخار ش��یمیایی در فض��ای گاز بی اثر‬ ‫به صورت پودرهای خشک تهیه می شود‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعد نانوذره ی��ا نانو لوله در داخل‬ ‫س��یال پراکنده می ش��ود تا توده های نانوذره ای‬ ‫به حداقل برس��د و باعث بهبود رفتار پراکندگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روش دو مرحل��ه ای برای بعضی م��وارد مانند‬ ‫اکسید فلزات در اب دیونیزه شده بسیار مناسب‬ ‫است و برای نانوسیاالت نانو ذرات فلزی سنگین‪،‬‬ ‫کمتر موفق بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن روش دارای مزایای اقتص��ادی بالقوه ای‬ ‫اس��ت زیرا ش��رکت های زی��ادی توانای��ی تهیه‬ ‫نانوپودره��ا در مقیاس صنعت��ی را دارند‪ .‬روش‬ ‫یک مرحله ای نیز به م��وازات روش دو مرحله ای‬ ‫پیشرفت کرده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬نانو سیاالتی شامل نانوذرات فلزی‬ ‫با استفاده از روش تبخیر مستقیم تهیه شده اند‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬منبع فلزی در شرایط خال تبخیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬تراکم توده نانو ذرات به حداقل‬ ‫خود می رسد اما فشار بخار پایین سیال یکی از‬ ‫معایب این فرایند به شمار می رود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬روش های شیمیایی تک مرحله ای‬ ‫مختلفی برای تهیه نانو س��یال به وجود امده اند‬ ‫که از جمله ان می ت��وان به روش احیای نمک‬ ‫فل��زات و تهیه سوسپانس��یون ان در حالل های‬ ‫مختل��ف برای تهی��ه نانوس��یال فلزات اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬مزیت اصل��ی روش یک مرحله ای‪ ،‬کنترل‬ ‫بسیار مناس��ب روی اندازه و توزیع اندازه ذرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫برج های خنک کننده‬ ‫ب��رج خنک کن دس��تگاهی اس��ت که ح��رارت اضافی س��یال عامل را‬ ‫می گیرد و ان را به محیط منتقل می کند‪ .‬س��یاالتی که برای خنک کاری‬ ‫به کار می روند‪ ،‬بر اثر سیرکوالسیون گرم شده و دمای ان باال می رود‪.‬‬ ‫برج خنک کننده دمای این سیاالت را تا نزدیکی دمای حباب تر پایین‬ ‫اورده و ح��رارت را وارد محی��ط می کند‪ .‬این کار را ب��ا تبخیر اب انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬عمده ترین مش��کالت به وجود امده ب��رای یک برج خنک کن‬ ‫عبارتن��د از‪ :‬خوردگی قطعات داخلی برج‪ ،‬رش��د جلبک ها و باکتری های‬ ‫بیولوژیک��ی‪ ،‬همچنین تش��کیل رس��وب در قس��مت های مختلف برج و‬ ‫مصرف چش��مگیر اب‪ .‬همچنین مص��رف اب و هدر رفت اب در برج های‬ ‫خنک کننده نیروگاهی بسیار باال است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬تحقیقات نش��ان می دهد ‪ ۴۰‬درصد مجموع برداش��ت اب‬ ‫شیرین امریکا از سوی نیروگاه های بخار بوده که به طور تقریبی ‪ ۳‬درصد‬ ‫کل مصرف اب نیروگاه در برج های خنک کننده « تر» هدر می رود‪.‬‬ ‫برنامه ن��وع اوری و فناوری موسس��ه تحقیقاتی ب��رق امریکا (‪)EPRI‬‬ ‫ب��ه یک موفقی��ت در زمینه نانو ذرات برای افزایش خ��واص ترموفیزیکی‬ ‫س��یاالت مبدل حرارتی مورد استفاده در برج های خنک کن «تر» رسیده‬ ‫ اس��ت که باعث کاهش چش��مگیر اب مصرف��ی در نیروگاه های بخاری‬ ‫موجود و جدید می شود‪.‬‬ ‫راکتورهای هسته ای‬ ‫به طور کلی نحوه افزایش انتقال حرارت ناشی از استاده‬ ‫نانو س��یال را می توان در ‪ ۳‬پارامتر افزایش میزان هدایت‬ ‫حرارتی‪ ،‬افزایش میزان حرارت جابه جایی و افزایش ش��ار‬ ‫حرارت��ی بحرانی(‪ )CHF‬بررس��ی ک��رد‪ .‬انچه در بحث‬ ‫افزای��ش میزان انتقال حرارت م��ورد نیاز در راکتورهای‬ ‫هس��ته ای مورد توجه است‪ ،‬افزایش شار حرارتی بحرانی‬ ‫است‪ .‬این پارامتر از جمله پارامترهای کلیدی در طراحی‬ ‫و بکارگیری س��یال خنک کننده در راکتورهای هسته ای‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬در راکتورهای هس��ته ای به علت نوع‬ ‫جوشش اس��تخری و جوشش جریانی که اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫پارامتر ش��ار حرارت بحرانی بس��یار بااهمیت اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬اگر بتوان به طریقی ‪ CHF‬را افزایش داد‪ ،‬می توان‬ ‫در ژنراتوره��ا‪ ،‬گرما در قس��مت های مختلفی تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫مانند گرمای ناش��ی از تلفات مس��ی سیم پیچی ارمیچر و میدان‪،‬‬ ‫تلفات اهن هس��ته‪ ،‬تلفات مکانیکی و ‪ ...‬دمای کاری ژنراتور یکی‬ ‫پارامترهایی که بر طول عمر ان اثر می گذارد و برای نگه داش��تن‬ ‫دمای عایق های ژنرات��ور در محدودیت دمایی انها‪ ،‬این حرارت ها‬ ‫بای��د از ژنراتور خارج ش��وند‪ .‬با افزایش ظرفی��ت و ولتاژ ژنراتور‪،‬‬ ‫خنک کردن س��خت تر می شود زیرا نس��بت حرارت تولیدشده به‬ ‫س��طح افزایش یافته و ضخامت عایق های ولتاژ باال باعث افزایش‬ ‫مقاوم��ت حرارتی می ش��ود‪ .‬سیس��تم خنک کنندگ��ی ژنراتورها‬ ‫از خنک کنندگ��ی غیرمس��تقیم ت��ا خنک کنندگی مس��تقیم‪ ،‬از‬ ‫خنک کنندگی با هوا تا خنک کنندگی با هیدروژن یا اب پیشرفت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ژنراتورهای با ظرفیت کم یا دور کم با هوای طبیعی‬ ‫خنک کاری تراشه های الکترونیکی در دانشگاه های مشهد و قوچان‬ ‫در سال های گذشته سیس��تم ها و قطعات‬ ‫الکترونیک��ی همواره کوچ��ک و کوچک تر و‬ ‫قدرتمن��د و قدرتمندت��ر می ش��وند‪ .‬افزایش‬ ‫کارای��ی انها با باال رفتن ت��وان مصرفی و در‬ ‫نتیج��ه افزای��ش تولید گرم��ا در این قطعات‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫ن رو‪ ،‬مس��ائل مربوط به خنک کردن‬ ‫از ای ‬ ‫و مدیری��ت گرما در تراش��ه های الکترونیکی‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫س��تاد فن��اوری نانو‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه‬ ‫صنعتی قوچان و فردوس��ی مشهد نانوسیالی‬ ‫ترکی��ب خنک کننده ه��ای نیروگاهی ب��ا نانو ذرات هس��ته ماده های‬ ‫تغییر دهن��ده ف��از (‪ )PCM‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��د س��بب کاه��ش مص��رف‬ ‫اب می ش��وند‪ .‬ب��ر اث��ر ذوب ش��دن ای��ن م��واد گرم��ای کندانس��ور‬ ‫نی��روگاه گرفت��ه می ش��ود و ب��ه عن��وان محص��والت خنک ک��ن جامد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتظ��ار م��ی رود بهبود خ��واص گرمایی که به وس��یله این‬ ‫نانو ذرات چندمنظوره حاصل می ش��ود‪ ،‬س��بب کاهش نرخ جریان سیال‬ ‫خنک کننده تا حدود ‪ ۱۵‬درصد شود که خود باعث کم شدن بار پمپ ها‬ ‫و در نتیج��ه کاهش تلفات انرژی می ش��ود‪ .‬در ازمایش��گاه ملی ارگون‪،‬‬ ‫پژوهشگران یک ایده خنک کاری بر مبنای فناوری نانو توسعه داده اند‪.‬‬ ‫این ایده اضافه کردن نانو ذرات با پوست ه سرامیکی یا فلزی و هسته ای‬ ‫از مواد تغییردهنده فاز به س��یال خنک کننده است‪ .‬این مواد برای ذوب‬ ‫ش��دن در دمای کندانسور و جامد شدن هنگامی که جریان انتقال دهنده ‬ ‫گرما به برج خنک کننده می رسد‪ ،‬طراحی می شوند‪ .‬نمایش طرح وار این‬ ‫ایده در اضافه کردن نانو ذرات جاذب گرما به س��یال خنک کننده س��بب‬ ‫افزایش ضریب انتقال حرارت‪ ،‬ظرفیت گرمایی و گرمای تبخیر می ش��ود‬ ‫که یعنی س��بب کاهش مقدار اب مورد نیاز برای رس��یدن به یک سطح‬ ‫خنک کنندگی می شود‪.‬‬ ‫ژنراتورهای الکتریکی‬ ‫در راکتور هس��ته ای به دماهای باالتری دس��ت یافت در‬ ‫حالی که همزمان میزان انتقال حرارت نیز افزایش یابد و‬ ‫بدین ترتیب به توان تولیدی راکتور هسته ای اضافه کرد‪،‬‬ ‫ب��دون انکه از لحاظ ایمنی مش��کلی ب��رای راکتور پدید‬ ‫اید‪ .‬با توجه به مطالب پیش گفته‪ ،‬تحقیقات انجام ش��ده‬ ‫در زمینه چگونگی افزایش «س��ی اچ اف» بر اثر اس��تفاده‬ ‫از نانو س��یاالت برای کاربرد این س��یاالت جدید به عنوان‬ ‫س��یال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای بسیار‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬در غلظت های کم نانو سیاالت میزان‬ ‫افزایش شار حرارتی بحرانی از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬درصد است که‬ ‫بیانگر موفقیت این گونه س��یاالت در افزایش شار حرارتی‬ ‫بحرانی است‪.‬‬ ‫حاوی نانولوله های کربنی س��نتز کرده اند که‬ ‫قابلیت باالیی در خنک کنندگی ریزتراشه های‬ ‫الکترونیک��ی از خ��ود بروز می ده��د‪ .‬تاکنون‬ ‫روش های مختلفی مانند خنک کاری با تهویه‬ ‫هوا به وسیله فن‪ ،‬اس��تفاده از هیت سینک و‬ ‫بکارگیری سیستم های ترکیبی حاوی سیال‬ ‫به منظور خنک کاری تراش��ه های الکترونیکی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫نانوس��یاالت‪ ،‬نس��ل جدی��دی از م��واد‬ ‫خنک کننده هس��تند که گروه های مختلفی‬ ‫در سراس��ر جهان روی توس��عه انها متمرکز‬ ‫پایین ذرات نانو مس��ائلی مانند ته نش��ینی و کلوخه شدن را‬ ‫از بی��ن می برد و هزینه ه��ای الزم برای نگه��داری و انتقال‬ ‫این س��یاالت را کم می کند‪ .‬همچنین اندازه بس��یار کوچک‬ ‫این ذرات اس��یب ساییدگی سیس��تم ها را منتفی می کند‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه هرچه این ذرات ریزتر باش��ند‪ ،‬س��طح نسبی‬ ‫انتقال حرارت انها بیش��تر می شود و در نتیجه بازده حرارتی‬ ‫ذرات معل��ق تابع��ی از س��طوح انتقال حرارت اس��ت که با‬ ‫کاه��ش ان��دازه ذرات افزای��ش می یابد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬طراحی‬ ‫سیس��تم های خنک کنندگ��ی به کم��ک تزریق نانوس��یال‬ ‫برای بهبود سیس��تم های مهندس��ی پیچیده امری ضروری‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬یکی از روش های افزایش‬ ‫ایمنی نیروگاه ها افزایش قابلیت انتقال حرارت در انها است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نانوس��یال ها با توجه به قابلی��ت فزاینده در انتقال‬ ‫حرارت در نیروگاه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫شده اند‪ .‬در این طرح حاضر نانوسیال متشکل‬ ‫از نانولوله ه��ای کربنی و ماده با قابلیت تغییر‬ ‫ف��از در دم��ای مناس��ب‪ ،‬برای خنک س��ازی‬ ‫تراش��ه های الکترونیکی سنتز و معرفی شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫بهره گی��ری از ای��ن نانوس��یال ضم��ن‬ ‫خنک کنندگ��ی موثرتر تراش��ه الکترونیکی‪،‬‬ ‫موجب کاه��ش مصرف انرژی مورد نیاز برای‬ ‫خنک سازی و جلوگیری از نوسان های دمایی‬ ‫سامانه و در نهایت موجب افزایش عمر مفید‬ ‫سامانه نیز می شود‪.‬‬ ‫یا با اس��تفاده از فن خنک می ش��وند اما ژنراتورهای با سرعت باال‬ ‫و ظرفی��ت ب��زرگ با هیدروژن و اب خنک می ش��وند‪ .‬سیس��تم‬ ‫خنک کاری مناس��ب منجر ب��ه بهبود عملک��رد ژنراتور و کاهش‬ ‫تلف��ات انرژی ان می ش��ود‪ .‬فناوری نانو بر سیس��تم خنک کاری‬ ‫ژنراتور هم می تواند موثر باش��د‪ .‬به این منظور روش های مختلفی‬ ‫برای طراحی مناس��ب و بهینه سیستم های خنک کننده در انواع‬ ‫نیروگاه ها پیش��نهاد می ش��ود‪ .‬در ای��ن بین یک��ی از کاربردهای‬ ‫فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنک س��ازی استفاده‬ ‫از نانو س��یاالت است‪ .‬این مواد به دلیل قابلیت انتقال حرارت باال‪،‬‬ ‫برای افزایش خ��واص خنک کنندگی مانند فل��وی گرمایی باال و‬ ‫قابلیت ترش��وندگی در غلظت متوس��ط که مش��خصه مفیدی در‬ ‫نیروگاه ها است استفاده می شود‪.‬‬ ‫تولید نانو سیال خنک کننده نیروگاهی در ایران‬ ‫پوشش نانوسیال خنک کننده به دلیل افزایش‬ ‫ضریب انتقال حرارت در سامانه های تبدیل انرژی‬ ‫منجر به افزایش بازده انتقال حرارت می ش��ود و‬ ‫نقش بس��زایی در افزایش ب��ازده تولید محصول‬ ‫نهای��ی و کاه��ش مص��رف ان��رژی ایج��اد دارد‪.‬‬ ‫شرکت نانوس��اختار اویژه نانوسیال خنک کننده‬ ‫نیروگاهی تولید کرده اس��ت که قابلیت استفاده‬ ‫در س��امانه های خنک کننده و مبدل های حرارتی‬ ‫نیروگاه ه��ا را داراس��ت‪ .‬درحال حاضر پاالیش��گاه‬ ‫پنجم و ششم گاز پارس جنوبی از متقاضیان خرید‬ ‫این محصول اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به ساختار‬ ‫مواد و باال بودن اکتیواس��یون س��طح‪ ،‬نانو سیال‬ ‫پوشش��ی نام برده کاهش رسوب و خوردگی را در‬ ‫پی دارد که باعث افزایش عمر تجهیزات و کاهش‬ ‫تعداد تعمی��رات دوره ای می ش��ود‪ .‬این محصول‬ ‫درجه بندی های مختلفی دارد که مبتنی بر شرایط‬ ‫فرایندی‪ ،‬دما‪ ،‬فشار‪ ،‬جنس مبدل و سیال عامل‪،‬‬ ‫قابلیت استفاده و ارتقا را دارد‪ .‬این فناوری عالوه بر‬ ‫صنایع نیروگاهی قابلیت بکارگیری در خودروها‪،‬‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬دیزل ژنراتورهای‬ ‫صنعت��ی و کوچ��ک و همچنین ان��واع تجهیزات‬ ‫سرمایشی و چیلرها را دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1279‬‬ ‫پیاپی ‪2597‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از طرح اکران سینماها و بلیت نیم بها در ماه مبارک رمضان‬ ‫‪10‬سالگی «افطار تـا سحر»‬ ‫کمتر از یک هفته به اغ��از ماه مبارک رمضان باقی‬ ‫مانده است‪ .‬هر سال اکران سینماها و چگونگی نمایش‬ ‫فیلم ه��ا در ای��ن ماه یکی از مس��ائل روز و مورد بحث‬ ‫رسانه ها و اهالی سینما بوده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش از ثب��ت قرارداد‬ ‫‪۴‬فیل��م س��ینمایی جدید و طرح بلی��ت نیم بها در ماه‬ ‫مبارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫ط��رح «اذان ت��ا اذان» که باعنوان ط��رح «افطار تا‬ ‫سحر» نیز شناخته می شود‪ ،‬رمضان‪ ۸8‬در سینماهای‬ ‫کشور کار خود را اغاز کرد‪ .‬براساس این طرح فیلم های‬ ‫س��ینمایی که روی پرده بودند‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫در سانس های شبانه نیز به نمایش درمی امدند‪.‬‬ ‫از انجایی که در ان س��ال س��ینما ف��روش خوبی‬ ‫نداشت اما استقبال تماش��اگران از این طرح و فروش‬ ‫نسبی س��ینماها موجب ش��د طرح اذان تا اذان مورد‬ ‫توج��ه س��ینماگران ق��رار گی��رد‪ .‬س��ال بع��د خروج‬ ‫س��ینماهای حوزه هنری از این ط��رح و کاهش تعداد‬ ‫س��ینماهای اجراکننده از یک س��و و همکاری نکردن‬ ‫صدا و س��یما در پخش تبلیغ��ات فیلم های حاضر در‬ ‫طرح از س��وی دیگر موجب اس��تقبال نکردن مردم از‬ ‫طرح اذان تا اذان شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به نزدیک ش��دن ب��ه روزهای م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان‪ ،‬غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش درباره شرایط اکران فیلم های سینمایی در این‬ ‫ماه اظهار کرد‪ :‬در نشس��ت روز گذشته مقرر شد بهای‬ ‫بلیت س��ینما در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت ‪۲۰‬‬ ‫نیم بها و بعد از ساعت ‪ ۲۰‬تمام بها باشد‪.‬‬ ‫فرج��ی درباره احتمال اجرای اکران افطار تا س��حر‬ ‫در ماه مبارک رمضان نیز گفت‪ :‬هر سینمایی براساس‬ ‫موقعیت جغرافیایی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی می تواند اثار سینمایی را در این ساعت ها به‬ ‫نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫وی درباره احتمال تغییر س��خنگوی شورای صنفی‬ ‫نمای��ش اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه یکی از صنف ها‬ ‫نماینده خود را معرفی نک��رده بود‪ ،‬این انتخاب انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای صنفی نمایش درباره ادامه اکران‬ ‫فیلم ه��ای در حال اکران نیز توضی��ح داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینک��ه کف فروش فیلم ه��ا باال بود‪ ،‬اک��ران فیلم های‬ ‫نوروزی همچن��ان ادامه دارد و هفته اینده به احتمال‬ ‫زیاد فیلم جدیدی اضافه می شود‪.‬‬ ‫فرجی گفت‪ :‬قرارداد فیلم س��ینمایی «ایکس الرج»‬ ‫ب��ه کارگردانی محس��ن توکلی در گروه ای��ران بعد از‬ ‫فیلم سینمایی «تگزاس‪ »۲‬س��اخته مسعود اطیابی و‬ ‫قرارداد فیلم س��ینمایی «نبات» ساخته پگاه ارضی در‬ ‫گروه زندگی بعد از فیلم «چهار انگشت» به کارگردانی‬ ‫حامد محمدی بسته شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین قرارداد ‪ ۲‬فیلم دیگر‬ ‫«به دنیا امدن» س��اخته محس��ن عبدالوهاب در گروه‬ ‫فرهنگ بعد از «پیش��ونی سفید ‪ »۳‬ساخته سیدجواد‬ ‫هاشمی و «دختر شیطان» ساخته قربان محمدپور در‬ ‫گ��روه فرهنگ بع��د از فیلم «به دنیا ام��دن» به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫فرجی درباره طرح اکران افطار تا س��حر در سینماها‬ ‫گفت‪ :‬درب��اره این طرح‪ ،‬هر س��ال در ش��ورا صحبت‬ ‫می شود و سینماداران به عنوان مجری طرح های اکران‬ ‫فیلم در روزهای ماه مبارک رمضان پیگیر این موضوع‬ ‫هستند؛ به عنوان نمونه باید مشخص شود سینماها از‬ ‫چه ساعتی تا چه ساعتی می توانند فعالیت کنند‪ ،‬بهای‬ ‫بلی��ت چقدر خواهد بود و اینکه چه فیلم هایی نمایش‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫فرجی افزود‪ :‬از انجایی که ما در روزهای ماه مبارک‬ ‫رمض��ان به لحاظ جذب مخاطب و خروجی گیش��ه ها‬ ‫ب��ا کاهش روبه رو هس��تیم‪ ،‬س��ینماداران به دنبال این‬ ‫هستند که ش��رایط مطلوبی را برای خود ایجاد کنند‪،‬‬ ‫به همین دلیل س��ینماداران در برخی سال ها با اکران‬ ‫هادی حسینی نژاد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح «از افطار تا س��حر» اکران فیلم ها در ماه مبارک رمضان که از‬ ‫سال ‪ ۸۸‬اغاز شد موجب شد سینماها با استقبال خوب تماشاگران‪،‬‬ ‫شب های پررونقی را در پایتخت پشت سر بگذارند‬ ‫تعداد بیشتری فیلم یا در بعضی سال ها با کاهش بهای‬ ‫بلیت شرایطی را برای باال بردن استقبال تماشاگران از‬ ‫این طرح ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با تاکید بر اینکه‬ ‫س��ینماداران برای ج��ذب مخاطب به دنب��ال راه های‬ ‫متفاوتی هس��تند ک��ه فقط از راه تبلیغات مناس��ب و‬ ‫ب��ه موقع می توان به ان دس��ت پیدا ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫تبلیغ��ات برای ه��ر طرحی به طور جدی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫موفق خواهد بود اما اگر فقط صنف اقدام به اجرای ان‬ ‫کند‪ ،‬اتفاق خاصی رخ نمی دهد‪ .‬در س��ال های گذشته‬ ‫تلویزی��ون در ای��ن امر همکاری خوبی با ما داش��ت و‬ ‫خروجی خوبی هم داشتیم‪ .‬البته فیلم ها هم از عامالن‬ ‫اصلی جذب مخاطب هس��تند و باید تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫اگر تبلیغات مناس��ب از طرحی که قرار است کارگروه‬ ‫شورای صنفی تصویب کند‪ ،‬انجام شود‪ ،‬به طورقطع ان‬ ‫طرح جواب خواهد داد‪.‬‬ ‫فرجی اضافه ک��رد‪ :‬در طرح های اجرایی برای اکران‬ ‫فیلم ه��ا در م��اه مب��ارک رمضان باید ب��رای مخاطب‬ ‫ایتم های��ی را در نظر گرفت ت��ا بتوان بهترین بازخورد‬ ‫را از انه��ا دریافت کرد زیرا تا پیش از افطار حضور در‬ ‫س��ینماها برای مخاطبانی که روزه دار هستند‪ ،‬دشوار‬ ‫خواهد ب��ود؛ بنابراین هر تخفیفی ک��ه برای مخاطب‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪ ،‬کمک حال او خواهد ش��د‪ .‬در این‬ ‫صورت اس��ت که مخاطبان حق انتخاب زمان و مکان‬ ‫و حتی نوع فیلمی را که می خواهند تماشا کنند‪ ،‬پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طرح «از افطار تا سحر» اکران فیلم ها در ماه مبارک‬ ‫رمضان که از س��ال ‪ ۸۸‬اغاز شد موجب شد سینماها‬ ‫با اس��تقبال خوب تماشاگران‪ ،‬شب های پررونقی را در‬ ‫پایتخت پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫استقبال از این طرح در ‪ ۹‬سال گذشته موجب شد‪،‬‬ ‫پیشنهاد اجرای ان در شهرستان ها هم مطرح شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون پخش کنندگان س��ینمای ایران معتقد‬ ‫است‪ ،‬شهرهایی غیر از تهران هم ظرفیت اجرای طرح‬ ‫اکران ماه مبارک رمضان را دارند‪.‬‬ ‫علی سرتیپی‪ ،‬رئیس کانون پخش کنندگان سینمای‬ ‫ای��ران درباره طرح اک��ران ماه مب��ارک رمضان که به‬ ‫باز بودن س��ینماها پس از افطار تا پاس��ی از ش��ب یا‬ ‫هنگام سحر اختصاص دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تمهیدات‬ ‫درنظر گرفته ش��ده برای اکران فیلم ها در ماه مبارک‬ ‫رمضان که در چند س��ال گذش��ته اجرایی ش��ده و به‬ ‫رونق س��ینمای ایران در این ماه کمک کرده‪ ،‬امس��ال‬ ‫نیز به خوبی دنبال شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با توجه به اکران فیلم های خوب‬ ‫در س��ینماهای کش��ور امیدواریم رونق گیشه در سال‬ ‫جاری به ویژه در این ماه نیز قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫رئیس کانون پخش کنندگان سینمای ایران توضیح‬ ‫داد‪ :‬ط��رح اک��ران ماه مب��ارک رمضان در س��ال های‬ ‫گذشته تنها در تهران دنبال می شد و فکر می کنم این‬ ‫طرح در سال جاری بتواند در شهرهایی مانند اصفهان‪،‬‬ ‫ش��یراز و تبری��ز باتوجه به س��الن های جدیدی که در‬ ‫شهرها باز شده است‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫س��رتیپی در پایان گفت‪ :‬بی ش��ک با فراگیر ش��دن‬ ‫این ط��رح در ش��هرهای گوناگون می توانی��م امیدوار‬ ‫به موفقیت بیش��تری در گیش��ه و اس��تقبال مردم از‬ ‫سینماها باشیم‪.‬در ماه مبارک رمضان این سال ها طرح‬ ‫اکران افطار تا س��حر در برنامه س��ینماها گنجانده و با‬ ‫اس��تقبال روبه رو ش��د‪ .‬فعاالن در عرصه های مختلف‬ ‫س��ینما ب��ا طرح اکران افطار تا س��حر س��ینما در ماه‬ ‫مبارک رمضان موافق هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی این طرح توانس��ت وقت اس��تراحت‬ ‫مخاطب پ��س از عبادت روزانه را پ��ر کند و از طرفی‬ ‫به رونق س��ینما کمک ش��د‪ .‬حاال اینکه چه فیلمی‪ ،‬با‬ ‫چه قیمتی و در چه شرایطی در این زمان نمایش داده‬ ‫شود به مسئوالن امر ربط پیدا می کند‪.‬‬ ‫هاتف علیمردانی‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان سینما نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬این طرح اتفاق خوبی اس��ت چون باعث جذب‬ ‫هرچه بیش��تر مخاطب می شود‪ .‬در کل با انجام چنین‬ ‫کاره��ا و طرح هایی که بتواند مخاطب را به س��ینماها‬ ‫بکشاند‪ ،‬موافق هستم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به نظرم اگر بتوان فیلم هایی که مخاطب‬ ‫بیش��تری دارند را در سانس های افطار به بعد گنجاند‬ ‫و از ان ط��رف س��انس های خوب در ط��ول روز را به‬ ‫فیلم های کم مخاطب ت��ر تعلق داد‪ ،‬به خروجی خوبی‬ ‫می رسیم و تعادل برقرار می شود و در نتیجه با یک تیر‬ ‫دو نشان زده ایم‪.‬‬ ‫مهدی صباغ زاده‪ ،‬تهیه کننده و پخش کننده س��ینما‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با اجرای این طرح موافقم چراکه خستگی‬ ‫بسیاری از مردم پس از افطار با رفتن به سینما رفع و‬ ‫به رونق سینما هم کمک می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته ف��رق نمی کند چه فیلمی برای‬ ‫مخاط��ب عرضه ش��ود؛ مهم خوراک خوب اس��ت که‬ ‫زندگی مافیایی «مارادونا» در قاب سینما‬ ‫بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم مستند‬ ‫«شفیلد» انگلیس با نخستین نمایش مستند «دیگو‬ ‫مارادونا» س��اخته کارگردان برنده اس��کار گش��ایش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اصف کاپادیا کارگردان انگلیسی‬ ‫که پیش از این با س��اخت مس��تند «ا ِمی» موفق به‬ ‫کس��ب جایزه اس��کار مستند شده‪ ،‬س��اخت مستند‬ ‫زندگی دیگو مارادونا اس��طوره ارژانتینی تاریخ فوتبال جهان را‬ ‫مقابل دوربین برده است‪.‬‬ ‫این مس��تند بر اساس بیش از ‪ ۵۰۰‬س��اعت ویدئو از ارشیو‬ ‫ش��خصی مارادونا س��اخته شده و قرار اس��ت نخستین نمایش‬ ‫جهانی خود را ‪ 6‬ژوئن و در ایین گش��ایش جش��نواره مستند‬ ‫شفیلد انگلیس تجربه کند‪.‬‬ ‫این مس��تند نگاهی غیرمتداول به زندگ��ی دیگو مارادونا به‬ ‫عنوان یکی از مهم ترین چهره های ورزشی تاریخ درون و بیرون‬ ‫از زمین فوتبال در طول دوران بدنام زندگی وی در ش��هر ناپل‬ ‫ایتالی��ا دارد‪ .‬او در زمین معجزه می کرد اما وقتی این‬ ‫جادو به تدریج رو به پایان گذاش��ت او به یک زندانی‬ ‫در ش��هر جرم خیز ناپل ایتالیا تبدیل شد‪ .‬در شهری‬ ‫که حتی شیطان هم نیاز به محافظ داشت او خود را‬ ‫تبدیل به چیزی فراتر از خدا کرده بود‪ .‬این مس��تند‬ ‫داستان زندگی فرموش نشدنی یک استعداد بالفطره‪،‬‬ ‫شکوه‪ ،‬ناامیدی و خیانت‪ ،‬فساد و درنهایت رستگاری‬ ‫است‪ .‬اصف کاپادیا‪ ،‬کارگردان این مستند گفت‪ :‬بسیار مفتخرم‬ ‫که مس��تند «دیگو مارادونا» در جشنواره فیلم شفیلد انگلیس‬ ‫رونمایی می ش��ود‪ .‬پس از ‪ 3‬سال س��خت که برای ساخت این‬ ‫فیلم صرف کردیم‪ ،‬تهیه کنندگان‪ ،‬عوامل فیلم و من بی صبرانه‬ ‫در انتظار نمایش ان در جش��نواره هس��تیم‪ .‬بیست و ششمین‬ ‫جشنواره فیلم مستند «شفیلد انگلیس» از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬ژوئن (‪۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهش��ت) برگزار می ش��ود و فهرس��ت کامل فیلم های‬ ‫حاضر در این رویداد س��ینمایی در ‪ ۹‬مه (‪۱۹‬اردیبهشت) اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بتواند در جذب انها موثر باشد و سالن ها را پرکند‪.‬‬ ‫مس��عود ردایی‪ ،‬تهیه کننده س��ینما هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫ط��رح اکران افطار تا س��حر خوب و مناس��ب اس��ت‬ ‫چون مش��تاقان و مخاطبان سینما این فرصت را پیدا‬ ‫می کنن��د که پ��س از عبادت و افطار‪ ،‬از س��ینما بهره‬ ‫ببرند و همزمان س��ینما رونق پی��دا می کند چون در‬ ‫ط��ول روز به علت طوالنی بودن زم��ان روزه داری که‬ ‫عالقه من��دان به فیل��م و س��ینما از کار و تحصیل و‪...‬‬ ‫فارغ می ش��وند تا زمان افطار‪ ،‬دیگر توانی برای حضور‬ ‫در س��ینماها ندارند‪ .‬ازاین رو س��ینما در این ساعت ها‬ ‫دچار کمبود تماش��اگر می شود‪ .‬پس باید به نوعی این‬ ‫س��اعت ها جبران شده و این طرح مکملی برای رونق‬ ‫بخشیدن به سینما باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به نظرم بهتر اس��ت براس��اس روال‬ ‫کاری تمام کش��ورهای اس�لامی که جش��ن های مهم‬ ‫خ��ود را در این ماه برگزار می کنند‪ ،‬ما هم این کار را‬ ‫انجام دهی��م و چنین ایده ای داریم چون ماه مهمانی‪،‬‬ ‫عبادت و ش��ادی مردم است‪ .‬بنابراین از دریچه سینما‬ ‫می توان فیلم هایی که جنبه کمدی و طنزش��ان بیشتر‬ ‫و مناسب این ایام است را اکران کرد تا مردم با روحیه‬ ‫ش��اداب تر و بهتری به عبادت های خ��ود در طول روز‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫یکی از اتفاق های خوبی که با اجرای طرح اکران ماه‬ ‫رمض��ان رخ داد‪ ،‬این بود ک��ه خانواده ها این فرصت را‬ ‫پیدا کنند تا در کنار هم به دیدن فیلم های روی پرده‬ ‫س��ینما بروند و این مسئله بس��یار قابل توجه است‪ .‬به‬ ‫گواه امار فروش طرح اکران «افطار تا س��حر» در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این طرح موفق بوده و توانس��ته بسیاری از‬ ‫افرادی که عالقه چندانی به سینما نداشته اند را نیز به‬ ‫تماشای فیلم در سینما عالقه مند کند‪.‬‬ ‫با این حال هرچند فیلم های سینمایی با طرح ویژه‬ ‫اکران ماه رمضان مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته اند‬ ‫اما هنوز بس��یاری از مردم نمی دانند چنین طرحی در‬ ‫رمضان اجرا می ش��ود و می توانند تا س��حر به س��ینما‬ ‫برون��د و از دی��دن فیلم های روی پرده ل��ذت ببرند و‬ ‫اگر اطالع رس��انی دقیقی در این زمینه ش��ود‪ ،‬بی شک‬ ‫استقبال بیشتری از این طرح خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر اطالع رسانی مسائل دیگری نیز می تواند در‬ ‫جذب مخاطب موفق باشد؛ به عنوان نمونه در این طرح‬ ‫باید فیلم های موردعالقه مردم اکران ش��ود همچنین‬ ‫تنوع فیلم های س��ینمایی اکران شده در این طرح نیز‬ ‫از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ا این تفاس��یر با توجه به فیلم ه��ای روی پرده که‬ ‫ترکیبی از فیلم های طنز و درام اجتماعی هستند‪ ،‬باید‬ ‫منتظر ماند و دید طرح افطار تا س��حر در ماه رمضان‬ ‫س��ال جاری تا چه میزان می تواند به رونق سالن های‬ ‫سینما کمک کند‪.‬‬ ‫در نشست روز‬ ‫گذشته مقرر‬ ‫شد بهای بلیت ‬ ‫سینما در ایام‬ ‫ماه مبارک‬ ‫رمضان تا ساعت‬ ‫‪ ۲۰‬نیم بها و بعد‬ ‫از ساعت ‪۲۰‬‬ ‫تمام بها باشد‬ ‫معرفی نامزدهای جایزه ادبیات داستانی زنان‬ ‫‪ ۶‬اث��ر به عن��وان نامزدهای اولیه جای��زه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫پون��دی ادبیات داس��تانی زنان س��ال ‪ ۲۰۱۹‬معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از گاردی��ن‪ ،‬کتاب‬ ‫برنده جایزه بوکر س��ال گذش��ته «انا برن��ز» به نام‬ ‫«ش��یرفروش » و کتابی که داس��تان ایلیاد را به قلم‬ ‫«پت بارکر » دوباره روای��ت می کند از مهم ترین اثار‬ ‫حاضر در این فهرست هستند‪.‬‬ ‫«بارکر» که یک نویس��نده بریتانیایی اس��ت و پیش تر برای‬ ‫رمان «جاده ارواح» به ش��هرت جهانی رس��یده با اثر جدیدش‬ ‫به نام «س��کوت دختران » که بخشی از داستان ایلیاد را بازگو‬ ‫می کند‪ ،‬در بخش نامزدهای نهایی این رقابت حضور دارد‪ .‬این‬ ‫داستان حماسی و اساطیری یونانی به وسیله برنده پیشین این‬ ‫جایزه «مدلین میلر» با عنوان «اوای اش��یل » بازگو شده بود‪.‬‬ ‫مدلین میلر نیز با کتابی به نام «سیرک» توانسته به این مرحله‬ ‫راه یابد‪.‬نخس��تین اثر اوینکان بریثویت نویسنده نیجریه ای به‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫جوالن‬ ‫کتابسازان‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران‬ ‫ن��ا م «خواهرم‪ ،‬قاتل زنجی��ره ای»‪« ،‬ادم های عادی»‬ ‫نوش��ته دایانا ایوانز که داس��تان یک زوج میانس��ال‬ ‫و خانواده های ش��ان را ش��رح می ده��د‪ ،‬و «ازدواج‬ ‫امریکایی» نوشته تایاری جونز در فهرست نامزدهای‬ ‫نهایی جایزه ادبیات داس��تانی زنان در س��ال جاری‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫جایزه ادبیات داس��تانی زنان نخس��تین بار در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬و یک س��ال پس از نامزد نش��دن هیچ نویس��نده زنی‬ ‫در جای��زه بوکر‪ ،‬راه اندازی ش��د و به بهترین نویس��نده زن (با‬ ‫ه��ر ملیتی) در حوزه ادبیات داس��تانی که اث��ر خود را به زبان‬ ‫انگلیس��ی در بازار کتاب بریتانیا نشر بدهد اعطا می شود‪ .‬هدف‬ ‫از این جایزه که یک��ی از معتبرترین جایزه های ادبی جهان به‬ ‫ش��مار می رود مشارکت هرچه بیش��تر زنان در امر نویسندگی‬ ‫اس��ت‪.‬این جایزه در گذشته با نام های «جایزه ادبیات داستانی‬ ‫بیلیز زنان» و «جایزه ادبیات داس��تانی اورنج» شناخته می شد‬ ‫اما امسال برای نخستین بار چند حامی مالی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عنوان های تکراری و تعدد ترجمه های موازی در‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬همچون دوره های قبل یکی‬ ‫از معض�لات قابل توجه به ش��مار می اید‪ .‬رویارویی‬ ‫نقادان��ه با ای��ن موضوع از دو منظ��ر قابل پرداخت‬ ‫است؛ نخس��ت اینکه نمایشگاه کتاب‪ ،‬محل عرضه‬ ‫تازه های نش��ر اس��ت و وقتی درصد قابل توجهی از‬ ‫ی هس��تند‪ ،‬عرصه ب��ر این کارکرد‬ ‫کتاب ه��ا تکرار ‬ ‫اصل��ی نمایش��گاهی تنگ می ش��ود‪ .‬موضوع دوم‬ ‫این اس��ت که مخاطبان در چنین شرایطی‪ ،‬دچار‬ ‫سردرگمی می شوند و نمی دانند کتاب موردعالقه‬ ‫خود را از این ناشر بگیرند یا ان ناشر‪.‬‬ ‫وقوع این ش��رایط‪ ،‬دالیل گوناگونی دارد؛ از نبود‬ ‫قان��ون کپی رایت که به هر ناش��ری اجازه می دهد‬ ‫دست به ترجمه های موازی و مکرر برخی اثار بزند‬ ‫تا تبیین و طراحی ارائه تس��هیالت به مراکز نش��ر‬ ‫بر مبنای تع��داد عنوان ها‪ .‬به عن��وان نمونه مالک‬ ‫حضور در نمایش��گاه کتاب تهران انتشار ‪ ۴۰‬عنوان‬ ‫چاپ اولی در ‪ ۴‬سال گذشته است و به همین دلیل‬ ‫ناشران برای رس��یدن به این مرز‪ ،‬اسان ترین راه را‬ ‫انتخاب می کنند که همانا انتشار کتاب هایی است‬ ‫که کم ترین هزینه را برای انها به همراه دارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬باز نشر کتاب هایی که ‪ ۳۰‬سال از فوت مولف‬ ‫انها گذشته‪ ،‬مصداق بارزی است‪ .‬البته سوءاستفاده‬ ‫از ب��ازار داغ کتاب ه��ای پرف��روش و گاه��ی وقوع‬ ‫سرقت های ادبی هم جای خود دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��هولت در دریاف��ت پروانه نش��ر و‬ ‫لحاظ نشدن معیارهای حرفه ای الزم در دوره های‬ ‫گذشته‪،‬یکیازعواملناارامی هادربازارنشربه شمار‬ ‫می ای��د‪ .‬در توضیح این مورد همی��ن بس که امار‬ ‫صدور پروانه نش��ر در سال های گذشته‪ ،‬قابل توجه‬ ‫بوده و تعداد پروانه های نش��ر در کشور را تا ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫مورد افزایش داده اس��ت‪ .‬اینگونه است که ناشران‬ ‫تازه تاس��یس برای برخورداری از شرایط حضور در‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران و البته سایر نمایشگاه های‬ ‫اس��تانی‪ ،‬به وسوسه کتابس��ازی گرفتار می شوند‪.‬‬ ‫البته این تمام ماجرا نیست‪ .‬بهره مندی از تسهیالت‬ ‫دیگری مانند دریافت کاغ��ذ با ارز یارانه ای و حتی‬ ‫برخ��ورداری از معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬خریدهای‬ ‫حمایت��ی و‪ ...‬نیز از عواملی به ش��مار می اید که به‬ ‫افزایش کتابسازی دامن زده و امروز نمودهای بارز‬ ‫این اسیب جدی را در نمایشگاه کتاب تهران پیش‬ ‫چش��م ما نمایان می کند‪ .‬مس��لم است مسئوالن و‬ ‫مدیران فرهنگی باید به س��رعت تمهیداتی را برای‬ ‫مقابل��ه و متوقف کردن این جریان اسیب رس��ان‬ ‫به صنعت نش��ر کش��ور اتخاذ کنند و در این مسیر‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د معقوالنه ترین راه‪ ،‬اصالح یا تغییر‬ ‫معیار تخصیص تس��هیالت و موقعیت های ویژه به‬ ‫ناش��ران است تا میل به س��وداگری در این صنعت‬ ‫کم ش��ود‪ .‬سی ودومین نمایش��گاه کتاب تهران که‬ ‫ت کار خود را اغاز ک��رده‪ ،‬اکنون در‬ ‫از ‪ ۴‬اردیبهش�� ‬ ‫میانه راه اس��ت؛ رویدادی که امکان فروش ویژه ای‬ ‫برای ناش��ران ایج��اد می کند و البت��ه انتقادهایی‬ ‫همچون تضعی��ف حلقه های توزیع و فروش کتاب‬ ‫را به جان خریده است‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬علمی تر شدن‬ ‫مالک حضور در نمایش��گاه کت��اب تهران می تواند‬ ‫گام درس��تی برای کنترل کتابس��ازی در بازار نشر‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬تصمیم گیری های درس��ت در این‬ ‫زمینه نیازمند هم اندیش��ی های کارشناسانه است‬ ‫اما ش��اید بتوان با لحاظ ک��ردن برخی مالحظات‪،‬‬ ‫مانع از تکثر و تعدد عنوان های مشابه در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران ش��د‪ .‬یکی از اقدام��ات قابل توجه که‬ ‫از س��وی کتابخانه ملی و در ثب��ت فیپای کتاب ها‬ ‫موردتوجه قرار گرفته‪ ،‬درج نام نخس��تین ناش��ری‬ ‫اس��ت که یک کتاب را برای نخس��تین بار در ایران‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬به عنوان نمونه بررسی ها نشان‬ ‫می دهد ‪ ۲۳‬ناش��ر در یک ب��ازه زمانی چندماهه به‬ ‫ترجمه و انتش��ار کتاب «میش��ل اوباما شدن» (که‬ ‫بیشتر با نام «شدن» منتشر شده اند) اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫اتفاقی که رخ داده در فیپای ‪ ۲۲‬مورد از این کتاب ها‬ ‫این توضیح درج ش��ده‪« :‬با ترجمه سپیده حبیبی‬ ‫ازس��وی انتش��ارات موسس��ه نگارش الکترونیک‬ ‫کت��اب در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬فیپا گرفته اس��ت»‪ .‬توجه‬ ‫به این نکته که نخس��تین ناشر یک کتاب کیست‪،‬‬ ‫می توان��د یک��ی از مالک های کنت��رل عنوان های‬ ‫تکراری در نمایشگاه کتاب تهران باشد؛ به گونه ای‬ ‫که برای نمونه مس��ئوالن نمایشگاه‪ ،‬بر این موضوع‬ ‫که کدام ناش��ر نخس��تین بار فالن کتاب را منتشر‬ ‫کرده نگاه ویژه ای داش��ته باشند و این مسئله را در‬ ‫معیاره��ای خود لحاظ کنند تا به طور هم زمان‪۲۰ ،‬‬ ‫ناشر یک کتاب را به نمایشگاه کتاب نیاورند‪.‬‬ ‫چنانچه گفته شد‪ ،‬هم اندیشی و تجمیع نگاه های‬ ‫کارشناسانه در این زمینه‪ ،‬می تواند نمایشگاه کتاب‬ ‫حرفه ای ت��ری را پی��ش روی بازدیدکنندگان قرار‬ ‫دهد؛ حال انکه مقابله با اسیب کالن کتابسازی در‬ ‫صنعت نشر‪ ،‬به راهکارهای بنیادین و ریشه دار تری‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ 24 - 1398‬شعبان ‪ 30 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1279‬پیاپی ‪2597‬‬ ‫یک جهانگرد ایرانی به مناس��بت بزرگداشت روز‬ ‫«معل��م» و «خلیج ف��ارس» از عمان تا خلیج فارس‬ ‫را ش��نا می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«محمد امیری‬ ‫رودان» جهانگ��رد و معل��م هرمزگان��ی که از زمان‬ ‫شروع جش��نواره بزرگداشت روز ملی خلیج فارس‪،‬‬ ‫هر س��ال از طریق رش��ته های ورزش��ی‪ ،‬این روز را‬ ‫معرفی و گرامی داش��ته‪ ،‬امس��ال نیز به همین مناس��بت و برای گرامیداشت روز معلم‪،‬‬ ‫برنامه شنای خود را از بندر خصب در عمان شروع می کند‪ .‬او قصد دارد ‪ 10‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫روز ملی خلیج فارس‪ ،‬به بندرعباس برس��د‪ .‬این ش��نا در دو مرحله و در اب های عمان و‬ ‫ایران انجام خواهد ش��د‪ .‬اختصاص روزی به نام خلیج فارس در واقع حرکتی اعتراضی‬ ‫در براب��ر اقدام محافل سیاس��ی برای تغییر هوی��ت تاریخی خلیج فارس بود‪ .‬اختصاص‬ ‫نامی در تقویم ایران که بیش��تر حرکتی ملی تلقی می ش��ود پس از تغییر گس��ترده نام‬ ‫خلیج فارس در نقش��ه های جهانی با برگزاری جلسه های گوناگون در ایران اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫سرانجام ‪ 10‬اردیبهشت که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس عنوان‬ ‫شده‪ ،‬در تقویم به نام روز ملی خلیج فارس ثبت شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نگاهی به گردش مالی نمایشگاه کتاب‪ ،‬واقعی یا خیالی؟‬ ‫ارقام همیـشه گویا نیستند‬ ‫اعالم افزایش گردش مالی در ‪ 2‬روز نخس��ت س��ی ودومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬برخ��ی اهالی فرهنگ را‬ ‫درب��اره بهبود ف��روش به بیراهه برده اس��ت؛ ارقام به تنهایی و‬ ‫بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم‪ ،‬همیشه گویا نیستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫تا پای��ان روز دوم نمایش��گاه کل مبلغ‬ ‫فروش ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال اعالم ش��د که این میزان نس��بت به‬ ‫مدت زمان مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این جمالت را ایوب دهقانکار‪ ،‬س��خنگوی نمایش��گاه کتاب‬ ‫گفت��ه اس��ت‪ .‬می خواهیم از ‪ 3‬منظر به ای��ن جمله نگاه کنیم‬ ‫و چند سوال بپرسیم‪.‬‬ ‫تراکنش های مالی در نمایش��گاه کتاب‪ ،‬چند گونه اس��ت؛‬ ‫حجم عظیمی از ان از طریق کارت های عابر بانک و بن کارت ها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬بخش دیگری از طریق پ��ول و گاهی بن های‬ ‫نقدی که بس��یار کم ش��ده اند‪ ،‬پرداخت می ش��وند و سیستم‬ ‫‪( NFC‬ارتباطات میدانی با برد کوتاه به وسیله نصب تراشه ای‬ ‫روی گوش��ی همراه) نیز به تازگی به این روش ها افزوده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امار اعالم ش��ده ازسوی س��خنگوی نمایشگاه کتاب‪،‬‬ ‫درباره بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار تراکنش انجام شده در ‪ 2‬روز نخست‬ ‫نمایشگاه است اما مقایس��ه ان با سال گذشته‪ ،‬عجیب به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و پیش از ش��روع نمایشگاه سی ویکم‪،‬‬ ‫نرخ کاغذ با در نظر گرفتن صعود ناگهانی اش نس��بت به سال‬ ‫پیش از ان (‪ )۱۳۹۶‬کمی بیش��تر از بن��دی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫محاس��به شده بود‪ .‬در تمام طول س��ال ‪ ۹۷‬این رقم به قدری‬ ‫نجومی ش��د که بسیاری از ناش��ران تعهدات را با تاخیر بسیار‬ ‫انجام دادند و اوضاع به غایت پیچیده ای برای تهیه کاغذ بندی‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫در ادامه این اتفاق ها با ش��روع ‪ ۱۳۹۸‬و تشدید قیمت ها که‬ ‫حتی تخمین ن��رخ چندصد هزار تومانی نی��ز برای ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نرخ کتاب ها نیز نس��بت به س��ال گذش��ته‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬برابر‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬ش��اید افزایش نرخ ساالنه در بازار کتاب‬ ‫منطقی به نظر برس��د اما افزایش رقمی گردش مالی نمایشگاه‬ ‫س��ی ودوم‪ ،‬نمی تواند دلیلی بر ت��داوم یا افزایش فروش کتاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امار نهایی فروش کتاب که در پایان نمایشگاه اعالم خواهد‬ ‫ش��د و تعداد ناشرانی که نسبت س��رمایه‪ ،‬سود و درامدشان با‬ ‫هم توازن دارد‪ ،‬تبلیغ بهتری برای این نکته است که جامعه ما‬ ‫هنوز هم به کتاب عالقه مند است‪.‬‬ ‫شاید شنیدن این جمالت از شخصیت های اقتصادی که از‬ ‫موقعیت دنیای نش��ر در ماه ه��ا و روزهای اخیر اگاهی ندارند‪،‬‬ ‫مسئله مهمی نباشد اما مس��ئوالن فرهنگی باید این امار را با‬ ‫در نظر گرفتن وضعیت این روزهای نش��ر و بازار کتاب تحلیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش در ای��ن مدت زمان‪ ،‬امار جالب توجهی‬ ‫این تعداد تراکن ‬ ‫است اما سود ناشر از ان چقدر است؟‬ ‫در این ش��رایط عجیب مالی برای کاغذ و به طور کلی تولید‪،‬‬ ‫برخی ناش��ران‪ ،‬برای تولید کتاب استانداردهای خاص خود را‬ ‫دارن��د و پایین ترین نرخ ممکن را برای محصول نهایی در نظر‬ ‫می گیرند که در عین فروش رفتن‪ ،‬بتواند بخش��ی از س��رمایه‬ ‫را به انها بازگرداند؛ با این حال نرخ کتاب در نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬به گونه ای است که دانش��جویان در خوش بینانه ترین‬ ‫حال��ت با بن های خرید خ��ود‪ ،‬می توانند ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬کتاب چاپ‬ ‫‪ ۹۸‬تهیه کنند‪.‬‬ ‫نمونه ان کتاب مجموعه مقاالت یکی از استادان صاحب نام‬ ‫ایرانشناس��ی که به تصحیح یکی دیگر از استادان که خود نیز‬ ‫خبر‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطیع‪ -‬بخشنده و توانگر‬ ‫‪ -2‬ماه دهم میالدی ‪ -‬عجله و تندی ‪ -‬ناخوش‬ ‫‪ -3‬بخشی از گوش ‪ -‬سبزی فراری دهنده مار ‪ -‬شفابخش بیمار‬ ‫‪ -4‬کتابی از تامس هاردی ‪ -‬راهنمایان ‪ -‬ساعات پخش فیلم در سینما ‪ -‬شگرد‬ ‫و فن ویژه‬ ‫‪ -5‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬نوعی زغال سنگ نیمه مرغوب ‪ -‬نژادی در اروپا‬ ‫‪ -6‬فرستاده خداوند ‪ -‬کاشف گردش خون‬ ‫‪ -7‬مکر و حیله ‪ -‬ان به انگلیسی‬ ‫‪ -8‬اسباب و االت ‪ -‬خوشامد گفتن‬ ‫‪ -9‬خاک صنعتی ‪ -‬ماه محبت‬ ‫‪ -10‬مجموعه ای از چند شهرستان ‪ -‬پارچه ابریشمی نفیس‬ ‫‪ -11‬شخص نامعلوم ‪ -‬فرومایگی ‪ -‬خورشید‬ ‫‪ -12‬در روغن س��رخ کردن ‪ -‬ش��یفته و مفتون ‪ -‬خرامان و بانش��اط ‪ -‬عالمت‬ ‫صفت تفضیلی‬ ‫‪ -13‬جوانمرد ‪ -‬رشته سیم ضخیم ‪ -‬خیر و شگون داشتن‬ ‫‪ -14‬اشاره جمع به دور ‪ -‬بزرگوار ‪ -‬اشک او را باور نکنید‬ ‫‪ -15‬کشوری در جنوب غربی اسیا ‪ -‬جان فشانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س س‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رونمایی از سردیس و پالک خیابان‬ ‫جمشید مشایخی‬ ‫س��ردیس جمش��ید مش��ایخی و پ�لاک‬ ‫خیابان به نام او به زودی رونمایی می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫قرار اس��ت ‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫ایین رونمایی از سردیس جمشید مشایخی‬ ‫و پ�لاک خیاب��ان به نام او برای تغییر اس��م‬ ‫خیاب��ان «ج» در منطقه یک تهران با حضور‬ ‫خانواده و مسئوالن شهری و سینمایی برگزار‬ ‫شود‪ .‬براین اساس جمعه‪ ،‬ساعت ‪ 15:30‬ایین رونمایی در خیابان محل‬ ‫زندگی این هنرمند برگزار می شود و در ادامه ایین یادبود و بزرگداشتی‬ ‫س��اعت ‪ 16:30‬در موزه س��ینما برپا خواهد شد‪ .‬سردیس اماده شده از‬ ‫این بازیگر به گفته س��ام مش��ایخی‪ ،‬فرزند جمشید مشایخی قرار است‬ ‫در جایی از کوچه محل زندگی وی نصب ش��ود‪ .‬جمش��ید مش��ایخی‬ ‫متول��د ‪ ۶‬اذر ‪ ۱۳۱۳‬ب��ود ک��ه ‪ ۱۳‬فروردین امس��ال بر اث��ر بیماری در‬ ‫بیمارس��تان درگذشت‪ .‬فیلم ها و سریال هایی مانند قیصر‪ ،‬هزاردستان‪،‬‬ ‫گاو‪ ،‬کمال الملک‪ ،‬گل های داودی‪ ،‬شازده احتجاب و روز واقعه از جمله‬ ‫اثار ماندگار مشایخی است‪.‬‬ ‫ارزوی دولت ابادی در رونمایی‬ ‫رمانش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبحثی در ریاضی ‪ -‬اقرار به گناه‬ ‫‪ -2‬کالم صری��ح ‪ -‬حش��ره س��رخ رنگ ‪ -‬چوبی برای مهار ش��تر ‪ -‬ناپایدار و‬ ‫فناپذیر‬ ‫‪ -3‬درون حاشیه ‪ -‬صداقت عامیانه ‪ -‬مکمل اوای سرنا‬ ‫‪ -4‬رویه لباس ‪ -‬نمناک و لغزنده ‪ -‬پژواک صدا ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -5‬رئوف و مهربان ‪ -‬جوهر نشادر‬ ‫‪ -6‬با هوی اید ‪ -‬صمغی زردرنگ و خوشبو‬ ‫‪ -7‬باران ریزه ‪ -‬از احاد وزن ‪ -‬پارسا و عابد مسیحی‬ ‫‪ -8‬موج کوتاه در فیزیک ‪ -‬پافشاری در مخالفت‬ ‫‪ -9‬اثری از گوته ‪ -‬عنصر گواتر ‪ -‬ساز کوبه ای‬ ‫‪ -10‬ای خدای ما ‪ -‬جزئی از ترمز‬ ‫‪ -11‬لقب صنعت سینما ‪ -‬جفت نایکسان‬ ‫‪ -12‬از فنون کشتی ازاد ‪ -‬منفک ‪ -‬میثاق ‪ -‬حرکت به اهسته‬ ‫‪ -13‬نش��انه اس��یب دیدگی ‪ -‬منظوم��ه ای از یغمای جندق��ی ‪ -‬از احادیث‬ ‫معتبر‬ ‫‪ -14‬پایتخت کره جنوبی ‪ -‬خطی در دایره ‪ -‬نیم چکمه ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -15‬از انواع شرکت ‪ -‬استرس‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪134‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ش ک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪133‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صاحب نظر اس��ت ازس��وی یکی از ناش��ران متخصص علوم‬ ‫انس��انی‪ ،‬ب��ا نرخ حدود ‪ ۸۴‬ه��زار تومان در نمایش��گاه عرضه‬ ‫می ش��ود؛ این یعنی هر صفحه از ای��ن کتاب ‪ ۴۷۲‬صفحه ای‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۷۷‬تومان به فروش می رس��د و ناشر معتقد است هیچ‬ ‫س��ودی به معنای مطلق ان از این کت��اب نخواهد برد‪ .‬جالب‬ ‫توجه انکه میانگین قیمت کتاب های چاپ سال در نمایشگاه‬ ‫گذشته بین ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۳‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫با ای��ن دیدگاه‪ ،‬باید در نظر گرف��ت افزایش تراکنش و امار‬ ‫عددی به معنای س��وداوری در بازار کت��اب نیز خواهد بود؟ یا‬ ‫تنها گردش مالی این فروشگاه بزرگ را معنا می کند؟!‬ ‫کدام تراکنش برای کدام خرید اس��ت که میزان مطالعه در‬ ‫جامعه را مش��خص می کند؟ بخش بزرگ��ی از این تراکنش ها‬ ‫مانند هر س��ال به ناش��ران کمک اموزش��ی اختص��اص دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر کتاب ه��ای دانش��گاهی که یک ب��ار مصرف‬ ‫به ش��مار می ایند و کتاب های نام اوران شبکه های اجتماعی‬ ‫که «دل نوش��ته های رویاگون خود!» را منتشر می کنند و نیز‬ ‫بخش فروش خوراکی ها که امسال برخالف سال های گذشته‪،‬‬ ‫در متنوع ترین حالت خود قرار دارد و رستوران های گرانقیمت‬ ‫ش��هر نیز در میان انها دیده می ش��وند‪ ،‬در ای��ن گردش مالی‬ ‫سهم دارند‪.‬‬ ‫باز هم این پرسش مطرح است که ایا افزایش فروش به معنی‬ ‫تاثیر مثبت بر جامعه‪ ،‬نسبت مدت مشابه سال گذشته! است؟‬ ‫باید دید در نهایت امار فروشی که می خواهد بگوید گردش‬ ‫مالی سی ودومین نمایشگاه کتاب‪ ،‬نسبت به دوره گذشته ‪ 2‬یا‬ ‫چند برابر ش��ده‪ ،‬به طور تفکیکی اعالم می شود تا مخاطبان را‬ ‫به غلط نیندازد و بگوید انچه مخاطبان را به بازدید یار مهربان‬ ‫برده‪ ،‬شوق دیدار نبوده‪ ،‬بلکه جور هندوستان بوده است!‬ ‫محم��ود دولت ابادی در ایین رونمایی از رمان جدیدش‪« ،‬بیرون‬ ‫در» گفت‪ :‬ارزومندم اثارم باعث خویش بینی مردم شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ای��ن نویس��نده در ایی��ن رونمایی و جش��ن امضای کتاب‬ ‫جدیدش که در کتابفروشی شیرازه در شیراز برگزار شد بخش هایی‬ ‫از ان را خوان��د و به پرس��ش های حاضران پاس��خ داد‪ .‬دولت ابادی‬ ‫با بیان اینکه ادبیات باعث خویش بینی مردم یک کش��ور می ش��ود‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزومندم اث��ار من هم باعث خویش بینی مردم ش��ود‪ .‬من‬ ‫از ندانس��تن برای نوش��تن اثر اغاز می کنم و اگاهی از نوش��تن به‬ ‫وجود می اید‪ .‬شخصیت ها و داستان ها در ذهن من زندگی می کنند‪،‬‬ ‫زاده می ش��وند و رش��د می کنند و اگر موفق باشند در فرهنگ مردم‬ ‫مان��دگار خواهند ش��د‪ .‬در پایان این ایین ک��ه با حضور چهره هایی‬ ‫مانند کوروش کمالی سروس��تانی‪ ،‬امین فقیری‪ ،‬محمد کش��اورز و‬ ‫س��یروس رومی برگزار شد‪ ،‬دولت ابادی کتاب «بیرون در» را برای‬ ‫عالقه مندان امضا کرد‪ .‬کتاب «بیرون در» که از س��وی نشر چشمه‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم‬ ‫ت در مصالی تهران برپاست‪ ،‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫که تا ‪ ۱۴‬اردیبهش ‬ ‫‪ ۷۰۰‬قطعه شهاب سنگ‬ ‫در کاخ گلستان فرود امد‬ ‫قدیمی ترین و جوان ترین شهاب س��نگ های کش��ف شده از ایران‪ ،‬در کاخ گلستان به‬ ‫نمایش گذاشته شد‪ .‬این مجموعه برای نخستین بار در کشور رونمایی شده و از امروز‬ ‫ت امکان بازدید دارد‪ .‬به گزارش ایسنا مجموعه شهاب سنگ ها که بیشتر‬ ‫تا ‪ ۲۸‬اردیبهش ‬ ‫انها از مناطق کویری استان های کرمان و خراسان جنوبی یافت شده بیش از ‪ ۷۰۰‬قطعه‬ ‫را ش��امل می ش��ود که س��ن زمینی قدیمی ترین انها ‪ ۵۰‬هزار سال است و در کویرهای‬ ‫ایران س��قوط کرده اس��ت‪ .‬این شهاب سنگ ‪ 2‬سال پیش کشف شده است‪ .‬جوان ترین‬ ‫شهاب سنگ به نمایش گذاشته شده که قطعه بزرگی از این مجموعه نیز به شمار می رود‬ ‫در دوره قاجار کشف شده است‪ .‬این قطعه سنگ یکی از ‪ 7‬شهاب سنگ «مزوسیدریتی»‬ ‫در جهان اس��ت که ‪ ۱۳۸‬س��ال پیش هنگام سقوط و برخورد‪ ،‬با چشم رصد شده است‪.‬‬ ‫این شهاب س��نگ نزدیک ‪ ۵۴‬کیلوگرم جرم دارد‪ .‬نمایش��گاه شهاب سنگ های ایران و‬ ‫ت در طبقه دوم موزه مردم شناس��ی کاخ گلستان‪ ،‬واقع در‬ ‫کویر لوت که از ‪ ۸‬اردیبهش�� ‬ ‫ت برپا خواهد بود‪ .‬بازدید از این موزه‬ ‫میدان ‪ 15‬خرداد گش��ایش یافته‪ ،‬تا ‪ ۲۸‬اردیبهش�� ‬ ‫هر روز از ساعت ‪ 9:30‬تا ‪ ۱۷‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در حاشیه برگزاری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫نشست رحمانی و صالحی‬ ‫به منظور بررسی مشکالت چاپ و نشر‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ید عباس‬ ‫صالح��ی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫کت��اب‪ ،‬موضوعات و مش��کالت‬ ‫کاغ��ذ‪ ،‬چاپ و نش��ر را بررس��ی‬ ‫کردن��د‪ .‬به گزارش ش��اتا در این‬ ‫نشست که پس از بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کتاب انجام شد؛ مسائلی‬ ‫مانند تهیه کاغذ مورد نیاز ناش��ران‪ ،‬تهیه مواد مورد نیاز صنعت چاپ و مطبوعات‬ ‫بررسی شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در پاسخ‬ ‫به درخواست مدیران نشر برای اتخاذ تصمیم در زمینه نرخ کاغذ‪ ،‬از پیگیری برای‬ ‫کنترل افزایش نرخ کاغذ خبر داد‪ .‬رضا رحمانی در حاش��یه بازدید از س��ی ودومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه شده و‬ ‫انتشارات داخلی و خارجی نیز حضور پررنگی در نمایشگاه امسال دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫کتاب در س��ال جدید افزایش یافت که دلیل ان باالرفتن نرخ کاغذ اس��ت و در این‬ ‫زمینه با وزیر فرهنگ و ارش��اد مذاکراتی داش��تیم تا این مشکل برطرف شود‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاغذ در س��ال ‪ ۹۷‬افزود‪ :‬امسال هم تالش‬ ‫می کنیم با انجام اقدام هایی از افزایش نرخ کاغذ و در نتیجه کتاب‪ ،‬جلوگیری و به‬ ‫بازار نش��ر کتاب کمک کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهشت در مصالی تهران برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫شاهین فرهت باز هم‬ ‫دبیر جشنواره موسیقی فجر شد‬ ‫شاهین فرهت با حکم سیدمجتبی حسینی‪ ،‬معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به دبیری سی وپنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫شاهین فرهت دبیری سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر (دوره‬ ‫گذش��ته) را نیز برعهده داش��ت و تم جشنواره را اجرای اهنگسازان ایرانی قرار داد‪.‬‬ ‫این دومین دوره ای است که جشنواره موسیقی فجر براساس ایین نامه ای مشخص‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در دوره پیشین جایزه نوپای «باربد» از جشنواره حذف شد و این‬ ‫رویداد غیررقابتی به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫پروژه معماری احیای خیابان انقالب‬ ‫برگزیده یک جایزه معماری‬ ‫ن��ام پروژه معم��اری احیای خیابان انقالب به عنوان یکی از ش��انس های دریافت‬ ‫جایزه معماری بنیاد اقاخان اعالم شده است‪ .‬به گزارش ایسنا با اعالم رئیس مسابقه‬ ‫معماری بنیاد اقاخان در ش��هر کازان روسیه‪ ،‬پروژه معماری احیای خیابان انقالب‬ ‫جزو ‪ ۲۰‬پروژه منتخب در مرحله نخست انتخاب شد‪.‬‬ ‫جای��زه معم��اری بنیاد اقاخان یکی از جوایز معماری جهان اس��ت که هر س��ال‬ ‫جایزه نخس��ت خود را به پروژه برگزیده در نقاط گوناگون جهان که اصول معماری‬ ‫را با اس��تانداردهای جهانی با هم داش��ته باشد‪ ،‬منتخب یک تیم داوری بین المللی‬ ‫اهدا می کند‪.‬‬ ‫در این مرحله‪ ۲۰ ،‬پروژه از کش��ورهای گوناگون جهان از جمله روس��یه و ایاالت‬ ‫تات��ار ش��هر کازان‪ ،‬امارات متحده عرب��ی با ‪ ۳‬پروژه‪ ،‬عمان‪ ،‬بحری��ن‪ ،‬قطر‪ ،‬اوگاندا‪،‬‬ ‫جیبوتی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬لبنان‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬سنگال‪ ،‬چین و ایران حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬پروژه حذف زوای��د و احیای محور خیابان انقالب در س��ال ‪۱۳۹۴-۱۳۹۵‬‬ ‫ازس��وی سازمان زیباسازی ش��هر تهران مورد توجه قرار گرفت و مهندسان مشاور‬ ‫مطالعات و مرمت ایوان به سرپرس��تی امیرمس��عود انوش��فر و ‪ 2‬تن از همکاران او‬ ‫عبدالعظی��م بهمنی��ار و محدث��ه دریکوندی برای طراحی و نظ��ارت در ان فعالیت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫پروژه احیای خیابان انقالب به عنوان پروژه ش��هری و دارای ارزش های تاریخی‬ ‫و اجتماع��ی ب��رای ش��هر تهران با بی��ش از ‪ ۱۱۴‬س��اختمان و ‪ ۵۴‬بلوک که دارای‬ ‫ارزش های معماری‪ ،‬تاریخی و فرهنگی اس��ت این بار توانست توجه داوران یکی از‬ ‫جوایز معماری جهان را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫جایزه برگزیده بنیاد اقاخان که هر ‪ 3‬س��ال یک بار برگزار می ش��ود‪ ،‬پروژه نهایی‬ ‫معم��اری خود را در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬به زودی ازس��وی گ��روه داوران بین المللی اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫جهانگرد ایرانی از عمان‬ ‫تا خلیج فارس شنا می کند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!