روزنامه صمت شماره 1284 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1284

روزنامه صمت شماره 1284

روزنامه صمت شماره 1284

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی اصلی ترین اولویت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1284‬پیاپی ‪2602‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جذب سرمایه گذار‬ ‫با هدف بازار منطقه‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬وظیفه فرماندهی صادرات کش��ور برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توس��عه صادرات نیاز داش��ته باشد از طریق‬ ‫مصوبه دولت یا س��تاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان‬ ‫اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال «رونق تولید» نام گذاری شده‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی اصلی ترین اولویت کش��ور اس��ت‪ .‬جهانگی��ری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست در جهت حمایت‬ ‫از صادرات جلسه ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات‪ ،‬شیوه حمایت از بازرگانان و تاجران کشور‬ ‫را بررسی کنند تا انها با مشکالت کمتری روبه رو باشند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تولید کاالی بی کیفیت به اندازه قاچاق به تولیدکنندگان اسیب می زند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موانع صادرات‬ ‫بساط دالالن باید جمع شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه فس��اد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می برد‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت مبارزه با این پدیده تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست بساط دالالن را‬ ‫جمع کنند‪ .‬رضا رحمانی در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف کننده‪،‬‬ ‫رونق تولید را در گرو تولید کاالی با کیفیت دانست و گفت‪ :‬اگر تولیدکننده به دنبال‬ ‫صادرات محصوالت خود و حتی فروش در بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محصول با‬ ‫کیفیت تولید کند‪ ،‬ش��ان مردم ایران هم دریافت کاالی با کیفیت اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تولید کاالی بی کیفیت بیش و پیش از همه به خود تولید کنندگان اس��یب می زند؛‬ ‫چنان که صادرات کاالی بی کیفیت دوامی نخواهد داش��ت و باعث بدنام ش��دن نام‬ ‫‪7‬‬ ‫کاالی ایرانی می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مولفه های حمایت از‬ ‫مصرف کننده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۷‬مسئولیت روابط عمومی ها‬ ‫در صنعت نمایشگاهی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید و اهدای پمپ های‬ ‫لجن کش به مناطق سیل زده‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان جذب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد تولید فوالد‬ ‫امیرکبیر را دارد‬ ‫‪11‬‬ ‫کلی گویی دردی از صنعت‬ ‫درمان نمی کند‬ ‫‪3‬‬ ‫به نام صادرات‪ ،‬به کام بازار‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫برخی تولیدکنندگان با مجوز موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫کاربراتوری شماره گذاری می کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تامین مالی اسالمی‬ ‫برای‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫محور گفت وگو؛ اینستکس و معافیت های تحریم نفتی و هسته ای‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یکی از مشکالت نظام بانکی این است که در برخی موارد‬ ‫اعتقاد قلبی به سیس��تم تامین مالی اسالمی وجود ندارند‬ ‫و ام��وزش ندیدن درس��ت کارمن��دان بانک ها مانع تحقق‬ ‫بانکداری اسالمی شده است‪ .‬برای مثال در زمان پرداخت‬ ‫تس��هیالت از متقاضی تقاضای فاکتور می کنند و اگر این‬ ‫فاکتور به اصطالح صوری هم باش��د‪ ،‬توجه نمی کنند؛ پس‬ ‫هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی ش��ود و همان سیس��تم‬ ‫مت��داول اج��را می ش��ود‪ ،‬یعنی بان��ک در ظاهر ق��رارداد‬ ‫مبادله ای فروش اقس��اطی با مشتری منعقد می کند اما در‬ ‫عمل به دلیل صوری بودن فاکتور هیچ فعل اقتصادی انجام‬ ‫نمی شود و بهره تسهیالت مصداق ربا می شود‪ .‬مثال دیگر‬ ‫جریمه دیرکرد اس��ت که بارها ازسوی مراجع عظام تقلید‬ ‫حرام اعالم ش��ده اما هیچ گونه توجهی به این امر نمی شود‬ ‫و کماکان جریمه دیرکرد از مشتریان دریافت می شود‪.‬‬ ‫سیس��تم تامی��ن مالی اس�لامی در عمل ب��ا تهدیدها و‬ ‫چالش هایی نیز روبه رو اس��ت‪ .‬یکی از این چالش ها‪ ،‬وجود‬ ‫اطالعات نامتقارن بین بانک و متقاضی تسهیالت است که‬ ‫مس��تلزم توجه دقیق به سنجش اعتبار و ریسک مشتریان‬ ‫بانک اس��ت‪ .‬به طور مثال ممکن است کارافرین توان مالی‬ ‫یا انس��انی خود را بیش��تر از حد واقعی تظاهر کند‪ .‬به دلیل‬ ‫اهمی��ت باالی س��رمایه انس��انی در قرارداده��ای مضاربه‬ ‫ممکن است بانک فریب داده شود؛ به این صورت که طرح‬ ‫توجیهی س��رمایه گذاری براس��اس اطالعات غیرواقعی با‬ ‫نرخ بازدهی باالتر و ریس��ک کمتری تدوین شود و همین‬ ‫مسئله‪ ،‬در ادامه نظام بانکی را دچار بحران می کند‪ .‬تامین‬ ‫مالی در چارچوب قراردادهای مش��ارکت ش��باهت زیادی‬ ‫به بازارهای س��رمایه دارد‪ .‬کش��وری که دغدغه اس�لامی‬ ‫ش��دن دارد باید بازار س��رمایه پیشرفته ای داشته باشد اما‬ ‫در عم��ل عک��س ان رخ داده و پس ان��داز جامعه به جای‬ ‫انک��ه از طریق بازارهای مالی به تولید اختصاص پیدا کند‪،‬‬ ‫از طریق س��رمایه گذاری های سفته بازی و سوداگری دائم‬ ‫موجب نامتعادلی در بازارهای گوناگون و نوس��ان ش��دید‬ ‫قیمت ها می ش��ود‪ .‬در اقتصادهای پیش��رفته جهان عمده‬ ‫بار تامین مالی برعهده بازار س��رمایه است‪ ،‬اما در کشور ما‬ ‫به دلیل اینکه بانک ها بیشترین سهم را در این زمینه دارند‬ ‫در پی کاهش ریس��ک خود هس��تند و چنین روندی باعث‬ ‫می ش��ود از قراردادهای مشارکت استقبال چندانی نکنند‬ ‫و به س��مت قراردادهای مبادله ای گرایش داشته باشند که‬ ‫در بسیاری موارد به علت صوری بودن در عمل الوده به ربا‬ ‫می ش��ود‪ .‬توسعه بازار سرمایه فشار بر نظام بانکی را کمتر‬ ‫می کند‪ .‬در یک مطالعه که در سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی (‪۱۳۸۵‬‬ ‫خورش��یدی) انجام شد‪ ،‬حجم مشتقات مالی جهان ‪۱۲.۵‬‬ ‫برابر کل جی دی پی جهان براورد شده؛ یعنی به ازای تولید‬ ‫ه��ر ی��ک واحد کاال و خدمات در جه��ان‪ ۱۲.۵ ،‬معامله در‬ ‫بازارهای مالی انجام می ش��ود‪ .‬این نشان می دهد بخشی از‬ ‫بازدهی س��هام در بازارهای مالی حباب اس��ت و مابه ازای‬ ‫واقع��ی ندارد‪ .‬برای مثال در برخی بازارهای مالی معامالت‬ ‫نفتی با سررسیدهای یک ماهه‪ ،‬دوماهه‪ ،‬شش ماهه‪ ،‬یکساله‬ ‫و‪ ...‬انج��ام می ش��وند‪ .‬این قراردادهای اینده ممکن اس��ت‬ ‫چندی��ن بار مورد معامله ق��رار بگیرند و هر بار قیمت های‬ ‫متفاوتی خواهند داش��ت؛ پس ممکن اس��ت نوعی حباب‬ ‫به وجود اید که در صورت ترکیدن ان‪ ،‬ش��اخص دچار افت‬ ‫ش��دید شود و به س��رعت به دیگر بازارها سرایت کند‪ .‬این‬ ‫نگرانی در بازارهای مالی در سیس��تم تامین مالی اسالمی‬ ‫نی��ز وجود دارد‪ .‬فرام��وش نکنیم یکی از دالیل حرام بودن‬ ‫ربا این اس��ت که در برابر قرارداد تامین مالی مبتنی بر ربا‬ ‫ماب��ه ازای واقعی وجود ندارد‪ .‬ترکیدن حباب‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫ارزش س��رمایه ها‪ ،‬خروج س��رمایه گذاران و تش��دید رکود‬ ‫می ش��ود ک��ه نوعی چرخه باطل را به وج��ود می اورد‪ .‬یک‬ ‫مسئله مهم دیگر‪ ،‬مالکیت دولتی یا شبه دولتی بانک ها در‬ ‫ایران اس��ت که باعث ش��ده در تخصیص منابع‪ ،‬کارا عمل‬ ‫نکنند و به دنبال این مس��ئله هزین��ه بانک ها افزایش پیدا‬ ‫کند که موجب می ش��ود قیمت تمام ش��ده پول باال برود‪.‬‬ ‫این مس��ئله بانک ها را وادار به افزایش نرخ سود تسهیالت‬ ‫در عق��ود مبادله ای می کند‪ .‬پیامد این وضعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه با افزایش نرخ س��ود‪ ،‬بازی پونزی رقم زده می ش��ود؛‬ ‫یعن��ی بانک ها برای پرداخت تعه��دات خود مدام به دنبال‬ ‫حداکثر ک��ردن بدهی خود یعنی جذب س��پرده خواهند‬ ‫ب��ود و دیگر رقیبان خ��ود را وادار می کنند برای ماندن در‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬همین کار را انجام دهند؛ یعنی یک رقابت ش��وم‬ ‫بی��ن بانک ها برای جذب س��پرده از طریق حداکثر کردن‬ ‫بدهی در هر لحظه ش��کل می گیرد‪ .‬پس بهتر اس��ت مجوز‬ ‫تاس��یس بانک برای ش��خصیت های حقوقی و حقیقی که‬ ‫دارای اهلیت هستند صادر شود؛ نه شخصیت های حقوقی‬ ‫دولتی یا ش��به دولتی‪ .‬در یک جمع بندی و به طور خالصه‪،‬‬ ‫سیس��تم متداول به شکل غیرمنعطف با کارافرین برخورد‬ ‫می کند‪ ،‬اما رفتار سیس��تم اسالمی منعطف است که باعث‬ ‫کاهش نامتعادلی ها و نوسان ها می شود‪ .‬هنگامی که رکود‬ ‫رخ می دهد و قدرت بازپرداخت کم می شود‪ ،‬سیستم بانکی‬ ‫متداول به جای همراهی با کارافرین‪ ،‬وجوه خود را مطالبه‬ ‫می کند اما سیس��تم اس�لامی در حالت رکود با کارافرین‬ ‫مدارا می کند و در عوض در ش��رایط رونق س��ود بیشتری‬ ‫به دست می اورد‪ .‬پس می شود نتیجه گرفت که در سیستم‬ ‫متداول مبتنی بر ربا‪ ،‬رکودها و رونق ها عمیق تر می ش��ود‬ ‫اما در مقابل در سیستم تامین مالی اسالمی دامنه رکودها‬ ‫و رونق ها کمتر می شود‪.‬‬ ‫مذاک��رات برجامی ایران و گروه ‪ ۴+۱‬در س��طح‬ ‫کارشناس��ی ام��روز با حض��ور کارشناس��ان وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه ای��ران‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫چین و روس��یه در بروکس��ل انجام خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا در ای��ن دور از مذاک��رات‪ ،‬طرفین‬ ‫درباره مس��ائلی مانند تحریم ه��ای یکجانبه امریکا‪،‬‬ ‫تمدی��د نش��دن معافیت ه��ای تحریم نفت��ی ایران‬ ‫ازس��وی ایاالت متحده‪ ،‬تمدید نشدن معافیت های‬ ‫مرب��وط به همکاری های هس��ته ای و همکاری های‬ ‫اقتصادی مبتنی بر اینس��تکس گفت وگو می کنند‬ ‫و ب��ه تبادل نظر با یکدیگر خواهند پرداخت‪ .‬در این‬ ‫چارچوب‪ ،‬به احتمالی علی اصغر نوری و پر فیش��ر‪،‬‬ ‫رئیس��ان ایرانی و المانی اینس��تکس در این دور از‬ ‫مذاکرات کارشناسی درباره نوع همکاری های ایران‬ ‫و اتحادیه اروپا در قالب اینس��تکس با یکدیگر دیدار‬ ‫و گفت وگو می کنند‪ .‬پس از خروج امریکا از برجام و‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از فراهم بودن‬ ‫بس��ترهای مناسب برای گس��ترش روابط تجاری‬ ‫ای��ران و نیجر خبر داد و گفت‪ :‬ما هیچ محدودیتی‬ ‫برای همکاری های اقتصادی با کشور نیجر نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی در دیدار با‬ ‫نایب رئیس مجلس نیجر ضمن خوش��امدگویی به‬ ‫ایش��ان و هیات همراه گف��ت‪ :‬همواره روابط خوب‬ ‫و حس��نه ای با کش��ور نیجر داش��ته ایم‪ .‬براساس‬ ‫سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬توجهی‬ ‫ویژه به کش��ورهای افریقایی وج��ود دارد و تالش‬ ‫می کنیم کمک هایی در حوزه بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه خودرو انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫خط��اب به نایب رئیس مجلس نیج��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ور شما‪ ،‬دوس��ت و برادر ماس��ت و امیدواریم‬ ‫این س��فر بر توسعه روابط دو کشور بیفزاید‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به تنوع تعامالت اقتصادی که در دوره های‬ ‫گذش��ته بین دو کشور به وجود امده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫مخالفت اتحادیه اروپا با این اقدام‪ ،‬فدریکا موگرینی‬ ‫در حاش��یه نشس��ت وزی��ران امور خارج��ه ایران و‬ ‫گروه ‪ ۴+۱‬در س��ازمان ملل متحد در شهریور سال‬ ‫گذش��ته از راه اندازی س��ازکار مالی اروپایی (‪)spv‬‬ ‫ب��ا ایران ب��رای ادامه مبادالت تج��اری خبر داد که‬ ‫س��رانجام پنجش��نبه‪ ۱۱ ،‬بهمن این کانال مالی با‬ ‫نام اینس��تکس در فرانس��ه ثب��ت و مدیریت ان را‬ ‫«پر فیش��ر» المانی با س��ابقه طوالن��ی مدیریت در‬ ‫کامرز بانک برعهده گرفت‪ .‬اینستکس مخفف عبارت‬ ‫‪Instrument in Support of Trade Exchanges‬‬ ‫به معنای «ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری» است‪.‬‬ ‫اینس��تکس در پاریس و در چارچوب قوانین فرانسه‬ ‫ثبت شده است‪ .‬غیر از فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس نیز‬ ‫س��هامداران اصلی ان هس��تند اما دیگر کشورهای‬ ‫اروپایی و جهان از جمله چین و روسیه نیز می توانند‬ ‫وارد ان ش��وند‪ .‬س��رمایه اولیه این شرکت از سوی‬ ‫بستر گسترش روابط تجاری ایران و نیجر فراهم است‬ ‫حوزه بهداشتی کارهای ما در کشور شما گسترش‬ ‫یافت��ه و همچنی��ن در زمینه ت��دارک ترانس های‬ ‫برق برای کش��ور شما اقدام هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫در زمین��ه خودروهای مورد نظر ش��ما اقدام هایی‬ ‫کرده ایم و در توس��عه اموزش عال��ی نیز از طریق‬ ‫جامعه المصطفی فعالیت هایی انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫الریجان��ی بیان کرد‪ :‬در برخی از طرح های معدنی‬ ‫کشور شما‪ ،‬شرکت های ایرانی حضور پیدا کرده اند‬ ‫و این حضور بس��تر مناسبی است تا تاجران ایرانی‬ ‫در کش��ور شما فعال ش��وند و به مرور زمان سطح‬ ‫روابط تجاری دو کش��ور باال ب��رود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬ما هیچ محدودیتی‬ ‫برای همکاری های اقتصادی با کشور نیجر نداریم‪.‬‬ ‫تاجران این کش��ور می توانند از بازار ایران استفاده‬ ‫و خری��داری کنن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در زمینه معادن‬ ‫برخی ش��رکت های ایرانی تجربه های خوبی دارند‬ ‫امریکا به دنبال جنگ و درگیری با ایران نیست‬ ‫مش��اور امنی��ت مل��ی کاخ س��فید در‬ ‫ادام��ه تهدیدهای خود علیه ای��ران از اعزام‬ ‫بمب افک��ن و ناوهواپیمابر به خاورمیانه خبر‬ ‫داد ام��ا در عین حال تاکید کرد واش��نگتن‬ ‫به دنب��ال جنگ با ایران نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا به نقل از رویترز‪ ،‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور‬ ‫امنیت ملی کاخ سفید در ادامه سیاست های‬ ‫جنگ طلبان��ه خود از اع��زام بمب افکن و ناو‬ ‫هواپیماب��ر به خاورمیانه خبر داد‪ .‬وی در این‬ ‫باره مدعی شد‪ :‬امریکا ناوها و بمب افکن ها را‬ ‫به حوزه سنتکام در خاورمیانه اعزام می کند‬ ‫ت��ا این اقدام پیامی واضح برای ایران باش��د؛‬ ‫مبنی بر اینکه هرگونه حمله به منافع امریکا‬ ‫یا متحدان مان بی پاسخ نخواهد ماند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اف��زود‪ :‬امریکا به دنب��ال اغاز جنگ یا‬ ‫درگی��ری نظام��ی با ایران نیس��ت‪ ،‬اما ما به‬ ‫طور کامل اماده هستیم تا به هرگونه حمله‬ ‫از جانب ایران پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫«در نشس��ت مجمع گفت وگوی همکاری اس��یا که‬ ‫گفت وگوهای مهمی با امیر و وزیر امور خارجه قطر و‬ ‫وزیران چندین کشور داشتم‪ ،‬بر اهمیت ایجاد مجمع‬ ‫گفت وگوی منطقه ای و همسو کردن توانمندی های‬ ‫خود برای مهار یکجانبه گرایی توس��عه طلبانه تاکید‬ ‫کردم‪ ».‬گفتنی اس��ت وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫هفته گذش��ته برای شرکت در اجالس گفت وگوی‬ ‫همکاری اسیایی (‪ )ACD‬به دوحه رفته بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬بیش��تر نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬در جلس��ه غیرعلنی روز گذش��ته مخالف افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن بودند و این نظر به دولت منعکس ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫علی الریجانی در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس درباره‬ ‫جلس��ه غیرعلنی این روز مجلس گفت‪ :‬درباره موضوع بنزین در‬ ‫این جلس��ه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیس��تم کارتی روی‬ ‫بنزین اعمال ش��ود‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور حتم ش��یوه‬ ‫که می توانند در کش��ور نیجر فعال شوند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ارتباطات گروه دوس��تی پارلمانی دو کش��ور‬ ‫می تواند مناسب باشد و پیگیر برخی خواسته های‬ ‫ش��ما شوند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب‬ ‫به نایب رئیس مجلس نیجر اظهار کرد‪ :‬سالم ما را‬ ‫به رئیس پارلمان نیجر برس��انید و امیدواریم سفر‬ ‫شما س��فر موفقی بوده باشد‪ .‬س��ولی ایدی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس مجلس نیجر نیز در این دیدار با بیان اینکه‬ ‫چهارمین نایب رئیس مجلس ملی این کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��فر به ایران‪ ،‬رئیس کمیس��یون امنیت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬رئیس گروه دوس��تی پارلمان��ی ایران و‬ ‫نیجر‪ ،‬نایب رئیس گروه دوس��تی‪ ،‬گزارش��گر گروه‬ ‫و کارش��ناس مجلس ملی همراه من هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ضمن تشکر از مالقات و استقبال گرمی که در بدو‬ ‫ورود به خاک ایران از او انجام شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنده‬ ‫حامل س�لام مجلس ملی نیجر هستم و همینطور‬ ‫از من خواس��تند تسلیت مجلس نیجر و همچنین‬ ‫ب��رای چین وجود دارد ام��ا این موضوعی برای چانه زنی‬ ‫در گفت وگوها با امریکا خواهد بود؛ به ویژه انکه مضرات‬ ‫اقتصادی برای جهان و چین دارد و از همین اکنون هم‬ ‫باعث باال رفتن بهای نفت شده است‪ .‬خبرگزاری شینهوا‬ ‫چی��ن هم نق��ش ایران را در تامین ان��رژی و نفت چین‬ ‫بسیار مهم دانسته و اورده است چین بزرگ ترین خریدار‬ ‫نفت ایران است‪ .‬این کشور در سال گذشته میالدی ‪۲۲‬‬ ‫میلی��ون ت��ن نفت خام از ایران وارد کرده که معادل ‪۶.۳‬‬ ‫درصد از نیاز بازار چین را براورده کرده است‪.‬‬ ‫مشارکت در انتخابات‪ ،‬پیش شرط هایی دارد‬ ‫استاندار تهران با بیان اینکه قدرت چانه زنی‬ ‫و سیاسی هر دولتی متکی به رای مردم است‪،‬‬ ‫مش��ارکت م��ردم را دارای پیش ش��رط هایی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬حق انتخاب را برای افراد قائل‬ ‫ش��ویم و همین می تواند انگیزه و اعتماد مردم‬ ‫را نیز به دنبال داشته باشد‪ .‬انوشیروان محسنی‬ ‫بندپی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان‬ ‫تهران افزود‪ :‬امنی��ت انتخابات نیز باید مدنظر‬ ‫مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است‬ ‫ارائه بنزین از طریق کارت س��وخت درس��ت است و مجلس از‬ ‫ان حمایت می کند‪ .‬همچنین درباره س��همیه بندی بنزین نظر‬ ‫مجل��س این نبود که ن��رخ بنزین افزایش پی��دا کند‪ .‬الریجانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بیش��تر نمایندگان مجلس موافق این فرایند نبودند‬ ‫و نظ��ر مجلس به دولت منعکس ش��د‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در این جلس��ه درباره مسائل مهم کشور به ویژه‬ ‫موضوعات اقتصادی که با ان روبه رو هس��تیم بحث و تبادل نظر‬ ‫عکس روز‬ ‫هم��دردی مردم نیجر ب��ا مردم ای��ران را به دلیل‬ ‫حوادث تلخی که بعد از س��یل ایجاد ش��د به شما‬ ‫برس��انم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما همکاری های نزدیک با‬ ‫سفیر ایران در نیجر داریم و همچنین گروه دوستی‬ ‫برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکیل شده‬ ‫ک��ه در این زمینه همکاری هایی در جریان اس��ت‪.‬‬ ‫س��ولی ایدی افزود‪ :‬جمعیت هالل احمر ایران در‬ ‫زمینه بهداش��ت فعالیت های خوبی در کش��ور ما‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬تاکنون مراحل ساخت دو درمانگاه‬ ‫در ش��هرهای گوناگون طی ش��ده که یکی از این‬ ‫درمانگاه ها به بهره برداری رس��یده و از سوی دیگر‬ ‫هرازگاهی فعالیت های خیرخواهانه انجام می شود‬ ‫ک��ه منافع ان را ب��رای کمک به مردم نیجر هزینه‬ ‫می کنن��د‪ .‬نایب رئیس مجلس مل��ی نیجر گفت‪:‬‬ ‫در این س��فر با رئیس هالل احمر ایران جلس��ه ای‬ ‫خواهیم داش��ت تا ضمن قدردانی از اقدام های انها‬ ‫درباره فعالیت های اینده صحبت کنیم‪.‬‬ ‫پکن از تحریم نفت ایران پیروی نمی کند‬ ‫یک رس��انه چینی با اش��اره به رواب��ط نزدیک پکن با‬ ‫تهران و مراودات عادی و مشروع تجاری دو کشور نوشت‬ ‫چی��ن از تحریم نفتی امریکا علیه ایران پیروی نمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا تارنمای «یی س��ی» چین روز دوش��نبه‬ ‫نوشت‪ :‬ایران یک شریک بزرگ انرژی و همکار در برنامه‬ ‫راه ابریش��م با چین اس��ت و باوجود فشار امریکا بر پکن‪،‬‬ ‫چین نمی تواند از تحریم های یکجانبه ان کش��ور پیروی‬ ‫کند‪ .‬گزارش این رس��انه چینی حاکی است که موضوع‬ ‫فق��ط تامین نفت از ایران نیس��ت‪ .‬راه ه��ای تامین نفت‬ ‫تاکید بر ایجاد مجمع گفت وگوی منطقه ای‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬در دیدار با امیر‬ ‫و وزی��ر ام��ور خارجه قطر بر اهمی��ت ایجاد مجمع‬ ‫گفت وگوی منطقه ای و همسو کردن توانمندی های‬ ‫خود برای مهار یکجانبه گرایی توس��عه طلبانه تاکید‬ ‫ک��ردم‪ .‬به گزارش مهر محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان در پیامی توییتری درباره مالقات‬ ‫خود با مقامات حاضر در نشست مجمع گفت وگوی‬ ‫همکاری اسیا در سفری که به دوحه داشت نوشت‪:‬‬ ‫وزارت اقتصاد فرانسه تامین شده است‪.‬‬ ‫براساس این س��ازکار‪ ،‬بدون انجام مراودات مالی‬ ‫بین ای��ران و اتحادیه اروپا تج��ارت همچنان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور مثال یک شرکت ایرانی کاالیی به‬ ‫اروپا صادر می کند و در قبال ان اعتباری به دس��ت‬ ‫می اورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می تواند‬ ‫از ان ب��رای واردات کاال از اروپ��ا به ایران اس��تفاده‬ ‫کن��د؛ بدون اینکه پولی بین دوطرف مبادله ش��ود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬همین س��ازکار ب��رای صادرکنندگان و‬ ‫واردکنن��دگان اروپایی نیز می تواند مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ای��ران در لندن درباره‬ ‫اینس��تکس اعالم کرد‪ :‬سه کشور اروپایی (فرانسه‪-‬‬ ‫المان و انگلیس) پیش��نهاد کرده اند برای عملیاتی‬ ‫ش��دن س��ریع کانال مالی که برای تسهیل تجارت‬ ‫بین دو کش��ور در تمامی زمینه ها تاس��یس ش��ده‪،‬‬ ‫فاز نخس��ت ان ب��ه پرداخت های مرتبط با کاالهای‬ ‫اساس��ی و پزش��کی اختصاص یابد‪ .‬اقالمی که قرار‬ ‫اس��ت در فاز نخس��ت بکارگیری اینستکس مبادله‬ ‫ش��وند عبارتند از انواع محصوالت کشاورزی مانند‬ ‫س��ویا و ذرت‪ ،‬ان��واع محص��والت غذای��ی‪ ،‬میوه و‬ ‫سبزیجات‪ ،‬سموم کشاورزی‪ ،‬کود و بذرهای گیاهی‪،‬‬ ‫غذای دام شامل کنجاله و علوفه‪ ،‬شیرخشک و مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬مواد اولیه داروی��ی‪ ،‬انواع داروهای عمومی و‬ ‫داروهای بیماری های خاص‪ ،‬انواع تجهیزات پزشکی‬ ‫و بیمارستانی‪ ،‬دستگاه ها و وسایل پیشرفته جراحی‬ ‫و ات��اق عمل‪ ،‬تجهیزات پیش��رفته پزش��کی مانند‬ ‫دس��تگاه های رادیوتراپی و پرتودرمانی برای مقابله‬ ‫با سرطان‪ ،‬انواع واکسن های انسانی و دامی و‪. ...‬‬ ‫کشورمان در س��ال های اخیر گام های مهمی در‬ ‫خودکفایی برداش��ته‪ ،‬اما خرید بخش��ی از این اقالم‬ ‫کماکان ضروری است‪.‬‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬انچه مسلم و مورد‬ ‫تاکید است‪ ،‬هدف ما جدا از گرایش های فکری‬ ‫و سیاس��ی همانگونه که رهب��ر معظم انقالب‬ ‫تاکی��د کرده اند باید رعای��ت اصل بی طرفی و‬ ‫صیان��ت از ارای م��ردم باش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫میانگین مشارکت در انتخابات در استان تهران‬ ‫‪ 58‬درصد بود که باید سعی کنیم ان را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫انجام ش��د‪ .‬همچنین در این جلس��ه س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت نفت و وزارت کش��ور پیش��نهادهایی داش��تند که ان را‬ ‫به مجلس ارائه و برخی نمایندگان و رئیس��ان کمیسیون ها هم‬ ‫مباحث خود را مطرح کردند‪ .‬الریجانی اظهار کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫مقرر شد اصالحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر قرار گیرد‬ ‫و در زمینه ارائه نیازهای اساس��ی مردم طوری حرکت شود که‬ ‫یارانه ها به درستی به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۹۳۴‬میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان پرداخت شد‬ ‫برداشت از مزارع گندم به زیر اب رفته شادگان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه از پرداخت ‪ ۹۳۴‬میلی��ارد تومان از مطالبات فرهنگیان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در اس��تیفای حقوق فرهنگیان به هیچ وجه کوت��اه نخواهد امد‪ .‬به گزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت درباره میزان تحقق بودجه اموزش و پرورش و اموزش عالی در س��ال ‪ ۹۷‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گرچ��ه تمام رقمی که در بودجه پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬تحقق پیدا نکرد اما به دلیل اس��تحقاق‬ ‫اموزش و پرورش و ضرورتی که وجود داش��ت‪ ،‬پرداخت به اموزش و پرورش ‪ ۱۰۸‬درصد بود؛ یعنی‬ ‫‪ ۸‬درصد بیش از انچه قانون مقرر کرده بود‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬رقم پرداختی برای‬ ‫اموزش عالی ‪ ۱۰۱‬درصد و اموزش پزش��کی باتوجه به اینکه طرح تحول س�لامت را اجرا می کند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬درص��د ب��ود‪ .‬نوبخت درباره مطالبات فرهنگیان بیان کرد‪ :‬براس��اس انچه اموزش و پرورش به‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه گزارش داده‪ ،‬میزان مطالبات فرهنگی��ان حدود ‪ ۹۳۴‬میلیارد تومان بود و‬ ‫همانطور که قول داده بودم پیش از هفته گرامیداشت مقام معلم این مبلغ پرداخت شود‪ ،‬انجام شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر مطالباتی باقی مانده باش��د‪ ،‬دولت خود را موظف می داند با اولویت نس��بت‬ ‫به تامین این مطالبات اقدام کند‪ .‬این عضو هیات دولت در پاس��خ به این پرس��ش که ایا رقم میزان‬ ‫مطالبات فرهنگیان مشخص است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬انچه برای سال گذشته اعالم شده همان ‪ ۹۳۴‬میلیارد‬ ‫تومان بود که پرداخت کردیم اما اگر تعاریف دیگری از مطالبات و پرداخت ها وجود داش��ته باش��د با‬ ‫کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس توافق کردیم کارگروهی تشکیل شود و انها را محاسبه کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ ۴+۱‬در سطح کارشناسی امروز انجام می شود‬ ‫ایرنا‪ -‬شهیندخت موالوردی‪ ،‬دستیار پیشین‬ ‫رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان‬ ‫اینک��ه دولت ترامپ تخریب امید اجتماعی را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیروزی در جنگ‬ ‫امید تنها با حفظ انس��جام‪ ،‬همبستگی و همدلی‬ ‫داخلی به دست می اید و مهم ترین راهکار رسیدن‬ ‫به این هدف تن دادن به گفت وگوی ملی است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار‬ ‫غزه در فلس��طین اشغالی را که منجر به شهید و‬ ‫مجروح شدن ده ها نفر از شهروندان فلسطینی از‬ ‫جمله زنان و کودکان ش��د‪ ،‬محکوم کرد و گفت‪:‬‬ ‫در پرت��و حمایت نامحدود امری��کا از این رژیم و‬ ‫س��کوت ش��رم اور برخی از دولت های اس�لامی‪،‬‬ ‫سلس��له جنایت های صهیونیس��ت ها در اراضی‬ ‫اشغالی فلسطین پایانی ندارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفیر اتریش در ایران گفت‪ :‬اتریش‬ ‫در دوره ه��ای گوناگون در بحث همکاری با ایران‬ ‫نق��ش پیش��رو داش��ته و دارد؛ اوبربانک اتریش‬ ‫‪ ۲‬س��ال پیش خط اعتباری مال��ی ویژه ای برای‬ ‫هم��کاری با ای��ران اختص��اص داد و هواپیمایی‬ ‫اتریش از دوره انقالب‪ ،‬جنگ و در دوره تحریم ها‬ ‫تا امروز خط پروازی خود را با ایران نگه داش��ته‬ ‫است‪ .‬اشتفان شولتس گفت‪ :‬شرایط ایران به ویژه‬ ‫بح��ث برج��ام را درک می کنی��م و این حق را به‬ ‫ایران می دهیم که انتقاد کامال بحقی داشته باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬چند تن از سران عشایر و شیوخ استان‬ ‫نینوا و همچنی��ن گروهی از فرماندهان مقاومت‬ ‫این منطقه در دیدار با س��فیر جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران بر تقویت همکاری ها با کش��ورمان تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دولت جمهوری اس��لواکی به منظور‬ ‫کم��ک به س��یل زدگان ای��ران‪ ،‬محمول��ه ‪۶‬تنی‬ ‫کمک ه��ای نوع دوس��تانه خود را ب��ه هالل احمر‬ ‫ایران تحویل داد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری‪ -‬در‬ ‫جلسه هیات دولت‪ ،‬مدیرعامل شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تعیین شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬هیات وزیران همچنی��ن از خدمات فرزانه‬ ‫شرفبافی‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تشکر کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬غالمعب��اس ارب��اب خال��ص‪ ،‬رئیس‬ ‫نمایندگی وزارت امور خارجه در ش��مال و شمال‬ ‫شرق کش��ور از سفر سفیر کره جنوبی به مشهد‬ ‫و دی��دار و گفت وگوی وی با مس��ئوالن اس��تان‬ ‫خراسان رضوی خبر داد‪.‬‬ ‫س�ایت وزارت خارج�ه امری�کا‪ -‬مای��ک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا با اش��اره به لزوم‬ ‫«خ��روج نیروهای ایران��ی» از ونزوئال اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر کش��وری که مانع ایجاد دموکراس��ی مردمی‬ ‫در ونزوئ�لا ش��ود‪ ،‬باید این کش��ور را ترک کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ا از ایرانی ها‪ ،‬روس ه��ا و کوبایی ها‬ ‫می خواهیم که خاک ونزوئال را ترک کنند‪ .‬پمپئو‬ ‫در بخش دیگری از صحبت های خود مدعی شد‬ ‫ایران‪ ،‬کره ش��مالی و روس��یه در انتخابات ایاالت‬ ‫متحده امریکا دخالت می کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬غالمحس��ین دهقان��ی‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫و بین الملل��ی وزارت امور خارج��ه گفت‪ :‬نتیجه‬ ‫تحریم های یکجانبه چالش های فراگیر اقتصادی‬ ‫و تهدید امنیت بین المللی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش موازین نی��وز‪ ،‬محمد‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬مس��ئول روابط عمومی کنسولگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در بصره اعالم کرد تعداد‬ ‫مراجعه کنندگان عراقی برای دریافت روادید سفر‬ ‫ب��ه ایران روزانه کمتر از ‪ ۶‬هزار نفر نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از همان روز نخس��ت که اعالم شد روادید‬ ‫سفر به ایران رایگان شده‪ ،‬این تعداد هیچ کاهشی‬ ‫نداشته‪ ،‬بلکه رو به افزایش است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تواف��ق اتش ب��س بی��ن گروه های‬ ‫مقاومت فلس��طین و رژیم صهیونیستی از ساعت‬ ‫‪ ۴‬صبح دوشنبه حاصل شده است؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که گروه های مقاومت دستیابی به هرگونه‬ ‫تواف��ق با ای��ن رژی��م را تکذیب کردن��د‪ .‬برخی‬ ‫مس��ئوالن فلسطینی به ش��بکه الجزیره گفتند‪،‬‬ ‫توافق اتش بس با صهیونیست ها با وساطت مصر‬ ‫برای پایان دادن به درگیری های شدید در غزه و‬ ‫جنوب سرزمین های اشغالی حاصل شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬در حال��ی ک��ه رژیم صهیونیس��تی‬ ‫حم�لات خود را علیه فلس��طینی ها در نوار غزه‬ ‫تش��دید کرده‪ ،‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬یک بار‬ ‫دیگر اس��رائیل با هجوم مرگب��ار حمالت راکتی‬ ‫از س��وی گروه های تروریس��تی حماس و جهاد‬ ‫اس�لامی روبه رو اس��ت‪ .‬ترامپ ادام��ه داد‪ :‬ما از‬ ‫اس��رائیل در دف��اع از ش��هروندانش ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گزارش اکس��یوس‪ 2 ،‬منبع اگاه‬ ‫در دول��ت امری��کا از تصمی��م دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ن کش��ور ب��رای اعم��ال‬ ‫تحریم ه��ای جدید بر بخش دیگ��ری از اقتصاد‬ ‫ایران خبر دادند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫ُمسکن بی اثری‬ ‫به نام وام مسکن‬ ‫به نام صادرات‬ ‫به کام بازار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنندگان بیشتر از توصیه های دولت نیاز به اقدام های جدی دارند‬ ‫‹ ‹قوه مجریه توصیه نمی کند‬ ‫فعال و تحلیلگر مسائل صنعتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این ش��رایط حداق��ل توقعی که از دولت می رود این اس��ت که‬ ‫سیاست ها و حتی قوانین بازدارنده داخلی را مدیریت و کنترل کند‬ ‫ن��ادری با بیان اینک��ه همه می دانیم کش��ور در چه‬ ‫ش��رایطی قرار دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این ش��رایط نباید‬ ‫کس��ی توقع معجزه از دولت داش��ته باشد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫دول��ت ه��م نباید فق��ط در قالب توصیه کنن��ده ظاهر‬ ‫ش��ود‪ .‬وضعیتی که بر اقتصاد ایران حاکم شده‪ ،‬نتیجه‬ ‫چندین دهه سیاس��ت گذاری اش��تباه و تخاصم کنونی‬ ‫برخ��ی از قدرت ه��ای جهانی اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫روابط اقتصادی ایران در دنیا با مش��کل روبه رو ش��ده‪،‬‬ ‫این منطقی اس��ت که سیاست گذاری های اشتباه تاثیر‬ ‫بیشتری بر اقتصاد کشور بگذارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫تیم اقتصادی دولت در ماه های گذش��ته نتوانس��ت از‬ ‫عهده رفع مش��کالتی که ایجاد شده براید‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در این ش��رایط حداقل توقعی که از دولت می رود این‬ ‫اس��ت که سیاست ها و حتی قوانین بازدارنده داخلی را‬ ‫مدیریت و کنترل کند‪.‬‬ ‫با اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در کل‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند‪ ،‬هنوز بنگاه ها در بس��یاری از‬ ‫موارد با قوانین بازدارنده داخلی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫به گفته نادری‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان توانسته اند‬ ‫حتی در ش��رایط تحریمی بازار جدیدی برای محصول‬ ‫خود در خارج از کش��ور پیدا کنند و خریدار هم اماده‬ ‫تحویل پول اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬قوانین گمرکی اجازه‬ ‫صادرات نمی دهد یا به قدری هزینه صادرات را افزایش‬ ‫می ده��د که توجیه صادرات کمرنگ ش��ود‪ .‬مقصر این‬ ‫مش��کالت تحریم و قط��ع روابط بانکی نیس��ت‪ ،‬حتی‬ ‫مقص��ر این اتفاق ها دولت دوازدهم به تنهایی نیس��ت‪.‬‬ ‫این مشکالت در پی سیاست گذاری ها و شیوه نامه های‬ ‫پیچی��ده گمرک��ی در طول چندین دهه اس��ت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬اثار این مش��کالت در دوره کنون��ی خودش را‬ ‫بیشتر نش��ان می دهد و همین موضوع باید سبب شود‬ ‫که دولت سریع تر مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختار تولید در کشور‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرم��ی‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل‬ ‫اقتصادی و صنعت��ی درباره وضعیت واحدهای تولیدی‬ ‫به‬ ‫گف��ت‪ :‬بنگاه های اقتصادی بزرگ در حال از‬ ‫دس��ت دادن قدرت تاب اوری هستند و استانه تحمل‬ ‫انها در حال کاهش است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بنگاه های کوچک زودبازده در‬ ‫حال کس��ب قدرت اقتصادی و بازار هستند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر بنگاه های زودبازده در مس��یر تولید محصول‬ ‫بنگاه های بزرگ کش��ور حرک��ت کنند‪ ،‬می توانند با ان‬ ‫واحدها رقابت جدی داشته باشند و در اینده برای انها‬ ‫خطرهای جدی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫محمدصادق حمیدیان جهرمی‬ ‫فوالدگر بازدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از سازمان ملی استاندارد را تشریح کرد‪:‬‬ ‫بررسی نقش استاندارد و کیفیت در رونق تولید‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر‬ ‫اجرای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی گفت‪ :‬در بازدید از س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬نقش استاندارد و کیفیت در رونق تولید مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل��ی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬نقش اس��تاندارد و کیفیت در رونق تولید مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت و گزارش��ی از برنامه های س��ازمان ملی استاندارد با‬ ‫محور رونق تولید ارائه ش��د‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬از نظر مسئوالن سازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫اس��تاندارد نه تنها ترمز و مانعی برای رونق تولید نیس��ت بلکه‬ ‫می تواند با رقابت پذیر کردن تولید‪ ،‬نقش تسهیل گر را ایفا کند‬ ‫که تحق��ق این امر در گرو استانداردس��ازی و افزایش کیفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬راهکارهای الزم ب��رای رونق تولید با‬ ‫استفاده از ارتقای کیفیت در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد‬ ‫در دس��ت بررس��ی اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫تفکیک بخش «بازرگانی» از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تیر خالص به تولید‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه تفکیک بخ��ش بازرگانی از وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت ب��ه معنای تیر خالص زدن ب��ر فعالیت های تولیدی و‬ ‫تجار ‬ ‫صنعتی واقعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با اعمال این ش��رایط افرادی که‬ ‫تولیدکننده نیستند نیز با حمایت های خاص تجارت کنند‪.‬‬ ‫س��هیال جلودارزاده با انتق��اد از تفکیک بخ��ش بازرگانی از‬ ‫وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬تفکیک‬ ‫بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به معنای‬ ‫تیر خالص زدن بر فعالیت های تولیدی و صنعتی واقعی است‪،‬‬ ‫در واقع صحه گذاش��تن بر این مطلب اس��ت ک��ه تولیدکننده‬ ‫تاجر ش��ود ت��ا بتواند گردش مالی خ��ود را اصالح کند و دیگر‬ ‫اصالت بر مبنای تولید نخواهد بود‪ ،‬در واقع با اعمال این شرایط‬ ‫افرادی که تولیدکننده نیستند نیز با حمایت های خاص تجارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس افزود‪ :‬متاس��فانه درباره مس��ئله تفکیک وزارتخانه‬ ‫بازرگانی از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بی دقتی ش��ده است‪ ،‬البته‬ ‫ای��ن تفکیک تاکنون چند بار مطرح ش��ده ام��ا هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال اگر ف��ردی بخواهد کار بازرگان��ی کند باید در‬ ‫هم��ان وزارتخانه انجام دهد چراکه بخ��ش بازرگانی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ازمان ها و امکانات مستقل خود را‬ ‫دارد بنابراین دیگر چه فرقی می کند که وزارتخانه باش��د یا در‬ ‫کنار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهار کرد‪ :‬به ش��خصه س��ال های گذش��ته در حوزه‬ ‫بازرگانی فعالیت ها و مطالعاتی داشته ام اما هر مسیری را رفتم‬ ‫یا باید رانت می گرفتم یا باید حق کشی بزرگی می شد در نتیجه‬ ‫ت بر اثر بی دقتی‬ ‫هم��ان جا ترمز کردم و به جرات می توان گف ‬ ‫ب��ه تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کمیسیون های مجلس رای داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات‬ ‫بازرگان��ی از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت طرحی با یک‬ ‫ماده واح��ده و دارای ‪ ۵‬تبصره در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫به تصویب رسیده است‪ ،‬بر اساس طرح تفکیک وزارت تجارت‬ ‫و خدم��ات بازرگانی از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بخش‬ ‫بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جدا ش��ده و وزارت‬ ‫بازرگانی تش��کیل می شود‪ .‬بر اس��اس این طرح‪ ،‬در کمیسیون‬ ‫ط مقرر ش�� د بخش تج��ارت و بازرگان��ی در وزارت جهاد‬ ‫مربو ‬ ‫کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ر اس��اس تبصره ی��ک «طرح تفکی��ک وزارت‬ ‫تج��ارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‬ ‫ع مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی‬ ‫سازمان های تاب ‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬رونق تولید در ش��رایط کنون��ی به کیفیت‪،‬‬ ‫به��ره وری‪ ،‬خالقی��ت و نواوری نی��از دارد‪ .‬کیفی��ت با رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی محقق می شود به همین دلیل سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد باید تمام توان خود را برای بهبود این وضعیت‬ ‫به کار برد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد باید به عنوان‬ ‫مرجع باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعالیت سازمان ملی استاندارد باید‬ ‫فرابخش��ی باشد و اختیارات و نفوذ بس��یاری در نهاد ها داشته‬ ‫باشد‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی با بیان اینکه تولیدات کشور باید‬ ‫از طریق ارتقای کیفیت رونق پیدا کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع هایی‬ ‫مانند برندسازی‪ ،‬نشان اس��تاندارد‪ ،‬استاندارد در خودروسازی‪،‬‬ ‫مس��کن‪ ،‬س��اختمان و فراورده های غذایی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬سازمان اس��تاندارد باید با وجود اینکه استاندارد را در‬ ‫تمام حوزه ها بررس��ی می کند واحدهای تولیدی را نیز تشویق‬ ‫کند تا برند تجاری معتبری برای خود ب ه دست اورند‪.‬‬ ‫مالیات از تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬چوبی الی چرخ رونق تولید‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران گفت‪ :‬اگر بنگاه ه��ا بخواهند از محل تجدید‬ ‫ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت‬ ‫کنن��د‪ ،‬نه تنها هیچ فایده ای برای انها ندارد بلکه موجب خروج‬ ‫نقدینگی از شرکت ها نیز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬بر اس��اس فرمای��ش رهبر معظم‬ ‫انقالب به عنوان «رونق تولید» نام گذاری شد و بارها مسئوالن‬ ‫مختلف بر تسهیل تولید ملی تاکید کرده اند‪ ،‬اما بدون تصویب‬ ‫قوانی��ن مناس��ب برای هموار کردن مس��یر تولی��د و همراهی‬ ‫بخش ه��ای مختلف بدیهی اس��ت که این ش��عار راه به جایی‬ ‫نمی برد‪.‬‬ ‫یکی از راه های سرپا ماندن ش��رکت ها و تداوم فعالیت شان‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ش��رکت ها و‬ ‫اصالح ساختار مالی انهاست‪.‬‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران در این زمینه گفت‪ :‬شرکت ها اهدافی‬ ‫مختلف برای افزایش س��رمایه دارند ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به اصالح س��اختار مال��ی و افزایش ظرفی��ت وام گیری‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی طرح افزایش ظرفیت تولی��دی و تامین مالی پروژه های‬ ‫بهینه سازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت ها‬ ‫دارایی ه��ای ثابت��ی همچ��ون زمی��ن‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫تاسیس��ات و‪ ...‬را ب��ر اس��اس الزام های حس��ابداری در بخش‬ ‫دارایی ه��ای بلندم��دت و ب��ه قیم��ت تمام ش��ده خرید ثبت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ارگون ب��ا بیان مثالی توضی��ح داد‪ :‬اگر بنگاه��ی تجهیزات‬ ‫و دارایی ه��ای اس��تهالک پذی��رش را در س��ال ‪ ۸۰‬به قیمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان خریداری ک��رده‪ ،‬ان دارایی ها اکنون از نظر‬ ‫ارزش دفت��ری مس��تهلک ش��ده‪ ،‬در حالی ک��ه ارزش روز ان‬ ‫ب��ه دلیل تورم یک میلیون تومان ش��ده اس��ت و اگ��ر دارایی‬ ‫اس��تهالک ناپذیر باش��د(مثل زمی��ن) به هم��ان قیمت خرید‬ ‫در دفات��ر ش��رکت منعک��س اس��ت در حالی که ای��ن دارایی‬ ‫نی��ز به دلیل تورم نس��بت به زمان خری��د ارزش چند برابری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حال اگر این ش��رکت بخواه��د از محل مازاد‬ ‫تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها افزایش س��رمایه بده��د‪ ،‬باید پس‬ ‫از ارزیابی های کارشناس��ی قیمت دارایی ه��ای ثابت را به یک‬ ‫میلیون تومان افزایش دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد‪ :‬ان ش��رکت در‬ ‫صورت افزایش س��رمایه از این محل‪ ،‬باید ‪ ۲۵‬درصد از افزایش‬ ‫رخ داده در قیمت دارایی را به عنوان مالیات بپردازد‪.‬‬ ‫به گفته ارگون‪ ،‬مشمول مالیات بودن افزایش سرمایه از محل‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬مهم ترین مانعی است که شرکت ها را‬ ‫نسبت به این گونه افزایش سرمایه بی رغبت می کند‪.‬‬ ‫مزی��ت ترانزیتی ای��ران در منطقه از جمله‬ ‫موضوع هایی است که تا کنون درباره ان بارها‬ ‫و بارها گفته و ش��نیده ایم ام��ا هنوز اقدامی‬ ‫ج��دی ب��رای اس��تفاده از این مزیت نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از موضوع هایی که باعث می شود‬ ‫س��رمایه گذاران ترغی��ب ش��وند‪ ،‬مزیت های‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ .‬ایران در منطقه ای اس��ت‬ ‫که با احتس��اب وسعت سرزمینی و دسترسی‬ ‫زمین��ی به کش��ورهای محصور در خش��کی‬ ‫بهترین گزینه برای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫می تواند باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬به دلیل تنش های‬ ‫سیاس��ی در منطق��ه و قطع ارتب��اط برخی‬ ‫کش��ورها با یکدیگر این کار تا حدی دش��وار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬رفتار سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی امریکا علیه ایران نش��ان می دهد‬ ‫که ارتب��اط ایران و امریکا حداق��ل تا زمانی‬ ‫که ترام��پ رئیس جمه��وری امریکا اس��ت‪،‬‬ ‫کار س��اده ای نیس��ت‪ .‬به هر س��وی بررسی‬ ‫ای��ن موضوع ه��ا نش��ان می دهد ک��ه ایران‬ ‫می توان��د پل ارتباطی مناس��بی برای کاهش‬ ‫هزینه کش��ورهای دیگ��ر در موضوع واردات‬ ‫باش��د‪ .‬ایران می تواند با شناسایی ابزار ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نفری کش��ورهای همسایه و محصور‬ ‫در خش��کی زمینه س��رمایه گذاری را فراهم‬ ‫کند‪ .‬در این صورت س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ب��ه تولید محصولی در ای��ران می پردازند که‬ ‫حتی ممکن است در ایران هم بازار مناسبی‬ ‫نداش��ته باشد اما کش��ورهای همسایه از ان‬ ‫استقبال کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ایران می تواند‬ ‫محل تولید محصوالتی باش��د که در منطقه‬ ‫بازار مناسبی دارند‪ .‬بحش قابل توجهی از این‬ ‫محصوالت امروزه از مس��یرهای طوالنی تر و‬ ‫با هزینه های بیش��تر وارد کشورهای همسایه‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که با ازادسازی‬ ‫این ظرفیت در اقتصاد ای��ران می توان رفتار‬ ‫اقتصادی مناسب تری داش��ت و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫از س��رمایه های خارجی نیز استفاده بیشتری‬ ‫برد‪.‬‬ ‫سهم کم تولید‬ ‫از یارانه ها‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬نشست کمیسیون‬ ‫متبوعش با موضوع بررس��ی گ��زارش هیات‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از س��ازمان هدفمن��دی‬ ‫یارانه ها با محوری��ت میزان پرداخت یارانه به‬ ‫بخش تولید و س��اماندهی اطالعات خانوار را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬معصومه اقاپور علیشاهی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی به خانه ملت گفت‪ :‬نخستین‬ ‫دستورکار بررسی تحقیق و تفحص از سازمان‬ ‫هدفندی یارانه ها بود که در این نشست نظرها‬ ‫و گزارش های متفاوتی ارائه و مقرر شد هیات‬ ‫تحقیق و تفحص از یارانه ها گزارشی تکمیلی‬ ‫دریافت و یکشنبه هفته اینده جلسه ای برای‬ ‫بررسی ان تشکیل دهد‪ .‬نماینده مردم شبستر‬ ‫ی با بیان اینکه میزان‬ ‫در مجلس شورای اسالم ‬ ‫پرداخ��ت یارانه به بخش تولید و س��اماندهی‬ ‫اطالعات خانوار در سازمان هدفمندی از دیگر‬ ‫موارد مورد بحث بود‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه تولید سهم‬ ‫کمی از یارانه ها داش��ته و فرایند پرداخت ان‬ ‫کامال مش��خص نیس��ت و ایراد این بخش از‬ ‫نح��وه و چارچوب پرداخت اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار نیست س��ازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫س��هم پ��ول بخش تولی��د را پرداخ��ت کند‪،‬‬ ‫بلک��ه این پول باید از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ت تعاون‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و از طری��ق وزار ‬ ‫کار و رفاه اجتماعی پرداخت ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫نحوه تخصیص باید چارچوبی داش��ته باش��د‬ ‫ت��ا ابها مّهای ان رفع ش��ود‪ .‬کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک توس��عه تعاون در طول س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۹۵۰۰‬میلی��ارد تومان بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۹۶‬افزایش ‪۵۳‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬اقاپور علیشاهی با بیان‬ ‫اینکه دومین دستور کار کمیسیون اقتصادی‬ ‫بررس��ی عملکرد بانک توسعه تعاون در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این نشس��ت موضوع‬ ‫پرداخت وام های اش��تغالزایی ای��ن بانک در‬ ‫حوزه مش��اغل روس��تایی‪ ،‬عش��ایر و مشاغل‬ ‫خانگ��ی مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و درباره‬ ‫مشکالت انها شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��هاب ن��ادری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��اد مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره وضعیت کنونی تولید در کشور‬ ‫و موانعی که پیش روی بخش مولد کش��ور وجود دارد‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در ماه های گذش��ته پس‬ ‫از بروز نوس��ان های ش��دید اقتصادی دولت در جایگاه‬ ‫توصیه کننده ظاهر می ش��ود‪ .‬بارها ای��ن موضوع دیده‬ ‫شده که مس��ئوالن موضوعی را پیش��نهاد می دهند یا‬ ‫توصیه می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی از مش��کالتی که امروز در کش��ور‬ ‫وجود دارد نتیجه رفتار توصیه گرانه اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫دول��ت به ج��ای اینک��ه اداره امور را در دس��ت بگیرد‬ ‫توصیه ه��ای کالن می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬گفته می ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان برای اینکه از رش��د منفی بخش صنعت‬ ‫اس��یب نبینند‪ ،‬باید به صادرات روی اورند‪ .‬این موضوع‬ ‫واضح اس��ت و هر ف��رد اقتصادخوان��ده می داند که در‬ ‫شرایط کاهش ارزش پول ملی باید به مبادله با ارزهای‬ ‫دیگر روی اورد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬بحثی که در این بی��ن نباید فراموش‬ ‫ش��ود این اس��ت که دولت به عنوان قوه مجریه باید از‬ ‫تولیدکنندگان حمایت کند و موانع صادراتی را از پیش‬ ‫پای انها بردارد‪.‬‬ ‫احمدپورفالح‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫حمیدیان جهرمی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد از‬ ‫هر دو طیف س��رمایه گذار و تولید کننده حمایت کند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اگر بنگاه های ب��زرگ و به اصطالح صنایع‬ ‫س��نگین این خطر را جدی نگیرند‪ ،‬واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط با قیمت بسیار پایین تر می توانند محصوالت‬ ‫مشابهی را وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬موضوعی که به طور کامال جدی باید در‬ ‫دولت و بنگاه ها پیگیری شود ‪ ،‬کاهش هزینه های تولید‬ ‫بو کارهای نوین‬ ‫و تغییر س��اختار مدیریتی اس��ت‪ .‬کس ‬ ‫ش��یوه خاصی در تولید دارند که ب��ه اصطالح معروف‬ ‫بو کارهای پلتفرمی هستند‪ .‬این در حالی است‬ ‫به کس ‬ ‫که کس��ب و کارها و بنگاه های بزرگ ایران بیشتر دارای‬ ‫ساختار خطی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع ها ارتباطی با تحریم و وضعیت‬ ‫س��اختار پولی کش��ور ندارد‪ .‬متاس��فانه در ایران روی‬ ‫بو کار فعالیت چندانی نشده و این موضوع‬ ‫ساختار کس ‬ ‫در سال های اینده می تواند بخش قابل توجهی از صنایع‬ ‫سنگین ایران را از بین ببرد‪.‬‬ ‫دولت‪ ،‬به وی��ژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیش‬ ‫از هر زمان دیگری باید برای اصالح س��اختار تولید در‬ ‫کش��ور فعالیت کنند‪ .‬از این طریق می توان امیدوار بود‬ ‫ک��ه فعالیت های اقتص��ادی و تولیدی در ایران ش��کل‬ ‫مناسب تری به خود بگیرد تا بتواند با افزایش کیفیت و‬ ‫بهبود قیمت وارد بازار شود‪.‬‬ ‫کس��بو کارهای خط��ی در دنی��ا در ح��ال نابودی‬ ‫ ‬ ‫هس��تند و صنای��ع بزرگ ای��ران هنوز ب��ر همین مبنا‬ ‫مدیریت می شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫با هدف بازار‬ ‫منطقه‬ ‫کلی گویی دردی از صنعت درمان نمی کند‬ ‫«فساد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می برد‪ .‬اگر تولیدکننده‬ ‫ب��ه دنبال صادرات محصوالت خ��ود و حتی فروش در‬ ‫بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محص��ول باکیفیت تولید‬ ‫کند‪ ،‬ش��ان مردم ای��ران هم داش��تن کاالی با کیفیت‬ ‫اس��ت»‪ .‬این دو محوری اس��ت که رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش روز ملی حمایت از‬ ‫مصرف کننده مطرح کرد‪.‬‬ ‫هر چند ک��ه هیچ کدام از تحلیلگران و کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی کش��ور با این موض��وع مخالفتی‬ ‫ندارن��د و به نوعی هم��ه بر همین طب��ل می کوبند اما‬ ‫پرسش��ی که اکنون مطرح می ش��ود این اس��ت که با‬ ‫افزایش تورم تولید و قطع ارتباط های بین المللی چقدر‬ ‫می توان به تولید با کیفیت و صادرات پرداخت؟‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬ای��ا بنگاه های تولی��دی در ایران‬ ‫می توانند ب��ر افزایش کیفیت و تولی��د رقابتی به طور‬ ‫همزمان بپردازند؟‬ ‫البت��ه این موضوع تنه��ا گفته وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیس��ت و تمام مسئوالن کش��ور در ماه های‬ ‫گذش��ته و به ویژه پس از تعیین ش��عار امسال با عنوان‬ ‫«رونق تولی��د» همین موضوع را مط��رح کردند اما به‬ ‫نظر می رسد زیرساخت الزم برای اجرای این دو محور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه تولیدکنن��دگان و کارشناس��ان اقتصاد‪،‬‬ ‫تولید رقابتی و افزای��ش کیفیت نیاز به ارتباط با دیگر‬ ‫کشورهای دنیا و کاهش تورم تولید دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نانوکامپوزیت ها‬ ‫و صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫برخی تولیدکنندگان با مجوز موتورسیکلت انژکتوری‪ ،‬کاربراتوری شماره گذاری می کنند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ تولید‪۴۰‬هزار‬ ‫ محصول ایران خودرو‬ ‫از ابتدای سال‬ ‫تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی صفر شد‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بررسی طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو در کمیسیون متبوعش‬ ‫به پایان رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبری��دی صفر ش��د‪ .‬عب��داهلل رضی��ان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت در تشریح نشست ‪ 15‬اردیبهشت کمیسیون‬ ‫متبوع��ش‪ ،‬گفت‪ :‬طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫برگش��تی از صح��ن علنی‪ -‬مورد بررس��ی قرار‬‫گرف��ت‪ .‬ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با‬ ‫بیان اینکه بررس��ی طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به پایان رسیده‪ ،‬افزود‪ :‬براساس تصمیم‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‪ ،‬تعرف��ه واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی صفر ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس یکی از مواد طرح ساماندهی بازار خودور‬ ‫در صورت وقوع تصادف‪ ،‬به تش��خیص کارشناس‬ ‫ش��رکت س��ازنده خودرو نیز باید سهمی از ضرر‬ ‫وارد ش��ده بپردازد و مس��ئولیت مدنی این اتفاق‬ ‫را بپذیرد‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س خاطرنش��ان کرد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫سیستمی برای افزایش کیفیت و استانداردسازی‬ ‫خودروهای س��نگین تهیه و ایین نامه مربوط در‬ ‫هی��ات وزیران تدوین ش��ود‪ .‬رضی��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫‪۲‬ماده از طرح ساماندهی خودرو در سال گذشته‬ ‫در صح��ن علنی تصویب و ‪ ۸‬ماده دیگر نیز امروز‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن تصویب شد‪ ،‬این‬ ‫طرح برای بررسی به صحن ارائه می شود‪.‬‬ ‫تقاضای تایرسازان‬ ‫چیست؟‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی صنعت تای��ر ایران‬ ‫گفت‪ :‬رون��ق تولید در گ��رو حمایت های دولت‬ ‫اس��ت و الزم اس��ت از صنعت تایر کشور حمایت‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدرضا تقی گنجی اظهارکرد‪ :‬با فشار‬ ‫اقتص��ادی که از افزایش نرخ ارز به ما وارد ش��د‬ ‫بازه��م تولی��د تایر را ادامه دادی��م البته بازبینی‬ ‫ش��رایط حاکی از ان اس��ت که با حمایت دولت‬ ‫امس��ال وضعیت بهتری را در صنعت تایر شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی گفت‪ :‬تقاضای مهم تایرس��ازان‬ ‫تامی��ن نیازهای ارزی اس��ت تا ق��ادر به واردات‬ ‫مواداولیه و تولید تایر باشند و نیاز بازار را تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬بر این اس��اس تنها خواس��ته ما از دولت‬ ‫این اس��ت ک��ه ارزی که بانک مرک��زی و دولت‬ ‫تصوی��ب می کنند به ما بدهند زیرا ارز اختصاص‬ ‫داده می ش��ود‪ ،‬اما تامین نمی شود‪ .‬تقی گنجی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه صنعت تای��ر در برزخ بی درایتی‬ ‫گرفتار شده‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی ارز را اختصاص‬ ‫می دهد اما حواله ای که انجام می ش��ود به دست‬ ‫فروش��ندگان خارجی نمی رس��د در این شرایط‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی برای تامی��ن مواد اولیه‬ ‫وارداتی در مضیقه هس��تند و باید برای رفع این‬ ‫مشکل چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به نام صادرات‪ ،‬به کام بازار‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫که زمانی با‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی‬ ‫فعالیت داشتند‪،‬‬ ‫امروز به سوی‬ ‫عرضه محصوالت‬ ‫‪۱۰۰‬درصد‬ ‫وارداتی‬ ‫رفته اند‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ای��ران که برای صنعتی ش��دن‬ ‫هن��وز در مرحل��ه نخس��ت ان طی طری��ق می کنند‪،‬‬ ‫س��عی دارند صنعت را با همان روش های سنتی حفظ‬ ‫کنند و از انجایی که با فناوری بیگانه هس��تند‪ ،‬توسعه‬ ‫مورد انتظار را به دس��ت نمی اورند‪ .‬در واقع پیش��رفت‬ ‫چش��م انداز دوردستی است که رس��یدن به ان فقط با‬ ‫تحول بنیادین امکان پذیر است‪.‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت کش��ور به عن��وان صنعت��ی‬ ‫خصوصی‪ ،‬در دس��ت اندازهای بس��یاری گرفتار امده و‬ ‫ادام��ه حرکت را برای تولیدکنندگان ان دش��وار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین مانع‪ ،‬نگرش مدیریت س��نتی حاکم‬ ‫ب��ر تولیدکنندگان این صنعت اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫همراهی نهادی رس��می برای ایجاد تح��ول‪ ،‬می تواند‬ ‫بسیار کارساز باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) به عنوان نهادی دولتی‬ ‫که نوس��ازی و گس��ترش صنایع را در کشور پیگیری‬ ‫می کن��د‪ ،‬می تواند با حمایت های مال��ی و معنوی این‬ ‫صنعت را به س��وی تولید براساس فناوری روز ترغیب‬ ‫کند‪ .‬همچنان که یکی از اهداف ایدرو در راستای تحقق‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬افزایش بهره وری انرژی‪،‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف س��وخت و کاهش الودگی های‬ ‫زیست محیطی ناش��ی از موتورسیکلت های بنزینی در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫موض��وع قابل تام��ل در صنعت موتورس��یکلت این‬ ‫اس��ت که با وجود برخی تغیی��رات‪ ،‬موضع گیری های‬ ‫سرسختانه ای در برابر ان می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬طرح‬ ‫تغییر تولید موتورس��یکلت کاربرات��وری به انژکتوری‬ ‫(براساس مصوبه دولت از ابتدای مهر ‪ ۹۵‬تولید هرگونه‬ ‫موتورس��یکلت کاربراتوری ممنوع ش��د) واکنش های‬ ‫بسیاری از س��وی تولیدکنندگان و همچنین مردم به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬محمد خادم منصوری‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫به‬ ‫گفته بود که مردم به دلیل راحتی اس��تفاده‬ ‫از موتورس��یکلت کاربراتوری همچن��ان به دنبال خرید‬ ‫این نوع موتورس��یکلت ها هستند‪ .‬به طوری که با وجود‬ ‫توقف تولید کاربراتوری ها‪ ،‬دیده می شود برخی از انها‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری می خرند اما متاسفانه در ادامه‪،‬‬ ‫ان را به کاربراتوری تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫چ��را ما نتوانس��تیم ای��ن فناوری را پ��س از ‪ ۵‬دهه‬ ‫حرکت یکنواخت‪ ،‬بین مردم و مصرف کنندگان نهادینه‬ ‫کنیم‪ .‬چالش این موضوع کجاست؟‬ ‫‹ ‹تخلف در تولید‬ ‫برخی به اسم‬ ‫صادرات‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری‪،‬‬ ‫بخشی از‬ ‫انها را وارد‬ ‫بازار می کنند‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت نخس��ت درباره تبدیل‬ ‫انژکتوری به کاربراتوری از س��وی خریداران به‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان کارش��ناس این صنعت‪ ،‬این س��خن را‬ ‫نمی پذیرم که مصرف کننده موتورس��یکلت انژکتوری‬ ‫خ��ود را ب��ه کاربرات��وری تبدیل کند‪ .‬موتورس��یکلت‬ ‫انژکت��وری ح��دود ی��ک میلی��ون توم��ان گران تر از‬ ‫کاربراتوری اس��ت و کس��ی با هزینه ک��رد دوباره ان را‬ ‫تبدیل به مدلی پایین تر نمی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این باره متاس��فانه برخی س��ازندگان‬ ‫تخلف می کنند که جزو تولیدکنندگان واقعی نیستند‪.‬‬ ‫کسانی که تنها شعار رونق تولید را یدک می کشند‬ ‫کاربراتوری باش��د‪ ،‬تخلف اس��ت و اطالع دهند‪ .‬مراکز‬ ‫قضایی موضوع را پیگیری و متخلف را جریمه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مظلومیت صنعت موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو از ‪ 15‬فروردین‬ ‫تا نیمه اول اردیبهش��ت امس��ال حدود ‪۴۰‬هزار‬ ‫خودروس��واری و وانت تولید کرده است و انتظار‬ ‫م��ی رود رون��د تولی��د در روزهای این��ده بهبود‬ ‫یاب��د‪ .‬ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬ش��تاب متقاضیان‬ ‫ب��رای خرید خودرو‪ ،‬فقط س��بب افزایش کاذب‬ ‫به��ای خودروها می ش��ود که ای��ن افزایش نرخ‬ ‫پ��س از فروکش کردن تقاضای کاذب بازار‪ ،‬افول‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬افرادی که در چند روز گذش��ته از‬ ‫بازار خرید داشته اند‪ ،‬سودهای باداورده را نصیب‬ ‫س��وداگران بازار خودرو خواهن��د کرد‪ .‬برمبنای‬ ‫این گزارش‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خودرو با هدف‬ ‫بهبود و تنظیم نرخ خودرو در بازار‪ ،‬روزانه نسبت‬ ‫به عرضه خودرو با نرخ تنظیم بازار اقدام می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در ش��رایط فروش فوری تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬با هرک��د ملی می توان فق��ط یک خودرو‬ ‫ثبت نام کرد‪ ،‬بنابراین این ش��رایط برای بسیاری‬ ‫از متقاضی��ان فراهم اس��ت که خ��ودرو خود را با‬ ‫نرخ مناسب از این گروه صنعتی خریداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین قیمت های فعلی بازار که از سوی برخی‬ ‫س��ودجویان بازار خودرو به شکل کاذب افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬منعکس کننده نیاز مصرف کنندگان‬ ‫واقعی خودرو نیست‪ .‬در این گزارش امده است‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو در راس��تای عمل به‬ ‫تعهدات معوق خ��ود نیز برنامه ریزی میان مدتی‬ ‫دارد و در چن��د م��اه اینده تمام��ی خودروهای‬ ‫ثبت نام ش��ده با موعد ‪ ۹۷‬تحویل خواهد ش��د و‬ ‫در یک ماه گذشته نیز بیش از ‪۳۱‬هزار دعوتنامه‬ ‫برای تعه��دات معوق صادر ش��ده و خودروهای‬ ‫مشتریان در حال تحویل است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همراهی نهادی رسمی برای تحول در صنعت موتورسیکلت می تواند‬ ‫بس��یار کارس��از باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) به عنوان نهادی دولتی که نوس��ازی و گس��ترش‬ ‫صنای��ع را در کش��ور پیگی��ری می کند‪ ،‬می تواند ب��ا حمایت های مالی و‬ ‫معنوی این صنعت را به سوی تولید براساس فناوری روز ترغیب کند‬ ‫بعضی از ش��رکت ها یا مجموعه های غیررسمی که در‬ ‫برخی اس��تان ها فعالیت دارند با مجوز موتورس��یکلت‬ ‫انژکتوری‪ ،‬کاربراتوری ها را شماره گذاری می کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی ش��رایط اقتصادی کشور ثبات ندارد‪،‬‬ ‫فضایی ایجاد می ش��ود که از سوی افراد سودجو مورد‬ ‫سوءاس��تفاده قرار گیرد که ربطی ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫واقعی ندارند‪ .‬افرادی هس��تند که به دنبال سودجویی‬ ‫از فرصت ها اس��تفاده می کنند که در هر حوزه ممکن‬ ‫است‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن قانون‬ ‫حجازی در این زمینه با اشاره به موضوع قاچاق گفت‪:‬‬ ‫ریش��ه معضلی مانند قاچاق هیچ گاه خشک نمی شود‪.‬‬ ‫برخ��ی موانع داخلی هم تولیدکنن��ده را در تنگنا قرار‬ ‫می دهد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر امروز تولیدکننده بخواهد‬ ‫بار خود را به شکل قانونی خارج کند‪ ۶ ،‬ماه زمان الزم‬ ‫دارد و این کار همراه با گرفتاری اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بعضی تولیدکنندگان پس از گذش��ت ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماه هنوز‬ ‫موفق نش��ده اند محصوالت خود را از گمرک ترخیص‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که کسانی که محصوالت شان‬ ‫را از طریق قاچاق وارد می کنند‪ ،‬کمتر از یک هفته بعد‬ ‫ان به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تخلف هایی از این دس��ت همیشه وجود‬ ‫داش��ته و دارد‪ .‬کس��انی که اقدام به ای��ن امر می کنند‬ ‫به طور معمول یک گروه هس��تند که می توانند تخلف‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��ه ج��رات می توانم بگوی��م اینکه کس��ی از‬ ‫بی��رون مبادرت به تبدیل موتورس��یکلت انژکتوری به‬ ‫کاربرات��وری کن��د‪ ،‬از دید من کارش��ناس این صنعت‬ ‫هیچ منط��ق و توجیهی ندارد‪ .‬اگر با مجوز انژکتوری‪،‬‬ ‫کاربراتوری ش��ماره گذاری ش��ود به نوع��ی پلیس هم‬ ‫متهم اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت در این باره گف��ت‪ :‬پلیس نقش نظارتی‬ ‫ندارد و ش��رکت های خصوصی ش��ماره گذاری را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬مقصر پلیس نیست‪ .‬به هر حال افراد سودجو‬ ‫ب��رای بهره بیش��تر راه��ی ب��رای دور زدن قانون پیدا‬ ‫می کنند؛ برخی به اس��م صادرات کاربراتوری‪ ،‬بخشی‬ ‫از ان را وارد بازار می کنند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه امار این نوع عملکردها‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت محدود است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫تمام طرح ها مسائل به شکل ‪۱۰۰‬درصدی جلو نمی رود‪.‬‬ ‫ضمن انکه ردیابی چنین اموری بسیار ساده است‪.‬‬ ‫حجازی با اشاره به اینکه تولید موتورسیکلت از سال‬ ‫‪ ۹۵‬به بعد کاربراتوری نیس��ت و هر موتورسیکلتی که‬ ‫از این زمان تولید و وارد بازار ش��ده‪ ،‬انژکتوری اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع ش��فاف و به راحت��ی قابل ردگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در توضیح فنی قطعه انژکتور گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم باک‪ ،‬سوخت رسانی ان‪ ،‬کیلومترشمار و تمام‬ ‫قطعاتی که نصب می ش��ود‪ ،‬نوع��ی تخصص الزم دارد‪.‬‬ ‫تبدیل سیستم موتورسیکلت انژکتوری به کاربراتوری‬ ‫شدنی‪ ،‬اما س��خت و هزینه بر است‪ .‬هرکس در صورت‬ ‫مش��اهده‪ ،‬موضوع را به اطالع انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت برساند‪ ،‬انجمن برخورد می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انجمن به خریداران و مصرف کنندگان‬ ‫اعالم می کند اگر موتورسیکلت های ‪ ۹۵‬به بعد در بازار‬ ‫درحال حاض��ر ن��رخ وس��ایل نقلیه ش��امل خودرو و‬ ‫ت در بازار افزایش یافت��ه و گالیه هایی را‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬به طوری که عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بود؛‬ ‫اگرچه بخش��ی از افزایش نرخ موتورس��یکلت به دلیل‬ ‫باال رفتن نرخ ارز اس��ت اما افزایش دو برابری نرخ این‬ ‫وس��یله نقلیه ناشی از سوءمدیریت و نظارت ضعیف بر‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬محمدرضا منص��وری در خانه ملت عنوان‬ ‫کرده بود که اس��تفاده از ظرفیت شرکت های خارجی‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای الزم برای کاه��ش هزینه تولید‬ ‫ت و بهره وری تولید در این صنعت است‪.‬‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫حجازی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا دالل ها به‬ ‫بازار موتورس��یکلت هم نفوذ کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫دالل در ب��ازار موتورس��یلکت مانند خ��ودرو محلی از‬ ‫اع��راب ندارد‪ .‬در صنع��ت موتورس��یکلت برخی افراد‬ ‫عرق ملی نداش��ته و تنها به دنبال منافع شخصی ش��ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬صنع��ت موتورس��یکلت بین صنایع‬ ‫کش��ور بس��یار مظلوم اس��ت‪ .‬از فضای به وج��ود امده‬ ‫تعداد مح��دود سوءاس��تفاده می کنن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫محصوالت تولیدکننده واقعی نه تنها گران نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫با نوس��ان هایی که در بازار این صنعت‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذشته رخ داده تیراژ افت زیادی داشته و حتی برخی‬ ‫تولیدکنندگان سرمایه خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا کاهش سرمایه مربوط‬ ‫به افزایش نرخ نهاده های تولید است‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬افراد‬ ‫پرنفوذ سعی می کنند صنعت را به سمت سیاست های‬ ‫خودش��ان هدایت کنند‪ .‬تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫که زمانی با ‪۷۰‬درصد داخلی س��ازی فعالیت داش��تند‪،‬‬ ‫امروز به س��وی عرضه محصوالت ‪۱۰۰‬درصد وارداتی‬ ‫رفته اند‪ .‬این مربوط به تمام تولیدکنندگان نیس��ت اما‬ ‫به دلیل فس��اد در رونده��ای اداری و نفوذ برخی افراد‬ ‫سودجو‪ ،‬تعداد محدودی به سوی واردات ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫رفته اند‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت یاداور ش��د‪:‬‬ ‫‪۹۸‬درصد تولیدکنندگان در چند س��ال گذشته از بین‬ ‫رفته اند‪ ،‬زیرا به دلیل کاهش تولید‪ ،‬س��رمایه خود را از‬ ‫دست داده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ۲ ،‬سال قبل تولیدکننده ‬ ‫موتورس��یکلت محصوالت��ش را با کمت��ر از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫توم��ان با ‪ ۱۱‬فقره چ��ک فروخته و هن��وز مبلغ خود‬ ‫را دریافت نک��رده‪ ،‬در حالی که نرخ م��واد اولیه مورد‬ ‫نیازش ‪ ۳‬برابر ش��ده است‪ .‬او افزود‪ :‬اگر موضوع تولید‬ ‫را از سوی قطعه سازان فعال این صنعت پیگیری کنید‪،‬‬ ‫دل پ��ردردی دارند‪ .‬با افت تولید و س��رمایه این حوزه‬ ‫هم متاثر شده و بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫حجازی با اشاره به شعار رونق تولید گفت‪ :‬در سالی‬ ‫که رهبر معظم انقالب س��ال «رونق تولید» نامگذاری‬ ‫کرده ان��د بعضی از ای��ن فرصت تنها ن��ام ان را یدک‬ ‫می کشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادق بشیری‪-‬کارشناس و فعال‬ ‫حوزه حق�وق مصرف کنندگان‪ :‬به‬ ‫ب��اور اندیش��مندان‪ ،‬پرسش��گری‬ ‫کارشناس��انه برای پ��رورش‪ ،‬تعالی و‬ ‫توسعه هر فعالیتی مفید و ارزش افرین‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر جامعه ای��ران بخواهد در‬ ‫تولید اندیشه و عمل پیشگام باشد باید‬ ‫متصدیان مدیریتی کشور عرصه ها را برای طرح هر نوع پرسش‬ ‫کارشناس��انه فراهم اورند و از س��ویی مسئوالن مرتبط خود را‬ ‫موظف به پاسخگویی بدانند‪ .‬می خواهم به عنوان یک کارشناس‬ ‫و فع��ال ام��ور مناف��ع م��ردم و کش��ور در این نوش��تار با طرح‬ ‫ت را به‬ ‫پرسش هایی ضرورت های اهتمام به صنعت موتورسیکل ‬ ‫چالش بکشم‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد تا اواسط دهه ‪ ۷۰‬موتورسیکلت سازی‬ ‫کش��ور همچ��ون خودرو س��ازی کامال در انحص��ار دولت بود و‬ ‫نیازهای بازار موتورس��یکلت ازس��وی ش��رکت های وابسته به‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و بنیاد مستضعفان‬ ‫تامین می ش��د ک��ه اواخر دهه ‪ ۷۰‬با جدا ش��دن این صنعت از‬ ‫صنع��ت خودر و نق��ش بخش خصوصی در تامین نی��از بازار به‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬زیاد و زیادتر ش��د‪ .‬در ادامه هم با ازاد س��ازی و‬ ‫سهولت تجارت خارجی واردات انجین از کشورهای چین‪ ،‬هند‬ ‫و‪ ...‬رون��ق پی��دا کرد‪ .‬به دنبال ان به دالیل عدیده از جمله صرفه‬ ‫اقتصادی نداش��تن تولید داخل به طور کل��ی واردات جایگزین‬ ‫تولید ش��د‪ .‬شرکت های گوناگون بزرگ و کوچکی پشت سر هم‬ ‫بدون توجه به سیاست های تولید مجوز گرفتند که غالبا از طریق‬ ‫واردات قطعات و مونتاژ نس��بت به تولید و عرضه موتورسیکلت‬ ‫ت کم کیفیت و‬ ‫اق��دام کردند(واردات بی رویه انواع موتورس��یکل ‬ ‫کاربراتوری با خال خدمات فروش و پس از فروش قابل قبول)‪.‬‬ ‫پرسشی که باید پاسخ ان ازسوی متصدیان و مسئوالن وقت‬ ‫ت در جست وجوی چیست؟‬ ‫صنعت موتورسیکل ‬ ‫قبل از اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان و حتی بعضا متقاضیان‬ ‫غیرحرفه ای پاس��خ داده ش��ود این است که صرفه اقتصادی در‬ ‫تولید داخل یا واردات از چین؟ واردات از چین‪ ،‬هند و‪ ...‬به چه‬ ‫قیمتی؟ تدبیر داخلی سازی چه شد؟‬ ‫رفتاره��ا‪ ،‬عملکرده��ا و س��ایر مس��ائل و موان��ع پی��ش رو‬ ‫بازدارندگی ه��ای تولید داخل را به وجود اورد و صرفه اقتصادی‬ ‫در واردات را رقم زد‪ .‬به این ترتیب تولید داخل متوقف و زمینگیر‬ ‫شده و فقط به مونتاژکاری اکتفا شد‪ .‬این در حالی است که بازار‬ ‫مصرف داخل متقاضی یک میلیون موتورس��یکلت بود و اکنون‬ ‫از حدود ‪۱۲‬میلیون موتورس��یکلت پالک ش��ده بیش از نیمی‬ ‫فرس��وده بوده و باید جایگزین ش��وند‪ .‬ایا این حجم تقاضا‪ ،‬بازار‬ ‫مناسبی برای رونق ساخت داخل نبود؟ اگر نه پس چرا به ده ها‬ ‫شرکت مجوز داده شده و اگر بله‪ ،‬چرا از ساخت داخل حمایت‬ ‫نشده که صرفه اقتصادی به وجود اید‪ .‬منفعت کوتاه مدت واردات‬ ‫ارجحیت دارد یا منفعت سرمایه گذاری برای داخلی سازی؟‬ ‫درهرحال با این اوصاف مش��خص اس��ت ک��ه بی برنامگی و‬ ‫ دور بودن از هرگونه اس��تراتژی و برنامه راهبردی‪ ،‬شرایط غالب‬ ‫تصمیم گیری ها و اقدامات بوده و منجر به ازاد س��ازی س��هولت‬ ‫تجارت خارجی و واردات موتورسیکلت شده که پیامدها و اثرات‬ ‫زیانبار و ناخوشایندی را به جامعه تحمیل کرده است که گریزی‬ ‫از ان وج��ود ندارد مگر اینکه ب��ه مرور زمان برنامه ریزی دوباره‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه ب��ه پیامد ها منفی به وجود ام��ده می توان به موارد‬ ‫زیر اش��اره ک��رد‪ :‬متهم بودن موتورس��یکلت های در حال تردد‬ ‫کشور به ویژه در کالنشهرها در الودگی هوا با سهم ‪۲۵‬درصدی‪،‬‬ ‫الودگی ه��ای صوتی و نارضایتی م��ردم از ان‪ ،‬امار باالی تلفات‬ ‫و تصادفات با موتورس��یکلت به معض��ل جدی غیرقابل انکاری‬ ‫تبدیل ش��ده و اقدام های پیش��گیرانه گس��ترده ای را می طلبد‪،‬‬ ‫ضع��ف کیفی محصوالت وارداتی با فناوری پایین و بروز نبودن‬ ‫انه��ا‪ ،‬غیرایمن بودن موتورس��یکلت ها به دالی��ل عدیده‪ ،‬نبود‬ ‫وجود ش��بکه خدمات پس از فروش مناس��ب‪ ،‬تعطیلی برخی‬ ‫واحد ه��ای تولید موتورس��یکلت‪ ،‬بی برنامگی در بازرس��ی های‬ ‫گوناگون(تایی��د ن��وع‪ ،‬ترخی��ص از گمرک‪ ،‬تولی��د در مونتاژ‪،‬‬ ‫نمونه گیری ه��ا‪ ،‬ازمون ها‪ ،‬معاینه فنی تامین قطعات و خدمات‬ ‫پس از فروش و‪ ،)...‬نارضایتی های گوناگون فروش��نده و خریدار‬ ‫و غفلت های عدیده که همگی منجر به خس��ارت مردم و کشور‬ ‫شده است‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬مبرهن است اقتصاد این صنعت به‬ ‫منفعت همه ذی نفعان به چرخش در نیامده است یعنی زنجیره‬ ‫اقتصاد صنعت موتورسیکلت به دور از برنامه ریزی هوشمندانه و‬ ‫راهبردی متاسفانه بازار و فرصت های کاری و اقتصادی کشور را‬ ‫در اختیار ش��رکت های خارجی قرار داده است‪ .‬چراکه با اندکی‬ ‫تدبیر می ش��د با داخلی س��ازی طراحی و تولید انجین و س��ایر‬ ‫قطعات چه بسا اکنون گزارش صادرات موتورسیکلت را تحلیل‬ ‫می کردی��م‪ .‬از بعد اش��تغال نیز از حداقل فرصت ها اس��تفاده‬ ‫کرده ایم زیرا بررسی ها نشان می دهد زنجیره اشتغال این صنعت‬ ‫سهم ‪۸۰‬درصدی در تولید قطعه سازی دارد درحالی که طراحی‪،‬‬ ‫مونت��اژ و خدم��ات فقط ‪۲۰‬درصد اش��تغال را دارند و تمرکز بر‬ ‫مونتاژ‪ ،‬ما را از فرصت های اش��تغال دیگر محروم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پرس��ش کلیدی در این زمینه این است که اولویت های صنعت‬ ‫ت کشور چیست؟ پاس��خ به این پرسش می تواند‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫هدایتگر اینده این صنعت باشد‪ .‬البته پرسش هایی از این دست‬ ‫نیز وجود دارد؛ متولی تحقیق و توس��عه صنعت موتورس��یکلت ‬ ‫کش��ور چه کس��انی هستند و باید چه کنند؟ بایدها و نباید های‬ ‫ت کامل هستند؟ برنامه های رقابت پذیری‬ ‫صنعت موتورس��یکل ‬ ‫ای��ن صنعت کدام ب��وده و چه اقدام هایی در ای��ن زمینه انجام‬ ‫ش��ده و اکنون کجا هس��تیم؟ چرا صنعت و دانشگاه زبان هم را‬ ‫نمی فهمند؟ اس��تانداردها چگونه رصد می ش��ود و چرا با وجود‬ ‫س��ازکارهای گوناگون ازمایشگاهی و ازمایش ها و بازرسی ها و‬ ‫صرف هزینه های گزاف از س��وی تولید کنندگان‪ ،‬کیفیت نمود‬ ‫ندارد؟ موضوع موتورس��یکلت های برقی چه ش��د و چرا اجرایی‬ ‫نمی شود؟ چه برنامه هایی برای زیرساخت‪‎‬های ایمن سازی تردد‬ ‫موتورس��یکلت در دستورکار است و اکنون کجای برنامه ها قرار‬ ‫ت چه می گویند؟ در‬ ‫داری��م؟ امارها درباره صنعت موتورس��یکل ‬ ‫بررس��ی‪ ،‬مذاکره و مطالعه اظهارنظرات و دیدگاه های مسئوالن‬ ‫ت مشخص‬ ‫و متولیان و نیز مصرف کنندگان صنعت موتورسیکل ‬ ‫ش��د ک��ه ذی نفعان و فع��االن این صنعت نظره��ا و اظهارات و‬ ‫دیدگاه های کامال متفاوت و متناقض از یکدیگر دارند و نه تنها‬ ‫در ارتباط با هم‪ ،‬همپوشان یکدیگر نیستند‪ ،‬بلکه در مقابل هم‬ ‫نیز هس��تند یا در مواردی هم ش��عار و تع��ارف و همراهی های‬ ‫نمایشی دیده می شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فروشندگان و مشتریان‬ ‫از قاچاق و کم کیفیتی قطعات و نیز داخلی س��ازی نش��دن انها‬ ‫می گوین��د اما برخی متصدیان این ادعا ه��ا را قبول ندارند و به‬ ‫درصد داخلی س��ازها پز می دهند(با استناد گزارش های پخش‬ ‫شده از صداوسیما و مطالب منعکس شده در سایت های خبری)‪.‬‬ ‫پرس��ش کلیدی دیگر این اس��ت که چه کس��ی یا چه سازمانی‬ ‫متولی و مسئول هماهنگی ها و یکپارچگی عملکردهای فعاالن‬ ‫ت هستند؟ شواهد و قراین موجود حکایت‬ ‫صنعت موتورسیکل ‬ ‫از معیوب بودن چرخه موتورسیکلت سازی دارد و اینکه از منافع‬ ‫مردم و کشور منحرف شده و تالش ها و اقدام های درست انجام‬ ‫نشده نیز کافی به منفعت بهینه نبوده است‪ .‬ریشه این انحراف‬ ‫در عملکردهای گذشته همه مسئوالن از جمله مشتریان است‬ ‫و ب��ه نظر می رس��د به جای سیاس��ت گذاری مبتن��ی بر منطق‬ ‫کارشناس��ی و اقتصادی اعمال س��لیقه های بخشی رفتار غالب‬ ‫بوده اس��ت و می ت��وان اذعان کرد که هم��کاری در مواردی به‬ ‫همدس��تی و در موارد دیگر به تقابل تبدل ش��ده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫باید چاره اندیش��ی ش��ود که این صنعت چه جایگاهی دارد؟ در‬ ‫جست وجوی چه چیزهایی است؟ و اساسا چاره چیست؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان‬ ‫جذب ‪ ۱۰۰‬درصد تولید‬ ‫فوالد امیرکبیر را دارد‬ ‫معدن ایمن تر شده‬ ‫به شرایط گذشته باز‬ ‫نمی گردیم‬ ‫مشتریان سنتی‬ ‫راهی جز واردات نفت‬ ‫از ایران ندارند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش هزینه تولید‪ ،‬عامل تورم منفی بخش معدن‬ ‫گرانی ها‪ ،‬بار خود را بر دوش معدن هم گذاشت‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬معدن یک صنعت مادر و حلق��ه اولیه صنایع‬ ‫کشور است که با افزایش نرخ در بخش های مختلف ان شاهد تورم‬ ‫و افزایش نرخ در صنایع دیگر کشور خواهیم بود‪ .‬چندی پیش مرکز‬ ‫امار ایران‪ ،‬خبری را با عنوان «تورم فصلی بخش معدن به ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫رسید» منتش��ر کرد که نشانه افزایش تورم در بخش معدن بود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬تورم تولیدکنن��ده کل بخش معدن در فصل‬ ‫زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به فصل زمس��تان ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۶۰.۷‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارها‪ ،‬درصد تغییرات میانگین ش��اخص در ‪۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به میانگین ش��اخص در‬ ‫دوره مشابه سال گذشته (تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ‪۵۰.۹‬‬ ‫بوده که نسبت به میانگین تورم ‪۴‬فصل منتهی به فصل پاییز ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ ۴۱.۹‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫البت��ه در فصل مورد بررس��ی‪ ،‬بخش اس��تخراج کانه های فلزی‬ ‫بیشترین تاثیر را بر افزایش ‪ ۶.۷‬درصدی شاخص نرخ تولیدکننده‬ ‫بخش معدن داش��ته اس��ت‪ .‬این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۵‬درصدی فعالیت اس��تخراج س��نگ مس به وج��ود امده که‬ ‫به طور عمده ناش��ی از افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در فصل مورد بررس��ی در بخش اس��تخراج سایر‬ ‫معادن‪ ،‬فعالیت های استخراج سنگ های تزئینی و استخراج سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر افزایش ش��اخص نرخ این بخش و کل‬ ‫بخش معدن داش��ته است‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫با کارشناسان‬ ‫معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری نباید دستوری باشد‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از تورم و افزایش نرخ س��نگ اهن‪ ،‬کنسانتره و‬ ‫گندله تحت تاثیر مس��ائل و وقایع جهانی است‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫در ادامه‪ ،‬به افزایش هزینه های تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬مواد اولیه‬ ‫تجهی��زات ماش��ین االت‪ ،‬تعمیرات و نگهداری که ب��ا ارز ازاد وارد‬ ‫می ش��ود تحت تاثیر افزایش نرخ دالر اس��ت و مدام گران می شود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬امروز یک حلقه الستیک ماشین االت سنگین به ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون تومان رس��یده که برای فعال معدنی هزینه بس��یار زیادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی جهانی‪ :‬مواد مصرفی در حوزه انفجار‪ ،‬تجهیزات و قطعات ماشین‬ ‫و الس��تیک به ش��دت گران ش��ده اس��ت‪ .‬نوار و نقاله مواد مصرفی واحد‬ ‫فراوری و معدن هم از این مش��کل رنج می برد که عامل مهمی در رش��د‬ ‫نرخ تورم بخش معدن است‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران در ادامه‪ ،‬به عامل دیگری با عنوان نیروی‬ ‫انسانی اشاره کرد و گفت‪ :‬هزینه های نیروی انسانی در تمام حوزه ها‬ ‫زیاد اس��ت که معدن هم از ان جدا نیست‪ .‬از طرفی‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫حقوق هستیم و س��هم عوامل انسانی نیز بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد نرخ‬ ‫تمام شده محصول افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬ب��ه بهره وری پایین نیروی کار‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مزدی که نیروی انس��انی دریافت می کن��د با توجه به نرخ تورم کم‬ ‫اس��ت اما در عمل کار زیادی هم انجام نمی ش��ود و بهره وری ش��ان‬ ‫به شدت پایین است‪.‬‬ ‫شکوری با بیان اینکه وضعیت در بخش خصوصی متفاوت است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬البته مواردی که گفته ش��د‪ ،‬در بخش خصوصی دیده‬ ‫نمی شود چراکه اینها نیروی مازادی نیستند که به فعاالن اقتصادی‬ ‫تحمیل ش��وند‪ .‬برای نمونه در دول��ت نهم و دهم دیدیم چقدر نیرو‬ ‫ب��ه صنعت مس تحمیل ش��د که س��هم هزینه پرس��نلی را در نرخ‬ ‫تمام شده باال برد و بهره وری چندانی هم نداشت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در پاس��خ به این پرس��ش که چه راهکاری‬ ‫برای حل مش��کل ت��ورم در بخش معدن وج��ود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از اقدام های اساسی در این زمینه‪ ،‬این است که نباید بگذاریم‬ ‫قیمت گذاری دستوری شود‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری دولت درباره مس و فوالد‪ ،‬هماهنگ با نظریه های‬ ‫اقتصادی جهان نیس��ت‪ .‬با این روش و مش��خص کردن ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬در عمل بخش هایی رانت را در اختیار می گیرند و بعد هم‬ ‫دالل ها به نرخ ازاد ارز را می فروش��ند که باعث می ش��ود عده ای که‬ ‫به ارز دولتی دسترسی ندارند و در حوزه معدن فعالیت می کنند‪ ،‬با‬ ‫مشکالت گسترده ای روبه رو شوند‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به اینکه ما فقط بلدیم ران��ت را از یک بخش‬ ‫ب��ه بخش دیگر انتقال بدهی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بای��د ببینیم کاالیی که‬ ‫تولید می ش��ود با ارز دولتی تولیدش��ده یا خیر‪ .‬ای��ا رصد کرده ایم‬ ‫ک��ه تولیدکننده‪ ،‬محصول خود را متناس��ب ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می فروش��د یا خیر؟ بارها دیده شد که خیلی ها ارز ارزان را اوردند و‬ ‫کاالی خود را با ارز ازاد تطبیق داده و فروختند‪.‬‬ ‫او در پای��ان تاکید کرد‪ :‬اج��ازه بدهیم که فعاالن اقتصادی و خود‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نرخ ارز عرضه و تقاض��ا را تعیین کنند‪ .‬وقتی قیمت ها واقعی‬ ‫ش��ود ممکن اس��ت در کوتاه مدت به هم ریختگی به وجود بیاید اما‬ ‫بعد فقط کسانی که نیازمند واقعی هستند‪ ،‬متقاضی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده باشیم‬ ‫با گله‬ ‫مصطفی جهانی‪ ،‬کارش��ناس معدن در گفت وگو با‬ ‫از اینک��ه افزایش ت��ورم ویژه بخش معدن نیس��ت و همه چیز را در‬ ‫برگرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تورم رو به افزایش اس��ت و‬ ‫در این بین هیچ چیزی قابل برنامه ریزی نیس��ت‪ .‬می توان گفت که‬ ‫هیچ چیزی مدیریت نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره به اینکه معدن یک صنعت مادر‬ ‫و حلقه اولیه صنایع کش��ور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای تولید هر کاالیی‬ ‫ب��ه حوزه صنعت و معدن وصل هس��تیم‪ .‬بنابراین اگر در این حوزه‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش پی��دا کند این مهم روی جامعه و دیگر کاالها هم‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫جهانی در پاس��خ به چرایی افزایش نرخ و ت��ورم در حوزه معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش نرخ جهانی در بخش فلزات می تواند بر افزایش نرخ‬ ‫مواد معدنی هم تاثیرگذار باش��د‪ .‬همان طور که می دانید قیمت ها‬ ‫به شدت به بازار جهانی وابسته هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مواد مصرفی در‬ ‫حوزه انفجار و تجهیزات قطعات ماش��ین و الستیک به شدت گران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نوار و نقاله مواد مصرفی واحد فراوری و معدن هم از‬ ‫این مش��کل رنج می برد که عامل مهمی در رش��د نرخ تورم بخش‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫م��ورد دیگ��ری که این کارش��ناس به ان اش��اره ک��رد‪ ،‬موضوع‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د بود‪ .‬او دراین ب��اره بیان کرد‪ :‬یک��ی از کارهایی‬ ‫که ما به عنوان کارش��ناس باید انجام بدهیم این اس��ت که ببینیم‬ ‫هزینه ه��ای تولید چقدر افزایش پیدا ک��رده و چه چیزی منجر به‬ ‫افزایش ان شده است‪.‬‬ ‫نیروی انس��انی یکی از عوامل افزایش هزینه تولید است‪ .‬جهانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در تولید م��واد معدنی‪ ،‬نیروی انس��انی نقش دارد که با‬ ‫توجه به درصد دس��تمزد پایین و افزایش قیمت ها شاهد مشکالتی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫جهانی در ادامه‪ ،‬به موضوع حامل های انرژی‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مص��رف حامل ه��ای انرژی و افزایش هزینه های ب��رق و گاز هم در‬ ‫افزای��ش نرخ مواد معدنی بی تاثیر نیس��ت‪ ،‬به وی��ژه درباره مس که‬ ‫مصرف برق ان زیاد اس��ت و با افزایش قیمت ها‪ ،‬شاهد افزایش تورم‬ ‫در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری را‬ ‫به عنوان خروج از تورم در بخش معدن پیش��نهاد می دهید‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬باید دنب��ال ایجاد ارزش افزوده و س��رمایه گذاری روی مس‪،‬‬ ‫س��نگ اهن و کانی های غیرفلزی باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ارزش افزوده‪،‬‬ ‫درامدزایی می کند و باعث می ش��ود که مش��کل گردش پول حل‬ ‫ش��ود‪ .‬البته همه این مهم را می دانند اما ب��رای ورود به این فاز باید‬ ‫اراده قوی داشت‪.‬‬ ‫جهانی با انتقاد از خام فروش��ی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه خام فروشی‪،‬‬ ‫ما را به خاک س��یاه نش��انده اس��ت‪ .‬بیش��تر معدنکاران ما به چین‬ ‫ص��ادرات انجام می دهند و فقط هم در حوزه خام فروش��ی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬واحدهای فراوری و گندله سازی سنگ اهن هم در کشور‬ ‫کم اس��ت‪ .‬همین مقدار کم را نیز معادن بزرگ پوش��ش می دهند‬ ‫و دیگر جایی ب��رای معادن کوچک نمی مان��د‪ .‬بنابراین امیدواریم‬ ‫فض��ا برای هم��ه معدنکاران فراهم ش��ود تا بتوانی��م در این حوزه‬ ‫ارزش افزوده را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل معدن زغال سنگ زمستان یورت در دومین سالروز حادثه این معدن اعالم کرد‪:‬‬ ‫بازدید رئیس مجلس‬ ‫از پروژه مجتمع‬ ‫فوالد تربت حیدریه‬ ‫تولید ‪ ۲۱‬هزار تن اند‬ ‫در مس سرچشمه‬ ‫مس سرچش��مه ‪ ۲۱‬هزار تن م��س اند در‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬تولید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم مس��ئوالن این مجموعه‪ ،‬تولید ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تن از این محصول در اردیبهشت هدف گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬میزان تولید مس سرچشمه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۷۶۴‬تن بوده‬ ‫است‪ .‬مس سرچشمه در شهرستان رفسنجان‬ ‫استان کرمان قرار دارد‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد میانه‬ ‫‪ ۲‬فراخوان مناقصه داد‬ ‫مجتمع فوالد میانه ‪ ۲‬مناقصه ش��امل تامین‬ ‫«قطعات یدکی کمپرس��ورهای واحد احیا» و‬ ‫«ماشین االت سنگین» را برای ارزیابی کیفی و‬ ‫فنی پیمانکار به فراخوان گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫مجتمع فوالد میانه در نظر دارد تامین قطعات‬ ‫یدکی کمپرس��ورهای واحد احیا را «به وسیله‬ ‫مناقصه ‪ ۲‬مرحله ای» و نیز تامین ماشین االت‬ ‫سنگین این مجتمع را «به وسیله مناقصه یک‬ ‫مرحله ای» با ارزیابی کیفی و فنی به پیمانکار‬ ‫واجد شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان‪ ،‬شامل دارا بودن گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه یا مراجع ذی صالح‪ ،‬دارا بودن شخصیت‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬توانایی ارائه ضمانت بانکی و کس��ب‬ ‫امتی��از فن��ی در ارزیاب��ی حداقل ‪ ۶۰‬اس��ت‪.‬‬ ‫تاری��خ تحویل اس��ناد و مدارک پیش��نهادی‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬و تاریخ بازگشایی پاکات‬ ‫ارزیابی کیفی (در صورت تمدید نش��دن) ‪۲۸‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫مکران ساخته می شود‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه س��اخت منطقه ویژه‬ ‫علم و فناوری مکران در س��ال «رونق تولید»‪،‬‬ ‫در راس��تای توس��عه بی��ش از پیش اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان با استفاده از مدل های‬ ‫دانش بنیان امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پ��س از پای��ان ایین‬ ‫بهره ب��رداری و کلنگ زن��ی ط��رح کارافرینی‬ ‫کشتگاه خورش��یدی ارگانیا در محل پردیس‬ ‫دانش بنی��ان پارک علم و فناوری سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬در جلس��ه ای که در اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان تشکیل شد‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫چهارجانب��ه س��اخت منطق��ه وی��ژه فناوری‬ ‫به امضای اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد چابهار‪ ،‬دبیر س��تاد‬ ‫توس��عه س��واحل مکران و رئیس پارک علم و‬ ‫فناوری سیس��تان و بلوچس��تان رسید که این‬ ‫طرح‪ ،‬نویدبخش توسعه بیش از پیش استان با‬ ‫استفاده از مدل های دانش بنیان در سال رونق‬ ‫تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫معدن ایمن تر شده؛ به شرایط گذشته باز نمی گردیم‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حادث��ه در مع��ادن ان ه��م مع��ادن زیرزمین��ی‪،‬‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت اما با سختگیری های مدیران فنی‬ ‫و ایمنی معادن می توان تعداد این حادثه ها را کم کرد‪.‬‬ ‫در ایران وقتی صحبت از حادثه معدنی می شود حادثه‬ ‫مرگبار زمستان یورت به خاطر می اید‪.‬‬ ‫ت ‪ ۹۶‬بود که‬ ‫ساعت ‪ ۱۱:۴۰‬چهارشنبه ‪ ۱۳‬اردیبهش ‬ ‫انفجار در فضایی مملو از گاز مونواکس��یدکربن و متان‬ ‫در عم��ق یک هزار و ‪ ۳۰۰‬متری‪ ،‬بهار معدن زمس��تان‬ ‫یورت ازادشهر در ‪ ۹۰‬کیلومتری شرقی گرگان را سیاه‬ ‫ک��رد؛ حادثه ای ک��ه ‪ ۴۳‬قربان��ی و ‪ ۴۴۴‬مصدوم برجا‬ ‫گذاش��ت‪ .‬مداوای سرپایی برای ‪ ۷۹‬مصدوم جواب نداد‬ ‫و مصدوم��ان با بالگرد و امبوالنس به بیمارس��تان های‬ ‫ازادشهر و گنبدکاووس منتقل شدند‪.‬‬ ‫در حالی که ‪ ۲‬س��ال از این حادثه گذشته‪ ،‬نگرانی ها‬ ‫از اینکه گرد فراموش��ی بر این حادثه‪ ۱۰‬ساله بنشیند‬ ‫و همه چیز به روال گذش��ته بازگردد‪ ،‬گریبان کارگران‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی از پروژه در‬ ‫حال اجرای مجتمع فوالد تربت حیدریه بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬عل��ی الریجانی‪ ،‬اخر هفته‬ ‫گذشته در دومین روز س��فر خود به خراسان‬ ‫رضوی از پ��روژه در حال اجرای مجتمع فوالد‬ ‫تربت حیدریه بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید از نزدیک در جریان روند‬ ‫ساخت این پروژه قرار گرفت و با مهندسان ان‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫مجتم��ع فوالد تربت حیدری��ه در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۵۵۰‬هکتار در حال ساخت است و‬ ‫قرار است پس از تکمیل و بهره برداری رسمی‪،‬‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۴‬تن محص��والت فوالدی را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫عملیات اغاز این پروژه‪ ،‬مرداد سال گذشته‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز شد‬ ‫و قرار اس��ت ‪ ۳‬طرح اهن اسفنجی با تولید ‪۲‬‬ ‫میلی��ون تن‪ ،‬ذوب و ریخته گ��ری با ‪ ۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن و تولی��د ورق فوالدی با ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون تن در سال راه اندازی شود‪.‬‬ ‫اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه‬ ‫یک میلی��ارد یورو بوده و برای ‪ ۱۲‬هزار نفر به‬ ‫طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین‬ ‫کلنگ اغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کاشی‬ ‫زرین خراسان رضوی را به زمین زد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به گذشته باز نمی گردیم‬ ‫علی نصیری‬ ‫درحال حاضر‬ ‫با ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفیت معدن‬ ‫مشغول به‬ ‫کاریم و به غیر‬ ‫از تونلی که‬ ‫حادثه در ان‬ ‫رخ داد‪ ،‬سایر‬ ‫تونل ها باز و‬ ‫مشغول به کار‬ ‫هستند‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬مدیرعام��ل معدن زمس��تان یورت به‬ ‫می گوید‪ :‬هیچ چیز مثل گذش��ته نیس��ت و به‬ ‫ش��رایط پیش از حادثه باز نمی گردیم‪ .‬این اتفاق دیگر‬ ‫رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫علی نصی��ری ادامه می ده��د‪ :‬رفتار و ن��وع عملکرد‬ ‫بخش ه��ای زغالی پس از حادثه زمس��تان یورت مانند‬ ‫گذش��ته نخواهد بود‪ .‬بازرس��ی ها از بیرون و همچنین‬ ‫خود مجموعه معادن به شدت سختگیرانه شده و اجازه‬ ‫نمی دهد سهل انگاری شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اخرین وضعی��ت تونل های معدن‬ ‫زمس��تان یورت پس از حادثه می گوید‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ظرفیت معدن مش��غول ب��ه کاریم و به غیر‬ ‫از تونل��ی که حادثه در ان رخ داد‪ ،‬س��ایر تونل ها باز و‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل بازگش��ایی نشدن تونل حادثه خیز‬ ‫یورت نیز می گوید‪ :‬برخی اقدامات باید انجام ش��وند و‬ ‫حرکت تونل های پایین دس��ت باید بیش��تر شود یعنی‬ ‫اس��تخراج بیشتری شود تا زمینه استفاده از تونل سوم‬ ‫مهیا ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه عملکرد استخراج زغال سنگ‬ ‫از تونل ها متفاوت ش��ده و بر اساس برنامه جدید مورد‬ ‫استخراج قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل زمس��تان یورت ادام��ه می دهد‪ :‬به زودی‬ ‫و پس از اینکه تونل های پایین دس��ت استخراج شدند‬ ‫و میزان اس��تخراج انها به حد مش��خصی رسید‪ ،‬تونل‬ ‫ریزش ک��رده نیز در برنامه اس��تخراج ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫احتمال می رود این اتفاق تا یک سال دیگر رخ دهد‪.‬‬ ‫نصیری با توضیح بیشتر درباره روش جدید استخراج‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬تهویه معادن بر اساس استخراجی‬ ‫که انجام می شود‪ ،‬اصالح شده و استخراج نیز بر اساس‬ ‫مدل جدید انجام می ش��ود‪ .‬به همین دلیل تونل های با‬ ‫دسترسی اسان‪ ،‬زودتر مورد بهره برداری قرار می گیرند‬ ‫تا به نقطه ای برسند که بهره برداری از تونل های بعدی‬ ‫امکان پذیر باش��د‪ .‬در مدت پیش��روی تونل های دیگر‪،‬‬ ‫برنامه تونل های اصلی نیز پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی های کارمان را پذیرفتیم‬ ‫دس��تمزد کارگران در س��ال جاری ‪۴۵‬درصد افزایش داش��ته که‬ ‫بخشی از این افزایش‪ ،‬مربوط به وزارت کار و اعالم افزایش دستمزد‬ ‫قانونی و بخشی به دلیل اجرای طرح طبقه بندی اداره کار است‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پس از حادثه زمس��تان یورت‪،‬‬ ‫تولید این معدن ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته می گوید‪ :‬با این‬ ‫حال مطالبات کارگران بر اس��اس یک برنامه منظم در‬ ‫حال پرداخت است و عالوه بر ان دستمزد کارگران در‬ ‫س��ال جاری ‪۴۵‬درصد افزایش داشته که بخشی از این‬ ‫افزایش‪ ،‬مربوط به وزارت کار و اعالم افزایش دس��تمزد‬ ‫قانونی و بخش��ی به دلیل اجرای طرح طبقه بندی اداره‬ ‫کار است‪ .‬شرکت هم مقداری حقوق کارگران را افزایش‬ ‫داده که مجموع اینها تا حدودی حقوق کارگران معدن‬ ‫را بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫وی از ایین دومین سالگرد درگذشت کارگران معدن‬ ‫زمستان یورت گفته و می افزاید‪ :‬ایین دومین سالگرد از‬ ‫سوی خانواده ها برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه‬ ‫عم��ق حادث��ه مع��دن ی��ک ه��زار و ‪ 3۰۰‬مت��ری‬ ‫زمس��تان یورت‪ ،‬ان قدر وس��یع بود ک��ه در فاصله ‪۱۱‬‬ ‫روزه اوارب��رداری‪ ،‬پای مدیران و مس��ئوالن کش��وری‬ ‫بس��یاری به ویژه رئیس جمهوری را در استانه انتخابات‬ ‫دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری ب��ه این معدن باز‬ ‫کرد‪ .‬باشگاه خبرنگاران جوان نوشت‪ :‬معدن زغال سنگ‬ ‫زمستان یورت ازادشهر با طول حدود ‪ ۲‬کیلومتر‪ ،‬یکی‬ ‫از معادن زغال سنگ ایران در ‪ ۱۴‬کیلومتری شهرستان‬ ‫ازادشهر اس��ت‪ .‬پس از بررس��ی های انجام شده‪ ،‬نبود‬ ‫سیستم تهویه مناسب و کافی در تونل‪ ،‬نبود مسیرهای‬ ‫کمکی برای تهویه تونل‪ ،‬ارائه ندادن اموزش های الزم و‬ ‫کاف��ی و نبود نظارت بر کارگران به منظور جلوگیری از‬ ‫ایج��اد هرگونه جرقه داخل تونل‪ ،‬علل این حادثه اعالم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجهز نب��ودن لکوموتیوها ب��ه تجهیزات‬ ‫رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت‬ ‫بح��ران در معدن‪ ،‬از دیگر عوامل این حادثه بودند‪ .‬این‬ ‫حادث��ه و حوادث دیگ��ر در معادن‪ ،‬م��وج نگرانی را از‬ ‫تهدید معادن ناامن در کشور به پا کرد‪.‬‬ ‫حاال ‪ ۲‬سال از حادثه دلخراش معدن زمستان یورت‬ ‫می گذرد و امروز پای درد دل خانواده های جان باختگان‬ ‫نشستیم تا از نزدیک مصائب انها را بشنویم‪.‬‬ ‫‹ ‹زخمی که پس از ‪۲‬سال هنوز تازه است‬ ‫کم��ی از ان روزها برای مان گفتن��د؛ روزهای تلخی‬ ‫که حال همه مان را دگرگون کرد‪ .‬تحمل درد از دس��ت‬ ‫دادن عزیزان شان هنوز هم مثل روزهای نخست‪ ،‬سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��در یک��ی از معدنچی��ان می گفت دی��ه فرزندم را‬ ‫پرداخت کردند اما وقتی پس��رم در معدن کار می کرد‪،‬‬ ‫حقوق بیش��تری دریافت می کرد که حاال یک میلیون‬ ‫توم��ان به خان��واده اش می دهن��د و این مق��دار برای‬ ‫خانواده اش بسیار کم است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از خانواده ها هم می گفت وقتی پس��رم از‬ ‫بین رفت‪ ۲ ،‬فرزند داشت‪ .‬حاال همسرش با یک میلیون‬ ‫تومان چطور می تواند خرج انها را بدهد؟ این ش��رایط‪،‬‬ ‫زندگی را برای انها س��خت کرده اس��ت‪ .‬پس از دیدن‬ ‫خانواده ها و صحبت با انها به س��مت معدن رفتیم و با‬ ‫تعدادی از معدنچیان صحبت کردیم‪.‬‬ ‫یکی از معدنچیان زمس��تان یورت‪ ،‬گفت‪ :‬کار معدن‪،‬‬ ‫بس��یار سخت است چون ما از ساعت ‪ ۷‬صبح به داخل‬ ‫تون��ل می روی��م و تا س��اعت ‪ ۱۴‬باید مش��غول به کار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ما سختی های کارمان را پذیرفته ایم اما چیزی که از‬ ‫مس��ئوالن معدن می خواهیم این است که بیشتر به ما‬ ‫توجه کنند و حقوق مان را سر موقع بپردازند‪.‬‬ ‫از یک��ی دیگر از معدنچیان درب��اره ایمنی در معدن‬ ‫پرس��یدم که گفت‪ :‬وضعیت ایمنی در معدن نسبت به‬ ‫گذش��ته بهتر شده است و سیس��تم های تهویه را نیز‬ ‫نصب کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از معدنچیان درخواس��تی داش��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫کپس��ول خودنجات برای هر کدام از ما وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬خیلی بهتر است زیرا اگر نیاز به اکسیژن فوری‬ ‫داشته باشیم راحت تر می توانیم به کپسول خودنجات‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰‬کارگر مشغول به کارند‬ ‫دری زاده‪ ،‬رئی��س معدن زمس��تان یورت ازادش��هر‬ ‫گفت‪ :‬روزانه ‪ ۳۰۰‬تن زغال س��نگ از تونل اس��تخراج‬ ‫می ش��ود و ‪ ۲۵۰‬کارگر در ‪ ۵‬دهنه در تونل مش��غول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تع��دادی از این افراد در تونل مش��غول‬ ‫اس��تخراج هس��تند و تع��دادی نی��ز کار پیش��روی و‬ ‫تعمیرات را انجام می دهند‪.‬‬ ‫دری زاده ب��ه اوض��اع فعل��ی در معدن‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬درحال حاضر وضعیت ایمن��ی معدن را ارتقا‬ ‫داده ایم و همه تونل ها نیز از تهویه برخوردارند‪.‬‬ ‫ح��اال بای��د توج��ه بیش��تری ب��ه خانواده هایی که‬ ‫عزیزان ش��ان را از دست داده اند ش��ود تا دردهای شان‬ ‫کمی تس��کین یاب��د‪ .‬توجه بیش��تر ب��ه ایمنی معدن‬ ‫می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫اولویت های اموزشی ایمیدرو در اجرای نقشه راه معدن‬ ‫اشتغالزایی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو اعالم ک��رد‪ :‬طراحی اموزش‬ ‫هدفمن��د‪ ،‬تدوین یک فراخوان ب��رای ارائه ایده ه��ا‪ ،‬دعوت از‬ ‫قطب های دانشگاهی کشور و ایجاد تعامل دوسویه در راستای‬ ‫اجرای «نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی» هدف گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب پور در‬ ‫نشس��تی با معاونان و مدیران ایمیدرو افزود‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫اولویت های س��ازمان‪ ،‬اجرای نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای اج��رای اثربخش نقش��ه راه‪ ،‬بهره مندی از‬ ‫ظرفیت ه��ای دانش��گاه ها و مراک��ز علمی از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت که اموزش هدفمند از ارکان این مهم به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه ای تولی��د و اکتش��اف‪ ،‬نیاز ب��ه اموزش و‬ ‫پژوهش دارد‪ .‬ش��رکت های تابع باید توجه به اموزش را اصلی‬ ‫مهم قلمداد کنند تا نیازها برطرف ش��ود‪ .‬غریب پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارگروه پژوهش س��ازمان‪ ،‬از ایده ها و پیشنهادهای استادان و‬ ‫دانشجویان در اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی استقبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با هدف مشارکت در توسعه اموزش‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬اش��تغالزایی برای تحصیلک��ردگان مرتبط با‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬با هدف مشارکت در توسعه اموزش‪ ،‬از‬ ‫جمله برنامه های ایمیدرو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر عملیاتی کردن تفاهمنامه های بین ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت های تاب��ع در بخش اموزش گف��ت‪ :‬تولید دانش در‬ ‫چش��م انداز‪ ،‬هدف گذاری شده و دس��تیابی به اهداف سازمانی‬ ‫مورد توجه ایمیدرو اس��ت‪ .‬در این زمین��ه تعامل با قطب های‬ ‫علمی کشور در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬سازمان توسعه ای‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دستور کار ایمیدرو‬ ‫همچ��ون ایمیدرو ب��ه دنبال اثربخش بودن اقدامات اس��ت‪ .‬به‬ ‫ای��ن معنی که به اهداف دس��ت پیدا کنی��م و هدف گذاری ها‬ ‫کارشناس��ی ش��ده باش��د‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬بررس��ی موضوع‬ ‫توس��عه اموزش ه��ای غیررس��می حرف��ه ای فارغ التحصیالن‬ ‫رشته های مرتبط با معدن‪ ،‬قطب بندی و انتخابات دانشگاه های‬ ‫برتر کش��ور به عنوان هس��ته مرکزی پژوهش ه��ای کاربردی‬ ‫ماده ه��ای معدن��ی و حمایت مال��ی و معنوی از بومی س��ازی‬ ‫فناوری های ایرانی‪ ،‬از دیگر موارد طرح ش��ده در این نشس��ت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنین رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دس��تور کار دارد و ‪ ۱۵۷‬نیاز تحقیقاتی‬ ‫نیز شناسایی شده است‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور گفت‪ :‬اعتقاد ما بر اثرگذاری تحقیقات است‬ ‫و نتایج پژوهش ها باید منجر به جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬ارتقای‬ ‫بهره وری‪ ،‬ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده در بخش ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال ایمیدرو ‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی را در دستور کار‬ ‫خود دارد و بر اساس نیازهایی که واحدها اعالم کرده اند‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۵۷‬نی��از تحقیقاتی از جمل��ه در صرفه جویی مصرف انرژی‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری عوامل تولید و توس��عه بازارها شناسایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور ش��د‪ :‬ایمی��درو تاکن��ون از ‪ ۶۱۸‬پایان نامه‬ ‫تحصیل��ی حمای��ت ک��رده و تفاهمنامه هایی با دانش��گاه های‬ ‫تهران‪ ،‬صنعتی شریف و امیرکبیر‪ ،‬همچنین جهاد دانشگاهی و‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن امضا کرده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با تفاهمنامه های انجام ش��ده با دانش��گاه ها و تشکل ها‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم فضای پژوهش��ی و تحقیقاتی در ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی رونق قابل توجهی بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته با‬ ‫رش��د تولی��د فوالد ب��ه رک��ورد ‪ ۲۵‬میلیون تن تولید دس��ت‬ ‫یافتی��م و برای امس��ال نیز حدود ‪ ۱۰‬درصد رش��د پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون توسعه اکتشافات به ویژه سنگ اهن‪ ،‬یکی‬ ‫از اولویت ها به شمار می رود و تکمیل زنجیره فوالد در افق یاد‬ ‫شده‪ ،‬نیازمند تولید بیش از ‪ ۱۶۰‬میلیون تن سنگ اهن است‬ ‫که باید میزان ذخایر را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی معدن با نفت‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه نفت در س��بد‬ ‫صادرات��ی ما س��االنه از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬میلی��ارد دالر متفاوت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذش��ته بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات از‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی انجام ش��د که سهم بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درصدی در صادرات غیرنفتی داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اینکه معدن در بعد صادرات و ارزاوری چقدر‬ ‫بتواند جایگزین نفت ش��ود بس��تگی به موفقی��ت ما در میزان‬ ‫اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی دارد و زمانی می توان پاسخ‬ ‫قطع��ی ب��ه جایگزینی معدن به جای نف��ت داد که کل ذخایر‬ ‫معدنی شناسایی شده باشند و دانش بومی هم برای استحصال‬ ‫و فراوری داشته باشیم که البته در این زمینه تالش می کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت های ایران��ی به ویژه در بخش‬ ‫ف��والد توانس��ته اند در برخی زمینه ها به فناوری بومی دس��ت‬ ‫یابن��د و با وجود تحریم های ظالمانه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫مس��یر رش��د تالش می کنند‪ ،‬با این حال اولویت برای ارتقای‬ ‫دانش بومی با کمک دانش��گاه ها و سایر مراکز علمی در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬بخش تحقیق و پژوهش‬ ‫ش��رکت های تابع ایمیدرو فعال ش��د ه تا به دنبال شناس��ایی‬ ‫فرصت ها و خلق ارزش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫غریب پ��ور گفت‪ :‬بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بر اس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬الزامی اس��ت و ما ملزم به رعایت ان هس��تیم‪ .‬این امر‬ ‫از س��وی ش��رکت های معدنی در ‪ ۲‬قالب سامانه نیما یا تامین‬ ‫ی ش��رکت ها به مواد اولیه و واس��طه ای در حال انجام‬ ‫نیازمند ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره معادن کوچک اعالم کرد‪ :‬برای س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬فعال سازی ‪ ۵۰‬معدن کوچک در ‪ ۱۵‬استان برنامه ریزی‬ ‫ش��د و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز برای ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچک دیگر بسته اجرایی تهیه می کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫«مگ لند»‬ ‫راهکاری برای نجات‬ ‫مطبوعات ایران‬ ‫فضای سفته بازی هنوز‬ ‫پررنگ است‬ ‫تولید و اهدای‬ ‫پمپ های لجن کش‬ ‫به مناطق سیل زده‬ ‫تولید کاالی بی کیفیت به اندازه قاچاق به تولیدکنندگان اسیب می زند‬ ‫‹ ‹‪ ۶۱‬ش�رکت حام�ی حق�وق مصرف کنن�ده‬ ‫استان تهران‬ ‫رحمان��ی‪ :‬برای حمایت از تولید کننده نمونه هیچ محدودیتی نداریم‪،‬‬ ‫اما با کسی که بخواهد سوءاستفاده کند برخورد جدی خواهیم کرد‪ .‬این‬ ‫موضوع را به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و سایر نهادهای نظارتی انتقال داده ام‬ ‫هم ندارند و با حمایت و دلگرمی می توانند تولیدش��ان را‬ ‫افزایش دهند و اش��تغال ایجاد کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیاس��ت امسال وزارتخانه را حفظ وضع موجود‬ ‫تولی��د عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در جهان برای رش��د صنعت‬ ‫باید با فس��اد مبارزه کرد؛ چراکه هر صنعتی با فس��اد رو‬ ‫به نابودی می رود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬در دوره جدید‪ ،‬ب��رای حمایت از‬ ‫تولید کننده نمونه هیچ محدودیتی نداریم‪ ،‬اما با کسی که‬ ‫بخواهد سوءاس��تفاده کند برخورد جدی خواهیم داش��ت‬ ‫و ای��ن را به رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی انتقال داده ام‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید زمینه های‬ ‫فس��اد را از بین ببریم‪ ،‬یکی از راهکارهای مبارزه با فساد‬ ‫را کامل کردن سیستم های الکترونیکی عنوان کرد که در‬ ‫این وزارتخانه پیگیری می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در تخصی��ص مواد اولیه نبای��د فقر اطالعات‬ ‫داشته باشیم؛ چون با سیستم های موجود نیاز واحدها و‪...‬‬ ‫قابل شناسایی است‪ .‬رحمانی با بیان اینکه باید با نهادهای‬ ‫دیگر به طور برخط ارتباط داش��ته باش��یم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫تامین مواد پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و‪ ...‬نباید نقصی باش��د و با‬ ‫دالل بازی روبه رو شویم؛ چراکه برای نمونه دو برابر مصرف‬ ‫پتروشیمی در داخل تولید داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫برخ��ی افزایش قیمت ها توجیه ن��دارد و مردم هم انها را‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان ماکارونی ایران‬ ‫افزایش نرخ گندم و س��ایر مواد جانبی همچون سلفون‪ ،‬کارتن و‬ ‫همچنین افزایش حقوق و دستمزد را از جمله دالیل افزایش نرخ‬ ‫ماکارونی عنوان کرد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی کارفرمایان‬ ‫کارخانه های ماکارونی ایران اعالم کرد با تصویب سازمان حمایت‬ ‫یادداشت‬ ‫غالمعلی رموی‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬حدود ‪۲‬‬ ‫دهه اس��ت که ‪ ۹‬اس��فند‪ ،‬روز ملی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان نام گذاری و در تقویم رس��می کش��ور‬ ‫درج شده است؛ روزی که قرار است همگان برای توجه‬ ‫و احترام به خواس��ت‪ ،‬نیاز و س��لیقه مصرف کنندگان و‬ ‫رعای��ت حقوق قانونی انها‪ ،‬هم داس��تان ش��وند‪ .‬در این‬ ‫مدت موضوع حق��وق مصرف کننده فرازونش��یب هایی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به نحوی که در ش��رایط تع��ادل بازار‪،‬‬ ‫ن��گاه و توج��ه به مصرف کنن��ده مطلوب تر ب��وده و در‬ ‫شرایط نابس��امانی این احترام و توجه‪ ،‬کمرنگ تر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجموع می توان گف��ت در این مدت‪ ،‬حقوق‬ ‫مصرف کنندگان تا رس��یدن به نقطه موفقیت‪ ،‬همچنان‬ ‫فاصله زیادی داش��ته اس��ت‪ .‬برای تبیین بهتر موضوع‬ ‫می ت��وان این حق��وق را از ‪ ۳‬منظر ی��ا مولفه تاثیرگذار‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬نخست احترام و توجه به حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان از منظ��ر حاکمی��ت‪ ،‬دوم بنگاه های‬ ‫اقتصادی و سوم مصرف کنندگان‪.‬‬ ‫در ح��وزه دول��ت و حاکمی��ت‪ ،‬احت��رام ب��ه حقوق‬ ‫مصرف کنندگان در چند موضوع مهم تبلور پیدا می کند‬ ‫ک��ه عبارتند از ایجاد قانون و اجرای ان‪ ،‬اطالع رس��انی‬ ‫و اگاهی بخش��ی‪ ،‬نظارت و برخورد با متخلفان‪ .‬قوانین‬ ‫الیح��ه حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬پس از ‪۱۶‬‬ ‫سال س��رگردانی در مجلس شورای اس�لامی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬پیش از تصویب این قانون‪،‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمی پذیرند‪ ،‬افزود‪ :‬بین تولید کننده و مصرف کننده خالیی‬ ‫وج��ود دارد و افزای��ش قیمت ها به واس��طه داللی در این‬ ‫مس��یر است که باید س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ورود و بساط دالالن را جمع کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به تعداد کم نیروهای سازمان حمایت از پای‬ ‫کار ب��ودن اتاق اصناف برای نظ��ارت خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه نظارت در چن��د مدت اخیر نهادها نیز ورود خوبی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬همانطور که چن��دی پیش نی��روی انتظامی‬ ‫درباره قیمت س��ازی و اشفته کردن بازار خودرو ورود کرد‬ ‫و کمک های قابل توجهی داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کیفیت در کنار کمیت‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫نیز در هجدهمین همایش گرامیداشت روز ملی حمایت از‬ ‫مصرف کننده با تاکید بر تولید محصول با کیفیت براساس‬ ‫س��لیقه مشتری گفت‪ :‬دشمن امروز در جنگ اقتصادی با‬ ‫جمهوری اسالمی است که برای مبارزه با دشمن افزایش‬ ‫کمی تولید را هدف گذاری کرده ایم‪ ،‬اما این افزایش تولید‬ ‫باید در کنار ارتقای کیفیت باشد‪ .‬عباس تابش افزود‪ :‬باید‬ ‫همزمان با افزایش کمی محصوالت افزایش کیفیت انها را‬ ‫هم مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در جش��نواره امس��ال ‪ ۵۴۰‬بنگاه بررس��ی و‬ ‫براس��اس ش��اخص هایی همچون خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫نی��روی کار و‪ ...‬ش��رکت های برتر در قال��ب تندیس های‬ ‫طالیی‪ ،‬نقره ای‪ ،‬برنزی و گواهی معرفی شدند‪.‬‬ ‫چرا ماکارونی گران شد؟‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ هر بس��ته ماکارونی ‪۷۰۰‬‬ ‫گرم��ی ‪ ۷۵‬درصد افزای��ش یافته و از ‪ ۳۱۰۰‬ب��ه ‪ ۵.۴۵۰‬تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫س��یدارمیا واع��ظ الری‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان ماکارونی ایران در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در تشریح‬ ‫دالی��ل این افزایش نرخ اظهار کرد‪ :‬به دنب��ال حذف یارانه گندم‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران همچنی��ن در ایینی دیگر با حضور‬ ‫مس��ئوالن کشوری و اس��تانی از ‪ ۶۱‬واحد تولیدی حامی‬ ‫حقوق مصرف کننده قدردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫در این ایین که با حضور تابش معاون وزیر و رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل س��ازمان حمای��ت مصرف ‏کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و صادقی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار شد‪ ،‬از شرکت های زیر به عنوان شرکت های‬ ‫حامی حقوق مصرف کننده استان تهران قدردانی شد‪ .‬این‬ ‫شرکت ها عبارتند از‬ ‫ارد طالیی پرند‪ ،‬ماتریس‪ ،‬ش��یراالت کاوی��ان هم افزا‪،‬‬ ‫س��رامیک البرز‪ ،‬الت��ون رای‪ ،‬گاندو تجارت ( مکس��یدر)‪،‬‬ ‫پارس��یان ترم��ز‪ ،‬دمنده‪ ،‬اس��فالت پارس دماون��د‪ ،‬اریان‬ ‫اسانسور‪ ،‬سیمان شمال‪ ،‬کوش��ش رادیاتور‪ ،‬رنگ و رزین‬ ‫الوان‪ ،‬لوله گس��تر خادمی‪ ،‬پارس اسکان پالستیک‪ ،‬البسه‬ ‫س��یرنگ منتخب( ال سی من)‪ ،‬بهشت قندیل( دو غزال)‪،‬‬ ‫کلرد امل‪ ،‬س��هند افش��ان اذر‪ ،‬نوش اذر‪ ،‬طی��وران ابزار‪،‬‬ ‫پ��ارس س��هند رادیاتور‪ ،‬مه��ران طب ش��یراز‪ ،‬پویا پلیمر‬ ‫س��هند‪ ،‬تولی��دی صنعتی ممتاز س��هند‪ ،‬تولی��د و پخش‬ ‫شیراالت صنعتی س��ام‪ ،‬اریا الکتریک تهران‪ ،‬فهاب بتن‪،‬‬ ‫صنایع تولید پرتو شیوا صنعت‪ ،‬گروه صنعتی دلتا‪ ،‬مبلمان‬ ‫س��ام اکسیون‪ ،‬دارو پالستیک پارس‪ ،‬س��پهر رنگ ارافام‪،‬‬ ‫س��امانه های دما نور انرژی سدنا‪ ،‬برودتی و حرارتی نیک‪،‬‬ ‫تولیدی بازرگانی امیرپالس��ت فوم پاس��ارگاد‪ ،‬ش��ن زار‪،‬‬ ‫پوش��اک هاکوپیان‪ ،‬نفت بهران‪ ،‬ماهان کابل امیر‪ ،‬مبلمان‬ ‫صب��ا‪ ،‬صنایع پالس��تیک کوهس��ار‪ ،‬پیش��گامان مدیریت‬ ‫پرنی��ان‪ ،‬کارا الکترونی��ک مبنا‪ ،‬س��رو صنعت س��پاهان‪،‬‬ ‫راک مش��بک‪ ،‬فارمر پلیمر رایان‪ ،‬اقت��دار البرز‪ ،‬تجهیزات‬ ‫دندانپزش��کی ملورین‪ ،‬همکار کارتن صفا دشت‪ ،‬کاجاران‪،‬‬ ‫زرین نایلون پارسیان‪ ،‬نیوشا داریان‪ ،‬شمس پالست طب‪،‬‬ ‫گروه ارتباطات ماهواره ای س��امان‪ ،‬تیام ش��بکه‪ ،‬بازرگانی‬ ‫ادیب‪ ،‬خدمات اواژنگ‪ ،‬سفیر ابی ارام‪ ،‬مهندسی و مشاوره‬ ‫مبتکران گلدیران و الیف سرویس پارسه‪.‬‬ ‫برای صنف صنعت‪ ،‬نرخ گندم به عنوان ماده اولیه اصلی ماکارونی‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد افزایش داش��ته و از ‪ ۹۹۰‬ب��ه ‪ ۱.۸۵۰‬تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫حق��وق و دس��تمزد و افزایش نرخ س��ایر م��واد جانبی همچون‬ ‫سلفون و کارتن نیز در باال رفتن نرخ ماکارونی تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان ماکارونی‬ ‫نه��اد حاکمیت��ی متولی پیگی��ری مطالبات‬ ‫مصرف کنندگان بود‪.‬‬ ‫درباره ماهی��ت تالش های دولت در اجرای‬ ‫قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫می ت��وان گفت نتیجه اقدام های انجام ش��ده‬ ‫ازسوی سازمان های دولتی دارای نقاط ضعف‬ ‫گوناگونی است که نمود عینی ان در شرایط‬ ‫امروز بازار نمایان اس��ت‪ .‬چنانچه بازار با مش��کالتی از‬ ‫قبیل ضعف در انطباق قانون با نیاز روز جامعه به س��بب‬ ‫تصوی��ب دیرهنگام قان��ون حمایت‪ ،‬نب��ود همکاری و‬ ‫تش��ریک مس��اعی نهاد دولتی و حاکمیتی برای اجرای‬ ‫این قان��ون‪ ،‬تش��کیل دس��توری انجمن ه��ا و فعالیت‬ ‫غیرموث��ر‪ ،‬نبود توانایی یا انگی��زه الزم برای فعالیت در‬ ‫انجمن ه��ای حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬نبود‬ ‫افراد توانمند‪ ،‬حذف م��وادی از قانون حمایت با اجرای‬ ‫قانون نظام صنفی و تمکین نکردن جریان تولید از مفاد‬ ‫قانون به ویژه مفاد مهم��ی مانند ماده ‪ ۷‬و جلوگیری از‬ ‫تبلیغ��ات اغواکنن��ده و خالف قانون و م��واردی از این‬ ‫دس��ت روبه رو است که اس��یب های جبران ناپذیری بر‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد می کند‪.‬‬ ‫از منظر دوم یعنی رعایت این حقوق ازسوی بنگاه های‬ ‫اقتصادی نیز می توان گفت به س��بب ضعف های موجود‬ ‫در س��اختار و ماهیت اجرایی‪ ،‬این حوزه نیز مشکالتی‬ ‫دارد‪ .‬عملک��رد بنگاه های اقتص��ادی را می توان با رصد‬ ‫عملکرد انها در زنجیره تولید تا مصرف مش��اهده کرد؛‬ ‫زنجی��ره ای که متاس��فانه در اقتصاد کش��ور‬ ‫معی��وب و دارای نقاط ضعف زیادی اس��ت و‬ ‫نتیجه ای��ن ضعف ها نیز در ی��ک کالم‪ ،‬بروز‬ ‫مش��کل در تنظیم بازار داخل��ی و در نهایت‬ ‫وجود انواع و اقس��ام تخلف��ات رایج اقتصادی‬ ‫مانند گرانفروشی‪ ،‬کم فروشی‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫ش��بکه‪ ،‬اخفا و امتناع از عرضه کاال و اجرایی‬ ‫نش��دن تعهدات تولیدکنن��ده در قب��ال مصرف کننده‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از منظر اجرایی هم به دلیل نبود س��اختار‬ ‫رقابتی و مش��تریان و مصرف کنندگان مطالبه گر به طور‬ ‫معم��ول یک رون��د روزمره ب��دون خالقیت و توس��عه‬ ‫دنب��ال می ش��ود که در ان هیچ کس��ی خ��ود را مکلف‬ ‫به پاس��خگویی مناس��ب ب��ه مصرف کنن��ده نمی بیند‪.‬‬ ‫خروجی این بنگاه ها نیز دس��تیابی ب��ه منافع زودگذر‪،‬‬ ‫مهم نبودن دریافت اعتماد مش��تری و ن��گاه ابزاری به‬ ‫ان و بی تدبی��ری در مدیریت هزینه ه��ا و پرداخت ان‬ ‫از جی��ب مصرف کننده اس��ت‪ .‬از نش��انه های این بازار‬ ‫می توان به گستردگی بی ضابطه فاصله بین تولیدکننده‬ ‫تا مصرف کننده به وسیله شبکه های گوناگون واسطه ای‬ ‫و داللی‪ ،‬تولید کاال یا خدمت غیراقتصادی و غیررقابتی‬ ‫و نبود خالقیت در تولید اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ ،‬حمایت و رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫از منظ��ر مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬در این بخش موضوع‬ ‫کمی نگران کننده تر اس��ت چراک��ه این بخش می تواند‬ ‫موتور محرک دو بخش دیگر یعنی بنگاه های اقتصادی و‬ ‫تجارت ترجیحی با ایران‬ ‫در برنامه کاری دولت هند‬ ‫عباس تابش‬ ‫دشمن امروز در‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫با جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫برای مبارزه با‬ ‫دشمن افزایش‬ ‫کمی تولید را‬ ‫هدف گذاری‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اما این‬ ‫افزایش تولید‬ ‫باید در کنار‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫باشد‬ ‫ایران نرخ ماکارونی از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تا میانه سال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش‬ ‫نداش��ته و در نهایت در مهر سال گذش��ته افزایش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬واعظ الری اظهارک��رد‪ :‬تولیدکنندگان ‪۱۰‬‬ ‫روز پیش توانس��تند با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان قیمت های جدی��د را روی محصوالت خود ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مولفه های حمایت از مصرف کننده‬ ‫دولت باشد‪ .‬اگر مصرف کننده مطالبه گر و اشنا به حقوق‬ ‫قانونی خود وجود داش��ته باشد به طبع هم دولت و هم‬ ‫بنگاه های اقتص��ادی در رویارویی با انها‪ ،‬خود را مکلف‬ ‫به پاسخگویی و رعایت حقوق شان می دانند؛ گرچه باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که دولت هم براساس وظایف قانونی‬ ‫باید بس��ترها را برای ایفای نقش مصرف کننده از منظر‬ ‫اطالع رسانی و اگاهی بخشی فراهم کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مصرف کنن��ده در س��خت ترین‬ ‫فش��ارهای ناشی از ش��رایط تحریمی قرار دارد و برخی‬ ‫نامهربانی های بنگاه های اقتصادی در افزایش قیمت های‬ ‫بی ضابطه و ش��انه خالی کردن تعدادی از انها از اجرای‬ ‫تعهدات بر مشکالت و مصائب افزوده است‪ .‬با عنایت به‬ ‫مطال��ب پیش گفته در مجموع می ت��وان گفت روز ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی اس��ت تا هر‬ ‫‪3‬بخ��ش مهم مرتبط با حقوق مصرف کننده نس��بت به‬ ‫بررسی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاست ها برای تعالی‬ ‫و نهادینه کردن حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک منافع این ‪ 3‬حوزه ارتب��اط تنگاتنگی با‬ ‫ه��م دارد؛ به طوری که زیان و اس��یب هر یک می تواند‬ ‫زمینه های اضمحالل دیگری را به وجود اورد‪ ۹ .‬اسفند‪،‬‬ ‫روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده‪ ،‬فرصتی اس��ت‬ ‫برای یک حرکت ملی در راستای همگرایی بیشتر میان‬ ‫جری��ان تولید و مصرف ک��ه البته زیر پوش��ش تدابیر‬ ‫اتخاذ شده و سیاس��ت ها و برنامه های تدوینی از سوی‬ ‫حاکمیت محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫ب��ا بیان اینکه ش��رکت دخانیات مانع پیش��برد‬ ‫برنام��ه مبارزه با قاچاق کاالهای دخانی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اخرین گزارش ها قاچاق سیگار‬ ‫برابر‪۳۵۲‬میلیون دالر براورد می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ص��دا و س��یما‪ ،‬حمیدرضا دهقانی نی��ا گفت‪ :‬از‬ ‫جمله نتایج برنامه س��تاد ب��رای مبارزه با قاچاق‬ ‫دخانی��ات می توان به افزای��ش واحدهای تولید‬ ‫س��یگار از ‪ ۷‬واحد در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۲۰‬واحد در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬افزایش واحدهای توزیع کننده قانونی‬ ‫س��یگار از ‪ ۳‬واحد در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه بیش از ‪۳۵‬‬ ‫هزار واحد در س��ال ‪ ،۹۷‬کاهش واردات س��یگار‬ ‫از ‪ ۶۵.۱۳‬میلیارد نخ در س��ال ‪ ۹۳‬به حدود صفر‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و کاهش قاچاق س��یگار از ‪۱۵.۱۲‬‬ ‫میلی��ارد نخ در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه ‪ ۷.۶‬میلیارد نخ در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اش��اره کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک��ی از موانع‬ ‫اصل��ی پیش��برد برنامه پیش��گیری و مب��ارزه با‬ ‫قاچاق کاالهای دخانی‪ ،‬همکاری نکردن شرکت‬ ‫دخانیات ایران به عن��وان یکی از اعضای انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫محص��والت دخانی در اج��رای طرح رهگیری و‬ ‫ردیابی کاالهای دخانی اس��ت‪ .‬در این زمینه به‬ ‫تن��اوب پیگی��ری از طریق مرک��ز برنامه ریزی و‬ ‫نظارت بر دخانیات کش��ور و س��ایر دفاتر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ش��رکت یادشده و دو‬ ‫سهامدار عمده شرکت دخانیات ایران انجام شده‬ ‫و در ص��ورت تحقق نیافت��ن انتظارات‪ ،‬پیگیری‬ ‫از طریق سایر مراجع مربوط انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��فیر هند در تهران از برنامه ریزی این کشور‬ ‫ب��رای در نظ��ر گرفتن یک بانک جدی��د در کنار‬ ‫«یوکو بانک»‪ ،‬به منظور تسهیل در همکاری های‬ ‫اقتصادی با ایران خبر داد‪ .‬به گزارش اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران‪ ،‬گ��دام دارمندرا در دیدار با غالمحس��ین‬ ‫شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬از برنامه ریزی‬ ‫این کش��ور برای در نظر گرفتن یک بانک جدید‬ ‫در کن��ار «یوک��و بان��ک»‪ ،‬به منظور تس��هیل در‬ ‫همکاری های اقتصادی بین دو کش��ور خبر داد و‬ ‫پیشنهاد کرد که برای پشت سر گذاشتن مشکالت‬ ‫بانکی‪ ،‬از شیوه مبادله کاال با کاال استفاده شود‪.‬‬ ‫وی در این نشس��ت ضم��ن تاکید بر اراده قوی‬ ‫هندوستان برای ادامه همکاری های خود با ایران‪،‬‬ ‫مبادله کاال با کاال را راهکار مناس��بی دانس��ت و‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت بانکی موجود‪،‬‬ ‫مبادل��ه کاال با کاال می تواند به عنوان یک راه حل‪،‬‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به حجم ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالری روابط ایران و هند تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم در روند تجارت خود‪ ،‬محصوالت جدیدی‬ ‫را اضاف��ه کنیم‪ ،‬حجم مناس��بات بین دو کش��ور‬ ‫افزایش خواه��د یافت‪ .‬وی همچنین از مذاکره با‬ ‫مقام��ات ایرانی برای در نظر گرفتن بندر ش��هید‬ ‫بهش��تی در مسیر توسعه روابط تجاری بین ایران‬ ‫و هند خبر داد و گفت‪ :‬با این کار می توانیم سطح‬ ‫روابط دو کش��ور را ارتقا دهی��م‪ .‬دارمندرا مذاکره‬ ‫درباره تجارت ترجیحی بین دو کش��ور را از جمله‬ ‫برنامه ه��ای اینده هند در ارتب��اط با ایران عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تابش الزام ب��ه راه اندازی خدمات پ��س از فروش برای‬ ‫کاالی بادوام و صدور مجوز نمایندگی را دو برنامه سازمان‬ ‫حمایت خواند‪ .‬او با اش��اره به انتخابات انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان اضافه کرد‪ :‬در بحث کیفیت کاالی‬ ‫ایرانی امیدواریم به ش��رایطی برس��یم که تمام شرکت ها‬ ‫در ارائ��ه خدم��ات و کاال ب��ه مصرف کنن��ده ب��ا یکدیگر‬ ‫رقاب��ت کنند ‪ .‬رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫همچنین در اماری از بازرس��ی های این س��ازمان در سال‬ ‫گذشته گفت‪ :‬پرونده های تش��کیلی این سازمان در سال‬ ‫گذشته‪ ۱۳۴۰‬درصد و کشف کاالی قاچاق نیز ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فساد‪ ،‬هر صنعتی را از بین می برد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینکه فس��اد‪،‬‬ ‫ه��ر صنعتی را از بی��ن می برد‪ ،‬بر ضرورت مب��ارزه با این‬ ‫پدیده تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواس��ت بس��اط‬ ‫دالالن را جم��ع کنند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫هجدهمین همای��ش روز ملی حمای��ت از مصرف کننده‪،‬‬ ‫رون��ق تولی��د را در گرو تولید کاالی با کیفیت دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اگر تولیدکننده به دنب��ال صادرات محصوالت خود‬ ‫و حتی فروش در بازارهای داخلی اس��ت‪ ،‬باید محصول با‬ ‫کیفیت تولید کند‪ ،‬ش��ان مردم ایران هم دریافت کاالی با‬ ‫کیفیت است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که تولید کاالی بی کیفیت‬ ‫بیش و پیش از همه به خود تولید کنندگان اسیب می زند؛‬ ‫چنان که صادرات کاالی بی کیفیت دوامی نخواهد داشت و‬ ‫باعث بدنام شدن نام کاالی ایرانی می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪،‬‬ ‫نوس��ازی صنایع را با هدف بهبود کیفیت در دس��تور کار‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال شرایط خاصی داریم که مشتمل‬ ‫بر فرصت ها و تهدیدها اس��ت‪ .‬اینکه وضعیت به کدام سو‬ ‫حرکت کند‪ ،‬به رفتار ما بستگی دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه ش��عار رونق تولی��د جهت گیری‬ ‫کش��ور را مش��خص می کند‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه وزارتخانه برای‬ ‫رونق تولید با س��ال های قبل تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای‬ ‫ک��ه اولویت م��ا ب��ه حداکثر رس��اندن تولی��د واحدهای‬ ‫دارای ظرفی��ت و البت��ه کم��ک به واحدهای مش��کل دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬برای واحدهای‬ ‫به اصط�لاح بحران دار هم برنامه هایی داریم که مش��کالت‬ ‫انها را استخراج و با استفاده از ظرفیت هایی همچون ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید برطرف کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بازگش��ت به تولید ‪ ۱۹۰۰‬واح��د غیرفعال در‬ ‫سال گذش��ته برنامه ریزی شده بود که ‪ ۱۷۰۰‬واحد فعال‬ ‫ش��د و ‪ ۲۸‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرد و امسال نیز ‪۲۲۰۰‬‬ ‫واح��د را در برنامه قرار داده ایم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬واحدهایی‬ ‫داری��م که ظرفیت باالیی دارند اما از حداکثر ظرفیت انها‬ ‫به دالیلی همچون س��رمایه در گردش ناکافی و‪ ...‬استفاده‬ ‫نمی شود که اولویت امسال ما این واحدها هستند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬برخ��ی واحدها حتی نیاز به کمک دولت‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫قاچاق‪۳۵۲‬میلیون‬ ‫دالری سیگار‬ ‫بساط دالالن باید جمع شود‬ ‫هجدهمی��ن همایش گرامیداش��ت روز مل��ی حمایت‬ ‫از مصرف کننده اردیبهش��ت در حالی برگزار ش��د که هر‬ ‫س��ال این ایین در اس��فند و همزمان با روز ملی حمایت‬ ‫از مصرف کننده(‪ ۹‬اس��فند) برگزار می شد‪ .‬در این همایش‬ ‫‪ ۹۱‬واحد برتر معرفی شدند که ‪ ۱۶‬بنگاه تندیس طالیی‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬بن��گاه تندی��س نق��ره ای‪ ۹ ،‬بنگاه تندی��س برنزی و‬ ‫‪ ۵۱‬بنگاه گواه��ی دریافت کردند‪ .‬کیفی��ت‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مشتری‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬خدمات پس از فروش و نرخ کاال‪،‬‬ ‫شاخص های بررسی بنگاه های تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین االت کشاورزی‪ ،‬صنعتی و ساختمانی از جزئیات نواورانه ترین همکاری با هالل احمر می گوید‬ ‫یادداشت‬ ‫قدردانی از‬ ‫پاک دستان‬ ‫اقتصادی‬ ‫تولید و اهدای پمپ های لجن کش به مناطق سیل زده‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫شاهد هستیم که فساد مالی و جدال قدرت در‬ ‫میان برخی فعاالن اقتصادی رنج غیرقابل تحملی‬ ‫را بر مصرف کنندگان و صنعتکاران‪ ،‬کش��اورزان‬ ‫و اصن��اف صادق‪ ،‬صالح و پاک دس��ت وارد کرده‬ ‫است‪ .‬مس��ئوالن کش��وری گاهی از دستگیری‬ ‫و مجازات این مفس��دان خب��ر می دهند اما این‬ ‫مجازات ها هرقدر هم که س��نگین باش��د‪ ،‬حال‬ ‫مصرف کنن��ده و تولیدکنندگان صالح را چندان‬ ‫خ��وب نمی کن��د‪ .‬نقط��ه مقابل دس��تگیری و‬ ‫مج��ازات فعاالن اقتص��ادی فاس��د‪ ،‬قدردانی از‬ ‫صالحانی اس��ت که کیفیت را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار می دهن��د و معتقدند باید لقمه ای حالل بر‬ ‫س��ر س��فره خانواده برد و از سوی دیگر‪ ،‬سخت‬ ‫پیگی��ر قطره قط��ره جمع گش��تن ب��ا همکاران‬ ‫صادق ش��ان هس��تند‪ .‬هر از گاهی جشنواره ای‬ ‫برای قدردانی از فعاالن اقتصادی به مناسب های‬ ‫گوناگون و با شعار های متفاوت برگزار و به چند‬ ‫نف��ری جوایزی اهدا می ش��ود ک��ه زمزمه های‬ ‫ناخوش��ایند درب��اره نحوه انتخاب انه��ا ما را به‬ ‫ای��ن دس��ت از همایش ها دل چرکی��ن می کند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه اگر از همایش ه��ای این چنینی هم‬ ‫روی گردانی��م چه کس��ی مس��ئول قدردانی از‬ ‫س��لبریتی های تولید‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬توزیع‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫ص��ادرات و حت��ی واردات اس��ت؟ ش��اید بتوان‬ ‫گف��ت درحال حاضر‪ ،‬شایس��ته ترین افراد برای‬ ‫پیدا کردن فعاالن اقتصادی صالحی ش��هروندان‬ ‫هس��تند‪ .‬به این ترتیب هر کس��ی از مردم جامعه‬ ‫که در میان دوس��تان و اقوام ش��ان کاری زیبنده‬ ‫در ح��وزه اقتصادی به وی��ژه در تولید و خدمات‬ ‫می بیند در فضای مجازی از این نعمت های زمانه‬ ‫ن��ام برند‪ ،‬عکس ها و فیلم ها (در صورت امکان با‬ ‫کیفیتی) از اقدام او منتش��ر کنند و شهروندان را‬ ‫در جری��ان اقدام های صالحانه و صادقانه فعاالن‬ ‫اقتص��ادی قرار دهند‪.‬این راهی س��اده و با کمک‬ ‫یکای��ک اف��راد جامعه اس��ت که هرچ��ه بهتر و‬ ‫سریع تر‪ ،‬پاک دس��تان اقتصادی را بشناسیم که‬ ‫معرفی انها به نوعی امربه معروف برای سایر افراد‬ ‫جامعه است‪ .‬باشد که این کار در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان اغاز شده و در طول سال جریان یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سامانه الکترونیکی برای‬ ‫توزیع کاالی اساسی‬ ‫در مشهد‬ ‫معاون دادس��تان در دادسرای انقالب مشهد از‬ ‫راه اندازی سامان ه الکترونیکی برای برطرف شدن‬ ‫مشکالت موجود در توزیع برخی کاالهای اساسی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��لطانی در تشریح‬ ‫ط��رح ضیافت ماه مبارک رمضان در اتاق اصناف‬ ‫مش��هد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور دادس��را‪ ،‬دادستانی و‬ ‫دادس��تانی کل کش��ور در حوزه عرضه مایحتاج‬ ‫عموم��ی ب��ه س��بب ضرورتی بود که در کش��ور‬ ‫احساس شد و این نظارت براساس بخشنامه های‬ ‫دادستانی کل کش��ور به مرحله نظارت مستقیم‬ ‫رس��ید که ماهان��ه کارگروه های نظارت بر عرضه‬ ‫مایحتاج عمومی را با ریاس��ت دادس��تانی مشهد‬ ‫و مدی��رکل تعزیرات برگزار می کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه انتظار ما این اس��ت ک��ه برخورد و نظارت‬ ‫بیش��تر باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این نظارت و بازدید‬ ‫به ویژه باید درباره گوش��ت قرم��ز که بازدیدها و‬ ‫گشت ها کم است‪ ،‬وجود داشته باشد‪ .‬گوشت در‬ ‫چند هفته نخس��ت سال کنترل شد‪ ،‬اما به لحاظ‬ ‫برخ��ی عوامل از جمله حضور دالالن در س��طح‬ ‫کش��تار و عرضه عمده نرخ حدودی افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬معاون دادستان در دادسرای انقالب مشهد‬ ‫گفت‪ :‬درباره میوه ش��ب عید مشکالتی داشتیم‪،‬‬ ‫در مش��هد در برخی مقاطع بازارهایی که مکلف‬ ‫بودند میوه را عرضه کنند‪ ،‬این کار را انجام ندادند‬ ‫و باوجود هزینه دولت مقداری از میوه های تنظیم‬ ‫بازار در ش��هر توزیع نش��د‪ .‬معاون دادس��تان در‬ ‫دادس��رای انقالب مش��هد افزود‪ :‬ب��رای کاهش‬ ‫مشکالت توزیع و اینکه صف های طوالنی از بین‬ ‫برود‪ ،‬در حال ایجاد س��امانه ای هس��تیم که تمام‬ ‫اطالعات سرپرست خانوار را جمع اوری می کند و‬ ‫بر اساس ان اقالم مورد نیاز را در اختیار مردم قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬برای گوشت باید در این سامانه برای هر‬ ‫فرد کد تعریف ش��ده و سیستمی باشد که بارکد‬ ‫را بخواند و فرد گوش��ت خ��ود را دریافت کند‪ .‬ما‬ ‫تا پایان هفته این س��امانه را ایجاد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬ما شبکه «سجام» را ایجاد کردیم‬ ‫ک��ه مردم می توانند تم��ام تخلفات و جرایم را در‬ ‫ان سامانه ثبت کنند این سامانه تحت وب است‬ ‫و به زودی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫قوه قضاییه راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی توسطی‬ ‫در مرحله‬ ‫نخست‪۴۵ ،‬‬ ‫الکترو پمپ‬ ‫لجن کش‬ ‫و انتقال‬ ‫سیالب تولید‬ ‫و اهدا شد و‬ ‫امیدواریم‬ ‫بتوانیم در‬ ‫مرحله دوم‬ ‫الکتروپمپ های‬ ‫کارواش را به‬ ‫هالل احمر اهدا‬ ‫کنیم‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��اختمانی و لوازم یدک��ی تهران از طریق‬ ‫جمعیت هالل احمر اقدام به ارسال بیش از ‪ ۴۵‬پمپ‬ ‫تخصصی لجن کش به مناطق سیل‪‎‬زده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۱۴ ،‬اردیبهش��ت در ایینی با‬ ‫حضور ابراهیم درس��تی‪ ،‬نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ات��اق اصناف ایران‪ ،‬حجت االس�لام و‬ ‫المس��لمین حس��ینعلی زاه��دی مش��اور جمعیت‬ ‫هالل احمر‪ ،‬مرتضی س��لیمی رئیس س��ازمان امداد‬ ‫و نج��ات جمعیت هالل احمر‪ ،‬علی توس��طی رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان ماشین االت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کش��اورزی تهران و جمع‬ ‫بزرگ��ی از اعضای این اتحادیه در خیابان س��عدی(‬ ‫محل کس��ب بیش��تر اعض��ای این صن��ف) بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬پمپ تخصص��ی لجن ک��ش در اختیار جمعیت‬ ‫هالل احمر گذاشته شد تا به مناطق سیل‪‎‬زده ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه با علی توس��طی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی به گفت وگویی‬ ‫مفص��ل نشس��تیم ت��ا از ک��م و کی��ف ای��ن اقدام‬ ‫انسان دوس��تانه و اهمیت ان برای مناطق س��یل زده‬ ‫و هالل احمر با خبر ش��ویم‪ .‬شرح این گفت وگو را در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €از روزهای ابتدایی سال‪ ،‬اصناف کمک های‬ ‫زیادی به مناطق سیل زده کرده اند اما نوع کمک‬ ‫ش�ما به س�یل زدگان و همکاری ب�ا هالل احمر‬ ‫متف�اوت اس�ت‪ .‬چ�را اتحادی�ه فروش�ندگان‬ ‫ماشین االت کش�اورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬ساختمانی و‬ ‫لوازم یدکی کشاورزی چنین تصمیمی گرفت؟‬ ‫بس��یاری از اصناف در زمان وقوع سوانح طبیعی و‬ ‫بروز مشکالت ملی نسبت به موضوع بی تفاوت نبوده‬ ‫و اقدام های مددجویانه ای را انجام می دهند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در زلزله کرمانش��اه‪ ،‬اصناف به طور خودجوش‬ ‫در پاس��اژها‪ ،‬ب��ازار و محله ه��ا کمک های��ی را برای‬ ‫زلزله زدگان جمع اوری و ارسال کردند‪.‬‬ ‫در موضوع س��یل هم‪ ،‬این همدلی اتفاق افتاد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا اعض��ای هیات مدیره و کمیس��یون های‬ ‫پنج گانه اتحادیه فروشندگان ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی که از‬ ‫بزرگان این صنف هس��تند در هم فکری با هم به این‬ ‫نتیجه رس��یدند که به عنوان صنفی تکنیکال و فنی‪،‬‬ ‫کمک��ی متفاوت انجام دهیم و در راس��تای تخصص‬ ‫خود‪ ،‬کاری از پیش ببریم‪.‬‬ ‫بیشتر افراد‪ ،‬پوشاک‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬چادر‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهداشتی و‪ ...‬به مناطق سیل زده ارسال می کنند اما‬ ‫اتحادیه فروشندگان ماشین االت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لوازم یدکی کشاورزی توانست کمک‬ ‫متفاوتی به سیل زدگان ارائه و به سازمان های متولی‬ ‫ب��رای کارهای اصولی تر‪ ،‬کمک های فنی کند‪ .‬از این‬ ‫جهت این کار انجام شد‪.‬‬ ‫€ €این کمک فنی چه بود و ایا مورد اس�تقبال‬ ‫هالل احمر قرار گرفت؟‬ ‫انچه انجام ش��د براس��اس نی��از هالل احمر بود‪ .‬با‬ ‫خبر بودیم که جمعی��ت هالل احمر و معاونت امداد‬ ‫و نجات هالل احمر ب��ه توالی به پمپ های تخصصی‬ ‫انتقال سیالب و لجن کش با جزئیات فنی خاصی نیاز‬ ‫دارند که استفاده عمومی ندارد و دقیقا برای انچه در‬ ‫این سیل شاهد ان هستیم‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫تولید کنن��دگان م��ا اطالعاتی از نی��از هالل احمر‬ ‫داش��تند از این رو یکی از ش��رکت ها شروع به تولید‬ ‫بیش��تر مردم‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬اب معدن��ی‪ ،‬چادر‪ ،‬محصوالت بهداش��تی‬ ‫و‪ ...‬به مناطق س��یل زده ارس��ال می کنند اما اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی‪ ،‬صنعتی و ساختمانی توانست کمک متفاوتی‬ ‫به سیل زدگان ارائه و به سازمان های متولی برای کارهای اصولی تر‪،‬‬ ‫کمک های فنی کند‬ ‫پمپ های تخصصی انتقال سیالب و لجن کش کرد‪.‬‬ ‫در واقع این شرکت (اس��پیکو) اطالعات فنی این‬ ‫ن��وع از پمپ را در اختیار داش��ت ام��ا در انبار خود‬ ‫چنین محصولی نداش��ت و تنها برای این طرح‪ ،‬اغاز‬ ‫به تولید کرد‪ .‬اغلب پمپ ها برای اب های صاف است‬ ‫که در خانه های یا زمین های کشاورزی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرند اما زمانی که با سیالب روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫انواع پوشش گیاهی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کاغذ‪ ،‬چوب و‪ ...‬همراه‬ ‫با اب جابه جا می ش��ود‪ .‬بنابراین نی��از به پمپ هایی‬ ‫اس��ت که نوع خاصی از پروانه ه��ا را برای مکش اب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حال اینکه ما به دنبال خرید های پیشین هالل احمر‪،‬‬ ‫با انچه مورد نیازش��ان است با خبر بودیم و از این رو‬ ‫در مرحله نخست‪ ۴۵ ،‬الکتروپمپ لجن کش و انتقال‬ ‫س��یالب تولید ش��د و ‪ 14‬اردیبهش��ت ب��ا دعوت از‬ ‫مس��ئوالن هالل احمر و چهره های صنفی در ایینی‬ ‫این پمپ ها تحویل هالل احمر شد‪.‬‬ ‫امیدواریم هیچ وقت حوادثی همچون سیل اخیر‬ ‫تکرار نشود اما چنین کاالیی به عنوان کاالی ماندگار‬ ‫در دس��ت هالل احمر باقی می ماند تا در صورت بروز‬ ‫حوادثی مشابه بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر‬ ‫در این ایین گفتند ک��ه بدیعی ترین و نواورانه ترین‬ ‫حمایت و مساعدتی که اصناف از جمعیت هالل احمر‬ ‫داش��تند‪ ،‬اهدای همین پمپ ها بوده است‪ .‬جمعیت‬ ‫هالل احمر به این پمپ ها نیاز داش��تند اما تولید این‬ ‫الکتروپمپ ه��ا زمانبر بود که تولید ان در کوتاه مدت‬ ‫برایشان جالب بود‪.‬‬ ‫€ €در صحبت های تان اش�اره کردی�د که این‬ ‫مرحله نخس�ت کمک های فنی این اتحادیه به‬ ‫س�یل زدگان و هالل احمر است‪ .‬در مرحله دوم‬ ‫چه کاری انجام خواهید داد؟‬ ‫امیدواریم که بتوانیم در مرحله دوم الکتروپمپ های‬ ‫کارواش را ب��ه هالل احم��ر اهدا کنی��م‪ .‬وقتی کلمه‬ ‫کارواش شنیده می شود‪ ،‬ذهن بیشتر مردم به سمت‬ ‫شست وشوی ماش��ین می رود اما پمپ های کارواش‬ ‫ب��ا بازدهی بس��یار باال و مصرف اب کمتر و ش��دت‬ ‫فوق العاده باالی اب‪ ،‬عموم جاهایی مثل دامداری ها‪،‬‬ ‫مرغداری ه��ا و حتی خانه ها را در مناطق س��یل زده‬ ‫از گل و الی پاک می کند‪ .‬بس��یاری از س��یل زدگان‬ ‫به زحمت توانس��ته اند بخشی از اس��ناد و مدارک و‬ ‫مقداری طال و کاالهای ارزشمندش��ان را از زیر گل‬ ‫و الی بیرون بیاورند و همه زندگی خود را از دس��ت‬ ‫داده اند‪ .‬فرش ها‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬انها غرق در گل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پمپ ه��ای کارواش می توانند ای��ن گل ها را پاک‬ ‫کنند‪ .‬کارایی این دستگاه ها با ‪ ۱۵‬نفر نیروی انسانی‬ ‫برابری می کند‪.‬‬ ‫برای ای��ن کار نیاز داریم اعضای صن��ف دوباره با‬ ‫اتحادی��ه همکاری کنند تا بتوانیم این نوع پمپ ها را‬ ‫نیز تولید و به هالل احمر اهدا کنیم تا هموطنان مان‬ ‫کمی س��اده تر بتوانند ش��روع دوباره ای برای زندگی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬چنین کمک هایی از جنس کاالهای‬ ‫سرمایه ای‪ ،‬برای هالل احمر ماندگار است‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه از کمک و مس�اعدت اعضای صنف‬ ‫س�خن گفتی�د به چ�ه معن�ا اس�ت؟ در واقع‬ ‫می خواهی�م بدانی�م اعضای صن�ف در این کار‬ ‫چگونه با اتحادیه همکاری کردند؟‬ ‫در ای��ن صنف‪ ،‬انجمنی با عنوان انجمن مددکاران‬ ‫داری��م که از گذش��ته های دور و به ط��ور کامل جدا‬ ‫از هی��ات مدیره اتحادیه مش��غول به کاراس��ت‪ .‬این‬ ‫انجمن در مناس��ب های گوناگون اقدام هایی را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در ماه مبارک رمض��ان که اغاز‬ ‫شده است‪ ،‬از مس��اعدت اعضا استفاده کرده و برای‬ ‫کارگران و قش��ر ضعیف بسته های مواد غذایی تهیه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یا در ش��روع فصل تحصیل بسته های نوشت افزار‬ ‫تهی��ه کرده و در اختی��ار فرزندان کارگران و قش��ر‬ ‫ضعیف قرار می دهند‪ .‬در موضوع پمپ ها‪ ،‬در اتحادیه‬ ‫ستاد بحران شکل گرفت و اعضای انجمن مددکاران‬ ‫نیز در این نشست ها شرکت کردند‪.‬‬ ‫در نهای��ت با نظارت یک��ی از اعضای هیات مدیره‬ ‫اتحادیه‪ ،‬حس��ابی برای این امر در یکی از بانک ها باز‬ ‫ش��د و با اطالع رس��انی به اعضا‪ ،‬همکاران ما از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان تا چند ‪ ۱۰‬میلیون تومان به این حساب‬ ‫ریختند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد‪ ،‬این پول ها جمع اوری و س��فارش‬ ‫تولی��د به ش��رکت تولید کننده داده ش��د‪ .‬البته این‬ ‫تولید کنن��ده ایران��ی نی��ز تخفیف بس��یار خوبی به‬ ‫اتحادیه داد که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه از تولیدات ایرانی اس�تفاده ش�ده‪،‬‬ ‫خیلی خوب اس�ت اما کیفی�ت محصوالت این‬ ‫شرکت‪ ،‬در چه سطحی است؟‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرس��ش همی��ن را می گوی��م که‬ ‫الکترو پمپ های این ش��رکت ایرانی که زیرمجموعه‬ ‫این اتحادیه اس��ت‪ ،‬تا یکی دو س��ال پیش به ایتالیا‬ ‫صادر می شد‪ .‬همان طور که می دانید برخی کشور ها‬ ‫در ح��وزه ای مزیت مطل��ق دارند و ایتالی��ا خود در‬ ‫زمینه الکترو پمپ های اب رس��انی مزیت مطلق دارد‪.‬‬ ‫حال اینکه تولید کننده ما به مهد پمپ س��ازی جهان‬ ‫صادرات دارد‪.‬‬ ‫از اق��دام انج��ام ش��ده و پاس��خگویی ش��ما‬ ‫سپاس��گزارم‪ .‬اگر نکته ای دارید به عنوان جمع بندی‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫هرچند از افرادی که پتو‪ ،‬پوشاک و‪ ...‬را به مناطق‬ ‫س��یل زده داده اند ممنون هس��تیم اما م��ا به عنوان‬ ‫صنفی فنی که یکی از کارشناس��ان ایتالیایی نیز از‬ ‫این اتحادیه به عنوان یک اتحادیه زیربنایی یادکرده‪،‬‬ ‫بر خود الزم می دانیم که کمک هایی مبتکرانه و فنی‬ ‫به هالل احمر داش��ته باشیم که در این راستا مرحله‬ ‫نخست تولید و اهدای پمپ ها انجام شد‪.‬‬ ‫هر کیلو زولبیا و بامیه از ‪۱۱‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان در چند شهرستان‬ ‫س��رانجام ماه مهمانی خدا از راه رس��ید و حاال برخی اقالم‬ ‫مصرف��ی مانند زولبیا و بامیه به اوج مصرف خود می رس��ند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هر کدام از شهرس��تان ها اق��دام به نرخ گذاری این‬ ‫محص��ول کرده ان��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ن��رخ هرکیلو زولبیا و‬ ‫بامی��ه درجه یک در تهران ‪ ۲۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬این نرخ با‬ ‫نرخ های اعالمی یزد‪ ،‬مشهد‪ ،‬زنجان و اذربایجان غربی متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد‬ ‫‹ ‹تهران‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان قنادی‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬فروشی و کافه‬ ‫قن��ادی تهران نرخ هر کیلوگرم زولبی��ا و بامیه درجه یک در‬ ‫ماه مبارک رمضان را ‪ ۲۰‬هزار تومان اعالم کرد‪ .‬علی بهره مند‬ ‫در گفت وگو با فارس‪ ،‬نرخ ه��ر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه‬ ‫دو را ‪ ۱۸‬ه��زار تومان اعالم کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ‬ ‫هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک در رمضان سال گذشته‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه ‪۱۲ ،۲‬‬ ‫هزار تومان تعیین شده بود‪ .‬براین اساس قیمت‪ ،‬هر کیلوگرم‬ ‫زولبیا و بامیه با نس��بت به سال گذشته ‪ ۶‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشهد‬ ‫نرخ این شیرینی در سایر استان ها و شهرستان ها هم تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬بر این اساس حداکثر نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه‬ ‫در مشهد ‪ ۲۱‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫محم��د فرزان��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه صن��ف شیرینی س��از‪،‬‬ ‫ش��یرینی فروش‪ ،‬کافه و قنادی مش��هد با اع�لام این خبر در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬براس��اس اعالم کمیسیون تنظیم بازار‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬این نرخ برای هر کیلو زولبیا و بامیه درجه‬ ‫یک با برخورداری از ‪ ۲۰‬گرم خالل مغز پس��ته تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نرخ مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه زعفرانی‬ ‫درجه یک بدون خالل پسته و بادام ‪ ۱۸‬هزار تومان و هر کیلو‬ ‫زولبیا و بامیه درجه ‪ ۲‬در این شهر ‪ ۱۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به افزایش ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰‬درصدی نرخ‬ ‫مواد اولیه تولید ش��یرینی از قبیل شکر‪ ،‬روغن و انواع مغزها‪،‬‬ ‫ارد و نشاسته‪ ،‬نرخ تمام شده زولبیا و بامیه نسبت به رمضان‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۵‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫محسن مظفری زاده‪ ،‬مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد‬ ‫نی��ز در این باره به یزد امروز گفت‪ :‬با هدف تنظیم بازار اقالم‬ ‫اساس��ی و مصرفی خانوار در ماه رمض��ان‪ ،‬طرح ویژه نظارت‬ ‫بر بازار از اول اردیبهش��ت در یزد اغاز شده که تاکنون ‪۹۰۰‬‬ ‫بازرسی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر بازرس��ی و نظارت اتاق اصن��اف یزد در باره نرخ اقالم‬ ‫اساسی ماه رمضان عنوان کرد‪ :‬نرخ مصوب انواع زولبیا و بامیه‬ ‫برای مصرف کننده در واحدهای صنفی ش��یرینی فروش یزد‬ ‫اعالم شده و براین اساس هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ممتاز ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬زولبیا و بامیه درجه یک ‪۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫زولبیا و بامیه درجه ‪ ۲‬هر کیلوگرم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫یزد به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مازندران‬ ‫قیمت زولبیا و بامیه درجه یک و ممتاز در بازار ماه مبارک‬ ‫اس��تان مازندران اعالم ش��د‪ .‬سیدابراهیم حس��ینی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه قنادان مرکز استان مازندران نیز در گفت وگو باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫و اس��تفاده م��ردم از زولبیا و بامیه نرخ این نوع ش��یرینی در‬ ‫مقایسه با سال گذشته‪ ،‬چندان تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در مازن��دران ‪ ۳‬نرخ را برای زولبیا و‬ ‫بامی��ه مصوب کردی��م‪ ،‬افزود‪ :‬زولبیا و بامی��ه درجه دو کامال‬ ‫بهداش��تی در داخل جعبه هرکیلو ‪ ۱۴‬ه��زار تومان‪ ،‬زولبیا و‬ ‫بامیه درجه یک ‪ ۱۸‬هزار تومان و درجه ممتاز ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجان‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان‪ ،‬بس��تنی و ابمیوه‪‎‬فروشان زنجان نیز‬ ‫گفت‪ :‬نرخ زولبیا و بامیه ماه رمضان امسال در زنجان ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫رسول محمدی امروز در گفت وگو با فارس همچنین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ ن��ان چایی ازاد اس��ت و قیمتی ب��رای ان تعیین‬ ‫نش��ده است‪ ،‬البته نظارت های درباره متعادل بودن نرخ انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره مش��کل قنادان در تهیه م��واد اولیه‬ ‫ش��یرینی پزی افزود‪ :‬از چند ماه پیش ب��رای تهیه مواد اولیه‬ ‫شیرینی از جمله شکر‪ ،‬ارد مخصوص قنادی و‪ ...‬دچار مشکل‬ ‫هستیم و در این زمینه قنادی ها کمبود دارند‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه مشکل کمبود شکر‬ ‫در اواخر س��ال گذش��ته رخ داد‪ ،‬در همان بازه زمانی به نرخ‬ ‫دولتی‪ ۳۵۰ ،‬کیلوگرم شکر به اعضای اتحادیه شکر داده شد‪.‬‬ ‫محمد دهقان‪ ،‬سرپرس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان غربی نیز در گفت وگ��و با فارس اظهارکرد‪ :‬نرخ هر‬ ‫کیل��و زولبیا و بامی��ه در اذربایجان غربی ‪ ۱۷‬هزار تومان و هر‬ ‫کیلو حلیم ‪ ۱۸‬هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ای��ن روزه��ا در ه��ر محف��ل و ب��ازاری ک��ه خرید و‬ ‫فروش��ی انجام می ش��ود‪ ،‬نقلی از دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی و‬ ‫ن در میان اس��ت‪ .‬دالری که بیش از یک‬ ‫جهت گی��ری ا ‬ ‫س��ال گذش��ته رش�� د زیادی را تجربه کرده و حتی مرز‬ ‫روانی ‪ ۲۰‬هزار تومان را به چشم دیده است؛ هرچند در‬ ‫باز ه زمانی مختلف با تاکتیک های بازارس��از و اقدام های‬ ‫کنترل��ی بانک مرکزی‪ ،‬چندین بار عقب نش��ینی کرده و‬ ‫در مقاطع��ی تا مرز ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار توم��ان هم پایین امده‬ ‫ت اما به هر ح��ال‪ ،‬این روزها روی کانال حس��اس‬ ‫اس�� ‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان در نوس��ان اس��ت و کمتر کس��ی‬ ‫هست که بتواند پیش بینی دقیقی از اینده این بازار ارائه‬ ‫ دهد‪ .‬اقتصاد ایران هنوز دچار التهاب و نابسامانی است و‬ ‫قیمت ها به دلیل تقاضاهایی که در بازار وجود دارد مدام‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬کارشناس��ان بر این باورندکه اگر‬ ‫هدف تعدیل و به ثبات رساندن قیمت هاست‪ ،‬دولت باید‬ ‫سیاس��ت های ساختاری و بلندمدت در اقتصاد اجرا کند‬ ‫تا بلکه بازار ارز و س��ایر بازارها رنگ ثبات و ارامش را به‬ ‫خود بگیرند و از دامنه تغییرات گسترده کمی کم شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرش ‪ ۴۱۴‬درصدی قیمت طال‬ ‫‹ ‹استفاده از ابزار سیاستی مالیات‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه کاه��ش قیمت ارز‬ ‫با کم ش��دن حجم خریدوفروش ه��ا و کاهش تقاضاها‬ ‫امکان پذی��ر اس��ت ک��ه درحال حاضر به دلی��ل فضای‬ ‫س��فته بازی که در بازار ارز حاکم اس��ت این امر شدنی‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬رفت��ار بازارها درحال حاضر به‬ ‫گونه ای ش��ده ک��ه قیمت ها لحظه ای تغیی��ر می کند و‬ ‫دامنه نوسان ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد از یک نظر و برنامه مشخصی‬ ‫پیروی نمی کند‪ ،‬در ادامه اس��تفاده از ابزارهای کنترلی‬ ‫و روش های پلیس��ی به ج��ای بهره گی��ری از ابزارهای‬ ‫سیاس��تی بلندمدت همچون دریاف��ت مالیات را دلیل‬ ‫این نابس��امانی ها در حوزه ارزی و س��ایر بازارها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬انتشار اخبار منفی و بی اعتمادی جامعه نسبت‬ ‫به اینده‪ ،‬س��بب شده تا فضای سوداگری و کسب سود‬ ‫هر روز بیش��تر شود و نوس��ان های قیمتی افزایش یابد‬ ‫که این ش��رایط را نمی توان با سیاس��ت های کنترلی و‬ ‫پلیسی از بین برد‪ .‬دولت باید به جای این اقدام ها تالش‬ ‫کند تا سیاس��ت های بلندمدت و س��اختاری اتخاذ کند‬ ‫تا نتیجه بلندمدت داش��ته باش��د‪ .‬سیاست های موقتی‬ ‫نتیج��ه کوتاه مدت خواهد داش��ت و ای��ن اصال به نفع‬ ‫اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫شقاقی اس��تفاده از ابزارهای سیاستی مالیات را یکی‬ ‫از اقدام های بس��یار مهم و ض��روری برای کنترل وضع‬ ‫موجود دانس��ت و گفت‪ :‬دولت بای��د با تعریف پایه های‬ ‫مالیاتی مختل��ف‪ ،‬همچون مالیات بر عایدی س��رمایه‪،‬‬ ‫مالیات بر س��ود ف��روش‪ ،‬مالیات بر ث��روت‪ ،‬مالیات بر‬ ‫دارن��دگان خودروه��ای لوک��س‪ ،‬مالیات ب��ر دارندگان‬ ‫مس��کن های خال��ی و‪ ...‬جلوی خرید ه��ای غیر ضرور و‬ ‫فضای س��فته بازی را بگیرد و با جدیت ان را در اقتصاد‬ ‫ایران به اجرا دراورد‪ .‬اینها راهکارهای عملی اس��ت که‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر این سیاست ها در اقتصاد به اجرا درنیاید‪ ،‬حتی اگر‬ ‫قیمت ارز و س��ایر کاالها با کاهش یا ثبات همراه شود‪،‬‬ ‫این ش��رایط موقتی خواهد بود و قرار نیس��ت که پایدار‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین در این مقطع از زمان دولت باید فقط به‬ ‫فکر اجرای سیاس��ت های بلندمدت و کارامد در اقتصاد‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ها‪ ،‬دالر را نوسانی می کند‬ ‫مهدی تقوی دیگر کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که با خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬اقتصاد ایران در یک سال گذشته‪ ،‬دوره‬ ‫پرنوسانی را طی کرد و با تغییرات شدید قیمتی روبه رو‬ ‫شد که این شرایط همچنان ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بازار ارز از‬ ‫جمله بازارهایی بود که دچار جهش های شدید قیمتی‬ ‫شد و باعث شد س��ایر بازار ها متاثر از این رشد قیمت‪،‬‬ ‫دچار التهاب شوند و جهش های قیمتی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه اخبار مربوط ب��ه تحریم ها در کنار‬ ‫مش��کالت فعلی که در اقتصاد حاکم است‪ ،‬سبب شده‬ ‫تا نرخ دالر همواره رو به باال باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر چه‬ ‫نرخ ارز روز گذشته تا حدی افت کرد و برخی پیش بینی ‬ ‫می کنن��د که قیمت ها کمی تعدیل ش��ود ام��ا به نظر‬ ‫می رسد این روند با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد پایدار‬ ‫نباشد و نرخ دالر باز هم دچار نوسان شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه نرخ ارز با توجه به ظرفیت اقتصاد‬ ‫کش��ور بس��یار گران اس��ت و هیچ گونه توجیهی برای‬ ‫فعالیت های اقتصادی در کشور ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه این‬ ‫نرخ باالتر برود فش��ار به م��ردم و بخش های اقتصادی‬ ‫افزایش می یابد و به دنبال ان‪ ،‬نرخ کاالها را باال می برد‬ ‫و ت��ا زمانی که این نرخ متعادل نش��ود نمی توان انتظار‬ ‫داشت که سایر بازارها به ارامش برسند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بای��د در ای��ن مقط��ع از زم��ان که‬ ‫تحریم ه��ای نفتی محدودیت ه��ا را افزایش داده‪ ،‬دولت‬ ‫به جبران کاهش فروش نفت‪ ،‬صادرات در سایر بخش ها‬ ‫را افزایش دهد و زمینه رش��د صادرات گاز‪ ،‬مش��تقات‬ ‫نفتی و کاالهای غیرنفتی را بیش��تر کند تا ارز بیشتری‬ ‫وارد کش��ور ش��ود‪ .‬بی تردید هرچه ورودی ارز به کشور‬ ‫افزایش یابد و همزمان تقاضاهای مازاد در کشور کنترل‬ ‫شود‪ ،‬می توان انتظار ثبات بیشتر قیمت ها را داشت‪ .‬در‬ ‫غیر این ص��ورت‪ ،‬هر اقدام دیگری که انجام ش��ود‪ ،‬اثر‬ ‫کوتاه مدت خواهد داشت ‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های ساختاری اتخاذ شود‬ ‫فرزاد هاش��می‪ ،‬مدیرکل برنامه ری��زی و امور اقتصاد‬ ‫دانش بنیان واحد رودهن و کارشناس اقتصاد نیز در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در مدت اخیر به دلیل‬ ‫تقاضایی که همواره و به شکل مستمر در بازارها وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬به نظر می رس��د خبری از کم ش��دن تقاضاها‬ ‫نباش��د و همچنان بازارها انتظار خرید ارز‪ ،‬سکه و سایر‬ ‫کاالها را داش��ته باشد و این موضوعی است که می تواند‬ ‫نوس��ان قیمت ها را باز هم رقم بزند‪ .‬به گفته هاش��می ‪،‬‬ ‫نمی توان پیش بینی دقیقی از این روند داشت زیرا رفتار‬ ‫بازارساز در این ایام هنوز مشخص نیست و ممکن است‬ ‫با اس��تفاده از برخ��ی تاکتیک ها‪ ،‬این بازار را به ش��کل‬ ‫موقت��ی ثابت نگه دارد‪ .‬اما به هر حال اگر این اتفاق هم‬ ‫رخ دهد به نظر می رس��د که این سیاست موقتی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬نااطمینانی جامعه نس��بت به‬ ‫اینده و انتش��ار اخبار منفی س��بب شده تا مردم نگران‬ ‫از کاهش ارزش پ ول شان‪ ،‬نسبت به تبدیل سرمایه شان‬ ‫اقدام کرده و پول ش��ان را وارد بازار ارز‪ ،‬س��که و‪ ...‬کنند‬ ‫که این ش��رایط همچنان ادامه دارد و اگر این وضعیت‬ ‫تعدیل نشود می تواند باز هم به باال رفتن قیمت ها دامن‬ ‫بزند‪ .‬هاش��می بر این باور اس��ت که اگر دولت به دنبال‬ ‫ثبات بخشی در بازار ارز است و می خواهد سایر بازارها را‬ ‫ارام کند‪ ،‬باید ابتدا فضای سوداگرایانه ای که در اقتصاد‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت را از بین ببرد‪ .‬این فضای سوداگری‬ ‫س��بب ش��ده تا مردم برای کس��ب س��ود وارد بازار ها‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته او‪ ،‬تشدید تحریم ها‪ ،‬کاهش درامد های‬ ‫ارزی‪ ،‬تش��دید فضای س��وداگری‪ ،‬انتشار اخبار منفی و‬ ‫سیاست های نامناسب دولت در بازه های زمانی مختلف‬ ‫باعث ش��ده قیمت ها همواره دچار نوسان باشد و فضای‬ ‫بو کار در کشور وضعیت مناسبی نداشته باشد و به‬ ‫کس ‬ ‫فضای نااطمینانی در جامعه دامن بزند‪.‬‬ ‫وی مهم ترین عامل را که به طور سیس��تماتیک روی‬ ‫بازار ارز تاثیر می گذارد و نوس��ان های قیمتی را موجب‬ ‫می شود‪ ،‬تصمیم های دولت دانست و گفت‪ :‬نگرانی اصلی‬ ‫در این بازار برخی از تصمیم های نابجای دولت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر بخش��ی از ریس��ک های جامعه و اقتصاد‬ ‫کش��ور به تصمیم های دولت برمی گ��ردد‪ .‬دولت باید با‬ ‫ایج��اد یک اتاق فکر از نظرها و راهکارهای اقتصاد دانان‬ ‫بهره بگیرد و ان را به ش��کل درست اجرایی کند‪ .‬دولت‬ ‫باید برنامه ریزی ش��عار گونه را کنار بگ��ذارد و عمل گرا‬ ‫باش��د تا برنامه هایی که تدوین می شود به شکل واقعی‬ ‫به اجرا دراید‪ .‬در این فرایند باید نظارت کامل ش��ود تا‬ ‫نتیجه کار مش��خص شود‪ .‬دولت باید بر رشد اشتغال و‬ ‫رونق تولید تمرکز کند و اینها اقدام های اثر گذاری است‬ ‫ک��ه می تواند ثبات قیمت ه��ا را در بلند مدت به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫نمایندگان بانک ها در نامه ای به رئیس جمهوری از تس��هیل‬ ‫روند پرداخت تس��هیالت ارزی از صندوق توسعه ملی و تعامل‬ ‫بی��ن این صندوق ب��ا بانک ها و فعاالن عرص��ه تولید و اقتصاد‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس حک��م صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫تمامی تس��هیالت ان فقط از طری��ق عاملیت بانک های دولتی‬ ‫و غیر دولت��ی باید انجام ش��ود‪ .‬از این رو ‪ ،‬صن��دوق برای ارائه‬ ‫تسهیالت ساالنه برای بس��تن قرار داد با بانک های عامل اقدام‬ ‫می کند‪ .‬اما در طول س��ال های اخیر اغل��ب در فرایند اعطای‬ ‫تسهیالت از محل صندوق و بانک ها مشکالتی وجود داشت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬جلس��ه ها و بحث های زیادی مطرح می شد اما به ظاهر‬ ‫اعالم اخیر محمدرضا حس��ین زاده‪ ،‬رئیس ش��ورای هماهنگی‬ ‫ی عالی‬ ‫بانک ه��ا و همچنین ک��وروش پرویزیان‪ ،‬رئیس ش��ورا ‬ ‫کان��ون بانک ها و موسس��ه های اعتباری خصوص��ی از برطرف‬ ‫ش��دن مس��ائل و چالش ها و تعامل بین صندوق توس��عه ملی‬ ‫و بانک ه��ا حکایت دارد‪ .‬در نامه ای که پرویزیان و حس��ین زاده‬ ‫خطاب به روحانی نوش��تند‪ ،‬این گونه تاکید ش��ده که عملکرد‬ ‫صندوق توس��عه ملی در تخصیص منابع مالی به بخش صنعت‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردشگری و‪ ...‬در قالب پرداخت تسهیالت‬ ‫از طری��ق بانک های عامل که موتور محرک اقتصادی هس��تند‬ ‫می توان��د ضمن حمایت از نظام بانکی گام مهمی در راس��تای‬ ‫کمک به توس��عه اقتصادی و رونق تولید داخلی بوده و همسو‬ ‫ب��ا سیاس��ت های کالن اقتصادی با حمای��ت از کاالی ایرانی و‬ ‫بو کار‬ ‫اشتغال پایدار روستایی در بهبود وضعیت اشتغال و کس ‬ ‫تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نامه امده که اطالع رس��انی به موقع بانک های‬ ‫عامل و متقاضیان تسهیالت در زمینه شرایط و ضوابط اعطای‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫‹ ‹رمز یکبار مصرف کارت های بانکی از خرداد‬ ‫ب��ا ابالغیه بان��ک مرکزی به ش��بکه بانک��ی‪ ،‬رمز دوم ایس��تا برای‬ ‫ت ‪ ۹۸‬قابل اس��تفاده خواهد بود و‬ ‫کارت های بانکی‪ ،‬تا پایان اردیبهش�� ‬ ‫پس از ان‪ ،‬این رمز حذف می شود و باید از اغاز خرداد ‪ ،‬از رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف استفاده شود‪ .‬مشتریان نظام بانکی برای استفاده و فعال سازی‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف باید به بانک عامل مراجعه کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫حداکثر طول عمر رمز یکبار مصرف ‪ ۶۰‬ثانیه است‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و بازاریابی بانک شهر از فروش و تعیین تکلیف اموال‬ ‫مازاد این بانک تا ش��هریور امسال خبر داد‪ .‬رحیم طاهری در گفت وگو‬ ‫با ایبِنا با اش��اره به اینکه بانک ش��هر درحال حاضر ‪ ۲۶۰‬شعبه دارد که‬ ‫‪ ۵۵‬درصد ش��عب در تهران و ‪ ۴۵‬درصد در شهرس��تان است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫دریافت مجوز از بانک مرکزی‪ ۳ ،‬ش��عبه جدید تا ش��هریور امسال در‬ ‫تهران گش��ایش خواهد یافت که به این ترتیب‪ ،‬تعداد ش��عب بانک تا‬ ‫پایان ‪ ۶‬ما ه نخس��ت امسال به ‪ ۲۶۳‬شعبه خواهد رسید‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه اکنون منابع بانک ‪ ۶۲۰‬هزار میلیارد ریال است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک شهر‬ ‫بین ‪ ۲۰‬بانک بورس��ی با رتبه شش��م جز ‪ ۴‬سپرده اصلی قرار دارد و در‬ ‫نظر داریم تا پایان سال ترکیب شعب اصالح و رتبه بانک نیز ارتقا یابد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سرانه جذب منابع در هر شعبه بانک ها (‪ ۲۰‬بانک بورسی)‬ ‫به صورت میانگین حدود ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد ریال اس��ت که سرانه جذب‬ ‫منابع بانک شهر با رتبه چهارم‪ ،‬میانگین ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طاهری‪ ،‬این بانک حدود ‪ ۴‬درصد نقدینگی کل کش��ور را‬ ‫در اختی��ار دارد اما به دلیل سیاس��ت گذاری های گذش��ته ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫سپرده ها هزینه زا و ‪ ۱۰‬درصد غیر هزینه زا است اما براساس چشم انداز‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال هدف گذاری بر تغیی��ر ترکیب منابع‬ ‫ب��ه صورت ‪ ۸۰‬درصد س��پرده های هزینه زا و ‪ ۲۰‬درصد س��پرده های‬ ‫ک گفت‪ :‬یکی از شرایط‬ ‫غیر هزینه زا است‪ .‬وی درباره اموال مازاد این بان ‬ ‫ما ب��رای بهبود اوضاع‪ ،‬رفع برخی چالش ه��ا از جمله باال بودن قیمت‬ ‫تمام ش��ده پول‪ ،‬اموال مازاد و مطالبات معوق است که در صورت بهبود‬ ‫وضعیت این ‪ ۳‬ش��اخص‪ ،‬به طور حتم هم بانک به سمت بهبود شرایط‬ ‫پی��ش خواهد رفت و هم منطبق با چارچوب های مدنظر بانک مرکزی‬ ‫خواهد ش��د به طوری که در ‪ ۴۵‬روز نخس��ت سال ‪ ۹۸‬کاهش نزدیک‬ ‫به ‪ ۴‬درصد قیمت تمام ش��ده پول در بان��ک و میزان مطالبات معوق را‬ ‫داش��تیم‪ .‬طاهری با تاکید ب��ر اینکه باید حجم اموال م��ازاد در بانک‬ ‫تعیین تکلیف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال هدف گذاری بانک به سمت فروش‬ ‫ام��وال و دارایی های راکد که به ترازنامه بانک فش��ار اورده خواهد بود‬ ‫و باید تا ش��هریور به طور قابل مالحظه ای از اموال مازاد که در گذشته‬ ‫تاکنون در بانک بوده را ازاد کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری اطالع��ات بان��ک ایران زمی��ن در قرعه کش��ی‬ ‫جش��نواره های همراه بان��ک و پذیرندگان پایانه های فروش از رش��د‬ ‫چش��مگیر تراکنش ها در نرم اف��زار همراه بانک خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک ایران زمین‪ ،‬فره��اد اینالوئی گف��ت‪ :‬برگزاری‬ ‫جش��نواره های همراه بان��ک و پذیرن��دگان پایانه های ف��روش بانک‬ ‫ایران زمی��ن با روند فعالیتی مطلوبی از دی ‪ ۹۷‬تا اول اردیبهش��ت ‪۹۸‬‬ ‫برگزار ش��د و ش��اهد افزایش تراکنش ها و معام�لات در این دو حوزه‬ ‫بوده ایم‪ .‬وی در این مراس��م با اش��اره به روند برگزاری جش��نواره های‬ ‫همراه بان��ک و پذیرندگان پایانه های فروش بان��ک ایران زمین گفت‪:‬‬ ‫این جش��نواره در یک دوره س��ه ماهه برگزار ش��د و بر روی دو حوزه‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬عملکرد مثبت این‬ ‫ش��رکت در سال گذشته را مورد اشاره قرارداد و از اغاز فصل شکوفایی‬ ‫و به بار نشستن تالش های بیمه دانا در طول امسال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم کاردگر در سخنانی در سی و هفتمین‬ ‫همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در شهر مقدس‬ ‫مش��هد‪ ،‬با ارائه گزارش��ی از عملکرد سال گذشته و مقایسه ان با مدت‬ ‫مش��ابه در سال ‪ ،۹۶‬از رشد قابل مالحظه بیمه دانا در اغاز امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در ‪ ۴۰‬روز ابتدای س��ال جدید ش��اهد رش��د‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی در ش��اخص فروش بودی��م‪ ،‬اجرای موفق طرح مهر دانا را‬ ‫یک��ی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر این رخداد بیان کرد و افزود‪ :‬این در‬ ‫‹ ‹افزای�ش تراکنش ه�ا در نرم اف�زار همراه بان�ک‬ ‫ایران زمین‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۶۰‬درصدی بیمه دانا در شاخص فروش‬ ‫قیم��ت دالر در بهم��ن ‪ ۱۳۹۲‬ح��دود ‪۲۹۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬درصد رشد کرده‬ ‫ک��ه به طور تقریب��ی با افزایش رش��د طال برابری‬ ‫می کن��د‪ .‬با توجه به این مقایس��ه‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫ط�لا و ارز ظرفیت خود را برای س��رمایه گذاری از‬ ‫دس��ت داده و از لح��اظ فعال اقتصادی به اش��باع‬ ‫قیمت��ی رس��یده اند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خری��د انها فقط‬ ‫ریس��ک های اینده را پوشش می دهد و نمی تواند‬ ‫سرمایه گذاری سوداور به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۱۳‬درصدی قیمت مسکن‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫تس��هیالت در صندوق توس��عه ملی‪ ،‬تسهیل فرایند کار ضمن‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوط ‪ ،‬بررسی ارزیابی دقیق عملکرد‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬نظارت بر نحوه تخصیص منابع‪ ،‬شفاف س��از ی و ارائه‬ ‫گزارش ب��ه مردم می توان��د نمایانگر تعام��ل مطلوب صندوق‬ ‫توسعه ملی با بانک ها و فعاالن عرصه تولید و اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس اخرین امار عملکرد صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬در ‪ ۹‬ما ه نخست سال گذشته‪ ،‬قرارداد عاملیتی با مجموع‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر برای اعطای تسهیالت ارزی از‬ ‫محل ذخایر ارزی با ‪ 20‬بانک بسته شده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫پایانه های فروش��گاهی و کاربران همراه بانک ایران زمین متمرکز شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این جش��نواره در حوزه پایانه های فروش��گاهی اهدافی‬ ‫همچ��ون تعامل نزدیک با پذیرندگان‪ ،‬افزایش وفاداری انان و افزایش‬ ‫تراکنش ه��ا به لحاظ تعداد‪ ،‬مبلغ و مانده موج��ودی را دنبال کرد‪ .‬در‬ ‫ح��وزه موبایل بانک هم هدف گذاری جش��نواره بر روی افزایش تعداد‬ ‫کاربران این سیس��تم بود که با توجه به ش��روع به فعالیت این خدمت‬ ‫که یک س��ال از ان می گذرد روند فعالیت ها و اس��تقبال از ان مطلوب‬ ‫ارزیابی می ش��ود‪ .‬اینالوئی افزود‪ :‬تالش کردیم با ارائه س��رویس های‬ ‫متفاوت‪ ،‬کاربران را به اس��تفاده از خدمات موبایل بانک تشویق کنیم‪.‬‬ ‫اینالویی درباره امار افزایش گردش مالی پایانه ها از ابتدای برگزاری تا‬ ‫پایان ان را ‪ ۲۴‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬میانگین گردش دستگاه های‬ ‫کارتخوان ایران زمین هم ‪ ۱۶‬درصد رش��د داش��ته و ماهیانه نزدیک به‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون تومان تبادل مالی هر دس��تگاه بوده که ان هم ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۲‬قیمت هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪۸۹‬‬ ‫هزار تومان بود در حالی که ‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به ‪ ۴۵۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسیده و نشان می دهد‬ ‫این کاال حدود ‪ ۵‬س��ال ‪ ۴۱۴‬درصد رش��د کرده و‬ ‫باالترین نرخ رشد را در بین ‪ ۴‬بخش رقیب به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬نوس��ان های نرخ طال و ارز‬ ‫فقط از جریان های سیاس��ی و م��واردی همچون‬ ‫کاهش درامده��ای نفتی ایران تاثی��ر می گیرد‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه به صفر رس��اندن صادرات نفت‬ ‫ایران غیرممکن به نظر می رسد و نفت سال هاست‬ ‫ دیگر تنها محصول صادراتی ایران نیس��ت‪ ،‬انتظار‬ ‫ایجاد قیمت های عجیب و غریب در بازارهای طال‬ ‫و ارز که گاهی از برخی افراد می ش��نویم نمی تواند‬ ‫مصداق علمی و منطقی داشته باشد‪ .‬کارشناسان‪،‬‬ ‫عل��ت اصلی جهش ارز و طال از پایان س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکن��ون را جهش نقدینگی از ح��دود ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به حدود ‪ ۱۷۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و کاهش نرخ س��ود بانکی ارزیابی می کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬حجم اصلی تقاضا به این دو حوزه ورود کرده و‬ ‫چشم انداز افزایشی برای ان متصور نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد قابل توجه دالر‬ ‫نامه بانک ها به روحانی درباره صندوق توسعه ملی‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر تا شهریور‬ ‫مقایس��ه ‪ ۴‬بازار موازی یعنی مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و‬ ‫بورس در طول ‪ ۵‬س��ال گذشته حاکی از ان است‬ ‫که بیش��ترین رش��د در قیمت طال اتف��اق افتاده‬ ‫است‪ .‬از پایان سال ‪ ۱۳۹۲‬تا کنون قیمت طال ‪۴۱۴‬‬ ‫درص��د‪ ،‬دالر ‪ ۴۱۲‬درصد‪ ،‬مس��کن ‪ ۲۱۳‬درصد و‬ ‫بورس ‪ ۱۴۷‬درصد رشد داشته اند‪ .‬با توجه به نبود‬ ‫تقاضای معنادار در بازار مس��کن به نظر می رس��د‬ ‫که بورس از چش��م انداز و ظرفیت بهتری نس��بت‬ ‫به ‪ ۳‬بازار رقیب برخوردار باش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم به جمع بندی مناس��بی از ظرفیت‬ ‫بازاره��ا دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬ش��اخص یک س��اله‬ ‫نمی توان��د کمک چندانی به ما کن د چرا که ‪ ۴‬بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و بورس از روند رشد منظم پیروی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫حالی اس��ت که هنوز با وجود رایزنی سازمان ها‪ ،‬شرکت ها و نهادهای‬ ‫کشوری برای پیوستن به این طرح‪ ،‬بیشترین رشد کسب شده مربوط‬ ‫ب��ه بیمه گذاران خرد اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬بحث س��وداوری را‬ ‫یاداور ش��د و افزود‪ :‬تالش ما حذف پرتفوی زیان اور و حرکت به سمت‬ ‫جذب پرتفوهای سودده است که در این باره اجرایی شدن طرح مهردانا‬ ‫کمک قابل توجهی به این مسئله کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت خسارت روزانه ‪ ۱۰۰۰‬پرونده سیل‬ ‫مدیر بیمه های اموال تجارت نو از تکمیل و اقدام به پرداخت خسارت‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬پرونده در مناطق س��یل زده خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی‪ ،‬محمدرضا کیهان درباره ماحص��ل فعالیت مجموعه‬ ‫تجارت نو در این حادثه گفت‪ :‬تاکنون بیش از‪ ۴۰‬هزار مورد خس��ارت‬ ‫از س��وی بیمه گذاران اعالم ش��ده است که مجموعه با کمک گرفتن از‬ ‫تمامی ظرفیت کارشناس��ی خود و کارشناسان مستقل بیمه مرکزی‬ ‫توانس��ته ارزیابی و کارشناسی بیش از‪ ۳۴‬هزار واحد مسکونی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫صنعتی و غیر صنعتی را به اتمام برساند که پرونده انها در حال تکمیل‬ ‫اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬با توجه به وسعت مناطق خسارت دیده و حجم باالی‬ ‫پرونده های تش��کیل شده‪ ،‬در کمک به کاهش االم مددجویان کمیته‬ ‫امداد به دس��تور مدیرعامل چک خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به صورت‬ ‫علی الحس��اب صادر ش��د‪ .‬مدیر بیمه های اموال تجارت نو با اش��اره به‬ ‫تاکی��د مدیرعامل مبنی بر «ت��ا اخر درکنار مددجویان اس��یب دیده‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) ایستاده ایم»‪ ،‬افزود‪ :‬همچنان گروه های‬ ‫ارزیابی خسارت بیمه تجارت نو در کل استان های حادثه دیده مستقر‬ ‫هس��تند‪ .‬کار ارزیابی خسارت با س��رعت خوبی در حال انجام است که‬ ‫در ماحصل ان روزانه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬پرونده خسارت تکمیل و اقدام به‬ ‫پرداخت خسارت می شود‪.‬‬ ‫مس��کن در ایران همواره به عن��وان کاالیی که‬ ‫از قابلیت حفظ س��رمایه متناس��ب ب��ا نرخ تورم‬ ‫برخوردار بوده مطرح می ش��ود اما مش��خصه باراز‬ ‫مس��کن این اس��ت که در بازه زمانی میان مدت به‬ ‫رشد می رسد و گاهی در سقف قیمتی نیز به نقطه‬ ‫اوج دالر و طال دس��ت پی��دا نمی کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫میانگین هر متر مربع قیمت مسکن شهر تهران به‬ ‫عنوان شاخص ارزیابی این بازار در ایران در بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬بی��ش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان بوده‬ ‫که در پایان فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به متری ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬امار گویای ان‬ ‫است که از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا کنون قیمت مسکن ‪۲۱۳‬‬ ‫درصد رش��د کرده اما به دلیل نبود تقاضای موثر‪،‬‬ ‫رش��د اسمی قیمت مسکن تنها می تواند یک عدد‬ ‫باشد و ممکن اس��ت در صورت خرید تا سال های‬ ‫اینده مش��تری برای ان پیدا نش��ود‪ .‬معامالت در‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۹۳۰۰‬واحد رس��یده که نس��بت‬ ‫به بهمن ‪ ۱۳۹۲‬بی��ش از ‪ ۳۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر اینکه بر مبنای اظهارات مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬درصد خرید و فروش ه ا از سوی‬ ‫دالل ه��ا انجام می ش��و د و مش��تریان واقعی توان‬ ‫خرید ندارند‪ .‬کارشناس��ان هم پ��رش قیمتی در‬ ‫بازار مس��کن حداقل برای ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬فصل اینده‬ ‫متصور نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت بورس برای رشد‬ ‫ب��ورس تهران در طول ‪ ۵‬س��ال گذش��ته ‪۱۴۷‬‬ ‫درصد رش��د کرده که کمترین می��زان در بین ‪۴‬‬ ‫بازار به ش��مار می رود ‪ .‬ش��اخص کل بازده نقدی و‬ ‫قیمتی در سال ‪ ۱۳۹۲‬بیش از ‪ ۸۹‬هزار واحد بوده‬ ‫که در ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲۲۰‬هزار واحد‬ ‫یعنی افزایش ‪ ۱۴۷‬درصد رسیده است‪ .‬نشانه های‬ ‫دریافتی هم از هجوم س��رمایه به این بازار حکایت‬ ‫دارد‪ ۱۴ .‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در نخس��تین روز‬ ‫کاری هفته در بورس تهران باز هم ش��اهد رش��د‬ ‫فزاینده قیمت ها و رکوردشکنی شاخص کل بازار‬ ‫س��رمایه بودیم‪ .‬امروز صف های خرید در بیش��تر‬ ‫گروه ها پایدار ماند‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬شاخص‬ ‫کل روند افزایش��ی داش��ته و توانسته رکورد ‪۱۹۵‬‬ ‫هزار واحدی س��ال گذشته را بشکند و از تراز ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحدی هم باالتر رو د به طوری که ش��اخص‬ ‫کل ب��ازده نقدی و قیمتی ب��ورس با ‪ ۴۴۸۰‬واحد‬ ‫رش��د تا رقم ‪ ۲۲۴‬ه��زار و ‪ ۵۸۹‬واحدی باال رفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص کل هم وزن ب��ا ‪ ۱۲۴۶‬واحد‬ ‫افزایش تا رقم ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۸۸۷‬واحدی پیش رفت‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫فضای سفته بازی هنوز پررنگ است‬ ‫طال از دور خارج شد‬ ‫شانس بورس بیشتر شد‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫«مگ لند» راهکاری برای نجات مطبوعات ایران‬ ‫‪ ۷‬مسئولیت‬ ‫روابط عمومی ها‬ ‫در صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس صنعت نمایشگاهی‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هدف نهای��ی مگ لند و پویش نج��ات مطبوعات‪ ،‬رونق‬ ‫دادن به کسب و کار جامعه مطبوعات کشور است‪.‬‬ ‫ایا مطبوعات کاغذی در عصر اینترنت و فضای مجازی‪،‬‬ ‫شانس��ی برای بق��ا دارند؟ جواب اعضای گ��روه مگ لند به‬ ‫این پرس��ش یک بله قاطع اس��ت‪ .‬انها معتقدند مطبوعات‬ ‫کشور با پیوستن به این خدمت جدید می توانند به روزگار‬ ‫رون��ق و ش��کوفایی خ��ود بازگردن��د‪ ،‬در هزینه های خود‬ ‫صرفه جوی��ی کنن��د و از فرصتی که دنی��ای مجازی برای‬ ‫جذب و حفظ مخاطب فراهم اورده است‪ ،‬به بهترین شکل‬ ‫ممک��ن بهره برداری کنند‪ .‬مگ لن��د چگونه و چه خدماتی‬ ‫به جامعه مطبوعات ارائه می کند؟ برای یافتن پاس��خ این‬ ‫پرسش با اعضای این گروه بهادر کاردل مدیرعامل‪ ،‬فیروزه‬ ‫حس��ین زاده مدیر محتوا و محمدمه��دی محمدی مدیر‬ ‫بازاریابی «مگ لند» به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتباه نشود‪ ،‬پی دی اف منتشر نمی کنیم‬ ‫بهادر کاردل‬ ‫ناشران در ازای‬ ‫استفاده از این‬ ‫پلتفرم‪ ،‬ابونمان‬ ‫ساالنه پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬البته‬ ‫به مناسبت‬ ‫پویش «دوباره‬ ‫مطبوعات» یعنی‬ ‫از نیمه شعبان‬ ‫تا عید فطر‪،‬‬ ‫تخفیف ویژه در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫است‬ ‫مگ لند‪ ،‬پلتفرمی برای انتش��ار محت��وای مطبوعات در‬ ‫فضای مجازی اس��ت‪ .‬هدف ان اس��ت ک��ه مطالعه برخط‬ ‫مطبوعات ممکن ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن می خواهد امکان‬ ‫جست وجو در محتوای مطبوعات را فراهم کند‪.‬‬ ‫بهادر کاردل‪ ،‬مدیرعامل مگ لند ضمن بیان این مطلب‬ ‫اظهارکرد‪ :‬البته اکن��ون هم بعضی روزنامه ها و مجالت در‬ ‫فضای مجازی منتشر می شوند‪ ،‬ولی مشکل اینجاست که‬ ‫در قال��ب پی دی اف ارائه می ش��وند‪ .‬پی دی اف را نمی توان‬ ‫مصداق انتشار برخط دانس��ت چون تا وقتی دانلود نشود‪،‬‬ ‫قابلیت خوان��دن ندارد‪ .‬پی دی اف مثل هندوانه دربس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش از دانلود نمی دانید چه مطالبی‬ ‫در انتظار ش��ما قرار دارد‪ .‬مخاطبان فضای مجازی‪ ،‬به طور‬ ‫هدفمند جس��ت وجو می کنند یعنی کلی��دواژه خاصی را‬ ‫جس��ت وجو می کنند‪ .‬محتوای ن��اب‪ ،‬جدید و غیرتکراری‬ ‫که کاربر دنبال ان اس��ت به طور معمول در فضای مجازی‬ ‫یافت نمی ش��ود چون مطالب به طور عمده کپی هس��تند‪.‬‬ ‫محتوای غنی و بک��ر را در مطبوعات می توان یافت اما این‬ ‫محت��وای باکیفیت به فضای مج��ازی راه پیدا نمی کند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬کوه بزرگی از محتوای غنی در فضای مجازی‬ ‫منتشر نمی شود‪ .‬پلتفرمی که طراحی کرده ایم این ارشیو‬ ‫ارزشمند را در بس��تر اینترنت قرار می دهد‪ .‬در این پلتفرم‬ ‫مخاطب می توان��د مطالب روزنامه یا نش��ریه مورد عالقه ‬ ‫خود را جست وجو کند و بخواند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه اس�تفاده برای مخاطب و ناشر چقدر‬ ‫است؟‬ ‫کاردل در پاس��خ به این پرسش که هزینه استفاده از این‬ ‫خدمت چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬دست ناشر مطبوعاتی باز است‪.‬‬ ‫او می توان��د محتوای خود را به طور رایگان عرضه کند یا به‬ ‫فروش برس��اند‪ .‬انتخاب با خود ناش��ر اس��ت اما بسیاری از‬ ‫ناش��ران گزینه نشر رایگان را ترجیح می دهند چون درامد‬ ‫اصلی مطبوعات از ناحیه اگهی و تبلیغ تامین می ش��ود نه‬ ‫فروش نسخه چاپی‪ .‬بنابراین سعی می کنند با انتشار نسخه‬ ‫برخط‪ ،‬تعداد مخاطبان خود را افزایش دهند که در نهایت‬ ‫به پش��توانه تعداد مخاطب بیش��تر‪ ،‬اگهی بیشتری جذب‬ ‫کنن��د‪ .‬وی در تکمیل س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬ناش��ران‬ ‫در ازای اس��تفاده از این پلتفرم‪ ،‬ابونمان س��االنه پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬البته به مناس��بت پویش «دوب��اره مطبوعات»‬ ‫یعنی از نیمه ش��عبان ت��ا عید فطر‪ ،‬تخفی��ف ویژه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬مطبوعات چاپی در شرایط بحرانی به سر‬ ‫می برن��د و ما یک رویکرد حمایت��ی در پیش گرفته ایم که‬ ‫بتوانند از ظرفیت های فضای مجازی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫فیروزه حس��ین زاده‪ ،‬مدیر محت��وای مگ لند نیز درباره‬ ‫میزان اس��تقبال از این ایده نو گفت‪ :‬مطبوعات اس��تقبال‬ ‫خیلی خوبی از این ایده داشته اند‪ .‬در همین مدت کوتاهی‬ ‫ک��ه فعالیت خ��ود را اغاز کرده ایم‪ ،‬بازخورد بس��یار خوبی‬ ‫از اهالی مطبوعات دریافت کرده ایم‪ .‬خوش��بختانه میزان‬ ‫استقبال از این ایده فراتر از انتظار خودمان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پن�ل ناش�ران‪ ،‬فرصتی ب�رای رص�د مداوم‬ ‫مخاطبان‬ ‫محمدمهدی محمدی‬ ‫مهم ترین مشکل‬ ‫پیش روی ما‬ ‫اطالع رسانی به‬ ‫ناشران است‪ .‬به‬ ‫پوشش رسانه ای‬ ‫گسترده و‬ ‫برگزاری‬ ‫همایش ها و‬ ‫نشست های‬ ‫گوناگونی نیاز‬ ‫داریم تا بتوانیم‬ ‫جامعه بزرگ‬ ‫مطبوعات را از‬ ‫فواید مگ لند‬ ‫مطلع کنیم‬ ‫کاردل‪ ،‬مدیرعامل مگ لند در ادامه به موانعی که بر س��ر‬ ‫راه فراگیر ش��دن مگ لند وجود دارد‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫وقتی بحث فضای مج��ازی به میان می اید‪ ،‬ذهن اصحاب‬ ‫مطبوعات فوری به س��وی نسخه پی دی اف می رود‪ .‬یکی از‬ ‫بخش هایی که هنگام پرزن��ت این خدمت‪ ،‬زمان زیادی از‬ ‫ما می گیرد این اس��ت که نش��ان دهیم خدمت ما متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از نقاط قوت خدمتی که ارائه می کنیم «پنل»‬ ‫ناش��ران اس��ت‪ .‬ناش��ر از این طریق می تواند به داده های‬ ‫مربوط ب��ه میزان بازدید مخاطبان‪ ،‬الگوهای جس��ت وجو‬ ‫بازدیدکنن��دگان و یک س��ری امارهای پیش��رفته دیگر‬ ‫دسترس��ی داش��ته باش��د‪ .‬به کمک این داده ها می توانیم‬ ‫درباره فرصت ها و ضعف ها و چالش های پیش رو‪ ،‬به ناشران‬ ‫مشاوره بدهیم‪ .‬ناش��ر به کمک این اطالعات می داند چند‬ ‫نف��ر از محتوای او بازدید و چه تعداد از انها بازدید کرده اند‬ ‫اما خرید نکرده اند یا چه مدت مطالعه داشته اند؟ و‪ ...‬هدف‬ ‫ما ان است که چیزی ش��بیه گوگل مطبوعات ارائه کنیم؛‬ ‫یعنی مخاطب عادی‪ ،‬پژوهش��گران یا خود اصحاب رسانه‬ ‫بتوانند در کمترین زم��ان ممکن‪ ،‬محتوای ایده ال خود را‬ ‫بیابند‪ .‬مزیت دیگر این خدمت ان است که مدیریت ارشیو‬ ‫را برای ناشران بسیار اسان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ایت داش�تن به معنای حض�ور در فضای‬ ‫مجازی نیست‬ ‫محمدمه��دی محمدی‪ ،‬مدی��ر بازاریاب��ی مگ لند در‬ ‫تکمی��ل این بخ��ش از موض��وع گفت‪ :‬یک��ی از موانع این‬ ‫اس��ت که بیش��تر مطبوع��ات کش��ور همچنان ب��ه طور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بسیاری از شرکت ها و س��ازمان ها بدون اینکه بدانند‬ ‫به دنبال چه هس��تند‪ ،‬در نمایش��گاه ها مشارکت دارند‪.‬‬ ‫اگر مس��ئول ی��ا کارش��ناس روابط عموم��ی از تمامی‬ ‫فرصت های ایجاد ش��ده در طول نمایش��گاه اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬نمایش��گاه ها می توانند منجر به نتایج عالی شوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها وسیله روابط عمومی نیستند‪ ،‬ولی اگر باعث‬ ‫اگاهی ش��وند و همزمان با فروش محصوالت و خدمات‪،‬‬ ‫کسب اعتبار را به دنبال داش��ته باشند می توانند ابزاری‬ ‫در خدم��ت روابط عمومی ها باش��ند‪ .‬براس��اس تعریف‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی موسس��ه روابط عموم��ی افریقای‬ ‫جنوب��ی(‪ ،)PRISA‬رواب��ط عمومی یعن��ی مدیریت‬ ‫از طری��ق برق��راری ارتباط اس��تراتژیک و احساس��ی‬ ‫بین یک س��ازمان و اعضای داخلی و خارجی‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬نمایش��گاه روش معرفی محصوالت‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫یا خدماتی اس��ت که به منظور فروش‪ ،‬به طور مس��تقیم‬ ‫به عموم ارائه می ش��ود‪ .‬اگرچه صنعت نمایشگاه بسیار‬ ‫هزین هبَر است ولی از جمله موثرترین روش های برقراری‬ ‫ارتباط با عموم مردم به ش��مار می رود‪ .‬مردم به ‪ 3‬دلیل از‬ ‫نمایش��گاه ها بازدید می کنند‪ :‬نخست به منظور تفریح‪،‬‬ ‫دوم اش��نایی با محصوالت یا خدمات جدید و در نهایت‬ ‫دستیابی به مبادالت تجاری‪ .‬در تمامی این موارد روابط‬ ‫عموم��ی نقش کلی��دی و مهمی را ایف��ا می کند‪ .‬روابط‬ ‫عمومی بدون اینکه کسی را مجبور به خرید محصوالت‬ ‫ی��ا خدماتی کن��د‪ ،‬تصویری مثبت از ش��رکت خود را به‬ ‫بازدیدکنندگان منتق��ل و خدمات و محصوالت خود را‬ ‫معرف��ی می کند‪ .‬فعالیت های روابط عمومی در ارتباط با‬ ‫صنعت نمایشگاه باید دارای ‪ ۳‬محور باشد‪ :‬اطالع رسانی‬ ‫به مخاطبان پیش از نمایش��گاه و هن��گام برگزاری ان؛‬ ‫کسب پوشش رس��انه ای مثبت برای سازمان؛ پیگیری‬ ‫نتایج به دس��ت امده از رویداد برگزار شده‪ .‬از انجایی که‬ ‫مهم ترین مس��ئولیت روابط عموم��ی ایجاد تصویری از‬ ‫س��ازمان خود با کسب پوشش رس��انه ای مثبت است‪،‬‬ ‫نمایش��گاه ها فرصت های خوبی برای نیل به این هدف را‬ ‫به وجود می اورند ولی بیشتر مواقع این فرصت ها نادیده‬ ‫گرفته می ش��ود چراکه در بیش��تر اوقات س��ازماندهی‬ ‫نمایش��گاه ها در اولویت قرار می گیرد‪ .‬برای دستیابی به‬ ‫بهترین پوشش رسانه ای قبل‪ ،‬هنگام و پس از نمایشگاه‬ ‫باید این نکات در بخش روابط عمومی شرکت ها مدنظر‬ ‫قرار گیرد؛ پس از تایید حضور در نمایشگاه باید اطالعات‬ ‫مرتبط با س��ازمان یا ش��رکت به بخش رس��انه شرکت‬ ‫برگزارکننده نمایش��گاه ارسال شود‪ .‬این اطالعات برای‬ ‫تبلیغات پیش از برگزاری مایش��گاه قاب��ل بهره برداری‬ ‫اس��ت و تعداد اف��رادی که از غرفه بازدی��د خواهند کرد‬ ‫را افزای��ش خواهد داد‪ .‬همیش��ه نماین��ده عالی رتبه یا‬ ‫ش��خصیت مهمی از شرکت در محل غرفه حضور داشته‬ ‫باش��د ت��ا برگزار کنن��دگان برای همایش ه��ای خبری‬ ‫بتوانند با انها ارتباط برقرار کنند‪ .‬همواره باید گزارش��ی‬ ‫از حضور در نمایش��گاه در دسترس باش��د‪ .‬این گزارش‬ ‫می تواند به عنوان دس��تاوردهای نمایشگاه و در راستای‬ ‫تاثیر مثبت نمایش��گاه بر عملکرد مشارکت کنندگان در‬ ‫اختیار روزنامه نگاران قرارگیرد‪ .‬نقش روابط عمومی در‬ ‫س��ازماندهی یک نمایشگاه یا مش��ارکت در یک رویداد‬ ‫نمایشگاهی به کسب پوشش مثبت خبری برای سازمان‬ ‫محدود نمی شود‪ .‬روابط عمومی نقش مهمی را در جذب‬ ‫غرفه دار و بازدید کننده برای یک پروژه نمایشگاهی ایفا‬ ‫می کن��د‪ .‬روابط عمومی بای��د منفعت قابل توجهی که با‬ ‫مشارکت در نمایشگاه عاید غرفه داران می شود را به انها‬ ‫منعکس کند‪ .‬باید به وضوح بازار هدف نمایشگاه و تعداد‬ ‫تقریب��ی بازدیدکنندگان را نش��ان دهد‪ .‬براس��اس نظر‬ ‫مرکز اموزش موسس��ه روابط عموم��ی افریقای جنوبی‬ ‫مسئولیت روابط عمومی شرکت ها در صنعت نمایشگاه‬ ‫‪ ۷‬مرحل��ه دارد‪ :‬تجزی��ه و تحلیل(انالیز) موقعیت؛ یکی‬ ‫از ابزارهای تجزیه و تحلی��ل موقعیت‪ (SWOT ،‬نقاط‬ ‫قوت‪ ،‬نقاط ضعف‪ ،‬فرصت ها و تهدیدها) است‪ .‬مشخص‬ ‫ک��ردن اهداف؛ ب��ه عبارت دیگ��ر ه��دف کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت حضور در نمایش��گاه چه خواهد بود؟ تصمیم‬ ‫براساس بازار هدف؛ ایا بازدیدکنندگانی که به نمایشگاه‬ ‫ملح��ق می ش��وند هدف واقع��ی به ش��مار می روند؟ ایا‬ ‫بازدیدکنن��دگان می دانند که هدف‪ ،‬فروش محصوالت‬ ‫یا خدمات به انها اس��ت؟ معین ک��ردن پیام های خاص‬ ‫که به س��مت بازارهای شناخته ش��ده هدایت می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۰‬ب��ازار هدف وجود دارد رواب��ط عمومی باید ‪۱۰‬‬ ‫پیام متفاوت داشته باش��د‪ .‬پیام هایی که برای رسانه ها‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان متوسط یا افراد فنی و متخصص ارسال‬ ‫می ش��ود باید ب��ا یکدیگر تفاوت داش��ته باش��د‪ .‬طرح‬ ‫کار بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬با اس��تفاده از طرح کار‬ ‫مش��خص می ش��ود که پیش‪ ،‬هنگام و پس از نمایشگاه‬ ‫چه اقدام هایی باید انجام ش��ود‪ .‬نموداری از اقدام ها باید‬ ‫تهیه و مشخص شود که هر ماه چه کاری باید انجام شود‪.‬‬ ‫برنامه بودجه بندی باید پیش از نمایشگاه مشخص شود‬ ‫تا براساس ان تمامی هزینه ها پوشش داده شود‪ .‬همیشه‬ ‫‪۱۰‬درص��د در بودجه به عنوان هزینه های مازاد غیرقابل‬ ‫پیش بینی در نظر گرفته شود‪ .‬باید تکنیک های ارزیابی‬ ‫وجود داش��ته باش��د تا با اس��تفاده از انها از این موضوع‬ ‫اطمینان حاصل ش��ود که اگر قسمتی از برنامه با اهداف‬ ‫مغایرت داشته باشد‪ ،‬طرح های دیگر جایگزین شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مگ لند طوری طراحی شده که اگر ناشری توان راه اندازی سایت‬ ‫نداشته باشد هم بتواند از ان به عنوان سایت خود استفاده کند‪.‬‬ ‫هر نش��ریه یک صفح��ه اختصاصی در مگ لند خواهد داش��ت که‬ ‫نقش سایت را برای او بازی خواهد کرد‬ ‫س��نتی فعالی��ت می کنن��د و ان گون��ه که باید و ش��اید با‬ ‫فض��ای مجازی و ش��بکه های اجتماعی و نحوه اس��تفاده‬ ‫از انها اش��نا نیس��تند‪ .‬فالن روزنامه ممکن اس��ت سایت‬ ‫داشته باش��د اما ان را به شکل کارامد‪ ،‬مدیریت نمی کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬بس��یاری از این روزنامه ها با معنا و اهمیت‬ ‫«س��ئو کردن» اش��نایی ندارن��د‪ .‬انها به صرف داش��تن‬ ‫یک س��ایت تص��ور می کنند که در فض��ای مجازی حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬بعضی از انها در اس��تفاده از این خدمت اکراه دارند‬ ‫و ش��رایط اقتص��ادی س��خت‪ ،‬گرانی کاغ��ذ و هزینه های‬ ‫دیگر چاپ باعث ش��ده در اس��تفاده از ای��ن خدمت‪ ،‬مردد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹از کشورهای همجوار مخاطب داریم‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ورود درست و جدی به فضای برخط‬ ‫حتی ممکن است به بین المللی شدن مطبوعات هم کمک‬ ‫کند‪ .‬بعضی از ناش��ران در همین مدت کوتاه توانسته اند از‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس هم بازدیدکننده داشته‬ ‫باشند‪ .‬درحال حاضر از افغانس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫ترکیه و کش��ورهای دیگر مخاط��ب داریم‪ .‬فضای مجازی‬ ‫به ویژه برای نشریاتی که نام و نشان چندانی ندارند‪ ،‬بسیار‬ ‫مفی��د خواهد بود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬روزنام ه تخصصی که در‬ ‫خوزستان کار می کند‪ ،‬ممکن است بسیار خوب عمل کند‬ ‫اما زیاد دیده نش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نشریه ای که فقط ‪۱۰۰‬‬ ‫یا ‪ ۵۰۰‬نس��خه تیراژ داش��ته به تیراژ چن��د ‪ 10‬هزار تایی‬ ‫می رس��د‪ .‬تعداد زیادی از هزار نش��ریه فعال کش��ور برای‬ ‫مخاطبان ناشناخت ه هس��تند‪ .‬هیچ ابزاری به اندازه فضای‬ ‫برخط(انالین) به دیده شدن کمک نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محتوای غنی‪ ،‬کار مطبوعات است نه‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫بعضی بر این اعتقاد هس��تند که عصر مطبوعات به س��ر‬ ‫امده و مخاطب امروز‪ ،‬محتوای جدی انها را نمی پس��ندد‪.‬‬ ‫اگر واقعا چنین باش��د تبدیل نس��خه کاغذی به دیجیتال‬ ‫فایده چندانی نخواهد داشت‪ .‬ایا این گونه است؟‬ ‫کاردل‪ ،‬مدیرعامل این مجموعه در پاس��خ این پرس��ش‬ ‫گفت‪ :‬با امدن رادیو همه فکر می کردند که روزنامه به پایان‬ ‫کار رسیده است‪ .‬وقتی تلویزیون امد بسیاری از مرگ رادیو‬ ‫سخن گفتند‪ ،‬ولی هیچ یک از این اتفاق ها نیفتاد‪ .‬محتوای‬ ‫عمیق و مس��تند مطبوعات را نمی توان در فضای مجازی‬ ‫یاف��ت؛ بنابراین جای ان خالی اس��ت‪ .‬محت��وای تلگرامی‬ ‫نمی توان��د نیاز ش��هروندان به اطالعات معتب��ر و موثق را‬ ‫برطرف کند‪ .‬مش��کل اصلی جای دیگری است‪ :‬مطبوعات‬ ‫هنوز نتوانس��ته اند جایگاه خ��ود را در فضای مجازی پیدا‬ ‫کنند‪ .‬در واقع با یک خال بزرگ روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری برای تولد دوباره مطبوعات‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مخاطب بس��ته به جنس��یت‪ ،‬س��ن‪،‬‬ ‫قومی��ت‪ ،‬تحصی�لات‪ ،‬درام��د‪ ،‬گرایش ه��ای فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و‪ ...‬نیازها و عالقه های خاص خود را دارد‪ .‬تلگرام‬ ‫پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی در ایران است اما فقط ‪۶۰‬‬ ‫درص��د کاربران به طور بالقوه از ان اس��تفاده می کنند‪۴۰ .‬‬ ‫درصد باقیمانده چه می کنند؟ بدون ش��ک انها می توانند‬ ‫نیاز خود را از طریق مطبوعات برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا ورود ناش�ران به عرصه مجازی به معنای‬ ‫دست شستن از نسخه کاغذی است؟‬ ‫فیروزه حسین زاده‪ ،‬مدیر محتوای مگ لند در پاسخ این‬ ‫پرس��ش گفت‪ :‬به هیچ عنوان به دنبال حذف کاغذ نیستیم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ما این است که نس��خه های کاغذی و دیجیتال‬ ‫مکمل هم باشند‪ .‬متاس��فانه بسیاری از نشریات کوچک و‬ ‫ضعیف در حال رش��د بودند اما نابود شدند‪ .‬امیدواریم این‬ ‫پلتف��رم به احیای انها کمک کن��د و در فضای برخط‪ ،‬از نو‬ ‫متولد شوند‪ .‬تعدادی از نشریات متوسط بودند ولی اکنون‬ ‫ضعیف شده و در خطر جدی قرار دارند‪ .‬مرگ یک روزنامه‬ ‫یا نش��ریه تعداد زی��ادی را بیکار می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مخاطبی که به محتوای ان عادت کرده را از داشتن رسانه ‬ ‫م��ورد عالقه خود محروم می کند‪ .‬هر دو دس��ته می توانند‬ ‫تی��راژ کاغذی خود را کاهش دهند و پ��س از انکه جایگاه‬ ‫خود در فض��ای برخط را تثبیت کردند‪ ،‬دوباره نس��بت به‬ ‫افزایش تیراژ نسخه کاغذی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این بحث محمدی‪ ،‬مدیر بازاریابی این مجموع‬ ‫افزود‪ :‬مگ لند طوری طراحی ش��ده که اگر ناش��ری توان‬ ‫راه اندازی س��ایت نداشته باش��د هم بتواند از ان به عنوان‬ ‫سایت خود استفاده کند‪ .‬هر نشریه یک صفحه اختصاصی‬ ‫در مگ لند خواهد داش��ت که نقش س��ایت را برای او بازی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نشریات می توانند محتوای متنی یا ویدئویی و‬ ‫ارشیو خود را در این فضا عرضه کند‪ .‬این راهکار در شرایط‬ ‫کنونی ک��ه مطبوعات به لح��اظ مالی در تنگنا هس��تند‪،‬‬ ‫می تواند بس��یار مفید باش��د‪ .‬حس��ین زاده مدیر محتوای‬ ‫مگ لن��د نیز در تکمیل این بخش از س��خنان همکار خود‬ ‫گفت‪ :‬از نظر حجم اطالعاتی که ناش��ر مطبوعاتی می تواند‬ ‫در صفح��ه خاص خود عرضه کند‪ ،‬هیچ محدودیتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ناشر می تواند شماره اول تا اخر نشریه خود را عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهینه س�ازی محت�وا ی�ا هم�ان س�ئو ب�رای‬ ‫گوگل را خودمان انجام می دهیم‬ ‫مدیرعامل شرکت در ادامه به یکی از مزیت های خدمت‬ ‫مگ لن��د پرداخت و گفت‪ :‬یکی از هزینه برترین خدمات در‬ ‫حوزه بازاریابی محتوا بحث «سئو» یا بهینه سازی است‪ .‬ما‬ ‫محتوای ناش��ر را بهینه س��ازی می کنیم و از این طریق در‬ ‫هزینه های او صرفه جویی خواهیم کرد‪ .‬به یک شکل دیگر‬ ‫هم به بازنشر محتوای ناشر کمک می کنیم‪ .‬وقتی با ناشری‬ ‫ق��رارداد می بندیم از او تعهد می گیریم که مخاطبانش را از‬ ‫وجود این خدمت و امکان��ات ان اگاه کند‪ .‬وقتی مخاطب‬ ‫با این خدمت اش��نا ش��د به مجموعه وس��یعی از نشریات‬ ‫دسترس��ی خواهد داشت‪ .‬در واقع جامعه مخاطب را با کل‬ ‫ناش��ران حاض��ر در مگ لند به اش��تراک می گذاریم‪ .‬همه‬ ‫این قابلیت ها دست به دس��ت هم داده که در همین مدت‬ ‫کوتاه‪ ،‬ماهانه ‪ ۶‬هزار بازدید داش��ته باشیم‪ .‬نمودار رشد ما‬ ‫هم در الکس��ا گویاس��ت و پیش��رفت ان را به خوبی نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬پیش از ورود به این ب��ازار‪ ،‬جوانب گوناگون کار‬ ‫را سنجیده ایم و بازارس��نجی های الزم را انجام داده ایم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬فرایند توس��عه و پژوهش را همچنان ادامه‬ ‫می دهیم ک��ه گزینه ها و قابلیت های بهتر و بیش تری ارائه‬ ‫کنیم‪ .‬به این میزان رشد بسنده نمی کنیم و بازخوردی که‬ ‫دریافت می کنیم را اعمال خواهیم کرد‪ .‬خوش��بختانه این‬ ‫روند رش��د به خوبی احساس می شود و مطبوعاتی که با ما‬ ‫کار می کنند هم این ارزیابی را درست می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹خود مطبوعات هم کمک کنند‬ ‫چگون��ه می توان ب��ه موفقیت پویش نج��ات مطبوعات‬ ‫کمک کرد؟ محمدی در پاسخ این پرسش گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مشکل پیش روی ما اطالع رسانی به ناشران است‪ .‬به پوشش‬ ‫رس��انه ای گس��ترده و برگزاری همایش ها و نشست های‬ ‫گوناگونی نیاز داریم ت��ا بتوانیم جامعه بزرگ مطبوعات را‬ ‫از فواید مگ لند مطلع کنیم‪ .‬ش��رایط وخیم اس��ت و کمتر‬ ‫روزی است که ش��اهد تعطیلی نشریات نباشیم‪ .‬تعطیلی‪،‬‬ ‫سرنوشت اجتناب ناپذیر مطبوعات نیست‪ .‬دردی است که‬ ‫برای ان درمان وجود دارد و ما امیدواریم که مطبوعات‪ ،‬در‬ ‫بُعد اطالع رس��انی ما را یاری دهند‪ .‬مدیر بازاریابی مگ لند‬ ‫نیز درباره امنیت محتوای ارائه شده در مگ لند اظهارکرد‪:‬‬ ‫با ناش��ران قرارداد محرمانگی منعقد می شود‪ .‬البته ما هم‬ ‫یک س��ری اطالعات در اختیار ناشر قرار می دهیم و به طور‬ ‫متقاب��ل انتظار داریم اطالعات ما محف��وظ بماند‪ .‬توقع ما‬ ‫از اهالی مطبوعات این اس��ت ک��ه با ذهن باز با این موضوع‬ ‫برخ��ورد کنن��د و پیش از ه��ر کاری با جوان��ب گوناگون‬ ‫راه��کاری که برای برون رفت انها از این بحران ارائه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اشنا شوند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بزرگ ترین اب ش��یرین کن غرب اسیا و گشایش انبار کارخانه الومینیوم‬ ‫جنوب در س��ال جاری‪ ،‬ایمیدرو عزم خود را برای توس��عه هرچه بیشتر‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان جزم کرده اس��ت و ای��ن موضوع در‬ ‫بلندمدت می تواند در اقتصاد کشور اثار بسیار مثبتی به بار بیاورد‪.‬‬ ‫نعیمی همچنین در نشس��ت های جداگانه با هی��ات مدیره و معاونان‬ ‫این منطقه اقتصادی و پیمانکاران بزرگ فعال در منطقه ضمن بررس��ی‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬توان جذب ‪ ۱۰۰‬درصد تولید فوالد امیرکبیر را دارد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان س��ال گذش��ته با ‪۱۰‬درصد رش��د تولید و‬ ‫‪۳۰۰‬درصد رش��د صادرات همراه بوده است‪ .‬بیشتر صادرات ما به‬ ‫کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس اختصاص داشت‬ ‫€ €چ�ه صنای�ع داخل�ی خری�دار محصوالت ش�ما‬ ‫هستند؟‬ ‫به طور عم��ده کاالهای صنایع ساختمان س��ازی‪ ،‬صنایع‬ ‫خانگی‪ ،‬خودروس��ازی و وزارت راه و شهری سازی در زمینه‬ ‫جاده س��ازی و س��ایر صنایع کوچک ت��ر خریدار محصوالت‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان هستند‪.‬‬ ‫€ €چن�د درص�د از محص�والت تولیدی خ�ود را به‬ ‫مصرف داخل اختصاص می دهید؟‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد نیاز گالوانیزه ایران از سوی شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان تامین می ش��ود‪ .‬سیاست کلی ما در وهله‬ ‫نخس��ت رفع نیاز داخلی است و در وهله بعد صادرات است‪.‬‬ ‫در چشم انداز س��ال گذشته برنامه ریزی ‪۲۰‬درصد صادرات‬ ‫را داشتیم‪ .‬در سال جاری نیز برنامه ریزی ‪۳۰‬درصدی برای‬ ‫صادرات انجام داده ایم‪ .‬البته قصد داریم س��االنه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به صادرات ش��رکت اضافه کنیم تا ان را به سقف ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫برس��انیم‪ .‬در کل اولوی��ت ما تامین نیاز داخل اس��ت اما از‬ ‫س��وی دیگر قصد نداریم بازار صادراتی را از دس��ت بدهیم‪،‬‬ ‫چراکه کس��ب بازارهای بین المللی ب��ا توجه به رقیبانی که‬ ‫وجود دارند‪ ،‬کار بسیار سختی است و نگه داشتن این بازارها‬ ‫س��خت تر‪ .‬از ای��ن رو باید این بازارها را نگه داش��ت‪ .‬س��عی‬ ‫می کنیم با حفظ کیفیت انالین و روزامد شدن فروش این‬ ‫بازارها را حفظ کنیم و نسبت به رقیبان برتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪۴۰‬درصد تولیدات کارخانه متقاضی خارجی دارد‬ ‫اما ترجیح ما این است که بازار خارجی را به شکل گام به گام‬ ‫ب��ه پیش ببری��م وگرنه توانایی ‪۱۰۰‬درصد ص��ادرات را نیز‬ ‫داریم چراکه محصوالت این شرکت در کشورهای صادراتی‬ ‫معروف به گالوانیزه کاشان است و شناخته شده است‪.‬‬ ‫€ €تحریم ها تاثیری بر روند صادرات ش�رکت ش�ما‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫روند صادرات ش��رکت ما مانند گذش��ته اس��ت و مشکل‬ ‫خاص��ی ب��رای صادرات نداریم‪ .‬البته مهم این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط بح��ران بتوان تولی��د و ص��ادرات را مدیریت کرد‪،‬‬ ‫وگرنه مدیریت در ش��رایط عادی از عهده هرکسی برخواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫€ €چه طرح های توس�عه ای برای شرکت در پیش رو‬ ‫دارید؟‬ ‫متناسب با اهداف استراتژی که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬برای شرکت‬ ‫ترسیم کرده ایم‪ ،‬پیش می رویم‪ .‬ناگفته نماند که سیاست های‬ ‫کالن خ��ود را مطاب��ق با سیاس��ت های کالن ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه که زیرمجموعه هلدینگ این ش��رکت اس��ت‪ ،‬پیش‬ ‫برده ایم‪ .‬ش��رکت برای ارتقای س��هم ‪ ۲۰‬درص��د تولید ورق‬ ‫گالوانیزه در داخل‪ ،‬خ��ط تولید ‪۳۰۰‬هزار تنی گالوانیزه را در‬ ‫دس��ت اقدام دارد که این طرح جزو چشم انداز ‪ ۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز اس��ت‪ .‬اسناد مناقصه ان نیز در دوران برجام‬ ‫اماده بود اما به خاطر تحریم ها روند کار متوقف شده است و در‬ ‫حال اندیش��یدن تدابیری هستیم که با استفاده از توان داخل‬ ‫و خ��ارج ای��ن طرح را به پیش ببرد‪ .‬در این راس��تا قصد داریم‬ ‫کارشناسان خارجی وارد کنیم و در کنار سازندگان ایرانی این‬ ‫ط��رح را به پیش ببریم‪ .‬می توان این خ��ط را راه اندازی کرد و‬ ‫برای ‪ ۴۰۰‬نفر به طور مس��تقیم ایجاد اشتغال کرد‪ .‬این طرح‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون دالر یا یورو به تناسب اینکه‬ ‫از چه کش��وری برای این امر دعوت می کنی��م‪ ،‬نیاز به هزینه‬ ‫دارد‪ .‬البته اگر این خط بومی س��ازی ش��ود مبلغ های یادشده‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €ایا راه اندازی این خط از عهده سازندگان داخلی‬ ‫برمی اید؟‬ ‫این امر امکان پذیر اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه برای مجهز کردن‬ ‫بخش��ی از کارخانه موج��ود در دوران برجام وارد مذاکره با‬ ‫یک ش��رکت خارجی ش��دیم که تقاضای ‪ ۷‬میلیون یورو به‬ ‫عالوه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پول داخلی داشت اما این تجهیز‬ ‫را ب��ا ‪ ۵‬میلیارد تومان و با کمک یک ش��رکت داخلی انجام‬ ‫دادیم و زمانی که نماینده اروپایی متوجه ش��د‪ ،‬این موضوع‬ ‫برایش باورکردنی نبود‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن عام�ل موفقیت های ف�والد امیرکبیر‬ ‫کاشان را در چه می بینید؟‬ ‫گمان می کنم نگاه مدیریتی در بنگاه های اقتصادی جهان‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬مدیریت باید به مس��ائل توجه داشته‬ ‫باش��د که نانوش��ته بوده و ممکن اس��ت در هیچ دانشگاهی‬ ‫تدری��س نش��ود‪ .‬در موفقیت ی��ک س��ازمان عواملی چون‬ ‫تجهیزات‪ ،‬س��رمایه در گردش یا تاسیس��ات مهم به ش��مار‬ ‫می روند اما تمامی ابزارهای موفقیت‪ ،‬این عوامل نیس��تند‪.‬‬ ‫این موضوع که چه کس��ی با ای��ن ابزارها کار می کند‪ ،‬تاثیر‬ ‫بس��یاری بر موفقیت سازمان خواهد داشت‪ .‬مهم ترین عامل‬ ‫در موفقیت یک بنگاه نیروی انسانی است که البته در کنار‬ ‫ان باید مدیریت خوب هم قرار بگیرد‪ ،‬البته مدیریت جمعی‪.‬‬ ‫بای��د یک گروه همراه در یک بنگاه وجود داش��ته باش��د تا‬ ‫تعامل به بهترین ش��کل ان ایجاد ش��ود‪ .‬از سوی دیگر باید‬ ‫تمام نیازهای ذی نفعان را درنظر گرفت و این عوامل در کنار‬ ‫همدیگر سبب موفقیت یک بنگاه می شود‪.‬‬ ‫€ €کیفی�ت محص�والت امیرکبی�ر کاش�ان از چ�ه‬ ‫استانداردهایی برخوردار است؟‬ ‫محص��والت امیرکبیر کاش��ان از تمامی اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی برخوردار اس��ت‪ .‬ازمایش��گاه های ش��رکت ما‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی را دارد‪ .‬شرکت امیرکبیر کاشان‬ ‫جزو ‪ ۵‬شرکت دانشی برتر کشور به شمار می رود‪ .‬در زمینه‬ ‫تعالی سازمانی نیز تقدیرنامه ‪ ۴‬ستاره را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫واحد نمونه اس��تاندارد کشوری و استان است‪ .‬سال گذشته‬ ‫نی��ز تندیس زیس��ت محیطی را دریافت ک��رده و به عنوان‬ ‫صنعت س��بز معرفی ش��ده ایم‪ .‬تمام ای��ن موفقیت ها را در‬ ‫یک فرایندی کس��ب کرده ایم‪ .‬مشتریان ما نیز به ما اعتماد‬ ‫فرار اس��ت و‬ ‫دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که س��رمایه در کل ّ‬ ‫به جایی می رود که اطمینان داش��ته باشد‪ .‬سیاست های ما‬ ‫منطبق با نگاه مصرف کننده اس��ت و نگاه ما منطبق بر نیاز‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫در همایش��ی که با مصرف کنن��دگان و ذی نفعان برگزار‬ ‫کردی��م تمام نیاز و نکته ه��ای ذی نفعان را دریافت و تالش‬ ‫کردیم مطابق با خواس��ت انه��ا پیش برویم‪ .‬در هجدهمین‬ ‫همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد امیرکبیر موفق به دریافت تندیس برنز سازمان حمایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در بین شرکت های برتر کشور شد‪،‬‬ ‫درباره کس��ب این موفقیت بگویید‪ .‬شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫برای سومین بار اس��ت که تندیس حمایت از مصرف کننده‬ ‫را دریاف��ت می کن��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یک‬ ‫ارزیاب��ی س��ختگیرانه ای��ن تندیس ها را به ش��رکت ها اهدا‬ ‫می کند‪ .‬دریافت این تندیس را مدیون تالش تمام کارکنان‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان هس��تیم‪ .‬امیدواری��م دریافت این‬ ‫تندیس ها اس��تمرار داشته باش��د چراکه به لحاظ اعتقادی‪،‬‬ ‫ملی و اخالقی در برابر مصرف کننده مسئول هستیم‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‪:‬‬ ‫ حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫نیاز گالوانیزه‬ ‫ایران از سوی‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫سیاست کلی ما‬ ‫در وهله نخست‬ ‫رفع نیاز داخلی‬ ‫و در وهله بعد‬ ‫صادرات است‬ ‫تعرفه حمایتی برای تولید ریل‪ ،‬الزمه ثبات و توسعه تولید‬ ‫توجه به توانمندی داخلی تولید ریل در کنار حمایت از ان‬ ‫در مقابل واردات‪ ،‬راهکاری برای توسعه و ثبات این توانمندی‬ ‫اس��ت تا بتواند عالوه بر کمک به سایر صنایع‪ ،‬مانع خروج ارز‬ ‫و کاهش خام فروش��ی شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ریل ملی در سال‬ ‫گذش��ته در شرکت ذوب اهن تولید شد و تمام خط تولید ان‬ ‫در داخل کشور پیاده شده است تا از سنگ اهن به ریل برسد‪.‬‬ ‫ب��ا تحویل نخس��تین محموله و ازمایش دس��تگاه گاز زدایی‬ ‫تح��ت خال و اماده بودن محمول��ه دوم‪ ،‬توانمندی تولید ریل‬ ‫در داخل کشور به ظهور و بروز رسید‪ .‬رونق تولید ان نیازمند‬ ‫ارزش دادن و حمای��ت از توانمن��دی بخش تولیدی اس��ت تا‬ ‫فرصت مناس��ب برای توس��عه و ثبات توانمندی حاصل شود‪.‬‬ ‫توانمندی تولید محصوالت جدید مانند ریل عالوه بر مقابله با‬ ‫خام فروش��ی‪ ،‬مانع خروج ارز و تامین حلقه های گمشده سایر‬ ‫صنایع خواهد شد و نیازمند حمایت در مقابل واردات است‪.‬‬ ‫احمدرض��ا اکبری‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه حمل ونق��ل گفت‪:‬‬ ‫توانمن��دی داخل��ی در تولی��د می تواند س��هم بس��زایی در‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی در کشور و ایجاد ارزش افزوده باالتر‬ ‫داشته باشد‪ .‬توانمندی در تولید شمش فوالدی که ‪۵۹‬درصد‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی کشور را شامل می شود‪ ،‬می تواند‬ ‫ارزش افزوده ای ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابری نسبت به نرخ سنگ اهن ایجاد‬ ‫کند‪ .‬این درحالی اس��ت که اگ��ر توانمندی به تولید محصول‬ ‫نهایی منجر شود‪ ،‬ارزش افزوده ای ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬برابری نسبت به نرخ‬ ‫س��نگ اهن ایجاد می کند‪ .‬برای نمونه تولید ریل در کش��ور‬ ‫توانایی ایجاد ارزش افزوده ‪ ۷‬برابری دارد که س��نگ اهن را به‬ ‫ریل به عنوان محصول نهایی در کشور تبدیل می کند‪ .‬در نگاه‬ ‫کلی می توان گفت توجه و حمایت از توانمندی داخلی منجر‬ ‫به ارزش افزوده بیش��تر خواهد ش��د که به دنبال خود اشتغال‬ ‫بیش��تر و حتی س��ود باالتر را ایجاد می کن��د‪ .‬در جهت دیگر‬ ‫توجه به توانمندی داخلی مانع خروج ارز از کش��ور می ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته اکبری‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶-۹۷‬واردات محصوالت فوالدی‬ ‫ش��یبی منفی داش��ته و ارز خروجی از کشور برای واردات به‬ ‫نصف مقدار کاهش یافته است‪ .‬براساس گزارش انجمن فوالد‪،‬‬ ‫واردات محصوالت ف��والدی کاهش ‪۵۴‬درصدی و محصوالت‬ ‫میانی و ش��مش کاهش ‪۴۰‬درص��دی را تجربه کرده اند‪ .‬حال‬ ‫ب��ا افزای��ش توانمندی داخل��ی در تولید محص��والت جدید‪،‬‬ ‫کش��ور توانایی تولید محص��والت جدید مانند ری��ل را دارد‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که تنها تولید ریل در کش��ور توانایی صرفه جویی‬ ‫ارزی ‪۱۰۰‬میلیون دالری ساالنه را دارد‪ .‬به این ترتیب می توان‬ ‫گف��ت توجه و حمایت از توانمندی تولید در داخل به کاهش‬ ‫خروج ارز از کشور و حتی ارزاوری کمک زیادی خواهد کرد‪.‬‬ ‫موانع‬ ‫صادرات‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ورق های پوشش دار تاراز‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وجود موانع صادراتی اس��ت که در وهله نخست‬ ‫بای��د این موانع برطرف ش��ود‪ ،‬چراکه هم اکنون‬ ‫را ه نج��ات اقتصاد و تولید‪ ،‬صادرات اس��ت تا از‬ ‫ای��ن طریق هم ارز حاصل از صادرات به کش��ور‬ ‫بازگردد و هم اینکه اگر قرار است ارزی به کشور‬ ‫بازگردد‪ ،‬ب��ه نرخ عادالنه بازگردد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫همج��وار همچون عراق‪ ،‬س��وریه و افغانس��تان‬ ‫هم اکن��ون یک��ی از بازارهای ه��دف صادراتی‬ ‫صنایع معدنی قلمداد می ش��وند که باید روابط‬ ‫و تعامل با این کشورها را برای تسهیل صادرات‬ ‫بیش��تر ک��رد‪ .‬درامده��ای نفتی س��ال جاری‬ ‫نس��بت به سال های گذش��ته کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه دولت درامدهای مالیات��ی را مدنظر قرار‬ ‫می ده��د‪ ،‬از این رو باید به س��متی پیش برویم‬ ‫ک��ه رمق اندکی که ب��رای تولیدکنندگان باقی‬ ‫مان��ده اس��ت‪ ،‬از بی��ن ن��رود‪ .‬اگر دول��ت اجازه‬ ‫بده��د صادرات روند طبیع��ی خود را طی کند‪،‬‬ ‫صادرکننده قادر به تامین مواد اولیه خواهد بود‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت اگر صادرات س��یر طبیعی خود‬ ‫را طی کند و ش��یوه نامه های مختلف از س��وی‬ ‫نهادهای مختلف صادر نشود‪ ،‬مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه نیز برطرف می ش��ود‪ .‬البته اگر نظام بانکی‬ ‫و قوانین با تولیدکننده همدل و همس��و باشد و‬ ‫دالالن و واسطه گران حذف شوند‪ ،‬روند تولید و‬ ‫صادرات هم تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫قضیه فوالد کردستان‬ ‫تعیین تکلیف شود‬ ‫نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخ��ی پروژه ها در بیجار به علت طوالنی ‬ ‫ش��دن زمان اجرا و گش��ایش ان به طنز تبدیل‬ ‫ش��ده که مص��داق ان‪ ،‬پروژه فوالد کردس��تان‬ ‫ب��وده و مانن��د پ��روژه ج��اده بیجار ب��ه همدان‬ ‫طول کش��یده اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حمداهلل‬ ‫کریمی اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر‬ ‫قضیه فوالد کردس��تان تعیین تکلیف ش��ود تا از‬ ‫پیامد ان جلوگیری کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیرکل‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان هم باید درباره نظارت بر‬ ‫واحده��ای االین��ده بیش��تر دق��ت کنند چون‬ ‫بعضی واحدهای االینده پول س��ازند و متاسفانه‬ ‫س��اخت وپاخت انج��ام می ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫بیجار در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬صبا‬ ‫نور و کیمیا معادن‪ ،‬مالیات خود را در شهرستان‬ ‫دیگ��ری پرداخت می کنند و پرونده مالیاتی انها‬ ‫در بیجار نیست و این مهم باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫تولید گندله‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫شرکت بزرگ س��نگ اهن در سال گذشته‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶.۷‬میلیون تن گندله تولید کردند‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال پیش از‬ ‫ان‪ ،‬بیش از ‪۴۹‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ گندله ساز از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان اس��فند س��ال گذش��ته‪۲۶ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۳‬تن گندله تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال پیش از‬ ‫ان‪ ۱۷ ،‬میلی��ون و ‪۸۹۳‬ه��زار و ‪ ۶۷۰‬تن بود‪ .‬از‬ ‫این میزان‪ ،‬ش��رکت های گل گهر ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۶‬هزار و ‪ ۱۶۲‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدنی خاورمیانه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫تن‪ ،‬اپال پارسیان سنگان ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۴۶‬تن‪ ،‬چادرملو ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۷‬هزار و ‪۷۹‬‬ ‫تن و صنایع معدنی فوالد س��نگان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۶۶‬هزار تن تولید کردند‪ .‬شرکت های یادشده‬ ‫در اسفند ‪ ،۹۷‬یک میلیون و ‪ ۸۵۶‬هزار و ‪۷۱۵‬‬ ‫تن گندله تولید کردند‪.‬‬ ‫چهره های فوالدی در بین‬ ‫هیات رئیسه اتاق های‬ ‫بازرگانی کشور‬ ‫فهرست اعضای هیات رئیسه دوره نهم اتاق های‬ ‫سراسر کشور اعالم شد که در میان این فهرست‬ ‫نام ‪ ۲‬چهره فوالدی نیز دیده می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫چی�لان‪ ،‬با برگزاری نخس��تین نشس��ت هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق های بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی سراسر کشور‪ ،‬اعضای هیات رئیسه‬ ‫اتاق ها برای ‪ ۴‬س��ال اینده انتخاب شدند که نام‬ ‫بهرام س��بحانی در ات��اق بازرگانی اصفهان‪ ،‬علی‬ ‫عباس��لو در اتاق بازرگانی کرمان و س��یدمحمد‬ ‫اتابک اتاق بازرگانی تهران دیده می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان در اسفند ‪ ۱۳۷۴‬با هدف‬ ‫تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم تاسیس‬ ‫ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬به بهره برداری رس��ید‪ .‬این شرکت‬ ‫نخس��تین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با‬ ‫توجه به پیش��ینه چندین ساله تولید‪ ،‬دارای اطالعات کافی‬ ‫و دان��ش فنی در زمین��ه تولید این ن��وع ورق های فوالدی‬ ‫پوش��ش دار است که توانس��ته ورق گالوانیزه را به یک برند‬ ‫داخلی و صادراتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال طراحی شده است‪ .‬ظرفیت موجود این خط تولید‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬هزار تن در س��ال است‪ .‬هرچند رویکرد‬ ‫اصلی این شرکت صادرات محور است اما هم اکنون سیاست‬ ‫کلی شرکت براساس تامین نیاز داخل در اولویت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫با عزی��ز قنواتی مدیرعامل ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید‬ ‫€ €ف�والد امیرکبی�ر کاش�ان ب�ا چه خط�وط و چه‬ ‫ظرفیت هایی مشغول به کار است؟‬ ‫درحقیق��ت محصول فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬گالوانیزه با‬ ‫اس��تحکام باال و رویکرد صادراتی اس��ت‪ .‬درحال حاضر برند‬ ‫گالوانیزه در ایران همان برند فوالد امیرکبیر کاش��ان است‪.‬‬ ‫این کارخانه نخستین کارخانه ورق گالوانیزه در ایران است‬ ‫که ‪ ۴‬خط تولید اسیدش��ویی‪ ،‬ن��ورد‪ ،‬گالوانیزه و انیل دارد‬ ‫که س��ال گذش��ته توانس��ته ‪ ۱۵۰‬هزار تن گالوانیزه تولید‬ ‫کند‪ ،‬البته ظرفیت اس��می ش��رکت ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود که ما‬ ‫توانستیم این ظرفیت اسمی را به ‪ ۱۵۰‬هزار تن ارتقا بدهیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر نیز به طور مستقیم در فضای ‪ ۷۴‬هکتاری کارخانه‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ .‬موقعیت جغرافیایی و لجستیکی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬دسترسی اس��ان به جاده ریلی و ترانزیتی‪ ،‬فاصله‬ ‫‪ ۶۰۰‬مت��ری تا ری��ل راه اهن و فاصله ‪ ۱۸۰۰‬متری تا جاده‬ ‫ترانزی��ت و قرارگیری در مرکز ایران از ویژگی های بارز این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید و صادرات فوالد امیرکبیر کاشان در‬ ‫سال گذشته چه اندازه بوده است؟‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان س��ال گذش��ته با ‪۱۰‬درصد رشد‬ ‫تولید و ‪۳۰۰‬درصد رش��د صادرات همراه بوده است‪ .‬بیشتر‬ ‫صادرات ما به کش��ورهای همس��ایه و حاش��یه خلیج فارس‬ ‫اختصاص داشت که بخش عمده ای از ان به عراق صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته به کشورهای اس��یای میانه به ویژه ارمنستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و افغانستان نیز صادرات داشته ایم‪ .‬هم اکنون‬ ‫نیز کش��ش الزم برای صادرات در ش��رکت م��ا وجود دارد‬ ‫چراکه با صادرات هم مواد اولیه را وارد می کنیم و هم مازاد‬ ‫صادراتی ان را به سامانه های کشور بازمی گردانیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت شما در بورس چگونه است؟‬ ‫ما به هیچ س��ازمانی بدهکار نیس��تیم و تاکنون یک ریال‬ ‫تس��هیالت از دولت نگرفته ایم و بیش��تر از ظرفیت کارخانه‬ ‫س��ود ایج��اد کرده ایم‪ .‬هم اکن��ون نیز در ب��ورس وضعیت‬ ‫مطلوب��ی داریم‪ .‬یکی از اقدامات ما در س��ال های گذش��ته‬ ‫ایج��اد ریل تا کارخانه بود که بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد بهای تمام‬ ‫شده محصول ما را کاهش داده است چراکه تمام ارتباطات‬ ‫ما از طریق ریل انجام می شود‪ .‬امیدواریم خط ریلی تا بغداد‬ ‫و سوریه هم امتداد پیدا کند چراکه متقاضی محصوالت ما‬ ‫در بازار س��وریه نیز زیاد ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر چه در‬ ‫بازار داخل و چه در بازار صادراتی با مش��کل خاصی روبه رو‬ ‫نیس��تیم‪ .‬هر اندازه که تولید می کنیم به فروش می رسانیم‬ ‫و ت��ا خرداد هم محصوالت مان را پیش فروش کرده ایم و اگر‬ ‫بخواهیم تا تیر هم می توانیم پیش فروش داش��ته باشیم اما‬ ‫چون فروش شرکت به شکل انالین است‪ ،‬ترجیح می دهیم‬ ‫ روزانه ان را به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عزم ایمیدرو‬ ‫برای توسعه‬ ‫بیشتر منطقه‬ ‫ویژه پارسیان‬ ‫قائم مقام و مش��اور ارش��د اجرایی سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران دو روز گذش��ته با س��فر به اس��تان هرمزگان از‬ ‫پروژه ه��ای مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان بازدی��د کرد و در‬ ‫نشست با مدیران و پیمانکاران این منطقه بزرگ اقتصادی شرکت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‪ ،‬عباس نعیمی‬ ‫در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مثبت اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این منطقه ویژه گف��ت‪ :‬مجموعه پروژه های قابل توجهی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان در حال ش��کل گیری و انجام اس��ت‬ ‫که با توجه به اعالم این منطقه از س��وی وزیر نفت به عنوان هاب سوم‬ ‫پتروش��یمی کش��ور و توجه بیش از پیش س��رمایه گذاران باید سرعت‬ ‫توسعه پروژه ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام رئی��س هیات عامل ایمی��درو همچنین اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫پیشرفت ساخت بندر بزرگ پارس��یان به عنوان نخستین و بزرگ ترین‬ ‫بندر تخصصی صنعت و معدن در کش��ور و همچنین اغاز پروژه ساخت‬ ‫اخرین گزارش ه��ا درباره مراحل اجرایی پروژه ها دس��تورات الزم برای‬ ‫تسریع فعالیت ها را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین با حضور قائم مقام ایمیدرو از سامانه ملی ثبت نام متقاضایان‬ ‫کار در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان به نشانی ‪ job.psez.ir‬رونمایی‬ ‫شد‪ .‬با توجه به افق به کارگیری ‪ ۳۰۰‬هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫در پروژه های ای��ن منطقه اقتصادی عالقه مندان می توانند با ثبت نام در‬ ‫این سامانه و دریافت کد رهگیری در پروژه های مختلف مشغول فعالیت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این س��امانه که به همت اداره کار و اش��تغال منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان راه اندازی شده اس��ت امکان جذب بهتر کارجویان از سراسر‬ ‫کشور را در این منطقه فراهم می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عباس نعیمی در ب��دو حضور در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان با حضور در طرح گس��ترش فضای سبز این منطقه یک نهال‬ ‫نخل در بوستان مشاهیر ایمیدرو به نام خود غرس کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫وزارت نیرو مکلف به‬ ‫بازگرداندن تعرفه های‬ ‫برق به نرخ سال ‪ ۹۷‬شد‬ ‫س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه اقدام وزارت نیرو در‬ ‫افزایش تعرفه های برق در سال جاری غیر قانونی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه کمیسیون انرژی‪،‬‬ ‫وزارت نی��رو مکلف ب��ه بازگرداندن تعرفه های‬ ‫برق به س��ال ‪ ۹۷‬ش��د چراکه افزایش تعرفه ها‬ ‫در ش��رایط فعلی باعث افزایش فشار اقتصادی‬ ‫به مردم می شود‪.‬‬ ‫اسداهلل قره خانی با تشریح جلسه کمیسیون‬ ‫ان��رژی مجل��س به خانه ملت گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫تغییر تعرفه ها در فیش های مصرفی برق مردم‬ ‫کمیسیون انرژی از معاونت وزارت نیرو در امور‬ ‫برق دعوت کرد تا در جلس��ه کمیسیون حاضر‬ ‫ش��ود و توضیح هایی به کمیس��یون ارائه کند و‬ ‫در جلس��ه کمیس��یون اعتراض خود را به این‬ ‫موض��وع اع�لام کرد‪ .‬وی در ادام��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو در توضیح های خود اعالم کرد که‬ ‫بنا بر قانون برنامه توسعه ششم افزایش پلکانی‬ ‫تعرفه ه��ا باید تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬محقق ش��ود در‬ ‫حالی که ماده ‪ ۳۹‬قانون اشاره دارد که با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی و اجتماعی باید این اتفاق‬ ‫بیفتد و هرگونه تغییر در تعرفه ها باید در الیحه‬ ‫بودجه ساالنه به مجلس ارائه شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم علی اباد کت��ول در مجلس‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬از انجا که وضعی��ت اقتصادی‬ ‫مردم امروز نامناس��ب است و افزایش تعرفه ها‬ ‫اعتراض های اجتماع��ی را نیز به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت کمیس��یون ب��ر ای��ن موض��وع تاکید‬ ‫داش��ت که این اقدام وزارتخانه در سال جاری‬ ‫غیرقانونی ب��وده و افزایش تعرفه ها قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی در پایان اظهار ک��رد‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫باید تعرفه های برق را به س��ال ‪ ۹۷‬بازگرداند و‬ ‫کمیسیون با هرگونه افزایش تعرفه یا تغییر در‬ ‫تعرفه های برق در سال ‪ ۹۸‬مخالف است چراکه‬ ‫این موضوع باعث افزایش فشار به مردم به ویژه‬ ‫در مناطق گرمسیری و جنوب می شود‪.‬‬ ‫سال اینده در فازهای‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۵‬تعمیرات اساسی‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫مدیر پاالیشگاه سوم پارس جنوبی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ری��زی تعمی��رات امس��ال در فازهای ‪ ۴‬و‬ ‫‪ ۵‬به صورتی انجام ش��ده که در س��ال اینده این‬ ‫فازها تعمیرات اساسی نداشته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬محمد ش��فیع موذنی با اع�لام این خبر‬ ‫گفت‪ :‬تعمیرات اساسی پاالیشگاه سوم با مجموع‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۴۶‬دس��تور کار شامل ‪ ۶۲۸‬دستور‬ ‫کار اصالحی و ‪ ۵۱۸‬دس��تور کار پیش��گیرانه و با‬ ‫پیش بینی ‪ ۲۵‬روز زمان تعمیرات اساس��ی از ‪۲۵‬‬ ‫فروردین اغاز ش��ده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بازه‬ ‫زمانی پیش بینی شده تعمیرات اساسی‪ ۵ ،‬روز از‬ ‫این زمان برای توقف کامل واحدهای عملیاتی به‬ ‫منظور انجام فعالیت ها‪ ،‬برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت تعمیرات پاالیشگاه س��وم مجتمع‬ ‫گاز پارس جنوبی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬تعمیرات‬ ‫اساسی سال ‪ ۹۸‬پاالیش��گاه سوم یک تعمیرات‬ ‫اساس��ی عمده با تمرکز بر فعالیت های بازرسی‬ ‫و تعمی��رات ف��از ‪( ۵‬ردیف های س��وم و چهارم‬ ‫شیرین س��ازی گاز) ش��امل ‪ ۱۷‬برج‪ ۱۰ ،‬بس��تر‬ ‫غربال مولکولی‪ ۴۸ ،‬درام و ‪ ۳۴‬مبدل و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫جم��ال رحیم��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬اقدام ه��ا و‬ ‫فعالیت ه��ای مه��م تعمیراتی این دوره ش��امل‬ ‫تعویض خط��وط مربوط به بخار «ریبویلر» برج‪،‬‬ ‫احیای ردیف سوم و چهارم با تعویض جنس لوله‪،‬‬ ‫تعویض سینی های برج واحد ‪ ۱۱۴‬و تعویض پیچ‬ ‫و مهره های دودکش واحد ‪ ۱۰۸‬اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راس��تای ارتقای‬ ‫ش��بکه تامین برق پاالیش��گاه و افزایش قابلیت‬ ‫اطمین��ان تولید‪ ،‬پ��س از وصل برق پش��تیبان‬ ‫هم��کاران تعمی��رات برق پاالیش��گاه س��وم‪ ،‬با‬ ‫طراحی و اجرای ش��بکه توزیع برق پاالیش��گاه‬ ‫و در س��رویس ق��رار دادن ان پ��س از چک های‬ ‫نهای��ی‪ ،‬این امکان برای وصل برق پش��تیبان در‬ ‫هر زمان را ایجاد می کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫برای افزایش اطمین��ان برق اضطراری ‪ ۴۸‬ولت‬ ‫پاالیش��گاه تغییرات سخت افزاری در این شبکه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت گازی ایرانی اس��ت‪ ،‬که به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه های ش��رکت مل��ی گاز ایران‪ ،‬در‬ ‫زمینه تولید و بهره برداری از تاسیس��ات مستقر‬ ‫در خش��کی (فاز یک تا ‪ )۲۴‬میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی فعالیت می کند‪ .‬این ش��رکت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬تاس��یس شده و مس��ئولیت بهره برداری‬ ‫و پاالی��ش میعان��ات گازی و گاز طبیعی تمامی‬ ‫فازه��ای میدان گازی پ��ارس جنوبی را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشتریان سنتی راهی جز واردات نفت از ایران ندارند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهرزاد صفوت‬ ‫یک کارشناس حوزه نفت می گوید‪ :‬مشتریان سنتی‬ ‫نفت ایران راهی ندارن��د غیر از اینکه به واردات نفت‬ ‫خود از کش��ورمان ادامه دهند‪ .‬پاالیشگاه ها بر اساس‬ ‫خوراک مش��خصی طراحی می ش��وند که تغییر ان یا‬ ‫تغییر مشخصات پاالیشگاه به راحتی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫م��دت زی��ادی از تمدید نش��دن معافی��ت واردات‬ ‫‪ ۸‬مش��تری نفت ایران نگذش��ته اما هن��وز بحث در‬ ‫زمین��ه اثار ای��ن تصمیم امریکا بر ب��ازار جهانی نفت‬ ‫و همچنین اقتصاد ایران داغ اس��ت‪ .‬عده ای معتقدند‬ ‫مش��تریان سنتی نفت ایران نمی توانند به سرعت نفت‬ ‫ایران را جایگزین کنند و به واردات خود از ایران ادامه‬ ‫می دهند‪ .‬در دیگر س��و‪ ،‬عده ای ب��ر این عقیده اند که‬ ‫مصمم بودن امریکا در این زمینه باعث می ش��ود این‬ ‫کشورها به فکر جایگزینی نفت ایران باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بحث دیگری ک��ه بعد از خروج‬ ‫امریکا از برجام ش��کل گرفت‪ ،‬توانمندی شرکت های‬ ‫داخل��ی در اجرای پروژه های مختل��ف نفتی بود زیرا‬ ‫تحریم های امریکا مانع فعالیت ش��رکت های خارجی‬ ‫در صنایع نفت ایران می ش��د‪ .‬این مسئله می توانست‬ ‫باع��ث ش��ود پروژه های در ح��ال اج��را و همچنین‬ ‫پروژه های جدید با مشکل روبه رو شوند‪.‬‬ ‫مه��رزاد صف��وت‪ ،‬کارش��ناس حوزه ان��رژی درباره‬ ‫تاثیر تحریم های امری��کا می گوید‪ :‬باید واژه تحریم را‬ ‫فراموش کنیم؛ ش��اید نیم قرن پی��ش در جنگ های‬ ‫مختل��ف کش��ورها می توانس��تند از نظر سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی یکدیگر را تحریم و بایکوت کنند‪ .‬منتها در‬ ‫دنی��ای امروز دیگر چی��زی نمی تواند با عنوان تحریم‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬البته به علت منافع سیاسی و اقتصادی‬ ‫در بین خیلی از کشورها‪ ،‬شرایط خاص سیاسی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در مسیر شاهراه انرژی جهان‬ ‫صفوت می افزای��د‪ :‬بین مکزی��ک و امریکا‪ ،‬چین و‬ ‫ژاپ��ن یا بین امریکا و چین که دو ابرقدرت هس��تند‪،‬‬ ‫ش��رایط خاص سیاس��ی وج��ود دارد و در مورد اخر‪،‬‬ ‫تعرفه های گمرکی وضع ش��ده است‪ .‬ایران نیز کشور‬ ‫بس��یار مهمی در دنیا به ش��مار می رود‪ .‬کشورمان از‬ ‫نظر سرزمینی و ژئوپلتیکی در چهارراه دنیا واقع شده‬ ‫و دارای اهمی��ت زیادی از نظر سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫است‪ .‬در شمال کشور ما روسیه و در جنوب‪ ،‬اقیانوس‬ ‫هن��د قرار دارد که مهم ترین حوزه بازرگانی در زمینه‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ه��ر اتفاقی ک��ه مربوط به‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬بازتاب وس��یعی دارد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬به‬ ‫همین علت اس��ت که ام��روزه ای��ران در صدر اخبار‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬کشور ما بعد از ‪ ۱۲‬س��ال مذاکره درباره‬ ‫مس��ئله هس��ته ای‪ ،‬با دنیا به توافقی رسید که کامال‬ ‫برد‪-‬برد بود‪ .‬در بین همه کش��ورهای دنیا‪ ،‬کش��وری‬ ‫زورگو و مس��تکبر رون��د بازی را بره��م زده و از این‬ ‫اینکه ما در ش��رایط خاص سیاس��ی قرار بگیریم‪ ،‬به طور حتم اتفاق‬ ‫نامبارکی است و کسی راضی به ان نیست اما بعد از مدتی این چالش را‬ ‫به فرصت تبدیل می کنیم همچنان که در دهه های مختلف چالش هایی‬ ‫وجود داشته و حاصل ان شرکت های دانش بنیان بوده است‬ ‫بازی بیرون امده است‪ .‬به طور قطع ما با برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توان سرزمینی و نیروهای جوان خود سعی می کنیم‬ ‫راه ه��ای جایگزین را پیدا کنیم‪ .‬ام��روزه ما می توانیم‬ ‫خدم��ات مورد نیاز خ��ود را از راه های مختلف تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها و اتکا به توان داخلی‬ ‫صفوت تصریح می کند‪ :‬اینکه ما در ش��رایط خاص‬ ‫سیاس��ی قرار بگیریم‪ ،‬به طور حتم اتف��اق نامبارکی‬ ‫است و کسی راضی به ان نیست اما بعد از مدتی این‬ ‫چال��ش را به فرصت تبدیل می کنیم‪ .‬همچنان که در‬ ‫دهه های مختلف چالش هایی وجود داش��ته و حاصل‬ ‫ان ش��رکت های دانش بنیان بوده است؛ شرکت هایی‬ ‫که امروز در تمام صنایع کش��ور از جمله صنعت نفت‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه می افزای��د‪ :‬اکن��ون خیل��ی از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان داخلی در حوزه نرم افزاری‪،‬‬ ‫کنت��رل سیس��تم ها و پاالیش��گاه ها فعالی��ت کرده و‬ ‫خدم��ت ارائ��ه می کنند‪ .‬این راهی اس��ت ک��ه تمام‬ ‫کش��ورهای دنیا رفته اند‪ .‬المان‪ ،‬روس��یه و فرانسه از‬ ‫دل جنگ ساخته شدند‪ .‬کشور ما نیز در حال حرکت‬ ‫به سمت توسعه و پیشرفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان همکاری با شرکت های خدماتی‬ ‫این کارشناس نفتی می گوید‪ :‬گاهی شنیده می شود‬ ‫یک ش��رکت بزرگ در کشور خاصی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که الیه های ان ش��رکت را بررس��ی کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می ش��ویم س��تادش انجاس��ت‪ .‬در یک پروژه‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد دالری‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت خدماتی در‬ ‫حال ارائه خدمت هس��تند‪ .‬برای مثال ‪ ،‬ش��رکتی کار‬ ‫طراحی پایه را در هندوستان انجام می دهد‪ ،‬شرکتی‬ ‫کار مطالعات زیست محیطی را در جای دیگری از دنیا‬ ‫انجام می دهد و‪ ...‬حاصل فعالیت اینها اس��ت که یک‬ ‫پروژه را تش��کیل می ده��د‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬امروزه‬ ‫ما نیز می توانیم از خدمات ش��رکت هایی از این دست‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬خوش��بختانه در سال های گذشته‪ ،‬در‬ ‫حوزه باالدس��تی‪ ،‬مهندسی مخزن‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬مطالعه‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬حفاری‪ ،‬شرکت های ایرانی توانمند شده‬ ‫و در حال فعالیت هس��تند‪ .‬این ش��رکت ها ارتباطات‬ ‫خوبی هم با همکاران خود در س��ایر نقاط دنیا ایجاد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫صف��وت ب��ا بی��ان اینکه ش��رایط خاص سیاس��ی‪،‬‬ ‫ناجوانمردانه اس��ت و برای هیچ کش��وری خوش��ایند‬ ‫نیس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬با این حال‪ ،‬چنین شرایطی به این‬ ‫معنا نیس��ت که نتوانیم با ان مقابله کنیم‪ .‬از دل این‬ ‫شرایط خاص سیاس��ی بوده که در سال های گذشته‬ ‫کش��ور خود را ساخته ایم و هنوز با تمام قوا و توان در‬ ‫حال پیش رفتن هس��تیم و مشکالت خود را نیز حل‬ ‫می کنیم‪ .‬وی برای نمونه به حوزه پتروش��یمی اشاره‬ ‫و اظه��ار می کند‪ :‬در این ح��وزه مزیت های مختلفی‬ ‫داریم که بزرگ ترین انها خوراک پتروشیمی ها است‪.‬‬ ‫خوراک پتروش��یمی های ما متعلق به خودمان است‬ ‫و از داخل کش��ور تامین می ش��ود و کسی نمی تواند‬ ‫مانع تامین ان ش��ود‪ .‬در حوزه سرزمینی نیز میدان‬ ‫گس��ترده پارس جنوبی را داریم که می تواند خوراک‬ ‫تم��ام پتروش��یمی های ما را بدهد‪ .‬ناگفت��ه نماند که‬ ‫کش��ورهای مختلف نیز به محص��والت ما نیاز دارند و‬ ‫تمام دنیا‪ ،‬امریکا و رئیس جمهوری ترامپ نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه انرژی همچنی��ن می گوید‪:‬‬ ‫مش��تریان س��نتی نفت ای��ران راهی ندارن��د غیر از‬ ‫اینکه به واردات نفت خود از کش��ورمان ادامه دهند‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه ها بر اس��اس خوراک مش��خصی طراحی‬ ‫می ش��وند که تغییر ان یا تغییر مشخصات پاالیشگاه‬ ‫به راحتی ایجاد نمی ش��ود‪ .‬خیلی از کش��ورها در دنیا‬ ‫عاقالن��ه رفتار می کنن��د و مس��ائل را کوتاه مدت در‬ ‫نظر نمی گیرن��د‪ .‬صفوت در پایان ی��اداوری می کند‪:‬‬ ‫اقای ظریف به تازگی گفته اس��ت‪ :‬کش��ورهایی را که‬ ‫در دوران س��خت کنار ما بوده اند‪ ،‬فراموش نمی کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت این دوران تمام می ش��ود و در اینده با‬ ‫کش��ورهایی همکاری می کنیم ک��ه در این دوران در‬ ‫کنار ما بوده اند‪.‬‬ ‫تامین نیازهای کشور در بخش خطوط انتقال نیرو از سوی شرکت های دانش بنیان‬ ‫یک شرکت دانش بنیان فعال حوزه تولید یراق االت خطوط‬ ‫انتقال نیروی ش��بکه توزیع و پست های فشار قوی با دریافت‬ ‫تس��هیالت از صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری‬ ‫موفق به تولید دو محصول دانش بنیان جدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا فیض زاده‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬محصوالت‬ ‫تولیدی این ش��رکت را «دمپر ‪ ۶‬رزونانسه» و «اسپیسر دمپر‬ ‫‪ ۶‬باندله» با کاربرد در خطوط انتقال نیرو و پس��ت های فشار‬ ‫قوی ش��رکت های برق منطقه ای دانس��ت و گفت‪ :‬کار اصلی‬ ‫دمپر ‪ ۶‬رزونانس��ه مانند انواع دیگ��ر محصوالت دمپر‪ ،‬جذب‬ ‫ارتعاش��ات ائولین است و اس��تفاده از این نوع دمپر به دلیل‬ ‫بهب��ود عملکرد عالوه ب��ر باال بردن کیفی��ت‪ ،‬باعث نگهداری‬ ‫بهتری از خطوط انتقال نیرو می شود‪.‬‬ ‫فیض زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬محصوالت دمپر ‪ ۶‬رزونانس��ه‪،‬‬ ‫اسپیس��ر دمپ��ر ‪ ۴‬و ‪ ۶‬باندله و اسپیس��ر بین ف��ازی و مقره‬ ‫کامپوزیت��ی تا س��طح ‪ ۵۰۰‬کیلو ول��ت محصوالتی جدید در‬ ‫ش��رکت هس��تند و عمده مصرف برخی از این محصوالت در‬ ‫پروژه ه��ای صادرات��ی از جمله خطوط انتقال نیروی کش��ور‬ ‫پاکستان است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار امیدواری کرد که با پایان تس��ت های‬ ‫نوعی مقره های کامپوزیتی ‪ ۲۳۰‬و ‪ ۴۰۰‬کیلوولت در کش��ور‬ ‫اسپانیا بتوانیم منشا خدمات بیشتری در عرصه ارتقای کیفی‬ ‫خطوط انتقال نیروی کشور باشیم‪.‬‬ ‫مجری طرح اظهار کرد‪ :‬دمپر ‪ ۶‬رزونانسه با مسنجر فوالد‬ ‫ضدزنگ یکی از پروژه های واحد تحقیق و توس��عه شرکت به‬ ‫واسطه مشکالت موجود در زمینه خوردگی و کاهش عملکرد‬ ‫دمپرها در مناطق خاصی از کشور پاکستان بود که مطالعه و‬ ‫ساخت ان موجب افزایش چشمگیر عملکرد دمپرهای نصب‬ ‫شده در طوالنی مدت شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به دلیل نبود تقاضا و پروژه های مش��ابه‬ ‫در کش��ور در عمل‪ ،‬مطالع��ه و تولید بخش��ی از محصوالت‬ ‫دانش بنیان ش��رکت فقط با نگاه صادرات انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در این��ده بخش��ی از ظرفیت تولی��د محصول‬ ‫دانش بنیان اسپیسر دمپر ‪ ۴‬باندله و ‪ ۶‬باندله برای پروژه های‬ ‫توسعه ای داخل کشور مورد استفاده می گیرد‪.‬‬ ‫فیض زاده درباره صادرات این محصول دانش بنیان با اشاره‬ ‫به تحویل بیش از ‪ ۲۵‬پروژه به پاکستان و صادرات محصوالت‬ ‫به ‪ ۱۵‬کش��ور دیگر از جمله س��ریالنکا‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬الجزایر‪،‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬لبنان‪ ،‬عربستان و سوریه‪،‬‬ ‫کاهش ریسک صادراتی تنگه هرمز با خط لوله انتقال ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری‬ ‫مدیر طرح پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره ‪-‬‬ ‫ جاس��ک از بهره برداری فاز زودهنگام این پروژه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬به گزارش شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬رش��ید سیدیان گفت‪:‬‬ ‫این طرح با هدف انتقال روزانه یک میلیون بش��که‬ ‫نفت خام سبک و سنگین از منطقه گوره در حوالی‬ ‫اس��تان بوشهر به جاسک در شرق استان هرمزگان‬ ‫برای کاهش ریسک صادرات از منطقه استراتژیکی‬ ‫تنگه هرمز تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرح خ��ط لوله انتقال نفت ش��امل‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله ‪ ۴۲‬اینچی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این ط��رح غیر از اجرای ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله‪،‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه مخازن راهبردی جاسک‬ ‫در فاز نخس��ت‪ ۲۰ ،‬میلیون بش��که در فاز بعدی‪،‬‬ ‫تاسیسات دریایی شامل گوی های شناور به منظور‬ ‫ص��ادرات نفت خام و همچنین تاسیس��ات جانبی‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه میزان س��رمایه گذاری در این‬ ‫پ��روژه عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر س��رمایه‬ ‫برای اجرای طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره‪-‬‬ ‫ جاس��ک براورده شده است که امیدواریم در سقف‬ ‫همین اعتبار به پایان برسد‪.‬‬ ‫سیدیان با تاکید بر اینکه مناقصه های این پروژه‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬غیر از پروژه خط لوله‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتر شبکه برق رسانی به این پروژه‬ ‫را داری��م که اجرای ان از س��وی ‪ ۳‬پیمانکار انجام‬ ‫می شود‪ ،‬مناقصه انتخاب پیمانکاران نیز در مرحله‬ ‫برگزاری است که در مدت ‪ ۲۰‬روز تا یک ماه اینده‬ ‫پیمانکاران برنده مش��خص می شوند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫پروژه ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری ش��امل ‪ ۶‬گس��تره اس��ت‬ ‫که طول هر کدام ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۲۰‬کیلومتر اس��ت‪۶ ،‬‬ ‫پیمانکار این منطقه شناس��ایی و انتخاب ش��ده اند‬ ‫و اب�لاغ اغ��از به کار صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬البته این‬ ‫ابالغی��ه برای پیمانکار در هفته اینده صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیدیان افزود‪ :‬مناقصه ‪ ۵‬ایستگاه تلمبه خانه‪۲ ،‬‬ ‫ایس��تگاه توپک رانی و پایانه در مجموع ‪ ۸‬ایستگاه‬ ‫برگزار ش��ده است و پیمانکاران ان انتخاب شده اند‬ ‫ک��ه در این راس��تا تاییدیه و مصوب��ه هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ملی نفت ای��ران را گرفته ان��د و به زودی‬ ‫در یک��ی دو هفت��ه اینده اب�لاغ اغاز ب��ه کار این‬ ‫پیمانکاران صادر می شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین باید از مسیر قانونی باشد‬ ‫نماین��ده م��ردم مح�لات و دلیج��ان در مجل��س‬ ‫خاطرنشان کرد که افزایش قیمت بنزین باید از مسیر‬ ‫قانونی انجام ش��ود چراکه درحال حاضر تورم زاست‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا س��لیمی در جلس��ه علنی در‬ ‫تذکری ش��فاهی با اشاره به انتشار خبر افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن این نحوه اع�لام و تکذیب را بر کاهش اعتماد‬ ‫عمومی موثر دانس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون اموزش و‬ ‫تحقیقات مجلس درباره برجام نیز گفت‪ :‬اقای عراقچی‬ ‫می گوید عایدی ما از اروپا نزدیک به صفر است‪ ،‬اقای‬ ‫ظری��ف نیز می گوید اروپا به یک ص��دم تعهدات خود‬ ‫عمل کرده پس ما برای چه در برجام ماندیم؟ ایا تاریخ‬ ‫درباره ما قضاوت روشنی خواهد کرد؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه درحال حاضر به دلیل تشدید تحریم ها‬ ‫و امکان پذیر نبودن گش��ایش اعتبار اس��نادی‪ ،‬صادرات این‬ ‫ش��رکت به شکل محسوسی کاهش یافته است که امیدواریم‬ ‫ب��ا رفع موان��ع موجود روند پیش��ین صادرات از س��ر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه کش��ور در این حوزه هیچ گونه‬ ‫واردات��ی ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با تولید ای��ن محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان ضمن ایجاد اش��تغال برای تع��دادی از جوانان‬ ‫مستعد کشور‪ ،‬با افزایش ظرفیت تولیدی و خرید ماشین االت‬ ‫جدی��د امیدواری��م بتوانیم نقش موثرتری در ایجاد ش��غل و‬ ‫ارتق��ای کمی و کیفی محصوالت ملی ایفا کنیم‪ .‬به گفته این‬ ‫محقق‪ ،‬این محصوالت با حمایت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬راه کنترل مصرف برق نیست‬ ‫مدی��رکل دفت��ر پش��تیبانی فن��ی و‬ ‫نظارت ب��ر تولید ش��رکت تولی��د نیروی‬ ‫برق حرارتی گف��ت‪ :‬افزایش ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫تعرف��ه برق نمی تواند ابزاری برای تحریک‬ ‫مصرف کننده باش��د و ب��ه اعتقاد من این‬ ‫عدد اب��زاری ب��رای کنترل مص��رف برق‬ ‫نیس��ت‪ .‬غالمرضا مهرداد با تاکید بر اینکه‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید برق بسیار بیشتر‬ ‫از افزای��ش ‪ ۲۳‬درص��دی تعرفه های برق‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به عبارتی‪ ،‬ای��ن رقم حتی‬ ‫هزینه های تعمیر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری‬ ‫را نیز پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزینه هایی ک��ه در صنعت‬ ‫برق صرف می شود‪ ،‬بسیار باالست و حتی‬ ‫اگر هزینه س��وخت را نیز کن��ار بگذاریم‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده با قیمتی که از مشترکان‬ ‫دریافت می شود‪ ،‬فاصله بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر پش��تیبانی فنی و نظارت‬ ‫بر تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫با تاکید بر این مس��ئله که باید روش های‬ ‫دیگ��ری را ب��رای مدیریت مص��رف برق‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هرچند که‬ ‫تاکنون اقدام های متعددی در این راس��تا‬ ‫انجام ش��ده اما باید تدابی��ر و برنامه ها در‬ ‫این زمینه بیشتر شود‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی‪ ،‬محمدحس��ن متول��ی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر با اش��اره به‬ ‫طرح ه��ای تش��ویقی وزارت نی��رو ب��رای‬ ‫کاهش میزان مص��رف برق بخش خانگی‬ ‫در ایام اوج مصرف تابس��تان‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫در ص��ورت صرفه جوی��ی ‪ ۱۰‬درصدی در‬ ‫می��زان برق مصرف��ی‪ ۲۰ ،‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از مبلغ صورتحس��اب مش��ترکان کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش ‪ ۷‬درصدی‬ ‫تعرفه ب��رق تمامی مش��ترکین از ابتدای‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف افزایش انگیزه‬ ‫ب��رای اص�لاح م��دل مصرف مش��ترکین‬ ‫پرمص��رف به وی��ژه در زم��ان اوج مصرف‬ ‫برق مقرر ش��ده اس��ت تا از ابتدای خردا د‬ ‫فقظ برای مشترکین پرمصرف خانگی ‪۱۶‬‬ ‫درصد به این رقم افزوده شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫متغیر شدن سقف تسهیالت خرید در دستور کار قرار گرفت‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ :‬رئیس کانون انبوه س��ازان کش��ور می گوید‬ ‫با تس��هیالت فعلی خرید مس��کن در تهران‪ ،‬فقط می ش��ود ‪۲۰‬‬ ‫مت��ر خانه خرید‪ .‬البت��ه این نگاه تا اندازه ای خوش��بینانه به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬براس��اس گزارش بانک مرکزی درباره بازار مس��کن‬ ‫تهران در فروردین ‪ ،۹۸‬متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع‬ ‫واحد مس��کونی معامله ش��ده در تهران در ماه اغازین سال‪۱۱ ،‬‬ ‫میلیون تومان بوده اس��ت؛ بنابراین با تس��هیالت ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومانی زوج های خانه اولی‪ ،‬می توان حدود ‪ ۱۵‬متر خانه خرید‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر متقاضیان مسکن می توانند با خرید اوراق تسهیالت‬ ‫مس��کن با پرداخت حدود ‪ ۱۲‬میلی��ون تومان‪ ،‬وام ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تومانی خری��د خانه دریافت کنند که ب��ا قیمت های فعلی‪ ،‬این‬ ‫وام فقط کفاف خرید حدود ‪ ۱۲‬متر خانه را در تهران می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫افزایش نرخ مس��کن تا سقف ‪ ۲‬برابر در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬به ش��دت از توان خرید متقاضیان خانه کاسته‬ ‫و مدت هاس��ت همه‪ ،‬گوش به زنگ اخبار جدیدی هس��تند که‬ ‫ممکن اس��ت از افزایش وام مس��کن خبر دهد‪ .‬با این حال بانک‬ ‫مس��کن در یک س��ال گذش��ته بارها اعالم کرده برنامه ای برای‬ ‫افزایش وام مس��کن ن��دارد و منابع مالی برای ای��ن کار موجود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫البت��ه بانک مس��کن به دنب��ال راهکار دیگری ب��رای افزایش‬ ‫قدرت خرید متقاضیان مسکن است‪ .‬در روزهای اخیر ابوالقاسم‬ ‫رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن از احتمال متغیر شدن‬ ‫س��قف وام خرید خبر داد و گفت‪ :‬پیش تر از سقف های تسهیالت‬ ‫ثابت اس��تفاده می کردیم؛ یعنی همه متقاضیان دهک های ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۷‬که گروه هدف وام مس��کن هس��تند از تسهیالت ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی اس��تفاده می کردند‪ ،‬درحالی که پیشنهاد داده ایم سقف ‬ ‫تس��هیالت براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد‪ ،‬متغیر‬ ‫ش��ود و افراد براس��اس ق��درت خری��د و بازپرداخت اقس��اط از‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اجرایی شدن این پیشنهاد‬ ‫نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است‪.‬‬ ‫‹ ‹وامی به سود بانک مسکن‬ ‫گرچه بانک مسکن متغیر کردن سقف تسهیالت بانک مسکن‬ ‫را باتوجه به شرایط مالی متقاضیان راهکاری بهتر از افزایش رقم‬ ‫وام و در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬راه حلی مشکل گش��ا می داند اما برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند فضای ایجاد شده در جامعه در زمینه کم یا‬ ‫ُمسکن بی اثری به نام وام مسکن‬ ‫بانک مس��کن با اس��تفاده از عوام��ل موجود در حوزه سیاس��ت گذاری‬ ‫مس��کن مانند تس��هیالت‪ ،‬به دنبال این اس��ت که تقاضا را تحریک کند و‬ ‫ارزش اوراق خود را افزایش دهد و جذب سپرده داشته باشد‬ ‫زیاد شدن وام مسکن‪ ،‬در نهایت به سود خود بانک مسکن است؛‬ ‫نه متقاضیان خرید خانه‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه ارائه وام خرید هیچ گاه سیاست پایداری نبوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه بیشتر سیاست ها را کسانی تعیین می کنند که ذی نفع‬ ‫هستند و همین مسئله موجب ایجاد تعارض منافع می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه منافع بانک مسکن در داغ شدن بحث تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فارغ از اینکه این کار‪ ،‬سیاست مناسبی است‬ ‫یا نه و چگونه باید انجام ش��ود‪ ،‬بانک مس��کن از داغ ش��دن بحث‬ ‫تسهیالت خرید سود می برد زیرا از این راه می تواند جذب سپرده‬ ‫داشته باشد و اوراق منتشر کند‪ .‬اینها مکانیسم های جذب منابع‬ ‫بانک هستند و حتی امکان چاپ پول برای این کار وجود دارد‪.‬‬ ‫بیضایی گفت‪ :‬فش��اری که روی بانک های دیگر برای پرداخت‬ ‫س��ود به س��پرده گذاران وجود دارد‪ ،‬بر بانک مسکن نیست زیرا‬ ‫این بانک به مشتریان اوراق می دهد که در عمل فشاری به بانک‬ ‫وارد نمی کن��د و متقاضی خرید مس��کن باید انها را در فرابورس‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره ب��ه کاهش ارزش اوراق مس��کن در‬ ‫فراب��ورس به کمتر از ‪ ۴۰‬هزار تومان در روزهای اخیر‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی ارزش این اوراق پایین می اید‪ ،‬بانک مس��کن با استفاده از‬ ‫عوامل موجود در حوزه سیاست گذاری مسکن مانند تسهیالت‪،‬‬ ‫به دنبال این اس��ت که تقاضا را تحریک کند و ارزش اوراق خود را‬ ‫افزایش دهد و جذب سپرده داشته باشد‪.‬‬ ‫او با تایید این ادعای بانک مس��کن که توان افزایش سقف وام‬ ‫خری��د وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای فراه��م کردن منابع مالی‪،‬‬ ‫بانک مس��کن ‪ ۳‬راهکار دارد؛ یکی اینکه دولت وجوه اداره ش��ده‬ ‫برای این کار بگذارد که در شرایط فعلی اقتصادی دولت‪ ،‬این کار‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و دول��ت در هزینه های جاری خود هم مانده‬ ‫است‪ .‬راهکار دوم این است که منابع مالی از بانک مرکزی گرفته‬ ‫ش��ود که در ش��رایط فعلی و باتوجه به تورم‪ ،‬شرایط این کار هم‬ ‫فراهم نیس��ت‪ .‬راهکار سوم اس��تفاده از منابع ناشی از بازگشت‬ ‫تس��هیالت مسکن مهر اس��ت که از ان نیز پیش تر استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با تاکید بر اینک��ه باتوجه به‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬بانک مس��کن به دنبال ان است که فشار افکار‬ ‫عمومی را در حوزه وام مس��کن باال ببرد و ناچیز بودن مبلغ ان را‬ ‫گوش��زد کند‪ ،‬گفت‪ :‬مگر پیش از گران تر ش��دن خانه‪ ،‬چه تعداد‬ ‫از مردم می توانس��تند با وام مس��کن خانه بخرند و قسط های ان‬ ‫را بپردازند؟‬ ‫او ب��ا انتق��اد از اینکه هم��واره متقاضیان خری��د را با موضوع‬ ‫تس��هیالت س��رگرم می کنند و از سیاس��ت گذاری درس��ت در‬ ‫حوزه مس��کن غافل هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۷۰‬درصد نرخ یک‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬مربوط به زمین است اما دولت‪ ،‬سیاست زمین‬ ‫را مس��کوت گذاشته و حتی به اندازه یک خط سیاست گذاری در‬ ‫این حوزه ندارد‪.‬‬ ‫بیضایی معتقد اس��ت س��اماندهی حوزه مسکن یک سیاست‬ ‫نمی خواهد بلکه نیازمند یک بس��ته سیاستی است‪ .‬به گفته وی‬ ‫در بیش��تر نقاط جهان دولت ها تناس��ب بین وام ساخت و خرید‬ ‫را رعایت می کنند؛ به عنوان نمونه در کش��ورهای جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا‪ ،‬هند و استرالیا‪ ،‬همیشه تناس��ب بین وام ساخت و خرید‬ ‫رعایت شده و همواره وام ساخت ‪ ۲‬برابر وام خرید است زیرا ابتدا‬ ‫باید مسکن ساخته شود تا مردم ان را بخرند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در ش��رایط کمبود مسکن‪ ،‬افزایش وام مسکن‬ ‫هم در ساماندهی بازار نقشی ندارد و فقط تاثیر تورمی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نباید فقط روی وام خرید تمرکز ش��ود بلکه باید سیاست گذاری‬ ‫متنوعی در بخش های گوناگون مرتبط با مس��کن داشته باشیم؛‬ ‫سیاست های متنوعی که همزمان اجرا شود و اثر تورمی در حوزه‬ ‫مسکن نداشته باشد بلکه نقش تنظیم گری داشته باشد و بتواند‬ ‫بازار را کنترل کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬در ابتدای دول��ت یازدهم همین‬ ‫حرف ه��ا را زدیم و بر لزوم سیاس��ت گذاری در حوزه س��اخت و‬ ‫خرید به طور همزمان تاکید کردیم که گفته ش��د در این زمینه‪،‬‬ ‫از صندوق های زمین و س��اختمان بهره گرفته می شود اما ارزش‬ ‫ای��ن صندوق ها در مجم��وع از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان باالتر نرفت و‬ ‫تاثیری در بازار نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره ای جز افزایش وام نداریم‬ ‫باوجود اعالم بانک مرکزی مبنی بر نبود توان افزایش س��قف‬ ‫وام مس��کن‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس معتقد است‬ ‫برای بهب��ود وضعیت بازار مس��کن‪ ،‬درحال حاضر راهکاری جز‬ ‫افزایش میزان وام وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت صدیف بدری با اش��اره به مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار برای افزایش تس��هیالت مسکن در سال ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫براساس مصوبه این ش��ورا برای شهری مانند تهران‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مس��کن برای یک نفر فقط ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان افزایش یافته که‬ ‫این رقم باتوجه به افزایش نرخ مسکن ناچیز است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در کنار افزایش تس��هیالت مس��کن‪ ،‬دولت باید برای‬ ‫حمایت از اقش��ار نیازمند و اسیب پذیر‪ ،‬اقدام به تولید مسکن در‬ ‫زمین های دولتی کند زیرا بس��یاری از متقاضیان توان پرداخت‬ ‫اقساط باالی تسهیالت فعلی را ندارند‪.‬‬ ‫بدری با بیان اینکه دولت به دنبال س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد در‬ ‫‪ ۲‬سال اینده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسئوالن می توانند از زمین های‬ ‫دولتی و حتی زمین های بافت فرس��وده برای ساخت این خانه ها‬ ‫استفاده کنند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬یکی از راهکارهای بهبود وضعیت‬ ‫مسکن‪ ،‬اجرای پروژه مس��کن اجتماعی بود که متاسفانه دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم ان را در سطح شعار باقی گذاشت‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون عمران مجلس افزود‪ :‬به طور قطع اگر برنامه مناسبی‬ ‫برای تولید و عرضه مس��کن اجرا نشود‪ ،‬مشکالت همچنان باقی‬ ‫می ماند و با اقدام هایی مانند افزایش تس��هیالت‪ ،‬درد این حوزه‬ ‫درمان نمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬واگن باری جدید وارد ناوگان می شود‬ ‫افزایش همکاری بندری ایران و قرقیزستان‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با یاداوری اینکه ایران‬ ‫و قرقیزس��تان تاکنون ‪ ۲۰‬س��ند امضا کرده اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬زمینه ه��ای فراوانی ب��رای همکاری دو‬ ‫کش��ور وجود دارد و ش��رایط فعل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران فرصتی مناس��ب برای گسترش‬ ‫همکاری های دو کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نوران‬ ‫نیاز علی یف‪ ،‬معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران امادگی دارد در‬ ‫زمینه بندری با قرقیزس��تان همکاری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عض��و کابینه دول��ت دوازدهم ب��ا بیان اینکه‬ ‫به زودی از س��وی ایران‪ ،‬تاریخی برای تش��کیل‬ ‫کمیس��یون مشترک دو کش��ور اعالم می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش از برگزاری کمیسیون مشترک‪ ،‬باید‬ ‫تاج��ران و بازرگانان دو کش��ور با هم مذاکراتی‬ ‫داشته باشند تا سرفصل های همکاری دو طرف‬ ‫در مذاکره ها مشخص شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی کش��ورمان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه عامل تح��رک فعالیت ه��ا در جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش تر دو کشور توافق هایی داشته اند که‬ ‫بخش��ی از انها عملیاتی نشده است‪ .‬الزم است‬ ‫هیات های دو کشور پیش از تشکیل کمیسیون‬ ‫مشترک‪ ،‬سرفصل های همکاری را که می تواند‬ ‫ب��ه عقد ق��رارداد منج��ر ش��ود‪ ،‬در دیدارهای‬ ‫گوناگون نهایی کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی کشورمان ضمن اعالم‬ ‫امادگی جمهوری اسالمی ایران برای گسترش‬ ‫تج��ارت با جمه��وری قرقیزس��تان‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫جمهوری قرقیزس��تان می تواند از ظرفیت های‬ ‫تمام��ی بندره��ای ای��ران در چارچوب ه��ای‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬اس��تفاده کن��د‪ .‬هیات ه��ای‬ ‫کارشناسی قرقیزستان می توانند در این زمینه‬ ‫با سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران گفت وگ��و کنند و در اج�لاس پیش رو‪،‬‬ ‫درب��اره زمینه ه��ای هم��کاری تصمیم گی��ری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسالمی خواستار ایجاد تسهیالتی برای تردد‬ ‫جاده ای ایرانیان از مرز قرقیزستان شد و گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از کامیونداران ما ب��ه مدت ‪ ۴۰‬روز در‬ ‫مرز قرقیزس��تان با مش��کالتی روبه رو بودند که‬ ‫انتظار داریم این نوع مش��کالت با س��رعت حل‬ ‫و فصل شود‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت قطار برقی گلشهر‪-‬هشتگرد‬ ‫میزان رشد خطوط ریلی در سال جاری‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اغاز عملیات اجرایی ساخت شهرهای‬ ‫جدید تیس و س��یراف در یک س��ال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬حبیب اله طاهرخانی با اشاره به عملکرد خوب شهرهای جدید در‬ ‫تعیین تکلی��ف پروژه های بدون متقاضی باتوجه به افزایش نرخ مس��کن در تهران و‬ ‫س��ایر کالنش��هرها بیان کرد‪ :‬بدون ش��ک تعیین تکلیف ‪ ۷‬هزار واحد در شهر جدید‬ ‫پرند و همین تعداد در شهر هشتگرد که در پایان محصولی متفاوت از مسکن مهر به‬ ‫متقاضیان ش��ان تحویل خواهند داد‪ ،‬عملکردی خوب در این حوزه برای ما به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید درباره اقدام های انجام شده در‬ ‫زمینه پروژه های ریلی در یک سال گذشته اعالم کرد‪ :‬باالترین عملکرد و پیشرفت ما‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬در بخش ریلی مربوط به قطار برقی گلشهر‪-‬هشتگرد است که با تمرکز‬ ‫بیشتر در س��ال جاری به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی همچنین با تاکید بر ضروت‬ ‫فعال ش��دن تمامی ظرفیت های ش��هری بهارستان در پیش��برد و به نتیجه رساندن‬ ‫قطار برقی اصفهان‪-‬بهارس��تان بیان کرد‪ :‬در حوزه توسعه شبکه دسترسی بین شهر‬ ‫جدید و ش��هرهای مادر نیز اقدام هایی انجام شده که براساس گزارش های ارائه شده‪،‬‬ ‫بزرگراه صدرا‪-‬دوکوهک و دسترسی به بزرگراه اصفهان‪-‬شیراز در مرحله نهایی است‪.‬‬ ‫براس��اس الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬به طور متوسط از ‪ ۴۰‬سال پیش تاکنون‬ ‫ساالنه ‪ ۱۶۶‬کیلومتر خط اصلی ریلی در ایران ساخته شده و طول شبکه ریلی‬ ‫کش��ور از ‪ ۴۵۷۵‬کیلومتر در سال ‪ ۱۳۵۷‬به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۲۶‬کیلومتر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافته که نش��ان دهنده افزایش ‪ ۱۴۵‬درصدی‪ ،‬معادل ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت به طور متوسط س��االنه ‪ ۱۶۶‬کیلومتر خطوط اصلی ریلی‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا خیراله خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل با اش��اره به اینکه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫خط اهن در کشور به بهره برداری رسید‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سال جاری نیز عملیات‬ ‫ریل گذاری ‪ ۲۷۰‬کیلومتر در دس��ت اجرا اس��ت‪ .‬با در نظ��ر گرفتن این ‪۲۷۰‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬طول خطوط ریلی کشور به ‪۱۱‬هزار و ‪ ۴۹۶‬کیلومتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫از مهم ترین خطوط ریلی س��اخته ش��ده پ��س از پیروزی انق�لاب راه اهن‬ ‫گرگان‪-‬اینچه ب��رون به طول ‪ ۹۰‬کیلومتر‪ ،‬راه اهن تهران‪-‬همدان به طول ‪۲۵۸‬‬ ‫کیلومت��ر‪ ،‬راه اهن خواف‪-‬هرات به طول ‪ ۷۷‬کیلومتر‪ ،‬راه اهن غرب کش��ور به‬ ‫طول ‪ ۱۴۶‬کیلومتر و راه اهن مراغه‪-‬ارومیه به طول ‪ ۹۸‬کیلومتر بوده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬اواخر سال گذشته برای تولید ‪۸۰۰‬‬ ‫واگن باری جدید تفاهمنامه ای به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا س��عید رس��ولی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ششم توس��عه مکلف هستیم‬ ‫س��هم جابه جایی بار در حمل ونق��ل ریلی را به‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و س��هم جابه جایی مس��افر را به ‪۲۰‬‬ ‫درصد برسانیم که باید تا پایان برنامه ششم این‬ ‫اهداف محقق ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت راه اهن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در برنامه ششم الزاماتی برای تحقق‬ ‫این تکلیف ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال ی��ک درصد از فروش نفت باید به راه اهن‬ ‫اختص��اص یابد ی��ا س��رمایه گذاری در راه اهن‬ ‫مانند س��رمایه گذاری در مناط��ق محروم تلقی‬ ‫ش��ود تا مشمول امتیازهای س��رمایه گذاری در‬ ‫این مناطق باش��د‪ .‬رسولی با اشاره به مشکالت‬ ‫و موانع پیش روی ش��بکه ریل��ی برای افزایش‬ ‫جابه جای��ی بار اظهار کرد‪ :‬معضلی که در زمینه‬ ‫حم��ل بار در ش��بکه ریلی وج��ود دارد متصل‬ ‫نبودن چشمه ها و منابع بار به شبکه ریلی است‪.‬‬ ‫این مش��کل بزرگی به شمار می رود که بسیاری‬ ‫از خطوط ریلی را غیربهره ور کرده‪ ،‬به طوری که‬ ‫خطوط اهن در مس��یرهای گوناگونی از جمله‬ ‫شیراز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬رشت‪ ،‬همدان و‪ ...‬تنها کاربری‬ ‫مس��افری دارند و در بخش بار کمترین عملکرد‬ ‫را داش��ته اند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬راه اهن به دنبال اتصال منابع بار به ش��بکه‬ ‫ریلی اس��ت تا اصلی ترین گلوگاه افزایش سهم‬ ‫ری��ل از جابه جایی ب��ار رفع ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫راه اهن افزود‪ :‬توس��عه ناوگان باری را در دستور‬ ‫کار داریم و در همین زمینه‪ ،‬اواخر سال گذشته‬ ‫برای تولید ‪ ۸۰۰‬واگن باری جدید تفاهمنامه ای‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوکامپوزیت ها و صنعت خودرو‬ ‫علم چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫تعارض منافع‬ ‫ ‬ ‫در قرارداد‬ ‫دوگانه‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ق��رارداد دوگانه به دانش��گر امنیت ش��غلی و‬ ‫امنی��ت ذهنی می ده��د برای کس��ب اعتبار در‬ ‫اجتم��اع علمی‪ .‬بدون این امنیت کار دانش��گری‬ ‫مدرن ناممکن اس��ت‪ .‬اینشتین اگر در اداره ثبت‬ ‫اختراعات س��وئیس شاغل نبود ش��اید موفق به‬ ‫ابداع نس��بیت و انتش��ار ان نمی شد‪ .‬همین طور‬ ‫ام��روزه‪ ،‬امنیت خاطر بس��یاری از دانش��گران به‬ ‫دلیل اش��تغال در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقات‬ ‫باع��ث رش��د علم��ی انه��ا و ادامه کش��فیات و‬ ‫ابداع های علمی انها می ش��ود‪ .‬نادرند دانشگرانی‬ ‫که نتوانسته اند رابطه استخدامی دائم پیدا کنند‪.‬‬ ‫این گونه دانش��گران اگر توانس��ته باشند تا حدی‬ ‫حض��ور و اعتبار خ��ود را در اجتماع علمی حفظ‬ ‫کنند البد منبع مالی کم دردس��رتری داشته اند‪.‬‬ ‫دانش��گر از این طریق به مشارکت علمی خود در‬ ‫اجتماع علمی ادامه می دهد بی اینکه خطر زیادی‬ ‫بپذیرد زیرا رابطه اس��تخدامی وی با کارفرما این‬ ‫اج��ازه را می ده��د که مس��تقل از ابعاد موفقیت‬ ‫وی در اجتم��اع علم��ی در مقاب��ل ارائه خدمات‬ ‫حق��وق دریاف��ت کند‪ .‬این روال عل��م مدرن را از‬ ‫علم پیش��انیوتونی متمایز کرد‪ ،‬انجام پروژه های‬ ‫علمی خرد و کالن را برای رفع نیازهای جامعه و‬ ‫کنجکاوی بش��ر ممکن ساخت‪ .‬از قرارداد و تعهد‬ ‫دوگانه دانشگر باید انتظار داشت تعارض و تداخل‬ ‫منافعی به وجود بیاید‪ .‬در مواردی ممکن اس��ت‬ ‫منافع نهاد استخدامی با روال های اجتماع علمی‬ ‫مغایرت داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬هنگام‬ ‫ممنوعیت در اشکارس��ازی یک کش��ف جدید‪،‬‬ ‫که سازمان های دفاعی یا بخش خصوصی حامی‬ ‫مالی ان بوده اس��ت‪ ،‬ی��ا تعارض میان ارزش های‬ ‫س��ازمان کارفرما با اجتم��اع علمی که نمونه ان‬ ‫در علوم انس��انی و اجتماعی دیده ش��د ه تاکنون‬ ‫دانش��گری با هزین��ه کمی این مورده��ا را مهار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پوشش خودرویی‬ ‫ضد خش و ترمیم پذیر‬ ‫پوش��ش های مورد استفاده در اتومبیل ها باید‬ ‫در براب��ر نامالیمات اس��تحکام کافی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬بهینه س��ازی خواص مکانیکی‬ ‫پوش��ش های خودرویی ب��رای محافظت از بدنه ‬ ‫خ��ودرو ضروری به نظر می رس��د‪ .‬امروزه‪ ،‬اعمال‬ ‫نان��وذرات با اش��کال گوناگون درون پوش��ش ها‬ ‫مورد توجه بس��یاری از پژوهشگران این حوزه از‬ ‫علم قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش س��تاد فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬در دانش��گاه صنعت��ی امیر کبیر در طرحی‬ ‫پوش��ش های خودرویی ضد خ��ش و ترمیم پذیر‬ ‫تولید ش��دند‪ .‬افزایش همزم��ان مقاومت در برابر‬ ‫خراش و همچنین قابلیت ترمیم ش��وندگی خش‬ ‫و خراش پوش��ش های خودرویی به عنوان اهداف‬ ‫این طرح اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬بهره گیری از نتایج‬ ‫این طرح در اعمال پوش��ش روی سازه های فلزی‬ ‫به وی��ژه اتومبیل‪ ،‬موجب افزایش ماندگاری جلوه‬ ‫ظاهری اولیه و طول عمر پوش��ش شده و کاهش‬ ‫هزینه های ناش��ی از تعمیر اسیب های سازه ها را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش الودگی‬ ‫خودروهای دیزلی‬ ‫با نانو افزودنی ها‬ ‫خودروهای دیزلی بیش از ‪ ۷۸‬درصد الودگی‬ ‫ه��وا را به خ��ود اختصاص داده ان��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫یافتن راهکارهایی برای حل مش��کل الودگی‬ ‫خودروهای دیزلی ضرورت دارد‪ .‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نصب فیلتر در ای��ن خودروها برای‬ ‫کاهش الودگی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬البته هنوز‬ ‫مش��کل الودگی هوا و نقش خودروهای دیزلی‬ ‫در بروز این چالش زیست محیطی پابرجاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��تاد فن��اوری نان��و‪ ،‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا نوعی‬ ‫نانوافزودنی برای کاه��ش الودگی خودروهای‬ ‫دیزلی ارائه کرد ه اس��ت‪ .‬این ش��رکت افزودنی‬ ‫پایه سوختی تولید کرده که برای سوخت های‬ ‫دیزلی و همچنین س��وخت های س��نگین تر از‬ ‫دیزل مانند مازوت قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬این‬ ‫افزودنی س��وخت می تواند سهم االیندگی هوا‬ ‫را برای خودروهای دیزلی کاهش دهد‪ .‬یکی از‬ ‫مزیت های این فناوری مقدار مصرف ان است‬ ‫ب��ه طوری که نس��بت افزودن ان به س��وخت‬ ‫یک به هزار است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مقدار کمی از این‬ ‫افزودنی می تواند برای حجم زیادی از سوخت‬ ‫دیزل کافی باشد‪.‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬ام�روزه نانوکامپوزیت ه�ا با مزایایی که نس�بت به‬ ‫فلزات دارن�د‪ ،‬کاربردهای فراوانی در صنعت ازجمله صنعت خودرو پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت ه�ای م�ورد اس�تفاده در صنعت خودرو بیش�تر از نوع‬ ‫نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری هستند‪.‬‬ ‫ب�ه علت مزایایی که قطعات کامپوزیتی نس�بت به قطعات فلزی دارند‬ ‫و صرفه جویی های�ی که بر اثر بهره گیری از انها ایجاد می ش�ود‪ ،‬هر روز‬ ‫قطع�ات بیش�تری از خودرو به قطع�ات کامپوزیتی تبدیل می ش�ود‪ .‬در‬ ‫فلزات‪ ،‬ریخته گری با ضخامت های کم‪ ،‬امکان پذیر نیست‪ .‬اگر با ورق نیز‬ ‫به ش�کل دهی قطعه بپردازیم‪ ،‬دور ریز زیاد است و تولید ضایعات زیادی‬ ‫دربردارد‪.‬‬ ‫در صورت�ی که ب�رای کامپوزیت ه�ا این محدودیت وج�ود ندارد و به‬ ‫دلیل قدرت س�یالن ب�اال می توانند تمام قالب را پر کرده و ش�کل قطعه‬ ‫م�ورد نظ�ر را کامل کنند‪ .‬س�بکی‪ ،‬خواص مکانیکی ب�اال و افزایش عمر‬ ‫قطعات‪ ،‬مقاومت در برابر خوردگی‪ ،‬سرمایه گذاری کمتر در تولید نسبت‬ ‫به قطعات فلزی‪ ،‬س�هولت تولید با ماش�ین االت کمتر و تعداد بیش�تر و‬ ‫مواردی از این دس�ت‪ ،‬تنها بخش�ی از مزایایی هستند که خودروسازان‬ ‫را به سمت استفاده از مواد کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی سوق می دهند‪.‬‬ ‫فرصت های جدید در حوزه مهندسی مواد‬ ‫از جمل��ه کاربردهای نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت‬ ‫خودرو می توان به اس��تفاده از این مواد در س��اخت قطعات‬ ‫و چارچوب ه��ای داخل��ی و خارجی خ��ودرو‪ ،‬بکارگیری در‬ ‫روکش ه��ا و رنگ ه��ا و پوش��ش های خودروی��ی‪ ،‬کاربرد در‬ ‫منسوجات مورد استفاده در خودرو برای کاربردهای ضداب‬ ‫و لک و دوده و نیز حفظ بهداشت خودرو‪ ،‬استفاده در تایرها‬ ‫و پیل های س��وختی و موارد بسیاری از این دست اشاره کرد‬ ‫که تحولی بنیادین در صنعت خودرو را رقم زده اند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت های پلیم��ری فرصت های جدیدی در حوزه‬ ‫مهندس��ی م��واد ایجاد ک��رده‪ ،‬ویژگی مواد اولی��ه موجود را‬ ‫ت��ا چند ده براب��ر افزای��ش داده و امکان بهبود بس��یار زیاد‬ ‫ویژگی های س��اختارهای کامپوزیتی را فراهم می اورند‪ .‬این‬ ‫ویژگی ها (ش��امل ویژگی های مکانیکی‪ ،‬الکتریکی و حرارتی)‬ ‫بسته به ترکیب مواد مورد استفاده در سنتز کامپوزیت تغییر‬ ‫می کنند‪ .‬بکارگیری از این مواد در سپر خودرو‪ ،‬مخزن گاز و‬ ‫پنل های داخلی و خارجی خودرو متداول شده است‪ .‬انتقال‬ ‫از میک��روذرات به نان��وذرات موجب ایجاد تغییرات بس��یار‬ ‫زی��ادی در ویژگی های فیزیکی می ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫نانوکامپوزیت های ح��اوی ذرات خاک رس نانومتری‪ ،‬دارای‬ ‫مقادیر بسیار کمی (کمتر از ‪ ۱۰‬درصد) از این ذرات هستند‪.‬‬ ‫ای��ن مواد ویژگی ه��ای مکانیکی و حرارت��ی رزین پایه را‬ ‫بهبود بخش��یده و برای نمونه‪ ،‬عملکرد انس��دادی و مقاومت‬ ‫اتش گی��ری ان را افزای��ش می دهند‪ .‬اکن��ون‪ ،‬توجه بخش‬ ‫عمده صنع��ت خودرو به کاربردهای هوش��مند فناوری نانو‪،‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬الس��تیک های هوش��مند مبتنی ب��ر نانولوله ها‬ ‫معطوف شده اس��ت‪ .‬انتظار می رود در اینده صنعت خودرو‪،‬‬ ‫روان کننده ه��ای بهبود یافته‪ ،‬پیل های س��وختی س��بک تر‪،‬‬ ‫مواد قوی تر و در عین حال س��بک تر‪ ،‬کاتالیزورها‪ ،‬فیلترهای‬ ‫نانوحف��ره ای‪ ،‬شیش��ه جل��وی اتومبی��ل خود تمیز ش��ونده‪،‬‬ ‫رنگ های خود ترمیم شونده‪ ،‬حفاظت از خوردگی و تغییر رنگ‬ ‫نقاش��ی برای ماشین ها را گسترش دهد‪ .‬مواد بنیادی‪ ،‬طیف‬ ‫وس��یعی از کاربردها را در برمی گیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نانوموادی با‬ ‫قابلیت تطبیق با ماش��ین االت جدید و قدیمی ساخته شده‬ ‫و می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری در مواد‬ ‫اس��تفاده از نانومواد امکان بهبود عملک��رد‪ ،‬افزایش طول‬ ‫عمر‪ ،‬به��ره وری باالتر مصرف انرژی‪ ،‬ظاه��ر منحصر به فرد‪،‬‬ ‫ان��دازه کوچک تر و ن��واوری در خودروه��ا را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫از این مواد برای پاس��خ به نیازهای صنعت خودروس��ازی در‬ ‫اینده همچون کاهش گازهای خروجی از اگزوز‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫در مصرف س��وخت‪ ،‬عملکردها و معماری های جدید‪ ،‬ایمنی‬ ‫بیش��تر و هزینه کمتر اس��تفاده می ش��ود‪ .‬مقاومت باالتر در‬ ‫برابر ضربه‪ ،‬حالل ها و سایش از ویژگی های نانومواد به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫این مواد همچنین می توانند موجب کاهش وزن و در عین‬ ‫ح��ال افزایش کارایی موتور و عملکرد کلی خودرو به منظور‬ ‫کاهش نشر گاز دی اکسید کربن شوند‪ .‬کاهش وزن خودروها‬ ‫نخستین ابزار کاهش مصرف سوخت به شمار می رود‪ .‬کاهش‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوگرمی وزن خودرو موجب کاهش مصرف س��وخت‬ ‫به میزان ‪ 0. 51‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ش��ده و در نتیجه‬ ‫تولی��د گازهای االین��ده کاهش می یاب��د‪ .‬حوزه های دیگری‬ ‫که نانومواد می توانند در صنعت خودروس��ازی مفید باش��ند‬ ‫عبارتند از بهب��ود مدیریت حرارتی‪ ،‬کاهش نویز و ارتعاش و‬ ‫افزایش زیبایی‪.‬‬ ‫‹ ‹روکش ها‬ ‫حفاظت سطحی یکی از حوزه های کلیدی بازار خودروهای‬ ‫لوکس به ش��مار م��ی رود‪ .‬از کاربردهای ای��ن حوزه می توان‬ ‫ب��ه حفاظت در براب��ر تابش پرت��وی فرابنفش‪ ،‬س��اییدگی‪،‬‬ ‫حرارت‪ ،‬بهبود چس��بندگی و کاهش اصطکاک موتور اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬نانوروکش ها در ای��ن حوزه کارب��ردی اهمیت باالیی‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬همچنین تقاضای باالیی برای سطوح تمیز‬ ‫با ظاهر بی نقص و بهداشتی که اثر انگشت روی انها به جای‬ ‫نمی ماند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایرها‬ ‫استفاده از نانومواد در حوزه تایر‪ ،‬موجب ایجاد این مزیت ها‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫* کاهش هزینه از طریق صرفه جویی در مصرف مواد ؛‬ ‫* کاه��ش وزن ک��ه منجر به افزایش کارای��ی و بهره وری‬ ‫مصرف سوخت می شود؛‬ ‫* کاهش تجمع حرارتی و در نتیجه خرابی کمتر تایر؛‬ ‫* حذف اس��تفاده از بوتیل هالوژن دار که امکان بازیافت یا‬ ‫دورریز ساده تر تایرهای فرسوده را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫نانوپوشش های انتی باکتریال‬ ‫نانوپوش��ش ها به ص��ورت روزاف��زون در حال‬ ‫گس��ترش بوده و کاربردش��ان در صنایعی مانند‬ ‫پالستیک‪ ،‬فلز‪ ،‬شیشه‪ ،‬منسوجات و سرامیک در‬ ‫ل نانوپوشش ها‬ ‫حال افزایش است‪ .‬به طور معمو ‬ ‫دارای خ��واص ضدل��ک و ابگریز ب��وده و امکان‬ ‫ایجاد ویژگی هایی مانند رس��انایی‪ ،‬رنگی بودن و‬ ‫مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی و دما در انها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ل میان محیط و‬ ‫نانوپوش��ش ها به طور معم��و ‬ ‫محص��ول قرار می گیرن��د و تعام��ل محصول با‬ ‫فضای پیرامون را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫عفون��ت باکتریای��ی یک��ی از دغدغه ه��ای‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهیزات پزش��کی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫نوع عفونت ها س��االنه جان بسیاری را می گیرند‬ ‫و موجب تحمیل هزینه های بس��یاری به بخش‬ ‫پزش��کی می ش��وند‪ .‬ب��رای ح��ل این مش��کل‪،‬‬ ‫راهبرده��ای مختلفی وجود دارد که یکی از انها‬ ‫اس��تفاده از پوش��ش های ضدباکتری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ل یک ترکیب‬ ‫این نانوپوش��ش ها‪ ،‬به ط��ور معمو ‬ ‫ضدباکتری را وارد ساختار نانوپوشش می کنند تا‬ ‫خواص انتی باکتریال ایجاد کند‪ .‬این نانوپوشش ها‬ ‫کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از خودروسازی‬ ‫گرفته تا س��اختمان دارند‪ .‬صنعت خودروسازی‬ ‫یکی از عوامل رش��د ب��ازار نانوپوشش هاس��ت‪.‬‬ ‫افزایش تقاض��ا در صنعت پزش��کی نیز موجب‬ ‫رش��د بازار این نانوپوش��ش ها ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر عوامل تاثیرگذار در بس��ط و گس��ترش‬ ‫بازار نانوپوش��ش ها می توان ب��ه تقاضا در بخش‬ ‫‹ ‹باتری ها‬ ‫امروزه در ح��وزه باتری ها از مواد نانوکامپوزیتی اس��تفاده‬ ‫می ش��ود که عالوه بر تاثیر مثبت بر محیط زیس��ت و کاهش‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬از نظر مهندسی مواد از حوزه های پیشران‬ ‫و قاب��ل طرح در بحث نانوکامپوزیت هاس��ت‪ .‬باتری های یون‬ ‫لیتیومی توانمندش��ده با فناوری نانو س��طح باالیی از توان‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬ایمنی و چرخه عمر را برای اس��تفاده در سامانه های‬ ‫بزرگی (بزرگ تر از یک کیلو وات ساعت) همچون خودروهای‬ ‫برق��ی هیبری��دی و خودروهای برقی هیبریدی قابل ش��ارژ‬ ‫فراهم می اورند‪ .‬کاهش هزینه عملکرد خودرو برای کاربران‪،‬‬ ‫کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای و کاهش وابستگی به نفت‬ ‫واردات��ی از پیش��ران های تولید خودروهای برقی به ش��مار‬ ‫می روند‪ .‬کاه��ش وزن مواد منجر به افزای��ش کارایی موتور‬ ‫و در نتیج��ه کارایی کلی خودرو ش��ده و میزان انتش��ار گاز‬ ‫دی اکسید کربن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پلیمر ترکیبی حافظه دار‬ ‫تصفیه اب‪ ،‬بس��ته بندی مواد غذایی و س�لامت‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در بخش س�لامت نی��ز تولید انبوه‬ ‫تجهیزات پزشکی تاثیر بسزایی در گسترش بازار‬ ‫نانوپوشش های انتی باکتریال دارد‪ .‬ایمپلنت های‬ ‫پزش��کی نیز س��هم باالیی در این ح��وزه دارند‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی را باید دومین مصرف کننده‬ ‫نانوپوش��ش های انتی باکتریال دانس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی رود که در س��ال های ا ینده تقاض��ا هم در‬ ‫بخ��ش س�لامت و ه��م در خودروس��ازی برای‬ ‫استفاده از نانوپوشش های انتی باکتریال افزایش‬ ‫یابد‪ .‬دغدغه های زیس��ت محیطی و س�لامت از‬ ‫جمل��ه عوامل محدود کننده این فناوری اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که صنعت لوازم‬ ‫ارایشی نیز از مشتریان نانوپوشش خواهد بود‪.‬‬ ‫نانوافزودنی ویژه تایر خودرو‬ ‫ساالنه در ایران ‪ ۲۲‬میلیون تایر مصرف می شود که ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫حلق��ه از ان تولی��د داخل ب��وده که با کاه��ش ضخامت می توان‬ ‫صرفه جویی زیادی در ماد ه اولیه داش��ت و همچنین عملکرد تایر‬ ‫را بهبود داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو‪ ،‬ش��رکت نانوپارمی��ن خاوران که‬ ‫از س��وی اعضای هیات علمی دانش��گاه صنعت��ی بیرجند‪ ،‬به ثبت‬ ‫رس��یده ‪ ،‬محصولی برای تقویت تایر خودرو با اس��تفاده از فناوری‬ ‫نانو س��اخت ه که می تواند تاثیر بس��زایی بر افزایش اس��تحکام تایر‬ ‫خودرو داش��ته باش��د‪ .‬این محصول یکی از طرح های ارائه شده به‬ ‫برنام ه تجاری س��ازی فناوری نانو (نانومچ) اس��ت‪ .‬در این محصول‬ ‫‹ ‹خنک کننده ها‬ ‫با وجود پیش��رفت هایی که در زمینه کارایی س��امانه های‬ ‫پیش��ران خودرو و قطعات الکترونیکی حاصل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫حذف حرارت اضافی همچنان یک چالش بزرگ در خودروها‬ ‫به شمار می رود‪ .‬با کاهش اندازه و جرم قطعات مورد استفاده‬ ‫در خ��ودرو‪ ،‬اس��تفاده از راهکار قدیمی افزایش س��طح برای‬ ‫افزایش تبادل حرارتی با س��یال خنک کننده (هوا‪ ،‬اب‪/‬اتیلن‬ ‫گلیکول) ب��رای مدیریت ح��رارت اضافی دیگ��ر امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫از نانوس��اختار رس فراوری شده به عنوان افزودنی در استر داخلی‬ ‫الس��تیک به کار رفته است‪ .‬این افزودنی به گونه ای طراحی شده‬ ‫که می تواند به راحتی وارد ساختار پلیمری است ر الستیک شده و‬ ‫در ان به خوبی پخش شود‪.‬‬ ‫افزودن مقدار کمی از این ترکیب به الس��تیک می تواند خواص‬ ‫فیزیکی و مکانیکی ان را بهبود دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬استفاده از این‬ ‫افزودنی روی کاهش تراوایی هو ا تاثیر چش��مگیر دارد‪ .‬بررسی ها ‬ ‫نش��ان می دهد که افزودن این ترکیب به است ر الستیک منجر به‬ ‫کاهش ضخامت اس��تر داخلی ان ش��ده و در عین حال عملکرد‬ ‫الستیک حفظ می شود‪.‬‬ ‫م��واد حافظ��ه دار به گروه��ی از م��واد اطالق‬ ‫می ش��ود که این توانایی را دارند ک��ه اگر انها را‬ ‫ت��ا باالی دمای ویژه ای گرم کنیم‪ ،‬قادر به بازیابی‬ ‫شکل اولی ه خود خواهند بود‪ .‬مواد حافظه دار اغلب‬ ‫از جنس فلز هس��تند و از انها به عنوان الیاژهای‬ ‫حافظه دار یاد می ش��ود‪ .‬یکی از معایب الیاژهای‬ ‫حافظه دار‪ ،‬وزن باالی انهاست که محدودیت هایی‬ ‫را ایج��اد می کن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬تولی��د پلیمرهای‬ ‫حافظ��ه دار می تواند از منظره��ای مختلف دارای‬ ‫اهمیت باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬در دانشگاه سمنان‬ ‫طرحی با هدف رس��یدن به س��اختار بهینه ای از‬ ‫پلیمرهای حافظ��ه دار دارای مقاوم��ت مکانیکی‬ ‫ب��اال در برابر باره��ای ضربه ای طراح��ی و انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح با توجه به اینکه بیش��تر‬ ‫ب��ر بهبود خواص ضرب��ه ای و مکانیکی یک پلیمر‬ ‫ترکیب��ی حافظه دار تاکی��د دارد‪ ،‬می تواند کاربرد‬ ‫ای��ن پلیمرها را در صنای��ع مختلف افزایش دهد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در صنایع خودروس��ازی‪ ،‬یکی از‬ ‫معضالت‪ ،‬شکس��ته ش��دن س��پر خودرو یا تغییر‬ ‫رنگ ان بر اثر تصادف اس��ت‪ .‬اگر تصادفی منجر‬ ‫به شکست سپر ش��ود‪ ،‬تعویض کامل قطعه مورد‬ ‫نیاز است و در صورتی که خمیدگی ان زیاد باشد‬ ‫بازگرداندن ان به ش��کل اول با تغییر شکل واضح‬ ‫روب��ه رو خواهد ب��ود‪ .‬اما اس��تفاده از این ترکیب‬ ‫در س��پر خودرو‪ ،‬پس از تصادف س��پر می تواند با‬ ‫حرارت دادن به شکل اولی ه خود بازگردد و نیازی‬ ‫به تعویض ان نباشد‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت هایی با خاصیت خودروان کاری‬ ‫روان کاری یکی از اصول مهم در صنایع به ش��مار می رود‬ ‫که امروزه به یک علم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه مراغه با‬ ‫ترکیب علم روان کاری و علم نانو‪ ،‬نانوکامپوزیت هایی سنتز‬ ‫کرده ان��د که در قطعات درگیر صنعتی مانند چرخ دنده ها و‬ ‫یاتاقان ها قابل استفاده است‪.‬‬ ‫این مواد ش��رایطی را ایجاد می کنند که س��طوح درگیر‬ ‫به ط��ور م��داوم در عملی��ات روان کاری ق��رار می گیرن��د‪.‬‬ ‫روان کننده ه��ای مای��ع در ش��رایط خاص��ی مانن��د دمای‬ ‫ش یا فش��ار تماسی شدید‪ ،‬عملکرد‬ ‫بس��یار باال یا پایین‪ ،‬تاب ‬ ‫مطلوبی ندارند و ممکن اس��ت موجب اس��یب رساندن به‬ ‫تجهیزات شوند‪ .‬در این ش��رایط بکارگیری از روان کارهای‬ ‫جام��د می تواند به کاهش اصطکاک کمک کند‪ .‬اما این نوع‬ ‫روان کاره��ا هم با چالش هایی روبه رو هس��تند؛ یکی از انها‬ ‫مش��کالت مربوط به عرض ه مداوم روان کا ر روی سطوح در‬ ‫تماس است‪.‬‬ ‫یکی از رویکردها برای رفع عیوب روان کننده های جامد‪،‬‬ ‫ایجاد سطوحی با خاصیت خودروان کاری است‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح تالش ش��ده با بهره گی��ری از فناوری نانو‪،‬‬ ‫نانوکامپوزیت هایی با خاصیت خودروان کاری سنتز شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1284‬‬ ‫پیاپی ‪2602‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ایی��ن پایانی ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداش��ت‬ ‫تئات��ر ب��ا حضور ش��هرام کرم��ی مدی��رکل هنرهای‬ ‫نمایش��ی‪ ،‬ش��هرام گیل ابادی مدیرعام��ل خانه تئاتر‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره خانه تئاتر و هنرمندان پیشکسوت‬ ‫ازجمله علی نصیریان و محمدعلی کش��اورز در سالن‬ ‫همایش های برج میالد تهران البته با ‪ ۲‬ساعت تاخیر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این ایین‪ ،‬محمودرضا‬ ‫رحیم��ی دبیر ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداش��ت‬ ‫تئات��ر ضمن عذرخواهی چندب��اره برای این تاخیر دو‬ ‫س��اعته گفت‪ :‬در این هفته ‪ ۲۱۰‬ساعت زمان داشتیم‬ ‫اما توانس��تیم ‪ ۲۱۸‬ساعت برنامه برگزار کنیم که این‬ ‫مهم به مدد انجمن ه��ا و هنرمندان عرصه نمایش به‬ ‫سرانجام رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۸ :‬برنامه ب��رای انجمن های پانزده گانه‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬کارگاه‪ ،‬نشس��ت های تخصصی ازجمله نشست با‬ ‫عضو سندیکای هنرمندان المان‪ ۸ ،‬نشست گفت وگو‬ ‫و ‪۹‬اج��را ازجمله برنامه های این ‪ ۲۱۸‬س��اعت برنامه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��هرام گیل اب��ادی نیز در این ایین ب��ا بیان اینکه‬ ‫تئات��ر عالی تری��ن گفت وگوی انس��انی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بدون شک عش��ق را در سالن ها اموختیم و این‬ ‫عاشق پیشگی را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه «تا زمانی که همگرا باش��یم‬ ‫می توانیم موفق و رو ب��ه جلو برویم» تاکید کرد‪ :‬هنر‬ ‫نمایش اگر امروز زنده و پایاس��ت‪ ،‬به دلیل دلدادگی و‬ ‫عشق است که باید به ان کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حال تئاتر ایران خوب نیست‬ ‫نخستین مدالیوم خانه تئاتر به عباس جوانمرد تعلق‬ ‫گرف��ت که روح اهلل جعفری برای تحویل گرفتن ان به‬ ‫روی صحنه امد و پیام ارس��الی وی را پش��ت تریبون‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫در پی��ام جوانمرد امده بود‪« :‬ای عاش��قان نمایش‬ ‫و تئات��ر‪ ،‬ای کس��انی ک��ه خ��ود را وق��ف نمای��ش‬ ‫کرده ای��د‪ ،‬به راس��تی خیل��ی زود دیر می ش��ود و به‬ ‫کوتاهی چش��م برهم زدنی عمر می گذرد؛ باید بدانیم‬ ‫که ح��ال تئاتر ما خوب نیس��ت و باید با عش��ق و از‬ ‫خودگذشتگی‪ ،‬ان را از حال بد خارج کرد‪ .‬ما همیشه‬ ‫وامدار پیشینیان هستیم‪ .‬نمی دانم زندگی‪ ،‬تئاتر است‬ ‫یا تئاتر‪ ،‬زندگ��ی اما می دانم که به مدد رفع معضالت‬ ‫انب��وه ان خواهید امد؛ ای��ن حقیقت را نباید فراموش‬ ‫کنیم که هنر نمایش به ما‪ ،‬عمر و عطوفت ما نیاز دارد‬ ‫که باید نثارش کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹بهرام بیضایی را به کشور برگردانید‬ ‫دومی��ن مدالیوم خانه تئاتر به به��رام بیضایی تعلق‬ ‫گرفت که بهزاد فراهانی به نمایندگی از وی به صحنه‬ ‫امد و گفت‪ :‬صحبت از بزرگان و پیشکس��وتان بسیار‬ ‫سخت اس��ت اما این پرسش در ذهن همه هنرمندان‬ ‫عرصه نمایش درباره استاد بیضایی وجود دارد که چرا‬ ‫این ش��رایط به وجود امده اس��ت؟ این چرایی را چه‬ ‫کسی می تواند پاسخ بگوید؟‬ ‫وی با بیان اینکه ما یک��ی از بزرگ ترین هنرمندان‬ ‫قرن را به کش��ور دیگری تقدیم کرده ایم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تادان بزرگی در ایران وجود داشتند اما بیضایی را‬ ‫نمی توان با استادان دیگر مقایسه کرد زیرا اگر زندگی‬ ‫وی را به چالش بیاوریم‪ ،‬هیچ ثانیه ای جز در راه تئاتر‪،‬‬ ‫شب گفت وگوی اهالی تئاتر‬ ‫‹ ‹محمود دولت ابادی یک تئاتری است‬ ‫حمیدرض��ا نعیمی‪ :‬ما بای��د افتخار کنیم دولت اب��ادی که بر تارک‬ ‫داستان نویس��ی ایران و جهان می درخش��د‪ ،‬روزگاری بر صحنه تئاتر‬ ‫حضور داشته است‬ ‫سینما‪ ،‬هنر و تاریخ نداشته است‪.‬‬ ‫فراهان��ی افزود‪ :‬گوهری را از دس��ت داده ایم به این‬ ‫معنا ک��ه در کنارمان حضور ن��دارد و در جایی دیگر‬ ‫زندگی می کند که جایگزینی ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬من از بزرگان اندیش��ه تقاضا‬ ‫می کنم بیضایی را به کش��ور برگردانید زیرا تئاتر شهر‬ ‫و تماش��اخانه س��نگلج بدون بزرگانی چون نصیریان‪،‬‬ ‫کشاورز‪ ،‬بیضایی و جوانمرد‪ ،‬کمرنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدالیوم خانه تئاتر به کشاورز داده شد‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایین‪ ،‬منص��ور خلج ب��رای دریافت‬ ‫مدالیوم کش��اورز به صحنه امد و بع��د از تحویل ان‬ ‫به س��مت این هنرمند پیشکس��وت رفت و مدالیوم را‬ ‫در دس��تان کش��اورز قرار داد که نمی توانست از جای‬ ‫خود بلند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پای درخواست فراهانی را امضا می کنم‬ ‫چهارمین مدالی��وم این برنامه نیز به نصیریان تعلق‬ ‫گرفت که پرویز پورحسینی برای اهدای ان به صحنه‬ ‫امد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه من ‪ ۲‬س��ال عضو خانه س��ینما و‬ ‫‪ ۲‬س��ال عضو خانه تئاتر ب��ودم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر دوجا‬ ‫را ترک کردم زیرا دلشکس��ته ش��دم؛ فراموش نکنیم‬ ‫کس��انی که از ج��ان مایه می گذارند‪ ،‬اگر دلشکس��ته‬ ‫شوند جایگزین نخواهند داشت‪.‬‬ ‫نصیریان نی��ز که برای دریاف��ت مدالیوم به صحنه‬ ‫ام��د‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��حالم که ای��ن خانه و خان��واده ما‬ ‫گس��ترده ش��ده و هفته تئاتر را تبریک می گویم؛ چه‬ ‫هفته ای را برگزار کردی��د و چقدر پربار همه برنامه ها‬ ‫را پیش بردید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یاد ک��ردن از جوانمرد و بیضایی‬ ‫کار درس��ت و بجایی بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬جوانمرد‬ ‫تذکر وزارت ارشاد به تهمینه میالنی‬ ‫ش��ورای نظارت و ارزیابی فعالی��ت نگارخانه ها به دلیل‬ ‫بررس��ی تخلف گالری اریانا و مسائل مربوط به نمایشگاه‬ ‫«ان دیگری» از اثار تهیمنه میالنی‪ ،‬نشس��تی گذاشت و‬ ‫در این زمینه تصمیم هایی گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��ورای نظ��ارت و ارزیابی فعالیت‬ ‫نگارخانه ها یکش��نبه با حضور ه��ادی مظفری مدیرکل‬ ‫هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اردشیر‬ ‫میرمنگ��ره معاون هن��ری اداره کل هنرهای تجس��می‪،‬‬ ‫جمشید حقیقت شناس نقاش‪ ،‬محس��ن ناصریان نقاش‪،‬‬ ‫جمال عرب زاده نقاش‪ ،‬مژگان قدوسی نقاش و گالری دار‪،‬‬ ‫الهه جواهری گالری دار و فروغ رس��تم زاده مس��ئول امور‬ ‫نگارخانه ه��ای اداره کل هنرهای تجس��می‪ ،‬در اداره کل‬ ‫هنرهای تجسمی برگزار شد‪.‬‬ ‫با اس��تناد به ماده ‪ ۱۰‬فصل سوم ایین نامه صدور اجازه‬ ‫تاس��یس‪ ،‬انحالل و نظارت بر فعالیت نگارخانه ها مصوب‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن ‪ ۱۳۷۹‬پ��س از بازبینی اثار به نمایش درامده‬ ‫نمایش��گاه «ان دیگ��ری» از ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در‬ ‫گالری اریانا اعالم کرد که این مجموعه از منظر هنرهای‬ ‫تجسمی قابل تامل نیست و فقط جستارهای شخصی در‬ ‫این حیطه است‪.‬‬ ‫ش��ورا درباره کپی بودن اثار نمایش��گاه «ان دیگری»‬ ‫مس��تفاد از ماده ‪ ۲‬قان��ون ایین دادرس��ی مدنی‪ ،‬درباره‬ ‫داش��تن س��مت برای ش��اکی‪ ،‬تصمیم گیری را منوط به‬ ‫ش��کایت ش��اکی خصوصی و صاحب اثر دانست و درباره‬ ‫نح��وه فعالیت گال��ری اریانا اعالم کرد ک��ه مدیر گالری‬ ‫اریانا‪ ،‬قواعد حرفه ای را در تشخیص اصالت و کیفیت اثار‬ ‫به درس��تی انجام نداده و رعایت نکرده اس��ت و به دلیل‬ ‫بی دقتی و س��هل انگاری در انتخاب اثار در وهله نخست‬ ‫با توجه به پیشینه گالری‪ ،‬با رعایت تخفیف‪ ،‬تذکر کتبی‬ ‫به وی داده و در پرونده گالری یادشده درج خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها از‬ ‫مدیران گالری ها درخواست کرد تا در تشخیص اصالت و‬ ‫کیفیت اثار‪ ،‬قواعد حرفه ای و هنری را رعایت کند و دقت‬ ‫عمل بیش��تری به کار ببرند زیرا که تاثیر یک بی دقتی و‬ ‫اشتباه‪ ،‬بازخوردهایی را ازجمله بی اعتمادی جامعه هنری‬ ‫ب��ه یک گالری خاص و حاشیه س��ازی در عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی را درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن به اط�لاع هنرمندان‪ ،‬گال��ری داران و اهالی‬ ‫رس��انه و مخاطبان هنرهای تجس��می می رس��اند فقط‬ ‫خبرهای��ی که از س��وی واح��د ارتباطات و رس��انه اداره‬ ‫کل هنرهای تجس��می ارس��ال می ش��ود‪ ،‬اعتب��ار دارد و‬ ‫ش��ایعه هایی که در ش��بکه های اجتماع��ی و صفحه های‬ ‫مجازی شخصی منتشر می شود‪ ،‬از نظر اداره کل هنرهای‬ ‫تجسمی بدون اصالت و اعتبار است‪.‬‬ ‫یک��ی از پایه ه��ا و رکن های تئاتر جدید ایران اس��ت؛‬ ‫در گذش��ته یک تئاتر نصر و الله زار داشتیم که الله زار‬ ‫سبک و ش��یوه خود را داشت و در ان دوران به تئاتر‬ ‫مدرن نرسیده بودیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬عبدالحس��ین نوش��ین نقطه عطف‬ ‫بزرگ��ی برای تئاتر ما اس��ت؛ تمری��ن و تجربه و تئاتر‬ ‫درس��ت را نوش��ین پایه گ��ذاری ک��رد و جوانمرد از‬ ‫نخستین ادم های همراه وی بود‪.‬‬ ‫نصیریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬یاد کردن از انها بجا بود‬ ‫و حرف های فراهانی نیز بحق بود؛ من هم درخواس��ت‬ ‫دارم ک��ه بیضای��ی را برگردانن��د و پای درخواس��ت‬ ‫فراهانی را امضا می کنم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ایین پایانی و هفته بس��یار خوبی‬ ‫برگزار شد؛ البته منهای دو ساعت تاخیری که در اغاز‬ ‫برنامه به وجود امد‪.‬‬ ‫‹ ‹متاسفم که نمی توانم باشم‬ ‫ژال��ه علو دیگر هنرمندی ک��ه مدالیوم خانه تئاتر را‬ ‫دریافت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام وجود من س��پاس اس��ت از‬ ‫مردم خوبی که همیش��ه با من بودن��د‪ ،‬به من نیرو و‬ ‫انرژی دادند و در هم��ه هنگام با محبت مردم روبه رو‬ ‫شده ام‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬امیدوارم خداون��د نیرویی بدهد تا‬ ‫بازه��م در خدمت باش��م؛ در همه ج��ای هنری که از‬ ‫دستم بر می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه دیگر نمی توانم بر صحنه تئاتر‬ ‫باش��م اما در عرصه هنر دوبله‪ ،‬س��ینما و رادیو هستم‬ ‫و مش��غول به دعاگویی و سپاس��گزاری مردم کشورم‬ ‫هس��تم؛ زبان من از قدردان��ی از این همه محبتی که‬ ‫نثار من شده قاصر است اما همراهی همیشگی مردم‪،‬‬ ‫خستگی سال ها را از تن ادم به در می برد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا نعیمی ک��ه کارگ��ردان ایی��ن پایانی‬ ‫ش��انزدهمین دوره هفته بزرگداشت تئاتر بود‪ ،‬ضمن‬ ‫عذرخواه��ی از ‪ ۲‬س��اعت تاخی��ر اغاز برنام��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دیش��ب خواس��تم روی کاغذ چیزی بنویس��م‬ ‫درباره کس��ی که خ��ودش خدای واژگان اس��ت و با‬ ‫واژگان زندگی می کند اما هر تالش��ی کردم کلمه ای‬ ‫خلق نشد؛ کسی که نخس��تین بار وی را دیدم نفسم‬ ‫در س��ینه حبس ش��د و او کسی نیس��ت جز محمود‬ ‫دولت ابادی‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دولت ابادی در ذهن من رس��تم‬ ‫را تداعی می کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقای دولت ابادی‬ ‫رس��تم زندگی ما باقی بمان و س��ایه ات را از س��ر ما‬ ‫برندار‪.‬‬ ‫نعیمی افزود‪ :‬من ش��اگرد کسی هستم که مدالیوم‬ ‫خان��ه تئات��ر را ب��ه وی تقدی��م کن��م؛ البت��ه فرهاد‬ ‫دولت ابادی پس��ر این نویسنده پیشکسوت قرار است‬ ‫به نمایندگی از پدرش مدالیوم را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اصغ��ر همت‪ ،‬عضو هیات مدیره خان��ه تئاتر نیز به‬ ‫صحن��ه ام��د و گفت‪ :‬این یک هدیه تئاتری اس��ت و‬ ‫کمترکس��ی می داند که ایشان از نخس��تین جوانانی‬ ‫اس��ت که بر صحنه برای کارگردان سختگیری چون‬ ‫جوانمرد بازی کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا باید افتخار کنیم دول��ت ابادی که‬ ‫بر تارک داستان نویس��ی ایران و جهان می درخش��د‪،‬‬ ‫روزگاری بر صحنه تئاتر حضور داشته است‪.‬‬ ‫همت تاکید کرد‪ :‬دولت ابادی نخس��ت یک تئاتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فاصله را از میان برمی دارد‬ ‫ابراهی��م حقیقی با این توضیح که قباد ش��یوا یکی‬ ‫از پیشکس��وتان نواوری هنر ایران است‪ ،‬از قباد شیوا‬ ‫دعوت کرد برای دریافت مدالیوم خانه تئاتر به صحنه‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫شیوا اظهار کرد‪ :‬یکی از لحظاتی که در زندگی به‬ ‫شیرینی تجربه کردم‪ ،‬طراحی پوستری تئاتر بود که‬ ‫ب��ه نظر من فاصله بین اجرا و مردم را از بین می برد‬ ‫و ای��ن نوید را می ده��د که یک تئات��ر اجرا خواهد‬ ‫ش��د و من خوشحالم که بخش��ی از این کار را انجام‬ ‫داده ام‪.‬‬ ‫حقیقی افزود‪ :‬پوس��تر خاطرات و کابوس های یک‬ ‫جامعه دار به کارگردانی علی رفیعی از هنرهای ش��یوا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استادان بزرگی‬ ‫در ایران وجود‬ ‫داشتند اما‬ ‫بیضایی را‬ ‫نمی توان با‬ ‫استادان دیگر‬ ‫مقایسه کرد‬ ‫زیرا اگر زندگی‬ ‫وی را به چالش‬ ‫بیاوریم‪ ،‬هیچ‬ ‫ثانیه ای جز در‬ ‫راه تئاتر‪ ،‬سینما‪،‬‬ ‫هنر و تاریخ‬ ‫نداشته است‬ ‫‹ ‹اخرین مدالیوم برای ایرج راد‬ ‫اعض��ای هیات مدیره خانه تئات��ر ازجمله ایرج راد‪،‬‬ ‫مریم کاظمی‪ ،‬مریم معترف‪ ،‬مس��عود دلخواه‪ ،‬نعیمی‪،‬‬ ‫گیل اب��ادی‪ ،‬همت کرمی‪ ،‬رحیم��ی و مهدی قلعه بر‬ ‫صحنه قرار گرفتند تا اخرین مدالیوم خانه تئاتر را به‬ ‫ایرج راد اهدا کنند‪.‬‬ ‫راد گف��ت‪ :‬انچه انجام داده ام ب��رای تئاتر بوده زیرا‬ ‫عاش��ق ان هس��تم و در طول تمام سال های حضورم‬ ‫در عرصه نمای��ش‪ ،‬تالش کردم اگر خدمتی در توانم‬ ‫است انجام دهم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در تالشی ‪ ۱۱‬ساله توانستم عمارت‬ ‫خانه تئاتر را به سرانجام برسانم؛ امیدوارم که مبارک‬ ‫خانواده تئاتر باش��د و از این فضا بهترین اس��تفاده ها‬ ‫را ببرند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در حکم��ی‬ ‫حسین انتظامی را که‬ ‫پیش از این سرپرستی‬ ‫س��ازمان س��ینمایی‪،‬‬ ‫س��معی و بص��ری را‬ ‫عهده دار بود‪ ،‬به عنوان‬ ‫معاون وزیر و رئیس این سازمان منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬انتظامی ب��ه زودی در‬ ‫به گ��زارش‬ ‫یک نشست خبری سیاس��ت ها و برنامه های‬ ‫خود در سازمان سینمایی‪ ،‬سمعی و بصری را‬ ‫اعالم خواهد کرد‪ .‬حسین انتظامی از اذر سال‬ ‫گذشته به عنوان سرپرست سازمان سینمایی‬ ‫انتخاب ش��ده بود که س��رانجام بعد از ‪ 5‬ماه‪،‬‬ ‫حکم ریاست سازمان سینمایی را هم گرفت‪.‬‬ ‫حس��ین ترابی‪ ،‬محمد عل��ی نجفی‪ ،‬مهدی‬ ‫کله��ر‪ ،‬کمال ح��اج س��یدجوادی‪ ،‬فخرالدین‬ ‫ان��وار‪ ،‬مهدی فری��دزاده‪ ،‬عزت ال��ه ضرغامی‪،‬‬ ‫زنده یاد س��یف اهلل داد‪ ،‬محمدحس��ن پزشک‪،‬‬ ‫محمدمهدی حیدری��ان‪ ،‬محمدرضا جعفری‬ ‫جل��وه‪ ،‬جواد ش��مقدری‪ ،‬حج��ت اهلل ایوبی و‬ ‫دوباره محمدمهدی حیدریان در این سال های‬ ‫پس از انقالب به عنوان معاون سینمایی و در‬ ‫مقاطعی با عنوان رئیس سازمان بر این مسند‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫جشنواره صنعت چاپ‬ ‫دو ساالنه می شود‬ ‫مدیرکل دفتر چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی از طرح پیشنهاد برگزاری دو‬ ‫ساالنه جشنواره صنعت چاپ خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با این اقدام فضای جش��نواره دقیق تر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬از ش��تاب زدگی در داوری ها جلوگیری‬ ‫و محص��والت بهتری با مطالعه بیش��تر برای‬ ‫بخش های رقابتی انتخاب می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬مهرزاد دانش با اش��اره به‬ ‫رون��د برگزاری مس��ابقات جش��نواره صنعت‬ ‫چاپ در س��ال جاری گف��ت‪ :‬در حال تدوین‬ ‫ایین نامه جدیدی در دفتر چاپ هستیم‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته فقط مرحله نخس��ت که قدردانی از‬ ‫پیشکسوتان و فعاالن صنعت چاپ بود‪ ،‬برگزار‬ ‫شد و بخش رقابتی که یکی از بخش های مهم‬ ‫این جشنواره بود‪ ،‬برگزار نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از دالیل برگزار نش��دن‬ ‫مسابقات‪ ،‬مناس��بات مالی و بودجه ای وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی بود و بخشی به این‬ ‫برمی گش��ت که جشنواره دیر شروع شده بود‬ ‫و زم��ان کافی برای بهینه برگزار کردن بخش‬ ‫رقابتی وجود نداش��ت‪ .‬دانش توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این زمینه با اتفاق نظر وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و تش��کل های صنفی به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که برگزاری مسابقه را به سال اینده‬ ‫موکول کنیم‪.‬‬ ‫مجیدی شهروند‬ ‫افتخاری قونیه شد‬ ‫رقابت ‪ ۴‬بانوی فیلمساز در اکران اردیبهشت‬ ‫از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۵‬فیلم تازه نفس به گردونه اکران‬ ‫افزوده می ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬از چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۵‬فیلم تولدت مبارک به کارگردانی س��میه زارعی نژاد‪ ،‬خانه دیگری‬ ‫بهنوش صادقی‪ ،‬وکیل مدافع از س��لما بابایی‪ ،‬س��امورایی در برلین‬ ‫مهدی نادری و نبات به کارگردانی پگاه ارضی به روی پرده سینماها‬ ‫می روند‪« .‬تولدت مبارک» نخستین فیلم سینمایی سمیه زارعی نژاد‬ ‫در مقام کارگردان است‪ .‬این فیلم درباره مریم‪ ،‬کودکی ‪۷‬ساله است‬ ‫ک��ه به دلیل ش��رایط خانوادگ��ی وارد راه های جدی��دی در زندگی‬ ‫می شود‪ .‬مریم کودکی اهل کتاب و کتابخوانی است و برای هر کاری‬ ‫راهی جدید انتخاب می کند‪ .‬در این فیلم محمدرضا فروتن‪ ،‬محبوبه‬ ‫بیات‪ ،‬مبینا مرتضوی‪ ،‬سارا زارعی و نیما سیدی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫این فیلم جایگزین «زندانی ها» به س��رگروهی س��ینما ازادی روی‬ ‫پرده می رود‪« .‬خانه دیگری» نیز نخستین تجربه کارگردانی بهنوش‬ ‫صادقی در مقام کارگردان است که پیش از این در جشنواره فیلم فجر‬ ‫برای نخستین بار به نمایش درامد‪ .‬این فیلم به قلم مهنوش صادقی‬ ‫مضمون��ی اجتماعی دارد و روایتگر داس��تان پدری به نام حبیب اهلل‬ ‫است که در س��ال های اخر عمر تصمیم گرفته به خانه اباواجدادی‬ ‫خ��ود برگ��ردد‪ .‬او خانواده اکرم‪ ،‬از اقوام دورش را برای پرس��تاری و‬ ‫مراقب��ت از خ��ود به این خانه دعوت کرده تا ب��ا او زندگی کنند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬خوش��ی ها و ناخوشی های این خانواده زندگی حبیب اهلل و‬ ‫دختر و دامادش را تحت شعاع قرار می دهد‪ .‬لیال زارع‪ ،‬پژمان بازغی‪،‬‬ ‫ناصر هاش��می‪ ،‬مهنوش صادقی‪ ،‬علیرضا جعفری‪ ،‬روش��نک گرامی‪،‬‬ ‫متین س��توده‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬پیمان یونس��ی‪ ،‬امیرجمشید صادقی و‬ ‫(با هنرمندی) گوهر خیراندیش بازیگران «خانه دیگری» هس��تند‪.‬‬ ‫«وکیل مدافع» به کارگردانی س��لما بابایی فرزند شهید بابایی است‬ ‫که محس��ن علی اکبری تهیه کنندگی ان را برعهده دارد‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان این فیلم اماده است اگر در س��ال ‪ ۹۷‬جنگی اتفاق بیفتد‬ ‫و جنگی که در ‪ ۳۰‬س��ال پیش رخ داد دوباره تکرار ش��ود‪ ،‬به کجا‬ ‫خواهیم رفت و چه خواهیم کرد؟ این موضوع؛ قصه «وکیل مدافع»‬ ‫است و روایتگر نگاهی عمیق با باری سیاسی نسبت به فضای روز و‬ ‫هشت سال جنگ دفاع مقدس خواهد بود‪ .‬ایمان افشاریان‪ ،‬کوروش‬ ‫تهام��ی‪ ،‬محمود عزیزی و مجید یاس��ر بازیگران این فیلم هس��تند‪.‬‬ ‫«س��امورایی در برلین» به کارگردانی و نویس��ندگی مهدی نادری و‬ ‫تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری محصول س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اس��ت‪ .‬حمید‬ ‫فرخ نژاد‪ ،‬امیرمهدی ژوله‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬هومن حاجی عبدالهی‪،‬‬ ‫میترا حجار‪ ،‬سامان صفاری‪ ،‬گوهرخیراندیش‪ ،‬نادر مشایخی‪ ،‬محسن‬ ‫حسینی‪ ،‬اکبر سمنار‪ ،‬رنه اشتولز بازیگران این فیلم هستند که هنوز‬ ‫اطالعاتی درباره داس��تان ان منتشر نش��ده است‪« .‬نبات» نخستین‬ ‫تجربه س��ازنده اش در مقام کارگردان اس��ت که در بخش بازار سی و‬ ‫هفتمین جش��نواره جهانی فیلم فجر به نمای��ش درامد‪« .‬نبات» به‬ ‫کارگردان��ی پگاه ارضی و با بازی ش��هاب حس��ینی‪ ،‬نازنین فراهانی‬ ‫و س��تایش محمودی یک ملودرام اجتماعی اس��ت که ترسیم روابط‬ ‫انسانی و عاطفی خانوادگی در ان موردتحسین منتقدان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجید مجیدی شهروند افتخاری قونیه و نیز‬ ‫عضو هیات داوری جشنواره جهانی قونیه شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫قونیه به تازگی در ایینی که در مرکز فرهنگی‬ ‫موالنا در قونیه برگزار ش��د‪ ،‬تندیس «بهترین‬ ‫کارگردان» این جشنواره را به مجید مجیدی‬ ‫اهدا کرد‪.‬‬ ‫حال با پایان یافتن جشنواره فروزنده اربابی‪،‬‬ ‫تنها عض��و ایرانی بنی��اد بین المللی موالنا در‬ ‫ایران خبر داد‪ :‬در این جش��نواره نشست هایی‬ ‫با حضور مجیدی برگزار شد که ضمن تجلیل‬ ‫از او‪ ،‬درباره فیلم «محمد رس��ول اهلل (ص)» و‬ ‫نی��ز واکنش هایی که در جهان اس�لام درباره‬ ‫این فیلم وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬صحبت شد‪.‬‬ ‫او که خودش هم م��ورد قدردانی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر اینه��ا مجید مجیدی‬ ‫ش��هروند افتخاری قونیه و همچنین به عنوان‬ ‫عض��و هیات داوری جش��نواره انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم قونیه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫به مناسبت ورود خانواده موالنا به شهر قونیه‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در جش��نواره جهان��ی عرفانی‬ ‫فیلم قونیه فیلم های��ی که درونمایه معنوی و‬ ‫عرفانی دارند‪ ،‬پذیرفته شدند و کارگردان های‬ ‫برجسته ای از ترکیه‪ ،‬فیلم ها و کارگردان های‬ ‫برگزیده شان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تجلیل از ‪ ۷‬هنرمند شاخص هنرهای نمایشی در ایین پایانی شانزدهمین هفته گرامیداشت تئاتر‬ ‫حکم ریاست «انتظامی»‬ ‫بر سینما صادر شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ - 1398‬اول رمضان ‪ 7 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1284‬پیاپی ‪2602‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجسمی‬ ‫یک پنجم فروش ساتبیز برای هنر ایران‬ ‫که یک پنج��م از فروش کل این حراج را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حراج اث��ار قرن بیس��تم خاورمیانه‬ ‫س��اتبیز که هنرمندان ت��راز اول خاورمیانه مانند‬ ‫مونا حاطوم لبنانی‪ ،‬محمود صبری عراقی‪ ،‬مروان‬ ‫س��وریه ای‪ ،‬اوغیت کالند لبنانی‪ ،‬حس��ن ش��ریف‬ ‫اماراتی‪ ،‬ایمان بعلبکی و شفیق عبود لبنانی حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬رقمی قابل توجه در یک حراج بین المللی‬ ‫برای اثار هنرمندان خاورمیانه ثبت شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ح��راج اثر محم��ود صبری ب��ا فروش‬ ‫‪ ۸۹۱.۰۰۰‬پوند رکورددار شد و اثر اوغیت کلند با‬ ‫استادان انجمن خوشنویسان ایران از استاد یداهلل کابلی تجلیل کردند‬ ‫بزرگ ترین خوشنویس خط شکسته نستعلیق‬ ‫و صاح��ب تندیس چهره های مان��دگار ایران در‬ ‫رشته خوشنویسی مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫استاد یداهلل کابلی خوانساری‪،‬‬ ‫بزرگ ترین خوش��نویس خط شکسته نستعلیق و‬ ‫صاحب تندیس چهره های ماندگار ایران در رشته‬ ‫خوشنویس��ی مورد تجلیل و تش��ویق اس��تادان‬ ‫کشوری انجمن خوشنویسان ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این ایین اس��تادانی مانند اردالن‪ ،‬حیدری‪،‬‬ ‫صندوق اب��ادی‪ ،‬رفیع��ی و‪ ...‬ب��ا بی��ان خاطرات‬ ‫همنشینی و شاگردی استاد کابلی از مقام شامخ‬ ‫این اس��تاد به نمایندگی از سایر شاگردان استاد‬ ‫صاحب س��بک که بعد از چندی��ن دهه اقدام به‬ ‫زن��ده کردن خط شکس��ته نس��تعلیق کرد و در‬ ‫تدریس ان اهتمام ورزید‪ ،‬قدردانی کردند‪.‬‬ ‫در پایان این ایین از پرتره چهره اس��تاد یداهلل‬ ‫کابلی ازسوی مریم امیرزاده‪ ،‬پرده برداری شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نام های باری تعالی ‪ -‬خاندان و نژاد‬ ‫‪ -2‬باالتر از کشیش ‪ -‬از صور فلکی ‪ -‬باغ بهشت‬ ‫‪ -3‬بند چرمین‪ -‬قلعه باالی تپه ‪ -‬انگبین‬ ‫‪ -4‬کام دهان‪ -‬میوه گرمس��یری ‪ -‬مرگ در اثر حادثه ‪ -‬س��وم شخص‬ ‫مفرد‬ ‫‪ -5‬گریختن ‪ -‬اشوب ‪ -‬مبحثی در علم ریاضی‬ ‫‪ -6‬سرسرا ‪ -‬راهی‬ ‫‪ -7‬اندام صفرا ساز ‪ -‬کافی‬ ‫‪ -8‬طفل شیرخوار ‪ -‬جاذبه‬ ‫‪ -9‬فدراسیون جهانی کشتی ‪ -‬سریع خودمانی‬ ‫‪ -10‬چوبه اعدام ‪ -‬انتقال روح از جسم انسان به گونه ای دیگر‬ ‫‪ -11‬سوخت چوبی ‪ -‬ترس ‪ -‬پیامبر مظهر صبر‬ ‫‪ -12‬ناپیدا ‪ -‬شیره چغندرقند ‪ -‬کال ‪ -‬عدد ابادی‬ ‫‪ -13‬سخن شیوا و بلیغ ‪ -‬لوازم مکمل زین سوار ‪ -‬اتشگیره فلزی‬ ‫‪ -14‬جمله دستوری ‪ -‬جانشینان مقتول ‪ -‬رام شده‬ ‫‪ -15‬جهالت ‪ -‬از اثار یوهان اشتراوس موسیقیدان المانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪138‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رادیو‬ ‫شب های ماه مبارک رمضان‬ ‫با شاعران‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان برنامه رادیویی «دری به خانه خورشید»‬ ‫هر ش��ب از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫دری‬ ‫به خانه خورشید‪ ،‬عنوان مجموعه برنامه ای است که در شب های ماه‬ ‫رمضان از س��اعت ‪ ۲۳‬هر ش��ب به استثنای جمعه ها پخش می شود‪.‬‬ ‫در این برنامه هر ش��ب یک ش��اعر ارزنده حض��ور خواهد یافت و از‬ ‫ایین روزه داری در ش��عر و زندگی خود خواهد گفت‪ .‬شاعرانی مانند‬ ‫محمدباقر کالهی اهری‪ ،‬س��ید ابوطالب مظفری از کشور افغانستان‪،‬‬ ‫نغمه مستش��ارنظامی‪ ،‬محمدعلی مجاهدی‪ ،‬علی موسوی گرمارودی‪،‬‬ ‫افشین عالء‪ ،‬عبدالجبار کاکایی‪ ،‬محمود اکرامی‪ ،‬سیدعبداهلل حسینی‪،‬‬ ‫پدرام پاک ایین و نیز ش��اعران جوان خانم ها سمانه خلف زاده‪ ،‬سمانه‬ ‫رحیمی‪ ،‬مژگان دستوری‪ ،‬مرضیه فرمانی‪ ،‬راشین گوهرشاهی‪ ،‬وحیده‬ ‫افضلی‪ ،‬زهرا علیپور‪ ،‬خلیل ش��فیعی‪ ،‬بهار ص��درزاده‪ ،‬الهام نجمی و‬ ‫مجید تاج محمدی در این برنامه حضور خواهند یافت‪ .‬اداب و رسوم‬ ‫روزه داری در ش��هرهای گوناگ��ون‪ ،‬رخدادهای م��اه رمضان در ادب‬ ‫فارس��ی و ذکر حاالت و خیاالت ش��اعرانه ماه رمضان از موضوعاتی‬ ‫اس��ت که در این مجموعه برنامه به س��مع و نظر ش��نوندگان رادیو‬ ‫فرهنگ خواهد رس��ید‪ .‬گویندگی این مجموعه برنامه را که کاری از‬ ‫گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ اس��ت‪ ،‬رض��ا خضرایی برعهده دارد و‬ ‫محمد حسینی باغسنگانی نویسنده و تهیه کننده این مجموعه برنامه‬ ‫اس��ت که از س��اعت ‪ ۲۳‬روز ‪ ۱۷‬اردیبهش��ت‪ ،‬روی موج اف ام ردیف‬ ‫‪ ۱۰۶.۷‬پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫سیاست گذار و گرفتن دم موش‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬استعمارگران فرانسوی در ویتنام با تکثیر و تولید‬ ‫مثل ش��دید موش های شهری روبه رو شده و تصمیم گرفتند‬ ‫به ش��هروندان کش��نده موش ها جایزه بدهن��د‪ .‬موش گیرها‬ ‫ب��رای دریافت جایزه باید دم موش را تحویل می دادند‪ .‬تصور‬ ‫فرانسوی ها این بود که مردم موش ها را می گیرند‪ ،‬می کشند‬ ‫و دم انها را تحویل می دهند؛ اما بعد از مدتی ماموران متوجه‬ ‫موش های بی دم ش��هر ش��دند‪ .‬موش گیرها بدون کشتن موش ها‪ ،‬فقط دم شان را جدا و‬ ‫موش را ازاد می کردند‪ .‬موش به منبع درامد بدل ش��ده و بهتر بود زنده بماند و زاد و‬ ‫ولد کند تا دم های بیش��تری برای بریدن باش��د‪ .‬مایکل ون‪ ،‬متخصص تاریخ امپراتوری‬ ‫استعماری فرانسه‪ ،‬این واقعه را «اثر موش» خوانده است‪ .‬اما نسبت ان با سیاست گذاری‬ ‫عمومی چیس��ت؟ نخس��ت‪ ،‬اثر موش نتیجه وضعیتی اس��ت که سیاست گذار به جای‬ ‫درافتادن با علت پدیده های ناخوش��ایند با معلول درگیر می ش��ود‪ .‬موش ها به احتمالی‬ ‫نتیجه رها شدن زباله ها در شهر‪ ،‬ساماندهی نشدن فاضالب ها و به طور کلی پایین بودن‬ ‫سطح بهداشت بوده اند‪ .‬بهداشت اندک چشمه جوشانی از موش تولید می کرد و مردم‬ ‫نیز اموخته بودند که تنها ان بخش از معلول ( ُدم موش) را که برای شان منفعت دارد‪،‬‬ ‫به سیاس��ت گذار تحویل دهند‪ .‬دوم‪ ،‬اثر موش نتیجه وضعیتی اس��ت که سیاست گذار‬ ‫نگاه خودش را به نگاه مردم تعمیم می دهد و از انها انتظار رفتار متناسب با نگاه خودش‬ ‫دارد‪ .‬موش ها برای دولت استعماری فرانسه از منظر صدمه به بهداشت عمومی اهمیت‬ ‫داش��تند‪ ،‬اما در سلس��له مراتب نیازها یا مسائل مردم‪ ،‬موش به احتمالی مسئله مهمی‬ ‫نبود و تنها ُدم ان با سیاست گذاری دولت‪ ،‬ارزش اقتصادی یافته بود‪ .‬سیاست گذار نظام‬ ‫انگیزش های مردم و سلسله مراتب اولویت های شان را نشناخته و تغییر نداده بود‪ .‬سوم‪،‬‬ ‫اثر موش یعنی سیاس��ت گذار در حالی که خودش عقالنی عمل می کند‪ ،‬عقالنی بودن‬ ‫مردم را از یاد می برد‪ .‬سیاس��ت گذار وقتی ظرفیت محاس��به س��ود و زیان نزد مردم را‬ ‫نادیده می گیرد‪ ،‬از انها انتظار دارد اخالقی عمل کنند و اگر قرار است پاداشی دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬واقعا موش ها را بکشند‪ .‬چهارم‪ ،‬سیاست گذار فهمی بسیار یکدست انگار و بدون‬ ‫س��طح بندی از مردم دارد‪ .‬مردم یکدس��ت و همسان نیس��تند و برخی بیش از دیگران‬ ‫اماده اند تا روی برخی کارها زمان صرف کنند و محاسبات سود و زیان دقیق تری انجام‬ ‫دهند و به همان میزان نیز در کاری که انجام می دهند متخصص می شوند‪ .‬همه افراد‬ ‫انگیزه هایی برای دویدن دنبال موش ها‪ ،‬گرفتن و کسب درامد از کشتن انها ندارند‪ ،‬اما‬ ‫گروه هایی هس��تند که س��عی می کنند در این کار متخصص شوند‪ .‬این گروه به سرعت‬ ‫راه های کسب حداکثر منافع از اقدام خود را نیز می اموزند‪ .‬سیاست گذار برای موفقیت و‬ ‫نیفتادن در دام اثر موش باید مالحظات پیچیده ای داشته و از هر ‪ 4‬خطایی که برشمرده‬ ‫ش��د دوری کند؛ اما فراتر از این اثر موش حاوی گزاره ای درباره جامعه ایران و نس��بت‬ ‫سیاس��ت گذار با ان نیز هس��ت‪ .‬برخی فکر می کنند ما ایرانی ها انس��ان های پیچیده ای‬ ‫هس��تیم و س��رانجام راهی برای کسب منافع شخصی و به اصطالح زرنگی های مان پیدا‬ ‫می کنی��م‪ .‬ای��ن نگرش به ابزاری برای توجیه بس��یاری از نقصان های سیاس��ت گذاری‬ ‫عمومی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬من بارها با سیاست گذارانی بحث کرده ام که وقتی نقصان‬ ‫سیاست های ش��ان را اشکار می کنید‪ ،‬می گویند انس��ان ایرانی ا نقدر پیچیده است که‬ ‫هر کاری کنید در نهایت‪ ،‬راهی برای منفعت جویی نامش��روع می یابد‪ .‬اثر موش نش��ان‬ ‫می دهد انسان ویتنامی ‪-‬همین انسان اسیای شرقی سختکوش‪ -‬به اندازه انسان ایرانی‬ ‫منفعت طلبانه و پیچیده عمل می کند‪ .‬اگر سیاس��ت گذار وظیفه خود را تحویل گرفتن‬ ‫ش بدون کشتن ش��ان را خواهند‬ ‫دم موش تعریف کند‪ ،‬مردم هم راه های بریدن دم مو ‬ ‫اموخ��ت‪ .‬ایران��ی‪ ،‬هندی یا اروپایی بودن هم تفاوتی در این رفتار ایجاد نمی کند‪ .‬تغییر‬ ‫ندادن قواعد بازی اداره اقتصاد (ش��فاف نکردن امور‪ ،‬رفع نکردن تعارض منافع‪ ،‬سامان‬ ‫ن��دادن بودجه‪ ،‬اش��کار نکردن یارانه های پنه��ان و‪ )...‬و در عوض پرداختن به معلول ها‬ ‫(تالش برای دستگیری افراد فاسد و‪ )...‬درست مانند ان است که سیاست گذار بهداشت‬ ‫عمومی شهر را فرو بگذارد و برای درمان تعدد موش ها به تحویل دم موش جایزه بدهد‪.‬‬ ‫این واقعه ای است که سیاست گذار سال هاست در عرصه سیاست گذاری عمومی ایران‬ ‫اج��را می کند و دس��ت اخر پیچیدگی انس��ان ایرانی را یک��ی از توجیهات برای خطای‬ ‫خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪139‬‬ ‫«درساژ» برگزیده جشنواره شرقی ژنو‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ک س‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهری در استان قزوین ‪ -‬سایرین‬ ‫‪ -2‬شالوده ‪ -‬چند قریه ‪ -‬پایبندی در دوستی ‪ -‬خورش چرب‬ ‫‪ -3‬توجه کامل ‪ -‬پایتخت کشور الجزایر ‪ -‬گندم سوده‬ ‫‪ -4‬لگام اسب ‪ -‬بیماری پوستی ‪ -‬دریای عرب ‪ -‬حرف انتخاب‬ ‫‪ -5‬ضمیر تنها ‪ -‬لقب ستارخان‬ ‫‪ -6‬زن مسیحی صومعه نشین ‪ -‬کاشف گردش خون‬ ‫‪ -7‬شماره پیشتاز ‪ -‬همه را شامل می شود ‪ -‬واحد زمانی‬ ‫‪ -8‬الوی کوهی ‪ -‬مبحث دستوری‬ ‫‪ -9‬حالتی در نشستن ‪ -‬ریشه ‪ -‬مادر به گویش لری‬ ‫‪ -10‬راهنماجویی به راه راست ‪ -‬فاقد امنیت‬ ‫‪ -11‬جرثقیل بلند ساختمانی ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -12‬نفس غنیمت ‪ -‬پسوند جست وجو ‪ -‬میوه مربایی ‪ -‬وسیله و ابزار‬ ‫‪ -13‬گوسفند ماده ‪ -‬دچار تردید بودن درباره چیزی یا کاری ‪ -‬ازاد شده‬ ‫‪ -14‬اشاره جمع به دور ‪ -‬فراموشی ‪ -‬منفعت ‪ -‬باالی دندان‬ ‫‪ -15‬کتابی نوش��ته ویکتور هوگو ‪ -‬دانش��مند بنام دوران صفوی و صاحب‬ ‫اثر مثنوی نان و حلوا‬ ‫برخ��ی از تابلوهای نقاش��ی‬ ‫«ب��اب راس» مج��ری برنام��ه‬ ‫«لذت نقاش��ی» پس از سال ها‬ ‫و ب��رای نخس��تین ب��ار روی‬ ‫دیواره��ای یک م��وزه هنری‬ ‫می رون��د‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از ارت نیوزپیپر‪ ،‬موزه هنر «دوپال» واقع در شیکاگو تا ‪20‬مرداد‬ ‫(‪ 11‬اوت) میزب��ان برخی اثار ب��اب راس خواهد بود‪ .‬هدف از این کار‬ ‫معرف��ی ب��اب راس به عنوان یک هنرمند پیش��رو هن��ر معاصر در امر‬ ‫خوداموزی است‪ 4 .‬تابلو نقاشی منظره که در طول برنامه لذت نقاشی‬ ‫خلق شده بودند در این نمایشگاه در کنار اثار هنرمندان دیگری مانند‬ ‫«رشید جانسون»‪« ،‬تونی اورسلر» و «راب پروت» به نمایش گذاشته‬ ‫می ش��وند‪« .‬جولی��ا رودریگز» مدیر موزه ای که اث��ار باب راس در ان‬ ‫به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دست از پیش داوری درباره‬ ‫ب��اب راس برداری��د و او را به عنوان یک هنرمند واقعی در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫هدف باب راس این بود که هر ش��خصی را ترغیب به خلق اثر هنری‬ ‫منحصر به خود بکند‪ .‬مدیر این موزه معتقد اس��ت ش��هرت باب راس‬ ‫تفاوت چندانی با ش��هرت «فریدا کال��و» ندارد‪ .‬اثاری که از باب راس‬ ‫در این موزه به نمایش گذاشته می شوند از کمپانی باب راس که اداره‬ ‫مدرس��ه های نقاشی این هنرمند را در مناطق گوناگون برعهده دارد‪،‬‬ ‫قرض گرفته ش��ده اند‪ .‬این کمپانی در مجموع ‪ ۵۰‬اثر از این هنرمند‬ ‫را در دفاتر و مدرس��ه هایش نگهداری می کند‪ .‬سخنگوی کمپانی باب‬ ‫راس اعالم کرد این نخس��تین باری اس��ت که تابلوهای نقاش��ی باب‬ ‫راس در یک موزه هنری به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪ .‬این هنرمند‬ ‫می توانست یک تابلو نقاشی را در مدت زمان کمتر از نیم ساعت تمام‬ ‫کن��د‪ .‬برخ��ی از اثار این هنرمند به نرخ ‪ ۱۸.۹۰۰‬دالر و ‪ ۱۲.۶۳۳‬دالر‬ ‫نیز به فروش رسیده اند‪ .‬باب راس نقاش و مجری برنامه تلویزیونی بود‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۹۴۲‬میالدی (‪1321‬خورشیدی) در «فلوریدا» متولد‬ ‫شد و با اجرا در برنامه «لذت نقاشی» به شهرت جهانی رسید‪ .‬وی در‬ ‫سن ‪۵۲‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫فیلم «درس��اژ» به کارگردانی پویا بادکوب��ه در ادامه حضورهای بین المللی‬ ‫خود‪ ،‬با شرکت در بخش رقابتی فیلم های بلند چهاردهمین جشنواره فیلم های‬ ‫ش��رقی ژنو‪ ،‬برنده جایزه طالیی بهترین فیلم سینمایی شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫درس��اژ ب��ه تهیه کنندگی روح اهلل برادری و س��میرا برادری پی��ش از این در‬ ‫جش��نواره های گوناگون جهانی حضور داش��ته و جوایزی از جمله جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬در این فیلم سینمایی علی مصفا‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬هوشنگ توکلی‪،‬‬ ‫علیرضا ثانی فر‪ ،‬علیرضا اقاخانی‪ ،‬س��یامک ادیب‪ ،‬جالل فاطمی‪ ،‬لویی سیفی‪،‬‬ ‫یسنا میرطهماسب‪ ،‬باس��ط رضایی‪ ،‬به افرید غفاریان‪ ،‬شایان فصیح زاده‪ ،‬رامبد‬ ‫مطلبی و نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند‪ .‬پخش بین المللی فیلم درساژ را‬ ‫نسرین میرشب برعهده داشته است‪.‬‬ ‫س��ینه ایران هم در خبری اعالم کرده فیلم کوتاه «حلزون» ساخته محمد‬ ‫توریوریان نیز تقدیرنامه هیات داوران بخش فیلم کوتاه را از جش��نواره شرقی‬ ‫ژنو گرفته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ح��راج اثار قرن بیس��تم خاورمیانه س��اتبیز در‬ ‫حالی برگزار ش��د ک��ه هنرمندان ایران��ی در این‬ ‫حراج توانس��تند یک پنجم از فروش کلی ان را به‬ ‫خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ح��راج اث��ار قرن بیس��تم‬ ‫خاورمیانه س��اتبیز ‪ ۳۰‬اوریل (‪ ۱۰‬اردیبهش��ت)‬ ‫در حالی در لندن برگزار ش��د ک��ه در این حراج‬ ‫‪ ۸۶‬اث��ر از هنرمندان ایران‪ ،‬مص��ر‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫فلس��طین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬مراکش و‪ ...‬چک��ش خورد و با‬ ‫فروش کلی ‪ ۳.۴۸۵.۰۰۰‬پوندی به کار خود پایان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در این حراج ‪ ۱۳‬اثر از ‪ ۱۱‬هنرمند ایرانی بهمن‬ ‫محصص‪ ،‬منوچهر یکتایی‪ ،‬منصور قندریز‪ ،‬حسین‬ ‫زنده رودی‪ ،‬بهج��ت صدر‪ ،‬فرهاد مش��یری‪ ،‬لیلی‬ ‫متین دفتری‪ ،‬ناصر عصار‪ ،‬فریده الش��ایی‪ ،‬اردشیر‬ ‫محص��ص و فیروز زاه��دی عرضه ش��د و فروش‬ ‫کلی ‪ ۶۷۵.۰۰۰‬پوندی برای هنر ایران ثبت ش��د‬ ‫فروش ‪ ۱۸۷.۵۰۰‬پوند در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫جایگاه س��وم به دو هنرمند ایرانی بهمن محصص‬ ‫و منوچهر یکتایی اختصاص پیدا کرد که اثار این‬ ‫دو هنرمند هر کدام ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬پوند فروش رفتند‪.‬‬ ‫در ای��ن ح��راج از می��ان ‪ ۱۳‬اثر ارائه ش��ده از‬ ‫هنرمن��دان ایرانی تنها یک اثر به فروش نرس��ید‬ ‫و س��ایر اثار هنرمن��دان ارق��ام قابل توجهی را به‬ ‫ثبت رس��اند‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬پوند؛‬ ‫دو اث��ر از منوچهر یکتای��ی ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬و ‪۲۲.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ اثر فرهاد مشیری ‪ ۸۱.۲۵۰‬پوند؛ اثر حسین‬ ‫زن��ده رودی ‪ ۷۵.۰۰۰‬پون��د‪ ،‬اثر منص��ور قندریز‬ ‫‪ ۷۵.۰۰۰‬پون��د؛ اثر لیلی متی��ن دفتری ‪۳۷.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ دو اثر از بهجت ص��در ‪ ۳۵.۰۰۰‬و ‪۱۲.۵۰۰‬‬ ‫پوند؛ اثر فیروز زاهدی ‪ ۱۳.۷۵۰‬پوند‪ ،‬اثر اردش��یر‬ ‫محصص ‪ ۱۱.۸۵۰‬پوند و اثر ناصر عصار ‪۱۰.۰۰۰‬‬ ‫پون��د چکش خوردن��د و تنها اثر فریده الش��ایی‬ ‫فروش نرفت‪.‬‬ ‫نمایشگاه «باب راس»‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫احمد حقیقت‪ ،‬راوی دفاع مقدس‪:‬‬ ‫روزی در حالی ک��ه روزه هم بودم یک‬ ‫س��اعت مانده به مغرب ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫افراد اسایشگاه را بیرون اوردند که من هم‬ ‫جزو انها بودم‪ .‬وقتی ب��ه محوطه اردوگاه‬ ‫امدیم فی البداهه و ب��ه صورت خبردار ما‬ ‫را حدود نیم س��اعت روبه روی افتاب نگه داش��تند و می گفتند مس��تقیم به افتاب‬ ‫نگاه کنید یا به طور مثال می گفتند انگش��ت سبابه را روی زمین بگذار و دور خودت‬ ‫بچرخ و در همان حال ما را با کابل می زدند یا اینکه می گفتند روی محوطه سیمانی‬ ‫بخوابید و دس��ت را از پش��ت به صورت حلقه دراورید و با بازو س��ینه خیز بروید که‬ ‫بعد از حدود ‪ ۱۰‬متر س��ینه خیز متوجه ش��دیم خون از بازوان ما جریان پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از یک س��اعت ازار و اذیت ما را به زندانی بردند که فقط یک روزنه برای‬ ‫دید داش��ت‪ .‬البته پیش از ان برای شستن دست و صورت رفته بودیم که همانجا با‬ ‫نوشیدن مقداری اب افطار کردم‪ .‬در هر حال داخل زندان دو اتاق ‪ ۹‬متری بود‪ .‬یک‬ ‫محوطه هم بود و یک دستشویی هم داشت که سرریز شده بود‪ .‬بوی کثافت و لجن‬ ‫ازارمان می داد‪ .‬ما را در دو اتاق ‪ ۹‬متری جا دادند؛ یعنی بیش از ‪ ۲۰‬نفر در هر اتاق‬ ‫و هوا هم فقط از زیر جریان داشت‪ .‬این وضعیت حدود ‪ 3‬ساعت ادامه داشت تا اینکه‬ ‫حدود س��اعت ‪ ۱۰‬ش��ب در باز ش��د‪ .‬درجه دارهای عراقی با چوب امدند‪ .‬طناب هم‬ ‫اورده بودند‪ .‬تَش��ت هم داش��تند‪ .‬در اتاق باز شد‪ .‬به دو نفر از بچه ها گفتند دو طرف‬ ‫چوب را بگیرید‪ .‬دو طناب به دو طرف چوب بس��تند‪ .‬گفتند پا را در طناب بگذارید‬ ‫برای فلک کردن! یکی یکی بچه ها برای فلک می امدند‪ .‬یک درجه دار را مامور کردند‬ ‫که دس��ت بچه ها را بگیرد و انها را به حالت دو راه ببرد اما هنگام دویدن با دمپایی‬ ‫به صورت بچه ها سیلی می زد‪ .‬بعد از اینکه طول سالن را طی می کردیم پای ما را در‬ ‫تشت اب می گذاشتند که بدجور می سوخت‪ .‬این زندان به طور معمول یکی‪ ،‬دو روز‬ ‫طول می کشید و غذا هم نمی دادند‪ .‬بچه ها در ان مدت حسابی ضعیف می شدند‪ .‬اب‬ ‫را هم خیلی ناچیز به ما می دادند؛ بنابراین من شانس اوردم که ان شب در حالی که‬ ‫روزه بودم هنگام شس��تن دس��ت و صورت مقداری اب نوشیدم؛ هرچند گرم‪ .‬در هر‬ ‫حال غیر از ان مقدار اب تا صبح روز بعد چیزی برای خوردن نداشتم‪ .‬این جور مواقع‬ ‫گاهی بچه ها از بیرون مقداری نان از الی در می انداختند داخل که خود غنیمتی بود‪.‬‬ ‫رمضان کریم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫روزه داری در اسارت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!