روزنامه صمت شماره 1290 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1290

روزنامه صمت شماره 1290

روزنامه صمت شماره 1290

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1290‬پیاپی ‪ 16 2608‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منجی صادرات غیرنفتی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اولویت با‬ ‫پروژه های زودبازده‬ ‫رونق گردشگری میبد‬ ‫با ثبت جغرافیایی زیلو‬ ‫شفافیت هایی‬ ‫خ فوالد‬ ‫درباره نر ‬ ‫شرط تداوم‬ ‫فعالیت های صنعتی‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از اخرین وضعیت درامدهای نفتی و شیوه های تامین مالی کاالهای اساسی‬ ‫کاالهای اساسی در چاه دالر های نفتی‬ ‫طبقه بندی کاالهای اساسی برای دریافت ارز دولتی سیاستی است که دولت در‬ ‫نظر گرفته است اما به گفته برخی از کارشناسان‪ ،‬این سیاست نقص هایی دارد که‬ ‫با رفع انها دولت می تواند صرفه جویی ارزی مناسبی داشته باشد‪ .‬بر اساس بودجه‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬دولت باید برای اختصاص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز دولتی به کاالهای اساسی‬ ‫برنامه ریزی کند‪ .‬طبق گزارشی که دولت به مجلس شورای اسالمی داده‪ ،‬براساس‬ ‫قانون باید بخش��ی از درامد ف��روش نفت و میعانات گازی ب��رای تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص یابد‪ .‬در این شرایط نگاهی به پیش بینی دولت بر مبنای برنامه‬ ‫بودجه از درامدهای ارزی امسال نشان می دهد دولت با کاهش درامد قابل توجهی‬ ‫روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صید دل ها در رستوران‬ ‫کوتاه قامتان بلند همت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫امارهای تکان دهنده ارزی که باید ازانهادرس گرفت‬ ‫زنگ خطـر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ان گونه که دولتی ها می گویند‪ ،‬ایران درحال حاضر با کمبود‬ ‫منابع ارزی روبه رو اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که ارز صادراتی‬ ‫نی��ز با توجه به مش��کالت و موانع پیش رو‪ ،‬براس��اس مقررات‬ ‫بانک مرکزی بازنمی گردد و در نتیجه میزان ارز در کش��ور کم‬ ‫خواهد شد و به دنبال ان افزایش نرخ خواهیم داشت‪ .‬در شرایط‬ ‫کنون��ی تمام حرف ها و س��خن ها و تاکیدات و اش��ارات‪ ،‬حول‬ ‫محور «توس��عه صادرات غیرنفتی» می چرخ��د اما از حرف تا‬ ‫عمل فاصله بسیار اس��ت‪ .‬انچه امارها نشان می دهد این است‬ ‫که منابع ارزی بس��یاری به اقتصاد کشور وارد شد که متاسفانه‬ ‫فقط در اختیار واردات قرار گرفته است و در فرایند صادراتی از‬ ‫ان ذره ای بهره نبرده ایم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منجی صادرات غیرنفتی‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در س��ال های اخیر بسیاری از مس��ئوالن بر این نکته تاکید‬ ‫کرده اند که با کمک فع��االن اقتصادی به ویژه در حوزه تولید‬ ‫و صادرات می توان با ایجاد یک س��امانه هوشمند فرصت رشد‬ ‫و توس��عه همه جانبه را فراهم کرد‪ .‬در این زمینه معاون وقت‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران که امروز سکاندار این مجموعه‬ ‫مهم اس��ت به صراحت اعالم کرد س��هم بخ��ش خصوصی از‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی در وضعی��ت ارزی جدی��د تعیین و برای‬ ‫جلوگیری از سوءاس��تفاده س��فته بازان ارزی‪ ،‬تالش ش��ده با‬ ‫مکانیس��م س��امانه ارزی بانک مرکزی و نظ��ارت همه جانبه‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت دو بخش خصوصی و دولتی به طور‬ ‫مج��زا به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬این مکانیس��م در حقیقت‬ ‫همان اس��تفاده فعاالن اقتصادی از سامانه نیما و تعیین سهم‬ ‫بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی بود‪.‬‬ ‫همچنین در این مکانیس��م تاکید شده بود که شرکت های‬ ‫دولتی‪ ،‬ش��به دولتی‪ ،‬شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و‬ ‫غیردولتی و ش��رکت هایی که تحت مدیریت دولت هستند و‬ ‫دس��ت کم ‪ ۸۰‬درصد کل صادرات را در اختیار دارند‪ ،‬ملکفند‬ ‫ارز حاصل از صادرات را به دو ش��یوه مورد مصرف قرار دهند؛‬ ‫ی��ا ارز صادراتی را برای تامین مواد مورد نیاز اس��تفاده کنند‬ ‫ی��ا ان را از طریق س��امانه نیما به نظام بانکی و ارزی کش��ور‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫ام��ا فعاالن بخش خصوصی که ش��اید کمت��ر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی را در اختی��ار دارند‪ ،‬باید ب��ه ‪ ۴‬روش ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات را به کش��ور بازگردانن��د‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫بخ��ش خصوصی باید ارز خود را با نرخ مصوب از طریق نظام‬ ‫بانکی یا صرافی های مجاز به ش��بکه بانکی بازگردانند یا اینکه‬ ‫اگ��ر بدهی ارزی به دول��ت دارند ان را از این طریق تس��ویه‬ ‫کنن��د یا مع��ادل صادرات من��درج در پروانه صادراتی ش��ان‪،‬‬ ‫واردات داش��ته باش��ند یا اینکه کد اظهارنام��ه صادراتی خود‬ ‫را در اختی��ار یک واردکننده غیر ق��رار دهند تا از این طریق‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��رای واردات صرف و ثبت س��امانه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این ش��یوه ب��ه لحاظ مداخل��ه دولت و بخش ه��ای دولتی‬ ‫بی نظم��ی بس��یاری را فراهم اورد و موجب ش��د تش��خیص‬ ‫کاالهای ضروری و غیرضروری در هاله ای از ابهام باقی بماند‪.‬‬ ‫گزارش تازه سازمان توسعه تجارت درباره صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و مقایسه ان با س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نشانگر‬ ‫وضعیت نامناسب و نامطلوب هدایت اقتصادی کشور در بخش‬ ‫صادرات و واردات اس��ت‪ .‬سازمان توس��عه تجارت ایران تنها‬ ‫‪ ۶۳‬درص��د اهداف صادرات غیرنفتی ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫محقق کرده است‪ .‬براساس اهداف بودجه باید در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۴‬میلی��ارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫انجام می ش��د که این رقم تنها به ‪ ۳۹‬میلیارد و ‪ ۳۷۵‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬همچنین صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬به طور تقریبی ‪ ۳۱‬درصد کاهش‬ ‫یافت��ه و به حدود یک میلیارد دالر رس��ید‪ .‬ج��دا از کاالهای‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬ش��رکت های اروپایی در نیمه سال گذشته میالدی‬ ‫خرید نفت از ایران را متوقف کردند‪.‬‬ ‫همچنین براساس امار منتشر شده حجم صادرات غیرنفتی‬ ‫روند نقصانی را در بیشتر ردیف های صادراتی در پیش گرفته‬ ‫و براس��اس اطالعات ای��ن مهم در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نیز از روند‬ ‫کاهش��ی قابل توجهی برخوردار است‪ ،‬چراکه براساس شرکت‬ ‫مس��ئول ردیابی نفتکش ها در اتحادیه اروپا (غیر از ترکیه) در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬روزانه ‪ ۵۵۳‬هزار بشکه نفت از ایران می خریدند‬ ‫که از تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به طور تقریبی هیچ نفتی از ایران وارد‬ ‫نکرده اند‪ .‬متوس��ط خرید نفت اروپا از ایران در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۳‬هزار بشکه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس امارهای سازمان توس��عه تجارت همه‬ ‫ش��ریکان تجاری اصلی ایران‪ ،‬صادرات به جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران را کاه��ش داده اند اما صادرات روس��یه به ایران حدود‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د‪ ،‬عم��ان ‪ ۱۰۰‬درص��د و هند ‪ ۱۵‬درص��د افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬واردات ایران از چین‪ ،‬ام��ارات و ترکیه به عنوان‬ ‫‪ 3‬صادرکنن��ده بزرگ کاال به ایران ب��ه ترتیب ‪ ۳۵ ،۲۲‬و ‪۱۹‬‬ ‫درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫امارهای رس��می چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ک��ره جنوبی و ترکیه‬ ‫به عنوان ‪ 5‬کشوری که در ‪ ۶‬ماه گذشته از طرف امریکا مجاز‬ ‫ب��ه خرید نفت ایران بودند‪ ،‬نش��ان می دهد نه تنها واردات این‬ ‫کش��ورها (نفتی و غیرنفتی) از ایران در ماه های ابتدایی سال‬ ‫جاری میالدی کاهش یافته‪ ،‬بلکه صادرات انها به ایران نیز به‬ ‫استثنای هند سقوط کرده است‪.‬‬ ‫باتوجه به امار و ارقام منتش��ر شده ازسوی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت و نی��ز با مالحظ��ه ظرفیت ه��ای اقتص��ادی و توان‬ ‫اجرای��ی بخش خصوص��ی‪ ،‬این بخش می توان��د در چارچوب‬ ‫ضوابط تعیین ش��ده به شرط واگذاری اختیارات به شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های تولیدی و بازرگانی فع��ال‪ ،‬نبض اقتصادی را‬ ‫تنظیم کند و روند نزولی را به سمت صعودی تغییر دهد‪.‬‬ ‫مدیران و صاحب نظران اقتصادی در دولت باید به این نکته‬ ‫مهم توجه داش��ته باشند که در صورت تغییر در ترکیب سبد‬ ‫مدیریت اقتصادی کشور (که هم اکنون بیش از ‪ ۸۴‬درصد ان‬ ‫در دس��ت دولت‪ ،‬صندوق های بازنشستگی و خصولتی هاست)‬ ‫می ت��وان این روند معکوس رونق اقتصادی را اصالح و مس��یر‬ ‫رش��د صادرات غیرنفتی را هموار ک��رد‪ .‬در این صورت ایجاد‬ ‫اعتماد و نیز اعطای خط اعتباری (‪ )Credit Line‬به فعاالن‬ ‫ش��ناخته شده و باسابقه کش��ور در حوزه های تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات می توان��د نجات دهن��ده ص��ادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫بانک های مل��ی‪ ،‬صادرات‪ ،‬مل��ت‪ ،‬صنعت و‬ ‫مع��دن و رفاه کارگ��ران در واگذاری امالک‬ ‫و دارایی ه��ای قانون��ی خود‪ ،‬بهت��ر از دیگر‬ ‫بانک ه��ا عم��ل کرده ان��د‪ .‬به گ��زارش خانه‬ ‫ملت الریجانی در اغاز به کار جلس��ه علنی‬ ‫روز گذشته مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫گزارش کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید‬ ‫مل��ی و نظارت ب��ر اجرای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی درباره شیوه اجرای قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫در ح��وزه بازارهای مالی نش��ان می دهد در‬ ‫واگ��ذاری بنگاه هایی که مرب��وط به بانک ها‬ ‫است‪ ،‬بانک های ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬صنعت‬ ‫و مع��دن و رفاه کارگران که مس��تند قانونی‬ ‫بوده بهت��ر از بقیه بانک ها عم��ل و بقیه در‬ ‫س��طح پایین تری اقدام کرده ان��د‪ .‬الریجانی‬ ‫از کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی و‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫به دلیل دقت نظر در تهیه این گزارش ها که‬ ‫ضعف نهاد ها را نمایان می کند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از همکاری‬ ‫معاونت نظارت مجلس‪ ،‬دیوان محاس��بات و‬ ‫مرکز پژوهش ها تشکر و از تمامی سازمان ها‬ ‫نیز برای تهیه ای��ن گزارش دعوت کرد ه که‬ ‫امیدواریم این کمیس��یون بررس��ی خود را‬ ‫ادامه دهد و براس��اس یافته های امروز خود‬ ‫پیگیری کند تا سازمان های اجرایی اشکاالت‬ ‫خود را رفع و در ‪ ۵‬ماه اینده گزارش دیگری‬ ‫به مجلس ارائه کنند‪.‬‬ ‫همه مردم ایران و مذاهب صاحب کشور و انقالب هستند‬ ‫رئیس جمه��وری ش��امگاه دوش��نبه در دیدار‬ ‫صمیمی با علما و فرهیختگان اهل س��نت سراسر‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬انقالب اسالمی ایران مربوط به‬ ‫مذهب خاصی نیس��ت و همه م��ردم ایران و همه‬ ‫مذاهب در صحنه انقالب حضور و مش��ارکت فعال‬ ‫و گس��ترده داش��تند و همه اینها صاحب کشور و‬ ‫انقالب هس��تند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دول��ت‪ ،‬حس��ن روحانی در ای��ن دیدار با اش��اره‬ ‫ب��ه حضور و مش��ارکت فعال اهل س��نت در همه‬ ‫صحنه ه��ای انق�لاب‪ ،‬گفت‪ :‬اهل س��نت در همه‬ ‫صحنه ها به وی��ژه در عرصه انتخابات پای صندوق‬ ‫ارا حضور یافته و نمایندگان خود را برمی گزینند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تصریح کرد‪ :‬باره��ا به صراحت‬ ‫اعالم کرده ام که مبنای دولت این اس��ت که همه‬ ‫عزیزان از اق��وام و مذاهب گوناگون عزت و کرامت‬ ‫اس�لامی و جایگاه اجتماعی ش��ان محفوظ بماند‬ ‫و ب��ا روحیه ب��رادری در اداره امور کش��ور حضور‬ ‫و مش��ارکت فعال داش��ته باش��ند و ای��ن موضوع‬ ‫تصمیم این دولت و نظام اس��ت‪ .‬روحانی با اش��اره‬ ‫به اینکه در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال گذشته و در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم حضور برادران اهل سنت در عرصه های‬ ‫گوناگون سیاس��ی و اجتماعی به طور قابل توجهی‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬نماد ای��ن موضوع حضور ‪۲‬‬ ‫نفر از عزیزان اهل س��نت به عنوان سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت و دولت و نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ش��ما را مرزداران صدیق کشورمان‬ ‫می دانند‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬در استان های‬ ‫مرزی اهل س��نت از اغاز پی��روزی انقالب تاکنون‬ ‫همیشه مرزداران باوفای نظام اسالمی ایران بودند‬ ‫و از ای��ن به بعد نیز خواهند بود‪ .‬روحانی با اش��اره‬ ‫به س��خنان ام��ام جمعه اهل س��نت اق قال درباره‬ ‫خدمات دولت در سیل اخیر در این منطقه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت برای ارائه خدمات در حوادثی مانند س��یل و‬ ‫زلزله هیچ تفاوتی قائل نمی شود‪ .‬در ارائه خدمات‬ ‫تفاوتی بین ش��یعه و سنی برای ما وجود ندارد؛ چه‬ ‫وزیر کش��ور و رئیس س��تاد اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغ��ات اقتص��ادی با بیان اینک��ه بازارهای‬ ‫کش��ور از نظر کاالهای اساس��ی اشباع شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون هیچ گونه گزارش��ی مبنی بر‬ ‫احتکار کاالهای اساسی دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در بیس��تمین جلس��ه س��تاد اطالع رس��انی‬ ‫و تبلیغ��ات اقتص��ادی کش��ور اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت ما از رس��انه ها و جراید این است‬ ‫ک��ه در پخش اخبار بع��د واقع بینی را مد نظر‬ ‫داشته باشند و اخبار مستند و موثر را منعکس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬انعکاس اخباری که مبتنی بر‬ ‫شایعه ها و شنیده هاست‪ ،‬می تواند برای مردم‬ ‫دغدغه ایجاد کند؛ بنابراین تاکید وزارت کشور‬ ‫بر اطالع رسانی به موقع‪ ،‬درست و پاسخگویی‬ ‫ب��ه ابهام ه��ا و ش��بهات در رسانه هاس��ت‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬رس��انه ها را‬ ‫در اق قال‪ ،‬چه در خوزس��تان‪ ،‬چه در لرستان و چه‬ ‫در جاهای دیگ��ر فرقی نمی کند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ما همه ایرانی و مس��لمان هس��تیم و‬ ‫اعتق��اد ما این اس��ت‪ .‬رئیس جمه��وری در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه زلزله کرمانشاه بسیاری‬ ‫از کس��انی که دچار مشکل ش��دند از برادران اهل‬ ‫س��نت بودند‪ .‬در یک سال و نیم گذشته دولت کار‬ ‫بزرگی در زمینه بازس��ازی مناطق تخریب شده بر‬ ‫اثر زلزله انجام داده و در س��یل هم به همین شکل‬ ‫عم��ل خواهد کرد‪ .‬رئیس جمه��وری افزود‪ :‬تاکید‬ ‫کردم مرمت خانه های اس��یب دیده در سیل اخیر‬ ‫تا تیر و س��اخت خانه ها نیز تا شب عید انجام شود؛‬ ‫هرچند کار بس��یار سختی است‪ ،‬اما ما همه تالش‬ ‫خود را به کار خواهیم بس��ت که ای��ن کار را انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬روحانی در بخش پایانی س��خنان خود با‬ ‫تاکی��د بر اینکه امروز ش��اهد تهدیدهای متنوع از‬ ‫سوی دشمنان هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و ملت ایران‬ ‫گ و باعظمت تر از ان اس��ت که کسی بتواند ان‬ ‫بزر ‬ ‫را تهدید کند‪ .‬انشااهلل با عزت و سربلندی و شکست‬ ‫دشمنان از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهل سنت وفادار به نظام است‬ ‫در ابت��دای ای��ن دی��دار اقای میرزا عل��ی‪ ،‬امام‬ ‫جمع��ه اق قال در س��خنانی با قدردانی و تش��کر از‬ ‫رئیس جمهوری و دولت به دلیل خدمات و زحمات‬ ‫فراوانی که برای کاستن از االم سیل زدگان استان‬ ‫گلستان انجام داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در حادثه سیل همه‬ ‫نهاد های دولتی و امدادی و نیروهای مسلح حضور‬ ‫گسترده و فعالی داشتند و همگی تالش می کردند‬ ‫از اسیب ها و االم ناشی از سیل بکاهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اهل س��نت ایران اس�لامی‬ ‫فرصت��ی ب��رای نظام جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اهل سنت تابع‪ ،‬دوس��تدار و وفادار‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران بوده و عزت اسالم‬ ‫و انقالب اسالمی را دوست دارند و این را در طول ‪۸‬‬ ‫سال دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید‪ ،‬جانباز و‬ ‫بسیجی ثابت کردند‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه اق قال با تاکید بر اینکه اهل س��نت‬ ‫مدافع انقالب اسالمی بوده‪ ،‬هستند و خواهند بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اهل س��نت افرادی قانع‪ ،‬نجیب و صبور‬ ‫هستند و در ‪ ۵ ،۴‬سال گذشته حقیقتا و انصافا اهل‬ ‫سنت مورد توجه رئیس جمهوری قرار داشته اند و‬ ‫زحماتی که در این دوره برای اهل س��نت کشیده‬ ‫ش��ده قابل ستایش است‪ .‬شیخ س��ید عبدالباعث‬ ‫قتال��ی‪ ،‬امام جمعه اهل س��نت بندرعباس نیز در‬ ‫این دیدار با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانی های‬ ‫دول��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه توجه به ارزش های‬ ‫اخالقی و اجتماعی تا ح��دودی پایین امده و این‬ ‫ناراحت کننده اس��ت و باید مسئوالن و مدیران به‬ ‫این موضوع توجه ویژه داش��ته باشند‪ .‬امام جمعه‬ ‫اهل س��نت بندرعباس خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫مرزنش��ینان جنوب ایران هرچند تحت تبلیغات‬ ‫وس��یع و در تیررس دش��منان قرار گرفته ایم‪ ،‬اما‬ ‫دش��منان نمی توانند خللی در عزم و اراده ما ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرگذار بر معادالت جهانی‬ ‫ماموس��تا محمدپور‪ ،‬مدرس ح��وزه علمیه نیز‬ ‫در س��خنان جداگانه ای پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫ای��ران را یکی از پدیده های عجی��ب و به تعبیری‬ ‫معجزه قرن توصیف کرد و گفت‪ :‬به واسطه انقالب‬ ‫اسالمی خاک پاک ایران به حاکمیت دینی معطر‬ ‫و متبرک شد‪.‬‬ ‫وی اس�لامی و مردمی بودن را دو ویژگی اصلی‬ ‫انقالب اس�لامی دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ن دو ویژگی‬ ‫مردم ساالری دینی را به وجود اورد و واژه جدیدی‬ ‫به ادبیات سیاس��ی جه��ان اضافه ک��رد و در نظر‬ ‫دارد جهان محروم از معنویت‪ ،‬اخالق و مس��اوات‬ ‫را دگرگ��ون کند و در عمر پربرک��ت خود باوجود‬ ‫توطئه های دش��منان و جنگ تحمیلی و محاصره‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امروز در مع��ادالت منطقه ای و جهانی‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫هیچ گونه احتکار کاالهای اساسی گزارش نشده است‬ ‫رصد می کنیم و چنانچه اخباری در رس��انه ها‬ ‫منتشر شود و به نوعی سیاه نمایی باشد‪ ،‬تذکر‬ ‫الزم را به ان رس��انه خواهیم داد‪ .‬وزیر کش��ور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مسئله بعد‪ ،‬فضای بازار است که در‬ ‫شرایط کنونی باید از اصناف تشکر کنیم که با‬ ‫دول��ت همراهی می کنند و تالش دارند کاالها‬ ‫را با شرایط و قیمت های مناسب به دست مردم‬ ‫برس��انند‪ ،‬اما همچنان نگرانی هایی در زمینه‬ ‫افزایش قیمت ها جدا از دالیل واردات و به ویژه‬ ‫در نظ��ام توزیع وجود دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬خودرو‪،‬‬ ‫ش��کر و‪ ...‬نیز از موضوعات��ی بودند که در این‬ ‫نشس��ت درباره انها بحث ش��د و بخش بسیار‬ ‫زیادی از مش��کالت مان به دلیل نبود مدیریت‬ ‫درس��ت در فضای مجازی است‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫بحث کاغذ بود که از کاالهای بسیار پرمصرف‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬بای��د روی ظرفی��ت تولید‬ ‫داخلی کاغذ حس��اب کنیم‪ .‬گزارش ها نشان‬ ‫می دهد ‪ ۵۰‬درصد نیاز کاغذ کشور را می توان‬ ‫در داخ��ل تولید کرد‪ .‬این عدد بس��یار خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪ :‬باید مواد‬ ‫اولیه را وارد کنیم تا کارخانه ها فعال ش��وند و‬ ‫تولی��د داخلی افزایش یابد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود ه��م تولید داخلی گس��ترش یابد و‬ ‫ه��م قیمت ها کاهش پیدا کن��د و در کنار ان‬ ‫از بخش هایی که استفاده گسترده ای از کاغذ‬ ‫دارن��د‪ ،‬خواهش می کنیم در عین حال که بر‬ ‫کیفی��ت نظارت می کنند‪ ،‬در مصرف کاغذ نیز‬ ‫صرفه جوی��ی و مصرف خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬بح��ث دیگر بازار متش��کل ارز‬ ‫بود که بان��ک مرکزی این موضوع را به عنوان‬ ‫یک��ی از ابزارهای مدیریتی خود مطرح کرد و‬ ‫توضیحاتی که در جلسه داده شد نشان از این‬ ‫دارد که کار کارشناسی خوبی روی ان در حال‬ ‫انجام است اما الزمه ان این است که در زمینه‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغات مناسب و همچنین‬ ‫انجام نخستین تراکنش «اینستکس» در چند هفته اینده‬ ‫فدری��کا موگرین��ی پ��س از نشس��ت وزی��ران خارجه‬ ‫کش��ورهای اروپایی در بروکسل‪ ،‬پایتخت بلژیک با تاکید‬ ‫بر ضرورت ادامه حیات توافق هس��ته ای ب��ا ایران‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد نخس��تین تراکنش س��ازکار مالی اروپا برای تجارت‬ ‫با ایران موس��وم به «اینس��تکس» در چن��د هفته اینده‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری بی بی س��ی در‬ ‫پایان نشس��ت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل‪،‬‬ ‫موگرینی در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت با وزیران‬ ‫خارج��ه المان‪ ،‬انگلیس و فرانس��ه درب��اره عملی کردن‬ ‫نخس��تین تراکنش در چند هفته این��ده گفت وگو کرده‬ ‫است‪ .‬مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به‬ ‫اینکه اژانس بین المللی ان��رژی اتمی تاکنون در چندین‬ ‫گ��زارش پایبندی ای��ران به برجام را تایی��د کرده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وزیران امور خارجه ‪ ۲۸‬کشور عضو اتحادیه اروپا نیز‬ ‫تاکی��د دارند که اژانس تنها مرجع ارزیابی پایبندی ایران‬ ‫به برجام اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬اتحادیه اروپا و تمام کشورهای‬ ‫اروپایی مصمم به اجرای کامل برجام هس��تند‪ .‬موگرینی‬ ‫در پاسخ به پرسش��ی درباره سفر مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه امریکا به بروکس��ل ب��رای رایزنی درب��اره ایران‬ ‫گفت‪ :‬به عن��وان اتحادیه اروپا ما همواره طرفدار گفت وگو‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین از مذاکره حمای��ت می کنیم‪ .‬گفت وگو‬ ‫کردن همواره بهتر از گفت وگو نکردن است؛ به ویژه زمانی‬ ‫که تنش به وجود می اید‪ .‬موگرینی درباره نتایج دیدارش‬ ‫با وزیر خارجه امریکا نیز گفت‪ :‬پمپئو به طور روشن نه تنها‬ ‫از م��ن بلکه از وزیران خارجه اتحادیه اروپا ش��نید که ما‬ ‫در شرایط حساسی به سر می بریم و مناسب ترین واکنش‬ ‫در این موقعیت خویش��تنداری اس��ت تا کار به درگیری‬ ‫نظامی نکش��د‪ .‬مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫از ایران خواس��ت ب��ه تعهداتش در برجام پایبند باش��د‬ ‫و اف��زود اتحادی��ه اروپا به اج��رای کامل برج��ام پایبند‬ ‫است‪.‬‬ ‫فدری��کا موگرینی بار دیگ��ر تاکید کرد اتحادیه اروپا و‬ ‫همه اعضای ان کامال مصمم هس��تند که توافق هسته ای‬ ‫با ایران به طور کامل اجرا شود‪ .‬در ادامه او به این پرسش‬ ‫پاس��خ داد که ایا تالش ایران برای ادامه صادرات نفت تا‬ ‫یک میلیون بشکه در روز نتیجه خواهد داد یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درباره این موضوع نمی توانم اظهارنظر کنم‪ .‬اتحادیه اروپا‬ ‫تا زمانی که ای��ران به تعهداتش در برجام پایبند بماند از‬ ‫اج��رای کامل برجام حمایت خواهد کرد‪ .‬موگرینی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را تایید‬ ‫ک��رده و این تنها نهاد برای قضاوت درباره پایبندی ایران‬ ‫به برجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪2‬خواسته اهل سنت‬ ‫همچنین به گزارش امتداد‪ ،‬مولوی عبدالحمید‬ ‫ام��ام جمعه اهل س��نت زاهدان‪ ،‬در دی��دار علما و‬ ‫فرهیختگان اهل س��نت با رئیس جمهوری‪ ،‬ایران‬ ‫اس�لامی را «مجموعه ای از اتحاد اقوام و مذاهب»‬ ‫دانس��ت‪ .‬او بر لزوم «اج��رای عدالت» در حق اقوام‬ ‫و مذاه��ب برای همراهی انه��ا با نظام تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایران اس�لامی متش��کل از ادیان‪ ،‬مذاهب و‬ ‫اقوام گوناگون اس��ت و «ایران» نام اتحاد این ادیان‬ ‫و مذاهب و اقوام اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه باید‬ ‫به گونه ای عمل ش��ود که تمام این اقوام و مذاهب‬ ‫در کش��ور دیده ش��وند و در اداره کشور مشارکت‬ ‫داشته باشند تا از طریق اتحاد‪ ،‬مشکالت حل شود‬ ‫و ب��ا نظام و حاکمیت همراه باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه‬ ‫اهل س��نت که بر مسیر اعتدال و میانه روی اجماع‬ ‫دارد و دنبال امت واحده است‪ ،‬همواره در ‪ 40‬سال‬ ‫گذش��ته نظام جمهوری اسالمی ایران را همراهی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جامع��ه اهل س��نت مش��کالت و‬ ‫خواس��ته های گوناگون��ی دارد‪ ،‬اما دو خواس��ته‬ ‫مه��م و مح��وری دارد که اگر به این دو خواس��ته‬ ‫رسیدگی شود‪ ،‬مسئوالن نظام مطمئن باشند که‬ ‫اهل سنت با قلب و قالب در خدمت نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران خواهند بود و این نظام را همراهی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬نخس��تین خواسته محوری جامعه‬ ‫اهل س��نت «تامین ازادی های مذهبی بیش��تر»‬ ‫و دوم «بکارگیری شایس��تگان اهل س��نت و سایر‬ ‫اق��وام و مذاهب بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوتی»‬ ‫است‪ .‬مشارکت دادن اقوام و مذاهب در اداره کشور‬ ‫وح��دت پایدار و امنیت ملی م��ا را تامین می کند‪.‬‬ ‫مولوی عبدالحمید افزود‪ :‬ما اهل مذاکره و گفتمان‬ ‫هستیم‪ .‬اصل «گفتمان» در اسالم ایرادی ندارد‪ ،‬ما‬ ‫نی��ز نباید باب گفتمان را ببندیم‪ ،‬بلکه ضمن دفاع‬ ‫از حقوق خودمان‪ ،‬باید با دشمنان مان هم مذاکره‬ ‫و گفتمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫پاسخگویی به شایعه ها بهتر ورود کنیم و برای‬ ‫ایج��اد اعتماد در مردم به ویژه کس��انی که با‬ ‫این بازار متش��کل کار می کنند و در کنار ان‬ ‫نظارت درست که همیشه در ان دچار مشکل‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اقدام کنی��م‪ .‬رحمانی فضلی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موضوع دیگری که در جلسه مورد بحث‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬احتکار کاال بود که در این موضوع‬ ‫هم تعزیرات‪ ،‬هم اصناف و هم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با همکاری اس��تانداری ها و‬ ‫فرمانداری ه��ا ورود کردند و امروز گزارش��ی‬ ‫باعنوان احتکار به عنوان یک مش��کل و معضل‬ ‫در جامع��ه وجود ن��دارد و همه محصوالت به‬ ‫اندازه اس��ت ک��ه نیاز به احت��کار وجود ندارد‬ ‫ام��ا همچنان قوه قضایی��ه‪ ،‬تعزیرات و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی هس��تند تا در‬ ‫کن��ار اصناف‪ ،‬این موض��وع را رصد کنند و به‬ ‫م��ردم این اعتماد را بدهن��د که مایحتاج انها‬ ‫به خوبی تامین می شود‪.‬‬ ‫انتقاد از جمله های تکراری اروپاییان‬ ‫برای سازکار مالی‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در یادداش��تی در اینس��تاگرام با انتقاد از‬ ‫جمالت تکراری اروپاییان برای راه اندازی س��ازکار مالی‪ ،‬نوش��ت‪ :‬اگر‬ ‫اروپایی ه��ا نگران واکنش امریکا درباره ن��وع کاالی صادراتی به ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توانن��د توانایی خود را با صدور کاالهای اساس��ی و دارو‬ ‫امتح��ان کنند‪ .‬به گ��زارش ایبنا عبدالناصر همتی در این یادداش��ت‬ ‫اف��زود‪ :‬از ح��دود یک س��ال پیش اروپ��ا به دنبال یک س��ازکار مالی‬ ‫ب��رای انجام تج��ارت با ایران بود تا اینکه س��رانجام ‪ ۳‬ماه پیش ان را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نزدیک ‪ 2‬ماه اس��ت س��ازکار متناظر با ان‬ ‫با عنوان س��ازکار تجارت و تامین مالی «س��اتما» در تهران راه اندازی‬ ‫و مدی��ران ان به اروپایی ها معرفی ش��ده اند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تکرار م��داوم جمالتی مانند دنبال س��ازکار مالی بودن از‬ ‫سوی مسئوالن اروپایی‪ ،‬گزاره ای تکراری و نخ نما شده است‪ .‬ساده ترین‬ ‫کار برای عملیاتی کردن «اینس��تکس» و «س��اتما» برداشت نفت از‬ ‫س��وی ش��رکت ها و نهادهای اروپایی یا اعطای ی��ک خط اعتباری به‬ ‫صادرکنن��دگان اروپایی برای ش��روع صادرات به ایران اس��ت‪ .‬همتی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬اروپایی ها اگر نگران واکنش امری��کا درباره نوع کاالهای‬ ‫صادراتی به ایران هس��تند‪ ،‬می توانند توانایی خود را با صدور کاالهای‬ ‫اساس��ی و دارو امتح��ان کنن��د‪ .‬ح��ال می توان گفت ت��وپ در زمین‬ ‫اروپاست!‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫‪ ۵‬بانک در واگذاری امالک و دارایی های خود بهتر عمل کرده اند‬ ‫مه�ر‪ -‬دیدار و گفت وگوی وزیران امور خارجه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران و هند روز گذش��ته در‬ ‫دهلی نو برگزار ش��د‪ .‬محمدج��واد ظریف بعد از‬ ‫دیدار ب��ا همتای هندی خ��ود در دهلی نو درباره‬ ‫محوره��ای گفت وگ��وی خ��ود با ای��ن دیپلمات‬ ‫ارش��د هندی‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه درباره اخرین‬ ‫تحوالت برج��ام و اقدام های جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در ای��ن زمینه توضیحات��ی را ارائه کردیم‪،‬‬ ‫مواض��ع ای��ران را تبیین کردی��م و همان طور که‬ ‫برای شریکان نزدیک مان از جمله روسیه مواضع‬ ‫خود را تش��ریح کرده بودیم‪ ،‬در ای��ن دیدار نیز به‬ ‫تبیین مواضع خود درباره برجام و مس��ائل مربوط‬ ‫به ان پرداختیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جلس��ه درباره‬ ‫مسائل منطقه و سیاست های خطرناکی که افراد‬ ‫تندرو در داخل حکومت امریکا و در منطقه تالش‬ ‫دارند تحمیل کنند‪ ،‬صحبت ش��د‪ .‬نگرانی هایی از‬ ‫اقدام ها و خرابکاری های مش��کوکی که در منطقه‬ ‫در حال رخ دادن اس��ت وجود دارد و ما در گذشته‬ ‫پیش بین��ی کرده بودیم که عده ای تالش خواهند‬ ‫کرد با انجام این گونه اقدام ها به تنش ها در منطقه‬ ‫دامن بزنند‪ .‬ظریف خاطرنشان کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه انرژی‪ ،‬اس��تفاده از چابهار‪،‬‬ ‫تحوالت افغانس��تان و اهمیت مبارزه با تروریسم‬ ‫در این کشور رایزنی و گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی درباره ادعای رویترز مبنی بر‬ ‫گره زدن ماندن در برجام ازس��وی ایران با فروش‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون بش��که نفت در روز‪ ،‬ضم��ن رد این‬ ‫خبرس��ازی گفت‪ :‬نظر و مطالب��ات بحق ایران در‬ ‫نام��ه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت رئیس جمه��وری محترم‬ ‫کشورمان به سران کشورهای باقیمانده در برجام‬ ‫به وضوح و با صراحت بیان شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دادس��تان دادگاه وی��ژه محاکمه صدام‬ ‫و س��خنگوی رس��می س��ید مقتدا ص��در‪ ،‬رهبر‬ ‫جریان صدر و حامی فراکس��یون بزرگ س��ائرون‬ ‫در پارلمان عراق گفت نباید در برابر سیاست های‬ ‫خصمانه امری��کا علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫سکوت کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬اش��تفان زایبرت‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت المان اعالم کرد این کش��ور در‬ ‫ح��ال فعالیت ب��رای ایجاد و حفظ کان��ال قانونی‬ ‫تجارت با ایران اس��ت‪ .‬در همین حال شبکه زد دی‬ ‫ اف المان گزارش داد اجرا نشدن سازکار مالی ویژه‬ ‫بین ایران و اتحادیه اروپا س��بب کاهش مناسبات‬ ‫تجاری شرکت های المانی با تهران شده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت‬ ‫مل��ی عراق پ��س از دیدار ب��ا مقام��ات کویتی در‬ ‫کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد افزایش تنش در‬ ‫مواض��ع امریکا و جمهوری اس�لامی ایران دغدغه‬ ‫بزرگی برای عراق و منطقه است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سرگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫مشترک با وان ایی‪ ،‬همتای چینی خود در سوچی‬ ‫گفت‪ :‬ما بر ای��ن عقیده ایم که اتحادیه اروپا باید به‬ ‫تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کند؛ ضمن‬ ‫اینکه روس��یه و چین در لزوم حفظ برجام و اجرای‬ ‫ان اتفاق نظر دارند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬برای��ان هوک‪ ،‬رئیس گ��روه اقدام علیه‬ ‫ایران که همراه با مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا‬ ‫به بروکس��ل رفته‪ ،‬گفت در دیدار ب��ا وزیران امور‬ ‫خارج��ه اتحادیه اروپا درب��اره حادثه فجیره بحث‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت ام��ور خارج��ه در بیانی��ه ای‬ ‫به مناسبت یوم النکبه (س��الگرد اشغال سرزمین‬ ‫فلس��طین) تاکید کرد ‪ ۷۱‬س��ال پیش در این روز‪،‬‬ ‫موجودیتی نامش��روع به نام رژیم صهیونیس��تی‬ ‫متولد ش��د که امروز عامل اساس��ی ایج��اد تمام‬ ‫بحران های منطقه ای و تهدیدکننده واقعی صلح و‬ ‫امنیت بین المللی است‪.‬‬ ‫عصرایران‪ -‬ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫فرانس��ه در گفت وگو با روزنامه پاریس��ین با حمله‬ ‫به سیاست های رئیس جمهوری امریکا اعالم کرد‬ ‫سیاس��ت های ترامپ عامل هرج ومرج بین المللی‬ ‫شده و جهان را خطرناک تر از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫در دیدار با وزیر امور خارجه افغانس��تان از معافیت‬ ‫بندر چابه��ار از تحریم های امریکا علیه ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬صبغ��ت اهلل احمدی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه افغانس��تان در پی دیدار وزیر امور خارجه‬ ‫این کش��ور با الیس ولز‪ ،‬معاون دس��تیار وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا در بخش اس��یای جنوبی و مرکزی‬ ‫در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬خان��م ولز تداوم‬ ‫معافی��ت بندر چابهار را در رویارویی با تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران به وزیر امور خارجه افغانس��تان‬ ‫اطالع دادند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جورف بورل‪ ،‬وزیر خارجه اسپانیا درباره‬ ‫ت��داوم برجام گفت‪ :‬امیدوارم ایرانیان نظرش��ان را‬ ‫تغییر دهند‪ .‬ما هر راهکاری را که برای حفظ توافق‬ ‫هسته ای با ایران الزم است‪ ،‬به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ما از تصمی��م ترامپ برای خروج از برجام بس��یار‬ ‫متاس��فیم و از جامعه جهانی می خواهیم هر انچه‬ ‫که الزم اس��ت ب��رای جلوگیری از خ��روج ایران از‬ ‫برجام انجام دهند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫گزارش‬ ‫سمفونی ناموزون‬ ‫مسکن در برنامه های‬ ‫توسعه ایران‬ ‫هر لحظه فرصتی‬ ‫از دست می رود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از اخرین وضعیت درامدهای نفتی و شیوه های تامین مالی کاالهای اساسی‬ ‫شهرام کوسه غراوی‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫‹ ‹سامانه نیما راه تخلیه فشار‬ ‫نباید فراموش ش��ود ک��ه دول��ت در مدیریت مناب��ع و مصارف‬ ‫مش��کالت س��اختاری دارد اما ش��رایط دولت دوازده��م اکنون به‬ ‫گونه ای اس��ت که میزان درامد دولت با هزینه های جاری کش��ور‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫اختصاص یافت و در کل سال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۶۵‬میلیون دالر برای ‪ ۴‬سر فصل ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی در نظر گرفته شد‪ .‬کارشناسان اقتصاد معتقدند‬ ‫کمب��ود بس��یاری از کاالهای اساس��ی نش��ان می دهد‬ ‫نظارت بر شیوه تامین کاالهای اساسی و نوع هزینه کرد‬ ‫ارز دولتی در این زمینه مشکالت بسیاری داشته است‬ ‫چرا که اگر این گونه نبود‪ ،‬سیاس��ت های س��ال گذشته‬ ‫می توانست بخش قابل توجهی از مشکالت امسال را هم‬ ‫برطرف کند اما نه تنها این طور نشد‪ ،‬بلکه سال گذشته‬ ‫هم تامین کاالی اساسی با مشکالتی روبه رو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز دولتی و کاالهای اساسی‬ ‫ه��ادی قوامی‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ارز دولتی برای‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬نهاده های کشاورزی و دامی‪ ،‬دارویی‬ ‫و س�لامت و نیازهای وزارت عل��وم و تحقیقات در نظر‬ ‫کدام حقوق ها از مالیات معاف هستند؟‬ ‫بر اس��اس قوانین مالیاتی‪ ،‬حقوق بازنشس��تگی و مستمری پایان خدمت‪،‬‬ ‫بازخری��د خدمت‪ ،‬مس��تمری پرداختی به وراث‪ ،‬حق س��نوات و حقوق ایام‬ ‫مرخصی استفاده نشده معاف از مالیات هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس قوانین مالیاتی‪ ،‬درامدی که شخص حقیقی در‬ ‫خدمت ش��خص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تس��لیم نیروی کار‬ ‫خود بابت اش��تغال در ایران بر حس��ب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا‬ ‫غیر نقد کس��ب می کند‪ ،‬مش��مول مالیات بر درامد حقوق است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برخی از انواع حقوق ها از شمول مالیات خارج هستند‪.‬‬ ‫حقوق بازنشستگی‪ ،‬وظیفه و مستمری پایان خدمت‪ ،‬خسارت های اخراج و‬ ‫بازخرید خدمت و وظیفه‪ ،‬مستمری پرداختی به وراث‪ ،‬حق سنوات و حقوق‬ ‫ایام مرخصی استفاده نشده‪ ،‬هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل‪،‬‬ ‫مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران و خانه های‬ ‫ارزان قیمت س��ازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد اس��تفاده‬ ‫کارگران قرار می گیرد‪ ،‬معاف از مالیات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خس��ارت بدن��ی و معالجه و‬ ‫امثال ان‪ ،‬عیدی س��االنه یا پاداش پایان س��ال در کل معادل یک دوازدهم‬ ‫میزان معافیت مالیاتی‪ ،‬خانه های س��ازمانی که ب��ا اجازه قانونی یا به موجب‬ ‫ایین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری قرار داده می شوند از مالیات‬ ‫معاف هس��تند‪ .‬وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با‬ ‫افراد تحت تکفل انها مستقیم یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان‬ ‫به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی به‬ ‫کارکنان حداکثر مع��ادل دو دوازدهم معافیت قانونی درامد حقوق کارکنان‬ ‫نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ای��ران اعم از نظام��ی و انتظامی نیز از‬ ‫پرداخت مالیات معاف هس��تند‪ .‬بر اس��اس قوانین مالیاتی‪ ،‬مشموالن قانون‬ ‫اس��تخدامی وزارت اطالع��ات‪ ،‬جانبازان انقالب اس�لامی و جنگ تحمیلی و‬ ‫ازادگان معاف از مالیات هستند و ‪ ۵۰‬درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل‬ ‫در مناط��ق کمتر توس��عه یافته نی��ز بر مبنای فهرس��ت س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور بخشوده می شود‪.‬‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬کاالهای اساس��ی‬ ‫ش��امل بنزین‪ ،‬ان��واع دانه های روغنی‪ ،‬روغن‪ ،‬گوش��ت‬ ‫قرم��ز‪ ،‬حبوبات‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬چای خش��ک خارجی‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫الستیک‪ ،‬مواد اولیه الستیک‪ ،‬کاغذ و مواد اولیه کاغذ‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات خاص تولیدی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بر اس��اس پیش بینی ه��ا‪ ،‬از فروش‬ ‫نفت در امس��ال حدود ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر درامد ارزی‬ ‫خواهیم داش��ت که این موضوع نش��ان می دهد تامین‬ ‫نیازها بسیار دشوار می شود‪ .‬در حکم بند (ز) تبصره ‪۷‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬دولت مکلف شده تا ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫دالر از مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت را برای تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی اختصاص دهد و گفته شده است در‬ ‫مواردی که ارز نیمایی داده می ش��ود درامد حاصل از‬ ‫مابه التف��اوت ارز نیمایی و دولتی را به تولید و کمک به‬ ‫معیشت قشر اسیب پذیر جامعه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش درامد‬ ‫مرتضی افقه‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و اقتص��اددان در این‬ ‫زمین��ه به‬ ‫گفت‪ :‬نباید فراموش ش��ود که دولت‬ ‫در مدیریت منابع و مصارف مش��کالت ساختاری دارد‬ ‫اما ش��رایط دولت دوازدهم اکنون به گونه ای است که‬ ‫میزان درامد دولت با هزینه های جاری کشور همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید این موضوع را در نظر داشت‬ ‫که شرایط به گونه ای پیش می رود که فشارها بر ایران‬ ‫افزای��ش خواه��د یاف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫امریکا تالش می کند تا بیش��ترین اس��یب را به اقتصاد‬ ‫ایران وارد کند‪ .‬دولت نیز در این زمینه باید بکوش��د تا‬ ‫با افزای��ش درامدهای ارزی هزینه های کش��ور و خود‬ ‫را پوش��ش دهد‪ .‬میزان درامدهای دول��ت به اندازه ای‬ ‫کاهش یافته که با استفاده از شیوه های مدیریت منابع‬ ‫و مصارف کار چندانی نمی توان انجام داد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی قوامی‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫رشد مدیریت زنان در سیستان و بلوچستان‬ ‫ در س��ال های اخیر افزایش مشارکت اقتصادی زنان همواره‬ ‫م��ورد توجه بوده اما متاس��فانه امارها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫ب��ا وجود افزایش چش��مگیر تعداد زنان توانمن��د و کارافرین‬ ‫در کش��ور‪ ،‬میزان مش��ارکت اقتصادی زنان به ویژه در مشاغل‬ ‫مدیریتی و در تصدی پس��ت های مدیریتی بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای ثبت شده در س��امانه جامع امارهای ثبتی‬ ‫تعاون از میزان مش��ارکت زنان در مدیریت تعاونی ها و س��هم‬ ‫مدی��ران عام��ل زن در اداره تعاونی ها از بی��ن ‪ ۳۸۲۳‬مدیری‬ ‫ک��ه جنس��یت انها به عن��وان مدیرعام��ل تعاونی های ثبت و‬ ‫تش��کیل شده در سال ‪ ۱۳۹۷‬اظهار و ثبت شده‪ ۳۲۳۶ ،‬نفر را‬ ‫مردان (‪ ۸۴.۶‬درصد) و ‪ ۵۸۷‬نفر را (‪ ۱۵.۴‬درصد) زنان تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬مقایسه استانی سهم مدیران زن نشان می ده د سهم‬ ‫مدیران زن در تعاونی های ثبت ش��ده در استان های سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬ایالم و لرس��تان به ترتیب با ‪ ۲۳.۵ ،۲۸‬و ‪۲۳.۲‬‬ ‫درصد بیش��ترین میزان را نسبت به سایر استان ها دارد‪ .‬دلیل‬ ‫باال بودن این نس��بت در این اس��تان ها نیاز به بررسی بیشتر از‬ ‫ابعاد مختلف اقتصادی دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان تعاونی هایی که به تولید صنایع دس��تی همچون‬ ‫سوزن دوزی می پردازند بیشتر از سایر استان ها است‪ .‬همچنین‬ ‫باال بودن سهم مدیران زن تعاونی در استان های محروم نشان‬ ‫می دهد در این استان ها زنان در جهت بهبود معیشت و اقتصاد‬ ‫خانواده مش��ارکت بیشتری در تش��کیل و مدیریت تعاونی ها‬ ‫دارند‪ .‬از طرفی‪ ،‬انتظار می رود سهم مدیران زن در تعاونی هایی‬ ‫که نسبت باالیی از اعضا را زنان تشکیل می دهند و به عبارتی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۷۰‬درصد اعضای انها زن هس��تند‪ ،‬بیشتر باشد‪ .‬از‬ ‫بین ‪ ۶۳۳‬تعاونی فعالی که در سال ‪ ۱۳۹۷‬تحت عنوان تعاونی‬ ‫بانوان ثبت و تش��کیل ش��ده و جنس��یت مدیر تعاونی اظهار و‬ ‫ثبت شده است ‪ ۲۶۹‬مورد (‪ ۴۳.۵‬درصد) از سوی زنان مدیریت‬ ‫می ش��ود هرچند که مدیریت زن��ان تنها به تعاونی های بانوان‬ ‫یا تعاونی های با فعالیت صنایع دس��تی همچون سوزن دوزی‪،‬‬ ‫خیاط��ی و قالیباف��ی منحصر نبوده و در دیگ��ر تعاونی ها نیز‬ ‫از جمل��ه تعاونی ه��ای دانش بنیان مدی��ران زن وجود دارد‪ .‬از‬ ‫ن تش��کیل و ثبت ش��ده در س��ال‬ ‫میان ‪ ۲۸‬تعاونی دانش بنیا ‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مدیری��ت ‪ ۴‬تعاون��ی (‪ ۱۴.۳‬درصد) ب��ه زنان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در برخی از تعاونی ها با وجود بیش��تر بودن‬ ‫اعضای مرد نسبت به اعضای زن‪ ،‬مدیریت تعاونی بر عهده زنان‬ ‫است که این موضوع نشان دهنده ظرفیت مدیریتی باالی زنان‬ ‫است و سیاس��ت گذاری ها باید به شکلی باشد که فرصت های‬ ‫بیش��تری در اختی��ار زنان قرار گی��رد و از توانمندی های انها‬ ‫حداکثر اس��تفاده شود‪ .‬بر اساس امارها‪ ۱۰ ،‬هزار تعاونی زنان‬ ‫در کل کشور فعالیت دارند و بیش از یک میلیون نفر ر ان عضو ‬ ‫هس��تند‪ .‬مش��اور امور بانوان وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به ایس��ن ا گف��ت‪ :‬زنان ‪ ۲۵‬درصد اعض��ای تعاونی های فعال را‬ ‫تش��کیل می دهند و دس��تیابی به توس��عه همه جانبه و پایدار‬ ‫بدون مش��ارکت همه جانبه زنان در عرص��ه اقتصاد و اجتماع‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬وحیده نگین با اش��اره به فعالیت تعاونی های‬ ‫زنان در گرایش های مختلفی همچون چرم و پوش��اک‪ ،‬فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬کشاورزی و دامداری‪ ،‬نقش بنگاه های‬ ‫تعاون��ی را در کاه��ش فقر‪ ،‬تامین معیش��ت و باال بردن انگیزه‬ ‫و اش��تیاق زنان به ویژه زنان سرپرس��ت خانوار در مش��ارکت‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی موثر می دان��د‪ .‬او از تعاونی ها به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته نام برد و توضیح داد‪ :‬گس��ترش نگاه جنسیتی و‬ ‫فرهنگ مردساالرانه مانع ورود زنان به عرصه های اجتماعی و‬ ‫اقتصادی می شود در حالی که اشتغال زنان به تعادل میان کار‬ ‫و زندگی منجر می ش��ود و در سایه مشارکت همه جانبه زنان‪،‬‬ ‫توس��عه ای پایدار و همه جانبه به دس��ت می اید‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تعاونی زنان در کل کش��ور فعالیت دارند و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫اعضای تعاونی های فعال را زنان تش��کیل می دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫اماره��ا‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱‬درصد تعاونی های کش��ور را تعاونی های‬ ‫زنان تشکیل می دهند که در قالب توسعه تعاونی های خانگی‪،‬‬ ‫شبکه سازی و ظرفیت سازی در بخش تعاون و مشاغل خانگی‬ ‫می ت��وان از ظرفیت زنان اس��تفاده کرد‪ .‬فراه��م کردن امکان‬ ‫مش��ارکت احاد مختلف جامعه به ویژه زنان به عنوان نیمی از‬ ‫جمعیت فعال کشور در تمام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫یکی از اهداف و کارکردهای اساس��ی تعاونی ها برای دستیابی‬ ‫به توس��عه پایدار است‪ .‬در طول یک دهه گذشته‪ ،‬تعاونی های‬ ‫بس��یاری با عنوان تعاونی زنان در کش��ور تاس��یس و با اقبال‬ ‫خوبی همراه شدند‪ .‬این تعاونی ها در گرایش های مختلفی اعم‬ ‫از تولی��دی‪ ،‬توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات‬ ‫خ��ود را در حوزه های خدمات‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫گلیم و فرش دس��تباف و کش��اورزی ارائ��ه کرده اند‪ .‬بی تردید‬ ‫زنان در توس��عه اقتصاد و صادرات کش��ور نقش بسزایی دارند‬ ‫و باید از ظرفیت های بالقوه انها به نحو شایس��ته استفاده کرد‪.‬‬ ‫ام��روز س��ازمان های بین المللی‪ ،‬تش��کیل تعاونی های زنان را‬ ‫به عن��وان یکی از راهبردهای اساس��ی کاه��ش نابرابری های‬ ‫جنسی و افزایش مشارکت در تمام امور اقتصادی و اجتماعی‬ ‫به دولت ها توصیه می کنند‪.‬‬ ‫از ان گذش��ته ارتق��ای منزلت زن��ان در جوامع و تعاونی ها‪،‬‬ ‫هم��واره برای نهضت تعاون از اهمیت بس��زایی برخوردار بوده‬ ‫ب��ه نحوی ک��ه اتحادیه بین الملل��ی تعاون(‪ )ICA‬در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۷۴( ۱۹۹۵‬قطعنام��ه ای را ب��ه تصویب رس��اند که در ان‬ ‫اعضای اتحادیه بر لزوم برابری جنس��یتی زن و مرد به عنوان‬ ‫اولویتی جهانی تاکید کردند‪.‬‬ ‫تمام دولت ها در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫داده ان��د ک��ه در تامین بودجه عمرانی کش��ور‬ ‫ضعف های ساختاری دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دولت‬ ‫در شرایطی است که نیاز جدی به افزایش درامد‬ ‫دارد‪ .‬در چنین شرایطی به نظر می رسد تزریق‬ ‫بودج��ه به پروژه های عمرانی ب��دون تغییر در‬ ‫ساز کار تکرار مسیری است که در گذشته بارها‬ ‫تجربه ش��ده اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بهترین شیوه‬ ‫در اجرای پروژه ه��ای عمرانی اولویت دادن به‬ ‫پروژه هایی است که زودبازده باشند‪ .‬پروژه ها ی‬ ‫عمرانی ب��زرگ در ایران با تاخیر جدی روبه رو‬ ‫می ش��وند و این تاخیر در شرایطی که دولت با‬ ‫کاهش درامد روبه رو اس��ت اسیب بسیاری به‬ ‫کشور می زند و باعث می شود هدررفت سرمایه‬ ‫رش��د مثبت داش��ته باشد‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫به دلیل ضعف س��اختار مهندسی و مدیریتی‪،‬‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی نمی توانند پروژه های‬ ‫عمرانی را اجرا کنند‪ .‬ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫نیز در ماه های گذشته راهی برای اجرای قانون‬ ‫بودجه نگذاش��ته اس��ت‪ .‬هر چند که دولت در‬ ‫مش��کالت به وجود ام��ده نق��ش دارد اما به هر‬ ‫حال ش��رایط اقتصادی کش��ور ام��اده اجرای‬ ‫برنامه بودجه نیس��ت و تزریق سرمایه به شیوه‬ ‫گذشته چالش های اقتصادی را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫اینها در حالی اس��ت که اگر دولت بتواند هزینه‬ ‫تحقیق بر پروژه های جدید را به صفر برساند و‬ ‫پروژه های زودبازده را در دس��تور کار قرار دهد‪،‬‬ ‫فعالیت های بس��یاری در ای��ن زمینه می توان‬ ‫انجام داد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ش��رایط کنونی توقع‬ ‫نمی رود دولت پروژه های نیمه تمام و عمرانی را‬ ‫به پایان برس��اند اما ای��ن توقع می رود که روند‬ ‫بهسازی زیرساخت های عمرانی قطع نشود‪ .‬به‬ ‫این دلیل پروژه های زودبازده تاثیر قابل توجهی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تمرکز بر توسعه ساخت‬ ‫داخل کاالها‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در نشس��ت تخصصی پایش‬ ‫صنایع کل کشور که با محوریت بررسی وضعیت‬ ‫صنای��ع ماشین س��ازی و تجهیزات برگزار ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ ۳۵۰۰ :‬واحد وکارگاه صنعتی ماشین سازی‬ ‫و س��اخت تجهی��زات در کش��ور فعال اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نشست که با حضور معاون‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کلید‬ ‫خورد‪ ،‬انجمن های تخصصی سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعتی‪ ،‬انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫و انجمن ماشین س��ازان صنایع غذایی با تشریح‬ ‫اخرین اقدام های انجام ش��ده در راستای توسعه‬ ‫ساخت داخل و بهره مندی از توانمندی های صنایع‬ ‫موجود درکشور‪ ،‬گزارشی از چالش ها و مشکالت‬ ‫پی��ش روی صنای��ع ارائه کردن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫نشست تخصصی وضعیت صنایع ماشین سازی و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬توسعه عمق ساخت داخل‪ ،‬بروز رسانی‬ ‫فهرست کاالهای مشابه خارجی که امکان تولید‬ ‫در داخل کش��ور را دارند‪ ،‬نظ��ارت بر پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان داخلی در حوه تامی��ن مواد اولیه‪،‬‬ ‫توسعه صادرات محصوالت داخلی در کشورهای‬ ‫همس��ایه ب��ا همکاری ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫تعام��ل رایزن های اقتص��ادی با بخش خصوصی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و تصمیم های الزم‬ ‫در این راس��تا اتخاذ ش��د‪ .‬فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫در این نشس��ت تخصصی ضمن ارائه گزارشی از‬ ‫وضعیت صنایع ماشین س��ازی و تجهیزات گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۵۰۰‬واحدماشین سازی و ساخت‬ ‫تجهیزات و ‪۲‬ه��زار کارگاه کوچک صنعتی‪ ،‬توان‬ ‫تولید ‪۲.۱‬تا ‪ ۴.۱‬میلیون تن در س��ال در کش��ور‬ ‫را دارن��د‪ .‬وی با ارائه اماری از وضعیت صادرات و‬ ‫واردات این صنایع اش��اره ای به ظرفیت تولید در‬ ‫صنایع ساخت وس��ازه های فلزی‪ ،‬اسکلت و سوله‪،‬‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬اسکله ها و صنایع بزرگ ماشین سازی‬ ‫و‪ ...‬داش��ت و گزارش��ی از می��زان ظرفیت تولید‬ ‫در ای��ن صنای��ع ب��زرگ و زیر س��اختی ارائ��ه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫با نگاهی به سیاست های حمایتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ن کرد‪:‬‬ ‫معدن و تجارت از بخش تولید خاطرنش��ا ‬ ‫ش��رایط عمومی کش��ور به گونه ای است که باید‬ ‫ب��ا مدیریت بهینه منای��ع ارزی و ایجاد ثبات در‬ ‫سیاس��ت گذاری های اقتصادی‪ ،‬فضای صنعتی را‬ ‫به س��مت توسعه س��اخت داخل و بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های موجود در کشور هدایت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طبقه بندی کاالهای اساسی برای دریافت ارز دولتی‬ ‫سیاس��تی اس��ت که دولت در نظر گرفته اس��ت اما به‬ ‫گفته برخی از کارشناس��ان‪ ،‬این سیاس��ت نقص هایی‬ ‫دارد ک��ه با رفع انها دول��ت می تواند صرفه جویی ارزی‬ ‫مناس��بی داشته باشد‪ .‬بر اساس بودجه سال ‪ ،۹۸‬دولت‬ ‫بای��د برای اختص��اص ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر ارز دولتی به‬ ‫کاالهای اساس��ی برنامه ریزی کند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت‪ ،‬دولت در این زمینه گزارش��ی به‬ ‫مجلس شورای اسالمی داده و در قانون پیش بینی شده‬ ‫اس��ت بخش��ی از درامد فروش نف��ت و میعانات گازی‬ ‫برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این شرایط نگاهی به پیش بینی‬ ‫دولت بر مبنای برنامه بودجه از درامدهای ارزی امسال‬ ‫نش��ان می دهد که دولت با کاهش درامد قابل توجهی‬ ‫روب��ه رو خواهد بود‪ .‬بر اس��اس پیش بینی قانون بودجه‬ ‫روزانه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که نفت و میعانات‬ ‫گازی در س��ال ‪ ۹۸‬به فروش می رس��د و پس از کس��ر‬ ‫سهم صندوق توس��عه ملی و وزارت نفت‪ ،‬جمع درامد‬ ‫دولت در طول سال به ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای وزارت نفت‪ ،‬با توجه به تحریم های‬ ‫امریکا و کاهش صادرات نفت به واس��طه معافیت های‬ ‫امریکا‪ ،‬صادرات نفت و در واقع درامد ارزی کش��ور به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫حدود ‪۱۱‬میلی��ارد دالر از درامد دولت از محل فروش‬ ‫نفت و میعانات گازی کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫سهم ارز دولتی برای کاالهای اساسی از ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫دالر درامد س��االنه (بر مبنای قانون بودجه) حدود ‪۶۶‬‬ ‫درصد می ش��ود‪ .‬اکنون باتوجه ب��ه کاهش درامدهای‬ ‫ارزی دولت از محل ف��روش نفت و میعانات گازی این‬ ‫درص��د در پیش بینی های جدید به ح��دود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬هر چند که محاس��به کاالهای اساسی‬ ‫پیچیده تر از اعمال ضریب س��همی است اما این شیوه‬ ‫نش��ان می دهد دولت برای تامین ارز کاالهای اساسی‬ ‫با مش��کالت جدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ا د در این زمینه معتقدن��د دولت باید تالش کند‬ ‫تا تقس��یم بندی و برنامه ریزی دقیق ت��ر برای کاالهای‬ ‫اساس��ی انجام دهد تا در هزینه ک��رد درامدهای ارزی‬ ‫عملکرد بهتری داشته باش��د‪ .‬از جمله مواردی که در‬ ‫این زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت که سال گذشته‬ ‫بر اس��اس اع�لام دولت ‪ ۳.۵‬میلی��ارد دالر برای دارو و‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر برای کاالی اساس��ی‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت با‬ ‫پروژه های‬ ‫زودبازده‬ ‫کاالهای اساسی در چاه دالر های نفتی‬ ‫دولت تالش می کند تا فهرس��ت کاالهایی که باید با‬ ‫ارز نیمایی تامین شوند را پر و پیمان تر کند‪ .‬این راهکار‬ ‫ب��ه دولت کم��ک می کند تا بتوان��د هزینه های خود را‬ ‫کاهش دهد و ارز موجود در کشور را تا حدی مدیریت‬ ‫کند‪ .‬رمضانعلی س��بحانی فر در ای��ن زمینه به‬ ‫گف��ت‪ :‬ابتدا دولت باید تمام همت��ش را به کارگیرد تا‬ ‫خائنان به مردم را شناس��ایی کند و ارزهای هدر رفته‬ ‫را بازگرداند‪ .‬ش��رایط خاص کش��ور نباید منجر به این‬ ‫موضوع ش��ود که مفس��دان اقتصادی از اولویت خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��ه م��وازات این سیاس��ت دولت باید با اس��تفاده از‬ ‫روش ه��ای غیرمس��تقیم و ب��ا بهره گی��ری از نی��روی‬ ‫ب��ازار قیم��ت ارز در س��امانه نیما را کاه��ش دهد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط هرچه قیمت دالر در س��امانه نیما بیشتر‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬کاالهای بیش��تری را می توان از فهرس��ت‬ ‫دریافت کنندگان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به فهرست دریافت‬ ‫ارز به نرخ سامانه نیما هدایت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانون بودجه در بخش تامین ارز کاالهای‬ ‫اساس��ی نیاز به اصالح ن��دارد اما موض��وع دیگری در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مطرح اس��ت که چالش دیگری برای‬ ‫دولت ایجاد می کند‪ .‬بر اساس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫دولت بای��د از محل مابه التف��اوت ارزی یارانه تولید را‬ ‫افزایش دهد و ‪ ۹۹۸‬هزار ش��غل ایجاد کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫بتواند با استفاده از ارز نیمایی یا دولتی طرح های تولید‬ ‫در زمینه کاالهای اساس��ی را رونق دهد‪ ،‬شرایط کشور‬ ‫تا حد قابل توجهی بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشینه تبدیل‬ ‫ریال به تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫بومی سازی فناوری تولید‬ ‫قطعات پیشرفته خودرو‬ ‫سرعت می گیرد‬ ‫‪۱۵۰‬هزار خودرو ناقص‬ ‫معطل قطعه‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫اکن��ون ‪۱۵۰‬ه��زار خ��ودرو ناق��ص در انباره��ا‬ ‫معط��ل قطع��ه مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارزش این‬ ‫خودروها بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫درحال حاضر سرمایه مردم و خودروسازان افتاب‬ ‫می خ��ورد‪ .‬ارش محبی ن��ژاد در گفت وگو با ایلنا‬ ‫درباره اخرین وضعیت قطعه سازان و میزان تولید‬ ‫انها گفت‪ :‬پس از تسهیالت ‪۴‬هزار میلیاردی که‬ ‫در ش��ب عید به خودروس��ازان پرداخت ش��د با‬ ‫وج��ود مصوبه دولت برای پرداخت ‪ ۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو ‪ ۲‬ماه از س��ال گذشته و هیچ واریزی انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬شب عید با واریز بخشی‬ ‫از تس��هیالت با افزایش تیراژ توانس��تیم ‪۵۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو مانده در کف کارخانه را تجاری کنیم‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس از سال جدید قطعه سازان به دلیل‬ ‫کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش نتوانستند‬ ‫ب��ا تی��راژ قبل به تولی��دات خود ادام��ه دهند و‬ ‫ش��رایطی پیش امد که اکنون ‪۱۵۰‬هزار خودرو‬ ‫ناقص در انبارها معطل قطعه مانده اس��ت‪ .‬ارزش‬ ‫این خودروها بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫و درحال حاضر س��رمایه مردم و خودروس��ازان‬ ‫افت��اب می خورد‪ .‬محبی نژاد گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قطعه سازان برای تامین قطعات ‪۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نیاز دارند‪.‬‬ ‫با فعاالن صنعت قطعه درباره زمان پرداخت تسهیالت ارزی‬ ‫هر لحظه فرصتی از دست می رود‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫در حال از دست‬ ‫دادن فرصت ها‬ ‫هستیم و هر‬ ‫روز که دیرتر‬ ‫شود‪ ،‬شرایط‬ ‫برای وارد کردن‬ ‫مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد‬ ‫نیاز سخت تر‬ ‫می شود‬ ‫براساس تصمیم دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫قرار ش��د ‪۴‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت بابت مطالبات‬ ‫معوقه ‪ ۱۲۰‬روزه قطعه س��ازان به خودروس��ازان پرداخت‬ ‫ش��ود که ب��ه جز مبلغ اندکی‪ ،‬تمام ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫به انها پرداخت شده است‪ .‬این امر البته گالیه هایی نیز به‬ ‫همراه داش��ت زیرا برخی قطعه س��ازان معتقد بودند توزیع‬ ‫به طور عادالنه انجام نشده‪ ،‬ضمن اینکه در براورد بدهی ها‬ ‫مواردی از قلم افتاده است‪ .‬یکی از این موارد روزامد نشدن‬ ‫ن��رخ قطع��ات بود که فقط برای معدودی از قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫پرداختی ه��ا با نرخ ها اصالح ش��ده انجام ش��د‪ .‬برخی هم‬ ‫ب��ا وج��ود معوقات ‪ ۱۲۰‬روزه ای که داش��تند‪ ،‬اما موفق به‬ ‫دریافت بدهی خود نشدند‪.‬‬ ‫البته اگر منطقی به این موضوع نگاهی بیندازیم‪ ،‬برخی‬ ‫قطعه س��ازان جزو تامین کنندگان اصلی و بزرگ هس��تند‬ ‫ک��ه قطعات متنوع تر و بیش��تری برای خ��ط تولید تامین‬ ‫می کنند و ش��اید به همین دلیل بدهی انها با اصالح نرخ‬ ‫زودتر پرداخت شده است‪ .‬اما کارشناسان صنعت خودرو در‬ ‫این باره عنوان می کنند‪ ،‬قرارداد بین قطعه ساز و خودروساز‬ ‫برای تمام ش��رکت ها یکسان بسته می شود که هنگام اجرا‬ ‫هم باید یکس��ان عمل ش��ود تا چالش ه��ای موجود مانند‬ ‫تجاری نشدن بخش��ی از تولیدات به وجود نیاید‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مقرر شد ‪۳۰‬درصد از ‪۴‬هزار میلیارد تومان بین شرکت های‬ ‫بزرگ و باقی بین قطعه سازان کوچک توزیع شود‪ .‬پیش تر‬ ‫در نشس��ت های معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با قطعه سازان تاکید شده بود‪ ،‬پول به شرکت هایی‬ ‫پرداخت خواهد ش��د که در افزایش تولید تاثیر بیش��تری‬ ‫داشته باشند تا حداکثر بهره وری در صنعت خودرو محقق‬ ‫شود‪ .‬با تمام این اماواگرها‪ ،‬درحال حاضر چون پس از این‬ ‫تسهیالت‪ ،‬مبلغ دیگری به صنعت قطعه تزریق نشد‪ ،‬فعاالن‬ ‫این صنعت عنوان می کنند با گذش��ت چند ماه دوباره امار‬ ‫مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه و مشکالت واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ .‬اینکه باقیمانده تسهیالت ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی مصوب قرار است چه زمانی پرداخت شود‪،‬‬ ‫هنوز مشخص نیست‪ ،‬اما برخی قطعه سازان معتقدند باید‬ ‫این مبلغ به خود خودروس��از پرداخت شود و در ادامه انها‬ ‫متعهد ش��وند بدهی قطعه س��ازان را ی��ک ماهه پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬محمدمهدی ش��کورزاده‪ ،‬رئیس انجمن قطعه سازان‬ ‫خراس��ان رضوی در این باره به‬ ‫گفته بود بکارگیری‬ ‫ای��ن روش روی افزای��ش تولی��د تاثیر می گ��ذارد‪ .‬باید در‬ ‫نظر داش��ت که عملکردهای مقطعی مش��کالت را برطرف‬ ‫نمی کند‪ .‬در حال حاضر مهم ترین مس��ئله تولید‪ ،‬نقدینگی‬ ‫است که در شرکت های خریدار‪ ،‬قفل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت سوزی می شود‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫در راستای‬ ‫شعار رونق‬ ‫تولید باید‬ ‫تمهیداتی‬ ‫اندیشیده‬ ‫شود که حرکت‬ ‫در خالف‬ ‫جهت نباشد‬ ‫ش��رایط تولید پس از گذشت حدود ‪ ۲‬ماه از سال دوباره‬ ‫س��خت ش��ده و حال باید دی��د ‪۸۴۴‬میلی��ون یورویی که‬ ‫قرار اس��ت پرداخت ش��ود‪ ،‬ایا در چند روز اینده عملیاتی‬ ‫می ش��ود یا خیر‪ .‬پیمان یزدان بخش از اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه تم��ام نهادها از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گرفته تا مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و بانک مرکزی درباره پرداخت ‪۸۴۴‬میلیون یورو‬ ‫باقیمانده تس��هیالت اختصاص داده شده به خودروسازان‬ ‫نظ��ر مثبت��ی دارند اما هن��وز این مبلغ پرداخت نش��ده و‬ ‫صنعتگ��ران در کش وقوس مش��کالت و کمبود نقدینگی‬ ‫به سختی فعالیت دارند‪ .‬وی درباره نحوه توزیع ان و اینکه‬ ‫دوباره بین قطعه سازان توزیع شود یا در اختیار خودروساز‬ ‫قرار گیرد و با مدیریت پرداخت های یک ماهه داشته باشد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مهم موجودیت این تس��هیالت و عملی ش��دن‬ ‫این مصوبه اس��ت که البته مدیریت ان از سوی خودروساز‬ ‫می توان��د مفیدتر انجام ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه تاکید بر این‬ ‫اس��ت که عمده این تس��هیالت بین قطعه س��ازان توزیع‬ ‫هفته نشستی در شورای مصلحت نظام داشتیم و موضوع ها‬ ‫عنوان شد‪ .‬انجمن به طور مرتب مسائل را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫براس��اس ش��عار رونق تولید باید تمهیداتی اندیشیده شود‬ ‫که حرکت در خالف جهت نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وثیقه های جدید و معضل انتقال ارز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل ساپکو اعالم کرد‪ :‬بومی سازی تولید‬ ‫قطعات پیش��رفته خ��ودرو و کاهش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫ارزب��ری موجود‪ ،‬نی��از به ح��دود ‪۱۸۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگ��ی دارد‪ .‬درص��ورت تامی��ن این‬ ‫میزان نقدینگی روند داخلی س��ازی این قطعات‬ ‫با س��رعت بیش��تری انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��اپکو با بیان این مطلب افزود‪ :‬به طور میانگین‬ ‫‪۶۵‬درصد قطعات محصوالت ایران خودرو به شکل‬ ‫کامل بومی سازی شده و با همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬جهاد دانش��گاهی و سازندگان برتر‬ ‫درصدد هس��تیم تولید قطعات پیشرفته خودرو‬ ‫را داخلی س��ازی کنی��م‪ .‬منص��وری تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقت��ی ام��کان و توانایی تولید قطع��ه در داخل‬ ‫وج��ود دارد بای��د از ان حمایت ش��ود تا به جای‬ ‫کارافرین��ی ب��رای کش��ورهای خارج��ی‪ ،‬تولید‬ ‫داخلی کش��ور رونق پی��دا کرده و از ظرفیت های‬ ‫داخلی استفاده ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ساپکو‬ ‫با اش��اره به اینکه در ش��رایط جدی��د پیش رو به‬ ‫فعالیت مضاع��ف قطعه س��ازان و همدلی دولت‬ ‫نی��از داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در م��واردی که به لحاظ‬ ‫فناوری با اس��تانداردهای جهانی فاصله داریم از‬ ‫توان ش��رکت های دانش بنیان استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی مهم ترین رویکرد س��اپکو در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را افزایش عمق س��اخت داخل قطعات پیشرفته‬ ‫خودرو ب��ا هم��کاری ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و س��ازندگان برت��ر‪ ،‬کاهش وابس��تگی به خارج‬ ‫و کاه��ش ریس��ک تامی��ن و خودکفای��ی مواد و‬ ‫طراحی و س��اخت قال��ب و ابزارهای اصلی تولید‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال گذشته با همکاری شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫جهاددانش��گاهی و س��ازندگان برتر‪ ،‬پروژه های‬ ‫مرتبط با کاهش ارزبری و کاهش ریس��ک تامین‬ ‫ناشی از تک سورس بودن قطعات را در دستورکار‬ ‫قرار داده ایم و در کنار ان نیز برنامه ریزی دقیقی‬ ‫ب��رای خودکفای��ی قطعات و داخلی س��ازی مواد‬ ‫و قالب انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا اتکا به‬ ‫متخصص��ان داخلی می توانی��م به اهداف کاهش‬ ‫ارزبری و بومی س��ازی دانش فنی جدید دس��ت‬ ‫پیدا کنیم این در حالی اس��ت که میزان ارزبری‬ ‫قطعات هیچ گاه به صفر نخواهد رسید‪ .‬منصوری‬ ‫با اش��اره به اینکه س��اپکو و ایران خودرو به دنبال‬ ‫توسعه محصول همراه با توسعه خودکفایی است‪،‬‬ ‫ خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش قطعه سازی نیز رویکرد‬ ‫م��ا دارا بودن دس��ت کم دو منبع تامین برای هر‬ ‫قطعه اس��ت تا از ریس��ک های تامین تک سورس‬ ‫جلوگی��ری کنیم‪ .‬وی از دیگ��ر رویکردهای این‬ ‫ش��رکت در سال رونق تولید را فعالیت تخصصی‬ ‫س��ازندگان عنوان ک��رد و اظهارکرد‪ :‬پیش از این‬ ‫سازندگان‪ ،‬توسعه را براساس تنوع قطعات انجام‬ ‫می دادند اما در رویکرد جدید تصمیم بر ان است‬ ‫ک��ه در انج��ام فعالیت های مهندس��ی با اقتباس‬ ‫از روند فعالیت س��ایر کش��ورهای جهان در این‬ ‫زمینه و تعریف مگاماژول های پنج گانه (سیستم‬ ‫اصلی خودرو) توس��عه فعالیت های س��ازندگان‬ ‫تخصصی ت��ر و هدفمند ش��ود‪ .‬منصوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای رسیدن به این هدف در زنجیره تامین‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر روش ارزیابی پژو از سیس��تم هفت گانه‬ ‫ارزیابی جامع س��ازندگان س��اپکو ب��رای ارزیابی‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس تصمیم دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار ش��د‬ ‫‪۴‬ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت باب��ت مطالبات معوق��ه ‪ ۱۲۰‬روزه‬ ‫قطعه س��ازان به خودروسازان پرداخت شود که تا هم اکنون (دوشنبه‬ ‫‪۲۳‬اردیبهشت) ‪۳‬هزار و ‪۸۵۰‬میلیارد تومان ان پرداخت شده است‬ ‫ش��ود ک��ه بتوانند در ش��رایط تحریم که ه��ر روز در حال‬ ‫س��خت تر شدن اس��ت با ش��یوه های گوناگون تحریم ها را‬ ‫دور بزنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی در پاس��خ به این پرسش که چقدر‬ ‫از ‪۴‬هزار میلیارد تومان باقی مانده‪ ،‬گفت‪ :‬مقدار کمی است‬ ‫که هنوز بانک ها توزیع نکرده اند‪ .‬البته همین مبلغ ناچیز در‬ ‫ش��رایط فعلی برای قطعه س��از حیاتی است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نفس قطعه س��ازی به شماره افتاده و مشکالت عدیده ای در‬ ‫مسیر فعالیت انها وجود دارد ضمن اینکه در حال از دست‬ ‫دادن فرصت ها هستیم زیرا هر روز که دیرتر شود‪ ،‬شرایط‬ ‫ب��رای وارد کردن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز س��خت تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت بده�ی ی�ا هزینه ب�رای تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫یزدان بخش درباره مدیریت توزیع تس��هیالت اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��رای تزریق پ��ول به صنعت قطعه‪ ،‬روش ه��ای گوناگونی‬ ‫مطرح می ش��ود اما نظر نهایی با خودروس��از اس��ت اینکه‬ ‫چگون��ه بتواند این مس��ئله را مدیریت کند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫قطعه س��ازانی داریم که س��رمایه گذاری در بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه نداشته اند و ش��اید برای تامین قطعات الزم باشد‬ ‫خودروساز بخشی از این تسهیالت را برای این بخش یعنی‬ ‫توس��عه یکی از زیرمجموعه های خود هزینه کند‪ ،‬نه برای‬ ‫پرداخت بده��ی‪ .‬بنابراین باید به گون��ه ای این نقدینگی از‬ ‫س��وی خودروس��از مدیریت ش��ود که هم بخش توسعه ای‬ ‫و بهینه س��ازی محصوالت موج��ود واحدهای تولید خود را‬ ‫ببیند‪ ،‬هم پرداخت مطالباتش را انجام دهد و هم پیش بینی‬ ‫خرید مواد اولیه دست کم تا چند ماه اینده را داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر نتوانیم این��ده را پیش بینی کنیم‪ ،‬وضعیت امروز که با‬ ‫کمبود قطعات روبه رو هستیم دوباره تکرار می شود‪ .‬هزینه‬ ‫برای تحقیق و توسعه در حالی که به شرکت دیگر مطالبات‬ ‫معوق��ه و بدهی دارد با یکدیگر تضاد دارد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫سرمایه و هزینه تولید به واحد صنعتی برنگردد‪ ،‬تولید پس‬ ‫از مدتی متوقف می شود‪ .‬این مقام صنفی در این باره گفت‪:‬‬ ‫مدیریت تامین نقدینگی دارای اهمیت بس��یاری است که‬ ‫‹ ‹دولت جبران خسارت کند‬ ‫باید از س��وی خودروس��از انجام و قطعات به موقع تولید و‬ ‫تحویل داده ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬نظر انجمن‪ ،‬نظر بیش��تر‬ ‫قطعه سازان است ضمن انکه بر پرداخت بدهی قطعه سازان‪،‬‬ ‫تاکید می ش��ود؛ حتی با کمبود یک پیچ ساده ممکن است‬ ‫خودرو تجاری نشود و مدیریت نقدینگی باید به شکلی باشد‬ ‫که اینده را هم بتوان دید و نباید ان را فدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از ظرفیت‪ ،‬غیرفعال است‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی در پاسخ به این پرسش که به طور‬ ‫میانگین صنعت قطعه با چند درصد ظرفیت در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر قطعه سازان با ‪ ۳۰‬تا ‪۶۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت خود فعالیت دارن��د‪ .‬با تمام توان تولید نمی کنیم‬ ‫درحالی ک��ه به لحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری امکانات و‬ ‫ظرفی��ت وج��ود دارد‪ .‬یزدان بخش درباره وضعیت تجاری‬ ‫ش��دن خودروها هم گف��ت‪ :‬با توجه به اخب��ار و قول های‬ ‫مساعدی که داده شده با تامین نقدینگی و داشتن سرمایه‬ ‫در گ��ردش عدد بزرگی از تعهدات خودروس��ازان به مردم‬ ‫انجام می شود و با تامین خودروهای مورد نیاز قیمت ها در‬ ‫بازار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری پرداخت باقیمانده تسهیالت‬ ‫پیش ت��ر رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور عنوان کرده بود بانک ها‬ ‫برای تسهیالت وثیقه های جدید می خواهند‪ .‬وی در توضیح‬ ‫این موضوع که این مربوط به تسهیالت اخیر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ضمانت تس��هیالت ‪۴‬هزار میلیارد تومانی با خودروسازان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اما این موضوع مربوط به درخواست تسهیالت‬ ‫قطعه س��از از بانک اس��ت‪ .‬پیش تر قیمت ها یک سوم بود و‬ ‫امروز قیمت ها ‪ ۳‬برابر ش��ده در نتیجه مبلغ تسهیالت هم‬ ‫باید ‪ ۳‬برابر ش��ود‪ .‬در این ب��اره بانک از صنعتگر وثیقه های‬ ‫جدی��د می خواهدکه ارزیابی ان زم��ان زیادی نیاز دارد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬پیش��نهاد انجمن این بود به ه��ر صنعتگری با هر‬ ‫میزان وثیقه ای که در بانک دارد تا ‪ ۳‬برابر ان‪ ،‬نقدینگی در‬ ‫اختیارش قرار گیرد تا دوباره با مشکل کمبود مواد اولیه و‬ ‫توقف تولید روبه رو نشویم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای تامین ارز مش��کل داریم ضم��ن انکه نقل وانتقال ان‬ ‫نیز معضل دیگر تولیدکننده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برخی‬ ‫ل را در اختیار بانک قرار دادند اما‬ ‫قطعه سازان شب عید پو ‬ ‫هنوز نقل وانتقال ان انجام نش��ده اس��ت‪ .‬در این باره انتظار‬ ‫این اس��ت که بانک مرکزی فعال تر عمل کند تا روند انجام‬ ‫کارها تسهیل شود‪.‬‬ ‫در ادامه محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با اشاره‬ ‫به پرداخت ‪۳‬هزار و ‪۸۵۰‬میلیارد تومان تس��هیالت مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ح��دود ‪۱۵۰‬میلیارد توم��ان از این‬ ‫تس��هیالت هنوز باقی مانده اس��ت و بانک ها در این زمینه‬ ‫هم��کاری نکرده ان��د‪ .‬ضمن اینکه ی��اداوری می کنم انچه‬ ‫پرداخت ش��د مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه قطعه سازان را پر نکرد و‬ ‫بر مبنای بدهی خودروس��ازان تا اوایل بهمن سال گذشته‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬از بهمن سال گذشته تا هم اکنون دست کم‬ ‫‪۲‬هزار میلیارد تومان به رقم های قبلی اضافه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگر بخش ارزی این تسهیالت هرچه زودتر پرداخت نشود‬ ‫دوباره با مش��کل تولید و تامین قطعه و تعدیل نیرو روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬وی درباره پیگیری ه��ای انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور گفت‪ :‬این‬ ‫نجفی من��ش درب��اره ادامه پرداخت تس��هیالت و اینکه‬ ‫ریال��ی باش��د یا ارزی گف��ت‪ :‬اگر باقیمانده تس��هیالت به‬ ‫شکل ریالی پرداخت شود‪ ،‬خرید ارز مورد نیاز از بازار ازاد‬ ‫هزینه ها را باال می برد‪ ،‬در نهایت با تولید قطعات نرخ تمام‬ ‫ش��ده باید مورد قبول خودروس��از قرار گی��رد‪ ،‬درحالی که‬ ‫ت قطعات‬ ‫هم اکنون قطعه س��ازان با مشکل روزامدی قیم ‬ ‫از س��وی خودروس��از روبه رو هس��تند‪ .‬وی در ادامه برای‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬درخواست انجمن این اس��ت که بدهی قطعه سازان‬ ‫یک ماهه پرداخت ش��ود زیرا تمام خرید انها نقدی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬قطعه س��از نمی تواند پول نقد بده��د اما هزینه‬ ‫محص��والت خ��ود را پس از ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه دریافت کند‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬باید ای��ن روند مدیریت ش��ود‪ .‬البته‬ ‫خودروس��از هم مش��کالت خودش را دارد زیرا با توجه به‬ ‫اینکه س��ال گذشته نرخ خودروها از سوی دولت و شورای‬ ‫رقابت انجام ش��د ح��دود ‪۲۰‬هزار میلی��ارد تومان صنعت‬ ‫خودرو متضرر ش��د‪ .‬این را باید دولت براس��اس ماده ‪۱۳۱‬‬ ‫برنام��ه پنجم زمانی که قیمت گذاری می کند و خس��ارت‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬جبران خسارت کند‪.‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫با بیان اینکه خواس��ته ها مطرح می ش��ود و دولت باید به‬ ‫موضوع ها رسیدگی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر رونق تولید می خواهیم‬ ‫باید جبران خس��ارت ش��ود زیرا وقتی صنعت خودرو رشد‬ ‫داشته تولید ناخالص ملی هم رشد کرده است‪ .‬نجفی منش‬ ‫در پای��ان تاکید کرد‪ :‬برای تحقق رونق تولید باید پرداخت ‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان حداکثر یک ماهه باش��د‪ ،‬قیمت ها‬ ‫تعدی��ل ش��ود و مواد اولی��ه داخلی و خارجی به س��هولت‬ ‫به دست تولیدکننده برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫این روزها صحبت از خروج دولت از صنایع به ویژه صنعت‬ ‫خودروسازی است‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫عنوان کرده اند تا ‪ ۲‬س��ال اینده خودروس��ازی باید به طور‬ ‫کامل خصوصی ش��ود‪ .‬برخی اخبار هم حاکی از واگذاری‬ ‫س��هم دولت در ش��رکت های بزرگ بورس��ی از جمله دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور است‪.‬‬ ‫سرمایه گذارانی که کناری نشسته و منتظر می مانند‬ ‫حامد هدائی‪ -‬اقتصاددان رفتاری‪:‬‬ ‫چرا ارزش ذاتی تا این اندازه مهم است؟‬ ‫ایا نرخ سهام‪ ،‬صرف نظر از ارزش ذاتی‪،‬‬ ‫فق��ط به باال و پایین نوس��ان نمی کند؟‬ ‫واقعیت این است که سهام گاهی بیشتر‬ ‫یا کمتر از ارزش ذاتی که دارند‪ ،‬فروخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعض��ی از س��رمایه گذاران‬ ‫دوس��ت دارند با س��واری گرفتن از جریان های نرخ سهام‪ ،‬با بازار‬ ‫بازی کنند‪ .‬به این کار‪ ،‬سرمایه گذاری مومنتوم(شتاب) می گویند‪.‬‬ ‫هنگامی که نرخ سهمی باال می رود‪ ،‬ان را به این امید می خرند که‬ ‫پی��ش از نزول نرخ بفروش��ند‪ .‬ولی چنین روش س��رمایه گذاری‬ ‫به احتمال زیاد نیازمند نوعی علم الهی اس��ت‪ .‬اهمیت ارزش ذاتی‬ ‫در ان است که به سرمایه گذار اجازه می دهد از قیمت گذاری های‬ ‫نادرست و موقتی سهام بهره ببرد‪ .‬اگر سهمی کمتر از ارزش ذاتی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬عرضه ش��ود‪ ،‬احتمال زیادی وج��ود دارد که در نهایت‬ ‫ارزش ان در بازار ش��ناخته ش��ود و به سطحی از نرخ که به ارزش‬ ‫واقعی ش��رکت نزدیک تر اس��ت‪ ،‬صعود کند‪ .‬یا اینکه ممکن است‬ ‫بنگاه تصمیم بگیرد کل سهام را به نرخ ذاتی واگذار کند‪ ،‬یا شرکتی‬ ‫دیگر ممکن است تشویق شود این سهام را به قیمتی نزدیک تر به‬ ‫ی ان خریداری کند‪ .‬اگر س��همی بس��یار بیش از ارزش‬ ‫ارزش ذات ‬ ‫ذاتی قیمت گذاری ش��ده باش��د‪ ،‬به احتمال زیاد‪ ،‬به مرض پادشاه‬ ‫لخت مبتال ش��ده و اس��یب پذیری باالیی خواهد داشت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در بهار س��ال های ‪۱۳۷۸-۷۹‬خورشیدی همین اتفاق برای‬ ‫حباب بخش های فناوری‪ ،‬رسانه و ارتباطات افتاد‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫دریافتند که بسیاری از این سهم های اینترنتی عصر جدید هرگز‬ ‫شانس��ی برای تبدیل ش��دن به کس��ب وکاری واقعی با سودی که‬ ‫توجیه کنن��ده قیمت های باالی ان باش��ند‪ ،‬ندارن��د‪ .‬عاقبت کار‪،‬‬ ‫تجدی��د ارزیابی و س��قوط بس��یاری از س��هم هایی ب��ود که باید‬ ‫می داش��تیم‪ .‬پیامدهای تجدید ارزیابی س��هام گران همان چیزی‬ ‫اس��ت که گراهام به ان زیان همیشگی سرمایه می گوید‪ .‬اگر نرخ‬ ‫سهام یکی از شرکت های ارزان پایین بیاید که در بیشتر موارد هم‬ ‫این اتفاق می افتد‪ ،‬شما خیال تان راحت است و می دانید هنوز هم‬ ‫ارزش س��هام بیش از ان چیزی است که پرداخته اید و به احتمال‬ ‫زیاد نرخ س��هم روزی باز خواهد گش��ت‪ .‬اگر سهمی بسیار بیش از‬ ‫ی ان قیمت گذاری شده باشد و نرخ ان سقوط کند‪ ،‬به‬ ‫ارزش واقع ‬ ‫ی ان بازگردد‪ .‬این‬ ‫گواه تاریخ‪ ،‬بعید است دوباره به نرخ متورم قبل ‬ ‫یعنی از دست دادن همیشگی سرمایه‪ ،‬این اتفاق طی سال ها‪ ،‬بارها‬ ‫و بارها رخ داده است‪ .‬حباب دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬فقط اخرین نمونه ان‬ ‫اس��ت‪ .‬همی��ن جری��ان‪ ،‬در اوایل ده��ه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬ه��م روی داد و‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬نرخ دسته ای از سهام رشدی مورد عالقه شان را‬ ‫که ‪ ۵۰‬س��هم جذاب نام گرفته بودند‪ ،‬تا س��طوحی خنده دار باال‬ ‫بردند‪ .‬زیان حاصل از این س��هام در محدوده باالی ‪۷۰‬درصد بود‪،‬‬ ‫تازه بر خالف سهام مفهومی دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ،۸۰‬بسیاری از این سهم ها‬ ‫متعلق به کس��ب وکارهای واقعی بودند‪ .‬حال پرس��ش مهمی که‬ ‫پیش می اید این است که ارزش ذاتی را چگونه تعیین کنیم؟ برای‬ ‫این کار دو رویکرد اصلی وجود دارد‪ .‬نخستین رویکرد اماری است‬ ‫و از نس��بت های مالی که شاخص های خوبی برای ارزش هستند‪،‬‬ ‫بهره می گیرد‪ .‬با مش��اهده ویژگی های مالی س��هم هایی که خوب‬ ‫عم��ل می کنند‪ ،‬می توانیم مدلی برای س��هام خوب و ارزان تهیه‬ ‫کنیم‪ .‬رویکرد دوم برای تعیین ارزش ذاتی س��هام‪ ،‬روش ارزیابی‬ ‫نام دارد‪ .‬این روش عبارت اس��ت از تخمین ارزش ش��رکت‪ ،‬گویی‬ ‫که قرار است کل این شرکت در یک حراج ازاد به خریداری اگاه‬ ‫فروخته شود‪ .‬مانند فروش خانه خودتان‪ .‬در یک دنیای کامل‪ ،‬همه‬ ‫سهم ها به ارزش ذاتی شان فروخته می شوند‪ .‬گرچه این دنیا کامل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ام��ا خ��وب اس��ت؛ زی��را فرصت ه��ای مناس��بی برای‬ ‫س��رمایه گذاری ایجاد می کند‪ .‬توجه داشته باشیم که نرخ سهام‪،‬‬ ‫به دالیل گوناگون‪ ،‬بیش��تر یا کمتر از ارزش ذاتی ان اس��ت و این‬ ‫تفاوت در بیشتر موارد هنگفت است‪ .‬بیشتر سرمایه گذاران از روی‬ ‫احساس��ات تصمیم می گیرند و در طول زمان از بدبینی شدید به‬ ‫خوش��بینی همراه با ش��ادی کش��یده می ش��وند‪ .‬این احساسات‬ ‫می توان��د به��ای س��هام را از ارزش گ��ذاری بیش از ح��د باال‪ ،‬به‬ ‫ارزش گذاری بیش از حد پایین سوق دهد‪ .‬کار سرمایه گذار زیرک‬ ‫این اس��ت که زمان وقوع چنین رخدادی را بشناس��د و از نوسان‬ ‫احساسی بازار بهره برداری کند‪ .‬وارن بافت در این زمینه مثال دو‬ ‫شریک را مطرح می کند که کسب وکاری را اداره می کنند‪ .‬رقیب‬ ‫اصلی انها که خریداری اگاه است‪ ،‬همواره تالش دارد کسب وکار‬ ‫انها را به نرخ ‪ ۱۰‬دالر به ازای هر سهم خریداری کند‪ .‬این نرخ او‬ ‫تخمین منصفانه ای از ارزش ذاتی ش��رکت انها است‪ .‬شریک اول‬ ‫بس��یار احساساتی اس��ت و نگرش او به اینده کس��ب وکار‪ ،‬دچار‬ ‫دگرگونی های انی می شود‪ .‬یک روز‪ ،‬شرکت شان سفارش بزرگی‬ ‫می گیرد و او غرق ش��ادی می ش��ود‪ .‬او به ش��ریک دوم پیش��نهاد‬ ‫می کند که س��هام خود را به نرخ ‪۱۵‬دالر به ازای هر س��هم به وی‬ ‫بفروش��د چراکه تصور می کند قرار اس��ت کارشان جهش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬هفته اینده‪ ،‬ش��رکت های یادشده س��فارش های خود را‬ ‫کاهش می دهند‪ .‬او افس��رده می ش��ود و احساس می کند که قرار‬ ‫اس��ت همه چیز را از دس��ت بدهد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬پیشنهاد می کند که‬ ‫ش��ریکش هر س��هم او را ب��ه نرخ ‪ ۵‬دالر بخرد‪ .‬ای��ن ماجرا مرتب‬ ‫تکرار می شود‪.‬‬ ‫اگر شریک دوم ارام و منطقی باشد‪ ،‬می تواند از این رفتار غیرعقالیی‬ ‫ش��ریک اول اس��تفاده کند و سهامش را بیشتر از ارزش بفروشد و‬ ‫به زیر ارزش بخرد‪ .‬از انجایی که ش��ریک دوم نمی تواند بر حاالت‬ ‫احساسی شریک اول تاثیر گذار باشد‪ ،‬همان طور که سرمایه گذاران‬ ‫نمی توانند بر احساسات بازار سهام اثر بگذارند‪ ،‬ناگزیر باید کناری‬ ‫بنش��یند و منتظر باشد تا ش��ریک اول دچار واکنش های بیش از‬ ‫اندازه به خبرهای خوب یا بد ش��ود‪ .‬سرمایه گذاران ارزشی عاقل‪،‬‬ ‫چنی��ن کاری انج��ام می دهند‪ .‬انها کناری می نش��ینند و منتظر‬ ‫می ش��وند تا بازار‪ ،‬س��همی را به کمتر از ارزش ذاتی عرضه کند و‬ ‫سپس همان سهم را به باالتر از ارزش ذاتی بخرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بهشت معادن ایران‬ ‫میزبان ‪ ۲‬رویداد‬ ‫معدنی‬ ‫پارسیان در انتظار‬ ‫اخبار خوب نفتی ها‬ ‫مسئله قدیمی بنزین و‬ ‫راهکارهای جدید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی دالیل جایگاه ضعیف زغال سنگ حرارتی در ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫پرداخت یارانه به گاز‪ ،‬زغال سنگ را ازمیدان خارج کرد‬ ‫‹ ‹لزوم سرمایه گذاری در معدن زغال سنگ‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با دس��ته بندی انواع زغال س��نگ‪ ،‬به ضعف ایران‬ ‫در زغال س��نگ حرارتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬زغال سنگ ‪۲‬‬ ‫نوع دارد که اولی کک ش��و است و برای ذوب و تولید فوالد‬ ‫استفاده می شود؛ دومی هم از نوع حرارتی است که می توان‬ ‫ان را س��وزاند و از ان��رژی ان در کارخانه ها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زغال س��نگی که موردنیاز کوره بلند (کک شو)‬ ‫اس��ت در کش��ور ما فراوان اس��ت و چیزی حدود ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اس��ت که ان را تامی��ن می کنیم اما در حوزه زغال س��نگ‬ ‫حرارتی‪ ،‬فعال نیستیم و مش��کالت جدی داریم‪ .‬بر اساس‬ ‫ک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫اخری��ن امار‪ ،‬حدود ی ‬ ‫قطعی زغال س��نگ در ایران داریم که ‪ ۸۰۰‬میلیون تن ان‬ ‫از نوع کک شو و‪ ۴۰۰‬میلیون تن ان از نوع حرارتی است و‬ ‫تنها ‪ ۱.۵‬میلیون تن ان ساالنه به تولید می رسد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران با انتقاد از اینکه در حوزه‬ ‫زغال س��نگ حرارتی‪ ،‬گام جدی برنداش��ته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درص��د مصرف زغ��ال جهان حرارتی اس��ت و این مهم‬ ‫‹ ‹حمل ونقل ضعیف‬ ‫س��یدداوود یثربی‪ ،‬فعال صنعتی و معدن��ی درباره اینکه‬ ‫چرا جایگاه زغال س��نگ ان طور که بای��د در ایران افزایش‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬سنگ اهن کک شو در جهان‬ ‫مصرف زیادی دارد و برای تولید فلزاتی مثل فوالد استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نوع س��نگ اهن در جهان ارجحیت داشته و‬ ‫نرخ باالیی هم دارد اما در ایران به سختی استخراج می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬زغال س��نگ مورد نیاز کوره بلند‪ ،‬از نوع‬ ‫کک شو است؛ ذخایر این نوع زغال سنگ در کشور ما فراوان‬ ‫بوده و حدود ‪ ۵۰‬سال است که ان را استخراج می کنیم اما‬ ‫در حوزه زغال س��نگ حرارتی که برای تامین سوخت مورد‬ ‫نیاز کارخانه ها کاربرد دارد‪ ،‬ایران فعال نیس��ت و مشکالت‬ ‫ج��دی دارد‪ .‬با ای��ن همه در کل بر اس��اس ام��ار‪ ،‬ذخایر‬ ‫زغال س��نگ ایران حدود یک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که از این میان تنها ‪ ۱.۵‬میلیون تن ساالنه استخراج‬ ‫و بهره برداری می ش��ود‪ .‬بنابراین ان طور ک��ه باید از منابع‬ ‫زغال سنگ در کشور بهره نمی بریم‪ .‬برای نمونه سهم کشور‬ ‫ما از مصرف زغال س��نگ در تولید ب��رق و فوالد به ترتیب‬ ‫صفر و ‪ ۲۰‬درصد است‪ ،‬در حالی که حدود ‪۶۰‬درصد انرژی‬ ‫برق‪ ۹۰ ،‬درصد فوالد و ‪ ۹۵‬درصد سیمان جهان از سوخت‬ ‫زغال س��نگ تامی��ن می ش��ود‪ .‬درباره اهمیت زغال س��نگ‬ ‫در کش��ور و موانع رش��د ان‪ ،‬روزگار معدن با کارشناس��ان‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫خیلی وقت اس��ت که جاافتاده اما در کشور ما تمرکز فقط‬ ‫بر انرژی های غیر زغالی ازجمله نفت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان طور که می دانید بیشتر این انرژی ها‬ ‫ب��ا یارانه ‪ ۹۵‬درص��دی توزیع می ش��ود‪ ،‬درنتیجه هیچ گاه‬ ‫زغال سنگ نمی تواند با دیگر انرژی ها دست به رقابت بزند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یارانه زغال س��نگ در کش��ور ما صفر است‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه یک مترمکع��ب گاز که ح��دود ‪ ۴۰۰۰‬تومان‬ ‫ن��رخ دارد ب��ا یارانه دولتی ‪ ۷۰‬تومان می ش��ود‪ .‬اینها باعث‬ ‫می ش��وند که با وجود نرخ مناس��ب تر دیگر انرژی ها‪ ،‬کسی‬ ‫به س��راغ زغال س��نگ نرود و در ان س��رمایه گذاری نکند‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه اگر یارانه از س��ایر حامل های انرژی برداش��ته‬ ‫شود‪ ،‬زغال سنگ حرف نخست را در تامین سوخت ارزان تر‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫صمدی درباره اهمیت استفاده از زغال سنگ حرارتی در‬ ‫بخش های مختلف کشور و جایگزینی ان با دیگر انرژی ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪۶۰ :‬درصد ان��رژی برق و ‪ ۹۰‬درصد ف��والد جهان با‬ ‫زغال س��نگ تامین می ش��ود‪ ،‬درحالی که سهم کشور ما در‬ ‫حوزه برق صفر و در فوالد ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬گاز‪ ،‬س��وخت تمیزی اس��ت که باید در‬ ‫برخی جاها ازجمله شهرها از ان استفاده شود‪.‬‬ ‫س��عی می کنیم بقیه را صادر و بر بازارهای جهان تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬ت��ا انجا ک��ه می توانیم بای��د در بخش های مختلف‬ ‫ازجمله کارخانه ها از زغال س��نگ حرارتی بهره ببریم اما در‬ ‫عمل می بینیم بیش��تر به انرژی های دیگر مثل گاز وابسته‬ ‫هس��تیم‪ .‬وقتی به این امار توج��ه می کنیم که ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫س��یمان جهان نیز با زغال سنگ تولید می شود این مهم را‬ ‫بیشتر می توانیم درک کنیم‪.‬‬ ‫س��عید صمدی‪ :‬یارانه زغال سنگ در کشور ما صفر است‪ ،‬درحالی که یک‬ ‫متر مکعب گاز که حدود ‪ ۴۰۰۰‬تومان نرخ دارد با یارانه دولتی ‪ ۷۰‬تومان‬ ‫می شود‪ .‬اینها باعث می شود با وجود نرخ مناسب تر این انرژی‪ ،‬کسی سراغ‬ ‫زغال سنگ نرود و در ان سرمایه گذاری نکند‬ ‫و گران است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مشکالت بهره برداری از معادن زغال سنگ‬ ‫در کشور گفت‪ :‬امکانات حمل ونقل در کشور ما ضعیف بوده‬ ‫و انتقال زغال سنگ به مناطق دیگر خیلی گران است‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر بخواهید زغال سنگ را از خراسان به هر نقطه از‬ ‫کش��ور انتقال دهید‪ ،‬هزینه های راه اهن و استهالک را باید‬ ‫پرداخت کنید که باعث می ش��ود به س��مت استفاده از گاز‬ ‫به جای زغال س��نگ برویم چراکه انتقال گاز با لوله ارزان تر‬ ‫درمی اید و دردس��ر کمت��ری دارد‪ .‬یثرب��ی در ادامه بحث‬ ‫دشواری های بهره برداری از معادن زغال سنگ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نقاط مختلفی در کش��ور ازجمله کرمان‪ ،‬خراس��ان رضوی‬ ‫و ارتفاع��ات الب��رز‪ ،‬زغال س��نگ حرارتی دارند اما مس��ئله‬ ‫مهم این اس��ت که بیش��تر این معادن‪ ،‬زیر زمین هس��تند‬ ‫و در مکان های س��خت عبور قرار دارند‪ .‬استخراج در چنین‬ ‫معادنی‪ ،‬هزینه زیادی دارد و به دلیل سختی کار به نیروی‬ ‫انس��انی هم ضربه می زند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬مدتی بر واردات‬ ‫زغال سنگ کک ش��و از کش��ورهای مختلف ازجمله المان‬ ‫تمرکز کردیم اما به دلیل تحریم ها به تدریج کمرنگ شد‪.‬‬ ‫یثربی ضمن مثبت دانستن استفاده از انرژی گاز به جای‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬گفت‪ :‬کش��وری مثل ترکیه از زغال حرارتی‬ ‫اس��تفاده می کند به این دلیل که گاز ندارد اما ما گاز داریم‬ ‫و نیازی نیس��ت به زمان اس��تفاده از زغال سنگ برگردیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در پاسخ به این پرسش که ایا باید زغال سنگ‬ ‫را جایگزی��ن انرژی گاز کنیم بع��د گاز را صادر کنیم‪ ،‬باید‬ ‫گفت با توجه به ش��رایط فعلی مگر ما چقدر توان صادرات‬ ‫گاز داریم‪ .‬ضمن اینکه مس��یر ما برای اینکه بتوانیم به دنیا‬ ‫گاز صادر کنیم‪ ،‬باز نیس��ت و به راحت��ی نمی توانیم در این‬ ‫حوزه ورود کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کش��ورهایی مث��ل چین و کان��ادا معادن‬ ‫روب��از کک ش��و دارند و ان را با نرخ ارزان تر به کش��ورهای‬ ‫نیازمند می فروشند‪ ،‬درنتیجه نمی توانیم بین بقیه بازاریابی‬ ‫ک��رده و به رقابت بپردازی��م‪ .‬این فعال صنعتی و معدنی با‬ ‫اش��اره به مشکالتی که زغال س��نگ برای محیط زیست به‬ ‫بار می اورد نیز گفت‪ :‬زغال س��نگ حرارتی‪ ،‬محیط زیست را‬ ‫الوده می کند و چندان خوشایند نیست‪ ،‬مگر اینکه شرایط‬ ‫کارخان��ه را برای ان فراهم کرده باش��یم‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در‬ ‫بیشتر کشورها ازجمله ترکیه صنایع برای استفاده از زغال‬ ‫حرارتی طراحی ش��ده اند اما این پرس��ش مطرح می ش��ود‬ ‫ک��ه در کش��ور ما هم ایا صنای��ع و کارخانه ها خود را برای‬ ‫اس��تفاده از زغال س��نگ تطبیق داده اند ی��ا خیر‪ .‬یثربی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چه باید کرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید س��عی‬ ‫کنیم توانمندی های خودمان را افزایش دهیم‪ ،‬برای معادن‬ ‫زغال س��نگ س��رمایه گذاری درازمدت کرده و هزینه صرف‬ ‫کنیم‪ ،‬نیروهای معتمد و دلس��وز داش��ته باش��یم‪ ،‬شرایط‬ ‫سرمایه گذاری در بلندمدت را در کشور فراهم کنیم‪ ،‬حس‬ ‫مسئولیت داش��ته و اینده نگر باشیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید به‬ ‫این��ده و برای ایندگان فکر کنیم و برای رش��د کش��ور هر‬ ‫کاری که می توانیم‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫با حکم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غریب پور مسئول پروژه‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در حکمی‬ ‫خداداد غری��ب پور‪،‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی‬ ‫ایران(ایمی��درو) را ب��ا حفظ س��مت به عنوان‬ ‫مس��ئول اجرای پروژه اقتص��اد مقاومتی احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس‬ ‫منصوب کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫این حکم اورده اس��ت‪ :‬ضروری است با همت‬ ‫جنابعالی و مدیران مربوط‪ ،‬اجرایی ش��دن این‬ ‫پروژه جزو اولویت های ان س��ازمان قرار گیرد‬ ‫و ب��ا همکاری مس��ئوالن و هم افزایی با س��ایر‬ ‫دس��تگاه ها و متخصص��ان بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫نس��بت به تدوین برنامه های اجرایی به همراه‬ ‫ساختار شکس��ت فعالیت ها (‪ )w.b.s‬و برنامه‬ ‫زمان بندی(‪ )Gantt chart‬بر اساس فرم های‬ ‫پیوس��ت اقدام کند تا با پیگیری مس��تمر و به‬ ‫موقع‪ ،‬گزارش ماهانه پیشرفت کار به دبیرخانه‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در معاونت طرح‬ ‫و برنام��ه ارس��ال ش��ود‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین در بخ��ش دیگری از این‬ ‫حکم به رئیس هیات عامل تاکید کرده اس��ت‪:‬‬ ‫الزم اس��ت با اس��تفاده از ظرفیت رسانه ها در‬ ‫اطالع رسانی به عموم جامعه اهتمام شود‪.‬‬ ‫پرداخت‬ ‫‪ ۱۶.۲‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت‬ ‫اکتشافی‬ ‫بهشت معادن ایران‪ ،‬میزبان ‪ ۲‬رویداد معدنی‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگرم طال در مجتمع‬ ‫طالی موته در سال ‪۹۷‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تولی��د ‪ ۴۰۱‬کیلوگرم طال‬ ‫در مجتمع طالی موت ه اصفهان ثبت ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫طالی موته گفت‪ :‬این درحالی است که سال‬ ‫گذشته برنامه تولید طال در این مجتمع ‪۳۰۵‬‬ ‫کیلوگرم پیش بینی ش��ده بود و این موفقیت‬ ‫نشانه دس��تیابی به رکورد در تولید طالست‪.‬‬ ‫علیرض��ا طاالری اف��زود‪ :‬طالی تولید ش��ده‬ ‫‪ ۳۱.۵‬درصد بیش��تر از برنامه پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع ط�لای موته گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫واحد معدنی س��نجده‪ ،‬تولید ش��مش طالی‬ ‫اس��تاندارد با وزن ‪ ۵۰۰‬گرم‪ ،‬عاری کردن اب‬ ‫از س��یانور و خروج از فهرست صنایع االینده‬ ‫سازمان محیط زیست را می توان از مهم ترین‬ ‫اقدامات طالی موته در س��ال ‪ ۹۷‬نام برد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برنامه این مجتمع برای امس��ال‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰‬درص��دی تولی��د ط�لا در این‬ ‫مجتمع با اخذ مجوز بهره برداری از یکی دیگر‬ ‫از مع��ادن منطقه اس��ت‪ .‬مجتمع طالی موته‬ ‫در ‪ ۷‬کیلومتری شمال غرب روستای موته از‬ ‫توابع شهر میمه در استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت معدنی‬ ‫و راهسازی و هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬ف��راوری مواد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته‪ ،‬همزمان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در کرمان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این نمایشگاه بین المللی‪ ،‬فرصتی است برای‬ ‫صاحبان مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ش��رکت های فعال‬ ‫در زمین��ه فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته‪،‬‬ ‫تا ضمن اش��نایی با اخرین دس��تاوردهای معدنی و‬ ‫صنای��ع معدن��ی‪ ،‬قراردادهای��ی را امضا و س��عی در‬ ‫جذب س��رمایه گذاری یا ایجاد زمینه روابط تجاری با‬ ‫صاحبان صنایع معدنی و سازندگان تجهیزات معدنی‬ ‫و صنایع وابسته کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به همت شرکت رس��تاک پاد ویژن‬ ‫برگزار ش��ده و ش��رکت های بزرگ مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی کرمان در ان حضور جدی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫نمی توان در‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فعال بود و‬ ‫نگاه و توجهی‬ ‫به ظرفیت های‬ ‫موجود استان‬ ‫کرمان نداشت‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬فعال نمایش��گاهی و مدیرعامل‬ ‫شرکت رستاک پاد ویژن در گفت وگو با‬ ‫هدف‬ ‫برگزاری پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدنی و راهس��ازی و هفتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی‪ ،‬ف��راوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابس��ته را وجود شرکت های بزرگ معدن‬ ‫و صنایع معدنی در اس��تان کرمان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫کرم��ان از دیرباز و در نگاه همه‪ ،‬قل��ب معادن ایران‬ ‫به ش��مار می رود و در گفتاری دیگر به بهشت معادن‬ ‫ایران معروف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه ک��ه ‪ ۲‬دوره از ‪ ۷‬دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فراوری‬ ‫مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته ان در استان زنجان‬ ‫برگزار ش��ده‪ ،‬از دوره س��وم و همزمان ب��ا پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی‬ ‫از سوی شرکت پادویژن در کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این ‪ ۲‬نمایش��گاه در فضای بزرگی‬ ‫به مساحت ‪ ۳‬س��الن و فضای باز به وسعت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫متر مربع با حضور ‪ ۱۲۰‬ش��رکت داخلی و خارجی از‬ ‫جمله کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک و انگلس��تان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد امسال ساعت ‪۱۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬در محل دائمی نمایش��گاه های کرمان برگزار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بندرچی در ادامه با بی��ان اینکه برنامه های متعدد‬ ‫و متنوع��ی در چن��د روز برگ��زاری نمایش��گاه های‬ ‫معدنی کرمان در نظر گرفته ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکتی‬ ‫اس��ترالیایی به نام سیگنال دلتا پارس در حاشیه این‬ ‫نمایش��گاه به معرفی و عرضه نرم افزار ماکرو ماین در‬ ‫حوزه اکتشاف و در قالب یک کارگاه اموزشی خواهد‬ ‫پرداخ��ت ک��ه در ان راه حل های اس��ان و کاربردی‬ ‫اکتشاف و استخراج معادن را ارائه می دهد‪ .‬این دوره‬ ‫اموزش��ی از سوی اس��تادان داخلی و خارجی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پاد ویژن در ادامه‪ ،‬به‬ ‫برگزاری یک گردهمایی بزرگ معدنی در حاشیه این‬ ‫صادرات صنایع معدنی ایران ادامه دارد‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است‪:‬‬ ‫اعمال تحریم بر صنایع معدنی ایران پیش از این نیز‬ ‫از س��وی امریکا اجرا شده بود و تحریم های جدید‪،‬‬ ‫موض��وع ت��ازه ای نیس��ت؛ در این ش��رایط‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی همچنان نق��ش خود را در ص��ادرات غیر‬ ‫نفتی ایفا می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام شکوری با‬ ‫اش��اره به اینکه مواد معدنی و صنایع مربوط به ان‪،‬‬ ‫بیش��تر محل فعالیت بخش خصوصی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش خصوصی در گذش��ته راه های فعالیت خود را‬ ‫شناس��ایی کرده و در ش��رایط فعلی نیز همان راه ها‬ ‫را ادامه می دهد‪ .‬وی با اش��اره به سهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫م��واد معدن��ی و صنای��ع مرتبط ب��ا ان در صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط تحریم‪ ،‬صادرات‬ ‫م��واد معدنی و صنایع مرتبط به ان دارای مخاطره‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیر مجتمع طالی موته‬ ‫کشاور ادامه داد‪ :‬بر اساس امار کمسیون گواهی کشف در سال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬گزارش پایان عملیات اکتش��اف با ذخیره مجموع ‪ ۱۹۶‬میلیون تن‬ ‫مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی درباره ایجاد و راهبری سامانه کاداستر معادن کشور گفت‪ :‬سامانه‬ ‫کاداس��تر معادن با هدف مکانی��زه کردن و شفاف س��ازی مراحل اداری‬ ‫صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرایندهای این بخش‪ ،‬طراحی و در‬ ‫اذربایجان شرقی به عنوان نمونه ازمایشی اجرا شد سپس در کل کشور‬ ‫عملیاتی گردید‪ .‬در این س��امانه در فاز نخس��ت‪ ،‬اقدام به مکانیزاسیون‬ ‫فرایندهای انتقال این مجوزها ش��ده است‪ .‬در فاز دوم نسبت به مکانیزه‬ ‫کردن تمام زیرفرایندهای این بخش اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫کش��اورز اف��زود‪ :‬نمایش تمام محدوده های معدن��ی به صورت انالین‬ ‫برای عموم (انتش��ار ازاد) و استانداردس��ازی ایجاد وحدت رویه در امور‬ ‫اداری س��ازمان های تابع‪ ،‬کاهش تعداد مراجعه حض��وری متقاضیان به‬ ‫س��ازمان های تابع ب��رای ام��ور اداری‪ ،‬کاهش مدت زمان رس��یدگی به‬ ‫پرونده ه��ای اداری و ایجاد امار به روز از مجوزهای جدید صادرش��ده‪ ،‬از‬ ‫ویژگی های این سامانه است‪ .‬مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ادامه داد‪ :‬از مجموعه ‪ ۷۴‬فرایند و زیرفرایند پیش بینی‬ ‫شده در سامانه کاداستر معادن‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۱‬فرایند اصلی عملیاتی شده و‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۱۶‬فرایند و زیرفرایند مورد بازنگری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی خرداد ماه در کرمان گرد هم می ایند‬ ‫اجرای نقشه راه‬ ‫موضوع نشست کارگروه‬ ‫سیاست گذاری معدن‬ ‫چهارمین نشس��ت کارگروه سیاست گذاری‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ا موضوع‬ ‫اجرای نقشه راه معدن با حضور معاون طرح و‬ ‫برنامه‪ ،‬رئیس سازمان ایمیدرو‪ ،‬زمین شناسی‬ ‫واکتش��افات معدنی و رئی��س کارگروه معدن‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬در این جلسه‪ ،‬س��عید زرندی‪ ،‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه گف��ت‪ :‬هدف گذاری های الزم‬ ‫برای اکتشاف و شناس��ایی کانه های فلزی به‬ ‫منظ��ور تامین خوراک صنایع معدنی کش��ور‬ ‫ب��ا در اختی��ار ق��رار دادن پهنه ها به وس��یله‬ ‫ایمی��درو انجام می ش��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز توسعه فعالیت های‬ ‫معدنی گوهر سنگ ها با هدف افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی و رش��د صادرات‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاس��ت های نقش��ه راه معدن است که باید‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬معاون طرح و برنامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫یکی از الزامات توس��عه بخ��ش معدن‪ ،‬توجه‬ ‫به زیرس��اخت های حمل ونقل م��واد معدنی‬ ‫و محص��والت ان در ‪ ۳‬زیربخ��ش ج��اده ای‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل ریلی و حمل ونقل دریایی اس��ت‬ ‫که الزم اس��ت ب��رای ان برنامه ریزی ش��ود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬وظایف و برنامه های سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) و س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی برای عملیاتی کردن نقشه‬ ‫راه معدن بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تعداد‬ ‫درخواس��ت صدور پروانه اکتشافی در سال ‪ ۹۷‬را ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۴۵۹‬مورد‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬اس��داهلل کشاورز با بیان اینکه پایه تمام فعالیت های‬ ‫معدنی از اکتش��اف اغاز می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس امار ارائه شده‪ ،‬ایران‬ ‫ب��ا داش��تن ‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جه��ان به لحاظ‬ ‫تنوع مواد معدنی اس��ت‪ .‬همچنین ذخایر قطعی شناسایی شده در ایران‬ ‫حدود‪ ۴۰‬میلیارد تن و ذخایر احتمالی ان حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تن براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تعداد پروانه اکتشاف صادرشده در سال ‪ ۹۷‬را یک هزار و ‪ ۳۲‬مورد‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ ۵۵۳ :‬گواهی کشف در سال ‪ ۹۷‬صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬درباره امار‬ ‫تس��هیالت اکتشافی در سال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ ۱۴ :‬مورد تسهیالت با مبلغ‬ ‫مجموع ‪ ۱۶.۲‬میلیارد ریال به درخواس��ت کنندگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی و‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فراوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابس��ته در ‪ ۳‬س��الن و فضای باز به وسعت ‪۱۰‬‬ ‫هزار متر مربع ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد امسال در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫کرمان برگزار می شوند‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اش��اره و تصریح کرد‪ :‬نمی توان در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی فعال بود و نگاه و توجهی به‬ ‫ظرفیت های موجود استان کرمان نداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه از معاون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس و همچنی��ن مدیران‬ ‫ش��رکت های معدنی گل گهر‪ ،‬گوهرزمی��ن و میدکو‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره خان��ه معدن ایران‪ ،‬رئیس نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ای��ران و مهدی کرباس��یان رئیس‬ ‫پیشین هیات عامل ایمیدرو دعوت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگ��زاری ی��ک پنل ب��ا موضوع‬ ‫برون رفت از ش��رایط تحریم با همکاری شرکت ملی‬ ‫مس خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت پذیر و اقتصادی‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬فعاالن و دس��ت اندرکاران این‬ ‫نمایشگاه با اماده کردن زمینه مناسب درصدد جذب‬ ‫و مش��ارکت حداکثری ش��رکت های معدنی و صنایع‬ ‫معدنی هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬گف��ت‪ :‬رقابت پذی��ری و اقتص��ادی ب��ودن‬ ‫‪ ۲‬شاخصه مهمی است که هر کاال باید داشته باشد‪.‬‬ ‫و هزینه باالتر خواهد بود اما امکان پذیر اس��ت و در‬ ‫گذش��ته نیز این مهم انجام می شد‪ .‬شکوری گفت‪:‬‬ ‫امارهای پیشین گویای ان است که معدن و صنایع‬ ‫معدنی از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر هم سابقه ارزاوری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫به بخش خصوصی اعتماد کند تا شرایط گذر از این‬ ‫وضع فراهم ش��ود‪ .‬مجموع صادرات غیرنفتی سال‬ ‫گذش��ته ب��ه وزن ‪ ۱۱۷‬میلی��ون و ‪ ۲۲۸‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪ ۴۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۱۰‬میلیون دالر بود‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬نی��ز ‪ ۱۳۲‬میلی��ون و ‪ ۸۸۲‬هزار تن به ارزش ‪۴۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۸۲‬میلیون دالر بود‪ ،‬مقایس��ه عملکرد‬ ‫سال گذشته با سال ‪ ۹۶‬از نظر وزن و ارزش به ترتیب‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۵.۷‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه بین المللی که در موضوعی خاص‬ ‫هدفی تعریف کرده است و بر اساس ان چشم اندازی‬ ‫درازم��دت برای گ��روه هدف خود مش��خص کرده‪،‬‬ ‫می تواند برای مخاطبان و برگزارکنندگان مفید باشد‪.‬‬ ‫عبدالعزیز هدایت‪ ،‬رئی��س انجمن تولید کنندگان‬ ‫تجهی��زات صنعتی ایران با اش��اره به این موضوع که‬ ‫از تولیدکننده ه��ای ف��والدی حمایت می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش نیوز بیان ک��رد‪ :‬رقابت پذیری و‬ ‫اقتصادی بودن ‪ ۲‬شاخصه مهم هستند که هر کاالی‬ ‫صنعتی باید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت دول��ت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی گف��ت‪ :‬قانون حداکثری اس��تفاده از خدمات‬ ‫تولیدی کش��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را‬ ‫مکلف کرده اس��ت با شرکت ها و تشکل ها به مذاکره‬ ‫بنشیند و توانمندی های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف��ی دول��ت تصوی��ب ک��رده که‬ ‫ش��رکت های دولتی و بخش خصوصی که حتی یک‬ ‫س��هم از دولت دارند یا ش��رکت های خصوصی که از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی اس��تفاده می کنند‪ ،‬حق‬ ‫خرید کاالهای مشابه یا حتی خدمات مشابه خارجی‬ ‫که در داخل تولید و عرضه می شوند را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین ها باید رشد کنند‬ ‫حس��ن جبلی‪ ،‬معاون پیش��ین ف��والد مبارکه در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش نیوز اظهار کرد‪ :‬بهترین ها باید‬ ‫رش��د کنند‪ .‬اگر شرکتی داخلی بتواند فوالدی تولید‬ ‫کند که مش��ابه ان به کش��ور وارد می ش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫اعالم به سازمان مربوط و تایید کاال‪ ،‬به گمرک اعالم‬ ‫می ش��ود که نسبت به واردات ان اقدامات خاصی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش��ینه فعالیت خود در ش��رکت‬ ‫نفت‪ ،‬گفت‪ ۵۱ :‬شرکت زیرمجموعه شرکت نفت ایران‬ ‫بودند که نیازمندی های این شرکت ها تجمیع می شد‬ ‫و به شرکت کاالی نفت تهران یا لندن می رفت یعنی‬ ‫تمام درخواست های هر پاالیش��گاه یا پتروشیمی به‬ ‫یک مرکز واحد فرستاده می شد‪ .‬البته با تحوالتی که‬ ‫پیش امد میزان نوع س��فارش ها متفاوت شد؛ این در‬ ‫حالی است که خرید یکجا مزایای بسیاری داشت‪.‬‬ ‫جبل��ی در ادامه افزود‪ :‬در زمینه فوالد از ابتدا ثبت‬ ‫س��فارش به شکل منس��جم وجود نداشت و میزان و‬ ‫ن��وع کاالها پراکنده ب��ود‪ .‬ما امیدواری��م با تحوالتی‬ ‫ک��ه رخ داده اس��ت‪ ،‬در انس��جام و متش��کل کردن‬ ‫درخواست ها و حل مش��کالت مربوط به تامین مواد‬ ‫اولیه موفق باشیم‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن ف��والد ای��ران در ادام��ه درب��اره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های بین المللی معدنی در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه ها‪ ،‬محلی ب��رای تض��ارب ارا بین‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحب��ان ش��رکت ها و کارخانه ها‬ ‫هس��تند ت��ا در ی��ک فضا جمع ش��وند و ع�لاوه بر‬ ‫اش��نایی با اخرین دستاوردها‪ ،‬از توانمندی ها و نحوه‬ ‫فعالیت های رقیبان و صاحبان صنعت فوالد نیز اگاه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت نتایج نمایش��گاه ها گفت‪:‬‬ ‫برنامه های جانبی و کارگاه های اموزش��ی از اهمیت‬ ‫بسیاری در فوالد‪ ،‬صنایع فوالدی‪ ،‬صنایع زیرساختی‬ ‫و ماشین االت برخوردارند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫برنامه وزارت اقتصاد‬ ‫برای کاهش‬ ‫شعب بانکی‬ ‫صید دل ها‬ ‫در رستوران کوتاه‬ ‫قامتان بلند همت‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫ریل اکسپو‬ ‫روی خط توسعه‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تشریح امارهای تکان دهند ه ارزی که باید از انها درس گرفت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تجرب�ه ‪ ۴‬جه�ش ارزی و تورم های پس از‬ ‫ان‬ ‫زن��گ خطر را به صدا دربیاوریم که اگر در ش��رایط بحرانی کنونی‪،‬‬ ‫روی عمق س��اخت داخل‪ ،‬خودکفایی و تکمیل زنجیره های ارزش کار‬ ‫نکنیم‪ ،‬همچنان اسیب خواهیم دید‬ ‫ش��ده که با احتس��اب س��فر تاجران این عدد به ‪۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬این امارها نش��ان می دهد اگر برنامه ای برای‬ ‫جلوگی��ری از چنین مص��ارف بیهوده ای در اقتصاد کش��ور‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬این داس��تان چه باتحریم و چه بی تحریم‬ ‫می توانن��د همچنان ضربه های مهلک بر نظ��ام اقتصادی ما‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫م��ودودی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬ه��م اکنون که با‬ ‫محدودیت منابع ارزی روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬فرصت طالیی است‬ ‫ک��ه بازنگری و دیدگاه ه��ای خودمان را درب��اره نوع اقتصاد‬ ‫بازس��ازی کنیم و ببینیم ایراد کار کجاست؟ به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫صنعتی که بخش عمده ان داخلی سازی شده‪ ،‬چرا با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز هم ن��رخ محصوالتش بی رویه باال م��ی رود؟ اگرچه‬ ‫س��رمایه گذاری در داخل انجام ش��ده و هزینه های بسیاری‬ ‫هم برای تبدیل کش��ور به صنعتی ترین کش��ور حوزه نفتی‬ ‫خاورمیانه؛ اما نش��ان می دهد هیچ وقت این زنجیره را کامل‬ ‫نکردی��م و به همی��ن دلیل در قال��ب کاالهای م��واد اولیه‪،‬‬ ‫واسطه ای و س��رمایه ای‪ ،‬بخش عمده درامد ارزشمند ارزی‬ ‫را صرف واردات می کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ای��ن امارها را برای این بیان کردیم که زنگ‬ ‫خطر را به نوعی به صدا دربیاوریم که اگر در ش��رایط بحرانی‬ ‫کنون��ی‪ ،‬روی عمق س��اخت داخل و خودکفای��ی و تکمیل‬ ‫زنجیره های ارزش کار نکنیم‪ ،‬همچنان اسیب خواهیم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹با نرخ توافقی فروخته شود‬ ‫در این نشس��ت همچنین عنوان ش��د‪ ،‬اگر می خواهیم به‬ ‫توسعه صادرات دست یابیم‪ ،‬خواست فعاالن اقتصادی حذف‬ ‫ارز نیمایی یا اصالح ساختاری این سامانه است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی در این‬ ‫نشست با بیان اینکه برای تش��ویق صادرات و تشدید نشدن‬ ‫واردات بای��د بازاری ایجاد ش��ود ک��ه ارز صادراتی توافقی به‬ ‫متقاضی ان فروخته ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدکننده ای که با‬ ‫چندین و چند مشکل و سختی کاالیی را تولید و صادر کرده‬ ‫و ارز صادرات��ی خ��ود را با نرخ نیما که کمی بیش��تر از ‪۹‬هزار‬ ‫تومان است به کش��ور برگردانده تا واردکننده از ان استفاده‬ ‫کند‪ ،‬می گوید چرا من به نرخ نیمایی برگردانم و واردکننده با‬ ‫ای��ن نرخ بگیرد و در نهایت کاالی وارداتی با نرخ ارز بازار ازاد‬ ‫به دست مردم برسد؟ برهمین اساس ارز را به کشور نمی اورم‪.‬‬ ‫احمد مهدوی ابهری با بی��ان اینکه این اتفاق ایجاد رانت و‬ ‫تشویق واردات است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار است برای صادرات‬ ‫کاری بکنیم باید تدابیری اندیشیده شود که صادرکننده ارز‬ ‫صادراتی خود را در بازار متش��کل ارزی با نرخ توافقی و شناور‬ ‫به واردکننده بفروش��د و ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی نیز در کار نباشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جز ی��ک بند ج تبصره ‪ ۸‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬کش��ور که درباره لغ��و معافیت های مالیاتی و اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده صادرکننده هایی که براس��اس مقررات‬ ‫بانک مرکزی ارز را به کش��ور برنگرداندند‪ ،‬است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن تبصره باید حذف ش��ود‪ ،‬چون تاثیر منف��ی بر صادرات‬ ‫دارد‪ .‬نه تنها در حوزه پتروشیمی‪ ،‬بلکه در دیگر حوزه های نیز‬ ‫می شنوم که صادرکنندگان می گویند ما دیگر صادرات انجام‬ ‫نمی دهیم چون اع�لام کردند مالیات ارزش اف��زوده را به ما‬ ‫نمی دهند چون ارز را برنگرداندید‪ .‬صادرکننده هم می گوید‬ ‫ارز به کشور بازگشته است اما به نیما نیاورده ایم‪ .‬به گفته دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی‪ ،‬با این شدت‬ ‫تحریم دیگر نمی توان ‪۳‬ماهه ارز را به کشور برگرداند بنابراین‬ ‫این مدت زمان باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫ابهری با انتقاد از عملکرد سازمان هایی مانند سازمان بنادر‬ ‫و کش��تیرانی گفت‪ :‬در شرایط حال حاضر کشور لزوم اصالح‬ ‫مقررات سازمان های ذی ربط احساس می شود چراکه برخی‬ ‫از این بخش��نامه ها برای صادرات مانع به شمار می رود؛ بانک‬ ‫مرکزی نی��ز باید در برخی مقررات خود از جمله برداش��تن‬ ‫محدودیت فعالیت صرافی های بخش خصوصی تجدیدنظر‬ ‫کن��د؛ صادرکنندگان باید بتوانند در صورتی که صرافی های‬ ‫بانک��ی خرید نداش��تن‪ ،‬بتوانن��د ارز خود را ب��ه صرافی های‬ ‫غیربانکی ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت از بخش خصوصی اغاز شود‬ ‫در ای��ن نشس��ت همچنین مرتضی س��لطانی‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫و رئی��س هیات مدیره گروه توس��عه صنعت��ی زر تاکید کرد‪:‬‬ ‫اعتماد نداشتن دولت و بخش خصوصی به یکدیگر مهم ترین‬ ‫موضوعی اس��ت که باید اصالح ش��ود‪ .‬ه��ر دو طرف هم حق‬ ‫دارند چراکه شفافیتی در کار نیست و به هم دروغ می گوییم‪.‬‬ ‫ش��فافیت باید از بخش خصوصی اغاز ش��ود‪ ،‬نه اینکه انتظار‬ ‫غایب قراردادهای اتی زعفران چه کسانی بودند؟‬ ‫محبوب�ه قرمزچش�مه‪ :‬افزایش وجه تضمین اولیه اپش��ن‬ ‫زعف��ران پوش��ال معمول��ی در ب��ورس کاال‪ ،‬روز دوش��نبه‬ ‫‪۲۳‬اردیبهش��ت در حالی انجام ش��د که کش��اورزان از اپش��ن‬ ‫زعف��ران بی خبر بودند‪ .‬پیش تر مدیرعام��ل بورس کاالی ایران‬ ‫در گفت وگو با «گسترش نیوز» از مزیت های مهم اپشن زعفران‬ ‫برای کش��اورزان خبر داد و گفت‪ :‬اگر این نوع معامله ازس��وی‬ ‫کش��اورزان انجام ش��ود‪ ،‬در این نوع معامل��ه مهم ترین ذی نفع‬ ‫خود کش��اورزان هستند‪ .‬بسیاری از کش��اورزان هنوز شناخت‬ ‫درس��تی از بورس ندارند چه برس��د به ابزارهای معامله در ان‪.‬‬ ‫درحال حاضر فعاالن قرارداد های اتی زعفران کسانی هستند که‬ ‫پیش تر در قرارداد های اتی سکه حضور داشتند‪ ،‬نه کشاورزان‪.‬‬ ‫اموزش و فرهنگ س��ازی دو ش��اخصه ای است که برای حضور‬ ‫زعفران در قراردادهای اتی زعفران از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به تازگی نیز علیرضا حسین پور‪ ،‬قائم مقام شرکت مبین‬ ‫س��رمایه در گفت وگو با «گس��ترش نیوز» اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ش ندیده اند و فرهنگ س��ازی برای حضور‬ ‫زعف��ران کاران اموز ‬ ‫تولیدکننده های اصلی زعفران انجام نشده است‪ ،‬امروز کسانی‬ ‫وارد بازار اتی زعفران ش��ده اند که پیش تر در بازار اتی س��که‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد اتی‪ ،‬راهکاری برای خروج از ریسک‬ ‫داشته باشیم شروع شفافیت از دولت باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من‬ ‫یک س��اعت در طول زندگی ام بازپرداخت معوق نداشتم‪ ،‬اما‬ ‫پس از جهش ‪۷‬برابری نرخ ارز متاسفانه در سررسید معوق ها‬ ‫قرار گرفته ام‪ .‬در این زمینه باید نگاه بانک ها و نهاد های دولتی‬ ‫باید نس��بت به بنگاه های بزرگ که ارزش افرینی باال دارند و‬ ‫مالیات ها را نیز پرداخت می کنند‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹‪ 2‬هزار میلیارد دالر درامد ارزی‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران با تاکید بر لزوم‬ ‫مدیری��ت درس��ت سیاس��ت ها و برنامه ریزی های توس��عه‬ ‫صادرات و پرهیز از اش��تباه های گذش��ته‪ ،‬ب��ه بیان امارهای‬ ‫مرب��وط به درامد و مص��رف ارزی در اقتصاد ایران پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در نیم قرن گذشته نتوانستیم سیاست ها و برنامه های‬ ‫توسعه صادرات را به خوبی مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در این نشس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬تا ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰‬میلیارد دالر درامد ارزی‬ ‫از محل فروش نفت‪ ،‬کاال‪ ،‬پتروش��یمی و خدمات داش��تیم‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج بررس��ی ها و پژوهش ها‪ ،‬به ازای ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫دالر س��رمایه گذاری‪ ،‬می توانیم س��االنه ی��ک میلیارد دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی داشته باشیم؛ یعنی اگر فقط ‪۱۰‬درصد این‬ ‫میزان درامد ارزی را به طور هدفمند در پروژه های صادراتی‬ ‫س��رمایه گذاری می کردیم؛ امروز بای��د بیش از ‪۱۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات غیرنفت��ی داش��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ 1356‬تا ‪ 1374‬چین با جذب ‪ ۳۱۰‬میلیارد دالر چه از محل‬ ‫استقراض و چه از محل جذب سرمایه خارجی‪ ،‬توانست ‪۲۲۶‬‬ ‫میلیون ش��غل ایجاد کند و درحال حاضر‪ ،‬نیز این کشور بیش‬ ‫از ‪۲‬هزار میلیارد دالر صادرات دارد؛ اما متاس��فانه ما با ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر درامد ارزی نتوانستیم برای ‪۸۰‬میلیون جمعیت‬ ‫کشور برنامه مدون اشتغالزایی و اقتصادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران تاکید کرد‪ :‬حال‬ ‫این پرسش مطرح می ش��ود که این ‪۲‬هزار میلیارد دالر کجا‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬وقتی تاریخچه مصارف ارزی کش��ور را بررسی‬ ‫می کنیم می بینیم که از س��ال ‪ ۱۳۵۲‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬حدود هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۳‬میلیارد دالر از این میزان صرف واردات ش��ده اس��ت؛‬ ‫یعنی هزار و ‪ ۳۰۳‬میلیارد دالر صرف واردات کاال و حدود ‪۶۶‬‬ ‫میلیارد دالر صرف فراورده های نفتی ش��ده و ‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ه واردات انواع خدمات به ویژه گردش��گری تخصیص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دردناک تر از ان‪ ،‬این است که در طول سال هایی‬ ‫ک��ه با دو مرحله تحریم روبه رو ش��دیم؛ یعنی اوایل دهه ‪،۸۰‬‬ ‫حدود ‪۵۸‬میلیارد دالر صرف مسافرت های خارجی شخصی‬ ‫قیمت برنج در روزهای‬ ‫اینده تعدیل می شود‬ ‫وی در ارتب��اط با قرارداد اتی گفت‪ :‬ق��رارداد اتی نوعی ابزار‬ ‫مش��تقه اس��ت که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را‬ ‫دارد‪ .‬در این قرارداد براس��اس عقد صلح یک طرف (فروشنده)‬ ‫تواف��ق می کند در سررس��ید معی��ن‪ ،‬مقدار معین��ی از کاالی‬ ‫مش��خص را ب��ه جای قیمتی ک��ه اکنون تعیی��ن می کنند‪ ،‬به‬ ‫ط��رف دیگر (خریدار) تحویل ده��د‪ .‬بزرگ ترین مزیت قرارداد‬ ‫اتی پوشش ریسک است به وسیله این قرارداد کشاورز می تواند‬ ‫پیش از اینک ه زمان فروش محصول برس��د‪ ،‬محصول خود را از‬ ‫خطر ریسک خارج کند‪.‬‬ ‫حس��ین پور افزود‪ :‬این نوع معامله برای کشاورز می تواند بین‬ ‫بازار مشتقه و نقدی پوشش ریسک ایجاد کند مثل بیمه است‬ ‫و کش��اورز محصول خ��ود را تولید می کند و اپ��ش یا اختیار‬ ‫ف��روش زعفران را برای دو ماه اینده می خرد‪ .‬این فعال عرصه‬ ‫بورس گفت‪ :‬قراردادهای اختیار معامله (اپشن) ابزار معامله ای‬ ‫پر کاربرد است تا معامله گر ها ریسک خود را کم کنند و به درد‬ ‫کسی می خورد که بازار را کامل بشناسد و در این بازار فعالیت ‬ ‫کرده باش��د‪ .‬کشاورزان برای حضور در بورس باید اموزش های‬ ‫زیادی ببینند و فرهنگ سازی مربوط به نحوه حضور در بورس‬ ‫نیز به درستی در این افراد نهادینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی کشاورزان در بورس‬ ‫وی با اش��اره به اموزش و فرهنگ سازی در استفاده از اپش‬ ‫زعفران به عنوان دو عنصر حیاتی برای بقای زعفران در این نوع‬ ‫معامله گفت‪ :‬پیش تر سکه نیز در قرارداد اتی معامله می شد اما‬ ‫با توجه به مشکالتی که پیش امد‪ ،‬این نوع قرارداد دیگر انجام‬ ‫نمی شود و فعاالن این بازار اکنون وارد قرارداد اتی زعفران شده ‬ ‫و معامالت زعفران را انجام می دهند‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رئیس پیش��ین ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫نیز در نشس��ت ش��ورای راهبردی توسعه صادرات با اشاره به‬ ‫تجارب جهش های ارزی کش��ور در سال های گذشته‪ ،‬نکات‬ ‫قابل توجه��ی را درباره افزایش نرخ متوس��ط کاالها در دوره‬ ‫زمانی ‪۲‬سال پس از هر جهش قیمتی ارز ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ورمان در ‪ ۴‬دهه گذش��ته‪ ۴ ،‬جهش‬ ‫بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نخستین جهش‬ ‫ارز مربوط به س��ال های ‪ ۷۲‬تا ‪ ۷۴‬است که در این مدت‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز از ‪ ۱۶۱‬توم��ان ب��ه ‪ ۴۱۸‬تومان رس��ید و این یعنی رش��د‬ ‫‪ ۱۵۹‬درص��دی ن��رخ ارز که درباره چرای��ی این جهش گفته‬ ‫شد به دلیل بدهی های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫رئیس دور هش��تم اتاق بازرگانی ای��ران ادامه داد‪ :‬دومین‬ ‫جهش ارزی در ‪ ۴‬دهه گذش��ته نیز که به دلیل افت نرخ نفت‬ ‫در بازارهای جهانی تجربه ش��د‪ ،‬در س��ال های ‪ ۷۶‬تا ‪ ۷۷‬رخ‬ ‫داد که نرخ ارز از ‪ ۴۸۳‬تومان‪ ،‬رشدی ‪ ۸۹‬درصدی را رقم زد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پس��ته ایران با اشاره به وقوع سومین جهش‬ ‫ارزی در سال های پایانی دولت دهم به دلیل اعمال تحریم ها‬ ‫علیه ایران گفت‪ :‬در س��ومین جهش ارزی که در س��ال ‪ ۹۰‬و‬ ‫‪ ۹۱‬رخ داد‪ ،‬ن��رخ ارز از ‪ ۱۲۵۲‬توم��ان به ‪ ۳۶۹۸‬تومان جهش‬ ‫یافت و رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی داشت‪ .‬جالل پور افزود‪ :‬چهارمین‬ ‫جهش ارزی کشور در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از ‪۳۹۸۳‬‬ ‫تومان به یکباره به ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان رس��ید و در ادامه هم رشد‬ ‫نرخ نرخ ارز به طور تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی‪،‬‬ ‫توانست رشد ‪ ۲۳۵‬درصدی نرخ ارز را ثبت کند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با هشدار نس��بت به افزایش نرخ کاالها در سال جاری گفت‪:‬‬ ‫تجربه این جهش های ارزی در ‪ ۴‬دهه گذشته نشان می دهد‬ ‫که در هر دوره‪ ،‬طی ‪ ۲‬س��ال نرخ متوسط کاالها‪ ،‬خودش را با‬ ‫نرخ ارز متعادل می کرد و به طور معمول متوس��ط س��بد کاال‬ ‫براساس نرخ ارز افزایش می یافت‪ .‬پس از رشد ‪ ۲۳۵‬درصدی‬ ‫نرخ ارز در س��ال گذش��ته گرچه برخی کاالها به این میزان و‬ ‫برخی کاالهای دیگر بیش از این رقم افزایش نرخ داش��ته اند‬ ‫اما نرخ متوسط سبد کاال در سال ‪ ۶۰ ،۹۷‬درصد افزایش یافته‬ ‫و این یعنی ممکن اس��ت شاهد افزایش بیشتر نرخ کاالها در‬ ‫سال جاری باشیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پس��ته ایران با انتقاد از سیاس��ت های ارزی‬ ‫بانک مرکزی و دولت در ‪۱۴‬ماه گذشته تصریح کرد‪ :‬گرچه ما‬ ‫شاهد نتایج خوبی در نشست های اخیر بودیم و درحال حاضر‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ه این نقطه رس��یده که ادام��ه روند فعلی‪،‬‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و حتی اعالم کردند ک��ه صادرکنندگان‬ ‫خش��کبار دیگ��ر نیازی نیس��ت ت��ا ارز صادراتی خ��ود را به‬ ‫س��امانه نیما و س��نا بدهن��د و تعدادی صرافی ب��رای عرضه‬ ‫ارز به ما معرفی کرده اند؛ ولی چه کس��ی پاس��خگوی ‪۱۴‬ماه‬ ‫توقف صادرات خشکبار ازسوی صادرکنندگان واقعی است؟‬ ‫چه کس��ی جوابگوی ضرری اس��ت که در ای��ن ‪۱۴‬ماه ایجاد‬ ‫ش��د؟ جالل پور با تاکید بر اینکه روش فعلی بانک مرکزی نیز‬ ‫مشکالتی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه خیلی از تصمیم ها امروز هم‬ ‫قابلی��ت اجرایی ندارد و ب��ه احتمال زیاد‪ ۱۴ ،‬ماه دیگر پس از‬ ‫انکه خسارت های زیادی به بار امد و بازارهای هدف از دست‬ ‫رفت‪ ،‬می گویند اشتباه کردیم‪.‬‬ ‫از سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫هزار و ‪۷۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر ارز‬ ‫صرف واردات‬ ‫شده است؛ یعنی‬ ‫هزار و ‪۳۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫صرف واردات‬ ‫کاال و حدود‬ ‫‪ ۶۶‬میلیارد‬ ‫دالر صرف‬ ‫فراورده های‬ ‫نفتی شده و‬ ‫‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر به‬ ‫واردات انواع‬ ‫خدمات به ویژه‬ ‫گردشگری‬ ‫تخصیص‬ ‫یافته است‬ ‫سازمان حمایت‪ :‬مجوزی برای افزایش نرخ تن ماهی صادر نکرده ایم‬ ‫مدی��رکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان درب��اره افزایش نرخ تن‬ ‫ماه��ی گفت‪ :‬در ص��ورت افزایش غیرمتعارف نرخ یا وصول ش��کواییه‬ ‫سازمان حمایت ان را بررسی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علیرضا رس��تمی تصریح کرد‪ :‬هرچند کنسرو‬ ‫ت��ن ماهی از جمله اقالم اولویت اول و مش��مول قیمت گذاری تکلیفی‬ ‫و تثبیت��ی این س��ازمان و کارگروه تنظیم بازار نیس��ت‪ ،‬اما واحدهای‬ ‫تولی��دی مکل��ف ب��ه رعای��ت ضوابط قیمت گ��ذاری مص��وب هیات‬ ‫تعیین و تثبیت قیمت ها و درصدهای س��ود و ضرایب عمده فروش��ی‬ ‫و خرده فروش��ی خواهند بود و در صورت افزای��ش غیرمتعارف نرخ یا‬ ‫وصول ش��کواییه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ان را بررس��ی می کند‪ .‬وی با اشاره به مصوبه نشست دی سال گذشته‬ ‫کارگروه تنظیم بازار ادامه داد‪ :‬کنس��رو تن ماهی و محصوالت مش��ابه‬ ‫مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند و نرخ ان با توجه به کیفیت‪ ،‬برند‬ ‫و نوع بسته بندی براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و‬ ‫تثبیت قیمت ها و با رعایت سود و ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی‬ ‫مصوب کمیس��یون هیات عالی نظارت راسا ازسوی واحدهای تولیدی‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫چرا ماکارونی و تن ماهی گران شد؟‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬افزایش نرخ خرید تضمین��ی گندم علت گرانی ماکارونی‬ ‫و کاهش واردات ماهی و افزایش نرخ ورق قوطی کنس��رو ماهی علت‬ ‫گرانی تن ماهی ازسوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شده است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به سخنان رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره دالیل گران ش��دن ماکارونی گفت‪:‬‬ ‫مهم تری��ن دلیل گرانی ماکارونی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان به ‪ ۱،۸۵۰‬تومان و افزایش نرخ گندم در بازار است چراکه‬ ‫اصلی تری��ن ماده اولیه تولید ماکارونی‪ ،‬گندم اس��ت‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اش��اره به س��خنان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره دالیل گران‬ ‫شدن تن ماهی گفت‪ :‬براساس توضیحات رحمانی‪ ،‬نیاز ساالنه کشور‬ ‫ب��ه تن ماهی ‪ ۲۰۰‬هزار تن اس��ت ‪100‬هزار تن از ای��ن میزان باید از‬ ‫خارج کش��ور وارد ش��ود اما به دلیل تحریم ها این امکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان اقبال نداش��تن صیادان برای فروش ماهی به شرکت های‬ ‫تولید کننده کنسرو ماهی به دلیل تفاوت نرخ خرید ماهی ازسوی این‬ ‫کارخانه ها و بازار ازاد دیگر دلیل افزایش نرخ کنس��رو تن ماهی اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬رحمانی توضیح داد صی��ادان به دلیل اختالف نرخ صید خود را‬ ‫به این کارخانه ها نمی فروش��ند به همین دلیل نرخ تن ماهی در بازار‬ ‫افزایش یافت‪ .‬ملکی با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تخصیص ارز کاالهای اساس��ی گفت‪ :‬پیش��نهاد رحمانی برای‬ ‫هزینه ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز کاالهای اساس��ی تمرکز تصمیم گیری ها‬ ‫در یک نهاد بود‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه افزایش ن��رخ برن��ج در هفته های‬ ‫گذش��ته تحت تاثیر جو روانی س��یل شمال کشور‬ ‫ب��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نرخ برنج داخلی در روزهای اینده‬ ‫تعدیل می ش��ود‪ .‬در برنج ه��ای وارداتی در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذشته نوسان نرخ داشتیم اما درحال حاضر نوسان‬ ‫ن��رخ در این بخش نداریم‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عباس‬ ‫قبادی پس از پایان بیس��ت و سومین نشست ستاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور در محل‬ ‫وزارت کش��ور و در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬موضوع‬ ‫برنج داخل��ی مقداری تحت تاثیر جو روانی س��یل‬ ‫ش��مال قرار گرفت و ش��اهد افزایش نرخ بودیم که‬ ‫امیدواریم با عرضه بیشتر برنج قیمت ها تعدیل شود‬ ‫و ب��ه مردم این اطمین��ان را می دهیم که نرخ برنج‬ ‫داخلی به طور مناس��ب عرضه ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫ماه مب��ارک رمضان با حجم زیاد تقاضا برای برخی‬ ‫کااله��ا مانند ش��کر‪ ،‬زولبیا و بامی��ه‪ ،‬اش و حلیم‬ ‫روبه رو هس��تیم به همین دلیل شاهد نوسان هایی‬ ‫در قیمت ه��ا بودیم و تالش کردی��م در این زمینه‬ ‫مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت افزود‪ :‬از ابتدای ماه رمضان عرضه ش��کر با‬ ‫مش��کالتی روبه رو بود و ن��رخ ان افزایش یافت که‬ ‫این موض��وع به طور ویژه در کارگ��روه تنظیم بازار‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬به جز ش��کر گزارشی از‬ ‫تخطی فروش��ندگان نداش��تیم‪ .‬هم اکنون شکر با‬ ‫ن��رخ ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬توم��ان در میدان های میو ه و‬ ‫تره بار و فروش��گاه ها در حال عرضه است و شرایط‬ ‫خوبی نس��بت به هفته های قبل داریم و بازار شکر‬ ‫شرایط ارامی را طی می کند‪ .‬قبادی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫بحث شکر ش��اهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون‬ ‫واردات ش��کر خام در حال انجام است و تا چند روز‬ ‫دیگر چغندر پاییزی هم تحویل کارخانه ها خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در تامین واردات شکر مش��کلی نداریم و اگر‬ ‫زمانی مالحظه کردی��م تقاضای کاذب وجود دارد‬ ‫تا هفت��ه اینده قابل رفع خواه��د بود‪ .‬همچنین به‬ ‫هیات های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫هم اعالم کردیم تا به میزان الزم شکر دریافت کنند‬ ‫و محدودیتی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫محدودیتی در تجارت ایران‬ ‫و عراق ایجاد نشده است‬ ‫رای��زن بازرگان��ی ای��ران در عراق گف��ت‪ :‬اراده‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و عراق‪ ،‬تحکیم و توسعه‬ ‫بیش از پیش روابط تجاری است و بر همین اساس‬ ‫هیچ گون��ه محدودیت جدی��دی در روابط تجاری‬ ‫بین دو کش��ور ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬ناصر بهزاد در‬ ‫گفت وگو ب��ا ایرنا با بیان اینکه از ابتدای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به دلیل تعطیالت نوروزی و حوادث س��یالب ها در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬کاهش مختصری در روند صادرات‬ ‫ایران به عراق طی ماه فروردین ایجاد ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روند تجاری بین دو کش��ور دوباره روبه رش��د‬ ‫گذاش��ت؛ به نحوی که انتظار می رود این رش��د در‬ ‫اردیبهش��ت دو برابر ماه قبل باش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫وضعیت صادرات قطع��ی کاالی غیرنفتی ایران به‬ ‫عراق افزود‪ :‬درحال حاضر عراق رکورددار تجارت با‬ ‫ایران در بین کشورهای همسایه است‪ .‬درسال ‪۹۷‬‬ ‫ص��ادرات ایران به عراق با ‪۴۹‬درصد افزایش وزنی و‬ ‫‪۳۷‬درصد افزایش ارزش��ی روب��ه رو بوده که در بین‬ ‫مقصدهای هدف صادراتی ایران این موازنه با رشد‬ ‫مثب��ت فقط درباره عراق اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬بهزاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بررسی امار ‪ ۲۰‬مقصد بزرگ صادرات‬ ‫کاالی ایران��ی که به طور تقریب��ی ‪۹۰‬درصد ارزش‬ ‫واردات و صادرات غیرنفتی ایرانی را شامل می شود‬ ‫نش��ان می دهد کشور عراق بیش��ترین نرخ رشد را‬ ‫بین مقصدهای صادرات ایران داش��ته است‪ .‬رایزن‬ ‫بازرگانی ایران در عراق در واکنش به اینکه عراق هر‬ ‫از چندی بر واردات کاالهای ایرانی محدودیت هایی‬ ‫اعم��ال می کند گفت که این موضوع به هیچ عنوان‬ ‫صح��ت ن��دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ع��راق بنابر ضوابط‬ ‫خود برای همه کش��ورها ممنوعی��ت ورود برخی‬ ‫از کااله��ا را اع�لام می کند‪ .‬برخ��ی کاالها که قبال‬ ‫ورود ان از مرزهای تحت اش��راف حکومت مرکزی‬ ‫عراق ممنوع می ش��د‪ ،‬بازرگانان از طریق مرزهای‬ ‫اقلیم کردس��تان ع��راق به ش��کل های گوناگون و‬ ‫ب��ا تعرف��ه ای کمتر به ع��راق ص��ادر می کردند اما‬ ‫ب��ا تصمیم ه��ای «کارگروه یکنواخت��ی رویه های‬ ‫مرزی ع��راق» که مرزهای اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫را نیز ش��امل می ش��ود‪ ،‬جلوی این کار گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهزاد از امادگی هیاتی بلند پایه از تاجران و‬ ‫بازرگانان بخش خصوصی عراق برای سفر به ایران‬ ‫جهت شناسایی روش های ممکن به منظور تحقق‬ ‫تجارت ‪ ۲۰‬میلیارد دالری بین دو کش��ور خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬به زودی کارگروه مش��ترک همکاری های‬ ‫بازرگانی دو کش��ور با حضور مقامات ایران و عراق‬ ‫برای افزایش سطح همکاری های تجاری صنعتی و‬ ‫تسهیل روابط دوجانبه تشکیل می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ان گون��ه که دولتی ه��ا می گویند‪ ،‬ای��ران درحال حاضر با‬ ‫کمبود منابع ارزی روبه رو اس��ت و این در حالی اس��ت که ارز‬ ‫صادراتی نیز با توجه به مش��کالت و موانع پیش رو‪ ،‬براس��اس‬ ‫مقررات بان��ک مرکزی بازنمی گردد و در نتیجه میزان ارز در‬ ‫کش��ور کم خواهد ش��د و به دنبال ان افزایش نرخ را خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬در شرایط کنونی تمام حرف ها و سخن ها و تاکیدات‬ ‫و اشارات‪ ،‬حول محور «توسعه صادرات غیرنفتی» می چرخد‬ ‫اما از حرف تا عمل فاصله بس��یار اس��ت‪ .‬انچه امارها نش��ان‬ ‫می دهد منابع ارزی بس��یاری به اقتصاد کش��ور وارد شده که‬ ‫متاسفانه فقط در اختیار واردات قرار گرفته است و در فرایند‬ ‫صادراتی از ان ذره ای بهره نبرده ایم‪.‬‬ ‫نشس��ت ش��ورای راهبردی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ب��ار دیگر برگزار و ضم��ن تاکید بر حذف یا اصالح س��اختار‬ ‫نظام ارزی «نیما»‪ ،‬مقرر ش��د مش��کالت موجود و راهکارها‬ ‫با اس��تدالل ها منطقی تهیه و به س��ران ‪۳‬قوه ارس��ال شود و‬ ‫ای��ن رون��د را پیگیری کنند‪ .‬در این نشس��ت همچنین یکی‬ ‫از موضوع های��ی که مطرح و بر ان تاکید ش��د این بود که در‬ ‫گام نخس��ت‪ ،‬سران ارشد حاکمیتی و دولتی باید به صادرات‬ ‫اعتقاد و باور داشته باشند تا اهداف این بخش محقق شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬باقری‪ ،‬مع��اون ارزی مش��اور اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری حضور داش��ت تا نکته های مطرح شده را به‬ ‫دفتر ریاس��ت جمهوری منتقل کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بیان‬ ‫مشکالت و راهکارها باید دغدغه سیاست گذار هم لحاظ شود‬ ‫تا نتیجه بهتری به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫زنگ خطـر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫از موفقیت «نانیسم »ها در شرایط خاص بازار گزارش می دهد‬ ‫رونق‬ ‫گردشگری میبد‬ ‫با ثبت‬ ‫جغرافیایی زیلو‬ ‫صید دل ها در رستوران کوتاه قامتان بلند همت‬ ‫سعید اشتری مهرجردی‬ ‫مدیر انجمن زیلوی میبد‬ ‫خبر‬ ‫حواله های شکر اصناف‬ ‫تامین کاال نشده است‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف ته��ران با بی��ان اینکه‬ ‫حواله های ش��کر اصناف تامین کاال نشده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با وجود توزیع ش��کر در میدان های میوه و‬ ‫تره بار و فروش��گاه های زنجیره ای هنوز بخشی از‬ ‫حواله های شکر اصناف تامین کاال نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬قاس��م نوده فراهانی با توجه به رصد کامل‬ ‫ش��کر تنظیم بازاری از مرحل��ه تحویل تا توزیع‬ ‫امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��کر تنظیم بازار از س��وی شرکت‬ ‫بازرگان��ی دولتی ایران تامین می ش��ود و اصناف‬ ‫پ��س از درخواس��ت از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت و در ص��ورت تایی��د م��دارک مربوط‬ ‫موفق به دریافت حواله ش��کر از سازمان صنعت‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابرای��ن اصناف با ارائ��ه حواله های‬ ‫مربوط به غله و بازرگانی مناطق گوناگون کشور‬ ‫و پ��س از پرداخ��ت هزینه خرید ش��کر تنظیم‬ ‫بازاری را تحویل و سپس اقدام به توزیع در بازار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه نظارت های مربوط از‬ ‫سوی اتحادیه و دیگر س��ازمان ها امکان احتکار‬ ‫ش��کر تنظی��م ب��ازاری وج��ود ن��دارد و اصناف‬ ‫دریافت کنن��ده این ش��کر تا اخری��ن کیلو ان را‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی ابراهیمی‬ ‫پویا عباس علیزاده‬ ‫مریم محمدی‬ ‫کوتاه قامت��ان خوش برخ��ورد‪ ،‬در محفل��ی ایران��ی ب��ا‬ ‫کسب وکار جدیدشان دل ها را صید می کنند‪ .‬با دیدن شان‬ ‫انرژی مثبت بر وجود بلندقامتان جاری شده و تردیدی که‬ ‫در ابتدای اشنایی وجود داشته را مضحک می کند‪ .‬معلوم‬ ‫نیست حس خوبی که به مشتریان رستوران نانیسم منتقل‬ ‫می شود از دیوارهای کاهگلی‪ ،‬حوض ابی و شمعدانی های‬ ‫قرمز است‪ ،‬از لباس های محلی گردانندگان رستوران است‬ ‫یا از انرژی مثبت این کوتاه قامتان بلندهمت‪ .‬درست تر ان‬ ‫اس��ت که بگویم نوعی همخوان��ی میان این عناصر‪ ،‬نتیجه‬ ‫کاری دلی و گروهی را دل نش��ین کرده و این گونه اس��ت‬ ‫که هر کس پا به رس��توران س��نتی نانیس��م(کوتاه قامت)‬ ‫می گذارد با انرژی مثبت از ان خارج شود‪.‬‬ ‫این را افرادی به ما می گویند که تجربه دریافت خدمات‬ ‫از این رس��توران را دارند‪ .‬زهرا حس��ن زاده از مشتریان این‬ ‫رستوران با توصیفی ادیبانه به‬ ‫گفت‪ :‬انجا همه چیز‬ ‫زیباست‪ ،‬گویی وارد سرزمین دیگری شده ای‪ .‬وقتی به این‬ ‫سرزمین قدم می گذاری و مهمان شان می شوی فرشته های‬ ‫مهربانی تو را همراهی می کنند که مدام در تکاپو هستند تا‬ ‫فضای جذاب و دلچس��بی برای مهمانان شان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫انها قدی کوتاه اما دلی به بلندای اس��مان دارند و بس��یار‬ ‫صبورانه پذیرای ما معمولی های شهر شلوغ هستند؛ بهشت‬ ‫ندیده‪ ،‬انجاست‪...‬‬ ‫پرس��تو صفری تاج هم از دیگر مش��تریان این رستوران‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین بار که وارد رس��توران کوتاه قامتان شدم‪،‬‬ ‫ان��رژی خوب��ی از فضای داخلی انجا گرفت��م‪ .‬کوتاه قامتان‬ ‫بلندهم��ت این مجموعه نیز با مهربانی به ارائه خدمات در‬ ‫این محیط جذاب می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به سرزمین کوتاه قامتان بلندهمت‬ ‫در صدمین روز ش��روع به کار این رس��توران اسرارامیز‪،‬‬ ‫پیش از اذان مغرب بود که با هماهنگی قبلی با مدیر جوان‬ ‫س روزنامه‪ ،‬مهدی‬ ‫و پرتوان رس��توران به همراه همکار عکا ‬ ‫کاوه ای‪ ،‬به س��رزمین اس��رارامیزی که درس��ت در یکی از‬ ‫نقطه ه��ای پر تردد ش��هر واقع ش��ده بود رفتی��م‪ .‬خیابان‬ ‫بهشتی‪ ،‬مقابل سینما ازادی‪.‬‬ ‫پیش ت��ر هم از اینجا گذش��ته بودم‪ .‬مثل همیش��ه چند‬ ‫نف��ری از کوتاه قامتان با لباس س��نتی و با اعتماد به نفس‬ ‫بسیار باال و البته رفتاری که نشان از شخصیت محترم شان‬ ‫داش��ت‪ ،‬رهگذران را به افط��ار در این محفل ایرانی دعوت‬ ‫می کردند و البته گپ و گفت صمیمانه ای هم بین خودشان‬ ‫بر قرار بود‪.‬‬ ‫مصمم به این سرزمین عجایب پای می گذارم‪ .‬بنایی دو‬ ‫طبق��ه که ارتفاع طبقه باال مناس��ب کوتاه قامتان و ارتفاع‬ ‫طبقه پایین مناسب بلندقامتان است نخستین چیزی است‬ ‫که نظرم را به خود جلب می کند‪ .‬وارد که می ش��وی دلت‬ ‫می خواهد چند دقیقه ای بایس��تی و محیط را خوب برانداز‬ ‫کنی‪ .‬ببینی اصال اینجا کجاس��ت؟ می توانی داخل بروی یا‬ ‫نه؟ همه چیز جدید است‪ .‬بیشتر شبیه لوکیشن سریال ها‬ ‫اس��ت تا رستوران اما جان می دهد برای اینکه وارد یکی از‬ ‫اتاقک های س��نتی ش��وی‪ ،‬پا دراز کنی‪ ،‬چای بنوش��ی و از‬ ‫صدای شرش��ر اب فواره کوچک حوض ابی رنگش ارامش‬ ‫خیال بگیری‪.‬‬ ‫موسیقی دلپذیری در حال پخش است و محیط ارام اما‬ ‫شاد‪ .‬مدتی باید منتظر بود تا مهدی ابراهیمی به رستوران‬ ‫رس��یده و به ما ملحق شود و این فرصتی خوبی است برای‬ ‫اینکه وجب به وجب ساخته دست هنرمندانه کوتاه قامتان‬ ‫را با گام های نگاه مان تجربه کنیم‪ .‬فضایی یاداور خانه های‬ ‫قدیمی ایرانی؛ گلدان هایی با گل های شمعدانی یا برگ های‬ ‫تر و تازه سبز رنگ‪ ،‬شاداب و سرزنده‪ .‬هوایی مطبوع؛ حوض‬ ‫و فواره ای زیبا در میانه؛ اتاقک هایی س��اخته شده از چوب‪،‬‬ ‫اهن ه��ای به رنگ ابی فیروزه ای و حصیر های دس��تباف؛‬ ‫پش��تی هایی با دوخت های تمیز و پارچه های فاخر با طرح‬ ‫ایران��ی؛ فانوس های کوچک؛ قالیچه های��ی با طرح لوزی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از رنگ ه��ای کاهگلی‪ ،‬چوب��ی و ابی فیروزه ای و‬ ‫کوتاه قامتانی که برای پذیرایی از مشتریان شان برای افطار‬ ‫با لباس های سنتی و زیبا از یک سوی حیاط به سمت دیگر‬ ‫با انرژی غیرقابل وصفی در حرکت هستند‪.‬‬ ‫در این حال و هوا هس��تیم که مدیر جوان از راه می رسد‬ ‫و گفت وگوی ما با او اغاز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزوهای دور و دراز و همتی باال داریم‬ ‫خود را‬ ‫مدیر این رستوران در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫این گونه معرفی کرد و از اهداف ابتدایی راه اندازی رستوران‬ ‫گفت‪ :‬مهدی ابراهیمی هس��تم متولد سال ‪ ،۱۳۵۰‬مدرک‬ ‫کارشناس��ی مدیریت امور فرهنگ��ی را دارم و دوره تجربی‬ ‫روانشناس��ی را هم گذرانده ام‪ .‬ازانجایی که خود من از قشر‬ ‫بر و بچه های کوتاه قامت هستم درد انها را بهتر از دیگران‬ ‫درک می کنم‪ .‬به همین خاطر من و برادرم سال ‪ ۸۸‬انجمن‬ ‫کوچولوهای ایرانی یا همان کوتاه قامتان بلندهمت را ثبت‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک��ی از اقدام ه��ای موث��ر و مفید در رونق هنر‬ ‫صنع��ت زیل��وی میبد ثب��ت جغرافیایی جهانی‬ ‫زیلوی میبد (در دی ‪ )۹۷‬بود‪ .‬یکی از معتبرترین‬ ‫ثبت های جهانی‪ ،‬ثبت جغرافیایی است‪ .‬زیلوی‬ ‫میبد در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬پس از دو س��ال تالش و‬ ‫هزینه های ش��خصی از س��وی اینجانب به ثبت‬ ‫جغرافیایی ملی رسید‪ .‬این ثبت زیر نظر سازمان‬ ‫ثبت اسناد کشور انجام شد‪ .‬با ثبت جغرافیایی‬ ‫زیلوی میبد کپی برداری از ان ممنوع شد‪.‬‬ ‫ثب��تجغرافیای��ی‪،‬مب��داءکاالییرابهقلمرو‪،‬‬ ‫منطقه یا ناحیه ای از کش��ور منتس��ب می کند‬ ‫مش��روط ب��ه اینکه کیفی��ت‪ ،‬مرغوبیت یا دیگر‬ ‫ویژگی های کاال قابل انتساب به مبدا جغرافیایی‬ ‫ان باشد‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه پ��س از ثب��ت جغرافیای��ی مل��ی‪،‬‬ ‫پیگیری ه��اب��رایثبتجغرافیایی جهانیانجام‬ ‫شد‪ .‬با شرکت در کالس توجیهی که در سازمان‬ ‫میراث فرهنگی در تهران تشکیل شد‪ ،‬پس از دو‬ ‫س��ال فعالیت توانس��تیم زیلوی میبد را به ثبت‬ ‫جغرافیایی جهانی برسانیم‪.‬‬ ‫با این کار کپی برداری از زیلوی میبد در کل دنیا‬ ‫ممنوعشد‪.‬اینثبتازسویسازمانمللبه عنوان‬ ‫معتبرترین ثبت های جهانی انجام شده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اقدام های اساس��ی که س��ال ‪۹۷‬‬ ‫انجام شد این بود که میبد به عنوان شهر جهانی‬ ‫زیلو به ثبت جهانی رسید‪ .‬با ثبت میبد به عنوان‬ ‫شهر جهانی‪ ،‬بسیاری از گردشگران خارجی میبد‬ ‫را به عنوان یکی از شهر های هدف قرار می دهند‪.‬‬ ‫درواقعاینثبت هایجهانی‪،‬نوعیدعوتنامهبرای‬ ‫گردش��گران خارجی اس��ت‪ .‬حاال وقت ان است‬ ‫که زیرساخت هایی را فراهم کنیم که انتظارات‬ ‫گردش��گران را فراهم کنیم‪ .‬گردش��گرانی که با‬ ‫هدف شناخت زیلو به میبد می ایند می خواهند‬ ‫بازارچه هایی از زیلو در شهر میبد وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬انها می خواهند کارگاه های گوناگون زیلو‬ ‫را در میب��د ببینی��د‪ .‬مراک��ز اموزش��ی زیلو باید‬ ‫در این ش��هر وجود داش��ته باش��ند و نیز وجود‬ ‫موزه فعال و گس��ترده هم وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر هم��ه این ها وجود دارد اما به طور‬ ‫گس��ترده و انچه مورد انتظار گردش��گر خارجی‬ ‫است فراهم نشده است‪ .‬نیاز به همت و همکاری‬ ‫مسئوالنکشوریومنطقه ایداریمتابتوانیماین‬ ‫زیرساخت هارافراهمکنیمتاگردشگرانخارجی‬ ‫زیادی به میبد جذب شوند‪ .‬بخش خصوصی و‬ ‫دولت باید از ظرفیتی که ایجاد ش��ده اس��تفاده‬ ‫کنند تا توقع گردش��گران خارجی فراهم ش��ود‬ ‫این ظرفیت از دست خواهد رفت‪ .‬زیلوی میبد‬ ‫درحال حاضر عالوه بر کاربری س��نتی به عنوان‬ ‫زیرانداز‪ ،‬کاربری های جدیدی هم دارد‪ .‬زیلوهای‬ ‫میبد به عنوان روکش صندلی ماشین‪ ،‬رو مبلی‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬پیراهن‪ ،‬تابلو‪ ،‬سجاده و‪ ...‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫حت��ی می ت��وان نق��ش چهره ها را بر تابلو زیلوها‬ ‫باف��ت‪ .‬ظرفی��ت باالی��ی در زیل��و وجود دارد که‬ ‫اگر به این هنر صنعت اهمیت دهیم می توانیم‬ ‫ازانبهره ه��ایزی��ادیب��راببریموکاربری های‬ ‫جدید و روزامد به ان دهیم که انتظارات جهانی‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی ابراهیمی‪ :‬طبقه باال را به کوتاه قامتان اختصاص داده بودیم چراکه‬ ‫ارتفاع س��قف کوتاه اس��ت و رفت و امد برای افراد عادی مناسب نیست‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬ش��اهد هس��تیم که بلندقامتان هم دوس��ت دارند از طبقه باال‬ ‫استفاده کنند‪ .‬انها می خواهند دنیای کوتاه قامتی را تجربه کنند‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارزوی م��ا ایج��اد یک ش��هرک بود که‬ ‫تمامی مدیران و دس��ت اندرکاران ان کوتاه قامتان باش��ند‪.‬‬ ‫می خواس��تیم ش��هرداری‪ ،‬فرمان��داری‪ ،‬درمان��گاه‪ ،‬تاالر‬ ‫عروسی‪ ،‬س��وپرمارکت و‪ ...‬همه به دست کوتاه قامتان اداره‬ ‫ش��ود ام��ا حجم ای��ن ارزو بزرگ بود و ب��راورده کردن ان‬ ‫برای م��ان ممکن نش��د‪ .‬در واقع ما در می��ان کوتاه قامتان‬ ‫مهن��دس عمران‪ ،‬پرس��تار‪ ،‬مترجم زب��ان و‪ ...‬داریم‪ .‬مانند‬ ‫هر قش��ر دیگری اگرچه تعدادی از افراد این قش��ر ضعیف‬ ‫هس��تند ام��ا افراد توانمند زیادی ه��م داریم اما هرچند از‬ ‫نظر توانایی‪ ،‬سواد و مهارت امکان این کار وجود داشت اما‬ ‫بستر ان فراهم نبود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی اف��زود‪ :‬ازای��ن رو ای��ن ای��ده را کوچک تر و‬ ‫کافه رس��توران سنتی را راه اندازی کردیم‪ .‬از فضای قدیمی‬ ‫خانه مادربزرگ ها الهام گرفتیم تا از انچه اپارتمان نشینی‬ ‫بر ما تحمیل کرده‪ ،‬دور شویم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فرد خ�لاق و پر همت‪ ،‬کوتاه قامتان خالف‬ ‫تص��ور برخ��ی از م��ردم از پ��س این کار س��خت به خوبی‬ ‫برامدند و انرژی بسیار خوبی را به مشتریان می دهند‪ .‬وی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬مش��تریان ما می گویند این غذا همه جا‬ ‫هست اما این انرژی مثبت نقطه قوت این رستوران است‪.‬‬ ‫ابراهیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر انسانی نسبت به جامعه‬ ‫خود مسئولیتی دارد‪ .‬موظفیم همان طور که خمس و زکات‬ ‫مال م��ان را می دهی��م خمس و زکات س�لامتی مان را هم‬ ‫بدهیم حمایت از افراد اسیب پذیر جامعه به نوعی پرداخت‬ ‫خمس و زکات س�لامتی است‪ .‬بسیاری از خانواده ها وقتی‬ ‫این رس��توران را تجربه می کنند با رضایتی که دارند ان را‬ ‫به دوستان ش��ان معرفی می کنند‪ .‬اگرچ��ه فقط ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫اس��ت اینجا را راه اندازی کرده ایم‪ ،‬اما استقبال خوبی از ان‬ ‫شده و این امر به لطف پروردگار و محبت مردم بوده است‪.‬‬ ‫موس��س این کسب وکار در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫رس��توران را انتخاب کرده اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فانتزی بودن تیپ‬ ‫همکاران ما برای مردم جذاب اس��ت‪ .‬ما اهنگر کوتاه قامت‬ ‫هم داریم‪ ،‬افرادی داریم که در صنعت هواپیما مش��غول به‬ ‫کار هستند و کارهایی که ادم های عادی نمی توانند انجام‬ ‫دهند را انجام می دهند‪ .‬در بحث سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫ه��م افراد موفقی داریم‪ .‬یک مروارید وقتی از صدف بیرون‬ ‫می اید خود را نش��ان می دهد‪ .‬دوس��تان ما وقتی از انزوا و‬ ‫گوش��ه گیری خارج ش��وند‪ ،‬می توانند خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫وقت��ی ای��ن افراد در نظمی خاص با لباس های س��نتی در‬ ‫رس��توران در مقابل مردم قرار می گیرند‪ ،‬جذابیت بس��یار‬ ‫باالیی را برای افراد جامعه پدید می اورند‪ .‬نگاه مردم به افراد‬ ‫کوتاه قامت کمک زیادی به روند رشد انها خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره دک��ور خاص این رس��توران نیز گفت‪ :‬برای‬ ‫طراحی دکوراس��یون اینجا از یکی از طراحان صداوس��یما‬ ‫کم��ک گرفتیم‪ .‬طبقه باال را به کوتاه قامتان اختصاص داده‬ ‫بودیم چراکه ارتفاع س��قف کوتاه اس��ت و رفت و امد برای‬ ‫افراد عادی مناسب نیست‪ .‬با وجود این‪ ،‬شاهد هستیم که‬ ‫بلندقامتان هم دوست دارند از طبقه باال استفاده کنند‪ .‬انها‬ ‫می خواهند دنیای کوتاه قامتی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی از س��اخت ای��ن فض��ا اهداف دیگ��ری جز‬ ‫کس��ب وکار و رس��توران گردانی نی��ز دارد‪ .‬وی در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فضای اینجا لوکیش��نی اس��ت و در نظر داریم‬ ‫از این فضا برای س��اخت فیلم های کوتاه از فرهنگ و سنن‬ ‫قدیمی ایران بسازیم‪ .‬یکی دیگر از برنامه های مان این است‬ ‫ک��ه از اموزش وپرورش دعوت کنیم که دانش اموزان را به‬ ‫این فضا بیاورند‪ .‬این را می دانیم که اشنایی با کوتاه قامتان‬ ‫برای بچه ها جذاب خواهد بود‪ .‬انها می توانند با افرادی اشنا‬ ‫شوند که هم قد خود انها هستند اما علم‪ ،‬دانش و توانمندی‬ ‫بیشتری نسبت به انها دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش دیدیم‬ ‫موس��س رستوران کوتاه قامتان با اشاره به شرایط خاص‬ ‫بدن��ی کوتاه قامتان گفت‪ :‬به واس��طه اینک��ه قدرت بدنی‬ ‫کوتاه قامتان از بلندقامتان کمتر اس��ت‪ ،‬ما همکاران مان را‬ ‫به دو نوبت تقس��یم کرده ایم‪ .‬تع��دادی از انها از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۷‬‬ ‫عصر و تعدادی از ‪ ۱۷‬عصر تا ‪ ۱۲‬شب در اینجا مشغول به‬ ‫کار هس��تند که البته در ماه مبارک رمضان س��اعت کاری‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اموزش های حرف��ه ای همکارانش نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی از دوس��تان ما در ابت��دای کار این اضطراب را‬ ‫داشتند که شاید از پس این کار بر نیایند و در مقابل مردم‬ ‫نتوانند کار را به نحو احس��ن انجام دهند‪ .‬مثال یک س��ماور‬ ‫زغال��ی را جلوی مردم حرکت دادن هم برای مش��تریان و‬ ‫ه��م برای خود کوتاه قامتان ش��اید اضط��راب اور بود اما با‬ ‫کالس های روانشناسی‪ ،‬هتلداری و مهمان داری توانستیم‬ ‫این مش��کل را برطرف کنیم و درحال حاضر تس��لط کامل‬ ‫بر کار دارند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی گفت‪ :‬من از ابتدای کار به موفقیت مان ایمان‬ ‫داشتم اما فکر نمی کردم خداوند تا این اندازه از ما حمایت‬ ‫کند‪ .‬فکر می کردم بعد از ‪ ۷ ،۶‬ماه این کار جواب بدهد اما‬ ‫ام��روز فقط‪ ۱۰۰‬روز از کارمان می گذرد و این کار گروهی‬ ‫به خوبی جواب داده اس��ت‪ .‬پیش تر ش��عبه ای در فرحزاد‬ ‫داشتیم که مشارکتی با کسی کار می کردیم اما ازانجایی که‬ ‫مدی��ران ان از جنس کوتاه قامتان نبودند و مش��کالت این‬ ‫ش��رایط جس��می را درک نمی کردند‪ ،‬در نهایت جمع شد‪.‬‬ ‫حاال باغچه خودمان را بیل می زنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر این رس��توران فانت��زی و البته ایران��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫ضرب المثل های قدیمی چندین نس��ل گش��ته اند تا شکل‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬از قدیم گفته اند ش��نیدن کی بود مانند دیدن‪.‬‬ ‫درباره کوتاه قامتان حرف زیاد زده می ش��ود اما وقتی مردم‬ ‫در ای��ن رس��توران در کن��ار میل کردن غذا ب��ا ما مالقات‬ ‫می کنند‪ ،‬می توانند به تجربه ای عینی داش��ته باش��ند که‬ ‫در بلندمدت به تغییر نگرش جامعه کمک می کند و شاید‬ ‫در اینده خانواده ای حاضر ش��ود با یک کوتاه قامت وصلت‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه کوتاه قامتان نیز کسب وکاری که حق یک‬ ‫انسان است را داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگان عالی رتبه بهزیستی به ما سر بزنند‬ ‫مردی جوان از رستوران گردانان کوتاه قامت این گونه خود‬ ‫را ب��ه خبرنگار‬ ‫معرف��ی می کند‪ :‬پویا عباس علیزاده‬ ‫هس��تم و ‪ ۳۴‬س��ال دارم‪ .‬حدود ‪ ۸‬سال پیش عضو انجمن‬ ‫کوچولوهای ایران��ی و با برادران مهدی و حمید ابراهیمی‬ ‫اشنا شدم‪ .‬پیش از ان به هیچ عنوان نمی دانستم که چنین‬ ‫انجمنی وجود دارد‪ .‬به هر حال از همان زمان با انها کارهای‬ ‫هنری و پش��تیبانی سیرک انجام می دادم‪ .‬کارهای دیگری‬ ‫را ه��م با بلندقامت��ان تجربه کردم اما به دالیل گوناگونی از‬ ‫کارم راضی نبودم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه صاحبان کار و مردم به ما خوب نبود‬ ‫اما اینجا جو روانی بس��یار خوبی حکمفرما اس��ت و همه با‬ ‫هم دوست هستیم‪ .‬ما سال هاست که هم را می شناسیم و‬ ‫ازاین رو در کنار هم احساس خوبی داریم‪.‬‬ ‫عباس علی��زاده بیان کرد‪ :‬اینج��ا از بهمن راه اندازی و به‬ ‫س��رعت معروف ش��د و استقبال خوبی از ان شده است که‬ ‫این نشان از لطف خدا‪ ،‬همت هم گروهی ها و حمایت مردم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ما با مردم زنده هس��تیم‪ .‬منظ��ورم زنده مالی‬ ‫نیست؛ زنده کاری است‪ .‬من که پیش تر تئاتر کار می کردم‬ ‫و می کنم می دانم که بازیگر تئاتر هم با مردم زنده اس��ت و‬ ‫یک فروشنده هم همین طور است‪.‬‬ ‫وی درباره اموزش های پیش از کار هم گفت‪ :‬اقا س��عید‬ ‫که س��ابقه زیادی در این کار داش��ته اند به ما اموزش هایی‬ ‫داده ان��د‪ .‬حاال می دانی��م وقتی می خواهیم به مش��تریان‬ ‫سرویس بدهیم باید چه اصولی را رعایت کنیم‪ .‬هدف تنها‬ ‫ارائه خدمات نیست‪ ،‬بلکه من که در ابدارخانه کار می کنم‬ ‫باید بدانم که چطور سینی را بچینم‪ .‬خوش ذوقی‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫پاکیزگی و چیدمان زیبا را باید رعایت کنیم‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫نوع برخورد با مش��تریان از نظر رفتاری و گفتاری از جمله‬ ‫کارهایی است که تالش کرده ایم یاد بگیریم‪.‬‬ ‫عباس علی��زاده بی��ان کرد‪ :‬یکی از خاط��رات جذابی که‬ ‫در ای��ن چند ماه داش��تم این بوده ک��ه یک بار گروهی ‪۲۰‬‬ ‫نفره از خانم های میان س��ال ب��ه اینجا امدند‪ .‬انگار گروهی‬ ‫گردشگری بودند‪ .‬انها بسیار خوش برخورد بودند و خاطره‬ ‫بس��یار جذابی را برای من ساختند‪ .‬ما هم در مقابل تالش‬ ‫کردیم تا خدمات مناس��بی را به انها ارائه کنیم‪ .‬بازیگرانی‬ ‫هم به اینجا امده اند و باعث افتخار ما است‪ .‬همین که شغل‬ ‫ثابتی پیدا کرده ایم و کارفرما به ما اعتماد کرده است‪ .‬حتی‬ ‫یکی از همکاران مان که از ما جدا ش��د‪ ،‬ش��غل بهتری پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این جوان خوش اتیه گفت‪ :‬من خیلی دوست داشتم‬ ‫که نماینده ای عالی مرتبه از بهزیستی به ما سر بزند دستش‬ ‫را روی شانه های ما بگذارد و تحسین مان کند که بدون ما‬ ‫توانستید‪ .‬ما جزئی از گروه معلولیت هستیم هرچند شرایط‬ ‫جس��مانی بهتری نس��بت به برخی از معلوالن داریم اما از‬ ‫ان دس��ت گروه هایی هستیم که نیازمند کمک بهزیستی‬ ‫هستیم‪ .‬درحال حاضر هم نیازی به کمک نداریم اما خیلی‬ ‫دوس��ت داش��تم که به ما س��ر بزنند و از این رس��توران و‬ ‫کس��ب وکار ما که با همت باالیم��ان راه انداخته ایم‪ ،‬دیدن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لباس سنتی را تجربه کردیم‬ ‫مریم محم��دی نیز از رس��توران گردانان کوتاه قامت به‬ ‫خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬من پیش تر تجربه کاری داشتم اما‬ ‫در حوزه رس��توران داری نبود‪ .‬بااین حال تجربه همکاری با‬ ‫مدیر این رس��توران را در کارهای هنری داش��تم‪ .‬مدیریت‬ ‫اینجا در نظر داش��ت شهرکی برای کوتاه قامتان راه اندازی‬ ‫کند اما ازانجایی که حمایتی نش��د و بودجه ای در کار نبود‬ ‫در نهایت به ایده رستوران رسید و از ما دعوت شد تا در این‬ ‫کار همکاری کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ایده برای ما بس��یار‬ ‫جذاب بود چراکه بیشتر همکاران مان از همنوعان خودمان‬ ‫هستند و از همه مهم تر اینکه مدیر ما نیز هم نوع ما است‪.‬‬ ‫به این ترتیب او شرایط ما را نسبت به کارفرمایان دیگر بهتر‬ ‫درک می کند‪ .‬محمدی درباره اینکه از انها خواس��ته شده‬ ‫لباس سنتی بپوشند‪ ،‬گفت‪ :‬این درست است که پوشیدن‬ ‫لباس محلی از پوش��یدن مانتو و ش��لوار سخت تر است اما‬ ‫وقتی دیدیم که مردم تا چه اندازه از این لباس ها استقبال‬ ‫می کنند‪ ،‬ما هم دوس��ت داش��تیم تا این لباس ها را بر تن‬ ‫کنی��م‪ .‬مردم وقتی ما را در این لباس ها می بینند دوس��ت‬ ‫دارن��د با ما عکس ی��ادگاری بگیرند و با دیدن این لباس ها‬ ‫شاد می شوند‪ .‬وی درباره سختی های کار نیز چنین گفت‪:‬‬ ‫هر کاری س��ختی های خ��ودش را دارد و ای��ن اصل برای‬ ‫بلندقامت و کوتاه قامت هم تفاوت چندانی ندارد‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫انچه انجام کاری را اس��ان تر می کند‪ ،‬جو حاکم بر محیط‬ ‫کار است‪ .‬همکاران ما به دلیل شباهت هایی که با هم دارند‪،‬‬ ‫مکمل هم هس��تند و هنگام کار ان قدر ش��اد هس��تیم که‬ ‫خس��تگی کار بر تن م��ان نمی ماند‪ .‬ای��ن بانوی بلندهمت‬ ‫همچنی��ن بیان ک��رد‪ :‬حمایت مردم از م��ا‪ ،‬همان چیزی‬ ‫اس��ت که من دوس��ت دارم اما بعضی از مش��تریان ما نیز‬ ‫رفتارهایی دارند که گاهی منجر به رنجش ما می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع اگرچه برخی مشتریان خودشان حتی کمک می کنند‬ ‫ک��ه ظرف ها را جمع اوری کنیم ام��ا بعضی ها می خواهند‬ ‫ک��ه نقطه ضعف های ما را پیدا کنن��د‪ .‬بااین حال در نهایت‬ ‫می بینند ما خالف تصور انها‪ ،‬عالوه بر اینکه توانایی انجام‬ ‫کارهای خودمان را داریم کارهای انها را هم انجام می دهیم‬ ‫و خدماتی را به انها ارائه می کنیم‪ .‬و به راس��تی چه خوب‬ ‫گفت این بانوی ش��ریف که کوتاه قامتان خوب ثابت کردند‬ ‫ک��ه نه تنها از پس کار خود بر می ایند که می توانند کمک‬ ‫حال بلندقامتان نیز باشند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با توسعه بانکداری الکترونیک‪ ،‬بانکداری سنتی دیگر توجیه ندارد‬ ‫برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش شعب بانکی‬ ‫دسترس��ی یا دس��تیابی ف��ارغ از م��کان و زمان به‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬س��هولت در پرداخت ه��ا‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫لو انتقال های پول‬ ‫در وقت و هزینه ها‪ ،‬اسان س��ازی نق ‬ ‫و‪ ...‬فقط بخش��ی از مزایا و محاسنی است که بانکداری‬ ‫الکترونی��ک در س��ال های گذش��ته در مدیریت مالی‬ ‫ش��هروندان و بخش ه��ای اقتصاد کش��ور ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که در بانکداری سنتی خدمات دهی به‬ ‫مش��تریان محدود بوده و برای مثال‪ ،‬بانک ها در طول‬ ‫ش��بانه روز فقط ‪ ۸‬ساعت خدمات بانکی ارائه می دادند‬ ‫و همچنی��ن ایام تعطیالت رس��می و تعطیالت پایان‬ ‫هفته مش��کالتی را برای مشتریان به وجود می اورد‪ ،‬با‬ ‫رواج بانکداری الکترونیک و توس��عه ابزارها و خدمات‬ ‫مبتنی بر این نوع بانکداری‪ ،‬مش��کل اصلی محدودیت‬ ‫زمانی و مکانی اس��تفاده از خدمات بانکی ر فع ش��د و‬ ‫نیاز به حضور افراد در شعب به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان کاهش هزینه هنگفت بانک ه ا از دیگر‬ ‫مزیت های مهمی اس��ت ک��ه از بابت رش��د بانکداری‬ ‫الکترونیک بیان می ش��ود زی��را بانک ها دیگر نیازی به‬ ‫تاسیس شعبه های متعدد و بکار گیری نیروهای انسانی ‬ ‫برای برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان شان ندارند‪.‬‬ ‫همین امر س��بب شده تا موضوع کاهش شعب بانک ها‬ ‫ب��ا هدف کوچ نظام بانکی از بانکداری ش��عبه محور به‬ ‫س��مت بانکداری الکترونیک و دیجیتال در س��ال های‬ ‫گذش��ته مورد توجه قرار گیرد و اقدام هایی در راستای‬ ‫کاهش شعب بانک ها نیز انجام شود‪.‬‬ ‫اگرچه در س��ال های گذش��ته این موضوع از سوی‬ ‫مقامات بانکی و اقتصادی بارها مورد تاکید قرار گرفته‬ ‫و کارشناس��ان انتقادهای زیادی را به رش��د قارچ گونه‬ ‫ش��عب بانکی مطرح کرده ان د اما نتیج��ه این تالش ها‬ ‫هنوز راضی کننده نیس��ت و اقتص��اد ایران همچنان با‬ ‫حجم باالیی از ش��عب بانک های گوناگون روبه رو است‬ ‫که بهترین مکان های شهر را به خود اختصاص داده اند‬ ‫و خودنمایی می کنند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬باال بودن تعداد ش��عب بانک ها‪ ،‬شرایطی‬ ‫را ایج��اد کرده ت��ا وزارت امور اقتص��اد و دارایی بحث‬ ‫کاهش شعب بانکی را در دستور کار این وزارتخانه قرار‬ ‫دهد و برای کاهش برخی از شعب بانک ها برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر اقتصاد که در حاشیه نشست‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی سخن‬ ‫می گفت با بیان اینکه برخی بانک ها در برخی نقاط که‬ ‫توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه ساخته اند ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این موضوع سبب می شود هزینه بانک ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با توجه به الکترونیکی ش��دن بخش زیادی‬ ‫از خدمات بانکی ش��اید نیاز باش��د که بخشی از شعب‬ ‫جمع اوری شود‪.‬‬ ‫این مهم در حالی در دس��تور کار وزارت اقتصاد قرار‬ ‫گرفته که کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اعتقاد‬ ‫دارن�� د به دلیل باال ب��ودن هزینه بانک��داری در ایران‪،‬‬ ‫فعالیت شعب متعدد بانکی مزید بر علت شده و قیمت‬ ‫تمام شده پول را در اقتصاد باال برده و این یعنی ایجاد‬ ‫یک مانع بر سر راه بخش مولد کشور که نیازمند منابع‬ ‫ت ارزان قیمت است‪.‬‬ ‫به نسب ‬ ‫ن یکی از راهکارهای مهم‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کارشناس��ا ‬ ‫ب��رای بهبود ای��ن وضعیت را کم کردن ش��عب بانکی‬ ‫می دانن��د‪ .‬انه��ا بر ای��ن باورند که ش��بکه بانکی باید‬ ‫به ج��ای انکه پول ها را صرف تاس��یس ی��ا نگهداری‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی بانک ه��ا در برخی نقاط که توجیه چندان اقتصادی نداش��ته‬ ‫د که این موضوع سبب شده هزینه بانک ها افزایش‬ ‫شعبه ساخته ان ‬ ‫یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات‬ ‫بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع اوری شود‬ ‫شعبه های مجلل کند و از این بابت هزینه بانکداری را‬ ‫در کش��ور باال ببرد‪ ،‬اقدام به توزیع مناسب جغرافیایی‬ ‫ش��عب و در نهایت ش��عب مازاد را جم��ع اوری کند تا‬ ‫مناب��ع ازاد ش��ده از این محل در اختی��ار بخش مولد‬ ‫کشور قرار گیرد و بانک ها را کارامدتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ض�رورت حرک�ت ب�ه س�مت بانکداری‬ ‫دیجیتال‬ ‫ج��واد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته بانک ها بخش زیادی از سرمایه شان را صرف‬ ‫خرید ش��عب در بهترین مکان های شهر کرده اند و به‬ ‫نوعی دارایی ش��ان درحال حاضر تبدیل به شعبه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما باید بپذیریم ک��ه فعالیت این تعداد‬ ‫ش��عبه بانک��ی با وجود گس��ترش خدم��ات بانکداری‬ ‫الکترونیک و ابزارهای نوین بانکی چندان توجیه ندارد‬ ‫و به نظر می رس��د باید برخی از شعب ناکارامد و مازاد‬ ‫بانک ها جمع اوری یا در یکدیگر تجمیع و ادغام شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بانک ها هر چه به س��مت توس��عه و‬ ‫گس��ترش ابزارهای الکترونیک حرکت و در امور بانکی‬ ‫س��هولت ایجاد کنند‪ ،‬م��ردم کمتر به ش��عبه بانک ها‬ ‫مراجعه می کنند و این می تواند ش��روعی برای خروج‬ ‫از بانکداری س��نتی باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ضم��ن اینکه با کم‬ ‫شدن ش��عب بانک ها‪ ،‬منابعی که در این بخش قفل و‬ ‫منجمد ش��ده‪ ،‬ازاد خواهد شد و این منابع می تواند به‬ ‫بخش های مولد کشور که در شرایط فعلی به شدت نیاز‬ ‫مالی دارند اختصاص یاب��د‪ .‬یا اینکه بانک ها می توانند‬ ‫از مناب��ع ازاد ش��ده از ای��ن محل‪ ،‬اقدام ب��ه پرداخت‬ ‫بدهی ش��ان به بانک مرکزی کنند و جلوی رش��د پایه‬ ‫پولی و نقدینگی را بگیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬یکی از راه ه��ای موجود‬ ‫برای بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬کاهش ش��عب‬ ‫بانک هاس��ت‪ .‬ای��ن مهم ضمن اینکه باع��ث توانمندتر‬ ‫شدن بانک ها می شو د‪ ،‬هزینه های جاری بانک ها را نیز‬ ‫به ش��دت کم خواهد کرد و این موضوعی اس��ت که بر‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده پ��ول در بانک ها و پایین امدن‬ ‫نرخ سود تسهیالت اثر مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او در عین حال‪ ،‬به خروج بانک ها از بحث بنگاهداری‬ ‫و شرکتداری اشاره کرد و گفت‪ :‬این موارد از الزام هایی‬ ‫است که باید همزمان در نظام بانکی کشور مورد توجه‬ ‫قرار گیرد زیرا در نهایت به نفع بخش های مولد اقتصاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬شرایط فعلی اقتصاد به گونه ای نیست که‬ ‫مناب��ع محدود بانک ها‪ ،‬ص��رف بخش های غیر ضروری‬ ‫ش��ود در حالی که بخش ه��ای مهم اقتص��اد نیازمند‬ ‫منابع اند‪.‬‬ ‫به گفته صالحی‪ ،‬زمان ان فرا رسیده که در بانکداری‬ ‫سنتی تحول ایجاد ش��ود و به سمت توسعه بانکداری‬ ‫الکترونی��ک و بانک��داری دیجیتال حرکت ش��ود‪ .‬این‬ ‫ظرفیت در کش��ور م��ا وجود دارد و بای��د این مهم به‬ ‫یک الزام تبدیل شود‪ ،‬البته در این بین فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی و گس��ترش دامن��ه امنیت کارب��ران از‬ ‫ضرورت هایی اس��ت که باید همزمان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد تا هدف نهایی ب ه دست اید‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع جغرافیایی ش�عب بانک ها مناسب‬ ‫نیست‬ ‫علی اصغر پورمتین از کارشناسان حوزه بانک نیز در‬ ‫این زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر این مهم‬ ‫که بانک مرکزی مس��ئول ایجاد ش��عب بانکی است و‬ ‫فعالیت ش��عب فعلی با مجوز بانک مرکزی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر انتقادی به رشد شعب بانک ها وجود‬ ‫دارد این انتقاد به بانک مرکزی وارد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما‬ ‫اینک��ه مدتی اس��ت صحبت از کاهش ش��عب بانک ها‬ ‫می شود‪ ،‬ابتدا باید مش��خص شود که باال بودن شعب‬ ‫بانک ها بر اس��اس چه معیاری سنجیده می شود و چرا‬ ‫اعتقاد بر این است که شعب بانک ها زیاد است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگر بخواهیم نظام بانکی کش��ور را از‬ ‫لحاظ تعداد شعب‪ ،‬با کشورهای مشابه با ایران مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم ش��د که تعداد ش��عب بانکی ما‬ ‫ت اما چون در جای گذاری شعب‪،‬‬ ‫خیلی هم باال نیس�� ‬ ‫توزیع جغرافیایی مناسبی نشده این گونه تعبیر می شود‬ ‫که تعداد شعب بانک های کشور زیاد است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است که ساماندهی وضعیت‬ ‫ش��عب بانک ها اقدام خوبی اس��ت و باید به طور قطع‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اما پیش از ه��ر اقدام عمل��ی‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫تمام��ی جنبه های این مس��ئله دیده ش��ود و این گونه‬ ‫نباش��د که با کاهش ش��عب بانک ها‪ ،‬بحث پراکندگی‬ ‫ش��عب مورد غفلت قرار گی��رد و توزیع جغرافیایی ان‬ ‫مناسب نباشد‪.‬‬ ‫ط این گونه‬ ‫به گفته پورمتی��ن‪ ،‬درحال حاضر ش��رای ‬ ‫اس��ت ک��ه در برخ��ی از خیابان های اصل��ی یا برخی‬ ‫ش��هرها‪ ،‬تراکم شعب به ش��دت زیاد است و در خیابان‬ ‫یا شهر دیگری‪ ،‬به ندرت شعب بانک تعبیه شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د اگر توزیع مناس��ب در زمینه ش��عب‬ ‫بانک ها انجام شو د و در گام بعدی شعب زیانده بانک ها‬ ‫شناس��ایی و جمع اوری ش��ود و در گام بعدی ش��عب‬ ‫م��ازاد بانک ه��ا در یکدیگر ادغام ی��ا تجمیع یا نهایت‬ ‫جمع اوری شوند‪ ،‬ساماندهی بازار پولی کشور به شکل‬ ‫بهتری انجام خواهد ش��د‪ .‬او معتقد اس��ت که در این‬ ‫شرایط دیگر نیازی به اجرای دستوری هم نخواهد بود‬ ‫و بانک ه��ا به عنوان یک بن��گاه اقتصادی که به دنبال‬ ‫کسب سود و جلوگیری از زیاندهی هستند‪ ،‬خودشان‬ ‫داوطلبان��ه در ص��ورت نی��از اقدام به تعطیلی ش��عب‬ ‫مازادش��ان خواهند کرد‪ .‬اما پی��ش از هر اقدامی‪ ،‬باید‬ ‫یک تعریف جامع از این موضوع ارائه ش��ود و سپس به‬ ‫دنبال ضابطه مند کردن شعب بانکی بود‪.‬‬ ‫جواد صالحی‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خرید اینترنتی هدیه کارت بانک ایران زمین‬ ‫بانک ایران زمین در راس��تای ارائه خدمات نوین و پیاده سازی‬ ‫بانکداری دیجیتال برای مش��تریان خود امکان س��فارش هدیه‬ ‫کارت به ص��ورت انالین و ش��ارژ به مبلغ دلخ��واه را ایجاد کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ایران زمی��ن‪ ،‬هدیه کارت محصولی‬ ‫اس��ت که در هش��تمین همایش بانک��داری الکترونیک از طرف‬ ‫بانک ایران زمین رونمایی ش��د و مش��تریان این امکان را داشتند‬ ‫ک��ه این کارت را از ش��عب بان��ک ایران زمین تهی��ه و خود اقدام‬ ‫ب��ه ش��ارژ ان کنند‪ .‬بان��ک ایران زمی��ن در همین راس��تا امکان‬ ‫تهی��ه این کارت به ص��ورت اینترنتی را نیز برای مش��تریان خود‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬مش��تریان می توانن��د با مراجعه به س��ایت‬ ‫‪ giftcard.izbank.ir‬کارت هدی��ه خود را س��فارش دهند و‬ ‫در محل مورد نظر تحویل بگیرند و س��پس خود اقدام به شارژ ان‬ ‫کنند‪ .‬از قابلیت های دیگر این کارت ها تنوع‪ ،‬شارژ به مبلغ دلخواه‬ ‫در هر زمان و مکان‪ ،‬طرح های متنوع و پشتیبانی ‪ ۲۴‬ساعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری جش�نواره پذیرن�دگان پایانه ه�ای‬ ‫فروش بانک شهر‬ ‫مدیر امور بازاریابی بانک شهر از برگزاری جشنواره پذیرندگان‬ ‫پایانه های فروش از ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت خب��ر داد و گفت‪ :‬دارندگان‬ ‫پایانه های فروش بانک ش��هر با ش��رکت در این جشنواره‪ ،‬جوایز‬ ‫وی��ژ ه نقدی دریاف��ت خواهند کرد‪ .‬به گ��زارش مرکز ارتباطات و‬ ‫روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬بهروز شادفر با اش��اره به برگزاری این‬ ‫جش��نواره اظهار کرد‪ :‬جش��نواره پذیرن��دگان پایانه های فروش‬ ‫بر اس��اس زمان بندی اعالم ش��ده از ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت اغاز شده و‬ ‫تا ‪ ۲۰‬مرداد امس��ال ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬دارندگان‬ ‫پایانه های فروش بانک ش��هر با ش��رکت در این جشنواره و کسب‬ ‫امتیاز الزم‪ ،‬مشمول قرعه کشی و دریافت جایزه می شوند‪ .‬شادفر‬ ‫با اش��اره به نحوه کس��ب امتیاز در این جشنواره خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫به میانگین مانده حس��اب متصل به دس��تگاه پایانه فروش از‪۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون ری��ال‪ ۲۰‬امتیاز‪ ،‬از ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال ‪۵۰‬‬ ‫امتی��از و بیش��تر از ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬ب��ه ازای هر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال ‪ ۱۰۰‬امتیاز بیش��تر تعلق خواهد گرفت‪ .‬مدیر امور بازاریابی‬ ‫بانک ش��هر خاطر نش��ان کرد‪ :‬مبلغ تراکنش هر ‪ ۱۰‬میلیون ریال‬ ‫نیز یک امتیاز تا س��قف ‪ ۵۰‬امتیاز محاسبه می شود و همچنین به‬ ‫پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش ‪ ۳۰‬امتیاز‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز دریاف�ت مدارک معرفی ش�دگان ازمون‬ ‫استخدامی بانک ملی‬ ‫معرفی ش��دگان ازمون استخدامی بانک ملی ایران از ‪ ۲۳‬تا‪۳۰‬‬ ‫اردیبهش��ت برای تحویل مدارک خود مهل��ت دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬معرفی ش��دگان ازمون استخدام‬ ‫این بانک که از طریق س��ایت مرکز ازمون جهاد دانشگاهی برای‬ ‫مرحله بررس��ی مدارک معرفی ش��ده ان د موظفند به منظور ارائه‬ ‫و بررس��ی مدارک با در دس��ت داش��تن اصل و کپی مدارک خود‬ ‫در تهران به طبقه همکف س��اختمان فردوس��ی بانک ملی ایران‬ ‫واق��ع در خیابان فردوس��ی‪ ،‬کوچه بانک و در اس��تان ها به دوایر‬ ‫س��رمایه انسانی اداره های امور شعب این بانک مطابق زمان بندی‬ ‫تعیین شده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪،‬اینمرحلهفقطبرایبررسیاطالعاتخوداظهاری‬ ‫داوطلبان و تکمیل مدارک انها بوده و داوطلبان واجد ش��رایط بر‬ ‫اساس دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین ازمون مشترک فراگیر‬ ‫نهاد های اجرایی کشور‪ ،‬به منظور شرکت در مصاحبه استخدامی‬ ‫دع��وت خواهند ش��د‪ .‬مراجعه نکردن و تکمی��ل نکردن مدارک‬ ‫یادش��ده در موعد مقرر ب��ه منزله انصراف از ادام��ه روند مراحل‬ ‫استخدامی تلقی شده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفی�ت تعاونگ�ران در بخش ه�ای‬ ‫مختلف اقتصاد‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به برنامه های امسال این‬ ‫بانک‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق «رونق تولید» که شعار سال ‪ ۹۸‬و رسالت‬ ‫اصل��ی این بانک اس��ت‪ ،‬با تمام توان در کن��ار تعاونگران خواهیم‬ ‫بود‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه تع��اون‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫ن با بی��ان اینکه تجهی��ز منابع کیفی‪،‬‬ ‫مهدی��ان در جم��ع مدیرا ‬ ‫پایدار و ارزان قیمت ش��رط نخس��ت برای فعالیت بانک ها به ویژه‬ ‫بانک های توس��عه ای قلمداد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فراهم کردن شرایط‬ ‫الزم به منظور تجمیع س��رمایه های خُ رد‪ ،‬ارزان و باکیفیت به ویژه‬ ‫مناب��ع موجود در بخش تعاون و در مقابل هدایت منابع تجمیعی‬ ‫ب��رای تامین مالی موردنیاز بنگاه ه��ای اقتصادی خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط با هدف کمک به تحقق رونق تولید از مسیر بخش تعاون‬ ‫و با اس��تفاده از ظرفیت تعاونگران بخش های مختلف اقتصادی از‬ ‫جمله برنامه های عملیاتی این بانک در سال جاری خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر شناس��ایی بازار جدید‪ ،‬افزایش مشتریان و توسعه‬ ‫بازار با رویکرد تجمیع منابع س��پرده ای و ارتقای ظرفیت منابعی‪،‬‬ ‫تالش به منظور واگذاری ام��وال مازاد و پیگیری جدی مطالبات‬ ‫ل در راس��تای‬ ‫غیر جاری بانک با رویکرد بهره گیری از منابع حاص ‬ ‫رونق بخش��ی تولید از دیگر فرصت های مناسب و پیش روی بانک‬ ‫باهدف کاهش قیمت تمام ش��ده پول و اعمال حمایت های الزم و‬ ‫اثربخش از بنگاه های اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان�ات جدید دس�تگاه های خودپ�رداز بانک‬ ‫ پاسارگاد‬ ‫ب ه منظور گس��ترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین‬ ‫افزایش رفاه حال مش��تریان‪ ،‬خدمات جدید مبتنی بر کارت روی‬ ‫ک پاس��ارگاد افزوده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز بان ‬ ‫روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬پرداخت اقس��اط تس��هیالت با‬ ‫اس��تفاده از شمار ه تس��هیالت‪ ،‬امکان گرفتن صورتحساب بدون‬ ‫در اختیار داش��تن فیزیکی کارت و امکان پرداخت وجوه دولتی‪،‬‬ ‫خدماتی هس��تند که روی دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد‬ ‫راه ان��دازی ش��ده اند‪ .‬بر اس��اس این خبر‪ ،‬پرداخت تس��هیالت با‬ ‫اس��تفاده از ش��ماره تس��هیالت تنه��ا روی خودپردازهای بانک‬ ‫ پاس��ارگاد امکان پذیر اس��ت‪ .‬همچنین مش��تریان می توانند از‬ ‫طریق منوی عملیات صورتحساب بدون کارت روی دستگاه های‬ ‫خودپرداز بانک پاسارگاد‪ ۱۰ ،‬گردش پایانی مربوط به کارت های‬ ‫صادرشده از س��وی این بانک را دریافت کنند‪ .‬در منوی عملیات‬ ‫انتقال وجه نیز با در اختیار داش��تن شماره کارت مقصد و شناسه ‬ ‫واریز‪ ،‬امکان پرداخت وجوه دولتی فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از طرح اندوخته بانوان مهر ایران‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش افرینی بیشتر برای‬ ‫جامعه زنان کش��ور و توانمندس��ازی بانوان خان��ه دار و کارافرین‬ ‫محصولی جدید با عن��وان «اندوخته بانوان مهر ایران» ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬در این طرح متقاضیان عالوه بر توس��عه فضای‬ ‫بو کار خود‪ ،‬می توانند در ارتقای سطح رفاه خانواده های شان‬ ‫کس ‬ ‫نی��ز موثر واقع ش��وند‪ .‬جامعه هدف در این ط��رح تمامی بانوانی‬ ‫هستند که متقاضی دریافت تسهیالت قرض الحسنه هستند و از‬ ‫طریق افتتاح حس��اب و و واریز مبالغی به صورت مستمر ماهانه به‬ ‫منظور ایجاد پس انداز مطابق با ش��رایط و ضوابط اعالمی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اس��تفاده از خدمات بانک‪ ،‬از تس��هیالت قرض الحسنه بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مزایای طرح شامل‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫ل به میزان ‪ ۴۱‬میلیون‬ ‫قرض الحسنه زنجیره ای طی ‪ ۴‬مرحله در ک ‬ ‫تومان در راس��تای رفع نیازهای ض��روری بانوان‪ ،‬امکان پس انداز‬ ‫مبالغ خرد و برنامه ریزی برای استفاده از تسهیالت قرض الحسنه‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه در بانوان برای اشتغال و کارافرینی و افزایش سالمت‬ ‫روانی خانواده است‪.‬‬ ‫اخری��ن وضعیت ادغام بانک های وابس��ته به‬ ‫نیروهای مس��لح در جلس��ه ای ب��ا حضور رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی بررس��ی ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در این نشس��ت که‬ ‫صبح روز گذش��ته با حض��ور رئیس کل و معاون‬ ‫نظ��ارت بان��ک مرک��زی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح‪ ،‬معاون بانک و بیمه‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫س��په‪ ،‬مدیران عامل واحدهای ادغام ش��ونده و‬ ‫نمایندگان س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اخرین وضعیت اقدام های انجام ش��ده بر‬ ‫اس��اس زمان بندی ه��ای مدنظر مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬عبدالناصر همتی‪ ،‬ضمن تش��کر از‬ ‫تالش های ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬بانک سپه‬ ‫و واحدهای ادغام ش��ونده با تاکید بر اینکه پروژه‬ ‫ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح اقدامی‬ ‫ملی و مورد توافق سران ‪ ۳‬قوه است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن اقدام در تاریخ نظام بانکی کش��ور ماندگار‬ ‫خواهد بود‪ .‬همتی همچنین خواس��تار تس��ریع‬ ‫در برگزاری مجامع واحدهای ادغام ش��ونده شد‬ ‫و ب��ر رعایت حقوق تمامی ذی نفعان این واحدها‬ ‫اعم از مشتریان‪ ،‬س��هامداران و به ویژه کارکنان‬ ‫انه��ا تاکی��د کرد‪ .‬حنیفی‪ ،‬مع��اون نظارت بانک‬ ‫مرکزی در این نشست با اشاره به وضعیت سهام‬ ‫غیر وابسته واگذار ش��ده واحدهای ادغام شونده‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه تاکنون اقدام های مفیدی در‬ ‫این باره انجام ش��ده و این مرحله سهام به زودی‬ ‫نهایی خواهد ش��د‪ .‬معاون نظارت بانک مرکزی‬ ‫افزود‪ :‬اقدام های مقدماتی در زمینه ارزش گذاری‬ ‫واحده��ای ادغام ش��ونده انجام ش��ده و مجامع‬ ‫انها پس از مش��خص ش��دن می��زان دارایی ها و‬ ‫بدهی های شان برگزار خواهد شد‪ .‬سردار صالح‪،‬‬ ‫معاون طرح و برنامه س��تاد کل نیروهای مسلح‬ ‫نیز در این نشس��ت با اشاره اهمیت و بزرگی این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬بانک های ادغام شونده در بانک سپه‬ ‫از ظرفیت ه��ای خوبی برخوردارند که می توانند‬ ‫در ارتق��ای کمی و کیفی بانک س��په تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هماهنگی های الزم درباره‬ ‫واگذاری سهام باقی مانده واحدهای ادغام شونده‬ ‫انجام شده و ستاد کل نیروهای مسلح با همراهی‬ ‫مدی��ران عام��ل و هیات مدی��ره ای��ن بانک ها به‬ ‫سرعت واگذاری سهام یاشده را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در ادامه معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی نیز از حمایت و پشتیبانی ان وزارتخانه‬ ‫در انج��ام به موق��ع و با برنامه ادغ��ام تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په نیز در این جلسه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تمهی��دات الزم برای س��اماندهی نیروی‬ ‫انسانی واحدهای ادغام شونده از سوی بانک سپه‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫اطالعیه بانک مرکزی‬ ‫درباره موسسه خیریه‬ ‫مکتب امیرالمومنین‬ ‫روابط عموم��ی بانک مرک��زی در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین‬ ‫اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال‬ ‫جاری نداش��ته و مبالغ مطرح ش��ده در فهرست‬ ‫انتش��اریافته این بانک فقط برای خرید ارز بابت‬ ‫تسویه بخشی از تسهیالت دریافتی این موسسه‬ ‫از محل حس��اب ذخیره ارزی در طول سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۸۶‬بوده است‪ .‬بانک مرکزی تصریح‬ ‫کرده است که «انتشار فهرست دریافت کنندگان‬ ‫ارز بر اس��اس اصل بس��یار مهم شفافیت و برای‬ ‫اطالع افکارعمومی اس��ت و بر همین اساس نیز‬ ‫ای��ن رویه همچنان ادامه خواهد یافت‪ .‬همچنین‬ ‫درباره موسس��ه خیریه مکتب امیرالمومنین که‬ ‫نام ان در فهرس��ت انتش��ار یافته از س��وی این‬ ‫بانک امده اس��ت‪ ،‬یاداور می ش��ود‪ ،‬این موسسه‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۸۶‬نسبت به دریافت‬ ‫تس��هیالتی از محل حس��اب ذخیره ارزی اقدام‬ ‫کرده اس��ت و اکنون ب��ا بهره گیری از ماده (‪)۲۰‬‬ ‫قانون «رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور» برمبنای مکانیسم و ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون مورد اش��اره نس��بت به پرداخت‬ ‫ریال برای بازپرداخت اقس��اط خود اقدام کرده و‬ ‫عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک‬ ‫مرک��زی در جهت تس��ویه و وصول ان با رعایت‬ ‫مکانیس��م تخصیص‪ ،‬تامین و ف��روش ارز انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬از این رو‪ ،‬موسس��ه یاد شده اقدامی‬ ‫ب��رای دریاف��ت ارز ب��ه منظور واردات در س��ال‬ ‫جاری نداش��ته و مبالغ مطرح ش��ده در فهرست‬ ‫انتش��اریافته این بانک فقط برای خرید ارز بابت‬ ‫تسویه بخشی از تسهیالت یادشده‪ ،‬بوده است»‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫گام جدید ادغام بانک های‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۶‬دوره برگزاری نمایشگاه حمل ونقل ریلی را بررسی می کند‬ ‫خبر‬ ‫تعامل جدید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و شهرداری تهران‬ ‫به گفته مدیرعامل نمایش��گاه شهرافتاب‪،‬‬ ‫به تازگی در نشس��ت مش��ترکی با ش��هردار‬ ‫ته��ران و مدی��ران نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫جمهوری اسالمی بر تعامل و همکاری بیشتر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرداری‬ ‫ته��ران تاکی��د ش��د‪ .‬محم��د رئوف قادری‪،‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه شهرافتاب در گفت وگو‬ ‫ب��ا پایگاه خب��ری عصر نمایش��گاه گفت‪ :‬در‬ ‫نشس��تی که به تازگی به درخواست مدیران‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ته��ران و ب��ا حضور‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران برگزار ش��د‪،‬‬ ‫به اتفاق اق��ای عبدالحمی��د امامی‪ ،‬معاونت‬ ‫مالی و اقتصادی نمایشگاه شهرافتاب حضور‬ ‫داش��تیم‪ .‬قادری ادامه داد‪ :‬حاضران در این‬ ‫نشس��ت برای نمایش��گاه بین الملل��ی تهران‬ ‫پیش��نهادهایی داش��تند و مذاکرات��ی برای‬ ‫همکاری های دو جانبه انجام شد و همچنین‬ ‫درباره سرمایه گذاری در نمایشگاه شهرافتاب‬ ‫نی��ز اعالم امادگی کردند که مقرر ش��د این‬ ‫پیش��نهادها به طور مکتوب به شهردار تهران‬ ‫ارائه و پس از بررس��ی و جمع بندی مشترک‬ ‫در کمیس��یون تخصصی زیربنایی درباره انها‬ ‫تصمیم گی��ری ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه به‬ ‫هر حال ش��هرداری در حوزه نمایشگاه ورود‬ ‫کرده که مصوبات ش��ورای شهر اول و دوم و‬ ‫حمایت های ش��ورای شهر دوره های چهارم و‬ ‫پنجم‪ ،‬پش��توانه این فعالیت ها بوده و خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی دوره های ش��ورای شهر از‬ ‫نمایش��گاه ش��هرافتاب حمایت کرده است‪.‬‬ ‫درس��ایر نقاط جهان هم اگر بررس��ی کنید‬ ‫متوجه می ش��وید که ش��هرداری ها یک پای‬ ‫نمایشگاه ها هستند و حضور و همکاری جدی‬ ‫در ای��ن زمین��ه دارن��د‪ .‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه این بار دوس��تان در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران با امادگی و روحیه همکاری‬ ‫بیش��تری در نشست حضور داشتند و تعامل‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرداری‬ ‫ته��ران م��ورد تاکید دو طرف ق��رار گرفت و‬ ‫ش��هردار نیز عالقه مند بود این همکاری ها و‬ ‫تعامالت دو طرفه ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ریل اکسپو؛ روی خط توسعه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهمی��ت صنعت حمل ونقل ریلی در تمام جهان باعث‬ ‫ش��ده هر کشوری دس��ت کم ‪ ۳‬رویداد تخصصی در این‬ ‫حوزه برای خود داش��ته باشد‪ .‬توسعه حمل ونقل ریلی و‬ ‫س��رمایه گذاری روی ان در ایران نیز از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬تا حدی ک��ه خودکفایی در تولید ریل‬ ‫از جمله مهم ترین تحوالت اقتصادی کش��ورمان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ازاین رو همه ساله باهدف توسعه و تاکید هر چه بیشتر‬ ‫بر حمل ونقل ریلی در کش��ور ش��اهد برپایی رویدادی با‬ ‫عنوان نمایش��گاهی«ریل اکسپو» هس��تیم‪ .‬در ادامه به‬ ‫بررسی رویدادهای نمایشگاهی ریل اکسپو در چند سال‬ ‫گذشته می پردازیم‪ .‬با ما همراه شوید‪.‬‬ ‫مذاکره برای جلوگیری‬ ‫از برگزاری الکامپ‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫ش��هردار تهران درباره برگزاری الکامپ در‬ ‫محل نمایشگاه های دائمی تهران توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در‬ ‫پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی‬ ‫بر اینکه چرا بر خالف مصوبه ش��ورای ش��هر‬ ‫در زمینه ممنوعیت برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫پرمخاطب در داخل ش��هر تهران‪ ،‬قرار ش��ده‬ ‫در ماه اینده نمایش��گاه الکامپ در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه مذاکراتی را ش��روع کرد ه و امیدواریم‬ ‫درباره ان به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫فعالیت مرکز محصوالت‬ ‫قرانی نیروهای مسلح‬ ‫در نمایشگاه قران‬ ‫مرک��ز دس��تاوردها و محص��والت قران��ی‬ ‫نیروهای مس��لح با توجه به در اختیار داش��تن‬ ‫یک غرف��ه کوچک‪ ،‬فعالی��ت قابل توجهی در‬ ‫ای��ن دوره از برگ��زاری نمایش��گاه قران کریم‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش س��تاد خبری بیست وهفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی قران کری��م‪ ،‬نریمان‬ ‫طاه��ری‪ ،‬مس��ئول غرفه مرکز دس��تاوردها و‬ ‫محصوالت قرانی نیروهای مسلح در گفت وگو‬ ‫با این ستاد با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور‬ ‫در حوزه فعالیت های قرانی به رتبه های خوبی‬ ‫دست یافته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره از نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای قرانی نیروهای مسلح به معرض‬ ‫دید عموم گذاش��ته ش��د‪ .‬مسئول غرفه مرکز‬ ‫دستاوردها و محصوالت قرانی نیروهای مسلح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف مان از شرکت در این دوره از‬ ‫نمایشگاه قران این است که به مردم کشورمان‬ ‫ای��ن پیام را منتقل کنیم که نیروهای مس��لح‬ ‫فقط در حوزه نظامی صاحب دستاورد نیست‪،‬‬ ‫بلکه در مس��ائل دینی و فرهنگی به ویژه حوزه‬ ‫قرانی کارنامه درخش��انی دارد‪ .‬طاهری ادامه‬ ‫داد‪ :‬خانواده های نیروهای مسلح‪ ،‬جامعه هدف‬ ‫این مرکز هس��تند‪ .‬تاکن��ون عملکرد خوبی از‬ ‫خ��ود نش��ان داده ایم و برای ام��وزش اعضای‬ ‫خان��واده بزرگ نیروهای مس��لح از اس��تادان‬ ‫س��طح اول کشور استفاده می کنیم و در حوزه‬ ‫اموزش قرانی حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد هزینه ها‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۳‬‬ ‫نخستین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫حمل ونقل و‬ ‫صنایع ریلی‬ ‫از ‪ ۱۷‬تا‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت ‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫تهران برگزار‬ ‫و در همین‬ ‫سال عنوان‬ ‫تجاری «ریل‬ ‫اکسپو» برای‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫انتخاب شد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل و صنایع‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۲‬در نمایش��گاه‬ ‫ریل��ی از ‪ ۱۷‬ت��ا‪ ۲۰‬اردیبهش�� ‬ ‫بین المللی تهران برگزار و در همین س��ال عنوان تجاری‬ ‫«ریل اکسپو» برای این نمایشگاه انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۴‬‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‬ ‫و تجهیزات وابسته ‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۳‬با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬معاون��ان وی و جمع��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫در س��الن های ‪ ،۱۵ ،۱۳‬و ‪ ۲۵‬و با حضور ‪ ۱۱۰‬ش��رکت‬ ‫خارجی و داخلی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل ریلی ایران‪،‬‬ ‫ب��ا حمایت و مش��ارکت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬انجم��ن صنای��ع ریلی‪ ،‬انجمن‬ ‫صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی‪ ،‬اتحادیه قطارهای‬ ‫شهری(مترو)‪ ،‬دانشکده مهندس راه اهن و پایگاه خبری‬ ‫تین برپا شد‪.‬‬ ‫در این دوره عالوه بر شرکت های داخلی‪ ،‬ده ها شرکت‬ ‫خارجی از دیگر کش��ور ها ازجمل��ه المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬مالزی‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا و هنگ کنگ حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫در حاش��یه نخس��تین روز این نمایش��گاه‪ ،‬توافقنامه‬ ‫همکاری میان دو شرکت مپنا فوله پارس و واگن پارس‬ ‫به امضا رس��ید‪ .‬براس��اس این موافقتنامه‪ ،‬مقرر شد فوله‬ ‫پارس به نمایندگی از گروه مپنا‪ ۲۰۰ ،‬دستگاه ترمز برای‬ ‫واگن های باری ساخت شرکت واگن پارس تولید کند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بین الملل��ی‪ ،‬انواع صنایع و خدمات‬ ‫گوناگون ریلی بخش مسافری درون شهری‪ ،‬برون شهری‬ ‫و بخش باری‪ ،‬انواع واگن ها‪ ،‬واگن های نیرومحرکه‪ ،‬واگن‬ ‫مول��د‪ ،‬واگن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برق��ی و دیزلی‪ ،‬قطعات‬ ‫مصرفی واگن های اتوبوس��ی واگن های باری ارائه شد و‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬خدمات تعمی��ر و نگهداری و‬ ‫خدمات بیمه ای حضور یافتند‪.‬‬ ‫در این رویداد بین المللی شرکت های معتبر قطعه ساز‬ ‫و تجهیزات مرتبط با صنایع ریلی ازجمله‪ ،‬واگن پارس و‬ ‫واگن سازی که در حوزه قطارهای شهری و مترو فعالیت‬ ‫دارند نیز حضور داشتند‪ .‬این دوره از نمایشگاه پس از ‪4‬‬ ‫روز برگزاری یکم خرداد ‪ ۱۳۹۳‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫پ��س از ‪ 6‬دوره موفق نمایش��گاهی در زمین��ه حمل ونقل ریلی در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬امسال نیز ش��اهد برگزاری هفتمین دوره ان با‬ ‫عنوان ریل اکس‍‍پو ‪ ۲۰۱۹‬خواهیم بود‬ ‫تجهی��زات و خدمات وابس��ته با حضور تع��داد زیادی از‬ ‫متخصصان‪ ،‬فعاالن حوزه حمل ونقل ریلی ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اغاز به کار کرد‪ .‬افزایش تعداد شرکت های خارجی‬ ‫و همچنین افزایش تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه‬ ‫و افزایش ‪100‬درصدی فضای نمایشگاهی از ویژگی های‬ ‫برگزاری این نمایشگاه نسبت به دوره قبلی ان بود‪.‬‬ ‫در روی��داد ری��ل اکس��پو ‪ ،۲۰۱۵‬هیات ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬بازرگانی و تجاری کش��ورهای روسیه‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬جمهوری اذربایجان و افغانس��تان با حضور در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‪ ،‬از سالن ها و‬ ‫غرفه های این نمایشگاه بازدید کردند و با تولید کنندگان‬ ‫و صنعتگران حوزه ریلی و تجهیزات وابس��ته کشورمان‬ ‫وارد مذاکرات تجاری و سرمایه گذاری شدند‪.‬‬ ‫وزی��ران صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و برخی از س��فیران و رایزنان‬ ‫اقتصادی س��فارتخانه کش��ورهای خارج��ی در تهران از‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی صنعت حمل ونقل ریلی‬ ‫ایران بازدید کردند‪.‬‬ ‫برگ��زاری همزمان س��ومین نمایش��گاه صنایع ریلی‬ ‫ب��ا چهارمین همای��ش بین المللی پیش��رفت های اخیر‬ ‫در مهندس��ی راه اهن و نخس��تین همایش فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در راه اه��ن‪ ،‬فرص��ت مناس��بی را برای‬ ‫معرفی و بازرگانی همه جانبه حمل ونقل ریلی ایجاد کرد‬ ‫ک��ه این موضوع ازجمله نق��اط قوت برگزاری ان در این‬ ‫دوره بود‪.‬‬ ‫در بخ��ش حضور ش��رکت ها نی��ز ازنظر تع��داد‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاه شاهد رشد حدود ‪ ۸۰‬درصدی بود‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که از ‪ ۷۰‬ش��رکت در سال گذشته‪ ،‬در این دوره به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬شرکت رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹همای�ش پیش�رفت های راه اه�ن و‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه ریلی‬ ‫همزمان با برگزاری س��ومین نمایش��گاه صنایع ریلی‪،‬‬ ‫چهارمی��ن همایش بین المللی پیش��رفت های اخیر در‬ ‫مهندس��ی راه اه��ن در صنعت حمل ونقل ریلی کش��ور‬ ‫نیز برگزار ش��د‪ .‬در این همایش که هر دو س��ال یک بار‬ ‫در کش��ور برگ��زار می ش��ود‪ ۱۵ ،‬نف��ر از متخصص��ان و‬ ‫کارشناس��ان حوزه حمل ونقل ریلی از ‪ ۱۲‬کشور جهان‬ ‫از جمل��ه المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امریکا‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اس��ترالیا و لهستان س��خنرانی کردند‪ .‬همچنین از بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬مقال��ه کامل دریافتی‪ ۱۴۰ ،‬مقاله پذیرفته و حدود‬ ‫‪ ۶۰‬مقاله برگزیده نیز به صورت سخنرانی و ‪ ۸۰‬مقاله در‬ ‫قالب پوس��تر ارائه ش��د‪ .‬همچنین استادان دانشگاه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬صاحب نظران صنعت ریلی و مترو و همچنین‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی به بیان دیدگاه های خود‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫زم��ان برپایی این نمایش��گاه‪ ،‬همای��ش فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه ریلی به منظور تشریح بسته های‬ ‫حمایتی سرمایه گذاری در حوزه ریلی و زیرمجموعه های‬ ‫ان ازجمله زیربنایی‪ ،‬ناوگان ریلی‪ ،‬واگن باری و مسافری‬ ‫ب��ا حضور مدیرعامل راه اه��ن و جمعی از صاحب نظران‬ ‫حوزه بازار س��رمایه برگزار شد‪ .‬امضای تفاهمنامه ریلی‬ ‫بین مپنا و شرکت راه اهن در حاشیه همایش فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در حمل ونق��ل ریلی ب��رای تولید ‪۱۵۰‬‬ ‫لکوموتی��و از دیگر موضوع های مهم این نمایش��گاه بود‪.‬‬ ‫براس��اس مفاد این توافقنامه مقرر شد با سرمایه گذاری‬ ‫گروه مپنا و اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه ریلی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬لکوموتیو باری تامین و برای بهره برداری به صورت‬ ‫اجاره تحویل راه اهن داده ش��ود‪ .‬زمان تحویل نخستین‬ ‫لکوموتیو یک س��ال بعد انعقاد ق��رارداد و تحویل کامل‬ ‫‪ ۱۵۰‬لکوموتیو در ‪ ۴‬س��ال بود و دو طرف متعهد ش��دند‬ ‫تفاهمنام��ه ‪ ۳‬ماه پس از امضای قرارداد اجرا ش��ود‪ .‬این‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۴‬در سایت‬ ‫رویداد نمایش��گاهی نیز ‪ ۳۰‬اردیبهش ‬ ‫تهران به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۶‬‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬تجهی��زات و خدم��ات وابس��ته از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪۲۹‬‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۵‬با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و در‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫س��الن های ‪ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪،A ۲۵‬‬ ‫‪ ۲۵F ،۲۵E ،D ۲۵ ،۲۵C ،B ۲۵‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی خاورمیان��ه به ش��مارمی رود‪ ،‬صدها‬ ‫ش��رکت بزرگ داخلی و خارج��ی‪ ،‬نوین ترین فناوری ها‪،‬‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬صنایع و خدمات حوزه صنعت حمل ونقل را‬ ‫به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد نمایش��گاهی ان��واع خدمات گوناگون‬ ‫ریلی بخش مس��افری درون شهری‪ ،‬برون شهری و بخش‬ ‫ب��اری‪ ،‬انواع واگن ها‪ ،‬واگن های نیرومحرکه‪ ،‬واگن مولد‪،‬‬ ‫واگ��ن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برقی و دیزلی‪ ،‬قطعات مصرفی‬ ‫واگن ه��ای اتوبوس��ی‪ ،‬واگن ه��ای باری‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس‬ ‫از ف��روش‪ ،‬خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه ای‬ ‫به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫در ریل اکس��پو ‪ ۲۰۱۶‬عالوه بر ش��رکت های داخلی‪،‬‬ ‫ده ها ش��رکت خارجی از دیگر کش��ورها ازجمله ایتالیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬فنالند‪ ،‬انگلیس‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و چک تولیدات و خدمات خود را ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫در کنار ش��رکت های بزرگ داخلی‪ ،‬غول های صنعت‬ ‫ریل��ی جهان ازجمله زیمنس المان‪ ،‬الس��توم فرانس��ه‪،‬‬ ‫استادلرس��وئیس‪ ،‬بمباردی��ر و بوخومر المان نیز در ریل ‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۱۶‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۷‬‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات وابسته با عنوان ریل اکسپو ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهش��ت با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و ‪۱۳۰‬‬ ‫شرکت خارجی و بیش از ‪ ۱۶۰‬شرکت داخلی برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین در این نمایشگاه ‪ ۶‬راه اهن کشورهای خارجی‬ ‫و ‪ ۵‬انجمن صنایع ریلی کشورهای مرتبط حضور یافتند‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش��گاه انجمن های ریلی کش��ورهای‬ ‫المان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا و لتون��ی نیز در کنار انجمن های‬ ‫ریلی ایران مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫در این رویداد بین المللی ش��رکت هایی از کش��ورهای‬ ‫سوئد‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬بلژیک‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند‪ ،‬اوکراین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫نیوزلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لتونی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬جمهوری چک‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬المان و صربس��تان حضور یافتند‪ .‬این رویداد که‬ ‫در سالن های ‪۲۷ ،۱۴۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶‬‬ ‫برپاشده بود‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل اکسپو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ششمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات وابسته با حضورعباس اخوندی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی وقت‪ ،‬امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری ‪ ۲۹‬خرداد اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد ‪ ۲۰۰‬ش��رکت داخلی ب��ه همراه ‪۹۰‬‬ ‫ش��رکت خارجی از کش��ورهایی همچون المان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬لتونی‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری چک و اتریش‬ ‫ش لکوموتیو و واگن های‬ ‫با ارائه اخرین دستاوردها در بخ ‬ ‫مسافری حضوری پررنگ داشتند‪ .‬راه اندازی خط تولید‬ ‫موتور دیزل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار‪ ،‬قرارداد تامین‬ ‫س��رمایه مالی از بازارس��رمایه ب��رای بخش خصوصی و‬ ‫رونمایی از کتاب ‪ ۱۰۰‬س��ال مهندسی ریلی در ایران از‬ ‫برنامه های روز گشایش این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد بین الملل��ی‪ ،‬ش��رکت های داخلی‪،‬‬ ‫نوین تری��ن تولی��دات‪ ،‬تجهی��زات و خدم��ات ح��وزه‬ ‫حمل ونقل ریلی را ارائه کردند و در کنار انها شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی خارجی از کش��ورهایی مانند المان‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫بن��گالدش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬لهستان‪ ،‬بلغارستان و سوئد حضور یافتند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه ریل اکسپو ‪ ،۲۰۱۸‬انواع صنایع و خدمات‬ ‫ریلی بخش مس��افری درون شهری‪ ،‬برون شهری و بخش‬ ‫ب��اری‪ ،‬انواع واگن ها‪ ،‬واگن های نیرومحرکه‪ ،‬واگن مولد‪،‬‬ ‫واگ��ن مانوری‪ ،‬لکوموتیو برقی و دیزلی‪ ،‬قطعات مصرفی‬ ‫واگن ه��ای اتوبوس��ی‪ ،‬واگن ه��ای باری‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه ای‪،‬‬ ‫ارائه و در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت‪ .‬این دوره‬ ‫از نمایش��گاه که تا یکم تیر ‪ ۱۳۹۷‬ادامه داشت در محل‬ ‫سایت تهران و در سالن های‪،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،‬‬ ‫‪ ۲۷ ،۱۴۱۵‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما ریل اکسپو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫پس از ‪ 6‬دوره موفق نمایشگاهی در زمینه حمل ونقل‬ ‫ریلی در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬امسال نیز شاهد برگزاری‬ ‫هفتمین دوره ان با عنوان ریل اکس��‍‍پو ‪ ۲۰۱۹‬خواهیم‬ ‫بود‪ .‬هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬تجهیزات و خدمات وابس��ته قرار اس��ت از ‪۱۹‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی فعال در حوزه حمل ونقل‬ ‫ریلی برگزار شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫احرامیان افزود‪ :‬واردات محصوالت فوالدی در س��ال گذشته یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۶‬هزار تن به ثبت رس��ید که حاکی از افت ‪۵۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به سال گذشته است‪ .‬دلیل ان نیز کاهش تقاضا و در مقابل‬ ‫ان‪ ،‬افزایش تولید است‪.‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان پیشنهاد شد‬ ‫پارسیان در انتظار اخبار خوب نفتی ها‬ ‫در طرح جامع منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارس��یان‪،‬‬ ‫اس��تقرار صنایع انرژی بر همچون پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و‬ ‫الومینیوم در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد فعالیت های قابل توجه در این منطقه‬ ‫براس��اس طرح جام��ع بوده ایم اما با توج��ه به موقعیت‬ ‫مناسب این منطقه و نزدیکی به خطوط گاز‪ ،‬طرح های‬ ‫پتروشیمی در اولویت قرار گرفته اند‪ .‬پیش از این‪ ،‬منطقه‬ ‫ویژه صنایع انرژی بر پارس��یان‪ ،‬تفاهمنامه های همکاری‬ ‫را با سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) امضا کرده بود و درحال حاضر قرار است‬ ‫برای پیش بردن طرح های پتروشیمی‪ ،‬تفاهمنامه ای را‬ ‫با وزارت نفت امضا کند‪.‬‬ ‫قرار است در این منطقه‪ ،‬یک بندر با ‪ ۴‬اسکله ساخته‬ ‫ش��ود که فاز نخست ان از تا چند ماه دیگر بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اشتغال ‪ ۶۰‬هزار نفری در منطقه‬ ‫ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری و اج��رای طرح ه��ای‬ ‫توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان‪ ،‬دوشنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهش��ت‪ ،‬جلس��ه ای با حض��ور مدیرعامل این‬ ‫منطقه‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان و برخی س��رمایه گذاران در‬ ‫دفتر اس��تانداری های کش��ور در تهران برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫حاش��یه این جلس��ه‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬منطقه ویژه پارس��یان به دنبال‬ ‫رویکرد و سیاس��ت های کلی کش��ور و دولت اس��ت تا‬ ‫صنای��ع انرژی ب��ر به وی��ژه اب بر را در س��واحل جنوبی‬ ‫مستقر کند‪.‬‬ ‫فریدون همتی افزود‪ :‬در گذش��ته به دلیل نبود طرح‬ ‫امایش س��رزمین‪ ،‬صنایع انرژی بر مانند فوالدس��ازی ها‬ ‫و پاالیش��گاه ها در مناطق مرکزی و ش��رق کشور ایجاد‬ ‫ش��دند که هم اکنون بیش��تر انها با مش��کل تامین اب‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬همان طور که گفته شد‪ ،‬رویکرد کشور‬ ‫این اس��ت که صنایع انرژی بر به سواحل جنوبی منتقل‬ ‫ش��وند و سرمایه گذاری های جدید به طور عمده در این‬ ‫مناطق انجام شود‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به این رویکرد‪،‬‬ ‫س��ازمان های متولی دولتی نیز بای��د از دادن مجوز به‬ ‫صنایع انرژی بر به غیر از س��واحل جنوبی کشور پرهیز‬ ‫کنند‪ .‬یکی از مناطق ویژه ای که اماده س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬منطق��ه وی��ژه اقتصادی پارس��یان در اس��تان‬ ‫هرمزگان با فضایی حدود ‪ ۱۰‬هزار هکتار در فاز نخست‬ ‫است‪ .‬بخشی از زیرساخت های این منطقه تکمیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بندر پارسیان به ظرفیت ‪ ۴۰‬میلیون تن یکی از‬ ‫بنادر بزرگ کش��ور خواهد بود و فاز نخست ان در ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬ماه اینده‪ ،‬اماده بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به کارخانه هایی که قرار است‬ ‫در این منطقه راه اندازی شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ ۴ :‬یا ‪ ۵‬واحد‬ ‫پتروش��یمی به دنبال مجوز و تامین مالی برای س��اخت‬ ‫هستند‪ .‬همچنین یک نیروگاه ‪ ۵‬هزار واتی و یک واحد‬ ‫اب شیرین کن ‪ ۷۵۰‬هزار مترمکعبی برای این منطقه در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫منطقه به دلیل ظرفیت مناس��ب از جمله قرارگیری در‬ ‫کنار خط لوله گاز (حدود ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب خوراک‬ ‫از سوی وزارت نفت‪ ،‬از این لوله به منطقه ویژه پارسیان‬ ‫اختصاص یافته است)‪ ،‬فاصله ‪ ۴۰‬کیلومتری با عسلویه‬ ‫و همچنی��ن قرارگی��ری در کنار خط لول��ه صلح‪ ،‬برای‬ ‫صنعت پتروشیمی مناسب دیده شده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن شاهرخی‬ ‫فریدون همتی‬ ‫فری��دون همتی‪ :‬در طرح جامع منطقه ویژه یک واحد فوالدس��ازی‪ ،‬یک‬ ‫واحد الومینا و چند واحد پتروش��یمی در نظر گرفته ش��ده است اما به‬ ‫دلیل نزدیک ب��ودن ان به لوله های انتقال گاز‪ ،‬این منطقه جاذب ه بهتری‬ ‫برای صنعت پتروشیمی دارد‬ ‫همتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط یادشده‪،‬‬ ‫ای��ن منطقه یک��ی از قطب های اقتصادی برای کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود و برای ساخت صنایع انرژی بر همچون‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬الومینیوم سازی‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬مناسب‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر نیز در ش��رایط‬ ‫تحریم باید بتوانیم با تجمیع سرمایه گذاران که هر یک‬ ‫خواستار ایجاد یک واحد پتروشیمی هستند‪ ،‬یک واحد‬ ‫پتروشیمی بسازیم‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬یک واحد اب شیرین کن‬ ‫در ف��از نخس��ت در این منطق��ه با ظرفی��ت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫مترمکع��ب در روز کار خود را اغ��از کرده و تامین برق‬ ‫واحدهای مورد نیاز در این منطقه نیز از س��وی شرکت‬ ‫مپنا در حال تامین است‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به موقعیت منطقه ویژه پارس��یان و‬ ‫اهمیت ان برای اس��تان هرمزگان عنوان کرد‪ :‬با رش��د‬ ‫منطقه ویژه پارسیان‪ ،‬غرب استان هرمزگان و شهرستان‬ ‫پارس��یان توس��عه می یابد و می توان برای ان ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫نفر اش��تغال را در نظر گرفت‪ .‬وی همچنین به کریدور‬ ‫خرمشهر‪-‬چابهار اشاره کرد و گفت‪ :‬کریدور خرمشهر‪-‬‬ ‫چابهار در این دولت در محدوده استان های خوزستان‪،‬‬ ‫بوش��هر و هرمزگان به سمت سیس��تان و بلوچستان با‬ ‫جدیت در حال ساخت است که یکی از زیرساخت های‬ ‫مه��م این منطقه خواهد بود‪ .‬از این رو با حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تانداری‪ ،‬وزارت کش��ور و‬ ‫همچنین س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) و منطقه ویژه پارس��یان‪ ،‬پیگیر‬ ‫حل موانع سرمایه گذارانی هستیم که هم اکنون متقاضی‬ ‫سرمایه گذاری در این منطقه هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذارانی چون‬ ‫هلدینگ خلیج فارس‪ ،‬سروش انرژی پایدار و انرژی دانا‬ ‫مپنا‪ ،‬متقاضی س��رمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان‬ ‫ن ه��م به انها واگذار ش��ده اس��ت که‬ ‫هس��تند و زمی�� ‬ ‫درحال حاضر مراحل اولیه کار را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫همتی با اشاره به تاس��یس یک واحد الومینا در این‬ ‫منطقه عن��وان کرد‪ :‬همچنین یک واح��د یک میلیون‬ ‫تنی الومینا در این مجموعه در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫الومین��ا ماده اولیه الومینیوم اس��ت ک��ه به طور عمده‬ ‫واردات��ی اس��ت‪ .‬امیدواریم با س��اخت ای��ن واحد‪ ،‬هم‬ ‫مواد اولیه الومینیوم جن��وب در المرد و هم مواد اولیه‬ ‫واحدهای المهدی و هرمزال در بندرعباس تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع سرمایه ها برای ایجاد پتروشیمی‬ ‫اس��تاندار هرمزگان درباره جلس ه یادشده که در دفتر‬ ‫اس��تانداری هرمزگان در تهران برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫چندین هلدین��گ بزرگ‪ ،‬متقاضی س��اخت یک واحد‬ ‫پتروش��یمی در این منطقه هس��تند‪ .‬در این جلس��ه با‬ ‫همفکری س��رمایه گذاران‪ ،‬راه حل جدیدی ارائه شد که‬ ‫در این ش��رایط مالی و به دلی��ل تحریم ها‪ ،‬متقاضیان‪،‬‬ ‫کنسرس��یومی تشکیل دهند و با سرمایه ای که خواهند‬ ‫اورد‪ ،‬ی��ک واحد پتروش��یمی را به طور مش��ارکتی در‬ ‫منطقه ایجاد کنند س��پس طرح ه��ا و فازهای بعدی با‬ ‫مشارکت همین سرمایه گذاران ادامه یابد‪.‬‬ ‫همتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این نوع تفکر که توان های‬ ‫کوچ��ک را کنار یکدیگر قرار دهی��م تا یک توان بزرگ‬ ‫ایجاد کنیم در این ش��رایط‪ ،‬موف��ق خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫جلسه‪ ،‬تبادل و هماهنگی بین این هلدینگ ها را بررسی‬ ‫کردیم و مقرر ش��د یک��ی از س��رمایه گذاران‪ ،‬درفت و‬ ‫ی را برای کنسرسیوم تهیه کند‪.‬‬ ‫پیش نویس ‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگ��ر بتوانیم این ایده را‬ ‫نهایی و س��رمایه این هلدینگ ه��ا را با هم جمع کنیم‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ب��ه س��رعت می توانیم یک��ی از این‬ ‫حسن شاهرخی‪:‬‬ ‫قرار است هفته‬ ‫اینده تفاهمنامه‬ ‫دومی با وزارت‬ ‫نفت امضا شود‪.‬‬ ‫پس از سفر‬ ‫وزیر نفت به‬ ‫این منطقه‪،‬‬ ‫زمینه امضای‬ ‫این تفاهمنامه‬ ‫اماده شده است‪،‬‬ ‫به گونه ای که‬ ‫وزارت نفت از‬ ‫فاز مشورت‬ ‫خارج شده و‬ ‫در هزینه ها‬ ‫به منطقه ویژه‬ ‫پارسیان کمک‬ ‫می کند‬ ‫ارسال «گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری شرکت الومینیوم المهدی» به قوه قضاییه‬ ‫نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت الومینیوم‬ ‫المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه قضاییه ارسال کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫جلسه علنی روز گذشته (سه شنبه) مجلس با ‪ ۱۶۳‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۷‬رای مخالف و ‪ ۲‬رای ممتنع از ‪ ۲۰۱‬نماینده حاضر با ارسال‬ ‫گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در زمینه نقض قانون و مقررات مربوط‬ ‫به واگذاری شرکت الومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه‬ ‫قضاییه موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش ک��ه ازس��وی حمیدرضا فوالدگ��ر‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس قرائت شد‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬خریدار تالش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز‬ ‫کرده است و درباره سایر تعهدات غیرقراردادی مانند تسهیالت‬ ‫دریافتی از س��وی ش��رکت المهدی با ضمان��ت ایمیدرو قبل از‬ ‫واگ��ذاری و تحویل ‪ ۱۹‬هزار تن ش��مش الومینیوم به ایمیدرو‪،‬‬ ‫دغدغه ای برای ایفای تعهدات خود ندارد چراکه ابتدا در نتیجه‬ ‫ایفا نش��دن این تعه��دات ضرروزیان چندان��ی متوجه خریدار‬ ‫نمی شود و ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات‬ ‫از سوی سازمان خصوصی سازی درنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش امده اس��ت‪ :‬بر اس��اس گ��زارش دیوان‬ ‫محاس��بات کش��ور‪ ،‬س��ازمان خصوصی س��ازی با توجه به رای‬ ‫هی��ات داوری باید به تکالیف قانونی خ��ود ازجمله بند ‪ ۷‬ماده‬ ‫‪ ۱۲‬و ماده ‪ ۱۱‬قرارداد ‪ ۱۱۳۰۹‬موضوع واگذاری طرح هرمزال‪،‬‬ ‫همچنی��ن بند ‪ ۸‬م��اده ‪ ۱۲‬ق��رارداد ‪ ۱۱۳۱۰‬موضوع واگذاری‬ ‫ش��رکت الومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات به وسیله‬ ‫راهکار یادش��ده در ماده ‪ ۴۸‬قانون محاسبات عمومی یا اعمال‬ ‫ماده ‪ ۱۱‬قانون محاس��بات عمومی یا اعمال م��اده ‪ ۱۱‬قرارداد‬ ‫یادش��ده مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون این‬ ‫امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین نرخ میانگی��ن حواله خرید‬ ‫و فروش نیمایی‪ ،‬اخری��ن نرخ فوب محصوالت‬ ‫س��ی ای اس در دریای س��یاه و اخرین نرخ های‬ ‫معامالتی بورس کاال‪ ،‬با یک مقایسه سرانگشتی‪،‬‬ ‫کامال مش��هود اس��ت که بر مبن��ای معیارها و‬ ‫متغیره��ای واقع��ی و اس��تاندارد درحال حاضر‬ ‫نرخ ه��ای داخل��ی محصوالت ف��والدی در بازار‬ ‫داخلی باالتر از نرخ های منطقه سی ای اس است‬ ‫و در این میان اخت�لاف قیمت ورق کالف گرم‬ ‫بس��یار قابل توجه اس��ت‪ .‬مس��ئله دوم اینکه به‬ ‫اذعان خود فوالدس��ازان و بنا بر انچه تا کنون بر‬ ‫همگان مشخص ش��ده است‪ ،‬نرخ های صادراتی‬ ‫محص��والت ف��والدی ایران‪ ،‬به مرات��ب پایین تر‬ ‫از نرخ های منطقه س��ی ای اس ب��وده که دلیل‬ ‫اصل��ی ان تحریم ه��ای تجاری امریکاس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬اخرین اظهارنظر فوالدی ها بر این مبنا‬ ‫بوده ک��ه نرخ های داخلی بر اس��اس ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نرخ های جهانی‪ ،‬معقول و عادالنه است و انها در‬ ‫ظاهر این مورد را توافق کرده اند‪ .‬گاه مش��اهده‬ ‫می ش��ود برخی کارشناس��ان نرخ ه��ای داخلی‬ ‫چی��ن را بهانه می کنند که با احتس��اب مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده در رس��انه ها درج می ش��ود ؛ نرخ‬ ‫صادراتی فوب سی ای اس از دیرباز تاکنون مورد‬ ‫اقبال مسئوالن بوده و در شیوه نامه ها درج شده‬ ‫ت یا اینکه دالر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومانی صرافی‬ ‫اس ‬ ‫را بهان��ه می کنند که ربطی به ن��رخ حواله های‬ ‫نیمایی ندارد‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۱۱۳۴‬میلیارد‬ ‫تومانی فوالد خوزستان‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت‬ ‫در حاش��یه این جلسه‪ ،‬حسن ش��اهرخی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫منطقه وی��ژه صنایع انرژی بر پارس��یان درباره اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این منطق��ه عنوان ک��رد‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان در طرح جامع خود صنایع فلزی را‬ ‫در نظر گرفته و با همین رویکرد‪ ،‬سازمان ایمیدرو متولی‬ ‫این منطقه ش��ده اما به دلیل اینکه این منطقه به منابع‬ ‫انرژی در عس��لویه و مخزن گاز مشترک ایران و قطر و‬ ‫خط لوله صلح نزدیک اس��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫پتروش��یمی برای ان مناسب تر است‪ .‬از انجا که پس از‬ ‫منطقه عسلویه و ماهشهر‪ ،‬منطقه ای که تمام ویژگی ها‬ ‫را برای ایجاد واحد پتروشیمی داشته باشد نداریم‪ ،‬این‬ ‫منطقه بیشتر به س��مت صنعت پتروشیمی پیش رفته‬ ‫است‪ .‬شاهرخی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫پتروش��یمی برای وزارت نفت یک صنعت کلیدی است‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بدون همکاری وزارت‬ ‫نف��ت نمی تواند این منطقه را توس��عه دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬یک تفاهمنامه بین ایمیدرو و منطقه ویژه‬ ‫پارسیان امضا شد و کارگروهی در زیرمجموعه ان شکل‬ ‫گرفت که کارها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان ضمن‬ ‫اعالم خبر همکاری با وزارت نفت عنوان کرد‪ :‬قرار است‬ ‫هفته اینده تفاهمنامه دومی با وزارت نفت امضا ش��ود‪.‬‬ ‫پس از سفر وزیر نفت به این منطقه‪ ،‬زمینه امضای این‬ ‫تفاهمنامه اماده ش��ده است‪ ،‬به گونه ای که وزارت نفت‬ ‫از فاز مش��ورت خارج شده و در هزینه ها به منطقه ویژه‬ ‫پارسیان کمک می کند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی ادامه داد‪ :‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه (به جز گاز که درحال حاضر موجود اس��ت) مانند‬ ‫پروپان‪ ،‬اتان‪ ،‬میعانات گازی و‪ ...‬از منطقه ویژه عس��لویه‬ ‫به منطقه ویژه پارس��یان از س��وی وزارت نفت منتقل‬ ‫می ش��ود و منطقه ویژه پارس��یان نیز زیرس��اخت های‬ ‫داخل منطقه مانند بندر‪ ،‬اب‪ ،‬برق و‪ ...‬را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬بین وزارت‬ ‫نف��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هم��کاری‬ ‫ایج��اد کرده ایم و مطمئن هس��تیم که پ��س از امضای‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬دید س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در این منطقه تغیی��ر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر وزارت نفت به تعهداتش براس��اس این تفاهمنامه‬ ‫عم��ل کند هم برای س��رمایه گذارها و هم برای صنعت‬ ‫پتروشیمی بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در ادامه این گزارش امده اس��ت‪ :‬سازمان خصوصی سازی‬ ‫به دلیل نداشتن نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و درنظر‬ ‫نگرفتن ضمان��ت اجرایی الزم برای س��ایر تعهدات خریدار‬ ‫ک��ه در گزارش به ان اش��اره ش��د و لحاظ نش��دن ضمانت‬ ‫اجرای��ی الزم برای تعهدات خریدار در ق��رارداد واگذاری و‬ ‫همچنین اجرای نش��دن مفاد جزءه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۵‬بند الف‬ ‫ماده ‪ ۴‬ش��یوه نامه نظارت پس از واگذاری مسئول بوده و به‬ ‫استناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬موضوع‬ ‫ب��رای اعالم نظ��ر مجلس و ارس��ال به ق��وه قضاییه تقدیم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در اخرین گزارش‬ ‫تولی��د و فروش ماهان��ه در فروردین موفق به‬ ‫فروش ‪۱۱۳۴‬میلیارد تومان ش��ده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در ماه گذش��ته ش��رکت‬ ‫توانس��ته ‪۱۲۷۵‬میلیارد تومان فروش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش بورس نی��وز‪ ،‬گزارش ریالی‬ ‫شرکت حاکی از این اس��ت که نسبت به ماه‬ ‫گذشته با ‪۱۱‬درصد کاهش فروش همراه بوده‬ ‫اس��ت همچنین در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۴۱۴‬میلیارد تومان از محل فروش محصوالت‬ ‫به دس��ت اورده اس��ت که فروش ان در سال‬ ‫ج��اری بیش از ‪۱۷۴‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫قبل افزایش داش��ته است‪ .‬فروش محصوالت‬ ‫ش��رکت در فروردین نس��بت به ماه گذشته‬ ‫‪۱۴‬درصد کاهش داش��ته و ب��ه ‪۳۳۹‬هزار تن‬ ‫رس��یده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪۷۰‬درصد رشد داشته است‪ .‬مقدار فروش بلوم‬ ‫و بیلت به ‪ ۲۲۶‬هزار تن رسیده که ‪۲۰‬درصد‬ ‫بیشتر از متوس��ط فروش در ماه های گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬فروش اس��لب نیز ب��ه ‪ ۱۱۲‬هزار تن‬ ‫رسیده که نس��بت به متوسط فروش ماه های‬ ‫گذشته ثابت بوده است‪ .‬درباره میزان تولید و‬ ‫فروش گندله نیز اطالعاتی منتش��ر نشده در‬ ‫صورتی که در سال گذشته این مجموعه ‪۵۲۳‬‬ ‫هزار تن گندله به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫یک خبر‪ ،‬یک جوابیه‬ ‫«کیمیا معادن سپاهان»‬ ‫مالیات خود را در بیجار‬ ‫پرداخت می کند‬ ‫در ش��ماره ‪ ۱۲۸۴‬تاریخ ‪۱۷‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در ستون صفحه ‪ ۱۱‬خبری‬ ‫با عنوان «قضیه فوالد کردس��تان تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود» به نق��ل از خبرگزاری ف��ارس به چاپ‬ ‫رس��اند که در ان حمداهلل کریمی نماینده مردم‬ ‫بیجار در مجلس ش��ورای اسالمی ادعا کرده بود‬ ‫ش��رکت های صبانور و کیمیا معادن س��پاهان‪،‬‬ ‫مالی��ات خود را در شهرس��تان دیگری پرداخت‬ ‫می کنند و پرونده مالیاتی انها در بیجار نیس��ت‬ ‫و این مهم باید پیگیری ش��ود‪ .‬در پی این ادعا‬ ‫ش��رکت کیمیا معادن س��پاهان جوابیه ای را به‬ ‫دفتر روزنامه‬ ‫ارس��ال کرده است که در‬ ‫این جوابیه امده اس��ت‪« :‬در پاس��خ به اظهارات‬ ‫نماین��ده محترم شهرس��تان بیج��ار در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در روزنام��ه‬ ‫ش��ماره‬ ‫‪ ۱۲۸۴‬مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷‬بر پرداخت مالیات‬ ‫این ش��رکت در خ��ارج از شهرس��تان بیجار‪ ،‬به‬ ‫اطالع می رساند از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تاکنون تمامی‬ ‫مالیات های این ش��رکت اعم از مالیات عملکرد‪،‬‬ ‫حقوق تفکیکی و مالی��ات ارزش افزوده به اداره‬ ‫محت��رم امور مالیاتی شهرس��تان بیج��ار با کد‬ ‫‪ ۲۲۰۸۰۰‬با کالس��ه پرونده ‪ ۲۰۰۵۹۹‬پرداخت‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫واحدهای پتروشیمی را با مش��ارکت چند هلدینگ به‬ ‫نتیجه برسانیم چراکه ایجاد ‪ ۴‬واحد پتروشیمی به طور‬ ‫جداگانه نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد‪ .‬ایجاد این واحد‬ ‫به ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که قرار است‬ ‫به کمک این هلدینگ ها و صندوق توسعه ملی در داخل‬ ‫کش��ور تامین شود و س��رمایه گذار خارجی هم نداریم‪.‬‬ ‫البته به دنبال سرمایه گذار خارجی هستیم اما با توجه به‬ ‫تحریم ها بیش��تر به دنبال توان داخلی هستیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تجمیع س��رمایه ها در حقیقت نوعی تکیه بر توان‬ ‫داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا صنایع دیگری‬ ‫برای منطق��ه در نظر دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در طرح جامع‬ ‫ای��ن منطقه‪ ،‬یک واحد فوالدس��ازی‪ ،‬یک واحد الومینا‬ ‫و چند واحد پتروش��یمی در نظر گرفته ش��ده است اما‬ ‫ب��ه دلیل نزدیک بودن ان به لوله ه��ای انتقال گاز‪ ،‬این‬ ‫منطقه جاذب ه بهتری برای صنعت پتروشیمی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫تولید و کاهش‬ ‫تقاضای‬ ‫داخلی‪ ۲ ،‬عامل‬ ‫افت واردات‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی‬ ‫عمده دالیل کاه��ش واردات محصوالت فوالدی‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫کاهش تقاضا در بازار داخلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬س��یدبهادر احرامی��ان نایب رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران‪ ،‬عمده دالیل کاهش واردات محصوالت‬ ‫ف��والدی را افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۱۷۲‬هزار تن ورق پوشش دار صادر شد‬ ‫که رش��د ‪۱۸۲‬درصدی نس��بت به سال ‪ ۹۶‬نش��ان می دهد‪ .‬واردات‬ ‫این محصول نیز در س��ال گذش��ته با افت ‪۳۹‬درص��دی ‪ ۲۵۳‬هزار‬ ‫تن ثبت شد‪.‬‬ ‫وی دالی��ل کاهش واردات این محصول را افزایش تولید و کاهش‬ ‫تقاض��ا عنوان کرد و گفت‪ :‬ب��ه دلیل ارتقایی که در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان ایجاد ش��د‪ ،‬این محصول با افزایش تولید همراه بود‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر ان مربوط به کاهش می��زان تقاضای این محصول در‬ ‫داخل کشور است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از کاهش واردات تیراهن خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت یاد ش��ده‪ ،‬صادرات تیراهن به ‪ ۲۴۴‬هزار تن رسید که حاکی‬ ‫از رشد ‪۴۵‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۶‬است‪ ،‬درحالی که واردات این‬ ‫محصول ‪۴۰‬درصد کاهش یافته و به ‪ ۲۴‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن فوالد با رد ادعاهایی مبنی بر تاثیر افزایش نرخ‬ ‫دالر در کاهش واردات محصوالت فوالدی گفت‪ :‬محصوالت فوالدی‬ ‫بس��یار متنوع هس��تند و عمده تولیدات داخل مربوط به محصوالت‬ ‫تجاری (فوالدهایی که مصرف عام دارند) می شود‪.‬‬ ‫فوالدی های وارداتی محصوالت خاصی هس��تند که شرایط تولید‬ ‫انه��ا در کش��ور مهیا نب��وده یا این می��زان تولید صرف��ه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫احرامی��ان با بیان اینکه تولی��د برخی از محصوالت فوالدی با این‬ ‫میزان کم و مصرف کننده خاص‪ ،‬برای کشور توجیه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد که واردات انها همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شفافیت هایی‬ ‫درباره‬ ‫خ فوالد‬ ‫نر ‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مسئله قدیمی بنزین و راهکارهای جدید‬ ‫میزان مصرف برق‬ ‫باز هم افزایش یافت‬ ‫خبر‬ ‫اگر چ��ه تا رس��یدن ب��ه روزهای گرم س��ال‬ ‫روزه��ای کمی باقی اس��ت و هن��وز کم و بیش‬ ‫اثری از باران های بهاری در برخی مناطق باقی‬ ‫مان��ده‪ ،‬ام��ا میزان مصرف ب��رق راهی متفاوت‬ ‫در پیش گرفته و از هم اینک گوی س��بقت در‬ ‫مصرف را نس��بت به ایام مش��ابه سال گذشته‬ ‫ربوده است‪ .‬تازه ترین گزارش شرکت مدیریت‬ ‫شبکه برق ایران نشان می دهد که مصرف برق‬ ‫در روزه��ای گذش��ته به ع��دد ‪ ۴۱‬هزار و ‪۹۹۹‬‬ ‫م��گاوات رس��یده در حالی که می��زان مصرف‬ ‫برق در مدت مش��ابه در هفته گذش��ته معادل‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار و ‪ ۳۲۵‬م��گاوات بوده اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫مصرف برق کش��ور در ش��ب گذشته نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه هفته پیش با افزایش حدود هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۴‬مگاواتی مواجه ش��ده اس��ت و نسبت به‬ ‫مدت مشابه در نخستین روز اردیبهشت امسال‬ ‫ک��ه رق��م ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۲۱‬مگاوات س��اعت بود‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۷۷۸‬مگاوات افزایش مصرف‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬این رش��د مصرف در حالی‬ ‫بوده که هیات وزیران ‪ ۲۷‬اسفند سال گذشته به‬ ‫پیش��نهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور‪ ،‬تعرفه های اب و برق مشترکان پرمصرف‬ ‫را اصالح کرد‪ .‬هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۹‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مقرر کرد تا بهای اب اش��امیدنی و برق‬ ‫از ابتدای اردیبهش��ت سال ‪ ۹۸‬ساالنه به میزان‬ ‫‪ ۷‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫افزایش تولید گاز‬ ‫شیرین در پارس جنوبی‬ ‫مدیر پاالیش��گاه س��وم مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوب��ی از افزایش تولی��د گاز فازهای ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫پارس جنوبی به س��بب ارس��ال گاز ترش از‬ ‫پاالیش��گاه چهارم و اج��رای به موقع عملیات‬ ‫تعمی��رات اساس��ی خب��ر داد‪ .‬بنا ب��ر اعالم‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬محمد ش��فیع موذنی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا پایان تعمیرات اساس��ی‪ ،‬فازهای ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۵‬پاالیشگاه س��وم پارس جنوبی با حداکثر‬ ‫ت��وان به تولید محصوالت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫این پاالیش��گاه هم اکنون در ش��رایط مناسب‬ ‫عملیات��ی ق��رار دارد و در تعمیرات اساس��ی‬ ‫ان هیچ حادثه ای رخ نداده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعمیرات اساسی این پاالیشگاه پیش از موعد‬ ‫اجرا ش��د و پایان یافت که این موضوع سبب‬ ‫افزایش تولید و درامد برای مجتمع می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر پاالیش��گاه س��وم مجتم��ع گاز پارس‬ ‫جنوبی با اش��اره به افزایش تولید پاالیش��گاه‬ ‫سوم در سال ‪ ،۱۳۹۷‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫ب��ا اتصال خط لوله گاز ترش از فازهای ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫و ‪ ۸‬به این پاالیشگاه‪ ،‬شاهد افزایش حدود ‪۵‬‬ ‫درصدی تولید گاز در فازهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بودیم‪.‬‬ ‫واکنش امارات به حمله‬ ‫به نفتکش های این کشور‬ ‫وزارت خارج��ه امارات متح��ده عربی بدون‬ ‫ش��رح جزئیات بیش��تر‪ ،‬اعالم کرد‪ ۴ :‬کشتی‬ ‫تجاری نزدیک اب های س��رزمینی این کشور‬ ‫هدف خرابکاری ق��رار گرفته اند اما این واقعه‬ ‫تلفاتی نداش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این‬ ‫واقع��ه نزدیک بندر فجی��ره روی داد که یکی‬ ‫از بزرگ ترین قطب های سوخت گیری کشتی‬ ‫در جه��ان ب��وده و نزدی��ک بندر هرم��ز قرار‬ ‫دارد‪ .‬مناب��ع صنعت��ی و بازرگان��ی می گویند‬ ‫فعالیت ه��ا نزدیک بندر فجیره ارام اس��ت‪ .‬در‬ ‫بیانیه ای که در خبرگزاری ‪ WAM‬منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬هدف خرابکاری قرار دادن‬ ‫کشتی های تجاری و تهدید زندگی خدمه انها‬ ‫اتفاق خطرناکی به ش��مار م��ی رود‪ .‬این بیانیه‬ ‫به کش��تی های هدف گرفته شده اشاره نکرده‬ ‫اما اعالم کرده که این کش��تی ها از ملیت های‬ ‫مختلفی بوده اند و این اتفاق به نشت الودگی‬ ‫منجر نشده است‪.‬‬ ‫بیانیه فجیره به رس��انه خاصی اشاره نکرد‬ ‫اما این شبکه تلویزیونی المیادین لبنان بود که‬ ‫خبر داد ‪ ۷‬نفتک��ش در این بندر هدف حمله‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬در این بین‪ ،‬خبرگزاری دولتی‬ ‫عربس��تان س��عودی گزارش کرد خالد الفالح‪،‬‬ ‫وزیر انرژی عربس��تان سعودی اظهار کرده که‬ ‫دو نفتکش س��عودی در یک حمله خرابکارانه‬ ‫در نزدیکی اب های س��احلی ام��ارات متحده‬ ‫عربی ه��دف قرار گرفته و متحمل خس��ارت‬ ‫قابل توجهی شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این کشتی ها در مسیر بازگشت‬ ‫به عربستان سعودی بودند تا به بارگیری نفت‬ ‫خام به مقصد امریکا بپردازند‪ .‬با این حال ‪ ،‬وزیر‬ ‫انرژی عربستان سعودی به نام این نفتکش ها‬ ‫اش��اره ای نکرد‪ .‬الفالح گفت‪ :‬خوشبختانه این‬ ‫حمالت تلفات یا نشت نفتی به دنبال نداشت‬ ‫ام��ا باعث صدمه دی��دن قابل توج��ه این دو‬ ‫کشتی شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماجرای بازگش��ت دوب��اره س��همیه بندی و دونرخی‬ ‫ ش��دن بنزین چند ماهی اس��ت که مطرح شده و گاهی‬ ‫نمایندگان مجلس از اختصاص س��همیه بنزین به افراد‬ ‫می گوین��د و از ان ط��رف وزی��ر نفت دونرخی ش��دن را‬ ‫راه حل مبارزه با قاچاق سوخت می داند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫سرنوشت بنزین مشخص نیست‪ .‬پایان سال گذشته و با‬ ‫تصویب بودجه سال ‪ ،۹۸‬بیشتر افراد گمان می کردند که‬ ‫بنزین امسال گران نمی ش��ود و وضعیت شرایط موجود‬ ‫حفظ خواهد ش��د زیرا هیچ کدام از س��ناریوهای مطرح‬ ‫ش��ده در کمیس��یون انرژی مجلس رای نی��اورد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دیری از تصویب بودجه نگذشت که اختالف نظرها‬ ‫درباره قیمت و ش��یوه توزیع بنزین باال گرفت‪ .‬در ادامه‬ ‫دیدگاه ه��ای متفاوتی درباره موضوع بنزین اورده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه ش�رایط اقتص�ادی ب�رای‬ ‫سهمیه بندی بنزین‬ ‫ غالمرضا شرفی‬ ‫ اسداهلل قره خانی‬ ‫بیژن حاج محمدرضا‬ ‫محسن دالویز‬ ‫ غالمرضا شرفی ‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین بررسی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬هنوز به نتیجه ای‬ ‫نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد‪.‬‬ ‫به گفته ش��رفی‪ ،‬فضای مجازی بخشی از تحلیل ها و‬ ‫اخبار را کنار هم گذاش��ته بنابراین اطالعات اعالم شده‬ ‫موثق نیست‪.‬‬ ‫شرفی ادامه داد‪ :‬به نظر من چاره ای جز دونرخی شدن‬ ‫بنزین نداریم زیرا این سوخت که مورد نیاز همگان است‬ ‫و بر همه مو لفه های ملی تاثیر می گذارد باید بیش��تر از‬ ‫گذشته کنترل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت بنزین سهمیه بندی‬ ‫و بنزین ازاد مش��خص نیست‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی‪ ،‬این موضوع با دیدگاه کارشناس��ی و‬ ‫رو ان شناختی این مقطع انجام می شود تا با مردم به یک‬ ‫توافقی در کنترل و عرضه بنزین برسیم‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس گفته که در ص��ورت اختصاص‬ ‫س��همیه بنزین به افراد‪ ،‬س��هم هر نفر بیشتر از ‪ ۲۴‬لیتر‬ ‫در م��اه خواهد ب��ود اما هنوز تصمی��م نهایی برای نحوه‬ ‫سهمیه بندی مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹س�همیه بندی بنزی�ن در کمیس�یون انرژی‬ ‫مطرح نشد‬ ‫با این حال‪ ،‬اس��داهلل قره خانی ‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون‬ ‫انرژی مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه بندی بنزین در‬ ‫کمیسیون انرژی را رد کرد و به خانه ملت گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم‬ ‫تصمیمی در این موضوع ندارد مگر اینکه دولت الیحه ای‬ ‫به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت اگر الیحه دهد‪ ،‬کمیس��یون و‬ ‫مجلس بررس��ی می کنند و در نهایت با تصمیم مجلس‪،‬‬ ‫اقدام اجرایی و عملی می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به اینکه تاکنون چنین چی��زی به مجلس اعالم‬ ‫نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز مش��خص نیس��ت پیش��نهاد دولت‬ ‫چیس��ت زی��را در این زمین��ه مباحث مختلف��ی مانند‬ ‫دونرخی ش��دن بنزین‪ ،‬نحوه س��همیه بندی‪ ،‬استفاده از‬ ‫کارت سوخت و قیمت گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغی برای افزایش قیمت بنزین نداشتیم‬ ‫همچنی��ن بی��ژن حاج محمدرض��ا‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫جای��گاه داران بنزین در این باره ب��ه مهر گفت‪ :‬موضوع‬ ‫س��همیه بندی بنزین از پاییز سال گذشته مطرح شده تا‬ ‫بتوان از زیرساخت ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته هدف بیشتر افزایش قیمت فراورده‬ ‫بوده اما تاکنون محقق نش��ده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��ال گذش��ته افزایش قیمت تکذیب شد و امسال‬ ‫هم هنوز ابالغی مبنی بر افزایش قیمت بنزین نداشته ایم‪.‬‬ ‫به عقی��ده حاج محمدرضا‪ ،‬این کار منطقی نیس��ت و‬ ‫مسئله سهمیه بندی در فراورده فساد را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ای��ن کار نه تنها چیزی را ح��ل نمی کند بلکه‬ ‫استمرار ان مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مه�دی ش�ریفی نیک نف�س‪ -‬مدیرعامل ش�رکت‬ ‫بازرگانی پتروشیمی‪:‬‬ ‫ایران درحال حاضر از هر نظر در شرایط خاصی قرار دارد‪.‬‬ ‫بح��ث س��همیه بندی بنزین و تغییر قیمت س��وخت را هم‬ ‫باید در بس��تر همین ش��رایط تحلیل کرد‪ .‬درحال حاضر در‬ ‫موقعیت خاصی قرار گرفته ایم که به طور قطع سهمیه بندی‬ ‫بنزین به مدیریت اوضاع کمک می کند‪.‬‬ ‫مصرف بنزین در کش��ور ما بس��یار باالس��ت و به نزدیک‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر رسیده است‪.‬‬ ‫فارغ از هر مس��ئله دیگری‪ ،‬همین میزان مصرف نش��ان‬ ‫می ده��د که ما نیاز به س��همیه بندی داری��م چرا که اگر با‬ ‫رویه فعل��ی پیش برویم‪ ،‬تولید داخل��ی کفاف مصرف ما را‬ ‫نمی دهد و مجبور می شویم که به واردات روی اوریم‪ .‬اینکه‬ ‫باید بنزین سهمیه بندی و قیمت سوخت واقعی شود‪ ،‬کامال‬ ‫درست است اما پیش شرط هایی دارد‪.‬‬ ‫در سال های اخیر بر خالف شعارهایی که در سازمان های‬ ‫مختل��ف دولتی و عمومی داده ش��د‪ ،‬حمل ونقل عمومی به‬ ‫افزایش قیمت را تجربه می کند‪ .‬نرخ بنزین باید افزایش‬ ‫یابد اما در ش��رایط کنونی نزدی��ک کردن قیمت بنزین‬ ‫داخلی به فوب خلیج فارس دش��وار اس��ت چراکه س��ایر‬ ‫مولفه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وضعیت حمل ونقل کش��ور بر مصرف بنزین تاثیرگذار اس��ت و در‬ ‫بحث قیمت گ��ذاری حامل های انرژی نیازمن��د تصمیم های منطقی و‬ ‫جس��ورانه هستیم و برای س��اماندهی تقاضای مصرف سوخت باید‬ ‫نگاه ها به خودروسازان معطوف شود‬ ‫وی با بی��ان اینکه قاچاق س��وخت از جایگاه ها انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در شروع سهمیه بندی مانند سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬مصرف در ابتدا پایین می اید اما در ادامه مصرف‬ ‫دوباره باال می رود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین تاکید کرد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت قیمت را باال ببرند نیاز به س��همیه بندی نیست و‬ ‫این کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهین�ه کردن مص�رف با عرضه س�وخت به‬ ‫قیمت واقعی‬ ‫محسن دالویز‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت نیز معتقد است که وضعیت حمل ونقل کشور بر‬ ‫مصرف بنزین تاثیرگذار اس��ت و در بحث قیمت گذاری‬ ‫حامل های انرژی نیازمند تصمیم های منطقی و جسورانه‬ ‫هس��تیم و برای ساماندهی تقاضای مصرف سوخت باید‬ ‫نگاه ها به خودروسازان معطوف شود‪.‬‬ ‫وی پی��ش از این در گفت وگو با ایرنا با اش��اره پایین‬ ‫بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما شدت‬ ‫انرژی باالست و همین امر باعث شده تا حدود ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫از انرژی در کشور در بخش حمل ونقل مصرف شود‪.‬‬ ‫دالویز به موضوع سهمیه بندی نیز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تجرب��ه نش��ان داده که ای��ن موضوع بر مص��رف بنزین‬ ‫تاثیر گ��ذار اس��ت اما نقط��ه مطلوب ب��رای بهینه کردن‬ ‫مصرف‪ ،‬عرضه س��وخت به قیمت واقعی‪ ،‬فارغ از سهمیه‬ ‫و یارانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو نرخی کردن بنزین بهترین راه است‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی با تاکید بر اینکه با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬چاره ای به جز س��همیه بندی وجود ندارد‪ ،‬دالیل‬ ‫لزوم سهمیه بندی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫فرید عامری با اش��اره به وضعیت قاچاق س��وخت در‬ ‫ایران‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬این درست است که شرایط جامعه‬ ‫درحال حاض��ر به صورتی اس��ت که ق��درت خرید مردم‬ ‫محدود شده اما تفاوت نرخ بنزین در ایران با کشورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬بسیار افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش‬ ‫میزان قاچاق می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر تفاوت نرخ بنزین در ایران با‬ ‫کش��ورهای همسایه تا حدی اس��ت که اگر همین روال‬ ‫ادامه پیدا کند و تدبیری برای ان اندیش��یده نش��ود‪ ،‬در‬ ‫اینده نزدیک شاهد نایاب شدن بنزین در مناطق مرزی‬ ‫خواهی��م بود و ای��ران در این مناطق با بح��ران روبه رو‬ ‫‹ ‹افزایش نابرابری با سهمیه بندی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی با تاکی��د بر اینکه جامعه کش��ش‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین را ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫جامعه کش��ش افزایش بنزین را ن��دارد‪ ،‬بهترین راهکار‬ ‫دونرخی کردن ان اس��ت‪ .‬به نظر من‪ ،‬میزانی از مصرف‬ ‫معمول مردم که مصرف بهینه اس��ت‪ ،‬مش��خص و این‬ ‫میزان با قیمت کنونی بنزین محاس��به می ش��ود و اگر‬ ‫ف��ردی بیش از مص��رف متعارف جامعه اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫هزینه بیشتری باید بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص س�همیه ب�ه خودروه�ا‪ ،‬دور از‬ ‫عدالت‬ ‫یک کارش��ناس انرژی با بیان اینکه تخصیص سهمیه‬ ‫بنزی��ن به افراد ب��ه عدال��ت نزدیک تر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تخصیص س��رانه بنزی��ن به افراد باید ای��ن امکان ایجاد‬ ‫شود که افراد از فروش سهمیه خود‪ ،‬درامد نقدی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ساالر س��یدی‪ ،‬کارش��ناس انرژی درباره شیوه بهینه‬ ‫اص�لاح قیمت بنزین به ایلنا گف��ت‪ :‬دولت می تواند نرخ‬ ‫بنزین را با س��همیه یا بدون س��همیه ب��ا دو نرخ عرضه‬ ‫کن��د‪ ،‬البت��ه ای��ن روش موجب می ش��ود ب��ه افرادی‬ ‫ک��ه مصرف باالت��ری دارن��د یارانه بیش��تری هم تعلق‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬روش دیگ��ر تخصیص س��همیه بنزین به‬ ‫خودروها اس��ت؛ اگر دولت بخواهد س��همیه بنزین را به‬ ‫خودروها تخصی��ص دهد در حقیقت یاران��ه به افرادی‬ ‫داده که از تمکن مالی بیش��تری برخوردار هستند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که قش��ر اسیب پذیر بیشترین تاثیر را از‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین می گیرن��د‪ .‬در کل هم این روش از‬ ‫عدالت اجتماعی دور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس انرژی توضیح داد‪ :‬روش دیگر اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها برای بنزین این است که قیمت‬ ‫بنزی��ن افزایش یافت��ه و در عوض به هر فرد‪ ،‬س��همیه‬ ‫بنزین تعلق بگیرد و این امکان وجود داش��ته باش��د که‬ ‫دارنده س��همیه بتواند در فضایی مشابه بورس‪ ،‬اقدام به‬ ‫فروش س��همیه خود کرده و از ان‪ ،‬درامد نقدی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��یدی گفت‪ :‬افزایش قیمت بنزین با دو نرخی بودن‬ ‫ان تف��اوت چندانی ندارد چرا که ع��دد بزرگ تر مد نظر‬ ‫گرفته می شود و بر اساس ان نیز سایر اقالم سبد خانوار‬ ‫بنزین به طور مس��اوی در اختی��ار ‪ ۸۰‬میلیون ایرانی‬ ‫قرار نمی گیرد‪ ۴۶ .‬درصد ایرانی ها از یارانه پنهان بنزین‬ ‫استفاده نمی کنند‪ ،‬در نتیجه دهک پردرامد کشور بیش‬ ‫از ‪۱۰‬برابر دهک های پایین از این یارانه پنهان اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جواد نوفرس��تی‪ ،‬کارش��ناس حوزه انرژی با بیان این‬ ‫نکته که در زمینه بنزین با چالش بس��یار جدی قاچاق‪،‬‬ ‫مصرف باال و بی عدالتی توزی��ع یارانه های پنهان روبه رو‬ ‫هس��تیم به اقتصاد انالین گفت‪ :‬نبود نظ��ارت بر عرضه‬ ‫جایگاه ه��ا و فروش بنزین و همچنین تک نرخی ش��دن‬ ‫بنزین در س��ال ‪ ،۹۴‬مقدمه اغاز دوباره قاچاق س��وخت‬ ‫شد که در برهه زمانی ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۴‬به صفر رسیده بو د‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه س��همیه بندی بنزین در سال ‪۸۶‬‬ ‫منج��ر به کاهش ‪ ۱۰‬میلیون لیتری بنزین در روز ش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تا پایان دو نرخی بودن بنزین در طول ‪ ۸‬س��ال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلی��ون لیتر به مصرف بنزین اضافه ش�� د اما‬ ‫حذف کارت س��وخت منجر شد تا میزان مصرف بنزین‬ ‫یک ب��اره از ‪ ۷۳‬میلی��ون لیتر در طول ‪ ۳‬س��ال به ‪۹۱‬‬ ‫میلیون لیتر برسد‪.‬‬ ‫نوفرس��تی با اش��اره ب��ه اینک��ه یارانه بنزی��ن به نفع‬ ‫قاچاقچیان سوخت است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته‪ ،‬روزانه‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون لیتر قاچاق بنزین در کش��ور رخ‬ ‫داد‪ ،‬بنزی��ن با یارانه داده می ش��و د ام��ا منافع ان برای‬ ‫قاچاقچی ها است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه ثابت نگهداش��تن قیمت بنزین‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذشته‪ ،‬از اش��تباه های دولت و وزارت نفت‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به رش��د س��االنه تورم‪ ،‬ثابت‬ ‫نگهداش��تن قیمت باعث کم ارزش شدن ان شده که به‬ ‫افزایش مصرف ان کمک می کند‪ ،‬در نتیجه با این ثبات‬ ‫صنع��ت نه به افزایش بهره وری فکر می کند و نه کاهش‬ ‫مص��رف بنزین‪ .‬در حال��ی ک��ه کاالی جایگزین‪ ،‬یعنی‬ ‫س��ی ان جی وجود دارد که ان هم به دلیل سیاست های‬ ‫غلط نه تنها رشد مصرف نداشته بلکه در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫درجا زده است‪.‬‬ ‫این کارشناس انرژی با بیان اینکه خودکفایی در تولید‬ ‫بنزین موفقیت بزرگی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت روزی‬ ‫‪ ۹۰‬میلی��ون لیتر بنزین با ن��رخ ‪ ۱۰۰۰‬تومان در اختیار‬ ‫مردم قرار می ده د در حالی که می تواند بخش��ی از ان را‬ ‫با نرخ ‪ ۷‬هزار تومان صادر کند‪.‬‬ ‫ب��ا این اوص��اف مصرف روزان��ه ‪ ۹۰‬میلی��ون را در ‪۶‬‬ ‫ه��زار تومان یاران��ه پنهان انرژی ض��رب کنید‪ ،‬که یک‬ ‫فرصت سوزی بزرگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫راه ناگزیر سهمیه بندی بنزین با یارانه نقدی‬ ‫خوبی توس��عه پیدا نکرد‪ .‬با وجود پیش��رفت هایی‬ ‫ک��ه در ای��ن ح��وزه داش��ته ایم‪ ،‬توس��عه یافتگی‬ ‫نظ��ام حمل ونقل ب��ه میزان کفایت نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫با س��همیه بندی بنزی��ن‪ ،‬مردم باید به سیس��تم‬ ‫حمل ونقل عمومی توس��عه یافته دسترسی داشته‬ ‫باش��ند تا مشکلی برای شان ایجاد نشود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر هم باید راهکارهایی برای توس��عه‬ ‫حمل ونقل عمومی پیدا کرد‪.‬‬ ‫قیمت سوخت در تمام کشورهای جهان واقعی است و در‬ ‫ایران هم باید واقعی باشد‪.‬‬ ‫به عبارتی دیگر که در این روزها هم بسیار گفته می شود‪،‬‬ ‫یارانه های پنهان باید حذف شود‪ .‬دولت درحال حاضر مبالغ‬ ‫بسیار گزافی را به صورت یارانه به مصرف کنندگان سوخت‬ ‫تخصیص می دهد که بیشتر ان به قشر برخوردار و ثروتمند‬ ‫جامعه می رس��د‪ .‬حاال حذف این یارانه ها تنها باید به شکلی‬ ‫انجام ش��ود که مابه التفاوت ان به اقش��ار ضعیف برسد‪ .‬اگر‬ ‫دولت این پول را با شناس��ایی دقیق به گروه های زیر فشار‬ ‫برساند‪ ،‬به نفع کش��ور خواهد بود‪ .‬نکته دیگر ان‬ ‫است که با واقعی شدن قیمت‪ ،‬قاچاق سوخت هم‬ ‫بسیار کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در کش��ورهای همس��ایه قیمت‬ ‫بنزی��ن واقعی و باالس��ت اما ایران بنزین بس��یار‬ ‫ارزانی دارد‪ .‬به همین س��وخت ب��ه میزان باالیی‬ ‫قاچاق و از کش��ور خارج می شود‪ .‬با سهمیه بندی‬ ‫و واقعی ش��دن قیمت‪ ،‬این معض��ل کاهش خواهد یافت اما‬ ‫باز هم حذف یارانه ها تنها به ش��رطی به نفع اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت که پرداخت هایی به صورت مستقیم به قشر ضعیف‬ ‫انجام شود‪ .‬اگر چنین نباشد‪ ،‬به طور قطع با شرایط سختی‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نگرانی های��ی بی��ن مردم وج��ود دارد که‬ ‫بجاس��ت‪ .‬زمانی که قیم��ت بنزین باال م��ی رود‪ ،‬روی همه‬ ‫هزینه ه��ای دیگر اثر می گ��ذارد‪ .‬حتی ممکن اس��ت برای‬ ‫خرید یک کیلو س��یب زمینی‪ ،‬با این مس��ئله روبه رو شوند‬ ‫که قیمت ها افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬بهانه هم این اس��ت‬ ‫ک��ه می گویند هزینه حمل ونقل ب��اال رفته اما دیگر توجهی‬ ‫ندارند که حمل ونقل‪ ،‬چقدر بر هزینه تمام شده کاال اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید برای نظارت روی این مسائل ساز کار دقیقی طراحی‬ ‫کرد تا نفع س��همیه بندی بنزین به اقتصاد کش��ور برسد و‬ ‫پیامدهای منفی ان کم باشد‪ .‬در شرایطی که تورم دو رقمی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اگر ساز کارهای حمایت از قش��ر ضعیف و پرداخت‬ ‫مس��تقیم به انها به درس��تی طراحی و اجرا نش��ود‪ ،‬زندگی‬ ‫برای مردم س��خت تر خواهد شد ولی اگر دولت همه مسائل‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی را با هم ببیند‪ ،‬باید اصالح س��اختار‬ ‫سوخت را شروع کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در ش��رایطی قرار گرفته ای��م که تحریم ها‬ ‫به ش��کل ناگزی��ر‪ ،‬اصالح قیمت س��وخت را به م��ا دیکته‬ ‫می کن��د‪ .‬از نظر من مجموع ش��رایط؛ مصرف باالی بنزین‪،‬‬ ‫قاچاق س��وخت و تنگناهای مالی باعث ش��ده است که اگر‬ ‫سهمیه بندی بنزین اجرا نشود‪ ،‬اثرات ان برای کشور و برای‬ ‫مردم بسیار منفی باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بررسی وضعیت بخش مسکن در ‪ ۶‬برنامه توسعه کشور نشان داد‬ ‫سمفونی ناموزون مسکن در برنامه های توسعه ایران‬ ‫‹ ‹برنامه اول توسعه‬ ‫راهبردهای اساس��ی بخش مس��کن در برنامه اول توسعه رفع‬ ‫معضل مس��کن کشور‪ ،‬تامین زمین غیرکشاورزی ارزان نرخ برای‬ ‫س��اخت مس��کن‪ ،‬بهره گیری بهینه از ظرفیت های بالقوه عوامل‬ ‫تولید‪ ،‬پرداخت یارانه و اعمال سیاست حمایتی در بخش مسکن‬ ‫به ش��کل عرضه مصالح ارزان نرخ و س��اخت خانه های ارزان نرخ‬ ‫ب��رای اثرگ��ذاری بر بهای مس��کن در ب��ازار ازاد و اعطای ان به‬ ‫متقاضی��ان کم درامد بود‪ .‬باال بودن س��هم زمی��ن در بهای تمام‬ ‫شده واحد مسکونی در ان سال ها‪ ،‬باالبردن میانگین سطح زیربنا‬ ‫و پیچیدگی قوانین ناظر بر بخش مس��کن در سطح کالن کشور‬ ‫مانعی بر س��ر راه تحقق اهداف برنامه نخس��ت پنج س��اله قلمداد‬ ‫شد و در نهایت دولت نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه دوم توسعه‬ ‫در برنامه دوم توسعه راهکارهایی مانند تامین زمین اماده سازی‬ ‫‹ ‹برنامه سوم توسعه‬ ‫گذر از دوران جنگ و ارام ش��دن نس��بی فضای کش��ور سبب‬ ‫شد دولت در برنامه سوم توسعه با دغدغه کمتری به ساماندهی‬ ‫معضالت و مش��کالت مسکن کشور بپردازد‪ .‬در این مقطع زمانی‬ ‫پش��تیبانی از ایجاد تش��کل های صنفی و موسسه های محلی در‬ ‫راس��تای تامین مس��کن قش��ر کم درامد و بهره گی��ری بهینه از‬ ‫زمین های ش��هری با هدف کوچک سازی و انبوه سازی در دستور‬ ‫کار مس��ئوالن قرار گرفت‪ .‬تولید واحدهای مسکونی در راستای‬ ‫اهداف کمی بخش مس��کن در مقطع زمانی س��ال های ‪ ۷۹‬تا ‪۸۲‬‬ ‫موفقیت امیز بود و بخش بزرگی از موفقیت در پرتو افزایش رشد‬ ‫اقتصادی کشور و همچنین افزایش نقدینگی به دست امد‪ .‬فروش‬ ‫تراکمی س��اختمان از سوی ش��هرداری ها نیز عامل موثر دیگری‬ ‫در رونق مس��کن در س��ال های برنامه سوم بود که در انبوه سازی‬ ‫و کوچک س��ازی نقش عمده ای ایفا کرد؛ بنابراین سیاس��ت های‬ ‫تدوین ش��ده برنامه سوم توسعه مانند پشتیبانی از انبوه سازان در‬ ‫چارچوب بخشودگی های مالیاتی از جمله موارد اثرگذار بر رونق‬ ‫بخش مسکن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه چهارم توسعه‬ ‫اجرای برنامه چهارم توس��عه همزمان با پایان دولت اصالحات‬ ‫و اغاز دولت نهم کلید خورد‪ .‬ش��اید به همین دلیل بود که طیف‬ ‫زیادی از برنامه های مسئوالن برای ساماندهی بازار اشفته مسکن‬ ‫در زمان دولت نهم رقم خورد‪ .‬اعطای وام ‪ ۱۸‬میلیون تومانی خرید‬ ‫مسکن و ‪ ۳۶‬میلیون تومانی ساخت مسکن‪ ،‬سند منطقه ای طرح‬ ‫جامع مس��کن‪ ،‬الیحه س��اماندهی عرضه و تولید و طرح اجاره به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برنامه های توس��عه ای کشور‪ ،‬تبیین کننده سیاست های کالن‬ ‫در جهت بهبود ش��رایط اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگی کشور در‬ ‫دوره های پنج س��اله است‪ .‬بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران‬ ‫بخ��ش مس��کن بر این باورن��د که توجه به محوره��ای مرتبط با‬ ‫بخ��ش مس��کن به عنوان یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای اقتصاد‬ ‫می تواند مس��یر توسعه پنج ساله کشور را به طور قابل مالحظه ای‬ ‫هموار س��ازد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از مس��ائل مهمی که نقش‬ ‫اساس��ی در زندگی مردم کش��ور دارد‪ ،‬موضوع مس��کن و کمبود‬ ‫ان در مقایس��ه با انتظارها و نیازهای مردم است‪ .‬سال هاست که‬ ‫«مس��کن» به ارزویی تبدیل ش��ده که مردم و دولت برای تحقق‬ ‫ان ت�لاش می کنن��د‪ .‬گرچه دولت ها همواره در اغ��از راه با ارائه‬ ‫س��ناریوهای گوناگون سعی در کاهش قیمت ها و افزایش قدرت‬ ‫خرید مردم داش��ته اند‪ ،‬اما عملک��رد دولت ها در اجرای طرح ها و‬ ‫برنامه های کاهش نرخ و افزایش قدرت خرید مس��کن تاثیر بسزا‬ ‫و چشمگیری نداشته است‪ .‬مسکن گران ترین و استراتژیک ترین‬ ‫محصول در س��بد خرید خانوار اس��ت؛ اما اینکه سیاست های هر‬ ‫دول��ت ت��ا چه حد توانس��ته رونق را به بازار مس��کن بازگرداند و‬ ‫مستاجران را صاحب خانه کند از موضوعات دنباله داری است که‬ ‫از این دولت به دولت بعد منتقل می شود؛ بر همین اساس مسکن‬ ‫به یکی از کلیدی ترین بخش های برنامه های توس��عه ای کش��ور‬ ‫تبدیل شد‪ .‬در این گزارش به بررسی جایگاه مسکن در برنامه های‬ ‫کالن و برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور می پردازیم‪.‬‬ ‫ش��ده و ارزان نرخ برای س��اخت مس��کن قش��رهای کم درامد و‬ ‫پشتیبانی از تولیدکنندگان مسکن به گونه انبوه سازی در دستور‬ ‫کار مس��ئوالن کش��ور قرار گرفت‪ ،‬اما دوباره بروز عواملی مانع از‬ ‫تحقق اهداف برنامه ش��د‪ .‬مش��ارکت ناکافی نهاد های مرتبط با‬ ‫بخش مسکن به ویژه شهرداری ها‪ ،‬نبود نهادهای سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ناهمخوان��ی الگوهای س��اخت با نیازه��ا و امکانات کم اقتصادی‬ ‫متقاضیان دست به دست هم داد تا پرونده برنامه دوم توسعه هم‬ ‫بدون تحقق اهداف بخش مشکن بسته شود‪ .‬نبود مکانیسم های‬ ‫تشویقی برای تولید انبوه مسکن و گرایش نداشتن سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی به س��رمایه گذاری در بخش مسکن هم از جمله‬ ‫عواملی به شمار می رفت که سبب شد برنامه دوم توسعه در بخش‬ ‫مسکن به موفقیتی دست پیدا نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ششم توسعه‬ ‫اینکه سیاس��ت های هر دولت تا چه حد توانسته رونق را به بازار مسکن‬ ‫بازگرداند و مستاجران را صاحب خانه کند از موضوعات دنباله داری است‬ ‫که از این دولت به دولت بعد منتقل می ش��ود؛ بر همین اساس مسکن به‬ ‫یکی از کلیدی ترین بخش های برنامه های توسعه ای کشور تبدیل شد‬ ‫شرط تملیک زمین های ‪۹۹‬ساله که از طریق تعاونی های مسکن‬ ‫س��اخت انها به انبوه سازان س��پرده می شود از جمله برنامه هایی‬ ‫است که برای توقف روزافزون نرخ مسکن در کشور پیاده شد اما‬ ‫در عمل به نتیجه قابل توجهی دست پیدا نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه پنجم توسعه‬ ‫برنامه پنجم توس��عه همزمان با س��ال های پایانی دولت دهم و‬ ‫اغاز دولت یازدهم اجرایی ش��د‪ .‬هرچند اجرای این برنامه با یک‬ ‫س��ال تاخی��ر کلید خورد اما زمانی ای��ن برنامه به اجرا درامد که‬ ‫بسیاری از طرح های برنامه چهارم توسعه کشور در بخش مسکن‬ ‫ناتم��ام باق��ی مانده ب��ود و در عمل این پروژه ه��ای نیمه تمام به‬ ‫برنامه پنجم منتقل شد؛ تا شاید سمفونی ناموزون افزایش نرخ و‬ ‫رکود حاکم بر بخش مس��کن را موزون کند‪ .‬دولت در این برنامه‬ ‫به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه‬ ‫گروه های کم درامد به اجرای برنامه هایی دست زد که در تشریح‬ ‫کلیات انها می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫ارتق��ای کیف��ی و کمی مس��کن تولیدی کش��ور‪ ،‬حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاری در امر تولید مس��کن با اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوین و تولید صنعتی مس��کن‪ ،‬بهس��ازی و نوس��ازی بافت های‬ ‫فرس��وده ش��هری و س��کونتگاه های غیررس��می و مقاوم سازی‬ ‫واحدهای مسکونی موجود‪ .‬همچنین دولت موظف شد از طریق‬ ‫حمایت های الزم از قبیل تامین زمین مناس��ب‪ ،‬کاهش یا حذف‬ ‫بهای زمین از نرخ تمام ش��ده مس��کن‪ ،‬تامین تس��هیالت بانکی‬ ‫ارز ان نرخ درکنار اعمال معافیت هایی‪ ،‬در راستای خانه دار کردن‬ ‫شهروندان گام بردارد‪.‬‬ ‫حاال نوبت به اجرای برنامه ششم توسعه رسیده است‪ .‬انبوه سازان‬ ‫کش��ور در نخستین ماه های اجرای این برنامه پیشنهادی جدید به‬ ‫دولت دادند و اعالم کردند نخستین ضرورت در قانون برنامه ششم‬ ‫توس��عه این اس��ت که تعریف جامع و کاملی از انبوه سازی مسکن‬ ‫و س��اختمان انجام و پرداخت ‪ ۱۲۰‬میلیون توم��ان وام به ازای هر‬ ‫واحد مس��کونی به انبوه س��از و انتقال ان به ن��ام خریدار عملیاتی‬ ‫ش��ود؛ پیش��نهادی که البته با ان موافقت نش��د‪ .‬در این پیشنهاد‬ ‫انبوه سازان با اش��اره به چند موضوع مورد بحث صنعت ساختمان‬ ‫در مقطع زمانی حاضر خواس��تار حل مش��کالت موجود در عرصه‬ ‫پیش فروش ساختمان‪ ،‬اصالحیه قانون مالیات های مستقیم درباره‬ ‫دریافت مالیات از نخستین نقل وانتقال ملک‪ ،‬اجرای بیمه کارگران‬ ‫س��اختمانی و س��ایر حمایت ه��ای الزم از انبوه س��ازان به منظور‬ ‫خروج بخش ساخت وس��از از رکود ش��دند‪ .‬به گفته ارائه دهندگان‬ ‫این پیش��نهاد در انبوه سازی مسکن و س��اختمان‪ ،‬هزینه هایی که‬ ‫برای انتقال اب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬ایجاد راه‪ ،‬فضای س��بز و‬ ‫ارائه خدمات می ش��ود به مراتب کمتر و هماهنگ تر با سازمان های‬ ‫اجرایی ذی ربط اس��ت ت��ا اینکه این ساخت وس��ازها در محالت و‬ ‫نقاط پراکنده ش��هر انجام ش��ود‪ .‬حتی برنامه ریزی های نهادهای‬ ‫اجرایی نیز همگام با انبوه سازی می تواند با نظم و انسجام و سرعت‬ ‫بیش��تری پیش برود‪ .‬عالوه بر این در انبوه سازی زمینه استفاده از‬ ‫فناوری های نوین و صنعتی س��ازی مس��کن و ساختمان به مراتب‬ ‫اماده تر و توجیه اقتصادی ان منطقی تر و اس��تفاده از ان بیش��تر از‬ ‫انفرادی س��ازی اس��ت و از ورود اشخاص فاقد صالحیت جلوگیری‬ ‫می شود‪ .‬انبوه سازان بر این باورند که باتوجه به موارد یادشده دولت‬ ‫باید برای انبوه سازان تسهیالت و امکانات ویژه منظور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫مس��ئله تامین مس��کن برای بسیاری از ش��هروندان هنوز حل‬ ‫نش��ده و با اینکه موضوع مس��کن همواره در صدر دغدغه های همه‬ ‫دولت ها بوده این داس��تان همچنان ادام��ه دارد‪ .‬اجرای طرح های‬ ‫گوناگون نیز تاکنون نتوانسته درمانی برای این درد مشترک باشد‬ ‫و از اج��رای برنامه های افزایش تس��هیالت در قال��ب وام گرفته تا‬ ‫س��اخت مسکن های انبوه در قالب مس��کن مهر و امید و اجتماعی‬ ‫نیز تاکنون گره کور مس��کن را باز نکرده اس��ت‪ .‬در همین ش��رایط‬ ‫خبرهایی از وجود انبوه خانه های خالی در کش��ور به ویژه در تهران‬ ‫به گوش می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایرالین های ایرانی چقدر ارز دولتی گرفتند؟‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی داخل��ی از ابتدای‬ ‫ی س��ال گذش��ته در‬ ‫فروردی��ن ت��ا نیمه دوم د ‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۴۰‬میلی��ون دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و ‪ ۱۹۶‬میلیون دالر ارز نیمایی دریافت کردند‪.‬‬ ‫مقص��ود اس��عدی س��امانی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره می��زان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و نیمای��ی‬ ‫پرداخ��ت ش��ده از س��وی بان��ک مرک��زی به‬ ‫ن تا‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی داخل��ی از فروردی ‬ ‫ی س��ال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫نیمه دوم د ‬ ‫به اینکه بخش��ی از نیازهای ارزی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی ازس��وی بانک مرکزی تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬درخواس��ت های مورد نظر ارائه و در‬ ‫مجموع در مدت یادش��ده ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫دولت��ی (‪ ۴۲۰۰‬تومانی) و ‪ ۱۹۶‬میلیون دالر ارز‬ ‫نیمایی به شرکت های هواپیمایی ایرانی پرداخت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��عدی س��امانی ادام��ه داد‪ :‬ارز مرب��وط از‬ ‫س��وی بانک مرکزی به ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫به م��وارد گوناگون��ی ازجمله هزینه س��وخت‪،‬‬ ‫خدمات فرودگاهی‪ ،‬هزینه ناوبری‪ ،‬هزینه ‪over‬‬ ‫‪ ،fly‬تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬حق ماموریت خلبانان‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای اموزش��ی و مواردی از این دس��ت‬ ‫تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫قوه قضاییه وارد جرم انگاری تخلفات شهرسازی شود‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه س��یل اخی��ر تلنگری بود تا‬ ‫تاکی��دی بر اجرای قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت وس��از ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر تخلفی در ساخت وس��از انجام ش��ود این تخلف جرم انگاری نمی شود‬ ‫و ما امروز به دنبال جرم انگاری تخلفات شهرس��ازی هس��تیم‪ .‬اگر تخلفات‬ ‫ساخت وس��از جرم انگاری شود شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه باید‬ ‫درباره این تخلفات پاس��خگو باشد‪ .‬فرزانه صادق مالواجرد‪ ،‬معاون معماری‬ ‫و شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی در گفت وگو با ایلنا درباره دالیل بروز‬ ‫خسارت های سنگین پس از وقوع سیل در استان های گوناگون اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضوع مهم اسیب شناسی ش��دت وقوع سیل و عوامل دخیل در افزایش‬ ‫خسارت های ناش��ی از ان است‪ .‬اگر اسیب شناسی دقیقی روی این اتفاق‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬امکان عبرت اموزی برای تکرار نش��دن این تجربه ها به وجود‬ ‫نمی اید‪ .‬صادق مالواجرد ادامه داد‪ :‬در تهیه و تصویب طرح های توس��عه و‬ ‫عمران‪ ،‬منابع طبیعی باید مورد توجه قرار بگیرد و اس��ناد خروجی از این‬ ‫طرح ها باید بازنگری ش��وند و به احتمالی از سوی وزارت نیرو تجدیدنظری‬ ‫درباره حدود بس��تر و حرایم انجام می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه حرایم‬ ‫کاربری به شمار نمی رود؛ بلکه تعیین کننده مفهوم نبود ساخت وساز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ساخت وس��ازهایی که پیرامون رودخانه ها انجام شده غیرمجاز است‬ ‫و ش��هرداری مرجع صدور پروانه ساخت وساز به شمار می رود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی با بیان اینکه سیل اخیر تلنگری بود تا تاکیدی بر اجرای‬ ‫قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت وساز شود‪ ،‬گفت‪ :‬در بسیاری از این موارد‬ ‫طرح مصوب وجود دارد و ممنوعیت های ساخت وساز مشخص است اما باز‬ ‫هم شاهد تخلفاتی هستیم که این نشان می دهد ضوابط اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫قیمت اخرین معامالت مسکن در «سابا»‬ ‫مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن‬ ‫با بیان اینکه افزایش ‪ 2‬برابری نرخ مس��کن در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به تبعیت از شرایط اقتصادی کشور‬ ‫رخ داد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم و مشاوران امالک همکاری‬ ‫الزم را برای راه اندازی و تقویت سامانه اطالعات‬ ‫بازار امالک (سابا) داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا عب��اس فرهادیه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در تحلیل‬ ‫بازار مسکن گفت‪ :‬براساس اماری که وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و دفتر اقتصاد مس��کن استخراج‬ ‫ک��رده و همچنین امار بان��ک مرکزی‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصدی نرخ مسکن در سال ‪ ۹۷‬رخ داد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مسکن‬ ‫افزود‪ :‬افزایش��ی که به طور رس��می اعالم شده‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬درص��د اس��ت بیانگر این اس��ت که تا‬ ‫فروردی��ن نرخ ها به طور تقریبی ‪ 2‬برابر افزایش‬ ‫داش��ته و این چیزی نیس��ت که بت��وان ان را‬ ‫کتم��ان کرد و همه اینها برمبن��ای اتفاق هایی‬ ‫اس��ت که در اقتصاد کالن کش��ور رقم خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرهادیه درباره اعالم قیمت های واقعی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشکل اساسی درج نرخ در سایت ها‬ ‫نیست زیرا تجارت الکترونیک در جهان مرسوم‬ ‫اس��ت؛ ان چیزی که مش��کل ایج��اد می کند‬ ‫انحراف از قیمت های واقعی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جه��ش اتفاق افتاده در ‪،2‬‬ ‫‪ 3‬م��اه اخی��ر به طور حتم باید اسیب شناس��ی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی سامانه ای‬ ‫با عنوان س��امانه ثبت امالک و مستغالت دارد‬ ‫که در اختیار همگان است‪ .‬شهروندان می توانند‬ ‫اطالع��ات اخرین معامالتی که انجام داده اند را‬ ‫در این سامانه مش��اهده کنند‪ .‬فرهادیه افزود‪:‬‬ ‫مش��اوران امالک با ثبت معامله در این سامانه‪،‬‬ ‫کد رهگیری دریافت و قیمت های واقعی معامله‬ ‫شده را در این س��امانه به منظور شفافیت ثبت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬فرهادیه همچنی��ن از برگزاری‬ ‫جلس��ه مش��ترک با مصطفی قلی خس��روی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تقویت س��امانه بازار امالک ایران (سابا)‬ ‫در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مسکن با اعالم‬ ‫اینکه سامانه بازار امالک ایران مختص تهران و‬ ‫‪ 7‬شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوران امالکی که ازسوی‬ ‫صنف مجوز ورود به س��امانه را دارند می توانند‬ ‫وارد سامانه شده و اطالعات الزم را در ان درج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫تاریخ و صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شرط تداوم‬ ‫فعالیت های‬ ‫صنعتی‬ ‫پیشینه تبدیل ریال به تومان‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یک��ی از مس��ائلی ک��ه در زمان وقوع س��یل اش��کار‬ ‫ش��د ‪ ،‬این بود ک��ه به دلیل توزیع نامناس��ب امکانات در‬ ‫سراس��ر کش��ور‪ ،‬ارائه این امکانات به صورت فوری برای‬ ‫اسیب دیدگان وجود نداش��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به دلیل توجه‬ ‫به تمرکزگرایی در تهران و ش��هرهای بزرگ‪ ،‬متاسفانه‬ ‫امکانات کافی برای حمایت و کمک به اسیب دیدگان در‬ ‫سایر شهرستان های کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه همین جه��ت باید از ته��ران و ش��هر های بزرگ‬ ‫تجهی��زات و امکانات الزم به این مراکز ارس��ال ش��ود‪،‬‬ ‫البته این موضوع منحصر به حادثه س��یل نیس��ت بلکه‬ ‫به طور کلی سیاس��ت تمرکز گرایی موجب شده افراد به‬ ‫تهران و ش��هرهای بزرگ مهاج��رت کنند و این موضوع ‬ ‫تازگی نداش��ته و از س��ال های دور چنین رویه ای دنبال‬ ‫می ش��ده اس��ت ‪ ،‬البته در تئوری همواره به نبود تمرکز‬ ‫در س��ایر شهرستان های کش��ور اشاره ش��ده اما اقدام‬ ‫اساس��ی انجام نشده اس��ت‪ .‬در برخی از مقاطع تاریخی‬ ‫ش��اهد هس��تیم به ظاه ر تالش هایی برای دنبال کردن‬ ‫سیاس��ت نبود تمرکز اجرا شده اس��ت‪ .‬چند سال پیش‬ ‫به کارمندانی که عالقه داش��تند در استان های دیگر کار‬ ‫و زندگی کنند‪ ،‬پیش��نهاد ش��د در صورت انتقال به یک‬ ‫اس��تان خارج از مرکز‪ ،‬انها از امکانات ویژه ای برخوردار‬ ‫خواهند شد‪ .‬برخی از کارمندان نیز پیرو این پیشنهاد به‬ ‫شهرهای دیگر منتقل شدند‪ .‬متاسفانه این کار به معنای‬ ‫ت زیرا جابه جایی چند‬ ‫پیگیری سیاست نبود تمرکز نیس ‬ ‫کارمند نمی توانس��ت به این امر منجر ش��ود که امکان‬ ‫تصمیم گی��ری در سراس��ر کش��ور توزیع می ش��ود‪ .‬در‬ ‫حقیق��ت معن��ی نبود تمرک��ز انتقال ق��درت اجرایی و‬ ‫تصمیم گیری از تهران به اس��تان ها و تامین برنامه های‬ ‫اجرایی به تمام س��طوح کش��ور اس��ت‪ .‬این کار موجب‬ ‫می شود مدیران و کارمندانی که در نقاط مختلف کشور‬ ‫فعالیت می کنند در زمینه ارائه ابتکارهای خود تش��ویق‬ ‫ش��وند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬اگر قرار باشد فقط هسته مرکزی‬ ‫دولت پ��س از وزیران توانایی تصمیم گیری و اجرای ان‬ ‫را در سراس��ر کشور داشته باش��د این امر با موضوع نبود‬ ‫تمرک��ز مغایرت دار د زیرا باید ب��ه گونه ای عمل کرد که‬ ‫همه مدیران کل اس��تان ها و نهاد های اجرایی در سطح‬ ‫اس��تان ها این امکان را داشته باشند که برای حوزه خود‬ ‫ل تصمیم گیری کنند‪ .‬البته رسیدن به این هدف‬ ‫مستق ‬ ‫منوط به ان اس��ت که تمامی ش��رایط و زیرساخت های‬ ‫اولی��ه برای پیگی��ری موضوع نبود تمرکز فراهم ش��ود‬ ‫وگرنه این طرح های اجرایی در س��طح همان جابه جایی‬ ‫محدود چند کارمند شهرستان باقی خواهد ماند‪ .‬درباره‬ ‫ت زیرا‬ ‫صنعت نیز سیاس��ت نبود تمرکز قابل توجه اس�� ‬ ‫پیگی��ری برنامه نبود تمرکز می توان��د در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫نقش بس��یار اساس��ی و مهمی را ایفا کند‪ .‬تمرکز بیشتر‬ ‫ن یا شهرهای بزرگ‬ ‫فعالیت های صنعتی در حاشیه تهرا ‬ ‫ط در بخشی از کشور‬ ‫موجب شده این گونه فعالیت ها فق ‬ ‫انجام شود‪ .‬این موضوع مشکالتی را در پی دارد؛ نخست‬ ‫انکه کمبود فعالیت های صنعتی در اس��تان های دیگر‬ ‫انها را نیازمند ش��هرهای بزرگ خواه��د کرد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫در زمینه اشتغال مس��ائل و مشکالتی نیز پیش خواهد‬ ‫امد زیرا صنعت زمینه فراوانی برای اشتغال و بکارگیری‬ ‫نیروی انس��انی دارد اما متاس��فانه تمرکز ان در مناطق‬ ‫ش��هری بزرگ موجب می ش��ود زمینه های اشتغال در‬ ‫مناطق دیگر کش��ور به وی��ژه در حوزه صنعت کاس��ته‬ ‫شود‪ .‬نکته سوم انکه فعالیت های صنعتی سبب افزایش‬ ‫دان��ش فنی در منطقه ای می ش��ود ک��ه در ان فعالیت‬ ‫صنعت��ی انجام می گیرد‪ .‬تجمی��ع فعالیت های صنعتی‬ ‫در ی��ک بخش باعث کاهش دان��ش فنی در بخش های‬ ‫دیگر کش��ور می ش��ود‪ ،‬حال انکه برای توفیق در حوزه‬ ‫صنعت باید زمینه های اموزش مس��ائل و مشکالت فنی‬ ‫را نیز در مناطق مختلف این کش��ور فراهم اورد‪ .‬در این‬ ‫صورت س��طح دانش فنی در کش��ور به صورت متعادل‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬گسترش فعالیت صنعتی‬ ‫در نقاط مختلف کش��ور موجب می شود امکانات نیز در‬ ‫سراسر کشور توزیع شود‪ .‬همچنین اگر ما مبنا را بر نبود‬ ‫تمرکز و توسعه و توزیع تصمیم گیری ها در حوزه صنعت‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬ش��اهد توسعه کمی زیرساخت ها و فضاهای‬ ‫اموزش��ی صنعتی در مناطق کمتر توس��عه یافته کشور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در این فضاها‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص و‬ ‫زبده تربیت می شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬دیگر نیازمند ان نیستند‬ ‫ک��ه به طور حتم از مرک��ز برنامه ها و ایده هایی برای انها‬ ‫ارسال ش��و د زیرا نکته ای که تاکنون مانعی برای اجرای‬ ‫عملی و جدی سیاس��ت نبود تمرکز بوده‪ ،‬ان اس��ت که‬ ‫در بعضی از مناطق کش��ور با کمب��ود نیروی متخصص‬ ‫انسانی روبه رو هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر زمینه های فعالیت‬ ‫غیر متمرکز صنعتی فراهم اید‪ ،‬نیروی انس��انی مناسب‬ ‫نیز در منطقه تقویت خواهد شد‪ .‬در مجموع رخدادهای‬ ‫مهم طبیعی مانند س��یل و مسائل و مشکالتی که کشور‬ ‫کرده ک��ه فرایند‬ ‫م��ا در منطق��ه دارد‪ ،‬به تجرب��ه ثابت ‬ ‫برنامه ریزی نبود تمرکز می تواند مورد توجه جدی قرار‬ ‫ گیر د تا هر موقع که امکان انجام فعالیت صنعتی در یک‬ ‫منطقه وجود نداشت با توجه به ظرفیت و توانایی مناطق‬ ‫دیگر کش��ور و پیگیری ه��ای الزم و تقویت فعالیت های‬ ‫صنعتی در دیگر نقاط کشور‪ ،‬می توان همچنان به تداوم‬ ‫فعالیت های صنعتی امیدوار بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای تغییر واحد‬ ‫پول به شرط‬ ‫انکه از محاسبه‬ ‫اجزای ریال‬ ‫خودداری شود‪،‬‬ ‫نیازی به تغییر‬ ‫ماشین های‬ ‫محاسبات نیست‬ ‫بلکه انچه در‬ ‫محاسبات جدید‬ ‫باید انجام شود‪،‬‬ ‫قرار دادن یک‬ ‫ممیز بعد از رقم‬ ‫واحد پول است‬ ‫ابت��دای امس��ال موض��وع تغییر واحد پول رس��می‬ ‫ن مطرح ش��د ‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کش��ورمان از ری��ال به توم��ا ‬ ‫به تازگ��ی هیات وزیران الیحه اصالح قانون پولی بانکی‬ ‫را بررسی و تصویب کرده که در قسمتی از ان‪« ،‬واحد‬ ‫پول رس��می کش��ور‪ ،‬تومان و معادل ‪ ۱۰‬ریال تعیین‬ ‫شد»؛ مصوبه ای که البته نیز مشخص نیست چه زمانی‬ ‫اجرایی ش��ود و معنای اجرایی ش��دن هم ا ن است که‬ ‫تغییر اس��کناس ها و سکه های موجود در جامعه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکته مهم این اس��ت که چنی��ن طرحی که دارای‬ ‫س��ابقه تاریخی اس��ت و پیش از این نیز مطرح شده و‬ ‫توجه به ان تجربه‪ ،‬می تواند برای قطعی ش��دن تبدیل‬ ‫ریال به تومان مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در بررسی پیش��ینه موضوع در می یابیم ک ه یکشنبه‬ ‫ن ‪ ۱۳۵۱‬اعالم ش��د به موجب الیحه جدید‬ ‫‪ ۲۷‬فروردی ‬ ‫پولی و بانک��ی واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫بر اساس این الیحه جدید پولی و بانکی کشور که به‬ ‫تصویب نهایی کمیس��یون دارایی مجلس شورای ملی‬ ‫وقت نیز رس��ید‪ ،‬واحد پول ایران ک��ه ریال بود تغییر‬ ‫می یافت و واحد جدیدی به نام تومان در سیستم پولی‬ ‫کشور وارد می شد‪.‬‬ ‫واحد جدید که به ‪ ۱۰‬جز (ریال) تقس��یم ش��ده بود‬ ‫دارای پش��توانه ای برابر ‪ ۱۰۸۵۵‬میلینیوم گرم طالی‬ ‫خالص می ش��د‪ .‬مقام��ات بانکی تغیی��ر ارزش برابری‬ ‫تومان با طال را ناش��ی از افزایش قیمت رسمی طال در‬ ‫دنیا می دانستند‪.‬‬ ‫تغیی��ر واحد پول از ریال به توم��ان در قالب الیحه‬ ‫جدید پولی و بانکی کشور به تصویب نهایی کمیسیون‬ ‫دارای��ی مجلس ش��ورای ملی و رس��یده ب��و د اما این‬ ‫الیح��ه پیش از تصویب نهایی و ابالغ به دولت باید در‬ ‫کمیسیون دادگستری مجلس نیز به تصویب می رسید‬ ‫و پس از تصویب در جلس��ه علنی مجلس شورای ملی‬ ‫به مجلس سنا نیز فرستاده می شد‪.‬‬ ‫این الیحه ‪ ۸‬سال پیش از ان هم (‪ )۱۳۴۳‬در دوره‬ ‫تو یکم قانون گذاری از ط��رف دولت به مجلس‬ ‫بیس�� ‬ ‫تقدیم ش��ده بو د اما تا سال ‪ ۱۳۵۱‬همچنان در دستور‬ ‫کمیس��یون دارایی بوده تا به تقاض��ا ی دولت مطرح و‬ ‫بررس��ی شد ‪ .‬اخرین تغییر در واحد پول ایران در دهه‬ ‫تومان یک کلمه فارس��ی قدیمی اس��ت که در اصل در ایام صفوی‬ ‫دارای ‪ ۱۰‬هزار جز ش��اهی بود و ش��اهی از ایام صفویه واحد پول‬ ‫کشور به شمار می رفت‬ ‫نخس��ت قرن سیزده(‪ )۱۳۱۰‬ایجاد ش��د و این تغییر‪،‬‬ ‫البته تغییر رس��می قران به ریال‪ ،‬بدون هر گونه تغییر‬ ‫در ارزش واح��د پول ایران ب��ود‪ .‬مقامات بانکی و مالی‬ ‫کش��ور در ان زمان اظهار نظر ک��رده بودن د در نتیجه‬ ‫تغییر واحد پول به شرط انکه از محاسبه اجزای ریال‬ ‫خودداری شود‪ ،‬نیازی به تغییر ماشین های محاسبات‬ ‫نیست بلکه انچه در محاسبات جدید باید انجام شود‪،‬‬ ‫ق��رار دادن یک ممیز بعد از رقم واحد پول اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور مثال‪ ،‬رقم هفتا دو پنج ریال که به صورت ‪ ۷۵‬ریال‬ ‫تحریر می ش��د از ان پس باید ‪ ۷/۵‬تومان نوشته شود‪،‬‬ ‫البته عنوان می ش��د که سیس��تم جدید تا مدتی برای‬ ‫ت اما به تدریج به ان خو گرفته خواهد‬ ‫مردم ثقیل اس ‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه سیستم جدید تغییراتی در تحریر چک‬ ‫نیز باید ایجاد می ش��د ‪ ،‬البته در ان سال ها مردم اغلب‬ ‫عادت داشتن د عالوه برگفتن رقم به ریال‪ ،‬در چک ها در‬ ‫داخ��ل پرانتز‪ ،‬ارقام را به تومان نیز به عنوان یک اقدام‬ ‫تاکیدی بنویسند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬رق��م ده ه��زار و پانصدو پنج ریال در‬ ‫سیستم جدید باید یک هزا ر و پنجاه تومان و پنج ریال‬ ‫نوشته می شد‪.‬‬ ‫تغییر واحد پول در اس��کناس ها و س��که هایی که از‬ ‫ان به بعد چاپ و ضرب می ش��دند نیز مورد توجه قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬بدین ترتیب که از ان به بعد اسکناس هایی‬ ‫که بازار می امدند‪ ،‬به عوض ریال کلمه تومان روی ان‬ ‫چاپ می شد و اس��کناس ها با حذف یک صفر شبیه و‬ ‫اندازه اس��کناس های رایج می ش��دند‪ .‬تغییر واحد پول‬ ‫ایران مخالفانی نیز داشت‪ .‬انها می گفتند این تغییرات‬ ‫باع��ث اثرات روانی منجر به کاهش ارزش پول به طور‬ ‫ناخوداگاه و افزایش قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫در همان دهه ‪ ،۵۰‬اخرین کشوری که به تغییر واحد‬ ‫پول خود اقدام کرد‪ ،‬انگلیس بود که با حذف شیلینگ‬ ‫واح��د پول خ��ود را پوند تعیین و هر پون��د را معادل‬ ‫یکص��د پنس اعالم کرد‪ .‬پیش از انگلیس‪ ،‬فرانس��ه نیز‬ ‫ارزش رسمی فرانک خود را صد برابر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تومان یک کلمه فارسی قدیمی است‬ ‫که در اصل در ایام صفوی دارای ‪ ۱۰‬هزار جز ش��اهی‬ ‫بود و ش��اهی از ایام صفویه واحد پول کش��ور به شمار‬ ‫می رفت‪.‬‬ ‫در زمان قاجار اس��تاندارد سکه های ایران از طال به‬ ‫نقره تبدیل ش د اما کلمات شاهی و تومان همچنان در‬ ‫میان مردم رایج بود‪.‬‬ ‫در نهای��ت این طرح در ان زمان نی��ز به هیچ وجه‬ ‫اجرایی نش��د تا اینکه یک بار در پاییز س��ال گذشته‪،‬‬ ‫همچنین بار دیگر اغاز امسال نیز باز هم موضوع تغییر‬ ‫واحد ریال به تومان مطرح شد‪.‬‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫سرمقاله دیروز به جای امروز!‬ ‫یکی از برجس��ته ترین تصاویری که در واقعه س��یل امس��ال‬ ‫مش��اهده شد‪ ،‬روان ش��دن انبوهی از خودرو ها روی اب بود‪ .‬از‬ ‫ابعاد مختلف‪ ،‬انباشته شدن کش��ور از انواع خودر و موجب بروز‬ ‫مش��کالتی شده اس��ت‪ .‬تصمیم بر این بود که در این زمینه به‬ ‫نکاتی اش��اره ش��ود ‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬س��ال پیش در این باره مطلبی‬ ‫نوشته شده بو د اما گویی هم اکنون به نگارش در امده است‪ .‬این‬ ‫مقاله را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫«وضعیت کنونی حمل ونقل ایران خوب نیست نه اینکه عقب‬ ‫رفته باش��د‪ ،‬خیر‪ ،‬حمل ونقل امروز ایران قابل مقایس��ه با چند‬ ‫س��ال پیش نیس��ت‪ .‬همه کم و بیش در نقاط مختلفه مملکت‬ ‫مس��افرت کرده وضعیت مس��افرت و یا حمل ونق��ل را در قدیم‬ ‫دیده ای��م و اگر این مقایس��ه را بخواهیم انجام دهیم خیلی جلو‬ ‫رفتیم زیرا تبدیل نقلیه ش��تر به موت��ور ان هم در ظرف مدت‬ ‫کمی کار کوچکی نیست ولی باید این قسمت را مورد توجه قرار‬ ‫داد که وضعیت حمل ونقل طوری خراب نشود و ما را مستاصل‬ ‫نس��ازد که دوباره مجبور شویم به همان االغ و شتر و قاطر پناه‬ ‫ببریم‪...‬‬ ‫ام��روزه بدون اینکه صالح و صرف��ه اقتصادی در نظر گرفته‬ ‫شود همین که لذت نقلیه مدرن را چشیدیم دیگر از خود بیخود‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬هر کارخانه ای در دنیا و در کوچک ترین شهری ایجاد‬ ‫ش��د نمونه از اتومبیل و کامیون خود را به این مملکت فرستاد‪.‬‬ ‫در نتیجه کلکس��یونی از انواع و اقسام اتومبیل در ایران تشکیل‬ ‫شده که این خود بالی بزرگی برای پیشرفت نقلیه مملکت شده‬ ‫است‪ .‬در بدو امر به فکر نیفتادیم که یک یا دو سیستم اتومبیل‬ ‫را که در دنیا خوب و قابل اس��تفاده اس��ت انتخاب نموده همان‬ ‫را در مملک��ت رواج دهیم‪ .‬ما می توانس��تیم تمام کارخانجات و‬ ‫کمپانی های اتومبیل را مورد ازمایش و امتحان از لحاظ استحکام‬ ‫و قیمت و س��ایر امتیازات قرار دهیم و بعد‪ ،‬از یکی دو کارخانه‬ ‫فروشگاهی برای ارائه کاال از تولید به مصرف‬ ‫موضوع حق امتیاز تاس��یس فروش��گاه ب��رای کارخانجات‬ ‫دولت��ی به عن��وان اقدام��ی در جه��ت حذف واس��طه ها در‬ ‫ت ‪ ۱۳۵۳‬مطرح شد‪.‬‬ ‫اردیبهش ‬ ‫بر اس��اس این طرح‪ ،‬کارخانجات تولی��دی پس از تصویب‬ ‫طرح می توانس��تند برای توزیع کاالی خ��ود مراکز فروش در‬ ‫نقاط مختلف ش��هر دایر کنند اما این ط��رح هنوز به مرحله‬ ‫اج��را درنیامده‪ ،‬موجب نگرانی مغازه داران ش��ده بود زیرا انها‬ ‫نگران بودند که مثال اگر تولیدکنندگان فراورده های لبنیاتی‬ ‫بخواهند چنین فروشگاه هایی ایجاد کنند تکلیف لبنیاتی های‬ ‫در س��طح ش��هر چه می ش��ود و چگونه خواهد ب��ود‪ .‬انها ایا‬ ‫می توانند به کار خود ادامه دهند یا خیر‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن ط��رح قانون��ی پیش بینی ش��ده ب��ود که‬ ‫فروش��گاه هایی که تاس��یس می ش��ود نباید به حقوق قانونی‬ ‫مغازه دارانی که فعالی��ت می کردند‪ ،‬صدمه ای وارد اورد‪ .‬اما از‬ ‫نظر مغازه داران این طرح چندان رسا و گویا نبود و بنابراین به‬ ‫اجرای ان اعتراض داشتند‪.‬‬ ‫ارتباط سواد و گرفتن گواهینامه‬ ‫ش��رط داشتن سواد برای متقاضیان گواهینامه رانندگی که‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۵۳‬حذف شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫سن انها بیش��تر از ‪ ۲۵‬سال بود در‬ ‫این تصمیم بر اس��اس طرحی که به وسیله اداره راهنمایی و‬ ‫رانندگی وقت تهیه شده بو د به اجرا درمی امد‪ .‬البته طرح فوق‬ ‫برای تصویب باید به اداره حقوقی وزارت دادگس��تری ارسال‬ ‫شده و پس از تایید این اداره به کلیه ادارات صدور گواهینامه‬ ‫رانندگی در تهران و شهرستان ها ابالغ می شد‪.‬‬ ‫طبق ایین نامه رایج در راهنمایی و رانندگی ان زمان‪ ،‬فقط‬ ‫ان گروه از متقاضیان تصدیق رانندگی از داش��تن سواد معاف‬ ‫می شدند که متولد سال های ‪۱۳۲۲،۱۳۲۱‬و ‪ ۱۳۲۰‬به پایین‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه قان��ون رای��ج در ان زم��ان‪ ،‬افراد بی س��واد‬ ‫نمی توانس��تند در امتحان ش��فاهی قانون رانندگی ش��رکت‬ ‫کنند و اگر طرح جدید تهیه نمی شود هیچ کس بدون داشتن‬ ‫س��واد حتی اگر راننده خوبی هم بود نمی توانست گواهینامه‬ ‫رانندگی دریافت کند‪.‬‬ ‫بنزین گران شد ‬ ‫ اس��فند ‪ ۱۳۵۵‬اعالم ش��د که قیمت بنزین از س��ال اینده‬ ‫ ‬ ‫(یعن��ی ‪ )۱۳۵۶‬افزایش می یاب��د و از محل افزایش فوق مبلغ‬ ‫‪ ۷‬میلیارد ریال درامد در بودجه کل کش��ور پایدار می گردد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین س��وپر ‪ ۲.۵‬ریال و بنزین عادی ‪ ۲‬ریال‬ ‫بود‪ .‬با این حس��اب قیمت س��ال ‪ ۵۶‬بنزین س��وپر ده ریال و‬ ‫بنزی��ن عادی ‪ ۸‬ریال می ش��د ‪ .‬ق��رار بود از ابت��دای فروردین‬ ‫قیمت ها افزای��ش نیابد بلکه از هفته س��وم این روند اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬مصرف بنزین نزدیک به ‪ 3 .7‬میلیارد‬ ‫لیتر بود که پیش بینی می ش��د در سال ‪ ۵۶‬این میزان به ‪۴.۵‬‬ ‫میلی��ارد لیتر افزایش یابد‪ .‬ظاهرا قرار بود قس��متی از درامد‬ ‫ناش��ی از افزایش قیمت بنزین‪ ،‬به رانندگان تاکسی پس داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهم دعوت کنیم که در ایران کارخانه ای برای اتومبیل سازی یا‬ ‫برای ساختن اشیاء یدکی و الستیک و غیره تاسیس نمایند که‬ ‫امروزه این طور دچار مشکالت گوناگون کلکسیون اتومبیل ها و‬ ‫خسارات طاقت فرسا نش��ویم‪ .‬اکنون سالیانه مبالغ هنگفت پول‬ ‫این مملکت در بهای کلکس��یون اتومبیل و اش��یا یدکی خارج‬ ‫می ش��ود و متاسفانه در فکر عالج نیس��تیم‪ .‬تا کی باید هر یک‬ ‫کارخانه ی��ک نماینده هم در ایران برای فروش اش��یای یدکی‬ ‫بفرستد و به هر قیمتی که دلش بخواهد اشیاء مزبور را به حلق‬ ‫مردم فروبرد‪ .‬اتومبیل که باید وس��یله رفاه و ابادی و پیش��رفت‬ ‫باش��د‪ ،‬چرا در ایران باعث خانه خرابی مردم شده است‪ .‬در هیچ‬ ‫کجای دنیا و حتی در ثروتمندترین ممالک عالم این کلکسیون‬ ‫اتومبیل را که در این مملکت جمع ش��ده است پیدا نمی کنید‪.‬‬ ‫در امار گمرکی س��ال گذشته اداره گمرک توانسته بود افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬مارک و کارخانه مختلف را برای اتومبیل سواری و کامیون‬ ‫یادداشت نماید‪ .‬مع هذا حساب از دستش در رفته و مجبور شده‬ ‫بود چند ین اتومبیل وارده دیگر را به اسم متفرقه ثبت نماید‪ .‬ایا‬ ‫با وضعیت اقتص��ادی مملکت و با بی پولی مردم این رویه باعث‬ ‫خانه خرابی نیس��ت‪ .‬کمپانی که دلش برای ما نسوخته است‪ .‬او‬ ‫میل دارد به هر وسیله است بازار خودش را در مملکت ما رواج‬ ‫دهد ولی ایا ما نباید قدری مطالعه کرده و قبل از اینکه به خرید‬ ‫و وارد کردن اتومبیل دس��ت بزنیم حس��اب اینده تاریک ان را‬ ‫بنماییم و نگذاریم این طور کالهمان را دیگران بردارند‪ .‬هر مارک‬ ‫اتومبیل یک قس��م االت و ابزار یدک��ی می خواهد‪ .‬پیچ و مهره‬ ‫هیچ یک به دیگری نمی خورد‪ .‬نماینده کمپانی هم باک ندارد از‬ ‫اینکه یک پیچ و مهره یک عباسی را بیست تومان قیمت بگذارد‪.‬‬ ‫هنوز هم وقت باقی اس��ت مثلی است معروف جلوی ضرر را هر‬ ‫جا و هر وقت بگیری نفع است‪».‬‬ ‫روزنامه اطالعات ‪ ۳۰‬فروردین ‪۱۳۱۰‬‬ ‫امار کامپیوتری می شود‬ ‫تجهیز موسسه اموزش عالی امار به کامپیوتر در خردا د ‪۵۳‬‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬در این زمان که رئیس سازمان برنامه از موسسه‬ ‫اموزش عالی امار وابسته به سازمان ملی دیدار می کرد چنین‬ ‫مطرح شد که در اینده نزدیک یک ساختمان وسیع در اختیار‬ ‫موسس��ه اموزش عالی قرار بگیرد‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان‬ ‫برنام��ه تهیه امار را زیربنای مطالع��ه و تحقیق قرار داده بود‪،‬‬ ‫در این��ده اموزش اماری کارمندان نی��ز ضرورت می یافت‪ .‬با‬ ‫توجه به گسترش فعالیت ها‪ ،‬بهره گیری از کامپیوتر و استفاده‬ ‫صحیح از کامپیوتر برای امار و برنامه های مسلم بود‪ .‬بر اساس‬ ‫بررسی های انجام گرفته و طرح های مطالعاتی‪ ،‬کامپیوترها در‬ ‫تهیه امار نقش اساسی را قرار بود داشته باشد‪ .‬همچنین قرار‬ ‫بود از س��ال تحصیلی ‪ ۱۳۵۴‬تدریس رش��ته انفورماتیک در‬ ‫س��ازمان برنامه شروع شود و برای تامین کادر اموزشی ان از‬ ‫‪ ۲۰‬نفر از فارغ التحصیالن ایرانی در رش��ته های امار ریاضی و‬ ‫کامپیوت��ر دعوت به عمل اید تا تدری��س تمام وقت را در این‬ ‫موسسه بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1290‬‬ ‫پیاپی ‪2608‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از روند اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاغذ در پی گرانی های سرسام اور گزارش می دهد‬ ‫بازگشت ارامش کاغذی به مطبوعات‬ ‫بحران کمبود کاغذ از میانه پاییز س��ال ‪ ۹۶‬اغاز ش��د و‬ ‫منجر به ایجاد نگرانی در میان نش��ریات خصوصی و طرح‬ ‫اعتراض هایی از س��وی مدیران مس��ئول این رسانه ها شد؛‬ ‫اعتراض هایی که ش��اید اگر در همان زمان جدی تر به انها‬ ‫توجه می شد‪ ،‬امروز با همصدایی روزنامه های دولتی همراه‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش بح��ران کاغ��ذ به م��رور زمان بس��یاری از‬ ‫روزنامه ه��ای خصوص��ی که توان رویاروی��ی با قیمت های‬ ‫نجومی کاغذ را نداشتند مجبور به ترک میدان شدند یا با‬ ‫ک��م کردن تعداد صفحه ها یا کاهش عرض و طول روزنامه‬ ‫و افزایش نرخ به کار خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫البته در این مدت‪ ،‬حل بحران کاغذ همواره از مهم ترین‬ ‫دغدغه ه��ای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و معاونت‬ ‫مطبوعاتی بود و نشست های گوناگونی نیز با همین عنوان‬ ‫برگزار ش��د؛ هرچند این نشست ها توانست در چند مقطع‬ ‫زمانی نقش مس��کن را ایفا کند اما نتوانست منجر به یک‬ ‫راه حل قطعی و دائمی ش��ود؛ به عنوان نمونه در سال ‪۹۶‬‬ ‫ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک توانس��ت این بحران‬ ‫را تا اندازه ای کنترل کند اما نوس��انات بازار ارزی بار دیگر‬ ‫تامین کاغذ را با مشکالتی روبه رو کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ‪ ۲۷‬فروردین س��ال ‪ ۹۷‬اعالم کرد که «کاغذ در‬ ‫فهرس��ت کاالهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار‬ ‫گرفت و از تفاوت ارزی که دولت تامین می کند‪ ،‬برخوردار‬ ‫خواهد بود‪ .‬برای ناشران‪ ،‬نویسندگان و اصحاب مطبوعات‪،‬‬ ‫خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را مانند غذا‬ ‫و دارو برای کشور مهم و اساسی می داند‪».‬‬ ‫هر چند این خبر خوش دولت دوام چندانی نداش��ت و‬ ‫در م��دت کمتر از یک س��ال با وجود تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انقالب بر حل مش��کل کاغذ‪ ،‬ط��رح اعتراض های مدام از‬ ‫سوی مدیران مسئول رسانه های مکتوب و پاسخ نهادهای‬ ‫ذی رب��ط دولت برای پیگیری این موضوع‪ ،‬همچنان بحران‬ ‫کاغذ یکی از اصلی ترین و مهم ترین مشکالت و دغدغه های‬ ‫مطبوعات به شمار می رود‪.‬‬ ‫بحران کاغذ دوش��نبه با یک خب��ر امیدوارکننده روبه رو‬ ‫ب��ود‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دولت به کاغ��ذ همچنان پابرجا‬ ‫ی فعاالن‬ ‫می مان��د و این اتفاق می تواند موج��ب رفع نگران ‬ ‫حوزه نشر و مطبوعات شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کاغذهای انبار شده‬ ‫در ای��ن زمین��ه اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت‪ ،‬نقش و جایگاه کتاب و‬ ‫مطبوعات در توس��عه کشور تاکید کرد‪ :‬دولت با تمام توان‬ ‫از تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی و صنعت چاپ و نشر‬ ‫کش��ور حمایت کرده و در این زمین��ه تمام تالش خود را‬ ‫به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جهانگیری ظهر دوش��نبه در نشس��ت بررسی وضعیت‬ ‫واردات کاغذ و مشکالت دست اندرکاران مطبوعات و کتاب‬ ‫کشور‪ ،‬با اش��اره به نگرانی ها و دغدغه های دست اندرکاران‬ ‫این ح��وزه تصریح کرد‪ :‬از نظر دولت کت��اب و مطبوعات‬ ‫جزو کاالهای اساس��ی و ضروری موردنیاز جامعه اس��ت و‬ ‫باید تدابیر الزم برای تداوم حیات و رش��د این محصوالت‬ ‫به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت نس��بت به افزایش نرخ ملزومات‬ ‫موردنی��از این صنع��ت مانند کاغذ و زین��ک و پیامدهای‬ ‫ان برای صنعت چاپ و نش��ر کش��ور واقف اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمی گذاری��م در حرک��ت رو به رش��د تولی��د محصوالت‬ ‫فرهنگی مانند کتاب و مطبوعات خللی حاصل شود‪ .‬سال‬ ‫گذشته با وجود مشکالت اقتصادی‪ ،‬کاغذ به عنوان کاالی‬ ‫اساسی در فهرست کاالهای ضروری و موردنیاز مردم قرار‬ ‫گرف��ت و ارز الزم برای واردات ان از س��وی بانک مرکزی‬ ‫تامین شد و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت حل‬ ‫مش��کالت پی��ش روی مطبوعات و حوزه نش��ر و کتاب در‬ ‫زمینه کاغذ گفت‪ :‬به منظور حل مش��کل کاغذ باید عالوه‬ ‫بر نظارت جدی و دقی��ق بر جریان واردات و توزیع کاغذ‪،‬‬ ‫تالش شود تا در مدت چند ماه ظرفیت تولید کارخانه های‬ ‫داخل��ی به منظ��ور برطرف کردن نیازهای کش��ور در این‬ ‫زمینه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫جهانگیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت در موضوع فساد و‬ ‫رانت ناش��ی از توزیع کاالهایی که ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد ش��ده اما در بازار به قیمت های ازاد فروخته می شود‬ ‫با هیچکس تعارف ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و بانک مرکزی باید در زمینه پرونده های واردات و توزیع‬ ‫کاغذ به عنوان مدعی همه ابزارهای الزم را برای مسدود‬ ‫کردن منافذ فس��اد به کار گیرند و ب��ا متخلفان از طریق‬ ‫تعزیرات و محاکم قضایی برخورد شود و نهاد قضایی نیز‬ ‫باید با سوء اس��تفاده کنندگان از ارز اختصاص یافته برای‬ ‫کاالهای اساس��ی ازجمله کاغذ بدون مماش��ات برخورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت حفظ وجهه و سالمت سازمان های‬ ‫دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نظارت بر کل‬ ‫فراین��د واردات و توزیع به منظ��ور جلوگیری از ایجاد هر‬ ‫نوع فس��ادی را ضروری خواند و گفت‪ :‬باید با همه کسانی‬ ‫که در شرایط سخت و دشوار کنونی از دولت برای واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی ارز گرفته اما از ان سوء استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫برخورد جدی ش��ود زیرا این کار بازی با حیثیت و ابروی‬ ‫نظام و دولت است‪.‬‬ ‫شایعه سازی و گمانه زنی برخی رسانه ها خواند و گفت‪ :‬پس‬ ‫از ابالغ رهبر معظم انقالب و دس��تورات معظم له بالفاصله‬ ‫جلس��ه مش��ترک و فوری میان وزیران فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگ��زار و تصمیماتی‬ ‫نیز اتخاذ شد‪.‬‬ ‫محسن جوادی ادامه داد‪ :‬همچنین هفته گذشته نشست‬ ‫کارگروه ساماندهی کاغذ با حضور حسین انتظامی مشاور‬ ‫ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار و نتیجه ان نیز‬ ‫رس��انه ای و اطالع رسانی شد‪ .‬نشس��ت ها به صورت مستمر‬ ‫در حال برگزاری اس��ت و روزه��ای اینده نیز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس س��ی ودومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مقرر شده نتیجه تصمیمات کارگروه ساماندهی‬ ‫کاغذ و دیگر نشس��ت های وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بالفاصله برای شفاف سازی افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬اطالع رسانی و رسانه ای شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تنظیم بازار کاغذ‬ ‫مقرر ش��د کاغذهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور در مدت‬ ‫‪ ۲‬هفته ب��ه بازارهای مصرف عرضه ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز موظف ش��د ب��ا تامین مواد اولیه موردنی��از صنایع تولید‬ ‫کاغذ داخل کشور‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه ها را در چند ماه اینده‬ ‫به حداکثر برساند‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از زحمات مدیران‬ ‫مسئول روزنامه ها و ناشران کتاب که در این شرایط دشوار‪،‬‬ ‫صنعت چاپ و نش��ر را سرپا نگه داشته اند‪ ،‬از انها خواست‬ ‫در ش��رایط جن��گ اقتصادی و عملیات روانی و رس��انه ای‬ ‫دش��منان‪ ،‬با قدرت در دفاع از نظام و کش��ور به کار خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫جهانگیری از مدیران وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫نیز خواست برای نظارت دقیق تر بر جریان واردات و توزیع‬ ‫کاغ��ذ‪ ،‬از توانمن��دی و ظرفی��ت نماین��دگان مطبوعات و‬ ‫ناشران و تشکل های مرتبط با انها استفاده کند‪.‬‬ ‫در این نشست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی و جمعی از مدیران مس��ئول مطبوعات‬ ‫و نمایندگان اتحادیه های مرتبط با ناش��ران کشور حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬دیدگاه های مختلفی در زمینه مشکالت صنعت‬ ‫چاپ و نش��ر و راه های برون رفت از تگناهای موجود مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این نشس��ت با بیان‬ ‫اینکه ناش��ران و مطبوعات کشور در ش��رایط سختی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬گزارش��ی از میزان واردات کاغذ در ‪ ۱۴‬ماه گذشته‬ ‫ارائ��ه کرد و از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای از بین‬ ‫بردن روزنه های فساد در این بخش خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرک��زی نیز با ارائه اماری از میزان ارز‬ ‫اختص��اص یافته به کاغذ در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬بر تالش بانک‬ ‫مرک��زی به منظ��ور رفع مش��کل ارزی و واردات ملزومات‬ ‫موردنیاز دست اندرکاران چاپ و نشر تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مقرر ش��د‪ ،‬ارز موردنی��از واردات کاغذ‬ ‫همچون س��ایر کااله��ای اساس��ی ک مو بی��ش اختصاص‬ ‫یاب��د‪ .‬همچنین مقرر ش��د کاغذهای وارداتی انبار ش��ده‬ ‫در گمرکات کش��ور در مدت ‪ ۲‬هفت��ه به بازارهای مصرف‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز موظف‬ ‫ش��د با تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تولید کاغذ داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه ها را در چند ماه اینده‬ ‫به حداکثر برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی ماند‬ ‫پس از این نشس��ت‪ ،‬حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس کارگروه‬ ‫س��اماندهی کاغذ با اش��اره به جزئیات نشس��ت با معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬در نشس��تی که به همت معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری و با حضور مس��ئوالن همه نهادهای‬ ‫مرتب��ط ب��ا کاغ��ذ ازجمله وزی��ر فرهنگ و رئی��س بانک‬ ‫مرکزی و نمایندگان حوزه های نش��ر و مطبوعات تشکیل‬ ‫شد‪ ،‬پیشنهاد مش��ترک وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت بررس��ی شد و با توجه به تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب مبنی ب��ر حل مس��ئله کاغذ حوزه‬ ‫فرهنگ مقرر ش��د ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و‬ ‫مطبوعات‪ ،‬همچنان ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی بماند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شهریور ‪ ۹۷‬دولت در بسته ارزی‬ ‫خ��ود ‪ ۲۵‬کاال را به عنوان کاالهای اساس��ی مش��مول ارز‬ ‫دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم کرد که به گفته رئیس جمهوری‬ ‫نبای��د این کاالها با افزایش نرخ روبه رو می ش��دند و کاغذ‬ ‫روزنامه هم از ان دست بود‪ .‬پس از ان بود که با اعالم نام‬ ‫دریافت کنندگان ارز نیمایی‪ ،‬انتظار می رفت کاغذ نش��ر و‬ ‫مطبوعات هم مش��مول ارز نیمایی شود که بر اساس اعالم‬ ‫رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ‪ ،‬ارز کاغذ نشر و مطبوعات‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی باقی ماند‪.‬‬ ‫انتظامی درباره س��ایر مصوبات نشس��تی که به ریاست‬ ‫اسحاق جهانگیری تشکیل شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این نشست‬ ‫ب��ر وظیف��ه نظارتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫چگونگی توزیع این کاغذها تاکید شد همچنین مقرر شد‬ ‫کاغذه��ای موجود در گمرک‪ ،‬در مدت ‪ ۲‬هفته ترخیص و‬ ‫توزیع شوند‪.‬‬ ‫دستیار ارشد وزیر ارشاد افزود‪ :‬در این نشست همچنین‬ ‫ب��ر رفع موان��ع و افزای��ش می��زان تولید کاغذ از س��وی‬ ‫کارخانه های داخلی به عنوان یک سیاس��ت مبنایی تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه س��اماندهی کاغ��ذ در عی��ن حال از‬ ‫جمع بندی نشس��ت برای برخورد جدی ب��ا واردکنندگان‬ ‫متخل��ف خبر داد و با اش��اره به ماموریت وی��ژه نهادهای‬ ‫نظارت‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر ش��د با افرادی ک��ه با ارز دولتی کاغذ‬ ‫وارد کرده ان��د و ان را خ��ارج از نظ��ارت وزارت فرهنگ یا‬ ‫با نرخ ازاد توزیع یا انبار کرده اند‪ ،‬با جدیت برخورد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توییت وزیر ارشاد‬ ‫در ای��ن زمین��ه وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫جدیدترین توییت خود درب��اره تغییر نکردن نرخ کاغذ با‬ ‫ارز دولتی نوشت‪ :‬واردات کاغذ کتاب و مطبوعات همچنان‬ ‫جزو کاالی اساسی و با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خواهد بود‪.‬‬ ‫سیدعباس صالحی در ادامه این توییت اورده است‪ :‬پس‬ ‫از ح��دود ‪ ۲‬ماه این نتیجه قطعیت یافت‪ ،‬دراین مدت بازار‬ ‫کاغ��ذ در ابه��ام و ملتهب بود‪ .‬از ام��روز انبارهای پنهان و‬ ‫کاغذهای گمرک گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی همچنی��ن در این توییت از «ضرورت مضاعف»‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کاغذ به ناشران ادامه دارد‬ ‫ناش��ران پابه پای اهالی مطبوعات و صاحبان روزنامه ها‪،‬‬ ‫این روزها با گرانی کاغذ دس��ت به گریبان هستند‪ .‬پس از‬ ‫تصمیمات دولت مبنی بر ادامه اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به کاغذ‪ ،‬محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی از تداوم عرضه کاغذ به ناش��ران بعد از‬ ‫برگزاری س��ی ودومین نمایش��گاه کتاب تهران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬عرضه کاغذ مانند گذشته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جوادی با اش��اره به جزئیات این خبر افزود‪ :‬عرضه کاغذ‬ ‫برای انتشار کتاب به ناشران در سال ‪ ۹۸‬هم به روال سال‬ ‫گذش��ته ادامه داش��ته اس��ت و این روند حتی در روزهای‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم انجام شد‪ .‬عرضه کاغذ‬ ‫به ناش��ران در روزهای بعد از نمایشگاه هم تداوم داشت و‬ ‫هیچ گون��ه وقفه ای در کار پیش نیامده تا ناش��ران بتوانند‬ ‫در این حوزه با مش��کل کمتری به تولید و انتش��ار کتاب‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ج��وادی با اش��اره به تاثیر عرضه کاغذ ب��ا ارز دولتی در‬ ‫عرصه نشر گفت‪ :‬بسیاری از ناشران حرفه ای و فعال کشور‬ ‫توانستند با اس��تفاده از کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند؛ به طوری که در بازدید مس��ئوالن از نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران این نکته ازس��وی ناش��ران مورداش��اره قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫معاون ام��ور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫همچنی��ن درباره روند عرضه و توزیع کاغذ در حوزه نش��ر‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬عرضه و توزیع کاغذ مرب��وط به این حوزه از‬ ‫س��وی صنف نشر انجام می شود‪ ،‬به این صورت که ناشران‬ ‫متقاضی‪ ،‬درخواست خود را در سامانه ای که به این منظور‬ ‫تعری��ف ش��ده وارد می کنند و پس از بررس��ی در صورت‬ ‫تایید‪ ،‬کاغذ موردنیاز به ناشر تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب ‪ ۲‬برابر شدن نرخ کاغذ‬ ‫معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هفته گذش��ته‬ ‫همزم��ان با اخرین روز برگزاری س��ی ودومین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کت��اب ته��ران و همچنین اخرین نشس��ت‬ ‫خبری نمایش��گاه کتاب موضوع ‪ ۲‬برابر شدن نرخ کاغذ را‬ ‫این درحالی است که مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در پایان سیزدهمین نشست کارگروه ساماندهی‬ ‫کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬این کارگروه‬ ‫مصوب یکی از نشس��ت های مرداد ستاد تنظیم بازار است‬ ‫ک��ه با حض��ور همه ذی نفع��ان در موضوع کاغذ تش��کیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسین انتظامی با اشاره به حضور نمایندگانی از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬گم��رک‪ ،‬وزارت های‬ ‫ام��وزش و پرورش و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی همچنین‬ ‫صنف مطبوعات و چاپ و نش��ر در این کارگروه افزود‪ :‬این‬ ‫کارگ��روه وظایف گوناگونی مانند تایید ثبت س��فارش های‬ ‫کاغذ و نظارت بر توزیع ان را برعهده دارد و در نشس��ت ها‬ ‫تدابیری ب��رای هماهنگ��ی و هم افزایی این س��ازمان ها و‬ ‫یکپارچگی اقدامات انها اندیشیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه رهبری تالش ها را مضاعف کرد‬ ‫انتظامی با اش��اره به توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫برای رس��یدگی به وضعی��ت کاغذ در بازدی��د معظم له از‬ ‫ی و دومین نمایش��گاه کتاب تهران درباره دستور ایشان‬ ‫س ‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این امر موجب ش��د همت همه نهاد ها در رفع‬ ‫مشکل موجود‪ ،‬مضاعف شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس اطالعات به دست امده و مطرح شده‬ ‫در نشس��ت امروز از بخش های مختلف‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫کاغ��ذ روزنامه ای و همین ان��دازه کاغذ چاپ و تحریر ویژه‬ ‫نش��ر از گمرک ترخیص شده و در روزهای اینده از سوی‬ ‫معاونت ه��ای تخصصی و مختلف وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ش��امل معاونت مطبوعاتی و معاون��ت فرهنگی‬ ‫حواله ه��ای این محموله های کاغذ ب��رای مصرف کنندگان‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫دس��تیار ارش��د وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی درباره‬ ‫تقویت ش��رکت های تولیدکننده کاغ��ذ داخلی نیز گفت‪:‬‬ ‫یکی از تدابیر ما از گذشته این بود که تالش کنیم ظرفیت‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده کاغذ در داخل افزایش یابد ‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها مش��کالتی در زمینه واردات پالپ داشتند که‬ ‫مشغول حل ان هستند‪.‬‬ ‫وضعی��ت کاغذ از اوضاع نابس��امان در ای��ن عرصه خبر‬ ‫می ده��د و گرانی ان در کنار تورم اقتصادی س��بد خرید‬ ‫کت��اب خانواره��ا را کوچک ت��ر از قب��ل کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫علت کاوی این مس��ئله دیدگاه های متفاوتی مطرح است و‬ ‫از دریچه های مختلفی به ان نگریس��ته می ش��ود اما نقطه‬ ‫مشترک همه این نگرش ها‪ ،‬وضعیت بحرانی کاغذ است‪.‬‬ ‫تاکی��د رهبر معظم انقالب بر حل مس��ئله کاغذ گویای‬ ‫توجه ایش��ان به اقتصاد نش��ر و رونق کت��اب و کتابخوانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه اش��اره رهبر انق�لاب بر این نکت��ه که راه‬ ‫برون رفت از این مسئله مستلزم همکاری و هماهنگی میان‬ ‫دو وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اسالمی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬گواهی بر این است که نمی توان تنها وزارت‬ ‫ارشاد که متولی کتاب است را به عنوان حل کننده مسئله‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹انتش�ار جدیدتری�ن ج�دول بروزش�ده‬ ‫کارگروه ساماندهی کاغذ‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در اقدام��ی ب��رای‬ ‫شفاف س��ازی هر هفت��ه‪ ،‬جدیدتری��ن جدول بروز ش��ده‬ ‫کارگ��روه س��اماندهی کاغ��ذ در هفته جاری را از س��وی‬ ‫دبیرخانه این کارگروه منتشر می کند‪.‬‬ ‫در این راستا و در ادامه سیاست شفاف سازی‪ ،‬جدیدترین‬ ‫جدول بروز شده کارگروه ساماندهی کاغذ در هفته جاری‪،‬‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت از س��وی دبیرخانه این کارگروه‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اساس این جدول‪ ،‬واردات کاغذ تاییدشده در کارگروه‬ ‫س��اماندهی‪ ،‬به تفکیک نوع کاغذ همراه با اخرین وضعیت‬ ‫هم اکنون در س��ایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به‬ ‫نش��انی ‪ https: //www.farhang.gov.ir‬منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقدام��ات چن��د روز گذش��ته وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی و نهاد های مس��ئول در زمینه جلوگیری از گرانی‬ ‫افسارگس��یخته نرخ کاغذ را باید به تماشا و حصول نتیجه‬ ‫نشست‪ .‬اقداماتی که هرچند باید با شتاب بیشتری به پیش‬ ‫برود اما نوید روزه��ای بهتری را برای مطبوعات و صنعت‬ ‫نشر کشور می دهد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫سیدعباس صالحی‬ ‫حسین انتظامی‬ ‫محسن جوادی‬ ‫همای��ون ش��جریان‪ ،‬خواننده موس��یقی ایرانی‬ ‫که از س��وی ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان کشور‬ ‫دارای شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری‬ ‫ش��ناخته ش��ده بود‪ ،‬این م��درک را دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬همایون ش��جریان‪ ،‬خواننده‬ ‫موس��یقی ایرانی که پیش از این ازس��وی شورای‬ ‫ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران کشور‬ ‫دارای شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری‬ ‫شناخته ش��ده بود‪ ،‬اسفندسال گذشته مدرکش را‬ ‫از سوی این نهاد دریافت کرده است‪.‬‬ ‫گواهینامه درج��ه یک هنری (مع��ادل مدرک‬ ‫تحصیلی دکتری) از س��وی ش��ورای ارزش��یابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و شاعران کشور در رشته‬ ‫«اواز» به همایون شجریان داده است‪.‬‬ ‫ای��ن گواهینامه هن��ری یکی از مدارکی اس��ت‬ ‫که وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به هنرمندان‬ ‫اعطا می کند که این درجه هنری جایگزین مدرک‬ ‫علمی یک هنرمند اس��ت‪ .‬در مت��ن این مدرک که‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند سال ‪ ۹۷‬به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی رس��یده‪ ،‬امده اس��ت‪« :‬اثار هنری اقای‬ ‫همایون شجریان در جلسه ‪ ۱۲ ،۲۶۷‬مرداد ‪۱۳۹۳‬‬ ‫در ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫ش��اعران کشور بررسی و به استناد متمم ایین نامه‬ ‫مصوب جلس��ه ‪ ۱۲ ۵۶۹‬مهر ‪ ۱۳۸۴‬ش��ورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی‪ ،‬گواهینامه درجه یک در رش��ته‬ ‫موس��یقی (اواز) به ایشان اعطا شد‪ ».‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و ش��اعران کش��ور‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای ارزشیابی‪ ،‬نماینده معاونت توسعه مدیریت‬ ‫و نظارت راهبری رئیس جمهوری‪ ،‬نماینده وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگس��تان‬ ‫هنر اعضای حقوقی هس��تند که مت��ن گواهینامه‬ ‫درجه یک هنری ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان‪،‬‬ ‫نویسندگان و شاعران کشور را امضا می کنند‪.‬‬ ‫فروش برخی فیلم ها‬ ‫به اندازه هزینه قبض‬ ‫برق سینما هم نمی شود‬ ‫ج��واد نوروزبیگ��ی‪ ،‬تهیه کننده س��ینما با بیان‬ ‫اینکه «ف��روش برخی فیلم ها در ای��ن ماه حتی به‬ ‫اندازه قبض برق سینما هم نمی شود» معتقد است‪،‬‬ ‫باید کارشناس��ی بهتری روی اک��ران فیلم ها انجام‬ ‫شود و ترکیبی که اکنون ایجاد شده است برای ماه‬ ‫رمضان یک ضربه به گیشه سینما به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تهیه کنن��ده فیلم هایی چون‬ ‫«زهرم��ار»‪« ،‬مارم��وز» و «تابس��تان داغ» درباره‬ ‫ارزیاب��ی اش از چیدم��ان اکران و ش��رایط نمایش‬ ‫فیلم ه��ا در ماه رمضان بیان کرد‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫ب��رای چیدم��ان ماه رمض��ان عجله ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫برای ای��ام نوروز چیدم��ان اصلی انجام ش��ده بود‬ ‫ام��ا برای نمایش فیلم ها ب��رای دور دوم اکران های‬ ‫نوروزی عجله ش��د تا فیلم ه��ا را به هر دلیلی اکران‬ ‫کنند‪ .‬برخی فیلم هایی که در حال اکران ش��ده اند‬ ‫فروش ش��ان حتی ب��ه اندازه قبض برق س��ینماها‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬بنابراین نمی دانم چ��ه اجبار و دلیلی‬ ‫اس��ت که این فیلم ها روی پرده بروند‪ .‬باید اکران ها‬ ‫کارشناسی شوند بنابراین شاید بهتر بود فیلم هایی‬ ‫که برای اکران دوم نوروز درنظر گرفته ش��ده اند در‬ ‫ای��ن زمان روی پرده می رفتند‪ .‬وقتی امار فروش ها‬ ‫را ن��گاه می کنیم ش��رایط برای من فیلمس��از هم‬ ‫ناامید کننده اس��ت و فک��ر می کنم وقت��ی اکران‬ ‫دوم نوروز ش��رایطش این اس��ت‪ ،‬چه برسد به بقیه‬ ‫س��ال و این اتفاق بر مخاطب ه��م تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬ماه رمضان به دلیل طرح های‬ ‫وی��ژه ای که اجرا می ش��د پرفروش بود ام��ا با این‬ ‫ش��رایطی که ایجاد ش��ده‪ ،‬خودمان به ان اس��یب‬ ‫رساندیم‪.‬‬ ‫افخمی برای نوروز ‪۹۹‬‬ ‫سریال می سازد‬ ‫بهروز افخمی‪ ،‬کارگردان س��ینما و تلویزیون که‬ ‫از قصد خود برای س��اخت یک س��ریال تلویزیونی‬ ‫درباره س��یل های اخیر خبر داده بود‪ ،‬جزئیاتی تازه‬ ‫از این مجموعه با نام «رعد و برق» را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬به��روز افخمی درباره س��ریال‬ ‫خود که با محور سیل قرار است ان را بسازد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این روزها درگیر پژوهش و نگارش س��ریالی درباره‬ ‫سیل های اخیر هستم که قرار است برای نوروز ‪۹۹‬‬ ‫ان را اماده کنم‪ .‬وی با اش��اره به دیگر جزئیات این‬ ‫سریال که نام «رعد و برق» را برای ان انتخاب کرده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سفرهایی به اهواز و دیگر مناطق‬ ‫س��یل زده داش��ته ام و در این س��ریال قصد دارم به‬ ‫سیل سراسر کشور بپردازم‪ .‬این مجموعه قرار است‬ ‫پس از تولید از ش��بکه پنج س��یما روی انتن برود‪.‬‬ ‫داستان های این س��ریال رگه هایی درهم پیچیده‬ ‫دارد‪ ،‬همان طور که س��یل هم به طور سراسری در‬ ‫تمام کشور از شمال تا جنوب را درگیر کرده بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گواهینامه درجه یک اواز‬ ‫برای همایون شجریان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ 9 - 1398‬رمضان ‪ 15 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1290‬پیاپی ‪2608‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش تمدن ایران در چین‬ ‫کش��اورززاده‪ ،‬س��فیر ایران در جمهوری خلق چین به‬ ‫احترام تمدن اس��یایی به طور نمادین در کنار تریبون‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان موزه های شرکت کننده در کنار‬ ‫ویترین اثار خود ب��ه معرفی یک اثر منتخب برای وزیر‬ ‫فرهنگ و گردش��گری چین و هیات همراه وی در زمان‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه پرداختند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه «شکوه تمدن های اسیایی» ‪ ۲۲‬کشور‬ ‫اس��یایی ب��ا انتخاب ‪ 10‬ت��ا ‪ 20‬اثر تاریخ��ی فرهنگی‬ ‫از س��رزمین م��ادری خود‪ ،‬ت�لاش کردن��د تصویری‬ ‫قابل توج��ه از رواب��ط فرامنطق��ه ای و فرهنگی خود از‬ ‫طریق یافته های باستان شناسی‪ ،‬اثار هنری و همچنین‬ ‫ارتباط با س��رزمین چین به ویژه در امتداد جاده ابریشم‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫برای هر کدام از کش��ورهای ش��رکت کننده یک یا ‪2‬‬ ‫ویترین مس��تقل در نظر گرفته ش��ده و از هر کشور نیز‬ ‫یک اثر برای گالری جاده ابریشم انتخاب شده است‪.‬‬ ‫چیدمان اثار کش��ورها به ترتیب ح��روف الفبا انجام‬ ‫ش��ده که با کشور افغانس��تان اغاز و گالری اخر به اثار‬ ‫هنری معاصر چین اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه افغانس��تان‪ ،‬ایران‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬هن��د‪ ،‬اردن‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬مغولس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬میانمار‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬کامبوج‪ ،‬ژاپن‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی‪ ،‬مالزی‪ ،‬سنگاپور و الئوس از قاره اسیا و یونان‬ ‫و مصر نیز به عنوان دو کش��ور مهمان از قاره های اروپا و‬ ‫افریقا با اثاری مرتبط حضور دارند‪.‬‬ ‫در تابلوی ورودی نمایشگاه شکوه تمدن های اسیایی‬ ‫این توصیف قرار داده شده است‪« :‬اسیا مکانی است که‬ ‫در ان خورش��ید طلوع می کند‪ ،‬با بزرگ ترین گس��تره‬ ‫جغرافیایی و بیشترین جمعیت؛ بزرگ ترین تنوع قومی‬ ‫در جهان را داراس��ت و محل تولد مهم ترین تمدن های‬ ‫باس��تانی‪ ،‬ازجمل��ه بین النهرین‪ ،‬هند‪ ،‬چین و‪ ...‬اس��ت‬ ‫که در کن��ار رودهای بزرگ ش��کل گرفته اند‪ .‬هنگامی‬ ‫ک��ه روابط انس��ان با طبیع��ت و انس��ان ها در جوامع را‬ ‫بررسی کنیم متوجه تمدن عمیق و متنوعی می شویم‬ ‫که محصول مش��ترک کش��ورها و مناطق قاره پهناور‬ ‫اسیاست‪».‬‬ ‫از نمون��ه اثار ب��ه نمایش درامده در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫می ت��وان به س��نگ پ��ی بن��ای داریوش هخامنش��ی‬ ‫به عن��وان قدیمی ترین اثر‪« ،‬ریتون س��فالی» دماوند از‬ ‫دوره اشکانیان‪« ،‬س��ردیس گچی حاجی اباد» فارس‪،‬‬ ‫«چینی های ابی‪-‬سفید» از مجموعه شیخ صفی الدین‬ ‫اردبیلی و «کره برنجی» به عنوان ابزار ستاره شناسی از‬ ‫دوره سلجوقی اشاره کرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای اقبال و طالع بلند ‪ -‬کنایه از مکه معظمه‬ ‫‪ -2‬نام ساختگی که شخص برای خود انتخاب می کند ‪ -‬نوعی ارزن‬ ‫‪ -3‬رفوزگی ‪ -‬فرزند نبیره ‪ -‬بیرق‪ ،‬پرچم‬ ‫‪ -4‬درون حاشیه ‪ -‬منطقه سردسیر ‪ -‬یار اسطرالب‬ ‫‪ -5‬گشوده ‪ -‬باالترین سقف پرواز پرنده ‪ -‬ساز چوپان ‪ -‬حرف توفیر‬ ‫‪ -6‬پیوندگاه رود و دریا ‪ -‬ابریشم نامرغوب‬ ‫‪ -7‬فهرست اسامی ‪ -‬چهره اسطوره ای هندوها‬ ‫‪ -8‬انچه در یاد مانده باشد ‪ -‬ضمیمه‬ ‫‪ -9‬مردمان ‪ -‬الغر و ضعیف‬ ‫‪ -10‬جوانمرد ‪ -‬اتاقک میان کشتزار‬ ‫‪ -11‬پرنده خرامان در اب ‪ -‬نش��ان و عالمت کارخانه ‪ -‬س��رود نظامی ‪ -‬از‬ ‫حروف صامت فارسی‬ ‫‪ -12‬تن و کالبد ‪ -‬صاحب اختیار ‪ -‬مقتدا و پیشوا‬ ‫‪ -13‬گل معطر شب بو ‪ -‬اندازه لباس فرنگی ‪ -‬جایگاه شمشیر‬ ‫‪ -14‬تخته بلند و قطور ‪ -‬از اثار اینیاتسوسیلونه‪ ،‬داستان پرداز ایتالیایی‬ ‫‪ -15‬محل اختفا ‪ -‬به تبسم واداشتن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گ س‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪144‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ک ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حضور ‪ ۱۰‬هنرمند ایرانی‬ ‫در دوساالنه فاین کرفت فرانسه‬ ‫مجسمه سازان و هنرمندان‬ ‫س��فالگر ایرانی در دوس��االنه‬ ‫فاین کرفت فرانس��ه ش��رکت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬این چهارمین‬ ‫دوره ای��ن دوس��االنه اس��ت‬ ‫ک��ه در دو بخ��ش فراخوان و‬ ‫کیوریتوریال برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫رجحانه حسینی‪،‬‬ ‫کیوریت��ور بخش ایران در دوس��االنه فاین کرفت می گوید‪ :‬هر بار در‬ ‫بخش کیوریتوریال این دوس��االنه از ‪ ۱۱‬کشور برای شرکت دعوت‬ ‫می ش��ود که امس��ال برگزارکنندگان این رویداد ایران را نیز دعوت‬ ‫کرده اند‪ .‬هنرمندان جهان به واسطه شناختی که از گذشته هنر ایران‬ ‫دارند بس��یار مش��تاق دیدن اثار معاصر و هنرمندان جوان هستند‬ ‫و فرانس��وی ها در تبلیغات امس��ال نمایش��گاه از حضور ایران خیلی‬ ‫خوشحال بودند‪ .‬مهدی شیراحمدی‪ ،‬نیما نصیری‪ ،‬محمد بهابادی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا خلجی‪ ،‬نفیس��ه خلج‪ ،‬ک��ورش اریش‪ ،‬به��زاد اژدری‪،‬‬ ‫محمدعلی سجادی‪ ،‬محسن توحیدی و هیربد همت ازاد هنرمندان‬ ‫حاضر در این دوره از جشنواره فاین کرفت فرانسه هستند‪.‬‬ ‫دوساالنه فاین کرفت از اول تا ‪ 5‬خرداد در گراندپال پاریس فرانسه‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫«ادم های معمولی» کتاب سال‬ ‫بریتانیا شد‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪145‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخت سودان ‪ -‬از صفات خداوند متعال‬ ‫‪ -2‬مرجان ‪ -‬شیر درنده و از اسامی مردان ‪ -‬دستاویز‬ ‫‪ -3‬بوی خوش ‪ -‬دامپزشک ‪ -‬فال نیک‬ ‫‪ -4‬اس��تعداد فهم و دریافت ‪ -‬یک لنگه بار ‪ -‬حالت پریش��ان عصبی ‪ -‬س��خن‬ ‫بیمارگونه‬ ‫‪ -5‬پایه و بنیاد ‪ -‬مکتوب ‪ -‬ابزار شکارچی ‪ -‬مسیر حرکت خون‬ ‫‪ -6‬بوی ناخوش ‪ -‬واحد شمارش دام‬ ‫‪ -7‬سراینده نام اور بوستان ‪ -‬ناراحت و بی تاب یا وضعی ازاردهنده‬ ‫‪ -8‬رسم و اداب ‪ -‬از حروف الفبای زبان انگلیسی‬ ‫‪ -9‬رنگی از خانواده سبز ‪ -‬گودی چانه‬ ‫‪ -10‬سرسرا ‪ -‬صدمترمربع ‪ -‬ماهی کنسروی‬ ‫‪ -11‬سایه گاه ‪ -‬پیشین ‪ -‬ورودی نور ‪ -‬جاده بی سروته‬ ‫‪ -12‬سگ خطرناک ‪ -‬قنات اب ‪ -‬در تاریکی می درخشد‬ ‫‪ -13‬چشم خواب الود ‪ -‬سازمان امنیت در گذشته ‪ -‬شاداب و باطراوت‬ ‫‪ -14‬همیشگی ‪ -‬شادمان و سرخوش ‪ -‬ماده نان‬ ‫‪ -15‬مورد نبود توافق ‪ -‬اسباب و لوازم زندگانی‬ ‫اس��تاد دانش��گاه ایلی��ای‬ ‫گرجستان بر نفوذ همه جانبه‬ ‫«شاهنامه» فردوسی در بافت‬ ‫حی��ات جامع��ه گرجس��تان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫هل��ن‬ ‫گیوناش��ویلی در «همای��ش بین المللی ش��اهنامه در گذرگاه جاده‬ ‫ابریش��م» در مش��هد اظهار کرد‪ :‬روابط فرهنگی ایران با گرجستان‬ ‫پیشینه طوالنی دارد‪ .‬فرهنگ دوره اسالمی برای گرجیان نامانوس‬ ‫نبوده و انها پیوسته برای علم و هنر ایرانی احترام فراوان قائل بوده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نظم فارسی در شعر و ادبیات گرجی تاثیر بسیاری داشته‬ ‫و گرجیان به اندازه ایرانیان به زبان فارس��ی عالقه مند بوده اند‪ .‬شعر‬ ‫و فرهنگ س��بب ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان شده و‬ ‫دوستی و محبت را جانشین دشمنی کرده است‪ .‬جنگ هایی که بارها‬ ‫بین ما به وقوع پیوسته هیچ گاه ماهیت دینی نداشته است‪.‬‬ ‫استاد دانش��گاه ایلیای گرجس��تان ادامه داد‪ :‬شاهنامه فردوسی‬ ‫ش��اهکار ادبیات جهان به شمار می رود و به بسیاری از زبان ها ترجمه‬ ‫شده اس��ت اما می توان گفت ترجمه هایی که در زمان باستان انجام‬ ‫ش��ده انگشت ش��مار هس��تند؛ یکی از این ترجمه ها داس��تان های‬ ‫ش��اهنامه ب��ه زبان گرجی اس��ت‪ .‬یکی از ش��اخص های ب��ارز نفوذ‬ ‫همه جانبه ش��اهنامه در باف��ت حیات جامعه گرجس��تان‪ ،‬نام های‬ ‫خانوادگ��ی رایج در سرتاس��ر این مرز و بوم اس��ت؛ ب��رای مثال نام‬ ‫خانوادگی «زایشویلی» از کلمه «زال» گرفته شده است‪.‬‬ ‫برندگان ش��اخه های گوناگون جوایز کتاب سال بریتانیا در حالی‬ ‫معرفی شدند که رمان «ادم های معمولی » به عنوان برنده بزرگ این‬ ‫دوره از جوایز انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین باوجود حضور کتاب پرفروش زندگینامه بانوی‬ ‫اول پیشین ایاالت متحده امریکا در فهرست نامزدهای نهایی جوایز‬ ‫کتاب بریتانیا‪ ،‬داوران این اکادمی «سلی رونی » را برای نگارش رمان‬ ‫ادم های معمولی به عنوان برنده بزرگ این جوایز برگزیدند‪.‬‬ ‫ی نوش��ته س��لی رونی‪ ،‬نویس��نده ایرلندی‬ ‫رمان ادم های معمول ‬ ‫درحال��ی برنده جای��زه اصلی جوای��ز کتاب بریتانیا ش��د که کتاب‬ ‫«ش��دن» زندگینامه پرفروش «میشل اوباما» و رمان «شیرفروش»‬ ‫اثر برنده جایزه بوکر س��ال گذش��ته از رقیبان اصل��ی او در این دوره‬ ‫از جوایز کتاب بریتانیا به ش��مار می رفتند‪ .‬رم��ان ادم های معمولی ‬ ‫پیش ت��ر نامزد جوای��ز گوناگونی مانند «بوک��ر» ‪« ،‬فولیو » و «دیلن‬ ‫توماس» و برنده جایزه «کاس��تا » و کتاب س��ال «واتراس��تون» نیز‬ ‫شده بود‪ .‬از برگزیدگان دیگر شاخه های جوایز کتاب بریتانیا می توان‬ ‫به «دیوید ویلیامز » به عنوان برنده جایزه کتاب س��ال کودکان برای‬ ‫نگارش «هیوالی یخی » اش��اره کرد‪ .‬کتاب ترجمه «س��م تیلور» از‬ ‫رمان «اوای شیرین» نوش��ته «لیال سلیمانی » نیز به عنوان برترین‬ ‫رمان سال انتخاب شد‪ .‬کتاب اشپزی «بوش » نوشته «هنری فرس»‬ ‫و «ایان تیزبی » نیز در شاخه سبک زندگی برگزیده شد‪.‬‬ ‫فراخوان برای سرودهای ملی درباره ایران‬ ‫مرک��ز موس��یقی ح��وزه هن��ری ب��ا هدف‬ ‫شناس��ایی گروه های س��رود برجس��ته کشور‬ ‫و همچنی��ن حمایت از این گروه ه��ا فراخوان‬ ‫ملی سرود (رود چهل س��اله) را منتشر کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫در این فراخ��وان که دو بخش‬ ‫تولیدی و بازخوانی دارد‪ ،‬اثار تولیدی برگزیده‬ ‫عالوه بر تجلیل برای تولید نهایی و انتشار مورد حمایت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در بخش تولیدی موضوع اثار باید «ایران اینده» باش��د و نمونه پیش ساخته اثر نیز‬ ‫قابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫ن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در بخش بازخوانی‪ ،‬یکی از اثار البوم سرود «ما غروب نمی کنیم» که بهم ‬ ‫منتشر شده باید بازخوانی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فراخ��وان تا پایان خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬مهلت خواهد داش��ت و گروه های متقاضی‬ ‫می توانند اثار خود را به سایت ‪ www.artfest.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫اسرار قتل جمال خاشقجی در یک کتاب‬ ‫مترجم کتاب «خشونت دیپلماتیک؛ اسرار تاریک قتل‬ ‫جمال خاشقجی» از ترجمه این کتاب می گوید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ایدین روش��ن که به هم��راه میراندا‬ ‫مین��اس این کتاب را ترجمه ک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کتاب‬ ‫را ‪ 3‬روزنامه نگار ترک از روزنامه صباح با همکاری یکدیگر‬ ‫و براس��اس عناصر ش��ش گانه خبری (کی‪ ،‬چرا‪ ،‬کجا و‪)...‬‬ ‫نوشته اند‪.‬‬ ‫او درباره ش��یوه ترجمه این کتاب و س��رعتی که در جمع اوری اطالعات و انتش��ار‬ ‫ان وجود داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬من و خانم میراندا میناس بیشتر در حوزه شعر کار می کنیم‪.‬‬ ‫در زمس��تان ‪ ۹۷‬برادر اقای جعفریه (مدیر نش��ر ثالث) ترکیه بودند و این کتاب را با‬ ‫خودش��ان اوردند و پیش��نهاد ترجمه ان را به ما دادند که ما هم پذیرفتیم و این کار با‬ ‫سرعت انجام شد‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن کت��اب حال��ت کالژ دارد و از روزنامه ه��ای گوناگ��ون جم��ع اوری‬ ‫ن دلی��ل ممک��ن اس��ت گاه��ی در مت��ن تکرارهای��ی ه��م دیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ه همی�� ‬ ‫ش��ود‪ .‬چ��ون نویس��ندگان کت��اب ت��رک بوده ان��د‪ ،‬خواه ناخ��واه در نوشته ش��ان‬ ‫س��وگیری وج��ود دارد ام��ا خوانن��ده ایران��ی ب��ا کم��ی هوش��مندی متوج��ه ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«خشونت دیپلماتیک» باعنوان فرعی «اسرار تاریک قتل جمال خاشقجی» نوشته‬ ‫فرهاد اونلو‪ ،‬عبدالرحمان شیمشک و نظیف کارامان با ترجمه میراندا میناس و ایدین‬ ‫روش��ن در ‪ ۴۲۲‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۱۰۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۵۸‬هزار تومان ازسوی نشر‬ ‫ثالث منتشر شده است‪.‬‬ ‫نگهداری ‪ ۳۰‬شاهنامه کهن در یزد‬ ‫یک کارش��ناس نس��خه های خط��ی گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬ش��اهنامه خطی‪ ،‬چاپ س��نگی و‬ ‫نس��خه هایی از دیگر اثار فردوسی‪ ،‬در کتابخانه‬ ‫وزیری یزد وابس��ته به اس��تان ق��دس رضوی‬ ‫نگهداری می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫منوچهر ارس��ته با بیان‬ ‫اینکه ش��اهنامه س��ند فرهنگی و هویت ملی ایرانی ها اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسخه های‬ ‫نفیس بس��یاری از این ش��اهکار ادبی و دیگر اثار منس��وب به فردوس��ی در کتابخانه‬ ‫وزیری یزد نگهداری می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه یکی از نفیس ترین ش��اهنامه های خطی این مرکز اش��اره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫نس��خه در قرن ‪ 13‬قمری به خط نس��تعلیق بس��یار ممتاز در ‪ ۲۷۹‬برگ ‪ ۲۹‬سطری‬ ‫نوش��ته و به دست حجت االسالم والمسلمین س��ید علی محمد وزیری وقف کتابخانه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارس��ته در ادامه بیان کرد‪ :‬ش��اهنامه مصور چاپ سنگی معروف به «شاهنامه امیر‬ ‫بهادری» یکی دیگر از اثار نفیس کتابخانه است که ازسوی خوشنویس برجسته خط‬ ‫نس��تعلیق‪« ،‬محمدحسین عمادالکتاب» نوشته و با ‪ ۴۹‬تصویر به قلم نقاشان مشهور‬ ‫دوره قاجار مانند علی خان‪ ،‬محمدکاظم‪ ،‬حسین علی‪ ،‬مصورالملک تصویرسازی شده‬ ‫و در س��ال های ‪ ۱۳۲۲‬تا ‪ ۱۳۲۶‬قمری در ‪ ۴‬مجلد در قطع س��لطانی با ‪ ۶‬س��تون ‪۳۳‬‬ ‫س��طری در تهران انتش��ار یافته است‪ .‬نسخه دارای سرلوح بوده و در بخش پایانی ان‪،‬‬ ‫فرهنگ لغات قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫«س��نگ پی بنای داری��وش هخامنش��ی» و ‪ ۱۴‬اثر‬ ‫تاریخ��ی دیگ��ر از ای��ران‪ ،‬در کنار ‪ ۴۳۵‬اث��ر تاریخی از‬ ‫کش��ورهای اس��یایی در چین رونمایی شدند تا شکوه‬ ‫تمدن اسیا را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایشگاه «شکوه تمدن اسیایی»‬ ‫دوشنبه‪ ۲۳ ،‬اردیبهشت در سالن اصلی موزه ملی چین‬ ‫در پک��ن با حض��ور وزیر فرهنگ و گردش��گری چین‪،‬‬ ‫س��فیران کش��ورها‪ ،‬مقامات سیاسی فرهنگی و محمد‬ ‫کشاورززاده‪ ،‬سفیر ایران در چین گشایش یافت‪.‬‬ ‫جبرئی��ل نوکنده‪ ،‬رئیس کل موزه ملی ایران در ایین‬ ‫گشایش این نمایشگاه به معرفی لوح یادبود «پی بنای‬ ‫کاخ اپادانای شوش» از داریوش اول پرداخت و در ادامه‬ ‫از ‪ ۲۲‬ایالت تحت قلمرو هخامنشی نام برد و توضیحاتی‬ ‫پیرامون نخستین امپراتوری جهان باستان داد‪.‬‬ ‫وی با نمایش نقش��ه ای‪ ،‬این قلمرو را از گوشه چین تا‬ ‫یونان معرفی کرد و در ادامه ‪ ۲۲‬ایالت تحت فرمانروایی‬ ‫داریوش با ‪ ۲۲‬کش��ور شرکت کننده در این نمایشگاه را‬ ‫تقارن جالبی خواند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه چینی ه��ای ابی‪-‬س��فید بقع��ه ش��یخ‬ ‫صفی الدی��ن اردبیل��ی را که ممهور به مهر ش��اه عباس‬ ‫هس��تند شاهدی مس��تدل بر روابط گس��ترده تجاری‬ ‫فرهنگی ایران و چین معرفی کرد‪.‬‬ ‫بعد از صحبت های وزیر فرهنگ و گردش��گری چین‬ ‫و مع��اون وزیر فرهن��گ و هنرهای زیب��ای کامبوج به‬ ‫نمایندگی از س��ایر کشورهای اس��یایی این نمایشگاه‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬همچنین ‪ ۱۴‬کشور اسیایی در سطح‬ ‫س��فیر در کن��ار وزی��ر فرهن��گ و گردش��گری‪ ،‬مدیر‬ ‫م��وزه ملی چی��ن و نماینده یونس��کو در چین و محمد‬ ‫نفوذ «شاهنامه» در گرجستان‬ ‫دکتر حس�ین اخانی‪ ،‬استاد دانشگاه تهران‪ :‬سال ‪ ۱۳۷۲‬من در موسسه‬ ‫گوت��ه المان در ش��هر گوتینگن‪ ،‬زب��ان المانی می اموختم‪ .‬معل��م زبان از همه‬ ‫پرس��ید‪ :‬نظرت��ان درباره المان چیس��ت؟ هرکس چیزی می گف��ت‪ .‬یکی گفت‬ ‫مردمی س��ختکوش‪ ،‬دیگری گفت کشوری نژادپرس��ت؛ اما یک فرانسوی جمله‬ ‫قشنگی گفت‪.‬‬ ‫او با زبان دس��ت و پا شکس��ته اش گفت‪« :‬ما در فرانسه معتقدیم انچه المانی‬ ‫است‪ ،‬خوب است و کیفیت دارد»‪ .‬او با نشان دادن کتاب واژه نامه گفت‪« :‬وقتی‬ ‫روی این کتاب نوشته باشد‪ Made in Germany :‬همه مطمئن هستند که‬ ‫بهترین است‪».‬‬ ‫چند س��الی که م��ن در المان دوران تحصی��ل دکترا را می گذراندم‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق ه��ای خ��وب و ب��د زیادی ب��ودم‪ .‬ی��ادم می اید ی��ک بار دانش ام��وزان و‬ ‫خانواده های ش��ان اعتصاب کرده و در خیابان ها تظاهرات راه انداخته بودند‪ .‬انها‬ ‫به افت کیفیت اموزش در مدرس��ه ها معترض بودند و می گفتند معلمان ما باید‬ ‫س��اعت های زیادی درس بدهن��د‪ ،‬به همین دلیل کیفیت اموزش در مدرس��ه ها‬ ‫پایین امده اس��ت‪ .‬انها خواهان اس��تخدام معلمان بیش��تر و جوان تر بودند‪ .‬به‬ ‫رادی��و گوش م��ی دادم‪ ،‬خانمی می گفت‪« :‬ما در المان نف��ت نداریم‪ ،‬معدن طال‬ ‫نداریم‪ ،‬تنها س��رمایه ما علم و اموزش ماس��ت‪ .‬اگر علم ما افت کند‪ ،‬اقتصادمان‬ ‫فرومی ریزد»‪.‬‬ ‫من دوره دکترایم را در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬با بورس س��رویس تبادالت دانش��گاهی‬ ‫المان تمام کردم‪ .‬نه مشکل سربازی داشتم و نه تعهدی به جایی‪ .‬وقتی با چند‬ ‫فارغ التحصیل دیگر برای گرفتن مدرک مان نزد خانم پروفسور «کاومن»‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��کده رفته بودیم‪ ،‬او از همه ما سوال مشترکی پرسید‪ :‬برنامه شما برای بعد‬ ‫چیس��ت؟ گفتم من بلیت گرفته ام و ‪ ۴۸‬س��اعت دیگر به ایران برمی گردم‪ .‬او از‬ ‫پاسخ من سخت تعجب کرد و پرسید ایا تصمیمم درست است؟ برایش توضیح‬ ‫دادم‪« :‬من به ساختن وطنم اعتقاد دارم‪ .‬مهم ترین درسی که من از ‪ 4‬سال و نیم‬ ‫اقامت در المان اموخته بودم‪ ،‬وطن دوستی شما المانی هاست»‪.‬‬ ‫االن ‪ ۲۰‬سال است به ایران امده ام‪ .‬معلمی کرده ام و برای شناخت سرزمینم‬ ‫انچه در توان داش��تم‪ ،‬انجام داده ام‪ .‬خوبی و بدی اش را نمی دانم‪ ،‬معتقدم تاریخ‬ ‫ان را ارزیابی خواهد کرد‪ .‬داس��تان تلخی هایی که بر من گذشته مثنوی ‪ ۷۰‬من‬ ‫کاغذ اس��ت‪ ،‬اما همچنان بر انتخاب خود هس��تم‪ .‬تلخ ترین اتفاق این ‪ ۲۰‬سال‬ ‫برای من این اس��ت که می بینم بهترین تربیت ش��دگان ما یکی یکی رفتن را بر‬ ‫ماندن در ایران ترجیح می دهند‪ .‬من بدون اغراق اش��ک می ریزم‪ ،‬چون می دانم‬ ‫ای��ران را باید ایرانی بس��ازد و رفت��ن هر ایرانی متخصص یعنی از دس��ت دادن‬ ‫سرمایه ای بزرگ که با هیچ عدد و رقمی جبران نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫من از خودم شروع می کنم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!