روزنامه صمت شماره 1293 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1293

روزنامه صمت شماره 1293

روزنامه صمت شماره 1293

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫نیاز امروز جامعه‬ ‫امید به اینده و نشاط است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1293‬پیاپی ‪2611‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا استرالیا کانی سیاه را‬ ‫حفظ می کند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫افزایش بازدهی کشاورزی‬ ‫در همسایگی زنبورها‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬‬ ‫متوسط رشد‬ ‫«عامل اصلی توسعه» صفر است‬ ‫پرواز سنگ اهن‬ ‫تا استانه ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نظام اقتصادی و توزیعی کوپنی یا غیرکوپنی؟‬ ‫تنبلی اقتصاد نفتی ایران و‬ ‫کوه یخی‬ ‫اتکا به نفت‬ ‫کاهش بهره وری‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید بر اهمی��ت نقش فرهنگ و هن��ر به ویژه در مقطع‬ ‫حس��اس کش��ور اظهار کرد‪ :‬مهم ترین نیاز امروز جامعه‪ ،‬امید به اینده و نشاط‬ ‫اس��ت چراکه احس��اس غرور ملی و امید و نشاط س��رمایه اصلی کشور است و‬ ‫می تواند روند حل مش��کالت را تسریع کند‪.‬حسن روحانی در دیدار صمیمی با‬ ‫جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر گفت‪ :‬از اغاز دولت یازدهم با ‪ 3‬مشکل پیچیده‬ ‫و ب��زرگ در ‪ 3‬مقطع گوناگون روبه رو بوده ایم که از ‪ 2‬مش��کل عبور کرده ایم و‬ ‫معتقدم با همراهی‪ ،‬همدلی‪ ،‬همفکری و هم افزایی از س��ومین مشکل نیز عبور‬ ‫‪2‬‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دوراهی سخت دولت‬ ‫پ��ای کوپ��ن در عصر جدید‪ ،‬اواخر دهه ‪ ۱۳۵۰‬به اقتصاد ایران باز ش��د؛ چند روزی پس از‬ ‫ش��روع جنگ تحمیلی عراق علیه ای��ران‪ .‬هیات وزیران دولت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫نشست ‪ ۵‬مهر ‪ ۱۳۵۹‬تصویب کرد ستادی به نام «ستاد بسیج اقتصادی کشور» ایجاد شود تا‬ ‫باتوجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیم های الزم را اتخاذ کند و از طریق سازمان های‬ ‫مس��ئول به اجرا بگذارد‪ .‬تولد کوپن هم از تصمیم های همین ستاد بود؛ برگه ای که تا سال ها‬ ‫در دست مردم باقی ماند و البته پای واژه اقتصاد کوپنی را نیز به ادبیات سیاسی ایران باز کرد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۷۰ ،۱۳۸۶‬میلیون نفر زیر پوشش شبکه توزیع کوپنی قرار داشتند اما اهمیت کوپن‬ ‫کم کم کاهش یافته بود‪ .‬مرحله سیزدهم توزیع کوپن های سراسری در سال ‪ ۱۳89‬مرحله ای‬ ‫بود که اقتصاد ایران با کوپن خداحافظی کرد و با یارانه اشنا شد‪ .‬حاال در دولت حسن روحانی‪،‬‬ ‫زمزمه های بازگش��ت کوپن یا همان کاالبرگ به اقتصاد ایران بعد از ‪ ۸‬س��ال دوباره به گوش‬ ‫می رس��د‪ .‬اما گویا دولت هنوز به تصمیم نهایی درباره اجرای نظام کوپنی نرس��یده اس��ت؛‬ ‫‪7‬‬ ‫هرچند به گفته اسحاق جهانگیری چاره ای غیر از ان هم نمی بیند‪.‬‬ ‫چرا بازار خودرو‬ ‫ساماندهی نمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وضعیت بازار کتاب های دست دوم‬ ‫در فصل گرانی کتاب‬ ‫میزگرد‬ ‫‪15‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی را‬ ‫به خودمان بسپارید‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیران سایت های نمایشگاهی استانی‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫س��ال ها پیش «خوزه الفونس��وپرز» بنیان گذار اوپک‬ ‫گفته بود کش��ورهای نفتی که اقتصادشان را بر این پایه‬ ‫بنا کرده اند‪ ،‬روی کوه یخی هس��تند که با اب شدن ارام‬ ‫ان غرق خواهند شد‪ .‬براس��اس نظر کارشناسی‪ ،‬اتکا به‬ ‫درامدهای نفتی (نه تولید نفت) اقتصاد را تنبل و کسل‬ ‫می کند و برای ش��کوفایی اقتصاد بای��د به تدریج اتکا به‬ ‫این منبع درامد کاهش یابد‪ .‬اما گام نهادن در این مسیر‬ ‫نیاز به اصالحات اساس��ی دارد‪ .‬تاکن��ون انطور که باید‬ ‫اراده سیاسی برای پیگیری این اصالحات وجود نداشته‬ ‫اما امید اس��ت اکنون که چشم انداز خوبی برای صادرات‬ ‫نف��ت وجود ندارد دولت و مجلس اصالحات اقتصادی را‬ ‫با جدیت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارش‬ ‫اخیر خود که در اسفند گذشته منتشر شد‪ ،‬چشم اندازی‬ ‫از وضعیت نفت ایران در سال ‪ ۱۴۱۹‬ارائه کرد‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬انتظار می رود ظرفی��ت تولید نفت خام تا‬ ‫پیش از سال ‪ ۱۴۱۹‬به ‪ ۴‬میلیون بشکه در روز و تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۹‬به ‪ ۴.۴‬میلیون بش��که در روز برس��د‪ .‬همچنین‬ ‫انتظ��ار م��ی رود درامد ناخالص س��االنه از نفت در دهه‬ ‫اینده حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش وضعیت ذخای��ر نفتی ایران به‬ ‫این صورت اس��ت که بعد از اواس��ط ده��ه اینده‪ ،‬حفظ‬ ‫نرخ تولید در س��طحی که تا پیش از ان بوده مس��تلزم‬ ‫بهره ب��رداری از تع��داد بیش��تری چ��اه‪ ،‬تزری��ق مقادیر‬ ‫بیش��تری گاز طبیعی و س��رمایه گذاری بیش��تر در این‬ ‫بخ��ش خواهد بود؛ بنابرای��ن افزایش هزینه های تولید و‬ ‫افزایش مصرف داخلی اجازه افزایش صادرات را از سطح‬ ‫مشخص نمی دهد‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نمان��د ای��ن پیش بینی ه��ا مربوط به‬ ‫وضعیتی است که تحریمی وجود نداشته باشد؛ بنابراین‬ ‫حت��ی بدون وج��ود تحریم ها‪ ،‬اتکا ب��ه درامدهای نفتی‬ ‫راه رسیدن کامل به ش��کوفایی اقتصادی نیست‪ .‬افزون‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬برای توس��عه و بهره برداری از مناب��ع نفتی نیاز‬ ‫ب��ه س��رمایه های خارجی اس��ت‪ .‬در این ش��رایط حتی‬ ‫بدون وج��ود تحریم ها‪ ،‬س��رمایه گذاران خارجی باید بر‬ ‫چالش ه��ای بی ش��ماری مانند محدودی��ت در مالکیت‬ ‫میدان های نفتی کش��ور‪ ،‬بی ثباتی محیط سرمایه گذاری‬ ‫و نگرانی های زیست محیطی فائق ایند‪.‬‬ ‫مطالعات انجام ش��ده و تحقیق��ات میدانی از عملکرد‬ ‫وزارت نفت و ش��رکت های تابع‪ ،‬نش��انگر ان اس��ت که‬ ‫ساختار ناکارامد ش��رکت ملی نفت با مجموعه هایی که‬ ‫به طورعم��ده فاق��د اینده نگری و هدفمندی هس��تند و‬ ‫همچنین افزایش بدهی های این شرکت که حسب اعالم‬ ‫وزی��ر محترم نفت از مرز ‪ ۵۰‬میلیارد دالر نیز گذش��ته‪،‬‬ ‫از موانع دیگر در راه توس��عه صنعت نفت کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه دکتر پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران اقتصاد معی��وب و حکمرانی غلط‬ ‫را دالیل��ی ب��رای ران��دن صنع��ت نفت ایران به س��وی‬ ‫ورشکستگی می داند و تاکید می کند نبود برنامه مناسب‬ ‫برای حکمرانی نفت در اقتصاد باعث ش��ده وزارت نفت‬ ‫و ش��رکت ملی نفت ایران در یک س��وی میز باشند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که وزارت نفت باید در جایگاه سیاس��ت گذاری و‬ ‫شرکت ملی نفت در جایگاه یک تامین کننده یا پیمانکار‬ ‫در اس��تخراج و بهره برداری از میدان های نفتی روبه روی‬ ‫وزارت نفت قرار گیرد‪ .‬این نقض غرض و تعریف نادرست‬ ‫از حکمران��ی نفت باعث ش��ده مدافعان ادع��ا کنند که‬ ‫دارایی شرکت ملی نفت چندین برابر بدهی هایش است‪،‬‬ ‫چراکه انها میدان های نفتی را جزو دارایی های ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت می دانند‪ .‬این نگاه اس��ت که باعث می ش��ود‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران ذخایر و اندوخته احتیاطی خود‬ ‫را به جای س��رمایه گذاری مصروف بدهی کند‪ .‬درنهایت‬ ‫باتوجه به بررس��ی ها و رایزنی های انجام ش��ده با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی در این ح��وزه و باوجود نیاز مبرم برای‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی و کاهش ات��کا به درامدهای‬ ‫حاص��ل از ف��روش نفت‪ ،‬ضع��ف مدیری��ت در صادرات‬ ‫غیرنفتی و بی توجهی دولت منج��ر به نبود برنامه ریزی‬ ‫منس��جم و کارامد در این بخش ش��ده و پیشنهادهای‬ ‫بخش خصوصی برای همکاری با دولت در راستای بهبود‬ ‫امور اقتصادی نیز در بن بس��ت باقی مانده است‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه اگر به بخش خصوصی ام��کان نقش افرینی داده‬ ‫ش��ود با توسعه صادرات غیرنفتی بس��یاری از مشکالت‬ ‫جامع��ه حتی در ش��رایط تحریم حل خواهد ش��د و در‬ ‫کالم اخ��ر؛ اکنون که تحریم های نفتی در حال ش��دت‬ ‫گرفتن اس��ت‪ ،‬دولت و مجلس پیگیری برخی اصالحات‬ ‫اقتص��ادی را در دس��تور کار قرار داده ان��د‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که باید توجه داش��ت حتی اگ��ر از امروز هم این‬ ‫اصالحات را ش��روع کنیم‪ ،‬باز دیر عمل کرده ایم‪ ،‬چراکه‬ ‫اقتصاد کشور در شرایط زمانی حاضر ظرفیت رها شدن‬ ‫از درامدهای نفتی را ندارد و باید با پیگیری و تالش های‬ ‫موثر برای خروج کشور از انزوای اقتصادی تالش کنیم؛‬ ‫ب��ه طریقی که اقتصاد ملی ما دچار عارضه تنبلی مفرط‬ ‫نشود و اگاه باشیم که منابع نفتی مانند کوه یخی است‬ ‫که تا ‪ 2‬یا ‪ 3‬نس��ل دیگر کامال اب می شود و کشور باید‬ ‫در بسترس��ازی های خود جایگزین��ی منطقی و پایدار را‬ ‫فراه م کند‪.‬‬ ‫پرداخت خسارت مناطق سیل زده شروع شده است‬ ‫وزیر کش��ور از تعیین تکلیف ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تس��هیالت ب��رای جب��ران خس��ارت مناطق‬ ‫س��یل زده خبر داد و گفت‪ :‬از این رقم ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان به بخش کش��اورزی و‬ ‫همی��ن رقم ب��ه بخ��ش مس��کونی اختصاص‬ ‫می یابد که پرداخت ها در این دو بخش ش��روع‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی‪ ،‬پ��س از پایان جلس��ه بررس��ی و رفع‬ ‫مش��کالت پرداخت تس��هیالت بانکی مناطق‬ ‫س��یل زده در جمع خبرن��گاران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫به تازگی در دولت تصویب شد ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در قالب تس��هیالت بای��د به افرادی که‬ ‫خانه های ش��ان خس��ارت دیده یا به طور کامل‬ ‫تخریب شده پرداخت شود که ‪ 5‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان ان تعیی��ن تکلیف و در بی��ن بانک ها‬ ‫تقس��یم ش��ده و بانک ها بای��د ان را پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه بحث عقد قرارداد نیز‬ ‫در این جلس��ه مطرح شد گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫مقرر ش��د تا اخر خرداد با هم��ه افراد قرارداد‬ ‫بس��ته و پرداخت ها نیز همزمان ب��ا ان انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬رحمانی فضلی موضوع بعدی جلسه را‬ ‫‪۱۰‬ه��زار میلیارد توم��ان باقیمانده عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این جلس��ه گفته ش��د در صورتی‬ ‫که بانک مرکزی ای��ن رقم را تامین و تصویب‬ ‫کند‪ ،‬بانک ها در پرداخت ان مشکلی نخواهند‬ ‫داش��ت؛ در غیر این صورت اگر دولت س��ود را‬ ‫تضمین کند حاضر هستند تعهد خود را انجام‬ ‫دهند‪ .‬رحمانی فضل��ی تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫در این جلسه مقرر شد بنیاد مسکن موضوع را‬ ‫پیگیری کند و بانک ها با معرفی نماینده ای کار‬ ‫را انجام دهند‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از ‪ 5‬هزار‬ ‫روس��تا و ‪ ۲۳۰‬ش��هر در اثر سیل دچار اسیب‬ ‫شدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم شرایط سخت ایام سیل‬ ‫را پشت سر گذاشتند و در دوران مقابله با سیل‬ ‫با کمک مردم کار خوبی انجام شد‪ .‬اکنون هم‬ ‫ک��ه در دوره بازس��ازی و نوس��ازی هس��تیم‪،‬‬ ‫باید ب��ا همان هماهنگی و هم��کاری کارها را‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬وزیر کشور در عین حال گفت‪:‬‬ ‫اقدام هایی که بنیاد مسکن‪ ،‬استانداران و دولت‬ ‫باید در دوران موقت انج��ام می دادند تا مردم‬ ‫در ش��رایط مطلوبی قرار بگیرند‪ ،‬انجام دادند‪.‬‬ ‫رحمانی فضل��ی از تمهیدات دولت برای اجاره‬ ‫رواب�ط عموم�ی س�پاه پاس�داران انقلاب‬ ‫مسکن در مناطق سیل زده خبر داد و گفت‪ :‬هر‬ ‫کس امادگی اجاره داشته باشد در روستاها ‪۶‬‬ ‫میلیون تومان و در ش��هرها ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫تس��هیالت می دهیم‪ .‬عالوه بر ای��ن خانه های‬ ‫مس��کن مهر را هم در اختیار سیل زدگان قرار‬ ‫دادی��م؛ هرچند باز هم ش��رایط اینها ش��رایط‬ ‫مطلوبی نیس��ت‪ .‬وی از رسانه ها خواست مانند‬ ‫دوران مقابله با س��یل کمک حال مردم باشند‬ ‫و اف��زود‪ :‬در زمینه تامین معیش��ت و وس��ایل‬ ‫زندگی سیل زدگان هم اقدام های بسیار خوبی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬امکانات مورد نیاز مردم در‬ ‫انبارهاس��ت و خانه ه��ا را که تحوی��ل بگیرند‬ ‫وسایل انها را تحویل می دهیم؛ هرچند همین‬ ‫حاال هم می توانیم وسایل خانه انها را بدهیم‪.‬‬ ‫نیاز امروز جامعه‪ ،‬امید به اینده و نشاط است‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اهمیت نقش‬ ‫فرهنگ و هنر به ویژه در مقطع حس��اس کشور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مهم ترین نیاز امروز جامعه‪ ،‬امید به‬ ‫اینده و نشاط اس��ت چراکه احساس غرور ملی‬ ‫و امید و نش��اط س��رمایه اصلی کش��ور است و‬ ‫می تواند روند حل مشکالت را تسریع کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی در دی��دار صمیمی با جمعی از اصحاب‬ ‫فرهنگ و هن��ر گفت‪ :‬از اغاز دولت یازدهم با ‪3‬‬ ‫مش��کل پیچیده و ب��زرگ در ‪ 3‬مقطع گوناگون‬ ‫روب��ه رو بوده ایم که از ‪ 2‬مش��کل عبور کرده ایم‬ ‫و معتق��دم با همراه��ی‪ ،‬همدل��ی‪ ،‬همفکری و‬ ‫هم افزایی از س��ومین مش��کل نیز عبور خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬روحان��ی با اش��اره به وج��ود تحریم های‬ ‫گس��ترده جهان��ی علی��ه کش��ورمان در ابتدای‬ ‫دول��ت یازدهم و همچنین مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ ترین مش��کالت اقتصادی‬ ‫ب��رای بخش های��ی از جامعه اس��ت ک��ه درامد‬ ‫ثاب��ت دارن��د و دولت بای��د در حد ت��وان برای‬ ‫تامین نیازمندی ه��ا و افزایش حقوق کارمندان‬ ‫و کارگران تالش کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادام��ه داد‪ :‬در اغاز کار دولت‬ ‫ت��ورم ‪ ۴۰‬درص��د اما می��زان افزایش س��االنه‬ ‫حقوق ‪ ۱۵‬درصد بود و نیاز به همسان س��ازی و‬ ‫همترازی این دو نرخ بود که دولت در نخستین‬ ‫تصمیم و اقدام‪ ،‬مص��وب کرد بیش از نرخ تورم‬ ‫به حقوق کارمند و کارگر اضافه ش��ود‪ .‬روحانی‬ ‫با تاکید بر اینکه توانس��تیم مس��ئله تحریم های‬ ‫هس��ته ای را در مذاکراتی س��خت و پیچیده که‬ ‫کاری علم��ی و توامان هنری بود به س��رانجام‬ ‫برس��انیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬مذاکره عالوه ب��ر دانش‪ ،‬هنر‬ ‫نیز هس��ت چراکه باید بتوانی��م از حالت چهره‪،‬‬ ‫لح��ن و اطالع��ات در دس��ترس‪ ،‬بفهمیم طرف‬ ‫مذاکره کننده چه چیز را از ما می طلبد و باید با‬ ‫فه��م و تجربه این راه را در مدت چند ثانیه طی‬ ‫کنیم که همان خالقیت است‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه باالترین امتیاز هنرمندان‬ ‫خالقیت اس��ت و این قدرت تخیل از‬ ‫فکر‪ ،‬اندیشه و عقل باالتر است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنرمندان با این قدرت عجیب و‬ ‫سرمایه تخیل‪ ،‬اثار هنری خود را به‬ ‫جامعه عرضه می کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی با بی��ان اینک��ه تعامل با‬ ‫جه��ان نیازمند دانش‪ ،‬علم و هنرمندی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با قدرت دیپلماس��ی توانستیم برای‬ ‫خ��روج از تحری��م پیچیده نخس��تین گام را در‬ ‫کمت��ر از ‪ 100‬روز از روی کار ام��دن دول��ت‬ ‫یازده��م برداریم و وعده من ب��ه ملت ایران این‬ ‫بود ک��ه در ‪ 100‬روز نخس��ت اقدام های مهمی‬ ‫انجام خواهی��م داد‪،‬؛ بنابرای��ن توافق موقت در‬ ‫کمتر از ‪ 100‬روز به انجام رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬به واس��طه‬ ‫این توافق نرخ ارز پایین امد و امیدواری زیادی‬ ‫در جامعه ایجاد ش��د و این کار بزرگ به واسطه‬ ‫قدرت دیپلماس��ی کشورمان بود‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۳‬قرار بود به توافق نهایی دست یابیم‬ ‫که موانعی در این مس��یر ایجاد ش��د‪ .‬به غیر از‬ ‫برخ��ی فرازونش��یب هایی که گاه��ی در داخل‬ ‫کشور وجود داشت‪ ،‬فشار دوم بر کشورمان وارد‬ ‫امد و ان اینکه عربس��تان در کنار کش��ورهای‬ ‫همپیمان خود و رژیم صهیونیستی‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫را وادار کردن��د که مذاک��رات را متوقف کند تا‬ ‫انها نرخ نفت را پایین بیاورند؛ بنابراین از اواسط‬ ‫سال ‪ ۹۳‬نرخ نفت به کمتر از یک چهارم رسید؛‬ ‫یعنی از ‪ ۱۲۰‬دالر تا حدود ‪ ۳۰‬دالر پایین امد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬به واس��طه‬ ‫کاهش شدید نرخ نفت‪ ،‬گرچه دولت دچار فشار‬ ‫شد‪ ،‬اما مردم به دلیل اینکه امیدوار بودند مسائل‬ ‫حل و فصل می شود و نسبت به اینده امیدواری‬ ‫داشتند‪ ،‬چندان احساس فشار نکردند‪ .‬روحانی با‬ ‫تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی قدرتی است که‬ ‫می تواند کش��ورمان را از مشکالت برهاند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از همه هنرمن��دان و اصحاب‬ ‫هنر توقع و انتظ��ار داریم که با ابزار‬ ‫هنر س��رمایه اجتماعی کشورمان را‬ ‫تقویت کنند چراکه وجود مش��کالت‬ ‫بس��یار نتیجه ضعیف شدن سرمایه‬ ‫اجتماعی اس��ت؛ در حالی که دولت‪،‬‬ ‫همان دولت سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به اینکه در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬به توافقی دس��ت یافتیم که توانست شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ورمان را کامال تغییر دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به واسطه این توافق سرمایه گذاری های عظیمی‬ ‫در کش��ور ش��روع ش��د و پروژه ه��ای بزرگ��ی‬ ‫به بهره برداری رس��ید ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس اشاره کرد که‬ ‫به واس��طه ان در بنزی��ن خودکفا ش��دیم و این‬ ‫برجام بود که زمینه تکمیل پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس را فراه��م ک��رد زیرا اج��رای این‬ ‫پ��روژه پیش از برجام اغاز ش��ده ب��ود‪ ،‬اما چرا‬ ‫به بهره برداری نمی رسید؟‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ :‬تم��ام پمپ هایی ک��ه برای‬ ‫تکمیل س��تاره خلیج فارس نی��از بود‪ ،‬در توقیف‬ ‫و تحری��م بودن��د و با بهره برداری پروژه س��تاره‬ ‫خلیج فارس همه پیمان��کاران به صراحت اذعان‬ ‫می کردن��د این پروژه را انها نس��اختند بلکه ان‬ ‫را برج��ام س��اخت و اگ��ر برجام نبود چه بس��ا‬ ‫س��اخت ان ‪ ۱۰‬یا حتی ‪ ۲۰‬سال دیگر به پایان‬ ‫می رس��ید‪ .‬رئیس جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫به واس��طه برج��ام همچنین ‪ ۱۵‬ف��از در پارس‬ ‫جنوب��ی ب��ه بهره برداری رس��ید ک��ه در تاریخ‬ ‫بهره برداری پروژه های این منطقه بی سابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحان��ی تصریح کرد‪ :‬انچه ام��روز برای همه‬ ‫دارای اهمی��ت اس��ت‪ ،‬وج��ود فضای مناس��ب‬ ‫برای کس��ب وکار‪ ،‬تجارت و امید به اینده است‬ ‫و از ش��ما هنرمندان که در حوزه های گوناگون‬ ‫فعالی��ت داری��د‪ ،‬می خواهم که ب��ا هنرمندی و‬ ‫خالقی��ت‪ ،‬امید را در جامعه بازس��ازی و تقویت‬ ‫کنید‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه روزهای‬ ‫سختی پیش رو داریم اما باوجود همه سختی ها‬ ‫به اینده امیدوار هس��تم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با وحدت‬ ‫و همدل��ی و برنامه ریزی می توانیم از مش��کالت‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س دول��ت ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در برابر‬ ‫زورگویی دش��من هیچ گاه تسلیم نخواهیم شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما اه��ل مذاک��ره و منطق هس��تیم‪ ،‬اما‬ ‫ادع��ای طرفی که می گوید م��ا را به میز مذاکره‬ ‫می کش��اند‪ ،‬واهی است‪ .‬ما حاضر نیستیم چنین‬ ‫مذاک��ره ای را حت��ی اگر هم��ه قدرت های عالم‬ ‫پشت هم بایستند‪ ،‬انجام دهیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با اش��اره به اینک��ه هنر نیاز ب��ه چارچوبی دارد‬ ‫که فعاالن ان بتوانند فعالیت خود را به واس��طه‬ ‫ان ترس��یم کنند و در ابهام و تاریکی نمی شود‬ ‫فعالیت درستی انجام داد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫این چارچوب را مشخص کند‪.‬‬ ‫روحان��ی با تاکید بر اینک��ه هیچ قدرتی باالتر‬ ‫از ق��درت ملی و افکار عمومی نیس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر افکار عمومی و مردم ب��ا اتحاد راهی‬ ‫را چ��ه در سیاس��ت خارجی و چه در سیاس��ت‬ ‫داخلی یا فرهنگ و مس��ائل اجتماعی بخواهند‬ ‫در ان راه مل��ت یکپارچ��ه‪ ،‬پی��روز می ش��ود و‬ ‫این شما هنرمندان هس��تید که می توانید ملت‬ ‫یکپارچ��ه و متح��د را برای رون��ق و حرکت رو‬ ‫به جل��و و مقاومت در براب��ر زورگویان به وجود‬ ‫اوری��د‪ .‬رئیس جمهوری همچنین با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تمام نکات مطرح ش��ده در این جلس��ه‬ ‫درب��اره رون��ق کااله��ای فرهنگ��ی و هنری و‬ ‫همچنین رفع مش��کالت هنرمن��دان در زمینه‬ ‫دریافت تس��هیالت و توس��عه فرهنگ و هنر در‬ ‫دولت پیگیری خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه مربوط به‬ ‫دولت باش��د در هیات دولت مطرح و در صورت‬ ‫نی��از به قان��ون‪ ،‬در قالب لوایح ب��ه مجلس ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نارضایتی مردم خطرناک تر از تهدیدهای خارجی است‬ ‫محس��ن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫ته��ران در صد وچهل ودومین جلس��ه ش��ورا با‬ ‫اشاره به اینکه امروز دومین سالروز رای تاریخی‬ ‫شهروندان تهرانی به شورای پنجم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنده پیش از این بارها از تریبون شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران به انتقادی از عملکرد مجموعه شورا‬ ‫و ش��هرداری دست زدم و اجازه می خواهم امروز‬ ‫ب��ه پ��اس ادای امانت م��ردم و پاس��خ دادن به‬ ‫انتظارهای بحق ش��هروندان گالیه هایی نسبت‬ ‫به س��ایر نهاد های مس��ئول در این میان عرض‬ ‫کنم‪ .‬انتظار ما از دولت بیش از عملکرد ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته ان در حوزه مدیریت ش��هری اس��ت‪.‬‬ ‫تهران و ش��هروندان تهرانی بار سنگین خدمات‬ ‫پایتختی کشور را به دوش می کشند؛ بدون انکه‬ ‫دولت مرکزی نقش خود را در حل مش��کالت و‬ ‫مقابل��ه ب��ا پیامدهای این وضعی��ت ایفا کند‪ .‬به‬ ‫عکس روز‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬وی از س��ایر نهادهای حاکمیتی‬ ‫مانند س��پاه پاسداران‪ ،‬بنیاد مستضعفان و ستاد‬ ‫اجرایی خواس��ت نه تنها سطح همکاری و تعامل‬ ‫و کمک به مدیریت ش��هری را نس��بت به دوره‬ ‫گذش��ته کاهش ندهند تا س��بب شائبه مسائل‬ ‫سیاس��ی در افکار عمومی نش��ود‪ ،‬بلکه حمایت‬ ‫و کم��ک ب��ه حل مس��ائل ش��هری در تهران را‬ ‫در اولوی��ت قرار دهند زی��را نارضایتی مردم در‬ ‫ش��رایط فعلی بزرگ ترین تهدید ب��رای نظام و‬ ‫خطرناک ت��ر و مهم ت��ر از تهدیده��ای خارجی‬ ‫اس��ت و خدمت رس��انی و حل معضالت جامعه‬ ‫بزرگ تری��ن قدرت بازدارندگ��ی و دفاعی برای‬ ‫نظام به ش��مار می رود‪ .‬موثرترین ارایش جنگی‬ ‫ب��رای تهران‪ ،‬ح��ل معضالت ریش��ه ای مردم و‬ ‫نش��اندن لبخن��د رضای��ت بر لبان ش��هروندان‬ ‫مظلوم تهرانی است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫موضع صریح اروپایی ها خطاب به امریکا‬ ‫وقتی گردشگران خارجی از ایران می نویسند‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫یک روزنامه امریکایی نوشت س��ران کشورهای اروپایی ضمن مخالفت با امریکا برای‬ ‫هرگونه درگیری با ایران به واش��نگتن اعالم کرده اند‪« :‬اگر دنبال جنگ با ایران هستید‬ ‫روی ما حساب نکنید‪».‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه نیویورک تایمز‪ ،‬اروپایی ها که جنگ فاجعه بار عراق را‬ ‫خوب ب ه یاد دارند‪ ،‬یکصدا با انچه تالش امریکا برای تحریک ایران و جنگ با این کشور‬ ‫خوانده می ش��ود‪ ،‬مخالفند‪ .‬با این حال‪ ،‬باوجود ایجاد اصط��کاک در روابط فرااتالنتیک‬ ‫در دوران ریاس��ت جمهوری ترامپ‪ ،‬مخالفت قطعی و مطلق با واش��نگتن کماکان برای‬ ‫کشورهای اروپایی یک موقعیت ناخوشایند است‪ .‬حتی انگلیس که حامی امریکا به شمار‬ ‫می اید نیز دولت ترامپ را (برای جنگ) همراهی نخواهد کرد‪ .‬یک ژنرال انگلیس��ی که‬ ‫معاون فرمانده ائتالف موس��وم به ضدداعش است‪ ،‬گفت هیچ تهدیدی ازسوی ایران در‬ ‫عراق و س��وریه مشاهده نشده است‪ .‬کوری شِ ��یک‪ ،‬یک مقام پیشین پنتاگون و معاون‬ ‫موسس��ه بین المللی مطالعات استراتژیک نیز اظهار کرد‪ :‬تمام دولت های اروپایی بر این‬ ‫باورن��د که رفتار کنونی ایران نتیجه خروج امریکا از توافق هس��ته ای و فش��ار بر تهران‬ ‫برای پذیرش خواس��ته های واش��نگتن در مسائل دیگر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬انها معتقدند‬ ‫امری��کا تحریک کننده رفتار می کند و نگرانند واش��نگتن ب��ه اقدام های قابل پیش بینی‬ ‫تهران با ش��دت زیادی واکنش نش��ان دهد تا زمینه را برای حمله به ایران فراهم کند‪.‬‬ ‫توماس واالس��ک‪ ،‬رئیس اندیشکده کارنگی اروپا و نماینده پیشین اسلوواکی در ناتو هم‬ ‫در این باره گفت‪ :‬این‪ ،‬موردی اس��ت که تمام دولت های اروپایی به واشنگتن می گویند‬ ‫غیرعقالنی اس��ت‪ ،‬ما نباید در ان قرار بگیریم و این اشتباه شماست که ما اکنون درباره‬ ‫جنگ صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫اسلامی‪ -‬س��ردار سرلش��کر پاس��دار حسین‬ ‫س�لامی‪ ،‬فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫با تاکید بر اینکه س��پاه امروز در تماس مس��تقیم‬ ‫با تمام قدرت دش��من است و ان را متوقف کرده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما به دنبال جنگ نیس��تیم اما در امادگی‬ ‫کامل قرار داریم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رس��انه های ع��راق ش��نبه ش��ب از‬ ‫اع�لام وزارت دفاع المان مبنی بر از س��رگیری‬ ‫قریب الوقوع فعالیت های خود مربوط به اموزش‬ ‫نظامی ارتش عراق در قالب ائتالف مدعی مبارزه‬ ‫با داعش به س��رکردگی امریکا خبر دادند‪ .‬وزارت‬ ‫دفاع المان دو روز پیش تر همزمان با اقدام مشابه‬ ‫امریکا در خارج کردن کارمندان غیرضروری خود‬ ‫از عراق‪ ،‬از اعالم تعلیق فعالیت های مستش��اری‬ ‫خود در عراق سخن گفته بود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه پاکس��تان از تالش‬ ‫ابرقدرت ها برای تخریب روابط ایران و پاکس��تان‬ ‫خبر داد و این تالش را نافرجام دانست‪ .‬به گزارش‬ ‫اردوپوینت‪« ،‬ش��اه محمود قریش��ی» وزیر امور‬ ‫خارجه پاکس��تان درباره روابط ایران و پاکستان‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی از کش��ورهای قدرتمن��د به دنبال‬ ‫تخریب روابط ایران و پاکس��تان هس��تند و از هر‬ ‫ابزار و فرصتی برای این کار استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬جوی هود‪ ،‬کاردار امریکا در بغداد با‬ ‫حضور در مقر فرمانده��ی پلیس فدرال عراق به‬ ‫نمایندگ��ی از دولت امری��کا از حادثه اخیر هدف‬ ‫قرار گرفتن مواضع این نیرو از س��وی بالگردهای‬ ‫امریکای��ی عذرخواه��ی ک��رد‪ .‬کاردار امری��کا‬ ‫همچنین از کش��ته ش��دن یک پلیس و زخمی‬ ‫ش��دن ‪ 2‬تن دیگر از این نیرو در حمله یادش��ده‬ ‫ابراز تاسف کرد و ان را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ایرج مسجدی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در بغداد با برهم صال��ح‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ع��راق دیدار و گفت وگو ک��رد‪ .‬تحوالت منطقه و‬ ‫تاکید بر ض��رورت تکیه بر گفت وگوی س��ازنده‬ ‫برای کاهش تن��ش در منطقه و تقویت ثبات ان‬ ‫از مهم تری��ن محورهای گفت وگ��و در این دیدار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اداره کل رواب�ط عموم�ی ق�وه قضاییه‪-‬‬ ‫ایت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در دیدار فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه‬ ‫ملت ایران‪ ،‬همه مسئوالن و سازمان ها را موظف به‬ ‫حمایت تمام عیار از کارافرینان‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫و فعاالن اقتصادی دانس��ت‪ .‬رئیس قوه قضاییه با‬ ‫تاکید بر ضرورت فعال سازی هیات های داوری و‬ ‫میانجی گری ازسوی اتاق های بازرگانی و محافل‬ ‫صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما ب هد نبال تغییر نظام‬ ‫داوری هس��تیم و تالش داریم موضوعات درون‬ ‫صنفی ازس��وی خود اصناف حل و فصل ش��ود تا‬ ‫کار به دادگستری کشیده نشود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک روزنامه چینی نوش��ت بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای جهان از جمله اروپایی ها‪ ،‬روسیه‬ ‫و چی��ن مخالف تن��دروی امری��کا در برابر ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه چی��ن و امریکا در‬ ‫گفت وگوی��ی تلفن��ی درب��اره ایران نی��ز رایزنی‬ ‫کردند که جزئیات زیادی از ان در دس��ت نیست‬ ‫ام��ا وزی��ر امور خارج��ه چین در ای��ن گفت وگو‬ ‫ابراز امی��دواری کرد در زمین��ه تنش های اخیر‬ ‫ایجادشده تمامی طرف ها خویشتنداری به خرج‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ -‬مشاور‬ ‫وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت‪ ۲۲ :‬درصد‬ ‫از رده های مدیریتی از سطح سرپرستی به عنوان‬ ‫مدی��ر پایه تا س��طوح میانی و ارش��د مدیرکل و‬ ‫معاون اس��تاندار‪ ،‬به مدی��ران زن تخصیص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬فریبا نظری با اشاره به دستور صریح وزیر‬ ‫کش��ور مبنی بر انتصاب زنان در جایگاه معاونان‬ ‫اس��تاندار اظهار کرد‪ :‬اس��تانداران این مهم را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهند و ب��ا انتخاب معاونان خود‬ ‫از می��ان مدیران زن توانمند‪ ،‬رویکرد جدیدی در‬ ‫بهره مندی از شایستگی و ظرفیت های اجرایی و‬ ‫علمی نیمی از جامعه‪ ،‬فراهم اورند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر مش��اور در امور خارجه عربستان‬ ‫در تازه ترین اظهارات خود با طرح برخی اتهام ها‬ ‫علیه ایران مدعی ش��د کش��ورش هرگز خواهان‬ ‫جنگ در منطقه نیس��ت‪ .‬به گزارش اسکای نیوز‪،‬‬ ‫عادل الجبی��ر‪ ،‬در تازه ترین اظهارات بی اس��اس‬ ‫خود درباره ایران مدعی ش��د‪« :‬ایران از تروریسم‬ ‫حمایت و در امور داخلی کشورهای عربی منطقه‬ ‫دخالت می کند‪».‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‬ ‫از حضور وزیر راه و شهرس��ازی در جلس��ه دیروز‬ ‫فراکس��یون مس��تقلین والیی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫اسالمی در این نشست اعالم کرد به شرکت های‬ ‫چارتری اجازه پرواز داده نمی ش��ود و در صورت‬ ‫بروز چنین اتفاقی با شرکت های متخلف برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نشست مشترک هماهنگی هیات های‬ ‫ای��ران و عراق متش��کل از نماین��دگان نهادها و‬ ‫س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬به منظور بررسی مسائل‬ ‫و جزئی��ات فن��ی مرب��وط به الیروبی مش��ترک‬ ‫اروندرود‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تنبلی اقتصاد نفتی‬ ‫ایران و کوه یخی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫گزارش‬ ‫در بودجه به روی‬ ‫مسکن اجتماعی‬ ‫باز نشد‬ ‫چرا بازار خودرو‬ ‫ساماندهی نمی شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از وضعیت بهره وری سرمایه و نیروی انسانی در ایران نشان داد‬ ‫‹ ‹بسته های معیشت و افزایش بهره وری‬ ‫حاج اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫حمی��د‬ ‫کارش��ناس ب��ازار کار درب��اره‬ ‫تناسب دریافتی نیروی کار به‬ ‫عن��وان حقوق با به��ره وری به‬ ‫گفت‪ :‬بهره وری نیروی‬ ‫انس��انی در حال��ی صفر اعالم‬ ‫می ش��ود ک��ه هزین��ه س��ربار‬ ‫زندگی در کش��ور رشد بیشتری نس��بت به دستمزد و‬ ‫حقوق دریافتی کارگران دارد‪ .‬در این ش��رایط طبیعی‬ ‫است که دغدغه معاش اجازه رشد بهره وری نیروی کار‬ ‫را ندهد‪ .‬شرایط اقتصادی کشور امروزه به گونه ای است‬ ‫‪100%‬‬ ‫مطالعه ‪،‬طراحی‬ ‫و برنامه ریزی‬ ‫اجرا و ساخت‬ ‫‪100%‬‬ ‫اجرا و ساخت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫مطالعه‪ ،‬طراحی و برنامه ریزی‬ ‫به��ره وری س��رمایه ایران وضعیتی مش��ابه با به��ره وری نیروی کار‬ ‫دارد‪ .‬در شرایطی که میانگین بهره وری سرمایه به صفر میل می کند‬ ‫نمی توان از نیروی کار توقع افزایش بهره وری داش��ت و این رابطه‬ ‫به طور معکوس نیز حاکم است‬ ‫که شکاف دستمزد با هزینه های زندگی عمیق تر شده‬ ‫و کارگران به جای رش��د کیفی ب��ه افزایش حجم کار‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط طبیعی اس��ت که کار بیش��تری انجام‬ ‫می ش��ود اما بهره وری رش��د نمی کند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ابتدا باید امارهای موجود در این زمینه بررس��ی‬ ‫شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بر اس��اس امار مرکز ملی بهره وری‪،‬‬ ‫به��ره وری نقطه به نقط��ه س��رمایه در ای��ران کمت��ر از‬ ‫بهره وری نیروی کار اس��ت‪ .‬هرچند که در میانگین هر‬ ‫دو ش��اخص صفر است اما هنوز رشد نقطه ای بهره وری‬ ‫کار بیشتر از رش��د نقطه ای بهره وری سرمایه است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬انچه اکنون اهمیت دارد‪ ،‬رفع مش��کالت‬ ‫بهره وری سرمایه است‪ .‬در ش��رایط کنونی با احتساب‬ ‫امارهای موجود نیروی کار در ایران بهره وری بیشتری‬ ‫نس��بت به س��رمایه دارد‪ .‬انچه در این زمینه می تواند‬ ‫گره گشای مش��کالت کنونی باشد اصالح سیاست های‬ ‫بانک��ی در حمایت از کارخانه ها و اصالح سیاس��ت های‬ ‫دستمزد است‪.‬‬ ‫به باور حاج اس��ماعیلی‪ ،‬ارائه س��بد کاال در ش��رایط‬ ‫کنونی عالوه بر اینکه باعث می ش��ود ش��اخص رفاه در‬ ‫زندگی کارگری رش��د کند‪ ،‬منجر به رونق تولید داخل‬ ‫و رشد بهره وری سرمایه نیز می شود‪.‬‬ ‫«ایران» و «چک» تفاهمنامه همکاری صنعتی امضا کردند‬ ‫همزم��ان ب��ا نشس��ت مش��ترک هی��ات صنعتی‬ ‫جمهوری چ��ک و ایران‪ ،‬تفاهمنام��ه همکاری های‬ ‫صنعتی دو کش��ور بین س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران و وزارت صنع��ت و تجارت جمهوری‬ ‫امضا ش��د‪ .‬به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمد باقر‬ ‫چک ‬ ‫عالی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایدرو و ادوارد موریچک��ی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت و تجارت جمهوری چک تفاهمنامه گسترش‬ ‫همکاری های صنعتی دو کشور را با تاکید بر مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولتی دو ط��رف امضا کردند‪ .‬بر‬ ‫پای��ه این تفاهمنامه‪ ،‬کارگروه صنعتی ایران و چک با‬ ‫محوریت ایدرو در ایران و نیز وزارت صنعت چک در‬ ‫ن صنعت‬ ‫ان کش��ور تشکیل می ش��ود‪ .‬معاونان وزیرا ‬ ‫دو کش��ور همچنین توافق کردند تا در حوزه صنایع‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬حمل ونق��ل ریلی و نی��ز عرصه های‬ ‫فناوری ه��ای نو و صنایع ان��رژی از حداکثر ظرفیت‬ ‫و توانای��ی بخش دولتی و خصوصی برای گس��ترش‬ ‫همکاری ها بهره بگیرند و بخش های حاکمیتی برای‬ ‫تس��هیل فرایند همکاری های بخ��ش خصوصی دو‬ ‫کش��ور اقدام کنند‪ .‬ایجاد شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک چک‪-‬ایران ب��ه ص��ورت جوینت ونچ ر به‬ ‫منظور توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و بازسازی‬ ‫و نوس��ازی صنایع و کشتی س��ازی از دیگر مفاد این‬ ‫تفاهمنامه اس��ت‪ .‬در این دیدار همچنین محمد باقر‬ ‫عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان‬ ‫خواستار فراهم اوری زمینه های ارتباط سریع و اسان‬ ‫بین صنایع کوچک و متوس��ط دو کش��ور شد‪ .‬ادوارد‬ ‫موریچکی‪ ،‬معاون وزیر صنعت و ساوت پالک چومبا‪،‬‬ ‫سفیر جمهوری چک در ایران نیز بر اراده این کشور‬ ‫اروپای��ی برای هر چه س��ریع تر عملیاتی کردن مفاد‬ ‫تفاهمنامه بین طرف ها تاکید کردند‪.‬‬ ‫چگونه ریسک سرمایه گذاری را کم کنیم؟‬ ‫عض��و پیش��ین ش��ورای عالی بورس با اش��اره به‬ ‫مزایای رتبه بندی ش��رکت ها از نظر ریس��ک‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با رتبه بندی انواع صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫ک��ه در بورس وج��ود دارد و همچنی��ن رتبه بندی‬ ‫شرکت های مختلف‪ ،‬مردم از مقدار ریسک و بازده ها‬ ‫اگاهی می یابند و می توانند با اطمینان بیشتری در‬ ‫بازارهای مولد سرمایه گذاری کنند‪ .‬قاسم محسنی‬ ‫درباره علت نوس��ان های شدید قیمت سهام در بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در این ماه ها تغییرات نرخ ارز‬ ‫و رشد تورم سبب رشد قیمت ها در بازار سهام شده‬ ‫است‪ .‬در این بین بعضی از سهم ها ظرفیت بیشتری‬ ‫دارند و بعضی ظرفیت کمتری دارند در نتیجه رشد‬ ‫قیمت ها به این معنی نیس��ت ک��ه رونق اقتصادی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی با اش��اره به اف��راد غیر حرفه ای که‬ ‫تمای��ل دارن��د در یک ب��ازار مولد س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اف��راد غیر حرفه ای باید به مش��اوران‬ ‫س��رمایه گذاری مراجع��ه کنن��د‪ .‬همچنین به طور‬ ‫غیر مس��تقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫به بازار س��رمایه وارد ش��وند‪ .‬این اف��راد باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند به طور کلی با توجه به نوسان ها در‬ ‫متغیره��ای اقتصادی‪ ،‬ریس��ک س��رمایه گذاری در‬ ‫س��هام هم افزایش یافته اس��ت‪ .‬محسنی با اشاره به‬ ‫کاهش حد اعتباری کارگزاری ها در س��ال گذش��ته‬ ‫گفت‪ :‬ما به س��ازمان پیش��نهاد دادیم حد اعتباری‬ ‫کارگزاری ها را بر اس��اس رتب��ه اعتباری انها معین‬ ‫کند تا اگر ش��رکتی رتبه اعتباری بهتر داشته باشد‬ ‫حد اعتباری بیش��تری بهتری نیز خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه افزود‪ :‬کار شرکت های‬ ‫رتبه بندی‪ ،‬ارزیابی ریس��ک اعتباری شرکت هاست‪.‬‬ ‫اگر شرکتی اوراق بهاداری مثل اوراق اجاره یا اوراق‬ ‫مش��ارکت منتشر کرده و مردم می خواهند در اینها‬ ‫س��رمایه گذاری کنند بای��د بدانند که این اوراق چه‬ ‫مقدار ریس��ک دارد تا برای س��رمایه گذاری در انها‬ ‫معیار و میزانی داش��ته باشند‪ .‬با رتبه بندی اعتباری‬ ‫شرکت ها مشخص می شود که یک شرکت تا چه حد‬ ‫می تواند به تعهدات خود عمل کند‪.‬‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬راه افزایش رقابت پذیری‬ ‫اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه ازاد ارومی��ه گف��ت‪:‬‬ ‫خصوصی س��ازی می تواند منجر به رقابت بیش��تر‬ ‫و رونق تولید ش��ود‪ .‬فرشید س��لیمی با بیان اینکه‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬بهترین راهکار برای بهبود وضعیت‬ ‫کش��ور‪ ،‬حذف انحصارات دولتی‪ ،‬خصوصی سازی و‬ ‫افزایش رقابت در اقتصاد اس��ت که می تواند منجر‬ ‫به رقابت بیش��تر و رونق تولید ش��ود‪ .‬س��لیمی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه تا زمانی که انحصار در کش��ور و‬ ‫کارخانجات دولتی حاکم باش��د‪ ،‬کیفیت‪ ،‬رقابت و‬ ‫در نتیجه رونق نمی تواند در کش��ور حاکم ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از ش��اخص های ازاد سازی‬ ‫تجاری و اس��تفاده از سیاس��ت توسعه صادرات به‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫به��ره وری از جمل��ه مفاهیمی اس��ت ک��ه در روابط‬ ‫کار و س��رمایه تعریف می ش��ود و به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناسان اقتصاد‪ ،‬مهم ترین شاخص توسعه به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ای��ن ش��اخص در حالی پایه تحلیل ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ورها اس��ت ک��ه امارها نش��ان می دهد‬ ‫متوس��ط رشد ‪ ۵۰‬سال گذش��ته این شاخص در ایران‬ ‫صفر اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رش��د بهره وری سرمایه و‬ ‫نیروی کار در ایران کمتر از رشد سرمایه و بخش مولد‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه در ایران بیشتر بررسی‬ ‫می ش��ود بهره وری نیروی انس��انی اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫در حالی مطرح می ش��ود که بهره وری س��رمایه نیز در‬ ‫ایران وضعیتی مش��ابه با بهره وری نیروی کار دارد‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که میانگین بهره وری س��رمایه به صفر میل‬ ‫می کند نمی ت��وان از نیروی کار توقع افزایش بهره وری‬ ‫داش��ت و این رابطه به طور معکوس نیز حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫یعنی در ش��رایط صفر بودن متوس��ط بهره وری نیروی‬ ‫کار نمی توان توقع افزایش بهره وری سرمایه داشت‪.‬‬ ‫موضوعی که در این شرایط مطرح می شود این است‬ ‫که پس با چه ش��اخصی می ت��وان بهره وری نیروی کار‬ ‫و س��رمایه را در ایران به رش��د مثبت رس��اند؟‬ ‫در ادام��ه برای بررس��ی این موضوع با کارشناس��ان به‬ ‫گفت وگو پرداخته است‪.‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫جای جایگزینی واردات در کنار خصوصی س��ازی‬ ‫می توان��د تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان‬ ‫بازارهای بین المللی به رقابت بیشتر وادار کند‪ .‬هر‬ ‫چند که در س��ال های شروع می تواند سختی هایی‬ ‫را ب��رای تولید کنن��دگان داخلی به همراه داش��ته‬ ‫باش��د اما به طور قطع در بلند مدت منجر به بهبود‬ ‫کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫برای جبران خس��ارت های سیل‪ ،‬به طور احتمالی‬ ‫از چ��اپ اس��کناس و اس��تفاده از ذخایر صندوق‬ ‫توسعه ملی اس��تفاده می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه این‬ ‫م��وارد عالوه بر بار تورم��ی‪ ،‬با توجه به افزایش پول‬ ‫بدون پش��توانه و همچنی��ن کاهش ذخایر ارزی با‬ ‫برداش��ت از صندوق توس��عه ملی‪ ،‬به بدتر ش��دن‬ ‫ش��رایط اقتصادی و بازار منجر می ش��ود‪ .‬اس��تاد‬ ‫اقتصاد دانش��گاه ازاد ارومی��ه‪ ،‬یکی از راه حل های‬ ‫موجود‪ ،‬حداقل برای کاهش فش��ارهای تورمی در‬ ‫مقابل چاپ اس��کناس و برداشت از ذخایر صندوق‬ ‫توسعه ملی را استفاده از اسناد خزانه اسالمی خرید‬ ‫کاال‪ ،‬اس��ناد خزانه اس�لامی خرید خدمت و اسناد‬ ‫خزانه اس�لامی تامین وجوه عنوان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به ماهیت سررس��ید کوتاه مدت اسناد خزانه‬ ‫اس�لامی خرید کاال و اس��ناد خزانه اسالمی تامین‬ ‫وجوه‪ ،‬دولت می تواند از اسناد خزانه اسالمی خرید‬ ‫خدمت که سررس��ید بیش از یک سال (بلندمدت)‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫‹ ‹شروط اغاز توسعه‬ ‫‪0‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اتکا به‬ ‫نفت‪ ،‬کاهش‬ ‫بهره وری‬ ‫متوسط رشد «عامل اصلی توسعه» صفر است‬ ‫محس��ن ایزدخواه‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصاد درباره تناسب دستمزد‬ ‫با به��ره وری نیروی انس��انی و‬ ‫داللی با بهره وری س��رمایه به‬ ‫گفت‪ :‬واضح اس��ت که‬ ‫حداقل دستمزد تعیین شده از‬ ‫س��وی دول��ت ب��رای تامی��ن‬ ‫هزینه های زندگی کارگری پاس��خگو نیس��ت و شرایط‬ ‫اقتصادی کشور به سمت رشد هزینه و کم ارزش شدن‬ ‫پول ملی پیش می رود‪ .‬این موضوع در حالی اس��ت که‬ ‫رشد سرمایه در شاخه های مختلف داللی و واسطه گری‬ ‫نیز بیش��تر از متوسط رشد س��رمایه در تولید و بخش‬ ‫مولد کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط نه کارگ��ران می توانند‬ ‫به��ره وری نیروی انس��انی خود را افزای��ش دهند و نه‬ ‫کارفرمای��ان توان این را دارند که س��ود س��رمایه خود‬ ‫را افزای��ش دهن��د‪ .‬ش��رایط کنون��ی از ح��وزه توان و‬ ‫تاثیرگ��ذاری نی��روی کار و کارفرما فرات��ر رفته و صفر‬ ‫بودن میانگین این دو ش��اخص را دست کم در شرایط‬ ‫کنونی نمی توان متوجه کارگران و کارفرمایان دانست‪.‬‬ ‫ایزدخواه با بیان اینکه بهره وری نیروی کار یک عامل از‬ ‫‪ ۵۰‬عامل بهره وری است‪ ،‬گفت‪ :‬نوسازی صنایع نداریم‪،‬‬ ‫ماشین االت بسیار قدیمی هستند و موضوع دستمزدها‬ ‫هم مطرح است‪ .‬در این شرایط نمی توان توقع بهره وری‬ ‫از نیروی کار داشت‪ .‬ایران سال ها درگیر تورم باال است‬ ‫و اینه��ا عواملی اس��ت ک��ه در کنار به��ره وری نیروی‬ ‫کار ب��ه عن��وان عامل مخرب نقش داش��تند‪ .‬در بخش‬ ‫بهره وری سرمایه نیز این مشکالت مطرح است‪ .‬بر این‬ ‫مبنا دولت باید تالش کند تا با سیاس��ت های ترکیبی‬ ‫کفایت س��رمایه را در کشور افزایش دهد تا هم شرایط‬ ‫برای کارگ��ران تا حدی به مرز تعادل نزدیک ش��ود و‬ ‫ه��م صنعتگ��ران و فعاالن بخش مولد اقتص��اد بتوانند‬ ‫فعالیت های توسعه ای خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ریشه یابی ظهور حباب‬ ‫در قیمت ها‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرایط کنونی‬ ‫از حوزه توان‬ ‫و تاثیرگذاری‬ ‫نیروی کار و‬ ‫کارفرما فراتر‬ ‫رفته و صفر‬ ‫بودن میانگین‬ ‫بهره وری را‬ ‫دست کم در‬ ‫شرایط کنونی‬ ‫نمی توان متوجه‬ ‫کارگران و‬ ‫کارفرمایان‬ ‫دانست‬ ‫به��ره وری از مهم تری��ن ش��اخص های‬ ‫توسعه یافتگی و توس��عه نیافتگی کشورها در دنیا‬ ‫اس��ت و در کشورهای توس��عه یافته برای رشد این‬ ‫ش��اخص س��االنه میلیون ها دالر و حتی در برخی‬ ‫از کش��ورها تا چندی��ن میلیارد دالر هزینه رش��د‬ ‫بهره وری می ش��ود اما در ایران این گونه نیست‪ .‬در‬ ‫سال های گذش��ته سهم بهره وری در رشد صنعتی‬ ‫و اقتصادی کشور صفر درصد بوده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬بهره وری رش��د نکرده است‪ .‬بهره وری چند‬ ‫ش��اخص دارد که سهم عمده ان به وضعیت نیروی‬ ‫انس��انی مربوط می ش��ود‪ .‬نقش نیروی انسانی در‬ ‫بهره وری نیز به ‪ ۲‬دس��ته تقسیم می شود که شامل‬ ‫نیروی کار و نیروی تولید فکر و اندیش��ه توس��عه و‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬در کش��ور ما کمترین سهم به فکر‪،‬‬ ‫اندیش��ه و ابداع اختصاص می یابد‪ .‬دانش��گاه ها که‬ ‫منش��ا بهره وری می توانند باش��ند امروز خودشان‬ ‫مصرف کننده درامدهای نفتی هس��تند و به واقع‬ ‫ظرفیتی برای رشد این شاخص وجود ندارد‪ .‬نگاهی‬ ‫به مراکز تربیت نیروی مختصص و توسعه گر نشان‬ ‫می ده��د که دان��ش با انچه در واقعی��ت به ان نیاز‬ ‫داریم در کش��ور ما ارتباط نزدیکی ندارند‪ .‬بسیاری‬ ‫از دانش اموختگان پس از اینکه دوره اموزش��ی را‬ ‫سپری می کنند در کارگاه ها بهره وری ندارند و این‬ ‫موضوع به دلیل ش��کاف ام��وزش و واقعیت ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای رش��د بهره وری باید شاخص تولید‬ ‫عل��م و دانش رش��د کند‪ .‬در این صورت اس��ت که‬ ‫می توان برای افزایش درامد توسعه و رشد صنعتی‬ ‫و اقتص��ادی برنامه ریزی کرد‪ .‬ات��کا به درامدهای‬ ‫نفتی و ش��یوه هزینه کرد این منابع در کشور باعث‬ ‫ش��ده س��رمایه های نفتی خال بهره وری را پر کنند‪.‬‬ ‫باید برای ادامه این مسیر برنامه ریزی های دیگری‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫چرا بازار خودرو ساماندهی نمی شود‬ ‫از سال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬انجام شد‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪۱۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سهام و‬ ‫امالک ایران خودرو‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو از س��ال ‪ ۹۲‬تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬سهام ش��رکت های زیانده و کم بازده‬ ‫خود را ب��ه ارزش ‪۱۰‬ه��زار و ‪۹۴۲‬میلیارد ریال‬ ‫ب��ه ف��روش رس��انده و واگذاری س��هام س��ایر‬ ‫ش��رکت های زیان ده و کم بازده‪ ،‬براساس دستور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امس��ال نیز ادامه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬راهبرد‬ ‫فروش س��هام ش��رکت های زیانده گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو از س��ال ‪ ۹۲‬کلید خورد و برمبنای‬ ‫ان سهام تعدادی از شرکت های زیرمجموعه این‬ ‫خودروس��از واگذار شده است‪ .‬در سال ‪ ۹۲‬تعداد‬ ‫‪ ۲‬شرکت به ارزش هزار و ‪۵۲۳‬میلیارد ریال و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬نیز بخش��ی از سهام ‪ ۷‬شرکت بورسی‬ ‫ب��ه ارزش ‪۳۵۱‬میلیارد ریال به فروش رس��یده‬ ‫است‪ .‬با ادامه اجرای این راهبرد‪ ،‬در سال ‪ ۹۴‬نیز‬ ‫بخش��ی از سهام ‪ ۹‬شرکت بورسی گروه به ارزش‬ ‫‪ ۹۰۷‬میلیارد ریال به فروش رفته است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬س��هام بلوکی ‪ ۲‬ش��رکت به عالوه بخشی از‬ ‫س��هام ‪ ۱۱‬شرکت بورس��ی در مجموع به مبلغ‬ ‫‪۳‬ه��زار و ‪ ۱۳۰‬میلی��ارد ریال و در س��ال ‪ ۹۶‬نیز‬ ‫س��هام بلوکی ‪ ۴‬شرکت به عالوه بخشی از سهام‬ ‫‪ ۸‬ش��رکت بورس��ی گروه به ارزش ‪۳‬هزار و ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال واگذار ش��ده است‪ .‬ارزش واگذاری‬ ‫بخشی از سهام ‪ ۸‬شرکت بورسی در سال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫مع��ادل هزار و ‪ ۲۵۱‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬فروش‬ ‫امالک و مس��تغالت مازاد از جمله سیاست های‬ ‫ایران خودرو در افزایش بازدهی دارایی ها و تزریق‬ ‫منابع مالی حاصله به خطوط تولید بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این شرکت توانسته از سال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬مبلغ بیش‬ ‫از ‪۷‬ه��زار میلیارد ریال را از طریق فروش امالک‬ ‫مازاد و مستغالت جذب سرمایه در گردش کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نیز فروش بخش��ی از دارایی های‬ ‫مازاد در گروه صنعتی ایران خودرو در دستورکار‬ ‫قرار دارد‪ .‬این دارایی ها شامل سهام شرکت های‬ ‫زیرمجموعه و امالک و مستغالت قابل واگذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاشیه زیان برخی‬ ‫شرکت های تایرساز‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ای��ران گفت‪:‬‬ ‫س��ود شرکت های تایرساز داخلی به دلیل تعدیل‬ ‫نشدن قیمت های فروش و افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫کاهش یافته اس��ت و به تازگی برخی از انها وارد‬ ‫زیاندهی ش��ده اند‪ .‬مصطفی تنها در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬عمده مش��کل این روزهای تایرسازان‬ ‫تامین مواد اولیه و به ویژه مواد خارجی است زیرا‬ ‫ارز یاف��ت نمی ش��ود یا امکان انتق��ال ان فراهم‬ ‫نیس��ت یا ط��رف خارجی از پذیرش ان س��ر باز‬ ‫می زند و این مش��کالت‪ ،‬هر روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی وضعیت این روزهای تایرسازان را شرایط بیم‬ ‫و امید توصیف کرد و گفت‪ :‬به تازگی شنیده شد‬ ‫کونلون بانک چین انعطاف بیشتری در همکاری‬ ‫ب��ا ایران نش��ان می دهد و حتی اخب��اری مانند‬ ‫افزای��ش تنش های تجاری بی��ن امریکا و چین‪،‬‬ ‫بارقه های امید در دل فعاالن این بخش روش��ن‬ ‫می کند‪ .‬تنها یاداور شد‪ :‬سیاست دولت بر تولید‬ ‫ارزان نرخ الستیک است‪ ،‬بر این اساس ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای واردات مواد اولیه ای مانند «استیل‬ ‫کورد» و کائوچو تخصیص می دهد‪ ،‬اما در مقابل‬ ‫برخی دیگر از مواد اولیه همچنین ماشین االت و‬ ‫قطعات مورد نیاز انها مشمول ارز دولتی نیستند‬ ‫که به معنای فش��ار بیش��تر ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪۴۵ :‬درصد اقالم مورد نیاز‬ ‫تایرس��ازان وارد می شود اما در تامین مواد اولیه‬ ‫داخلی مانن��د دوده‪ ،‬نخ‪ ،‬کائوچوی مصنوعی و‪...‬‬ ‫نیز با مش��کل روبه رو هس��تیم زی��را از انجا که‬ ‫به دلی��ل افزای��ش نرخ ارز میل ب��ه صادرات زیاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تولیدکنندگان داخل��ی این مواد‪،‬‬ ‫انتظ��ار دارند مواد اولیه را ب��ا نرخ های صادراتی‬ ‫تهیه کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران از تغییرات‬ ‫پ��ی در پی ن��رخ مواد اولیه گالیه ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫این روزها نرخ اکسید روی به کیلویی ‪۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان و روغن پراس��س به کیلویی ‪۱۸‬هزار‬ ‫تومان رسیده و هر زمان که شرکت ها برای تامین‬ ‫کس��ری مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می کنند‪،‬‬ ‫با تورم نرخ ها روبه رو می ش��وند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که دی ‪ ۹۷‬اخرین اجازه‬ ‫افزایش قیمت ها به تایرسازان داده شده که البته‬ ‫مس��تند به ارائه مدارک تا ‪ 30‬مهر سال گذشته‬ ‫بوده اس��ت ‪ .‬تنها گفت‪ :‬با وضعیت کنونی‪ ،‬س��ود‬ ‫شرکت ها کاهش یافته و حتی برخی از انها وارد‬ ‫حاش��یه زیان ش��ده اند‪ ،‬در این زمینه مدارک و‬ ‫مس��تندات جدی��د ب��رای درخواس��ت افزایش‬ ‫قیمت ها به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ارس��ال ش��د ه اما تاکنون اقدامی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی طرحی‬ ‫مبنی بر استفاده‬ ‫از خودروهای‬ ‫دست دوم که‬ ‫در بندرهای‬ ‫کشور تردد‬ ‫داشتند را‬ ‫ارائه کرد اما‬ ‫درحال حاضر‬ ‫این خودروها‬ ‫در حال اسقاط‬ ‫هستند‬ ‫رضا علیزاده‬ ‫می توان‬ ‫خودروهایی‬ ‫با عمر ‪ ۵‬سال‬ ‫وارد کرد که نرخ‬ ‫مناسبی دارند‪،‬‬ ‫در این صورت‬ ‫قیمت ها مهار‬ ‫شده و اجازه‬ ‫می دهد تا‬ ‫خودروسازان‬ ‫نفس بکشند‬ ‫عص��ر امروز(دوش��نبه) رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نشس��ت دارد و قرار اس��ت‬ ‫گزارشی از وضعیت تولید و بازار خودرو ارائه دهد‪ .‬ولی‬ ‫ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون‪ ،‬محور گفت وگو را نرخ و‬ ‫وضعیت بازار خودرو و ش��رایط و تیراژ تولید ان عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پس از کنترل نس��بی قیمت ها در پایان سال گذشته‬ ‫و نیز اوایل س��ال جدید‪ ،‬با وجود رک��ود بازار‪ ،‬از هفته‬ ‫دوم اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬دوب��اره قیمت ها روند صعودی در‬ ‫پیش گرفت‪ .‬در حالی که عنوان می شود تیراژ تولید ‪۳‬‬ ‫برابر نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ ،‬اما گویا دالالن بر این‬ ‫بازار مسلط هستند و ان را مدیریت می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬احمد س��الک‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به س��ایت تیتر‪ ۲۰‬گفته بود‪ ،‬باندهای‬ ‫واسطه و دالل ها از فضای مجازی استفاده کرده و بازار‬ ‫خودرو را مدیریت می کنند‪ .‬شنیده ها حاکی از ان است‬ ‫که شخصی با ‪ ۴۰۰‬پیامک‪ ۴۰۰ ،‬نفر را مدیریت کرده و‬ ‫در گوشه ای نشسته و خودروها را قیمت گذاری می کند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که چرا با اینکه همه از وجود‬ ‫سوداگران و دالل ها اگاه هستند برای کنترل و نظارت‬ ‫اقدام اساسی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسقاطی های کارامد‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به فعالیت گسترده‬ ‫دالل ها در بازار خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬این افراد تقاضا‬ ‫را در بازار باال برده اند و طبیعی اس��ت به همان نسبت‬ ‫قیمت ها را نیز مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به چرایی کنترل نشدن بازار و فعالیت‬ ‫دالل ها اظهارکرد‪ :‬در این ب��اره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید پاسخگو باشد‪ .‬در حالی که برای ساماندهی‬ ‫این بازار کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی طرحی را مبنی ب��ر اس��تفاده از خودروهای‬ ‫دس��ت دوم که در بندرهای کش��ور تردد داشتند‪ ،‬ارائه‬ ‫ک��رد اما درحال حاض��ر این خودروها در حال اس��قاط‬ ‫هس��تند‪ .‬پرسش این است که چرا اجازه داده نمی شود‬ ‫این خودروها وارد بازار شود تا با افزایش عرضه التهاب‬ ‫بازار فروکش کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم در توضیح بیش��تر گفت‪۲ :‬‬ ‫س��ال است کمیسیون موضوع اس��تفاده از خودروهای‬ ‫کارک��رده در بندرهای ازاد را مط��رح کرده‪ ،‬اما در این‬ ‫زمینه اقدامی انجام نشده است‪ .‬درحال حاضر سخن از‬ ‫واردات خودروهای کارکرده اس��ت‪ ،‬ک��ه در این زمینه‬ ‫نخس��ت باید از خودروهای خارجی کارکرد ه در کشور‬ ‫که بین ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬سال در مناطق ازاد مانند کیش و‪ ..‬تردد‬ ‫داشته اند اما در حال اسقاط هستند‪ ،‬استفاده کرد و در‬ ‫ادامه اگر خال بازار پر نش��د‪ ،‬اق��دام به واردات این گونه‬ ‫خودروها کنیم‪.‬‬ ‫منص��وری گف��ت‪ :‬خودروه��ای خارج��ی موجود در‬ ‫مناطق ازاد که در حال اس��قاط هس��تند‪ ،‬هیچ ارزبری‬ ‫ندارن��د و می توانند عرضه و تقاض��ا را متعادل کنند و‬ ‫تعادل را به بازار برگردانند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به کارک��رد کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال این‬ ‫خودروهای خارجی افزود‪ :‬چرا نباید این خودروها وارد‬ ‫بازار ش��وند در حالی که خودروهای با عمر بیش از ‪۳۰‬‬ ‫سال در سطح ش��هرهای ما تردد دارند که حتی بدون‬ ‫کاتالیست نیز هستند‪ .‬پرس��ش نمایندگان کمیسیون‬ ‫این اس��ت که چرا این خودروها وارد بازار نمی ش��ود و‬ ‫اسقاط می شوند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وجود این مدل ه��ای خارجی قدیمی‬ ‫گفت‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬بنز ‪ ۲۰۱۰‬ک��ه در مناطق ازاد‬ ‫تردد داش��ته و به لحاظ کیفیت و ایمنی استانداردهای‬ ‫حدود ‪۱۵۰‬هزار خودرو ناقص در کف کارخانه ها باقی مانده اند که‬ ‫اگر کامل و به بازار عرضه ش��وند‪ ،‬تاثیر زیادی روی کاهش قیمت ها‬ ‫خواهند داشت‬ ‫الزم را در اختی��ار دارد چرا نباید وارد بازار ش��ود؛ این‬ ‫خودروها برای مردم اس��ت‪ .‬به طور قطع‪ ،‬خبر ورود این‬ ‫خودروها هم منجر به شکس��ته شدن قیمت ها در بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه گویا کس��انی هس��تند که‬ ‫نمی خواهند بازار خودرو ساماندهی شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع را اعضای کمیس��یون بیش از یک س��ال است‬ ‫ک��ه مطرح کرده و پیگیری می کنن��د اما هنوز اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرمان از دست دولتمردان خارج شده‬ ‫قیمت ها افسارگس��یخته نجومی ش��ده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬س��انتافه ‪ ۲۰۱۷‬که نرخ ان حدود ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬بیش از یک میلیارد تومان در بازار کشور‬ ‫خریدوفروش می شود‪ .‬منصوری در باره چرایی این روند‬ ‫گف��ت‪ :‬کنترل بازار خودرو از دس��ت دولتمردان خارج‬ ‫شده و دالل ها این بازار مدیریت می کنند‪ .‬همان طور که‬ ‫در بحث بازار گوسفند و‪ ...‬همین گونه است و محصوالت‬ ‫صادر می شوند اما از ان سو گوشت با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫وارد کشور می شود‪ .‬در این اشفته بازار عده ای مدیریت‬ ‫بازار را در دس��ت گرفته اند‪ .‬ای��ن وضعیت فقط در بازار‬ ‫خودرو و گوس��فند نیست‪ ،‬این نابس��امانی در بازار پیاز‬ ‫هم هست و شاید فردا در سایر کاالها هم به وجود اید‪.‬‬ ‫حتی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی چالش اصلی‬ ‫را در اینده(تابستان) برای بازار گندم می بینند و ان را‬ ‫بارها به مس��ئوالن گوشزد کرده اند‪ .‬امروز سوداگران در‬ ‫حال پیش خرید گندم برای صادرات هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س دهم ادام��ه داد‪ :‬افزایش چند‬ ‫برابری نرخ خودروها س��بب بروز نوع��ی ناامیدی بین‬ ‫مردم و به ویژه جوانان شده که توان خرید خودرو مورد‬ ‫نظر خود را با کیفیت و نرخ واقعی ندارند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه گاهی برای تنظیم بازار الزم اس��ت‬ ‫خ��ودرو یا هر محصول دیگری را وارد کنیم که فش��ار‬ ‫زیادی روی مردم نباش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ائل قابل کنترل‬ ‫اس��ت و فقط بای��د اراده انجام راهکارها وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬درباره طرح های پیش��نهادی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در اس��تفاده از خودروهای کارکرده‬ ‫گوناگون وجود داشته است‪ .‬انحصار از نظر اقتصادی به‬ ‫س��ود گروهی خاص بوده و هی��چ زمانی هیچ دولتی با‬ ‫ان برخورد جدی نکرده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو محدود به چند ش��رکت و نمایندگی ش��د‪ ،‬در‬ ‫حالی که پیش تر تمام افراد می توانس��تند خودرو وارد‬ ‫کنند و به این ترتیب قیمت ها در بازار کنترل می ش��د‪.‬‬ ‫اما وقتی واردات خودرو محدود به چند ش��رکت خاص‬ ‫ش��ود‪ ،‬همان چند نفر هم قیمت ها را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫این چالش ها از پیش وجود داشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه انحصار مدیریت داللی را راحت تر‬ ‫می کن��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬واردکنندگان بای��د موضوع را از‬ ‫مجراهای ذی ص�لاح پیگیری کنند‪.‬تاکید می ش��ود تا‬ ‫زمان��ی که انحصارها در کش��ور از بین نرود باید انتظار‬ ‫داش��ت نرخ خودرو چند برابر شود‪ .‬فساد باید ریشه ای‬ ‫رفع و انحصارها شکسته شود تا برنامه های تدوین شده‬ ‫به نتیجه مورد انتظار دست یابند‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬با ادامه این وضعیت‪ ،‬نهایت گزارشی‬ ‫تهیه و موض��وع به قوه قضاییه ارجاع می ش��ود‪ .‬مدتی‬ ‫هم موضوع در این بخش ها معطل می ماند و در نهایت‬ ‫موضوع فراموش یا توجیه می ش��ود که در این موضوع‬ ‫خاص‪ ،‬ممکن اس��ت عنوان شود نباید حق شرکت های‬ ‫ی تضعیف شود‪.‬‬ ‫تعاون ‬ ‫‹ ‹تمرکز در تنظیم بازار‬ ‫مناطق ازاد‪ ،‬کمیس��یون اماده شنیدن هرگونه انتقادی‬ ‫هست‪ ،‬اما هنوز پاسخی دریافت نکرد ه است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به رانت و فساد موجود در بازار خودرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که مدیریت واحدی وجود نداشته‬ ‫باشد و اقتصاد کشور اقتصاد سالمی نشود و تا هنگامی‬ ‫ک��ه به طور جدی با فس��اد برخورد نش��ود‪ ،‬هر طرح و‬ ‫برنام��ه ای تدوین و اجرا هم ش��ود با مش��کل برخورد‬ ‫خواهد کرد و در این وضعیت اشفته‪ ،‬خودرو ‪۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی‪۸۰۰ ،‬میلیون تومان می ش��ود‪ .‬یک س��ال زمان‬ ‫می برد تا دالل ها شناس��ایی ش��وند اما چون مشکالت‬ ‫به طور ریشه ای برطرف نمی شود این رویکرد مافیایی از‬ ‫یک حوزه به حوزه دیگری منتقل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار و افزایش قیمت ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان می شود حدود ‪۱۵۰‬هزار خودرو ناقص در کف‬ ‫کارخانه ه��ا باقی مانده اند که اگر کامل و به بازار عرضه‬ ‫شوند تاثیر زیادی روی کاهش قیمت ها خواهند داشت‪.‬‬ ‫منصوری در این باره گفت‪ :‬سازمان بازرسی باید بررسی‬ ‫کند تا مشخص شود مشکل کجاست‪ .‬برخی شرکت ها‬ ‫به ش��کل انحصاری قطعات خودروها را تولید و تامین‬ ‫می کنند که انها باید پاس��خگو باشند و مشخص کنند‪،‬‬ ‫این خودروها چه مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر موضوع های��ی که در بازار خودرو نش��ان از‬ ‫پیچیدگ��ی موض��وع دارد‪ ،‬تحمی��ل هزینه هایی اضافه‬ ‫ب��ه مصرف کنندگان خودروهای وارداتی اس��ت‪ .‬مدتی‬ ‫موض��وع پرداخت مابه التف��اوت ارزی مطرح ش��د که‬ ‫واردکنن��دگان عنوان کردند انها ناگزیر این هزینه را از‬ ‫مش��تریان خود دریافت خواهند ک��رد‪ .‬در ادامه مدتی‬ ‫است دوباره موضوع افزایش نرخ برگه های اسقاط مطرح‬ ‫ش��ده است که مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو در این باره به‬ ‫گفته بود‪ ،‬در صورت رفع‬ ‫نشدن انحصار به وجود امده در خرید برگه های اسقاط‪،‬‬ ‫این انجمن ناگزیر است از کارمندان دولت شکایت کند‪.‬‬ ‫این هزینه های اضافه در کنار خواب بیش از یک س��ال‬ ‫س��رمایه خریداران اجحافی در ح��ق مصرف کنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬منصوری ضمن اعالم بی اطالعی از این موضوع‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همیشه این نوع انحصارها در کشور در بخش های‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬یکی دیگر از اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ب��ازار محص��والت گوناگ��ون متولی های‬ ‫متفاوت��ی دارد اما با کاهش عرضه کاال و افزایش قیمت ‬ ‫همه از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاسخ می خواهند‪.‬‬ ‫رضا علیزاده گفت‪ :‬بحث اساس��ی که کمیسیون دنبال‬ ‫می کند این اس��ت که باید اختیار کامل تنظیم بازار در‬ ‫اختیار یک وزارتخانه بوده و وزیر مربوط هم پاسخگوی‬ ‫مسائل ان باش��د‪ .‬درحال حاضر تامین و بازار بخشی از‬ ‫کاالهای مصرفی در حوزه کش��اورزی در دست وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی اس��ت اما ب��ا افزای��ش و کاهش نرخ‬ ‫محصوالت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید پاس��خگو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درباره بازار خودرو‪ ،‬ش��اهد هستیم که‬ ‫تی��راژ تولید ‪ ۳‬برابر افزایش یافت��ه و این یک موفقیت‬ ‫برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شمار می رود‪ .‬اما‬ ‫اینکه در بازار نابسامانی وجود دارد مربوط به نقدینگی‬ ‫سرگردانی است که بارها به ان اشاره شد‪ .‬اگر قرار است‬ ‫راهکاری بیندیشیم باید در راستای ان برای ساماندهی‬ ‫نقدینگی سرگردان در بازارها برنامه ای تدوین کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬موضوع دیگر جو روانی حاکم بر جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬واردات خودرو متوقف و این امر خود مسئله ساز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو کمیس��یون پیش��نهاد داده اگر‬ ‫بخواهیم واردات خودروها کارشناس��ی شده ازاد شود‬ ‫باید بخش��ی از ارزهای��ی که صادرکنن��دگان موفق به‬ ‫برگش��ت ان به شبکه نیما نمی ش��وند‪ ،‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‪ ،‬برای خرید خودروها هزینه شوند‪.‬‬ ‫به این ترتیب هم پول به داخل کشور برمی گردد و هم‬ ‫فش��ار بازار خودرو کاهش می یابد‪ ،‬ضمن انکه نرخ ارز‬ ‫هم باال نمی رود‪ .‬او با اش��اره به اینکه ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو خارج از حیطه اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بوده و تصمیم سران قوا است‪ ،‬گفت‪ :‬می توان‬ ‫خودروهایی با عمر ‪ ۵‬س��ال س��اخت وارد کرد که نرخ‬ ‫مناس��بی دارن��د در این صورت قیمت ها مهار ش��ده و‬ ‫اجازه می دهد تا خودروس��ازان نفسی بکشند‪ .‬علیزاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬کمیسیون به طور مرتب برنامه تولید‬ ‫خودروس��ازان را رصد می کند‪ .‬بنابرای��ن تیراژ تولید ‪۳‬‬ ‫برابر شده اما برای برگشت ارامش باید جو روانی حاکم‬ ‫بر بازار به گونه ای مهار شود‪.‬‬ ‫ایمنی خودروهای دوگانه سوز و بحران اجتماعی‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ -‬رئی�س‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کش�ور‪ :‬بحران ها و حوادث‬ ‫طبیعی ب��ر زندگی میلیون ها نفر در‬ ‫سراس��ر جهان تاثیرگذار هس��تند و‬ ‫هزینه ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫زیادی به انه��ا تحمیل می کنند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬این مدیریت بحران است که می تواند این هزینه ها‬ ‫را کاه��ش داده و جوام��ع را در برابر این گونه حوادث ایمن و‬ ‫مص��ون کند‪ .‬در اینجا نکته قابل توج��ه‪ ،‬تعریف ما از بحران‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک تعریف کلی‪« ،‬مدیریت بحران‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫فعالیت های اجرایی و تصمیم گیری های مدیریتی و سیاس��ی‬ ‫وابسته به مراحل گوناگون و همه سطوح بحران است که در‬ ‫راستای نجات‪ ،‬کاهش ضایعات و خسارات‪ ،‬جلوگیری از وقفه‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬تولی��د و خدمات‪ ،‬حف��ظ ارتباط��ات‪ ،‬محافظت از‬ ‫محیط زیس��ت و در نهایت ترمیم و بازسازی خرابی ها» انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما این اصطالح در کش��ور ما به گونه ای دیگر تعریف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کشور ما همه منتظر یک اتفاق هستند و هنگامی‬ ‫ک��ه حادثه رخ داد‪ ،‬انگاه ب��رای حل ان چاره جویی می کنند‪.‬‬ ‫در بحران های به وجود امده مانند زلزله کرمانش��اه یا س��یل‬ ‫اخیر در اس��تان های گوناگون کش��ورمان این رویکرد کامال‬ ‫مشهود بود‪.‬‬ ‫یکی از بحران های کنونی کشور مربوط به حوادث جاده ای‬ ‫و حمل ونقل است‪ .‬از انجا که این بحران در چند دهه گذشته‬ ‫همواره وجود داش��ته‪ ،‬از نظر دولتم��ردان ما ماهیت بحرانی‬ ‫بودن خود را از دس��ت داده است‪ .‬البته این بحران نیز نه تنها‬ ‫به همین جا ختم نش��ده‪ ،‬بلکه با ایین نامه و بخش��نامه های‬ ‫غیرکارشناس��ی ب��ه ان دام��ن زده ش��ده اس��ت‪ .‬ایین نامه‬ ‫هیات وزی��ران و بخش��نامه اجرای��ی ان ب��رای خودروه��ای‬ ‫دوگانه س��وز که در تاریخ ‪ ۹۷/۱۲/۲۵‬مصوب شده‪ ،‬نمونه بارز‬ ‫دیگری از این برخوردهای غیرکارشناسی است‪ .‬در ماده یک‬ ‫ایین نامه یاد شده امده است که «وزارت نفت موظف است با‬ ‫همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور ساماندهی و‬ ‫تامین ایمنی خودروهای دوگانه سوز نسبت به هوشمندسازی‬ ‫جایگاه های عرضه سوخت طبیعی‪ ،‬ایجاد بسترهای الزم برای‬ ‫اتصال س��امانه هوشمند جایگاه س��وخت به سامانه یکپارچه‬ ‫معاینه فنی ایران(س��یمفا) و س��امانه اطالع��ات خودروهای‬ ‫گازس��وز صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام کند‪ ،‬به نحوی که از‬ ‫اول دی سال جاری‪ ،‬امکان سوخت گیری در جایگاه سوخت‬ ‫طبیع��ی فقط ب��رای خودروهای دوگانه س��وز ک��ه در کارت‬ ‫شناسایی انها عبارت «دوگانه» یا «دوگانه سوز تبدیلی» درج‬ ‫شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫از موارد غیرکارشناس��ی بودن ایین نامه ها‪ ،‬در همین ماده‬ ‫می توان به چندین موضوع اشاره کرد‪ .‬در ماده(‪ )۳‬ایین نامه‪،‬‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد موظف اس��ت در مدت ‪ ۳‬ماه استاندارد‬ ‫مورد نیاز را تدوین کند‪ .‬کارگاه ها تاکنون مورد تایید سازمان‬ ‫استاندارد قرار نگرفته اند و در ایده ال ترین شرایط ‪ ۶‬ماه برای‬ ‫انجام این فرایند تعیین ش��ده که امکان دس��تیابی به تایید‬ ‫سالمت و تغییر ان در کارت خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ماده یک بخش��نامه اجرایی این ایین نامه امده اس��ت‬ ‫که « در مراکز خدمات فنی خودروهای گازس��وز مورد تایید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬بازرس��ی ها‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫مرتب��ط ب��ا بازبس��ت مخزن ه��ا و تعمیر و تعوی��ض قطعات‬ ‫سامانه سوخت رس��انی گاز خودروها براساس استانداردهای‬ ‫مل��ی‪۹۷۴۷ ،۷۵۹۸‬و‪ ۹۴۲۶‬انجام ش��ده و نماینده ش��رکت‬ ‫بازرس��ی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به طور دائم‬ ‫در انجا مستقر است»‪.‬‬ ‫به نظر یکی از بحران های بزرگ کش��ور که پنهان است و‬ ‫همیشه اس��یب های گوناگونی بر پیکر جامعه ما وارد کرده‪،‬‬ ‫تفک��ر جزیره ای حاکم بر س��ازمان های دولتی اس��ت‪ .‬با نگاه‬ ‫جزی��ره ای نهادهای دولت��ی ایین نامه و بخش��نامه های انها‬ ‫به طور غیرکارشناسی درامده است‪ .‬در این بخشنامه دیدگاه‬ ‫جزیره ای حاکم‪ ،‬فرایند کار را از مسیر درست منحرف کرده‬ ‫و عاقبتی جز ازمایشگاه های هیدرواستاتیک نخواهند داشت‪.‬‬ ‫قطعات مورد استفاده در خودروهای دوگانه سوز باید دارای‬ ‫استاندارد ‪۷۵۹۸‬باشند‪ .‬در صورتی که کارگاه های تولید کننده‬ ‫اقدام های الزم برای این فرایند را انجام نداده اند و بستر الزم‬ ‫در این زمینه فراهم نیست‪.‬‬ ‫در همین بند یک س��ازمان اجرایی که تاکنون نتوانس��ته‬ ‫مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار گیرد‪ ،‬اکنون بازرسی‪،‬‬ ‫بازدید و تعمیرات را نیز انجام می دهد‪ .‬اینکه این روند چگونه‬ ‫ممکن اس��ت را باید از تدوین کننده بخشنامه جویا شد‪ .‬برای‬ ‫مراجعه کننده نیز کار به اینجا ختم نشده و براساس ماده یک‬ ‫ایین نامه باید به مراکز معاینه فنی خودرو ارجاع داده ش��وند‬ ‫و گواهی معاینه فنی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در بند یادشده نیز درباره سامانه های هوشمند این سازمان‬ ‫محوری باز هم حاکم بوده که س��امانه جایگاه های س��وخت‬ ‫به سامانه(س��یمفا ) متصل شوند‪ ،‬انگاه شهروندان به سامانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت رجوع کنند؛ ب��از هم اطالعاتی که‬ ‫هم اکنون نیز بخش زیادی از سامانه(س��یمفا) ثبت است را‬ ‫س��امانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دوباره به سامانه(س��یمفا)‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫سردرگمی و بالتکلیفی در این فرایند مشهود بوده و انچه‬ ‫از این روند به نظر می رس��د نهادهای متولی بیش��تر نگاهی‬ ‫کاسب کارانه داشته تا اینکه قرار باشد با یک دیدگاه ملی یکی‬ ‫از بحران ه��ای اجتماعی و اقتصادی به وجود امده در چندین‬ ‫سال را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫روزامدی صنعت‬ ‫سیمان‪ ،‬میزان االیندگی‬ ‫را کاهش می دهد‬ ‫پرواز سنگ اهن‬ ‫تا استانه ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫در ایران چقدر است؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی اهمیت اکتشاف عمقی در کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫هنوز احساس نیاز نکرده ایم‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬اکتشافات معدنی شامل روش های متعددی‬ ‫اس��ت ک��ه برای پیدا کردن کانس��ارهای مختل��ف دارای ارزش‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ابدا ع ش��ده و توس��عه یافته اند‪ .‬هدف اصلی اکتشاف‪،‬‬ ‫پی جوی��ی‪ ،‬جس��ت وجو و تعیین محل یک کانس��ار اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫اکتش��اف را به ‪۲‬دسته سطحی و عمیق تقسی م کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫بگوییم که کش��ور ما در اکتشافات سطحی موفق عمل کرده اما‬ ‫در اکتش��اف عمقی‪ ،‬خیلی محدود عمل کرده و به عبارتی عمق‬ ‫چندانی نداشته است‪ .‬کارشناسان زمین شناسی مطرح می کنند‬ ‫که متوسط عمق اکتشاف در کشور ما از ‪ ۱۰۰‬متر بیشتر نیست‬ ‫و در اکتش��اف عمق��ی نیز تا بیش��تر از نیم مت��ر پیش نرفته ایم‪،‬‬ ‫درحالی که در کش��ورهای دیگر وضعیت متفاوت بوده و این رقم‬ ‫بین ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬متر اس��ت اما در کنار همه این موارد‪ ،‬این‬ ‫پرسش مهم مطرح است که اکتشافات عمقی چه اهمیتی دارند و‬ ‫چرا ما باید توجه خود را از اکتشافات سطحی به سمت اکتشافات‬ ‫عمقی ببریم‪ ،‬درحالی که وضعیت خوبی در این زمینه داریم و با‬ ‫دیگر کشورهایی که دست به اکتشاف عمقی زده اند‪ ،‬قابل مقایسه‬ ‫نیس��تیم‪.‬‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش با کارشناسان معدن‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به ذخایر عمقی توجه کنیم‬ ‫رض��ا جدی��دی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر‬ ‫برنامه ریزی فناوری اطالعات و بودجه‬ ‫و‬ ‫زمین شناس��ی‬ ‫س��ازمان‬ ‫اکتشافات معدنی کشور در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬اینک��ه مطرح‬ ‫می ش��ود ما از اکتش��اف س��طحی به‬ ‫سمت اکتشاف عمقی حرکت کنیم به‬ ‫معنای اینده نگری ما و لزوم توجه به ذخایر عمقی است‪ .‬ذخایر‬ ‫س��طحی در کشور شناسایی شده اند و جای کار بیشتر ندارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل باید برای رونق بخش معدن به ذخایر عمقی‪ ،‬توجه‬ ‫و انها را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫جدیدی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم توانمند ش��ویم باید‬ ‫دس��ت به اکتش��افات عمقی بزنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در زمینه اکتشاف‬ ‫سطحی تاکنون خیلی خوب عمل کرده ایم‪ .‬با اینکه در این حوزه‪،‬‬ ‫ذخای��ر قابل توجه��ی مورد بهره برداری ق��رار گرفته اما اگر قصد‬ ‫داریم توانمندی ها و بازده خود را افزایش دهیم و ناگهان با پایان‬ ‫ذخایر معدنی روبه رو نشویم باید به سمت اکتشافات عمقی پیش‬ ‫برویم‪ .‬او با اش��اره به نخستین شناسایی در کشور برای اکتشاف‬ ‫عمقی بیان کرد‪ :‬سال ‪ ۱۳۹۷‬برای نخستین بار در پهنه سقز در‬ ‫اس��تان کردستان مناطق امیدبخش را شناسایی کردیم که جزو‬ ‫نخستین مصادیق اکتشاف عمقی است‪ .‬انتظار داریم در عملیاتی‬ ‫که همچنان ادامه دارد‪ ،‬به ذخایر قابل توجه فلزات در این منطقه‬ ‫از کش��ور که جزو مناطق سرشار از منابع طبیعی و کمتر توسعه‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬دس��ت پیدا کنیم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز برنامه ما این‬ ‫اس��ت که در اس��تان های مرکزی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬سنندج و‬ ‫بخش دیگری از کردستان دست به اکتشافات عمقی بزنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری اطالعات و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چه راهکارهای��ی برای بهره برداری از معادن عمقی کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین مسئله مهم‪ ،‬استفاده از فناوری‬ ‫روز اس��ت‪ .‬فن��اوری ژئوفیزیک هوایی که برای اکتش��اف عمقی‬ ‫اس��تفاده می شود‪ ،‬نخستین بار در س��ازمان زمین شناسی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬س��ازمان یک دهه اس��ت که این پروژه‬ ‫را در کش��ور انج��ام می دهد و مناطق مختل��ف را به نام مناطق‬ ‫اولویت دار اکتش��افی دس��ته بندی کرده است‪ .‬جدیدی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که اکتش��افات عمقی چقدر به محیط زیس��ت و‬ ‫حیات زمین ضربه می زند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای پیش��رفته به‬ ‫این سمت رفته اند و از روش های نوین ازجمله ژئوفیزیک هوایی‬ ‫بهره می برند تا دس��ت به حفاری های عمقی زده و معادنی که تا‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬متر زیرزمین هس��تند را شناسایی کنند‪ .‬اگر تاکنون این‬ ‫معادن ضربه ای به محیط زیس��ت زده بودند‪ ،‬مطلب و مقاله های‬ ‫زیادی درباره ان منتش��ر می شد و گروه های محیط زیستی نیز‬ ‫با ان مقابله می کردند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما هم از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیس��تیم و باید ب��ا رعایت قوانین محیط زیس��تی و هماهنگ با‬ ‫سازمان های مربوط‪ ،‬دست به این اقدام مهم بزنیم‪ .‬طبیعی است‬ ‫اگر معدنی در ‪ ۱۰۰۰‬متری عمق زمین باشد اما برداشت از ان به‬ ‫اب های زیرزمینی و حیات زمین اسیب بزند‪ ،‬ما ورود نمی کنیم‬ ‫یا راه هایی را پیدا می کنیم که تعامل سازنده ای بین محیط زیست‬ ‫و معدن شکل بگیرد‪ .‬او با اشاره به نقش افرینی ایمیدرو در کمک‬ ‫به افزایش اکتشافات عمقی اظهار کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی در‬ ‫حوزه کشف ذخایر معدنی و اکتشافی از سازمان های اولیه و فعال‬ ‫کشور است اما در حفاری های عمیق کار چندانی نکرده ایم‪ .‬این‬ ‫انتظ��ار از ایمیدرو می رود که برای اکتش��افات عمقی در مرحله‬ ‫اکتش��اف تفصیلی ورود کند و ما به عنوان سازمان زمین شناسی‬ ‫فقط در مرحله پی جویی‪ ،‬اکتشاف و شناسایی مواد معدنی ورود‬ ‫کنیم که البته تاکنون تا عمق ‪ ۱۰۰‬متر پیش رفته ایم و این کار‬ ‫را انج��ام داده ایم‪ .‬جدیدی درباره اهمیت نقش بخش خصوصی‬ ‫ب��رای ورود به اکتش��افات عمقی نیز گف��ت‪ :‬ما بخش خصوصی‬ ‫قدرتمن��دی داریم که می تواند در معادن س��رمایه گذاری کند و‬ ‫حتی در مرحله اکتش��اف تفصیلی ورود کند‪ .‬ازانجایی که تعداد‬ ‫پروژه های اکتشافی عمقی در کشور کم است‪ ،‬انتظار ما از دولت‬ ‫این است که وظایف حاکمیتی خود ازجمله تولید اطالعات پایه‬ ‫زیست محیطی برای کاهش ریسک ورود بخش خصوصی و کمک‬ ‫به کاهش ریس��ک نقاط تاریک و مبهم بخش خصوصی را جزو‬ ‫اولویت های خود بداند‪ .‬او در ادامه به لزوم توجه دولت به سازمان‬ ‫زمین شناس��ی به عنوان ش��رط الزم تاکید ک��رد و گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نیازمند اطالعات پایه اس��ت و سازمان زمین شناسی‬ ‫این توانایی را دارد که نیازمندی ها را در اختیار ان قرار دهد اما‬ ‫مس��ئله مهم‪ ،‬تخصیص اعتبارات مناسب برای سازمان است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬البته در «برنامه ‪ ۴‬ساله نقشه راه بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی» که از مدیران بخش معدن در دولت‪ ،‬مجلس و سازمان‬ ‫در ان حضور داشتند‪ ،‬بر تحوالتی تاکید شد که نکات مثبتی را در‬ ‫بر داشت‪ .‬در این برنامه‪ ،‬وظایف ایمیدرو‪ ،‬سازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫معاونت معدنی وزارتخانه‪ ،‬بخش خصوصی و دانشگاه ها مشخص‬ ‫ش��د‪ .‬به این ترتیب یک تفکر جمعی ش��کل گرفت که موردقبول‬ ‫تمام اهالی معدن است و ما هم در چارچوب ان عمل می کنیم‪.‬‬ ‫امیدواریم با توجه به این برنامه بتوانیم تعامل سازنده ای با دیگر‬ ‫بخش ها داشته باشیم و به درستی عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن عمقی ارزشمند هستند‬ ‫مه��دی مرادی‪ ،‬مع��اون امور معادن و‬ ‫اکتش��افات معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کردس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬هر چه در س��طح بوده‬ ‫شناس��ایی شده و در حال بهره برداری‬ ‫است یا رو به پایان است‪ .‬در این شرایط‬ ‫سازمان زمین شناسی نمی تواند بیکار‬ ‫مه��دی م��رادی‪ :‬ازانجایی که بیش��تر معادن عمقی ش��امل مع��ادن فلزی‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬مس و طال هستند‪ ،‬ارزش دارد که به اعماق زمین ورود کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ذخایر س��طحی در کشور شناس��ایی شده اند و جای کار بیشتر‬ ‫وجود ندارد‬ ‫بماند بلکه باید دست به اکتشافات عمقی بزند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اهمی��ت اکتش��اف عمقی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر جایی‬ ‫معدنی دیده نمی شود و اکتشافی هم در ان نشده‪ ،‬الزاما نمی توان‬ ‫گفت فاقد معدن است‪ .‬شاید در سطح‪ ،‬معدن دیده نشود اما در‬ ‫اعماق همان منطقه‪ ،‬فلزات باارزش پیدا شود‪ .‬ازانجایی که بیشتر‬ ‫معادن عمقی شامل معادن فلزی سنگ اهن‪ ،‬مس و طال هستند‪،‬‬ ‫ارزش دارد که به اعماق زمین ورود کنیم‪.‬‬ ‫م��رادی با اش��اره به نیاز کش��ور به رونق بخ��ش معدن گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینکه نیاز امروز کش��ور‪ ،‬افزای��ش تولید و کمک به‬ ‫رشد اقتصادی است‪ ،‬افزایش اکتشافات در سطح کشور می تواند‬ ‫ب��ه ای��ن مهم کمک کند‪ .‬با توجه به اینکه اکتش��اف در س��طح‬ ‫تمام ش��ده است باید به سمت اکتشاف در عمق برویم؛ کاری که‬ ‫سال هاست کشورهای توسعه یافته انجام می دهند و مشکلی هم‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫او درباره اینکه چرا ما هنوز به اکتشاف عمقی در کشور توجه‬ ‫نمی کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون متوسط اکتشاف عمقی در کشور‬ ‫نیم متر بوده‪ ،‬درحالی که این رقم در جهان ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬متر‬ ‫است‪ .‬مسئله مهم این است که ما هنوز احساس نیاز نکرده ایم و‬ ‫اینده نگری نمی کنیم‪ .‬اگر پیش از پایان منابع به این مهم توجه‬ ‫کنیم که انها یک روز تمام می ش��وند و باید به دنبال جایگزین‬ ‫بگردی��م‪ ،‬دیگ��ر در زمان وقوع ان دچ��ار بهم ریختگی و نگرانی‬ ‫نمی شویم‪.‬‬ ‫مرادی درباره مطالعات انجام ش��ده در اس��تان کردس��تان و‬ ‫توجه ها به اکتش��افات عمقی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۷‬محدوده‬ ‫امیدبخش طال و س��نگ اهن در این منطقه شناس��ایی ش��د که‬ ‫نخس��تین گام برای توجه به اکتش��افات عمقی اس��ت‪ .‬امس��ال‬ ‫نی��ز قرار اس��ت حفاری انجام ش��ود و مناطق دیگ��ر نیز در این‬ ‫استان موردتوجه قرار گیرند‪ ۳ .‬معدن طالیی که سال گذشته با‬ ‫شناسایی سازمان زمین شناسی کشف شد درحال حاضر در حال‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به اینکه اکتشاف پرریسک است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مرحله اکتشاف پرریسک است و بخش خصوصی نمی تواند‬ ‫به ان ورود کند‪ .‬بنابراین انتظار ما این است که دولت ورود کرده‬ ‫و برای رش��د ان هزینه کند‪ .‬دولت باید به مجموعه های مختلف‬ ‫مثل س��ازمان زمین شناس��ی که برای رشد اکتشافات در کشور‬ ‫تالش می کنند بودجه پرداخت کرده و از انها حمایت کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا استرالیا‬ ‫کانی سیاه را‬ ‫حفظ می کند؟‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫ب��ا توجه به پدیده گرمای��ش تدریجی زمین‬ ‫و اث��ار زیانب��ار ان ک��ه تهدی��دی ج��دی برای‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت‪ ،‬نظرس��نجی های جدید‬ ‫حکای��ت از ان دارد ک��ه حمایت ه��ای قدرتمند‬ ‫جهانی برای توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر و‬ ‫پاک‪ ،‬سرمایه گذاری های مربوط به زغال سنگ را‬ ‫در بسیاری از کشورها به مخاطره انداخته است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هایی که از شهروندان کشورهای‬ ‫اندونزی‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬فیلیپی��ن‪ ،‬ویتنام‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی و ترکیه در س��رمایه گذاری خارجی برای‬ ‫تامین انرژی انجام ش��ده‪ ،‬در همه این کش��ورها‬ ‫م��ردم اولوی��ت س��رمایه گذاری خارج��ی را در‬ ‫انرژی های پاک اعالم کرده اند‪ .‬ظهور بحران های‬ ‫زیس��ت محیطی و اثار مخرب ان موجب ش��ده‬ ‫که ش��ماری از بانک های کشورهای اسیایی هم‬ ‫که همواره س��ودهای کالنی از سرمایه گذاری در‬ ‫معادن زغال س��نگ به دست می اورده اند‪ ،‬در این‬ ‫زمینه محدودیت هایی را اعمال کنند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایج تصمیم هایی که به طور متناوب‬ ‫با شرکت شمار زیادی از کشورها گرفته می شود‪،‬‬ ‫دورنمایی ترسیم می شود که باید تا سال ‪۱۴۲۹‬‬ ‫خورش��یدی میزان تصاعد گازهای گلخانه ای را‬ ‫در کشورش��ان حذف کنند ی��ا ان را به کمترین‬ ‫میزان ممکن کاهش دهند اما در برخی کشورها‬ ‫این تصمیم با مش��کالت خاصی روبه رو می شود‬ ‫که مانعی بر س��ر راه اجرای ان اس��ت‪ .‬اس��ترالیا‬ ‫کشوری است که استخراج و فروش زغال سنگ‪،‬‬ ‫دومی��ن درام��د ارزی پ��س از س��نگ اه��ن را‬ ‫ب��رای ان دارد و رقم��ی ح��دود ‪۶۰‬میلیارد دالر‬ ‫استرالیاست‪ .‬این کشور بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫زغال س��نگ در جهان به شمار می اید و با وجود‬ ‫اگاهی از اینکه اس��تخراج و مصرف کانی س��یاه‪،‬‬ ‫اینده زیس��ت محیطی ک��ره زمین را به مخاطره‬ ‫می اندازد‪ ،‬بر این عقیده اس��ت‪ .‬در واقع تا زمانی‬ ‫که ب��ازار مصرف برای زغال س��نگ وجود دارد‪،‬‬ ‫در صورت��ی که اس��ترالیا تولی��د را کاهش دهد‬ ‫کش��ورهای دیگر این کمبود را جبران می کنند‬ ‫و نتیجه این خواهد بود که ش��ماری از مش��اغل‬ ‫اس��ترالیا از دس��ت خواهند رفت و درامد کشور‬ ‫نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت که به ضرر‬ ‫مردم این کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫م��ردم اس��ترالیا درباره مصرف زغال س��نگ‬ ‫متف��اوت فکر می کنند؛ گروهی معتقدند که باید‬ ‫ادامه تولید زغال س��نگ را تبلی��غ کنند و ایجاد‬ ‫ش��غل و درامد را ترجیح می دهند‪ .‬گروه دیگری‬ ‫بر این باورند که با ادامه مصرف زغال سنگ و در‬ ‫پی ان مرگ زمین‪ ،‬شغلی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در برخ��ی کش��ورهای افریقایی و هندوس��تان‬ ‫نی��ز تامی��ن برق با س��وخت ارزان زغال س��نگ‬ ‫ب��رای تولید ب��رق و تامین رفاه و ارتقای س��طح‬ ‫زندگی م��ردم ب��ه االیندگی ف��راوان انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اندونزی نیز یکی از کش��ورهایی اس��ت که به‬ ‫دلیل داش��تن ذخایر زغال سنگ گسترده‪ ،‬برای‬ ‫تامین برق و رفاه ساکنان کشورش‍‪ ۱۰۰‬نیروگاه‬ ‫زغال سنگی را در اینده نزدیک در دست ساخت‬ ‫دارد و با راه اندازی انها ش��رایط خطرناکی از نظر‬ ‫الودگی و محیط زیس��ت به وجود خواهد امد‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر‪ ،‬این کش��ور در سال های ‪ ۱۳۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی بی��ش از ‪۲۵‬میلیون هکتار‬ ‫از پوش��ش جنگلی را ب��دون جایگزینی تخریب‬ ‫ک��رده و این کار را برای تهیه روغن پالم و تامین‬ ‫بخشی از سوخت خودروهایش انجام داده است‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق ب��ه تخریب محیط زیس��ت و جذب‬ ‫دی اکس��یدکربن می انجامد و انتش��ار گازهای‬ ‫مضر را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش صادرات فوالد‬ ‫مکزیک به امریکا‬ ‫براس��اس اطالع��ات وزارت تج��ارت امری��کا‬ ‫ص��ادرات فوالد مکزیک به این کش��ور در مارس‬ ‫ب��ا ‪ ۱۵.۶‬درصد اف��ت به ‪ ۲۶۳‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬صادرات ف��والد مکزیک به‬ ‫امریکا نس��بت به مارس (نیمه اس��فند تا نیمه‬ ‫فروردین) سال قبل افت ‪۱۵.۶‬درصدی داشت اما‬ ‫نسبت به فوریه (نیمه بهمن تا نیمه اسفند) رشد‬ ‫‪۳۲.۴‬درصدی داش��ته است‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد‪ ،‬مج��وز امریکا برای‬ ‫واردات از مکزی��ک در اوریل به حدود ‪ ۲۷۴‬هزار‬ ‫ت��ن افزایش یافت درحالی که در مه به ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تن خواهد رس��ید‪ .‬در ‪۳‬ماه نخس��ت سال جاری‬ ‫ه��م مکزیک ‪ ۸۰۲‬هزار تن فوالد به امریکا صادر‬ ‫کرده بود که در مقایس��ه با ‪ ۸۵۷‬هزار تن ‪ ۳‬ماه‬ ‫سال گذشته افت داشته است‪.‬‬ ‫تولید جهانی‬ ‫الومینا به‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫تن رسید‬ ‫تولی��د جهان��ی پودر الومینا در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی ب��ه‪ ۱۳۰‬میلیون تن افزایش یافت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که استخراج بوکسیت با کاهش همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری ایمیدرو ب��ه نقل از‬ ‫سازمان زمین شناسی امریکا‪ ،‬میزان تولید این ماده‬ ‫معدنی از ‪۱۲۹‬میلیون تن در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫با رشد اندکی به ‪ ۱۳۰‬میلیون تن در سال گذشته‬ ‫میالدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬چین با تولید ‪ ۷۲‬میلیون تن‬ ‫الومینا در رتبه نخس��ت جهان ج��ای گرفت‪ .‬این‬ ‫میزان در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۶۹‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫استرالیا با تولید ‪ ۱۹‬میلیون تن و برزیل با تولید‬ ‫‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن الومینا به ترتیب دومین‬ ‫و س��ومین تولیدکننده بزرگ این ماده معدنی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی بودند‪ .‬در مدت یاد شده‪ ،‬هند‬ ‫ب��ا تولید ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن الومینا در رتبه‬ ‫چهارم و روس��یه با تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتن‬ ‫از این ماده معدنی در رتبه پنجم جای گرفتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش اس��تخراج بوکس��یت در س��ال گذشته‬ ‫میالدی‬ ‫مجم��وع اس��تخراج جهان��ی بوکس��یت از ‪۳۰۹‬‬ ‫میلیون تن در سال‪ ۲۰۱۷‬میالدی به ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی کاهش یافت‪.‬‬ ‫استرالیا با استخراج ‪ ۷۵‬میلیون تن بوکسیت در‬ ‫رتبه نخست جهان جای گرفت‪ .‬این میزان در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۸۷‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن بود که‬ ‫حاکی از افت اس��تخراج این ماده معدنی در س��ال‬ ‫گذشته میالدی است‪.‬‬ ‫اس��تخراج این ماده معدنی در چین نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بدون تغییر ماند‪.‬‬ ‫این کش��ور با استخراج ‪۷۰‬میلیون تن بوکسیت در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی توانست در جایگاه دوم جهان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یادشده‪ ،‬گینه با استخراج ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تن و برزیل با اس��تخراج ‪ ۲۷‬میلیون تن از‬ ‫این ماده معدنی در رتبه های س��وم و چهارم جهان‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬هند نیز توانس��ت با اس��تخراج ‪۲۴‬‬ ‫میلیون تن بوکس��یت رتبه ‪ ۵‬را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر بوکس��یت جهان در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی‪ ۳۰‬میلیارد تن است که گینه با ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلیون تن ذخیره این ماده معدنی‪ ،‬در صدر‬ ‫جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫اس��ترالیا و ویتنام نیز به ترتیب با ‪ ۶‬میلیارد تن‬ ‫و ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تن در رتبه های دوم و‬ ‫سوم ذخایر بوکسیت جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫حوادث و تنش های تجاری‪ ،‬سال خوبی را برای کامودیتی رقم می زنند‬ ‫پرواز سنگ اهن تا استانه ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��نگ اهن ‪ ۱۰۰‬دالر شد‪ .‬این باالترین بهایی است‬ ‫که این کامودیتی در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته تجربه کرده و‬ ‫تشدید تنش چین و امریکا و احتمال شکستن یک سد‬ ‫باطله دیگر در برزیل دالیلی اس��ت که برای این رشد‬ ‫عنوان می شود؛ رشدی که تا ‪ ۲‬ماه اینده ادامه دارد‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫افزایش بهای‬ ‫سنگ اهن‬ ‫می تواند در‬ ‫کوتاه مدت تا‬ ‫‪ ۱۰۵‬دالر هم‬ ‫ادامه داشته‬ ‫باشد اما در‬ ‫میان مدت به‬ ‫‪ ۹۵‬دالر کاهش‬ ‫می یابد و در یک‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫بین ‪ ۹۵‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر در نوسان‬ ‫است‬ ‫‹ ‹از ‪ ۸۴‬تا ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫‪ ،‬س��ال ج��اری میالدی از ‪ ۱۲‬دی‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اغاز ش��د و حاال اخری��ن روزهای پنجمین ماه‬ ‫خود را س��پری می کند‪ .‬این س��ال‪ ،‬س��ال خوبی برای‬ ‫س��نگ اهن بود‪ .‬در چند ماه گذشته و پس از شکست‬ ‫س��د باطله یک��ی از معادن غول س��نگ اهنی جهان‪،‬‬ ‫وال��ه‪ ،‬بازار س��نگ اهن جریانی از افزای��ش بها را طی‬ ‫ک��رد‪ ۵ .‬بهمن (‪ ۲۵‬ژانوی��ه) بود که س��د باطله یکی‬ ‫دیگر از معادن س��نگ اهن واله در برزیل فرو پاشید و‬ ‫حادثه ای مشابه انچه در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) رخ داده بود‪ ،‬تکرار ش��د که البته شمار‬ ‫تلفات انسانی و زیست محیطی حادثه اخیر‪ ،‬گسترده تر‬ ‫از رویداد پیشین بود‪.‬‬ ‫در پ��ی این اتف��اق و از انج��ا که وال��ه بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ اهن جه��ان به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫هم��ان طور که پیش بینی می ش��د‪ ،‬پیامدهای حادثه‪،‬‬ ‫تاثیر خود را بر بهای این کامودیتی نش��ان داد و بهای‬ ‫معامالت س��نگ اه��ن چین ‪ ۳‬روز پ��س از حادثه در‬ ‫‪ ۸‬بهم��ن ‪ ۱۳۹۷‬به باالترین رق��م در ‪ ۱۶‬ماه پیش از‬ ‫ان صعود کرد؛ بنا بر گزارش ایس��نا‪ ،‬بهای سنگ اهن‬ ‫در ب��ازار کاالی دالیان چین در روز یادش��ده ‪ ۶‬درصد‬ ‫رش��د کرد و به ‪ ۵۶۷.۵‬ی��وان (‪ ۸۴.۲۳‬دالر) در هر تن‬ ‫رسید‪ .‬این بها باالترین حد از سپتامبر ‪( ۲۰۱۷‬شهریور‬ ‫ادامه تنش چین وامریکا و احتمال شکس��ت سد باطله ای دیگر در‬ ‫برزیل به افزایش بهای س��نگ اهن انجامی��د‪ .‬افزایش بها تا دو ماه‬ ‫اینده از ‪ 95‬تا ‪100‬دالر در نوسان است‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬بود‪ .‬ماجرا به همین جا ختم نش��د و نگرانی ها‬ ‫نس��بت به کاهش عرضه برزیل که دومین صادرکننده‬ ‫بزرگ به چین اس��ت‪ ،‬به��ای کامودیت��ی را به رکورد‬ ‫باالی جدیدی در ‪ ۱۹‬فوریه (‪ ۲۲‬بهمن) رس��اند‪ .‬ایسنا‬ ‫در ان روز‪ ،‬بهای معامالت س��نگ اهن در بازار کاالی‬ ‫دالیان چین را که پس از تعطیالت یک هفته ای س��ال‬ ‫نو گش��ایش یافته بود‪ ۶۵۲ ،‬یوان (‪ ۹۶.۳۰‬دالر) در هر‬ ‫ت��ن گزارش کرد و افزود که قراردادها برای تحویل در‬ ‫مارس (نیمه اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه فروردین ‪،)۱۳۹۸‬‬ ‫ژوئیه (نیمه تیر تا نیمه مرداد ‪ ،)۱۳۹۸‬سپتامبر (نیمه‬ ‫ش��هریور تا نیم��ه مهر ‪ )۱۳۹۸‬و نوامب��ر (نیمه ابان تا‬ ‫نیمه اذر ‪ )۱۳۹۸‬نیز در اوایل معامالت روز دوشنبه به‬ ‫سقف معامالت روزانه صعود کردند‪.‬‬ ‫این روند افزایش��ی ادامه داش��ت تا اینکه کامودیتیز‬ ‫روز پنجش��نبه ‪ ۲۹‬فروردین خبر داد که س��نگ اهن‬ ‫پ��س از اوج گی��ری تا س��طح ‪ ۹۶.۴۷‬دالر که باالترین‬ ‫رقم ‪ ۵‬س��ال گذشته بوده‪ ،‬وارد یک روند نزولی همراه‬ ‫با ارامش شده است‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د نزولی برام��ده از ای��ن اتف��اق بود که‬ ‫ش��رکت واله در برزیل به اطالع س��هامداران رس��اند‬ ‫ک��ه مج��وز دادگاه ب��رای راه ان��دازی دوب��اره معدن‬ ‫بروکوت��ا به ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون تن در س��ال را گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تا اینکه س��نگ اهن بار دیگر اوج گرفت و وب سایت‬ ‫انگلیسی زبان ماینینگ که اخبار معدن و صنایع معدنی‬ ‫جهان را منتشر می کند‪ ،‬روز شنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت (‪۱۸‬‬ ‫مه) از رش��د بهای کامودیتی ب��ه ‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن‬ ‫خب��ر داد‪ .‬این باالترین بهای س��نگ اهن در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ان به�ای ‪ ۹۵‬ت�ا ‪ ۱۰۰‬دالر ت�ا ‪ ۲‬م�اه‬ ‫اینده‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازارهای‬ ‫بین الملل فوالد و س��نگ اه��ن در گفت وگو با‬ ‫درباره دالیل ای��ن افزایش بها و مدت زمان ان توضیح‬ ‫داد‪ :‬پیش بینی می شود این افزایش بهای سنگ اهن تا‬ ‫یک یا ‪ ۲‬ماه اینده ادامه داش��ته باشد؛ اتفاقی که برای‬ ‫تاجران سنگ اهن جهان مطلوب تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمله دالی��ل ان نیز می توان به ادامه‬ ‫جنگ تجاری چین و امریکا اش��اره ک��رد‪ .‬در واقع در‬ ‫پی توافق هایی که بین این دو کش��ور ایجاد شده بود‪،‬‬ ‫رش��د مصرف کامودیتی ها حالت هیجانی نداش��ت اما‬ ‫تنش ه��ای تج��اری امریکا و چین‪ ،‬ش��ی جین پینگ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری تکنوکرات چین را واداش��ت تا ضمن‬ ‫کاهش دس��توری ارزش یوان در برابر دالر نس��بت به‬ ‫شیلی در فراز و نشیب صادرات مس‬ ‫تجارت کنس��انتره مس در جهان که متاثر از صادرات کنسانتره مس از‬ ‫ش��یلی و واردات ان به چین است‪ ،‬در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) با نوس��اناتی همراه ب��ود‪ .‬از دالیل مهم این‬ ‫نوس��انات می توان به اعتصابات کارگ��ری در معادن مختلف جهان از جمله‬ ‫اسکوندیدای ش��یلی و وقفه های تولیدی در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی و شرایط‬ ‫نامس��اعد اب و هوایی ش��یلی در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت س��ال و همچنین وقوع‬ ‫تنش های تجاری میان چین و ایاالت متحده در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش فلزات انالین‪ ،‬تجارت جهانی کنس��انتره مس از اغاز س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی روند نوسانی داشته است‪ .‬در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫دوم سال گذشته میالدی‪ ،‬تجارت ماهانه کنسانتره مس در جهان در ژوئیه‬ ‫(نیم��ه خرداد تا نیمه تیر) به باالترین حد خود در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی و‬ ‫ب��ه رقم نزدیک به ‪ ۳‬میلیون تن رس��یده‪ ،‬در حالی که تجارت این ماده در‬ ‫س��پتامبر تا رقم ‪ ۲‬میلیون تن کاهش یافت‪ .‬به ط��ور کلی میانگین ماهانه‬ ‫تجارت جهانی کنس��انتره مس در نیمه دوم سال ‪۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬برابر با ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن بوده است‪ .‬میانگین نرخ رشد ماهانه تجارت جهانی‬ ‫کنس��انتره مس در نیمه دوم سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی برابر با منفی ‪ ۰.۹‬درصد‬ ‫براورد شد‪ .‬از انجایی که شیلی به دلیل بهره مندی از بیشترین ذخایر مس‬ ‫جهان‪ ،‬با س��هم ‪ ۳۰‬درصدی از عرضه جهانی مس بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫این ماده در جهان و معدن مس اسکوندیدای این کشور‪ ،‬بزرگ ترین معدن‬ ‫مس در جهان است‪ ،‬بدون شک‪ ،‬تغییر در تولیدات و تجارت کنسانتره مس‬ ‫این کش��ور بر روند تجارت جهانی ان تاثیرگذار اس��ت‪ .‬اهمیت این کشور‬ ‫در عرضه مس به گونه ای اس��ت که در صورت بروز هر گونه وقفه در تولید‬ ‫معادن ان‪ ،‬عرضه این فلز پرکاربرد با مش��کالت اساسی روبه رو می شود‪ .‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه دوم س��ال ‪۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬صادرات کنس��انتره شیلی با فراز و نشیب‬ ‫هم��راه بود که همین نوس��ان‪ ،‬باعث تغییر در تجارت کنس��انتره مس در‬ ‫سراسر جهان شده است‪.‬‬ ‫تزریق پول برای توس��عه فعالیت زیرساخت اقدام کند‬ ‫که منج��ر به افزایش مصرف س��رانه فوالد می ش��ود‪.‬‬ ‫افزای��ش مصرف فوالد ه��م به معن��ای افزایش تقاضا‬ ‫برای س��نگ اهن و افزایش بهای ان اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬حاشیه سود فوالدس��ازان چینی بسیار باال‬ ‫رفت��ه و درحال حاض��ر ب��ه بی��ش از ‪ ۱۰۰‬دالر در تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی در ادامه گفت‪ :‬موضوع دیگری که به‬ ‫افزایش اخیر بهای س��نگ اهن انجامیده‪ ،‬خبری است‬ ‫که از احتمال شکس��تن س��د باطله دیگری از معادن‬ ‫ش��رکت واله در برزیل منتش��ر شده اس��ت‪ ،‬به طوری‬ ‫که دس��تور تخلیه سکنه حوالی معدن داده شده و این‬ ‫اتفاق به ایجاد جو روانی کاهش عرضه و سقوط ارزش‬ ‫سهام واله انجامیده است‪.‬‬ ‫چنین جو روانی می تواند باعث ش��ود بهای س��نگ‬ ‫اه��ن در کوتاه م��دت باالتر ه��م ب��رود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بهای س��نگ اهن دانه بندی ‪۶۲‬درصد در بازار جهانی‬ ‫‪ ۱۰۱‬دالر و برای کنس��انتره ‪ ۱۱۷‬دالر ش��ده که این‬ ‫افزایش بهای کنس��انتره در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته و سنگ‬ ‫اه��ن دانه بندی در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته بی س��ابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس در نهایت پیش بینی کرد‪ :‬این افزایش‬ ‫بهای س��نگ اهن می تواند در کوتاه مدت تا ‪ ۱۰۵‬دالر‬ ‫هم ادامه داش��ته باش��د اما در میان م��دت به ‪ ۹۵‬دالر‬ ‫کاه��ش می یاب��د و در یک تا ‪ ۲‬ماه این��ده بین ‪ ۹۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر در نوس��ان است‪ .‬برای سنگ اهن کنسانتره‬ ‫هم احتم��ال افزایش به به��ای ‪ ۱۲۰‬دالر در تن و در‬ ‫ادامه بازگشت به ‪ ۱۱۰‬دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫رابطه چین و امریکا شکراب شد‬ ‫چین در جنگ تجاری با امریکا موضع تهاجمی تری‬ ‫گرفت و اعالم کرد ازسرگیری مذاکرات میان دو اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان تا زمانی که واش��نگتن روند خود را عوض‬ ‫نکند‪ ،‬بی معنی است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مذاکرات تجاری‬ ‫می��ان امریکا و چین هفته گذش��ته پ��س از اقدام پکن‬ ‫در وضع تعرفه های تالفی جویانه علیه واردات کاالهای‬ ‫امریکای��ی به بن بس��ت خورد‪ .‬مقام��ات امریکایی پکن‬ ‫را مته��م کرده ان��د از وعده هایی ک��ه در جریان ماه ها‬ ‫مذاکره داده عقب نشسته است و دولت ترامپ به یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن و موفق ترین ش��رکت های چینی ضربه‬ ‫س��نگینی زده است‪ .‬لو کانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چین درباره گزارش رس��انه ها مبنی بر اینکه مذاکرات‬ ‫تجاری بیشتری انجام نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬چین همواره‬ ‫خواس��تار حل اختالف ها با امری��کا از طریق گفت وگو‬ ‫و مش��ورت بوده اس��ت‪ .‬اما به دلیل اقداماتی که طرف‬ ‫امریکایی در طول مش��ورت های تجاری قبلی میان دو‬ ‫کش��ور انجام داد ه اس��ت‪ ،‬ما بر این باوریم که اگر قرار‬ ‫باش��د مذاکرات معنی داش��ته باشد باید صداقت نشان‬ ‫داده ش��ود‪ .‬امریکا هفته گذش��ته با قرار دادن ش��رکت‬ ‫هواوی در فهرس��ت س��یاه که معامله با این ش��رکت را‬ ‫برای ش��رکت های امریکایی دش��وار می کند‪ ،‬خش��م‬ ‫چین را برانگیخت‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬بازارهای‬ ‫س��هام جهان که هفته گذشته با چشم انداز دور جدید‬ ‫مذاک��رات تجاری امری��کا و چین صعود کرده بودند‪ ،‬به‬ ‫ریزش جدیدی تن دادند و یوان چین به پایین ترین حد‬ ‫‪ ۵‬ماه گذش��ته در برابر دالر امریکا س��قوط کرد‪ .‬پس از‬ ‫اینک��ه مذاکرات برای حل اختالف های تجاری امریکا و‬ ‫چین هفته گذشته به بن بست رسید‪ ،‬ترامپ با افزایش‬ ‫تعرفه ه��ا از ‪ ۱۰‬به ‪ ۲۵‬درصد روی ‪ ۲۰۰‬میلیارد واردات‬ ‫چین‪ ،‬فشارها بر پکن را تشدید کرد‪ .‬چین نیز دوشنبه‬ ‫با اعالم تعرفه ه��ای باالتر روی ‪۶۰‬میلیارد دالر واردات‬ ‫محصوالت امریکایی تالفی کرد‪ .‬نش��ریه س��اوت چاینا‬ ‫مورنینگ پس��ت به نقل از یک منبع اگاه نوش��ت‪ :‬یک‬ ‫عضو ارشد حزب کمونیست چین اعالم کرده که جنگ‬ ‫تجاری ممکن است رشد اقتصادی چین در سال جاری‬ ‫میالدی (‪ )۲۰۱۹‬را به میزان یک درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫افزایش بازدهی‬ ‫کشاورزی‬ ‫در همسایگی زنبورها‬ ‫بازار‬ ‫سوت و کور طال‬ ‫صنعت نمایشگاهی را‬ ‫به خودمان بسپارید‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نظام اقتصادی و توزیعی کوپنی یا غیرکوپنی؟‬ ‫‹ ‹تردید در دولت‬ ‫در دولت حس��ن روحانی‪ ،‬دوباره زمزمه های بازگش��ت‬ ‫کوپن یا همان کاالبرگ به اقتصاد ایران به گوش می رسد‪.‬‬ ‫‪11‬اس��فند ‪ 97‬و در دوازدهمین روز بررسی الیحه بودجه‬ ‫‪ 98‬در صحن علنی مجلس‪ ،‬بازگش��ت نظام کوپنی قطعی‬ ‫و براس��اس مصوب��ه نمایندگان خانه مل��ت‪ ،‬دولت موظف‬ ‫ش��د برای تامین نیازهای معیشتی مردم‪ ،‬کوپن که ریشه‬ ‫فرانس��وی دارد و نام فارسی ان از سوی فرهنگستان زبان‬ ‫به «کاالبرگ» تغییر یافته را احیا کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری درحال��ی مدتی پیش در‬ ‫نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود‪« :‬شاید‬ ‫ناچار شویم در برخی کاالها به سمت سهمیه بندی و توزیع‬ ‫کوپن��ی کاالها حرک��ت کنیم که پیش نی��از این طرح ان‬ ‫اس��ت که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه های‬ ‫توزیع کاال ش��ود‪ ».‬که شامگاه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت نیز در‬ ‫حساب کاربری خود در توئیتر نوشت‪« :‬‏در نمایشگاه کتاب‬ ‫از‪‎‬صاحب نظران خواس��تم در انتخاب یکی از دو روش زیر‬ ‫که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند‪ ،‬دولت‬ ‫را کمک کنند‪:‬‬ ‫‪ -١‬استمرار تامین‪‎‬ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه بندی‬ ‫و حتی‪‎‬کوپنی کاالها؛‬ ‫‪ -۲‬ازادس��ازی قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم‬ ‫از محل مابه التفاوت نرخ ارز‪.‬‬ ‫‏در این مدت تعداد زیادی از صاحب نظران و اقتصاددانان‬ ‫در رسانه های مکتوب و مجازی در نقد و تایید هر دو روش‬ ‫اظهارنظر کردند؛ از تمام انها سپاس��گزارم‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫ارز واردات برنج همچنان‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان است‬ ‫توزیعی رعایت نشده که در نتیجه هرچه یارانه ها شفاف تر‬ ‫و ش��یوه پرداخت روشن تری داشته باشد‪ ،‬گروه های هدف‬ ‫را بهتر در برمی گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاری کنیم مردم دچار اسیب نشوند‬ ‫خوشحال نیستیم پس از ‪۴۰‬سال دوباره به گذشته برمی گردیم و‬ ‫سیاست های مشابه ان دوران را در نظر بگیریم‪ .‬اما در شرایطی که‬ ‫قرار داریم گریزی نیست و اجتناب ناپذیر است و باید این کار البته‬ ‫در شکل مدرن ان انجام شود‬ ‫تمام نظرها پس از جمع بندی برای تصمیم گیری در اختیار‬ ‫مسئوالن قرار می گیرد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬با همدلی و همکاری‬ ‫می توانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم‪».‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال‪ ،‬دولت گویا هنوز به تصمی��م نهایی درباره‬ ‫اجرای توزیع کوپنی نرس��یده اس��ت‪ ،‬هرچند چاره ای هم‬ ‫غی��ر از ان نمی بین��د‪ .‬در همین باره عل��ی مطهری‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‪ 22 ،‬اردیبهشت در نشست‬ ‫علنی مجلس و نطق میان دس��تور‪ ،‬ضعف‪ ،‬سستی و تاخیر‬ ‫در تصمیم گیری را از مش��کالت دولت دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫تامین حداقل کاالهای اساسی خانواده ها در قالب کوپن یا‬ ‫کاالبرگ‪ ،‬یک سال است که تعلل می کنند‪ .‬این کار دو سود‬ ‫دارد؛ نخس��ت انکه خیال خانواده ها به ویژه قشر کم درامد‬ ‫از تامین کاالهای مورد نیازش��ان راحت می ش��ود و دیگر‬ ‫انکه دش��من می فهمد اراده مقاومت ایران برای بلندمدت‪،‬‬ ‫مستحکم است‪ .‬‬ ‫هرچن��د نگرانی هایی در ش��رایط کنون��ی اقتصاد وجود‬ ‫دارد و به دلی��ل تحریم ها مش��کالتی پیش روی مملکت و‬ ‫م��ردم ق��رار گرفته اما به ه��ر حال نباید از ش��رایط امروز‬ ‫و تفاوت های��ی ک��ه با ده��ه ‪ 60‬در بخ��ش واردات کاال از‬ ‫کشور های دیگر جهان دارد‪ ،‬بگذریم‪.‬‬ ‫برخی معتقدند در ش��رایط اضطرار کوپنی شدن ایرادی‬ ‫ندارد‪ ،‬به ش��رطی که ان شرایط به سرعت رفع شود و حوزه‬ ‫کوپنی شدن محدود باشد و اما عده ای هم بر این باورند که‬ ‫با س��همیه بندی کوپنی کاالها به استقبال کمبود می رویم‬ ‫و در واقع رونق اقتصادی با سهمیه بندی ها و چنین نظامی‬ ‫که در گذشته هم تجربه شده‪ ،‬محقق نمی شود‪.‬‬ ‫در این میان پرسش هایی مطرح می شود که ایا در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬نظام سهمیه بندی و کوپنی شدن کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫می توان��د افزایش قیمت این گون��ه کاالها را مهار کند؟ ایا‬ ‫دولت می تواند این رویکرد را به نحو مطلوبی س��ازماندهی‬ ‫کند که دس��ت واسطه ها و سودجویان در این زمینه کوتاه‬ ‫ش��ود و معیش��ت مردم دچار خلل نش��ود؟ کدام یک از دو‬ ‫نظریه‪ ،‬س��همیه بندی و کوپنی کردن کاالهای اساس��ی یا‬ ‫ازادی بیشتر در فعالیت های اقتصادی می تواند در شرایط‬ ‫کنونی برای تمشیت امور مردم و اقتصاد در ایران بهتر باشد‬ ‫و در برابر تحریم های گس��ترده امریکا مناس��ب تر باش��د؟‬ ‫کارشناس��ان در گفت وگو با‬ ‫به این موضوع ها پاسخ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط امروز مشابه ‪۴۰‬سال گذشته است‬ ‫یک اقتصاددان معتقد است با توجه به اینکه درحال حاضر‬ ‫با ش��رایط ویژه ای روبه رو هستیم و موج تورمی شدیدی از‬ ‫س��ال گذش��ته وارد اقتصاد ش��ده‪ ،‬قدرت خرید گروه های‬ ‫متوس��ط و پایین درامدی هدف گرفته شده و این گروه ها‬ ‫در شرایط بسیار بدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وحی��د محمودی‪ ،‬عضو هی��ات علمی دانش��گاه تهران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که در‬ ‫ش��رایطی که با ت��ورم و محدودیت های دیگ��ر در اقتصاد‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬به حمایت قابل قبولی از سوی دولت نیاز‬ ‫اس��ت تا اس��یب کمتری به مردم برسد؛ اما اینکه شیوه ان‬ ‫چگونه باش��د و ایا برگردیم به ‪۴۰‬س��ال گذش��ته و نظام‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع غیرفلزی با بی��ان اینکه نرخ گندم برای‬ ‫مص��ارف صنف و صنعت بیش از ‪ ۳‬س��ال ثاب��ت مانده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محاسبه نرخ گندم به نرخ تمام شده و افزایش نرخ دیگر ملزومات‪،‬‬ ‫باع��ث افزایش ن��رخ ماکارونی ش��د‪ .‬مه��دی صادقی نیارکی در‬ ‫گفت وگو با ش��اتا‪ ،‬درباره افزایش نرخ ماکارونی اظهارکرد‪ :‬تاکنون‬ ‫گندم مورد نیاز صنف و صنعت با نرخ ‪ ۹۰۰‬تومان محاسبه می شد‪،‬‬ ‫کوپنی یا خیر؛ موضوعی اس��ت ک��ه دیدگاه های متفاوتی‬ ‫درباره ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واقعیت امر این اس��ت که ش��رایط کنونی‬ ‫ما ش��به جنگ یا بحرانی است که در سال های دهه ‪ ۶۰‬هم‬ ‫ان را تجرب��ه کرده ای��م؛ بنابراین از نظر مقایس��ه‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اما شرایط مش��ابه ان دوران را‬ ‫داریم‪ .‬البته در این ‪۴۰‬س��ال علم و فناوری گس��ترش پیدا‬ ‫کرده و زیرس��اخت ها نیز متحول ش��ده ان د و انتظار نداریم‬ ‫رفتار‪ ،‬ش��یوه یا فرایندی که ابتدای انقالب به کار گرفتیم‬ ‫را درحال حاضر هم اس��تفاده کنیم؛ اما انچه در چارچوب‬ ‫مفهومی و ضرورت اجرایی ان نمایان ش��ده این اس��ت که‬ ‫«مشابهت» وجود دارد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان تاکید کرد‪ :‬در نتیجه در این شرایط باید‬ ‫تمهیداتی مانند اقتصاد کوپنی اندیشیده شود که می تواند‬ ‫در قالب کارت های الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد‬ ‫که هم یارانه نقدی و هم غیرنقدی دریافت کنند‪ .‬چون در‬ ‫شرایط تورمی نرخ کاالهای مواد خوراکی به شدت باال رفته‬ ‫اس��ت و صرف دادن یارانه های نق��دی به گروه های پایین‬ ‫درامدی ممکن اس��ت نتواند فهرس��ت مناس��بی از موارد‬ ‫خوراک��ی و مغذی مورد نیاز به انها را فراهم کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در این شرایط ارائه کاالهای خوراکی مانند شیر مدرسه ها‬ ‫ضرورت دارد و از الزاماتی است که باید در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد و فراگیر شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تهران تصریح کرد‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت که خوش��حال نیس��تیم پس از ‪۴۰‬س��ال دوباره به‬ ‫گذش��ته برمی گردیم و سیاس��ت های مش��ابه ان دوران را‬ ‫در نظر بگیریم‪ .‬خوش��حال نیس��تیم چراکه سیاست های‬ ‫کوپنی��زم و یاران��ه ای وابس��تگی مردم به دولت اس��ت و‬ ‫این خالف قانون مندی های اقتصاد توس��عه اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫شرایطی که قرار داریم گریزی نیست و اجتناب ناپذیر است‬ ‫و باید این کار البته در شکل مدرن ان انجام شود‪.‬‬ ‫محم��ودی با بیان اینکه نبای��د ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به یک‬ ‫ع��ده داده ش��ود و انها نیز ارز را از کش��ور خ��ارج کنند و‬ ‫نرخ کاالها باز هم با چند برابر نرخ به دس��ت مردم برس��د؛‬ ‫طبیعت��ا همین کار را خود دولت هم می تواند انجام دهد و‬ ‫کاالهای اساسی مردم را خریداری کند و با نظام پرداخت‬ ‫الکترونیک مدرن این حمایت را شکل دهد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه الگوی کوپنی��زم در کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با اینکه کش��ورهای بس��یاری چنین شرایطی‬ ‫را تجرب��ه کردند ام��ا موفقیت در این طرح به توان اجرایی‬ ‫دولت ها برمی گردد‪ .‬هرچند در ش��رایط عادی برگشتن به‬ ‫سیاست های گذشته کمک خاصی به کشور نمی کند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان افزود‪ :‬ما یکی از کش��ورهایی هستیم که‬ ‫بیش��ترین یارانه های پنهان و اشکار را می پردازیم که این‬ ‫میزان درس��ال جاری حدود ‪۹۶۲‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫ک��ه ‪۳۲۰‬میلی��ارد تومان ان یارانه اش��کار و مابقی پنهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته محمودی‪ ،‬امارهای چند س��ال گذش��ته نشان‬ ‫داد ک��ه یارانه های پنه��ان به طور عمده به گروه های باالی‬ ‫درامدی اصابت کرده اس��ت و بنابراین عدالت تخصیصی و‬ ‫افزایش نرخ گندم دلیل افزایش نرخ ماکارونی‬ ‫اما در بودجه امسال با نرخ تمام شده یعنی ‪۱۸۵۰‬تومان محاسبه‬ ‫شده و یک افزایش ‪۱۰۰‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ارد و دیگر هزینه های تولید ش��امل بس��ته بندی‪ ،‬دستمزد کارگر‬ ‫و‪ ...‬هم افزایش نرخ داش��ته و مجموع این اتفاق ها نرخ ماکارونی‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ .‬البته تولیدکنندگان به واس��طه ماه مبارک‬ ‫رمض��ان تخفیف های��ی را برای این کاال ارائ��ه کرده اند‪ .‬مدیرکل‬ ‫وزی��ر بازرگانی دولت س��ازندگی ن��گاه متفاوتی به نظام‬ ‫اقتص��ادی کوپنی ای��ران دارد‪ .‬وی در این ب��اره اظهارکرد‪:‬‬ ‫اینک��ه مع��اون اول رئیس جمهوری یک مش��کل و چالش‬ ‫کش��ور را به صراحت بیان می کند‪ ،‬خوب است‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که درحال حاضر نیازهای معیشتی مردم را نمی توانیم‬ ‫به دست انها برسانیم و از این حیث کشور اسیب های زیادی‬ ‫می بیند‪.‬‬ ‫یحیی ال اس��حاق به‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط دولت‬ ‫و مجل��س به این نتیجه رس��یده اند که ب��رای تامین مالی‬ ‫مایحت��اج و کاالهای اساس��ی و عمومی م��ردم ارز الزم را‬ ‫باوجود مش��کالت موجود اختصاص دهند که در این راستا‬ ‫قرار است ‪۱۴‬میلیارد دالر به ‪ ۲۴‬کاال اختصاص یابد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه اینها کاالهایی نیس��ت که مش��مول تحریم باشد‪ .‬در‬ ‫نتیجه ارز داریم‪ ،‬کاالهای مورد هدف نیز تحریم نیست اما‬ ‫مردم چند برابر نرخ کاالها پول خرید می دهند؛ ان هم در‬ ‫ش��رایطی که ‪۶۰‬درصد جامعه ما قدرت خرید برای جبران‬ ‫این هزینه ها را ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجربه اوایل دهه ‪ ،۷۰‬ادامه داد‪ :‬سال ‪۷۲‬‬ ‫تا ‪ ۷۶‬زمانی که وزیر بازرگانی بودم نیز همین محدودیت ها‬ ‫را با ش��دت بیشتری داشتیم‪ .‬یعنی هم تحریم بودیم و هم‬ ‫اینکه نیازهای جنگ متراکم ش��ده بود و تولید داخلی نیز‬ ‫ب��ه حداقل رس��یده و انبارها خالی ب��ود‪ .‬در ان زمان هزار‬ ‫میلیارد دالر نیز برای بازس��ازی کش��ور را الزم داش��تیم و‬ ‫کل ارزی ک��ه وزارت بازرگانی برای تامین ‪۱۰‬هزار قلم کاال‬ ‫اختصاص داد‪ ۳ ،‬میلیارد دالر ان هم در قالب یوزانس ‪۶‬ماهه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ال اس��حاق با تاکی��د بر اینکه مش��کل در تامین داخلی‬ ‫و خارج��ی‪ ،‬توزیع‪ ،‬قیمت گذاری‪ ،‬نظارت و کنترل اس��ت؛‬ ‫بنابراین باید کاری کنیم مردم دچار اس��یب نش��وند‪ .‬مگر‬ ‫می ش��ود با حقوق یک میلیون و نیم تا ‪ ۲‬میلیون تومان و‬ ‫چنین هزینه های باالی معیش��تی زندگی را گذراند؟ همه‬ ‫ه��م این موض��وع را باور دارند و می دانند که با چالش هایی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وزیر بازرگانی دولت سازندگی با بیان اینکه در این شرایط‬ ‫دو راه داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک راه اینکه مابه التفاوت نرخ ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی دولتی و حدود ‪۱۰‬هزار تومانی نیما را به طور‬ ‫نقدی در اختیار مردم قرار دهیم‪ .‬اقتصاد هم به صورت ازاد‬ ‫اداره شود و فقط نظارت دولتی برقرار باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬راه دیگر اینکه همچنان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را برای واردات کاالهای مورد هدف اختصاص دهیم اما نظام‬ ‫تامی��ن‪ ،‬نگهداری‪ ،‬توزیع و قیمت گ��ذاری و‪ ...‬را به گونه ای‬ ‫ساماندهی کنیم که با همین نرخ به دست مصرف کننده هم‬ ‫برس��د‪ ،‬نه ارز ازاد‪ .‬اینکه روش س��ومی را هم پیش بگیریم‬ ‫ش��رایط بدتر از حاال خواهد ش��د و مردم فش��ار مضاعفی‬ ‫خواهند دید‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت از تامین کاال مطمئن شود‬ ‫ب��ه گفته ال اس��حاق‪ ،‬اگر روش نخس��ت را ه��م اجرایی‬ ‫می کنیم باید نظام تامین کاال در کش��ور فراهم باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع پیش شرط دو روش این است که دولت مطمئن شود‬ ‫که ‪ ۱۴‬میلیارد دالر در نظر گرفته شده تبدیل به کاالهای‬ ‫اساس��ی مورد نیاز مردم خواهد ش��د‪ .‬ضمن اینکه زمان ان‬ ‫نیز مهم است و باید همین امسال تامین شود نه اینکه ثبت‬ ‫سفارش کرده و سال دیگر کاال وارد کنند‪.‬‬ ‫وزیر بازرگانی دولت سازندگی تاکید کرد‪ :‬در گذشته کوپن‬ ‫کاغذی در اختیار مردم قرار می گرفت که حدود ‪۱۵‬درصد‬ ‫با جمعیت بیش��تر بود یعنی سوءاس��تفاده هایی می ش��د و‬ ‫برای کس��انی که فوت ش��ده بودند هم کوپن می گرفتند‪.‬‬ ‫ام��ا درحال حاضر این روش با سیس��تم الکترونیکی اجرای‬ ‫بهتری خواد داش��ت‪ .‬بروکراسی و هزینه های چاپ و‪ ...‬هم‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ال اسحاق تصریح کرد‪ :‬این راه مقداری مدیریت و انضباط‬ ‫دقیقی می خواهد که نتیجه الزم را هم داشته باشد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ‪۸۰‬درصد نظام توزیع در شبکه های تعریف شده قابل‬ ‫اجراست؛ یعنی شبکه توزیع تعاونی کارمندان‪ ،‬تعاونی های‬ ‫روس��تایی و ات��کا و‪ ...‬را داریم ک��ه دارای اطالعات دقیق و‬ ‫کافی هستند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در نتیجه‪ ،‬در روش نخس��ت پ��ول وجود دارد‬ ‫که ممکن اس��ت کاال نباش��د اما در روش دوم کاال حرکت‬ ‫می کند‪ .‬حرکت پول بدون کاال تورم زا خواهد بود اما حرکت‬ ‫کاال نی��از ب��ه نظم و دقت دارد‪ .‬به ش��رط اینکه صفر تا صد‬ ‫نظ��ام تامین و توزیع کاالها به درس��تی مدیریت ش��ود که‬ ‫تورم کمتری هم خواهد داش��ت و احتمال رسیدن به دست‬ ‫مصرف کننده هم در ان بیشتر است‪.‬‬ ‫دفت��ر صنایع غیرفلزی درباره افزایش نرخ تن ماهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫دو منب��ع ب��رای تامین ماهی تن داریم‪ .‬یکی صید در اب های ازاد‬ ‫ازس��وی صیادان ایرانی و دیگری واردات اس��ت که با ارز نیمایی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وقت��ی واردات با ارز نیمایی انجام می ش��ود‪ ،‬که‬ ‫افزایش نرخ را به همراه دارد‪ .‬صادقی نیارکی ادامه داد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬چون برای ماهی صید ش��ده ازس��وی صیادان ایرانی امکان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫وحید محمودی‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫صادرات وجود دارد و ممنوعیتی برای صادرات ماهی تن نداریم‪،‬‬ ‫قیمت های داخلی هم با توجه به قیمت های صادراتی افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬اقالم دیگر مورد نیاز تن ماهی مانند‬ ‫ورق حلب قوطی تن ماهی افزایش نرخ داش��ته اس��ت‪ .‬ورق حلب‬ ‫تن ماهی براساس نرخ نیمایی وارد و عرضه می شود که در افزایش‬ ‫نرخ این کاال موثر بوده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی تامی��ن‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظی��م بازار از اغاز توزی��ع خرما در میدان های‬ ‫میوه و تره بار با هدف تامین نیاز ایام ماه مبارک‬ ‫رمض��ان خب��ر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫کالمی افزود‪ :‬براس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫مقرر ش��ده بود خرما ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد کمتر از‬ ‫بهای مص��وب میدان های می��وه و تره بار عرضه‬ ‫ش��ود و اقدام ه��ای الزم در این حوزه براس��اس‬ ‫اعالم مس��ئوالن این حوزه انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه با هدف حمایت از س��فره‬ ‫خانوار عرضه بسیاری از اقالم مهم و پرمصرف در‬ ‫میدان ه��ای میوه و تره بار با قیمت هایی پایین تر‬ ‫از س��طح ش��هر اغاز ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫مرغ در بازار بدون مش��کل در حال توزیع اس��ت‬ ‫و کمب��ودی در این بخش وج��ود ندارد‪ .‬کالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بسیاری از کاالهای اساسی با نرخ های‬ ‫ترجیح��ی در میدان ه��ای می��وه و تره بار توزیع‬ ‫می شوند‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬برنج تولید داخل نیز در‬ ‫تخفیف های ماه مبارک رمضان در این میدان ها‬ ‫عرضه می شود‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که ارز‬ ‫مبنای واردات برنج ایا تغییر کرده است؟ یا خیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات برنج همچنان با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ادامه دارد و بررس��ی ها نشان می دهد تولید برنج‬ ‫در س��ال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم‬ ‫بازار در پاس��خ به این پرس��ش که ایا کمبودی‬ ‫در ب��ازار برن��ج وجود دارد یا خی��ر؟ تاکید کرد‪:‬‬ ‫بازار با کمبودی روبه رو نیس��ت‪ ،‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد س��یل اسیبی به تولید برنج کشور نزده‬ ‫اس��ت از این رو‪ ،‬نهاد های نظارتی با کس��انی که‬ ‫قصد اش��فته کردن بازار برن��ج را دارند‪ ،‬برخورد‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬کالم��ی در توضی��ح این مطلب‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬نه تنها میزان ذخایر برنج کش��ور دو‬ ‫برابر س��ال گذشته اس��ت‪ ،‬بلکه امار موید رشد‬ ‫قابل توجه میزان واردات برنج در سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای مدیریت تامین برنج کشور و با توجه به‬ ‫ضرورت جلوگیری از سوء استفاده برخی از اعمال‬ ‫ممنوعیت فصلی و از طرفی قابل نگهداری بودن‬ ‫کاالیی مانند برنج در امس��ال‪ ،‬ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برنج لغو ش��ده اس��ت‪ .‬کالمی در جواب‬ ‫پرسشی درباره اقدام های انجام شده برای توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی در ماه مب��ارک رمضان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ستاد تنظیم بازار پیش از این با هدف تامین‬ ‫اقالم اساس��ی مورد نی��از خانوار پیش بینی هایی‬ ‫درباره برگزاری فروش فوق العاده کاال در سراسر‬ ‫کش��ور داشت‪ .‬در این راستا ستاد تنظیم بازار در‬ ‫هر استان می تواند متناسب با نیاز برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ضیافت نیز تصمیم هایی اتخاذ کند و‬ ‫اقدام های الزم در این حوزه نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫نخستین نشست‬ ‫شورای مشورتی‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و‬ ‫مس��ئول اجرای پ��روژه اقتصاد مقاومتی در حوزه‬ ‫صادرات از برگزاری نخس��تین نشس��ت شورای‬ ‫مش��ورتی رئیس��ان اتاق های مش��ترک بازرگانی‬ ‫ایران و کشورهای همسایه با توجه به پروژه اصلی‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران در اقتصاد مقاومتی‬ ‫و از جمله ‪ ۱۰‬پروژه اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا مودودی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش حج��م و تنوع محص��والت صادراتی به‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬تقویت تشکل های صادراتی‬ ‫تخصصی‪ ،‬توس��عه ش��رکت های بزرگ صادراتی‬ ‫و تش��کیل کنسرس��یوم های بین المللی به عنوان‬ ‫وظایف س��ازمان توس��عه تجارت ایران از س��وی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ ش��ده اس��ت و‬ ‫این س��ازمان در راس��تای ارتباط منظم و مستمر‬ ‫بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی مرتبط با تجارت‬ ‫خارجی کش��ور و به منظور توس��عه ص��ادرات به‬ ‫کش��ورهای همسایه برگزاری ش��ورای مشورتی‬ ‫رئیس��ان اتاق ه��ای مش��ترک بازرگان��ی ایران و‬ ‫کش��ورهای همسایه را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬م��ودودی با تاکید بر ل��زوم افزایش‬ ‫مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی در برنامه ریزی ها‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیری ه��ا گفت‪ :‬این‬ ‫نشست با هدف معرفی جایگاه‪ ،‬ساختار و وظایف‬ ‫شورا‪ ،‬بررس��ی نقش اتاق های مشترک بازرگانی‪،‬‬ ‫تش��ریح اخرین وضعیت تجارت خارجی کش��ور‬ ‫و ط��رح مهم ترین مس��ائل و راهکارهای توس��عه‬ ‫صادرات کش��ور برگزار می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫نخس��تین شورای مش��ورتی رئیس��ان اتاق های‬ ‫مش��ترک بازرگانی دوش��نبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت در‬ ‫محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پای کوپن‪ ،‬اواخر دهه ‪ 1350‬چند روزی پس از ش��روع‬ ‫جنگ تحمیلی به اقتصاد ایران باز شد‪ .‬هیات وزیران دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در نشست ‪ ۵‬مهر ‪ 1359‬تصویب‬ ‫کرد که س��تادی به نام س��تاد «بس��یج اقتصادی کش��ور»‬ ‫متش��کل از وزیران وزارتخانه های نف��ت‪ ،‬صنایع و معادن‪،‬‬ ‫کار و امور اجتماعی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬کشور‪ ،‬نیرو‪ ،‬امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬دفاع‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی ایران یا نماین��دگان تام االختیار انها به‬ ‫ریاست نخست وزیر ایجاد شود تا با توجه به شرایط خاص‬ ‫اقتصادی کش��ور تصمیم های الزم را اتخاذ کند و از طریق‬ ‫س��ازمان های مس��ئول به اجرا بگذارد‪ .‬تول��د کوپن هم از‬ ‫تصمیم ه��ای همین س��تاد بود‪ ،‬برگه ای که تا س��ال ها در‬ ‫دس��ت مردم باقی ماند و البته پ��ای واژه اقتصاد کوپنی را‬ ‫نیز به ادبیات سیاسی ایران باز کرد‪.‬‬ ‫نخستین کوپن های سراسری دی ‪ 1359‬به دست مردم‬ ‫رس��ید؛ برگه هایی ک��ه روی هر کدام تعداد اف��راد خانوار‬ ‫درج می ش��د‪ .‬رنگ کوپن های شهری با روستایی متفاوت‬ ‫بود‪ .‬ش��ماره ها اعالم می ش��د و براساس شماره اعالم شده‬ ‫و کاال ب��ود که کوپنی ارزش پی��دا می کرد‪ .‬روزنامه ها خبر‬ ‫اعالم کوپ��ن را در مهم ترین صفحات خود می گذاش��تند‬ ‫و اخبار سراس��ری نیز در ان س��ال ها‪ ،‬ای��ن خبر را پخش‬ ‫می ک��رد‪ .‬پ��س از ان نیز صف های طوالن��ی برای دریافت‬ ‫کاالی کوپنی تش��کیل می شد‪ .‬با اینکه دفاع مقدس پایان‬ ‫یاف��ت و ش��رایط کمی تغییر کرد اما توزی��ع کوپنی هنوز‬ ‫باق��ی مانده بود‪ .‬در اخرین روزهای س��ال ‪ 1368‬وظایف‬ ‫اجرایی ستاد بس��یج اقتصادی به وزارت بازرگانی تفویض‬ ‫ش��د و مرحله جدید(نهم) توزیع کوپنی سال ‪ 69‬اغاز شد‬ ‫و سال ‪ 72‬پایان گرفت‪.‬‬ ‫مرحله دهم توزیع کوپنی کاالهای اساس��ی نیز از س��ال‬ ‫‪ 73‬تا ‪ 77‬بود که عالوه بر کاهش محسوس تعداد کاالهای‬ ‫کوپنی مقدار و قیم��ت کاالها به طور قابل توجهی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در مرحله دهم‪ ،‬تعداد کاالهای توزیعی از ‪10‬کاال به‬ ‫‪ 5‬کاال رسید‪ .‬روغن‪ ،‬قند و شکر و برنج هم در شهرها و هم‬ ‫در روستاها و پنیر و گوشت فقط در شهرها توزیع می شد‪.‬‬ ‫در مرحل��ه یازده��م نیز یک کاالی دیگ��ر از نظام توزیع‬ ‫کاالبرگی خارج ش��د‪ .‬گوش��ت قرمز از سال ‪ 1378‬به بعد‬ ‫دیگ��ر در قالب کاالبرگ توزیع نش��د‪ .‬در مرحله دوازدهم‬ ‫که از س��ال ‪ 83‬اجرا ش��د دوباره تع��داد کاالهای توزیعی‬ ‫کاالبرگ��ی کاه��ش یافت‪ ،‬هرچند در س��ال های ‪ 83‬و ‪84‬‬ ‫هر س��ال به ترتیب نیم کیلو پنیر کاالبرگی توزیع می ش��د‬ ‫اما از س��ال ‪ 85‬به بعد پنیر نیز از ش��بکه توزیع کاالبرگی‬ ‫خارج ش��د و ‪ ۳‬کاالی روغن‪ ،‬قند و ش��کر و برنج در شبکه‬ ‫توزیع کاالبرگ قرار گرفت‪ .‬س��ال ‪ 70 ،1386‬میلیون نفر‬ ‫زیر پوش��ش ش��بکه توزیع کوپنی قرار داشتند اما اهمیت‬ ‫کوپن کم کم کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫مرحل��ه س��یزدهم اما مرحله ای بود ک��ه اقتصاد ایران با‬ ‫کوپن خداحافظی کرد و با یارانه اش��نا شد؛ گفته می شود‬ ‫اخری��ن کوپ��ن اعالمی مربوط به عرضه قند و ش��کر بود‪.‬‬ ‫نخس��تین یارانه نقدی در دی ‪ 1389‬ب��رای ایرانیان قابل‬ ‫برداش��ت ش��د و مدت��ی بعد هم کوپ��ن با اقتص��اد ایران‬ ‫خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫دوراهی سخت دولت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز به‬ ‫تبلیغات وسیع‬ ‫برای کسب و‬ ‫کارهای خالقانه‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان ظروف‬ ‫یکبار مص��رف گفت‪:‬‬ ‫ق��درت خری��د مردم‬ ‫پایی��ن امده و امیدی‬ ‫به بازار داخل نداریم‪.‬‬ ‫این تع��داد واحدی‬ ‫ه��م که هن��وز به فعالی��ت ادام��ه می دهند‬ ‫به دلیل صادرات اس��ت که اگر مشکالت مواد‬ ‫اولیه م��ا به ویژه تف��اوت قیمتی م��واد اولیه‬ ‫تولیدی خودمان با رقیبان خارجی حل نشود‬ ‫و بازار رقابتی بورس بخواهد به همین منوال‬ ‫کار کن��د انها نیز با مش��کل روبه رو خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمید صم��دی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین وضعیت واحدهای فعال در این حوزه‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه هنوز تامین مواد اولیه به ویژه‬ ‫‪ P.P، PET‬و ن��رخ غیرواقع��ی انها مش��کل‬ ‫اصلی ما اس��ت و همین امر سبب شده ادامه‬ ‫فعالی��ت کارخانه ه��ای تولید ظ��روف یکبار‬ ‫مصرف با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عفت رئیسی‬ ‫زنبور عسل با‬ ‫گرده افشانی‬ ‫یعنی جابه جایی‬ ‫گرده گل از گلی‬ ‫به گل دیگر‬ ‫باعث می شود‬ ‫عمل لقاح به طور‬ ‫کامل انجام شود‬ ‫که نتیجه ان‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫سالم کشاورزی‬ ‫و افزایش‬ ‫ان در واحد‬ ‫سطح است‬ ‫امروز دوش��نبه (‪ ۲۰‬مه) ‪ ۳۰‬اردیبهش��ت روز جهانی‬ ‫زنبور عسل است‪ .‬شاید گمان کنید که تنها کارایی زنبور‬ ‫عس��ل‪ ،‬تولید عسل است و به همین جهت از اینکه دنیا‬ ‫یک روز را به این حش��ره اختصاص داده‪ ،‬تعجب کنید‪.‬‬ ‫در این صورت باید گفت که براساس بررسی های انجام‬ ‫شده‪ ،‬مهم ترین نقش این حشره در طبیعت دخالت در‬ ‫امر گرده افشانی‪ ،‬افزایش بازدهی محصوالت کشاورزی و‬ ‫محافظت از محیط زیست است‪ .‬در واقع در جهان نقش‬ ‫زنبور عس��ل در افزایش بازدهی محصوالت کش��اورزی‬ ‫بین ‪۶۰‬تا ‪ ۱۴۰‬برابر ارزش تولیدات مستقیم کندوهای‬ ‫زنبور عس��ل (عس��ل‪ ،‬گرده‪ ،‬موم‪ ،‬بره موم‪ ،‬ژله رویال و‬ ‫زهر) است در ایران نیز در این زمینه پژوهش هایی انجام‬ ‫ش��ده که نش��ان داده نقش زنبور عسل در گرده افشانی‬ ‫و افزای��ش بازده��ی محص��والت کش��اورزی ‪ ۹۰‬برابر‬ ‫عس��ل تولیدی ارزش دارد‪ .‬امروزه اثبات شده که بدون‬ ‫دخالت زنبور عسل در گرده افشانی‪ ،‬بسیاری از گیاهان‪،‬‬ ‫درخت��ان و محص��والت کش��اورزی از کمیت و کیفیت‬ ‫پایین��ی برخوردار بوده و با وج��ود بکارگیری روش های‬ ‫م��درن برای افزایش بازده محصوالت کش��اورزی بدون‬ ‫در نظر گرفتن نقش زنبور عس��ل‪ ،‬تغییر محسوسی در‬ ‫این امر ایجاد نش��ده و بهره وری کشاورزی بسیار پایین‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته عس��ل ه��م به عنوان محصول تولیدی‬ ‫این حش��ره‪ ،‬به نوبه خود اهمیت زیادی برای س�لامتی‬ ‫مردم ما دارند و اگر به ان بها داده شده و استانداردهای‬ ‫ان رعایت ش��ود محصولی صادراتی و ارزاور است‪ .‬حال‬ ‫ش��رایط زنبور داری در ایران چگونه است؟ عفت رئیسی‬ ‫ک��ه تا چندی پیش مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران‬ ‫بود این بار به عنوان رئیس هیات مدیره کانون علم‪ ،‬فن‬ ‫و دانش زنبور عسل به مناسبت روز جهانی زنبور عسل‬ ‫از صنعت زنب��ورداری و بازار عس��ل در ایران می گوید‪.‬‬ ‫انچه می خوانید گفت وگوی روزنامه‬ ‫با این بانوی‬ ‫نام اشنا در صنعت زنبورداری است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما این ب�ار به عن�وان رئیس هی�ات مدیره‬ ‫کان�ون علم‪ ،‬ف�ن و دان�ش زنبور عس�ل صحبت‬ ‫می کنید‪ .‬پس الزم است نخست ما را با این کانون‬ ‫اش�نا کنید و از اهداف‪ ،‬ماموریت ها و وظایف این‬ ‫کانون بگویید‪.‬‬ ‫موض��وع فعالی��ت این کان��ون تخصصی اس��ت‪ .‬ارائه‬ ‫سیاست های کالن صنعت زنبورداری در راستای توسعه‬ ‫کم��ی و کیف��ی ان و ایج��اد تعام��ل و هماهنگی بین‬ ‫نهاد ه��ای علمی‪ ،‬دولتی و خصوص��ی در داخل و خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬افزای��ش همگرایی و هم افزای��ی بین عناصر‬ ‫تاثیر گ��ذار ی��ا حوزه های بدون متولی در ش��کل دهی و‬ ‫توسعه نظام ملی نواوری و ارتقای تعامل میان نهادهای‬ ‫عرضه و تقاضای فناوری متناس��ب با زمینه تخصصی از‬ ‫جمله اهداف و ماموریت های این کانون است‪.‬‬ ‫در واق��ع این کان��ون به تهیه زنجی��ره ارزش صنعت‬ ‫زنب��ور عس��ل و ارائ��ه راهکاره��ای علم��ی و عملی در‬ ‫راستای ارتقای صنعت و بهبود کیفی و کمی محصوالت‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫€ €صنع�ت زنب�ورداری در اقتص�اد ای�ران چ�ه‬ ‫جایگاه�ی دارد؟ چه میزان تولی�د داریم؟ میزان‬ ‫مصرف داخلی ما چقدر است؟‬ ‫صنعت زنبورداری در اقتصاد کشورمان بسیار مغفول‬ ‫مانده و جایگاهی ندارد‪ .‬در کشور های توسعه یافته و در‬ ‫حال توس��عه زنبورداران برای گرده افشانی از باغداران و‬ ‫صاحب��ان مزارع پول می گیرند‪ .‬به عبارتی هر س��ال در‬ ‫کش��ور امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬استرالیا و کش��ورهای اروپایی به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازار داخلی ظروف یکبار‬ ‫مصرف از دست رفت؟‬ ‫با رئیس هیات مدیره کانون علم‪ ،‬فن و دانش زنبور عسل مطرح شد‬ ‫افزایش بازدهی کشاورزی در همسایگی زنبورها‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫چند بار شده کس��ی را از انجام کاری که‬ ‫معمولی نیس��ت‪ ،‬منصرف کنی��د؟ چند بار‬ ‫ش��ده اطرافیان تان سفت و سخت در مقابل‬ ‫هرگون��ه عمل غیرمتعارفی از س��وی ش��ما‬ ‫بایستند؟‬ ‫چن��د نف��ر از م��ا موف��ق ب��ه مقابل��ه با‬ ‫بمباران های خالقیت ش��ده ایم و چند نفر از‬ ‫ما خالقانه و متفاوت زندگی کرده ایم؟‬ ‫پرسش هایم همه با «چند» اغاز می شوند‬ ‫و انتظار یک امار از پس این پرسش به وجود‬ ‫می ای��د اما چقدر براورده ش��دن این انتظار‬ ‫بیهوده به نظر می رسد!‬ ‫هیچ اماری در دست نیست و کارشناسان‬ ‫امار ه��م حوصله پیگی��ری ان را ندارند اما‬ ‫هرچ��ه که هس��ت‪ ،‬گاه��ی وقت ه��ا اتفاقی‬ ‫می افت��د ک��ه نگاه مان را به س��مت واقعیت‬ ‫میخکوب می کند‪.‬‬ ‫ی��ک اتفاق مثل روی انت��ن رفتن برنامه‬ ‫تلویزیون��ی ک��ه به موض��وع اس��تعداد یابی‬ ‫می پردازد با وجود س��ازگان نبودن با سلیقه‬ ‫و انتظ��ارات برخی از ما‪ ،‬ی��ک چیز را خوب‬ ‫نشان می دهد و ان اینکه بعضی های مان در‬ ‫تکاپوی انیم که متفاوت باشیم‪ ،‬استعداد های‬ ‫خ��ود را پ��رورش و از تمس��خر دیگ��ران‬ ‫نترسیم‪.‬‬ ‫چق��در انهایی که برای قضاوت ش��دن به‬ ‫این برنامه تلویزیونی می ایند‪ ،‬شجاع هستند‪.‬‬ ‫انها مثل ش��هروندان برخی کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته نیس��تند که در تمام عمر برای‬ ‫خالقیت های ش��ان حمایت ه��ای عاطف��ی‬ ‫دریافت کرده باش��ند؛ بلکه شاید هم عکس‬ ‫ان باش��د و در مقاب��ل در تم��ام عمر فریاد‬ ‫«بگذارید متفاوت باشم» سر داده اند‪.‬‬ ‫بعضی از ما هم کس��ب و کارهای متفاوتی‬ ‫راه ان��دازی می کنی��م‪ .‬یک کافه رس��توران‬ ‫متف��اوت‪ ،‬ی��ک اس��تارت اپ‪ ،‬ی��ک نانوایی‬ ‫ک��ه کن��ارش کتاب ارائ��ه می دهی��م یا هر‬ ‫ن��وع دیگری از کس��ب و کار ه��ای خالقانه‬ ‫ممکن اس��ت در گوش��ه و کنار ش��هرها یا‬ ‫روستاهای مان ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫باید بدانیم که این کس��ب وکار ها عالوه بر‬ ‫خالقیت در ایده پردازی‪ ،‬با سخت گیری های‬ ‫اجتماعی زیادی پدید امده اند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫انه��ا در ابتدا از حمایت خانواده و اش��نایان‬ ‫برخوردار نبوده اند ی��ا از نظر دریافت مجوز‪،‬‬ ‫با موانع متفاوتی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫حال اینکه چه کس��ی مسئول حمایت از‬ ‫کس��ب و کارهای خالقانه شده است؟ کدام‬ ‫نهاد مس��ئولیت تبلیغات رای��گان انها را بر‬ ‫عهده گرفته است و کدام سایت یا اپلیکیشن‬ ‫از انها حمایت می کند؟‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د نیازمن��د انی��م ک��ه‬ ‫اپلیکیش��ن یا سایتی این کس��ب و کارهای‬ ‫خالقان��ه را به عنوان یک مقصد گردش��گری‬ ‫نی��م روز معرفی کند و این کس��ب و کارها‬ ‫هم در تبلیغات با هم یکی شده و خود را به‬ ‫مشتریان خود بهتر معرفی کنند‪.‬‬ ‫ش��اید ک��ه ایده پردازی ه��ای خالقانه در‬ ‫کس��ب و کار ها بیشتر ش��ده و در نهایت از‬ ‫بازاری متنوع بهره مند شویم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جه��ان نقش زنب��ور عس��ل در افزایش بازده��ی محصوالت‬ ‫کش��اورزی بی��ن ‪۶۰‬ت��ا ‪ ۱۴۰‬براب��ر ارزش تولی��دات مس��تقیم‬ ‫کندوهای زنبور عسل (عس��ل‪ ،‬گرده‪ ،‬موم‪ ،‬بره موم‪ ،‬ژله رویال و‬ ‫زهر) است‬ ‫زنبورداران برای استقرار کندوهای زنبور عسل در باغ ها‬ ‫(برای گرده افشانی) بابت هر کلنی از ‪ ۲۵۰‬دالر تا ‪۲۰۰‬‬ ‫دالر پول می دهند‪.‬‬ ‫می دانی��د ک��ه زنبور عس��ل ب��ا گرده افش��انی یعنی‬ ‫جابه جایی گرده گل از گلی به گل دیگر باعث می ش��ود‬ ‫عمل لقاح به طور کامل انجام ش��ود که نتیجه ان تولید‬ ‫محصوالت سالم کشاورزی و افزایش ان در واحد سطح‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گرده افش��انی ‪ ۹۰‬برابر باع��ث افزایش محصوالت‬ ‫کش��اورزی و باغ��ی و جلوگی��ری از فرس��ایش خاک و‬ ‫هم خونی گیاهان می شود‪ .‬گرده افشانی زنبور عسل در‬ ‫کش��ور ما جایگاهی در برنامه های دولت‪ ،‬کش��اورزان و‬ ‫باغ��داران ندارد‪ .‬میزان کلنی های زنبور عس��ل در ایران‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار کلنی اس��ت که از نظر‬ ‫تعداد کلنی رتبه چهارم جهان و رتبه سوم تولید عسل‬ ‫در جهان را داریم و میزان تولید عسل در ایران نیز ‪۹۱‬‬ ‫هزار تن اس��ت‪ .‬سرانه مصرف عس��ل هم در ایران یک‬ ‫کیلوگرم برای قشر متوسط است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ایران توانایی و ظرفی�ت تولید و صادرات‬ ‫بیشتر را دارد؟‬ ‫بله م��ا توانایی صادرات عس��ل هم داریم‪ ،‬به ش��رط‬ ‫انکه اس��تاندارد عسل اجباری شود‪ .‬اگر استاندارد عسل‬ ‫اجباری شود کشور های حوزه خلیج فارس‪ ،‬ترکیه و عراق‬ ‫برای تامین عس��ل از ایران راغب هس��تند اما از انجایی‬ ‫که رعایت استاندارد اجباری نیست درحال حاضر خرید‬ ‫مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫€ €ایا پراکندگی زنبورداران در ایران مناس�ب و‬ ‫براساس امایش سرزمین یا شرایط محیطی است؟‬ ‫متاس��فانه پراکندگ��ی براس��اس اس��تعداد و امایش‬ ‫س��رزمین نیس��ت‪ .‬در مناطقی که می ت��وان به پرورش‬ ‫زنبور عسل پرداخت‪ ،‬ش��اهد نبود امکانات راه و ترابری‬ ‫هس��تیم و به همین دلیل تراکم زنبور عس��ل در برخی‬ ‫مناطق کار را به دعوا و شکایت می کشاند و مشکالتی را‬ ‫برای زنبورداران پیش می اورد‪ .‬هر چند بخش��نامه کوچ‬ ‫تدوین شده‪ ،‬ولی رعایت نمی شود و تراکم بیش از اندازه‬ ‫طبیعت و زمین اس��ت‪ .‬دولت و برنامه ریزان باید به این‬ ‫موضوع توجه کنند چرا که جنگ اینده زنبورداران برای‬ ‫دسترسی به صحرای مناسب است‪.‬‬ ‫€ €ایا تع�داد زنب�ورداران روند صع�ودی دارد؟‬ ‫اگر چنین اس�ت به همان میزان اموزش هم داده‬ ‫می شود یا برخی از انها به دلیل کمبود تخصص در‬ ‫نهایت با ضرر و زیان روبه رو می شوند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬متاس��فانه تعداد زنب��ورداران صع��ودی و رو به‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬بی برنامگی در پرداخت وام به قشرهای‬ ‫گوناگون موجب ش��ده گرایش به زنبورداری زیاد شود‬ ‫اما از انجایی که اموزش های الزم به انها داده نمی شود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن پرداخ��ت این وام ه��ا به نظر نوعی از س��رباز‬ ‫کردن برنامه ریزان اس��ت که عده ای را بدون اموزش به‬ ‫زنبورداری تش��ویق می کنند و هیچ کنترلی هم بر کار‬ ‫انها ندارند که ایا این افراد که از صنوف دیگر تسهیالت‬ ‫زنبورداری گرفته اند ایا در کار خود موفق بودند یا خیر‪.‬‬ ‫برای اعالم ادعای کذب ایجاد اش��تغال‪ ،‬کارهایی انجام‬ ‫می ش��ود که باعث اسیب رس��انی به س��ایر زنبورداران‬ ‫می ش��وند‪ .‬اموزش در اس��تان ها و شهرستان ها از سوی‬ ‫تعاونی ه��ا و اتحادیه ه��ا انجام می ش��ود ولی یک هفته‬ ‫اموزش ان هم روزی ‪ ۳‬س��اعت چه کس��ی را حرفه ای‬ ‫می کن��د؟! در نهای��ت به عل��ت ناکافی ب��ودن اموزش‬ ‫بس��یاری دچار زیان می ش��وند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تع��داد کلنی های موج��ود برای ای��ران کفایت می کند‬ ‫و کاری ک��ه بای��د انجام دهیم این اس��ت که کیفیت را‬ ‫افزایش دهیم و برای افزایش این کیفیت در حوزه هایی‬ ‫مانند تامین نهاده‪ ،‬دارو‪ ،‬ابزار ساخت کندو‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫مشکل بیمه قالیبافان همچنان باقی است‬ ‫رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف با بیان اینکه فرش‬ ‫دستباف به درستی در کشور و بازارهای هدف شناخته نشده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیمه قالیبافان که در بودجه سال جاری از ان نام برده‬ ‫ش��ده‪ ،‬توان زیرپوشش قرار دادن تمام افراد را ندارد و نیاز به‬ ‫ان است که در سال رونق تولید از ملی ترین محصول کشور‬ ‫تو گو با پایگاه‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬محمدعلی زرینه کفش در گف ‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬درب��اره بیمه قالیبافان در‬ ‫س��ال جاری اظهار کرد‪ :‬مرکز ملی فرش باید حق و حقوق و خواس��ته‬ ‫بافن��دگان را از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دولت مطالبه کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف ادامه داد‪ :‬در بررس��ی الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و همچنین در اوایل امس��ال اعالم ش��د که تمام‬ ‫بافندگان زیر پوش��ش بیمه قرار می گیرند‪ ،‬اما بررس��ی ها حکایت از ان‬ ‫دارد که بودجه تعیین ش��ده برای این مهم کافی نیس��ت و تا به امروز‬ ‫دس��ت کم دو سوم بافندگان کشور زیرپوشش بیمه قرار نگرفته اند‪ .‬وی‬ ‫ی��اداور ش��د که با توجه به بودجه تعیین ش��ده ب��رای قالیبافان به نظر‬ ‫روش ه��ای تولید و کود محصوالت��ی که از فراوری های‬ ‫زنبور عسل استحصال می شود‪ ،‬سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫€ €و سخن پایانی شما‪...‬‬ ‫زنب��ورداری ش��غل زودبازدهی اس��ت ک��ه هیچ گونه‬ ‫مخاطرات��ی ب��رای زمین و محیط زیس��ت ن��دارد و در‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه کش��اورزی و غذای��ی توج��ه ب��ه‬ ‫زنب��ورداری در نهایت کمکی ب��ه افزایش کیفی و کمی‬ ‫محصوالت کش��اورزی و امنیت غذایی اس��ت‪ .‬در بحث‬ ‫حفظ اکوسیس��تم نیز موضوع این است که ما هر سال‬ ‫ه��زاران هکتار نهال می کاریم اما برای جلوگیری از بین‬ ‫رفتن طبیعت شایس��ته است با زنبور دوست باشیم که‬ ‫زنبور عسل از گرده و شهد انها بهره مند شود و به بقای‬ ‫انچه کاشته می شود هم کمک کند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگر برای جلوگی��ری از گردو غبار و هجوم‬ ‫ریزگردها در مناطق جنوب کشور استفاده از زنبور عسل‬ ‫در کنار درخت س��در بهترین گزینه است‪ .‬سازگاری با‬ ‫محیط و بی نیازی به ابیاری دس��تی این درخت بسیار‬ ‫برای زنبور عسل مفید است و کمک به حفاظت از خاک‬ ‫هم می کند‪.‬‬ ‫در بح��ث خدم��ات و تامین نه��اده ها‪ ،‬زنب��ورداران‬ ‫بس��یار در رنج هستند و باید عدالت اجتماعی برای این‬ ‫قش��ر زحمتکش که دور از خانواده و ش��هر و روستا در‬ ‫ش��رایط بسیار س��خت و بدون حداقل امکانات زیستی‬ ‫تولی��د می کنند‪ ،‬فراهم ش��ود‪ .‬انها از خدم��ات دولتی‬ ‫در موض��وع بیمه که بخش��ی را دول��ت تقبل می کند‪،‬‬ ‫بهره مند نیس��تند و بسیار ناامید بوده و شرایط مطلوبی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬همان گون��ه که نهاده ها برای س��ایر‬ ‫تولیدکنن��دگان بای��د به موقع تامین ش��ود ب��رای این‬ ‫صنعت هم همین گونه اس��ت‪ .‬اما با ب��اال رفتن نرخ ارز‬ ‫امس��ال زنبورداران مجبور ش��دند هر تن ش��کر را تا ‪۹‬‬ ‫میلیون تومان خریداری کنند؛ یعنی ‪ ۳‬برابر نرخ مصوب‪.‬‬ ‫البته وزارت جهاد کشاورزی حمایت داشته ولی شرکت‬ ‫بازرگانی باید برای تامین‪ ،‬سرعت عمل بیشتری را به کار‬ ‫ببندد چون دست کم میانگین مصرف برای تولید نوزاد‬ ‫زنبور عس��ل و افزایش جمعیت در ه��ر کندو ‪ ۱۰‬کیلو‬ ‫ش��کر اس��ت در حالی که تا کنون ب��ه ازای هر کندو ‪۲‬‬ ‫کیلو شکر داده اند‪.‬‬ ‫افزایش تولید و کاهش نرخ قارچ‬ ‫می رس��د فقط هزار نفر به جمع بیمه شدگان قالیبافی اضافه‬ ‫ش��وند و این در حالی اس��ت که با توجه به اطالعات رس��می‬ ‫بیش از یک میلیون بافنده و دارقالی شناخته شده در کشور‬ ‫داریم و در کنار ان امارهای غیررسمی و ثبت نشده حکایت‬ ‫از وجود بیش از ‪ ۲‬میلیون قالیباف در کشور دارد‪ .‬زرینه کفش‬ ‫با بیان اینکه مسئله مطرح شده در زمینه بیمه قالیبافان در‬ ‫حد حرف بوده‪ ،‬گفت‪ :‬جای سوال است که چرا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در س��ال رونق تولید ان چنان ب��ه بومی ترین صنعت‬ ‫کش��ور توجه ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بیمه عامل مش��وق برای بافندگان‬ ‫است تا حجم کار و فعالیت خود را افزایش دهند که با رشد کسب وکار‬ ‫بافن��دگان‪ ،‬حجم تولید کش��ور در زمینه تولید ملی و فرش دس��تباف‬ ‫افزایش قابل توجهی را به ثبت می رساند‪ .‬رئیس اتحادیه بافندگان فرش‬ ‫دس��تباف همچنین تاکید کرد‪ :‬برای رون��ق این صنعت باید قالیبافان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و طراحان با بازارهای جهانی و روش های جدید اش��نا‬ ‫شوند و در این حوزه علم و نگاه جدید و روز تزریق شود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن پرورش دهندگان قارچ خوراکی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به روی��ش گیاه در فص��ل بهار‪،‬‬ ‫تولید روزانه قارچ در کش��ور به ‪ ۶۰۰‬تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدحسن افش��ار در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬از افزایش تولید قارچ در کش��ور‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬با توجه به رویش گیاه در فصل‬ ‫بهار‪ ،‬تولید روزانه قارچ در کشور به ‪ ۶۰۰‬تن رسیده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به تعطیلی رستوران ها و فست فود ها‬ ‫در ماه مبارک رمضان و کاهش خرید محصول از س��وی این‬ ‫گروه‪ ،‬نرخ قارچ نس��بت به هفته های گذش��ته در بازار افت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬افشار ادامه داد‪ :‬درحال حاضر انجمن به منظور‬ ‫جلوگیری از کاه��ش قیمت‪ ،‬قارچ مازاد تولیدکنندگان را با‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان از تولیدکنندگان خریداری و به‬ ‫س��مت صنایع تبدیلی هدایت می کند‪ .‬این مقام مس��ئول با‬ ‫بیان اینکه در یک هفته گذشته ‪ ۱۱۰‬تن قارچ مازاد بر تقاضا‬ ‫از بازار جمع اوری ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر صندوق خرید‬ ‫تضمینی قارچ نبود که انجمن بتواند قارچ مازاد بر‬ ‫نیاز ب��ازار را جمع اوری کند‪ ،‬تولیدکنندگان زیان‬ ‫چش��مگیری را متحمل می ش��دند‪ .‬وی نرخ تمام‬ ‫شده هر کیلو قارچ را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در شرایط کنونی قارچ کاران در فروش‬ ‫ه��ر کیلوگرم ق��ارچ با زیان هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی در‬ ‫بازار روبه رو هس��تند‪ .‬رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ‬ ‫خوراک��ی درب��اره اخرین وضعیت صادرات ق��ارچ بیان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس امار‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه امس��ال ‪ ۷۶۰‬تن قارچ به کشور های‬ ‫همس��ایه به غیر از ترکیه و عربس��تان صادر شده است‪ .‬وی‬ ‫در پای��ان تصریح کرد‪ :‬اگرچه س��رانه کنونی مصرف به ازای‬ ‫ه��ر نف��ر ‪ ۱.۲‬کیلوگرم اس��ت‪ ،‬اما به س��بب افزایش تولید با‬ ‫فرهنگ س��ازی مناس��ب در نظر داریم تا پایان س��ال سرانه‬ ‫مصرف را به ‪ ۱.۵‬کیلوگرم برسانیم‪.‬‬ ‫میانگین قیمتی محصوالت کشاورزی اعالم شد‬ ‫در زمستان س��ال ‪ ١٣٩٧‬نرخ فروش یک کیلوگرم گوسفند‬ ‫و بره زنده در کل کش��ور ‪ ٤١٦‬هزار و ‪ ٥٨٩‬ریال بوده است که‬ ‫نسبت به فصل مشابه س��ال ‪ ٩٦‬معادل ‪ ۱۵۰.۱‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز ام��ار ایران‪ ،‬ن��رخ فروش یک‬ ‫کیلوگرم ذرت دانه ای در زمس��تان س��ال ‪ ١٣٩٧‬در کل کشور‬ ‫‪ ١٧٩٩١‬ریال بوده اس��ت‪ .‬نرخ فروش این محصول نس��بت به‬ ‫فصل مشابه س��ال ‪ ،٩٦‬معادل ‪ ۰.۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در زمس��تان سال ‪ ١٣٩٧‬نرخ فروش یک کیلوگرم پیاز در کل‬ ‫کش��ور ‪ ٣٥‬هزار و ‪ ٦٢٦‬ریال بوده است‪ .‬استان هرمزگان با ‪٤٨‬‬ ‫هزار و ‪ ٨‬ریال باالترین نرخ و اس��تان سیس��تان و بلوچستان با‬ ‫‪ ١٨‬ه��زار و ‪ ٨٨‬ری��ال پایین ترین نرخ فروش را در کل کش��ور‬ ‫داش��ته اند‪ .‬نرخ فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۲۸۰.۹‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬در زمس��تان سال‬ ‫‪ ١٣٩٧‬ن��رخ فروش یک کیلوگرم گوس��فند و بره زنده در کل‬ ‫کش��ور ‪٤١٦‬هزار و ‪ ٥٨٩‬ریال بوده اس��ت‪ .‬اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان با ‪٤٧٣‬هزار و ‪ ٧٣٦‬ریال باالترین و استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د با ‪٣١٦‬هزار و ‪ ٧٥٣‬ری��ال پایین ترین نرخ فروش‬ ‫را در کل کش��ور داش��ته اند‪ .‬نرخ فروش این محصول نسبت به‬ ‫فصل مش��ابه س��ال ‪ ٩٦‬معادل ‪ ۱۵۰.۱‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در فصل زمستان سال ‪ ١٣٩٧‬نرخ فروش گاو‬ ‫پ��رواری کمتر از ‪ ۲‬س��ال زنده در کل کش��ور از قرار هر کیلو‬ ‫‪٣٥٩‬هزار و ‪ ٣٣‬ریال بوده اس��ت‪ .‬اس��تان تهران با ‪٤١٨‬هزار و‬ ‫‪ ٩٣٥‬ریال بیش��ترین و اس��تان البرز با ‪٢٤٣‬هزار و ‪ ٧٤١‬ریال‬ ‫کمترین نرخ فروش را در کل کش��ور داشته اند‪ .‬نرخ فروش این‬ ‫محصول نس��بت به فصل مشابه سال ‪ ٩٦‬معادل ‪ ۱۵۲.۷‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬در زمستان س��ال ‪ ١٣٩٧‬نرخ فروش یک‬ ‫کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ‪٥٢‬هزار و ‪٨٤٦‬‬ ‫ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال‪ ٩٦‬افزایش ‪۲۴.۵‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫استان اذربایجان ش��رقی با ‪٥٧‬هزار و ‪ ٥٦٤‬ریال باالترین و‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان با ‪٢١‬هزار و ‪ ٦٩‬ریال پایین ترین‬ ‫نرخ فروش را در کل کشور داشته اند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ترمز فلز زرد متاثر از سیگنال های مهم کاهشی کشیده شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹کم شدن معامالت در بازار طال‬ ‫مردم طالی اب شده نخرند ‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران با اش��اره بر امکان تقلب در طالی اب ش��ده گفت‪ :‬طالی اب ش��ده به هیچ وجه مورد‬ ‫تایید س��ازمان ملی استاندارد ایران نیس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬محمود رضا طاهری در بازدید از واحدهای طالسازی‬ ‫در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش ناگهانی نرخ طال و اس��تقبال گس��ترده مردم برای سرمایه گذاری در این صنعت‪،‬‬ ‫خرید و فروش طالی اب ش��ده در بین مردم مرسوم ش��ده و از انجا که تنها مصنوعات طالی دارای کد شناس��ایی از‬ ‫سوی این اداره کل معتبر و قانونی است‪ ،‬ضرر و زیان ناشی از معامالت طالی اب شده متوجه خود خریدار است و از‬ ‫لحاظ قانونی امکان پیگیری و جبران زیان ان وجود ندارد‪ .‬مدیرکل اس��تاندارد تهران که به منظور بررسی چالش ها‬ ‫ل عیار‬ ‫و مش��کالت تولیدکنندگان طال از چند واحد طالس��ازی بازدید کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس بررسی ها‪ ،‬به طور معمو ‬ ‫طالی اب ش��ده که در ازمایشگاه هایی غیر از ازمایشگاه های همکار اس��تاندارد عیارسنجی می شوند‪ ،‬دارای مغایرت‬ ‫بوده و مردم عادی تنها هنگام فروش ان و با ازمون دوبار ه خریدار‪ ،‬متوجه این تقلب و ضرر می شوند‪ .‬طاهری ضمن‬ ‫تاکید بر اجباری بودن درج کد استاندارد روی مصنوعات طال‪ ،‬از شهروندان خواست به طور حتم مصنوعات دارای‬ ‫کد شناسایی استاندارد خریداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار در پیش بگیرند و قیم��ت ارز را کنترل کنند‪ ،‬بتوان‬ ‫انتظار کاهش بیشتر قیمت ها و به تعادل رسیدن این بازار‬ ‫را داش��ت‪ .‬رئی��س اتحادیه طال و جواه��ر در عین حال به‬ ‫مردم توصیه کرد که اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را‬ ‫دارند به طور حتم خریدش��ان را از واحدهای صنفی دارای‬ ‫پروانه کسب انجام دهند تا از خریدشان مطمئن باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازار طال و سکه تا پایان هفته ارام است‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیس��یون تخصصی طال و‬ ‫جواهر کش��ور نیز در این زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه این روزها در حالی شاهد افت قیمت ها در بازار‬ ‫طال و سکه هستیم که اونس جهانی طال و ارز از مهم ترین‬ ‫فاکتورهای اصلی ریزش قیمت ها در این بازار بوده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در چند روز گذش��ته قیمت اون��س جهانی طال به‬ ‫یکب��اره ‪ ۱۶‬دالر افت و به هزار و ‪ ۲۷۲‬دالر عقب نش��ینی‬ ‫ک��رد و همزمان نرخ ارز در بازار داخلی روند نزولی به خود‬ ‫گرف��ت که این دو فاکتور مه��م زمینه کاهش نرخ ها را در‬ ‫اغاز ثبت نام ارز دانشجویی‬ ‫رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫درباره میزان ارز دانش��جویی و چگونگی دریافت ان در سال جدید‬ ‫توضیح داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬مجتبی صدیقی درباره ارز دانش��جویی‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر نرخ ارز برای دانش��جویان ایرانی که متقاضی‬ ‫تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور هستند مانند نرخ ارز در ‪۶‬‬ ‫ما ه دوم س��ال ‪ ۹۷‬است‪ ،‬یعنی ارز دانشجویی سال ‪ ۹۸‬مانند ‪ ۶‬ماه ‬ ‫دوم سال گذش��ته به صورت ازاد محاسبه می شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫امور دانشجویان وزارت علوم به موضوع ارز شناور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بر مبنای اعالم بانک مرکزی‪ ،‬نرخ ارز دانش��جویان در ‪ ۶‬ما ه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به صورت ارز ش��ناور که هر روز از س��وی بانک ها اعالم‬ ‫می شود محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رایط دریافت ارز دانشجویی در سال ‪ ۹۸‬مطابق‬ ‫با همان ش��رایطی است که در ‪ ۶‬ما ه دوم سال ‪ ۹۷‬اعالم شد‪ ،‬البته‬ ‫بای��د به این نکته توجه داش��ت که متقاضیان ارز دانش��جویی باید‬ ‫ویزای دانش��جویی داش��ته باش��ند و در مقاطع کارشناسی ارشد و‬ ‫دکترا تحصیل کنند‪ .‬صدیقی با اش��اره به مقطع کارشناسی گفت‪:‬‬ ‫همچنین ارز دانشجویی دوره کارشناسی متعلق به فردی است که‬ ‫تحصیل خود را پیش از اردیبهش��ت سال ‪ ۹۷‬شروع کرده باشد‪ .‬او‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬افرادی که می خواهند ارز دانش��جویی دریافت کنند‬ ‫باید دانش��جو باش��ند زیرا هویت انها ابتدا از س��وی س��ازمان امور‬ ‫دانشجویان احراز می شود و سپس انها برای دریافت ارز به بانک ها‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع ارز برای فرصت مطالعاتی دانش��جویان‬ ‫دکترا اشاره و اظهار کرد‪ :‬دریافت این ارز هم مانند شرایط سال ‪۹۷‬‬ ‫است؛ امسال به دانشگاه ها سهمیه هایی ویژه برای اعزام دانشجویان‬ ‫ب��ه فرص��ت مطالعاتی داده می ش��ود اما به دلی��ل محدودیت های‬ ‫موجود‪ ،‬سهمیه اختصاصی فرصت مطالعاتی در سال ‪ ۹۸‬کم است‪.‬‬ ‫صدیق��ی ی��اداوری ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر س��همیه ب��رای اعزام‬ ‫دانش��جویان دوره دکترا به فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای ‪۶‬‬ ‫ما ه نخس��ت سال ‪ ۹۸‬به دانشگاه ها اعالم شده است و دانشگاه ها بر‬ ‫اساس اولویت های خود دانش��جویان را به منظور دریافت ارز مورد‬ ‫نیاز به س��ازمان امور دانش��جویان معرفی می کنند‪ .‬امکان ثبت نام‬ ‫ب��رای دریافت ارز دانش��جویی ازاد یا ارز ش��ناور از طریق س��ایت‬ ‫سازمان امور دانشجویان اغاز می شود‪.‬‬ ‫بازار طال و سکه به وجود اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این عوامل اثرگذار سبب شد تا در هفته‬ ‫گذش��ته س��که در حدود ‪ ۲۰۰‬هزار توم��ان افت قیمت را‬ ‫تجرب��ه کند و از ن��رخ ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۰‬ه��زار تومان‪ ،‬به ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۱۰‬هزار تومان برسد که این افت قیمت شامل‬ ‫تمامی قطعات سکه بوده است ‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش قیمت در هر‬ ‫گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز مش��هود است به طوری که نسبت‬ ‫به هفته گذشته ‪ ۱۸‬هزار تومان ارزان تر شده است‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با تاکید ب��ر این موضوع ک��ه در کنار این‬ ‫فاکتورها‪ ،‬کاهش ش��دید داد وس��تدها نیز از دیگر عواملی‬ ‫اس��ت که زمینه بروز افت قیمت را در حوزه طال و س��که‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬عالوه بر کاهش حجم معامالت‬ ‫و تقاضاها در ماه رمضان‪ ،‬به نظر می رس��د که نوسان های‬ ‫اخیر در بازار طال و س��که و همچنین کاهش بازدهی این‬ ‫بخش نس��بت به س��ایر بخش ها از جمله بورس و مسکن‪،‬‬ ‫زمینه خروج سرمایه گذاران را از این بازار منجر شده و طال‬ ‫و سکه دیگر مثل گذشته خریدار ندارد‪.‬‬ ‫این فعال بازار با تاکید بر اینکه درحال حاضر جاذبه طال‬ ‫و سکه کم ش��ده و همین افت تقاضا سبب شده تا حباب‬ ‫س��که نیز کم شود‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل کاهش حجم معامالت‪،‬‬ ‫حباب س��که نیز روند نزول��ی را طی کرده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬حباب سکه که در ابتدای هفته گذشته ‪ ۵۸۰‬هزار‬ ‫تومان بود در پایان هفته به ‪ ۵۱۰‬هزار تومان کاهش یافت‬ ‫که امیدواریم این روند باز هم ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر افراد با ش��ک و تردید وارد‬ ‫این بازار می شوند و اقدام به سرمایه گذاری می کنند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به هرحال با توجه به قرار گرفتن در ماه رمضان و کم‬ ‫ش��دن حجم مبادالت و همچنین پایی��ن امدن نرخ ارز و‬ ‫اون��س جهانی طال‪ ،‬اگر اتفاق خاصی در حوزه سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی رخ ندهد‪ ،‬پیش بینی ها این اس��ت که روند فعلی‬ ‫ت��ا پایان هفته ادامه یابد و ش��اهد ب��ازاری ارام و متعادل‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر اف��راد تمایل به‬ ‫س��رمایه گذاری در این بازار دارند تاجایی که ممکن است‬ ‫از خرید طالی اب شده خودداری کنند زیرا معامله طالی‬ ‫اب شده‪ ،‬دا دو ستد کاری بین افراد حرفه ای است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کسانی که حرفه ای این بازار نیستند‪ ،‬ممکن است به علت‬ ‫نداشتن اطالعات کافی‪ ،‬دچار ضرر و زیان شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تاکی��د م��ا این اس��ت ک��ه اگر اف��راد قصد‬ ‫س��رمایه گذاری در این بازار را دارند اقدام به خرید س��که‬ ‫و مصنوعات طال کنند نه اینکه طالی اب ش��ده خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایت محمدولی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫همگانی سازی صنعت بیمه‬ ‫رئیس شورای عالی بیمه با بیان اینکه صنعت بیمه به ساختاری‬ ‫چاب��ک در ح��وزه دیجیتال��ی نی��از دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایج��اد امنیت در‬ ‫ش��بکه های دیجیتالی نگرانی های صنعت بیم��ه را برطرف خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی که در ایین افتتاح ش��رکت «سنحاب» سخن‬ ‫می گف��ت‪ ،‬با بیان این مطل��ب افزود‪ :‬هدف اصلی از تاس��یس این‬ ‫ش��رکت تحقق اهداف دیجیتالی و تجمیع مراکز نرم افزاری صنعت‬ ‫بیمه اس��ت اما در کن��ار این هدف گ��ذاری می ت��وان فعالیت های‬ ‫فرع��ی را نیز دنبال ک��رد چون ارائه س��رویس های جانبی به روند‬ ‫همگانی سازی صنعت بیمه کمک خواهد کرد‪ .‬وی در بازدید از این‬ ‫شرکت ضمن تاکید افزود‪ :‬تاسیس شرکت های دانش بنیان در بستر‬ ‫دیجیتال از تاس��یس کارخانه ها و مراکز تولیدی اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد زیرا محصوالت مبتکرانه این شرکت ها می تواند در سطح ملی‪،‬‬ ‫عالوه بر رشد فناوری به توسعه تولید و اشتغال نیز بینجامد‪ .‬رئیس‬ ‫کل بیم��ه مرکزی بر اهمیت موضوع تجمیع دیتاهای صنعت بیمه‬ ‫و به مس��ئله حیاتی امنیت شبکه های دیجیتالی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫صنع��ت بیمه‪ ،‬امانت��دار اطالعات و اعتماد مردم اس��ت و به همین‬ ‫دلیل پای��گاه داده ای صنعت بیمه به عنوان یک دیتاس��نتر مرجع‬ ‫باید قدرتمند‪ ،‬مطمئن و ایمن باشد‪ .‬وی با برشمردن توانمندی های‬ ‫ش��بکه «س��نهاب» بیم��ه مرک��زی بر تعام��ل تنگاتنگ ش��رکت‬ ‫«سنحاب» و این شبکه مهم نهاد ناظر تاکید کرد و گفت‪ :‬عملکرد‬ ‫سامانه س��نهاب در حوزه های مختلف فعالیت مطلوب‪ ،‬کاربردی و‬ ‫قابل دفاع اس��ت و هماهنگ سازی در بخش نرم افزاری می تواند به‬ ‫تسهیل ارتباط شرکت های بیمه و نهاد ناظر منتهی شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با وجود مش��کالتی مانن��د تحریم ها و همچنین‬ ‫حمله های سایبری می توانیم با یک حرکت جهادی جهش را برای‬ ‫ارتقای ش��بکه دیجیتالی فراه��م کنیم‪ .‬رئی��س کل بیمه مرکزی‬ ‫ب��ا قدردان��ی از تالش ها در مرک��ز فاوای بیمه مرک��زی به اهمیت‬ ‫موض��وع اس��تفاده از تجربه ه��ای مجموعه های دیگ��ر اقتصادی و‬ ‫همچنین بهره گیری از تخصص نخبگان علمی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هماهنگ س��ازی در بخ��ش نرم افزاری می تواند به تس��هیل ارتباط‬ ‫ش��رکت های بیم��ه و نهاد ناظر کمک کند که ادامه این مس��یر به‬ ‫تحقق اهداف صنعت بیم ه خواهد انجامید‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹شرایط دریافت تسهیالت جعاله از بانک کارگشایی‬ ‫بانک کارگشایی در ازای ترهین حداقل ‪ ۴۳‬گرم طال مبلغ ‪۳۰‬‬ ‫میلیون ریال و ترهین حداکثر ‪ ۱۴۳‬گرم طال مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال تسهیالت جعاله می پردازد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک کارگشایی‬ ‫از واحدهای تاب ع بانک ملی ایران است که برای نیازهای ضروری‬ ‫متقاضیان در ازای ترهین طال‪ ،‬تس��هیالت قرض الحسنه و جعاله‬ ‫اعطا می کند‪ .‬میزان تسهیالت قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر‬ ‫یک سند ‪ ۲۰‬میلیون ریالی در ازای ترهین ‪ ۱۰۰‬گرم طال در هر‬ ‫قرارداد و تس��هیالت جعاله تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در ازای‬ ‫ترهین ‪ ۱۴۳‬گرم طال اس��ت‪ .‬مدت زمان باز پرداخت تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک‬ ‫سال است و طالهای امانی به ازای هر گرم ‪ ۱۴‬هزار ریال ساالنه‬ ‫کارمزد دارند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بانک کارگشایی در ازای حداقل ‪۴۳‬‬ ‫گ��رم طال مبل��غ ‪ ۳‬میلیون تومان و حداکث��ر ‪ ۱۴۳‬گرم طال ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون تومان ب��ا نرخ ‪ ۲۰‬درصد وام جعال��ه می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫متقاضیان برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه یا جعاله عالوه بر‬ ‫کارت مل��ی و اصل شناس��نامه باید دارای حس��اب در بانک ملی‬ ‫باش��ند‪ .‬بانک مل��ی اعالم کرده اس��ت که بانک کارگش��ایی در‬ ‫فروردی��ن امس��ال به منظ��ور رفع نیازه��ای ف��وری و ضروری‬ ‫متقاضیان‪ ۱۹ ،‬هزار و ‪ ۲۰۴‬مورد تسهیالت قرض الحسنه به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۱۹۴‬میلیارد ریال پرداخته است‪ .‬همچنین در این مدت‪،‬‬ ‫ یک هزار و ‪ ۵۸۸‬مورد تس��هیالت جعاله ب��ه متقاضیان پرداخت‬ ‫شده که ارزش ریالی ان ‪ ۱۱۸‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در شش��مین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران اداره‬ ‫کل روابط عموم��ی بانک س��په به دلیل درخش��ش در مجموعه‬ ‫فعالیت های ارتباطی‪ ،‬در طول س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تندیس ستاره ملی‬ ‫روابط عمومی گرفت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په‪،‬‬ ‫شش��مین دوره جشنواره س��تارگان روابط عمومی به همت اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان تهران و موسسه فرهنگی‬ ‫روابط عموم��ی ارم��ان در اس��تانه بزرگداش��ت روز ارتباطات و‬ ‫روابط عمومی با حضور کارشناس��ان و مدیران روابط عمومی های‬ ‫برتر سازمان ها و نهادها و استادان این حوزه در مجموعه فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی تالش وزارت کار برگزار شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در لوح‬ ‫سپاس (ستاره ملی روابط عمومی) خطاب به سید علیرضا هاشمی‪،‬‬ ‫مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک س��په امده است‪:‬‬ ‫«حرکت رو به تکامل و تعالی روابط عمومی در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬مرهون تالش و اهتمام روابط عمومی هایی اس��ت که چون‬ ‫ستاره ای درخشان در اسمان روابط عمومی کشور درخشیده اند و‬ ‫ارزش های ارتباطی و مردمی روابط عمومی را بر اساس و با عنایت‬ ‫رای هیات داوران و درخش��ش ان روابط عموم��ی در عرصه های‬ ‫مختلف و کس��ب شایستگی الزم برای اطالق «عنوان ستاره ملی‬ ‫روابط عمومی» به این وس��یله توس��عه و ترویج می دهند‪ .‬عنوان‬ ‫«س��تاره ملی روابط عمومی» در سال ‪ ۱۳۹۷‬به ان روابط عمومی‬ ‫اعطا می شود‪».‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی اپلیکیش�ن رمزس�ا ز «اَ َرس» در بانک‬ ‫دی‬ ‫بانک دی در راس��تای افزایش ضریب امنی��ت تراکنش ها و به‬ ‫حداقل رساندن تهدیدهای س��ایبری‪ ،‬امکان استفاده از رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف کارت را برای مش��تریان فراهم کرد‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫روابط عموم��ی و تبلیغات بان��ک دی‪ ،‬به منظ��ور ارتقای امنیت‬ ‫تراکنش های مالی انالین و جلوگیری از سوء استفاده کالهبرداران‬ ‫اینترنت��ی در هن��گام اتصال مش��تری ب��ه درگاه ه��ای پرداخت‬ ‫الکترونی��ک غیرحض��وری‪ ،‬بان��ک دی با رونمایی از اپلیکیش��ن‬ ‫رمزس��از «ا َ َرس» امکان بهره مندی از رمز دوم یکبارمصرف کارت‬ ‫را برای مش��تریان فراهم کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫رمزساز «ا َ َرس» که با تالش کارشناسان معاونت فناوری اطالعات‬ ‫و بانک��داری الکترونی��ک بانک دی و به منظ��ور صیانت از حریم‬ ‫خصوصی مش��تریان عملیاتی شده اس��ت‪ ،‬یک برنامه قابل نصب ‬ ‫روی تلفن های همراه هوش��مند (اندروید و ‪ )iOS‬است و تمامی‬ ‫مش��تریان حقیقی بان��ک می توانند پس از دانلود ای��ن برنامه از‬ ‫ن روی تلفن همراه خود با مراجعه به شعب‬ ‫سایت بانک و نصب ا ‬ ‫بانک دی برای فعال سازی ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط عموم�ی بای�د ب�رای تامین اه�داف بانک‬ ‫تالش کند‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران گفت‪ :‬س��هامداران‪ ،‬مش��تریان و‬ ‫کارکن��ان به عنوان ذی نفعان بانک هس��تند و روابط عمومی باید‬ ‫نظره��ا و انتظ��ارات را به مدیران ارائ��ه و اقدام های بانک را برای‬ ‫دستیابی به اهداف تعیین شده به طور مناسب اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬بهزاد ش��یری در‬ ‫نشس��ت با مدیران و کارشناس��ان روابط عمومی این بانک که به‬ ‫ مناسبت ‪ ۲۷‬اردیبهشت ‪ ،‬روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ماموریت مهم روابط عمومی‪ ،‬سنجش میزان اگاهی‬ ‫مخاطبان از برند بانک و رش��د و توس��عه این اگاهی در بین انها‬ ‫است‪ .‬وی ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند با ذی نفعان را از دیگر‬ ‫ماموریت های روابط عمومی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬روابط عمومی‬ ‫بای��د به نحوی اطالع رس��انی کند که همه م��ردم بتوانند ارتباط‬ ‫ذهن��ی مطلوب��ی با این بان��ک برقرار کنند و ارتب��اط انها از یک‬ ‫مخاطب به مش��تری یا س��هامداری بانک تبدیل ش��ود‪ .‬ش��یری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل گس��تردگی خدمات و تنوع فعالیت ها‬ ‫و ذی نفع��ان پس��ت بانک ایران‪ ،‬حوزه فعالی��ت روابط عمومی این‬ ‫بانک گس��ترده تر و متنوع تر از س��ایر بانک هاست و روابط عمومی‬ ‫بای��د برنامه کامل و جامعی برای ایجاد ارتباط مناس��ب به منظور‬ ‫پوش��ش ارتباط��ات مربوط ب��ه تم��ام حوزه ها طراح��ی و اجرا‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پس��ت بانک ایران تاکی��د کرد‪ :‬اطالع رس��انی باید‬ ‫بهنگام‪ ،‬درس��ت‪ ،‬دقیق و قابل اطمینان باشد تا بتوانیم در جلب‬ ‫اعتماد و رضایت مردم و همکاران موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی ب��ا بی��ان‬ ‫اینکه در اردیبهشت‪،‬‬ ‫‪ ۱.۷‬میلیارد دالر ارز‬ ‫صادراتی به کش��ور‬ ‫بازگشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی اسامی‬ ‫افرادی که به بازنگش��تن ارز اصرار دارند را به‬ ‫قوه قضاییه ارسال می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند با اشاره به‬ ‫انتش��ار اماری مبنی بر بازنگشتن ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارز صادرات��ی به کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫تاریخ کنونی نیست زیرا‬ ‫ ‬ ‫امار ارائه ش��ده برای‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در مقاطع‬ ‫ خاص��ی امار ارائه می دهد و این موضوع برای‬ ‫پایان اسفن د بود‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ب��ا بیان این‬ ‫مطلب ادامه داد‪ :‬دولت س��از کارهایی طراحی‬ ‫کرد تا این ارز به کشور بازگردد‪.‬‬ ‫دژپس��ند با بیان اینکه درحال حاضر میزان‬ ‫ارزی ک��ه به کش��ور بازگش��ته افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در اردیبهشت ‪ ۱.۷ ،‬میلیارد دالر‬ ‫ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر گذشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جلسه ای با کارافرینان داشتم‬ ‫و از انها خواهش کردم که همه دست به دست‬ ‫یکدیگر دهیم و مانع از وقوع شوک به اقتصاد‬ ‫کش��ور ش��ویم و از صادرکنندگان درخواست‬ ‫کردیم که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی‬ ‫کشور بازگردانند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دول��ت دوازدهم‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه اگر تالش ش��ود راه های بازگشت منابع‬ ‫ارزی به کشور پیدا می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی مانند دوران قبل از تحریم ها‬ ‫بازگش��ت ارز به کش��ور کار س��هل و اسانی‬ ‫نیس��ت و موانع و مش��کالتی پی��ش روی ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما برای مدیریت کش��ور به‬ ‫بهترین وجه باید راه های فرعی پیدا کنیم که‬ ‫خوش��بختانه صادرکنندگان این عزم را دارند‬ ‫که با دولت همکاری و به مردم خدمت رسانی‬ ‫ی با تاکید‬ ‫کنن��د‪ .‬وزیر امور اقتص��ادی و دارای ‬ ‫بر اینکه اس��امی کس��انی که کاال صادر کرده‬ ‫و ارز ان را وارد کشور نکرده اند موجود است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬گمرک و بانک مرکزی اس��امی‬ ‫این اف��راد را دارن��د و بانک مرکزی اس��امی‬ ‫افرادی که به بازگش��ت نشدن ارز اصرار دارند‬ ‫را به قوه قضاییه ارسال می کند‪.‬‬ ‫پرونده تخلف های محرز‬ ‫خصوصی سازی ها تا ‪۶‬‬ ‫ماه اینده نهایی می شود‬ ‫ت گفت‪ :‬تخلف های‬ ‫رئیس دیوان محاس��با ‬ ‫خصوصی س��ازی ها از نظر دیوان احراز ش��ده‬ ‫و قطع��ی اس��ت و تا ‪ ۶‬ماه دیگ��ر پرونده این‬ ‫تخلف ها نهایی می شود‪.‬‬ ‫ع��ادل اذر ب��ا اش��اره ب��ه اع�لام برخ��ی‬ ‫تخلف های سازمان خصوصی سازی در جریان‬ ‫قرائت تفریغ بودجه س��ال ‪ ،۹۶‬گفت‪ :‬مواردی‬ ‫که در صح��ن علنی مجلس درباره س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی مطرح شد رای هیات عمومی‬ ‫دی��وان محاس��بات را داش��ت‪ ،‬یعن��ی از نظر‬ ‫بخش حسابرس��ی دیوان این تخلف ها محرز‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس دی��وان محاس��بات اف��زود‪ :‬به طور‬ ‫ل پس از قرائت خالص��ه تفریغ بودجه‬ ‫معم��و ‬ ‫ی قرائت می ش��ود‪ ،‬پرونده ها نهایی‬ ‫ک��ه در د ‬ ‫و به دادس��را ارسال می شود که درحال حاضر‬ ‫پرونده های خصوصی س��ازی ها نی��ز در حال‬ ‫ارسال به دادسرا است‪ .‬به گزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫اذر ب��ا تاکید بر اینکه تا ‪ ۶‬م��اه دیگر پرونده‬ ‫تخلف ها در خصوصی سازی ها نهایی می شود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این نشست و برخاست ها تغییری‬ ‫در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی کند‬ ‫و تخلف ها از نظر دیوان احراز ش��ده و قطعی‬ ‫اس��ت و رای هیات عمومی را دارد که شواهد‬ ‫امر نی��ز نش��ان داده رای دیوان محاس��بات‬ ‫تغییری نمی یابد‪.‬‬ ‫رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده‬ ‫تخلف ه��ای خصوصی س��ازی ها ب��ه دادس��را‬ ‫می رود و پس از تایید‪ ،‬دادس��تان در این باره‬ ‫دادخواست می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سپس پس‬ ‫از ط��ی این مراحل مستش��اری رای می دهد‬ ‫که ایا این تخلف ها قطعی اس��ت یا خیر و چه‬ ‫مجازات��ی باید برای متخلف��ان در نظر گرفته‬ ‫شود که این مجازات ها اعم از انفصال و جبران‬ ‫ضرر و زیان است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازار سوت و کور طال‬ ‫نرخ طال و س��که به واس��طه جهش های شدید نرخ دالر‬ ‫و افزای��ش تقاضا‪ ،‬رکوردزنی های زی��ادی را در مدت اخیر‬ ‫تجرب��ه کر د به طوری که نرخ س��که تمام‪ ،‬م��رز روانی ‪۵‬‬ ‫میلی��ون توم��ان را طی کرد و هر گرم ط�لای ‪ ۱۸‬عیار به‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵۰‬هزار تومان رس��ید‪ .‬در هفته ه��ا و ماه های‬ ‫گذش��ته بازار طال و س��که در حالی ب��ا تنش های زیادی‬ ‫روبه رو بود و هر ساعت قیمت ها در این بازار تغییر می کرد‬ ‫که این روزها متاثر از کاهش بهای جهانی طال و افت نرخ‬ ‫ارز ت��ا حد زیادی رن��گ ارامش به خود گرفت��ه و با افت‬ ‫قیمت ها روبه رو ش��ده است‪ .‬این روزها این بازار دیگر مثل‬ ‫گذش��ته هیجان ندارد و از دادوستد ها در ان به شدت کم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی کارشناس��ان و فعاالن این بازار این است که‬ ‫اگر روند کاهش��ی ن��رخ دالر و اونس جهانی طال به عنوان‬ ‫فاکتوره��ای مهم و اثرگذار بر این ب��ازار ادامه یابد و اتفاق‬ ‫خاصی در حوزه سیاس��ی و اقتصادی رخ ندهد در روزهای‬ ‫اینده‪ ،‬به دلیل کم ش��دن تمایل مردم ب��ه خرید این فلز‬ ‫زرد‪ ،‬ب��از هم ش��اهد افت و ثبات قیمت ه��ا در بازار طال و‬ ‫سکه خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایت محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال وجواهر در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که بازار طال و س��که این‬ ‫روزه��ا در حالی روندی نزولی به خود گرفته و مانند هفته‬ ‫گذشته موقعیت خود را حفظ کرده که پیش بینی می شود‬ ‫این وضعیت در روزهای اینده نیز ادامه دار باش��د و بازهم‬ ‫ش��اهد ریزش قیمت ها باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬اعمال سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت با هدف بازگرداندن ارامش به بازار‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت اونس جهانی طال‪ ،‬روند نزولی قیمت ارز و همچنین‬ ‫دادو س��تدها در بازار طال و سکه از مهم ترین دالیل‬ ‫کاهش ‬ ‫کاهش قیمت طال و س��که در روزهای اخیر اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه در کنار این عوامل‪ ،‬کاه��ش حجم معامالت در ماه‬ ‫رمضان مزید بر علت و موجب ش��ده تا نرخ ها در این بازار‬ ‫نسبت به گذشته کاهش یابد‪.‬‬ ‫محمد ولی با بیان اینکه در مجموع ترمز نرخ طال و سکه‬ ‫تحت تاثیر س��یگنال های کاهشی از داخل و خارج کشیده‬ ‫شده اس��ت و این بازار دیگر مثل گذش��ته خریدار ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر کاهش قدرت خرید مردم از یک س��و‬ ‫و نوسان های پی درپی از سوی دیگر‪ ،‬در کنار سیگنال های‬ ‫کاهش��ی‪ ،‬سبب شده تا تمایل مردم به خرید طال به شدت‬ ‫کم شود و بازار طال از تکاپوی خرید بیفتد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه نظر می رس��د اگر مس��ئوالن همچنان‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی را با ه��دف بازگرداندن ارامش به‬ ‫ معرفی امتناع کنندگان‬ ‫ از بازگرداندن‬ ‫ارز صادراتی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جدید «یوفی»‬ ‫معرفی شد‬ ‫هی��ات مدی��ره‬ ‫انجمن جهانی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی(یوفی)‪،‬‬ ‫در جری��ان همایش‬ ‫ساالنه اروپایی یوفی‬ ‫در بیرمن��گام ی��ک‬ ‫فعال نمایش��گاهی از‬ ‫کش��ور هند را برای‬ ‫ریاست این انجمن در س��ال ‪۲۰۲۰- ۲۰۲۱‬‬ ‫انتخاب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬انب��و واراث��ان‬ ‫نخس��تین فرد از کش��ور هند اس��ت که این‬ ‫مس��ئولیت را می پذی��رد‪ .‬وی مدیرعام��ل‬ ‫شرکت نمایش��گاه بین المللی بنگلور در هند‪،‬‬ ‫مدیر انجمن س��ازندگان ماش��ین االت هند و‬ ‫برگزار کننده نمایشگاه های ‪ IMTEX‬است‪.‬‬ ‫واراثان‪ ،‬تجربه س��ال ها فعالیت نمایشگاهی‬ ‫در اس��یا و همچنین عضویت در هیات مدیره‬ ‫یوفی از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬می�لادی را در کارنامه‬ ‫خ��ود دارد و ‪ ۲‬س��ال پیش نیز ب��ه عضویت‬ ‫کارگروه اجرایی یوفی درامد‪.‬‬ ‫قدردانی از مدیر‬ ‫روابط عمومی شهرافتاب‬ ‫ت نمایشگاهی‬ ‫از مدیر روابطعمومی ش��رک ‬ ‫شهر افتاب در روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫قدردانی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬معاون مالی‬ ‫و اقتصاد ش��هری ش��هرداری ته��ران در روز‬ ‫ارتباط��ات و روابط عموم��ی از ارش امیری‪،‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی ش��رکت نمایشگاهی‬ ‫شهر افتاب قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن قدردانی با در نظر گرفتن ارزیابی های‬ ‫انج��ام ش��ده از جمل��ه تعام��ل و همدلی با‬ ‫خبرگزاری ها‪ ،‬رسانه های جمعی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬ارس��ال به موقع اخبار‪ ،‬بروزرسانی‬ ‫پرتال س��ازمان متبوع و همچنین ارتباط دو‬ ‫س��ویه با روابط عمومی حوزه معاونت مالی و‬ ‫اقتصاد شهری انجام شد‪.‬‬ ‫انتصاب در روابط عمومی‬ ‫انجمن برگزارکنندگان‬ ‫رویداد های نمایشگاهی‬ ‫محم��ود بندرچی‬ ‫از مدیران ش��ناخته ‬ ‫ش��ده در ح��وزه‬ ‫برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی ب��ا‬ ‫حکم رئی��س انجمن‬ ‫بر گز ا ر کنن��د گا ن‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی‪ ،‬به عنوان ریاس��ت‬ ‫کارگروه روابط عموم��ی این انجمن منصوب‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برگزارکننده رویدادهای‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی که در اس��تان های‬ ‫تهران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان و هرمزگان دس��ت‬ ‫به برپای��ی رویدادهای گوناگ��ون می زند‪ ،‬در‬ ‫هفته گذش��ته با حکم هی��ات مدیره انجمن‬ ‫برگزارکنن��دگان بر مس��ند مدیری��ت روابط‬ ‫عمومی نشس��ت‪ .‬وی نخس��تین مدیر روابط‬ ‫عمومی انجمن برگزارکنندگان است‪.‬‬ ‫گردهمایی بزرگ‬ ‫هتلداران‬ ‫در «هتلیتی شو»‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی خدمات‬ ‫و تجهی��زات هت��ل و مهمان ن��وازی در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی شهر افتاب‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور از ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬مرداد‬ ‫قرار اس��ت فعاالن حوزه هتل��داری رویدادی‬ ‫تخصص��ی با رویکرد تامین زنجیره خدمات را‬ ‫تجربه کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصصی خدمات و‬ ‫تجهیزات هتل و مهمان نوازی با عنوان تجاری‬ ‫هتلیت��ی ش��و (‪)HOTELITY SHOW‬‬ ‫در سایت نمایشگاهی ش��هرافتاب و در قالب‬ ‫دو س��الن اصلی میزب��ان مخاطب��ان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد ب��ا ه��دف نمای��ش اخرین‬ ‫تجهیزات‪ ،‬وس��ایل‪ ،‬امکان��ات و فناوری ها در‬ ‫ح��وزه هتل��داری‪ ،‬تبادل دان��ش و فناوری با‬ ‫کش��ورهای فعال و صاحب نظر‪ ،‬تاکید هرچه‬ ‫بیش��تر بر ظرفیت ها و زیرس��اخت های حوزه‬ ‫گردش��گری و نیازسنجی در راس��تای تولید‬ ‫تجهی��زات و امکان��ات مرتبط ب��ا هتلینگ با‬ ‫تاکید بر اشتغالزایی پایدار برگزار می شود‪.‬‬ ‫میزگرد بیست و چهارم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با حضور ‪ ۴‬مدیر از سایت های نمایشگاهی استانی برگزار شد‬ ‫صنعت نمایشگاهی را به خودمان بسپارید‬ ‫واگذاری صدور مجوزها به خانه های صنعت و معدن یعنی تضعیف رویدادها‬ ‫میالد محمدی‪ :‬در می��ان کوه بزرگی از اخبار‬ ‫منفی اقتص��ادی‪ ،‬گاهی خبره��ای عجیبی هم‬ ‫از برخی تصمیم ه��ای نه چندان مهم و ضروری‬ ‫ب��ه گ��وش می رس��د که اص�لا معلوم نیس��ت‬ ‫قرار اس��ت چه اثری بر اقتصاد کش��ور داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نمونه جدید ان بخشنامه ای دولتی در حوزه‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایشگاهی است که اگرچه‬ ‫در س��کوت کامل خبری ابالغ ش��د اما در این‬ ‫برهه حس��اس و در روزهایی که اقتصاد کش��ور‬ ‫به ش��دت بیمار است‪ ،‬عملکرد نمایشگاهی در ‪۷‬‬ ‫استان را با چالش های جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫در نخس��تین روزهای اردیبهش��ت و براساس‬ ‫تصمیم جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫قرار ش��د برخی اختیارات جدی��د به خانه های‬ ‫صنعت و معدن استان ها داده شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه ای��ن اختی��ارات ص��دور مجوزهای‬ ‫نمایشگاه های داخلی و خارجی است که مدیران‬ ‫استانی را غافلگیر کرده و در صورت اجرا به طور‬ ‫قطع‪ ،‬پیامدهای منفی به دنبال دارد!‬ ‫در نامه ای که س��عید زرندی به عنوان معاون‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ابالغ کرده‪ 7 ،‬اس��تان از جمل��ه مازندران‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و‬ ‫خراس��ان رضوی به عنوان مراکز ازمایش��ی در‬ ‫این طرح انتخاب ش��دند و قراراس��ت از اول تیر‬ ‫ش��اهد فرایند تفوی��ض اختیارات باش��یم‪ .‬این‬ ‫تصمیم البت��ه بدون هماهنگ��ی و حتی اطالع‬ ‫س��ایت داران گرفت��ه ش��ده و در گام نخس��ت‬ ‫فقط به اطالع مدیران و رئیس��ان س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن تج��ارت اس��تان ها رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسس��ه‬ ‫در مس��یر برگزاری بیس��ت‬ ‫و چهارمین میزگرد رس��انه ای به س��راغ ‪ ۴‬نفر‬ ‫از مدی��ران س��ایت های نمایش��گاهی رفت��ه تا‬ ‫ضمن کس��ب اطالعات دقیق تر از جزئیات این‬ ‫برنامه ها‪ ،‬پیامده��ای احتمالی مربوط به چنین‬ ‫تصمیم هایی را بررسی کند‪.‬‬ ‫اگرچه اخبار منتش��ر شده نشان می دهد رضا‬ ‫رحمان��ی به عنوان یکی از حامیان اصلی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با این طرح به طور شفاهی مخالف‬ ‫کرده‪ ،‬اما تا لحظه تنظی��م این گزارش‪ ،‬نامه ای‬ ‫در مس��یر بی اثر شدن ابالغیه قبلی صادر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میزگرد‪ ،‬مصطفی بوستانی مدیرعامل‬ ‫نمایشگاه بین المللی یزد‪ ،‬امید فدایی مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی جنوب شرق ایران‪ ،‬حبیب‬ ‫ماهوتی مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی تبریز‬ ‫و رضا حس��ینی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی‬ ‫مازندران حضور داش��ته و دیدگاه ها و نظرهای‬ ‫خود را مطرح کردند‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹هزین�ه س�اخت نمایش�گاه ب�ا بخش‬ ‫خصوصی اس�ت اما تصمیم های مهم را‬ ‫دولت می گیرد‬ ‫مصطف�ی بوس�تانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین الملل�ی ی�زد‪ :‬از‬ ‫عزی��زان‬ ‫تم��ام‬ ‫مش��ارکت کننده در‬ ‫میزگرد مدیران استانى‬ ‫تش��کر می کن��م‪ .‬ای��ن‬ ‫نشس��ت از ن��گاه من یک نشس��ت رس��انه ای‬ ‫سرنوشت س��از در راس��تای رف��ع مش��کالت‬ ‫سایت هاى نمایشگاهى کشور است‪.‬‬ ‫بخش��نامه اخی��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در ش��رایطی اختیارات مربوط به صدور‬ ‫مجوزهای نمایش��گاهی را به خانه های صنعت و‬ ‫معدن اعطا کرده که هزینه ایجاد سایت ها روی‬ ‫دوش بخش خصوصی بوده‪ ،‬اما اجازه نمی دهند‬ ‫تصمیم ه��ای مربوط به این مراک��ز را خودمان‬ ‫بگیریم! به نظرم بهتر اس��ت بگذارند س��ایت ها‬ ‫کارش��ان را انجام بدهند و دولت هر روز نهادی‬ ‫را به عنوان متولى رس��یدگی ب��ه کار ما معرفی‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬دی ‪ ۱۳۹۷‬و در خالل نشست هم اندیشى‬ ‫مدیران نمایش��گاهی‪ ،‬نامه اى در مسیر مطالبات‬ ‫هم��کاران ما پ��س از بررس��ى هاى گوناگون‪ ،‬از‬ ‫س��وی کارشناس��ان تقدی��م مقام عال��ی وزرات‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه نامه اى ه��م به امض��ای اقای‬ ‫حس��ین زاده به مدیران اس��تان ها ابالغ شد که‬ ‫جایگاه س��ایت هاى استانى در ان مشخص شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امروز اما دوباره ش��اهد تصمیم گیرى جدیدی‬ ‫از س��وی مع��اون وزی��ر و ب��دون دریافت نظر‬ ‫موضوع واگذاری فرایند صدور مجوزها به خانه های صنعت و معدن استان که هیچ گونه سابقه‬ ‫و عملک��ردی در این بخش نداش��ته و گاه غیرفعال هس��تند‪ ،‬کمی نگران کننده و نش��ان از یک‬ ‫کار غیرکارشناس��ی دارد ای��ن بحث اگ��ر به طور جدی پیگیری و اصالح نش��ود‪ ،‬در اینده نزدیک‬ ‫فعالیت های سایت های استانی را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد‪ .‬در شرایط فعلی نیاز به یک‬ ‫هم افزایی از سوی تمامی فعاالن نمایشگاهی کشور احساس می شود‬ ‫می ش��وند‪ .‬ب��ه تعبیر دیگ��ر‪ ،‬باید گف��ت نوعی‬ ‫س��ردرگمی به وجود می اید که ش��اید اگر یک‬ ‫ص��دای واحد و البته اتحادی��ه ای قوی و فراگیر‬ ‫متش��کل از تمام��ی فعاالن متخص��ص در این‬ ‫بخش داشتیم‪ ،‬اوضاع خیلی بهتر از حاال بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر س��ایت های نمایشگاهی کشور‬ ‫ب��ا یک چالش جدی��د روبه رو ش��دند و ان هم‬ ‫تصمیم ه��ای جدید ب��رای واگذاری بخش��ی از‬ ‫اختی��ارات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫خانه ه��ای صنع��ت و معدن اس��تان ها از جمله‬ ‫واگذاری صدور مجوزهای نمایشگاه های داخلی‬ ‫و خارجی به خانه های صنعت و معدن است که‬ ‫معلوم نیست این طرح با چه هدفی بدون اطالع‬ ‫سایت های نمایش��گاهی و در سکوت خبری در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫اگ��ر نیت مدیران واگذاری اختیارات به بخش‬ ‫خصوصی است که بخش خصوصی بهتر از خود‬ ‫سرمایه گذاران سایت های نمایشگاهی گاه بدون‬ ‫دریاف��ت کوچک ترین کمک دولتی نس��بت به‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن در بخش نمایشگاهی‬ ‫کش��ور اقدام کرده اند‪ .‬ضمن اینکه بعضی مواقع‬ ‫نیز همکاری ه��ا و همیاری هایی با بخش دولتی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬موض��وع واگ��ذاری فرایند‬ ‫ص��دور مجوزها ب��ه خانه های صنع��ت و معدن‬ ‫اس��تان که هیچ گونه سابقه و عملکردی در این‬ ‫بخ��ش نداش��ته و گاه غیرفعال هس��تند‪ ،‬کمی‬ ‫نگران کننده و نش��ان از یک کار غیرکارشناسی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن بح��ث اگر به طور ج��دی پیگیری و‬ ‫اص�لاح نش��ود‪ ،‬در اینده نزدی��ک فعالیت های‬ ‫س��ایت های اس��تانی را با چالش جدی روبه رو‬ ‫خواهد کرد‪ .‬جای بحث و گفت وگو در این زمینه‬ ‫بس��یار است‪ ،‬ولی در ش��رایط فعلی نیاز به یک‬ ‫هم افزایی از س��وی تمامی فعاالن نمایش��گاهی‬ ‫کشور احساس می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ک��ه نزدیک ب��ه روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها هستیم ش��اید فرصت خوبی برای‬ ‫طرح این موضوع و حرکت برای حل این معضل‬ ‫جدید باش��د‪ .‬این درد مش��ترک هرگز جداجدا‬ ‫درمان نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن وتجارت قول‬ ‫داد این طرح اجرا نشود‬ ‫متن نامه زرندی به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره انتقال اختیارات استانی‬ ‫کارشناسى هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم ه��ا به ط��ور قطع پیام��دى به‬ ‫غی��ر از ضرب��ه خ��وردن س��رمایه گذارى ها و‬ ‫تضعیف س��ایت هاى اس��تانى در سالى که به نام‬ ‫س��ال «رونق تولی��د» نام گذارى ش��ده نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬در عجبم که در یک وزارتخانه معاون از‬ ‫تصمیم های مقا م عالى وزارتخانه بى اطالع باشد‬ ‫و تصمیم مغایر گرفته شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت نام��ه م��ورد اش��اره ب��ه‬ ‫ش��ماره نام��ه ‪ ٣٢٦٧٦/٤/٩٧‬ثب��ت دبیرخان��ه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هر صورت ضمن تش��کر از تمامى مدیران‬ ‫که پیگی��ر این موضوع بوده اند‪ ،‬الزم اس��ت که‬ ‫پیگیر تصویب و ابالغ تقویم ‪ ۳‬س��اله س��ایت ها‬ ‫که به دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ‬ ‫شده‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ه�ر روز یک متولی جدید؛ هر روز‬ ‫یک طرح جدید‬ ‫فدای�ی‪،‬‬ ‫امی�د‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین ا لمللی جن�و ب‬ ‫ شرق ایران ‪ :‬صحبت و‬ ‫درب��اره‬ ‫گفت وگ��و‬ ‫فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫ب��ه نوع��ی تک��راری و‬ ‫خس��ته کننده ش��ده و هر روز ماجرای جدیدی‬ ‫ب��رای این فعالی��ت اقتص��ادی تاثیرگ��ذار رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫چندین س��ال اس��ت همه فعاالن این عرصه‬ ‫از عب��ارت صنع��ت نمایش��گاهی اس��تفاده‬ ‫می کنند؛عبارتی که تا کنون به رسمیت شناخته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بارها به نبود یک متولی سازمانی‬ ‫مشخص برای فعالیت های نمایشگاهی در کشور‬ ‫اش��اره ش��ده و هن��وز این به اصط�لاح صنعت‬ ‫درگیر مناسباتی اس��ت که سودی برای فعاالن‬ ‫نمایشگاهی ندارد‪.‬‬ ‫من حدود ‪ ۱۵‬سال در فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫چ��ه به عن��وان برگزارکنن��ده و چ��ه به عن��وان‬ ‫مدیرعامل یک س��ایت اس��تانی حضور داشته ام‬ ‫ول��ی به نظرم هنوز فعالیت های نمایش��گاهی با‬ ‫وجود قدمت در کش��ور ما جدی گرفته نشد ه و‬ ‫این به اصطالح صنعت کشور از ریل اصلی خود‬ ‫خارج شده است‪ .‬همین که صنعت نمایشگاهی‬ ‫خود را با کش��ورهای همجوار مقایسه کنیم به‬ ‫عمق فاجعه پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫باوجود تالش های انجام ش��ده از س��وی افراد‬ ‫متخصص‪ ،‬به دلیل نبود قوانین یا استانداردهای‬ ‫مش��ترک در این بخش و به نوعی پراکنده کاری‬ ‫و عملکرد س��لیقه ای مدیران تصمیم گیر‪ ،‬ما نه‬ ‫تنها رو به جلو حرکت نکرده ایم‪ ،‬بلکه پس��رفت‬ ‫نیز داش��ته ایم‪ .‬هر روز ی��ک متولی جدید پیدا‬ ‫می شود و هر روز طرحی جدید داده می شود که‬ ‫شاید از س��ر خیرخواهی باشد اما به دلیل نبود‬ ‫کار کارشناسی و مشورت نکردن با خبرگان این‬ ‫صنعت‪ ،‬بیش��تر این طرح ها با شکس��ت روبه رو‬ ‫حبی�ب ماهوت�ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین المللی تبریز ‪۲۱ :‬‬ ‫اردیبهش��ت نام��ه ای را‬ ‫همی��ن‬ ‫پیرام��ون‬ ‫تصمیمی که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گرفته ش��ده به وزیر نوشتم و از ایشان خواستم‬ ‫طرح اعطای مجوزهای نمایشگاهی به خانه های‬ ‫صنعت و معدن منتفی شود‪ .‬ایشان هم البته به‬ ‫طور ش��فاهی به ما قول دادند که چنین اتفاقی‬ ‫رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫من و همکارانم در اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫همچنان تمایل داریم که روند صدور مجوزهای‬ ‫نمایشگاهی از سوی کارگروه توسعه صادرات در‬ ‫استان ها صادر شود‪.‬‬ ‫دو روز پ��س از نامه ای که من ب��ه وزارتخانه‬ ‫ارس��ال کردند‪ ،‬اقای حضرت��ی به عنوان رئیس‬ ‫انجم��ن نمایش��گاه های ای��ران و عض��و هیات‬ ‫مدیره نمایش��گاه بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران نیز طی نامه ای به اق��ای رحمانی ضمن‬ ‫غیرکارشناس��ی خواندن این دستور‪ ،‬خواستند‬ ‫ت��ا جل��وی ای��ن ط��رح به ط��ور کل��ی گرفته‬ ‫شود‪ .‬به هر صورت با توجه به مذاکرات خوبی‬ ‫که انجام ش��ده مورد بحث ‪ 100‬درصد منتفی‬ ‫است اما درخواست داریم که به طور مکتوب هم‬ ‫ابالغ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویم ‪ ۳‬ساله را تدوین کنیم‬ ‫متن نامه های مدیران‪ 3‬استان به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اعتراض به ابالغیه اخیر‬ ‫حس�ینی‪،‬‬ ‫رض�ا‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین المللی مازندران‪:‬‬ ‫معتق��دم در مس��یر‬ ‫جلوگیری از بروز چنین‬ ‫اتفاق هایی‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫همه مدیران اس��تانی با‬ ‫اهتمامی جدی نس��بت به تنظیم یک تقویم ‪۳‬‬ ‫س��اله براس��اس ابالغیه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اقدام کنند‪.‬‬ ‫داش��تن برنامه بلندم��دت از وق��وع اتفاق های‬ ‫اینچنینی به طور قط��ع جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت اهتمام جدی داشته باشیم که نامه‬ ‫ابالغ��ی وزیر و ایین نامه اجرایی ( نظامنامه ) به‬ ‫اجرا در بیاید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عصر تفکر «تولید به هر قیمت» به پایان رسیده است‬ ‫روزامدی صنعت سیمان‪ ،‬میزان االیندگی را کاهش می دهد‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬یکی از واحدهای تولیدی که همواره به عنوان‬ ‫االینده مطرح می شوند‪ ،‬کارخانه های سیمان هستند‪ ،‬البته این‬ ‫واحدها می توانند به طور کلی در هوا‪ ،‬اب های زیرزمینی و از بین‬ ‫بردن پوش��ش گیاهی االیندگی های��ی ایجاد کنند که به اعتقاد‬ ‫کارشناسان این حوزه با روزامد کردن فناوری این واحدها میزان‬ ‫االیندگی انها به حداقل ممکن خواهد رس��ید‪ .‬دست اندرکاران‬ ‫این حوزه معتقدند بیشتر کارخانه های سیمانی در داخل کشور‬ ‫به این س��مت رفته اند و برخالف تصور عام دیگر این کارخانه ها‬ ‫مانند گذشته االینده به شمار نمی روند‪ .‬البته واحدهای سیمانی‬ ‫می توانن��د ب��ا مجهز کردن خط تولید خود ب��ه فناوری های روز‬ ‫و برنامه ری��زی مناس��ب در امور فرهنگی از طری��ق ان جی اوها‪،‬‬ ‫االیندگ��ی کارخانه ه��ای س��یمان و ب��اور ان را در بین مردم از‬ ‫بین ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش عوامل االیندگی‬ ‫درب��اره عوامل االینده محیط زیس��ت‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان و کاهش این‬ ‫عوام��ل‪ ،‬یونس یعقوب��ی رئیس واحد‬ ‫اچ اس ای ش��رکت س��یمان داراب در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫تصفیه خان��ه بهداش��تی در واحدهای‬ ‫س��یمانی عنوان کرد‪ :‬تصفیه خانه های‬ ‫بهداش��تی می توانند از عوامل کاهش االیندگی در کارخانه های‬ ‫س��یمان قلمداد شوند که ش��رکت سیمان داراب در تصفیه خانه‬ ‫خود از نوع بی هوازی بهره برده است‪.‬‬ ‫یعقوبی در ادامه با اشاره به مدیریت پسماند در کارخانه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مس��ائل مطرح در زمینه محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫مدیریت پسماند است‪ .‬در کارخانه داراب براساس قانون مدیریت‬ ‫پس��ماند و ایین نامه اجرایی عمل می شود تا میزان االیندگی در‬ ‫زمینه پسماند را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع فضای سبز اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین اقدام هایی که هر کارخانه در قبال محیط زیس��ت باید‬ ‫انجام دهد‪ ،‬ایجاد فضای سبز است ازاین رو کارخانه داراب حدود‬ ‫‪ ۸۰‬هکتار فضای س��بز ایجاد کرده که حدود ‪ ۱۰‬برابر الزام های‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫رئیس واحد اچ اس ای شرکت سیمان داراب همچنین به موضوع‬ ‫بهینه س��ازی مصرف اب اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬یکی از معضالت‬ ‫صنایع س��یمانی به ویژه در مناطق جغرافیایی خشک‪ ،‬دسترسی‬ ‫به اب است‪ .‬از این رو کارخانه های سیمان باید تجهیزاتی را به کار‬ ‫گیرند که میزان مصرف اب را به طور چش��مگیری کاهش دهد‪.‬‬ ‫در س��یمان داراب نیز تجهیزاتی را در دس��تور کار قرار داده ایم‬ ‫که میزان اب را کاهش داده اس��ت‪ .‬یعقوبی همچنین در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک��ی از موارد مهم در زمینه رعایت مس��ائل‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬استفاده از سوخت های فسیلی است که مازوت‬ ‫یکی از این سوخت های فسیلی به شمار می رود‪ .‬مازوت یک نوع‬ ‫س��وخت فسیلی است که اس��تفاده بیش از اندازه ان پیامدهای‬ ‫گوناگونی را می تواند به همراه داشته باشد‪ .‬شرکت سیمان داراب‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬با انجام پروژه های بهبود و اقدام های فنی‪ ،‬مصرف‬ ‫این سوخت را به حداقل ممکن رسانده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬موض��وع قابل توجه برای واحدهای‬ ‫س��یمان در جهت حفظ محیط زیس��ت و مس��ائل پیرامون ان‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی مناس��ب در کارهای فرهنگی از س��وی ان جی اوها‬ ‫اس��ت‪ .‬اموزش در زمینه محیط زیس��ت نیز می تواند بسیار مهم‬ ‫باشد و تعامل متقابل با مسئوالن محلی هم به یقین می تواند در‬ ‫این راستا تاثیرگذار باشد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬نگهداری‬ ‫ت کارخانه انجام می ش��ود که این‬ ‫و تعمیرات همزمان در س��ای ‬ ‫موضوع در کاهش االیندگی نقش مهمی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سیمان داراب بزرگ ترین مجتمع صنعتی شهر‬ ‫داراب در اس��تان فارس به ش��مار می رود‪ .‬در این واحد سیمانی‪،‬‬ ‫سیمان خاکستری با تیپ های ‪ ۲‬و ‪ ۵‬تولید می شود‪ .‬واحد سیمان‬ ‫داراب مجهز به ‪ ۴‬دس��تگاه الکتروفیلتر‪ ،‬الکترواس��تاتیکی و ‪۳۸‬‬ ‫بک فیلت��ر یا فیلترهای کیس��ه ای در جه��ت کاهش الودگی در‬ ‫کارخانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای سیمانی چندان االینده نیستند‬ ‫درباره االیندگی‪ ،‬شرکت های سیمانی‬ ‫و اقدام هایی که این ش��رکت ها انجام‬ ‫داده ان��د‪ ،‬فری��دون پناه��ی مدی��ر‬ ‫محیط زیست ش��رکت سیمان ارومیه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫روزها دوران این تفکر که به هر قیمتی‬ ‫باید تولید داشت به پایان رسیده است‪،‬‬ ‫از این رو عصر تفکر نادرس��ت درباره اینکه ش��رکت های سیمانی‬ ‫واحدهای الوده کننده به ش��مار می روند نیز به س��ر رسیده است‬ ‫چراک��ه زیرس��اخت های الزم در صنعت س��یمان در چند دهه‬ ‫گذش��ته به خوبی ایجاد شده است و واحدهای سیمانی در کنار‬ ‫محیط زیست و با رعایت محیط زیست شکل گرفته اند و به سمت‬ ‫توسعه رفته اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تولید باید براس��اس حفظ‬ ‫نس��ل های اینده انجام شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬واحدهای سیمانی باید‬ ‫توس��عه پایدار را تفس��یر و معنا کنند و در کل به فکر نس��ل های‬ ‫اینده باشند‪.‬‬ ‫مدیر محیط زیس��ت شرکت سیمان ارومیه با اشاره به عواملی‬ ‫که ممکن اس��ت سبب تشدید الودگی شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫عوامل الوده کننده در واحدهای سیمانی خروجی انهاست که این‬ ‫واحده��ا باید خروجی االینده های خود را روزامد کنند تا میزان‬ ‫االیندگی را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫پناهی با اش��اره به این موضوع که بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫س��یمانی در کشور فراتر از استانداردهای سازمان محیط زیست‬ ‫پیش رفته اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بسیاری از واحدهای سیمانی به‬ ‫این دیدگاه رسیده اند که توسعه پایدار در گرو حفظ محیط زیست‬ ‫اس��ت و برای اینکه در مسیر تولید به بهترین شکل ممکن باقی‬ ‫بمانند‪ ،‬باید مسیر توسعه پایدار را درپیش بگیرند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که در گذشته کارخانه های سیمان‬ ‫به دور از ش��هرها تاسیس می ش��دند اما به تدریج شهرها توسعه‬ ‫یافته و کارخانه ها به ش��هرها نزدیک ش��دند‪ ،‬ب��ا وجود نزدیک‬ ‫ش��دن کارخانه های سیمان به شهرها‪ ،‬درحال حاضر الودگی این‬ ‫کارخانه ها چگونه کنترل می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بس��یاری از این‬ ‫واحده��ا باید تم��ام خروجی ها و مراحل تولی��د را روزامد کنند‬ ‫تا میزان الودگی خود را به حداقل ممکن برس��انند اما امروز در‬ ‫جهان ش��رایط به گونه ای اس��ت که واحدهای صنعتی در کنار‬ ‫مناطق مسکونی شکل می گیرند و تاکید همواره بر روزامد کردن‬ ‫فناوری است تا میزان الودگی را کاهش داد‪.‬‬ ‫مدیر محیط زیس��ت ش��رکت س��یمان ارومیه در ادامه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬از س��وی دیگر قوانین مناس��ب و مدونی ازسوی سازمان‬ ‫محیط زیس��ت تدوین ش��ده و نظارت های مناس��بی نیز در این‬ ‫راس��تا انجام می ش��ود و اگر کارخانه ای االینده باش��د‪ ،‬به یقین‬ ‫اجازه فعالیت نخواهد داشت‪ .‬در کل صنعت سیمان بسیار بیشتر‬ ‫از گذشته توانسته خود را با محیط زیست سازگار و همراه کند‪.‬‬ ‫پناهی در ادامه با اش��اره به فعالیت هایی که ش��رکت سیمان‬ ‫فریدون پناهی‪ :‬بسیاری از واحدهای سیمانی به این دیدگاه رسیده اند‬ ‫که توسعه پایدار در گرو حفظ محیط زیست است و برای اینکه در مسیر‬ ‫تولید به بهترین ش��کل ممکن باقی بمانند‪ ،‬باید مسیر توسعه پایدار را‬ ‫درپیش بگیرند‬ ‫ارومی��ه انج��ام داده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در واحد محیط زیس��ت‬ ‫س��یمان ارومیه اقدام های اصالحی انجام ش��د ه و براس��اس این‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬حت��ی س��ختگیرانه تر از قوانین محیط زیس��تی پیش‬ ‫می رویم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که سیمان ارومیه تاکنون‬ ‫چه اقدام های زیس��ت محیطی انجام داد ه اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫شرکت سیمان ارومیه نخستین اقدامی که انجام شد تشکیل واحد‬ ‫محیط زیس��ت بود و در کنار این واحد‪ ،‬کارگروه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی تش��کیل شد که اقدام های زیست محیطی را پیگیری‬ ‫کند‪ .‬مدیر محیط زیست شرکت سیمان ارومیه در ادامه با اشاره‬ ‫به مواردی که در زمینه محیط زیس��ت مهم اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به خشکس��الی های اخیر در کش��ور‪ ،‬کاهش مصرف اب‬ ‫یکی از اولویت های شرکت های سیمان ازجمله شرکت ما است‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز درتالش هس��تیم با برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫مصرف اب را تا ‪۵۰‬درصد کاهش دهیم‪ .‬در زمینه مصرف انرژی‬ ‫نیز برنامه ریزی کرده ایم که با میزان مصرف حداقلی پیش برویم‪.‬‬ ‫پناهی ادامه داد‪ :‬درباره گاز دی اکسیدکربن که االینده به شمار‬ ‫م��ی رود ت�لاش کرده ایم میزان ان را کاه��ش داده و به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مصرف سوخت در ایران چقدر است؟‬ ‫دو روی سکه بهره وری‬ ‫از مخازن سدها‬ ‫ح��ال و روز س��دهای ای��ران زی��ر س��ایه‬ ‫بارندگی های اخیر مطلوب است و امارها نشان‬ ‫می دهد مقادیر ورودی به انها از ابتدای س��ال‬ ‫اب��ی معادل ‪ ۷۱.۶‬میلی��ارد مترمکعب بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه ‪ ۲۷۷‬درص��د افزایش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫نمی توان ان را نشانه اغاز دوره ترسالی دانست‬ ‫ام��ا می ت��وان از ای��ن مخ��ازن ب��رای مقابله با‬ ‫خشکس��الی بهره برد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می توان‬ ‫از ذخایر س��دها در تامین حداکثری در شرایط‬ ‫خشکسالی و ذخیره سازی حداکثری در شرایط‬ ‫ترسالی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امسال دغدغه بحران اب‬ ‫در ایران برخالف س��ال های گذش��ته به دلیل‬ ‫بارندگی ه��ا کمرنگ تر ش��ده اس��ت‪ .‬وضعیت‬ ‫مطلوب س��دها نیز گواه این موضوع اس��ت که‬ ‫امس��ال تابس��تان‪ ،‬نگرانی و دغدغ��ه ای برای‬ ‫تامی��ن اب نخواهی��م داش��ت‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫وحید عسکری نژاد‪ ،‬رئیس گروه بهره برداری از‬ ‫سدهای کشور درباره میزان ورودی و خروجی‬ ‫س��دهای کشور از اغاز س��ال ابی ‪( ۹۷-۹۸‬اول‬ ‫مهر) تا ‪ ۲۴‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬اظهار کرد‪ :‬مقادیر‬ ‫ورودی ب��ه س��دها از ابتدای س��ال ابی معادل‬ ‫‪ ۷۱.۶‬میلی��ارد مترمکع��ب بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه ‪ ۲۷۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫می��زان خروجی از س��دها از ابتدای س��ال ابی‬ ‫نیز ‪ ۵۰.۶‬میلیارد مترمکعب گزارش ش��ده که‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته در بازه زمانی مشابه‬ ‫‪ ۲۱۵‬درص��د افزایش را نش��ان می دهد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ۱۷۸ ،‬س��د مهم در ح��ال بهره برداری‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفیتی معادل ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫دارن��د و بنا ب��ر اعالم وزارت نی��رو‪ ،‬اب ذخیره‬ ‫ش��ده در مخازن سدهای کش��ور معادل ‪۴۰.۹‬‬ ‫میلیارد مترمکعب عنوان ش��ده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته از رشد ‪ ۵۶‬درصدی‬ ‫برخوردار شده است‪ .‬تعداد سدهایی را که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد پرش��دگی دارند ‪ ۹۱‬س��د و تعداد‬ ‫سدهایی که کمتر از ‪ ۴۰‬درصد پرشدگی دارند‬ ‫‪ ۲۶‬سد است‪ .‬همچنین میزان پرشدگی مخازن‬ ‫س��دها حدود ‪ ۸۲‬درصد اعالم و گفته شده که‬ ‫موجودی مخزن سدهای کشور نسبت به هفته‬ ‫گذشته ‪ ۴۲۰‬میلیون مترمکعب افزایش داشته‬ ‫است و به گفته عسکری نژاد‪ ،‬برنامه ریزی منابع‬ ‫و مص��ارف س��دها ب��ا دو رویکرد کل��ی تامین‬ ‫حداکثری در شرایط خشکسالی و ذخیره سازی‬ ‫حداکثری در ش��رایط ترس��الی انجام می شود؛‬ ‫در ش��رایطی ک��ه اورده ای پیش بینی ش��ده به‬ ‫مخزن به دلیل وقوع خشکس��الی محقق نشود‪،‬‬ ‫برنامه ریزی به نحوی بازنگری می شود که بتوان‬ ‫تا حدی که تهدیدی برای مس��ائل فنی‪ ،‬کمی‬ ‫و کیفی اب اش��امیدنی وجود نداش��ته باشد از‬ ‫ذخایر اب مخازن بهره مند شد‪.‬‬ ‫در ش��رایط ترس��الی و وقوع رخداد سیالب‬ ‫نیز مهار اب و حداکثر ذخیره س��ازی به واسطه‬ ‫مخازن سدها انجام می شود‪ ،‬تا جایی که بتوان‬ ‫از منابع اب ذخیره ش��ده ب��رای تامین مصارف‬ ‫در س��ال های اینده بهره برد‪ ،‬البته کارشناسان‬ ‫بر ای��ن باورند ک��ه باران های سیل اس��ا پایان‬ ‫دوره های خشکس��الی در ایران است و پر شدن‬ ‫سدها درمان کم ابی مزمن کشور نیست‪ ،‬البته‬ ‫گفته می شود این پایان دوره خشکسالی است‬ ‫اما به این معنی نیس��ت که دیگر اغاز نخواهد‬ ‫شد زیرا ایران در هواشناسی هنوز روشی ندارد‬ ‫که بتوان دوره های خشکس��الی و ترس��الی را‬ ‫برای این��ده پیش بینی ک��رد‪ .‬البته روش های‬ ‫اماری می توانند بر اس��اس انچه در گذشته رخ‬ ‫داده ان��د‪ ،‬فقط احتمال وق��وع این دوره ها را در‬ ‫اینده تبیین کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز‬ ‫مطرح کرد‬ ‫فروش مواد پتروشیمی‬ ‫دولتی به نرخ ازاد‬ ‫مدیرکل تعزی��رات حکومتی البرز از تخلف‬ ‫‪ ۶۸‬میلی��ارد تومان��ی ی��ک ش��رکت تعاونی‬ ‫پتروش��یمی در اس��تان خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬علی اکبر مخت��اری اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت تعاونی مواد پتروشیمی دولتی را در‬ ‫ب��ازار با قیمت ازاد به فروش می رس��اند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اعضای این شرکت تعاونی به جای‬ ‫عم��ل به تعهدات خود در قبال ش��رکت های‬ ‫وابس��ته‪ ،‬مرتکب تخلف ش��ده اند‪ .‬پرونده این‬ ‫ش��رکت در ش��عبه هفتم تعزیرات حکومتی‬ ‫استان البرز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اداره کل تعزی��رات حکومتی و‬ ‫نهاد های نظارتی اس��تان البرز از سال گذشته‬ ‫تاکن��ون تعداد زیادی از متخلفان اقتصادی را‬ ‫فّهای‬ ‫شناسایی کرده که برای عوامل این تخل ‬ ‫پرونده تشکیل شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن دالویز‬ ‫ایران با‬ ‫‪ ۱۳‬هزار‬ ‫کیلومتر و‬ ‫‪ ۰.۹‬درصد‬ ‫کل خطوط ریلی‬ ‫جهان‪ ،‬جایگاه‬ ‫بیست و یکم‬ ‫طوالنی ترین‬ ‫خطوط را به خود‬ ‫اختصاص داده‬ ‫است‬ ‫با وجود اینکه بر اس��اس امار‪ ،‬سرانه مالکیت خودرو‬ ‫در ایران پایین اس��ت‪ ،‬شدت مصرف انرژی باال تخمین‬ ‫زده می شو د به گونه ای که تعداد خودرو در ایران به ازای‬ ‫هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر ‪ ۲۴۰‬دس��تگاه تعریف شده که این عدد‬ ‫برای امریکا ‪ ،۸۳۳‬ژاپن ‪ ۵۹۱‬و المان ‪ ۵۸۹‬است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدی ایران‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۷.۷‬لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بوده‬ ‫ک��ه باال بودن مصرف س��وخت و االیندگی خودروهای‬ ‫تولیدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود ‪۱۹.۷‬‬ ‫میلیون خودرو سبک (س��واری و وانت) در ایران وجود‬ ‫داش��ته که از این تعداد‪ ،‬بر اساس امار ناجا‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیون خودرو فرسوده سبک در ناوگان ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه اینکه در ‪ ۵‬سال اینده‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱.۹‬میلیون خودرو به تعداد خودروهای فرسوده اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین از یک میلیون خودرو س��نگین‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو فرسوده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بر اساس بررس��ی موسسه مطالعات‬ ‫و کنترل ترافیک تهران‪ ،‬میزان ش��دت انرژی اتوبوس‪،‬‬ ‫‪ ۳‬و نیم برابر‪ ،‬تاکس��ی ‪ ۲۲‬برابر و خودروهای شخصی‬ ‫‪ ۲۶‬براب��ر مترو اس��ت که در این بین‪ ،‬اس��تراتژی های‬ ‫مهم در کاهش ش��دت انرژی و کاهش مصرف سوخت‬ ‫و االیندگ��ی در بخش حمل ونقل در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬متوس��ط مصرف روزانه بنزین در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ح��دود ‪ ۸۰.۷‬میلی��ون لیتر و در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۷.۷‬میلیون لیتر بوده و رش��د مصرف بنزین‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به س��ال ‪ ۴۶.۵ ،۱۳۹۰‬درصد و‬ ‫همچنین رش��د مصرف بنزین در سال ‪ ۱۳۹۶‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬بیش از ‪ ۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ ۱۳۹۶‬به طور متوسط روزانه ‪۵۱.۷‬‬ ‫میلیون دالر یارانه (‪ ۱۳.۱‬میلیون دالر یارانه بابت بنزین‬ ‫و ‪ ۳۸.۶‬میلیون دالر یارانه بابت نفت گاز) پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬روزان��ه ‪ ۳۵‬میلی��ون دالر یارانه پنهان‬ ‫به بنزین اختصاص می یابد و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬پرداخت س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه‪ ،‬در ش��رایطی که بودجه س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار میلی��ارد تومان اس��ت‪ ،‬هیچ توجیه‬ ‫اقتصادی ن��دارد و الزم اس��ت هر چه س��ریع تر‪ ،‬روند‬ ‫غیربهینه تخصیص یارانه به بخش انرژی کشور اصالح‬ ‫ش��ود‪ ،‬البته و بدون تردید نمی توان یک ش��به‪ ،‬مس��یر‬ ‫اص�لاح الگوی مصرف انرژی را طی کرد و الزم اس��ت‬ ‫در این فراین��د‪ ،‬حمایت از دهک های کم درامد جامعه‬ ‫پرداخت س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫بودجه س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬هیچ توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫به طور جدی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬محس��ن دالوی��ز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت گفته است‪ :‬منطقی کردن‬ ‫س��هم هر یک از مدهای حمل ونق��ل از کل حمل ونقل‬ ‫ایران‪ ،‬توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش مصرف سوخت‬ ‫در خودروهای تولی��دی و ارتقای فناوری تولید خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت و حرکت به سمت تولید هیبریدی و‬ ‫الکتریکی بخشی از اقدام ها در این حوزه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ارتق��ای کیفی��ت و کارک��رد ناوگان‬ ‫حمل ونقل کشور (نوس��ازی ناوگان)‪ ،‬اص�لاح‪ ،‬تکمیل‪،‬‬ ‫بهب��ود و تدوی��ن قوانی��ن و مقررات و اس��تانداردهای‬ ‫مرتب��ط با مصرف س��وخت و حمل ونق��ل و نظارت بر‬ ‫اجرای درس��ت انها‪ ،‬اصالح و بهب��ود وضعیت ترافیک‬ ‫و کاه��ش تقاض��ای س��فر‪ ،‬اس��تفاده از س��وخت های‬ ‫اقتصادی و س��الم تر با رویکرد سوخت های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫بهینه کردن کیفیت س��وخت ها و س��ایر فراورده های‬ ‫نفتی م��ورد مص��رف در خودروها و نح��وه توزیع انها‬ ‫و فرهنگ س��ازی‪ ،‬ام��وزش و اطالع رس��انی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مواردی اس��ت که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی بیش از ‪ ۱.۹‬میلیون خودرو‬ ‫وی همچنی��ن درباره روند کاهش��ی می��زان ‪CO ۲‬‬ ‫خودروها از س��ال ‪ ۸۲‬تا ‪ ،۹۶‬اب��راز کرد‪ :‬میانگین وزنی‬ ‫مصرف سوخت خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬برابر ‪ ۵.۶‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر (معادل ‪۱۳۰‬‬ ‫گرم بر کیلومتر انتشار ‪ )CO2‬بوده که این عدد در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بای��د به ‪ ۴.۱‬لیت��ر د ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر (معادل ‪۹۵‬‬ ‫گرم بر کیلومتر انتش��ار ‪ )CO2‬برسد که هدف گذاری‬ ‫امری��کا برای اینده میالدی مق��دار ‪ ۵.۵‬لیتر در ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه اتحادیه اروپا در ص��ورت رعایت‬ ‫نک��ردن حدود مج��از تعیین ش��ده‪ ،‬جرایم س��نگینی‬ ‫ب��رای تولید کنندگان لحاظ کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جرایم‬ ‫لحاظ ش��ده برای انتشار بیش از حد مجاز در دو مرحله‬ ‫ت به طوری که از ‪ 7‬سال پیش‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس ‬ ‫تا کنون ب��رای یک گرم بر کیلومتر اول اضافه تر از حد‬ ‫مج��از‪ ۵ ،‬یورو ب��ه ازای هر خودرو‪ ،‬ب��رای یک گرم بر‬ ‫کیلومت��ر دوم اضافه ت��ر از حد مجاز‪ ۱۵ ،‬ی��ورو به ازای‬ ‫هر خودرو‪ ،‬برای یک گرم بر کیلومتر س��وم اضافه تر از‬ ‫ح��د مجاز‪ ۲۵ ،‬ی��ورو به ازای هر خ��ودرو و برای میزان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انتش��ارهای بیش��تر از ‪ ۳‬گرم بر کیلومتر از حد مجاز‪،‬‬ ‫مق��دار ‪ ۹۵‬یورو ب��رای هر گرم بر کیلومت��ر به ازای هر‬ ‫خودرو گرفته می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت در‬ ‫بخش دیگری از صحبت های خود به پایین بودن طول‬ ‫خطوط ریلی در کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬ایران با ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار کیلومتر و ‪ ۰.۹‬درصد کل خط��وط ریلی جهان‪،‬‬ ‫جایگاه ‪ ۲۱‬طوالنی ترین خط��وط را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اگر میزان خطوط را به ازای یارانه س��طح (طول خط‬ ‫به س��طح کشور) بس��نجیم‪ ،‬به ازای هر ‪ ۱۴۸‬کیلومتر‬ ‫مربع‪ ،‬ی��ک کیلومتر راه اهن دارد ک��ه از این حیث در‬ ‫جایگاه ‪ ۸۱‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫با تم��ام این اوص��اف‪ ،‬اصالح الگوی مص��رف انرژی‬ ‫در ایران به یک الزام تبدیل ش��ده و اس��تقرار مدیریت‬ ‫انرژی در صنایع مختلف نیز از جمله اقدام هایی اس��ت‬ ‫که ب��ه بهبود مصرف کم��ک می کند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی از الزام های بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫عنوان شده و ش��رکت بهینه سازی مصرف سوخت هم‬ ‫اعالم کرده با توجه به این مهم‪ ،‬طرحی را با مش��ارکت‬ ‫دانش اموزان کلید زده که پایش های این شرکت نشان‬ ‫می دهد این طرح نتایج خوبی هم داشته است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬مباحث مرتبط ب��ا اصالح الگوی مصرف‬ ‫ان��رژی ب��ا حمای��ت وزارت عل��وم و وزارت اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬در مد رس��ه ها و دانشگاه های کشور باید بیش‬ ‫از پیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت‬ ‫ت به منظ��ور بهره گی��ری حداکث��ری از ظرفیت های‬ ‫وزی��ر نف ‬ ‫مغزافزاری و نرم افزاری کشور و رونق تولید ملی به ویژه در شرایط‬ ‫خطیر کنونی‪ ،‬ش��یوه نامه تشکیل ش��ورای حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در صنعت نفت را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬در متن ابالغیه بیژن زنگنه به سعید محمدزاده‪،‬‬ ‫معاون امور مهندس��ی‪ ،‬پژوهش��ی و فناوری امده است‪ :‬به منظور‬ ‫بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مغزافزاری و نرم افزاری کشور‬ ‫و رون��ق تولید ملی به ویژه ش��رایط خطیر کنون��ی‪ ،‬پیرو مباحث‬ ‫انجام شده‪ ،‬به استناد بندهای ‪ ۵ ،۴‬و ‪ ۶‬از جزء «ث» ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫وظای��ف و اختی��ارات وزارت نفت مصوب ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت ‪۱۳۹۱‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬بدین وس��یله این موارد برای اجرا ابالغ‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به منظ��ور توجه و حمایت بیش��تر از ظرفیت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در بخش های مختلف باالدستی و پایین دستی صنعت‬ ‫ن وسیله‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و نیز توس��عه اس��تارت اپ ها‪ ،‬بدی ‬ ‫«ش��ورای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در صنعت نفت» با‬ ‫بنزین کارتی و سی ان جی‪ ،‬راهکاری برای کنترل مصرف‬ ‫ی��ک نماین��ده مجل��س‪ ،‬اس��تفاده از کارت را‬ ‫راهکاری موثر برای جلوگیری از قاچاق عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ایجاد مش��وق برای استفاده از سی ان جی‬ ‫می تواند میزان مصرف بنزین را کاهش دهد‪.‬‬ ‫عزت اهلل یوس��فیان با اشاره به اخرین تصمیم ها‬ ‫ب��رای بنزی��ن ب��ه مهر گف��ت‪ :‬بر اس��اس اخرین‬ ‫تصمیمی که گرفته شد توزیع بنزین با همین نرخ‬ ‫کنونی ادامه پیدا می کند‪ .‬س��همیه بندی و افزایش‬ ‫قیمت بنزین منتفی شده اما مجلس تصویب کرد‬ ‫که کارت سوخت اجباری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار ش��د برای جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫و مش��خص ش��دن می��زان مص��رف هر خ��ودرو‪،‬‬ ‫سوختگیری با کارت باشد تا چنانچه از یک کارت‬ ‫بیش از میزان معمول سوخت برداشت شود‪ ،‬قابل‬ ‫پیگرد و بررس��ی باشد‪ .‬این نماینده مجلس گفت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت سوخت چندان برای کاهش مصرف‬ ‫موثر نیست‪ ،‬ما از بنزین ‪ ۸۰‬تومانی به نرخ ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان رس��یده ایم‪ .‬این رویه چندان کنترل کننده‬ ‫و بازدارنده از مصرف نبوده اس��ت زیرا بعید اس��ت‬ ‫مردم با گران ش��دن قیمت‪ ،‬تعداد سفرهای خود‬ ‫را کم کنند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬طرحی که قرار است‬ ‫در زمینه س��ی ان جی اجرا شود و بر اساس ان بنا‬ ‫شده وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی بابت سی ان جی سوز‬ ‫کردن تخصیص یابد‪ ،‬می تواند راهکاری موثر برای‬ ‫روی اوری ب��ه س��ی ان جی و کاهش مصرف بنزین‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ترکیب زیر تشکیل می شود‪ .‬معاون وزیر در امور مهندسی‪ ،‬فناوری‬ ‫و پژوهش (رئی��س ش��ورا)‪ ،‬مدیران پژوهش و فناوری ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫اصلی‪ ،‬مدیران کل ذی ربط در ان معاونت‪ ،‬نماینده معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬تا ‪ ۶‬نف��ر افراد حقیقی صاحب نظر به‬ ‫پیشنهاد معاون مهندسی و تایید وزیر‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با توجه به توافق انجام شده با مدیرعامل محترم شرکت ملی‬ ‫نفت ایران‪ ،‬مدیریت استفاده از محوطه عمومی پژوهشگاه پیشین‬ ‫صنعت نفت و بخش های توافق ش��ده از انبار کاالی ری در اختیار‬ ‫ان معاونت قرار می گیرد تا از این مجموعه به نحو مناس��ب برای‬ ‫توسعه استارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت‬ ‫نفت بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬الزم است با انتخاب مشاور ذی صالح‪ ،‬نحوه کاربری مناسب از‬ ‫مکان های یادشده‪ ،‬با توجه به نیازهای کنونی و اینده شرکت های‬ ‫هدف مشخص شده و نس��بت به طراحی و اجرای زیرساخت ها و‬ ‫انجام سرمایه گذاری های الزم در این زمینه اقدام های الزم به انجام‬ ‫برسد و نتیجه به طور مرتب به اینجانب گزارش شود‪.‬‬ ‫میزان امادگی پایانه های نفتی کشور در شرایط تحریم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران گف��ت‪ :‬در اینده نزدیک امکان‬ ‫صادرات یک میلیون بشکه از پایانه جاسک فراهم می شود‪.‬‬ ‫عباس اسدروز درباره وضعیت پایانه های نفتی صادرات نفت به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫به زودی پایانه جاس��ک به پایانه های کش��ور اضافه شده و در اینده نزدیک‬ ‫امکان صادرات یک میلیون بشکه را از این مسیر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره نیاز ب��ه واردات تجهی��زات خاص در ش��رایط تحریم گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر بیش��تر در حوزه های زیرس��اخت اس��تراتژیک‪ ،‬خطوط لوله‪،‬‬ ‫سیس��تم میترین��گ ورود کردی��م‪ ،‬به ط��وری که در حوزه سیس��تم های‬ ‫میترینگ کش��ور را نجات دادیم‪ .‬مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طراحی و ساخت سیستم های میترینگ به نحوی هستند‬ ‫که سیگنال هایی که می ایند بسیار دقیق هستند و یک درجه دما می تواند‬ ‫روی سیس��تم ها تاثیرگ��ذار باش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه قطعات‬ ‫الکتریک��ی را خودمان با ات��کا به توان داخلی پش��تیبانی و تکمیل کردیم‬ ‫و کارت های الکترونیکی سیس��تم میترینگ نیز با توان داخلی پش��تیبانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬خارگ‪ ،‬پارس جنوبی‪ ،‬ماهشهر و جاسک ‪ ۵‬پایانه صادراتی نفت‬ ‫کش��ور هستند که از این تعداد خارگ با دو اسکله شرقی و غربی به عنوان‬ ‫بزرگ ترین مرکز صادرات نفت خام کش��ور مناسب ترین مکان برای صدور‬ ‫و بارگیری نفت تش��خیص داده شده است‪ ،‬اسکله شرقی قابلیت پهلودهی‬ ‫همزمان ‪ ۶‬نفتکش تا ظرفیت ‪ ۲۷۵‬هزار تن را دارد‪ ،‬اسکله غربی نیز قابلیت‬ ‫پهلوده��ی ‪ ۳‬نفتکش با ظرفیت های ‪ ۳۰۰‬ه��زار تا ‪ ۵۰۰‬هزار تن را به طور‬ ‫همزمان دارد‪ .‬در منطقه عملیاتی خارگ بیش از ‪ ۴۰‬مخزن ذخیره س��ازی‬ ‫ن بر ‪ ۲۰‬میلیون بشکه وجود دارد‪.‬‬ ‫ت افزو ‬ ‫نفت خام با ظرفی ‬ ‫جاس��ک پایانه در دستور کار ساخت کشور است که مخازن ذخیره سازی‬ ‫نفت خام به میزان ‪ ۱۰‬میلیون بش��که و قابل توس��عه تا ‪ ۳۰‬میلیون بشکه و‬ ‫گوی های شناور(‪ )SPM‬برای امکان صادرات ‪ ۲‬میلیون بشکه نفت خام در‬ ‫روز از جمله مختصات ان است‪.‬‬ ‫جایگزینی گاز ایران؛ راه حل اقتصادی یا موضع گیری سیاسی‬ ‫معاون پیش��ین بین الملل وزیر نفت معتقد است که با وجود‬ ‫موضع گی��ری مقام های عراقی ب��رای جایگزینی گاز وارداتی از‬ ‫ایران‪ ،‬عراق فعال گزینه دیگری برای تامین گاز مورد نیاز خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫صادرات گاز چند س��الی اس��ت که در ایران مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در همین زمینه در دهه گذشته صادرات گاز به‬ ‫ترکیه اجرایی ش��د و یکی دو سالی است که ایران از دو مسیر‬ ‫گاز خود را به بغداد و بصره در عراق رسانده است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه عراق در پرداخت پول گاز صادراتی در برخی از‬ ‫مواقع کوتاهی کرده اما ایران همواره به عنوان شریکی مطمئن‬ ‫ظاهر شده و تعهد فروش را به صورت کامل اجرا کرده است‪.‬‬ ‫ح��ال با بازگش��ت تحریم های همه جانبه امری��کا علیه نفت‬ ‫ایران‪ ،‬زمزمه هایی از کشور همسایه درباره جایگزین کردن گاز‬ ‫ایران از طریقی دیگر به گوش می رسد‪.‬‬ ‫تا انجا که ثامبر غضبان‪ ،‬وزیر نفت عراق گفته که کش��ورش‬ ‫در ص��ورت هر گونه توقف واردات گاز از ایران‪ ،‬طرح هایی برای‬ ‫تامین ش��بکه برق خود در نظر گرفته اس��ت‪ .‬وی البته اظهار‬ ‫امیدواری کرده که این اتفاق رخ ندهد‪.‬‬ ‫اظهار نظر وزیر نفت عراق بیش��تر از انکه رنگ و بوی واقعی‬ ‫داش��ته باش��د به یک موضع گیری سیاسی ش��باهت دارد زیرا‬ ‫درحال حاض��ر عراق هی��چ خط لول��ه ای ب��رای واردات گاز از‬ ‫س��ایر کش��ورها ندارد و بنادر این کش��ور نیز برای واردات گاز‬ ‫طبیعی مایع (ال ان جی) طراحی نش��ده است‪ .‬در همین زمینه‬ ‫س��ید مهدی حسینی ‪ ،‬مذاکره کننده ارشد ایران در دادگاه الهه‬ ‫و معاون پیشین بین الملل وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این صحبت ها بیش��تر موضع سیاسی عراق است تا امریکا‬ ‫را برای ادامه واردات گاز از ایران مجاب کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران تنها فروش��نده گاز به عراق اس��ت و این‬ ‫کش��ور فعال گزینه دیگری ندارند‪ .‬مذاکره کننده ارشد ایران در‬ ‫دادگاه الهه با اش��اره به اینکه دریاف��ت گاز به دو صورت خط‬ ‫لوله یا مایع سازی امکان پذیر است‪ ،‬افزود‪ :‬عراق در بندرگاه های‬ ‫خود تجهیزات تخلیه ال ان جی را ندارد و درباره خط لوله نیز‪ ،‬به‬ ‫جز دو خط لوله ای که از ایران به س��مت بغداد و بصره می رود‪،‬‬ ‫خط لوله وارداتی گاز دیگری در این کشور ساخته نشده است‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی‪ ،‬ممکن است عراق به دنبال واردات گاز از‬ ‫روس��یه از مسیر ترکیه باشد اما این اقدام عالوه بر انکه زمان بر‬ ‫است‪ ،‬به سرمایه گذاری چند میلیاردی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرات گاز تحریم ناپذیر است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫از س��وی دیگر خریدار گاز ایران دولت عراق اس��ت و دولت ها‬ ‫موضع تحریم امریکا قرار ندارند‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین بین الملل وزیر نفت ادام��ه داد‪ :‬اینکه امریکا‬ ‫ب��ه همه دنیا زور می گوید بحث دیگری اس��ت اما مقرراتی که‬ ‫شاکله تحریم را تشکیل می دهند تاکید دارند که فروش گاز در‬ ‫تحریم ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اختصاص زمین به طرح جایگزین مسکن مهر‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬می گویند س��نگ بزرگ‪ ،‬نشانه نزدن است‪ .‬تامین‬ ‫نش��دن حتی یک واحد مس��کن اجتماعی در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم را نیز ش��اید بتوان مصداقی از این ضرب المثل پیشینیان‬ ‫دانس��ت‪ .‬درحالی که وزیر راه و شهرس��ازی دولت یازدهم با وعده‬ ‫اجرای طرح مس��کن اجتماع��ی‪ ،‬کار خود را اغاز ک��رد‪ ،‬این طرح‬ ‫در عم��ل هنوز حرف��ی برای گفتن ندارد و با گذش��ت دو س��ال از‬ ‫عمر دولت دوازدهم‪ ،‬همچنان کم درامدها چش��م به راه اجرای این‬ ‫طرح هستند‪.‬‬ ‫س��اخت س��االنه ‪ ۱۵۰‬ه��زار واحد مس��کونی ازس��وی دولت با‬ ‫همکاری بنیاد مس��کن‪ ،‬تصویری کلی است که عباس اخوندی از‬ ‫ابتدای حضور در وزارت راه و شهرس��ازی دولت روحانی از مس��کن‬ ‫اجتماع��ی ارائه داد؛ حاال نه اخوندی وزیر اس��ت و نه چیزی به نام‬ ‫مس��کن اجتماعی به دست مصرف کنندگان رسیده تا بتوان میزان‬ ‫انطباق این تصویر با واقعیت را بررسی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تهیه مس��کن برای گروه های کم درامد و قشر‬ ‫ضعیف ازس��وی دولت‪ ،‬اقدام��ی متداول در دنیاس��ت که در قالب‬ ‫مس��کن اجتماعی اجرا می ش��ود‪ .‬در برخی کشورها‪ ،‬در قالب طرح‬ ‫مس��کن اجتماعی‪ ،‬دولت برخی واحدهای مس��کونی را خریداری‬ ‫می کن��د و ب��ا اجاره بهای اندک ی��ا به طور رای��گان در اختیار افراد‬ ‫کم درامد و ضعیف قرار می دهد‪ .‬س��اختار اصلی مسکن اجتماعی‬ ‫برمبنای اجاره اس��ت و فرض دولت در این طرح این اس��ت که فرد‬ ‫کم درامد‪ ،‬در طول زمان توانمند می ش��ود و امکان تامین مس��کن‬ ‫برای خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫در ایران ایده اجرای طرح مسکن اجتماعی ازسوی دولت یازدهم‬ ‫مطرح ش��د و ب��ا پیگیری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬بنیاد مس��کن‪،‬‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در اس��فند ‪ ۹۵‬به تصویب‬ ‫هیات دولت رسید‪.‬‬ ‫یک��ی از بخش های طرح مس��کن اجتماعی‪ ،‬س��اخت مس��کن‬ ‫اجاره ای ویژه قش��رهای کم درامد اس��ت‪ .‬بخش مس��کن اجاره ای‬ ‫در مس��کن اجتماعی قرار اس��ت به دو ش��کل اجرا شود؛ یکی انکه‬ ‫س��ازندگان و نهادهای مس��ئولی که متولی معیش��ت قش��رهای‬ ‫کم درامد هس��تند‪ ،‬ب��ا دریافت منابع مالی و تس��هیالت بانکی و با‬ ‫اس��تفاده از زمین هایی که دارند‪ ،‬برای ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫اج��اره ای اقدام کنند‪ .‬همچنین قرار اس��ت زمین ه��ای دولتی در‬ ‫اختیار س��ازندگان قرار گیرد و انها نیز به تناس��ب ارزش زمین های‬ ‫دولتی‪ ،‬تعدادی واحد مس��کونی در انها بس��ازند‪ ،‬سپس سهم خود‬ ‫در بودجه به روی مسکن اجتماعی باز نشد‬ ‫بهزیس��تی کش��ور هماهنگی های الزم انجام شده تا اگر تسهیالت‬ ‫بانکی و یارانه را تخصیص دهند‪ ،‬کار اغاز شود‪.‬‬ ‫به گفته حق شناس بنیاد مسکن براوردهای الزم در زمینه میزان‬ ‫زمین مورد نیاز برای س��اخت ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی را انجام داده‬ ‫است‪ .‬در این براورد‪ ،‬نام شهرها و متراژ زمین مورد نیاز براساس نرخ‬ ‫اجاره ان ش��هر هم احصا و درنهایت جدولی تهیه و به سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن ارسال شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در بنیاد مسکن یاداور شد‪ :‬سازمان ملی زمین‬ ‫و مس��کن به ما اعالم کرد بخشنامه ای درباره تامین زمین مورد نیاز‬ ‫برای مس��کن اجتماعی تهیه و ابالغ کرده است‪ .‬اما در سال های ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ۹۷‬موفق به دریافت زمین برای ساخت مسکن اجاره ای به عنوان‬ ‫زیرمجموعه طرح مسکن اجتماعی نشده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تس��هیالت س��ال ‪ ۹۷‬به منظور اجرای طرح مسکن‬ ‫اجتماع��ی برای ‪۱۰۰‬ه��زار واحد‪ ۲۴۰۰ ،‬میلی��ارد تومان بوده که‬ ‫هنوز به حس��اب بنیاد مسکن واریز نشده اس��ت‪ .‬همچنین انطور‬ ‫که حق ش��ناس گفته در بودجه ‪ ۹۶‬یارانه تس��هیالت بانکی و یارانه‬ ‫ساخت مسکن اجتماعی دیده نشده بود‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مسکن‪ :‬ما فقط مقداری زمین از سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫گرفته ایم و کار برگزاری مزایده را ش��روع کرده ایم تا از عالقه مندان به‬ ‫سرمایه گذاری و س��اخت این خانه ها دعوت به مشارکت کنیم‪ .‬برای طرح‬ ‫مسکن اجتماعی هنوز هیچ اعتبار ریالی دریافت نکرده ایم‬ ‫را به عنوان مالک به فروش برس��انند و سهم دولت را در اختیار بنیاد‬ ‫مس��کن قرار دهند تا برای قشرهای اس��یب پذیر به شکل اجاره ای‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬این زمین ها در ایران قرار اس��ت ازسوی‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن تامین شود‪.‬‬ ‫اجاره ارزان نیز از جمله بخش های طرح مس��کن اجتماعی است‬ ‫که در ان قرار اس��ت به ساخت مسکن استیجاری‪ ،‬پرداخت کمک‬ ‫هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن کمک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین و بودجه؛ دو مانع اصلی پیشرفت مسکن‬ ‫اجتماعی‬ ‫براساس مصوبه دولت در اسفند ‪ ۹۵‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫به عنوان متولی اصلی مس��کن اجتماعی معرفی شده است‪ .‬رئیس‬ ‫ای��ن نهاد در اخرین اظهارنظر درباره مس��کن اجتماعی اعالم کرد‬ ‫در ای��ن زمینه هنوز هیچ منابعی به این نهاد اختصاص داده نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ازسوی دیگر معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن می گوید‬ ‫شیوه نامه ها و ایین نامه های مسکن اجتماعی تهیه و کار شناسایی‬ ‫ش��هرها و تعداد واحدهایی که باید در ش��هرها در زمینه مس��کن‬ ‫حمایتی و اجتماعی س��اخته شوند‪ ،‬تکمیل شده‪ ،‬با این حال هنوز‬ ‫زمین برای س��اخت واحدهای مسکن اجتماعی به طور کامل داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬جواد حق ش��ناس گفت‪ :‬نام‬ ‫مناطقی از شهرها که برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی‬ ‫ازسوی بنیاد مس��کن مطالعه و شناسایی شده اند‪ ،‬به سازمان ملی‬ ‫زمین و مس��کن برای تحویل زمین ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین با‬ ‫س��ازمان هایی مانن��د کمیته ام��داد امام خمینی (ره) و س��ازمان‬ ‫‹ ‹اختصاص زمین به مسکن اجتماعی کلید خورد‬ ‫گرچه گالیه هایی مبنی بر اختصاص داده نش��دن بودجه و زمین‬ ‫به طرح مس��کن اجتماعی از سوی مس��ئوالن بنیاد مسکن مطرح‬ ‫شده اما اخرین پیگیری ها نش��ان می دهد به تازگی کار اختصاص‬ ‫زمین به این طرح ازسوی سازمان ملی زمین و مسکن کلید خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی در پاسخ به‬ ‫پیگیری‬ ‫درباره اخرین وضعی��ت اختصاص زمین و اعتبار‬ ‫به این نهاد برای س��اخت مس��کن اجتماعی گفت‪ :‬در این طرح ما‬ ‫فقط مقداری زمین از س��ازمان ملی زمین و مسکن گرفته ایم و کار‬ ‫برگزاری مزایده را شروع کرده ایم تا از عالقه مندان به سرمایه گذاری‬ ‫و ساخت این خانه ها دعوت به مشارکت کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬یکی از بخش های طرح مسکن اجتماعی این است‬ ‫که دولت زمین در اختیار س��ازنده قرار و س��ازنده ب��ا نظارت بنیاد‬ ‫مسکن کار خود را انجام دهد و واحد مسکونی را بسازد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس با بیان اینکه برای طرح مسکن اجتماعی هنوز هیچ‬ ‫اعتبار ریالی دریافت نکرده ایم‪ ،‬درباره میزان زمینی که برای مسکن‬ ‫اجتماعی در اختیار این نهاد قرار داده شده‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از زمین ها‬ ‫به ما داده شده اما هنوز قطعی نیست‪ .‬انچه به طور قطعی به دست ما‬ ‫رسیده و تحویل ما داده شده بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هکتار است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیربرنامه های طرح مسکن اجتماعی‬ ‫معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن می گوید مسکن اجتماعی‬ ‫‪ ۷‬زیربرنامه دارد که یکی از انها‪ ،‬اعطای تس��هیالت ساخت مسکن‬ ‫به قش��رهای اسیب پذیری است که می خواهند مسکن ملکی برای‬ ‫خود بسازند‪ .‬شناسایی این افراد ازسوی سازمان بهزیستی و کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) انجام و تس��هیالت ساخت مسکن ملکی به‬ ‫انها داده می شود‪ .‬حق شناس ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از زیربرنامه های‬ ‫مسکن اجتماعی‪ ،‬اعطای تس��هیالت خرید مسکن برای قشرهای‬ ‫زیر پوش��ش نهادهای حمایتی است که ازس��وی بانک های عامل‪،‬‬ ‫تسهیالت مورد نظر را دریافت می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه یکی دیگر‬ ‫از زیربرنامه های مس��کن اجتماعی‪ ،‬تخصیص تعدادی از واحدهای‬ ‫مسکن مهر بدون متقاضی به قشرهای اسیب پذیر است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی افراد کم درامد‪ ،‬عالقه مند به اس��تفاده از این واحدها هستند‬ ‫اما نقدینگی الزم را ندارند که قرار اس��ت به قشرهای مشمول طرح‬ ‫مس��کن اجتماعی ت��ا ‪ ۷‬میلیون تومان برای اس��تفاده از واحدهای‬ ‫مسکن مهر بدون متقاضی کمک شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬دو برنامه دیگر هم‬ ‫دو نوع مسکن اجاره ای اس��ت‪ .‬معاون مسکن شهری بنیاد مسکن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نهادهای حمایتی‪ ،‬شناس��ایی قشرهای مشمول طرح و‬ ‫اولویت بندی ها را انجام داده اند و بنیاد مسکن نیز سهمیه هر استان‬ ‫را تعیین کرده است‪ .‬امیدواریم با تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬این طرح‬ ‫اجرایی شود‪ .‬سازمان ملی زمین و مسکن نیز قول همکاری به بنیاد‬ ‫مسکن برای اعطای زمین داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر جانشین اخوندی درباره مسکن اجتماعی‬ ‫گرچه معاون مسکن بنیاد مسکن‪ ،‬باوجود تاخیرها در اختصاص‬ ‫زمین و بودجه به طرح مسکن اجتماعی‪ ،‬همچنان نسبت به اجرای‬ ‫این طرح ابراز امیدواری می کند اما انچه احتمال توقف و به بن بست‬ ‫رسیدن این طرح را قوت می بخشد‪ ،‬نگاه وزیر راه و شهرسازی فعلی‬ ‫به ان است‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی در پاسخ به پرسش��ی درباره سرنوشت مسکن‬ ‫اجتماعی بیان کرد‪ :‬بنده مسکن با پسوند را قبول ندارم‪ .‬در این دوره‬ ‫مس��کنی که در هدف داریم و برای قش��رهای کم درامد و متوسط‬ ‫جامعه در حال س��اخت است‪ ،‬ش��امل تکمیل و تحویل ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی مهر و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد جدید در سراسر کشور است‬ ‫که اگر مردم در س��اخت و تکمیل انها مش��ارکت کنند چرخ تولید‬ ‫مسکن در کشور به حرکت درخواهد امد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴۴۰۰‬هکتار زمین دولتی به بازافرینی شهری‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬مابه التفاوت‬ ‫یارانه نرخ س��ود تس��هیالت نوسازی بافت‬ ‫فرس��وده از محل بودج��ه ‪ ۹۷‬تامین اعتبار‬ ‫ش��ده و نخس��تین بخش ان را ابتدای این‬ ‫هفته دریافت کردیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫محمد اس�لامی در‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و شهرداری تهران در بازافرینی‬ ‫محله س��یروس پایتخ��ت گف��ت‪ :‬رئیس جمهوری بر‬ ‫یکی از اهداف اصلی حوزه ش��هری ک��ه توجه به بافت‬ ‫فرس��وده است‪ ،‬تاکید و مطالبه های زیادی از وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تهران با تهدید بالیای طبیعی روبه رو اس��ت‬ ‫که حساس��یت بیشتری در این زمینه دارد و بازافرینی‬ ‫شهری باید سرعت بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پیش��رفت بازافرینی شهری‬ ‫در ته��ران‪ ،‬ب��االی ‪ ۴۰‬درصد اس��ت و باید‬ ‫شتاب بیشتری به ان داده شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس برنامه ششم توس��عه‪ ،‬باید ساالنه‬ ‫‪ ۲۷۰‬محل��ه از ‪ ۲۷۰۰‬محل��ه شناس��ایی‬ ‫ش��ده برای نوسازی بافت فرس��وده‪ ،‬بازسازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬براس��اس دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫قرار اس��ت زمین های متعلق به هم��ه نهادهای دولتی‬ ‫در بافت های فرس��وده‪ ،‬به این برنام��ه اختصاص داده‬ ‫ش��ود؛ از ای��ن رو ‪ ۴۴۰۰‬هکتار زمی��ن متعلق به همه‬ ‫نهاده��ای دولت��ی در ای��ن بافت ه��ا در ‪ ۷۲‬محله واقع‬ ‫در ‪ ۶۷‬ش��هر شناسایی ش��ده که برای س��اخت واحد‬ ‫مس��کونی و نوس��ازی محله‪ ،‬در اختیار توسعه گر قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اس�لامی افزود‪ ۱۴۰۰ :‬هکتار زمین نی��ز در چابهار‬ ‫به عن��وان بزرگ تری��ن ش��هر دارای حاشیه نش��ینی‬ ‫اختص��اص داده ای��م تا حاشیه نش��ینی در این ش��هر‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫وی درباره تسهیالت نوس��ازی بافت فرسوده گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر این تس��هیالت با نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد به‬ ‫انبوه ساز و توس��عه گر داده می شود که نرخ سود خوبی‬ ‫اس��ت و توس��عه گر ان را ب��ا نرخ تمام ش��ده‪ ،‬به فروش‬ ‫خواهد رس��اند‪ .‬اگر قرار باش��د دولت یارانه بدهد‪ ،‬سهم‬ ‫خود را در هنگام فروش اعمال خواهد کرد و توس��عه گر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد بخشودگی در نرخ سود تسهیالت در زمان‬ ‫فروش برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫بازافرینی محله سیروس برای سومین بار کلید خورد‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬تاکنون ‪ 2‬بار برای نوس��ازی محله س��یروس‬ ‫برنامه ریزی ش��ده بود که اجرا نش��د و امروز از سومین طرح ان برای‬ ‫ساخت ‪ ۵۲۰‬واحد رونمایی شد‪.‬‬ ‫پی��روز حناچی گفت‪ :‬ب��رای اجرای طرح جامع ش��هر تهران باید از‬ ‫ابت��دا میان ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری و ش��هرداری تهران‬ ‫هماهنگی ایجاد می ش��د و اگر این هماهنگی به وجود امده بود شاهد‬ ‫ناهنجاری های بصری در تهران نبودیم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران توضیح داد‪ :‬کل محله س��یروس ‪ ۴۰‬هکتار و منطقه ای که قرار‬ ‫است مورد بازسازی قرار گیرد ‪ ۴.۲‬هکتار است که ‪ ۵۲۰‬واحد مسکونی‬ ‫در ان به دست انبوه سازان بخش خصوصی ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در س��اخت این مجموعه‪ ،‬الگ��وی بومی محله و‬ ‫ارزش های معماری این منطقه م��ورد توجه قرار خواهد گرفت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون برای محله س��یروس دو طرح مصوب داش��تیم که اولی‪،‬‬ ‫ساخت بلوک هایی شبیه مسکن مهر و دومی منطبق بر الگوی مسکن‬ ‫امی��د ب��ود‪ .‬امروز طرح س��وم مورد تفاه��م ش��هرداری و وزارت راه و‬ ‫شهرسازی قرار گرفت که برای ان برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریالی سیل به جاده ها‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬براس��اس اخرین براوردها‪ ،‬س��یالب فروردین‪ ۱۴ ،‬هزار کیلومتر از‬ ‫راه ها را در کشور تخریب کرد و ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال به زیرساخت های جاده ای‬ ‫خسارت زد‪.‬‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تخریب ‪ ۱۴‬هزار کیلومتر‬ ‫ی کش��ور در س��یل اخیر گفت‪ :‬بیشترین خسارت ها‬ ‫از راه ها و ‪۳‬هزار متر از پل ها ‬ ‫در اس��تان های لرس��تان‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬ایالم و کرمانش��اه است‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه هنوز اعتباری برای جبران‬ ‫خسارت ها اختصاص داده نشده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫با اختصاص هزار میلیارد ریال از اعتبارات خود‪ ،‬ترمیم بخشی از جاده ها و ساخت‬ ‫پل های موقت و فلزی را اغاز کرده است‪ .‬حسن نیا با بیان اینکه گزارش خسارت‬ ‫س��یل به ستاد بحران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫هرچه زودتر و تا پیش از اغاز فصل سرما‪ ،‬اعتبار تخصیص پیدا کند و کار ساخت‬ ‫و ترمی��م پل ها و جاده ها به طور اصولی انجام ش��ود زی��را در صورت وقوع دوباره‬ ‫س��یل‪ ،‬با مشکالت بیش��تری روبه رو خواهیم شد‪ .‬وی افزود‪ :‬کار ترمیم جاده های‬ ‫خوزس��تان که بیش��تر ترانزیتی هستند و اقتصاد کش��ور به تردد در این جاده ها‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬به زودی اغاز خواهد ش��د‪ .‬کار ترمیم جاده مسدود شده بستان به‬ ‫چذابه نیز پیش از اربعین اغاز می شود‪.‬‬ ‫کدام روش خرید بلیت هواپیما غیرقانونی است؟‬ ‫رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری گفت‪ :‬ف��روش بلی��ت هواپیما ازس��وی‬ ‫اپلیکیش��ن های موبایلی که ویژه تراکنش های مالی و بانکی هستند‪ ،‬غیرقانونی است‬ ‫و این اپلیکیش��ن ها باید از س��ازمان هواپیمایی کش��وری مج��وز دریافت کنند‪ .‬علی‬ ‫عابدزاده در گفت وگو با مهر درباره فروش بلیت ازس��وی اپلیکیش��ن های بانکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از س��ال گذش��ته اقدام به صدور مجوز برای س��ایت های فروش بلیت هواپیما که‬ ‫س��اختار الکترونیکی الزم را از پیش داشته اند‪ ،‬کرده ایم تا به فروش بلیت با استفاده از‬ ‫اپلیکیشن های موبایلی هم بپردازند‪ .‬وی درباره اپ های تراکنش مالی بانکی گفت‪ :‬ان‬ ‫دس��ته از پلتفرم هایی که برای دیگر فعالیت های بانکی مانند فروش شارژ‪ ،‬جابه جایی‬ ‫پ��ول‪ ،‬کارت به کارت ک��ردن‪ ،‬پرداخت قبض و دیگر تراکنش ه��ای مالی مجوز دارند‪،‬‬ ‫تاکنون برای دریافت مجوز از س��ازمان هواپیمایی اق��دام نکرده اند و نمی توانند بلیت‬ ‫هواپیما بفروشند‪ .‬رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد‪ :‬فروش بلیت هواپیما‬ ‫ازسوی این اپ ها غیرقانونی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫ریشه یابی ظهور حباب در قیمت ها‬ ‫یادی از مرحوم حسین عظیمی‬ ‫یادواره‬ ‫تاکید بر ضرورت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در نظام اموزشی‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشت‪ ،‬چهاردهمین سالروز کوچ‬ ‫مردی بود که از میانه کویر و در خانواده ای‬ ‫صب��ور ب��ا زندگی کش��اورزی متولد ش��د‪،‬‬ ‫عالی ترین مدارج علمی را در رش��ته اقتصاد‬ ‫ب ه دس��ت اورد اما دل از کشور و مردم جدا‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫در کش��ورش ماند و خدمت ب��ه مردم را‬ ‫پیش��ه خ��ود کرد و هم��ه اندیش��ه خود را‬ ‫ص��رف ان کرد تا همه بدانن��د و باور کنند‬ ‫که توسعه کشور از نیمکت کالس و مدرسه‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫زنده یاد دکتر حس��ین عظیم��ی از جمله‬ ‫نظریه پردازان��ی ب��ود که اقتص��اد را یکی از‬ ‫علوم انس��انی می دانس��ت و معتقد بود که‬ ‫تئوری های اقتصادی کشورها باید بر اساس‬ ‫اقتضائات ملی تهیه شود و بر این اعتقاد بود‬ ‫که توسعه‪ ،‬در مظاهر مدرنیته و ساخت سد‬ ‫و بان��ک و کارخانه و س��اختمان های بلند و‬ ‫عظیم نیس��ت بلکه برای توسعه کشور باید‬ ‫در مد رسه ها و نظام اموزشی سرمایه گذاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از دیگ��ر از ویژگی ه��ای زنده ی��اد‬ ‫عظیم��ی این بود که به ج��ای رویکردهای‬ ‫مبتنی ب��ر نوس��ازی گروه کوچ��ک نخبگان‬ ‫شهری‪ ،‬مخاطب اندیش��ه های خود را عامه‬ ‫مردم قرار داد و زبان و روش��ی را برگزید تا‬ ‫با همه مردم به عنوان عامالن اصلی نوسازی‬ ‫س��خن بگوی��د و در این نوس��ازی‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫سنت و نهادهای سنتی را رها نکرد‪.‬‬ ‫عظیم��ی جامع��ه م��درن و توس��عه را‬ ‫می ش��ناخت و از ان دف��اع می کرد اما نماد‬ ‫یک روش��نفکر س��راپا تجلی س��نت ایرانی‬ ‫اسالمی بود‪.‬‬ ‫اهمی��ت و جایگاه نهاده��ای مدرن مثل‬ ‫مدرس��ه و دانش��گاه‪ ،‬در مس��یر رس��یدن‬ ‫ب��ه توس��عه را می ش��ناخت و کارکردهای‬ ‫ض��د توس��عه ای انه��ا را م��ورد نق��د قرار‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫نظام اموزش��ی با محتوای کهنه و با تکیه‬ ‫بر محفوظات‪ ،‬حاصلی برای رش��د و توسعه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان معتق��د ب��ود‪« :‬برنامه‬ ‫توس��عه‪ ،‬برنامه ای نیست که در ان تعدادی‬ ‫جدول را کنار هم بگذاریم بلکه برای توسعه‬ ‫کش��ور باید بفهمیم که ام��وزش ابتدایی و‬ ‫راهنمایی‪ ،‬اموزش پایه و اصل است‪».‬‬ ‫عظیمی مش��کل اساس��ی اقتصاد ایران را‬ ‫نبود بینش‪ ،‬تفکر و اندیشه می داند و معتقد‬ ‫اس��ت که در تدوین برنامه های توس��عه نیز‬ ‫باید بر این مفاهی��م تکیه کرد‪ .‬او باورهای‬ ‫مناس��ب فرهنگی عمده و الزم برای فرایند‬ ‫توسعه را در این موارد خالصه می کند‪.‬‬ ‫حس��ین عظیمی ارانی‪ ،‬اقتصاددان‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه و عضو پیشین سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی بود‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۲۷‬در شهرس��تان اران‬ ‫و بی��دگل متول��د ش��د و پ��س از گذراندن‬ ‫تحصی�لات متوس��طه در کاش��ان‪ ،‬ب��رای‬ ‫تحصیل در رش��ته اقتصاد به دانشگاه تهران‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫او س��پس برای ادام��ه تحصیل در مقطع‬ ‫دکترا به دانش��گاه اکس��فورد بورس ش��د‪.‬‬ ‫موضوع رساله او با توجه به عالقه اش به رفع‬ ‫مش��کالت معیشتی مردم کش��ور «بررسی‬ ‫رابطه رش��د اقتصادی‪ ،‬توزی��ع درامد و فقر‬ ‫با توجه به مسائل ایران» بود‪.‬‬ ‫وی پس از پایان تحصیل با وجود دریافت‬ ‫کرس��ی اس��تادی‪ ،‬به کش��ورش برگشت و‬ ‫ت��ا س��ال ‪ ۱۳۶۸‬مس��ئولیت های مختلفی‬ ‫را در س��ازمان برنام��ه و بودج��ه بر عه��ده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دکتر عظیمی در س��ال های ‪۱۳۷۱-۷۲‬‬ ‫به عنوان اس��تاد مدعو به دانشگاه اکسفورد‬ ‫رفت و با وجود پیش��نهاد ادامه کار از سوی‬ ‫اکسفورد‪ ،‬بعد از یک سال به ایران بازگشت‪.‬‬ ‫وی در حال تدوین برنامه چهارم توسعه ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کش��ور‪ ،‬در‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۸۲‬در سن ‪ ۵۵‬سالگی ‬ ‫ ‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫وفات یافت‪.‬‬ ‫حیدر مستخدمین حسینی‬ ‫در سال های‬ ‫اخیر طراحی‬ ‫که برای علم‬ ‫اقتصاد انجام‬ ‫داده اند با در نظر‬ ‫گرفتن اقتصاد‬ ‫سیستماتیک‬ ‫نیست بلکه‬ ‫به صورت‬ ‫دستوری است‬ ‫ حب��اب ؛ واژه ای که این روزه��ا در اغلب اظهارنظرهای‬ ‫کارشناسان و فعاالن اقتصادی به گوش می خورد‪ .‬حباب‬ ‫قیمت س��که‪ ،‬حباب قیمت خودرو‪ ،‬حباب مسکن‪ ،‬حباب‬ ‫ارز‪ ،‬حب��اب ن��رخ پی��از و‪ ...‬اما این حباب ها از ان دس��ت‬ ‫حباب هایی که یک روز باالخره می ترکند‪ ،‬نیس��تند بلکه‬ ‫این حباب ها بس��یار مقاوم بوده و به س��رعت به کاالهای‬ ‫مختلف سرایت می کنند‪ .‬چسبندگی و رشد نامعقول این‬ ‫حباب ها به قدری باال رفته که در برهه هایی از زمان حجم‬ ‫حب��اب از اندازه قیمت واقعی کاال یا خدمات نیز بزرگ تر‬ ‫ش��ده و در بررسی قیمت ها تنها حباب است که به چشم‬ ‫می خ��ورد‪ .‬افزای��ش حجم و ابعاد ای��ن حباب ها دیگر از‬ ‫کنترل خارج ش��ده اس��ت‪ .‬دولت و نهاده��ای نظارتی و‬ ‫قضایی ب��رای کنت��رل قیمت ها اقدام های پیش��گیرانه‪،‬‬ ‫نظارتی یا تعزیراتی در پیش گرفته اند اما قدرت حباب ها ‬ ‫ی��ا در اصل ق��درت «حباب س��ازان پنهان» ای��ن روزها‬ ‫بس��یار بیشتر از دولت و عوامل کنترل قیمت است‪ .‬برای‬ ‫ریش��ه یابی و اسیب شناس��ی ظهور و رش��د حباب ها در‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬خبرانالین با حیدر مستخدمین حسینی‪،‬‬ ‫اقتص��اددان و کارش��ناس مدیریت گفت وگویی کرده که‬ ‫مشروح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ب�رای شناس�ایی عوام�ل ظهور «حب�اب» در‬ ‫اقتصاد ایران از کجا باید شروع کنیم؟‬ ‫اسیب شناس��ی درب��اره حباب ه��ا به مبان��ی اقتصاد‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬ماهیت اقتصاد و انچه در حوزه اقتصاد باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد از بسترهایی است که باید در ان به‬ ‫جست وجو پرداخت‪ .‬علم اقتصاد بر پایه سیستم می تواند‬ ‫حرکت کند و به نتیجه موردنظر برسد‪ .‬مفهوم سیستم را‬ ‫همه در دوران تحصیل اموخته ایم‪ .‬سیس��تم مجموعه ای‬ ‫از اجزای به هم پیوسته است که با هم در تعامل هستند و‬ ‫چنانچه یک بخش یا عضو دچار اسیب شود کل سیستم‬ ‫را دچ��ار ناکارام��دی و اختالل می کند‪ .‬پس ابتدا باید به‬ ‫علم اقتصاد نگاه سیس��تمی داشته باشیم تا بتوانیم عضو‬ ‫یا جزء اسیب دیده را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫€ €اج�زای سیس�تم اقتصاد ب�ا ای�ن تعریف چه‬ ‫هستند؟‬ ‫اج��زای اصلی ی��ک اقتص��اد سیس��تماتیک در اصل‬ ‫بازارهای مختلف هس��تند‪ .‬بازارهای مالی‪ ،‬بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬خودرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ب��ازار کاال و مانند ان‪ .‬با این‬ ‫تعریف اگر هر یک از این بازارها فعالیت خود را به درستی‬ ‫انج��ام نده��د تاثیر ان را در س��ایر بازارها خواهیم دید و‬ ‫اختالل در یک بازار به طور کل عملکرد اقتصاد را مختل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €پس برای پیش�گیری از تولی�د حباب در اصل‬ ‫باید تعادل را به بازارها بازگردانیم؟‬ ‫بله‪ .‬البته باید بگویم ما درواقع در علم اقتصاد به دنبال‬ ‫ایجاد تعادل ها هس��تیم‪ .‬وقتی می گویی��م بازارها باید با‬ ‫یکدیگر در تناس��ب و تعادل باش��ند مفهوم ان این است‬ ‫ک��ه خود اقتص��اد به طور کل باید متع��ادل بوده و مانند‬ ‫ضرب��ان قلب دقیق و منظم کارکرده و از س�لامت کامل‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬متاسفانه در سال های اخیر طراحی که‬ ‫برای علم اقتصاد انجام داده اند از سوی دولت و مجلس با‬ ‫ت بلکه به صورت‬ ‫در نظر گرفتن اقتصاد سیستماتیک نیس ‬ ‫دس��توری اس��ت‪ .‬فکر می کنیم هر انچه ما دستور دهیم‬ ‫اقتصاد مطیع ان خواهد بود و نتیجه دس��تورهای ما در‬ ‫جایگاه��ی که انتظار داریم ق��رار می گیرد‪ .‬اگر نگاهی به‬ ‫نرخ ارز و س��که و طال و س��ایر کاالها و خدمات بیندازید‬ ‫متوجه می ش��وید که هیچ یک از قیمت ها سر جای خود‬ ‫ق��رار ندارند‪ .‬این ناهماهنگی یک��ی دیگر از عوامل تولید‬ ‫ حباب است‪.‬‬ ‫€ €حباب ه�ا ابتدا کدام کااله�ا را درگیر کردند و‬ ‫ش�اید بهتر است بپرس�م کدام کاالها بیشتر مبتال‬ ‫به حباب شدند؟‬ ‫تم��ام کاالها؛ کااله��ای مصرفی‪ ،‬س��رمایه ای و حتی‬ ‫کاالی واسطه ای برای بخش صنعت و تولید درگیر حباب‬ ‫ش��ده اند‪ .‬قیمت هر کاالیی اعم از پیاز و مرغ و گوش��ت تا‬ ‫م��واد اولیه کارخانه ها را بپرس��ید تعجب می کنید‪ .‬واقعا ‬ ‫نخس��تین نکته ای که در ذهن همه ایجاد می شود بعد از‬ ‫شنیدن قیمت ها این است که «یعنی چه؟»‬ ‫€ €پ�س تا اینجا ناهماهنگ�ی و باال رفتن قیمت ها‬ ‫در ی�ک بازار و درنهایت بازاره�ای دیگر از عوامل‬ ‫تولید حباب اس�ت‪ .‬عامل دیگری هم در این زمینه‬ ‫دخیل است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬بگذاری��د مثالی بزن��م‪ .‬ما می ش��نویم که یکی از‬ ‫کارشناس��ان ب��ه مجلس توصیه کرده ب��ود که دل اقای‬ ‫رئیس جمهوری را نش��کنید و وزارت بازرگانی را تشکیل‬ ‫دهی��د یا یکی دیگر از مقام��ات اعالم کرده بود که اگر با‬ ‫وزارت بازرگانی موافقت نش��ود ما معاونت بازرگانی را در‬ ‫ریاست جمهوری تش��کیل خواهیم داد‪ .‬این موارد همان‬ ‫نکاتی اس��ت که در یک اقتصاد سیستمی پاسخ نخواهد‬ ‫داد‪ .‬پ��س باید مطمئن باش��یم که ما چ��ه می خواهیم و‬ ‫بع��د فرامین خ��ود را به اقتصاد تحمیل کنیم‪ .‬تش��کیل‬ ‫وزارتخانه ای که چند س��ال پیش با دالیلی ادغام شده از‬ ‫مواردی اس��ت که باید با مطالعه و دالیل کافی به س��مت‬ ‫ان بروی م اما اگر برنامه دقیق و درس��تی نداش��ته باشیم‬ ‫منجر به بی تعادلی در اقتصاد خواهد ش��د‪ .‬ما در کش��ور‬ ‫بای��د یک اصل‪ ،‬یک مکتب یا یک فرمان دقیق اقتصادی‬ ‫را مدنظر داش��ته باش��یم و بر مبنای ان اقتصاد کش��ور‬ ‫را مدیریت کنیم که بس��تر ش��کل گیری حباب را ایجاد‬ ‫نکنی��م‪ .‬اگر با ص��دور یک فرمان اقتصاد از مس��یر خود‬ ‫خارج ش��ود به زمان و انرژی نیاز خواهد بود تا دوباره به‬ ‫تع��ادل بازگردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور قطع باید س��از کارهای‬ ‫اجزای اصلی اقتصاد با یکدیگر به تناسب رسیده و اهداف‬ ‫و عملک��رد دقیقی برای انها تعریف ش��ود‪ .‬مثال دیگری‬ ‫می زن��م‪ .‬ش��ما ببینید با تعیین ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان برای‬ ‫دالر و تخصی��ص ارز ب��ه متقاضیان چه می��زان از منابع‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزی کش��ور از بین رفت؟ کسانی که دست اندرکار بودند‬ ‫مانند دولت و بانک مرکزی هیچ مشکلی پیدا نکردند اما‬ ‫اتفاق ه��ای ناگواری ب��ر اثر صدور این فرمان برای جامعه‬ ‫افتاد؛ بنابراین می توان گفت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خود منشا‬ ‫اصلی تولید حباب در اقتصاد بود‪ .‬کس��انی که این ارز را‬ ‫ب��رای واردات دریاف��ت کردند اما کااله��ای وارداتی را با‬ ‫قیم��ت روز به بازارها تزریق کردند‪ .‬همه می دانیم س��ال‬ ‫گذش��ته در بازار کاالها چه اتفاق هایی افتاد‪ .‬پس واردات‬ ‫کاال با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم عامل رشد حباب ها بود‪.‬‬ ‫€ €درباره صدمه های ناش�ی از حباب طرف عرضه‬ ‫یا تقاضا‪ ،‬کدام یک بیشتر متضرر خواهند شد؟‬ ‫م��ا در اقتص��اد واژه ای داری��م ب��ا عن��وان «اطالعات‬ ‫نامتقارن» که اغلب دانش��جویان به عنوان پایان نامه روی‬ ‫ان کار می کنند‪ .‬معنی واژه اطالعات نامتقارن این اس��ت‬ ‫ک��ه ایا طرف ه��ای عرضه و تقاضا اطالعات بازار را به طور‬ ‫یکس��ان در اختی��ار دارند یا خیر؟ افش��ای این اطالعات‬ ‫وظیف��ه اصلی دولت اس��ت ک��ه زمین��ه را فراهم کند تا‬ ‫اطالعات س��مت عرضه کننده و اطالعات سمت متقاضی‬ ‫یکسان باشد‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی نبود ش�فافیت ه�م به تولید و توس�عه‬ ‫حباب در قیمت ها دامن می زند؟‬ ‫بله به طور قطع‪ .‬این اطالعات نامتقارن ش��کل گیری از‬ ‫حب��اب را در اقتصاد رقم خواه��د زد‪ .‬بنابراین‪ ،‬موضوعی‬ ‫که نش��ات گرفت��ه از اطالعات نامتقارن اس��ت با عنوان‬ ‫ش��فافیت در اقتصاد مطرح شده است‪ .‬دولت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس و س��ایر مس��ئوالن همواره ان را مطرح می کنند‬ ‫اما در عمل پایبند به چارچوب این ش��فافیت نیس��تند‪.‬‬ ‫نبود ش��فافیت ه��م موج��ب ش��کل گیری حباب ها در‬ ‫اقتصاد کش��ور می ش��ود و در نتیجه این نبود پایبندی‪،‬‬ ‫اعتم��اد م��ردم به برنامه ه��ای اقتصادی از بی��ن رفته و‬ ‫بی اعتمادی خود ب��ه افزایش حباب ها در قیمت ها دامن‬ ‫می زند و درنهایت این رابطه بیمار منجر به خسار ت های‬ ‫غیرقاب��ل جبران در طرف تقاضا می ش��ود‪ .‬انچه همواره‬ ‫مس��ئوالن و نظریه پ��ردازان بای��د از ان مراقب��ت کنند‬ ‫اعتم��اد م��ردم و جامعه به تصمیم های اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫در غی��ر این صورت‪ ،‬وقتی برای مقابله با حباب ها توصیه‬ ‫می کنی��م م��ردم کاالی گ��ران را نخرند کس��ی اعتماد‬ ‫نمی کن��د و همین باعث بروز مش��کالت بزرگ تر بعدی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €و در نهایت چه باید کرد؟‬ ‫از بی��ن بردن این حباب ها زم��ان‪ ،‬انرژی و هزینه های‬ ‫بس��یار باالیی دارد‪ .‬هم برای دولت و هم برای مردم‪ .‬این‬ ‫موضوعی است که بیشتر باید بر پیشگیری ان دقت کرد‬ ‫در غیر این صورت برای ترکاندن این حباب ها بخش های‬ ‫بسیاری از جامعه متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق تولید با هم افزایی و هم بستگی نهادها محقق می شود‬ ‫ارش کج�وری‪ -‬کارش�ناس اقتصاد صنعتی‪ :‬ش��رایط‬ ‫خاص اقتصادی در ماه های اخیر به واس��طه اعمال تحریم های‬ ‫ظالمان��ه غرب‪ ،‬ضرورت توجه به تولید داخلی و اس��تقالل در‬ ‫تامی��ن کاالهای مورد نیاز م��ردم را بیش از پیش نمایان کرد‪.‬‬ ‫نام گ��ذاری س��ال ‪ ۹۸‬از س��وی رهبر معظم انق�لاب به عنوان‬ ‫«رونق تولید»‪ ،‬حکایت از تدبیر و دوراندیش��ی ایشان در حفظ‬ ‫ارمان های انقالب در زمینه پرهیز از وابس��تگی های اقتصادی‬ ‫به قدرت های غربی دارد؛ چه انکه توس��عه تولید ملی شاه کلید‬ ‫عبور از بحران های ایجاد ش��ده خواهد بود‪ .‬دولت تدبیر و امید‬ ‫نیز در راستای منویات رهبر معظم انقالب‪ ،‬تحقق شعار «رونق‬ ‫تولید» را س��رفصل برنامه ها و اهداف امس��ال خود قرار داده و‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬تولید بیش��ت ر با کمیت باالتر و کیفیت بهتر‬ ‫تمرکز اصلی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور در سال جاری‬ ‫خواه��د بود‪ .‬س��ازمان ها و نهادهای مرتبط ب��ا تولید و فضای‬ ‫کس��بو کار در کشور نیز در تالش هستند تا با برنامه ریزی در‬ ‫ ‬ ‫راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در همین مسیر گام‬ ‫بردارن��د‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عن��وان یکی از‬ ‫محورهای اساس��ی و مهم در رونق تولید‪ ،‬برنامه های متنوعی‬ ‫را برای تحقق اهداف تعیین ش��ده در ‪ ۷‬محور اصلی پیش بینی‬ ‫کرده که البته موفقیت در ان مستلزم تحقق برخی الزام ها در‬ ‫حوزه های فرابخش��ی از جمله ایجاد هماهنگی و انس��جام در‬ ‫برنامه س��ایر نهاد ها و وزارتخانه ه��ای مرتبط با بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در راس��تای رونق تولید‪ ،‬ثبات سیاس��ت های‬ ‫ارزی‪ ،‬تامی��ن مناب��ع ارزی و ریالی م��ورد نیاز در این بخش ها‪،‬‬ ‫اعم��ال اصالح��ات مالیات��ی و افزایش س��رمایه صندوق های‬ ‫کسبو کار مرتبط با بخش صنعت‪،‬‬ ‫ ‬ ‫حمایتی است‪ .‬بهبود فضای‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬حمایت از س��اخت داخل‪ ،‬توس��عه فناوری و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ب��ا تغییر رویک��رد از مونتاژکاری به‬ ‫نواوری‪ ،‬مدیریت بازار و س��اماندهی لجستیک تجاری‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات غیر نفتی‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی و تامین منابع‬ ‫مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه های رونق تولید‬ ‫در س��طح سیاست های صنعتی‪ ،‬تجاری و فناوری در سال ‪۹۸‬‬ ‫است‪ .‬نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده در بخش‬ ‫صنعت نش��ان می دهد این بخش در سال های اخیر رشد قابل‬ ‫قبولی داش��ته اس��ت‪ .‬اوج توس��عه در این بخش در سال ‪ ۹۳‬با‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد افزایش نسبت به قیمت ثابت سال ‪ ۹۰‬به ثبت‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬اما با اغاز تحریم های کشورهای غربی در سال‬ ‫گذش��ته و افت ناگهانی تولی��د در حوزه های مختلف صنعت‪،‬‬ ‫ارزش افزوده این بخش روند کاهش��ی پیدا کرد و تا منفی ‪۲.۵‬‬ ‫درص��د کاهش یاف��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫برون رفت از این ش��رایط و به منظور جلوگیری از تعمیق رکود‬ ‫در بخش صنعت برنامه هایی را برای اجرا در س��ال ‪ ۹۸‬تدوین‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بخش معدن نیز ش��رایط مشابهی را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬رشد های کند و کاهنده در این بخش در سال های اخیر‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی برای تامین در ای��ن بخش را ضروری می نمایاند‪.‬‬ ‫بیش��ترین رقم رش��د ارزش افزوده بخش معدن در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۳۶‬درصد نس��بت به قیمت ثابت س��ال ‪ ۹۰‬به ثبت‬ ‫رسیده اما از سال های بعد از ان روند نزولی داشته است‪ .‬رشد‬ ‫ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۳‬درصد بوده اس��ت‪ .‬رش��د کند و پرنوسان در تشکیل سرمایه‬ ‫ثابت ناخالص‪ ،‬س��رمایه در ماشین االت و سرمایه در ساختمان‬ ‫در س��ال های اخی��ر‪ ،‬برنامه ریزی برای جذب منابع بیش��تر و‬ ‫ظرفیت سازی های جدید را اجتناب ناپذیر کرده است‪ .‬در همین‬ ‫پیون��د‪ ،‬ظرفیت و تیراژ تولی��د در برخی از محصوالت منتخب‬ ‫صنعتی و معدنی در س��ال گذش��ته کاهش قابل توجهی یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬خودرو‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬یخچال و فریزر‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬ماشین‬ ‫لباسش��ویی‪ ،‬فوالد خام‪ ،‬محصوالت فوالدی و سیمان از جمله‬ ‫محصوالت مهم و دارای مزیت اقتصادی هس��تند که ظرفیت‬ ‫تولید انها در س��ال گذشته کاهش یافته است‪ .‬در این بخش ها‬ ‫در س��ال های گذشته ظرفیت س��ازی های باالیی شده و وزارت‬ ‫ت امس��ال با رونق دهی به‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در صدد اس�� ‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬از این ظرفیت ها بیش��ترین بهره برداری را کند‪.‬‬ ‫صنایع یادشده از رشته فعالیت های دارای مزیت و دارای سهم‬ ‫باال در اش��تغال و ارزش افزوده هستند‪ .‬اراده حاکمیت‪ ،‬عوامل‬ ‫اقتصاد کالن‪ ،‬سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‪ ،‬محیط‬ ‫صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه های اقتصادی عوامل‬ ‫کلیدی و مهم در مس��یر دس��تیابی به هدف رونق تولید است‪.‬‬ ‫با هم راس��تا ش��دن این عوامل و هم افزایی میان انها می توان‬ ‫بو کار را بهبود بخش��ید و رونق تولید را محقق‬ ‫ش��رایط کس�� ‬ ‫ک��رد‪ .‬افزای��ش ارزش اف��زوده در بخش ه��ای مختلف صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬افزایش اشتغال و افزایش صادرات و گسترش‬ ‫حض��ور در بازارهای جهانی از جمله نتایج و برکات ایجاد رونق‬ ‫در تولید اس��ت‪ .‬رونق تولید می تواند به عنوان منش��ا توس��عه‬ ‫بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور قلمداد شود‪ .‬مهم ترین‬ ‫و اساس��ی ترین اقدام در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬رونق یافتن تولید و تکیه بر تولیدات داخلی‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش برای بنگاه های بزرگ و کوچک‬ ‫اقتصادی در کشور است‪ .‬در ماه های گذشته به دلیل مشکالت‬ ‫در تامی��ن قطعات ی��ا مواد اولیه‪ ،‬به دلیل نوس��ان های نرخ ارز‬ ‫و کمب��ود نقدینگی بس��یاری از کارخانه ه��ای کوچک تولیدی‬ ‫ب��ه حالت تعطیلی درامدند و کارگ��ران و کارکنان این واحدها‬ ‫تعدیل ش��دند؛ ای��ن موضوع عالوه بر کاهش تولید‪ ،‬مش��کالت‬ ‫و معض�لات اجتماع��ی مانند بیکاری جوانان را در پی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬ایجاد ثبات نس��بی در سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت با تاکید بر سیاس��ت های ارزی‪ ،‬ارائه تسهیالت‬ ‫به منظور تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله‬ ‫اقدام های موثر در مسیر رونق تولید خواهد بود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫مهم تری��ن عامل در ایجاد ش��رایط یکنواخ��ت و ثابت در حوزه‬ ‫تولی��د صنعت‪ ،‬ثبات نس��بی در سیاس��ت های اقتصادی دولت‬ ‫و به وی��ژه ثب��ات در سیاس��ت های ارزی اس��ت‪ .‬در این صورت‬ ‫کارفرمایان و تولیدکنندگان می توانند تصویر روش��نی از اینده‬ ‫و پیش بینی ه��ای الزم ب��رای تامین و تولید پیش روی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬در همین پیوند بر پایه اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی درباره‬ ‫مق��ررات مخل رونق تولید با تاکید بر ایین نامه های قانون رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬ضروری اس��ت تا اختیار الزم از س��وی هیات دولت‬ ‫به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی‬ ‫موانع‪ ،‬رونق در تولید با تمرکز و اراده بیشتری ایجاد شود‪ .‬تامین‬ ‫ارز مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت وارداتی مورد نیاز خطوط‬ ‫تولید نیز از دیگر دغدغه های موجود در مسیر رونق تولید است‪.‬‬ ‫درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز‬ ‫ش یا توقف خطوط‬ ‫بی بهره هس��تند و همین موضوع سبب کاه ‬ ‫تولید شده است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬الزم است تا با تامین ارز برای‬ ‫خرید ماشین االت و تجهیزات وارداتی اقدام شود‪ .‬ایجاد امکان‬ ‫استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق های‬ ‫حمایتی و بیمه ای نیز از دیگر حمایت های مالی و تس��هیالتی‬ ‫اس��ت که می تواند در مس��یر رونق تولید راهگشا باشد‪ .‬افزایش‬ ‫س��هم تس��هیالت بانکی بخش صنعت و معدن به ‪ ۴۰‬درصد که‬ ‫در قانون برنامه شش��م توس��عه به صراحت عنوان شده نیز یکی‬ ‫از راه حل های تامین تس��هیالت بخ��ش صنعت و معدن مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬با ارائه این تسهیالت مش��کل کمبود نقدینگی بسیاری‬ ‫از واحده��ا و بنگاه ه��ای تولیدی به عنوان یک��ی از موانع رونق‬ ‫تولید از میان برداشته خواهد شد‪ .‬افزایش مدت زمان پرداخت‬ ‫بدهی مالیاتی در شرایطی که واحدهای تولیدکننده توان تامین‬ ‫نقدینگ��ی خود را ندارند نیز یک��ی از اقدام ها برای برون رفت از‬ ‫تنگناهای فعلی تولید راهگش��ا است‪ .‬با توجه به افزایش قیمت‬ ‫نهاده ه��ای تولید و قیمت تمام ش��ده محص��ول در بخش های‬ ‫مختل��ف تولید‪ ،‬تحریک و ایجاد تقاض��ا در بازار از طریق کارت‬ ‫خرید اعتباری به مصرف کنندگان برای خرید کاالهای مصرفی‬ ‫ب��ادوام می تواند س��بب حفظ و افزایش تقاض��ا و رونق در بازار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نامه سرگشاده پروفسور محسن مسرت به صدراعظم المان‬ ‫دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا از زمان‬ ‫به قدرت رس��یدنش علیه ایران سیاستی دشمنانه و اشتی ناپذیر‬ ‫اتخاذ کرده است که برای هیچ احدی در جهان درک ان ممکن‬ ‫نیست‪ .‬من به عنوان یک ش��هروند ایرانی تبار المان با دلواپسی‬ ‫فراوان ناظر بر تش��دید سیاس��ت امریکا علیه ای��ران که زمانی‬ ‫دیگ��ر قابل جلوگیری نخواهد بود هس��تم‪ .‬دولت امریکا تمامی‬ ‫دولت های جهان را که با ایران روابط تجاری دارند به ش��دت زیر‬ ‫فش��ار نهاده و بدین صورت راسا حقوق بین الملل و قراردادهای‬ ‫بین المللی از جمله قرارداد عمومی بازرگانی و گمرکی موس��وم‬ ‫به گات‪ WTO/‬را نقض می کند‪ .‬بنابراین می توان گفت‪ ،‬امریکا‬ ‫بدینس��ان از س��ایر دولت ها هم می خواهد ک��ه انها هم حقوق‬ ‫بین الملل و قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را نقض‬ ‫کنن��د‪ .‬تاکنون هیچ امپراتوری به خ��ود این گونه اجازه تام برای‬ ‫قدرت نمایی علیه حق و نظم نداده اس��ت‪ .‬مطمئن هس��تم که‬ ‫سیاس��ت تهاجمی دول��ت کنونی امریکا را همه سیاس��تمداران‬ ‫مس��ئول ان کشور تایید نمی کنند و درست به همین دلیل این‬ ‫را بس��یار مهم می دانم که از مخالفان سیاس��ت تقابل اوج گیرانه‬ ‫دولت ترامپ در امریکا حمایت ش��ود‪ .‬به همین دلیل شما خانم‬ ‫صدر اعظم‪ ،‬انجال مرکل و ش��ما اقای وزی��ر امور خارجه‪ ،‬هیکو‬ ‫ماس و مس��ئول امور خارجی اتحادیه اروپ��ا‪ ،‬فردریکا موگرینی‬ ‫و س��ایر دولت ه��ای اروپ��ا را فرا می خوانم به اینک��ه‪ :‬هم اکنون‬ ‫اع�لام کنید المان و اتحادیه اروپا در جنگ علیه ایران ش��رکت‬ ‫نخواهند کرد‪ ،‬ب��رای حفاظت و تقویت حقوق بین الملل و حفظ‬ ‫ص برای‬ ‫قراردادهای بین المللی پیش��قدم شوید‪ ،‬و به طور مشخ ‬ ‫موفقیت مذاکراتی که از ابان س��ال گذش��ته در نیویورک برای‬ ‫ایجاد منطقه ای فارغ از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه و‬ ‫نزدیک انجام می شود‪ ،‬فعاالنه همکاری کرده و نیز کوشش کنید‬ ‫امریکا و اسرائیل نیز در این مذاکرات شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1293‬‬ ‫پیاپی ‪2611‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت بازار کتاب های دست دوم در فصل گرانی کتاب‬ ‫میزان مطالعه در هر کش��وری مس��اوی اس��ت با میزان‬ ‫ف��روش کتاب‪ .‬نگاه��ی به مفهوم س��رانه می تواند به ما در‬ ‫س��نجش این ش��اخص یاری دهد چراکه س��رانه مفهومی‬ ‫اماری اس��ت و اش��اره به وضعیت یک متغیر یا ش��اخص‬ ‫نس��بت به هر فرد در یک مکان خاص در یک دوره زمانی‬ ‫معین دارد و نخستین کاربرد ان در علم اقتصاد بوده است‬ ‫که ش��اخص هایی مانند تولید س��رانه‪ ،‬درامد سرانه‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص س��رانه‪ ،‬تولی��د خالص ملی س��رانه و‪ ...‬از ان بهره‬ ‫می جستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چنین ش��اخص هایی حاصل کسری‬ ‫اس��ت که صورت ان جمع کل متغیر موردبررسی و مخرج‬ ‫ان جمعیت ساکن در یک محل خاص است‪ .‬با این توصیف‬ ‫صورت کسر سرانه مطالعه ایرانیان‪ ،‬میزان مطالعه مردم در‬ ‫مدت یک سال معین است‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان و متخصصان اهل قلم بر این باور‬ ‫هستند که مدیریت کتاب های دست دوم‪ ،‬سود اقتصادی و‬ ‫ارتقای فرهنگی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وجود بازار کتاب های دس��ت دوم امری است که می تواند‬ ‫در ص��ورت مدیریت صحیح به رون��ق کتابخوانی و افزایش‬ ‫مطالع��ه در کش��ور انهم ب��ا توجه به توجی��ه اقتصادی ان‬ ‫بیفزای��د‪ .‬نگاه��ی ب��ه ب��ازار کتاب های دس��ت دوم گویای‬ ‫مش��کالت و اس��یب هایی است که موجب کس��ادی بازار‬ ‫اینگونه کتاب ها در کشور شده است‪.‬‬ ‫بازار کتابفروش��ی ها کس��اد اس��ت و کتابفروش��ی های‬ ‫دس��ت دوم وضعیت بهتری ندارند‪ .‬پاس��اژ ایران که پاتوق‬ ‫دانش��جویان و دوس��تداران کتاب است‪ ،‬روزهای خلوتی را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬شور و هیجانی که پیش از این در راهروها و‬ ‫طبقات این پاساژ بود‪ ،‬از بین رفته و پاساژ تبدیل به مکانی‬ ‫ش��ده که می توان پای درددل فروشندگان نشست‪ ،‬با فراغ‬ ‫خیال درباره کتاب ها صحبت کرد و البته کتاب موردنظر را‬ ‫با قیمتی مناسب تر از قبل خرید‪.‬‬ ‫می��رداود میرمحمدزاده‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی نقوش بیش‬ ‫از ‪۱۷‬س��ال در پاس��اژ ایران کتاب فروخته اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫ی او داش��ته‬ ‫میرمحمدزاده عدد ‪ ۱۷‬نقش��ی جالب در زندگ ‬ ‫چراکه ‪ ۱۷‬س��ال با انتش��ارات بابک و ‪ ۱۷‬س��ال با کتابخانه‬ ‫طه��وری هم��کاری ک��رده اس��ت‪ .‬هرچند امیدوار اس��ت‬ ‫فعالیتش در کتابفروش��ی نقوش هم با ‪ ۱۷‬سال فعالیت در‬ ‫این محیط پایان نیابد‪.‬‬ ‫برخ�لاف نوفروش��ی های کتاب که نس��بت ب��ه فروش‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران و تاثیر منفی ان بر میزان فروش شان‬ ‫گالیه دارند‪ ،‬گویا برگزاری نمایشگاه کتاب برای دست دوم‬ ‫فروش��ی های ای��ن صنف اتفاق خوش��ایندی اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫کتابفروش��ی نقوش در این باره گفت‪ :‬در روزهای نمایشگاه‪،‬‬ ‫مردم با دیدن نرخ باالی کتاب ها سری به کتابفروشی های‬ ‫دس��ت دوم می زدن��د‪ .‬برای نمونه م��ا کتاب های ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫تومان��ی را ب��ا نرخ ‪ ۳۰‬هزار توم��ان می فروختیم اما با پایان‬ ‫یافتن نمایشگاه فروش ما به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالک قیمت گذاری کتاب های دست دوم‬ ‫او ک��ه کتاب های��ش را از اف��رادی تامی��ن می کن��د‬ ‫ک��ه کتابخانه های ش��ان را می فروش��ند‪ ،‬درب��اره فراین��د‬ ‫قیمت گ��ذاری گفت‪ :‬ما به ن��رخ روز کتاب توجهی نداریم؛‬ ‫ب��ا هر قیمتی کتاب را خریده باش��یم‪ ،‬با افزایش ‪ ۲۰‬یا ‪۳۰‬‬ ‫درصدی ان را می فروش��یم در حالی که برخی از همکاران ‬ ‫همی��ن کتاب ه��ا را در فض��ای مج��ازی با نرخ بس��یار باال‬ ‫می فروشند و در کار خود موفق هستند‪.‬‬ ‫این کتابفروش قدیمی افزود‪ :‬می دانم کتابفروش هایی که‬ ‫مانند من فقط به کار خود می پردازند و راه های جدید مانند‬ ‫ف��روش در فضای مجازی را انتخاب نمی کنند‪ ،‬به زودی از‬ ‫بی��ن می رون��د و جای انها را کتابفروش��ان فعال در فضای‬ ‫مجازی می گیرند‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ ،‬با اینکه زمینه های الزم از نظر اقتصادی و‬ ‫مهارت های استفاده از نرم افزار برای فروش کتاب در فضای‬ ‫مجازی برایش فراهم اس��ت‪ ،‬بهتر است وارد این فضا نشود‬ ‫زی��را این رفتار به نوعی سوءاس��تفاده از موقعیت فرهنگی‬ ‫است که در ان قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاد شدن مشتری برایم کافی است‬ ‫او دلیل ادامه کار در کتابفروشی دست دوم را ارزش های‬ ‫دستدوم های دوستداشتنی‬ ‫به گفت��ه این کتابفروش‪ ،‬افزای��ش هزینه های زندگی و‬ ‫تورم دلیل دیگر افزایش نرخ کتاب های دست دوم است‪.‬‬ ‫‹ ‹کتاب هایی ک�ه برای اتش زدن خریداری‬ ‫می شوند‬ ‫ب دس��ت دوم‪ ،‬در سمت غربی میدان انقالب‪ ،‬گذری است‬ ‫بازار کتا ‬ ‫برای دانش��جویان و کتابدوس��تانی که به دلیل نرخ باالی کتاب توان‬ ‫خرید خود را از دس��ت داده اند یا در جست وجوی کتاب های قدیمی‬ ‫هستند که در بازار پیدا نمی شود اما این بازار هم مانند نوفروشی ها‬ ‫خراب است‬ ‫غیرمادی اعالم کرد و گفت‪ :‬وقتی دانش��جو یا کتابدوستی‬ ‫ک��ه توانایی کمی برای خرید کت��اب دارد‪ ،‬می تواند کتاب‬ ‫موردنظرش را با نرخ مناسب در کتابفروشی من پیدا کند‪،‬‬ ‫دیدن شادی چهره او برایم بسنده است‪.‬‬ ‫مدیر کتابفروش��ی نقوش فق��ط کتاب هایی را که از نظر‬ ‫محتوا مخاطب ندارد و اسیب دیده هستند‪ ،‬به شرکت های‬ ‫خمیر کنن��ده می فروش��د و از این��ده تلخی ک��ه در انتظار‬ ‫ی او است هم بی خبر نیست‪.‬‬ ‫کتابفروش ‬ ‫به گفته میرمحمدزاده‪ ،‬مدیران کتابفروش��ی های دست‬ ‫دوم ای��ن روزها با س��ود ناچیزی که کفای��ت خرج زندگی‬ ‫را نمی دهد‪ ،‬مانند الکپش��ت س��ر خود را در الک خود فرو‬ ‫برده اند و فقط برای بقا تالش می کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در دهه ‪ ۳۰‬بهترین کاغذ س��وئدی را با نرخ ‪۲۸‬‬ ‫تومان می خریدیم و چاپخانه ها مرتب در حال کار بودند اما‬ ‫ام��روز نرخ کاغذ تا حدی باال رفته که کتاب های خوب هم‬ ‫با تیراژ پایین منتشر می شوند یا هرگز منتشر نمی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست دوم فروشی ها زیر خط فقر‬ ‫مدیر کتابفروش��ی پگاه‪ ،‬تنها راه بهبود شرایط نابسامان‬ ‫ب��ازار کتاب و رکود موجود را ترویج کتابخوانی در جامعه و‬ ‫تقویت نقد در رسانه ها می داند‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی های دس��ت دوم در پاس��اژ ای��ران با وجود‬ ‫فرازونشیب های چاپ و نشر به فعالیت خود ادامه می دهند‬ ‫و هنوز در کتابفروش��ی خود را باز نگه داش��ته اند‪ .‬فروشگاه‬ ‫پگاه یکی از کتابفروش��ی هایی است که با تمام مشکالت به‬ ‫کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته احمد قربان��ی‪ ،‬مدیر این کتابفروش��ی‪ ،‬در ماه‬ ‫رمض��ان ب��ازار کتاب رونقی ن��دارد‪ .‬وی همچنی��ن درباره‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران گفت‪ :‬قبل یا بعد از نمایشگاه کتاب‬ ‫فرقی نمی کند‪ ،‬ماه رمضان در هر فصلی از س��ال که باش��د‬ ‫موجب پایین امدن امار فروش کتاب می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کتابفروش ادامه داد‪ :‬البته رکود کلی بازار نش��ر که‬ ‫ب��ا ان روبه رو هس��تیم‪ ،‬فراتر از ماه رمضان اس��ت و عوامل‬ ‫مختلفی دارد‪ .‬چند س��ال است همزمانی نمایشگاه کتاب‪،‬‬ ‫امتحان های دانش اموزان و دانشجویان و در ادامه‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها و دانش��گاه ها باعث می ش��ود چن��د ماه فروش‬ ‫کتاب ها و همچنین کتاب های دست دوم افت کند‪.‬‬ ‫قربان��ی ب��ا بی��ان اینکه ش��رایط برای کارکن��ان داخل‬ ‫کتابفروش��ی ها سخت تر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬می توان گفت تا‬ ‫عی��د روی خط فقر بودیم ام��ا بعد از عید زیر خط فقر قرار‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدی به کمک دیگران نیست‬ ‫این فروش��نده کتاب دس��ت دوم با بیان اینکه به کمک‬ ‫هیچ فرد و گروهی امید نیس��ت و تنها راه بهبود ش��رایط‪،‬‬ ‫ترویج کتابخوانی در جامعه و تقویت نقد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫دست مجالت و نشریات در حوزه نقد باز باشد‪ ،‬این می تواند‬ ‫بزرگ تری��ن کمک به بهبود وضعیت نش��ر و صنعت چاپ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قربان��ی می��ل باطنی انس��ان ها را بر نخوان��دن کتاب و‬ ‫مطالعات تفریحی و بدون هدف دانس��ت و ادامه داد‪ :‬هرچه‬ ‫بتوان برای خواندن کتاب تبلیغ کرد‪ ،‬به نفع اینده بشریت‬ ‫اس��ت همچنین ب��رای افزایش کتابخوان��ی در جامعه باید‬ ‫ممیزی های س��ختگیرانه برداش��ته شود اما چنین رفتاری‬ ‫در تصمیمات نمی گنجد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مردم به کتابخوانی تشویق نمی شوند‬ ‫این فروش��نده کت��اب گف��ت‪ :‬عالقه مندان ب��ه مطالعه‬ ‫می توانند بدون پرداخت پول و خرید کتاب‪ ،‬از کتابخانه های‬ ‫عمومی اس��تفاده کنند اما کتابخانه های ما خالی هستند و‬ ‫فقط در زمان امتحان پایان س��ال اس��ت که دانشجویان از‬ ‫مکان کتابخانه برای مطالعه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه حتی مسئوالن کتابخانه های عمومی‬ ‫هم برای تجهیز کتابخانه ها به کتابفرش��ی های دست دوم‬ ‫س��رنمی زنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم به شکل عمیق به کتابخوانی‬ ‫تشویق نمی شوند‪ ،‬س��اعت کارها طوالنی شده و مشکالت‬ ‫مختلف از تفکر به مس��ئله کت��اب و کتابخوانی جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این کتابف��روش اضافه کرد‪ :‬این روند موجب واخوردگی‬ ‫اجتماعی می شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬مردم به چه دلیل کتاب‬ ‫بخوانند‪ .‬درواقع برای اینکه دلیل مشخصی پیدا نمی کنند‪،‬‬ ‫سختی تهیه کتاب را به جان نمی خرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ کتاب های تخصصی بیشتر است‬ ‫او درباره جمع اوری کتاب برای کتابفروش��ی خود گفت‪:‬‬ ‫افراد زیادی برای فروش کتابخانه های شخصی ش��ان اگهی‬ ‫می دهند اما از انجاکه کتابفروشی من ویژه کتاب های حوزه‬ ‫فلسفه و علوم اجتماعی است‪ ،‬از میان کتاب های همکارانم‬ ‫کتاب هایی انتخاب و تهیه می کنم‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬نرخ کتاب های کتابفروش��ی پگاه کمی‬ ‫گران تر از س��ایر کتابفرش��ی ها اس��ت زیرا عالوه بر فرایند‬ ‫افزایش نرخ کاغذ که روی نرخ کتاب تاثیر گذاش��ته است‪،‬‬ ‫خرید کتاب های تخصصی از همکارانم موجب بیشتر شدن‬ ‫نرخ نسبت به سایر دست دوم فروشی ها شده است‪.‬‬ ‫حوزه هنری با ‪ ۷‬فیلم در بازار کن‬ ‫س��ازمان س��ینمایی حوزه هنری با ‪ ۲‬فیلم بلند س��ینمایی‪ ۳ ،‬فیلم‬ ‫مس��تند‪ ،‬ی��ک فیلم کوتاه و ‪ ۲‬انیمیش��ن کوت��اه و بلند در ب��ازار فیلم‬ ‫جشنواره کن حضور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این سازمان که یکی از مهم ترین مراکز تولیدکننده‬ ‫و توزیع کننده فیلم های بلند س��ینمایی‪ ،‬مس��تند‪ ،‬کوتاه و انیمیشن در‬ ‫ایران است‪ ،‬در بازار بین المللی هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن غرفه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اث��ار در حال عرضه‪ ،‬عبارتند از فیلم های س��ینمایی «ایده اصلی» به‬ ‫کارگردانی ازیتا موگوی��ی و «زمانی یک زن» اثر جلیل اکبری صحت‪،‬‬ ‫مس��تندهای «خانه ای برای تو» ب��ه کارگردانی مهدی بخش��ی مقدم‪،‬‬ ‫«دیلگ» اثر مش��ترک عباس رفیعی و صفی اله حس��ینی و «چهلمین‬ ‫روز» اث��ر حمید کوهپای��ی‪ ،‬فیلم «کوتاه کاپیتان ‪ »۲۲‬س��اخته ارمان‬ ‫قلی پور دشتکی‪ ،‬انیمیش��ن کوتاه «اخرین ماهی» اثر مسعود صائمین‬ ‫و همچنین انیمیشن بلند «لوپتو» اثر عباس عسکری‪.‬‬ ‫در م��دت برگزاری این بازار‪ ،‬مالقات و مذاکرات مختلفی با خریداران‬ ‫فیل��م‪ ،‬مدیران و مس��ئوالن موسس��ه های توزیع و پخ��ش بین المللی‪،‬‬ ‫شرکت ها و اس��تودیوهای تولیدکننده اثار سینمایی و برگزارکنندگان‬ ‫جش��نواره های معتبر بین المللی از کش��ورهایی مانند چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬هند‪ ،‬انگلیس‪ ،‬رومانی‪ ،‬البانی‪ ،‬امریکا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫مقدونیه‪ ،‬اتریش‪ ،‬المان‪ ،‬قزاقس��تان و‪ ...‬در محل غرفه موسس��ه س��وره‬ ‫سینمای مهر به منظور گسترش روابط فرهنگی‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫الخان��درو گونس��الس اینیاریتو‪ ،‬فیلمس��از مش��هور مکزیکی رئیس‬ ‫هیات داوران این دوره جشنواره را برعهده دارد همچنین فیلم «مرده ها‬ ‫نمی میرند» اثر جدید جیم جارموش که یک کمدی با داستان زامبی ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬جشنواره را گشایش کرد که این اثر در بخش رقابتی نیز حاضر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بازار فیلم کن به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای س��ینمایی اروپا و‬ ‫جهان‪ ،‬س��ال جاری در شصتمین س��ال برگزاری خود‪ ،‬به طور موازی با‬ ‫جشنواره فیلم کن برگزار شده است‪.‬‬ ‫هفت��اد و دومین جش��نواره فیلم کن از ‪ ۱۴‬مه (‪ ۲۴‬اردیبهش��ت) در‬ ‫ش��هر کن فرانسه در حال برگزاری اس��ت و تا ‪ ۲۵‬مه (‪ ۴‬خرداد) ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب دس��ت دوم‪ ،‬در س��مت غربی میدان انقالب‪،‬‬ ‫بازار کتا ‬ ‫گذری اس��ت برای دانشجویان و کتابدوستانی که به دلیل‬ ‫ن��رخ ب��االی کتاب ت��وان خرید خود را از دس��ت داده اند یا‬ ‫در جس��ت وجوی کتاب های قدیمی هس��تند ک��ه در بازار‬ ‫ت دوم هم مانند‬ ‫پی��دا نمی ش��ود اما ب��ازار کتاب های دس�� ‬ ‫نوفروشی ها خراب است‪.‬‬ ‫مدیر کتابفروش��ی گنجنامه گفت‪ :‬ن��رخ کاغذ انقدر باال‬ ‫رفت��ه که حتی گاهی برای کس��ب درامد‪ ،‬کتاب ها را برای‬ ‫خمیر کردن می فروشیم‪.‬‬ ‫رضا غیبی‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی گنجنامه از فروش��ندگان‬ ‫پاس��اژ ایران بیش از ‪ ۳۰‬س��ال است که مشغول فعالیت در‬ ‫ای��ن حوزه اس��ت‪ .‬او عواملی مانند گران��ی کاغذ و کتاب و‬ ‫وجود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را در رکود بازار‬ ‫کتاب حتی بازار کتاب های دست دوم دخیل می داند‪ .‬غیبی‬ ‫دراین ب��اره به ایبنا گفت‪ :‬کتاب و فرهنگ‪ ،‬نو و دس��ت دوم‬ ‫ندارد‪ ،‬هر دو ضعیف شده اند‪.‬‬ ‫عسگرپور دوباره‬ ‫نایب رئیس فیاپف‬ ‫در حوزه اسیا شد‬ ‫‹ ‹خمیر کردن کتاب بهتر از نفروختن است‬ ‫مدی��ر کتابفروش��ی گنجنام��ه درب��اره قیمت گ��ذاری‬ ‫کتاب های قدیمی گفت‪ :‬ما سعی می کنیم کتاب ها را ارزان‬ ‫بفروش��یم؛ درواقع نرخ را براس��اس جیب مش��تری تعیین‬ ‫می کنیم اما با این حال مشکل داریم و بازار بی رونق است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به ش��رایط کنونی نرخ کاغ��ذ و تاثیر ان بر‬ ‫ب��ازار کت��اب ادامه داد‪ :‬نرخ کاغذ انق��در باال رفته که حتی‬ ‫گاه��ی برای کس��ب درامد‪ ،‬کتاب ها را ب��رای خمیر کردن‬ ‫می فروش��یم‪ .‬کتاب های علمی که بسیار قدیمی شده اند و‬ ‫کتاب های��ی که از نظر فیزیکی اس��یب دیده اند هم همین‬ ‫سرنوشت را دارند‪.‬‬ ‫غیب��ی همچنین اظهار ک��رد‪ :‬پایین امدن میزان فروش‬ ‫باعث ش��ده در سال های گذشته برای اینکه کتاب های مان‬ ‫مدت زیادی در کتابفروش��ی باقی نماند‪ ،‬معاوضه کتاب هم‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹از خریدهای متری کتاب تا اتش صحنه های‬ ‫اکشن‬ ‫مدیر کتابفروش��ی گنجنامه در تقسیم مشتریانی که در‬ ‫چند س��ال فعالیت با انها روبه رو ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬به غیر‬ ‫از دانش��جویان و افرادی که رمان می خرند‪ ،‬ما چند قش��ر‬ ‫مش��تری داریم؛ مشتریانی که متری کتاب می خرند یعنی‬ ‫کتابخانه یا قفسه ای در خانه خود ساخته اند و برای پر کردن‬ ‫فضای ان‪ ،‬کتاب می خرند و دوم افرادی هس��تند که برای‬ ‫ات��ش زدن‪ ،‬کتاب می خرند‪ .‬اینها کتاب ها را برای س��اخت‬ ‫فیلم می خرند و در صحنه ای اکشن از انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او درباره کیفیت کتاب هایی که برای استفاده در دکور خانه‬ ‫و س��اختن صحنه های اکش��ن فیلم ها به فروش می رساند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت بازار بس��یار نامناس��ب است‪ ،‬مشتری برای‬ ‫ه��رکاری هرکدام از کتاب ها را بخواهد به او می فروش��م و‬ ‫برایم فرقی ندارد که بخواهد با ان چه کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کتاب های دست دوم از کجا تامین می شوند‬ ‫غیب��ی درب��اره روش جم��ع اوری کت��اب ب��رای فروش‬ ‫در کتابفروش��ی دس��ت دوم توضی��ح داد‪ :‬بیش��تر در‬ ‫روزنام��ه اگه��ی می دهیم و اف��راد کتابخانه خ��ود را به ما‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫غیبی همچنین درباره گروه هایی که کتاب های ش��ان را‬ ‫به فروش می رس��انند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اف��رادی که ایران را برای‬ ‫همیشه ترک می کنند‪ ،‬یا زن و شوهری که به دلیل وضعیت‬ ‫اقتصادی مجبور ش��ده اند خان��ه خود را کوچک کنند یا به‬ ‫اجب��ار یک��ی از انه��ا‪ ،‬کتاب های خود را می فروش��ند و در‬ ‫مواردی هم فوت شدن صاحب کتاب ها باعث می شود ورثه‬ ‫همه کتاب های کتابخانه او را بفروشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کتاب برای اینکه در مغازه های کتابفروشی دست‬ ‫دوم به فروش برسد باید یک روند حداقل ‪۲‬ساله را طی کند‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته کتابی که به دست دوم فروشی ها برسد‪،‬‬ ‫منتشر نشده است‪ ،‬عمده کتاب های موجود در فروشگاه ما‬ ‫همان کتاب های قدیمی و کالسیک است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫کتابفروشی ها‬ ‫کساد است و‬ ‫کتابفروشی های‬ ‫دست دوم‬ ‫وضعیت بهتری‬ ‫ندارند‪ .‬پاساژ‬ ‫ایران که پاتوق‬ ‫دانشجویان و‬ ‫دوستداران‬ ‫کتاب است‪،‬‬ ‫روزهای خلوتی‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫شور و هیجانی‬ ‫که پیش از این‬ ‫در راهروها و‬ ‫طبقات این پاساژ‬ ‫بود‪ ،‬از بین رفته‬ ‫و پاساژ تبدیل‬ ‫به مکانی شده‬ ‫که می توان‬ ‫پای درددل‬ ‫فروشندگان‬ ‫نشست‪ ،‬با فراغ‬ ‫خیال درباره‬ ‫کتاب ها صحبت‬ ‫کرد و البته کتاب‬ ‫موردنظر را با‬ ‫قیمتی مناسب تر‬ ‫از قبل خرید‬ ‫جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال چه تغییری دارد؟‬ ‫دبیر س��ی ودومین جش��نواره بین الملل��ی فیلم های‬ ‫ک��ودک و نوج��وان گفت‪ :‬امس��ال اهداف جش��نواره‬ ‫بازنگ��ری ش��د و متناس��ب ب��ا تح��والت ب��ر اهداف‬ ‫روزامدتری تاکید شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا‬ ‫تابش در پی انتش��ار «مقررات و فراخوان» این رویداد‬ ‫هنری‪ ،‬درباره تفاوت فراخوان امس��ال این جشنواره با‬ ‫سال گذش��ته به چند نکته اشاره کرد و افزود‪ :‬از انجا‬ ‫که قلمرو فضای مجازی در حال گسترش است و تولید‬ ‫محتوای بومی ویژه کودکان یک ماموریت ملی اس��ت‪،‬‬ ‫در این دوره در بخش مس��ابقه سینمای ایران به «اثار‬ ‫وب سری» توجه خواهیم کرد‪ .‬البته این اثار در بخش‬ ‫مس��ابقه نیست و اثاری که می توان در قالب وب سری‬ ‫به انه��ا توجه کرد در جش��نواره فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوان��ان به انها پرداخته خواهد ش��د‪ .‬دبیر این دوره‬ ‫جش��نواره همچنین گفت‪ :‬در این دوره از جش��نواره‪،‬‬ ‫با هدف ترغیب فعاالن س��ینمای کودک و نوجوان به‬ ‫امی��ن تارخ بازیگر س��ینما‪ ،‬تئات��ر و تلویزیون‬ ‫ایران قصد دارد بعد از گذشت ‪ ۱۰‬سال از اخرین‬ ‫تجربه حضور در صحنه تئاتر‪ ،‬در نمایش «مارلون‬ ‫براندو» به نویسندگی و کارگردانی مهران رنجبر‬ ‫به ایفای نقش بپردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬امین ت��ارخ پیش تر در‬ ‫نمایش های گوناگونی ازجمله نمایش «گالیله»‬ ‫ب��ه کارگردانی داری��وش فرهنگ به ایفای نقش‬ ‫پرداخت��ه اس��ت که س��ال ‪ ۸۸‬در س��الن اصلی‬ ‫مجموعه تئاتر شهر اجرا شد‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬امین تارخ با حضور‬ ‫در نمای��ش «مارل��ون بران��دو» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی مه��ران رنجبر که قرار اس��ت در‬ ‫تماش��اخانه س��پند اجرا ش��ود‪ ،‬به صحنه تئاتر‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫مهران رنجبر بازیگر و کارگردان تئاتر نیز پیش‬ ‫از این‪ ،‬نمایش «استیو جابز» را کارگردانی و اجرا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نام دیگر بازیگران نمایش «مارلون براندو» نیز‬ ‫به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫بازاریابی فیلم ها و توجه بیش��تر ب��ه ظرفیت های یک‬ ‫فیلم س��ینمایی‪ ،‬برای گس��ترش به صنای��ع مجاور و‬ ‫تبدیل ان به منظومه ای از اثار فرهنگی‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫می تواند ‪۳‬جایزه را جداگانه به ‪ ۳‬فیلم برگزیده در این‬ ‫زمینه اهدا کند‪ .‬این اثار باید از بین فیلم هایی باش��ند‬ ‫که در بخش س��ینمای ملی عرضه می ش��وند و دارای‬ ‫‪ ۳‬عنص��ر ن��واوری‪ ،‬ظرفیت کس��ب و کار و پیوس��ت‬ ‫فرهنگی باش��ند‪ .‬تاب��ش در پای��ان صحبت های خود‬ ‫به همزمانی ش��روع این جش��نواره با عید سعید غدیر‬ ‫اشاره و اظهار خرس��ندی کرد تا همزمانی جشن های‬ ‫عی��د غدیر با جش��نواره فیلم های ک��ودک و نوجوان‪،‬‬ ‫خاطره ش��یرینی در اذه��ان مخاطبان جش��نواره به‬ ‫یادگار بگذارد‪ .‬او همچنین توضیح ها درباره برنامه های‬ ‫سی ودومین جش��نواره فیلم های کودک ونوجوان را به‬ ‫بعد از برگزاری نخس��تین نشست شورای برنامه ریزی‬ ‫که به زودی در اصفهان برگزار می شود‪ ،‬موکول کرد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی عس��گرپور بار دیگ��ر به عنوان‬ ‫نایب رئیس فیاپف در حوزه اسیا انتخاب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در نشس��ت مجم��ع‬ ‫عمومی فیاپف (فدراس��یون جهانی انجمن های‬ ‫تهیه کنندگان فیلم) که ‪ ۱۸‬مه (‪ ۲۸‬اردیبهشت)‬ ‫در ش��هر کن با حضور اعضا برگزار ش��د‪ ،‬بیشتر‬ ‫مباح��ث با توج��ه به ش��یوه های جدید نمایش‬ ‫فیلم ه��ا به جری��ان قانونگذاری در کش��ورهای‬ ‫مختل��ف و به وی��ژه اروپا اختصاص داش��ت‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت اعالم شد که بهتر است کشورهای‬ ‫مختلف به شکل جدی به این موضوع فکر کرده‬ ‫و راهکارهای مناسب را پیدا کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی عملک��رد مال��ی و اداری از دیگ��ر‬ ‫بخش های نشس��ت بود و ب��ا توجه به اتمام دوره‬ ‫هی��ات رئیس��ه‪ ،‬انتخابات جدید برگزار ش��د که‬ ‫در ان ب��ا ارای مطلق مجم��ع عمومی‪ ،‬رئیس و‬ ‫نایب رئیس برای یک دوره دیگر انتخاب ش��دند‪،‬‬ ‫گفتنی اس��ت طبق اساسنامه فیاپف رئیس برای‬ ‫یک دوره ‪۴‬س��اله و نایب رئیس برای دوره ‪۲‬ساله‬ ‫انتخاب می شود‪.‬‬ ‫«گیله وا»‬ ‫بعد از «برادرجان» می اید‬ ‫مینی س��ریال «گیله وا» به کارگردانی اردالن‬ ‫عاش��وری و تهیه کنندگی امیر بنان پس از پایان‬ ‫ماه رمضان از شبکه سه سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جدیدترین محصول مرکز‬ ‫فیل��م و س��ریال س��ازمان هنری رس��انه ای اوج‬ ‫به زودی از شبکه ‪ ۳‬سیما روی انتن می رود‪.‬‬ ‫این مینی س��ریال در ‪ ۷‬قسمت و در شهرهای‬ ‫سیاهکل‪ ،‬کیاش��هر و تهران تصویربرداری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از بازیگران اصلی این مینی سریال می توان به‬ ‫حمیدرضا پگاه‪ ،‬س��تاره اسکندری‪ ،‬امیرحسین‬ ‫صدیق‪ ،‬مهدی زمین پرداز‪ ،‬امیرحس��ین هاشمی‬ ‫و مهران رجبی اشاره کرد‪ .‬از نکته های قابل توجه‬ ‫این س��ریال‪ ،‬ایف��ای نقش می��رزا کوچک خان‬ ‫جنگلی ازسوی بهروز شعیبی است‪ .‬مینی سریال‬ ‫«گیله وا» با موضوعی عاش��قانه درتالش است با‬ ‫نگاهی عاطفی‪ ،‬به زندگی مردم ش��مال ایران در‬ ‫بس��تر اتفاق های تاریخی سال ‪ ۱۲۹۷‬بپردازد و‬ ‫روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی‬ ‫مردم ایران و نقش انگلیس در امور داخلی کشور‬ ‫در صد سال گذشته باشد‪.‬‬ ‫«زهرمار»‬ ‫از ‪ ۱۶‬خرداد می اید‬ ‫فیلم «زهرمار» به کارگردانی جواد رضویان از‬ ‫‪ ۱۶‬خرداد اکران می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫فیلم‬ ‫سینمایی «زهرمار» به کارگردانی جواد رضویان‬ ‫و تهیه کنندگ��ی جواد نوروزبیگ��ی از ‪۱۶‬خرداد‬ ‫در س��ینماهای سراس��ر کش��ور اکران می شود‪.‬‬ ‫«زهرمار» نخستین فیلم سینمایی جواد رضویان‬ ‫در مقام کارگردان اس��ت که در جش��نواره فیلم‬ ‫فجر به نمایش درامد‪ .‬س��یامک انصاری‪ ،‬شبنم‬ ‫مقدمی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک صفری‪ ،‬نسیم‬ ‫ادبی‪ ،‬علیرضا اس��تادی‪ ،‬رضا رویگری‪ ،‬حس��ین‬ ‫محب اهری‪ ،‬سیامک ادیب‪ ،‬برزو ارجمند و ادرینا‬ ‫توشه بازیگران فیلم هستند‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫فیلم امده اس��ت‪ :‬رضا مردی که امروز به عنوان‬ ‫یک فرد ارزشی شناخته می شود‪ ،‬گذشته ای دارد‬ ‫ک��ه او را رها نمی کند و همین گذش��ته برای او‬ ‫دردسر ایجاد می کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫امین تارخ به صحنه تئاتر‬ ‫برمی گردد‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪ 14 - 1398‬رمضان ‪ 20 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1293‬پیاپی ‪2611‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫موزه های برتر سال ‪ ۹۷‬معرفی شدند‬ ‫همزم��ان ب��ا روز جهانی م��وزه و اغاز هفت��ه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬موزه های برتر س��ال ‪ ۹۷‬براساس ‪ ۱۲‬شاخص‬ ‫در ‪ 4‬گروه گوناگون انتخاب و معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫براس��اس معیارهای‬ ‫مش��خص ایکوم ایران و بررسی وضعیت موزه ها هر سال‬ ‫ازس��وی این کارگروه‪ ،‬برترین موزه های سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز‬ ‫بعد از بررسی ازس��وی داوران شنبه‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت در‬ ‫سالن فرهنگستان هنر معرفی و قدردانی شدند‪ .‬براساس‬ ‫قولی که سال گذشته رئیس ایکوم ایران داده بود‪ ،‬امسال‬ ‫موزه ها در معیار «مناسب س��ازی موزه ها برای استفاده‬ ‫معلوالن و جانبازان» نیز بررسی می شدند‪.‬‬ ‫موزه ه��ای برتر ب��ه انتخاب ایکوم ای��ران در ‪ 4‬بخش‬ ‫«ش��اخص خصوصی»‪« ،‬ش��اخص دولت��ی کوچک»‪،‬‬ ‫«شاخص دولتی متوسط» و «شاخص دولتی بزرگ» و‬ ‫در ‪ ۱۲‬معیار مشخص معرفی شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش تقدیره��ای وی��ژه از ‪۱۰‬‬ ‫مجموع��ه و بخش ه��ای گوناگون زنده ی��اد صدرالدین‬ ‫شریفی حس��ینی‪ ،‬بنیان گ��ذار چن��د موزه در ش��یراز‪،‬‬ ‫مجتمع فرهنگی موزه ای ش��هدای رامس��ر‪ ،‬مس��ئول‬ ‫موزه های فرهنگی هنری ش��هرداری تهران‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان زیباسازی‪ ،‬سرپرس��ت فرهنگستان هنر‪ ،‬خانه‬ ‫م��وزه بومیان کیش‪ ،‬کتابخانه و موزه ملی ملک‪ ،‬انجمن‬ ‫موزه داران ایران و نویس��نده چند کتاب تاریخی درباره‬ ‫تعزی��ه و تکیه دولت و به طور ویژه از رئیس پایگاه میراث‬ ‫فرهنگی ایاپیر در شهر ایذه قدردانی شد‪.‬‬ ‫اختیارات وزارت ارشاد در زمینه کاغذ بازنگری و محدود شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬دامنه اختیارات این‬ ‫وزارتخانه پیرامون کاغذ فرهنگی شامل کاغذ مطبوعات‬ ‫و نشر‪ ،‬س��اختار کارگروه و وظایف معاونت های فرهنگی‬ ‫و مطبوعات��ی بازتعری��ف می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫در نشس��تی ب��ا حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫معاون ام��ور مطبوعات��ی و اطالع رس��انی‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی و مدیران مسئول رسانه های مکتوب‪ ،‬مشکالت‬ ‫نشریه های مکتوب در حوزه های گوناگون کاغذ‪ ،‬زینک‪،‬‬ ‫اگهی های دولتی و‪ ...‬بررسی شد‪ .‬سیدعباس صالحی در‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬موضوع کاغذ همواره در هیات دولت‬ ‫مطرح بود و در جلس��ات گوناگونی درباره ان بحث شده‬ ‫است‪ .‬در انجا مکرر گفته ایم که اهمیت کاغذ را با توجه به‬ ‫ش��رایط حاکم بر کشور کمتر از گوشت و مرغ و‪ ...‬نبینیم‪.‬‬ ‫همان طور که در جنگ کمبود مواد غذایی اختالل ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬به همان اندازه حذف و کمبود کاغذ در کش��ور‬ ‫اختالل ایجاد می کند‪ .‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫با تاکید بر اینکه کاغذ حتی در شرایط جنگ نیز به عنوان‬ ‫یک کاالی اس��تراتژیک به شمار می اید‪ ،‬گفت‪ :‬با این کاال‬ ‫می توانی��م هویت و امنیت خود را حفظ کنیم‪ .‬صالحی در‬ ‫ادامه گف��ت‪ :‬پس از تاکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت‬ ‫حل مش��کالت کاغذ بع��د از بازدید از نمایش��گاه کتاب‬ ‫ته��ران و همچنین حضور اقایان جهانگیری و نهاوندیان‬ ‫در نمایشگاه‪ ،‬فرصتی فراهم شد تا از زاویه نشر‪ ،‬مسئوالن‬ ‫عالی رتبه و اقتصادی کش��ور با موضوع کاغذ درگیر شوند‬ ‫و این امر منتهی به نامه مش��ترک وزیران فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این زمینه ش��د‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مقرر ش��د در حوزه کاغ��ذ روزنامه و کتاب‬ ‫همان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان را حفظ کنیم‪ .‬در این زمینه تالش‬ ‫می کنیم دقت های قابل توجهی لحاظ ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۴‬ماه گذش��ته ‪ ۳۹‬ه��زار و ‪ ۱۱۸‬تن کاغ��ذ روزنامه‬ ‫ترخیص ش��ده اس��ت‪ .‬از این میزان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تن در‬ ‫دوره تش��کیل کارگروه کاغذ در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و ‪ ۲۸‬هزار تن پیش از تش��کیل کارگروه در این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬ترخیص ش��ده است‪ .‬صالحی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬تا تاری��خ ‪ ۹۸/۲/۱۵‬در مجم��وع ‪ ۲۵۹‬هزار تن‬ ‫کاغ��ذ در ‪ ۵‬گ��روه روزنامه‪ ،‬چاپ و تحری��ر‪ ،‬رول‪ ،‬بالکی و‬ ‫‪ LWC‬وارد شده است‪ .‬وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای شفاف سازی تمامی مصوبات کارگروه بعد از هر‬ ‫جلس��ه منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است‬ ‫زیرا معتقدیم به هر میزان که شفافیت وجود داشته باشد‬ ‫سوءتفاهم ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫گران ترین هنرمند زنده دنیا را‬ ‫بیشتر بشناسید‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫تجسمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪148‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گ‬ ‫ذ‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪147‬‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬گوگل به‬ ‫افتخار خیام تصویری از او را منتشر کرده‬ ‫اس��ت! گوگل غول فناوری‪ ،‬در سیلیکون‬ ‫ول��ی! ما در تهران چ��ه کردیم! بیلبوردی‬ ‫را در ته��ران درب��اره تولد خی��ام دیدید؟‬ ‫در تلویزیون برنامه اختصاصی اجرا ش��د؟‬ ‫ی است‬ ‫جشنی برایش برپا کردیم؟ اما کاف ‬ ‫که فالن کشور ادعا کند خیام یا موالنا و‪ ...‬متعلق به انهاست! توییت‬ ‫پش��ت توییت‪ ،‬مطلب پش��ت مطلب و‪ ...‬یکی از ارکان توس��عه یک‬ ‫ملت شناخت نام اوران‪ ،‬اندیشمندان‪ ،‬متفکران و نخبگان شان است‬ ‫و احترام گذاردن به انها! ما هنوز این کار را بلد نیستیم! ما می توانیم‬ ‫خود شروع کننده این راه باشیم! با مطالعه و ترویج تفکرات خیام! یا‬ ‫هر کدام از مفاخر ای��ران زمین! کودکان مان را با مفاخر ایران زمین‬ ‫اشنا کنیم! و خواهیم کرد‪ .‬برند خیام می تواند میلیون ها دالر درامد‬ ‫ارزی برای مان داش��ته باشد! برند و شهرتش می تواند بسیاری را به‬ ‫ایران بکش��اند! اما ایا دقیقه ای به این نوع کارها فکر کرده ایم؟ وقت‬ ‫برایش گذاشته ایم؟ ایا اصال بلد هستیم؟‬ ‫بنگر ز جهان چه َط ْرف بربستم؟ هیچ‬ ‫حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ‬ ‫َوز‬ ‫ِ‬ ‫شمع َط َربم ولی چو بنشستم‪ ،‬هیچ‬ ‫ِ‬ ‫من جا ِم َج َمم ولی چو بشکستم‪ ،‬هیچ‬ ‫شنبه زادروز فیلسوف و منجم بزرگ جهان‪ ،‬خیام بود‪.‬‬ ‫کاش ای��ن روز را جش��ن ملی اعالم می کردیم! روز جش��ن خرد‪،‬‬ ‫روز جش��ن رجوع به علم‪ .‬ما نیازمند جشن ها هستیم برای مردان و‬ ‫زنان بزرگ ایران زمین و قدردانی از تک تک انها که هس��تند و انها‬ ‫ک��ه رفتند! ایران امروز مدیون تالش تک تک ایرانیان اس��ت‪ ،‬تقویم‬ ‫خورش��یدی بزرگ ترین دستاورد خیام بود! ان هم در زمانی که در‬ ‫اروپا فرسنگ ها با ان فاصله داشتند!‬ ‫الزم نیس��ت دولت ها جشن ها را بگیرند! ما ایرانیان موظف به این‬ ‫کاریم؛ هر کس به اندازه و توان و قدرت و فرصت خود‪.‬‬ ‫«جف کونز» هنرمن��د نامدار امریکایی‬ ‫اس��ت که در طول فعالیت��ش اثار هنری‬ ‫گوناگونی را با قیمت های نجومی به فروش‬ ‫رسانده و به تازگی رکورد گران قیمت ترین‬ ‫هنرمند زنده را از چنگ «دیوید هاکنی» ‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا جف کون��ز پیش از‬ ‫این برای س��اخت مجموعه مجس��مه های بادکنکی حیوانات و گل‬ ‫به شهرت جهانی رسیده بود‪ .‬جدیدترین اثر او «خرگوش فوالدی»‬ ‫به تازگی در حراجی «کریس��تیز» به ن��رخ ‪ ۹۱‬میلیون دالر فروخته‬ ‫شد و بار دیگر نام او را سر زبان ها انداخت‪.‬‬ ‫«س��گ بادکنکی» (قرمز) که یکی از معروف ترین اثار هنری وی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬تنها یکی از چندین اثر هنری جف کونز در دسته‬ ‫اثار هنری بادکنکی اس��ت‪ .‬س��گ بادکنکی قرمز در سال ‪ ۱۳۹۳‬به‬ ‫ن��رخ ‪ ۵۸‬میلیون دالر فروخته ش��د و در ان زمان یک رکورد برای‬ ‫فروش اثار هنری رقم زد‪.‬‬ ‫خرگ��وش فوالدی یک��ی از چندین اثر خلق ش��ده جف کونز در‬ ‫دسته اثار هنری فوالدی است‪ .‬او پیش از این در سال ‪ ۱۳۶۵‬حدود‬ ‫‪ 8‬مجسمه فوالدی دیگر خلق کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مجموع��ه اث��ار هن��ری او با نام ه��ای خرگوش‬ ‫بادکنک��ی‪ ،‬قو بادکنکی و میمون بادکنکی در مجموع ‪ ۵۵‬هزار دالر‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬موزه ویتنی هنر امریکایی هر ‪ 4‬طبقه خود را به‬ ‫نمایش اثار هنری جف کونز اختصاص داد‪.‬‬ ‫در کن��ار نمایش اثار این هنرمند در موزه های گوناگون‪ ،‬برخی از‬ ‫اث��ار هنری او ازجمله «گل ه��ای بادکنکی» در معابر عمومی مانند‬ ‫مرکز تجارت جهانی نیویورک واقع شده اند‪.‬‬ ‫اما اثار هنری این هنرمند همواره با انتقاد هایی همراه بوده است؛‬ ‫برای مثال «روزالیند کراوس»‪ ،‬منتقد هنری معروف‪ ،‬اثار جف کونز‬ ‫را نفرت اور خوانده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخی منتقدان و کارشناس��ان جف کونز را به عنوان‬ ‫یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان معاصر می شناسند‪.‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫جشن تولد خیام در صفحه اول گوگل‬ ‫گوگل با تغییر لوگوی صفحه نخس��ت خود با‬ ‫تصوی��ری از حکیم عمر خیام‪ ،‬س��الروز تولد این‬ ‫شاعر و دانشمند بزرگ ایرانی را جشن گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از نشنال‪ ،‬طرح ویژه‬ ‫گوگل به مناس��بت نهصدوهفتادویکمین سالروز‬ ‫تول��د خی��ام در کش��ورهای کانادا‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬ایسلند‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬پرو‪ ،‬سوئد‪ ،‬کشورهای‬ ‫خاورمیانه و منطقه شمال افریقا قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫خیام یکی از شاعران ایرانی بسیار محبوب در غرب است که رباعیات او به چندین‬ ‫زبان ترجمه شده است‪.‬‬ ‫احتمال تعطیلی یک کتابفروشی محبوب‬ ‫برخی اخبار حاکی اس��ت که کتابفروشی ترنجستان سروش تا ابتدای مرداد سال‬ ‫جاری تعطیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اخبار رسیده حاکی از این است که کتابفروشی ترنجستان سروش‬ ‫که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین کتابفروش��ی های خیابان انقالب اس�لامی‬ ‫اس��ت و در سال های کوتاه پس از راه اندازی توانسته نقش بسزایی در تامین خوراک‬ ‫فکری نسل جوان در تهران ایفا کند تا ابتدای مرداد تعطیل می شود‪.‬‬ ‫زمزمه های تعطیلی این کتابفروش��ی در ایام برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب در‬ ‫فضای مجازی پیچید و این روزها با نزدیک ش��دن به فصل تابستان این کتابفروشی‬ ‫در اس��تانه تعطیلی قرار گرفته و بنا به گزارش مهر بهره بردار این کتابفروش��ی‪ ،‬در‬ ‫ابتدای مرداد ان را تحویل مالک می دهد‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی ترنجستان س��روش در تملک شرکت ترنجس��تان از شرکت های در‬ ‫مالکیت مجمع ناش��ران انقالب اس�لامی اس��ت که به دلیل پ��اره ای از اختالف ها با‬ ‫بهره بردار کتابفروشی ترنجستان سروش‪ ،‬تصمیم به تعطیلی ان گرفته شده است‪.‬‬ ‫ترنجستان س��روش در تهران خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬نرس��یده به چهارراه وصال‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫سمفونی ‪ ۹‬بتهوون با نوازندگان ایرانی‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی نیمه دوم خرداد می نوازد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این ارکستر که در سال جدید نخستین اجراهای خود را با رهبر‬ ‫مهم��ان روی صحن��ه برده بود‪ ۲۲ ،‬و ‪ ۲۳‬خرداد در ت��االر وحدت با رهبر دائم خود‪،‬‬ ‫شهرداد روحانی‪ ،‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که به همراهی گروه کر شهر تهران به سرپرستی مهدی قاسمی‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬سمفونی شماره ‪ ۹‬بتهوون نواخته خواهد شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از سیارات منظومه شمسی ‪ -‬دانشمند شهیر ایرانی ملقب به شیخ الرئیس‬ ‫‪ -2‬نوعی عصا ‪ -‬اشاره به فردی نامعلوم دارد ‪ -‬نوعی اتومبیل‬ ‫‪ -3‬س��روری یافتن بر همکاران ‪ -‬از س��اخته های داریوش مهرجویی‪ ،‬کارگردان‬ ‫موفق ایرانی ‪ -‬توده گندم یا جو‬ ‫‪ -4‬مکانی در فرودگاه ‪ -‬پیامبر بردبار ‪ -‬با خراج می ستاندند‬ ‫‪ -5‬به دنیا اوردن ‪ -‬فریب و دروغ ‪ -‬از انواع اچار ‪ -‬پاسخ منفی عربی‬ ‫‪ -6‬بدش نیکو نگردد چون که بنیادش بد است ‪ -‬بیماری گوارشی‬ ‫‪ -7‬دوست زیانبار ‪ -‬زراعت با اب قنات یا رودخانه‬ ‫‪ -8‬صدای بم در اپرا ‪ -‬فاقد کیفیت جدی‬ ‫‪ -9‬نمایشنامه ای مشهور از ویلیام شکسپیر ‪ -‬صمغ گون‬ ‫‪ -10‬محموله ‪ -‬محصول خبازی‬ ‫‪ -11‬باالبر ماشین ‪ -‬فریاد نوزادان ‪ -‬زمزمه گر ‪ -‬خاک سرخ با ارزش صنعتی‬ ‫‪ -12‬ذره ای از عناصر ‪ -‬واحد پول کشور اژدهای زرد ‪ -‬پروانه کسب و کار‬ ‫‪ -13‬زمان مرگ ‪ -‬جنس شکستنی ‪ -‬رئوف و مهربان‬ ‫‪ -14‬درخت سایه گستر ‪ -‬سرود نظامی ‪ -‬نوعی کاغذ نامرغوب‬ ‫‪ -15‬تنگ نظر ‪ -‬یقین و خاطرجمعی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اثار جالل ال احمد ‪ -‬پایتخت کشور چاد‬ ‫‪ -2‬حرف افسوس ‪ -‬برخورد تیر با هدف ‪ -‬پنهان کردن واقعیت‬ ‫‪ -3‬پله اتوبوس ‪ -‬کامال پر تا لبه ظرف ‪ -‬سرکش و تمردکننده‬ ‫‪ -4‬گسیل داشتن ‪ -‬نژاد مردم شرق اروپا ‪ -‬موی روی پیشانی اسب‬ ‫‪ -5‬هماهنگ��ی و نس��بت داش��تن ‪ -‬گون��ه ای چ��رم ‪ -‬تکب��ر و‬ ‫خودبزرگ بینی‬ ‫‪ -6‬ضمیر جانشین ‪ -‬درویش را غنیمت است ‪ -‬عضو استراق سمع!‬ ‫‪ -7‬نیای رستم ‪ -‬محفوظ و در امان‬ ‫‪ -8‬شاداب و باطراوت ‪ -‬سراغاز و محل نشو و نما‬ ‫‪ -9‬تایید فرنگی ‪ -‬فریاد مهیب جانوران درنده‬ ‫‪ -10‬منفک ‪ -‬ردیف بافتنی ‪ -‬رود بزرگ و پراب‬ ‫‪ -11‬اطراف دهان ‪ -‬ادعای دروغین ‪ -‬مرکز عدسی‬ ‫‪ -12‬پیازچه ‪ -‬فضل و برتری ‪ -‬لقب اشرافی در فرانسه‬ ‫‪ -13‬پروردگارا ‪ -‬تجربه و امتحان ‪ -‬بعد چهارم در فیزیک‬ ‫‪ -14‬عادی و معمولی ‪ -‬رازهای ناگفتنی ‪ -‬هوشمندی‬ ‫‪ -15‬من در نامه نگاری رسمی ‪ -‬داروی دیابت‬ ‫به افتخار خیام و روز جشن‬ ‫رجوع به علم‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی‪ :‬در بخش نخست به شما نشان دادم که چگونه‬ ‫می توانید از طریق راه اندازی موسس��ه مالی و اعتباری‪،‬‬ ‫خیلی خیلی خفن پولدار ش��وید و این بار روش دیگری‬ ‫را به شما یاد می دهم‪ :‬تملک یک واحد صنعتی از طریق‬ ‫خصوصی سازی‪.‬‬ ‫اول؛ یک واحد صنعتی در معرض خصوصی س��ازی را‬ ‫پیدا و از طریقی ان را بسیار کمتر از نرخ واقعی خریداری کنید‪ .‬یکی از راه ها این‬ ‫است که کسانی کمک کنند و واحد را به زیاندهی برسانند یا تالش کنید قیمت ‬ ‫دارایی های واحد‪ ،‬بسیار کمتر از نرخ واقعی تعیین شود؛ هر دو روش خرج دارد‪.‬‬ ‫دوم؛ الزم نیس��ت کل س��هام واحد را به همان نرخ ناچیز هم خریداری کنید‪.‬‬ ‫ی��ک واحد قابل واگ��ذاری پیدا کنید که بتوانید بخش عمده س��هام را بخرید و‬ ‫بقیه سهام شناور باشد‪ .‬شما به این ترتیب می توانید هیات مدیره و مدیرعامل را‬ ‫خودتان تعیین کنید و به بقیه سهامداران هم پاسخگو نباشید‪.‬‬ ‫س��وم؛ از وثیقه گذاشتن دارایی ها و ش��هرت برند واحد صنعتی استفاده کنید‬ ‫و مقادیر زیادی وام بگیرید‪ .‬گرچه واحد را با نرخی بس��یار پایین تر از نرخ واقعی‬ ‫خریده اید‪ ،‬اما برای وثیقه گذاشتن ان به طور حتم می توانید قیمتی بسیار باالتر‬ ‫از نرخ واقعی را با کمک کارشناسان جا بیندازید؛ این هم خرج دارد‪.‬‬ ‫چهارم؛ س��رمایه گذاری وام های دریافتی در واحد صنعتی‪ ،‬سود زیادی ندارد‪.‬‬ ‫وام های دریافتی را راهی بازار س��که‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و س��ایر سفته بازی ها کنید‪ .‬اغلب‬ ‫اوق��ات می توانید با وام دهندگان ش��ریک ش��وید تا به سرنوش��ت وام ها (همان‬ ‫سپرده های مردم نزد وام دهنده) حساس نباشند‪.‬‬ ‫پنجم؛ واحد صنعتی را که بد مدیریت کنید‪ ،‬زیانده می شود‪ ،‬فروپاشی اقتصادی‬ ‫و ارزش س��هامش سقوط می کند‪ .‬حاال می توانید با ان وام ها که گرفته اید سهام‬ ‫بقیه سهامداران را بخرید‪.‬‬ ‫شش��م؛ واحدهای صنعتی که واگذار می ش��وند به طور معمول انقدر موجودی‬ ‫کاال در انب��ار دارند و قراردادهایی برای تولید منعقد کرده اند که بتوانید از محل‬ ‫فروش کاال و اجرای قراردادها‪ ،‬حقوق نیروی انس��انی را بپردازید‪ ،‬اما وقتی واحد‬ ‫به مش��کل بخورد‪ ،‬کارگران اعتراض می کنند و مش��کل سیاسی و امنیتی برای‬ ‫ش��هر درست می شود‪ .‬اینجاس��ت که همه به کمک شما می ایند تا وام بیشتری‬ ‫بگیرید و حقوق و دستمزد معوقه را بپردازید‪.‬‬ ‫هفت��م؛ ارز با تعرفه ترجیحی که توزیع کردند‪ ،‬ش��ما هم زنبیل تان را در صف‬ ‫بگذاری��د‪ ،‬مقادیری از وام ه��ای دریافتی را خرج کنید و عملکرد ش��رکت تان را‬ ‫اس��تراتژیک جلوه دهید؛ همه اینها خرج دارد‪ .‬ش��ما با ای��ن روش می توانید ارز‬ ‫پایین تر از نرخ بازار ازاد دریافت کنید‪.‬‬ ‫هش��تم؛ یک ش��رکت ص��وری ب��ا کمی دفت��ر و دس��تک در الم��ان‪ ،‬دوبی‬ ‫ی��ا مالزی ثبت کنی��د و از انجا اس��ناد و مدارک فروش کاال ب��ه واحد صنعتی‬ ‫بزخ��ری ش��ده خود صادر کنی��د‪ .‬کمی تالش کنی��د‪ ،‬در ی��ک فرایند صوری‪،‬‬ ‫ب��دون نقل وانتق��ال کاال‪ ،‬ارز دریافت��ی را می توانی��د در ب��ازار ازاد ب��ه ف��روش‬ ‫برسانید‪.‬‬ ‫نه��م؛ پ��ول وام ها‪ ،‬مبال��غ کالن مابه التف��اوت ارز دولتی و ب��ازار ازاد و منابع‬ ‫حاص��ل از فروش ام��وال و دارایی های واحد صنعتی را ب��ه امالک تبدیل کنید‪.‬‬ ‫این دارایی ها در یک اقتصاد تورمی در مدت یکی‪ ،‬دو س��ال چند برابر می شوند‬ ‫و اگر هم کس��ی پیگیر ش��ود و گیر بیفتید‪ ،‬حتی اگر اصل پول ها را بازگردانید‪،‬‬ ‫هن��وز خیلی خیلی خفن پولدار هس��تید‪ .‬دهم؛ ش��ما ح��اال خیلی خیلی خفن‬ ‫پولدار کثیفی ش��ده اید و می توانید روی س��بیل شاه نقاره بزنید‪ .‬بخت انکه گیر‬ ‫بیفتید و یک خرمگس معرکه پیدا ش��ود و یقه تان را بگیرد‪ ،‬زیاد نیس��ت‪ .‬انقدر‬ ‫ادم دارن��د نق��اره می زنند که صدا به صدا نمی رس��د و س��گ صاحبش را پیدا‬ ‫نمی کند‪ .‬ش��ما به این ترتیب خیلی پولدار می شوید اما فکر نکنید خیلی زرنگ‬ ‫هس��تید‪ .‬ش��فاف نبودن فرایند خصوصی س��ازی‪ ،‬پایین بودن کیفیت مدیریت‬ ‫ریس��ک در نهادهای مالی وام دهنده‪ ،‬ناکافی ب��ودن نظارت بر عملکرد نهادهای‬ ‫مالی در نظام بانکی‪ ،‬ضعف نظام مالیاتی‪ ،‬توزیع رانت از طریق ارز ارزان قیمت و‬ ‫ضعف در احراز صالحیت شما برای تملک واحد صنعتی است که امکان می دهد‬ ‫این گونه پولدار شوید‪.‬‬ ‫* قسمت نخس�ت این یادداشت در شماره روز شنبه‪ 28 ،‬اردیبهشت به چاپ‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫چگونه خیلی خیلی خفن پولدار شویم؟‬ ‫(قسمت دوم)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!