روزنامه صمت شماره 1299 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1299

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1299

روزنامه صمت شماره 1299

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫وظیفه ما حفظ انسجام ملی کشوراست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شرایط کشور به دلیل تحریم ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬دش��وارتر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر کس که در هر موقعیتی بخواهد به‬ ‫وحدت و انس��جام ملی ضربه بزند‪ ،‬به طور حتم در مس��یر امریکا قرار گرفته‬ ‫است‪.‬اس��حاق جهانگیری گفت‪ :‬وظیفه ما این اس��ت که انسجام ملی کشور را‬ ‫حفظ کنیم و نگذاریم اختالف ها بیخود و بی جهت در کش��ور دامن زده ش��ود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬کش��ور ما فرصت ها و منابع زیادی دارد‬ ‫که می توانیم این فرصت ها را با انس��جام و وحدت برای برون رفت از مشکالت‬ ‫به کار بگیریم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1299‬پیاپی ‪2617‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬مخالف توزیع کوپنی کاالهای اساسی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫خرمشهر امروز‬ ‫و خرمشهر فردا‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تیغ دولبه کوپن‬ ‫‪2‬‬ ‫خصوصی سازی خودروسازان‬ ‫با چه اندیشه ای؟‬ ‫در حالی دولت و مس��ئوالن در حال سبک سنگین‬ ‫کردن ورود «کوپن» به عرصه اقتصادی کش��ور هستند‬ ‫که به تازگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گزارش��ی با هدف انتخاب سیاس��ت حمایتی بهینه‬ ‫جایگزین نرخ ارز ترجیحی در ش��رایط کنونی کشور به‬ ‫بررس��ی گزینه های جایگزین حمایتی پرداخته و مزایا‬ ‫و معای��ب ‪ ۴‬گزینه را بررس��ی کرده اس��ت که عبارتند‬ ‫از توزی��ع دولت��ی کاال به نرخ مص��وب‪ ،‬توزیع کوپنی‪،‬‬ ‫ش��یوه نقدی‪-‬کاالی��ی و پرداخت نقدی‪ .‬ای��ن مرکز با‬ ‫تاکی��د بر اینکه هرگونه دریافت کاالیی انحراف بس��یار‬ ‫بیش��تری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده لحاظ نش��دن حق انتخاب خانوار در تهیه کاال و‬ ‫افزایش داللی از جمله معای��ب توزیع کوپنی کاالهای‬ ‫اساس��ی است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی هم موافق توزیع‬ ‫کوپنی کاالهای اساسی هستند و می گویند در شرایط‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۴‬حوزه کاری صندوق ضمانت‬ ‫صادرات برای رونق تولید‬ ‫‪7‬‬ ‫غیبت ایرالین های ایرانی‬ ‫در عرصه رقابت برندها‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪13‬‬ ‫الومینیوم جاجرم خرداد به‬ ‫بهره برداری رسمی می رسد‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دست اندازهای جابه جایی‬ ‫کارگران تا شعاع‬ ‫‪۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دیرکرد پرداخت تسهیالت به صنعت خودرو موجب شد‬ ‫خواب سرمایه ‪ ،‬کف کارخانه‬ ‫صنعت روزهای س��ختی را می گذران��د‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫هم��راه ب��ا افزایش چند براب��ری نرخ مواد اولی��ه‪ ،‬تولید را با‬ ‫دش��واری هایی هم��راه ک��رده و منجر به فش��ار مضاعف بر‬ ‫بخش خصوصی ش��ده است‪ .‬صنعت خودرو (خودروسازان و‬ ‫قطعه س��ازان) به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار کشور سعی‬ ‫در غلبه بر مشکالت دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وضعیت دخل و خرج کارخانه ها نشان داد‬ ‫تنظیم صورت های مالی در تاریکی‬ ‫‪3‬‬ ‫کنونی چاره ای جز اجرای این طرح نداریم‪ .‬به هر حال‬ ‫باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس چه پیش��نهادی‬ ‫می دهن��د تا هم اقتصاد ح��ال و روز بهتری پیدا کند و‬ ‫هم مردم از این شرایط سخت دور شوند‪ .‬به گفته علی‬ ‫قربانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تاکنون دو نشس��ت در کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه برگزار شده که قرار بود وزیران تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و امور اقتصادی و‬ ‫دارایی در این جلسات حضور داشته باشند اما به جای‬ ‫انها معاونان وزارتخانه های یادش��ده در این نشس��ت ها‬ ‫ش��رکت کردن��د‪ .‬براس��اس برنامه ریزی قرار اس��ت در‬ ‫نخستین نشست پس از تعطیالت هفته اینده مجلس‪،‬‬ ‫وزیران در نشس��ت با مجلس حضور یابند و با توجه به‬ ‫زیرساخت هایی که در کشور فراهم است‪ ،‬بهترین گزینه‬ ‫موجود انتخاب و اجرایی شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار در انتظار دالر ‪ ۸‬هزار تومانی‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۶‬افزایش نرخ دالر ش��روع ش��د و اواسط سال‬ ‫‪ ۹۷‬به بیش��ترین حد خود‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۱۹‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫اغاز اذر س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت با تغییرات��ی در کابینه و اعمال‬ ‫سیاس��ت های جدید‪ ،‬توانس��ت اوضاع را قدری ارام کند و نرخ‬ ‫دالر ب��ه حدود ‪ ۱۰‬ه��زار تومان نزدیک ش��د‪ .‬اگرچه این روند‬ ‫خیلی پایدار نماند و بار دیگر در ماه های پایانی سال نوسان های‬ ‫این بازار ش��دت گرفت و نرخ دالر به ‪ ۱۲‬هزار تومان رس��ید اما‬ ‫در هم��ان زمان هم عده ای اعتقاد داش��تند که این نوس��ان ها‬ ‫گذراس��ت و پس از چند روز از شدت ان کاسته می شود و دالر‬ ‫ب��ه مرزهای پایین تر برمی گردد که این اتفاق هم افتاد‪ .‬حرکت‬ ‫سینوس��ی بازار ارز‪ ،‬از همان زمان تاکنون همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫نرخ ارز ریزش می کند و در مقاطعی به دالیلی که گفته می شود‬ ‫سیاسی و روانی است‪ ،‬رشد می کند اما چون اعتقاد بر این است‬ ‫ک��ه فاکتورهای اقتصادی در این رش��د نرخ دخیل نیس��تند و‬ ‫ارز ظرفیت رشد بیش��تر را ندارد‪ ،‬بار دیگر به محدوده پایین تر‬ ‫برمی گردد و مسیر کاهشی را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫س��وم خرداد س��الروز ازادس��ازی پاره وطن‬ ‫خرمش��هر عزیز بود‪ .‬این روز یاداور حماس��ه ای‬ ‫ب��زرگ در تاری��خ معاص��ر ایران اس��ت‪ .‬س��وم‬ ‫خرداد و ازادسازی خرمش��هر یکی از فرازهای‬ ‫پرافتخار ملت ایران است‪ ،‬به طوری که این روز‬ ‫و روی��داد ان با تاریخ ایران گره خورده اس��ت‪.‬‬ ‫فتح خرمشهر برای تاریخ ایران بیش از فتح یک‬ ‫سرزمین ارزش دارد‪ .‬خرمشهر پس از ‪ ۵۷۵‬روز‬ ‫اش��غال‪ ،‬در ‪ ۲۵‬روز نبرد س��خت در ‪ ۱۱‬صبح‬ ‫سوم خرداد ازاد شد و غریو شادی تمامی میهن‬ ‫اس�لامی را فرا گرف��ت‪ .‬ان روزهای س��خت و‬ ‫غرورافرین تمام شد اما ما سال ها پس از ان روز‬ ‫برای خرمش��هر چه کردیم و از امروز به بعد چه‬ ‫کار می توانیم برای این سرزمین انجام دهیم‪.‬‬ ‫نخس��تین کاری که می توانس��تیم برای این‬ ‫ش��هر انجام دهیم تعریف پروژه هایی منطقه ای‬ ‫بود‪ .‬نزدیکی این ش��هر به عراق و کویت امکان‬ ‫مقایس��ه را نزد س��اکنان این منطقه دوچندان‬ ‫می کند‪ .‬تعری��ف نکردن پروژه ه��ای منطقه ای‬ ‫موجب عق��ب افتادن ای��ن منطق��ه از رقیبان‬ ‫می ش��ود؛ این اتفاقی اس��ت که در این سال ها‬ ‫برای خرمشهر افتاده است‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا در نزدیک��ی خرمش��هر‪ ،‬ش��هر‬ ‫سیلک س��یتی کویت با بودج��ه ای ‪ ۸۵‬میلیارد‬ ‫دالری در حال س��اخت است؛ بله تعجب نکنید‬ ‫‪ ۸۵‬میلیارد دالر! پ��ل ارتباطی ان نیز به تازگی‬ ‫با حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و حضور ش��رکت هایی از کره و‪ ...‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر ایا نمی توان انتظار داشت که‬ ‫مقایسه این س��وی اب ها با ان سوی اب ها در‬ ‫جذب س��رمایه و توس��عه اقتصادی یک منطقه‬ ‫تاثیرگذار باشد؟‬ ‫چرا ما در خرمش��هر یک مگاپروژه منطقه ای‬ ‫تعریف نمی کنیم؟ یا نکردیم؟‬ ‫پاس��خ این پرس��ش در تمرکز بی حدوحصر‬ ‫سرمایه گذاری دولتی و نیمه دولتی در پایتخت‬ ‫و سایر کالنشهرهاس��ت‪ .‬با اعمال این سیاست‬ ‫کالنش��هرها در ح��ال رش��د دادن س��هم خود‬ ‫از درص��د تولی��د ناخالص ملی اند و ش��هرهای‬ ‫حاشیه ای در حال دور شدن و کوچک تر شدن‬ ‫در ان��دازه تولید ناخالص داخلی؛ سیاس��تی که‬ ‫امروز در بس��یاری از موارد ب��ه انبوه پروژه های‬ ‫نیمه تمام در سرتاسر کشور و بدون یک راهبرد‬ ‫جامع منجر شده است‪.‬‬ ‫در واقع می توان گف��ت مرکزگرایی ایران در‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬بزرگ ترین عامل ضدتوسعه در‬ ‫سال های اخیر بوده و با تداوم این روند و توسعه‬ ‫نیافتن زیرساخت های شهرهای مهم حاشیه ای‪،‬‬ ‫ای��ران نی��ز مانند بس��یاری از کش��ورها دچار‬ ‫تضادهای بسیار بزرگی در توسعه خواهد شد‪.‬‬ ‫با نوع نگاهی دیگر به روند توس��عه ای شهرها‬ ‫و تمرکززدایی از توزیع سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫منطقه ای‪ ،‬خرمش��هر امروز می توانس��ت قطب‬ ‫توسعه در جنوب غربی ایران باشد؛ می توانست‬ ‫به گل سرسبد توسعه و الگویی برای کشورهای‬ ‫منطقه تبدیل شود‪ ،‬این در حالی است که چند‬ ‫کیلومتر ان طرف تر‪ ،‬در همس��ایگی خرمش��هر‬ ‫ب��رای همین بصره که امروز دچار مش��کل اب‬ ‫اس��ت ارزوهای بلندپروازانه دارند و ما نیز باید‬ ‫ب��رای خرمش��هر در هن��گام برگزاری س��الروز‬ ‫ازادس��ازی اش یک طرح بلندپروازانه توسعه ای‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫انچ��ه که کش��ورها را به دارا و ندار تقس��یم‬ ‫می کند‪ ،‬امید داش��تن به ارزوهایی است که در‬ ‫راهش قدم برمی دارند‪.‬‬ ‫وظیفه ما حفظ انسجام ملی کشوراست‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با تاکی��د بر اینکه‬ ‫شرایط کشور به دلیل تحریم ها در سال ‪ ۹۸‬دشوارتر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هر کس که در هر موقعیتی بخواهد به‬ ‫وحدت و انس��جام ملی ضربه بزن��د‪ ،‬به طور حتم در‬ ‫مسیر امریکا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جریان بازدید‬ ‫از نمایشگاه محصوالت مددجویان کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) که در محل نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬سال ‪ ۹۸‬به دلیل فشارهایی که‬ ‫امری��کا روی درامده��ای نفت��ی و جاه��ای دیگ��ر‬ ‫اورده‪ ،‬ممکن اس��ت در بودجه و مس��ائل اقتصادی‬ ‫محدودیت هایی به وجود بیاید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت مصمم اس��ت این دوران را‬ ‫به خوبی و با کمک ملت پش��ت س��ر بگذارد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬مدیران کشور باید مردانه‬ ‫و جوانمردانه پای اداره کش��ور بایس��تند و انسجام و‬ ‫وحدت ملی را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وظیفه ما این اس��ت که انس��جام ملی‬ ‫کش��ور را حفظ کنیم و نگذاری��م اختالف ها بیخود‬ ‫و بی جه��ت در کش��ور دامن زده ش��ود‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬کشور ما فرصت ها و منابع‬ ‫زیادی دارد که می توانیم این فرصت ها را با انس��جام‬ ‫و وحدت برای برون رفت از مشکالت به کار بگیریم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما یک دشمن جدی برای ملت و کشور‬ ‫داری��م که خواب های اش��فته ای برای م��ا دیده اما‬ ‫به طور حت��م این خواب ها تعبیر نخواهد‬ ‫ش��د و ملت ایران سرفراز از این گذر نیز‬ ‫عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تناق��ض و تعارض‬ ‫در گفت وگوه��ای انه��ا وج��ود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وقتی که انها تهدید می کنند‪ ،‬ناو‬ ‫می فرستند‪ ،‬اسلحه و قدرت نظامی را به‬ ‫رخ می کش��ند و وقتی صحبت از گفت وگو و مذاکره‬ ‫می کنن��د‪ ،‬همگی این پیام را ب��ه ما منتقل می کند‬ ‫ک��ه می توانیم با اتکا به نیرو‪ ،‬ظرفیت و سیاس��ت ها‬ ‫و برنامه های درون��ی و راهبردهایی که رهبر معظم‬ ‫انق�لاب تدوین می کنند‪ ،‬دش��من را وادار کنیم در‬ ‫مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود اورد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مکرر‬ ‫از بحث دروغی که اینها در سطح بین المللی مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬دیده و شنیده ام‪ ،‬افزود‪ :‬اینها بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫است که ادعا می کنند ایران به دنبال سالح هسته ای‬ ‫است و می خواهد بمب اتم بسازد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گف��ت‪ :‬تحریم ه��ای گوناگون وضع‬ ‫کردند و فشارهای گوناگون اوردند‪ ،‬به شورای امنیت‬ ‫و سازمان ملل رفتند‪ ،‬اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫مکرر از تاسیس��ات ما بازدید کرد و راه بازدید برای‬ ‫انها باز شد‪ ،‬گفت وگوهای وسیعی انجام و توافق شد‬ ‫و ‪ ۶‬قدرت بزرگ جهان قبول کردند که در چارچوب‬ ‫یک توافق ایران سمت بمب اتم نمی رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باز مش��اهده می کنی��م که امروز‬ ‫ارتباط ایران‪ ،‬امریکا‪ ،‬عراق و عربستان حیاتی است‬ ‫س��ید حسین موسویان‪ ،‬س��خنگوی پیشین تیم‬ ‫مذاکره کننده هسته ای بر این باور است که امریکا‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬عراق و عربس��تان نیازمند یک خط ارتباطی‬ ‫منظم هستند تا سوءتفاهم های احتمالی رفع شود‬ ‫و اطمین��ان حاصل کنن��د که ‪ 4‬پایتخت می توانند‬ ‫ش��رایط را ارام کنند؛ پیش از انکه از کنترل خارج‬ ‫ش��ود‪ .‬سید حسین موس��ویان‪ ،‬پژوهشگر دانشگاه‬ ‫پرینس��تون و سخنگوی پیشین تیم مذاکره کننده‬ ‫هس��ته ای در مقال��ه ای برای س��ایت «ایران فرانت‬ ‫پی��ج»‪ ،‬ارتباطات ایران‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬امریکا و عراق‬ ‫را برای پیش��گیری از جنگ‪ ،‬حیاتی دانس��ت‪ .‬عضو‬ ‫پیش��ین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در این میان‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬با اعالم قرار نداش��تن کش��ورش در مس��یر‬ ‫جن��گ با ایران‪ ،‬بر تمایل کش��ورش برای گفت وگو‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ ،‬در حالی که بی��م ان می رفت دو تن‬ ‫از جنگ طلب تری��ن مش��اوران او‪« ،‬جان بولتون» و‬ ‫«مایک پمپئو»‪ ،‬نیت جنگ را در سر بپرورانند‪ ،‬اما ‪2‬‬ ‫روز بعد‪ ،‬ترامپ خود تهدید کرد که ایران را از نقشه‬ ‫جه��ان حذف خواهد ک��رد‪ .‬او در صفحه توییترش‬ ‫نوشت‪« :‬اگر ایران بخواهد بجنگد‪ ،‬این پایان رسمی‬ ‫ایران خواهد بود‪ ».‬به عقیده موس��ویان‪ ،‬رفتارهای‬ ‫متناق��ض و بیانیه های ترامپ می تواند به درگیری‬ ‫امری��کا با ایران بینجام��د‪ ،‬با این وجود رهبر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫اظهارات امریکا درباره تحریم ها‪ ،‬جنگ و مذاکرات‪،‬‬ ‫تاکید کردند‪« :‬جنگ نخواهد شد‪ ،‬مذاکره نخواهیم‬ ‫کرد‪ ».‬عضو پیش��ین گروه مذاکره کننده هسته ای‬ ‫اش��اره کرد‪ :‬ترامپ در حال بررسی سیاست «فشار‬ ‫حداکثری» در ‪ ۴‬بخش اس��ت‪ :‬جن��گ اقتصادی‪،‬‬ ‫جنگ سیاس��ی‪ ،‬جنگ روانی و بخ��ش چهارم که‬ ‫جنگ اطالعاتی اس��ت‪ .‬به باور موس��ویان‪ ،‬اولویت‬ ‫گروه ب‪ ،‬فروپاشی نظام سیاسی ایران بدون جنگ‬ ‫نظامی است‪.‬‬ ‫ترام��پ در ژاپن می گوید اگر ایرانی ها به‬ ‫بمب هسته ای «نه» بگویند ما همه درها‬ ‫را به روی انها باز می کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد‪:‬‬ ‫این ملت متمدن و تاریخ س��از در دوران‬ ‫جنگ تحمیلی قربانی س�لاح شیمیایی‬ ‫ش��د‪ ،‬اما حاضر نش��د علیه دشمن خود‬ ‫س�لاح شیمیایی استفاده کند و حتی یک بار حاضر‬ ‫نشدیم از سالح کشتار جمعی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گفت‪ :‬اینه��ا باوجود انکه س��اختار‬ ‫حکومت��ی م��ا را خیلی خوب ش��ناخته و درباره ان‬ ‫مطالع��ه کرده ان��د‪ ،‬هن��وز قادر ب��ه درک و فهم ان‬ ‫نیستند‪ .‬وی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب به عنوان یک‬ ‫مرجع و یک فقیه فتوا دادند و حکم حکومتی صادر‬ ‫کردند که نگهداری و به کار بردن س�لاح هس��ته ای‬ ‫حرام ش��رعی اس��ت‪ .‬معنای یک حک��م حکومتی و‬ ‫فتوای ش��رعی این اس��ت که احدی در کش��ور حق‬ ‫و اجازه ندارد به س��مت بمب هس��ته ای برود‪ .‬ش��ما‬ ‫این را می دانید و این فتوا در س��ازمان ملل به عنوان‬ ‫سند منتشر و ثبت شده است‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪:‬‬ ‫اص�لا نتیجه مذاکرات هس��ته ای این بود که اژانس‬ ‫به عنوان تنها س��ازمان بین المللی به ایران بیاید و از‬ ‫تاسیسات ایران بازدید و ان را کنترل کند و گزارش‬ ‫ده��د‪ .‬اژانس تاکنون ‪ ۱۴‬گ��زارش داده که در همه‬ ‫انها تاکید شده ایران هیچ حرکت انحرافی به سمت‬ ‫سالح هسته ای نداشته و شما این مطلب را می دانید‬ ‫اماده تعامل با برخی کشورهای خلیج فارس هستیم‬ ‫س��فیر جمهوری اسالمی ایران در پاریس گفت‪:‬‬ ‫س�لاح هس��ته ای هی��چ گاه در دکتری��ن دفاعی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران قرار نداش��ته و ندارد‪ .‬به‬ ‫گزارش س��فارت ایران در فرانس��ه‪ ،‬بهرام قاسمی‬ ‫در کنفران��س «کاهش تن��ش در خلیج فارس» در‬ ‫مجلس سنای فرانسه تصریح کرد‪ :‬سالح هسته ای‬ ‫هیچ گاه در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫قرار نداش��ته و این موضوع عالوه بر اینکه مس��تند‬ ‫به فتوای رهبر معظم انقالب است‪ ،‬با توافق برجام‬ ‫نیز که اج��رای تعهدات ایران ‪ ۱۴‬بار در گزارش ها‬ ‫و بیانیه ه��ای گوناگون ازس��وی اژانس بین المللی‬ ‫هس��ته ای مورد تایید قرار گرفته‪ ،‬به اثبات رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬سفیر کشورمان در پاریس بیان کرد‪ :‬اماده‬ ‫تعام��ل‪ ،‬گفت وگو و رف��ع س��وء تفاهم ها با برخی‬ ‫کش��ورهای خلیج فارس بوده و هستیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایران در سال های گذشته همواره تکرار کرده‬ ‫ک��ه اماده انعقاد یک پیمان عدم تعرض و تجاوز با‬ ‫ای��ن کش��ورها برای ایجاد اعتم��اد و کمک به رفع‬ ‫نگرانی های ناشی از القای ترس دیگران بوده است‪.‬‬ ‫قاس��می گفت‪ :‬صلح‪ ،‬امنی��ت و ثبات در منطقه‬ ‫زمان��ی می توان��د تحقق یاب��د که مناف��ع تمامی‬ ‫کش��ورهای خلیج فارس در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به ش��اخص های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫امنیت��ی و تامین ان��رژی جه��ان‪ ،‬خلیج فارس به‬ ‫مهم تری��ن منطقه راهبردی جهان تبدیل ش��ده و‬ ‫ثبات یا ناامنی ان به س��رعت به کل جهان تعمیم‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ای��ران اعتقاد راس��خ دارد که هیچ‬ ‫کش��وری در ای��ن منطق��ه نمی توان��د به تنهایی‬ ‫تضمین کنن��ده صلح و ثبات و امنیت خود باش��د‪.‬‬ ‫قاس��می اف��زود‪ :‬ب��رای یک ثبات پای��دار و صلح و‬ ‫امنیت همه کش��ورهای منطقه باید در یک تالش‬ ‫جمعی با اراده ای راسخ و در یک همکاری مشترک‬ ‫در این زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫دیپلماسی جدید با همسایگان شمالی‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با بی��ان اینکه‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس از مهم تری��ن‬ ‫همس��ایگان ایران هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران دوس��ت‬ ‫ندارد منطقه تنش الود و ناامن باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر س��ید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫جدی��د وزارت امور خارجه در نخس��تین نشس��ت‬ ‫خبری خود درباره خروج غیرقانونی امریکا از برجام‬ ‫و تحمیل ش��رایط سخت اقتصادی بر ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دیپلماسی ایران در این وضعیت وارد شرایط‬ ‫تازه ای ش��ده و سفرهای اقای ظریف به کشورهای‬ ‫گوناگ��ون منطقه ای هم ش��کل دیگ��ری به خود‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬س��فرهای وزیر امور خارجه به هند‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬سوریه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬پاکس��تان و به تازگی‬ ‫عراق در راس��تای تبیین مواضع ایران انجام ش��د‬ ‫و انش��ااهلل به زودی با همسایگان شمالی در سطوح‬ ‫گوناگ��ون وزیران و حتی رئیس جمهوری تحرکات‬ ‫دیپلماتیک جدیدی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫موس��وی پیرامون نخریدن نفت ایران ازس��وی‬ ‫ترکی��ه و تناقض گویی انه��ا در این زمینه‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ترکیه یکی از دوس��تان و همسایگان نزدیک‬ ‫م��ا بوده و هس��ت و روابط ما با انه��ا همه جانبه و‬ ‫راهبردی اس��ت و یکی از مصادیق ان هم در حوزه‬ ‫انرژی اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر تناقضی در س��طح‬ ‫رس��می در رفتار و عملکرد انه��ا نمی بینیم و باید‬ ‫منتظر اینده بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره پیشنهاد‬ ‫اخی��ر ایران به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهای حاشیه خلیج فارس از مهم ترین‬ ‫کشورهای همسایه ما هستند؛ بنابراین ایده ای که‬ ‫جناب اق��ای ظریف مطرح کردند جدید نیس��ت‬ ‫و چن��دی پی��ش هم بحث مجم��ع گفت وگوهای‬ ‫منطقه ای را برای رفع سوءتفاهم مطرح کرده بودند‪.‬‬ ‫ایران دوست ندارد در منطقه ای باشد که تنش الود‬ ‫و ناامن باش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ایران تالش می کند‬ ‫هرگونه سوءتفاهم و ناامنی را با پیشنهادهای خود‬ ‫از بین ببرد‪ .‬ما امیدواریم طرف های مقابل با ُحسن‬ ‫نیت ان را برداش��ت کنند و ش��اهد منطقه ای امن‬ ‫باش��یم‪ .‬موس��وی درباره برخی موارد مطرح شده‬ ‫پیرام��ون ش��رایط مذاکره ای��ران و امریکا تصریح‬ ‫عکس روز‬ ‫ک��رد‪ :‬مذاک��ره ای با امریکا نداری��م و مبنای ما هم‬ ‫احت��رام به توافق ه��ای بین المللی اس��ت که انها‬ ‫می توانن��د ب��ه ان برگردند‪ .‬با خ��روج غیرقانونی و‬ ‫برخی توهم های انها‪ ،‬این موضوع شکس��ته شد و‬ ‫ما دورنمایی از مذاکره در این ش��رایط نمی بینیم و‬ ‫باید منتظر تحوالت بود‪ .‬وی درباره ش��یوه اجرای‬ ‫تعهدات اروپایی ها در برجام‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اروپایی به‬ ‫تعهدات شان در برجام انطور که باید و شاید عمل‬ ‫نکردند و ایران هم بارها این موضوع را خاطرنشان‬ ‫کرده است‪ .‬ایران همواره سعی کرده به دیپلماسی‬ ‫فرصت دهد و براس��اس مالحظات سیاسی‪ ،‬ملی و‬ ‫امنیتی راه دیپلماس��ی را بر کس��ی نبسته اما این‬ ‫به معنای امید داشتن به اروپا نیست‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۳‬استراتژی برای مدیریت کشور‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کاغذ صنعتی مشمول ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نمی شود‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره کاغذ و سیاس��ت های این وزارتخانه برای‬ ‫کنت��رل نرخ این محصول در ب��ازار گفت‪ :‬بعد از‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و ارش��اد و فرهنگ‬ ‫اس�لامی و دولت چندین جلس��ه برگزار کردند و‬ ‫خوش��بختانه برای س��ال ‪ ۹۸‬ارز کاغذ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی خواهد بود و این امر ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه ملت‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین درباره این ش��ائبه که گفته‬ ‫می ش��ود وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫کاغ��ذ صنعتی ه��م ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص‬ ‫می دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چنین حرفی درس��ت نیست‬ ‫و کاغ��ذ صنعت��ی مش��مول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫و باز تک��رار می کنید چراکه می خواهید با ملتی که‬ ‫قدرتمند‪ ،‬تاریخ س��از و تمدن ساز است درگیر شوید‬ ‫که به طور حتم هم پش��یمان خواهید ش��د زیرا این‬ ‫منطق��ه جز ب��ا قدرت‪ ،‬حض��ور و توانمن��دی ایران‬ ‫اسالمی ارامش ندارد‪ .‬جهانگیری تاکید کرد‪ :‬ما باید‬ ‫فرصت ه��ای جدید خلق کنیم‪ ،‬ما یعنی همه دولت‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی و دانش��گاه ها‪ ،‬بای��د فرصت های‬ ‫جدی��د خلق کنیم؛ به ویژه در دانش��گاه ها می توانیم‬ ‫ای��ن فرصت ها را برای کش��ور خلق کنیم تا مس��یر‬ ‫توسعه طی و فشار از دوش مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در بخ��ش دیگری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در جلس��ه ش��ورای عالی اقتصاد که با‬ ‫حضور سران سه قوه تشکیل می شود تصویب کردیم‬ ‫یک میلیارد دالر اعتبار از صندوق توسعه ارزی برای‬ ‫تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید اختصاص‬ ‫داده شود که به تایید رهبر معظم انقالب هم رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگی��ری ادام��ه داد‪ :‬این اطمین��ان را به‬ ‫دوس��تان کمیته امداد می دهم که با همه دغدغه ای‬ ‫که دولت دارد نخواهیم گذاش��ت افراد زیر پوش��ش‬ ‫نهادهای حمایتی در این شرایط سخت زندگی تنها‬ ‫بمانند و از هر جا که باش��د منابع موردنیاز را تامین‬ ‫می کنی��م‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری افزود‪ :‬در‬ ‫همین راس��تا برخی سبدهای حمایتی دولت نه تنها‬ ‫برای افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی‪ ،‬بلکه برای‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور توزیع شده و این‬ ‫روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫طوالنی ترین سفره افطاری ایران در اق قال‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزی��ر بازرگانی زمان جن��گ گفت‪ :‬راهکارهای خ��روج از تنگنا زمانی امکان‬ ‫اجرایی ش��دن دارد که همه ارکان حاکمیت در ابتدا به درک درست از شرایط‬ ‫موجود برسند و با انتخاب راهبرد مناسب با شرایط واقعی کشور به برنامه ریزی‬ ‫ب��رای خ��روج از تنگنا بپردازند‪ .‬حس��ن عاب��دی جعفری در گفت وگ��و با ایرنا‬ ‫تحریم های اخیر امریکا علیه ایران را دارای دو جنبه اقتصادی و روانی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬جنبه روانی این جنگ اگر قوی تر از جنبه اقتصادی نباش��د‪ ،‬به اندازه‬ ‫ان مهم و به پاتک های برنامه ریزی ش��ده ای در این زمینه نیاز است‪ .‬این استاد‬ ‫دانش��گاه خاطرنشان کرد‪ :‬برای مدیریت کش��ور در شرایط حاضر ‪ ۳‬استراتژی‬ ‫را می ش��ود در نظر گرفت؛ استراتژی توسعه‪ ،‬اس��تراتژی حفظ و استراتژی بقا‪.‬‬ ‫اس��تراتژی توس��عه در شرایط عادی و زمانی که فش��ار ویژه ای بر کشور وجود‬ ‫ندارد مطرح است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استراتژی حفظ برای زمانی است که به عنوان‬ ‫مث��ال به علت از بین رفتن منابع ارزی‪ ،‬ش��ما دیگر امکان رس��یدن به رش��د‬ ‫اقتصادی ‪ ۸ ،۷‬درصدی را ندارید‪ .‬در این ش��رایط باید برنامه هایی در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد تا دس��ت کم ش��رایط موجود کشور حفظ شود و داشته ها به علت‬ ‫محدودیت در دس��تیابی به برخی منابع از بین نرود‪ .‬این استاد مدیریت افزود‪:‬‬ ‫سومین استراتژی‪ ،‬بقامحور است که در شرایط بسیار حاد مانند جنگ تحمیلی‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬در این استراتژی مدیران کش��ور با این نگرش به برنامه ریزی‬ ‫می پردازند که برای حفظ کش��ور حتی از میان رفتن برخی داشته های موجود‬ ‫نیز قابل چشم پوشی است؛ به عبارت دیگر باید برنامه هایی تدوین شود تا در هر‬ ‫شرایطی کلیت کشور اسیب نبیند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت‪ -‬رئیس جمهوری‬ ‫در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز استقالل‬ ‫جمهوری اذربایجان به دولت و ملت این کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دو کش��ور مصمم هس��تند در سایه‬ ‫تعمیق و گس��ترش همکاری ها در بخش های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬رفاه و ش��ادکامی روزافزون دو ملت‬ ‫و ارتق��ای صلح و ثب��ات در منطقه را به ارمغان‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عزت اهلل یوسفیان مال‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه بازنگری از اصول قانون‬ ‫اساس��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان درخواستی‬ ‫را ب��رای ارائه به رهبر معظ��م انقالب به منظور‬ ‫بازنگری در قانون اساس��ی تهی��ه کرده اند که‬ ‫تاکنون به امضای ‪ ۱۵۰‬نماینده رسیده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی‬ ‫«حم��اس» با اش��اره ب��ه حمله هوای��ی رژیم‬ ‫صهیونیستی به خاک سوریه و لبنان‪ ،‬این رژیم‬ ‫را دش��من اصلی امت عرب و منطقه دانس��ت‪.‬‬ ‫پای��گاه خبری العهد گزارش داد‪ :‬حازم قاس��م‪،‬‬ ‫س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین‬ ‫حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه‬ ‫و لبن��ان را ادامه تجاوزهای مس��تمر به خاک‬ ‫و ج��ان ام��ت عرب و ملت‪ ،‬خاک و مقدس��ات‬ ‫فلسطین برشمرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر امور خارجه کش��ورمان به‬ ‫اظهارات اخی��ر دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا در ژاپن واکنش نش��ان داد‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف در صفحه توییتر خود نوش��ت‪ :‬ایت اهلل‬ ‫خامنه ای مدت ها پیش با صدور فتوایی در منع‬ ‫تس��لیحات هس��ته ای‪ ،‬اعالم کردند ما به دنبال‬ ‫دستیابی به سالح هسته ای نیستیم‪ .‬تروریسم‬ ‫اقتص��ادیِ «تی��م ب» ب��ه مردم ایران اس��یب‬ ‫می رس��اند و در منطق��ه تنش ایج��اد می کند‪.‬‬ ‫اقدام ه��ا‪ ،‬نه حرف ه��ای دونالد ترامپ نش��ان‬ ‫خواهد داد که هدف وی هم همین است یا خیر!‬ ‫عصر ایران‪ -‬ب��ه گزارش فاکس نیوز‪ ،‬برنی‬ ‫س��ندرز‪ ،‬س��ناتور امریکایی و نامزد دموکرات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری امریکا گفت‪ :‬اگ��ر باورتان‬ ‫شود‪ ،‬ترامپ و افراد کابینه اش به وضوح چیزی‬ ‫از جنگ هولناک عراق نیاموخته اند و کس��انی‬ ‫مانند جان بولتون و افراد دیگر وجود دارند که‬ ‫درب��اره ضرورت جنگ ب��ا ایران حرف می زنند‪.‬‬ ‫س��ندرز در ادامه گفت‪ :‬اگر فکر می کنید جنگ‬ ‫ع��راق ی��ک فاجعه بود‪ ،‬من به ش��دت معتقدم‬ ‫جن��گ با ایران‪ ،‬بس��یار بدتر خواهد بود‪ .‬جنگ‬ ‫ب��ا ایران نه تنه��ا یک فاجعه خواه��د بود بلکه‬ ‫غیرقانونی نیز هست‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نخس��ت وزیر ژاپ��ن ب��رای دیدار با‬ ‫مقام ه��ای ایرانی ماه این��ده میالدی به تهران‬ ‫سفر خواهد کرد‪ .‬به گزارش ان اچ کی‪ ،‬مقام های‬ ‫دولتی ژاپن در تالش برای نهایی کردن برنامه‬ ‫سفر شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر این کشور به ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬پ��س از مذاکرات نخس��ت وزیر ژاپن‬ ‫ب��ا دونالد ترامپ‪ ،‬این احتم��ال وجود دارد که‬ ‫هدف اصلی این مقام ژاپنی برای سفر به ایران‬ ‫میانجی گری میان تهران و واشنگتن برای حل‬ ‫بحران ها و تنش های حاضر باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نارندرا مودی‪ ،‬نخست وزیر هند با‬ ‫انتش��ار پیامی در توییترخود با تشکر از حسن‬ ‫روحان��ی که انتخاب دوباره وی را تبریک گفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬بر لزوم تقویت روابط می��ان ایران و هند‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ .‬وی در ای��ن پیام نوش��ت‪ :‬من از‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬روحانی به دلیل تبریک گرم‬ ‫و صمیمانه اش تش��کر می کنم‪ .‬تمدن های هند‬ ‫و ایران همواره با یکدیگر در ارتباط بوده اند‪ .‬ما‬ ‫تالش می کنیم ارتباطات نزدیک بین دو کشور‬ ‫را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬سفارت‬ ‫امریکا در ابوظبی از س��فر جان بولتون‪ ،‬مش��اور‬ ‫امنیت ملی کاخ سفید به امارات در هفته جاری‬ ‫خبر داد‪ .‬هنوز تاریخ قطعی و جزئیات این سفر‬ ‫مش��خص نیست اما این احتمال وجود دارد که‬ ‫محوریت این سفر بحث درباره افزایش تنش ها‬ ‫میان ایران و امریکا در روزهای اخیر باشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬س��رگئی الوروف‪،‬‬ ‫وزیر خارجه روس��یه از پیش��نهاد محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان برای‬ ‫امض��ای توافق «ع��دم تجاوز» به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه اس��تقبال کرد و در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫موافقت با عدم تجاوز به یکدیگر و کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬می تواند نخستین اقدام عملی برای‬ ‫کاهش تنش و درگیری باشد‪ .‬ما توافق هایی از‬ ‫این قبیل را مثبت ارزیابی می کنیم‪.‬‬ ‫عصر ایران‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬نماینده‬ ‫دیپلماتیک س��وئیس در روس��یه ب��ا تاکید بر‬ ‫حمایت دولت کشورش از برجام گفت‪ :‬ما کامال‬ ‫از برج��ام حمایت می کنیم‪ .‬م��ا فکر می کنیم‬ ‫برجام یک عنص��ر مهم در معماری بین المللی‬ ‫در زمینه مقابله با س�لاح های هسته ای است‪.‬‬ ‫ام��اده برگزاری و میزبانی مذاکرات هس��تیم‪.‬‬ ‫م��ا در گذش��ته هم این کار را انج��ام داده ایم و‬ ‫براساس منافع دو طرف میانجی گری می کنیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر شرایط دشوار کشور به دلیل تحریم ها‪:‬‬ ‫خرمشهر امروز‬ ‫و خرمشهر‬ ‫فردا‬ ‫پیمان مولوی‪،‬عضو هیات اجرایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خواب سرمایه‬ ‫کف کارخانه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫گزارش‬ ‫شد‪ ،‬تولیدکنندگان ایرانی به سمت بازارهای صادراتی‬ ‫حرکت کردند تا بتوانن��د با درامدهای ارزی تا حدی‬ ‫اسیب پذیری خودش��ان را کاهش دهند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫کمی پ��س از این موضوع قوانین ش��دید برای مقابله‬ ‫با ص��ادرات در بس��یاری از کاالها تصویب ش��د‪ .‬این‬ ‫موضوع ها باعث ش��د تا تولیدکنندگان عالوه بر اینکه‬ ‫بازارهای خودش��ان را از دست دادند‪ ،‬بازارهای جدید‬ ‫را هم از دس��ت دادند و در نهایت نتوانستند عملکرد‬ ‫موفقی به لحاظ مالی و صادراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫تحلیلگر توسعه پایدار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولید بدون برنامه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫لو خرج خودشان‬ ‫کارخانه های تولیدی در کشور نمی توانند سند دخ ‬ ‫را تنظیم کنند‪ .‬بس��یاری از کارخانه ها حت��ی هزینه های هفته پیش‬ ‫رو را نمی توانن��د محاس��به کنند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود توجیه‬ ‫اقتصادی تولید و قیمت تمام شده دائم دچار اختالل شود‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫دولت در افزایش حقوق ها‬ ‫تخلفی نکرده است‬ ‫محسن کوهکن‬ ‫مدیریت توزیع مواد اولیه در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به ایجاد بسترهایی برای تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنعتگران از ایجاد مکانیس��م هایی با همکاری تشکل ها برای‬ ‫مدیریت توزیع مواد اولیه به کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬فرش��اد مقیمی در سلس��له نشس��ت های‬ ‫تخصص��ی پایش صنایع کش��ور در س��ال ‪ ،۹۸‬گف��ت‪ :‬ایجاد‬ ‫بس��ترهایی برای تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و همچنین‬ ‫نظ��ارت بر نحوه توزیع مواد مورد نی��از صنایع بین واحدهای‬ ‫صنعتی از جمله موضوع هایی است که باید دارای برنامه ریزی‬ ‫مشخص و بر اس��اس میزان ظرفیت تولید واحدهای صنعتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته مقیم��ی‪ ،‬باید میزان مواد اولیه م��ورد نیاز صنایع‬ ‫مختلف و کس��ری بازار شناسایی‪ ،‬سپس بر اساس میزان نیاز‬ ‫داخلی‪ ،‬ثبت سفارش انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با همکاری تش��کل های تخصصی‬ ‫می ت��وان توزیع مواد اولیه م��ورد نیاز واحده��ای صنعتی را‬ ‫مدیریت کرد‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادامه به فعالیت های مش��ترک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا س��ایر نهاد ه��ا و وزارتخانه ها اش��اره و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به منظور جلوگی��ری از اقدام های موازی و‬ ‫رف��ع مش��کالت واحدهای صنعتی که به صورت مش��ترک با‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و جهاد کش��اورزی مرتبط‬ ‫هس��تند‪ ،‬مقرر ش��د میز مش��ترکی با این وزارتخانه تشکیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با تشکیل میز مشترک بین این دو وزارتخانه‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان حوزه تراکتور‪ ،‬کمباین و وس��ایل و‬ ‫تجهیزات کش��اورزی بررسی و راهکاری اجرایی اتخاذ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برنامه ه��ای حمایتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از بخ��ش تولید پرداخت و گف��ت‪ :‬این مجموعه با‬ ‫اتخاذ تدابیری مانند افزایش اختیارات س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موانع‪ ،‬برگزاری نشست های مشترک با بانک مرکزی و گمرک‬ ‫یک��ی از کلیدواژه های��ی که در س��ال های‬ ‫گذش��ته باره��ا تک��رار ش��ده و ب��رای ان‬ ‫برنامه ریزی های��ی هم در نظر گرفته اند‪ ،‬بحث‬ ‫توس��عه اقتصادی اس��ت‪ .‬در ش��رایطی برای‬ ‫توسعه اقتصادی در ایران برنامه ریزی می شود‬ ‫که رش��د بخش اقتصاد هنوز منفی اس��ت و‬ ‫کشور نتوانسته از این دام خارج شود‪ .‬موضوع‬ ‫دیگری که در این زمینه باید در نظر داش��ت‬ ‫تداوم و اس��تمرار رشد اقتصادی مثبت است‪.‬‬ ‫هر چند در س��ال های گذشته رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور برای چن��د دوره مثبت اعالم ش��د و‬ ‫نتیج��ه ان را تمام مردم احس��اس کردند اما‬ ‫توسعه اقتصادی نیاز به رشد اقتصادی مستمر‬ ‫دارد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬تا زمانی که ش��رایط کشور‬ ‫در تنش های خاص منطقه ای باش��د و روابط‬ ‫بین المللی بس��یار محدودی داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫نمی توانی��م برای رش��د و توس��عه اقتصادی‬ ‫برنامه ریزی مناسب کنیم‪ .‬یکی از راه هایی که‬ ‫برای این موضوع می توان معرفی کرد افزایش‬ ‫س��هم کاالهای ایرانی در بازارهای بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬حت��ی همین موضوع هم‬ ‫نی��از به حداقل زیرس��اخت های انتقال پول و‬ ‫محصول دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫نیازمند روابط بین المللی و کاهش هزینه های‬ ‫تولید است‪ .‬همچنین توسعه اقتصادی در گرو‬ ‫چند دوره رش��د اقتصادی مثبت است‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬بدون روابط مناس��ب با دیگر کش��ورها‬ ‫نمی ت��وان ب��رای رش��د و توس��عه اقتصادی‬ ‫برنامه ریزی چندانی داشت‪.‬‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی مانند کمبود مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید‪ ،‬تس��ریع در تخصیص ارز‪ ،‬تس��هیل ورود اجزا و قطعات‬ ‫به کش��ور و‪ ...‬را به صورت مس��تمر مورد بررس��ی قرارداده و‬ ‫اقد ام های الزم در این راستا اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر پرهیز از صدور بخش��نامه های متع��دد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫رف��ع موانع پی��ش روی تولیدکنن��دگان و صنعتگران اصالح‬ ‫ش��یوه نامه ها‪ ،‬ایین نامه ها و مق��ررات و قوانین مرتبط با تولید‬ ‫مثل اصالح قانون مالیات های مس��تقیم با همکاری تشکل ها‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع از طریق ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع انجام می شود‪.‬‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی می گوید‬ ‫بر اس��اس بررس��ی ای��ن کمیس��یون‪ ،‬دیوان‬ ‫محاسبات و مرکز پژوهش ها تخلفی از افزایش‬ ‫حقوق ه��ا احراز نش��د‪ .‬غالمعل��ی جعفرزاده‬ ‫ایمن اب��ادی درباره احتم��ال تخلف دولت در‬ ‫اجرای قانون افزایش حقوق ها در سال ‪ ،۹۸‬به‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬بر اساس بررسی ها‪ ،‬مشخص‬ ‫ش��د تخلفی در زمینه افزایش حقوق ها اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬مصوبه مجلس در زمینه افزایش‬ ‫حقوق غیر کارشناس��ی و احساس��ی بود‪ ،‬ای‬ ‫کاش همان موقع بر مبنای مصوبه دولت اقدام‬ ‫می کردی��م؛ اکنون دولت مجبور اس��ت برای‬ ‫اینکه روال قانونی طی شود‪ ،‬کارمندان متضرر‬ ‫نشوند و مش��مول کسورات بازنشستگی شود‬ ‫قانون افزایش حق��وق کارمندان را به ضریب‬ ‫تبدیل کند‪ .‬نماینده مردم رش��ت در مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه بخش��نامه دولت برای افزایش‬ ‫حقوق ها را بررس��ی کردیم هیچ گونه تخلفی‬ ‫نش��ده اما چون مصوبه غیرکارشناسی بود در‬ ‫برخی از بخش ها انتظاری که داشتیم محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ماه های گذش��ته بسیار رشد کرده و تولیدکننده توان‬ ‫تولید محصولی را که تعهد داده‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با انتق��اد از افزای��ش هزینه های تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬کارخانه ه��ای تولی��دی در کش��ور نمی توانند‬ ‫س��ند دخل و خرج خودش��ان را تنظیم کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارخانه ه��ا حت��ی هزینه ه��ای هفته پی��ش رو را‬ ‫نمی توانند محاس��به کنند‪ .‬این موضوع باعث می شود‬ ‫توجیه اقتصادی تولید و قیمت تمام ش��ده دائم دچار‬ ‫اختالل شود‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬واحده��ای صنعت��ی ب��ر مبنای‬ ‫برنامه ری��زی مش��اوران اقتصادی و مدی��ران کارخانه‬ ‫فعالی��ت خود را اغاز می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت که این‬ ‫برنامه ریزی ها بر اس��اس شرایط واقعی و پیش بینی از‬ ‫ش��رایط اینده کش��ور و اقتصاد خواهد بود‪ .‬زمانی که‬ ‫ای��ن موضوع به طور کلی تغییر می کند دیگر برنامه ها‬ ‫و پیش بینی هایی که وجود داش��ت‪ ،‬فای��ده ندارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬شرایط جدید به اندازه ای با پیش بینی ها‬ ‫تف��اوت پیدا می کند که هیچ ک��س نمی تواند برای ان‬ ‫راهکاری در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه س��هل ابادی‪ ،‬از جمل��ه موضوع هایی که‬ ‫امروز در بین صنعتگران مطرح می ش��ود‪ ،‬مش��کالتی‬ ‫اس��ت که به حوزه واردات و صادرات مربوط می شود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تمام طرح ها‪ ،‬پروژه ها و کارخانه ها با‬ ‫چالش توجیه اقتصادی روبه رو هستند‪ ،‬شیوه نامه های‬ ‫بازدارنده دائم صادر می ش��ود‪ .‬بس��یاری از کارخانه ها‬ ‫اکنون در گمرکات کشور ماشین االت دارند اما اجازه‬ ‫ترخیص به انها داده نمی شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬تولیدکننده برای اینکه بتواند رشد‬ ‫کند باید بتواند سرمایه خود را از مسیر تولید افزایش‬ ‫دهد‪ .‬زمانی که بازار داخل در کش��ور با مشکل روبه رو‬ ‫محس��ن کوهکن‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعی��ت هزینه ها و‬ ‫درامد کارخانه های تولیدی در کشور به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫هر کارخانه و بنگاهی بر مبنای سهم بازار‪ ،‬مواد اولیه‪،‬‬ ‫هزینه فرایند‪ ،‬نیروی انسانی و دیگر شاخص ها تالش‬ ‫می کند‪ ،‬بهترین قیمت را شناسایی و برای رسیدن به‬ ‫نقطه س��ود در فروش برنامه ریزی کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تمام زیرس��اخت های تولید افزایش قیمت‬ ‫داش��ته است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مش��کل دیگری که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نوسان قیمت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نمی توان در شرایط کنونی به‬ ‫گون��ه ای برنامه ریزی کرد که تا م��اه اینده برنامه یک‬ ‫بنگاه تولیدی مشخص شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه قیمت م��واد اولیه و نهاده های تولی��د دائم تغییر‬ ‫می کن��د‪ ،‬تولیدکننده مجبور اس��ت بر اس��اس همان‬ ‫ش��رایط مواد اولیه خریداری کند‪ .‬با این حال‪ ،‬قیمت‬ ‫محص��ول را نمی تواند هر روز تغییر دهد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫موضوع دیگری که وج��ود دارد‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫نرخ ها در ش��رایطی افزایش پی��دا کرده که قدرت‬ ‫خری��د مردم نی��ز ب��ه دلی��ل افزایش ت��ورم کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ترکیب این مش��کالت ب��ا یکدیگر باعث‬ ‫ش��ده تا تولیدکنن��دگان نتوانند براورد مناس��بی از‬ ‫هزینه های ش��ان داشته باش��ند‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫رقاب��ت تولیدکنن��دگان داخلی با کش��ورهایی مانند‬ ‫چی��ن توضیح داد‪ :‬تولیدکنندگان ایرانی درش��رایطی‬ ‫باید در بازار کش��ور خودمان با کش��وری مانند چین‬ ‫رقابت کنند که س��ود و هزینه تس��یهالت در ایران به‬ ‫‪ ۳۰‬درصد می رسد و در چین حدود ‪ ۴‬درصد است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬مابه التفاوت نرخ تسهیالت ایران با چین‬ ‫از سود کارخانه های ایرانی بیشتر است‪ .‬در این شرایط‬ ‫مشخص است که هزینه های تولید در ایران بسیار باال‬ ‫اس��ت و نمی توان برای موضوع هایی مانند صادرات یا‬ ‫بازار سازی برنامه ریزی چندانی داشت‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫زیرساخت های‬ ‫توسعه‬ ‫تنظیم صورت های مالی در تاریکی‬ ‫‹ ‹افزایش حوادث کار‬ ‫با تمام اینها هنوز مش��کالت بخش تولید در تنظیم‬ ‫س��ند دخل و خرج کارخانه ها تمام نش��ده و مشکالت‬ ‫جدیدی هم در این زمینه ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬س��ید‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درباره تنظیم س��ند دخل و خرج بخش‬ ‫تولی��د به‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی در ای��ن حوزه به‬ ‫وج��ود امده که به هیچ وجه قابل پیش بینی نیس��ت‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی برخ��ی کارگران به گونه ای اس��ت‬ ‫ک��ه انها به هی��چ وجه نمی توانن��د روی تولید تمرکز‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬البته باید این موضوع را بگویم که این‬ ‫دس��ته از کارگران مقصر این ش��رایط نیس��تند اما به‬ ‫هر سوی حوادث کارگری در ماه های گذشته افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬در این شرایط عالوه بر اسیبی که کارگران‬ ‫می بینند‪ ،‬ماشین االت نیز دچار خسارت می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مش��کالتی ک��ه در حوزه نوس��ان های‬ ‫ارزی وج��ود دارد و س��فارش هایی ک��ه از پی��ش به‬ ‫کارخانه ها داده ش��ده نیز از دیگر مشکالتی است که‬ ‫در ح��وزه تنظیم دخل و خرج کارخانه ها ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از مش��تریان محصول مورد نیاز خود‬ ‫را س��فارش داده اند و مدیران کارخانه ه��ا با توجه به‬ ‫پیش بینی شرایط بازار قیمت نهایی را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ داده که هزین��ه تولید در‬ ‫از وضعیت دخل و خرج کارخانه ها نشان داد‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بس��یاری از کارخانه ه��ا در ماه های گذش��ته برای‬ ‫تنظیم س��ند دخ��ل و خرج دچ��ار بحران های جدی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گفته مس��ئوالن و کارشناسان صنایع در‬ ‫کش��ور پیش بینی از هزینه های این بخش در شرایط‬ ‫کنونی ش��دنی نیس��ت و نوس��ان های قیمت��ی اجازه‬ ‫نمی ده��د بنگاه های اقتصادی بتوانن��د در این زمینه‬ ‫عملکرد مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از جمله شاخص های حیاتی یک‬ ‫بن��گاه تولیدی قیمت تمام ش��ده محصولی اس��ت که‬ ‫می خواهد ان را به بازار ارائه کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که هزینه ه��ای تولید در ایران تغییرات چش��مگیری‬ ‫دارد و بنگاه ه��ا نمی توانن��د در این زمین��ه به ارزیابی‬ ‫دقیقی دست یابند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگر مشکالتی که‬ ‫در پی این موضوع رخ داده کاهش توان بنگاه ها برای‬ ‫انجام تعهدات قدیمی اس��ت‪ .‬بسیاری از کارخانه های‬ ‫تولیدی س��فارش های قابل توجهی گرفته اند اما برای‬ ‫تولید ان س��فارش م��واد اولیه را با قیمت بیش��تری‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬در این شرایط از یک سو متقاضی‬ ‫حاضر نیست مبلغی بیش از انچه توافق شده پرداخت‬ ‫کن��د و از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬تولیدکننده ت��وان تولید ان‬ ‫محصول را با قیمتی که پیش از نوس��ان ها اعالم کرده‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫راهی برای افزایش‬ ‫بهره وری تاکسی های‬ ‫اینترنتی‬ ‫مصائب حرفه‬ ‫فراموش شده‬ ‫پینه دوزی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫دیرکرد پرداخت تسهیالت به صنعت خودرو موجب شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحویل ‪۵۰‬هزار خودرو‬ ‫در روزهای اینده‬ ‫خواب سرمایه ‪ ،‬کف کارخانه‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیدار صالحی نیا با رئیس‬ ‫انجمن قطعه سازان ایتالیا‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور‬ ‫که در راس هیاتی به منظور بازدید از نمایشگاه‬ ‫دوس��االنه قطعات و تجهیزات جانبی خودرو و‬ ‫اش��نایی با ظرفیت های موج��ود در این حوزه‬ ‫به ایتالیا س��فر کرده بود‪ ،‬با معاون وزیر توسعه‬ ‫اقتصادی ان کشور دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محسن صالحی نیا و اندریا‬ ‫چوف��ی در ای��ن دی��دار ک��ه با حض��ور حمید‬ ‫بیات‪ ،‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا‬ ‫هم��راه بود‪ ،‬ضمن ابراز عالقه مندی و بررس��ی‬ ‫همکاری ه��ای تجاری و صنعتی دو کش��ور‪ ،‬بر‬ ‫اهمی��ت هم��کاری بین ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط در حوزه ه��ای گوناگ��ون صنعتی‬ ‫تاکی��د و برای گس��ترش ان ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫مناف��ع متقاب��ل اب��راز تمایل کردن��د‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین در‬ ‫جریان این س��فر که با هدف شناسایی بیشتر‬ ‫طرف های خارجی و دس��تیابی به راهکارهایی‬ ‫به منظور تقویت و تس��هیل ارتباطات صنعتی و‬ ‫تجاری بین ش��رکت های کوچک و متوسط دو‬ ‫کشور انجام شد‪ ،‬با مقامات محلی استان امیلیا‬ ‫رومانیا‪ ،‬اعض��ای اتحادیه اتاق ه��ای بازرگانی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان ایتالیا (‪)ANFIA‬‬ ‫و رئیس نمایش��گاه اتوپروموت��ک مالقات های‬ ‫جداگان��ه ای را به عم��ل اورد‪ .‬مع��اون صنایع‬ ‫کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران نیز در این س��فر ب��ا همراهی‬ ‫تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی کش��ور با‬ ‫رئیس انجمن تولید کنندگان تجهیزات خودرو‬ ‫ایتالیا (‪ )IACA‬مالقات کردند‪ .‬توسعه روابط‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬تسهیل در خرید محصوالت ایرانی‪،‬‬ ‫معرفی تولید کنن��دگان کش��ورمان به فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ایتالیا‪ ،‬دریافت خدمات اموزش��ی و‬ ‫مش��اوره ای از جمله مواردی ب��ود که در دیدار‬ ‫اصغر مصاحب با سِ ِوری مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه دوس��االنه قطع��ات و تجهیزات‬ ‫جانبی خودرو(‪ )Autopromatec ۲۰۱۹‬که‬ ‫با حضور ‪ ۳۲‬کش��ور و بیش از ‪ ۱۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫کوچک و متوس��ط در زمین��ه تولید قطعات و‬ ‫خدمات پس از فروش خ��ودرو در بلونیا ایتالیا‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬هیات ایرانی به سرپرستی محسن‬ ‫صالحی نیا معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫متشکل از اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو‬ ‫و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رئیس و اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور‪،‬‬ ‫نماینده نظ��ام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران‬ ‫و بیش از ‪ ۳۰‬تولید کننده از کشور ایران حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه قطع��ات و تجهی��زات جانب��ی‬ ‫خودرو اتوپروموتک برای نخس��تین بار در سال‬ ‫‪١٩٥٦‬میالدی(‪1383-84‬خورشیدی) با عنوان‬ ‫نمایشگاه بین المللی در رم شکل گرفت‪.‬‬ ‫صنعت روزهای س��ختی را می گذراند‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫هم��راه با افزایش چند برابری نرخ م��واد اولیه‪ ،‬تولید را با‬ ‫دش��واری هایی هم��راه کرده و منجر به فش��ار مضاعف بر‬ ‫بخش خصوصی شده است‪ .‬صنعت خودرو (خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان) به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار کشور سعی‬ ‫در غلبه بر مش��کالت دارد‪ .‬شاید اگر صنایع باالدستی که‬ ‫تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران پایین دس��ت‬ ‫هس��تند‪ ،‬ن��رخ محصوالت خ��ود را برای ب��ازار خارجی و‬ ‫داخلی متفاوت از هم در نظر می گرفتند‪ ،‬اکنون مشکالت‬ ‫تولیدکنندگانی که به دنبال خلق ارزش افزوده هس��تند از‬ ‫جمله قطعه سازان و خودروسازان کمتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ تولید‬ ‫علی جهان افروز‬ ‫داخلی سازی‬ ‫قطعات ما را‬ ‫برای همیشه‬ ‫از وابستگی و‬ ‫اسیب پذیری‬ ‫رها خواهد کرد‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫فعالیت‬ ‫‪۱۰‬درصدی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫شاید به لحاظ‬ ‫اقتصادی منطقی‬ ‫نباشد اما با‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫ویژه موجود‬ ‫این موضوع‬ ‫پذیرفتنی است‬ ‫قطعه س��از به عنوان بخش خصوصی معتقد اس��ت اگر‬ ‫به جای پرداخت تسهیالت مصوب شده برای خودروسازان‬ ‫که به طور مس��تقیم برای مطالبات معوقه قطعه س��ازان به‬ ‫حساب انها واریز می شود‪ ،‬این مبلغ در اختیار خودروساز‬ ‫ب��ود و مطالبات را ی��ک ماهه پرداخت می ک��رد‪ ،‬رویکرد‬ ‫کارامدت��ری بود‪ .‬علی جهان اف��روز یکی از فعاالن صنعت‬ ‫قطع��ه در این ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬همیش��ه مطالبات از‬ ‫س��وی خودروس��ازان به زنجیره تامین ‪ ۹۰‬روزه پرداخت‬ ‫می ش��ده که البته به تازگی ‪ ۴‬ماهه شده است‪ .‬صنعتگران‬ ‫وضعیت مالی مناس��بی ندارند و تمام تالش شان این است‬ ‫ت��ا ب��ه هر نحوی که ش��ده تولید خود را ادام��ه دهند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬فش��ار روی قطعه س��ازان زیاد اس��ت که بخشی از‬ ‫ت م��واد اولیه برمی گردد‬ ‫ان ب��ه افزایش چند برابری قیم ‬ ‫و بخش دیگر مربوط به کمبود نقدینگی اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه درب��اره تامین قطعات مورد نیاز برای تولید‬ ‫یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از قطعاتی که داخلی سازی شده اند‪ ،‬تولید و تامین خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬البته تامین مالی هم باید انجام شود‪ .‬برخی قطعات‬ ‫هم یا باید داخلی سازی شوند یا برای تامین انها از خارج‪،‬‬ ‫باید ش��رکت های جایگزین پیدا ک��رد‪ ،‬مانند کمک فنر و‬ ‫قطعات ان که پیش از این از کره وارد می شد‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬البته داخلی س��ازی این قطعات ما را برای همیشه از‬ ‫وابس��تگی و اس��یب پذیری رها خواهد کرد؛ به ویژه اینکه‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا توجه به افزایش ن��رخ دالر‪ ،‬محصوالت‬ ‫داخلی رقابت پذیرتر ش��ده اند و نسبت به قطعات خارجی‬ ‫ارزان تر هستند‪ .‬جهان افروز با بیان اینکه تامین نقدینگی‪،‬‬ ‫داخلی سازی را س��رعت می بخشد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروساز باید‬ ‫بتواند هزینه های قطعات و بومی سازی انها را به قطعه ساز‬ ‫بپ��ردازد چراک��ه نرخ خودرو در ب��ازار افزایش یافته و این‬ ‫روند به رونق تولید کمک می کند‪ .‬وی درباره رونق نسبی‬ ‫تولید اظهارکرد‪ :‬افزایش امار س��فارش گذاری در سال ‪۹۸‬‬ ‫از س��وی خودروس��از‪ ،‬حاکی از ان اس��ت که تیراژ تولید‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬رو به افزایش اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ما در زمینه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪۵۰‬هزار از خودروهای کف پارکینگ در روزهای‬ ‫اینده به مش��تریان تحویل داده می شود‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره نرخ‬ ‫خودروها در بازار گفت‪ :‬نرخ خودرو تحت تاثیر‬ ‫مس��ائل روانی بازار اس��ت؛ در دوره ای به دلیل‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬قیمت سازی ها در فضای‬ ‫مجازی و‪ ...‬نرخ خ��ودرو افزایش پیدا کرد‪ .‬اما‬ ‫تصمیم هایی مانند ترخیص خودروهای مانده‬ ‫در کم��رگ بر نرخ خودرو در ب��ازار اثر مثبت‬ ‫داش��ت و قیمت ها را کاهشی کرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه وزارتخانه برای س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫و کاه��ش قیمت ها تصمیم های��ی اتخاذ کرده‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حدود ‪۵۰‬هزار از خودروهای‬ ‫کف پارکینگ در روزهای اینده به مش��تریان‬ ‫تحویل داده می ش��ود که اثر بس��یار خوبی بر‬ ‫ب��ازار خواهد داش��ت‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصویب طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫را در بهب��ود ش��رایط ب��ازار موثر دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصوبه مجلس اثر مثبتی بر‬ ‫نرخ خودرو در بازار و کاهش التهاب ها داشت‪.‬‬ ‫رحمان��ی درباره اخری��ن وضعیت خودروهای‬ ‫مانده در گمرک هم گفت‪ :‬بیشتر این خودروها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش امار سفارش گذاری در سال ‪ ۹۸‬از سوی خودروساز‪ ،‬حاکی از ان‬ ‫است که تیراژ تولید خودرو‪ ،‬رو به افزایش است‬ ‫تولید دسته گیربکس فعالیت داریم و ماهانه حدود ‪۲۵‬هزار‬ ‫دست سفارش داشتیم که در اوج تولید ‪۴۰‬هزار دست در‬ ‫ماه بود‪ .‬ضمن اینکه تک سورس نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمترین سطح تولید‬ ‫گاهی عنوان می ش��ود در صنعت قطعه تولیدکنندگانی‬ ‫هس��تند که فقط ب��ا ‪۱۰‬درص��د ظرفیت فعالی��ت دارند‪.‬‬ ‫جهان اف��روز در این باره معتقد اس��ت فعالیت با ‪۱۰‬درصد‬ ‫ظرفیت به نوعی اغراق امیز اس��ت‪ ،‬مگ��ر اینکه صنعتگر از‬ ‫گردونه بازار حذف ش��ده باش��د‪ .‬وی درباره روزامدی نرخ‬ ‫قطع��ات و اص�لاح انها با توجه به افزایش ن��رخ مواد اولیه‬ ‫گفت‪ :‬درصد افزایش نرخ قطعات‪ ،‬بستگی به نوع محصول و‬ ‫مقدار مواد اولیه ای که برای ساخت انها استفاده شده‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در پرسکاری اگر مواد اولیه از سوی سازنده‬ ‫تهیه شود‪ ،‬نرخ ارزش افزوده ان ‪۲۰‬درصد محصول اصلی و‬ ‫بیشترین درصد هزینه مربوط به ورق و محصول خام است‪.‬‬ ‫اما قطعه س��ازانی هس��تند که ارزش افزوده محصول ش��ان‬ ‫نس��بت به مواد اولیه ‪۷۰‬درصد است‪ .‬در نتیجه اصالح نرخ‬ ‫قطعات براس��اس این موارد انجام می ش��ود‪ .‬این قطعه ساز‬ ‫با بیان اینکه مش��کل اصلی تولید مدیریت نادرست است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش��ی از مش��کالت صنعت خودرو در س��ال‬ ‫گذش��ته به اختالف خودروس��از و نهاد قیمت گذار مربوط‬ ‫می شد‪ .‬این اختالف بین ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬ماه تولید را با وقفه روبه رو‬ ‫کرد زیرا نمی توانس��تند درباره نرخ خودرو با هم به توافق‬ ‫برس��ند‪ .‬جهان افروز ادامه داد‪ :‬خودروس��از تعهد داشت و‬ ‫ناگزی��ر ب��ا وام گرفتن از بانک و کاهش تیراژ به بخش��ی از‬ ‫تعهدات��ش عم��ل کرد‪ .‬تصمیم ها دیر گرفته ش��د و پس از‬ ‫اینکه قیمت ها در بازار روند نجومی طی کرد‪ ،‬تصمیم نهایی‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬مش��کل مدیریتی داریم زیرا تصمیمی که ‪۹‬‬ ‫ماه طول کش��ید تا اتخاذ ش��ود‪ ،‬می توانست در ماه نخست‬ ‫گرفته شود‪ .‬بازار تشنه است و تصمیم درست باید به موقع‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط ویژه تولید‬ ‫تولی��د کمت��ر از ‪۳۰‬درصد ظرفی��ت واحدهای صنفی‬ ‫و صنعت��ی نمی توان��د ب��رای یک بنگاه توجی��ه اقتصادی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬به نظر می رس��د در این شرایط هزینه های‬ ‫س��ربار بس��یار افزایش می یابد‪ .‬در ادامه‬ ‫به س��راغ‬ ‫نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور رفت‪ .‬مهدی مطلب زاده در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چند درصد قطعه سازان با ظرفیت ‪۱۰‬درصدی‬ ‫در ح��ال فعالیت هس��تند و ایا این می��زان تولید توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر تمام قطعه س��ازان‬ ‫به س��ختی روزگار می گذرانند‪ .‬فعالیت ‪۱۰‬درصدی شاید‬ ‫به لحاظ اقتصادی منطقی نباشد اما با شرایط ویژه موجود‪،‬‬ ‫این موضوع پذیرفتنی اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬هر واحد صنعتی‬ ‫س��رمایه مال��ی و زمانی زی��ادی برای ام��وزش نیروهای‬ ‫انس��انی که داش��ته‪ ،‬صرف کرده و امروز نمی تواند چنین‬ ‫ثروت ارزشمندی را رها کند‪ .‬این افراد امروز جزو خانواده‬ ‫قطعه سازی به شمار می روند‪ .‬بنابراین قطعه سازانی هستند‬ ‫که با ‪۱۰‬درصد ظرفیت اس��می فعالیت دارند و در مقابل‬ ‫واحده��ای صنعتی هم با ‪۷۰‬درصد در حال تولید و تامین‬ ‫قطع��ات هس��تند‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫در عمل می توان گفت هیچ یک از قطعه س��ازان با ظرفیت‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی فعالیت ندارند و برخی هم نیمه فعال به شمار‬ ‫می رون��د و ب��ا ظرفیت پایین فعالیت می کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این امر هزینه های سربار را افزایش داده و تولید را از‬ ‫ب��ه صرفه بودن خارج کرده‪ ،‬گفت‪ :‬همه صنعتگران به این‬ ‫امی��د که در اینده وضعیت بهتر می ش��ود در حال گذران‬ ‫امروز و منتظر امدن فردا هستند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط موجود‪ ،‬امار قطعه سازان رو به کاهش است‪ .‬امار‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور نشان می دهد از ‪ ۱۶۰۰‬قطعه ساز حدود ‪ ۴۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی تعطیل ش��ده است‪ .‬این روند ادامه دارد و سرمایه‬ ‫مول��د در حال خ��ارج ش��دن از دایره مولد بودن اس��ت‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬فشار تعطیلی هر واحد‬ ‫و تعدیل نیرو روی دوش سازمان تامین اجتماعی است که‬ ‫باید بیمه بیکاری بدهد‪ ،‬فش��ار ان روی امنیت اجتماعی‬ ‫است چراکه بیکاری امار بزهکاری را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به طور معم��ول‪ ،‬تولیدکنندگان صنع��ت خودرو عنوان‬ ‫می کنن��د اگر نقدینگی تامین ش��ود‪ ،‬تولی��د در تیراژ باال‬ ‫نیز عملیاتی می ش��ود‪ .‬ماه های پایانی سال گذشته مصوب‬ ‫ش��د ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به صنعت خودرو‬ ‫اختص��اص یابد که در نهایت از ای��ن مبلغ‪۴ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در قالب ریالی به انها پرداخت ش��د‪ .‬قرار است باقی‬ ‫ان در قال��ب ارزی ب��ه مبلغ ‪۸۴۴‬میلیون ی��ورو در اختیار‬ ‫صنعتگران صنعت خودرو قرار گیرد‪ .‬مطلب زاده در این باره‬ ‫گفت‪ :‬از زمانی که حرف از پرداخت تس��هیالت ریالی شد‪،‬‬ ‫قطعه سازان وام گرفتند که نتیجه ان افزایش تولید بود‪ .‬اما‬ ‫با قطع پرداختی ها و انجام نش��دن باقی تسهیالت ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی‪ ،‬دوباره مطالبات روند صعودی پیدا کرد و‬ ‫امروز قطعه س��ازان مطالبات ‪۲۲‬هزار میلیارد تومانی دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بی��ش از ‪۱۵۰‬ه��زار خ��ودرو ناقص در کف‬ ‫کارخانه ها باقی ماند ه که در واقع س��رمایه قطعه ساز است‬ ‫که در این خودروهای ناقص خوابیده اس��ت‪ .‬اگر این حجم‬ ‫از خودرو وارد بازار ش��ود‪ ،‬به طور قطع قیمت ها شکس��ته‬ ‫خواهد شد‪ .‬مطلب زاده درباره تامین قطعات مورد نیاز این‬ ‫خودروها گفت‪ :‬واردات قطعات با مشکل ارز و‪ ...‬روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید واردات بدون انتقال ارز ازاد شده تا حباب بازار‬ ‫خودرو شکسته شود؛ به ویژه که ارز مورد نیاز برای تجاری‬ ‫کردن این خودروهای ناقص‪ ،‬عدد بزرگی نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی سازی خودروسازان با چه اندیشه ای؟‬ ‫علیرضا یعقوبی اوینی‪-‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬سال ها‬ ‫پیش یکی از مدیران ارش��د یک شرکت نفتی‪ ،‬تصمیم اشتباهی‬ ‫گرفت و به همین س��بب افزون بر ‪۲‬میلیون دالر خس��ارت به ان‬ ‫ش��رکت وارد ش��د‪ .‬روزی که خبر این اتفاق در ش��رکت پیچید‪،‬‬ ‫بیش��تر مدیران شرکت به بهانه های گوناگون از مدیرعامل دوری‬ ‫می کردند تا مورد خش��م و غضب او واقع نش��وند‪ .‬تنها کس��ی که‬ ‫ج��رات کرد به دیدار مدیرعامل برود یکی از ش��ریکان ش��رکت‬ ‫بود که خوب می دانس��ت باید خود را برای ش��نیدن س��خنرانی‬ ‫طوالنی علیه مدیری که مرتکب اش��تباه ش��ده بود‪ ،‬اماده کند‪.‬‬ ‫زمانی که او وارد دفتر امپراتور ان ش��رکت بزرگ نفتی ش��د‪ ،‬وی‬ ‫س��خت مشغول نوش��تن بود و از ش��ریک خود پرسید به گمانم‬ ‫خبر خس��ارت وارد ش��ده به شرکت را ش��نیده ای؟ سپس اهی‬ ‫کش��ید و ادامه داد‪ :‬چند روز اس��ت روی مس��ئله ای فکر می کنم‬ ‫و پیش از انک ه مدیر مربوط را برای بازخواس��ت بخواهم‪ ،‬داش��تم‬ ‫موارد مهمی را یادداش��ت می کردم‪ .‬ش��ریک تجاری بعدها این‬ ‫ط��ور تعریف کرد که باالی کاغذ نوش��ته ش��ده ب��ود‪ ،‬نقاط قوت‬ ‫اقای‪ ...‬و فهرس��ت طوالنی از فضایل ان مدیر که ش��امل ش��رح ‬ ‫حال مختصری از کمک های او به ش��رکت‪ ،‬تصمیم های درس��ت‬ ‫در م��وارد گوناگ��ون و تصمیم هایی که مبالغی بیش از خس��ارت‬ ‫اخیر را عاید ش��رکت کرده بود را نوش��ته بود‪ .‬این یعنی «تعمق‬ ‫مس��ائل از بع��د واقعی پی��ش از تصمیم های هیجانی‬ ‫پرهزینه و اشتباه»‪ .‬میانه دهه ‪۸۰‬خورشیدی بود که‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬برای کاهش تصدی گری‬ ‫دول��ت بر مس��ائل اقتصادی ب��ا واگ��ذاری بنگاه های‬ ‫اقتصادى دولت��ی به بخش خصوصی و تعاونی ها ابالغ‬ ‫ش��د و کم وبی��ش برخی ش��رکت ها از محوریت دولت‬ ‫خارج و به بنگاهداران خصوصی واگذار شدند‪ .‬اما انچه‬ ‫در پس زمین ه ابالغ این سیاس��ت ها دیده ش��ده بود «یعنی تحول‬ ‫بزرگ اقتصادی در کشور» دچار بی توجهی ها و لغزش هایی شده‬ ‫که رهبر معظم انقالب نیز بارها به ان اش��اره کرده اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫از اصل خصوصی س��ازی خودروسازان چیست؟ چند سالی است‬ ‫نزدیک انتخابات موضوع خصوصی سازی شرکت ها‪ ،‬موسسه ها یا‬ ‫باشگاه های ورزشی مهم و عامه پسند برای جلب نظر مردم مطرح‬ ‫ش��ده و دوباره پس از انتخابات به فراموش��ی س��پرده می شود یا‬ ‫گاهی با باال گرفتن مناقشه های مربوط به نرخ‪ ،‬میان بخش عرضه‬ ‫و تقاض��ا در صنای��ع و به ویژه صنعت خودرو‪ ،‬برخی از مس��ئوالن‬ ‫تسریع در روند خصوصی سازی را توصیه می کنند و معتقدند حل‬ ‫مشکالت بازار در گرو واگذاری امور شرکت ها به بخش خصوصی و‬ ‫بازگذاشتن دست مدیران برامده از این بخش برای ایجاد تحوالت‬ ‫بنیادین اس��ت‪ .‬اما در واقعیت ایا خصوصی س��ازی خودروسازان‬ ‫می تواند چاره س��از بی ثباتی های اقتص��ادی‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه و نقدینگ��ی‪ ،‬جلوگی��ری از ورشکس��تگی‬ ‫کامل قطعه س��ازان‪ ،‬ضعف در س��اختار و انسجام بین‬ ‫بخش های تامین و تجارت‪ ،‬ضعف در هماهنگی کامل‬ ‫سیاس��ت های نظام بانکی با سیاست های توسعه ای و‬ ‫حمای��ت از تولید‪ ،‬کاهش اعتم��اد عمومی به تولیدات‬ ‫داخل��ی و در نهای��ت افزایش به��ره وری عوامل تولید‬ ‫باش��د‪ .‬هر چند اثار خصوصی س��ازی می تواند منج��ر به ارتقای‬ ‫کیفیت و تقویت رقابت پذیری شود اما انچه مهم است زیرساخت‬ ‫تبدی��ل ش��دن یک ش��رکت دولتی به یک تولیدکنن��ده واقعی و‬ ‫ادامه حیات منس��جم در قالب ش��رکت خصوصی است‪ ،‬نه به کام‬ ‫خصوصی خواری! تجربه خصوصی سازی در ایران در بیشتر موارد‬ ‫با نبود پویایی و س��وداوری‪ ،‬تعدیل نیروی انس��انی ش��اغل و در‬ ‫نهایت تصمیم بر واگذاری امالک‪ ،‬مس��تغالت و تجهیزات همراه‬ ‫بوده و اگر نگاهی به عملکرد ش��رکت های خودروس��از خصوصی‬ ‫کش��ورمان داشته باشیم‪ ،‬به روش��نی می توان به عمده مشکالت‬ ‫اش��تراکی دو جنبه خودروسازی (خصوصی و دولتی) پی برد‪ .‬اگر‬ ‫ی اداری‪،‬‬ ‫ش بروکراس ‬ ‫هدف از خصوصی س��ازی خودروسازان‪ ،‬کاه ‬ ‫ش نقدینگی‪ ،‬توس��عه صادرات و حضور در بازارهای ‬ ‫ش گرد ‬ ‫افزای ‬ ‫ی است‪ ،‬رویکرد مناسبی بوده و در این زمینه باید کارشناسان‬ ‫جهان ‬ ‫واردات خودرو و رقابت خودروسازان‬ ‫به گفته عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی اگر واردات خودرو ازاد‬ ‫شود‪ ،‬خودروسازان داخلی ناگزیرند وارد میدان‬ ‫رقابت شوند‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با اش��اره به نامه قاضی س��راج‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور به اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمه��وری مبنی بر ضرورت‬ ‫ورود ش��ورای رقابت ب��ه گردونه قیمت گذاری‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس قانون ش��ورای رقابت‬ ‫باید به فرایند قیمت گذاری در بازار انحصاری‬ ‫ورود کند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬بازار خودرو در ایران انحصاری شد در‬ ‫نتیجه شورای رقابت باید در روند قیمت گذاری‬ ‫ای��ن کاال ورود کند‪ .‬در صورتی که این ش��ورا‬ ‫در قیمت گذاری ورود نکند سیس��تم به سمت‬ ‫قیمت گذاری ‪ Cost-plus pricing‬می رود‪.‬‬ ‫در قیمت گذاری ‪ Cost-plus‬خودروس��ازان‪،‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده محص��ول تولی��دی را همراه‬ ‫با س��ود مش��خصی به عنوان نرخ نهایی اعالم‬ ‫می کنند‪ .‬او درباره نحوه قیمت گذاری از سوی‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬گفت‪ :‬این شورا نرخ واقعی یک‬ ‫کاال را مشخص کرده و به نرخ اعالمی از سوی‬ ‫خودروس��ازان توجه��ی ن��دارد چراکه ممکن‬ ‫است خودروسازان هزینه های باالسری زیادی‬ ‫داش��ته باشند یا نحوه تامین قطعات برای انها‬ ‫هزینه های مازاد ایجاد کند در نتیجه نرخ تمام‬ ‫ش��ده خودرو بیش از میزان واقعی شود‪ .‬مردم‬ ‫نباید تاوان هزینه های س��ربار و نیروی انسانی‬ ‫مازاد خودروس��ازی را بپردازن��د بنابراین باید‬ ‫ب��ر نرخ خ��ودرو کنترل دقیقی وجود داش��ته‬ ‫باشد تا خودروسازان با اصالح سیستم داخلی‬ ‫به نرخ واقعی تعیین ش��ده از س��وی ش��ورای‬ ‫رقابت نزدیک شوند‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫در بازارهای غیرانحص��اری رقابت وجود دارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در صورتی ک��ه واردات خودرو ازاد‬ ‫ش��ود خودروس��ازان داخلی نی��ز ناگزیر وارد‬ ‫می��دان رقابت می ش��وند در نتیج��ه نیازی به‬ ‫ورود ش��ورای رقاب��ت نخواه��د ب��ود‪ .‬زیرا در‬ ‫یکی از مواد قانون س��اماندهی صنعت خودرو‬ ‫مجلس مقرر شده ش��ورای رقابت به بازارهای‬ ‫انحصاری ورود کند‪ .‬باس��تانی گفت‪ :‬تفس��یر‬ ‫مجلس از ماده یادش��ده ورود ش��ورای رقابت‬ ‫به فرایند قیمت گذاری اس��ت به این معنا که‬ ‫خودروس��ازان نرخ خودرو تولیدی و سود خود‬ ‫را اعالم می کنند اما رقم نهایی از سوی شورای‬ ‫رقابت تعیین می شود‪.‬‬ ‫و مسئوالن به بررسی هر چه بیشتر مشکالت و معضالت ‪ ۸‬شرکت‬ ‫خودروساز خصوصی کشور با تیراژ حدود ‪۱۰۰‬هزار خودرو بپردازند‬ ‫و بررس��ی کنند که چه میزان از حجم خودروها به واس��طه خروج‬ ‫ارز فقط به طور مونتاژی تولید شده و چه تعداد از این خودروهای‬ ‫مونتاژی برای کش��ور ارزاوری داش��ته اس��ت‪ .‬خصوصی س��ازی‬ ‫شرکت ها از جنبه کاهش تصدی گری دولتی‪ ،‬مدینه فاضله است‬ ‫اما انچه تحقق یافته تفکر عمیق نداش��تن درباره مس��ائل از بعد‬ ‫واقعی و تصمیم گیری های هیجانی و پرهزینه است که پیامدهای‬ ‫گوناگون ان را می توان در نمونه واگذاری ها در برخی ش��رکت ها‬ ‫در چند سال گذشته مشاهده کرد که هم از حیث ضرر و زیان به‬ ‫کش��ور و هم از لحاظ اس��یب های اجتماعی بروز پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نگارنده امیدوار اس��ت دولتمردان و سیاست گذاران بخش صنعت‬ ‫به جای درگیر کردن افکار خودروسازان جاده مخصوص به مقوله‬ ‫نافرجام خصوصی س��ازی‪ ،‬همراه و همسو با مدیران ان شرکت ها‪،‬‬ ‫ت در مباحثی همچون گشایش ‬ ‫ی قوانین و مقررا ‬ ‫زمینه ساده ساز ‬ ‫اعتبارات ‪ ،‬کاهش پله ای و برنامه ریزی ش��ده هزینه های گمرکی‪،‬‬ ‫پرداخت تسهیالت با کمترین سود بانکی و حذف مقطعی مالیات‬ ‫ب��ر درامد تولید تا اصالح س��اختار مالی در ح��وزه زنجیره تامین‬ ‫داخل��ی را مدنظر قرار داده تا ش��اهد معج��زه ای به نام مدیریت از‬ ‫سوی همین مدیران داخلی باشیم‪.‬‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری برای خودکفایی‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی کش��ور معتقد است مشکل کنونی در مقوله‬ ‫خودکفایی‪ ،‬قطعات یا فرایندهای معمولی تولید مانند‬ ‫پرسکاری‪ ،‬ماشین کاری‪ ،‬تزریق پالستیک یا تولید مواد‬ ‫پالستیکی نیست بلکه انچه صنعت قطع ه را زمینگیر‬ ‫ک��رده ناتوانی در تولید قطع��ات «های تک» و قطعات‬ ‫الکترونیکی پیچیده است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو امروز در گفت وگو ب��ا ایرنا‪ ،‬به مذاکره‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان با صنایع دفاع و نیروهای‬ ‫نظامی برای اس��تفاده از امکانات انها در تولید اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امکان ساخت چنین قطعاتی برای صنعت‬ ‫قطع�� ه و حتی صنایع نظامی کش��ور وجود ندارد و در‬ ‫این زمینه ب��ه دور از هیجان ها‪ ،‬باید واقعی تر برخورد‬ ‫کرد زیرا س��رمایه گذاری در این زمینه دس��تکم در ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال به نتیجه خواهد رسید‪ .‬اگر تصمیم بر ورود‬ ‫صنای��ع دف��اع و نظامی ها در این زمینه باش��د نیاز به‬ ‫تامین سرمایه دارد که در این صورت بخش خصوصی‬ ‫نی��ز قادر به انجام این کار خواهد بود‪ .‬با این حال این‬ ‫روزها بخ��ش خصوصی انقدر درگیر مش��کالت مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬تامین نقدینگی و گردش مالی خود اس��ت که‬ ‫در عمل توانی برای س��رمایه گذاری جدید ندارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئول صنفی درباره داخلی س��ازی قطعات خودرو‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عالوه ب��ر تیراژ تولی��د اقتصادی‪ ،‬به��ره وری و‬ ‫س��وداوری نی��ز در تصمیم گیری برای داخلی س��ازی‬ ‫قطعات مهم است‪.‬‬ ‫بیگل��و گفت‪ :‬ب��ا این وج��ود‪ ،‬در راس��تای افزایش‬ ‫اس��تقالل صنایع خودروسازی و قطعه سازی و کاهش‬ ‫وابس��تگی به خارج از کش��ور حتی اگ��ر روی قطعات‬ ‫زیانده س��رمایه گذاری کنیم‪ ،‬ایرادی بر ان وارد نیست‬ ‫زیرا در ادامه با صرفه جویی های ارزی در تولید خودرو‬ ‫جبران خواهد شد و این موضوع تولید و داخلی سازی‬ ‫بسیاری از قطعات به صرفه خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫گردهمایی بزرگ فعاالن‬ ‫معدنی برای مقابله با‬ ‫تحریم ها‬ ‫تالش گام به گام مهد‬ ‫مس جهان برای توسعه‬ ‫تولید لیتیوم‬ ‫مدیرعامل مجتمع الومینای ایران در گفت وگو با‬ ‫عرضه شمش‬ ‫الومینیوم همچنان‬ ‫نامنظم است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تورج زارع‪ :‬پی��ش از عید‪ ،‬اماده راه اندازی کارخانه بودیم اما از ابتدای‬ ‫س��ال دولت درگیر س��یل و پیش��امدهای روز ش��ده اس��ت‪ .‬بع��د از ماه‬ ‫رمض��ان امیدواریم اقایان تش��ریف بیاورند و ایین بهره ب��رداری برگزار‬ ‫شود‬ ‫€ €این میزان اند برای چه مدت مصرف کارخانه کافی‬ ‫است؟‬ ‫تا پایان س��ال این مق��دار جوابگوی نیازمان اس��ت و بعد‬ ‫باید ببینیم وضعیت تحریم ها به کجا می رس��د‪ .‬پارت نخست‬ ‫س��فارش ما به س��مت ایران در حال حرکت است‪ .‬در برنامه‬ ‫راه ان��دازی کارخان��ه نیز ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه اند داریم و عالوه بر ان تا‬ ‫پایان س��ال برای تامین ان که یکی از اقالم مهم و مورد نیاز‬ ‫تولید شمش الومینیوم است‪ ،‬برنامه ریزی کردیم‪.‬‬ ‫€ €چه زمانی از کارخانه بهره برداری رسمی می شود؟‬ ‫پیش از عید‪ ،‬ام��اده راه اندازی کارخانه بودیم اما از ابتدای‬ ‫س��ال دولت درگیر سیل و پیش��امدهای روز شده است‪ .‬بعد‬ ‫از م��اه رمض��ان امیدواریم اقایان تش��ریف بیاورن��د و ایین‬ ‫بهره برداری برگزار شود‪.‬‬ ‫€ €الومینای جاجرم به تولید رس�یده اس�ت؟ میزان‬ ‫تولید درحال حاضر چقدر است و ایا عرضه می شود یا‬ ‫ذخیره شده است؟‬ ‫تولیدی که تا کنون داش��ته ایم را انب��ار می کنیم چون به‬ ‫میزانی که برای عرضه مناس��ب باش��د نرس��یده است اما به‬ ‫مح��ض اینکه به ‪ ۱۵۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬تن تولید برس��یم عرضه‬ ‫شمش را در بازار انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا تولید و ب�ه ظرفیت رس�اندن کارخانه ش�مش‬ ‫الومینی�وم جاجرم‪ ،‬به ایرالک�و و المهدی پودر الومینا‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫الومینیوم جاجرم خرداد به بهره برداری رسمی می رسد‬ ‫محبوبه ناط�ق‪ :‬مدیرعام��ل مجتمع الومینی��وم جاجرم‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫خبر از بهره برداری رس��می مجتمع‬ ‫الومینی��وم جاج��رم داد‪ .‬ط��رح ‪ ۴۰‬هزار تنی تولید ش��مش‬ ‫الومینیوم جاجرم در اس��فند س��ال پیش به تولید رس��ید و‬ ‫اکنون منتظر بهره برداری رس��می ان تا پایان خرداد هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا راه ان��دازی این واحد تولی��دی الومینی��وم‪ ،‬زنجیره تولید‬ ‫الومینی��وم از معدن تا ش��مش در خراس��ان ش��مالی کامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این زنجی��ره تولید از معادن بوکس��یت در جاجرم‬ ‫ش��روع ش��ده و در کارخانه الومینای جاجرم تبدیل به پودر‬ ‫الومینا می ش��ود؛ قرار است یک س��وم تولید پودر الومینا که‬ ‫پیش از این خوراک ‪۲‬کارخانه ایرالکو در اراک و کارخانه های‬ ‫المهدی و هرمزال در اس��تان هرم��زگان را تامین می کرد‪ ،‬به‬ ‫کارخان��ه الومینیوم جاجرم اختصاص یابد و نیاز این کارخانه‬ ‫تازه تاسیس را تامین کند‪ .‬گفتنی است میزان سرمایه گذاری‬ ‫ارزی و ریال��ی این ط��رح‪ ۹۴ ،‬میلیون ی��ورو و ‪ ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اس��ت که از مح��ل مناب��ع داخلی ایمی��درو و منابع‬ ‫داخلی این شرکت تامین ش��ده است‪ .‬با بهره برداری از طرح‬ ‫یادش��ده‪ ،‬برای ‪ ۳۵۰‬نفر به طور مستقیم اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫کارخانه الومینیوم جاجرم‪ ،‬کنار مجتمع الومینای جاجرم در‬ ‫استان خراس��ان شمالی‪ ،‬شهرستان جاجرم‪ ،‬کیلومتر ‪ ۷‬جاده‬ ‫سنخواست قرار دارد‪.‬‬ ‫گفت وگ��وی ما را با تورج زارع‪ ،‬مدیرعامل الومینای ایران و‬ ‫الومینیوم جاجرم می خوانید‪.‬‬ ‫€ €پ�روژه الومین�ای جاجرم به کجا رس�ید؟ قرار بود‬ ‫پیش از نوروز به طور رسمی به بهره برداری برسد اما به‬ ‫تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫پروژه الومینیوم جاجرم‪ ،‬پایان س��ال گذشته حدود ‪ ۲۲‬یا‬ ‫‪ ۲۳‬اس��فند با ظرفیت ‪ ۴۰‬هزار تن شمش الومینیوم به تولید‬ ‫رسید‪ .‬این میزان شمش الومینیوم با ‪۷۰‬دیگ تولید می شود‪.‬‬ ‫مزیت ما این اس��ت که پودر الومینا در کنارمان هست که در‬ ‫ایران مزیت بزرگی برای ش��مش الومینیوم به شمار می رود‪.‬‬ ‫البته تامین اند مورد نیاز کارخانه‪ ،‬امس��ال به دلیل تحریم ها‬ ‫سخت است اما ما پیش از سال سفارش دادیم و همین روزها‬ ‫اندها را وارد می کنیم تا تولید کارخانه به ظرفیت کامل برسد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نمی دهید؟‬ ‫خیر این طور نیس��ت؛ ما یک س��وم تولید الومینای خود را‬ ‫مصرف می کنیم و دو سوم دیگر همچنان به ایرالکو و المهدی‬ ‫و صنایع دیگری که به نوعی پودر الومینا یا محصول هیدرات‬ ‫ما را مصرف می کنند‪ ،‬عرضه شده و به فروش می رسد‪.‬‬ ‫€ €برای تامین بوکسیت مورد نیاز پودر الومینا‪ ،‬ذخایر‬ ‫معدن�ی در اختی�ار ای�ن مجتمع تا چه زمان�ی جوابگو‬ ‫است؟‬ ‫اکتش��افاتی که در ‪ ۴‬سال گذش��ته در انها حضور داشتم و‬ ‫انجام ش��ده اس��ت به اندازه ‪ ۵۰‬درصد کل اکتش��افاتی است‬ ‫که تا کنون انجام ش��ده اس��ت؛ تا ابتدای س��ال ‪ ۹۴‬افزون بر‬ ‫‪۱۰۰‬هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده بود اما اکنون ‪۱۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬هزار متر‪ ،‬حفاری شده که ‪ ۴۵‬هزار متر ان در ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته انجام شده است‪ .‬این موضوع باعث شد ذخایر قطعی‬ ‫ما به ‪ ۳۸‬میلیون تن برس��د‪ .‬بر اس��اس اماره��ا‪ ۳۰ ،‬هزارتن‬ ‫ذخای��ر ماینیبل ما قابل برداش��ت خواهد ب��ود‪ .‬در کل‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال مش��کلی از نظر تامین خوراک اولیه پودر الومینا‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫البته اینها کافی نخواهد بود و ما می خواهیم ذخایر بیشتری‬ ‫از خاک بوکس��یت را به دست اوریم و فاز دوم کارخانه تولید‬ ‫پودر الومینا را بس��ازیم‪ .‬از انجا که کشور به پودر الومینا نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬ما قصد داریم فاز دوی پودر الومینا را راه اندازی کنیم و‬ ‫در این زمینه‪ ،‬اکتشافات را انجام می دهیم‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫اکتش��افات را ادامه دهیم و دست کم به ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون تن‬ ‫ذخیره بوکسیت برسیم که اگر به این رقم برسیم‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانی��م ف��از دوم الومین��ا را با تولید ‪ ۲۵۰‬ه��زار تن پودر‬ ‫الومین��ا در جاجرم راه اندازی کنیم‪ ،‬البت��ه اگر ذخایر معادن‬ ‫بوکسیت جواب بدهد‪ .‬اینها برنامه های شرکت است‪.‬‬ ‫€ €طرح های توسعه ای دیگری هم در استان های دیگر‬ ‫دارید؟‬ ‫ف��از ‪ ۲‬الومین��ای جاج��رم و همچنین تکمیل ف��از ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬طرح های اصلی ما در اس��تان خراسان هستند اما‬ ‫در کن��ار اینها موض��وع تولید بیلت به عن��وان زنجیره بعدی‬ ‫تولید مطرح بود که مطالعات ان انجام شده و مناقصه ای هم‬ ‫برای ان انجام دادیم که به نتیجه نرس��ید‪ .‬بخش��ی از دالیل‬ ‫به نتیجه نرسیدن پروژه کارخانه بیلت‪ ،‬تحریم هاست‪ .‬البته به‬ ‫دنبال این هس��تیم که برای‪ ۱۲۰‬هزار تن شمشی که ساالنه‬ ‫تولی��د می کنیم‪ ،‬به نوعی صنایع پایین دس��ت را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ساخت فاز دوم پودر الومینا‪ ،‬فاز دوم و سوم شمش الومینیوم‬ ‫و فاز پایین دست الومینیوم جزو برنامه های اصلی ما به شمار‬ ‫می رود‪ .‬البته غیر از این هم طرح های بهینه س��ازی دردست‬ ‫اقدام داریم که برای افزایش بهره وری تعریف ش��ده اند‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬مورد هم س��رمایه گذاری ش��د که با نرخ‬ ‫دالر س��ال گذشته ‪ ۳‬میلیون یورو س��رمایه گذاری ارزی نیاز‬ ‫بود‪ .‬این صنعت به ش��دت س��رمایه بر اس��ت‪ .‬با این پروژه ها‬ ‫س��عی کردیم پایداری و بهینه سازی تولید را در اولویت قرار‬ ‫دهیم چراکه وقتی از عمر کارخانه ای ‪ ۲۰‬سال می گذرد باید‬ ‫برای بهینه سازی تولید و پایداری تولید ان فکری کرد‪ .‬محور‬ ‫پروژه هایی که تعریف کردیم به طور عمده بهره وری است‪ .‬به‬ ‫طور مثال کاهش مصرف س��ود کاستیک و مصرف اب انرژی‬ ‫از ان نمونه اس��ت که بخش زی��ادی از بهبود بهره وری را نیز‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫€ €در ایران بیلت الومینیوم تولید می شود؟‬ ‫بله صددرصد‪ .‬بس��یاری از بخش های خصوصی ما بیلت را‬ ‫تولید می کنند اما م��ا می خواهیم یک نوع خاص و صادراتی‬ ‫بیلت الومینیوم را تولید کنیم و از طرف دیگر در حوزه انرژی‬ ‫خواهان صرفه جویی هستیم‪ .‬وقتی شمش سرد شده و دوباره‬ ‫ذوب ش��ود‪ ،‬دوباره باید انرژی صرف ش��ود‪ .‬در مطالعات مان‬ ‫س��عی کردیم طرح به صورت ریخته گری مداوم دیده ش��ود؛‬ ‫البته هدف گذاری ما در تولید بیلت خاص‪ ،‬صادرات است‪.‬‬ ‫ش به وسیله بورس خواهد بود؟‬ ‫€ €فرو ‬ ‫حتما به وسیله بورس عرضه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ € ای�ا الومینا در ب�ورس صاحب نماد اس�ت و عرضه‬ ‫دارید؟‬ ‫ما ش��مش های تهاتری را در قبال فروش پ��ودر الومینا از‬ ‫ایرالکو و المهدی دریافت می کنیم که ان را در بورس عرضه‬ ‫می کنیم‪ .‬اگر ش��مش الومینیوم جاجرم به تولید برسد حتما‬ ‫در بورس عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی کرمان در اواخر خرداد برگزار می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫گذری بر‬ ‫دالیل بروز‬ ‫حوادث معدنی‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫حوادث معدنی هر س��ال جان ش��مار زیادی‬ ‫از کارکن��ان معدنی را می گیرد و ش��مار زیادی‬ ‫نی��ز مجروح به ج��ا می گذارد‪ .‬ای��ن حوادث در‬ ‫چرخه های اس��تخراج فراوری و م��وارد متفرقه‬ ‫اتف��اق می افت��د که بخش ب��زرگ ان مربوط به‬ ‫معادن زغال س��نگ اس��ت و بیش��تر در شبکه‬ ‫زیر زمینی و ش��مار کمی نی��ز در معادن روباز‬ ‫اتف��اق می افتد‪ .‬در بهره برداری و فراوری معادن‬ ‫غیرزغال سنگی نیز حوادث‪ ،‬تلفات و جراحت های‬ ‫انس��انی وجود داش��ته که مربوط به اس��تخراج‬ ‫سنگ های سخت معدنی مواد فلزی و غیر فلزی‬ ‫بوده اما شمار انها بسیار کم است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بیشترین میزان تلفات معدنی در کشورهای در‬ ‫حال توس��عه اتفاق می افتد ک��ه چین در راس‬ ‫انها قرار دارد‪ .‬در معادن چین‪ ،‬بیش��ترین تلفات‬ ‫مربوط به معادن زیر زمینی زغال سنگ و شامل‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کل تلف��ات معادن زیر زمینی جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان تولی��د زغال س��نگ در چین ‪۳۵‬‬ ‫درصد کل استخراج جهانی زغال سنگ است اما‬ ‫میزان تلفات ان نسبت به میزان استخراج بسیار‬ ‫زیاد بوده و بیش��تر مرب��وط به معادن کوچک و‬ ‫دور افتاده اس��ت که در انها اصول ایمنی کمتر‬ ‫رعایت می ش��ود‪ .‬در مقام مقایسه‪ ،‬تلفات ساالنه‬ ‫معادن زغال س��نگ در امریکا در اوایل قرن ‪۲۰‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬نف��ر بود و در س��ال ‪ ۱۹۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۲۹‬خورشیدی) به ‪۴۵۰‬نفر و در سال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۴۹‬خورشیدی) به ‪ ۱۴۱‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در بی��ن س��ال های ‪ ۲۰۰۱‬ت��ا ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۰‬تا ‪۱۳۸۴‬خورش��یدی) نیز این تلفات به‬ ‫‪ ۳۰‬نفر در معادن زغال س��نگ کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫با این احوال همواره عوامل مش��ترکی در ایجاد‬ ‫حوادث نقش داشته است؛ مانند وجود گازهای‬ ‫سمی و اشتعال پذیر به ویژه در معادن زیرزمینی‬ ‫که در ش��رایط اماده سازی و استخراج به دالیل‬ ‫مختلف‪ ،‬انفجار ایجاد می کنند و بخش��ی از انها‬ ‫مربوط به استفاده از مواد منفجره غیراستاندارد‬ ‫برای مکان ه��ای ویژه اس��ت‪ .‬گاز متان و ذرات‬ ‫معلق زغال سنگ همواره بیشترین میزان تلفات‬ ‫را در مع��ادن زیرزمینی زغال داش��ته اند‪ .‬متان‬ ‫گازی اس��ت که بی��ن الیه های زغال��ی مدفون‬ ‫بوده و هنگام اماده س��ازی تونل ها یا اس��تخراج‬ ‫زی��ر زمینی ازاد می ش��ود و در غلظت خاص و‬ ‫حاد در اثر ایجاد جرقه به دلیل هر گونه حرکت‬ ‫مکانیک��ی الکتریکی یا با مص��رف مواد منفجره‬ ‫غیر متناسب و البته در شرایط گازخیزی کارگاه‬ ‫زیر زمینی‪ ،‬ممکن اس��ت موجب انفجار ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬حرارت ایجاد می ش��ود و به دنبال ان‪،‬‬ ‫حرارت حاصل از انفجار‪ ،‬گرده های زغال س��نگ‬ ‫موجود در محیط را مشتعل کرده و شدت انفجار‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬انفجار گاز متان بیشترین تلفات‬ ‫را در معادن زیر زمینی داشته و موجب ریزش‪،‬‬ ‫مس��دود ش��دن تونل ها‪ ،‬حبس ش��دن افراد و‬ ‫سوختگی و مرگ در داخل تونل می شود‪ .‬پرتاب‬ ‫سنگ نیز بیشترین شمار تلفات و مجروحان به‬ ‫ویژه در معادن روب��از را دارد؛ اتفاقی که برامده‬ ‫از پرتاب سنگ در هنگام انفجارهاست و به طور‬ ‫معمول به علت رعایت نکردن فاصله ایمن برای‬ ‫افراد اتف��اق می افتد‪ .‬همچنی��ن در صورتی که‬ ‫انفجار به هر دلیلی پیش از انچه در ش��یوه نامه‬ ‫اس��تفاده از مواد منفجره نوش��ته ش��ده باشد و‬ ‫حتی به علت نقص س��اخت باش��د موجب بروز‬ ‫حادثه می ش��ود و فرصت دور ش��دن از محوطه‬ ‫خط��ر را برای اف��راد کوتاه می کن��د‪ .‬گاهی هم‬ ‫این مش��کل به علت بی احتیاطی‪ ،‬ضربه خوردن‬ ‫تصادفی مواد‪ ،‬عملکرد نادرست فیوز انفجاری یا‬ ‫اس��تفاده از مواد منفجره تاریخ گذشته و فاسد‬ ‫است‪ .‬تاخیر در انفجار بر اساس برنامه داده شده‬ ‫نی��ز در معادن زیر زمین��ی و روباز به طور مکرر‬ ‫دیده شده اس��ت و در مواردی که مواد منفجره‬ ‫دیرتر از زمان تعیین ش��ده ی��ا در چال ها باقی‬ ‫مانده و منفجر نشوند‪ ،‬در مراحل حفاری بعدی‬ ‫و اصاب��ت مته‪ ،‬در مرحله خردای��ش یا فراوری‬ ‫منفجر شده و خسارت ها و تلفات احتمالی را به‬ ‫ب��ار می اورند و در نهایت لرزش حاصل از انفجار‬ ‫در معادن زیر زمینی نیز ممکن است باعث فرو‬ ‫ریختن بخش��ی از تونل ب��ه دلیل محکم نبودن‬ ‫وس��ایل نگهداری یا ش��رایط زمین شناسی ویژه‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین موجب حبس شدن کارگران و‬ ‫خس��ارت های مالی ش��ده و در معادن روباز نیز‬ ‫ریزش بخشی از پله ها و ریزش سنگ ها به طرف‬ ‫پایین حادثه ساز می شود‪.‬‬ ‫گاهی زلزله های ش��دید نیز می توانند موجب‬ ‫ریزش ش��وند و عالوه بر خس��ارت های یادشده‬ ‫موجب نشس��ت زمین و خس��ارت به تاسیسات‬ ‫سطحی معدن می شوند‪.‬‬ ‫گردهمایی بزرگ فعاالن معدنی برای مقابله با تحریم ها‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین‬ ‫حمید زاده‪:‬‬ ‫در شرایط امروز‬ ‫کشور با توجه‬ ‫به افزایش‬ ‫نرخ ارز و‬ ‫مشکالت موجود‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫شرکت ما بر‬ ‫تولید تجهیزات‬ ‫ماشین االت‬ ‫تمرکز کرده و‬ ‫دست به تولید‬ ‫داخلی زده است‬ ‫محمود بندرچی‪:‬‬ ‫برنامه های‬ ‫متعدد و متنوعی‬ ‫برای چند‬ ‫روز برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫معدنی کرمان در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫است ‬ ‫اس��تان کرمان به عنوان پهناورترین اس��تان کشور و به‬ ‫دلیل غنی بودن معادن به بهش��ت معادن ایران ش��هرت‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این استان از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬میزبان‬ ‫برگ��زاری هفتمین نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��راوری مواد معدن��ی و تجهیزات وابس��ته و‬ ‫همچنی��ن پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��ت‪ ۲ .‬دوره نخست این نمایشگاه در استان‬ ‫زنجان برگزار ش��د که از دوره سوم و همزمان با نخستین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهسازی از‬ ‫سوی ش��رکت رستاک پادویژن در اس��تان کرمان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فعاالن معدنی باور دارند که نمایش��گاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��تان کرمان‪ ،‬فرصت مناس��بی برای گردهمایی‬ ‫معدنی ها و صنایع وابس��ته به ش��مار می رود‪ .‬تنوع معادن‬ ‫مختل��ف از جمله مس در رفس��نجان و ش��هربابک؛ زغال‬ ‫س��نگ در زرند‪ ،‬کوهبنان و راور؛ سنگ اهن در سیرجان و‬ ‫زرند؛ کرومیت در اس��فندقه‪ ،‬فاریاب و صوغان و همچنین‬ ‫ماده معدنی تیتانیوم در جنوب این اس��تان نشان از غنی‬ ‫بودن مواد معدنی این اس��تان و استقبال فعاالن این حوزه‬ ‫دارد‪ .‬قرار اس��ت در این نمایش��گاه ش��رکت های مختلف‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی و صنایع وابس��ته به ان‪ ،‬اخرین‬ ‫دس��تاوردهای اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬ف��راوری‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و ماشین االت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبادل اطالعات با دانش بومی‬ ‫محس��ن مصطفی پ��ور‪ ،‬مع��اون‬ ‫بازرگان��ی ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫گوهر زمین با اش��اره به اهمیت‬ ‫اس��تان کرم��ان در دارا ب��ودن‬ ‫معادن غنی کشور و نقش ان در‬ ‫رشد اقتصادی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کرمان به عنوان اس��تانی پهناور‬ ‫بزرگ ترین دارنده ذخایر معدنی در ایران است‪ .‬این استان‬ ‫معادن خوب فلزی و به ویژه سنگ اهن را در دل خود جای‬ ‫ داده اس��ت‪ .‬دراین بی��ن س��یرجان مرک��ز اصل��ی معادن‬ ‫س��نگ اهن در اس��تان کرم��ان شناخته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب اس��تان کرمان و به ویژه سیرجان‪ ،‬ایران را از‬ ‫موهب��ت منابع غنی س��نگ اهن بهره مند کرده اس��ت و‬ ‫می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی ش��رکت سنگ اهن گوهر زمین با اشاره‬ ‫به اهمی��ت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی گفت‪ :‬معادن‬ ‫به خودی خ��ود ارزش مادی قابل قبول��ی دارند اما چیزی‬ ‫که ارزش انها را افزایش می دهد منتهی ش��دن به زنجیره‬ ‫ایجاد ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬به این معنی که بتوانیم معادن‬ ‫را در مرحله زنجیره تکمیل ارزش افزوده و تا مرحله تولید‬ ‫محصوالت نهایی راهبری کرده و کارخانه هایی را در زمینه‬ ‫فناوری و تولید راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫مصطفی پور با بیان اینکه رش��د معادن به نقش افرینی‬ ‫مس��ئوالن وابس��ته اس��ت اظهار کرد‪ :‬ما در زیرساخت ها‬ ‫مش��کلی نداری��م اما چیزی ک��ه نیازمندی��م همت عالی‬ ‫مسئوالن و نقش انها در رشد معادن است‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫امیدواریم بر اس��اس فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب از‬ ‫خام فروشی دوری کرده و در فراوری و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫هر چه بیشتر تالش کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این زمینه باید‬ ‫بتوانیم ظرفیت های خود را در تولید افزایش دهیم چراکه‬ ‫به تعویض قطعات و گاهی هم دستگاه می شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫باید هزینه زیادی می کرد که به دلیل تحریم ها‪ ،‬این مسئله‬ ‫دشوارتر هم شد اما ما تعمیرات اولیه و اپراتوری را اموزش‬ ‫می دهی��م‪ ،‬خدمات پس از فروش داری��م و در مقابل ارائه‬ ‫کاالی خود احساس مسئولیت می کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تولیدات ما نرخ کمتری در مقایسه با مشابه‬ ‫خارجی داش��ته و از نظر کیفیت و مرغوبیت‪ ،‬توان رقابت‬ ‫کام��ل با کاالی خارجی را دارند‪ .‬خوش��بختانه ما امروز به‬ ‫کش��ورهای مختلفی ازجمله ترکیه‪ ،‬قرقیزس��تان و عمان‬ ‫صادرات داریم و از استقبال خوب انها متوجه رضایت شان‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫حمی��دزاده درب��اره اهمی��ت برگ��زاری نمایش��گاه در‬ ‫اس��تان کرمان نیز گفت‪ :‬خوش��بختانه برگ��زاری چنین‬ ‫نمایشگاه هایی باعث تبادل نظر و ایده های مختلف می شود‬ ‫که می تواند برای ارتقای کار ما مفید باش��د‪ .‬ازانجا که ما‬ ‫دستگاه را برای مصرف کننده نهایی که معدنکاران هستند‬ ‫تولید می کنیم‪ ،‬باید خواسته ها و انتقادهای شان را بشنویم‬ ‫و متناسب با نیازشان گام برداریم‪.‬‬ ‫او در پایان با اش��اره ب��ه اهمیت نقش دولت اظهار کرد‪:‬‬ ‫مثل بقیه اصناف‪ ،‬ما هم نیازمند حمایت دولت هستیم به‬ ‫این معنی که با باال بردن تعرفه ها و عوارض گمرکی اجازه‬ ‫ندهد کاالی خارجی باکیفیت پایین به راحتی وارد کش��ور‬ ‫شود و رقابت را برای ما سخت کند‪.‬‬ ‫محس��ن مصطفی پ��ور‪ :‬نمایش��گاه کرم��ان باع��ث می ش��ود ک��ه تمرکز‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنعتی در کش��ور بر تولید و توسعه بومی سازی‬ ‫باشد و درنتیجه شاهد صرفه جویی و بارور شدن اقتصاد کشور باشیم‬ ‫توانی بیش از این داریم و نش��ان داده ایم که ظرفیت های‬ ‫الزم را داریم‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی شرکت س��نگ اهن گوهر زمین درباره‬ ‫اهمیت برگزاری نمایش��گاه معدن و صنایع معدنی استان‬ ‫کرمان نیز گفت‪ :‬ش��رکت س��نگ اهن گوهر زمین یکی از‬ ‫پیش��روترین ها در حوزه فعالیت ه��ای معدنی و در زمینه‬ ‫بومی س��ازی بوده اس��ت و ازانجایی که م��ا در این زمینه‬ ‫مدعی هستیم‪ ،‬برگزاری چنین نمایشگاهی فرصت خوبی‬ ‫ب��رای ما فراه��م می کند که در کنار س��ایر توانمندی ها و‬ ‫امکاناتی که در بخش های مختل��ف معدنی داریم بتوانیم‬ ‫ب��ر فروش‪ ،‬صادرات و تب��ادل اطالعات و نظرهای مختلف‬ ‫تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫مصطفی پ��ور با اش��اره ب��ه توانمندی های این ش��رکت‬ ‫معدنی گفت‪ :‬ما توانس��ته ایم عملکرد موفق بومی سازی را‬ ‫به منصه ظهور برس��انیم و دیگ��ران را از این توانمندی ها‬ ‫مطلع کنیم‪ .‬این کار‪ ،‬منشا اقدام دیگر شرکت ها شد و انها‬ ‫ما را الگوی خود قرار دادند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه بومی سازی این شرکت معدنی باعث‬ ‫ش��ده است ما از وابستگی به کشورهای بیگانه رها شویم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش از این بس��یاری از تجهی��زات و قطعات‬ ‫موردنیاز کارخانه ها از کش��ورهای دیگر اورده می ش��دند‪،‬‬ ‫همچنین خطوط تولید ب��ا دانش فنی خارجی راه اندازی‬ ‫می ش��د و این یک روند معمول در کش��ور بود اما شرکت‬ ‫سنگ اهن گوهرزمین با راه اندازی واحد مهندسی معکوس‪،‬‬ ‫تولید و توس��عه را بر محور بومی س��ازی قرار داد‪ .‬امروز ما‬ ‫بس��یاری از قطعات را با همکاری شرکت های تولیدکننده‬ ‫داخل��ی تولید می کنیم‪ .‬به این ترتیب این نمایش��گاه باعث‬ ‫می شود تالش کنیم تمرکز شرکت های معدنی و صنعتی‬ ‫در کش��ور به جهتی برود که تولید و توس��عه را به سمت‬ ‫بومی س��ازی ببرند و درنتیجه ش��اهد صرفه جویی و بارور‬ ‫شدن اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ توان رقابت با مشابه خارجی را داریم‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫حس��ین حمیدزاده‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره ش��رکت توس��عه تجارت‬ ‫مهر راس��تین که درباره ساخت‬ ‫ماش��ین االت معدنی و فراوری‬ ‫مواد معدنی فعالیت می کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت تنها‬ ‫سازنده ماش��ین االت معدنی در‬ ‫داخل کش��ور اس��ت که هم��ه فعالیت ه��ا از خردایش تا‬ ‫تبدیل ش��دن به پ��ودر و عیارس��ازی مواد معدن��ی را در‬ ‫برمی گیرد‪ .‬به این ترتیب معادن مشتری های ما هستند و با‬ ‫ما همکاری می کنند‪ .‬او با اش��اره به اهمیت استان کرمان‬ ‫در غن��ی بودن مع��ادن اظهار کرد‪ :‬اس��تان کرمان دارنده‬ ‫بزرگ تری��ن ذخای��ر معدنی در ایران اس��ت ک��ه ازجمله‬ ‫می توان به معادن فلزی و سنگ اهن اشاره کرد‪ ،‬همچنین‬ ‫این اس��تان مهد فلزاتی همچون کروم اس��ت که می تواند‬ ‫نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫حمیدزاده با اش��اره به مش��کالت ارزی که در کش��ور‬ ‫وجود دارد و همچنین تحریم های اخیر معدنی از س��وی‬ ‫امریکا اظهار کرد‪ :‬درگذشته معدنکاران تمام دستگاه های‬ ‫موردنی��از خود را از خارج از کش��ور به ویژه چین و ترکیه‬ ‫وارد می کردند و با اینکه مشابه ان کاال را در داخل تولید‬ ‫می کردی��م اما به ان بهای چندانی نمی دادند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫امروز کشور با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکالت موجود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شرکت ما بر تولید تجهیزات ماشین االت تمرکز‬ ‫کرده و دست به تولید داخلی زده است که خوشبختانه با‬ ‫استقبال هم روبه رو شده است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره این ش��رکت ماش��ین االت معدنی‬ ‫با اش��اره به مزایای تولید داخلی تجهیزات ماش��ین االت‬ ‫و دس��تگاه های معدنی گفت‪ :‬وقتی کاالی��ی از چین وارد‬ ‫می ش��د پس از مدتی خراب می شد و فعال معدنی مجبور‬ ‫محم��ود بندرچ��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت رس��تاک پادویژن ای��ن‬ ‫نمایشگاه در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬این نمایش��گاه در فضای‬ ‫بزرگ��ی به وس��عت ‪ ۳‬س��الن و‬ ‫فضای باز به مس��احت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫متر مربع با حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت‬ ‫داخل��ی و خارجی از جمل��ه ایتالیا‪ ،‬الم��ان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬سوئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک و انگلس��تان در محل دائمی نمایش��گاه های کرمان‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬وی در ادامه با بی��ان اینکه برنامه های‬ ‫متع��دد و متنوع��ی در چند روز برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫معدنی کرمان در نظر گرفته ش��د ه اس��ت گفت‪ :‬شرکتی‬ ‫اس��ترالیایی ب��ه نام س��یگنال دلتا پارس در حاش��یه این‬ ‫نمایشگاه به معرفی و عرضه نرم افزار ماکرو ماین در حوزه‬ ‫اکتش��اف و در قالب یک کارگاه اموزشی خواهد پرداخت‬ ‫که در ان راه حل های اسان و کاربردی اکتشاف و استخراج‬ ‫معادن ارائه داده می شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬یک گردهمایی بزرگ‬ ‫معدنی در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬بندرچی‬ ‫اف��زود‪ :‬در این نمایش��گاه از معاون معدن��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫م��س و همچنین مدیران ش��رکت های معدن��ی گل گهر‪،‬‬ ‫گوهرزمی��ن و میدک��و‪ ،‬اعضای هیات مدی��ره خانه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬رئی��س نظام مهندس��ی مع��دن ای��ران و مهدی‬ ‫کرباس��یان رئیس پیش��ین هیات عامل ایمی��درو دعوت‬ ‫کرده ای��م‪ .‬گفتنی اس��ت بنا ب��ر داده های وب س��ایت‬ ‫تریدینگ اکونومیک��ز‪ ،‬لیتی��وم درحال حاض��ر با بهای‬ ‫‪ 98 .14‬دالر در کیلو معامله می ش��ود‪ .‬این رقم مربوط‬ ‫به تاریخ ‪27‬ماه مه (‪6‬خرداد) است‪.‬‬ ‫شرکت شیلیایی از رشد ‪۱۷‬درصدی تقاضا برای لیتیوم خبر می دهد‬ ‫تالش گام به گام مهد مس جهان برای توسعه تولید لیتیوم‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬ش��رکت ش��یلیایی اس کی��وا ِم از افزایش‬ ‫‪۱۷‬درص��دی تقاضای جهانی برای لیتیوم خبر می دهد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ش��یلی در جایگاه کشوری که بیشترین ذخایر‬ ‫شناخته شده لیتیوم جهان را دارد و دومین تولیدکننده بزرگ‬ ‫لیتیوم جهان پس از استرالیاس��ت‪ ،‬در تالش است لیتیوم را به‬ ‫دومین م��اده معدنی صادراتی خود پ��س از مس تبدیل کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر لیتیوم چهارمین ماده معدنی اس��ت که از شیلی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از ماینینگ‪ ،‬ش��رکت اس کیوا ِم‬ ‫که دومین ش��رکت بزرگ اس��تخراج کننده لیتیوم جهان است‬ ‫از افزای��ش ‪۱۷‬درصدی تقاضا برای این ماده معدنی در س��ال‬ ‫جاری خبر می دهد‪ .‬لیتیوم عنصری اساس��ی در ساخت باتری‬ ‫یت ِک‬ ‫خودروه��ای برق��ی و تلفن های همراه و س��ایر اب��زار ها ‬ ‫(فناورانه) به شمار می اید‪.‬‬ ‫این ش��رکت ش��یلیایی همچنی��ن می گوید با رش��د حدود‬ ‫‪۱۷‬درص��دی تقاضا برای لیتیوم در س��ال جاری میالدی که ‪۷‬‬ ‫ماه تا پایان ان مانده‪ ،‬تقاضا برای این ماده معدنی به ‪۳۱۵‬هزار‬ ‫تن می رسد‪ .‬این در حالی است که در سال گذشته کل لیتیوم‬ ‫مصرفی جهان ‪۲۶۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫اس کیوام همچنین اظهار می کن��د که درامدهای حاصل از‬ ‫استخراج لیتیوم ان در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال جاری میالدی (نیمه‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۸‬حدود یک س��وم کاهش‬ ‫پی��دا کرده و دلیل این کاهش‪ ،‬افت به��ای لیتیوم در این بازه‬ ‫زمانی است‪ .‬عالوه بر کاهش بها‪ ،‬افزایش حق امتیازهای مرتبط‬ ‫با پروژه های استخراج لیتیوم در شیلی به باالترین میزان خود‬ ‫در جه��ان‪ ،‬دیگر دلیلی بود که اس کی��وام برای کاهش درامد‬ ‫خود عنوان کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اس کیوا ِم در تالش است ظرفیت تولید‬ ‫لیتیوم کربنات و هیدروکس��ید لیتیوم خود را توسعه دهد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در سال گذش��ته معامله ای با دولت داشت که در ان‬ ‫توانست این امتیاز را به دست اورد و حجم تولید خود را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) به بیش از ‪۳‬برابر برساند؛‬ ‫این امتیاز در ازای پرداخت حق امتیاز بیش��تر و عرضه ارزان تر‬ ‫لیتیوم به تولیدکنندگان اجزای باتری ها به اس کیوام اعطا شد‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین انتظار دارد که در سال جاری‪ ،‬موفق به‬ ‫تولید ‪۶۰‬هزار تن لیتیوم شود و حجم فروش خود را به ‪۴۵‬هزار‬ ‫تا ‪۵۰‬هزار تن برساند‪.‬‬ ‫اس کی��وا ِم همچنی��ن پیش بین��ی می کند در س��ال جاری‬ ‫می�لادی حجم ف��روش ان ‪۳۰‬درص��د جهش پی��دا کند و به‬ ‫‪۶۵‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت در تکاپوس��ت تا واحد جدید تولیدی‬ ‫خ��ود را ب��ه ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر کام��ل کند و پیش بینی‬ ‫می کن��د با پای��ان این پروژه‪ ،‬حج��م تولید خ��ود را در بیابان‬ ‫اتاکامای ش��یلی به ‪۱۸۰‬هزار تن لیتیوم کربنات برساند‪ .‬با این‬ ‫حجم تولید‪ ،‬اس کیوام می تواند تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۰۱‬‬ ‫خورش��یدی) از ش��رکت امریکای��ی البِرمارل ک��ه بزرگ ترین‬ ‫استخراج کننده لیتیوم جهان است‪ ،‬پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫ش��یلی درحال حاضر حدود ‪۵۲‬درصد ذخایر ش��ناخته شده‬ ‫لیتی��وم جهان را در اختیار دارد و پس از اس��ترالیا بیش��ترین‬ ‫ذخایر شناخته شده را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫این کشور پیش بینی می کند در اینده نزدیک‪ ،‬لیتیوم دومین‬ ‫ماده معدنی کلیدی باشد که از ان صادر می شود؛ این در حالی‬ ‫که جایگاه نخس��ت به مس تعلق دارد و مولیبدن و سنگ اهن‪،‬‬ ‫رتبه های دوم و س��وم را دارند‪ .‬از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) لیتیوم چهارمین محصول معدنی به شمار می اید‬ ‫که از شیلی صادر می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬نموداری که ش��رکت خودروس��از المانی‬ ‫فول ِکس واگن براس��اس داده های سازمان زمین شناسی امریکا‬ ‫تهیه کرده و در اختیار وب س��ایت انگلیسی زبان ماینینگ قرار‬ ‫داده‪ ،‬نشان می دهد که استرالیا و شیلی ‪ ۲‬کشوری هستند که‬ ‫بیش��ترین ذخایر شناخته شده و بیشترین تولید لیتیوم جهان‬ ‫را در اختی��ار دارن��د‪ .‬خطوط زرد نش��ان دهنده میزان ذخایر و‬ ‫خطوط قرمز نشانگر میزان تولید است‪.‬‬ ‫براس��اس داده های این نمودار‪ ،‬استرالیا با تولید ‪۵۱‬هزار تن‬ ‫لیتی��وم بزرگ ترین تولیدکننده این ماده در جهان اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که شیلی با ‪۸‬میلیون تن ذخیره بیشترین ذخایر این ماده‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬در همین حال ذخایر اس��ترالیا به ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۷۰‬هزار تن می رس��د و میزان تولید شیلی ‪۱۶‬هزار تن براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پس از این ‪ ۲‬کش��ور‪ ،‬چین با تولید ‪۸‬ه��زار تن لیتیوم رتبه‬ ‫س��وم تولیدکنندگان برتر این ماده را در جهان دارد و ارژانتین‬ ‫با ‪۲‬میلیون تن ذخیره ش��ناخته شده بیش��ترین ذخیره را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬این در حالی است که حجم تولید ارژانتین ‪۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تن براورد می شود‪.‬‬ ‫داده ه��ای س��ازمان زمین شناس��ی امریکا همچنین نش��ان‬ ‫می دهد که زیمبابوه‪ ،‬پرتغال و برزیل از دیگر کشورهای دارنده‬ ‫ذخایر لیتیوم و تولیدکننده ان هستند‪ .‬نامیبیا ‪ ۵۰۰‬تن تولید‬ ‫کرده و امریکا ‪۳۵‬هزار تن ذخیره شناخته شده دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫دست اندازهای جابه جایی‬ ‫کارگران تا شعاع‬ ‫‪۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫بازار در انتظار‬ ‫دالر ‪ ۸‬هزار تومانی‬ ‫همه رویدادهای مهم‬ ‫معدنی در یک قاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬مخالف توزیع کوپنی کاالهای اساسی است‬ ‫تیغ دولبه کوپن‬ ‫در حالی دولت و مسئوالن در حال سبک سنگین کردن‬ ‫ورود «کوپن» به عرصه اقتصادی کشور هستند که به تازگی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در گزارشی با‬ ‫هدف انتخاب سیاس��ت حمایتی بهین��ه جایگزینی نرخ ارز‬ ‫ترجیحی در ش��رایط کنونی کش��ور به بررس��ی گزینه های‬ ‫جایگزی��ن حمایت��ی پرداخته و مزایا و معای��ب ‪ ۴‬گزینه را‬ ‫بررس��ی کرده اس��ت که عبارتند از توزی��ع دولتی کاال به‬ ‫نرخ مصوب‪ ،‬توزیع کوپنی‪ ،‬ش��یوه نقدی‪-‬کاالیی و پرداخت‬ ‫نقدی‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز ب��ا تاکید بر اینک��ه هرگون��ه دریافت کاالیی‬ ‫انحراف بس��یار بیش��تری نس��بت به دریافت نقدی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اعالم کرده که لحاظ نش��دن ح��ق انتخاب خانوار‬ ‫در تهیه کاال و افزایش داللی از جمله معایب توزیع کوپنی‬ ‫کاالهای اساسی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی ه��م موافق توزی��ع کوپنی کاالهای‬ ‫اساسی هس��تند و می گویند در شرایط کنونی چاره ای جز‬ ‫اج��رای این طرح نداریم‪ .‬به هر حال باید منتظر ماند و دید‬ ‫دولت و مجلس چه پیشنهادی می دهند تا هم اقتصاد حال‬ ‫و روز بهت��ری پیدا کند و هم مردم از این ش��رایط س��خت‬ ‫دور شوند‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های خانه ملت به عنوان بازوی کارشناس��ی‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است‪« :‬هرچند پرداخت‬ ‫نقدی بهینه ترین روش است‪ ،‬اما به نظر می رسد مالحظات‬ ‫اقتصاد سیاس��ی باعث می شود در نهایت سیاست گذار برای‬ ‫اج��رای این روش ب��ه اجماع کافی نرس��د‪ ،‬از این رو‪ ،‬روش‬ ‫نقدی کاالیی با در نظر گرفتن مالحظاتی که برای پرداخت‬ ‫نقدی عنوان شد‪ ،‬پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫در گ��زارش این مرکز با اش��اره به اینک��ه توزیع کوپنی‬ ‫کاال ی��ا کوپن الکترونیک روش��ی اس��ت که فق��ط به ازای‬ ‫خرید کاالهای اساس��ی قابلیت نقدش��وندگی دارد و به طور‬ ‫تقریبی مش��ابه همان روش کوپنی اس��ت که در گذش��ته‬ ‫به اجرا گذاش��ته ش��ده بود‪ ،‬امده است‪« :‬کارکرد این روش‬ ‫ب��ه این صورت اس��ت که کارت ه��ای اعتب��اری در اختیار‬ ‫مصرف کنن��دگان ق��رار می گیرد که فق��ط در مراکز عرضه‬ ‫خاص و به منظور خرید کاالهای اساس��ی قابلیت اس��تفاده‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی به بررس��ی مزیت ها و معایب دو حالت «واردات با‬ ‫ارز ترجیح��ی و توزیع کوپن��ی» و «واردات با ارز نیمایی و‬ ‫توزیع کوپنی» پرداخته است‪:‬‬ ‫در روش واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی پیشنهاد‬ ‫می شود که کاالهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد‬ ‫ش��ده و سپس توزیع کوپنی به عنوان نمونه‪ ،‬به ازای هر کد‬ ‫ملی انجام شود‪ .‬شیوهای که درحال حاضر برای برخی اقالم‬ ‫کاالهای اساس��ی مانند گوشت در برخی میدان های میوه و‬ ‫تره بار به اجرا گذاش��ته می شود‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫در بی��ان دالیل موافقان این روش می گوید‪« :‬ش��اید بتوان‬ ‫مهم ترین دلیل موافقت و یا طرح این سیاس��ت را از جنبه‬ ‫مس��ائل اقتصاد سیاسی دانس��ت به طوری که سیاست گذار‬ ‫تمایل دارد تا همچنان با اختصاص ارز ترجیحی‪ ،‬از افزایش‬ ‫ش��دید ن��رخ در بازار بکاهد‪ .‬با این ح��ال در موافقت از این‬ ‫طرح عنوان می ش��ود که توزیع به ازای هر کد ملی نسبت‬ ‫به روش فعلی ارجحیت دارد‪ ،‬زیرا در این صورت مش��کلی‬ ‫ک��ه دهک های باالیی همه تقاضای خود از کاالی اساس��ی‬ ‫را با نرخ مص��وب تهیه کرده و در مقابل دهک پایین از ان‬ ‫بی بهره بمانند کمتر خواهد بود»‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رانت و فساد در صورت واردات کاال‬ ‫با ارز ترجیحی‬ ‫دالیل مخالفان این روش از دیدگاه این مرکز پژوهش��ی‬ ‫عب��ارت اس��ت از‪« :‬واردات کاال ب��ا ارز ترجیحی چه توزیع‬ ‫کوپنی داش��ته باشد و چه نداش��ته باشد‪ ،‬تمامی ایرادهایی‬ ‫(به جز یارانه بیشتر به دهک های باالیی نسبت به دهک های‬ ‫پایینی) را که در گزارش قبل به انها پرداخته شد و در این‬ ‫گزارش نیز به انها اش��اره مختصری شد در بردارد‪ .‬افزایش‬ ‫رانت و فس��اد‪ ،‬هدررف��ت منابع‪ ،‬تضعیف تولی��د داخل و‪...‬‬ ‫همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود»‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬عیب مهم توزیع کوپنی کاالهای اساسی‬ ‫برخی دیگر از مهم ترین دالیل مخالفت مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با توزیع به ازای کد ملی یا هر نوع‬ ‫توزیع کوپنی کاال با ارز ترجیحی‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کنت��رل نش��دن تقاضا‪ :‬در این روش نی��ز مانند انچه‬ ‫درباره توزیع دولتی کاال به نرخ مصوب مطرح شد‪ ،‬موضوع‬ ‫افزایش تقاضا و تغییر در قیمت های نس��بی مطرح خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬انح��راف از هدف‪ :‬در این روش هرچند ممکن اس��ت‬ ‫به دلی��ل انکه کوپ��ن الکترونیک به طور مس��اوی بین همه‬ ‫مردم توزیع می ش��ود (یا توزیع بر حس��ب ک��د ملی یا هر‬ ‫شیوه دیگر)‪ ،‬مشکل ناعادالنه بودن یارانه توزیعی را نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما باید توجه داش��ت که هرگونه توزیع کاالیی که‬ ‫منجر به برهم خوردن قیمت های نس��بی شود‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫فساد خواهد شد‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬توزیع کوپن از ان جهت اس��ت که افزایش‬ ‫شدید تقاضا که به واس��طه برهم خوردن قیمت های نسبی‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬باعث می ش��ود تا امکان پاسخگویی به تمامی‬ ‫تقاضای ایجاد ش��ده وجود نداشته باشد‪ .‬از این رو بخشی از‬ ‫کاال به طور کوپن یا س��همیه با نرخ دولتی و بخشی با نرخ‬ ‫ازاد عرضه خواهد شد‪ .‬در چنین شرایطی خرید کاال از بازار‬ ‫با نرخ پایین و عرضه در بازار با نرخ باالتر دارای س��وداوری‬ ‫زیادی اس��ت‪ .‬تجربه سیاست های کوپنی نشان می دهد که‬ ‫در نهایت بخ��ش قابل توجهی از کوپن ه��ا در بازار دیگری‬ ‫بی��ن مصرف کنندگان دارای کوپن ک��ه نیازمند پول نقد و‬ ‫س��وداگرانی که متقاضی کاال با نرخ کوپنی هستند‪ ،‬معامله‬ ‫خواهد شد‪ .‬این موضوع هم باعث انحراف سیاست از هدف‬ ‫اصلی ش��ده‪ ،‬هم فساد را گسترش داده و هم باعث می شود‬ ‫کیفیت محصول ارائه شده در بازار ازاد نیز با مشکل روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صف شهروندان تهرانی برای دریافت مواد غذایی کوپنی‪/‬سال ‪1358‬‬ ‫قرار ش��د در نخس��تین نشس��ت پ��س از تعطیالت هفته این��ده مجلس‪،‬‬ ‫وزیران حضور پیدا کنند و با توجه به زیرساخت هایی که در کشور فراهم‬ ‫است‪ ،‬بهترین گزینه انتخاب و اجرایی شود‬ ‫‪ -۳‬تناسب نداش��تن توزیع با مصرف‪ :‬از انجایی که هدف‬ ‫توزیع یکسان یارانه مطرح است‪ ،‬در این شیوه به همه مردم‬ ‫سهمیه مشخصی از کاالهای اساس��ی داده می شود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که میزان مصرف در مناطق جغرافیایی گوناگون‬ ‫و گروه های درامدی مختلف متفاوت بوده و در نتیجه برخی‬ ‫گروه ها ممکن اس��ت مازاد مصرف و برخ��ی کمبود مصرف‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در این ش��رایط می توان پیش بینی کرد که‬ ‫کاالهای اساسی از طریق واسطه ها خریداری شده و در بازار‬ ‫ثانوی��ه مبادله ش��وند‪ .‬در این باره باید توجه داش��ت که در‬ ‫برخ��ی گروه های پایین درامدی‪ ،‬حت��ی امکان خرید کاالی‬ ‫کوپنی با قیمت ه��ای یارانه ای هم وجود ندارد و این گروه ها‬ ‫یا از دریافت این یارانه باز می مانند یا اقدام به فروش سهمیه‬ ‫کوپن��ی خود خواهند کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬متوس��ط مصرف‬ ‫گوش��ت گوس��فند در دهک نخست کش��وری به طور سرانه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬گرم گوش��ت در ماه برای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬و براساس‬ ‫قیمت های سال ‪ ۱۳۹۶‬بوده است‪ .‬یعنی دهک نخست حتی‬ ‫با س��طح قیمت های س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نیز قادر به تهیه گوش��ت‬ ‫نب��وده و به طور قطع‪ ،‬با قیمت های فعلی (حتی نرخ کوپنی)‬ ‫نیز قادر نخواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹انحراف بسیار بیشتر‬ ‫در بخ��ش «جمع بندی» این گزارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس در نقد روش توزیع کوپنی کاالهای اساس��ی امده‬ ‫است‪« :‬یک استدالل برای پیشنهاد کوپن الکترونیک برای‬ ‫دریافت کاالهای اساس��ی‪ ،‬مسئله فقر غذایی و اطمینان از‬ ‫دریافت حداقل کالری توسط افراد است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه باید توجه داش��ت تجربه توزیع کوپن در‬ ‫کشور نشان داده در صورتی که خانوار برای تامین حداقل‬ ‫معیش��ت با مش��کل روبه رو باش��د‪ ،‬توزیع کوپن نمی تواند‬ ‫متضم��ن دریاف��ت کالری باش��د و بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫خانواره��ا‪ ،‬کوپن کاالیی را ب��ه ازای دریافت نقدی (کمی‬ ‫پایین تر از مبلغ کوپن) در بازار دیگری که برای ان ش��کل‬ ‫می گیرد‪ ،‬معاوضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که در ط��رح نقدی کاالیی امکان‬ ‫دریافت نقدی به رس��میت شناخته شده است‪ .‬با این حال‬ ‫باید توجه داش��ت که به طور کلی هرگونه دریافت کاالیی‬ ‫انحراف بس��یار بیشتری نس��بت به دریافت نقدی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬تعویض مبلغ کوپ��ن با پول نقد‪ ،‬ف��روش دوباره‬ ‫کاالی کوپن��ی و توزیع با نرخ ازاد‪ ،‬قاچاق صادراتی کاالی‬ ‫کوپنی‪ ،‬توافق خانوار و فروش��نده بر سر پرداخت نقدی به‬ ‫ازای کمتر و‪ ...‬همگی از جمله مواردی اس��ت که سیاست‬ ‫مورد نظر را دچار انحراف خواهد کرد»‪.‬‬ ‫� معایب واردات کاال با ارز نیمایی و توزیع کوپنی‬ ‫در روش واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی‪ ،‬واردات کاال‬ ‫با ارز نیما (یا هر ارز دیگری که واردات با انجام می ش��ود) و‬ ‫توزی��ع کوپنی ان اس��ت‪ ،‬به طوری که درص��دی از نرخ کاال‬ ‫ازسوی دولت پرداخت شده و در کارت های الکترونیک شارژ‬ ‫ش��ود‪ .‬از دیدگاه بازوی کارشناس��ی مجلس‪ ،‬مهم ترین دلیل‬ ‫موافق��ان این روش‪ ،‬درصدی از اطمینان برای تامین حداقل‬ ‫کالری م��ورد نیاز افراد اس��ت‪ .‬مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اعالم کرد‪ ،‬مهم ترین دلیل مخالفت با این‬ ‫طرح نیز مانند همه طرح های پرداخت کاالیی‪ ،‬لحاظ نکردن‬ ‫حق انتخاب خان��وار در تهیه کاالی مورد نیاز‪ ،‬امکان مبادله‬ ‫کاالی یارانه ای در بازار موازی‪ ،‬افزایش داللی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیران باید به نشست ها بیایند‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس از‬ ‫بررسی موضوع کوپنی ش��دن کاالها (به طور الکترونیکی)‬ ‫ی��ا پرداخت یارانه نقدی به مردم تا دوهفته دیگر خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بیش��تر نمایندگان با کوپنی ش��دن کاالها مانند‬ ‫گذش��ته مخالف بودند؛ برخی معتقدن��د این مبالغ تعیین‬ ‫ش��ده باید در قال��ب یارانه نقدی به مردم پرداخت ش��ود‬ ‫ام��ا برخی دیگر می گویند یاران��ه نقدی تورم زا خواهد بود‬ ‫و م��ردم خریدها را از طریق کارت ه��ای الکترونیکی و از‬ ‫فروش��گاه های بزرگ انجام دهند‪ .‬اما به هر حال پرداخت‬ ‫یاران��ه نیز باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می ش��ود‪،‬‬ ‫جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫عل��ی قربانی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دو نشس��ت در‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه برگزار‬ ‫کردیم و مقرر شده بود که وزیران‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و امور‬ ‫اقتصادی و دارایی حضور داش��ته‬ ‫باش��ند اما به جای انها معاونان وزارتخانه های یادش��ده در‬ ‫این نشس��ت ها شرکت کردند‪ .‬رئیس کمیسیون نیز گفتند‬ ‫باید وزیران حضور داشته باشند تا بررسی دقیق تری داشته‬ ‫باشیم و تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چن��د روز پیش ه��م در صحن علنی تذکر‬ ‫داده ش��د که چرا وزیران در نشست های کمیسیون حضور‬ ‫پیدا نکردند؛ بنابراین قرار ش��د در نخستین نشست پس از‬ ‫تعطیالت هفته اینده مجلس‪ ،‬وزیران به نشس��ت ها بیایند‬ ‫و با توجه به زیرس��اخت هایی که در کش��ور فراهم اس��ت‪،‬‬ ‫بهترین گزینه موجود انتخاب و اجرایی شود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس با‬ ‫بیان اینکه مدت ها پیش هم طرح کوپنی ش��دن کاالها در‬ ‫مجلس شورای اسالمی مطرح شد اما نمایندگان با کلیات‬ ‫ان مخالف��ت کردن��د‪ ،‬اظهار کرد‪۱۴ :‬میلی��ارد دالر کاالی‬ ‫اساس��ی که در قانون بودجه اورده ش��ده بای��د به گونه ای‬ ‫به دست مردم برسد که بتوانند از مزیت های ان بهره ببرند‪.‬‬ ‫در حال��ی دولت حدود ‪۵۰‬هزار میلی��ارد تومان یارانه برای‬ ‫کاالهای اساس��ی در کش��ور پرداخت می کند که مردم باز‬ ‫هم کاالهای مورد نیاز خود را گران می خرند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس مقرر ش��د در نخس��تین فرص��ت پس از‬ ‫تعطیالت هفته اینده با حض��ور ‪۳‬وزیر اقتصادی‪ ،‬مزیت ها‬ ‫و معای��ب ه��ر ی��ک از روش ها مش��خص ش��ود و پس از‬ ‫جمع بندی موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن‬ ‫علن��ی مجلس برود‪ .‬قربان��ی با بیان اینکه م��ا در بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬چندین راهکار و پیش��نهاد به دولت ارائه دادیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه هن��وز هیچ کدام از ای��ن راهکارها اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۴‬حوزه کاری صندوق ضمانت صادرات برای رونق تولید‬ ‫افروز بهرامی‪ -‬مدیرعام�ل صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ای�ران‪ :‬نق��ش و اهمی��ت تولید در رش��د و توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ورها برکسی پوش��یده نیس��ت و درحال حاضر که با توجه‬ ‫ب��ه اقدام های خصمانه امریکا‪ ،‬ب��ه تعبیر رهبر معظم انقالب در‬ ‫ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داریم‪ ،‬رونق تولید داخل اهمیت‬ ‫دوچن��دان می یابد‪ .‬از انجا که تولید محور اصلی رش��د و ثبات‬ ‫اقتصادی و توس��عه پایدار اس��ت‪ ،‬رونق ان منج��ر به تحوالت‬ ‫اساس��ی در اقتص��اد و اقت��دار ملی خواهد ش��د‪ .‬تحقق ش��عار‬ ‫رون��ق تولید‪ ،‬نیازمند عزم یکپارچ��ه و هماهنگی کامل تمامی‬ ‫نهادهای کش��ور اس��ت که در راس انها دول��ت به عنوان متولی‬ ‫سیاس��ت گذاری اقتصادی ق��راردارد‪ .‬مهم ترین مواردی که در‬ ‫سیاس��ت گذاری های اقتصادی دول��ت باید به انه��ا پرداخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬اص�لاح نظام مالیاتی با هدف کاهش فش��ار ب��ر تولید و‬ ‫حمایت همه جانبه از بخش خصوصی اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫راهکاره��ای حمای��ت موث��ر از بخش خصوص��ی و رونق تولید‬ ‫ایجاد تقاضا ب��رای تولیدات داخل در بازارهای جهانی از طریق‬ ‫توسعه صادرات اس��ت و در این میان صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ای��ران به عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کش��ور‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در توس��عه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک های‬ ‫سیاس��ی و تجاری فعالیت های اقتصادی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬امسال‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ایران با بی��ان اینکه بازار ارز اکنون در‬ ‫انتظار حذف رانت های ارزی اس��ت و باید بساط ارز چند نرخی‬ ‫هر چه زودتر برچیده شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را حذف کرد و میزان یارانه را باال برد‪ .‬مس��عود خوانساری در‬ ‫گفت وگ��و با مهر با بی��ان اینکه هرقدر دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫بتوانن��د فاصل��ه بین ن��رخ ارز در س��امانه نیما و ب��ازار ازاد را‬ ‫کمتر کنند‪ ،‬به س��ود اقتصاد ایران اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬هرقدر‬ ‫سیاس��ت گذار ارزی بتواند نرخ های متن��وع را کم کند و اجازه‬ ‫دهد ارز با مکانیس��م بازار پیش برود‪ ،‬شرایط بهتر خواهد شد‪،‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات مانند سایر نهاد ها و سازمان های دیگر‬ ‫حاکمیتی تالش کرده با ش��ناخت دغدغه های صادرکنندگان‬ ‫و تعامل مداوم‪ ،‬زیرس��اخت های الزم برای تس��هیل و حمایت‬ ‫از فعاالن اقتصادی را در دس��تور کار خ��ود قرار دهد‪ .‬به همین‬ ‫منظ��ور ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های داخ��ل و دیپلماس��ی فعال‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬تالش دارد در کن��ار بخش خصوصی‬ ‫و صادرکنندگان مس��یر حرک��ت انها را هموارت��ر کند‪ .‬براین‬ ‫اس��اس برنامه های سال ‪ ۱۳۹۸‬صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫در ‪ ۴‬ح��وزه تحریک عرض��ه (تولید کاال و خدم��ات)‪ ،‬تحریک‬ ‫تقاض��ا (خریداران کاال و خدمات)‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار و‬ ‫همچنین در راس��تای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حوزه برنامه های تحریک عرضه(تولید)‪ ،‬تسهیل تامین سرمایه‬ ‫در گردش بنگاه های تولیدی صادرات گرا‪ ،‬تسهیل واردات مواد‬ ‫اولی��ه و نهاده های تولید ب��رای تولیدات صادراتگ��را از طریق‬ ‫صدور ان��واع ضمانتنامه های مورد نیاز از جمله ضمانتنامه های‬ ‫گمرکی‪ ،‬پیش پرداخت و‪ ،...‬پوشش خرید دین اسناد صادراتی‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬کمک به پای��ان پروژه های صادراتی با درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی باالی ‪۷۰‬درصد از طریق تسهیل تامین منابع‬ ‫مال��ی‪ ،‬کمک به تامین مالی پروژ ه های توس��عه ای و ایجادی در‬ ‫امر صادرات از طریق بازار سرمایه‪ ،‬جایگزینی برای‬ ‫ش��بکه بانکی برای ص��دور ضمانت نامه های مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬هم��کاری با موسس��ه های اعتب��ار صادراتی‬ ‫خارجی برای تس��هیل جذب س��رمایه خارجی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬کمک به عرضه بیش��ترکاالهای صادراتی‬ ‫در بورس ه��ای کاال و ان��رژی‪ ،‬انعق��اد تفاهمنامه با‬ ‫ی و توس��عه ای) برای‬ ‫ش��بکه بانکی (دولتی‪ ،‬تجار ‬ ‫تس��هیل دسترس��ی صادرکنندگان به تامین مال��ی صادراتی‬ ‫ارزان‪ ،‬انعق��اد تفاهمنام��ه ب��ا معاون��ت طرح و برنام��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برای تزری��ق بخش��ی از منابع در‬ ‫اختی��ار ای��ن وزارتخانه به بخش صادرات ب��ا تضمین صندوق‪،‬‬ ‫از مهم تری��ن برنامه ها اس��ت‪ .‬همچنین در ح��وزه برنامه های‬ ‫تحری��ک تقاضا(خریداران کاال و خدم��ات داخلی)‪ ،‬می توان به‬ ‫برنامه های تس��هیل امکان خرید اعتباری کاال و خدمات ایرانی‬ ‫ب��رای خریداران خارجی‪ ،‬فرهنگ س��ازی و ترویج بیمه اعتبار‪،‬‬ ‫ارائه اموزش های الزم اس��تفاده از خدمات بیمه ای و تضمینی‬ ‫و س��ایر ابزارهای جدید صندوق به منظور توسعه صادرات امن‬ ‫برای تمام��ی تولیدکنندگان صادرات مح��ور‪ ،‬صادرکنندگان‪،‬‬ ‫تشکل های صادراتی و شبکه بانکی‪ ،‬انعقاد تفاهمنامه همکاری‬ ‫ب��ا بانک ها‪ ،‬اتحادیه ه��ای صادراتی و‪ ...‬ب��رای همکاری متقابل‬ ‫به منظور توس��عه تولید صادرات گرا و راه اندازی دفاتر‬ ‫خارجی صندوق اس��ت‪ .‬در بخ��ش برنامه های بهبود‬ ‫فضای کسب وکار نیز‪ ،‬تسهیل ارتباط صادرکنندگان‬ ‫به منظور دسترس��ی س��ریع به خدم��ات صندوق از‬ ‫طریق بسترس��ازی الکترونیک��ی و بهبود فرایندهای‬ ‫صندوق برای تسریع امور از دیگر برنامه های صندوق‬ ‫ضمانت اش��اره کرد‪ .‬همچنی��ن در بخش برنامه های‬ ‫صندوق در راس��تای راهبرد برنامه توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ارائ��ه ‪2 . 5‬میلی��ارد دالر‬ ‫تس��هیالت بیمه ای و ضمانتنام��ه صادراتی به صادرکنندگان‬ ‫و نظام بانکی‪ ،‬حمایت و پش��تیبانی از صادرات برای ‪۱۵‬کشور‬ ‫ه��دف صادرات��ی همس��ایه‪ ،‬ارائ��ه خدم��ات ویژه پوش��ش‬ ‫ریسک های سیاسی و تجاری به شرکت های صادراتی کوچک‬ ‫و متوس��ط با همکاری سازمان ش��هرک های صنعتی و صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬توس��عه خدمات صندوق برای شرکت های صادراتی‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان های‬ ‫تابع‪ ،‬توس��عه صادرات مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با همکاری‬ ‫ش��ورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬تسهیل تجارت خارجی در شرایط‬ ‫تحریم از طریق پوش��ش ریس��ک معامالت تهاتری (نقدی و‬ ‫اعتباری) و ارائه خدمات ویژه پوش��ش ریس��ک های سیاسی‬ ‫بازار ارز در انتظار حذف رانت های ارزی‬ ‫اما به هر حال بازار ارز در انتظار حذف رانت های ارزی اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران تصریح کرد‪ :‬بان��ک مرکزی باید‬ ‫مدیری��ت الزم را انج��ام دهد تا حباب ن��رخ ارز از بین رفته و‬ ‫هیجان های بازار کم ش��ود و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬فرمان به حذف‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی بدهد؛ در غیر این صورت اگر بس��اط دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی همچنان گس��ترده بوده و کنترل و نظارتی هم‬ ‫بر ش��یوه هزینه کرد ان نباش��د‪ ،‬جز اینکه ارز ه��در می رود و‬ ‫بگی��ر و ببند در اقتص��اد‪ ،‬فضا را برای فع��االن اقتصادی ناامن‬ ‫می کن��د‪ ،‬نتیجه دیگری ندارد‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ :‬دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬تنها توزیع رانت برای عده ای خاص اس��ت و باید هر‬ ‫چه س��ریع تر نس��بت به ان تصمیم گیری کرد؛ چراکه این کار‬ ‫به س��ود دولت و مردم و کل اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬خوانساری با‬ ‫امتیازدهی به عملکرد بانک مرکزی ظرف ماه های گذش��ته در‬ ‫بازار ارز‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی ظرف ماههای گذش��ته توانس��ته‬ ‫به عنوان یک بازارساز‪ ،‬نقش خود را تا حدودی خوب بازی کند؛‬ ‫اما پیش ش��رط موفقیت بیشتر سیاستگذار ارزی کشور‪ ،‬حذف‬ ‫دالرهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تعیین تکلیف ان است؛ پس باید این‬ ‫اختیار به بانک مرکزی داده شود تا بانک مرکزی خود تصمیم‬ ‫بگی��رد و دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را حذف کند و ن��رخ همه ارزها‬ ‫را یکس��ان نماید؛ در این صورت می توان ب��ه مدیریت هر چه‬ ‫بهت��ر بانک مرکزی نیز امیدوارتر بود‪ .‬وی با بیان اینکه تجربه‬ ‫حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای برخی از کاالها ظرف هفته های‬ ‫گذشته نشان داده که حذف ارز دولتی‪ ،‬تاثیر چندانی روی نرخ‬ ‫کاالها نخواهد داش��ت و فقط رانت توزیع می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مصرف کننده نهایی از این دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی سودی نمی برد و‬ ‫تورم افزایش دالر هم سال گذشته تا حدود زیادی تخلیه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال��ی که اگر دولت ریل گذاری درس��تی برای دالر‬ ‫و تجاری به ش��رکت های دانش بنیان از طریق صدور بیمه نامه‬ ‫و ضمانتنامه های اعتباری خ��اص دانش بنیان از رویکردهای‬ ‫اساسی صندوق به ش��مار می رود‪ .‬البته رسیدن به برنامه های‬ ‫و اهداف تعیین ش��ده دارای چالش ها و الزامات قانونی اس��ت‬ ‫که در بخ��ش چالش ها تعمیم قانون مالی��ات ارزش افزوده بر‬ ‫خدمات صندوق که موجب افزایش قیمت تمام شده صادرات‬ ‫و کاه��ش رغبت صادرکننده به اس��تفاده از خدمات صندوق‬ ‫می ش��ود و بازنگری نش��دن قانون چگونگی اداره صندوق در‬ ‫‪۲۰‬س��ال گذش��ته با توجه به تح��والت داخل��ی و خارجی از‬ ‫جمل��ه محدودیت اختیار نرخ گ��ذاری که هنوز برعهده هیات‬ ‫وزی��ران قرار دارد که موجب کند ش��دن تصمیم س��ازی های‬ ‫تس��هیل صادرات خواهد ش��د‪ .‬در زمینه الزامات قانونی برای‬ ‫حمایت بیشتر از تولیدات صادرات گرا‪ ،‬تقویت توان سرمایه ای‬ ‫صندوق برای پذیرش ریس��ک های سیاسی و تجاری بیشتر‪،‬‬ ‫مس��تثنا شدن قانون مالیات ارزش افزوده بر خدمات صندوق‪،‬‬ ‫دریافت مصوبات الزم برای تخصیص اعتبار از س��وی صندوق‬ ‫توس��عه ملی برای برقراری اعتبار خری��دار‪ ،‬دریافت مصوبات‬ ‫الزم از س��تاد تدابی��ر وی��ژه اقتصادی ب��رای ورود صندوق به‬ ‫حوزه های جدید از جمله تس��هیل واردات مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫برای تولیدات صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی داشته باشد‪ ،‬به طور قطع می تواند به سود مردم و‬ ‫قشر متوسط و کم درامد جامعه عمل کند؛ به این معنا که بهتر‬ ‫اس��ت که یارانه نقدی را برای این اف��راد باالتر برد و از انها در‬ ‫خرید کاالها‪ ،‬حمایت کرد‪ .‬اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی‬ ‫از دولت این اس��ت که واقعا ترس دولت چیست که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را حذف نمی کند‪ .‬خوانس��اری افزود‪ :‬درباره رفع تعهد‬ ‫ارزی نیز مش��کالتی از س��وی صادرکنندگان بر سر راه اجرای‬ ‫بخش��نامه جدید س��ال ‪ ۹۸‬مطرح می ش��ود که اگر نیاز باشد‪،‬‬ ‫با رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه رایزنی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ترمز تولید‬ ‫و صادرات‬ ‫کفش دستدوز‬ ‫رسول شجری‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران‬ ‫از ابتدای س��ال‪ ،‬واحد های تولیدی کفش های‬ ‫دس��تدوز که بیش از ‪ ۴‬هزار واحد صنفی هستند‪،‬‬ ‫به شدت با کمبود و گرانی مواد اولیه روبه رو شده اند‬ ‫و کار در بس��یاری از تولیدی ه��ا به اجبار متوقف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برخی توزیع کنندگان مواد اولیه نیز‬ ‫از این شرایط سوء استفاده می کنند‪ .‬در این راستا‬ ‫نامه ای به مس��ئوالن نظارتی نوشته ایم اما تاکنون‬ ‫اقدامی انجام نشده است‪ .‬در این نامه خواسته ایم‬ ‫که نهادهای نظارتی همکاری بیشتری با اتحادیه‬ ‫کفاش��ان دس��تدوز داشته باش��ند تا با واحد های‬ ‫توزیع کننده مواد اولیه متخلف برخوردی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬این افراد در نشس��ت هایی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬نفری‬ ‫دور ه��م برای نرخ مواد اولیه کفش تصمیم گیری‬ ‫می کنند و بهانه های گوناگونی را هم برای نرخ های‬ ‫جدید می اورند و با این اقدام ها واحد های تولیدی‬ ‫را از کار انداخته ان��د‪ .‬برای تولید کفش دس��تدوز‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬قلم کاال مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر برای تامین بیش��تر این مواد اولیه‬ ‫ل ما‬ ‫با مش��کل روبه رو شده ایم اما بیشترین مشک ‬ ‫درب��اره چرم گاوی اس��ت‪ .‬واحد های تولید کننده‬ ‫محدودی برای چرم گاوی وجود دارد‪ .‬از یک س��و‬ ‫کاهش کش��تار در پی گرانی گوش��ت و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬ش��یرینی صادرات و قاچ��اق در این حوزه‬ ‫موجب ش��ده تولید کنندگان با کمبود چرم گاوی‬ ‫و گرانی ان روبه رو شوند‪ .‬در نهایت اینکه منطقه‬ ‫یاخچی اباد که ح��دود ‪ ۸۰ ،۷۰‬واحد تولیدی در‬ ‫حوزه نوعی خاص از کفش مردانه در انجا مشغول‬ ‫ب��ه تولید بودند‪ ،‬امروز ب��ه حالت تعطیل در امده‬ ‫اس��ت و شاید گزاف نباشد اگر بگویم کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫واحد انها در حال حاضر فعالیت دارند‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم که رکود و تقاضای محدودی هم‬ ‫در ب��ازار داخلی وجود دارد‪ .‬با این حال هم اکنون‬ ‫از روس��یه سفارش کار داریم اما نمی توانیم تولید‬ ‫کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که با صرف هزینه های‬ ‫زیادی توانس��ته ایم بازار روسیه را به کفش ایرانی‬ ‫عالقه من��د کنیم‪ .‬در این راس��تا هم��کاران ما با‬ ‫شرکت در چندین نمایشگاه توانسته اند به چنین‬ ‫جایگاهی برسند‪ .‬اما حاال که سفارش کار داریم در‬ ‫داخل با ما همکاری نمی شود‪ .‬از وزیران صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پیش��ین و فعلی بارها خواسته ایم‬ ‫که تعاونی ها را فعال کنند‪ .‬خواس��ته بودیم اجازه‬ ‫دهن��د واحد های تولیدی مواد اولیه را خودش��ان‬ ‫وارد کنن��د که این اتفاق کمتر افتاد حتی اگر هم‬ ‫انجام شود‪ ،‬فقط چند واحد تولیدی که توان مالی‬ ‫باالی��ی دارند می توانند وارد کنن��د و این به درد‬ ‫کل جامع��ه کفاش��ان نمی خورد‪ .‬م��ا برای تامین‬ ‫مواد اولیه واحد های کوچک باید در قالب تعاونی‬ ‫فعالیت کنیم‪ .‬در این صورت رصد کردن پولی که‬ ‫از کش��ور خارج می ش��ود و نحوه توزیع ان بسیار‬ ‫راحت تر از انچه امروز انجام می شود‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫این کاری اس��ت که برای حمایت از تولید و رونق‬ ‫اقتصادی باید انجام ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دولت‬ ‫بای��د انهایی که وارد کننده هس��تند را به اتحادیه‬ ‫معرفی کند‪ .‬اتحادیه باید فاکتور خرید فروش��نده‬ ‫مواد اولیه را ببیند‪ .‬ببینم وارد کننده خود اوست؟‬ ‫چند خریده است؟ به چه قیمتی وارد کرده است و‬ ‫به چه قیمتی می فروشد‪ .‬این روال سختی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز طالفروشی های‬ ‫بوشهر به شوکر‬ ‫و اسپری اشک اور‬ ‫ب��رای ارتق��ای امنی��ت واحده��ای صنف��ی‬ ‫خرده فروش��ی طال و جواهر شهرس��تان بوشهر‪،‬‬ ‫این واحدهای صنفی به ش��وکر و اس��پری اشک‬ ‫اور مجهز می ش��وند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ات��اق اصن��اف مرک��ز اس��تان بوش��هر به دنبال‬ ‫نشس��ت مشترک مدیران اتاق اصناف و تعدادی‬ ‫از اتحادیه ه��ای صنف��ی شهرس��تان بوش��هر با‬ ‫س��رهنگ برزگر‪ ،‬رئیس اداره مبارزه با س��رقت‬ ‫پلیس اگاهی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬متصدیان‬ ‫این واحدهای صنف��ی باید کیفیت دوربین های‬ ‫م��دار بس��ته خ��ود را ارتقا دهند ت��ا در صورت‬ ‫نی��از و در مواقع خاص قابلیت شناس��ایی پالک‬ ‫خودروهایی که اقدام به سرقت می کنند را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در صورت تایید صالحیت افرادی که به طور‬ ‫سیار طال عرضه می کنند این افراد نیز می توانند‬ ‫مجوز حمل شوکر و اسپری داشته باشند‪.‬‬ ‫سرهنگ برزگر افزود‪ :‬دوربین های مداربسته‬ ‫واحدهای صنفی طالفروش��ی نباید نقطه کوری‬ ‫در مغازه داش��ته باشند و همه نقاط واحد صنفی‬ ‫باید از طریق ان دوربین قابل رصد باشد‪.‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با رئیس اتحادیه صنف مسافربری استان تهران مطرح شد‬ ‫دست اندازهای جابه جایی کارگران تا شعاع ‪۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با وجود اینکه‬ ‫ماشین های ما‬ ‫همگی تهران‬ ‫«ع» هستند‬ ‫و پالک «ع» به‬ ‫معنای حمل ونقل‬ ‫عمومی است‪ ،‬در‬ ‫تخصیص کارت‬ ‫طرح ترافیک‬ ‫همکاری الزم‬ ‫با ما نمی شود‬ ‫و هزینه های‬ ‫سنگینی بر‬ ‫ما تحمیل‬ ‫شده است‬ ‫با بزرگ ش��دن ش��هرها و خ��روج کارخانه ها از ش��هر‪،‬‬ ‫تردد برای کارکنان به خارج از ش��هر س��خت شد و به این‬ ‫س و گاهی ه��م مینی بوس و ون‬ ‫ترتی��ب صاحبان اتوب��و ‬ ‫برای جابه جایی انها از س��وی صاحبان کار‪ ،‬طرف قرارداد‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬این رویکرد جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت‬ ‫اتحادیه ای برای حمل ونقل کارمندان مشغول به کار است‪.‬‬ ‫با وجود این صنف مس��افربری در تهران دچار مش��کالتی‬ ‫ش��ده که برخ��ی از انها با وجود نشس��ت های پی درپی با‬ ‫متولیان امر هنوز به راه حلی نرس��یده اس��ت‪ .‬البته چند‬ ‫مش��کل از این صنف نیز درحال برطرف شدن است‪ .‬علی‬ ‫انصافی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف مس��افربری استان تهران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به مش��کالت این صنف پرداخت‪ .‬شرح‬ ‫این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €حوزه فعالیت صنف مسافربری تهران چیست و‬ ‫درحال حاضر با چه شرایطی دست به گریبان است؟‬ ‫حوزه فعالیت صنف مس��افربری مرب��وط به اتوبوس ها‪،‬‬ ‫مینی بوس ها و ون های خصوصی است که به عنوان سرویس‬ ‫حمل ونق��ل کارکنان نهاد ه��ا فعالیت می کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه مقرر ش��ده بیشتر کارخانه ها باید به ‪۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران بروند‪ ،‬خوب اس��ت بدانید که ‪۹۸‬درصد حمل ونقل‬ ‫کارکنان کارخانه ها تا شعاع ‪۱۲۰‬کیلومتری تهران را صنف‬ ‫مسافربری استان تهران انجام می دهد‪ .‬کار ما نقدی نیست‬ ‫و مانند شرکت واحد نیستیم که پول خود را بالفاصله پس‬ ‫از کار دریافت کنیم‪ .‬صنف ما با نهاد ها به طور قراردادی کار‬ ‫می کن��د و باید همان گونه که می دانید بیش��تر کارخانه ها‬ ‫ش��رایط اقتصادی مطلوبی ندارند و به پیمانکاران بدهکار‬ ‫هستند‪ .‬با وجود اهمیت باالیی که صنف مسافربری دارد‪،‬‬ ‫هر روز به هزینه های انها افزوده می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در حال��ی که ما از اداره امور مالیاتی طلبکار بودیم اما این‬ ‫اداره‪ ،‬حس��اب مالیات ‪ ۱۰‬س��ال پیش را باز کرده اس��ت و‬ ‫انتظ��ار پرداخت اضاف��ه ان را دارد‪ .‬به این ترتیب از ‪۱۲۰‬‬ ‫عضو اتحادیه ‪ ۲۲‬عضو ان واحد های صنفی خود را تعطیل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫€ €مطلع هس�تیم که مدتی اس�ت این صنف برای‬ ‫تردد در محدوده طرح ترافیک مشکالتی دارد و در‬ ‫واقع یکی از هزینه های اضافی که به هزینه های این‬ ‫صنف اضافه شده‪ ،‬همین طرح ترافیک است‪ .‬ایا این‬ ‫مشکل برطرف شده است؟‬ ‫خیر‪ .‬با وجود اینکه ماش��ین های ما همگی تهران «ع»‬ ‫هس��تند و پالک «ع» به معنای حمل ونقل عمومی اس��ت‬ ‫ام��ا در تخصیص کارت طرح ترافی��ک همکاری الزم با ما‬ ‫نمی ش��ود و هزینه های سنگینی بر ما تحمیل شده است‪.‬‬ ‫بی بی قمر‪ ،‬پیرزن روس��تایی باصفا و سختکوشی است‬ ‫که با مهربانی از پش��م ش��تر برای تان شال و محصوالت‬ ‫دیگر می بافد‪ .‬او توقع دارد به شتر و محصوالت بافته شده‬ ‫از پشم شتر‪ ،‬احترام الزم را بگذارید‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت باس�لام‪ ،‬ارزوی بی بی‪ ،‬خریدن چند‬ ‫ش��تر اس��ت تا ب��رای فرزندانش س��رمایه ای مان��دگار و‬ ‫ارزشمند باش��د (خودش با تاکید می گوید شتر! نه ملک‬ ‫و ساختمان)‪.‬‬ ‫قمر ش��هبازی‪ ۶۵ ،‬س��ال دارد و در روس��تای صیداباد‬ ‫زندگی می کند‪ .‬چند پسر دارد که کوچک ترین شان پیش‬ ‫خودش زندگی می کند‪ .‬کار این پس��ر‪ ،‬ساربانی شترهای‬ ‫اهالی منطقه است‪ .‬اجداد بی بی از یک ایل اصالتا شیرازی‬ ‫هستند که در زمان قاجار به این منطقه کوچ داده شده اند‬ ‫و چند نس��ل اس��ت که اینجا ب��ا نگهداری ش��تر روزگار‬ ‫می گذرانند‪ .‬بی بی قمر بافتن پش��م شتر را از مادرش یاد‬ ‫گرفته اس��ت و ح��اال به نوه های خود و هر کس��ی که به‬ ‫ای��ن کار عالقه مند باش��د‪ ،‬یاد می ده��د‪ .‬او مثل خیلی از‬ ‫پیرزن های قدیم‪ ،‬سواد خواندن و نوشتن ندارد با این حال‬ ‫کارش را خیلی دقیق و منظم انجام می دهد‪.‬‬ ‫روستای «صیداباد» حدود‪۴۰‬دقیقه با قم فاصله دارد و‬ ‫در حاشیه بیابانی وسیع قرار گرفته که رودخانه «قمرود»‬ ‫از کنار ان می گذرد‪ .‬این رودخانه که اکنون خشک شده‪،‬‬ ‫در حال��ی که ما از اداره امور مالیاتی طلبکار بودیم‪ ،‬اما این اداره‪ ،‬حس��اب‬ ‫مالیات ‪ ۱۰‬سال پیش را باز کرده است و انتظار پرداخت اضافه ان را دارد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب از ‪ ۱۲۰‬عضو اتحادی��ه ‪ ۲۲‬عضو ان واحد های صنفی خود را‬ ‫تعطیل کرده اند‬ ‫در این زمینه ما با رئیس س��ازمان ترافیک‪ ،‬رئیس شرکت‬ ‫واحد‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر و‪ ...‬نشست هایی داشته ایم‪ ،‬اما‬ ‫ترتیب اثر داده نشده است‪ .‬چگونه ماشین های شرکت های‬ ‫خصوصی که زیرمجموعه شهرداری هستند برای تردد در‬ ‫محدوده طرح ترافیک مش��کلی ندارد اما ما که جابه جایی‬ ‫کارمندان نهاد ها و کارخانه ها را تا ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران انجام می دهیم باید مش��کل داش��ته باشیم؟ از ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار ماش��ین ما‪ ،‬فق��ط ‪ ۵۰۰‬تا ط��رح می خواهیم اما در‬ ‫این زمینه با ما همکاری نمی ش��ود‪ .‬یعنی فقط ‪ ۵۰۰‬تا از‬ ‫ماش��ین های ما برای جابه جایی کارمندان به منطقه طرح‬ ‫ترافیک ورود پیدا می کنند یک اتوبوس ‪ ۴۲‬نفر را جابه جا‬ ‫می کن��د بنابراین برای کاهش الودگی بهتر اس��ت از این‬ ‫اتوبوس ها برای جابه جایی کارمندان استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €اس�تقبال نهاد ه�ا برای اس�تفاده از س�رویس‬ ‫جابه جایی کارمندان چگونه است؟‬ ‫برخی از س��ازمان ها که در سال های گذشته از سرویس‬ ‫حمل ونق��ل برای کارکنان خود اس��تفاده می کردند حاال‬ ‫مبل��غ مح��دودی بابت ای��اب و ذهاب به کارمندان ش��ان‬ ‫می پردازن��د که البته این پول ب��ا هزینه واقعی جابه جایی‬ ‫کارمندان همخوانی ندارند‪ .‬با وجود این هنوز اس��تفاده از‬ ‫سرویس حمل ونقل برای کارمندان رواج دارد‪.‬‬ ‫€ €برای اینکه با ش�رکت ها و نه�اد همکاری کنید‬ ‫باید در مناقصه شرکت کنید؟‬ ‫همی��ن ط��ور اس��ت‪ .‬برخ��ی واحد های صنف��ی ما در‬ ‫مناقصه های دولتی شرکت می کنند‪ .‬داشتن پروانه کسب‬ ‫ب��ه معن��ای تایید صالحیت واحد ها برای ش��رکت در این‬ ‫مناقصه ها اس��ت‪ .‬در واقع برای مدتی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫اجتماع��ی مجموع��ه اقدام هایی انجام داد که در نهایت به‬ ‫س��مت و س��وی حذف اتحادیه ها پیش می رفت‪ .‬این رویه‬ ‫در دولت های نهم و دهم اغاز ش��د که وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی برای ان دس��ته از شرکت های خدماتی که‬ ‫پروانه کس��ب نداش��تند‪ ،‬تایید صالحیت صادر می کرد‪ .‬به‬ ‫این ترتی��ب‪ ،‬انجمن های کارفرمایی رویکردی را در پیش‬ ‫گرفتن��د که به نوع��ی موازی کاری با ات��اق اصناف بود‪ .‬به‬ ‫عبارتی هر کسی می توانست شرکتی را با ‪۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫بازار بکر فراورده های پشم شتر‬ ‫زمانی نهری پر اب بوده است‪.‬‬ ‫ش��ترداری‪ ،‬کس��ب وکار اصلی تعدادی از اهالی روستا‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��تر برخالف گاو و گوس��فند‪ ،‬در صح��را ازاد و‬ ‫رهاس��ت و از گیاهان خودرو بیابانی تغذیه می کند‪ .‬بی بی‬ ‫قمر و بقیه زنان روس��تا از پش��م شتر برای بافتن سجاده‪،‬‬ ‫ش��ال کمر‪ ،‬سیاه چادر‪ ،‬چادرشب‪ ،‬دستکش و چیزهایی از‬ ‫این دست استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بی بی قمر‪ ،‬هر شال را با ‪ ۳‬گلوله پشم شتر می بافد‪ .‬اول‬ ‫پشم را از روی شترها می چیند و پشم های زبر و سیاه را از‬ ‫بین انها جدا می کند و دور می ریزد‪ .‬باقی پشم ها را با اب‬ ‫شست وشو می دهد‪ .‬پس از خشک شدن‪ ،‬انها را می ریسد‬ ‫و با یک دوک چوبی خیلی س��اده‪ ،‬انه��ا را می تاباند و در‬ ‫ثبت کند و در خانه خود‪ ،‬دفتری بزند بعد وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی ان را تایید صالحیت می کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که شرکتی که از اتحادیه ما پروانه کسب می گیرد‪،‬‬ ‫بای��د ع�لاوه بر تعیین گاراژ‪ ،‬محلی تجاری برای اس��تقرار‬ ‫داش��ته باشد و از ‪۱۰‬نهاد گوناگون تایید صالحیت بگیرد‪.‬‬ ‫پس از دریافت همه این گواهینامه ها‪ ،‬می تواند از اتحادیه‬ ‫پروانه کسب بگیرد‪ .‬این اواخر دیگر در مناقصه های دولتی‬ ‫اصناف را به اصطالح به بازی نمی گرفتند‪ .‬زمانی که محمد‬ ‫شریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود نامه ای به او‬ ‫نوشتیم و در نهایت نامه ای از این وزارتخانه به وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی که ان زمان علی ربیعی بود‪ ،‬ارسال شد‬ ‫تا این مش��کل حل ش��ود اما در ان زمان این کار نیمه کاره‬ ‫ماند و به س��رانجام نرس��ید‪ .‬حاال که محمد شریعتمداری‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ش��ده اس��ت‪ ،‬دوباره از‬ ‫او خواس��تیم که این مش��کل را رفع کند‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫وزی��ر موافقت کرد پروانه کس��ب مبن��ای تایید صالحیت‬ ‫باش��د‪ .‬یعنی افرادی که پروانه کس��ب دارند‪ ،‬دوباره ‪۹۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان به انجمن های کارفرمایی زیرمجموعه وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای دریافت تایید صالحیت‬ ‫پرداخت نکنند‪ .‬این کار به زودی اجرایی می شود و بخشی‬ ‫از هزینه های تحمیلی بر صنف ما کاهش می یابد‪.‬‬ ‫€ €برای تامین ایمنی هنگام کار چه اقدام هایی در‬ ‫این صنف انجام شده است؟‬ ‫مس��ئول اچ اس ای (ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیست)‬ ‫صنف مس��افربران‪ ،‬پلیس راهور اس��ت و ای��ن نهاد تمام‬ ‫اتوبوس ها را ملزم کرده جی پی اس داش��ته باش��ند تا در‬ ‫هر نقطه ای از ایران که تردد دارند‪ ،‬انها را رهگیری کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ان دوربین��ی به نام «س��پهتن» مقابل صورت‬ ‫رانن��دگان اتوبوس قرار گرفته ک��ه در واقع چهره راننده‬ ‫را پلی��س می تواند ببیند‪ .‬ای��ن رانندگان نباید بیش از ‪۸‬‬ ‫س��اعت پشت سر هم رانندگی کنند‪ .‬پلیس تصویر چهره‬ ‫رانن��ده را کنت��رل می کند و اگر ببیند پس از ‪ ۸‬س��اعت‪،‬‬ ‫رانن��ده تغییر نکرده‪ ،‬از طریق همین دس��تگاه بالفاصله‬ ‫به او تذکر می دهند که کنار جاده بایس��تد تا راننده دوم‬ ‫جایگزین شود‪ .‬اگر اتوبوس با سرعت بیش از حد معمول‬ ‫نهایت نخ تابانده شده را با میل قالب می بافد‪.‬‬ ‫منطق طراحی اش بی نظیر است؛ طول هر شال‪ ۵ ،‬وجب‬ ‫بی بی قمری و عرض ان یک پهنای دست اوست‪ .‬سر شال‬ ‫هم رشته رشته بافته شده تا محکم کردن ان به دور کمر‬ ‫راحت باشد‪ .‬پشم ش��تر‪ ،‬قابلیتی عالی در جذب رطوبت‬ ‫دارد و محصولی طبیعی به ش��مار می اید‪ .‬در گزارش��ی از‬ ‫صدا و سیما امده است که در استان قم ‪۷‬هزار شتر وجود‬ ‫دارد و به گفته رئیس اتحادیه شترداران‪ ،‬این رقم نسبت به‬ ‫سال های گذشته رشد ‪۱۰‬درصدی داشته است اما کسانی‬ ‫که دغدغه رشد صنعت پرورش شتر و فراورده های ان را‬ ‫داشته باشند بسیار کم هستند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که ب��ا توجه ب��ه فوای��د بی نظیر‬ ‫محصوالت ش��تر از جمله پش��م ان و همچنین سازگاری‬ ‫باالی این حیوان با شرایط بیابانی شهر قم می توان ساالنه‬ ‫س��رمایه زیادی از این صنعت را در کش��ور به گردش در‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫از هر شتر در طول سال می توان ‪ ۵‬کیلوگرم پشم چید‬ ‫با احتساب ‪۷‬هزار نفر شتر و ‪ ۵۰‬هزار تومان هزینه هر شال‬ ‫بافته ش��ده از پشم شتر‪ ،‬س��رمایه ای حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫تومان در س��ال در کویر قابل اس��تفاده است‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین می افزاید در روس��تای کردوان اس��تان بوشهر‬ ‫مرغوب ترین عبا از پشم شتر بافته و صادر می شود‪.‬‬ ‫حرک��ت کند نیز پلیس از طریق جی پی اس بالفاصله این‬ ‫س��رعت را تش��خیص می دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬همه این‬ ‫اتوبوس ها باید معاینه فنی بگیرند و تمامی رانندگان باید‬ ‫گواهینامه رانندگی پایه یک که تخصصی ترین گواهینامه‬ ‫رانندگی است را داشته باشند‪ .‬همه این اتوبوس ها جعبه‬ ‫کمک ه��ای اولیه دارند و از کمربند ایمنی نیز اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابراین پلی��س راهور به خوب��ی بر اچ اس ای‬ ‫صنف مس��افربری نظارت دارد اما در چند س��ال گذشته‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در اموزش و تایید‬ ‫اچ اس ای ای��ن صن��ف دخالت می کرد‪ .‬ای��ن وزارتخانه با‬ ‫وج��ود دریافت ‪ ۹۰۰‬هزار تومان از رانندگان اموزش های‬ ‫تخصصی به انها ارائه نمی داد‪ .‬سر فصل هایی مانند نحوه‬ ‫باال رفتن از داربس��ت و گذاش��تن کاله ایمنی هنگام کار‬ ‫و‪ ...‬را مط��رح می کردند که این اموزش ها برای کارگران‬ ‫حوزه س��اختمان اس��ت و ارتباطی به رانندگان ندارد‪ .‬ما‬ ‫ای��ن موضوع را ب��ا وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی در‬ ‫میان گذاش��تیم و از او خواس��تیم تا ای��ن نوع اموزش ها‬ ‫را ب��ه اتاق اصناف واگذار کند ت��ا اموزش های تخصصی‬ ‫ب��ه رانن��دگان بدهند‪ .‬ات��اق اصناف تهران خ��ود مرکز‬ ‫ام��وزش دارد و خود این تش��کل نی��ز در زمینه افزایش‬ ‫ایمن��ی کار فعالیت های��ی دارد‪ .‬تا این لحظه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی موافقت کرده اند که این تغییر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €تهیه اتوبوس های نو چقدر هزینه دارد؟‬ ‫اتوبوس اس��کانیا یک و نیم س��ال پیش ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ داشت که با اقساط می توانستیم ان را خریداری‬ ‫کنیم حاال همان اتوبوس حدود ‪ ۳‬میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن پول را اگ��ر در بانک بگذاریم بهتر نیس��ت؟ قوانین‬ ‫موجود حامی اش��تغال نیس��ت و باید تغییر کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه به ماش��ین ‪۱۰‬سال به باال معاینه فنی نمی دهند و‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ ۷۵‬درصد ماش��ین های مان عمر‬ ‫باالی ‪ ۱۲‬سال دارند‪.‬‬ ‫€ €و کالم پایانی شما؟‬ ‫هزینه های حاش��یه ای مس��افربری و مشکالت ما یکی‬ ‫دو تا نیست و هر روز شاهد بروز مسائل جدیدی هستیم‬ ‫اما در تالش هس��تیم با برگزاری نشست های تخصصی با‬ ‫مس��ئوالن از این مش��کالت بکاهیم‪ .‬اگر موانع این صنف‬ ‫برطرف نش��ود‪ ،‬کارگران یک کارخانه که خارج از ش��هر‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای رس��یدن به محل کار خود دچار مش��کالت‬ ‫جدی می ش��وند‪ .‬حال اینکه محاس��به کنید اگر یک روز‬ ‫یکی از رانندگان نتواند کار خود را انجام دهد چه هزینه‬ ‫سنگینی بر تولید و اقتصاد خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫صدور گواهی های مالیاتی‬ ‫برای اصناف‪ ،‬الکترونیکی شد‬ ‫س��امانه صدور گواهی موضوع ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مس��تقیم برای‬ ‫تس��هیل و تسریع مودیان اصناف عملیاتی ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬نادر جنتی‬ ‫در نام��ه ای به اداره ام��ور مالیاتی از ارائه صدور گواه��ی مالیاتی برای اصناف‬ ‫به طورالکترونیکی خبر داد‪.‬‬ ‫در نام��ه مع��اون مالیات های مس��تقیم س��ازمان امور مالیاتی امده اس��ت‪:‬‬ ‫«در اجرای سیاس��ت های کلی س��ازمان برای گس��ترش خدمات الکترونیکی‬ ‫و به منظور تس��ریع و تس��هیل فراین��د صدور گواهی مالیات��ی مربوط و جلب‬ ‫رضایتمندی مودیان‪ ،‬سامانه صدور گواهی موضوع ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم برای متقاضیان صدور‪ ،‬تمدید‪ ،‬تجدید پروانه کسب یا کار (اصناف) از‬ ‫تاریخ ‪ 1398/۰۲/۰۱‬به طور سراس��ری برای تمامی اتاق های اصناف در تمامی‬ ‫ش��هرهای کشور‪ ،‬عملیاتی شده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مراتب به طور رسمی به‬ ‫اتاق اصناف ایران اطالع داده ش��ده و مقرر شد از تاریخ یادشده‪ ،‬ارسال تمامی‬ ‫استعالم های موضوع ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مستقیم از اتاق های اصناف‬ ‫فقط به طور الکترونیکی انجام شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مقتضی اس��ت مراتب صدور گواهی الکترونیکی یادش��ده به‬ ‫تمامی اداره های امور مالیاتی‪ ،‬تاکید شود و برای اتاق های اصناف و اتحادیه های‬ ‫مربوط نیز اطالع رس��انی های تکمیلی الزم انجام شود‪ .‬به عالوه‪ ،‬ترتیبی اتخاذ‬ ‫ش��ود که اداره های کل ام��ور مالیاتی با هماهنگی اتاق ه��ای اصناف‪ ،‬اقدام به‬ ‫نظارت های دوره ای بر پروانه های صادر یا تجدید یا تمدید شده و مطابقت انها‬ ‫با گواهی های الکترونیکی مربوط کنند‪».‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‹ ‹قیم�ت ارز ‪ ۱۳‬هزار و حت�ی ‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫هم نیست‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری که به تازگی در دیدار با‬ ‫جمعی از کارافرینان و فعاالن اقتصادی س��خن گفته‪ ،‬بر‬ ‫این موضوع تاکید کرده است که نرخ ارز ‪ ۱۳‬هزار و حتی‬ ‫‪ ۸‬هزار تومان نیست و شرایط و مسائل روانی است که در‬ ‫افزای��ش نرخ ارز وج��ود دارد‪ .‬روحانی تاکید کرد که ازاد‬ ‫گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کاال به جای انتقال‬ ‫ارز خوب است به شرطی که کاالی وارد شده را بر مبنای‬ ‫دالر ‪ ۱۳‬هزار تومانی با مردم حس��اب نکنند و حداقل بر‬ ‫اساس ارز نیمایی محاسبه کنند‪ .‬محاسبه کاالی وارداتی‬ ‫با نرخ ازاد به مردم فش��ار وارد می کند‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه برای دولت راحت تر اس��ت صادرکننده جنس‬ ‫م��ورد نیاز کش��ور را هم وارد کند‪ ،‬گفت‪ :‬به ش��رطی که‬ ‫قیمت ه��ا را برای مصرف کننده ب��اال نبرد‪ .‬روحانی یاد اور‬ ‫ش��د‪ :‬همه می دانیم که نرخ ارز ‪ ۱۳‬هزار تومان نیس��ت و‬ ‫حتی ‪ ۸‬هزار تومان هم نیس��ت و ش��رایط و مسائل روانی‬ ‫در افزای��ش نرخ ارز وج��ود دارد‪ .‬رئیس جمهوری در این‬ ‫جلسه تاکید کرده است که قیمت های فعلی ‪ ۱۳-۱۴‬هزار‬ ‫تومان بازار ازاد را قبول ندارد و بر اساس کارشناسی های‬ ‫دولت‪ ،‬نرخ واقعی دالر‪ ،‬کمتر از ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت‬ ‫اما متاسفانه جنگ روانی دشمن باعث شده تا قیمت دالر‬ ‫در بازار به رقم های باالتر کشیده شود‪ .‬رئیس جمهوری بار‬ ‫دیگر تاکید کرد که هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم‬ ‫است و فشار دشمن در کوتاه مدت با هدف اثرگذاشتن بر‬ ‫وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه‬ ‫کشور است و در چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی‬ ‫و دولتی کنار هم باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز می تواند پایین تر بیاید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۶‬افزایش نرخ دالر ش��روع ش��د و اواسط‬ ‫ س��ال ‪ ۹۷‬به بیش��ترین حد خود‪ ،‬یعنی ح��دود ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬اغاز اذر سال گذش��ته‪ ،‬دولت با تغییراتی‬ ‫در کابینه و اعمال سیاس��ت های جدید‪ ،‬توانس��ت اوضاع‬ ‫را ق��دری ارام کن��د و نرخ دالر به ح��دود ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫نزدیک شد‪ .‬اگرچه این روند خیلی پایدار نماند و بار دیگر‬ ‫در ماه های پایانی سال نوسان های این بازار شدت گرفت‬ ‫و نرخ دالر به ‪ ۱۲‬هزار تومان رسید اما در همان زمان هم‬ ‫عده ای اعتقاد داش��تند که این نوسان ها گذراست و پس‬ ‫از چند روز از شدت ان کاسته می شود و دالر به مرزهای‬ ‫پایین تر برمی گردد که این اتفاق هم افتاد‪.‬‬ ‫حرک��ت سینوس��ی ب��ازار ارز‪ ،‬از همان زم��ان تاکنون‬ ‫همچن��ان ادامه دارد‪ .‬نرخ ارز ریزش می کند‪ ،‬در مقاطعی‬ ‫به دالیلی که گفته می ش��ود سیاسی و روانی است‪ ،‬رشد‬ ‫می کن��د ام��ا چون اعتقاد بر این اس��ت ک��ه فاکتورهای‬ ‫اقتصادی در این رش��د نرخ دخیل نیس��تند و ارز ظرفیت‬ ‫رش��د بیش��تر را ن��دارد‪ ،‬بار دیگ��ر به مح��دوده پایین تر‬ ‫برمی گردد و مسیر کاهشی را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫در هفته های گذش��ته نیز در حال��ی که نرخ ارز در پی‬ ‫ایج��اد چندین ش��وک روان��ی و با توجه ب��ه رخدادهای‬ ‫سیاس��ی به مرز حس��اس ‪ ۱۵‬هزار تومان رس��یده بود‪ ،‬با‬ ‫فروکش کردن این تنش ها و اعمال سیاست های مناسب‬ ‫از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬این نرخ دوباره به کانال ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان بازگشت و با کمی نوسان به روند کاهشی خود ادامه‬ ‫داد‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬روز گذش��ته بازار ارز با تداوم کاهش‬ ‫قیمت ه��ا در حالی فعالیت خود را در چهارمین روز هفته‬ ‫از سر گرفت که نرخ دالر در صرافی ها با کاهشی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رس��ید و نرخ یورو‬ ‫وارد کان��ال ‪ ۱۵‬هزار تومان ش��د‪ .‬به ه��ر حال‪ ،‬بازار ارز در‬ ‫حالی این روزها روی کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان در نوسان است‬ ‫که همواره تاکید ش��ده است نرخ واقعی ارز این رقم هایی‬ ‫نیست که در بازار ازاد وجود دارد و رقم منطقی حدود ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت و موضوع های سیاسی و جو روانی‬ ‫بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ ارز گذاشته است؛ موضوعی‬ ‫که رئیس جمهوری نیز بر ان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫بازار در انتظار دالر ‪ ۸‬هزار تومانی‬ ‫روز گذش��ته ب��ازار ارز با تداوم کاهش قیمت ه��ا در حالی فعالیت‬ ‫خود را در چهارمین روز هفته از سر گرفت که نرخ دالر در صرافی ها‬ ‫با کاهش��ی بیش از ‪ ۱۰۰‬تومان به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رس��ید و‬ ‫نرخ یورو وارد کانال ‪ ۱۵‬هزار تومان شد‬ ‫‹ ‹بازار متشکل‪ ،‬بازار ارز را سامان می دهد؟‬ ‫در حال��ی اعتقاد بر این اس��ت که ن��رخ باالی ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومانی برای ارز غیرمنطقی و غیر واقعی است و واقعیت های‬ ‫اقتصادی کشور نرخ های ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومانی را نمی پذیر د‬ ‫که برخی معتقدن��د دولت خود بازی گردان صحنه بازار ارز‬ ‫اس��ت و هر زمان که اراده کن��د‪ ،‬می تواند نرخ ارز را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬این افراد بر این باورند که بازار ارز در ایران نیز همچون‬ ‫سایر بازارها‪ ،‬انحصاری است‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت می تواند ان را‬ ‫حت��ی اگ��ر بخواهد به زیر ‪ ۸‬هزار تومان نیز برس��اند‪ .‬اما در‬ ‫ای��ن بین‪ ،‬عده ای هم هس��تند که معتقدن��د نرخ ارز باید بر‬ ‫اساس عرض هو تقاضا تعیین شود و این بازار است که می تواند‬ ‫تعیین کنن��ده نرخ واقعی ارز در اقتصاد باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬به‬ ‫اعتق��اد کارشناس��ان از انجا که دول��ت در تازه ترین تدبیر‪،‬‬ ‫تصمیم دارد نرخ واقعی ارز را در بازار متش��کل ارزی کشف‬ ‫کند و در نهایت به ساماندهی بازار بپردازد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫اگر قیمت گذاری دستوری در این بازار اتفاق نیفتد‪ ،‬در اینده‬ ‫شاهد ارامش بازار ارز و حتی کاهش قیمت ها خواهیم بود و‬ ‫نرخ ارز می تواند به سمت تعادل و واقعی شدن پیش برود‪.‬‬ ‫‹ ‹افت نرخ ارز با کاهش تقاضا‬ ‫محمدرض��ا پور ابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره با بیان اینکه با توجه‬ ‫به تغییر سیاس��ت های ارزی دولت در نیمه دوم س��ال ‪۹۷‬‬ ‫و تصمیم هایی که در طول نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬و اغاز س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬گرفته شد مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست های‬ ‫ارزی ما نس��بت به گذشته بهتر است‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری هایی‬ ‫که کمیس��یون اقتصادی درباره تس��ریع در روند راه اندازی‬ ‫بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید‬ ‫و در نشس��ت مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی‬ ‫با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد‬ ‫امسال‪ ،‬بازار متشکل ارزی راه اندازی شود‪ .‬وی درباره هدف‬ ‫از راه اندازی بازار متش��کل ارزی گفت‪ :‬س��اماندهی نرخ ارز‬ ‫در اقتصاد کش��ور از اهداف مهم این اقدام اس��ت‪ .‬برخالف‬ ‫عده ای که تصور می کردند ایجاد بازار متش��کل ارزی شاید‬ ‫پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد ما معتقدیم‬ ‫ایجاد بازار متش��کل ارزی بازار ارز را س��اماندهی می کند‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی گفت‪ :‬ایج��اد بازار متش��کل ارزی می تواند‬ ‫ب��ه تعادل بهت��ر بازار ارز کمک کند؛ نخس��تین مزیتی که‬ ‫ب��رای ایجاد بازار متش��کل ارزی وج��ود دارد‪ ،‬دادن انگیزه‬ ‫ب��ه صادرکنن��دگان مبنی ب��ر توزیع منابع ارزی ناش��ی از‬ ‫صادرات ش��ان به بازار است‪ .‬پور ابراهیمی گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫ب��ازار متش��کل ارزی همزمان با افزای��ش قابل توجه حجم‬ ‫عرضه ارز به دلیل بازگش��ت منابع ارزی ناشی از صادرات و‬ ‫همچنی��ن صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد‬ ‫کش��ور کاهش خواهد یافت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ش��کل گیری‬ ‫بازار متش��کل‪ ،‬میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه‬ ‫ارز در بازار را افزایش می دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬در هفته های اینده‬ ‫کاهش نرخ بازار غیررسمی ارز را شاهد خواهیم بود و تعادل‬ ‫منطقی در بازار ایجاد خواهد ش��د‪ .‬عضو شورای هماهنگی‬ ‫اقتصادی س��ران قوا گفت‪ :‬ایجاد بازار متش��کل ارزی مانع‬ ‫رانت و فس��اد در کشور می ش��ود زیرا چندنرخی بودن ارز‬ ‫موجب توزیع رانت و فساد است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت منطقی شدن نرخ ارز‬ ‫مرتضی عزتی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی نی��ز در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه این بازار است که نرخ واقعی‬ ‫ارز را تعیین می کند و نرخ واقعی بر اس��اس عرضه و تقاضا‬ ‫به دس��ت می اید‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا دولت و سیاست گذار‬ ‫اقتصادی هر چه بتواند عرضه وتقاضای ارز را به سمت تعادل‬ ‫پیش ببرد می تواند در راستای کاهش قیمت ها موفق باشد و‬ ‫نرخ ارز را به سمت نرخ های واقعی تر هدایت کند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به راه اندازی بازار متش��کل ارزی که قرار اس��ت در این بازار‬ ‫کش��ف نرخ بر اس��اس عرضه وتقاضا انجام شود اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من اگر بازار متشکل ارزی شکل بگیرد‪ ،‬بر پایه‬ ‫سیاست های مساعد این بازار به نظر می رسد که قیمت ها به‬ ‫سمت منطقی شدن حرکت کند و بازار ارز از حالت ملتهب و‬ ‫سفته بازانه خارج خواهد شد و این یعنی فراهم شدن شرایط‬ ‫برای کاهش نرخ بیش��تر ارز و به ثبات رسیدن بازار‪ .‬وی در‬ ‫عین حال تاکید کرد‪ :‬اگر هدف منطقی کردن نرخ ارز و قرار‬ ‫گرفتن در محدوده های پایین تر اس��ت‪ ،‬پیش ش��رط فراهم‬ ‫ش��دن این شرایط‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬کم شدن‬ ‫نس��بت واردات به صادرات‪ ،‬افزایش ورود ارزی به کش��ور‪،‬‬ ‫بیشتر شدن سرمایه های خارجی در کشور و‪ ...‬است‪ .‬در این‬ ‫حالت اس��ت که می توان امیدوار بود ن��رخ ارزهای خارجی‬ ‫کاهش و ارزش پول ملی افزایش یابد و در نهایت اقتصاد به‬ ‫ثبات برس��د‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬درحال حاضر اقتصاد‬ ‫ایران درگیر مش��کالتی است که این مشکالت با فشارهای‬ ‫خارجی و تحریم ها تش��دید ش��ده و زمینه رش��د نرخ ارز را‬ ‫در داخل کش��ور فراهم کرده اس��ت که شاید نرخ واقعی هم‬ ‫نباش��د‪ .‬ام��ا به هر حال ش��رایط فعلی‪ ،‬قیم��ت ارز را به این‬ ‫محدوده رس��انده اس��ت و اگر انتظار این اس��ت که نرخ ها‬ ‫بار دیگر کاهش یابد و به محدودهای پایین برس��د‪ ،‬تحقق‬ ‫این هدف به قدرت سیاس��ت گذار و متعادل س��ازی عرضه و‬ ‫تقاضای ارز در کشور بستگی دارد‪.‬‬ ‫مصطفی صفاری‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫معتقد اس��ت که ب��ازار ارز‪ ،‬مثل‬ ‫هر بازار دیگری بر اساس عرضه وتقاضا فعالیت می کند و‬ ‫نرخ واقعی ارز باید بر اس��اس این فاکتور تعیین شود‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬زمانی که عرضه وتقاضا در بازار ارز غیرمتعادل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این امر روی قیمت ها تاثیر می گذارد و زمینه‬ ‫رشد قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بازار ارز درحال حاضر با توجه به شرایط‬ ‫فعل��ی اقتص��اد با افزای��ش تقاضا در چن��د بخش‪ ،‬یعنی‬ ‫واردات کاال و خدمات‪ ،‬خروج سرمایه‪ ،‬فعالیت سوداگری‬ ‫و سفته بازی روبه رو اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این در شرایطی است‬ ‫که به دلی��ل محدودیت های ناش��ی از تحریم‪ ،‬در بحث‬ ‫عرض��ه ارز محدودیت های��ی وجود دارد ک��ه همین امر‬ ‫سبب شده تا عرضه وتقاضا با هم همخوانی نداشته باشد‬ ‫و زمینه رشد قیمت ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ های فعلی که در بازار ارز وجود دارد‬ ‫خیل��ی با منطق ب��ازار و اقتصاد کش��ور همخوانی ندارد‬ ‫و بای��د کاهش یاب��د اما به طور حت��م محقق کردن این‬ ‫هدف نیازمند فراهم کردن برخی ش��رایط و بسترهاست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بازار ارز بیش��ترین تاثیر را از ش��وک های‬ ‫سیاس��تی و روانی می گیرد و این ش��وک ها تا حد امکان‬ ‫باید در اقتصاد ما کمرنگ شود‪.‬‬ ‫دولت باید اجازه دهد که نرخ ارز بر اس��اس تورم‪ ،‬رشد‬ ‫منطقی را طی کند و با س��رکوب نرخ ها در نهایت زمینه‬ ‫نوسان های ش��دید قیمت را فراهم نکند‪ .‬این کارشناس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت باید فضای سفته بازی را کمرنگ کند‬ ‫که به نظر می رس��د با راه اندازی بازار متش��کل ارزی این‬ ‫مهم تاحد قابل قبولی محقق ش��ود زیرا قرار است کشف‬ ‫قیم��ت ارز در این بازار انجام ش��ود و ای��ن یعنی کوتاه‬ ‫کردن دست واسطه گران و دالالن در نرخ گذاری ارز‪ .‬بازار‬ ‫متش��کل ارزی می تواند مکمل خوب��ی برای بازار نیمایی‬ ‫باش��د و نیازه��ای خرد را پاس��خ دهد و ای��ن در نهایت‬ ‫قیمت ها را می تواند منطقی کند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا پور ابراهیمی‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری بی�ش از ‪ ۴۶‬ه�زار کارت اعتب�اری در‬ ‫پست بانک‬ ‫عضو هیات مدیره پست بانک گفت‪ :‬برای کمک به قدرت خرید‬ ‫مردم برای خرید کاالهای ایرانی در سال گذشته بیش از ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫کارت اعتب��اری ب��ه ارزش بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۴۴۸‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت مرابحه به مشتریان بانک واگذار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬محمدحسین مهرانی‬ ‫ب��ا اع�لام این خبر افزود‪ :‬کارت های اعتب��اری این بانک در ‪ ۳‬نوع‬ ‫ی صادر می شود که کارت های طالیی برای‬ ‫طالیی‪ ،‬نقره ای و برنز ‬ ‫تس��هیالت بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال��ی‪ ،‬کارت نقره ای برای‬ ‫تس��هیالت بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال��ی و کارت برنزی نیز‬ ‫برای تسهیالت تا سقف ‪۱۰۰‬میلیون ریال واگذار می شود‪ .‬مهرانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از مجموع کارت های اعتباری صادرش��ده در س��ال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۲۳‬درصد کارت طالیی‪ ۳۸ ،‬درصد کارت نقره ای و‬ ‫‪ ۳۹‬درصد نیز کارت برنزی بوده است‪ .‬عضو هیات مدیره پست بانک‬ ‫ای��ران‪ ،‬اینترنت بانک را یک��ی از بهترین خدمات بانکی موجود در‬ ‫کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬اینترنت بانک این بانک در س��ال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۴۶۰‬هزار کاربر داشته و با توجه به رضایتمندی کاربران‪،‬‬ ‫ای��ن تعداد به س��رعت در حال افزایش اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫پست بانک دس��تگاه های خودپرداز فعال این بانک را ‪ ۲۹۳۸‬عدد‬ ‫اع�لام و تصری��ح کرد‪ :‬از مجموع این دس��تگاه ها ‪ ۵۱۹‬دس��تگاه‬ ‫مالکیت��ی‪ ۱۲۴۹ ،‬دس��تگاه متعلق ب��ه وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ۱۰۰۸ ،‬دس��تگاه مرب��وط به صاحب��ان باجه ها و ‪۲۱۷‬‬ ‫دس��تگاه نیز به صورت واگذاری اس��تیجاری به اشخاص در قالب‬ ‫پرستاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویک�رد حمایت�ی بانک ملی ب�رای رفع نیازهای‬ ‫اساسی خانوار‬ ‫بان��ک ملی ایران در یک ماه اغاز امس��ال ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۹۶۵‬مورد‬ ‫تس��هیالت به صورت فروش اقس��اطی‪ ،‬جعاله و مرابحه برای رفع‬ ‫نیازهای ضروری خانوار پرداخته است که ارزش این تسهیالت به‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۸‬میلیارد ریال می رسد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬س��ال گذشته نیز بخش��ی از نیازهای اساسی خانوار با‬ ‫تسهیالت این بانک تامین شد به طوری که در سال ‪ ۹۷‬تعداد یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۸۰‬مورد از این تسهیالت به ارزش ‪ ۲۷۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۵‬میلیارد ریال پرداخت شده است‪ .‬همچنین بانک ملی ایران‬ ‫در سال رونق تولید‪ ،‬حمایت از بازار کاالی داخلی را در دستور کار‬ ‫سال‪ ۶۶۳ ،‬مورد تسهیالت فروش‬ ‫خود قرار داده و در یک ماه اغاز ‬ ‫اقساطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به ارزش ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخته است‪ .‬از سویی‪ ،‬بانک ملی ایران در راستای هم سویی‬ ‫بو کار را مورد‬ ‫با سیاست های دولت همواره رونق بازار تولید و کس ‬ ‫توجه قرار داده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در س��ال گذش��ته نیز ‪ ۸۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰‬مورد تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی داخلی به ارزش‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۲‬میلیارد ریال تخصیص داده است‪ .‬از اغاز امسال تا‬ ‫پایان فروردین‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۹۳۱‬مورد تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫نیز برای حمایت از تولید و اشتغال کشور به ارزش ‪ ۶‬هزار و ‪۵۵۱‬‬ ‫میلیارد ریال از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت دوهفت�ه ای برای ش�رکت در جش�نواره‬ ‫ب من»‬ ‫« معلم محبو ‬ ‫دانش اموزان کمتر از دو هفته فرصت دارند تا با ارسال عکس یا‬ ‫ب من» بانک سرمایه شرکت‬ ‫نقاشی خود در جشنواره «معل م محبو ‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه‪ ،‬هم اکنون جشنواره‬ ‫ معلم محبوب من در حال برگزاری است و دانش اموزان ت ا جمعه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬خردا د فرصت دارند تا لحظات حضور در کنار معلم دلس��وز و‬ ‫مهربان خود را از طریق عکس یا نقاشی ثبت کرده و سپس ان را‬ ‫در صفحه اینستاگرام خود با درج دو هشتگ ‪#‬معلم_محبوب_من‬ ‫و ‪#‬بانک_سرمایه به اشتراک بگذارند و به صف شرکت کنندگان در‬ ‫قرعه کش��ی ملحق شده و شانس خود و معلم ارجمندشان را برای‬ ‫بردن کارت هدیه در قرعه کشی جشنواره بیازمایند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در این قرعه کشی ‪ ۷۰‬کارت هدیه ‪ ۵‬میلیون ریالی برای معلمان و‬ ‫‪ ۷۰‬کارت هدیه ‪ ۲‬میلیون ریالی برای دانش اموزان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬قرعه کشی جشنواره معل م محبوب من‬ ‫پس از عید س��عید فطر برگزار می ش��و د و برندگان خوش ش��انس‬ ‫این جش��نواره پنجش��نبه‪ ۲۳ ،‬خردا د معرفی می شوند‪ .‬هموطنان‬ ‫می توانند اخبار این جش��نواره را از طریق وب سایت بانک سرمایه‬ ‫به نش��انی ‪ www.sbank.ir‬یا صفحه اینستاگرام بانک به نشانی‬ ‫‪ www.instagram.com/banksarmaye‬دنبال کنند‪.‬‬ ‫رسول خوانساری‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫‹ ‹نرخ ارز ظرفیت رشد بیشتر را ندارد‬ ‫همچنین احمد کیمیایی اس��دی‪ ،‬عضو کمیسیون بازار‬ ‫پ��ول و س��رمایه ات��اق تهران پیش از ای��ن در گفت وگو با‬ ‫ب��ر این موضوع تاکید کرده ب��ود که اقتصاد ایران‬ ‫ظرفیت رش��د بیش��تر نرخ ارز را ندارد و این عوامل روانی‬ ‫و تنش های سیاس��ی اس��ت که باعث نوس��ان و رشد نرخ‬ ‫دالر می شود‪.‬‬ ‫وی به تنش های سیاسی و عوامل روانی که باعث افزایش‬ ‫نرخ دالر می شود اشاره کرده و گفته بود‪ :‬این تنش ها باعث‬ ‫شد تا در هفته های اخیر نرخ دالر تا محدوده نرخ ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫توم��ان حرکت کن��د‪ ،‬البته انتظار این ب��ود که با فروکش‬ ‫کردن این تنش ها نرخ ها تعدیل شود که این اتفاق افتاد و‬ ‫نرخ دالر اینک در کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان قرار دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه تجربه نش��ان داده نرخ ارز پس از‬ ‫رش��دهای هیجانی‪ ،‬فروکش خواهد ک��رد که چند روزی‬ ‫اس��ت شاهد این اتفاق هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد نرخ‬ ‫دالر ظرفیت رشد بیشتر را ندارد و اگر عوامل روانی باعث‬ ‫رش��د این نرخ ش��وند‪ ،‬باز هم عقب گرد خواهد داش��ت‪ .‬به‬ ‫گفته کیمیایی اس��دی‪ ،‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬عامل سیاسی و‬ ‫روانی اس��ت که زمینه رش��د قیمت ها را در بازار ارز فراهم‬ ‫می کن��د و از انجا که به مس��ائل اقتصادی ارتباطی ندارد‪،‬‬ ‫نمی توان نرخ های باال را برای دالر ماندگار دانست‪.‬‬ ‫او به راه اندازی بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫بازار به ش��کل ذاتی می تواند ارامش نس��بی را به بازار ارز‬ ‫برگرداند و عاملی برای کاهش بیش��تر قیمت ها شود اما به‬ ‫هر حال عملکرد بازار متش��کل ارزی در روند حرکتی نرخ‬ ‫ارز بس��یار مهم و تعیین کننده است و اگر این بازار فعالیت‬ ‫مناس��بی داشته باشد‪ ،‬می تواند انتظارات بازار ارز را تامین‬ ‫کند و زمینه کاهش قیمت ها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالر ‪ ۱۳‬هزار تومانی با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد‬ ‫موفقیت بازار‬ ‫بین بانکی‬ ‫در کنترل‬ ‫اضافه برداشت‬ ‫‹ ‹بیمه تعاون ‪ ۳۵‬ریال سود محقق کرد‬ ‫ش��رکت بیم��ه تع��اون در دوره ‪ ۱۲‬م��اه منته��ی ب��ه ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪( ۱۳۹۷‬حسابرسی نش��ده) به ازای هر س��هم خود ‪ ۳۵‬ریال‬ ‫سود محقق کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬شرکت بیمه تعاون بر اساس اطالعیه ای که در‬ ‫س��امانه کدال منتش��ر شده‪ ،‬در دوره ‪ ۱۲‬ما ه منتهی به ‪ ۲۹‬اسفن د‬ ‫‪( ۱۳۹۷‬حسابرسی نش��ده) به ازای هر س��هم ‪ ۳۵‬ریال سود محقق‬ ‫کرده است‪ .‬این شرکت سرمایه خود را ‪ ۲۰۶‬درصد افزایش داده و‬ ‫با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬در سود‬ ‫هر س��هم ‪ ۶۰‬درصد کاهش داش��ته اما سود خالص ان ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬این شرکت بر مبنای عملکرد ‪ ۱۲‬ما ه برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفن د ‪ ۱۳۹۷‬مبلغ ‪ ۵۲.۰۷۵‬میلیون ریال سود‬ ‫خالص محقق کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬حق بیمه صادرش��ده این ش��رکت در‬ ‫دوره م��ورد گزارش یک میلیون و ‪ ۹۱۸‬هزار و ‪ ۹۸۳‬میلیون ریال‬ ‫اعالم شده که نسبت به سال پیش از ان ‪ ۱۷‬درصد کاهش نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬همچنی��ن درامد ح��ق بیمه این ش��رکت ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪۳۲۵‬هزار و ‪ ۶۸۳‬میلیون ریال بوده که ‪ ۱۸‬درصد نس��بت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬رش��د داشته اس��ت‪ .‬خس��ارت پرداختی بیمه تعاون در دوره‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۷‬نیز رقم یک میلیون و ‪ ۳۹۳‬هزار و ‪۴۴۴‬‬ ‫میلیون ریال بوده که ‪ ۴۶‬درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش‬ ‫از ان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته بانک ها به دالیلی مانند‬ ‫افزایش مطالب��ات غیرجاری‪ ،‬انجم��اد دارایی ها و‬ ‫پرداخت س��ودهای نامتعارف به سپرده ها اقدام به‬ ‫برداش��ت های بیش از حد از مناب��ع بانک مرکزی‬ ‫کرده اند که این امر‪ ،‬بدهکاری بیش��تر انها به بانک‬ ‫مرکزی را رقم زده و خود موجب افزایش پایه پولی‬ ‫و نقدینگی افسارگس��یخته ش��ده اس��ت‪ .‬هر چند‬ ‫برداش��ت بانک ها از مناب��ع بانک مرکزی به ویژه در‬ ‫یک دهه گذشته‪ ،‬به یک رفتار متداول تبدیل شده‬ ‫ام��ا در ماه های اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫ت به گونه ای که به گفته‬ ‫تا حدی کاهش یافته اس�� ‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی‪ ،‬رقم ان از ‪ ۱۸۲‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان در پایان مهر ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۱۶۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در پایان بهمن ‪ ۱۳۹۷‬رس��یده است‪ .‬پرسش‬ ‫مهم قابل طرح در این زمینه ان اس��ت که ایا بازار‬ ‫بین بانکی در کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫که به عنوان اضافه برداشت شناخته می شود‪ ،‬نقش‬ ‫داش��ته است یا خیر؟ اگرچه نقش بانک مرکزی به‬ ‫عنوان اخرین وام دهنده برای پیش��گیری از ایجاد‬ ‫بحران های بانکی و مالی اهمیت بس��یاری دارد اما‬ ‫اگ��ر ای��ن نقش بیش از حد و به صورت بی رویه ایفا‬ ‫ش��ود‪ ،‬موجب پدید امدن مشکالتی مانند افزایش‬ ‫بی روی��ه پایه پولی و پول پرقدرت در جامعه و بروز‬ ‫رفتار کژمنش��انه در بین بانک ها برای اس��تفاده از‬ ‫منابع بانک مرکزی می ش��ود‪ .‬در واقع هنگامی که‬ ‫یک بانک با مش��کالت مالی روبه رو ش��ود و انتظار‬ ‫داش��ته باشد که بانک مرکزی به کمک او بشتابد و‬ ‫منابع فوری به وی پرداخت کند‪ ،‬مدیریت بانک به‬ ‫پذیرش ریس��ک بیشتر گرایش خواهد یافت و این‬ ‫امر باعث پدید امدن مخاطره اخالقی و کژمنشی در‬ ‫بانک می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وجود بازار بین بانکی‬ ‫فعال و عمیق موجب می شود بانک ها تمایل کمتری‬ ‫به استفاده از اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‬ ‫باشند زیرا یکی از کارکردهای مهم بازار بین بانکی‪،‬‬ ‫انتق��ال نقدینگ��ی به ش��کل مطل��وب از بانک ها و‬ ‫موسس��ه های اعتباری دارای مازاد به موسسه های‬ ‫دارای کس��ری وجوه است‪ .‬بنابراین می توان یکی از‬ ‫ریشه های کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در‬ ‫ماه های اخیر را در افزایش معامالت بازار بین بانکی‬ ‫و مدیریت نرخ س��ود در ان جست وجو کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫برخی کارشناس��ان این دی��دگاه را قبول ندارند اما‬ ‫نگاه��ی به امار معام�لات بازار بین بانکی و روند ان‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬دست کم این بازار را به عنوان یکی‬ ‫ت معرفی‬ ‫از عوامل اثرگذار در کاهش اضافه برداش�� ‬ ‫می کند‪ .‬تقویت و توس��عه بازار بین بانکی می تواند‬ ‫به عنوان س��پری برای بان��ک مرکزی عمل کند و‬ ‫بانک ه��ا را از مراجع��ه بیش از حد به بانک مرکزی‬ ‫بی نیاز کند‪ .‬در واقع بازار بین بانکی باید به گونه ای‬ ‫توسعه یابد که بانک ها به طور واقعی بانک مرکزی‬ ‫را اخری��ن مرجع بدانند و تنها در ش��رایط بس��یار‬ ‫بحران��ی و اضط��راری از ابزار تنزی��ل بانک مرکزی‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬به نظر می رسد مدیریت نرخ سود‬ ‫در بازار بین بانکی و ترغیب بانک ها به ویژه بانک های‬ ‫دولتی برای گسترش فعالیت در این بازار‪ ،‬توانسته‬ ‫تا حدی هدف سیاست گذار پولی در کاهش اتکا به‬ ‫منابع بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک ها‬ ‫را محقق س��ازد‪ .‬در عین حال‪ ،‬به منظور تداوم این‬ ‫روند و کاهش هرچه بیش��تر بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی مناس��ب است این موارد مد نظر قرار گیرد‪:‬‬ ‫بازار بین بانکی درحال حاضر از جهت ابزارهای مالی ‬ ‫تنوع کافی ندارد‪ .‬اگرچه در ش��یوه نامه اجرایی بازار‬ ‫بین بانک��ی‪ ،‬چند ابزار برای انجام معامالت این بازار‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت اما درحال حاضر به جز تودیع‬ ‫س��پرده‪ ،‬س��ایر ابزارها کاربرد چندانی ندارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬متنوع س��ازی ابزاره��ای قابل اس��تفاده در این‬ ‫بازار نقش مهمی در تقویت ان و در نتیجه کاهش‬ ‫اتکا به منابع بانک مرکزی خواهد داش��ت‪ .‬تصویب‬ ‫ش��یوه نامه عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار‬ ‫و اراده سیاس��ت گذار ب��رای اج��رای عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬گام مهمی در راس��تای اص�لاح رابطه بانک ها‬ ‫ب��ا بان��ک مرکزی به ش��مار می اید ک��ه در صورت‬ ‫مدیریت مناس��ب می تواند به س��اماندهی بیش��تر‬ ‫اضافه برداش��ت بانک ها منجر شود‪ .‬وجود شفافیت‬ ‫بیش��تر در بازار بین بانکی و اطالع رس��انی پیرامون‬ ‫ان نقش مهمی در تقویت این بازار دارد‪ .‬راه اندازی‬ ‫نهاده��ای مالی ویژه بازار پول می تواند در توس��عه‬ ‫ب��ازار بین بانک��ی موثر باش��د‪ .‬یکی از ای��ن نهادها‪،‬‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری بازار پول اس��ت‪ .‬در‬ ‫ت صرف نظر از اینکه در ماه های‬ ‫پایان باید توجه داش ‬ ‫اخی��ر بازار بین بانکی در کاه��ش بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی اثرگذار بوده یا خیر‪ ،‬تقویت و ارتقای‬ ‫جایگاه بازار بین بانکی همراه با مدیریت درست ان‪،‬‬ ‫بدون شک در افزایش انضباط مالی بانک ها و کاهش‬ ‫دس��ت اندازی به منابع بانک مرک��زی تاثیر دارد و‬ ‫یک��ی از چرخ دنده های اصلی عملی��ات بازار باز به‬ ‫شمار می اید‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫به بهانه برگزاری نمایشگاه معدن و صنایع معدنی کرمان بررسی می کند‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه «فاین کرفت»‬ ‫پاریس برگزار شد‬ ‫«گران��د پاله» پاری��س از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬م��ه میزبان‬ ‫نمایش��گاهی از اثار هنری و صنایع دستی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬امس��ال در ای��ن نمایش��گاه ‪ ۵۰۰‬هنرمند از‬ ‫‪ ۳۳‬کش��ور از جمل��ه ای��ران‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ک��ره‪ ،‬نروژه‪،‬‬ ‫بورکینافاسو‪ ،‬شیلی‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬کانادا‪ ،‬کامر و تایلندحضور دارند‪ .‬بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر از دوره قبلی این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫در حاشیه این نمایش��گاه برنامه های گوناگونی‬ ‫از جمل��ه ‪ ۲۵‬همای��ش در بخش ه��ای گوناگون‪،‬‬ ‫نمایش ‪ ۱۰‬فیلم‪ ۲۲ ،‬کارگاه اموزشی‪ ۳ ،‬نمایشگاه‬ ‫جانبی و یک س��مپوزیم با هدف معرفی حرفه های‬ ‫هنری در سطح اروپایی و اتلیه هایی برای کودک و‬ ‫نوجوانان پیش بینی شده است‪ .‬یاداوری می شود از‬ ‫ایران هنرمندانی از س��وی انجمن هنرمندان حوزه‬ ‫س��رامیک ای��ران در این روی��داد فرهنگی حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫همه رویدادهای مهم معدنی در یک قاب‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گران ترین نقاشی جهان‬ ‫غایب نمایشگاه داوینچی‬ ‫«س��الواتور موندی» به عنوان گران ترین نقاشی‬ ‫تاری��خ به دلی��ل تردیده��ا درب��اره اصال��ت ان در‬ ‫نمایش��گاه ویژه موزه لوور به مناس��بت پانصدمین‬ ‫س��ال درگذش��ت «لئون��اردو داوینچ��ی» حاضر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش همشهری انالین‪ ،‬در حالی که برخی‬ ‫از متخصصان سرشناس اثار «لئوناردو داوینچی»‬ ‫چون «مارتین کمپ» (پرفسور تاریخ هنر دانشگاه‬ ‫اکسفورد) معتقد است نقاشی «سالواتور موندی»‪،‬‬ ‫اثر این هنرمند نامدار ایتالیایی اس��ت برخی دیگر‬ ‫از متخصصان هنری نسبت به اصالت این اثر اظهار‬ ‫تردی��د کرده اند و به همین دلیل م��وزه لوور اعالم‬ ‫کرده در نمایش��گاه بزرگی که امس��ال به مناسبت‬ ‫پانصدمی��ن س��المرگ «داوینچ��ی» ترتیب داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬میزبان این نقاش��ی گرانبه��ا نخواهد بود‪.‬‬ ‫قدم��ت نقاش��ی «س��الواتور مون��دی» (منج��ی‬ ‫جهان) که یکی از حدود ‪ ۲۰‬نقاش��ی به جا مانده از‬ ‫«داوینچی» ‪ -‬نقاش نامدار رنسانس‪ -‬است‪ ،‬به سال‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میالدی بازمی گردد‪ .‬در این نقاشی حضرت‬ ‫مس��یح (ع) با لباسی ابی با نوارهای قرمز و در حالی‬ ‫که گوی بلورینی در دس��ت دارد‪ ،‬به تصویر کشیده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این اثر نقاشی نخستین بار به سفارش‬ ‫مجموعه ش��خصی پادشاه چارلز اول کشیده شد و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۷۳‬میالدی چوب حراج خورد اما پس‬ ‫از ان تا س��ال ‪۱۹۰۰‬میالدی ناپدید ش��د‪ .‬سپس‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۸‬میالدی در حراجی ساتبی به یک‬ ‫مجموعه دار امریکایی فروخته شد و دوباره در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬میالدی در اختیار کنسرس��یوم اثار هنری‬ ‫قرار گرفت و مرمت های فراوانی روی ان انجام شد‬ ‫و در نهایت در ماه نوامبر س��ال ‪ ۲۰۱۷‬به نرخ ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون دالر در حراجی کریس��تیز به فروش رفت و‬ ‫رکورد فروش اثار نقاشی را شکست‪ .‬گفته می شود‬ ‫خریدار این نقاش��ی «محمد بن س��لمان» ولیعهد‬ ‫س��عودی اس��ت و قرار بود این نقاش��ی ب��ه عنوان‬ ‫مهم تری��ن اثر لوور ابوظبی رونمایی ش��ده و پس از‬ ‫ان به نمایشگاه پانصدمین سالگرد مرگ «لئوناردو‬ ‫داوینچی» در لوور پاریس نیز به امانت داده ش��ود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه لوور ابوظبی س��ال گذش��ته به ش��کل‬ ‫غیرمنتظره ای لغو ش��د و بنا بر اعالم «بن لوئیس»‬ ‫نویس��نده و تاریخدان هنری‪ ،‬نقاش��ی «سالواتور‬ ‫مون��دی» به م��وزه لوور نیز امانت داده نمی ش��ود؛‬ ‫چراک��ه تعداد افرادی که معتقدن��د این اثر متعلق‬ ‫به داوینچی است‪ ،‬خیلی زیاد نیست‪.‬‬ ‫ب��ه زودی قرار اس��ت هفتمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی و ف��راوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهی��زات وابس��ته و همچنی��ن پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی کرمان برگزار ش��ود‪.‬‬ ‫رویداد دوم در کل کش��ور بی نظیر اس��ت و مخاطبان‬ ‫تخصصی بسیاری هم دارد‪.‬‬ ‫به بهانه این رویداد‬ ‫برخی از مهم تری��ن رویدادهای معدن و صنایع معدنی‬ ‫در کشور را بررسی می کند‪.‬‬ ‫نکت��ه جال��ب در ای��ن گ��زارش‪ ،‬فعالی��ت مطلوب‬ ‫سایت های استانی در حوزه برگزاری رویدادهای معدنی‬ ‫اس��ت که حتی در برخی موارد از ته��ران نیز جلوتر و‬ ‫گسترده تر عمل کرده اند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه ای�ران کان مین؛ ی�ک رویداد‬ ‫نیمه اروپایی‬ ‫نمایشگاه عکس در معبد‬ ‫هندوهای بندرعباس‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری هرم��زگان گفت‪ :‬به مناس��بت روز‬ ‫جهانی صنایع دستی‪ ،‬نمایشگاه عکس های ناصر‬ ‫رهسپار صنعتگر و فعال صنایع دستی هرمزگان‬ ‫در معبدهندوهای بندرعباس برپا می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری هرم��زگان‪ ،‬رض��ا‬ ‫برومن��د با بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬عکس های‬ ‫ای��ن نمایش��گاه از حضور این هنرمن��د و فعال‬ ‫صنایع دستی در نمایشگاه های بین المللی است‬ ‫که از ‪ ۲۰‬خرداد همزمان با روز صنایع دستی در‬ ‫معبد هندوها برپا خواهد شد‪ .‬او هدف از برپایی‬ ‫این نمایش��گاه را معرفی صنعتگ��ران و فعاالن‬ ‫صنایع دس��تی دانست و افزود‪ :‬با توجه به حضور‬ ‫این هنرمند در نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫و همچنین تجارت و ظرفیت او درصدد هستیم‬ ‫اموزش بازاریاب��ی بین المللی برای صنعتگران و‬ ‫فعاالن صنایع دستی اس��تان با حضور این فعال‬ ‫هرمزگانی برگزار کنیم‪ .‬ناصر رهس��پار‪ ،‬هنرمند‬ ‫و فعال حوزه صنایع دس��تی متولد میناب است‬ ‫که چند سالی اس��ت در شیراز ساکن شده و از‬ ‫انجا صنایع دستی اس��تان را به سراسر کشور و‬ ‫کشورهای دیگر معرفی می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه و‬ ‫همایش ساالنه‬ ‫فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬در ‪۳‬‬ ‫بخش اصلی‬ ‫اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و‬ ‫فراوری برپا‬ ‫می شود و در ان‬ ‫انواع صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و‬ ‫ماشین االت‬ ‫معدنی‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪،‬‬ ‫شرکت های‬ ‫گوناگون‬ ‫سرمایه گذار‪،‬‬ ‫موسسه های‬ ‫مالی و اعتباری‬ ‫و مهندسان‬ ‫مشاور حضور و‬ ‫مشارکت دارند‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات معدن‪ ،‬راهس��ازی و صنایع‬ ‫وابس��ته با عنوان تجاری «ایران کان مین» در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته در محل دائمی س��ایت تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫البت��ه این رویداد اکنون ‪ ۱۴‬س��اله اس��ت چراکه برای‬ ‫مدتی به طور دوساالنه برگزار می شد‪.‬‬ ‫اخرین بار این نمایشگاه با حضور ‪ ۱۶۰‬واحد تولیدی‬ ‫داخلی و ‪ ۴۰‬شرکت خارجی یا نمایندگی های انها اغاز‬ ‫برگزار شد که نمایندگان شرکت هایی از ایتالیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه و لهستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫در کان مین انواع صنایع و تجهیزات معادن زیرزمینی‬ ‫و روباز‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت خاکبرداری‪،‬‬ ‫ماشین االت مش��ترک راهسازی و معدنی‪ ،‬دستگاه ها و‬ ‫ماش��ین االت حف��ظ و نگه��داری تونل‪ ،‬دس��تگاه ها و‬ ‫تجهی��زات مرتبط به ف��راوری معدنی ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات اکتش��اف معدن‪ ،‬تجهیزات وابسته به ذوب و‬ ‫استحصال فلزات سنگ های ساختمانی و تزئینی عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین برخی تجهیزات برش و فراوری سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬س��نگ های قیمت��ی و گرانبها‪ ،‬معدن و محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬سیس��تم های تهوی��ه مع��ادن‪ ،‬نرم افزار ه��ا و‬ ‫سیس��تم های پردازش داده های معدن��ی‪ ،‬فناوری های‬ ‫نوی��ن در صنع��ت و معدن‪ ،‬مواد منفج��ره و تجهیزات‬ ‫انفج��ار‪ ،‬تجهی��زات تامین ب��رق و روش��نایی معادن و‬ ‫تجهیزات تخلیه و ابرسانی معادن زیرزمینی در معرض‬ ‫دید عموم قرار داده می شود‪.‬‬ ‫ارائ��ه دس��تاوردهای تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران‬ ‫معدن‪ ،‬معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و‬ ‫سرمایه پذیری‪ ،‬ایجاد بازارهای جدید و توسعه صادرات‪،‬‬ ‫تالش برای رونق و توس��عه تولید مل��ی‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار و معرف��ی ظرفیت ه��ای معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫جهت دهی به سرمایه های داخل و خارج به بخش های‬ ‫معدن‪ ،‬انتق��ال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد‬ ‫رقابت س��ازنده بین ش��رکت ها از اه��داف برپایی این‬ ‫رویداد است‪.‬‬ ‫در ه��ر دوره همزم��ان با ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬همایش‬ ‫مهندس��ی معدن و همایش بین المللی معدن و صنایع‬ ‫معدنی نیز در محل نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫و فعاالن این صنعت در این همایش ها به مباحثی مانند‬ ‫فعالیت کسب و کارهای نوپا (استارت اپ ها)‪ ،‬اکتشاف‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و محیط زیست می پردازند‪.‬‬ ‫سایتاصفهانهر سالمیزبانیاز نمایشگاهبین المللیمعادن و صنایع‬ ‫وابسته را در اردیبهشت ماه برعهده دارد‪ .‬این نمایشگاه توانمندی های‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬شرکت داخلی و خارجی را در ‪ ۶‬هزار مترمربع فضای بسته‬ ‫نمایشگاهی و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای باز به نمایش می گذارد‬ ‫«مب��ارزه با تحری��م و حمای��ت از تولید داخ��ل» و با‬ ‫مش��ارکت و همکاری وزارت صنع��ت معدن و تجارت‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن‪،‬‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫انجمن مهندس��ی م��واد و متال��ورژی ای��ران‪ ،‬انجمن‬ ‫ملی ریخته گری ایران‪ ،‬دانش��گاه تهران و موسسه های‬ ‫اعتباری و سرمایه گذاری‪ ،‬کلید خورد‪.‬‬ ‫نمایشگاه و همایش ساالنه فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در مع��دن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬در ‪ ۳‬بخش اصلی‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری برپا می ش��ود و در ان‬ ‫ان��واع صنایع‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬شرکت های گوناگون سرمایه گذار‪ ،‬موسسه های‬ ‫مالی و اعتباری و مهندس��ان مشاور حضور و مشارکت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معرف��ی ظرفیت های صنعت معدنی مناطق گوناگون‬ ‫ایران‪ ،‬ارائه دس��تاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫معدن‪ ،‬معرفی فرصت ها و ظرفیت های س��رمایه گذاری‬ ‫و س��رمایه پذیری‪ ،‬یافت��ن بازاره��ای جدید و توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬تالش برای رونق و توس��عه تولید ملی‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت‏ های معدنی کشور‪،‬‬ ‫جهت دهی سرمایه های داخلی و خارجی به بخش های‬ ‫معدن‪ ،‬انتق��ال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد‬ ‫زمینه رقابت س��ازنده بین ش��رکت ها‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫برپایی این نمایشگاه و همایش است‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا برگزاری ماینکس‪ ،‬همای��ش بین المللی‬ ‫مهندس��ی متالورژی و مواد‪ ،‬با ارائه مقاله های گوناگون‬ ‫در ح��وزه م��واد و متال��ورژی‪ ،‬متالورژی اس��تخراجی‬ ‫و صنعت��ی‪ ،‬مواد پیش��رفته‪ ،‬مواد مهندس��ی نس��وزها‪،‬‬ ‫سرامیکی‪ ،‬دیرگدازها و انجماد فلزات‪ ،‬به همت انجمن‬ ‫مهندس��ی متال��ورژی و م��واد ای��ران و انجمن علمی‬ ‫ریخته گری ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در حاش��یه ای��ن نمایش��گاه همچنی��ن‪ ۲۰ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشی در حوزه های اکتشاف‪ ،‬استخراج و فناوری های‬ ‫نوین‪ ،‬با همکاری دانش��گاه های معدنی‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫تشکل های معدنی کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی معدن اصفهان‬ ‫س��ایت اصفه��ان هر س��ال میزبان��ی از نمایش��گاه‬ ‫بین المللی معادن و صنایع وابسته را در اردیبهشت ماه‬ ‫برعهده دارد‪ .‬این نمایش��گاه توانمندی های بیش از ‪۷۰‬‬ ‫ش��رکت داخلی و خارجی را در ‪ ۶‬هزار مترمربع فضای‬ ‫بسته نمایشگاهی و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای باز به نمایش‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ش��رکت های فعال در زمینه های س��نگ کوپ خام‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬اس��لب و س��نگبری‬ ‫از اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ماینکس ‪ ۷‬ساله‬ ‫همای��ش و نمایش��گاه بین الملل��ی فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬هر سال در‬ ‫شبس��تان مصالی امام خمینی(ره) برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫اخرین دوره از این رویداد که با شعار «سربلندی ایران‬ ‫را از اعماق زمین می س��ازیم»‪ ،‬برپا ش��د‪ ۱۸۰ ،‬شرکت‬ ‫داخل��ی و ‪ ۲۰‬ش��رکت خارجی از کش��ورهای افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬کانادا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫جمهوری چک و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫این روی��داد بزرگ ملی و منطق��ه ای معدن با هدف‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬قم‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬البرز و خراسان‬ ‫رض��وی در پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی س��نگ‪،‬‬ ‫مع��ادن و صنای��ع وابس��ته حض��ور دارن��د؛ همچنین‬ ‫نمایندگان��ی از کش��ورهای انگلیس و الم��ان به ارائه‬ ‫توانمندی های خود می پردازند‪.‬‬ ‫در اخری��ن دوره از این رویداد ک��ه کمتر از یک ماه‬ ‫پیش برگزار ش��د‪ ،‬کش��ور چین نیز ب��ا برپایی پاویون‬ ‫اختصاصی خود در این نمایش��گاه‪ ،‬تالش کرد ش��رایط‬ ‫مطلوب��ی برای افزای��ش ارتباطات و مب��ادالت تجاری‬ ‫می��ان ش��رکت های ایرانی فع��ال در زمینه س��نگ و‬ ‫معدن و ش��رکت های مس��تقر در ش��رق اس��یا فراهم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در حاش��یه برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬عالوه بر قدردانی‬ ‫از پیشکس��وتان صنعت سنگ ایران‪ ۴ ،‬کارگاه اموزشی‬ ‫نیز برگزار ش��د تا عالقه مندان و فعاالن عرصه سنگ و‬ ‫معادن‪ ،‬با بازار سنگ خاورمیانه از دیدگاه جهانی‪ ،‬نقش‬ ‫برندینگ در بازاریابی و صادرات سنگ و نقش فناوری‬ ‫اطالعات در صادرات سنگ اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ماشین االت معدنی شیراز‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماش��ین االت راه سازی‪ ،‬معدنی‬ ‫و عمرانی برای مدت ‪ ۸‬س��ال در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ش��یراز(فارس) برگزار شده است‪ .‬هدف از برگزاری این‬ ‫نمایشگاه اش��نا ش��دن بازدیدکنندگان با شرکت های‬ ‫جدید و محصوالت و تجهیزات روز راهسازی‪ ،‬معدنی و‬ ‫عمرانی است‪ .‬این رویداد اخرین بار با حضور حدود ‪۹۰‬‬ ‫مشارکت کننده از سراسر کشور در فضایی به وسعت ‪۸‬‬ ‫هزار مترمربع برگزار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما رویداد بزرگ کرمان‬ ‫خرداد ماه س��ایت نماشگاهی جنوب شرق میزبانی از‬ ‫‪ ۲‬روی��داد معدنی را بر عهده دارد‪ .‬هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی‬ ‫و تجهی��زات وابس��ته و همچنین پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی به مدت‬ ‫‪ ۴‬روز ب��ا حض��ور مدیران ارش��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬رئیس س��ازمان ایمی��درو و مدیران اجرایی‬ ‫مجموعه های صنعتی و معدنی برگزار می شوند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این نمایشگاه معتقدند ‪ ۲‬رویداد‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی کرم��ان به دلیل واقع ش��دن‬ ‫در بهش��ت معادن‪ ،‬فرصت مناس��بی برای گردهمایی‬ ‫معدنی ها و صنایع وابس��ته به ش��مار می روند اما تبلیغ‬ ‫رسانه ای ان کمرنگ تر از نمایشگاه های تهران است که‬ ‫اگر نمایش��گاه در این راستا بیشتر گام بردارد‪ ،‬همپای‬ ‫نمایش��گاه های تهران‪ ،‬می تواند برای ش��رکت کنندگان‬ ‫مفید باشد‪ .‬مجموعه های خدماتی و ماشین االت استان‬ ‫و همچنین خارج از اس��تان کرمان‪ ،‬حضور پررنگی در‬ ‫این رویداد ساالنه دارند‪.‬‬ ‫فهرست نمایشگاه های مهم معدنی جهان در سال ‪۹۸‬‬ ‫امس�ال بیش از ‪ ۳۰‬رویداد مرتبط با معدن و ماش�ین االت معدنی در سراس�ر جهان برگزار خواهد شد‪ .‬ایران‪ ،‬المان و چین صاحب بیشترین رویدادهای معدنی در جهان هستند‪ .‬در این جدول برخی از مهم ترین رویدادهای معدنی که در‬ ‫فاصله زمانی خرداد تا اسفند برگزار می شوند را معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عنوان رویداد‬ ‫زمان برگزاری‬ ‫محل برگزاری‬ ‫نمایشگاه سنگ مرمر بورسا‬ ‫ ‪ ۱‬تا ‪ ۴‬ابان‬ ‫بورسا‪ ،‬ترکیه‬ ‫نمایشگاه صنعت معدن چین (‪)CIME‬‬ ‫ ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬خرداد‬ ‫پکن‪ ،‬چین‬ ‫نمایشگاه ماشین االت ساختمانی و معدنی چین (‪)Bauma‬‬ ‫ ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬اذر‬ ‫شانگهای‪ ،‬چین‬ ‫نمایشگاه صنعت سنگ ایتالیا (‪)Carrara Marmotec‬‬ ‫‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬خرداد‬ ‫کارارا‪ ،‬ایتالیا‬ ‫نمایشگاه ماشین االت ساختمانی و معدنی المان‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬دی‬ ‫مونیخ‪ ،‬المان‬ ‫نمایشگاه سنگ های تزئینی و تجهیزات مربوطه تهران (‪)IRSE‬‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر‬ ‫تهران‪ ،‬ایران‬ ‫نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران (‪)IranConMin‬‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬ابان‬ ‫تهران‪ ،‬ایران‬ ‫نمایشگاه کاشی و سرامیک تایلند (‪)Asean Ceramics‬‬ ‫ ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬شهریور‬ ‫بانکوک‪ ،‬تایلند‬ ‫نمایشگاه سنگ‪ ،‬سرامیک‪ ،‬کاشی و ماشین االت اربیل‬ ‫ ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬اذر‬ ‫اربیل‪ ،‬عراق‬ ‫نمایشگاه سنگ دوبی‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۱‬شهریور‬ ‫دوبی‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‬ ‫نمایشگاه سنگ های معدنی و قیمتی هامبورگ (‪)Mineralien‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬اذر‬ ‫هامبورگ‪ ،‬المان‬ ‫نمایشگاه سنگ ورونا (‪)Marmomacc‬‬ ‫ ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬مهر‬ ‫ورونا‪ ،‬ایتالیا‬ ‫نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول (‪)Unicera‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬بهمن‬ ‫استانبول‪ ،‬ترکیه‬ ‫نمایشگاه سنگ شیامن (چین)‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اسفند‬ ‫شیامن‪ ،‬چین‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فلز نقره ای در گذر از روزهای بی رونقی‬ ‫عرضه شمش الومینیوم همچنان نامنظم است‬ ‫در گ��ذر از روزه��ای پایان��ی م��اه مب��ارک رمضان‬ ‫بازار الومینیوم در رکود نس��بی به س��ر می ب��رد‪ .‬البته‬ ‫تولیدکنن��دگان ای��ن صنعت عن��وان می کنند که این‬ ‫کس��ادی ب��ازار تا ح��دی ناش��ی از ماه رمضان اس��ت‬ ‫و معتقدن��د باید منتظ��ر ماند تا بعد از ای��ن ماه‪ ،‬بازار‬ ‫جان دوب��اره ای بگیرد‪ .‬البت��ه تولیدکنن��دگان صنایع‬ ‫پایین دس��ت الومینی��وم از نب��ود م��واد اولی��ه در این‬ ‫صنعت گالیه مند هستند‪ ،‬همچنین این تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند تی��ر پیکان تهدیدهای ترامپ در حوزه فلزات‬ ‫ک��ه الومینیوم را نیز از تیررس خ��ود خارج نکرده‪ ،‬در‬ ‫رکود بازار بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹عرضه های نابسامان‬ ‫درب��اره وضعی��ت ب��ازار ای��ن روزه��ای الومینی��وم‬ ‫امیرحس��ین بابای��ی‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه الومینیوم در‬ ‫گفت وگو ب��ا روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬ب��ازار در حالت‬ ‫رکود اس��ت و حتی پس از برگشت هرمزال و المهدی‬ ‫ب��ه دولت‪ ،‬همچن��ان عرضه های ش��مش الومینیوم به‬ ‫ش��کل نامنظم عرضه می ش��ود‪ .‬البته از سویی به دلیل‬ ‫م��اه رمضان بازار در رکود به س��ر می برد و اینکه بعد از‬ ‫ماه رمضان چه اتفاق��ی روی می دهد‪ ،‬باید منتظر ماند‬ ‫و ش��اهد ان بود‪ .‬بابایی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫تحریم های��ی که ترامپ روی فل��زات ایران و الومینیوم‬ ‫وضع کرد‪ ،‬به این رکود دامن زده است‪ .‬البته تاثیر این‬ ‫تحریم ه��ا را باید در ماه های این��ده دید‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این روزها در شرایط ناپایدار اقتصادی‬ ‫ق��رار داریم و ای��ن موضوع می تواند بر ب��ازار تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که قیمت های بازار‬ ‫الومینیوم چگونه است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها با نوسان جزئی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬یعنی از ابتدای س��ال تاکن��ون قیمت ها‬ ‫از ثب��ات الزم برخوردار ش��ده اند‪ .‬س��ال گذش��ته بازار‬ ‫الومینیوم متاثر از نرخ دالر دچار نوس��ان های شدیدی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده در پاس��خ به این پرس��ش که مواد‬ ‫اولیه تولیدکنندگان در صنعت الومینیوم مهیا اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مانند گذش��ته تولیدکنن��دگان الومینیوم‬ ‫چه در باالدس��ت و چه در پایین دس��ت با کمبود مواد‬ ‫اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬از یک س��و واردات محدود است‬ ‫و از س��وی دیگر ارز دولتی کمت��ری به تولیدکنندگان‬ ‫تخصیص داده می ش��ود‪ .‬در کل‪ ،‬تولید س��خت ش��ده‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‹ ‹فرصت تحریم ها‬ ‫امیر حس��ین باباب��ی‪ :‬تولیدکنن��دگان الومینیوم چه در باالدس��ت و چه‬ ‫در پایین دس��ت با کمبود مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬از یک س��و واردات‬ ‫محدود است و از سوی دیگر ارز دولتی کمتری به تولیدکنندگان تخصیص‬ ‫داده می شود‬ ‫اس��ت و هر روز هم سخت تر از روز قبل می شود چراکه‬ ‫تامین ارز سخت شده است‪ .‬بابایی در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫این روزها برای بازگش��ت ارز‪ ،‬ایین نامه جدیدی ازسوی‬ ‫دولت ابالغ ش��ده اس��ت که صادرکنن��دگان باید ‪۵۰‬‬ ‫درصد ارز را به س��امانه نیما بازگردانن��د‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ن��رخ دالر در بازار ‪ ۱۴‬هزار تومان اس��ت اما‬ ‫صادرکننده مجبور اس��ت به نرخ ‪ ۱۰‬ه��زار تومان ارز‬ ‫خود را به س��امانه نیما بازگرداند‪ .‬در این ش��رایط نرخ‬ ‫تمام شده افزایش پیدا می کند و تولیدکننده مزیت های‬ ‫رقابتی خود را از دست می دهد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬واقیعت‬ ‫این اس��ت که در یک جنگ اقتصادی به سر می بریم و‬ ‫بای��د به ای��ن موضوع توجه کرد‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که واردات شمش الومینیوم از عراق که مدتی‬ ‫ممنوع ش��ده بود ای��ا هم اکنون وارد می ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر ش��مش از عراق وارد می ش��ود و به‬ ‫نوعی مورداستفاده قرار می گیرد اما اگر تحریم ها ادامه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬واردات و صادرات الومینیوم با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬ب��رای تهیه ش��مش الومینیوم پودر‬ ‫الومین��ا وارد می کردی��م که با تحریم ها ممکن اس��ت‬ ‫واردات ان با محدودیت روبه رو ش��ود‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫در حوزه الومینیوم در پاس��خ به این پرسش که میزان‬ ‫ص��ادرات الومینیوم ب��ا وجود تحریم ها ت��ا چه میزان‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه صادرات تحریم ها‬ ‫انقدر تاثیرگذار نیس��ت که بازگشت ارز تاثیرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که باید ‪ ۵۰‬درصد ارز را به س��امانه نیما‬ ‫بازگردان��د‪ ،‬دیگر صادرات به صرف��ه نخواهد بود‪ .‬بابایی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که درکل تهیه م��واد اولیه‬ ‫الومینیوم تا چه اندازه به نرخ دالر بستگی دارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬الومینیوم نرخ جهانی دارد‪ ،‬اگر قرار باشد محصول‬ ‫نهای��ی را پایین تر از نرخ جهانی به فروش برس��انیم و‬ ‫س��پس نصف ارز ص��ادرات ان را هم با ن��رخ کمتر به‬ ‫س��امانه نیما برگردانیم‪ ،‬صادرات دیگر به صرفه نخواهد‬ ‫بود‪ .‬از این رو قوانین داخلی را به سمتی سوق دهیم که‬ ‫صادرات برای صادرکننده به صرفه باشد‪.‬‬ ‫همچنین درباره مشکالت این روزهای صنعت الومینیوم‬ ‫افش��ین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل الومینیوم پارس در گفت وگو با‬ ‫روزگار معدن عنوان کرد‪ :‬مهم ترین مش��کالت این روزهای‬ ‫صنعت الومینیوم به ویژه در پایین دست ان‪ ،‬نبود مواد اولیه‬ ‫اس��ت که به دلیل تحریم ها کمیاب یا بسیار گران شده اند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه برخی مواد الک یا حالل که در فویل س��ازی‬ ‫به کار گرفته می ش��وند‪ ،‬ما به عن��وان کارخانه با تحریم ها‬ ‫دیگر قادر به تهیه انها نیستیم‪ .‬اقتدار در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است‪،‬‬ ‫بازگرداندن ارز صادرات به س��امانه نیما و چندنرخی بودن‬ ‫ارز برای تولیدکنندگان است‪ ،‬چراکه شاهد هستیم برخی از‬ ‫تولیدکنندگان ارز نیمایی و برخی ارز ازاد دریافت می کنند‬ ‫و در بورس کاال نیز شاهد نرخ جداگانه ای برای ارز هستیم‬ ‫و این موضوع سبب سردرگمی تولیدکنندگان می شود‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده در ادامه تاکید کرد‪ :‬نوسان و چند نرخی بودن‬ ‫ارز مشکالتی است که از سال گذشته تولیدکنندگان با ان‬ ‫درگیر بوده اند‪ ،‬البته این نوسان از ابتدای امسال کمتر شده‬ ‫اس��ت اما در کل اگر نظام ارزش گ��ذاری و تخصیص ارزها‬ ‫یکپارچه شود‪ ،‬تولیدکنندگان بهتر می توانند تولید داشته‬ ‫باش��ند و حتی به سمت صادرات نیز پیش بروند‪ .‬مقتدر با‬ ‫اش��اره به مش��کالت تهیه مواد اولیه عنوان کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫عرضه های ش��مش الومینیوم همچنان نابسامان و نامنظم‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬باید سعی کنیم که‬ ‫تامی��ن نیاز داخل در اولویت قرار گیرد تا تولیدکننده مواد‬ ‫اولیه خود را به راحتی تامین کند‪ .‬وی همچنین در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که تحریم فلزات چ��ه تاثیری می تواند بر‬ ‫بازار الومینیوم داش��ته باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچند تحریم ها‬ ‫یک تهدید به ش��مار می رود و ممکن اس��ت واردات برخی‬ ‫مواد را با مش��کل روبه رو کند اما در عین حال نیز می تواند‬ ‫یک فرصت قلمداد شود چراکه با وجود کاهش واردات در‬ ‫چند ماه گذش��ته سفارش از کارخانه ها افزایش یافته است‬ ‫و ما در این مدت زمانی که در تحریم بوده ایم‪ ،‬توانسته ایم‬ ‫نی��روی انس��انی ب��ه مجموعه اضاف��ه کنی��م‪ .‬مدیرعامل‬ ‫الومینی��وم پارس در پایان تاکید ک��رد‪ :‬به طور کلی اگر با‬ ‫تغییرات ناگهانی ایین نامه ای از سوی داخل روبه رو نشویم‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده در همین ش��رایط تحریم نیز قادر به تولید و‬ ‫صادرات است‪ ،‬به شرط اینکه شرایط داخلی ثابت کننده ای‬ ‫را برای تولیدکننده مهیا کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫با هنر‬ ‫جان می گیرد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫صنعت کاش��ی و سرامیک جزو صنایعی در‬ ‫کشور به شمار می رود که در ظرفیت باال رشد‬ ‫کرده است؛ به گونه ای که ایران در جهان رتبه‬ ‫چهارمی��ن تولیدکننده را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬تولی��د ای��ن صنعت‬ ‫باید به ‪۷۰۰‬میلیون مترمربع برسد که از این‬ ‫میزان ‪ ۵۰۰‬میلی��ون مترمربع ان به صادرات‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫از انج��ا که حوزه ساخت وس��از و مس��کن‬ ‫کشور در رکود به سر می برد‪ ،‬باید این صنعت‬ ‫تمام توان خود را به س��مت صادرات س��وق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫از این رو می طلبد که تولیدکنندگان در این‬ ‫صنعت برای باقی مان��دن در چرخه تولید به‬ ‫فکر صادرات باشند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کش��ورهای همسایه چون‬ ‫ع��راق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬س��وریه و‪ ...‬دوران جنگ‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته اند‪ ،‬بازار این کش��ورها‬ ‫می توان��د ه��دف صادرات��ی برای کاش��ی و‬ ‫س��رامیک به ش��مار رود اما در راس��تای وارد‬ ‫ش��دن به این بازارهای مستعد‪ ،‬باید به سمت‬ ‫تولید کاالی باکیفیت رفت چراکه نخس��تین‬ ‫معیار برای وارد شدن به بازار خارجی‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی است‪.‬‬ ‫موض��وع قابل توج��ه در صنع��ت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک تنوع بخش��یدن به ای��ن صنعت با‬ ‫توجه به سلیقه مشتری است‪.‬‬ ‫همچنان کارشناس��ان این صنعت معتقدند‬ ‫در زمینه فناوری تولید کاش��ی و س��رامیک‬ ‫در داخل کش��ور با مش��کلی روبه رو نیستیم‬ ‫اما ب��رای ورود به بازاره��ای جهانی در وهله‬ ‫نخست باید به سمت تولید با کیفیت مناسب‬ ‫و در گام بعدی با ش��ناخت نیاز و سلیقه بازار‬ ‫گام برداشت تا بتوان این صنعت را در تلفیق‬ ‫با هنر زیبا کرد و بازارهای صادراتی بیشتری‬ ‫را به تصرف دراورد‪.‬‬ ‫محدودیت های دولتی به مشکالت صادرات فوالد دامن زده است‬ ‫نایب رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت نیز با مح��دود کردن ص��ادرات از‬ ‫طری��ق ایین نامه ه��ا و ش��یوه نامه های متفاوت به‬ ‫مش��کالت صادرات دامن زده است‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ش��رکت های ف��والدی به دلیل فش��ار تحریم ها با‬ ‫هزینه های جدی��دی روبه رو ش��ده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری موج‪ ،‬س��یدبهادر احرامیان با اشاره به‬ ‫اینک��ه درحال حاضر با وج��ود تحریم ها‪ ،‬صادرات‬ ‫محص��والت ف��والدی ش��رکت های همچون ذوب‬ ‫اهن اصفهان ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬البته ش��رکت های‬ ‫ف��والدی به دلیل فش��ار تحریم ها ب��ا هزینه های‬ ‫جدیدی برای صادرات روبه رو می ش��وند‪ ،‬از طرفی‬ ‫دول��ت نی��ز با محدود ک��ردن ص��ادرات از طریق‬ ‫ایین نامه ها و ش��یوه نامه های متفاوت به مشکالت‬ ‫جدیدی برای صادرات دامن زده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه درحال حاضر میزان تولید بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫نیاز داخلی است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر نرخ میلگرد‬ ‫(پرمصرف تری��ن محصول) برابر ب��ا نرخ قراضه در‬ ‫بازار جهانی اس��ت‪ ،‬همچنین نرخ سایر محصوالت‬ ‫فوالدی نس��بت به قیمت ها در بازار جهانی کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه واردات محص��والت فوالدی‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کاهش داش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی تحریم ها صادرات را مشکل تر می کند و به‬ ‫واس��طه ان میزان عرضه داخلی بیش��تر می شود‬ ‫و کاه��ش نرخ محص��والت فوالدی دوب��اره ادامه‬ ‫می یاب��د‪ ،‬به همین دلیل دغدغه ه��ا در بازار فوالد‬ ‫بیشتر ش��ده و حتی ممکن اس��ت باعث افزایش‬ ‫قاچاق این محصوالت از کش��ور شود‪ .‬احرامیان با‬ ‫بیان اینکه عرضه مواد اولیه فوالد کاهش چندانی‬ ‫نداشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پس از تحریم ها تغییری در‬ ‫نرخ س��نگ اهن ایجاد نشده است‪ ،‬حاال باید دید‬ ‫در ادام��ه چه تغییراتی در میزان عرضه مواد اولیه‬ ‫فوالد و درنهایت نرخ تمام شده محصوالت زنجیره‬ ‫فوالد به وجود می اید‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫تغییر محسوس��ی در بازار محص��والت فوالدی و‬ ‫س��ایر تولیدات زنجی��ره فوالد در نتیجه تش��دید‬ ‫تحریم ه��ا به وجود نیامده اس��ت ام��ا پیش بینی‬ ‫می ش��ود در اینده با تشدید تحریم ها تغییراتی در‬ ‫میزان عرضه محصوالت به وجود اید‪ ،‬از این رو باید‬ ‫تدابیری از همین حاال اتخاذ شود تا کمترین اثر بر‬ ‫میزان تولید و صادرات به وجود اید‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ازمایشگاهی در فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫ارزیاب��ی دریافت گواهینامه ‪:۱۷۰۲۵ ISO/IEC‬‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬از س��وی تی��م ارزیاب��ان مرج��ع بین المللی‬ ‫‪ ILAC-Analitica‬روسیه‪FALKIN DMITRII ،‬‬ ‫(س��رارزیاب) و عل��ی مبارکی (ارزی��اب)‪ ،‬به دلیل‬ ‫پیاده سازی و اس��تقرار سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫در ازمایش��گاه ها بر اساس استاندارد ‪ISO/IEC‬‬ ‫‪ ،۲۰۰۵ :۱۷۰۲۵‬ارزیابی از حوزه های سیس��تمی‬ ‫و فن��ی مرتبط با ازمون های دامنه اس��تاندارد و‬ ‫بررسی مس��تندات و پیشینه سیستم‪ ،‬صالحیت‬ ‫کارکنان ازمایشگاه‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬فضای ازمایشگاه‬ ‫و روش های ازمون از س��وی تی��م ارزیابان انجام‬ ‫ش��د و هیچ گونه عدم انطباقی از س��وی ارزیابان‬ ‫ثبت نشد و در پایان ارزیابی و در نشست پایانی‪،‬‬ ‫گزارش ارزیابی ازس��وی ارزیابان اعالم و شرکت‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه ‪:۱۷۰۲۵ ISO/IEC‬‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫تیم ارزیاب��ی ضمن تبریک‬ ‫این موفقیت به سازمان اعالم کردند سازمان های‬ ‫معدودی هستند که در نخس��تین ارزیابی‪ ،‬عدم‬ ‫انطب��اق ندارن��د و همچنین از امادگ��ی کامل‪،‬‬ ‫س��رعت عمل س��ازمان برای ارزیابی‪ ،‬صداقت و‬ ‫حرف��ه ای بودن کارکنان ازمایش��گاه قدرددانی و‬ ‫تشکر کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان پس از صدور‬ ‫گواهینام��ه یادش��ده‪ ،‬مجوز اس��تفاده از لوگوی‬ ‫انالیتیکا برای اعتباردهی ب��ه نتیجه ازمون های‬ ‫مورد دامنه این اس��تاندارد خواه��د بود و نتیجه‬ ‫این ازمون ها اعتبار بین المللی خواهد داشت‪ .‬این‬ ‫اعتبار بدین معناست که نتیجه این ازمون ها‪ ،‬در‬ ‫تمامی ازمایشگاه های معتبر جهان قابل استناد و‬ ‫دارای اعتبار است‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬ضمن تبریک این دستاورد به کارکنان‬ ‫و ذی نفعان و س��هامداران‪ ،‬این موفقیت را نتیجه‬ ‫هم��کاری و همدلی هی��ات مدی��ره و مدیران و‬ ‫تمام��ی کارکنان پرتالش و با بصیرت دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬فوالد امیرکبیر کاش��ان با پشتوانه تعهد و‬ ‫تخص��ص کارکنان خود‪ ،‬گام ه��ای موفقی در راه‬ ‫تعالی و توسعه برداشته است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱.۶‬میلیارد دالری منطقه ویژه خلیج فارس در سال ‪۹۷‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتص��ادی و صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس گفت‪ :‬ارزش صادرات‬ ‫کاالهای تولیدی این منطقه در س��ال گذشته به‬ ‫‪ ۱.۶‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬حسن خلج طهرانی این خبر را در دیدار‬ ‫ب��ا مهدی رضایی مدیر کل گمرک ش��هید باهنر‬ ‫بندرعب��اس اع�لام و تصریح ک��رد‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬جای��گاه وی��ژه ای در زمینه تولید و‬ ‫صادرات محص��والت فلزی در اس��تان هرمزگان‬ ‫و حتی کش��ور پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت منطقه ویژه خلیج فارس شامل‬ ‫محصوالت فوالدی (اسلب‪ ،‬شمش و بریکت)‪ ،‬روی‬ ‫و الومینیوم به حدود ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر رسید‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه وزن صادرات محصوالت این منطقه‬ ‫به ‪ ۵‬میلیون ‪ ۸۹۷‬هزار و ‪ ۸۴۱‬تن رس��ید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی خلیج ف��ارس‪ ،‬منطقه ای‬ ‫اس��تراتژیک برای اقتصاد کش��ور به شمار می اید‬ ‫که دارای زیرس��اخت های قابل اطمینانی اس��ت‪.‬‬ ‫خلج طهرانی تاکید کرد‪ :‬این منطقه در عین حال‬ ‫از مزایایی همچون افزایش و توس��عه فناوری های‬ ‫مدرن حوزه تولید‪ ،‬ایج��اد مهارت های مدیریتی‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به‬ ‫منظور رقابت در بازارهای جهانی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫اخیر را گامی دیگر به سوی تحقق سند چشم انداز‬ ‫منطقه ویژه دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تمام��ی هم��ت خ��ود را در راس��تای اجرای‬ ‫فرامین رهبر معظم انقالب که سال «رونق تولید»‬ ‫نامگذاری شده‪ ،‬معطوف می کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جذب سرمایه گذار براساس توافق های اقتصادی و‬ ‫تجاری که منافع طرف ه��ا را تضمین کند‪ ،‬انجام‬ ‫می شود به طوری که اهداف توسعه ای منطقه ویژه‬ ‫با سرعت بیشتری محقق شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫چرا خریداران نفت ایران عقب نشینی نمی کنند؟‬ ‫قیمت متعادل نفت‬ ‫مرهون اوپک ‪ ۶۰‬ساله‬ ‫یک کارش��ناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا‬ ‫گف��ت‪ :‬اوپک از نظر تاریخی نش��ان داده یک‬ ‫شرکت برای شرایط بحرانی بازار است یعنی‬ ‫زمانی که قیمت ها پایین است و مازاد عرضه‬ ‫وجود دارد کش��ورهای اوپک ب��ه عنوان یک‬ ‫تش��کل حتی کنار غیر اوپک می توانند بازار را‬ ‫کنترل و از کاهش ش��دید قیمت جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مرتض��ی بهروزی فر درب��اره کارکرد اوپک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اوپک در اغاز راه در عمل کارایی‬ ‫چندانی نداش��ت و حتی ش��رکت های بزرگ‬ ‫حفار این سازمان را بازی نمی دادند تا زمانی‬ ‫که بازار دچار مش��کل شد و تحریم اعراب و‬ ‫مسئله ترس از کمبود نفت پیش امد‪ .‬در این‬ ‫برهه اوپک توانست دس��ت باال را بگیرد و تا‬ ‫مدتی تعیین کننده قیمت بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ده��ه ‪ ۱۹۸۰‬می�لادی‬ ‫اژان��س بین الملل��ی انرژی تش��کیل ش��د و‬ ‫کشورهای مصرف کننده عمده به بهینه سازی‬ ‫اهمیت دادند و از طرفی‪ ،‬تولید در کشورهای‬ ‫غیر اوپک هم اضافه شد و دوباره این سازمان‬ ‫اهمی��ت خود را مثل اغاز دهه ‪ ۷۰‬از دس��ت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در هر حال اوپک از نظر تاریخی نش��ان‬ ‫داده یک ش��رکت برای ش��رایط بحرانی بازار‬ ‫اس��ت یعنی زمانی که قیمت ها پایین اس��ت‬ ‫و م��ازاد عرضه وجود دارد کش��ورهای اوپک‬ ‫به عنوان یک تش��کل حتی کن��ار غیر اوپک‬ ‫می توانن��د بازار را کنترل و از کاهش ش��دید‬ ‫قیمت جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اکنون ب��ازار دچار‬ ‫مشکل نیست و عرضه وتقاضا هر دو در حالت‬ ‫تعادل قرار دارن د اما شرایط همیشه این گونه‬ ‫نیست‪ ۲ .‬تا ‪ ۳‬سال پیش اگر کاهش عرضه از‬ ‫سوی اوپک انجام نمی شد قیمت ها به سقوط‬ ‫ادامه می دادند و به حد ‪ ۶۰‬دالر نمی رسید‪.‬‬ ‫بهروزی ف��ر با تاکید بر اینک��ه وجود اوپک‬ ‫برای ش��رایط بحران مفید اس��ت‪ ،‬گفت‪۱۱ :‬‬ ‫سال پیش که قیمت ها سقوط کرد اگر اوپک‬ ‫نبود‪ ،‬بهای نفت بیش از انچه تصور می ش��د‪،‬‬ ‫پایین می رف��ت‪ .‬اوپک به طور قطع به عنوان‬ ‫وزنه متعادل کننده و موثر اس��ت و وجودش‬ ‫بهتر از نبودش است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اوپک به عنوان تشکلی که‬ ‫اعضا در ش��رایط خاص بتوانند دور هم جمع‬ ‫شون د و تصمیم بگیرند بسیار تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫ع تولیدکنندگان تمایل ندارند این‬ ‫به طور قط ‬ ‫س��ازمان منحل ش��ود یا از ان خارج شوند‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت برخی اعض��ا در اظهار نظرهای‬ ‫سیاس��ی خروج از ان را مطرح کنند اما بقای‬ ‫ان به نفع ش��ان اس��ت زیرا کمک می کند در‬ ‫مواقع خ��اص قیمت از یک ح��دی پایین تر‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۶‬دکل‬ ‫به چرخه حفاری‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫در عملیات حفاری از حفر و تکمیل ‪ ۱۷‬چاه‬ ‫نفت و گاز در ‪ ۲‬ماه نخست امسال در مناطق‬ ‫خشکی و دریایی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت نفت‪ ،‬محمد ال خمیس‬ ‫گفت‪ :‬از ای��ن ‪ ۱۷‬چاه‪ ۸ ،‬حلقه توس��عه ای‪-‬‬ ‫توصیف��ی و ‪ ۹‬حلق��ه تعمیری‪-‬تکمیلی بوده‬ ‫است‪ .‬از مجموع چاه های حفر شده ‪ ۱۲‬حلقه‬ ‫در گس��تره عملیاتی ش��رکت مل��ی مناطق‬ ‫نفتخی��ز جنوب‪ ،‬یک حلقه در ش��رکت نفت‬ ‫مناطق مرک��زی و ‪ ۴‬حلقه در قالب پروژه ای‬ ‫تکمیل شد و در اختیار شرکت های متقاضی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری‬ ‫ای��ران در عملیات حفاری با اش��اره به اینکه‬ ‫در م��دت پیش گفت��ه ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۳۴۸‬متر‬ ‫حفاری به ثبت رس��ید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۱۳‬دس��تگاه حفاری در ح��ال جابه جایی در‬ ‫موقعیت های عملیاتی هس��تند‪ .‬دستگاه ‪۳۵‬‬ ‫فت��ح از جمله دکل هایی اس��ت ک��ه پس از‬ ‫کاریابی ب��ه زودی در یکی از حوزه های نفتی‬ ‫با مس��ئولیت ش��رکت نفت مناط��ق مرکزی‬ ‫بکارگی��ری می ش��ود‪ .‬ای��ن مقام مس��ئول با‬ ‫یاداوری اینکه بر اثر بارندگی های فروردین و‬ ‫اردیبهشت امسال‪ ،‬فعالیت ‪ ۸‬دستگاه حفاری‬ ‫به س��بب قرار گرفت��ن در معرض س��یالب‬ ‫و لزوم ایمن س��ازی با هماهنگ��ی کارفرماها‬ ‫متوقف شد‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش های انجام شده‪۶ ،‬‬ ‫دکل پ��س از چند روز وقفه دوباره در چرخه‬ ‫عملی��ات قرار گرفت و اقدام ه��ای الزم برای‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬دستگاه دیگر در موقعیت میدان‬ ‫نفتی ازادگان جنوبی در جریان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور معظمی‬ ‫اینکه ایران‬ ‫نتواند نفتش‬ ‫را صادر کند‬ ‫امکان پذیر‬ ‫نیست یعنی‬ ‫ایران در هر‬ ‫شرایطی قادر‬ ‫است دست کم‬ ‫یک میلیون‬ ‫بشکه نفت‬ ‫به روش های‬ ‫گوناگون که الزم‬ ‫نیست درباره‬ ‫ان صحبت‬ ‫کنیم صادر کند‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬کارش��ناس برجس��ته حوزه انرژی‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت امر این اس��ت که مصرف کنندگان نفت‬ ‫ایران که جزو مش��تریان قدیمی نفت ایران هس��تند‬ ‫عالقه مند نیس��تند که نتوانند و نخواهند نفت از ایران‬ ‫خری��داری کنند‪ .‬این موضوع چن��د دلیل عمده دارد‬ ‫ک��ه یکی از انها طراحی خاص ش��بکه های پاالیش��ی‬ ‫مصرف کنن��دگان نفت ای��ران برای اس��تفاده از نفت‬ ‫ایران است یعنی مشتریان ثابت نفت ایران‪ ،‬شبکه های‬ ‫پاالیش��ی خود را بر اس��اس مش��خصات نف��ت ایران‬ ‫طراح��ی کرده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگ��ر بخواهند تغییری در‬ ‫ورودی ش��بکه خود بدهند و به جای نفت خام ایران‬ ‫نفت خام دیگری اس��تفاده کنند‪ ،‬مجبور خواهند شد‬ ‫ای��ن نفت را با نفت های خ��ام دیگر «بِل ِند» یا مخلوط‬ ‫کنند که بر هزینه های پاالیش اثر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه نکته دیگری که خریداران نفت‬ ‫ایران را به حفظ معامالت شان با ایران تشویق می کند‪،‬‬ ‫تسهیالتی است که ایران در اختیار این خریداران قرار‬ ‫می ده��د و انها را به خرید نفت ای��ران عالقه مند نگه‬ ‫م��ی دارد‪ ،‬به عصر ایران گفت‪ :‬نخس��تین اتفاقی که با‬ ‫کنارگذاشتن نفت ایران برای این خریداران رخ خواهد‬ ‫داد‪ ،‬تاثیر مستقیم روی قیمت نفت وارداتی شان است‬ ‫که ب��ا افزایش ان حاش��یه سودش��ان کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نکته بعد این اس��ت که از نظر فن��ی مخلوط کردن‬ ‫نفت ورودی برای اس��تفاده در ش��بکه های پاالیشی‪،‬‬ ‫ب��ازده تولی��د ای��ن ش��بکه ها را نیز کاه��ش خواهد‬ ‫داد ک��ه هم��ه اینه��ا در کنار یکدیگر باعث می ش��ود‬ ‫خری��داران نفت ای��ران همچنان نیازمن��د نفت ایران‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معظمی توضیح داد‪ :‬از نظر بازار نیز با کاهش فروش‬ ‫نف��ت ایران باید جایگزینی از مح��ل افزایش تولیدات‬ ‫اعضای اوپک یا غیراوپک وجود داش��ته باش��د که به‬ ‫لحاظ اساس��نامه اوپک‪ ،‬اگر یک��ی از اعضای اوپک به‬ ‫مش��کل بخ��ورد‪ ،‬باید کش��ورهای دیگر عض��و اوپک‬ ‫هم��کاری و کمک کنند و به لحاظ اساس��نامه اوپک‬ ‫خوب نیست که اگر ایران نتوانست نفتش را بفروشد‪،‬‬ ‫س��ایر اعضا با افزایش تولید جایگزین ایران شوند زیرا‬ ‫یکی از مبانی اوپک تعام��ل تولیدکنندگان با یکدیگر‬ ‫کاه��ش عرضه نفت ایران اثری کلی ب��ر بازار نفت می گذارد و اثر‬ ‫ه یکباره افزایش قیمت پیدا‬ ‫کلی اش هم این طور نیس��ت که نفت ب ‬ ‫د بلکه از نظر روانی اثر می گذارد و می تواند باعث افزایش نسبی‬ ‫کن ‬ ‫قیمت نفت خام شود‬ ‫بوده است‪ .‬نکته دیگر این است که کاهش عرضه نفت‬ ‫ایران اثری کلی بر ب��ازار نفت می گذارد و اثر کلی اش‬ ‫هم این طور نیس��ت که نفت به یکباره افزایش قیمت‬ ‫پی��دا کند بلکه از نظر روانی اث��ر می گذارد و می تواند‬ ‫باعث افزایش نسبی قیمت نفت خام شود و این خیلی‬ ‫برای مصرف کنندگان خوب نیس��ت زیرا انها به دنبال‬ ‫نفت ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫نکت��ه بع��دی این اس��ت ک��ه ای��ن رفتارهایی که‬ ‫امریکایی ه��ا از خود نش��ان می دهند از نظر سیاس��ی‬ ‫ایجاد ‪ ۸‬هزار شغل با استفاده بهینه از سی ان جی‬ ‫مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت مل��ی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی گف��ت‪ :‬با جایگزی��ن کردن‬ ‫س��ی ان جی به جای س��وخت های دیگر‪ ،‬می توان‬ ‫روزانه ‪ ۸‬هزار شغل ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬حمید قاس��می ده چشمه به‬ ‫ازاد ش��دن ورود خودروهای هیبری��دی و برقی‬ ‫به کشور اش��اره کرد و افزود‪ :‬این کار قدم بزرگی‬ ‫اس��ت زیرا می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد‪.‬‬ ‫در این ب��اره هیبریدی را گاز‪-‬هیبرید هم در نظر‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬امیدواریم قیمت بنزین اصالح ش��ود‬ ‫زیرا نهاده های انرژی ارزان ب ه دس��ت ما نمی رسد‬ ‫و منابع هیدروکربوری دارایی ما به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه گاز ارزان در دس��ترس‬ ‫است‪ ،‬باید ان را جایگزین سوخت های دیگر کنیم‬ ‫و بع��د از ان می توانیم ب��ا ارامش قیمت بنزین را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬قاس��می یکی از راهکارهای رونق‬ ‫سی ان جی را کاهش قیمت این سوخت دانست و‬ ‫ادامه داد‪ :‬با این موضوع مخالفم زیرا اگر محصولی‬ ‫را زی��ر قیمت عرضه کنی��م‪ ،‬ارزش ذاتی ان را از‬ ‫بی��ن می بریم‪ .‬ب��ه گفته قاس��می‪ ،‬افزایش دامنه‬ ‫مص��رف یکی از اقدام هایی اس��ت ک��ه باید انجام‬ ‫ش��ود تا حامل حمل ونقل به سمت گاز بیا ید که‬ ‫ب��ا این کار قیم��ت حمل ونقل تا ‪ ۱۰‬س��ال ثابت‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬هزینه های هوشمندسازی‬ ‫جایگاه ها را دولتی کردیم و از بانک ها خواس��تیم‬ ‫در کنار ش��بکه هوشمند س��از ق��رار گیرند‪ .‬مدیر‬ ‫طرح س��ی ان جی ادام��ه داد‪ :‬روال به این صورت‬ ‫اس��ت که یک شرکت هوشمندس��از با همکاری‬ ‫بانک جایگاه ها را هوشمند کرده و هر جایگاه که‬ ‫هوشمند شد ‪ ۱۰‬میلیون تومان دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی به س��امانه پالک خوان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫با این س��امانه خودرو به مح��ض ورود به جایگاه‬ ‫شناسایی می شود و در کل کشور قابل اجراست‪.‬‬ ‫قاس��می افزود‪ :‬در ای��ن روش اگر م��ردم بین‬ ‫بنزین و سی ان جی مدیریت مصرف داشته باشند‬ ‫می توانند در مصرف خود صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با دوگانه س��وز کردن کامیون ها‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون لیتر صرفه جوی��ی در گازوئیل ایجاد‬ ‫می شود که معادل ‪ ۱۰۰‬درصد فروش سی ان جی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫مدیریت بنزین با افزایش قیمت یا اصالح الگوی مصرف‬ ‫س��از کارهای غیرقیمت��ی ش��رط اثرگ��ذاری‬ ‫س��ازکارهای قیمتی در مدیریت مصرف بنزین است‪.‬‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬مادامی که زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونق��ل عمومی و نی��ز افزای��ش کارایی مصرف‬ ‫سوخت در خودروها فراهم نباشد‪ ،‬سازکار قیمتی(باال‬ ‫بردن قیمت حامل های انرژی) قادر به ایجاد تغییر در‬ ‫رفت��ار مصرفی نخواهد بود‪ .‬س��از کارهای مختلفی از‬ ‫سوی کارشناسان و تحلیلگران به منظور کنترل روند‬ ‫افزایشی قیمت بنزین در کشور پیشنهاد شده است که‬ ‫می توان این سازکارها را به دو دسته کلی سازکارهای‬ ‫قیمتی و غیرقیمتی تقس��یم کرد‪ .‬بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می دهد س��از کارهای قیمت��ی و غیرقیمت��ی باید به‬ ‫صورت مکمل یکدیگر نگریسته و به کار گرفته شود‪ .‬به‬ ‫عبارت بهتر‪ ،‬س��ازکارهای غیرقیمتی شرط اثرگذاری‬ ‫س��ازکارهای قیمتی در مدیریت مصرف بنزین است‪.‬‬ ‫مادام��ی که زیرس��اخت های حمل ونقل عمومی و نیز‬ ‫افزای��ش کارایی مصرف س��وخت در خودروها فراهم‬ ‫نباش��د‪ ،‬س��از کار قیمتی (باال بردن قیمت حامل های‬ ‫انرژی) قادر به ایج��اد تغییر در رفتار مصرفی نخواهد‬ ‫بود چرا که تغییر در الگوی مصرفی از طریق گس��ترش‬ ‫اس��تفاده از خودروهای ب��ا کارایی احت��راق باالتر یا‬ ‫اس��تفاده بیش��تر از ناوگان حمل ونقل عمومی میسر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین گسترش جایگزین های بنزین‬ ‫از جمله س��ی ان جی می تواند در تغییر رفتار مصرفی‬ ‫موثر باش��د‪ .‬به نظر می رس��د یکی از اه��داف دولت از‬ ‫افزای��ش قیمت بنزی��ن‪ ،‬ایجاد مناب��ع درامدی برای‬ ‫پوشش بخشی از کس��ری بودجه خود است‪ .‬چنانچه‬ ‫هدف دولت از افزای��ش قیمت بنزین در برهه کنونی‪،‬‬ ‫تامین بخش��ی از کس��ری بودجه باش��د‪ ،‬ب��ا مصرف‬ ‫میانگی��ن معادل ‪ ۹۰‬میلیون لیت��ر در روز‪ ،‬در بهترین‬ ‫حال��ت می تواند ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان منابع بالقوه‬ ‫ایجاد کند که حدود نیمی از این میزان به ش��رکت ها و‬ ‫سازمان های دولتی مربوط است که با کسر این میزان‪،‬‬ ‫فق��ط ‪ ۷.۵‬هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد‬ ‫می کن��د که این رقم فقط ح��دود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد بودجه‬ ‫مصوب دولت را می تواند پوشش دهد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه اثرات تورمی این روش بیش��تر متوجه‬ ‫اقشار اسیب پذیر و با حقوق ثابت است‪.‬‬ ‫راهکارهای پیشنهادی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مدیریت مصرف با احیای دوباره کارت س��وخت‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫‪ .۲‬توس��عه و نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫کشور‬ ‫‪ .۳‬توس��عه و متنوع سازی س��بد سوخت در کشور با‬ ‫تاکید بر توسعه زیرساخت های سی ان جی‬ ‫‪ .۴‬عملیات��ی کردن تخصیص س��همیه س��وخت بر‬ ‫اساس نوع منطقه جغرافیایی‬ ‫‪ .۵‬عملیات��ی ک��ردن مش��وق های توس��عه تولید و‬ ‫استفاده از خودروهای برقی و نیز اعمال استانداردهای‬ ‫مربوط به احتراق خودروها‬ ‫ایجاد ناامنی می کند و نمایانگر یک هرج ومرج سیاسی‬ ‫در سطح جهان است که هرکسی که قدرتمندتر است‬ ‫هر کاری می تواند انجام دهد و این نمای عمومی تاثیر‬ ‫بس��یار بدی روی مصرف کنن��دگان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫سرمایه گذاران می گذارد‪.‬‬ ‫در واق��ع ای��ن رفتارهای امریکایی ها اثر مس��تقیم‬ ‫روی س��رمایه گذاری در صنعت نفت و گاز می گذارد و‬ ‫کس��انی را که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری‬ ‫کنند مردد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ایران فروخته خواهد شد‬ ‫این کارش��ناس برجس��ته حوزه انرژی درباره امکان‬ ‫صفرش��دن صادرات نفت ای��ران می گوید‪ :‬اینکه ایران‬ ‫نتواند نفت��ش را صادر کند امکان پذیر نیس��ت یعنی‬ ‫ایران در هر شرایطی قادر است دست کم یک میلیون‬ ‫بشکه به روش های گوناگون که الزم نیست درباره ان‬ ‫صحبت کنیم صادر کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صفرکردن ص��ادرات نفت ایران غیرممکن‬ ‫اس��ت و فقط بلوفی از ط��رف امریکایی ها برای ایجاد‬ ‫ت��رس و ناامن��ی بی��ن مصرف کنن��دگان نف��ت ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ن معتق��دم ب��ه مح��ض اینک��ه این فش��ارهای‬ ‫غیرمنطقی و غیر معم��ول امریکایی ها اندکی فروکش‬ ‫کن��د‪ ،‬دوباره خریداران نفت ایران به دنبال نفت ایران‬ ‫خواهند امد‪ ،‬همان طور ک��ه دیدید وقتی برجام امضا‬ ‫شد‪ ،‬صادرات نفت ما چه افزایش شدیدی پیدا کرد‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ب هستند‬ ‫پژوهشگران ایرانی در حال بررسی امکان ارتقای مزیت ها و رفع مشکالت اپلیکیشن های تاکسی یا ‬ ‫راهی برای افزایش بهره وری تاکسی های اینترنتی‬ ‫اکرم امینی‪ :‬نگرانی بابت پیدا نشدن وسیله نقلیه برای تردد در‬ ‫سطحشهر‪،‬اینروزهادیگربی معناست‪.‬اشتباهنکنید!حمل ونقل‬ ‫عمومی هنوز همان مش��کالت همیشگی را دارد‪ ،‬اتوبوس ها دیر‬ ‫به دیر می ایند و اگر هم بیایند‪ ،‬یا جای نشس��تن ندارند‪ ،‬یا تهویه‬ ‫و هوای خوب! امکان دسترس��ی اسان به ایستگاه های مترو هم‬ ‫هنوز برای همه فراهم نیس��ت و متروس��واری نیز دردسرهایی‬ ‫مش��ابه اتوبوس سواری دارد‪ .‬مس��ئله این است که این روزها اگر‬ ‫تلفن همراه هوش��مند دارید‪ ،‬تاکس��ی های اینترنتی در همه جا‬ ‫و در همه س��اعت های ش��بانه روز در خدمت ش��ما هستند تا با‬ ‫هزینه ای کمتر نس��بت به اژانس ها و تاکسی های تلفنی‪ ،‬شما را‬ ‫به مقصد برس��انند و اگر پولی هم همراه ندارید‪ ،‬می توانید هزینه‬ ‫خود را انالین بپردازید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اس��تفاده از اپلیکیشن های تاکسی یاب این‬ ‫روزه��ا در میان پیر و جوان فراگیر ش��ده‪ ،‬به ط��وری که یکی از‬ ‫تاکسی های اینترنتی پیشتاز در ایران که حدود ‪ ۴‬سال از اغاز به‬ ‫کارش در کش��ور می گذرد‪ ،‬روزانه بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار سفر دارد و‬ ‫هر یک از رانندگان ان‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬س��فر در روز انجام می دهند‪.‬‬ ‫در دسترس و ارزان تر بودن تاکسی های اینترنتی‪ ،‬مانند بسیاری‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬در ایران نیز استقبال ش��هروندان را به دنبال‬ ‫داش��ته و موجب شده بخشی از سفر با خودروهای شخصی و نیز‬ ‫بخشی از سفرهای حمل ونقل عمومی به این ناوگان حمل ونقلی‬ ‫منتقل شود‪ .‬این مس��ئله گرچه برای مردم‪ ،‬سراسر مزیت است‬ ‫اما کارشناس��ان می گویند با توجه به اینکه بخش��ی از سفرهای‬ ‫حمل ونقل عمومی با اس��تفاده از اپلیکیشن های تاکسی یاب به‬ ‫خودروهای شخصی منتقل شده که اس��تانداردهای باالتری از‬ ‫نظر مس��ائل محیط زیستی نسبت به سایر خودروها ندارند‪ ،‬باید‬ ‫جنبه های منفی عملکرد این تاکسی ها نیز مدنظر مسئوالن قرار‬ ‫گیرد و نسبت به کاهش این موارد اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ده ای ب�رای تقوی�ت مزیت ه�ا و کاه�ش‬ ‫ضعف های تاکسی یاب ها‬ ‫درحال حاضر پژوهش��گران دانش��گاه تهران در حال کار روی‬ ‫ایده ای هس��تند که از ظرفیت تاکسی های اینترنتی و استقبال‬ ‫مردم از این تاکس��ی ها اس��تفاده کرده و خودروهایی با ظرفیت‬ ‫حمل تعداد بیشتری مسافر در ناوگان این تاکسی ها به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��هاب کرمانش��اهی‪ ،‬دارنده مدرک دکت��رای برنامه ریزی‬ ‫اگ��ر می خواهیم تاکس��ی اینترنتی به جز اینک��ه در تجارت خود موفق‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای شهر هم مفید باشد‪ ،‬باید به جای اینکه تک سفرها (مشابه‬ ‫خودروهای تک سرنش��ین) را پوش��ش دهد‪ ،‬از وس��ایل پرسرنشین تر‬ ‫استفاده کند‬ ‫حمل ونقل از دانشگاه شریف و عضو هیات عملی دانشگاه تهران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫در توضیح این طرح بیان کرد‪ :‬دسترسی به‬ ‫گوشی های هوشمند و اینترنت می تواند بازار حمل ونقل شهری‬ ‫ت ش��عاع قرار دهد و رش��د سریع تاکسی های‬ ‫و منطقه ای را تح ‬ ‫اینترنتی نشان داد که این تغییر‪ ،‬فقط در حد یک احتمال و ایده‬ ‫نیست و در عمل نیز به سرعت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی ادام��ه داد‪ :‬رش��د س��ریع نس��خه بین الملل��ی‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی مانند اوبر و لیف��ت و در ایران‪ ،‬فراگیری‬ ‫اسنپ و تپ سی نشان می دهد استفاده از فناوری چقدر می تواند‬ ‫ب��ه حمل ونقل عموم��ی کمک کند‪ .‬از این نکت��ه نیز نباید غافل‬ ‫ش��د که مردم پیش تر روی گوشی های هوشمند سرمایه گذاری‬ ‫کرده ان��د ک��ه به ای��ن ترتیب به می��زان زی��ادی در هزینه های‬ ‫س��خت افزاری توس��عه تاکس��ی ها‪ ،‬صرفه جویی می ش��ود و در‬ ‫عم��ل‪ ،‬فقط ارائه نرم افزار و ارتقای ان می تواند دسترس��ی مردم‬ ‫به تاکسی های اینترنتی را ممکن کند که می بینیم تاکسی های‬ ‫اینترنتی در این زمینه موفقیت بزرگی به دست اورده اند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اضافه کرد‪ :‬این موضوع گرچه موفقیت تجاری‬ ‫بس��یار بزرگی است اما یک سوی تاریک هم دارد‪ .‬درواقع توسعه‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی با توسعه اس��تفاده از وسایل شخصی‪ ،‬به‬ ‫ج��ز در دو بخش تف��اوت جدی ندارد؛ یکی اینکه تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی تقاضای پارکینگ پایینی دارند و برخالف خودروهای‬ ‫ش��خصی که نیازمند اش��غال فضای کنار خیاب��ان یا پارکینگ‬ ‫عمومی هستند‪ ،‬این نیاز را ندارد که این‪ ،‬به ویژه در تهران ویژگی‬ ‫مثبتی است‪ .‬درواقع در تاکسی های اینترنتی‪ ،‬استفاده بهتری از‬ ‫یک وس��یله نقلیه می شود و ان وسیله‪ ،‬مدت زمان کمتری بیکار‬ ‫(کنار خیابان یا در پارکینگ) است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخ��ش دوم تف��اوت تاکس��ی های اینترنت��ی ب��ا‬ ‫خودروهای ش��خصی این اس��ت ک��ه تاکس��ی های اینترنتی‪،‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 180‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫ب�ا پروژه و طرح به خص�وص پروژه های مربوط به معادن و منابع‬ ‫طبیعی)‬ ‫با توجه به اهداف شرکت مبنی بر ورود به بازار دارایی های گران قیمت‬ ‫مانند خودرو های س��نگین و دفاتر کار و درنتیجه نیاز به نقدینگی باالتر‪،‬‬ ‫استفاده از منابع بانکی‪ ،‬اورده سهامداران و تکیه بر جریان نقدی اتی که‬ ‫بخش قابل توجه ان ناشی از وصول مطالبات شرکت خواهد بود‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن پروژه جایگزینی خودرو های فرس��وده به س��بب عملیات‬ ‫کارگ��زاری نیازمن��د تعری��ف و اس��تفاده از مناب��ع جدید مال��ی نبوده و‬ ‫صرفا اختصاص دو کارش��ناس به پروژه از بین کارشناس��ان حال حاضر‬ ‫در واح��د ف��روش‪ ،‬حداکثر نیازمندی این پروژه می باش��د‪ .‬انتقال دین از‬ ‫دیگر پروژه های ش��رکت اس��ت که موجب افزایش حجم پرتفوی شرکت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات اینده نگر‬ ‫با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد‪ ،‬افزایش هزینه های جاری دولت و‬ ‫همین طور نوسانات نرخ ارز در کنار راه اندازی شرکت های لیزینگ بنام و‬ ‫قدرتمند و بهبود عملکرد سایر رقبا در بازار‪ ،‬شرکت برای سال ‪ 98‬مبلغ‬ ‫‪566.627‬میلیون ریال (س��ال مالی قبل ‪539.756‬میلیون ریال) درامد‬ ‫عملیاتی پیش بینی نموده است‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫درامد ناشی از عملیات لیزینگ‬ ‫هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ‬ ‫سود ناخالص‬ ‫ریال‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫(‪)111.680.771.748‬‬ ‫‪59.390.742.604‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود خالص قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫(‪)48.422.943.432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫ریال‬ ‫‪624.665.218.573‬‬ ‫(‪)259.631.540.719‬‬ ‫‪365.033.677.854‬‬ ‫(‪)52.290.029.144‬‬ ‫‪312.743.648.710‬‬ ‫‪48.668.891.625‬‬ ‫‪361.412.540.335‬‬ ‫کرمانش��اهی تاکی��د ک��رد‪ :‬موضوع مه��م این اس��ت که اگر‬ ‫می خواهیم تاکس��ی اینترنتی به جز اینکه در تجارت خود موفق‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای شهر هم مفید باش��د‪ ،‬باید به جای اینکه تک سفرها‬ ‫(مش��ابه خودروهای تک سرنش��ین) را پوش��ش دهد‪ ،‬از وسایل‬ ‫پرسرنشین تر استفاده کند‪ .‬یعنی تاکسی اینترنتی به جای اینکه‬ ‫با یک مسافر تردد داشته باشد با چند مسافر تردد کند یا به جای‬ ‫اینکه از خودروهای سواری استفاده کند از ون‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬میدل ‬ ‫باس یا اتوبوس استفاده کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درواقع باید به این سمت‬ ‫بروی��م که به ویژه در س��اعت های اوج ترافیک که حجم س��فرها‬ ‫زیاد و هزینه تاکس��ی های اینترنتی باالتر و قابلیت اطمینان شان‬ ‫پایین تر اس��ت‪ ،‬از وس��ایل پرسرنشین تر اس��تفاده کنیم؛ به این‬ ‫ترتیب مجموع طول مس��افتی که وس��ایل نقلیه در ش��بکه طی‬ ‫می کنند‪ ،‬کمتر می شود‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره‬ ‫ایده «دی ارتی» یا حمل ونقل تقاضامحور که در این دانش��گاه در‬ ‫حال بررس��ی است‪ ،‬گفت‪ :‬اساس این طرح این است که چگونه از‬ ‫امکانات فناوری های اطالعات‪ ،‬موفقیت تاکسی های اینترنتی و‬ ‫حجم باالی س��فر در ساعت های اوج ترافیک استفاده و این موارد‬ ‫را با هم هماهنگ کنیم تا بتوانیم از وس��ایل نقلیه پرسرنش��ین تر‬ ‫بو کار این‬ ‫ب��رای جابه جای��ی افراد اس��تفاده کنی��م تا هم کس�� ‬ ‫تاکس��ی ها موفق تر باش��د و هم فعالیت انها اثار مخرب کمتری‬ ‫بر محیط زیس��ت و شهر داشته باشد و حتی بتواند نسبت به وضع‬ ‫موجود‪ ،‬بهبود ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دی ارتی در عمل‪ ،‬تعمیم ایده تاکس��ی اینترنتی‬ ‫به وس��ایل حمل ونقل بزرگ تر اس��ت و در بس��یاری از کشورها‬ ‫عملیاتی شده است‪ .‬درواقع در دی ارتی صورت مسئله این است‬ ‫که چگونه به جای اس��تفاده از وس��ایل نقلیه کم سرنشین و انجام‬ ‫سفرهای تک سرنش��ین به سمت استفاده از وسایل پرسرنشین‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫ریال‬ ‫‪456.596.793.951‬‬ ‫(‪)291.498.940.635‬‬ ‫‪165.097.853.316‬‬ ‫(‪)91.624.882.027‬‬ ‫‪50.694.600.439‬‬ ‫(‪)40.930.281.588‬‬ ‫‪124.167.571.728‬‬ ‫‪70.620.739.534‬‬ ‫‪194.788.311.262‬‬ ‫(‪)48.422.943.432‬‬ ‫‪312.989.596.903‬‬ ‫(‪)28.023.880.367‬‬ ‫(‪)5.000.000.000‬‬ ‫(‪)33.023.880.367‬‬ ‫‪161.764.430.895‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪202‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫امیرحس�ین صراف‪ -‬کارش�ناس‬ ‫هوانوردی‪ :‬در عصری زندگی می کنیم‬ ‫ک��ه ب��رای کس��ب موفقی��ت و دوری از‬ ‫شکس��ت‪ ،‬باید ب��ا تغیی��ر در معیارها‪ ،‬از‬ ‫هم��ه ظرفیت مان بهره ببریم‪ .‬اگر به برند‬ ‫به عنوان دارایی یک ش��رکت نگاه کنیم‪،‬‬ ‫برای پیش��رفت ان به طیف وس��یعی از‬ ‫ایده ه��ای ناب نیاز داریم‪ .‬برندس��ازی در واقع نوعی‬ ‫رویک��رد یا اعتقاد اس��ت ک��ه از مدیران ارش��د اغاز‬ ‫می ش��ود و به تمام کارکنان ش��رکت تسری می یابد‬ ‫و همگان خ��ود را ملزم می دانند همراس��تا با اصول‬ ‫ان رفتار کنند‪.‬‬ ‫برای صنعت هوایی ایران‪ ،‬برندینگ مفهومی نااشنا‬ ‫اس��ت و متاس��فانه اکنون هیچ یک از ایرالین های ما‬ ‫در کش��ور‪ ،‬منطقه یا فضای بین الملل‪ ،‬برند نیستند‬ ‫چراکه درحال حاضر این صنعت‪ ،‬حصار محکمی دور‬ ‫خود کشیده و تالشی نیز برای بهبود روابط مسافران‬ ‫و ایرالین ها نمی شود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬برندهای موفق ای��ن صنعت‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط مسقیم‪ ،‬دائم و دوسویه با مشتریان را سرلوحه‬ ‫کار خ��ود قرار داده اند و رواب��ط یکطرفه با مخاطب و‬ ‫خبررسانی کلیشه ای مدت هاست از نظر انها منسوخ‬ ‫شده است‪ .‬این ش��رکت ها می دانند که یک مشتری‬ ‫می توان��د در تمام طول عمر خ��ود به یک برند وفادار‬ ‫بمان��د‪ .‬همچنی��ن از این واقعی��ت اگاهند که حفظ‬ ‫مش��تریان پیشین در مقابل جذب مخاطبان جدید‪،‬‬ ‫نیازمند هزینه بازاریابی کمتری اس��ت و نرخ سود و‬ ‫بازگشت سرمایه گذاری اولیه باالتری نیز دارد‪.‬‬ ‫برند یک ش��رکت هواپیمایی‪ ،‬لوگو جذاب‪ ،‬تعداد‬ ‫ناوگان‪ ،‬تعدد س��اختمان های اداری یا دفاتر فروش‬ ‫و مس��یرهای پروازی جذاب بین المللی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫اعتمادی اس��ت که مس��افران به ان ش��رکت دارند‪.‬‬ ‫برندینگ در صنعت هوایی ایران یعنی پاس��خ قاطع‬ ‫و مش��خص مخاطبان به این پرسش که «وقتی برای‬ ‫س��فر هوایی برنامه ریزی می کنید‪ ،‬نام کدام ایرالین‬ ‫کشور به ذهنتان می رسد؟»‬ ‫برندسازی یا توس��عه برند به ‪ ۷‬ابزار قوی نیاز دارد‬ ‫ک��ه عبارتند از روابط عمومی ق��وی‪ ،‬به روز و کارامد‪،‬‬ ‫تبلیغات قوی و استفاده درست از رسانه ها‪ ،‬بازاریابی‬ ‫تخصصی‪ ،‬بهبود مس��تمر در بسته بندی محصوالت‬ ‫یا ش��یوه ارائه خدمات‪ ،‬رویدادس��ازی و بهره برداری‬ ‫موث��ر از رخدادهای مل��ی و بین المللی‪ ،‬حامی گری‬ ‫(اسپانسرش��یپ) و خدمات متمایز در فروش و پس‬ ‫از فروش‪.‬‬ ‫اگ��ر ارتق��ای برن��د را هدف ق��رار داده و ش��یوه‬ ‫ بکارگیری این ‪ ۷‬ابزار را در ایرالین های کشور بررسی‬ ‫کنی��م‪ ،‬می بینیم که برخالف اص��ول اولیه‪ ،‬هدف در‬ ‫اختیار وس��یله ق��رار گرفت��ه و از ابزاری با‬ ‫کاربرد مش��خص‪ ،‬در جای غیرمناس��ب‬ ‫استفاده می شود‪ .‬یعنی برندینگ سازمانی‬ ‫در اختیار روابط عمومی هاس��ت و روابط‬ ‫عمومی در زمینه تبلیغات‪ ،‬رویدادس��ازی‬ ‫و بهره وری از رخدادها و نیز اسپانسرینگ‪،‬‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم گیری می کند‪.‬‬ ‫نتیجه این جابه جایی وسیله و هدف در کنار کاربرد‬ ‫نادرست از ابزار‪ ،‬ناگفته پیداست و می توان برای مثال‪،‬‬ ‫به اس��تفاده از ابزارهای قوی برندینگ برای یک برند‬ ‫ملی ‪۷۵‬ساله (هما) در بهره برداری از در ورودی مترو‬ ‫در فرودگاه ازس��وی مدیریت و هی��ات همراه‪ ،‬ایین‬ ‫گشایش چندباره ورزشگاهی کوچک و قدیمی برای‬ ‫استفاده کارکنان‪ ،‬پرده برداری از تمبری سفارشی با‬ ‫طرحی تکراری برای بزرگداش��ت سالگرد راه اندازی‬ ‫ش��رکت و تهیه مس��تندی چنددقیق��ه ای از اهدای‬ ‫ش��اخه گل به مس��افران یک پرواز به عنوان گزارش‬ ‫عملکرد چهل ساله اشاره کرد!‬ ‫اس��تفاده نادرس��ت از اب��زار رواب��ط عموم��ی در‬ ‫ایرالین ها و بکارگیری کارکنان ان در اموری خارج از‬ ‫تخصص اصلی باعث شده این حوزه در عمل از اجرای‬ ‫وظایف واقعی خود باز ماند و برخالف اصول حرفه ای‬ ‫و وظایفش عم��ل کند‪ .‬یعنی واح��د روابط عمومی‬ ‫در ایرالین های کش��ور‪ ،‬به جای انع��کاس بی طرف‬ ‫طرح ها‪ ،‬ایده ها‪ ،‬پیشنهادها یا انتقادها و بازخوردهای‬ ‫س��ازنده از بیرون س��ازمان به مدیریت یا حوزه های‬ ‫ذی رب��ط و پیگیری برای دریافت پاس��خ ها و انتقال‬ ‫ان ب��ه مخاطبان‪ ،‬وارد تصمیم گی��ری در این زمینه‬ ‫ش��ده‪ ،‬این نوع موارد را بدون حتی بررس��ی اجمالی‪،‬‬ ‫دخالت در امور داخلی ش��رکت یا در بهترین حالت‪،‬‬ ‫کار اضافی و غیرضروری برای خود یا مجموعه فرض‬ ‫کرده و نس��بت به رد ان اق��دام می کند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که شادروان دکتر حمید نطقی‪ ،‬بنیان گذار علم‬ ‫روابط عمومی در ایران معتقد اس��ت «روابط عمومی‬ ‫ی��ک ش��غل اداری نیس��ت‪ ،‬بلکه یک ش��وق اداری‬ ‫است‪».‬‬ ‫ام��روزه در ی��ک تج��ارت موف��ق‪ ،‬بکارگی��ری‬ ‫سازکارهای مدرن‪ ،‬بروزرسانی سامانه های مدیریتی‬ ‫ش��رکت و تطابق ان با ساختارهای جدید‪ ،‬حرف اول‬ ‫را می زند‪ .‬در س��اختار س��ازمانی جدید شرکت های‬ ‫تجاری مطرح جهان‪ ،‬مدیریت های مس��تقلی مانند‬ ‫رواب��ط عمومی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬ف��روش یا تبلیغات وجود‬ ‫ندارند و ای��ن حوزه ها به عنوان اب��زاری قدرتمند در‬ ‫اختیار و کنت��رل مدیریت برند قرار گرفته اند و مدیر‬ ‫برند ملزم به تضمین س��ود ناش��ی از سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت در حوزه های برندینگ‪ ،‬تبلیغات و بازاریابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫جایگزینی مدیریت برند با بازاریابی‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫و تبلیغات فقط تغییر یک عنوان س��ازمانی نیس��ت‪.‬‬ ‫مدیری��ت تبلیغات با این روش که جدولی بکش��یم‬ ‫که نش��ان دهد چه چی��زی را با چ��ه بودجه ای و در‬ ‫کجا نمایش دهیم مدت هاس��ت به فراموشی سپرده‬ ‫ شده است‪ .‬تبلیغات همچنان با اهمیت است اما انجام‬ ‫ان بدون همس��ویی و خط گرفتن از مدیریت برند و‬ ‫تعامل با واحد مالی سازمان برای تحلیل عملی نتایج‬ ‫و بازخوردها‪ ،‬فقط تلف کردن منابع اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این تاکنون هیچ خط هوایی تجاری موفقی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫مهم برند خود مانند تعیین استراتژی های بلندمدت‬ ‫بازاریابی یا سیاس��ت گذاری در ش��یوه ارائه خدمات‬ ‫پس از ف��روش را به چارترکنن��دگان‪ ،‬نمایندگی ها‪،‬‬ ‫اژانس های مسافرتی و دفاتر فروش اینترنتی واگذار‬ ‫نکرده و نمی کن��د و گرفتن تصمیم های مقتضی در‬ ‫این حوزه ها از اختیارهای مدیر برند است‪.‬‬ ‫مدیر برند‪ ،‬کارکنان را نی��ز همراه و در برنامه های‬ ‫برندینگ س��هیم می کند و با ایج��اد حس وفاداری‬ ‫در مخاط��ب و حفظ مش��تری‪ ،‬باعث تمایز محصول‬ ‫و خدمات ش��رکت می شود و زمینه ارتقای برند را در‬ ‫دنیای پررقابت امروزی فراهم می کند‪.‬‬ ‫نتیجه این قبیل تغییر در نگرش ها و پیاده س��ازی‬ ‫س��امانه های نوین مدیریتی نیز حتی با یک مقایسه‬ ‫اجمال��ی در تف��اوت ن��رخ به��ره وری و س��وداوری‬ ‫شرکت ها‪ ،‬پیش و بعد از اعمال تغییرهای این چنینی‪،‬‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫اما ایا برندس��ازی و مدیریت برند‪ ،‬فرایندی است‬ ‫که ازس��وی یک شرکت طراحی گرافیک یا صاحبان‬ ‫تخص��ص و تجربه در صنعت انتش��ارات‪ ،‬تبلیغات یا‬ ‫روابط عمومی انجام می شود؟ ایا به صرف اجاره چند‬ ‫تابلو تبلیغاتی در اتوبان های پرتردد‪ ،‬حضور در چند‬ ‫نمایش��گاه تخصصی و نصب چن��د تابلو تبلیغاتی در‬ ‫فرودگاه و ایستگاه مترو‪ ،‬می توانیم ادعای توسعه برند‬ ‫کنیم؟ ایا مدیران تبلیغات‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫بازاریابی یا فروش شرکت ها‪ ،‬مدیران برند خوبی هم‬ ‫هس��تند؟ اگر اینطور اس��ت‪ ،‬پس فهرست بلندی از‬ ‫برنده��ای ب��زرگ و کوچک شکس��ت خورده ایرانی‬ ‫مانن��د پارس الکتریک‪ ،‬س��یناد‪ ،‬تالیا و‪ ...‬حاصل کار‬ ‫چه کسانی است؟‬ ‫ایرالین ه��ای ایرانی باید به این موضوع مهم توجه‬ ‫کنند ک��ه تاکن��ون میلیون ه��ا دالر از ارزش بالقوه‬ ‫برند ش��رکتی خود را بدون ایج��اد ارتباط معنایی با‬ ‫ارزش حقوق��ی و مالی برند خدمات ش��ان‪ ،‬روی میز‬ ‫رها کرده اند‪ ،‬درحالی که اگر مدیریت برند به درستی‬ ‫انجام شود‪ ،‬به طور قطع برندینگ شرکتی و خدمات‬ ‫یکپارچه خواهد ش��د و ارزش ایجاد شده برای برند از‬ ‫درامد ناشی از ان پیشی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خود و تامین کنندگان معظم‪ ،‬به اعطای تس��هیالت خودرو های سنگین‪،‬‬ ‫نیمه سنگین و خودرو های سواری پرداخته است‪ .‬از مهم ترین قرارداد های‬ ‫این ش��رکت قرارداد با ش��رکت خودرو س��ازی راین و مدیران خودرو در‬ ‫سال‪ 97‬به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اعطای تس��هیالت خری��د دفاتر کاری و تجاری‪ ،‬از س��ایر‬ ‫پروژه های مهم ش��رکت در س��ال جاری بوده است که فروش انها نیازمند‬ ‫بازاریابی تخصصی و مذاکره با مش��تریان مخصوص در دس��ت پیگیری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پروژه ها و طرح هایی که هنوز درامد عملیاتی برای‬ ‫ش�رکت ایج�اد نکرده ان�د (وضعی�ت فعلی‪ ،‬مخ�ارج انجام‬ ‫ش�ده‪ ،‬مخارج اتی‪ ،‬زمان تکمیل‪ ،‬نحوه تامین مالی‪ ،‬مقایسه‬ ‫زمان بندی و مخارج با بودجه)‬ ‫شرکت درحال توسعه ساختار سازمانی خود به صورت تخصصی جهت‬ ‫اج��اره اعتباری دفاتر کار و خودرو ی س��نگین می باش��د‪ .‬همچنین طی‬ ‫مکاتب��ات صورت گرفته ب��ا نهادناظر‪ ،‬پروژه کارگزاری فروش خودرو های‬ ‫فرسوده مجوز های الزم را دریافت نموده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ه�ا‪ ،‬طرح ها و برنامه های توس�عه (تصمی�م بر تولید یا‬ ‫افزایش حجم تولید یا برداشت از منابع‪ ،‬هر گونه موضوع مرتبط‬ ‫‹ ‹لزوم استفاده از وسایل پرسرنشین در تاکسی های‬ ‫اینترنتی‬ ‫غیبت ایرالین های ایرانی در عرصه رقابت برندها‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت واسپاری ملت در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫واس��پاری ملت با حضور ‪ 86/432‬درصد از س��هامداران شرکت در محل‬ ‫تهران ‪ -‬بزرگراه چمران خیابان یمن بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫مرکز همایش های بین المللی س��الن عالمه طباطبائی‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫جلس��ه به ریاس��ت اقای دکتر علیرضا ابراهیم پور و نظارت اقای مهدی‬ ‫وهاب پور و خانم معصومه مال صالحی و دبیری اقای بهزاد قنبری تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن‬ ‫ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1397/12/29‬ب��ه تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس‬ ‫از تصویب صورت های مالی از س��وی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 180‬ریال‬ ‫سود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه های‬ ‫اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار ش��رکت و‬ ‫موسسه حسابرسی «بهمند» به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت‬ ‫و موسسه حسابرسی «فاطر» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال‬ ‫‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬براس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره دوره گذش��ته به مدت ‪ 2‬س��ال به عنوان اعضای هیات مدیره‬ ‫جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫حمد و س��پاس خداوند که توفیق داد‬ ‫ت��ا در خدم��ت س��هامداران گرامی‬ ‫شرکت باشیم‪ .‬هیات مدیره‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان اعتماد سهامداران را سپاس‬ ‫ی نماید‪.‬‬ ‫گفته و قدردانی خود را ابراز م ‬ ‫در س��ال حمای��ت از کاالی ایران��ی‬ ‫هیات مدی��ره تمامی ت��وان خود را در‬ ‫جهت حفظ منافع سهامداران محترم‬ ‫و در راس��تای تحقق منافع ش��رکت و‬ ‫ایران اسالمی بکار گرفته است و از خداوند متعال یاری می طلبیم تادر سال‬ ‫جدید نیز همواره رهنما و راهگشای ما باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت واس��پاری ملت بر این باور اس��ت که شفاف سازی‬ ‫عملکرد و اگاه س��ازی س��هامداران فهیم و محترم از یک سو و اعتقاد راسخ‬ ‫ب��ر خرد جمعی و توس��عه روزافزون رویکرد ه��ای کار تیمی‪ ،‬ضامن تداوم‬ ‫تالش های صورت گرفته در س��ال ‪ 97‬و زمینه س��از کس��ب دستاورد های‬ ‫درخش��ان در مس��یر برنامه ریزی بلندمدت ش��رکت خواهد بود‪ .‬لذا ضمن‬ ‫قدردان��ی از توج��ه‪ ،‬حمایت ها و رهنمود های س��هامداران محترم‪ ،‬ش��رح‬ ‫تالش های یک س��اله مجموعه به انضمام نتایج به دس��ت امده در س��ال‬ ‫مال��ی منتهی ب��ه ‪ 97/12/29‬در قال��ب گزارش حاضر‪ ،‬ب��ه حضور تقدیم‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹اه�داف مدیری�ت و راهبرد ه�ای مدیری�ت برای‬ ‫دستیابی به ان اهداف‬ ‫اه��داف بلندم��دت و کوتاه مدت و اولویت انها ب��رای یک دوره زمانی‬ ‫معقول اتی (اهداف مالی و س��ایر اهداف مرتبط با کسب وکار) پیش بینی‬ ‫می گردد تا پایان سال ‪ ،1398‬قرار است شرکت سهم بازار خود را افزایش‬ ‫دهد و بتواند به ‪10‬درصد ان نائل گردد که به عنوان یک هدف میان مدت‬ ‫و دارای اولویت برای خود برگزیده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس درامد عملیاتی‬ ‫شرکت تا پایان سال ‪ 1397‬به میزان ‪624.665‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه توسعه محصوالت یا خدمات جدید‬ ‫ارائه خدمات به مش��تریان مهمان بانک ملت و س��ایر مش��تریانی که‬ ‫از جانب بانک معرفی ش��وند ازجمله برنامه های ش��رکت جهت گسترش‬ ‫بازار و استفاده از ظرفیت های مشتریان بانک ملت است‪ .‬همچنین پروژه‬ ‫انتقال دین بانک ملت به واسپاری ملت از دیگر طرح هایی است که موجب‬ ‫افزایش حجم عملیات و لیزینگ خودرو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ها و طرح‬ ‫شرکت واسپاری ملت با عقد قرارداد و جاری سازی پروتکل ها فی مابین‬ ‫دسترس��ی قابل قبولی برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم‬ ‫کرده اند و برای کسانی که خودرو شخصی نداشته یا به هر دلیلی‬ ‫امکان اس��تفاده از خودرو ش��خصی را ندارند‪ ،‬با اس��تفاده از یک‬ ‫اپلیکیشن در دسترس هستند‪ .‬این تاکسی ها نسبت به اژانس و‬ ‫تاکس��ی تلفنی در دسترس تر هستند‪ ،‬جزئیات محل حضور فرد‬ ‫را به راننده ارس��ال می کنند‪ ،‬مس��افر می تواند راننده و خودرو را‬ ‫پیش از امدن به محل شناسایی کند؛ همچنین به دلیل استفاده‬ ‫بهتر از خودرو و عرضه بیش��تر‪ ،‬نرخ کرایه پایین تری نس��بت به‬ ‫تاکسی تلفنی دارند که این برای استفاده کننده جذابیت باالیی‬ ‫دارد‪ .‬عض��و هی��ات علمی دانش��گاه تهران در بی��ان نقاط ضعف‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی گفت‪ :‬استفاده از تاکسی اینترنتی تفاوت‬ ‫قابل مالحظه ای با خودرو ش��خصی ندارد‪ ،‬به ویژه اینکه متوسط‬ ‫خودروهایی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می کنند‪ ،‬از نظر‬ ‫مصرف س��وخت و انتشار االینده نس��بت به متوسط خودروهای‬ ‫رایج در جامعه‪ ،‬بهتر نیس��تند و این گونه نیس��ت که خودروهای‬ ‫هیبری��دی و برقی در این ش��بکه فعال باش��ند و بتوانیم بگوییم‬ ‫گرچه این خودروها‪ ،‬مس��افت بیشتری در ش��هر می پیمایند اما‬ ‫انتش��ار االیندگ��ی کمت��ری نس��ب ب��ه خودروه��ای معمولی‬ ‫دارند‪ .‬کرمانش��اهی اضافه کرد‪ :‬استفاده کنندگان این تاکسی ها‬ ‫بیش��تر همان کسانی هستند که سفرش��ان را با خودرو شخصی‬ ‫انج��ام می دهند اما چند نکته منفی در این زمینه قابل مش��اهده‬ ‫اس��ت؛ یکی اینکه کس��انی که پیش تر از خودروهای ش��خصی‬ ‫استفاده نمی کردند‪ ،‬اکنون استفاده از این تاکسی ها‪ ،‬از حمل ونقل‬ ‫همگانی عادی مانند تاکس��ی‪ ،‬اتوبوس و مترو برای شان جذاب تر‬ ‫اس��ت؛ بنابراین برخی س��فرهای ش��خصی که پیش تر به دلیل‬ ‫دش��واری پیدا ک��ردن جای پارک ی��ا محدودیت ه��ای ورود به‬ ‫مح��دوده طرح ترافیک و‪ ...‬با حمل ونقل عمومی انجام می ش��ده‬ ‫یا کمتر بوده‪ ،‬اکنون با دسترسی داشتن به تاکسی های اینترنتی‪،‬‬ ‫بیش��تر می شود؛ بنابراین ش��اخص کل «میزان کیلومتر پیموده‬ ‫شده برحسب وس��یله نقلیه» که مجموع سفر همه وسایل نقلیه‬ ‫شخصی در شبکه اس��ت‪ ،‬می تواند افزایش پیدا کند و نمونه های‬ ‫جهانی نش��ان می ده��د این افزای��ش رخ داده اس��ت‪ .‬در تهران‬ ‫مطالعه ای مجزا با این هدف انجام نشده اما به نظر می رسد در این‬ ‫کالنشهر نیز این افزایش را داشته ایم‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر افزود‪ :‬مطالعه انجام ش��ده در مرکز مطالعات و‬ ‫برنامه ریزی شهرداری تهران نشان می دهد به طور تقریبی نیمی‬ ‫از س��فرهایی که اکنون با تاکس��ی های اینترنتی انجام می شود‪،‬‬ ‫پیش تر با اژانس و حدود ‪ ۲۰‬درصد انها با وس��یله شخصی و باقی‬ ‫س��فرها‪ ،‬با مترو‪ ،‬اتوبوس و تاکسی و درصد اندکی نیز پیاده انجام‬ ‫می شده است؛ بنابراین یک س��وم سفرهایی که اکنون با تاکسی‬ ‫اینترنتی انجام می ش��ود سفرهایی از انواع شیوه های حمل ونقل‬ ‫همگانی و پیاده بوده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مصائب حرفه فراموش شده پینه دوزی‬ ‫امار چه‬ ‫استفاده هایی‬ ‫دارد؟‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫گس��ترش و توس��عه صنای��ع داخلی‪ ،‬ی��ک ایده‬ ‫مناس��ب ‪ ،‬معقول و منطقی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬نکته‬ ‫قابل تامل ان است که صنایع داخلی دو وجه اساسی‬ ‫دارد؛ نخست از این جهت که صنایع داخلی موجب‬ ‫تقوی��ت فعالیت های صنعت��ی در داخل و بی نیازی‬ ‫از محص��والت صنعت��ی واردات��ی و تولید ش��ده در‬ ‫کش��ور های دیگر خواهد بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬صنعت‬ ‫در ح��وزه داخلی باید به ش��کل منطقی و مس��تند‬ ‫گس��ترش یاب د تا امکان رقابت و بهره گیری همگان‬ ‫از فعالیت ه��ای صنعتی فراهم اید‪ .‬ب��ه بیان دیگر‪،‬‬ ‫انجام فعالیت های صنعتی هنگامی اصولی ‪ ،‬اساسی‬ ‫و مطابق با نیازهای جامع��ه خواهد بود که متکی بر‬ ‫امار و اطالعات ب ه دس��ت امده باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اگر چ��ه ما ب��ا مش��کالت و کمبودهایی ب��ه دلیل‬ ‫فشارهای خارجی روبه رو هستیم و این امر بر تولید‬ ‫داخلی و صنایع داخلی سایه افکنده است اما به نظر‬ ‫می رس��د اگر از میزان این مشکالت نیز کاسته شود‬ ‫ب��ه دلیل انکه در بعض��ی از حوزه ها امکان تهیه امار‬ ‫دقیق وجود ندارد‪ ،‬زمینه توس��عه صنعتی به صورت‬ ‫منطقی و برای همگان فراهم نخواهد امد‪ .‬در نتیجه‬ ‫انحص��ار تولید به وجود می اید‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬به‬ ‫تولید صنعت خودرو می توان اشاره کرد؛ در حقیقت‬ ‫بخش عمده ای از تولید خودرو در انحصار دولت قرار‬ ‫دارد‪ .‬بخش اندک��ی از تولید(مونتاژ) را نیز در ظاهر ‬ ‫بخش خصوصی برعهده دارد‪ ،‬البته در مجموع تولید‬ ‫خ��ودرو به گون��ه ای پیش رفته که ام��کان حضور و‬ ‫فعالیت همه گروه های اجتماعی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نکته مهم در این باره ان اس��ت که به س��بب‬ ‫انحصار تولی��د‪ ،‬در ظاه ر در این گون��ه فعالیت های‬ ‫صنعت��ی امار مالک عملکرد ق��رار نمی گیرد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬ایا بر اساس امار شهر های بزرگ و اتوبان های‬ ‫مه��م کش��ور در زمین��ه تع��داد تولی��د خودرو ها‬ ‫تصمیم گیری می شود؟ شرایط تولید نشان می دهد‬ ‫ک��ه به موضوع مبنا ق��رار گرفتن ام��ار کمتر توجه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در حقیقت نکته مهم این است که در‬ ‫بیش��تر موارد امارگیری نیز می ش��و د اما اهمیت و‬ ‫اعتباری که باید و ش��اید برای فعالیت های صنعتی‬ ‫در حوزه امار قائل نش��ده و ب��ه صورت جدی امارها‬ ‫مورد توجه و استقبال قرار نگرفته است در حالی که‬ ‫امار پایه و مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫در دنیای امروز برای مثال‪ ،‬ش��هرداری ها بر اس��اس‬ ‫ام��ار و تبیین اماری و میزان نی��از به خانه ها‪ ،‬اجازه‬ ‫خانه سازی می دهند‪ .‬امار ازدواج و تشکیل خانواده‬ ‫نش��ان می دهد که به چه میزان خانه در س��ال های‬ ‫اینده نیاز است‪ .‬امار تولد و امار سنی نشان می دهد ‬ ‫به چه میزان مدرسه‪ ،‬اموزش��گاه وکودکستان نیاز‬ ‫داری م یا ب��ر مبنای امار می توانیم می��زان نیازهای‬ ‫پزش��کی را مش��خص کنی��م‪ .‬در حقیقت ب��ر پایه‬ ‫امار اس��ت که تولید کنن��ده و تولید کنندگان اصلی‬ ‫در ح��وزه صنایع‪ ،‬می��زان تولید مصنوع��ات مورد‬ ‫مصرف در سراس��ر کشورش��ان را به دس��ت اورده‬ ‫و بر اس��اس هم��ان امار تولید کرده و می فروش��ند‪.‬‬ ‫در حقیقت بر همین مبناس��ت ک��ه می توان انتظار‬ ‫داش��ت فعالیت های مختل��ف از جمله فعالیت های‬ ‫صنعتی بر اس��اس نظم قاع��ده و منطق پیش برود‪.‬‬ ‫در نتیجه این گون��ه فعالیت های صنعتی می توانند‬ ‫در مس��یر حل مش��کالت اجتماعی قدم بردارند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل نیاز اس��ت امار عالوه بر اینکه در اختیار‬ ‫متخصص��ان و تولیدکنن��دگان ق��رار می گیرد‪ ،‬به‬ ‫صورت گس��ترده و م��داوم و همگانی نیز در معرض‬ ‫دید عمومی قرار داش��ته باش�� د تا این امکان فراهم ‬ ‫اید که بررس��ی ش��و د ایا تولیدات مطابق با منطق‬ ‫امار و نیاز کش��ور اس��ت یا خیر‪ .‬وقتی اماری وجود‬ ‫نداشته باشد یا به امار اعتنایی نشود در حوزه صنعت‬ ‫و کشاورزی بر اساس حدسیات عمل می شود‪ .‬برای‬ ‫مث��ال ‪ ،‬تولیدکننده بخاری نمی داند که برای س��ال‬ ‫ی تولید کن�� د ی ا تولید کننده‬ ‫این��ده باید چند بخار ‬ ‫یخچال به چه میزان یخچال برای س��ال ا ینده خود‬ ‫نی��از دارد‪ .‬هنگامی که امار کمتر م��ورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬با کمبودها روبه رو خواهیم بود‪ .‬این کمبودها‬ ‫فقط منحصر به کاالهای مهم و اساس��ی نمی ش��ود ‬ ‫بلکه به حوزه پیاز و س��یب زمینی هم می رس��د زیرا‬ ‫بدون توجه به امار روش��ن‪ ،‬مشخص نیست که برای‬ ‫س��ال اینده چه مقداری پیاز باید کاش��ت و ایا این‬ ‫می��زان پیاز با این امکانات حمل ونقل امکان ارائه ان‬ ‫در بازار های عمومی و در سر اسر کشور فراهم خواهد‬ ‫بود یا خیر‪ .‬حتی امار می تواند به ما این نکته را نشان‬ ‫دهد که ایا یک فعالی��ت تولیدی را باید انجام داد یا‬ ‫خیر؛ زیرا نیاز به ان در جامعه‪ ،‬بر اساس امار مشخص‬ ‫می شود‪ .‬البته اشاره به این نکته کامال ضرورت دارد‬ ‫که فقط نباید تمام فعالیت های تولیدی و صنعتی را‬ ‫بر اساس امار انجام داد اما نکته مهم این است که در‬ ‫مرحله نخست توجه به امار برای انجام یک فعالیت‬ ‫صنعتی و تولیدی‪ ،‬کمک فراوانی در زمینه به تصویر‬ ‫ح خواهد کرد‪.‬‬ ‫کشیدن اینده ای روشن و واض ‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی مدعی‬ ‫بودند که‬ ‫حضور افراد از‬ ‫شهرستان در‬ ‫تهران و اشتغال‬ ‫عده ای از انها به‬ ‫عنوان واکسی‬ ‫دوره گرد‪ ،‬کار‬ ‫واکسی های‬ ‫قدیمی تهران‬ ‫را از نظر‬ ‫انداخته است‬ ‫پیش از انکه شرایط جدید کفش دوزی و صنعت تولید‬ ‫کف��ش به وجود اید د ر اواخر قاجار و پهلوی بیش��ترین‬ ‫فعالیت در حوزه کفش‪ ،‬مربوط به پینه دوز ها و واکسی ها‬ ‫بود‪ .‬صنعت کفش به صورت فعال وجود نداشت و بیشتر‬ ‫کفش ها وارد می ش��دند‪ .‬در کنار واردات عده معدودی‬ ‫هم کفش دس��تدوز عرضه می کردند‪ .‬بنا بر این‪ ،‬در کنار‬ ‫کفش��دوزی با دس��ت‪ ،‬مهم ترین کار در ان زمان وصله‬ ‫و تعمی��ر کفش بود ک��ه این عمل نیز با دس��ت انجام‬ ‫می ش��د‪ .‬در کنار تعمیرات کف��ش‪ ،‬واکس کفش نیز از‬ ‫اهمی��ت فراوانی برخوردار ب��ود‪ .‬این کار موجب افزایش‬ ‫عمر کفش و زیبایی ان می شد‪ .‬به دلیل ویژگی فعالیت‬ ‫تعمیر کف��ش یا با همان اصطالح قدیم��ی پینه دوزی‪،‬‬ ‫پینه دوزان و کفاش��ان از سپیده دم تا غروب مشغول به‬ ‫کار بودن��د و از زندگی خود نیز راضی؛ زیرا تعمیر کفش‬ ‫برای انه ا مشتری و دوستان فراوانی نیز فراهم می اورد‪.‬‬ ‫ی فرد کفش خود را به کفاشی می برد‬ ‫جالب انکه وقت ‬ ‫اگر امکان تعمیر ان در زمان کوتاه فراهم بود که سفارش‬ ‫به مش��تری اعالم می کرد و او نیز در مغازه می نشس��ت‬ ‫و همراه با کفاش س��رگرم تماشای تعمیر کفش می شد‬ ‫پو گفتی نیز ش��کل می گرفت‪ .‬بدین‬ ‫و در ای��ن میان گ ‬ ‫ترتیب‪ ،‬مشتری و مغازه دار با یکدیگر دوستی مستحکم‬ ‫پیدا می کردند‪ .‬در مجموع واکسی و پینه دوزی یا همان‬ ‫تعمیر کفش پیشینه طوالنی مدت در تهران و شهرهای‬ ‫ت اما اتحادیه مستقلی نداشتند و به صنف‬ ‫بزرگ داش�� ‬ ‫کفاشی وابسته بودند‪ .‬به واکسی ها و پینه دوز ها نه مردم‬ ‫و نه شهرداری سخت نمی گرفت حال انکه در پایان دهه‬ ‫‪ ۴۰‬خورش��یدی و س��ال ‪ ۱۳۴۸‬تعداد انها به چند هزار‬ ‫نفر می رس��ید‪ .‬کسی به دنبال این نبود که ایا انها برای‬ ‫فعالیت شان پروانه دارند یا خیر‪ .‬پینه دوزها و واکسی ها‬ ‫کم سرمایه ترین پیشه وران تهران بودند‪ .‬تفاوت افراد این‬ ‫صنف با صنوف مش��ابه دیگر در این بود که کفاش ها با‬ ‫مهارت و تالش ش��ان نانی به دست می اوردند‪ ،‬سرمایه‬ ‫زیادی نیز نداش��تند و فقط به مهارت شان متکی بودند‪.‬‬ ‫یکی از پینه دوزها در گفت وگویی در سال ‪ ۱۳۴۹‬مدعی‬ ‫بود که بیش از ‪ ۶۰‬س��ال تجربه کفاش��ی دارد و از دوره‬ ‫مظفرالدین شاه فعالیت خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫حکایت زندگی او حکایت صنعتی است که روزگاری‬ ‫رونقی داشت اما امرو ز دیگر خبری از ان نیست‪ .‬وی در‬ ‫ان زمان گفته بود ‪ ۶۰‬س��ال پینه دوزی کرده و در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬ماهی ‪ ۱۵‬تومان کرایه دکان می دهد‪ .‬این دکان‬ ‫در عین حال خانه او نیز بود زیرا فرزندی نداشت‪ .‬بنا بر‬ ‫این‪ ،‬یک دست رختخواب و یک تخت‪ ،‬دارایی پینه دوز را‬ ‫ل کفش های کهنه‬ ‫در ده��ه ‪ ۴۰‬خورش��یدی افرادی به عن��وان دال ‬ ‫این گون��ه کفش ها را از م��ردم می خریدند و ب��ه پینه دوز ها تحویل‬ ‫می دادند‪ .‬پینه دوزها مبلغ ناچیزی دریافت می کردند و به ان رنگ‬ ‫و رویی داده و دوباره ان را به دالل های کفش باز می گرداندند‬ ‫برای اقامت شبانه در مغازه و خواب و استراحت تشکیل‬ ‫م��ی داد‪ .‬به این اموال باید یک چراغ س��ه فیتیله ای هم‬ ‫اضافه کرد که با ان هم محل کا ر واکس��ی گرم می شد‪،‬‬ ‫تو پز احتمالی به وس��یله ان انجام می شد‪ ،‬البته‬ ‫هم پخ ‬ ‫مش��کل قدیمی هم این صنعتگ��ر پیر را تهدید می کرد‬ ‫بدین صورت که مالک دکان قصد داشت پینه دوز را در‬ ‫استانه ‪ ۷۰‬س��الگی از دکان بیرون کند ولی اهل محل‬ ‫واس��طه شده و به زور او را راضی کردند که از کار خود ‬ ‫صرف نظر کند‪ .‬جال��ب انکه پینه دوز درباره مالک گفته‬ ‫بود‪ :‬بعد از این جریان مالک مغازه به اروپا رفت و من هر‬ ‫ماه ‪ ۱۵‬تومان کرایه می دهم‪ .‬صندوق دادگستری انها را‬ ‫برای ارباب به اروپا می فرستند‪.‬‬ ‫کار جالب دیگری که پینه دوزها انجام می دادند‪ ،‬زنده‬ ‫کردن کفش های کهنه بود‪ .‬در دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی‬ ‫افرادی ب��ه عن��وان دالل کفش های کهن��ه این گونه‬ ‫کفش ها را از مردم می خریدند و به پینه دوز ها تحویل‬ ‫می دادن��د‪ .‬س��پس در مقابل‪ ،‬مبل��غ ناچیزی دریافت‬ ‫می کردن��د و به ان رنگ و روی��ی داده و دوباره ان را‬ ‫ب��ه دالل های کفش باز می گرداندن��د تا انها با گردش‬ ‫در خیابان ها ان کفش ها را به افراد دیگری بفروشند‪،‬‬ ‫البت��ه در همان زمان نیز کس��ب و کار همه پینه دوز ها‬ ‫ب��ه این صورت نبو د بلک��ه بعضی از انها پس از مدتی‬ ‫پینه دوزی به صنعت کفاشی و دوخت و دوز کفش وارد‬ ‫شده و کارگاه های کفاشی به وجود می اوردند‪ .‬انهایی‬ ‫که فعال تر بودند در این کارگاه ها اگر ابتکار و س��لیقه‬ ‫به خرج می دادند می توانستند ان فعالیت ها را توسعه‬ ‫داده و ب��ا بکارگی��ری کارگر‪ ،‬خودش��ان در فعالیت و‬ ‫حرفه شان پیش��رفت کنند و تعدادی از افراد دیگر را‬ ‫نیز در این حرفه مشغول به کار کنند‪.‬‬ ‫شغل مش��ابه دیگری که در این زمان وجود داشت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واکس��ی ها بودند‪ ،‬البته در دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی وضع‬ ‫واکس��ی ها در ته��ران از پینه دوز ها بهت��ر بود‪ .‬در زیر‬ ‫پل��کان یک��ی از س��اختمان های الله زار ف��ردی یک‬ ‫واکس��ی دایر کرده بود و ب��رای همین محل کوچک‬ ‫در ماه ‪ ۲۰۰‬تومان اجاره می داد‪ ،‬البته این ش��غل هم‬ ‫به تدری��ج اهمی��ت و اعتبار خود را از دس��ت می داد‪.‬‬ ‫دالی��ل این ام��ر نیز متف��اوت و متعدد ب��ود؛ برخی‬ ‫مدعی بودند که حضور افراد از شهرس��تان در تهران‬ ‫و اش��تغال عده ای از انها به عنوان واکس��ی دوره گرد‪،‬‬ ‫کار واکسی های قدیمی تهران را از نظر انداخته است‪.‬‬ ‫یک واکسی قدیمی در همان زمان گفت واکسی های‬ ‫دیگ��ر کار ما را خراب کردند و به این علت در خیابان‬ ‫الله زار ‪ ۴‬واکسی معروف ورشکست شدند‪ .‬نکته دیگر‬ ‫این بود که کفش ماشینی بازار واکسی ها و پینه دوز ها‬ ‫را خراب کرده بود زیرا کفش ماش��ینی نه وصله پینه‬ ‫می ش��د و نه واکس الزم داش��ت ‪ ،‬البت��ه به تدریج با ‬ ‫ تغییر ش��رایط زندگ��ی اجتماعی‪ ،‬افراد ش��یک پوش‬ ‫ته��ران هم دیگر کفش ش��ان را در مغازه ها واکس��ن‬ ‫نمی زدند‪.‬‬ ‫ش��رایط به گونه ای پیش رفته بود که یک وا کس��ی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬به در و دیوار مغازه اش��اره می کرد و‬ ‫می گفت این کفش ها مال مش��تری هایی است که از‬ ‫دو سال پیش برای تعمیر به ما داده اند و ما هم برای‬ ‫تعمیر انها جن��س مصرف کرده و مزد کارگر داده ایم‬ ‫اما صاحب کفش رفته و دیگر بازنگش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫پیچیده ترین مشکل واکسی ها در ان زمان بود‪ .‬در ان‬ ‫زمان یک واکس��ی معتبر در رو ز ‪ ۷۰‬کفش را واکس‬ ‫م��ی زد و درامد حاصل از ای��ن کار حدود ‪ ۵۰‬تومان‬ ‫می ش��د که با همین درامد باید مزد کارگران و کرایه‬ ‫محل را هم می داد‪ .‬بدیهی اس��ت ای��ن کار برای انها‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��ت‪ .‬این گون��ه مغازه ها به عنوان‬ ‫مغازه های واکس��ی دولوکس واق��ع در خیابان الله زار‬ ‫فعالیت می کردند‪ .‬انها هم معتقد بودند با این اوصاف‬ ‫دیگر شغل واکسی گری به صرفه نیست‪.‬‬ ‫ش��هرداری ها هم در دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی از فعالیت‬ ‫افراد در این گونه مش��اغل دیگر استقبال نمی کردند‪.‬‬ ‫ی��ک مغ��ازه دار‪ ،‬تابل��وی کوچک��ی که برای س��ردر‬ ‫مغ��ازه اش طراحی کرده‪ ،‬نش��ان داده و گفته بود که‬ ‫شهرداری به او اجازه نصب این تابلو را نداده و دلیلش‬ ‫را نمی دانسته اس��ت ‪ .‬در ظاهر شهرداری مدعی بوده‬ ‫که نصب ان موجب س��د معبر می ش��ود در حالی که‬ ‫صدها تابلوی بزرگ در الله زار وجود داشته است‪.‬‬ ‫این بخش‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫اب شیرین کنی‬ ‫ خرداد ‪ ۱۳۴۷‬هیات کارشناس امریکایی که به موجب‬ ‫قرارداد بسته شده بین ایران و امریکا برای بررسی منابع‬ ‫ شیرین کردن اب شور به ایران امده بود‪ ،‬پس از بررسی‬ ‫ب برای تهیه گزارش به‬ ‫مناطق بندرعباس‪ ،‬لنگه و بن��ا ‬ ‫امریکا بازگش��ت‪ .‬این عده به اتف��اق مدیر کل تحقیقات‬ ‫اب شناس��ی وزارت اب و برق به مناطق نام برده رفته و‬ ‫مطالعات الزم را به عمل اوردند‪ .‬این هیات در چند روز‬ ‫در تهران با مقامات وزارت اب و برق مذاکره کردند و در‬ ‫پایان قرار شد گزارش نهایی پس از مطالعه و بررسی در‬ ‫امریکا تنظیم و به وزارت اب و برق تسلیم شود‪ .‬وزارت‬ ‫اب و برق پس از دریافت گزارش برنامه کار خود را برای‬ ‫ش��یرین کردن اب شور در این مناطق نیز تدوین کند‪.‬‬ ‫بنا بر دالیل نامشخصی این طرح دیگر پیگیری نشد‪.‬‬ ‫صنایع مریض‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۴۷‬علینق��ی فرمانفرماییان‪،‬‬ ‫صنعتی اعالم‬ ‫ ‬ ‫مدیرعامل بانک اعتب��ارات‬ ‫ک��رده ب��ود صنای��ع مریض ک��ه دولت و‬ ‫بانک ه��ا ب��رای حف��ظ و نگه��داری انها‬ ‫س��رمایه خود را به مصرف می رس��انند و‬ ‫کمک های فنی می کنند باید از بین برود‪.‬‬ ‫این درس��ت نیس��ت که مقداری پول و‬ ‫نیروی فنی که می توان��د موجب ایجاد و‬ ‫تاس��یس واحدهای سالم و بزرگ دیگری‬ ‫شود را تلف کرده یا از ان استفاده درست‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی ک��ه درب��اره مش��کالت صنای��ع و‬ ‫واحدهای صنعتی سخن می گفته‪ ،‬افزوده‬ ‫گوشت و نشریه‬ ‫ب��ود ک��ه متاس��فانه ناهماهنگ��ی بخش‬ ‫ت در بس��یاری‬ ‫کش��اورزی و بخش صنع ‬ ‫از موارد اش��کال ایجاد کرده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬کنف کافی م��ورد نیاز کارخانجات‬ ‫داخل��ی را هن��وز نتوانس��ته ایم در داخل‬ ‫کش��ور تولید کنیم یا دو س��وم مواد اولیه‬ ‫روغ��ن نباتی را باید از خارج کش��ور وارد‬ ‫کنیم‪ .‬وی در این بخش به روش��ن نبودن‬ ‫محدوده فعالیت های بخش دولتی و بخش‬ ‫خصوصی در کارهای صنعتی و رقابت های‬ ‫صنایع دولتی با صنایع خصوصی اش��اره‬ ‫کرده و ان را یکی از مشکالت کار صنایع‬ ‫و بانک های صنعتی دانسته بود‪.‬‬ ‫ب��ا کاهش میزان عرضه گوش��ت ت��ازه در خرداد‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬ابت��کا ر وی��ژه ای در زمینه مصرف گوش��ت‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬در ان زمان با افزایش میزان س��همیه‬ ‫گوش��ت تازه قصابی ها و گرم ش��دن ه��وا‪ ،‬قصابان‬ ‫تهران هنگام تحویل گوشت به مشتریان خود‪ ،‬یک‬ ‫نش��ریه ‪ ۴‬رنگ ب��ا کاغذ چاپ اعال نی��ز می دادند و‬ ‫مش��تریان خود را تشویق به مطالعه این نشریه(که‬ ‫از انتشارات س��ازمان گوشت بود) می کردند‪ .‬هدف‬ ‫س��ازمان گوشت در انتشار این نشریه بر ان بود که‬ ‫مزایای گوش��ت یخ زده را برگوشت تازه نشان دهد‬ ‫و همچنی��ن خطرهای احتمالی در گوش��ت تازه را‬ ‫گوش��زد کند و مدع��ی بود که مهم تری��ن ان کرم‬ ‫کدو اس��ت‪ .‬در این نش��ریه ضایعات ناشی از وجود‬ ‫کیسه های انگلی روی حیوان و انسان دیده می شد‬ ‫و همچنین به صورت مصور دوران زندگی انواع کرم‬ ‫کدوی خطرناک را نش��ان می داد‪ .‬در بروش��ورهای‬ ‫س��ازمان گوشت کشور توصیه ش��ده بود که مردم‬ ‫از خرید گوش��ت های تازه که بازرس��ی نشده و در‬ ‫کشتارگاه مجهز ذبح نشده اند‪ ،‬خودداری کنند زیرا‬ ‫خرید این نوع گوشت تهدیدی برای سالمتی انسان‬ ‫و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫درباره گوش��ت یخ زده هم توضیح داده شده بود‬ ‫که ب��رای مدت معین در درجه س��رمای مناس��ب‬ ‫نگهداری ش��ده فاقد انواع انگل ها اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل مصرف گوش��ت س��رد به عل��ت از بین رفتن‬ ‫انگل های ان قابل اعتماد است‪.‬‬ ‫امار و صنایع‬ ‫خ��ردا د ‪ ۱۳۴۷‬پروفس��ور ماالهانوبیس‪ ،‬رئیس انس��تیتوی‬ ‫جهان��ی ام��ار در وزارت اقتصاد ایران در جلس��ه برنامه ریزی‬ ‫متخصصین امار س��خنرانی کرد‪ .‬وی در این سخنرانی گفته‬ ‫بود اگر برنامه ریزی برای کشورهای پیشرفته الزم است‪ ،‬برای‬ ‫کش��ورهای در حال رشد واجب است‪ .‬از ‪ ۳۰۰‬سال پیش که‬ ‫روش علمی و فناوری ش��کل گرفته و از ‪ ۲۰۰‬سال پیش که‬ ‫نهضت صنعتی شروع شده تجربه نشان می دهد سطح فکر و‬ ‫زندگی و تولید به یکدیگر بس��تگی دارد و س��طح زندگی در‬ ‫کش��ورها باال نرفته است‪ ،‬مگر از زمانی که نهضت صنعتی ان‬ ‫کش��ورها شروع شده است‪ .‬وی گفته هر چه اتومبیل سریع تر‬ ‫برود راننده باید میدان دید جلو را بیش��تر کند و اگر ایران با‬ ‫س��رعت ‪ ۱۰‬درصد رش��د اقتصادی پیش رود باید برنامه های‬ ‫طوالنی مدت نیز داشته باشد‪ .‬وی همچنین گفته برای تولید‬ ‫کاالهای مصرفی باید برنامه های ‪ ۵‬س��اله تنظیم کر د اما برای‬ ‫کاال تولی��د کاالهای واس��طه ای برنامه های ‪ ۱۰‬س��اله و برای‬ ‫تولید کاالهای س��رمایه ای باید برنامه های ‪ ۱۵‬س��اله و برای‬ ‫ایجاد نظام فناوری و تربیت تکنسین باید برنامه های ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫را از هم اکنون پایه ریزی کرد‪.‬‬ ‫ماال هانوبی��س گفته که تغییر فن��اوری در ممالک صنعتی‬ ‫ت زیرا وس��ایل و ابزار کار و اس��تعداد در ممالک‬ ‫اس��ان اس�� ‬ ‫غیر صنعت��ی برای تغییر فناوری و توس��عه اقتصادی به زمان‬ ‫بیشتری نیاز دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در کشورهای غیر صنعتی‬ ‫زمان کند تر از کشورهای صنعتی پیش می رود‪ .‬وی گفته بود‬ ‫که کشورهای در حال رشد امار ندارند‪ ،‬باید از همه اطالعات‬ ‫اولیه اس��تفاده کرد و قدر کار امار شناس��ان را دانس��ت و در‬ ‫کاره��ای اماری ضمن مثالی نش��ان داد که نباید روی درصد‬ ‫اشتباه فشار اورد بلکه باید اشتباه مجاز را در نظر گرفت‪ .‬وی‬ ‫صنایع اساسی را صنایع اهن‪ ،‬ماشین االت و انرژی می دانست‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1299‬‬ ‫پیاپی ‪2617‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫حالی اس��ت که در اروپا این فیلم با پیشی گرفتن از قسمت‬ ‫اخر «هری پاتر» و مجموعه «ارباب حلقه ها» در رتبه پنجم‬ ‫پرفروش ها ازگذشته تاکنون قرار گرفته است‪.‬‬ ‫راب��رت داونی جونیور‪ ،‬کریس ایوانز‪ ،‬مارک رافلو‪ ،‬کریس‬ ‫همسورث‪ ،‬اس��کارلت جوهانسون‪ ،‬جرمی رنر‪ ،‬دان چیدل‪،‬‬ ‫پل راد‪ ،‬بری الرسون‪ ،‬ردلی کوپر و جاش برولین از بازیگران‬ ‫این فیلم ابرقهرمانی هستند‪.‬‬ ‫از وضعیت اکران فیلم ها در گروه «هنر و تجربه»‬ ‫به دور از هیاهوی اقتصاد‪ ،‬فقط به خاطر سینما‬ ‫وقتی گروه «هنر و تجربه» راه اندازی ش��د‪ ،‬کمترکس��ی‬ ‫فکر می ک��رد فعالیت این گروه به طور مس��تمر ادامه پیدا‬ ‫کند چون در سال های گذشته گروه هایی هم بودند که در‬ ‫این مسیر گام برداشتند اما فعالیت شان نیمه کاره رها شد‪.‬‬ ‫ام��ا امروز ش��اهدیم ای��ن مجموعه س��ینمایی در میان‬ ‫اهالی س��ینما به رسمیت شناخته می ش��ود و بسیاری از‬ ‫فیلمسازان‪ ،‬فیلم های شان را فقط برای نمایش در این گروه‬ ‫می س��ازند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬حدود ‪ ۵‬س��ال از راه اندازی‬ ‫گروه س��ینمایی «هنر و تجربه» می گ��ذرد؛ گروهی که از‬ ‫ابتدای ش��کل گیری محل��ی بوده برای نمای��ش فیلم های‬ ‫حاوی اندیش��ه های نو با روایتی ساختارشکنانه‪ .‬در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته فیلمسازانی در این گروه فیلم های شان به نمایش‬ ‫درامد که اثرش��ان از قوانین رایج سینما پیروی نکرده و از‬ ‫تکنیک های غیرمعمول برای داس��تان گویی بهره بردند‪ .‬به‬ ‫اذعان بس��یاری از منتقدان و فیلمسازان‪ ،‬اگر هنر و تجربه ‬ ‫در ‪ ۵‬سال گذش��ته نبود‪ ،‬هیچ سینماداری فرصت نمایش‬ ‫به این نوع فیلم ها را نمی داد‪ .‬اما در این میان فیلمس��ازان‬ ‫و هنرمندانی هس��تند که به عملکرد این گروه معترضند و‬ ‫جس��ته و گریخته اعتراض های خود را رسانه ای می کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی ب��ه نوع فیلم هایی ک��ه در این گ��روه نمایش داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اعتراض دارند و برخی دیگر به تک سانس بودن‬ ‫نمایش فیلم ها و برخی هم به کیفیت فیلم هایی که در این‬ ‫گروه نمایش داده می شود‪ ،‬خرده می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم های«هنروتجربه» بودجه تبلیغ ندارند‬ ‫علیرض��ا معتمدی‪ ،‬کارگ��ردان فیلم س��ینمایی «رضا»‬ ‫ضمن طرح برخی انتقادها نس��بت به سازکار اکران فیلم ها‬ ‫در گ��روه «هن��ر و تجربه» از حس��ین انتظامی خواس��ت‬ ‫شعارهایش در زمینه حمایت از این گروه را عملی کند‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم س��ینمایی «رضا» که این روزها در گروه‬ ‫س��ینمایی «هنر و تجرب��ه» در حال اکران اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫شرایط اکران این اثر گفت‪ :‬من درمجموع از اکران «رضا»‬ ‫در «هن��ر و تجربه» راضی هس��تم‪ .‬به طور کلی باید بگویم‬ ‫ب��ه نظرم راه اندازی گروهی به نام «هنر و تجربه» یک ایده‬ ‫خوب و ش��اید مهم ترین اتفاق سینما در ‪۲‬دهه اخیر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که با هم��ه فرازوفروده��ا در حال ادامه‬ ‫دادن به کار خود اس��ت‪ .‬معتمدی اف��زود‪ :‬البته به معنای‬ ‫این نیس��ت که «هن��ر و تجربه» در ش��رایط ایده الی قرار‬ ‫دارد ام��ا نکته مه��م اینکه این گروه س��ینمایی مخاطبان‬ ‫خود را دارد‪ .‬امروز تماش��اگرانی وجود دارند که عالقه مند‬ ‫به فیلم های «هنروتجربه» هس��تند‪ .‬ضمن اینکه با اکران‬ ‫فیلم«رضا» دیدم که این گروه س��ینمایی ظرفیت زیادی‬ ‫دارد و می تواند بس��یار بیش��تر از انچه تاکنون نشان داده‪،‬‬ ‫مخاطب داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکرد خوب یک گروه سینمایی‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬مخاطبان س��ینمای «هن��ر و تجربه»‬ ‫به طور جدی س��ینمای مستقل و هنری را دنبال می کنند‬ ‫و این نشان دهنده کارکرد خوب این گروه سینمایی است‪.‬‬ ‫من درمجم��وع از اکران «رضا» راضی هس��تم و امیدوارم‬ ‫اوض��اع بهتر ش��ود‪ .‬معتمدی ادامه داد‪ :‬حس��ین انتظامی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان س��ینمایی در کنفرانس مطبوعاتی وعده‬ ‫داد که از این گروه س��ینمایی و اثارش حمایت بیش��تری‬ ‫شود و این جای خوش��حالی دارد و امیدواریم این شعارها‬ ‫عملی ش��ود؛ اگر به فیلم هایی که ظرفیت بیشتری دارند‪،‬‬ ‫س��الن های بیشتری داده ش��ود‪ ،‬هم به رونق سینما و هم‬ ‫شنیده ایم بنابراین فکر کردم اگر در زمانه ما و امروز مردی‬ ‫با همان کیفیتی که خس��رو‪ ،‬مجنون و فرهاد عاشق شده‬ ‫بودند‪ ،‬عاش��ق شود‪ ،‬عش��قش‪ ،‬هجرانش‪ ،‬وصالش‪ ،‬سلوک‬ ‫و رفتارش به چه ش��کل خواهد بود‪ .‬ای��ن درونمایه اصلی‬ ‫«رضا» اس��ت و من با همین انگیزه این فیلم را س��اختم و‬ ‫فیدبک های خوبی هم گرفتم‪ ،‬به طوری که غافلگیر شدم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹معضل اصل�ی گروه «هن�ر و تجربه» اکران‬ ‫شناور است‬ ‫‪ ۵‬س��ال از راه ان��دازی گروه س��ینمایی «هنر و تجرب��ه» می گذرد؛‬ ‫گروهی که از ابتدای ش��کل گیری محلی بوده برای نمایش فیلم های‬ ‫حاوی اندیشه های نو با روایتی ساختارشکنانه‬ ‫به دیده ش��دن س��ینمای «هنر و تجربه» کمک بیشتری‬ ‫می شود‪ .‬وی با بیان اینکه می داند نمی شود به همه فیلم ها‬ ‫س��انس های خوبی داد‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬نمی خواهم از سازکار‬ ‫فعلی «هنر و تجربه» دفاع کنم و منتقد این شرایط اکران‬ ‫هس��تم ولی با اکران فیلم ه��ای «ی��ه وا» و «رضا» اتفاق‬ ‫جدی��دی که رخ داده این اس��ت که فیلم ها دیگر س��انس‬ ‫ثاب��ت دارند‪ ،‬درحالی که پی��ش از این اکران اثار به صورت‬ ‫چرخش��ی بود اما حاال این س��انس ثابت وضعیت را بهتر‬ ‫می کن��د ولی به هر حال زمان ه��ای پرت هم وجود دارد و‬ ‫اثار «هنر و تجربه» باید چنین سانس هایی را هم پرکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای نمونه بسیاری افراد از شهرهای کوچک‬ ‫ک��ه حتی نام انها را هم نش��نیده ام با من تماس می گیرند‬ ‫و برای تماش��ای «رضا» اب��راز تمایل می کنند‪ ،‬برای نمونه‬ ‫هفته گذشته از ‪ ۲‬شهر دور و محروم با من تماس گرفتند‬ ‫و گفتند دوست دارند فیلم را ببینند که من هم قول دادم‬ ‫خ��ودم فیلم را به ان ش��هرها ببرم تا به تماش��ای «رضا»‬ ‫بنشینند‪ .‬از این رو فکر می کنم این روش درست تری برای‬ ‫تبلیغ است تا اینکه بخواهیم هزینه های انچنانی کنیم زیرا‬ ‫این هزینه ها برای فیلم های ما به صرفه نیست‪.‬‬ ‫معتمدی با اش��اره ب��ه ضعف تبلیغ��ات فیلم های «هنر‬ ‫و تجرب��ه» عنوان کرد‪ :‬ما بودجه ای ب��رای تبلیغ نداریم و‬ ‫نمی توانی��م بیلبورد بگیریم یا در فضای مجازی قوی ظاهر‬ ‫ش��ویم اما ش��نیده ام که تلویزیون تعدادی تیزر رایگان در‬ ‫اختی��ار اثار قرار می دهد که البت��ه «رضا» همان ها را هم‬ ‫ن��دارد‪ .‬فیلم های «هن��ر و تجربه» فیلم هایی نیس��تند که‬ ‫بودجه ای برای تبلیغات ش��ان وجود داشته باشد به همین‬ ‫خاطر اس��ت که دست به عصا حرکت می کنیم اما واقعیت‬ ‫ای��ن اس��ت که من فک��ر نمی کنم پخش تی��زر در فروش‬ ‫اثار م��ا چندان موثر باش��د چون م��ردم این روزها خیلی‬ ‫تلویزیون نگاه نمی کنند‪ .‬وی با بیان اینکه فیلم های «هنر‬ ‫و تجربه» در چند استان پخش نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر ما‬ ‫سیس��تم پخش درستی داشتیم و فیلم در همه جا حداقل‬ ‫می توانس��ت هفته ای یک بار اکران شود‪ ،‬ان وقت تبلیغات‬ ‫تلویزیونی می توانس��ت موثر باش��د اما ح��اال جمعیتی که‬ ‫فیلم های «هنر و تجربه» را دنبال می کنند در چند ش��هر‬ ‫بزرگ متمرکز ش��ده اند که فک��ر نمی کنم خیلی مخاطب‬ ‫تلویزیون باش��ند بلکه انها بیشتر از جوانان و دانشجویانی‬ ‫هس��تند که به رس��انه هایی مانند تلویزیون پشت کرده اند‬ ‫اما این به این معنی نیس��ت که در جاهای دیگر مخاطبی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان ضم��ن بیان ای��ن مطلب که س��ازمان‬ ‫س��ینمایی تعدادی س��ینما را اج��اره ک��رده و در اختیار‬ ‫«هن��ر و تجربه» قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا اگر بخواهیم‬ ‫اثارمان را در س��ینماهایی خ��ارج از گروه «هنر و تجربه»‬ ‫ب��ه نمایش بگذاریم‪ ،‬باید اجاره ان را خودمان بپردازیم اما‬ ‫پخش کنندگان س��ینمای بدنه اجازه نمی دهند فیلم های‬ ‫ما نفس بکش��ند‪ .‬یعن��ی اگر پخش کننده ه��ای فیلم های‬ ‫تجاری راضی ش��وند حتی یک س��انس فیلم خودشان را‬ ‫در شهرس��تان ها در اختیار ما قرار دهند‪ ،‬مش��کل ما حل‬ ‫می ش��ود‪ .‬معتمدی افزود‪ :‬نه تنها پخش کننده ها همکاری‬ ‫نمی کنن��د که س��ازمان س��ینمایی هم اجازه ای��ن کار را‬ ‫نمی دهد‪ .‬برای نمونه پیش از عید ما با دوس��ینمای خارج‬ ‫از س��ینماهای «هنر و تجربه» برای اکران قرارداد بس��ته‬ ‫بودیم اما س��ازمان س��ینمایی به ما اجازه اکران نداد و به‬ ‫جای فیلم ما‪ ،‬فیلم های کمدی اکران شد‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫گفت «هنر و تجربه» س��انس ها و سالن های دیگری ندارد‬ ‫که بخواهد در اختیار اثار قرار دهد‪ .‬بنابراین امیدوارم اقای‬ ‫انتظامی روی این مسائل تمرکز بیشتری داشته باشد‪ .‬این‬ ‫کارگردان جوان س��ینما در پایان درباره داس��تان «رضا»‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬می خواس��تم قصه ای درباره عشق را تصویر‬ ‫کنم؛ عش��قی که توصیف ان را تنها در قصه ها و افسانه ها‬ ‫‹ ‹بودجه ای برای تبلیغ نداریم‬ ‫‹ ‹پخش کنن�دگان اج�ازه نفس کش�یدن به ما‬ ‫نمی دهند‬ ‫دسترسی کاربران امازون به یک میلیون کتاب‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن امازون‪ ،‬کاربران این س��رویس تنها با‬ ‫پرداخ��ت ح��دود ‪ ۱۰‬دالر در ماه می توانند با س��رویس جدید این‬ ‫شرکت به حدود یک میلیون کتاب دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا به نقل از بیزینس اینس��ایدر‪ ،‬ش��رکت امازون‬ ‫به تازگ��ی اعالم کرده اس��ت ک��ه کاربران عضو س��رویس نامحدود‬ ‫کیندل این شرکت می توانند به یک میلیون کتاب دسترسی داشته‬ ‫باشند‪ .‬سرویس نامحدود کیندل پیش از این محدودیت هایی برای‬ ‫کاربرانش درنظر گرفته بود‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن امازون کاربران این س��رویس تنها با‬ ‫پرداخ��ت ح��دود ‪ ۱۰‬دالر در ماه می توانند با س��رویس جدید این‬ ‫شرکت به حدود یک میلیون کتاب دسترسی داشته باشند‪ .‬سازکار‬ ‫این س��رویس جدید امانت گرفتن بعض��ی از کتاب های موجود در‬ ‫بازار کتاب و برگرداندن ان است‪.‬‬ ‫امازون می گوید با الهام از نوع خدمات دهی کتابخانه های عمومی‬ ‫دیجیت��ال در بعضی از ایالت های امری��کا تصمیم گرفته کتاب های‬ ‫تازه منتشرشده را به امانت در اختیار کاربرانش قرار دهد‪.‬‬ ‫براساس اعالم این شرکت کاربران گوشی های تلفن همراه و تبلت‬ ‫غیر از کتابخوان کیندل نیز می توانند با دانلود اپلیکیش��ن سرویس‬ ‫نامحدود کتاب امازون از گوگل پلی و اپ اس��تور شرکت اپل به این‬ ‫امکانات دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫پروژه دسترس��ی نامحدود به کتاب ه��ای الکترونیک و صوتی از‬ ‫سوی امازون از ‪ ۳‬سال کلید زده شده است ولی هنوز هم به گفته‬ ‫مس��ئوالن این ش��رکت در مرحله ازمایش قرار دارد‪ .‬امازون سال‬ ‫گذش��ته اعالم کرده بود کاربران این سرویس می توانند با پرداخت‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬دالر (‪ ۹.۹۹‬دالر) به ‪۶۰۰‬عنوان کتاب دسترسی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کارگردان مستند «باشگاه حیوانات» معتقد است‪ ،‬معضل‬ ‫اصلی برنامه ریزی «هنر و تجربه»‪ ،‬اکران ش��ناور است که‬ ‫ی��ک روش نادرس��ت بوده و باعث می ش��ود س��انس های‬ ‫پراکنده این گروه در ازدحام نمایش فیل م گم شود‪.‬‬ ‫هادی افریده‪ ،‬کارگردان مس��تند «باشگاه حیوانات» با‬ ‫اش��اره به چگونگی اکران فیلم های مستند در گروه «هنر‬ ‫و تجرب��ه» عن��وان کرد‪ :‬وضعی��ت اکران هن��ر و تجربه به‬ ‫مرحله ای رسیده اس��ت که گویا دوستان تنها می خواهند‬ ‫بگویند که م��ا این تعداد فیلم را اک��ران می کنیم اما باید‬ ‫گفت این فیلم ها در چه ش��رایطی اکران می ش��وند؟ ایا با‬ ‫مخاطب ارتباط برقرار می کنند؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سانس های پراکنده گروه «هنر و تجربه»‬ ‫به ویژه در تهران باعث می ش��ود هیچ برنامه ریزی خاصی‬ ‫ب��رای تبلیغ��ات رخ ندهد‪ .‬ای��ن اکران ش��ناور یک روش‬ ‫نادرس��ت اس��ت که باعث می ش��ود س��انس های پراکنده‬ ‫در ازدح��ام نمایش فیلم های س��ینمایی ایران گم ش��وند‪.‬‬ ‫مس��تندها حت��ی ی��ک بیلبورد در س��ردر س��ینماها هم‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫البته در شهرس��تان ها وضعیت کمی بهتر است و مردم‬ ‫عادت کرده اند که یک روز در هفته و در سانس��ی مشخص‬ ‫فیلم��ی از گروه هنر و تجربه اکران ش��ود‪ .‬افریده با تاکید‬ ‫بر اینکه این نوع برنامه ریزی ها علیه فیلم ها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بخ��ش امور اداری و تبلیغات‪ ،‬هنر و تجربه به یک روند‬ ‫کس��ل کننده افتاده است‪ .‬پوسترهای فیلم ما ‪ ۲‬ماه پس از‬ ‫اکران اماده ش��د که بی فایده بود‪ .‬تبلیغات در تلویزیون و‬ ‫فضاهای ش��هری هم که باید در س��ازکاری از سوی «هنر‬ ‫و تجربه» انجام ش��ود‪ ،‬به عهده فیلمس��از اس��ت‪ .‬ما زبان‬ ‫دولتی ه��ا را بلد نیس��تیم و انها هم متوج��ه حرف های ما‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فیلم های شبه مس��تند بد نیستند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این فیلم ها نباید تبدیل به ژانر سینمای مستند‬ ‫شوند چراکه به این شکل و به مرور سینمای مستند واقعی‬ ‫را از دست می دهیم‪ .‬این مستندها بی خطر هستند و نقدی‬ ‫در انها وجود ندارد‪ .‬مدیران و تهیه کنندگان را هم غافلگیر‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬افریده در پایان گفت‪ :‬درام نویس��ی برای یک‬ ‫مستندساز اسان ترین کار است‪ .‬ما مدام قصه های زیادی از‬ ‫کاراکترهای مختلف می شنویم و نباید مانند یک نویسنده‬ ‫پشت میز کارمان قصه بنویسیم‪ .‬مستند دراماتیک یکی از‬ ‫گونه های مس��تند است اما غالب شدن ان یک زنگ خطر‬ ‫برای س��ینمای ما اس��ت چون ما ‪ ۲۰‬س��ال اینده تصویر‬ ‫مس��تندی از روزگار خود نداریم و دیگر ش��اهد فیلم هایی‬ ‫چون «اون ش��ب که بارون اومد» و «تهران پایتخت ایران‬ ‫اس��ت» از س��اخته های کامران ش��یردل و «کارت قرمز»‬ ‫مهناز افضلی که مستند اجتماعی صرف هستند‪ ،‬نخواهیم‬ ‫بود؛ یعنی اینگون ه اثار کمتر تولید ش��ده و در جشنواره ها‬ ‫موردتوجه قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫انیمیشن ایرانی‬ ‫از ژاپن جایزه گرفت‬ ‫انیمیش��ن «گرگم و گله می برم» س��اخته‬ ‫امیرهوشنگ معین برنده جایزه «نیو فیس» از‬ ‫بیست و دومین جشنواره مدیاارت ژاپن شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این جشنواره در ‪ ۴‬بخش‬ ‫هنر‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬انیمیشن و تکنیک مانگا از ‪۶‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬خ��رداد ‪ ۲۷( ۱۳۹۸‬تا ‪ ۳۱‬مه ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫در ش��هر توکی��و برگزار می ش��ود و درنهایت‬ ‫انیمیش��ن «گرگم و گله می برم» جایزه «نیو‬ ‫فیس» ای��ن رویداد س��ینمایی را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این انیمیش��ن برگرفته از داستانی با همین‬ ‫نام نوشته افسانه شعبان نژاد است و با تکنیک‬ ‫انیمیش��ن دیجیتال به م��دت ‪۸‬دقیقه بدون‬ ‫کالم در ام��ور س��ینمایی کانون تولید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرصت تماشای‬ ‫«زیر گنبد طال» محدود است‬ ‫وضعیت اکران‬ ‫هنر و تجربه‬ ‫به مرحله ای‬ ‫رسیده است‬ ‫که گویا دوستان‬ ‫تنها می خواهند‬ ‫بگویند که ما این‬ ‫تعداد فیلم را‬ ‫اکران می کنیم‬ ‫اما باید گفت این‬ ‫فیلم ها در چه‬ ‫شرایطی اکران‬ ‫می شوند؟ ایا با‬ ‫مخاطب ارتباط‬ ‫برقرار می کنند؟‬ ‫ادبیات پوستری؛ بزرگ ترین کتابخانه عمومی جهان‬ ‫گروهی از هنرمندان هندی ساکن شهر دهلی نو پروژه ای‬ ‫به نام ادبیات پوستری راه اندازی کرده اند تا مردم فقیر این‬ ‫کشور بتوانند به محتوای کتاب ها دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نق��ل از گاردین‪ ،‬گروهی از هنرمندان‬ ‫هندی ساکن شهر دهلی نو پروژه ای به نام ادبیات پوستری‬ ‫راه اندازی کرده اند که در ان نوشته های ادبی و داستان های‬ ‫کوتاهی در تمام س��طح ش��هر ب��رای مطالعه عم��وم قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫پویش��ی با نام استیک لیت از س��وی این گروه راه افتاده‬ ‫که درحقیقت بزرگ ترین کتابخانه عمومی جهان به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در این پوس��ترها اثار فاخر ادبیات هند و س��ایر‬ ‫کش��ورهای جهان ب��ه زبان هندو و انگلیس��ی ترجمه و در‬ ‫معرض عموم قرار داده می شود‪.‬‬ ‫درحالی که پیش تر کف نرخ بلیت کنس��رت‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬هزار تومان بود‪ ،‬درحال حاضر بلیت‬ ‫یکی از کنسرت ها با کف نرخ ‪ ۷۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬ای��ا این نش��انه ای برای‬ ‫گران تر شدن بلیت کنسرت ها است؟‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تا به حال ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان حداقل قیمتی بود که باید برای حضور‬ ‫در یک کنس��رت پرداخته می شد؛ سقف نرخ‬ ‫بلی��ت نی��ز ‪ ۱۶۵‬تا ‪ ۱۷۵‬هزار توم��ان بود اما‬ ‫حاال یک کنسرت پاپ در فروش رسمی خود‬ ‫بلیت های��ش را از ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۱۸۵‬هزار تومان به‬ ‫فروش می رساند‪.‬‬ ‫کنس��رت ها تا امروز برنام��ه ای ارزان برای‬ ‫عم��وم مردم به ش��مار نمی روند ب��ا این حال‬ ‫قان��ون جدیدی مصوب ش��ده که ب��ه گرانی‬ ‫بلیت کنس��رت ها دامن می زند‪ .‬این قانون که‬ ‫موجب اعتراض اهالی موسیقی شده می گوید‬ ‫وزارت ارشاد ‪ ۱۰‬درصد بهای بلیت کنسرت ها‬ ‫را در تهران و کالنش��هرها دریافت و ان را به‬ ‫خزانه داری کل کش��ور واری��ز کند که به نظر‬ ‫می رسد باال رفتن نرخ کف بلیت این کنسرت‬ ‫نیز بی ربط به این قانون نباشد‪.‬‬ ‫هرچند مع��اون امور هنری وزارت ارش��اد‬ ‫از یک س��اله بودن این قان��ون (موقتی بودن‬ ‫ان) خب��ر داده ام��ا درنهای��ت تاثی��ر خود را‬ ‫بر گران تر ش��دن بلیت کنس��رت می گذارد‪،‬‬ ‫گران��ی ک��ه ب��ه احتمال بس��یار زی��اد بدون‬ ‫بازگشت است‪.‬‬ ‫نیدهی��ن کونداتیل و مانوج پاندی نخس��تین بار این ایده‬ ‫را مطرح کردند که با اس��تقبال هنرمندان ش��هر دهلی نو‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬در این پوسترها نوشته های ادبی با تصویرهای‬ ‫گرافیکی به ش��کل جذابی برای مطالع��ه مردم و رهگذران‬ ‫دهل��ی نو ارائه می ش��ود‪ .‬انه��ا هر روز پوس��ترهای خود را‬ ‫روزامد می کنند‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان این پروژه با هدف ارائه کتاب رایگان برای‬ ‫همه مردم اعتق��اد دارند ادبیات روحیه مردم را باال می برد‬ ‫و چ��ون در هند همه مردم توانای��ی خرید کتاب را ندارند‪،‬‬ ‫ای��ن پوس��ترها انها را با ادبیات هند و جهان اش��نا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫داس��تان هایی از ادبی��ات هند و جهان محت��وای اصلی‬ ‫پوسترها را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫نمایش «زیر گنبد طال» نوشته و کار بهاره‬ ‫میرزاپور و به عنوان تولیدی از مدرسه سینما‬ ‫تئات��ر «هنر هفت��م» و با ب��ازی ‪ ۹‬هنرجوی‬ ‫کودک این موسسه‪ ،‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این نمای��ش که اثری‬ ‫است موزیکال‪ ،‬از ‪ ۱۹‬خرداد به مدت ‪ ۱۲‬شب‬ ‫در تاالر هنر اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «زیر گنبد ط�لا» به تهیه کنندگی‬ ‫مدرس��ه س��ینما تئاتر هنر هفتم (موسس��ه‬ ‫اموزش��ی تخصصی تئاتر و سینمای کودک و‬ ‫نوجوان)‪ ،‬از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۱‬خرداد راس ساعت ‪۱۸‬‬ ‫و به مدت ‪۵۰‬دقیقه (با قرارداد گیشه) در تاالر‬ ‫هنر روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫بازیگر سرشناس‬ ‫سینمای ژاپن درگذشت‬ ‫«ماچیک��و کی��و» ک��ه در مجموع��ه ای از‬ ‫تحسین ش��ده ترین فیلم های تاریخ سینمای‬ ‫ژاپ��ن پ��س از جن��گ‪ ،‬ازجمله «راش��امون»‬ ‫ساخته کوروس��اوا نقش افرینی کرده بود‪ ،‬در‬ ‫سن ‪ ۹۵‬سالگی در توکیو درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش سینماس��ینما‪ ،‬به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫«ماچیک��و کیو» که نام اصلی وی موتوکو یانو‬ ‫ب��ود‪ ،‬فعالیت حرف��ه ای خود را در س��ینما با‬ ‫پیوستن به ش��رکت «‪ ،»Daiei Co‬یکی از‬ ‫مهم ترین شرکت های فیلمسازی ان زمان در‬ ‫ژاپن اغاز کرد و به س��رعت ب��ا بازی در فیلم‬ ‫«عش��ق برای یک احمق» راه ستاره ش��دن را‬ ‫در پیش گرفت‪.‬‬ ‫فیلم «راشامون» ساخته اکیرو کوروساوا با‬ ‫بازی وی موفق به کس��ب جایزه ش��یر طالی‬ ‫بهتری��ن فیلم از جش��نواره فیلم ونیز ش��د و‬ ‫فیلم «دروازه جهنم» به کارگردانی تینوسوکه‬ ‫کینوگاسا نیز جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن‬ ‫را دریافت کرد‪.‬‬ ‫تنها حض��ور وی در فیلم های غیرژاپنی در‬ ‫فیل��م «چایخانه ماه اوت» رق��م خورد که در‬ ‫نق��ش مقابل مارلون براندو و گلن فورد مقابل‬ ‫دوربین رفت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالری‬ ‫«عالءالدین»‬ ‫در ‪ ۳‬روز‬ ‫فیل��م جدید «عالءالدی��ن» در ‪ ۳‬روز نخس��ت اکران در‬ ‫بیشتر مناطق جهان ازجمله اسیا‪ ،‬امریکای التین و بیشتر‬ ‫کشورهای اروپایی در صدر جدول فروش قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا به نق��ل از اس��کرین‪ ،‬ای��ن فیلم به‬ ‫کارگردانی گای ریچی نسخه ای جدید از انیمیشن قدیمی‬ ‫و کالس��یک «عالءالدین» محصول س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی‬ ‫اس��ت که از ‪ ۲۴‬مه به طور همزمان اکران خود را در گیش��ه‬ ‫س��ینمای امریکا و بین الملل اغاز کرد و توانست به فروش‬ ‫جهانی افزون بر ‪۲۰۷‬میلیون دالر در ‪ ۳‬روز نخس��ت اکران‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬فیل��م جدی��د «عالءالدین» ک��ه در ان ویل‬ ‫اس��میت در نقش غول چراغ جادو صداپیش��گی می کند‪،‬‬ ‫در تاریخ س��ینمای امریکای ش��مالی به فروش ‪۸۶‬میلیون‬ ‫دالری دس��ت یافت و در س��ایر کش��ورهای جهان نیز در‬ ‫مجم��وع ف��روش ‪ ۱۲۱‬میلیون دالری را رق��م زد‪ .‬در میان‬ ‫کش��ورهای خارجی میزبان اکران عمومی «عالءالدین»‪،‬‬ ‫چین با ‪۱۸.۷‬میلی��ون دالر بهترین عملکرد را در چند روز‬ ‫نخست اکران داش��ت‪« .‬عالءالدین» از فروش اغازین فیلم‬ ‫«س��یندرال» و «کتاب جنگل» در امریکای التین پیش��ی‬ ‫گرفته اس��ت و در این منطقه مکزیک ب��ا ‪ ۹.۲‬میلیون دالر‬ ‫در ‪۳‬روز بهتری��ن امار را به نام خود ثب��ت کرد‪ .‬در اروپا نیز‬ ‫فروش این فیلم در ‪ ۳‬روز نخس��ت از فروش «س��یندرال» و‬ ‫«مالیفیس��نت» از دیگر محصوالت شرکت دیزنی در مدت‬ ‫مش��ابه باالتر است‪ .‬این انیمیش��ن جدیدترین محصول از‬ ‫نسخه های بازسازی شده انیمیشن های کالسیک شرکت‬ ‫دیزنی است‪ .‬پیش از این نسخه های جدید اثاری چون «دیو‬ ‫و دلبر»‪« ،‬کتاب جنگل» و «سیندرال» به سینما امده است‪.‬‬ ‫فیلم «انتقام جویان‪ :‬اخ��ر بازی» نیز با اضافه کردن فروش‬ ‫‪ ۳۲.۱‬میلیون دالری‪ ،‬جمع فروش جهانی خود را به ‪۸۲.۶۷‬‬ ‫میلیارد دالر رساند تا به رکورد فیلم «اواتار» (‪ ۲.۷۸‬میلیارد‬ ‫دالر) به عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ س��ینمای جهان‬ ‫بیش از پیش نزدیک شود‪.‬‬ ‫«انتقام جویان‪ :‬اخ��ر بازی» دنباله «انتقام جویان‪ :‬جنگ‬ ‫ابدیت» (‪ )۲۰۱۸‬و همچنی��ن «انتقام جویان» (‪ )۲۰۱۲‬و‬ ‫«انتقام جویان‪ :‬عصر اولتران» (‪ )۲۰۱۵‬اس��ت و بیس��ت و‬ ‫دومین فیلم در دنیای س��ینمایی مارول اس��ت که برادران‬ ‫«روس��و» ان را ب��ا فیلمنامه ای مش��ترک از کریس��توفر‬ ‫مارکوس و استیون مک فیلی کارگردانی کرده اند‪ .‬این فیلم‬ ‫ب��ا ‪ ۱.۱‬میلی��ارد دالر پرفروش ترین فیلم تم��ام دوره ها در‬ ‫منطقه اسیاپاس��یفیک اس��ت؛ جایی که چینی ها تاکنون‬ ‫فروش ‪ ۶۲۹‬میلیون دالری را برای این فیلم رقم زده اند‪.‬‬ ‫فیل��م جدی��د «انتقام جویان» ب��ا ‪ ۲۶۴‬میلی��ون دالر‪،‬‬ ‫پرفروش تری��ن فیلم تاری��خ امریکای التین اس��ت این در‬ ‫بلیت کنسرت ها‬ ‫گران شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪ 23 - 1398‬رمضان ‪ 29 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1299‬پیاپی ‪2617‬‬ ‫دکتر س�پیده موس�وی‪ ،‬نویس�نده‪ :‬در جنگ ها اخبار‬ ‫مرب��وط به ن��زاع طرفین‪ ،‬به ق��دری دهان پرک��ن و مهم جلوه‬ ‫می کنن��د که گاه برخی وقایع به ظاه��ر کوچک تر برای اوقاتی‬ ‫رن��گ می بازند‪ .‬در دوران صلح و ارامش به تدریج فرصتی برای‬ ‫مرور گذشته پیدا می شود‪ .‬مروری ارام و پرحوصله در گوشه و‬ ‫کنار جبهه ها و شهرها؛ اشک ها و لبخندها‪.‬‬ ‫در مرور خاطرات جنگ جای تصویرس��ازی یک واقعه خالی‬ ‫است؛ واقعه ای که یک روز پس از اشغال خرمشهر اتفاق افتاد و اشغالگران عراقی به نشانه‬ ‫تسلط بر خاک و جان و ناموس ما‪ ،‬جسد برهنه یک زن ایرانی را بر تیرک نشاندند‪ .‬از شنیدن‬ ‫این خبر‪ ،‬خشم و غیرت هر ایرانی به لرزه افتاد‪ .‬اخر این تن‪ ،‬تنها تن یک زن نبود‪ .‬تن عریان‬ ‫یک ملت بود که فریادی خاموش را از اعماق جان س��ر می داد؛ فریاد ملتی که برای حفظ‬ ‫اعتبار و افتخار ملی اش «خدا داند چه افسرها که رفته»‪.‬‬ ‫بر باالی تیرک های این س��رزمین تنها پرچم سه رنگ وطن می درخشید‪ .‬اینک اما این‬ ‫تن عریان‪ ،‬ان باال چه می کرد؟ به مردان سرزمینش چه می خواست بگوید؟ و سرانجام چه‬ ‫گفت که ان س��ه مرد ایرانی برای رها ش��دن او از نیرنگ دشمن «گرد بر گردش‪ ،‬به کردار‬ ‫صدف بر گرد مروارید» جان دادند و ازادش کردند‪.‬‬ ‫«قصه است این‪ ،‬قصه‪ ،‬اری قصه درد است‬ ‫این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است»‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دختر ‪۱۱‬ساله ایرانی رکورد هوش انیشتین و هاوکینگ را زد‬ ‫رسانه های انگلیس��ی از شکسته شدن‬ ‫رکورد ضریب هوش��ی انیش��تین ازسوی‬ ‫«تارا ش��ریفی» دختر ‪۱۱‬ساله ایرانی خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا ت��ارا ش��ریفی دختر‬ ‫ایرانی االص��ل‪ ،‬دانش ام��وز دبیرس��تان‬ ‫الس��بری در نزدیکی لندن‪ ،‬توانس��ت در‬ ‫ازمون هوش موسس��ه «منسا» وابس��ته به دانشگاه‬ ‫اکس��فورد‪ ،‬با کس��ب باالترین نم��ره و امتیاز ‪،۱۶۲‬‬ ‫رکورد ضریب هوش��ی البرت اینش��تین و پروفس��ور‬ ‫اس��تیون هاوکینگ را بش��کند و در سطحی باالتر از‬ ‫حد نصاب نوابغ با امتیاز ‪ ۱۴۰‬قرار بگیرد‪.‬‬ ‫خان��واده ای��ن نابغه که اکنون س��اکن‬ ‫انگلی��س هس��تند‪ ،‬از روس��تای بردخون‬ ‫در بخ��ش بوش��کان از توابع شهرس��تان‬ ‫دشتستان که در ‪ ۷۲۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫ش��رقی برازج��ان مرکز اس��تان بوش��هر‬ ‫قرار دارد‪ ،‬امده اند‪ .‬پ��در او می گوید‪ :‬من‬ ‫می دانس��تم تارا بسیار باهوش است اما نه‬ ‫تا این ان��دازه و از موفقیت کم نظیر دخترم به خودم‬ ‫می بالم اما پیروزی بزرگ او برای من هم‪ ،‬غیرمنتظره‬ ‫بود‪ .‬پایگاه انگلیس��ی باکس هرالد نوش��ت‪ :‬نمره این‬ ‫دختر دو ع��دد باالتر از ضریب هوش��ی تخمین زده‬ ‫ش��ده برای البرت انیش��تین‪ ،‬فیزیک��دان معروف و‬ ‫اس��تیون هاوکینگ‪ ،‬فیزیکدان برجس��ته انگلیس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬تارا شریفی‪ ،‬نابغه ایرانی در این باره گفت‪ :‬من‬ ‫زمانی که این نتیجه را به دس��ت اوردم‪ ،‬شوکه شدم‪.‬‬ ‫من هرگز انتظار نداشتم به چنین نتیجه خوبی برسم‪.‬‬ ‫براساس اعالم باکس هرالد‪ ،‬تارا شریفی این ازمون را‬ ‫در دانش��گاه اکس��فورد داده و مجبور بوده در مدت‬ ‫زمانی مش��خص به پرسش ها پاسخ دهد‪ .‬این ازمون‪،‬‬ ‫ازمونی غیرکالم��ی بود که بر توانای��ی تارا در درک‬ ‫معان��ی کلمات متمرکز ش��ده بود‪ .‬به نوش��ته باکس‬ ‫هرالد‪ ،‬تارا هم اکنون واجد ش��رایط عضویت در منسا‬ ‫است؛ همچنان که به عنوان عضو جمعیت تیزهوشان‬ ‫(‪ )High IQ society‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫اعتصاب‪ ،‬موزه «لوور» را تعطیل کرد‬ ‫اعتص��اب کارکنان موزه ل��وور این موزه بزرگ را در‬ ‫ش��هر پاریس به تعطیلی کش��اند و هزاران گردشگر‬ ‫خارجی درنهایت نتوانستند از این موزه دیدن کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از فرانس ‪ ،۲۴‬کارکنان موزه‬ ‫لوور در اعتراض به ناکافی بودن تعداد انها در مقایسه‬ ‫با ش��مار روزافزون بازدیدکنندگان دست به اعتصاب‬ ‫زدند‪ ،‬به همین دلیل مس��ئوالن لوور اعالم کردند این‬ ‫موزه استثنائاً برای یک روز (دوشنبه) تعطیل خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سندیکای کارگری فرانسه نیز دوشنبه در بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد موزه لوور خفه کننده ش��ده و کارکنان ان‬ ‫نیز تحت تاثیر شمار بیش از حد بازدیدکنندگان قرار‬ ‫دارند‪ .‬کارکنان به شکل بی سابقه ای شاهد بدتر شدن‬ ‫اوضاع کاری و بازدید از موزه هستند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1397‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۸‬می�لادی)‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون بازدیدکننده از موزه لوور فرانس��ه‬ ‫دی��دن کردن��د‪ .‬در حالی که ش��مار بازدیدکنندگان‬ ‫ای��ن موزه از س��ال ‪ )۲۰۰۹( 1388‬تا ام��روز بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد رش��د داش��ته‪ ،‬تعداد کارکنان ان کاهش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬به همین دلیل ‪ ۱۵۰‬نف��ر از کارکنان موزه در‬ ‫مقابل وزارت فرهنگ فرانسه تجمع کردند تا اعتراض‬ ‫خ��ود را نس��بت به کمب��ود کارکن��ان در ل��وور ابراز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مسئوالن موزه لوور اعالم کردند پول بلیت کسانی را‬ ‫که دوشنبه به سبب تعطیلی نتوانستند به موزه بیایند‬ ‫بازخواهد گرداند‪.‬‬ ‫موزه ل��وور به وی��ژه در روزهای دوش��نبه بس��یار‬ ‫ش��لوغ اس��ت چراکه از مع��دود موزه ه��ای پاریس‬ ‫اس��ت که با تعطیلی دیگ��ر موزه ها همچن��ان فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نخستین بار نیست که کارکنان موزه لوور دست‬ ‫ب��ه اعتص��اب می زنند و پیش از این نی��ز در فروردین‬ ‫‪( 1392‬اوری��ل ‪ )۲۰۱۳‬در اعت��راض ب��ه افزای��ش‬ ‫جیب بری از گردشگران‪ ،‬تجمع و راهپیمایی کردند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ژ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫چ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪153‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«شدن» و «تحصیل کرده» ‬ ‫همچنان پرفروش‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫فیلم س��ینمایی «زهره» به بخش مسابقه‬ ‫چهلمین جش��نواره بین المللی فیلم دوربان‬ ‫افریق��ای جنوب��ی راه یاف��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلم س��ینمایی زهره به کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگ��ی س��یامک ابراهیم��ی در‬ ‫نخستین حضور بین المللی به بخش مسابقه‬ ‫جشنواره بین المللی دوربان افریقای جنوبی‬ ‫ت س��کانس‬ ‫راه یاف��ت‪ .‬این فیلم که به صور ‬ ‫پالن فیلمبرداری ش��ده به نویسندگی نیکو بستانی با طرحی از سیامک‬ ‫ابراهیمی داس��تان س��اعت های پایانی زندگی یک ورزشکار را پیش از‬ ‫مهاجرت روایت می کند‪ .‬چهلمین جش��نواره فیل��م بین المللی دوربان‬ ‫افریق��ای جنوبی از ‪ ۲۷‬تیر تا ‪ ۶‬مرداد (‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬ژوئیه ‪ )۲۰۱۹‬در ش��هر‬ ‫دوربان افریقای جنوبی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫«زهره» ایرانی‬ ‫به دوربان افریقای جنوبی رفت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪154‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بهتاش صناعی ها از تولید مس��تند «گل کوچک» به کارگردانی امیر‬ ‫زوینی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بهت��اش صناعی ها کارگردان فیلم «احتمال باران‬ ‫اس��یدی»‪ ،‬ای��ن روزها در مق��ام تهیه کننده فیلم مس��تند گل کوچک‬ ‫مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫او دراین ب��اره گف��ت‪ :‬گل کوچک به بررس��ی تاریخچ��ه گل کوچک‬ ‫و فرهن��گ ان ک��ه این روزها در جامع��ه ما کمرنگ ش��ده‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫فیلمبرداری این مس��تند چند ماه اس��ت به کارگردانی امیر زوینی اغاز‬ ‫ش��ده و تا چند ماه اینده نیز ادام��ه دارد‪ .‬ما در گل کوچک به دنبال تمام‬ ‫چهره ه��ای عرصه فوتبال گل کوچک و ادم ه��ای موفقی که بعدها وارد‬ ‫عرصه فوتبال س��النی یا چمنی ش��دند رفتیم و از انه��ا بهره گرفتیم تا‬ ‫پیش برن��ده بخش��ی از درام فیلم نیز باش��ند‪ .‬تالش مان این اس��ت که‬ ‫گل کوچک را به جشنواره سینما حقیقت برسانیم‪.‬‬ ‫«ش��دن» کت��اب زندگی نامه «میش��ل اوبام��ا » و «تحصیل کرده»‬ ‫خاط��رات «تارا وس��ت اور» همچنان در فهرس��ت کتاب های پرفروش‬ ‫غیرداس��تانی نش��ریه نیویورک تایمز قرار دارند‪ .‬به گزارش ایبنا کتاب‬ ‫«هوارد استرن دوباره بازمی گردد» نوشته «هوارد استرن» در نخستین‬ ‫هفته حضور خود در فهرست پرفروش های غیرداستانی نیویورک تایمز‬ ‫در جایگاه نخس��ت این فهرس��ت قرار گرفته است‪ .‬هوارد استرن مجری‬ ‫رادیویی در کتاب خود به بهترین گفت وگوهای زنده خود با میهمانانش‬ ‫در ‪ 4‬دهه گذش��ته پرداخته اس��ت‪ .‬در رتبه دوم این فهرست نیز کتاب‬ ‫«پیشگامان» نوشته «دیوید مک کولو» نویسنده برنده دو جایزه پولیتزر‬ ‫برای نگارش زندگینامه «هری ترومن » و «جان ادامز» قرار دارد‪ .‬کتاب‬ ‫شدن که زندگینامه میش��ل اوباما بانوی اول پیشین ایاالت متحده را از‬ ‫دوران کودکی تا حضورش در کاخ س��فید روایت می کند‪ ،‬پس از پش��ت‬ ‫سر گذاش��تن بیس��ت وهفتمین حضور خود در فهرست پرفروش های‬ ‫غیرداس��تانی نیویورک تایمز در رتبه سوم این فهرست قرار دارد‪ .‬کتاب‬ ‫تحصیل کرده نوش��ته تارا وست اور پس از گذشت مدت زمان قابل توجه‬ ‫‪ ۶۵‬هفته همچنان در این فهرس��ت قرار دارد و جایگاه چهارم را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫سه قاب عکس روی طاقچه‬ ‫دکتر فردین علیخواه‪ ،‬جامعه شناس‪ :‬چند دهه پیش در‬ ‫خانه ها به طور معمول س��ه قاب عکس در طاقچه اتاق نشیمن‬ ‫قرار داشت‪ :‬اهلل‪ ،‬علی (ع) و اقاجون!‬ ‫در جامع��ه ای که مرد محو ِر امور بود تنها عکس پدر خانواده‬ ‫می توانس��ت در طاقچه قرار گیرد و بعد از اهلل و علی (ع)‪ ،‬از ان‬ ‫باال به ما نگاه کند‪ .‬با گذشت زمان وقتی زیارت‪ ،‬خانوادگی شد‬ ‫به تدریج عکس های خانوادگی هم روی دیوارها و طاقچه ها جا‬ ‫ب��از کردند‪ .‬همان عکس هایی که اعض��ای خانواده بدون هیچ‬ ‫لبخندی‪ ،‬دس��ت بر س��ینه در کنار ارامگاه امام رضا (ع) ایس��تاده بودند‪ .‬در این عکس ها‬ ‫هم اغلب پدر خانواده در مرکز عکس قرار داش��ت‪ .‬با تغییر جامعه و گس��ترش مدرنیس��م‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬به تدری��ج عکس ه��ای خانوادگی اتلیه ای (ب��ا محوریت زن و ش��وهر) روی‬ ‫دیوارها جا باز کردند‪ .‬زن و ش��وهرها عکس دونف��ره می گرفتند‪ ،‬قاب می کردند و به دیوار‬ ‫می چسباندند‪ .‬عکس ها بیشتر شدند و البوم وارد خانواده ها شد‪ .‬به طور معمول خانواده ها‬ ‫یک البوم عکس داش��تند که با عکس عروس��ی پدر و مادر شروع می ش��د‪ .‬وقتی البوم را‬ ‫ورق می زدید گویی دارید یک س��ریال تلویزیونی تماشا می کنید‪ .‬این البوم عکس بود که‬ ‫سرگذشت خانواده را روایت می کرد‪.‬‬ ‫ادم ها وقتی دلش��ان می گرف��ت البوم می دیدند و درباره ادم ه��ا حرف می زدند‪ .‬وقتی‬ ‫مهمان می امد البوم ها اورده می ش��د‪ ،‬تخمه می شکس��تند و دور هم عکس می دیدند و‬ ‫خاط��رات را مرور می کردند‪ .‬افراد برنامه ریزی می کردند که فالن روز به اتلیه بروند‪ .‬برای‬ ‫همی��ن پیش و پس از عکس گرفتن در اتلیه‪ ،‬خ��وش بودند‪ .‬عکس گرفتن به معنای یک‬ ‫روز خ��وب بود‪ .‬یکی از خاطرات خوب زندگی هم حرف زدن از فیگورهای عکاس ها موقع‬ ‫گرفتن عکس بود‪ .‬دوربین های ش��خصی که امد با ان فیلم های ‪ ۲۴ ،۱۲‬و ‪۳۶‬تایی‪ ،‬دوره‬ ‫انتظار پر ش��دن حلقه و بردن به عکاس��ی و گرفتن عکس از عکاسی را با خودش اورد‪ .‬همه‬ ‫دوربین نداش��تند‪ .‬خیلی اوقات پیش می امد که ادم ها عکس هایی از خودشان می دیدند‬ ‫که خودش��ان نداشتند‪ .‬در مراسمی عکس گرفته بودند و فقط صاحب دوربین عکس ها را‬ ‫داش��ت‪ .‬هر خانواده به طور معمول یک البوم داش��ت و ادم ها با ازدواج می توانستند البوم‬ ‫عکس جداگانه ای داش��ته باشند‪ .‬داش��تن البوم عکس به معنای مستقل شدن از خانواده‬ ‫بود‪ .‬دوربین های دیجیتال که امد‪ ،‬انقالبی بر پا ش��د و تلفن های همراه دوربین دار که امد‬ ‫انقالبی دیگر! امروز با اینکه هر کس در ماه ش��اید صدها عکس بگیرد دیگر البومی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬عکس ها گرفته می شوند اما حتی یک بار هم دیده نمی شوند‪.‬‬ ‫عکس ه��ا مانن��د پودر رختش��ویی فقط مص��رف می ش��وند‪ .‬همه عجل��ه می کنند تا‬ ‫لحظه های شان را با عکس ثبت کنند اما چون این جمله باب شده که در لحظه زندگی کنید‬ ‫به طور معمول به هیچ لحظه ای پس از ثبت شدن با عکس‪ ،‬رجوع نمی شود‪ .‬لحظه ها فقط‬ ‫ثبت می ش��وند! جالب انکه برخی از ادم ها عکس های قدیمی ش��ان را هم اسکن می کنند‬ ‫تا از بین نرود! درحالی که به ندرت هزاران عکسی را که به تازگی گرفته اند‪ ،‬می بینند‪ .‬فقط‬ ‫عکس روی عکس است که انباشته می شود‪.‬‬ ‫با تحوالت جامعه‪ ،‬عکس های اقوام و فامیل کمتر و عکس با دوستان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫دیگر از برخی از فامیل ها هیچ عکسی نداریم؛ حتی یک عکس‪« .‬عکس های امام رضایی»‬ ‫کم شده و «عکس های انتالیایی» جای انها را گرفته اند‪.‬‬ ‫دیگر در اتاق نش��یمن عکسی دیده نمی ش��ود‪ .‬عکس های زن وشوهری به اتاق خواب و‬ ‫عکس های خانوادگی به روی یخچال منتقل شده اند‪ .‬عکس گرفتن بیشتر از عکس دیدن‬ ‫مهم شده است‪ .‬ادم ها دیگر هم خوب عکس می اندازند و هم خوب عکس می گیرند‪.‬‬ ‫تلفن ه��ای همراه دارای دوربین های قوی دو پیامد داش��ت؛ انهایی که پش��ت دوربین‬ ‫بودند احساس کردند که استعداد عجیبی در عکاسی دارند و انهایی هم که جلوی دوربین‬ ‫بودن��د با دیدن عکس خودش��ان از زمان��ه گالیه کردند که چرا هن��وز به عنوان یک مدل‬ ‫کشف نش��ده اند‪ .‬در مقایسه با قدیم‪ ،‬امروز وقتی عکس��ی می گیریم اول خودمان را چک‬ ‫می کنیم‪ .‬عکس هایی را که خوش مان نمی اید فوری حذف می کنیم‪ .‬امروز عکس گرفتن‬ ‫چ کس طبیعی عکس نمی گیرد‪ .‬از کوچک تا‬ ‫در موقعیت طبیعی باب ش��ده اس��ت اما هی ‬ ‫بزرگ می دانند که چطور باید عکس بگیرند‪ .‬همه در زمینه شیوه لبخند زدن تا شیوه قرار‬ ‫دادن پاها جلوی دوربین از پیش ممارس��ت کرده اند تا در موقعیت طبیعی مجبور نباشند‬ ‫فیگور عکس گرفتن بگیرند! به نظر می رس��د امروز دوره عکس گرفتن با دوس��تان هم در‬ ‫حال س��پری شدن است‪ .‬عکس ها تکی ش��ده اند‪ .‬خیلی از ادم ها فقط از خودشان عکس‬ ‫می گیرن��د‪ :‬من چق��در بی نظیرم! قصه را تمام کنم‪ .‬از لن��ز دوربین های قدیم «ما» بیرون‬ ‫می امد اما از لنز دوربین های امروز «من» متولد می شود‪.‬‬ ‫تذکر دوباره شورای نظارت صداوسیما‬ ‫برای حفظ و تقویت زبان فارسی‬ ‫شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما در نامه ای به رئیس رسانه ملی پیرو مکاتبات پیشین‬ ‫بر حفظ و تقویت زبان فارس��ی و لزوم توقف عوامل فرس��ایش و الوده شدن ان به زوائد مضر‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫به دنبال تذکر و اظهار گالیه مندی رهبر معظم انقالب در دیدار‬ ‫با جمعی از ش��اعران و اهالی فرهنگ و ادب درباره زبان فارس��ی‪ ،‬شورای نظارت بر سازمان‬ ‫صداوسیما در نامه ای به رئیس این سازمان‪ ،‬پیرو گزارش ها و مکاتبات پیشین درباره حفظ‬ ‫و تقویت زبان فارس��ی در برنامه های صداوس��یما خواستار توجه بیشتر تمام بخش ها و زیر‬ ‫مجموعه های رس��انه ملی به این مهم شد‪ .‬در بخشی از این نامه امده است‪ :‬باتوجه به تاکید‬ ‫بر حفظ و تقویت زبان فارسی و لزوم توقف عوامل «فرسایش» و «الوده شدن» ان «به زوائد‬ ‫مضر» و به منظور حفظ و تقویت زبان معیار در رسانه ملی تاکنون گزارش های گوناگونی از‬ ‫ضعف ها و نارسایی های انواع برنامه های رسانه ملی در پاسداشت زبان فارسی تهیه و ارسال‬ ‫شده است‪ .‬در ادامه شماره و تاریخ برخی از نامه ها درج و در پایان این نامه اورده شده است‪:‬‬ ‫اصل این گزارش ها دوباره برای اقدام الزم و سریع ارسال می شود؛ دستور فرمایید که در تمام‬ ‫بخش ها و زیرمجموعه های رس��انه ملی به این امر توجه بایس��ته و در جهت کاربرد و ترویج‬ ‫«زبان صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درس��ت» فارس��ی حرکت و از کاربرد «تعابیر‬ ‫غلط» و «تعابیر خارجی» در برنامه ها پرهیز شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از واحدهای نظامی در ارتش ‪ -‬ترکیب مثل گونه به معنی دچار مشکل شدن‬ ‫‪ -2‬مکر و حیله ‪ -‬سبکی نوین در هنر نقاشی ‪ -‬مخترع برق القایی‬ ‫‪ -3‬قلعه و حصار ‪ -‬عیب جو ‪ -‬کنار صندلی‬ ‫‪ -4‬واحد سنجش فشار الکتریکی ‪ -‬درجه داری در نیروی دریایی ‪ -‬باران ریزه‬ ‫‪ -5‬ماحصل کارها ‪ -‬فراگیرنده فنون بازیگری‬ ‫‪ -6‬پیچ وتاب مو ‪ -‬سمت و جهت ‪ -‬مقاصد و اهداف‬ ‫‪ -7‬از عشاق داستانی ‪ -‬پرتابگر سنگ‬ ‫‪ -8‬قالی فرسوده ‪ -‬شهر کویری در استان اصفهان‬ ‫‪ -9‬چاره اندیشی ‪ -‬خوراکی بعد از غذای اصلی‬ ‫‪ -10‬جرم و تقصیر ‪ -‬اوای تعجب ‪ -‬شادی بی سروته‬ ‫‪ -11‬کودک نورسیده ‪ -‬تصوری‬ ‫‪ -12‬کشنده خاموش ‪ -‬موقتی گرسنگی ‪ -‬ازاد و خالص شده‬ ‫‪ -13‬گروه ورزشی و پزشکی ‪ -‬دلیل زمانی ‪ -‬واحد پولی در اسیا‬ ‫‪ -14‬دس��تور قطعی و محکم ‪ -‬نقاشی با رنگ خمیری یا روغنی روی شیشه ‪ -‬در برابر‬ ‫قبولی‬ ‫‪ -15‬بدون تمایل انجام شده‪ -‬شاعر و نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات در‬ ‫سال ‪ 1952‬میالدی‬ ‫‪6‬‬ ‫کتاب «کهنه سرباز» شامل خاطرات امیر‬ ‫اسکندر بیرانوند‪ ،‬فرمانده لشگر ‪ ۸۴‬خرم اباد‬ ‫در دوران دفاع مقدس به همت واحد فرهنگ‬ ‫و مطالع��ات پایداری حوزه هنری لرس��تان‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیر اس��کندر بیرانوند‬ ‫متولد ‪ ۱۳۱۷‬بخش «چغلوندی» (بیرانشهر)‬ ‫از توابع خرم اباد اس��ت‪ .‬وی پس از طی دوره اموزش افسری مدتی را در‬ ‫یگان های رزمی و اموزش��ی مقیم خرم اباد انجام وظیفه کرد و سپس با‬ ‫انحالل و جابه جایی این یگان ها به تیپ دوم لش��کر ‪ ۹۲‬زرهی مستقر در‬ ‫دزفول منتقل شد و در س��مت فرمانده گروهان رزمی و فرمانده گردان‬ ‫اموزشی انجام وظیفه کرد‪.‬‬ ‫امین کیانی‪ ،‬نویس��نده کتاب «کهنه سوار» درباره این کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫جمله عواملی که باعث شد تصمیم به نگارش این کتاب بگیرم‪ ،‬شنیدن‬ ‫وصف شجاعت ها و قدرت مدیریت وی بود‪.‬‬ ‫ستاره های قدیمی فوتبال ایران‬ ‫در یک فیلم مستند‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از وسایل قدیمی صوتی ‪ -‬استانی در میان اثار سعدی‬ ‫‪ -2‬کامیون ارتشی ‪ -‬پاشیدن اب ‪ -‬سنگ طلق‬ ‫‪ -3‬برعکس و برگشته ‪ -‬وسیله ای در اهنگری ‪ -‬یار چکش‬ ‫‪ -4‬از س��ازهای زهی و صدای بم زنان��ه در اواز جمعی ‪ -‬بهت زده‬ ‫ عدد ورزشی‬‫‪ -5‬صدمه و اسیب ‪ -‬سالح مسلسل پایه دار ‪ -‬بوی گوشت خام‬ ‫‪ -6‬بانگ خوش ‪ -‬درخت جنگلی با چوب سخت و سنگین‬ ‫‪ -7‬پیشگیری از خسارت ‪ -‬پستی و فرومایگی‬ ‫‪ -8‬انبر کوچک ‪ -‬قبضه چاقو‬ ‫‪ -9‬وسیله خبررسانی ‪ -‬غزوه ای مشهور در صدر اسالم‬ ‫‪ -10‬شهر شیرسنگی ‪ -‬بهترین نوع اختیار‬ ‫‪ -11‬ضمیر ملکی انگلیسی‪ -‬اسب خوش حرکات ‪ -‬از اقمار مشتری‬ ‫‪ -12‬تن پوشی از پوست ‪ -‬کشور فالسفه ‪ -‬منسوب به خداوند‬ ‫‪ -13‬کشیدن شکل ‪ -‬نوعی جامه لطیف ‪ -‬کمک و همراهی‬ ‫‪ -14‬ش��جاع و نترس ‪ -‬ریش��ه سوس��ن کبود ‪ -‬تقلید دیگری به‬ ‫استهزا‬ ‫‪ -15‬پاداش انجام کار دشوار ‪ -‬یکی از سه شعار اصلی ایین زرتشت‬ ‫«کهنه سرباز» منتشر شد‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫خدا داند چه افسر ها‬ ‫که رفتند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!