روزنامه صمت شماره 1301 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1301

روزنامه صمت شماره 1301

روزنامه صمت شماره 1301

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1301‬پیاپی ‪2619‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نظام نا منظم مجوز ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫«نظام مجوز» عامل امضاهای طالیی و فساد اداری‬ ‫‪3‬‬ ‫در فضای کسب و کار ‪ ۲۱۰۰‬مجوز داریم‬ ‫‪7‬‬ ‫فرایند سخت و دشوار «کاسب» شدن‬ ‫‪8‬‬ ‫متقاضی مجبور است میز به میز در اداره بچرخد‬ ‫‪5‬‬ ‫سرگشتگی حمل ونقل مسافری در موج مجوز ها‬ ‫هفت خوان و یک مجوز‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تسهیل فعالیت استارت اپ ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫برخ�لاف بس��یاری از افراد و کارشناس��انی که خواهان برداش��تن‬ ‫گام هایی کوچک ب��ا هدف باال نبردن انتظارها در حوزه های گوناگون‬ ‫هس��تند نگارنده سطور معتقد است راه احیای ایران اجرای طرح های‬ ‫کالن یا به عبارتی مگاپروژه هاس��ت‪ .‬امروز میزان نقدینگی کش��ور از‬ ‫مرز هزار و ‪ 600‬هزار میلیارد تومان گذش��ته و متاس��فانه از این سیل‬ ‫عظی��م نقدینگی که می تواند با وارد اوردن اس��یب های فراوان حتی‬ ‫بنیان های کش��ور را تحت تاثیر قرار ده��د و اهرمی قوی برای ویرانی‬ ‫اقتصاد به ش��مار برود‪ ،‬هیچ بهره برداری مثبتی جز مس��تهلک کردن‬ ‫ان ب��ا ایجاد بازارهایی ب��رای تخلیه نقدینگی انجام نمی ش��ود‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش این است که برای تخلیه نقدینگی چه راهکار عملیاتی وجود‬ ‫دارد و چگونه می توان از این فنر رها ش��ده نقدینگی به س��ود توسعه‬ ‫اقتصاد بهره برد؟ به نظر نگارنده‪ ،‬ایران راهی جز تعریف مگاپروژه های‬ ‫زیرس��اختی ندارد؛ پروژه هایی که به طور عینی در زندگی مردم نقش‬ ‫داشته باشند و شهروندان به عنوان صاحب کشور از اجرای انها به طور‬ ‫مستقیم سود ببرند و از همه مهم تر میزان مطلوبیت و مفید بودن این‬ ‫پروژه ها برای مردم به طور شفاف قابل سنجش باشد‪ .‬در حقیقت هدف‬ ‫از اجرای مگاپروژه ها بسترس��ازی برای ورود نقدینگی از شبکه بانکی‬ ‫به پروژه هایی خواهد بود که توانایی ایجاد چند مولفه اساسی را داشته‬ ‫باشند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایجاد فضای امید در صنعت ساخت (بقای صنعت ساخت)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اج��رای پروژه هایی که تک تک ایرانیان بتوانند از ان اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایجاد مکانیس��م های مدرن تامین مال��ی در قالب صندوق های‬ ‫توسعه ای هم افزا‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هدایت هوشمند نقدینگی به سمت فعالیت های اجرایی کشور‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ایجاد مکانیسم های حقوقی مدرن کنترل پروژه های توسعه ای‪.‬‬ ‫‪ -۶‬استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی‪.‬‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ای��ن فاکتوره��ا می ت��وان گفت نخس��تین‬ ‫مگاپروژه هایی که در این قال��ب قرار می گیرند پروژه های حمل ونقل‬ ‫ریلی خواهند بود؛ بنابراین پایان تمامی پروژه های ریلی و توس��عه ان‬ ‫برای بهبود ش��رایط حمل ونقل با باالترین فناوری نخس��تین اقدامی‬ ‫است که باید از سوی مسئوالن اجرا شود‪.‬‬ ‫ب��ا باور ض��رورت انجام این مرحله‪ ،‬در مرحل��ه بعد چگونگی تامین‬ ‫مالی این پروژه ها مطرح می ش��ود‪ .‬در بررس��ی چگونگی تامین مالی‬ ‫این مگاپروژه ها به چند نکته می رس��یم؛ نخس��ت انک��ه درمی یابیم‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬با تکیه بر بودجه س��االنه پروژه های‬ ‫عمرانی و ملی‪ ،‬توان تامین مالی این دست از پروژه ها را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین می توان به ایجاد «صندوق ش��فاف توسعه حمل ونقل ریلی»‬ ‫به عن��وان راهکاری عملیاتی فکر کرد‪ .‬چرا ش��فاف؟ زیرا مردم بتوانند‬ ‫با مکانیس��می قابل سنجش و بسیار شفاف به طور انالین شاهد شیوه‬ ‫هزینه کرد اعتبارات این صندوق باش��ند‪ ،‬ش��یوه انتخاب پیمانکاران‬ ‫بخش خصوصی را مش��اهده کنند و در نهایت مکانیس��م حسابرسی‬ ‫ش��فاف این صندوق هیچ شک و شبهه ای را در شیوه هزینه کرد اعتبار‬ ‫برجای نگ��ذارد‪ .‬به عالوه اینکه افراد مس��تقلی مدیریت این صندوق‬ ‫توس��عه ای را برعهده داش��ته باش��ند زیرا به دلیل نبود عالقه ملی به‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران‪ ،‬با پدیده ای به نام نبود ش��فافیت و غیرقابل‬ ‫کنترل ب��ودن پروژه ها و حیف و میل ش��دن منابع روبه رو هس��تیم؛‬ ‫پدی��ده ای که یکی از دالیل ایجاد ان حضور نداش��تن یا میدان ندادن‬ ‫به بخ��ش خصوصی واقعی در اج��رای مگاپروژه هاس��ت‪ .‬پروژه های‬ ‫حمل ونقل ریلی باتوجه به کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش تعرفه های‬ ‫هوایی‪ ،‬غیرتحریمی بودن (به س��بب حضور در داخل ایران) می توانند‬ ‫از موفق ترین مگاپروژه های کش��ور باش��ند‪ .‬این مگاپروژه ها می تواند‬ ‫در بخش ه��ای گوناگ��ون مانند حمل ونقل ش��هری و بین ش��هری‪،‬‬ ‫بندرها‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬انرژی‪ ،‬فرودگاهی و‪ ...‬اجرا ش��ود و ش��رایطی را‬ ‫ایج��اد کند که کش��ور از رخوتی که در ان گرفتار ام��ده رهایی یابد‪.‬‬ ‫برای درک بهتر این اس��تراتژی و نیاز ایران به ان بیان مثالی از ترکیه‬ ‫خالی از لطف نیس��ت‪ .‬ترکیه در ‪ ۳‬س��ال گذشته ‪ ۱۸۰‬میلیارد دالر در‬ ‫حوزه های زیرس��اختی سرمایه گذاری داشته است؛ پروژه هایی مانند‬ ‫انتقال اب‪ ،‬پروژه های فرودگاهی‪ ،‬حمل ونقلی و‪ ،...‬این در حالی اس��ت‬ ‫که متاسفانه شکاف س��رمایه گذاری ایران به سبب روزمرگی در نظام‬ ‫دیوانس��االری موجب ش��ده فاصله ایران با کشورهای همسایه روز به‬ ‫روز بیشتر شود‪ .‬در این بین استفاده نادرست از نقدینگی سرگردان در‬ ‫بخش واقعی توس��عه ای اقتصاد و نبود افق روشن تامین مالی خارجی‬ ‫و س��رمایه گذاری بین المللی در شرایط حاضر‪ ،‬می تواند اقتصاد ایران‬ ‫را به س��مت ناکجااباد س��وق دهد‪ .‬ج��ان کالم اینکه ای��ن پروژه ها را‬ ‫نباید به سرنوش��ت پروژه هایی دچار کرد که نیمه کاره باقی مانده اند؛‬ ‫مکانیسم تامین مالی‪ ،‬مجریان و روش اجرایی این پروژه ها بسیار مهم‬ ‫و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫اژانس انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به برجام را تایید کرد‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی جدید تعهد‬ ‫و پایبندی ایران به برجام را تایید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اژانس‬ ‫بین الملل��ی انرژی اتم��ی روز جمعه اعالم کرد ای��ران باوجود‬ ‫افزایش ذخایر اورانیوم غنی ش��ده خ��ود همچنان به تعهدات‬ ‫خود در برجام پایبند اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش جدید اژانس تا‬ ‫‪ 20‬مه (‪ ۳۰‬اردیبهش��ت) میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران‬ ‫‪ ۱۷۴.۱‬کیلوگ��رم بوده که پایین تر از س��قف مج��از در توافق‬ ‫هس��ته ای اس��ت‪ .‬در این گزارش تایید ش��ده که ذخایر ایران‬ ‫همچنان در چارچوب برجام اس��ت‪ .‬اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در گزارش��ی که به دست رویترز رس��یده‪ ،‬تعهد ایران به‬ ‫توافق هس��ته ای را تایید کرده اس��ت‪ .‬رویترز در گزارشی که از‬ ‫دیده بان هسته ای سازمان ملل به دست اورده‪ ،‬اظهار کرد ایران‬ ‫در چارچوب فعالیت های هسته ای اش باقی مانده است‪ .‬براساس‬ ‫گ��زارش اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی‪ ،‬میزان غنی س��ازی‬ ‫اماده ارائه خدمات فنی ‪ -‬مهندسی به «دوشنبه» هستیم‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬امادگ��ی داریم با ارائه‬ ‫خدم��ات فنی‪-‬مهندس��ی و انتق��ال تجربه ها در‬ ‫اجرای پروژه های تاجیکستان مشارکت بیشتری‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫در دی��دار «س��راج الدین مهرالدی��ن» وزیر امور‬ ‫خارجه تاجیکس��تان با اشاره به اینکه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران همواره خواس��تار ثب��ات‪ ،‬امنیت‬ ‫کامل‪ ،‬تعالی و پیش��رفت تاجیکس��تان و تقویت‬ ‫روابط و همکاری های دوطرف اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امادگی داریم با ارائه خدمات فنی‪-‬مهندس��ی و‬ ‫انتقال تجربه ها در اجرای پروژه های تاجیکستان‬ ‫مش��ارکت بیشتری داشته باش��یم و این موجب‬ ‫افتخار ش��رکت ها و بخش خصوصی ایرانی است‬ ‫که بهترین فعالیت ها و خدمات را در کش��ورهای‬ ‫دوس��ت ارائه دهند‪ .‬رئیس جمهوری توسعه بندر‬ ‫چابه��ار را در ترانزی��ت کاال در منطق��ه بس��یار‬ ‫حائ��ز اهمیت دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ران می تواند‬ ‫امن ترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کاالهای‬ ‫تاجیکس��تان باش��د‪ .‬روحانی با بیان اینکه امروز‬ ‫منطقه در شرایطی خاص قرار دارد و با تروریسم‬ ‫و مداخ�لات خارجی روبه رو اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ام��روز که تروریس��ت ها از عراق و س��وریه خارج‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬جای نگرانی وجود دارد که بخواهند در‬ ‫منطقه اسیای میانه و قفقاز فعال شوند‪ ،‬از این رو‬ ‫ایران و تاجیکستان می توانند همکاری های خود‬ ‫را در مس��یر مبارزه با تروریسم نیز بیش از پیش‬ ‫گسترش دهند‪ .‬وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز‬ ‫در ای��ن دیدار با بیان اینکه ایران و تاجیکس��تان‬ ‫همواره دو کش��ور دوس��ت و ب��رادر بوده اند و در‬ ‫اینده نیز در مس��یر توس��عه و تعمیق دوستی ها‬ ‫و برادری ها حرکت خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫رواب��ط و همکاری های تهران‪-‬دوش��نبه بس��یار‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬وزیر امور خارجه تاجیکستان‬ ‫ب��ا اش��اره به ض��رورت گس��ترش مناس��بات و‬ ‫همکاری ه��ای تج��اری و اقتص��ادی دو کش��ور‬ ‫خواستار بهره مندی تاجیکس��تان از مزیت های‬ ‫بندر چابهار و توسعه همکاری ها در بخش ترانزیت‬ ‫و اس��تفاده از تجربه های شرکت ها و متخصصان‬ ‫ایرانی در زمینه خدمات فنی‪-‬مهندس��ی به ویژه‬ ‫در عرصه های نیرو‪ ،‬انرژی و امور زیرس��اختی این‬ ‫کشور شد‪ .‬مهرالدین با بیان اینکه سیاست مبارزه‬ ‫با تروریسم و افراط گرایی ایران در منطقه تاثیرات‬ ‫مثبت فراوانی به دنبال داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬معتقدیم‬ ‫وجود گروه های تروریستی برای ملت های منطقه‬ ‫بسیار خطرناک است‪ ،‬از این رو همه باید در مسیر‬ ‫مبارزه با تروریس��م ب��ا یکدیگر تالش و همکاری‬ ‫کنیم‪ .‬وی توسعه روزافزون روابط با ایران را اراده‬ ‫دول��ت تاجیکس��تان خواند و با اش��اره به دعوت‬ ‫رس��می رئیس جمهوری این کش��ور از روحانی‪،‬‬ ‫اب��راز امی��دواری کرد رئیس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در اجالس سران سیکا که به زودی در شهر‬ ‫دوشنبه برگزار می شود‪ ،‬حضور یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه همکاری های اب و انرژی‬ ‫وزی��ر امور خارجه جمهوری تاجیکس��تان در‬ ‫نخس��تین دی��دار با رضا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو و‬ ‫ن مش��ترک اقتصادی ایران‬ ‫مس��ئول کمیس��یو ‬ ‫و تاجیکس��تان مالق��ات کرد‪ .‬وزیر نی��رو در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و جمهوری‬ ‫تاجیکستان درصددند روابط خود را در زمینه اب‬ ‫و انرژی گس��ترش دهند؛ ضمن اینکه دو کش��ور‬ ‫می توانن��د روابط اقتصادی خود را در زمینه هایی‬ ‫مانن��د کش��اورزی‪ ،‬ترانزی��ت و س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک نیز توسعه دهند‪ .‬رضا اردکانیان اظهار‬ ‫امی��دواری کرد با حضور س��راج الدین مهرالدین‬ ‫در راس نه��اد دیپلماس��ی تاجیکس��تان‪ ،‬امکان‬ ‫بیش��تری برای اس��تفاده از ظرفی��ت همکاری‬ ‫اقتصادی بین دو کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬اردکانیان‬ ‫که مس��ئولیت کمیس��یون مش��ترک اقتصادی‬ ‫ایران و تاجیکس��تان را برعهده دارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫شرکت های ایرانی در بخش های گوناگون به ویژه‬ ‫در س��اخت سد و نیروگاه برقابی در تاجیکستان‬ ‫فعال هستند که این فعالیت باتوجه به زمینه های‬ ‫وسیع کار می تواند توسعه یابد‪ .‬وزیر نیرو به دیگر‬ ‫ظرفیت های توسعه همکاری دوجانبه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ام��کان ترانزیت و ارتباط با اب های ازاد‬ ‫امریکا از ورود غذا و دارو به ایران جلوگیری می کند‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران گفت امریکایی ها با‬ ‫اغاز جنگ اقتصادی با مردم ایران وارد یک جنگ تمام عیار ش��ده‬ ‫و حتی از ورود غذا‪ ،‬دارو و قطعات هواپیماهای مس��افری به کشور‬ ‫جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف در گفت وگویی با ش��بکه تلویزیونی العالم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در حالی که دیوان بین المللی الهه به امریکا دس��تور‬ ‫داده که اجازه دهد این ‪ ۳‬مورد معامالت با ایران انجام شود‪ ،‬امریکا‬ ‫در عمل نش��ان داده که همچنان سیاس��ت تهدید و فشار را علیه‬ ‫ایران دنبال می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا وزی��ر امور خارج��ه ایران در بخ��ش دیگری‬ ‫از ای��ن گفت وگ��و بیان کرد‪ :‬ه��دف ما از گفت وگو با همس��ایگان‬ ‫طرح واقعیت هاس��ت ت��ا دیدگاه های ایران در برابر تش��نج افرینی‬ ‫امریکایی ها در منطقه به این کشورها اعالم شود زیرا مقامات رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و عده ای معدود در امریکا و ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬کش��ور حاشیه‬ ‫خلیج فارس راه دیگری را انتخاب کرده اند و این به نظر ما راه بسیار‬ ‫خطرناکی اس��ت‪ ،‬این در حالی است که ما با این کشورها همسایه‬ ‫هستیم و برای همیشه نیز با انها همسایه باقی خواهیم ماند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران بیان کرد‪ :‬ما به دنبال‬ ‫همراهی با تمام کش��ورهای همسایه هستیم و ان چیزی که برای‬ ‫ما مالک عمل اس��ت این اس��ت که با جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫احترام رفتار ش��ود‪ ،‬در حالی که فشار بر ملت ایران احترام نیست‬ ‫و این سیاس��ت تهدید و قلدری ب��رای ایران به هیچ عنوان کارایی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬سیاست خارجی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران همواره ش��فاف است‪ .‬وقتی که مذاکره خود را با امریکا اغاز‬ ‫کردی��م رهبر معظم انق�لاب اعالم کردند م��ا می توانیم مذاکرات‬ ‫را ادامه دهیم زیرا منطق ما بس��یار روش��ن اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون امری��کا یک جنگ اقتص��ادی تمام عی��ار را علیه مردم‬ ‫ایران ش��روع کرده و در این جنگ بسیار فعال است و حتی برخی‬ ‫کش��ورها را برای برقراری یک ارتباط منطقی با ایران می ترساند و‬ ‫به کش��ورهای اروپایی اعالم می کند که از توافق هس��ته ای خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬ظریف اظهار کرد‪ :‬امریکایی ها در نمایشی جدید گفت وگو‬ ‫و مذاک��ره ب��ا ای��ران را مطرح می کنن��د‪ ،‬در حالی که سیاس��ت‬ ‫خارجی امریکا باوجود دولتمردان فعلی نامش��خص اس��ت و دنیا‬ ‫تاکنون نفهمیده امریکا در سیاست خارجی خود به دنبال چیست‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬ما اعالم کردیم اروپا در یک س��ال گذشته نتوانسته‬ ‫به تعهدات خود در توافق هس��ته ای عمل کن��د‪ ،‬بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتیم اگر اروپایی تا ‪ ۶۰‬روز دیگر به تعهدات خود در برجام عمل‬ ‫کردند ما نیز به تعهدات خود پایبند باشیم‪ ،‬درحالی که عده ای ان‬ ‫را اولتیماتوم اعالم کردند‪ .‬ما به هیچ عنوان به کش��ورهای اروپایی‬ ‫اولتیماتوم ندادیم اما اعالم کردیم که اگر حقوق اقتصادی مردم را‬ ‫رعایت نکنید ما به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نخواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امریکایی ها همواره نگران این واقعیت هستند‬ ‫که مردم منطقه بدون قدرت های خارجی به خودباوری برس��ند و‬ ‫ بتوانند کار خود را انجام دهند‪ .‬ظریف تاکید کرد‪ :‬ما ‪ ۴‬سال پیش‬ ‫پیش��نهاد کردیم که در یمن اتش بس برقرار و ارس��ال کمک های‬ ‫انسان دوستانه به این کشور اغاز و با انجام مذاکرات و تشکیل یک‬ ‫دولت فراگیر انتخابات در این کش��ور برگزار شود؛ همچنان که ‪۵‬‬ ‫س��ال پیش مطرح کردیم که مسئله س��وریه راه حل نظامی ندارد‬ ‫و باید مش��کل ان از طریق سیاس��ی حل وفصل ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه اینها نگران این پیش��نهاد ما بودند و در این کش��ور مرتکب‬ ‫جنایت های جنگی شدند‪ .‬اگر دولت سعودی سیاست خود را تغییر‬ ‫بدهد من فردا می توانم در ریاض باشم‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫برای تاجیکس��تان از طریق ایران فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬باتوجه ب��ه مناب��ع اب و خاک‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬ام��کان هم��کاری در بخش های‬ ‫متنوع دیگر از جمله کش��ت فراسرزمینی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمی�ق رواب�ط و همکاری ه�ای‬ ‫سیاسی‬ ‫همچنین به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و‬ ‫امور س��خنگویی وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه جمهوری تاجیکس��تان‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫ب��ا محمدجواد ظری��ف دی��دار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزی��ران امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫تاجیکس��تان در ای��ن دیدار با اش��اره به اهمیت‬ ‫سیاس��ی و راهبردی روابط دو کش��ور دوس��ت‬ ‫و ب��رادر بر تقوی��ت همکاری های دو کش��ور در‬ ‫زمینه های دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی تاکید‬ ‫کردند‪ .‬گس��ترش و تعمیق روابط و همکاری های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬پارلمانی‪ ،‬گروه های دوستی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫به وی��ژه اب و ان��رژی و حمل ونق��ل‪ ،‬برگ��زاری‬ ‫مشورت های سیاس��ی و کنسولی‪ ،‬همکاری های‬ ‫فرهنگ��ی دوجانب��ه و بین الملل��ی از جمل��ه در‬ ‫س��ازمان یونس��کو و نی��ز مقابله ب��ا افراط گرایی‬ ‫و تروریس��م از محوره��ای اصل��ی گفت وگوهای‬ ‫محمدج��واد ظریف و س��راج الدین مهرالدین در‬ ‫تهران بود‪.‬‬ ‫امریکا با فعالیت محدود‬ ‫اینستکس مشکلی ندارد‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه امری��کا گف��ت‪ :‬ت��ا زمانی که‬ ‫«اینس��تکس» به تجارت کاالهای معاف از تحریم های‬ ‫واش��نگتن اختصاص داش��ته باشد‪ ،‬کش��ورش با این‬ ‫سامانه مالی اروپایی مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد‬ ‫مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا که در برلین به‬ ‫س��ر می برد‪ ،‬روز جمعه پس از دی��دار با هایکو ماس‪،‬‬ ‫همتای المانی خود گفت واشنگتن سد راه سازکارهای‬ ‫اروپایی نخواهد شد‪ ،‬اما این موضوع را مشروط به این‬ ‫کرد که این سازکارها تنها به تامین کاالهای اولویت دار‬ ‫و کاالهای معاف از تحریم های امریکا اختصاص داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وقتی درباره اینستکس صحبت‬ ‫می کنی��م‪ ،‬اگر این س��ازکار با ه��دف انتقال کاالهایی‬ ‫ایجاد شده باش��د که مجاز به مبادله هستند‪ ،‬مشکلی‬ ‫در میان نیست‪ .‬این اظهارات پمپئو در حالی است که‬ ‫اتحادی��ه اروپا و طرف های اروپایی برجام یعنی المان‪،‬‬ ‫انگلیس و فرانس��ه اعالم کرده اند سازکار مالی موسوم‬ ‫به اینستکس در ابتدا برای مبادله کاالهای اولویت دار‬ ‫از جمل��ه دارو و مواد غذایی و کاالهای کش��اورزی با‬ ‫ایران به کار گرفته می ش��ود و س��پس برای کاالهای‬ ‫دیگر مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬اینس��تکس و نهاد‬ ‫متناظ��ر ان در ای��ران برای تضمی��ن بهره مندی های‬ ‫اقتصادی تهران از برجام و مصون ماندن ش��رکت های‬ ‫اروپایی از تحریم های امریکا در صورت تجارت با ایران‬ ‫راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نظارت بر توزیع کاال‬ ‫باید برای مردم ملموس باشد‬ ‫خبر‬ ‫عراق پیام ایران را به عربستان‪،‬‬ ‫امارات و بحرین منتقل می کند‬ ‫سفیر عراق در ایران اعالم کرد قرار است دولت متبوعش پیام‬ ‫تهران در ارتباط با امضای پیمان عدم تعرض با کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس را به مقامات عربستان‪ ،‬امارات و بحرین منتقل کند‬ ‫و برهم صالح که به مکه س��فر کرده‪ ،‬اقداماتی را در این زمینه‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫س��عد عبدالوهاب ج��واد قندیل در گفت وگو با ایس��نا درباره‬ ‫پیش��نهاد اخیر وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ارتباط ب��ا امادگی ایران برای امضای پیم��ان عدم تعرض بین‬ ‫تهران و کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس گف��ت‪ :‬همان گونه که‬ ‫اش��اره کردید اق��ای ظریف در جری��ان اخرین س��فر خود به‬ ‫عراق این پیش��نهاد را مط��رح کردند‪ ،‬مس��ئوالن عراقی نیز از‬ ‫ای��ن موضوع اس��تقبال و اع�لام کردند که این پیش��نهاد را به‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کش��ورهایی ک��ه با ایران‬ ‫ارتب��اط ندارن��د از جمله عربس��تان‪ ،‬ام��ارات و بحرین منتقل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اورانیوم ایران و حجم اورانیوم غنی ش��ده اش از چارچوب برجام‬ ‫پا فراتر نگذاشته اس��ت‪ .‬گرچه میزان ذخایر اورانیوم غنی شده‬ ‫ایران هنوز از س��قف مجاز عبور نکرده اما مقایسه سرعت رشد‬ ‫تولی��د اورانیوم غنی ش��ده در فاصله دو گزارش اژانس نش��ان‬ ‫می دهد ایران براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی در حال‬ ‫افزایش تولید ذخایر اس��ت و با ادامه رون��د موجود به زودی از‬ ‫سقف تعیین شده در توافق هسته ای عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫برداشت گل گاو زبان از مزرعه های شمال‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه س��اماندهی لجس��تیک تجاری و‬ ‫زنجیره های تامین کش��ور با اش��اره به اقدام های گوناگونی که در زمینه رصد و‬ ‫اعمال کنترل های مختلف بر جریان گردش کاالی کش��ور انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اثار و نتایج این طرح ها باید برای احاد مردم ملموس باش��د و گام های برداش��ته‬ ‫شده به اطالع دقیق انها برسد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در این جلسه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه های مرتبط با س��ازماندهی اطالعات و فراینده��ای ورود کاالهای‬ ‫تولید داخل یا وارداتی‪ ،‬توزیع و عرضه کاال باید به درستی به ذی نفعان این طرح‬ ‫از جمله اصناف کشور معرفی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای دوری از برخی اقدام های زائد‬ ‫در مدیریت درست توزیع کاال در کشور ضروری است سامانه های گوناگون رصد‬ ‫کاال یکپارچه شود و افراد را هر روز به یک سامانه جدید ارجاع ندهیم‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬امروز یکی از مشکالت این سامانه ها غیرملموس بودن‬ ‫اثار و خروجی های انها برای مردم است‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم حق دارند بدانند نتایج‬ ‫این اقدام ها و راه اندازی س��امانه های گوناگون چیس��ت و چه تاثیری روی تامین‬ ‫اقالم کاالیی مورد نیاز انها دارد‪ .‬رحمانی درباره نوع طراحی و شیوه بهره برداری‬ ‫از این س��امانه ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬افراد دریافت کننده اطالعات و امار در صورت‬ ‫مراجع��ه به س��ریع ترین و س��هل ترین روش های ممکن باید به م��وارد مورد نیاز‬ ‫دسترس��ی داشته باشند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬اصالح و ساماندهی نظام توزیع کاالی‬ ‫کش��ور باید به گونه ای باش��د که در شرایط خاص با مشکالت ناخواسته ای روبه رو‬ ‫نشویم‪ .‬اصل اساسی این برنامه ساماندهی است که نتایج موثر ان مد نظر ماست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حمید بعیدی نژاد‪ ،‬سفیر ایران در لندن‬ ‫گفت‪ :‬حس��اب بانک��ی ایرانی��ان در انگلیس به دلیل‬ ‫ایرانی بودن انها بس��ته نمی ش��ود؛ هرچند تبعیض‬ ‫وجود دارد‪ .‬حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود‬ ‫نوشت‪ :‬مشکالت با روشنگری یا پیگیری حقوقی رفع‬ ‫می شوند‪ .‬هموطنان عزیز امیدوارانه‪ ،‬مشکالت بانکی‬ ‫را پیگیری کنن��د و در صورت نیاز از بخش اقتصادی‬ ‫سفارت مشاوره بگیرند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ران سازمان همکاری اسالمی در بیانیه‬ ‫پایانی نشس��ت خ��ود در مکه انتقال س��فارت های‬ ‫امری��کا و گواتماال به قدس را محکوم کردند و از رژیم‬ ‫صهیونیس��تی خواس��تند از اراضی که اشغال کرده‬ ‫عقب نش��ینی کند و کشور فلس��طین را به رسمیت‬ ‫بشناس��د‪ .‬انه��ا از کش��ورهای عض��و این س��ازمان‬ ‫خواس��تند کش��ورهایی را که سفارت های شان را به‬ ‫قدس منتقل کرده اند‪ ،‬تحریم کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬پادش��اه عربستان س��عودی در ایین اغاز‬ ‫به کار چهاردهمین کنفرانس سران کشورهای عضو‬ ‫سازمان همکاری اسالمی بار دیگر ایران را به حمایت‬ ‫از یمن در حمالت علیه کشورش متهم کرد‪ .‬سلمان‬ ‫بن عبدالعزیر ال سعود گفت‪ :‬افراطی گری و تروریسم‬ ‫خطرناک ترین افتی اس��ت که امت اسالمی و جهان‬ ‫با ان روبه روس��ت و برای مقابله با ان باید تالش های‬ ‫همه جانبه انجام شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ان��گال مرکل‪ ،‬ص��در اعظم الم��ان پیش‬ ‫از دی��دار با مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امریکا‬ ‫محورهای این دیدار را برش��مرد و گفت بدون ش��ک‬ ‫ایران نخس��تین و مهم ترین مس��ئله ای است که در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سید محمدعلی حسینی‪ ،‬سفیر پیشین‬ ‫ای��ران در ایتالیا درباره پیش��نهاد وزی��ر امور خارجه‬ ‫کشورمان مبنی بر امضای تعهدنامه عدم تجاوز میان‬ ‫ایران و کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس گفت‪ :‬وزارت‬ ‫خارج��ه پیش از ای��ن نیز طرحی باعن��وان «مجمع‬ ‫گفت وگوی جمعی در منطقه خلیج فارس» را مطرح‬ ‫و ان را تبیی��ن کرده بود‪ .‬ط��رح «معاهده عدم تجاوز‬ ‫می��ان ایران و کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس» نیز‬ ‫ابتکاری اس��ت که باتوجه به شرایط خاص و حساس‬ ‫منطقه و با هدف کاهش تنش و ایجاد ارامش مطرح‬ ‫شده و دنبال می شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��فیر کش��ورمان در هلن��د به منظ��ور‬ ‫تبادل نظ��ر در زمین��ه ارتق��ای روابط کش��ورمان با‬ ‫نهادهای بین المللی فع��ال در زمینه حقوق تجاری‬ ‫و امور اتباع با کریس��تف برناسکنی‪ ،‬دبیرکل سازمان‬ ‫حق��وق بین الملل خصوصی دی��دار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫برناس��کنی در دیدار با علیرض��ا کاظمی ابدی گفت‪:‬‬ ‫عضویت کنوانسیون در حقوق بین المللی خصوصی‬ ‫یک��ی از ش��اخص های مطلوبیت یک کش��ور برای‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی به ش��مار م��ی رود و در‬ ‫ارزیابی های بین المللی مد نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدعلی الحکیم‪ ،‬وزیر خارجه عراق‬ ‫تاکید کرد‪ :‬موضع عراق در زمینه تنش به وجود امده‬ ‫میان تهران و واش��نگتن واضح و روش��ن است و ان‬ ‫ت�لاش برای کاهش تنش و جلوگیری از وقوع جنگ‬ ‫در منطقه است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬کاظم غریب ابادی‪ ،‬س��فیر و نماینده دائم‬ ‫کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین گفت‪:‬‬ ‫گ��زارش جدید مدیرکل اژانس ضم��ن تایید دوباره‬ ‫پایبن��دی کامل ایران به برج��ام‪ ،‬اعالم تصمیم های‬ ‫جدید ازسوی جمهوری اسالمی ایران را مورد اشاره‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫صداوسیما‪ -‬شرکت پس��ت انگلیس اعالم کرد‬ ‫ضمن ارسال همه بس��ته های پستی به مقصد ایران‬ ‫که به علت لغو برنامه ارس��ال به ایران در انبارهای این‬ ‫ش��رکت مانده بود‪ ،‬محموله های پستی جدید هم به‬ ‫ایران منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مرتضی دهقان‪ ،‬مع��اون هوانوردی و امور‬ ‫بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬موضوع‬ ‫سوخت رسانی نشدن به هواپیماهای ایرانی در برخی‬ ‫فرودگاه های بین المللی به دبیرکل و رئیس ش��ورای‬ ‫ایکائو (س��ازمان بین المللی هوان��وردی غیرنظامی)‬ ‫منعکس شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬تارنمای ش��بکه سی ان بی سی خبر داد در‬ ‫واکنش به اعمال تعرفه تصاع��دی بر واردات تمامی‬ ‫کاالها ازمکزیک‪ ،‬گروه ه��ای تجاری امریکا احتمال‬ ‫اقامه دعوی علیه دولت ترامپ را بررس��ی می کنند‪.‬‬ ‫این ش��بکه اقتصادی به نقل از ج��ان مورفی‪ ،‬معاون‬ ‫اتاق بازرگانی امریکا خبر داد این تش��کل در واکنش‬ ‫به تعرفه های جدید‪ ،‬گزینه های قانونی را مد نظر قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬در اس��تانه س��فر یانگ چی ش��ان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری چین به الم��ان یک روزنامه چینی‬ ‫نوشت هر دو کشور به ش��دت مخالف فشار امریکا بر‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬روزنامه ساوت چاینا روز شنبه نوشت‬ ‫وانگ یکی از یاران و مشاوران نزدیک رئیس جمهوری‬ ‫خلق چین است و در المان به احتمالی درباره ایران با‬ ‫مقام های ان کشور رایزنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی وزارت کش�ور‪ -‬بابک‬ ‫دین پرست‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‬ ‫منطقه ای وزارت کش��ور‪ ،‬از دس��تور ویژه عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیرکش��ور‪ ،‬برای ازادسازی حریم‬ ‫س��احلی دریای خزر در استان های گلستان‪ ،‬گیالن‬ ‫و مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬به گزارش وزارت اموزشوپرورش تمامی‬ ‫فرهنگیان اهل س��نت می توانند ام��روز (مصادف با‬ ‫‪27‬م��اه مبارکرمضان) ‪ 2‬س��اعت دیرتر به محل کار‬ ‫خود بروند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مگاپروژه ها‬ ‫راه احیای ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫گزارش‬ ‫ماده قانون های‬ ‫خودرویی در بوته نقد‬ ‫سرگشتگی‬ ‫حمل ونقل مسافری‬ ‫در موج مجوز ها‬ ‫اقدام ها و برنامه های‬ ‫شرکت معادن زغال سنگ‬ ‫البرز شرقی شاهرود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی یک بنگاه تولیدی نشان داد‬ ‫نظام مجوز‪ ،‬عامل امضاهای طالیی و فساد اداری‬ ‫‹ ‹رقابت برای جواز صدور مجوز‬ ‫حسین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگر توسعه‬ ‫پایدار درباره نظام مجوزها در کشور‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از جدی ترین‬ ‫موانعی که باعث می شود سرمایه به‬ ‫س��مت بخش مولد اقتصاد حرکت‬ ‫نکن��د‪ ،‬پیچیدگ��ی س��اخت ی��ک‬ ‫کارخانه است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬جدول مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد‬ ‫که فرد بر اس��اس ان متوجه ش��ود برای ساخت یک واحد‬ ‫تولیدی باید چه کارهایی انجام دهد‪.‬‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه متاس��فانه هر کدام از وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬نهادها و اداره هایی ک��ه در زمینه صدور مجوز‬ ‫فعالی��ت می کنن��د در ی��ک نقطه از ش��هر هس��تند و این‬ ‫س��امانه هنوز یکپارچه نش��ده است‪ ،‬مثالی از گرجستان زد‬ ‫‹ ‹سامانه یکپارچه مدارک‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره نقش نظام مجوز‬ ‫در راه اندازی بنگاه های تولیدی و‬ ‫صنعت��ی به‬ ‫گف��ت‪ :‬تعداد‬ ‫مجوزی که در ای��ن زمینه وجود‬ ‫دارد بیش از ح��د معمول در دنیا‬ ‫اس��ت و به این دلیل ایران در نظام های رتبه بندی جهانی‬ ‫به طور معمول رتبه های پایانی را در اختیار دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اس��یب هایی ک��ه س��رمایه گذاران داخلی در ای��ن زمینه‬ ‫می بینند‪ ،‬مس��یر ورود س��رمایه گذاران خارجی نیز بسیار‬ ‫دشوار می شود‪.‬‬ ‫گرمابی با بیان اینکه مجوزهایی که امروز صادر می شود‬ ‫نقش موانع سرمایه گذاری در بخش تولید را دارند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این مشکل تازه ای در اقتصاد ایران نیست اما به دلیل‬ ‫ش��رایطی که اکنون کش��ور دارد باید هرچه سریع تر این‬ ‫مش��کل نهادینه ش��ده در نظ��ام اداری کش��ور برط��رف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگر فعالیت هایی که دولت‬ ‫باید در نظر داشته باشد یکپارچه کردن نظام مجوز است‪.‬‬ ‫به طور عمده حدود ‪ ۶۰‬درصد مدارکی که سرمایه گذار به‬ ‫نهادهای دولتی ارائه می دهد‪ ،‬بین سازمان ها ثابت است‪.‬‬ ‫عکس تزئینی است‬ ‫وزارت کش��ور؛ وزارت نی��رو؛ وزارت نف��ت؛ وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی؛ وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت؛ وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی؛ اداره دارایی؛ سازمان ملی استاندارد؛ دفتر ثبت‬ ‫اس��ناد رسمی؛ س��ازمان ثبت اسناد و ش��رکت‪ ،‬شهرداری؛‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست؛ اس��تانداری و برخی دیگر‬ ‫از نهادها که به تناس��ب فعالیت به این فهرس��ت عریض و‬ ‫طویل اضافه می شوند‪ ،‬مجموعه ای است که سرمایه گذاران‬ ‫ب��رای اغ��از فعالیت ه��ای تولی��دی بای��د از انه��ا مج��وز‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به این فهرس��ت کس��الت بار ک��ه خواندن ان از‬ ‫حوصله بس��یاری خارج اس��ت‪ ،‬باعث شده تا انچه با عنوان‬ ‫نقدینگی و سرمایه نام گذاری می شود به بخش مولد اقتصاد‬ ‫وارد نش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این طور می توان گفت که این‬ ‫فهرست دریافت مجوز نیست بلکه این موانع دریافت مجوز‬ ‫فعالیت تولیدی در ایران است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دلیل وجود این سازمان ها را برای صدور‬ ‫مجوز بررس��ی کرده و به تش��ریح نقش این س��ازمان ها در‬ ‫پیدایش امضاهای طالیی و فساد اداری پرداخته است‪.‬‬ ‫و توضیح داد‪ :‬تفلیس به عنوان پایتخت کش��وری که چند‬ ‫سال است به استقالل رسیده و کشور توسعه یافته به شمار‬ ‫نمی رود توانس��ته نظام یکپارچه ای را برای ساخت و شروع‬ ‫فعالیت های اقتصادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫در این ش��هر یک س��اختمان شیشه ای وجود دارد و افرادی‬ ‫ک��ه قص��د س��رمایه گذاری برای اغ��از فعالی��ت اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬ب��ا مراجعه ب��ه بخش ه��ای مختلف این‬ ‫س��اختمان می توانند تمام مجوزه��ای مورد نیاز را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در هیچ ک��دام از مراحل دریافت مجوز نیاز به‬ ‫حضور سرمایه گذاری اصلی وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایران‬ ‫متاس��فانه س��ازمان های دولتی برای اینکه یک مجوز برای‬ ‫خودشان دست و پا کنند‪ ،‬با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫در واقع به نوعی شاهد هستیم که سازمان ها تالش می کنند‬ ‫تا بتوانند یک مجوز هم انها به سبد نظام مجوز اضافه کنند‪.‬‬ ‫این موضوع متاس��فانه چند دلیل دارد که نمی توان از کنار‬ ‫انها به سادگی عبور کرد‪.‬‬ ‫زمانی که یک سازمان صالحیت صدور مجوز پیدا می کند‪،‬‬ ‫یعنی برگه ای باید «امضا» ش��ود که از همین نقطه موضوع‬ ‫امضاهای طالیی اغاز می شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در ای��ران اگر س��رمایه گذار نخواهد به طور‬ ‫مس��تقیم وارد مرحله دریافت مجوز ش��ود سختی های این‬ ‫کار برای او چندین برابر می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه س��رمایه گذار باید به طور مس��تقیم وارد چندین‬ ‫ساختمان و نهاد صدور مجوز شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت فس��اد اداری و درخواس��ت های شخصی از‬ ‫س��رمایه گذار برای صدور مجوز در این مرحله اغاز می شود‪.‬‬ ‫با این مقدمه مشخص می شود که چرا نظام مجوز در کشور‬ ‫ما تا این اندازه قدرتمند و عریض و طویل است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر توسعه پایدار در ادامه به یکی از تجربه های‬ ‫موفق در کاهش صدور مجوز در دنیا پرداخت و گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که هند با کاهش ورود سرمایه به بخش مولد اقتصاد روبه رو‬ ‫شد تصمیم گرفت تمام مجوزها را لغو کند‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور در پی تصمیمی که پی��ش از این گرفته بود‬ ‫تنه��ا ی��ک مجوز را باقی گذاش��ت و ان مج��وز حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت بود تا محل زندگی مردم در پی فعالیت های‬ ‫صنعتی الودگی جبران ناپذیر پیدا نکند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت باعث رونق اقتصادی قابل توجهی در هند‬ ‫ش��د‪ .‬در ایران ش��اید نیاز به چنین فعالیتی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د اما ب��ه طور قطع نیازمند حذف بس��یاری از مجوزها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫باید این موضوع را در نظر داشت که صدور مجوز منجر به‬ ‫‪ ۳‬پدیده مخرب در اقتصاد هر کشوری می شود‪ .‬این پدیده ها‬ ‫با عنوان امضای طالیی‪ ،‬فساد اداری و کاهش سرمایه گذاری‬ ‫در بخش مولد اقتصاد نام گذاری می شود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار بای��د به طور مس��تقیم وارد چندین س��اختمان و نهاد‬ ‫ص��دور مجوز ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت فس��اد اداری و درخواس��ت های‬ ‫ش��خصی از س��رمایه گذار ب��رای ص��دور مج��وز در این مرحل��ه اغاز‬ ‫می شود‬ ‫برای مثال‪ ،‬تمام این نهادها کپی شناسنامه‪ ،‬کارت ملی‪،‬‬ ‫مفاصا حساب یا پرینت گردش حساب را می خواهند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬س��رمایه گذار بای��د ای��ن مدارک‬ ‫را ب��ه بس��یاری از س��ازمان ها ارائ��ه کن��د‪ .‬موضوعی که‬ ‫س��ال های گذش��ته در این زمین��ه مطرح ش��ده بود اما‬ ‫متاس��فانه پیگی��ری نش��د‪ ،‬س��امانه یکپارچ��ه م��دارک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اگر این سامانه در کشور ایجاد شود‪ ،‬مشکالت بسیاری‬ ‫از پیش روی س��رمایه گذاران برداشته می شود‪ .‬در شرایط‬ ‫کنونی اقتصاد ایران هن��وز جذابیت بازارهای غیرمولد به‬ ‫لحاظ س��هولت اغاز کار و کس��ب س��ود و درامد بیش از‬ ‫بخش مولد اقتصاد است‪.‬‬ ‫با توجه به موانعی که امروز پیش روی س��رمایه گذاران‬ ‫وجود دارد طبیعی اس��ت که افراد برای کس��ب درامد و‬ ‫س��ود بازار مولد را اولویت فعالیت ه��ای خود قرار ندهند‬ ‫و س��رمایه های خ��ود را ب��ه بازاره��ای غیر مول��د س��وق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بر این مبنا دولت باید هرچه س��ریع تر موانع راه اندازی‬ ‫بنگاه های تولیدی را برطرف و سرمایه گذاران را برای ورود‬ ‫به عرصه تشویق کند‪.‬‬ ‫گلوگاه ساخت داخل کجاست؟‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از درام��د دول��ت از‬ ‫بی��ن رفته و ف��روش نفت ای��ران دیگر مانند‬ ‫گذش��ته نیس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه دولت برای جبران درامدهای از دس��ت‬ ‫رفته بر منب��ع درامد دیگری تمرکز کند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط کشورها سیاس��ت های مالیاتی‬ ‫را دنب��ال می کنن��د‪ .‬در این ش��رایط دولت‬ ‫نمی توان��د مالیات بر فعالیت های رس��می و‬ ‫بخش مولد اقتصاد را افزایش دهد‪ .‬شاید اگر‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور در شرایط عادی بود‬ ‫و تنها درامد نفت با مش��کل روبه رو می ش��د‬ ‫دولت مالی��ات بر بخش های مولد و صنفی را‬ ‫افزایش می داد اما اکنون ش��رایط واحدهای‬ ‫تولیدی به گونه ای نیس��ت که دولت بتواند با‬ ‫افزایش مالیات انها شرایط اقتصادی خودش‬ ‫را مدیریت کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د ای��ن موض��وع را در نظر‬ ‫داش��ت که برخ��ی سیاس��ت های دولت در‬ ‫ماه های گذش��ته باعث شده شرایط اقتصادی‬ ‫تولیدکنندگان تضعیف ش��ود‪ .‬ب��ر این مبنا‪،‬‬ ‫ام��روزه بخش تولید بیش از هر زمان دیگری‬ ‫نیاز به کاه��ش معافیت های مالیاتی دارد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬بخش تولید توان پرداخت مالیات‬ ‫بیشتر به دولت را ندارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬ورود‬ ‫سرمایه و نقدینگی به بخش غیر مولد اقتصاد‬ ‫باعث ش��ده تا حجم سرمایه گذاری در بخش‬ ‫مولد نی��ز کاهش یابد‪ .‬جم��ع این موضوع ها‬ ‫در ترکیب ب��ا افزایش هزینه های دولت برای‬ ‫اداره کشور‪ ،‬سیاست های مالیاتی را به سمت‬ ‫دریافت مالیات از فعالیت های غیرمولد سوق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫موض��وع مالی��ات بر عایدی س��رمایه چند‬ ‫روزی اس��ت که مطرح شده اما دوباره شاهد‬ ‫تاخیر در اجرا و تعیین س��از کار ان هس��تیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت زمانی که تصمیم به چنین‬ ‫سیاس��ت هایی می گیرد‪ ،‬شاهد تاخیر هستیم‬ ‫و همی��ن موضوع باعث می ش��ود ع��ده ای از‬ ‫اف��رادی مالیات ش��امل حال انها می ش��ود‪،‬‬ ‫بتوانن��د راهکار فرار از مالی��ات را پیدا کنند‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬بهتر اس��ت دولت هرچه سریع تر‬ ‫موض��وع مالیات بر عایدی س��رمایه را جدی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خبر داریم‬ ‫ک��ه بخش های��ی از نهاد های اجرایی هن��وز تبصره ‪ ۲‬بند ‪ ۹‬قان��ون بودجه ‪ ۹۸‬را‬ ‫که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (‪ )۷۱‬قانون مدیریت خدمات کش��وری‪،‬‬ ‫معاون��ان و مدی��ران نهاد های اجرایی موض��وع ماده (‪ )۵‬قان��ون مدیریت خدمات‬ ‫کش��وری و ماده (‪ )۵‬قانون محاس��بات عمومی کش��ور و همچنین کارکنان شاغل‬ ‫در همه پس��ت های مدیریتی و کارشناس��ی‪ ،‬در مدیرعاملی و سایر مسئولیت های‬ ‫اجرایی و عضویت هیات مدیره ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر نهادها ممنوع کرده است‬ ‫را اجرا نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدحس��ین فرهنگی افزود‪ :‬بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬با وجود همه‬ ‫مش��کالت و تنگناها‪ ،‬بودجه خوبی اس��ت‪ .‬در قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با وجود‬ ‫مخالفت دولتمردان برای ش��رکت های دولتی‪ ،‬مجموعه دولت‪ ،‬کاالهای اساس��ی‪،‬‬ ‫یارانه ها و حمایت از اقش��ار نیازمند و ضعیف تصمیم های بزرگی گرفته ش��د‪ .‬در‬ ‫تبص��ره ‪ ۲‬بند ‪ ۹‬قانون بودجه ‪ ۹۸‬به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان‬ ‫مقامات موضوع ماده (‪ )۷۱‬قانون مدیریت خدمات کش��وری مصوب ‪ ۱۳۸۶.۷.۸‬و‬ ‫معاونان و مدیران دس��تگاه های اجرایی موضوع م��اده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کش��وری و ماده(‪ )۵‬قانون محاس��بات عمومی کش��ور و همچنین کارکنان شاغل‬ ‫در همه پس��ت های مدیریتی و کارشناس��ی‪ ،‬در مدیرعاملی و سایر مسئولیت های‬ ‫اجرای��ی و عضویت هیات مدیره ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫و س��ازمان ها‪ ،‬ازجمله زیر مجموعه خود و زیرمجموعه س��ایر نهاد ها ممنوع است‪.‬‬ ‫دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر‬ ‫ط را دارند‪.‬‬ ‫اجرای این حکم و پیگیری های قانونی مربو ‬ ‫این بند قانون بودجه یکی از راه های جلوگیری از فس��اد و حقوق های نجومی‬ ‫اس��ت که مجلس با قاطعی��ت به این بند رای داد در حال��ی که دولت با تصویب‬ ‫ان مخالف بود‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی با بیان اینک��ه از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومت��ی و اتکا به داخل‬ ‫مطرح ش��د به جرات می توان گفت نهاد های مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ‬ ‫اقدامی برای داخلی س��ازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬غیر‬ ‫از صنعت خودرو در سایر صنایع نیز جلسه های تشریفاتی برگزار و کلی گویی های‬ ‫زیادی شد اما به دلیل بی توجهی مدیران بی دلیل‪ ،‬به خارج وابسته ماندیم‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به ش��دت به خارج از کش��ور‬ ‫وابسته هس��تیم در حالی که مزارع وسیع و حاصلخیز دانه های روغنی در اختیار‬ ‫داریم حتی امکان س��رمایه گذاری در این زمینه در برخی کشورهای اسیای میانه‬ ‫که مشکل و محدودیتی در تامین اب ندارند‪ ،‬داریم‪.‬‬ ‫ب��ا این وصف نبای��د وضعیت مان در تولی��د دانه های روغن��ی و روغن خوراکی‬ ‫این طور باش��د‪ .‬این وابس��تگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مش��اهده است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬به طور عمده تولید موتورهای کوچک و س��اده لوازم خانگی را نداریم‬ ‫و وارد می کنیم در حالی که تولید انها کار س��ختی نیس��ت اما پیشینه کشور در‬ ‫این زمینه ضعیف است‪.‬‬ ‫در این س��ال ها می توانستیم با بروزرسانی و توس��عه خطوط تولید‪ ،‬کشور را از‬ ‫وابس��ته نگه داش��تن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاس��فانه به دلیل‬ ‫تعلل ها و بی برنامه گی های مدیران اجرایی زمان را از دس��ت دادیم و حاال کش��ور‬ ‫در صنایع مختلف با مش��کل فقدان قطعه و تولید ناقص کاالهای صنعتی به ویژه‬ ‫خودرو یا خرید انها با قیمت های گزاف‪ ،‬روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود در زمینه تولید پمپ اب نیز وضع به همین منوال اس��ت‪ .‬بدنه‬ ‫چدن��ی ان را تولی��د می کنیم و موتور چینی را در ان قرار داده و به اس��م ایرانی‬ ‫می فروش��یم یا در حالی که توان تولید ریل خط اهن در داخل را داریم اما ان را‬ ‫وارد می کنیم‪.‬‬ ‫شرایط تولید‬ ‫نقشه جدید‬ ‫مالیات را‬ ‫ترسیم کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصوبات طرح ساماندهی بازار خودرو را واکاوی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫ریشه‬ ‫مشکالت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫چیست؟‬ ‫ماده قانون های خودرویی در بوته نقد‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫صنعت خودرو و تشکیل‬ ‫اتاق فکر فراقوه ای‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کشور گفت‪ :‬این انجمن خواستار‬ ‫تش��کیل کارگروه یا اتاق فکر فراقوه ای برای حل‬ ‫مش��کالت صنع��ت خ��ودرو و قطع ه اس��ت زیرا‬ ‫معتقدیم رفع مشکالت این صنایع از عهده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و حتی دولت به تنهایی‬ ‫خارج اس��ت‪ .‬ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬در این اتاق فکر بای��د نیروهای گوناگون‬ ‫همچون نمایندگان بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی از‬ ‫دولت حضور داشته و در تعامل با مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و قوه قضاییه به رفع و رجوع مش��کالت‬ ‫موج��ود بپردازن��د‪ .‬صنعت خ��ودرو تنها صنعت‬ ‫کش��ور پس از نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی است که‬ ‫تحت تاثیر تحریم ه��ا قرار گرفته و انتظار می رود‬ ‫چنین کارگروه یا اتاق فکری تش��کیل ش��ده و با‬ ‫الزم االجرا ش��دن تصمیم های ان‪ ،‬راهگشا باشد‪.‬‬ ‫در غی��ر این صورت‪ ،‬ش��اهد توقف صنایع خودرو‬ ‫و قطع ه کش��ور خواهیم بود و به ویژه قطعه سازان‬ ‫یکی پس از دیگری ورشکس��ته خواهند ش��د‪ .‬از‬ ‫مجموع حدود ‪۵۵۰‬هزار نفر نیروی کار مش��غول‬ ‫در صنع��ت قطع��ه اکنون ح��دود ‪۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫انه��ا باق��ی مانده ان��د و اگ��ر ب��ه داد این صنعت‬ ‫نرس��یم‪ ،‬همین تعداد نی��ز در چند ماه تعدیل یا‬ ‫بیکار می ش��وند و همه سرمایه گذاری های انجام‬ ‫ش��ده در این صنعت طی س��ال های گذش��ته از‬ ‫دس��ت خواهد رفت‪ .‬این مقام صنفی بیان کرد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان پ��س از دریافت تس��هیالت ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی در روزهای پایانی س��ال گذشته‬ ‫تاکن��ون دریافتی دیگری نداش��ته اند و مطالبات‬ ‫معوق زیادی از خودروس��ازان دارند‪ .‬محبی نژاد‬ ‫بازگشت ش��ورای رقابت به عرصه قیمت گذاری‬ ‫خودرو به جای سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان را بازگش��ت ب��ه عقب توصیف‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در جهان س��ابقه ن��دارد که کاالی‬ ‫تولیدی ازس��وی نهادی ش��به دولتی یا حکومتی‬ ‫به شکل دستوری قیمت گذاری شود‪ .‬این تصمیم‬ ‫جز ضرر به ان بنگاه یا زنجیره تامین هیچ نتیجه‬ ‫دیگری ندارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫وقتی یک‬ ‫خودروساز در‬ ‫حال فعالیت‬ ‫است مجموعه ای‬ ‫از عملیات را‬ ‫برای تولید‬ ‫انجام می دهد‬ ‫و اینکه فکر‬ ‫کنیم باید با این‬ ‫همه متغیر یک‬ ‫سلسله اعداد و‬ ‫ارقام شفاف به‬ ‫ازای هر خودرو‬ ‫ارائه شود‪،‬‬ ‫اشتباه است‬ ‫ادعای ساختن‪،‬‬ ‫صحبت از‬ ‫نمونه سازی‬ ‫بدون صنعتی‬ ‫شدن است‬ ‫‹ ‹نقد ماده قانون«‪»۶‬‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت و م��درس مهندس��ی خودرو این دانش��گاه در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی طرحی را‬ ‫تصویب کرده که علی القاعده باید به طور شفاف در اختیار‬ ‫من به عنوان یک کارش��ناس قرار بگیرد‪ .‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی س��ایت خبری دارد و باید موارد را به طور کامل و‬ ‫شفاف بیان کرده و هر بند را توضیح دهد‪ ،‬همان طور که از‬ ‫خودروساز شفافیت می خواهیم و از او این انتظار را داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت عنوان ش��ود مصوبات هنوز به‬ ‫تایید شورای نگهبان نرسیده اما مجری قانون گذار هنگام‬ ‫طی شدن روند قانونی یک مصوبه باید ان را اطالع رسانی‬ ‫کند تا کارشناس��ان هم نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه‬ ‫دهند‪ .‬وقتی قانون به این مهمی قرار اس��ت تصویب ش��ود‬ ‫باید شفافیت های الزم را داشته باشد و این نبود شفافیت‬ ‫خود منجر به بی اعتمادی مردم می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ماده«‪(»۶‬براساس‬ ‫این ماده ش��رکت های خودروسازی موظف هستند هنگام‬ ‫فروش‪ ،‬نرخ تمام ش��ده خودرو‪ ،‬درصد س��ود و نرخ قطعی‬ ‫را محاس��به و به ش��ورای عالی رقابت اع�لام کنند) قانون‬ ‫ساماندهی بازار خودرو گفت‪ :‬قانون گذار خودروساز را الزام‬ ‫کرده نرخ خودروها را ش��فاف اعالم کند‪ .‬بهرام پارسایی از‬ ‫طراح��ان اصلی ط��رح درباره این بند اس��تدالل کرده که‬ ‫اگر قیمت‪ ،‬ش��فاف باشد خودروساز دیگر نمی تواند هزینه‬ ‫اضافه از مش��تری بگیرد‪ .‬این روش عالی اس��ت اما مشکل‬ ‫کجاس��ت که تا امروز این اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬ش��ورای‬ ‫رقابت هم با همین روش فعالیت داش��ت یعنی خودروساز‬ ‫هزینه ها را اعالم می کرد و از شورا تایید می گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ابتدای س��ال گذش��ته نرخ تمام شده خودروها‬ ‫نش��ان داد (با همان فرمول ش��ورای رقابت) نرخ انها باید‬ ‫بی��ش از ‪۲۰‬درص��د افزایش یابد ام��ا در نهایت با ‪۷‬درصد‬ ‫افزایش موافقت شد‪ .‬در نتیجه باید گفت شورای رقابت به‬ ‫این اعداد و ارقام اعتمادی ندارد‪ .‬نتیجه این می ش��ود که‬ ‫رای عل��ی راس می دهد و قیمت هایی تعیین می ش��ود که‬ ‫چالش صنعت خودرو کشور است‪.‬‬ ‫این مدرس مهندس��ی خودرو در توضیح بیش��تر گفت‪:‬‬ ‫وقتی یک خودروساز در حال فعالیت است مجموعه ای از‬ ‫عملیات ه��ا را برای تولید انجام می دهد و اینکه فکر کنیم‬ ‫باید با این همه متغیر یک سلس��له اعداد و ارقام شفاف به‬ ‫ازای هر خودرو ارائه شود‪ ،‬اشتباه است‬ ‫‹ ‹نبود اعتماد‬ ‫چرا‬ ‫خودروسازان‬ ‫نتوانسته اند‬ ‫نمونه ‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی خود را‬ ‫تجاری سازی‬ ‫کنند؟ نکته این‬ ‫است که نسبت‬ ‫به نرخ انها در‬ ‫بازار برای خرید‬ ‫واهمه و دغدغه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫بازار نرخ انها را‬ ‫نمی پذیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫بسیار باال است‬ ‫کاکای��ی ب��ا بیان اینکه طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو‬ ‫خوب اس��ت و باید اجرایی ش��ود‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬موافقم که‬ ‫خودروسازان را ملزم کنیم حساب های خود را شفاف سازی‬ ‫کنند‪ ،‬اما مش��کل اینجاس��ت که این امر خود به یک تا ‪۲‬‬ ‫سال زمان نیاز دارد؛ در نتیجه گرهی از مشکالت امروز این‬ ‫صنع��ت باز نمی کند‪ .‬ضم��ن انکه نباید این گونه فکر کرد‬ ‫که درحال حاضر خودروس��ازان غیرقانونی عمل می کنند‪.‬‬ ‫خیر‪ ،‬براس��اس قانون عمل می کنند و اما و اگرها ناش��ی از‬ ‫نبود اعتماد است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬به هرحال باید به یک سازمان حسابرسی اعتماد‬ ‫ش��ود که خود دردسر بعدی است‪ .‬اینکه باید به چه کسی‬ ‫اعتماد کرد و چه کسی راست می گوید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬عنوان می شود دو خودروساز‬ ‫اصلی کشور دولتی هستند به این معنا که انها چون دولتی‬ ‫هس��تند به فرمان و زیر نظر دولت قرار دارند‪ ،‬درحالی که‬ ‫از نظر حقوق تجاری این دو خودروس��از دولتی نیس��تند‬ ‫(س��هم دولت در ایران خودرو ‪۱۴‬و سایپا ‪۱۷‬درصد است)‬ ‫و خصوصی به ش��مار می روند‪ .‬اگر بپذیریم صنعت خودرو‬ ‫ما دولتی اس��ت با وجود دولتی بودن ش��ورای رقابت یا هر‬ ‫نه��اد دیگری به حس��اب کتاب انها اعتم��اد ندارد‪ .‬اگر هم‬ ‫خصوصی شود وضعیت شاید بغرنج تر از این شود‪ .‬بنابراین‬ ‫س��خن در طرح راهکار نیست و بیشتر برای انحراف افکار‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫این روزها نابس��امانی در بازار خودرو از جمله‬ ‫مس��ائل داغی اس��ت که نقل محافل رس��می و‬ ‫غیررسمی کشور شده است‪ .‬در این هیاهو بسیاری‬ ‫در پی یافتن مقصر هس��تند؛ برخی به دنبال شانه‬ ‫خالی کردن از مسئولیت و اندک شماری هم نگاه‬ ‫ریش��ه ای به مس��ئله دارند‪ .‬حال پرس��ش اینجا‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا پس از ‪ ۴‬دهه حمایت مالی و معنوی‬ ‫دول��ت از خودروس��ازان ش��اهد چنین وضعیتی‬ ‫در صنعت خودرو هس��تیم؟ شرایطی که دولت‪،‬‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قطعه سازان و مردم همگی از ان‬ ‫ناراض��ی هس��تند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬پ��س از ‪ ۴‬دهه‬ ‫صنعت خودرو به نقطه ای رس��یده که هیچ کس‬ ‫از ان رضای��ت ندارد‪ .‬چرا؟ از منظرها و س��طوح‬ ‫گوناگونی می توان به این مس��ئله نگاه کرد‪ .‬یکی‬ ‫از ابعاد مسئله شناسی این موضوع مربوط به«قوه‬ ‫عاقله ای» اس��ت که تاکنون هدایتگر این صنعت‬ ‫بوده است‪ .‬منظور از قوه عاقله همان«حکمرانی»‬ ‫اس��ت که دول��ت در نقط��ه ثقل ان ق��رار دارد‪.‬‬ ‫هرچند در اواس��ط دهه ‪ ۸۰‬خورشیدی بخشی از‬ ‫سهام خودروسازان به شکلی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��د اما شواهد و بررسی ها به خوبی نشان‬ ‫می ده��د که از ابت��دای انقالب تاکن��ون همواره‬ ‫حاکمیت به طور خاص دولت اداره امور را برعهده‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ای��ن دولت بوده‬ ‫ک��ه همواره س��عی کرده با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫در اختی��ارش صنع��ت را مدیریت کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫هرگون��ه فراز و فرودی در صنعت خودرو به دلیل‬ ‫ن��وع حکمرانی دولت با کمک ق��وای دیگر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬سیاست های حمایتی مالی غیرهدفمند‪،‬‬ ‫تعرفه گ��ذاری نادرس��ت ب��رای واردات خودرو‪،‬‬ ‫سیاس��ت های نظارتی ضعیف‪ ،‬پایین بودن تعرفه‬ ‫واردات قطع��ه و‪ ...‬از جمل��ه مصداق ه��ای ای��ن‬ ‫حکمرانی نادرست بوده که نتیجه ان شکل گیری‬ ‫یک صنعت غیرمقاوم در برابر تکانه های خارجی‪،‬‬ ‫صنعت مونتاژکار با کمترین سطح از داخلی سازی‬ ‫در قطع��ات با فناوری متوس��ط و باال‪ ،‬صنعتی با‬ ‫تولیدات با کیفیت پایین و غیررقابتی شده است‪.‬‬ ‫حکمرانی ش��اه بیت حل مس��ائل کنونی صنعت‬ ‫خودرو اس��ت که نیازمند بازنگری در سیاست ها‪،‬‬ ‫قوانین و رویکردها دارد‪ .‬تا زمانی که قوه عاقله بر‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬عاقالنه نیندیش��د و برنامه ریزی‬ ‫نکند‪ ،‬نمی توان ش��اهد یک صنعت پویا با شرایط‬ ‫برد‪ -‬برد برای تمامی فعاالن این صنعت بود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫صنع��ت خودرو به کالف هزار س��ری تبدیل ش��ده که‬ ‫برای س��اماندهی ان همچنان ازمون و خطا می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به نخس��تین سال ورود خودرو به کشور اشاره ای‬ ‫کنیم‪ ،‬عنوان می ش��ود ‪ ۸۰‬سال پیش در بوشهر نخستین‬ ‫کارخانه مونتاژ خودرو راه اندازی شد‪ .‬انتهای خیابان لیان‪،‬‬ ‫جای��ی که پیش تر حوزه نظام وظیفه در ان مس��تقر بود‪،‬‬ ‫خودروه��ای امریکای��ی در جعبه های چوب��ی از گمرک با‬ ‫گاری به این مکان اورده می ش��دند و با سرپرس��تی یک‬ ‫تکنس��ین ارمنی و مکانیکی مرحوم پورنجفی بر هم سوار‬ ‫ش��ده‪ ،‬به تهران فرستاده می ش��دند‪ .‬در واقع بندر بوشهر‬ ‫به عنوان نخس��تین شهر کشور در سال ‪۱۳۱۸‬خورشیدی‬ ‫دارای امکان��ات مونت��اژ خ��ودرو بود‪ .‬البته ش��روع تولید‬ ‫خ��ودرو ه��م به ده��ه ‪ ۴۰‬برمی گردد‪ .‬اینکه چ��را پس از‬ ‫س��ال ها تجربه در صنعت خودرو همچن��ان وضعیت این‬ ‫صنعت رضایت بخش نبوده به گونه ای که نه س��ازنده و نه‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬هیچ کدام از روند کار در این صنعت راضی‬ ‫نیستند‪ ،‬جای بسی تامل دارد‪ .‬واشکافی چرایی این مسئله‬ ‫بسیاری از گره ها را می گشاید‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح‬ ‫شده و برخی از ماده قانون های ان هم به تصویب مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی رسیده اس��ت و برای نهایی شدن باید به‬ ‫تایید ش��ورای نگهبان برسد‪ .‬در این فاصله اما انتقادهایی‬ ‫به طرح در کلیت و ماده قانون های ان وارد شده است‪ .‬در‬ ‫ادام��ه‪،‬‬ ‫فرصت ه��ا و تهدیدهای این طرح را از زبان‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت خودرو بررسی می کند‪.‬‬ ‫هنگامی که طرحی ارائه می شود باید مشکالت امروز را برطرف کند‪،‬‬ ‫نه اینکه با تصویب ماده قانون های گوناگون‪ ،‬نتیجه انها را به اینده ای‬ ‫مبهم موکول کنند‪ .‬نتیجه چنین رویکردی این می ش��ود که پس از ‪۴‬‬ ‫دهه‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور هنوز پیش��رفتی ندارد‪ .‬اگر قانون گذار‬ ‫می خواه��د مش��کالت صنعت خودرو را برطرف کن��د باید با حمایت از‬ ‫کسانی که فناوری های پیشرفته خودروهای فعلی را در اختیار دارند‪،‬‬ ‫این صنعت را توسعه دهد و موانع ان را برطرف کند‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مردم خواهان راهکاری برای امروز هس��تند که‬ ‫دس��ت کم تا یک سال اینده جواب دهد‪ .‬بنابراین معتقدم‬ ‫درباره ماده«‪ ،»۶‬سیستم ناظر‪ ،‬فقط به قیمت گذاری توجه‬ ‫خواهد کرد و س��ایر مس��ائل مانند شفافیت را رها می کند‬ ‫زیرا مس��ئله ای پیچیده و دشوار است‪ .‬این موضوع تنها در‬ ‫نظام خودروسازی نیست‪ .‬نظام حسابداری حتی بورس را‬ ‫هم می تواند تغییر دهد‪.‬‬ ‫کاکایی در این باره با اشاره به تجربه یکی از بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های بورس��ی جهان اظهارکرد‪ :‬در س��ال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫می�لادی (‪۱۳۷۸-۷۹‬خورش��یدی) ش��رکت ام��رون‬ ‫(‪ )Emron‬یکی از بزرگ ترین شرکت های بورسی جهان‬ ‫ب��ود‪ .‬این ش��رکت در حس��اب های خود تقل��ب کرد و در‬ ‫نتیجه ان بورس بهم ریخت‪ .‬در ادامه دولت امریکا قانونی‬ ‫گذاش��ت که بسیاری از قوانین حسابرسی امریکا براساس‬ ‫ان تغییر کردند‪ .‬انقالبی در این دوره در امریکا رخ داد که‬ ‫در نهایت به اف ای تی اف (‪ )FATF‬رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی عنوان می ش��ود نظام حس��ابداری‬ ‫ش��رکتی را قب��ول نداریم و در نتیج��ه تعدادی متخصص‬ ‫روی موضوع کار می کنند‪ .‬بنابراین می خواهم بگویم اصل‬ ‫ماده خوب اس��ت اما در نهایت از ای��ن ابزار به عنوان اهرم‬ ‫ت خودرو به زور پایین نگه‬ ‫فش��ار استفاده می ش��ود تا قیم ‬ ‫داش��ته ش��ود‪ .‬در نتیجه دوباره اتفاق سال گذشته در بازار‬ ‫خودرو تجربه می شود و دالل ها به ان ورود می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی سرمایه های سرگردان در بازار‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره به‬ ‫ف��روش خودرو ب��ا روش حاش��یه بازار گفت‪ :‬این ش��یوه‬ ‫زمان��ی کار می کند که منطبق بر بازار باش��د‪ .‬بازار خودرو‬ ‫وضعیت خاصی دارد و به نوعی سر دو راهی قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫عده ای راهی را نش��ان می دهن��د که مردم تصور می کنند‬ ‫از این به بعد مش��کالت بازار حل می ش��ود‪ ،‬درحالی که با‬ ‫استدالل هایی که مطرح شده است‪ ،‬این گونه نخواهد شد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به س��خن برخی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬عنوان می شود خودروسازان سود می کنند‪.‬‬ ‫س��خن این است که اگر خودروسازان سود کنند پول نقد‬ ‫دس��ت انها خواهد ب��ود و برای‪۱۰‬هزار میلیارد تومان نیاز‬ ‫ندارند از مجلس شورای اسالمی و دولت کمک بخواهند و‬ ‫به نوعی گدایی کنند‪ .‬توجه داشته باشیم خودروسازی که‬ ‫باید براساس قیمت های موجود بازار سروری کند‪ ،‬گدایی‬ ‫می کند‪ .‬این نشان می دهد روش غلط است‪ .‬ضمن انکه اگر‬ ‫فروش خودرو با روش حاش��یه بازار درست اجرا شود پس‬ ‫از مدتی که قیمت ها باال می رود‪ ،‬بازار دیگر کش��ش ندارد‬ ‫و نرخ ها ش��روع به برگش��ت می کند‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫خودرو با بیان اینکه برخی پدیده ها به هم مرتبط هستند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براساس امارهایی که وجود دارد‪ ،‬پدیده شاندیز‬ ‫با انتش��ار اوراق مش��ارکت باالی ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پول از مردم جمع کرده است‪ .‬این مبلغ ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال پیش‪،‬‬ ‫حدود یک پنجم نقدینگی کل کش��ور و رقم درش��تی بود‪.‬‬ ‫اما وقتی پدیده دچار مشکل می شود و مسیر برای هدایت‬ ‫س��رمایه ها بهم می خورد‪ ،‬این سرمایه به دنبال جایی برای‬ ‫ورود می گردد‪ .‬اگر جای مناس��بی برای هدایت سرمایه ها‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬همین سرمایه زیانده شده و مشکالت‬ ‫بعدی را در بازار به وجود می اورد‪ .‬یا به عنوان مثال‪ ،‬سایپا‪،‬‬ ‫طرحی به نام اتوخدمت داشت‪ .‬همان سال گفتم این یکی‬ ‫از بزرگ ترین اسیب هایی است که به صنعت خودرو کشور‬ ‫وارد می شود‪ .‬برای مشارکت سود باالی ‪۲۷‬درصد به مردم‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬این نوع س��رمایه گذاری ها که بستر مناسبی از‬ ‫پیش برایش��ان فراهم نشده باعث می ش��ود بازار سرمایه‬ ‫بهم بخورد و به جایی می رس��یم که امروز در بازار خودرو‬ ‫شاهد هس��تیم (هجوم س��رمایه های س��رگردان به بازار‬ ‫خودرو)‪.‬‬ ‫‹ ‹نقد ماده قانون«‪»۳‬‬ ‫کاکایی در ادامه انتقادهای خود به ماده قانون های طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو به ماده«‪( » ۳‬براس��اس این ماده‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مکلف ش��ده با همکاری‬ ‫وزارتخانه ه��ای ارتباطات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬نیرو و راه و‬ ‫شهرس��ازی و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫نس��بت ب��ه تدوین س��ند راهبردی فناوری ه��ای نوین در‬ ‫صنع��ت خودر و از جمله خودروهای تمام برقی‪ ،‬هیبریدی‬ ‫و خودران و نیز امکان اس��تفاده از سوخت های غیرفسیلی‬ ‫دیگر حداکثر در مدت یک س��ال پس از الزم االجرا ش��دن‬ ‫این قانون اقدام کنند) اشاره کرد و گفت‪ :‬من به عنوان یک‬ ‫فرد دانش��گاهی از هرگونه پژوه��ش در زمینه خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی با ارائه مشوق برای بهبود مصرف سوخت‬ ‫دفاع می کنم‪ .‬این بند برای ‪ ۲‬سال پیش می توانست خوب‬ ‫باش��د‪ .‬به هرحال برای ارائه راه ح��ل باید صنعت خودرو را‬ ‫در چارچوب محیط کالن اقتصادی سیاس��ی کشور تجزیه‬ ‫ و تحلی��ل کنی��م‪ .‬برخی مدعی هس��تند خودروهای برقی‬ ‫در کش��ور س��اخته اند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬شرکت مبپنا عنوان‬ ‫می کند خودرو برقی نمونه سازی کرده است‪ .‬ایستگاه شارژ‬ ‫تعبیه کرده اند و‪ ....‬اینها خوب اس��ت‪ .‬اما یاداوری می کنم‬ ‫‪ ۲‬خودروس��از اصلی کش��ور هم از سال ‪ ۸۱‬خودرو برقی و‬ ‫هیبریدی را نمونه س��ازی کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬حال پرسش‬ ‫این اس��ت که چرا این خودروها در بازار عرضه نش��ده اند و‬ ‫نکته مهم همین جا است‪ .‬نمونه ها به تولید صنعتی نرسیده‬ ‫است‪ .‬چرا خودروس��ازان نتوانسته اند تجاری سازی کنند؟‬ ‫نکته این اس��ت که نسبت به قیمت ان در بازار برای خرید‬ ‫واهمه و دغدغه وجود دارد‪ .‬بازار نرخ ان را نمی پذیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫باال است‪ .‬در امریکا هم خودرو برقی فقط در ایالت کالیفرنیا‬ ‫ب��ازار دارد و عرضه می ش��ود زیرا ش��هروندان ان ثروتمند‬ ‫هس��تند‪ .‬یا حمای��ت از خودروهای برق��ی در اروپا به این‬ ‫دلیل است که اروپاییان به الودگی زیست محیطی اهمیت‬ ‫زیادی می دهند بنابراین مشوق های گوناگونی برای تولید‬ ‫و خری��د این نوع خودروها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مردم هم حاضر به صرف هزینه در این زمینه‬ ‫هس��تند‪ .‬این کارشناس خودرو افزود‪ :‬بنابراین برای تولید‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی باید دید ایا بازار تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ .‬زمانی درباره تولید و عرضه خودروهای گازس��وز نیز‬ ‫همین موضوع مطرح بود‪ .‬کاکایی با اشاره به چالش دیگر‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی و برقی گفت‪ :‬خودروساز تولید‬ ‫قطعه ندارد باید باتری و تجهیزات الکترونیکی را خریداری‬ ‫کن��د‪ .‬همین امروز روند تولی��د خودروهای عادی به دلیل‬ ‫کمبود قطعات الکترونیکی کند شده چراکه به شرکت های‬ ‫خاصی وابسته اس��ت‪ .‬برنامه بومی سازی ان در دستورکار‬ ‫اس��ت اما در کوتاه مدت محقق نمی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نکت��ه دیگر این اس��ت که برخی مدعی هس��تند باتری را‬ ‫بومی سازی کرده اند‪.‬‬ ‫این مانند ادعای خودروس��از اس��ت‪ .‬س��اخت باتری در‬ ‫ازمایش��گاه اتفاق خیلی مهمی نیست‪ ،‬مهم تجاری شدن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬باید بتوانیم باتری را با تولید انبوه و نرخ مناسب‬ ‫عرض��ه کنیم‪ .‬همین امروز م��ردم باتری خارجی می خرند‬ ‫زیرا ‪ ۵‬س��ال ضمانت دارد اما نوع ایرانی ان پس از ‪ ۲‬س��ال‬ ‫نیاز به تعویض پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تجاری سازی‬ ‫کاکایی در پاسخ به این پرسش که ایا فناوری مورد نیاز‬ ‫را برای س��اخت خودروهای برقی در اختیار نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی توان گفت فناوری نداریم این یک اصطالح عام اس��ت‪.‬‬ ‫فن��اوری و دانش باید در خط تولید تبدیل به کاال ش��ود و‬ ‫به ش��کل دائمی تولید داشته باشد‪ .‬به هرحال متخصصانی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارند که دانش فن��ی را در اختیار دارند‬ ‫ام��ا وقتی می خواهن��د ان را تبدیل به کاالیی مانند باتری‬ ‫کنند‪ ،‬مشکالت بروز می کند‪ .‬کاتالیستی که درحال حاضر‬ ‫در ایران تولید می ش��ود دارای مواد گران قیمتی اس��ت که‬ ‫برای بازیافت به ترکیه ارس��ال می شود زیرا بازیافت ان در‬ ‫کش��ور توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬این به معنی نشدن نیست‬ ‫بلک��ه چندی��ن هزار میلیارد نیاز اس��ت تا خ��ط تولید ان‬ ‫تجاری سازی شود که شاید صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دالیلی که نش��ان می دهد تولید محصولی‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬تیراژ ان محصول است‪ .‬در مقایسه‪،‬‬ ‫ی خود‪ ،‬از یک قطعه‬ ‫قطعه ساز کره ای در مقابل همتای ایران ‬ ‫تولید ‪۴‬میلیونی دارد و ضمن پوش��ش داخل‪ ،‬صادرات هم‬ ‫می کند‪ .‬فناوری قطعه س��از کره ای تحت لیسانس کشوری‬ ‫خارجی اس��ت و هزینه توسعه به شکل مشارکتی پرداخت‬ ‫می ش��ود چون بسیار گران اس��ت‪ .‬همچنین از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه‬ ‫قبل خودروس��ازان در حال ادغام شدن با یکدیگر هستند‬ ‫و امروز ابرادغام ها در حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬رویترز در خبری اعالم کرد‪ ،‬مدیر اجرایی ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی رنو فرانسه (ژان دومینیک سنار) از احتمال‬ ‫اغ��از گفت وگوه��ا ب��رای ادغام ‪ ۳‬ش��رکت رنو‪ ،‬نیس��ان و‬ ‫میتسوبیش��ی در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬کاکایی در ادامه‬ ‫سخنان خود در زمینه تجاری شدن طرح ها و نمونه ها گفت‪:‬‬ ‫س��االنه باید بتوانیم ‪۱۰‬میلیون خودرو تولید کنیم‪ .‬هزینه‬ ‫اولیه س��نگین اس��ت‪ .‬اگر در ادامه نتوان به تعداد مناسب‬ ‫فروش داشت بنگاه زیان ده خواهد شد و این همان چرایی‬ ‫تجاری نش��دن خودروهای برقی در کشور است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ادعای ساختن‪ ،‬صحبت از نمونه سازی بدون صنعتی شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی فناوری ها انحصاری است و کشورهای جهان‬ ‫بر سر انها با هم در حال جنگ هستند‪ .‬باتری یا موتورهای‬ ‫الکتریکی از همین نوع هس��تند که فناوری های انها بسیار‬ ‫مهم بوده و در این راستا چین‪ ،‬اروپا و امریکا در حال جنگ ‬ ‫با هم هس��تند‪ .‬برخی شرکت ها مانند تسال در حوزه تولید‬ ‫بات��ری خودروهای برقی مدعی تولید ان در جهان اس��ت‬ ‫درحالی ک��ه چند روز قبل اع�لام کردند ‪۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫زی��ان داده اند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬فعالیت ش��ان را ادامه می دهند‬ ‫زیرا پشتوانه قوی دارند‪ .‬اما ما با وضعیت اقتصادی که داریم‬ ‫ب��ا چنین زیان های��ی نمی توانیم تولید را ادامه دهیم‪ .‬برای‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪۴‬هزار میلیارد تومان صنعتگران باید گدایی دولت را‬ ‫کنند کدام تولیدکننده ای چنین ریسک های زیان دهی را‬ ‫می پذیرد؟ از ای��ن رو‪ ،‬عنوان کردن چنین برنامه هایی یک‬ ‫نمایش سیاسی است که از ان راه حلی بیرون نمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹مدعی در نظر‬ ‫کاکایی با اشاره به برخی ادعاها برای ساخت خودروهای‬ ‫برقی در بخش هایی غیراز ‪۲‬خودروساز بزرگ کشور گفت‪:‬‬ ‫مدعی��ان عنوان می کنند‪ ،‬می توانند یک تولید پیش��رفته‬ ‫انجام دهند‪ .‬خودروس��ازان هم به دنبال کس��انی هس��تند‬ ‫که مش��کالت چرخه تولید را حل کنند و قطعات کلیدی‬ ‫مانند الکتروموتور که خیلی س��اده است را بسازند‪« .‬استپر‬ ‫موتور» که قطعه ای بسیار کوچک مربوط به موتور خودرو‬ ‫است باید وارد شود که برای من کارشناس درد است‪ .‬این‬ ‫ضعف مربوط به قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعه ساز‪،‬‬ ‫تحریم را دور زده و فقط توانسته خط مونتاژ قطعات را وارد‬ ‫کند‪ ،‬اما تولید نمی کند‪ .‬همه مدعی هس��تند می توانند اما‬ ‫باید در عمل دید‪ .‬متاس��فانه‪ ،‬به جای هم افزایی‪ ،‬یکدیگر را‬ ‫می زنیم‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اگر قانون گذار می خواهد مشکالت صنعت خودرو را‬ ‫حل کند باید با حمایت از کس��انی که فناوری پیش��رفته‬ ‫خودروهای فعلی را در اختیار دارند‪ ،‬این صنعت را توس��عه‬ ‫دهد و موانع ان را برطرف کند او تصریح کرد‪ :‬برای واردات‬ ‫قطعات مورد نیاز و دور زدن تحریم ها دس��ت کم ‪۳۰‬درصد‬ ‫قیمت ها افزایش می یابد‪ .‬این مبلغ به جیب دالالن می رود‬ ‫که من نام انها را کاس��بان تحری��م می گذارم‪ ،‬در حالی که‬ ‫باید این ‪۳۰‬درصد برای راه اندازی خط تولید هزینه ش��ود‪.‬‬ ‫کاکای��ی در پای��ان گفت‪ :‬وقتی طرحی ارائه می ش��ود باید‬ ‫مش��کالت امروز را برطرف کند‪ ،‬ن��ه اینکه با تصویب ماده‬ ‫قانون های گوناگون‪ ،‬نتیجه انها را به اینده ای مبهم موکول‬ ‫کنند‪ .‬نتیجه این می شود که پس از ‪ ۴‬دهه‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫پیش��رفتی ندارد‪ .‬یکی از مس��ئوالن عنوان کرده کس��انی‬ ‫که تصمیم ش��ان به ضرر کش��ور تمام می شود‪ ،‬باید به طور‬ ‫رسمی پاسخگو باشند‪ .‬اگر این موضوع‪ ،‬قانون شود افراد با‬ ‫مسئولیت بیشتری به موضوع ورود می کنند زیرا می دانند‬ ‫باید در مقابل تصمیم هایی که می گیرند‪ ،‬پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سخن پایانی‬ ‫پیش تر هم ابوالفضل خلخالی از دیگر مدرسان مهندسی‬ ‫خودرو به ماده قانون«‪(»۴‬اینکه واردات خودروهای سواری‬ ‫برق��ی و هیبریدی ت��ا زمان تولید انها در داخل از پرداخت‬ ‫حقوق ورودی معاف هستند) انتقاد کرده و به‬ ‫گفته‬ ‫بود؛ اگر تعرفه خودروهای بنزینی برداشته می شد موضوع‬ ‫معنادارتر بود زیرا عمر انها به پایان رسیده‪ ،‬اما خودروهای‬ ‫هیبری��دی و برق��ی این��ده صنعت خودرو جهان اس��ت و‬ ‫تعرفه انها باید به ش��کلی تعیین شود که برای شرکت های‬ ‫نوظهور که می توانند در کش��ور به این موضوع ورود کنند‪،‬‬ ‫ناامیدکننده نباش��د‪ .‬ورود ای��ن خودروها با قیمت ارزان تر‬ ‫نباید مانع ش��کل گیری این فناوری در کش��ور و توسعه ان‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن انکه چالش صنعت خودرو برای برقی کردن‬ ‫محص��والت مرب��وط به دان��ش فنی نبوده‪ ،‬بلک��ه به لحاظ‬ ‫ساختار و سازمانی چالش هایی در این زمین ه وجود دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ش��اید الزم باش��د این ماده قانون ها با بررسی‬ ‫بیش��تر و نیز دریافت نظرهای کارشناس��ان مراکز علمی و‬ ‫البت��ه فعاالن ای��ن حوزه (صنعت خودرو) ب��ه مرحله اجرا‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫عناصر نادر‬ ‫اتش افروز این‬ ‫روزهای جنگ تجاری‬ ‫ضرر پاالیشگاه های‬ ‫اسیایی از تحریم های‬ ‫ضدایرانی امریکا‬ ‫هفت خوان‬ ‫و یک مجوز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی فرایند صدور پروانه بهره برداری معدن مطرح شد‬ ‫متقاضی مجبور است میز به میز در اداره بچرخد‬ ‫‹ ‹باوجود سامانه های الکترونیکی هنوز هم شاهد‬ ‫بروکراسی هستیم‬ ‫مهدی لطفی‪ ،‬کارش��ناس معدن با اشاره به مراحل قانونی که در‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬پروانه بهره برداری معدنی‪ ،‬مجوزی است که‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور بهره برداری از‬ ‫معدن برای مدت معینی در محدوده مش��خصی صادر می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬دس��تگاه اجرایی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به نام دس��تگاه مادر مسئول این‬ ‫امر است‪ .‬انچه به عنوان هدف از صدور پروانه مطرح شده است‪،‬‬ ‫خدمت به شهروندان و سازمان هاست‪ ،‬مخاطبان این پروانه هم‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی متقاضی س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن هس��تند‪ .‬هر ف��ردی که بخواهد به این حوزه وارد ش��ود‪،‬‬ ‫مدارکی ب��رای انجام خدمت الزم دارد ک��ه عبارتند از تصویر و‬ ‫اصل گواهی کشف برای معادنی که نخستین بار به بهره برداری‬ ‫می رسند‪ ،‬تصویر شناسنامه (اشخاص حقیقی)‪ ،‬تصویر مدارک‬ ‫ثبت ش��رکت‪ ،‬شناس��نامه معدن‪ ،‬ط��رح بهره برداری‪ ،‬نقش��ه‬ ‫محدوده معدن در مقیاس های ‪ ۱۰۰۰ :۱‬و ‪ ،۲۰۰۰۰ :۱‬تضمین‬ ‫حقوق دولتی‪ ،‬قرارداد مس��ئول فنی منتخب و پرداخت هزینه‬ ‫تمدید‪.‬‬ ‫مراح��ل ص��دور پروانه بهره ب��رداری نی��ز عبارتن��د از ارائه‬ ‫درخواس��ت بهره برداری به انضمام طرح بهره برداری و مدارک‬ ‫الزم در س��امانه کاداس��تر؛ بررس��ی مدارک و طرح به وس��یله‬ ‫س��ازمان؛ اعزام کارش��ناس به مح��دوده موردنظر ب��رای تهیه‬ ‫گ��زارش نظارتی با دفترچه مش��خصات و تطبیق نقش��ه های‬ ‫ارائه شده به وسیله دستگاه ‪gps‬؛ بازدید و میله گذاری محدوده‬ ‫اکتشاف از سوی کارشناس اکتش��اف و تهیه گزارش؛ محاسبه‬ ‫حقوق دولتی و ضمانت حس��ن انجام کار؛ معرفی مس��ئول فنی‬ ‫ب��ه متقاضی و تعیین محدوده جغرافیای��ی معدن برای درج در‬ ‫پروانه بهره برداری‪.‬‬ ‫درنهایت هم ش��اهد ص��دور پروان��ه بهره برداری هس��تیم‪.‬‬ ‫با اینکه همه اقدامات‪ ،‬مش��خص و ش��فاف اس��ت و با راه اندازی‬ ‫س��امانه الکترونیکی کاداستر سعی شده است سرعت انجام کار‬ ‫باالتر برود و از بروکراس��ی اداری کاس��ته ش��ود اما گاهی روند‬ ‫کار ان قدر طوالنی می ش��ود که متقاض��ی عطایش را به لقایش‬ ‫بخش��یده و سعی می کند به کار دیگری که دغدغه کمتری دارد‬ ‫برس��د‪ .‬روزگار معدن دراین باره با کارشناس��ان گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقسیم کار در اداره ها معنی ندارد‬ ‫صدیقه حقیقی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫زمین شناس��ی و مش��اور فع��ال در‬ ‫شرکت فنی و مهندسی کویرپاژ که در‬ ‫حوزه ثب��ت محدوده تا اس��تخراج و‬ ‫بهره ب��رداری برای متقاضیان فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬متقاضیانی‬ ‫که تمایل دارن��د وارد فعالیت معدنی‬ ‫ش��وند و پروانه بهره برداری بگیرند را راهنمایی و از طرف انها در‬ ‫سامانه کاداس��تر ثبت نام می کنیم‪ .‬حقیقی با گله از اینکه روند‬ ‫طوالنی اداری برای کس��انی که قصد گرفتن پروانه بهره برداری‬ ‫را دارند طوالنی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به کار در اداره ها بس��یار کند‬ ‫پیش می رود و نتیجه ان می شود که یک پروانه بهره برداری که‬ ‫شامل ارائه مدارک‪ ،‬صدور پیش نویس و طی روال اداری است و‬ ‫درنهایت یک هفته کار دارد تا اماده ش��ود‪ ،‬گاهی تا ‪ ۲‬ماه طول‬ ‫می کش��د‪ .‬او یکی از دالیل کندی روند کار در اداره ها را مش��غله‬ ‫زی��اد کارمن��دان دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬حتی اگر ف��رض کنیم‬ ‫همه چیز درست اس��ت و هر روز همه کارمندان‪ ،‬فارغ از گرفتن‬ ‫مرخصی‪ ،‬بازدید و ماموریت بر س��ر جای خود حاضر هس��تند‪،‬‬ ‫بازهم کار پیش نمی رود چراکه خیلی وقت ها کارمندان چندین‬ ‫کار را با هم انجام می دهند و ان قدر سرش��ان ش��لوغ اس��ت که‬ ‫نمی توانن��د تلفن را جواب دهن��د‪ .‬درنتیجه ارباب رجوع مجبور‬ ‫می ش��ود به صورت حضوری به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مراجعه کند‪ .‬در این صورت چون یک کارمند همه کارها را با هم‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬ممکن اس��ت س��ر میز خود نباشد و وقتی فرد به‬ ‫اداره اس��تان رجوع می کند‪ ،‬در ان شهرس��تان چند روز معطل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مشاور در حوزه ثبت محدوده بهره برداری با بیان‬ ‫اینکه تقس��یم کار در یک اداره درست نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نقطه‬ ‫ضعف کار این اس��ت که تقسیم کار وجود ندارد‪ .‬کسی که پشت‬ ‫میز اس��ت همه کاری می کند‪ ،‬این قدر مشغله دارد و کارش زیاد‬ ‫اس��ت که نمی تواند به همه امور رسیدگی کند‪ .‬به عنوان راهکار‬ ‫برای این مش��کل باور دارم که در اداره ها باید کارشناس نظارتی‬ ‫و اداری با هم فرق کنند چراکه دران واحد نمی شود فرد هم سر‬ ‫جای خودش باش��د و به دستورات ارباب رجوع رسیدگی کند و‬ ‫هم به نظارت در منطقه ماموریت بپردازد‪.‬‬ ‫حقیق��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬با وجود اینکه س��امانه کاداس��تر‬ ‫داری��م بازه��م فرد باید میز ب��ه میز به س��ازمان مراجعه کند تا‬ ‫بتوان��د به نتیجه برس��د‪ .‬به دلیل اینکه متقاض��ی باید مدارکی‬ ‫از قبیل شناس��ه کس��ب وکار را ارائه دهد‪ ،‬ناچار است به سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مراجعه کن��د و تمام مراحل‬ ‫کاری می��ز به میز تایید ش��ود که در این بین مدیر اس��تخراج‪،‬‬ ‫مع��اون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫و در کل‪ ،‬هم��ه در ص��دور پیش نوی��س پروانه او س��همی دارند‬ ‫و ف��رد ناچار اس��ت به انها مراجع��ه کند‪ .‬این مش��اور فعال در‬ ‫ح��وزه ثبت محدوده بهره برداری در ادامه با بیان اینکه س��امانه‬ ‫اینترنتی هنوز کامل کار نمی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی س��امانه کار‬ ‫نکند‪ ،‬این مس��ئله روی کیفیت کار اثر منفی می گذارد بنابراین‬ ‫همه چی��ز را نمی توان گردن اداره و کارمن��دان انداخت‪ .‬گاهی‬ ‫ان اداره و کارمن��د هم کار خود را درس��ت انجام می دهند اما به‬ ‫دلیل قطعی ش��بکه‪ ،‬کار پیش نمی رود‪ .‬من به عنوان کس��ی که‬ ‫متقاضی��ان پروان��ه بهره برداری را ثبت نام می کن��م بارها با این‬ ‫مش��کل روبه رو شده ام که نمی توانم گزارش کاداستر را رد کنم‪.‬‬ ‫وقتی با سامانه بهین یاب کار می کنم نیز با همین مشکل روبه رو‬ ‫می شوم‪.‬‬ ‫حقیق��ی ادام��ه داد‪ :‬پیش امده ک��ه س��امانه ‪ ۳‬روز قطع بوده و‬ ‫کارنکرده و با اینکه وین��دوز رایانه مجموعه مان را به روز کرده و‬ ‫از اخرین نرم افزارها استفاده کرده ایم اما نتوانسته ایم به سامانه‬ ‫وصل ش��ویم‪ .‬من حداقل هفته ای یک بار به س��امانه بهین یاب‬ ‫مراجع��ه می کنم و شناس��ه کس��ب وکار می گیرم اما همیش��ه‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که رفع نمی شود‪ .‬هرچقدر هم که انتقاد‬ ‫می کنیم فقط به ما می گویند «درس��ت می شود»‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که فرد عادی اگر در منزل یا محیط کار خود قصد چنین‬ ‫کاری را داش��ته باشد‪ ،‬به طور قطع با مشکل روبه رو می شود که‬ ‫ممکن اس��ت پشیمان شود یا ناچار می ش��ود به مجموعه هایی‬ ‫مثل ما مراجعه کند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬یک‬ ‫گرفت��ن پروانه بهره برداری طی می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫فرد برای اینکه پروانه بهره برداری دریافت کند باید تمام مراحل‬ ‫و فرایندهای ثبت محدوده‪ ،‬اخذ پروانه اکتشاف‪ ،‬گواهی کشف‬ ‫و پروان��ه بهره برداری را طی کند اما از الزامات کارش این اس��ت‬ ‫که فرد‪ ،‬صالحیت فنی و مالی که سازمان نظام مهندسی استان‬ ‫صادر می کند را داشته باشد‪.‬‬ ‫لطفی با اش��اره به اینکه صالحیت ها‬ ‫در س��امانه نظام مهندس��ی اورده‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طبقه بندی و‬ ‫گروه بن��دی م��واد معدنی بر اس��اس‬ ‫قانون معادن و ایین نامه های اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬م��واد معدن��ی ب��ه ‪ ۶‬دس��ته‬ ‫گروه بندی ش��ده اند‪ .‬در ادام��ه‪،‬‬ ‫مشخص ش��ده که فرد در هر گروه باید کمترین امتیازها را برای‬ ‫صالحیت مالی و فنی داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن برای نمون��ه اظهار کرد‪ :‬گ��روه ‪ ۱‬تا ‪۳‬‬ ‫که ش��امل شن و ماس��ه‪ ،‬خاک رس‪ ،‬سنگ الش��ه ساختمانی‪،‬‬ ‫کانی ه��ای قیمتی و انواع عقیق می ش��ود‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۵‬امتیاز؛‬ ‫گروه ‪ ۴‬و ‪ ۵‬که ش��امل س��نگ های تزئینی و نم��ا و مواد معدنی‬ ‫طبقه ‪ ۲‬غیرفلزی می شود ‪ ۱۰‬امتیاز و درنهایت گروه ‪ ۶‬که شامل‬ ‫مواد معدنی طبقه دوفلزی و زغال س��نگ اس��ت باید ‪ ۱۵‬امتیاز‬ ‫داشته باش��د‪ .‬صالحیت فردی که این امتیازها را داشته باشد تا‬ ‫یک س��ال اعتب��ار دارد و باید بتواند ان را برای پیش��برد کارش‬ ‫حفظ کند‪ .‬لطفی درباره اهمیت س��امانه کاداس��تر و جلوگیری‬ ‫از بروکراس��ی اداری گفت‪ :‬خوشبختانه ‪ ۳‬س��ال است که ثبت‬ ‫بهره برداری در سامانه کاداستر انجام می شود؛ اتفاقی که تا حاال‬ ‫س��ابقه نداشت و فرد مجبور می ش��د همه کارها را دستی انجام‬ ‫دهد‪ .‬او درباره مش��کالتی که پیش از راه اندازی این سامانه برای‬ ‫متقاضیان پیش می امد‪ ،‬گفت‪ :‬درگذش��ته برای محدوده های‬ ‫معدنی ازجمله اکتش��اف و بهره برداری‪ ،‬چیزی به عنوان نقش��ه‬ ‫مبنا داش��تیم که اجازه دخل و تص��رف به افراد را می داد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه زمان بر ب��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬چون ثبت دس��تی بود‪ ،‬تعداد‬ ‫درخواست ها زیاد می شد و یک مسئول باید همه امور را بررسی‬ ‫می کرد درنتیجه ان فرد فرصت زیادی نداش��ت و نمی توانست‬ ‫به همه کارها برس��د‪ .‬ارباب رجوع هم ش��اهد تلف ش��دن زمان‬ ‫زیاد بود و ب��رای یک پروانه بهره برداری گاهی ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه منتظر‬ ‫می ماند‪ .‬درباره ثبت اکتشاف هم همین طور؛ وقتی یک محدوده‬ ‫بالمعارض اعالم ش��ود‪ ،‬پاسخ به س��ازمان ها فرستاده می شود و‬ ‫وقتی پاسخ مثبت باشد‪ ،‬پروانه اکتشاف صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن س��پس به اهمی��ت راه اندازی س��امانه‬ ‫کاداس��تر اش��اره و بیان کرد‪ :‬خوش��بختانه س��امانه کاداس��تر‬ ‫دسترسی متقاضیان را راحت تر کرده‪ ،‬دقت زیادی دارد و جلوی‬ ‫خطای انس��انی را نی��ز می گیرد‪ .‬امروز انتظ��ار داریم که پس از‬ ‫حداکثر ‪ ۳‬روز از س��ازمان مرجع پاس��خ صادر شود‪ .‬اگر پاسخی‬ ‫هم داده نش��د به منزله جواب مثبت اس��ت و از س��وی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر استان‪ ،‬پروانه صادر می شود‪ .‬لطفی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که با وجود این سامانه‪ ،‬برخی معتقد به‬ ‫وجود سیستم بروکراتیک پیچیده در نظام اداری کشور هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمی توان کتمان کرد که بروکراسی در اداره ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬س��امانه های الکترونیکی راه افتاده اند اما متاسفانه هنوز‬ ‫هم شاهد زمان بری و طوالنی شدن روند امور هستیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫ک��ه در اینده نزدیک‪ ،‬این محدودیت ها از بین بروند تا متقاضی‬ ‫فعالی��ت معدن��ی به راحتی و بدون دغدغه ب��ه کارش بپردازد و‬ ‫انرژی خود را صرف بهینه کردن فعالیتش کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بروکراسی‬ ‫حاکم‬ ‫و ملموس‬ ‫محسن مصطفی پور‬ ‫معاون بازرگانی شرکت سنگ اهن‬ ‫گوهرزمین‬ ‫یکی از م��وارد مهمی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد این اس��ت که باید س��اختار بروکراتیک‬ ‫اداری را تس��هیل و اص�لاح کنیم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫در کل کش��ور‪ ،‬فض��ای بروکراس��ی‪ ،‬حاکم و‬ ‫ملموس اس��ت بنابراین اینک��ه بگوییم فقط‬ ‫در بخش معدن ش��اهد کاغذ ب��ازی و اتالف‬ ‫وقت پیچیده هستیم نمی تواند درست باشد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که به این بروکراسی پیچیده‬ ‫کمک کرده است‪ ،‬وجود بخشنامه ها و قوانین‬ ‫مکرر اس��ت‪ .‬گاهی برخی اعالم نظرها ناقض‬ ‫شیوه نامه های گذشته است و مشکالتی را به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بیش��تر کشورها به‬ ‫این سمت رفته اند که برای فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫تولیدکننده ها و تمام کس��انی ک��ه در ایجاد‬ ‫اشتغال و رشد اقتصادی سهمی دارند‪ ،‬شرایط‬ ‫ت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫تسهیل فعالی ‬ ‫به باور م��ن به عنوان راه��کار باید در یک‬ ‫بازه زمانی مشخص‪ ،‬بانک ها‪ ،‬گمرک و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬در جلس��ه های‬ ‫مشترک موضوع های مختلف را همسو کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی باید‬ ‫در کمیس��یون های تخصص��ی و زمان��ی‬ ‫که قوانی��ن وضع می ش��ود‪ ،‬از کارشناس��ان‬ ‫معدن��ی دع��وت کن��د‪ ،‬نظ��ر انها را بش��نود‬ ‫و قوانی��ن را ط��وری تصوی��ب کن��د ک��ه با‬ ‫واقعی��ت اجرایی کش��ور همراه باش��د و همه‬ ‫ش��رایط را ب��رای کس��ب و کار مج��از فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫نقشه ای‬ ‫درباره‬ ‫ظرفیت های‬ ‫معدن ندارد‬ ‫سرمایه گذار در بخش معدن باید مشوق هایی در نظر گرفته‬ ‫شود چراکه س��رمایه گذار تمایل دارد س��ود به دست اورد‬ ‫و به دنبال مش��ارکت در اقتصاد پایدار اس��ت‪ .‬حمایت های‬ ‫دولت می تواند س��رمایه گذاران را به حضور در بخش معدن‬ ‫تش��ویق کند‪ ،‬در حالی که اگر سرمایه گذار درصدد دریافت‬ ‫تسهیالت باشد با وجود ماده قانونی‪ ،‬معدن را به عنوان وثیقه‬ ‫از او نمی پذیرند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫معادن باید از دانشگاه ها کمک گرفت تا سرمایه گذار بتواند‬ ‫از توان علمی این مراکز در س��رمایه گذاری صنایع معدنی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬به عبارتی س��ازمان نظام مهندسی درصدد‬ ‫است یک بس��ته س��رمایه گذاری با حمایت مالی ایمیدرو‬ ‫اماده کند‪ .‬اسماعیلی گفت‪ :‬در کشور‪ ،‬نقشه ای که امتیازات‬ ‫معدنی هر نقطه جغرافیایی را مش��خص کند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای نمونه اگر سرمایه گذار اهل الرستان فارس از خارج از‬ ‫کشور تمایل داش��ته باشد در استان خود بر صنایع معدنی‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقشه ای‬ ‫درباره ظرفیت های این اس��تان در بخش معدن ندارد‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬حمایت های دولت می تواند س��رمایه گذاران را‬ ‫به حضور در بخش معدن تش��ویق کند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اگر س��رمایه گذار درصدد دریافت تس��هیالت باش��د با‬ ‫وجود ماده قانونی‪ ،‬معدن را از او به عنوان وثیقه نمی پذیرند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار به تس��هیالت نیاز دارد چراکه تمام سرمایه‬ ‫خود را در بخش معدن قرار داده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه قوانین و بخش��نامه های موج��ود و ناپایدار از‬ ‫جمله موانع دیگر در این حوزه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت باید‬ ‫با نرخ پایی��ن در مناطق محروم به س��رمایه گذاران بخش‬ ‫معدن پرداخت شود‪.‬‬ ‫چین و امریکا همچنان در مسیر تنش پیش می روند‬ ‫عناصر نادر‪ ،‬اتش افروز این روزهای جنگ تجاری‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این روزه��ا عناصر نادر خاکی‪ ،‬اب��زار چین برای زیر‬ ‫فشار گذاش��تن امریکا در جنگ تجاری شده‪ ،‬در حالی‬ ‫که چین بزرگ ترین تولیدکنن��ده و امریکا بزرگ ترین‬ ‫مصرف کنن��ده این عناصر در جهان به ش��مار می ایند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال اما کارشناس��ان بر این باورن��د که امریکا‬ ‫می توان��د جایگزین هایی برای تامین نیاز خود پیدا و بر‬ ‫چین غلبه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چین به امریکا عناصر نادر نمی دهد‬ ‫خبر‬ ‫ذخایر طال و ارز روسیه‬ ‫به زودی ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر می شود‬ ‫پیمان افضل‬ ‫بان��ک مرکزی روس��یه قص��د دارد به تدریج‬ ‫دارایی های بین المللی خود را به وس��یله کاهش‬ ‫س��هم دالر امریکا و ذخیره ش��مش طال متنوع‬ ‫کند تا از میزان وابس��تگی اقتص��اد به دالر کم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از راشاتودی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی روس��یه انتظار دارد ذخایرش به زودی‬ ‫به نیم تریلیون دالر برسد‪ .‬الویرا نابیولینا‪ ،‬رئیس‬ ‫بانک مرکزی روسیه گفت تجمع بیشتر ذخایر‪،‬‬ ‫بخشی از سیاست مالی این بانک است‪.‬‬ ‫نابیولینا گفت‪ :‬رقم ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر هدف‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تنها یک عدد مقدماتی است که برای‬ ‫تامین امنیت اقتصادی کشور باید به ان رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئی��س بانک مرکزی روس��یه‪ ،‬این‬ ‫مقدار ذخایر ش��مش ط�لا و ارز خارجی برای‬ ‫مقابله با بحران ها کافی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ادامه ذخیره طال و ارز‪،‬‬ ‫بخشی از سیاست بودجه این بانک است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا به این حد رس��یده ایم و در اینده نزدیک از‬ ‫ان هم فراتر می رویم‪.‬‬ ‫اوای��ل ماه ج��اری‪ ،‬بان��ک مرک��زی گزارش‬ ‫داد ذخای��رش به ح��دود ‪ ۴۹۲‬میلیارد دالر در‬ ‫براب��ر ‪ ۴۸۲‬میلیارد دالر در پای��ان مارس (‪۱۰‬‬ ‫فروردین) رسیده است‪.‬‬ ‫روس��یه در س��ال های اخی��ر به ط��رز قابل‬ ‫توجهی ذخای��ر بین المللی خود را افزایش داده‬ ‫ت��ا از اقتصاد خود در برابر ش��وک های خارجی‬ ‫و داخل��ی محافظت کن��د؛ ش��وک هایی مانند‬ ‫تغیی��ر نرخ نفت که صادرات اصلی این کش��ور‬ ‫است‪ ،‬نوس��ان های نرخ ارز و تحریم های بیشتر‬ ‫اقتصادی‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به عنوان بخش��ی از سیاس��ت‬ ‫وس��یع تر قص��د دارد به تدری��ج دارایی ه��ای‬ ‫بین المللی خود را به وس��یله کاهش سهم دالر‬ ‫امریکا و ذخیره ش��مش طال متن��وع کند تا از‬ ‫میزان وابستگی اقتصاد به دالر کم شود‪.‬‬ ‫در اغ��از ماه مه (‪ ۱۱‬اردیبهش��ت)‪ ،‬ش��ورای‬ ‫جهانی طال اعالم کرد روسیه رتبه نخست را در‬ ‫بین بزرگ ترین خریداران طالی جهان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری میالدی کسب کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬این کشور ‪ ۵۵.۳‬تن طال‬ ‫به خزانه خ��ود اضافه کرده و دارایی های طالی‬ ‫خود را به ‪ ۲۱۶۸.۳‬تن رسانده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقشه ای درباره‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش معدن ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هیالت با نرخ‬ ‫پایین در مناطق محروم باید به سرمایه گذاران بخش معدن‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معدن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره ظرفیت معادن در توسعه اقتصاد کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫مع��دن می تواند نقش مهم و موثری در اقتصاد کش��ور ایفا‬ ‫کند‪ .‬به عب��ارت دیگر اقتصاد معدن��ی می تواند مهم ترین‬ ‫بخش اقتصادی کش��ور باش��د اما تاکنون اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت مغفول مانده است‪ .‬نماینده مردم سروستان‪ ،‬کوار‬ ‫و خرامه در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ۳ ،‬محور را به عنوان سیاس��ت کاری خود برای‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت معدن پیگیری می کند؛ صیانت از مواد‬ ‫معدنی به وس��یله ش��یوه نامه ها‪ ،‬هوشمندسازی به منظور‬ ‫ش��فافیت بیش��تر و جذب س��رمایه گذار در بخش معدن‪.‬‬ ‫وی از امضای تفاهمنامه ای میان س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫و ایمیدرو برای استفاده از ظرفیت معدن خبر داد و توضیح‬ ‫داد‪ ۳ :‬مح��ور ام��وزش‪ ،‬پژوهش و جذب س��رمایه گذار در‬ ‫این ق��رارداد مورد تاکی��د قرار گرفت‪ .‬ای��ن نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم با بی��ان اینکه ظرفیت ه��ای معدنی باید‬ ‫شناسایی و معرفی ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تمام نقاط کشور‬ ‫باید مزیت های بخش معدن به درس��تی شناسایی شود تا‬ ‫این اطالع��ات در اختیار س��رمایه گذاران ایرانی و خارجی‬ ‫ق��رار گیرن��د‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه موانع بخش معدن باید به‬ ‫درس��تی بررسی و رفع شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای حضور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عناصر نادر‬ ‫مانند بازار‬ ‫جهانی نفت‬ ‫است‪ .‬زمانی‬ ‫نفت خاورمیانه‬ ‫جایگاه ویژه ای‬ ‫در جهان داشت‪،‬‬ ‫در حالی که‬ ‫اکنون امریکا و‬ ‫روسیه با تولید‬ ‫نفت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫بازارهای اوپک‬ ‫را تصاحب‬ ‫کرده اند‬ ‫به نقل از سی ان بی س��ی‪ ،‬س��هام‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫گ ِری��ر‪-‬ا ِرث» افزایش ‪۱۰‬درصدی و‬ ‫ل َم ‬ ‫یا ِ ‬ ‫ش��رکت «جِ ‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت «ایناووتکنالوژی» رش��د ‪۹.۹۵‬‬ ‫درص��دی پی��دا کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این دو ش��رکت‬ ‫چین��ی اس��تخراج کننده عناصر ن��ادر خاکی‪ ،‬س��هام‬ ‫ش��رکت استرالیایی الینِس نیز به عنوان یکی از معدود‬ ‫ش��رکت های اس��تخراج کننده عناصر نادر در خارج از‬ ‫چین‪ ،‬بیش از ‪۱۵‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن جریانات پس از ان ب��ه وجود امد که یک مقام‬ ‫چینی هش��دار داد محصوالت تولیدشده از عناصر نادر‬ ‫نباید بر ضد توسعه چین استفاده شود‪ .‬این عبارت برای‬ ‫امریکا و شرکت های فناورانه ان‪ ،‬تهدید به شمار می امد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها در تولید محصوالت خود نیاز وافری به‬ ‫عناصر نادر دارند‪ .‬شی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین‬ ‫نی��ز به تازگی از تجهیزات اس��تخراج و فراوری عناصر‬ ‫ن��ادر بازدید کرده و گفته که در صورت توس��عه جنگ‬ ‫تجاری‪ ،‬چین می تواند به بهای این مواد معدنی بیفزاید‬ ‫یا دسترسی به انها را محدود کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر چین بزرگ ترین تولیدکننده عناصر نادر‬ ‫است؛ موادی که در تولید طیفی از تلفن های هوشمند‬ ‫و وسایل برقی نقش حیاتی و بسیار مهم دارند‪.‬‬ ‫فِ ِری�� ِزر ه��واوی که ی��ک تحلیلگر مس��تقل معرفی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در گفت وگو با سی ان بی سی می گوید‪ :‬چین‬ ‫پیش از این نیز بر س��ر عناصر نادر با کشورهایی دیگر‬ ‫دچار تنش شده است‪.‬‬ ‫ژاپن و نروژ از جمله این کش��ورها هس��تند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) چین صادرات‬ ‫عناصر نادر خاکی را به ژاپن ممنوع کرد‪ .‬این اتفاق پس‬ ‫از ان رخ داد که توکیو‪ ،‬کاپیتان یک کشتی ماهیگیری‬ ‫چینی را بازداشت کرد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری مهر در گزارش��ی به نقل از راش��اتودِی‬ ‫در این باره نوش��ت‪ :‬با تشدید جنگ تجاری‪ ،‬وابستگی‬ ‫زی��اد ش��رکت های امریکایی ب��ه فلزات ن��ادر و اینکه‬ ‫چین بزرگ ترین دارنده و تولیدکننده این مواد اس��ت‪،‬‬ ‫ممنوعیت صادرات ان به بمب اتمی چین در این جنگ‬ ‫تجاری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫الس��اندرو برونو‪ ،‬تحلیلگر مس��تقل سیاسی‪ ،‬در این‬ ‫باره به راشاتودی گفت‪ :‬برای اینکه اهمیت استراتژیک‬ ‫این اس��لحه تج��اری را درک کنیم‪ ،‬توجه ش��ما را به‬ ‫ای��ن موضوع جل��ب می کنم؛ فلزات ن��ادر در بین چند‬ ‫امری��کا بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد عناصر نادر مورد نی��از خود را از چین‬ ‫وارد می کند ‪ .‬چین حدود ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد کل تولید و عرضه عناصر‬ ‫نادر جهان را در اختیار دارد‪ .‬س��ال گذش��ته ح��دود ‪ ۷۸‬درصد کل‬ ‫عناصر نادر جهان در چین تولید شد‬ ‫بخش��ی قرار دارند که ترامپ انه��ا را از قرار گرفتن در‬ ‫فهرس��ت تعرفه های اضافی‪ ،‬مس��تثنا کرده است‪ .‬چین‬ ‫هم از اهمیت اس��تراتژیک فلزات نادر اگاه است و برای‬ ‫صادرات ان سهمیه بندی تعریف کرده است‪ .‬در همین‬ ‫حال گفتنی اس��ت که امریکا بیش از ‪ ۸۰‬درصد عناصر‬ ‫ن��ادر مورد نیاز خ��ود را از چی��ن وارد می کند و چین‬ ‫ح��دود ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد کل تولید و عرضه عناصر نادر‬ ‫جهان را در اختیار دارد‪ .‬سال گذشته حدود ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫کل عناصر نادر جهان در چین تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا از پا درمی اید؟‬ ‫با این حال ایا چی��ن به کمک عناصر نادر‪ ،‬امریکا را‬ ‫در ای��ن جنگ تجاری از پا درم��ی اورد؟ پیمان افضل‪،‬‬ ‫دانش��یار گروه مهندس��ی نفت و معدن دانش��گاه ازاد‬ ‫اس�لامی واحد تهران جن��وب در گفت وگو ب��ا روزنامه‬ ‫در این ب��اره توضیح داد‪ :‬امریکا منابع بزرگی از‬ ‫عناصر نادر خاکی را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫درست است که چین بزرگ ترین معدن این عناصر را‬ ‫که معدن بایونوباس��ت‪ ،‬در مغولستان داخلی در اختیار‬ ‫دارد اما امریکا نیز از منابع قابل توجه عناصر نادر خاکی‬ ‫برخوردار است که از جمله انها معدن مانتِین هاف است‪.‬‬ ‫تولید جهانی نقره به ‪۲۷‬هزار تن افزایش یافت‬ ‫تولی��د جهانی نقره در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫با رش��د جزئی نس��بت به س��ال پی��ش از ان به‬ ‫‪۲۷‬هزار تن افزایش یافت‪.‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ایمیدرو به نقل از وب س��ایت س��ازمان مطالعات‬ ‫زمین شناسی امریکا‪ ،‬تولید جهانی نقره از ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به ‪۲۷‬هزار تن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در م��دت یادش��ده‪ ،‬مکزیک با تولی��د ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬ت��ن نق��ره توانس��ت همچن��ان در صدر‬ ‫تولیدکنن��دگان این فلز گرانبه��ا قرار گیرد‪.‬چین‬ ‫دومی��ن تولیدکننده برتر این ماده معدنی اس��ت‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‪ ،‬تولید نقره خود را‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن ثبت کرد‪ .‬همچنین کشورهای‬ ‫شیلی و پرو هر یک با تولید هزار و ‪ ۳۰۰‬تن نقره‬ ‫با اختالف بسیار زیاد نسبت به چین در رتبه سوم‬ ‫جهان جای گرفتند‪.‬این در حالی است که روسیه‪،‬‬ ‫بولیوی و اس��ترالیا نیز هر کدام هزار و ‪ ۲۰۰‬تن از‬ ‫این ماده معدنی تولید کردند و به طور مش��ترک‬ ‫در جایگاه چهارم ایس��تادند‪.‬در مدت یاد ش��ده‪،‬‬ ‫ارژانتین پنجمین تولیدکنن��ده برتر نقره بود که‬ ‫توانس��ت میزان تولید خود را از هزار و ‪ ۲۰‬تن در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به هزار و ‪ ۱۰۰‬تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایش دهد‪.‬بیش��تر کاربردهای‬ ‫نقره ب��ه قابلیت های ان به عنوان یک فلز گرانبها‬ ‫و همچنین توانایی رس��انایی الکتریکی و گرمایی‬ ‫فوق العاده ان مربوط است‪ .‬بیشترین کاربرد نقره‬ ‫در صنعت به ویژه صنایع الکترونیک اس��ت‪ .‬این‬ ‫فلز گرانبها در ساخت جواهرات و برخی ابزارهای‬ ‫جراحی نیز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫این مع��دن البته به دالیل زیس��ت محیطی تاکنون‬ ‫تعطی��ل و بس��ته ب��وده اما با توج��ه به اینک��ه ترامپ‬ ‫دغدغه ه��ای زیس��ت محیطی چندان��ی ن��دارد و رونق‬ ‫معدنکاری در دولت او مهم تر به ش��مار می اید‪ ،‬امریکا‬ ‫به یقین می تواند با تکیه بر منابع داخلی‪ ،‬بخشی از نیاز‬ ‫خود را تامین کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬منب��ع دیگری که برای دس��تیابی به‬ ‫عناصر نادر در اختیار امریکاس��ت‪ ،‬فناوری بازیابی این‬ ‫عناص��ر از تجهیزات الکترونیک��ی و المپ های مهتابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته‪ ،‬اکتشاف عناصر‬ ‫نادر در سراس��ر جهان افزایش یافته است‪ .‬در ایران نیز‬ ‫طرح عناصر نادر مطرح شده و روی اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری ان کار می ش��ود و در کش��ورهایی جنوب‬ ‫ش��رق اسیا مانند ویتنام‪ ،‬تایلند و مالزی و همچنین از‬ ‫گرینلند در اب های اقیانوس منجمد شمالی‪ ،‬ذخایر این‬ ‫عناصر شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در پ��روژه یوـ ِری��ر (‪European rare‬‬ ‫‪ )earth elements‬ک��ه اتحادی��ه اروپ��ا ان را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬شماری کانسار عناصر نادر خاکی در گرینلند‬ ‫اکتشاف شده است‪ .‬در فنالند‪ ،‬سوئد و نروژ نیز عناصری‬ ‫شناس��ایی ش��ده اند و هم اکن��ون در گرینلند ‪ ۲‬معدن‬ ‫تجهیز شده و در دست بهره برداری است‪.‬‬ ‫افضل افزود‪ :‬چنین رویه ای در درازمدت چین را دچار‬ ‫مش��کل خواهد کرد چون کشورهایی مانند انهایی که‬ ‫نام برده ش��دند‪ ،‬وجود دارند که می توان گفت در نوبت‬ ‫قرار گرفته ان��د تا جایگزین چین در ب��ازار عناصر نادر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این دانش��یار دانشگاه ادامه داد‪ :‬در مقام تشبیه‪ ،‬بازار‬ ‫عناص��ر نادر مانند بازار جهانی نفت اس��ت‪ .‬زمانی نفت‬ ‫خاورمیان��ه جایگاه ویژه ای در جهان داش��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه اکنون امریکا و روس��یه با تولید نفت‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫بازاره��ای اوپ��ک را تصاحب می کنند‪ .‬ع�لاوه بر اینها‪،‬‬ ‫امریکا گزینه ای ب��رای رویارویی با این طرح چین دارد‬ ‫و می تواند های تک را به چین نفروش��د چون چینی ها‬ ‫بس��یاری از فناوری های موردنیاز برای این تجهیزات را‬ ‫در اختی��ار ندارند و بای��د ان را از امریکا بخرند مانند‬ ‫تجهیزات موردنیاز شرکت هواوی‪ .‬چنین اتفاقی هواوی‬ ‫را دچار افت‪ ،‬ضرر و شکست می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬مس��ئله دیگر ان اس��ت که این‬ ‫گونه عناصر مش��تری های انحص��اری دارند که همان‬ ‫ش��رکت های های تک امریکایی هس��تند و هر کشوری‬ ‫خریدار این عناصر نیست‪ .‬در نتیجه چین با مازاد تولید‬ ‫روبه رو خواهد بود که امریکا تالش می کند مانع فروش‬ ‫ان به دیگر کشورها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عناصر نادر کدامند؟‬ ‫عناصر نادر گروهی از ‪ ۱۷‬ماده ش��یمیایی هستند که‬ ‫خواص ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫این فلزات با وجود نام خود‪ ،‬در واقعیت نادر نیستند‬ ‫بلکه پیدا کردن این مواد با غلظت مطلوب‪ ،‬مش��کل و‬ ‫پردازش انها بسیار سخت است چراکه سنگ معدن انها‬ ‫ش��امل مواد رادیواکتیو طبیعی مانند اورانیوم و توریوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این عناصر و الیاژهای انها در بسیاری از محصوالتی‬ ‫که کاربرد روزمره دارند‪ ،‬اس��تفاده می شود؛ محصوالتی‬ ‫ش��امل حافظه کامپیوتری‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬باتری های قابل‬ ‫ش��ارژ‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬مبدل های کاتالیزوری‪ ،‬اهن رباها‪،‬‬ ‫المپ های فلورسنت و‪...‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬تقاض��ا برای فلزات ن��ادر‪ ،‬با‬ ‫افزایش تولید تلفن های هوشمند‪ ،‬انواع صفحات نمایش‬ ‫نوری‪ ،‬ترکیبات الزم برای دستگاه های کنترل الودگی‪،‬‬ ‫لپ تاپ ها و دوربین ها‪ ،‬به ش��دت افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫نیروه��ای نظامی هم از این فلزات در تولید عینک های‬ ‫دید در شب‪ ،‬اسلحه های هدایت شونده دقیق‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ارتباط��ی‪ ،‬تجهی��زات جی پ��ی اس‪ ،‬باتری ه��ا و س��ایر‬ ‫تجهیزات الکترونیکی دفاعی‪ ،‬اس��تفاده می کنند‪ .‬چین‬ ‫می تواند با ممنوعیت صادرات این مواد‪ ،‬اقتصاد جهانی‬ ‫را فلج کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫فرایند سخت و دشوار‬ ‫«کاسب» شدن‬ ‫تسهیل فعالیت‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دیپلماسی‬ ‫همگرایی برای‬ ‫امنیت‬ ‫و توسعه‬ ‫در فضای کسب و کار ‪ ۲۱۰۰‬مجوز داریم‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫در فضای کس��ب وکار بی��ش از ‪۲۱۰۰‬مجوز داریم ک��ه در قوانین‬ ‫مرتبط تاکید ش��ده این مجوزها باید بررسی و اصالح شوند و انهایی‬ ‫که متناقض هستند یا همپوشانی دارند‪ ،‬حذف شوند‬ ‫‹ ‹دغدغه ها‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬به تازگی سرپرس��ت س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران از کاهش میانگین ‪ ۷۰‬درصدی مراجعه های‬ ‫حضوری و به این سازمان و صرفه جویی در ‪۱۰۰‬هزار برگ‬ ‫کاغذ با بهره برداری از مرحله نخست سامانه میز خدمات‬ ‫الکترونی��ک خب��ر داد و گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران در راس��تای تکریم ارباب رجوع‪ ،‬تس��ریع و تسهیل‬ ‫دسترسی به اطالعات تجاری و شفاف سازی هرچه بیشتر‬ ‫فعالیت ه��ا و اقدام های این س��ازمان‪ ،‬الکترونیکی کردن‬ ‫خدم��ات و تب��ادل اطالعات را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده و به مرحله اجرا دراورده که در برخی خدمات مانند‬ ‫حوزه نمایشگاه ‪ ۱۰۰‬درصد مراجعه های حضوری کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی با تاکید بر کاربر پسند بودن فضای‬ ‫طراحی ش��ده در س��امانه خدمات الکترونیک س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬افزود‪ :‬با ارزیابی اهمیت نیازمندی‬ ‫به ش��بکه یکپارچه خدمات رس��انی و تصمیم گیری برای‬ ‫مدیران‪ ،‬میز خدمات الکترونیک راه اندازی ش��د و از این‬ ‫پس در خواس��ت کنندگان خدمات با مراجعه به س��امانه‬ ‫س��ازمان و ثبت نام‪ ،‬از ‪ ۱۸‬خدمت ارائه ش��ده در سازمان‬ ‫به��ره ب��رده و پس از فعال س��ازی کارتاب��ل الکترونیکی‬ ‫درخواس��ت کنندگان در میانگی��ن مدت ‪ ۲۴‬س��اعت به‬ ‫درخواست ها پاسخ داده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ثبت بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬درخواس��ت از‬ ‫س��وی ‪ ۶۱۹‬متقاض��ی حقیق��ی و حقوق��ی در س��امانه‬ ‫خدمات الکترونیک سازمان گفت‪ :‬هدف اصلی ما کاهش‬ ‫دغدغ��ه واحده��ای تولیدی و ش��رکت های صادراتی در‬ ‫ارتباط با س��ازمان و شفاف سازی و اطالع رسانی به موقع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری الزم است‬ ‫کارافرین و صادرکننده نمونه کش��ور با اشاره به اینکه‬ ‫کتابی با عنوان «قانون بهبود فضای کسب و کار» با جلد‬ ‫ابی رنگ داریم که پر از قوانین تسهیل کننده کسب و کار‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید قبول کنیم یک مشکل زیرساختی‬ ‫داریم و باید به این موضوع توجه کنیم‪ .‬محس��ن احتشام‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه سیستم ها‬ ‫و روش ه��ا ب��ه اقتض��ای تغییر و تحوالتی ک��ه در فضای‬ ‫کس��ب و کار داخل��ی و بین المللی با ان روبه رو هس��تیم‬ ‫و همچنین فضای کس��ب و کاری ک��ه در دوران حاضر و‬ ‫عصر پست مدرنیسم قرار دارد و اینکه فعالیت ها به سمت‬ ‫تخصصی شدن و کوچک شدن باید برود‪ ،‬همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫س��اختارها باید کوتاه ش��ود تا بتوانیم در فضای کسب و‬ ‫کار تغییر کنیم و دوام و بقا داشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این سیس��تم ها و روش های موجود پاس��خگوی نیازهای‬ ‫امروز فعاالن اقتصادی نیس��ت چراکه فرسوده شده است‬ ‫و به نس��بت تغییر و تحوالتی که در فضای کس��ب و کار‬ ‫انتظ��ار داری��م ایجاد ش��ود‪ ،‬امکان تغییر ندارد و بس��یار‬ ‫طوالنی اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه‬ ‫ب��رای گرفتن یک مج��وز ماه ها باید بدوی��م‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬در قالب یک ش��رکت دانش بنیان برای‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی زعفران و کسب ارزش افزوده و‬ ‫تولید فراورده‪ ،‬یک فناوری جدیدی را از فرانس��ه اوردیم‬ ‫ک��ه عصاره (اس��ترکت) زعفران را تولی��د کنیم‪ ،‬اما ‪۷‬ماه‬ ‫طول کش��ید مجوز ورود این دس��تگاه را از سازمان های‬ ‫گوناگون بگیریم‪ .‬پس از ان هم در حال حاضر ‪۵‬ماه است‬ ‫به دنبال پروانه ساخت برای تولید این فراورده هستیم که‬ ‫هنوز به دلیل طوالنی بودن فرایندها موفق به کس��ب ان‬ ‫نش��ده ایم‪ .‬این فعال اقتص��ادی تاکید کرد‪ :‬این روش ها با‬ ‫فضای امروز کس��ب و کار و اقتضائات ان همخوانی ندارد‬ ‫چراکه امروزه باید سریع محصول را تولید کرد و به سرعت‬ ‫هم به بازار تحویل داد‪ ،‬در غیراینصورت رقیب ها به سرعت‬ ‫ج��ای ما را می گیرند‪ .‬من تولیدکننده اگر بخواهم در این‬ ‫فرایند اداری قرار بگیرم در عمل‪ ،‬عطای ان را به لقایش‬ ‫می بخش��م‪ .‬احتشام گفت‪ :‬این در حالی است که کاالیی‬ ‫که به کش��ورهای دیگر ص��ادر می کنیم در نهایت پس از‬ ‫‪۲‬روز ترخیص می ش��ود اما در ایران دست کم ‪۳‬ماه طول‬ ‫می کشد کاالیی را از گمرک ترخیص و وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬اگر بخواهیم گواهی «عدم س��اخت» از‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بگیریم با فرایند بسیار‬ ‫طوالن��ی و زمان بری روب��ه رو خواهیم ش��د‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی بیرجند تاکی��د کرد‪ :‬سیس��تم ها و روش های‬ ‫موجود باید بازنگری ش��ود چرا که با این ش��رایط موجود‬ ‫نمی توان به راحت��ی کار کرد و تولیدکننده و صادرکننده‬ ‫نمی توانن��د در این فض��ای رقابتی‪ ،‬رقابت کند و نیازهای‬ ‫بازار را پاسخ بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه ضعف در جذب سرمایه خارجی‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اشاره به امار مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬در فضای کسب وکار بیش از‬ ‫‪۲۱۰۰‬مجوز داریم که در قوانین مرتبط تاکید ش��ده این‬ ‫مجوزها باید به طور قطع بررس��ی و اصالح ش��ود و انهایی‬ ‫محسن احتشام‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‪:‬‬ ‫برنامه ای برای توزیع کوپنی کاالهای اساسی نداریم‬ ‫‹ ‹ح�دود ‪ ۱۰‬درص�د نی�از گوش�ت قرم�ز را وارد‬ ‫می کنیم‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه حدود ‪ ۱۰‬درصد نیاز گوش��ت قرمز را وارد‬ ‫می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬واردات بیش از حد تولید کش��ور را نابود می کند‪،‬‬ ‫تغییر ارز به نیمایی تغییر چندانی بر بازار این محصول وارد نکرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه ‪ ۱۰‬درصد گوشت وارداتی‬ ‫را به س��مت کارمندان‪ ،‬بازنشس��تگان و قشر اس��یب پذیر بردیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نرخ گوشت منجمد گوساله در بازار از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬گوشت گرم از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۹۵‬هزار تومان در بازار عرضه می شود‬ ‫و نرخ گوشت گوسفندی از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫قبادی با تاکید بر اینکه گوش��ت دام کمت��ر از ‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫توجی��ه اقتصادی ب��رای دامدار ندارد و این موض��وع افزایش نرخ‬ ‫گوش��ت را توجیه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬گرانی گوش��ت را قبول دارم اما‬ ‫چاره ای جز این نداریم‪ .‬اگر نرخ گوشت سرکوب شود‪ ،‬تولید داخل‬ ‫دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نرخ گوش��ت بازار با نرخ نیمایی به طور تقریبی‬ ‫یکسان است‪ ،‬انگیزه واردات با تغییر ارز گوشت به ارز نیمایی کم‬ ‫‹ ‹ش�کر در بسیاری از فروش�گاه ها با نرخ مصوب در‬ ‫حال توزیع و عرضه است‬ ‫قبادی همچنین با یاداوری اینکه ش��رایط شکر در حال عادی‬ ‫شدن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر در بسیاری از فروشگاه ها‬ ‫ش��کر با نرخ مص��وب در حال توزیع و عرضه اس��ت و حدود یک‬ ‫میلیون تن ش��کر یا در انبارها داریم یا در بندرها در حال تخلیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار تن خرما‬ ‫صادر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد ممنوعی��ت صادرات خرم��ا را برای‬ ‫کنت��رل ن��رخ در داخل برای ماه مبارک رمض��ان‪ ،‬داده بودیم که‬ ‫به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسید‪ .‬همچنین درباره خرما دنبال‬ ‫منطقی کردن نرخ هس��تیم‪ ،‬پایین اوردن نرخ خرما نه کمک به‬ ‫مصرف کننده است و نه تولیدکننده‪.‬‬ ‫قب��ادی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬پش��تیبانی‬ ‫ام��ور دام مازاد تولید مرغی که تولیدکنن��ده کمتر از ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬توم��ن عرضه می کرده‪ ،‬خریداری کرده و در س��ردخانه های‬ ‫خود جای داده اس��ت‪ .‬تصمیم گیری درب��اره دام و مرغ با حضور‬ ‫نمایندگان جهاد کشاورزی در س��تاد تنظیم بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫درب��اره ن��رخ مرغ به زودی در س��تاد تنطیم بازار با کامل ش��دن‬ ‫گزارش سازمان حمایت‪ ،‬تصمیم گیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قبادی درباره کاغذ نیز گفت‪ :‬کاغذ دانشگاه ها و مدرسه ها حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬تن به میزان حدود ‪ ۸۰‬میلیون دالر با همان ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تامین می شود‪ .‬وی با بیان اینکه بذر مانند بذر گندم و کلزا یکی‬ ‫از عوامل تولید اس��ت ک��ه باید مورد حمایت ق��رار بگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت جهادکشاورزی تمام نهادهای دامی وارداتی را نظام مند به‬ ‫واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ و دام عرضه می کند که نتیجه‬ ‫ان تثبیت نرخ مرغ و تخم مرغ در راس��تای نرخ اعالمی س��ازمان‬ ‫حمایت اس��ت و برای کمک به تولید ص��ادرات مرغ تخمگدار را‬ ‫بدون عوارض ازاد کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی درباره فوالد نداریم‬ ‫معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫ف��والد نیز گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬ب��رای فوالد نداریم‪ ،‬نرخ مواد فوالدی‬ ‫در ستاد تنظیم بازار و زیرکارگروه ان بررسی می شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در یک س��ال گذشته در موضوع فوالد به دلیل تولیدات خوبی که‬ ‫داشتیم‪ ،‬مشکلی وجود نداشت‪ ،‬کشور از لحاظ مواد فوالدی هیچ‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫س��فر وزیر امورخارج��ه به عراق در این مقطع‬ ‫بیش از هر موضوعی‪ ،‬نویددهنده پیام ایران برای‬ ‫تمرکز بر دیپلماسی و ایجاد همگرایی منطقه ای‬ ‫به شمار می رود‪ .‬امنیت و توسعه دو رکن اصلی در‬ ‫پیشرفت و ارتقای روابط کشورها تلقی می شود؛‬ ‫بنابراین اقای ظریف برای انتقال این رویکرد در‬ ‫ادامه سفرهای دوره ای خود تالش دارد مسیری‬ ‫را که جمهوری اسالمی ایران با تالش و مجاهدت‬ ‫در حوزه همس��ایگان به ویژه عراق ایجاد کرده را‬ ‫تقوی��ت و افق پای��داری را در روابط اینده ایجاد‬ ‫کند‪ .‬عراق امروز دوره حساسی را تجربه می کند‬ ‫و به نوعی مرحله ای از گذار انتقالی قدرت از برخی‬ ‫گروه های افراطی منش یا تفریطی روش به سمت‬ ‫اصالح اجتماعی و افزایش تعامالت بین المللی و‬ ‫در این مسیر پیوند با ایران را به عنوان یک پیمان‬ ‫مه��م دنب��ال می کند‪ .‬تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫ایران و ایجاد برخی تنش ها در میان کش��ورهای‬ ‫گوناگ��ون به ویژه عراق با هدف ایران هراس��ی و‬ ‫فضا س��ازی روانی‪ ،‬از اهدافی اس��ت که دشمنان‬ ‫طراحی ان را به شکلی دقیق مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین‪ ،‬بی ثبات جل��وه دادن عراق و ایجاد‬ ‫فض��ای رعب انگیز با برخی نمایش های دروغین‬ ‫از سوی قدرت های استکباری موضوعی است که‬ ‫این روزها س��ایه سنگینی را در محافل سیاسی‬ ‫جهان به گمان تضرر علیه ایران شکل داده است‪.‬‬ ‫از محتوای س��خنان وزی��ر امورخارجه ایران در‬ ‫دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫و رئی��س پارلمان عراق به نظر می رس��د تبیین‬ ‫و تاکی��د نیات خیرخواهانه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران ب��رای دوری از هرگون��ه ب��روز تنش در‬ ‫منطق��ه و پایبندی به رواب��ط دیپلماتیک برپایه‬ ‫همکاری متقابل باش��د‪ .‬سیاست انسجام بخشی‬ ‫کلیدی ترین زاویه دیپلماسی همگرایی است که‬ ‫اقای ظریف معتقد است با مذاکره و همراه کردن‬ ‫کشورهای حامی راه را برای اقدام های توسعه ای‬ ‫در فضای بس��ترامن اجتماعی‪-‬سیاس��ی فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از س��ویی پس از اس��تقرار و شروع‬ ‫دولت جدی��د عراق روابط دوجانبه ایران و عراق‬ ‫نیز وارد بس��تری جدی��د و رو به جلو قرارگرفت‬ ‫تفاهم ها و توافق ه��ای خوبی برای رونق اقتصاد‬ ‫دوکش��ور برمبنای توانمندی ه��ا و ظرفیت های‬ ‫مش��ترک ایج��اد ک��رد و در ای��ن س��فر تاکید‬ ‫برای تس��هیل این روابط به عن��وان نقطه عطف‬ ‫همکاری های مش��ترک دوکشور مطرح است که‬ ‫دوطرف برای رس��یدن ب��ه ان مذاکرات ایجابی‬ ‫خوبی را مطرح کردند‪ .‬به هر حال این س��فر در‬ ‫نوع خ��ود اهداف مهمی را بیان می کند‪ :‬تضارب‬ ‫ارای سیاس��ی ب��رای اجماع با اقت��دار در عرصه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬متوازن س��ازی رواب��ط چندجانبه‪،‬‬ ‫تنش زدایی برای اس��تمرار امنی��ت منطقه و در‬ ‫عین حال پیام صریح دفاع از کیان ایران دربرابر‬ ‫تجاوز و زورگویی‪ .‬ایران‪ ،‬کیان و اس��تقالل عراق‬ ‫را کیان و استقالل خود می داند و بر این باورم این‬ ‫نشست ها فصل جدیدی را در معادالت راهبردی‬ ‫با کشورهای همسایه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اغاز همکاری های جدید‬ ‫ایران و روسیه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه اولویت سال ‪۹۸‬‬ ‫اس��ت و ایران امادگ��ی دارد همکاری های جدید‬ ‫اقتصادی و تجاری در رشته های گوناگون صنعتی‬ ‫و معدنی را با روسیه اغاز کند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در نشست با رئیس اتاق بازرگانی مشترک‬ ‫ایران و روسیه که با حضور فعاالن اقتصادی برای‬ ‫بررسی راهکارهای صادرات به روسیه برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در رشته های معدنی و همچنین سایر‬ ‫صنای��ع امادگی داریم تا ب��ا معرفی توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای طرفی��ن‪ ،‬همکاری ه��ای متقابل‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫ایرانی امادگی همکاری مش��ترک دارند و امکان‪،‬‬ ‫گس��ترش و تعمیق ارتباط��ات و مراودات تجاری‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬گس��ترش ص��ادرات با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و پی��دا کردن نق��اط صادراتی جدید از‬ ‫اولویت های ما در حوزه تجارت است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و روس��یه نیز در این دیدار ادامه‬ ‫داد‪ :‬از برنامه های جدید همکاری میان دو کش��ور‬ ‫اس��تقبال می کنیم‪ .‬وی همچنین تکمیل و نهایی‬ ‫ش��دن توافقنامه ها و تفاهمنامه های منعقد شده‬ ‫را م��ورد تاکی��د قرار داد و گفت‪ :‬به طور حتم‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت انتقال ارزی میان دو کش��ور به تسریع‬ ‫این پروژه ها کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دبیر‬ ‫ستاد تنظیم بازار‪ ،‬ش��رایط عمومی کشور را برای تامین کاالها و‬ ‫اقالم اساس��ی و مورد نیاز مردم بسیار خوب توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫کنارگذاش��تن ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برخی کاالها به دلیل شرایط ویژه‬ ‫اقتصادی بود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬عباس قبادی در نشس��ت خب��ری با اصحاب‬ ‫رس��انه که در راستای پویش پاس��خگویی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینک��ه برنامه ای برای توزیع کوپنی‬ ‫ی��ا الکترونیکی کاالهای اساس��ی مردم نداری��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه تامین بس��یاری از کاالها خودکفا هستیم و ضرورتی برای‬ ‫سهمیه بندی نمی بینیم اما اگر کشور برای یک کاالی خاص پس‬ ‫از رصد و پایش برنامه ای برای کوپنی شدن داشته باشد‪ ،‬امادگی‬ ‫الزم را در یک ماه داریم‪ .‬البته سیاست کشور این نیست که برای‬ ‫کاالهای اساسی وارد مرحله کوپنی شود چون کاال به اندازه کافی‬ ‫در کشور داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۰۰ :‬میلیارد دالر گردش مالی در حوزه مواد غذایی‬ ‫کشور است که ‪ ۹۰‬درصد این گردش مالی از تولید داخل به دست‬ ‫می اید و فقط ‪ ۱۰‬میلیارد دالر ان واردات اس��ت و اقتصاد کشور‬ ‫ت��اب اوری الزم را ب��رای گذر از ش��رایط س��خت دارد و با کمک‬ ‫رس��انه ها و همگرایی س��ران ق��وه از تحریم ه��ای ناجوانمردانه و‬ ‫ظالمانه غرب برای ش��کوفایی و توس��عه کش��ور عزیزمان فرصت‬ ‫می سازیم‪.‬‬ ‫قبادی با بیان اینکه س��تاد تنطیم بازار براساس تصمیم سران‬ ‫ق��وا اختیارات رصد و قیمت گذاری و نظارت را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۲‬نهاد گوناگون کش��وری در ستاد تنظیم بازار حضور دارند و‬ ‫نشست ها در تمام طول سال به طور منظم برگزار می شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫اینکه در روزهای پایانی س��ال با توجه به ش��رایط خاص کشور از‬ ‫ثبات قیمت ها برخوردار بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه های شب عید برای‬ ‫کنترل بازار ماه مبارک رمضان نیز تش��کیل شد و کارهایی مانند‬ ‫ممنوعیت صادرات س��یب و پرتقال در ایام پایانی س��ال‪ ،‬س��بب‬ ‫کنترل بازار این محصول در شب عید شد‪.‬‬ ‫قب��ادی با بیان اینک��ه مبنای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای کنارگذاش��تن ارز ‪ ۴۲۰۰‬برای برخی کاالها‪ ،‬به دلیل شرایط‬ ‫وی��ژه اقتصادی بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ناچار بودیم در برخی جاها تغییر‬ ‫گ��روه کاالیی و تغییر ارز به نیمایی را داش��ته باش��یم و البته در‬ ‫سیاست های کالن کشور هم این مورد پیش بینی شده بود‪.‬‬ ‫شده و از تولید داخل حمایت شده است‪ .‬معاون بازرگانی داخلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه جمع واردات گوشت‬ ‫قرمز در س��ال ‪ ۹۷‬کمتر از سال ‪ ۹۶‬و کمتر از ‪ ۱۶۰‬هزار تن بود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجموع گوش��ت گوساله یخ زده وارداتی سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۱۱۷‬ه��زار تن و س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۱۵‬هزار تن ب��ود و مجموع‬ ‫واردات گوش��ت گوسفندی در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۵‬هزار تن و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۷‬هزار تن بود‪ .‬قبادی گفت‪ ۴۵ :‬میلیون راس‬ ‫دام زنده کشور اکنون به ‪ ۶۰‬میلیون راس افرایش یافته‪ ،‬جمعیت‬ ‫دام کشور در حال افزایش است و این باعث می شود که از واردات‬ ‫گوشت دام جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نرخ کاالهای وارداتی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬در بازار بدون‬ ‫تغییر است‪ ،‬گوشت وارد شده به کشور با ارز نیمایی است و با نرخ‬ ‫مورد تایید سازمان حمایت عرضه می شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار درباره شکر نیز بیان کرد‪ :‬نیمی از نیاز‬ ‫شکر کشور در قالب شکر خام وارد کشور و به شکر سفید تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬البته درباره تامین و نرخ شکر ما هشدارها را داده بودیم‪،‬‬ ‫س��یل جنوب بر محصوالت ش��کر تاثیر منفی گذاشت‪ ،‬شکر خام‬ ‫وارداتی در انبارهای جنوب به دلیل سیل دیو شده بود‪.‬‬ ‫ناصر بهزاد‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫که متناقض هس��تند یا همپوش��انی دارند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬برای رس��یدن به کس��ب وکار متعادل باید تا‬ ‫ح��دودی از این مجوزها بکاهیم‪ .‬احمد کیمیایی اس��دی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در قانون بهبود مستمر‬ ‫فض��ای کس��ب و کار مصوب مجلس هم اورده ش��ده که‬ ‫نهاده��ای دولت��ی و ذی رب��ط در ضرب االجلی که تعیین‬ ‫کردند‪ ،‬مجوزهایی را که باید از سر راه شروع یک کسب و‬ ‫کار کنار برود‪ ،‬اصالح کنند‪ ،‬اما متاس��فانه با گذشت چند‬ ‫س��ال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در عمل‬ ‫شاهد اقدام های موثری در این زمینه نبودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��اید فق��ط ح��دود ‪ ۸۰‬م��ورد از این‬ ‫مجوزهای زائد حذف ش��ده باش��د و هنوز بیشتر کسب و‬ ‫کاره��ا چه تولیدکننده و چ��ه صادرکننده و واردکننده با‬ ‫چنین مشکالتی دست به گریبان هستند‪ .‬هرکدام از این‬ ‫فعاالن به نحوی با یکی از این ‪ ۲۱۰۰‬مجوز سروکار دارند‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل کسب و کار‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این نظام مجوزها س��نگی پیش پای‬ ‫تولید هستند و در سالی که با عنوان رونق تولید نامگذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬باید عزم جزمی از سوی سران ‪۳‬قوه و حتی بخش‬ ‫خصوصی باشد تا بتوانیم این مجوزها زائد را حذف کنیم‪.‬‬ ‫کیمیایی اسدی تاکید کرد‪ :‬اخرین رتبه شاخص کسب‬ ‫و کار ایران که از سوی بانک جهانی اعالم شد ‪ ۱۲۴‬از ‪۱۹۰‬‬ ‫کشور است که این رتبه شایسته کشور ما نیست‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه به سرمایه گذاری خارجی هم نیاز داریم‪ ،‬باید این‬ ‫رتبه بهبود پیدا کند و دست کم به کمتر از ‪ ۱۰۰‬برسد‪.‬‬ ‫شاخص کسب و کار ایران رتبه در چند سال گذشته بین‬ ‫‪ ۱۱۰‬و ‪ ۱۴۰‬در نوس��ان بود اما بهترین رتبه ما ‪ ۱۰۸‬ثبت‬ ‫شد‪ .‬شواهد نش��ان می دهد دولت و مسئوالن عزم جدی‬ ‫در بهبود این شرایط ندارند‪ .‬به هر حال‪ ،‬این شاخص برای‬ ‫همه کشورها مهم تلقی می شود چراکه برای سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و با توجه به‬ ‫این شاخص‪ ،‬در یک کشور سرمایه گذاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مانع بزرگ در تجارت و بهبود رتبه کسب وکار ایران‬ ‫عص��ر‪ ،‬عصر س��رعت اس��ت و در جنبه ه��ای گوناگون‬ ‫زندگی هر قدر موانع کمتری پیش روی ش��ما باش��د‪ ،‬به‬ ‫موفقیت نزدیک تر هس��تید‪ .‬جهان پر از رقیب هایی است‬ ‫که هر روز بیش��تر به فکر پیش��ی گرفتن از ش��ما هستند‬ ‫و می خواهند گوی رقابت را از ش��ما بربایند تا پیش��رفت‬ ‫کنن��د‪ .‬در نتیجه این ش��رایط‪ ،‬باید تدابیری اندیش��ید تا‬ ‫امور مربوط به کس��ب و کارها تسهیل شود و برای تحقق‬ ‫رونق اقتصادی مجبور به عبور از مسیر پر از دست اندازی‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫«نظ��ام مجوز» در فضای کس��ب وکار ای��ران به غولی‬ ‫تبدیل شده که بسیاری از کارافرینان و فعاالن اقتصادی‬ ‫را ناامی��د کرده و رقیب ها را جلو انداخته اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫فرایند سخت و دشوار صدور مجوزهای گوناگون و قوانین‬ ‫زائد و متعدد‪ ،‬همیش��ه راه فعاالن قانونی و س��الم را بسته‬ ‫و مس��یر مه الود و تاریکی را پیش روی انها نمایان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان گونه که امارها نشان می دهد متاسفانه ‪ ۲۱۰۰‬مجوز‬ ‫در فضای کسب و کار کشور داریم که باید بسیاری از انها‬ ‫حذف یا اصالح ش��وند اما هنوز اقدام جدی انجام نش��ده‬ ‫است و فعاالن اقتصادی همواره در این زمینه با مشکالتی‬ ‫دس��ت به گریبان هس��تند‪ .‬این در حالی است که چنین‬ ‫موضوع مهمی تاثیر بسیاری بر رتبه کسب و کار ایران در‬ ‫جهان دارد و اگر این روند اصالح ش��ود‪ ،‬می توانیم ش��اهد‬ ‫جهش خوبی در این شاخص باشیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از فرانکفورت تا ترکیه‬ ‫با نمایشگاه اتومکانیکا‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از انتظار ‪ ۴‬ماهه برای دریافت پروانه کسب گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫بی انگیزگی‬ ‫در توسعه‬ ‫گردشگری‬ ‫دریایی‬ ‫فرایند سخت و دشوار «کاسب» شدن‬ ‫حمید سلیمانی مقام‬ ‫کارشناس گردشگری دریایی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود پورسخاوت‬ ‫در قانون نظام‬ ‫صنفی چند‬ ‫ایین نامه داریم‬ ‫که درباره‬ ‫دریافت پروانه‬ ‫کسب است و‬ ‫در میان انها‬ ‫ایین نامه ماده‬ ‫‪ ،۱۲‬ایین نامه‬ ‫مادر به‬ ‫شمار می رود‬ ‫خبر‬ ‫استقبال دردسر ساز‬ ‫خارجی ها از چرم ایرانی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان چ��رم و لوازم‬ ‫کف��ش گفت‪ :‬چرم ایرانی می توان��د قابل رقابت‬ ‫ب��ا چرم ه��ای خارجی در بازار باش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬س��عید‬ ‫حیات��ی اف��زود‪ :‬زمان��ی که در زمین��ه چرم نیاز‬ ‫داخل به طور کامل تامین نش��ده اس��ت‪ ،‬لزومی‬ ‫ندارد صادرات ان به دیگر کش��ور ها انجام شود‪.‬‬ ‫حیات��ی با بیان اینکه چرم طبیعی گران ش��ده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬علت این اتف��اق را می توان صادرات چرم‬ ‫به دیگر کشور ها همچون ترکیه و ایتالیا دانست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬چ��رم خام به دلیل اینکه صادر‬ ‫می شود در بازار محدود است و کارخانه های چرم‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان چرم و لوازم کفش ب��ا بیان اینکه‬ ‫بسیاری از بنگاه ها و کارگاه های کوچک نیازمند‬ ‫تهی��ه مواد اولیه در بازار هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مواد در گمرک به جا مانده است و باید در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان قرار بگیرد‪ .‬حیاتی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۳۰۰‬واحد صنفی در تهران مش��غول به‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه کارگری‪ ،‬اب و برق‬ ‫و همچنین مالیات ارزش افزوده منجر به افزایش‬ ‫هزینه تولید شده اند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫چ��رم و لوازم کفش تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر از‬ ‫چ��رم به عنوان پی��ش نیاز بس��یاری از تولیدات‬ ‫همچون کیف‪ ،‬کفش و‪ ...‬یاد می شود‪ ،‬تامین این‬ ‫محصول به خودی خود‪ ،‬مس��تلزم وجود پوست‬ ‫خام مناس��ب و کافی اس��ت و به دنبال نبود این‬ ‫محصول‪ ،‬در عمل بروز نارسایی در فرایند تولید‪،‬‬ ‫ام��ری بدیهی خواهد بود‪ .‬حیاتی ابراز امیدواری‬ ‫کرد که بازار چرم همانند س��ایر اصناف بتواند به‬ ‫تولیدات خود ادامه دهد و باتوجه به ش��عار رونق‬ ‫تولید گام های بلندی در این زمینه بردارد‪.‬‬ ‫علی انصافی‬ ‫صنف مسافربران‬ ‫تهران برای‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه های‬ ‫دولتی با‬ ‫موازی کاری هایی‬ ‫از سوی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی روبه رو‬ ‫شده بود‪ .‬به‬ ‫طوری که برای‬ ‫صنف مسافربران‬ ‫گواهی تایید‬ ‫صالحیت و حتی‬ ‫«اچ اس ای»‬ ‫صادر می کرد که‬ ‫قرار شده این‬ ‫مشکل‬ ‫رفع شود‬ ‫بس��یاری از افرادی که ب��ه هر دلیلی نخواس��ته یا‬ ‫نتوانس��ته اند در کسوت مس��تخدم در نهادی دولتی‪،‬‬ ‫خصوصی‪ ،‬خصولت��ی‪ ،‬یا عمومی غیردولتی مش��غول‬ ‫به کار ش��وند‪ ،‬فک��ر می کنند راحت ترین ش��غل برای‬ ‫انها‪ ،‬این اس��ت که مغازه ای داش��ته باشند‪ .‬انها تصور‬ ‫می کنن��د هر صب��ح س��اعت ‪ ۱۱ ،۱۰‬کرک��ره را باال‬ ‫می دهن��د تا کاالیی که به نظر انها پرفروش اس��ت را‬ ‫بفروش��ند و پ��س از ان در حالی که اج��اره یک روز‬ ‫مغازه را به دس��ت اورده اند و چیزی هم ته جیب شان‬ ‫برای س��رمایه در گردش و س��ود مانده است‪ ۹ ،‬شب‬ ‫ب��ه خانه بر می گردند‪ .‬این تصور ش��بیه به یک رویای‬ ‫خنده دار است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اجاره پر به��ای چند متر مغازه‪،‬‬ ‫خرید کاال به طور نقدی و مواجهه با کاسبانی که چک‬ ‫قبول نمی کنند‪ ،‬برقراری ارتباط موثر با کس��به محل‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات‪ ،‬اشکال تراش��ی های ماموران س��ازمان های‬ ‫گوناگون و‪ ...‬مشکالتی است که باید پشت سر گذاشت‬ ‫تا کسی به اصطالح کاسب شود‪.‬‬ ‫حال اگر کس��ی بخواهد کاسبی زیر زمینی نباشد و‬ ‫در حق کش��ورمان خیانت نکند هم باید اس��تین های‬ ‫همت را چنان باال زند ک��ه حاالحاال ها در راهروی پر‬ ‫پیچ و خم دریافت مجوز های گوناگون پایین نیفتند‪.‬‬ ‫اگر تازه کار باش��د و دوس��ت راهنمایی هم نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نخس��ت باید بفهمد انچه می خواهد بفروش��د‬ ‫زیرمجموعه کدام اتحادیه اس��ت‪ .‬ش��رح مشخصی از‬ ‫رس��ته های هر کدام از اتحادیه ها در س��ایت اتاق های‬ ‫اصناف شهرس��تان ها وج��ود ندارد‪ .‬ب��رای همین هم‬ ‫باید با پ��رس و جو های حضوری یا دس��ت کم تماس‬ ‫ب��ا چندین و چند اتحادی��ه احتمالی‪ ،‬بیابد انچه قصد‬ ‫فروش ان را دارد زیرمجموعه کدام اتحادیه است‪ .‬پس‬ ‫از ان تازه مراحل دریافت پروانه کسب شروع می شود‪.‬‬ ‫بعضی ها که کمی پرهمت تر و پرانگیزه تر از عاشقان‬ ‫فروشندگی هس��تند‪ ،‬به دنبال راه انداختن یک کارگاه‬ ‫تولیدی ی��ا کار خدماتی یا خدمات فن��ی می افتند و‬ ‫بیش��تر انها هم باید به فکر مکان��ی اداری‪ ،‬تجاری یا‬ ‫کارگاهی باش��ند ت��ا بتوانند کار خ��ود را اغاز کنند و‬ ‫حاال باید به دنبال پروانه کسب بدوند‪ .‬تا دریافت پروانه‬ ‫کسب و گذر از ده ها مرحله پیش بینی شده یا نشده و‬ ‫ماه ها دوندگی در نهادهای گوناگون یا سرک کشیدن‬ ‫به سایت هایی که برای این کارها اختصاص داده شده‪،‬‬ ‫مسیری طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫پروانه کس��ب‪ ،‬مجوزی اس��ت که به منظور شروع و‬ ‫ادامه کس��ب وکار یا حرفه به طورموقت یا دائم به فرد‬ ‫یا افراد صنفی برای محل مش��خص یا وس��یله کسب‬ ‫معین داده می شود‪ .‬خوب اس��ت بدانیم پروانه کسب‬ ‫موق��ت تنها برای یک بار صادر می ش��ود‪ .‬مدت اعتبار‬ ‫پروانه کس��ب موقت یک س��ال و پروانه کس��ب دائم‪،‬‬ ‫‪۵‬ساله است‪.‬‬ ‫اصلی ترین قانون در صدور پروانه کسب‪ ،‬قانون نظام‬ ‫صنفی اس��ت‪ .‬به این معنا که اف��رادی که می خواهند‬ ‫پروانه کس��ب دریافت کنند باید به این قانون مس��لط‬ ‫باش��ند و تمامی مقررات مربوط به صنف خود که در‬ ‫این قانون نوش��ته شده است‪ ،‬عمل کنند‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫فرایند دریافت پروانه کس��ب بیش��تر کس��ب و کارها‬ ‫شبیه بهم اس��ت و می توان اصول کلی ان را از کسی‬ ‫که تس��لط کامل بر قانون نظام صنفی دارد‪ ،‬پرس��ید‪.‬‬ ‫بیشتر مدیران اجرایی اتحادیه ها به این قوانین تسلط‬ ‫دارند‪ .‬حتی گاهی گفته می ش��ود تس��لط انها بر این‬ ‫قانون بیش��تر از برخی مدیران اتحادیه ها است چراکه‬ ‫کار اجرایی را مدیران اجرایی انجام می دهند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برای روشن شدن فرایند دریافت پروانه از یکی از این‬ ‫مدیران اجرایی که مسلط بر قانون نظام صنفی است‪،‬‬ ‫پرس و جو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرایند دریافت پروانه کسب‬ ‫مدی��ر اجرایی اتحادیه لوازم بهداش��تی س��بزوار و‬ ‫منتقد قان��ون نظام صنف��ی‪ ،‬درباره فراین��د دریافت‬ ‫پروانه کسب گفت‪ :‬فرایند دریافت پروانه کسب بسیار‬ ‫ساده تر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫محمود پورس��خاوت در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در قانون نظام صنفی‪ ۲ ،‬نوع فعالیت تعریف شده‬ ‫اس��ت‪ :‬تولیدی‪ -‬خدم��ات فنی و توزیع��ی‪ -‬خدماتی‪.‬‬ ‫حوزه فعالیت تولیدی ها که از نام ان مش��خص است‪،‬‬ ‫خدمات فنی مثل تراشکاران و تعمیرگاه های اتومبیل‪،‬‬ ‫توزیعی مانند خواربارفروش��ی ها و فروشگاه های بزرگ‬ ‫و بیشتر مغازه هایی که در شهر می بینیم و خدماتی ها‬ ‫هم مشاغلی مانند عکاسی و هتلداری را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در قان��ون نظام صنفی چن��د ایین نامه‬ ‫داریم که درباره دریافت پروانه کس��ب است‪ .‬در میان‬ ‫این ایین نامه ه��ا‪ ،‬ایین نامه م��اده ‪ ،۱۲‬ایین نامه مادر‬ ‫اس��ت‪ .‬ایین نامه مش��اغل تخصصی و فنی‪ ،‬ایین نامه‬ ‫م��اده ‪ ( ۷۹‬مربوط به خانواده های ش��هدا‪ ،‬جانبازان و‬ ‫ایثارگ��ران)‪ ،‬ایین نامه ماده ‪( ۸۵‬مرب��وط به برگزاری‬ ‫روز بازارهای جمعی مثل یکش��نبه بازارها)‪ ،‬ایین نامه‬ ‫م��اده ‪( ۸۷‬مرب��وط به فعالی��ت در فض��ای مجازی)‪،‬‬ ‫ایین نامه ماده ‪( ۹۱‬مربوط به افرادی اس��ت که مجوز‬ ‫فعالیت یا پروانه تاس��یس یا اش��تغال از وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫موسسه ها‪ ،‬سازمان ها یا شرکت های دولتی و نهادهای‬ ‫غیردولت��ی دارند)‪ ،‬ایین نامه تبص��ره ‪ ۲‬ماده ‪ ۳‬هم از‬ ‫کارکنان یکی از اتحادیه های تهران در حال رسیدگی به امور مراجعان‬ ‫تا دریافت پروانه کس��ب و گذر از ده ها مرحله پیش بینی ش��ده یا‬ ‫نش��ده و ماه ها دوندگی در نهادهای گوناگون یا س��رک کش��یدن به‬ ‫سایت هایی که برای این کارها اختصاص داده شده‪ ،‬مسیری طوالنی‬ ‫در پیش است‬ ‫دیگر ایین نامه ها در حوزه دریافت پروانه کسب است‪.‬‬ ‫ایین نامه ه��ا به تناس��ب فعالیت ها و کس��ب و کارها‬ ‫نوشته شده است‪ .‬اگر مشاغل جدیدی ایجاد شد‪ ،‬باید‬ ‫ایین نامه جدیدی برای ان نوشته شود‪.‬‬ ‫پورس��خاوت بیان کرد‪ :‬مراحل دریافت پروانه کسب‬ ‫در برخ��ی مش��اغل مانند کس��ب و کاره��ای مجازی‬ ‫متفاوت اس��ت اما انچه امروز به ان می پردازیم درباره‬ ‫بیشتر مشاغل صنفی است و مشمول استثناها نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمامی مش��اغلی که زیرمجموعه ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قرار می گیرند ش��رایط عمومی و خصوصی دارند‪.‬‬ ‫س��ند مالکیت‪ ،‬اجاره نامه‪ ،‬صلح نامه‪ ،‬قرارداد مشارکت‬ ‫و‪ ...‬یک��ی از مهم ترین مدارکی اس��ت که برای صدور‬ ‫پروانه کسب بررسی می شود‪ .‬ما باید بدانیم مکانی که‬ ‫برای کس��ب در نظر گرفته شده در اختیار چه کسی‬ ‫اس��ت و کاربری ان چیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در یک‬ ‫زمین کش��اورزی یا زراعی‪ ،‬نمی توانیم پروانه کس��ب‬ ‫تراشکاری بدهیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس قانون نظ��ام صنفی‪ ،‬قانون‬ ‫‪۳‬نوع کاربری را برای صدور پروانه کس��ب به رسمیت‬ ‫شناخته است‪ .‬کاربری اداری‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬تجاری‪ .‬قانون‬ ‫نظ��ام صنفی به طور صریح با صدور پروانه کس��ب در‬ ‫واحده��ای مس��کونی مخالف��ت کرده اس��ت‪ .‬پیش تر‬ ‫کاربری مسکونی مورد تایید بود‪ ،‬اما حاال قانون اصالح‬ ‫شده است‪ .‬کاربری تجاری هم پس از اصالحیه قانون‬ ‫نظام صنفی در س��ال ‪ ۸۲‬پذیرفته شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫کاربری تجاری با پایان کار تجاری‪ ،‬پروانه س��اختمان‪،‬‬ ‫فیش پرداختی به ش��هرداری یا اس��تعالم اتحادیه از‬ ‫شهرداری برای اتحادیه مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال های بع��د اصالحاتی روی قانون‬ ‫انجام شد که در نهایت منجر به این شدکه بسیاری از‬ ‫اتحادیه ها برای ارایش��گاه های زنانه و تاکسی تلفنی ها‬ ‫و‪ ...‬در واحدهای مس��کونی پروانه کس��ب صادر کنند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬اتحادیه پس از تایید مکان و طی مراحل‬ ‫اولیه‪ ،‬نامه های مربوط به معرفی به اداره های گوناگون‬ ‫را ب��ه متقاضی می دهد که این روند در حال تغییراتی‬ ‫اس��ت تا از حالت کاغذی خارج شده و از طریق اتصال‬ ‫اتحادیه ها به س��امانه جامع ارتباطات انجام شود‪ .‬قرار‬ ‫است اس��تعالم ها از طریق نرم افزار انجام شود‪ .‬بعد از‬ ‫این است که اطالعات به سامانه پیشخوان استعالم ها‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬بنابراین از یک��م تیر دیگر نباید نامه‬ ‫دس��تی برای اس��تعال م داده ش��ود‪ .‬البته ممکن است‬ ‫برخ��ی اتحادیه ها نتوانند تا ان تاریخ این کار را انجام‬ ‫دهند و این زمان به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹چند استعالم ضروری‬ ‫این کارش��ناس قانون نظام صنفی گفت‪ :‬معرفی به‬ ‫اماکن یکی از کارهایی اس��ت که بای��د برای دریافت‬ ‫پروان��ه کس��ب انجام ش��ود‪ .‬از میان همه رس��ته های‬ ‫صنف��ی که تعداد انها زیاد اس��ت‪ ۳۹ ،‬رس��ته صنفی‬ ‫مش��مول معرفی به اماکن هس��تند‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫مصالح ساختمانی مشمول معرفی به اماکن نمی شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی رس��ته های صنفی ه��م مش��مول معرفی به‬ ‫اداره بهداش��ت می شوند‪ .‬این رس��ته ها در حوزه مواد‬ ‫خوراکی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬بهداش��تی و ارایش��ی هستند‪.‬‬ ‫اداره ام��ور مالیاتی هم یکی از دیگر نهاد ها اس��ت که‬ ‫باید از ان اس��تعالم گرفته شود‪ .‬اگر شماره پرونده در‬ ‫اداره امور مالیاتی به اتحادیه برس��د‪ ،‬اتحادیه می تواند‬ ‫پروانه کس��ب صادر کند‪ .‬اما گاهی دیده می شود اداره‬ ‫امور مالیاتی از افراد می خواهد تا کس��انی که پیش��تر‬ ‫از انها در ملک بوده ان��د و مالیات نپرداخته اند را پیدا‬ ‫کنن��د و این روند را طوالن��ی و پیچیده می کند‪ .‬البته‬ ‫در استعالم برخط(انالین) این موارد برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گذراندن دوره اموزش احکام تجارت‬ ‫و کس��ب و کار هم از مقدمات دریافت پروانه کس��ب‬ ‫است که مدت ان ‪ ۲۴‬ساعت است اما در برخی شهر ها‬ ‫ای��ن کار به ط��ور فورمالیته و در حد ‪ ۲‬س��اعت انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬هزینه های دریافتی هم در هر شهر متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورس��خاوت ادامه داد‪ :‬براس��اس ایین نامه مشاغل‬ ‫فن��ی و تخصصی‪ ،‬برای مش��اغل فنی بای��د گواهی از‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه ای یا مدرک دانشگاهی مرتبط‬ ‫هم داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته این مدیر اجرای��ی اتحادیه‪ ،‬برای ایین نامه‬ ‫‪ ۷۹‬ک��ه مرب��وط به خانواده ه��ای ش��هدا‪ ،‬جانبازان و‬ ‫ایثارگران هس��تند‪ ،‬همه مشاغل باید به اداره بهداشت‬ ‫معرفی ش��وند‪ .‬انها ب��ه اتحادیه ه��ا مراجعه نمی کنند‬ ‫و پروان��ه کس��ب را از اتحادیه ها نمی گیرن��د‪ ،‬بلکه به‬ ‫بنیاد ش��هید مراجعه می کنن��د و این بنیاد معرفینامه‬ ‫را ب��ه وزارتخانه و اداره های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می دهند و تمامی مراحل انجا انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی از هزینه ها‬ ‫پورس��خاوت خاطرنش��ان کرد‪ :‬اتحادیه ها براساس‬ ‫قانون می توانند تا س��قف ‪ ۸۰۰‬هزار تومان از متقاضی‬ ‫پروان��ه کس��ب بگیرند ک��ه در شهرس��تان ها‪ ،‬مراکز‬ ‫استان ها و کالنشهر ها متفاوت است و اتحادیه ها بنابر‬ ‫شرایطی تخفیف هایی (حتی ‪ ۱۰۰‬درصدی) می دهند‪.‬‬ ‫خانواده های ش��هدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران نیز معاف از‬ ‫پرداخت این هزینه هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اظهار کرد‪ :‬ع�لاوه بر ان ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬وج��وه دیگری از س��وی اتحادیه ه��ا دریافت‬ ‫می ش��ود ک��ه در شهرس��تان ه��ا‪ ،‬مراک��ز اس��تان ها‬ ‫و کالنش��هر ها متف��اوت اس��ت‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬در‬ ‫شهرس��تان ها ‪ ۱۰۰‬هزار تومان ب��رای صدور و تمدید‬ ‫پروانه کس��ب دریافت می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ۸۰۰ ،‬هزار‬ ‫تومان حق عضویت س��ال نخست‪ ،‬به اضافه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ۵۰ ،‬هزار تومان برای کالس اموزش‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫تومان صدور پروانه کس��ب الکترونیک و هزینه چاپ‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه اموزش ممکن اس��ت متغیر باش��د و بر‬ ‫اساس مصوبه کمیسیون نظارت تعیین می شود‪ .‬زمانی‬ ‫که فرد مدارک الزم را اورد‪ ،‬اتحادیه موظف اس��ت در‬ ‫‪ ۱۵‬روز پروانه کسب صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬ماه انتظار‬ ‫پور س��خاوت بی��ان کرد‪ :‬به طور کل��ی‪ ،‬از زمانی که‬ ‫متقاضی درخواس��ت خود را مط��رح می کند‪ ،‬اتحادیه‬ ‫در ‪ ۱۵‬روز پاس��خ رد ی��ا قبول تقاض��ا را می دهد‪ .‬اگر‬ ‫پاس��خ اتحادیه منفی بود ش��خص باید جویا شود که‬ ‫چرا تقاضا رد ش��ده اس��ت و درصورت وجود مش��کل‬ ‫باید به اتاق اصناف اعتراض کند و اگر منجر به نتیجه‬ ‫نشد به کمیس��یون نظارت اعتراض خواهد کرد‪ ،‬انجا‬ ‫هم قبول نش��د فرد می تواند به مراجع قضایی شکایت‬ ‫کند چراکه از ایجاد ش��غل نباید ممانعت کرد‪ .‬اما اگر‬ ‫درخواست از س��وی اتحادیه قبول شده بود‪ ،‬نامه های‬ ‫اس��تعالم را به ف��رد متقاضی می ده��د‪ .‬در ‪ ۳‬ماه باید‬ ‫ج��واب اس��تعالم ها به اتحادیه داده ش��ود‪ .‬براس��اس‬ ‫قانون اگر یک روز دیرکرد داش��ته باش��د‪ ،‬فرد دوباره‬ ‫متقاضی جدید خوانده می شود که البته به طور معمول‬ ‫اتحادیه ها به علت مش��کالتی که در صدور استعالم ها‬ ‫است‪ ،‬بعضی تاخیر ها را مدنظر قرار نمی دهند که البته‬ ‫با برخط(انالین) شدن این روند‪ ،‬سرعت استعالم های‬ ‫بیشتر و مشکالتی از این دست برطرف می شود‪ .‬همان‬ ‫طور که گفته ش��د‪ ،‬بعد از اینکه پاس��خ استعالم ها به‬ ‫اتحادیه رس��ید‪ ،‬اتحادیه در ‪ ۱۵‬روز باید پروانه کسب‬ ‫صادر کند‪ .‬در این فاصله فرد می تواند مغازه را باز کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گردش��گری دریای��ی یک��ی از جذاب تری��ن‬ ‫ان��واع گردش��گری در سراس��ر جهان اس��ت و‬ ‫ای��ران در این حوزه ظرفیت های بس��یاری دارد‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬درحال حاضر ش��ناورهای تفریحی‬ ‫بس��یار کمی در ای��ران داریم که این ش��ناورها‬ ‫در س��اعت های مش��خصی از روز به گردشگران‬ ‫خدم��ات ارائه می دهند که این میزان خدمات با‬ ‫این کیفیت‪ ،‬کافی نیس��ت‪ .‬اگرچه ایران در تهیه‬ ‫کش��تی های تفریحی جدید با مشکالت زیادی‬ ‫دس��ت به گریبان است و در شرایط کنونی تهیه‬ ‫چنین کش��تی هایی امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬اما باید‬ ‫به یاد داش��ته باش��یم که تردد با کشتی در اب‪،‬‬ ‫فق��ط یکی از گزینه ها برای گردش��گری دریایی‬ ‫اس��ت‪ .‬در رودخانه ها‪ ،‬تاالب ه��ا‪ ،‬ابگیرها و‪ ...‬اگر‬ ‫س��ازه ای مرتبط با اب س��اخته شود‪ ،‬در واقع در‬ ‫حوزه گردشگری دریایی کاری انجام شده است‪.‬‬ ‫ل��ب رودخانه ها و تاالب ها هر کدام ظرفیت های‬ ‫خ��اص خ��ود را برای ج��ذب گردش��گر دارند‪.‬‬ ‫تفریح های ابی در برکه ها‪ ،‬رودخانه ها‪ ،‬تاالب ها‪،‬‬ ‫اب بنده��ا امن تر و جذاب تر از دریاها هس��تند و‬ ‫به راحتی می توان زیرس��اخت های گردشگری از‬ ‫جمل��ه مراکز اقامت��ی و تفریحی گوناگونی را در‬ ‫ای��ن مناطق ایجاد کرد‪ .‬با وجود این‪ ،‬مش��کالت‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬مال��ی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬فن��ی و‪ ...‬منجر به‬ ‫کنارگذاش��تن حوزه گردشگری دریایی ازسوی‬ ‫بخش خصوصی ش��ده است‪ .‬منطقه ازاد کیش‬ ‫یکی از مناطقی اس��ت که در زمینه گردشگری‬ ‫دریایی در مقایسه با دیگر مناطق ایران اقدام های‬ ‫بهتری را به سرانجام رسانده است؛ هرچند حدود‬ ‫‪۱۰‬سال پیش‪ ،‬زیرساخت های گردشگری کیش‬ ‫جذابیت داش��ت اما به دلیل تکرار این تفریحات‪،‬‬ ‫امروز جذابیت خود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به واسطه اعمال نشدن بخشی‬ ‫از قوانی��ن و مق��ررات دولتی در مناطق ازاد‪ ،‬این‬ ‫مناطق ازادی عمل بیش��تری در جذب گردشگر‬ ‫دارند‪ .‬بندرانزلی یکی دیگر از مناطق پر ظرفیت‬ ‫گردش��گری دریایی اس��ت که مردم این منطقه‬ ‫و س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی به واس��طه‬ ‫کم توجه��ی مدی��ران کش��وری از فرصت ه��ای‬ ‫سوداوری این منطقه بی بهره مانده اند‪ .‬ایده های‬ ‫خوب��ی از س��وی بخش خصوصی برای توس��عه‬ ‫گردشگری دریایی در این منطقه وجود دارد که‬ ‫نیازمند حمایت های قانونی از سوی دولت است‪.‬‬ ‫درباره گردش��گری دریایی طرح ه��ا و ایده های‬ ‫فراوان��ی ب��رای ایج��اد رس��توران های دریایی‪،‬‬ ‫ورزش های ابی‪ ،‬ش��ناورهای تفریحی و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد اما بر اثر بی توجهی مسئوالن‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوصی نیز به نوعی بی انگیزگی دچار شده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بنابراین اگر مغازه ای پروانه کس��ب نداشت و گفت در‬ ‫دست اقدام است‪ ،‬در این بازه زمانی ‪ ۳‬ماهه قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جدیدترین تحول‬ ‫جدید تری��ن تح��ول در ص��دور پروان��ه کس��ب که‬ ‫همین روزها رس��انه های تخصصی پیگیر ان هستند‪،‬‬ ‫ش��روع ثبت تمامی تقاضاهای صدور پروانه کس��ب و‬ ‫اس��تعالم های پیشخوان مجوزهای دولت در سامانه به‬ ‫نش��انی»‪ « www.G۴ B.ir‬است که در بخشنامه ای‬ ‫از س��وی مرکز اصناف و بازرگان��ان و دبیرخانه هیات‬ ‫عال��ی‪ ،‬نظارت ش��روع ثبت تمام��ی تقاضاهای صدور‬ ‫پروانه کس��ب و اس��تعالم های پیش��خوان مجوزهای‬ ‫دول��ت در این س��امانه از تاری��خ ‪ ۱۳۹۸.۰۴.۰۱‬اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین صدور پروانه کس��ب از طریق‬ ‫سامانه پیش��خوان مجوزهای کش��ور با نام اختصاری‬ ‫«‪ »http: //www.g۴b.ir‬براساس قانون اصالح مواد‬ ‫‪۱‬و ‪ ۶‬و ‪ ۷‬قان��ون سیاس��ت های کلی اص��ل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫ثب��ت درخواس��ت در ای��ن س��امانه مش��ابه ثب��ت‬ ‫درخواس��ت در س��امانه ایرانی��ان اصن��اف اس��ت‬ ‫و در واق��ع متقاضی��ان ص��دور پروان��ه کس��ب‬ ‫همچن��ان می توانن��د ب��ا مراجعه به نش��انی اینترنتی‬ ‫« ‪ »http: //www.g۴b.ir‬با عنوان سامانه پیشخوان‬ ‫مجوزهای کشور نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند‪.‬‬ ‫این کار به این جهت بوده که روند صدور استعالم های‬ ‫سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫انچه تا به اینجای گزارش امد‪ ،‬روند منطقی و قانونی‬ ‫دریافت پروانه کسب برای بیشتر مشاغل صنفی است‬ ‫که البته استثناهایی هم دارد‪ .‬به جز این‪ ،‬گاهی برخی‬ ‫فعالیت های صنفی با «تداخل های ذاتی این مش��اغل‬ ‫ب��ا حوزه فعالیت س��ایر نهاده��ا» یا در پی «اش��کال‬ ‫تراشی های غیرقانونی» و حتی «نقص قوانین» مجبور‬ ‫می شوند برای دریافت پروانه کسب از نهادهای دیگری‬ ‫هم اس��تعالم هایی بگیرند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ۷ ،‬اتحادیه‬ ‫تهران در حوزه حمل ونقل دچار این دس��ت مشکالت‬ ‫با ش��هرداری هس��تند اما ای��ن همه مش��کالت انها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عل��ی انصاف��ی‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف مس��افربری‬ ‫ته��ران چند روز پیش به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬صنف‬ ‫مسافربران تهران برای شرکت در مناقصه های دولتی‬ ‫با موازی کاری هایی از س��وی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی روبه رو ش��ده بود‪ .‬ب��ه طوری که برای صنف‬ ‫مسافربران گواهی تایید صالحیت و حتی «اچ اس ای»‬ ‫صادر می کرد که قرار شده است این مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫حال اینکه درددل های مش��ابهی را برخی اتحادیه با‬ ‫ما داش��ته و دارند و مشاغل برخط(انالین) نیز از این‬ ‫دست بوده اند که البته این روزها مشکالت شان کمتر‬ ‫از گذشته شده است‪ .‬پرداختن به همه انچه در فرایند‬ ‫دریافت پروانه کس��ب بر متقاضیان می گذرد‪ ،‬در یک‬ ‫گزارش ممکن نیس��ت و روزنامه‬ ‫به عنوان تنها‬ ‫روزنامه سراسری که هر روز به موضوع های مربوط به‬ ‫حوزه اصناف و بازار می پردازد‪ ،‬مرجع اطالعاتی خوبی‬ ‫برای پژوهش��گران اس��ت‪ .‬روند دریافت پروانه کسب‬ ‫در ایران بس��یار سخت و دشوار اس��ت و برای گذر از‬ ‫هر مرحل��ه باید مدارک بس��یاری را ارائه کرد‪ .‬برخی‬ ‫از ای��ن مدارک گاهی به نظر متقاضیان پروانه کس��ب‬ ‫خن��ده دار اس��ت‪ .‬به طوری که یک��ی از این متقاضان‬ ‫گفته بود که به او گفته ش��ده از مدیر پاس��اژی که در‬ ‫ان کار می کن��د بخواهد تا نامه ای به او بدهد مبنی بر‬ ‫اینکه از سرویس بهداشتی ان پاساژ استفاده می کند‪.‬‬ ‫ش��اید این کار دلیلی منطقی و قانونی داش��ته باش��د‬ ‫اما چ��ون علت ان برای متقاضی مش��خص نیس��ت‪،‬‬ ‫موجب ناراحت��ی و ازردگی خاطر او می ش��ود‪ .‬حال‬ ‫اینکه طی این فرایند پیچیده و دش��وار الزم اس��ت تا‬ ‫کسی اسما کاس��ب شود اما این تازه ابتدای کار است‬ ‫و تا به اصطالح «رس��ما کاسب شدن» فاصله بسیاری‬ ‫است‪ .‬در این مس��یر درس ها باید اموخت‪ ،‬صبوری ها‬ ‫باید کرد‪ ،‬خالقیت ها باید داشت و عرق ها باید ریخت‪.‬‬ ‫اینجا کاسب شدن کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان با هدف رونق کسب وکارهای نوین و افزایش اشتغالزایی تاکید کردند‬ ‫‹ ‹س�ختگیری ها با توسعه فین تک ها مطابقت‬ ‫ندارد‬ ‫مه��دی عبادی‪ ،‬دبیر انجمن فین ت��ک در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه فعالیت اس��تارت اپ ها‬ ‫همچنان با گذش��ت سال ها از ورودش��ان به حوزه های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬با چالش ها و موانع زیادی روبه رو اس��ت که با‬ ‫توج��ه به اهمی��ت این بخش‪ ،‬ضروری اس��ت این موانع‬ ‫هر چه س��ریع تر رفع ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬البته این شرایط در‬ ‫ح��وزه فین تک ها‪ ،‬با گذر زمان تا حدی کمرنگ و موانع‬ ‫موجود تاحدی برطرف ش��ده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫حوزه بانکداری به دلیل چارچوب هایی که بانک مرکزی‬ ‫مشخص کرده اس��ت و فعالیت پرداخت یارانه در شبکه‬ ‫پرداخت الکترونیکی کش��ور‪ ،‬این ش��رایط سبب شده تا‬ ‫ورود فین تک ها به این عرصه با مشکالت کمتری همراه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه با توجه ب��ه اهمیت ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت در سایر بخش ها نیز شاهد بهبود شرایط‬ ‫باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬اس��تارت اپ ها می توانند تحوالت زیادی را‬ ‫به وجود اورند اما چون هنوز چارچوب مش��خصی برای‬ ‫فعالیت اس��تارت اپ ها در این حوزه تعریف نشده است‪،‬‬ ‫متقاضیان این بخش با مش��کل دریاف��ت مجوز روبه رو‬ ‫هس��تند و همچن��ان در تالش اند تا مش��کالت و موانع‬ ‫همکاری با کارگزاری های بیمه را رفع کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حوزه بورس نیز چنین چالشی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به دلیل چارچوب ها و پارامترهای سنجشی بسیار‬ ‫قدیمی‪ ،‬ام��کان همکاری کارگزاری ها و اس��تارت اپ ها‬ ‫هنوز چندان فراهم نیست و فرایند ارائه مجوز با ماهیت‬ ‫تسهیل فعالیت استارت اپ ها‬ ‫رویه ان تدوین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به کسب وکارهای الکترونیکی‬ ‫در حال حاضر اس��تارت اپ هایی هس��تند که حدود دو س��ال است با‬ ‫وجود پیگیری هایی که انجام داده اند‪ ،‬هنوز نتوانسته اند مجوز دریافت‬ ‫کنن��د و وج��ود این موانع‪ ،‬ب��ا تاکیداتی که برای توس��عه فین تک ها و‬ ‫استارت اپ ها در حوزه های مختلف می شود‪ ،‬همخوانی ندارد‬ ‫فعالی��ت اس��تارت اپ ها خیلی هماهنگ نیس��ت و این‬ ‫چالش��ی است که اس��تارت اپ ها برای فعالیت در حوزه‬ ‫بورس با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه فین تک با تاکید بر اینکه سازمان‬ ‫بورس تاکید دارد استارت اپ ها برای ورود به این حوزه‪،‬‬ ‫اق��دام کنند ام��ا دریافت مجوز با توجه ب��ه پارامترهای‬ ‫سنجشی قدیمی بورس امری غیر ممکن به نظر می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر استارت اپ هایی هستند که نزدیک‬ ‫به دو سال است با وجود پیگیری هایی که انجام داده اند‪،‬‬ ‫ هنوز نتوانسته اند مجوز دریافت کنند و وجود این موانع‪،‬‬ ‫با تاکیداتی که برای توس��عه فین تک ها و استارت اپ ها‬ ‫در حوزه های مختلف می شود‪ ،‬همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به طوالنی ب��ودن بروکراس��ی و فرایند‬ ‫دریاف��ت مج��وز در ای��ران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این ش��رایط در‬ ‫س��ایر کش��ورها متفاوت اس��ت و چنین بروکراسی های‬ ‫س��ختگیرانه ای وجود ندارد‪ ،‬حتی برای کسب وکارهای‬ ‫نوپا معافیت های مالیاتی و بیمه ای هم لحاظ می ش��ود‪.‬‬ ‫عبادی معتقد است به نظر می رسد سختگیری ها درباره‬ ‫فعالیت اس��تارت اپ ها در ایران ناش��ی از بی توجهی به‬ ‫لزوم فعالیت اس��تارت اپ ها و ش��اید نااگاهی در زمینه‬ ‫اهمیت این موضوع باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا باید‬ ‫گروه های��ی در حوزه ه��ای مختلف تش��کیل و وضعیت‬ ‫فعالیت و عملکرد کس��ب وکارهای نوپا بررس��ی شود تا‬ ‫اهمیت ان اشکار و مجوزهای الزم به انها برای فعالیت‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬سازمان های مختلف می توانند‬ ‫فعالیت این گروه ها و نهادها را نیاز س��نجی و بر اس��اس‬ ‫ان چارچاب ه��ای قانونی تعریف کنند تا در صورت نیاز‬ ‫به ارائه مصوبه های قانونی زمینه فعالیت اس��تارت اپ ها‬ ‫در بخش های مختلف با س��هولت بیش��تری مهیا شود و‬ ‫این موضوعی است که به رشد بخش های مختلف کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چارچوب های دقیق در حوزه فین تک‬ ‫حامد میر شمس��ی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فن اوران پارس‬ ‫ی��ار نیز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ضمن تاکید‬ ‫ب��ر اهمیت فعالیت اس��تارت اپ ها در حوزه های مختلف‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬اس��تارت اپ ها نقش کاش��فان و مخترعان‬ ‫عص��ر حاضر را دارند‪ .‬در ح��وزه فین تک به ویژه با توجه‬ ‫به تطابق نداشتن استانداردهای ایرانی با استانداردهای‬ ‫بین المللی جای فعالیت زیادی وجود دارد‪ .‬استارت اپ ها‬ ‫موتور محرک پیش��رفت کشور هس��تند اما متاسفانه به‬ ‫دلیل هدایت نش��دن درس��ت س��رمایه و نیروی انسانی‬ ‫باوج��ود تبلیغات انجام ش��ده‪ ،‬ای��ن پروژه ها ب��ه بیراهه‬ ‫رفته اند و به دلیل گذش��ت زمان به دس��ت فراموش��ی‬ ‫سپرده شده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه در وضعیت تحری��م کنونی هدایت‬ ‫درس��ت این ن��وع کس��ب وکارها می توانن��د باعث رونق ‬ ‫اش��تغالزایی و ایجاد درامد برای کش��ور باشد‪ ،‬در ادامه‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه برای توس��عه و فعالیت‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬درحال حاضر چه موانعی باید رفع شود‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬یک روز گالیله بر خالف تفکر مرس��وم زمان‬ ‫خود گفت زمین است که به دور خورشید می گردد و به‬ ‫تفکر نادرس��ت گردش خورشید به دور زمین پایان داد‪.‬‬ ‫اما در دادگاه کلیسا محکوم به سوزاندن شد‪ .‬هر زمان که‬ ‫ش��ما حرف و تفکر نو و جدیدی را مطرح کنید‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت موانع مختلف در مس��یرتان خواهد بود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬که ما شروع به فعالیت کردیم این مشکالت و‬ ‫موان��ع چندین برابر بود که امروز به مدد فعالیت فعاالن‬ ‫این حوزه پیشرفت هایی حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ای��ن موضوع که س��ختگیری درباره‬ ‫پروژه های فین تک طبیعی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫پروژه های��ی داریم که گ��ردش روزانه میلی��اردی دارند‬ ‫و چ��ون با تع��داد زیادی از کاربران عموم��ی در ارتباط‬ ‫هس��تند باید نظ��ارت روی انها برقرار باش��د اما گاهی‬ ‫مجوزها کارس��از نیس��تند زیرا بس��یاری از اف��راد برای‬ ‫فعالیت وارد این حوزه نمی شوند و فقط به دنبال گرفتن‬ ‫کاغذ مجوز و معامله ان هستند که بازار سیاه ایجاد شده‬ ‫به ط��ور حتم برای همه قابل پیش بینی اس��ت‪ .‬همواره‬ ‫معتق��دم چارچوب های دقیق در حوزه فین تک می تواند‬ ‫راهگشا باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس با تاکید بر اینکه استارت اپ ها کاشفان‬ ‫عصر جدید هس��تند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در بس��یاری از مواقع‬ ‫هنجاره��ای موج��ود را ب��ه چالش می کش��ند و عقیده‬ ‫گردش زمین به دور خورشید را مطرح می کنند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬به همین دلیل کمت��ر اس��تارت اپ واقعی وجود‬ ‫دارد که از پیش برای ان قانون گذاری ش��ده یا مجوزی‬ ‫پیش بینی ش��ده باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به نوع فعالیت‬ ‫اس��تارت اپ‪ ،‬زمان دریافت مجوز تا اجرای کسب وکارها‬ ‫ب��ه طور حتم متفاوت اس��ت‪ .‬در ح��وزه فین تک و فقط‬ ‫«پرداخت یار» امروز وضعیت اس��تارت اپ ها مشخص و‬ ‫امی��ر عرفانی‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت فعال در حوزه‬ ‫اس��تارت اپ ها در اصفه��ان نی��ز در گفت وگ��و ب��ا ایرنا‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه توس��عه فناوری ه��ای نوین و‬ ‫جایگاه اس��تارت اپ ها در اقتصاد کشور‪ ،‬کسب وکارهای‬ ‫الکترونیک��ی باید بیش��تر مدنظر قرار گیرن��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فناوری اطالعات فرص��ت خوبی برای درامد پایدار‬ ‫ب��ا کمترین امکانات و نیروی انس��انی اس��ت و در رفع‬ ‫نیازهای اجتماعی کارامد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت اس��تارت اپ ها در رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قوانین صنفی و سایر مشاغل‬ ‫برای این دس��ته از حرفه ای کسب وکار صدق نمی کند و‬ ‫باید برای رونق این عرصه ضوابط خاصی به تصویب شود‬ ‫و به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫این مدیرعامل ش��رکت فعال در حوزه اس��تارت اپ با‬ ‫تاکید بر اینکه باید رس��ته هایی با عنوان کسب وکارهای‬ ‫نوی��ن و الکترونیک��ی تعری��ف ش��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونیک به رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫کم��ک می کن��د و با حمای��ت از این عرصه ه��ا قادر به‬ ‫رونق بخشی به این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی از اجرای س��لیقه ای قوانین انتق��اد و این موضوع‬ ‫را مانعی برای فعالیت ها برش��مرد و اف��زود‪ :‬اگر قوانین‬ ‫سلیقه ای اجرا نشود و شرایط برای اغاز کار تسهیل شود‬ ‫و چنانچ��ه فرد تخل��ف کرد با ان برخورد جدی ش��ود‪،‬‬ ‫زمینه فعالیت گسترش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استارت اپ ها از جمله مشاغلی اند که در‬ ‫معرض خسارت هس��تند و باید استقامت بیشتری برای‬ ‫ادامه فعالیت داشته باشند تا حمایت از انها‪ ،‬فرصت های‬ ‫شغلی و درامد انها به مرور زمان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار باالی اش��تغال در استارت اپ ها‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تس��هیل ش��رایط فعالی��ت ای��ن دس��ته از‬ ‫کس��ب وکارها به اش��تغالزایی‪ ،‬رفع نیاز جامعه و رش��د‬ ‫اقتص��ادی کمک می کن��د اما با وج��ود چنین ظرفیتی‬ ‫کمترین توجه به این قشر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشاغل نوپا زیر فشار قوانین سخت‬ ‫جواد راس��تی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز‬ ‫با اش��اره به اینکه نظارت های زیادی برای ایجاد چنین‬ ‫فعالیت های��ی وج��ود دارد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اگر ش��رایط و‬ ‫موانع س��خت اس��ان ش��ود و به جای این همه فرایند‬ ‫نظارتی پیش از انجام فعالی��ت‪ ،‬مجازات برای متخلفان‬ ‫تعریف ش��ود به چنین فعالیت های تجاری کمک و مانع‬ ‫از تخلف انها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظارت ها و س��ختگیری های پیش از انجام‬ ‫فعالی��ت مایه دلس��ردی و بی انگیزگی اف��راد عالقه مند‬ ‫ب��ه ای��ن حوزه ها ک��ه به ط��ور معمول جوان هس��تند‪،‬‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این دس��ته از مش��اغل اکنون زیر فش��ار‬ ‫قوانین س��خت و بی توجهی های مس��ئوالن ق��رار دارند‬ ‫و به همین دلیل خس��ارت های زیادی ب��ه انها تحمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او تدوی��ن چش��م انداز ب��رای این ح��وزه در مدیریت‬ ‫کالن کش��ور را خواس��تار ش��د و گف��ت‪ :‬برنامه جامعی‬ ‫باید برای این دس��ته از کس��ب وکارهای نو تعریف شود‬ ‫و به توس��عه نواوری برای فعالیت ه��ای اقتصادی توجه‬ ‫کنی��م‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه بی توجهی ه��ای دولت به‬ ‫ای��ن حوزه ش��رایط کار را س��خت کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کسب وکارهای الکترونیکی بسیار تحت تاثیر نوسان های‬ ‫اقتصادی هس��تند که بی توجهی های مس��ئوالن به این‬ ‫بخش مش��کالت انها را افزایش داده اس��ت‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬دول��ت باید عزم خ��ود را برای تعری��ف قوانین و‬ ‫بهبود ش��رایط کس��ب وکار در این حوزه ج��زم کند و با‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت و قوانین حمایتی فرصت س��ازی برای‬ ‫فعالیت ه��ای اس��تارت اپ ها و جوان��ان خ��وش ذوق در‬ ‫ای��ن عرص��ه را فراهم کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر دولت‬ ‫در ای��ن حوزه ها س��رمایه گذاری کند تفکرهای س��نتی‬ ‫کس��ب وکارهای اقتصادی و مبتنی بر درامد نفتی اصالح‬ ‫خواه��د ش��د و به س��مت فعالیت های نوی��ن اقتصادی‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت ساخت‬ ‫مسکن در بافت فرسوده‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫موتور محرک‬ ‫پیشرفت کشور‬ ‫هستند اما‬ ‫متاسفانه به‬ ‫دلیل هدایت‬ ‫نشدن درست‬ ‫سرمایه و‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫باوجود تبلیغات‬ ‫انجام شده‪،‬‬ ‫این پروژه ها به‬ ‫بیراهه رفته و‬ ‫به دلیل گذشت‬ ‫زمان به دست‬ ‫فراموشی‬ ‫سپرده شده اند‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ابالغ طرح بخش�ودگی جرایم تسهیالت بانک مهر‬ ‫ایران‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت عید سعید فطـر طرح‬ ‫بخشودگی جرایم بدهکاران تسهیالتی را به شعب خود ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬بر اساس این‬ ‫اعالم‪ ،‬چنانچه بدهکاران تسهیالتی بانک در بازه زمانی ‪ ۹۸.۳.۱۱‬تا‬ ‫‪ ۹۸.۳.۳۱‬بدهی خود را که در سرفصل مطالبات غیرجاری بوده به‬ ‫صورت دفعتاً واحده تسویه و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج‬ ‫کنند‪« ،‬مشمول بخشودگی جریمه تاخیر واقع می شوند‪ ».‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این طرح مش��مول مطالباتی که اقدام قضایی در راستای‬ ‫وصول ان ش��ده‪ ،‬مشروط به پرداخت تمامی هزینه های قضایی از‬ ‫سوی بدهکار نیز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه بیمه ارمان‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت بیم��ه ارمان از یک میلی��ارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال به ی��ک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال در مرجع ثبت‬ ‫ش��رکت ها به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش ایبِن��ا‪ ،‬در اطالعیه ای که در‬ ‫سامانه کدال منتشر شده امده است‪ :‬بر اساس تصمیم های مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده ‪ ۲۸‬اس��فند ‪ ،۱۳۹۶‬افزایش سرمایه شرکت از‬ ‫مبلغ ‪ ۱.۲۰۰.۰۰۰‬ریال به مبلغ ‪ ۱.۵۰۰.۰۰۰‬میلیون ریال (از محل‬ ‫مطالب��ات و اورده نقدی مبل��غ ‪ ۲۳۸.۴۴۵‬میلیون ریال و از محل‬ ‫اندوخته مبلغ ‪ ۶۱.۵۵۵‬میلیون ریال) در تاریخ ‪ ۴‬خردا د ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از «ترنج کارت » بانک اینده‬ ‫در سال «رونق تولید» و در راستای حمایت از «کاالی ایرانی»‪،‬‬ ‫تس��هیالت کارت اعتب��اری «ترن��ج کارت» را ب��رای بهره برداری‬ ‫مش��تریان‪ ،‬رونمایی و به بازار عرضه کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک اینده‪ ،‬س��قف تسهیالت کارت اعتباری «ترنج کارت»؛ مبلغ‬ ‫ل با قابلیت بازپرداخت اقساطی‪ ،‬حداکثر ‪ ۳۶‬ماهه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریا ‬ ‫اس��ت‪ .‬تس��هیالت «ترنج کارت»؛ فقط برای خرید از شرکت های‬ ‫ط��رف قرارداد (تولیدکنن��دگان داخل��ی)‪ ،‬امکان اس��تفاده دارد و‬ ‫قابلیت ‪ Close Loop‬در کانال های درگاه اینتـرنتی و کارتخوان‬ ‫نیز‪ ،‬برای این محصول جدید بانک اینده‪ ،‬پیش بینی ش��ده است‪.‬‬ ‫صاحب��ان «ترنج کارت»‪ ،‬حداکثر ‪ ۳۰‬روز پس از صدور این کارت‪،‬‬ ‫مهلت خرید از فروش��گاه های طرف قرارداد با بانک اینده را دارند ‬ ‫که پس از این مدت‪« ،‬ترنج کارت » منقضی می شود‪.‬‬ ‫دارندگان «ترن��ج کارت» بانک این��ده‪ ،‬درحال حاضر می توانن د‬ ‫محصوالت یکی از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی که‬ ‫در شعب بانک به انها معرفی خواهد شد را خریداری کنند‪ .‬مذاکره‬ ‫با س��ایر شرکت های تولیدی و خدماتی ایرانی در حال انجام است‬ ‫ک��ه در صورت توافق و اضافه ش��دن به فهرس��ت «ترنج کارت»‪،‬‬ ‫اسامی این شرکت ها‪ ،‬بالفاصله به مشتریان‪ ،‬از طریق شعبه مربوط‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک ش�هر‪ ،‬موف�ق در ارائ�ه خدم�ات بانکداری‬ ‫الکترونیک‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک شهر با اشاره به خدمات‬ ‫الکترونیک این بانک به مشتریان گفت‪ :‬بانک شهر با هدف تسهیل‬ ‫در ارائه خدمات بانکی به مش��تریان‪ ،‬توس��عه خدم��ات بانکداری‬ ‫الکترونیک را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬رحیم‬ ‫طاهری با اش��اره به هوشمندس��ازی خدمات در بانک شهر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش از این در نظام بانکی‪ ،‬باال بودن تعداد ش��عب از جمله‬ ‫به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬کانال تلویزیونی خبر‬ ‫ترک گ��زارش داد که محمد فرازمند‪ ،‬س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در ترکیه از همکاری‬ ‫ای��ران و ترکیه در ایجاد نظ��ام مالی مقاوم در‬ ‫براب��ر تحریم ه��ای امریکا خبر داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایبنا‪ ،‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬ایجاد‬ ‫س��از کارهای جدید مال��ی‪ ،‬زمینه های تجارت‬ ‫دو جانب��ه را باوجود تحریم های ضد ایران ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬س��فیر جمه��وری اس�لامی ایران در‬ ‫ترکیه در ای��ن باره گفت‪ :‬ما ب��ه ترکیه حجم‬ ‫زی��ادی گاز ص��ادر می کنیم‪ .‬این ام��ر نیاز به‬ ‫توس��عه بیش��تری دارد‪ .‬ما نیاز به مکانیس��م‬ ‫جدی��دی داریم که بخش هایی از ان هم اکنون‬ ‫در حال کار کردن هس��تند‪ .‬می توان یک نظام‬ ‫مبادله ایجاد کرد تا به تجارت در ارزهای ملی‬ ‫منجر شود؛ ما در حال ایجاد یک بانک مشترک‬ ‫هس��تیم‪ .‬فرازمند در ادامه گفت‪ :‬توسعه روابط‬ ‫تج��اری دوجانبه‪ ،‬حق کشورهاس��ت و در این‬ ‫زمینه هیچ کار غیر قانونی نش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫دیپلمات ارشد ایرانی اظهار کرد‪ :‬این کار برای‬ ‫جلوگیری از تحریم های امریکا انجام نمی شود‪.‬‬ ‫م��ا نمی خواهیم قان��ون را دور بزنی��م‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬ایاالت متح��ده عالوه بر تحریم ها‪ ،‬درگیر‬ ‫تروریسم اقتصادی اس��ت و با این کار‪ ،‬حقوق‬ ‫کشورهای مان را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫مزیت ها و نشانه های عملکرد خوب یک بانک بود اما به مرور زمان‬ ‫و با تغییر اس��تانداردها و رویکردها‪ ،‬بانکداری الکترونیک گسترش‬ ‫یافت و درحال حاضر بانک ها به دنبال کاهش شعب فیزیکی هستند‪.‬‬ ‫طاهری افزود‪ :‬یکی از مهم ترین نمادها برای حرکت بانک شهر به‬ ‫س��مت بانکداری الکترونیک‪ ،‬تاسیس و گس��ترش پیشخوان های‬ ‫ش��هرنت به عنوان ش��عبه ای کوچک برای ارائه خدمات به صورت‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به استقبال شهروندان و مشتریان‬ ‫شبکه بانکی از خدمات پیشخوان های شهرنت و همچنین خدمات‬ ‫الکترونیک بانک ش��هر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از انج ا که پیشینه این بانک‬ ‫‪ ۱۰‬سال است خوشبختانه توانسته در زمینه بانکداری الکترونیک‬ ‫عملکرد قابل توجهی داش��ته باشد‪ .‬معاون شعب و توسعه بازاریابی‬ ‫بانک شهر گفت‪ :‬در بانکداری سنتی ارائه خدمات به گونه ای است‬ ‫که مش��تری را مجبور به دریاف��ت نوعی خاص از خدمات می کند‬ ‫در حالی که با بانکداری الکترونیک می توان دایره انتخاب مشتری‬ ‫را گسترش داد‪ .‬طاهری تاکید کرد‪ :‬اقدام های بانک شهر در حوزه‬ ‫بانکداری الکترونیک سبب افزایش سطح کیفی زندگی در شهرها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتب��اری بانک مس��کن نحوه‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ارزان قیم��ت س��اخت‬ ‫مس��کن در باف��ت فرس��وده به س��ازندگان را‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬به گ��زارش پایگاه خب��ری بانک‬ ‫مسکن‪ ،‬محمدحس��ن علمداری درباره اخرین‬ ‫وضعیت پرداخت تس��هیالت س��اخت مسکن‬ ‫در بافت ه��ای فرس��وده به س��ازندگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازندگان مسکن در بافت های فرسوده شهری‬ ‫نیز می توانند مانند س��ایر س��ازندگان اقدام به‬ ‫دریافت تسهیالت ساخت از بانک مسکن کنند‬ ‫و هیچ محدودیتی از بابت دریافت تس��هیالت‬ ‫س��اخت ندارن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به ای��ن معنا که‬ ‫س��ازندگان بافت فرس��وده نیز می توانند مانند‬ ‫س��ایر س��ازندگان از همه مس��یرهای موجود‬ ‫برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن استفاده‬ ‫کنن��د و عالوه ب��ر ان‪ ،‬یک مس��یر دیگر برای‬ ‫دریافت تس��هیالت ارزان قیمت ساخت مسکن‬ ‫در محدوده ه��ای هدف نوس��ازی و بافت های‬ ‫فرس��وده ش��هری به ص��ورت اختصاصی و بر‬ ‫اس��اس قانون برای سازنده های مسکن در این‬ ‫محدوده ها تعریف شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون نرخ س��ود تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫برای سازندگان واحدهای مسکونی در مناطقی‬ ‫غیر از محدوده بافت های فرس��وده ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫است‪ ،‬ش��رط دریافت تسهیالت ارزان قیمت ‪۹‬‬ ‫درصدی برای س��ازندگان مسکن در بافت های‬ ‫فرسوده را شرح داد‪.‬‬ ‫علم��داری در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬همه‬ ‫س��ازندگانی که از ط��رف ش��رکت بازافرینی‬ ‫ش��هری ب��رای دریافت تس��هیالت نوس��ازی‬ ‫و س��اخت مس��کن در بافت های فرس��وده به‬ ‫بانک مس��کن معرفی شوند مش��مول دریافت‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن با نرخ سود ‪ ۹‬درصد‬ ‫هستند و بانک مسکن این تسهیالت را به انها‬ ‫پرداخ��ت می کند و مش��کلی از بابت پرداخت‬ ‫نکردن تسهیالت به انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال های گذش��ته اختصاص‬ ‫نیافت��ن یارانه از س��وی دولت ب��رای پرداخت‬ ‫یارانه س��ود تس��هیالت س��اخت مس��کن در‬ ‫بافت های فرسوده مانع از دسترسی سازندگان‬ ‫ب��ه تس��هیالت ارزان قیمت بود ام��ا هم اکنون‬ ‫و بر اس��اس مصوبه دولت ب��رای اجرای طرح‬ ‫بازافرین��ی ش��هری ‪ ۵۰‬درص��د از نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت ساخت مس��کن معادل ‪ ۹‬درصد از‬ ‫نرخ سود ‪ ۱۸‬درصدی از محل وجوه اداره شده‬ ‫در قالب یارانه سود به سازندگان واجد شرایط‬ ‫اختص��اص می یاب��د و بانک مس��کن می تواند‬ ‫اقدام به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به این‬ ‫س��ازندگان به ش��رط معرفی از سوی شرکت‬ ‫بازافرینی شهری کند‪.‬‬ ‫علمداری با بیان اینکه به دلیل تامین نشدن‬ ‫یارانه س��ود تسهیالت نوسازی تا پیش از سال‬ ‫‪ ۹۷‬تسهیالت نوسازی در بافت های فرسوده در‬ ‫عم��ل ‪ ،‬با همان نرخ ‪ ۱۸‬درصد پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ش��رایط و تفاهمنامه جدید و‬ ‫به دنب��ال تامی��ن منابع پرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزان قیم��ت‪ ،‬تس��هیالت نوس��ازی مس��کن‬ ‫پرداخت شده بعد از سال ‪ ۹۷‬مشمول دریافت‬ ‫یارانه سود می شو د و نرخ سود انها ‪ ۹‬درصدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫واژه «اس��تارت اپ» ک��ه در چند س��ال گذش��ته در‬ ‫کش��ورما رواج یافته‪ ،‬ب��ه کس��ب وکارهای نوپایی گفته‬ ‫می ش��ود که با اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین ارتباطی‬ ‫و اینترنتی توانس��ته اند ضمن کارافرینی و اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫انحصار را در عرصه های مختلف بشکنند‪.‬‬ ‫رد پ��ای این گونه فعالیت های نوی��ن را می توان در به‬ ‫وجود امدن ش��رکت های پرداخ��ت در عرصه بانکداری‪،‬‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی در عرص��ه حمل ونق��ل و نی��ز‬ ‫فروشگاه های اینترنتی در حوزه عرضه کاال به مشتریان‬ ‫جست وجو کرد‪ .‬بیشتر ایجادکنندگان این نوع فعالیت ها‬ ‫جوانان خالق و مبتکری هس��تند که س��عی کرده اند به‬ ‫جای ترک وطن‪ ،‬ایده های نوین خود را در داخل کشور‬ ‫عملی کنند‪.‬‬ ‫امروزه رشد اس��تارت اپ های ایرانی نیز در حوزه های‬ ‫مالی بر کس��ی پوشیده نیس��ت؛ بحث فناوری های مالی‬ ‫چند س��ال اس��ت که در کش��ورمان مطرح شده و پای‬ ‫فین تک ها را به بازارهای پول‪ ،‬س��رمایه و بیمه باز کرده‬ ‫اس��ت اما در این سال ها مشکالت و چالش های بسیاری‬ ‫بر س��ر راه فعالی��ت فین تک ها وجود داش��ته که باعث‬ ‫کندی روند پیش��رفت انها شده است؛ مهم ترین مشکل‬ ‫وجود نداش��تن یک تعریف روش��ن و واضح از فین تک‬ ‫است‪ .‬این موضوع سبب شده تا فین تک ها برای فعالیت‬ ‫و گس��ترش فعالیت ش��ان با فراز و نش��یب هایی روبه رو‬ ‫باش��ند که همی��ن امر تدوین و تصویب قوانین ش��فاف‬ ‫و روش��ن در کنار حمایت دولت از ای��ن عرصه نواورانه‬ ‫کسب وکار را بیش از پیش ضروری می کند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬ب��رای قرارگی��ری اقتص��اد ایران در‬ ‫فهرست اقتصادهای نواورانه چاره ای نیست جز حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ ها به عنوان یکی از اضالع کسب وکارهای‬ ‫کوچک‪ .‬حمایت هایی که دامنه وسیعی را در بر می گیرد؛‬ ‫از تامی��ن مال��ی فعاالن ای��ن نوع کس��ب وکار و معرفی‬ ‫محصول به س��رمایه گذار برای ج��ذب منابع مالی مورد‬ ‫نی��از گرفته ت��ا تس��هیل دریافت مج��وز و کوتاه کردن‬ ‫بروکراس��ی های اداری که گاه هفت خوانی برای فعالیت‬ ‫نوجوانان مبتکر در این حوزه ها می شود‪.‬‬ ‫فعاالن و کارشناسان این حوزه معتقدند استارت اپ ها‬ ‫دارای ظرفیت های بالقوه ای هستند که برای فعالیت شان‬ ‫باید موانع دست و پاگیری که بر سر راه فعاالن این بخش‬ ‫وجود دارد رفع ش��ود و یک تعریف روش��ن و واضحی از‬ ‫فعالیت شان در کشور ارائه شود‪.‬‬ ‫تاسیس بانک مشترک‬ ‫ایران و ترکیه‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫بزرگ ترین رویداد تجاری بازار خودرو در جهان را بررسی می کند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تغییر رویکرد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها با‬ ‫اشاره به نقش نمایشگاه ها و تبدیل تهدیدها‬ ‫به فرصت به وی��ژه در زمان تحریم ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ای��ن زمینه برنامه ه��ای گوناگونی‬ ‫را تدوی��ن کرده ایم که یک��ی از انها اجرای‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی تقاضامحور است‪،‬‬ ‫چراکه پی��ش از این بیش��تر نمایش��گاه ها‬ ‫عرضه محور بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بهمن حس��ین زاده بر‬ ‫ای��ن نکت��ه تاکید کرد که برگ��زاری چنین‬ ‫نمایش��گاهی می توان��د به رون��ق صنایع و‬ ‫واحده��ای ب��زرگ تولیدی کم��ک کند تا‬ ‫تولید کنندگان داخلی براس��اس س��فارش‬ ‫مش��تری و نی��از ب��ازار کاال را تولید کنند‪،‬‬ ‫مش��کلی که اکنون بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫در عرضه کاالهای تولید ش��ده با ان روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها‬ ‫همچنین به فرامی��ن رهبر معظم انقالب و‬ ‫عزم ج��دی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��رای برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫ب��ا رویک��رد رون��ق تولید هم اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با هماهنگی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری به دنبال ایجاد هماهنگی‬ ‫ب��رای بهره گی��ری از فناوری ه��ای روز‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در صنایعی مانند‬ ‫خودرو‪ ،‬معدن‪ ،‬س��یمان‪ ،‬مس و شرکت های‬ ‫تولید کننده که به تجهیزات انها نیاز داریم‪،‬‬ ‫هس��تیم به طوری که تولید کننده و نهادهای‬ ‫عال��ی مرتبط با تفاه��م‪ ،‬تعامل‪ ،‬هم افزایی و‬ ‫بررس��ی نیازها و مش��کالت برای برون رفت‬ ‫از وضعی��ت تحریم��ی به یک ه��دف واحد‬ ‫برسند که این مهم تاکنون مغفول مانده ب‬ ‫ود ‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بین المللی نمایشگاه ها در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای پیش��گام ش��دن و ارج نهادن به‬ ‫ح��وزه فن��اوری و کس��ب و کاره��ای نوین‬ ‫قرار اس��ت در کنار برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی به طور همزمان اس��تارت اپ های‬ ‫تخصص��ی ه��م در ان حض��ور یابن��د ک��ه‬ ‫در نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی ای��ن برنام��ه اجرایی ش��ده و‬ ‫ثمربخش ب��وده اس��ت و ادامه دارتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از ‪ ۳۰‬محصول‬ ‫دانش بنیان در ایران هلث‬ ‫برگزارکنن��ده و رئی��س برگزاری بیس��ت‬ ‫و دومین نمایش��گاه بین الملل��ی تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی و ازمایش��گاهی‬ ‫گفت‪ :‬اداره کل تجهیزات وزارت بهداش��ت‬ ‫‪ ۳۰‬محص��ول دانش بنی��ان و خ��اص در‬ ‫نمایش��گاه ایران هل��ث رونمای��ی خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ادری��س مازندرانی در اس��تانه برگزاری‬ ‫بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی و‬ ‫ازمایشگاهی (ایران هلث) به ایرنا اظهارکرد‪:‬‬ ‫این محصوالت به دس��ت فرزن��دان توانمند‬ ‫ایرانی تولید ش��ده که افتخاری برای کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه حض��ور بی��ش از ‪ ۴۸۰‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬دانش بنی��ان و خارج��ی در‬ ‫این نمایش��گاه اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬این‬ ‫مجموعه ه��ا در ت�لاش برای انتق��ال دانش‬ ‫و فن��اوری در ح��وزه تجهی��زات پزش��کی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مازندرانی به افزایش ش��رکت های داخلی‬ ‫در این نمایش��گاه اش��اره کرد و افزود‪ :‬رشد‬ ‫شرکت های داخلی در راستای افزایش سهم‬ ‫بازار بوده اس��ت و حدود ‪ ۳۸‬شرکت از ‪۱۶‬‬ ‫کش��ور خارج��ی در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی مساحت این نمایشگاه را حدود ‪۳۶‬‬ ‫هزار مترمربع اعالم کرد و گفت‪ :‬این رویداد‪،‬‬ ‫نمای��ش بی نظیری از توانمندی کش��ور در‬ ‫حوزه تجهیزات پزشکی است‪.‬‬ ‫بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی و‬ ‫ازمایش��گاهی (ایران هل��ث) از ‪ ۱۹‬ت��ا ‪۲۲‬‬ ‫خ��رداد پذی��رای عالقه من��دان ای��ن حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از فرانکفورت تا ترکیه با نمایشگاه اتومکانیکا‬ ‫شروین اشیدری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه های مرتب��ط با صنعت خ��ودرو عموما در‬ ‫سراس��ر جهان با استقبال گسترده ای روبه رو می شوند و‬ ‫اتومکانیکا نیز یکی از همین موارد اس��ت‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ج��ز ء یکی از بزرگ ترین رویدادهای تجاری بازار خودرو‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی‪ ،‬نمایش��گاه های خ��ودرو از طرفداران‬ ‫گس��ترده ای در جه��ان برخ��وردار هس��تند و س��االنه‬ ‫رویدادهای متعددی در کشورهای گوناگون در این زمینه‬ ‫برگزار می شود‪ .‬شاید بتوان گفت نمایشگاه های مرتبط‬ ‫ب��ا قطعات و خدمات پس از ف��روش بازدیدکنندگان به‬ ‫نسبت کمتری داشته باشند اما در این میان اتومکانیکا‬ ‫توانس��ته جایگاه بس��یار خوبی کسب کند‪ .‬اتومکانیکا با‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵۰۰‬ش��رکت کننده‪ ،‬بزرگ ترین نمایش��گاه‬ ‫تج��اری مرتب��ط با خدم��ات پس از ف��روش و قطعات‬ ‫خودرو به ش��مار می رود‪ .‬نمایشگاه یاد شده هر دو سال‬ ‫یک ب��ار در فرانکفورت المان میزب��ان بازدیدکنندگان‬ ‫ح��وزه خ��ودرو و متخصصان این صنعت می ش��ود‪ .‬این‬ ‫رویداد در گذشته ‪ ۹‬روزه برگزار می شد اما درحال حاضر‬ ‫م��دت زمان برگزاری ان ‪ ۵‬روزه اس��ت‪ .‬درباره جزئیات‬ ‫برگ��زاری و م��واردی ک��ه در این نمایش��گاه به نمایش‬ ‫گذاش��ته می ش��ود می توان به قطعات و ل��وازم خودرو‪،‬‬ ‫محصوالت مرتبط با شست و ش��و‪ ،‬تجهیزات کارگاهی و‬ ‫لوازم جانبی مرتبط با ترمیم رنگ بدنه اش��اره کرد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه در شهرهای گوناگون جهان برپا می شود که‬ ‫به معرفی برخی از مهم ترین انها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫به طور تقریبی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد‬ ‫شرکت کنندگان‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫فرانکفورت‪،‬‬ ‫قطعه سازان‬ ‫خودرو بودند‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪،‬‬ ‫اتومکانیکا‬ ‫توانست فرصت‬ ‫بسیار مناسبی‬ ‫برای انها باشد تا‬ ‫تولیدات خود را‬ ‫در یک نمایشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫معرفی کنند‬ ‫اگر بخواهیم گذری به تاریخچه نمایش��گاه اتومکانیکا‬ ‫داشته باشیم باید به سال ‪ ۱۳۵۰‬خورشیدی بازگردیم‪،‬‬ ‫زمانی که برگزارکننده نمایشگاه خودرو فرانکفورت این‬ ‫رویداد را لغو کرد و قرار شد در ماه های بعد ان را برگزار‬ ‫کند‪ .‬یوهان هانریش فورد‪ ،‬برگزار کننده این نمایش��گاه‬ ‫و عضو انجمن صنعت خودرو المان به دلیل اینکه هزینه‬ ‫نمایشگاه نسبت به سود ان مناسب نبود این کار را انجام‬ ‫داد‪ .‬گفتن��ی اس��ت که لغو روی��داد خودرویی المان در‬ ‫ان س��ال باعث صرف هزینه هایی در این زمینه نیز شد‬ ‫اما اواس��ط همان سال رویداد جدیدی به نام اتومکانیکا‬ ‫‪( ۷۱‬اش��اره به س��ال برگزاری میالدی) برپا ش��د‪ .‬ایده‬ ‫برپایی چنین نمایشگاهی از سمت انجمن وسایل نقلیه‬ ‫موت��وری المان‪ ،‬پمپ بنزین ها و گاراژها مطرح ش��د تا‬ ‫بتوانند تولیدات خود را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه بای��د گفت ک��ه به ط��ور تقریبی ‪۹۰‬‬ ‫درصد شرکت کنندگان نمایش��گاه خودرو فرانکفورت‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان خودرو بودند‪ .‬ب��ه همین دلیل‪ ،‬اتومکانیکا‬ ‫توانس��ت فرص��ت بس��یار مناس��بی برای انها باش��د تا‬ ‫تولی��دات خ��ود را در یک نمایش��گاه تخصصی معرفی‬ ‫کنند‪ .‬نخستین دوره اتومکانیکا در شهریور سال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۱۹۷۱‬میالدی) برگزار ش��د که ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫بازدیدکننده و ‪ ۴۰۰‬ش��رکت کننده داش��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫گس��تردگی میزان شرکت کننده ها تصمیم گرفته شده‬ ‫که این نمایشگاه به طور مستمر در اینده نیز برپا شود‪ .‬از‬ ‫ان تاریخ به بعد اتومکانیکا مسیر رشد خود را پیدا کرد و‬ ‫در سال سال ‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی این نمایشگاه در فضایی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار مترمربع برپا شد‪ .‬شروع برپایی این‬ ‫روی��داد از فرانکف��ورت المان بود و امروزه در ‪ ۱۶‬ش��هر‬ ‫از کش��ورهای گوناگ��ون از جمل��ه بیرمینگهام‪ ،‬بوینس‬ ‫ای��رس‪ ،‬ش��یکاگو‪ ،‬دوبی‪ ،‬هوچین مین��ح‪ ،‬کواالالمپور‪،‬‬ ‫مادرید‪ ،‬مکزیکوس��یتی‪ ،‬مسکو‪ ،‬دهلی‪ ،‬سن پترزبورگ و‬ ‫شانگهای برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای فرانکفورت‬ ‫همان گون��ه ک��ه گفته ش��د هویت اصلی نمایش��گاه‬ ‫اتومکانی��کا به فرانکفورت الم��ان بازمی گردد‪ .‬عالوه بر‬ ‫تاریخچه برگزاری این نمایش��گاه که برای نخس��تین بار‬ ‫در فرانکفورت برگزار ش��د؛ س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی‪،‬‬ ‫اتومکانیکا در این ش��هر از قطعه س��ازان خودرو میزبانی‬ ‫کرد‪ .‬در این س��ال بیش از ‪ ۴۸۲۰‬ش��رکت کننده در این‬ ‫نمایش��گاه حضور پیدا کردند‪ .‬دوره بعد این نمایش��گاه‬ ‫نیز در س��ال ‪ ۹۷‬برپا ش��د‪ .‬سال اینده نیز قرار است ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬ش��هریور دوره ‪ ۲۶‬این نمایش��گاه در فرانکفورت‬ ‫اتومکانیکای دهلی هر س��ال در مرکز نمایشگاهی پراگاتی برگزار‬ ‫و بخش ه��ای گوناگونی از جمله تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬کارواش و لوازم‬ ‫جانبی را شامل می شود‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬این نمایشگاه قصد دارد با شکل و شمایل‬ ‫جدید دوره بعدی خود را اغاز کند و قرار است ‪ ۱۰‬بخش‬ ‫گوناگ��ون از جمله رنگ و بدن��ه‪ ،‬تایر و چرخ‪ ،‬عیب یابی‬ ‫و تعمیر خودرو در این نمایشگاه حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر بخش های یاد ش��ده‪ ،‬در ح��وزه مرتبط با‬ ‫خودروهای کالس��یک نیز قرار اس��ت در این نمایشگاه‬ ‫فعالیت های��ی انج��ام ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه تایر و‬ ‫خودروهای کالس��یک از س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه بخش های این‬ ‫نمایشگاه اضافه شد‪ .‬ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است‬ ‫که براس��اس گزارش ها حدود ‪۵‬هزار ش��رکت کننده در‬ ‫اخرین دوره حضور داش��تند و این موضوع نشان دهنده‬ ‫گس��تردگی و پراهمیت بودن این نمایش��گاه در ش��هر‬ ‫فرانکفورت است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای ترکیه‬ ‫کشور همسایه ایران یعنی ترکیه‪ ،‬سال هاست میزبانی‬ ‫اتومکانیکا در شهر استانبول را برعهده دارد‪ .‬ترکیه یکی‬ ‫از کشورهایی است که در زمینه تولید و صادرات قطعات‬ ‫خودرو پیشتاز است و در این زمینه نمایشگاه اتومکانیکا‬ ‫نیز در این کشور توانسته موفقیت قابل توجهی را کسب‬ ‫کند‪ .‬نخس��تین دوره اتومکانیکا ترکیه در س��ال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی(‪1380‬خورش��یدی) برگ��زار ش��د و با توجه به‬ ‫ظرفیت های باالی این کشور در زمینه قطعات توانست‬ ‫پیش��رفت قابل توجهی داشته باشد‪ .‬گفتنی است که در‬ ‫‪ ۴‬روز برگزاری این نمایشگاه سال قبل بیش از ‪۴۶‬هزار‬ ‫بازدیدکننده و ‪ ۱۳۵۱‬شرکت کننده حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫رویداد یادشده در مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول‬ ‫برگزار می شود و بیشتر مراجعه کنندگان برای بازدید از‬ ‫این نمایشگاه به تورهای نمایشگاهی مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل ترکیه به واسطه نمایشگاه اتومکانیکا نیز‬ ‫توانس��ته است گردش��گران گوناگونی را به سوی خود‬ ‫جل��ب می کند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه ترکی��ه هم در اروپا و‬ ‫هم در اس��یا اس��ت تمامی متخصصان در زمینه تولید‪،‬‬ ‫توزی��ع و تعمی��رات در صنعت خ��ودر را از دو قاره گرد‬ ‫هم می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای دوبی‬ ‫اتومکانی��کای دوب��ی در میان س��ایر نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تجاری کامال شناخته شده است‪ .‬این نکته را‬ ‫می توان با توجه به حضور بیش از ‪ ۱۹۵۵‬شرکت کننده‬ ‫از ‪ ۵۷‬کش��ور جهان فهمید‪ .‬گفتنی است حدود ‪۲۹‬هزار‬ ‫بازدیدکننده حرفه ای از سراسر جهان به دوبی می ایند‬ ‫تا انواع نواوری ها را مشاهده کنند و شبکه تجاری خود‬ ‫را توسعه دهند‪ .‬با توجه به اظهارات کارشناسان صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬اتومکانیکای دوبی جزء یکی از ‪ ۱۰‬رویداد مهم‬ ‫در اسیا به شمار می رود‪ .‬این نمایشگاه امسال نیز از ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬خرداد برگزار خواهد شد و انتظار می رود بیش از‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬شرکت کننده در ان حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای ژوهانسبورگ‬ ‫اتومکانی��کای ژوهانس��بورگ یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫رویداده��ای تجاری بخش خودرو در قاره افریقا اس��ت‪.‬‬ ‫افریق��ا هر دو س��ال یک ب��ار در ژوهانس��بورگ میزبان‬ ‫اتومکانی��کا ب��وده و ب��ا توجه به اینکه ای��ن رویداد تنها‬ ‫نمایشگاه اتومکانیکا در قاره افریقا است به همین دلیل‬ ‫بس��یاری از متخصصان حوزه خودرو را به س��مت خود‬ ‫جلب می کند‪ .‬در پنجمین دوره این نمایش��گاه بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬ش��رکت کننده حضور داشتند و محصوالت خود را‬ ‫ب��ه ‪۱۳‬هزار بازدیدکننده تخصص��ی معرفی کردند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه امسال نیز از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬شهریور در افریقا برپا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از جمله بخش های این نمایشگاه می توان‬ ‫ب��ه تعمیر و نگهداری‪ ،‬سیس��تم ها و الکترونیک و لوازم‬ ‫مرتبط با شخصی سازی خودرو اشاره کرد‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫یکس��ری از بخش ه��ا در نمایش��گاه های اتومکانیکا که‬ ‫در ش��هرهای گوناگون برگزار می ش��ود‪ ،‬ثابت است اما‬ ‫در برخ��ی مواد ش��اهد بخش های دیگ��ری نظیر تایر و‬ ‫خودروهای کالسیک نیز هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای بیرمینگهام‬ ‫نمایشگاه اتومکانیکای بیرمینگهام از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬خرداد‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در انگلیس برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه را می توان‬ ‫از جمل��ه رویدادهای پیش��رو در زنجیره تامین صنعت‬ ‫خودرو و بازار خدمات پس از فروش در بریتانیا دانست‪.‬‬ ‫در اتومکانیکای بیرمینگهام بهترین ها در زمینه نواوری‪،‬‬ ‫اموزش و شبکه سازی برای بخش در حال رشد صنعت‬ ‫خودرو انگلیس ارائه می ش��ود‪ .‬این نکته را باید گفت که‬ ‫بی��ش از ‪۱۰‬هزار بازدیدکنن��ده در زمینه های خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش و زنجیره تامی��ن در ‪ 3‬روز برگزاری از‬ ‫نمایشگاه یادشده بازدید می کنند‪ .‬این بازدیدکنندگان‬ ‫عالوه بر دیدار از ‪ ۵۰۰‬غرفه در این نمایشگاه می توانند‬ ‫در س��مینارهای گوناگون مرتبط ب��ا خودرو نیز حضور‬ ‫داش��ته باش��ند و درباره فناوری های جدید و اینده این‬ ‫صنع��ت اطالعات کس��ب کنند‪ .‬این روی��داد نیز مانند‬ ‫س��ایر نمایش��گاه های اتومکانیکا از بخش های قطعات‪،‬‬ ‫الکترونیک و سیس��تم ها‪ ،‬لوازم جانبی سفارشی‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگه��داری‪ ،‬مدیریت و راه حل های دیجیتال تش��کیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬اتومکانیکای بیرمینگهام قرار است امسال از‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬خرداد برگزار شود‪.‬‬ ‫امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود‬ ‫گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت نمایشگاهی در روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با همکاری انجمن‬ ‫برگزارکنن��دگان رویداده��ای نمایش��گاهی‬ ‫ای��ران‪ ،‬انجم��ن س��ایت داران و انجم��ن‬ ‫غرفه س��ازان ته��ران‪ ،‬امروز (‪۱۲‬خ��رداد) در‬ ‫محل جایگاه بزرگ نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران جش��ن روز جهانی‬ ‫نمایشگاه ها را برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ژوئ��ن ‪ ۲۰۱۹‬به عن��وان روز جهان��ی‬ ‫نمایش��گاه ها شناخته می ش��ود که در کشور‬ ‫م��ا به دلیل همزمان ب��ا تعطیالت ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫‪ ۳ ،۹۸‬روز زودتر ش��اهد اجرای این جش��ن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایج��اد هماهنگ��ی در عنوان ه��ای‬ ‫نمایش��گاه های اس��تانی‪ ،‬ارتق��ای کیفی��ت‬ ‫خدمات ب��رای دارندگان س��ایت ها و رعایت‬ ‫کامل اصول مش��تری مداری ازس��وی انها و‬ ‫از همه مهم تر به رس��میت شناختن فعالیت‬ ‫نمایش��گاهی به عنوان ی��ک فعالیت صنعتی‬ ‫بر اساس طبقه بندی های بین المللی از جمله‬ ‫اهداف برگزاری این ایین است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که روز جهانی نمایش��گاه ها‬ ‫ی��ا «‪ » global exhibitions day‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به پیش��نهاد ش��اهرخ مدرس‪،‬‬ ‫پژوهش��گر و کارش��ناس ح��وزه برگ��زاری‬ ‫رویدادها به سازمان یوفی ارائه شد و در سال‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ا موافقت این مجموعه‪ ،‬به عنوان متولی‬ ‫اصلی صنعت نمایش��گاهی در جهان به اجرا‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫ه��دف اصل��ی برگ��زاری روز جهان��ی‬ ‫نمایش��گاه ها ایجاد همبس��تگی جهانی بین‬ ‫تمام��ی فعاالن این صنعت اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫منظور هر کش��ور متناسب با توانمندی های‬ ‫خود در این رویداد ش��رکت می کند و ان را‬ ‫گرامی می دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در ایران نیز در دو سال‬ ‫گذشته شاهد برگزاری این ضیافت بودیم که‬ ‫فعاالن صنعت دور هم جمع شده اند و برخی‬ ‫تصمیم ه��ا مهم نیز با انتف��اع جمعی گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در س��ال جاری و برای برگزاری‬ ‫دوره س��وم این رویداد شاهد حضور گسترده‬ ‫رسانه ها نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای هند‬ ‫اتومکانیکا در هند نیز برگزار می ش��ود و سال گذشته‬ ‫از ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۲۸‬بهم��ن این نمایش��گاه در دهل��ی میزبان‬ ‫عالقه مندان ب��ه صنعت خودرو بود‪ .‬اتومکانیکای دهلی‬ ‫فقط نمایش��گاه تخصصی صنعت خودرو در هند است و‬ ‫می توان گفت این نمایش��گاه یکی از محل های مناسب‬ ‫برای مالقات بخش ها و تجارت های مشهور در کشورها‬ ‫جهان س��وم است‪ .‬به طور کلی این نمایشگاه را می توان‬ ‫یکی از جدیدترین شعبه های اتومکانیکا دانست چراکه‬ ‫قدمت ان کمتر از ‪ ۱۰‬سال است‪.‬‬ ‫اتومکانی��کای دهلی هر س��ال در مرکز نمایش��گاهی‬ ‫پراگاتی برگزار می ش��ود و بخش های گوناگونی از جمله‬ ‫تعمی��ر و نگه��داری‪ ،‬کارواش و لوازم جانبی را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نکته را نیز باید گفت که شرکت کنندگان‬ ‫اتومکانی��کای هند از ‪ ۳۰‬کش��ور گوناگون در ان حضور‬ ‫پی��دا می کنند و ‪ ۲۰‬ه��زار بازدیدکنن��ده تخصصی‪ ،‬از‬ ‫نزدیک با فناوری های جدید حوزه خودرو اشنا خوهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومکانیکای سایر کشورها‬ ‫از جمل��ه س��ایر ش��هرهایی ک��ه در انها نمایش��گاه‬ ‫اتومکانیکا برپا می ش��ود می توان به ش��انگهای‪ ،‬مادرید‬ ‫و س��ن پترزبورگ اش��اره ک��رد‪ .‬روس��یه نی��ز از جمله‬ ‫کشورهایی اس��ت که در زمینه نمایشگاه های مرتبط با‬ ‫خودرو س��عی کرده است از سایر کشورها عقب نماند و‬ ‫هر س��ال در روزهای پایانی اسفند نمایشگاه اتومکانیکا‬ ‫را برگزار می کند‪ .‬گفتنی اس��ت که کارشناس��ان از این‬ ‫نمایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای صنعت‬ ‫خودرو در روسیه یاد می کنند‪ .‬همین موضوع باعث شده‬ ‫نه تنها از روس��یه‪ ،‬بلکه از بس��یاری از کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫برای و مشاهده جدیدترین محصوالت مرتبط با صنعت‬ ‫خودرو به این نمایشگاه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر روسیه‪ ،‬اسپانیا نیز از سال ‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی‬ ‫میزبان نمایش��گاه اتومکانیکا ش��د و مادرید نیز به جمع‬ ‫برگزارکنندگان پیوست‪ .‬اخرین اتومکانیکای مادرید در‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬برگزار شد ضمن اینکه در اخرین دوره این‬ ‫رویداد توانس��ت بیش از ‪۵۶‬ه��زار بازدیدکننده و ‪۶۸۵‬‬ ‫شرکت کننده را از ‪ ۲۷‬کشور جهان به سمت خود جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اتومکانیکای شانگهای در کشور چین نیز یکی دیگر از‬ ‫نمایندگان این نمایشگاه است‪ .‬در این نمایشگاه فعاالن‬ ‫حوزه خودرو از ‪ ۶۰‬کشور جهان گرد هم جمع می شوند‬ ‫و مانند س��ایر کش��ورهای برگزارکننده ای��ن رویداد به‬ ‫معرف��ی دس��تاوردها و زنجی��ره تامی��ن ارائه دهندگان‬ ‫خدمات خودرویی می پردازند‪ .‬این نمایش��گاه از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬خورشیدی فعالیت خود را شروع کرد و با نگاهی‬ ‫به دوره های جدید ان می توان به این نکته دست یافت‬ ‫که هر سال بیش از ‪۳‬هزار قرارداد مهم در زمینه خودرو‬ ‫بین شرکت های گوناگون امضا می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فرایند دریافت مجوز تاسیس یک واحد صنایع معدنی را بررسی کرد‬ ‫هفت خوان و یک مجوز‬ ‫‹ ‹دادن مجوز اولیه بیشتر از یک ماه طول نمی کشد‬ ‫س��یف اهلل امی��ری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مراحل ثبت‬ ‫برای تاس��یس یک واحد صنعتی بر این اس��اس اس��ت که ابتدا‬ ‫باید درخواس��ت کننده در سایت بهین یاب ثبت نام اینترنتی کند‬ ‫و همزمان درخواس��تی را به س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بفرستد‪ .‬امیری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ثبت نام‬ ‫در س��ایت بهین یاب مستلزم ارائه برخی مدارک است که باید در‬ ‫این س��ایت ارائه ش��ود‪ .‬پس از این مراحل‪ ،‬این طرح در وزارتخانه‬ ‫مورد بررس��ی و کارشناسی قرار می گیرد‪ .‬در وزارتخانه دفتری با‬ ‫عنوان دفتر طرح ها وجود دارد که این طرح ها را موردبررسی قرار‬ ‫می دهد و چنانچه طرح موردنظر پس از بررس��ی‪ ،‬شرایط الزم را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تایید ان از طریق سایت بهین یاب به استان موردنظر‬ ‫فرس��تاده می ش��ود که پس از ان‪ ،‬جواز تاسیس از طریق استان‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬این مراحل دریافت جواز تاسیس برای طرح های‬ ‫بزرگ است‪ .‬درباره سایر طرح های کوچک نیز درخواست به شکل‬ ‫استانی انجام شده و در همان استان بررسی انجام و جواز تاسیس‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که تا پیش از سایت‬ ‫بهین یاب درخواست ها چگونه انجام می شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از س��ایت بهین یاب درخواس��ت ها از طریق استان ها جمع اوری‬ ‫می شد و به دفتر طرح ها در وزارتخانه فرستاده می شد اما اکنون‬ ‫س��ایت بهین یاب چندسالی است که راه اندازی شده و در ابتدای‬ ‫کار از طریق این س��ایت درخواس��ت اولیه انجام می شود‪ .‬امیری‬ ‫درباره ش��رایط موردنظر برای دادن مج��وز کارخانه عنوان کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹مجوزهایی که بیش از یک سال زمان می برند‬ ‫درباره فرایند دریافت مجوز برای واحدهای فراوری علی حس��ین‬ ‫زاوی��ه‪ ،‬دبیر انجمن صنعت نس��وز ای��ران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای دریافت مجوز ایجاد یک واحد فراوری یا کارخانه‬ ‫باید از طریق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام کرد و تا این‬ ‫مرحله اقدام چندان مشکل به نظر نمی رسد و زمان بر نیست‪ .‬زاویه‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اما موضوع پس از گرفتن مجوز از سوی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز می شود‪ ،‬چراکه باید به دنبال‬ ‫دریافت مجوز از س��وی س��ازمان های مختلف بود‪ .‬این سازمان ها‬ ‫شامل سازمان محیط زیست‪ ،‬اداره منابع طبیعی‪ ،‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬است که دریافت مجوز و پروانه از سوی این سازمان ها‬ ‫بروکراس��ی طوالنی مدتی را پشت سر می گذارد‪ .‬زوایه در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که این بروکراس��ی تا چه اندازه زمان بر است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای گرفتن این مجوزها به ویژه در حوزه های محیط زیست‬ ‫ممکن است سال ها در رفت و امد بود و حتی مجوز را هم دریافت‬ ‫نکرد‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که مسائل محیط زیست بسیار‬ ‫مهم هس��تند‪ ،‬گمان نمی کنید که سختگیری های این نهاد برای‬ ‫مجوز دادن تا حدی موردقبول باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یک موضوع این است‬ ‫که گرفتن مجوزهای محیط زیس��ت بسیار زمان بر است و گاهی‬ ‫بیشتر از یک سال زمان می برد و موضوع دیگر ان است که بسیار‬ ‫پیش می اید کس��انی که در محیط زیس��ت مجوز صادر می کنند‬ ‫تا حدی س��لیقه ای عمل می کنند و با این روند کار را طوالنی یا‬ ‫حتی متوقف می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت های�ی ک�ه زمان گرفتن مج�وز را کوتاه تر‬ ‫می کنند‬ ‫همچنین درباره فرایند دریافت مجوز برای تاسیس یک کارخانه‪،‬‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‪ ،‬کارشناس سیمان در گفت وگو با‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬دریافت مجوز ب��رای ایجاد یک واحد فراوری‬ ‫یا صنایع معدنی‪ ،‬بروکراس��ی طوالنی مدت از یک تا چند س��ال‬ ‫را می طلب��د که زی��ر نظر چندین وزارتخانه و س��ازمان ازجمله‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان منابع طبیعی‪ ،‬سازمان‬ ‫محی��ط زیس��ت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان می��راث فرهنگی‬ ‫و س��ازمان اس��تاندارد و‪ ...‬اس��ت تا یک کارخانه جواز تاسیس و‬ ‫پ��س از ان ج��واز بهره برداری و تولید را بگیرد؛ مجوزهایی که در‬ ‫برخی زمینه ها الزم و ضروری به نظر می رسند اما در برخی مواقع‬ ‫روند به دست اوردن ش��ان دست وپاگیر می شود و تا سال ها طول‬ ‫می کشد‪ .‬البته در این میان برخی از رانت هایی برخوردار هستند‬ ‫که روند مجوز گرفتن برای شان اسان تر از سایرین می شود‪.‬‬ ‫زمین و مکان و چرایی تاسیس و امکانات الزم برای تاسیس یک‬ ‫کارخانه در دفتر طرح های وزارتخانه موردبررس��ی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرسش که از نظر زمانی مجوز گرفتن‬ ‫چه اندازه طول می کش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر درخواس��تی کل ش��رایط را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ممکن است این کار ‪ ۱۵‬روز تا یک ماه طول بکشد‪.‬‬ ‫جواز تاسیس یک برگه است و زمانی اعتبار پیدا می کند که تمام‬ ‫مراحل ان پشت سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای گرفتن مجوز تاس��یس کارخانه یک بروکراس��ی‬ ‫طوالنی مدت��ی را بای��د طی کرد‪ ،‬در ابتدا باید از س��وی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز اولیه گرفته شود اما بروکراسی های‬ ‫بع��دی پس از گرفتن این مجوز اس��ت‪ .‬در این راس��تا مهم ترین‬ ‫مجوز‪ ،‬از سوی سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫البته س��ازمان محیط زیس��ت مجوزی که صادر می کند به نوعی‬ ‫مجوز مشروط یا ازمایشی به شمار می رود که این مجوز مشروط‬ ‫در ادامه کار و با توجه به اقدام های بعدی و در زمان بهره برداری‬ ‫دوباره باید موردتایید قرار گیرد‪ .‬از سوی دیگر باید استعالم هایی‬ ‫از س��وی جهاد کش��اورزی گرفته ش��ود که مکان و زمین مورد‬ ‫س��اخت کارخانه‪ ،‬زمین کش��اورزی یا نزدیک به محل دامپروری‬ ‫نباشند‪ .‬از این رو مجوز تاسیس کارخانه به سرعت و به راحتی داده‬ ‫نمی شود‪ .‬صباغیان بیدگل در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تا این مرحله‬ ‫که عنوان شد درحقیقت صدور جواز تاسیس است که از گرفتن‬ ‫مجوز تا تاس��یس کارخانه اگر وقفه ای پیش نیاید‪ ،‬به طور معمول‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۶‬ماه زمان می برد‪ .‬بعد از ‪ ۳۶‬ماه حالت خوش��بینانه‬ ‫این اس��ت که به ش��رکت مجوز بهره برداری داده می ش��ود‪ .‬پس‬ ‫از بهره برداری نیز س��ازمان محیط زیس��ت همچن��ان بر کارخانه‬ ‫نظارت خواهد داش��ت و در صورت الودگی ممکن اس��ت مجوز‬ ‫داده شده را نیز باطل کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه زمانی که کارخانه‬ ‫به تولید رس��ید باید از س��وی سازمان استاندارد نیز مجوز الزم را‬ ‫دریافت کند به عبارتی باید کاالی تولیدش��ده کارخانه مش��مول‬ ‫اس��تانداردهای داخلی کشور باشد‪ .‬بنابراین از زمان بهره برداری‬ ‫به بعد‪ ،‬مجوزهای محیط زیس��ت و سازمان استاندارد همواره باید‬ ‫موردتایی��د قرار گیرد و ممکن اس��ت این س��ازمان ها مجوزهای‬ ‫داده ش��ده خود را ب��ه خاطر عملکرد کارخان��ه لغو کنند چراکه‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت پاالیش ه��ای دوره ای از کارخانه انجام‬ ‫می دهد و سازمان استاندارد نیز همواره استاندارد بودن کاال را به‬ ‫ش��کل دوره ای موردبررسی قرار می دهد‪ .‬این کارشناس سیمان‬ ‫در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته در زمینه کارخانه های صنایع معدنی‬ ‫فرایندی دیگر‪ ،‬گرفتن مجوز از واحد معادن از س��وی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که باید معادن موردنیاز در نزدیکی‬ ‫کارخانه قرار داش��ته باشند‪ .‬صباغیان بیدگل تاکید کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگ��ر در ابتدای امر برای دریافت مجوز این مس��ئله مورد تایید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که وجود کارخانه ای تا چه‬ ‫حس��ن صباغیان بیدگل‪ :‬فرایند طوالنی شدن دریافت مجوز‪ ،‬به مکان مجوز‪،‬‬ ‫افرادی که قرار است کارخانه تاسیس کنند و همین طور ارتباطات افراد برای‬ ‫گرفتن مجوز بستگی دارد‬ ‫اندازه ضروری است‪ ،‬برای نمونه در حال حاضر دیگر به واحدهای‬ ‫س��یمانی به دلیل اش��باع بودن این صنعت جواز تاس��یس داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که فرایند دریافت مجوز‬ ‫تا چه اندازه دس��ت و پاگیر اس��ت یا طی کردن این فرایند الزم‬ ‫و ضروری اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬البته فرایند طوالنی شدن دریافت‬ ‫مجوز به مکان مجوز‪ ،‬به افرادی که قرار اس��ت کارخانه تاس��یس‬ ‫کنند و همین طور به ارتباطات افراد برای گرفتن مجوز بس��تگی‬ ‫دارد‪ .‬در این زمینه داش��تن رانت هم می تواند گرفتن مجوزها را‬ ‫س��اده تر کند‪ .‬البته افرادی که رانت دارند نیز دو دس��ته هستند؛‬ ‫دس��ته ای ک��ه کارها را به صورت صحیح پی��ش برده و از حداقل‬ ‫زمان اس��تفاده می برند و دس��ته ای دیگر فقط از رانت اس��تفاده‬ ‫می کنند و کار خود را پیش می برند‪ .‬وی همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا واحدهای توسعه ای نیز برای گرفتن مجوز همین‬ ‫فرایند را طی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح های توس��عه ای برای گرفتن‬ ‫مج��وز به طور معمول فرایند کمتری را ط��ی می کنند و گرفتار‬ ‫مجوز سازمان منابع طبیعی و‪ ...‬نیستند اما ایجاد الودگی نکردن‬ ‫و اس��تاندارد بودن تولیدات این واحده��ا باید بعد از بهره برداری‬ ‫موردکنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز طرح های توسعه ای‬ ‫همچنین درباره مجوز طرح های توسعه ای در یک مجموعه‪ ،‬فرزاد‬ ‫ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل ف��والد هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای ایجاد واحدهای توس��عه ای باید مجوز تاس��یس گرفت‬ ‫و هم��ان مراحل اولیه را طی ک��رد‪ .‬باید پروانه های بهره برداری و‬ ‫مجوزهای محیط زیس��ت را دریافت کرد‪ .‬از س��وی دیگر باید در‬ ‫زمینه تامین اب و سایر انرژی ها واحدهای فراوری موردتایید قرار‬ ‫گیرند‪ .‬از سوی دیگر باید زیرساخت ها‪ ،‬جاده و راه اهن برای طرح‬ ‫توس��عه ای درنظر گرفته ش��وند‪ ،‬اگر یک واحدی صادرات انجام‬ ‫ده��د‪ ،‬اتص��ال ان به دریا مهم اس��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد هرمزگان‬ ‫در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬دریافت مجوزهای محیط زیس��تی موضوع‬ ‫زمان بری است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مصرف برق کشور‬ ‫امسال ‪ ۵‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر با‬ ‫تاکید بر اینکه اوج مصرف برق کشور تاکنون‬ ‫ب��ه ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مصرف برق امسال حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد‬ ‫و در برخی مناطق تا ‪ ۱۲‬درصد نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت نی��رو‪ ،‬مصطف��ی‬ ‫رجبی مش��هدی توان قابل تامین امس��ال را‬ ‫‪ ۵۹‬هزار مگاوات دانس��ت و افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫پیش بینی های اولیه‪ ،‬اوج مصرف برق امس��ال‬ ‫به ‪ ۶۲‬هزار مگاوات خواهد رس��ید که درصدد‬ ‫هس��تیم ب��ا اقدام ه��ای مدیری��ت مصرف و‬ ‫هم��کاری م��ردم بتوانیم با هم��ان توان قابل‬ ‫تامین بدون خاموشی پیش برویم‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی توانیر‬ ‫با اش��اره به اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف‬ ‫خرداد امسال‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ ‬ ‫از اغاز‬ ‫مشترکان برق کش��ور کمتر از الگوی مصرف‬ ‫از برق اس��تفاده می کنند اما برای ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مش��ترک پرمصرف حدود ‪ ۱۶‬درصد افزایش‬ ‫تعرفه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی ادامه داد‪ :‬الگوی مصرف برای‬ ‫مناط��ق عادی در ماه های گرم س��ال(خرداد‪،‬‬ ‫تیر‪ ،‬مرداد و ش��هریور) ‪ ۳۰۰‬کیلووات ساعت‬ ‫در ماه است اما این رقم برای مناطق گرمسیر‬ ‫یک مانند خوزستان و بوشهر ‪ ۳‬هزار کیلووات‬ ‫س��اعت‪ ،‬مناطق گرمس��یر‪ ۲‬مانند بخش های‬ ‫میانی کش��ور حدود ‪ ۲‬هزار کیلووات ساعت‪،‬‬ ‫مناط��ق گرمس��یر‪ ۳‬ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬کیلووات‬ ‫س��اعت و در مناطق گرمس��یر‪ ۴‬حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلووات ساعت در ماه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر برای‬ ‫مش��ترکانی که نسبت به س��ال گذشته برق‬ ‫کمتری مص��رف کنند مش��وق هایی در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده و صورتحس��اب های انها کمتر‬ ‫خواهد ش�� د به ط��وری که برای مش��ترکان‬ ‫مناط��ق عادی ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت‬ ‫صرفه جویی ح��دود ‪ ۵۰۰‬ریال کاهش هزینه‬ ‫قبض در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی توانیر‬ ‫افزود‪ :‬مش��ترکان برق می توانند با اقدام های‬ ‫بس��یار س��اده میزان اوج مصرف را به ش��کل‬ ‫قابل توجه��ی دهند ب��ه گونه ای ک��ه اگر هر‬ ‫مش��ترک تنه��ا یک الم��پ را در زم��ان اوج‬ ‫مصرف خاموش کند حدود ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات در‬ ‫مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫رفتارهایی مشکوک‬ ‫برای لو دادن برنامه‬ ‫دور زدن تحریم ها‬ ‫یک عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬همان‬ ‫عده ای که می خواهند‬ ‫برنامه وزارت نفت برای‬ ‫دور زدن تحریم ه��ا را‬ ‫افش��ا کنند‪ ،‬رفتارشان‬ ‫در زمینه کرسنت هم خسارت محض بود‪ .‬جالل‬ ‫میرزایی با اش��اره به طرح استیضاح و انتقادها به‬ ‫وزی��ر نفت به ایلنا گفت‪ :‬ی��ک جریانی به زنگنه‬ ‫فش��ار می اورند که ب��رای دور زدن تحریم ها چه‬ ‫کردی‪ ،‬گویی می خواهند برنامه وزارت نفت برای‬ ‫دور زدن تحریم ها را افش��ا کنن��د و از ان طرف‬ ‫دنبال این هستند که بگویند وزارت نفت ارایش‬ ‫جنگ��ی نگرفته این در حالی اس��ت که کامال در‬ ‫جریان مجموعه فعالیت ها برای صیانت از منافع‬ ‫کش��ور‪ ،‬برخ��ورد با تحریم ه��ا و چگونگی حفظ‬ ‫بیت الم��ال هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��اید این افراد‬ ‫از اینک��ه زنگن��ه راه بخور بخ��ور را برای عده ای‬ ‫مسدود کرده ناراحت هستند و گرنه می دانند که‬ ‫او با نهادهای امنیتی در سپاه‪ ،‬وزارت اطالعات و‬ ‫دبیرخانه شورای امنیت ملی نهایت تعامل را دارد‬ ‫و مس��ائل را مدیریت می کند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫ان��رژی مجلس تاکید ک��رد‪ :‬رفتارهای این افراد‬ ‫مشکوک است و باید در زمینه نحوه عملکردشان‬ ‫در نهادهای امنیتی پیگیری ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به طرح پرونده کرسنت از سوی منتقدان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید یک گروه کارشناسی این قرارداد و پرونده را‬ ‫بازخوانی کند و ببیند اقدام هایی که در ان زمان‬ ‫برای اجرایی نش��دن قرارداد انجام شد چقدر به‬ ‫منافع کش��ور صدمه زد‪ ،‬همی��ن افراد امروز هم‬ ‫وزی��ر نفت را به باد انتق��اد می گیرند که چرا گاز‬ ‫مجانی به پاکس��تان نمی دهی��د‪ .‬میرزایی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬رفتار این عده درباره کرس��نت خس��ارت‬ ‫مح��ض بود زیرا ظرفیت های حقوقی ان قرارداد‬ ‫و منافع ملی کش��ور را به خاطر منافع شخصی و‬ ‫جناحی نادیده گرفتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ضرر پاالیشگاه های اسیایی از تحریم های ضدایرانی امریکا‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشتریان‬ ‫اسیایی سعی‬ ‫کرده اند از سایر‬ ‫منابع نفت کافی‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪،‬‬ ‫مجبور شدند‬ ‫برای تامین نفت‬ ‫مورد نیازشان‬ ‫قیمت باالتری‬ ‫بپردازند‬ ‫پاالیشگاه های اسیایی نخستین ماه بدون نفت ایران‬ ‫را س��پری کردند اما محرومیت از نفت ایران برای انها‬ ‫بدون هزینه نبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امریکا در اغاز ماه مه(اردیبهشت‪-‬‬ ‫خرداد) حاضر نش��د معافیت هایی که نوامبر (ابان‪-‬اذر)‬ ‫گذش��ته به ‪ ۸‬خریدار بزرگ نفت ایران صادر کرده بود‬ ‫تمدید کند و دولت دونالد ترامپ به طور روش��ن اعالم‬ ‫کرد قصد دارد همه صادرات ایران را متوقف کند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این نظریه اجرا شد ه اما به طور قطع‬ ‫ایران اس��تراتژی های گوناگونی را به کار بسته تا با دور‬ ‫زدن امریکا و خدمات گوناگونی که به رش��د کشتی ها‬ ‫می دهند‪ ،‬نفت خود را صادر کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار رفینیتیو ایکان‪ ۷ ،‬کش��تی ایرانی تا‬ ‫روز ‪ ۳۰‬م��اه مه محموله های خود را در بنادر اس��یایی‬ ‫تخلیه کردند و یک کش��تی دیگر قرار بود تا روز جمعه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫از ای��ن محموله ه��ا‪ ۶ ،‬محمول��ه به چی��ن رفت که‬ ‫بزرگ ترین مش��تری نفتی ایران است و دو محموله هم‬ ‫به هند رفت که دومین مش��تری ب��زرگ نفت ایران به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫س��ایر خری��داران نف��ت ای��ران از جمل��ه‬ ‫ژاپ��ن و کره جنوب��ی در م��اه م��ه از ای��ران خری��د‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه تاثیر از دس��ت دادن نفت ایران نش��ان‬ ‫می دهد مش��تریان اسیایی سعی کرده اند از سایر منابع‬ ‫نفت کافی تامین کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬مجبور شدند برای‬ ‫تامین نفت مورد نیازشان قیمت باالتری بپردازند‪.‬‬ ‫بر اساس امار رفینیتیو‪ ،‬مجموع واردات نفت اسیا در‬ ‫ماه مه به حدود ‪ ۲۴.۸۱‬میلیون بش��که در روز رسیده‬ ‫ک��ه اندکی کمت��ر از ‪ ۲۶.۷۳‬میلیون بش��که در روز در‬ ‫اوریل(فروردین‪-‬اردیبهشت) بوده است‪.‬‬ ‫پیدا کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬قیمت های باالتر باعث شد سود‬ ‫کمتری داش��ته باشند و حاشیه سود پاالیش در ماه مه‬ ‫به پایین ترین حد برای این وقت از س��ال در ‪ ۱۶‬س��ال‬ ‫گذشته سقوط کرد‪.‬‬ ‫س��ود پاالیش هر بش��که نف��ت دوبی در پاالیش��گاه‬ ‫سنگاپور ش��نبه ‪ ۲.۸۷‬دالر بود در حالی که تا یک ماه‬ ‫پیش ‪ ۴.۲۱‬دالر بود و میانگین ‪ ۳۶۵‬روزه ان در ‪۴.۴۲‬‬ ‫دالر قرار دارد‪.‬‬ ‫بعید اس��ت این انتظار که عربس��تان س��عودی قادر‬ ‫خواه��د بود جای نف��ت ایران را بگیرد‪ ،‬به س��وداوری‬ ‫ضعیف پاالیشگاه های اسیایی کمک کند‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود عربس��تان س��عودی قیم��ت تمامی‬ ‫گریده��ای نفت��ی ک��ه ب��ه پاالیش��گاه های اس��یایی‬ ‫می فروش��د را برای س��ومین ماه متوال��ی افزایش دهد‬ ‫ک��ه منعکس کننده تقاضای باال برای نفت س��نگین با‬ ‫توج��ه به محرومی��ت از نفت ای��ران و محدودیت های‬ ‫عرض��ه از س��وی اوپ��ک و متحدانش ش��امل روس��یه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتفاق منفی دیگر برای پاالیش��گاه های اسیایی‪ ،‬رشد‬ ‫ص��ادرات محص��والت نفتی از س��وی چین اس��ت که‬ ‫ظرفیت پاالیش ان س��ریع تر از تقاضای داخلی رش��د‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر مبنای امار گمرکی‪ ،‬صادرات دیزل چین در اوریل‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ‪ ۴۳‬درصد رشد‬ ‫کرد و صادرات س��وخت جت این کشور نیز ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬در مجموع پاالیشگاه های‬ ‫اس��یایی در دو جبهه زیر فش��ار قرار دارند که ش��امل‬ ‫هزینه ه��ای باالتر نفت به دلیل تحریم های امریکا علیه‬ ‫ای��ران و دیگری ص��ادرات باالت��ر فراورده های نفتی از‬ ‫سوی چین است‪.‬‬ ‫امار واردات ماه مه به طور احتمالی باالتر از مارس و فوریه(بهمن‪-‬‬ ‫اس��فند‪-‬فروردین) اس��ت و نشان می دهد پاالیش��گاه های اسیایی‬ ‫موفق ش��دند به نفت دسترس��ی پیدا کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬قیمت های‬ ‫باالتر باعث شد سود کمتری داشته باشند‬ ‫البته امار اوریل به این دلیل باال بود که پاالیشگاه های‬ ‫چینی پیش از پایان مهل��ت معافیت های امریکا‪ ،‬نفت‬ ‫بیشتری از ایران خریداری کرده بودند‪.‬‬ ‫ام��ار واردات مه به طور احتمال��ی باالتر از مارس و‬ ‫فوریه(بهمن‪-‬اس��فند‪-‬فروردین) است و نشان می دهد‬ ‫پاالیشگاه های اس��یایی موفق شدند به نفت دسترسی‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬همچنان منتظر چینی ها‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬ماه از خروج توتال از قرارداد طرح توس��عه فاز ‪۱۱‬‬ ‫می��دان گازی پارس جنوبی می گذرد و با وجود اینکه قرار بود‬ ‫ش��رکت ملی نفت چین جایگزین توتال در این قرارداد ش��ود‪،‬‬ ‫هنوز خبری از چینی ها نش��ده اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫به تازگی از ادامه مذاکرات با این کشور خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ۱۲ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۶‬یکی از مهم ترین صفحات‬ ‫تاریخ صنعت نفت ایران بود زیرا وزار ت نفت توانست در فضای‬ ‫پس��ابرجام و با عبور از موانع منتقدان نخس��تین قرارداد نفتی‬ ‫را در قالب قراردادهای جدید نفتی با یک ش��رکت غربی امضا‬ ‫کند‪ .‬این ش��رکت غربی که یک غول فرانسوی به نام «توتال»‬ ‫بود‪ ،‬در دهه ‪ ۷۰‬هم پس از تحریم های دوران ریاست جمهوری‬ ‫بیل کلینتون علیه ایران (معروف به داماتو) به ایران امده بود تا‬ ‫نخس��تین فازهای پارس جنوبی را توسعه دهد؛ اخرین شرکت‬ ‫مهم نفتی غربی که پس از تحریم های هس��ته ای و تحریم های‬ ‫دوجانب��ه امریکا و اروپا در اغاز ده��ه ‪ ۹۰‬ایران را ترک کرد و‬ ‫پس از برجام بار دیگر نخس��تین ش��رکت مهم غربی بود که با‬ ‫ای��ران قرارداد امضا کرد‪ .‬توتال از هم��ان ابتدا و بعد از امضای‬ ‫قرارداد‪ ،‬کار خود را همان طور که وزارت نفت پیش بینی کرده‬ ‫ب��ود در فاز ‪ ۱۱‬اغاز ک��رد‪ .‬در زمانی که توتال در ایران فعالیت‬ ‫کرد نخستین جکت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی از سوی شرکت های‬ ‫ایرانی ساخته شد‪ ،‬دفتر توتال در ایران شروع به کار کرد و کار‬ ‫توت��ال در فاز ‪ ۱۱‬بر پایه زمان بندی پیش رفت؛ مناقصه برگزار‬ ‫ش��د و توتال ‪ ۹۰‬میلیون دالر در فاز ‪ ۱۱‬هزینه کرد‪ .‬اما خروج‬ ‫امریکا از برجام س��د راه قطار فعالیت توتال در ایران شد و در‬ ‫نهایت از انجا که این ش��رکت نتوانس��ت برای ادامه حضور در‬ ‫ایران از امریکا معافیت بگیرد فاز ‪ ۱۱‬را ترک کرد‪.‬‬ ‫توتال با س��هم ‪ ۵۰.۱‬لیدر کنسرس��یومی متشکل از شرکت‬ ‫مل��ی نف��ت‪ ،‬چین «سی ان پی س��ی ای» با س��هم ‪ ۳۰‬درصد و‬ ‫شرکت ایران پتروپارس با س��هم ‪ ۱۹.۹‬درصد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بر‬ ‫اساس قانون‪ ،‬ابتدا شرکت چینی می تواند جایگزین توتال شود‬ ‫و اگر ش��رکت چینی هم فاز ‪ ۱۱‬را ترک کرد‪ ،‬ش��رکت ایرانی‬ ‫عهده دار توس��عه این فاز خواهد ش��د‪ ،‬البته هنوز خبر قطعی‬ ‫جایگزینی شرکت چینی با توتال از سوی مسئوالن اعالم نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نف��ت در اخرین صحبت های خود با‬ ‫اش��اره به اخرین وضعیت تکمیل ساخت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنان در ح��ال صحبت و رایزنی ب��ا چینی ها برای‬ ‫تکمیل فاز ‪ ۱۱‬هستیم‪ ،‬البته انها تا چندی پیش در ایران بودند‬ ‫و به تازگی کش��ور را ترک کرده اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫ایران��ی نمی توانند تکمی��ل فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی را در دس��ت‬ ‫گیرن��د و با توجه به اینکه رهبر کنسرس��یوم‪ ،‬ش��رکت چینی‬ ‫اس��ت و ‪ ۸۰‬درصد سهم پروژه برای انها و ‪ ۲۰‬درصد ان برای‬ ‫شرکت ایرانی اس��ت باید ابتدا چینی ها اعالم امادگی کنند تا‬ ‫کار تکمیل این فاز اغاز ش��ود‪ ،‬البته شاید تحریم ها علیه ایران‬ ‫دلیل چینی ها در تعلل برای اغاز همکاری با ایران باشد‪.‬‬ ‫استان‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس خواستار شد‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر خبر داد‬ ‫هم افزایی صنایع مستقر برای افزایش بهره وری‬ ‫حس��ن خلج طهرانی‪ ،‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه خلیج فارس با اش��اره به تولید بیش از‬ ‫‪ ۶.۴‬میلیون تن محصول در س��ال گذشته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بیش��ترین محص��ول تولیدی‬ ‫مرب��وط به ف��والد بوده که ب��ا ورود به بازار‬ ‫ایران و منطقه س��هم بسزایی در به حرکت‬ ‫در امدن صنعت کشور ایفا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬خلج‬ ‫طهران��ی درباره اس��لب و اهن اس��فنجی‬ ‫تولید ش��ده در منطقه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون تن اهن اسفنجی و ‪ ۱.۴‬میلیون‬ ‫تن اسلب در کارخانه های فوالد هرمزگان و‬ ‫فوالد کاوه تولید ش��ده است و شاهد تولید‬ ‫بیش از یک میلیون تن بیلت نیز در کارخانه‬ ‫فوالد کاوه جن��وب و فوالد جنوب بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فل��زی خلیج ف��ارس اضافه کرد‪:‬‬ ‫ش��مش الومینیوم تولی��دی بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار تن و شمش روی تولیدی شرکت های‬ ‫هرم��زال و الومینیوم المه��دی نیز ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۷۰‬ت��ن بوده اس��ت‪ .‬خلج طهرانی‪ ،‬صبا‬ ‫فوالد را تنها تولیدکنند ه بریکت گرم ایران‬ ‫خواند و افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ ۵۰۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۴۹‬تن بریکت گرم در این کارخانه تولید‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی در پایان ضمن قدردانی از‬ ‫خدمات و زحمات کارکنان خدوم و س��اعی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬خواستار هم افزایی در راستای‬ ‫افزایش به��ره وری در این منطقه اقتصادی‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬تالش شبانه روزی را سرلوحه‬ ‫کار خود قرار داده ایم و برای سربلندی ایران‬ ‫و ایران��ی تمام توان خ��ود را به کار خواهیم‬ ‫بست‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۵‬درصدی محور بزباز‪-‬بندو در بزرگراه خلیج فارس‬ ‫مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان بوشهر از پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی ‪ ۸۵‬درصدی قطعات در دس��ت اج��را بزرگراه‬ ‫خلیج فارس حد فاصل بزباز‪-‬بند و خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و اطالع رس��انی راه و‬ ‫شهرس��ازی بوشهر‪ ،‬فرزاد رس��تمی گفت‪ :‬پروژه بزرگراه‬ ‫خلیج ف��ارس حد فاص��ل بزباز‪ -‬بندو یک��ی از پروژه های‬ ‫ملی این اداره کل که در شهرستان عسلویه و در انتهای‬ ‫حوزه استحفاظی استان بوشهر به استان بندرعباس قرار‬ ‫دارد‪ .‬رستمی در ادامه بیان کرد‪ :‬این محور دارای اهمیت‬ ‫زیادی اس��ت و در صورت تکمیل و راه اندازی این طرح‬ ‫تو امد و همچنین تکمیل کننده‬ ‫ش��اهد تس��هیل در رف ‬ ‫کریدور اتصالی جنوب به شمال استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی اس��تان بوشهر گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫تخصیص یافته بعد از دور نخست سفر ریاست جمهوری‬ ‫ت که مبلغ ‪۸۰‬‬ ‫به استان افزون بر ‪ ۱۵۱.۵‬میلیارد ریال اس ‬ ‫میلیارد ریال از اعتبارات اعالم ش��ده مربوط به مطالبات‬ ‫پروژه و بقیه برای پایان پروژه مورد نیاز است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این مح��ور ‪ ۳۵‬کیلومتر طول دارد و ‪ ۳‬پل بزرگ در ان‬ ‫اجرا می ش��ود که اکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه ‪۸۵‬‬ ‫درصد است‪ .‬رستمی افزود‪ :‬اجرای پروژه های زیرساختی‬ ‫مورد تاکید و توجه اس��ت و با همه توانمندی و ظرفیت‬ ‫موجود در این عرصه اهتمام می ورزیم‪.‬‬ ‫قبوض کاغذی مشترکین برق گلستان حذف می شود‬ ‫حمی�د میرزاعلی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان گفت‪ :‬قبوض کاغذی مشترکین برق از ‪ ۲۹‬مرداد امسال‬ ‫حذف و از طریق پیامک ارس��ال خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان گ��رگان‪ ،‬علی اکبر نصیری گفت‪ :‬در بخش��نامه های‬ ‫ابالغی از س��وی شرکت توانیر‪ ،‬تمام قبوض کاغذی مشترکین‬ ‫برق در راس��تای کاهش هزینه حذف خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه مشترکین می توانند قبوض خود را به صورت الکترونیکی‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شماره تلفن بیشتر مشترکین در اختیار‬ ‫توزیع برق گلس��تان قرار دارد و از مش��ترکینی که شماره تلفن‬ ‫همراه انها ثبت نش��ده اس��ت یا برای بروزرسانی اطالعات خود‬ ‫درخواست می شود به سرعت برای ثبت شماره تلفن همراه خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬به گفته نصیری‪ ،‬روش هایی که مشترکین می توانند‬ ‫شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مراجعه به صفحه نخس��ت س��ایت اینترنتی شرکت برق‬ ‫گلستان ‪ped-golestan.ir‬‬ ‫فروش ‪ ۱۳‬میلیارد متر مکعب گاز در استان بوشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز استان بوشهر از فروش‬ ‫‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۶۶‬میلی��ون مترمکع��ب گاز در‬ ‫استان در طول سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان بوشهر‪ ،‬مسلم رحمانی با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬از این میزان‪ ،‬بیشترین حجم گاز‬ ‫مصرفی متعلق به پتروشیمی ها است که با مصرف‬ ‫‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۳۹۹‬میلیون مترمکعب‪ ۷۰ ،‬درصد از‬ ‫گاز مصرفی استان را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پ��س از پتروش��یمی ها‪ ،‬نیروگاه ها‬ ‫در جای��گاه دوم از نظ��ر حج��م گاز مصرفی قرار‬ ‫دارند و مصرف کنن��ده ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۴۳۲‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت گاز‬ ‫اس��تان بوش��هر در همین زمینه افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫تم��ام نیروگاه های فع��ال اس��تان از گاز طبیعی‬ ‫به عنوان س��وخت مصرفی خود استفاده می کنند‬ ‫که این امر عالوه بر کاهش هزینه ها موجب بهبود‬ ‫محیط زیس��ت می ش��ود‪ .‬رحمانی در همین باره‬ ‫بیان کرد‪ :‬نیروگاه گازی بوش��هر‪ ،‬نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی بعثت‪ ،‬نیروگاه ‪ ۱۰۰۰‬مگاواتی عس��لویه‪،‬‬ ‫نیروگاه گازی تش��ان و‪ ...‬از مهم ترین نیروگاه های‬ ‫اس��تان هس��تندکه در مجموع ‪ ۲۶‬درصد از گاز‬ ‫مصرف��ی اس��تان را به خود اختص��اص می دهند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه بیان کرد‪ :‬گازرس��انی‬ ‫به صنایع‪ ،‬افزون بر اینکه ارزش افزوده خوبی برای‬ ‫استان به دنبال دارد‪ ،‬از طریق جایگزینی سوخت‬ ‫طبیعی با سوخت های فس��یلی‪ ،‬الودگی کمتری‬ ‫در مقایسه با فراورده های نفتی به دنبال داشته و‬ ‫مصرف ان نیز به صرفه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به‬ ‫اینکه گازرس��انی به صنایع موجب رونق تولید و‬ ‫اشتغال نیز می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تا کنون افزون بر‬ ‫‪ ۳۳۱‬واح��د صنعت��ی در اس��تان گازدار ش��ده و‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی دیگری نیز به تدریج‬ ‫متص��ل ب��ه گاز خواهند ش��د‪ .‬رحمان��ی‪ ،‬تامین‬ ‫مستمر گاز در بخش های مختلف خانگی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنعتی را از اهداف و وظایف مهم ش��رکت گاز‬ ‫اس��تان بوش��هر برش��مرد و افزود‪ :‬این استان به‬ ‫واسطه داشتن منابع سرشار انرژی و ظرفیت های‬ ‫دیگر از جمله استان های مهم در تامین منابع گاز‬ ‫کشور به شمار رفته که همواره جزو ‪ ۳‬استان برتر‬ ‫در زمینه فروش گاز به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ارسال عدد ‪ ۲‬به سامانه پیامکی ‪۲۰۰۰۰۱۵۲۱‬‬ ‫‪ -۳‬مراجع��ه به دفاتر پیش��خوان دولت یا دفاتر ای س��ی تی‬ ‫روستایی‬ ‫‪ -۴‬اعالم شماره تلفن همراه به ماموران برق در محل‬ ‫‪ -۵‬مراجعه به اداره های برق در شهرستان ها‬ ‫نمایشگاه جهیزیه در اصفهان‬ ‫دومین نمایش��گاه جهیزیه و ملزوم��ات ازدواج‬ ‫از ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۶‬خ��رداد در اصفهان برپا می ش��ود تا‬ ‫خانواده های اصفهانی ش��رایط ویژه ای برای خرید‬ ‫و بازدی��د از اخرین محصوالت این بخش داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬در‬ ‫این نمایشگاه ‪ ۱۶۰‬شرکت از استان های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬قم‪ ،‬گیالن‪ ،‬یزد و قزوین به ارائه محصوالت‬ ‫خ��ود می پردازند و ش��رایط وی��ژه ای را نیز برای‬ ‫فروش محصوالت خود در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ریزی ه��ا‪ ،‬ان��واع لوازم خانگی‪،‬‬ ‫لوازم و ظر ف های اش��پزخانه‪ ،‬لوس��تر و چراغ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬فرش‪ ،‬تابلو فرش‪ ،‬تزئینات خانه‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫دکوراس��یون‪ ،‬مصنوعات چوبی و کاالی خواب در‬ ‫بی��ش از ‪ ۹‬ه��زار مترمربع فضای نمایش��گاهی به‬ ‫نمایش درخواهد امد‪ .‬دومین نمایش��گاه جهیزیه‬ ‫و ملزوم��ات ازدواج اصفه��ان برنده��ای مطرحی‬ ‫را گ��رد ه��م جمع کرده اس��ت ک��ه از ان جمله‬ ‫می توان ب��ه لوازم خانگی اس��نوا‪ ،‬بوش‪ ،‬س��پاهان‬ ‫ج��ارو‪ ،‬فرش اعظم قیطران‪ ،‬مب��ل چوبکده میالد‪،‬‬ ‫مبل ایده ال تهران‪ ،‬لوس��تر خالقی‪ ،‬لوستر انتیک‪،‬‬ ‫لوس��تر درخشان‪ ،‬تشک و س��رویس خواب چوبی‬ ‫روی��ال‪ ،‬مبل اکاژو‪ ،‬مب��ل دارکوب‪ ،‬مب��ل نارون‪،‬‬ ‫لوازم اش��پزخانه مدرن (برلیان��ت)‪ ،‬تصفی��ه ه��وا‬ ‫اس��نواکوی و ل��وازم برقی س��یماران اش��اره کرد‪.‬‬ ‫عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از‬ ‫ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۴‬روزهای ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬خرداد امسال‬ ‫به محل برپایی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تعدد شرکت های مسافربری جاده ای مشکالت فراوانی به دنبال داشته است‬ ‫اکرم امینی‪ :‬در ش��رایطی که بس��یاری از کسب وکارهای‬ ‫کشور‪ ،‬از وضعیت صدور مجوز فعالیت در حوزه خود ناراضی‬ ‫هستند و از مشکالت و موانع سخن می گویند‪ ،‬برخی فعاالن‬ ‫حوزه حمل ونقل مس��افری می گویند اس��ان گیری در صدور‬ ‫مجوز برای راه اندازی ش��رکت مسافربری‪ ،‬موجب تعدد بیش‬ ‫از اندازه فعاالن این بخش ش��ده اس��ت؛ این درحالی است که‬ ‫همین حاال هم تعداد زیادی ش��رکت حمل ونقل مس��افربری‬ ‫در کش��ور داریم که ایده های س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای برای ادغام و هم افزا کردن توان مالی و حرفه ای انها‬ ‫تاکنون بی نتیجه بوده است‪ .‬به گزارش‬ ‫دریافت مجوز‬ ‫راه اندازی یک ش��رکت حمل ونقل مسافری بین شهری‪ ،‬روند‬ ‫پیچیده و دش��واری ندارد‪ .‬کافی اس��ت متقاضی به اداره کل‬ ‫حمل ونقل اس��تان خود مراجعه کند و درخواس��ت کتبی در‬ ‫این زمینه ارائه دهد‪ .‬مانند همه صنف های دیگر‪ ،‬این فرد باید‬ ‫ش��رایط س��نی‪ ،‬تحصیلی و حرفه ای الزم برای دریافت مجوز‬ ‫را داشته باشد‪ .‬ازسوی دیگر براساس اعالم سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬متقاضی دریافت مج��وز راه اندازی‬ ‫ش��رکت حمل ونقل مسافری بین ش��هری باید تعداد خاصی‬ ‫خودرو (اتوبوس) ملکی یا اس��تیجاری و مکان مش��خصی در‬ ‫پایانه مس��افربری داش��ته باشد‪ ،‬با این حال برخی فعاالن این‬ ‫حوزه می گویند شرط داشتن خودرو در سال های اخیر حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مربوط به بعد از صدور مجوز است‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های مسافربری مشهد معتقد‬ ‫اس��ت حوزه حمل ونقل مسافری‪ ،‬مشکل صدور مجوز فعالیت‬ ‫ندارد بلکه مشکالت این بخش مربوط به مرحله بعد از صدور‬ ‫مجوز اس��ت‪ .‬حسام اسیابان در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به‬ ‫فعالیت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۳۰‬شرکت حمل ونقل مسافری در کشور‪،‬‬ ‫از صدور بی رویه مجوز برای فعالیت این شرکت ها انتقاد کرد‬ ‫و افزود‪ :‬درحال حاضر فعالیت در این حوزه انقدر س��اده است‬ ‫که در مدت یک ماه می توان چنین ش��رکتی راه اندازی کرد‬ ‫اما باتوجه به مشکالت گوناگونی که حوزه مسافری دارد‪ ،‬باید‬ ‫مس��ئوالن از صدور مجوزهای جدید در این زمینه خودداری‬ ‫کنند‪ .‬این فعال حوزه مس��افری با اش��اره به تس��هیل صدور‬ ‫مجوز فعالیت ش��رکت حمل ونقل مسافری از سال ‪ ۹۵‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی که از س��ال ‪ ۹۵‬راه اندازی ش��ده اند چه باری از‬ ‫سرگشتگی حمل ونقل مسافری در موج مجوز ها‬ ‫دوش این بخش برداشته اند که بخواهیم باز هم مجوز در این‬ ‫زمینه صادر کنیم؟ اسیابان توضیح داد‪ :‬از سال ‪ ۹۵‬شیوه نامه‬ ‫صدور مجوز فعالیت در حوزه حمل مسافر تغییر کرد و طرح‬ ‫شبکه سیر همنام ایجاد شد که براساس ان‪ ،‬باید شرکت های‬ ‫مادر مش��خص ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه براساس طرح شبکه‬ ‫سیر همنام‪ ،‬شرکت های مسافری در شهرهای گوناگون فقط‬ ‫می توانند با همنام های خود کار کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح دوباره به ضابطه های پیش از انقالب در حوزه مسافری‬ ‫بازگش��تیم‪ .‬در ان زمان تعاونی های ‪۱۷‬گانه مس��افربری در‬ ‫کشور داش��تیم که اتوبوس های یک شکل داشتند‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه مس��افری با انتق��اد از ازمون و خطاه��ای چندباره در‬ ‫این بخش گفت‪ :‬براس��اس اخرین طرح س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای باعنوان شبکه سیر همنام‪ ،‬باید شرکت های‬ ‫مادر مشخص شوند‪ .‬این شرکت ها باید در شهرهای گوناگون‪،‬‬ ‫نماینده گیری کنند‪ .‬در این طرح‪ ،‬اتوبوس های یک ش��رکت‬ ‫مادر‪ ،‬بغل نویس��ی متحد دارند‪ ،‬بلیت ها یک شکل و رانندگان‬ ‫دارای لباس فرم مش��خصی هس��تند‪ .‬وی در بیان مش��کالت‬ ‫طرح ش��بکه س��یر همنام بیان کرد‪ :‬ایراد بزرگ این طرح این‬ ‫است که شرکت مادر‪ ،‬در زمینه تعیین نماینده تصمیم گیرنده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مس��ئله رانت و انحصار ایجاد می کند‪ .‬اسیابان با‬ ‫تاکید بر اینکه برای حل این مش��کل‪ ،‬ش��رکت های مادر باید‬ ‫شرکت های کریر باشند؛ نه فورواردر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫کریر‪ ،‬شرکت های توانمند و خدمات دهنده ای هستند که هم‬ ‫وسایل نقلیه ملکی دارند و هم مسیرها را تنظیم می کنند اما‬ ‫فورواردر ه��ا فقط می توانند س��ند حمل ونقل را صادر و بار را‬ ‫جابه جا کنند و مالکیت ناوگان ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط موفقیت طرح شبکه سیر همنام‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه فعالیت هایی مانند نظارت بر عملکرد‬ ‫راننده‪ ،‬مهماندار و کیفیت خدمات رس��انی از جمله کارهایی‬ ‫اس��ت که ش��رکت کریر می تواند انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫این ویژگی ها‪ ،‬باید در شبکه سیر همنام‪ ،‬شرکت های مادر‪ ،‬از‬ ‫میان ش��رکت های کریر انتخاب شوند و شرکت های نماینده‬ ‫ک��ه درواقع فورواردرهای ش��رکت مادر هس��تند‪ ،‬س��هامدار‬ ‫شرکت کریر باشند‪ .‬این کار موجب می شود اگر شیوه فعالیت‬ ‫نماینده یک ش��رکت مادر‪ ،‬مورد تایید نبود‪ ،‬مدیر ان شرکت‬ ‫تغییر کند نه اینکه کل ش��رکت زیرس��وال برود و فعالیتش‬ ‫متوقف ش��ود که در این صورت سرمایه زیادی نابود می شود‪.‬‬ ‫او در توضی��ح روند مجوزگیری برای راه اندازی یک ش��رکت‬ ‫حمل ونقل مس��افری گفت‪ :‬اگر کس��ی درخواستی بنویسد و‬ ‫بتوان��د قراردادی برای همنام ش��دن با یکی از ش��رکت های‬ ‫م��ادر منعقد کند‪ ،‬مجوز فعالیت دریافت خواهد کرد‪ .‬پیش تر‬ ‫راه اندازی چنین ش��رکتی‪ ،‬شرط حداقل اتوبوس را داشت اما‬ ‫اکنون این شرط برداشته شده است‪.‬‬ ‫اس��یابان ب��ا بیان اینکه عرض��ه و تقاضا به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین مس��ائل اقتص��ادی در روند صدور مجوز این بخش‬ ‫دیده نشده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر در هر شهر تعداد زیادی‬ ‫شرکت حمل ونقل در پایانه های مسافری فعالیت می کنند که‬ ‫همه ظرفیت خالی دارند‪ .‬اگر یک شرکت مسافربری دیگر هم‬ ‫اضافه شود‪ ،‬عرضه و تقاضا تغییری نمی کند و خدمات خاصی‬ ‫هم افزوده نمی شود اما یک نفر به گردونه فعالیت اضافه شده‬ ‫که به معنی بدتر شدن وضعیت دخل وخرج فعاالن این حوزه‬ ‫اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که اگر این ش��رکت ها با هم ادغام‬ ‫ش��وند و تعدادشان به نصف برسد‪ ،‬هزینه ها کم و به درامدها‬ ‫افزوده می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ش��فاف نبودن طرح شبکه‬ ‫س��یر همنام برای رانندگان و مالکان شرکت های مسافربری‬ ‫و دیده نش��دن منافع ش��رکت ها‪ ،‬مانع اجرای درست ان شد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به دلیل نبود ش��فافیت‪ ،‬این طرح به طور نامناس��ب‬ ‫اجرا و منجر به ورشکسته شدن شرکت هایی شد که به عنوان‬ ‫نماینده انتخاب نشدند‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به اینکه فرهنگ‬ ‫ادغ��ام در کش��ور ما وجود ن��دارد‪ ،‬باید در ای��ن طرح متولی‬ ‫واحدی وجود داش��ته باش��د که بتواند همه مسائل مربوط به‬ ‫ادغام را مدیریت کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مس��افری با انتقاد از ش��فاف نبودن طرح‬ ‫یادش��ده گفت‪ :‬ما می خواهیم ‪ ۲۴۰۰‬ش��رکت را زیر پوشش‬ ‫‪ ۳۳‬شرکت دراوریم اما همه این ‪ ۳۳‬شرکت توجیه اقتصادی‬ ‫دارند؟ درحال حاضر س��ازمان راهداری اعالم کرده هر کسی‬ ‫بتوان��د ش��رایط مادر ب��ودن در این طرح را ب��راورده کند به‬ ‫او مجوز ش��رکت داده می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که همه‬ ‫‪ ۳۳‬ش��رکتی که به عنوان مادر معرفی ش��ده اند‪ ،‬شرکت های‬ ‫کریر نیس��تند‪ .‬به عنوان مثال ش��رکتی در پایانه غرب تهران‬ ‫به عنوان مادر معرفی شده است‪ .‬شرکت های این پایانه به طور‬ ‫معمول محورهای غرب و ش��مال کش��ور را پوشش می دهند‬ ‫شفاف نبودن طرح شبکه سیر همنام برای رانندگان و مالکان شرکت های‬ ‫مسافربری و دیده نشدن منافع شرکت ها‪ ،‬مانع اجرای درست ان شد‬ ‫و اگر ش��رکتی در ش��رق‪ ،‬نماینده این شرکت شود‪ ،‬نمی تواند‬ ‫خدمات رسانی کند زیرا نمایندگان همنام او در جنوب شرقی‬ ‫و جنوب غربی حضور ندارند؛ بنابراین این نوع انتخاب شرکت‬ ‫م��ادر نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه به بخش مس��افری‬ ‫زیان نیز می رساند‪.‬‬ ‫اس��یابان اف��زود‪ :‬ش��رکت های م��ادر باید در کل کش��ور‬ ‫نمایندگی داش��ته باش��ند ت��ا فعالیت انها توجی��ه اقتصادی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬درواقع تعدد نمایندگی ها در کل کشور اهمیت‬ ‫باالیی دارد اما چنین مس��ائلی در طرح ش��بکه س��یر همنام‬ ‫دیده نشده است‪.‬‬ ‫این فعال بخش مس��افری ادامه داد‪ :‬س��ازمان راهداری با‬ ‫اج��رای ای��ن طرح ای��ن را در نظر دارد که فق��ط با کریرها و‬ ‫ش��رکت های مادر س��روکار داشته باش��د تا بتواند مشکالت‬ ‫را شناس��ایی و ح��ل کن��د‪ .‬این نگاه خوبی اس��ت اما تا وقتی‬ ‫ش��رکت های نماینده و ش��رکت های م��ادر‪ ،‬منافع اقتصادی‬ ‫مش��ترکی نداشته باش��ند‪ ،‬اجرای این طرح توجیه اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬همچنین باید اداره مش��خصی در این طرح‬ ‫برای ارتباط با شرکت های کریر ایجاد می شد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه ش��رکت های کریر باید منافع ش��رکت های فوروارد را با‬ ‫سهام تامین کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر شرکت مادر‪ ،‬نمایندگی ها‬ ‫را در هم��ه نق��اط خدمات دهی خود‪ ،‬ایجاد و س��هامدار خود‬ ‫کند می تواند در صورت عملکرد نامناس��ب نمایندگی‪ ،‬مدیر‬ ‫ان شرکت را عوض کند نه اینکه شرکت را از همنامی خارج‬ ‫و زمینه ورشکستگی ان را فراهم کند‪.‬‬ ‫برای راه اندازی یک ش��رکت و قرار گرفتن در ش��بکه سیر‪،‬‬ ‫هزینه های گوناگونی ش��ده که اگر قرارداد ش��رکت در شبکه‬ ‫س��یر لغو شود‪ ،‬همه این سرمایه از بین می رود و شرکت باید‬ ‫دوباره یک شرکت مادر پیدا کند‪ .‬این فعال حوزه مسافری با‬ ‫بیان اینکه تعدد ش��رکت های حمل ونقل مسافری مشکلی را‬ ‫در این بخش حل نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید امنیت ش��غلی در این‬ ‫بخش تامین ش��ود؛ این اتفاق وقتی می افتد که ش��رکت های‬ ‫مادر از بین کریر ها انتخاب شوند‪.‬‬ ‫دزفول‪ ،‬شهر بی رسانه‬ ‫س�عید قصابی�ان‪ -‬کارش�ناس حمل ونقل‪ :‬به‬ ‫اعتراف مناب��ع رس��می‪ ،‬در دوران جنگ ‪۱۷۶‬‬ ‫موش��ک زمین ب��ه زمین ف��راگ و اس��کاد به‬ ‫دزفول پرتاب ش��د‪ .‬نخستین موشک به طول ‪۹‬‬ ‫مت��ر در ‪ ۱۵‬مهر ‪ ۵۹‬به این ش��هر برخورد کرد‪.‬‬ ‫این موشک پرانی تا روزهای پایانی جنگ ادامه‬ ‫داشت و ‪ ۷۱۱‬شهید برجای گذاشت‪ .‬صداوسیما‬ ‫فق��ط به انعکاس خبر برخورد موش��ک و اعالم‬ ‫تعداد ش��هدا بس��نده می ک��رد‪ .‬به دلیل ضعف‬ ‫شدید اطالع رسانی‪ ،‬مردم دیگر شهرهای کشور‬ ‫چ تصوری از برخورد موش��ک نداش��تند و‬ ‫هی�� ‬ ‫مصیبت موش��ک خوردگان‪ ،‬اوارگی و تنش های‬ ‫عصبی ش��ان برای دیگران قاب��ل درک نبود‪ .‬اما‬ ‫با برخورد نخس��تین موشک به تهران‬ ‫در زمستان ‪( ۱۳۶۶‬در نزدیکی میدان‬ ‫هفت��م تی��ر) نه��اد تبلیغاتی کش��ور‬ ‫به ویژه صداوس��یما برخوردی متفاوت‬ ‫ب��ا ای��ن پدیده داش��ت؛ صداوس��یما‬ ‫ش��رایط اضطراری مل��ی اعالم کرد و‬ ‫اخب��ار مربوط به ای��ن حادثه‪ ،‬به طور‬ ‫لحظه ای منتش��ر می ش��د‪ .‬برای تهییج مردم و‬ ‫دعوت به مقاومت و روحی��ه دادن به تهرانی ها‬ ‫برنامه های شبانه ویژه ای با استفاده از تواناترین‬ ‫و خوش نام تری��ن مجری��ان ب��رای ترتی��ب و‬ ‫روش های گوناگون در امان ماندن از موشک ها‬ ‫از صدا وس��یما اموزش داده و نشانی سنگرهای‬ ‫عمومی‪ ،‬به طور پیوسته اطالع رسانی‬ ‫می شد‪ .‬در مدتی کوتاه‪ ،‬سریال هایی‬ ‫مرتبط با این موضوع ساخته شد که‬ ‫ پرانی‬ ‫مقاومت مردم در مقابل موشک ِ‬ ‫دشمن‪ ،‬س��وژه اصلی ش��ان بود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ق��درت تخریبی‬ ‫موش��ک هایی که به تهران می رسید‪،‬‬ ‫بس��یار کمتر از موش��ک هایی ب��ود که نصیب‬ ‫دزفول می شد و تلفات بسیار کمتری نیز داشت‪.‬‬ ‫این فق��ط نمونه کوچک��ی از ق��درت متفاوت‬ ‫تاثیرگ��ذاری تهرانی ه��ا ب��ر تصمیم گیری ها و‬ ‫رسانه اصلی کشور است و تفاوت شهر بی رسانه‬ ‫و بارسانه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪۲‬هزارمیلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ریلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اه��ن از تخصیص ‪۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اعتبار برای نوس��ازی ه��زار واگن‬ ‫مسافری‪ ،‬باری و لکوموتیو با استفاده از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی خبر داد‪ .‬سعید رسولی در گفت وگو با فارس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اعتبار برای نوسازی هزار لکوموتیو‪،‬‬ ‫قطارهای خودکش��ش و واگن های مسافری و باری‬ ‫ازس��وی س��ازمان برنامه و بودج��ه اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر راه وشهرس��ازی با بیان اینکه با‬ ‫همکاری سازمان برنامه و بودجه و پیگیری شرکت‬ ‫راه اهن‪ ،‬این اعتبار ابالغ ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذشته‬ ‫نیز نخس��تین اعتبار تفاهمنامه یادشده به راه اهن‬ ‫اختصاص داده شد‪ .‬مدیرعامل شرکت راه اهن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از تخصیص اعتبار‪ ،‬جلس��ه های گوناگونی‬ ‫با واگن س��ازان داخلی برگزار شده تا با تزریق منابع‬ ‫یادشده‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع ریلی به تدریج برای‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان کار خود را اغاز کنند‪ .‬رس��ولی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫س��ال رونق تولید نام گذاری شده‪ ،‬همه تالش ما در‬ ‫ش��رکت راه اهن این است که برای نوسازی ناوگان‬ ‫ریلی از ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی به خوبی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از مترو پرند در نیمه نخست سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و‬ ‫حومه با بیان اینکه امالک پرند برای ساخت مترو‬ ‫در حال واگذاری است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کارها براساس‬ ‫برنامه پیش برود‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۹‬مترو‬ ‫پرن��د اماده بهره برداری می ش��ود‪ .‬عل��ی امام در‬ ‫گفت وگو با فارس اظهار کرد‪ :‬امور مربوط به قطار‬ ‫حومه ای در سال های گذشته با تصمیم دولت از‬ ‫مترو تهران گرفته شده و شرکتی برای قطارهای‬ ‫حومه ای در حال راه اندازی است که زیرمجموعه‬ ‫راه اهن خواهد بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ش��رکت مترو‬ ‫تهران‪ ،‬مسئولیت قانونی در زمینه مترو شهرهای‬ ‫مج��اور از جمله پردی��س‪ ،‬ورامین‪ ،‬ش��هریار و‪...‬‬ ‫ندارد‪ ،‬با این حال براس��اس قانون‪ ،‬ش��رکت مترو‬ ‫تهران کاره��ای مربوط به مترو پرن��د را برعهده‬ ‫دارد و اکنون این مترو در حال س��اخت اس��ت‪.‬‬ ‫این مت��رو درواقع ادامه خط ف��رودگاه امام (ره)‬ ‫اس��ت و از خط یک منشعب می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه اهن ش��هری تهران گفت‪ :‬طول خط‬ ‫یک مترو تهران تا ش��هر جدید پرند ‪ ۵۰‬کیلومتر‬ ‫است که در سال های گذشته ‪ ۳۱‬کیلومتر ان به‬ ‫بهره برداری رسیده و از فرودگاه امام (ره) تا پرند‬ ‫‪ ۱۹‬کیلومتر باقی مانده که ‪ ۶۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داشته است‪ .‬امام با اشاره به اینکه بودجه‬ ‫مترو دولتی است و میزان ناچیزی در قبال هزینه‬ ‫ساخت واریز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬قرار شد‬ ‫امالکی از ش��هر جدید پرند ب��ه پیمانکاران داده‬ ‫شود‪ ،‬اما هنوز این اتفاق نیفتاده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اگر ملک به اندازه کافی به پیمانکاران داده شود‪،‬‬ ‫در نهایت تا ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬مترو پرند به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ایرالین کرمانشاهی در راه است‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه از خریداری یک شرکت‬ ‫هواپیمایی با س��رمایه گذاری هزار میلیارد تومان‬ ‫در این استان خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬هوشنگ‬ ‫بازوند در نشست ستاد سرمایه گذاری استان که‬ ‫با حضور س��رمایه گذار چینی برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پروژه ای باعنوان راه اهن غرب کشور داریم‬ ‫که این پروژه تا کرمانشاه به بهره برداری رسیده‬ ‫و از کرمانشاه تا مرز خسروی در دست اجراست‪.‬‬ ‫این پروژه نیاز به تامین اعتبار دارد که قرار است‬ ‫ب��ا اس��تفاده از فاینانس ای��ن کار را انجام دهیم‬ ‫و اگ��ر تامین فاینان��س خارجی طوالنی ش��ود‬ ‫مجبوریم با اس��تفاده از فاینانس داخلی این کار‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اعتبار این پروژه ش��امل ‪ ۲‬قس��مت‬ ‫اس��ت که تا اس�لام اباد ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان و از‬ ‫اسالم اباد تا مرز خسروی‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد تومان و‬ ‫در مجموع‪ ۷۰۰ ،‬میلیارد تومان برای اجرای این‬ ‫پروژه اعتبار الزم است‪.‬‬ ‫بازون��د اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن خط به ع��راق و از‬ ‫ع��راق ب��ه بندر الذقیه س��وریه وصل می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلی��ل یک��ی از راه های مه��م برای‬ ‫جمهوری اسالمی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پروژه دیگر‬ ‫خریداری یک ش��رکت هواپیمای��ی یا ایرالین با‬ ‫سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان و ‪ ۲۱‬هواپیما‬ ‫اس��ت که باید مبنای ان در کرمانش��اه باش��د و‬ ‫خریداری این ایرالین برای سرمایه گذاران توجیه‬ ‫اقتصادی بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقدام ها و برنامه های شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی شاهرود در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫‹ ‹مقدمه‪:‬‬ ‫شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی در سال ‪ ۱۳۴۹‬اغاز به کار کرد‪ .‬حوزه‬ ‫فعالیت این شرکت در شرق سلسله جبال البرز از معادن طزره در شمال شرقی‬ ‫شهرس��تان دامغان واقع در استان س��منان تا جنوب شهرستان مینودشت در‬ ‫استان گلستان قرار داشته و عمده فعالیت های ان شامل اکتشاف‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از مع��ادن و فراوری برای تامین بخش��ی از کنس��انتره زغال س��نگ مورد نیاز‬ ‫کک سازی و اس��تفاده در کوره بلند ذوب اهن اصفهان(به منظور فرایند احیای‬ ‫سنگ اهن) خالصه می شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت با ح��دود نی م قرن پیش��ینه فعالیت معدنی و فرصت اش��تغال‬ ‫مستقیم تا ‪ ۷۰۰۰‬نفر در گذشته و ‪ ۱۸۳۸‬نفر درحال حاضر (شامل ‪ ۷۸۹‬نفر در‬ ‫بخش پیمانکاری و ‪ ۱۰۴۹‬نفر به طور امانی)‪ ،‬بزرگ ترین فرصت اش��تغال استان‬ ‫سمنان و شهرستان شاهرود به شمار رفته و می رود‪.‬‬ ‫ستاد مرکزی شرکت در شهرس��تان شاهرود قرار دارد‪ ۹۵ .‬درصد سهام این‬ ‫ش��رکت از ابتدای سال ‪ ۹۳‬و در راس��تای اجرای قانون سیاست های اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی از س��وی سازمان خصوصی سازی به ش��رکت سهامی ذوب اهن‬ ‫اصفهان و ‪ ۵‬درصد باقی مانده در قالب سهام ترجیهی به کارکنان شرکت واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معادن زغال س��نگ زیر پوشش شرکت شامل ‪ ۴‬پروانه بهره برداری در استان‬ ‫سمنان و ‪ ۳‬پروانه بهره برداری در استان گلستان است‪ .‬معادن زغال سنگ البرز‬ ‫شرقی به صورت زیرزمینی استخراج می شوند و زغال سنگ خام انها در کارخانه‬ ‫زغالش��ویی شرکت فراوری می شود‪ .‬این شرکت با دارا بودن یک واحد فراوری‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬درحال حاضر تنها تولیدکننده عمده کنس��انتره زغال س��نگ در‬ ‫منطقه بوده و تولید اغلب معادن زغال سنگ منطقه نیز در این کارخانه فراوری‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به میزان تولید معادن شرکت و مقدار خرید زغال سنگ خام‬ ‫از معادن منطقه‪ ،‬افزایش تولید کنس��انتره زغال سنگ تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن در سال‬ ‫‪ ۹۸‬برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫از دی��دگاه صنعت فوالد‪ ،‬کیفیت محصول ش��رکت را می توان در حد خوب‬ ‫دانس��ت‪ .‬در کنار تعداد زیاد تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط زغال سنگ‪۴ ،‬‬ ‫تولیدکننده اصلی در کشور فعالیت دارند که این ‪ ۴‬شرکت به ترتیب گستردگی‬ ‫و ت��وان تولیدی عبارتند از معادن زغال س��نگ طبس‪ ،‬کرمان‪ ،‬البرز ش��رقی و‬ ‫البرز مرکزی‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ش��رکت معادن زغال سنگ البرز شرقی سومین‬ ‫تولید کننده زغال سنگ در کشور است‪.‬‬ ‫شرکت معادن زغال س��نگ البرز شرقی به منابع انسانی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫و اصلی ترین س��رمایه های شرکت توجه ویژه ای داشته و در حوزه معادن شرق‪،‬‬ ‫البرز تنها شرکتی است که دارای گروه امداد و نجات تخصصی و باتجربه بوده و‬ ‫در حوادث رخ داده س��ایر معادن خصوصی نیز به عنوان امدادرسان پیشرو انجام‬ ‫وظیفه می کند‪.‬‬ ‫اصلی ترین گواهینامه های دریافتی ش��رکت شامل گواهینامه های استاندارد‬ ‫مدیریت کیفیت‪ ،‬زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای است‪.‬‬ ‫بی تردید حفاظت محیط زیست یکی از نگرانی ها و دغدغه های جوامع کنونی‬ ‫بش��ری به شمار می رود و تدوین اصول و قواعد الزام اور زیست محیطی به تدریج‬ ‫موجب توسعه حقوق محیط زیست در ابعاد ملی و بین المللی شده که هدف ان‬ ‫حفظ منابع ملی مانند جنگل ها و مراتع‪ ،‬منابع اب‪ ،‬خاک‪ ،‬زیست بوم و بهداشت‬ ‫محی��ط زندگی مردم اس��ت و از انجا که فعالیت معدنکاری مس��تقی م با منابع‬ ‫طبیعی مرتبط اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬این شرکت در س��ال های اخیر استانداردها و‬ ‫ش��یوه نامه های زیست محیطی معدنکاری را در قالب سیستم مدیریت یکپارچه‬ ‫ایزو ‪ ۱۴۰۰۱‬پیاده سازی و در راستای محافظت و احیای محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی به ویژه محیط های جنگلی‪ ،‬اقدام های مناسبی انجام داده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در معادن تخت و رضی اس��تان گلس��تان که در مح��دوده جنگلی واقع‬ ‫شده اند‪ ،‬اس��تراتژی ش��رکت مبتنی بر تخریب حداقلی محیط و احیای دوباره‬ ‫پ��س از پایان عملیات معدنکاری تونل ها اس��توار بوده اس��ت به طوری که در‬ ‫معدن تخت پس از پایان اس��تخراج زغال س��نگ تونل یک‪ ،‬برای درختکاری و‬ ‫جمع اوری باطله های معدنی اقدام شده و چشم انداز کنونی این محدوده کامال‬ ‫طبیعی و فاقد نشانه های معدنکاری است‪.‬‬ ‫طوری که نه تنها توان ادامه تولید و س��رمایه گذاری برای اشتغالزایی در منطقه‬ ‫را نداشت بلکه حفظ سطح اشتغال فعلی نیز با سختی روبه رو شد از جمله‪:‬‬ ‫‪ )1‬تس��ویه نش��دن بدهی ذوب اهن اصفهان به سازمان خصوصی سازی بابت‬ ‫خرید البرز شرقی‬ ‫ ‪ )2‬نابسامانی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل امانی و پیمانی (عقب ماندگی‬ ‫‪ ۴‬ماهه حقوق)‬ ‫ ‪ )3‬س��لب اطمینان تامین کنندگان (اعم از زغال سنگ‪ ،‬ملزومات تولیدی و‪)...‬‬ ‫به دلیل معوق شدن مطالبات‬ ‫ ‪ )4‬بدهی به دارایی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬سنوات پایان خدمت بازنشستگان و‪...‬‬ ‫ ‪ )5‬بدهی های کالن به س��ازمان ایمیدرو‪ ،‬شرکت تهیه و تولید و شرکت ملی‬ ‫فوالد ایران‬ ‫ ‪ )6‬تولید در حداقل(تولید کنسانتره در خرداد ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۷۱۰۰‬تن)‬ ‫ ‪ )7‬اختالف بین شرکت و شهرداری شاهرود پس از واگذاری زمین شهرسازی‬ ‫شاهرود از سوی سازمان خصوصی سازی‬ ‫ ‪ )8‬توجه ناکافی به مقوله حساس ایمنی معادن‬ ‫ ‪ )9‬بی توجه��ی ب��ه اماده س��ازی و تجهیز معادن و در نتیج��ه کاهش ذخایر‬ ‫کارگاه های استخراج‬ ‫با اس��تعانت از ای��زد من��ان‪ ،‬حمایت ه��ای بی دریغ جناب اق��ای مهندس‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل محترم ش��رکت س��هامی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تالش وافر‬ ‫تمام��ی کارکنان و کارگران البرز ش��رقی و پیگیری مجدانه جناب اقای دکتر‬ ‫حسینی شاهرودی‪ ،‬نماینده محترم و محبوب شهرستان های شاهرود و میامی‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬این فرایند در حال اصالح و بهبود بوده که اثار‬ ‫ان در ش��رکت و منطقه مشهود است و مهم ترین اهداف‪ ،‬اقدام ها و برنامه های‬ ‫انجام شده عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹اهداف تعیین شده‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقویت ایمنی معادن با انجام ارزیابی ریس��ک‪ ،‬اموزش‪ ،‬تامین تجهیزات‪،‬‬ ‫عوامل انگیزشی و فرهنگ سازی ‬ ‫ ‪ )2‬اعتمادسازی دوباره تامین کنندگان با پرداخت برنامه ریزی شده به منظور‬ ‫تسریع در افزایش تولید و پوشش زیان ‬ ‫ ‪ )3‬افزایش تولید با ایجاد انگیزه در پرس��نل (در قالب بهبود رفتار س��ازمانی‪،‬‬ ‫تسهیالت رفاهی‪ ،‬سالمت شغلی و‪ )...‬‬ ‫ ‪ )4‬بهینه سازی کارخانه زغالشویی با هدف افزایش کیفیت تولید ‬ ‫ ‪ )5‬بهینه س��ازی سیستم تهویه ش��بکه معادن و تجهیز و نوسازی تجهیزات‬ ‫حمل ونقل تونلی ‬ ‫ ‪ )6‬اس��تفاده از فناوری های جدید در راستای افزایش بهره وری سیستم های‬ ‫استخراج و پیشروی ‬ ‫ ‪ )7‬اکتشاف محدوده های در اختیار و توسعه بهره برداری از معادن ‬ ‫ ‪ )8‬توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی ‬ ‫ ‪ )9‬برون سپاری فعالیت ها در راستای کاهش هزینه ها و افزایش تولید ‬ ‫ ‪ )10‬استفاده از انواع روش های نوین تامین مالی به منظور توسعه فعالیت ها ‬ ‫ ‪ )11‬بررسی افزایش سرمایه شرکت برای پوشش بدهی ‬ ‫ ‪ )12‬انجام امور بر اس��اس ش��یوه نامه و فرایندهای مربوط (انضباط کاری در‬ ‫امور شرکت) ‬ ‫‹ ‹وضعیت قبلی شرکت‪:‬‬ ‫در طول چند س��ال گذشته و با توجه به مش��کالت و موانع موجود ناشی از‬ ‫مس��ائل مختلف‪ ،‬این شرکت در شرایط اقتصادی نامساعدی قرار گرفته بود به ‬ ‫‹ ‹برنامه های سال ‪:98‬‬ ‫‹ ‹اقدام های انجام شده‪:‬‬ ‫‪ )1‬افزای��ش بیش از ‪ ۶۶‬درصدی تولید زغال س��نگ خام از متوس��ط ماهانه‬ ‫‪ ۱۳۴۶۰‬تن در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۲۴۵۰‬تن در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ ۹۷‬‬ ‫ ‪ )2‬افزایش بیش از ‪ ۱۱۶‬درصدی تولید کنس��انتره زغال س��نگ از متوس��ط‬ ‫ماهانه ‪ ۷۳۴۳‬تن در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۵۸۵۰‬تن در ‪ ۳‬ماه پایانی سال‬ ‫‪( ۹۷‬در سال های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی) ‬ ‫‹ ‹از فعالیت های اجتماعی این شرکت می توان به طور خالصه‬ ‫به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫ ‪ -‬تقدیم نخستین شهید انقالب در شهرستان شاهرود ‬ ‫ ‪ -‬بیش از ‪ ۵۰۰۰‬رزمنده در دوران دفاع مقدس ‬ ‫ ‪ -‬تقدیم ‪ ۹۳‬شهید در جنگ تحمیلی ‬ ‫ ‪ -‬افزون بر ‪ ۴۰۰‬جانباز و ‪ ۴‬نفر ازاده سرافراز ‬ ‫ ‪ -‬تامین و تدارک تجهیزات و ماشین االت مورد نیاز جبهه های جنگ ‬ ‫ ‪ -‬مش��ارکت فع��ال و مس��تمر در عمده پروژه ه��ای اقتص��ادی و فرهنگی‬ ‫شهرستان ش��اهرود مانند کارخانه سیمان‪ ،‬شرکت فوالد‪ ،‬فرودگاه بین المللی‪،‬‬ ‫نماز جمعه و‪...‬‬ ‫کنترل بیشتر‪ ،‬افزایش راندمان و کاهش هزینه ‬ ‫ ‪ )5‬تس��ویه حدود ‪ ۵۴‬میلی��ارد تومان بدهی ذوب اهن اصفهان به س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی از محل تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و در‬ ‫قالب اوراق تسویه خزانه ‬ ‫ ‪ )6‬تس��ویه حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان بدهی ش��رکت به سازمان امور مالیاتی از‬ ‫محل تهاتر مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی از دولت و در قالب اوراق تسویه‬ ‫خزانه (ک��ه صرفه جویی حدود ‪ ۱۰‬میلیارد تومان از محل بخش��ودگی جرایم را‬ ‫در پی داشته است) ‬ ‫ ‪ )7‬توافق با شورای محترم شهر درخصوص تقسیم زمین شهرسازی شاهرود‬ ‫ب��ا هدف حذف اعتراض های کارگری‪ ،‬حفظ برند البرز ش��رقی در شهرس��تان‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬ایجاد امکان تداوم تولید (در سال حمایت از کاالی ایرانی) و افزایش‬ ‫انگیزه کاری پرسنل شرکت و تسویه حدود ‪ ۸۳‬میلیارد تومان بدهی به سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی از محل تهاتر مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی از دولت و در‬ ‫قالب اوراق تسویه خزانه ‬ ‫ ‪ )8‬برنامه ریزی تسویه حدود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان بدهی البرز شرقی به شرکت‬ ‫تهیه و تولید‪ ،‬ش��رکت ملی فوالد و س��ازمان ایمیدرو در قالب تهاتر با ش��مش‬ ‫فوالدی ذوب اهن اصفهان‪.‬‬ ‫ ‪ )9‬تسویه افزون بر ‪ ۹۸‬میلیارد تومان بدهی البرز شرقی به ذوب اهن اصفهان‬ ‫در قالب افزایش سرمایه ‬ ‫ ‪ )10‬کاهش افز ون بر ‪ ۸‬میلیارد تومان از مبالغ حسابرسی شده تامین اجتماعی‬ ‫به نفع شرکت با ارائه مستندات الزم و پیگیری از محل قوانین جاری کشور ‬ ‫ ‪ )11‬تهات��ر بده��ی افزون بر ی��ک میلیارد تومان البرز ش��رقی ب��ه صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد با مطالبات ذوب اهن اصفهان از این صندوق ‬ ‫ ‪ )12‬کاهش معنادار زیان صورت های مالی این ش��رکت از حدود ‪ ۳۹‬میلیارد‬ ‫توم��ان در س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۲۷‬میلیارد تومان در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۸‬میلیارد تومان در‬ ‫س��ال ‪( ۹۷‬برنامه ریزی مثبت ش��دن صورت های مالی در س��ال ‪ ۹۸‬و خروج از‬ ‫ورشکستگی) ‬ ‫ ‪ )3‬تسویه حس��اب بده��ی ح��دود ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان��ی الب��رز ش��رقی به‬ ‫تامین کنندگان زغال س��نگ خام بخش خصوصی‪ ،‬پرداخت برنامه ریزی شده به‬ ‫ن ‪ ۹۶‬تاکنون و بعضا مشارکت در تولید انها با هدف ایجاد امکان‬ ‫ایشان از بهم ‬ ‫جذب حداکثری زغال سنگ خام منطقه و مقابله با تحریم های ظالمانه امریکای‬ ‫جنایتکار (تنها ماده اولیه در لیست تحریم ها‪ ،‬زغال سنگ است) ‬ ‫ ‪ )4‬اصالح فرایندهای ش��رکت (از جمله حس��ابداری صنعتی) با هدف ایجاد‬ ‫تاکن��ون) از دپ��وی کم عیار زغالش��ویی ش��رکت در ‪ ۵‬س��ال این��ده به ارزش‬ ‫تقریبی‪ ۵۰‬میلیارد تومان ‬ ‫ ‪ )22‬شست وشو و رمق گیری از زغال های کم عیار درشت دانه و فروش انها ‬ ‫ ‪ )23‬چابک س��ازی چارت س��ازمانی ش��رکت با حذف بیش از ‪ ۱۵۰‬پس��ت‬ ‫غیرضروری و ادغام پست های همتراز ‬ ‫ ‪ )24‬ارائ��ه تس��هیالت و تامین نقدینگ��ی مورد نیاز به منظور ایجاد ش��رایط‬ ‫بازنشس��تگی و بازنشستگی پیش از موعد برای مش��اغل سخت و زیان اور (در‬ ‫مجمو ع ‪ ۱۰۶‬نفر)‬ ‫ ‪ )25‬بکارگیری مس��تقیم بی��ش از ‪ ۴۰۶‬نفر در قال��ب پیمانکاری(با در نظر‬ ‫گرفتن اشتغال غیرمستقیم افزون بر ‪ ۶۵۰‬نفر) ‬ ‫ ‪ )26‬پذیرش و دریافت کد بورس کاالی ایران به منظور انجام امور بازرگانی ‬ ‫ ‪ )27‬راه ان��دازی انتن تلفن همراه مجموعه معدن��ی کالریز که رضایتمندی‬ ‫کارگران را درپی داشته است ‬ ‫ ‪ )28‬بهبود عملکرد کارخانه زغالشویی با نصب سرند ابگیر و همچنین نصب‬ ‫تجهیزات خردکن و دانه بندی به منظور تولید و تامین بخش��ی از زغال حرارتی‬ ‫مورد نیاز سایر صنایع (تنوع بخشی به تولید و افزایش سبد محصوالت) ‬ ‫ ‪ )29‬بروزرسانی مجوز تعدادی از چاه های اب شرکت ‬ ‫ ‪ )30‬پوش��ش ش��بکه بی سیم شرکت در استان س��منان و اخذ مجوز استان‬ ‫گلستان به منظور ایجاد امکان ارتباط در مواقع ضروری ‬ ‫ ‪ )31‬اغاز به کار زراعت چوب برای نخس��تین مرتبه در ش��رکت(با توجه به‬ ‫ممنوعیت برداش��ت از جنگل ها‪ ،‬قیمت انواع چوب از سال ‪ ۹۶‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش داشته است) به منظور استفاده حاصل انها در معادن شرکت در‬ ‫سال های اینده با کاشت افزون بر ‪ ۱۲۰۰۰‬اصله نهال در اسفند ‪ ۹۷‬‬ ‫ ‪ )32‬انعقاد قرارداد گازرس��انی به مناطق معدنی با هدف حذف س��وخت های‬ ‫فسیلی و رفع مشکالت کارگری ‬ ‫ ‪ )33‬جذب ‪ ۱۰۰‬نفر دانشجوی جدید در مرکز علمی کاربردی البرز شرقی ‬ ‫ ‪ )34‬برنامه ریزی برای استقرار و پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات‬ ‫(‪ )PM‬در شرکت ‬ ‫ ‪ )35‬انجام امور طبق ش��یوه نامه و فرایندهای تعیین و تعریف ش��ده (انضباط‬ ‫کاری در ام��ور) و برگ��زاری پی��ش ممیزی ب��رای امادگی ممی��زی خارجی‬ ‫سیستم های مدیریت کیفیتی در شرکت ‪.‬‬ ‫ ‪ )13‬افزایش تولید کنسانتره از ‪ ۸۹‬هزار تن در سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۱۷۰‬هزار تن در‬ ‫سال ‪( ۹۷‬در سال حمایت از کاالی ایرانی) ‬ ‫ ‪ )14‬بروزرس��انی سیس��تم تهویه معدن رزمجا و شروع اماده سازی تونل ‪۱۴‬‬ ‫رضی به منظور استخراج در سال ‪ ۹۸‬‬ ‫ ‪ )15‬دریافت مجوز زیست محیطی معدن وطن‪۳‬‬ ‫ ‪ )16‬تمرکز پرس��نل امانی در معادن رزمجا و تخت با هدف ارتقای بهره وری‬ ‫منابع انسانی و ایجاد فرصت اشتغال جدید به صورت پیمانکاری ‬ ‫ ‪ )17‬بروزرسانی حقوق پرسنل امانی و پیمانی از اسفن د ‪ ۹۶‬تاکنون و افزایش‬ ‫تسهیالت رفاهی کارکنان که باعث ایجاد ارامش در اتمسفر کاری و انگیزه کار‬ ‫و تولید گشته است ‬ ‫ ‪ )18‬تسویه حس��اب کامل و پرداخت افز ون ب��ر ‪ ۳‬میلیارد تومان پاداش پایان‬ ‫خدمت همه بازنشستگان البرز شرقی ‬ ‫ ‪ )19‬مش��مول بیم��ه ق��رار گرفتن مبال��غ افزای��ش تولید (افزای��ش حقوق‬ ‫بازنشستگی) با هدف افزایش انگیزه کارگران ‬ ‫ ‪ )20‬ارائه تس��هیالت رفاهی به کارکنان و کارگ��ران به منظور تقویت روحیه‬ ‫و نشاط کاری ‬ ‫ ‪ )21‬ف��روش ‪ ۲‬میلیون تن (برای نخس��تین مرتبه از ح��دود نیم قرن پیش‬ ‫‪ )1‬تولید حداقل ‪ ۲۰۰‬هزار تن کنس��انتره و همچنین تنوع بخشی و افزایش‬ ‫سبد محصوالت تولیدی ‬ ‫‪ )2‬مدیریت هزینه ها و برنامه ریزی برای س��وداور کردن ش��رکت و خروج از‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت (ورشکستگی) ‬ ‫‪ )3‬برنامه ری��زی به منظ��ور ایجاد مقدمات ورود به فراب��ورس با انضباط مالی‬ ‫شرکت ‬ ‫‪ )4‬بهینه سازی سیستم تهویه شبکه معادن برناکی و تخت ‬ ‫‪ )5‬تجهیز معادن وطن ‪ ۳‬و مجموعه میان اب ‬ ‫‪ )6‬نوسازی تجهیزات حمل ونقل تونلی اعم از لکوموتیو‪ ،‬واگن و‪...‬‬ ‫‪ )7‬ج��ذب حداکثری زغال خ��ام از معادن بخش خصوصی با مش��ارکت در‬ ‫تولید انها ‬ ‫‪ )8‬افزایش اماده سازی ها و ذخایر قابل استخراج ‬ ‫‪ )9‬ت��داوم بر بازنشس��تگی و بازنشس��تگی پی��ش از موعد پرس��نل امانی و‬ ‫جایگزینی انها با پیمانکاری ‬ ‫‪ )10‬تاکید بر اموزش های کاربردی داخل و خارج از کشور ‬ ‫‪ )11‬برنامه ریزی به منظور سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از محل سایر‬ ‫درامدهای شرکت ‬ ‫در پای��ان بر خود ف��رض می دانیم از همراهی و حمایت تمامی مس��ئوالن‬ ‫گرامی در رفع مش��کالت این ش��رکت و ایجاد رضایتمندی برای کارکنان و‬ ‫کارگ��ران زحمتکش ش��رکت‪ ،‬به ویژه وزیران محترم پیش��ین و فعلی تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزیران محترم پیش��ین و فعلی امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫مدیران عامل محترم پیش��ین و فعلی ش��رکت س��هامی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫رئیس��ان محترم سازمان تامین اجتماعی (با درود و سالم بر ارواح اقایان دکتر‬ ‫نوربخ��ش و دکتر تاج الدین)‪ ،‬مدیران عامل محترم پیش��ین و فعلی ش��رکت‬ ‫شس��تا‪ ،‬مدیرعامل محترم ش��رکت صدر تامین‪ ،‬نماین��دگان محترم مجلس‬ ‫شورای اس�لامی شهرس��تان های دامغان‪ ،‬مینودشت‪ ،‬ازادش��هر و اقدام های‬ ‫تحسین برانگیز نماینده محترم شهرس��تان های شاهرود و میامی در راستای‬ ‫حل مشکالت این شرکت عموما و به ثمر رسیدن تهاتر بدهی های این شرکت‬ ‫خصوصا و س��ایر مس��ئوالن محترم شهرستان ش��اهرود از جمله امام جمعه‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای تامین‪ ،‬معاون استاندار و فرماندار ویژه‪ ،‬شورای شهر‪ ،‬شهردار‪،‬‬ ‫ریاس��ت دادگستری‪ ،‬دادس��تان‪ ،‬فرماندهی انتظامی و ریاست اداره اطالعات‪،‬‬ ‫تشکر و قدردانی خالصانه به عمل اورده‪ ،‬توفیق و سالمتی همگی را از خداوند‬ ‫متعال مسئلت نماییم‪.‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬هیات مدیره و کارکنان‬ ‫شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1301‬‬ ‫پیاپی ‪2619‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫‪ ۵۵‬اثر ایرانی و ‪ ۳۵‬درصد فروش کل هنر خاورمیانه در حراج های بین المللی‬ ‫حراج های بین المللی فصل به��ار «هنر خاورمیانه»‬ ‫کریس��تیز‪ ،‬س��اتبیز و بونامز درحالی برگزار شدند که‬ ‫‪ ۵۵‬اث��ر از ‪ ۳۰‬هنرمند ایرانی در ای��ن ‪ ۳‬رویداد ارائه‬ ‫شد و توانست باالتر از هنرمندان تمام منطقه بیش از‬ ‫‪ ۳۵‬درصد از ف��روش کل این حراج ها را به هنر ایران‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬فص��ل بهار و پایی��ز حراج های‬ ‫بین الملل��ی منطق��ه خاورمیان��ه در حراج گذاری های‬ ‫ب��زرگ بین المللی برگزار می ش��وند‪ .‬ای��ن ‪ ۳‬حراج در‬ ‫مجم��وع ح��دود ‪ ۷.۷۳۰.۰۰۰‬پوند فروش داش��تند‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۲.۱۱۵.۰۰۰‬پوند از این ف��روش به اثار‬ ‫هنرمندان ایران اختصاص داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ پرفروش ترین اثار هنرمندان ایرانی‬ ‫در بخ��ش پرفروش تری��ن هنرمن��دان ایران��ی در‬ ‫حراج ه��ای بین المللی باید تفکیک بیش��ترین حضور‬ ‫و بیش��ترین فروش را ب��رای هنرمندان قائل ش��ویم‪.‬‬ ‫در بخش بیش��ترین حضور حس��ین زن��ده رودی با ‪۵‬‬ ‫اث��ر در ‪ ۳‬حراج کریس��تیز‪ ،‬س��اتبیز و بونامز که همه‬ ‫اث��ارش با ف��روش خوبی همراه بودند‪ ،‬نش��ان داد که‬ ‫وی همچنان یکی از هنرمندان جدی ایران در عرصه‬ ‫بازار بین المللی اس��ت‪ .‬او در حراج کریس��تیز با ‪ ۳‬اثر‬ ‫حضور داش��ت که ف��روش ‪ ۴۵۰‬هزار دالری را در این‬ ‫حراج تجربه کرد‪ .‬در حراج س��اتبیز یک اثر از حسین‬ ‫زنده رودی ‪۷۵‬هزار پون��د چکش خورد و یک اثر از او‬ ‫نیز در حراج بونامز ‪ ۸۸۱۲‬پوند به فروش رس��ید تا او‬ ‫چهره موفق هنر ایران در حراج های فصل بهار باشد‪.‬‬ ‫منوچه��ر یکتای��ی‪ ،‬دیگر هنرمند ایران��ی بود که ‪۴‬‬ ‫اثرش در دو حراج کریس��تیز و س��اتبیز عرضه شدند‬ ‫و ه��ر ‪ ۴‬اثر او ب��ا قیمت های قابل توجه��ی به فروش‬ ‫رسیدند‪ .‬دو اثر از این هنرمند در حراج کریستیز دوبی‬ ‫هرکدام به نرخ ‪ ۳۷.۵۰۰‬دالر چکش خوردند و دو اثر‬ ‫از این هنرمند در س��اتبیز ‪ ۱۵۰‬هزار پوند و ‪۲۲.۵۰۰‬‬ ‫پوند به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫بهجت صدر نیز با ‪ ۳‬اثر در دو حراج بونامز و ساتبیز‬ ‫حضور داش��ت ک��ه در حراج بونامز یک اث��ر او با نرخ‬ ‫‪ ۹۳.۸۱۲‬پوند و دو اثرش در حراج ساتبیز‪ ،‬با نرخ ‪۳۶‬‬ ‫هزار پوند و ‪ ۱۲.۵۰۰‬پوند فروش رفتند‪.‬‬ ‫بهمن محصص‪ ،‬دیگ��ر هنرمند نامدار ایرانی نیز دو‬ ‫اثرش در دو حراج کریستیز و ساتبیز عرضه شدند‪ .‬اثر‬ ‫او در ح��راج کریس��تیز ‪ ۸۷.۵۰۰‬هزار دالر و در حراج‬ ‫ساتبیز ‪ ۱۵۰‬هزار پوند چکش خورد‪.‬‬ ‫مارکو گریگوریان نیز اثارش در دو حراج کریستیز و‬ ‫بونامز ارائه شد که در حراج کریستیز ‪ ۳۱.۲۵۰‬دالر و‬ ‫بونامز ‪ ۱۰.۶۸۷‬پوند به فروش رسید‪.‬‬ ‫اما س��هراب س��پهری چهره این روزهای بازار هنر‬ ‫ایران تنها اثارش در حراج بونامز ارائه ش��د و ‪ ۳‬اثرش‬ ‫با قیمت های قابل توجه ‪ ۱۸۷.۵۶۲‬پوند‪ ۲۷.۵۶۲ ،‬پوند‬ ‫و‪ ۱۵.۰۶۲‬پوند به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهره های اصلی بازار هنر ایران‬ ‫ام��ا از لح��اظ بیش��ترین رقم فروش‪ ،‬اثار حس��ین‬ ‫زن�� ده رودی با فروش کلی ‪۴۳۷.۶۰۰‬پوند‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫رقم فروش اثار هنری را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫منوچهر یکتایی با رقم کلی ‪ ۲۳۱.۵۰۰‬پوند در جایگاه‬ ‫دوم و سهراب س��پهری با ‪ ۲۳۰.۲۰۰‬پوند در جایگاه‬ ‫سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫ام��ا ‪ ۴‬هنرمند دیگ��ر ایرانی نی��ز فروش های باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار پون��دی را در حراج های بین المللی فصل‬ ‫به��ار تجربه کردن��د‪ .‬بهمن محصص با ف��روش کلی‬ ‫‪ ۲۱۸.۷۵۰‬پوندی در جای��گاه چهارم بازار بین المللی‬ ‫هنرمندان ایرانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پروی��ز تناول��ی‪ ،‬یک��ی از چهره ه��ای مط��رح هنر‬ ‫خاورمیان��ه ‪ ۴‬اثرش در حراج های کریس��تیز و بونامز‬ ‫عرضه شد و مجس��مه ای از این هنرمند به نرخ ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دالر در کریستیز چکش خورد و با توجه به اینکه‬ ‫ج بونامز فروش نرفت اما تابلو نقاشی‬ ‫دو اثرش در حرا ‬ ‫از ای��ن هنرمند ‪ ۶۸.۸۱۲‬پوند در بونامز فروش رفت تا‬ ‫این ‪ ۳‬حراج در مجموع حدود ‪ ۷.۷۳۰.۰۰۰‬پوند فروش داش��تند‬ ‫ک��ه ‪ ۲.۱۱۵.۰۰۰‬پون��د از این ف��روش به اثار هنرمن��دان ایرانی‬ ‫اختصاص داشت‬ ‫تناولی در فصل بهار فروش تقریبی ‪ ۲۲۶‬هزار پوندی‬ ‫را تجربه کن��د و در جایگاه پنج��م گران قیمت ترین‬ ‫هنرمن��دان ایرانی در بازار بین الملل��ی هنر ایران قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫فرهاد مشیری نیز با ‪ ۴‬اثر در حراج های کریستیز و‬ ‫س��اتبیز حضور داشت و با وجود انکه یک اثر از او در‬ ‫کریستیز فروش نرفت اما دو اثر مشیری در این حراج‬ ‫به قیمت ه��ای ‪ ۱۰۰‬هزار دالر و ‪ ۳۱.۲۵۰‬دالر فروش‬ ‫رفت‪ .‬همچنین یک تابلو از این هنرمند در س��اتبیز به‬ ‫نرخ ‪ ۸۱.۲۵۰‬پوند به فروش رسید تا او با فروش کلی‬ ‫‪۱۸۵‬هزار پوند در جایگاه ششم قرار گیرد‪.‬‬ ‫بهجت صدر نیز با فروش کلی ‪ ۱۴۲.۳۰۰‬پوندی در‬ ‫میان گران قیمت ترین هنرمندان بازار بین المللی هنر‬ ‫ایران در فصل بهار قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ناکامان حراج های فصل بهار‬ ‫ب��ا توجه به حض��ور قدرتمند هنرمن��دان ایران در‬ ‫ب��ازار بین المللی هنر خاورمیانه ام��ا چند چهره ناکام‬ ‫نیز در این حراج ها حضور داش��تند‪ .‬ب��ا توجه به بازار‬ ‫داخلی ک��ه این هنرمن��دان دارند اما نتوانس��تند در‬ ‫حراج های بین المللی درخش��ان ظاهر شوند‪ .‬در راس‬ ‫این هنرمندان فرید الش��ایی بود که با وجود اینکه دو‬ ‫اثر از او در حراج های س��اتبیز و بونامز عرضه ش��د اما‬ ‫اثارش هیچ خریداری پیدا نکرد‪.‬‬ ‫محم��د احصایی نیز با اینکه با دو اثری که در حراج‬ ‫بونامز از این هنرمند ب��ا فروش کلی ‪ ۷۲.۶۲۵‬پوندی‬ ‫به ثبت رس��ید اما یک اثر او در حراج کریستیز و یک‬ ‫اث��ر از او در حراج بونامز ف��روش نرفت تا احصایی نیز‬ ‫پس از س��ال ها ک��ه در جمع هنرمن��دان اصلی بازار‬ ‫بین المللی هنر ایران قرار داش��ت‪ ،‬کمی از این جایگاه‬ ‫فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م سعیدی‪ ،‬حسین کاظمی‪ ،‬شیرین نشاط‪،‬‬ ‫کاوه گلستان و ازاده رزاق دوست هنرمندانی بودند که‬ ‫در فصل بهار اثارش��ان به فروش نرسید‪ .‬علی شیرازی‬ ‫و رضا ارامش نیز با اینکه هر کدام دو اثر در حراج های‬ ‫بین المللی کریس��تیز و بونامز داشتند‪ ،‬تنها یک اثر از‬ ‫انها فروش رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج کریستیز دوبی‬ ‫در ح��راج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه کریس��تیز‬ ‫که در ش��هر دوبی برگزار ش��د‪۱۹ ،‬اثر از ‪ ۱۳‬هنرمند‬ ‫ایران��ی چکش خورد و فروش کل این دوره از حراج ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪۷۱۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر و مجموع فروش اثار‬ ‫هنرمندان ایرانی نیز یک میلیون و ‪ ۱۵۵‬هزار دالر بود‪.‬‬ ‫در این دوره از حراج کریستیز‪ ،‬هنرمندان ایرانی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۱‬درص��د از مجم��وع ف��روش ای��ن دوره را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از حراج کریس��تیز‪ ۳ ،‬اثر از حس��ین‬ ‫زنده رودی فروخته ش��د؛ یکی از اثار او که سومین اثر‬ ‫گران قیمت حراج بود‪ ،‬ب��ا رقم ‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫ف��روش رفت‪ .‬دو اث��ر دیگر این هنرمند ب��ه ترتیب با‬ ‫رق��م ‪ ۱۷۵‬هزار دالر و دیگ��ری ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫پرویز تناولی‪ ،‬هنرمند مجسمه ساز ایران در این دوره‬ ‫نیز با یک مجسمه از مجموعه «شاعر و قفس» حضور‬ ‫داش��ت که این اثر ‪ ۲۰۰‬هزار دالر فروش رفت‪ .‬فرهاد‬ ‫مشیری در این دوره با ‪ ۳‬اثر حضور داشت‪ ،‬اثر نخست‬ ‫از مجموع��ه کوزه های این هنرمند ب��ا عنوان «رفتی‬ ‫تنهای تنها ولی عش��قتو نبردی» که با قیمت گذاری‬ ‫بین ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار دالر پیش بینی می شد‪ ،‬فروخته‬ ‫نشد‪ .‬دومین اثر این هنرمند با عنوان «کوزه طالیی»‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر چکش خورد و اثر سوم او نیز با عنوان‬ ‫«مغز» ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫دو اث��ر ب��دون عنوان از علی ش��یرازی در این دوره‬ ‫کریستیز عرضه شده بود که یکی از اثار این هنرمند‪،‬‬ ‫فروخت��ه نش��د و اثر دیگر وی‪ ۱۱ ،‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬دالر‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬از محمد احصای��ی یک اثر در این دوره‬ ‫عرضه ش��ده بود که ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار دالر براوردقیمت‬ ‫شده بود و این اثر نیز فروخته نشد‪.‬‬ ‫دو اث��ر بدون عن��وان از منوچهر یکتایی نیز هر یک‬ ‫‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دالر فروش رفت‪ .‬از بهمن محصص‬ ‫اث��ری به ن��رخ ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر ف��روش رفت‪ .‬اثر‬ ‫مارک��و گریگوریان نیز ‪ ۳۱‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬دالر فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تابلو «شکار سپیده دم» رضا درخشانی ‪ ۱۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دالر در این حراج چکش خورد‪ .‬اثر ساسان بهنام‬ ‫بختی��ار در این حراج با نرخ ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‪ ،‬اثر‬ ‫رکن��ی حائری زاده ‪ ۱۵‬هزار دالر‪ ،‬عکس��ی از مجموعه‬ ‫«دختر ش��هر» ش��یرین علی ابادی ‪ ۵‬هزارو‪ ۶۲۵‬دالر‬ ‫و عکس��ی از زندانیان فلس��طینی اثر رضا ارامش نیز‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪۱۲۵‬دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج ساتبیز لندن‬ ‫حراج اثار قرن بیس��تم خاورمیانه ساتبیز با فروش‬ ‫کل��ی ‪ ۳.۴۸۵.۰۰۰‬پون��دی در لندن برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن حراج ‪ ۱۳‬اث��ر از ‪ ۱۱‬هنرمند ایرانی عرضه ش��د‬ ‫و ف��روش کلی ‪ ۶۷۵.۰۰۰‬پوندی برای هنر ایران ثبت‬ ‫ش��د که یک پنجم از فروش کل ح��راج به هنر مدرن‬ ‫ایران اختصاص پیدا کرد‪.‬در این حراج از میان ‪ ۱۳‬اثر‬ ‫ارائه ش��ده از هنرمندان ایرانی تنها یک اثر به فروش‬ ‫نرسیده و سایر اثار هنرمندان رقم های قابل توجهی را‬ ‫به ثبت رساند‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬پوند؛ دو‬ ‫اثر از منوچهر یکتایی ‪ ۱۵۰.۰۰۰‬و ‪ ۲۲.۵۰۰‬پوند؛ اثر‬ ‫فرهاد مش��یری ‪ ۸۱.۲۵۰‬پوند؛ اثر حسین زنده رودی‬ ‫‪ ۷۵.۰۰۰‬پوند‪ ،‬اثر منص��ور قندریز ‪ ۷۵.۰۰۰‬پوند؛ اثر‬ ‫لیلی متی��ن دفتری ‪ ۳۷.۵۰۰‬پون��د؛ دو اثر از بهجت‬ ‫ص��در ‪ ۳۵.۰۰۰‬و ‪ ۱۲.۵۰۰‬پون��د؛ اثر فی��روز زاهدی‬ ‫‪ ۱۳.۷۵۰‬پوند‪ ،‬اثر اردش��یر محصص ‪ ۱۱.۸۵۰‬پوند و‬ ‫اثر ناصر عص��ار ‪ ۱۰.۰۰۰‬پوند چکش خوردند و فقط‬ ‫اثر فریده الشایی فروش نرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج بونامز لندن‬ ‫ح��راج هنر مدرن و معاصر خاورمیان��ه بونامز نیز با‬ ‫فروش کلی ‪ ۱.۳۲۰.۰۰۰‬پوند به کار خود پایان داد و‬ ‫سهم اثار هنرمندان ایران از این فروش کلی ‪۵۳۳.۹۳۱‬‬ ‫پوند بود‪ .‬در این دوره از حراج هنر مدرن و معاصر ‪۲۳‬‬ ‫اث��ر از ‪ ۱۷‬هنرمند ایران��ی چکش خورد و تنها ‪ ۱۳‬اثر‬ ‫از هنرمندان ایران فروش رفت و توانس��ت بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درص��د فروش کل ح��راج را به هنر ای��ران اختصاص‬ ‫ده��د‪ .‬در ای��ن دوره از ح��راج خاورمیان��ه بونامز اثر‬ ‫س��هراب س��پهری از مجموعه « تن��ه درختان» این‬ ‫هنرمن��د توانس��ت ب��ا ف��روش ‪ ۱۸۷.۵۶۲‬پوندی در‬ ‫رتبه نخس��ت این حراج قرار گیرد‪ .‬دو اثر دیگر از این‬ ‫هنرمن��د نیز به قیمت ه��ای ‪ ۲۷.۵۶۲‬و ‪ ۱۵.۰۶۲‬پوند‬ ‫در ای��ن ح��راج فروش رفتند‪ .‬اثر بهج��ت صدر با نرخ‬ ‫‪ ۹۳.۸۱۲‬پوند فروخته ش��د و اثر پرویز تناولی با نرخ‬ ‫‪ ۶۸.۸۱۲‬پون��د چکش خورد‪ .‬دو اثر از محمد احصایی‬ ‫نیز با نرخ ‪ ۴۷.۵۶۲‬و ‪ ۲۵.۰۶۲‬پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫اث��ر جعف��ر روحبخش ب��ا ن��رخ ‪ ۱۵.۰۶۲‬پوند‪ ،‬اثر‬ ‫س��یراک ملکونیان ‪ ۱۵.۰۶۲‬پوند‪ ،‬اثر مارکو گرگوریان‬ ‫‪ ۱۰.۶۸۷‬پون��د‪ ،‬اثر ژازه تباتبای��ی ‪ ۱۰.۰۶۲‬پوند‪ ،‬اثر‬ ‫حس��ین زنده رودی با نرخ ‪ ۸.۸۱۲‬پون��د و اثر فرامرز‬ ‫پیالرام با نرخ ‪ ۸.۸۱۲‬پوند فروخته شدند‪ .‬همچنین دو‬ ‫مجس��مه از پرویز تناولی و یک اثر از محمد احصایی‪،‬‬ ‫ابوالقاس��م سعیدی‪ ،‬فریده الش��ایی‪ ،‬حسین کاظمی‪،‬‬ ‫ش��یرین نش��اط‪ ،‬رضا ارامش‪ ،‬کاوه گلس��تان و ازاده‬ ‫رزاق دوس��ت در حراج مدرن و معاصر بونامز به فروش‬ ‫نرسیدند‪.‬‬ ‫تشکیل شورای‬ ‫جشنواره ها‬ ‫در سازمان سینمایی‬ ‫در بخش‬ ‫پرفروش ترین‬ ‫اثار هنرمندان‬ ‫ایرانی در‬ ‫حراج های‬ ‫بین المللی‬ ‫باید تفکیک‬ ‫بیشترین حضور‬ ‫و بیشترین‬ ‫فروش را برای‬ ‫هنرمندان‬ ‫قائل شویم‪ .‬در‬ ‫بخش بیشترین‬ ‫حضور حسین‬ ‫زنده رودی با‬ ‫‪ ۵‬اثر در حراج‬ ‫کریستیز‪،‬‬ ‫ساتبیز و بونامز‬ ‫که همه اثارش‬ ‫با فروش خوبی‬ ‫همراه بود‬ ‫نشان داد که‬ ‫وی همچنان یکی‬ ‫از هنرمندان‬ ‫جدی ایران در‬ ‫بازار بین المللی‬ ‫هنر است‬ ‫رقابت سینمای اجتماعی و کمدی در گیشه‬ ‫فیلم ه��ای در حال اکران‪ ،‬هفت ه گذش��ته را با فروش نه چندان‬ ‫خوب پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در هفته ای که گذش��ت با توج��ه به ایام‬ ‫ش��هادت امیرالمومنین علی(ع) و تعطیلی سینماها‪ ،‬فیلم های در‬ ‫حال اکران فروش چندان خوبی نداشتند و در این میان تنها چند‬ ‫فیلم ازجمله «سامورایی در برلین»‪« ،‬نبات» و «به دنیا امدن» با‬ ‫فروش به نسبت بهتری روبه رو شدند‪.‬‬ ‫«س��امورایی در برلی��ن» ب��ه کارگردانی و نویس��ندگی مهدی‬ ‫ن��ادری و تهیه کنندگ��ی ابوالفض��ل صفاری در م��دت ‪ ۳‬هفته ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۹۱‬میلیون تومان فروش را پشت س��ر گذاشته است‪.‬‬ ‫حمی��د فرخ ن��ژاد‪ ،‬امیرمهدی ژول��ه‪ ،‬میرطاه��ر مظلومی‪ ،‬هومن‬ ‫حاجی عبدالهی‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬س��امان صفاری‪ ،‬گوهر خیراندیش‪،‬‬ ‫نادر مشایخی‪ ،‬محسن حسینی‪ ،‬اکبر سمنار و رنه اشتولز بازیگران‬ ‫این فیلم هس��تند‪« .‬نبات» ساخته پگاه ارضی در این مدت موفق‬ ‫ب��ه فروش ‪ ۵۴۵‬میلیون و ‪ ۳۶۷‬هزار تومان ش��د‪« .‬نبات» با بازی‬ ‫شهاب حسینی‪ ،‬نازنین فراهانی و ستایش محمودی یک ملودرام‬ ‫اجتماعی است که ترس��یم روابط انسانی و عاطفی خانوادگی در‬ ‫ان موردتحسین منتقدان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫«تولدت مبارک» نخس��تین فیلم سینمایی س��میه زارعی نژاد‬ ‫در مق��ام کارگردان نیز تاکنون تنه��ا موفق به فروش ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬هزار تومان ش��ده اس��ت‪ .‬این فیلم درب��اره مریم‪ ،‬کودکی‬ ‫‪۷‬ساله اس��ت که به دلیل شرایط خانوادگی وارد راه های جدیدی‬ ‫در زندگ��ی می ش��ود‪ .‬مری��م کودکی اه��ل کت��اب و کتابخوانی‬ ‫اس��ت و ب��رای ه��رکاری راهی جدی��د انتخاب می کن��د‪ .‬در این‬ ‫فیل��م محمدرض��ا فروتن‪ ،‬محبوبه بی��ات‪ ،‬مبینا مرتضوی‪ ،‬س��ارا‬ ‫زارعی و نیما س��یدی ایفای نقش می کنن��د‪ .‬این فیلم جایگزین‬ ‫فیل��م «زندانی ه��ا» ب��ه س��رگروهی س��ینما ازادی روی پ��رده‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫«خانه دیگری» نیز نخستین تجربه کارگردانی بهنوش صادقی‬ ‫است که در جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار به نمایش درامد‬ ‫و ‪ ۷۰‬میلیون و ‪ ۸۴۲‬هزار تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬این فیلم‬ ‫به قلم مهنوش صادقی مضمونی اجتماعی دارد و روایتگر داستان‬ ‫پ��دری به نام حبیب ا‪ ...‬اس��ت که در س��ال های اخر عمر تصمیم‬ ‫گرفت��ه به خانه ابا و اجدادی اش برگردد‪ .‬او خانواده اکرم‪ ،‬از اقوام‬ ‫دورش را ب��رای پرس��تاری و مراقبت از خود ب��ه این خانه دعوت‬ ‫کرده تا با او زندگی کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬خوشی ها و ناخوشی های‬ ‫این خان��واده زندگی حبیب ا‪ ...‬و دختر و دامادش را تحت ش��عاع‬ ‫ق��رار می دهد‪ .‬لی�لا زارع‪ ،‬پژمان بازغی‪ ،‬ناصر هاش��می‪ ،‬مهنوش‬ ‫صادقی‪ ،‬علیرضا جعفری‪ ،‬روش��نک گرامی‪ ،‬متین س��توده‪ ،‬رابعه‬ ‫مدنی‪ ،‬پیمان یونسی‪ ،‬امیرجمشید صادقی و (با هنرمندی) گوهر‬ ‫خیراندیش بازیگران «خانه دیگری» هستند‪.‬‬ ‫«وکیل مدافع» به کارگردانی س��لما بابایی فرزند شهید بابایی‬ ‫که محسن علی اکبری تهیه کنندگانی ان را برعهده دارد نیز موفق‬ ‫ش��د در همین مدت ‪ ۶۷‬میلیون و ‪۸۲۵‬هزار تومان فروش داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در خالصه داستان این فیلم اماده است‪ .‬اگر در سال ‪ ۹۷‬جنگی‬ ‫اتفاق بیفتد و جنگی که در ‪ ۳۰‬سال پیش رخ داد تکرار شود‪ ،‬به‬ ‫کج��ا خواهیم رفت و چه خواهیم کرد؟ این موضوع؛ قصه «وکیل‬ ‫مدافع» اس��ت و روایتگر نگاهی عمیق با باری سیاس��ی نسبت به‬ ‫فض��ای روز و ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس خواهد بود‪ .‬ایمان افش��اریان‪،‬‬ ‫کوروش تهامی‪ ،‬محمودعزیزی و مجید یاس��ر بازیگران این فیلم‬ ‫مهدی فرجی‪ ،‬تهیه کننده س��ریال «نون‪ .‬خ»‬ ‫گفت که این س��ریال را برای پخش در رمضان‬ ‫‪ ۹۹‬اماده می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی فرجی درباره س��اخت‬ ‫سریال «نون‪ .‬خ» که نوروز امسال به کارگردانی‬ ‫س��عید اقاخانی روی انتن ش��بکه یک س��یما‬ ‫رفت و با اس��تقبال مخاطبان همراه شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با امیر وفایی‪ ،‬نویسنده سریال برای‬ ‫نگارش فصل دوم قرارداد بس��ته ایم و او در حال‬ ‫حاضر به تنهایی سریال را می نویسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ق��رار اس��ت این س��ریال به‬ ‫کارگردان��ی اقاخانی برای رمضان س��ال اینده‬ ‫اماده شود و در ‪ ۲۵‬قسمت تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫فرجی درباره اینکه چرا س��ریال را برای نوروز‬ ‫نمی س��ازند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ش��بکه یک نوروز ‪۹۹‬‬ ‫س��ریال «پایتخت» را خواهد داشت و سریال ما‬ ‫قرار اس��ت برای رمضان اماده شود که در مرداد‬ ‫پیش تولید کار را شروع می کنیم‪.‬‬ ‫س��ریال «نون‪ .‬خ» با بازی سعید اقاخانی در‬ ‫نق��ش نورالدین خانزاده که کاراکتری از مناطق‬ ‫کردنش��ین را برعهده داشت‪ ،‬نوروز امسال روی‬ ‫انتن شبکه یک رفت‪.‬‬ ‫«نون‪ .‬خ» جزو نخستین سریال هایی است که‬ ‫کاراکترهای ان را مردمانی از مناطق کردنشین‬ ‫تشکیل داده اند و با اقبال در زمان پخش روبه رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هس��تند‪« .‬به دنیا امدن» ساخته محس��ن عبدالوهاب نیز در این‬ ‫مدت ‪ ۱۰۵‬میلیون و ‪۹۵۹‬هزار تومان فروش داشته است‪ .‬داستان‬ ‫فیلم درباره زن و ش��وهری اس��ت که در استان ه میانسالگی برای‬ ‫ادام ه مسیر زندگی شان با یکدیگر دچار مشکل می شوند‪ .‬هدایت‬ ‫هاش��می‪ ،‬الهام کردا‪ ،‬پون��ه عبدالکریم زاده‪ ،‬رض��ا مرتضوی‪ ،‬رویا‬ ‫جاویدنیا‪ ،‬مهدی امیری‪ ،‬اسماعیل پوررضا‪ ،‬مرتضی نسیم سبحان‪،‬‬ ‫بابک گودرزی نژاد و‪ ...‬بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫در حکمی از س��وی حسین انتظامی‪ ،‬اعضای‬ ‫شورای جشنواره های سازمان سینمایی منصوب‬ ‫ش��دند‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی علیرضا رضاداد‪ ،‬ابراهیم داروغه زاده‪،‬‬ ‫محمود اربابی‪ ،‬محس��ن حدادی‪ ،‬حسین ربانی‪،‬‬ ‫مس��عود نجفی‪ ،‬جلیل اکبری صح��ت و مهرزاد‬ ‫دانش را به عنوان اعضای شورای جشنواره های‬ ‫س��ازمان س��ینمایی انتخ��اب کرد‪ .‬س��یدروح‬ ‫اهلل حس��ینی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر جش��نواره ها و‬ ‫همکاری ه��ای بین المل��ل س��ازمان س��ینمایی‬ ‫ریاست شورای جش��نواره ها را عهده دار است و‬ ‫بابک رضایی معاون این دفتر به عنوان دبیر شورا‬ ‫اس��ت‪ .‬در حکم اعضای ش��ورا امده است‪« :‬نظر‬ ‫به ضرورت نظارت بر جش��نواره های س��ینمایی‬ ‫که ازس��وی سایر س��ازمان ها‪ ،‬نهادهای صنفی‪،‬‬ ‫س��من ها یا بخ��ش خصوصی برگزار می ش��ود‬ ‫و ب��ا توجه به پیش��ینه و تجربه ه��ای جنابعالی‬ ‫به عضوی��ت «ش��ورای جش��نواره ها» منصوب‬ ‫می ش��وید‪ .‬انتظار دارد با همفک��ری و همکاری‬ ‫س��ایر اعضا‪ ،‬ضوابط و شاخص های صدور مجوز‬ ‫و حمایت های این حوزه تدوین و منتشر شود و‬ ‫در رسیدگی به درخواست ها‪ ،‬کیفیت موردتوجه‬ ‫قرار گیرد تا ضمن مقابله با افت جشنواره زدگی‬ ‫به اعتالی سینمای ایران کمک کند‪».‬‬ ‫مشارکت مرکز گسترش‬ ‫در تولید فیلم های تجربی‬ ‫مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی‬ ‫با تصمیم س��ازمان ام��ور س��ینمایی‪ ،‬عهده دار‬ ‫مس��ئولیت حمای��ت و مش��ارکت در تولی��د‬ ‫فیلم های بلند س��ینمایی با گرایش تجربی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم تجربی به عنوان نوعی‬ ‫از فیلمسازی که با ساختارشکنی در قواعد رایج‬ ‫س��ینما و کشف ش��یوه های نوین فنی و روایی‪،‬‬ ‫س��عی در گس��ترش مرزه��ای بیان��ی این هنر‬ ‫و ارائ��ه تجربه ای ن��و و خالقان��ه دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫عامل پویای��ی و جذابیت اثار و ارتقای س��لیقه‬ ‫فرهنگی مخاطبان س��ینما شود‪ .‬از این رو مرکز‬ ‫گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی به عنوان‬ ‫مجموعه ای که از بدو تاس��یس‪ ،‬متولی حمایت‬ ‫و تولی��د فیلم های تجربی ب��وده و در دوره های‬ ‫مختلف فعالیت‪ ،‬اثار گوناگونی را با این رویکرد‬ ‫تهیه کرده اس��ت‪ ،‬ب��ا تصمیم رئیس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی و در راس��تای اهمیت و توجه هرچه‬ ‫بیش��تر به فیلم تجربی به عنوان س��ینمایی که‬ ‫معانی و اندیش��ه های بدی��ع را در قالبی تازه و‬ ‫متف��اوت بی��ان می کن��د‪ ،‬عهده دار مس��ئولیت‬ ‫حمای��ت از تولی��د فیلم های بلند س��ینمایی با‬ ‫گرایش تجربی ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به رویکرد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این «مرکز» با ایجاد شورای تخصصی‬ ‫‪۵‬نفره متش��کل از مدیرعام��ل و قائم مقام مرکز‬ ‫و ‪ ۳‬تن از فیلمس��ازان ی��ا تهیه کنندگان مطرح‬ ‫س��ینما که صاحب تجربه در این حوزه هستند‪،‬‬ ‫به بررسی فیلمنامه ها اقدام خواهند کرد‪.‬حمایت‬ ‫مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی در‬ ‫تولید این اثار به شکل مشارکت در ساخت بوده‬ ‫و حداکثر زمان بررسی فیلمنامه تا اعالم نتیجه‬ ‫قطعی ‪۲‬ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش ‪ ۲‬میلیون پوندی اثار هنرمندان ایرانی در فصل بهار‬ ‫«نون‪ .‬خ»‬ ‫رمضانی می شود‬ ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪ 27 - 1398‬رمضان ‪ 2 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1301‬پیاپی ‪2619‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫رقابت ‪ ۷۸۰‬فیلم در «نهال» دانشجویی‬ ‫نشس��ت خبری ش��انزدهمین جش��نواره نه��ال روز‬ ‫گذشته در محل دانشکده سینما تئاتر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫رضا باس��تانی در نشست‬ ‫خبری جش��نواره نهال گفت‪ ۵۷۳ :‬اثر داخلی و ‪ ۲۰۷‬اثر‬ ‫بین المللی به شانزدهمین جشنواره نهال رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از بخش داخلی ‪ ۳۵‬فیلم کوتاه باستانی‪۱۱ ،‬‬ ‫فیلم پویانمایی‪ ۵ ،‬فیلم تجربی‪ ۴ ،‬فیلم مس��تند‪ ۹ ،‬فیلم‬ ‫ی در بخش اصلی و ‪ ۳۱‬فیلم نیز در بخش جنبه‬ ‫س��ال اول ‬ ‫تماشا نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫دبیر ش��انزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫دانش��جویی نهال گفت‪ :‬از ‪ ۲۰۷‬اثر بین المللی که از ‪۳۹‬‬ ‫کش��ور جهان به دبیرخانه جشنواره رس��یده‪ ۱۳ ،‬اثر به‬ ‫نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫باستانی افزود‪ :‬ایین گشایش این جشنواره ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫و ایین پایانی ان ‪ ۲۹‬خرداد س��اعت ‪ ۱۷‬در سالن کانون‬ ‫پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان واق��ع در خیابان‬ ‫حجاب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ ۲۵ :‬اث��ر برگزیده در بخش ه��ای گوناگون‬ ‫شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی‬ ‫نه��ال در ایین پایان��ی معرفی و از عوام��ل انها قدردانی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬دبیر ش��انزدهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم کوتاه دانش��جویی نهال افزود‪ :‬اثار این جشنواره از‬ ‫‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در دانش��گاه هن��ر به نمایش در خواهد‬ ‫امد و گالری عکس و پوس��تر این دوره از جش��نواره نیز‬ ‫از ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۸‬خ��رداد در خانه هنرمندان ب��رای عموم به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬دبیر این جش��نواره در پایان‬ ‫گفت‪ :‬فیلم هایی که امس��ال به دست ما رسیده کمی تلخ‬ ‫هستند اما باید بپذیریم که انها از واقعیت های جامعه ما‬ ‫نشات می گیرند‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه از پوس��تر شانزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم دانشجویی نهال رونمایی شد‪.‬‬ ‫رونمایی از فیلم کمال تبریزی به نفع سیل زدگان‬ ‫کم��ال تبریزی با همراهی رض��ا میرکریمی و جمعی‬ ‫از بازیگ��ران فیلم س��ینمایی «ما همه با هم هس��تیم»‪،‬‬ ‫جدیدترین س��اخته سینمایی اش را در اس��تانه اکران‬ ‫عمومی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫در ایینی که ش��امگاه ‪۱۰‬‬ ‫خ��رداد در س��النی با ظرفیت بیش از ‪ ۲‬ه��زار نفر برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬برخالف روال مرس��وم ایین های افتتاحیه چنین‬ ‫ایین هایی‪ ،‬برای این برنامه بلیت فروش��ی ش��ده بود که‬ ‫براس��اس اعالم دس��ت اندرکاران فیلم «م��ا همه با هم‬ ‫هس��تیم»؛ عواید این بلیت فروشی‪ ،‬به سیل زدگان تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن ک��ه هنرمن��دان و چهره های��ی مانند‬ ‫محمدرض��ا گل��زار‪ ،‬کم��ال تبریزی‪ ،‬رض��ا میرکریمی‪،‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫ژ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫‪11‬‬ ‫ق‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫گ س‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪155‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انجم��ن صنفی کارگردانان س��ینمای مس��تند در ایین��ی از حمید‬ ‫س��هیلی‪ ،‬مستندس��از پیشکس��وت تجلیل می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایین نکوداشت حمید سهیلی سه شنبه‪ ۲۱ ،‬خرداد ساعت ‪ ۱۸‬در سالن‬ ‫س��یف اهلل داد خانه سینما برگزار می شود‪ .‬در این ایین ایدین اغداشلو‪،‬‬ ‫ارد عطارپور‪ ،‬پیروز کالنتری و شادمهر راستین سخنرانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫حمید سهیلی یکی از شناخته شده ترین مستندسازان سینمای ایران در‬ ‫حوزه مس��تند معماری بوده که فعالیت خود را از سال ‪ ۵۳‬و با دستیاری‬ ‫مجموعه ه��ای تلویزیون��ی «اتش بدون دود » و «س��فرهای دور و دراز‬ ‫هامی و کامی» اغاز کرد‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۴‬کتاب جدید‬ ‫از سری کتاب های «هری پاتر» ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برگزاری نکوداشت «حمید سهیلی»‬ ‫رم��ان «ادم ه��ای معمول��ی» نوش��ته‬ ‫«س��لی رونی» که برنده جایزه کتاب س��ال‬ ‫بریتانیا ش��ده‪ ،‬به س��ریال تلویزیونی تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر‪،‬‬ ‫کتاب دوم س��لی رونی‪ ،‬نویس��نده ‪۲۸‬ساله‬ ‫ایرلندی که داس��تان روابط عاطفی دو نفر به‬ ‫نام های «ماریان» و «کانل» را از س��ال های پایانی مدرس��ه در یک شهر‬ ‫کوچک در غرب ایرلند تا سال های تحصیل در کالج در شهر دوبلین روایت‬ ‫می کند با فیلمنامه ای از خود سلی رونی به سفارش شبکه «بی بی سی»‬ ‫و وب س��ایت «هولو» در قالب یک سریال تلویزیونی ‪۱۲‬قسمتی ساخته‬ ‫می ش��ود‪« .‬لنی ابرامسون» کارگردان نامزد اسکار فیلم «اتاق» و «هتی‬ ‫مک دونالد» کارگردان س��ریال «دکتر هو»‪ ،‬هر کدام س��اخت ‪ 6‬قسمت‬ ‫از س��ریال «ادم های معمولی» را برعهده خواهند داش��ت‪ .‬فیلمبرداری‬ ‫این س��ریال در ایرلند و ایتالیا خواهد بود و س��ال اینده میالدی از شبکه‬ ‫بی بی سی ‪ ۱‬و بی بی سی ‪ ۳‬روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪156‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ف‬ ‫نمای��ش «جنایات و مکافات» کاری از رض��ا ثروتی به تهیه کنندگی‬ ‫ماه��ان حیدری از ‪ ۱۹‬خ��رداد در تاالر وح��دت روی صحنه می رود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫نمای��ش «جنایات و مکافات» براس��اس رمان جنایت‬ ‫و مکافات تئودور داستایوفس��کی‪ ،‬جدیدترین اث��ر رضا ثروتی به عنوان‬ ‫نویس��نده‪ ،‬ط��راح و کارگردان اس��ت که در ان باب��ک حمیدیان‪ ،‬اتیال‬ ‫پسیانی‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬مهدی سلطانی‪ ،‬مینا ساداتی‪ ،‬پیام دهکردی‪،‬‬ ‫پانته ا پناهی ها‪ ،‬اصغر پیران و بهناز جعفری ایفای نقش می کنند و بابک‬ ‫حمیدیان نقش رادیون رومانویچ راسکولنیکف را برعهده دارد‪.‬‬ ‫«ادم های معمولی» سریال می شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫«جنایات و مکافات» در تاالر وحدت‬ ‫‪ 4‬کت��اب جدید از س��ری داس��تان های «هری پاتر» پس از گذش��ت‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال از انتش��ار نخس��تین جلد ای��ن مجموعه‪ ،‬ماه اینده منتش��ر‬ ‫می ش��وند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از ایندیپندنت‪ ،‬این سری کتاب های‬ ‫کوت��اه که در قال��ب کتاب ه��ای الکترونیکی به کنکاش در س��نت ها و‬ ‫دنیای جادویی داس��تان های «هری پاتر» می پردازند به زودی ازس��وی‬ ‫انتش��ارات «پاترمور» به چاپ می رس��ند‪ .‬این س��ری کتاب های کوتاه‬ ‫ب��ا اقتب��اس از پادکس��ت های «جی‪.‬کی‪.‬رولینگ» که برای نمایش��گاه‬ ‫«هری پاتر» در س��ال‪ )۲۰۱۷( 1396‬تهیه ش��ده بودند‪ ،‬خلق شده اند‪.‬‬ ‫هر ی��ک از این داس��تان های کوتاه ب��ه یکی از درس های اموزش��ی در‬ ‫«هاگ��واردز» می پردازد‪ .‬دو جلد اول این س��ری کتاب های الکترونیکی‬ ‫‪ 6‬تیر (‪ 27‬ژوئن) منتش��ر خواهند ش��د‪ .‬جلد س��وم و چهارم این س��ری‬ ‫داس��تان های جادویی نیز کمی بعد در دس��ترس مخاطبان قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫زنان روستایی و عشایری و فعالیت های انها‬ ‫‪،‬‬ ‫قرار است از این به بعد در صفحه اخر روزنامه‬ ‫کانال ها و صفحات مجازی فعال در تلگرام و اینستاگرام‬ ‫را ک��ه ب��ه تولید مطال��ب علمی‪ ،‬فرهنگ��ی و اقتصادی‬ ‫می پردازند و فعالیت های هموطنان عزیزمان را در گوشه‬ ‫و کنار کشور شناسایی می کنند‪ ،‬معرفی کنیم‪.‬‬ ‫در این ش��ماره کانال نشریه زنان روستایی و عشایری‬ ‫را معرف��ی می کنی��م‪ .‬کانال نش��ریه زنان روس��تایی و‬ ‫عش��ایری در جهت اگاهی زنان روستایی از فرصت های‬ ‫ش��غلی جدید‪ ،‬تسهیالت‪ ،‬ایده های نو در کارافرینی و اشنایی با تجربه های زنان‬ ‫روستایی در روستاهای جهان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در این کانال تلگرامی هر روز یک پس��ت تحلیلی مس��ائل و تجربه های زنان‬ ‫روس��تایی و عشایری گذاشته می ش��ود‪ .‬پنجش��نبه و جمعه ها مروری است بر‬ ‫پس��ت های تحلیلی که پیش از این منتشر شده است‪ .‬نشانی این کانال تلگرامی‬ ‫@‪ mhtbzr‬اس��ت که عالقه مندان می توانند ب��ا مراجعه به ان از مطالب خوب‬ ‫این کانال که ازسوی مهتا بذرافکن‪ ،‬دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و‬ ‫پژوهشگر جنسیت و تغییرات اقلیمی تهیه می شود دیدن کنند‪.‬‬ ‫گشایش موزه «پمپ بنزین دروازه دولت»‬ ‫مدیر موزه ه��ا و مرکز اس��ناد صنعت نفت‬ ‫از برگ��زاری ایی��ن گش��ایش رس��می موزه‬ ‫«پمپ بنزی��ن دروازه دول��ت» در نخس��تین‬ ‫روز از فصل تابس��تان امسال (شنبه‪ ،‬اول تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر نعمت الهی ضمن اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫ایین گشایش سومین موزه از طرح موزه های‬ ‫صنعت نفت با حضور پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران و جمعی از مدیران ارشد صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬مدیران سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬مدیران و کارکنان‬ ‫شهرداری‪ ،‬بازنشستگان و پیشکسوتان نفتی برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی پمپ بنزین دروازه دولت را س��ومین جایگاه عرضه سوخت در تهران و یکی از‬ ‫معدود جایگاه های به جا مانده از نخستین نسل پمپ بنزین ها در کشور معرفی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬جایگاه ش��ماره ‪ ۶‬تهران که ساخت ان به دهه ‪ ۱۳۱۰‬خورشیدی بازمی گردد‪،‬‬ ‫در مرداد س��ال ‪ ۹۶‬به شماره ‪ ۳۱۷۱۱‬در فهرست اثار ملی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری به ثبت رس��یده و به زودی در معرض نمایش عموم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نمایشنامه خوانی «اسیدکاظم»‬ ‫به نفع سیل زدگان‬ ‫نمایش��نامه خوانی «اسیدکاظم» به صورت همت عالی به نفع سیل زدگان دیشب‪،‬‬ ‫‪ 11‬خرداد در عمارت نوفل لوش��اتو برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫نمایشنامه خوانی‬ ‫نمای��ش «اس��یدکاظم» به نویس��ندگی محمود اس��تادمحمد و کارگردانی س��عید‬ ‫دولتی‪ ،‬کاری از گروه تئاتر همای س��عادت به نفع س��یل زدگان کش��ور ش��نبه‪۱۱ ،‬‬ ‫خرداد س��اعت ‪ 21:30‬در عمارت نوفل لوش��اتو برگزار شد‪ .‬این نمایش ‪ ۳‬سال پیش‬ ‫ب��ا همین گ��روه و کارگردان به مدت یک ماه در تماش��اخانه همای س��عادت روی‬ ‫صحنه رفته بود‪ .‬خوانش گران نمایش عبارتند از میرمنصور کاظمی‪ ،‬ناصر ش��فیعی‪،‬‬ ‫علیرضا علیمحمدی‪ ،‬وهاب امین الرعایا‪ ،‬علیرضا حاصلی مراد‪ ،‬امیر پورخلیل‪ ،‬س��عید‬ ‫امیرابادی‪ ،‬فردین یغما‪ ،‬فرشید حاجیان‪ ،‬سپهر شفیعی‪ ،‬کسری کاریان‪.‬‬ ‫موسیقی این نمایشنامه خوانی را هم حمیدرضا بلورچی ساخته است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صرفه جو و مقتصد ‪ -‬شکرگزار و ممنون‬ ‫‪ -2‬شبه قاره اسیا ‪ -‬در دوستی پایدار نیست ‪ -‬اشوب و غوغا‬ ‫‪ -3‬باران شدید و کوتاه ‪ -‬جای احرام بستن حاجیان برای ایین حج ‪ -‬واحد‬ ‫شمارش نان‬ ‫‪ -4‬لحظه ای بیش نیس��ت ‪ -‬نام کوچک همینگوی نویسنده وداع با اسلحه‬ ‫ همه را شامل است‬‫‪ -5‬طعام رقیق متنوع ‪ -‬رسته از بند عقل ‪ -‬از مواد لبنی‬ ‫‪ -6‬بی اعتنایی دروغین ‪ -‬مددکار‬ ‫‪ -7‬بخشش ها ‪ -‬کم تجربه‬ ‫‪ -8‬کمان ساز ‪ -‬جانوری جنگلی‬ ‫‪ -9‬خوش طعم کننده شیرینی ها ‪ -‬شادمانی‬ ‫‪ -10‬صفت بید ‪ -‬شورانگیز و مهیج‬ ‫‪ -11‬نگاه و نظر ‪ -‬اهنگی در دستگاه شور ‪ -‬سایه گاه‬ ‫‪ -12‬اندازه قامت ‪ -‬حواری صاحب انجیل ‪ -‬قلوب‬ ‫‪ -13‬اسلوب و قاعده ‪ -‬تیزهوشی ‪ -‬پرنده ای حالل گوشت‬ ‫‪ -14‬دریاچه ای در شرق قزاقستان ‪ -‬نژاد شرق اروپا ‪ -‬زمان بی نهایت‬ ‫‪ -15‬واحد پول کشور مالزی ‪ -‬بزرگ ترین غار ابی در استان کرمانشاه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬ورزشکار برجسته ‪ -‬پیمان بستن‬ ‫‪ -2‬عیب و عار ‪ -‬هر چیز خوب و گرانمایه و نوعی مروارید درشت ‪ -‬هجران‬ ‫‪ -3‬رشته تحصیلی علوم انسانی ‪ -‬شهره خاص و عام ‪ -‬مقام و منزلت‬ ‫‪ -4‬تمدنی در عراق باستان ‪ -‬ساکن بزرگ ترین قاره ‪ -‬رنج و محنت‬ ‫‪ -5‬از وسایل پیدا کردن جهت حرکت ‪ -‬الغر و ضعیف‬ ‫‪ -6‬اندرون دهان ‪ -‬ترک خفیف استخوان ‪ -‬زیستن‬ ‫‪ -7‬همسر از دست داده ‪ -‬مردمان‬ ‫‪ -8‬موجود زنده در نخستین مراحل رشد ‪ -‬رهاوردی از شهر مراغه‬ ‫‪ -9‬واحد شمارش سند یا نامه ‪ -‬مشقت و تحمل‬ ‫‪ -10‬شاه مغولی چین ‪ -‬به شمار اوردن و شمردن ‪ -‬طرف و جانب‬ ‫‪ -11‬ارام بخشیدن ‪ -‬منکر وجود خداوند‬ ‫‪ -12‬عصاره اناری ‪ -‬نیمه الوار زیر ریل ‪ -‬جانوری با چشمان زیبا‬ ‫‪ -13‬جامه قلندران ‪ -‬دیگ سنگی ‪ -‬شتران‬ ‫‪ -14‬اس��ید خون ‪ -‬داس��تانش را استاد ش��هید مرتضی مطهری نوشته است‪-‬‬ ‫یک چهارم‬ ‫‪ -15‬حکیم‪ ،‬شاعر ایرانی و مولف جامع الحکمتین‪ -‬نگریستن‬ ‫تصویرب��رداری س��ریال «س��رباز» ب��ه‬ ‫کارگردانی هادی مقدم دوست در خوزستان‬ ‫تمام ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫چندی پیش‬ ‫عوامل سریال «سرباز» به کارگردانی هادی‬ ‫مقدم دوس��ت و تهیه کنندگ��ی محمدرضا‬ ‫ش��فیعی برای تصویربرداری بخش هایی از‬ ‫قصه این سریال و ضبط سکانس هایی مربوط‬ ‫به وقوع س��یل در ایران راهی مناطق س��یل زده استان خوزستان شدند‬ ‫و به تازگ��ی پس از گذش��ت ‪ 2‬ماه‪ ،‬تصویرب��رداری بخش های مورد نظر‬ ‫در این اس��تان به پایان رس��یده است‪ .‬باتوجه به وقوع سیل در شهرهای‬ ‫گوناگون ایران فیلمنامه سریال «سرباز» نوشته حمید نعمت اله و هادی‬ ‫مقدم دوست دچار تغییرات شد و به منظور همدردی با مردم و در جهت‬ ‫به روز ش��دن بیشتر قصه‪ ،‬س��کانس های مربوط به مناطق زلزله زده این‬ ‫فیلمنامه به مناطق سیل زده تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫معرفی صفحات مجازی‬ ‫س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬عل��ی پروین‪ ،‬رضا کیانی��ان‪ ،‬پانته ا‬ ‫بهرام‪ ،‬امیر اس��فندیاری‪ ،‬پژمان جمش��یدی و‪ ...‬حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬مهران غفوریان به عنوان یکی از بازیگران فیلم‪،‬‬ ‫اجرای برنامه را برعهده داشت‪.‬‬ ‫او در ابت��دای برنامه از بازیگ��ران و عوامل فیلم دعوت‬ ‫ک��رد روی صحنه بیایند که در ای��ن میان غیبت مهران‬ ‫مدیری‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬مانی حقیقی‪ ،‬ویش��کا‬ ‫اس��ایش و‪ ...‬باعث واکنش مخاطبان ش��د که ازس��وی‬ ‫س��ازندگان فیلم اعالم ش��د این هنرمندان باوجود انکه‬ ‫عالقه مند بودند در این ایین حاضر باش��ند‪ ،‬به دلیل سفر‬ ‫و مشغولیت فیلمبرداری نتوانستند حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫کمال تبریزی در سخنانی کوتاه گفت‪ :‬ما سعی کردیم‬ ‫روایت تراژدی که این روزها درگیر ان هس��تیم را با لحن‬ ‫طن��ز روایت کنیم؛ البته نه به ش��یوه برخی کمدی های‬ ‫مرسوم این روزها‪.‬‬ ‫رض��ا میرکریم��ی‪ ،‬تهیه کننده فیلم «م��ا همه با هم‬ ‫هس��تیم» هم در س��خنانی کوت��اه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خوشحالم فیلم دارد متولد می شود‪ .‬ما سعی کردیم فیلم‬ ‫استانداردی بسازیم و از ش��وخی های رایج این روزهای‬ ‫فیلم ه��ای کم��دی دوری کنی��م‪ .‬فیلم «م��ا همه با هم‬ ‫هستیم»‪ ،‬فیلم امنی برای همه خانواده هاست‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش در پایان این ایین‪ ،‬فیلم که قرار است‬ ‫از ‪ ۱۵‬خرداد در اکران عیدفطر به نمایش دربیاید‪ ،‬اکران‬ ‫ک هالل احمر برای‬ ‫شد‪ .‬گفتنی اس��ت صندوق های کم ‬ ‫س��یل زدگان در مکان های گوناگون محل برگزاری این‬ ‫برنامه قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫روایت «سرباز»‬ ‫از سیل زدگان خوزستان‬ ‫دکتر محمدرضا سرگلزایی‪ ،‬روانپزشک‪:‬‬ ‫در راه��روی هواپیما پی��ش می روم تا ب��ه صندلی ام‬ ‫برس��م‪ .‬جلوی من ی��ک خانم عرب دنب��ال صندلی اش‬ ‫می گردد‪ .‬مهماندار صندلی اش را به او نش��ان می دهد و‬ ‫می گوید‪« :‬اجلس!» به مهماندار هواپیما می گویم ایشان‬ ‫خانم هس��تند و به جای اجلس باید بگویید «اجلسی»‬ ‫و البته مودبانه اش این اس��ت که گفته ش��ود «تفضّ لی»‬ ‫(بفرمایی��د)‪ ،‬مهماندار با بی اعتنایی می گوید‪« :‬خوب! اجلس��ی!» که یعنی «چه‬ ‫فرقی می کند حاال؟!»؛ با خودم فکر می کنم وقتی بیش��ترین مس��افران خارجی‬ ‫پروازهای مش��هد عرب هستند نباید این ش��رکت های هواپیمایی دست کم ‪30‬‬ ‫کلمه اولیه و ضروری را به مهمانداران شان بیاموزند؟!‬ ‫روی صندلی ام که می نشینم مسافر بغلی ام از مهماندار دیگری می پرسد‪« :‬چرا‬ ‫اینق��در این پرواز تاخیر داش��ت؟»‪ ،‬مهماندار جواب می ده��د‪« :‬از مقصد تاخیر‬ ‫داش��ت»‪ ،‬منظورش از «مقصد» همان «مبدا» اس��ت! می فهمم که مش��کل بلد‬ ‫نبودن زبان خارجی ها نیست‪ ،‬زبان رایج خودمان هم مهجور است!‬ ‫از ی��ک اژانس هواپیمایی بلیت می خرم‪ .‬بلیت را برایم ایمیل می کنند‪ .‬عنوان‬ ‫فارسی ایمیل غلط امالیی دارد‪ .‬از دو کلمه عنوان یکی غلط است! متن بلیت به‬ ‫زبان انگلیس��ی است و در نخستین نگاه من ‪ 3‬غلط امالیی دارد! به صادرکننده‬ ‫بلی��ت تلفن می زنم و می گویم متن بلیت غل��ط دارد‪ .‬می گوید‪« :‬ما این متن را‬ ‫از روی متن فالن ش��رکت هواپیمایی ترکیه ای برداشته ایم‪ ».‬می گویم‪« :‬سرکار‬ ‫خانم‪ ،‬مرجع درس��تی واژه های انگلیسی که شرکت های ترک نیستند‪ ،‬شما متن‬ ‫را در نرم افزار ‪ word‬هم که بزنید غلط ها را به شما نشان می دهد!»‪ ،‬با عصبانیت‬ ‫پاس��خ می دهد‪« :‬شما چه کار به غلط های متن بلیت دارید؟ اسم شما و تاریخ و‬ ‫ساعت پروازتان که درست است!»‬ ‫دوس��تی دارم که مهندس مکانیک اس��ت و بسیار باهوش و دقیق اما هر وقت‬ ‫برای��م پیامک م��ی زد (با حروف فارس��ی) در هر پیامکش دس��ت کم یک غلط‬ ‫امالیی داشت! بررس��ی کردم دیدم دچار «خوانش پریشی» (‪ )dyslexia‬است‬ ‫و خودش خبر ندارد! چطور می ش��ود یک نفر تا مدرک کارشناسی پیش برود و‬ ‫«خوانش پریشی»اش کشف نشده باشد؟! وقتی غلط گویی و غلط نویسی برای مان‬ ‫عادی ش��ود طبیعی اس��ت که درجات خفیف و حتی متوسط خوانش پریشی را‬ ‫تشخیص ندهیم!‬ ‫من هم ممکن اس��ت کلمات زیادی را غلط بنویس��م اما به غلط نویسی افتخار‬ ‫نمی کنم و وقتی کس��ی غلط هایم را تذکر دهد خوش��حال می ش��وم که سوادم‬ ‫بیش��تر شده اس��ت‪ .‬همین امروز از صفحه اخر روزنامه همشهری یاد گرفتم که‬ ‫«خواروبار» ترکیب غلطی است و «خواربار» درست است‪.‬‬ ‫اینک��ه بیس��وادی را عیب ندانیم و با لجاجت بر بیس��وادی خ��ود اصرار کنیم‬ ‫یک بیماری فرهنگی اس��ت‪ .‬ش��اید ذهن من زیادی «سیاست زده» شده اما فکر‬ ‫می کنم وقتی باالترین مقام اجرایی یک کش��ور به «مدرک دانش��گاهی» بگوید‬ ‫«کاغذ پاره»‪ ،‬بیسوادی را تبدیل به یک فضیلت کرده است! بیایید علیه «فضیلت‬ ‫بیسوادی» ایستادگی کنیم‪ ،‬از گویندگان و نویسندگان «منبع» طلب و غلط های‬ ‫گفتاری و نوشتاری شان را تصحیح کنیم‪ .‬بیایید «تن ندهیم» به هرچه «عادی»‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بیسوادی فضیلت نیست‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!