روزنامه صمت شماره 1302 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1302

روزنامه صمت شماره 1302

روزنامه صمت شماره 1302

‫فرارسیدن سالروز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جمشید مالرحمان در ایین معارفه خود عنوان کرد‬ ‫اکتشاف جدید و طرح انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‬ ‫درصدر اولویت های گل گهر‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1302‬پیاپی ‪2620‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫شما مقصرید‬ ‫یا نفت؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه اجتماعی‪ ،‬ضامن‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تنظیم سیاست‬ ‫بر مبنای تفکیک فعالیت‬ ‫مسدود کردن بخشی از‬ ‫تسهیالت؛ از قانون تا عمل‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پلتفرمی‬ ‫برای نواوری در اینده‬ ‫گفت و گو‬ ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی تسلیم‬ ‫تحریم ها نشده است‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ماجرای بخش��ودگی جرایم دیرک��رد وام های زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان در حالی از س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد که این‬ ‫مصوبه از سوی مجلس برای تشویق گیرندگان تسهیالت‬ ‫و فعاالن بخش تولید به اجرا درامد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ای��ران معتقدن��د انچه مانع رش��د و توس��عه اقتصاد‬ ‫ایران ش��ده وجود نفت اس��ت‪ .‬به گفته انه��ا‪ ،‬اگر در‬ ‫ای��ران نفت نبود دیگر ظرفیت های اقتصادی کش��ور‬ ‫فعال می ش��د و با اس��تفاده از انها ایران می توانس��ت‬ ‫از اقتص��اد تک محصولی فاصله معن��اداری بگیرد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬زمانی که چنین موضوعی با کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی امروز مطرح می شود انها نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫به دلیل ضعف مدیریتی در درامد و هزینه و اس��تفاده‬ ‫از منابع طبیعی ایا باید گفته شود ای کاش ایران نفت‬ ‫نداش��ت؟! عالوه بر این‪ ،‬حتی اگ��ر بگوییم نفت مانع‬ ‫توس��عه اقتصادی ایران است اکنون که منابع نفتی در‬ ‫کشور وجود دارد باید چه کار کنیم؟ ‬ ‫‪3‬‬ ‫شاخص بهره وری کل صفر است‬ ‫صادرات خرما با تعرفه های صادراتی جدید به صرفه نیست‬ ‫ارزاوری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری خرما در معرض خطر‬ ‫‪7‬‬ ‫رش��د اقتصادی و پایداری ان در کشور به شاخص مهم‬ ‫بهره وری وابس��تگی عمی��ق دارد اما در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته این ش��اخص حیاتی مغفول مان��ده و در نهایت‬ ‫منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصاد کشور شده‬ ‫است‪ .‬بررسی امارها و گزارش های اقتصادی نشان می دهد ‬ ‫رش��د اقتصادی در ایران به طور عمده ناش��ی از بکارگیری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایا بخشودگی جرایم وام ها‬ ‫اجرایی می شود؟‬ ‫از چگونگی هزینه کرد پول و تاثیر نفت بر اقتصاد و توسعه ایران‬ ‫«به س��ود ایران و ایرانیان بود اگر نفت نمی داشتند؛‬ ‫ملت کارامد‪ ،‬فس��اد اقتصادی در حد اقل‪ ،‬دموکراسی‬ ‫برقرار و ای��ران برکنار از اصط��کاک منافع قدرت ها و‬ ‫بازی های انها بود‪ ،‬روی پای خود می ایس��تاد و اسان‬ ‫نفس می کش��ید و چون ثروت باداورده ای هم در کار‬ ‫نبود کس��ی جز دوس��تداران خدمت به ملت داوطلب‬ ‫مقام دولتی نمی ش��د و جرائ��م دولتی هم کمتر اتفاق‬ ‫می افتاد‪ ».‬ای��ن تحلیل از وجود نفت در ایران هرچند‬ ‫که نوش��ته ابوالفضل لسانی‪ ،‬س��ناتور مجلس سنای‬ ‫ای��ران در دهه ‪ ۳۰‬اس��ت اما ب��ه طور کل��ی در ایران‬ ‫موافقانی دارد و تنها یک گفته در دهه ‪ ۳۰‬خورشیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی در‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی صادرات‬ ‫فوالد هرمزگان در سال جدید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ی که در‬ ‫هرچ��ه بیش��تر مناب��ع تولیدی اس��ت به ط��ور ‬ ‫برنامه های توسعه‪ ،‬هدفی برای دستیابی به رشد اقتصادی‬ ‫از طریق افزایش بهره وری تعیین نشده یا به دلیل نااگاهی‬ ‫سیاست گذار از فاکتورهای ارتقای بهره وری‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫درستی برای دس��تیابی به اهداف تعیین شده انجام نشده‬ ‫‪14‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫باتوجه ب��ه تغییرات گس��ترده در ش��اخص های‬ ‫اقتص��ادی و با عنایت به مبان��ی درونزای ان یعنی‬ ‫س��رمایه اجتماعی باید گفت در س��ال های اخیر با‬ ‫گس��ترش مدل های رش��د درونزا‪ ،‬س��رمایه انسانی‬ ‫عامل اصلی رش��د اقتصادی عنوان ش��ده و در کنار‬ ‫ان نقش قابلیت های اجتماعی نیز مورد توجه جدی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در این راستا‪ ،‬سرمایه اجتماعی با‬ ‫مولفه اصلی «اعتم��اد» جایگاه خاصی در مطالعات‬ ‫مربوط به رش��د پیدا کرده اس��ت‪ .‬رابطه بین رشد‬ ‫اقتصادی و سرمایه اجتماعی باتوجه به مبانی نظری‬ ‫و مدل های رش��د می تواند عامل مهمی در بس��ط و‬ ‫گس��ترش وضعیت اقتصادی قلمداد ش��ود‪ .‬سرمایه‬ ‫اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تاثیر معناداری‬ ‫بر رشد اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه ضرورت دارد پارامترهای تاثیرگذار‬ ‫در بهبود یا رش��د وضعیت اقتصادی را مورد مطالعه‬ ‫قرار دهیم‪ .‬توجه به سرمایه های اجتماعی به همان‬ ‫ان��دازه مهم اس��ت که تمرک��ز بر بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتصادی و حصول اطمینان از داش��تن شرایط الزم‬ ‫برای رس��یدن به اهداف رفاهی کشور اهمیت دارد‪.‬‬ ‫در واقع توجه به بهبود وضعیت اقتصادی مس��تلزم‬ ‫تمرکز بر کیفیت س��رمایه اجتماعی اس��ت و وجود‬ ‫س��رمایه های اجتماعی در حقیقت بس��تر بهره وری‬ ‫سرمایه های اقتصادی به شمار می رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی از پایش شاخص های ملی محیط‬ ‫کسب وکار در راستای سنجش و ارتقای بهره وری و‬ ‫تحلیل شاخص س��رمایه اجتماعی در سال گذشته‪،‬‬ ‫یک��ی از عوامل موثر در بهب��ود وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رمایه های اجتماع��ی اس��ت که مجموع��ه ای از‬ ‫پیونده��ا‪ ،‬هم��کاری‪ ،‬اعتم��اد متقاب��ل و ارتباطات‬ ‫میان اعضای جامعه را ش��امل می شود‪ .‬به باور بانک‬ ‫جهانی توجه به س��رمایه انس��انی ک��ه در حقیقت‬ ‫همان اس��تعداد و خالقیت ذاتی افراد جامعه اس��ت‬ ‫و بیش��تر از طریق نهادهای مردم محور و س��من ها‬ ‫بروز می کند‪ ،‬مهم ترین و موثرترین س��رمایه گذاری‬ ‫بلندمدت است و موجب ایجاد رفاه و ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی در هر کش��ور می شود‪ .‬دولت ها در این میان‬ ‫نقش ظریفی دارند زیرا باید ش��رایط استفاده بهینه‬ ‫از س��رمایه های اجتماعی را فراهم کنند اما نباید با‬ ‫مداخله گری‪ ،‬مانع بروز خالقیت ها شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم ب��ا تمرکز بر نق��ش جوان��ان به عنوان‬ ‫س��رمایه های انس��انی و س��ازنده اینده کش��ور‪ ،‬در‬ ‫اه��داف اصلی و کلی حاکمیت جای گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫موضوع جوان گرایی نبای��د تنها در انتصاب مدیران‬ ‫و مس��ئوالنی ک��ه از لح��اظ س��نی جوانند خالصه‬ ‫ش��ود و در مقابل باید افکار و مطالبات نس��ل جوان‬ ‫که س��رمایه اصلی اجتماعی کش��ور هستند نیز مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ .‬ناامیدی نس��ل جوان جامعه به دلیل‬ ‫بیکاری و نب��ود درامد مکفی برای گذران زندگی و‬ ‫نبود انگیزه برای پیش��رفت های اینده و بی نشاطی‪،‬‬ ‫در نهای��ت منجر به ف��رار مغزها و از دس��ت رفتن‬ ‫س��رمایه های انسانی و به تبع ان‪ ،‬پسرفت اقتصادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬متغی��ر دیگ��ر در این ش��اخص وضعیت‬ ‫نامطلوب درک و ش��ناخت متقابل مردم و مسئوالن‬ ‫اجرایی و عملیاتی اس��ت‪ .‬نگرانی خانواده ها نس��بت‬ ‫به اینده فرزندان نیز پارامتر موثر دیگری اس��ت که‬ ‫خود نشانی از نبود اطمینان به کیفیت مسئولیت ها‬ ‫و نگاه جامعه به فرد است‪.‬‬ ‫شکی نیس��ت که توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی بدون س��رمایه اجتماعی امکان پذیر نیست‬ ‫و انس��جام جامعه تنه��ا با اعتماد اف��راد به یکدیگر‬ ‫و احت��رام متقاب��ل محقق می ش��ود؛ هرچه س��طح‬ ‫ای��ن اعتماد پایین تر باش��د‪ ،‬میزان رش��د اقتصادی‬ ‫نی��ز پایین ت��ر خواهد ب��ود‪ .‬به طور مثال ما ش��اهد‬ ‫ای��ن اعتماد اجتماعی در س��ال های جنگ بوده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اینکه کش��ور‬ ‫متحم��ل هزینه هنگفتی در ط��ول جنگ تحمیلی‬ ‫ش��د‪ ،‬س��رمایه اجتماع��ی و تعلق خاطر م��ردم به‬ ‫کش��ور و نظ��ام باع��ث حف��ظ اب و خاک کش��ور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم که جوان��ان به عنوان بزرگ ترین و‬ ‫مهم ترین س��رمایه اجتماعی باید در تمام عرصه ها‬ ‫ش��انه های خود را زی��ر بار مس��ئولیت بدهند و در‬ ‫مس��یر هدایت های علمی‪-‬تجرب��ی گام بردارند‪ .‬اما‬ ‫افزون بر این توانمندی ها‪ ،‬استفاده از همه نیروهای‬ ‫انس��انی جامعه ازجمله بان��وان و اقلیت ها و انهایی‬ ‫که همیش��ه در پس پرده فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫فرهنگی ساکن و ساکت مانده اند نیز باید در دستور‬ ‫کار قرار بگیرد؛ بنابراین در این زمان که مش��کالت‪،‬‬ ‫س��رمایه اجتماعی را تضعیف کرده‪ ،‬باید همه برای‬ ‫انسجام بهتر و بازگشت سرمایه های اجتماعی تالش‬ ‫کنیم‪ .‬شاید بهتر است بگوییم این تالش نباید تنها‬ ‫به این زمان محدود ش��ود و همگرایی و مش��ارکت‬ ‫حداکث��ری باید یک فرهنگ جاافت��اده در گفتمان‬ ‫سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد‪.‬‬ ‫اگر با احترام سر میز بنشینند‪ ،‬اهل منطق و مذاکره ایم‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر در جنگ با‬ ‫امریکا امیدوارانه بایستیم‪ ،‬پیروز می شویم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ملت با ایس��تادگی در شرایط سخت‪ ،‬دشمن را تا‬ ‫پی��روزی نهایی به عقب می راند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫شامگاه ش��نبه در دیدار ورزش��کاران و قهرمانان‬ ‫ملی با بیان اینکه معلوالن ورزشکار‪ ،‬غرور مضاعف‬ ‫ملی ایجاد می کنند و نماد پیروزی اراده هس��تند‪،‬‬ ‫از وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک خواس��ت با‬ ‫هم��ه توان به ندای قهرمانان پاس��خ مثبت دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در بخ��ش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با قدردانی از ملت ش��ریف ایران‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مل��ت ایران برای ماه ها و روزها‪ ،‬ایام س��ختی را با‬ ‫ایستادگی در برابر دشمنان سپری کرد و دشمنان‬ ‫را ق��دم ب��ه قدم عقب راند‪ .‬روحان��ی با بیان اینکه‬ ‫دش��منان از اردیبهش��ت سال گذشته‬ ‫تحریم ه��ای جدیدی را علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران وضع کردند تا به تعبیر‬ ‫خودش��ان باالترین فشار در طول تاریخ‬ ‫را بر ملت وارد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دش��منان‪،‬‬ ‫ارزوی واهی داش��تند که ملت ایران را‬ ‫وادار به تسلیم کنند‪ ،‬اما تا امروز باوجود‬ ‫سختی و مشکالت‪ ،‬مردم در برابر فریادهای دشمن‬ ‫با غرش قهرمانانه مقاومت کردند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬دشمنی که تا سال گذشته اعالم می کرد‬ ‫هدف از بین بردن نظام جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬ام��روز به صراحت اعالم می کن��د کاری با‬ ‫نظ��ام ندارد‪ .‬دش��منی که تا چند م��اه پیش ادعا‬ ‫می ک��رد بزرگ ترین قدرت نظامی جهان اس��ت و‬ ‫اگ��ر اراده کند می تواند نیروهای مس��لح ایران را‬ ‫در ه��م بش��کند‪ ،‬امروز اع�لام می کند‬ ‫که قصد جن��گ ندارد و چند ماه پیش‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬جوالنگاه ناوهای انها بود‬ ‫اما امروز از ناوگان انها خبری نیس��ت و‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬مایل دورتر در اب های‬ ‫بین المللی لنگر انداخته اند‪.‬‬ ‫روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه در طول‬ ‫این مدت نش��ان دادیم در برابر قدرت های زورگو‬ ‫و زیاده خ��واه‪ ،‬تس��لیم نمی ش��ویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫اه��ل منط��ق و مذاکره ایم؛ اگر ب��ا احترام کامل و‬ ‫در چارچوب مقررات بین المللی س��ر میز مذاکره‬ ‫بنش��ینند؛ نه اینکه فرمان مذاکره صادر کنند‪ ،‬در‬ ‫ان صورت ما تاب��ع نخواهیم بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با بی��ان اینکه همه کارافرینان و فعاالن اقتصادی‬ ‫باوج��ود پیچیدگی های یک س��ال اخیر به خوبی‬ ‫امریکا اماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است‬ ‫خبرگزاری اسوشیتدپرس اعالم کرد مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه امریکا همزم��ان با افزایش تنش میان‬ ‫واشنگتن و تهران پس از دیدار با ایگنازیو کاسیس‪،‬‬ ‫همتای سوئیسی خود برای مذاکره درباره ایران ادعا‬ ‫کرد واشنگتن اماده مذاکره با ایران بدون پیش شرط‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا وزیر خارجه سوئیس نیز در‬ ‫پای��ان این دیدار گفت کش��ورش قص��د دارد میان‬ ‫ای��ران و امریکا میانجی گری کن��د‪ .‬همچنین مایک‬ ‫پومپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در جریان س��فرش‬ ‫به المان اعالم کرد مادامی که معامله با ایران شامل‬ ‫کمک های انسان دوس��تانه و اجن��اس دارای مجوز‬ ‫باش��د‪ ،‬ایاالت متحده مانعی برای تجارت کشورهای‬ ‫اروپایی با ایران نمی بیند‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری‬ ‫بی بی س��ی پومپئو در دیدار با وزی��ر خارجه المان‬ ‫گفت‪ :‬امریکا مش��کلی ب��ا راه اندازی س��امانه مالی‬ ‫اینستکس که ازسوی کشورهای اروپایی برای انجام‬ ‫تجارت با ایران راه اندازی ش��ده‪ ،‬ندارد‪ .‬این سامانه‪،‬‬ ‫سازکار مالی است که برخی کشورهای اروپایی برای‬ ‫تس��هیل مبادله با ایران راه انداخته اند‪ .‬این کشورها‬ ‫ب��رای جبران پیامده��ای خروج امری��کا از برجام و‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬شکر خام بیش از حد نیاز‬ ‫س��ال در انبارها موجود اس��ت و‬ ‫هیچ نگرانی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در گفت وگ��و با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره وجود شکر در بازار‬ ‫بیان کرد‪ :‬شکر خام یا مواد اولیه‬ ‫برای کارخانه ها تامین است و هیچ مشکلی‬ ‫ازس��وی ما نیس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ابتدای‬ ‫س��ال مشکلی برای تامین شکر با همکاران‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی به وجود امده بود که‬ ‫برطرف شده اس��ت‪ .‬شکر فراوانی به کشور‬ ‫وارد ش��ده و در انبارهای جهاد کش��اورزی‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی‬ ‫تامی��ن‪ ،‬توزی��ع و تنظی��م بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬چغندر تولید داخلی‬ ‫در حال عرضه به بازار است و در‬ ‫زمینه تامین ش��کر مورد نیاز در‬ ‫بازار مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫کالمی اظهار کرد‪ :‬تولید داخلی چغندرقند‬ ‫در حال عرضه به بازار اس��ت و این وضعیت‬ ‫ش��کر را بهبود می بخش��د‪ .‬کالم��ی با بیان‬ ‫اینک��ه مصرف ش��کر کش��ور ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تن براورد ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این میزان ‪۱.۶‬‬ ‫میلی��ون تن تولید داخل اس��ت و بقیه ان‬ ‫باید از محل واردات تامین شود‪.‬‬ ‫تالش کردند‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته بهتر شده و ش��رایط کشاورزی نیز‬ ‫باوجود مش��کالت ابتدای سال و بروز سیالب ها از‬ ‫س��ال گذشته بهتر است‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه‬ ‫همه کش��اورزان‪ ،‬صنعتگران و مهندسان در همه‬ ‫زمینه ها حرکت درخشانی داشتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫مقاومت ملت باشد‪ ،‬به طور حتم پیروز میدان و این‬ ‫صحنه خواهیم بود؛ البته س��ختی ها و مش��کالتی‬ ‫نیز برای مردم وجود دارد‪ .‬رئیس جمهوری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت با هم��ه توان در کنار مردم اس��ت و‬ ‫خاضعان��ه از م��ردم می خواهم که متحد و در کنار‬ ‫هم در برابر توطئه های دش��من ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫روحانی در ابتدای سخنان خود از تمام ورزشکاران‬ ‫و قهرمان��ان ملی ک��ه برای کش��ور و ملت‪ ،‬غرور‪،‬‬ ‫افتخار و نشاط افریدند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نشست مکه بدون بیانیه به پایان رسید‬ ‫کم اثر کردن تحریم ها‪ ،‬س��ازکار مالی اینس��تکس را‬ ‫راه انداخته اند تا بدون اس��تفاده از سوئیفت با ایران‬ ‫مواد غذایی و دارو و دیگر کاالهای اساس��ی معامله‬ ‫کنن��د‪ .‬پیش از این برونو لومر‪ ،‬وزیر دارایی فرانس��ه‬ ‫گفته ب��ود قدرت های اروپایی برای لغو اینس��تکس‬ ‫به شدت زیر فشار امریکا هس��تند‪ .‬لومر در این باره‬ ‫گفت‪« :‬بله‪ ،‬امریکا فش��ار می اورد‪ .‬این فش��ار شدید‬ ‫است‪ ،‬خیلی ش��دید و مستقیم روی همین موضوع‬ ‫فشار به مقام های سیاس��ی وارد می شود‪ ،‬به کابینه‬ ‫و همه کس��انی که به نوعی با این مس��ئله س��روکار‬ ‫دارند‪ ».‬همچنین به گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه امریکا نیز در پی سفر وزیر امور خارجه‬ ‫امریکا به المان و دی��دار وی با صدراعظم المان به‬ ‫برخ��ی موارد م��ورد بحث درباره ایران اش��اره کرد‪.‬‬ ‫م��ورکان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا با انتش��ار تصویر بیانیه ای در صفحه رس��می‬ ‫توییتر خود در این باره نوش��ت‪ :‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه امریکا و انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان‬ ‫دیدار و درباره اولویت های مشترک از جمله حمایت‬ ‫از اوکراین و دشمنی روسیه رایزنی کردند‪.‬‬ ‫شکر خام بیشتر از حد نیاز در انبارها موجود است‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفت�ر مق�ام معظم‬ ‫نشست سران سازمان همکاری اسالمی در‬ ‫حال��ی در مکه مکرمه ب��ه کار خود پایان داد‬ ‫که این نشس��ت دو س��ند شامل سند نهایی و‬ ‫قطعنامه فلس��طین مصوب اجالس وزیران را‬ ‫مورد تایید قرار داد‪ .‬در این نشست که در کاخ‬ ‫صفا در مکه تشکیل شد‪ ،‬از مجموع ‪ ۵۷‬کشور‬ ‫عض��و به دلی��ل کمبود وقت تنها ‪ ۱۱‬کش��ور‬ ‫موف��ق به ایراد س��خنرانی ش��دند و برخالف‬ ‫تمام نشس��ت های پیش��ین س��ران سازمان‪،‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت پیش نوی��س بیانی��ه نهایی‬ ‫موس��وم به بیانیه مکه توزیع و تصویب نش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به گفته برخ��ی از منابع اگاه‬ ‫دلیل طرح نش��دن بیانی��ه نهایی مکه باوجود‬ ‫درج پیش��ین رس��یدگی به ان در دستور کار‬ ‫نشست سران‪ ،‬وجود اختالف نظر جدی میان‬ ‫کش��ورهای عضو درباره مفاد این بیانیه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیشتر کش��ورهایی که در این نشست‬ ‫امکان بیان نظر خود را پیدا کردند‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫پیگیری ارمان فلسطین به عنوان مهم ترین و‬ ‫باالترین اولویت مس��ئله جهان اس�لام تاکید‬ ‫کردند و اقدام موثرتر و منس��جم تر کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان با هدف تضمین تشکیل کشور‬ ‫مستقل فلس��طین به پایتختی قدس شریف‬ ‫را ضروری دانس��تند‪ .‬در این جلس��ه برخالف‬ ‫تبلیغات رس��انه های س��عودی مانند اجالس‬ ‫دو روز پی��ش وزی��ران امور خارجه س��ازمان‬ ‫همکاری اس�لامی در جده‪ ،‬هیچ کشوری در‬ ‫سخنرانی خود اشاره ای به جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران نکرد‪ .‬تنها م��ورد در این زمینه ادعای‬ ‫پادش��اه س��عودی در ارتب��اط دادن حوثی ها‬ ‫ب��ه کش��ورمان بود ک��ه او نیز در ای��ن ادعا از‬ ‫ناحی��ه هی��چ یک از دولت ها حمایت نش��د و‬ ‫در ای��ن موضع گیری خود تنه��ا ماند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هی��ات نمایندگی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در نشست س��ران کشورهای‬ ‫عض��و س��ازمان هم��کاری اس�لامی‪ ،‬بیانیه‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران خطاب به‬ ‫س��ران ای��ن کش��ورها در این اج�لاس را در‬ ‫اختیار هیات های حاضر قرار داد‪.‬‬ ‫شریعتمداری از مشخص شدن مطالبات شستا خبر داد‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی در توییتی از پیگیری و اقدام قضایی‬ ‫ب��رای دریافت بیش از ‪ ۱۳‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫مطالبات وصول ش��ده به دعوا رس��یده شس��تا‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی‪ -‬خبر‬‫داد‪ .‬شریعتمداری در این توییت نوشت‪ :‬فهرست‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان مطالب��ات‬ ‫وصول نش��ده به دعوا رس��یده ایجاد شده دوران پیشین در‬ ‫شس��تا‪ ،‬با مش��خصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها‬ ‫مشخص ش��د‪ .‬وی در صفحه اجتماعی خود تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫ریال اخر این مطالبات وصول می شود و چنانچه بدهکاران‬ ‫اقدام نکنند انها را با نام افش��ا می کنیم و اقدام های قضایی‬ ‫ش��دید علیه انها انجام خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری ‪ 25‬اردیبهش��ت در ایی��ن معارفه مدیران‬ ‫جدید گفت‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫سامانه های شفافیت را برای اطالع رسانی در دو‬ ‫بخش ش��بکه مدیریت کشور و مردم راه اندازی‬ ‫کرده که ‪ ۶‬س��امانه در ماه های گذشته به نقاط‬ ‫خوبی رس��یده اند و باید کار خود را با قوت ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره‬ ‫اقدام های مهم این وزارتخانه افزود‪ :‬اعالم اسامی‬ ‫همه اعضای هیات مدیر ه ش��رکت های تابع وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬عزل مدیران چندش��غله‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫افزای��ش تعداد اعضای هیات مدیره ش��رکت های دارای ‪3‬‬ ‫عض��و هیات مدیره و راه اندازی س��امانه های ش��فافیت در‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬شرکت های شستا‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیستی‪ ،‬معاونت تعاون و سامانه ناظر بر اشتغال از جمله‬ ‫اقدام های مهم در حوزه شفافیت است‪.‬‬ ‫پرورش جوانان بانشاط باید در بستر جامعه شکل بگیرد‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬تربیت و پرورش جوانان فعال‪،‬‬ ‫بانش��اط‪ ،‬باانگیزه و متفکر باید در بستر جامعه و‬ ‫در ح��وزه اجتماع��ی ش��کل بگیرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در حاش��یه صدوهجدهمین‬ ‫جلس��ه ش��ورای اجتماعی کش��ور که با موضوع‬ ‫جوانان برگزار ش��د‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جلس��ه امروز ش��ورای اجتماعی کشور به‬ ‫موضوع جوانان و بیانیه گام دوم انقالب که رهبر‬ ‫معظم انقالب ابالغ کردند‪ ،‬اختصاص داشت‪ .‬وزیر‬ ‫کشور به گزارش نهاد های گوناگون از برنامه ها و‬ ‫فعالیت های شان در حوزه جوانان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از همان ابتدای تش��کیل‬ ‫ش��ورای اجتماعی کش��ور‪ ،‬محوریت‬ ‫اصل��ی ان اسیب شناس��ی اجتماعی‬ ‫و مصونیت بخش��ی ب��ه فعالیت ه��ای‬ ‫اجتماعی به ویژه در بخش جوانان بوده‬ ‫است‪ .‬وی گزارش سازمان های اجرایی‬ ‫در حوزه جوانان را مناس��ب ارزیابی و بیان کرد‪:‬‬ ‫در این جلسه تقس��یم کار جدیدی انجام شد تا‬ ‫سازمان های متولی متناسب با تقسیم کار جدید‬ ‫موضوع را پیگیری کنند؛ همچنین مصوب ش��د‬ ‫عکس روز‬ ‫بیانیه گام دوم به عنوان سند باالدستی‬ ‫مورد توجه همه نهاد های اجرایی باشد‬ ‫و متناس��ب ب��ا این س��ند برنامه های‬ ‫خود را به ش��کل زمان بندی شده ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمانی فضل��ی عن��وان ک��رد‪ :‬م��ا‬ ‫معتقدی��م تربی��ت و پ��رورش جوانان‬ ‫فعال‪ ،‬بانش��اط‪ ،‬باانگیزه و متفکر باید در بس��تر‬ ‫جامع��ه و در ح��وزه اجتماع��ی ش��کل بگیرد و‬ ‫نقش خود م��ردم و تعامالت اجتماعی ازس��وی‬ ‫مردم مهم تر از س��ازمان های اجرایی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫سازمان های اجرایی هم ماموریت ها و وظایفی در‬ ‫حوزه های ایجابی و س��لبی دارند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اهمیت فعالیت نهاد های اجرایی در رفع موانع و‬ ‫ایجاد بس��ترهای اجتماعی برای فعالیت جوانان‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در جلس��ه ق��رار ش��د کارگروه هایی‬ ‫به ش��کل تخصصی و کارامدتر موض��وع جوانان‬ ‫و ماموری��ت نهاده��ا را پیگیری کنن��د و نتایج‬ ‫پیگیری های شان درنهایت در قالب چند طرح در‬ ‫حوزه های گوناگون اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاس��ی در شورای اجتماعی کشور تصویب و‬ ‫برای اجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران ‪ ۱۰‬استان‬ ‫اغاز فصل پشم چینی گوسفندان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه عکس‪:‬‬ ‫خبرنگاران‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت کش��ور اعالم کرد تس��هیالت ریالی‬ ‫و ارزی به س��رمایه گذاران با ‪ ۵۰‬درصد نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار در ‪ ۱۰‬اس��تان اعطا‬ ‫می ش��ود‪ .‬بابک دین پرست که درباره اجرای تصمیم های دولت برای اعطای تسهیالت‪ ،‬مشوق ها و‬ ‫معافیت های ویژه به سرمایه گذاران سخن می گفت افزود‪ :‬قلمرو جغرافیایی این مصوبه که در اذر‬ ‫سال گذشته تصویب شد‪ ،‬شامل استان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و ایالم در غرب‬ ‫ن جنوبی‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان و سیستان و‬ ‫ن رضوی‪ ،‬خراس��ا ‬ ‫ن شمالی‪ ،‬خراسا ‬ ‫و اس��تان های خراس��ا ‬ ‫بلوچس��تان در ش��رق کشور می شود ‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬وی به مهم ترین‬ ‫تسهیالت‪ ،‬مشوق ها و معافیت های پیش بینی شده در تصویب نامه «توسعه و تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه ای در ش��رق و غرب کشور» اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬تمامی سرمایه گذاری ها در این مناطق‬ ‫مش��مول تبصره (‪ )۱‬ماده ‪ ۱۳۲‬قانون مالیات های مس��تقیم ‪-‬مصوب ‪ ،۱۳۸۰‬س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام شده ازسوی بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و بخش تعاونی از طریق نظام بیمه ای‬ ‫کشور‪ -‬در برابر حوادث ضدامنیتی به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد تضمین می شود‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای توس��عه و امنیت پایدار شرق و غرب کش��ور ادامه داد‪ :‬نرخ سود تسهیالت ریالی و‬ ‫ارزی برای ایجاد‪ ،‬توس��عه و س��رمایه در گردش در بخش های تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫فرهنگی و گردش��گری تا پایان برنامه شش��م توس��عه به میزان ‪ ۵۰‬درصد نرخ مصوب شورای پول‬ ‫و اعتب��ار تعیین ش��ده و تا س��قف ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال و ‪ ۲۰‬میلی��ون دالر افزایش یافته که از دیگر‬ ‫تسهیالت و مشوق های پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫رهب�ری‪ -‬حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای در‬ ‫پیامی ش��هادت مظلومانه امام جمعه فعال و‬ ‫موفق کازرون حجت االس�لام محمد خرسند‬ ‫را تبریک و تس��لیت گفتن��د‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و رئیس قوه قضاییه نیز در‬ ‫پیامی شهادت امام جمعه کازرون را تسلیت‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬از تجارت دوجانب��ه ایران و ترکیه با‬ ‫سازکار جدید مالی خبر داد‪ .‬محمد فرازمند‬ ‫با اش��اره به همکاری ایران و ترکیه در ایجاد‬ ‫ش��بکه مال��ی مق��اوم در براب��ر تحریم های‬ ‫امریکا افزود‪ :‬ایجاد سازکارهای جدید مالی‪،‬‬ ‫زمینه های تجارت دوجانبه را فراهم می کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬یک روزنامه‬ ‫ژاپنی اعالم کرد‪ :‬نخست وزیر ژاپن ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫به ایران س��فر خواهد کرد و هدف این سفر‬ ‫میانجی گری میان امریکا و ایران است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��بکه امریکایی س��ی ان ان با‬ ‫انتشار گزارش��ی درباره ‪ ۳‬نشست اضطراری‬ ‫ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس‪ ،‬س��ران‬ ‫اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری اس�لامی‬ ‫در ش��هر مک��ه‪ ،‬به دالیل مش��ارکت قطر در‬ ‫ای��ن نشس��ت ها پرداخت‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫سی ان ان‪ ،‬هیات قطر به دلیل فشارهای دولت‬ ‫امریکا در نشس��ت های مکه مشارکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری‬ ‫امریکا در گفت وگو با روزنامه س��اندی تایمز‬ ‫با بیان اینک��ه اتحادیه اروپا باید به مطالبات‬ ‫انگلیس درباره برکس��یت پاسخ مثبت دهد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬انگلی��س در ص��ورت دریافت‬ ‫نک��ردن مطالبات خود از اتحادیه اروپا ضمن‬ ‫خ��ودداری از پرداخت ‪ ۳۹‬میلیارد پوند بابت‬ ‫الیح��ه جدایی‪ ،‬این اتحادی��ه را بدون توافق‬ ‫ترک کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دیپلم��ات پیش��ین امری��کا در‬ ‫عربس��تان پیش��نهاد وزیر امور خارجه ایران‬ ‫برای امضای پیم��ان عدم تعرض میان ایران‬ ‫و همس��ایگان ان در خلیج ف��ارس را ب��رای‬ ‫کاه��ش تنش ها در منطقه مهم توصیف کرد‬ ‫و گف��ت دولت ترامپ اج��ازه چنین کاری را‬ ‫به عربستان نخواهد داد‪ .‬مایکل اسپرینگمن‬ ‫گفت‪ :‬عربس��تان خ��ود را در سیاس��ت های‬ ‫ضدایرانی اسیر کرده و از پذیرش طرح ایران‬ ‫هراس دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ه��زاران ت��ن از دموکرات ها روز‬ ‫ش��نبه سانفرانسیس��کو را به مرکز همایشی‬ ‫از مخالف��ت و انتق��اد از دولت امریکا با هدف‬ ‫برکناری دونالد ترامپ از قدرت تبدیل کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش لس انجلس تایمز‪ ،‬این گردهمایی‬ ‫به میزبانی حزب دموکرات کالیفرنیا با حضور‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬هزار هی��ات و مهم��ان و تعدادی‬ ‫از نامزده��ای احتمال��ی انتخاب��ات ریاس��ت‬ ‫جمهوری اینده امریکا در کنوانس��یون بهاره‬ ‫حزب دموکرات در سانفرانسیسکو برگزار شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش النش��ره‪ ،‬محم��د‬ ‫عبدالس�لام‪ ،‬سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن‬ ‫در س��خنانی اعالم کرد عربس��تان س��عودی‬ ‫بحران های منطقه را ش��عله ور کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬باوجود ش��عله ور‬ ‫ش��دن بحران های منطقه ازس��وی عربستان‬ ‫سعودی‪ ،‬مقامات ریاض با هرگونه وساطت و‬ ‫میانجی گری طرف های عربی و اسالمی برای‬ ‫حل این بحران ها مخالفت می کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نای��ب رئی��س فراکس��یون امید‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی از درخواست مطرح‬ ‫ش��دن تحقیق و تفحص از صداوس��یما بعد‬ ‫از تعطی�لات ای��ن هفت��ه در مجل��س خبر‬ ‫داد‪ .‬عبدالکری��م حس��ین زاده افزود‪ :‬به تازگی‬ ‫س��ازمان صداوس��یما با پخ��ش برنامه هایی‪،‬‬ ‫انتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی و استادان‬ ‫دانشگاهی را برانگیخته است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرلش��کر باقری‪ ،‬رئیس س��تاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح گفت‪ :‬امروز هیچ مسئله ای‬ ‫در غرب اسیا بدون مشارکت ایران حل شدنی‬ ‫نیس��ت و ش��کل گیری جبهه مقاومت‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیس��تی را بیش از هر زم��ان دیگر در‬ ‫کابوس امنیتی گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عباس��علی کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای نگهب��ان در فضای مجازی نوش��ت‪:‬‬ ‫ایرادهای ش��ورای نگهبان به الیحه فرزندان‬ ‫حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‬ ‫در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی‬ ‫بود که می توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند‪،‬‬ ‫اما شورای نگهبان با اصل این الیحه مخالفتی‬ ‫نداشت‪ .‬به موجب این الیحه فرزندان حاصل‬ ‫از ازدواج زن��ان ایران��ی با م��ردان خارجی تا‬ ‫پیش از ‪۱۸‬س��الگی به درخواست مادر و پس‬ ‫از ان به درخواس��ت خود می توانند تقاضای‬ ‫تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سرمایه اجتماعی‪،‬‬ ‫ضامن بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫روغن موتور قانونی بود‬ ‫‹ ‹نگوییم کاش نفت نداشتیم‬ ‫مرتضی بهروزی فر‪ ،‬کارش��ناس و پژوهشگر حوزه‬ ‫نف��ت درب��اره تاثی��ر نفت بر روند رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی ای��ران به‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل ضعف های‬ ‫زیرس��اختی در حوزه مدیریت کش��ور در دهه های‬ ‫گذش��ته وجود منابع نفت و گاز باعث رشد بیش از‬ ‫حد دولت ش��د‪ .‬طبیعی اس��ت در این شرایط زمانی‬ ‫که بحث خصوصی سازی مطرح شد‪ ،‬بخش جداشده‬ ‫از دولت بسیار زیاد بود‪ .‬این موضوع باعث شد درامد‬ ‫دولت از محل ش��رکت هایی که مالکیت انها برعهده‬ ‫دولت بود کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر اینها‪ ،‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫بخش خصوص��ی نمی توانس��ت کارخانه هایی را که‬ ‫عادت به بریز و بپاش با پول نفت داش��تند‪ ،‬مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نبود نظارت بر هزینه کرد پول نفت در ایران باعث‬ ‫ش��د‪ ،‬س��رمایه زیادی در طول سال از بین برود و به‬ ‫ای��ن دلیل که نفت هنوز وج��ود دارد انگیزه ای برای‬ ‫کاهش هزینه ها وجود نداشت‪.‬‬ ‫بهروزی ف��ر توضیح داد‪ :‬این اخ�لاق مدیریتی در‬ ‫ایران ت��ا پیش از خصوصی س��ازی ش��کل گرفته و‬ ‫تبدیل به یک س��بک مدیریتی در ایران ش��ده بود‪.‬‬ ‫پس از خصوصی س��ازی عالوه بر انحراف های عمیقی‬ ‫که وجود داش��ت‪ ،‬بخش خصوصی واقعی دچار چند‬ ‫بحران جدی شد‪.‬‬ ‫نخست اینکه در ایران تصور عمومی هنوز هم این‬ ‫اس��ت که افراد موفق به استخدام دولت در می ایند‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبنا‪ ،‬زمانی که کارخانه ها خصوصی ش��دند‬ ‫نیروی کار دچار احس��اس خس��ران بس��یاری شد و‬ ‫دیگ��ر نتوانس��ت در قال��ب فضای اقتص��ادی بخش‬ ‫شما مقصرید یا نفت؟‬ ‫خصوص��ی کار خود را انجام دهد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی در ایران به دلیل تصورات عمومی‬ ‫جامع��ه همراه با کاهش ش��دید انگی��زه و بهره وری‬ ‫نیروی کار شد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر نفت معتقد اس��ت با تمام اینها نباید‬ ‫بگوییم ای کاش نفت در سرزمین ما نبود‪ .‬این تصور‬ ‫نه تنها مشکلی را از پیش روی ایران بر نمی دارد بلکه‬ ‫مشکالت دیگری را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫واقعی��ت موض��وع این اس��ت که امروز کش��ور با‬ ‫پ��ول نف��ت اداره می ش��ود و به همین دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه کوچک تری��ن تهدی��د پیش روی ف��روش نفت‬ ‫ایران تا ای��ن اندازه بر تمام ش��اخص های اقتصادی‬ ‫تاثی��ر می گذارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬وج��ود نفت امروز‬ ‫منجر به اداره کش��ور شده اس��ت‪ .‬اکنون اگر شرایط‬ ‫اداره کش��ور مناسب نیس��ت یا در گذشته پول نفت‬ ‫به درستی مدیریت نشده‪ ،‬باید مشکالت را شناسایی‪،‬‬ ‫اسیب یابی و برطرف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مدیریت هزینه‬ ‫لطفعلی بخشی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫و تحلیلگر مس��ائل اقتصادی درب��اره وجود نفت در‬ ‫ایران به‬ ‫گفت‪ :‬حکومت در س��ال های گذشته‬ ‫تالش ک��رده مرزهای جدی میان خ��ودش با دوره‬ ‫پیش از انقالب اس�لامی ایجاد کند‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫که هر سیاستی نیاز به هزینه های قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫اگر درامدهای نفتی در ایران وجود نداش��ت‪ ،‬ایران‬ ‫تورم صنعت از کشاورزی و معدن سبقت گرفت‬ ‫درص��د تغییرات میانگین ت��ورم تولیدکنن��ده در ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه س��ال پیش از ان معادل‬ ‫‪ ۴۷.۵‬درصد است که در این میان به ترتیب صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬معدن‬ ‫و خدمات بیشترین تورم را متحمل شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مرکز ملی ام��ار‪ ،‬ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده در‬ ‫فصل زمس��تان ‪ ،۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۴۱۲.۲‬رس��ید که نس��بت به شاخص‬ ‫فصل گذش��ته (‪ )۳۷۹.۰‬حدود ‪ ۸.۸‬درصد و ش��اخص فصل مشابه سال‬ ‫گذشته(‪ )۲۴۷.۹‬حدود ‪ ۶۶.۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تغییرات میانگین ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده در ‪۴‬‬ ‫فصل منتهی به فصل زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ‪ ۴۷.۵‬درصد بوده که نسبت‬ ‫به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۳۴.۸( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به‬ ‫فصل مشابه سال گذشته ‪ ۶۷.۴‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی‬ ‫در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه‬ ‫س��ال پیش (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ‪۴۸.۸‬‬ ‫درص��د بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز س��ال‬ ‫‪ ۳۹.۳( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ت��ورم تولیدکننده در بخش معدن در فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬با ‪۷ ،۶‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به ش��اخص فصل پیش (‪ )۳۸۰.۴‬و ‪ ۶۰.۷‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به شاخص فصل مشابه سال گذش��ته به عدد ‪۴۰۵.۹‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در‬ ‫‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ‪ ۵۰.۹‬درصد‬ ‫تنظیم سیاست‬ ‫بر مبنای‬ ‫تفکیک فعالیت‬ ‫بوده که نسبت به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪۴۱.۹(۱۳۹۷‬‬ ‫درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬تورم تولیدکنن��ده در بخش صنعت در‬ ‫فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۴۷۹.۹‬رسید‪ .‬ش��اخص این بخش در فصل‬ ‫مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه ‪ ۸۹.۲‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬درصد تغییرات میانگین ش��اخص قیم��ت تولیدکننده بخش‬ ‫صنعت در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به‬ ‫دوره مشابه سال پیش از ان (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت)‬ ‫معادل ‪ ۶۴.۶‬درصد بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫پاییز سال ‪ ۴۷.۳( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص قیمت تولیدکننده در بخش برق در فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬‬ ‫با ‪ ۶ ،۴‬درصد کاهش نس��بت به شاخص فصل گذشته (‪ )۱۲۰.۵‬به عدد‬ ‫‪ ۱۱۵.۰‬رسید‪ .‬شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل‬ ‫مشابه سال پیش ‪ ۰.۲‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذشته (میانگین‬ ‫ت��ورم تولیدکننده بخش ب��رق) معادل ‪ ۴.۷‬درصد افزایش داش��ته که‬ ‫نس��بت به تورم ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۰.۸( ۱۳۹۷‬درصد)‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی‬ ‫خدم��ات در فص��ل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۹ ،۵‬درصد افزایش نس��بت به‬ ‫ش��اخص فصل گذش��ته(‪ )۳۱۰.۱‬به عدد ‪ ۳۲۸.۵‬رس��ید‪ .‬شاخص این‬ ‫بخش در فصل مورد بررس��ی نس��بت به فصل مش��ابه سال پیش ‪۳۱‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن درصد تغیی��رات میانگین ش��اخص قیم��ت تولیدکننده‬ ‫بخش اختصاصی خدمات در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذش��ته(میانگین تورم تولیدکننده‬ ‫بخش های خدمات) معادل ‪ ۲۲.۲‬درصد بوده که نسبت به تورم ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل پاییز سال ‪ ۱۶.۷( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نمی توانست نقشی را که امروز در منطقه دارد‪ ،‬حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بخش��ی با تاکید بر اینکه اگر نفت در ایران وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬سرنوشت خاورمیانه تغییر می کرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در نبود نفت ایران جایگاه خاصی در خاورمیانه‬ ‫نداشت‪ .‬با این حال‪ ،‬نفت یک نقش دو گانه در ایران‬ ‫دارد‪ .‬خ��ودش عامل عقب ماندگی اس��ت و اگر نبود‬ ‫هم ایران نقش خاصی در منطقه و در دنیا نداشت‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه توضیح داد‪ :‬انچه می تواند ایران‬ ‫را از چرخ��ه کنونی نفت خارج کن��د‪ ،‬اصالح روابط‬ ‫بین الملل و هزینه کرد مناس��ب پول نفت است‪ .‬یکی‬ ‫از سیاست هایی که پیشینه ان در ایران وجود داشت‬ ‫افزایش ش��دید قیمت و می��زان تولید نفت ایران در‬ ‫اغاز دهه ‪ ۵۰‬خورشیدی بود‪.‬‬ ‫در ان زم��ان دلیل اینکه حجم باالیی از پول وارد‬ ‫کشور نشود تا کش��ور با افزایش تورم روبه رو نشود‪،‬‬ ‫نگه داش��تن پول نفت در خ��ارج از ایران بود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬دیده می شود که پول نفت را می توان کنترل‬ ‫کرد و ترس��ی از درامدهای باالی نفتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫انچه امروز باید جدی گرفته ش��ود شیوه هزینه کرد‬ ‫پول نفت است‪ .‬متاسفانه یکی از ضعف های جدی در‬ ‫کشور ما مدیریت هزینه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران بای��د ت�لاش کند ت��ا از محل‬ ‫فروش نفت درامد بیش��تری داشته باشد اما این به‬ ‫معنای هزینه بیش��تر در امور جاری کش��ور نیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه بعد از ه��ر دوره افزایش قیم��ت و تولید‬ ‫نف��ت در ای��ران ش��اهد افزایش نرخ ت��ورم و گرانی‬ ‫هستیم و این موضوع به خوبی نشان می دهد که در‬ ‫سال های گذشته نتوانسته ایم برنامه ای برای افزایش‬ ‫درامدهای نفتی داشته باشیم‪ .‬این موضوع به ضعف‬ ‫ما در هزینه مربوط می شود و ارتباطی به وجود نفت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫متوسط رونق گرفت؛‬ ‫فرصت سوزی نکنیم‬ ‫مرتضی بهروزی فر‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫هیچ جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت نمی شود‬ ‫دولت وقتی می بیند که ش��رایط بحرانی شده‪،‬‬ ‫س��عی می کند از تولید حمای��ت کند و با همین‬ ‫اقدام هم فش��ارهای دیگری به تولید وارد می اید‪.‬‬ ‫در عمل ه��م هیچ کاری نمی کند‪ ،‬همان گونه که‬ ‫بحث یارانه های انرژی به حمایت از خودروسازها‬ ‫رس��ید به این دلیل که خودروسازها خود مسبب‬ ‫افزایش قیمت حامل های انرژی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ش��وک ش��دید بازار ارز کافی‬ ‫بود ت��ا دولت به فکر عملی کردن سیاس��ت های‬ ‫یاران��ه ای برای کاهش فش��ار از دهک های پایین‬ ‫جامع��ه و صنای��ع و واحده��ای تولی��دی بیفتد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن ‪ ،‬همچنان خب��ر از تضعیف صنایع‬ ‫پایین دستی و واحدهای کوچک و متوسط منتشر‬ ‫می ش��ود‪ .‬احسان س��لطانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‬ ‫درباره این موضوع به ایلنا گفت‪ :‬ش��رایط تورمی‬ ‫بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬ش��وک ارزی اخیر این شرایط تورمی را‬ ‫تشدید کرد و دولت سیاست های تخصیص یارانه‬ ‫به صنایع و دهک های پایین درامدی را در پیش‬ ‫گرفت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬چه به لح��اظ اجرایی و چه‬ ‫به لح��اظ نظارتی همین تخصیص یارانه ها نیز به‬ ‫ دست صنایع و در نتیجه جامعه نرسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نهای��ت ش��رایط ش��وک ارزی‬ ‫تضعی��ف برخ��ی بخش ه��ای صنعت��ی را در پی‬ ‫داشت‪ .‬وقتی که بحث تخصیص ارز دولتی مطرح‬ ‫شد‪ ،‬گفتند که از صنایع حمایت می کنیم اما هیچ‬ ‫اتفاقی نیفتاد‪ .‬در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از‬ ‫صنای��ع تبدیل��ی از جمله صنایعی اس��ت‬ ‫ک��ه بیش��ترین ضریب اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم را دارد‪ .‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی به دلیل اینکه بیشتر در حوزه صنایع‬ ‫غذایی اس��ت‪ ،‬باید در رقاب��ت قیمت عملکرد‬ ‫مناس��بی داشته باشند‪ .‬این رقابت در ماه های‬ ‫گذشته با بحران هایی روبه رو شد‪ .‬نوسان های‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش تورم‬ ‫بخ��ش تولید و نظام محاس��به وام های بانگی‬ ‫برای س��رمایه گ��ردش از جمله مش��کالتی‬ ‫اس��ت که این صنعت را تضعیف می کند‪ .‬این‬ ‫اتفاق ه��ا در حال��ی رخ می دهد ک��ه به دلیل‬ ‫شرایط کنونی شاهد افزایش بیکاری هستیم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬سبد اشتغال صنایع تبدیلی و‬ ‫غذایی در حالی الغر می شود که کشور بیش‬ ‫از هر زمان دیگری نیاز به افزایش اشتغالزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این مش��کالت عالوه بر حوزه صنایع غذایی‬ ‫در برخی از صنایع دیگر هم وجود دارد‪ .‬سطح‬ ‫رقابت و نیاز صنایع به سرمایه و سیاست های‬ ‫حمایتی مش��ابه نیست اما متاس��فانه دولت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی را در بس��یاری از موارد‬ ‫همسان درنظر می گیرد‪ .‬از جمله راه هایی که‬ ‫برای رفع این مش��کالت وجود دارد این است‬ ‫که دولت سیاست های حمایتی و مالی را برای‬ ‫واحدهای صنعتی به تفکیک ش��اخه فعالیتی‬ ‫در نظر گیرد‪ .‬این سیاست باعث می شود رفتار‬ ‫صنایع نیز به تناسب ماهیت انها تنظیم شود‪.‬‬ ‫تفکیک های��ی که اکنون ش��کل گرفته هنوز‬ ‫در بس��یاری از موارد کلی اس��ت و کمکی به‬ ‫واحدهای صنعتی نمی کند‪.‬‬ ‫تولید حمایت نشده است‪ .‬در نهایت می بینیم که‬ ‫تولید تضعیف شده است‪ .‬اینکه دولتی بخواهد با‬ ‫ایجاد شوک ارزی از تولید حمایت کند‪ ،‬سیاستی‬ ‫اس��ت که در هیچ جای دنیا نه کس��ی اجرا کرده‬ ‫و نه عرف اس��ت‪ .‬کش��ورهایی ک��ه در دوره های‬ ‫زمان��ی با نرخ ارز بازی کرده اند‪ ،‬در حد ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درص��د بوده و عالوه بر ان خیلی از سیاس��ت های‬ ‫پش��تیبان را اج��را کرده ان��د‪ .‬این سیاس��ت های‬ ‫پشتیبان‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬هزینه های پایین تولید‪،‬‬ ‫رونق فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کالن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این را در هیچ جای دنی��ا قبول ندارند که‬ ‫اقتص��اد کالن را بی ثبات کنن��د و بگویند‪ ،‬تولید‬ ‫پیش��رفت می کند‪ .‬چنین چیزی نشده و نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین دهک های پایین جامعه قربانیان‬ ‫شوک ارزی بودند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��اد با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫دولت وقتی می بیند ش��رایط بحرانی شده‪ ،‬سعی‬ ‫می کن��د از تولی��د حمای��ت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در پی‬ ‫همین اقدام ها فش��ارهای دیگری ب��ه تولید وارد‬ ‫می شود‪ .‬بارها اخباری مبنی بر دریافت ارز دولتی‬ ‫از س��وی برخ��ی و ف��روش در ب��ازار ازاد بودیم‪.‬‬ ‫همچنین برخی کارفرمایان با ثبت ش��رکت های‬ ‫صوری (شرکت هایی که فقط روی کاغذ هستند)‬ ‫توانستند ارز دولتی بیشتری بگیرند‪ .‬اگر حمایتی‬ ‫از تولی��د می ش��ود‪ ،‬در نهایت نصی��ب واحدهای‬ ‫خصولتی می شود و نصیب بخش خصوصی واقعی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران‬ ‫با بیان اینکه محدودیت های واردات باعث رونق‬ ‫صنایع کوچک و متوسط شده‪ ،‬از تولیدکنندگان‬ ‫خواس��ت که بخش��ی از س��ود خود را به بهبود‬ ‫ش��رایط و کیفیت تولید و توسعه زیرساخت ها‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬مهدی بس��تانچی با اش��اره به‬ ‫اینکه صنایع به ‪ ۳‬گروه کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ‬ ‫تقسیم می ش��وند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بخش زیاد اشتغال در کشور در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ایجاد شده و مجموع شاغالن در صنایع‬ ‫بزرگ که اش��تغال چند هزار نفری دارند بیشتر‬ ‫از تعداد ش��اغالن در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از ط��رف دیگر‪ ،‬اعضای اتاق‬ ‫بازرگان��ی از بین متولیان صنایع بزرگ انتخاب‬ ‫می ش��وند و نهاد ه��ای دولت��ی و خصولتی نیز‬ ‫صنای��ع بزرگ را زیر پوش��ش ق��رار می دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬صنای��ع کوچک و متوس��ط به طور‬ ‫تقریبی مغفول مانده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫سیس��تم های تهوی��ه مطبوع ایران با اش��اره به‬ ‫مش��کالت و محدودیت های��ی ک��ه در زمین��ه‬ ‫واردات ایجاد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قوانینی که برای واردات کاال وجود دارد‪ ،‬شامل‬ ‫نوع و نحوه ثبت سفارش‪ ،‬تخصیص ارز از سوی‬ ‫بانک مرکزی و حواله از س��وی بانک های عامل‬ ‫باعث شده که سرعت واردات کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته بس��تانچی‪ ،‬این روند باعث ش��ده تولید‬ ‫بخشی از محصوالت مصرفی و تولیدی در کشور‬ ‫به صرفه تر باش��د و در حالی که همه یا به مقدار‬ ‫زی��ادی از این محصوالت در گذش��ته از طریق‬ ‫واردات تامین می شد‪ ،‬امروزه واردات این کاالها‬ ‫سخت و زمان بر شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رونق ناشی از محدودیت‬ ‫واردات ویژه صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت و‬ ‫ش��امل صنایع بزرگ نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه اخبار مرب��وط به صنایع بزرگ‬ ‫بیش��تر پوشش داده می ش��ود‪ ،‬به طور معمول ‬ ‫شنیده می ش��ود که صنایع دچار رکود هستند‬ ‫که این مس��ئله بیش��تر درب��اره صنایع بزرگ‬ ‫ص��دق می کند‪ .‬این فعال اقتصادی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه برخی از صنایع بزرگ نیز ش��اهد چنین‬ ‫رونقی بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط همچ��ون صنایع ترکیب��ی‪ ،‬فلزی و‬ ‫غیر فلزی با ایجاد مقررات سختگیرانه نسبت به‬ ‫واردات رونق خوبی گرفتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«به سود ایران و ایرانیان بود اگر نفت نمی داشتند؛‬ ‫ملت کارامد‪ ،‬فساد اقتصادی در حد اقل‪ ،‬دموکراسی‬ ‫برقرار و ایران برکن��ار از اصطکاک منافع قدرت ها و‬ ‫بازی های انها بود‪ ،‬روی پای خود می ایستاد و اسان‬ ‫نفس می کشید و چون ثروت باداورده ای هم در کار‬ ‫نبود کس��ی جز دوستداران خدمت به ملت داوطلب‬ ‫مقام دولتی نمی ش��د و جرائم دولتی هم کمتر اتفاق‬ ‫می افتاد‪».‬‬ ‫ای��ن تحلیل از وج��ود نفت در ای��ران هرچند که‬ ‫نوش��ته ابوالفضل لسانی‪ ،‬سناتور مجلس سنای ایران‬ ‫در دهه ‪ ۳۰‬اس��ت اما به طور کلی در ایران موافقانی‬ ‫دارد و تنها یک گفته در دهه ‪ ۳۰‬خورشیدی نیست‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی در ایران‬ ‫معتقدند انچه مانع رشد و توسعه اقتصاد ایران شده‬ ‫وجود نفت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه انها‪ ،‬اگ��ر در ای��ران نفت نب��ود دیگر‬ ‫ظرفیت ه��ای اقتص��ادی کش��ور فع��ال می ش��د و‬ ‫ب��ا اس��تفاده از انه��ا ای��ران می توانس��ت از اقتصاد‬ ‫تک محصولی فاصله معناداری بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬زمان��ی ک��ه چنی��ن موضوعی با‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی امروز مطرح می شود انها نظر‬ ‫دیگری دارند‪ :‬به دلی��ل ضعف مدیریتی در درامد و‬ ‫هزینه و استفاده از منابع طبیعی ایا باید گفته شود‬ ‫ای کاش ایران نفت نداشت؟! عالوه بر این‪ ،‬حتی اگر‬ ‫بگوییم نفت مانع توسعه اقتصادی ایران است اکنون‬ ‫که منابع نفتی در کش��ور وج��ود دارد باید چه کار‬ ‫کنیم؟ ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ از چگونگی هزینه کرد پول و تاثیر نفت بر اقتصاد و توسعه ایران‬ ‫امروز کش��ور با پول نفت اداره می ش��ود و به همین دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه کوچک ترین تهدید پیش روی فروش نف��ت ایران تا این اندازه‬ ‫بر تمام ش��اخص های اقتصادی تاثیر می گذارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬وجود‬ ‫نفت امروز منجر به اداره کشور شده است‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫زمین از دولت‬ ‫سرمایه و ساخت وساز‬ ‫از بخش خصوصی‬ ‫شاخص بهره وری کل‬ ‫صفر است‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫بن بست‬ ‫مدیریتی‬ ‫در تصادفات‬ ‫رانندگی‬ ‫با فعاالن بازار روغن موتور خودرو‬ ‫افزایش قیمت روغن موتور قانونی بود‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور‬ ‫براس��اس ام��اری ک��ه مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال‪ ۹۷‬ارائه ک��رده‪ ،‬هزینه ه��ای اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی تصادفات رانندگی معادل ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده که این مبلغ حدود ‪۸‬درصد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی اس��ت‪ .‬جامعه ما روزانه‬ ‫‪۳۲‬میلی��ارد توم��ان ض��رر اقتصادی ناش��ی از‬ ‫تصادفات را متحمل شده است‪ .‬فرمانده پلیس‬ ‫راهور ناجا‪ ،‬اعالم کرده «روزانه ‪ ۴۳‬نفر در ایران‬ ‫بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دس��ت‬ ‫می دهند که هرکدام در ابعاد وسیعی می توانند‬ ‫موجب وارد ش��دن اس��یب های روحی و مالی‬ ‫به خانواده ها و ش��رکت های بیمه ای شوند‪ .‬ایا‬ ‫تصادف نکردن اینقدر سخت است؟»‬ ‫هر چه زمان بیش��تری می گذرد به دلیل نبود‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬این معض��ل پیچیده تر و بغرنج تر‬ ‫شده به گونه ای که به راستی با دیدگاه مدیریتی‬ ‫فعلی در حوزه حمل ونقل به بن بس��ت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نقد می تواند بر ش��فافیت و طرح‬ ‫مس��ئله مناس��ب باش��د اما ضرورت پیشنهاد‬ ‫راهکارهای مناس��ب و عملی برای برون رفت از‬ ‫این شرایط‪ ،‬اجتناب نا پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه از ای��ن مه��م نمی توان به س��ادگی‬ ‫گذشت که در کارهای گروهی نهادهای دولتی‬ ‫روند مناس��بی ندارند‪ ،‬اما بدون شک بر تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران این فرایند‪ ،‬اشکار است برای‬ ‫دس��تیابی به راه حل برای ای��ن معضل به اراده‬ ‫جمعی نیاز اس��ت و باید از تمامی ظرفیت های‬ ‫موجود در بخش های گوناگون بهره الزم را برد‪.‬‬ ‫فرهنگ س��ازی یک��ی از ارکان مه��م ای��ن‬ ‫فرایند اس��ت‪ .‬برای فرهنگ س��ازی ارائه برنامه‬ ‫اموزشی‪ ،‬تبلیغ و ترویج الزم و ضروری خواهد‬ ‫بود‪ .‬فرهنگ س��ازی را در ‪ ۳‬سطح دست یافتنی‬ ‫می دانند‪ :‬نخس��ت نیاز‪ ،‬دوم راهکار و در نهایت‬ ‫ابزاره��ای اجرای��ی ب��رای تحقق ه��دف‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن ب��ه این مقص��ود تامی��ن هزینه های‬ ‫اجرای��ی ب��رای بس��یار از نهاده��ا امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما نهاد های متول��ی چندین برابر ان‬ ‫را متحمل می ش��وند و بنابراین پیشگیری قبل‬ ‫از وق��وع از حادثه مدنظر نیس��ت‪ ،‬اما می توان‬ ‫بس��ترهای الزم را ب��رای ای��ن کار فراهم کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬رئیس بیمه مرکزی گفته‬ ‫اس��ت «خس��ارت پرداختی بیمه برای سوانح‬ ‫رانندگی از ‪۵۳۰۰‬میلیارد تومان در سال‪ ۹۲‬به‬ ‫حدود ‪۸۹۰۰‬میلیارد تومان در سال‪ ۹۶‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارقام در حالی اعالم می شود که در‬ ‫سال‪ ،۹۷‬بودجه اداره کالنشهری مانند مشهد‪،‬‬ ‫کمتر از خس��ارت سوانح کشوری و فقط ‪۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم ش��ده است! از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد در مجموع برای تمامی‬ ‫اقدام های ایمنی و نگه داری راه های فعلی کشور‬ ‫ب��ه بودجه ای برابر با ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد تومان الزم‬ ‫است‪ .‬به طور تقریبی‪ ،‬رقمی برابر هزینه هایی که‬ ‫بیمه ها برای جبران خسارت ناشی از سوانح در‬ ‫سال‪ ۹۶‬پرداخت کرده اند‪».‬‬ ‫با اس��تناد به گ��زارش مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و اظهارات سیلمانی‬ ‫اگ��ر بخش ناچی��زی از همی��ن هزینه ها برای‬ ‫فرهنگ س��ازی اختصاص داده ش��ود به راحتی‬ ‫مشکالت بخش مادی ان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ایج��اد ابزاره��ای اجرای��ی در ای��ن فرایند‪،‬‬ ‫نیازمند هم��کاری و همراهی نهادهای متولی‬ ‫با انجمن ه��ای گوناگون خواهد بود تا به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی در پیش��برد این هدف تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬چال��ش دیگ��ر در این فراین��د را باید‬ ‫در نب��ود اعتم��اد و هم��کاری نهاد های دولتی‬ ‫ب��ا س��ازمان های مردم نهاد دانس��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫نکت��ه قابل تاملی ک��ه نباید از ان به س��ادگی‬ ‫گذشت‪ ،‬نبود دانش و اگاهی تشکیالتی در این‬ ‫سازمان های مردم نهاد است‪.‬‬ ‫کانون ه��ای و انجمن ه��ای کارفرمای��ی در‬ ‫ش��رکت های حمل ونق��ل‪ ،‬کان��ون و انجم��ن‬ ‫کارگ��ری رانن��دگان وکانون ه��ا و انجمن های‬ ‫مراک��ز معاینه فنی‪ ،‬توانایی اثبات اجرایی خود‬ ‫را در چنین بس��تر های اجتماعی ندارند‪ .‬زمینه‬ ‫تش��کیل این س��ازمان ها بر مبن��ای مطالبات‬ ‫مادی اس��توار شده و مدیریت حاکم بر کانون و‬ ‫انجمن های یادشده براساس تفکرات پوپولستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چالش های موجود در فعالیت نهادهای متولی‬ ‫و دولتی و بخش خصوصی که مجری انجام این‬ ‫فرایند هس��تند‪ ،‬بازنگری و احیای فرهنگ کار‬ ‫گروه��ی و تعیین جایگاه س��ازمانی هر یک از‬ ‫ذی نفع��ان را ضروری می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تحقق این ام��ر می تواند کمک قابل توجهی به‬ ‫موضوع موردنظر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر بازار خودرو پس از افزایش نجومی قیمت ها در میانه‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬خرداد ماه روند نزولی دارد اما شاهد افزایش‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درصدی نر خ روغن موتور خودرو هس��تیم که‬ ‫گالیه های بسیاری را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت در بازار روغن موتور‬ ‫داود سعادتی نژاد‬ ‫نرخ روغن موتور‬ ‫خودروهای‬ ‫بنزینی‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫حمیدرضا خلیلی‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت ها‬ ‫براساس‬ ‫مجوز مراجع‬ ‫قانونی و گرانی‬ ‫خوراک و مواد‬ ‫افزودنی بود‬ ‫داود س��عادتی نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‬ ‫و روغن درباره وضعیت نرخ روغن موتور و دلیل افزایش ان‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در بحث چرای��ی قیمت ها باید از انجمن‬ ‫سو جو ش��ود‪ .‬اما از‬ ‫پاالیش��گاه های روغن س��ازی ایران پر ‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال روغن موتور دیزلی ح��دود ‪۶۰‬درصد‬ ‫و روغن موت��ور خودروهای بنزین��ی ‪۷۰‬درصد افزایش نرخ‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مذاک��ره ای ک��ه اتحادی��ه ب��ا انجم��ن‬ ‫پاالیش��گاه های روغن سازی ایران داشت‪ ،‬دلیل این گرانی‬ ‫را افزایش نرخ مواد اولیه مانند مواد افزودنی عنوان کردند‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد گفت‪ :‬به طور قطع نمی توان نرخ ارز را در این‬ ‫گرانی بدون تاثیر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قانونی نرخ‬ ‫ب��ه س��راغ دبی��رکل انجم��ن پاالیش��گاه های‬ ‫روغن سازی ایران رفت‪.‬‬ ‫حمیدرضا خلیلی درباره چرایی افزایش نرخ روغن موتور‬ ‫خ��ودرو در ب��ازار به گفت‪ :‬دلیل این گرانی به ‪ ۲‬ش��اخص‬ ‫برمی گ��ردد؛ یکی خوراک و دیگری مواد افزودنی‪ .‬خوراک‬ ‫از پاالیش��گاه های نفت دریافت می ش��ود و داخلی است و‬ ‫افزودنی ه��ای هم وارد می ش��ود‪ .‬درباره اق�لام دیگر مانند‬ ‫ملزومات بسته بندی نظیر قوطی‪ ،‬ظرف و کارتن هم شاهد‬ ‫افزایش چند درصدی قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نرخ خوراک از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۴.۵‬برابر ش��ده و یک کیلوگرم خوراک روغن موتور‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ،۹۶‬ه��زار تومان بود و ام��روز ‪۴۵۰۰‬تومان‬ ‫خریدوفروش می ش��ود‪ .‬از ابان س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت نرخ‬ ‫خوراک پاالیش��گاه های روغن س��ازی را ازاد کرد و اکنون‬ ‫نرخ ه��ا براس��اس ارز نیمایی مورد محاس��به قرار می گیرد‬ ‫درحالی که پیش از این با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی بود‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن پاالیش��گاه های روغن سازی ایران گفت‪:‬‬ ‫خ��وراک مورد نیاز روغن موتور تابعی از نرخ جهانی نفت و‬ ‫ارز اس��ت که نرخ از ابان گذش��ته ‪ ۲‬برابر شده است‪ .‬دولت‬ ‫برای این مس��ئله یارانه ای در نظر گرفت به ش��رط اینکه ‪۴‬‬ ‫تولیدکنندگان اصلی کش��ور تا پایان س��ال افزایش قیمت‬ ‫نداشته باشند‪ .‬البته این یارانه فقط حدود ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت های مواد اولیه را پوش��ش می داد و باقیمانده ان را‬ ‫خود شرکت های تولیدکنندگان هزینه می کردند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه از مرداد همین س��ال (‪ )۹۷‬ارز تخصصی‬ ‫ی هم برداش��ته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬واردات منوط به‬ ‫به مواد افزودن ‬ ‫ارز نیمایی ش��د ضمن انکه تورم را هم نباید نادیده گرفت‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ائل نرخ ملزومات بسته بندی(پلیمر برای‬ ‫و از ملزومات حمل ونقل به ش��مار می رود و باید جزو اقالم‬ ‫اساسی باشد و برای واردات افزودنی ها ارز دولتی اختصاص‬ ‫داده ش��ود یا برای تامین خوراک که تولید داخل اس��ت‪،‬‬ ‫یارانه ای در نظر گرفته ش��ود‪ .‬اگ��ر واحدهای تولیدی این‬ ‫صنف تعطیل شوند‪۱۰ ،‬هزار نفر بیکار می شوند‪.‬‬ ‫مواد افزودنی با قیمت های باال خریداری و وارد گمرک می شود اما تاخیر‬ ‫در صدور گواهی ثبت اماری بانک مرکزی سبب شده حجم زیادی از مواد‬ ‫اولیه در گمرک باقی بماند و تولیدکننده نتواند انها را ترخیص کند‪ .‬این‬ ‫رویکرد با شعار رونق تولید تناقض دارد‬ ‫ظروف پالس��تیکی‪ ،‬ورق برای ظ��روف فلزی و کاغذ برای‬ ‫کارتن) هم ‪ ۲‬برابر شد‪.‬‬ ‫خلیلی با اش��اره به افزایش ‪۹‬درص��دی نرخ روغن موتور‬ ‫خودرو در مرداد س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این امر پس از‬ ‫‪ ۴‬س��ال که قیمت ها ثابت بود (از اواس��ط سال ‪ )۹۳‬محقق‬ ‫شد‪ .‬با قطع یارانه دولت از ابتدای سال ‪ ،۹۸‬ازاد شدن نرخ‬ ‫خوراک‪ ،‬نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬رش��د نرخ نفت و ملزومات‬ ‫بس��ته بندی طبیعی اس��ت نرخ تمام شده تولیدکننده هم‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قیمت یک بش��که ‪۲۰۸‬لیتری‬ ‫ک��ه ‪ ۷۵‬تومان بود‪ ۱۸۵ ،‬تومان ش��د‪ .‬با این ش��رایط باید‬ ‫‪ ۴‬تولیدکننده ای ک��ه درحال حاضر فعالیت دارند‪ ،‬تعطیل‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬البته افزایش نرخ با اجازه نهادهای باالتر‬ ‫انجام ش��د‪ .‬پیش از س��ال ‪ ۹۸‬کارگروه تنظیم بازار اسفند‬ ‫نشستی داشت که صورت جلسات ان هم موجود است‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت براساس گزارش کارشناسی سازمان حمایت‬ ‫قرار شد افزایش نرخ ‪۴۰‬درصدی به دلیل افزایش ملزومات‬ ‫تولید و افزودنی ه��ا و نیز ‪۶۰‬درصدی به دلیل نرخ خوراک‬ ‫روغن موتور افزایش نرخ داش��ته باش��یم‪ .‬بنابراین افزایش‬ ‫قیمت ها براساس مجوز مراجع قانونی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجرب�ه گران�ی ب�ازار خ�ودرو ب�رای‬ ‫روغن موتور‬ ‫در ادامه خلیلی با اشاره به فعالیت دالالن در بازار گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹کارشکنی و کاغذبازی‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۹۸‬در کانال توزیع‪ ،‬چون دالالن ارزش این‬ ‫محصول را می دانس��تند که بی��ش از قیمت موجود ان در‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬بخش��ی از روغن موتورهای موجود در بازار را‬ ‫احت��کار کردند‪ .‬به همین دلیل انجمن درخواس��ت تعیین‬ ‫تکلیف موضوع را داش��ت زیرا با وجود اینکه س��ال گذشته‬ ‫نرخ از سوی تولیدکننده افزایش نیافته بود اما مردم به دلیل‬ ‫ب��ازی دالل ها محصول را ب��ا دو برابر نرخ واقعی خریداری‬ ‫می کردند‪ .‬باید رس��یدگی می شد تا هم تولیدکننده بتواند‬ ‫به حیات خود ادامه دهد و هم مردم با نرخ درست و مناسب‬ ‫محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود همین افزایش ن��رخ‪ ،‬باز هم‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا دش��واری در حال فعالیت اس��ت چراکه‬ ‫هزینه های تولید به طور روزانه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪۵۰‬درصدی روغن موتور خودرو برای بازار‬ ‫ف بس��یار سنگین است و به ویژه اینکه نرخ ارز و مواد‬ ‫مصر ‬ ‫اولیه ثابت نبوده و نوسان دارد‪ .‬بنابراین ممکن است دوباره‬ ‫با افزایش نرخ خوراک در بازار و نیز ارز روغن موتور گران تر‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیرکل انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران در‬ ‫پاسخ به این پرسش که انجمن چه راهکاری در این زمینه‬ ‫پیشنهاد می کند که مصرف کننده هم متضرر نشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دفتر ستاد تنظیم بازار به صراحت اعالم کرده منابعی برای‬ ‫پرداخ��ت یارانه ندارد‪ .‬تنها راه این اس��ت که دولت کمک‬ ‫کند‪ .‬روغن موتور جزو کاالهای مصرفی خودروهای تجاری‬ ‫خلیلی در ادامه مشکالت تولیدکننده روغن موتور خودرو‬ ‫به بروکراس��ی اداری اش��اره کرد و گفت‪ :‬م��واد افزودنی با‬ ‫قیمت های باال خریداری و وارد گمرک می ش��ود اما تاخیر‬ ‫در صدور گواهی ثبت اماری بانک مرکزی سبب شده حجم‬ ‫زی��ادی از مواد اولیه در گمرک باق��ی بماند و تولیدکننده‬ ‫نتواند انها را ترخیص کند‪ .‬این با شعار رونق تولید تناقض‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن پاالیش��گاه های روغن س��ازی ایران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی‬ ‫منجر به تاخیر در ترخیص کاالها ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیر‪ .‬تولیدکنندگان بخش��ی از محصوالت خود را صادر و‬ ‫بخش��ی از ارزشان را تامین می کنند‪ .‬بانک مرکزی گواهی‬ ‫ثب��ت را دیر صادر می کند و موادی که تاریخ مصرف دارند‬ ‫در گمرک دپو می ش��وند‪ .‬بارها این موضوع مطرح شده اما‬ ‫اقدامی در راستای ان انجام نشده است‪ .‬ضمن اینکه این امر‬ ‫هزینه سنگین انبار را هم روی دست تولیدکننده می گذارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با وجود فش��ار زیادی که ب��ر تولیدکنندگان وارد‬ ‫می ش��ود ام��ا با حداکث��ر ظرفیت در حال تولی��د و تامین‬ ‫روغن موتور هس��تند و کمبودی در بازار وجود ندارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بین هزینه کردها و نرخ بازار تعادلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خلیل��ی با بیان اینکه نیاز ب��ازار حدود ‪۵۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫انواع روغن موتور در س��ال اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بیش از نیاز بازار تولید دارند و بخش��ی از محصول‬ ‫خود را در قالب روغن پایه صادر می کنند‪.‬‬ ‫‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی تولید می شود‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با بیان اینکه پژو ‪ ۳۰۱‬پروژه ای ملی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ن نخس��تین بار اس��ت که تولی��د خودرویی با عمق‬ ‫خودکفایی باال در کشور راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری در نخستین نشست ساپکو‬ ‫با سازندگان پژو ‪ ۳۰۱‬از دریافت تاییدیه خودکفایی ‪۶۰‬درصدی این‬ ‫خودرو از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و افزود‪ :‬از‬ ‫مهم ترین مس��ائلی که در این پروژه اجرا خواهد ش��د‪ ،‬مستندسازی‬ ‫فرایندهاس��ت که متاسفانه درباره پروژه های پیشین به دلیل انجام‬ ‫این کار ازسوی شریکان خارجی مستنداتی در دست نداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شاخص های اصلی انتخاب تامین کنندگان در این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬توان تولید قطعه با بیش��ترین عمق خودکفایی‪ ،‬تولید‬ ‫محصول براساس نرخ رقابتی‪ ،‬وجود زیرساخت برای صادرات و توان‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه از مهم ترین عواملی اس��ت که توانمندی‬ ‫سازندگان را برای ما اشکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو از برنام��ه این ش��رکت برای متوازن س��ازی‬ ‫قطعه سازان براساس رویکرد ماژوالر خبر داد و تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫این برنامه برای هر قطعه دست کم دو سازنده و حداکثر ‪ ۳‬منبع تامین‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬منصوری س��رمایه گذاری انجام شده تاکنون برای‬ ‫خودکفایی قطعات بدون قالب های بدنه را ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریال و ‪۶۳‬‬ ‫میلیون یورو اعالم کرد و گفت‪ :‬نباید فراموش کنیم سرمایه گذاری‬ ‫زیادی در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته ازس��وی ایران خودرو و سازندگان برای‬ ‫این پروژه انجام شده و باید این پروژه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی از ابالغ سیاس��ت های جدید س��اپکو در راس��تای توس��عه‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬ارتقای رضایت مش��تریان و توسعه‬ ‫خودکفایی محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با این استراتژی هم فرایند و هم محصول را برای تامین کیفیت‬ ‫قطعات مورد توجه قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫معاون طراحی و توسعه محصول جدید ایران خودرو نیز در این‬ ‫نشست ضمن ارائه گزارشی از روند تولید محصول ‪ ۳۰۱‬گفت‪ :‬پلتفرم‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت اعمال سیاس��ت های مالیاتی بساط دالالن را از بازار جمع‬ ‫کرده و باعث ثبات نس��بی بازار می ش��ود‪ .‬سیده حمیده زرابادی‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به راهکارهای مناس��ب برای‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر خودرو مانند زمین و‬ ‫مس��کن به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده و به همین دلیل مردم‬ ‫ای��ن محص��ول مبنایی برای تولید و عرضه ‪ ۴‬خودرو دیگر ازس��وی‬ ‫ایران خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫عادل پیرمحمدی افزود‪ :‬با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‬ ‫خ��ودرو پ��س از ت��رک پژو پروژه تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با اس��تفاده از توان‬ ‫سازندگان توانمند کشور فعال شد‪.‬‬ ‫وی ترک پژو را فرصتی برای خودکفایی در تولید دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به پیش بینی های انجام شده در قرارداد‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫و خودکفایی تولید ‪ ۳۰۱‬بدون حضور پژو نیز امکان پذیر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرپروژه ‪ ۳۰۱‬با اش��اره به مش��ارکت ‪ ۳۰۰‬س��ازنده در فرایند‬ ‫تامی��ن و تولی��د قطع��ات این محصول‪ ،‬پیش��رفت در اجرای پروژه‬ ‫را حاصل کار گروهی و همکاری س��ازندگان کش��ور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر در مرحله توسعه ای قطعات و محصول هستیم‬ ‫و ت��ا نیمه دوم امس��ال قال��ب قطعات به ویژه در بخش بدنه طراحی‬ ‫و س��اخته خواهد ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۵‬قالب س��از درحال ساخت ‪۱۹۷‬‬ ‫قالب محصول ‪ ۳۰۱‬هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمامی قطعات محص��ول ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده در‬ ‫میان س��ازندگان داخلی اس��ت‪ .‬قرار بود تولید این محصول با نرخ‬ ‫داخلی سازی ‪۴۰‬درصد اغاز شود اما ایران خودرو در اغاز با ‪۷۰‬درصد‬ ‫ساخت داخل ان را تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیرمحمدی خاطرنشان کرد‪ ۳۰۱ :‬محصولی دارای استانداردهای‬ ‫‪ ۸۵‬گانه و روز جهان است که محصولی دارای این استانداردها برای‬ ‫نخستین بار ازسوی ایران خودرو به تولید خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح و مدارک بخش��ی از قطعات از س��وی ش��رکت پژو‬ ‫دریافت ش��ده بود اما حدود ‪ ۶۰‬درصد فاقد مدرک و نقش��ه بود که‬ ‫با استفاده از تجربه و توان سازندگان داخلی درحال توسعه است‪.‬‬ ‫معاون طراحی و توس��عه محصول جدید ایران خودرو از امادگی‬ ‫زنجیره تامین برای تولید محصول جدید این خودروس��از تا پایان‬ ‫امس��ال خب��ر داد و گفت‪ :‬تولی��د ‪ ۳۰۱‬ضامن اینده صنعت خودرو‬ ‫کشور خواهد بود‪ ،‬ایران خودرو چند محصول دیگر در کالس های‬ ‫گوناگون را نیز بر مبنای پلتفرم ‪ ۳۰۱‬تولید و عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اماده س��ازی خ��ط تولی��د ای��ن خ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر خ��ط تولیدی با ظرفیت تولید ‪ ۱۶‬خودرو از محصول‬ ‫‪ ۳۰۱‬در هر س��اعت ایجاد ش��ده که با همکاری و همت س��ازندگان و‬ ‫تامین کنندگان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫سیاست های مالیاتی و حذف دالالن از بازار خودرو‬ ‫ب��رای حف��ظ ارزش نقدینگی خود به این ب��ازار هجوم اوردند‪ .‬با‬ ‫دریاف��ت مالیات از خریدوف��روش خودرو می توان از افزایش نرخ‬ ‫چهارچرخ ها جلوگیری کرد تا بازار به ثبات نس��بی برس��د‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر ش��رایط بازار به گونه ای اس��ت که حتی‬ ‫نرخ خودروهای فرس��وده نس��بت به زمان خرید ان گران تر شده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که این خودروها مستهلک شده و قابلیت استفاده‬ ‫ندارند‪ .‬گران شدن خودروهای نو سبب شده تمایل مردم به سمت‬ ‫خودروهای مستهلک بیشتر شود که این امر پیامدهای نامطلوب‬ ‫بسیاری از جمله افزیش الودگی هوا‪ ،‬خسارت جانی و‪ ...‬به همراه‬ ‫دارد‪ .‬زراب��ادی ب��ا بی��ان اینکه از انجایی که خ��ودرو به کاالیی‬ ‫س��رمایه ای تبدیل شده اس��ت‪ ،‬به مرور زمان از ارزش ان کاسته‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر دریافت مالی��ات از خریدوفروش‬ ‫پیرمحمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه گذاری که درحال‬ ‫انجام اس��ت فقط برای پژو ‪ ۳۰۱‬نیس��ت‪ ،‬بلکه محصوالت دیگری‬ ‫براس��اس این پلتفرم تولید خواهد ش��د که براساس استانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی خواهد بود‪ .‬دبیر انجمن قطعه س��ازان نیز در این‬ ‫نشس��ت ب��ا بی��ان اینکه در پ��روژه ‪ ۳۰۱‬درونزایی م��ورد نظر رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره اقتصاد مقاومتی اتفاق افتاده است‪ ،‬گردهمایی‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان بدون حضور پژو را از مزیت های بزرگ‬ ‫ای��ن پ��روژه برش��مرد‪ .‬مازیار بیگلو اظهار ک��رد‪ :‬از جمله نکات این‬ ‫پ��روژه رویک��رد م��اژوالر اس��ت که تداخل در س��اخت قطعات را از‬ ‫بین برد و مدیریت پروژه را با اختصاص هر قطعه به س��ازنده مورد‬ ‫نظر به بهترین مدل به اجرا دراورده اس��ت‪ .‬وی اجرای این پروژه‬ ‫را در شرایط اقتصادی کنونی از صنعت خودرو کشور کاری ارزنده‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬پس از خروج شرکت های خارجی در سال گذشته‬ ‫درکنوانس��یونی مش��ترک با سازندگان ایرانی حضور داشتند‪ ،‬امروز‬ ‫می توان دید که موج های روی اب رفته و تنها س��ازندگان داخلی‬ ‫به عنوان س��نگ های رودخانه پایدار ایس��تاده اند‪ .‬بیگلو در ادامه با‬ ‫اشاره به مشکل نقدینگی سازندگان برای سرمایه گذاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫از س��ازندگانی که در بخش های مختلف صدای رس��ایی دارند‪ ،‬برای‬ ‫تامین نقدینگی پروژه های اینده طلب یاری می کنیم‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫قطعه س��ازان با درخواس��ت حفظ مالکیت معنوی قطعات تولیدی‪،‬‬ ‫هریک از س��ازندگان س��رمایه گذار در این پروژه اضافه کرد‪ :‬امروز‬ ‫وظیفه ما قطعه س��ازان اس��ت که با همدلی و همکاری خودروهای‬ ‫ناقص خودروسازان را جمع کرده و از تنش بازار بکاهیم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نخستین نشست مشترک ساپکو و سازندگان پروژه‬ ‫‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم سیاست های گروه صنعتی ایران خودرو درباره‬ ‫تولید این خودرو و رویکردهای جدید س��اپکو در توس��عه زنجیره‬ ‫تامین و خودکفایی برگزار ش��د‪ .‬همسوس��ازی س��ازندگان و اعالم‬ ‫اخری��ن وضعی��ت‪ ،‬اه��داف کیفی و زمانبندی اج��رای این پروژه از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این نشست بود‪.‬‬ ‫خ��ودرو بای��د برای اس��قاط خودرو نیز چارچ��وب زمانی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا پس از زمان مشخصی خودروهای فرسوده از رده‬ ‫خارج شود‪ .‬در صورتی که ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد مالیات از نرخ خودرو‬ ‫به ازای خریدوفروش دریافت شود‪ ،‬بساط داللی تا حدودی جمع‬ ‫می شود‪ .‬درحال حاضر سوداگران در بازار خودرو جوالن می دهند‬ ‫در نتیجه به راحتی می توانند قیمت ها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اکتشاف و طرح انتقال‬ ‫اب خلیج فارس درصدر‬ ‫اولویت های گل گهر‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫صادرات فوالد هرمزگان‬ ‫در سال جدید‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬فرشته‬ ‫نجات می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدنی کرمان مطرح کردند‬ ‫نمایشگاه کرمان فرصتی برای ارتقای کیفیت تجهیزات‬ ‫منیر حضوری‪ :‬اس��تان کرمان که بهشت معادن ایران‬ ‫ش��هرت دارد از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬میزبان برگزاری‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‬ ‫و ف��راوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته و همچنین‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ماش��ین االت معدنی و‬ ‫راه س��ازی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته این استان فرصت‬ ‫مناس��بی برای گردهمایی معدنی ها و صنایع وابس��ته به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬قرار اس��ت در این نمایش��گاه شرکت های‬ ‫مختل��ف معدن��ی و صنایع معدن��ی و صنایع وابس��ته به‬ ‫ان‪ ،‬اخرین دس��تاوردهای اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فراوری‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬سرمایه گذاری و ماشین االت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن باره با فعاالن معدنی و ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایشگاه صحبت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کرمان؛ زمینه ساز رشد اقتصاد پایدار‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬فضای مذاکره است‬ ‫حس��ین دالوریان‪ ،‬معاون اداری و‬ ‫پش��تیبانی گوهر زمین با اشاره به‬ ‫اهمیت مع��ادن اس��تان کرمان به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫ذخایر معدنی اس��تان کرمان زبانزد‬ ‫خاص و عام هستند و اینکه کرمان‬ ‫به عنوان بهش��ت مع��ادن معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬این استان می تواند پش��توانه بزرگی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور در شرایط فعلی باشد‪ .‬دالوریان اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫کرمان از اقتصادی ترین استان های کشور است چراکه اگر‬ ‫اس��تان های دیگر فق��ط در یک بخ��ش از اقتصاد مطرح‬ ‫هستند‪ ،‬این استان در بخش های مختلف از صنعت گرفته‬ ‫تا معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬دامپروری و گردشگری‪،‬زمینه کار و‬ ‫س��رمایه گذاری دارد‪ .‬او به عن��وان مثال گفت‪ :‬در صنعت‬ ‫مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬تولید قطعات صنعتی و بسیاری‬ ‫صنای��ع و کارخانه ه��ای دیگر یا در بخ��ش معدن‪ ،‬تولید‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬م��س و کرومیت و نیز در بخش کش��اورزی‬ ‫وجود انواع محصوالت پس��ته‪ ،‬گردو‪ ،‬ب��ادام و محصوالت‬ ‫صیفی و فصلی و در بخش گردشگری به دلیل وجود اثار‬ ‫رضا علیزاده‪ ،‬نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬دکتر سعد محمدی از مدیران‬ ‫خوب و باتجربه صنعتی و معدنی کش��ور هس��تند و در زمان مدیریت نخست ش��ان بر شرکت مس‪،‬‬ ‫طرح های توسعه ای بسیار خوبی در استان اذربایجان شرقی و مجتمع مس سونگون تعریف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬علیزاده با بیان اینکه بین سال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۱‬در زمان مدیرعاملی سعد‬ ‫محمدی‪ ،‬اتفاق های خوب و مبارکی برای حوزه توسعه شرکت مس در جریان بود‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫طرح های توسعه مجتمع مس سونگون همچون فاز ‪ ۳‬تغلیظ و تکمیل زنجیره تولید در این سال ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرضا کارگر‪ ،‬مدیر معدن مس‬ ‫سرچش��مه درب��اره اهمی��ت اینکه‬ ‫چق��در اس��تان کرم��ان در رش��د‬ ‫اقتص��ادی منطق��ه مهم اس��ت به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫سیاس��ت کالن اقتصادی کشور در‬ ‫راستای خارج شدن از وابستگی به‬ ‫صنع��ت نفت اس��ت‪ ،‬رو اوردن به صنایع معدنی اس��تان‬ ‫کرمان مهم ترین و بزرگ ترین عامل برای رس��یدن به این‬ ‫هدف بزرگ است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت این اس��تان اظهار کرد‪ :‬کرمان به‬ ‫عنوان بهش��ت معادن ایران سهم بسیار بزرگی در کاهش‬ ‫س��هم وابستگی به صنایع نفتی و باال بردن سهم بیشتری‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کشور دارد‪ .‬این استان با داشتن‬ ‫معادن ب��زرگ فلزی در حوزه مس و اهن و نیز س��اخت‬ ‫صنایع تولیدی وابس��ته‪ ،‬زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار و‬ ‫افزایش نرخ اشتغال برای مردم منطقه شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مع��دن م��س سرچش��مه درب��اره اهمیت مس‬ ‫سرچش��مه نیز گف��ت‪ :‬در میان صنایع معدن��ی ایمیدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران به عنوان سکاندار صنایع‬ ‫م��س و در ای��ن میان معدن مس سرچش��مه ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن معدن روباز خاورمیانه ب��ا حجم خاکبرداری‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬میلیون تن مجم��وع ماده معدنی و باطله در‬ ‫سال از جایگاه ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن مع��دن ب��ا بکارگی��ری بهتری��ن و‬ ‫مجرب تری��ن مجموع��ه کارشناس��ی و فن��ی در ح��وزه‬ ‫معدن��کاری‪ ،‬زمینه فعالی��ت صنایع پایین دس��ت مس و‬ ‫خط��وط تولید مس را با اش��تغال بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه فراهم کرده است‪ .‬مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه به عنوان بزرگ ترین بن��گاه اقتصادی صنعت‬ ‫معدن از معدن گرفته تا پاالیش��گاه‪ ،‬تولید کاتد و مفتول‬ ‫مس در کش��ور‪ ،‬ضمن اختصاص س��هم بیشتری از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی به حوزه صنعت و معدن‪ ،‬پرچمدار جبهه‬ ‫اقتصادی صنایع غیر نفتی در کشور است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��تان کرم��ان نیز گفت‪ :‬در راس��تای اهتمام به‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫رون��ق تولی��د کاالی ایرانی‪ ،‬توجه به ش��رایط ویژه حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور و مش��کالت عدی��ده در تامین قطعات‬ ‫و تجهی��زات صنایع‪ ،‬نمایش��گاه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫می تواند نقش بسیار بزرگی در معرفی شرکت های ساخت‬ ‫و تامین کننده قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬بخشی از این شرکت ها در استان کرمان‬ ‫فعالیت می کنند که با اش��نایی معدن��کاران و صنعتگران‬ ‫اس��تان کرمان با ش��رکت های مرتبط‪ ،‬زمینه بومی سازی‬ ‫س��اخت تجهیزات و قطعات مورد نی��از صنایع معدنی را‬ ‫هر چه بیش��تر فراهم می کند‪ .‬مدیر معدن مس سرچشمه‬ ‫در پایان بیان کرد‪ :‬امیدوارم برگزاری این نمایشگاه باعث‬ ‫ش��ود تولیدکنندگان ب��رای باال بردن کیفی��ت قطعات و‬ ‫تجهیزات گلوگاهی گام بردارند‪ ،‬ضمن اینکه این نمایشگاه‬ ‫باعث می شود بازدیدکنندگان و شرکت های مصرف کننده‬ ‫و تولیدکننده با هم اشنا شوند‪.‬‬ ‫تاریخ��ی و باس��تانی ف��راوان‪ ،‬این اس��تان س��رمایه های‬ ‫ارزش��مندی دارد که ان را از س��ایر نقاط کشور متفاوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دالوریان با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اهمی��ت جایگزین��ی نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایطی که با‬ ‫دش��من جنگ اقتصادی داری��م و رهبر معظم انقالب هم‬ ‫به جایگزینی کاالهای دیگر با نفت اشاره کرده اند‪ ،‬وظیفه‬ ‫ما اس��ت که به توس��عه زنجیره تولید و فراوری در بخش‬ ‫معدن توجه کنیم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما توانسته ایم سنگ اهن‬ ‫را پس از اس��تخراج به سمت خردایش‪ ،‬تولید کنسانتره و‬ ‫گندله ببریم‪.‬‬ ‫پس از گندله سازی‪ ،‬مرحله تولید اهن اسفنجی‪ ،‬فوالد و‬ ‫ش��مش است که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫تمرکزمان را بر این حوزه گذاشته ایم و قصد داریم بیشتر‬ ‫روی زنجیره فوالد تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫معاون اداری و پشتیبانی گوهرزمین با اشاره به نقش این‬ ‫مجموعه در رش��د اقتصادی کشور اظهار کرد‪ :‬گوهرزمین‬ ‫ب��ا بیش از ‪ ۶۴۰‬میلیون تن ذخیره س��نگ اهن به عنوان‬ ‫بزرگ ترین معدن س��نگ اهن کشور شناخته می شود و با‬ ‫تولید و فراوری این محصول و میزان اش��تغالی که ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬طبیعی اس��ت که بتوان��د در چرخه اقتصاد منطقه‬ ‫نقش قابل توجهی داشته باشد و به اقتصاد کشور و منطقه‬ ‫کمک کند‪ .‬دالوریان اظه��ار کرد‪ :‬امروز در گوهرزمین به‬ ‫طور مستقیم ‪ ۵۰‬هزار نفر مشغول به کار هستند و به طور‬ ‫غیر مستقیم هم ‪ ۱۰۱‬هزار نفر شاغل هستند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی که برای کش��ور به وجود‬ ‫امد‪ ،‬گوهرزمین نه تنها تعدیل نیرو نداش��ت بلکه امسال‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر را از اغاز سال جدید مشغول به کار کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب این مجموع��ه تمام تالش خ��ود را برای‬ ‫اشتغالزایی و رونق تولید انجام داده است‪.‬‬ ‫معاون اداری و پش��تیبانی گوهرزمین در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که نمایشگاه معدن و صنایع معدنی استان کرمان‬ ‫چه اهمیت��ی دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نمایش��گاه ها محل ارائه‬ ‫نمونه هایی از محصوالت معادن و محل مذاکره خریداران‬ ‫و فروشندگان محصوالت معدنی است‪.‬‬ ‫ش��رکت های معدنی می توانند با استفاده از این فرصت‬ ‫بازار خود را بیش��تر و بهتر از گذشته پیدا کنند و از سوی‬ ‫دیگر با نمونه خدمات شرکت های تولید قطعات مورد نیاز‬ ‫اشنا شوند و تبادل همکاری کنند‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به وجود مواد اولیه در‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬اگر زنجیره های تولید فوالد برای توسعه و‬ ‫رش��د این محصول بیشتر راه اندازی شود‪ ،‬می تواند استان‬ ‫کرم��ان را به قطب تولید فوالد که نیاز مبرم امروز اقتصاد‬ ‫ما اس��ت تبدیل کند و از طرفی میزان اشتغال افراد را به‬ ‫طور محسوسی افزایش دهد‪.‬‬ ‫کارگر‪ :‬در راس��تای اهتمام به فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب در حوزه‬ ‫اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کاالی ایرانی و با توجه به شرایط ویژه حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور و مش��کالت عدیده در بخش تامی��ن قطعات و تجهیزات‬ ‫صنایع‪ ،‬نمایش��گاه معدن و صنایع معدنی می تواند نقش بسیار بزرگی در‬ ‫معرفی ش��رکت های س��اخت و تامین کننده قطعات و تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫صنایع معدنی داشته باشد‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ ۲‬دوره نخس��ت این نمایشگاه در استان‬ ‫زنجان برگزار ش��د که از دوره سوم و همزمان با نخستین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت معدنی و راه سازی از‬ ‫سوی ش��رکت رستاک پادویژن در اس��تان کرمان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه در فضای بزرگی به وس��عت ‪۳‬‬ ‫سالن و فضای باز به مساحت ‪ ۱۰‬هزار متر مربع با حضور‬ ‫‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی از جمله ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫جمهوری چک و انگلیس در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫کرمان برگزار می ش��ود‪ .‬برنامه ه��ای متعدد و متنوعی در‬ ‫چن��د روز برگزاری نمایش��گاه های معدنی کرمان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬شرکتی استرالیایی به نام سیگنال دلتا‬ ‫پارس در حاشیه این نمایشگاه به معرفی و عرضه نرم افزار‬ ‫سعدمحمدی سنگ بنای توسعه مس سونگون را گذاشت‬ ‫تعریف شد‪ .‬علیزاده با بیان اینکه در سال های بعد و با تغییر تفکر و نگاه مدیریتی در حوزه توسعه‬ ‫شرکت مس‪ ،‬این طرح ها متوقف شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال های گذشته‪ ،‬معدن مس سونگون فرصت‬ ‫طالیی توس��عه و تکمیل زنجیره تولید را از دس��ت داد‪ .‬نماینده مردم ورزقان با اشاره به اینکه پس‬ ‫از تعطیلی طرح های توسعه‪ ،‬زمان بسیار زیادی برای اقناع جامعه علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندسی و سیاسی‬ ‫کشور گذاشته شد‪ ،‬گفت‪ :‬در همه این بحث ها تاکید ما بر این بود که به هیچ عنوان نباید توسعه در‬ ‫ش��رکت مس متوقف ش��ود‪ .‬علیزاده با بیان اینکه با تکمیل زنجیره تولید‪ ،‬استان اذربایجان شرقی‬ ‫ماک��رو مای��ن در حوزه اکتش��اف و در قالب ی��ک کارگاه‬ ‫اموزش��ی خواهد پرداخت که در ان راه حل های اس��ان و‬ ‫کاربردی اکتشاف و استخراج معادن ارائه داده می شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬یک گردهمایی بزرگ معدنی در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه برگزار می ش��ود‪ .‬همچنین در این نمایش��گاه‬ ‫از مع��اون معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی م��س و همچنین مدیران‬ ‫شرکت های معدنی گل گهر‪ ،‬گوهرزمین و میدکو‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدی��ره خانه مع��دن ایران‪ ،‬رئیس نظام مهندس��ی‬ ‫معدن ایران و مهدی کرباسیان رئیس پیشین هیات عامل‬ ‫ایمیدرو دعوت شده است‪.‬‬ ‫باید به قطب دوم مس کشور تبدیل شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خواسته تمام مسئوالن استان و مردم ورزقان‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید در مجتمع مس س��ونگون اس��ت‪ .‬علیزاده با بیان اینکه پس از پیگیری های‬ ‫مکرر در تمام سطوح مختلف‪ ،‬موفق به گرفتن مجوز باز کردن ال سی برای کارخانه ذوب و پاالیش‬ ‫س��ونگون ش��دیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعد محمدی‪ ،‬شاه کلید توس��عه در مجتمع مس سونگون هستند و‬ ‫امیدواریم با وجود مشکالت عدیده‪ ،‬با نگاه توسعه ای ایشان این طرح ها هر چه سریع تر به سرانجام‬ ‫برسند و شاهد رونق تولید در استان اذربایجان شرقی باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال سنگ‬ ‫سوخت فردا‬ ‫تورج فتحی‬ ‫کارشناس محیط زیست‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫خواستار شد‬ ‫خبر‬ ‫کنسرسیوم حفاری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‬ ‫رئی��س هی��ات‬ ‫عامل ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫کنسرس��یوم تامی��ن‬ ‫تجهی��زات و خدم��ات‬ ‫پیمان��کاری حف��اری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‪ .‬به‬ ‫گزارش سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب پور اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی به‬ ‫حوزه اکتشاف وارد نمی شود و شرکت های بزرگ‬ ‫نظی��ر ف��والد مبارکه و گل گهر ک��ه در این حوزه‬ ‫وارد ش��ده اند و ریس��ک اکتش��اف را پذیرفته اند‪،‬‬ ‫ب��رای ما فرصت اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫جمله اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬واگ��ذاری پهنه های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان جنوب��ی به‬ ‫ش��رکت ملی مس برای اجراست‪ .‬غریب پور ادامه‬ ‫داد‪ :‬به اکتش��اف باید نگاه مل��ی انداخت و از نگاه‬ ‫شرکتی پرهیز کرد‪ .‬این در حالی است که سرعت‬ ‫تصمیم گی��ری ایمیدرو زیاد اس��ت‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش بیان‬ ‫کرد‪ :‬در جلس��ه های اکتشافی باید از گزارشگری‬ ‫صرف درباره پهنه ها‪ ،‬به س��مت ارائه خالقیت ها‪،‬‬ ‫نواوری ه��ا‪ ،‬ارائه پدیده های برجس��ته و ایده های‬ ‫مطلوب برویم‪ .‬وی افزود‪ :‬رویکرد سیاست گذاری‪،‬‬ ‫ایده پردازی و تعیین اس��تراتژیک در نشست های‬ ‫اکتش��افی پررنگ تر ش��ود‪ .‬همچنین باید تالش‬ ‫کنیم در این جلس�� هّها به چش��م انداز اکتش��اف‬ ‫پرداخته ش��ود ت��ا موفق تر و کیفی ت��ر به اهداف‬ ‫ایمیدرو دست یابیم‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫با بیان اینکه اموزش فقط مربوط به کارشناس��ان‬ ‫س��ازمان نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیران نیز نیاز به‬ ‫اموزش دارند و می توان از اس��تادان دانش��گاهی‬ ‫برای به روز کردن اطالعات بهره برد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارسال نامه ای به‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬خرداد ‪ ،۹۸‬صادرات‬ ‫س��نگ اهن فق��ط به وس��یله واح��د تولیدکننده‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله یا نماینده رسمی‬ ‫انها مجاز اس��ت‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای به‬ ‫میراشرفی‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد ‪ ،۹۸‬صادرات سنگ اهن فقط به وسیله‬ ‫واحد تولیدکننده سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله یا‬ ‫نماینده رسمی انها مجاز است‪.‬‬ ‫تن بود‪ .‬شرکت های گل گهر با ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۵۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۱‬تن و چادرملو با ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۲۴۵‬تن‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۴.۲‬و ‪ ۱۹.۵‬درصد کل کنسانتره سنگ اهن‬ ‫را در سال گذشته به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن گندله سنگ اهن‬ ‫امار ‪ ۹‬واحد بزرگ مورد بررس��ی که تعداد ‪ ۴‬مجتمع‬ ‫فوالدس��ازی در ان به چش��م می خورد‪ ،‬گویای ان است‬ ‫که فروردین امس��ال تولید گندله س��نگ اهن به رقم ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۹‬هزار و ‪ ۴۵‬تن رسید که در مقایسه با ماه‬ ‫مش��ابه سال گذشته رش��د ‪ ۶‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان گندله س��نگ اه��ن در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫مرب��وط به گل گهر با رقم یک میلیون و ‪ ۵۳‬هزار و ‪۵۳۸‬‬ ‫تن اس��ت و واحد توس��عه معادن نیز با رقم ‪ ۵۸۰‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷‬تن در جایگاه بعدی قرار گرفته است‪ .‬بیشترین رشد‬ ‫جمشید مالرحمان در ایین معارفه خود عنوان کرد‬ ‫اکتشاف و طرح انتقال اب خلیج فارس درصدر اولویت های گل گهر‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایین معارفه جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل گل گهر‬ ‫با حضور داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬ش��هباز حسن پور و اسدی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معاون سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی اس��تانداری کرم��ان‪ ،‬نماینده ول��ی فقیه و امام‬ ‫جمع��ه کرمان و جمعی از مدیران و معاونان ش��رکت های‬ ‫تاب��ع گل گهر در س��الن اجتماعات ای��ن مجموعه صنعتی‬ ‫معدنی برگزار شد‪ .‬جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گل گهر در این ایین به مردم و مس��ئوالن محلی کرمان و‬ ‫س��یرجان قول مس��اعد داد که درامد این شرکت بزرگ از‬ ‫استان خارج نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ریال از گل گهر به جای دیگر نمی رود‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫ایمان عتیقی‬ ‫محمد محمودابادی‬ ‫‪ ،‬جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر در ایی��ن معارفه خود‬ ‫گفت‪ :‬نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی کش��ور ان چیزی‬ ‫است که رهبر معظم انقالب مشخص کرده اند‪.‬‬ ‫ی نقشه راه معدن‬ ‫وی افزود‪ :‬صرف نظر از اجزا و استراتژ ‬ ‫که سال گذشته تدوین شد‪ ،‬گفتن یک نکته ضروری است؛‬ ‫هیچ چاره ای جز مهندس��ی مدیریت و نگاه عالمانه‪ ،‬علمی‬ ‫و مدبرانه به مدیریت و نهاده های تولید و توس��عه معدن و‬ ‫صنایع معدنی به عنوان پیش نیاز اقتصاد کش��ور نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مزیت نسبی صنعت معدن کشور‪ ،‬منابع‬ ‫ان است و صیانت از معادن و مال اهلل‪ ،‬چیزی جز بهره وری‬ ‫بهینه و جلوگیری از اتالف ان به عنوان سرمایه ملی نیست‪.‬‬ ‫مالرحمان در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬ما باید‬ ‫اکتشاف را به طور نامحدود به عنوان پشتیبان بخش معدن‬ ‫در سراسر کشور مورد نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ب��ه تامین مواد اولیه‬ ‫کارخانه ها نپردازیم‪ ،‬س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در‬ ‫حوزه صنایع از بین خواهند رفت و این مهم میسر نمی شود‬ ‫جز با نگاه ویژه به س��رمایه های اس��تان و سوق دادن ان به‬ ‫سمت تولید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر با بیان‬ ‫اینک��ه توج��ه به رف��اه کارکنان این مجموع��ه‪ ،‬حق انها و‬ ‫وظیفه مدیریت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما این امید و ارزو را در س��ر‬ ‫می پرورانیم که با توجه ویژه به مهندس��ی معکوس‪ ،‬خالق‬ ‫صنعت بوده و فروشنده صنعت به جهان باشیم‪.‬‬ ‫به گفته مالرحمان‪ ،‬توس��عه صنایع پایین دست به ویژه‬ ‫بخش های��ی که ارزش افزوده زی��ادی دارد‪ ،‬از اولویت های‬ ‫مدیریت گل گهر در این بخش اس��ت‪ .‬طرح عظیم ابرسانی‬ ‫از خلیج فارس که باید به عنوان یک طرح ملی دیده ش��ود‬ ‫نیز از اولویت های ما است‪.‬‬ ‫مالرحمان در ادامه تصریح کرد‪ :‬توجه به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در کنار تولید و توس��عه‪ ،‬یک اصل اساس��ی است‬ ‫که باید به ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی در میان تش��ویق حاضران گفت‪ :‬پیش از راه اندازی‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬چندصد میلیارد تومان از مح��ل منابع ایمیدرو‬ ‫صرف زیرساخت های این مجموعه شده اما حتی یک ریال‬ ‫از منابع گل گهر را به جایی دیگر نخواهیم فرستاد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گل گه��ر افزود‪ :‬برای نیل ب��ه ارزوهای خود‬ ‫در این مجموعه و رس��یدن به اهداف عالی باید از هرگونه‬ ‫حاشیه پرهیز کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در حاشیه این برنامه در پاسخ به پرسشی‬ ‫گفت‪ :‬قصد ندارد نیروهای این مجموعه را تعدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخای�ر س�نگ اه�ن کف�اف ‪ ۱۳‬س�ال نی�از‬ ‫کارخانه ها را می دهد‬ ‫از ‪۱۵‬خرداد ‪ ۹۸‬اعالم می شود‬ ‫شرایط جدید صادرات‬ ‫سنگ اهن‬ ‫(کرم��ان)‪ ،‬صبانور‪ ،‬اپال پارس��یان س��نگان (خراس��ان‬ ‫رضوی)‪ ،‬توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه‪،‬‬ ‫صنعتی و معدنی توس��عه ملی (سنگان خراسان رضوی)‬ ‫و گهرزمی��ن (کرمان) دیگر واحدهای مورد بررس��ی در‬ ‫این گزارش هستند‪.‬‬ ‫بررس��ی امار عملکردی واحدهای معدنی مزبور نشان‬ ‫می دهد در مقایسه با فروردین ‪ ۹۷‬بیشترین رشد با ‪۹۹‬‬ ‫درصد مربوط به صنعتی و معدنی توسعه ملی و باالترین‬ ‫میزان کاهش هم مربوط به سنگ اهن جالل اباد با افت‬ ‫‪ ۵۷‬درصد است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ س��نگ اهن کش��ور از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان اسفند‪ ۴۵ ،‬میلیون و ‪ ۴۸۴‬هزار و ‪۶۵۶‬‬ ‫تن کنسانتره سنگ اهن تولید کردند و این رقم در مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار و ‪۸۲۸‬‬ ‫تولید گندله س��نگ اهن در نخستین ماه ‪ ۹۸‬مربوط به‬ ‫فوالد سنگان خراسان با ‪ ۶۳۷‬درصد نسبت به ماه مشابه‬ ‫س��ال گذشته است و فوالد خراسان نیز با افزایش ‪۱۱۸‬‬ ‫درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد‪ .‬ش��رکت های بزرگ‬ ‫سنگ اهن در سال ‪ ،۹۷‬بیش از ‪ ۲۶.۷‬میلیون تن گندله‬ ‫تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال ‪ ،۹۶‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۹‬درصد افزایش یافت‪ ۵ .‬شرکت بزرگ گندله ساز از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان اسفند ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۳‬تن گندله تولید کردند‪ .‬این رقم در‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۸۹۳‬هزار و ‪۶۷۰‬‬ ‫تن بود‪ .‬شرکت گل گهر با تولید ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬تن بیش از ‪ ۴۳.۸‬درصد کل گندله تولیدی سال‬ ‫‪ ۹۷‬در بی��ن ‪ ۵‬واحد معدنی مورد بررس��ی را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شهباز حسن پور‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران نیز در ایین معارفه مدیرعامل گل گهر گفت‪ :‬در نقشه‬ ‫راه معدن که س��ال گذش��ته تصویب شد‪ ،‬بر توسعه معادن‬ ‫تاکید جدی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در توسعه مجموعه گل گهر در زمان مدیریت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زغال س��نگی ک��ه در اروپ��ای غرب��ی تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا انواعی ک��ه در ایران‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬متف��اوت اس��ت و ای��ن دو‬ ‫از نظ��ر تاریخچ��ه زمین شناس��ی‪ ،‬مرب��وط‬ ‫ب��ه دوره ه��ای زمین شناس��ی مختلف��ی‬ ‫می ش��وند‪ .‬زغال سنگ های اروپا مربوط به بازه‬ ‫زمانی طوالنی تری هس��تند و یکی از نکته ّهای‬ ‫مهمی که درباره زغال س��نگ های اروپای غربی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این اس��ت ک��ه درصد عناصر و مواد‬ ‫فرار داخل این زغال س��نگ ها به نسبت باالست‬ ‫در نتیج��ه وقت��ی از ای��ن زغال س��نگ ها برای‬ ‫مصارف سوختی اس��تفاده می شود‪ ،‬این عناصر‬ ‫ناخالص و فرار‪ ،‬جزو اصلی ترین االینده های جو‬ ‫زمین به ش��مار می ایند چون غلظت االیندگی‬ ‫در انها باالست‪ .‬امروز زغال سنگ استخراج شده‬ ‫در اروپای ش��رقی جزو شاخص ترین زغال های‬ ‫االین��ده در جه��ان به ش��مار می ایند‪ .‬مصرف‬ ‫زغال س��نگ در ش��هرهای بزرگ اروپ��ا به ویژه‬ ‫پ��س از انق�لاب صنعتی‪ ،‬افزای��ش یافته و حاال‬ ‫اروپایی ها برای ارتقای ش��رایط محیط زیس��ت‬ ‫و اب و ه��وا ب��ه وی��ژه در ش��هرهای ب��زرگ و‬ ‫ارتق��ای اس��تانداردهای الودگی ه��وا به دنبال‬ ‫سوخت های جایگزین هستند‪ .‬در نتیجه همین‬ ‫عوام��ل‪ ،‬مصرف زغال س��نگ در اروپای غربی با‬ ‫محدودیت روبه رو ش��ده و این برخالف روش��ی‬ ‫اس��ت که در کشورهای اس��یایی مانند چین و‬ ‫هندوس��تان برق��رار اس��ت‪ .‬زغال س��نگ را در‬ ‫اروپا می توان به عنوان س��همیه س��وختی برای‬ ‫فردا به ش��مار اورد؛ فردای��ی که دیگر ذخایری‬ ‫ب��رای تولید انرژی وجود ن��دارد و تنها می توان‬ ‫به ای��ن کانی االینده ب��رای تولید انرژی متکی‬ ‫ب��ود‪ .‬زغال س��نگ در اروپای غرب��ی رو به زوال‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫کنسانتره‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬از‬ ‫مرز ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن گذشت‬ ‫امار عملکرد ‪ ۹‬واحد معدنی بزرگ در فروردین امسال‬ ‫گویای ان اس��ت که تولید کنس��انتره س��نگ اهن به ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۱۳‬تن رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫عملکرد ماه مشابه سال گذشته‪ ،‬افت یک درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررسی اماری فعالیت واحدهای مزبور‬ ‫نشان می دهد در فروردین ماه مجتمع گل گهر سیرجان‬ ‫(کرمان) و چادرملو (یزد) به ترتیب با یک میلیون و ‪۴۳۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۷‬ت��ن و ‪ ۹۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۱۲‬تن باالترین میزان‬ ‫عملکرد را در مدت مورد بررسی ثبت کردند‪.‬‬ ‫س��هم مجتمع گل گهر از کل کنس��انتره سنگ اهن‬ ‫تولی��دی‪ ،‬فروردین بی��ش از ‪ ۳۵.۸‬درصد و چادرملو به‬ ‫میزان افزون بر ‪ ۲۳.۲‬درصد ثبت شد‪.‬‬ ‫سنگ اهن مرکزی (بافق یزد)‪ ،‬سنگ اهن جالل اباد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخیره قطعی س��نگ اهن در کش��ور‪ ۳‬میلیارد تن است و با ضریب‬ ‫‪ ۰.۷‬قابلی��ت اس��تفاده از ای��ن ذخایر حدود ‪ ۲.۱‬میلی��ارد تن قابل‬ ‫استفاده خواهد بود که این میزان فقط برای ‪ ۱۳‬سال نیاز سنگ اهن‬ ‫کشور کافی است‬ ‫مهندس جالل ماب‪ ،‬ایش��ان نقش موثری داشتند‪ ،‬چنانکه‬ ‫مهندس تقی زاده ان را با سرعت زیاد اجرایی کردند و حاال‬ ‫مهندس مالرحمان با تجربه ارزش��مند مانند دو مدیریت‬ ‫گذشته بر پیش��رفت طرح های توسعه ای گل گهر خواهند‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مهندس مالرحمان‬ ‫تجرب��ه بس��یاری در بخش معدن دارن��د و تمام طرح های‬ ‫توسعه ای گل گهر پس از تایید مهندس مالرحمان در زمان‬ ‫حضور ایشان در ایمیدرو اجرا شده و در واقع با این مجموعه‬ ‫بیگانه نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اوج شکوفایی مجموعه گل گهر در ‪۱۲‬‬ ‫س��ال گذشته بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬اعتق��اد عمیقی به بخش معدن دارد و مجموعه‬ ‫گل گهر و مس سرچشمه از جمله شرکت های موثر در این‬ ‫بخش هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه با تالش و صرف ی��ک هزار نفر‬ ‫ساعت وقت و حضور ‪ ۱۵‬تشکل معدنی‪ ،‬نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی در شهریور سال گذشته تدوین و ابالغ شد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬کارگروه اجرایی نقش��ه راه هر ‪ ۲‬هفته یک بار‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن بر اساس‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬بخش مع��دن می تواند‬ ‫جایگزین نفت شود و در این زمینه هیچ شکی نیست‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬اکتشاف از جمله بخش هایی است که‬ ‫در نقش��ه راه معدن بر ان تاکید بسیار شده و اعتقاد داریم‬ ‫بخش خصوصی باید در این زمینه ورود کند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫فوالد که تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به ازای‬ ‫هر تن فوالد ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬تن سنگ اهن مورد نیاز است و تا این‬ ‫افق به ‪ ۱۶۰‬میلیون تن سنگ اهن نیاز داریم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ذخیره قطعی سنگ اهن در کشور‪ ۳‬میلیارد تن‬ ‫اس��ت و با ضریب ‪ ۰.۷‬قابلیت اس��تفاده از این ذخایر حدود‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیارد تن قابل استفاده خواهد بود که این میزان فقط‬ ‫برای ‪ ۱۳‬س��ال نیاز س��نگ اهن کشور کافی است‪ .‬اگر عمر‬ ‫مفید کارخانه های فوالد را ‪ ۲۰‬س��ال بدانیم ‪ ۲‬میلیارد تن‬ ‫دیگر س��نگ اهن نیاز داریم‪ .‬از این رو چاره ای جز رویکرد‬ ‫جدی به اکتشاف نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت استخراج نیز باید به ‪ ۲‬برابر افزایش یابد و در‬ ‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬استخراج گام دوم ما است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکن��ون ط��رح انتق��ال مل��ی اب از‬ ‫خلیج فارس از س��وی گل گهر‪ ،‬چادرملو و شرکت ملی مس‬ ‫در حال انجام است و هر کدام از این ‪ ۳‬بخش یعنی اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و انتقال اب باید به وسیله بخش خصوصی انجام‬ ‫شود نه دولت‪ .‬در این میان گل گهر می تواند به عنوان بخش‬ ‫خصوصی حضور یابد چون چنین توانی را دارد‪.‬‬ ‫او س��پس افزود‪ :‬گل گه��ر را باید به عنوان یک مجموعه‬ ‫مل��ی و در نهای��ت بین المللی دی��د و ان را محدود به یک‬ ‫شهر یا منطقه نکرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادامه داد‪ :‬بخش هوشمندس��ازی در بخش‬ ‫معدن کش��ور باید اتفاق بیفتد و انتظ��ار داریم مدیرعامل‬ ‫گل گهر در این زمینه توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر‪ ،‬پیشگام در توسعه فوالد و بورس‬ ‫ایمان عتیقی‪ ،‬مدیر مجتمع صنعتی گل گهر ضمن خیر‬ ‫مق��دم به حضور مهمانان و حاض��ران در ایین عنوان کرد‪:‬‬ ‫انتخاب امروز به میمنت و خوش��بختی رقم خورد تا شاهد‬ ‫اتفاق ه��ای خوب در مجموعه گل گهر باش��یم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گل گهر در زمینه رشد توسعه فوالد و بورس‪ ،‬پیشگام بوده‬ ‫ک��ه نقش مهن��دس مالرحمان در زمانی ک��ه در ایمیدرو‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬بسیار پررنگ بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بابت انتخاب مهندس مالرحمان با توجه به س��وابق ایشان‬ ‫در ای��ن بخش بس��یار س��پاس گزاریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫شّهای مجموعه گل گهر هم قس��م شدند که در زمینه‬ ‫بخ ‬ ‫توس��عه این مجموعه همگام با ایش��ان حرکت کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬قدردان زحمات مهندس تقی زاده هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مهم گل گهر در اشتغالزایی سیرجان‬ ‫محمد محمودابادی‪ ،‬سرپرست فرمانداری سیرجان در‬ ‫ایین معارفه مدیرعامل گل گهر گفت‪ :‬شهرستان سیرجان‬ ‫دارای ظرفیت ه��ای بس��یار زیاد و نیروه��ای متخصص و‬ ‫کارامد است که در بخش صنعت و معدن توانسته خودش‬ ‫را ثابت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��یرجان ش��هر صنعت‪ ،‬معدن و رسانه است‪.‬‬ ‫نقش افرینی این شهر در استان به طور کامل مشهود است‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید نسبت به این مجموعه‬ ‫و تغییر مدیریت توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمودابادی با بیان اینکه تغییر مدیریت سازنده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در غیاب مهندس تقی زاده از ایشان تشکر‬ ‫می کنیم که در توسعه این مجموعه بسیار کوشیدند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر در زمینه‬ ‫رونق تولید در جایگاه نخست شرکت ها قرار دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫کار مهندس مالرحمان کمی سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری س��یرجان ادامه داد‪ :‬از مجموعه‬ ‫گل گهر و زیرمجموعه های این ش��رکت در زمینه اقدامات‬ ‫بس��یار ارزشمندشان در بخش معین های اقتصادی استان‬ ‫بسیار سپاس گزاریم که عملکرد بسیار خوبی داشتند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬گل گه��ر در ایج��اد اش��تغالزایی این‬ ‫شهرستان‪ ،‬نقش بسیار مهم و اثرگذاری داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای مردان بزرگ هیچ کاری سخت نیست‬ ‫ش��هباز حس��ن پور‪ ،‬نماینده مردم سیرجان و بردسیر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و عضو کمیسیون بودجه نیز در‬ ‫ای��ن ایین گفت‪ :‬وحدت و همدلی همیش��ه در س��یرجان‬ ‫وجود داش��ته و اگر توس��عه و توفیقی در این ش��هر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مرهون همین وحدت است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز در تمام‬ ‫عوامل‪ ،‬مردم سیرجان نقش اثرگذاری داشته اند‪ .‬اگر امروز‬ ‫توسعه و پیشرفت گل گهر زبانزد است‪ ،‬پس از لطف خداوند‬ ‫به دلیل نقش نیروهای کارامد و توانمند است‪.‬‬ ‫حس��ن پور تاکی��د ک��رد‪ :‬از مهندس تق��ی زاده به خاطر‬ ‫برنامه های بسیار اثرگذارشان در توسعه و به ویژه در بخش‬ ‫مسئولیت اجتماعی بسیار سپاس گزاریم‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از س��خنانش اظه��ار کرد‪ :‬مهندس‬ ‫مالرحمان توانمندی های بسیاری در توسعه بخش معدن‬ ‫دارند و توس��عه گل گهر زمانی اتفاق افتاده که ایش��ان در‬ ‫ایمیدرو مس��ئول توس��عه و تامین زیرساخت های گل گهر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬بابت تحریم های صنای��ع فلزی که‬ ‫امری��کا اعمال ک��رده‪ ،‬از همین تریبون اعالم می کنم برای‬ ‫مردان بزرگ هیچ کاری سخت نیست‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو‪:‬‬ ‫صنایع انرژی بر المرد پروژه های اصلی زیرساختی را اجرا کرده است‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمی��درو) گفت‪ :‬صنایع انرژی بر‬ ‫الم��رد؛ پروژه ه��ای اصلی زیرس��اختی را اجرا ک��رده و تعدادی‬ ‫پروژه ه��ای تکمیلی درحال احداث اس��ت ک��ه بودجه الزم برای‬ ‫انها پیش بینی ش��ده و از این نظر افق روش��نی برای این منطقه‬ ‫راهبردی ترس��یم می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط‬ ‫عموم��ی منطق��ه ویژه اقتص��ادی المرد‪« ،‬س��میه خلوصی» در‬ ‫جریان بازدید از زیرس��اخت ها و روند پیشرفت صنایع مستقر در‬ ‫این س��ایت افزود‪ :‬جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬فرایند ایجاد صنایع‬ ‫مادر برای رونق اقتصادی و توس��عه ای��ن مناطق به عنوان دیگر‬ ‫اهداف اس��تقرار این مناطق‪ ،‬از س��وی مدیریت ارش��د سازمان و‬ ‫دیگر مس��ئوالن با جدیت پیگیری می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به وفور‬ ‫س��نگ معدن دولومیت در مجاورت منطقه ویژه اقصادی المرد‬ ‫گفت‪ :‬تولید فلز منیزیم از س��نگ معدن دولومیت منجر به خلق‬ ‫ارزش افزوده بس��یاری برای اقتصاد ملی می ش��ود که منوط به‬ ‫تدوین طرح جامع اس��ت و با توجه به نقش معادن در برون رفت‬ ‫از تنگناهای اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر پایه تدابیر‬ ‫دولت در حال تهیه اس��ت که امیدواریم با فراهم شدن سازکارها‬ ‫ش��اهد عملیاتی شدن ان باشیم‪ .‬وی با قدردانی از تالش مجری‬ ‫طرح صنایع انرژی بر المرد و پارس��یان و مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد تصریح کرد‪ :‬مناطق ویژه پارسیان و المرد‪ ،‬الزم و‬ ‫ملزوم یکدیگرند‪ .‬بنابراین توسعه متوازن انها دارای اهمیت است‬ ‫و برای نظام مند ش��دن فرایند فعالی��ت در این مناطق‪ ،‬کارگروه‬ ‫کنترل و بررسی طرح ها جریان زیرساخت ها را رصد می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقبال بازار لوازم خانگی‬ ‫به تولیدات داخلی‬ ‫ایا بخشودگی جرایم‬ ‫وام ها اجرایی می شود؟‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫تسلیم تحریم ها نشده‬ ‫است‬ ‫پارلمان بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫یا تشریفاتگاه‬ ‫ارزاوری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری خرما در معرض خطر‬ ‫«ص��ادرات خرم��ا مش��مول ع��وارض صادراتی ش��د‪».‬‬ ‫ی��ک خب��ر کوتاه که با مخالفت و انتق��اد تولید کنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان یک کاالی صادراتی روبه رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در نامه ای به مدی��رکل صادرات گمرک‬ ‫اعالم کرد که صادرات انواع خرما مش��مول عوارض ش��ده‬ ‫است‪ .‬براس��اس این تصمیم عوارض صادرات هر کیلوگرم‬ ‫خرم��ای مضافتی بم و کبکاب ب��ه ترتیب معادل ‪ ۸۰۰۰‬و‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬توم��ان و عوارض س��ایر خرماه��ا ‪ ۳۰‬درصد ارزش‬ ‫ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در س��امانه س��نا در روز‬ ‫اظهار و تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است تعرفه های‬ ‫جدید ص��ادرات خرما با اعت��راض و گالیه صادرکنندگان‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ .‬صادرکنندگان معتقدند وضع عوارض‬ ‫ب��ر صادرات خرما در نهایت به ض��رر تولیدکنندگان تمام‬ ‫می ش��ود و این امر با شعار «رونق تولید» همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫فع��االن ای��ن صنف ب��ا تاکید ب��ر اینکه ص��ادرات خرما با‬ ‫تعرفه های صادراتی جدید به صرفه نیست و تولیدکنندگان‬ ‫به طور قطع اس��یب می بینند‪ ،‬می گوین��د‪ :‬تعرفه عوارض‬ ‫وضع ش��ده برای صادرات خرما زیانبخش و به بازار فروش‬ ‫این محصول اسیب می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیگر صادرات به صرفه نیست‬ ‫نایب رئی��س انجمن صادرکنندگان نمون��ه و برتر ایران‬ ‫گفت‪ :‬صادرات خرما با تعرفه های صادراتی جدید به صرفه‬ ‫نیست و تولیدکنندگان به طور قطع اسیب می بینند‪.‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‪ ،‬نایب رئیس انجمن صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه و برتر ای��ران درباره این تصمیم ب��ه ایرنا گفت‪ :‬در‬ ‫داخل کش��ور فق��ط خرم��ای مضافتی مصرف می ش��ود‪.‬‬ ‫خرمای خش��ک و نیمه خش��ک‪ ،‬مصرف صادراتی داشته و‬ ‫خارج از کشور در کارخانه های سس سازی و شیرینی سازی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت تصمیم گیری های‬ ‫غیرکارشناس��انه یک روز ابالغ شده و ممکن است روز بعد‬ ‫لغو شود‪ .‬فرشچیان ادامه داد‪ :‬صادرات خرمای قبلی هنوز‬ ‫تمام نشده و در انبار صادرکنندگان موجود است‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬فقط یک ماه ونیم تا شروع فصل برداشت خرما باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬همچنین مصرف عمده مردم در ماه رمضان‬ ‫است و این ماه چند روز دیگر تمام می شود‪ .‬با این شرایط‬ ‫براس��اس چه اس��تداللی باید عوارض برای صادرات خرما‬ ‫مش��خص شود؟وی با بیان اینکه س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫هم از چنین تصمیمی متعجب ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که صادرات نفت با مش��کالتی روبه رو است‪ ،‬چرا مشکالت‬ ‫عدیده برای صادرات غیرنفتی ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری های بدون کارشناسی‬ ‫نایب رئیس انجم��ن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با‬ ‫اش��اره به تجربه جه��ان در زمینه صادرات گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که در تمام کش��ورها تش��ویق صادرکنندگان در دس��تور‬ ‫اس��ت‪ ،‬می بینی��م که در ای��ران از صادرکنندگان کاالهای‬ ‫کش��اورزی عوارض دریافت می ش��ود‪ .‬وی درباره عوارض‬ ‫چنی��ن تصمیم هایی توضی��ح داد‪ :‬صادرکنندگانی که نرخ‬ ‫را برای خریدارش��ان بدون احتس��اب عوارض جدید اعالم‬ ‫کرده اند به طور قطع ضرر می بینند‪ .‬فرش��چیان ادامه داد‪:‬‬ ‫بازار جهانی از ش��کل متشکلی برخوردار است و هر درصد‬ ‫ان محاس��بات خ��ودش را دارد‪ ،‬چنین تصمیم هایی باعث‬ ‫بی انگیزگ��ی صادرکنن��ده و خریدار خارجی و در نهایت از‬ ‫دس��ت دادن بازار رقابتی می شود‪ .‬این صادرکننده نمونه با‬ ‫تاکید بر اینکه صادرات خرما با تعرفه های صادراتی جدید‬ ‫به صرفه نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر صادرکنندگان دست‬ ‫از صادرات بکشند‪ ،‬سردخانه ها مانند چند سال گذشته از‬ ‫خرمای مضافتی پر می ش��ود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬خرما رقمی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر در س��ال ارزاوری دارد و این رقم‬ ‫با تصمیم گیری های مقطعی و بدون کارشناس��ی اس��یب‬ ‫می بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه زیانبخش‬ ‫مع��اون امور بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر نیز گفت‪ :‬تعرفه عوارض وضع ش��ده برای‬ ‫ص��ادرات خرما زیان بخش و ب��ه بازار فروش این محصول‬ ‫لطمه می زند‪.‬قاسم محمد زاده در گفت وگو با ایسنا افزود‪:‬‬ ‫کشورهای تولید کننده خرما در جهان ساالنه ‪ ۷.۵‬میلیون‬ ‫تن خرما تولید می کنند که از این میزان‪ ،‬فقط ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن از مبادی کش��ورهای محل تولید و به س��ایر کش��ورها‬ ‫صادر می ش��ود که س��هم ایران از تولید فوق س��االنه یک‬ ‫میلیون تن و صادرات حداکثر ‪ ۲۰‬درصد تولید سال است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬با توج��ه به مصرف ح��دود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫خرما در کش��ورهای تولید کننده استراتژی و راهبرد همه‬ ‫کشورهای تولید کننده خرما توسعه صادرات این محصول‬ ‫به سایر کشورهاست‪ .‬محمدزاده ادامه داد‪ :‬در این ارتباط و‬ ‫از همان سال های ابتدایی اغاز برنامه سوم توسعه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (در اوایل ده��ه ‪ ،)۸۰‬تمام برنامه ریزی های‬ ‫ح��وزه تولی��د و تج��ارت و فرایندهای بع��دی برای خرما‬ ‫در ایران نیز بر سیاس��ت های توس��عه ص��ادرات بنا نهاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در دو دهه گذشته در استان های‬ ‫فارس‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬خوزستان‬ ‫و هرمزگان درباره محصول خرما و همه فعالیت های توسعه‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری دنباله احکام برنامه های س��وم‬ ‫تا شش��م توسعه کش��ور موضوع «راهبرد توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی» کشور بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بحث و بررسی دوباره مصوبه جدید‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬در این زمینه پیش��نهاد می ش��ود‬ ‫با توجه به نزدیکی فصل برداش��ت خرما در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال در نشس��ت می��ز ملی خرمای کش��ور ب��ا حضور‬ ‫کارشناسان نهاد های اجرایی‪ ،‬تشکل های بخش خصوصی‬ ‫و س��ایر نخبگان و صاحب نظ��ران‪ ،‬تصمیم اخیر در زمینه‬ ‫گرفتن عوارض از صادرات خرما به بحث گذاشته شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬پس از ابالغ مصوبه فوق‪ ،‬تولید کنندگان و واحدهای‬ ‫بس��ته بندی و صادرکنندگان خرما و تش��کل های تولیدی‬ ‫صادرات��ی از جمل��ه انجمن ملی خرما اعالم داش��ته اند که‬ ‫وضع این میزان عوارض صادراتی بر خرما همه برنامه های‬ ‫امسال فعاالن این بخش را متاثر می کند و به دلیل نداشتن‬ ‫توان رقابت قیمتی بازارهای صادراتی را از دس��ت خواهند‬ ‫داد‪ .‬محم��دزاده ادامه داد‪ :‬در ای��ن زمینه نامه نگاری هایی‬ ‫ب��ا مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران صورت گرفت��ه که انتظار‬ ‫می رود خروجی مناسب برای نخل داران داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر تشکل ها گرفته نشده‬ ‫محم��د الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‬ ‫نیز معتقد اس��ت؛ وضع عوارض صادراتی مانند ممنوعیت‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬براس��اس م��واد قانونی در برنامه های توس��عه‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬مگر در شرایطی که کاالی صادراتی شامل‬ ‫خام فروشی شود یا از ارزش افزوده پایینی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫الهوتی افزود‪ :‬البته قانون گذار تاکید کرده‪ ،‬نباید اجرای‬ ‫چنین سیاس��ت هایی به کاهش س��هم ایران در بازارهای‬ ‫جهانی منجر شود‪ .‬وی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی‬ ‫نمی توان��د با ه��دف تنظیم ب��ازار انجام ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مس��ائلی که طی حدود ‪ ۱۴‬ماه گذش��ته در حوزه ارز اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬باعث شد دولت از خروج برخی کاالها که قیمت شان‬ ‫نسبت به نرخ جهانی پایین تر است جلوگیری کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نی��ز دولت با هدف جلوگی��ری از خروج‬ ‫کاال‪ ،‬از ع��وارض صادراتی به عنوان ابزاری دیگر اس��تفاده‬ ‫می کن��د؛ البته وضع عوارض از ممنوع کردن صادرات بهتر‬ ‫اس��ت اما باید قان��ون در ارتباط با ان رعایت ش��ود‪ ،‬نباید‬ ‫این سیاس��ت به طور یکباره اعمال ش��ود و فرصت قانونی‬ ‫برای صادرکنندگان لحاظ نشود‪ ،‬چراکه صادرکنندگان از‬ ‫قبل قرارداد بس��ته اند و قیمت های شان تعیین شده است‪.‬‬ ‫الهوت��ی همچنین با انتقاد از میزان عوارض در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای خرما گفت‪ :‬نظرهای تش��کل ها برای وضع این‬ ‫عوارض گرفته نش��ده و روند قانونی در این ارتباط رعایت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫امیرعادل طاهرخانی‬ ‫عضوهیاتنمایندگان اتاق بازرگانی قزوین‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ج ممنوعیت های صادراتی‬ ‫ب��ه نظر می رس��د پس از م��و ‬ ‫که روند ان از س��ال گذشته اغاز شد‪ ،‬اکنون سیاست گذار‬ ‫ابزار دیگری به نام عوارض صادراتی را با هدف تنظیم بازار‬ ‫داخلی به کار گرفته است‪.‬‬ ‫این سیاس��ت محدودکننده جدید در حالی مورد توجه‬ ‫متولی��ان تجارت کش��ور قرار گرفته ک��ه فعاالن اقتصادی‬ ‫تصری��ح می کنند ک��ه باید رویه های قانون��ی درباره وضع‬ ‫عوارض صادراتی طی ش��ود و اجرای این سیاس��ت بدون‬ ‫اط�لاع قبلی و به ص��ورت یکباره به ض��رر صادرکنندگان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به ع�لاوه اینکه به گفته بس��یاری را تاجران‬ ‫ممنوعی��ت ص��ادرات خرم��ا فقط موجب از دس��ت دادن‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی ای��ران ش��ده و در نهای��ت بازارهای‬ ‫صادراتی را در اختیار عربستان قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫قاسم محمد زاده‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫ب��ه لف��ظ‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی را پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی نامیده اند‪ .‬واژه ای که بار مس��ئولیت‬ ‫بس��یار دارد؛ ام��ا در عم��ل‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی‬ ‫تش��ریفاتگاهی اس��ت که درده��ا و االم بخش‬ ‫خصوصی درستکار و قانونمدار را به جان می خرد‬ ‫و گریزی جز تسلیم در برابر حاکمیت ( دولت‪،‬‬ ‫مجلس و نهاد قضا ) ندارد‪ .‬نمایندگان و مدیران‬ ‫عالی اتاق های بازرگانی در تعاملی سازنده سعی‬ ‫و اهتمام در حل معضالت بخش خصوصی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن نمایندگان در تالش برای تعبیری عادالنه‬ ‫از قوانین��ی هس��تند ک��ه ن��ه در پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی ک��ه در پارلمان سیاس��ی حاکمیت‬ ‫مدون و مصوب شده است اما در این کارزار انچه‬ ‫غالب شده‪ ،‬فرامین قانونی و حاکمیتی است که‬ ‫دغدغه های بخش خصوصی واقعی و درس��تکار‬ ‫را در نیافت��ه و نمی یاب��د‪ .‬انچه امروز بیش از هر‬ ‫زمانی برای «رونق تولید » الزم اس��ت‪ ،‬تدوین‬ ‫قوانی��ن اقتصادی و تج��اری از مجرای پارلمان‬ ‫بخش خصوصی اس��ت تا از این محل عالوه بر‬ ‫تثبیت قدرت حمایتی و صیانت از حقوق فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اتاق بازرگانی معنای حقیقی پارلمان‬ ‫اقتصادی کش��ور را اعتال بخش��د‪ .‬ضروری ترین‬ ‫اس��تراتژی و برنام��ه اتاق نه��م می تواند اصالح‬ ‫قان��ون اتاق بازرگانی باش��د و در این اصالحات‬ ‫رون��د تقنین قوانی��ن الزم االجرای اقتصادی و‬ ‫تج��اری از مج��رای ات��اق بازرگانی تحقق یافته‬ ‫است‪ .‬اتاق های شهرستان به مثابه پارلمان های‬ ‫محلی اقتصادی و همانند ش��وراهای ش��هر در‬ ‫تعیین سرنوشت اجرای مصوبات تاثیر گذار اند‪.‬‬ ‫این اتاق ها باید با تصویب در انتصاب های دولتی‬ ‫مرتب��ط ب��ا حوزه اقتص��اد‪ ،‬صنعت و تجارت‪ ،‬در‬ ‫تصمیم های اس��تانی حائز جایگاه حقیقی خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات خرما با تعرفه های صادراتی جدید به صرفه نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫سهم ‪ ۶۰‬درصدی قشر متوسط از بازار لوازم خانگی ایرانی‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه منفی به‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫صنایع دستی‬ ‫اقبال بازار لوازم خانگی به تولیدات داخلی‬ ‫سیده زهرا همتی‬ ‫کارافرین حوزه صنایع دستی‬ ‫خبر‬ ‫افزایش مالیات اصناف‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران گفت‪ :‬براساس‬ ‫تواف��ق انجام ش��ده‬ ‫مالیات اصناف امسال‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ات��اق اصن��اف تهران‪ ،‬قاس��م‬ ‫نوده فراهانی ادامه داد‪ :‬براساس توافق یادشده‬ ‫کس��انی که یک تا ‪۲.۵‬میلیون تومان مالیات‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬مالیات پرداخت کرده اند امسال‬ ‫هم باید براساس همان سال مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کس��انی هم ک��ه ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬میلی��ون توم��ان در س��ال ‪ ۹۶‬مالیات‬ ‫پرداخ��ت کرده اند هم اکن��ون باید ‪ ۵‬درصد‬ ‫ب��ه اصل مالیات پرداختی خود در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫بیفزایند‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی ادام��ه داد‪ :‬کس��انی ک��ه ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪۱۰‬میلیون توم��ان مالیات در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫پرداخت کرده اند‪ ،‬امسال باید ‪۹‬درصد بیشتر‬ ‫مالیات پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬به اصل مالیات کس��انی هم‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫پرداخت کرده اند امسال باید ‪ ۱۵‬درصد اضافه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬کسانی‬ ‫مشمول توافق مدنظر می شوند و می توانند از‬ ‫تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫بهره گی��ری کنند که ت��ا ‪ ۸۲۸‬میلیون تومان‬ ‫عملکرد کاری دارند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��اید گزافه گویی نباش��د اگر بگوییم در چند س��ال‬ ‫گذش��ته سامسونگ و ال جی معتمد ترین برندهای لوازم‬ ‫خانگ��ی در میان خانواده های ایرانی بودند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بس��یاری از مردم نمی دانس��تند کارخانه های‬ ‫ایران��ی با پذی��رش هزینه هایی هنگفت‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫روز جه��ان را به کش��ور اورده و در هم��کاری با این دو‬ ‫ش��رکت به تولید مشترک مشغول شده اند؛ به طوری که‬ ‫تمامی محصوالت ال جی و سامسونگی که در چند سال‬ ‫گذش��ته خریداری کرده ایم‪ ،‬تولی��د فرزندان ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کره هم که در این سال ها روابط اقتصادی خوبی‬ ‫با ایران رقم زده بود‪ ،‬در این همکاری مشترک‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫کارخانه های ایرانی را تامین می کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حاال با تحریم های ظالمانه امریکایی‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬بح��ث قطع ارتباط کارخانه سامس��ونگ و‬ ‫ال جی با کارخانه های ایرانی ش��نیده می شود‪ .‬موضوعی‬ ‫که به نظر می رس��د هنوز قطعی و نهایی نش��ده اس��ت و‬ ‫رایزنی ه��ا درب��اره فعالیت انها ادام��ه دارد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫انچه مسلم است اینکه حاال لوازم خانگی ایرانی در بازار‬ ‫بیش��تر به چش��م می خورد‪ .‬چرا که واردات لوازم خانگی‬ ‫هم ممنوع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار با تولیدات داخلی تامین شده است‬ ‫سید مرتضی میری‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫سیدعلیرضا موسوی مجد‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم خانگی تهران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬بازار لوازم خانگی در ارامش اس��ت و تهیه‬ ‫اقالم مورد نیاز خانواده ها و تهیه جهیزیه در ارامش انجام‬ ‫می شود‪ ،‬با این حال‪ ،‬نرخ ها باال است‪.‬‬ ‫س��ید مرتضی می��ری ک��ه پ��س از اس��تعفای محمد‬ ‫طحان پ��ور‪ ،‬به تازگ��ی ریاس��ت اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی ته��ران را عهده دار ش��ده‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ازار از کاال های ایرانی و‬ ‫مونت��اژ تامین اس��ت اما از نظر کاال ه��ای وارداتی دچار‬ ‫کمبود هس��تیم‪ .‬چراکه واردات لوازم خانگی چندین ماه‬ ‫اس��ت ممنوع شده است و عرضه و تقاضای لوازم خانگی‬ ‫خارجی با هم جور نیس��ت‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬از انجایی که‬ ‫کیفی��ت لوازم خانگی ایرانی باال رفته‪ ،‬مش��کلی در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی به پرسشی مبنی بر اخرین اطالعات درباره ادامه‬ ‫تولید مش��ترک سامس��ونگ و ال جی در ایران‪ ،‬این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬با توجه به اینکه کره موضوع خروج از ایران‬ ‫را مطرح کرده‪،‬از این کشور دلخور هستیم چراکه روابط‬ ‫اقتص��ادی ایران و کره پی��ش از این خوب بود‪ ،‬اما اینجا‬ ‫دس��ت این دو ش��رکت ایرانی را که ب��ا انها محصوالت‬ ‫مش��ترک تولید می کردند را به اصطالح در پوست گردو‬ ‫گذاش��ت‪ .‬این ش��رکت ها به امید اینکه با کره همکاری‬ ‫کامل داشته باشند‪ ،‬سرمایه گذاری هنگفتی انجام دادند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬من به س��یرجان‪ ،‬جاده ک��رج و قزوین رفتم‬ ‫و کارخانه های ال جی و سامس��ونگ را از نزدیک دیده ام‬ ‫و می دانم که دس��تگاه های روز جهان را (در ‪ ۴ ،۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته) وارد کرده ان��د و تم��ام انچه به اس��م ال جی و‬ ‫سامس��ونگ در یکی دو سال گذش��ته مصرف کنندگان‬ ‫ایرانی خریداری می کردند‪ ،‬مونتاژ ایران بود و فقط مواد‬ ‫اولیه ان را از کره می گرفتند‪ .‬اینکه کره طرف ش��یطان‬ ‫بزرگ را گرفت‪ ،‬مش��کالت زیادی را برای این کارخانه ها‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬البته چاره جویی هایی برای تامین‬ ‫مواد اولیه از دیگر کشورها انجام شده که این تولید ات با‬ ‫برندی ایرانی ادامه یابد‪.‬‬ ‫می��ری گفت‪ :‬درحال حاضر از نظ��ر قطعات مورد نیاز‬ ‫برای تعمیر مش��کل خاصی نداریم و این قطعات تامین‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فروش صنایع دس��تی ایرانی��ان به جز مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬طراحی و مش��کالت صنف��ی با موانعی‬ ‫از س��وی رس��انه ها نیز روبه رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬به دلیل نوع نگاه رس��انه ها‬ ‫و ش��ناخت نادرس��ت انه��ا از صنایع دس��تی‬ ‫و فع��االن ای��ن عرصه گاهی ش��اهد تبلیغات‬ ‫منفی علیه صنایع دس��تی به ویژه در فیلم ها و‬ ‫سریال های ساخته شده در سینماها و رسانه‬ ‫ملی هس��تیم‪ .‬فیلم ها و س��ریال های ما باید‬ ‫جایگاه و تشخص مصرف کنندگان و همچنین‬ ‫تولید کنن��دگان صنایع دس��تی را حفظ کنند‬ ‫و وجه��ه انه��ا را در جامع��ه باال ببرن��د‪ .‬اگر‬ ‫نگاهی به س��ینمای جهان بیندازیم خواهیم‬ ‫دیدیم که رس��انه ها چگونه از صنایع دس��تی‬ ‫خ��ود حمای��ت می کنن��د‪ .‬ح��ال اینک��ه در‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬اس��تفاده از صنایع دس��تی‬ ‫جایگاه مطلوب��ی ندارد‪ .‬دومین مش��کلی که‬ ‫در س��ینمای ای��ران وج��ود دارد مرب��وط به‬ ‫قصه هایی اس��ت ک��ه درب��اره تولید کنندگان‬ ‫و فع��االن صنایع دس��تی س��اخته و پرداخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬کارگردان ه��ا و فیلمنامه نویس��ان‬ ‫وقت��ی می خواهن��د زن��ی درمانده را نش��ان‬ ‫دهن��د به او ش��غلی در حوزه صنایع دس��تی‬ ‫می دهند‪ .‬زنی که ش��وهرش ترکش کرده‪ ،‬یا‬ ‫ش��وهری معتاد یا مریض دارد را پشت چرخ‬ ‫خیاطی یا پش��ت دار قالی می نش��انند‪ .‬حال‬ ‫اینکه فعاالن صنایع دس��تی ما فقیر و بیچاره‬ ‫نیس��تند‪ .‬ش��اید گروهی از افراد اسیب پذیر‬ ‫به این تولید صنایع دس��تی اش��تغال داش��ته‬ ‫باش��ند اما این یک حکم کلی نیست‪ .‬پخش‬ ‫چنین تصاویری در رس��انه های ما‪ ،‬ذهنیت ها‬ ‫را نسبت به صنایع دس��تی مخدوش می کند‪.‬‬ ‫فعاالن صنایع دس��تی را نبای��د با فقر نمایش‬ ‫داد چراکه همه این ها در فروش صنایع دستی‬ ‫تاثیر منفی می گذارد‪ .‬تا زمانی که ما به هویت‬ ‫خود باور نداش��ته باش��یم نمی توانیم فعالیت‬ ‫موثری داش��ته باش��یم‪ .‬این نگاه نادرست به‬ ‫صنایع دس��تی گاه در متولی��ان دولت��ی نیز‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬تا جایی که برخی کارمندان‬ ‫اداره ه��ای میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری به شغل ش��ان به عنوان یک کار‪،‬‬ ‫کارمندی نگاه می کنند و واقعیت این اس��ت‬ ‫که برای ش��ان تفاوتی نمی کن��د که در تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری یا در سازمان مربوط به‬ ‫این حوزه فعالیت کنند‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت‬ ‫تا نگاه ها به افراد تولید کننده و مصرف کننده‬ ‫صنایع دس��تی تغییر کن��د‪ .‬دغدغه حمایت از‬ ‫صنایع دستی باید ملی ش��ود و البته از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬افراد فع��ال در ای��ن حوزه نی��ز باید‬ ‫براس��اس طراحی ه��ای مدرن نیاز و س��لیقه‬ ‫مصرف کنندگان را تامین کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیجان ها و سردرگمی هایی که سال گذشته در بازار لوازم خانگی‬ ‫وجود داش��ت کمتر شده اس��ت و تولید کنندگان در تالش هستند‬ ‫کیفیت کاالهای خود را باال ببرند‬ ‫اس��ت که البته ممکن است با ادامه روند فعلی در اینده‬ ‫دچار کمبود قطعات شویم‪ .‬اینکه بگوییم تعداد تعمیرات‬ ‫لوازم خانگی از خرید ان بیشتر شده است‪ ،‬صحت ندارد‬ ‫با وجود این‪ ،‬طبیعی اس��ت تا زمانی که بتوان این لوازم‬ ‫را تعمی��ر کرد‪ ،‬عده ای از مردم ترجیح می دهند از خرید‬ ‫ص��رف نظ��ر ک��رده و ان را تعمیر کنند‪ .‬ب��ا وجود این‪،‬‬ ‫ب��رای تهیه جهیزیه هیچ وقت ل��وازم خانگی تعمیراتی‬ ‫خریداری نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار داده بودیم‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان ل��وازم خانگی نیز‬ ‫درب��اره بازار ای��ن محصوالت گفت‪ :‬مهم ترین مش��کل‬ ‫صنعت لوازم خانگی ایران‪ ،‬برندسازی است که در نتیجه‬ ‫ان‪ ،‬در س��ال های گذشته شاهد هجوم برندهای خارجی‬ ‫در بازار لوازم خانگی بودیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا غزن��وی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا اف��زود‪:‬‬ ‫ایین نامه ه��ا‪ ،‬قوانی��ن داخل��ی و حتی عملک��رد برخی‬ ‫مس��ئوالن به گونه ای بوده که در س��ال های گذشته فضا‬ ‫را ب��رای تاخت و ت��از برندهای خارج��ی در بازار فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی یاداور شد‪ :‬زمانی نسبت به پشتیبانی‬ ‫از حض��ور برنده��ای خارجی ل��وازم خانگی در کش��ور‬ ‫هشدار دادیم‪ ،‬اما کمتر کسی توجه کرد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫امروز ش��اهدیم با اعمال تحریم ها‪ ،‬این برندها از کش��ور‬ ‫خارج ش��ده اند و انهایی که باقی مانده اند نیز با کمتر از‬ ‫یک پنج��م ظرفیت خود فعالیت دارند و هنوز هم برخی‬ ‫مسئوالن از انها حمایت می کنند‪.‬‬ ‫غزن��وی گفت‪ :‬اگر انقدر ک��ه از این برندهای خارجی‬ ‫حمای��ت کردیم‪ ،‬یک صدم این حمایت را برای تولیدات‬ ‫داخلی خرج می کردیم وضع امروز را شاهد نبودیم‪ ،‬زیرا‬ ‫قیمت ها انقدر افزایش یافته که مردم به س��ختی لوازم‬ ‫خانگی مورد نیاز خود را تهیه می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت لوازم خانگی ایران امروز‬ ‫کاهش متراژ قانونی مجتمع های قالیبافی به ‪ ۱۲‬متر‬ ‫رئیس اتحادیه بافن��دگان فرش های‬ ‫دس��تباف اعالم کرد‪ :‬پروانه های فرش‬ ‫دس��تباف از ‪ ۳۳۰‬متر مجتمع قالیبافی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲‬متر تبدیل ش��ده؛ یعنی با ‪۱۲‬‬ ‫متر فض��ا می توان پروان��ه تولید فرش‬ ‫دس��تباف گرف��ت و از مزیت های جواز‬ ‫تولید برخوردار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬محمدعلی زرینه کفش ب��ا اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این کار با کمک س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه فرش تهران شکل‬ ‫گرفته و در کمیسیون هیات عالی نظارت تصویب‬ ‫و اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تا س��ال گذش��ته هرکس‬ ‫می خواس��ت مجتمع قال��ی بافی تاس��یس کند‬ ‫بای��د ‪ ۳۳۰‬مت��ر فض��ا در اختیار می داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫ام��روز با ‪ ۱۲‬متر می توان پروانه تولید گرفت و از‬ ‫مزیت های جواز تولید برخوردار شد‪ .‬زرینه کفش‬ ‫درب��اره مزیت های این طرح توضیح داد‪ :‬این گونه‬ ‫می توان اماری از تولید فرش دس��تباف داشت و‬ ‫واحدها می توانند زیر چتر پروانه و اصناف‪ ،‬به طور‬ ‫هدفمن��د تولید کنند‪ .‬این ط��رح در تهران اجرا‬ ‫شده و امیدواریم شهرهای دیگر از ان الگوبرداری‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به ام��ار و ارقامی که درباره‬ ‫صادرات فرش دستباف اعالم می شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫هر کس��ی گفت چه درصد از ف��رش ایران صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طور حتم‪ ،‬امار نادرس��تی‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬وقتی اماری از میزان‬ ‫س��االنه تولی��د فرش دس��تباف وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چگون��ه می��زان ص��ادرات ان‬ ‫محاسبه می ش��ود؟ زرینه کفش افزود‪:‬‬ ‫صادرات فرش دستباف مزیت است‪ ،‬با‬ ‫این وجود فرش دس��تباف در نهایت به‬ ‫‪ ۵۰‬کشور صادرات شده و از باقی کشورها غفلت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه بافندگان فرش های‬ ‫دستباف درباره بازار داخلی این صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته فروش داخلی فرش دستباف‬ ‫حدود ‪ ۵‬برابر رشد کرده که ظرفیت رشد بیشتر‬ ‫ه��م دارد‪ .‬وی با اش��اره به تاثی��ر تحریم ها روی‬ ‫ای��ن صنعت افزود‪ :‬تا پی��ش از تحریم ها بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د فروش فرش ایران ب��ه امریکا بود که‬ ‫این بازار با تحریم از دس��ت می رود‪ .‬زمان تحریم‬ ‫نیز کشورهایی مانند چین‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند و نپال‬ ‫ت�لاش کردند جای بازار ف��رش ایران را بگیرند و‬ ‫تاح��دودی هم موفق ش��دند‪ .‬زرینه کفش گفت‪:‬‬ ‫فق��ط تحریم به فرش دس��تباف صدمه نزده‪ ،‬اگر‬ ‫فرش های مناس��بی از لحاظ ن��رخ و طرح تولید‬ ‫کنی��م‪ ،‬همین امروز هم می توان ان را صادر کرد‬ ‫و بازار خ��ودش را دارد‪ .‬رئیس اتحادیه بافندگان‬ ‫فرش های دستباف خاطرنشان کرد‪ :‬درست است‬ ‫تحریم تاثیر منفی بر این صنعت گذاشته اما همه‬ ‫مشکل تحریم نیست‪ ،‬چراکه وقتی تحریم را هم‬ ‫از نظر کیفیت‪ ،‬کشورهایی همچون ترکیه و کره جنوبی‬ ‫را پشت سر گذاشته و حتی قادر به تامین نیازمندی های‬ ‫قشر متوسط جامعه است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬نیاز اصلی امروز این صنعت‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا تا دیروز امکان گش��ایش اعتبار برای تامین‬ ‫مواد اولیه و قطعات وجود داشت‪ ،‬اما امروز حواله ها نقدی‬ ‫شده و ‪ ۱۰۰‬درصد مبالغ باید پیش پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی به داخلی س��ازی قطعات در یخچال و لباسشویی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از مجموع بیش از ‪ ۳۵۰‬قطعه مورد‬ ‫استفاده در یخچال‪ ،‬شاید ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬مورد ان نیازمند ارزبری‬ ‫اس��ت که البته ارزبری باالی��ی دارد‪ ،‬بنابراین تاب اوری‬ ‫تولید این لوازم در برابر تحریم ها بس��یار باالس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ ۲۵ :‬درصد خریداران لوازم خانگی داخلی از‬ ‫قش��ر ضعیف‪ ۶۰ ،‬درصد از قش��ر متوسط و ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫قشر قوی تر جامعه هستند‪.‬‬ ‫این مقام صنعتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نرخ و کیفیت این‬ ‫تولیدات به گونه ای است که پاسخگوی نیاز قشر ضعیف‬ ‫اس��ت و تحریم ها نیز نتوانسته خدش��ه ای به تولید این‬ ‫برندها به ویژه انهایی که مدیریت تولیدشان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫در اختیار بخش خصوصی است‪ ،‬وارد کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬چند ش��رکت انگش��ت ش��مار داخلی نیز‬ ‫نیازهای قش��ر متوس��ط جامعه به لوازم خانگی را تامین‬ ‫می کنند که کیفیت تولیدات ش��ان با محصوالت مشابه‬ ‫اروپایی و حتی امریکایی قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش کره ای ها ادامه داد‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن ل��وازم صوتی و تصویری‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬مشکلی در تامین لوازم خانگی و خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش انها در کش��ور وجود ن��دارد‪ ،‬خدمات‬ ‫ش��رکت های ک��ره ای ادام��ه دارد و مدرن ترین خطوط‬ ‫تولی��د این نوع کاالها با س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی در‬ ‫کش��ور ایجاد شده است‪ .‬س��یدعلیرضا موسوی مجد در‬ ‫برداشتند مش��کل فرش دستباف حل نشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا گالیه از بی توجهی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به فرش دستباف عنوان کرد‪ :‬این صنعت‬ ‫در ه��ر وزارتخانه دیگری بود توجه بهتری به ان‬ ‫می کردند‪ .‬زرینه کفش با بیان اینکه سال هاس��ت‬ ‫ف��رش دس��تباف نی��از ب��ه حمای��ت درس��ت و‬ ‫کارشناسی شده دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فقط به حمایت‬ ‫پولی نیاز نیس��ت‪ ،‬گاهی با مبلغ های کم می توان‬ ‫حمایت های اساسی انجام داد که وضعیت بافنده‬ ‫و تولی��د و ف��رش را تغییر ده��د‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بافندگان فرش های دستباف با ارائه مثالی توضیح‬ ‫داد‪ :‬می ت��وان مرکز مش��اوره ای ب��رای بافندگان‬ ‫تاسیس کرد تا در ان اموزش ببینند چه طرح و‬ ‫نقشی روی فرش تاجر و متقاضی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫زرینه کفش با اش��اره به اهمیت فرش دس��تباف‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروزه میلیون ه��ا نفر در این‬ ‫بخش مشغول فعالیت هستند و حدود ‪ ۲۵‬شغل‬ ‫در فرش دس��تباف وجود دارد‪ .‬در میان این همه‬ ‫ش��غل‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر در بخش بافندگی‬ ‫فعالی��ت می کنند که فقط ی��ک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر کارت شناس��ایی دارند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫بافندگان فرش های دستباف بیان کرد‪ :‬تنها کمتر‬ ‫از یک س��وم این بافندگان دارای کارت شناسایی‬ ‫بیمه بافندگی هستند‪ .‬سال هاست خواهان بهبود‬ ‫بیمه بافندگان هستیم اما امسال بودجه انها فقط‬ ‫‪ ۳‬درصد اضافه شده است‪.‬‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایرنا اظهار کرد‪ :‬مش��کلی از بابت خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش برندهای لوازم خانگی ک��ره ای در ایران‬ ‫وج��ود ندارد و ش��رکت های تولیدکننده این محصوالت‬ ‫براس��اس ضوابط س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان به ارائه خدمات می پردازند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در زمین��ه تامین قطعات م��ورد نیاز برای‬ ‫اس��تفاده در خدم��ات پ��س از فروش نیز ج��ای نگرانی‬ ‫نیست و قطعه به اندازه کافی وجود دارد؛ این موضوع با‬ ‫تامین قطعات بزرگ برای تولید که این روزها از مس��ئله‬ ‫تحریم ه��ا متاثر ش��ده‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬منکر تاثیر‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه بر فعالیت برنده��ای لوازم خانگی‬ ‫کره ای نش��د‪ ،‬اما افزود‪ :‬در حال مذاکره با شرکت کره ای‬ ‫سامس��ونگ هس��تیم ک��ه در صورت تواف��ق‪ ،‬تولید این‬ ‫برند در کش��ورمان ادامه خواهد یافت‪ ،‬اما حتی اگر این‬ ‫مهم محقق نش��د از طریق ایجاد جوینت ونچر با س��ایر‬ ‫ش��رکت های خارجی‪ ،‬تولید برنده��ای جدیدی را برای‬ ‫پاسخگویی به نیاز بازار کلید خواهیم زد‪.‬‬ ‫موس��وی مجد گفت‪ :‬در سال های گذشته کارشناسان‬ ‫م��ا تخصص ه��ای الزم برای تولید محص��ول روز جهان‬ ‫را پی��دا کرده اند و از س��وی دیگ��ر بهترین و مدرن ترین‬ ‫خط��وط تولید ل��وازم خانگی را با س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ایرانی در کشور ایجاد کرده ایم‪ .‬دلیل این ادعا همین که‬ ‫سال هاس��ت محصوالت برترین برند لوازم خانگی جهان‬ ‫در کشور ازسوی همین جوانان ایرانی تولید و عرضه شد‬ ‫و نیاز بازار را پاس��خگو بودیم و کش��ور را از واردات این‬ ‫برند و به دنبال ان خروج ارز بی نیاز کردیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در سال های گذشته سرمایه گذاری های‬ ‫زی��ادی در حوزه تولید ل��وازم خانگی با برندهای کره ای‬ ‫در کشورمان انجام شده‪ ،‬خطوط تولید بزرگی راه اندازی‬ ‫ش��ده و به همین دلیل‪ ،‬چاره ای جز عبور از تحریم ها و‬ ‫استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده نداریم‪.‬‬ ‫انچ��ه قاب��ل مش��اهده اس��ت اینک��ه هیجان ه��ا و‬ ‫س��ردرگمی هایی که س��ال گذشته در بازار لوازم خانگی‬ ‫وجود داشت کمتر شده است و تولید کنندگان در تالش‬ ‫هس��تند کیفیت کاالهای خود را باال ببرند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هن��وز ه��م قیمت ها گران اس��ت و ازدواج ه��ای زیادی‬ ‫به دلی��ل این گرانی به تاخیر افت��اده و خانواده ها گرفتار‬ ‫این گرانی شده اند‪.‬‬ ‫اول تامین بازار‪ ،‬بعد بستن سامانه رجیستری‬ ‫گوشی همراه مسافر‬ ‫نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اصناف‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بستن سامانه رجیس��تری مسافری‬ ‫گوش��ی تلفن هم��راه بدون تامی��ن کاال برای بازار‬ ‫اس��یب های جبران ناپذیری ب��ه واحدهای صنفی‬ ‫و مصرف کنن��دگان خواه��د زد‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درستی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان صوت��ی‪ ،‬تصویری و‬ ‫تلف��ن هم��راه تهران اف��زود‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫ش��اهد فروش های ترکیبی به طور اجباری ازسوی‬ ‫ش��رکت های واردکننده تلفن هم��راه بوده ایم که‬ ‫نتیج��ه انحصاری اس��ت که برای این ش��رکت ها‬ ‫محی��ا و باع��ث تضییع ح��ق واحده��ای صنفی و‬ ‫مصرف کنندگان شده است‪ ،‬چراکه مجبور به خرید‬ ‫با قیمت های غیرواقعی ش��ده اند و حق انتخاب نیز‬ ‫برای انها بس��یار محدود شده است‪ .‬وی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫هی��چ واحد صنفی در کش��ور خواهان عرضه تلفن‬ ‫هم��راه قاچ��اق نیس��ت‪ .‬عضو هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ایران و تهران تصریح کرد‪ :‬در روزهای اینده‬ ‫نشستی با ش��رکت های واردکننده برگزار خواهیم‬ ‫ک��رد تا توانای��ی تامین کاال در بازار از س��وی این‬ ‫شرکت ها را ارزیابی کنیم‪ .‬اهلیت این شرکت ها باید‬ ‫بررس��ی و از هرگونه فعالیت واردکنندگان متخلف‬ ‫جلوگی��ری به عمل اید‪ .‬درس��تی گفت‪ :‬از حقوق‬ ‫واحدهای صنفی و مصرف کنندگان کوتاه نخواهیم‬ ‫ام��د و به دنبال بهترین راه ح��ل برای تامین کاال و‬ ‫ایجاد تعادل در بازار هستیم‪.‬‬ ‫صدور مجوز خرید مرغ با هدف ایجاد تعادل‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران از صدور مجوز س��تاد‬ ‫تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام به منظور‬ ‫خری��داری گوش��ت مرغ ب��ا هدف تنظی��م ذخایر‬ ‫راهبردی و تعادل بخش��ی بازار در ماه های اینده در‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سعید ممبینی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از وظایف ستاد یادشده بررسی شرایط‬ ‫ن��رخ و موجودی کاال در س��طح بازار ب��ا تمرکز بر‬ ‫اقالم اساسی است‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک با کاهش موج��ودی کاال در ب��ازار قیمت ها‬ ‫برمدار افزایش��ی قرار می گیرد‪ .‬عضو س��تاد تنظیم‬ ‫بازار کش��ور گفت‪ :‬سیاس��ت ها و تصمیم های این‬ ‫ستاد باید متضمن حفظ حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫هم زمان تولید کنندگان باش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫گوش��ت مرغ در روزهای گذش��ته در ب��ازار با افت‬ ‫ن��رخ روبه رو و همین ط��ور نگرانی های جدی برای‬ ‫تولیدکنندگان به وجود اورد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تکرار مصوبه بخشودگی جرایم بانکی در سال ‪۹۸‬‬ ‫ایا بخشودگی جرایم وام ها اجرایی می شود؟‬ ‫‹ ‹اولویت های مشموالن بخشودگی‬ ‫این ش��رایط سبب ش��ده تا بانک مرکزی دست به‬ ‫اولویت بندی مشموالن بخشودگی سود تسهیالت بزند‬ ‫و در همین راس��تا اطالعی��ه ای را درباره نحوه اجرای‬ ‫این بخش از قانون در سال ‪ ۹۸‬ارائه دهد‪.‬‬ ‫ان ط��ور ک��ه بانک مرک��زی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه امار مربوط به تم��ام مطالبات کمتر‬ ‫از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۶‬میلی��ون پرون��ده با مانده اص��ل بدهی بیش از‬ ‫‪ ۴۷۸ ،۲‬ه��زار میلی��ارد ری��ال و س��ود متعلقه ان به‬ ‫میزان بیش از ‪ ۴۳۸‬هزار میلیارد ریال مش��مول قانون‬ ‫یادش��ده می ش��ود و با توجه به محدودی��ت منابع در‬ ‫نظرگرفته ش��ده در مفاد تبص��ره (‪ )۳۵‬قانون اصالح‬ ‫قان��ون بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬حس��ب مباحث مطرح‬ ‫ش��ده در کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ناگزیر شد تا اولویت هایی را در مفاد شیوه نامه اجرایی‬ ‫مرب��وط مدنظر قرار دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ش��یوه نامه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نفع چند جانبه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ماجرای بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان در حالی از س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد که‬ ‫این مصوبه از س��وی مجلس برای تش��ویق گیرندگان‬ ‫تسهیالت و فعاالن بخش تولید به اجرا درامد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬در تبصره ‪ ۳۵‬قانون بودجه سال ‪ ۹۵‬تمهیداتی‬ ‫مبنی بر بخشودگی س��ود و جرایم تسهیالت کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اندیشیده شد که بدهکاران بانکی‬ ‫بتوانند با پرداخت اصل بدهی خود به بانک از پرداخت‬ ‫س��ود متعلقه و وجه التزام معاف ش��وند و فقط اصل‬ ‫مبلغ تسهیالت دریافتی را پرداخت کنند‪ .‬ان طور که‬ ‫امارها نش��ان می دهد‪ ،‬در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪۵۴۰ ،۹۶‬‬ ‫ه��زار پرونده از این طریق مختومه ش��د و بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نش��ده بود به‬ ‫نظام بانکی برگشت‪.‬‬ ‫به ه��ر حال‪ ،‬مجل��س در حالی این سیاس��ت را از‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در راس��تای تش��ویق گیرندگان تسهیالت‬ ‫و تش��ویق تولید و فعاالن صنعت به تصویب رس��انده‬ ‫و ش��بکه بانکی را ملزم به اجرا کرده اس��ت که س��ال‬ ‫گذش��ته بر اساس برخی ادعاها‪ ،‬به دلیل تامین نشدن‬ ‫اعتبار از س��وی بانک مرکزی و س��رباز زدن بانک ها از‬ ‫اجرای این سیاست‪ ،‬این مصوبه به طور درست و کامل‬ ‫اجرایی نش��د‪ .‬اما دولت با هدف رونق تولید و حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان خرد‪ ،‬بار دیگر بخش��ودگی جرایم‬ ‫دیرکرد وام های زیر‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬اورده است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در تبص��ره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬به بررس��ی بخش��ودگی جرایم وام ه��ا پرداخته و‬ ‫به صراحت می گوید‪ :‬افرادی که وام های معوق کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان دریافت کردند چنانچه وام خود‬ ‫را در س��ال ‪ ۹۸‬تس��ویه کنند تنها مل��زم به پرداخت‬ ‫اصل ان هستند و سود وام و جریمه دیرکرد بخشوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬بانک مرکزی امسال نیز موظف شده‬ ‫بدون رعایت مبل��غ حداکثر مطالب��ات بانک مرکزی‬ ‫از بانک ها‪ ،‬نس��بت به اجرای طرح بخش��ودگی س��ود‬ ‫تس��هیالت زیر ‪۱۰۰‬میلیون تومان اقدام کند‪ .‬اگرچه‬ ‫کارشناس��ان بخشودگی جرایم و س��ود وام گیرندگان‬ ‫زیر‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را کمکی ب��ه بخش تولید و‬ ‫حتی م��ردم می دانند‪ ،‬اما حجم باالی این معوقه ها به‬ ‫عنوان مانعی بر س��ر راه اجرای این مصوبه اس��ت که‬ ‫همین موض��وع نگرانی های را از این بابت ایجاد کرده‬ ‫که شاید در اجرای این سیاست به شکل درست عمل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬در این زمینه دولت و بانک مرکزی باید‬ ‫حمایت های مالی الزم را داش��ته باش��ند تا بانک ها از‬ ‫این بابت متضرر نشوند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها نمی توانند سود‬ ‫تسهیالت را ازمنابع خودشان ببخشند زیرا باید از این‬ ‫منابع دریافتی به سپرده گذاران سود دهند و این مبلغ‬ ‫باید از محل دیگری تامین شود‪.‬‬ ‫س��لیمی در مجموع با لحاظ کردن ای��ن فاکتورها‬ ‫و اجرای درس��ت این سیاس��ت‪ ،‬این موضوع را بسیار‬ ‫مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬بانک ها ب��ا نظارت بانک‬ ‫مرک��زی باید این مصوب��ه را اجرایی کنن��د و این در‬ ‫نهای��ت می تواند گشایش��ی در نظ��ام بانکی و بخش‬ ‫اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫بخشودگی سود وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون با کدام پول؟‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬منابعی در بودجه امسال‬ ‫برای بخش��ودگی سود وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وجود ندارد‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره اعالم بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی سود‬ ‫تسهیالت کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون بر اساس احکام قوانین بودجه سال های ‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪۹۷‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این قانون وجود دارد اما برای اجرای ان منابعی در قانون بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پور ابراهیمی افزود‪ :‬بانک مرکزی اعالم کرده این بخش��ودگی ها بر اساس‬ ‫منابع سال های گذشته انجام می شود در حالی که در عمل‪ ،‬منابع سال های پیشین هزینه و تمام شده است‪.‬‬ ‫وی این ابالغیه را فقط « حکمی بدون پش��توانه مالی » خواند و گفت‪ :‬با توجه به اینکه این مصوبه در راس��تای‬ ‫اس��تمرار قانون بودجه ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬اس��ت و پیش از این‪ ،‬منابع ان از محل تس��عیر ارز اختصاص یافته‪ ،‬بر مبنای‬ ‫گزارش دریافتی کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی‪ ،‬منابعی برای اجرای این بخشودگی ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مورد اش��اره در اسفند ‪ ۱۳۹۵‬به بانک های عامل ابالغ‬ ‫ش��د و همچنین در ادامه اجرای طرح با بررس��ی های‬ ‫به عمل ام��ده و ب��ه مقتضای تصمیم های اتخاذ ش��ده‪،‬‬ ‫اولویت های��ی خاص��ی م��ورد تاکید ق��رار گرفته و به‬ ‫بانک های عامل ابالغ شد‪.‬‬ ‫این بخش��ودگی فقط مش��مول افرادی است که به‬ ‫بانک ه��ای دولتی بدهی ج��اری و غیرج��اری دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بانک ه��ای عام��ل می توانن��د در چارچوب‬ ‫س��همیه ابالغی و اولویت های تعیین ش��ده نسبت به‬ ‫اجرای این قانون اقدام کنن��د‪ .‬برپایه اولویت ها ‪ ،‬بانک‬ ‫عامل در ابتدا باید نسبت به بخشودگی سود تسهیالت‬ ‫اولویت ها بابت حوادث غیرمترقبه و مس��کن روستایی‬ ‫و مانده مطالبات امهال ش��ده اس��یب دیدگان ناشی از‬ ‫حوادث غیرمترقبه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست بانک ها باز می شود‬ ‫سیدحس��ین سلیمی‪ ،‬کارش��ناس بانک در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه معوقه های‬ ‫بانکی دردسر بزرگی است که بانک ها را با محدویت ها‬ ‫و مش��کالت زیادی روبه رو کرده و ای��ن معوقه ها باید‬ ‫هر طور که ش��ده‪ ،‬در کوتاه ترین زمان به نظام بانکی‬ ‫برگردد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از مش��کالت فعلی بانک ها به‬ ‫دلیل انباشت معوقه هایی است که از سال های گذشته‬ ‫از بابت تس��هیالت پرداختی به وج��ود امده که هنوز‬ ‫ب��ه نظام بانکی برنگش��ته و دس��ت بانک ه��ا را خالی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اگر این منابع ب��ه نظام بانکی‬ ‫برگردد می توان امیدوار بود دست بانک ها در پرداخت‬ ‫تس��هیالت دوباره و حمایت از بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫بازتر شود‪.‬‬ ‫او در همین راس��تا به مصوبه بخش��ودگی س��ود و‬ ‫جرایم تس��هیالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این سیاس��تی اس��ت که از س��ال ‪ ۹۵‬به اجرا‬ ‫درامده و در بودجه امسال نیز بانک ها ملزم به اجرای‬ ‫ان ش��ده اند که به نظر من سیاس��ت خوبی است که‬ ‫می تواند تسهیالت گیرندگان را تشویق به بازگرداندن‬ ‫منابع به بانک ها و هم بخش��ی از کمبود منابع بانک ها‬ ‫را برطرف کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تع��داد وام های پرداختی‬ ‫زی��ر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان زیاد اس��ت و ای��ن مصوبه‬ ‫می توان��د ای��ن امکان را بدهد که ای��ن منابع به بانک‬ ‫برگردد ک��ه این موضوع هم به نفع بانک اس��ت‪ ،‬هم‬ ‫تسهیالت گیرنده و هم بخش های اقتصادی‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط بانک زودتر به منابعش می رس��د‪،‬‬ ‫تس��هیالت گیرنده مجبور به پرداخت جرایم و س��ود‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بدهکاران بانک��ی که بخش��ی از انها فعاالن‬ ‫اقتصاد هس��تند از محدویت ه��ای قانونی و بانکی که‬ ‫برای شان لحاظ شده خالص می شوند‪ ،‬ضمن اینکه با‬ ‫بازگشت این منابع‪ ،‬بانک می تواند تسهیالت دوباره به‬ ‫تولید و بخش های اقتصادی دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس با تاکید بر اینکه البته در این مصوبه‬ ‫اگر فقط بخشودگی جرایم مدنظر بود‪ ،‬مشکلی وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اما چون بحث بخشودگی سود تسهیالت نیز‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه اج��رای این‬ ‫سیاس��ت را باید ب��ه فال نیک گرفت ب��ه دلیل اینکه‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت بنگاه های اقتصادی و حتی‬ ‫نظام بانک��ی از این بابت حل می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بدهی‬ ‫بنگاه های اقتصادی و شرکت های تولیدی به بانک ها‪،‬‬ ‫سبب شده تا جرایم سنگینی به این بخش ها تحمیل‬ ‫شود و به دلیل محدودیت های قانونی از بابت دریافت‬ ‫تس��هیالت جدی��د‪ ،‬دریاف��ت دس��ته چک و‪ ...‬نتوانند‬ ‫س��قف اعتباری ش��ان را افزایش دهند که این موضوع‬ ‫در ش��رایط تورمی فعلی مشکالت زیادی را برای این‬ ‫بخش ها ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این ش��رایط باعث می شود شرکت های‬ ‫تولیدی و اقتصادی نتوانند در بازارهای رقابتی حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باشند و سهم ش��ان را در اقتصاد‬ ‫باال ببرند و این موضوع به کل اقتصاد اس��یب خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با بخش��ش سود تسهیالت و جرایم‬ ‫وام ه��ای زیر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان می ت��وان امیدوار‬ ‫بود ه��م بنگاه های اقتصادی و ه��م دریافت کنندگان‬ ‫تس��هیالت تش��ویق به بازگرداندن مطالبات ش��ان به‬ ‫بانک ها ش��وند و هم دس��ت بانک ها از ای��ن بابت در‬ ‫پرداخت تس��هیالت دوباره باز ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬بانک ها‬ ‫ب��ه عن��وان بنگاه های اقتص��ادی زمانی ک��ه اقدام به‬ ‫پرداخت تس��هیالت می کنن��د از همان ماه نخس��ت‬ ‫باید اقساط ش��ان را دریافت کنن��د تا خللی در فرایند‬ ‫پرداخت سود سپرده ها‪ ،‬سهامداران و اعطای تسهیالت‬ ‫به سایر بخش ها ایجاد نشود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬زمانی که اقس��اط وام‬ ‫به موقع پرداخت نش��ود و در نهایت اصل پول به بانک‬ ‫بازنگردد‪ ،‬این انباش��ت بدهی ه��ا در نهایت بانک ها را‬ ‫ضعیف می کند و مشکالت زیادی را برای نظام بانکی‬ ‫ایجاد خواهدکرد‪.‬‬ ‫به گفته رمضان‪ ،‬به هرحال‪ ،‬با اعمال این سیاس��ت‬ ‫می توان امیدوار بود بخش��ی از معوقه ه��ای بانکی به‬ ‫نظام بانکی بازگردد و بانک ها از مشکل کمبود منابعی‬ ‫که با ان روبه رو هستند خارج شوند‪ ،‬البته این نیازمند‬ ‫این اس��ت که هم��کاری الزم از س��وی دولت و بانک‬ ‫مرکزی انجام ش��ود و بانک ها را در بخشش این سود‬ ‫تسهیالت و جرایم کمک کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬در ای��ن فرایند همچنین‬ ‫ش��رکت ها و بخش های تولیدی ترمیم مالی می شوند‬ ‫و ای��ن در نهایت می تواند فعالیت این بخش ها را بهتر‬ ‫کن��د و به تدریج باعث رونق تولید ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫محدودیت ه��ای قانونی و بانکی که برای انها به دلیل‬ ‫بدهی که داش��تند ایجاد شده بود از بین خواهد رفت‬ ‫و این یک اتفاق مثبت است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از بیمه نام�ه جام�ع‬ ‫مجتمع های مسکونی نوین در زنجان‬ ‫و گرگان‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫یادداشت‬ ‫مسدود کردن بخشی از تسهیالت؛ از قانون تا عمل‬ ‫وهاب قلیچ‪ /‬عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی‪:‬‬ ‫یکی از گالیه های تسهیالت گیرندگان به اقدام برخی از بانک های‬ ‫تس��هیالت دهنده در بلوکه کردن بخش��ی از مبلغ تسهیالت نزد‬ ‫همان بانک است‪ .‬این دسته از بانک ها در مقابل تسهیالتی که به‬ ‫مشتری اعطا می کنند بخشی از ان را در قالب سپرده تا پایان مدت‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت نزد خود بلوکه نگ��ه می دارند و کل مبلغ‬ ‫مقرر را به طور کامل در اختیار مش��تری قرار نمی دهن د تا اینکه‬ ‫بعد از تس��ویه کامل‪ ،‬بقیه تس��هیالت که گاه تا حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد تس��هیالت پرداختی نیز می رس��د‪ ،‬در اختیار مشتری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بانک مرکزی بارها بانک ها را از این رفتار منع کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از جمله این موارد می توان به بخشنامه شماره ‪ ۹۱.۶۲۶۶۸‬مورخ‬ ‫‪ ۱۰‬خرداد ‪ ۱۳۹۱‬با عنوان «ابالغ ممنوعیت بلوکه کردن بخش��ی‬ ‫از تسهیالت اعطایی به عنوان سپرده» اشاره کرد‪.‬‬ ‫انچه مسلم است از لحاظ اقتصادی‪ ،‬بلوکه کردن بخشی از مبلغ‬ ‫تسهیالت نزد بانک با هر عنوانی‪ ،‬موجب کاهش حجم تسهیالت‬ ‫دریافتی و بالطبع افزایش نرخ س��ود ان می شود و فشار مضاعفی‬ ‫برتس��هیالت گیرنده اس��ت‪ .‬اما سوال این نوش��تار ان است که از‬ ‫منظر بانکداری اس�لامی و رعایت قواعد ش��رعی این اقدام چطور‬ ‫ارزیابی می شود؟‬ ‫بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا‪ ،‬تسهیالت اعطایی بانک ها‬ ‫و موسسه های اعتباری باید در بستری از عقود شرعی جریان یابند‪.‬‬ ‫در اینجا با بیان یک مثال در قالب «تس��هیالت مرابحه » سعی در‬ ‫موشکافی مسئله بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیالت‬ ‫داریم‪ .‬در تس��هیالت مرابح��ه‪ ،‬بانک در جایگاه موکل‪،‬‬ ‫مبلغی را به تسهیالت گیرنده (مشتری) منتقل می کند‬ ‫ی مورد نیاز‬ ‫تا مش��تری به وکالت از بانک‪ ،‬کاالی اعالم ‬ ‫خود را برای بانک به طور نقدی خریداری کرده و سپس‬ ‫ان کاال را از جان��ب بانک به صورت مرابحه ای ( به طور‬ ‫عمو م اقس��اطی و مدت دار) و با مبلغی باالتر به خودش‬ ‫بفروشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانک بر اساس قرارداد‪ ،‬تسهیالت گیرنده‬ ‫را وکی��ل می کن��د که کاالی مدنظر را ب��ا منابع بانک به مبلغ ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان برای بانک به طور نقدی خریداری کرده و انگاه ان‬ ‫را با احتساب سود مرابحه ای (برای مثال‪ ،‬به نرخ ‪ ۵۵‬میلیون تومان)‬ ‫از جانب بانک به خودش (تسهیالت گیرنده) بفروشد‪ .‬در این حال‬ ‫تس��هیالت گیرنده مالک کاالی مدنظر شده و موظف است اقساط‬ ‫خود را در سررسیدهای مشخص شده به بانک پرداخت کند‪.‬‬ ‫ح��ال چنانچه قصد بانک ان باش��د که بخش��ی از ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان مبلغ تس��هیالت (برای مث��ال‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان) را بلوکه‬ ‫کند‪ ،‬روش��ن است که مشتری مجبور است از منابع خود استفاده‬ ‫کند و کس��ری مبلغ بلوکه ش��ده در بانک را جبران کند‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬مالکیت کاالی خریداری ش��ده برای بانک از س��وی وکیل‬ ‫بانک(مش��تری) به تمامی به بانک تعلق نخواهد داشت و مالکیت‬ ‫س��همی از کاال (معادل ‪ ۱۰‬میلیون تومان) متعلق به خود مشتری‬ ‫می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک فقط به اندازه سهم خود (میزان تسهیالت‬ ‫ازاد و غیربلوکه ش��ده یعنی ‪ ۳۰‬میلیون تومان) مالک‬ ‫ان کاال ب��وده و فقط می تواند س��هم خود را به صورت‬ ‫مرابحه ای به مبلغ باالتر به مش��تری بفروش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بر اساس شواهد نخست قصد بانک ان‬ ‫اس��ت که کل کاال را به صورت مرابحه ای به مش��تری‬ ‫بفروشد و قصد مشتری نیز بر این استوار است که کل‬ ‫کاال را از بان��ک خری��داری کن��د در حالی که این قصد‬ ‫در مرحل��ه عمل واقع نخواهد ش��د‪ .‬همچنین تعیین نرخ مرابحه‬ ‫بر اس��اس فروش مرابحه ای کل کاال از س��وی بانک به مش��تری‬ ‫محاس��به شده اس��ت و نه بخشی از کاال‪ .‬روش��ن است که اضافه‬ ‫ایجاد ش��ده می تواند مصداق اکل مال به باطل بوده و ش��بهه های‬ ‫شرعی ایجاد کند‪.‬‬ ‫حالت دیگر ان اس��ت که بانک و مش��تری ه��ر دو توافق کنند‬ ‫که اقس��اط تس��هیالت فقط برای خرید س��هم بانک از کل کاال‬ ‫تعیی��ن ش��ود و ن��ه کل کاال‪ .‬در این ش��رایط مش��تری باید برای‬ ‫خری��د مرابح��ه ای س��هم ‪ ۳۰‬میلیون تومانی بان��ک از کاال‪ ،‬مبلغ‬ ‫ج در اقس��اط معین بپردازد‪ .‬در این‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون توم��ان را به تدری ‬ ‫حالت س��ود مرابحه ای تاحدی توجیه می شود اما پرسش دیگری‬ ‫که در اینجا ایجاد می ش��ود ان اس��ت ک��ه ان ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫بلوکه ش��ده در س��پرده مش��تری که بعد از تس��ویه اقس��اط ازاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در ابتدای س��پرده گذاری اجباری‪ ،‬با چه مبنای شرعی‬ ‫به مالکیت مش��تری درامده اس��ت (این سپرده به نام مشتری و به‬ ‫بر اس��اس بررس��ی ها از اغاز امسال تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ ۹۶ ،‬هزار و ‪ ۷۹۷‬نفر از مزدوجین (به‬ ‫مبل��غ ‪ ۲۹.۹۲۷‬میلی��ارد ری��ال) تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬این‬ ‫بان��ک ضمن قدردان��ی از همکاری نظام بانکی‬ ‫کش��ور در پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج ب��ه متقاضیان‪ ،‬به اطالع می رس��اند در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد یک میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫ تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬همچنین در سال جاری با توجه به مفاد‬ ‫بند (الف) تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه کل کشور‪ ،‬به‬ ‫منظور حمایت از ازدواج جوانان‪ ،‬از محل منابع‬ ‫پس ان��داز و جاری قرض الحس��نه نظام بانکی‪،‬‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج به زوج هایی‬ ‫ک��ه تاریخ عقد انها بعد از یک فروردین ‪۱۳۹۶‬‬ ‫اس��ت و تاکن��ون وام ازدواج دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عنوان وجوه تحت مالکیت مشتری سپرده گذاری می شود)‪ ،‬حال‬ ‫انکه تسهیالت مرابحه ای برای خرید کاال است و تسهیالت گیرنده‬ ‫اجازه ندارد منابع را در مسیری جز خرید کاالی مدنظر (همچون‬ ‫سپرده گذاری) استفاده کند!‬ ‫راه ساده ای که به نظر می رسد ان است که بانک پس از توجیه‬ ‫کامل مشتری‪ ۴۰ ،‬میلیون تومان به او بدهد تا او به صورت وکالتی‬ ‫کاال را از جان��ب بان��ک و برای بانک خریداری کند‪ ،‬به این ش��رط‬ ‫که همزمان مش��تری ‪ ۱۰‬میلیون تومان نزد بانک س��پرده گذاری‬ ‫کن��د در حالت��ی که این ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان متفاوت و جدا از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان پرداختی باش��د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬مش��تری ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان از بانک تحویل می گیرد (برای خرید وکالتی)‪ ،‬مش��روط به‬ ‫س��پرده گذاری ‪ ۱۰‬میلیون تومانی نزد بانک‪ .‬حال مش��تری با ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تومان دریافتی‪ ،‬کاال را ب��رای بانک به طور نقدخریداری‬ ‫کرده و به وکالت از بانک ان را به نحو مرابحه ای به خود می فروشد‪،‬‬ ‫در ضمن اعمال این وکالت و انجام خرید و فروش‪ ،‬مشتری متعهد‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰‬میلیون تومان نزد بانک س��پرده گذاری کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ش��اید بتوان با این راهکار جنبه ش��رعیت انتقال وجه از بانک به‬ ‫مشتری را در صورت بلوکه کردن بخشی از وجه تا حدی توجیه و‬ ‫تفسیر کرد اما بدیهی است تخلف بانک از مقررات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اعمال سود باالتر از نرخ سود تعیینی‪ ،‬برهم خوردن نظم و انضباط‬ ‫بازار مالی‪ ،‬پرهزینه ش��دن تس��هیالت برای مش��تری و‪ ...‬از جمله‬ ‫مسائلی است که نمی توان به راحتی از کنار ان عبور کرد‪.‬‬ ‫«بیمه نام��ه جامع مجتمع های مس��کونی»‬ ‫بیم��ه نوین ‪ ۱۱‬خرداد‪ ،‬همزمان در ش��هرهای‬ ‫زنج��ان و گ��رگان رونمایی ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی و ام��ور بین المل��ل ب��ه نقل از‬ ‫معاونت امور ش��عب‪ ،‬شبکه فروش و بازاریابی‪،‬‬ ‫در راستای گسترش خدمات بیمه ای و توسعه‬ ‫بازار‪« ،‬بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی»‬ ‫بیمه نوین به شهرهای زنجان و گرگان رسید و‬ ‫این بیمه نامه از ‪ ۱۱‬خرداد در شهرهای نام برده‬ ‫اجرایی شد‪« .‬بیمه نامه مجتمع های مسکونی»‬ ‫بیمه نوین با درک اهمیت مس��ئولیت اعضای‬ ‫هیات مدیره یا مدیران ساختمان های مسکونی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس قانون تملک‬ ‫اپارتمان ها و مس��ئولیت مدنی‪ ،‬خسا رت های‬ ‫ناش��ی از اتش س��وزی‪ ،‬تامین هزینه پزشکی‪،‬‬ ‫غرام��ت ف��وت و نق��ص عضو ناش��ی از حادثه ‬ ‫بهره ب��رداران و اس��تفاده کنندگان ب��ه دلی��ل‬ ‫خرابی اسانس��ور و همچنین هزینه پزش��کی‪،‬‬ ‫غرام��ت ف��وت و نق��ص عضو ناش��ی از حادثه‬ ‫س��رایدار‪ ،‬نظافتچی‪ ،‬نگهبان یا هر شخصی که‬ ‫برای انجام کارهای ساختمان گماشته می شود‬ ‫در هن��گام انج��ام کار‪ ،‬بر عهده مدیر یا مدیران‬ ‫ساختمان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این بیمه نامه پوشش‬ ‫ریسک های متنوعی را در قبال چنین حوادثی‬ ‫در برگرفته است‪.‬‬ ‫این محصول بیمه ای که س��ال گذشته برای‬ ‫نخس��تین بار از س��وی بیمه نوین ارائه ش��د‪،‬‬ ‫تا کنون در فاز نخست از طریق شعب شهرهای‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫کاش��ان‪ ،‬رش��ت‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬قزوین‪ ،‬ک��رج و قم‬ ‫رونمایی و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�ته رون�ق مس�کن هفت�ه ا ینده‬ ‫نهایی می شود‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن با بی��ان اینکه‬ ‫بس��ته رونق بانک مس��کن هفته اینده نهایی‬ ‫می شود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که بخشی از این‬ ‫بس��ته تا تیر وارد فاز اجرایی ش��ود‪ .‬ابوالقاسم‬ ‫رحیمی انارک��ی در گفت وگو ب��ا ایبِنا‪ ،‬درباره‬ ‫برنامه های مطرح ش��ده درباره افزایش س��هم‬ ‫مسکن از تس��هیالت بانکی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫مس��کن بیش از ‪ ۹۰‬درصد تس��هیالت خود را‬ ‫در حوزه مس��کن پرداخ��ت می کند و در این‬ ‫زمین��ه تعه��دات خود را ایفا کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع درباره س��ایر بانک ها صدق‬ ‫می کن��د و انها باید بیش��تر به این حوزه ورود‬ ‫کنند که بانک مرکزی باید این تقس��یم بندی‬ ‫را انج��ام ده��د‪ .‬رحیمی انارکی درباره بس��ته‬ ‫رونق مس��کن بانک مس��کن نیز گف��ت‪ :‬این‬ ‫موض��وع به تازگی در جلس��ه ای در وزارت راه‬ ‫مطرح ش��د و هفته اینده نهایی می شود‪ .‬این‬ ‫بس��ته می تواند بخش عرض هو تقاضا را پوشش‬ ‫دهد و نتیجه بخش باشد‪ .‬همچنین بازار رهن‬ ‫و اج��اره را در ای��ن بس��ته پوش��ش داده ایم و‬ ‫س��عی کردیم بخش هایی را ب��رای ان در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن در زمینه روند‬ ‫تصویب و زمان اجرایی ش��دن این بس��ته نیز‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی مربوط به دولت اس��ت که باید‬ ‫مصوبه هایی را بدهد‪ ،‬بخش��ی مربوط به بانک‬ ‫مرکزی و بخشی مرتبط با سازمان بورس است‪.‬‬ ‫همچنین بخشی مربوط به اصالح قوانین است‬ ‫که امیدواریم قسمتی از این بسته را تا تیرماه‬ ‫ب��ه جمع بن��دی برس��انیم‪ .‬رحیمی انارکی با‬ ‫اش��اره به وضعیت صندوق پس انداز مس��کن‬ ‫یکم یاداور ش��د‪ :‬همچنان در بخش اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت صندوق استقبال خوبی می شود‬ ‫و هفته گذش��ته باالی ‪ ۹۰۰‬مورد از تسهیالت‬ ‫اس��تفاده کرده اند‪ ،‬البته روند کاهشی بوده اما‬ ‫به نسبت رقم خوبی است‪ .‬وی در پاسخ به اینکه‬ ‫تسهیالت خرید مسکن تغییری خواهد داشت‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ای در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۹۶‬ه�زار و ‪ ۷۹۷‬نف�ر وام ازدواج‬ ‫دریافت کردند‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پلتفرمی برای‬ ‫نواوری‬ ‫در اینده‬ ‫از بزرگ ترین گردهمایی فعاالن نمایشگاهی‬ ‫صنعت نمایشگاهی تسلیم تحریم ها نشده است‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫‪ -‬ایین روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫ب��دون تردید ای��ن روز گرامی‪ ،‬ی��اداور نقش‬ ‫پررنگ و روزافزون صنعت نمایشگاهی به عنوان‬ ‫ی��ک راهبرد اساس��ی در دیپلماس��ی فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و به ویژه توس��عه اقتصادی کش��ورها‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش های بین المللی مانند یوفی و ‪Oxford‬‬ ‫‪ Economies‬نشان دهنده همبستگی و تاثیر‬ ‫مس��تقیم صنعت نمایش��گاهی بر شاخص های‬ ‫توس��عه اقتصادی مانند رشد اش��تغال و تولید‬ ‫ناخالص ملی کش��ورها اس��ت به ط��وری که در‬ ‫س��ال گذشته میالدی صنعت نمایشگاهی ‪۱۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر به تولید ناخالص ملی جهان کمک‬ ‫کرده و باعث ایجاد ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار شغل‬ ‫شده است و کش��ورهای امریکای شمالی‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫اس��یایی پاسیفیک‪ ،‬امریکای جنوبی‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫و افریقایی به ترتیب اولویت بیش��ترین سهم را‬ ‫همزمان در فعالیت های صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫توسعه اقتصادی داشته اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها در حال تبدیل ش��دن به محل‬ ‫اصل��ی تب��ادل ایده ها‪ ،‬افکار و م��راودات فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و صنایع گوناگون در سراس��ر جهان‬ ‫هس��تند و ای��ن صنع��ت ه��ر روز از جنبه ها و‬ ‫زمینه های گوناگون در حال رش��د و پیش��رفت‬ ‫است و هرساله در کش��ورها و مناطق گوناگون‬ ‫جهان شاهد رش��د این صنعت هستیم‪ ،‬اگر چه‬ ‫در برخی نقاط این رش��د بسیار چشمگیر بوده‪،‬‬ ‫ولی به طور کلی در تمام نقاط جهان این صنعت‬ ‫رو به بهبود است‪.‬‬ ‫این رش��د نه تنها ش��امل فضای نمایشگاهی‪،‬‬ ‫بلکه دربرگیرن��ده تعداد مش��ارکت کنندگان و‬ ‫بازدید کنندگان نیز بوده است‪ .‬نمایشگاه ها عالوه‬ ‫بر اینکه بهتری��ن فرصت های بازاریابی و فروش‬ ‫را ب��ه وجود می اورند‪ ،‬به عن��وان پلتفرم نواوری‬ ‫مهم تری��ن نقش را در جذب ن��واوری از طریق‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری دارن��د و با ایجاد ارزش‬ ‫نواورانه و خلق ارزش مش��ترک بین ذی نفعان‪،‬‬ ‫عوامل بازیگر در اکوسیستم کارافرینی را به هم‬ ‫وصل کرده و با ایجاد هم افزایی بین این عوامل‪،‬‬ ‫نواوری و رشد را در اکوسیستم های کارافرینی‬ ‫به ارمغان می اورند‪.‬‬ ‫بنابراین امروز ش��رکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران به واس��طه‬ ‫رویکرد جدید و نواورانه س��عی دارد با پرداختن‬ ‫ب��ه موضوع های ام��وزش و پژوهش‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از ن��واوری و فناوری ه��ای جدی��د در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها؛ مانند دیجیتالی��زه کردن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی و برپایی نمایشگاه های تقاضامحور‬ ‫و ب��ا رویک��رد ن��واوری ب��از نق��ش خوی��ش را‬ ‫در توس��عه تولی��د مل��ی و کارافرینی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬برند س��ازی و دس��تیابی ب��ه بازارهای‬ ‫منطق��ه ای و بین المللی بیش از بیش پر رنگ تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬در س��ال پی��ش رو به دلی��ل‬ ‫نام گذاری هوش��مندانه سال ‪ ۹۸‬با عنوان «رونق‬ ‫تولید» ازس��وی رهبر معظ��م انقالب و موقعیت‬ ‫اقتصادی کشور عزیزمان در شرایط تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬جایگاه صنعت نمایش��گاهی را افزون تر‬ ‫از گذشته حساس و مهم کرده است‪ .‬بدون شک‬ ‫در این شرایط که تحریم های ظالمانه بر اقتصاد‬ ‫کشور اعمال می ش��ود از ظرفیت بزرگ صنعت‬ ‫نمایشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای‬ ‫معرف��ی کاال و خدم��ات در بازاره��ای ه��دف‬ ‫صادراتی بهره وافر را خواهیم برد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت موفقیت در این مس��یر؛ ارتباط‬ ‫مس��تمر هم��ه نهاده��ای خارج��ی و داخل��ی‬ ‫نمایش��گاهی مانن��د یوف��ی‪ ،BIE ،‬انجمن ه��ا‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ا‪ ،‬اصن��اف‪ ،‬اتاق ه��ای بازرگان��ی‪،‬‬ ‫س��ایت داران نمایشگاهی و س��ایر سازمان های‬ ‫مرتب��ط را می طلب��د و م��ا فع��االن صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی این پیام را به جامعه جهانی و دنیا‬ ‫مخابره می کنیم که باوجود تمامی نامالیمات و‬ ‫مانع تراشی های دشمنان نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬صنعت نمایشگاهی ایران بسیار‬ ‫پویا و زنده است‪.‬‬ ‫در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات و مساعی‬ ‫ارزش��مند تالشگران عرصه صنعت نمایشگاهی‪،‬‬ ‫فرارس��یدن روز جهانی صنعت نمایشگاهی را به‬ ‫همه فعاالن این صنعت به ویژه صاحبان صنایع‪،‬‬ ‫بازرگان��ان‪ ،‬صادرکنندگان‪ ،‬مجریان‪ ،‬تش��کل ها‬ ‫و اتحادیه ه��ای صنف��ی‪ ،‬دارندگان س��ایت های‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬همکاران سختکوش و گرامی مان‬ ‫در شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و همه کس��انی که به‬ ‫پیش��رفت این صنعت و رونق اقتصاد و بازرگانی‬ ‫کش��ور کم��ک می کنن��د صمیمان��ه تبری��ک‬ ‫می گویم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاهرخ مدرس‬ ‫محمدجواد قنبری‬ ‫علی مرادی‬ ‫علی ابراهیم زاده‬ ‫روز گذش��ته ب��ا حض��ور برخ��ی از فع��االن صنعت‬ ‫نمایشگاهی کش��ور‪ ،‬ایین ویژه بزرگداشت روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها در س��ایت بین المللی تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران در این روز گرد هم‬ ‫امدند تا برای س��ومین س��ال متوالی ضمن تازه کردن‬ ‫دیدار با همکاران خود‪ ،‬برنامه های مربوط به اینده این‬ ‫صنعت در ‪ ۳‬عرصه برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫مدیریت سایت های نمایش��گاهی و غرفه سازی را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬فعاالن صنعت نمایشگاهی در سراسر جهان این‬ ‫روز مهم را جش��ن می گیرند‪ .‬در ایران نیز تش��کل های‬ ‫فع��ال در امر برپایی رویدادهای سراس��ر کش��ور‪ ،‬چند‬ ‫سالی اس��ت در خرداد ماه دور هم جمع می شوند و به‬ ‫بیان نظرها و ایده های خود برای بهتر شدن شرایط این‬ ‫صنعت می پردازند‪ .‬درحال حاضر‪ ۱۸۰ ،‬کشور در عرصه‬ ‫نمایشگاهی فعال هستند و این صنعت به طور مستقیم‬ ‫ساالنه ‪ ۱۴۰‬میلیارد دالر درامدزایی برای این کشورها‬ ‫ب��ه هم��راه دارد‪ .‬بازدید بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در‬ ‫سطح جهان از نمایش��گاه های گوناگون نشان می دهد‬ ‫این صنعت جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کرده است و‬ ‫روند رو به رشد خود را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در ایین جش��ن روز جهانی نمایش��گاه ها‪ ،‬مدیران و‬ ‫افراد این حوزه از جمله مدیرعامل نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران‪ ،‬معاون امور نمایش��گاهی کش��ور‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران و عضوهیات مدیره‬ ‫انجمن و مبتک��ر ایده روز جهانی نمایش��گاه ها حضور‬ ‫داش��تند و در زمینه صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬مشکالت و‬ ‫معضالت و اینده پیش رو این صنعت سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه تهران در روز جهانی نمایشگاه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نیاز به هم��کاری و همدلی اعضای صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در تمامی جنبه های داریم‪ .‬اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫و طرح رجیستری از جمله کارهای بزرگ و مهم پیش‬ ‫رو در این صنعت است که همکاری تمامی فعاالن این‬ ‫عرص��ه را می طلبد‪ .‬بهمن حس��ین زاده در روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬نخست درباره ش��ناخت حوزه نمایشگاه‬ ‫به عنوان ی��ک صنعت گفت‪ :‬یکی از موارد مهمی که ما‬ ‫برای پیش��برد ان باید دست به دست هم دهیم‪ ،‬مربوط‬ ‫به تدوین الیحه و قانون شناخته شدن حوزه نمایشگاه‬ ‫به عنوان یک صنعت اس��ت که همت تمامی فعاالن این‬ ‫عرصه را می طلبد‪ .‬در صورتی که انجمن های این حوزه‬ ‫و برگزارکنندگان حضور نداش��ته باش��ند ما نیز وجود‬ ‫خارجی نخواهیم داشت‪ .‬در این مسیر باید اتحاد داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درباره مناطق س��یل زده با هم��کاری یکدیگر‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی را ب��رای اس��کان در اختیار‬ ‫هموطنان س��یل زده قرار دادیم‪ .‬از س��ویی کمک های‬ ‫انسان دوس��تانه را جمع کرده و در این راستا ‪ ۴‬کامیون‬ ‫به مناطق سیل زده ارس��ال کردیم‪ .‬به تازگی یک چادر‬ ‫نمایش��گاهی ‪ ۲۷۰۰‬متری را به استان خوزستان اهدا‬ ‫کرده ایم تا در اختیار س��یل زدگان ق��رار بگیرد‪ .‬تمامی‬ ‫این موارد نوعی همدلی بوده و انتظار این اس��ت که در‬ ‫فعالیت های صنفی و اقتصادی بزرگ کش��ور نیز با هم‬ ‫همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش تمدن و فرهنگ ایران‬ ‫وی درب��اره اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬و اقدام ه��ای پیش رو در‬ ‫حوزه نمایش��گاه اظهار کرد‪ :‬یک��ی از برنامه های بزرگ‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوحه اس��ت‪ .‬ب��رای این‬ ‫اکس��پو در بهترین مکان‪ ،‬فضای��ی افزون بر ‪ ۲۰۱۴‬متر‬ ‫در اختیار جمهوری اس�لامی ایران قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫مذاک��رات خوبی را در این زمینه انجام داده و مس��ابقه‬ ‫طراحی بدون حاش��یه ای را برگ��زار کرده ایم‪ .‬به تازگی‬ ‫‪ ۱۰‬ش��رکت ک��ه ماکت های��ی در این زمینه س��اخته‬ ‫بودند در حضور اس��تادان برجس��ته دانشکده هنرهای‬ ‫زیبای تهران‪ ،‬دانش��کده هنر اس�لامی تبریز و اصفهان‬ ‫طرح ه��ای خود را به نمایش گذاش��تند ک��ه در نهایت‬ ‫‪ ۳‬طرح برتر انتخاب ش��د‪ .‬امیدوارم ب��ا حضور فعاالنی‬ ‫از تمامی اس��تان ها بتوانیم به طور چش��مگیر در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬فعالیت داش��ته باشیم و تمدن و فرهنگ ایرانی‬ ‫امس��ال سومین س��الی اس��ت که این افتخار را داریم با همکاری ‪۳‬‬ ‫تشکل مرتبط در صنعت نمایشگاهی و شرکت سهامی نمایشگاه ها‪ ،‬روز‬ ‫جهانی نمایشگاه ها را جشن بگیریم‬ ‫را به تمامی جهان نشان دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رجیستری صنعت نمایشگاهی‬ ‫حس��ین زاده درب��اره ط��رح رجیس��تری صنع��ت‬ ‫نمایشگاهی گفت‪ :‬یکی از برنامه هایی که امسال شروع‬ ‫کردیم‪ ،‬مربوط به طرح رجیستری است‪ .‬در این زمینه‬ ‫از خانواده صنعت نمایش��گاهی می خواه��م اقدام های‬ ‫الزم را انج��ام دهند‪ .‬رجیس��تری در کش��ورهای دیگر‬ ‫جهان اجرا می ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه در کشور ما به طور‬ ‫دیجیتالی نیس��ت‪ .‬صنعت نمایش��گاهی جهان در حال‬ ‫گام برداش��تن به سمت اس��تفاده از فناوری های جدید‬ ‫و دیجیتالی ش��دن اس��ت‪ .‬ما نباید در این عرصه عقب‬ ‫بیفتی��م‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح رجیس��تری را باید با همکاری‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی انجام دهیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫به همکاران دس��تورهای الزم داده ش��ده ت��ا کارهای‬ ‫الزم را انج��ام دهند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬باید ثبت نام ها به طور‬ ‫دیجیتالی در سایت ها انجام شود و غرفه داران را نیز باید‬ ‫مجاب کنیم که رجیس��تر شوند‪ .‬در نهایت متخصصانی‬ ‫که از نمایشگاه ها بازدید می کنند باید در برقراری طرح‬ ‫رجیستری به صنعت نمایشگاهی کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق شهرافتاب‬ ‫وی اش��اره ای به سایت ش��هرافتاب نیز کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که با شهردار مطرح کردیم مربوط به‬ ‫سایت ش��هر افتاب است که هنوز موفقیت های الزم را‬ ‫کس��ب نکرده که دالیل گوناگونی دارد‪ .‬ما برنامه ریزی‬ ‫کردیم که به توافق هایی دست پیدا کنیم و شهرافتاب‬ ‫نیز فعال شود چراکه سرمایه گذاری های زیادی در این‬ ‫س��ایت انجام شده اس��ت‪ .‬مردم تهران در شهرافتاب و‬ ‫از طریق ش��هرداری س��رمایه گذاری کرده اند؛ بنابراین‬ ‫م��ا وظیف��ه خود می دانیم ب��ه این عرصه وارد ش��ویم‪.‬‬ ‫امیدواریم شهر افتاب نیز در اینده رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صاحب اصلی ایده‬ ‫مبتک��ر ای��ده روز جهان��ی نمایش��گاه ها گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر صاحب اصلی ایده روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫را کشور ایران و نمایشگاه بین المللی تهران می دانم‪.‬‬ ‫ش��اهرخ م��درس در حاش��یه جش��ن روز جهان��ی‬ ‫نمایش��گاه ها درب��اره کیفی��ت برگ��زاری این جش��ن‬ ‫اظهارکرد‪ :‬جش��ن خوبی بود‪ ،‬البته اگ��ر امکان حضور‬ ‫مقاماتی از یوفی و برگزارکنندگان نمایشگاه های بزرگ‬ ‫جه��ان در س��ال های اینده فراهم ش��ود‪ ،‬ای��ن رویداد‬ ‫جامع تر خواهد شد‪ .‬مبتکر ایده روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫با اش��اره به ارائه خود به زبان انگلیس��ی در این رویداد‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ای��ن ارائه در جش��ن روز جهان��ی صنعت‬ ‫نمایشگاهی در تمام جهان پخش خواهد شد که نشان‬ ‫از ق��درت ایران به ویژه نمایش��گاه بین المللی تهران در‬ ‫برگزاری چنین رویداد مهمی دارد‪.‬‬ ‫م��درس درباره محور س��خنان خ��ود در این رویداد‬ ‫بین الملل��ی اف��زود‪ :‬مح��ور س��خنرانی م��ن چرای��ی‬ ‫ش��کل گیری ای��ده روز جهانی نمایش��گاه ها و ضرورت‬ ‫نام گذاری یک روز به نام روز جهانی نمایش��گاه ها است‪.‬‬ ‫اینکه صنعت نمایش��گاهی به سایر صنایع در روزهایی‬ ‫که به نام شان ثبت شده است‪ ،‬خدمات ارائه می دهد اما‬ ‫خود فاقد روزی در تقویم است‪.‬‬ ‫مبتکر ایده روز جهانی نمایش��گاه ها به کتابی که در‬ ‫س��ال ‪۱۳۹۱‬درباره صنعت نمایشگاهی به رشته تحریر‬ ‫دراورده‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این کتاب را به یوفی ارسال‬ ‫کردم و در س��ال ‪ 1394‬نیز پیش��نهاد م��ن درباره روز‬ ‫جهانی نمایشگاه ها به تایید یوفی رسید‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬خرداد س��ال ‪ 96‬جش��نی برگزار شد که از من نیز‬ ‫در ان جش��ن قدردانی ش��د‪ .‬در ان جشن افتخار ایده‬ ‫روز جهانی نمایش��گاه ها را به جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تقدیم کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹با همفکری تصمیم گیری کنیم‬ ‫معاون امور نمایش��گاهی کش��ور درب��اره این صنعت‬ ‫گفت‪ :‬حضور ایران در نمایش��گاه جهانی نش��ان دهنده‬ ‫فع��ال بودن ایران در این حوزه اس��ت و اینکه تس��لیم‬ ‫تحریم ها نشده ایم‪.‬‬ ‫محمدجواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫درب��اره وضعی��ت صنعت نمایش��گاهی گف��ت‪ :‬درباره‬ ‫مس��ائل مربوط به صنعت نمایشگاهی باید با هم فکری‬ ‫تصمیم گیری کنیم‪ .‬در این زمینه‪ ،‬تقویم نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫ارتقای فعالیت ها و س��ایت ها و رس��اندن انها به سطح‬ ‫اس��تانداردهای باالت��ر از اهمی��ت زی��ادی برخ��وردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫و تخصصی ‪ ،‬ش��ناخت هرچه بیش��تر جامع��ه اقتصادی‬ ‫و تجاری کش��ور نس��بت به فعالیت های نمایشگاهی و‬ ‫بس��یاری از موارد دیگر‪ ،‬اتفاق های خوبی اس��ت که در‬ ‫س��الیان گذشته ش��کل گرفته و امیدواریم این موضوع‬ ‫بتوان��د در س��ال های بعد ب��ا یک نگرش مناس��ب تر و‬ ‫خارج از فضاهای خاصی که وجود دارد‪ ،‬دس��تاوردهای‬ ‫بااهمیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در نمایشگاه های جهانی‬ ‫قنبری درباره فعالیت صنعت نمایشگاهی در شرایط‬ ‫تحریم گفت‪ :‬م��ا درحال حاضر در فض��ای تحریم قرار‬ ‫داری��م و اینکه صنعت نمایش��گاهی توانس��ته تس��لیم‬ ‫نش��ود و با قدرت بجنگ��د و بتواند ص��دای ایران را به‬ ‫جهانیان برساند‪ ،‬موفقیت به شمار می رود‪ .‬زمانی که ما‬ ‫در نمایش��گاه جهانی حضور پیدا می کنیم نشان دهنده‬ ‫این است که ما همچنان فعال هستیم و در عرصه های‬ ‫اقتصادی حضور داریم‪ .‬فکر می کنم جش��ن روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها اتف��اق بس��یار خوبی اس��ت ک��ه باید در‬ ‫سال های اینده به طور گسترده تر داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ هدف اصلی صنعت نمایشگاهی‬ ‫رئیس انجمن برگزارکنندگان ایران اظهارکرد‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با توجه به شعاری که امسال دارد‪ ،‬کمک‬ ‫ش��ایانی به اشتغالزایی پایدار و رونق تولید می کند‪ .‬این‬ ‫امر با توجه به مش��کالت امروز اقتصاد کش��ور می تواند‬ ‫بسیار اثربخش باشد‪.‬‬ ‫علی مرادی در حاشیه جشن روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬در گام نخس��ت این روز‬ ‫را به همه دس��ت اندرکاران صنعت نمایشگاهی تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬امس��ال سومین سالی اس��ت که این افتخار‬ ‫را داری��م تا ب��ا همکاری ‪ ۳‬تش��کل مرتب��ط در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی و ش��رکت سهامی نمایشگاه ها این‬ ‫روز را جش��ن بگیری��م‪ .‬مرادی ادامه داد‪ :‬در دو س��ال‬ ‫گذش��ته تالش هایی انجام ش��د تا اهداف نمایشگاهی‬ ‫ک��ه از پیش برنامه ریزی ش��ده بود را جل��و ببریم و تا‬ ‫ح��دی هم موفق بودیم اما تحریم ها مانع از پیش��رفت‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از برنامه های ما ش��د و در هر صورت‬ ‫در تالش��یم ان بخش ه��ا را نیز به جل��و هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬صنعت نمایش��گاهی با توجه به شعاری‬ ‫که امس��ال دارد‪ ،‬کمک ش��ایانی به اشتغالزایی پایدار و‬ ‫رونق تولید می کند‪ .‬این امر با توجه به مش��کالت امروز‬ ‫اقتصادی می تواند بسیار اثربخش باشد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫برگزارکنندگان ایران در پایان گفت‪ :‬به جرات می توان‬ ‫گف��ت اگر صنعت نمایش��گاهی در کن��ار صنایع تولید‬ ‫کش��ورمان نبود هرگز نمی توانس��تیم به اهداف مان در‬ ‫حوزه صادرات و توسعه تجارت برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار مثبت برگزاری‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن برگزارکنن��دگان‬ ‫نمایشگاه های ایران درباره تاثیر روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫بر کیفی��ت برگزاری نمایش��گاه ها اظهار ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬برگ��زاری روز جهانی صنعت نمایش��گاهی به ما‬ ‫کم��ک ک��رده بتوانیم توج��ه اهالی صنعت نمایش��گاه‬ ‫به ویژه برگزارکنندگان را بیش��تر به سمت این صنعت‬ ‫سوق دهیم‪ .‬علی ابراهیم زاده گفت‪ :‬روز جهانی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی روزی است که اهالی این صنعت زیر یک‬ ‫س��قف در کنار یکدیگر جمع می شوند و مواردی که به‬ ‫ارتق��ای این صنعت کمک می کند را مطرح و بررس��ی‬ ‫می کنند‪ .‬ابراهیم زاده ابراز امیدواری کرد در س��ال های‬ ‫اینده ضمن بزرگداشت چنین روزی بتوانند با برگزاری‬ ‫برنامه ه��ای جانبی در حاش��یه این رویداد به بررس��ی‬ ‫عمیق تر مس��ائل مربوط به این صنعت بپردازند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران‬ ‫با اشاره به ش��عار روز جهانی نمایش��گاه یعنی «پیوند‬ ‫ایده ها برای فردایی بهتر» افزود‪ :‬صنعت نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫صنعتی گروهی است و نیاز به خرد جمعی و مشارکت‬ ‫عمومی دارد‪ .‬همه س��ازمان ها و مراکزی که می توانند‬ ‫به رونق این صنعت کمک کنند باید مش��ارکت داشته‬ ‫باش��ند تا بتوانیم در صنعت نمایشگاهی گام های مفید‬ ‫و موث��ری برداری��م‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگا ها‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت و‬ ‫تمام فعاالن صنعت نمایشگاهی برای برداشتن گام های‬ ‫موثر در این ح��وزه عالقه مند به مش��ارکت با یکدیگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این مش��ارکت ها جای خرسندی دارد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار است که توجه ویژه ای به این صنعت‬ ‫می ش��ود و همه اعضای این صنعت عالقه مند به کمک‬ ‫موثر برای ارتقای ان هستند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی صادرات فوالد هرمزگان در سال جدید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد‬ ‫بعد از انقالب‪ ،‬در کنار خلیج نیلگون همیش��ه فارس در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۹۵‬هکتار در ‪ ۱۳‬کیلومتری غرب شهر بندرعباس‬ ‫و در منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫اس��ت که با وجود این شرکت اس��تان هرمزگان به قطب سوم‬ ‫فوالد کش��ور تبدیل می شود‪ .‬ش��رکت فوالد هرمزگان دارای‬ ‫ظرفیت اس��می ‪ ۱.۵‬میلیون تن تختال(اس��لب) به ضخامت‬ ‫‪ ۲۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬میلیمت��ر‪ ،‬عرض ‪ ۹۰۰‬ت��ا ‪۲۰۰۰‬میلیمتر و طول‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیمتر اس��ت‪ .‬همچنین این شرکت قادر‬ ‫ب��ه تولید محصوالت میانی ازجمله ی��ک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫تن اهن اس��فنجی در سال‪ ۹۰ ،‬هزار تن اهک در سال‪۷۵۰۰ ،‬‬ ‫نرمال مترمکعب اکسیژن بر ساعت‪ ۱۸۰۰۰ ،‬نرمال مترمکعب‬ ‫بر س��اعت نیتروژن و ‪ ۱۲۰‬نرمال مترمکعب بر س��اعت ارگون‬ ‫است‪ .‬تختال های تولیدی این شرکت در خط نورد گرم به طور‬ ‫عمده برای کاربری پروفیل سازی‪ ،‬لوله های اب‪ ،‬نفت و مخازن‬ ‫در فشار و قطعات سنگین فوالدی مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫و ورق ه��ای تولیدی در نورد س��رد جهت کارب��ری ورق بدنه‬ ‫خودرو‪ ،‬بدنه لوازم خانگی ازجمله یخچال‪ ،‬بخاری و همچنین‬ ‫کاربردهای ویژه مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه است‪.‬‬ ‫این شرکت فوالدی توانس��ته است در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داش��ته باشد و رش��د ‪۹۶‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته برای خود رقم بزند‪ .‬این مطلب‬ ‫را ف��رزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل ف��والد هرم��زگان در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان کرد که در ادامه مش��روح ای��ن گفت وگو را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد هرمزگان چه برنامه هایی برای سال‬ ‫جدید دارد؟‬ ‫امسال قرار است به تولید یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن تختال‬ ‫برسیم که ‪ ۹۶۰‬هزار تن ان را به صادرات و ‪ ۵۴۰‬هزار تن را نیز‬ ‫به بازار داخل اختصاص می دهیم‪ .‬در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال ‪۹۸‬‬ ‫فوالد هرمزگان موفق شده ‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داشته باشد که‬ ‫از ای��ن میزان ‪۱۵۶‬ه��زار تن به بازار صادرات و ‪ ۱۵۴‬هزار تن به‬ ‫بازار داخل اختصاص یافته اس��ت‪ .‬بر اساس برنامه ریزی انجام‬ ‫شده اهداف موردنظر در این ‪ ۲‬ماه محقق شده است‪ .‬اگر ‪۲‬ماه‬ ‫امس��ال را با سال گذشته مقایس��ه کنیم‪ ،‬در بازار داخل ‪۲۵۸‬‬ ‫درص��د و در بازار ص��ادرات ‪۳۵‬درصد و درمجموع با ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫رشد در فوالد هرمزگان روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�ا وج�ود تحریم ه�ای امریکا‪ ،‬مش�تری های‬ ‫صادراتی قب�ل خود را دارید یا مش�تری های جدیدی‬ ‫پیدا کرده اید؟‬ ‫برخی مشتری های قبلی همچنان مشتری های ما هستند‪،‬‬ ‫البت��ه به دنبال بازارهای جدید نیز هس��تیم‪ .‬ش��رایط تولید تا‬ ‫اندازه ای مش��کل ش��ده اما تالش ما این است که به تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن برس��یم و هم بازارهای قبل را داش��ته‬ ‫باش��یم و هم بازارهای جدید را رصد کنیم‪ .‬البته مشکالتی در‬ ‫زمین��ه تولید وج��ود دارد اما تمام تالش ما این اس��ت که این‬ ‫مش��کالت در روند تولید تاثیرگذار نباش��د و حتی قرار اس��ت‬ ‫عملکردی بهتر از سال ‪ ۹۷‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €در تامین مواد اولیه کارخانه مشکلی ندارید؟‬ ‫م��واد اولیه ما در فوالد هرمزگان گندله اس��ت و این مواد را‬ ‫از ب��ازار داخل و معادن کش��ور تامین می کنی��م اما از انجا که‬ ‫کارخانه ه��ای گندله مجوز ص��ادرات دارند و اقدام به صادرات‬ ‫می کنند‪ ،‬کارخانه هایی ک��ه گندله نیاز دارند برای تامین نیاز‬ ‫خود دچار مشکل شده اند‪.‬‬ ‫€ €ایا تامین نیاز گندله ب�رای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در اولوی�ت قرار ن�دارد یا گندله در ب�ورس کاال عرضه‬ ‫نمی شود؟‬ ‫از انج��ا که کارخانه های معادن مجوز صادرات دارند‪ ،‬تامین‬ ‫گندله برای واحدهای تولیدی دچار مش��کل شده و با توجه به‬ ‫اینکه نرخ جهانی گندله افزایش یافته اس��ت‪ ،‬واحدهای تولید‬ ‫گندله ترجیح می دهند صادرات داش��ته باشند‪ .‬صادرات هم‬ ‫ارزاوری خوب��ی به هم��راه دارد‪ .‬در ب��ورس کاال گندله عرضه‬ ‫نمی شود اما در کل تامین داخل باید جزو اولویت ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫چراک��ه برخی کارخانه ها که گندله نیاز دارند تامین مواد اولیه‬ ‫برای ش��ان حیاتی است زیرا اگر دچار مش��کل شوند‪ ،‬بخشی‬ ‫از نیروی انس��انی بیکار خواهد ش��د و کارخانه دچار مش��کل‬ ‫می شود‪ .‬البته ما با همکاری معادن در حال کار هستیم و مواد‬ ‫اولیه خود را در داخل تامین می کنیم‪.‬‬ ‫€ €تیر فصل برگزاری مجمع س�االنه فوالد هرمزگان‬ ‫است‪ ،‬برای سهامداران خود چه خبر خوشی دارید؟‬ ‫فوالد هرمزگان به دنبال افزایش س��رمایه خود اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اهداف خود را در س��ال ‪ ۹۷‬محقق ک��رده و افزایش‬ ‫س��رمایه نیز ناش��ی از این سود اس��ت‪ ،‬البته ما قصد داریم این‬ ‫س��ود را ‪ ۲‬برابر کنیم‪ .‬این افزایش س��رمایه شرکت درحقیقت‬ ‫ناشی از سود انباشته است‪.‬‬ ‫€ €چه برنام ه توسعه ای برای فوالد هرمزگان دارید؟‬ ‫م��ا در حال پیگی��ری برنامه های توس��عه ای ش��رکت نیز‬ ‫هس��تیم‪ .‬تا پیش از تحریم ها برای برنامه توسعه ای شرکت نیز‬ ‫فاینانس خارجی گرفته بودیم اما بعد از تحریم ها دچار مشکل‬ ‫شدیم که هم اکنون در حال پیگیری این برنامه از طریق منابع‬ ‫دیگر هستیم‪.‬‬ ‫€ €این�ده صنعت فوالد اس�تان هرم�زگان را چگونه‬ ‫می بینید؟‬ ‫واحده��ای فوالد به طور معمول در کنار اب و دریا س��اخته‬ ‫می شوند تا مسائل محیط زیستی و تامین اب را بهتر مدیریت‬ ‫کنن��د‪ .‬با توجه به اینکه در افق‪ ۱۴۰۴‬باید به تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در س��طح کشور برس��یم‪ ،‬بهترین مکان برای توسعه های‬ ‫فوالد کش��ور کنار دریا اس��ت و یکی از بهتری��ن مکان ها برای‬ ‫توسعه صنعت فوالد ایران‪ ،‬اس��تان هرمزگان خواهد بود‪ .‬این‬ ‫اس��تان ظرفیت ها و زیرس��اخت هایی چون تامین اب و گاز و‬ ‫اب ش��یرین کن و‪ ...‬را دارد و منطق ه ویژ ه اقتصادی مناس��بی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو برنامه ریزی شده ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در این‬ ‫اس��تان تولید ش��ود و حتی معتقدیم بیش��تر از این میزان نیز‬ ‫ظرفیت تولید دارد‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنعت فوالد را برای امس�ال و با توجه به‬ ‫تحریم ها چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫صنع��ت فوالد با توج��ه به اینکه پس از نفت و پتروش��یمی‬ ‫در پیش��انی تحریم ها قرار گرفته‪ ،‬همواره مورد رصد است که‬ ‫همین موضوع مش��کالتی را برای ای��ن صنعت ایجاد می کند‬ ‫ام��ا جدای این مس��ائل خارج��ی‪ ،‬موضوعی ک��ه می تواند به‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فوالد کم��ک کند‪ ،‬قوانین‬ ‫داخلی اس��ت که باید به سمت قوانین سهل انگارانه تری پیش‬ ‫ب��رود تا تولیدکنندگان بتوانند از این پیچ ها به س�لامت عبور‬ ‫کنن��د‪ .‬به عبارت دیگر نباید با قوانین داخلی پیچیده ش��رایط‬ ‫تحریم را برای تولیدکننده س��خت تر کنیم یا انچه در کمرگ‬ ‫اس��ت اگر مواد اولیه کارخانه ها است را باید ازاد کنیم تا کارها‬ ‫راحت تر ش��ود و صادرات هم با روند بهتری انجام شود که این‬ ‫امر سبب ارزاوری بیشتر برای کشور می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د برای صادرات باید مش��وق های صادراتی‬ ‫بیش��تری درنظر گرفته ش��ود‪ .‬در مقابل واردات مواد اولیه به‬ ‫کش��ور نیز تس��هیل ش��ود چون اگر تولیدکننده یک کاال را با‬ ‫هزاران دردسر وارد کشور کند اما همان کاال در مبادی ورودی‬ ‫کش��ور و در گمرک گرفتار ش��ود‪ ،‬کار برای تولیدکننده بسیار‬ ‫مش��کل خواهد شد‪ .‬از این رو باید شرایط را برای تولید اسان تر‬ ‫کرد‪ .‬باید با قوانین س��اده کمک کرد تا از این شرایط بحرانی به‬ ‫سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫اگر ‪۲‬ماه امسال‬ ‫را با سال گذشته‬ ‫مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫در بازار داخل‬ ‫‪ ۲۵۸‬درصد و در‬ ‫بازار صادرات‬ ‫‪۳۵‬درصد و‬ ‫درمجموع با ‪۹۶‬‬ ‫درصد رشد در‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫روبه رو بوده ایم‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬هر چند المان از جمله کشورهای داعیه دار تالش‬ ‫برای کاهش گرمایش زمین اس��ت و در همی��ن زمینه تالش بر کاهش‬ ‫سوخت زغال سنگ دارد اما همچنان در تامین بیش از ‪ ۲۰‬درصد سوخت‬ ‫موردنی��از برای تولید برق‪ ،‬از این کانی اس��تفاده می کند و مصرف زغال‬ ‫سنگ نسبت به دیگر منابع تولید انرژی بیشتر است‪ .‬این کشور به تازگی‬ ‫یکی از معادن متروک زغال سنگ را به دریاچه ای مصنوعی تبدیل کرده‬ ‫که از جمله اقدامات چشمگیر ان در کاهش اسیب های برامده از مصرف‬ ‫زغال س��نگ بر محیط زیست‪ ،‬به شمار می اید‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از دویچه ول��ه‪ ،‬یک معدن زغال س��نگ در المان به دریاچه ای مصنوعی‬ ‫تبدیل ش��ده و تابستان امس��ال از ان بهره برداری می شود‪ .‬هدف اصلی‬ ‫این پروژه بزرگ زیس��ت محیطی‪ ،‬ایج��اد بزرگ ترین دریاچه مصنوعی‬ ‫در اروپ��ا عنوان ش��ده که به وس��یله ان‪ ،‬یک منطقه صنعت��ی را به یک‬ ‫مکان گردش��گری تبدیل می کند‪ .‬البته در یک نمای کلی از این دریاچه‬ ‫بزرگ‪ ،‬کمترین نش��انه ای از یک معدن زغال س��نگ و انچه پیش از این‬ ‫در ان انجام ش��ده‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬منطقه ای که این معدن زغال سنگ در‬ ‫ان قرار گرفته‪ ،‬در گذش��ته یک منطقه صنعتی ب��وده که هزاران کارگر‬ ‫در ان مش��غول به کار بودند‪ .‬این پروژه بزرگ زیس��ت محیطی با هدف‬ ‫پاکس��ازی منطقه ای به نام «لوس��اتیا» اجرا شده اس��ت؛ منطقه ای که‬ ‫پیش تر تامین کننده اصلی س��وخت خانه ها و مراکز صنعتی المان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاترین وینکلر‪ ،‬رئیس انجمن گردشگری دریاچه لوساتیا در این‬ ‫باره می گوید‪ :‬در این منطقه پیش تر زغال سنگ از الیه های بسیار عمیق‬ ‫زمین اس��تخراج می شده است‪ .‬ایده ایجاد این دریاچه‪ ،‬ابتدا بسیار بعید‬ ‫به نظر می رس��ید اما در ‪ ۲‬دهه گذش��ته در این منطقه ‪ ۲۶‬دریاچه شکل‬ ‫گرفته که با ‪ ۱۳‬کانال به هم متصل شده اند و به شکل گیری یک دریاچه‬ ‫بزرگ انجامیده است‪ .‬یک مس��یر دوچرخه سواری به طول صدها مایل‬ ‫نیز در حوالی این دریاچه شکل گرفت و این منطقه حاال نه با زغال سنگ‬ ‫بلکه با اس��تفاده از توربین های بادی و خورشیدی‪ ،‬انرژی خود را تامین‬ ‫می کند‪ .‬یویی اس��تین هوبر‪ ،‬سخنگوی شرکت معادن مرکزی المان در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬این پروژه یک کار منحصر به فرد به ش��مار می اید‪ .‬ما‬ ‫در این منطقه ‪ ۲۵‬هزار هکتار چش��م انداز ابی ایجاد کردیم‪ .‬فضای سبز‬ ‫این دریاچه در منطقه لوساتیا را می توان بزرگ ترین چشم انداز بازسازی‬ ‫ش��ده در اروپا معرفی کرد و شرکت معادن مرکزی المان ‪ ۱۲.۵‬میلیارد‬ ‫از انرژی تجدیدپذیر و پشتیبانی از توسعه پایدار در سطح جهانی است و‬ ‫دولت این کشور فعالیت ها برای کاهش انتشار و تولید گازهای گلخانه ای‬ ‫را اغاز کرده اما این کش��ور باالترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای در‬ ‫اتحادیه اروپا تا سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) را داشته است‪.‬‬ ‫در کن��ار اینها المان همچنان یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان زغال‬ ‫قهوه ای (لیگنیت) در جهان به ش��مار می اید‪ .‬این کشور همراه با یونان‪،‬‬ ‫لهس��تان و جمهوری چک‪ ،‬بیش از یک سوم تولید جهانی لیگنیت را به‬ ‫خود اختصاص داده و این ماده در بخش گس��ترده ای از غرب و شرق این‬ ‫کشور استخراج می شود‪.‬‬ ‫کارنامه صادرات شمش فوالد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫صادرات شمش فوالدی (بیلت ‪ -‬بلوم و اسلب)‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬به ‪۳۹۲‬هزار تن رسید و در مقایسه‬ ‫با عملکرد ماه مش��ابه سال گذشته که ‪ ۴۹۵‬هزار‬ ‫تن بود‪ ،‬کاهش ‪۲۱‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کارنامه صادرات شمش فوالد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول های اماری مورد بررسی‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گویای ان است‬ ‫که در فروردین سال جاری تولید «بیلت ‪ -‬بلوم»‬ ‫و «اس��لب» به ترتیب ‪ ۹‬و ‪ ۴۱‬درصد نس��بت به‬ ‫ماه مشابه در سال گذشته کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫صادرات بیلت و بلوم فروردین سال جاری ‪۲۸۴‬‬ ‫هزار تن و اسلب ‪ ۱۰۸‬هزار تن ثبت شد‪ ،‬درحالی‬ ‫که س��ال گذش��ته این رقم های به ترتیب ‪ ۳۱۱‬و‬ ‫‪۱۸۴‬هزار تن گزارش شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کل تولی��دات ف��والدی صادرات��ی‬ ‫(مقاطع تخت و طویل فوالدی) در نخس��تین ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰۹‬هزار تن رس��ید که نسبت به‬ ‫‪ ۱۱۹‬ه��زار تن عملکرد فروردی��ن ‪ ۹۷‬کاهش ‪۸‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫مجم��وع مقاطع تخت ف��والدی صادراتی (ورق‬ ‫گرم‪ ،‬س��رد و پوشش��دار) در فروردین امسال ‪۳۲‬‬ ‫هزارتن بود که در مقایسه با ‪ ۵۳‬هزار تن عملکرد‬ ‫م��اه مش��ابه ‪ ۹۷‬کاه��ش ‪ ۴۰‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای یاد ش��ده گویای ان اس��ت‬ ‫ک��ه ص��ادرات ورق گرم در فروردی��ن ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫کاهش را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬صادرات ورق س��رد با رقم یک هزار تنی‬ ‫عملکرد مشابه با فروردین ‪ ۹۷‬دارد و بدون تغییر‬ ‫ماند و در زمینه ورق پوششدار رشد ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫با رقم ‪۲‬هزار تن در مقایس��ه با عملکرد فروردین‬ ‫‪ ۹۷‬ثبت شد‪.‬‬ ‫امارهای انجمن یاد ش��ده حاکی است‪ ،‬مجموع‬ ‫مقاط��ع ف��والدی صادرات��ی (تیراه��ن‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع) در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫به ‪۷۷‬هزار تن رس��ید و رشد ‪ ۱۷‬درصدی نسبت‬ ‫ب��ه فروردین ‪ ۹۷‬که ‪ ۶۶‬هزار ت��ن صادرات انجام‬ ‫شد‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬برپایه داده های موردبررسی‪،‬‬ ‫ص��ادرات تیراه��ن درحالی که فروردین امس��ال‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د کاهش در مقایس��ه با ماه مش��ابه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬داش��ت‪ ،‬صدور میلگرد ‪ ۲۶‬درصد رشد‬ ‫یافت و صادرات نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع‬ ‫ه��م در این م��دت ‪ ۲۵‬درصد اف��ت را ثبت کرد‪.‬‬ ‫میزان صادرات تیراهن و میلگرد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫ب��ه ترتیب ب��ه ‪ ۶‬و ‪۶۸‬هزارتن رس��ید و در زمینه‬ ‫نبشی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع در مجموع ‪۳‬هزار‬ ‫تن صادرات رقم خ��ورد‪ ،‬درحالی که این رقم های‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬به ترتی��ب ‪ ۵۴ ،۸‬و ‪۴‬هزار تن ثبت‬ ‫ش��ده بود‪ .‬براب��ر امار گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬س��ال ‪ ۹۷‬درمجموع ارزش صادرات شمش‬ ‫فوالدی به عن��وان مهم ترین محص��ول صادراتی‬ ‫بخش معدنی فلزی ‪۲‬میلیارد و ‪ ۲۳۸‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه وزن ‪ ۵.۵‬میلیون تن ب��ود‪ ،‬ارزش محصوالت‬ ‫طویل فوالدی صادراتی یک میلیارد و ‪ ۲۷‬میلیون‬ ‫دالر و محصوالت تخت فوالدی هم به ارزش ‪۴۱۰‬‬ ‫میلیون دالر صادر شده بود‪.‬‬ ‫عب��ور از رکود ب��ه یقین بی��ش از انکه به‬ ‫عوامل خارجی بس��تگی داشته باشد‪ ،‬از رونق‬ ‫داخلی نشات می گیرد؛ امری که هدف گذاری‬ ‫میان م��دت و بلندمدت و درای��ت و عملکرد‬ ‫دولتمردان در بخش های مختلف را می طلبد‪.‬‬ ‫به یقین از یک سو باید موانع کسب و کار در‬ ‫بازار را ش��ناخت و از سوی دیگر موتور بخش‬ ‫خصوصی را ب��ه تحرک واداش��ت؛ این راهی‬ ‫اس��ت که می تواند بازار را ب��ه خروج از رکود‬ ‫رهنم��ون کن��د‪ .‬از انجا که توس��عه به غیر از‬ ‫بخش خصوصی و بهادادن به این بخش مسیر‬ ‫دیگری ندارد باید بیش از پیش به حمایت از‬ ‫این بخش پرداخ��ت‪ .‬به یقین صنایع مختلف‬ ‫در بخش معدن نیز اگر به ش��کل صد درصد‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شود‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫نتیجه بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��روز بیش��تر فع��االن بخ��ش خصوصی‬ ‫اعتق��اد دارند ک��ه نب��ود قوانین ش��فاف در‬ ‫حوزه مع��دن و صنایع معدنی دس��ت انها را‬ ‫برای فعالیت بیش��تر بس��ته اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫دخالت س��ازمان های مختلف و جلوگیری از‬ ‫فعالیت های اجرایی توانس��ته تع��داد زیادی‬ ‫از س��رمایه گذاران معدن��ی فع��ال در بخش‬ ‫خصوصی را دلسرد کند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫دولت باید بی��ش از پیش به بخش خصوصی‬ ‫اطمینان دهد و بخ��ش عمده ای از امور را به‬ ‫انها واگذار کند‪ .‬بی شک با ارتباطی که فعاالن‬ ‫بخش خصوصی از طری��ق اتاق های بازرگانی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانند درهای جدی��د ارتباطی را‬ ‫برای صادرات بگش��ایند و شرایط تحریم را به‬ ‫بهترین ش��کل مدیریت کنند و از این طریق‬ ‫موجب��ات عبور از رک��ود در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد فناوری‬ ‫صنعت فوالد کشور‬ ‫بومی سازی شده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در دیدار‬ ‫با رئیس دانش��گاه اصفه��ان گفت‪ ۷۵ :‬درصد‬ ‫فناوری صنعت فوالد کشور بومی سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان‬ ‫با تاکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانش��گاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از چراغ دانش می تواند‬ ‫در توس��عه فناوری و چرخ��ه تولید و اقتصاد‬ ‫کشور نقش بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در چش��م انداز و‬ ‫هدف گذاری های جدید فوالد مبارکه دستیابی‬ ‫ب��ه دانش فن��ی روز و فناوری فوالد ترس��یم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم تا ‪۵‬س��ال اینده ب��ه این هدف مهم‬ ‫و تعیین کننده برس��یم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اینکه فوالد مبارک��ه بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫فوالد کشور و خاورمیانه است خوب است ولی‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬باید از این مرحله عبور کنیم و‬ ‫صاحب فناوری شویم‪ .‬در این صورت است که‬ ‫می توانیم مجموعه کاملی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از دس��تیابی به دانش فنی تولید‬ ‫گندله و اهن اسفنجی در کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکت های‬ ‫داخلی ‪۷۵‬درصد فناوری تولید فوالد را کسب‬ ‫کرده ایم و نیاز به تالش بیش��تری اس��ت که‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬درصد فناوری بومی دسترس��ی پیدا‬ ‫کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده‬ ‫از دانش داخلی که به ویژه در دانشگاه ها تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نداری��م و این ب��رای صنعت فوالد‬ ‫کشور یک الزام است‪.‬‬ ‫در این باره طالبی‪ ،‬رئیس دانش��گاه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت دانش��گاه ها بس��یار باال است و‬ ‫شاید هم اکنون ‪۵۰‬درصد این ظرفیت استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این تجرب��ه ش��رکت های بزرگ و‬ ‫موف��ق جهان اس��ت که دانش��گاه ها را به دل‬ ‫صنع��ت برده اند‪ .‬رمز موفقی��ت در این مقوله‬ ‫این اس��ت که دانش��گاه در همکاری نزدیک‬ ‫ب��ا صنعت قرار داش��ته باش��د و در اتاق های‬ ‫فکر مش��ترک از دانش کسب ش��ده استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در پایان این نشس��ت بر‬ ‫توسعه ارتباط و همکاری های دوجانبه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و دانش��گاه اصفهان تاکید شد و‬ ‫قراردادهای همکاری در زمینه های مختلف به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫این دریاچه پیش تر یک معدن بوده است‬ ‫دالر ب��رای این پروژه هزینه کرده اس��ت‪ .‬یک��ی از چالش های طراحان‬ ‫ای��ن پروژه‪ ،‬اطمینان از درصد اس��یدی بودن اب دریاچه به دلیل وجود‬ ‫مواد معدنی منطقه اس��ت تا از امنیت الزم برای مردم و سایر موجودات‬ ‫برخوردار باش��د؛ امری که با وارد کردن مقادیر زیادی اب به رودخانه یا‬ ‫وارد کردن اب اهکی برای باال بردن پی اچ اب ممکن ش��د‪ .‬این دریاچه‪،‬‬ ‫فواید زیادی برای المان دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ش��هرهایی همچون برلین به‬ ‫اب دریاچه لوس��اتیا وابسته هس��تند و این دریاچه مانند ذخیره اب در‬ ‫زمان خشکسالی عمل خواهد کرد‪ .‬این منطقه همچنین به بزرگ ترین‬ ‫ازمایش��گاه زمین شناس��ان‪ ،‬اقتصاددان��ان و زیست شناس��ان تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬با این وجود بنا بر داده های منتشر شده در دانشنامه ویکی پدیا‪،‬‬ ‫زغال سنگ همچنان ‪ ۲۲.۹‬درصد نیاز المان به انرژی را تامین می کند و‬ ‫بیشتر اتکای این کشور همچنان بر این کانی سیاه پرانرژی و ارزان قیمت‬ ‫اس��ت و گاز طبیعی با ‪ ۲۱.۸‬درصد‪ ،‬انرژی هس��ته ای با ‪ ۱۰.۸‬درصد‪ ،‬اب‬ ‫و ب��اد با ‪ ۱.۵‬درصد و دیگر مناب��ع تجدیدپذیر با ‪ ۷.۹‬درصد در رتبه های‬ ‫بع��دی قرارمی گیرند‪ .‬الم��ان متعهد به پروتکل کیوت��و و چند معاهده‬ ‫دیگر ترویج تنوع زیس��تی‪ ،‬استانداردهای گسیل کم‪ ،‬بازیافت و استفاده‬ ‫یادداشت‬ ‫فرزاد ارزانی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‬ ‫عبور از رکود‬ ‫با اعتماد به‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬فرشته نجات می شود؟‬ ‫ با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اجرایی طرح‬ ‫پتروشیمی سنقر اغاز شد‬ ‫هنوز فساد دکل های نفتی‬ ‫رمزگشایی نشده است‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬سال از‬ ‫تش��کیل پرونده دکل های نفتی می گذرد اما‬ ‫قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اعالم‬ ‫کرده که تاکنون ‪ ۱۰‬جلسه برای این پرونده‬ ‫تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره‬ ‫ب��ه نامه نگاری با قوه قضایی��ه درباره اخرین‬ ‫وضعیت پرونده دکل های نفتی‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬س��ال از تش��کیل پرونده‬ ‫دکل های نفتی می گذرد و مستندات موجود‬ ‫درب��اره ان تخلف ها در ای��ن پرونده به طور‬ ‫تقریبی تکمیل شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای‬ ‫ی با بیان اینکه جمع اوری اطالعات در‬ ‫اسالم ‬ ‫حوزه دکل های نفت��ی پیچیده نبوده و همه‬ ‫جزئیات در ان مشخص است‪ ،‬افزود‪ :‬ابهامی‬ ‫در این پرونده وجود نداش��ته و مخاطب ان‬ ‫نیز مشخص اس��ت اما قوه قضاییه در پاسخ‬ ‫به نامه کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬اعالم کرده که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰‬جلس��ه برای این پرونده تشکیل‬ ‫شده و نیازمند بررسی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از رئیس جدید قوه قضاییه‬ ‫انتظار م��ی رود که با توجه ب��ه تجربه قبلی‬ ‫خ��ود در ح��وزه قضایی پرونده های��ی مانند‬ ‫دکل نفتی که س��بب تاراج بیت المال ش��ده‬ ‫و بی��ش از ‪ ۱۱‬س��ال ب��ه نتیجه نرس��یده را‬ ‫س��ریع تر تعیین تکلی��ف کند چراک��ه روند‬ ‫طوالنی بررسی این نوع پرونده های اقتصادی‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬پارسایی با بیان اینکه از‬ ‫یک سو برای رس��یدگی به مفاسد اقتصادی‬ ‫سریع تش��کیل پرونده می دهند اما از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬روند بررس��ی ان پیچی��ده و طوالنی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬امیدواری��م چنین‬ ‫پرونده های��ی که با بیت الم��ال ارتباط دارند‬ ‫به س��رعت ر س��یدگی ش��وند و حکم نهایی‬ ‫درباره انها صادر شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د ب��ا عوام��ل اصل��ی در‬ ‫فس��ادهای اقتص��ادی برخورد ش��ود چراکه‬ ‫در برخی موارد عوامل اصلی و در س��ایه در‬ ‫امان بوده و با عوامل غیراصلی برخورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه به جای اینکه دادگاه اولیه حکم‬ ‫نهایی بدون امکان تجدیدنظر صادر کند باید‬ ‫زمان تجدیدنظر کوتاه شده و حق اعتراض از‬ ‫افراد سلب نش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید برخورد با‬ ‫مفاسد اقتصادی جدی تر و منطقی تر شود تا‬ ‫متهمان اصلی فرار نکنند و بیت المال تضییع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسن ضیا کاشانی‬ ‫درحال حاضر‬ ‫ سوخت به‬ ‫روش های‬ ‫مختلفی قاچاق‬ ‫می شود ‬ ‫به گونه ای‬ ‫که شاهد‬ ‫لوله گذاری و‬ ‫حتی کاروان های‬ ‫قاچاق اطراف‬ ‫مرز هستیم که‬ ‫این موضوع نیز‬ ‫دالیل مختلفی‬ ‫دارد‬ ‫در چند ماه گذش��ته اخبار مربوط به بنزین حواش��ی‬ ‫بس��یاری را ب��ه دنبال داش��ت اما در نهای��ت دولت برای‬ ‫احیای دوباره کارت س��وخت اقدام کرد تا ش��اید از این‬ ‫طریق بتواند وضعیت مصرف و قاچاق بنزین را سروسامان‬ ‫دهد‪ .‬کارشناسان می گویند ارقام سرسام اوری که درباره‬ ‫میزان مصرف س��وخت‪ ،‬یارانه و قاچاق س��وخت منتشر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زن��گ خطر را درب��اره وضعیت ای��ن فراورده‬ ‫نفت��ی و بودج��ه ای ک��ه در ای��ن زمینه دود می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه صدا دراورد و دولت را بر ان داش��ت ت��ا راهکاری را‬ ‫ب��رای س��امان دهی وضع موجود ب��ه کار گیرد‪ .‬برای این‬ ‫منظور س��ناریوهای مختلف��ی روی میز دولت و مجلس‬ ‫قرار گرفت که مهم ترین ان بازگش��ت کارت س��وخت و‬ ‫در پی ان سهمیه بندی بنزین بود‪ .‬در این راستا زمستان‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی اعالم کرد بازگش��ت کارت س��وخت جدی اس��ت‬ ‫و از مال��کان خ��ودرو و موتور س��یکلتی ک��ه فاقد کارت‬ ‫س��وخت بودند خواس��ت تا برای دریافت کارت سوخت‬ ‫المثنی اقدام کنند‪ .‬س��رانجام ب��ر مبنای اخرین خبرها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از کارت س��وخت اجباری ش��د و عرضه بنزین‬ ‫در جایگاه های سراس��ر ایران از ‪ ۲۰‬مرداد امس��ال فقط با‬ ‫ارائه کارت هوشمند س��وخت خودرو امکان پذیر خواهد‬ ‫بود؛ موضوعی که حسن ضیا کاشانی‪ ،‬مدیرعامل پیشین‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی معتقد‬ ‫اس��ت می تواند نتایج خوبی را در پی داش��ته است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تنها ابزار مفید و موثری که در دوره نخس��ت‬ ‫اج��را نی��ز امتحان خ��ود را پس داده‪ ،‬اس��تفاده از کارت‬ ‫س��وخت است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در گذشته نیز تاکید کرده‬ ‫بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند سوخت در دوره‬ ‫نخست تا ‪ ۲۵‬میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته خواهد‬ ‫ش��د اما در هم��ان زمان نیز چون اس��تنباط این بود که‬ ‫قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام می شود‪ ،‬این موضوع‬ ‫مورد اس��تقبال قرار نگرفت‪ .‬مدیرعامل پیش��ین شرکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا افزود‪ :‬درحال حاضر سوخت به روش های مختلفی‬ ‫قاچاق می ش��ود به گونه ای که ش��اهد لوله گذاری و حتی‬ ‫کاروان ه��ای قاچاق اطراف مرز هس��تیم که این موضوع‬ ‫نیز دالیل مختلفی دارد‪.‬‬ ‫به گفته ضیا کاش��انی‪ ،‬اختالف قیمت بنزین در ایران‬ ‫و س��ایر کشورها انگیزه قاچاق را افزایش می دهد چراکه‬ ‫درحال حاض��ر در داخل‪ ،‬بنزی��ن لیتری ‪ ۱۰۰۰‬تومان به‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی پتروشیمی شهرستان سنقر‬ ‫و کلیای��ی در مس��احتی افزون ب��ر ‪ ۵‬هکتار و با‬ ‫ل اغاز شد‪ .‬این‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۴۸‬هزار تن در سا ‬ ‫پروژه در س��ال رونق تولید و با س��رمایه گذاری‬ ‫و عاملیت هلدینگ خلیج فارس قرار اس��ت در‬ ‫طول ‪ ۱۴‬ماه اینده افتتاح شود و به بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬محس��ن‬ ‫ن استان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫دارابی‪ ،‬رئیس س��ازما ‬ ‫تجارت کرمانشاه با بیان مطالب یادشده افزود‪:‬‬ ‫پتروش��یمی س��نقر با س��رمایه گذاری اولیه ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال پنجمین پتروش��یمی استان‬ ‫کرمانش��اه اس��ت‪ .‬دارابی در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا س��اخت و راه اندازی این واحد پتروش��یمی‬ ‫محصوالت��ی مانن��د کامپان��د اتیل��ن‪ ،‬کامپاند‬ ‫پروپیلن‪ ،‬مس��تربچ که در صنعت س��اختمان‪،‬‬ ‫صنعت برق‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬صنایع بسته بندی‪،‬‬ ‫کشاورزی نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد‪،‬‬ ‫تولید خواهد ش��د‪ .‬ایین کلنگ زنی پتروشیمی‬ ‫س��نقر ب��ا حضو ر محم��دی مع��اون وزیر نفت‬ ‫و مدیرعامل پتروش��یمی ایران‪ ،‬حس��ینی کیا‬ ‫نماین��ده م��ردم شهرس��تان س��نقر و کلیایی‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬حاتمی معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه‪ ،‬‬ ‫دارابی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬ربیع��ی مدیرعامل صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس ‪ ،‬کردستانی مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫و جمع��ی از مدیران نهادهای اجرایی اس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این ایین حسینی کیا‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شریف سنقر و کلیایی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ا ز دارابی به منظور تس��ریع در صدور‬ ‫مجوز و س��ایر پیگیری های مرتبط با این پروژه‬ ‫به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر هر کس��ی فق��ط با کارت س��وخت خودش وارد جایگاه ش��ود و‬ ‫همزمان با گرفتن س��وخت بتواند با هم��ان کارت مبادالت پولی نیز‬ ‫انجام ده��د که اکنون س��ازکار ان طراحی ش��ده‪ ،‬می توان وضعیت‬ ‫موجود را س رو سامان داد‬ ‫فروش می رسد و ان طرف مرز قیمت این کاال حدود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬هزار تومان براورد می ش��ود که همین موضوع نیز‬ ‫انگیزه بزرگی برای قاچاق این فراورده است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر این موضوع که قاچاق بنزین قباحت و زش��تی قاچاق‬ ‫م��واد مخدر را ندارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی دیگر از عواملی‬ ‫که در این حوزه می توان به ان اشاره کرد موضوع بیکاری‬ ‫در مناطق مرزی کش��ور است که بحران های زیادی را به‬ ‫وجود اورده است‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فراورده های نفتی با بی��ان اینکه تنها راهی که‬ ‫می تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد‪ ،‬اس��تفاده از کارت‬ ‫هوشمند س��وخت است‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه نشان داده که اگر‬ ‫کارت هوش��مند سوخت کارت خودرو شود‪ ،‬دیگر سرقت‬ ‫اتومبیل و موتورس��یکلت وجود خارجی نخواهد داش��ت‬ ‫چون این وسیله نقلیه هر جایی که بخواهد سوخت گیری‬ ‫کند‪ ،‬قابل ردیابی است‪.‬‬ ‫ضیا کاشانی افزود‪ :‬اگر هر کسی فقط با کارت سوخت‬ ‫خودش وارد جایگاه ش��ود و همزمان با گرفتن س��وخت‬ ‫بتوان��د با همان کارت مبادالت پول��ی نیز انجام دهد که‬ ‫اکنون سازکار ان طراحی شده‪ ،‬می توان وضعیت موجود‬ ‫را سر و س��امان داد چراکه در ان ش��رایط‪ ،‬کس��ی حاضر‬ ‫نمی شود کارت خود را به شخص دیگری بدهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در طرح اولی��ه راهکارهایی در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده بود که ب��ر اس��اس ان داخ��ل جایگاه ها‬ ‫تجهیزاتی را نصب کنیم که ش��ماره خودرو را با ش��ماره‬ ‫کارت تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت‪ ،‬سیستم‪ ،‬فعال‬ ‫و س��وخت گیری انجام شود که این مسئله هزینه زیادی‬ ‫درب��ر دارد ام��ا اگر همین کارت تبدی��ل به کارت خودرو‬ ‫ش��ود‪ ،‬کسی حاضر نیس��ت کارت سوخت خودرو خود را‬ ‫به شخص دیگری بدهد که همین موضوع جلوی قاچاق‬ ‫سوخت را می گیرد‪.‬‬ ‫ش و پخش‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت ملی پاالی�� ‬ ‫فراورده های نفتی با تاکید بر این مس��ئله که کارت هایی‬ ‫که در جایگاه ها وجود دارد‪ ،‬بالی جان سیس��تم و قاچاق‬ ‫شده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬تا زمانی که فرد می تواند هر میزان‬ ‫که بخواهد سوخت گیری کند‪ ،‬نمی توان وضعیت قاچاق‬ ‫را مدیری��ت کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت برای این موضوع‬ ‫تدابیری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سمپوزیوم «قنات بلده فردوس» برگزار می شود‬ ‫رئیس س��مپوزیوم قنات بلده فردوس از برگزاری جشن ثبت‬ ‫جهان��ی قنات بلده فردوس در ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد در شهرس��تان‬ ‫ف��ردوس خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مهدی اس�لام پناه در‬ ‫نشس��ت خبری «قن��ات بلده ف��ردوس» با اش��اره به ضرورت‬ ‫توجه ب��ه فناوری های نوین اظهارکرد‪ :‬ب��رای فعالیت در حوزه‬ ‫فناوری ه��ای «های تک» و فناورانه‪ ،‬طرح ها و ایده های جدیدی‬ ‫داریم و در این راس��تا رویدادهای استارت اپی‪ ،‬باشگاه فناوران‬ ‫و نخبگان طراحی ش��ده تا اکوسیس��تم نواوری مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬اس�لام پناه در ادامه به ضرورت اص�لاح مصرف اب در‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬مفهوم حقابه‪ ،‬نوع برداش��ت اب از‬ ‫حوضه های ابریز‪ ،‬الگوی روابط انسان و اب و‪ ..‬نیاز به اصالحات‬ ‫ج��دی دارد ک��ه با توجه به اینکه قرن این��ده‪ ،‬قرن اب خواهد‬ ‫بود‪ ،‬موضوع اصالحات ابی از س��وی انجمن ها و س��من ها برای‬ ‫احیای اراضی مس��تعد کش��ور پیگری می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی این امادگی را دارند که به این‬ ‫ح��وزه ورود کنن��د و با توجه ب��ه اینکه مدیری��ت منابع ابی و‬ ‫سدسازی در اختیار بخش خصوصی نیست و از این جهت اصل‬ ‫‪ ۴۴‬ناقص اجرا می شود‪ ،‬باید در این زمینه تغییراتی ایجاد شود؛‬ ‫چراکه اکوسیس��تم مهار بحران‪ ،‬یکی از مباحث جدید در رفاه‬ ‫اقتصادی و عدالت ابی اس��ت‪ .‬در ادامه حسین ابراهیمی‪ ،‬دبیر‬ ‫س��مپوزیوم قنات بلده فردوس با بیان اینکه قنات بلده فردوس‬ ‫‪ ۲۷‬رش��ته قنات دارد که ‪ ۱۱‬رشته ان خشک شده و ‪ ۱۶‬رشته‬ ‫فعال است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ابدهی این قنات ها ‪ ۸۰‬تا ‪ ۲۶۰‬لیتر بر‬ ‫ثانیه گزارش شده که بخش عمده اراضی منطقه را نیز پوشش‬ ‫می ده��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ته بخ��ش عمده اب این‬ ‫شهرس��تان از این قنات تامین می ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این قنات از‬ ‫پیشرفته ترین و تخصصی ترین قوانین توزیع اب که ‪ ۵۰۰‬سال‬ ‫پیش اجرا می ش��ده پیروی می کند که به س��بب همین قوانین‬ ‫این قنات ثبت جهانی شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر س��مپوزیوم قن��ات بلده فردوس س��پس با اش��اره به‬ ‫محورهای این س��مپوزیوم افزود‪ :‬در زمینه گردش��گری پایدار‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ بهره برداری درست از قنات‪ ،‬اینده پژوهی قنات‪،‬‬ ‫تغیی��ر اقلیم و الگوی مص��رف اب در اینده‪ ۴۵ ،‬مقاله پذیرفته‬ ‫ش��ده است‪ ،‬همچنین در بخش دوم ارائه طرح ها و ایده ها برای‬ ‫بهینه سازی مصرف اب‪ ،‬اقتصاد اب و گردشگری اب مورد توجه‬ ‫قرار گرفته که ‪ ۸‬طرح ان داوری و تصویب شده است‪ .‬ابراهیمی‬ ‫با بیان اینکه این سمپوزیوم ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد در فردوس برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬طرح « از ابخیز تا جالیز» که هم تامین‬ ‫ابخی��زداری و ه��م تامین منابع اب را دنبال می کند نیز در این‬ ‫سمپوزیوم پیگیری می شود‪.‬‬ ‫پای اب شیرین کن ها به جنوب ایران بازمی شود‬ ‫اقلیم خش��ک ایران باعث ش��د همواره دغدغه اب روی دوش‬ ‫این کش��ور س��نگینی کند؛ دغدغه ای ک��ه راهکارهای مختلفی‬ ‫برای حل ان در نظر گرفته ش��ده و به نظر می رس��د استفاده از‬ ‫واحدهای اب شیرین کن سرخط مهم ترین اقدام ها درحال بوده و‬ ‫در این راستا ‪ ۶۸‬واحد تاسیسات نمک زدایی اب در نوار ساحلی‬ ‫جنوب کش��ور در حال س��اخت و بهره برداری اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬برای تامین اب برخی استان ها و کمرنگ تر شدن دغدغه‬ ‫کم ابی‪ ،‬اس��تفاده از اب دریا هم یکی از راه حل هاس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر اقلیم موجود‪،‬‬ ‫چاره ای جز رفتن به س��مت تامین اب شیرین از محل اب دریا‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬در این راس��تا نیز مطالعات��ی که وزارت‬ ‫نیرو و ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب کش��ور انجام داده اند‪،‬‬ ‫به تصویب رس��یده و ابالغ ش��ده اس��ت که در فاز نخس��ت‪ ،‬اب‬ ‫مورد نیاز حاش��یه ‪ ۱۰۰‬کیلومتری جنوب کش��ور در استان های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خوزس��تان و بوشهر‪ ،‬به طور‬ ‫کام��ل از اب دریا تامین و از اب های درون س��رزمینی رفع نیاز‬ ‫شود‪ .‬همچنین بر اساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬باید در اینده ‪۲‬‬ ‫ میلیون مترمکعب در ش��بانه روز‪ ،‬اب ش��یرین کن داشته باشیم؛‬ ‫هم اکنون نیز ‪ ۴۰۰‬هزار مترمکعب اب شیرین کن در حال ساخت‬ ‫و بهره برداری اس��ت و قرار ش��ده در دو فاز‪ ،‬با تامین ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب اب در ش��بانه روز‪ ،‬به اهداف مورد نظر دس��ت یافت و‬ ‫به نظر می رس��د ک��ه با این رویکرد دولت بتوان��د گام بزرگی در‬ ‫این حوزه بردارد‪ .‬اواس��ط س��ال گذش��ته رئیس جمهوری بر این‬ ‫مس��ئله تاکید کرده و گفته بود که ایران به طور تقریبی در یک‬ ‫منطق��ه خش��ک قرار گرفته اس��ت و ما باید برای م��ردم به فکر‬ ‫اب باش��یم؛ ایران هیچ مش��کل ابی ندارد‪ ،‬بلکه مشکل تالش و‬ ‫برنامه ریزی دارد‪ .‬وی همچنین گفته بود در جنوب و ش��مال اب‬ ‫داریم؛ چطور تمام کش��ورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این‬ ‫اب اس��تفاده می کنند و ما استفاده نمی کنیم و همه چشم ما به‬ ‫اسمان بوده که باران ببارد‪ .‬خداوند منابع بزرگ اب را در کنار ما‬ ‫قرار داده و باید از انها استفاده کنیم‪ .‬به گفته او‪ ،‬در شمال باید‬ ‫مانند دیگر همس��ایگان از دریای خزر اس��تفاده کنیم‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه دیگران در ح��ال بهره گیری از اب دریای خزر هس��تند‪ ،‬ما‬ ‫معطل مانده ایم و تماش��ا می کنیم‪ .‬کشورهای همسایه در دریای‬ ‫خزر‪ ،‬این همه الودگی درس��ت می کنند به گونه ای که در ساحل‬ ‫خزر در مازندران‪ ،‬گیالن و گلس��تان الیه نفتی روی اب بس��ته‬ ‫ش��ده است و ما استفاده مش��روع مان از این دریا را به بهانه های‬ ‫بس��یار جزئی که نادرس��ت اس��ت‪ ،‬انجام نمی دهی��م‪ .‬همچنین‬ ‫اواسط سال گذش��ته‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو اعالم کرد که در‬ ‫زمینه اب ش��یرین کن ها‪ ۱۴۲ ،‬قرارداد مشارکت بخش خصوصی‬ ‫با س��رمایه ای افزون بر ‪ ۷۳۰۰‬میلیارد تومان بس��ته شده و وزارت‬ ‫نیرو برنامه های ویژه ای را برای این موضوع در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کش��ور با اش��اره به اجرای سیاست تامین اب اشامیدنی‬ ‫نوار ساحلی جنوب کشور از دریا‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای این سیاست ها‬ ‫‪ ۶۸‬واحد تاسیس��ات نمک زدایی اب در نوار ساحلی جنوب کشور‬ ‫در حال ساخت و بهره برداری است‪.‬‬ ‫ش��اهین پاکروح ب��ا بیان اینکه به اس��تناد بند ال��ف ماده ‪۳۶‬‬ ‫برنامه شش��م توسعه‪ ،‬دولت مکلف اس��ت تا پایان اجرای برنامه‪،‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد اب اش��امیدنی مناطق جنوبی کش��ور را از‬ ‫طریق شیرین سازی اب دریا تامین کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫در کشور ‪ ۶۲‬واحد نمک زدایی اب با مجموع ظرفیت تولید ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار مترمکعب در شبانه روز در حال بهره برداری و ‪ ۲۵‬واحد دیگر‬ ‫نیز با مجموع ظرفیت تولید ‪ ۲۳۶۲۲۰‬مترمکعب در شبانه روز در‬ ‫دست ساخت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۶۸‬واحد با مجموع‬ ‫ظرفیت تولی��د روزانه ‪ ۴۳۹‬هزار مترمکعب در اس��تان های واقع‬ ‫در حاش��یه خلیج ف��ارس و دریای عم��ان قرار دارند ک��ه از نظر‬ ‫تعداد ‪ ۲.۷۸‬درصد و از نظر ظرفیت ‪ ۵.۸۸‬درصد کل تاسیس��ات‬ ‫نمک زدایی اب اشامیدنی کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‬ ‫درب��اره دیگر طرح ها نیز توضیح داد‪ :‬عالوه بر طرح های یادش��ده‪،‬‬ ‫مطالعات طرح جامع ارزیابی س��امانه های نمک زدایی از اب های‬ ‫ش��ور و لب شور در مناطقی از ‪ ۷‬اس��تان در نوار ساحلی جنوبی‬ ‫کشور که در فاصله ‪ ۱۰۰‬کیلومتری از خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫قرار دارند‪ ،‬انجام شده است‪ .‬در این مطالعات امکان جبران کمبود‬ ‫اب استان های هرمزگان و بوشهر و بخشی از استان های سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزس��تان و کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫از طریق سامانه های اب شیرین کن همزمان بررسی شده است‪.‬‬ ‫چگونه خوش مصرف باشیم؟‬ ‫ش��رکت توزیع نی��روی برق ته��ران بزرگ به منظ��ور جلب‬ ‫مش��ارکت ش��هروندان در مدیری��ت مص��رف ب��رق‪ ،‬پوی��ش‬ ‫فرهنگ سازی «خوش مصرف باشیم» را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف برق در کش��ور ب��ا نزدیک ش��دن به فصل‬ ‫تابس��تان‪ ،‬افزایش دما و اس��تفاده از وس��ایل سرمایشی مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته رون��د صع��ودی ب��ه خ��ود گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫البت��ه گاه��ی مصرف ب��رق در کش��ور روی مدار نوس��ان قرار‬ ‫می گیرد و پس از افزایش وارد کانال کاهشی می شود اما در دو‬ ‫هفته گذشته نگاه اجمالی به نمودار مصرف حاکی از روند رو به‬ ‫رشد مصرف برق در کش��ور است‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬در روزهای‬ ‫پایان اردیبهش��ت نمودار مصرف برق در کشور صعودی و وارد‬ ‫کانال ‪ ۴۳‬هزار مگاوات ش��ده بود‪ .‬مس��ئوالن دلیل این افزایش‬ ‫مصرف را همزمانی ش��روع ماه مبارک رمضان و افزایش دمای‬ ‫سراس��ر کشور در اردیبهشت امسال نس��بت به سال گذشته و‬ ‫استفاده بیشتر از شبکه های سرمایشی اعالم کردند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬می��زان مصرف که در زم��ان اوج مصرف ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۴۵۸‬مگاوات ب��ود در زمان اوج مصرف‬ ‫ت به ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات رس��ید در حالی که‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهش�� ‬ ‫این میزان در مدت مشابه سال گذشته (‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۴۳‬مگاوات بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هر درجه افزایش‬ ‫دما حدود ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات افزایش بار مصرف را به همراه دارد‪.‬‬ ‫همین امر موجب ش��ده بود تا با افزایش یک درجه ای دمای‬ ‫متوس��ط کل کشور در هفته های گذشته نسبت به مدت مشابه‬ ‫هفته ه��ای پیش از ان اوج مصرف برق نی��ز از حدود ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫مگاوات هفته گذشته به بیش از ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات برسد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬ساده س��ازی ارتباط دوسویه شهروندان و شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬ارائه اموزش های الزم در حوزه‬ ‫مدیریت مصرف برق به شکلی ساده و کاربردی‪ ،‬امکان مشارکت‬ ‫ش��هروندان در این طرح از طریق معرفی برنامه های اموزش��ی‪،‬‬ ‫همچنین به اش��تراک گذاری تجربه های خ��ود در این حوزه با‬ ‫س��ایر افراد و توسعه فعالیت های مش��ترک با سایر شرکت های‬ ‫توزیع برق در کش��ور‪ ،‬از جمله نتایج مثبتی است که پیش بینی‬ ‫می شود با اجرای این طرح‪ ،‬حاصل شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬نزدیک ش��دن به فصل گرما‪ ،‬افزایش‬ ‫مص��رف برق و لزوم همکاری بیش��تر ش��هروندان در راس��تای‬ ‫رعایت اصول بهره وری درست انرژی‪ ،‬از جمله دالیل راه اندازی‬ ‫ای��ن پویش بوده تا توجه س��اکنان پایتخت را بیش از پیش به‬ ‫مفهوم مدیریت مصرف برق و تاثیر ان بر محیط زیست و اقتصاد‬ ‫خانواده و کشور جلب کند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬ب��ا ش��ناخت نیازه��ای جامعه ام��روز و‬ ‫ظرفیت ه��ای قابل اس��تفاده فضای مجازی‪ ،‬از خرداد امس��ال‪،‬‬ ‫پویش چندجانبه فرهنگ سازی با عنوان «خوش مصرف باشیم»‬ ‫در ش��بکه های مجازی و رس��انه های دیداری و شنیداری‪ ،‬اغاز‬ ‫به کار کرده اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود این طرح که از س��وی‬ ‫ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اجرا ش��ده است‪ ،‬تاثیر‬ ‫قابل توجهی بر توس��عه فرهنگ مصرف درس��ت انرژی برق در‬ ‫پایتخت‪ ،‬حفظ پایداری شبکه توزیع برق و کاهش االینده های‬ ‫زیست محیطی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نخستین طرح عملیاتی کابینه تدبیر و امید در حوزه مسکن کلید خورد‬ ‫زمین از دولت‬ ‫سرمایه و ساخت وساز از بخش خصوصی‬ ‫گرچ��ه باتوج��ه ب��ه تولی��د انبوه مس��کن در ط��رح اقدام‬ ‫ملی‪ ،‬به نظر می رس��د این طرح نوعی مس��کن مهر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید‪ ،‬این طرح‬ ‫تفاوت های اساسی با مسکن مهر دارد‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل طاهرخانی در ایین اغاز اجرای طرح اقدام ملی‬ ‫تولید و عرضه مس��کن گفت‪ :‬در این برنامه‪ ،‬توس��عه بیشتری‬ ‫در ش��هرهای جدید نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه از مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی و عمومی برای این طرح اس��تفاده می کنیم‬ ‫که امکان اتالف منابع را به کمترین میزان خواهد رساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ب��ا بیان اینکه‬ ‫در برنام��ه اق��دام مل��ی تولید و عرضه مس��کن‪ ،‬دیگر موضوع‬ ‫کارفرمایی و پیمانکاری وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫سرمایه گذار و سرمایه پذیر خواهیم داشت و سازندگان تبدیل‬ ‫به ش��ریکان دولت می شوند‪ ،‬به همین دلیل پاشنه اشیل این‬ ‫طرح می تواند این باش��د که نتوانیم شریکان مناسبی انتخاب‬ ‫کنی��م‪ .‬طاهرخانی اضافه کرد‪ :‬در ای��ن برنامه دقت باالیی در‬ ‫انتخ��اب ش��ریکان خود در زمینه ساخت وس��از داریم و نظام‬ ‫ارزیابی مالی و فنی در این زمینه ایجاد ش��ده تا انبوه س��ازانی‬ ‫ک��ه حداقل امتیاز را به دس��ت نیاورند‪ ،‬نتوانن��د در این طرح‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران معتقد است‬ ‫ط��رح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن به ج��ز روش تامین‬ ‫هزینه های ساخت‪ ،‬تفاوت چندانی با طرح مسکن مهر ندارد‪،‬‬ ‫با این حال می تواند در تامین بخشی از نیاز جامعه به مسکن‬ ‫و خ��روج بازار از رکود اثرگذار باش��د‪ .‬ایرج رهبر در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬این طرح از نظ��ر هزینه برای متقاضی‪،‬‬ ‫نس��بت به مسکن مهر س��هل الوصول تر نیست زیرا قرار است‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی با سرمایه های شخصی وارد کار‬ ‫شود؛ بنابراین هزینه ابتدایی ساخت وساز نسبت به مسکن مهر‬ ‫بیش��تر می ش��ود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در طرح مسکن مهر‪ ،‬دولت‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد اس��ت ب��ا اجرای‬ ‫طرح هایی مانند برنامه ملی تولید و عرضه مس��کن‪ ،‬ش��انس‬ ‫مردم برای خانه دار شدن افزایش خواهد یافت‪ .‬فرهاد بیضایی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۸‬که قانون حمایت از عرضه مسکن‬ ‫مصوب ش��د‪ ،‬دولت باید حق بهره برداری از زمین های دولتی‬ ‫را به مردم واگذار می کرد اما در دولت یازدهم اعالم ش��د این‬ ‫قانون اشتباه است و جلوی اجرای ان گرفته شد‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬سهم نرخ زمین در بخش مسکن‪ ،‬موضوعی است که نه در‬ ‫ایجاد اشتغال در این صنعت نقش دارد و نه در رشد اقتصادی‬ ‫حاص��ل از رون��ق این بخش و درحال حاضر س��ود ان فقط به‬ ‫و بخش مربوط به دولت‪ ،‬اورده زمین است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت اساسی اقدام ملی با مسکن مهر‬ ‫‹ ‹شرط موفقیت طرح اقدام ملی‬ ‫‹ ‹افزایش شانس خانه دار شدن مردم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬با گذش��ت حدود یک ده��ه از کلنگ زنی‬ ‫نخس��تین واحدهای طرح مسکن مهر در دولت دهم‪ ،‬پرونده‬ ‫این طرح هنوز بس��ته نش��ده و ساخت وساز در برخی شهرها‬ ‫همچن��ان ادامه دارد‪ .‬از میان خانه های س��اخته ش��ده نیز‬ ‫برخی به دلیل تامین نش��دن زیرساخت ها هنوز به متقاضیان‬ ‫واگ��ذار نش��ده و برخی دیگ��ر‪ ،‬به دلیل جانمایی نامناس��ب‪،‬‬ ‫ب��دون مش��تری‪ ،‬روی دس��ت دولت مانده اس��ت‪ .‬همه این‬ ‫ویژگی ها موجب ش��د دس��ت و دل دولت بعدی برای اجرای‬ ‫طرح مس��کن مشتری پس��ند و مطلوب بلرزد اما این احتیاط‬ ‫تبدیل به وس��واس ش��د و دولت یازدهم ب��دون اجرای هیچ‬ ‫طرح مش��خصی در حوزه مس��کن به کار خ��ود پایان داد‪ .‬با‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به نظر می رسد‬ ‫دول��ت دوازدهم قصد دارد کم کاری دول��ت اول روحانی در‬ ‫این زمینه را جبران کند و از نتایج منفی ان یعنی انباش��ته‬ ‫شدن تقاضای مسکن و نابسامان شدن بازار بکاهد‪ .‬به گزارش‬ ‫«اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن» نام برنامه دولت‬ ‫دوازدهم در زمینه تولید انبوه مسکن است و باتوجه به اجرا‬ ‫نش��دن هیچ طرح مس��کن دیگ��ری در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازده��م و عملیات��ی نش��دن طرح دولت پیش��ین باعنوان‬ ‫مسکن اجتماعی‪ ،‬می توان گفت نخستین برنامه دولت تدبیر‬ ‫و امید در حوزه مسکن است که وارد مرحله اجرا می شود‪.‬‬ ‫این طرح شنبه هفته جاری در زمینی به مساحت بیش از‬ ‫‪۶‬هزار مترمربع در شهر جدید اندیشه کلنگ زنی و اعالم شد‬ ‫در فاز نخست‪ ۱۴۰۰ ،‬واحد مسکونی و تجاری شامل ‪۱۲۰۰‬‬ ‫واحد مس��کونی و ‪ ۲۰۰‬واحد تجاری در این ش��هر س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫برعهده ش��رکت عمران ش��هرهای جدید است‪ .‬در این طرح‬ ‫درمجموع قرار اس��ت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی در شهرهای‬ ‫جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد در شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد در بافت های فرسوده ساخته شود‪.‬‬ ‫در ایینی که روز ش��نبه با ه��دف معرفی این طرح برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬پروژه ای هزار میلیارد تومانی اغاز به کار کرد که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان ان ازسوی بخش خصوصی تامین شده‬ ‫تس��هیالت بانک��ی ارزان قیمت ارائه می داد ام��ا در این طرح‪،‬‬ ‫هنوز تس��هیالتی دیده نش��ده و بخش عمده سرمایه و منابع‬ ‫مالی برای س��اخت را باید س��رمایه گذار فراهم کند که هزینه‬ ‫ان نس��بت به تس��هیالت ارزان قیمتی که در مس��کن مهر به‬ ‫خریدار ارائه می شد‪ ،‬بیشتر است‪ .‬رهبر با بیان اینکه این طرح‬ ‫در دیگر بخش ها تفاوت چندانی با مس��کن مهر ندارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای س��رعت گرفتن کار باید تس��هیالتی برای س��ازنده‬ ‫در بخ��ش هزینه ه��ای جانب��ی مانند عوارض ص��دور پروانه‪،‬‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬برق و گاز و‪ ...‬در نظر گرفته شود‪ .‬این کار موجب‬ ‫می ش��ود اجرای طرح سرعت بگیرد و س��رمایه گذار با خواب‬ ‫طوالنی مدت سرمایه روبه رو نشود‪ .‬او با تاکید بر اثرگذار بودن‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در بازار گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح دولت زمین را در اختیار س��رمایه گذار قرار می دهد‬ ‫و قرار نیست بابت زمین هزینه ای شود اما اینکه دولت چگونه‬ ‫می خواهد پول زمین ها را با متقاضی حس��اب کند‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬به هرحال سهم دولت از این طرح‪ ،‬تامین زمین است‬ ‫و می توان��د هرطور می خواه��د ان را واگذار کند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫انجمن انبوه سازان استان تهران یاداور شد‪ :‬این برنامه به عنوان‬ ‫طرحی برای رونق بازار مس��کن مناس��ب است اما باید سرعت‬ ‫عمل در اجرای ان داش��ته باشند‪ .‬ارائه تسهیالت بانکی ارزان‬ ‫برای س��ازندگان و قابل انتقال به خریدار‪ ،‬از جمله اقدام هایی‬ ‫است که می تواند تاثیرگذاری این طرح را بیشتر کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان‪ :‬برای سرعت گرفتن کار باید تسهیالتی‬ ‫برای س��ازنده در بخ��ش هزینه های جانبی مانند ع��وارض صدور پروانه‪،‬‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬برق و گاز و‪ ...‬در نظر گرفته شود‬ ‫جیب دالل ها می رود؛ بنابراین دولت با اجرای طرح هایی مانند‬ ‫برنام��ه تولید و عرضه مس��کن که مبتن��ی بر حذف یا کاهش‬ ‫ارزش زمین در نرخ تمام ش��ده مسکن باشد‪ ،‬می تواند فرصت‬ ‫خانه دار شدن مردم را افزایش دهد‪ .‬این کارشناس با اشاره به‬ ‫اینکه نرخ زمین بیشترین سهم را در نرخ تمام شده یک واحد‬ ‫ساختمانی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با حذف هزینه زمین از نرخ نهایی‬ ‫مسکن‪ ،‬مردم می توانند بخش زیادی از هزینه تمام شده واحد‬ ‫مسکونی را تامین کنند؛ بدون اینکه به بانک مرکزی یا بانک‬ ‫مس��کن فشار وارد یا قرار باشد تسهیالت دولتی به مردم داده‬ ‫ش��ود که تورم ایجاد می کند‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬تسهیالت خرید‬ ‫مسکن در بهترین حالت‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد نرخ خرید را پوشش‬ ‫می دهد‪ ،‬درحالی که س��هم زمین از نرخ تمام ش��ده مسکن در‬ ‫تهران بیش از ‪ ۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬بیضایی با تاکید بر لزوم وضع‬ ‫سیاس��ت دولتی مش��خص در حوزه زمین افزود‪ :‬عرضه زمین‬ ‫در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال گذش��ته در کش��ور متوقف شده و زمین برای‬ ‫ساخت وس��از در اختیار افراد قرار نمی گیرد‪ .‬چنین ش��رایطی‬ ‫منجر به افزایش س��وداگری در بخش زمین می ش��ود‪ .‬درواقع‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با طرح تعیین س��قف‬ ‫اجاره بهای مسکن مخالفت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد اس�لامی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا گزارش کمیته ‪۹‬نفره درباره‬ ‫تعیین سقف اجاره بهای مسکن به شما ارائه شده‪،‬‬ ‫منابع زمین محدود و تقاضا برای ساخت وساز بیشتر می شود‬ ‫و سوداگری در این حوزه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه مسکن ویژه‬ ‫ویژگی های برنامه ملی تولید و عرضه مسکن‪ ،‬یاداور تجربه‬ ‫طرح مس��کن ویژه در دولت دهم اس��ت که با استقبال مردم‬ ‫روبه رو شد و به گفته کارشناسان‪ ،‬نمونه موفقی از حذف سهم‬ ‫زمین از نرخ تمام شده مسکن بود‪ .‬در این طرح که در تهرانسر‬ ‫اجرا ش��د‪ ،‬دولت پول ساخت واحدها را نقدی و در چند قسط‬ ‫و پ��ول زمین را در قالب تس��هیالت بلندم��دت از متقاضیان‬ ‫گرفت‪ .‬متقاضیان مسکن ویژه ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان پول ساخت‬ ‫واحدها را به س��ازندگان دادند که مبلغ مناسبی برای ساخت‬ ‫خان��ه و هم��ه هزینه ها در ان دیده ش��ده بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫کارشناس��ان معتقدند کیفیت مس��کن ویژه به مراتب بهتر از‬ ‫مس��کن مه��ر از اب درامد‪ .‬در این طرح‪ ،‬ن��ه دولت مجبور به‬ ‫تزریق نقدینگی ش��د و نه بابت تامین تس��هیالت‪ ،‬فشاری به‬ ‫بان��ک مرکزی امد‪ .‬طرح مس��کن ویژه گرچه طرح موفق تری‬ ‫نسبت به مسکن مهر بود‪ ،‬اما ادامه پیدا نکرد‪.‬‬ ‫اجاره بها سقف ندارد‬ ‫گفت‪ :‬این گزارش هنوز به دس��ت من نرسیده اما‬ ‫ما نمی توانیم برای اجاره بهای مس��کن اشخاص‪،‬‬ ‫س��قف تعیین کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی افزود‪:‬‬ ‫س��قف اجاره به��ا و نرخ مس��کن از ش��رایط بازار‬ ‫پیروی می کند‪ .‬وی با بیان اینکه براس��اس قانون‬ ‫ساماندهی عرضه و تولید مسکن نباید در تعیین‬ ‫سقف اجاره بها دخالت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید به سمت‬ ‫س��اماندهی نظام اج��اره داری ک��ه در ان بحث‬ ‫امالک اجاره ای به طور حرفه ای دنبال می ش��ود‪،‬‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬خط جدید مترو در راه پایتخت‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از تکمیل خطوط فعلی مترو‪ ۴ ،‬خط‬ ‫جدید طراحی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محسن پورسیداقایی با اشاره‬ ‫ب��ه تکمیل خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو در س��ال اینده‬ ‫گفت‪ :‬با بهره ب��رداری کامل از این خطوط‪ ،‬حلقه‬ ‫مترو پایتخت کامل می شود‪.‬‬ ‫البته مطالع��ه و طراحی ‪ ۴‬خط جدید مترو در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن خط‪ ،‬خط ش��ماره ‪ ۱۰‬اس��ت که‬ ‫دس��ت کم ‪ ۷‬ایس��تگاه را در منطقه ‪ ۲۲‬پوش��ش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اغاز بررسی الیحه ساماندهی بازار اجاره مسکن‬ ‫کمیس��یون اقتص��اد هی��ات دولت بررس��ی‬ ‫الیحه پیش��نهادی وزارت راه و شهرس��ازی برای‬ ‫س��اماندهی بازار اجاره مسکن و معافیت موجران‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬درص��د مالیات بر درامد امالک در مدت‬ ‫اجاره را اغ��از کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬براس��اس متن‬ ‫پیش نوی��س الیح��ه پیش��نهادی وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از‬ ‫‪ ۲‬سال کمتر و همچنین افزایش اجاره بها بیش از‬ ‫نرخ رشد اجاره بهای اعالمی از سوی «کمیته ملی‬ ‫براس��اس اعالم بان��ک مرکزی در اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۱۲۸‬واحد مس��کونی خرید و‬ ‫فروش ش��د که نیمی از انها کمتر از ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ داش��تند‪ .‬به گزارش مهر بانک مرکزی‬ ‫تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در اردیبهشت‬ ‫امس��ال را براس��اس امارهای سامانه ثبت امالک و‬ ‫مستغالت کشور اعالم کرد‪ .‬براساس این گزارش در‬ ‫اردیبهشت امسال‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۱۲۸‬واحد مسکونی‬ ‫در پایتخ��ت معامله ش��د که واحدهای تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫س��اخت با س��هم ‪ ۴۱‬درصد بیش��ترین تعداد را به‬ ‫تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد‪ ،‬موجران در‬ ‫طول مدت اجاره از ‪ ۱۰۰‬درصد مالیات بر درامد‬ ‫امالک معاف می ش��وند‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی ب��ا توجه به تح��والت اخیر در‬ ‫بازار اج��اره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای‬ ‫حمایت از مس��تاجران و نیز تعریف مش��وق های‬ ‫الزم برای عرضه بیش��تر واحدهای استیجاری به‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬پیش نویس الیحه «اصالح تبصره‬ ‫‪ ۱۱‬ماده ‪ ۵۲‬قانون مالیات های مستقیم» را برای‬ ‫بررسی و طی تش��ریفات قانونی به هیات وزیران‬ ‫‪ ۶‬هزار خانه میلیاردی معامله شد‬ ‫خ��ود اختصاص داده اند‪ .‬میانگین نرخ هر مترمربع‬ ‫واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۷۰‬هزار تومان بود که نسبت به فروردین امسال‬ ‫‪ ۱۲.۵‬درصد و نس��بت به اردیبهشت سال گذشته‬ ‫‪ ۱۱۲‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬براساس گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در فروردین و اردیبهش��ت ‪ ،۹۸‬برای‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد مس��کونی مبایعه نامه‬ ‫امضا ش��د که در مقایس��ه با ‪ ۲‬ماه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵.۶‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن بازه زمانی میانگین نرخ هر مترمربع واحد‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬براساس این الیحه موثر نبودن‬ ‫معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی‬ ‫قانون ب��رای کمک به بازار اجاره مس��کن‪ ،‬عرف‬ ‫یکس��اله بودن قراردادهای اجاره مسکن در ایران‬ ‫و نبود تمای��ل به انعقاد قرارداده��ای بلندمدت‪،‬‬ ‫هزینه های گزاف مالی از جمله هزینه جابه جایی‬ ‫و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران‬ ‫(مستاجران هزینه های بیشتری را تقبل می کنند)‬ ‫از دالی��ل توجیه��ی ارائ��ه این الیحه ب��ه دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��کونی ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬ه��زار تومان بود که‬ ‫نسبت به ‪ ۲‬ماه نخست سال گذشته ‪ ۱۰۸.۱‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪ .‬بناب��ر اعالم بانک مرکزی‬ ‫‪ ۱۴.۲‬درصد معامالت مس��کن در اردیبهش��ت به‬ ‫واحدهای مس��کونی با دامنه قیمتی ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون تومان و ‪ ۵۰.۴‬درصد معامالت به خانه های‬ ‫ب��ا ارزش کمتر از ‪ ۹۰۰‬میلی��ون تومان اختصاص‬ ‫داشته است‪ .‬با این حساب حدود نیمی از معامالت‬ ‫اردیبهش��ت مرب��وط به ام�لاک میلی��اردی بوده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫توقیف خودروهای با بیش از یک میلیون تومان تخلف‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬طرح تابستانی پلیس‬ ‫در جاده های سراس��ر کش��ور با مش��ارکت نهادهای‬ ‫ام��دادی و خدمات��ی از ‪ ۲۰‬خرداد در جاده ها و معابر‬ ‫ش��هری اغاز می شود و تا پایان تابستان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش ایس��نا سردار سیدکمال هادیانفر‬ ‫درباره اینکه ایا در طرح تابستانی نیز مانند ایام نوروز‬ ‫با رانندگان خودرو دارای بیش از یک میلیون تومان‬ ‫تخلف با ارفاق برخورد می ش��ود ی��ا خیر؟ گفت‪ :‬ان‬ ‫تصمی��م ویژه نوروز بود و دیگر این ارفاق وجود ندارد‬ ‫و خودروهای باالی یک میلیون تومان تخلف توقیف‬ ‫می شوند و با خودروهای دارای تخلف های حادثه ساز‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬هادیانفر اضاف��ه کرد‪ :‬در نوروز‬ ‫امس��ال مهم ترین مشکل ترافیکی در جاده ها مربوط‬ ‫ب��ه واژگونی خودروها بود که از س��هم متوس��ط ‪۲۵‬‬ ‫درص��دی در حوادث ب��ه ‪ ۴۹‬درصد در نوروز افزایش‬ ‫یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس امار پزشکی قانونی ‪۱۷.۶‬‬ ‫درصد کاهش کش��ته های س��وانح رانندگی در نوروز‬ ‫امس��ال در مقایسه با س��ال گذشته ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی تا پایان اردیبهشت نیز در مجموع ‪۱۴.۳‬‬ ‫درصد معادل ‪ ۳۸۹‬نفر کاهش کشته در تصادف های‬ ‫رانندگی کشور داشته ایم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫بهره وری‪ ،‬حلقه گمشده در رشد اقتصاد‬ ‫گفت و گو‬ ‫کدام مکتب راهگشای‬ ‫اقتصاد ایران است؟‬ ‫رش�د اقتص�ادی و پای�داری ان در کش�ور ب�ه‬ ‫ش�اخص مهم به�ره وری وابس�تگی عمی�ق دارد اما‬ ‫در ط�ول س�ال های گذش�ته ای�ن ش�اخص حیات�ی‬ ‫مغف�ول مان�ده و در نهای�ت منج�ر ب�ه ناتوان�ی‬ ‫در حف�ظ و ارتق�ای رش�د اقتص�اد کش�ور ش�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس�ی اماره�ا و گزارش ه�ای اقتص�ادی نش�ان‬ ‫د رش�د اقتصادی در ایران به طور عمده ناشی‬ ‫می ده ‬ ‫از بکارگی�ری هرچه بیش�تر منابع تولیدی اس�ت به‬ ‫ی که در برنامه های توسعه‪ ،‬هدفی برای دستیابی‬ ‫ طور ‬ ‫به رش�د اقتصادی از طریق افزای�ش بهره وری تعیین‬ ‫نش�ده یا به دلیل نااگاهی سیاست گذار از فاکتورهای‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬برنامه ریزی درس�تی برای دستیابی‬ ‫به اهداف تعیین ش�ده انجام نش�ده است‪ ،‬این مسئله‬ ‫موجب ش�ده سهم بهره وری از رش�د اقتصادی ایران‬ ‫بین س�ال های ‪۱۳۹۴-۱۳۷۹‬خورشیدی فقط ‪ ۷‬درصد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای‬ ‫عض�و س�ازمان به�ره وری اس�یایی از مح�ل ارتقای‬ ‫بهره وری در مدت مش�ابه به ط�ور میانگین ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫شاخص بهره وری کل صفر است‬ ‫ش شده است‪.‬‬ ‫گزار ‬ ‫بررس�ی همین ش�اخص در اقتصاد ای�ران در دوره‬ ‫دو دهه پیش تاکنون حرکت نزدیک به صفر ش�اخص‬ ‫بهره وری را نشان می کند‪.‬‬ ‫متوس�ط نرخ رش�د س�االنه ش�اخص بهره وری کل‬ ‫عوامل تولید بر اس�اس ارزش اف�زوده‪ ،‬در این دوره به‬ ‫ط�ور تقریبی صفر اس�ت و این موضوع گویای س�هم‬ ‫ناچیز رشد بهره وری از رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این دوره رش�د اقتصادی کشور بیشتر‬ ‫از محل تخصیص مناب�ع بوده که گویای نهاده محوری‬ ‫و بی توجه�ی به اصالح س�اختارها‪ ،‬نهاده�ا و ارتقا ی‬ ‫کیفیت عوامل تولید به منظور افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫همی�ن مس�ئله و تبیی�ن روند ش�اخص بهره وری‬ ‫کل عوام�ل تولید‪ ،‬هش�دار جدی ب�رای اقتصاد ایران‬ ‫ص کاهش توان‬ ‫می تواند به شمار رود‪ .‬بررسی دو شاخ ‬ ‫رقابت�ی بنگاه ها و محدودیت های س�رمایه گذاری در‬ ‫مرحله بعد این هش�دار را جدی ت�ر می کند‪ .‬متولیان‬ ‫بهره وری کشور در همایشی به بررسی نقش بهره وری‬ ‫در اقتصاد و رش�د اقتصادی پرداختند که بخش هایی‬ ‫از این دیدگاه ها را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اقتصاد ایران در حالی زیر‬ ‫فش��ار تش��دید تحریم های‬ ‫امری��کا‪ ،‬دومی��ن رک��ود‬ ‫تورم��ی خ��ود را در دهه ‪۹۰‬‬ ‫تجربه می کند که بس��یاری‬ ‫از اقتصاددان��ان منتق��د‬ ‫سیاس��ت های ب��ازار ازاد‬ ‫ب مکتبی دیگر و رفت��ن راهی متفاوت‬ ‫معتقدن��د انتخا ‬ ‫می توانست شرایط را امروز دستخوش تغییر کند‪.‬‬ ‫حس��ین راغفر از جمله اقتصاددانانی است که خود را‬ ‫به سوسیالیس��ت ها در ایران و جه��ان نزدیک می داند و‬ ‫سیاست های اقتصادی ایران را نولیبرالیستی می خواند‪.‬‬ ‫او در سال گذش��ته چند اظهارنظر تند و تیز علیه دولت‬ ‫روحانی و تئوریس��ین های اقتصادی ان به ویژه مسعود‬ ‫نیلی داش��ت که البته این نظرها با پاسخ تند و جنجالی‬ ‫محمد طبیبیان همراه شد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان منتق��د در گفت وگو ب��ا خبرانالین‬ ‫ضمن تش��ریح علل ضع��ف اقتصاد ای��ران در دهه های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست بازار ازاد در کشورهای پیشرفته‬ ‫نی��ز ضعف های زیادی را از خود نش��ان داده و در نتیجه‬ ‫تالش ش��ده است با محدود و قانونمند کردن ان‪ ،‬جلوی‬ ‫بروز ایرادها و بحران ها گرفته ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخی بدون توجه به این ایرادها ش��یفتگی خود را به‬ ‫سیاس��ت اقتصادی بر محور بازار ازاد نش��ان می دهند‪.‬‬ ‫انچ��ه در ادامه می خوانید بخش های��ی از مصاحبه این‬ ‫کارشناس اقتصاد است‪.‬‬ ‫€ €به عنوان یک اقتصاددان منتقد به نظر ش�ما‬ ‫کدام مکت�ب اقتصادی راهگش�ای اقتصاد ایران‬ ‫است؟‬ ‫برای پاس��خ به این پرسش طبیعی اس��ت که باید به‬ ‫گذشته نگاه کنیم تا مسیر اینده را دریابیم‪ .‬من معتقدم‬ ‫وضعیت کنونی ما ریشه در اجرای سیاست های منتسب‬ ‫به اقتصاد ازاد دارد در حالی که باید این دوستان توضیح‬ ‫دهن��د که منظورش��ان از اقتصاد ب��ازار و اقتصاد ازاد به‬ ‫طور دقیق چیس��ت‪ .‬اگر منظور از بازار ازاد اقتصادهایی‬ ‫چون ایاالت متحده‪ ،‬انگلس��تان و ژاپن است‪ ،‬ما چیزی‬ ‫شبیه انچه دوس��تان می گویند در این کشورها نداریم‬ ‫چرا ک��ه اقتصاد فعلی ما در عمل‪ ،‬اقتصاد غارتی اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه بازار ازاد و نظام لیبرالی کاستی های فراوانی دارد‬ ‫ام��ا این بحث ها در ایران موضوعیت ندارد‪ .‬اقتصاد امروز‬ ‫کشور ما ناشی از یک سری اصالحات نولیبرالی است که‬ ‫نظام اقتصادی را به شرایط امروز کشانده و مانند دفعات‬ ‫پیش‪ ،‬با اغاز بحران مسببان خود را کنار کشیدند و توپ‬ ‫را به زمین دیگران می اندازند‪.‬‬ ‫€ € الگوه�ای جایگزین و موفق اقتصاد بازار ازاد‬ ‫چیست؟‬ ‫اجرای سیاست های مختلف سبب می شود مدل ناب‬ ‫هیچ مکتبی را مش��اهده نکنیم‪ .‬با وجود این‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از اقتصادهای نوظهور ش��رق مداخله مس��تقیم دولت‬ ‫را در چند دهه گذش��ته تجربه ک��رده و می کنند‪ .‬به هر‬ ‫حال الگوهای مشارکتی و اجتماعی‪ ،‬بهترین جایگزین‬ ‫ب��رای س��رمایه داری حاکم ب��ر جهان اس��ت‪ .‬ماحصل‬ ‫بازارگرایی چیس��ت؟ از یک س��و برخی معتقدند چین‬ ‫ب��ا لیبرالی ش��دن و ازاد کردن اقتصاد خودش توس��عه‬ ‫یافت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی معتقدن��د چین همچنان‬ ‫مسیر لیبرالی شدن را نپیموده است‪ .‬این دعوای نظری‬ ‫هنوز هم ادامه دارد‪ .‬نابس��امانی امروز ماحصل‪ ۳۰‬سال‬ ‫بازارگرایی اس��ت‪ .‬جز در ایران هیچ کسی در کشورهای‬ ‫دیگر چین را اقتصادی لیبرال یا بازار ازادی نمی خواند‪.‬‬ ‫این تبلیغات ایدئولوژیک اس��ت که خریداری ندارد‪ .‬در‬ ‫چین برنامه ریزی متمرکز دولت��ی وجود دارد و کنترل‬ ‫دولتی بر همه بخش ها حاکم اس��ت‪ .‬انه��ا هیچ کدام از‬ ‫صنایع مادر و بزرگ خ��ود را واگذار نکردند و اصالحات‬ ‫«پسا مائو» نیز اجازه ایجاد بنگاه ها را به بخش خصوصی‬ ‫ل در دست‬ ‫داد وگرنه سیاس��ت گذاری پولی به طور کام ‬ ‫دولت اس��ت ک��ه بر اس��اس برنامه ریزی ه��ای مختلف‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬میان م��دت و بلند مدت تعیین می ش��ود‪.‬‬ ‫این رو ش پوچی اس��ت که معنا ندار د چرا که هر کشوری‬ ‫ش��رایط خاص خود را دارد و حتی در میان کش��ورهای‬ ‫پیشرفته نیز مدل های مختلفی داریم‪ ،‬دانمارک و امریکا‬ ‫هر دو توسعه یافته هستند اما با دو نظام اقتصادی و سطح‬ ‫مداخله گری مختلف دولتی‪ .‬با این حال‪ ،‬مقایسه کوبا با‬ ‫امریکا و فرانسه با ویتنام به طور کامل عوامانه است‪ .‬به هر‬ ‫حال بازار در برخی بخش ها و در کشورهای جهان موفق‬ ‫بوده اما در این کشورها که اغلب در غرب هستند‪ ،‬نهادها‬ ‫به ش��دت بر عملکرد بازار نظ��ارت می کند و هر تخلفی‬ ‫از س��وی س��رمایه داران و قدرتمندان با پاسخ و اعتراض ‬ ‫اجتماع��ی روبه رو می ش��و د وگرنه بازار ب��ه تنهایی و در‬ ‫غیاب قوانین‪ ،‬ابزاری است برای چپاول مردم‪.‬‬ ‫€ €بهره گیری از الگوی توس�عه بازار چطور؟ ایا‬ ‫این الگو می تواند در حل معضالت راهگشا باشد؟‬ ‫ب��ه هیچ عن��وان؛ تجرب��ه همی��ن س��ال ها در ایران‬ ‫واه��ی ب��ودن این ادعا را نش��ان می دهد و ای��ن الگویی‬ ‫شکس��ت خورده ب��رای ناب��ودی کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه اس��ت‪ .‬اغلب کشورهای پیشرفته دخالت دولت‪،‬‬ ‫تخصیص منابع و سیاس��ت های تکلیفی را اجرا کرده و‬ ‫پس از توس��عه یافتن حامی تجارت ازاد ش��دند‪ .‬چین‬ ‫نیز از همین مسیر پیروی کرد و هم اکنون نیز برای چند‬ ‫دهه این��ده برنامه ریزی دقیقی دارد ام��ا در ایران همه‬ ‫برنامه ریزی ها در خدمت منافع سرمایه داران است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره وری شاخص مهم اقتصاد کالن‬ ‫فاطمه پهلوانی‪ ،‬رئیس سازمان ملی بهره وری‬ ‫ایران با بیان اینکه س��ازمان ملی بهره وری یک‬ ‫سازمان حاکمیتی است‪ ،‬گفت‪ :‬بهره وری یکی از‬ ‫مهم ترین شاخص های اقتصاد کالن کشور است‪.‬‬ ‫پهلوانی با بیان اینکه بهره وری سهم مدیریت‬ ‫در توسعه اقتصادی یک کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫مدیران چه مدیران��ی که در حوزه عملیاتی کار‬ ‫می کنند و چه مدیرانی که در حوزه لجستیک و حوزه های‬ ‫سیاست گذاری کار می کنند سهم بسزایی در رشد اقتصادی‬ ‫دارند‪ .‬متوس��ط نرخ رش��د ساالنه ش��اخص بهره وری کل‬ ‫سهم باالی دولت در اقتصاد‬ ‫عوامل تولید بر اساس ارزش افزوده‪ ،‬در این دوره‬ ‫به طور تقریبی صفر اس��ت و این موضوع گویای‬ ‫س��هم ناچیز رش��د بهره وری از رش��د اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬پهلوانی تصریح کرد‪ :‬اگرچه دس��تاورد‬ ‫بهره وری در برنامه توسعه متوازن نبوده و شاید‬ ‫در یک برنامه توانسته ایم اهداف را تحقق دهیم‬ ‫و در یک برنامه ای دیگر به دالیل مختلف موفق‬ ‫نش��ده ای م اما انچ��ه در حاکمیت بهره وری مطرح اس��ت و‬ ‫ش��کل می گیرد این اس��ت که نقش و جایگا ه این سازمان‬ ‫شفاف شده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بیش از پیش‬ ‫جمش��ید انص��اری‪ ،‬مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور گفت‪ :‬درباره موضوع‬ ‫به��ره وری چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ عملکردی‬ ‫بحث های زیادی مطرح اس��ت که ب��ه ان پرداخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وقتی که در س��ال ‪ ۷۷‬مصوبه مربوط ب��ه بهره وری‬ ‫برای تصویب ش��ورای عالی اداری را تنظیم می کردیم به‬ ‫جنبه های مختلفی از کار توجه شد ازجمله اینکه چرا این‬ ‫موضوع مه م باید در حوزه س��ازمان اداری و استخدامی کشوری قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی با بیان اینکه به طور قط ع در ان سال ها هنوز سیاست های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬ابالغ نش��ده بود و دولت با گس��تردگی زیادی در حوزه های‬ ‫اقتصادی حضور داش��ت و اقتصاد کش��ور بیشتر از اینکه‬ ‫در اختیار بخش خصوصی باش��د در اختی��ار دولت بود و‬ ‫دول��ت چه در حوزه اقتص��اد و چه در حوزه خدمات نقش‬ ‫گس��ترده ای را ایف��ا می کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز ه��م با وجود‬ ‫اینکه سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬ابال غ ش��ده و قوانین مربوط ‬ ‫به تصویب رس��یده و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی‬ ‫بخ��ش عمده ای از ان انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه دلیل نوع‬ ‫رویکرد و مداخله هایی که دولت دارد همچنان دولت درس��ت یا غلط‬ ‫تصمیم گیر و بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کش��ور است و در بسیاری از‬ ‫امور بنگاه ها تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب بهره وری در صنعت‬ ‫رضا اشرف سمنانی‪ ،‬مشاور صنعتی و عضو شورای ملی بهره وری نیز در این‬ ‫باره معتقد است‪ :‬ب ه دست اوردن مقدار تولید بیشتر از طریق مجموعه معینی‬ ‫از نهاده ها و یا استفاده از منابع کمتر برای دستیابی به یک سطح مشخص و‬ ‫ثابت تولید و همچنین افزایش تولید با نرخی بیش��تر از نرخ افزایش نهاده ها‪،‬‬ ‫به عنوان رشد یا بهبود بهره وری تعریف می شود‪.‬‬ ‫ وی در پاس��خ به این پرس��ش که وضعی��ت بهره وری در صنعت کش��ور‬ ‫ما چطور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بعضی از صنایع مانند صنعت فوالد که پیش��ینه‬ ‫ت بیشتری دارند و فناوری به روزتری در انها استفاده می شود و نیروی‬ ‫به نسب ‬ ‫انس��انی مازاد ندارند وضعیت بهتر اس��ت اما در برخی دیگر از صنایع میزان‬ ‫بهره وری مطلوب نیست‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در بخش نس��اجی میزان بهره وری بس��یار پایین بود ب ه طوری‬ ‫که حتی منجر به حذف این صنعت شده است‪.‬‬ ‫همین وضعیت در زمینه بهره وری انرژی نیز صدق می کند؛ ساختمان ها و‬ ‫صنایع قدیمی به��ره وری پایینی در صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی دارند‬ ‫اما در ساختمان های جدید وضعیت بهتر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد از نهاد قضایی چه می خواهد؟‬ ‫محس�ن جالل پ�ور‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬این روزها س��یگنال های مثبتی‬ ‫از س��مت قوه قضاییه ارسال می شود که‬ ‫باعث تمرکز بیش��تر افکار عمومی بر این‬ ‫بخش از حکمران��ی و افزایش امید مردم‬ ‫شده است‪ .‬بدون ش��ک تغییر در تفکر و‬ ‫تحول در مدیریت نهاد قضا می تواند نقطه‬ ‫اغازین تحوالت مثبت و امیدوارکننده در‬ ‫جامعه امروز ایران باش��د منوط به اینکه قوه قضاییه‬ ‫خود را بیشتر از همیش��ه ملزم به دفاع از حاکمیت‬ ‫قانون و مبارزه با فساد در سیاست و سیاست گذاری‬ ‫اقتصادی بداند‪ .‬بس��یاری از دل سوختگان کشور در‬ ‫یکی دو سال گذشته نقطه اغاز اصالحات امیدبخش‬ ‫را اصالح نهاد قضایی اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫چرخ جامعه با کمک مجموعه ای از قوانین و قواعد‬ ‫که «نه��اد» نام دارند می چرخد‪ .‬نهادها همان قواعد‬ ‫بازی در سیاست و اقتصاد هستند که اگر به درستی‬ ‫تهیه و تدوین شوند و به درستی کار کنند‪ ،‬می توان از‬ ‫جامعه انتظار پیش��رفت داشت‪ .‬وظیفه حکمرانی نیز‬ ‫چیزی جز تعریف درست قواعد بازی و ارتقای مداوم‬ ‫کیفیت عملکرد نهادها نیست‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده کش��ورهایی که دارای نهادهای‬ ‫با کیفیت هس��تند ه��م ثبات سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی دارند و هم س��ریع تر رش��د می کنند و‬ ‫کش��ورهایی که کیفیت نهادها در انها پایین است از‬ ‫سطوح رشد پایین تری برخوردارند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان نهاد قضای��ی یک��ی از مهم ترین‬ ‫نهاده��ا و ق��وه قضایی��ه یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫تنظیم کنندگان نهادها به ش��مار می رود زیرا وظیفه‬ ‫دارد قواع��د ب��ازی می��ان عوامل اقتص��اد را تنظیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که قوانی��ن و قواعد حقوقی روی‬ ‫رفتار اقتص��ادی و کنش و واکن��ش احاد اقتصادی‬ ‫اث��ر می گذارن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬بدون درک درس��ت از‬ ‫ای��ن اثر و تحلی��ل درس��ت روابط می��ان بازیگران‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬دس��تیابی ب��ه رش��د اقتص��ادی ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫برای اینکه نهادها به درستی کار کنند‪ ،‬نقش نهاد‬ ‫قضا بی بدیل اس��ت و این نها د اس��ت که می تواند به‬ ‫احاد اقتص��ادی اطمینان دهد که با ابزار «حاکمیت‬ ‫قان��ون» در برابر فس��اد و سوءاس��تفاده‬ ‫سیاس��تمداران می ایس��تد و با «تحکیم‬ ‫پایه های مالکیت» نمی گذارد عواید ناشی‬ ‫از ن��واوری خدش��ه دار ش��ود و از طریق‬ ‫«نظارت بر حسن و استحکام قراردادها»‬ ‫محیطی امن ب��رای فعال اقتصادی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫منظ��ور از حاکمی��ت قانون‪ ،‬ال��زام به‬ ‫پاس��خگویی حکمران��ان در همه س��طوح و محدود‬ ‫کردن ق��درت با ه��دف جلوگیری از سوءاس��تفاده‬ ‫سیاستمداران از قدرت است‪.‬‬ ‫حق��وق مالکیت هم این معنی را می دهد که افراد‬ ‫نه تنه��ا مالک قطع��ی دارایی های خود هس��تند که‬ ‫مالکیت انها بر عواید ناش��ی از نواوری نیز خدشه دار‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫هرچ��ه حق��وق مالکی��ت کیفیت بهتری داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ریس��ک س��رمایه گذاری کمتر و انگیزه افراد‬ ‫برای س��رمایه گذاری بیشتر می شود‪ .‬سومین نهادی‬ ‫ک��ه نق��ش نه��اد قضای��ی در کیفی��ت ان اهمیت‬ ‫مضاعف دارد‪« ،‬نظارت بر حس��ن اج��رای قرارداد»‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن اجرای قراردادها باعث ایجاد اعتماد بیشتر‬ ‫در احاد اقتصادی ش��ده و زمانی که در سرمایه گذار‬ ‫این اطمینان ایجاد شود که در صورت وقوع اختالف‬ ‫می��ان طرف های ق��رارداد‪ ،‬نهاد قضایی به درس��تی‬ ‫کارش را انجام خواهد داد ریس��ک س��رمایه گذاری‬ ‫کاه��ش و حجم ان افزایش خواه��د یافت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫به عن��وان فعال اقتصادی اعتق��اد جدی دارم اگر قوه‬ ‫ قضاییه در بهبود کیفیت نهادهای مورد اش��اره یک‬ ‫گام پی��ش بگذارد‪ ،‬اقتصاد چن��دگام پیش تر خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گمانم خطاست اگر مسئو الن ارشد قوه قضاییه‬ ‫گمان کنند کثرت نزاع و دعاوی و همین طور افزایش‬ ‫روزاف��زون جرم و بزه در کش��ور فقط یک مس��ئله‬ ‫تخصص��ی قضایی اس��ت و فقط با سیاس��ت گذاری‬ ‫حقوق��ی و قضایی باید حل و فصل ش��ود‪ .‬امیدوارم‬ ‫ریاس��ت جدید ق��وه قضاییه باع��ث و بانی تحوالت‬ ‫عمیق در قواعد زمین بازی اقتصاد ش��ده و با اصالح‬ ‫نهادها‪ ،‬بسترس��از فعالیت س��الم اقتصادی در کشور‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بودن یا نبودن اقتصاد ازاد؟‬ ‫مجی�د س�لیمی بروجنی‪-‬تحلیلگر اقتص�ادی‪:‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران از منظ��ر عملک��رد‪ ،‬متاث��ر از ش��رایط‬ ‫تحریم��ی و فش��ارهای بیرونی در کنار نب��ود تعادل های‬ ‫اقتص��ادی در داخ��ل وارد ی��ک دوره رکود تورمی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک س��ال گذش��ته و با تش��دید تحریم های‬ ‫در طول ی ‬ ‫بین المللی علیه کش��ور‪ ،‬دسترس��ی بنگاه های کش��ور به‬ ‫بازارهای مالی و تجاری بین المللی محدود ش��ده اس��ت‪ .‬دسترس��ی‬ ‫نداشتن به بازارهای مالی و تجاری بین المللی باعث شده است بنگاه های‬ ‫اقتصادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و کاالهای واسطه ای وارداتی‬ ‫با محدودیت روبه رو شوند یا به دلیل هزینه های ناشی از تحریم و لزوم‬ ‫پرداخت هزینه مبادله بیشتر‪ ،‬هزینه های بنگاه برای سطح مشخصی‬ ‫از مواد اولیه و کاالهای واسطه ای افزایش یابد و همین امر باعث شود‬ ‫تقاض��ای بنگاه برای مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای وارداتی کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��دت اثرپذیری بنگاه از این مس��یر به امکان و میزان جانشینی‬ ‫مواد اولیه و کاالهای واسطه ای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد‪.‬‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته ش��اهد تاثیرات منفی سیاس��ت بر اقتصاد‬ ‫بوده ایم‪ .‬رابطه میان سیاس��ت و اقتصاد ‪ ،‬دو طرفه اس��ت و از انجا که‬ ‫دستیابی به سهم بیشتر کیک اقتصاد‪ ،‬به معنای برخورداری از قدرت‬ ‫و نفوذ سیاس��ی باالتر است‪ ،‬عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود توزیع‬ ‫قدرت در محیط سیاسی تاثیر گذاشته و از این مسیر‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫اینده اقتصاد را متاثر می کند‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر‪ ،‬تقابل میان سیاس��ت و اقتصاد یک بازی پویاس��ت‬ ‫ک��ه در بلندم��دت‪ ،‬کامیابی شکس��ت ملت ه��ا از مس��یر ان تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انچ��ه در جهان امروز می تواند به عنوان یک ابزار مهم و تاثیرگذار‬ ‫ق��درت ایفای نقش ک��رده و از کش��ور در مقابل دس��ت اندازی های‬ ‫بیگان��گان محافظت کند‪ ،‬ایجاد وابس��تگی متقابل س��ایر کش��ورها‬ ‫ب��ه اقتص��اد کش��ورمان اس��ت‪ .‬جامعه ایران��ی در طول ‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته هی��چ گاه در مس��یر عب��ور از اقتصاد دولتی و رش��د بخش‬ ‫خصوص��ی موفق نبوده و همه چیز تنه��ا در حد حرف و تئوری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران در طول چند دهه گذش��ته به دالیل مختلف اقتصاد ازاد را‬ ‫نپذیرفت و نتوانست ان را جایگزین اقتصاد دولتی کند‪ .‬متاسفانه این‬ ‫روند تاکنون نیز ادامه داش��ته و بارها دیده ایم که هر بار سیاس��یون‬ ‫در دولت های مختلف‪ ،‬پس از پایان کار دولتی ش��ان روانه بنگاه های‬ ‫خصوصی شده اند‪.‬‬ ‫در محیط داخلی بزرگ ترین مشکلی که بنگاه های ما با ان روبه رو‬ ‫هس��تند و قابلیت برنامه ریزی در تخصیص مناب��ع و تولید را از انها‬ ‫س��لب می کن��د و از این رهگ��ذر زیان ه��ای فراوانی را بر‬ ‫بنگاه و س��رمایه های ملی تحمی��ل می کند‪ ،‬نبود ثبات در‬ ‫سیاست ها و ش��یوه نامه های نهادهای دولتی ‪ ،‬وزارتخانه ها‬ ‫و گم��رکات و بانک مرکزی و تغیی��رات هفتگی و ماهانه‬ ‫انها است که هزینه های بسیاری را به بنگاه های خصوصی‬ ‫تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه بنگاه ها چه به طور مس��تقیم و چه‬ ‫ب��ه ط��ور غیرمس��تقیم نیازمند تدارک از مس��یر کااله��ای وارداتی‬ ‫ی��ا متاث��ر از فعالیت ه��ای صادراتی برای توس��عه بازاره��ای فروش‬ ‫هس��تند و واردات و صادرات کاال پی در پی دس��تخوش سیاست های‬ ‫متف��اوت ارزی هس��تند‪ ،‬این امر ان چن��ان بی ثباتی و س��ردرگمی‬ ‫در ح��وزه فعالیت ه��ای بنگاه ها ایج��اد کرده که گاه مدی��ران بنگاه‬ ‫از پرداخت��ن به بخش��ی از فعالیت ه��ای اصلی خود که تاس��یس و‬ ‫س��رمایه گذاری های بنگاه بر ان اس��اس مبتنی بوده است‪ ،‬منحرف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بای��د قب��ول کنیم ک��ه تهدید سیاس��ت گذاری های غل��ط داخلی‬ ‫هزینه های س��نگین تری از تحریم های خارجی به اقتصاد کشور وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رون��د تحریم ها و اثار مخ��رب انها از ثبات نس��بی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت و فرصت مقابله و چگونگی برخورد با انها و یافتن راه حلی که‬ ‫از انها به دور زدن تحریم ها یاد می ش��ود‪ ،‬برای مدیران بنگاه میسرتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دولت ه��ا همواره ب��رای مقابله با بحران های خودس��اخته‪ ،‬دو ابزار‬ ‫قدیم��ی و ناکارامد دارند‪ .‬ابزار نخس��ت‪ ،‬اعط��ای ارز ارزان قیمت به‬ ‫واردات اس��ت که رانت و فس��ار و انحصار ایجاد می کن��د‪ .‬ابزار دوم‪،‬‬ ‫قیمت گ��ذاری و تش��دید نظارت ه��ای تعزیراتی بر بازار اس��ت‪ .‬این‬ ‫سیاست ها چنان فساد بزرگی را ایجاد کرده که حتی قوه قضاییه نیز‬ ‫نتوانسته ان را مهار کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیشتر مشکالت امروز بنگاه های ایرانی ناشی‬ ‫از سیاس��ت های اقتصادی داخلی اس��ت‪ .‬این سیاست ها هیچ گاه در‬ ‫دوره رون��ق و رش��د اجازه عرض اندام ب��ه بنگاه های بخش خصوصی‬ ‫ن��داده و در واق��ع امکانات و فرصت های فراهم ش��ده را یا در اختیار‬ ‫بنگاه های دولتی قرار داده یا به بنگاه های شبه دولتی که بر اثر اجرای‬ ‫نادرست سیاست های خصوصی سازی شکل گرفته بودند‪ ،‬اعطا کرده‬ ‫و از ای��ن میان س��هم بنگاه های واقعی بخش خصوص��ی اندک بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازادس��ازی اقتصادمان ب ه گونه ای که محوریت اقتصاد در دس��ت‬ ‫بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و دخالت های دولت تمام شود‪ ،‬تنها‬ ‫سیاست گذار و ناظر باشد‪ ،‬راهی است که کشورهای توسعه یافته پیش‬ ‫از این تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1302‬‬ ‫پیاپی ‪2620‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بازگشت خوانندگان به صحنه‪ ،‬از احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین تا چارتار‬ ‫رونق بازار موسیقی در اخرین ماه بهار‬ ‫خوانن��دگان س��بک های مختلف موس��یقی در تدارک‬ ‫برپایی کنس��رت برای طرفداران ش��ان هس��تند تا اوقات‬ ‫خوشی را برای شان به ارمغان اورند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت‪ ،‬ماه مبارک رمض��ان هم به روزهای‬ ‫پایانی خود نزدیک می شود و به همین مناسبت گروه های‬ ‫موسیقی و خواننده ها در تدارک برپایی کنسرت های خود‬ ‫هس��تند تا پس از مدتی با مخاطبان و عالقه مندان ش��ان‬ ‫دیدار تازه کرده و برای ش��ان قطعات خاطره انگیز یا شاید‬ ‫جدیدی را اجرا کنند‪.‬‬ ‫دوس��تداران موسیقی فرصت را از دست ندهند‪ ،‬چراکه‬ ‫با هر سلیقه ای این روزها دست پری برای انتخاب دارند و‬ ‫می توانند در کنسرت خواننده موردعالقه شان حضور پیدا‬ ‫کنند‪ .‬از پاپ گرفته تا کالس��یک‪ ،‬تلفیق��ی و‪ ...‬طرفداران‬ ‫همه سبک های موسیقی حق انتخاب دارند‪.‬‬ ‫به جز ش��هر تهران‪ ،‬س��اکنان ش��هرهای دیگ��ر ایران‬ ‫مانند خرم اباد‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬زاهدان‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬کرمانش��اه‬ ‫و‪ ...‬می توانند از این هفته به کنس��رت ب��ه عنوان یکی از‬ ‫گزینه های مناسب برای تفریح فکر کنند‪.‬‬ ‫در این میان بازار موس��یقی پاپ براساس روال همیشه‬ ‫داغ تر از س��ایر س��بک ها اس��ت و خوانندگان این سبک‪،‬‬ ‫کنس��رت های گوناگون را در سراسر ایران برگزار خواهند‬ ‫کرد؛ موس��یقی که با حواشی بس��یاری هم دست و پنجه‬ ‫نرم می کند و به همین دلیل خوانندگان پاپ حسابی زیر‬ ‫ذره بین قرار گرفته اند‪ .‬طرفداران موس��یقی کالس��یک در‬ ‫تهران هم فرصت را غنیمت ش��مرده و ت��ا پایان تیر از ‪۵‬‬ ‫کنس��رتی که برگزار خواهد ش��د نهایت لذت را می برند‪.‬‬ ‫موس��یقی نواحی و س��نتی نیز هرکدام در خ��رداد و تیر‬ ‫کنسرت هایی برای عالقه مندان خواهند داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاثیر قانون جدید در نرخ بلیت ها‬ ‫در زمین��ه نرخ بلیت ها هم نام خواننده و مکان برگزاری‬ ‫کنس��رت س��هم عمده ای در باال یا پایین رفتن ان داشته‬ ‫اس��ت و بلیت کنسرت برخی از خوانندگان با افزایش نرخ‬ ‫همراه ش��ده و برخی هم تغییری نس��بت به سال گذشته‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که به تازگ��ی قانونی‬ ‫تصویب ش��ده است که براس��اس ان ‪ ۱۰‬درصد از درامد‬ ‫حاصل از کنسرت ها به خزانه دولت واریز می شود‪ .‬اتفاقی‬ ‫که واکنش های زیادی را در میان اهالی موس��یقی درپی‬ ‫داش��ته است تا جایی که تعداد زیادی از فعاالن این حوزه‬ ‫در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نسبت به این‬ ‫قان��ون اعتراض کردند‪ .‬قانونی که باعث اس��تعفای مدیر و‬ ‫مدیر روابط عمومی دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد شد و‬ ‫برخ��ی از افزایش ن��رخ بلیت کنس��رت ها در پی تصویب‬ ‫این قانون نوش��تند‪ .‬ازجمله بهمن بابازاده خبرنگار حوزه‬ ‫موس��یقی که در توییت��ر خود به این افزایش نرخ اش��اره‬ ‫ک��رد و نوش��ت‪« :‬در حالی ک��ه ‪ ۴۵‬و ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان‬ ‫کمتری��ن و بیش��ترین نرخ بلیت کنس��رت در تهران بود‪،‬‬ ‫پس از تصویب «قان��ون اختصاص ‪۱۰‬درصد فروش بلیت‬ ‫نام خواننده‬ ‫سبک‬ ‫مکان برگزاری‬ ‫توضیحات‬ ‫احسان خواجه امیری‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۱‬خرداد‬ ‫فرزاد فرزین‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫محسن ابراهیم زاده‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۲۵‬و ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫داریوش دهری‬ ‫پاپ‬ ‫فرهنگسرای نیاوران‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫گروه دال‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫امید حاجیلی‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۱‬تیر‬ ‫بابک جهانبخش‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪ ۵‬تیر‬ ‫سیمین غانم‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۱‬تیر ویژه بانوان‬ ‫چارتار‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۱۰‬تیر‬ ‫علیرضا طلیسچی‬ ‫پاپ‬ ‫برج میالد‬ ‫‪ ۱۲‬تیر‬ ‫ماکان بند‬ ‫پاپ‬ ‫سالن کارگران‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد در زاهدان‬ ‫بهنام بانی‬ ‫پاپ‬ ‫سالن میالد نمایشگاه‬ ‫‪۲‬تیر‬ ‫اشوان‬ ‫پاپ‬ ‫تاالر فخرالدین‬ ‫‪ ۱‬تیر‬ ‫ارکسترسمفونیک تهران‬ ‫کالسیک‬ ‫تاالر وحدت‬ ‫‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫کنس��رت به دولت»‪ ،‬از امروز دور جدید بلیت فروشی های‬ ‫کنسرت با افزایش قیمت های نجومی اغاز شد‪ .‬این اتفاق‬ ‫یک پیام روش��ن ب��ه تصویب کنندگان این قان��ون دارد ؛‬ ‫بچرخ تا بچرخیم‪ »...‬اما این قانون روی افزایش نرخ بلیت‬ ‫کنس��رت های پیش رو هم تاثیری داشته است؟ نمی توان‬ ‫به طور قطع��ی دراین باره نظر داد اما مقایس��ه نرخ بلیت‬ ‫کنس��رت بعضی از خواننده ها خب��ر از افزایش حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزارتومانی در کف و س��قف نرخ بلیت کنس��رت ها داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ایا تنها این قانون اس��ت که باعث افزایش نرخ‬ ‫بلیت برخی از خوانندگان ش��ده یا دالی��ل دیگری مانند‬ ‫انچه سال گذشته درباره نرخ بلیت کنسرت حامد همایون‬ ‫شاهد ان بودیم‪ ،‬دارد؟‬ ‫سال گذش��ته نرخ بلیت کنسرت حامد همایون نسبت‬ ‫به س��ایر خوانن��دگان مق��دار قابل توجهی بیش��تر بود و‬ ‫این اتف��اق واکنش های زیادی را به همراه داش��ت و این‬ ‫درحال��ی بود که محس��ن رجب پور تهیه کنن��ده اثار این‬ ‫خواننده درباره علت گران تر بودن بلیت کنس��رت او گفته‬ ‫بود‪« :‬هر تهیه کننده ای در یک قواره و ش��کلی کنس��رت‬ ‫برگ��زار می کن��د که ش��اید تماش��اگری که به تماش��ای‬ ‫کنس��رت می رود تفاوت ان را نداند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه در‬ ‫زمینه نورپردازی تمامی س��الن ها ی��ک قالب اصلی دارند‬ ‫ول��ی ما تمهیداتی اندیش��یده ایم ت��ا ال ای دی و ابزاری را‬ ‫فراهم کنیم که نورپردازی س��الن بهتر باشد‪ ،‬از این گونه‬ ‫تغییرات تا س��ایر امکانات س��الن مانن��د امکانات صوتی‪،‬‬ ‫موس��یقی و‪ ...‬را انجام می دهیم تا کنسرت بهتری برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬نرخ کنس��رت های حامد همای��ون با درنظر گرفتن‬ ‫این مولفه ها تعیین شده است‪ ،‬ما در کنسرت های گذشته‬ ‫حداکث��ر امکان��ات باکیفیت را اس��تفاده می کردیم و نرخ‬ ‫باالی بلیت ها نیز به این دلیل بود که س��ودمان را کس��ب‬ ‫کنیم اما درحال حاضر این تغیی��رات را هم انجام داده ایم‬ ‫ولی افزایشی در نرخ بلیت نداشته ایم‪».‬‬ ‫حال با داغ ش��دن دوباره بازار کنس��رت ها‪ ،‬می توان به‬ ‫شکل تخصصی و دقیق تر به بررسی دالیل افزایش یا ثبات‬ ‫نرخ بلیت کنسرت ها پرداخت‪ .‬در ادامه مروری بر جزئیات‬ ‫کنسرت های موسیقی (تا پایان تیر) داشته ایم‪.‬‬ ‫مقایسه نرخ‬ ‫بلیت کنسرت‬ ‫بعضی از‬ ‫خواننده ها خبر‬ ‫از افزایش‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتومانی‬ ‫در کف و سقف‬ ‫نرخ بلیت‬ ‫کنسرت ها‬ ‫می دهد‬ ‫گزارشی از چگونگی انتخاب رهبر ارکستر سمفونیک ملی‬ ‫ش پیدا کردن رهبری برای موسیقی‬ ‫چال ‬ ‫پس از اجرایی ش��دن قانون منع بکارگیری کارکنان بازنشسته‬ ‫در مش��اغل دائم و ب��ه دنبال ان خداحافظی فریدون ش��هبازیان‬ ‫بازنشس��ته صدا و س��یما از ارکستر ملی‪ ،‬مس��ئوالن بنیاد رودکی‬ ‫به رس��انه ها گفتند که به زودی رهبر دائم ارکستر ملی انتخاب و‬ ‫معرفی خواهد ش��د‪ .‬اما ایا انتخاب رهبر به تنهایی حال نه چندان‬ ‫مساعد این ارکس��تر را درمان خواهد کرد یا فقط مسکنی موقتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در همین مدت اندکی که از رفتن فریدون‬ ‫شهبازیان از ارکستر ملی گذشته‪ ،‬گمانه زنی ها میان اهالی رسانه و‬ ‫هنرمندان درباره اینکه رهبر جدید ارکس��تر ملی چه کسی خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬در فض��ای مج��ازی و گفت وگوهای حضوری درب��اره اینکه‬ ‫درنهایت چوب رهبری ارکس��تر ملی در دس��تان چه کس��ی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬اغاز شد‪ .‬صرف نظر از پاسخ این پرسش قصد داریم‬ ‫به این مسئله بپردازیم که رهبر ارکستر ملی باید چه ویژگی هایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از نخس��تین س��اعات کناره گیری فریدون ش��هبازیان از سمت‬ ‫رهبری ارکستر ملی این پرسش پیش امد که رهبر جدید ارکستر‬ ‫ملی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟‬ ‫فرهاد فخرالدینی رهبر و پایه گذار ارکستر ملی و از برجسته ترین‬ ‫ملودی نویس��ان تاریخ موس��یقی ایران‪ ،‬با انتق��اد از وضعیت فعلی‬ ‫ارکستر سمفونیک ملی گفت‪« :‬وقتی دوران پرشکوه ارکستر ملی‬ ‫را با ش��رایط امروز ان مقایسه می کنم‪ ،‬چنان اندوهگین و ناراحت‬ ‫می ش��وم ک��ه بهتر می دان��م در اعتراض به این وضعیت س��خنی‬ ‫نگویم»‪.‬‬ ‫لوریس چکناواریان‪ ،‬موسیقیدان بین المللی ایران در گفت وگوی‬ ‫کوتاهی درب��اره ویژگی های رهبر جدید گفت‪ :‬حرف همیش��گی‬ ‫خود را تکرار می کنم‪ .‬رهبر ارکس��تر باید پیش��ینه کاری طوالنی‬ ‫و معلومات عمیقی داش��ته باشد؛ این حرفی است که بارها و بارها‬ ‫گفته ام‪.‬‬ ‫فردین خلعتبری‪ ،‬اهنگساز و از اعضای شورای فنی ارکستر ملی‬ ‫در ابتدای تاسیس‪ ،‬معتقد است تشکیل شورای فنی برای انتخاب‬ ‫رهبر تازه ارکس��تر ملی از انتخاب رهبر مهم تر است‪ .‬او رهبری را‬ ‫برای ارکستر ملی مناس��ب می داند که عالوه بر تجربه و تخصص‬ ‫در موس��یقی ایرانی‪ ،‬اش��راف عمیقی به موسیقی کالسیک داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی شرط موفقیت رهبر ارکستر جدید را قدرت تعامل او با‬ ‫نوازندگان می داند‪.‬‬ ‫پیروز ارجمند‪ ،‬موس��یقیدان و مدیرکل پیش��ین دفتر موسیقی‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬ش��خصیت کاریزماتی��ک و ق��درت مدیریت رهبر‬ ‫ارکستر را از شروط بسیار ضروری برای موفقیت یک رهبر ارکستر‬ ‫می داند و معتقد است‪ ،‬رهبر ارکستر باید دارای چنان قدرتی باشد‬ ‫که فصل الخط��اب تمام تصمیمات مدیریتی در رابطه با ارکس��تر‬ ‫باش��د‪ .‬این هنرمند با نگاهی به ضعف ارکستر ملی از اغاز تاکنون‬ ‫گفت‪ :‬حلقه گمش��ده این ارکستر نداشتن خروجی ملموس است‪.‬‬ ‫امروز از ارکستر ملی از اغاز تاکنون جز اجراهای صحنه ای چیزی‬ ‫در اذهان نمانده و متاسفانه نه البومی ضبط شده و نه دی وی دی‬ ‫از اجراهای این ارکستر در بازار موجود است‪ .‬این یک اصل الزم و‬ ‫به ش��دت مهم است‪ .‬کافی است ببینیم که کشورهایی مانند مصر‬ ‫تا چه حد به ضبط و انتش��ار اثار صوتی و تصویری ارکسترش��ان‬ ‫اهمیت داده اند و این امر تا چه حد در شناس��اندن ارکس��ترهای‬ ‫مصری به جهان موثر بوده اس��ت‪ .‬متاس��فانه به خاطر نبود چنین‬ ‫ارش��یو و خروجی هایی ش��ناخت بین المللی از ارکستر ملی ما به‬ ‫همان اجرای صحنه ای محدود شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی که بود و نبود یکی است‬ ‫علی رهبری‪ ،‬رهبر پیش��ین ارکستر سمفونیک تهران گفت‪ :‬من‬ ‫از س��ال ها قبل معتقد بودم ارکستر ملی ارکستری است که بود و‬ ‫نبودش یکی است‪ ،‬مشروط به اینکه ارکستر سمفونیک را به چنان‬ ‫قابلیتی برسانیم که با استفاده از هنرمندان مهمان قادر به نواختن‬ ‫قطعات موسیقی ایرانی هم باشند‪.‬‬ ‫او تاسیس ارکستر سمفونیک ملی ایران را تنها راه حل خروج از‬ ‫بحران رهبری ارکس��تر ملی می داند و معتقد است‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫بنی��اد رودکی امکانات و زیرس��اخت های الزم ب��رای مدیریت دو‬ ‫ارکستر بزرگ را در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش کمتر صاحبنظری در زمینه موس��یقی در ایران‬ ‫را می ت��وان یافت که به اهمیت دس��تیابی به اساس��نامه رس��می‬ ‫ارکس��تر ملی و ش��ورای فنی انتخاب رهبر ارکستر معتقد نباشد‪.‬‬ ‫چه خوب اس��ت که اگر امروز مسئوالن مربوط قصد احیای دائمی‬ ‫ارکستر ملی را دارند‪ ،‬به دور از هر نگاه سلیقه ای و اعمال نفوذهای‬ ‫احتمالی‪ ،‬قبل از هر چیزی به تدوین اساس��نامه ارکستر با کمک‬ ‫اهل فن و متخصصان و در گام بعدی احیای ش��ورای فنی ارکستر‬ ‫ملی بیندیش��ند که در غیر این صورت ش��اهد ب��ه اغما رفتن این‬ ‫ارکس��تر خواهیم بود؛ اغما برای ارکستری که بسیاری نبود ان را‬ ‫مفیدتر می دانند‪.‬‬ ‫س��ومین دوره هفته فیلم اروپایی در ‪ ۸‬ش��هر‬ ‫ای��ران و ب��ا فیلم هایی از ‪ ۲۰‬کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫مهم ترین روی��داد فرهنگی اروپا در س��ال های‬ ‫گذشته در ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ومین دوره هفته فیلم‬ ‫اروپایی کار مش��ترکی از گروه سینمایی «هنر و‬ ‫تجربه» و اوینیک ایران (موسسات ملی فرهنگی‬ ‫اتحادیه اروپا) به طوررسمی ‪ ۸‬ژوئن (‪ ۱۸‬خرداد)‬ ‫در خانه هنرمندان ایران اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫مقامات ایرانی و رئی��س اوینیک تهران هفته‬ ‫فیل��م اروپای��ی ‪ ۲۰۱۹‬را ب��ا حض��ور س��فیران‬ ‫کش��ورهای اروپایی‪ ،‬فیلمس��ازان و کارگردانان‬ ‫ایرانی و اروپایی گشایش خواهند کرد و در ادامه‬ ‫ایین گشایش‪ ،‬دو فیلم «دره تاریک» از اتریش‬ ‫و «ارت��ش خاموش» از هلند ب��رای حاضران به‬ ‫نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫در س��ومین دوره هفته فیل��م اروپایی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫که از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۷‬خرداد برگزار می ش��ود‪۲۰ ،‬فیلم‬ ‫برجس��ته اروپایی در س��ینماهای ‪ ۸‬شهر ایران‬ ‫ش��امل بابل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان‪ ،‬کیش‪ ،‬مش��هد‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬تهران و شیراز به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫این فیلم ها از کش��ورهای اتریش‪ ،‬بلغارستان‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬قب��رس‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬المان‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫مجارستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬لهستان‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬اس��لوونی‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬سوئیس و‬ ‫انگلیس انتخاب و نمایش داده خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین سینماهای خانه هنرمندان ایران در‬ ‫تهران‪ ،‬پردیس گلستان ش��یراز‪ ،‬پردیس هویزه‬ ‫مش��هد‪ ،‬پردی��س س��تاره باران تبری��ز‪ ،‬پردیس‬ ‫سیتی س��نتر اصفهان‪ ،‬س��ینما لبخن��د کیش‪،‬‬ ‫تماشاخانه پارس کرمان و سالن سینمای «هنر‬ ‫و تجرب��ه» بابل ب��ا هفته فیل��م اروپایی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫مشارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در بخش جنبی هفته فیلم‪۵ ،‬کارگاه با حضور‬ ‫تهیه کنن��دگان و کارگردانان��ی از کش��ورهای‬ ‫قب��رس‪ ،‬هلند و س��وئیس با موض��وع فیلم های‬ ‫هن��ری و تولید مش��ترک در ش��هرهای تهران‪،‬‬ ‫ش��یراز‪ ،‬اصفهان و مش��هد برگزار می شود‪ .‬برای‬ ‫اجرای این برنامه ها اداره های کل ارشاد استان ها‬ ‫نیز همکاری کرده اند‪.‬‬ ‫بازگشت‬ ‫ترانه علیدوستی‬ ‫به سینما با «ملخ»‬ ‫«مل��خ» ب��ه کارگردان��ی فائ��زه عزیزخانی و‬ ‫تهیه کنندگی نیک��ی کریمی در چند روز اینده‬ ‫وارد مرحله پیش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تاکنون از میان بازیگران‬ ‫حضور فرهاد اصالنی و ترانه علیدوس��تی در این‬ ‫فیلم سینمایی قطعی شده و در چند روز اینده‬ ‫گ��روه تولید با چند بازیگر دیگر برای حضور در‬ ‫این پروژه به توافق خواهند رسید‪.‬‬ ‫فره��اد اصالنی پ��س از س��ریال «هیوال» ی‬ ‫مه��ران مدی��ری و فیلم جدید اصغ��ر نعیمی با‬ ‫عنوان «خط اس��توا» – که هم اکنون در کشور‬ ‫اندونزی در مرحل��ه فیلمبرداری قرار دارد – به‬ ‫این پروژه می پیوندد‪ .‬اخرین تجربه س��ینمایی‬ ‫تران��ه علیدوس��تی نیز ب��ه فیلم «فروش��نده»‬ ‫اصغر فره��ادی برمی گردد که در س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫ایران به نمایش درامد‪ .‬علیدوس��تی چندسالی‬ ‫درگیر س��ریال پرحاشیه «ش��هرزاد» بود و حاال‬ ‫در تجربه جدید س��ینمایی خود قرار اس��ت در‬ ‫فیلم فائ��زه عزیزخانی به ایف��ای نقش بپردازد‪.‬‬ ‫«ملخ» به نویسندگی فائزه عزیزخانی مضمونی‬ ‫روانش��ناختی دارد‪ .‬نیکی کریمی پس از تهیه ‪۲‬‬ ‫فیلم «اذر» (محمد حمزه ای) و «شیفت شب»‬ ‫ب��ه کارگردانی خ��ودش‪ ،‬در این فیل��م برای بار‬ ‫س��وم تهیه کنندگی یک اثر سینمایی را برعهده‬ ‫می گیرد‪« .‬روز مبادا» عنوان نخس��تین ساخته‬ ‫بلن��د فائزه عزیزخانی اس��ت که ن��وروز ‪ ۹۴‬در‬ ‫سینماهای گروه هنر و تجربه به نمایش درامد‪.‬‬ ‫هدیه تهرانی‪ ،‬شیرین اقارضاکاشی‪ ،‬و‪ ...‬بازیگران‬ ‫اصلی این فیلم بودند‪.‬‬ ‫کمال تبریزی‬ ‫تهیه کننده تئاتر می شود‬ ‫نمایش «مختلف االضالع» ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫کمال تبریزی در تماش��اخانه سپند روی صحنه‬ ‫م��ی رود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن نمایش به‬ ‫تهیه کنندگی کمال تبری��زی و کارگردانی نادر‬ ‫فالح خرداد و تیر ‪ ۹۸‬در تماش��اخانه س��پند به‬ ‫صحن��ه می رود‪ .‬این اثر نمایش��ی درباره روایتی‬ ‫چندوجهی از دوتایی های تاریخ است‪ .‬در نمایش‬ ‫«مختلف االضالع» نادر فالح عالوه بر کارگردانی‬ ‫اثر به عن��وان بازیگر در کنار میترا حجار بازیگر‬ ‫سینما‪ ،‬تلویزیون و تئاتر حضور دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ایا‬ ‫دستفروشان‬ ‫کتاب‬ ‫ساماندهی‬ ‫می شوند؟‬ ‫مدت ه��ا اس��ت در گوش��ه و کنار خیاب��ان انقالب‬ ‫تهران دستفروشانی بس��اط می کنند و کتاب را ارزان‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدتها است که گرانی کاغذ تاثیر‬ ‫خود را بر صنعت نشر گذاشته و ما هر بار شاهد افزایش‬ ‫نرخ کتاب ها هستیم‪ .‬با مراجعه به کتابفروشی ها برای‬ ‫خری��د کتاب های داس��تانی و رم��ان و‪ ...‬قیمت ها به‬ ‫قدری ما را شگفت زده می کند که از خرید ان منصرف‬ ‫می ش��ویم‪ .‬البته در این میان بسیاری فایل اینترنتی‬ ‫کت��اب موردنظر را دانلود کرده تا هم از خواندن کتاب‬ ‫بهره ببرند و هم در خرید ان صرفه جویی کرده باشند‬ ‫ولی اش��خاصی هم ترجیح می دهند ارزان قیمت ترین‬ ‫نس��خه ان کتاب را پیدا کنند تا مجبور نباشند زمان‬ ‫خ��ود را صرف مطالعه کت��اب از طریق تلفن همراه یا‬ ‫کامپیوت��ر کرده و بتوانند لذت تورق کتاب‬ ‫را حس کنند‪.‬‬ ‫یافتن ارزان قیمت ترین نس��خه کتاب ها‬ ‫در می��ان کتابفروش��ان کاری س��خت اما‬ ‫در میان دستفروش��ان کاری اس��ان است‪.‬‬ ‫دستفروش��ان کتاب در خیابان های انقالب‬ ‫کتاب های مختلفی را ب��ا تخفیف های باال‬ ‫که به ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬درصد هم می رس��ند‪ ،‬عرضه می کنند‬ ‫که در نگاه نخس��ت سود خوبی برای مخاطب حساب‬ ‫می ش��ود اما پرس��ش این اس��ت چرا این کتاب ها با‬ ‫قیمت ه��ای بس��یار پایین تر از کتابفروش��ی ها عرضه‬ ‫می شوند و چرا تاکنون دستفروشان کتاب ساماندهی‬ ‫نشده اند؟‬ ‫محم��د یراقچ��ی‪ ،‬مدی��ر کارگ��روه کتابفروش��ان‬ ‫اتحادی��ه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران‪،‬‬ ‫درباره تخفیف های ب��االی کتاب در میان‬ ‫دستفروشان کتاب در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ح��وزه ادبی��ات گ��روه فرهنگی باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان گف��ت‪ :‬اینه��ا گروهی‬ ‫هستند که بیشتر کار قاچاق کتاب را انجام‬ ‫می دهند؛ یعنی کتاب های ناشران مختلف‬ ‫را که با موفقیت و استقبال مخاطبان روبه رو می شود‪،‬‬ ‫کپی می کنن��د‪ .‬این کپی دقیق مانن��د کتاب و با نام‬ ‫همان ناشر بوده یا نام ناشر را تغییر داده و برای همان‬ ‫کتاب مج��وز می گیرند و زحمتی هم ب��رای تالیف و‬ ‫ترجمه ان متحمل نمی شوند‪.‬‬ ‫یراقچی با اشاره به اینکه به نظر می رسد این گروه ها‬ ‫ش��بکه ای بودن��د و جری��ان قاچاق کت��اب را کنترل‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن گروه های ش��بکه ای در همه‬ ‫ج��ا نفوذ داش��ته و فعالیت انها مح��دود به خیابان ها‬ ‫نمی ش��ود؛ در مترو‪ ،‬پایانه ها‪ ،‬پارک ه��ا و‪ ...‬نفوذ کرده‬ ‫و ب��ازاری موازی با بازار کتابفروش��ی ایج��اد کردند‪.‬‬ ‫کارگروه صیانت اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تالش‬ ‫بسیاری در این زمینه انجام داده و با همکاری نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬قوه قضاییه و ش��هرداری تهران تا حدودی‬ ‫جلوی این کار گرفته ش��ده اما این مش��کل سراسری‬ ‫اس��ت و مح��دود به تهران نمی ش��ود‪ .‬حت��ی بعضی‬ ‫از شهرس��تان ها مرک��ز قاچاق کتاب هس��تند‪ .‬حتی‬ ‫در نمایش��گاه کتاب امس��ال هم برخی از غرفه ها که‬ ‫مربوط به شهرس��تان های خاصی بودند‪ ،‬کتاب قاچاق‬ ‫را عرضه می کردند البته این موضوع در نمایشگاه های‬ ‫شهرستان بیشتر دیده می شود‪.‬‬ ‫تدارک پروپیمان‬ ‫اروپایی ها برای‬ ‫سینماروهای ایرانی‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪ 28 - 1398‬رمضان ‪ 3 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1302‬پیاپی ‪2620‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫در نشست رسانه ای سریال «برادرجان» عنوان شد‬ ‫تسویه بدهی ‪ ۲.۵‬میلیاردی ارشاد‬ ‫به تئاتری ها‬ ‫واکنش ها به دستمزد ‪ ۸۰۰‬میلیونی‬ ‫نشست رسانه ای سریال «برادرجان» روز گذشته‪۱۲ ،‬‬ ‫خرداد با حضور جمعی از بازیگران و عوامل این س��ریال‬ ‫در دفتر وصف صبا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این نشس��ت با بیش از یک س��اعت‬ ‫تاخی��ر به دلیل ورود با تاخیر برخ��ی بازیگران‪ ،‬با حضور‬ ‫محمدرض��ا اهن��ج کارگ��ردان‪ ،‬محمدرض��ا ش��فیعی‬ ‫تهیه کننده‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬افرین عبیسی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪،‬‬ ‫ش��یوا ابراهیمیان‪ ،‬حسام منظور و س��عید چنگیزیان از‬ ‫بازیگران سریال اغاز شد‪ .‬شفیعی در ابتدای جلسه گفت‪:‬‬ ‫س��ریال «برادرجان» نتیجه زحمت ی��ک گروه ‪۸۰‬نفره‬ ‫اس��ت و امیدواریم مخاطب این سریال را دوست داشته‬ ‫باشد‪ .‬اهنج نیز در ادامه درباره افت فیلمنامه در دهه دوم‬ ‫ماه رمضان گفت‪ :‬ش��اید بخش نخست فیلمنامه توقع را‬ ‫باال برده و انتظار بیش��تری داشته اید که ما نتوانستیم ان‬ ‫را براورده کنیم‪ .‬با این حال عواملی وجود دارد که تعیین‬ ‫می کند فیلمنامه به چه س��متی برود‪ .‬حسام منظور نیز‬ ‫درباره دیالوگ های س��ریال گفت‪ :‬من ادبیات دراماتیک‬ ‫خوان��دم و از این منظر می توان��م به دیالوگ ها نگاه کنم‪.‬‬ ‫نبای��د انتظ��ار داش��ت دیالوگ ها ش��بیه زندگی واقعی‬ ‫باش��د‪ .‬از طرفی هر نویس��نده ش��یوه خودش را دارد و با‬ ‫ان شناخته می شود‪.‬‬ ‫عل��ی نصیریان نیز در ادامه درب��اره نمایش واقعیت و‬ ‫همچنین پرداختن به خش��ونت گفت‪ :‬نمایش‪ ،‬سینما و‬ ‫تئاتر روایتی دارد که عکسبرداری از واقعیت نیست‪ .‬وی‬ ‫درباره دیالوگ های سریال نیز گفت‪ :‬من کمی نسبت به‬ ‫دیالوگ ه��ا ایراد دارم‪ .‬نعمت اهلل خیلی خوب نوش��ته اما‬ ‫گاهی اوقات پیچیدگی باعث می شد برای ما هم به لحاظ‬ ‫حفظ کردن دشواری ایجاد شود‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر پیشکس��وت تاکید کرد‪ :‬البت��ه هر کاری‬ ‫ایده ال نمی شود‪ ،‬با این حال تا انجا که من با مردم کوچه‬ ‫و بازار تماس داش��تم به ط��ور تقریبی همه این مجموعه‬ ‫را نگاه می کردند و ابراز لطف داش��تند‪ .‬افرین عبیس��ی‬ ‫نی��ز تصریح کرد‪ :‬در س��ینما این طور نیس��ت که اینقدر‬ ‫تمرین داش��ته باشد و برای من به شخصه مشکل بود که‬ ‫در کنار دیگر بازیگران حضور مستمر داشته باشم‪ .‬شیوا‬ ‫ابراهیم��ی نیز در ادامه درباره مت��ن نعمت اهلل بیان کرد‪:‬‬ ‫متن های نعمت اهلل از فیلترهای زیادی رد می ش��ود و در‬ ‫ادام��ه بازیگران هم حس خ��ود را به کار اضافه می کنند‪.‬‬ ‫ما وقت کمی داش��تیم اما س��عی کردی��م اتفاق خوبی را‬ ‫ش��کل دهیم‪ .‬ندا جبرائیلی‪ ،‬بازیگر نقش لیال نیز در این‬ ‫نشس��ت درباره تفاوت نقش ها گفت‪ :‬این انتخابی است‬ ‫که جهان نمایش را ش��کل می داد اما تنوع شخصیت ها‬ ‫نوعی تفاوت ها را نمای��ش می دهد‪ .‬اهنج در ادامه بدون‬ ‫اینکه نامی از کس��ی ببرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مس��ئوالن قوه‬ ‫قضاییه به م��ن گفت اگر زمانی قرار ب��ود فیلمی درباره‬ ‫حق الناس بس��ازیم به طور حتم می خواس��تیم با همین‬ ‫شکل ساخته شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی درباره خشونت‬ ‫سریال برای کودکانی که پای سریال می نشینند عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به نظرم روی اخبار هم باید زیر ‪ ۱۲‬س��ال و ‪ ۱۴‬سال‬ ‫بزنند تا کودک کنار بزرگسال ننشیند و اصال یک ارم زیر‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال گاهی باید روی تلویزیون حک ش��ود؛ هرچند‬ ‫جامعه نس��بت به این مس��ئله لجبازی دارد و اگر بزنیم‬ ‫بیش��تر می بینند‪ .‬علی نصیریان در پایان جلس��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نخستین بار بود که وارد کاری می شدم که متن‬ ‫را تا اخر نخوانده بودم اما احس��اس کردم باید این کار را‬ ‫انجام دهم و انچه دیدم بیش از توقع اولیه ام بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه های نشست‬ ‫نشس��ت با ح��دود یک س��اعت تاخیر اغاز ش��د و از‬ ‫نخس��تین هنرمندانی که در جلس��ه حاضر شدند علی‬ ‫نصیریان و افرین عبیسی‪ ،‬دو بازیگر پیشکسوت سریال‬ ‫بودند‪ .‬در یکی از پرس��ش ها مطرح شد که علی نصیریان‬ ‫باب��ت ایفای نق��ش در این س��ریال ‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫دستمزد دریافت کرده که این پرسش با خنده بازیگران‬ ‫و ش��وخی های نصیریان روبه رو شد‪ .‬حس��ام منظور در‬ ‫این بخش تاکید کرد این رقم هم برای دس��تمزد استاد‬ ‫نصیریان اندک است‪.‬‬ ‫س��عید نعمت اهلل‪ ،‬نویسنده س��ریال غایب اصلی این‬ ‫نشست بود چراکه بیشتر پرسش ها درباره متن داستان‬ ‫و دیالوگ های کاراکترها بود‪ .‬برخی بازیگران نس��بت به‬ ‫پرسش های خبرنگاران نقد داشتند که در پایان نصیریان‬ ‫نقدها را باعث پیشرفت و رشد سریال ها دانست‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ژ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪156‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش��گاه امازون اعالم کرده قصد دارد سیاست فروشگاه های فیزیکی‬ ‫خود را گس��ترش ده��د‪ .‬به گزارش ایبنا ب��ه نقل از بیزینس اینس��ایدر‪،‬‬ ‫فروش��گاه امازون اعالم کرده قصد دارد سیاس��ت فروشگاه های فیزیکی‬ ‫خود را گسترش دهد و در ظاهر این کار را با ساخت کیوسک های کوچک‬ ‫کتابفروشی در سطح شهرهای بزرگ امریکا شروع کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این امازون فروش��گاه های بزرگ کت��اب در ایالت های امریکا‬ ‫س��اخته بود اما درظاهر این سیاس��ت را به ساخت کیوسک های کوچک‬ ‫کتابفروشی در سطح شهرها ترجیح داده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مرتضی کالنتریان درگذشت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪157‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پ‬ ‫کیوسک های کتابفروشی امازون‬ ‫برمی گردند؟‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش های تازه از بازار کتاب المان از کاهش فروش کتاب الکترونیک‬ ‫در المان در نیمه نخست سال جاری خبر می دهد‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل‬ ‫از اکتوالیته اتحادیه ناش��ران و کتاب فروش��ان المان با همکاری شرکت‬ ‫پژوهش��ی بازار المانی ‪ ،GFK‬هر ‪ 3‬ماه گزارش��ی را درب��اره بازار کتاب‬ ‫الکترونیک در این کش��ور ارائه می دهند‪ .‬نتایج اخرین گزارش ها‪ ،‬کاهش‬ ‫خری��د کتاب الکترونیک را در نیمه نخس��ت س��ال جاری در مقایس��ه با‬ ‫نیمه نخس��ت سال گذش��ته میالدی نشان داده اس��ت‪ .‬گزارش شرکت‬ ‫‪( GFK‬بزرگ ترین ش��رکت پژوهشی بازار المانی) نشان می دهد فروش‬ ‫کتاب های الکترونیک در المان به جز کتاب های اموزش��ی و تخصصی در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪ ۱.۷ ،‬درصد کاهش یافته و از تعداد خریداران‬ ‫کتاب های الکترونیک به همان میزان کاسته شده است‪.‬‬ ‫مرتضی کالنتریان در س��ن ‪۸۷‬س��الگی از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬مرتضی کالنتریان دکترای حقوق‬ ‫را از دانش��گاه پاریس گرفت و در بازگشت به‬ ‫ایران به عنوان قاضی دادگستری مشغول کار‬ ‫ش��د‪ .‬کالنتریان مدتی پس از بازنشستگی به‬ ‫کار وکال��ت پرداخت‪ ،‬اما وکال��ت را نیز ادامه‬ ‫ن��داد و به ترجمه متون ادب��ی و حقوقی روی‬ ‫اورد‪ .‬از اثار کالنتریان به این کتاب ها می توان اش��اره کرد‪« :‬وجدان زنو»‪،‬‬ ‫«س��یمای زنی در میان جمع»‪« ،‬نقطه ضعف» ‪« ،‬ظرافت جوجه تیغی»‬ ‫‪« ،‬دیدار به قیامت» ‪.‬‬ ‫موفقیت کوچک‪ :‬جلسه کتابخوانی خانوادگی‬ ‫کانال وحید احس��انی (@‪ )vahidehsani_vh‬یکی از‬ ‫کانال های تلگرامی اس��ت که به ترویج فرهنگ کتابخوانی‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫در توضیح این کانال امده اس��ت‪ :‬ما ‪-‬جمعی متش��کل‬ ‫از ‪ ۴‬خانواده دوس��ت‪ -‬از حدود یک س��ال پیش جلس��ات‬ ‫کتابخوانی خانوادگی خود را اغاز کردیم‪ .‬جلس��ات به شکل‬ ‫هفتگ��ی (یا دوهفته یک بار) به ش��کل گردش��ی در منزل‬ ‫اعضای داوطلب برگزار می شود‪ .‬در این جلسات اعضا به ترتیب درباره کتاب ها‪ ،‬کتاب‬ ‫ی��ا صفحاتی از یک کتاب که مطالعه کرده ان��د صحبت می کنند (چرایی و چگونگی‬ ‫انتخاب کتاب‪ ،‬خواندن گزیده هایی از کتاب‪ ،‬نظر و نقد ش��خصی درباره کتاب و‪ )...‬و‬ ‫به طور معمول گفت وشنودهای کوچکی هم شکل می گیرد‪.‬‬ ‫هم اکنون جلسات با حضور ‪ ۱۲‬بزرگسال و ‪ 3 ،2‬خردسال تشکیل می شود‪ .‬حضور‬ ‫خردساالن هرچند گاهی اسباب مزاحمت هایی می شود اما در راستای یکی از اهداف‬ ‫اصلی جلسه است؛ یعنی «تشویق خردساالن به مطالعه» که دستاوردهای محسوسی‬ ‫هم داش��ته اس��ت‪ .‬خردساالن با عالقه مش��ارکت می کنند و به طور مثال کتاب های‬ ‫قصه ای که والدین شان برای شان تعریف کرده اند را توضیح می دهند و ازسوی حضار‬ ‫تش��ویق می شوند‪ .‬پیشنهاد کانال‪ :‬این تجربه موفق را درباره حوزه های دیگری مانند‬ ‫تماشای فیلم‪ ،‬نمایشنامه خوانی‪ ،‬شنیدن موسیقی و‪ ...‬نیز می توان انجام داد‪.‬‬ ‫تا زمانی که ارز دولتی باشد‬ ‫مشکل کاغذ حل نمی شود‬ ‫رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اش��اره به لزوم حمایت از‬ ‫تولی��د داخل��ی اظهار کرد تا زمانی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به واردات کاغذ تخصیص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬مش��کالت این بازار حل نخواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا ابوالفضل روغنی‬ ‫گلپایگانی اظهار کرد‪ :‬مش��کالت بازار کاغذ باتوجه به تولید داخل حل خواهد ش��د؛‬ ‫در غیر این صورت منابع ارزی کشور به ایجاد شغل در کشورهای خارجی و واردات‬ ‫کاغذ بی کیفیت‪ ،‬تخصیص داده می ش��ود و راه برای افرادی که از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫سوءاستفاده می کنند باز می ماند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مابه التفاوتی که در نتیجه تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاغذ ایجاد شده باعث می شود افرادی به راه های فرعی‬ ‫رج��وع و این مناب��ع مالی را در راه ه��ای دیگری به ج��ز واردات کاغذ صرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ای��ران توجه به تولید داخل را یکی‬ ‫از راهکارهای برطرف ش��دن مشکالت بازار کاغذ عنوان کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاغذ تخصیص داده ش��ود مش��کالت این بازار حل نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کاهش فروش کتاب الکترونیک‬ ‫در المان‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرفرازی ‪ -‬فرشته مرگ‬ ‫‪ -2‬فرمانروایی ‪ -‬اجر نصفه ‪ -‬اخرین سوره قران‬ ‫‪ -3‬ش��یوه ای در رنگ امیزی موی س��ر ‪ -‬خورش��ید ‪ -‬علت و دلیل‪ -‬رئیس ایل‬ ‫و طایفه را گویند‬ ‫‪ -4‬در مقام رنج و حسرت گویند ‪ -‬عقل و خرد ‪ -‬سرگشته و متحیر‪ -‬چهارمن‬ ‫تبریزی‬ ‫‪ -5‬هر ادم نمای شریر ‪ -‬نامه فراخوانده شدن به دادگاه‬ ‫‪ -6‬نویسنده نمایشنامه در انتظار گودو ‪ -‬فرودگاهی در شهر پاریس‬ ‫‪ -7‬چهارمین نت موسیقی ‪ -‬پسوند مانندگی ‪ -‬طینت و سرشت‬ ‫‪ -8‬درختی که از ان تسبیح می سازند ‪ -‬واحد پول کشور پرو‬ ‫‪ -9‬ضدخشونت ‪ -‬صدایی در موسیقی ‪ -‬روز سپری شده‬ ‫‪ -10‬سیاره خریدار ‪ -‬نژادی در اروپا‬ ‫‪ -11‬ابزی درازقامت ‪ -‬درستی در کار‬ ‫‪ -12‬نگاه به س��بک خیره ‪ -‬خالف صلح و اش��تی ‪ -‬از پیامبران الهی ‪ -‬کشوری‬ ‫در قاره افریقا همنام با پایتخت خود‬ ‫‪ -13‬امر به بودن ‪ -‬دریای تازی ‪ -‬دومین مهره گردن انسان ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -14‬حرف تردید و شرط ‪ -‬زمین بایر ‪ -‬شهر مرزی در شمال غربی استان گیالن‬ ‫‪ -15‬فاقد مرز یا انتها ‪ -‬وصف اشعار نوروزی‬ ‫‪14‬‬ ‫ساخت پارک انیمیشن در ژاپن‬ ‫اس��تودیو جیبلی متعلق به هایائو میازاکی‪ ،‬چهره ش��اخص انیمیشن‬ ‫ژاپن‪ ،‬پارک موضوعی با تمرکز بر انیمیشن های این استودیو می سازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬اس��تودیو جیبل��ی که به عنوان خانه‬ ‫تولید انیمیش��ن در جهان از اعتبار بس��یاری برخوردار است‪ ،‬با همکاری‬ ‫شریکان داخلی نخستین پارک موضوعی خود را بنا می کند‪ .‬دولت استان‬ ‫ایچی و روزنامه چونیچی ش��یمبون از ش��ریکانی خواهن��د بود که برای‬ ‫س��اخت این پارک موضوعی وارد عمل ش ده اند‪ .‬این پارک در محل اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬اس��تان ایچی بنا می ش��ود‪ .‬در این مکان در سال ‪)1384( ۲۰۰۵‬‬ ‫یک نمایشگاه جهانی به مدت ‪ ۱۸۵‬روز برپا شده بود و بیش از ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫نفر بازدیدکننده را به این فضای بزرگ ‪ ۴۶۰‬هکتاری جلب کرد‪ .‬استودیو‬ ‫جیبلی دیروز با انتش��ار این خبر در ی��ک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد‬ ‫قرار اس��ت این پارک در پاییز ‪ )1401( ۲۰۲۲‬بهره برداری و در یک سال‬ ‫بعد جاذبه های دیگری به ان افزوده شود‪.‬‬ ‫معرفی صفحات مجازی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مولف کتاب لباب االلباب ‪ -‬سرحددار‬ ‫‪ -2‬غیرتمند ‪ -‬از نمادهای صفحه کلید رایانه ‪ -‬کاهن بودایی‬ ‫‪ -3‬صدمه و اسیب ‪ -‬همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد‪ -‬ضربات اهنگ موسیقی‬ ‫ اخرین وعده غذایی‬‫‪ -4‬سعی و کوشش ‪ -‬اشعه مجهول ‪ -‬شهری در استان مرکزی‬ ‫‪ -5‬اماده سازی کشتزار ‪ -‬حرف هشتم الفبای یونانی ‪ -‬بداندیش‬ ‫‪ -6‬بقیه و باقیمانده ‪ -‬کلمه تحسین‬ ‫‪ -7‬جدا از هم ‪ -‬مسیر بین مبدا و مقصد‬ ‫‪ -8‬ضمیر مغرور ‪ -‬بخیل و ممس��ک ‪ -‬نفس ادم های خس��ته ‪ -‬نش��انه نفی در نام‬ ‫و صفت‬ ‫‪ -9‬زبان کشیدن به بستنی ‪ -‬راه گم کرده‬ ‫‪ -10‬ارزان قیمت ‪ -‬درس اعداد و ارقام دبستانی‬ ‫‪ -11‬کتاب شعری از فریدون مشیری ‪ -‬بیماری سفیدک پوست ‪ -‬نویسنده المانی‬ ‫کتاب گرگ بیابان‬ ‫‪ -12‬شیشه را اینه می کند ‪ -‬دوستی ‪ -‬الی جامه‬ ‫‪ -13‬شخصیت و رفتار ‪ -‬ترس بسیار ‪ -‬سنگ فسان ‪ -‬مقیاس سطح‬ ‫‪ -14‬سیم اتصال دلکو به شمع موتور خودرو ‪ -‬دشمن سرسخت ‪ -‬خوشخوان اسیر‬ ‫‪ -15‬نوعی وکیل که دادگاه خود برای متهم انتخاب می کند ‪ -‬فهرست مساله دار‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایش��ی اع�لام کرد کمک هزینه ه��ای گروه های‬ ‫نمایشی در سال ‪ ۹۷‬در حال تسویه است و تا هفته اینده دیگر تعهدی در‬ ‫زمینه اجراهای س��ال گذشته تئاتر باقی نمی ماند‪ .‬به گزارش مهر شهرام‬ ‫کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی این‬ ‫اداره کل در س��ال ‪ ۹۷‬برای اجراها و کمک هزینه های گروه های نمایشی‬ ‫گفت‪ :‬از روز ش��نبه‪ ۱۱ ،‬خرداد تس��ویه تمامی تعهدات اداره کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی در قبال گروه های تئاتری برای س��ال ‪ ۹۷‬ش��روع شده و تا روز‬ ‫ش��نبه هفته اینده به طور کامل تعهدات گذشته ما در این زمینه‪ ،‬تسویه‬ ‫می شود‪ .‬وی درباره مبلغ دیون باقیمانده از سال ‪ ،۹۷‬یاداور شد‪ :‬کل دیون‬ ‫سال های گذشته که عمده اش تعهدات اداره کل هنرهای نمایشی نسبت‬ ‫به اجراهای نمایش��ی و کمک هزینه ها بوده‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان است‬ ‫که اولویت ما پرداخت کمک هزینه گروه های تئاتری در س��ال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫ما نصف این مبلغ را دریافت کرده ایم و خوش��بختانه تمامی دیون مان در‬ ‫زمینه کمک هزینه گروه ها را تسویه می کنیم‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬استاد دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫تول��دش ا نقدر مهم ب��ود که از س��اعت ‪ 20‬و‪ 30‬دقیقه‬ ‫غروب یکشنبه‪ ۲۴ ،‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۴۶‬برنامه تولد شروع‬ ‫ش��د و این برنامه را تلویزیون ملی ایران مس��تقیم پخش‬ ‫می کرد‪ .‬هنرمن��دان ان روز ایران‪ ،‬عارف‪ ،‬رامش‪ ،‬گوگوش‪،‬‬ ‫پرویز یاحقی‪ ،‬ایرج و مهس��تی در این مراس��م‪ ،‬برنامه اجرا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پ��در این نورس��یده زندگی را از کارگری ش��روع ک��رده ب��ود؛ از کار در کارواش‬ ‫ماش��ین های س��نگین‪ ،‬گاراژی در مش��هد و حاال هزاران کارگر در کارخانه اش تولد‬ ‫نورسیده را جشن می گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرس��دس زمانی در پاسخ به شاه که درباره کیفیت محصوالت کارخانه‬ ‫او پرس��ید‪ ،‬گفته بود‪« :‬محصوالت‪ ...‬از نظر کیفیت و استحکام ‪100‬درصد با انچه ما‬ ‫در کارخانه مانهایم می س��ازیم‪ ،‬برابرند‪( ».‬ص‪ )۱۰۴ .‬گواهینامه کیفیت را هم برایش‬ ‫ص��ادر کرده بود و با همان گواهینام��ه مناقصه ای برای فروش اتوبوس در بغداد را از‬ ‫مرسدس برد‪.‬‬ ‫شخصیت های زیادی از پرنس فیلیپ (همسر ملکه الیزابت دوم) تا نوبوسکه کیشی‬ ‫(نخست وزیر ژاپن) و پادشاه هلند از کارخانه اش دیدن کرده بودند‪ .‬او از جوانی عالقه‬ ‫داش��ت برای کشورش ماشین تولید کند‪ .‬کارش را با تولید اتوبوس و مینی بوس های‬ ‫بنز شروع کرده بود اما انچه او را برای ایرانیان جاودانه کرد خودرویی بود که قرار بود‬ ‫با نام ‪ ARROW‬در کمپانی روتس انگلیس تولید ش��ود‪ ،‬همان که ترجمه فارسی‬ ‫نامش «پیکان» می شد‪.‬‬ ‫پیکان ‪-‬نورس��یده احمد خیامی‪ -‬س��رانجام در ‪ ۲۳‬اردیبهشت ‪ ۱۳۴۶‬متولد شد‪.‬‬ ‫م��ردی که از کارگری اغاز ک��رده بود حاال در کنار ه��زاران کارگرش‪ ،‬تولید پیکان‬ ‫خودرویی که به بخش��ی از حافظه تاریخی‪ ،‬تاریخ صنعتی ش��دن و زندگی روزمره‬‫مردم ایران بدل شد‪ -‬را جشن می گرفت‪ .‬بنیان گذار شرکت ایران ناسیونال‪ ،‬سرانجام‬ ‫ماشینی را که دوست داشت ساخته بود و قصد داشت در مدت چند سال ان را به ‪۹۵‬‬ ‫درصد تولید داخل برساند‪ .‬این پدر می خواست فرزندش را معرفی و حتی صادر کند‪.‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصولش از ش��رکت های خارجی کمتر ب��ود و با انحصار تولید‬ ‫خ��ودرو خ��ودش هم مخالفت کرده ب��ود‪ .‬یک بار به وزیر وقت گفت��ه بود‪« :‬منافعی‬ ‫در جلوگی��ری از ورود س��ایر خودروه��ا نمی بینم؛ مگر اینکه م��ردم به همین دلیل‬ ‫اعتمادشان از ما که بزرگ ترین تولیدکننده اتومبیل در داخل کشوریم سلب شود‪».‬‬ ‫(ص‪ )۱۵۸ .‬مردم��ی ب��ود و در خاطراتش گفته چند ماه یک ب��ار کارگران را جمع‬ ‫می کرد و درباره اهداف ش��رکت و برنامه های اینده با انها حرف می زد‪ .‬پیکان شهر را‬ ‫هم برای کارگران ایران ناسیونال با همین رویکرد ساخته است‪.‬‬ ‫انچه در باال امد‪ ،‬مختصری است از کتاب «پیکان سرنوشت ما» (نشر نی‪)۱۳۹۷ ،‬‬ ‫که براس��اس خاطرات و نوش��ته های «احمد خیام��ی» بنیان گذار ایران ناس��یونال‪،‬‬ ‫تولیدکننده پیکان‪ ،‬ایران خودرو فعلی نوشته و توسط نشر نی در سال ‪ ۱۳۹۷‬منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این کتاب عالوه بر انکه حاوی درس های بسیار برای کارافرینی بومی‬ ‫است و هر کارافرین ایرانی‪ ،‬بنیان گذاران استارت اپ ها یا صنعتگران ایرانی باید ان را‬ ‫بخوانند‪ ،‬حاوی درس های بسیاری درباره اخالق کسب وکار و همچنین امید و روحیه‬ ‫ایران دوستی است‪.‬‬ ‫کتاب حاوی ارزش های تاریخی بس��یاری درباره روند صنعتی شدن ایران در دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬و رویکرده��ای کارافرینان ایران��ی در ان دهه به ویژه رویکرد احمد و محمود‬ ‫خیامی به تولید صنعتی و کارخانه ایران ناسیونال در ان زمان است‪ .‬نکاتی نیز درباره‬ ‫رویک��رد وزارت اقتصاد ایران با مدیریت نقی عالیخانی به صنعتی ش��دن در ان دهه‬ ‫دارد‪ .‬کتاب��ی بس��یار خوش خوان با نثری روان و دوست داش��تنی و حاوی رویکردی‬ ‫غرورامی��ز به انس��ان به ویژه کارگر ایران��ی در ‪ ۲۴۶‬صفحه که خوان��دن ان در این‬ ‫روزها که صداهای کم امیدی از هر جایی به گوش می رس��د‪ ،‬الهام بخش و فوق العاده‬ ‫لذت بخش است‪ .‬ایران دوستی را می شود در خط خط نوشته ها و کالم احمد خیامی‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬مقدمه کتاب را هم دکتر علی اصغر س��عیدی‪ ،‬جامعه ش��ناس و مورخ‬ ‫اقتصادی معتبر و به واقع متخصص تاریخ صنعتی شدن عصر پهلوی اول و دوم نوشته‬ ‫و به نوعی مهر تاییدی بر محتوای کتاب است‪ .‬نشر نی کتاب را با کیفیت عالی و نرخ‬ ‫بس��یار مناس��ب ‪ ۲۸۰۰۰‬تومان (در بازار فعلی کتاب) در سال ‪ ۱۳۹۷‬به بازار کتاب‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬همه ایرانیان کتابخوان‪ ،‬دانشجویانی که دنبال امید و سختکوشی‬ ‫و الگوی ایران دوس��تی می گردند‪ ،‬صنعتگرانی که می خواهند راه و رس��م کسب وکار‬ ‫بیاموزند و حتی طالبان اخالق می توانند از این کتاب بس��یار بیاموزند و لذت ببرند‪.‬‬ ‫اگر خواندید و لذت بردید‪ ،‬کتاب را به دیگران هم توصیه کنید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫پدر و فرزندی افتخارامیز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!