روزنامه صمت شماره 1303 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1303

روزنامه صمت شماره 1303

روزنامه صمت شماره 1303

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫«معامله قرن»‬ ‫هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب در خطبه های نم��از عید فطر فرمودند‪ :‬مس��ئله‬ ‫فلس��طین‪ ،‬این روزها جزو مس��ائل درجه یک دنیای اس�لام است‪ .‬ایشان‬ ‫با اش��اره به طرح معامله قرن‪ ،‬تاکید کردند معامله قرن هرگز تحقق پیدا‬ ‫نخواهد کرد و از مخالفت کش��ورهای عربی و گروه های فلس��طینی با ان‪،‬‬ ‫تش��کر کردند‪ .‬ایش��ان همچنین از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی‬ ‫قدس قدردانی کردند و افزودند‪ :‬حضور گسترده مردم در روز جهانی قدس‬ ‫‪2‬‬ ‫حرکتی بزرگ بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1303‬پیاپی ‪2621‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ک ها در مدت ‪ 19‬روز ‪10‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداختند‬ ‫بان ‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما را مات کردید‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫چهره ها‬ ‫تفویض اختیار‬ ‫به انجمن های معدنی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کورسوی‬ ‫امید‬ ‫‪۳‬چالش مهم اقتصاد‬ ‫کشور‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫این عدد نجومی کجا می رود؟‬ ‫انتش��ار امار عملکرد بانک ها در حوزه تسهیالت دهی از جمله موارد بحث برانگیزی بود که‬ ‫در پی ان‪ ،‬کارشناس��ان اقتصا د به واکاوی دالیل پرداخ��ت بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به بخش صنعت و معدن در فروردین امسال پرداختند‪ .‬بر اساس اخرین گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در فروردین امسال بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت‬ ‫و معدن داده ش��ده اس��ت‪ .‬رقم اعالم شده برای ماهی که بیشترین تعطیالت را داشته بسیار‬ ‫زیاد به نظر می رس��د‪.‬از جمله پرس��ش هایی که در پی این ارقام نجومی مطرح می شود این‬ ‫اس��ت که پرداخت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت نتیجه چه عملکردی‬ ‫اس��ت و از این رقم چه توقعی می توان داش��ت؟ به نظر می رسد تسهیالت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫‪3‬‬ ‫تومانی نتیجه انباشت تسهیالت مصوب در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ ۹۷‬باشد‪.‬‬ ‫غربت لوازم خانگی ایرانی لب مرز‬ ‫‪8‬‬ ‫معدن فرزند باهوشی است‬ ‫که نمره قبولی نمی گیرد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫در واگذاری ها شتاب نکنید‬ ‫سود ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫در جیب رانت خواران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬سینا ستوده‬ ‫در حالی گروهی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقدند بخش بزرگی از ‪ ۱۴‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اختصاص داده شده به رانت خواران می رسد و خواستار توقف‬ ‫اجرای این سیاس��ت و پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم‬ ‫شدند که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی نیز می گویند‪ :‬ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی به جز برای دارو و غذا باید حذف شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمه��وری در دیدار با جمع��ی از کارافرینان‬ ‫و فع��االن اقتصادی در دو هفته پیش فرمایش��اتی فرمودند‬ ‫ک��ه در ‪ ۲‬ش��ماره ش��نبه های ‪ ۴‬و ‪ ۱۱‬خ��رداد ‪ ۹۸‬نکاتی از‬ ‫سخنان ش��ان را درباره اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬انرژی‪ ،‬دارو و درمان‪،‬‬ ‫اموزش و خصوصی سازی پاسخ دادم و امروز بخش پایانی را‬ ‫که مربوط به بانک و ارز است‪ ،‬تقدیم ایشان می کنم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری موضوع ادغام و اصالحات در بانک ها‬ ‫را کاری بس��یار س��خت و دش��وار عنوان کرده و فرموده اید‪:‬‬ ‫متاس��فانه مجوزها بی رویه صادر ش��ده و فعالیت در بخشی‬ ‫از بانک ه��ا دارای اش��کال های عدی��ده ای اس��ت‪ .‬بانک ه��ا‬ ‫س��رمایه های جامد و شرکت دارند و فعالیت اقتصادی انجام‬ ‫می دهند که حاضر نیس��تند ای��ن فعالیت ها را واگذار کنند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نمی ش��ود هم بانکدار و هم بنگاهدار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫حرف های تان کامال درست است‪ ،‬اما منظورتان کدام بانک‬ ‫اس��ت؟ ش��ما که خودتان بارها فرموده ای��د اینها هیچ کدام‬ ‫بانک نیس��تند‪ ،‬دکان های کاسبی هستند که به قول شما در‬ ‫هر کوچه س��ه‪ ،‬چهارتایی روییده اند و حتی اگر مدیرعامل و‬ ‫هیات مدیره هم نداش��ته باشند و خود کارمندان هر شعبه‪،‬‬ ‫صبح ها کرکره ش��ان را باال بدهند‪ ،‬ع��ده ای از مردم می ایند‬ ‫پول شان را می گذارند و یک عده هم دریافت می کنند‪.‬‬ ‫یعنی دو گروه پرداخت کننده و دریافت کننده داریم و یک‬ ‫حسابداری که از مانده موجودی ها‪ ،‬دستمزدها را می پردازد‬ ‫و س��ودها را ه��م به قول خود ش��ما برای بنگاه��داری کنار‬ ‫می گذارد و ع��ده ای هم پورس��انت های کالن و پاداش های‬ ‫اخر سال می گیرند و هر وقت هم بدهکار یا ورشکسته شوند‬ ‫از جی��ب بقیه ملت‪ ،‬ازس��وی بانک مرکزی ب��ه انها با کم و‬ ‫زیادهایی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫افرین به نظام بانکداری مدرن که واقعا بی نظیر اس��ت و با‬ ‫س��ود ‪ 30‬درصدی اسمش را هم گذاشته ایم بانکداری بدون‬ ‫ربا و می خواهیم الگوی بانکداری اسالمی باشیم‪.‬‬ ‫اق��ای رئیس جمه��وری‪ ،‬تعدی��ل موسس��ه های اعتباری‬ ‫غیرمج��از را دومین کار دولت عنوان ک��رده و گفته اید‪ :‬این‬ ‫کار بسیار سخت بود و شجاعت زیادی می خواست و ما برای‬ ‫توقف فعالیت این موسسه های اعتباری غیرمجاز دردسرهای‬ ‫زیادی متحمل ش��دیم‪ ،‬به گونه ای که حتی برخی تجمعات‬ ‫خیابان��ی ازس��وی حامیان همین موسس��ه ها س��ازماندهی‬ ‫می شد تا ما نتوانیم این کار را با موفقیت انجام دهیم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نخستین پرسش این است که مگر مردم کوچه و بازار این‬ ‫موسس��ه های غیرمجاز را تاسیس کردند؟ مگر در سال هایی‬ ‫که این موسس��ه ها هر کدام متولد می شدند‪ ،‬دولت ها‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و س��ازمان های نظارتی خواب بودند؟ حاال چرا باید‬ ‫هزین��ه اختالس های متولیانش را بقی��ه مردمی که ذی نفع‬ ‫نبودند‪ ،‬بپردازند؟ چه کس��ی و ک��دام ماده قانون اجازه داده‬ ‫بود که دس��ت در جیب بانک مرکزی کنی��د و از بیت المال‬ ‫بدهی این موسسه های غیرمجاز را بپردازید؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در پاس��خ به اظهارات نماینده صادرکنندگان و درخواست‬ ‫واردات کاال از س��وی صادرکنن��دگان به ج��ای انتقال ارز به‬ ‫کشور‪ ،‬فرموده اید‪ :‬ازاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات‬ ‫کاال به جای انتقال ارز خوب اس��ت؛ به شرطی که کاالی وارد‬ ‫ش��ده را با دالر ‪ ۱۳‬ه��زار تومانی با مردم حس��اب نکنند و‬ ‫دست کم براساس ارز نیمایی محاسبه کنند‪ .‬محاسبه قیمت‬ ‫کاالی وارداتی با نرخ ازاد به مردم فشار وارد می کند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مع��اون ی��ا مش��اور جنابعال��ی مدت ه��ا رئی��س همین‬ ‫صادرکنن��دگان و وارد کنندگان بخش خصوصی بوده و بعید‬ ‫می دانم در حال حاضر هم به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم‬ ‫دستی بر اتش نداشته باش��د‪ .‬متاسفانه این اتاق به اصطالح‬ ‫خصوصی پایه های اصلی اش در همه تاریخ‪ ،‬در دولت ها بوده‬ ‫اس��ت؛ یکی از مراکزی که بس��یاری از تصمیم های دولت ها‬ ‫را وت��و و به دلیل حضور در نظ��ام دولتی از باالترین رانت ها‬ ‫استفاده کرده و می کند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از خودتان س��وال بفرمایید چگونه وزی��ر و معاون وزیر و‬ ‫مدیرکل فالن سازمان و رئیس یک اداره‪ ،‬امروز با ثروت های‬ ‫عجیب و غریب عضو این اتاق است؟‬ ‫اق��ای رئیس جمهوری در پایان این دیدار یاداور ش��دید‪:‬‬ ‫هم��ه می دانیم که نرخ ارز ‪ ۱۳‬هزار تومان نیس��ت؛ حتی ‪۸‬‬ ‫هزار تومان هم نیست و ش��رایط و مسائل روانی در افزایش‬ ‫نرخ ارز دخیل است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫م��ردم که می دانند ارز ‪ ۱۳‬هزار تومان نیس��ت‪ .‬مردم هم‬ ‫مثل شما می دانند که ‪ ۸‬هزار تومان هم نیست‪ .‬ما که دانایی‬ ‫جنابعالی را نداریم هم بارها نوش��ته ایم که ارز می تواند یک‬ ‫تومان‪ 10 ،‬توم��ان‪ 100 ،‬تومان یا ‪ 1000‬تومان باش��د‪ ،‬اما‬ ‫همین گروهی که دور میز نشانده اید‪ ،‬نمی خواهند ارز ارزان‬ ‫باشد و ثبات در بازار برقرار شود؛ می گویید‪ ،‬نه!‬ ‫اما می دانم که ته دل تان با من هم عقیده هستید‪ .‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫لطفا م��ا را هر روز با این دیدارها و بیانات غافلگیر نکنید‪،‬‬ ‫ما در این بازی ش��طرنج با شما‪ ،‬خودمان اعالم می کنیم که‬ ‫مدت ها است که مات شده ایم‪.‬‬ ‫«معامله قرن» هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد‬ ‫رهبر معظ��م انقالب در خطبه های نماز عید‬ ‫فطر فرمودند‪ :‬مسئله فلسطین‪ ،‬این روزها جزو‬ ‫مسائل درجه یک دنیای اسالم است‪ .‬ایشان با‬ ‫اشاره به طرح معامله قرن‪ ،‬تاکید کردند معامله‬ ‫قرن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد و از مخالفت‬ ‫کش��ورهای عربی و گروه های فلسطینی با ان‪،‬‬ ‫تش��کر کردند‪ .‬به گزارش ایرنا ایشان همچنین‬ ‫از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس‬ ‫قدردانی کردند و افزودند‪ :‬حضور گسترده مردم‬ ‫در روز جهانی قدس حرکتی بزرگ بود‪ .‬ش��اید‬ ‫بس��یاری توج��ه نکنند که ای��ن حضور قوی و‬ ‫مستحکم چقدر بر سیاست های جهانی‪ ،‬نظرها‬ ‫و اراده های دش��منان ملت ایران تاثیرگذار بود‬ ‫و محاس��بات انها را دچار اخالل کرد‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامن��ه ای در خطب��ه دوم نماز عید‬ ‫س��عید فطر مهم ترین مس��ئله جهان اسالم را‬ ‫فلس��طین دانس��تند و تاکید کردن��د هدف از‬ ‫برگزاری اجالس بحرین این است که به نقشه‬ ‫غل��ط‪ ،‬خائنانه و خباثت ال��ود امریکا که نام ان‬ ‫را معامله قرن گذاش��تند‪ ،‬تحقق بخشند؛ البته‬ ‫ب��ه توفیق الهی این نقش��ه هیچ گاه پا نخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬ایش��ان یاداور ش��دند‪ :‬اجالس بحرین‬ ‫متعلق به امریکایی هاس��ت اما حکام بحرین با‬ ‫ضعف و ناتوانی زمینه ساز این کار شده اند‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی معامله قرن را خیانت به‬ ‫دنیای اس�لام توصیف و از کشورها و گروه های‬ ‫رئیس جمه��وری تهدی��د‪ ،‬فش��ار‪ ،‬محاصره و‬ ‫تحری��م اقتصادی را مس��یر غلط��ی در روابط‬ ‫دولت ها دانس��ت و گفت‪ :‬ایران به دنبال تقویت‬ ‫امنی��ت در منطق��ه اس��ت و هی��چ تمایلی به‬ ‫درگیری با کشورها یا قدرت های بزرگ ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬حس��ن روحانی در تم��اس تلفنی‬ ‫شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر با وی با‬ ‫تاکید بر اینکه سیاس��ت تهران توسعه گسترده‬ ‫رواب��ط با دوحه اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به دنبال تقویت امنیت در منطقه‬ ‫اس��ت و هیچ تمایلی به درگیری با کشورها یا‬ ‫قدرت ه��ای ب��زرگ ندارد اما اگ��ر از طرف انها‬ ‫اقدام نابخردانه ای شروع شود‪ ،‬بی تردید با پاسخ‬ ‫فلسطینی که با این طرح مخالفت کرده‪ ،‬تشکر‬ ‫کردن��د‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای افزودند‪:‬‬ ‫امیدواریم حکام بحرین و س��عودی بفهمند پا‬ ‫در چه باتالقی می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به مضمون «امت مسلمان»‬ ‫همچنین به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری‪ ،‬رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب اس�لامی تاکید کردند‪ :‬مب��ارزه ملت‬ ‫فلس��طین باید ادامه پیدا کند و در این مبارزه‬ ‫مس��المت امیز‪ ،‬انس��انی و مورد قب��ول همه‬ ‫ُعرف های عاق��ل عالم‪ ،‬ملت فلس��طین پیروز‬ ‫نهای��ی خواهد بود و جوانان ان روز را خواهند‬ ‫دید که کشور فلسطین به مردم ان بازخواهد‬ ‫گش��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامن��ه ای در دیدار‬ ‫جمعی از مس��ئوالن نظام‪ ،‬سفیران کشورهای‬ ‫اسالمی و قش��رهای گوناگون مردم‪ ،‬پیام عید‬ ‫فطر را اتحاد و همبستگی کشورهای اسالمی‬ ‫و بازگش��ت ب��ه مضم��ون «امت مس��لمان»‬ ‫خواندند و گفتند‪ :‬عالج مشکالت امروز دنیای‬ ‫اسالم بازگشت به خواسته قران کریم مبنی بر‬ ‫«اشدا ُء علی الکفار» و «رحما ُء بینهم» است و‬ ‫روشنفکران و علمای اسالمی برای تحقق این‬ ‫خواس��ته‪ ،‬وظیفه مضاعفی دارند‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی با تبریک عید سعید فطر‪ ،‬با‬ ‫اشاره به طراحی های دشمنان برای صف ارایی‬ ‫و ایج��اد جن��گ و درگیری میان مس��لمانان‬ ‫ایران به دنبال تقویت امنیت در منطقه است‬ ‫قاطع و پش��یمان کننده ای روبه رو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی با تبریک متقابل عید س��عید فطر‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه دولت و ملت ایران در کنار دولت و ملت‬ ‫قطر هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مس��ائل و مشکالت‬ ‫منطق��ه راه حل نظام��ی ندارد و م��ا معتقدیم‬ ‫تهدید‪ ،‬فشار‪ ،‬محاصره و تحریم اقتصادی‪ ،‬مسیر‬ ‫غلطی در روابط دولت ها است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن از مواض��ع دولت قطر در نشس��ت‬ ‫ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس و اتحادیه عرب‬ ‫اس��تقبال کرد و گفت‪ :‬مواض��ع دولت قطر در‬ ‫این دو نشس��ت برگرفته از سیاس��ت حس��ن‬ ‫همج��واری و در راس��تای کاه��ش تنش بود و‬ ‫بی تردی��د هر گونه اجالس��ی‪ ،‬اگر کش��ورهای‬ ‫منطقه را به یکدیگ��ر نزدیک تر نکند‪ ،‬بی تاثیر‪،‬‬ ‫تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هدف از عملیات بازار باز‪ ،‬اعمال‬ ‫یک سیاس��ت انبساطی پولی نیست‪،‬‬ ‫بلکه تغییر بنی��ادی در کانال انتقال‬ ‫سیاست پولی است‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی در یادداش��تی‬ ‫در صفحه ش��خصی خود در ش��بکه‬ ‫اجتماعی اینس��تاگرام نوش��ت‪ :‬تا امروز‪ ،‬چون‬ ‫بان��ک مرک��زی اج��ازه خری��د اوراق دولتی را‬ ‫نداش��ت‪ ،‬ن��رخ ای��ن اوراق در معام�لات بین‬ ‫کنش��گران بازار تعیین می ش��د و بدیهی است‬ ‫که نرخ‪ ،‬شامل درجه ای از هزینه های ریسک و‬ ‫تنزیل بود‪ .‬با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬این هزینه ها کاه��ش می یابد و نرخ تنزیل‬ ‫بین بانک ها نیز در محدوده نرخ سیاست گذاری‬ ‫بانک مرکزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتبار اف��زود‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از‬ ‫اوراق دولتی نیاز است‪ ،‬زیرا پس از اجرایی شدن‬ ‫این ابزار‪ ،‬ب��دون خرید اوراق‪ ،‬هیچ نقدینگی به‬ ‫بانک ه��ا اعطا نخواهد ش��د‪ .‬از همین رو وجود‬ ‫افزودند‪ :‬کشورهای اس�لامی به جای انکه در‬ ‫مقاب��ل یکدیگر ق��رار گیرند‪ ،‬بای��د در مقابل‬ ‫حضور جنایتکارانه دشمن غاصب در فلسطین‬ ‫صف ارای��ی کنند‪ .‬حض��رت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫ضمن توصیه به برخی کش��ورهای اس�لامی‬ ‫که به دنبال س��ازش با رژیم صهیونیس��تی و‬ ‫اختالف افکنی هس��تند‪ ،‬برای توبه از مس��یر‬ ‫نادرستی که در پیش گرفته اند‪ ،‬تاکید کردند‪:‬‬ ‫چرا باید در کش��ور اسالمی همچون لیبی‪ ،‬دو‬ ‫گروه در مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر‬ ‫را بریزند و چرا باید یک کش��ور مدعی اسالم‪،‬‬ ‫م��ردم یمن و زیرس��اخت های این کش��ور را‬ ‫بمباران و براساس خواس��ت و نظر دشمنان‪،‬‬ ‫عمل کند‪ .‬ایشان مس��ئله فلسطین را مسئله‬ ‫اول دنیای اس�لام خواندند و با انتقاد از برخی‬ ‫کشورهای اسالمی که در جهت اهداف امریکا‬ ‫اوراق ش��رط الزم این عملیات است؛‬ ‫اما به معنای موظف کردن دولت برای‬ ‫انتش��ار اوراق نیس��ت‪ .‬همتی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بنابراین دولت باید براس��اس‬ ‫نیازهای بودج��ه ای خود و باتوجه به‬ ‫وضعی��ت چرخه اقتص��اد و ضرورت‬ ‫پایداری مالی و بدهی خود دست به‬ ‫انتشار اوراق بزند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬هدف اصلی و‬ ‫کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و‬ ‫کنترل نرخ سود کوتاه مدت‪ ،‬کنترل تورم است‪،‬‬ ‫چراکه تمرکز بر کنترل کل های پولی (ترازنامه‬ ‫بانک مرکزی) در دهه های اخیر‪ ،‬نتوانس��ته به‬ ‫ش��کل پایدار ت��ورم را کنترل کن��د‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بدیهی است که هدف این عملیات‪ ،‬اعمال‬ ‫یک سیاس��ت انبساطی پولی نبوده‪ ،‬بلکه تغییر‬ ‫بنیادی در کانال انتقال سیاس��ت پولی است و‬ ‫البته همزمان بانک مرک��زی به دنبال اصالح و‬ ‫سالم سازی ترازنامه بانک ها است‪ .‬در واقع هدف‬ ‫اصل��ی‪ ،‬حفظ ثب��ات اقتصادی اس��ت که خود‬ ‫پیش نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫غیرس��ازنده و حتی مضر خواه��د بود‪ .‬روحانی‬ ‫با بیان اینکه معتقدیم راهی باید انتخاب ش��ود‬ ‫که به نفع ملت های منطقه باش��د و نباید تحت‬ ‫تاثیر قدرت های بیگانه قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬انچه‬ ‫در منطقه ش��اهدیم بین عربس��تان و امارات با‬ ‫یمن و قطر و روابط نادرستی که با ایران دارند‪،‬‬ ‫در مجم��وع به زی��ان کل منطق��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مواضع ایران در زمان اش��غال‬ ‫کویت ازس��وی صدام‪ ،‬حمله عربستان و امارات‬ ‫ب��ه یمن و محاصره دولت قط��ر این موضوع را‬ ‫ثابت می کند که ایران با جنگ‪ ،‬فش��ار و تحریم‬ ‫در این منطقه مخالف است‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت وگو تنها راه کاهش تنش ‬ ‫امی��ر قطر نیز در این تماس تلفنی با تبریک‬ ‫و رژیم صهیونیستی تالش می کنند‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از هم��ان ابتدا بر‬ ‫دفاع از ملت فلس��طین تاکید کرد و در مقابل‬ ‫دنیای اس��تکبار ایس��تاد و به این ایستادگی‬ ‫ادام��ه خواه��د داد‪ .‬رهب��ر معظ��م انق�لاب‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینک��ه پیروزی متعلق به‬ ‫ملت فلس��طین خواهد ب��ود‪ ،‬افزودند‪ :‬دیدگاه‬ ‫جمه��وری اس�لامی برخالف برخ��ی رهبران‬ ‫قدیمی عرب ک��ه معتقد بودند باید یهودی ها‬ ‫را در دری��ا ریخ��ت‪ ،‬این گونه نیس��ت بلکه ما‬ ‫معتقدیم مب��ارزه همه جانبه ملت فلس��طین‬ ‫در ابعاد نظامی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی باید ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬تا زمانی که غاصبان‪ ،‬تس��لیم رای‬ ‫این ملت شوند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای با ی��اداوری‬ ‫پیشنهاد جمهوری اس�لامی برای نظرخواهی‬ ‫از س��اکنان مس��لمان‪ ،‬مس��یحی و یه��ودی‬ ‫فلس��طین و همچنین از اوارگان فلس��طینی‬ ‫درباره چارچ��وب نظام حکومتی این کش��ور‬ ‫تاکید کردند‪ :‬مبارزه ملت فلسطین باید تا ان‬ ‫روز ادام��ه پیدا کند و به لط��ف الهی در این‬ ‫مبارزه مس��المت امیز و انس��انی و مورد قبول‬ ‫هم��ه ُعرف ه��ای عاقل عالم‪ ،‬ملت فلس��طین‬ ‫پی��روز نهایی خواه��د بود و جوان��ان ان روز‬ ‫را خواهند دید که کش��ور فلس��طین به مردم‬ ‫فلسطین بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫عید س��عید فطر ب��ه رئیس جمهوری و دولت و‬ ‫مل��ت ایران اظه��ار کرد‪ :‬دیدگاه ه��ای تهران و‬ ‫دوحه در بس��یاری از مسائل منطقه ای نزدیک‬ ‫اس��ت و تماس های مستمری بین دو کشور در‬ ‫جریان است که این بسیار سازنده است‪.‬‬ ‫ش��یخ تمیم بن حمد ال ثانی تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫معتقدیم گفت وگو تنها راه کاهش تنش ها است‬ ‫و از ابتکار امیر کویت برای کاس��تن از تنش ها‬ ‫در منطق��ه حمایت می کنیم‪ .‬وی روابط ایران و‬ ‫قطر را روابطی تاریخی دانست و ضمن قدردانی‬ ‫از مواضع ته��ران در قبال محاصره قطر با بیان‬ ‫اینکه هرگز مواضع س��ازنده ش��ما را فراموش‬ ‫نمی کنی��م‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬قطر خواهان توس��عه‬ ‫روابط با ایران در همه عرصه ها است‪.‬‬ ‫دریافت مالیات از دریافت کنندگان بیش از ‪ ۲۰‬سکه‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع‬ ‫دریافت کنندگان س��که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از‬ ‫بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران را‬ ‫اعالم کرد که براساس ان دریافت کنندگان‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬س��که از مالیات معاف هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫برای بیش از ان باید به ازای هر س��که بین‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار تومان مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور درباره شیوه‬ ‫تعیین مالیات مقطوع و پرداخت ان نوشت‪:‬‬ ‫براس��اس این ش��یوه نامه‪ ،‬دریافت کنندگان‬ ‫س��که از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬س��که خود را‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬تا ‪ ۲۰‬سکه دریافتی معاف‬ ‫از مالیات هستند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪،‬‬ ‫برای کس��انی که بیش از ‪ ۲۰‬سکه دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬نس��بت به مازاد ‪ ۲۰‬س��که تا ‪۶۰‬‬ ‫س��که به ازای هر س��که ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان‬ ‫مالیات مقطوع‪ ،‬نس��بت به مازاد ‪ ۶۰‬س��که‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬س��که به ازای هر س��که ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان مالی��ات مقطوع و نس��بت به مازاد‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��که تا ‪ ۲۰۰‬س��که به ازای هر سکه‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه��زار توم��ان مالیات مقط��وع تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش مودی��ان این نوع‬ ‫فعالی��ت ک��ه مش��مول مالیات نیس��تند‪،‬‬ ‫نیازی به ثبت نام و تش��کیل پرونده مالیاتی‬ ‫نخواهند داش��ت اما مودیان مش��مول باید‬ ‫ب��رای پرداخت مالیات به س��امانه عملیات‬ ‫الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی کشور به‬ ‫نشانی ‪ www.tax.gov.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫چنانچه مودیان مش��مول این شیوه نامه‬ ‫نس��بت به مالیات تعیین شده تنها از حیث‬ ‫نفروخت��ن س��که های دریافت��ی معت��رض‬ ‫باش��ند‪ ،‬می توانند نس��بت به ط��رح ادعای‬ ‫خود در مراجع دادرس��ی مالیات��ی اقدام و‬ ‫درخواست رسیدگی دوباره کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اش��خاصی که بیش از ‪ ۲۰۰‬س��که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬دریاف��ت کرده ان��د‪ ،‬مش��مول ای��ن‬ ‫ش��یوه نامه نبوده و بای��د اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مرب��وط به ای��ن فعالی��ت را در موعد مقرر‬ ‫قانونی تسلیم کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بررسی راه های حفظ برجام با المان‬ ‫پرورش کرم ابریشم در سبزوار‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر امور خارجه المان در س��فر روز دوش��نبه خود به ایران قصد دارد درباره راه های همکاری‬ ‫ته��ران و برلین برای حفظ برجام با مقام های کش��ورمان گفت وگو کن��د‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل‬ ‫از خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬هدف از س��فر هایکو ماس به تهران که پس از س��فرش به اردن و امارات‬ ‫متحده انجام می شود‪ ،‬بررسی راه های همکاری المان و ایران برای حفظ برجام است‪ .‬ماریا ادبار‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه المان با بیان این مطلب تاکید کرد قصد وزیر خارجه این کشور از سفر‬ ‫ب��ه «منطق��ه ای ناارام و درگیر بحران» کمک به روند تنش زدایی در فضایی ارام اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه المان‪ ،‬ماس در این س��فر دوره ای با همتایان اردنی‪ ،‬اماراتی و ایرانی‬ ‫خود دیدار و درباره همکاری های دوجانبه و نیز ایجاد منطقه ای عاری از سالح های کشتار جمعی‬ ‫بحث و تبادل نظر می کند‪ .‬هرچند سخنگوی وزارت خارجه المان درباره برنامه های دیگر ماس در‬ ‫این سفر سخنی نگفت‪ ،‬با این حال احتمال می رود وی با دیگر مقام های این کشورها نیز دیدار‬ ‫داشته باشد‪ .‬خانم ادبار این سفر را در هماهنگی با مقامات فرانسه و انگلیس که از امضاکنندگان‬ ‫توافق هسته ای ایران (برجام) هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ .‬به گفته وی ماس در دیدار اخیرش با «مایک‬ ‫پمپئو» وزیر امور خارجه امریکا نیز درباره مس��ائل مورد بحث در س��فر خود رایزنی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز با تایید این خبر اعالم کرد‪ :‬وزیر خارجه‬ ‫المان در سفر یکروزه خود به ایران با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه و دکتر حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری دیدار و گفت وگو خواهد کرد‪ .‬سیدعباس موسوی در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد‪:‬‬ ‫قرار است شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن نیز چهارشنبه‪ ۲۲ ،‬خرداد برای دیداری ‪۳‬روزه و مالقات‬ ‫با سران کشورمان‪ ،‬وارد تهران شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری صداوس�یما‪ -‬حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران به منظور شرکت‬ ‫در کنفرانس «تعامل و اعتمادسازی در اسیا» ‪۲۴‬‬ ‫خرداد به «دوش��نبه» پایتخت تاجیکستان سفر‬ ‫می کند‪ .‬گفتنی اس��ت ‪ ۱۶‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬همزمان‬ ‫ب��ا عید س��عید فطر‪ ،‬پرواز مس��تقیم بین ایران و‬ ‫تاجیکس��تان با پرواز ش��رکت هواپیمایی ایرانی‬ ‫«وارش» از مشهد به «دوشنبه» از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬دفتر س��خنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬سید‬ ‫محمد بطحایی‪ ،‬وزی��ر اموزش و پرورش به دلیل‬ ‫شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا‬ ‫داده و رئیس جمه��وری نیز پی��ش از موعد مقرر‬ ‫ثبت ن��ام ب��رای نامزدی مجلس با اس��تعفای وی‬ ‫موافقت کرده است‪ .‬سرپرست وزارتخانه اموزش‬ ‫و پرورش ش��نبه از س��وی ریاست جمهوری اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان در مطلب��ی در فض��ای مجازی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پس��رک چوپان دروغگوی «تیم ب» یک بار‬ ‫دیگر فریاد دروغ س��ر داده! این بار موس��اد درباره‬ ‫دخالت ای��ران در خرابکاری در الفجیره اطالعات‬ ‫جعل کرده اس��ت‪ .‬من پیش از ای��ن درباره وقوع‬ ‫«اتفاق های تصادفی» و عملیات نشانی های غلط‬ ‫دادن هشدار داده ام‪ .‬می دانیم وقتی دروغ های شان‬ ‫را باور کنید چه اتفاق هایی می افتد‪ .‬در گذشته نیز‬ ‫در چنین وضعیتی قرار داشته ایم‪ ،‬درست است؟!‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئی��س کل بانک مرکزی در س��فر به‬ ‫کره جنوب��ی در دیدار با رئیس بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬خواستار اقدام جدی مسئوالن سئول در‬ ‫حل مشکالت بانکی دو کشور شد‪ .‬هونگ نام کی‪،‬‬ ‫معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و امور مالی کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬در دیدار با همتی‪ ،‬روابط با ایران را بسیار‬ ‫مه��م خواند و از بکارگیری تمام تالش خود برای‬ ‫حل مشکالت روابط بانکی بین دو کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه‬ ‫که کش��ورش یکی از امضاکنندگان برجام است‪،‬‬ ‫پس از دیدار با همتای امریکایی خود گفت پاریس‬ ‫و واشنگتن اهداف مشترکی در قبال ایران دارند و‬ ‫مذاکرات جدیدی باید برای گسترش مفاد برجام‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارجه‪-‬‬ ‫س��ید عباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه در واکنش به اظه��ارات رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه در دیدار با همتای امریکایی خود گفت‪:‬‬ ‫طرف های اروپایی تاکنون باوجود برخی سخنان و‬ ‫بیانیه های سیاسی‪ ،‬در عمل به تعهدات خود ذیل‬ ‫برجام و تعهدات بع��د از خروج غیرقانونی امریکا‬ ‫از برج��ام ناتوان بوده و نتوانس��ته اند زمینه انتفاع‬ ‫کامل کش��ورمان را براساس این توافق چندجانبه‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یوشیهیده سوگا‪ ،‬سخنگوی ارشد دولت‬ ‫ژاپن تاکید کرد‪ :‬کشورش برای نتیجه بخش بودن‬ ‫س��فر ش��ینزو ابه‪ ،‬نخس��ت وزیر به ایران از هیچ‬ ‫تالش��ی فروگذار نخواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬سفر به‬ ‫تهران نخس��تین سفر یک مقام ارشد ژاپن پس از‬ ‫‪ ۴‬دهه به ایران اس��ت و م��ا باید تالش کنیم این‬ ‫سفر‪ ،‬سفری پربار و پرمعنا باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬کاخ کرملین اع�لام کرد به احتمالی‬ ‫فرصتی برای دیدار رئیس��ان جمهوری روس��یه و‬ ‫امریکا در نشس��ت گروه ‪ ۲۰‬در اوزاکا ژاپن وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬دول��ت هلن��د در نام��ه ای ب��ه تاریخ‬ ‫چهارش��نبه‪ ۵ ،‬ژوئن (‪ ۱۵‬خرداد) به س��ران نهاد‬ ‫قانون گذاری این کش��ور که در تارنمای رس��می‬ ‫دول��ت منتش��ر ش��د‪ ،‬ضم��ن اع�لام حمایت از‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬از برنامه خود برای سرمایه گذاری و‬ ‫پیوستن به این سازکار مالی اروپایی خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نشست امارات با اعضای شورای امنیت‬ ‫درب��اره خرابکاری در کش��تی های بندر الفجیره‪،‬‬ ‫بدون نتیجه پایان یافت‪ .‬والدیمیر س��افرانکوف‪،‬‬ ‫معاون نمایندگی روس��یه در س��ازمان ملل گفت‬ ‫هیچ سند و ش��واهدی در این نشست ارائه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برن��ی س��ندرز‪ ،‬س��ناتور مس��تقل‬ ‫امریکای��ی از ایال��ت ورمون��ت و نام��زد احتمالی‬ ‫دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری اینده‬ ‫امریکا در حس��اب کاربری خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫اق��ای ترام��پ اکنون پس از تهدی��د به درگیری‬ ‫نظامی فاجعه بار با ایران می گوید ترجیح می دهد‬ ‫با انها گفت وگو کند‪ .‬خوب است؛ رئیس جمهوری‬ ‫می تواند جدیت خود در دیپلماسی را با بازگشت‬ ‫به توافق هس��ته ای که سال گذشته با بی فکری از‬ ‫ان خارج شد‪ ،‬نشان دهد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ارنس��ت مونیز‪ ،‬وزیر ان��رژی امریکا در‬ ‫دولت باراک اوباما که نقش��ی پررنگ در مذاکرات‬ ‫هس��ته ای ای��ران و قدرت ه��ای جهانی داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬رویکرد س��ختگیرانه ای که دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در قبال ایران اتخاذ کرده‪،‬‬ ‫یک اش��تباه راهبردی اس��ت زی��را خطر تحریک‬ ‫ای��ران برای پایبند نماندن به توافق هس��ته ای را‬ ‫به همراه دارد‪ .‬وی هش��دار داد اگر ایران از توافق‬ ‫هسته ای خارج شود امریکا دیگر قادر نخواهد بود‬ ‫بر ظرفیت های هسته ای ایران نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما را مات کردید‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫«دونرخی» عامل‬ ‫اشفتگی بازار خودرو‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫اداره انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر با اراده‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫تالش برای کنترل بازار‬ ‫و حمایت از شهروندان‬ ‫ک ها در مدت ‪ 19‬روز ‪10‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداختند‬ ‫بان ‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫انتش��ار امار عملکرد بانک ها در‬ ‫ح��وزه تس��هیالت دهی از جمله‬ ‫م��وارد بحث برانگیزی بود که در‬ ‫پ��ی ان‪ ،‬کارشناس��ان اقتصاد به‬ ‫واکاوی دالی��ل پرداخت بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به بخش صنعت و معدن در فروردین امس��ال پرداختند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین گ��زارش بانک مرک��زی‪ ،‬در فروردین‬ ‫امسال بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش‬ ‫صنعت و معدن داده ش��ده اس��ت‪ .‬همان طور که این امار‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬رقم اعالم شده برای ماهی که بیشترین‬ ‫تعطیالت را داشته بسیار زیاد به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در‬ ‫این گزارش به دنبال ریشه یابی تسهیالت و محل استفاده‬ ‫از ان اس��ت‪ .‬از جمله پرس��ش هایی که در پی این ارقام‬ ‫نجومی مطرح می ش��ود این اس��ت که ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت به بخش صنعت نتیجه چه عملکردی‬ ‫است و از این رقم چه توقعی می توان داشت؟ محمدعلی‬ ‫دهقان دهن��وی‪ ،‬مع��اون ام��ور اقتص��ادی وزارت ام��ور‬ ‫اقتصادی و دارایی در بخش��ی از گفت وگو با‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د تسهیالت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫نتیجه انباشت تسهیالت مصوب در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪۹۷‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹موازنه تسهیالت به هم می خورد‬ ‫معاون ام��ور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫ادامه گفت وگو با‬ ‫توضیح داد‪ :‬در اغاز امس��ال به‬ ‫دلی��ل افزایش نرخ مواد اولیه باید تس��هیالت پرداختی‬ ‫از س��وی بانک ها افزایش می یافت‪ .‬واحدهای تولیدی با‬ ‫ارقام��ی که در نظر گرفته ش��ده بود نمی توانس��تند مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز کارخانه ها را تامین کنند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باال‬ ‫رفتن هزینه ه��ای تولید منجر به افزایش نیاز بنگاه ها به‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگر‪ ،‬زیان انباش��ته خودروسازها است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫منبع خارق العاده ای در نظام بانکی کش��ور ایجاد نمی ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫مبن��ا‪ ،‬اختص��اص ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان تس��هیالت تنها در بخش‬ ‫صنع��ت و معدن با توجه ب��ه محدودیت نظام بانکی در منابع منجر به‬ ‫تداخل هایی می شود‬ ‫بخش��ی از این تسهیالت به خودروس��ازها داده شده اما‬ ‫جزئیات این امار هنوز مشخص نیست و نمی توان درباره‬ ‫ان قضاوت دقیقی کرد‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی با بی��ان اینکه افزایش ت��ورم تولید و‬ ‫هزینه های س��ربار راهی جز افزایش ارائه تسهیالت باقی‬ ‫نگذاش��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با این حال‪ ،‬تمام تس��هیالتی که‬ ‫در فروردین تخصیص یافته ارتباط مس��تقیم با عملکرد‬ ‫فروردین ندارد‪.‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از این تس��هیالت به عملکرد دی‪،‬‬ ‫بهمن و اس��فند سال گذش��ته مربوط می شود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬تعداد زی��ادی از پرونده های اف��رادی که نیاز به‬ ‫تس��هیالت داشتند و در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ ۹۷‬به بانک ها‬ ‫مراجعه کردند‪ ،‬به س��ال ‪ ۹۸‬منتقل ش��د‪ .‬این موضوع از‬ ‫دیگر دالیلی است که باعث شد امار تسهیالت فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت ام��ار ‪ ۳‬ماهه گفت‪ :‬این حجم‬ ‫از تس��هیالت نمی تواند هر ماه ادامه یابد و همچنین باید‬ ‫در نظر داشته باشیم که تحلیل ها بر مبنای امار ‪ ۳‬ماهه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ماهه‪ ۹ ،‬ماهه و یک ساله خواهد بود‪ .‬نمی توان بر مبنای‬ ‫یک ماه سیاست های ارائه تسهیالت را ارزیابی دقیق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع بانک ها محدود است‬ ‫مع��اون امور اقتصادی وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با‬ ‫تش��ریح عملکرد بانک ها توضیح داد‪ :‬توان بانک ها ناشی‬ ‫از دو عامل بازپرداخت تس��هیالت قبلی و سپرده گذاری‬ ‫است‪ .‬با توجه به روند رشد حدود ‪ ۲۰‬درصدی نقدینگی‬ ‫به نظر می رسد بانک ها از محل سپرده تاثیر قابل توجهی‬ ‫نخواهند گرفت‪ .‬همچنین بازپرداخت تسهیالت قبلی به‬ ‫دلیل شرایط اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬منب��ع خارق العاده ای در نظام بانکی‬ ‫کش��ور ایجاد نمی ش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬اختصاص ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت تنها در بخش صنعت و معدن‬ ‫ب��ا توجه به محدودی��ت نظام بانک��ی در منابع منجر به‬ ‫تداخل هایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تسهیالت و پیامدهای منفی ان‬ ‫محمد وطن پور‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی درباره تس��هیالت‬ ‫ارائه ش��ده درگفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‪ :‬این عملکرد‬ ‫در ابتدای س��ال بی نظیر اس��ت ام��ا پیامدهایی را برای‬ ‫اقتصاد ایران به همراه خواهد داش��ت‪ .‬پرداخت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت در ماه��ی که بیش از ‪ ۲‬هفته‬ ‫ان تعطیل بود‪ ،‬توازن پرداخت تسهیالت را برهم می زند‪.‬‬ ‫دس��تیابی به ای��ن میزان تس��هیالت در بخش صنعت و‬ ‫معدن به طور معمول تا خرداد طول می کشید‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬تس��هیالتی که به طور میانگین در طول یک فصل‬ ‫پرداخت می شد امسال در یک ماه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تحلیل این داده ها نیاز به بررس��ی امار‬ ‫‪ ۳‬م��اه پایانی س��ال ‪ ۹۷‬وجود دارد ک��ه جزئیات امار ان‬ ‫هنوز منتشر نشده است‪ .‬از تعداد اقدام های ‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬می توان به چرایی پرداخ��ت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت بخش صنعت و معدن در ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۸‬پی برد‪.‬‬ ‫وطن پور با اشاره به اینکه به نظر می رسد بانک ها فشار‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪ ۳‬ماه پایانی را با هدف کنترل تورم‬ ‫ش��ب عید به فروردین امس��ال منتقل کرده اند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگ��ر نظ��ام بانکی در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۷‬افزایش‬ ‫چش��مگیر تس��هیالت دهی در بخ��ش عملک��ردی را در‬ ‫دس��تور کار قرار می داد به طور قطع با افزایش تورم شب‬ ‫عید روبه رو می ش��دیم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫بانک ها برای جلوگیری از افزایش تورم این سیاس��ت را‬ ‫در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی‪ ،‬جذب رقم ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان برای نظ��ام بانکی در بخش صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬ماموریت بس��یار بزرگ و سختی است که نظام‬ ‫بانکی برای خودش تعریف کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫انچه باید به طور شفاف مشخص شود این است که با ارائه‬ ‫این تسهیالت کدام حفره ها پر شده است؟ چند کارخانه‬ ‫از ورشکس��تگی نجات پیدا کرده ان��د؟ این اعتبار صرف‬ ‫چند میلیون صادرات ش��ده است؟ بنگاه های تولیدی با‬ ‫این رقم در طول س��ال چه کارهای��ی می خواهند انجام‬ ‫دهن��د؟ اگر نظام بانکی تحلیل و پیش بینی درس��تی از‬ ‫این پرس��ش ها داش��ته باش��د و در اینده مشخص شود‬ ‫که این تس��هیالت به درس��تی پرداخت شده‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتقادی به ان وارد کرد‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫‹ ‹توزیع تسهیالت با فساد و رانت‬ ‫وطن پور به این پرسش که انحراف تسهیالت از اهداف‬ ‫در دوره های پیش��ین چگونه بوده اس��ت‪ ،‬این گونه پاسخ‬ ‫داد‪ :‬متاس��فانه بررس��ی عملکرد نظام بانکی در پرداخت‬ ‫تسهیالت نشان می دهد که تا کنون شاهد روند مناسبی‬ ‫نبودیم و هنوز بر ادامه همان مسیر تاکید می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه متاس��فانه واحدهای��ی که به‬ ‫تس��هیالت نیاز جدی دارند‪ ،‬به تس��هیالت نمی رس��ند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نگاهی به سرنوش��ت پول هایی ک��ه پیش از این‬ ‫واحده��ای صنعت��ی داده ش��ده نش��ان می دهد بخش‬ ‫قابل توجهی از تس��هیالت در ایران با فساد و رانت توزیع‬ ‫می شود‪ .‬این ارقام تسهیالت بیشتر به کارخانه هایی داده‬ ‫می شود که ماهیت تولید انها هنوز دولتی است و بیشتر‬ ‫هم به شیوه انحصاری بازاری را در اختیار گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر مس��ائل بانکی معتقد اس��ت که صدها‬ ‫میلی��ارد توم��ان پول تا کنون در ش��بکه تولید‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن کشور توزیع شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز بررسی‬ ‫دقیقی از این ش��یوه تس��هیالت دهی نش��ده است‪ .‬نظام‬ ‫بانکی با ادامه این مس��یر نه تنها کمکی به شبکه تولید و‬ ‫صنعت کشور نمی کند‪ ،‬بلکه حجم زیادی از سرمایه را از‬ ‫بین می برد و منجر به بقای واحدهایی می ش��ود که نفع‬ ‫چندانی برای اقتصاد کشور ندارند‪.‬‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫اکب��ر ش��وکت می گوی��د ک��ه نماین��دگان کارگ��ران در‬ ‫هیات امنای س��ازمان تامین اجتماعی از وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی خواس��ته اند که در زمین��ه تعیین مدیرعامل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی دخالتی از سمت دولت نباشد‪.‬‬ ‫این عض��و کارگری هیات امنای س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫ب��ه ایلنا گف��ت‪ :‬دولت ها در درم��ان بیماری های س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬هم��واره در پی تجوی ز ُمس��کن های غلط‬ ‫بوده اند و فقط می خواهند چالش ها را به عقب بیندازند‪.‬‬ ‫در واق��ع انها می خواهن��د دولت بعدی ک��ه می ای د حل‬ ‫این چالش ه��ا را برعهده بگیرد اما به تاخیر انداختن بحران‬ ‫محمدباق��ر عالی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بخشنامه ای‬ ‫تهیه و تدوین سازکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه را به سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی محول کرد‪ .‬به گزارش اید رو نیوز‪ ،‬در این ابالغیه با‬ ‫اس��تناد به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و ابراز خرسندی معظم له‬ ‫درب��اره اق��دام اخیر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر اعالم‬ ‫فهرس��ت مش��کالت و نیازهای این بخش و تصریح و تاکید ایش��ان‬ ‫صندوق های بازنشستگی مشکلی را حل نمی کند‪.‬‬ ‫ش��وکت ب��ا بیان اینکه باید ‪ ۶۰‬س��ال پیش که س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی ایج��اد ش��د‪ ،‬دولت ه��ا از س��وی مجلس‬ ‫مکلف می ش��دند که بدهی جاری س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫را بپردازن��د‪ ،‬افزود‪ :‬حاال که دولت ه��ا در پرداخت مطالبات‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی تنبل هس��تند ما تنها درخواست‬ ‫پرداخ��ت مطالبات جاری س��ازمان تامین اجتماعی را داریم‬ ‫که در هر س��ال ب��ه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار میلی��ارد تومان خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬وی با بی��ان اینکه اگر س��ازمان تامین اجتماعی به‬ ‫مطالبات جاری خود می رسید‪ ،‬ان را سرمایه گذاری می کرد‬ ‫و جلوی س��قوط ارزش ان را در گذر زمان می گرفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش��تر اموال بیمه ش��دگان در س��ازمان تامین اجتماعی از‬ ‫محل س��رمایه گذاری حق بیمه ها به دس��ت امده اند‪ ،‬البته‬ ‫همی��ن امروز هم ب��رای پرداخت مطالبات جاری س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی دیر نیس��ت چراکه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در طول س��ال ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان کسری بودجه‬ ‫دارد ام��ا همان طور که گفتم مطالب��ات جاری ان در طول‬ ‫سال به صورت متوسط ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫ش��وکت افزود‪ :‬س��ازمان تامین اجتماعی تنها می تواند در‬ ‫هر س��ال به طور متوسط ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫ساز کار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه تهیه و تدوین شود‬ ‫برای حل مسائل یادشده از سوی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫دانشگاه های کشور‪ ،‬ماموریت تهیه و تدوین ساز کار و فرایند اجرایی‬ ‫مرب��وط به نحوه انع��کاس نیازهای بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به دانش��گاه های کش��ور و دریافت بازخورد و اشاعه یافته های علمی‬ ‫دانشگاهیان در بخش های صنعتی به سازمان مدیریت صنعتی محول‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ابالغیه ضم��ن تاکید بر همکاری دفت��ر ارتباط صنعت با‬ ‫سرمایه گذاری کنار بگذارد که رقم بسیار کمی است‪.‬‬ ‫به هرش��کل اگ��ر روند پرداخت نک��ردن مطالبات جاری‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی چند س��ال دیگر ه��م ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬دیگر پرداخت مطالبات جاری هم پاس��خگو نخواهد‬ ‫ب��ود زیرا حجم کس��ری بودج��ه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬در ان ص��ورت پرداخت بدهی های جاری‬ ‫تکافوی مصارف سازمان را نمی کند‪ .‬در ضمن‪ ،‬این به تاخیر‬ ‫انداختن ه��ا موجب ش��ده حج��م بدهی دولت به س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی در پایان س��ال ‪ ۹۷‬به بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی و شبکه نمایندگی های سازمان در‬ ‫اس��تان ها در زمینه تهیه و اجرای فرایند یادشده‪ ،‬برضرورت توجه به‬ ‫تاکید اس��ناد باالدستی تحول در ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهشی با صنعت به منظور دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد‬ ‫نیاز و نیز تالش در راستای تقویت زنجیره ارتباطی صنعت‪ ،‬دانشگاه‬ ‫و دولت به عنوان ‪ ۳‬عامل تس��هیل کننده‪ ،‬تولیدکننده و کاربر نهایی‬ ‫پژوهش و دانش‪ ،‬تصریح شده است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫به بخش صنعت و معدن در ماه نخس��ت امسال‬ ‫بدون ش��ک از مهم تری��ن اخبار ای��ن روزها بود‪.‬‬ ‫ای��ن رق��م نجومی در ماهی ب��ه بخش صنعت و‬ ‫معدن داده ش��د‪ ،‬که با کسر تعطیالت رسمی و‬ ‫غیررسمی فقط ‪ ۱۲‬روز کاری ان باقی می ماند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬در ‪ ۱۲‬روز ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت به بخش صنعت و معدن داده‬ ‫شد‪ .‬اگر از نظام بانکی و شبکه تولید قدرتمندی‬ ‫در ای��ران برخوردار بودیم‪ ،‬بدون ش��ک این امار‬ ‫باعث می ش��د در انتظار رخدادهای مناسبی در‬ ‫ماه های اینده باش��یم اما ضعف س��اختاری در‬ ‫ش��بکه نظارت بر تسهیالت دهی د ر نظام بانکی‬ ‫باع��ث می ش��ود در انتظار مش��کالتی جدی در‬ ‫ماه ه��ای اینده بمانیم‪ .‬تا کن��ون نظام پرداخت‬ ‫تسهیالت در ایران صدها هزار میلیارد تومان به‬ ‫بخش صنعت و معدن پرداخته اس��ت اما نگاهی‬ ‫به وضعیت تولید در ایران نشان می دهد بازدهی‬ ‫تسهیالت به هیچ وجه قابل قبول نیست‪ .‬شرایط‬ ‫و ش��یوه تولید در ایران بیش��تر شبیه هدر دادن‬ ‫سرمایه است و کارخانه هایی که بیشترین سهم‬ ‫را از تس��هیالت بانک��ی دارند‪ ،‬دارای بیش��ترین‬ ‫زیان انباشته‪ ،‬بازار انحصاری و شرایط پر فسادی‬ ‫هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬واحدهایی که کمترین بهره‬ ‫را از ش��بکه تس��هیالت کش��ور می برند‪ ،‬به طور‬ ‫عمده بهره وری بیشتری داشته و توانسته اند در‬ ‫بحرانی ترین ش��رایط اقتصادی کشور خودشان‬ ‫را حفظ کنن��د‪ .‬بنگاه های انحصاری‪ ،‬خصولتی‬ ‫و پرفس��اد ب��ا اس��تفاده از منابع بانکی به اس��م‬ ‫تس��هیالت صنعت و معدن نه تنه��ا چرخ تولید‬ ‫را راه نمی اندازند بلکه همواره ش��رایط رقابت را‬ ‫نیز دش��وارتر کرده ان��د‪ .‬در این بین‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫نیز هنوز اقدام مناس��بی برای افزایش نظارت بر‬ ‫هزینه کرد تسهیالت ندارد‪ .‬یکی از سیاست هایی‬ ‫که می تواند به کش��ور کمک کن��د تا هدررفت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی کاه��ش یابد و ب��ه ازای ان‬ ‫ش��اهد رشد بهره وری س��رمایه در بخش تولید‬ ‫باش��یم‪ ،‬نظارت بر هزینه کرد تس��هیالت است‪.‬‬ ‫اگر تس��هیالتی که تا کنون ب��ه بخش صنعت و‬ ‫معدن در کشور داده شده‪ ،‬صرف توسعه و رونق‬ ‫بخش مولد اقتصاد می ش��د‪ ،‬بدون ش��ک امروز‬ ‫ای��ران باید یکی از قطب ه��ای اقتصادی منطقه‬ ‫می بود و امار بسیار باالیی در صادرات غیرنفتی‬ ‫کس��ب می ک��رد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬حتی ب��ا وجود‬ ‫چنی��ن ارقامی در تس��هیالت‪ ،‬زمانی که بخش‬ ‫تولید زیر ذره بین می رود‪ ،‬با پدیده های ش��ومی‬ ‫مانند رکود‪ ،‬تورم تولید‪ ،‬کاهش بازده س��رمایه‪،‬‬ ‫زیان انباش��ته‪ ،‬تولید با کمترین ظرفیت‪ ،‬تعدیل‬ ‫نیروی کار و چنین مش��کالتی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫بررس��ی وضعیت بنگاه های تولیدی نیز نش��ان‬ ‫می دهد بیشتر واحدهایی که تسهیالت هنگفت‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬امروزه بیشترین ضرر را دارند و‬ ‫واحدهایی که می توانند با استفاده از تسهیالت‪،‬‬ ‫ارزاوری و صادرات خود را رشد دهند‪ ،‬از چرخه‬ ‫دریافت تس��هیالت حذف و امرو ز به سرنوش��ت‬ ‫غم انگیزی دچار شده اند‪.‬‬ ‫با وجود بحران کاغذ‬ ‫تولید ان ثابت ماند ‬ ‫امارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نشان می دهد که تولید کاغذ‬ ‫در س��ال گذش��ته فقط ‪ ۰.۳‬درصد نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬بحران کاغذ از پاییز ‪ ۱۳۹۶‬اغاز ش��د‬ ‫و با وج��ود اینکه در همان س��ال با ترخیص‬ ‫یک محمول��ه کاغ��ذ از گمرک ای��ن بحران‬ ‫تا حدی کنترل ش��د اما افزای��ش نرخ ارز بار‬ ‫دیگر این صنعت را با مشکالتی روبه رو کر د تا‬ ‫جایی که حدود یک س��ال بعد در پی افزایش‬ ‫بی رویه قیمت کاغذ‪ ،‬صنف ناشران در نامه ای‬ ‫به مس��ئوالن دولتی خواستار پیگیری جدی‬ ‫برای حل معضل کمبود و گرانی کاغذ ش��د‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬در روزهای پایانی اس��فند‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬دبیر کارگروه س��اماندهی کاغذ اعالم‬ ‫کرد که در س��ال گذشته ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۳۵۴‬تن‬ ‫کاغ��ذ روزنامه ای و ‪ ۲۱۸‬هزار و ‪ ۶۲۳‬تن انواع‬ ‫کاغذ تحریر وارد کش��ور شده اما فقط ‪۶۹۱۵‬‬ ‫تن کاغ��ذ روزنامه ای و ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۶۴۹‬تن‬ ‫کاغذ تحریر ب��ا حواله معاونت های فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی وزارت ارش��اد توزیع ش��ده به این‬ ‫معنا که س��ایر مقادیر که ب��ا ارز دولتی وارد‬ ‫شده‪ ،‬غیرقانونی توزیع شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بین ‪20‬تا‪ 25‬هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‪ /‬استاد دانشگاه و‬ ‫تسهیالت بانکی نقشی در رشد صنعتی ندارد‬ ‫‹ ‹جزئیات یک امار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫افسوس برای‬ ‫‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫دیگر‬ ‫این عدد نجومی کجا می رود؟‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی بانک ه��ا در فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی‪ ،‬مبلغ ‪ ۳۴۲‬هزار میلیارد ریال بوده‬ ‫ که نس��بت به دوره مش��ابه سال گذش��ته‪ ۳۲.۹ ،‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی بانک ه��ا در فروردین ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه بخش های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مبلغ ‪ ۳۴۲.۰‬هزار میلیارد ریال اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با دوره مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬مبلغ ‪ ۸۴.۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال (معادل ‪ ۳۲.۹‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫س��هم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش‬ ‫در تمام بخش های اقتصادی در فروردین امس��ال‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۲۲۷.۲‬ه��زار میلی��ارد ری��ال مع��ادل ‪ ۶۶.۴‬درصد کل‬ ‫تس��هیالت پرداختی اس��ت که در مقایسه با دوره مشابه‬ ‫س��ال پیش مبلغ ‪ ۵۱.۴‬ه��زار میلیارد ریال معادل ‪۲۹.۳‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫س��هم تس��هیالت پرداخت��ی بابت تامین س��رمایه در‬ ‫گردش بخش صنعت و معدن در فروردین امسال‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۸۷.۴‬هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ‪۳۸.۵‬‬ ‫درص��د از منابع به س��رمایه در گ��ردش تمام بخش های‬ ‫اقتصادی (مبلغ ‪ ۲۲۷.۲‬هزار میلیارد ریال) است‪.‬‬ ‫مالحظه می شود از ‪ ۱۰۵.۹‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی در بخش صنعت و معدن معادل ‪ ۸۲.۶‬درصد‬ ‫ان (مبلغ ‪ ۸۷.۴‬هزار میلیارد ریال) در تامین س��رمایه در‬ ‫گردش پرداخت ش��ده که بیانگر توجه و اولویت دهی به‬ ‫تامین منابع برای این بخش از س��وی بانک ها در س��ال‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«دونرخی» عامل اشفتگی بازار خودرو‬ ‫کورسوی‬ ‫امید‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹محصول دونرخی‪ ،‬چالش بازار‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫نهاد نظارت‬ ‫بر نرخ کاال‬ ‫در کشور‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‬ ‫است و باید از‬ ‫این سازمان‬ ‫پرسید چرا‬ ‫خودرو دونرخی‬ ‫است‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫معتقد است بخشی از التهاب های بازار ناشی از فعالیت‬ ‫سوداگران در فضای مجازی و سایت هایی مانند دیوار‬ ‫اس��ت که ضرورت دارد نرخ خودروها از این سایت ها‬ ‫حذف شود‪ .‬اما به هر حال‪ ،‬مردم برای خرید نیاز دارند‬ ‫نرخ محصوالت را از پیش بررسی و با توجه به قدرت‬ ‫مالی خود اق��دام به خرید کنند‪ .‬س��عید موتمنی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا اتحادیه به دنبال ایجاد‬ ‫کانال یا س��ایتی بوده ک��ه قیمت های واقعی را به طور‬ ‫روزان��ه اعالم کند‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت باید پرس��ید چرا‬ ‫رسانه ها برای اعالم نرخ خودروها به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬اپلیکیشن‬ ‫مراجعه می کنند‪ .‬حدود ‪۱۰‬هزار واحد صنفی در حوزه‬ ‫خودرو(نمایش��گاه داران خودرو) فعالی��ت دارند‪ ،‬چرا‬ ‫قیمت ها از سوی انها پیگیری نمی شود؟ اگر عملکرد‬ ‫این اپلیکیش��ن ها در چند سال گذشته بررسی شود‪،‬‬ ‫به ج��ز ایجاد التهاب و نابس��امانی در بازار کار دیگری‬ ‫انج��ام نداده اند‪ .‬فردی که به دنب��ال خریداری کاالیی‬ ‫باش��د‪ ،‬به بازار مراجعه می کن��د و از چند جا نرخ ان‬ ‫کاال را می پرسد و هرجا نرخ مناسب تر باشد‪ ،‬محصول‬ ‫موردنظر خود را خریداری می کند‪.‬‬ ‫امروز وضعیت متفاوت ش��ده و مردم پیش از خرید‬ ‫و مراجعه به بازار‪ ،‬می خواهند اطالعات نس��بی درباره‬ ‫قیمت ه��ای روز کاالها در اختیار داش��ته باش��ند؛ در‬ ‫نتیج��ه نیازمند مجرایی هس��تند که ای��ن نرخ ها را‬ ‫به طور روزانه در اختیار انها قرار دهد‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو در این باره گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تقاضایی در بازار وج��ود ندارد و برای‬ ‫اعالم قیمت ها باید راه حل منطقی پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه��کار منطقی به دس��ت اوردن نرخ‬ ‫خودروه��ا اظهارکرد‪ :‬ه��ر محصولی نرخ تمام ش��ده‬ ‫مش��خصی دارد که در نهایت با درصدی س��ود‪ ،‬نرخ‬ ‫ان محصول به مصرف کننده اعالم می شود‪ .‬ایا ممکن‬ ‫اس��ت یک کاال دو نرخ داش��ته باشد؟ در اینجا تاکید‬ ‫می کنم که یک کاال یک نرخ دارد‪ ،‬نه بیشتر‪.‬‬ ‫موتمنی در پاس��خ به این پرس��ش که رسیدگی به‬ ‫این موضوع وظیفه چه نهاد یا س��ازمانی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهاد نظارت بر نرخ کاال در کش��ور ما سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت و باید از این‬ ‫سازمان پرسید چرا خودرو دونرخ دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫درباره دونرخی ش��دن بهای خودرو نیز عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬خودروها دونرخی شد‪ .‬از انجایی که سازنده‬ ‫به دنبال حاش��یه بازار اس��ت‪ ،‬از این رو در این فضا به‬ ‫کیفیت توجه نمی ش��ود‪ .‬عده ای هم با سوءاستفاده از‬ ‫این فضا کس��ب درامد می کنند‪ .‬از دهه ‪ ۷۰‬روزبه روز‬ ‫ب��ر تعداد این اف��راد به عنوان دالل اضافه ش��د که یا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای��ن روزها هجمه کاس��بان تحری��م به اوج‬ ‫رس��یده اس��ت و کار حمله به صنعت خودرو تا‬ ‫جای��ی پیش رف��ت که به ظاهر حت��ی واردات‬ ‫خودروهای دست دوم با شرایط ویژه ازاد اعالم‬ ‫شد‪ .‬اما در میان این همه خبرهای ناامیدکننده‪،‬‬ ‫خبره��ای خوب��ی از خیز دو خودروس��از برای‬ ‫توس��عه داخلی س��ازی و ارائه محصوالت جدید‬ ‫شنیدم و به طور خاص در یک نشست مشترک‬ ‫بین خودروساز و قطعه سازان که ازسوی شرکت‬ ‫س��اپکو تدارک دیده شده بود‪ ،‬شرکت کردم‪ .‬در‬ ‫انج��ا موضوع کار گروهی برای توس��عه خودرو‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۰۱‬و البته خودروه��ای بعدی روی این‬ ‫پلتفرم مطرح ش��د‪ .‬به ظاهر قرار اس��ت تا پایان‬ ‫س��ال این خودرو به تولید انبوه برسد و البته در‬ ‫فواصل مناس��ب خودروهای طراحی ایران روی‬ ‫این پلتفرم ارائه شود‪.‬‬ ‫چن��د موضوع توجه مرا در این برنام ه به خود‬ ‫جل��ب کرد‪ .‬برای نخس��تین بار در کش��ور یک‬ ‫پلتف��رم ت��ازه بدون حض��ور خارجی ها در حال‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬به قول دبیر انجمن قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار در این نشس��ت ها حتی یک‬ ‫خارج��ی حضور نداش��ت‪ .‬این حرکت نش��ان‬ ‫می داد که چطور خودروسازی که تولید روزمره‬ ‫خود را با س��ختی پی��ش می برد‪ ،‬همزمان روی‬ ‫اینده و توس��عه هم برنامه ری��زی می کند‪ .‬این‬ ‫نش��ان از امید و شجاعت و اینده نگری مدیران‬ ‫ای��ن صنعت دارد و خود گام بزرگی در توس��عه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم ترین نکته این بود که س��اختار یک کار‬ ‫گروه��ی و ش��بکه ای در ای��ن برنامه ها تدارک‬ ‫دی��ده ش��د و در عم��ل قطعه س��ازان به عنوان‬ ‫یک ش��ریک واقعی در یک حرکت توس��عه ای‪،‬‬ ‫دیده ش��ده بودند‪ .‬البته در ایران س��ال ها است‬ ‫که قطعه س��ازان رکنی از ارکان توسعه هستند‬ ‫اما اگر اش��تباه نکنم این نخس��تین بار است که‬ ‫مس��ئولیت های مجموعه ای‪ ،‬به قطعه س��ازان‬ ‫بزرگ س��پرده ش��ده اس��ت‪ .‬توجه کنیم که با‬ ‫وج��ود اینک��ه این خودرو خارجی اس��ت‪ ،‬تنها‬ ‫بخشی از نقشه های و روش های تولید به طرف‬ ‫ایرانی(ایران خودرو) منتقل ش��ده است و عمده‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای ان هیچ مدرک فنی‬ ‫را ب��ه همراه ندارند‪ .‬ب��ه عبارتی در این حرکت‪،‬‬ ‫نخستین بار اس��ت که خودروساز ایرانی بدون‬ ‫کم��ک طرف خارجی در حال توس��عه اس��ت‪.‬‬ ‫بد نیس��ت یاداوری کنم که در نخس��تین طرح‬ ‫ی کش��ور که طراحی خودرو س��مند‬ ‫خودرو مل ‬ ‫بود‪ ،‬یک ش��رکت خارجی هدایت کار طراحی و‬ ‫توسعه را بر عهده داشت‪ ،‬درباره خودروهای تیبا‬ ‫و رهام هم همین طور‪ .‬اما در این حرکت نه تنها‬ ‫خودروس��از‪ ،‬بلکه قطعه سازان‪ ،‬ان هم در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬باید عهده دار مس��ئولیت توس��عه روش‬ ‫تولی��د و البته تضمین کیفی��ت ان محصوالت‬ ‫ش��وند‪ .‬ضمن اینکه در این طرح قرار اس��ت هر‬ ‫قطعه س��از‪ ،‬خودش روی توسعه سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬این حرکت هر چند ساده به نظر می رسد‪،‬‬ ‫اما اگر انجام ش��ود‪ ،‬یک گام اساس��ی به سمت‬ ‫ایج��اد ش��بکه ای از تییِ��ر یک ها(تی��ر وان) در‬ ‫صنعت قطع ه کشور برداشته شده است‪ .‬دریافت‬ ‫مس��ئولیت توس��عه یک مجموعه یا یک قطعه‬ ‫توس��ط قطعه س��از یکی از ارکان خودروسازی‬ ‫در قرن بیس��ت ویکم است‪ .‬امروزه خودروسازان‬ ‫جهان��ی در عمل مس��ئولیتی در قبال توس��عه‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ا‪ ،‬ج��ز انس��جام دهی به‬ ‫مجموعه فعالیت ها در سطح خودرو ندارند‪ .‬این‬ ‫مجموعه س��ازان هستند که بسیاری از تحوالت‬ ‫فناورانه در خودروهای جدید را رقم می زنند‪.‬‬ ‫البته همان طور که در نشس��ت هم گفته شد‬ ‫یک��ی از الزامات ادامه و موفقیت این طرح که از‬ ‫طریق همکاری ش��بکه ای پیش می رود‪ ،‬رعایت‬ ‫قوانین مالکیت معنوی اس��ت که من همچنان‬ ‫درب��اره ان نگران هس��تم‪ .‬قب��ول حق مالکیت‬ ‫معن��وی نیازمند یک بس��تر فرهنگ��ی و البته‬ ‫حقوقی بسیار قوی و پیشرفته در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه ق��ول یکی از فع��االن در خودروس��ازی‪،‬‬ ‫خ��ودش یک تمدن الزم دارد‪ .‬امیدوار هس��تم‬ ‫ک��ه این مدی��ران که بی��ش از ‪ ۳‬ده��ه تجربه‬ ‫مدیریت توس��عه در کش��ور را به همراه دارند‪،‬‬ ‫ب��ا رعایت الزامات کار گروهی نه تنها در انتهای‬ ‫س��ال این خودرو را به ب��ازار عرضه کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫تا پایان مس��یر که همانا خ��روج خودرو از خط‬ ‫تولید انبوه پس از چند س��ال اس��ت‪ ،‬همچنان‬ ‫ش��بکه همکاران همدل و همراه را حفظ کنند‬ ‫تا همگان از این کار گروهی سود پایدار ببرند و‬ ‫مردم ه��م محصوالت بهتر یا کیفیت تر را مورد‬ ‫استفاده قرار دهند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫اظهارنظرهای بس��یاری درب��اره وضعیت فعلی بازار‬ ‫خودرو مطرح می ش��ود و هر کارشناس��ی از زاویه ای‬ ‫راهکارهای��ی ب��رای ح��ل مش��کالت این ب��ازار ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬برخی از فعاالن بازار خودرو معتقدند دالل ها‬ ‫با اس��تفاده از فضای مجازی توانسته اند بر بازار تسلط‬ ‫یابن��د و روی خودروها نرخ دلخواه خ��ود را بگذارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬احمد سالک‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفته بود که باندها و دالل ها‬ ‫ام��روز از فض��ای مج��ازی اس��تفاده و روی کاالهای‬ ‫اساسی مردم برای سودجویی بیشتر تمرکز می کنند‪.‬‬ ‫ش��نیده ش��ده فردی ب��ا ‪ ۴۰۰‬پیام��ک‪ ۴۰۰ ،‬نفر را‬ ‫مدیریت کرده و در گوشه ای نشسته است و خودروها‬ ‫را قیمت گذاری می کند‪.‬‬ ‫برخی از فعاالن بازار معتقدند دالل ها با اس��تفاده از فضای مجازی‬ ‫توانس��ته اند بر بازار تس��لط یابند و روی خودروها نرخ دلخواه خود‬ ‫را بگذارند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬احمد س��الک‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفته بود که باندها و دالل ها امروز از فضای‬ ‫مجازی استفاده و روی کاالهای اساسی مردم برای سودجویی بیشتر‬ ‫تمرکز می کنند‬ ‫به عنوان ش��غل اول یا دوم در این بازار کس��ب درامد‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی درباره پیگیری دونرخ��ی بودن بهای‬ ‫خودروه��ا از س��وی اتحادی��ه اظهارکرد‪ :‬م��ا فقط بر‬ ‫اعض��ای اتحادیه نظ��ارت داریم و یک نمایش��گاه دار‬ ‫به واس��طه خدماتی که به مش��تری ارائه می دهد‪ ،‬نیم‬ ‫درصد کمیسیون دریافت می کند‪ .‬اگر این رقم بیشتر‬ ‫ش��ود‪ ،‬اتحادی��ه و س��ازمان تعزیرات پیگی��ر موضوع‬ ‫می شوند‪ .‬اتحادیه در چارچوب قوانین و مقررات نظام‬ ‫صنف��ی عمل می کند و فق��ط روی فعالیت و عملکرد‬ ‫نمایشگاه داران نظارت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاپ اگهی بدون معامله‬ ‫موتمن��ی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه اتحادیه مخالف‬ ‫فعالیت سایت های اینترنتی برای اعالم نرخ خودروها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اما این کار باید قانونمند انجام ش��ود‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین صنفی هر سایتی که پذیرش اگهی‬ ‫می کند باید پروانه کس��ب داش��ته باشد‪ .‬ماده «‪»۱۷‬‬ ‫قان��ون نظام صنفی می گوید اگر این س��ایت ها پروانه‬ ‫فعالیت نداش��ته باشند با چاپ اگهی مشمول جریمه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬اگر اگهی گیرنده پروانه کسب داشت‪،‬‬ ‫هیچ گاه شاهد معضالت امروز بازار خودرو نبودیم زیرا‬ ‫عده ای کاالیی برای فروش نداش��تند و فقط به دنبال‬ ‫بهم زدن بازار اگه��ی می دادند‪ .‬می دانید این امر چه‬ ‫بار روانی به دنبال داش��ته است؟ اینکه اعالم شود نرخ‬ ‫پژو ‪۱۵۰ ،۲۰۶‬میلیون تومان شده است‪ .‬افزایش نرخ‬ ‫در بازار خودرو روی بازارهای دیگر هم تاثیرات منفی‬ ‫بر جا گذاشته است‪ .‬در ماده«‪ »۱۷‬قانون نظام صنفی‬ ‫امده اس��ت که «افراد صنفی مکلف هس��تند قوانین‬ ‫و مق��ررات جاری کش��ور از جمله قوانی��ن و مقررات‬ ‫صنف��ی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬حفاظت فنی‬ ‫و زیباس��ازی محیط کاری و بخش��نامه های مربوط به‬ ‫نرخ گذاری کاالها و خدمات که از سوی مراجع قانونی‬ ‫ذی ربط ابالغ می شود را رعایت و اجرا کنند‪».‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۱‬افراد صنف��ی مکلف هس��تند پیش از‬ ‫بکارگیری کس��انی که برای انج��ام دادن خدمات به‬ ‫خانه ها و اماکن مراجعه می کنند‪ ،‬مراتب را به اتحادیه‬ ‫اطالع دهن��د تا اتحادیه پ��س از دریافت نظر نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با‬ ‫درج تخصص اقدام الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۲‬افراد صنفی مجاز نیس��تند برای جلب‬ ‫مشتری درباره محصوالت‪ ،‬کاالها یا خدمات‪ ،‬برخالف‬ ‫واق��ع تبلی��غ کنن��د‪ .‬در غی��ر این صورت براس��اس‬ ‫ماده«‪ »۶۸‬این قانون با انها رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ – ۳‬انتش��ار هرگونه اگه��ی تبلیغاتی به هر‬ ‫طریق ازس��وی فرد صنفی بدون پروانه کسب معتبر‪،‬‬ ‫ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون‬ ‫ریال تا ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال محکوم می شود»‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تاکید کرد‪ :‬افزایش ن��رخ خودروها غیرواقعی‬ ‫ب��ود در حالی که هر محصولی نرخ مش��خصی دارد و‬ ‫نمی ش��ود نرخ یک محصول س��اعتی یا روزانه تغییر‬ ‫کرده و روند صعودی داش��ته باش��د‪ .‬مطمئن باش��ید‬ ‫اگر ای��ن روند همین گون��ه ادامه می یاف��ت‪ ،‬نرخ پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬به ‪۲۰۰‬میلیون تومان هم می رس��ید درحالی که‬ ‫معامله ای هم در بازار انجام نمی ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬اگر از‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو پرسیده شود‪ ،‬به شما خواهند‬ ‫گفت خودروهایی که از پیش از عید داش��ته اند‪ ،‬هنوز‬ ‫فروخته نش��د ه و فقط برچس��ب نرخ انها تغییر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برخی از اف��راد اطالعات کمی‬ ‫درب��اره بازار دارن��د و با افزایش قیمت ها خوش��حال‬ ‫می ش��وند که خودرو انها گران ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫واقع مردم عادی ه��م تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‬ ‫بودند و به پیامدهای ان فکر نمی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت ضعیف و عملکرد سازمان حمایت‬ ‫موتمنی در ادامه درباره وضعیت فعلی بازار خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت ها در حال ریزش اس��ت‪ .‬همان گونه که‬ ‫نرخ ها به طور س��اعتی باال رف��ت این چند روز هم در‬ ‫ح��ال ریزش اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬خری��داری در بازار‬ ‫نیس��ت‪ .‬مردم عادی هم ک��ه به عنوان س��رمایه گذار‬ ‫به ای��ن بازار ورود کرده بودن��د‪ ،‬به دلیل این وضعیت‬ ‫اقدام ب��ه خریداری خودرو نمی کنن��د‪ .‬نرخ پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تی��پ ‪ ۵‬ک��ه ‪۱۳۰‬میلیون تومان ش��ده ب��ود‪ ،‬امروز‬ ‫‪۱۱۵‬میلیون تومان و نرخ پ��ژو ‪ ۴۷۰ ،۲۰۰۸‬میلیون‬ ‫تومانی‪۳۴۰ ،‬میلیون تومان شده است‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی و مونت��اژی ‪۱۳۰‬میلیون تومان‬ ‫کاه��ش یافت��ه اس��ت در حالی که در م��دت ‪ ۲‬هفته‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومان باال رفته بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا این ریزش قیمت ها‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها واقعی نیست و با‬ ‫گذش��ت زمان تغییر می کن��د و این حباب یک جایی‬ ‫می ترکد زیرا حاصل شیطنت برخی ها بوده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عرضه بیشتر هم شود افت قیمت ها بیشتر‬ ‫همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پای��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬اتحادی��ه نرخ ‬ ‫خودروها را اعالم می کند‪ ،‬به ش��رط اینکه صفر تا صد‬ ‫این امر را در اختیار داش��ته باشد و بتواند بر عملکرد‬ ‫سایت ها نظارت کند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬نهاد قیمت گذار و‬ ‫رصدکننده بازار س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫راهکارهای چهارگانه برای س��اماندهی بازار خودرو را تش��ریح‬ ‫کرد‪ .‬س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس با اش��اره به راهکاره��ای الزم برای‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬اعمال سیاست های‬ ‫مالیاتی می تواند تا حدودی ارامش را به بازار خودرو بازگرداند‬ ‫به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو‪ ،‬دریافت مالیات از‬ ‫خرید و فروش خودرو عملی غیرمنطقی نیس��ت‪ ،‬به شرط انکه‬ ‫ابتدا تناس��ب عرضه و تقاضای این محصول برقرار شود؛ چراکه‬ ‫اش��فتگی امروز بازار خودرو بیشتر به دلیل کاهش شدید عرضه‬ ‫در مقایس��ه با نیاز واقعی بازار اس��ت‪ .‬به تازگی یکی از اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه خودرو نیز همچون مس��کن و زمین به کاالیی سرمایه ای‬ ‫تبدیل ش��ده‪ ،‬یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو را دریاف��ت مالی��ات از خرید و فروش خودرو دانس��ته‬ ‫و معتقد اس��ت ب��ا توجه به اینکه مردم ب��ه جهت حفظ ارزش‬ ‫نقدینگی خود به بازار خودرو هجوم اورده اند‪ ،‬می توان با تعریف‬ ‫دریافت مالیات‪ ،‬از افزایش نرخ این کاالی سرمایه ای جلوگیری‬ ‫کرده و از سوی دیگر بازار را به ثبات نسبی رساند‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با‬ ‫راهکارهای چهارگانه برای ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در واقع باید از افرادی که س��االنه بیش از یک بار در معامالت‬ ‫خودرو حضور دارند مالیات دریافت شود چراکه ناگفته پیداست‬ ‫هدف اصلی انها از خرید و فروش خودرو‪ ،‬تجارت است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی‬ ‫تراکنش های بانکی را یکی از راهکارهای الزم برای جلوگیری از‬ ‫فعالیت دالالن در بازار خودرو دانست و تصریح کرد‪ :‬باید نظام‬ ‫جامعی برای شناسایی افراد دارای گردش مالی بسیار راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬در صورت اجرایی شدن این سیاست دست سوداگران از‬ ‫بازار کوتاه می شود‪ .‬وی با بیان اینکه اراده ای برای بومی سازی‬ ‫تولید قطعات موردنیاز تولید خ��ودرو وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرداخت ارز ارزان نرخ به قطعه سازان می تواند بسیاری از موانع‬ ‫پی��ش روی صنعت خودرو را برطرف کن��د و در واقع به جای‬ ‫کاهش داللی با نوع خاصی از مالیات‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته دریافت مالیات بر‬ ‫معامالت و درامدها‪ ،‬عالوه ب��ر انکه به عنوان یکی از روش های‬ ‫کس��ب درامد دولت ها به ش��مار می رود‪ ،‬به عن��وان ابزاری برای‬ ‫تنظیم مکانیس��م عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر متعادل سازی‬ ‫بازارها مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین اینکه‬ ‫مالی��ات را به عنوان حربه ای برای کنترل بازار خودرو پیش��نهاد‬ ‫بدهی��م چندان بیراه نیس��ت؛ ام��ا نکته ظریف��ی در این ماجرا‬ ‫وج��ود دارد و ان اینکه اص��وال زمانی که تقاضای خرید کاالیی‬ ‫بر عرضه ان پیش��ی می گیرد و به دنبال ان قیمت ها افزایش��ی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وضع مالیات می تواند تا حدودی عطش خرید به ویژه‬ ‫در خریدهای با هدف س��وداگری را کاهش دهد و سطح ان را‬ ‫به میزان فروش نزدیک کند‪ .‬کریمی س��نجری تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫اشفتگی امروز بازار خودرو در کشور بیش از انکه نتیجه فزونی‬ ‫تقاضا بر عرضه باش��د به دلیل کاهش شدید عرضه در مقایسه‬ ‫با نیاز واقعی بازار اس��ت که عل��ت ان نیز محدودیت در تامین‬ ‫قطعات و افزایش شدید هزینه های تولید است‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو یاداور ش��د‪ :‬با نگاه به امار نیاز ساالنه خودرو در‬ ‫کش��ور می بینیم که سوابق شماره گذاری خودرو نشان می دهد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۱.۷‬میلیون خودرو صفرکیلومتر ش��امل‬ ‫داخلی یا وارداتی شماره گذاری شده که اگر رشد تقاضا در بازار‬ ‫خودرو را س��االنه حدود ‪ ۱۰‬درص��د در نظر بگیریم‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود بازار کش��ور در سال جاری به حدود ‪ ۲‬میلیون خودرو‬ ‫نیاز دارد‪ .‬البته از س��وی دیگ��ر‪ ،‬باید افت تقاضای خرید خودرو‬ ‫ناش��ی از کاهش قدرت خرید م��ردم را نیز در نظر گرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین در بدترین حالت اگر میزان کاهش تقاضا ناشی از‬ ‫تورم را ‪ ۴۰‬درصد در نظر بگیریم (البته ش��واهد بازار این میزان‬ ‫کاهش را نش��ان نمی دهد) به نظر می رس��د تقاضا برای خرید‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۱.۲‬میلیون خودرو خواهد بود‪ .‬این‬ ‫اس��تفاه از قطعات وارداتی باید به توان داخلی تکیه ش��ود‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫شبکه بانکی از پرداخت تس��هیالت به خودروسازان خودداری‬ ‫کند‪ ،‬مشکالت این صنعت افزایش پیدا می کند‪ ،‬در صورت نیاز‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن می تواند الزامات الزم را برای تامین‬ ‫تسهیالت در نظر گیرد‪.‬‬ ‫در حالی اس��ت که واردات خودرو ممن��وع و روند تولید داخل‬ ‫هم نش��ان می دهد که امار تولید امس��ال حتی به میزان سال‬ ‫‪( ۹۷‬کمتر از یک میلیون خودرو) هم نخواهد رس��ید‪ .‬به عالوه‬ ‫این موضوع را هم باید در نظر گرفت بخش��ی از نیاز خودرو در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به دلیل محقق نشدن تعهدات شرکت های خودروساز و‬ ‫واردکنندگان در سال گذشته‪ ،‬به سال جاری سرریز شده است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری تنها راه برون رفت از شرایط فعلی را کمک به‬ ‫رف��ع محدودیت تولید در جهت افزای��ش عرضه خودرو به بازار‬ ‫دانسته و معتقد است علت اشفتگی بازار خودرو را نه در داللی‬ ‫که باید در کاهش عرضه خودرو به بازار جست وجو کرد‪ .‬دالل ها‬ ‫موج س��وار هستند و نمی توانند علت گرانی خودرو باشند؛ بلکه‬ ‫انها از کمبود خودرو سوءاس��تفاده ک��رده و به گرانی ان دامن‬ ‫می زنند‪ .‬در واقع شیوع داللی بیشتر ناشی از بهم خوردن تعادل‬ ‫در عرضه و تقاضا است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫معدن فرزند باهوشی‬ ‫است که نمره قبولی‬ ‫نمی گیرد‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫از «کارت سوخت»‬ ‫چه می خواهند؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫واکنش کارشناسان به واگذاری سهام دولت در ‪ 18‬شرکت معدنی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬بانک و بیمه و خودروسازی‬ ‫‹ ‹ام�کان تامی�ن ای�ن حج�م از نقدینگی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫در این زمینه‪ ،‬رئیس هیات عامل پیش��ین ایمیدرو‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬سازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫‪۵‬خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬ف��روش باقیمان��ده س��هام دولت و‬ ‫سازمان های توسعه ای ایمیدرو‪ ،‬ایدرو و پتروشیمی در‬ ‫واحدهای بزرگ تولیدی اعم از پتروش��یمی هلدینگ‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬فوالد مبارکه و شرکت ملی مس‪ ،‬بانک ها‬ ‫و‪ ...‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان افزود‪ :‬در نگاه اول به نظر می رسد‬ ‫فروش س��هام واحدهای یادش��ده در اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی و در راس��تای سیاس��ت اصولی خروج‬ ‫دول��ت از تصدی گ��ری بوده و ش��اید در ای��ن مقطع‪،‬‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی برای خزانه کش��ور نی��ز مورد نظر‬ ‫سیاس��ت گذاران ب��وده اما چند نکته مه��م با توجه به‬ ‫قانون و تجربه گذش��ته‪ ،‬الزم به تذکر و تاکید اس��ت‪.‬‬ ‫در واگذاری ها شتاب نکنید‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫علی اشرف عبداهلل پوری حسینی‬ ‫با توجه به قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪،۴۴‬‬ ‫دولت ت��ا ‪ ۸۰‬درصد ارزش مجموع س��هام بنگاه های‬ ‫دولتی در هر فعالیتی را مش��مول می ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۱۰۰‬درصد واحدهای بزرگ محل ش��بهه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دیگر اینکه عملکرد دولت ها‬ ‫در واگذاری واحدهای بزرگ در س��ال های گذش��ته‬ ‫نش��ان داد در کش��ور ما بخش خصوص��ی واقعی که‬ ‫توان خرید این حجم س��هام با ارقام هنگفت را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگر دست کم در زمان‬ ‫تش��دید تحریم ها و رکود اقتصادی‪ ،‬چنین تمایلی در‬ ‫بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از س��هام‬ ‫ش��رکت های بزرگ وجود ندارد‪ .‬وی در ادامه سخنان‬ ‫خود خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر با یک محاسبه‬ ‫س��اده در می یابیم که نرخ پایه فروش سهام واحدهای‬ ‫مورد اش��اره بیش از ‪۱۰۰‬میلیارد تومان براورد ش��ده‬ ‫و ع�لاوه بر ان خری��دار باید به همی��ن میزان و حتی‬ ‫بیش��تر نیز برای تامین نقدینگی واحدهای خریداری‬ ‫ش��ده و حل مشکالت جاری و توس��عه ای انها تالش‬ ‫کند‪ .‬کرباسیان ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی می توان‬ ‫حدس زد که مستقیم و غیرمستقیم بازهم خصولتی ها‬ ‫و برخ��ی نهادها به عنوان خریدار قدرتمند وارد میدان‬ ‫می ش��وند‪ .‬در م��واردی نیز خریداران ب��ا وجوهی که‬ ‫از مس��یر درس��ت برای خرید نیاورده ان��د و این روزها‬ ‫چن��د م��ورد ان در دادگاه ه��ا مطرح اس��ت خواهان‬ ‫خرید این ش��رکت ها می ش��وند‪ .‬این نوع واگذاری ها‬ ‫موردنظر دولت نبوده و نیس��ت‪ .‬اضاف��ه بر این موارد‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬شس��تا و صندوق های بازنشستگی نیز مکلف‬ ‫به فروش س��هام و اموال خود ش��ده اند؛ ایا فکری شده‬ ‫که این حجم نقدینگی‪ ،‬امکان تامین از داخل کش��ور‬ ‫و س��رمایه گذاران خصوصی واقعی را دارد؟ کرباسیان‬ ‫اف��زود‪ :‬برای اثبات این پیش بینی‪ ،‬خوب اس��ت که به‬ ‫فهرست واگذاری س��هام واحدهای بزرگ تولیدی در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته در دولت های مختلف دقت کنیم‬ ‫که بعضی ب��ا گرفتاری های جدید و بدهی بیش��تر به‬ ‫دولت بازگش��ت؛ مانند الومینیوم المهدی‪ ،‬نورد لوله‬ ‫اهواز‪ ،‬ماشین س��ازی تبریز و واحدهای بزرگ تولیدی‬ ‫در استان مرکزی که وارث معضالت عدیده هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بی ش��ک اجرای سیاست های اصل‬ ‫‪ ،۴۴‬خصوصی ک��ردن واحدها و جدا ش��دن دولت از‬ ‫بنگاه داری جهت گیری درستی است و باید قبول کرد‬ ‫که تحقق ان هم به اندازه کافی دیر شده اما این تاخیر‬ ‫باعث نمی ش��ود در مقطع فعلی و در ش��رایط تشدید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‬ ‫تفویض اختیار‬ ‫به انجمن های معدنی‬ ‫تحریم ها و مش��کالت جدی ناش��ی از اث��ار ان‪ ،‬رکود‬ ‫بازار و نبود ثبات در عرصه تولید انتظار داش��ته باشیم‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی در ش��مار خریداران س��هام‬ ‫ش��رکت های عرضه شده باش��د‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نکته مهم دیگر که باید موردنظر قرار گیرد این اس��ت‬ ‫ک��ه در واگذاری صنایع مس که در حقیقت انحصاری‬ ‫اس��ت و مادر بس��یاری از صنایع پایین دست به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬حسب سیاس��ت های ابالغی دست کم تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد تولید کش��ور بای��د در اختیار دولت باقی بماند‪،‬‬ ‫در حالی که با فروش تمام این س��هام‪ ،‬دولت از گردونه‬ ‫هدایت این صنعت کلیدی خارج می ش��ود و متاسفانه‬ ‫بروز چنین وضعیتی در تعدادی دیگر از ش��رکت های‬ ‫در فهرس��ت دیده می شود‪ .‬رئیس هیات عامل پیشین‬ ‫ایمی��درو تصری��ح ک��رد‪ :‬موضوع مهم دیگ��ر‪ ،‬فروش‬ ‫سهام سازمان های توس��عه ای مانند ایمیدرو‪ ،‬ایدرو و‬ ‫پتروشیمی اس��ت که از اصلی ترین بازوهای دولت در‬ ‫اجرای برنامه های توسعه ملی و به ویژه سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق محروم و ایجاد اش��تغال هس��تند‪ .‬در واقع‬ ‫در حوزه ه��ا و عرصه هایی که بخ��ش خصوصی ورود‬ ‫نمی کند‪ ،‬ش��رکت های بزرگی چون ایدرو‪ ،‬ایمیدرو و‬ ‫پتروش��یمی ها مکلف به س��رمایه گذاری اند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر ب��ا واگذاری کل س��هام این گونه ش��رکت های‬ ‫م��ادر‪ ،‬منبع درامدی انها برای اجرای تکالیف خود در‬ ‫برنامه های توس��عه به وی��ژه در مناطق محروم به کلی‬ ‫قطع می ش��ود‪ .‬وی خواستار ش��د؛ با عنایت به جمیع‬ ‫موارد یاد ش��ده به نظر می رس��د نباید در این مقطع با‬ ‫شتاب و بدون مالحظه تمام جوانب نسبت به واگذاری‬ ‫سهام شرکت های یادشده تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا دولت باید سهام خود را نگه دارد؟‬ ‫علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی ایران نی��ز در گفت وگ��وی تلفنی‬ ‫با‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که «ب��ا توجه به‬ ‫برخ��ی واگذاری های ناموفق در دوره ش��ما که منجر‬ ‫به بازگش��ت شرکت ها به دولت ش��د‪ ،‬نظرتان درباره‬ ‫واگذاری سهام دولت در ‪ ۱۸‬شرکت و بنگاه اقتصادی‬ ‫چیس��ت؟» گفت‪ :‬درباره واگذاری ها نمی توانم اظهار‬ ‫نظر کنم‪ .‬دولت می توانس��ت ‪ ۲۰‬درصد سهام خود در‬ ‫این شرکت ها را نگه دارد و همین طور می توانست نگه‬ ‫ندارد‪ .‬تا به حال حدود ‪ ۸۰‬یا بیش از ‪ ۸۰‬درصد واگذار‬ ‫شده که قرار است ‪ ۲۰‬درصد باقی مانده بر اساس نظر‬ ‫هیات واگذاری واگذار شود‪ .‬پوری حسینی با اشاره به‬ ‫اینکه در زمان من هیچ واگذاری به دولت بازنگش��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��هام این شرکت ها برای واگذاری هنوز اماده‬ ‫نیس��ت و در توثیق برخی بانک ها و شرکت ها هستند‬ ‫که قابل عرضه در بورس نیس��ت‪ .‬امیدوارم همکاران‬ ‫کمک کنند تا این س��هام نیز از توثی��ق و رهن خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��ما این‬ ‫واگذاری ه��ا را تایید می کنید و انه��ا را موفقیت امیز‬ ‫می دانید و ای��ا بخش خصوصی که توان خرید چنین‬ ‫سهامی را داشته باشد‪ ،‬وجود دارد یا پای خصولتی ها‬ ‫به میدان باز می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی به این‬ ‫امر راغب باش��د یا نباش��د و توان خرید داش��ته باشد‬ ‫یا نداش��ته باش��د‪ ،‬یک موضوع اس��ت و موضوع دیگر‬ ‫این اس��ت که دولت در شرکتی س��هم داشته باشد یا‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬فرقی نمی کند‪ .‬با این حال دولت در‬ ‫برخی از این ش��رکت ها س��هام عدالت هم دارد که به‬ ‫واسطه ان و ‪ ۲۰‬درصد س��هم خود در این شرکت ها‪،‬‬ ‫حضور کنترل گ��ر دارد‪ .‬حال با واگ��ذاری ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫س��هم دولت از این شرکت ها احتمال دارد دولت توان‬ ‫کنترل این ش��رکت ها را نداشته باشد‪ .‬پوری حسینی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به نظر من این ش��رکت ها‪ ،‬صنایعی نیستند‬ ‫که لزوما دولت در ان حضور داش��ته باشد؛ به ویژه در‬ ‫شرکت های خودروسازی که سال هاست بحث است‬ ‫دولت از ان دس��ت بکش��د حتی با واگذاری ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد سهم خود در انها‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫اظهار می شود مدیریت این شرکت ها در دست دولت‬ ‫اس��ت که البته اطالع��ی در این زمینه ن��دارم اما اگر‬ ‫چنین باشد امیدوار می ش��ویم صنعت خودرو تکانی‬ ‫بخ��ورد و از این وضعیت خارج ش��ود و ش��اهد بهبود‬ ‫اوضاع در این شرکت ها باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر توجه ویژه‬ ‫به انجمن ه��ای تخصصی و تفویض اختیار به‬ ‫انها به ش��رط پاسخگویی و مسئولیت پذیری‬ ‫انها تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور تسهیل هر چه بیشتر‬ ‫در محیط کس��ب و کار‪ ،‬اماده تفویض برخی‬ ‫اختیارات دیگر ب��ه انجمن های تخصصی در‬ ‫حوزه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت البته با‬ ‫قبول مسئولیت و پاسخگویی هستم‪.‬‬ ‫وی به دیدارهای خود با اعضای چند انجمن‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در دیدارهای جداگانه ای‬ ‫که با اعضای انجمن تولیدکنندگان س��یمان‪،‬‬ ‫اعضای انجمن س��نگ و انجمن سرب و روی‬ ‫داش��تم ب��ا توجه به ش��رایط کنون��ی بر این‬ ‫موضوع تاکید کردم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫تفویض اختیارات با این ش��رط از تمرکز امور‬ ‫در یک نقطه جلوگیری می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش سرعت خدمات رس��انی با جلوگیری‬ ‫از بروکراس��ی اداری‪ ،‬سبب تسهیل فرایندها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫صادراتی انجمن های تخصصی‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫ب��ه رون��ق تولید نام گ��ذاری ش��ده و از همه‬ ‫توان ه��ا و ظرفیت ه��ا برای رس��یدن به این‬ ‫هدف اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اش��اره به دیگر ظرفیت های انجمن ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به عنوان نمونه از ظرفیت انجمن های معدنی‬ ‫برای جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی و‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده‪ ،‬نوس��ازی معادن و فعال‬ ‫ک��ردن مع��ادن کوچک مقی��اس و بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط(‪ )SME‬معدنی می توان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 700‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫چادرملو با حضور ‪96/4‬درصد از سهامداران شرکت درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی سالن تالش‪ ،‬برگزار شد‪.‬این جلسه به ریاست اقای حسنعلی‬ ‫قنبری و نظارت اقایان مرتضی علی اکبری و داود حس��نی زاده و دبیری اقای محمود‬ ‫نوریان تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای مهندس محمود نوریان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به‬ ‫تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی‬ ‫س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ 700‬ریال سود به ازای هر س��هم مورد تایید حاضران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و دش و‬ ‫همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع‬ ‫بود‪.‬بر اس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات مدیره دوره گذش��ته به مدت ‪ 2‬سال به‬ ‫عنوان اعضای هیئت مدیره جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مهندس نوریان با اش��اره به عملکرد ش��رکت در سال مالی مورد گزارش خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درامد فروش کاال شرکت از ‪ 34.554‬میلیارد ریال در سال ‪ 96‬به ‪ 70.404‬میلیارد‬ ‫ریال در س��ال ‪ ،97‬معادل ‪ 103/75‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫سود ناخالص رشد ‪ 157/06‬درصد را تجربه کرده است‪ .‬شایان ذکر است سود عملیاتی‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ 97‬نسبت به سال ‪ 96‬با افزایش ‪ 171/90‬درصدی همراه بوده است‬ ‫که نشان از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار‬ ‫سرمایه دارد‪ .‬سود خالص شرکت معدنی و صنعتی چادرملو علی رغم مشکالت گوناگون‬ ‫صنعت از مبلغ ‪ 12.584‬میلیارد ریال به ‪ 27.867‬میلیارد ریال معادل ‪ 121/45‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت از رشد ‪ 40/83‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده است‪ .‬شایان ذکر است بدهی های سال مالی مورد گزارش ‪ 22/61‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباشته ‪ 126/87‬درصد و حقوق صاحبان سهام‬ ‫از ‪ 48.897‬میلیارد ریال به ‪ 72.845‬میلیارد ریال برابر ‪ 48/73‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬مدیر عامل کچاد عنوان کرد‪ :‬تولید گندله در سال مالی مورد گزارش به میزان ‪3‬‬ ‫میلیون و ‪ 557‬هزار تن محقق گردیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ 97‬موفق شدیم ‪519‬‬ ‫هزار و ‪ 200‬تن و انواع سنگ اهن دانه بندی تولید نماییم‪ .‬این مقام اگاه تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به بهره برداری از کارخانه مگامدول احیاء در دی ماه ‪ ،1397‬به میزان ‪ 238‬هزار‬ ‫تن اهن اس��فنجی تولید ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید شمش فوالد در سال ‪ ،97‬به‬ ‫میزان ‪ 881‬هزار تن محقق شده است‪ .‬وی با اشاره به طرح های توسعه در دست اقدام‬ ‫ش��رکت یاداور شد‪ :‬اس��تفاده از پهنه معدنی انومالی ‪ D19‬که هزینه های سرمایه ای‬ ‫اس��تفاده از معدن فوق به میزان ‪19‬هزار میلیارد ریال براورد ش��ده است‪ ،‬طرح احداث‬ ‫نیروگاه ‪ 10‬مگاواتی خورش��یدی با هزینه ‪7‬میلیون یورو و مش��ارکت در بهره برداری از‬ ‫معادن سنگ اهن استرالیا و احداث کارخانه تولید کنسانتره به میزان ‪ 12.5‬میلیون تن‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درخصوص طرح ها و فعالیت های‬ ‫س��رمایه ای اتی گفت‪ :‬طرح احداث کارخانه گندله س��ازی با ظرفیت ‪4‬میلیون تن در‬ ‫سال با براورد سرمایه گذاری حداقل ‪ 20.974‬میلیارد ریال‪ ،‬طرح احداث کارخانه نورد‬ ‫با ظرفیت ‪ 1.1‬میلیون تن در س��ال و مش��ارکت در احداث کارخانه های گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬فوالد و تاسیسات زیربنایی منطقه ازاد مکران‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال های مورد گزارش ‬ ‫‹ ‹مقدمه‪:‬‬ ‫کش��ور ایران به دلیل وج��ود منابع و ذخائر طبیعی‬ ‫(نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬مواد معدنی) در ردیف کش��ور های غنی‬ ‫مناب��ع طبیعی ق��رار دارد‪ .‬به نحوی که در رده بندی‬ ‫کشور های جهان از نظر مواد معدنی جزء ‪ 15‬کشور‬ ‫اول قرار گرفته اس��ت‪ .‬براساس گزارشات و اطالعات‬ ‫موج��ود‪ ،‬ایران دارای ‪57‬میلیارد تن ذخائر احتمالی‬ ‫و ‪37‬میلیارد تن ذخائر قطعی می باش��د‪ .‬این ذخایر‬ ‫حدود ‪7‬درصد ذخائر کلی جهان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫لیک��ن علیرغم وجود منابع غنی مواد معدنی‪ ،‬نقش‬ ‫معادن در اقتصاد کش��ور ناچیز بوده و طبق امار های اعالم ش��ده سهم معدن و صنایع‬ ‫معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ‪7‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫با عنایت به مقدمه فوق‪ ،‬سنگ اهن مهم ترین بخش معدنی ایران است که براساس‬ ‫گ��زارش مرک��ز امار ایران ح��دود ‪50‬درصد ارزش افزوده بخش مع��دن مربوط به این‬ ‫بخش می باش��د و از طرفی ‪19/6‬درصد اش��تغال زایی بخش معدن ایران‪ ،‬به معدنکاری‬ ‫س��نگ اهن تعلق دارد‪ .‬حجم تولیدات س��نگ اهن در ایران ک��ه امار های ان در ادامه‬ ‫گزارش منعکس خواهد گردید‪ ،‬به نحوی است که عالوه بر تامین نیاز های کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی کش��ور همه س��اله مقادیری از تولیدات صادر خواهد شد که ارقام ان در‬ ‫ضمیمه گزارش خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالی ‪1397‬‬ ‫‪ - 1‬ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ اهن‪ ،‬باالتر از ظرفیت‬ ‫اسمی (مشابه سال های گذشته ) و تولید محصوالت سنگ اهن دانه بندی شده‪ ،‬گندله‪،‬‬ ‫فوالد (و نورد میلگرد در شرکت فوالد سرمد ابرکوه) طبق برنامه مصوب سال ‪.1397‬‬ ‫‪ -2‬ادامه عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشین االت پروژه احداث کارخانه احیاء‬ ‫مستقیم با ظرفیت سالیانه ‪1.550.000‬تن اهن اسفنجی‪ ،‬در مجتمع صنعتی چادرملو‬ ‫و حصول به پیشرفت فیزیکی ‪100‬درصد در سال ‪ 1397‬و شروع راه اندازی ازمایشی‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تولید ‪300‬هزار تن میلگرد در طرح شرکت صنایع اهن و فوالد سرمد ابرکوه‪.‬‬ ‫‹ ‹بیان ریسک های عمده شرکت‬ ‫تامین نقدینگی‪ ،‬تامین لوازم و قطعات یدکی و مصرفی تجهیزات و ماش��ین االت از‬ ‫بازار های داخلی و خارجی به دالیل ذیل از ریسک های عمده و مهم می باشد‪.‬‬ ‫نمایند‪ ،‬لیکن مذکورین نیز با مشکالت و تنگناهایی به شرح ذیل مواجه می باشند که‬ ‫عمدتا در رابطه با مسائل مالی و نقدینگی می باشد‪:‬‬ ‫‪ ) 2-1‬تغییرات قیمت مواد اولیه به خصوص داخل کشور‪.‬‬ ‫‪ ) 2-2‬مشکالت مـربوط بـه ترخیـص کـاال از گمـرک و ناشـی از کمبـود نقدینگی‪.‬‬ ‫‪ ) 2-3‬مش��کالت مربوط به گش��ایش اعتبارات اس��نادی و محدودیت های تامین و‬ ‫انتقال ارز خارجی‪.‬‬ ‫‪ ) 2-4‬مش��کالت مربوط به تامین منابع مالی‪ ،‬از طریق اخذ تس��هیالت بانکی با سود‬ ‫مناسب در جهت حل محدودیت های نقدینگی‪.‬‬ ‫‪ ) 2-5‬محدودیت های بین المللی مشابه ردیف یک بند «ب»‪.‬‬ ‫‪ ) 2-6‬عدم تحقق کامل وعده های دولت به تولیدکنندگان پس از اجرای مرحله اول‬ ‫طرح هدفمندی یارانه و افزایش قیمت های انرژی که منجر به افزایش قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت گردیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت (سهم از بازار داخلی و صادرات شرکت)‬ ‫ش��رکت در صنعت کانه های فلزی فعالیت می کند و در بین ش��رکت های فعال در‬ ‫ای��ن صنعت با حجم فروش معادل مبل��غ ‪70.404.391‬میلیون ریال در رده های اول‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین س��هم فروش محصوالت مختلف این ش��رکت از کل بازار داخلی و‬ ‫صادرات شرکت به شرح زیر است‪:‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/12/29‬‬ ‫محصول‬ ‫کل بازار‬ ‫داخلی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫صادراتی‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫داخلی‬ ‫میلیون ریال میلیون ریال درصد‬ ‫کنسانتره سنگ اهن ‪23.118.871 4.920.188 31.620.015‬‬ ‫کنسانتره اپاتیت‬ ‫سنگ اهن دانه بندی‬ ‫گندله‬ ‫شمش فوالد‬ ‫جمع‬ ‫‪66.072‬‬ ‫‪317.078‬‬ ‫‪332.672‬‬ ‫‪66.072‬‬ ‫‪317.078‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1396/12/29‬‬ ‫صادرات‬ ‫شرکت‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪73‬‬ ‫‪100‬‬ ‫داخلی‬ ‫صادراتی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪137.619‬‬ ‫‪825.714‬‬ ‫‪55.491.905‬‬ ‫‪653.259‬‬ ‫‪137.619‬‬ ‫‪606.913‬‬ ‫درصد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪13.159.726 343.952‬‬ ‫‪33.900.830 5.229.687 82.997.708 1.514.779 45‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الف) مسائل مالی‬ ‫مشکالت و تنگناهای مالی و نقدینگی شرکت که عمدتا ناشی از کمبود منابع مالی‬ ‫خریداران عمده (ش��رکت های فوالدسازی داخل کشور) می باشد‪ .‬این مشکل در سال‬ ‫‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1396‬وضعیت روبه بهبودی داشته است‪.‬‬ ‫ب) تامین لوازم و قطعات یدکی ماشین االت و تجهیزات‬ ‫‪ - 1‬در بخ��ش خارج��ی‪ ،‬موض��وع تحریم ه��ای امریکا و محدودیت ها و فش��ار های‬ ‫بین المللی و مسائل مربوط به مبادالت ارزی اثرات ان در تامین لوازم و قطعات یدکی‬ ‫مصرفی همچنان مشهود است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬در بخش داخلی علیرغم انکه طی سال های اخیر حمایت های الزم از طرف این‬ ‫شرکت از سازندگان داخلی به عمل امده و ا نها نیز تاکنون موفق گردیده اند ‪11.330‬‬ ‫قطعه و لوازم یدکی پیشنهادی را ساخت داخل و جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪66‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7.237.182 1.182.107 100 24.504.341 1.182.107 24.504.341‬‬ ‫‪68.889.611 10.284.555 153.875.002‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪12.759.390 4.232.476 19.305.288‬‬ ‫‪332.672 100‬‬ ‫‪21 20.883.249 3.849.588 97.367.496‬‬ ‫کل بازار‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫داخلی‬ ‫صادرات‬ ‫شرکت‬ ‫‪100 7.237.182‬‬ ‫‪653.259‬‬ ‫‪653.259‬‬ ‫‹ ‹عملکرد تولیدات سال ‪ 1397‬شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ 1397‬در تداوم برنامه های افزایش تولید خود باالتر از ظرفیت‬ ‫اس��می‪ ،‬مقدار ‪9/771‬میلیون تن کنسانتره سنگ اهن مرطوب‪ ،‬معادل ‪8/843‬میلیون‬ ‫تن کنسانتره خشک تولید نموده است‪ .‬این مقدار تولید حدود ‪30‬درصد فراتر از ظرفیت‬ ‫اس��می پنج خط تولید کنس��انتره (سالیانه ‪7/5‬میلیون تن کنسانتره مرطوب بر مبنای‬ ‫سنگ اهن های خام موجود معدن با عیار متوسط ‪53-54‬درصد=‪ Fe‬بوده است‪ .‬تولید‬ ‫س��نگ اهن دانه بندی در س��ال ‪ 1397‬به مقدار ‪519/2‬هزار تن‪ ،‬ش��امل ‪ 235‬هزار تن‬ ‫درش��ت دانه ‪ Lump Ore‬و ‪150‬هزار تن ریزدانه ‪ Fine Ore‬با عیار مناس��ب حدود‬ ‫‪60-61‬درص��د و قاب��ل مصرف در صنایع فوالد به روش کوره بلند بوده اس��ت و ضمنا‬ ‫مقدار ‪134/2‬هزار تن س��نگ اهن ریزدانه با عیار پایین حدود ‪52-53‬درصد تولید که‬ ‫در صورت وجود خریدار به فروش رس��یده و در غیر این صورت جهت تولید کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن به کارخانه فراوری تغذیه گردیده و می گردد‪ .‬در سال ‪ 1397‬شرکت موفق‬ ‫شده است ‪3/557‬میلیون تن گندله‪238 ،‬هزار تن اهن اسفنجی و ‪ 881‬هزار تن شمش‬ ‫فوالد تولید نماید‪ .‬تولید محصوالت شرکت‪ ،‬از برنامه پیش بینی شده فراتر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های شرکت‪:‬‬ ‫الف ) طرح ها و فعالیت های سرمایه ای در دست اقدام شرکت‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اس��تفاده از پهنه معدنی انومالی ‪ :D19‬با توجه به مجوز اکتش��اف صادر ش��ده‬ ‫از س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد در تاریخ ‪ 1397/11/28‬عملیات‬ ‫اجرایی اکتش��اف مقدماتی و تفصیلی معدن مذکور اغاز ش��ده است‪ .‬دستیابی به توده‬ ‫معدنی سنگ اهن معدن مذکور‪ ،‬از بروز ریسک فقدان ذخیره معدنی مناسب جلوگیری‬ ‫خواه��د نمود‪ .‬هزینه س��رمایه گذاری اجرای طرح فوق‪ ،‬ح��دود ‪19/000‬میلیارد ریال‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طرح احداث نیروگاه خورش��یدی‪ :‬ش��رکت بنا دارد نس��بت به احداث یک واحد‬ ‫نیروگاه ‪10‬مگاواتی خورش��یدی‪ ،‬در جوار نیروگاه ‪ 500‬مگاواتی س��یکل ترکیبی خود‬ ‫در مجتم��ع صنعت��ی‪ ،‬اق��دام و مقدمات عملیات اجرایی ان اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬هزینه‬ ‫سرمایه گذاری در طرح فوق به میزان ‪7‬میلیون یورو خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مش��ارکت در افزایش س��رمایه ش��رکت های س��رمایه پذیر‪ :‬ب��ه موجب مصوبه‬ ‫هیات مدیره ش��رکت‪ ،‬موضوع مش��ارکت در افزایش س��رمایه شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫همواره مورد توجه مدیریت بوده اس��ت‪ .‬شرکت های سرمایه پذیر عمدتا در زمینه های‬ ‫معدنی و صنایع معدنی وابسته تامین و انتقال اب و تامین مالی فعالیت می نمایند‪ .‬طی‬ ‫س��ال ‪ 1397‬مبلغ ‪5.318‬میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های‬ ‫سرمایه پذیر‪ ،‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مش��ارکت در بهره برداری از معادن س��نگ اهن اس��ترالیا و احداث کارخانه های‬ ‫تولید کنسانتره به میزان ‪12/5‬میلیون تن‪ :‬شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر و ش��رکت ف��والد مبارکه (از طریق ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان) و ش��رکت فکور صنعت و هر کدام با مش��ارکت به میزان ‪25‬درصد موضوع‬ ‫سرمایه گذاری در استفاده از ذخایر سنگ اهن کشور استرالیا و تولید ‪ 12/5‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره را پیگیری و حق الس��هم مشارکین‪ ،‬مطابق برنامه زمان بندی پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��رمایه گذاری مشارکین در بهره برداری از معدن و تا پایان فاز‪ 1‬که کارخانه ‪5‬‬ ‫میلیون تنی کنس��انتره به بهره برداری خواهید رسید‪ ،‬به میزان ‪88‬میلیون دالر امریکا‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬برای اج��رای فاز‪ 1‬و فاز های ‪ 2‬و ‪ 3‬مع��ادل ‪85‬درصد مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری که محدود به مبلغ ‪960‬میلیون دالر امریکا می باش��د‪ ،‬از تس��هیالت‬ ‫فاینانس کشور استرالیا استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ها و فعالیت های سرمایه ای اتی‪:‬‬ ‫‪ - 1‬طرح احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت ‪4‬میلیون تن در سال‪:‬‬ ‫اجرای طرح مذکور با براورد سرمایه گذاری حداقل به میزان ‪ 20.974‬میلیارد ریال‬ ‫(شامل ‪ 89‬میلیون یورو) در دست مطالعه می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت ‪ 1/1‬میلیون تن در سال‪:‬‬ ‫اجرای طرح مذکور با پیش بینی س��رمایه گذاری حداقل به میزان ‪11.673‬میلیارد‬ ‫ریال (شامل ‪ 52‬میلیون یورو) در دست مطالعه می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مش��ارکت در اح��داث کارخانه های گندله‪ ،‬اهن اس��فنجی‪ ،‬فوالد و تاسیس��ات‬ ‫زیربنایی منطقه ازاد تجاری مکران‪:‬‬ ‫موضوع مش��ارکت در احداث کارخانه های گندله‪ ،‬اهن اس��فنجی‪ ،‬فوالد و تاسیس��ات‬ ‫زیربنایی در منطقه ازاد تجاری مکران واقع در شهرستان چابهار (با مشارکت شرکت های‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر‪ ،‬فوالد مبارکه) از برنامه های بلندمدت شرکت می باشد‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫یادداشت‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪70.404.391‬‬ ‫(‪)43.540.274‬‬ ‫‪26.864.117‬‬ ‫(‪)389.959‬‬ ‫‪340.020‬‬ ‫‪26.814.178‬‬ ‫‪1.053.758‬‬ ‫‪1.053.758‬‬ ‫‪27.867.936‬‬ ‫‬‫‪27.867.936‬‬ ‫‪34.554.089‬‬ ‫(‪)24.103.540‬‬ ‫‪10.450.549‬‬ ‫(‪)266.661‬‬ ‫(‪)322.114‬‬ ‫‪9.861.774‬‬ ‫‪2.722.494‬‬ ‫‪2.722.494‬‬ ‫‪12.584.268‬‬ ‫‬‫‪12.584.268‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪33.500.000.000‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪33.500.000.000‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪30.833.601.195‬‬ ‫درامد فروش کاال‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم (برمبنای تعداد سهام موجود در تاریخ ترازنامه)‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم (‪)EPS‬‬ ‫تعداد سهام در تاریخ ترازنامه‬ ‫سود پایه هرسهم (برمبنای میانگین موزون تعداد سهام طی سال)‬ ‫میانگین موزون تعدادسهام طی سال – به موجب افزایش سرمایه انجام شده‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫خبر‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬شرکت خصوصی سازی در نامه ای‬ ‫به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس‬ ‫ای��ران‪ ،‬خواهان عرضه ‪ ۱۸‬س��هام متعلق به دولت در‬ ‫شرکت های بورسی و فرابورسی از جمله شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران‪ ،‬ف��والد مبارکه اصفه��ان‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج ف��ارس‪ 6 ،‬پاالیش��گاه نفت‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬سایپا‪ ،‬سهام ‪ 3‬بانک صادرات‪ ،‬ملت و تجارت‪،‬‬ ‫‪ 2‬بیمه اتکایی امین و البرز‪ 2 ،‬ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫مل��ی ایران(یما) و ملی کش��ت و صنعت و دامپروری‬ ‫پارس ش��د‪ .‬برخی واگذاری ها به بخش خصوصی در‬ ‫یکی دو سال گذش��ته با شکست روبه رو شد و همین‬ ‫امر حتی رئیس س��ازمان خصوصی سازی را به چالش‬ ‫جدی با نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی کشاند‬ ‫ک��ه این حجم واگذاری س��هم دولت از ش��رکت ها و‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی از نگاه برخی کارشناس��ان این‬ ‫عرصه‪ ،‬واکنش هایی را ایجاد کرد‪ .‬از این جمله‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو بود که‬ ‫معتقد است این واگذاری ها نیز شتاب زده است و باید‬ ‫تمام جوانب را در این واگذاری ها سنجید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گچ‪ ،‬چشم انتظار خروج‬ ‫مسکن از رکود‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور در علوم زمین مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع‬ ‫کف شکنی های‬ ‫بازار‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫خبر‬ ‫مش��اور عالی و دستیار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از نمایش��گاه های داخلی سازی قطعات‬ ‫لوازم خانگی و ماشین االت تولید کارخانه های‬ ‫معدن��ی و ف��والدی خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫ص��ادق نجف��ی با اع�لام این خبر‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه ها از س��وی انجمن های مربوط و با‬ ‫همکاری ایدرو‪ ،‬معاونت معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ایمیدرو برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برای اعالم فهرس��ت نیازها و فراخوان‬ ‫ب��رای داخلی س��ازی این نیازه��ا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬قطعه س��ازان‪ ،‬دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫ب��رای داخلی س��ازی قطعات ل��وازم خانگی و‬ ‫ماش��ین االت تولی��د کارخانه ه��ای معدنی و‬ ‫ف��والدی پای کار خواهند امد‪ .‬مش��اور عالی و‬ ‫دستیار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر‬ ‫ضرورت داخلی سازی قطعات و ساخت داخل‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ای��ن از اولویت های امس��ال وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ویژه در س��ال رونق‬ ‫تولید همین موضوع است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نی��ز بر این نکته که نهضت س��اخت‬ ‫داخل باید راه بیفتد‪ ،‬تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیر بیژن یثربی‪:‬‬ ‫خصولتی ها‬ ‫نقش منفی در‬ ‫اقتصاد بازی‬ ‫می کنند؛ جایی‬ ‫که به سود است‬ ‫می گویند دولتی‬ ‫هستیم و جایی‬ ‫که به ضررشان‬ ‫است می گویند‬ ‫خصوصی‬ ‫هستیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نمایشگاه داخلی سازی‬ ‫قطعات ماشین االت معدنی‬ ‫و فوالدی برگزار می شود‬ ‫منیر حضوری‬ ‫بارها ش��نیده ایم که ای��ران از نظر تن��وع ماده معدنی‬ ‫نس��بت به دیگر کشورها شرایط خوبی داشته و با داشتن‬ ‫حدود ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی رتبه دوازدهم را در جهان دارد‬ ‫اما هنوز به انجایی که باید نرس��ید ه است‪ .‬با اینکه معدن‬ ‫در کش��ور ما زیاد است و امارها نشان می دهد که ذخایر‬ ‫باالیی داری��م و می توانیم در این زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫ک��رده‪ ،‬به رونق اش��تغال کمک کنی��م و از اقتصاد نفتی‬ ‫فاصله بگیریم اما تاکنون نتوانس��ته ایم ان طور که باید و‬ ‫ش��اید از این مهم بهره ببریم و به رش��د اقتصادی کشور‬ ‫کمک کنیم‪ .‬در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫با امیر بیژن یثربی‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و برگزیده بنیاد ملی‬ ‫نخبگان کشور در علوم زمین گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €ایران چ�ه ظرفیت هایی ب�رای تمرکز بر بخش‬ ‫معدن و رشد ان دارد؟‬ ‫ایران باالترین ظرفیت کار معدنی را دارد؛ نخست اینکه‬ ‫حامل های انرژی در کش��ور ما نسبت به سایر کشورهای‬ ‫اصلی تولیدکننده مواد معدنی جهان ارزان تر اس��ت‪ .‬دوم‬ ‫اینک��ه نیروهای مس��تعد جوان و اماده ب��ه کار در حوزه‬ ‫مهندس��ی معدن و زمین شناسی در کشور به طور فراوان‬ ‫یافت می شود‪ .‬سوم اینکه معادن ما در کل کشور پراکنده‬ ‫هس��تند و این گونه نیس��ت که مثل چاه های نفت فقط‬ ‫در جنوب کش��ور متمرکز باش��ند یعنی ای��ن ظرفیت را‬ ‫دارند ک��ه بزرگ ترین عام��ل فقرزدای��ی و جلوگیری از‬ ‫حاشیه نش��ینی در ش��هرهای بزرگ باش��ند؛ معضلی که‬ ‫متاسفانه درحال حاضر برای شهرهای بزرگی مثل تهران‬ ‫به وجود امده و تمرکز بر معادن می تواند راهگش��ای ان‬ ‫باش��د‪ .‬از انجایی که فقرزدایی یک��ی از محورهای اصلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت که هنوز انجام نشده‪ ،‬با تمرکز بر‬ ‫بخش معدن می توانیم ان را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایا از ظرفی�ت معدنی موجود در کش�ور برای‬ ‫رشد و توسعه کشور استفاده می شود؟‬ ‫خیر‪ .‬انچه برای یک کارش��ناس ارش��د اقتصاد معدن‬ ‫مهم اس��ت اینکه بداند چند درص��د ظرفیت معدنی در‬ ‫اختیار رش��د و توسعه کشور اس��ت؛ به ویژه در شرایطی‬ ‫ک��ه تحریم ها را پیش رو داریم‪ ،‬ای��ن موضوع مهم تر هم‬ ‫می ش��ود‪ .‬در زمان وزارت مهندس نعمت زاده و زمانی که‬ ‫مرحوم ایت اهلل هاشمی رفسنجانی زنده بود‪ ،‬این موضوع‬ ‫در دیدار حضوری اعضای مجل��س خبرگان نزد رهبری‬ ‫مطرح ش��د که م��ا ‪ ۱۴‬درصد بیش��تر از ظرفیت معدنی‬ ‫اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬در حالی که نمره قبولی ‪ ۵۰‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬مثل این می ماند که در خانواده فرزند باهوش��ی‬ ‫داری��د که هم��ه امکانات الزم را در اختی��ار دارد و همه‬ ‫چیز درست است اما نمره اش کمتر از ‪ ۱۰‬می شود‪ .‬وقتی‬ ‫بررس��ی کنیم می بینیم یک جای کار نقص دارد‪ .‬بخش‬ ‫معدن کشور ما هم همین وضعیت را دارد‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانی��د از نظر تنوع ‪ ۶۸‬نوع م��اده معدنی داریم و در‬ ‫جه��ان رتبه ‪ ۱۲‬را داریم اما با اینکه معدن در کش��ور ما‬ ‫معدن در کش��ور ما ظرفیت باالیی دارد؛ هر انچه در جهان است را‬ ‫ب��ه طور فراوان در ایران در اختیار داریم اما باز هم وضعیت خوبی‬ ‫نداریم و یک جای کار می لنگد‬ ‫ظرفی��ت باالیی دارد و هر انچ��ه در جهان وجود دارد به‬ ‫وفور در ایران داریم‪ ،‬باز هم وضعیت خوبی نداریم و یک‬ ‫جای کار می لنگد‪ .‬در این شرایط باید بررسی کنیم که از‬ ‫نظر صادرات مواد معدنی چه رتبه ای داریم و چند درصد‬ ‫بازار جهانی به تولیدات ما وابسته است‪.‬‬ ‫€ €کجا نقص داشته ایم که در این جایگاه هستیم؟‬ ‫این مس��ئله ریش��ه فرهنگی دارد؛ این که همه چیز را‬ ‫به س��مت دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و نهادها ببریم‪،‬‬ ‫درس��ت نیس��ت‪ .‬متاس��فانه ما فرهنگ س��رمایه گذاری‬ ‫درازمدت و بلندمدت در کش��ور نداریم‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫برخی س��رمایه های س��رگردان خود را به بازار مس��کن‪،‬‬ ‫ارز و س��که برده ان��د‪ .‬وقتی نگاه می کنی��م می بینیم نرخ‬ ‫مس��کن ‪ ۲‬س��ال گذش��ته در ‪ ۲‬منطقه ‪ ۵‬و ‪ ۲‬تهران از‬ ‫مت��ری ‪ ۱۰‬میلیون تومان به بی��ش از ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده است‪ ،‬در حالی که نرخ مواد اولیه و کارگر‬ ‫در این حد رشد نکرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر هم با اینکه‬ ‫مس��کن در رکود قرار دارد اما می بینیم ملکی در شهرک‬ ‫غرب بیش��تر از ‪ ۳۵‬میلیون توم��ان در هر متر به فروش‬ ‫م��ی رود‪ .‬اینها همه به این دلیل اس��ت که م��ا به دنبال‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت هس��تیم و ریسک پذیری‬ ‫الزم برای سرمایه گذاری بلندمدت را نداریم‪ ،‬در حالی که‬ ‫این موضوع به افزایش اش��تغال کمک می کند‪ .‬مس��ئله‬ ‫دیگر‪ ،‬ثبات و امنیت س��رمایه گذاری اس��ت که در ایران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به همین دلیل سرمایه گذاری به سمت ارز و‬ ‫سکه می رود و تولید هم ایجاد اشتغال نمی کند‪.‬‬ ‫€ €خصولتی ها چقدر توانسته اند به این مهم ضربه‬ ‫بزنند؟‬ ‫یک��ی از بالیایی که اقتصاد کش��ور درگیر ان ش��ده‪،‬‬ ‫سردرگمی است که در شرکت های خصولتی وجود دارد‪.‬‬ ‫خیلی از مسئوالن هم درباره خصولتی ها صحبت کرده اند‪.‬‬ ‫این شرکت ها نقش منفی در اقتصاد بازی می کنند؛ جایی‬ ‫که به س��ود است می گویند دولتی هستیم و جایی که به‬ ‫ضررش��ان است می گویند خصوصی هستیم‪ .‬در خیلی از‬ ‫این شرکت ها افراد باالی ‪ ۶۰‬سال دیده می شوند که هم‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال خدمت کرده اند و هم س��ن زیادی دارند و بر‬ ‫اساس قانون جدید بازنشسته اند اما هنوز کار می کنند و‬ ‫حقوق ه��ای نجومی می گیرند‪ .‬معتقدم به جای این افراد‬ ‫می ش��ود چند ج��وان با انرژی را مش��غول کار کرد و ان‬ ‫یک نفر را هم به صورت مش��اور کنارش��ان قرار داد تا از‬ ‫تجربه اش استفاده کنند‪ .‬این در حالی است که متاسفانه‬ ‫عده ای جوان و بیکار‪ ،‬مقابل عده ای بازنشسته و ‪ ۴‬شغله‬ ‫وجود دارند که اصال جالب نیس��ت‪ .‬از نهادهای ذی ربط‬ ‫به ویژه س��ازمان بازرسی و حسابرس��ی کل کشور تقاضا‬ ‫دارم به این مس��ئله مهم ک��ه از دغدغه های رهبر معظم‬ ‫انقالب است‪ ،‬رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره اینک�ه ای�ا دول�ت تمایل�ی ب�ه‬ ‫خصوصی س�ازی و واگذاری ها در بخش معدن دارد‬ ‫یا خیر صحبت کنی�د و بفرمایید چه تعداد معادن‬ ‫دولتی هستند؟‬ ‫دولت درحال حاضر ب��ه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی در‬ ‫کشور تبدیل شده است و به حدود ‪ ۸‬میلیون نفر حقوق‬ ‫می دهد‪ .‬اگر این امار را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم‬ ‫متوجه می ش��ویم دولتی وجود ندارد که این کار را انجام‬ ‫دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که اگ��ر بخش خصوصی قوی‬ ‫داش��تیم وقتی تحریم می شدیم دیگر برای مان مهم نبود‬ ‫اما در پاس��خ به اینکه چرا مهم اس��ت‪ ،‬نخستین چیزی‬ ‫ک��ه به ذهن می رس��د این اس��ت که ما ب��ر نفت تمرکز‬ ‫کرده ای��م و دغدغه مان اینکه چگونه نفت را بفروش��یم‪،‬‬ ‫ارز وارد کش��ور کنی��م و حقوق پرداخت کنی��م‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب همان طور ک��ه می بینیم اقتصاد دولتی اس��ت و‬ ‫دول��ت یک��ی از بزرگ تری��ن بنگاه های اقتصادی اس��ت‬ ‫و به هم��ان اندازه هم هزینه اش زیاد اس��ت‪ .‬هرچند در‬ ‫راس��تای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی گام هایی برداشته شد‬ ‫اما متاس��فانه اواسط کار شاهد ش��کل گیری خصولتی ها‬ ‫بودیم‪ ،‬درحالی که باید به بخش خصوصی تسهیالت داد‪،‬‬ ‫حمایت کرد‪ ،‬ان را خودی انگاشت و اعتماد کرد تا کاری‬ ‫کند‪ .‬درباره بخش دوم پرس��ش اینکه چه تعداد معادن‬ ‫دولتی هس��تند ه��م باید گفت بخش مع��دن در کل به‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬معدن بزرگ می رس��د که ای��ن معادن بزرگ‬ ‫هم بیش��تر خصولتی هس��تند‪ .‬وقتی وضعیت معدنی را‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ ،‬می بینیم که ب��رای نمونه‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫سرمایه گذار ان‪ ،‬بانک سپه است و شرکت دیگری وابسته‬ ‫به وزارت کار هم بخش��ی از س��هام ان را دارد‪ ،‬در نهایت‬ ‫این پرسش مطرح می شود که ایا شرکت خصولتی است‬ ‫یا خصوصی‪.‬‬ ‫€ €برای رشد بخش خصوصی چه راهکاری را ارائه‬ ‫می دهید؟‬ ‫این بخش خصوصی که در کش��ور کار می کند به باور‬ ‫من شرایط خوبی ندارد‪ ۲ .‬چیز باید در کشور اصالح شود‬ ‫ی نداریم و همچنان‬ ‫و تا اصالح نشود بخش خصوصی قو ‬ ‫باید به بخش دولتی وابس��ته باشیم‪ .‬نخست اینکه قانون‬ ‫مالیاتی به هیچ وجه از تولیدکننده حمایت نمی کند‪ ،‬در‬ ‫حالی که باید از مصرف کننده مالیات بگیریم و می بینیم‬ ‫که نگاه به تولیدکننده است‪ .‬اگر تولیدکننده بیشتر پول‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬بیشتر هم تولید می کند و به سمت صرفه‬ ‫مالی و تولید محص��والت با کیفیت تر‪ ،‬صادرات‪ ،‬ارزاوری‬ ‫و استخدام بیشتر می رود‪ .‬از طرفی قانون کار هم درست‬ ‫نیست زیرا در ان نه از کارفرما حمایت الزم می شود نه از‬ ‫کارگر و باید در ان بازنگری شود‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته کرمان عنوان می شود‬ ‫ظرفیت ساخت یک موزه دائمی مس در فضای نمایشگاه کرمان‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬نزدیک به ‪ ۲‬هفته به برگزاری‬ ‫هفتمین دوره نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی و فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و‬ ‫همچنین پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدنی و راه س��ازی در کرمان‪ ،‬بهشت معادن ایران‪،‬‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این رویداد ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در محل‬ ‫نمایشگاه جنوب شرق کرمان برگزار می شود؛ سایت‬ ‫نمایش��گاهی که رو به توسعه است و در چند سال‬ ‫اینده با تجهیزات بیش��تری میزب��ان اهالی معدن‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ی�ک م�وزه م�س در محل‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫مجی��د انتیکی ن��ژاد‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدین��گ‬ ‫توس��عه و ابادانی استان‬ ‫کرم��ان درب��اره ای��ن‬ ‫نمایشگاه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه جنوب شرق به‬ ‫عن��وان س��ایت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه معدن کرمان‪ ،‬یک��ی از زیرمجموعه های‬ ‫صندوق بازنشس��تگی شرکت ملی مس ایران است‪.‬‬ ‫این شرکت در شرکت ها و پروژه هایی سرمایه گذاری‬ ‫می کند که هم س��وداور اس��ت و هم برای اس��تان‬ ‫کرم��ان عامل توس��عه و ابادانی اس��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی مس‬ ‫ایران در قالب خدماتی که هلدینگ توسعه ابادانی‬ ‫استان کرمان ارائه می دهد‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون ف��از نخس��ت این س��ایت‬ ‫نمایشگاهی اجرایی شده و فاز دوم ان نیز در مرحله‬ ‫تهیه نقشه سایت است‪ .‬همچنین شرکت ملی مس‬ ‫تصمی��م دارد در قال��ب مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫خود در محل نمایش��گاه‪ ،‬ی��ک مجموعه فرهنگی‬ ‫دربردارنده مسجد‪ ،‬س��الن اجتماعات‪ ،‬امفی تئاتر و‬ ‫یک موزه مس بنا کند‪ .‬کلنگ این مجموعه از سوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس زده ش��ده و پیش بینی ما‬ ‫برای مدت زمان اجرایی ش��دن این طرح ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬البته محقق ش��دن ان به بودجه ای بستگی‬ ‫دارد ک��ه به ان تعلق می گیرد‪ .‬م��ا همچنین طرح‬ ‫س��اخت یک هت��ل را در منطقه در نظ��ر داریم که‬ ‫سرمایه ان از سوی بخش خصوصی تامین می شود‪.‬‬ ‫انتیکی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬از انج��ا ک��ه پیش��ینه‬ ‫تحصیل��ی و حرفه ای من مرتبط با معدن اس��ت و‬ ‫از نمایش��گاه های معدنی در داخل و خارج از کشور‬ ‫بازدی��د کرده ام‪ ،‬به اهمیت برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫واقف��م و می دان��م که کرمان یک��ی از ظرفیت های‬ ‫معدنی کش��ور و دربردارنده معادن برجسته کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این اس��تان بزرگ ترین معادن مس و اهن‬ ‫کشور را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نمایش��گاه کرمان‬ ‫برای نخس��تین ب��ار در این س��ایت نمایش��گاهی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در ان سال این رویداد با ‪ ۱۱۲‬شرکت‬ ‫داخلی و حدود ‪ ۸‬مورد از نمایندگان ش��رکت های‬ ‫خارجی برگزار شد‪ .‬پس از ان و در ‪ ۲‬سال گذشته‪،‬‬ ‫نمایشگاه معدن کرمان‪ ،‬روند رو به رشدی را تجربه‬ ‫کرده و اگر نگوییم نخس��تین اما پس از نمایش��گاه‬ ‫معدن تهران‪ ،‬دومین نمایش��گاه مرتبط با معدن و‬ ‫صنایع معدنی کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ توس��عه و ابادانی اس��تان‬ ‫کرمان همچنی��ن گفت‪ :‬اقای بندرچی و ش��رکت‬ ‫رس��تاک پادویژن هم ب��ه این دلیل امس��ال برای‬ ‫برگ��زاری این رویداد انتخاب ش��دند که پیش��ینه‬ ‫کار نمایش��گاه داری را داش��تند و گزین ه مناس��بی‬ ‫به ش��مار می امدند‪ ۲ .‬سال گذش��ته‪ ،‬این رویداد از‬ ‫سوی دکتر سرقینی‪ ،‬معاون معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و دکتر کرباس��یان‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) بهره برداری ش��د؛ اقای سرقینی در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و اقای کرباسیان در سال گذشته‪.‬‬ ‫وی سپس خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های گذشته‪،‬‬ ‫طی��ف گس��ترده ای از صنعتگ��ران‪ ،‬پیمان��کاران و‬ ‫قطعه س��ازان فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور در این رویداد حضور پیدا کرده بودند‪ .‬یکی‬ ‫از س��الن های این رویداد هر س��ال به شرکت ملی‬ ‫صنایع مس و زنجیره پیمانکاران ان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫انتیکی نژاد افزود‪ :‬متاس��فانه از س��ال گذشته به‬ ‫دلی��ل چالش های برامده از تحریم ها ش��رکت های‬ ‫خارجی برای حضور در نمایش��گاه کرمان‪ ،‬بس��یار‬ ‫محتاط عمل می کنند‪ .‬تحریم ها همچنین می توانند‬ ‫به بروز مش��کالت اقتصادی و رکود در شرکت های‬ ‫داخل��ی بینجامند که در نتیجه ان تمایل به حضور‬ ‫در رویدادهای این چنینی کم می شود‪ .‬به هر حال‬ ‫حضور در نمایش��گاه هزینه های خود را می طلبد و‬ ‫ممکن اس��ت ش��رکت ها به دلیل کمبود بودجه از‬ ‫حض��ور در این رویداد صرفه نظر کنند‪ .‬او همچنین‬ ‫از حضور ‪ ۱۲۰‬ش��رکت در رویداد امس��ال خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬مکان��ی برای تبادل‬ ‫نظ��ر‪ ،‬انتق��ال فناوری و تجربه اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫شرکت های کشور می توانند دستاوردهایی در تولید‬ ‫مجموعه ه��ا‪ ،‬قطعات و ماش��ین االت در این رویداد‬ ‫ب��ه نمایش بگذارن��د و ش��رکت های مصرف کننده‬ ‫تولیدات انها نیز ترجیح می دهند در شرایط تحریم‬ ‫از ش��رکت های داخلی خرید کنن��د‪ .‬این رویداد در‬ ‫‪ ۴‬روز تم��ام فعاالن عرصه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کشور اعم از تولیدکننده و مصرف کننده را گرد هم‬ ‫می اورد‪ .‬امس��ال نیز مانند هر س��ال در حاشیه این‬ ‫نمایشگاه سمینارهای تخصصی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاران از فراوری نترسند‬ ‫رض��ا ملکی ثانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایده ال معدن‬ ‫کوهس��ار است‪ .‬او این ش��رکت را به عنوان یکی از‬ ‫شعبه ها و زیرمجموعه های شرکت اکسا َمگنِت ترکیه‬ ‫در ایران معرفی کرد و توضیح داد‪ :‬اکسا َمگنِت یکی‬ ‫از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده ماشین االت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‪ /‬معدن گل گهر‬ ‫مدتی اس��ت‪ ،‬باوجود ضعف ش��دید تقاضای‬ ‫مصرف��ی در ب��ازار داخل��ی میلگرد اج��دار و با‬ ‫وج��ود ن��رخ پایه عرضه این محص��ول فوالدی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۳۰۰‬تومان (با احتس��اب مالیات ارزش‬ ‫افزوده) در بورس کاال‪ ،‬شاهد هستیم که تقاضای‬ ‫پش��ت صفی بورس با رقابت های انجام ش��ده ‪۸‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹‬درصدی‪ ،‬مانع کاهش بیش��تر قیمت های‬ ‫فعل��ی کف ب��ازار و کف ش��کنی های پایین تر از‬ ‫نرخ ‪ ۴۶۵۰‬تا ‪ ۴۷۵۰‬تومان فعلی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واکاوی چرای��ی علت این موضوع به چند گزاره‬ ‫مشهود می توان اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬حمای��ت بیش��تر تولیدکنن��دگان بخش‬ ‫خصوص��ی از نرخ های کنونی ب��ه عنوان مانعی‬ ‫ب��رای کاهش بیش��تر نرخ ه��ا‪ :‬همان طوری که‬ ‫از رص��د روزان��ه قیمت ه��ا و الگ��وی رفت��اری‬ ‫عرضه کنن��دگان ب��ازار خ��ارج از ب��ورس کاال‬ ‫برمی اید؛ مدتی اس��ت که ن��رخ محصول نهایی‬ ‫بخ��ش خصوصی در واق��ع دنباله رو نرخ اعالمی‬ ‫بنکدار یا نرخ کف محصوالت عرضه ش��ده ای در‬ ‫بازار اس��ت که بنکدار عام��ل ان بوده و این کاال‬ ‫را پیش ت��ر از بورس کاال خریداری کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع این عرضه ه��ای ثانویه بنکداران به بازار‬ ‫به نوعی س��وپاپ اطمینان بازار است و هرگونه‬ ‫نوسان سازی هیجانی را با منشا عرضه های بورس‬ ‫کاال ت��ا حدودی خنثی کرده و نقش س��کاندار‬ ‫این بازار را ایف��ا می کند‪ .‬این روزها هزینه تولید‬ ‫محصول در بخ��ش به طور واقعی خصوصی‪ ،‬به‬ ‫دالیل گوناگون‪ ،‬باالت��ر از تولیدکنندگان حوزه‬ ‫نیم��ه دولتی یا خصولتی ها تمام ش��ده و همین‬ ‫موضوع باعث ش��ده تا بخش خصوصی به عنوان‬ ‫ی��ک عامل بازدارنده‪ ،‬مان��ع ادامه حرکت نزولی‬ ‫قیمت ه��ای بازار خارج از بورس کاال به س��مت‬ ‫نرخ های کف بورس کاال باشد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬گ��پ یا فضای فعلی حاک��م بین نرخ کف‬ ‫ب��ورس کاال و اعالمی های ب��ازار خارج از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬عام��ل اصلی تحری��ک نقدینگی در خرید‬ ‫از ب��ورس‪ ،‬یکی از دالیل اصلی وجود فاصله بین‬ ‫نرخ کف بورس و نرخ بازار‪ ،‬درواقع توجیه حرکت‬ ‫نقدینگی های سرگردان به سمت خرید از بورس‬ ‫برای کسب سود و منفعت بوده است‪ .‬درواقع از‬ ‫نگاهی دیگر اگر زمانی برسد که نرخ کف بورس‬ ‫کاال جذابی��ت یا توجیهی برای حضور نقدینگی‬ ‫نداشته باشد؛ نقدینگی از این بازار فاصله خواهد‬ ‫گرف��ت و نق��ش کاتالیزوری بنک��داران در بازار‬ ‫به ش��دت کمرنگ خواهد ش��د‪ .‬از نگاهی دیگر‬ ‫با توجه به ش��رایط موج��ود و ماهیت معامالت‬ ‫عمده فروشی بورس کاال و ناتوانی در پاسخگویی‬ ‫به عرضه مس��تقیم بورس کاال به تقاضای خرد‪،‬‬ ‫وج��ود این گ��روه از بنکداران ب��ه عنوان نقش‬ ‫کاتالی��زور بین بورس کاال و تقاضای خرد خارج‬ ‫از بورس‪ ،‬در ش��رایط فعلی تعریف ش��ده و ادامه‬ ‫حیات می دهد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تغیی��ر مس��یر نرخ دالر نیمای��ی و به طور‬ ‫کلی تغییر اس��تراتژی دول��ت در نرخ حوالجات‬ ‫ارزی و ب��ه دنب��ال ان تغیی��ر خروجی عددها و‬ ‫رقم ها در محاسبات تعریف شده شیوه نامه های‬ ‫گذشته تنظیم بازار فوالد بر اساس این گزاره ها‪.‬‬ ‫معدن فرزند باهوشی است که نمره قبولی نمی گیرد‬ ‫فراوری در خاورمیانه به ش��مار می اید‪ .‬این شرکت‬ ‫محصوالت خود را به ‪ ۴۲‬کشور جهان صادر می کند‬ ‫و ایران حدود نیمی از بازار هدف ش��رکت ترکیه ای‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل تمرکز باال بر‬ ‫ایران‪ ،‬وجود منابع غنی معدنی کش��ور اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ترک‪ ،‬پیشینه همکاری ‪ ۱۵‬ساله با ایران را‬ ‫دارد و تاکنون در نمایش��گاه های گوناگون معدنی و‬ ‫صنایع معدنی ایران از جمله رویداد پیش رو شرکت‬ ‫داش��ته و همچنان دارد‪ .‬اکسا َمگنِت عالوه بر ایران‬ ‫در هلن��د‪ ،‬المان‪ ،‬چین‪ ،‬یونان و اکراین نیز ش��عبه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ملکی ثان��ی در ادام��ه به‬ ‫توانمندی های اکسا َمگنِت‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫ماش��ین های تولی��دی‬ ‫اکسا َمگنِت‪ ،‬توان فراوری‬ ‫تمام خاک های صنعتی و‬ ‫سنگ های صنعتی پایه به‬ ‫جز سنگ های تزئینی را دارند‪ .‬محصوالت ما شامل‬ ‫انواع سپراتور مگنتیت (جداکننده های مغناطیسی‬ ‫و الکترومغناطیس��ی) می ش��ود که به ماده معدنی‬ ‫خاصی منحصر نیس��ت‪ .‬در واقع کار ما افزایش عیار‬ ‫اهن یا فلززدایی از سایر سنگ های معدنی است‪ .‬در‬ ‫کن��ار اینه��ا‪ ،‬تولید خطوط خردای��ش میکرونیزه و‬ ‫تولی��د پودره��ای صنعتی نی��ز بخ��ش دیگری از‬ ‫فعالیت ه��ای م��ا را ش��امل می ش��ود‪ .‬او درب��اره‬ ‫چالش های برامده از تحریم های امریکا علیه ایران و‬ ‫موانع موجود بر س��ر راه تبادالت شرکت های ایرانی‬ ‫با یک شرکت ترکیه ای توضیح داد‪ :‬ما به امریکا هم‬ ‫محصول صادر می کنیم اما ش��عار اکسا َمگنِت این‬ ‫است که ایران کشور همسایه است و کشور همسایه‬ ‫و کشورهای منطقه نسبت به بازار دوردستی مانند‬ ‫امری��کا در اولویت قرار دارند‪ .‬اکس��ا َمگنِت به دلیل‬ ‫حضور ش��رکت ایده ال معدن کوهسار‪ ،‬این امکان را‬ ‫فراه��م اورده که ش��رکت هایی ک��ه نمی توانند به‬ ‫صورت ارزی با شرکت ترک مبادله کنند‪ ،‬به صورت‬ ‫ریالی با ش��رکت ایرانی به عنوان یکی از شعبه های‬ ‫ان کار کنن��د‪ .‬خدم��ات حمل ونق��ل و ترخی��ص‬ ‫ماش��ین االت بر عهده ایده ال معدن کوهسار است و‬ ‫م��ا دس��تگاه را در مح��ل معدن مش��تری به طور‬ ‫نصب ش��ده‪ ،‬تحوی��ل می دهی��م‪ .‬وی در نهای��ت از‬ ‫اهمیت توجه به فراوری و احتراز از خام فروشی در‬ ‫کش��ور گف��ت و توضی��ح داد‪ :‬پیش��نهاد می ش��ود‬ ‫ش��رکت هایی که در مقیاس های گوناگون در زمینه‬ ‫اس��تخراج م��واد معدنی فعالیت می کنن��د‪ ،‬اهتمام‬ ‫وی��ژه ای به س��اخت کارخانه های فراوری داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬از فراوری نیز نباید بترسند‪ .‬فراوری هزینه بر‬ ‫اس��ت اما با برنامه ریزی درست‪ ،‬هزینه ای که صرف‬ ‫ش��ده در بازه زمانی قابل پیش بینی با س��ود بیشتر‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫اخرین اولتیماتوم‬ ‫به بانک ها‬ ‫غربت لوازم خانگی‬ ‫ایرانی لب مرز‬ ‫‪7‬‬ ‫مسیر موفقیت برند ها‬ ‫از نمایشگاه می گذرد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫«مردم» باید از تصمیم های دولت بهره ببرند‬ ‫‹ ‹بساط دونرخی ها برچیده شود‬ ‫اختصاص ارز ترجیحی به واردات فقط باعث ایجاد رانت و فس��اد و‬ ‫به وجود امدن سلطان های گوناگون در اقتصاد شده است‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی س��منان گفت‪ :‬به ط��ور قطع‪،‬‬ ‫ارز بای��د تک نرخی ش��ود و مابه التف��اوت ان را می توان‬ ‫به راحتی جبران کرد‪ .‬چه برای تولیدکنندگان که امکان‬ ‫دارد کاالهای ش��ان گران ش��ود و چه اینکه به طور کلی‬ ‫نرخ کاالها افزایش یابد‪ .‬دولت به خوبی دهک های پایین‬ ‫جامعه را می شناسد و به راحتی می تواند انها را شناسایی‬ ‫کند تا از این محل به این قشر کمک نقدی شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نه فقط ارز‪ ،‬بلکه باید جلوی سوخت و هر‬ ‫انچه در قالب یارانه پرداخت می ش��ود و منشا دو نرخی‬ ‫بودن و عامل فساد است‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪4200‬تومان�ی به دس�ت مصرف کننده‬ ‫واقعی نمی رسد‬ ‫عب��اس ارگ��ون‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ارز‬ ‫‪4200‬تومانی باید حذف ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ارز با این نرخ به‬ ‫دس��ت مصرف کنن��ده واقع��ی‬ ‫نرسید و نمی رسد و قیمتی که‬ ‫ب��ه مردم ارائه می ش��ود‪ ،‬با نرخ ارز ازاد اس��ت و درعمل‬ ‫یارانه از جیب دولت می رود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬تا جایی که امکان دارد باید هرگونه‬ ‫رانت و مزیتی که به برخی بخش ها اختصاص می یابد را‬ ‫از بین ببریم تا قیمت ها واقعی شود و افراد هم با منابعی‬ ‫ک��ه در اختیار دارند‪ ،‬کاالی مورد نظرش��ان را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬ارگون معتقد اس��ت یارانه ای هم اگر قرار اس��ت‬ ‫پرداخت شود باید به طور مستقیم به مردم اختصاص یابد‬ ‫که موثرتر خواهد بود‪ .‬در س��ال های متمادی که چنین‬ ‫فرایندی را دنبال کردیم‪ ،‬شاهد بودیم که یارانه به دست‬ ‫مصرف کننده نمی رسد و تاثیر خود را در حمایت از قشر‬ ‫مورد نظر ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی ته��ران با بیان‬ ‫اینک��ه نظارت نمی تواند در حجم باال موثر باش��د‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بازار باید خودتنظیم باش��د چراکه نمی توانیم برای‬ ‫هر ف��رد و بخ��ش عامل نظارت��ی تعریف کنی��م‪ .‬مردم‬ ‫راحت ت��ر‪ ،‬منطقی تر و اقتصادی تر تصمی��م می گیرند تا‬ ‫اینکه دول��ت بخواهد جای انها تصمی��م بگیرد بنابراین‬ ‫یارانه باید به طور مستقیم به مردم پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت بازی در اقتصاد‬ ‫محمدرض��ا صف��ا‪ ،‬واردکنن��ده‬ ‫منس��وجات و نای��ب رئی��س‬ ‫پیشین کمیسیون واردات اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫هر ارزی که تفاوت فاحش��ی با‬ ‫نرخ ب��ازار ازاد داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫فس��ادخیز اس��ت و باعث رانت ‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارز ‪ 4200‬تومانی به دست صاحبان‬ ‫اصلی نمی رسد یعنی وقتی اگر کاالیی با نرخ ‪4200‬تومان‬ ‫خریداری ش��ود‪ ،‬به ندرت به دست مصرف کننده خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارز ترجیحی باید حذف و به طور کلی‪،‬‬ ‫ارز وارداتی باید تک نرخی شود‪ .‬ضمن اینکه می توان در‬ ‫بخ��ش غذا و دارو با نظارت کامل دولت یارانه را به مردم‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬ارز ‪4200‬تومان��ی‪ ،‬باع��ث رانت بازی در‬ ‫کش��ور می ش��ود و باید این منابع با روش های گوناگون‬ ‫به زندگی مردم تزریق شود تا بهر ه بیشتری ببرند‪ .‬دولت‬ ‫باید به س��رعت جلوی ارز با ن��رخ پایین تر از بازار ازاد را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه ‪ 200‬هزار تومانی به هر ایرانی‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه اختصاص‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومان��ی به کاالهای‬ ‫اساس��ی هیچ گون��ه تاثیری بر‬ ‫زندگی م��ردم نداش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اختصاص ارز ترجیحی به واردات فقط باعث ایجاد رانت‬ ‫و فساد و به وجود امدن سلطان های گوناگون در اقتصاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حاجی دلیگانی افزود‪ :‬ما از ابتدا پیش��نهاد‬ ‫دادی��م به جای انک��ه ارز ترجیحی ب��ه واردات کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص یاب��د‪ ،‬مابه التف��اوت ارز نیمایی و ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی به حساب خود افراد ریخته شود‪ .‬این مبلغ‬ ‫حدود ‪ 170‬هزار میلیارد تومان است که به ازای هر فرد‬ ‫ایرانی در ماه ‪ 200‬هزار تومان می ش��ود و هر کس خود‬ ‫مدیریت هزینه های خود را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹یارانه مستقیم بهتر است‬ ‫محمدرضا امیرحسنخانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ 90‬مجلس با‬ ‫گالیه از همراهی نکردن دولت با‬ ‫پیشنهاد حذف ارز ترجیحی در‬ ‫زمان تصویب الیحه بودجه ‪،98‬‬ ‫گف��ت‪ :‬روش تخصیص ارز برای‬ ‫واردات کاالهای اساسی هر چند‬ ‫با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫اما وقتی معلوم نیس��ت واردکنندگان ای��ن ارز را در کجا‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬نباید یارانه مردم را به واردکننده ها داد‪.‬‬ ‫اگر یارانه مستقیم به مردم داده شود‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت مابه التف�اوت قیم�ت ارز ازاد و‬ ‫ترجیحی به خود مردم‬ ‫س��یدحمیده زراب��ادی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجلس ب��ا بیان اینک��ه مخالف‬ ‫سیاست چند نرخی بودن قیمت‬ ‫ارز هس��تم‪ ،‬گفت‪ :‬نح��وه توزیع‬ ‫یارانه باید طوری باشد که باعث‬ ‫ایجاد رانت و فساد دوباره نشود‪.‬‬ ‫بهترین روش برای کم کردن فش��ار اقتصادی‪ ،‬اختصاص‬ ‫مابه التفاوت قیم��ت ارز ازاد و ارز ترجیحی به خود مردم‬ ‫است‪ .‬اگر زنجیره توزیع‪ ،‬شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف‬ ‫و معلوم باش��د‪ ،‬اختصاص یارانه نقدی می تواند بیشترین‬ ‫تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫بازار باید‬ ‫خودتنظیم‬ ‫باشد چراکه‬ ‫نمی توانیم برای‬ ‫هر فرد و بخش‬ ‫عامل نظارتی‬ ‫تعریف کنیم‬ ‫‹ ‹انچه نصیب رانت خواران می شود‬ ‫محمدمه��دی مفتح‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجلس هم درباره این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬متاس��فانه دولت در‬ ‫اداره امور کشور حضور فعال ندارد‬ ‫و این ‪ 14‬میلیارد دالر هم بیش��تر‬ ‫نصیب رانت خواران شده است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به بحث هدفمند کردن یارانه ها افزود‪ :‬اقتصاد کشور‬ ‫نیازمند اصالحات اساس��ی است‪ .‬تا وقتی این اتفاق نیفتد این‬ ‫گام های کوچک اثر تجمیعی نخواهند داش��ت‪ ،‬مانند بدنی که‬ ‫مریض اس��ت و هر بار به ان ُمسکن تزریق شود‪ ،‬برای دفعه بعد‬ ‫به ُمس��کن قوی تری نیاز پی��دا می کند‪ .‬دولت‪ ،‬مجلس و مرکز‬ ‫پژوهش ها باید یک برنامه اصالح اقتصادی برای کش��ور تهیه‬ ‫کنند که در ان تمامی این مسائل دیده شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده‪ :‬زمانی گفتم باید مدیران صادراتی به کشور وارد کنیم و ان زمان همه خندیدند‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با انتق��اد از بی اهمیت‬ ‫ش��مردن صادرات ازسوی برخی مس��ئوالن خواستار حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت های شورای راهبردی توسعه‬ ‫صادرات ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده در پنجمین‬ ‫نشس��ت ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات با محوریت تعیین‬ ‫مش��وق های صادراتی برای س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬تامین مش��وق های‬ ‫صادراتی از محل بودجه عمومی غیرممکن است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬پیشنهاد شد برای تامین منابع مشوق های صادراتی‬ ‫‪۲‬درص��د به تعرف��ه واردات برخی اقالم افزوده ش��ود که مجلس‬ ‫ب��ا یک درص��د موافقت ک��رد‪ .‬وی با انتق��اد از تخصیص نیافتن‬ ‫بودجه ها و منابع در نظر گرفته شده برای تشویق صادرکنندگان‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اما امس��ال در بودجه‪ ،‬محل تامین منابع مش��وق های‬ ‫صادراتی مش��خص نیس��ت و پیشنهاد ما این اس��ت طرح تامین‬ ‫ای��ن منابع از تعرفه یک درصدی واردات به صورت دو فوریتی به‬ ‫مجلس ارائه و این طرح دائمی شود‪ .‬نعمت زاده پیشنهاد داد ‪۸۰‬‬ ‫درصد از مشوق های صادراتی به طور مستقیم و ‪ ۲۰‬درصد به طور‬ ‫غیرمس��تقیم و به منظور توسعه زیرس��اخت های صادراتی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با انتقاد از‬ ‫بی اهمیت شمردن صادرات ازسوی مسئوالن خواستار حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشس��ت ها شد‪ .‬متاسفانه برخالف‬ ‫تبلیغ ها‪ ،‬در کشور ظرفیت خالی تولید نداریم که بتوانیم براساس‬ ‫ان صادرات را افزایش دهیم بنابراین برای توسعه صادرات نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری در توسعه تولید هس��تیم و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬هیچ برنامه ای برای توسعه‬ ‫ص��ادرات و طراحی مگاپروژه های تولیدی در کش��ور ندارند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬ما در تربیت مدیران اش��نا به موضوع صادرات نیز ضعیف‬ ‫عم��ل کرده ایم؛ م��ن زمانی گفتم ما باید مدی��ران صادراتی را به‬ ‫کش��ور وارد کنیم و ان زمان همه خندیدن��د‪ ،‬اما امروز همچنان‬ ‫بر همان باور هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالی زیادی برای صادرات نداریم‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬همچنین سرپرست س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬بیش از هزار و ‪ ۳۰۰‬کارت جدید بازرگانی‬ ‫صادر ش��ده و دارندگان کارت ب��ا ان ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫کرده اند‪ .‬فروردین س��ال ‪ ۹۸‬ه��زار و ‪ ۳۷۳‬کارت جدید بازرگانی‬ ‫برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند‪ ،‬صادر شده‬ ‫و با ان ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر صادرات انجام ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫م��ودودی تصریح ک��رد‪ :‬این رقم حدود ‪ ۲۰‬درص��د کل صادرات‬ ‫فروردین ماه را تش��کیل می دهد که عدد قابل توجهی است‪ .‬وی‬ ‫این امر را به صدا درامدن زنگ خطر دانس��ت و افزود‪ :‬نمی گوییم‬ ‫همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند‪،‬‬ ‫اما نش��ان می ده��د جذابیت فضای ص��ادرات ب��رای کارت های‬ ‫جدیدالورود بیش��تر از صادرکنندگان شناس��نامه دار است‪ .‬هنوز‬ ‫اطالعات��ی از بازگش��ت ارز صادراتی کارت ه��ای جدیدالورود به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور نداریم و نمی توانیم قضاوت کنیم‪ .‬مودودی‬ ‫همچنین با اش��اره به اینکه از لحاظ توانمندی صادراتی توس��عه‬ ‫ نیافته ای��م‪ ،‬گفت‪ :‬فقط ‪ ۳۱۵‬قلم کاال باالی ‪ ۵۰‬میلیون دالر صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یعنی اگر تمام مش��کالت هم حل ش��ود کاالی زیادی‬ ‫برای صادرات نداریم‪.‬‬ ‫فس��اد‪ ،‬دولتی بودن اقتصاد و ضعف بخش‬ ‫خصوص��ی به عن��وان مهم تری��ن چالش های‬ ‫اقتصادی ایران در یک امتداد قرار دارند و الزم‬ ‫و مل��زوم یکدیگر هس��تند؛ بنابراین نمی توان‬ ‫بدون ریش��ه کنی هر یک از ای��ن مولفه های‬ ‫ویرانگر اقتصادی‪ ،‬به تحقق دو مورد دیگر امید‬ ‫داشت‪ .‬جان فوربز ن َش‪ ،‬نابغه بزرگ ریاضیات‬ ‫و اقتص��اد اثبات کرد ک��ه تنها زمانی می توان‬ ‫ب��ه باالترین اهداف توس��عه اقتصادی در یک‬ ‫سیستم (از شرکت تا کشور) رسید که منافع‬ ‫افراد ان سیس��تم در راستای اهداف کالن ان‬ ‫قرار گیرد و این درست همان موضوعی است‬ ‫که لزوم از بین رفت��ن دخالت های دولتی در‬ ‫اقتص��اد (ش��امل سیاس��ت گذاری‪ ،‬مالکیت و‬ ‫مدیریت) را گوش��زد می کن��د‪ ،‬زیرا نمی توان‬ ‫از م��ردم انتظ��ار داش��ت در تحق��ق اهداف‬ ‫توس��عه اقتصادی با تمام وجود فعال باشند‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه در ارکان و اجزای ان س��همی‬ ‫ندارند‪ .‬متاس��فانه به دلیل مسائل دهه نخست‬ ‫انقالب (به وی��ژه جنگ)‪ ،‬س��پردن اقتصاد به‬ ‫مردم در کش��ور ما به خوبی پایه گذاری نش��د‬ ‫و پ��س از ان نیز گرچ��ه در مقاطعی (مانند‬ ‫دوران سازندگی یا اجرای اصل ‪ ) ۴۴‬تمایالت‬ ‫و رخدادهایی برای خصوصی س��ازی را شاهد‬ ‫بودیم‪ ،‬اما همچن��ان بخش خصوصی ضعیف‬ ‫ماند‪ ،‬خصوصی س��ازی ها به طور اصولی انجام‬ ‫نش��د‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه تمامیت‬ ‫اقتص��اد ملی دولتی اس��ت‪ ،‬اقتصاد س�لامت‬ ‫به وی��ژه دارو و درم��ان نیز دولتی اس��ت‪ ،‬هم‬ ‫اکنون ‪ ۷۰‬درصد س��هم تولی��د و تامین دارو‬ ‫و ملزومات دیگر درمان‪ ،‬متعلق به بخش های‬ ‫غیرخصوصی (مثل بانک ها و بنیادها و تامین‬ ‫اجتماعی) اس��ت‪ ،‬دوسوم تخت های درمانی و‬ ‫بیمارستانی نیز متعلق به دولت است و بیش بر‬ ‫‪۹۰‬درصد بیمه های پوششی هم غیرخصوصی‬ ‫شود و بزرگ ترین طرح این حوزه (یعنی طرح‬ ‫تحول سالمت) هم بدون نظر و دخالت بخش‬ ‫خصوصی در حال اجرا اس��ت‪ .‬در همین میان‬ ‫کمیسیون اقتصاد سالمت تشکیل شد و برای‬ ‫مطرح کردن مشکالت فعاالن بخش خصوصی‬ ‫حوزه اقتصاد س�لامت درباره هدف گذاری ان‬ ‫برای اینده تالش کردیم‪ .‬بز رگ ترین هدف و‬ ‫برنامه این کمیسیون تفهیم خطرات تضعیف‬ ‫بخش خصوصی به مس��ئوالن ارش��د کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این کمیس��یون با گرداوری اطالعات‬ ‫و تدوین برنامه ه��ای دقیق و عملیاتی و ارائه‬ ‫ان به مسئوالن مربوط‪ ،‬همچنان برای تقویت‬ ‫بخش خصوصی و نقش افرینی و اثرگذاری ان‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫استفاده تمامی فعاالن‬ ‫فرش دستباف‬ ‫از بیمه قالیبافان‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت‪ :‬با حمایت‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی و با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت توانستیم بودجه تخصیصی برای بیمه‬ ‫قالیبافان را در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۳‬برابر کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرشته دس��ت پاک گفت‪ :‬با‬ ‫حمایت مجلس ش��ورای اس�لامی و سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی و با دستور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت توانس��تیم بودجه تخصیصی‬ ‫برای بیمه قالیبافان را در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۳‬‬ ‫برابر کنیم و امسال تمامی فعاالن حوزه فرش‬ ‫دس��تباف می توانند از بیمه قالیبافان استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬موض��وع بیم��ه و امنیت‬ ‫ش��غلی قالیبافان یکی از دغدغه های اصلی ما‬ ‫بوده اس��ت که با تخصیص این میزان بودجه‬ ‫و اب�لاغ ان ب��ه وزارت کار و س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی از س��ه ماهه دوم امس��ال به صورت‬ ‫قانونمند و با همکاری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬رئیس مرکز ملی فرش ایران‬ ‫طرح ملی کارافرینی و توس��عه تجارت فرش‬ ‫دس��تباف را یک��ی از برنامه ه��ای مرکز ملی‬ ‫ف��رش ای��ران در حمایت از تولی��د داخلی در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬دانست و تصریح کرد‪ :‬این طرح‬ ‫به عن��وان یکی از طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مورد موافقت‬ ‫قرار گرفته و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫نیز ان را مورد موافقت قرار داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی اصغر جمعه ای‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی س��منان معتقد است‬ ‫نه تنه��ا در این یک س��ال که از‬ ‫ش��کل گیری ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬تصمیم اش��تباهی‬ ‫گرفته شد‪ ،‬بلکه ‪40‬سال است با‬ ‫ارز دونرخی در اقتصاد اش��تباه‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هر «دونرخی» در اقتصاد‬ ‫افت و محل فساد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انهایی که به دنبال‬ ‫این موضوع هستند یا خودش��ان مفسدند یا با مفسدان‬ ‫ت هس��تند‪ .‬تا زمانی که با پدی��ده دو نرخی در‬ ‫هم دس�� ‬ ‫اقتصاد روبه رو هستیم‪ ،‬وضعیت مان همین است‪.‬‬ ‫جمعه ای با طرح این پرس��ش که ای��ا زمانی که اقای‬ ‫جهانگی��ری زمانی ک��ه ارز ‪ 4200‬تومانی را وارد اقتصاد‬ ‫کرد نظر کارشناسی بخش خصوصی را خواستند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر بخش خصوصی که با دونرخی بودن موافق است‬ ‫یا رانت خوار است یا با رانت خواران همکاری می کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کمتر از یک ماه پیش اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬در حس��اب توییتری خود نوش��ت‪« :‬در‬ ‫نمایشگاه کتاب از‪‎‬صاحب نظران خواستم در انتخاب یکی‬ ‫از دو روش زیر که امکان حمایت بیش��تر از مردم را بهتر‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬دولت را کمک کنند‪:‬‬ ‫‪-١‬اس��تمرار تامی��ن‪‎‬ارز ب��ا ن��رخ دولت��ی و توزی��ع‬ ‫سهمیه بندی و حتی‪‎‬کوپنی کاالها؛‬ ‫‪-٢‬ازادسازی قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم‬ ‫از محل مابه التفاوت نرخ ارز‪».‬‬ ‫جهانگی��ری در حالی این س��خنان را مطرح کرده بود‬ ‫که حدود یک س��ال پیش تول��د ارز ‪4200‬تومانی را به‬ ‫یکباره و بدون اس��تفاده از دیدگاه های کارشناسی بخش‬ ‫خصوصی و صاحب نظران اقتصادی جشن گرفت که پس‬ ‫از ش��کل گیری رانت ها و فس��ادهای متنوع‪ ،‬ورق به گونه‬ ‫دیگری برگشت‪ .‬فعاالن اقتصادی در حالی از ابتدا با این‬ ‫موض��وع مخالف بودند و ارز ‪ 4200‬تومانی و به طور کلی‬ ‫ارز دو نرخی در اقتصاد کش��ور را فسادزا می دانستند که‬ ‫هم اکنون نیز موافق حذف این ارز ترجیحی هستند‪.‬‬ ‫به تازگی نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫گزارشی با محوریت ضرورت حذف ارز ترجیحی (‪4200‬‬ ‫تومانی) منتش��ر کرد که در ان با اشاره به اختصاص ارز‬ ‫ترجیحی به ‪ 25‬قلم کاالی اساسی امده است‪« :‬کاالهای‬ ‫اساسی مش��مول ارز ترجیحی (‪ 4200‬تومان) از اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا بهمن ‪ ۱۳۹۷‬به ترتیب ‪ ۵۳‬و ‪ ۴۷‬درصد رش��د‬ ‫قیمت را تجربه کرده اند»‪ .‬این مرکز پژوهشی با اشاره به‬ ‫محدودیت منابع ارزی در س��ال اینده‪ ،‬پیش��نهاد حذف‬ ‫ارز ترجیح��ی اختص��اص یافته به کاالهای اساس��ی به‬ ‫غی��ر از دارو و واردات انها با ارز نیمای��ی را ارائه و اعالم‬ ‫ک��رد‪« :‬اختالف ارز ترجیحی و نیمای��ی اختصاص یافته‬ ‫به کاالهای اساس��ی مصرف��ی‪ ۳.۸ ،‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫ک��ه می توان از ان به عنوان منبع��ی برای پرداخت یارانه‬ ‫به مصرف کنندگان و کمک به رفع مش��کل س��رمایه در‬ ‫گردش تولیدکنندگان استفاده کرد»‪.‬‬ ‫در حال��ی که گروه��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقدن��د بخش بزرگ��ی از ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختصاص داده ش��ده به رانت خواران‬ ‫می رسد و خواستار توقف اجرای این سیاست و پرداخت‬ ‫مس��تقیم یارانه ارزی به مردم شدند که فعاالن اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی نیز با نمایندگان مردم هم عقیده هستند‬ ‫و می گوین��د‪ :‬ارز ‪ 4200‬تومانی به جز ب��رای دارو و غذا‬ ‫باید حذف شود‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‹ ‹سود رانتی‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با انتقاد از وضعیت توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی وارد ش��ده ب��ا ارز ‪4200‬‬ ‫تومان��ی گف��ت‪ :‬درام��د دولت از‬ ‫مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و‬ ‫نیمای��ی ‪ ۱.۵‬براب��ر کل یارانه یک‬ ‫س��ال مردم اس��ت‪ .‬با ش��رایط فعلی توزیع این یارانه در قالب‬ ‫کاالی اساس��ی‪ ،‬رانت ایجاد کرده است به طوری که بعضی ها با‬ ‫ارز یاران��ه ای کاالیی را وارد کش��ور می کنند و در زمان توزیع‪،‬‬ ‫براس��اس ارز ازاد ان را توزیع می کنند‪ .‬در واقع اختالف قیمت‬ ‫ارز ترجیح��ی و ازاد به عن��وان س��ود رانتی نصی��ب دالالن و‬ ‫واسطه گران می ش��ود‪ .‬بهتر است‪ ،‬دولت برای تامین کاالهای‬ ‫اساسی مردم کارتی را صادر کند و مابه التفاوت ارز ترجیحی و‬ ‫ازاد ب��ه کارت هر فرد واریز ش��ود‪ .‬در این حالت دیگر ش��اهد‬ ‫صف ه��ای طوالن��ی و تورم حاص��ل از دادن ران��ت به دالل ها‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سود ارز ‪4200‬تومانی در جیب رانت خواران‬ ‫‪۳‬چالش مهم‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید در بانه قوت می گیرد‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت‬ ‫اوقات فراغت‬ ‫در شرایط‬ ‫رکود‬ ‫غربت لوازم خانگی ایرانی لب مرز‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‍‬ ‫خبر‬ ‫نشان خارجی‬ ‫بر پیراهن ایرانی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫و‬ ‫پیراه��ن دوزان‬ ‫پیراهن فروشان گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای تقوی��ت‬ ‫نام ه��ای تج��اری‬ ‫محصوالت ایرانی باید‬ ‫فرهن��گ مص��رف در‬ ‫کش��ور تا ح��دودی تغییر کند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده ب��رای معرفی و افزای��ش اعتبار نام‬ ‫تجاری خود باید س��رمایه گذاری بلندمدت انجام‬ ‫دهد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬حس��ین اقاکوچکی درباره این موضوع که‬ ‫چرا با وجود واحده��ای تولیدی بزرگ و کوچک‬ ‫باکیفیت و باس��ابقه مناسب در تولید پیراهن های‬ ‫سری دوزی و سفارشی دوزی‪ ،‬اما عموم محصوالت‬ ‫تولیدی به ن��ام برندهای واردات��ی در بازار عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬عموم مغازه دارها و عمده فروشان‬ ‫با توجه به ش��رایط بازار به دنب��ال خرید و عرضه‬ ‫محصوالت ب��ا نام های تجاری وارداتی هس��تند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در س��طح ب��ازار‪ ،‬مش��تریان‬ ‫محصوالت��ی که با برند و ن��ام تجاری محصوالت‬ ‫وارداتی عرضه می شوند را بهتر خریداری می کنند‬ ‫و ای��ن موض��وع به دلیل ان اس��ت ک��ه در ظاهر‬ ‫برندهای وارداتی حتی تقلبی مطلوبیت بیشتری‬ ‫برای صاحب کاال به همراه دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وضعیت معیشت قشر متوسط به قشر ضعیف‬ ‫نزدیک و وضعیت معیش��تی قشر ضعیف بدتر از‬ ‫قبل ش��ده اس��ت‪ .‬چرا این اتفاق افتاده است؟ هر‬ ‫ک��دام از م��ا تحلیلی بر این موض��وع داریم و در‬ ‫جمع های کارشناس��انه و حتی خانوادگی یا بهتر‬ ‫بگویم‪ ،‬هر جا که دو نفر یا بیش��تر دور هم جمع‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬درب��اره علل و عوام��ل این پیش امد‬ ‫سخن می گوییم‪ .‬اما با کاهش قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫فعاالن صنف��ی باید چه کنن��د؟ تولید کنندگان‬ ‫کوچک‪ ،‬توزیع کنن��دگان‪ ،‬خدماتی ها و خدمات‬ ‫فنی ها در چه حالی هستند؟ خبرها حاکی از ان‬ ‫اس��ت که برخی از انها به قول معروف کم اورده‬ ‫و کس��ب وکار خود را ترک کرده اند‪ .‬برخی از انها‬ ‫ه��م تعدیل نیرو کرده اند و انها ک��ه از کار بیکار‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬همان بیکاری را پی��ش گرفته و ادامه‬ ‫داده اند و بعضی از انها ترک دیار کرده و به تهران‬ ‫یا شهر های بزرگ امده و بدون تخصص و اموزش ‬ ‫اداب جابه جای��ی مس��افر‪ ،‬مسافرکش��ی پیش��ه‬ ‫کرده اند‪ .‬نمی توان به انها خرده گرفت چراکه در‬ ‫مدرسه یا دانشگاه‪ ،‬هیچ جا برای مقابله با بحران‬ ‫ام��وزش ندیده اند‪ .‬با این حال برخی از کس��به‪،‬‬ ‫تاب اوری بیشتری دارند چراکه می دانند‪ ،‬شرایط‬ ‫کس��ب همین است؛ یک روز خوب و یک روز بد‬ ‫می گذرد‪ .‬پس باید در ش��رایط ب��د‪ ،‬دوام اورد تا‬ ‫بازار به تعادل برسد و انها که زمان بیشتری دوام‬ ‫می اورند‪ ،‬به قولی‪ ،‬قدیمی تر ش��ده و مش��تریان‬ ‫وفادار بیش��تری هم در طول س��ال ها‪ ،‬به دس��ت‬ ‫می اورند‪ .‬اما ب��رای تاب اوری باید چه کرد؟ باید‬ ‫صندلی گرفته و سر جای خود نشست؟ البته که‬ ‫نه! در ش��رایط بد باید تغییراتی در کس��ب و کار‬ ‫داد تا بتوان دوام اورد‪ .‬اس��تفاده از ابزار های تازه‪،‬‬ ‫کاهش سود‪ ،‬کاهش تولید و‪ ...‬این ها راهکارهایی‬ ‫هس��تند که برخی از ان استفاده می کنند که هر‬ ‫ک��دام از این روش ها مزای��ای خود را دارد‪ .‬با این‬ ‫حال این ها کافی نیس��ت‪ .‬مش��خص است که در‬ ‫زم��ان رکود‪ ،‬برخ��ی از کس��به از تولید کننده یا‬ ‫دیگر حوزه های خدماتی‪ ،‬خدمات فنی و توزیعی‬ ‫با ‪۱۰۰‬در صد توان و ظرفیت کار نمی کنند‪ .‬پس‬ ‫کارگ��ران و کارفرمایان اوقات بیکاری بیش��تری‬ ‫دارند‪ .‬ای��ن اوقات بیکاری باید به بطالت بگذرد؟‬ ‫البت��ه که نه! اوقات بیکاری باید صرف اموزش ها‬ ‫بیشتر شود‪ .‬هر کدام از ما در کارگاه یا مغازه خود‬ ‫بای��د وقتمان را مدیریت کنیم و خود را برای ایام‬ ‫خروج از رک��ود اماده کنیم‪ .‬مهارت های فردی و‬ ‫مهارت های گروهی را افزایش دهیم و با همکارانی‬ ‫که می توانند نقاط ضعف کاری ما را پوشش دهند‬ ‫اشنا شویم‪ .‬روش های فروش‪ ،‬روش های برخورد‬ ‫با مصرف کننده‪ ،‬روش های مذاکره با مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی‪ ،‬ارتقای قدرت انجمن ه��ا و اتحادیه های‬ ‫صنفی‪ ،‬ارتباط با همکاران بین المللی و‪ ....‬مباحث‬ ‫بسیاری هستند که در این ایام کم کاری می توانیم‬ ‫بیاموزی��م و از همین اموزش ها به خالقیت هایی‬ ‫برای خروج از رکود دس��ت یابیم‪ .‬مدیریت اوقات‬ ‫بی��کاری‪ ،‬فرق ما با انهایی خواهد بود که دس��ت‬ ‫روی دس��ت می گذارند تا سرمایه شان ته بکشد و‬ ‫از کار بیکار شوند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫مرتضی میری‬ ‫علی جمالی‬ ‫چند س��الی اس��ت یکی از بازارچه های مرزی کشور‪،‬‬ ‫نق��ش غیرقاب��ل انکاری بر ب��ازار گذاش��ته و به نوعی به‬ ‫مرکزی برای خرید بس��یاری از خانواده ها تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اگ��ر بگوییم فق��ط خانواده های‬ ‫تنگدس��ت به امید تهیه ارزان تر کاالهای خارجی از بانه‬ ‫خری��د می کنند‪ ،‬چندان درس��ت نگفته ایم چراکه حتی‬ ‫خانواده هایی که از توان مالی باالتری برخوردار هس��تند‬ ‫هم گاهی مش��تری بازار بانه می ش��وند‪ .‬به هر حال حاال‬ ‫بانه برای بیش��تر خانواده های ایرانی شناخته شده است‪.‬‬ ‫بازارچه ای مرزی که لوازم خانگی بدون ضمانت اما ارزان‬ ‫دارد‪ .‬پیامک ه��ای ف��روش لوازم خانگی در بانه نیز که به‬ ‫تلفن های همراه بس��یاری از ما ارس��ال می شود‪ ،‬تبلیغی‬ ‫دوباره برای این نوع کاالها است‪.‬‬ ‫اینجا کاالی خارجی طرفدار دارد‪ .‬تا جایی که ایرانی ها‬ ‫را ه��م به نام خارجی می فروش��ند و ب��ه تعبیری کاالی‬ ‫ایرانی در غربت است‪ .‬البته مدتی است که تولید هم در‬ ‫برنامه های دولت��ی حامیانی پیدا کرده و راه اندازی خط‬ ‫تولید برند های ایرانی مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلب در فروش‬ ‫احمد رحمانی‬ ‫ رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی تهران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬خرید لوازم خانگی از مرز بانه و مانند ان‪،‬‬ ‫سالهاس��ت رواج یافته است‪ .‬مردم تصور می کنند اگر از‬ ‫بان��ه خرید کنند‪ ،‬به طور حتم کاالیی ارزان تر خریده اند‪.‬‬ ‫ام��ا این تصور درس��ت نیس��ت‪ .‬پیامک های��ی هم که از‬ ‫کاالهای بانه ای می رسد انها را به خرید ترغیب می کند‪.‬‬ ‫مرتض��ی می��ری در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬دو نوع کاال در بانه پیدا می ش��ود‪ .‬بخش��ی‬ ‫از ان را کولبران می اورند و در بانه و ش��هر های مرکزی‬ ‫می فروشند و بخشی دیگر از انچه در این مرز ها فروخته‬ ‫می شود‪ ،‬تولیدات ایرانی است که به مرز برده می شوند و‬ ‫با برچسب خارجی و با نرخ باالتر از کاالی اصلی به فروش‬ ‫می رسند‪ .‬هیچ کدام از این دو نوع هم گارانتی ندارند یا‬ ‫با گارانتی های بی ارزش فروخته می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم نباید گول این تبلیغات را بخورند‬ ‫و باید با بررسی بیشتری خرید کنند‪ .‬شکایت های زیادی‬ ‫از ای��ن تخلف ها به اتحادیه می رس��د‪ .‬البته این کاال های‬ ‫ایرانی با کیفیت هس��تند اما موضوع این است که با نرخ‬ ‫باید دید با سیاس��ت گذاری های جدید‪ ،‬ایا بان��ه به نام مرکز تولید‬ ‫ش��ناخته خواهد شد و اگر این چنین شد‪ ،‬ایا کولبران در این تولید‬ ‫اشتغال خواهند یافت و ایا قاچاق یا تقلب در فروش کاهش خواهد‬ ‫داشت؟ پاسخ این پرسش ها را شاید نتوان به زودی داد‬ ‫باالت��ر و با نام کاالی خارجی فروخته ش��ده اس��ت و از‬ ‫انجای��ی که این کاالها با ن��ام کاالی قاچاق خریده اند و‬ ‫در واقع از ج��ای نامعتبری خرید کرده اند ما نمی توانیم‬ ‫ب��رای باز پس گیری حق انه��ا کاری انجام دهیم‪ .‬میری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این زمینه نشس��ت هایی را مقامات مسئول‬ ‫داشته ایم‪ ،‬اما نتیجه موثری نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامک هایی مخصوص روزهای گرم‬ ‫در ای��ن روزهای گرم‪ ،‬م��وج پیامک های تبلیغاتی بانه‬ ‫درباره کولر گازی بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬تماس با یکی از‬ ‫اف��رادی ک��ه پیامک فروش کولرگازی به طور گس��ترده‬ ‫منتش��ر کرده بود حکایت از ان دارد که این فرد ‪ ۳‬برند‬ ‫ب��رای عرضه دارد که مدعی اس��ت هر ‪ ۳‬برند تولید یا از‬ ‫قطعات تولیدی کشور مادر است‪.‬‬ ‫این فروشنده خانم مدعی ان است که برای خرید این‬ ‫برنده��ا بای��د در تهران یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫بیشتر هزینه کرد‪ .‬او درباره نصب و خدمات پس از فروش‬ ‫نام یک ش��رکت در تهران را اعالم می کند و مدعی است‬ ‫این ش��رکت فرایند نصب و ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان و تعمیرکاران صنایع‬ ‫برودتی‪ ،‬تهویه و لباسش��ویی در این باره به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش‬ ‫و گارانت��ی در حوزه تعمیرات لوازم صنایع برودتی تهویه‬ ‫مطب��وع که به ارائه خدمات محص��والت وارداتی خارج‬ ‫از ش��بکه شرکت های واردکننده مجاز فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫قانونی و مورد تایید نیستند‪.‬‬ ‫عل��ی جمال��ی ادامه داد‪ :‬بنابر قان��ون و منطق صنفی‪،‬‬ ‫گارانتی و خدمات پس از فروش باید از س��وی ش��رکت‬ ‫واردکننده یا تولیدکننده ارائه شود‪ ،‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫وجود کارت های گارانتی تقلبی مشکالت بسیاری در این‬ ‫افزایش تولید میوه به دنبال بارندگی ها‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف بارفروش��ان تهران اظهار ک��رد‪ :‬بارندگی های‬ ‫امس��ال سبب ایجاد س��یل در بسیاری از مناطق کش��ور شد و تعداد‬ ‫زیادی از هموطنان ما خانه و کاش��انه خود را از دس��ت دادند و همه‬ ‫ایرانی��ان با این عزیزان همدردی و کمک کردند‪ ،‬اما بارندگی امس��ال‬ ‫ص��رف نظر از زیان های ان‪ ،‬موجب ش��د بس��یاری از باغ ها و درختان‬ ‫میوه از این نعمت الهی بهره مند شوند و تولید میوه ‪ ۱.۵‬برابر سال های‬ ‫گذشته ش��ود‪ ،‬همین موضوع باعث کاهش نرخ میوه شد که این خبر‬ ‫بسیار میمون و مبارک است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪ ،‬مصطفی دارایی نژاد‬ ‫افزود‪ :‬با برداش��ت میوه های تابس��تانی در هفته های اینده در بیش��تر‬ ‫ش��هرها ش��اهد کاهش نرخ میوه خواهیم بود؛ از این رو‪ ،‬سبد کاالیی‬ ‫خانوارها را سرشار از میوه و محصوالت باغی خواهیم دید‪ .‬همچنین در‬ ‫هفته های گذشته شاهد کاهش زیاد نرخ سیب زمینی و پیاز شدیم که‬ ‫در برخی موارد به زیان کش��اورز می شود‪ ،‬کشاورزانی که تمامی طول‬ ‫س��ال را به امید برداش��ت و فروش محصول می نشینند اما گاه نه تنها‬ ‫س��ود نکرده‪ ،‬بلکه زیان هم می کنند‪ ،‬باید مسئوالن برنامه ریزی داشته‬ ‫باشند که هیچ یک از فعاالن درگیر با میوه زیان نکنند‪.‬‬ ‫دارایی ن��ژاد اف��زود‪ :‬ورود جه��اد کش��اورزی ب��ه ش��رایط و ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت های کشاورزی باعث شد ‪ ۵۰‬درصد زمین های کشاورزی با‬ ‫ابیاری قطره ای تامین شود؛ بنابراین در ذخیره سازی اب های زیرزمینی‬ ‫بسیار موثر بوده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای داشتن کشاورزی و باغداری‬ ‫سالم و درست نیاز به برنامه ریزی اصولی و مدرن همگام با استفاده از‬ ‫متخصصان و نخبگان این حیطه است‪ ،‬در کشورهای پیشرفته دولت ها‬ ‫برای این کار برنامه ریزی و الگوی کش��ت مس��اعد با ش��رایط کشور‬ ‫خود ایجاد می کنند‪ .‬انتظار می رود مس��ئوالن پشت درهای بسته برای‬ ‫متولی��ان این صنف تصمی��م نگیرند ما حاضریم با مش��اوره رایگان و‬ ‫ایج��اد کارگروه هایی در حیطه کار جهادی و دلس��وزی در این راه به‬ ‫تصمیم گی��ران این حیط��ه کمک کنیم چرا که کش��ور و مردممان را‬ ‫دوس��ت داریم‪ .‬اما متاسفانه بدون حضور متخصصان و صاحبان تجربه‬ ‫در این صنف‪ ،‬دولتی ها در این حوزه تصمیم گیری می کنند و ش��رایط‬ ‫به گونه ای می ش��ود که به زیان همگان اس��ت‪ .‬دارایی نژاد با اش��اره به‬ ‫دریافت دو جانبه پس��ماند از بارفروشان گفت‪ :‬چرا باید دو جا پسماند‬ ‫پرداخ��ت کنیم یکی به ش��هرداری منطقه ‪ ۱۹‬و دیگری به س��ازمان‬ ‫میدان ه��ای می��وه و تره بار‪ ،‬این انصاف نیس��ت‪ ،‬قانون کجای این کار‬ ‫اس��ت که از حق بارفروش دف��اع کند؟ وی درباره ذخیره س��ازی های‬ ‫ش��ب عید بیان کرد‪ :‬هر س��ال بدون مش��ورت با اتحادیه بارفروشان و‬ ‫به دور از تخصص مبادرت به ذخیره س��ازی می کنند این وس��ط فقط‬ ‫سود را واسطه ها می برند باید واسطه حذف و هزینه ها را کاهش دهیم‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی را به دست اتحادیه بسپارند و بر اتحادیه نظارت کنند ما‬ ‫می دانیم به چه میزان و چه مقدار س��یب و پرتقال ذخیره کنیم و به‬ ‫موقع به دست مصرف کننده برسانیم‪.‬‬ ‫صنف برای مشتریان و فروشندگان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫جمالی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات پس از فروش باید دارای پش��تیبانی اقتصادی‬ ‫ق��وی و قابل قبولی باش��ند تا با گذر زمان مش��کلی در‬ ‫تامین قطعات و ارائه خدمات رخ ندهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید در بانه رواج می یابد‬ ‫ام��ا رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بانه خبرهای‬ ‫بهت��ری از بان��ه دارد و می گوید قرار اس��ت بانه ای که به‬ ‫فروش لوازم خانگی پر ریس��ک مش��هور بوده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫تولید شهرت یابد‪.‬‬ ‫احمد رحمانی در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫در س��ال های گذشته این شهرستان به لحاظ تجارت از‬ ‫شهرهای نخست کشور بود اما قانونی برای نظارت وجود‬ ‫نداشت و میزان صادرات و واردات کاال نیز مشخص نبود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تجارت غیررسمی به اقتصادی داخلی‬ ‫ضربه وارد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت برای نظارت بر صادرات‬ ‫و واردات تجارت از مرزهای غیررس��می را ممنوع کرد و‬ ‫س��رمایه گذاران هم با بسته ش��دن مرزهای غیررسمی‪،‬‬ ‫سرمایه های خود را به بخش تولید سوق دادند‪.‬‬ ‫رحمانی ش��هرک صنعتی و منطق��ه ویژه اقتصادی را‬ ‫مکانی مناسب برای س��اماندهی سرمایه های سرگردان‬ ‫معرف��ی و بی��ان ک��رد‪ :‬تاکن��ون در بان��ه ‪ ۱۱۴‬پروان��ه‬ ‫تاس��یس واحدهای تولیدی صادر ش��ده ک��ه ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫به طورازمایش��ی در حال فعالیت هستند که درخواست‬ ‫‪ ۶۰‬پروانه تاسیس مربوط به منطقه ویژه اقتصادی است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬برای تاس��یس واحدهای تولیدی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی ‪ ۵۹‬قطعه زمین درخواس��ت و‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬قطعه زمین به متقاضیان واگذار ش��ده اس��ت‬ ‫البته متراژ زمین ها بس��تگی به وس��عت و نیاز طرح های‬ ‫توجیهی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توس��عه صنایع مونتاژ نخستین اقدام‬ ‫ب��رای رونق تولید و تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح های اجرا‬ ‫شده شامل لوازم خانگی‪ ،‬تولید لوازم خانگی پالستیکی‪،‬‬ ‫تولید دس��تمال کاغذی‪ ،‬کاتون سازی و پنبه الکلی است‬ ‫که بیشتر مونتاژی است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بانه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪۳۵‬طرح در این شهرس��تان اج��را و ‪۲۲‬کارگاه‬ ‫تولیدی نیز فعال شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این��ده بانه به عنوان قطب تولید‬ ‫المپ کم مصرف در کش��ور معرفی می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫امس��ال نی��ز ‪ ۲‬ط��رح تولی��د المپ ه��ای کم مصرف به‬ ‫بهره برداری می رسد که برای هزار نفر اشتغالزایی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬اقدام ه��ای اساس��ی ب��رای‬ ‫بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی بانه انجام شده که با‬ ‫توجه به برنامه ریزی ها در تیر مرحله نخست منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی به مساحت ‪ ۳۵‬هکتار به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تولی��د در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صادرات محور اس��ت و وجود بازارچه مرزی س��یرانبند‬ ‫در این مس��یر به روند تولید و تجارت س��رعت بیشتری‬ ‫می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬زمین های منطقه ویژه با اقساط ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫به متقاضیان واگذار می ش��ود و نرخ تقریبی هر مترمربع‬ ‫زمین یک میلیون ریال اس��ت و س��رمایه گذارانی که در‬ ‫س��ال نخست طرح اجرایی را به مرحله تولید برسانند از‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد تخفیف برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تغییر باید تالش کرد‬ ‫خ��وب یا بد‪ ،‬اگر بگوییم نام بانه با لوازم خانگی عجین‬ ‫ش��ده‪ ،‬بیراه نگفته ایم‪ .‬بانه در حوزه لوازم خانگی انچنان‬ ‫ش��هرت یافته که برخی س��ایت های مج��از و غیرمجاز‬ ‫فروش ل��وازم خانگی نامی ترکیبی از بانه را برگزیده اند‪.‬‬ ‫حال باید دید با سیاست گذاری های جدید‪ ،‬ایا بانه به نام‬ ‫نامی تولید ش��ناخته خواهد ش��د و اگر این چنین شد‪،‬‬ ‫ای��ا کولب��ران در این تولید اش��تغال خواهند یافت و ایا‬ ‫قاچاق یا تقلب در فروش کاهش خواهد داش��ت؟ پاسخ‬ ‫این پرس��ش ها را ش��اید نتوان به این زودی داد‪ .‬ش��اید‬ ‫دس��ت کم یک دهه نیاز باش��د تا بتوانیم چهره جدیدی‬ ‫از بان��ه ببینیم و تا ان زم��ان باید برای این تغییر تالش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ تخم مرغ در بازار‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار‬ ‫استان تهران با اشاره به استمرار کاهش نرخ‬ ‫تخم مرغ گفت‪ :‬نرخ کنونی هر کیلو تخم مرغ‬ ‫در مرغ��داری ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫ناص��ر نبی پ��ور در گفت وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره اخرین تحوالت بازار‬ ‫تخم م��رغ اظهار کرد‪ :‬هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو‬ ‫تخم م��رغ در مرغداری ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫معادل شانه ای ‪ ۹‬هزار تومان است که با نرخ تمام شده‬ ‫خود فاصله معناداری دارد‪.‬‬ ‫وی ن��رخ تمام ش��ده هر کیلو تخم م��رغ را ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬از ‪ ۲‬ماه گذشته تاکنون‬ ‫مرغ��داران در فروش هر کیل��و تخم مرغ با زیان ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومانی روبه رو هس��تند که‬ ‫اس��تمرار این روند‪ ،‬صنعت را با چال��ش جدی روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نبی پور ادامه داد‪ :‬براساس قول وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫قرار اس��ت ‪۱۰‬ه��زار تن تخم م��رغ مازاد مرغ��داران از‬ ‫س��وی اتحادیه میهن خریداری و ذخیره سازی شود که‬ ‫تحق��ق این امر بر جلوگیری از روند کاهش نرخ و زیان‬ ‫مرغداران تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول گفت‪ :‬ب��ا وجود بهب��ود تقاضا با‬ ‫اتم��ام ماه مبارک رمضان‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫ب��دون حمایت دولت‪ ،‬ضرر مرغ��دار به نصف نرخ تمام‬ ‫ش��ده برس��د‪ ،‬چراکه در فصل گرما‪ ،‬تقاضای‬ ‫چندانی برای خری��د تخم مرغ در بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار‬ ‫اس��تان ته��ران با اش��اره به اینک��ه خبری از‬ ‫صادرات تخم مرغ نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط انفلوانزای حاد پرندگان در چند واحد‬ ‫بومی در اسفند‪ ،‬کشور ما از نظر سازمان جهانی بهداشت‬ ‫همچن��ان در وضعیت قرمز ق��رار دارد‪ .‬حال باید منتظر‬ ‫مان��د و دید که رایزنی رئیس س��ازمان دامپزش��کی در‬ ‫اجالس جهانی با مسئوالن عراقی به کجا رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با پاک ش��دن کشور از انفلوانزای حاد‬ ‫پرندگان این امکان وجود دارد که ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫تخم مرغ در سال به بازار های هدف صادر شود‪.‬‬ ‫به گفته نبی پور‪ ،‬با توجه به ش��رایط کنونی مرغداران‬ ‫تمایل��ی ب��ه جوجه ریزی واحد ه��ای خ��ود ندارند که‬ ‫پیامده��ای این ام��ر را در چند ماه این��ده همزمان با‬ ‫کاهش عرضه خواهیم دید‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان با اش��اره ب��ه اینکه بازار‬ ‫نهاده ه��ای دامی تعریفی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫نرخ هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار ازاد حدود ‪ ۴‬هزار و‬ ‫ذرت ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تا هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان اس��ت که نرخ‬ ‫باالی نهاده در ب��ازار ازاد و افزایش کرایه حمل ونقل و‬ ‫دریافت پش��ت بارنامه‪ ،‬هزینه های تولید را به شدت باال‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫فروش اموال مازاد بانک ها سرعت می گیرد؟‬ ‫اخرین اولتیماتوم به بانک ها‬ ‫نظام بانکی که باید حالل مش��کل بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی کش��ور باش��د‪ ،‬در س��ال های اخیر به قدری در‬ ‫بنگاهداری و امالک داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی‬ ‫خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از ان جز با فروش‬ ‫اموال‪ ،‬امالک و سهام مازاد میسر نمی شود‪.‬‬ ‫در سال های گذش��ته‪ ،‬قدرت وام دهی بانک ها کاهش‬ ‫یافته که همین امر س��بب ش��ده تا انتقادهایی نسبت به‬ ‫عملک��رد بانک ها در حوزه تامی��ن مالی به ویژه در بخش‬ ‫اقتصاد‪ ،‬وارد شود‪ .‬بیشتر افراد بر این باورند که این کاهش‬ ‫قدرت بانک ها به واس��طه بنگاهداری و س��رمایه گذاری‬ ‫انه��ا در ام�لاک و مس��تغالت رخ داده و منابع بانکی در‬ ‫این بخش ها منجمد ش��ده اس��ت؛ پدیده ای که از دولت‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به دولت یازدهم به ارث رس��ید‪ .‬به این ترتیب‬ ‫با روی کار ام��دن دولت یازدهم‪ ،‬یکی از موضوع هایی که‬ ‫در راس��تای نظم بخش��ی به بازار پولی کشور دنبال شد‪،‬‬ ‫خروج بانک ها از بنگاهداری و ارائه خدمات بهتر بانک به‬ ‫مشتریان شان بوده است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اماده سازی بسترها از سال ‪۹۳‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹اخرین مهلت واگذاری‬ ‫تاثیر اموال مازاد منجمد ش��ده بانکی در اقتصاد کشور‬ ‫ب��ه ق��دری جدی و مخرب اس��ت که ای��ن موضوع بارها‬ ‫واکنش وزیر اقتصاد را در جلس��ه های مختلف با مدیران‬ ‫عامل بانک ها در پی داش��ته و در نشست اخیر وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی با مدیران عامل بانک های دولتی‪ ،‬نیز‬ ‫دژپس��ند ب��ا اولتیماتوم درباره واگ��ذاری اموال مازاد‪ ،‬به‬ ‫بانک ه��ا تاکی��د کرد که برنامه واگذاری ه��ا باید تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫فره��اد دژپس��ند در این نشس��ت‪ ،‬از مدی��ران عامل‬ ‫ای��ن بانک ها خواس��ت برنامه مدون واگذاری ها ش��امل‬ ‫زمان بن��دی و ش��یوه های واگذاری ام��وال و دارایی های‬ ‫مازاد خود را به معاونت امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های‬ ‫دولت��ی این وزارتخانه ارائه دهند و برنامه واگذاری اموال‬ ‫و دارایی های مازاد بانک ها باید تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه واگذاری این اموال می تواند به شیوه های‬ ‫مختلف از جمله فروش مستقیم‪ ،‬اجاره به شرط تملیک‪،‬‬ ‫واگ��ذاری مدیری��ت‪ ،‬صندوق های س��رمایه گذاری قابل‬ ‫معامل��ه در بورس ( ‪ )ETF‬یا هر ش��یوه مناس��ب دیگری‬ ‫انج��ام ش��ود‪ ،‬از طراح��ی و تصوی��ب ش��یوه های جدید‬ ‫واگذاری‪ ،‬از سوی هیات عالی واگذاری در روزهای اینده‬ ‫خبر داد که می تواند مورد استفاده بانک ها نیز قرار گیرد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند از مدیران عامل این بانک ها خواست برنامه مدون‬ ‫واگذاری ها شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های‬ ‫م��ازاد خود را ب��ه معاونت امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های دولتی این‬ ‫وزارتخان��ه ارائه دهند و برنامه واگذاری ام��وال و دارایی های مازاد‬ ‫بانک ها باید تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬به سرانجام برسد‬ ‫دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت ها‬ ‫و ام��وال م��ازاد بانک ها در قالب قان��ون اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی به واسطه پیگیری های وزارت اقتصاد خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬تس��هیل بیش��تری در اجرای‬ ‫تکلی��ف قانون��ی بانک ها برای واگذاری ام��وال مازاد انها‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به تملیک برخ��ی بنگاه های‬ ‫زیان��ده و حت��ی ورشکس��ته در قبال مطالبات از س��وی‬ ‫بانک ه��ا اظهار کرد‪ :‬به نظر م��ن‪ ،‬بانک هایی که ناچار از‬ ‫تملیک این گونه بنگاه ها شده اند‪ ،‬می توانند با بهره گیری‬ ‫از تیم های تخصصی کارافرین‪ ،‬نس��بت به س��اماندهی و‬ ‫س��پس واگذاری این بنگاه ها اقدام کنند و از این طریق‬ ‫ضمن احیای مطالبات خود‪ ،‬س��ود بیشتری نیز تحصیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری ها در چه مرحله ای است؟‬ ‫ب��ه هرحال ف��روش اموال م��ازاد بانک ه��ا و خروج از‬ ‫بنگاهداری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬دو موضوعی اس��ت ک��ه همواره رهبری و دولت‬ ‫بر ان تاکید جدی داش��ته اند؛ اکنون این پرس��ش مطرح‬ ‫می شود که این روند تا چه مرحله ای پیش رفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ش��واهد ام��اری موجود‪ ،‬عملک��رد بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتب��اری غیربانکی کش��ور در فروش و‬ ‫واگ��ذاری اموال مازاد و س��هام غیربانک��ی‪ ،‬با وجود همه‬ ‫تالش های دولتمردان و سیاس��ت گذاران کمتر از میزان‬ ‫تکلیف قانونی تصریح شده برای انها از زمان ابالغ «قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور»‬ ‫بوده است و گویا خالصی بانک ها از دارایی های منجمد‪،‬‬ ‫اموال مازاد و بنگاهداری سرعت الزم را نداشته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی‬ ‫و وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‪۱۲ ،‬بان��ک دولت��ی‬ ‫و غیردولت��ی در ح��دود ‪ ۴۰‬م��اه مبل��غ ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال از دارایی های مازاد خود را که شامل امالک‬ ‫و س��هام می شوند‪ ،‬واگذار کرده اند‪ .‬بانک های ملی‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تجارت‪ ،‬صادرات‪ ،‬توس��عه ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مس��کن‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬پست بانک‬ ‫و توس��عه تعاون‪ ،‬مجموع��ه بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫شده ای هستند که از سال ‪ ۱۳۹۴‬تا پایان خرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در اج��رای مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید مبادرت‬ ‫به واگذاری دارایی های مازاد خود اعم از امالک و س��هام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۱۶‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‪،‬‬ ‫تمامی بانک ها و موسس��ه های اعتباری موظف بوده اند از‬ ‫تاریخ اجرایی ش��دن این قانون در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال س��االنه دس��ت کم ‪ ۳۳‬درصد اموال خود اعم از‬ ‫منق��ول‪ ،‬غیرمنقول و س��رقفلی های در اختیار را واگذار‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��راوردی که از امالک و ام��وال غیرمنقول مازاد‬ ‫بانک ه��ا در س��ال ‪ ۹۵‬وجود داش��ته‪ ۲۵۸ ،‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده اس��ت که در مجموع��ه عملکرد فروش اموال‬ ‫م��ازاد بانک ها در س��ال های ‪ ۹5-96‬ح��دود ‪ ۱۱۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال بوده که نس��بت به انچه م��ازاد بوده‪۴۳ ،‬‬ ‫درصد عملکرد داشته است‪.‬‬ ‫همچنین س��هام فعالیت ه��ای غیربانکی (موضوع بند‬ ‫«ب» م��اده ‪ ۳۰۹ )۱۶‬ه��زار میلیارد ریال براورد ش��ده‬ ‫است که مجموع عملکرد سال ‪ ۹5-۹6‬نشان می دهد که‬ ‫حدود ‪ ۹۷‬هزار میلیارد ریال ان واگذار شده که عملکرد‬ ‫ان ‪ ۳۲‬درصد بوده اس��ت‪ .‬بر مبنای گزارش وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬بیشترین مبلغ این واگذاری ها با رقم‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار و ‪ ۴۱۵‬میلیارد ریال به بانک تجارت اختصاص‬ ‫دارد و کمتری��ن ان با رق��م ‪ ۲۷۶‬میلیارد ریال متعلق به‬ ‫بانک توسعه تعاون است‪.‬‬ ‫براوردها نشان می دهد عملکرد بانک ها در اجرای این‬ ‫بخ��ش از قانون رفع موانع تولید نتوانس��ته اس��ت هدف‬ ‫قانون گ��ذاران را محقق کند‪ .‬اگرچ��ه امارهایی از میزان‬ ‫دارایی های مازاد نظام بانکی منتش��ر شده اما میزان کل‬ ‫ای��ن دارایی ها همچنان نامعلوم اس��ت‪ .‬بانک مرکزی هم‬ ‫تخمی��ن دقیقی از حجم و ارزش این دارایی ها ندارد و به‬ ‫خوداظهاری بانک ها بسنده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تحول در اقتصاد‬ ‫در ای��ن بین رکود حاکم بر بخ��ش اقتصاد‪ ،‬بی تمایلی‬ ‫بانک ها به واگذاری برخی از ش��رکت ها و اموال با ارزش‪،‬‬ ‫دارایی ه��ای مازادی ک��ه به عنوان رد دی��ون در اختیار‬ ‫بانک ها ق��رار دارد و برای واگذاری باید مراحل قانونی را‬ ‫طی کند و مواردی از این دست از عواملی است که سبب‬ ‫شده بانک ها نتوانند در مهلت قانونی ‪ ۳‬ساله اهداف مورد‬ ‫انتظار را در اجرای این سیاست محقق کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که تحقق این سیاست یک عزم‬ ‫ج��دی می طلب��د که باید ایجاد ش��ود ت��ا در کوتاه ترین‬ ‫زمان سیاس��ت واگ��ذاری اموال م��ازاد بانک ها و خروج‬ ‫از بنگاه��داری اجرایی ش��ود‪ .‬بی تردید تحقق این هدف‬ ‫می تواند مزیت های زیادی را ش��امل بخش اقتصاد کشور‬ ‫کن��د و این یک تح��ول بزرگی در نظ��ام بانکی و بخش‬ ‫اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس حوزه پولی و بانکی در این‬ ‫باره با بیان اینکه‪ ،‬بنگاهداری و شرکتداری بانک ها باعث‬ ‫ش��ده تا در سال های گذشته رسالتی که بر عهده بانک ها‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬به خوبی انجام نش��ود‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬بخش زی��ادی از منابع بانک ها در تمامی این‬ ‫س��ال ها در قالب ملک‪ ،‬مستغالت‪ ،‬سهام و‪ ...‬قفل شده و‬ ‫ای��ن موضوع زمینه کمب��ود منابع را در بانک ها به وجود‬ ‫اورده و دسترس��ی بخش های اقتصادی را به تس��هیالت‬ ‫بانکی محدوده کرده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه این ش��رایط موجب شده تا بانک ها‬ ‫نتواند از بخش های مولد حمایت مناس��بی داشته باشند‬ ‫و نقدینگ��ی مورد انتظار بخش ه��ای اقتصادی را تامین‬ ‫کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬به هر حال دولت در تالش اس��ت تا بتواند‬ ‫ام��وال مازاد بانک ها را واگذار کند اما تا کنون اهنگ این‬ ‫واگذاری ها خیلی با س��رعت هم��راه نبوده که امیدواریم‬ ‫این امر در کوتاه ترین زمان با یک عزم جدی محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬به طور حتم اگر این سیاست‬ ‫در زمان مناس��ب و با دقت انجام ش��ود‪ ،‬می تواند کمک‬ ‫کند تا بانک ها به رس��الت اصل��ی خود بازگردند و زمینه‬ ‫حمایت از کارافرینی‪ ،‬تامین سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬بهبود وضعیت اشتغال و‪ ...‬را فراهم اورند‪.‬‬ ‫همچنین حس��ن مرادی از کارشناسان اقتصاد در این‬ ‫باره با بیان اینکه بنگاهداری بانک ها به عنوان یک عارضه‬ ‫بزرگ در کشور مطرح است که مشکالت زیادی را برای‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬رفع این مش��کل نیازمند عزم جدی‬ ‫است و باید به عنوان یکی از اولویت های مهم در دستور‬ ‫کار نهاد های ذی ربط قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬خرید ملک و امالک از س��وی بانک ها‬ ‫در این س��ال ها سبب ش��ده بانک ها به جای بانکداری به‬ ‫س��مت بنگاهداری حرکت کنند که این موضوع باید به‬ ‫صورت ریش��ه ای حل ش��و د زیرا بخش زی��ادی از منابع‬ ‫بانک ها در این بخش قفل ش��ده اس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫معتقد اس��ت که این موضوع باعث ش��ده ت��ا بانک ها به‬ ‫وظیفه اصلی ش��ان کمتر بها بدهن��د و این امر نارضایتی‬ ‫و انتق��اد فعاالن اقتصادی را به ش��دت افزایش دهد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد در شرایط فعلی‬ ‫باید با عزم جدی بانک ها را از بحث بنگاهداری خارج و هر‬ ‫چه سریع تر اقدام به فروش اموال انها کرد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫و نهاد های ذی ربط باید به شدت پیگیر این موضوع شوند‬ ‫و با اعمال بخشنامه و نظارت و کنترل‪ ،‬بانک ها را مجاب‬ ‫ب��ه فروش اموال مازادش��ان کند تا بلکه این مس��ائل در‬ ‫بانک ها تعدیل شود‪ .‬این امر می تواند به اقتصاد ما کمک‬ ‫کند و باعث تحول در این بخش شود‪.‬‬ ‫اغاز به کار بانک کونلون‬ ‫چین در ایران‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫ امیدعلی پارسا رئیس‬ ‫سازمان امور مالیاتی شد‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫حسن مرادی‬ ‫عالقه بانک ها برای پرداخت تسهیالت به بخش خدمات‬ ‫بانک ه��ا عالقه زیادی ب��ه پرداخت تس��هیالت به بخش‬ ‫خدم��ات دارند به طوری که فروردین امس��ال حدود ‪۴۴.۷‬‬ ‫درصد تسهیالت اعطایی به این بخش اختصاص یافته است؛‬ ‫بخش صنع��ت و معدن به عنوان بخ��ش مولد اقتصاد فقط‬ ‫حدود ‪ ۳۱‬درصد این تسهیالت را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نگاهی به امار تس��هیالت اعطا ش��ده به‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی در فروردین نش��ان می دهد که‬ ‫برای بانک ها و موسس��ه های مالی‪ ،‬بخش خدمات که بخش‬ ‫عمده ان غیر مولد به ش��مار م��ی رود در صدر جذابیت قرار‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا توجه به مش��کالتی که بخش صنع��ت و تولید در‬ ‫کش��ور با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬به طور معمول وصول مطالبات‬ ‫بانکی از انها در مقایس��ه با بخش خدمات س��خت تر است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اعطای تس��هیالت ب��ه بخش خدم��ات جذابیت‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫مجموع تس��هیالت پرداختی بانک در فروردین امسال به‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی ش��امل ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪ ۶۵۰‬مورد‬ ‫تس��هیالت به ارزش ‪ ۳۴۱‬هزار و ‪ ۹۶۷‬میلیارد ریال بوده که‬ ‫رتبه نخست را بخش خدمات به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بخش خدمات در نخس��تین ماه امسال ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪۸۱۵‬‬ ‫مورد تس��هیالت به ارزش ‪ ۱۵۲‬ه��زار و ‪ ۹۶۷‬میلیارد ریال‬ ‫(معادل ‪ ۴۴.۷‬درصد) دریافت کرده است‪.‬‬ ‫در م��دت یاد ش��ده ب��ه بخش صنع��ت و مع��دن ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۷۷‬م��ورد تس��هیالت ب��ه ارزش ‪ ۱۰۵‬ه��زار و ‪۸۹۹‬‬ ‫میلی��ارد ریال(مع��ادل ‪ ۳۰.۹‬درص��د) اختص��اص یافت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه از نظ��ر میانگین تس��هیالت دریافتی س��هم هر‬ ‫مورد تس��هیالت بخش صنع��ت ‪ ۱۴.۸‬میلی��ارد ریال بوده‬ ‫که باالتر از میانگین س��ایر بخش های اقتصادی است اما از‬ ‫نظر مجموع تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬جایگاه دوم را‬ ‫پس از بخش خدمات به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫بازرگان��ی ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۷۵۰‬مورد تس��هیالت ب��ه ارزش ‪۴۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۷۳‬میلی��ارد ری��ال (‪ ۱۴.۱‬درص��د) دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخش مسکن و ساختمان ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۲۳‬مورد تسهیالت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۰۸‬میلیارد ریال (معادل ‪ ۷.۳‬درصد)‬ ‫تسهیالت دریافت کرده است‪.‬‬ ‫بخش کش��اورزی نی��ز ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۱۱۳‬مورد تس��هیالت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۱۲‬میلی��ارد ریال (معادل ‪ ۳.۷‬درصد)‬ ‫دریافت کرده اس��ت‪ .‬سایر بخش های اقتصادی نیز در مدت‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران از اغاز ب��ه کار بانک کونلون چین‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬پدرام س��لطانی در پست‬ ‫توییتری اش نوشت‪ :‬بانک کونلون چین اعالم کرده‬ ‫است که تا پایان سال میالدی معامالت بانکی خود‬ ‫را ب��ا ایران‪ ،‬تنها با اس��تفاده از یوان چین و با رعایت‬ ‫کام��ل تحریم های امریکا درباره کاالها‪ ،‬اش��خاص‪،‬‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل و بانک ه��ا‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬کونل��ون تنها بانک چینی اس��ت که با ایران کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫یاد ش��ده ‪ ۷۲‬مورد تس��هیالت به ارزش ‪ ۱۰۸‬میلیارد ریال‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی ام��ار بان��ک مرکزی نش��ان می دهد ک��ه ‪۶۶.۴‬‬ ‫درص��د (‪ ۲۲۷‬ه��زار و ‪ ۱۵۱‬میلی��ارد ری��ال) از مجم��وع‬ ‫تس��هیالت پرداختی به بخش های مختل��ف اقتصادی برای‬ ‫تامین س��رمایه در گ��ردش این بخش ها اختص��اص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۷.۳‬درصد (مع��ادل ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۱۲۹‬میلیارد ریال) برای‬ ‫ایجاد واحدها‪ ۵.۸ ،‬درصد (مع��ادل ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۸۹۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال) برای انج��ام تعمیرات‪ ۵.۴ ،‬درص��د (‪ ۱۸‬هزار و ‪۶۰۸‬‬ ‫میلیارد ریال) برای توس��عه و ‪ ۳.۹‬درصد (معادل ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۴‬میلیارد ریال) برای خرید کاالی شخصی از سوی این‬ ‫بخش ها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫هیات وزیران در جلسه دیروز خود که به ریاست‬ ‫حس��ن روحانی برگزار ش��د ب��ه امیدعلی پارس��ا‬ ‫به عنوان رئیس جدید س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫رای اعتماد داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫هیات دولت‪ ،‬رئیس جمهوری در این جلس�� ه ضمن‬ ‫تبریک به امید علی پارس��ا به عن��وان رئیس جدید‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬توس��عه و گسترش‬ ‫پایه مالیاتی‪ ،‬مقابله ج��دی با پدیده فرار مالیاتی و‬ ‫لزوم ش��فافیت در فرایندها را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی نقش نظام مالیاتی در جریان سالم‬ ‫اقتصادی کش��ور را با اهمیت دانس��ت و گسترش‬ ‫فرهن��گ مالیاتی‪ ،‬رابطه دو س��ویه رون��ق تولید و‬ ‫کاهش اتکای بودجه دول��ت به درامدهای نفتی و‬ ‫سالمت س��ازمانی و مبارزه با فساد و بهبود سامانه‬ ‫الکترونی��ک مالیات را از اولویت های این س��ازمان‬ ‫بی��ان کرد‪ .‬امیدعلی پارس��ا پیش��ینه مدیریت در‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کشور را در کارنامه داشته‬ ‫و اخرین س��مت وی نیز ریاس��ت مرکز امار ایران‬ ‫بوده است‪ .‬هیات وزیران در ادامه ‪ ،‬از خدمات رئیس‬ ‫پیشین سازمان امور مالیاتی کشور قدردانی کرد‪.‬‬ ‫افزایش فروش‬ ‫مصنوعات طال‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و سنگ های قیمتی ایران می گوید‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و سکه و همچنین هشدارهای داده‬ ‫شده نس��بت به خرید طالی اب شده باعث افزایش‬ ‫فروش مصنوعات طال ش��ده اس��ت‪ .‬س��یدحجت‬ ‫ش��فایی در گفت وگو ب��ا ایبِنا درباره ش��رایط بازار‬ ‫طالی ساخته ش��ده در فصل به��ار ‪ ۹۸‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرایط تولید و فروش طالی ساخته شده از ابتدای‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده‬ ‫و وضعیت بازار هرچند ناچیز اما مثبت تر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحرک در بازار طال و جواهر از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مش��ابه سال پیش بیشتر‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که بعد از پایان ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬رونق بیش��تری در بازار ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانطال‪،‬‬ ‫جواهر‪ ،‬نقره و س��نگ های قیمتی ایران پیش بینی‬ ‫کرد که بازار فروش مصنوعات طال با وجود تحریم و‬ ‫فشارها در نیمه نخست سال ‪ ۹۸‬بهتر از سال گذشته‬ ‫شود‪ .‬ش��فایی درباره چرایی این موضوع نیز گفت‪:‬‬ ‫همکاران من در اتحادیه تولیدکنندگان و همچنین‬ ‫اتحادیه های دیگر طال و جواهر هشدارهای الزم به‬ ‫م��ردم درباره خرید طالی اب ش��ده را انجام داده و‬ ‫انه��ا را از این امر منع کرده اند؛ از س��وی دیگر مردم‬ ‫شاهد نوس��ان های باالی ارز و سکه بوده اند و ذائقه‬ ‫انها بار دیگر به س��مت طالی ساخته شده متمایل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷‬دی ‪ ۱۳۹۳‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی همه‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری را موظف کردند تا اموال‬ ‫منق��ول و غیرمنقول مازاد و س��هام در تملک خود را در‬ ‫بنگاه هایی ک��ه فعالیت غیربانکی دارند‪ ،‬واگذار کنند که‬ ‫در ای��ن بی��ن به دلیل تعلل برخی از بانک ها در اجرا‪ ،‬این‬ ‫سیاس��ت به درس��تی پیش نرفت‪ .‬در همین راستا بانک‬ ‫مرک��زی در دولت دوازده��م برنامه اصالح نظام بانکی را‬ ‫در اولویت حوزه اقتصاد کالن قرار داد که در صدر ان نیز‬ ‫خروج بانک ها از بنگاهداری قرار گرفت و بر این اس��اس‪،‬‬ ‫برنامه زمان بندی ‪ ۳‬س��اله برای واگذاری این ش��رکت ها‬ ‫و اموال در نظر گرفته ش��د که تصویب قانون رفع موانع‬ ‫تولید در خرداد ‪ ۱۳۹۴‬و مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬ان‪ ،‬که به موضوع‬ ‫فروش اموال مازاد اختصاص داشت‪ ،‬بسترهای قانونی این‬ ‫ط��رح را اماده و ضمانت اجرای��ی قانونی برای انجام این‬ ‫مهم را برای بانک ها فراهم کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوب��ه‪ ،‬همه بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری ملزم ش��دند ساالنه دس��ت کم ‪ ۳۳‬درصد اموال‬ ‫خود اعم از منقول‪ ،‬غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک‬ ‫انها و شرکت های تابع انها درامده و به تشخیص شورای‬ ‫پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد به شمار می رود‪ ،‬واگذار‬ ‫کنند‪ .‬بر مبنای ماده ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید هم مقرر‬ ‫ش��د اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نش��ود‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر جریمه مالیاتی ب��ا نرخ ‪ ۲۸‬درصد‪ ،‬با مدیرعامل‬ ‫بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین افزایش قدرت تس��هیالت دهی‪ ،‬خروج از‬ ‫مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری‪،‬‬ ‫افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی‪،‬‬ ‫بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری‬ ‫بوده است که همواره به عنوان اهداف این طرح از سوی‬ ‫مسئوالن بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫ک پاس��ارگاد اوراق گواهی س��پرده مدت دار‪،‬‬ ‫بان ‬ ‫وی��ژه س��رمایه گذاری (عام) عرض��ه می کن��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬اوراق گواهی‬ ‫س��پرده مدت دار‪ ،‬ویژه سرمایه گذاری (عام) ا ز ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد س��ال جاری‪ ،‬در تمام ش��عبه های بانک‬ ‫ پاسارگاد در سراسر کش��ور به فروش می رسد‪ .‬این‬ ‫اوراق‪ ،‬معاف از مالیات‪ ،‬با نرخ س��ود علی الحس��اب‬ ‫‪ ۱۸‬درصد (س��االنه) و قابل نق��ل و انتقال از طریق‬ ‫شعبه های بانک پاس��ارگاد است‪ .‬معامله ثانویه این‬ ‫اوراق در بازار س��رمایه از طری��ق بورس امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬پرداخت سود این اوراق ب ه صورت ماهانه‬ ‫اس��ت و امکان بازخرید ان پیش از سررسید با نرخ‬ ‫س��ود ‪ ۱۰‬درصد (س��االنه) از طریق شعبه های این‬ ‫بانک فراهم است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مشتریان می توانند‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیشتر به ش��عبه های بانک‬ ‫ پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند‪ .‬همچنین‬ ‫مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک پاس��ارگاد به‬ ‫شماره ‪ ۸۲۸۹۰‬و س��امانه دریافت نظرها در سایت‬ ‫ب��ه نش��انی ‪ www.bpi.ir‬اماده ارائه مش��اوره و‬ ‫پاسخگویی به مشتریان است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫فروش اوراق گواهی‬ ‫سپرده مدت دار‬ ‫ک پاسارگاد‬ ‫از سوی بان ‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫مهم ترین کارکردهای صنعت نمایشگاهی در گفت وگو با مدیران ارشد این عرصه بررسی شد‬ ‫خبر‬ ‫حضور مدیران‬ ‫نمایشگاهی گلستان‬ ‫در ایین روز جهانی‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫مسیر موفقیت برند ها از نمایشگاه می گذرد‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دهه گذشته‪ ،‬جهان با تجربه جهانی شدن توانست‬ ‫اقتصاد بین المللی را توس��عه ده��د‪ .‬اگرچه این موضوع‬ ‫ان گون��ه که باید و ش��اید موجب رش��د کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه نبود‪ ،‬اما تجربه مثبت تعامالت بین المللی‬ ‫به ویژه در صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬تغییرات ش��گرفی را در‬ ‫س��اختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد‪،‬‬ ‫به گونه ای که برخی از این کشورها اکنون به اقتصادهای‬ ‫نوظهور جهان تبدیل شده اند‪ .‬حال جهان دریافته حضور‬ ‫در عرصه های بین المللی س��رعت توس��عه کش��ورها را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق فع�االن نمایش�گاهی در نظر گرفته‬ ‫شود‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫حمیدرضا املی‬ ‫منوچهر جعفری زاده‬ ‫سیدحس��ین میرظفرجوی��ان‪ ،‬معاون فنی مهندس��ی‬ ‫سایت نمایش��گاهی تهران درباره مهم ترین کارکردهای‬ ‫روز جهان��ی نمایش��گاه ها به‬ ‫گف��ت‪ :‬این صنعت‬ ‫در جه��ان اه��داف گوناگونی را دنبال می کند‪ .‬نخس��ت‬ ‫اگاه س��ازی جامعه جهانی از اهمیت نمایش��گاه ها‪ ،‬دوم‬ ‫فرهنگ س��ازی رس��انه های جمعی و س��وم اگاه کردن‬ ‫مقامات تصمیم گیرنده از اهمیت نمایشگاه ها‪.‬‬ ‫به نظر می رسد داشتن یک اتحادیه مستقل که دغدغه‬ ‫اصلی ان رشد و تعالی صنعت نمایشگاهی جدا از مسائل‬ ‫حاشیه ای و سیاسی باشد می تواند نقش تعیین کننده ای‬ ‫را ایفا کند‪.‬‬ ‫اس��اس کار ی��ک اتحادی��ه هدفمند این اس��ت که از‬ ‫ظرفیت های انسانی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫و فرهنگی کشور استفاده کند و نقشه راه یک صنعت را‬ ‫ارائه کند‪ .‬از این رو‪ ،‬تشکیل اتحادیه صنعت نمایشگاهی‬ ‫در داخل کش��ور باعث تجمی��ع و هم افزایی انجمن های‬ ‫تشکل یافته قبلی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا ایج��اد کارگروه ه��ای تخصصی و تدوی��ن ضوابط‬ ‫منطبق بر قوانین کشور و با درنظر گرفتن حقوق و منافع‬ ‫تمام اهالی این صنعت می توان به هدایت و س��اماندهی‬ ‫بخش های گوناگون نمایش��گاهی امیدوار بود‪ .‬این اتفاق‬ ‫همچنین می تواند باعث رش��د و ارتقای جایگاه ایران در‬ ‫جهان و توسعه صادرات و فعالیت های اقتصادی و ایجاد‬ ‫اشتغال موثر در داخل کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر مثب�ت صنعت نمایش�گاهی بر رش�د‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫مدی��ر نمایش��گاه های داخل��ی ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی ایران از جمله صنایع پیش��رو کشور است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران تنها کش��ور در منطقه‬ ‫اس��ت که از صفر تا صد تمامی رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫ان ازسوی پیمانکاران و دس��ت اندرکاران داخلی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که نمایش��گاه های تعداد‬ ‫زیادی از کش��ورهای اطراف را پیمانکارانی از کشورهای‬ ‫غربی و توسعه یافته به سرانجام می رسانند‪.‬‬ ‫حمیدرضا املی‪ ،‬مدیر امور نمایش��گاه های داخلی در‬ ‫تو گو با‬ ‫گف ‬ ‫با اش��اره به گرامیداشت روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها در ‪ ۱۵‬خرداد(‪ ۵‬ژوئ��ن) اظهار کرد‪ :‬تمامی‬ ‫اعضای خانواده بزرگ صنعت نمایش��گاهی در سراس��ر‬ ‫جهان‪ ،‬با گردهمایی و همفکری ضمن بررس��ی عملکرد‬ ‫یک ساله خود‪ ،‬به ارزیابی راه های توسعه و پیشرفت این‬ ‫صنعت در سال پیش رو می پردازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به گردش مالی بسیار باالی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در جهان و اثر مس��تقیمی که این صنعت‬ ‫در توس��عه اقتصادی کشورها دارد‪ ،‬گرامیداشت یک روز‬ ‫ویژه برای ان در ایجاد حس دلگرمی دست اندرکاران این‬ ‫صنعت تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫به گفته املی البته نه تنها صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬بلکه‬ ‫تمامی صنایع بزرگ جهان با پاسداش��ت روزی به ویژه‪،‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل مرکز نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اس��تان گلس��تان در ایی��ن روز جهان��ی‬ ‫نمایش��گاه ها ک��ه ‪ ۱۲‬خ��رداد در س��ایت‬ ‫نمایش��گاهی تهران برگزار شده بود‪ ،‬حضور‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و مرک��ز‬ ‫اطالع رس��انی نمایش��گاه بین المللی استان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬ایی��ن روز جهانی نمایش��گاه ها‬ ‫ک��ه ه��ر س��ال ازس��وی انجم��ن جهان��ی‬ ‫نمایشگاه ها اعالم می ش��ود‪ ،‬در سال جاری‬ ‫و ب��ا همکاری مراکز نمایش��گاهی کش��ور‪،‬‬ ‫انجمن های تخصصی نمایش��گاهی و تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران و فع��االن ای��ن صنعت در‬ ‫مح��ل جایگاه ب��زرگ ایین نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین مهرداد ی��زدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫گلس��تان ضم��ن حض��ور رس��می در ایین‬ ‫روز جهان��ی نمایش��گاه ها‪ ،‬ب��ا مدیرعام��ل‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران‪ ،‬رئیس��ان‬ ‫انجمن ه��ای نمایش��گاهی‪ ،‬مدی��ران مراکز‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور و برگزارکنن��دگان‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی دیدار و گفت وگو‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است ایین روزجهانی نمایشگاه ها‬ ‫در س��ال ‪ 98‬با درنظر گرفتن مناسبت های‬ ‫پی��ش رو در ای��ران‪ ،‬ی��ک هفت��ه پیش از‬ ‫فرارسیدن روزجهانی مانند سایر کشورها و‬ ‫مراکز نمایشگاهی جهان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان گلس��تان همچنی��ن‬ ‫پیرام��ون برنامه ریزی ه��ای این��ده ای��ن‬ ‫مرک��ز نمایش��گاهی ش��مال کش��ور و‬ ‫س��اماندهی رویداده��ای تخصص��ی مل��ی‬ ‫و منطق��ه ای و برندس��ازی فعالیت ه��ای‬ ‫ای��ن صنع��ت‪ ،‬گفت وگ��و و تبادل نظ��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یزدی همچنین نس��بت به س��اماندهی و‬ ‫خدمات رس��انی به ‪ 5‬هزار نفر از سیل زدگان‬ ‫استان گلستان که در فروردین سال ‪ 98‬خانه‬ ‫و زندگی خود را از دست داده بودند‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در یک ماه نخس��ت س��ال ‪98‬‬ ‫روزانه حدود ‪ ٥‬هزار نفر از ش��هرهای اق قال‬ ‫و گمیش��ان و س��ایر بخش ها و روستاهای‬ ‫س��یل زده به نمایش��گاه بین المللی اس��تان‬ ‫گلستان وارد شدند و این مرکز نمایشگاهی‬ ‫با توجه به توان لجس��تیکی و امادگی ارائه‬ ‫خدم��ات به طور ‪ 24‬س��اعته به عنوان مرکز‬ ‫س��تاد بحران و اس��کان س��یل زدگان نقش‬ ‫مهمی را در کاهش مخاطرات و س��اماندهی‬ ‫بحران استان ایفا کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پی��ش از انقالب تنها یک نمایش��گاه و در ‪ ۲۶‬دوره در ایران برگزار‬ ‫ش��ده بود اما پس از پیروزی انقالب با تحولی بسیار مثبت این رقم‬ ‫به ‪۶۶۰‬نمایشگاه رسید‪ .‬این نمایشگاه ها نه تنها در تهران‪ ،‬بلکه در‬ ‫سایت های نمایش��گاهی بیشتر شهرها و اس��تان های کشور برگزار‬ ‫می شود‬ ‫جایگاه و عملکردی که در توسعه صنعت ملی کشورشان‬ ‫داش��ته اند را به جامعه هدف خود گوشزد می کنند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اتحادیه جهانی نمایش��گاه ها نیز با اهتمام به‬ ‫این موضوع و درک حساس��یت صنعت نمایشگاهی روز‬ ‫‪ ۵‬ژوئن را در تقویم رویدادهای نمایش��گاهی این صنعت‬ ‫گرامی داش��ته و از کشورهای عضو یوفی خواسته تا انها‬ ‫نیز ضمن مرور دس��تاوردهای یک س��ال گذشته خود‪،‬‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه اهداف عالی تر و واالت��ر برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاه های داخلی همچنین با اشاره به قدمت‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬س��اله صنعت نمایشگاهی ایران و روند رو به‬ ‫رشد ان در کشورمان یاداور شد که پیش از انقالب تنها‬ ‫یک نمایشگاه و در ‪ ۲۶‬دوره در ایران برگزار شده بود اما‬ ‫پ��س از پیروزی انقالب با تحولی بس��یار مثبت این رقم‬ ‫را به ‪۶۶۰‬نمایشگاه رسید‪ .‬این نمایشگاه ها که نه تنها در‬ ‫تهران‪ ،‬بلکه در س��ایت های نمایشگاهی بیشتر شهرها و‬ ‫استان های کشور نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫املی معتقد اس��ت با توجه به اثرات روزافزون صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران بر وضعیت اقتصادی کشور و افزایش‬ ‫فعالیت های صادراتی ان‪ ،‬بس��یار مهم اس��ت همواره بر‬ ‫اهمی��ت این صنعت در رونق فضای کس��ب و کار ایران‬ ‫و روند توسعه ای ان تاکید شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر این‪ ،‬ذک��ر این نکت��ه نیز مهم‬ ‫و حیاتی اس��ت که رش��د اقتص��ادی هر کش��ور رابطه‬ ‫مستقیمی با تعداد نمایشگاه های برگزار شده ان دارد و‬ ‫تعدد برگزاری رویدادهای نمایشگاهی کشورمان حاکی‬ ‫از این رشد و بالندگی است؛ نسبت برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫به ویژه نمایش��گاه های برند در کشورهای توسعه یافته و‬ ‫اروپایی ارتباط تعیین کننده ای با میزان رش��د اقتصادی‬ ‫انها دارد‪.‬‬ ‫مدیر امور نمایش��گاه های داخل��ی همچنین با تاکید‬ ‫بر لزوم انعکاس بیش��تر اخبار س��ایت نمایش��گاه ها در‬ ‫رس��انه های جمع��ی افزود‪ :‬ای��ن اقدام موج��ب اگاهی‬ ‫بیش��تر مردم و بخش خصوصی و دولتی از فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده در ای��ن حوزه می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه ابزاری‬ ‫ب��رای رش��د و توس��عه بنگاه ه��ای اقتص��ادی کوچک‬ ‫و رهنمون ش��دن انه��ا ب��ه بازارهای ب��زرگ صادراتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫املی در پایان یاداور ش��د‪ :‬رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫به واقع یک دانش��گاه هس��تند که در انها تبادل دانش‬ ‫و فناوری میان ش��رکت های ایران��ی و بین المللی انجام‬ ‫می ش��ود و ب��ا رویکرد جدی��د مدیریت نمایش��گاه های‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران ب��ر اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان در صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها مدرن تر و با محتواتر‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفس�ی تازه در کالب�د نمایش�گاه ها دمیده‬ ‫شده است‬ ‫رئیس انجمن غرفه س��ازان تهران نیز درباره مهم ترین‬ ‫کارکردهای روز جهانی نمایش��گاه ها اظهارکرد‪ :‬بیش��تر‬ ‫صنایع و برندهای کشور دوره رشد و نمو خود را با عرضه‬ ‫محصوالت شان در سایت های نمایشگاهی اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫تو گو با‬ ‫منوچه��ر جعفری زاده در گف ‬ ‫با اش��اره‬ ‫به تاریخچه شکل گیری سایت نمایشگاهی ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با وجود قدمت بیش از ‪ ۵۰‬س��اله صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کشور‪ ،‬اکنون در جایگاه شایسته ای قرار نداریم‪ .‬طبیعتا‬ ‫اگر ب��ه موقع تالش و برنامه ری��زی نکنیم‪ ،‬موقعیت ها و‬ ‫فرصت ه��ای که کش��ور دارد‪ ،‬به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫و رقی��ب منتقل خواهد ش��د‪ .‬البته ب��ا برنامه ریزی های‬ ‫مدیریت جدید و پر انرژی شرکت سهامی‪ ،‬امیدها شکل‬ ‫گرفته و نفسی تازه در کالبد نمایشگاه دمیده شده است‪.‬‬ ‫به گفته جعف��ری زاده‪ ،‬ورود بخش خصوصی به حیطه‬ ‫فعالیت های نمایش��گاهی نیز بر همین اس��اس و انگیزه‬ ‫ش��کل گرفت تا در قالب تشکل های تخصصی و با سود‬ ‫جس��تن از تجربه ها‪ ،‬در رفع بخشی از مشکالت موجود‬ ‫و نی��ز ایجاد س��اختارهای اصولی کم��ک کنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با بیان اینکه تش��کل های تخصصی نمایش��گاهی‬ ‫هم��واره به پویای��ی برنامه ها و فعالیت های س��ایت های‬ ‫نمایش��گاهی کمک کرده اند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬م��ا عالوه بر‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران درباره‬ ‫فعالیت های اتحادیه جهانی نمایشگاه ها نیز دارای ایده ها‬ ‫و اف��کاری بوده ای��م‪ .‬رئیس انجمن غرفه س��ازان گفت‪:‬‬ ‫نامگذاری ‪۵‬ژوئن به عنوان روز جهانی نمایشگاه ها نیز بنا‬ ‫بر پیش��نهاد اقای ش��اهرخ مدرس که از پژوهشگران و‬ ‫پیشکسوتان حوزه نمایشگاهی اس��ت‪ ،‬به وقوع پیوسته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ط��رح چنی��ن ایده ای‪،‬‬ ‫حاکی از حض��ور نخبگان در این حوزه و جایگاه صنعت‬ ‫نمایشگاهی در اقتصاد و توسعه کشورها است و براساس‬ ‫چنین نگرشی یوفی با تاکید این پویش را دنبال می کند‪.‬‬ ‫جعفری زاده معتقد اس��ت با پیروی درس��ت از جامعه‬ ‫جهان��ی در ح��وزه نمایش��گاه و با تعیی��ن روزی خاص‬ ‫به عنوان روز نمایشگاه ها در تقویم ملی کشورمان‪ ،‬شاید‬ ‫بتوان ب��ه اهمیت ت�لاش و نیز س��رمایه گذاری در این‬ ‫بخ��ش بیش از پیش پرداخت و به ای��ن بهانه از فعاالن‬ ‫نمایشگاهی قدردانی به عمل اورد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا در برنامه ری��زی روز جهانی‬ ‫نمایشگاه ها در سال ‪ ۹۸‬به اهتمام جامعه رسانه ای کشور‬ ‫در حوزه صنعت نمایش��گاهی توجه ویژه ای داش��ته ایم‪،‬‬ ‫گف��ت که با تجربه هایی که از برگزاری ایین روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها در سال های گذشته داشتیم‪ ،‬به این نتیجه‬ ‫رس��یدیم که بهره گی��ری از ظرفیت رس��انه ها می تواند‬ ‫بازوی قوی صنعت نمایش��گاهی در دستیابی به اهداف‬ ‫ان باش��د‪ .‬رئیس انجمن غرفه س��ازان اظهار کرد‪ :‬ما از‬ ‫رس��انه ها می خواهیم با انعکاس بیشتر اخبار و مشکالت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ص��دای ما را به گوش مس��ئوالن‬ ‫ذی ربط برس��انند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬تجربه ‪ 20‬س��اله‬ ‫من در صنعت نمایشگاهی حاکی از ان است که بسیاری‬ ‫از برندهای خوش��نام و فعال در صنایع از فرصت صنعت‬ ‫نمایشگاهی به بهترین نحو استفاده کرده اند‪ .‬مدیران این‬ ‫نوع صنایع با تدبیر و کارافرینی به برترین تولیدکنندگان‬ ‫کشور تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫جعفری زاده همچنین با اشاره به مشکالتی که با اعمال‬ ‫دوباره تحریم ها برای کش��ور ایجاد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با همه‬ ‫مش��کالتی که تحریم ها برای صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫ایجاد ک��رد‪ ،‬با برنامه ریزی درس��ت و تصمیم گیری های‬ ‫هماهنگ‪ ،‬ما شاهد رشد مش��ارکت شرکت های داخلی‬ ‫در این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫همه چیز درباره شکل ظاهری غرفه‬ ‫امروز صنعت نمایشگاهی به این سمت رفته‬ ‫که ارائه دهندگان بیش��تر به معرفی محصوالت‬ ‫و خدم��ات خود می پردازند ت��ا اینکه بخواهند‬ ‫مس��تقیم کاالی��ی را خری��د و ف��روش کنند‪.‬‬ ‫خری��داران نی��ز برای اش��نایی در نمایش��گاه‬ ‫حضور پی��دا می کنند و خرید عم��ده و اصلی‬ ‫به طور معمول پس از نمایش��گاه انجام می شود‬ ‫و تع��دادی از این بازدیدکنندگان به مش��تری‬ ‫وفادار و دائمی تبدیل می شوند‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاه��ی کوتاه داریم به مهم تری��ن مواردی که‬ ‫باید در طراحی و س��اخت غرفه ها به انها توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محص��والت خ��ود را در ان گذاش��ته و ب��رای‬ ‫بازدیدکنن��دگان ب��ه نمایش دراوری��د‪ .‬و در‬ ‫نهایت صدا مهم است چراکه پخش کردن یک‬ ‫موزیک مالیم که متناسب با موضوع و مخاطب‬ ‫نمایش��گاه و همچنین محصوالت��ی که در ان‬ ‫ارائه می شود باشد‪ ،‬می تواند بسیار جذاب بوده‬ ‫و البته رعایت نکات ان نیز ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترفندی جدید و غیرتکراری‬ ‫‹ ‹رنگ بندی در غرفه‬ ‫بسیاری از مش��ارکت کنندگان فکر می کنند‬ ‫هرق��در پول بیش��تری برای غرف��ه خود خرج‬ ‫کنند‪ ،‬موفق تر هس��تند‪ .‬در حال��ی که اینطور‬ ‫نیس��ت و به جای هزینه ه��ای اضافی انتخاب‬ ‫درس��ت رنگ ها می تواند برگ برنده انها باشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان غرفه س��ازی می گویند بهتر است‬ ‫سعی کنید در انتخاب رنگ از حداکثر ‪ ۳‬رنگ‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬اگر بتوان این تعداد را فقط به‬ ‫‪ ۲‬دو رنگ رساند‪ ،‬به طور قطع نتیجه فوق العاده‬ ‫بهتری در جذب مخاطب و ماندگاری در ذهن‬ ‫او خواهد داش��ت‪ .‬در این مس��یر البته رعایت‬ ‫اص��ول مربوط ب��ه رنگ های س��رد و رنگ های‬ ‫گ��رم نی��ز از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫رنگ های گرم‪ :‬در قس��مت های��ی از محل کار‬ ‫غرفه که باید جلب توجه کند و بیشتر به چشم‬ ‫بیای��د (ممکن اس��ت بخش محصوالت ش��ما‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای ویژه شما یا نام برند شما باشد)‬ ‫بهتر اس��ت از رنگ های گ��رم مانند زرد‪ ،‬قرمز‪،‬‬ ‫صورت��ی و نارنجی اس��تفاده ش��ود‪ .‬رنگ های‬ ‫سرد‪ :‬این رنگ ها سادگی و حرفه ای بودن را به‬ ‫بازدیدکننده و مشتری القا می کند مثل ابی و‬ ‫س��بز که حامل پیام هایی چون ایجاد اطمینان‬ ‫در مخاطب هستند‪ .‬رنگ های ترکیبی‪ :‬برخی‬ ‫نیز مثل رنگ بنفش ترکیبی از رنگ ابی و قرمز‬ ‫است‪ .‬رنگ های خنثی‪ :‬برخی رنگ ها نیز حس‬ ‫بس��یار کمی به بازدیدکننده انتقال می دهند و‬ ‫نقش این رنگ ها چندان تعیین کننده نیس��ت‬ ‫مانند رنگ های خاکستری‪ ،‬سفید و سیاه‬ ‫‹ ‹تاثیر نور‪ ،‬صدا و حرکت‬ ‫متری��ال و م��وادی ک��ه برای س��اخت غرفه‬ ‫استفاده می شود کمترین اهمیتی در موفقیت‬ ‫ش��ما ندارد به ش��رطی که غیر از موارد مربوط‬ ‫به رنگ استانداردهای بین المللی در زمینه نور‪،‬‬ ‫حرکت و صدا را هم رعایت کرده باشید‪.‬‬ ‫نور ب��ه اندازه خود در جل��ب توجه مخاطب‬ ‫تاثیرگذار است و طبیعی است به قسمت هایی‬ ‫که می خواهید بیشتر جلب توجه کند باید نور‬ ‫بیشتری تابیده شود و البته اگر سایر قسمت ها‬ ‫نور کمتر باش��د نتیجه بهتری خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫حرکت نی��ز می تواند در ج��ذب بازدیدکننده‬ ‫بس��یار موثر باشد و به شکل های گوناگونی این‬ ‫کار ش��دنی است‪ .‬ش��ما می توانید از پروژکتور‬ ‫ی��ا صفحه ه��ای نمایش ب��زرگ ب��رای معرفی‬ ‫محصوالت و خدمات س��ازمان و ش��رکت خود‬ ‫اس��تفاده کنید و راهکار دیگر استفاده از چرخ‬ ‫گردان های اتومات متحرک است که می توانید‬ ‫ب��و می توان��د بر ن��وع خرید و تع��داد خرید‬ ‫محصوالت و خدمات مش��تری بسیار تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬در ادام��ه با بی��ان نتایج ی��ک ازمایش‬ ‫ای��ن موض��وع را ثابت می کنیم‪ .‬پژوهش��گران‬ ‫دانش��گاه های هس��لت و انت��ورپ در بلژیک با‬ ‫مش��اهده رفتار ‪ 201‬مشتری در یک فروشگاه‬ ‫زنجیره ای کت��اب در یک دوره ‪ 10‬روزه درباره‬ ‫وجود بوی ش��کالت در فضای کتابفروش��ی ها‬ ‫به چنین نتیجه ای رس��یدند که مشتریانی که‬ ‫وارد چنین مغازه هایی ش��ده بودند‪ ،‬بیش از ‪۳‬‬ ‫برابر بیش��تر به بررس��ی کتاب های رمانتیک و‬ ‫نیز کتاب های اش��پزی تمایل نش��ان داده اند‪.‬‬ ‫وجود بوی شکالت در فضای این کتابفروشی ها‬ ‫فروش کتاب را حدود ‪ 6‬برابر بیشتر کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب اداب حضور در نمایشگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صنعتی که نیاز به حمایت دولت دارد‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬بازار گچ جزو بازارهایی در کش��ور به شمار‬ ‫می رود که ارتباط مس��تقیمی با صنعت ساختمان سازی دارد‬ ‫و از انجا که حوزه مس��کن و ساخت وس��از چندسالی است در‬ ‫رک��ود به س��ر می برد و از س��وی دیگر با توجه ب��ه مازادی که‬ ‫در این صنعت س��فید روی داده اس��ت‪ ،‬ش��اهد رونقی در این‬ ‫بازار نیس��تیم‪ .‬از انجا که بازارهای صادراتی گچ نیز به تصرف‬ ‫کش��ورهای همس��ایه چون ترکیه درامده اس��ت‪ ،‬این صنعت‬ ‫در رکود چندین س��اله خود به س��ر می برد و بیش��تر واحدهای‬ ‫تولیدی با نیمی از ظرفیت خود مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫گچ‪ ،‬چشم انتظار خروج مسکن از رکود‬ ‫‹ ‹وضعیت واحدهای فراوری گچ‬ ‫درباره وضعیت واحدهای فراوری گچ‬ ‫در ایران‪ ،‬س��یف اهلل امیری مدیر دفتر‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬تع��داد کل واحدهای‬ ‫تولیدی گچ کشور حدود ‪ ۳۸۰‬واحد‬ ‫با ظرفیت اسمی ‪ ۳۱‬میلیون تن است‬ ‫که از ان تعداد حدود ‪۱۵۰‬واحد به شکل سنتی مشغول تولید‬ ‫هس��تند‪ .‬امیری با اش��اره به برنامه هایی ک��ه برای صنعت گچ‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اه��داف و برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت و میان مدتی برای صنعت گچ درنظر گرفته ش��ده‬ ‫که ازجمله این برنامه ها می توان به بازسازی و نوسازی صنایع‬ ‫گ��چ با به��ره وری انرژی ب��اال‪ ،‬میزان مصرف پایی��ن به لحاظ‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات تولید و جهت گیری به س��مت تولید‬ ‫محص��والت و فراورده ه��ای صنای��ع پایین دس��تی گچ مانند‬ ‫پنل های گچی و دیوارهای پیش ساخته گچی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که مهم ترین مشکالت صنعت‬ ‫گچ چیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیش��تر واحدهای فراوری گچ سنتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬نبود نقدینگی و توان مالی برای بازس��ازی و نوسازی‬ ‫واحدهای تولیدی یکی از مهم ترین مشکالت این واحدها است‪.‬‬ ‫البته باال بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫نوس��ان نرخ انرژی ناشی از سیاس��ت یارانه های دولت‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی حمل ونقل جاده ای‪ ،‬نداشتن دسترسی مناسب به شبکه‬ ‫ریلی و رکود در صنعت مس��کن و ساخت وساز کشور‪ ،‬ازجمله‬ ‫مهم ترین مشکالتی هس��تند که واحدهای فراوری گچ با انها‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری‪ :‬واحدهای تولید گچ کشور حدود ‪ ۳۸۰‬واحد با ظرفیت‬ ‫اس��می ‪ ۳۱‬میلیون تن اس��ت که از ان تعداد حدود ‪۱۵۰‬واحد به شکل‬ ‫سنتی مشغول تولید هستند‬ ‫‹ ‹بازار گچ پررونق نیست‬ ‫درباره وضعیت بازار گچ از ابتدای امسال ابوالفضل اقبالیون‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن گچ ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بازار گچ در کل در وضعیت مطلوبی قرار ندارد‪ .‬البته در‬ ‫نگاه کالن وضعیت بازار به طور کلی مطلوب نیس��ت‪ .‬تولید با‬ ‫مش��کالتی روبه رو اس��ت و ش��اکله اصلی ان درگیر مشکالت‬ ‫بسیاری است که تولید گچ نیز از این امر مستثنا نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به وضعیت واحده��ای فراوری گچ در‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬بازار گچ در ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬سال گذشته به دلیل‬ ‫رک��ود اقتصادی حاکم بر صنعت مس��کن و ساخت وس��از در‬ ‫وضعیت مطلوبی قرار نداش��ته اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد‬ ‫کارخانه های گچ تعطیل شده اند و سایر کارخانه ها نیز با حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد ظرفیت مشغول تولید هستند؛ کارخانه هایی‬ ‫ک��ه به اصط�لاح وضعیت خوب��ی دارند نیز ب��ا ظرفیت ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد مش��غول تولید هستند‪ .‬اقبالیون همچنین با اشاره‬ ‫به مشکالتی که این روزها تولیدکنندگان با ان درگیر هستند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت صادرکنندگان این است که باید‬ ‫ارز صادراتی خود را به س��امانه نیما تحویل دهند‪ .‬البته برخی‬ ‫با صادرات تجارت می کنند و ممکن اس��ت گران ش��دن نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬برای انها سود به همراه داشته باشد اما تمام اتفاق هایی‬ ‫که از س��ال گذش��ته روی داده برای تولیدکننده منفعتی به‬ ‫همراه نداش��ته و انها را دچار مشکل کرده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اشاره به رکود چندساله صنعت گچ خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت‬ ‫گچ پس از اتمام طرح مس��کن مهر‪ ،‬وارد رکود ش��د و پس از‬ ‫اتمام طرح مس��کن مهر ساخت وس��از به ط��ور کلی در رکود‬ ‫فرو رفت‪ ،‬این درحالی اس��ت زمانی که صنعت ساخت وس��از‬ ‫رونق می گیرد‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ش��غل همراه ان نیز رونق‬ ‫می گیرد‪ .‬البته این رکود به ش��کل نس��بی است و هر زمان که‬ ‫مس��کن و ساخت وس��از از رکود خارج شود‪ ،‬صنعت گچ هم از‬ ‫رکود خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجمن گچ ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن که از سوی دولت مطرح‬ ‫ش��د به کجا رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح برای شکس��ته شدن نرخ‬ ‫مسکن پیشنهاد شد و در عمل نیز به جایی نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار هدف به دنبال گچ های باکیفیت ‬ ‫اقبالیون در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫بازار صادراتی گ��چ در چه وضعیتی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای‬ ‫همس��ایه به ش��دت نیاز به بازسازی‬ ‫دارند و از ای��ن لحاظ می توانند بازار‬ ‫مناس��بی برای بازار گچ ایران باشند‬ ‫ام��ا موضوع قابل توجه اینکه فناوری‬ ‫تولید گچ در کشور ما بسیار ضعیف است‪ .‬کشورهای همسایه‬ ‫همچ��ون ع��راق گچ ه��ای پیش��رفته تر را به گچ م��ا ترجیح‬ ‫می دهند‪ .‬در این راس��تا کشورهایی مانند ترکیه به سرعت به‬ ‫بازارهای هدف وارد ش��ده اند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ب��ازار س��وریه تا چه اندازه قادر اس��ت بازار گ��چ را به تحرک‬ ‫دراورد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار س��وریه هنوز بازسازی را اغاز نکرده است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که از اکنون می ش��ود بازس��ازی این‬ ‫کشور را شروع کرد‪ .‬در حقیقت ورود کردن بعد از این چندان‬ ‫فایده ای ندارد و به نوعی واگذار کردن بازار این کشور به رقبا‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقبالیون ادامه داد‪ :‬یا در بازار عراق سهم ایران از بازسازی این‬ ‫کش��ور تنها به عتبات عالیات اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬درحالی‬ ‫که کش��وری مانند ترکیه بیش��تر بازار این کشور را در دست‬ ‫گرفته است و دولت این کشور در این زمینه از تولیدکنندگان‬ ‫حمایت به عمل می اورد‪ ،‬از این رو می طلبد که دولت ایران نیز‬ ‫در دس��تیابی به بازار عراق و در مزایده ها و مناقصه ها ش��رکت‬ ‫داش��ته باشد و در ساخت وس��از و صنعت این کشور مشارکت‬ ‫جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫این درحالی است که ایران در ساخت وساز عراق نقش چندان‬ ‫و قابل قبولی نداش��ته است‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن گچ‬ ‫ای��ران در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا واردات خاصی برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه گچ دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گچ رده های مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬البته برای گچ معمولی که در س��فت کاری و سفیدکاری‬ ‫مورداس��تفاده ق��رار می گیرد‪ ،‬واردات نداری��م و از معدن های‬ ‫داخلی اس��تخراج می کنیم اما برای برخ��ی گچ های ترکیبی‬ ‫مانن��د گچ های پلیمری یا گچ های پاشش��ی که مواد افزودنی‬ ‫ب��ه ان اضافه می ش��ود و برخی گچ های خ��اص واردات انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫از «کارت سوخت» چه می خواهند؟‬ ‫رویای محال ترامپ‬ ‫ح��ذف نف��ت ای��ران از بازاره��ای جهانی‪،‬‬ ‫نخس��تین و مهم تری��ن هدف امری��کا بعد از‬ ‫خ��روج از برج��ام ب��ود‪ .‬هدفی که ب��رای ان‬ ‫ابزارهای متفاوتی را به کار گرفت اما اکنون به‬ ‫رویای محال دونالد ترامپ تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬م��اه گذش��ته امریکا در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد که معافیت از تحریم های‬ ‫نفتی را برای ‪ ۸‬کش��ور واردکننده نفت ایران‬ ‫تمدید نخواهد کرد؛ این تصمیم برای به صفر‬ ‫رساندن صادرات نفت ایران اتخاذ شد تا ایران‬ ‫این منبع درامدی مهم را از دس��ت بدهد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬ایاالت متحده امریکا به همراه عربستان‬ ‫سعودی و امارات متحده عربی‪ ،‬متعهد شدند‬ ‫که بازار جهانی نفت را تامین کنند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹امریکا به ارزوی خود نمی رسد‬ ‫همچنین بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کشورمان‬ ‫ صراحت اعالم کرد که صفر کردن صادرات‬ ‫ ‬ ‫به‬ ‫نفت ایران اگرچه ارزوی امریکایی هاس��ت اما‬ ‫واه��ی بوده و به نتیجه نخواهد رس��ید‪ .‬ایران‬ ‫در منطقه با هیچ کش��وری دشمنی ندارد اما‬ ‫دو کش��ور منطقه به دنبال ان هس��تند که با‬ ‫ص��دور بیانی��ه و صحبت ه��ای مختلف اعالم‬ ‫کنند که خ��روج ایران از بازار نفت تاثیری بر‬ ‫بازار ندارد و ظرفیت های اعالمی انها می تواند‬ ‫جایگزین نفت ایران ش��و د اما این صحبت ها‬ ‫حقیقت ن��دارد و در صورت اعالم‪ ،‬برداش��ت‬ ‫و ذخیره سازی این کش��ورها به تایید رسمی‬ ‫هیچ سازمان و نهادی نرسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫هی��چ گاه از نف��ت به عن��وان ابزار سیاس��ی‬ ‫اس��تفاده نکرده و هر کس��ی ک��ه از نفت به‬ ‫عنوان ابزار سیاس��ی بهره بگی��رد‪ ،‬باید تاوان‬ ‫جبران خسارت های ان را بپردازد‪ ،‬بیان کرده‬ ‫بود‪ :‬برخی کش��ورها به دنبال ان هس��تند تا‬ ‫‪ ۳‬عض��و پایه گذار اوپ��ک را تضعیف کنند که‬ ‫ای��ن موض��وع منجر ب��ه از بین رفت��ن اوپک‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وزیر نفت با تاکید به این مسئله‬ ‫که پیکان تهدید امریکا ب��ر علیه مردم ایران‬ ‫به س��مت نفت هدف گیری شده است‪ ،‬گفته‬ ‫ب��ود باید با همراهی و همکاری همگان از این‬ ‫شرایط خطیر عبور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ایران قابل جایگزینی نیست‬ ‫در این باره س��ید مهدی حسینی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫حوزه نفت گفت‪ :‬از نظر فناوری در دنیا امکان‬ ‫هر کاری وجود دارد؛ درب��اره این موضوع اما‬ ‫محاس��بات اقتصادی مورد توجه است چراکه‬ ‫در پاالیش��گاه ها می توان از نفت هر منطقه ای‬ ‫استفاده کرد اما پاالیشگاه ها باید هزینه زیادی‬ ‫را ب��رای تغییر طرح خ��ود پرداخت کنند که‬ ‫همین مس��ئله نیز مش��کالت بس��یاری را به‬ ‫وجود می اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که در برخی پاالیش��گاه ها مشخصات‬ ‫نفت جایگزین شده‪ ،‬شباهت بیشتری با نفت‬ ‫ایران دارد که در این راس��تا‪ ،‬کار پاالیش��گاه‬ ‫راحت تر است اما در برخی نقاط باید تغییراتی‬ ‫را در س��اختار پاالیش��گاه ایجاد کنند که این‬ ‫مسئله نیز هزینه های زیادی را به دنبال دارد ‬ ‫اما به طور کلی باید گفت که جایگزین کردن‬ ‫نفت ای��ران به لحاظ محاس��بات اقتصادی به‬ ‫گونه ای خواهد بود که بسیاری از شرکت ها و‬ ‫پاالیشگاه ها را دچار چالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدناصر موسوی الرگانی‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹حذف نفت ایران غیر ممکن است‬ ‫این در شرایطی اس��ت که ‪ ۱۲‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫محم��د سانوس��ی بارکیندو‪ ،‬دبی��رکل اوپک‬ ‫گفت‪ :‬همان طور که بارها تکرار ش��ده‪ ،‬امکان‬ ‫حذف ایران از بازار جهانی نفت وجود ندارد و‬ ‫با وجود اینکه دو عضو اوپک ادعای جایگزینی‬ ‫نف��ت ای��ران را کرده ان��د‪ ،‬باید گف��ت اوپک‬ ‫تصمیم های گروهی می گیرد و در این زمینه‬ ‫هیچ تک روی ندارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سیاس��ت اوپک این اس��ت‬ ‫که با مش��ورت با کارشناسان دبیرخانه‪ ،‬همه‬ ‫اعض��ا در کن��ار هم و بر اس��اس خرد جمعی‬ ‫تصمیم بگیرن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ابت��دا باید همه‬ ‫داده ه��ا و اماره��ای مناب��ع ثانوی��ه در م��اه‬ ‫ژوئن (خرداد‪-‬تیر) بررسی شود اما باید تاکید‬ ‫کرد که در اوپک فقط نفع کش��ور خاصی در‬ ‫نظر گرفته نمی ش��ود و منافع کل گروه را در‬ ‫نظر می گیریم تا افزون بر تامین منافع تک تک‬ ‫اعضای عضو‪ ،‬عرضه نفت نیز تامین شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هر ک��دام از اعضای‬ ‫اوپ��ک می تواند برنامه ه��ا و تصمیم های خود‬ ‫را داش��ته باشد‪ ،‬اظهار کرده بود زمانی که در‬ ‫گردهمایی هس��تیم‪ ،‬کش��ورها به عنوان یک‬ ‫فرد نیس��تد و هر کدام عض��وی از یک گروه‬ ‫هس��تند و ب��ه همین دلیل م��ا منافع گروه و‬ ‫مصرف کنن��دگان را درنظ��ر می گیریم‪ ،‬البته‬ ‫باید به عواقب تصمیم های خود توجه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬همچنی��ن در اوپک باید ب��ه تامین‬ ‫عملی��ات عرضه فک��ر کنیم زی��را نفت منبع‬ ‫انرژی اس��ت و تصمیم ها نیز باید بر اس��اس‬ ‫همین شرایط باشد‪.‬‬ ‫لزوم اس��تفاده از کارت س��وخت از جمل��ه مباحثی‬ ‫اس��ت که در ماه های گذش��ته به طور گسترده مطرح‬ ‫و دیدگاه های متفاوتی درباره ان منتش��ر ش��ده است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬دولت و مجلس هن��وز تصمیم قطعی در‬ ‫ای��ن ب��اره نگرفته اند و به نظر می رس��د تالش ها بر ان‬ ‫اس��ت که بهتری��ن تصمیم ب��ا کمترین هزین��ه اتخاذ‬ ‫ش��ود‪ .‬تنها موضوعی که درباره عرض��ه بنزین با کارت‬ ‫سوخت تا کنون قطعی شده‪ ،‬به ‪ ۲۰‬مرداد امسال مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر اساس انچه وزارت نفت اعالم کرده بنزین‬ ‫در تمام جایگاه های کش��ور از تاریخ یادش��ده با کارت‬ ‫سوخت ارائه می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز جزئیات قیمت‬ ‫و س��همیه بندی اعالم نشده است‪ .‬هدف اصلی از تغییر‬ ‫سیاست های عرضه بنزین جلوگیری از قاچاق سوخت و‬ ‫کاهش یارانه دهی پنهان به افراد پردرامد است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اجرای کارت سوخت بدون سهمیه بندی بنزین‬ ‫ب��ا هدف جلوگیری از قاچ��اق و مصرف بی رویه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگرچ��ه دولت اع�لام کرده عرضه بنزی��ن از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫فقط با ارائه کارت هوش��مند سوخت خودرو امکان پذیر‬ ‫خواه��د بود اما هنوز مقدمات اجرای این طرح را فراهم‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫سیدناصر موس��وی الرگانی با اشاره به اخرین خبرها‬ ‫مبنی ب��ر اینکه عرض��ه بنزین در جایگاه های سراس��ر‬ ‫ایران از ‪ ۲۰‬مرداد امس��ال فقط با ارائه کارت هوشمند‬ ‫س��وخت خودرو امکان پذیر خواهد ب��ود‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر اراده ای در کنترل مص��رف بنزین با احیای‬ ‫خودرو موظف‬ ‫ ‬ ‫کارت سوخت وجود داش��ته باشد و هر‬ ‫به س��وخت گیری از طریق کارت سوخت شود می توان‬ ‫به میزان قابل مالحظه ای مص��رف و قاچاق را مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اجرای طرح کارت سوخت بدون سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن با هدف جلوگیری از قاچ��اق و مصرف بی رویه‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر خودرو پرمصرف ش��بانه روز در مسیرهای‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری در حال حرکت باشد هر‬ ‫ت ‪ ۱۵‬لیتر مصرف خواهند کرد‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر در نهای ‬ ‫و اگ��ر خ��ودر و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر ‪-‬که البت��ه فاصله کمی‬ ‫نیس��ت‪ -‬در شبانه روز بپیماید‪ ،‬سرجمع ‪ ۴۵‬لیتر بنزین‬ ‫مصرف خواهد کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر حتی چنین خود رویی‬ ‫اگر اراده ای در کنترل مصرف بنزین با احیای کارت س��وخت وجود‬ ‫خودرو موظف به س��وخت گیری از طریق کارت‬ ‫ ‬ ‫داش��ته باش��د و هر‬ ‫س��وخت ش��ود می توان به میزان قابل مالحظه ای مصرف و قاچاق را‬ ‫مدیریت کرد‬ ‫بیش از میزان گفته ش��ده س��وخت گیری کند‪ ،‬نشان از‬ ‫تخلف صاحب خودرو است‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت اعمال‬ ‫کارت س��وخت می توان جلوی سوءاستفاده ها و قاچاق‬ ‫بنزین را گرفت چراکه امروز پمپ بنزین ها دوربین های‬ ‫مداربس��ته دارند و سامانه های هوش��مند و کارتخوان‬ ‫نصب ش��ده در ای��ن مکان ها می توانند مش��خص کنند‬ ‫ه��ر خودرو در طول روز چقدر س��وخت گیری داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫موس��وی الرگانی با بیان اینکه بسیاری از قاچاقچیان‬ ‫خرده پ��ای بنزین و فراورده های نفتی به مافیای قاچاق‬ ‫وصل هس��تند چراکه کسی که س��ختی سوخت گیری‬ ‫و خ��ارج کردن بنزی��ن از خودرو را متحمل می ش��ود‬ ‫باید بتواند از این کار س��ود مناس��بی ببرد و اینکه باید‬ ‫باندی پش��ت انها باشد تا این میزان ناچیز از سوخت را‬ ‫جمع اوری و به اندازه قابل قبولی برای قاچاق برسانند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس مط��رح ک��رد‪ :‬پرمصرف ترین‬ ‫چرا نفت بورسی خریدار ندارد؟‬ ‫عرض��ه نفت خ��ام و میعان��ات گازی در بورس‬ ‫انرژی در حالی انجام می شود که بخش خصوصی‬ ‫به عنوان خریدار‪ ،‬وارد معامله نش��ده و نسبت به‬ ‫خرید نفت در این سازکار نگران است‪.‬‬ ‫فروش نفت در ب��ورس انرژی به عنوان یکی از‬ ‫راهکاره��ای فروش نفت و افزایش س��هم بخش‬ ‫خصوصی در معامالت نفتی‪ ،‬چند ماهی است که‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته است اما با وجود انکه‬ ‫ش��یوه نامه جدیدی برای روش نفت نیز از سوی‬ ‫وزیر نفت ابالغ شد ه اما همچنان محموله هایی که‬ ‫به بورس می ایند بی مشتری می مانند‪.‬‬ ‫اما چرا در ش��رایطی که نفت عرضه ش��ده در‬ ‫بورس با تخفیف قابل قبولی نسبت به قیمت های‬ ‫جهانی عرضه می ش��ود‪ ،‬در بورس انرژی خریدار‬ ‫ندارد؟‬ ‫یک��ی از این دالی��ل را باید در جدید بودن این‬ ‫سازکار جست وجو کرد‪ .‬فروش نفت خام تا پیش‬ ‫از ای��ن به طور کامل از س��وی وزارت نفت انجام‬ ‫می ش��د و حتی نحوه خرید و فروش‪ ،‬بارگیری و‬ ‫بازاریابی ان نیز به صورت کامل از س��وی دولت‬ ‫انجام می شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ‪ ،‬بخ��ش خصوصی ش��ناختی از این‬ ‫ب��ازار ندارد و زمان الزم اس��ت تا با این س��ازکار‬ ‫و ریسک های بازار نفت اش��نا شود‪ .‬پیش از این‬ ‫وزیر نفت نی��ز اعالم کرده بود که تا زمان فروش‬ ‫محموله های نفتی به عرضه در بورس انرژی ادامه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بخ��ش خصوصی نس��بت به‬ ‫اس��تمرار عرضه نفت در بورس و سرعت تحویل‬ ‫محموله ها نگران اس��ت‪ .‬نگرانی بخش خصوصی‬ ‫تا حدی قابل قبول اس��ت زیرا قرار است نفت به‬ ‫صورت زمینی و در خش��کی تحویل داده شود در‬ ‫حالی که تا پیش از این‪ ،‬محموله ها در اسکله های‬ ‫نفتی تحویل داده می شد‪.‬‬ ‫همچنین بخ��ش خصوصی همچنان س��ازکار‬ ‫تعریف ش��ده برای خرید نفت از ب��ورس انرژی را‬ ‫ناکارامد می داند و وارد معامله نمی شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ارش نجف��ی‪ ،‬نایب رئی��س‬ ‫کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫در ابتدا با مکانیس��م تعریف شده از سوی وزارت‬ ‫نفت ب��رای فروش نف��ت خام در ب��ورس موافق‬ ‫نب��وده‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اما ب��ا صحبت با مدیران و‬ ‫کارشناسان این بخش‪ ،‬مشخص شد که این شیوه‬ ‫کارامد است‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن دلی��ل حض��ور نیافت��ن بخش‬ ‫خصوصی در معام�لات نفت خام را بی اطمینانی‬ ‫به این فرایند دانس��ت و اف��زود‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫نگ��ران تاخی��ر در تحویل محموله ها و اس��تمرار‬ ‫نیافتن ان اس��ت اما این ساز کار در شرایط فعلی‬ ‫مطلوب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گفته نجفی‪ ،‬اگر ش��فافیت بیش��تری ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬این یک م��دل از فرایند پیش فروش نفت‬ ‫ب��وده و ش��یوه نامه وزیر نفت نیز ف��روش نفت را‬ ‫کارامد کرده است‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به اینک��ه اکنون مش��تریانی‬ ‫هس��تند که می توانند کل حجم عرضه شده نفت‬ ‫خام در بورس را بخرن��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر تعاملی‬ ‫بین ب��ورس ان��رژی و بخش خصوص��ی ایجاد و‬ ‫بازایابی های خصوصی و بین المللی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫می توان به حضور بخش خصوصی امیدوار بود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ :‬کمیس��یون انرژی ات��اق ایران‬ ‫امادگی دارد تا در چارچوب تفاهمنامه همکاری‬ ‫به عن��وان نماین��ده بخش خصوص��ی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و گش��ایش بازار فروش نف��ت در بورس انرژی را‬ ‫بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫همچنین امیرحسین تبیانیان ‪ ،‬نماینده شرکت‬ ‫ملی نفت در بورس انرژی با بیان اینکه س��ازکار‬ ‫فروش نفت در بورس انرژی شیوه جدیدی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الزم است زمان بگذرد تا این سازکار برای‬ ‫هر دو طرف قابل اجرا باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در عرضه نفت در بورس‬ ‫تنها ما دخیل نیس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬بانک ها‪ ،‬بورس و‬ ‫کارگزاری ها نیز در این زمینه نقش ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬عرضه نفت یک اکوسیس��تمی است که‬ ‫نهاد ها‪ ،‬شرکت ها و سازمان های مختلف را درگیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تبیانیان ادامه داد‪ :‬طبیعی اس��ت که در ابتدای‬ ‫کار انتظار حجم باالی معامالت را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه تبیانی��ان‪ ،‬درحال حاضر مش��تریانی‬ ‫که ب��رای خرید نفت اقدام می کنند‪ ،‬مش��کالتی‬ ‫دارند که کار را نه غیرممکن اما س��خت و زمان بر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی حجم معامالت خرید و فروش نفت را چند‬ ‫میلیون دالری دانس��ت و گفت‪ :‬با گذش��ت زمان‬ ‫بخش خصوصی نحوه استفاده از این مکانیسم را‬ ‫یاد می گیرد و ش��رکت ملی نفت نیز اشکال ها را‬ ‫رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت مل��ی نفت در ب��ورس انرژی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه تاکنون بخ��ش خصوصی و‬ ‫غیردولت��ی در معامالت نفت خ��ام حضور جدی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ام��ا درب��اره فراورده های نفتی‬ ‫عملکرد قابل قبولی داشته اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬این فضا به تازگی ایجاد ش��ده‬ ‫و بخش خصوصی باید بازار نفت خام را بشناس��د‬ ‫زیرا نوسان ها در بازار نفت خام قابل توجه است‪.‬‬ ‫خودروه��ا در نهایت ه��ر ‪ ۲‬روز یک باک بنزین مصرف‬ ‫خواهند کرد و اگر کس��ی بی��ش از این مصرف کند به‬ ‫معنای انجام تخلف است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫یاداوری نقش مجلس در احیای کارت سوخت از انجام‬ ‫نش��دن مقدمات اجرای این طرح کارت سوخت انتقاد‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اگرچه دولت اعالم کرده عرضه بنزین در‬ ‫جایگاه های سراس��ر ایران از ‪ ۲۰‬مرداد امس��ال فقط با‬ ‫ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکان پذیر خواهد‬ ‫بود ام��ا هنوز مقدمات اجرای این طرح را فراهم نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرسانی کارت های سوخت‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت به روز ش��دن فناوری های مرتبط ب��ا کارت های‬ ‫س��وخت ضروری اس��ت در غیر این صورت دولت فقط‬ ‫از خود رفع تکلیف کرده و انچه مدنظر قانون گذار بوده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫است محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نی��ا اصلی ترین هدف از احی��ای دوباره‬ ‫کارت های س��وخت را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬فراوردهای نفتی همچون گازوئیل‬ ‫و بنزین‪ ،‬سوخت های اصلی مورد مصرف کشور هستند‬ ‫اما دس��ت کم روزان��ه ‪ ۱۱‬میلیون لیت��ر بنزین قاچاق‬ ‫می ش��ود که این می��زان از قاچاق خس��ارت هنگفتی‬ ‫برای کشور به بار اورده به همین دلیل مجلس و دولت‬ ‫تصمیم به احیای کارت س��وخت گرفته و هزینه باالی‬ ‫احیای دوباره کارت سوخت را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم نهاوند در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بی��ان اینکه بای��د نواقص دس��تگاه های کارتخوان و‬ ‫هوشمند مرتبط با سهمیه بندی سوخت اصالح شود تا‬ ‫درصد خطا در سوخت گیری کاهش پیدا کند و نتیجه‬ ‫مدنظر حاصل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به روز ش��دن فناوری های‬ ‫مرتبط با کارت های س��وخت ضروری است در غیر این‬ ‫صورت دول��ت فقط از خود رفع تکلی��ف کرده و انچه‬ ‫مدنظر قانون گذار بوده است‪ ،‬محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬احیای کارت س��وخت ب��ه معنای‬ ‫س��همیه بندی بنزی��ن نیس��ت بلکه موجب ش��ناخت‬ ‫پرمصرف ها خواهد شد‪ ،‬ساماندهی مصرف و جلوگیری‬ ‫از قاچ��اق بنزی��ن ب��ا احیای دوب��اره کارت س��وخت‬ ‫امکان پذی��ر خواهد بود چراکه میزان مصرف س��وخت‬ ‫افراد مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرام نی��ا با بیان اینکه با اس��تفاده از ظرفیت کارت‬ ‫سوخت نزدیک به یک میلیون خودرو بالتکلیف‪ ،‬بدون‬ ‫س��ند و سرقتی کش��ف شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون یک‬ ‫مسئول پیدا ش��ود و بگوید به چه دلیل کارت سوخت‬ ‫را ح��ذف ک��رده و اثار زیان بار ای��ن کار را بپذیرد‪ ،‬این‬ ‫کار عامل افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد مصرف سوخت شد‪،‬‬ ‫حذف کارت سوخت به معنای سوزاندن بانک اطالعاتی‬ ‫اس��ت و زمانی ک��ه ابزارهای اطالعاتی وجود نداش��ته‬ ‫باش��ند هر نوع تخل��ف و قاچاقی امکان پذیر می ش��ود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه تولید‬ ‫خودروه��ای گازی‪ ،‬برق��ی و اس��تاندارد یک��ی دیگر از‬ ‫روش های مهم ب��رای مقابله با مصرف بی��ش از اندازه‬ ‫بنزین به ش��مار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬قیم��ت بنزین نیز باید‬ ‫موثر باش��د تا افراد خارج از نی��از واقعی خود از خودرو‬ ‫استفاده نکند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫«مالیات بر خانه های خالی» پرونده ای که سال ‪ ۸۶‬باز شد‬ ‫تالش برای کنترل بازار و حمایت از شهروندان‬ ‫طرح دریافت مالیات از خانه های خالی از س��کنه سابقه ای‬ ‫چندین س��اله دارد؛ طرحی که زمزمه اج��رای ان برای مدتی‬ ‫به گوش رس��ید اما به دلیل کسب نتایج ناموفق فرصت جدی‬ ‫چندانی برای اجرا نیافت‪ .‬بررس��ی کارنام��ه اجرای این طرح‬ ‫مبین این امر بوده که هرگاه بازار مس��کن دچار افت وخیزهای‬ ‫جدی شده طرح دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه به‬ ‫صدر اخبار کشیده شده و گرانیگاه عمده ان نیز دایر بر مبارزه‬ ‫با احتکار مس��کن در کشور بوده که سبب شده وزیران دولت‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬سازندگان و کارشناسان‬ ‫عرصه ساخت وس��از به صف ارایی در مقابل یکدیگر پرداخته و‬ ‫هر یک در له یا علیه این موضوع داد سخن بدهند‪.‬‬ ‫ابالغ اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم این امکان را پدید‬ ‫اورده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه قرار بود از سال ‪ ۹۵‬از افزون بر‬ ‫یک میلیون خانه خالی در کش��ور مالیات دریافت شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح می توانست باعث شود صاحبان خانه های خالی اقدام‬ ‫به اجاره یا فروش این مسکن ها کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مصوبه ای که هنوز اجرایی نشده‬ ‫مهم ترین گامی که در چند س��ال گذش��ته برای قانونمند‬ ‫ک��ردن دریافت مالیات از خانه های خالی ازس��کنه در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی برداشته شد به س��ال ‪ ۸۶‬بازمی گردد؛ زمانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تدوین قانون جامع شهرسازی‬ ‫‹ ‹نظر موافقان و مخالفان‬ ‫موافقان طرح دریافت مالیات از خانه های خالی از س��کنه‪،‬‬ ‫دریافت مالیات را به ابزاری کنترلی تشبیه کرده اند که با اجرای‬ ‫ان‪ ،‬احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای رخت‬ ‫برمی بندد‪ ،‬تورم ناش��ی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن‬ ‫مهار می ش��ود و به عاملی برای افزای��ش درامد دولت از محل‬ ‫مالیات های مس��تقیم تبدیل خواهد ش��د‪ .‬در مقابل مخالفان‬ ‫این طرح معتقدند دولت در شناسایی کامل مسکن های خالی‬ ‫از س��کنه توفیق چندانی نداش��ته و شناسایی انها برای دولت‬ ‫هزینه س��نگینی دارد‪ .‬دلیل دیگر مخالفان‪ ،‬ش��وک ناش��ی از‬ ‫اعالم دریافت مالیات از خانه های خالی ازس��کنه به بازار است‪.‬‬ ‫انه��ا معتقدند این امر نه فقط س��بب افزایش نرخ مس��کن در‬ ‫سطحی وسیع می ش��ود‪ ،‬بلکه افت اش��تغال و سردرگمی در‬ ‫صنعت ساختمان را نیز به همراه دارد‪ .‬به عالوه این گروه مدعی‬ ‫ی خالی منجر به تعطیلی‬ ‫هس��تند دریافت مالیات از خانه ه��ا ‬ ‫بازار ساخت وساز و بی انگیزه شدن بسازوبفروش ها می شود‪.‬‬ ‫گروه راه و شهرسازی‬ ‫که ‪ ۳۹‬نفر از بهارستان نش��ینان با هدف کاهش نرخ مسکن و‬ ‫اجاره به��ا‪ ،‬طرحی را باعنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر‬ ‫خانه ه��ای خالی» با قید یک فوریت‪ ،‬در ‪ ۳‬ماده تقدیم مجلس‬ ‫کردند؛ طرحی که با مخالفت شدید نمایندگان روبه رو و برای‬ ‫بررس��ی به طور عادی به کمیس��یون قضایی و حقوقی ارجاع‬ ‫شد‪ ،‬اما هیچ گاه از سد تصویب نمایندگان مجلس عبور نکرد‪.‬‬ ‫درس��ت چند سال پس از طرح پیش��ین دریافت مالیات از‬ ‫خانه های خالی از س��کنه‪ ،‬این بار شورای عالی استان ها شانس‬ ‫خود را امتحان و در اقدامی پیشدس��تانه‪ ،‬در راستای باز کردن‬ ‫دست شهرداری ها‪ ،‬طرح دریافت عوارض اضافی از امالک بدون‬ ‫استفاده را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد تا با اجرای این‬ ‫طرح بخش��ی از منابع مالی الزم برای ارائه خدمات شهری در‬ ‫کالنشهرها ازجمله تهران ازسوی مالکان ساختمان های بدون‬ ‫مصرف تامین شود‪ .‬در ان دوران نیز کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی در عین مخالفت‪ ،‬راهکار پیشنهادی خود برای‬ ‫مبارزه با احتکار مسکن را بخشودگی مالیاتی درامد مالکان از‬ ‫محل اجاره این مسکن ها به مستاجران نیازمند عنوان کرد؛ تا‬ ‫اینکه براساس اصالحیه قانون مالیات های مستقیم خانه های‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫از ارائه پیشنهادهای تعیین اجاره بها به معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عباس فرهادیه‪ ،‬مدیر کل دفتر اقتصاد‬ ‫مس��کونی خالی از سکنه مشمول مالیات شد؛ مصوبه ای که از‬ ‫سال ‪ ۹۵‬هنوز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های مالی انقباضی‬ ‫سید محسن طباطبایی مزدابادی درباره تاثیر اجرای قانون‬ ‫مالی��ات بر خانه های خالی بر بازار مس��کن در گفت وگو با مهر‬ ‫گفت‪ :‬بازار مسکن هر چند سال یک بار پس از تجربه یک موج‬ ‫افزایش نرخ با رکود روبه رو می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بخش‬ ‫عمده ای از رکود در بازار مس��کن به دلیل سیاس��ت های مالی‬ ‫انقباضی دولت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همین امر موجب شده‬ ‫توانایی مالی قش��ر معمول جامعه برای خرید مس��کن کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار‬ ‫مس��کن نیز مانند س��ایر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی‬ ‫می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از دالیل رکود بازار مسکن نبود‬ ‫رغبت در انبوه س��ازان و مالکان برای فروش خانه هایی اس��ت‬ ‫که به عنوان کاالی س��رمایه ای ساخته ش��ده اند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه دریافت مالیات از خانه ه��ای خالی یک امر متعارف‬ ‫در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫مس��کن را از شاخه کاالهای سرمایه ای خارج کند و تصویب و‬ ‫ارائه پیشنهاد تعیین اجاره بها به دولت‬ ‫و س��رمایه گذاری وزارت راه و شهرس��ازی در گفت وگ��و با رادیو‬ ‫اقتصاد گفت‪ :‬کارگروه ملی تعیین اجاره بها‪ ،‬پیشنهادهای خود را‬ ‫در زمینه اجاره بها تقدیم معاون اول رئیس جمهوری کرده است‪.‬‬ ‫محمد عدالت خواه‪ ،‬کارش��ناس مسکن معتقد است باتوجه‬ ‫به مازاد عرضه مسکن در کش��ور می توان گفت درحال حاضر‬ ‫مش��کل اصلی در عرضه مسکن است‪ .‬برای بهبود و اصالح این‬ ‫ش��رایط یکی از کارهای اصلی تدوین سیاس��ت های دریافت‬ ‫مالیات از خانه های خالی اس��ت که به یک خواس��ته عمومی‬ ‫تبدی��ل ش��ده و کم کم مس��ئوالن را به فکر عمل��ی کردن ان‬ ‫انداخته اس��ت‪ .‬این کارش��ناس حوزه مس��کن در گفت وگو با‬ ‫ایلنا تاکید کرد‪ :‬فراموش نش��ود خانه دار ش��دن مردم یکی از‬ ‫حقوق اساس��ی شهروندان است و دولت جدید با سیاست های‬ ‫کارشناسی ش��ده ضمن توجه به ابعاد مس��کن و به کار بردن‬ ‫نظ��ارت ب��ر امر مس��کن به ج��ای دخالت در تولید مس��کن‪،‬‬ ‫حمایت های خاصی را برای قش��رهای کم درامد و دهک های‬ ‫پایین در نظر گرفته است‪ .‬توصیه می شود با بهره گیری از همه‬ ‫متخصصان و کارشناسان و اصالح طرح های ناتمام مسکن مهر‬ ‫و تکمیل انها و در مواردی تبدیل انها به جای شروع طرح های‬ ‫دیگری مانند مس��کن اجتماعی موضوع خانه های نیمه تمام‬ ‫مسکن مهر را به سرانجام برسانیم‪ .‬عدالت خواه افزود‪ :‬دریافت‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده از ام�لاک به ویژه زمین های ش��هری‬ ‫می تواند منابع قابل توجهی برای کمک و اختصاص بودجه به‬ ‫تامین مس��کن اقشار کم درامد باشد و از این طریق با شکستن‬ ‫حباب کاذب نرخ مس��کن‪ ،‬حباب نرخ زمین نیز شکسته شود‬ ‫و در حوزه زمین نقش دولت بس��یار پراهمیت اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫عدالت خواه‪ ،‬باتوج��ه به اختیارات حاکمیت در زمینه موضوع‬ ‫تراکم و کاربری اراضی باید در تدوین قانون جامع شهرس��ازی‬ ‫اقدام های جدی انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چون س��ازکار این کارگروه باید ش��کل قانونی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬این برنامه و پیش��نهاد تقدیم معاون اول ش��د و معتقدیم‬ ‫دستاوردهای یک کارگروه بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد‪.‬‬ ‫سید محسن طباطبایی مزدابادی‬ ‫محمد عدالت خواه‬ ‫فرهادی��ه اظهار ک��رد‪ :‬چون ابزار تنبیهی در این زمینه در اختیار‬ ‫نداری��م تالش می کنیم از ابزارهای تش��ویقی مانند معافیت های‬ ‫مالیاتی برای اجاره بها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می ده��د روند رش��د نرخ‬ ‫مس��کن که تا سال پیش‪ ،‬بیشتر در مناطق‬ ‫شمال تهران اتفاق می افتاد امسال به مناطق‬ ‫جنوبی تغییر مسیر داده و منطقه ‪ ۹‬با ‪۱۳۴‬‬ ‫درص��د‪ ،‬بیش��ترین افزایش ن��رخ را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا سال گذشته مناطق ‪ ۵‬و‬ ‫‪ ۱‬به طور معمول در هر ماه بیشترین افزایش‬ ‫نقطه به نقطه ساالنه نرخ مسکن پایتخت را‬ ‫به خود اختصاص می دادند‪.‬‬ ‫اردیبهشت سال گذشته منطقه ‪ ۵‬با ‪۵۳‬‬ ‫درصد افزای��ش نرخ س��االنه‪ ،‬باالترین نرخ‬ ‫تورم را در مناطق شهر تهران به ثبت رساند‬ ‫و منطقه ‪ ۱۶‬با ‪ ۱۲‬درصد از پایین ترین نرخ‬ ‫رشد برخوردار بود‪ .‬نکته جالب اینکه امسال‬ ‫افزایش نرخ در منطق��ه ‪ ۱۶‬به ‪ ۱۱۳‬درصد‬ ‫رس��یده و منطقه ‪ ۵‬افزون ب��ر ‪ ۱۰۶‬درصد‬ ‫رشد کرده است‪.‬‬ ‫به تدریج از نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۷‬با اشباع‬ ‫ن��رخ در مناطق ش��مالی و از دس��ت رفتن‬ ‫متقاضی��ان موثر بازار ای��ن مناطق‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ مس��کن به مناطق جنوبی سرایت کرد‬ ‫ت��ا جایی که در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬منطقه‬ ‫‪ ۹‬با ‪ ۱۳۴‬درصد رش��د س��االنه از باالترین‬ ‫نرخ افزایش قیم��ت برخوردار بود و مناطق‬ ‫‪ ۱۴ ،۱۰‬و ‪ ۱۵‬در رتبه ه��ای بع��دی ق��رار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫با اینکه در اردیبهش��ت امسال ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫معام�لات در مناطق ش��مال ته��ران انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬مناطق جنوبی با سهم ‪ ۴۴‬درصدی‬ ‫از قراردادهای خرید و فروش‪ ،‬از روند رش��د‬ ‫بیشتری برخوردار بوده اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر میانگین نرخ مس��کن در‬ ‫مناطق ‪ ۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹‬و ‪۱۶‬‬ ‫به ترتیب ‪۷.۱ ،۹.۸ ،۱۲ ،۶.۹ ،۸.۸ ،۸.۷ ،۹.۴‬‬ ‫و ‪ ۶.۳‬میلیون تومان در هر مترمربع اس��ت‪،‬‬ ‫اما به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان‬ ‫این مناطق‪ ،‬امار معامالت حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته کمتر شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تغییر تورم منطقه ای‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۸۲‬درصد مخازن سد های‬ ‫کشور پر اب شد‬ ‫خبر‬ ‫میزان پر شدگی مخازن سد های کشور در حالی در سال‬ ‫ابی جاری (از اول مهر گذش��ت ه تا ‪ ۷‬خرداد امس��ال ) به ‪۸۲‬‬ ‫درصد رس��ید که این میزان در مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪ ۵۴‬درص��د بود‪ .‬به گزارش وزارت نیرو‪ ،‬کش��ورمان اکنون‬ ‫دارای ‪ ۹۶۶‬سد در دست بهره برداری‪ ،‬در دست ساخت و در‬ ‫دست مطالعه است که ظرفیت کل مخازن سدهای درحال‬ ‫بهره ب��رداری در س��ال ابی جاری ‪ ۵۰‬میلی��ارد متر مکعب‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬میزان ورودی س��دهای در دس��ت‬ ‫بهره برداری کش��ور در س��ال ابی جاری به ‪ ۷۶.۶۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب رس��ید‪ .‬این در حالی است که در سال ابی سال‬ ‫گذش��ته میزان ورودی س��دها ‪ ۲۱.۰۴‬میلیارد مترمکعب‬ ‫گزارش ش��ده بود‪ .‬تفاوت ورودی امس��ال س��دها با س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۲۶۴‬درصد افزون شد‪ .‬بر اساس گزارش شرکت‬ ‫مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬میزان خروجی س��دهای کش��ور‬ ‫در س��ال ابی جاری به ‪ ۵۵.۴۳‬میلیارد متر مکعب رس��یده‬ ‫ت در حالی که درسال ابی سال گذشته میزان خروجی‬ ‫اس ‬ ‫‪ ۱۷.۴۲‬میلیارد متر مکعب گزارش شده بود و تفاوت میزان‬ ‫خروجی این ‪۲‬سال رقم ‪ ۳۸.۰۱‬میلیارد متر مکعب را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اداره انرژی های تجدیدپذیر با اراده بخش خصوصی‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبور میزان انتی بیوتیک‬ ‫رودخانه ها از حد مجاز‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه یورک واقع در انگلیس دریافتند‬ ‫می��زان انتی بیوتیک ه��ای موج��ود در اب برخ��ی از‬ ‫رودخانه های جهان تا ‪ ۳۰۰‬برابر بیش تر از حد مجاز ایمنی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این تحقیقات با بررسی و اندازه گیری میزان ‪۱۴‬‬ ‫انتی بیوتی��ک متداول در رودخانه های ‪ ۷۲‬کش��ور جهان ‬ ‫در ‪ ۶‬قاره مش��خص ش��د در ‪ ۶۵‬درصد از ای��ن رودخانه ها‬ ‫انتی بیوتی��ک وج��ود دارد و در برخ��ی از انه��ا میزان این‬ ‫م��واد بس��یار باالتر از حد مجاز اس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس یافته های این تحقیقات‪ ،‬مترونی��دازول که برای‬ ‫درم��ان عفونت های باکتریایی کاربرد دارد‪ ،‬بیش از س��ایر‬ ‫ان��واع انتی بیوتیک ه��ا در اب رودخانه ها وج��ود دارد و در‬ ‫یک��ی از رودخانه های بنگالدش می��زان ان ‪ ۳۰۰‬برابر حد‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬به گفته پژوهش��گران‪ ،‬بیشترین موارد تجاوز‬ ‫انتی بیوتی��ک از حد مجاز در رودخانه های اس��یا و افریقا‬ ‫اس��ت اما رودخانه هایی در اروپا‪ ،‬امریکای شمالی و جنوبی‬ ‫نیز دارای مقادیر نگران کننده ای از انتی بیوتیک ها هستند‬ ‫و وجود مقادیر غیرمج��از انتی بیوتیک در رودخانه ها یک‬ ‫مشکل جهانی است‪.‬‬ ‫هشتمین نیروگاه خورشیدی‬ ‫کرمان در شبکه سراسری‬ ‫هش��تمین نیروگاه خورشیدی استان کرمان به ظرفیت‬ ‫یک مگاوات در شهرس��تان قلعه گنج به ش��بکه سراسری‬ ‫برق متصل ش��د‪ .‬به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬نخس��تین فاز‬ ‫نیروگاه ‪ ۴‬مگاواتی خورش��یدی منطقه قلعه گنج اس��تان‬ ‫کرم��ان با ظرفیت نصب ش��د ه یک م��گاوات‪ ،‬در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۲‬هکتار و اعتباری افزون ب��ر ‪ ۶۰‬میلیارد ریال از‬ ‫سوی سرمایه گذار بخش خصوصی به شبکه سراسری برق‬ ‫کش��ور متصل شد‪ .‬س��اخت این نیروگاه خورشیدی برای‬ ‫حدود ‪ ۱۰۴‬نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم اشتغال‬ ‫ایجاد کرده است و پیش بینی می شود فاز دوم این پروژه در‬ ‫طول ‪ ۳‬ماه اینده به بهره برداری برسد‪ .‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫ی��ک مگاواتی قلعه گنج کرمان با ظرفیت تولید انرژی پاک‬ ‫به میزان ‪ ۱۶۳۳‬مگاوات ساعت در هر سال‪ ،‬منجر به کاهش‬ ‫مصرف سوخت های فسیلی به میزان ‪ ۵۶۰‬هزار مترمکعب‬ ‫خواه��د ش��د و می تواند س��االنه از انتش��ار ‪ ۱۳۷۱‬تن گاز‬ ‫گلخانه ای جلوگیری به عمل اورد‪ .‬با س��اخت این نیروگاه‬ ‫خورش��یدی مجم��وع ظرفیت نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫استان کرمان به بیش از ‪ ۴۴‬مگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫رویداد ملی سازگاری با کم ابی‬ ‫دبی��ر کارگروه ملی س��ازگاری با کم اب��ی وزارت نیرو‪ ،‬با‬ ‫اعالم برنامه های رویداد ملی س��ازگاری ب��ا کم ابی گفت‪:‬‬ ‫این رویداد برای نخس��تین بار در کش��ور همزمان با هفته‬ ‫تیر برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف اب ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬‬ ‫ی با اشاره به اینکه شعار‬ ‫گزارش انرژی امروز‪ ،‬بنفش��ه زهرای ‬ ‫بو کارهای‬ ‫رویداد متناس��ب با ش��عار سال‪« ،‬رونق کس�� ‬ ‫س��ازگار با کم ابی» انتخاب شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این رویداد‬ ‫که با هم��کاری نهادهای عضو کارگروه ملی س��ازگاری با‬ ‫کم اب��ی به ویژ ه وزارتخانه ه��ای نیرو‪ ،‬جهاد کش��اورزی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬فرص��ت مناس��بی برای ش��رکت های‬ ‫خصوصی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مجموعه ه��ای غیردولتی و دولتی اس��ت ت��ا طرح های‬ ‫اجرا ش��ده در سراسر کش��ور را که منجر به صرفه جویی در‬ ‫ب یا کاهش‬ ‫مص��رف اب‪ ،‬کاهش تلف��ات اب‪ ،‬بازچرخانی ا ‬ ‫الودگی اب ش��ده اس��ت را در سطح ملی معرفی کند‪ .‬دبیر‬ ‫کارگروه ملی س��ازگاری با کم اب��ی وزارت نیرو‪ ،‬مهم ترین‬ ‫دستاورداینرویدادراتهیهفهرستیازمشخصاتطرح های‬ ‫اجرا ش��ده در حوزه های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬انرژی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری‪ ،‬شیالت‪ ،‬منابع طبیعی و ابخیزداری‪ ،‬اشامیدنی‬ ‫و فضای سبز و ش��رکت های ارائه کننده خدمات مشاوره و‬ ‫پیمانکاری این طرح ها دانس��ت و افزود‪ :‬این فهرس��ت در‬ ‫س��طح ملی منتشر خواهد شد و در اختیار تمامی نهاد های‬ ‫عضو کارگروه های استانی سازگاری با کم ابی در ‪ ۳۱‬استان‬ ‫کشور قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید زندی‬ ‫به طور حتم تنها‬ ‫راه بهره وری‬ ‫مناسب از حوزه‬ ‫انرژی کشور از‬ ‫حیث اقتصادی‬ ‫و همچنین‬ ‫زیست محیطی‪،‬‬ ‫حرکت به‬ ‫سمت انرژی‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫است‬ ‫مدیر گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشکده‬ ‫مهندس��ی مکانیک و انرژی دانش��گاه ش��هید بهشتی‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬بخش انرژی های تجدیدپذیر تنها حوزه‬ ‫در کش��ور است که به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی و واقعی از‬ ‫سوی بخش خصوصی اداره می شود‪.‬‬ ‫بر اساس اظهارات کارشناسان ایران ‪ ۷۷‬هزار مگاوات‬ ‫ظرفیت تامین انرژی برق دارد که ‪ ۰.۵‬درصد ان متعلق‬ ‫به انرژی های تجدیدپذیر (افزون بر ‪ ۴۲۰‬مگاوات) است‬ ‫که از میزان ‪ ۷۷‬هزار م��گاوات ظرفیت تولید برق‪۱۱ ،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۲‬هزار مگاوات انرژی برقاب��ی و بقیه نیز ترکیبی‬ ‫از انرژی های س��وختی اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کش��ورمان در کاپ ‪ ۲۲‬متعهد ب��ه کاهش ‪ ۴‬درصدی‬ ‫گازهای گلخانه ای ش��ده و یک��ی از راهکارهای کاهش‬ ‫گازه��ای گلخانه ای اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کش��ورمان دارای ‪ ۶۰‬ه��زار مگاوات‬ ‫تولید انرژی خورشیدی و ‪ ۳۰‬هزار مگاوات انرژی بادی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر به عنوان منبع‬ ‫الی��زال خداوندی در اختیار ایران قرار دارد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫امارهای منتشرش��ده از سوی س��ازمان انرژی های نو‪،‬‬ ‫ایران دارای ‪ ۳۰۰‬روز افتابی اس��ت که این عدد نشان‬ ‫از ظرفی��ت باالی ایران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی ‪ ،‬بخش انرژی ه��ای تجدیدپذیر از جمله‬ ‫حوزه هایی اس��ت که ب��ه دلیل ظرفیت های مناس��ب‬ ‫موجود اقلیمی می تواند جدا از تاثیرات مثبت زیس��ت‬ ‫محیطی‪ ،‬جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫هفتمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و تولید پراکنده ای��ران قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۲۱-۲۳‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬با حضور پژوهش��گران و‬ ‫شرکت های خارجی در پردیس فنی و مهندسی شهید‬ ‫عباسپور دانشگاه شهید بهشتی با حمایت دانشگاه ها و‬ ‫سازمان های مرتبط با این حوزه و با شعار «انرژی پاک‬ ‫برای ایران پاک» برگزار شود‪.‬‬ ‫کنفرانس��ی که در واقع هدف از برگ��زاری ان ایجاد‬ ‫ارتباط��ات بین الملل��ی در ح��وزه فناوران��ه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر برای کش��ور‪ ،‬پیوند ارتباطی مناس��ب بین‬ ‫پژوهشگران داخلی و خارجی و همچنین ترغیب ورود‬ ‫منطقی بخش صنعت به ح��وزه تجدیدپذیرها و ایجاد‬ ‫ارتباط مناسب بین بخش دولتی و خصوصی و بررسی‬ ‫علمی مباحث و رفع چالش های موجود در حوزه زیست‬ ‫محیطی و انرژی کشورمان است‪.‬‬ ‫خصوصی در اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتری درباره دالیل این ادعای خود‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در حوزه س��ا خت نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫تمام س��رمایه گذاری ها از جمله س��رمایه گذاری برای‬ ‫زمین‪ ،‬س��اخت نی��روگاه و اتص��ال به ش��بکه‪ ،‬هزینه‬ ‫راه اندازی پس��ت و همچنین بهره برداری از ان از سوی‬ ‫بخش خصوصی پرداخت می ش��ود‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫ادامه داد‪ :‬حت��ی در نهایت پول برق ان را نیز مردم به‬ ‫عنوان بخش خصوصی پرداخت می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در بخش انرژی های غیرتجدیدپذیر‬ ‫و فس��یلی همه این هزینه ها از س��وی دولت پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حتی متوس��ط هر کیلووات ب��رق که هزینه‬ ‫تمام شده ان برای دولت بین ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬تومان است‬ ‫ب��ه بهای ناچی��ز ‪ ۶۰‬تومان به مردم عرضه می ش��ود و‬ ‫ما به التفاوت ان را باید دولت یارانه پرداخت کند‪.‬‬ ‫مجید زن��دی‪ ،‬مدی��ر گ��روه مهندس��ی انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر دانش��کده مهندس��ی مکانی��ک و انرژی‬ ‫دانش��گاه شهید بهشتی که دبیری علمی این کنفرانس‬ ‫را عهده دار اس��ت در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد‪ :‬بخش‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر به عنوان یک��ی از بخش های‬ ‫تاثیرگذار در اقتصاد و محیط زیس��ت کش��ور می تواند‬ ‫به تنهایی مدعی باش��د که نماین��ده تام االختیار بخش‬ ‫زندی ضمن تاکید بر توسعه هرچه بیشتر انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر در کش��ور اظهار کرد‪ :‬به ط��ور حتم تنها‬ ‫راه به��ره وری مناس��ب از حوزه انرژی کش��ور از حیث‬ ‫اقتصادی و همچنین زیست محیطی‪ ،‬حرکت به سمت‬ ‫انرژی تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک ه کره زمین در طول ‪۱۰۰‬س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۲‬درجه گرم شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تمام اتفاق های‬ ‫‹ ‹تاثیرگذار در اقتصاد و محیط زیست‬ ‫بخ��ش انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر به عن��وان یک��ی از بخش های‬ ‫تاثیرگ��ذار در اقتصاد و محیط زیس��ت کش��ور می تواند به تنهایی‬ ‫مدعی باش��د که نماینده تام االختی��ار بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫ایران است‬ ‫‹ ‹منجی اقتصاد و محیط زیست کشور‬ ‫اب و هوایی فعلی در این یکی دو دهه ناش��ی از همین‬ ‫تغییرات گرمایش��ی اس��ت که البته اگر کره زمین دو‬ ‫درجه دیگر گرم شود‪ ،‬دیگر جایی برای زندگی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت‪ :‬بیشتر گرمای‬ ‫جهانی و به عالوه تمام مش��کالت زیس��ت محیطی به‬ ‫انرژی و روش ه��ای تبدیل ان��رژی باز می گردد‪ ،‬زمانی‬ ‫که بش��ر با سوخت های فس��یلی کار کرد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کربن دنیا ناش��ی از تبدی��ل انرژی حرارتی‬ ‫به برق است‪.‬‬ ‫‹ ‹بسترسازی برای خصوصی ها‬ ‫مدیر گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشکده‬ ‫مهندس��ی مکانیک و انرژی دانش��گاه شهید بهشتی با‬ ‫تاکی��د براینکه‪ ،‬س��رمایه گذاری در حوزه انرژی از توان‬ ‫دولت خارج اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت باید ش��رایط الزم‬ ‫را ب��رای ورود هرچ��ه بیش��تر س��رمایه گذاری بخش‬ ‫ی فراهم کند‪ .‬زن��دی اظهار‬ ‫خصوص��ی در حوزه ان��رژ ‬ ‫کرد‪ :‬ام��روزه هزینه راه اندازی هر ی��ک نیروگاه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مگاواتی به هم��راه تجهیزات خط��وط انتقال‪ ،‬خطوط‬ ‫توزیع‪ ،‬پس��ت ها و بهره برداری حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫زن��دی می گوید‪ :‬دول��ت اگر بخواهد س��الی ‪ ۵‬هزار‬ ‫م��گاوات نیروگاه راه اندازی کن��د نیازمند رقمی معادل‬ ‫ت در حالی که ب��ا یک نگاه‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬میلی��ارد دالر اس�� ‬ ‫ساخت سدهای کوچک بدون ارزیابی های محیط زیستی‬ ‫رئی��س ش��ورای عالی جن��گل با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال حاضر درخواس��ت برای ساخت سدهای کوچک‬ ‫در منطق��ه هیرکانی زیاد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست به دلیل ابعاد کوچک این سدها‬ ‫اعالم کرده که نیاز به ارزیابی زیس��ت محیطی ندارند و‬ ‫این موضوع برای ما مشکل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫کامران پور مقدم در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه‬ ‫سدس��ازی در منطقه هیرکانی یکی از مشکالتی است‬ ‫که س��ازمان جنگل ها با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره سد السک محیط زیس��ت بر اساس ارزیابی های‬ ‫خ��ود اقدام به صدور مجوز کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مکان یاب��ی اولیه و ابعاد فنی س��د الس��ک در ابتدا به‬ ‫گونه ای ب��ود که حدود ‪ ۴۰۰‬هکت��ار تخریب جنگل را‬ ‫در پی داش��ت‪ .‬همچنین بخشی از رویشگاه شمشاد در‬ ‫باالدس��ت حوزه این س��د تخریب می شد‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت برای ساخت این س��د مجوز صادر کرده‬ ‫بود اما سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری با ساخت‬ ‫س��د الس��ک در مکان اولیه ای که در نظر گرفته شده‬ ‫بود‪ ،‬مخالفت کرد‪ .‬پورمقدم با اش��اره به اینکه سازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری با تاکید بر کاهش ارتفاع‬ ‫تاج س��د داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با مخالفت اولیه سازمان‪،‬‬ ‫مس��احت تخریب جن��گل از ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۹۴‬هکتار کاهش‬ ‫پیدا کرد و رویش��گاهی که ممکن ب��ود تحت تاثیر قرار‬ ‫گیرد از خطر خارج شد‪ .‬رئیس شورای عالی جنگل در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در مکاتبات اخیر با اداره کل منابع طبیعی‬ ‫استان گیالن تاکید کرده ایم که درخواست برای ساخت‬ ‫س��د باید در همان مراحل اولی��ه مطالعه و جانمایی با‬ ‫هماهنگ��ی و موافقت س��ازمان جنگل ها انجام ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر تعداد س��دهای کوچکی که درخواس��ت‬ ‫مجوز برای انها صادر می ش��ود زیاد اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ما به س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اعالم کردیم که‬ ‫هرگونه فعالیت��ی در حوزه جنگل باید همراه با ارزیابی‬ ‫زیست محیطی باشد چرا که سبب تخریب رویشگاه های‬ ‫جنگلی می شود‪.‬‬ ‫پورمق��دم ب��ا بی��ان اینکه س��اخت س��د در مناطق‬ ‫جنگلی نه تنها درختان و پوش��ش گیاه��ی را به خطر‬ ‫می ان��دازد بلکه سیس��تم هیدرولوژی��ک در جنگل را‬ ‫تغیی��ر می دهد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬س��دها می توانند حقابه‬ ‫یادداشت‬ ‫مهدی ابراهیمی‪ ،‬پژوهش�گر حوزه محیط زیست ‪ :‬میزان‬ ‫بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه از اغاز سال ابی ‪( ۹۷-۹۸‬مهر‬ ‫تا پایان اس��فند ‪ ۳۲۲ ،)۹۷‬میلی متر بوده که نسبت به میانگین‬ ‫‪ ۵۰‬ساله (‪ ۲۰۶‬میلی متر ) در همین بازه زمانی ‪ ۵۶‬درصد افزایش‬ ‫بارندگی وجود داشته است‪.‬‬ ‫در کل می ت��وان گفت که از اغاز س��ال ابی ‪ ۹۷-۹۸‬تاکنون‪،‬‬ ‫میزان ب��ارش در حوضه دریاچه ارومیه نس��بت به میانگین ‪۵۰‬‬ ‫ن امسال‬ ‫س��اله‪ ،‬رشد صعودی داش��ته که این رش��د در فروردی ‬ ‫حالت تصاعدی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه بارش ه��ای اخیر در حوض��ه دریاچ��ه ارومیه و‬ ‫رهاس��ازی اب پشت سدها به س��مت دریاچه‪ ،‬اخرین وضعیت‬ ‫دریاچه ‪ ۲۴‬فروردین ‪ ۹۸‬به این قرار اس��ت که تراز ان نس��بت‬ ‫جنگل ها و تاالب ها را دچار مشکل کنند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫ عال��ی جنگل با بیان اینک�� ه درحال حاضر در ‪ ۵‬نقطه از‬ ‫جنگل های هیرکانی قرار اس��ت سدهای کوچک بدون‬ ‫ارزیابی های زیس��ت محیطی ساخته شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با اداره های کل منابع طبیعی اس��تان ها مکاتبه کرده و‬ ‫از انها خواسته ایم که در زمینه این سدها فعال تر عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در مرحله ای که در حال ضرورت سنجی و شناسایی‬ ‫هستند به طور حتم گزارش های اولیه خود را به سازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیز داری ارسال کنند تا ما بتوانیم‬ ‫ی عالی‬ ‫از هم��ان مراحل اولیه نظر دهیم‪ .‬رئیس ش��ورا ‬ ‫جنگل در پایان اظهار کرد‪ :‬سازمان جنگل ها در مرحله‬ ‫نخس��ت با ساخت سد السک مخالفت کرد و به همین‬ ‫دلیل این س��د را به مکان دیگری که اس��یب کمتری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬منتقل کردند اما به هر حال مطالعات اولیه‬ ‫و اقدام های الزم برای س��اخت ان انجام شده بود و در‬ ‫مرحله نهایی به سازمان جنگل ها گزارش های ان ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬این در حالی است که نظر سازمان باید در همان‬ ‫مطالعات جانمایی و مراحل ابتدایی دیده شود‪.‬‬ ‫ب��ه بودجه امس��ال وزارت نیرو مش��اهده می کنیم که‬ ‫محل ردی��ف بودج��ه ای ب��رای س��اخت نیروگاه های‬ ‫تجدید پذیر تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬مدیر گروه مهندسی‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر دانش��کده مهندس��ی مکانیک‬ ‫و انرژی دانش��گاه ش��هید بهش��تی‪ ،‬در ادامه دستیابی‬ ‫دول��ت ب��ه ت��راز مثب��ت در بخش ان��رژی کش��ور را‬ ‫در گ��رو کناره گی��ری از تصدی گ��ری ح��وزه ان��رژی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫زندی با تاکید بر اینکه‪ ،‬دولت باید اجازه بدهد قیمت‬ ‫انرژی از جمله برق واقعی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه سهم‬ ‫ی فراوانی که‬ ‫افراد برخ��وردار و ثروتمن��د از یارانه ه��ا ‬ ‫درحال حاضر از س��وی دولت در بخش انرژی به مردم‬ ‫ارائه می شود بسیار بیش��تر از دهک های پایین جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز درامدی منفی‬ ‫زن��دی در ادامه با تاکید بر اینک��ه‪ ،‬در نهایت‪ ،‬دولت‬ ‫باید روزی مش��کل پرداخ��ت یارانه ‪ ۴۵‬ه��زار تومانی‬ ‫ان هم به صورت یکس��ان به همه افراد جامعه را اصالح‬ ‫کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬من نمی دانم در هدفمن��دی یارانه ها چرا‬ ‫ماه��ی ‪ ۴۵‬هزار تومان به هم��ه مردم پول می دهند در‬ ‫صورت��ی که دولت در بخش ان��رژی فاقد اضافه درامد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه در بخش‬ ‫انرژی نیز از سوی دولت با وجود تراز درامدی منفی به‬ ‫بخش های مختلف مردم یارانه انرژی پرداخت می شود‪،‬‬ ‫این برای زمانی اس��ت که دالر ‪ ۱۰۰۰‬تومان بوده است‬ ‫و می خواس��تند قیمت انرژی را گران کنند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫گفته ش��د ما به تفاوت ان را نقدی به مردم دهد ‪ ،‬حال‬ ‫انکه قیمت دالر امروز به باالی ‪ ۱۴‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری غیردولتی در انرژی های نو‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر موجب اش��تغال ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نفر به صورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در کشور شده و حجم سرمایه گذاری غیردولتی در این بخش به بیش از‬ ‫‪ ۱۲۴‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش انرژی امروز‪ ،‬از تی ر ‪ ۱۳۸۸‬تا اغاز خردا د امسال‪ ۳ ،‬میلیارد و ‪ ۱۳۲‬میلیون‬ ‫کیلووات س��اعت از منابع تجدیدپذیر‪ ،‬انرژی تولید ش��ده که این میزان تولید برق از‬ ‫محل انرژی های تجدیدپذیر توانس��ته از انتش��ار حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۶۱‬هزار تن گاز‬ ‫گلخان��ه ای بکاه��د‪ .‬همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث ش��ده ‪ ۸۸۹‬میلیون‬ ‫مترمکعب از مصرف س��وخت های فسیلی در ایران که جزو عوامل اصلی االیندگی هوا‬ ‫در کشور است‪ ،‬کاسته شود و بیش از ‪ ۶۸۹‬میلیون لیتر در مصرف اب نیز صرفه جویی‬ ‫ش��ود‪ .‬هم اکنون ‪ ۴۱۶‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال ساخت است و‬ ‫ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به ‪ ۷۲۴‬مگاوات رسیده است‪ .‬همچنین تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۳‬نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کش��ور نصب ش��ده و ‪ ۴۲‬نیروگاه مگاواتی دیگر‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایه گذاری غیردولتی در این‬ ‫بخش به بیش از ‪ ۱۲۴‬هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬بررسی اعداد و ارقام موجود‬ ‫در این بخش حکایت از ان دارد که ‪ ۴۴‬درصد نیروگاه های تجدیدپذیر کش��ور از نوع‬ ‫خورش��یدی‪ ۴۰ ،‬درصد از نوع بادی‪ ۱۳ ،‬درصد از نوع برقابی کوچک‪ ۲ ،‬درصد از نوع‬ ‫بازیافت حرارت و یک درصد نیز از نوع زیست توده است‪.‬‬ ‫فرصت احیای دریاچه ارومیه را غنیمت بشماریم‬ ‫به مدت زمان مش��ابه سال گذشته ‪ ۶۲‬سانتی متر افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین سطح و حجم دریاچه به ترتیب ‪ ۲۶‬و ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۹۸‬وضعیت بارش ها در این‬ ‫پهنه ابی به گونه ای بوده که به طور متوسط روزانه ‪ ۲‬سانتی متر‬ ‫به تراز دریاچه اضافه شده است‪ .‬با توجه به بارندگی های مناسب‬ ‫س��ال ابی جاری‪ ،‬حجم دریاچه ارومیه نس��بت به اغاز سال ابی‬ ‫‪ ۳.۵‬برابر ش��ده و به ‪ ۳.۵‬میلیارد متر مکعب رسیده است‪ .‬انتشار‬ ‫تصاویر ماهواره ای دریاچه ارومیه این باور عمومی را ایجاد کرده‬ ‫ک��ه در اثر بارندگی ه��ای اخیر‪ ،‬دریاچه بهتری��ن وضعیت خود‬ ‫را در چند س��ال گذش��ته که تالش برای احی��ای ان در جریان‬ ‫ی هستند با‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬تجربه می کند‪ .‬در مقابل برخی نیز مدع ‬ ‫وجود بارش های بی س��ابقه‪ ،‬دریاچه ارومیه هنوز با نقطه مطلوب‬ ‫فاصل��ه زیادی دارد‪ .‬اس��تدالل مطرح ش��ده ب��رای این موضوع‬ ‫فاصل��ه زیاد ت��راز فعلی دریاچه با تراز اکولوژیک اس��ت‪ .‬در تراز‬ ‫اکولوژیک(‪ ۱۲۷۴.۱‬متر)‪ ،‬سطح و حجم دریاچه ارومیه به ترتیب‬ ‫برابر ب��ا ‪ ۴۳۰۰‬کیلومتر مربع و ‪ ۱۳.۵‬میلیارد مترمکعب خواهد‬ ‫بود‪ ،‬مقایس��ه وضعیت حاض��ر دریاچه با تراز اکولوژیک نش��ان‬ ‫می ده��د که ‪ ۱۰‬میلیارد مترمکعب با حجم اکولوژیک ان فاصله‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تراز اکولوژیک یعنی ت��رازی که موجودات زنده در‬ ‫دریاچه بتوانند با محیط زیس��ت ارتباط متقابل داشته باشند‪ ،‬از‬ ‫طرفی شاخص ترین گونه زیستی دریاچه ارومیه «ارتمیا» است‬ ‫که در تراز اکولوژیک که حد اس��تانه ش��وری دریاچه ارومیه به‬ ‫‪ ۲۴۰‬گرم بر لیتر می رس��د‪ ،‬فرصت رش��د پیدا می کند و بر این‬ ‫اس��اس تراز اکولوژیک تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬در چند سال اخیر‬ ‫شوری دریاچه بیش از ‪ ۳۰۰‬گرم بر لیتر بوده‪ ،‬بنابراین ارتمیا در‬ ‫این شرایط امکان حیات نداشته است‪.‬‬ ‫اکن��ون که دریاچه ارومیه جان تازه ای گرفته‪ ،‬بهتر اس��ت که‬ ‫نس��بت به اهداف احی��ای دریاچه بازنگری داش��ت که هدف از‬ ‫احی��ای دریاچه ارومیه چیس��ت؟ یا در چه زمان��ی دریاچه احیا‬ ‫می ش��ود؟ عل��ت طرح این پرس��ش این اس��ت که رس��یدن به‬ ‫ت��راز اکولوژیک هزینه گزافی را طلب می کند‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫بارش ه��ای اخیر فرصتی را پیش اورده تا دوباره به اهداف اصلی‬ ‫احیای دریاچه ارومی��ه بپردازیم و نقطه مطلوبی برای به نتیجه‬ ‫رس��یدن تالش ها تعیین کنیم‪ .‬ضروری اس��ت که ستاد احیای‬ ‫دریاچه ارومیه در این زمینه روشنگری کند تا بیش ترین حد از‬ ‫منافع ملی تامین شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1303‬‬ ‫پیاپی ‪2621‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫فصل جدید اجرا در تماشاخانه‪ ‎‬های پایتخت‬ ‫دور جدید اجرای نمایش ها با چهره های هنری با پایان‬ ‫یافت��ن ماه مبارک رمضان در تماش��اخانه های تهران اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تاالرهای نمایش��ی پایتخت میزبان‬ ‫چهره های هن��ری خواهند ب��ود‪ .‬البته ناگفت��ه نماند که‬ ‫تاالرهای نمایشی در ایام مبارک رمضان به صورت فعال و‬ ‫با استقبال قابل توجه مخاطبان میزبان مخاطبان هنرهای‬ ‫نمایش��ی بودن��د که ازجمله ای��ن اثار نمایش��ی می توان‬ ‫ب��ه «تراس» ب��ا حضور مون��ا فرجاد‪ ،‬احمد س��اعتچیان‪،‬‬ ‫روی��ا میرعلمی‪ ،‬فریده س��پاه منصور‪ ،‬س��یدجواد یحیوی‪،‬‬ ‫امیررضا دالوری و مس��عود کرامتی‪« ،‬مارب��ازی» با بازی‬ ‫کامبی��ز دیرباز و بهاره رهنما‪« ،‬ش��اه ماهی» با حضور امیر‬ ‫جدیدی‪ ،‬علی شادمان و الناز حبیبی‪« ،‬اپرکات» با ایفای‬ ‫نقش بهروز بقایی‪« ،‬ش��هر ما» به کارگردانی محمدحسن‬ ‫معجونی‪« ،‬سیاس��ت سوختن ش��ربتخانه» با بازی شراره‬ ‫رخام‪« ،‬شاپرک خانوم» با ایفای نقش سیاوش طهمورث‪،‬‬ ‫فریبا متخص��ص و قربان نجفی‪« ،‬وقت��ی کبوترها ناپدید‬ ‫ش��دند» با حضور مهدی پاکدل‪ ،‬خاطره حاتمی و مهدی‬ ‫کوشکی و «هملت‪ ،‬شاهزاده اندوه» با بازی افشین هاشمی‬ ‫اشاره کرد که برخی از این اثار نمایشی همچنان به اجرای‬ ‫خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫همان طور که اش��اره شد‪ ،‬تماشاخانه های تهران از پایان‬ ‫هفت��ه جاری و ب��ا اغاز هفته اینده پذیرای اثار نمایش��ی‬ ‫ت��ازه ای با حضور چهره های محبوبی خواهند ش��د که در‬ ‫ادام��ه به انها اش��اره خواهد ش��د اما تماش��ای دیگر اثار‬ ‫نمایشی تجربی با حضور جوان ها نیز پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیکی کریمی در «عروس مردگان»‬ ‫اج��رای نمای��ش موزی��کال «ع��روس م��ردگان» ک��ه‬ ‫چندی پیش متوقف ش��ده بود از شنبه ‪ ۱۸‬خرداد ساعت‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬در هتل اس��پیناس پاالس ازس��رگرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش ک��ه طراح و کارگردان ان امید س��پهری‬ ‫است‪ ،‬میالد کی مرام‪ ،‬امیر جعفری‪ ،‬نیکی کریمی‪ ،‬شقایق‬ ‫دهقان‪ ،‬نازنین بیانی‪ ،‬مه��ران احمدی‪ ،‬مهران امام بخش‪،‬‬ ‫ناصر عاشوری‪ ،‬هلی عامل هاشمی‪ ،‬محمد لهراسبی‪ ،‬فرناز‬ ‫توللی‪ ،‬سارا توکی‪ ،‬بهناز حکیم‪ ،‬رایا مهدوی و ملیکا باقری‬ ‫به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنایت و مکافات با جمعی از چهره ها‬ ‫رضا ثروتی نیز قص��د دارد نمایش «جنایت و مکافات»‬ ‫نوش��ته فئودور داستایوفس��کی را از یکش��نبه ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬در تاالر وحدت اجرا کند‪ .‬بابک حمیدیان‪ ،‬اتیال‬ ‫پس��یانی‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬مهدی سلطانی‪ ،‬مینا ساداتی‪،‬‬ ‫پیام دهکردی‪ ،‬پانته ا پناهی ها‪ ،‬اصغر پیران و بهناز جعفری‬ ‫چهره هایی هستند که در این نمایش بازی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رضا کیانیان در نمایشنامه ای از نغمه ثمینی‬ ‫«بداهه» نوش��ته نغم��ه ثمینی و ب��ه کارگردانی اروند‬ ‫دشت ارای عنوان دیگر اثر نمایشی است که از هفته اینده‬ ‫در پردیس تئاتر ش��هرزاد اجرا خواهد ش��د‪ .‬بازیگران این‬ ‫نمایش که دیالوگ های ان بداهه اس��ت‪ ،‬بهرام افش��اری‪،‬‬ ‫ستاره پس��یانی‪ ،‬دیبا خاتمی‪ ،‬کاظم سیاحی‪ ،‬امیرحسین‬ ‫فتحی‪ ،‬اله��ام کردا‪ ،‬رضا کیانیان‪ ،‬میث��م میرزایی‪ ،‬فاطمه‬ ‫نقوی و مارین ون هوالک هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹میترا حجار و نادر فالح در « مختلف االضالع»‬ ‫«مختلف االضالع» نوشته سهند خیرابادی به کارگردانی‬ ‫نادر فالح از ‪۱۹‬خرداد س��اعت ‪ ۲۲:۳۰‬در سالن شماره ‪۲‬‬ ‫تماش��اخانه س��پند با بازی میترا حجار و ن��ادر فالح اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬تهیه کننده این نمایش کمال تبریزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای دوباره «ابی مایل به صورتی»‬ ‫س��اناز بیان قصد دارد نمایش «اب��ی مایل به صورتی»‬ ‫را که در دور پیش��ین اجراها بسیار مورد توجه و استقبال‬ ‫مخاطبان قرار گرفت را از ‪ ۱۶‬خرداد س��اعت ‪ ۲۱‬در سالن‬ ‫شماره یک تماش��اخانه سپند اجرا کند‪ .‬اناهیتا اقبال نژاد‪،‬‬ ‫مرضیه بدرقه‪ ،‬عاطفه رضوی‪ ،‬امید س��لیمی‪ ،‬بهنام شرفی‪،‬‬ ‫محمدهادی عطایی‪ ،‬ایه کیان پور و امین میری در این اثر‬ ‫نمایشی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روایت ادبی از قصه ظهر جمعه‬ ‫همچنین تماشاخانه سپند از ‪ ۱۷‬خرداد ساعت ‪۱۹:۱۵‬‬ ‫در حالی نمایش های جدید برای فصل تابستان روی صحنه می روند‬ ‫که امار گیش��ه تماش��اخانه های پایتخت در فصل بهار نش��ان دهنده‬ ‫رونق نمایش های روی صحنه است‬ ‫میزبان نمایش «قصه ظهر جمعه» به نویس��ندگی محمد‬ ‫مس��اوات و کارگردانی نسیم ادبی خواهد بود‪ .‬این نمایش‬ ‫با حضور هنرجویان نس��یم ادبی در این تماش��اخانه اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهید مسلمی در کنار کاظم هژیرازاد‬ ‫نمای��ش «ی��ک زن و یک مرد» اثر الکس��ی اربوزوف و‬ ‫کارگردانی هوش��مند هنرکار از ‪ ۲۰‬خرداد ساعت ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫در خان��ه موزه اس��تاد ع��زت اهلل انتظامی با ب��ازی کاظم‬ ‫هژیرازاد و ناهید مسلمی روی صحنه می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�کان خطیب�ی ب�ه س�راغ «نفری�ن‬ ‫قحطی زدگان» رفت‬ ‫اش��کان خطیبی نمایش «نفرین قحط��ی زدگان» را از‬ ‫‪ ۲۷‬خرداد س��اعت ‪ ۱۹:۱۵‬در س��الن اس��تاد سمندریان‬ ‫تماش��اخانه ایرانش��هر با بازی اناهیتا درگاهی‪ ،‬میر سعید‬ ‫مولویان‪ ،‬هامون س��یدی‪ ،‬نورا پیدایش ف��رد‪ ،‬امیر پاکدل‪،‬‬ ‫بهتاش ساکنان و مسعود رمضانی اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پانته ا بهرام «مادر» می شود‬ ‫س��الن ناظرزاده کرمانی تماش��اخانه ایرانش��هر از ‪۳۱‬‬ ‫خرداد ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬میزبان نمایش «مادر» اثر فلوریان‬ ‫زل��ر به کارگردانی علی احمدی خواهد بود‪ .‬پانته ا بهرام‪،‬‬ ‫پژمان جمشیدی‪ ،‬سهیل مستجابیان و حدیث بیابانگرد‬ ‫در این نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عاشقانه ای با حضور رضا یزدانی‬ ‫ش��هرام گیل ابادی نیز نمایش «عاشقانه های خیابان»‬ ‫نوشته محمد چرمشیر و بهمن عباس پور را اواخر خرداد‬ ‫در همی��ن تاالر نمایش��ی با ب��ازی رضا یزدان��ی‪ ،‬الهام‬ ‫پاوه نژاد‪ ،‬سیما تیرانداز و ژاله صامتی اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افش�ین هاش�می و الدن مس�توفی در‬ ‫«دروغ»‬ ‫نمای��ش «دروغ» نوش��ته فلوریان زلر ب��ا دراماتورژی‬ ‫افش��ین هاش��می و کارگردان��ی اریان رضای��ی از ‪۳۱‬‬ ‫خرداد ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬در س��الن استاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود‪ .‬افشین هاشمی‪ ،‬الدن‬ ‫مس��توفی‪ ،‬ارس��طو خوش رزم و الهه شه پرست بازیگران‬ ‫این نمایش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«مولن روژ» با بازی مهران فر و تنابنده‬ ‫محسن تنابنده و احمد مهرانفر قرار است در نمایشی‬ ‫با عنوان «مولن روژ» نوشته ارش عباسی به کارگردانی‬ ‫حسین پارسایی ایفای نقش کنند‪ .‬این نمایش اوایل تیر‬ ‫در باغ کتاب تهران روی صحنه می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹امین تارخ در نمایش مهران رنجبر‬ ‫امین تارخ‪ ،‬سارا رسول زاده‪ ،‬یلدا عباسی و بهنام شرفی‬ ‫بازیگرانی هس��تند که در نمایش «مارل��ون براندو» کار‬ ‫مه��ران رنجبر ایف��ای نقش خواهند ک��رد‪ .‬این نمایش‬ ‫به زودی در تماشاخانه سپند اجرا می شود‪.‬‬ ‫در حالی نمایش های جدید برای فصل تابس��تان روی‬ ‫صحنه می روند که امار گیش��ه تماشاخانه های پایتخت‬ ‫در فصل بهار نشان دهنده رونق نمایش های روی صحنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اع�لام امار تفکیکی ف��روش تماش��اخانه های دولتی‬ ‫حاکی از اس��تقبال و فروش خوب نمایش های تاالر هنر‬ ‫اس��ت درحالی که در تئاتر ش��هر و تاالر س��نگلج تعداد‬ ‫مهمانان همچنان رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫در این امار میزان فروش مجموعه تئاتر ش��هر و تاالر‬ ‫هنر تا روز جمعه ‪ ۳‬خرداد مش��خص شده و تماشاخانه‬ ‫س��نگلج نیز امار فروش دو نمایش خ��ود را که اخرین‬ ‫اجرای شان سه ش��نبه ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت بوده‪ ،‬ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن تاالر هنر وض��ع بهت��ری دارد که با دو‬ ‫نمای��ش «جادوگر درخت انجیر هن��دی» و «غول بابا»‬ ‫و به��ای بلی��ت ‪ ۲۰‬ه��زار تومانی ب��رای ‪ ۴۶‬اجرا حدود‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون ریال فروش داش��ته درحالی که تئاتر شهر‬ ‫ب��ا ‪ ۴‬نمایش و بهای بلی��ت ‪ ۳۰‬هزار تومانی به ازای ‪۴۲‬‬ ‫اجرا‪ ۲۴۸ ،‬میلیون ریال فروش داش��ته است‪ .‬البته وضع‬ ‫س��نگلج هم چندان بهتر نیست و تعداد مهمان های این‬ ‫تاالر درصد زیادی از کل تماشاگرانش را شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاالر هنر‬ ‫در تاالر هنر نمای��ش «جادوگر درخت انجیر هندی»‬ ‫ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی احس��ان مجی��دی که از‬ ‫یکشنبه ‪۱‬اردیبهش��ت در تاالر هنر با ظرفیت ‪ ۲۴۰‬نفر‬ ‫روی صحن��ه رفت تا جمعه ‪۳‬خرداد‪ ،‬در ‪ ۲۹‬اجرا میزبان‬ ‫‪ ۱۱۱۷‬تماشاگر شد‪.‬‬ ‫از این ‪ ۱۱۱۷‬تماشاگر‪ ۴۵۵ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪۴۱۷ ،‬‬ ‫نفر با بلیت نیم بها‪ ۲۲ ،‬نفر با بلیت تخفیف دار و ‪ ۲۲۳‬نفر‬ ‫با بلیت مهمان به تماش��ای این اثر نشستند و «جادوگر‬ ‫درخت انجی��ر هندی» با بهای بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال در‬ ‫گیشه به ‪ ۱۳۶‬میلیون ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «غول بابا» به نویس��ندگی مهدی س��یم ریز و‬ ‫کارگردانی محبوبه پاداش و مهدی س��یم ریز از یکشنبه‬ ‫‪۱۵‬اردیبهش��ت در تاالر هنر با ظرفی��ت ‪ ۲۴۰‬نفر روی‬ ‫صحنه رفت‪.‬‬ ‫این نمایش با ‪ ۱۷‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۹۹۰‬تماش��اگر شد‪ .‬از‬ ‫این ‪ ۹۹۰‬نفر‪۳۸۳ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪ ۴۷۹ ،‬نفر با بلیت‬ ‫نیم به��ا‪ ۳۰ ،‬نفر ب��ا بلیت تخفی��ف دار و ‪ ۹۸‬نفر با بلیت‬ ‫مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «غول‬ ‫باب��ا» با ن��رخ بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیش��ه به ‪۱۲۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تئاتر شهر‬ ‫در بهترین مجموعه تئاتری کش��ور که همیشه رونق‬ ‫یا کم فروغ��ی ان بیش از هر س��الن دیگری موردتوجه‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬با توجه به در دست تعمیر بودن سالن ها‪،‬‬ ‫‪۴‬نمایش در سالن های سایه و قشقایی اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «کمیته نان» به نویسندگی و کارگردانی لیلی‬ ‫عاج اجرای خود را از دوش��نبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت در سالن‬ ‫قشقایی با ظرفیت ‪ ۹۶‬نفر اغاز کرد‪ .‬این نمایش در طول‬ ‫‪ ۱۰‬اجرا تا جمعه ‪۳‬خرداد پذیرای ‪ ۶۰۸‬نفر شد‪.‬‬ ‫از بین این ‪ ۶۰۸‬نفر‪ ۲۳۰ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪ ۴۲ ،‬نفر‬ ‫با بلیت نیم بها‪ ۱۶۹ ،‬نفر با بلیت تخفیف دار و ‪ ۱۶۷‬نفر با‬ ‫بلیت مهمان به تماشای «کمیته نان» نشستند‪ .‬این اثر‬ ‫با بهای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال در گیش��ه به ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «مده ا» به نویس��ندگی مس��عود س��میعی و‬ ‫طراحی و کارگردانی علی اصغر راس��خ راد اجرای خود را‬ ‫از جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت در سالن قش��قایی با ظرفیت‬ ‫‪ ۹۶‬نفر اغ��از کرد‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۱۱‬اجرا میزبان‬ ‫‪ ۳۲۹‬نفر شد‪.‬‬ ‫از ای��ن ‪ ۳۲۹‬نفر‪ ۷۳ ،‬نفر با بلی��ت تمام بها‪ ۱۱ ،‬نفر با‬ ‫بلی��ت نیم به��ا‪ ۴ ،‬نفر با بلیت تخفی��ف دار و ‪ ۲۴۱‬نفر با‬ ‫بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫«م��ده ا» با نرخ بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیش��ه به ‪۲۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۱۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «چیزهای س��رد» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫رامین اکبری اجرای خود را از سه ش��نبه ‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫در سالن سایه با ظرفیت ‪ ۷۲‬نفر شروع کرد‪ .‬این نمایش‬ ‫در طول ‪ ۹‬اجرا میزبان ‪ ۲۹۲‬نفر شد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۲۹۲‬نفر با ‪ ۱۱۴‬بلیت تمام بها‪ ۱۱ ،‬بلیت نیم بها‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬بلی��ت تخفیف دار و ‪ ۱۴۲‬بلیت مهمان به تماش��ای‬ ‫این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «چیزهای سرد» با بهای‬ ‫بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال در گیش��ه به رق��م ‪ ۴۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمای��ش «الن��ه خرگ��وش» ب��ه نویس��ندگی دیوید‬ ‫لین��دزی ابر با درامات��ورژی و کارگردانی مهدی صباغی‬ ‫از پنجش��نبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت در س��الن سایه با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۲‬نف��ر روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۱۲‬اجرا‬ ‫میزبان ‪ ۴۷۶‬نفر شد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۴۷۶‬نفر با ‪ ۱۶۲‬بلیت تمام بها‪ ۱۴ ،‬بلیت نیم بها‪،‬‬ ‫‪ ۶۳‬بلیت تخفیف دار و ‪ ۲۳۷‬بلیت مهمان به تماشای این‬ ‫اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «الن ه خرگوش» با بهای بلیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیش��ه ب��ه ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزار‬ ‫ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گالب «قله» را‬ ‫منتشر می کند‬ ‫امار تفکیکی‬ ‫فروش‬ ‫تماشاخانه های‬ ‫دولتی حاکی‬ ‫از استقبال و‬ ‫فروش خوب‬ ‫نمایش های‬ ‫تاالر هنر است‬ ‫درحالی که در‬ ‫تئاتر شهر و تاالر‬ ‫سنگلج تعداد‬ ‫مهمانان همچنان‬ ‫رقم قابل توجهی‬ ‫است‬ ‫‹ ‹تاالر سنگلج‬ ‫تماشاخانه س��نگلج نیز امار تفکیکی اطالعات فروش‬ ‫و تعداد تماش��اگر دو نمایش «بیل��ه دیگ بیله چغندر»‬ ‫و «راز نق��ل اخر» که اخرین اجرای ش��ان را سه ش��نبه‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت پشت س��ر گذاش��تند را اینگونه اعالم‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫نمایش «بیله دیگ بیله چغندر» به نویس��ندگی داود‬ ‫فتحعلی بیگی و کارگردانی منیژه داوری از پنجش��نبه ‪۵‬‬ ‫اردیبهش��ت در تماشاخانه س��نگلج با ظرفیت ‪ ۲۳۵‬نفر‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۲۲‬اجرا‪ ،‬میزبان‬ ‫‪ ۱۷۰۸‬نفر شد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۱۷۰۸‬نف��ر در غی��اب بلیت تخفی��ف دار‪ ،‬با ‪۹۳‬‬ ‫بلی��ت تمام بها‪ ۱۵۱ ،‬بلیت نیم بها و ‪ ۱۴۶۴‬بلیت مهمان‬ ‫به تماش��ای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «بیله دیگ‬ ‫بیله چغندر» با بهای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال در گیش��ه به‬ ‫‪۵۰‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمای��ش «راز نقل اخر» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫حس��ین تفنگدار از دوشنبه ‪ ۹‬اردیبهشت در تماشاخانه‬ ‫س��نگلج روی صحنه رفت‪ .‬این اث��ر در ‪ ۱۹‬اجرا میزبان‬ ‫‪ ۱۲۷۸‬نفر شد‪.‬‬ ‫از ای��ن ‪ ۱۲۷۸‬نفر‪ ،‬در غیاب بلی��ت تخفیف دار‪۱۸۱ ،‬‬ ‫نف��ر با بلیت تمام به��ا‪۸۹ ،‬نفر با بلی��ت نیم بها و ‪۱۰۰۸‬‬ ‫نفر با بلیت مهمان به تماش��ای این اثر نشستند‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب «راز نق��ل اخر» با بهای بلی��ت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‬ ‫در گیش��ه به ‪ ۶۷‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار ریال دس��ت پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نشست انتظامی با اعضای شورای اکران و شورای صنفی نمایش‬ ‫ترافیک اکران را از بین ببریم‬ ‫نشس��ت مشترک اعضای ش��ورای اکران اثار س��ینمایی و شورای‬ ‫صنفی نمایش با رئیس سازمان سینمایی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این نشست حسین انتظامی گفت‪ :‬ترجیع بند‬ ‫صحبت ها این اس��ت که نظام اکران باید تغییر کند و ما امادگی داریم‬ ‫تا نگاه ساختارشکنانه انقالبی در ان به وجود اید‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان سینمایی ادامه داد‪ :‬پیشنهاد من این است چنانچه‬ ‫خواس��تار تغییر جدی نظامنامه اکران هس��تید در م��دت زمان یک‬ ‫م��اه متنی تنظیم و پیش��نهاد دهید و م��ا ان را منتش��ر کنیم تا رای‬ ‫صاحبنظران را هم در این زمینه جویا ش��ویم البته دقت داشته باشید‬ ‫که برای دغدغه ها و پرس��ش هایی که مد نظر ما اس��ت هم در این متن‬ ‫راه حلی دیده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به عنوان سیاست گذار می خواهیم ترافیک اکران‬ ‫را از بین ببریم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬توجه داش��ته باش��ید ک��ه در متن جدید‬ ‫فیلم های ارزشی‪ ،‬فرهنگی و کودک نباید نادیده گرفته شوند‪.‬‬ ‫انتظامی با اش��اره به اینکه فقط ش��اخص فروش فیلم ها برایش مبنا‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬برای ما شاخص های دیگری مانند تعداد ادم هایی که به‬ ‫طورمستمر به سینما می روند‪ ،‬تعداد بلیت ها یا فردی که برای نمونه در‬ ‫سال یک بار به سینما می رود هم اهمیت دارد که باید درپی انها باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان س��ینمایی اف��زود‪ :‬همیش��ه در اکران ب��ه دلیل‬ ‫ظرفیت ه��ای نمایش��ی اختالف هایی وج��ود دارد و ما بای��د به دنبال‬ ‫راه هایی باش��یم تا این اختالف ها به حداقل برس��د و منافع کل سینما‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫انتظام��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه سینماش��هر سالن س��ازی را اغاز‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حوزه سالن س��ازی مه��م این اس��ت که در‬ ‫سیاست گذاری های مان تدبیری داش��ته باشیم تا ادم های عالقه مند‬ ‫ب��ه این ح��وزه را جذب کنیم و هدف این باش��د که تعداد س��الن ها را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با مش��ارکت ش��هرداری ها می توانیم در‬ ‫ش��هرهای کوچک سینماسازی را دنبال کنیم‪ .‬باید ظرفیت گروه هنر‬ ‫و تجربه را وس��یع تر کنیم‪ .‬ضمن اینکه باید دیگر ظرفیت های نمایش‬ ‫یاُدی و نمایش های هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس را احیا کرده‬ ‫فیلم مانند و ‬ ‫و توسعه دهیم‪.‬‬ ‫انتظام��ی ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت نق��ش صنف ها گف��ت‪ :‬هرچقدر‬ ‫موضوعات مان را صنفی تر ببینیم و صنفی پاس��خگو باش��یم‪ ،‬موفق تر‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در نوشتن نظامنامه عدالت محور باشید‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫به درستی نظامنامه را بنویسید‪ ،‬به جایی خواهیم رسید که می بینیم‪،‬‬ ‫ش��ورای صنفی و ش��ورای اکران تنها نهاد اداری هس��تند و در چنین‬ ‫وضعیتی کمتر در معرض انتقاد و اتهام قرار می گیریم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان سینمایی خاطرنشان کرد‪ :‬البته در چنین شرایطی‬ ‫مدی��ر دولتی که می خواهد اقتدار داش��ته باش��د مخالفت می کند اما‬ ‫ما در س��ازمان س��ینمایی این مس��یر را ط��ی و از ورود باالدس��تی ها‬ ‫جلوگیری می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه ما ابزارهای اجرایی را برای ش��ما‬ ‫فراه��م می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬به طور جدی بحث ه��ای ضدانحصار را دنبال‬ ‫و فرمول های��ی را برای این کار تعبی��ه کنید‪ .‬انتظامی همچنین گفت‪:‬‬ ‫از دیگر موضوع هایی که باید به ان توجه داش��ته باش��ید این است که‬ ‫هر فردی که وارد این ش��وراها می ش��ود باید یک سمت (تهیه کننده‪،‬‬ ‫پخش کننده و‪ )...‬داشته باشد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنی��ن موضوع هایی همچ��ون ارزش و اختیار‬ ‫فیلمساز بوش��هری برای فیلم کوتاه «دام»‬ ‫برنده جای��زه بهتری��ن کارگردان��ی و اجرا از‬ ‫جشنواره بین المللی فیدبک امریکا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬داریوش غذبانی یا فیلم‬ ‫کوتاه «دام» در جش��نواره بین المللی فیدبک‬ ‫امریکا ش��رکت داش��ت که این فیلم موفق به‬ ‫دریافت جایزه بهترین کارگردانی و اجرا از این‬ ‫جشنواره شد‪.‬‬ ‫داری��وش غذبان��ی فیلمس��از و کارگ��ردان‬ ‫بوشهری متولد شهریور ‪ ۱۳۵۴‬و فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاه سینما و تئاتر سوره اصفهان است‪.‬‬ ‫این هنرمند تاکنون ‪ ۱۵‬فیلم کوتاه همچون‬ ‫«حنانه»‪« ،‬مردان افتاب»‪« ،‬امید»‪« ،‬وصال»‪،‬‬ ‫«تنف��س مصنوعی»‪« ،‬ان ش��ب» و همچنین‬ ‫فیل��م بلند س��ینمایی «خم��اری» را در مقام‬ ‫کارگردانی ساخته و در فیلم «ان سه» نیز به‬ ‫عنوان بازیگر حضور داشته است‪.‬‬ ‫دادن به صنف ها‪ ،‬توازن بین تولید و اکران‪ ،‬اکران وسیع تر در سینمای‬ ‫هن��ر و تجربه‪ ،‬جدی گرفتن کپی رایت‪ ،‬تغییر در ش��یوه اکران‪ ،‬تغییر‬ ‫س��رگروه ها‪ ،‬پوست اندازی س��ینمای ایران‪ ،‬صنعتی ش��دن سینما‪،‬‬ ‫اصولی ش��دن سینماس��ازی‪ ،‬کنترل تراکم سالن س��ازی‪ ،‬زنده شدن‬ ‫ژانرها‪ ،‬جلوگیری از تصمیمات س��ریع‪ ،‬الکترونیکی ش��دن دبیرخانه‬ ‫ازس��وی اعضای ش��ورای صنفی نمایش و شورای اکران اثار سینمایی‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬در این نشست منوچهر شاهسواری‪ ،‬محسن امیریوسفی‪،‬‬ ‫س��ید محمود رضوی‪ ،‬مصطفی کیایی‪ ،‬غالمرض��ا فرجی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫صابری‪ ،‬سید مس��عود اطیابی‪ ،‬علی سرتیپی‪ ،‬رضا سعیدی پور‪ ،‬سعید‬ ‫س��عدی‪ ،‬محمد احم��دی‪ ،‬امیر قطب��ی و محمدرض��ا فرجی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نخس��تین البوم رس��می امیرعباس گالب‬ ‫خواننده فعال موسیقی پاپ در روزهای اینده‬ ‫با عن��وان «قلّ��ه» در قالب هم��کاری با چند‬ ‫اهنگس��از مطرح موسیقی کش��ورمان منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬نخس��تین البوم رس��می‬ ‫امیرعباس گالب خواننده فعال موسیقی پاپ‬ ‫در روزه��ای این��ده با عنوان «قلّ��ه» در قالب‬ ‫همکاری با چند اهنگس��از مطرح موس��یقی‬ ‫کشورمان منتشر می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه مرحله پیش ف��روش اینترنت��ی تازه ترین‬ ‫مجموعه موس��یقایی امیرعب��اس گالب اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الب��وم «قل��ه» نخس��تین الب��وم رس��می‬ ‫امیرعب��اس گالب در حوزه خوانندگی اس��ت‬ ‫چراک��ه عم��ده فعالیت ه��ای ای��ن خوانن��ده‬ ‫در عرص��ه موس��یقی متمرک��ز ب��ر تولی��د‬ ‫تک اهنگ هایی بوده که بیش��تر این اثار نیز با‬ ‫استقبال مخاطبان روبه رو شده است‪.‬‬ ‫در این البوم اهنگس��ازان شناخته ش��ده ای‬ ‫چ��ون بابک زرین‪ ،‬معین راهب��ر‪ ،‬امین قباد با‬ ‫امیرعب��اس گالب همکاری داش��ته اند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه عل��ی بحرینی‪ ،‬رض��ا ش��اهین‪ ،‬بهروز‬ ‫کش��اورز و محمد کاظمی به عنوان ترانه س��را‬ ‫در این اثر حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫از نوازن��دگان این البوم می ت��وان به کیان‬ ‫دارات‪ ،‬یاس��ین ترکی‪ ،‬فیروز ویس��انلو و بابک‬ ‫کوهستانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫«دع��وا»‪« ،‬گه��واره»‪« ،‬کودکان��ه»‪« ،‬باید‬ ‫ببخش��مت»‪« ،‬مث��ل فرش��ته ها»‪« ،‬تنگ��ه‬ ‫ابوقریب»‪« ،‬شاه قلبم» و «بازم رفت» ازجمله‬ ‫اثاری اس��ت که در سال های گذشته در قالب‬ ‫تک اهنگ از امیرعباس گالب منتش��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنده جایزه «پن پینتر»‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬معرفی شد‬ ‫«لم سیس��ای» شاعر و نمایشنامه نویس ‪۵۲‬‬ ‫ساله انگلیسی به عنوان برنده جایزه ادبی «پن‬ ‫پینتر» در سال ‪ ۲۰۱۹‬معرفی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪ ،‬این‬ ‫جای��زه ادبی ک��ه س��االنه به یک نویس��نده‬ ‫بریتانیای��ی‪ ،‬ایرلندی یا یکی از نویس��ندگان‬ ‫کشورهای مشترک المنافع با بیشترین قرابت‬ ‫با اثار «هارولد پینتر» نمایش��نامه نویس برنده‬ ‫جایزه نوبل می رسد‪ ،‬بنا بر اعالم هیات داوران‬ ‫این رویداد ادبی به «لم سیس��ای» نویس��نده‬ ‫انگلیس��ی به س��بب «توانایی در خلق واژگان‬ ‫زیب��ا از غ��م و ان��دوه و نگاه ب��ه ان به عنوان‬ ‫نشانه ای برای ادامه دادن» اعطا شد‪.‬‬ ‫«لم سیسای» که پیش از این شاعر رسمی‬ ‫رقابت ه��ای المپیک لندن ب��وده و هم اکنون‬ ‫مدیر دانش��گاه منچس��تر اس��ت‪ ،‬همواره در‬ ‫اث��ارش نگاهی انتقادی به دوران حضورش در‬ ‫محل زندگی از کودکان بی سرپرس��ت و مورد‬ ‫ازار و اذیت قرار گرفتن ازس��وی کارکنان ان‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬وی مس��تندهایی را نیز درباره‬ ‫جست وجو در پی خانواده اش ساخته است‪.‬‬ ‫«مائورین فریلی» نویسنده و یکی از اعضای‬ ‫داوران جایزه «پن پینتر» گفت‪« :‬لم سیسای»‬ ‫در اث��ار اولیه اش به دنی��ای زیرزمینی دوران‬ ‫کودک��ی اش به عن��وان فردی بی سرپرس��ت‬ ‫بازمی گ��ردد و از می��ان اندوه ه��ای خوی��ش‬ ‫واژگانی زیبا و هزاران دلیل برای زندگی کردن‬ ‫و عشق ورزیدن خلق می کند‪.‬‬ ‫این نویسنده‪ ،‬شاعر و نمایشنامه نویس جایزه‬ ‫ادبی «پن پینتر» ‪ ۲۰۱۹‬را ‪ ۱۰‬اکتبر در ایینی‬ ‫در کتابخانه بریتانیا دریافت می کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سالن های نمایش با حضور چهره ها تابستانی می شود‬ ‫فیلمساز بوشهری برنده‬ ‫جایزه فیدبک امریکا شد‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪ 4 - 1398‬شوال ‪ 8 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1303‬پیاپی ‪2621‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫هنر بازیافتی‪ ،‬روایت های تصویری و قهرمانان معاصر‬ ‫در گالری گردی این هفته به نمایشگاه گالری های‬ ‫اعتم��اد نگارس��تان‪ ،‬زیرزمی��ن دس��تان‪ ،‬اعتم��اد و‬ ‫پروژه های اران پرداخته ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫نمایش��گاه اثار عل��ی خطایی‬ ‫ایلخچ��ی با نام «کرس��ی خط» در گال��ری زیرزمین‬ ‫دس��تان‪ ،‬نمایش��گاه حجم های ناهید ارین با عنوان‬ ‫«عجایب المخلوقات» در گالری اعتماد نگارس��تان‪،‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی ش��هرام کریمی با نام «من جایی‬ ‫خودم را جا گذاش��تم» در گالری اعتماد و نمایش��گاه‬ ‫اثار ن��وگل مظلوم��ی با ن��ام «قهرمان��ان‪ ،‬دالوران‪،‬‬ ‫نام اوران» در گالری پروژه های اران س��وژه های این‬ ‫هفته گالری گردی هنرانالین هستند‪.‬‬ ‫فارسی را به امازون برگردانید‬ ‫خیابان دانشس��را‪ ،‬باغ نگارستان میزبان عالقه مندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹روایت های تصویری‬ ‫در یکنواختی تصویر ایجاد ش��ود و مخاطب را با تصور‬ ‫وجود یک فرم در اثر روبه رو کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار علی خطایی ایلخچی تا ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫در گالری زیرزمین دس��تان برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نش��انی خیابان فرش��ته‪ ،‬خیابان بیدار‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۶‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجسم نقطه و خط‬ ‫نمایش��گاه اثار علی خطایی ایلخچی با نام «کرسی‬ ‫خط» در گالری زیرزمین دس��تان برپاس��ت‪ .‬خطایی‬ ‫در ای��ن مجموعه اث��ار حجم��ی و طراحی های خود‬ ‫را به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬مجس��مه هایی که در‬ ‫ای��ن نمایش��گاه دی��ده می ش��وند دارای فرم های��ی‬ ‫هس��تند که در ن��گاه نخس��ت برای مخاطب اش��نا‬ ‫به نظر نمی رس��ند‪ .‬خطوط منحن��ی و مورب که روی‬ ‫صندلی نشس��ته اند یا در میان چارپایه ای فلزی گیر‬ ‫افتاده اند‪ ،‬ش��بیه هیچ ش��ی یا عنص��ر خاصی به نظر‬ ‫نمی رسند‪.‬‬ ‫بخش دیگری از اثار این مجموعه قاب های مربعی‬ ‫هستند که در هر کدام از انها تکرار بافت های گوناگون‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬نقاطی که به ش��کل منظ��م در کنار‬ ‫هم قرار گرفته اند‪ ،‬س��طحی یکنواخ��ت را روی کاغذ‬ ‫ایج��اد می کنند اما گاه بر هم خوردن این نظم با به هم‬ ‫فش��ردگی یا افزایش فاصله نقاط باعث می شود خللی‬ ‫‹ ‹جان دادن به اشیای بی مصرف‬ ‫نمایشگاه حجم های ناهید ارین باعنوان «عجایب‬ ‫المخلوقات» در گالری اعتماد نگارستان برپاست‪ .‬این‬ ‫مجموعه براساس رویکرد بازیافت مواد شکل گرفته و‬ ‫مواد به کار رفته در مجسمه ها همگی لوازمی هستند‬ ‫که روزی دور ریخته شده اند‪.‬‬ ‫اری��ن در طول س��ال ها لوازم فل��زی گوناگون را از‬ ‫گوشه و کنار جهان جمع کرده و هم اکنون انچه دیده‬ ‫می ش��ود مجسمه هایی اس��ت که او با استفاده از این‬ ‫لوازم ساخته است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه حجم های ناهید اری��ن تا ‪ ۲۸‬خرداد در‬ ‫گالری اعتماد نگارستان به نشانی‪ ،‬میدان بهارستان‪،‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی ش��هرام کریم��ی با ن��ام «من‬ ‫جای��ی خ��ودم را ج��ا گذاش��تم» در گال��ری اعتماد‬ ‫برپاس��ت‪ .‬نقاش��ی های کریم��ی اث��اری قصه گ��و‬ ‫هس��تند ک��ه انس��ان را در فضاهای��ی گوناگ��ون و‬ ‫در ارتب��اط ب��ا موجودات و اش��یای مختلف نش��ان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ادم های تعدادی از این نقاش��ی ها به شکلی واضح‬ ‫ایرانی هس��تند و حتی تعلق انها به دوره های زمانی یا‬ ‫فرهنگی خاص قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاشی ش��هرام کریمی تا ‪ ۲۱‬خرداد در‬ ‫گالری اعتماد برپاست‪ .‬گالری اعتماد به نشانی خیابان‬ ‫هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بست شیرودی‪ ،‬شماره ‪۲۵‬‬ ‫میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قهرمانان توخالی‬ ‫نمایش��گاه اثار ن��وگل مظلومی با ن��ام «قهرمانان‪،‬‬ ‫دالوران‪ ،‬ن��ام اوران» در گال��ری پروژه ه��ای اران‬ ‫برپاس��ت‪ .‬مظلوم��ی در این اثار ب��ه قهرمانان جوامع‬ ‫امروزی پرداخته است؛ افرادی که برخالف قهرمانان‬ ‫گذشته‪ ،‬نشانی از رشادت و فداکاری ندارند و در عوض‬ ‫با پرداختن بیش از اندازه به بدن و پرورش ان‪ ،‬ظاهری‬ ‫قهرمانان��ه و در عین حال عاری از بار معنایی این واژه‪،‬‬ ‫برای خود ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه اثار نوگل مظلومی تا ‪ ۱۷‬خرداد در گالری‬ ‫پروژه های اران برپاس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانند به‬ ‫نشانی خیابان نوفل لوش��اتو‪ ،‬کوچه لوالگر‪ ،‬شماره ‪،۵‬‬ ‫ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اندوهگین و غمین ‪ -‬لقب محمدتقی بهار‪ ،‬شاعر نامدار ایرانی‬ ‫‪ -2‬از روزنامه های سراسری لندن ‪ -‬میوه تازه رسیده ‪ -‬به اتفاق‬ ‫‪ -3‬سراغاز و ابتدا ‪ -‬ای خدای ما ‪ -‬گویش فارسی کهن‬ ‫‪ -4‬تالش و جدیت ‪ -‬اشاره تاکیدی به دور دارد ‪ -‬ضروری ‪ -‬جهت و سمت‬ ‫‪ -5‬ستون بادبان کشتی ‪ -‬با ترس شدید ‪ -‬درون و میان‬ ‫‪ -6‬کشیدنی نامطلوب ‪ -‬نور اندک در تاریکی‬ ‫‪ -7‬کامل و بی نقص ‪ -‬پروتئین یاخته های زنده‬ ‫‪ -8‬سنگینی و بردباری ‪ -‬شهری در المان‬ ‫‪ -9‬اشعار رزمی ‪ -‬چارق‬ ‫‪ -10‬اراده محکم ‪ -‬سرپیچی از قول‬ ‫‪ -11‬حرف انتخاب ‪ -‬نمونه کاال ‪ -‬جانوری کوچک از حیات وحش‬ ‫‪ -12‬شالوده ‪ -‬به دفعات ‪ -‬پارلمان روسیه ‪ -‬ورزش نفس افزا‬ ‫‪ -13‬از ادوات ورزشی باستانی ‪ -‬قانع شدن در جواب ‪ -‬جوهر نوشتن‬ ‫‪ -14‬از ایل های ترکمن ‪ -‬شهری در شرق استان گیالن ‪ -‬از خط و زبان های‬ ‫کهن اسیایی‬ ‫‪ -15‬ظریف قامت ‪ -‬کامال مشابه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪157‬‬ ‫ض‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫افتتاح «میدان جوانان سابق»‬ ‫با قدردانی از قاضی زاده‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪158‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حراج هنر معاصر پاریس ‪ ۱۵‬خرداد (‪ ۵‬مه) در حالی برگزار ش��د‬ ‫که اثری از حس��ین زنده رودی‪ ،‬هنرمند ایرانی در کنار اثار برخی از‬ ‫چهره های مش��هور هنر معاصر دنیا چکش خورد‪ .‬حراج هنر معاصر‬ ‫س��اتبیز با ارائه ‪ ۳۷‬اثر از هنرمندان شهیر سراسر جهان چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۵ ۵‬خرداد در شهر پاریس برگزار شد‪ .‬در این حراج اثاری از ژان‬ ‫دوبوفه‪ ،‬مارک توبی‪ ،‬دانیل بورن‪ ،‬الکس��اندر کالدر‪ ،‬زائو وو کی‪ ،‬پیر‬ ‫س��والژ‪ ،‬اون کاوارا‪ ،‬س��زار بالداچینی و‪ ...‬ارائه شد‪ .‬در این حراج که‬ ‫به هنرمندان معاصر پاریس��ی اختصاص دارد اثر حسین زنده رودی‬ ‫باعنوان «قوس ابی نیلگون» خلق شده سال ‪ )1366( ۱۹۸۷‬به نرخ‬ ‫‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار یورو عرضه شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از گران ترین بازیگر تلویزیون‬ ‫بریتانیا و امریکا تجلیل می شود‬ ‫اثری از حسین زنده رودی در حراج‬ ‫هنر معاصر ساتبیز پاریس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ۱۰‬فیلمس��از ایرانی و خارجی در سومین دوره هفته فیلم اروپایی‪ ،‬در‬ ‫کار مشترکی از موسسه سینمایی «هنر و تجربه» و اوینیک ایران‪ ،‬کارگاه‬ ‫فیلمسازی برگزار می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در سومین دوره هفته فیلم اروپایی که کار مشترکی‬ ‫از موسس��ه سینمایی «هنر و تجربه» و اوینیک ایران (موسسه های ملی‬ ‫فرهنگ��ی اتحادیه اروپا) اس��ت‪ ،‬تعدادی کارگاه فیلمس��ازی با حضور‬ ‫س��ینماگرانی از ایران و جهان برگزار می شود‪ .‬سومین دوره هفته فیلم‬ ‫اروپای��ی کار خود را با برپایی ایین گش��ایش در روز ش��نبه‪ ۱۸ ،‬خرداد‬ ‫س��اعت ‪ ۱۷‬در خانه هنرمندان ایران اغاز می کن��د و تا ‪ ۲۷‬خرداد ادامه‬ ‫دارد که در این برنامه ‪ ۱۰‬فیلمساز ایرانی و خارجی کارگاه فیلمسازی با‬ ‫موضوع فیلم های هنری و تولید مشترک برگزار می کنند‪.‬‬ ‫هی��و لوری‪ ،‬بازیگر سرش��ناس بریتانیایی ب��ا دریافت جایزه یک عمر‬ ‫دستاورد هنری از جشنواره ادینبورگ مورد تجلیل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬بازیگر س��ریال هایی مانند «هاوس»‬ ‫و «مدیر ش��ب» جایزه دس��تاورد فوق العاده را از جش��نواره تلویزیونی‬ ‫ادینب��ورگ دریاف��ت می کن��د‪ .‬ای��ن جش��نواره همچنی��ن در بخش‬ ‫«گفت وگویی با‪ »...‬نشس��تی با حضور ای��ن بازیگر برگزار می کند‪ .‬لوری‬ ‫فهرست بلندی از نقش افرینی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی را در‬ ‫کارنامه دارد و چند دهه است که در صنعت سینمای بریتانیا هنرنمایی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بازی در فیلم های کمدی کالس��یکی که در نیمی از انها با‬ ‫اس��تیون فرای همراه بوده‪ ،‬از جمله این نقش هاست‪ .‬او به تازگی بازیگر‬ ‫سریال «کچ ‪ »۲۲‬در کنار جورج کلونی بوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کارگاه «فیلمسازی» اروپایی ها‬ ‫در تهران‬ ‫فیلم «میدان جوانان س��ابق» نخس��تین مس��تند مینا اکبری با‬ ‫برگزاری ایین افتتاحیه خود در موزه سینما اکران خود را در گروه‬ ‫سینمای هنر و تجربه اغاز می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫در این ایین‬ ‫ک��ه با حضور عوامل فیلم و همراهی چهره های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫برگ��زار می ش��ود قرار اس��ت از علی اکب��ر قاض��ی زاده‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫پیشکسوت به مناسبت بازنشستگی و یک عمر حضور موثر در عرصه‬ ‫مطبوعات قدردانی شود‪ .‬قدردانی از قاضی زاده را سیروس علی نژاد‪،‬‬ ‫روزنامه نگار و نویسنده برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه چه کاره است؟‬ ‫حسن خس�روی‪ ،‬مدرس دانشگاه‪ :‬به طبع هر نظام و‬ ‫دولت و حکومتی‪ ،‬باید یک اتاق فکر و یک ساختار سازمانی‬ ‫عاقل و بالغ داش��ته باشد که تمامی امور مربوط به توسعه‬ ‫کش��ور در ان طرح ری��زی‪ ،‬مطالعه‪ ،‬تدوی��ن و تصویب و با‬ ‫اقت��دار کامل به هر زیرمجموعه ب��رای اجرای دقیق‪ ،‬ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به طور مثال االن به وزیر نیرو می گویند شما ‪ 4‬سال وزیر‬ ‫بودید؛ چه عملکردی داش��ته اید؟ می گوید‪ :‬در زمان وزارت من‪ ۳ ،‬نیروگاه درس��ت‬ ‫کردیم‪ ۲ ،‬سد ساختیم‪ ،‬به ‪ ۱۰۰‬روستا برق رسانی کردیم و‪...‬‬ ‫این عملکرد و این شکل کار‪ ،‬کامال غلط و اشتباه است‪ .‬مگر دست وزیر و تشخیص‬ ‫وزیر اس��ت که به طور مثال کجا سد بسازد‪ ،‬کجا نیروگاه بسازد یا به کجا برق رسانی‬ ‫کند و‪...‬؟‬ ‫به طور قطع خیر‪ .‬اگر کار اصولی و درست و حکیمانه باشد‪ ،‬وزیر باید بگوید هرچه‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه برای ما تصویب و ابالغ کرده بود‪ ،‬ما انها را در زمان مربوط‬ ‫و با بودجه مربوط و با دقت و اس��تانداردهای الزم به انجام رس��اندیم‪ .‬این شکل کار‬ ‫درست است‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر احمدی نژاد حدود ‪ ۱۱۰‬س��فر اس��تانی داشتند با صدها مصوبه‪.‬‬ ‫اما چرا هیچ رش��د و توس��عه و رفاهی به طور ملموس‪ ،‬نصیب عامه مردم و کش��ور‬ ‫نشد؟ برای انکه ایشان یک شبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را جمع کرد و‬ ‫نسخه اش را پیچید‪ .‬گفتیم چرا این کار را کردید؟ گفتند الزم نبود؟!‬ ‫جناب اقای دکتر روحانی که رئیس جمهوری ش��دند‪ ،‬یک شبه این سازمان به درد‬ ‫نخور را احیا کردند و دوباره سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت‪ .‬گفتیم چرا این کار‬ ‫را می کنید؟ گفتند الزم و واجبه‪.‬‬ ‫عجب؟! این چه س��اختاری اس��ت ک��ه یکی جمع و یکی په��ن می کند؟! این چه‬ ‫ساختاری است که یکی ادغام و یکی تفکیک می کند؟!‬ ‫بنابراین کش��ور نیازمند یک اتاق فکر است که تمام طرح ها و مطالعات و برنامه ها‬ ‫براس��اس عقل و منطق صرف نظر از س��لیقه ها و فش��ارها و حب و بغض ها و امیال و‬ ‫اغراض ش��خصی و حزبی و قبیله ای در ان به تصویب برس��د و ب��رای اجرای دقیق‬ ‫به وزارتخانه یا س��ازمان مربوط ابالغ ش��ود‪ .‬ما ‪ 40‬سال اس��ت سد می سازیم و اب‬ ‫نداریم‪ 40 .‬سال است جاده و اتوبان می سازیم اما راه نداریم‪ 40 .‬سال است نیروگاه‬ ‫می سازیم اما برق نداریم‪ 40 .‬سال است پاالیشگاه می سازیم اما بنزین و‪ ...‬نداریم‪40 .‬‬ ‫سال است خودرو می سازیم اما خودرو نداریم و خالصه این است وضعیت معیشت و‬ ‫اقتصاد و فرهنگ و‪ ...‬در حقیقت کشور نیازمند یک اتاق فکر متخصص مستقل است‪.‬‬ ‫حاال اسمش هرچه می خواهد باشد‪ .‬مسئله این است‪.‬‬ ‫تجسمی؛ جشنواره ای ارزان تر از‬ ‫تئاتر و موسیقی‬ ‫برگزاری یازدهمین جش��نواره هنرهای تجس��می فجر افزون بر ‪ ۲‬میلیارد و ‪۹۷۳‬‬ ‫میلیون تومان هزینه داش��ته است؛ این رقم نسبت به هزینه های جشنواره تئاتر با ‪۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان و جش��نواره موس��یقی با ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۲۶۹‬میلیون در‬ ‫رتبه پایین تری قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براس��اس گزارش مالی برگزاری جشنواره های موسیقی‪ ،‬تئاتر‪،‬‬ ‫هنرهای تجسمی و مد و لباس که ازسوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی منتشر ش��ده‪ ،‬هزینه برگزاری یازدهمین دوره از جشنواره تجسمی فجر ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۷۳‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان بوده که این هزینه در ‪ ۳۰‬بخش براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان هزینه در این دوره از جش��نواره تجسمی فجر صرف بخش های‬ ‫مربوط به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب بوده است‪ .‬این بخش که شامل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه «چهل نمایش��گاه چهل ش��هر»‪ ،‬پرداخت به اس��تان ها برای اماده سازی‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نمایشگاه دستاوردها‪ ،‬پالک ‪ ،۴۰‬عکس روزهای انقالب و‪ ...‬می شد‬‪۴۰۶ ،‬‬ ‫میلیون تومان هزینه داشته است‪ .‬همچنین برای اجاره مکان های نمایشگاهی (صبا‪،‬‬ ‫ب��اغ موزه قصر‪ ،‬خانه هنرمندان و نیاوران) ‪ ۲۶۵‬میلیون تومان‪ ،‬برای طراحی و چاپ‬ ‫کتاب جشنواره ‪ ۲۵۳‬میلیون تومان و بخش جوایز (نفرات برگزیده ‪ ۱۰‬رشته‪ ،‬نفرات‬ ‫تقدیری) ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضامن و کفیل ‪ -‬لقبی برای حضرت جبرئیل‬ ‫‪ -2‬الی جامه ‪ -‬فریب و افسون ‪ -‬شمشیر کوتاه ‪ -‬چهره و رخسار‬ ‫‪ -3‬اماده سازی کشتزار ‪ -‬کنایه از سخن طعنه امیز و ناخوشایند ‪ -‬شیرینی حلوایی‬ ‫‪ -4‬حاصل و نتیجه ‪ -‬محل و مکان ‪ -‬نام قدیم تایلند ‪ -‬منحصربه فرد‬ ‫‪ -5‬شرح مختصر زندگی (کارنامک)‪ -‬وطن ‪ -‬انگشت شمار‬ ‫‪ -6‬شرمندگی ‪ -‬ابزی جزیره ساز‬ ‫‪ -7‬واحدی در وزن ‪ -‬پیشوند نفی کننده ‪ -‬برتر از همه‬ ‫‪ -8‬ماست چکیده ‪ -‬سختی و گرفتاری‬ ‫‪ -9‬شهری در مرکز عراق ‪ -‬دوستی و محبت ‪ -‬حس بویایی‬ ‫‪ -10‬سال های زندگی ‪ -‬سوره سی ام قران‬ ‫‪ -11‬حرص و طمع ‪ -‬رشته سیم ضخیم برق ‪ -‬از انواع تلفن‬ ‫‪ -12‬روی تاریک زمین ‪ -‬دارای چند رنگ‪ -‬رمزینه ‪ -‬بزرگوارتر‬ ‫‪ -13‬قوم حضرت هود(ع) ‪ -‬براورد قیمت ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -14‬س��الک و ط��ی طریق کنن��ده ‪ -‬عدد ‪ 60‬در حروف ابجد ‪ -‬هوابر اش��پزخانه‪-‬‬ ‫اینجانب و شما‬ ‫‪ -15‬عنوان برخی از فرماندهان نظامی در دوره قاجاریه ‪ -‬نیزه کوچک پرتابی‬ ‫فارسی زبانان سراسر جهان در نامه ای خواستار بازگشت زبان فارسی‬ ‫به سایت کیندل امازون شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬از ابان س��ال ‪( 1397‬نوامبر س��ال ‪ )۲۰۱۸‬پس از‬ ‫ادغام شرکت های «کرییت اسپیس» و «نشر مستقیم کیندل»‪ ،‬امازون‬ ‫امکان نشر کتاب های فارسی زبان در سامانه «چاپ براساس تقاضا» را از‬ ‫خدمات نشر خود حذف کرد‪.‬‬ ‫از ان تاریخ‪ ،‬زبان فارس��ی در فهرس��ت زبان هایی ک��ه کیندل از انها‬ ‫پش��تیبانی می کند وجود ندارد؛ در نتیجه نش��ر کتاب به زبان فارسی به‬ ‫روش «چاپ براس��اس تقاضا» در امازون امکان پذیر نیس��ت‪ .‬گروهی از‬ ‫نویس��ندگان ایرانی و افغان مقیم اروپ��ا و امریکا در واکنش به این اقدام‬ ‫امازون کارزاری را راه اندازی کرده اند تا از ش��رکت امازون بخواهند زبان‬ ‫فارس��ی را در خدمات انتش��ار کتابش به رس��میت بشناسد که تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر این درخواس��ت را امضا کردند و همچنان جمع اوری‬ ‫امضا برای این نامه ادامه دارد‪.‬‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فع�ال اقتصادی‪ :‬س��ریال جدید‬ ‫مهران مدیری داس��تان دست وپا زدن یک معلم در باتالق‬ ‫تورم و رشد اقتصادی منفی و گیر افتادن تدریجی او در تله‬ ‫فساد و سرمایه داری رفاقتی و تیولداری است‪.‬‬ ‫داستان انسان ساده ای است که فساد و سوءاستفاده مالی‬ ‫در صندوق بازنشستگی فرهنگیان اندک پس اندازش را به‬ ‫فنا داده و مش��کالت فراوان اقتصادی‪ ،‬سفره اش را کوچک‬ ‫کرده است‪ .‬وضعیت مالی او به حدی بد است که قادر به تهیه داروی مادرش نیست‬ ‫و نمی توان��د ‪ ۱۰‬میلیون تومان برای تمدید قرارداد اپارتمان اجاره ای اش تامین کند‪.‬‬ ‫او که یک عمر س��الم و «باشرافت» زندگی کرده باید تصمیم بگیرد که فردی سالم‪،‬‬ ‫صادق و باش��رافت باش��د اما خانه اجاره ای و طبقه اجتماعی اش را از دست بدهد یا‬ ‫راضی به سقوط اخالقی شود و شرایط موجود را حفظ یا اندکی بهتر کند‪.‬‬ ‫«هوشنگ شرافت» که زندگی سالم و اخالقی‪ ،‬برند و نشان تاریخی خانوادگی اش‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬درنهایت تن به این س��قوط می دهد و ما داس��تان غرق شدن او را‬ ‫می بینیم‪ .‬سریال تازه مهران مدیری داستان اخرین بازماندگان نسل «شرافت» است‬ ‫که زور می زنند سالم بمانند اما نمی توانند‪.‬‬ ‫چند نکته درباره این سریال به ذهنم می رسد‪:‬‬ ‫اول‪ :‬به گمانم صریح ترین س��ریال در برجس��ته کردن اثر چالش های اقتصادی بر‬ ‫زندگی افراد است‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬صریح تر از دیگر اثار این سال ها از فساد عمیق در کشور پرده برداشته است‪.‬‬ ‫س��وم‪ :‬گرچه اقتصاد س��خت اس��یب دیده خانواده از تورم و رشد اقتصادی منفی‬ ‫به تنهایی می تواند س��قوط یک فرد را رقم بزن��د اما از عارضه های جامعه امروز ایران‬ ‫نباید غافل بود؛ عارضه هایی که کمک می کنند تا یک معلم س��الم ‪-‬انس��ان سالم‪ -‬با‬ ‫پای خود به سمت قتلگاه گام بردارد‪.‬‬ ‫چه��ارم‪ :‬هیوال تالش می کند وجود یک «تعادل ب��د» را در جامعه امروز ایران به‬ ‫نمایش بگذارد‪ .‬گویا نفع خیلی ها در وجود همین پلیدی هاست و این تعادل بد همه‬ ‫را با هم الوده کرده و می کند‪ .‬هوش��نگ ش��رافت که می تواند از این قتلگاه بگریزد‪،‬‬ ‫به واسطه متلک های دختر کم سن وس��الش‪ ،‬مطالبات همسرش و تاییدهای تلویحی‬ ‫مادرش به سمت قتلگاه گام برمی دارد‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬بارها نوشته ام که شرایط امروز کشور مهیای فعالیت سالم اقتصادی نیست‬ ‫و سریال هیوال هم حاوی این پیام است که فرد سالم در جامعه امروز ایران نمی تواند‬ ‫دوام بیاورد‪.‬‬ ‫ششم‪ :‬در هیوالی مهران مدیری مجموعه ای از انواع فساد ‪-‬از مالی تا اخالقی‪ -‬به‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��ده و به گمانم بهتر از هر فیلم و س��ریالی توانس��ته پلیدی های‬ ‫تیولداری و سرمایه داری رفاقتی را نشان دهد‪.‬‬ ‫هفتم‪ :‬هیوال بیش��تر از انکه یک سریال خوش س��اخت یا یک اثر هنری قابل اعتنا‬ ‫در پرونده مهران مدیری باش��د‪ ،‬تبیینی جس��ورانه از شرایط امروز جامعه ماست که‬ ‫کنجکاوم می کند تا پایانش را ببینم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اقتصاد و جامعه چگونه هیوال می سازند؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!