روزنامه صمت شماره 1307 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1307

روزنامه صمت شماره 1307

روزنامه صمت شماره 1307

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1307‬پیاپی ‪ 16 2625‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫نباید در مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی تعلل کنیم‬ ‫به نسبت کاهش نرخ ارز‬ ‫کاالها باید ارزان شوند‬ ‫سرمقاله‬ ‫کنترل بازار‬ ‫اهرم جلوگیری از فساد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تحریم پتروشیمی‬ ‫تاثیر عمیق ندارد‬ ‫یک پیامد مثبت کوچک‬ ‫از اسیب بزرگ تحریم‬ ‫ت صادرات‬ ‫ضرور ‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫خرج کردن پول ایرانی ها‬ ‫برای تفرج تهرانی ها‬ ‫گزارش روز‬ ‫سکوی گازی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی «اب سپاری» شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خلیج فارس میزبان یک سکوی ایرانی‬ ‫س��کوی گازی ‪۱۴ B‬س��اخته ش��ده در ش��رکت مبی��ن سازه گس��تر خلیج ف��ارس (از‬ ‫زیرمجموعه ه��ای ایزوایکو) در بندرعباس‪ ،‬در ایینی با حضور محمد باقر عالی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عا مل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استاندار هرمزگان به اب انداخته و‬ ‫برای نصب و بهره برداری راهی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی در عس��لویه شد‪ .‬عملیات به اب سپاری‬ ‫و اغاز عملیات بارگیری دریایی س��کوی گازی ‪ ۲۵۰۰‬تنی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی که به طور‬ ‫کامل در داخل کشور ساخته شده روز گذشته از محل شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس‬ ‫در مجتمع کشتی سازی و فراساحل ایران در بندرعباس اغاز شد‪ .‬پروژه بزرگ فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی از سوی وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس به ارزش حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر به گروه‬ ‫پیمانکاران به طور کامل ایرانی متشکل از ‪ ۳‬شرکت به ریاست ایدرو واگذار شده است‪12 .‬‬ ‫پتروشیمی ها با هر تحریم یاد «پایین دست» می افتند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال در سال جاری‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫پایان پروژه پرمسئله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫کنترل بازار‪ ،‬اهرم‬ ‫جلوگیری از فساد‬ ‫ایران هرگز با تحریم در بن بست قرار نگرفته و نخواهد گرفت‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫امروزه موضوع نظارت و بازرسی به عنوان یک اهرم حاکمیتی‬ ‫جایگاه و نقش بایس��ته خود را در تمامی فرایندهای اقتصادی‬ ‫پی��دا ک��رده و تالش می کن��د از طریق سالم س��ازی و پاالیش‬ ‫فرایندها و روش های اجرایی فضا را برای یک جریان مناسب و‬ ‫مطلوب اقتصادی فراهم اورد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دولت ها و س��اختارهای اقتصادی در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته باهدف جلوگیری از فسادهای ناشی از دسترسی‬ ‫افراد یا جریان ه��ا به طور معمول تالش می کنند نهاد نظارت و‬ ‫بازرس��ی را تحت نظر و مدیریت کالن خود داش��ته باشند و از‬ ‫نهادها و تش��کل های مردمی هم به س��بب ارتباط موضوعی و‬ ‫دف��اع از منافع م��ردم برای کنترل و رص��د عملکردها در امور‬ ‫اجرایی استفاده می کنند‪ .‬حوزه نظارت و بازرسی در بخش های‬ ‫تخصصی تر اقتصاد مانند مدیریت و کنترل بازار به س��بب دایره‬ ‫شمول بسیار وس��یع ان یعنی احقاق حقوق مصرف کننده هم‬ ‫از اهمیت و حساس��یت بس��یار باالیی برخ��وردار بوده و بخش‬ ‫وس��یع و بزرگ��ی از کار و مدیری��ت در ارکان گوناگ��ون تولید‬ ‫تا مصرف را ش��امل می ش��ود؛ بنابراین در کش��ورهای صاحب‬ ‫فناوری و صنعت تالش می کنند با طراحی مدل های مناسب و‬ ‫متناسب با ساختارهای اقتصادی و تجاری خود بسترهای الزم‬ ‫را برای یک فرایند س��الم‪ ،‬روان و مطلوب تجاری برای ارامش‬ ‫و تنظی��م بازار فراهم اورند‪ .‬برهمین اس��اس موضوع کارامدی‬ ‫ی��ا ناکارامدی نهاد نظارت به عنوان یک��ی از مقوله های مرتبط‬ ‫با این موضوع همواره نقل محفل کارشناس��ان است‪ .‬اینکه ایا‬ ‫نظارت بر بازار ازس��وی دولت می تواند یک فرایند مناس��ب و‬ ‫موثر تلقی شود؟ ایا نهادهای نظارت بر بازار از توان کافی برای‬ ‫کنترل ان برخوردار هس��تند؟ با ش��رایط فعلی ضرورتی برای‬ ‫نظارت بیش��تر بر بازار وجود دارد؟ و پرسش هایی از این دست‬ ‫از جمله موضوع هایی اس��ت که اذه��ان برخی صاحب نظران و‬ ‫کارشناسان را به خود معطوف داشته است‪ .‬درحال حاضر فرایند‬ ‫نظارت و کنترل بازار ازس��وی تش��کل های صنفی و بازرسی و‬ ‫اصناف در سطح خرد و ازس��وی سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫س��طح کالن انجام می شود‪ .‬سازمان حمایت به عنوان یک نهاد‬ ‫تخصصی قیمت گذاری و نظارت بر بازار اختیارات خود را از دو‬ ‫منشا اساسنامه این سازمان و وظایف سازمان بازرسی و نظارت‬ ‫بر نرخ و توزیع کاال و خدمات می گیرد‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬فرایند‬ ‫نظ��ارت بر بازار مقوله ای اس��ت که در ادامه زنجی��ره تولید تا‬ ‫مصرف باید تعریف شود‪ .‬فرایند نظارت و کنترل بازار مجموعه‬ ‫فعالیت هایی است که در ان باید همه مشکالت و موانع موجود‬ ‫در جری��ان تولید تا مصرف کاال شناس��ایی‪ ،‬احص��ا و برای انها‬ ‫چاره جویی ش��ود که حوزه «برخوردی» نی��ز در پایان زنجیره‬ ‫این فرایند قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن فراین��د فعالیت نه��اد نظارتی نه تنه��ا مانعی برای‬ ‫جریان تولید قانونمند تلقی نمی ش��ود‪ ،‬بلکه بس��تری است که‬ ‫از طری��ق ان جریان تولید می تواند اش��کال ها و نارس��ایی های‬ ‫مبتالب��ه فرایند اجرای��ی امور را از طریق مرج��ع نظارتی رفع‬ ‫کند‪ .‬امروز در کش��ورهای توسعه یافته فرایند نظارت و کنترل‬ ‫بازار در س��طح کالن ازسوی یک نهاد حاکمیتی با اختیارات و‬ ‫وظایف وس��یع و دقیق انجام و تالش می ش��ود بسترهای الزم‬ ‫برای یک فعالیت قانونمند فراهم شود‪ .‬از سویی نیز تشکل های‬ ‫مردم��ی تالش دارن��د با کن��کاش در فعالیت ه��ای تولیدی و‬ ‫خدماتی ضمن اطالع رس��انی بایس��ته به مصرف کنندگان‪ ،‬انها‬ ‫را در خرید هوش��مندانه و س��الم مطابق با قان��ون یاری کنند‪.‬‬ ‫ماهی��ت نهاد نظارتی این اس��ت که ق��درت و اختیار خود را از‬ ‫منش��ا قوانین حاکمیتی دارد و خود را تنها در مقابل س��طوح‬ ‫عالی حاکمیتی و اجرایی کش��ور پاسخگو می بیند‪ .‬با عنایت به‬ ‫مطالب پیش گفته می توان مدعی ش��د اگر در نظر است نهادی‬ ‫به عنوان مرجع نظارتی در بازار فعالیت کند الزم است نسبت به‬ ‫فرایند اجرایی امور یک تغییر دیدگاه داشته باشد‪ .‬همچنین از‬ ‫اختیارات و جایگاه مستحکم قانونی برای انجام وظایف نظارتی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬اسیب شناسی فعالیت نظارتی در کنترل بازار‬ ‫نش��ان می دهد این نهادها به جای برخ��ورداری از یک دیدگاه‬ ‫علمی برای رفع مشکالت بیشتر زمان و انرژی را صرف برخورد‬ ‫ب��ا واحدهای اقتصادی متخلف و فعالیت های س��لبی کرده اند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه تخلف معلول یک عام��ل دیگر یعنی‬ ‫نبود تناس��ب میان جریان س��الم عرضه و تقاضا است‪ .‬باتوجه‬ ‫به مطالب یادش��ده می توان نتیجه گرفت که فرایند نظارت بر‬ ‫بازار به عنوان یک امر محتوم و حاکمیتی در بیش��تر کشورهای‬ ‫توس��عه یافته و درحال توسعه پذیرفته شده است؛ فرایندی که‬ ‫باوجود تفاوت هایی در اجرا‪ ،‬در اختیار نهادهای حاکمیتی است‬ ‫و در کن��ار ان از ابزاره��ای اجرایی از قبیل بازرس��ی و رصد و‬ ‫پایش‪ ،‬اطالع رس��انی و امور مرتبط با ان از طریق تش��کل های‬ ‫غیردولت��ی و س��ازمان های صنفی مرتبط اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک نهاد نظارتی به واس��طه اختیارات و وظایف باید‬ ‫زیر نظر س��طوح عالی دولت فعالیت کند تا امکان پاسخگویی‪،‬‬ ‫ارزیابی و س��نجش ان به طور دقیق و بی طرفانه فارغ از هرگونه‬ ‫تمایل به ش��خص‪ ،‬نهاد یا سازمانی خاص فراهم باشد‪ .‬درنهایت‬ ‫باید گفت نمی توان نهادی با اختیارات فرادستگاهی و در سطح‬ ‫ملی را زیرمجموعه یک س��ازمان یا نه��اد اجرایی قرار داد و از‬ ‫ان توقع فعالیت های باالتر داش��ت؟ درصورتی که مقرر اس��ت‬ ‫نهاد نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار وجود داش��ته باش��د‬ ‫الزم اس��ت عالوه بر ایجاد جایگاه قانونی ملی با تغییر بینش و‬ ‫دی��دگاه فعالیت این نهاد‪ ،‬ابزاره��ای الزم برای این نظارت نیز‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬این ابزارها عبارتند از اس��تقالل کامل‪ ،‬تصویب و‬ ‫اجرای قوانی��ن دقیق و اجرای مقررات موث��ر به عنوان الزامات‬ ‫این فعالیت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خروج امریکا‬ ‫از برج��ام جز تاثیرات منفی در تعامل کش��ورها‬ ‫و امنیت منطق��ه حاصلی نداش��ته‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران هرگ��ز با اعمال تحریم‬ ‫و فش��ار در بن بست قرار نگرفته و نخواهد گرفت‬ ‫و اگر کش��ورهای اروپایی معتقدند برجام به نفع‬ ‫مناس��بات ایران و اتحادیه اروپا و توس��عه صلح‪،‬‬ ‫ثبات و امنیت منطقه اس��ت‪ ،‬باید سریع تر برای‬ ‫حفظ ان ت�لاش کنند و اقدامات عملی و جدی‬ ‫انجام دهند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در دیدار هایکو ماس‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه المان با اش��اره به تالش های ایران برای‬ ‫برق��راری ثبات و مبارزه با تروریس��م در منطقه‬ ‫به ویژه افغانس��تان‪ ،‬عراق و س��وریه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران همواره در توس��عه و تقویت ثبات و امنیت‬ ‫منطق��ه‪ ،‬تاثیرگذار ب��وده و نقش افرینی مثبتی‬ ‫داش��ته و امنیت امروز منطقه مرهون تالش های‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹به نفع هیچ کس نیست‬ ‫روحان��ی تصریح کرد‪ :‬جنگی ک��ه امریکا یک‬ ‫س��ال اس��ت علیه ایران اغ��از ک��رده‪ ،‬هرگز به‬ ‫نف��ع هیچ کس نخواه��د بود و مل��ت ایران هم‬ ‫در ای��ن مدت ثابت کرده که در برابر فش��ارها و‬ ‫زورگویی ها مقاومت خواهد کرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با بیان اینکه ایران باوجود اینکه می توانست پس‬ ‫از خروج امریکا از برجام براس��اس ماده ‪ ۳۶‬این‬ ‫توافق واکنش نش��ان دهد‪ ،‬یک س��ال صبر کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از اروپ��ا انتظار داریم در برابر تروریس��م‬ ‫اقتص��ادی امریکا علیه ملت ایران ایس��تادگی و‬ ‫مقاوم��ت و به تعهدات خود در برجام عمل کند‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینکه اقدام امریکا در جلوگیری‬ ‫از واردات م��واد غذایی و داروی��ی به ایران برای‬ ‫اعمال فش��ار بر مردم و در راس��تای تصمیم انها‬ ‫برای ایجاد ناامنی در منطقه اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫امنیت منطقه هرگز با اعمال فشار و تحریم ملت‬ ‫ایران حاصل نخواهد شد‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪:‬‬ ‫ابتدا باید مبدا تنش ه��ا در منطقه به طور دقیق‬ ‫مشخص شود تا بتوانیم به راه حلی مناسب برای‬ ‫رفع مشکالت منطقه دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫� هنوز فرصت نجات برجام وجود دارد‬ ‫رئیس جمه��وری تاکید کرد‪ :‬ام��روز برجام که‬ ‫می توانس��ت و می تواند پایه ای برای گفت وگو و‬ ‫دیپلماس��ی در جهان باش��د‪ ،‬به دلیل اقدام های‬ ‫یکجانب��ه امری��کا و بدعهدی ه��ای انجام ش��ده‬ ‫ب��ه عاملی برای بدبینی به اص��ل مذاکره تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬برای اداره‬ ‫کش��ورمان در هر شرایطی برنامه ریزی کرده ایم‪،‬‬ ‫اما معتقدیم هنوز فرصت نجات این توافق وجود‬ ‫دارد و اتحادی��ه اروپ��ا می توان��د در این مس��یر‬ ‫نقش افرینی مثبتی داشته باشد‪ .‬روحانی مطرح‬ ‫کردن این ادعا که ایران به دنبال س��اخت سالح‬ ‫هس��ته ای است را از اس��اس‪ ،‬نادرست دانست و‬ ‫گفت‪ :‬وقتی کش��وری براساس ‪ ۱۵‬گزارش اخیر‬ ‫اژانس به مقررات پادم��ان متعهد بوده و مهم تر‬ ‫از ان براساس فتوای رهبر معظم انقالب ساخت‬ ‫سالح هس��ته ای را حرام می داند‪ ،‬این ادعا هرگز‬ ‫نمی تواند‪ ،‬درس��ت باشد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه جمهوری اسالمی ایران می خواهد براساس‬ ‫مق��ررات بین الملل��ی قطعنام��ه ‪ ۲۲۳۱‬و توافق‬ ‫برجام به درس��تی اجرا ش��ود‪ ،‬اظه��ار امیدواری‬ ‫کرد کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه المان‬ ‫بتوانن��د در این راس��تا نق��ش س��ازنده خود را‬ ‫به خوبی ایفا کنند‪.‬‬ ‫� اختالف نظرالمان با سیاست های امریکا‬ ‫هایک��و ماس نیز در این دی��دار روابط ایران و‬ ‫المان را دیرینه و دوس��تانه دانست و بر ضرورت‬ ‫تالش در راس��تای افزایش دوستی ها و مناسبات‬ ‫دو کش��ور تاکید کرد‪ .‬وزیر ام��ور خارجه المان‬ ‫با اب��راز نگران��ی از افزایش تنش ه��ا در منطقه‬ ‫به واس��طه تحرکات خ��ارج از منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬ما و‬ ‫اتحادی��ه اروپا به دنبال کاهش تنش ها در منطقه‬ ‫هس��تیم و در ای��ن زمینه از هیچ تالش��ی دریغ‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬هایکو ماس خروج یکجانبه امریکا‬ ‫از برجام را اقدامی اشتباه و نادرست قلمداد کرد‬ ‫و افزود‪ :‬المان با سیاس��ت های امریکا علیه ایران‬ ‫اختالف نظرهای زی��ادی دارد و تالش می کند با‬ ‫همکاری دیگر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه‬ ‫و انگلی��س برج��ام را حفظ و تعه��دات خود را‬ ‫عملیاتی کند‪ .‬وزیر امور خارجه المان با اش��اره‬ ‫به تالش اروپ��ا برای راه اندازی س��ازکار مالی با‬ ‫ایران باعنوان «اینستکس»‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه اروپا‬ ‫به طور متحد در حال تالش برای حفظ و توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی با ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹رهبری هوشمندانه و سیاستمدارانه‬ ‫هایکو ماس خاطرنش��ان کرد‪ :‬پایبندی ایران‬ ‫به تعهدات خود در توافق هس��ته ای پس از یک‬ ‫س��ال از خروج امریکا از برجام نش��ان از رهبری‬ ‫هوش��مندانه و سیاس��تمدارانه ای��ن کش��ور در‬ ‫عرصه بین الملل��ی دارد‪ .‬وزیر امور خارجه المان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر کس��ی با تاریخ ایران اشنا باشد‪،‬‬ ‫به خوبی می داند که اس��تراتژی فشار حداکثری‬ ‫علیه ملت ایران هرگز جواب نمی دهد‪ ،‬بر همین‬ ‫اس��اس اتحادیه اروپا به دنب��ال تالش همه جانبه‬ ‫برای حفظ برجام اس��ت‪ .‬هایکو ماس ادامه داد‪:‬‬ ‫معتقدیم اگر برجام به پایان برس��د‪ ،‬کسانی که‬ ‫به دنبال افزایش تنش ها در منطقه هستند‪ ،‬از ان‬ ‫سوءاستفاده خواهند کرد و براین اساس اطمینان‬ ‫می دهم که المان با همکاری نزدیک ش��ریکان‬ ‫اروپایی خود به دنبال حل و فصل مسائل و حفظ‬ ‫برجام است‪.‬‬ ‫نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬در مبارزه با مفاس��د اقتصادی‬ ‫نبای��د تعلل و سس��تی به خود راه دهیم و باید ب��ا جدیت در این‬ ‫مس��یر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه‬ ‫با فس��اد قاطعانه دفاع کنیم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در چهل وچهارمین جلسه‬ ‫ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز گذشته به ریاست‬ ‫وی برگزار شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اسیب شناسی تخلفات انجام شده باید‬ ‫با جدیت و دقت بیش��تر دنبال شود‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با‬ ‫ابراز تاسف از اینکه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پرونده های فس��ادی که کشف و با انها برخورد شده‪،‬‬ ‫نباید رها ش��وند بلکه باید ضمن برخورد با موارد گوناگون فس��اد‪،‬‬ ‫رویه ها و روندها نیز اصالح ش��ود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات‬ ‫اقتصادی را ش��فافیت دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬اگر فرایندها اصالح‬ ‫شود و عملکردها در معرض دید عموم باشد از بسیاری تخلفات و‬ ‫سوءاس��تفاده ها جلوگیری می شود‪ .‬وی با بیان اینکه بخش زیادی‬ ‫از تخلف��ات و سوءاس��تفاده ها در نظام پولی و بانکی کش��ور اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین نهاد ناظر بر‬ ‫عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای‬ ‫و اعض��ای هی��ات مدیره بانک ه��ا که دارای صالحی��ت اخالقی و‬ ‫تخصصی هس��تند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی‬ ‫باشد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫به سیاست گذاری بانک مرکزی در زمینه چک های تضمینی اشاره‬ ‫ک��رد و یاداور ش��د‪ :‬این اقدام نتایج مثبت و س��ازنده ای به همراه‬ ‫داش��ت و امیدوارم این گونه برنامه ها و اصالح فرایندهای نادرست‬ ‫در سایر بخش های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود‪ .‬جهانگیری‬ ‫صحبت از دستکاری در نرخ ارز انصاف نیست‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬صحبت‬ ‫از دس��تکاری در نرخ ارز انصاف نیس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا عبدالناصر همتی‬ ‫در این یادداش��ت اورده است‪ :‬قبال نیز تاکید کردم‪ ،‬در اجرای سیاست های‬ ‫جدید ارزی در قبال صادر کنندگان و نقش��ی که در تامین ارز س��امانه نیما‬ ‫و واردات در مقاب��ل ص��ادرات و اس��کناس صرافی ها خواهند داش��ت و نیز‬ ‫مدیری��ت و راهبری بازار اس��کناس ارز‪ ،‬به ویژه اماده ش��دن برای عملیاتی‬ ‫کردن بازار متشکل ارزی‪ ،‬شاهد منطقی تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی تاکید کرده است‪ :‬از اول سال تاکنون میزان تامین ارز برای واردات‬ ‫به رقم قابل توجه ‪ ۹.۴‬میلیارد دالر رس��یده که ح��دود ‪ ۵‬میلیارد دالر ان‬ ‫در نیما تامین ش��ده اس��ت‪ .‬درباره بازار ارز این نکته را بارها تاکید کرده ام‪،‬‬ ‫عوامل سیاسی و بین المللی در شرایط تحریمی‪ ،‬در نوسان های بازار بی تاثیر‬ ‫نیس��تند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی هرکدام به س��هم خود تاحدودی‬ ‫می توانن��د ب��ازار ارز را متاثر س��ازند‪ .‬همتی در ادامه این یادداش��ت اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬با اطالعی که از توانایی ها و امکانات و ذخایر ارزی کش��ور‪ ،‬روابط و‬ ‫ساختار جدید درحال شکل گیری تجاری و کانال های مالی دارم‪ ،‬تاثیر امد‬ ‫و رفت های دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم می دانم‪ ،‬اما‬ ‫ان را تعیین کننده اصلی روند بازار ارز نمی دانم‪ .‬بانک مرکزی امروز در خط‬ ‫مق��دم جنگ اقتصادی قرار دارد‪ .‬وقتی واضعان حداکثر فش��ار تحریمی‪ ،‬به‬ ‫تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف می کنند‪ ،‬انصاف نیست‪،‬‬ ‫صحبت از دستکاری در نرخ ارز‪ ،‬برای توجیه امد و رفت ها و مذاکرات شود‪.‬‬ ‫افتخار مهم بانک مرکزی تداوم مقاومت در ش��رایط پیچیده تحریم‪ ،‬برای‬ ‫تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است‪.‬‬ ‫همچنین درباره گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی در زمینه کارگروه تخصصی فرادستگاهی اسیب شناسی‬ ‫شکل گیری مفاس��د اقتصادی‪ ،‬از دبیرخانه س��تاد خواست برنامه‬ ‫اسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت بیشتر دنبال و راهکارها‬ ‫و پیش��نهادهای الزم برای شناس��ایی گلوگاه های فسادخیز و نیز‬ ‫اصالح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به فش��ارهای سنگین اقتصادی ازسوی امریکا علیه‬ ‫ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬امریکا ‪ ۳۰‬درصد اقتصاد جهان‬ ‫را در اختی��ار دارد و به تعبیر خودش��ان جنگ اقتصادی تمام عیار‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی ایران راه انداخته اند‪ .‬انها تصور می کردند‬ ‫با این فش��ارها‪ ،‬اقتصاد ایران به سرعت دچار فروپاشی خواهد شد‪،‬‬ ‫اما به فضل الهی نه تنها اهداف انها محقق نشد بلکه روز به روز بر‬ ‫اقتدار کشور افزوده می شود‪.‬‬ ‫به نسبت کاهش نرخ ارز‪ ،‬کاالها باید ارزان شوند‬ ‫وزیر کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه ن��رخ ارز در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذش��ته روندی کاهشی داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون که نرخ‬ ‫ارز روند کاهش��ی دارد‪ ،‬به همان نسبت نرخ کاالها باید‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمانی فضلی در جمع‬ ‫خبرنگاران با اشاره به اینکه جلسات «ستاد اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغ��ات اقتص��ادی کش��ور» به طور مرت��ب برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نهادهای اجرایی ب��ا حضور فعال خود‬ ‫در عرصه اطالع رسانی از انتشار اعداد و ارقام غیرواقعی‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬وزیر کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫مسکن رس��انه هایی با نیت فضاسازی و بازارسازی های‬ ‫کاذب موج��ب افزایش نرخ فروش و اجاره ش��ده بودند‬ ‫که با تصمیم قوه قضاییه با حدود ‪ ۱۰‬س��ایت غیرمجاز‬ ‫که به این کار مشغول بودند برخورد مناسب و متناسب‬ ‫انجام شد‪ .‬براس��اس گزارش ها‪ ،‬فضای رسانه ای در این‬ ‫حوزه ارام تر ش��ده و نرخ درحوزه مسکن روند کاهشی‬ ‫داش��ته است‪ .‬اتفاقی مشابه مسکن در حوزه خودرو هم‬ ‫افتاده بود ک��ه با برخورد با س��ایت ها و عوامل افزایش‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬در این قس��مت هم با شرایط ارامی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬درحال حاضر فضای اطالع رس��انی و رسانه ای‬ ‫کاال در حوزه های ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن و خودرو به طور‬ ‫کامل مدیریت شده است و سازمان های اجرایی مرتبط‬ ‫موظف هستند دائم رصد کنند و اطالعات درست را به‬ ‫مردم بدهند‪ .‬وی افزود‪ :‬گزارش��ی از افزایش نرخ برخی‬ ‫کاالها از س��تاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه نرخ‬ ‫برخی اقالم لبنی تا حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته که‬ ‫در ستاد‪ ،‬جزئیات تشکیل دهنده نرخ ان کاالها بررسی و‬ ‫مقرر شد نظارت دقیقی انجام شود تا باعث افزایش های‬ ‫کاذب و غیررسمی نشود‪ .‬این موضوع را اصناف و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که در راستای واقعی‬ ‫ش��دن قیمت ها چه اقدام هایی انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫قیمت ها به طور کاذب افزایش داشت ه و رقم کاهشی کم‬ ‫بوده است‪ .‬مقرر شد سازمان های مرتبط این موضوع را‬ ‫در دس��تور کار خود قرار داده و ت�لاش کنند قیمت ها‬ ‫به ثبات برس��د‪ .‬رحمانی فضل��ی گفت‪ :‬یکی از عوامل و‬ ‫عناصر مه��م در افزایش قیمت ها‪ ،‬نرخ ارز بوده اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن همانگونه که هنگام افزایش نرخ ارز کاال گران‬ ‫می شد‪ ،‬اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت‬ ‫کاالها باید ارزان ش��وند‪ .‬باتوجه به روند کاهش��ی نرخ‬ ‫ارز در ‪ 10‬روز گذشته امیدواریم سازمان های مرتبط با‬ ‫موضوعات و کاالهای گوناگ��ون به این موضوع توجه و‬ ‫ان را کنترل کنند‪ .‬مقرر ش��د این موضوع هم بررسی و‬ ‫گزارش ان در جلسات بعد ارائه شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫جنبش دیپلماتیک برای کاهش تنش‬ ‫ ‬ ‫خیابان استاد نجات اللهی گذر فرهنگی تهران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫فریدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا‬ ‫رسانه های شرق اسیا ازجمله ژاپن با اشاره به سفر وزیر خارجه المان‬ ‫به تهران و سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به ایران گزارش کردند با‬ ‫س��فر مقامات ارشد این دو کشور به ایران‪ ،‬هفته گفت وگوها با تهران‬ ‫ش��روع و ایران به کانون گفت وگوها تبدیل شده است‪ .‬این گزارش ها‬ ‫می افزاید یک جنبش دیپلماتیک برای کاستن از تنش ها میان امریکا‬ ‫و ایران با هدف تثبیت اوضاع خاورمیانه در حال ش��کل گیری اس��ت‬ ‫و جامع��ه بین المللی برای رس��یدن به این هدف حمای��ت خود را از‬ ‫اقدام های دیپلماتیک اعالم کرده اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شبکه های خبری‬ ‫تلویزیونی ژاپن و هنگ کنگ و همچنین خبرگزاری ش��ینهوا از چین‬ ‫اورده اند که ایران و ژاپن به طور رسمی این سفرها را مورد تاکید قرار‬ ‫داده اند‪ .‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر خارجه المان دوش��نبه به ایران س��فر کرد‬ ‫و ش��ینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن هم قرار است چهارشنبه سفر خود به‬ ‫ته��ران را اغ��از کند‪ .‬او ثبات خاورمیانه و امنی��ت این منطقه را برای‬ ‫ژاپ��ن مهم دانس��ت و روابط ژاپن و ایران را مطل��وب و مثبت ارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬گزارش رس��انه ها حاکی اس��ت ابه موفق خواهد شد با این سفر‬ ‫از تنش ه��ا میان ایران و امریکا بکاهد و دو طرف را برای رس��یدن به‬ ‫نتایجی با هدف برون رفت از این وضعیت پرتنش اقناع کند‪.‬‬ ‫� پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬علی ربیعی‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ژاپن در سفر دوروزه خود به ایران ضمن مذاکرات‬ ‫رس��می با دکتر حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫با رهبر معظم انقالب اسالمی نیز دیدار می کند‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬یوش��یهیده س��وگا‪ ،‬دبیر ارشد هیات‬ ‫دول��ت ژاپن به طور رس��می اعالم کرد ش��ینزو‬ ‫ابه‪ ،‬نخس��ت وزیر این کش��ور‪ ،‬امروز چهارشنبه‬ ‫به منظور دی��دار و گفت وگو با مقامات جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران وارد تهران می شود‪ .‬سوگا در یک‬ ‫نشس��ت خبری با اش��اره به تماس تلفنی دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا و ش��ینزو ابه‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپ��ن در روز سه ش��نبه گفت‪ :‬دو‬ ‫طرف در این تماس درباره مسائل مهم منطقه از‬ ‫جمله ایران بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫� ایلن�ا‪ -‬به گزارش بلومب��رگ‪ ،‬دولت ترامپ‬ ‫ب��رای تحری��م نهاد مالی موس��وم به «س��ازکار‬ ‫تامین مالی و تج��ارت ایران و اروپا» تالش هایی‬ ‫را اغاز کرده اس��ت‪ .‬یکی از مقام های کاخ سفید‬ ‫که نامش منتش��ر نشده‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬دولت‬ ‫امریکا به دنبال ان اس��ت که این نهاد مالی را که‬ ‫ای��ران به عنوان نهاد مالی متناظر با اینس��تکس‬ ‫راه اندازی کرده‪ ،‬مورد تحریم قرار دهد‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه روسیه گفت‪ :‬برخی‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا عالقه مند هستند‬ ‫که ایران مرتکب اش��تباه ش��ود و مفاد برجام را‬ ‫نقض کند‪ .‬سرگئی الوروف افزود‪ :‬ایران هنوز به‬ ‫سطح غنی سازی اورانیوم که در برجام قید شده‪،‬‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫� ایسنا‪ -‬س��فیر ایران در انگلیس هشدار داد‬ ‫که با تحری��م نهاد مالی متناظر اینس��تکس در‬ ‫ایران ازس��وی امریکا‪ ،‬این سازکار در عمل نابود‬ ‫می ش��ود و دیپلماس��ی اروپا به شکس��ت کامل‬ ‫می رس��د‪ .‬حمید بعیدی نژاد با انتشار پیامی در‬ ‫توییت��ر افزود‪ :‬امید که حاال همه متوجه ش��وند‬ ‫بزرگ ترین تهدید علی��ه برجام و امنیت منطقه‬ ‫سیاست تروریس��م اقتصادی امریکا علیه ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬جنب��ش مقاومت اس�لامی حماس‬ ‫اظه��ارات دیوی��د فریدم��ن‪ ،‬س��فیر امریکا در‬ ‫سرزمین اش��غالی را که در ان مصادره سرزمین‬ ‫فلسطین در کرانه باختری و سیطره به ان را حق‬ ‫صهیونیست ها دانس��ته بود‪ ،‬محکوم کرد و کاخ‬ ‫سفید را مسئول عواقب بعدی ان دانست‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬تریتا پارس��ی‪ ،‬بنیان گذار شورای‬ ‫ملی ایرانی��ان امریکا (نایاک)‪ ،‬کاخ س��فید را به‬ ‫راه انداخت��ن جنگ اقتص��ادی علیه مردم ایران‬ ‫متهم کرد و گفت‪ :‬س��خن از کاهش تنش بدون‬ ‫گام برداشتن برای توقف جنگ اقتصادی امریکا‬ ‫علیه ایرانیان بی نتیجه خواهد بود‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬س��فیر جدید واش��نگتن در بغداد‬ ‫اعالم کرد کش��ورش به توافق استراتژیک امضا‬ ‫ش��ده با عراق پایبند اس��ت‪ .‬به نوش��ته روزنامه‬ ‫فرامنطق��ه ای القدس العربی‪ ،‬متیو تولر در بغداد‬ ‫تاکید کرد کش��ورش اماده همکاری با شریکان‬ ‫خود در بغداد ب��رای حمایت از عراق یکپارچه و‬ ‫دموکرات است‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬به گ��زارش پای��گاه اینترنتی دفتر‬ ‫اطالع رس��انی الحش��د الش��عبی‪ ،‬فالح فیاض‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان الحشدالش��عبی عراق و مشاور‬ ‫امنیت ملی این کش��ور با محمدج��واد ظریف‪،‬‬ ‫وزی��ر خارجه ایران در تهران دی��دار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه های‬ ‫گس��ترش انها و همچنین اخرین اوضاع منطقه‬ ‫و ت�لاش برای ایجاد امنیت و ثبات در ان بحث و‬ ‫تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫ن�ور نی�وز‪ -‬کیوان خس��روی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای عالی امنیت مل��ی در گفت وگو با پایگاه‬ ‫العهد لبنان گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران نزار‬ ‫زکا‪ ،‬ش��هروند لبنانی بازداشت ش��ده در ایران را‬ ‫در چارچوب هم��کاری دوجانبه با لبنان‪ ،‬اظهار‬ ‫حس��ن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت ازاد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ کش��ور سومی در ازادی زکا‬ ‫نقش نداش��ت و این اقدام تنها بنا به درخواست‬ ‫میش��ل عون‪ ،‬رئیس جمهوری لبنان و وساطت‬ ‫س��ید حس��ن نصراهلل‪ ،‬دبیرکل حزب اهلل لبنان‬ ‫انجام شد‪ .‬به گفته کیوان خسروی برخوردی که‬ ‫در مدت بازداشت در تهران با نزار زکا انجام شد‪،‬‬ ‫به طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق‬ ‫قضایی و انس��انی محکوم��ان مطابق بود و حتی‬ ‫خدمات و تس��هیالتی که به او ارائه شد‪ ،‬بیشتر از‬ ‫خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می ش��ود‪.‬‬ ‫براساس مس��تندات نهاد امنیتی ایران‪ ،‬نزار زکا‬ ‫با نهاد اطالعات امریکا علیه جمهوری اس�لامی‬ ‫همکاری داش��ته و پس از سپری کردن ‪ ۴‬سال از‬ ‫مدت محکومیت ‪۱۰‬س��اله با ارائه وثیقه از امتیاز‬ ‫ازادی مشروط استفاده کرد‪.‬‬ ‫� خان�ه مل�ت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با کلیات طرحی درباره رس��یدگی به‬ ‫بودجه شرکت های دولتی موافقت کردند که در‬ ‫صورت تصویب نهایی‪ ،‬دولت مکلف است بودجه‬ ‫شرکت های دولتی را تا پایان مهر به مجلس ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫برای اداره کشورمان در هر شرایطی برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫پایان پروژه پـرمسئله‬ ‫از مشکالت تولید محصوالت پایه پتروشیمی و تاثیر تحریم های امریکا‬ ‫‹ ‹دوباره یاد پایین دست کردند!‬ ‫هدف از داخلی سازی‬ ‫دستیابی به بازارهای‬ ‫صادراتی است‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ش��رکت توس��عه‬ ‫مهندس��ی ره ن��ورد تصریح ک��رد‪ :‬هدف ما‬ ‫افزایش قدرت س��اخت داخل��ی در حوزه‬ ‫صنعت ناوگان ریلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرو نیوز‪ ،‬مرتض��ی مقدم‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت توسعه مهندسی‬ ‫ره ن��ورد در حاش��یه هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی حمل ونق��ل ریل��ی‪ ،‬صنای��ع‪،‬‬ ‫تجهی��زات و خدم��ات وابس��ته گف��ت‪ :‬با‬ ‫واگ��ذاری تامی��ن ‪ ۲‬ه��زار واگ��ن برای ‪۹‬‬ ‫کالنشهر کشور به ما خوشبختانه توانستیم‬ ‫دس��تاوردهای گوناگون��ی در زمینه تولید‬ ‫داخلی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مقدم یاداور ش��د‪ :‬ماده ‪ ۵۴‬برنامه ششم‬ ‫توس��عه‪ ،‬دولت را مکلف کرده که تا پایان‬ ‫ای��ن دوره‪ ،‬س��هم تولید داخل��ی در حوزه‬ ‫طراح��ی و س��اخت ناوگان ب��ه ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه توانمن��د ی داخلی در‬ ‫ح��وزه صنایع ریل��ی اف��زود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری می��ان ایدرو و معاون��ت فناوری‬ ‫ریاست جمهوری افزایش سهم تولید داخلی‬ ‫به میزان ‪ ۸۵‬درصد را محقق سازیم‪.‬‬ ‫همچنین وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بررسی‬ ‫دوره های مختلف نمایشگاه نشان می دهد‬ ‫ک��ه می��زان حض��ور ش��رکت های خارج‪،‬‬ ‫تو خیز داشته اما وجود تحریم ها فرصتی‬ ‫اف ‬ ‫برای باور توانایی های کشور است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫هر زمانی که پتروش��یمی و نفت در ایران تحریم می ش��ود‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پایین دس��تی در دس��تور کار ق��رار می گیرد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬به‬ ‫محض اینکه گشایش��ی در فروش نفت و مواد پتروش��یمی رخ دهد‪،‬‬ ‫دوباره پایین دست فراموش می شود‬ ‫می توان عالوه بر کسب ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی‬ ‫از تیررس تحریم ها نیز خالص ش��د‪ .‬یک واحد نساجی‬ ‫یا تولید فرش ماشینی و موکت به هر اندازه ای که رشد‬ ‫کن��د هیچ وقت هدف تحریم نمی ش��ود ام��ا واحدهای‬ ‫فوالد‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬پتروش��یمی و نفت همیش��ه در‬ ‫تیررس این حادثه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تنوع در بازارهای صادراتی‬ ‫حائ��ری ب��ا تاکید ب��ر تن��وع بازاره��ای صادراتی در‬ ‫پایین دس��ت پتروش��یمی‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته ظرفیت مناسبی برای صادرات به ترکیه ایجاد‬ ‫شد و بیشتر تولیدکنندگان نساجی تالش کردند از این‬ ‫ظرفیت اس��تفاده کنند‪ .‬ترکیه به دلیل سیاس��ت هایی‬ ‫که داش��ت موض��وع دامپینگ ایران را مط��رح و تعرفه‬ ‫س��نگینی بر واردات از ایران اعمال کرد‪ .‬در نتیجه یک‬ ‫ب��ازار صادراتی مناس��ب از بین رفت‪ .‬دلی��ل اصلی این‬ ‫موضوع در نبود تنوع میان بازارهای صادراتی است‪ .‬این‬ ‫موضوع تنها به صنعت نس��اجی ارتب��اط ندارد‪ ،‬بلکه در‬ ‫تمام محصوالت و صنایع باالدس��ت بازارهای صادراتی‬ ‫ایران تنوع بس��یار کمی دارند و این مشکالت به دنبال‬ ‫انها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پتروش��یمی ها س��ال گذشته بنا بر‬ ‫انچه اعالم شده توانس��ته اند ‪ ۱۱‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بر همین مبن��ا‪ ،‬تا کنون ‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر ارز از محل همین صادرات وارد کشور شده‬ ‫است‪ .‬این عدد در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به ارز‬ ‫دارد اتفاق مبارکی است و نمی توان از کنار ان به راحتی‬ ‫رد ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬موض��وع دیگری به موازات همین‬ ‫مسئله مطرح می شود‪ .‬در صنایع پایین دست پتروشیمی‬ ‫ارزش افزوده ایجاد شده بین ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬برابر ارزش دارد‪.‬‬ ‫در صنعت نس��اجی به طور ملی دو محصول چیپس‬ ‫پلی اس��تر و گران��ول پلی پروپیلن اس��تفاده می ش��ود‬ ‫که اگر ش��رایط اقتصادی به درس��تی پی��ش رود جذب‬ ‫مواد اولیه تا دو برابر ش��رایط کنونی ش��دنی است و از‬ ‫ای��ن محصول می ت��وان ارزاوری قابل توجهی داش��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی از محصوالتی که در کارخانه های پتروش��یمی‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬در ایران مص��رف ندارد و مش��خص‬ ‫اس��ت که واحده��ای خاصی با هدف صادرات س��اخته ‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫انها همچنین در صنایعی مانند پالستیک و نساجی‬ ‫در ایران پیش��ینه طوالنی دارند و می توان ظرفیت های‬ ‫بسیاری ایجاد کرد اما متاسفانه فقط در هنگام تحریم ها‬ ‫از این ظرفیت یاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای پایین دست پتروشیمی‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫سیدمهدی مقدسی‬ ‫پروژه های نیمه کاره و نگرانی های شغلی‬ ‫قصه پروژه های نیم��ه کاره‪ ،‬قصه دیروز و امروز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬سال هاس��ت کلنگ پروژه ها زده می شو د‬ ‫اما یا هیچ ساخت وس��ازی انجام نمی شود یا بدتر‬ ‫از ان ب��ا خرج کردن میلیون ه��ا تومان پول‪ ،‬کار‬ ‫نیمه تمام رها می ش��ود‪ .‬در این بین کارگرانی که‬ ‫از طریق کارهای پ��روژه ای در حوزه های عمرانی‬ ‫ارتزاق می کنند بیش از پیش دچار مشکل شده و‬ ‫برای یافتن کار به بن بست می خورند‪.‬‬ ‫امسال دولت تالش کرد با افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫بودجه عمرانی‪ ،‬کاستی ها در این زمینه را جبران‬ ‫کند‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬بودجه عمرانی به‬ ‫مرز ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬بدون بررسی‬ ‫دقیق شاید افزایش بودجه عمرانی ما را خوشحال‬ ‫کن د اما واقعیت این است که با افزایش ایجادشده‪،‬‬ ‫رق��م بودج��ه عمرانی س��ال ‪ ۹۸‬تازه ب��ه بودجه‬ ‫عمرانی دو س��ال پیش نزدیک ش��ده است‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬نماین��دگان مجلس با این ف��رض که بودجه‬ ‫ت رای به کاهش‬ ‫عمران��ی واقعی نیس��ت‪ ،‬در نهای ‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصدی بودجه عمرانی دادند و افزایش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی بودجه عمرانی در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬رس��یدن به نقطه ای است که سال ‪ ۹۶‬در ان‬ ‫قرار داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعلیق ‪ ۷۵۰‬هزار شغل‬ ‫یک کارش��ناس اقتصا د ب��ا بی��ان اینکه وقتی‬ ‫درامده��ای پیش بینی ش��ده در بودج��ه محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬دولت نمی تواند بودج��ه جاری را کم‬ ‫کند‪ ،‬به ایلنا گف��ت‪ :‬بودجه جاری مربوط به امور‬ ‫جاری کش��ور اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬حقوق کارکنان‬ ‫دول��ت از طریق بودجه جاری پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫دولت برای جبران این کسری درامد و برای اینکه‬ ‫بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد‪ ،‬بودجه عمرانی‬ ‫را کم می کند‪.‬‬ ‫مسعود دانش��مند افزود‪ :‬کاهش بودجه عمرانی‬ ‫بر تولید ناخالص ملی و اش��تغال تاثیر می گذارد‪،‬‬ ‫یعن��ی با کاهش بودجه عمرانی کش��ور هم تولید‬ ‫ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه وقتی نتوانیم ب��رای پروژهای‬ ‫عمران��ی س��رمایه گذاری کنی��م‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫شغلی هم ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫در زم��ان تصوی��ب بودجه باید نس��بت به واقعی‬ ‫بودن اعداد حساس��یت داشته باشیم‪ .‬وقتی اعداد‬ ‫واقعی نیستند‪ ،‬طبیعی است که مشکل پروژه های‬ ‫نیمه تم��ام به وجود می اید‪ .‬سال هاس��ت در ایران‬ ‫این اتفاق رخ می دهد‪ ،‬یعنی اعداد بودجه دقیق و‬ ‫واقعی نیس��تند و به دنبال کسری بودجه‪ ،‬بودجه‬ ‫عمرانی کسر می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصا د با بیان اینکه بیش از ‪۷۵‬‬ ‫هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬س��ال ‪ ۹۲‬براورد کردیم که برای اتمام‬ ‫ای��ن پروژه ها ‪ ۴۰۰‬هزار میلی��ارد تومان پول نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم اکنون بیشتر شده است‪ .‬پیشنهاد‬ ‫ما در س��ال ‪ ۹۲‬این بود که پروژه ه��ای ناتمام را‬ ‫در ش��رایطی واگ��ذار کنند‪ .‬پیش��نهاد ما این بود‬ ‫ک��ه پروژه هایی که کمتر از ‪ ۵۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫داش��ته اند ب��ه طور رای��گان به بخ��ش خصوصی‬ ‫واگذار ش��وند‪ ،‬با این شرط که در یک بازه زمانی‬ ‫تعریف شده به پایان برسند و تحویل داده شوند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬ما همچنین پیش��نهاد کردیم‬ ‫پروژه های��ی ک��ه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داش��ته اند با دریافت درصدی برای مثال‬ ‫‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬واگذار شوند‪ .‬بعد از ‪ ۶‬سال اکنون این‬ ‫طرح مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬البته هنوز هم معلوم‬ ‫نیست اجرا می شود یا نه‪.‬‬ ‫دانشمند همچنین عنوان کرد‪ :‬اگر فرض کنیم‬ ‫حداقل ‪ ۷۵‬هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫ب��ا این فرض که در هر پروژه ‪ ۱۰‬نفر مش��غول به‬ ‫کار ش��وند‪ ،‬از س��رگیری فعالیت در این پروژه ها‬ ‫می تواند به اشتغال ‪ ۷۵۰‬هزار نفر منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شاهرگ حیاتی اقتصاد‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ایران عنوان کرد که در سال گذشته جز‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد‬ ‫نتوانس��ته اند انتظ��ارات در زمینه ایجاد ش��غل را‬ ‫براورده کنند‪.‬‬ ‫ابوالفضل فتح اللهی با اشاره به اینکه در مواردی‬ ‫بودج��ه عمرانی فق��ط ح��دود ‪ ۳۰‬درصد تحقق‬ ‫یافت��ه گفت‪ :‬ب��ه دالیل مختل��ف ازجمله حوادث‬ ‫ناگهانی یا اتفاق هایی مانند تحریم که باعث شده‬ ‫س��رمایه گذاری انجام نش��ود‪ ،‬بودج��ه پروژه های‬ ‫عمرانی ب��ه بخش های دیگر رفته اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که پروژه های عمرانی شاهرگ حیاتی‬ ‫اقتصاد ما هس��تند و ارتباط مس��تقیمی بین این‬ ‫بخش و ایجاد اشتغال وجود دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های اخی��ر متوقف‬ ‫مان��دن پروژه های عمرانی باعث از دس��ت رفتن‬ ‫ش��غل تعداد زیادی از کارگران ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫معیش��ت کارگران نیز متاث��ر از افزایش یا کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی اس��ت که‬ ‫ب��ه نظر می رس��د مجموعه ای از ش��رایط ازجمله‬ ‫بازگشت تحریم ها به ان ضربه زده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ایران ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ناتمام ماندن‬ ‫پروژه ه��ا نگرانی درباره اس��تهالک این پروژه ها را‬ ‫به وجود اورده اس��ت یعنی اینک��ه ما در مواردی‬ ‫شاهد هستیم که ساختمان یک پروژه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته و به حال خود رها شده و‬ ‫بدون اینکه استفاده ای از ان شود‪ ،‬در حال خراب‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری بی قید و شرط‬ ‫ایجاد اش��تغال یا حتی حفظ اش��تغال موجود‬ ‫ت��ا حد زیادی وابس��ته ب��ه پروژه هایی اس��ت که‬ ‫در کش��ور اج��را می ش��ود‪ .‬در برنامه های کالن و‬ ‫همچنی��ن در تصوی��ب بودجه س��االنه باید این‬ ‫مهم مدنظر قرار گیرد و درامد کش��ور فقط صرف‬ ‫امور جاری نشود‪ .‬کس��ری بودجه سال هاست که‬ ‫گریبانگیر اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران تا‬ ‫حد زیادی وابس��ته به نفت اس��ت‪ .‬در درامدهای‬ ‫پیش بینی شده در بودجه‪ ،‬نفت و مالیات مهم ترین‬ ‫منابع درامدی دولت تعریف ش��ده اند‪ .‬کسب این‬ ‫هر دو در زمان تحریم با مش��کل رو به رو اس��ت‪.‬‬ ‫در دور جدید تحریم ها صادرات نفت ایران نش��انه‬ ‫گرفته ش��ده و بررسی ها نش��ان می دهد صادرات‬ ‫نف��ت به نصف کاهش یافته اس��ت‪ .‬این به معنای‬ ‫کاهش درامدهای بودجه ای است و کسری بودجه‬ ‫بیش از هر چیز در کاهش بودجه عمرانی نمایان‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر ش��رایط به همین منوال پیش رود‬ ‫نمی توان انتظار داشت از طریق پروژه های عمرانی‬ ‫شغل تازه ای ایجاد شود و حتی پیش بینی می شود‬ ‫شغل کس��انی که از طریق کارهای پروژه ای امرار‬ ‫معاش می کنند به خطر بیفتد‪ .‬شاید اکنون زمان‬ ‫مناس��بی برای واگذاری بی قید و ش��رط پروژه ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ح��ال که پروژه ها روی دس��ت دول��ت مانده و‬ ‫بندی بر اقتصاد کش��ور بسته اند‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود ک��ه نقش افرینی بخش خصوص��ی باعث راه‬ ‫افتادن تعدادی از پروژه های نیمه کاره ش��ود و اگر‬ ‫شغل جدیدی هم ایجاد نشود‪ ،‬دست کم نگرانی ها‬ ‫در زمینه افزایش بیکاران را از بین ببرد‪.‬‬ ‫پتروش��یمی بزرگ ترین مزیت صنعتی ایران‬ ‫اس��ت که در پیش��رانی زنجیره ارزش نسبت به‬ ‫دیگ��ر حوزه ه��ای صنعت ایران نقش مناس��بی‬ ‫داشته است‪ .‬صنایع بسیاری امروز به پتروشیمی‬ ‫در ایران وابس��ته هستند و این صنعت می تواند‬ ‫به عنوان مهم ترین صنعت میان دستی نقش در‬ ‫توسعه اقتصادی ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬امریکا در جریان تش��دید فشارها‬ ‫بر ایران تالش کرد تا صنعت پتروشیمی را نشانه‬ ‫بگیرد و در نهایت تحریم این صنعت را در ایران‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬اما نباید فراموش ک��رد که صنعت‬ ‫پتروش��یمی در ایران از بین نمی رود چرا که در‬ ‫کمترین حال��ت ‪ ۵۰‬درصد تولیدات این صنعت‬ ‫در داخل کش��ور مصرف می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫کش��ورهایی که محصوالت پتروشیمیایی ایران‬ ‫را الزم دارند و نمی توانند نیاز خود را از کش��ور‬ ‫دیگ��ری تامین کنن��د‪ ،‬در دور زدن تحریم ها به‬ ‫ایران کمک می کنند‪ .‬ب��ر این مبنا ‪ ،‬تحریم های‬ ‫ق ب��ر این صنعت‬ ‫امری��کا نمی توان��د تاثیر عمی ‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬زمانی که یک صنعت به وسعت‬ ‫پتروش��یمی ها در ایران بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد نیاز‬ ‫خود را به داخل کش��ور می فروشند نباید نگران‬ ‫تحریم های خارجی بود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر موضوع هایی که در این‬ ‫زمینه مطرح می ش��ود نقش کش��ورهایی است‬ ‫م��واد اولیه م��ورد نیاز را از طری��ق ایران تامین‬ ‫می کنند‪ .‬ترامپ هرچه که فشارهای تحریمی را‬ ‫روی ایران بیشتر می کند‪ ،‬کشورهایی که با ایران‬ ‫تجارت دارند نیز متضرر می شوند‪ .‬در این مرحله‬ ‫کش��ورها تا ح��دی می توانند با سیاس��ت های‬ ‫ترامپ همس��و ش��وند‪ .‬زمانی که فشارها از حد‬ ‫تحمل کشورهای طرف مبادله با ایران فراتر رود‬ ‫انها برای تامین مواد اولیه خودشان به دور زدن‬ ‫تحریم ها کمک می کنند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی درگیر‬ ‫سیاست های اشتباه‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگان��ی تهران‬ ‫معتقد اس��ت رویه غل��ط اقتص��اد دولتی در‬ ‫طول تمام سال های گذشته باعث شده هرگاه‬ ‫بخش خصوصی تالش کرده قدرتمند ش��ود‬ ‫نیز با سیاست های غلط راه به جایی نبرد‪.‬‬ ‫فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره‬ ‫به بیانات اخیر رهبر معظ��م انقالب درباره لزوم‬ ‫تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به نظارت دولت‬ ‫در این بخش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرمایش اخیر ایش��ان‪،‬‬ ‫ارزوی طوالنی م��دت بخ��ش خصوصی اس��ت‪.‬‬ ‫ما هم��واره بر ای��ن موضوع تاکی��د کرده ایم که‬ ‫دخالت دولت‪ ،‬ش��رکت های دولتی و شبه دولتی‬ ‫در اقتص��اد نه تنه��ا نمی تواند گره ه��ا را باز کند‬ ‫که حتی مش��کالتی جدی نیز ایج��اد می کند؛‬ ‫مسئله ای که امروز خود را در اقتصاد ایران نشان‬ ‫داده و اگ��ر این روند اصالح نش��ود‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬نگاهی به تجربه کش��ورهایی‬ ‫که در عرص��ه اقتصادی به موفقیت رس��یده اند‬ ‫نش��ان می دهد که هرگاه دول��ت به نقش اصلی‬ ‫خود یعنی اجرای قانون و سیاست گذاری کالن‬ ‫برگش��ته و کار در عرصه عملی به فعاالن واقعی‬ ‫اقتصادی سپرده شده‪ ،‬نتیجه کار بسیار مثبت و‬ ‫قابل اتکا بوده است‪.‬‬ ‫این عضو ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که بخ��ش خصوصی ای��ران تا چه‬ ‫میزان امادگی دارد که در اقتصاد نقش��ی بیشتر‬ ‫و مهم ت��ر بگیرد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همان طور که در‬ ‫دیگ��ر بخش های اقتصادی نی��ز باید واقعیت ها‬ ‫ع نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫را دی��د‪ ،‬به طور قط�� ‬ ‫ک��ه بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز یک ش��به‬ ‫پیش��رفت کن��د و ب��ه اهدافش برس��د؛ بخش‬ ‫خصوص��ی که ب��رای مدتی طوالنی زیر فش��ار‬ ‫بوده و هر بار خواس��ته در مس��یر خود پیشرفت‬ ‫کن��د با س��نگ اندازی های مداوم روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره به برخی از این مش��کالت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بخش خصوصی از یک سو باید خود‬ ‫را با مشکالت کالن تر وفق می داد‪.‬‬ ‫وقتی کش��ور ب��رای مدتی طوالن��ی با جنگ‬ ‫تحمیل��ی و تحریم ه��ای یکجانبه روبه رو ش��د‪،‬‬ ‫ع فش��اری جدی بر فعاالن اقتصادی‬ ‫به طور قط ‬ ‫وارد می ش��ود؛ فش��ارهایی که با وج��ود ایجاد‬ ‫دش��واری های جدی نتوانس��تند حیات بخش‬ ‫خصوصی ایران را به شماره بیندازند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علیرضا حائری‪ ،‬عضو هیات مدیره جامعه متخصصین‬ ‫نس��اجی ای��ران درباره رش��د و توس��عه پایین دس��ت‬ ‫پتروش��یمی با هدف استفاده بیش��تر از محصوالت این‬ ‫صنعت در کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه هر زمانی‬ ‫که پتروش��یمی و نفت در ایران تحریم می شود‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پایین دس��تی در دستور کار قرار می گیرد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬به محض اینکه گشایش��ی در فروش نفت و مواد‬ ‫پتروشیمی رخ دهد‪ ،‬دوباره پایین دست فراموش می شود‬ ‫و همه به فکر صادرات نفت و پتروشیمی می افتند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حائ��ری‪ ،‬هرچند ک��ه در کل صادرات نفت‬ ‫خام و مواد اولیه پتروش��یمی به نفع کش��ور اس��ت اما‬ ‫این ش��یوه اداره اقتصاد شیوه مناسبی نیست‪ .‬بر اساس‬ ‫شعارها و قوانین‪ ،‬تولیدکننده زمانی اجازه صادرات دارد‬ ‫که نیاز داخل کش��ور برطرف شده باشد‪ .‬پتروشیمی ها‬ ‫اما به دلیل مش��کالتی که دارند می توانند با شیوه های‬ ‫دیگ��ری فعالی��ت خود را ادامه دهن��د و پیش از تامین‬ ‫کامل نیاز داخل صادرات می کنند‪ .‬در این بین نمی توان‬ ‫انها را مقصر دانس��ت اما سیاست های کالن کشور باید‬ ‫به گونه ای پیش رود که زمینه برای کسب ارزش افزوده‬ ‫بیش��تر حاصل ش��ود و این کار تنها از طریق توس��عه‬ ‫پایین دست پتروشیمی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه صنایع س��نگین و بزرگ همیش��ه‬ ‫در تی��ررس امری��کا و تحریم کنن��دگان ای��ران اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬این در حالی اس��ت که با توس��عه صنایع‬ ‫پایین دس��ت می توان از این اماج حمله خالصی یافت‪.‬‬ ‫اگر واحدهای پایین دست پتروشیمی به درستی توسعه‬ ‫یابن��د و بازارهای صادراتی مناس��بی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫سالم امینی‪ /‬عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره اینکه صنایع پایین دست‬ ‫چه نقش��ی در تحریم های پتروش��یمی دارند به‬ ‫گفت‪ :‬صنایع پایین دس��ت زمانی می توانند در تحریم ها‬ ‫به کش��ور کم��ک کنند که کش��ور پی��ش از بحران به‬ ‫انها کمک کرده باش��د‪ .‬در ش��رایطی ک��ه کارخانه های‬ ‫کش��ور بدترین بحران های اقتصادی را سپری می کنند‬ ‫نمی توان توقع حمایت و افزایش تولید از انها داشت‪.‬‬ ‫مقدس��ی با بی��ان اینکه دولت باید برنامه مش��خصی‬ ‫برای صنایع پایین دس��ت پتروش��یمی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬کارخانه های پتروش��یمی به دلیل شرایطی‬ ‫که دارند همیش��ه با تحریم درگیر هستند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫صنایع پایین دس��ت و کارخانه های کوچک و متوس��ط‬ ‫چنین مش��کلی ندارند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بای��د برنامه ای در‬ ‫نظر گرفته ش��ود که صنایع پایین دست در داخل کشور‬ ‫بتوانند حجم مصرف مواد پتروش��یمی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت زمانی اجرایی می ش��ود ک��ه بخش مولد‬ ‫اقتصاد از حداقل های نس��بی برخوردار باش��د و بتواند‬ ‫مازاد تولید را صادر کند‪ .‬در این صورت می توان امیدوار‬ ‫بود که کش��ور از گردنه هایی مانند تحریم با مش��کالت‬ ‫کمت��ری عب��ور کند‪ .‬ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه این که‬ ‫کش��ورهای منطقه نیاز به تولیدات صنعتی ایران دارند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بازار محصور در خش��کی کشورهای منطقه‬ ‫می توانند زمینه ساز واردات قابل توجهی از ایران باشند‬ ‫اما متاس��فانه تمرکز بیش از حد بر اقتصاد نفتی باعث‬ ‫ش��ده این مزیت ها به طور کلی فراموش شده و چنین‬ ‫مشکالتی برای کشورمان ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تحریم‬ ‫پتروشیمی‬ ‫تاثیر عمیق‬ ‫ندارد‬ ‫پتروشیمی ها با هر تحریم یاد «پایین دست» می افتند‬ ‫امریکا در حالی صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد‬ ‫که کارشناس��ان معتقدند این تحریم ها تاثیر چندانی بر‬ ‫این صنعت در ایران نمی تواند داشته باشد‪ .‬به گفته انها‪،‬‬ ‫تحریم صنعتی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد تولید ان در داخل‬ ‫کش��ور مصرف می شود نمی تواند به این صنعت اسیبی‬ ‫وارد کند که منجر به بحران شود‪ .‬با این حال‪ ،‬مشخص‬ ‫اس��ت که بخش��ی از بازار این صنعت در دنیا با مشکل‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫بر اساس امار موجود‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون تن محصول‬ ‫پتروش��یمیایی در کشور تولید می ش��ود که حدود ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن در داخل کشور به مصرف می رسد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬کشورهایی که مش��تری محصوالت پتروشیمیایی‬ ‫ایران به ش��مار می روند نیز در تامین م��واد اولیه خود‬ ‫نمی توانند به راحتی کش��ور دیگ��ری را جایگزین کنند‬ ‫و انه��ا ب��ه دور زدن تحریم ه��ا از طرف ای��ران کمک‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگ��ر موضوع هایی که‬ ‫در این زمینه مطرح می ش��ود حمایت از صنایعی است‬ ‫که پای��ه محصوالت ان از کارخانه های پتروش��یمی ب ه‬ ‫دس��ت می اید‪ .‬از دیگر قابلیت ه��ای موجود در صنعت‬ ‫پتروش��یمی این است که به س��رعت می توان محصول‬ ‫خروجی مجتمع را با تنظیمات مشخصی تغییر داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫چند سناریو برای‬ ‫ارامش بازار خودرو‬ ‫نمایشگاه گردشگری‬ ‫اصفهان‪ ،‬توسعه پایدار‬ ‫را به دنبال دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چند سناریو برای ارامش بازار خودرو‬ ‫باید بتوانید‬ ‫‪ ۵۰‬سال‬ ‫کار کنید‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود مخلص‬ ‫اگر عرضه‬ ‫خودروهای‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫یک روال‬ ‫عادی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬نرخ‬ ‫این خودروها‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫‹ ‹نظارت بر کارامدی بخشنامه ها‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫اگر قانونی‬ ‫مصوب و هر‬ ‫خریدار موظف‬ ‫شود پس از‬ ‫خرید‪ ،‬تعویض‬ ‫پالک کند‪ ،‬یک‬ ‫فرد نمی تواند‬ ‫در یک زمان‬ ‫کوتاه ‪۲۰۰‬‬ ‫خودرو خریداری‬ ‫و به نام خودش‬ ‫پالک کند‬ ‫ایا ورود هیات دولت کاهش نرخ خودرو را در بازار تداوم‬ ‫می بخشد؟ برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند دستوری‬ ‫عمل کردن‪ ،‬به ویژه برای بازار‪ ،‬تاثیر مقطعی دارد و راه حل‬ ‫ریش��ه ای مشکالت نیست‪ .‬محمود مخلص‪ ،‬دبیر اتحادیه‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬تعیین نرخ خودرو در بازار به این اتحادیه پیشنهاد‬ ‫ش��د اما ان را نپذیرفتیم زیرا معتقدیم قیمت گذاری باید‬ ‫براساس معامالتی که در بازار انجام می شود اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫به هرحال برخی اقدام های انجام ش��ده از س��وی مدیران‬ ‫دولت��ی منج��ر به کاهش قیمت ها در بازار خودرو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش��نامه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مبن��ی بر اینکه خودروس��ازان تا زمان��ی که خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده را تحوی��ل نداده اند‪ ،‬حق پیش فروش‬ ‫دوباره خودرو ندارند‪ ،‬می تواند به ارامش نسبی بازار کمک‬ ‫کند؛ بنابراین باید نظارت وجود داشته باشد که اگر نباشد‬ ‫هر بخشنامه کارامدی‪ ،‬ناکارامد می شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار ادامه داد‪ :‬اصول کار این اس��ت که بازار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در عص��ر اقتص��اد دانش محور کس��انی پیروز‬ ‫خواهند شد که خود‪ ،‬توانایی ها و ارزش های شان‬ ‫را به خوبی بشناسند و با این شناخت به این فهم‬ ‫برس��ند که در چه وضعیت��ی‪ ،‬بهترین کارکرد را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬م��ردم نی��از کمی ب��ه مدیریت‬ ‫کس��ب وکار خ��ود داش��تند؛ انه��ا ی��ا در کار و‬ ‫کاسبی خانوادگی ش��ان به دنیا می امدند یا یک‬ ‫س��ازمان وظایف ش��ان را معین می ک��رد‪ .‬اما در‬ ‫عصر دگرگونی های س��ریع‪ ،‬خودرهبری‪ ،‬یکی از‬ ‫موضوع های مهمی است که هر یک از ما باید به‬ ‫خوب��ی ان را بیاموزیم‪ .‬باید خود را به مدارج باال‬ ‫بکش��انیم و در جایگاهی قرار بگیریم که بتوانیم‬ ‫بیش��ترین سهم را در پیشرفت سازمان و محیط‬ ‫خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫در عص��ر کنون��ی باید یاد بگیری��م که چگونه‬ ‫ذهن مان را در یک دوره کاری ‪ ۵۰‬ساله‪ ،‬هوشیار‬ ‫و کنج��کاو نگاه داریم‪ .‬ب��ه همین دلیل فهم این‬ ‫موض��وع که چه موق��ع و چگونه کارمان را تغییر‬ ‫دهیم‪ ،‬مسیر رشد یا نابودی مان را تعیین می کند‪.‬‬ ‫اینکه انسان برای رسیدن به نتیجه باید به کاری‬ ‫که دوس��ت دارد‪ ،‬بپردازد و به ش��یوه ای کار کند‬ ‫که با توانمندی هایش سازگار باشد‪ ،‬حرف تازه ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما کمتر کس��ی توانمندی های واقعی‬ ‫خودش را می شناسد‪ ،‬چه رسد به اینکه بتواند به‬ ‫بهتری��ن وج��ه از ان بهره برداری کند‪ .‬ما باید از‬ ‫خودمان این سوال را بپرسیم که توانمندی های‬ ‫من کدا م هس��تند؟ کارکرد من چگونه است؟ به‬ ‫کدام ارزش ها پایبندم؟ چه کاره ام؟ نقش من در‬ ‫سازمان چه باید باشد؟ بهتر است به جای تغییر‬ ‫خوی��ش به فکر تقوی��ت مهارت هایی که داریم‪،‬‬ ‫باشیم و شغل هایی را بپذیریم که با شیوه خاص‬ ‫کار کردن ما س��ازگار هس��تند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫کسی که بتواند چنین شیوه ای را در پیش بگیرد‪،‬‬ ‫می تواند از یک کارمند عادی تبدیل به یک مدیر‬ ‫بلندپایه تبدیل شود‪ .‬امروزه برای رسیدن به یک‬ ‫حرف��ه موفق نمی توان از پیش برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫موفقیت حرفه ای زمانی به دس��ت می اید که فرد‬ ‫ب��رای بهره ب��رداری از فرصت های پیش رو اماده‬ ‫باش��د و این جز با پرداختن به پرس��ش هایی که‬ ‫به انها اش��اره شد و ارزیابی دقیق از ویژگی های‬ ‫رفتاری خویش میس��ر نمی ش��ود‪ .‬عصر کنونی‬ ‫فرصت ه��ای بی ش��ماری ب��ه ما داده اس��ت‪ :‬هر‬ ‫کس(ب��ا تیزهوش��ی و بلندپ��روازی الزم) از هر‬ ‫ج��ا اغاز کند‪ ،‬می تواند به اوج برس��د‪ .‬اما یادمان‬ ‫باشد فرصت و مسئولیت در هم تنیده اند‪ .‬امروزه‬ ‫بنگاه ه��ا مس��ئول پ��رورش حرف��ه ای کارکنان‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بلکه خوداموخت ه باید به شکل موثری‬ ‫مدیر خویش باش��ند‪ .‬این با شماست که جایگاه‬ ‫خود را بشناس��ید‪ ،‬بدانید چ��ه زمانی باید تغییر‬ ‫راه دهید و در یک دوره کاری ش��اید ‪ ۵۰‬س��اله‪،‬‬ ‫خ��ود را ش��اغل و مفید نگاه داری��د‪ .‬برای اینکه‬ ‫بتوانی��د ای��ن کار را خ��وب انج��ام دهی��د باید‬ ‫شناخت ژرفی از خود داشته باشید‪ .‬یعنی نه تنها‬ ‫توانایی ها و ناتوانایی های خود را بشناس��ید‪ ،‬بلکه‬ ‫بدانید چگون��ه می اموزید‪ ،‬چگونه با دیگران کار‬ ‫می کنی��د‪ ،‬به کدام ارزش ها پایبندید و چه وقت‬ ‫پربار ترین کارکرد را دارید‪ .‬انس��ان تنها هنگامی‬ ‫به تعالی می رسد که در جاده توانایی های خویش‬ ‫گام ب��ردارد‪ .‬انه��ا که با دس��تاوردهای بی بدیل‬ ‫خوش‪ ،‬صدرنش��ین دفتر تاریخ شده اند‪ ،‬همواره‬ ‫خ��ودرا رهبری کرده و پیش تر به همین دلیل به‬ ‫دس��تاوردهای بزرگ رس��یده اند‪ .‬اما اینها‪ ،‬چه از‬ ‫نظر اس��تعداد و چه از نظر بزرگی دستاوردشان‪،‬‬ ‫چنان نادر هس��تند که به اسانی می توان انها را‬ ‫خارج از چارچوب انس��ان های ع��ادی قرار داد‪.‬‬ ‫اینک‪ ،‬بیش��تر ما‪ ،‬ناچاریم مدیریت بر خویش را‬ ‫بیاموزی��م‪ .‬باید یاد بگیریم خود را رش��د دهیم‪.‬‬ ‫باید خویش را در جایگاهی بگذاریم که بیشترین‬ ‫فایده را داشته باشیم و باید برای کار در یک دوره‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله‪ ،‬هوشیار و فعال بمانیم‪ .‬الزمه این امر‬ ‫ان اس��ت که بدانیم چه زمان و چگونه کارمان را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬در پایان‪ ،‬بس��یاری از من س��واالت‬ ‫جالبی می پرس��ند‪ ،‬اینکه به چه کاری مش��غول‬ ‫ش��وم؟ یا ف�لان حرفه اینده خوب��ی دارد یا نه؟‬ ‫یا چه ش��غلی اینده مالی م��را تامین می کند؟ و‬ ‫تنها جواب من این اس��ت که همه حرفه ها خوب‬ ‫هس��تند و هیچ کدام شان به درد نمی خورد‪ .‬شما‬ ‫تنه��ا زمان��ی در جایگاهی موفق می ش��وید که‬ ‫س��ازکار ان حرفه با ش��ما هماهنگ باشد‪ .‬ما در‬ ‫عصری زندگی می کنیم که دیگر نمی توان فریب‬ ‫ظاهر مشاغل را خورد‪ .‬قبل از هر چیز شما به ان‬ ‫حرف��ه هویت می دهید؛ این امر می تواند در یک‬ ‫حرفه صنعتی مانند خودروسازی باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫در کس��وت هنرمن��د تولی��د کاره��ای هنری را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫بازار خودرو همچون بیماری اس��ت که مبتال به فش��ار‬ ‫خون است‪ .‬این بازار دست کم در یک سال گذشته نقطه‬ ‫تعادلی نداش��ته و نرخ خودروها یا خیلی باال رفته که به‬ ‫مرز هشدار رسیده در نتیجه دولتمردان به موضوع ورود‬ ‫کرده اند یا در مقطع دیگری پایین امده است‪ .‬البته افت‬ ‫فش��ار یا همان قیمت‪ ،‬در ح��د خطر نبوده اگرچه از نظر‬ ‫صنعتگران این گونه نیست و انها به زیان انباشته خود در‬ ‫امر تولید استدالل می کنند‪.‬‬ ‫نبای��د فراموش کرد که عملکردهای ناش��ی از ازمون‬ ‫ و خط��ا در صنعت خ��ودرو و برخی سیاس��ت های غلط‬ ‫پیشین‪ ،‬هزینه های س��ربار خودروسازان را افزایش داده‬ ‫ک��ه از جمله انها می توان به نیروی مازاد و ش��رکت های‬ ‫زیان ده و کم بازده اشاره کرد‪.‬‬ ‫رس��انه‪ ،‬مجرایی ب��رای دادخواهی و پیگیری مطالبات‬ ‫از جنب��ه مثب��ت و گاه��ی جوس��ازی از جنب��ه منف��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب در چند ماه گذش��ته بازار خودرو از‬ ‫موضوع های داغ رس��انه های مکت��وب و غیرمکتوب بوده‬ ‫که فعاالن این عرصه اعتراض ها و پیش��نهادها و انعکاس‬ ‫انه��ا را به اط�لاع مخاطبان رس��انده اند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫افزای��ش نجومی قیمت ها فعاالن بازار خودرو را معترض‬ ‫کرد زیرا دالل ها به جای نمایش��گاه داران خودرو در بازار‬ ‫نقش افرین��ی می کردند‪ .‬در نتیج��ه نظرها در این زمینه‬ ‫اعالم و راهکارها هم بیان ش��د‪ .‬در این راس��تا با پیشنهاد‬ ‫حذف نرخ خودرو و مس��کن از سایت هایی مانند شیپور‪،‬‬ ‫دی��وار و‪ ...‬موض��وع پیگی��ری ش��د‪ .‬البت��ه در ادامه با در‬ ‫نظ��ر گرفتن برخی مالحظات اع�لام قیمت ها دوباره به‬ ‫سایت ها برگشت‪ .‬به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروشندگان خودرو از دیگر بسترهایی که منجر به بازی‬ ‫دالل ها در این بازار ش��ده دو نرخی بودن خودروها(نرخ‬ ‫کارخانه و بازار) است‪ .‬سعید موتمنی عنوان می کند نرخ‬ ‫تمام ش��ده خودرو عدد مشخصی است که ب ه اضافه سود‬ ‫ان‪ ،‬مبلغ معینی به دست می اید که خودرو باید با همان‬ ‫نرخ باید در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ضمن انکه برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند‬ ‫اش��فتگی بازار خودرو نتیجه نوسان های نرخ ارز است و‬ ‫چنانچه در بازار ارز ارامش برقرار ش��ود‪ ،‬سایر بازارها هم‬ ‫به ثبات قیمتی دست می یابند‪.‬‬ ‫به هر روی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور ب��ا توجه به‬ ‫گالیه ه��ا و ش��کایت ها از افزای��ش نرخ محص��والت‪ ،‬در‬ ‫نامه ای به مع��اون اول رئیس جمهوری خواهان پیگیری‬ ‫موضوع شده است‪ .‬اسحاق جهانگیری نیز با تاکید بر لزوم‬ ‫تدوین و ابالغ بخشنامه قیمت گذاری خودرو در چارچوب‬ ‫سیاس��ت های دولت و س��تاد تنظیم بازار از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواس��ته نس��بت به ساماندهی تقاضای‬ ‫واقع��ی و افزایش تولید خودرو اقدام کند تا به این ترتیب‬ ‫بازار خودرو ساماندهی شود‪.‬‬ ‫بازار خودرو همچون بیماری اس��ت که مبتال به فش��ار خون است‪ .‬این‬ ‫بازار دس��ت کم در یک سال گذشته نقطه تعادلی نداشته و نرخ خودرو‬ ‫یا خیلی باال رفته که به مرز هش��دار رس��یده و در نتیجه دولتمردان به‬ ‫موضوع ورود کرده اند یا در مقطع دیگری پایین امده است‬ ‫ب��ا عرضه محصول از س��وی ش��رکت های تولیدکننده و‬ ‫واردکننده کنترل ش��ود‪ .‬البت��ه ریزش فعلی قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو مربوط به ش��رکت های سازنده نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ناشی از رکود و نبود خریدار است‪.‬‬ ‫فعاالن بازار عنوان می کنند در ماه های نخس��ت س��ال‬ ‫به طور معمول بازار راکد است زیرا خریداران پیش از سال‬ ‫جدی��د ب��رای رفتن به تعطیالت خودرو مورد نیاز خود را‬ ‫خری��دار کرده یا مبادرت ب��ه تعویض خودرو می کنند‪ .‬با‬ ‫وجود این مس��ئله و راکد بودن بازار‪ ،‬در اردیبهشت سال‬ ‫جاری ش��اهد افزایش نرخ خودروها بودیم‪ .‬دبیر اتحادیه‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو در این باره گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۷‬فروردین امسال قیمت ها دوباره افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمامی نوس��ان های ب��ازار‪ ،‬روی قیمت های‬ ‫اعالمی شرکت ها بوده است‪ .‬ضمن انکه عرضه و تقاضا هم‬ ‫باید متعادل باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خودروهای پیش فروش‬ ‫ش��ده خارجی که در گمرک دپو شده و در حال ترخیص‬ ‫اس��ت اگر به بازار تزریق ش��ود بازار به ارامش بیش��تری‬ ‫می رس��د‪ .‬اما خبرها حاکی از این اس��ت که شرکت های‬ ‫واردکننده قرار اس��ت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی و‬ ‫عوارض گمرکی را از خریداران دریافت کنند که نمی تواند‬ ‫رویه درستی باشد چراکه وقتی یک خودرو گران می شود‬ ‫نرخ سایر خودروها را هم تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر نظارت قوی و‬ ‫پیگی��ری مداومی در این بازار وجود داش��ته باش��د صد‬ ‫درص��د اثر خ��ود را خواهد گذاش��ت و اج��ازه نمی دهد‬ ‫قیمت ها به طور بی رویه افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی به معضل وارداتی ها‬ ‫با وجود اینکه س��تاد تنظیم بازار از بهمن سال گذشته‬ ‫به بازار خودرو ورود کرده اس��ت‪ ،‬اما نوس��ان های قیمتی‬ ‫در ای��ن بازار ادامه دارد‪ .‬مخلص در این باره معتقد اس��ت‬ ‫عملکرد این ستاد در این زمینه به تازگی جدی شده است‪.‬‬ ‫اگر همین رویه ادامه پیدا کند و بر شرکت های واردکننده‬ ‫و احتکار کنن��ده خ��ودرو نظارت ش��ود ت��ا خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده را ب��ه متقاضیان تحوی��ل دهند‪ ،‬این‬ ‫رویک��رد به طور ملموس بر بازار خودرو تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬افزایش نرخ خودروها نخست از خودروهای وارداتی‬ ‫اغاز ش��د که ناش��ی از تحویل ندادن ای��ن محصوالت از‬ ‫سوی گمرک بود‪ .‬حاال که این خودروها ترخیص شده اند‬ ‫ش��رکت های واردکننده برای تحوی��ل انها به متقاضیان‬ ‫مبال��غ زیادی درخواس��ت می کنند‪ .‬دریاف��ت این مبالغ‬ ‫بی منطق اس��ت‪ .‬ب��رای متقاضی که خودرو را س��ال ‪۹۶‬‬ ‫خریداری کرده و هنوز ان را تحویل نگرفته است‪ ،‬مبالغ‬ ‫سنگینی درخواست می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر در بازار خودروهای خارجی‬ ‫به این موضوع رسیدگی نشود باز هم باید منتظر افزایش‬ ‫نرخ خودروها باشیم‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو با‬ ‫بیان اینکه ش��رکت واردکننده‪ ،‬خ��ودرو را با نرخ قطعی‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به متقاضی فروخته است اما امروز مبلغ دیگری‬ ‫را از او درخواس��ت می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعدادی از خریداران‬ ‫میتسوبیش��ی در چند روز گذش��ته معت��رض بودند زیرا‬ ‫انه��ا خودرو «اوتلندر» را ‪۳۰۰‬میلیون تومان پیش خرید‬ ‫ک��رده بودند که در بازار همان زمان ‪ ۳۲۰‬تا ‪۳۳۰‬میلیون‬ ‫تومان معامله می ش��د و قرار ب��ود ‪ ۳۰‬روزه این خودرو را‬ ‫ب��ه انها تحوی��ل دهند اما اکنون پس از یک تا دو س��ال‬ ‫خواب س��رمایه هنوز خ��ودرو خود را تحویل نگرفته اند و‬ ‫واردکننده نیز در کنار س��ودی ک��ه می خواهد‪ ،‬تقاضای‬ ‫مبلغ بیش��تری کرده اس��ت‪ .‬ایا منطقی است تاوان دپو‬ ‫خودروهای وارداتی را مردم بدهند؟‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید پیگیری کنیم ایراد ش��رکت های‬ ‫واردکننده چه بوده که نتوانس��ته اند خودروهای خود را‬ ‫تحویل بگیرند‪ .‬ضمن انکه نباید تمام زیان ها متوجه مردم‬ ‫و مصرف کننده باشد‪.‬‬ ‫مخلص در پای��ان گفت‪ :‬اگر عرضه خودروهای داخلی‬ ‫و خارجی روال عادی داش��ته باش��د باز هم نرخ خودروها‬ ‫کاهش می یابد به ش��رط انکه دولتمردان نرخ خودروها را‬ ‫در بازار به طور جدی و دائمی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید و کاهش قیمت‬ ‫نعم��ت اهلل کاش��انی‪ ،‬رئی��س پیش��ین اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خ��ودرو معتقد اس��ت‬ ‫بخشنامه های هیات دولت تاثیر زیادی بر کاهش قیمت ها‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو دارد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بخشنامه ای که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫افزایش تولید به خودروس��ازان ارائه کرد‪ ،‬تاثیر زیادی در‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ازار داش��ت و روند قیمت ها را در ماه پایانی س��ال ‪۹۷‬‬ ‫کاهش��ی کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با ریزش نرخ دالر ش��اهد‬ ‫هس��تیم دوباره قیمت ها روند نزولی گرفته اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در بخش بازار وارداتی ها حتی شاهد کاهش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر با وجود ترخی��ص خودروها از گمرک‪،‬‬ ‫ش��رکت های واردکنن��ده از ش��ماره گذاری خودروه��ا‬ ‫خ��ودداری می کنن��د زیرا با متمرکز ش��دن خرید برگه‬ ‫اس��قاط در ش��رکت تعاونی هایی که س��تاد حمل ونقل‬ ‫و س��وخت تعیین کرده اس��ت‪ ،‬هزینه خرید هر برگه از‬ ‫‪ ۲‬میلیون به ‪۶‬میلیون تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ش��رکت واردکنن��ده برای هر خودرو ب��ه جای یک برگه‬ ‫باید ‪ ۶‬برگه اس��قاط خریداری کند‪ .‬کاش��انی در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬نرخ خودروهای خارجی بس��یار باال رفته و‬ ‫در مقاب��ل ان افزای��ش تعداد و هزینه برگه های اس��قاط‬ ‫رقمی زیادی نمی ش��ود؛ بنابراین تاثیر زیادی ندارد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به بخشنام ه جدید معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمانی که س��ازکارهای این بخش��نام ه از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت تدوین و اجرایی ش��ود‬ ‫می ت��وان امیدوار بود قیمت ها بی��ش از این کاهش یابد‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��یم هرقدر تولید افزایش یابد به همان‬ ‫نس��بت قیمت ها ریزش پی��دا می کند‪ .‬پیش بینی فعاالن‬ ‫بازار خودرو این است که با ریزشی که در چند روز گذشته‬ ‫اتفاق افتاده بعید اس��ت قیمت ها دوباره حالت جهش��ی‬ ‫پی��دا کند‪ .‬در این میان تنه��ا راه حل‪ ،‬ناامیدی دالل ها از‬ ‫س��وداوری بازار خودرو اس��ت‪ .‬رئیس پیش��ین اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو یاداور شد‪ :‬در این‬ ‫اشفته بازار اگر ‪ ۱۰‬خودرو به فروش می رسید‪ ۸ ،‬خودرو‬ ‫از سوی دالل ها خریداری می شد و فقط ‪ ۲‬خریدار واقعی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی فعالیت دالل در بازار‬ ‫چن��د درص��د از انهایی ک��ه به دنبال س��ود وارد بازار‬ ‫خودرو شده اند‪ ،‬به معنای واقعی دالل و واسطه گر و چند‬ ‫درصد مردم عادی هس��تند که شاید برای حفظ سرمایه‬ ‫مب��ادرت به خرید یک یا دو خودرو می کنند؟ کاش��انی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش گفت‪ :‬قدرت خرید مردم پایین‬ ‫ام��ده و تم��ام نقدینگی که به عنوان س��رمایه در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬همان خودرویی اس��ت که برای استفاده شخصی‬ ‫خری��داری کرده اند‪ .‬یا در نهایت افرادی توانس��ته اند یک‬ ‫یا دو خودرو برای کس��ب سود خریداری کنند که تعداد‬ ‫انها خیلی محدود است و نمی توانند خللی در بازار ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬اخالل در بازار نتیجه فعالیت س��وداگرانی اس��ت‬ ‫ک��ه با س��رمایه های کالن مبادرت ب��ه خرید ‪ ۵۰‬و حتی‬ ‫‪ ۲۰۰‬خودرو کرده اند‪ .‬خودروسازان با راهکارهایی مانند‬ ‫خرید با کارت ملی‪ ،‬سن باالی ‪ ۱۸‬سال و خرید تنها یک‬ ‫خودرو از دو خودروس��از داخل��ی برنامه ریزی کرده اند تا‬ ‫تنه��ا متقاضیان واقعی مبادرت ب��ه خرید خودرو کنند‪.‬‬ ‫حال با این وجود چگونه یک فرد می تواند تا ‪ ۲۰۰‬خودرو‬ ‫خریداری کند و نظم بازار را بهم بزند؟ کاش��انی توضیح‬ ‫داد‪ :‬خریدار عادی که مبادرت به خرید یک یا دو خودرو‬ ‫برای کسب سود کرده است‪ ،‬خودرو را به داللی می فروشد‬ ‫که به همین ش��یوه ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬خودرو خریداری و دپو‬ ‫کرده است‪ .‬دالل پول را به طور کامل می پردازد‪ ،‬رسید ان‬ ‫را می گیرد اما خودرو را به نام خودش نمی زند و هر زمان‬ ‫نرخ ان به باالترین حد رسید‪ ،‬مبادرت به فروش می کند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬خودرو از خریدار قبلی به بعدی می رس��د‬ ‫بدون اینکه در این معامله ردی از دالل باقی بماند‪ .‬شرایط‬ ‫موجود سبب شده هم فعالیت و سود دالل ها دور از چشم‬ ‫دارایی باشد (دالل یک میلیارد تومان خریداری می کند‬ ‫و ی��ک هفته بعد ان را یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می فروش��د‪ ،‬بدون اینکه ردی از خود به جا بگذارد) و هم‬ ‫اخ�لال در ب��ازار به وجود اید‪ .‬کاش��انی گفت‪ :‬اگر قانونی‬ ‫مصوب ش��ود و هر خریدار موظف ش��ود پ��س از خرید‪،‬‬ ‫تعویض پالک کند‪ ،‬یک فرد نمی تواند در یک زمان کوتاه‬ ‫‪ ۲۰۰‬خودرو خریداری و به نام خودش پالک کند‪.‬‬ ‫بیش از ‪۱۶‬هزار خودرو ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تامین نیاز بازار و افزایش‬ ‫عرضه‪ ،‬تکمیل محصوالت دارای کسری را اغاز کرده و در چند‬ ‫روز گذش��ته ‪۱۶‬هزار و ‪ ۲۵۵‬خودرو را تحویل مش��تریان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬علیرضا بخت ازما‪ ،‬نماینده مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو ب��ا اعالم این خبر گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اغاز فصل افزایش تقاضا در بازار خ��ودرو و ضرورت تامین‬ ‫نیاز مش��تریان از س��ویی و ایجاد گردش نقدینگی در زنجیره‬ ‫تولید خودرو از سویی دیگر‪ ،‬با دستور مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو تمامی گروه ه��ای تامین‪ ،‬تولی��د‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫س��ازندگان ب��ر تجاری س��ازی خودروهای ناق��ص و تحویل به‬ ‫مشتریان تمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به مشکالت تحمیلی ایجاد شده به دلیل تحریم های‬ ‫ظالمانه اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر سازندگان نیز با شرایط جدید‬ ‫منطبق ش��ده و با تمهیداتی که اندیش��یده شد‪ ،‬زنجیره تامین‬ ‫درحال بازگشت به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کارگروه های ویژه ای ب��رای هم افزایی و‬ ‫همکاری در تمامی زمینه های تامین‪ ،‬برنامه ریزی و شرکت های‬ ‫قطعه س��از تش��کیل ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای تعطی��ل اخیر‪،‬‬ ‫کارکن��ان در واحدهای مرتب��ط در ‪ ۳‬نوبت در محل کار حاضر‬ ‫ش��دند و توانستند عدد تجاری س��ازی خودروهای ناقص را به‬ ‫بیش از ‪۱۶‬هزار خودرو افزایش دهند‪.‬‬ ‫بخت ازم��ا تصریح کرد‪ :‬روز عید س��عید فط��ر ‪۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خودرو تکمیل و تحویل مشتریان شده است‪ .‬نماینده تام االختیار‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر رعایت تمامی ش��اخص های‬ ‫استاندارد و کیفیت در فرایند تجاری سازی خودروها گفت‪ :‬به‬ ‫مشتریان اطمینان می دهیم که با برنامه ریزی منسجم‪ ،‬قطعات‬ ‫تامی��ن و روی خودروه��ا نصب ش��ده و فرایند تجاری س��ازی‬ ‫بدون هرگونه تخطی از اس��تانداردهای کیفی انجام شده است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬هیچ تولیدی خ��ارج از فرایند و چارچوب‬ ‫استاندارد کیفیت اجازه تجاری سازی ندارد‪.‬‬ ‫بخت ازما به حداقل رس��اندن تولید خودرو ناقص را از اهداف‬ ‫تعیین ش��ده دانست و اظهارکرد‪ :‬با تثبیت تجاری سازی روزانه‬ ‫‪۲‬هزار خودرو‪ ،‬در هفته های اینده تیراژ تکمیل‪ ،‬تجاری س��ازی‬ ‫و تحوی��ل خودرو را روزانه به ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو و در نهایت‬ ‫‪۳‬هزار خودرو خواهیم رساند‪ .‬خودروهای کف کارخانه در زمان‬ ‫مناسب و با کیفیت مطلوبی به دست مشتریان خواهد رسید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درحال حاضر روند تکمیل خودروهای ناقص به طور‬ ‫مداوم از سوی مدیرعامل گروه پایش می شود و تمامی تیم های‬ ‫عملیات��ی و اجرایی موظف به پاس��خگویی هس��تند‪ .‬نماینده‬ ‫تام االختیار مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬س��ازنده ها نیز‬ ‫همدل و همراه با ایران خودرو در حال تامین قطعه هستند و با‬ ‫اغاز تزریق نقدینگی‪ ،‬چرخه تامین به ش��رایط بهتری بازگشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بخت ازما در پایان با بیان اینکه به زودی تعهدات معوق‬ ‫به مش��تریان به روز خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با عبور از مسیر بحرانی‬ ‫و با تامی��ن قطعات‪ ،‬خودروها بدون درنگ تکمیل و به دس��ت‬ ‫مشتریان می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬خودروهای تجاری سازی شده شامل گروه پژو‬ ‫‪ ،۲۰۶‬دنا‪ ،‬دناپالس‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۷‬تندر‪ ۹۰‬پالس و اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر‪ ،۹۰‬س��مند‪ ،‬سورن‪ ،‬اریس��ان‪ ،‬گروه پارس‪ ،‬پژو ‪ ،۴۰۵‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بوده که چند روز گذشته به مشتریان تحویل داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تدوین بخشنامه قیمت گذاری خودرو اغاز شد‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جزئیات‬ ‫دس��تورکار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و‬ ‫ساماندهی این بازار را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فرش��اد مقیمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در چارچ��وب سیاس��ت های دول��ت‪ ،‬تدوی��ن و‬ ‫ابالغ بخش��نامه قیمت گذاری خ��ودرو را بالفاصله از طریق‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در‬ ‫دس��تورکار قرار دادیم که پس از ط��رح در کارگروه خودرو‬ ‫در س��تاد تنظی��م ب��ازار مطرح و پ��س از تصوی��ب نهایی‪،‬‬ ‫مبن��ای عمل ب��رای موض��وع قیمت گ��ذاری ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی درب��اره متقاضی��ان خرید خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫متقاضیان باید در دو س��ال گذشته خودرویی را درخواست‬ ‫نکرده باشند و فاقد ثبت نام قبلی در خودروسازی های کشور‬ ‫باشند‪ .‬بانک ها نیز توجه داشته باشند با شماره حساب فردی‬ ‫که ثبت نام می شود‪ ،‬پول واریز شود‪.‬‬ ‫مقیمی با بی��ان اینکه با نمایندگی ه��ای متخلف برخورد‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این برخوردها همچن��ان ادامه دارد و از طریق‬ ‫مراجع امنیتی‪ ،‬متخلفانی را که باعث نابسامانی بازار خودرو‬ ‫شوند‪ ،‬شناسایی می کنیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫تصرف بازارهای‬ ‫صادراتی‬ ‫قوانین ثابت می خواهد‬ ‫معرفی بسته اجرایی‬ ‫سرمایه گذاری و مدل‬ ‫برای معادن کوچک‬ ‫خلیج فارس میزبان یک‬ ‫سکوی ایرانی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مشترک ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی مطرح شد‬ ‫تمایل سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های زیرساخت سنگان‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ایمیدرو درپروژه انتقال اب عمان‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬س��رمایه گذاران اماده‬ ‫مش��ارکت در اجرای طرح های زیربنایی مجتمع س��نگ اهن‬ ‫س��نگان هس��تند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پور در نشست اس��تانداری خراسان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به امادگی شرکت های سرمایه گذار‪ ،‬الزم است نحوه مشارکت‬ ‫ش��رکت های صنایع معدنی در پروژه های انتقال اب‪ ،‬توس��عه‬ ‫خط اهن و ساخت فرودگاه مشخص شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو برای س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫انتقال اب امادگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫فوالدی در پروژه انتقال اب دریای عمان به ش��رق کشور‪ ،‬باید‬ ‫در قالب تفاهمنامه همکاری مش��خص شود‪ .‬غریب پور با بیان‬ ‫اینکه انتقال کنس��انتره و گندله سنگ اهن در منطقه سنگان‬ ‫خواف‪ ،‬نیازمند ایجاد ش��بکه ریلی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تفاهمنامه‬ ‫ساخت راه اهن سنگان به بافق به طول ‪ ۸۰۰‬کیلومتر به امضا‬ ‫رس��یده و بر اساس برنامه ریزی ها‪ ،‬ش��هریور امسال قرارداد ان‬ ‫امضا خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شرکت های صنعتی و معدنی‬ ‫برای ساخت فرودگاه در منطقه سنگان خواف امادگی دارند و‬ ‫در صورت موافقت مدیران استانی‪ ،‬می توان جزئیات مشارکت‬ ‫در اجرای این پروژه را در قالب یک تفاهمنامه تعیین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد خراسان یک درخت بالنده است‬ ‫همچنی��ن غریب پور‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬رئیس هیات عامل ایمیدرو روز دوش��نبه از‬ ‫فوالد خراسان بازدید کرد و در نشستی در استانداری خراسان‬ ‫رضوی ک��ه سرپرس��ت فرمانداری خ��واف و نی��ز فرمانداران‬ ‫رش��تخوار‪ ،‬تربت حیدریه و گناب��اد و همچنین مدیر مجتمع‬ ‫سنگ اهن سنگان و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذار در‬ ‫ان حضور داش��تند‪ ،‬شرکت کرد‪ .‬در این نشست درباره تمایل‬ ‫س��رمایه گذاران در طرح ه��ای زیربنایی مجتمع س��نگ اهن‬ ‫س��نگان مانند پروژه های انتقال اب از دریای عمان به سنگان‪،‬‬ ‫توسعه خط اهن و ساخت فرودگاه گفت وگو شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مقرر ش��د که مجموعه ش��رکت های صنایع‬ ‫معدن��ی منطقه س��نگان ب��ا محوری��ت ایمیدرو در ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری انتقال اب چابهار به مش��هد (ش��رکت تابش)‬ ‫مش��ارکت کنند‪ .‬البته میزان و نحوه مش��ارکت هر مجموعه با‬ ‫محوریت ایمیدرو تعیین خواهد ش��د‪ .‬در این باره مقرر شد در‬ ‫یک ماه اینده تفاهمنامه نحوه مش��ارکت شرکت های فوالدی‬ ‫ب��ا هماهنگ��ی ایمیدرو و با حضور مس��ئوالن ملی و محلی در‬ ‫استانداری خراسان رضوی اماده شود‪.‬‬ ‫در بازدی��د از مجتمع فوالد خراس��ان و نشس��ت با مدیرعامل‬ ‫و معاونان این ش��رکت‪ ،‬با تاکید بر اینکه امروز فوالد خراسان‬ ‫به درختی بالنده و پرثمر تبدیل ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬جا دارد به‬ ‫مردم نیشابور و خراسان رضوی و مسئوالن این خطه‪ ،‬به دلیل‬ ‫وجود این شرکت توسعه گرا و پیشتاز در ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی تبریک بگویم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی فوالد خراس��ان‪،‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) ک��ه یکش��نبه‪ ۱۹ ،‬خ��رداد ‪ ،۱۳۹۸‬به اتفاق‬ ‫جمعی از مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه و مدی��رکل اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان رضوی در نیشابور حضور یافته بود‪،‬‬ ‫در نشس��تی با مدیرعامل‪ ،‬معاونان و مدیران ش��رکت مجتمع‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬ضمن دریافت گزارشی از اقدامات انجام شده و‬ ‫چالش های پیش روی قطب تولید فوالد در شرق کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بازدید از فوالد خراس��ان‪ ،‬متوجه ش��دم این ش��رکت‬ ‫در کنار س��رمایه گذاری روی طرح های توس��عه به بازسازی و‬ ‫نوس��ازی خطوط تولید هم اهتمام داش��ته است‪ .‬مدیران این‬ ‫شرکت بر هر ‪ ۲‬بعد پایداری تولید یعنی «توسعه» و «نوسازی‬ ‫و بازسازی» با هدف افزایش کارایی تولید‪ ،‬تمرکز می کنند و با‬ ‫وجود چنین نگرشی نه تنها می توان بر چالش های پیش روی‬ ‫تولید پایدار غلبه کرد بلکه می توان فرهنگ توس��عه و نوسازی‬ ‫را در استان نهادینه کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت های‬ ‫موفق‪ ،‬به جای سوددهی بر سوداوری تمرکز دارند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نگاه س��هامداران مجتمع فوالد خراس��ان از ای��ن نظر در خور‬ ‫قدردانی اس��ت چراکه ب��ه جای دریافت س��ود کوتاه مدت‪ ،‬به‬ ‫سرمایه گذاری و ایجاد منفعت بلندمدت و پایداری اقتصادی و‬ ‫اجتماعی فکر کرده اند و نگاه توسعه گرا هم همین انباشت سود‬ ‫را به جای دریافت سود ایجاب می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تکمیل زنجیره تولی��د فوالد در فازهای مختلف‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده نگاه ارزشمند س��هامداران است و همین مسئله‬ ‫باعث ش��ده اس��ت با وجود چالش هایی که فوالدس��ازان با ان‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬فوالد در خراس��ان رضوی‪ ،‬چشم انداز روشنی‬ ‫را پیش رو داش��ته باش��د‪ .‬غریب پور با بیان اینکه اش��تغالزایی‬ ‫پای��دار یکی از دس��تاوردهای ارزش��مند و یک��ی از مهم ترین‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی اس��ت ک��ه این ش��رکت موفق به‬ ‫ایفای ان ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نظام بکارگیری نیرو و استخدام‬ ‫پرس��نل در شرکت و گزینش نیروهای توانمند و در عین حال‬ ‫رعایت تناس��ب بسیار خوب میان نرخ تمام شده با هزینه های‬ ‫پرسنلی‪ ،‬از نقاط قوت فوالد خراسان است‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو همچنین تصریح کرد‪ :‬مجتمع فوالد خراسان به ویژه‬ ‫در س��ال های اخی��ر‪ ،‬هر جا که نیاز بوده اس��ت ب��رای اجرای‬ ‫سیاس��ت ها و تصمیم های نظام و مصالح عمومی و مش��ارکت‬ ‫در ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی خ��ود‪ ،‬از جمله کمک به‬ ‫اس��یب دیدگان در بالیای طبیعی‪ ،‬پیشرو و پیشتاز بوده است‬ ‫و البته نگاه حرفه ای و بلندمدت برای هر سازمانی همین رویه‬ ‫را ایجاب می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره لزوم بهره برداری‬ ‫هر چه س��ریع تر از کارخانه تولید کنسانتره فوالد خراسان در‬ ‫محل معادن س��نگان‪ ،‬ب��ا بیان اینکه با وج��ود همه توفیق ها‪،‬‬ ‫تاخیر در راه اندازی کارخانه س��نگان‪ ،‬مشکلی جدی در مسیر‬ ‫فوالدس��ازی در شرق ایران است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما امادگی داریم‬ ‫در این زمینه کمک کنیم و امیدوارم همه سازمان های مرتبط‬ ‫و خود فوالد خراس��ان نس��بت به راه اندازی هر چه س��ریع تر‬ ‫ای��ن کارخانه اهتمام ویژه داش��ته باش��ند چراک��ه راه اندازی‬ ‫کنسانتره سازی در س��نگان نه تنها پایداری تولید فوالد را در‬ ‫ش��رق کش��ور تامین و تضمین می کند بلکه با توجه به اینکه‬ ‫پهنه معدنی یادش��ده در اس��تان خراس��ان رضوی قرار دارد‪،‬‬ ‫حق فوالد خراس��ان اس��ت که به عنوان مجتمع��ی بومی‪ ،‬در‬ ‫بهره برداری از این ظرفیت اولویت داشته باشد‪.‬‬ ‫غریب پور با تایید مشکالت تبادل ارز حاصل از صادرات فوالد‬ ‫برای مجتمع فوالد خراس��ان ابراز امیدواری کرد با تمهیدات و‬ ‫سازکاری ‪ ۳‬جانبه میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان و بانک مرکزی‪ ،‬این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) با بیان اینکه ورود شرکت های معدنی به حوزه‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬کار را کمی برای صنایع فاقد معدن دش��وار کرده‬ ‫و توازن زنجیره را برهم زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان ایمیدرو به‬ ‫عنوان نهادی هماهنگ کنن��ده امادگی دارد به برقراری توازن‬ ‫در ای��ن زمینه با کمک معدنی ه��ا و صنایع کمک کند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به مشکل بزرگ فوالدسازان کشور یعنی تامین الکترود‬ ‫گرافیت��ی از خارج با توجه ب��ه باالرفتن نرخ جهانی این ماده و‬ ‫نیز مس��ئله تحریم ها‪ ،‬از س��رمایه گذاری مشترک شرکت هایی‬ ‫نظیر فوالد خراس��ان و فوالد مبارکه اصفهان در پژوهش برای‬ ‫بومی سازی تولید الکترود و یافتن راه حلی دانش بنیان برای این‬ ‫موضوع قدردانی نمود و برای سهیم شدن ایمیدرو در پیشبرد‬ ‫این پروژه ارزنده برای کشور‪ ،‬اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت فوالد در اولویت نیاز ابی استان‬ ‫در این نشست علیرضا رزم حسینی‪ ،‬استاندار خراسان رضوی‬ ‫نیز گفت‪ :‬نخستین نیاز ابی استان‪ ،‬بخش فوالد و صنعت است‬ ‫و هدف ما از برگزاری این جلسه‪ ،‬جلب مشارکت مجموعه های‬ ‫فع��ال در حوزه صنایع معدنی در ط��رح انتقال اب و رفع نیاز‬ ‫ابی است‪.‬‬ ‫رزم حسینی افزود‪ :‬در صورت انتقال اب از چابهار به سنگان‬ ‫خواف‪ ،‬زمینه توسعه فعالیت شرکت های صنایع معدنی در این‬ ‫منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تبادالت ارزی‬ ‫همچنی��ن گفتنی اس��ت مدیرعامل فوالد خراس��ان و عضو‬ ‫هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران‪ ،‬در جریان‬ ‫بازدی��د رئیس هیات عامل ایمیدرو از فوالد خراس��ان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه مهم ترین دس��تاورد شرکت در س��ال های اخیر‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید و به هم پیوس��تن حلقه ه��ای ارزش در داخل‬ ‫سایت نیشابور است‪ ،‬گزارشی از مهم ترین نیازها و چالش های‬ ‫فوالدسازان کشور ارائه داد‪.‬‬ ‫حسین احمدی با قدردانی از همکاری هیات عامل ایمیدرو‬ ‫به ویژه ریاس��ت این س��ازمان در رفع برخی چالش های فوالد‬ ‫خراسان از ابتدای سال جاری افزود‪ :‬فوالد خراسان در گذشته‬ ‫در مبادالت خارجی تراز منفی داش��ت ام��ا اکنون با توجه به‬ ‫راه ان��دازی دومی��ن کارخانه فوالدس��ازی خ��ود‪ ،‬وارد تجارت‬ ‫جهانی شمش ش��ده که فرصت ارزش��مندی برای سوداوری‬ ‫ش��رکت اس��ت‪ .‬احمدی از مش��کل تبادالت ارزی و تامین ارز‬ ‫م��ورد نیاز ب��رای تامین تجهیزات و مواد اولی��ه نیز خبر داد و‬ ‫اذعان کرد‪ :‬تامین ارز با توجه به مقررات موجود‪ ،‬حتی از منابع‬ ‫ناش��ی از صادرات خود شرکت ها با مش��کل روبه رو است و از‬ ‫مقامات ارش��د وزارتخانه درخواس��ت می کنی��م در این زمینه‬ ‫به کمک صنایع بش��تابند‪ .‬وی تامی��ن الکترود‪ ،‬محدودیت در‬ ‫تامین ارزی پروژه س��اخت کارخانه کنسانتره و محدودیت در‬ ‫تامین کنسانتره با توجه به افزایش صادرات خام این محصول‬ ‫را برخی از مهم ترین مشکالت تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬تامین کنس��انتره برای صنایع فوالدی داخلی س��پس‬ ‫صادرات م��ازاد بر نیاز داخلی‪ ،‬مانع تحقق خام فروش��ی منابع‬ ‫کش��ور خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل فوالد خراس��ان از سهامداران‬ ‫عمده ش��رکت‪ ،‬به دلیل تخصیص س��ود فعالیت در سال های‬ ‫گذش��ته به طرح های توسعه‪ ،‬قدردانی کرد و افزود‪ :‬در صورت‬ ‫رفع مشکالتی که خارج از اراده ما است‪ ،‬نظیر مشکل تخصیص‬ ‫ارز و پیدا کردن جایگزین مناسب برای شرکت های خارج شده‬ ‫از کنسرس��یوم پس از اعمال تحریم های یک جانبه و ظالمانه‪،‬‬ ‫امیدواریم توفیق راه اندازی کارخانه کنسانتره را بیابیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در پایان این نشس��ت ها‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و مقاماتی که خ��داداد غریب پور را همراهی‬ ‫می کردند‪ ،‬از روند کار خطوط تولید از کارخانه گندله سازی تا‬ ‫تولیدات نهایی در واحد نورد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫غریب پور در هفدهمین اجالس ملی ساالنه نظام مهندسی معدن ایران خواستار شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دعوت شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر به مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫معرفی بسته اجرایی‪ ،‬سرمایه گذاری و مدل برای معادن کوچک‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر از‬ ‫سهامداران برای مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن ب��ه نقل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت گل گه��ر‪ ،‬در اگهی دعوت‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر امده‬ ‫اس��ت از تمام سهامداران‪ ،‬وکیل یا قائم مقام‬ ‫قانونی صاحب س��هم و نماینده یا نمایندگان‬ ‫اش��خاص حقیقی دعوت می ش��ود در جلسه‬ ‫مجمع عمومی این ش��رکت که س��اعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح ‪ ۹‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در محل سالن غدیر مرکز‬ ‫همایش های وزارت کش��ور در تهران برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫دس��تور جلسه مجمع ش��امل ارائه گزارش‬ ‫هی��ات مدی��ره و ب��ازرس قانون��ی‪ ،‬تصویب‬ ‫صورت ه��ای مالی س��ال مال��ی ‪ ،۹۷‬انتخاب‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی‪ ،‬انتخاب روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار‪ ،‬انتخاب اعض��ای هیات مدیره‪،‬‬ ‫تعیی��ن حق حضور اعضای غیر موظف هیات‬ ‫مدی��ره و تعیین پاداش هیات مدیره اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گل گهر در س��ال مالی ‪ ۹۷‬به‬ ‫ازای هر س��هم ‪ ۱۲۲‬تومان سود محقق کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫هفدهمی��ن اجالس مل��ی س��االنه هیات عموم��ی نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران با حضور بیش از ‪ ۳۰۰‬عضو هیات مدیره‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن استان های کشور از صبح دیروز‬ ‫در مجتمع صنعت نفت محموداباد مازندران اغاز شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن اجالس جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون ام��ور معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خداداد غریب پور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو و داریوش اس��ماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن ایران س��خنرانی کردند‪ .‬عملکرد س��ازمان های نظام‬ ‫مهندس��ی معدنی استان ها در سال ‪ ۱۳۹۷‬و همچنین برنامه‬ ‫و بودجه قابل اجرا در سال ‪ ۱۳۹۸‬در این اجالس ‪ ۳‬روزه مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اموزش��ی اصالح انجام ش��ود‪ .‬وی بازرسی معادن با اولویت‬ ‫معادن زغال سنگ را از مهم ترین برنامه های نظام مهندسی‬ ‫برشمرد‪ .‬اسماعیلی در ادامه‪ ،‬توضیح هایی درباره برنامه های‬ ‫س��ازمان و ش��ورای مرکزی ارائه کرد و گف��ت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را برای تفویض اختیار وظایف حاکمیتی این وزارتخانه اعالم‬ ‫می کنیم و در تمام زمینه های حاکمیتی می توانیم به خوبی‬ ‫نقش ایفا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استان مازندران ‪ ۱۲۰‬معدن فعال دارد‬ ‫جعفر سرقینی‪:‬‬ ‫از امروز‬ ‫کمیسیون های‬ ‫اکتشاف و‬ ‫بهره برداری نظام‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫در استان های‬ ‫کشور‪ ،‬تایید‬ ‫نهایی طرح های‬ ‫اکتشافی را‬ ‫انجام می دهند‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تفوی��ض اختی��ار‬ ‫طرح های اکتشافی و بهره برداری‬ ‫ای��ن وزارتخانه به س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از امروز کمیسیون های اکتشاف و‬ ‫بهره برداری نظام مهندس��ی معدن در اس��تان های کش��ور‪،‬‬ ‫تایی��د نهایی این طرح ها را انجام می دهند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫جعفر سرقینی افزود‪ :‬اعتماد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به س��ازمان نظام مهندس��ی معدن در حال گسترش است و‬ ‫توقع داریم فرایند اکتشاف و بهره برداری از معادن بر اساس‬ ‫مقررات و قوانین گس��ترش یابد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬بدنه کارشناس��ی و فنی س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن کشور را با حدود ‪ ۴۰‬هزار نیروی متخصص‪ ،‬ظرفیتی‬ ‫مهم برای پایداری فعالیت های معدنی با هدف رونق تولید و‬ ‫اقتصاد کش��ور توصیف کرد‪ .‬س��رقینی‪ ،‬کیفیت بخش��ی به‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی را ض��روری دانس��ت و گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫مشکالت معادن شن و ماسه در حوزه بهره برداری‪ ،‬ایمنی و‬ ‫زیس��ت محیطی زی��اد اس��ت و حتی کار همچنان ش��ب ها‬ ‫برخالف دستور قانونی‪ ،‬انجام می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫محص��والت معدنی ایران در جهان خواه��ان زیادی دارد و‬ ‫تحریم ها اثری بر مواد معدنی تولید شده ایران نداشته است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��روز نه تنها برای مواد معدنی دس��ت مان را پیش‬ ‫بیگانگان دراز نمی کنیم بلکه سال گذشته حدود ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات معدنی و صنایع معدنی داش��تیم‪ .‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی در کش��ور اول انقالب س��االنه ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تن بوده که اکنون به ‪ ۴۰۰‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫س��رقینی ادامه داد‪ :‬اول انقالب س��الی حدود ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد وارد می کردی��م اما امروز با وجود هم��ه تحریم ها و‬ ‫مش��کالت س��االنه ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد صادر می شود‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمینه س��یمان نیز اوای��ل انقالب با ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫تولید واردکننده بودیم اما امروز نه تنها نیاز کشور را تامین‬ ‫می کنیم بلکه ‪ ۸۷‬میلیون تن ظرفیت تولید س��یمان داریم‪.‬‬ ‫در مقطعی ‪ ۱۵‬میلیون تن صادرات سیمان نیز انجام دادیم‪.‬‬ ‫معاون رحمانی افزود‪ :‬بازار محصوالت معدن و صنایع معدنی‬ ‫بس��یار متنوع اس��ت و عالوه بر فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬س��نگ اهن‪،‬‬ ‫س��نگ های تزئینی و نما‪ ،‬کاشی و س��رامیک و سیمان هم‬ ‫مورد اس��تقبال بس��یاری از کشورها قرار گرفته است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در برنامه چشم انداز فوالد برنامه ‪ ۲۰۷‬میلیون تن‬ ‫در زنجیره تولید برنامه ریزی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید زنجیره‬ ‫ف��والد از ‪ ۱۲۰‬میلی��ون تن به ‪ ۲۰۷‬میلیون تن در ‪ ۶‬س��ال‬ ‫گذشته در دولت تدبیر و امید رسیده است‪ .‬سرقینی‪ ،‬توسعه‬ ‫پایدار در صنعت و معدن را با فعال سازی کارخان هّهای متعدد‬ ‫از برنامه ه��ای جدی وزارتخانه برش��مرد و گفت‪ :‬امروز ‪۷۰‬‬ ‫درصد ‪ ۴۱‬میلیون تن ظرفیت حمل ریلی کشور برابر با ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن مربوط به محصوالت معدنی است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹نظام مهندس�ی‪ ،‬طرح های اکتش�افی را تایید‬ ‫نهایی می کند‬ ‫مجتمع مس سرچشمه‬ ‫از توسعه مزارع‬ ‫الوئه ورا حمایت می کند‬ ‫محس��ن ارس�لان‪ ،‬دبیر کارگ��روه اقتصاد‬ ‫مقاومتی مجتمع مس سرچش��مه با اشاره به‬ ‫اینکه حمایت از توس��عه و کش��ت الوئه ورا را‬ ‫در دس��تور کار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۵‬هزار مترمربع در قالب چند گلخانه کش��ت‬ ‫الوئه ورا در رفس��نجان را م��ورد حمایت قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن ارسالن با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬با توجه به اینکه کش��ت الوئه ورا‬ ‫افت ندارد‪ ،‬نس��بت به گرما مقاوم است و در‬ ‫رفس��نجان‪ ،‬اب وهوای مناسب رشد این گیاه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬منطقه رفسنجان را به عنوان یکی‬ ‫از نقاط هدف انتخاب کرده ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در منطقه محی اباد‬ ‫از توابع رفسنجان‪ ،‬مزرعه الوئه ورا ایجادشده‬ ‫و مس سرچش��مه حمایت های الزم را از این‬ ‫گلخانه ب��رای توانمندس��ازی متقاضی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر نی��ز مراحل ازمایش کمپوت‬ ‫الوئه ورا در تهران به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫در نظ��ر داری��م ک��ه دس��تگاه های صنایع‬ ‫تبدیل��ی‪ ،‬م��ورد حمای��ت ق��رار بگیرن��د یا‬ ‫سرمایه گذاری انجام شود تا کمپوت و شربت‬ ‫الوئه ورا را در رفس��نجان تولی��د و روانه بازار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ارس�لان اضافه کرد‪ :‬پرداخت��ن به صنایع‬ ‫ف��راوری الوئ��ه ورا ع�لاوه بر تروی��ج مصرف‬ ‫گیاه��ان دارویی‪ ،‬می تواند اش��تغالزایی را به‬ ‫دنبال داشته باشد‪ ،‬ضمن اینکه در این زمینه‬ ‫خودکفا شده ایم و محصوالت مازاد بر مصرف‬ ‫را نیز می توانیم صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به متقاضیان کشت‬ ‫این گیاه تسهیالت کم بهره نیز اعطا می شود‪،‬‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬نخس��تین مرکز ش��تاب دهنده‬ ‫کش��ور را با کمک دانشگاه ولیعصر رفسنجان‬ ‫راه اندازی کردیم و هفته ای ‪ ۲۰‬س��اعت برای‬ ‫س��رمایه گذاری های خ��رد و کالن مش��اوره‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫به گفته ارس�لان در راس��تای رونق تولید‬ ‫و اش��تغالزایی‪ ،‬کاش��ت ‪ ۱۸‬هکت��ار زعفران‪،‬‬ ‫‪ ۶‬هکت��ار گل محمدی‪ ۳۰ ،‬هکت��ار گیاهان‬ ‫دارویی و توسعه کشت الوئه ورا در دستور کار‬ ‫مس سرچشمه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس‬ ‫سرچشمه با اشاره به اینکه رقم قابل توجهی‬ ‫از قطعات مورد نیاز مجتمع مس سرچشمه از‬ ‫واحدهای صنعتی شهرستان تدوین می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ند راهب��ردی اقتص��اد مقاومتی‬ ‫شهرستان رفسنجان باید تدوین شود زیرا اگر‬ ‫فکرم��ان را به علم و صنع��ت معطوف کنیم‪،‬‬ ‫راه های نهفته ای وج��ود دارد که می تواند در‬ ‫زمینه توسعه و رونق اقتصادی کارگشا باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪ :‬بای��د ب��رای معادن کوچ��ک‪ ،‬بس��ته اجرایی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و مدل معرفی ش��ود و در زمینه فعال سازی معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬برنامه ریزی کنیم‬ ‫� صادرات ‪ ۹‬میلیارد دالری مواد معدنی‬ ‫در ای��ن اجالس همچنین معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس هی��ات عام��ل ایمیدرو با‬ ‫اشاره به اس��تخراج ‪ ۴۶۰‬میلیون‬ ‫تنی مواد معدنی سال گذشته در‬ ‫کش��ور‪ ،‬می��زان ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی را ‪ ۵۰‬میلی��ون تن اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬ارزش ص��ادرات به ازای هر تن ‪ ۱۶۰‬دالر اس��ت و در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات انجام شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬خ��داداد غریب پور‬ ‫اف��زود‪ :‬اش��تغال‪ ،‬مهم ترین راه برای مقابله ب��ا رکود و تورم‬ ‫اس��ت و خروجی رونق تولید‪ ،‬رونق اشتغال است‪ .‬با توجه به‬ ‫ظرفیت باالی اش��تغال در بخش معدن‪ ،‬توسعه این بخش و‬ ‫رقابت پذیرکردن ان در برنامه قرار دارد‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با بیان اینکه ‪ ۱۳۸‬هزار نفر در بخش معدن کش��ور‬ ‫شاغل هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون ‪ ۴۰‬هزار نفر عضو سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن هس��تند که نش��ان می دهد از هر ‪۳‬‬ ‫نفر ش��اغل در بخش معدن‪ ،‬یک نفر «متخصص» اس��ت و‬ ‫باید برای معادن کوچک‪ ،‬بس��ته اجرایی‪ ،‬س��رمایه گذاری و‬ ‫مدل معرفی ش��ود و در زمینه فعال س��ازی معادن کوچک‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه اعتماد به سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مع��دن روز به روز در حال افزایش اس��ت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این س��ازمان یک تشکل تخصصی است که در‬ ‫بخش ه��ای مربوط فعالیت می کند و شناس��ایی بخش های‬ ‫معدنی‪ ،‬مهندس��ی معدن و ارتباط با کش��ورهای پیشرو در‬ ‫حوزه معدن یکی از وظایف س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬غریب پور ادامه داد‪ :‬در بخش بین المللی‪،‬‬ ‫ظرفیت نظام مهندسی مغفول مانده و باید احیا شود‪ .‬با توجه‬ ‫به وجود ‪ ۱۰‬هزار معدن در کش��ور و فعالیت ‪ ۶‬هزار معدن‪،‬‬ ‫امس��ال برای ‪ ۱۵۰‬معدن کوچک در کشور باید شرایط الزم‬ ‫برای ایجاد ارزش افزوده فراهم شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬ظرفیتی بهتر از‬ ‫ل کردن معادن کوچک‬ ‫نظام مهندسی برای شناسایی و فعا ‬ ‫در کشور نداریم و باید در این زمینه مدل و الگو معرفی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر اس��اس برنام��ه‪ ،‬بای��د س��رمایه صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان افزایش یاب��د‪ .‬با افزایش س��رمایه صندوق‪ ،‬ظرفیت‬ ‫صنایع معدنی نیز ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گل گهر درباره اهمیت توجه به دانش بنیان ها گفت‪:‬‬ ‫فناوری و مهندسی معادن یکی از محورهای برنامه اینده است‬ ‫مدیرعام��ل گل گه��ر گف��ت‪ :‬در‬ ‫سرمایه گذاری برای اهداف به سمت‬ ‫دانش بنیان ه��ا می روی��م‪ .‬یک��ی از‬ ‫مهم ترین محوره��ای برنامه هایی که‬ ‫در چشم انداز اینده تعریف کرده ایم‪،‬‬ ‫مباحث فناوری و مهندس��ی معادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن محوره��ای برنامه های��ی ک��ه در‬ ‫چش��م انداز این��ده تعریف کرده ای��م‪ ،‬مباحث‬ ‫فناوری و مهندسی معادن است‪.‬‬ ‫در س��رمایه گذاری ب��رای اهداف به س��مت‬ ‫دانش بنیان ه��ا می رویم‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬ما به‬ ‫دنبال این هس��تیم که واح��د تولید فناوری را‬ ‫در گل گهر ایجاد و از دانش نیروهای مجموعه‬ ‫گل گهر برای رس��یدن به توسعه بیشتر معادن‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مالرحم��ان در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه ما به‬ ‫ص��ادرات فناوری نیز فک��ر می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫جمله اهداف بلندمدت ما این است که فناوری‬ ‫و عل��م معادن را عالوه بر خودکفایی‪،‬‬ ‫صادر کنیم‪ .‬ما به دنبال این هس��تیم‬ ‫که در مجموعه گل گهر به جای اینکه‬ ‫خریدار صنعت باش��یم‪ ،‬صنعت مورد‬ ‫نیاز خود را ایجاد کنیم و فروش��نده‬ ‫صنعت به تمام جهان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گل گهر در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا بودجه و مکانی ویژه برای این‬ ‫منظ��ور در نظر گرفته اید‪ ،‬گفت‪ :‬برای توس��عه‬ ‫واح��د علمی و فنی معادن‪ ،‬بودجه قابل قبولی‬ ‫در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫ای��ن بودجه به گونه ای اس��ت که نیاز بخش‬ ‫تحقیق��ات را برطرف کن��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬نگاه‬ ‫تولید‪ ،‬توس��عه و تسریع در طرح های توسعه و‬ ‫زیربنایی کش��ور‪ ،‬اساسی ترین نگاه استراتژیک‬ ‫ما اس��ت‪ .‬مالرحمان در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه درب��اره اکتش��اف چ��ه برنام��ه ای دارید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما اکتش��اف را به ش��کل نامحدود و به‬ ‫اعتبارات وس��یع در سراس��ر ایران و جهان به‬ ‫عنوان پش��تیبان توس��عه تولید و عمر صنعت‬ ‫سرمایه گذاری شده قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمترین اثر تحریم در بخش معدن‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن ایران نی��ز در این اجالس‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش مع��دن ج��زو‬ ‫موفق تری��ن بخش های اقتصادی‬ ‫در برابر این تحریم هاست و برنامه‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ای��ران هم در همین راستاس��ت‪.‬‬ ‫تحریم ها کمترین اثر را در بخش معدن داشته و میزان تولید‬ ‫و صادرات مواد معدنی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫داری��وش اس��ماعیلی با بی��ان اینکه وضعیت سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی جهان به س��متی در حرکت است که هر کشوری‬ ‫منتظ��ر تصمیم گیری دیگران باش��د از قافله عقب می ماند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬امار صادرات مواد معدنی نش��ان‬ ‫می داد که این بخش از تحریم ها کمترین تاثیر را پذیرفته و‬ ‫تولید و صادرات ان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخش معدن به عن��وان محوری ترین‬ ‫فعالیت ه��ا باید موردنظر قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه و محوریت‬ ‫کار ش��ورای مرک��زی نظ��ام مهندس��ی معدن ب��ه منظور‬ ‫برنامه ریزی برای توس��عه بنا ش��ده و حفظ و صیانت از مواد‬ ‫معدنی تجدیدناپذیر از اولویت هاس��ت‪ .‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی ایران گفت‪ :‬تقویت مسئوالن فنی معادن‪ ،‬تدوین‬ ‫و اصالح شیوه نامه ها و نظام نامه های معادن و هوشمندسازی‬ ‫از دیگر اولویت های ش��ورای مرکزی معادن اس��ت و بخش‬ ‫معدن نباید از هوشمندسازی عقب بماند‪.‬‬ ‫اسماعیلی افزود‪ :‬هوشمندسازی تمام فعالیت های معدنی‬ ‫در گام نخس��ت ق��رار دارد و اثرگ��ذاری در ج��ذب بخ��ش‬ ‫خصوصی‪ ،‬س��رمایه ها و نقدینگی فعل��ی در بخش معدن از‬ ‫دیگر برنامه هاست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بی��ش از ‪۱۸۰۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫نقدینگی در کشور وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬سرریز این نقدینگی در‬ ‫هر بخشی موجب بروز مشکالتی می شود و از این نقدینگی‬ ‫باید در بخش معدن سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه تفاهمنامه هایی با ایمیدرو و دیگر‬ ‫س��ازمان ها امضا کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه نظام مهندس��ی‬ ‫معدن به جایگاه واقعی خود برسد‪ ،‬برنامه های خوبی طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی ایران بر لزوم اصالح متون‬ ‫اموزش��ی در دانش��گاه ها تاکید کرد و گف��ت‪ :‬برای کمک و‬ ‫تس��هیل به س��رمایه گذاری خارجی در کشور باید در بخش‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن اس��تان مازن��دران و دبیر‬ ‫برگزاری این اجالس نیز گفت‪ :‬در‬ ‫این اجالس که با حضور معاونان‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫رئیس��ان س��ازمان های نظ��ام‬ ‫مهندسی معدن کشور و مسئوالن کشوری و استانی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬درباره عملکرد سازمان های نظام مهندسی معدن‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۷‬و همچنین مسائل و مشکالت این حوزه‬ ‫تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫هادی حمیدیان شورمس��تی افزود‪ :‬در اس��تان مازندران‬ ‫‪ ۲۵۰‬معدن وجود دارد که ‪ ۱۲۰‬معدن فعال هس��تند و در‬ ‫زمینه های زغال سنگ‪ ،‬فلورین‪ ،‬پوکه معدنی‪ ،‬شن و ماسه‪،‬‬ ‫س��نگ های ساختمانی‪ ،‬سیمان‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی و دیگر مواد‬ ‫معدنی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به مسائل محیط زیست در اولویت‬ ‫معاون سازمان محیط زیس��ت و عضو شورای عالی معدن‬ ‫کش��ور هم در این اجالس‪ ،‬اقتصاد را مهم دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مسائل محیط زیستی نیز مهم هستند و برای اینکه به‬ ‫توس��عه پایدار فکر کنیم باید مسائل زیست محیطی را مورد‬ ‫توج��ه قرار دهی��م‪ .‬اگر این مس��ائل در فعالیت های معدنی‬ ‫رعایت نش��وند‪ ،‬تبدیل به مسائل اجتماعی می شوند‪ .‬حمید‬ ‫ظهراب��ی ب��ا بیان اینکه یک میلیون گونه زیس��تی و حیات‬ ‫وح��ش جهان در معرض انقراض هس��تند‪ ،‬گفت‪ ۷۱ :‬گونه‬ ‫مهره دار در کش��ور نیز در فهرس��ت تهدید وجود دارد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه معادن ‪ ۶۰‬درصد تولید ناخالص ملی ‪ ۸۱‬کش��ور‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬یک میلیون گونه در کره زمین‬ ‫در معرض خطر انقراض قرار دارند‪ .‬از این رو توجه به مسائل‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اولویت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر فعالیت بش��ر در کره زمین به همین منوال‬ ‫باشد به توسعه پایدار دست نمی یابیم‪ .‬باید تغییرات اساسی‬ ‫در روش ه��ای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و دیگر حوزه ها داش��ته‬ ‫باش��یم و با این ش��یوه به توس��عه پایدار نمی رسیم‪ .‬معاون‬ ‫سازمان محیط زیست ادامه داد‪ :‬انچه ما در سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت دنبال می کنیم با ‪ ۳‬رکن مس��ائل اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و زیس��ت محیطی پیگیری می ش��ود‪ .‬کشور ما نیز‬ ‫‪ ۷۱‬گون��ه مه��ره دار در مع��رض تهدید دارد ک��ه اگر فکری‬ ‫ب��ه ح��ال انها نش��ود در معرض انقراض ق��رار می گیرند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وضعیت معادن در مرحله اکتشاف‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و اس��تخراج‪ ،‬خوب و مطلوب نیس��ت و اکتش��افات باید با‬ ‫روش های علمی و روز انجام شوند‪ .‬ظهرابی همچنین یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬سیاس��ت های حوزه محیط زیس��ت و منابع طبیعی‪،‬‬ ‫نیازمند اصالح اس��ت زیرا محیط زیست نخستین قربانی در‬ ‫کشور به شمار می رود‪ .‬گفتنی است در این همایش ‪ ۳‬روزه‬ ‫مهم ترین مس��ائل و مشکالت بخش معادن کشور‪ ،‬مطرح و‬ ‫بررس��ی می ش��ود‪ .‬همچنین برگزاری جلس هّهای پرسش و‬ ‫پاسخ با حضور نخبگان و استادان برجسته مهندسی معدن‬ ‫کش��ور و مدیران ارشد معاونت معدن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با هدف بررس��ی مشکالت و موانع فنی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫محصوالت معدنی از مهم ترین برنامه های این اجالس است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫تالش «اتحادیه» برای‬ ‫دور زدن تحریم های‬ ‫امریکا‬ ‫«نجات اللهی» تهران‬ ‫گذر صنایع دستی شد‬ ‫«ایران هلث»‬ ‫از بومی سازی تا صادرات‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون دالری‬ ‫امار نخستین ماه سال ‪ 98‬نشان داد‬ ‫مرکز ملی مطالعات راهبردی کش��اورزی و اب اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران از کاهش قابل توج��ه ارزش صادرات‬ ‫بخش کش��اورزی و صنایع غذایی در فروردین امسال‬ ‫خبر داد‪ .‬گزارش این مرکز نشان می دهد در نخستین‬ ‫ماه از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪۵۱۷‬هزار تن محصوالت‬ ‫این بخش به ارزش ‪۳۵۵‬میلیون دالر صادر ش��ده که‬ ‫از نظر ارزش ‪۱۸.۳‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته کاهش داشته اس��ت‪ .‬این گزارش با مقایسه‬ ‫اطالعات س��ال جاری با داده های مدت مشابه ‪ ۶‬سال‬ ‫گذش��ته (س��ال های ‪ ۹۱‬تا ‪ )۹۷‬تهیه ش��ده و در ان‬ ‫واردات محصوالت اساسی کشاورزی و صنایع غذایی‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت عمده کش��اورزی و صنایع غذایی‬ ‫و تراز تجاری ‪ ۱۳۹۸‬و مدت مشابه سال های گذشته‬ ‫نیز در ان مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب‬ ‫‪۶۵.۴‬درصد و ‪۵۰‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬در این‬ ‫ بین از نظر مقدار تراکتورهای کش��اورزی با ‪۸۹‬درصد‪،‬‬ ‫ادوات کاش��ت و داش��ت با ‪۸۲‬درص��د و کمباین ها و‬ ‫دس��تگاه های برداش��ت با ‪۱۹‬درصد کاه��ش روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در یک ماهه سال ‪ ۹۸‬در مجموع ‪ ۳۲۱‬تن‬ ‫ماشین االت و ادوات کش��اورزی با ارزش ‪ ۱۰۱۴‬هزار‬ ‫دالر صادر ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬از نظر وزن ‪ ۶‬درصد و ازنظر ارزش ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۵۰‬درصدی بارندگی‬ ‫همچنین در ‪۷‬ماه گذش��ته از سال ابی ‪۱۳۹۷-۹۸‬‬ ‫میزان بارندگی ‪ ۳۱۳.۳‬میلی متر بوده که در مقایس��ه‬ ‫با مدت مشابه س��ال قبل ‪ ۱۶۲‬درصد و در مقایسه با‬ ‫بلندمدت (‪ ۵۰‬ساله) ‪ ۵۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۱۸‬درصدی صادرات‬ ‫در نخس��تین ماه از س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬مق��دار صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی ‪ ۵۱۷‬هزار تن‬ ‫و ب��ه ارزش ‪ ۳۵۵‬میلیون دالر اس��ت ک��ه ازنظر وزن‬ ‫‪۶.۱‬درص��د و ازنظ��ر ارزش ‪۱۴‬درص��د کل صادرات‬ ‫کاالهای غیرنفتی کش��ور را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش صادرات یک ماهه سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪۱۸.۳‬درصد کاهش داشته و‬ ‫در مقایسه با میانگین مدت مشابه در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫(سال های ‪ ۹۱‬تا ‪ )۹۷‬نیز ‪۹.۴‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی ش��امل انواع س��بزیجات و محصوالت جالیزی‬ ‫ب��ه ارزش ‪۱۴۱.۹‬میلی��ون دالر با س��هم ‪ ۴۰‬درصد‪،‬‬ ‫ان��واع میوه های درختی ب��ه ارزش ‪۵۹.۸‬میلیون دالر‬ ‫با س��هم ‪۱۶.۸‬درص��د‪ ،‬ش��یر و فراورده ه��ای ان به‬ ‫ارزش ‪۳۶.۲۴‬میلی��ون دالر ب��ا س��هم ‪۱۰.۲‬درص��د‪،‬‬ ‫انواع ابمی��وه و کمپوت ب��ه ارزش ‪۱۶.۸‬میلیون دالر‬ ‫با سهم ‪۴.۷‬درصد‪ ،‬زعفران ‪۱۱.۲‬میلیون دالر با سهم‬ ‫‪۳.۲‬درص��د و ماهی و میگو به ارزش ‪ ۱۱‬میلیون دالر‬ ‫با س��هم ‪۳‬درص��د از کل ارزش ص��ادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع غذایی بوده است‪.‬‬ ‫در این ماه‪ ،‬بیش��ترین میزان ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع غذای��ی (از نظر ارزش) به مقصد‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬فدراس��یون روس��یه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کویت‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫قط��ر و جمه��وری اذربایجان انجام ش��ده اس��ت که‬ ‫در مجم��وع ‪ ۹۰.۷‬درص��د کل ارزش صادرات بخش‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع غذای��ی کش��ورمان را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ ه��ر ت��ن کااله��ای صادراتی بخش‬ ‫کش��اورزی ‪ ۶۱۴‬دالر بوده که در مقایس��ه با متوسط‬ ‫نرخ هر تن کاالهای صادراتی غیرنفتی کش��ور (‪۲۹۹‬‬ ‫دالر) ‪ ۱۴۳.۸‬درصد بیش��تر اس��ت‪ .‬متوس��ط ارزش‬ ‫گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫صادراتی در یک ماهه س��ال ‪ ۹۸‬اف��زون بر ‪ ۹۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۱‬ریال و متوسط کل صادرات غیرنفتی کشور ‪۹۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۱‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات هم کم شد‬ ‫‹ ‹موان�ع پی�ش روی ص�ادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫ت��راز تج��اری محصوالت کش��اورزی و صنایع غذای��ی در فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬منفی ‪ ۵۷۹‬میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۵۵.۸‬درصد بهبود یافته است‬ ‫نی��ز ‪۱۴.۳‬درصد کمتر از میانگین ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‬ ‫(سال های ‪ ۹۱‬تا ‪ )۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫اقالم عمده وارداتی محصوالت کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی در یک ماهه س��ال ‪ ،۹۸‬ش��امل برنج به ارزش‬ ‫‪ ۱۹۶‬میلیون دالر با س��هم ‪ ۲۱‬درصد‪ ،‬ذرت به ارزش‬ ‫‪ ۱۲۲.۸‬میلی��ون دالر ب��ا س��هم ‪ ۱۳.۱‬درصد‪ ،‬کره به‬ ‫ارزش ‪ ۹۱‬میلیون دالر با سهم ‪ ۹.۷‬درصد‪ ،‬دانه سویا‬ ‫ب��ه ارزش یک میلی��ون و ‪ ۱۶۱‬میلیون دالر با س��هم‬ ‫‪ ۱۰.۷۱‬درصد‪ ،‬گوش��ت قرمز به ارزش ‪ ۵۵.۶‬میلیون‬ ‫دالر ب��ا س��هم ‪ ۶‬درصد‪ ،‬جو ب��ه ارزش ‪ ۵۲.۱‬میلیون‬ ‫دالر با س��هم ‪ ۵.۶‬درصد‪ ،‬قند و شکر به ارزش ‪۲۷.۹‬‬ ‫میلیون دالر با س��هم ‪ ۳‬درصد‪ ،‬ان��واع میوه به ارزش‬ ‫‪ ۲۶.۱‬میلیون دالر با سهم ‪ ۲.۸‬درصد‪ ،‬چای به ارزش‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ون دالر با س��هم ‪ ۱.۸‬درصد و بذر و س��ایر‬ ‫اندام های تکثیر ش��ونده به ارزش ‪ ۱۱.۳‬میلیون دالر‬ ‫با س��هم ‪ ۱.۲‬درصد‪ ،‬از کل ارزش واردات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود‬ ‫‪۷۲‬درص��د ارزش واردات بخش کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی را شامل می شوند‪.‬‬ ‫کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از انها به ترتیب‬ ‫ش��امل هند ‪ ،۲۲۹‬ترکیه ‪ ،۱۷۵‬هلن��د ‪ ،۱۲۲‬امارات‬ ‫متح��ده عرب��ی ‪ ،۶۷‬انگلی��س ‪ ،۵۹‬س��نگاپور ‪،۴۹.۹‬‬ ‫فدراسیون روسیه ‪ ،۴۶‬پاکستان ‪ ،۲۸‬المان ‪ ،۲۶‬برزیل‬ ‫‪ ۱۴‬و س��وئیس ‪ ۱۰‬میلی��ون دالر بوده که در مجموع‬ ‫‪ ۸۸‬درص��د کل ارزش واردات کش��ورمان را ب��ه خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود تراز تجاری‬ ‫تراز تجاری محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی‬ ‫در فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬منفی ‪ ۵۷۹‬میلیون دالر بوده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۵۵.۸‬درصد بهبود‬ ‫یافته اس��ت (ارزش ص��ادرات ‪ ۲۷.۸۲‬درصد کاهش و‬ ‫ارزش واردات ‪ ۲۴‬درصد افزایش داشته است) کسری‬ ‫تراز تجاری یک ماهه س��ال ‪ ۹۸‬نس��بت ب��ه میانگین‬ ‫‪ ۶‬س��ال گذش��ته (تراز منفی ‪ ۳۴۰‬میلی��ون دالر در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۱‬ت��ا ‪ )۹۷‬بیش از ‪۴۱.۳‬درصد کس��ری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در یک ماهه سال ‪ ۱۳۹۸‬در مجموع هزار و ‪ ۳۸۷‬تن‬ ‫ب��ذر و دیگر اندام های تکثیر ش��ونده گیاهی به ارزش‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار دالر صادر شده که بخش زیادی‬ ‫از ان مربوط به دیگر اندام های تکثیر شونده است‪ .‬این‬ ‫میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ازنظر مق��دار ‪ ۶۲.۶‬درصد و از نظ��ر ارزش ‪۴۰‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در مجم��وع کل واردات ب��ذر و س��ایر اندام ه��ای‬ ‫تکثیرشونده گیاهی در یک ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز بیش‬ ‫از ‪۴۳۴.۷‬ت��ن ب��ه ارزش ‪۱۱.۳‬میلی��ون دالر بوده که‬ ‫نسبت به سال گذشته از نظر وزنی حدود ‪ ۴۲.۸‬درصد‬ ‫و از نظر ارزش ‪۰.۲‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬از بین‬ ‫بذرهای مهم مقدار واردات بذر س��بزیجات با کاهش‬ ‫‪۵۸‬درص��دی و بذر ذرت با کاهش ‪۵۳‬درصدی روبه رو‬ ‫بوده‪ ،‬اما بذر چغندرقند ‪۸‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین االت و ادوات کشاورزی‬ ‫در یک م��اه نخس��ت س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬مقادی��ر ادوات‬ ‫کاشت و داش��ت‪ ،‬کمباین ها و دستگاه های برداشت و‬ ‫تراکتورهای کش��اورزی در مجموع به مقدار ‪ ۴۶۲‬تن‬ ‫به ارزش ‪۳‬میلیون و ‪۹۴‬هزار دالر وارد کش��ور ش��ده‬ ‫انتخاب هیات رئیسه جدید کمیسیون های اتاق بازرگانی تهران‬ ‫انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های مشورتی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران برگزار و طی ان ترکیب رئیس‬ ‫و نواب رئیس کمیس��یون های تس��هیل تجارت و‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬انرژی و محیط زیست‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و صنایع تبدیلی‪ ،‬اقتصاد س�لامت و کمیس��یون‬ ‫حمایت قضایی و مبارزه با فس��اد مشخص شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬روز‬ ‫دوش��نبه نیز با برگزاری انتخابات هیات رئیس��ه‬ ‫تو معدن‪ ،‬بازار پول و سرمایه‪،‬‬ ‫کمیسیون های صنع ‬ ‫بو کار و رفع موانع تولید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫بهبود فضای کس ‬ ‫نواوری و تحول دیجیتال‪ ،‬و در نهایت کمیسیون‬ ‫گردشگری‪ ،‬فعالیت کمیس��یون های ده گانه اتاق‬ ‫تهران برای مدت دو سال نخست دوره نهم هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انتخاب��ات هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران نیز با حضور اکثریت اعضا‬ ‫برگزار و با رای فعاالن اقتصادی‪ ،‬رضا پدیدار برای‬ ‫دومین دوره پیاپی به عنوان رئیس این کمیسیون‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬همچنین حمیدرضا صالحی و بهزاد‬ ‫حضرتی ب��ه ترتیب به عنوان نای��ب رئیس اول و‬ ‫نایب رئیس دوم این کمیسیون انتخاب شدند‪ .‬در‬ ‫انتخابات هیات رئیسه کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات اتاق ته��ران‪ ،‬محمد الهوتی با‬ ‫کس��ب اکثریت ارا به عنوان رئیس این کمیسیون‬ ‫برگزیده شد‪ .‬همچنین مهدی شریفی نیک نفس و‬ ‫افروز بهرامی نیز با رای اعضای این کمیس��یون بر‬ ‫کرسی نواب رئیس تکیه زدند‪.‬‬ ‫اعضای کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق تهران‬ ‫نی��ز با رای اعتماد دوب��اره به محمود نجفی عرب‪،‬‬ ‫وی را به عن��وان رئی��س این کمیس��یون انتخاب‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنین ابوالفتح صانع��ی رئیس هیات‬ ‫مدی��ره اتحادی��ه بازرگانان تجهیزات پزش��کی و‬ ‫خان��م هاله حامدی فر عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬با رای اعضا به ترتیب به عنوان نایب رئیس‬ ‫اول و دوم انتخ��اب ش��دند‪ .‬در انتخاب��ات هیات‬ ‫رئیس��ه کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫اتاق ته��ران نیز کاوه زرگران ب��رای یک دوره دو‬ ‫س��اله به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با رای اعضای کمیس��یون‪ ،‬محمدرضا‬ ‫فرش��چیان و مهدی معصومی اصفهانی به ترتیب‬ ‫به عنوان نواب رئیس برای دوره دو س��اله پیش رو‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬با رای اعضای کمیسیون«حمایت‬ ‫قضای��ی و مبارزه با فس��اد» اتاق تهران‪ ،‬حس��ن‬ ‫فروزان فرد به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده‬ ‫ش��د و در عین حال‪ ،‬احمد اتش ه��وش و مهراد‬ ‫عباد نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب ش��دند‪ .‬در‬ ‫انتخابات کمیس��یون صنعت ومع��دن‪ ،‬محمدرضا‬ ‫زهره وندی‪ ،‬عض��و هیات نماین��دگان اتاق تهران‬ ‫به عن��وان رئیس این کمیس��یون برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫همچنین کرسی های نایب رئیسی این کمیسیون‬ ‫نیز به علیرضا کالهی صم��دی و احمد صادقیان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫فریال مستوفی که تنها نامزد ریاست کمیسیون‬ ‫بازار پول و سرمایه اتاق تهران بود نیز با کسب ‪۱۲‬‬ ‫رای به عنوان رئیس این کمیس��یون انتخاب شد‪.‬‬ ‫همچنین افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ایران به همراه عب��اس ارگون به عنوان‬ ‫ن��واب رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و س��رمایه‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬اعضای کمیس��یون بهبود محیط‬ ‫بو کار و رفع موانع تولید اتاق تهران به ابقای‬ ‫کس ‬ ‫محمدرضا نجفی منش بر جایگاه رئیس رای دادند‬ ‫که ب��ا رای اعضای این کمیس��یون‪ ،‬نجفی منش‬ ‫از ای��ن پس‪ ،‬علی نقی��ب و محمد مهدی فنایی را‬ ‫به عنوان نواب رئیس در کنار خود خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اخرین انتخابات هیات رئیس��ه کمیس��یون های‬ ‫مش��ورتی که روز دوش��نبه برگزار ش��د‪ ،‬تکلیف‬ ‫رئیس و نواب رئیس کمیس��یون جدید و تازه وارد‬ ‫«اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال» را مش��خص‬ ‫کرد؛ سیدمجید صدری با ‪ ۱۱‬رای به عنوان رئیس‬ ‫کمیس��یون و فرزین فردیس و شهاب جوانمردی‬ ‫به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس در همین باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هرچند قیم��ت ارز افزای��ش پیدا کرد و‬ ‫به ط��ور معمول ص��ادرات محصوالت نیز باید بیش��تر‬ ‫ش��ود و اس��تقبال صادرکنندگان هم افزایش یابد‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه ش��اهد چنین اتفاقی در بخش کشاورزی و‬ ‫صنایع غذایی نبودیم‪.‬‬ ‫جالل محم��ودزاده در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به ممنوعیت صادرات برخی از محصوالت کش��اورزی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ص��ادرات محصوالت کش��اورزی هیچ‬ ‫زمانی نباید متوقف ش��ود‪ ،‬بلکه ص��ادرات این بخش‬ ‫همیشه و به طور مس��تمر باید برقرار باشد‪ .‬اگر دولت‬ ‫می خواه��د قیم��ت محص��والت را در داخ��ل کنترل‬ ‫کن��د بای��د تغیی��ر تعرف��ه ای را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید دوباره براینکه منع صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی در حوزه تجارت جهانی کامال اشتباه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشکلی که در حال حاضر با ان روبه رو هستیم‬ ‫همی��ن ممنوعیت اس��ت‪ .‬ب��ه یکباره ب��ا ممنوعیت و‬ ‫ازادس��ازی ص��ادرات محصوالت روبه رو هس��تیم که‬ ‫باعث می ش��ود هم صادرکننده امنیت نداشته باشد و‬ ‫هم مشتری خارجی ما‪ ،‬مشتری همیشگی باقی نماند‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس پیش��ین کمیسیون کشاورزی‬ ‫مجلس‪ ،‬این مهم یکی از ش��اخص های اساس��ی است‬ ‫که جلوی صادرات محصوالت کشاورزی را می گیرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس پیش��ین کمیس��یون کشاورزی مجلس‬ ‫با اش��اره ب��ه عامل مهم دیگ��ر در کاه��ش صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی اظه��ار کرد‪ :‬همانط��ور که در‬ ‫قانون هم اش��اره شده‪ ،‬مشوق های صادراتی است باید‬ ‫به صادرکنندگان واقعی تعلق گیرد اما متاسفانه ریالی‬ ‫به فعاالن این بخش پرداخت نشده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در کش��ورهای دیگر صادرکننده به محض‬ ‫اینکه محصول خود را از گمرک صادر می کند‪ ،‬مشوق‬ ‫صادراتی به حسابش واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��ودزاده تصریح کرد‪ :‬به دلیل گران ش��دن ارز‬ ‫و باال رفتن قیمت ها‪ ،‬بخش��ی از نهاده های کشاورزی‬ ‫و ماش��ین االت و تجهیزات کشاورزی به شدت افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به عنوان نمونه قیمت تراکتور ‪3‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫کش��اورزی نیز افزای��ش می یابد و تاثیر بس��یاری بر‬ ‫صادرات این بخش می گذارد که باعث کاهش صادرات‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫در کشورهای‬ ‫دیگر‬ ‫صادرکننده به‬ ‫محض اینکه‬ ‫محصول خود را‬ ‫از گمرک صادر‬ ‫می کند‪ ،‬مشوق‬ ‫صادراتی به‬ ‫حسابش واریز‬ ‫خواهد شد‬ ‫نخستین کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫نخس��تین نشس��ت کارگ��روه کارشناس��ی‬ ‫ش��ورای عالی توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی در‬ ‫امس��ال با محوریت حمایت از توسعه صادرات‬ ‫نرم اف��زار و خدمات فناوری اطالعات کش��ور‪،‬‬ ‫بررس��ی توس��عه روابط اقتصادی با روس��یه و‬ ‫همسایگان ش��مالی و بررسی اخرین وضعیت‬ ‫سیاس��ت ها و ضواب��ط ارزی در حوزه صادرات‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫بازارهای صادراتی‪ ،‬در حاشیه نخستین نشست‬ ‫کارگروه کارشناس��ی توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬با بیان اینکه پیش نویس ایین نامه‬ ‫اجرایی حمایت از توس��عه ص��ادرات نرم افزار و‬ ‫خدمات فناوری اطالعات کشور طرح و بررسی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور توسعه و حمایت‬ ‫از صادرات نرم افزارو خدمات فناوری اطالعات‬ ‫و افزای��ش و ارتقای س��هم این حوزه درس��بد‬ ‫صادراتی بخش خدمات‪ ،‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران ب��ا هم��کاری وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران (اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان نرم اف��زار‬ ‫ایران) و س��ایر نهاد های ذی ربط حسب مورد‪،‬‬ ‫نس��بت به تهیه سند توسعه صادرات نرم افزارو‬ ‫فناوری اطالع��ات حداکثر در مدت یک ماه از‬ ‫ابالغ ای��ن مصوبه اقدام خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن به منظور توس��عه روابط اقتصادی با‬ ‫روس��یه و همسایگان ش��مالی پیشنهاد شد تا‬ ‫ستاد همسایگان شمالی تشکیل شود و ضمن‬ ‫تدوین نقش��ه راه مبادالت مرزی با کشورهای‬ ‫همسایه ش��مالی به شرط عمل متقابل تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬زادب��وم ادام��ه داد‪ :‬نهاده��ای ذی ربط‬ ‫درباره بررسی مش��کالت مالی و بانکی موجود‬ ‫ب��ا همس��ایگان ش��مالی‪ ،‬روادید‪ ،‬اس��تاندارد‪،‬‬ ‫گردش��گری سالمت‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬همکاری های‬ ‫گمرکی‪ ،‬دفتر رویداده��ای تجاری‪ ،‬تجاری در‬ ‫حوزه اوراس��یا‪ ،‬ظرفیت سازی‪ ،‬ایجاد بنگاه های‬ ‫بزرگ و تهاتر نیز پیش��نهادهای اجرایی خوبی‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازارهای صادراتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬اخرین وضعیت سیاست ها و‬ ‫ضوابط ارزی در حوزه صادرات بررس��ی ش��د‬ ‫ک��ه یک��ی از تصمیم های ان ح��ذف صراف ها‬ ‫در س��امانه نیم��ا ب��رای کاه��ش هزینه ه��ای‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود‪.‬‬ ‫یک پیامد‬ ‫مثبت کوچک‬ ‫از اسیب‬ ‫بزرگ تحریم‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران‬ ‫در دل بعض��ی رخدادهای منف��ی‪ ،‬پیامدهای‬ ‫مثب��ت اما کوچک��ی نهفته اس��ت‪ .‬رونق بعضی‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک و متوس��ط به دلیل‬ ‫تحریم ها ه��م از پیامدهای مثب��ت اما کوچک‬ ‫پدیده منفی تحریم اس��ت‪ .‬تحریم با وجود این‬ ‫پیامدهای مثبت و کوچک‪ ،‬یک اس��یب بزرگ‬ ‫ب��رای اقتصاد ایران اس��ت و نمی ت��وان در هیچ‬ ‫ش��رایطی ان را توجیه ک��رد‪ .‬یک بنگاه صنعتی‬ ‫می توان��د در دوره های گوناگون از تاکتیک هایی‬ ‫برای پیش��رفت کار خود اس��تفاده کند و رشد‬ ‫تولی��د در دوره تحریم هم یک تاکتیک اس��ت‬ ‫ام��ا نباید فراموش کرد می توان از این رهگذر به‬ ‫س��ود زودگذر رسید‪ ،‬نه بیشتر‪ .‬روی پا ایستادن‬ ‫بنگاه صنعت��ی داخلی به دلیل امکان پذیر نبودن‬ ‫واردات کاالهای مش��ابه یعن��ی فعالیت در یک‬ ‫ش��رایط غیررقابتی و تولید محصول غیررقابتی‬ ‫به س��ود بازار نیس��ت‪ .‬اصل سوددهی یک بنگاه‬ ‫صنعت��ی در زمان رقابت بازار اس��ت‪ .‬تولید یک‬ ‫کاال و ف��روش ان در بازار رقابتی افتخار اس��ت‬ ‫و می توان روی اینده ان حس��اب کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ورود خودروه��ای خارجی در ش��رایط‬ ‫کنونی به کش��ور ممنوع شده است و هیچ ثبت‬ ‫سفارشی انجام نمی شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تعدادی‬ ‫از کشورها به دلیل تحریم مجاز به فروش خودرو‬ ‫به ایران نیس��تند که بنز‪ ،‬ب ام و و ش��رکت های‬ ‫ک��ره ای از ای��ن جمل ه هس��تند‪ .‬اگ��ر خودروی‬ ‫خارجی ه��م به ای��ران فروخته ش��ود‪ ،‬به دلیل‬ ‫فروش غیرمس��تقیم‪ ،‬نرخ تمام ش��ده ان برای‬ ‫مصرف کننده ب��اال می رود‪ .‬اگر در این ش��رایط‬ ‫رکود ایران خودرو یا سایپا خودروهای بیشتری‬ ‫تولید کنند و به مردم بفروشند‪ ،‬ایا این فروش و‬ ‫تولید بیش��تر امتیازی برای پراید و پژوی ایرانی‬ ‫است؟ درست اس��ت که در شرایط رکود میزان‬ ‫فروش خ��ودرو ایرانی افزایش پی��دا می کند اما‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که جلوی دست و پای‬ ‫رقبای دیگر گرفته ش��ده است‪ .‬صنایعی که از‬ ‫بابت تحریم توانستند پروژه های بزرگ تر بگیرند‬ ‫یا بیش از گذش��ته مورد مراجعه ش��رکت های‬ ‫مش��تری قرار می گیرند‪ ،‬در شرایط غیر رقابتی‬ ‫فعالیت می کنند و معلوم نیس��ت بتوانند پس از‬ ‫این فراز و نش��یب ها در ب��ازار باقی بمانند‪ .‬نکته‬ ‫دیگر اینکه در اقتص��اد ایران مزیت های رقابتی‬ ‫صنایع به طور مداوم در کوتاه مدت در حال تغییر‬ ‫است و دس��تاوردها هم موقتی است‪ .‬در شرایط‬ ‫غیرعادالنه و انحصاری و نبود رقابت نمی توان به‬ ‫پیامدهای کوتاه مدت مثبت اکتفا و برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت هایی که تحریم باعث رشد فروش‬ ‫انها شده‪ ،‬می خواهند براساس شرایط استثنایی‬ ‫برای بلندم��دت برنامه ریزی کنند اما به احتمال‬ ‫زیاد اگر نتوانند توان رقابت خود را تقویت کنند‪،‬‬ ‫در نهایت بازنده خواهند بود‪.‬‬ ‫کاالهای اساسی در فصل‬ ‫برداشت ذخیره سازی شود‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪:‬‬ ‫برنامه ری��زی برای ذخیره س��ازی کاالهای مهم‬ ‫کش��اورزی بای��د در زم��ان برداش��ت محصول‬ ‫انجام ش��ود تا هم نرخ خرید محصول مناس��ب‬ ‫و هم مدیریت تامین اس��ان تر باش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در چهلمین کارگروه تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط خ��اص فعلی و‬ ‫ب��رای ممانع��ت از تاثیر تنش ه��ای تحمیلی به‬ ‫ب��ازار‪ ،‬ضرورت دارد تا تصمیم های اتخاذ ش��ده‬ ‫در تامی��ن و تنظیم نرخ انواع اقالم کاالیی کامال‬ ‫کارشناس��ی و منطبق با منافع مردم باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اصالح برخ��ی فرایندهای تامین و توزیع‬ ‫کاالها به ط��ور زیربنایی در دس��تور کار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ق��رار دارد و اطمینان‬ ‫دارم با تحقق این مهم‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫موج��ود در ح��وزه تنظیم ب��ازار رف��ع خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اهمیت راهبردی برخی صنایع در س��بد کاالی‬ ‫مصرفی مردم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کاهش تولید تعدادی‬ ‫از صنایع فقط به س��بب برخی محدودیت های‬ ‫موجود در تامین مواد اولیه می باشد که ضروری‬ ‫اس��ت برنامه ریزی اساسی و اقدام عملی در این‬ ‫راس��تا انجام شود‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬امروز سیاست‬ ‫ممنوعیت یا ازاد سازی کامل واردات یا صادرات‬ ‫هیچ کاالیی دیگر در دستور کار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار ندارد‪ .‬این مهم متناس��ب با‬ ‫تامین نیاز های کش��ور با اعمال مقطعی عوارض‬ ‫روی اقالم وارداتی یا صادراتی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مقدار واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫در فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬نیز بی��ش از یک میلیون و ‪۵۵۵‬‬ ‫هزار تن به ارزش ‪۹۳۴‬میلیون دالر بوده که به ترتیب‬ ‫از نظ��ر وزن ‪ ۷۴.۷‬درص��د و از نظر ارزش ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کل واردات کشور را شامل می شود‪ .‬ارزش واردات در‬ ‫این مدت ‪ ۷.۷‬درصد کمتر از س��ال قبل و در مجموع‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عقبگرد تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از برگزاری دورهمی صمیمی دولت و مردم در روز جهانی صنایع دستی گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد پیاده راه‬ ‫صنایع دستی‬ ‫در «نجات اللهی»‬ ‫«نجات اللهی» تهران گذر صنایع دستی شد‬ ‫محمدرضا دهداری پور‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۶‬تهران‬ ‫خبر‬ ‫کوچ از سایت های رسمی‬ ‫به شبکه های‬ ‫غیررسمی فروش‬ ‫سخنگوی اتحادیه‬ ‫کش��وری کس��ب و‬ ‫کاره��ای اینترنت��ی‬ ‫ب��ا ارائ��ه ام��اری‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬پس از‬ ‫حذف ن��رخ از اگهی‬ ‫ف��روش خ��ودرو در‬ ‫س��ایت ها و پلتفرم ه��ای موجود در کش��ور‪،‬‬ ‫هم��ان اتفاقی که بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫ان را پیش بین��ی می کردن��د‪ ،‬افت��اد و پ��ای‬ ‫خریداران و فروش��ندگان خودرو به واس��طه‬ ‫حذف نرخ از س��ایت های رس��می کشور‪ ،‬به‬ ‫ش��بکه های اجتماعی و شبکه های غیررسمی‬ ‫که مهم ترین انها تلگرام و اینس��تاگرام است‪،‬‬ ‫کش��یده شد‪ .‬رضا الفت نس��ب در گفت وگو با‬ ‫تسنیم‪ ،‬با بیان اینکه قیمت گذاری در برخی‬ ‫از ای��ن کانال ها و پیج ها ت��ا ‪ ۳۰‬درصد بیش‬ ‫از ن��رخ واقعی ب��ازار بوده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫این کوچ از س��ایت های رسمی به شبکه های‬ ‫غیررسمی و کانال های تلگرامی در شرایطی‬ ‫رخ داد ک��ه هیچ نظارتی بر این ش��بکه های‬ ‫اجتماعی و کانال ه��ا وجود ندارد و دالالن با‬ ‫قیمت گذاری کاذب‪ ،‬س��عی در ملتهب کردن‬ ‫ب��ازار خودرو دارن��د‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫کاه��ش نرخ خ��ودرو به دلی��ل کاهش ارزش‬ ‫دالر در کش��ور رخ داده و کاهش نرخ خودرو‬ ‫ارتباطی ب��ا حذف نرخ از اگهی س��ایت های‬ ‫فروش نداشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایطی که‬ ‫همه کشورهای جهان به سمت شفاف سازی و‬ ‫شفافیت پیش می روند‪ ،‬در کشورمان تصمیم‬ ‫گرفته ش��د درج ن��رخ در اگهی های فروش‬ ‫حذف ش��ود و این تصمی��م در نهایت باعث‬ ‫خرس��ندی و خشنودی کس��انی شد که در‬ ‫فضای غیرشفاف‪ ،‬به دنبال سود و منافع خود‬ ‫هستند‪ .‬الفت نس��ب با بیان اینکه باید هرچه‬ ‫س��ریع تر فضا را به سمت ش��فافیت برد و در‬ ‫عین حال جلوی جوالن دالالن در سایت های‬ ‫رسمی اگهی را با سیاست گذاری های درست‬ ‫گرف��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬س��ایت های درج اگهی این‬ ‫امادگ��ی را دارند تا با همکاری س��ایر نهاد ها‬ ‫و اس��تفاده از بانک ه��ای اطالعات��ی خودرو‪،‬‬ ‫این ام��کان را فراهم کنند که فقط دارندگان‬ ‫واقعی خودرو براس��اس مولفه هایی همچون‬ ‫شماره شاسی و کد ملی‪ ،‬مجاز به درج اگهی‬ ‫فروش خودرو در این پلتفرم ها باشند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫‹ ‹تمرکز بر حوزه فروش‬ ‫پویا محمودیان‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫سیدمحمد عبدالهی‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری در این رویداد با بیان اینکه‬ ‫در حوزه تولید صنایع دستی هیچ مشکلی نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید درباره فروش تمرکز داشته باشیم و در همین راستا‬ ‫ایجاد دس��ت کم یک بازارچه صنایع دس��تی در هر شهر‬ ‫یکی از اولویت های ما است‪.‬‬ ‫علی اصغر مونس��ان افزود‪ :‬صنایع دس��تی ایرانی شامل‬ ‫دان��ش صنعتی و نی��ز دانش هنری اس��ت و تلفیق این‬ ‫دو با س��نت های زیبای ایرانی باعث خلق اثار بسیار زیبا‬ ‫ش��ده است‪ .‬ما در حوزه تولید مشکلی نداریم اما باید در‬ ‫فروش تمرکز داشته باشیم و به همین جهت باید ساخت‬ ‫دس��ت کم یک بازارچه صنایع دس��تی در هر شهر را در‬ ‫اولویت های مان قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع دس��تی پیش تر به عنوان اثار فاخری‬ ‫ش��ناخته می ش��د که برای دکوراس��یون از انه��ا بهره‬ ‫می بردیم اما اکنون ش��اهد ورود صنایع دستی به زندگی‬ ‫روزمره مردم هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬صنایع دس��تی به‬ ‫یکی از بخش های اقتصادی کش��ور تبدیل ش��ده است‬ ‫و ب��ه تولید اش��تغال و رونق اقتص��ادی و درامدزایی در‬ ‫کش��ور کمک می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه صنایع دستی‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امسال سال رونق تولید است و صنایع دستی‬ ‫از تولیدات ملی اصلی ایران به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫ح��ال اینک��ه در نظ��ر داریم خیابان ش��هید‬ ‫نجات اله��ی را ب��ه گذر صنایع دس��تی تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫منطق��ه ‪ ۶‬ته��ران از جه��ات گوناگون��ی‬ ‫ویژگی ه��ای مهم��ی دارد و یک��ی از ای��ن‬ ‫ویژگی ه��ا‪ ،‬ظرفیت ه��ای موج��ود در خیابان‬ ‫ش��هید نج��ات الهی اس��ت‪ .‬از جمل��ه اینکه‬ ‫نخستین اژانس هواپیمایی تاریخ ایران در این‬ ‫خیابان بوده و از این دس��ت قصه های جذاب‬ ‫در این خیابان بسیار است‪.‬‬ ‫فروش صنایع دس��تی نیز در این خیابان از‬ ‫گذشته رواج داشته است اما با رویکرد ویژه ای‬ ‫که ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران و شهردار‬ ‫تهران دارند و رویکردی که شهرداری منطقه‬ ‫‪ ۶‬دارد‪ ،‬بن��ا داریم این خیابان را به عنوان گذر‬ ‫صنایع دس��تی به ای��ران و جهان معرفی و ان‬ ‫را برند کنیم‪.‬‬ ‫در این راستا مطالعات و کارشناسی ها انجام‬ ‫و برخ��ی از مراحل اجرایی ان نیز اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در یک س��ال گذش��ته‬ ‫چندین مرکز صنایع دس��تی جدید س��اخته‬ ‫شده اس��ت و کافه های هنر و گالری های هنر‬ ‫نیز در اطراف این خیابان راه اندازی ش��ده اند‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه درحال حاضر بیش از ‪ ۴۰‬کافه‬ ‫اطراف این خیابان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ام��ا انچه ب��رای مردم در س��اخت گذرگاه‬ ‫صنایع دس��تی ملموس تر است از هفته اینده‬ ‫اغاز می ش��ود و در نخستین گام مردم شاهد‬ ‫تعریض و پیاده راه سازی هستند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫خیابان نجات الهی به نش��انی و محل مراجعه‬ ‫عالقه مندان صنایع دستی و گردشگران ایرانی‬ ‫و خارجی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫خیابان اس��ت نجات الله��ی تهران برای ه��ر ایرانی و‬ ‫گردش��گر خارجی عالقه مند به صنایع دستی‪ ،‬نامی اشنا‬ ‫دارد و به این بهانه این خیابان به عنوان گذر صنایع دستی‬ ‫برگزیده شده است و عصر دوشنبه ‪ ۲۰‬خرداد همزمان با‬ ‫روز جهانی صنایع دستی از تابلوی گذر صنایع دستی در‬ ‫این خیابان پرده برداری شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این اتفاق فرخنده ای بود و از این‬ ‫جهت از مردم و کس��به محل تا معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی و صنایع دس��تی و‬ ‫معاون صنایع دس��تی او‪ ،‬ش��هردار ته��ران‪ ،‬و حتی «غدا‬ ‫هیجاوی» رئیس منطقه اسیا و اقیانوسیه شورای جهانی‬ ‫صنایع دستی در کنار هم بودند‪.‬‬ ‫حضور یکی از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون‬ ‫(پرویز پیرحسینی) و یکی استادان و مجریان تخصصی‬ ‫ش��عر و ادب فارس��ی در تلویزیون (اسماعیل اذر) نیز بر‬ ‫ش��ادی این جمع اف��زود‪ .‬اگرچه مقامات مس��ئول چند‬ ‫نفری به عنوان گارد امنیتی در این خیابان گذاشته بودند‬ ‫و با مسدود کردن خیابان‪ ،‬از تردد اتومبیل ها جلوگیری‬ ‫می کردن��د اما برای صحبت و عبور رهگذران از کنار این‬ ‫مقامات عالی رتبه هیچ محدودیتی وجود نداشت تا جایی‬ ‫که ش��اهد بودیم مردم محله به سراغ شهردار منطقه ‪۶‬‬ ‫که در جمع حضور داشت رفتند تا مشکالت محله را هم‬ ‫در حاشیه این رویداد‪ ،‬مطرح کنند‪ .‬چیدن صندلی های‬ ‫کافی در کنار هم برای جمعیت‪ ،‬باز بودن مغازه هایی که‬ ‫به طور معمول به فروش صنایع دس��تی مشغول هستند‬ ‫و ام��کان خرید و ف��روش و نی��ز میزچینی های محدود‬ ‫ب��رای چند هنرمند برجس��ته از هنره��ای گوناگون در‬ ‫حوزه صنایع دس��تی و برقراری ارتباط صمیمی بین انها‬ ‫و بازدیدکنندگان از حاشیه های زیبای این رویداد بود‪.‬‬ ‫مقام های مس��ئول حضور یافت��ه در این ایین و بانیان‬ ‫اصلی این پروژه ملی هم در فرصتی سخنانی ایراد کردند‬ ‫که از نظر می گذرانیم‪.‬‬ ‫روح خشن تهران لطیف می شود‬ ‫پویا محمودیان‪ :‬مطمئن هس��تم که در اینده نزدیک خیابان استاد‬ ‫نجات الله��ی ب��ه اصلی تری��ن خیاب��ان پیونددهنده صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری تبدیل خواهد شد و در این خیابان اقتصاد صنایع دستی‬ ‫و گردشگری عینیت خواهد یافت‬ ‫با اعتباری بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬میلیون تومان می توان برای‬ ‫یک نفر شغل ایجاد کرد اما این رقم در سایر بخش های‬ ‫گوناگون ازجمل��ه حوزه صنعت بی��ش از ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای هر نفر اس��ت‪ .‬مونس��ان گفت‪ :‬امروز شاهد‬ ‫گشایش گذر صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی‬ ‫هس��تیم که با همکاری ش��هرداری محقق شده است و‬ ‫پیش از این نیز در منطقه عودالجان بازار ان منطقه را با‬ ‫همکاری شهرداری احیا کردیم و هدف از این فعالیت ها‬ ‫رونق هرچه بیشتر صنایع دستی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع دستی‪ ،‬ایرانی ترین کاال‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور نی��ز در این ایین‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه ایران س��ومین کش��ور تولیدکننده‬ ‫صنایع دستی از نظر تنوع است‪ ،‬گفت‪ :‬ایرانی ترین کاالی‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنایع دس��تی داخلی ما است و خود را موظف‬ ‫می دانیم از صنایع دس��تی و هنرمندان و تولیدکنندگان‬ ‫صنایع دستی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫پویا محمودیان افزود‪ :‬گذر صنایع دس��تی در پایتخت‬ ‫نتیجه همکاری کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر‬ ‫و ش��هرداری تهران بوده اس��ت‪ .‬این گ��ذر می توانند در‬ ‫راستای رونق تولید اثار ارزشمند هنرمندان کشورمان را‬ ‫به خوبی معرفی کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشحالم همزمان با‬ ‫فرارس��یدن ‪ ۲۰‬خرداد به عنوان روز جهانی صنایع دستی‬ ‫یکی از خاطره انگیزترین خیابان های تهران یعنی خیابان‬ ‫برگزاری ایین های ورزشی در هفته بزرگداشت اصناف‬ ‫خس��رو ابراهیمی‪‎‬نی��ا‪ ،‬نای��ب رئی��س دوم و‬ ‫رئیس کارگروه ورزش این اتاق روز سه ش��نبه‬ ‫به مناس��بت هفته بزرگداش��ت اصناف (‪ ۱‬تا‪۷‬‬ ‫تیر)‪ ،‬دو نشس��ت مهم درباره فوتبال و زورخانه‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش صمت و براساس خبرهای‬ ‫منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬در نشس��ت مرب��وط ب��ه برنامه ریزی‬ ‫و تصمیم گی��ری برگ��زاری مس��ابقه های فوتبال اعضای‬ ‫کارگروه فوتبال پیشنهادهای خود را ارائه داده است و در‬ ‫ادامه مصوبات ذیل اتخاذ شد‪« :‬انجام مسابقه های نمادین‬ ‫فوتب��ال با حضور رئیس��ان اتحادیه ه��ای صنفی در هفته‬ ‫بزرگداشت اصناف در مجموعه ورزشی‪ -‬فرهنگی دوکوهه‬ ‫از س��اعت ‪۱۴‬ت��ا ‪« ،»۱۹‬فراخوان رئیس��ان اتحادیه های‬ ‫صنفی برای امادگی و ش��رکت در این مسابقه ها براساس‬ ‫برنامه ه��ای تعیین ش��ده از س��وی کارگ��روه»‪« ،‬تعیین‬ ‫ترکیب و نحوه انجام مس��ابقه ها از سوی اعضای کارگروه‬ ‫فوتب��ال»‪« ،‬برگ��زاری هفتگی مس��ابقه های فوتبال بین‬ ‫رئیس��ان اتحادیه ه��ای صنف��ی در س��ال و هماهنگی با‬ ‫بکارگیری یک مربی برای این امر» و «برگزاری‬ ‫نشست های کارگروه هر ‪ ۱۵‬روز یکبار در یکی‬ ‫از اتحادیه ه��ای عضو کارگ��روه برای نظام مند‬ ‫ش��دن برنامه ه��ای ای��ن کارگ��روه»‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت همچنین مقرر شد با توجه به حضور‬ ‫اعضای فدراس��یون جهانی ورزش کمپانی ها و‬ ‫ش��رکت ها در تهران‪ ،‬هماهنگی های الزم برای‬ ‫حضور و ش��رکت اصناف در مس��ابقه های جهانی فوتبال‬ ‫کمپانی ها و ش��رکت ها (‪ )۲۰۲۰‬در یونان از سوی حمید‬ ‫سجادی‪ ،‬مش��اور ورزش اتاق اصناف انجام شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تدوین تقوی��م مدون ورزش اصناف به تصویب اعضا‬ ‫رسید‪ .‬در کارگروه پهلوانی و ورزش های زورخانه ای اتاق‬ ‫اصن��اف تهران نی��ز اعضای این کارگروه پ��س از بحث و‬ ‫تبادل نظر مقرر کردند ایینی به طور نمادین بین رئیس��ان‬ ‫اتحادیه های صنفی در رش��ته ورزش پهلوانی در مجموعه‬ ‫ورزش��ی‪ -‬فرهنگی دوکوهه برگزار ش��ود که زمان و نحوه‬ ‫برگ��زاری ای��ن ایین در فراخوانی به اط�لاع اتحادیه های‬ ‫صنفی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تاد نجات اللهی تبدیل به گذر صنایع دستی می شود‬ ‫و امیدوارم این یک الگو برای س��ایر ش��هرها باشد تا از‬ ‫فضاهای ش��هری خود بتوانند برای رونق صنایع دس��تی‬ ‫بیش از پیش اس��تفاده کنند‪ .‬معاون صنایع دستی کشور‬ ‫اف��زود‪ :‬مطمئن هس��تم ک��ه در اینده نزدی��ک خیابان‬ ‫اس��تاد نجات اللهی به اصلی ترین خیاب��ان پیونددهنده‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری تبدیل خواهد شد و در این‬ ‫خیابان اقتصاد صنایع دستی و گردشگری عینیت خواهد‬ ‫یافت‪ .‬محمودیان با اشاره به اهمیت حضور رئیس منطقه‬ ‫اس��یا و اقیانوسیه ش��ورای جهانی صنایع دستی در این‬ ‫ایین نیز اظهار کرد‪ :‬حضور خانم هیجاوی نش��ان دهنده‬ ‫اهمیت این ایین اس��ت و با حضور رئیس منطقه اسیا و‬ ‫اقیانوسیه ش��ورای جهانی صنایع دستی موضوع بررسی‬ ‫ثبت جهانی بازارهای ایران اغاز می ش��ود و در نخستین‬ ‫گام در س��فر غدا هیج��اوی بازار سعدالس��لطنه قزوین‬ ‫به منظور ثبت جهانی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت تهران به سمت اقتصادی پویا‬ ‫ش��هردار تهران نی��ز در این ایین تاکید ک��رد‪ :‬باید با‬ ‫توجه به مکان های فرهنگی و صنایع دس��تی شهر تالش‬ ‫کنی��م از این فرهنگ به س��مت اقتصادی پویا حرکت و‬ ‫ثروت افرینی کنیم‪ .‬پیروز حناچی با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫میراث فرهنگی در کشور به عنوان پشتوانه فرهنگی مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ثروت در هر ش��هر مبتنی بر‬ ‫ارزش های پنهان و پیدا ان شهر است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بس��یاری از خانه ها و بناهای منطق��ه ‪ ۶‬تهران که واجد‬ ‫ارزش تاریخی بوده شناس��ایی شده و با همکاری مالکان‬ ‫در حال مرمت است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬چنین فضاهای‬ ‫فرهنگی می توانند روح خش��ن شهر را لطیف تر کرده و‬ ‫ارزش های فرهنگی و تاریخی پایتخت را به گردش��گران‬ ‫داخلی و خارجی معرفی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۷‬فروشنده در گذر صنایع دستی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان اش��یای قدیم��ی و‬ ‫صنایع دس��تی نیز در این ب��اره گف��ت‪ :‬مرکزیت فروش‬ ‫صنایع دس��تی در ته��ران خیابان نج��ات اللهی( ویالی‬ ‫س��ابق)‪ ،‬حد فاصل خیابان کریم خان و انقالب است که‬ ‫بیشتر تجمع اعضای صنفی در ضلع شمالی ان است‪.‬‬ ‫س��یدمحمد عبدالهی در گفت وگویی تلفنی با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در بیش��تر مواق��ع این گذرگاه ه��ا به دلیل‬ ‫ایجاد جاذبه های گردش��گری و در نهایت رونق کسب و‬ ‫کاری خاص ایجاد می ش��وند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬الزم است‬ ‫پیش نیازهایی برای این چنین اقدام هایی فراهم شود که‬ ‫به طور معمول کمتر به ان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وجود س��رویس های بهداشتی مناسب‬ ‫و ایجاد فضای نشس��تن با س��ایه بان از جمل��ه امکانات‬ ‫حداقل��ی این گ��ذرگاه و امثال ان خواهد ب��ود‪ .‬در واقع‬ ‫در این گذرگاه عالوه بر اینکه امکان خرید صنایع دستی‬ ‫میسر است‪ ،‬انتظار می رود که جاذبه های گردشگری هم‬ ‫فراهم شود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان اشیای قدیمی و‬ ‫صنایع دستی گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۷‬فروشنده صنایع دستی در‬ ‫این محدوده فعالیت دارند‪ .‬در این ایین‪ ،‬از یک اثر هنری‬ ‫به نام «سنگ اب» از اثار استاد میرفخرایی نیز رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬قرار است این اثر ارزش��مند به موزه استان قدس‬ ‫رضوی اهدا ش��ود‪ .‬در نهایت با تاریک شدن هوا و پخش‬ ‫شیرینی بین مردم‪ ،‬این رویداد مهم به پایان رسید و این‬ ‫امید برایمان ماند که روزی فروش صنایع دستی تزئینی‬ ‫و مصرفی بیش از این رواج یابد‪.‬‬ ‫تسهیالت وعده داده شده به مبل سازان نرسید‬ ‫رئی��س اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران‬ ‫ممنوعی��ت واردات در صنع��ت مبل را به دلیل حجم باالی تولید‪،‬‬ ‫در رش��د این صنعت بی تاثیر دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬تس��هیالت‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد دالری وعده داده ش��ده به کارگاه های مبل تاکنون‬ ‫پرداخت نش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ش��هریور سال گذشته‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران اعالم کرد ک��ه تولیدکنندگانی ک��ه کارگاه های‬ ‫کوچک مبل و منبت دارند می توانند از تس��هیالت ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری بهره‬ ‫ببرن��د‪ .‬وی همچنی��ن از ممنوعیت واردات مبل خب��ر داده بود که به گفته‬ ‫وی باعث می ش��ود تولیدکنندگان داخلی خوشه و کارگاه های خود را برای‬ ‫ب��ازار فروش تقویت کنن��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬رئی��س اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان مبلم��ان ایران اظهار کرد‪ :‬وع��ده دولت مبنی بر پرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری به کارگاه های کوچک مبل و منبت تاکنون‬ ‫عملی نش��ده است‪ .‬حسن احمدیان همچنین ممنوعیت واردات مبلمان را‬ ‫در رشد این صنعت بی تاثیر دانست و گفت‪ :‬بین سال های ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬واردات‬ ‫مبلم��ان ب��ه حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر رس��ید‪ ،‬اما پس از س��ال ‪ ۹۰‬با انتقال‬ ‫دانش فنی‪ ،‬ورود اس��تادکارهای ترکیه به ایران و تولید به طور مش��ارکتی با‬ ‫تولیدکنندگان خارجی‪ ،‬تولید مبلمان منزل در کش��ور رش��د خوبی داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پیش از اعمال ممنوعیت واردات مبل‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ ۵‬درصد حجم معامالت صنعت مبل به واردات اختصاص داشت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نظ��ر ما این بود که واردات مب��ل با تعرفه هایی که‬ ‫وجود داش��ت می توان��د در جهت ارتقای دانش فنی و اس��تفاده‬ ‫از طراحی ه��ای روز جه��ان موثر واقع ش��ود‪ .‬به گفت��ه این فعال‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مبل های وارداتی کاالهای خاص و گرانی هستند که در‬ ‫دسته بندی تولید ایران قرار ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان مبلم��ان ایران در ادام��ه از ممنوعیت واردات «ام دی اف»‬ ‫روکش ش��ده خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این ممنوعیت با عنوان حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل اعمال ش��ده‪ ،‬اما با توجه به اینک��ه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد از ام دی اف‬ ‫روکش ش��ده از طریق واردات تامین می ش��ود‪ ،‬تاثیر منفی در تولید داخل‬ ‫ن��دارد‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬واردات این کاال نیز تنها در جهت ارتقای محصوالت و‬ ‫توسعه رویکرد صادراتی مفید بوده است‪ .‬احمدیان از رونق صادرات مبلمان‬ ‫ب��ه قطر خب��ر داد و گفت‪ :‬قطر می خواهد مبلمان برخی هتل ها و واحدهای‬ ‫مسکونی را از ایران وارد کند و درحال حاضر مذاکراتی در این زمینه بین دو‬ ‫کشور در جریان است‪ .‬وی خاطرنشان کرد که با توجه به حجم باالی تولید‬ ‫در صنعت مبلمان‪ ،‬ممنوعیت واردات برای تولیدکننده کارایی ندارد و فقط‬ ‫باعث می شود از اشنایی با طرح های روز جهان عقب بمانیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫امریکا خواهان تحریم نهاد متناظر ایرانی اینستکس شد‬ ‫زهره محسنی شاد‪ -‬وزیر امور خارجه المان که با سفر به‬ ‫ایران با مقام های ارشد ایرانی دیدار کرده‪ ،‬یک پیام ویژه نیز به‬ ‫همراه داش��ت‪ :‬ش��بکه مالی مشترک ایران و اروپا(اینستکس)‬ ‫به زودی عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫اینستکس یا ساز کار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا‬ ‫یک ابزار ویژه مالی است که در‪ ۱۱‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬از سوی المان‪،‬‬ ‫فرانسه و انگلیس‪ ،‬برای تسهیل تجارت غیر دالری با ایران ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬مقر اینس��تکس در پاریس و ریاس��ت ان بر عهده پر فیشر‬ ‫المانی‪ ،‬از مدیران پیش��ین کومرتس بانک‪ ،‬اس��ت‪ .‬هدف اصلی‬ ‫از ایج��اد ای��ن کانال مالی ویژه‪ ،‬دادن امکانات به ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط اروپایی اس��ت تا بتوانند مجاری متعارف‬ ‫مالی خود با ایران را حفظ کنند‪ .‬این س��از کار در گام نخس��ت‬ ‫تجارت کاالهای اساس��ی (مواد غذایی و دارو) را زیر پوش��ش‬ ‫قرار می دهد و به تدریج دامنه اش گسترش خواهد یافت‪ .‬مدیر‬ ‫اینستکس پس از مالقاتی که اسفند گذشته با مقامات ایران‬ ‫داشت‪ ،‬راهی لندن شد تا با فعاالن عرصه اقتصادی این کشور‬ ‫دیدار کند‪ .‬او در نشس��تی که با حضور ش��رکت های تجاری‪،‬‬ ‫صاحبان س��رمایه و مقام های دولت انگلیس در لندن برگزار‬ ‫ی داد و به نگرانی‬ ‫ش��د‪ ،‬درباره عملکرد این س��از کار توضیح های ‬ ‫شرکت های انگلیسی برای انجام مبادالت مالی با ایران پاسخ‬ ‫داد‪ .‬او همچنین از امادگی این ش��رکت برای انجام نخس��تین‬ ‫تبادل تجاری با همتای ایرانی خود در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫ن‬ ‫خبر داد‪ .‬طرف های اروپایی معتقدند که اینستکس از بهم ‬ ‫گذشته تاکنون پیشرفت خوبی کرده و گام های موثری برای‬ ‫هرچه س��ریع تر عملیاتی ش��دن ان برداش��ته اما تعلل اروپا در‬ ‫عملیاتی کردن این س��از کار‪ ،‬انتقادهایی را در ایران به همراه‬ ‫داشته است‪ .‬موگرینی اواخر اردیبهشت گذشته ضمن تاکید‬ ‫ب��ر پایبن��دی اروپ��ا به اجرای کامل برجام ابراز امیدواری کرده‬ ‫بود که نخستین تراکنش اینستکس در طول چند هفته اینده‬ ‫انجام شود که این وعده بار دیگر در پیام وزیر امور خارجه المان‬ ‫که به تازگی به ایران سفر کرده‪ ،‬داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام سفر وزیر امور خارجه المان به ایران‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه المان که با س��فر به ای��ران با مقام های‬ ‫ارش��د ایران��ی دی��دار ک��رده بود‪ ،‬یک پیام وی��ژه نیز به همراه‬ ‫داشت‪ :‬شبکه مالی مشترک ایران و اروپا (اینستکس) به زودی‬ ‫ماس‪ ،‬وزیر امور خارجه المان که‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪ .‬هایکو ِ‬ ‫دیدارهایی با رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه ایران داشت‬ ‫تالش «اتحادیه» برای دور زدن تحریم های امریکا‬ ‫تاکید کرده اس��ت که ش��بکه پرداخت مالی اروپا که باهدف‬ ‫دور زدن تحریم های امریکا طراحی شده است به زودی اماده‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬ماس پیش تر گفته بود که این ش��بکه‬ ‫پرداخت مالی موسوم به «اینستکس» پس از ماه ها کار فشرده‬ ‫اماده عملیاتی شدن است‪ .‬وی تاکید کرده که این یک ابزار از‬ ‫نوع جدید اس��ت‪ ،‬پس عملیاتی کردن ان کار چندان اس��انی‬ ‫نیس��ت زیرا راه اندازی یک ش��بکه پرداخت کامال جدید کار‬ ‫پیچیده ای است‪ .‬به گفته این مقام ارشد اروپایی‪ ،‬اکنون همه‬ ‫نیازهای رسمی عملیاتی شدن این پروژه اماده است و به زودی‬ ‫به مرحله اجرا درخواهد امد‪ .‬هایکو ماس صبح روز سه شنبه در‬ ‫بازگش��ت از ایران به کش��ورش در گفت وگو با شبکه تلویزیون‬ ‫المان درباره اجرایی شدن سازکار حمایت از مبادالت تجاری‬ ‫ایران و اروپا نیز پیش بینی کرد که با تکمیل شدن مراحل نهایی‪،‬‬ ‫در هفته های اینده نخستین تراکنش مالی در این چارچوب‬ ‫انجام شود‪ .‬وی همچنین در دیدار با رئیس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ضمن اشاره به تالش اروپا برای فعال شدن سازکار مالی‬ ‫با ایران (اینستکس)‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه اروپا به طور متحد در حال‬ ‫تالش برای حفظ و توسعه همکاری های اقتصادی با ایران است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طرف های اروپایی هر انچه بتوانند انجام می دهند تا‬ ‫بدون امریکا به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیپلماسی اروپا شکست می خورد؟‬ ‫اگرچه مقام های اروپایی در تالش هس��تند با وجود خروج‬ ‫یکجانبه دولت ترامپ از توافق برجام‪ ،‬این توافق را زنده نگه دارند‬ ‫و مسیر مبادالت پولی و مالی با ایران را هموار سازند‪ ،‬اما ان طور‬ ‫که بلومبرگ گزارش داده است‪ ،‬دولت ترامپ برای تحریم نهاد‬ ‫مالی موس��وم به «س��ازکار تامین مالی و تجارت ایران و اروپا»‬ ‫تالش هایی را اغاز کرده اس��ت‪ .‬یکی از مقام های کاخ س��فید‬ ‫که نامش منتش��ر نش��ده اس��ت در این باره گفت‪ :‬دولت امریکا‬ ‫به دنبال ان است که این نهاد مالی را که ایران به عنوان نهاد‬ ‫مالی متناظر با اینستکس راه اندازی کرده است‪ ،‬مورد تحریم‬ ‫قرار دهد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بخش��ی از س��ازکار تامین مالی و‬ ‫تجارت ایران و اروپا مربوط به بانک مرکزی ایران است و بانک‬ ‫مرکزی ایران هم به دلیل اتهام های متعدد مورد تحریم امریکا‬ ‫قرار دارد‪ .‬به این دلیل کاخ سفید به دنبال تحریم این نهاد مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت که سفیر ایران در انگلیس‬ ‫ی‬ ‫در این باره هشدار داده که با تحریم نهاد مالی متناظر ایران ‬ ‫اینس��تکس از س��وی امریکا‪ ،‬این س��ازکار در عمل ‪ ،‬نابودشده و‬ ‫دیپلماسی اروپا به شکست کامل می رسد‪ .‬حمید بعیدی نژاد با‬ ‫انتشار پیامی در توییتر افزود‪ :‬امید که حاال همه متوجه شوند‬ ‫ک��ه بزرگ تری��ن تهدید علیه برجام و امنیت منطقه سیاس��ت‬ ‫تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف اینستکس در ایران ‬ ‫بهمن سال گذشته که وزیران امور خارجه ‪ ۳‬کشور اروپایی‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه و انگلیس اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا‬ ‫و ایران با عنوان «س��ازکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و‬ ‫اروپا» (اینستکس ) به ثبت رسمی رسیده است‪ ،‬برای برقراری‬ ‫این کانال مالی‪ ،‬حاال نوبت ایران بود که این سازمان متناظر را‬ ‫در ایران نیز به ثبت برساند که همین هم شد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫پایان سال گذشته پر فیشر‪ ،‬رئیس اینستکس برای مذاکرات‬ ‫به ایران امده بود تا هرچه سریع تر درباره سازکار اجرایی این‬ ‫نهاد و همچنین تاسیس سازمان متناظر اینستکس در ایران‬ ‫به نتیجه برس��د و در نهایت‪ ۲ ،‬اردیبهش��ت گذش��ته‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«سازکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» که نهاد متناظر‬ ‫اینس��تکس اروپایی به ش��مار می رود به مدیرعاملی علی اصغر‬ ‫نوری در تهران به ثبت رسید‪ .‬شرکت سهامی خاص سازکار ویژه‬ ‫تجارت و تامین مالی ایران و اروپا به شماره ‪ ۵۴۰۲۴۰‬در اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری تهران به ثبت رسید‬ ‫که موضوع فعالیت ان‪ ،‬ارائه خدمات تسویه و پرداخت به همه‬ ‫صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان حقیقی و حقوقی و همچنین‬ ‫ب��ه بانک ه��ای داخلی و خارجی و نهادهای دولتی‪ ،‬گش��ایش‬ ‫حس��اب اعتبار اس��نادی‪ ،‬تس��هیالت و اعتبارات ریالی و ارزی‪،‬‬ ‫ضمانتنامه ه��ا و حواله ه��ا‪ ،‬تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫نزد بانک ها‪ ،‬موسسه های مالی و شرکت های داخلی و خارجی‬ ‫از وظایف این شرکت تعریف شده است‪ .‬از دیگر فعالیت های‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬دریاف��ت و اعط��ای نمایندگی به همه بانک ها و‬ ‫شرکت های داخلی و خارجی‪ ،‬دریافت وام و تسهیالت از همه‬ ‫بانک ها و موسسه های اعتباری داخلی و خارجی در قالب ارزی‬ ‫و ریالی‪ ،‬تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال های مالی و‬ ‫شرکت ها در کشورهای دیگر اعالم شده است‪ .‬بر اساس اگهی‬ ‫ثبت‪ ،‬از فعالیت های دیگر این شرکت‪ ،‬انعقاد قرارداد و همکاری‬ ‫با نظام بانکی ایران و بانک های خارجی در راستای استفاده از‬ ‫کانال های مالی و اروپا و سایر کشورها‪ ،‬ارائه خدمات مشاوره‬ ‫مال��ی ب��ه همه اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و انعقاد قرارداد با‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه های فعالیت شرکت‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬این ش��رکت با س��رمایه اولیه یک میلیارد‬ ‫ریال در تهران به ثبت رسیده است و اعضای هیات مدیره ان‬ ‫شامل علی اصغر نوری‪ ،‬بانک رفاه کارگران (به نمایندگی فرشید‬ ‫فرخ نژاد)‪ ،‬بانک کش��اورزی (به نمایندگی ش��هرزاد مشیری)‪،‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد (به نمایندگی محمدرضا جوادیان) و خدمات‬ ‫انفورماتیک فرادیس گسترکیش (به نمایندگی حمید قنبری)‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت ایران صفر نمی شود‬ ‫به هر حال‪ ،‬واشنگتن در ادامه مواضع سینوسی خود در قبال‬ ‫تهران‪ ،‬در حالی کانال مالی و تجاری ایران و اروپا را هدف قرار‬ ‫داده که کامران ندری‪ ،‬کارش��ناس حوزه پولی در گفت وگو با‬ ‫درباره تهدید های امریکا در زمینه برقراری کانال ایران‬ ‫و اروپا معتقد است‪ :‬اگرچه با وجود تشدید تحریم ها‪ ،‬اروپایی ها‬ ‫در تالش هستند تا سازکار مالی با ایران را برقرار و اینستکس‬ ‫را اجرایی کنند اما در عین حال هم تاکید کرده اند نمی توان‬ ‫انتظار فراتر از واقعیت ها از اروپا را داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تهدیدهای امریکایی ه��ا به اروپایی ها‬ ‫همچنان ادامه دارد و امریکا در تالش است تا مانع از اجرایی‬ ‫ش��دن این کانال مالی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه بیش از یک س��ال‬ ‫گذش��ته نش��ان داده که تهدید امریکایی ها یک مانعی بر س��ر‬ ‫راه تعام��ل اروپایی ه��ا ب��ا ایران اس��ت و این تهدیدها همچنان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اما اینکه امریکا در تالش اس��ت با فش��ار‪ ،‬مراودات‬ ‫تجاری ایران را با س��ایر کش��ورها صفر کنند‪ ،‬به نظر من هیچ‬ ‫زمان��ی ای��ن ه��دف محقق نمی ش��ود و امریکا نمی تواند از این‬ ‫طریق تجارت ایران را با دنیا به صفر برساند‪ .‬به گفته ندری‪،‬‬ ‫تحریم ها و مانع تراش��ی امریکا فقط هزینه مراودات تجاری و‬ ‫مالی را برای ما افزایش می دهد وگرنه درحال حاضر هم تعامالت‬ ‫تج��اری و مال��ی م��ا از راه ه��ای مختلف وجود دارد اما با هزینه‬ ‫بیشتر‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه برقراری کانال مالی ایران‬ ‫و اروپ��ا ب��ه این بس��تگی دارد ک��ه اروپایی ها تا چقدر در مقابل‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا می توانند ایس��تادگی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه در کنار این موضوع باید بپذیریم که ساختار اقتصادی‬ ‫اروپایی ها این گونه اس��ت که دولت ها نمی توانند ش��رکت ها و‬ ‫س��ازمان ها را مجب��ور به تعامالت تج��اری کنند و تازمانی که‬ ‫ش��رکت ها خودش��ان تمایل به همکاری نداش��ته باشند‪ ،‬این‬ ‫همکاری حتی با وجود اینس��تکس فراهم نخواهد ش��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ما نباید انتظاری فراتر از واقعیت این سازکار مالی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬او با بیان اینکه ایران باید تالش کند تا در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫که محدودیت ها افزایش یافته و مراوده با ش��رکت های بزرگ‬ ‫سخت تر است‪ ،‬روابطش با شرکت های کوچک تر را گسترش‬ ‫دهد‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام ها باعث می ش��ود تا تحریم های امریکا‬ ‫در تجارت ما بی اثر باش��د‪ .‬بی تردید فش��ار هایی که امریکا به‬ ‫ایران وارد می کند‪ ،‬هیچ گاه موفق نخواهد شد تجارت ما را با‬ ‫دنیا به صفر برساند و این مهم فقط هزینه مبادالت تجاری و‬ ‫مالی ما را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از برگزاری مهم ترین رویداد صنایع پزشکی خاورمیانه گزارش می دهد‬ ‫اخبار‬ ‫حناچی قول داد سهامدار‬ ‫شهرافتاب شویم‬ ‫‹ ‹کش�ف کارتخ�وان در رواب�ط‬ ‫عمومی نمایشگاه تهران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران همچنین در حاش��یه‬ ‫نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه پیرامون انتشار‬ ‫برخی اخبار غیررس��می نس��بت به کشف دستگاه‬ ‫کارتخ��وان در دفتر مدی��ر روابط عموم��ی و امور‬ ‫بین الملل این مجموعه واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫بهمنحسین زادهاظهارکرد‪:‬خبریکهدرانادعا‬ ‫شده روابط عمومی این مجموعه در خالل برگزاری‬ ‫کنسرت های سالن میالد از فعاالن حوزه موسیقی‬ ‫پول های نامش��روع دریافت ک��رده واقعیت ندارد و‬ ‫چون هیچ وقت از س��وی رس��انه ها به طوررس��می‬ ‫مطرح نش��د‪ ،‬به ان پاس��خ ندادی��م‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در موضوع برگزاری کنسرت ها‪ ،‬ناظرانی از سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور و دی��وان محاس��بات به طور‬ ‫مستمر فعالیت ما را رصد می کنند و با تدابیر شدید‬ ‫نظارتی مراقب تخلفات احتمالی هستند؛ بنابراین‬ ‫به هیچ عنوان امکان وقوع چنین اتفاق هایی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در پای��ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫به طور قط��ع‪ ،‬روابط عمومی نمایش��گاه در زمینه‬ ‫برگزاری کنس��رت ها س��هل انگاری هایی داشته و‬ ‫بای��د بهتر مدیریت می ش��د‪ .‬اما نه ب��ه این معنا که‬ ‫تخلف مالی انجام شده باشد‪ .‬در هر صورت موضوع‬ ‫برگزاری کنس��رت ها را به دلی��ل همین مدیریت‬ ‫نادرس��ت از واحد روابط عمومی ج��دا کردیم و به‬ ‫یک کارگروه مستقل سپردیم تا کنترل و مدیریت‬ ‫بهتری روی انها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه «رونق تولید»‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیر امور نمایش��گاهی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کرمانش��اه از برپایی نخس��تین نمایش��گاه«رونق‬ ‫تولید» کش��ور در اس��تان کرمانش��اه خبر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بنفش��ه امامی نی��ا‪ ،‬مدی��ر امور‬ ‫نمایش��گاهی نمایش��گاه بین المللی کرمانش��اه با‬ ‫اش��اره به نامگذاری امسال با نام رونق تولید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه رونق تولید با هدف حمایت از واحد های‬ ‫تولیدی داخلی و معرفی توانمندی های انها برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این نمایش��گاه واحد های تولیدی‬ ‫حوزه های گوناگون ش��رکت داش��ته و محصوالت‬ ‫خ��ود را در بخش ه��ای مختلف عرض��ه می کنند‪.‬‬ ‫امامی نیا با بیان اینکه هم��ه مقدمات برای برپایی‬ ‫این نمایش��گاه فراهم ش��ده ادامه داد‪ :‬کرمانش��اه‬ ‫نخستین استان در کشور است که نمایشگاه رونق‬ ‫تولید را برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫«ایران هلث» از بومی سازی تا صادرات ‪ ۲۴‬میلیون دالری‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در روزهای گرم خرداد‪ ،‬تنور رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫مهم نیز حسابی داغ اس��ت‪ .‬سایت تهران میزبانی از ‪۳‬‬ ‫رویداد همزمان را از ‪ 19‬خرداد شروع کرد و امروز شاهد‬ ‫پایان کار ای��ن رویدادها خواهیم بود‪ .‬بیس��ت ودومین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی تجهی��زات پزش��کی دارویی و‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل‬ ‫ریلی صنایع و تجهیزات وابس��ته و هشتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی فن��اوری و ن��واوری (‪)INOTEX ۲۰۱۹‬‬ ‫به طور همزمان برگزار ش��ده اند و در این مدت ‪ ۳‬وزیر‪،‬‬ ‫‪ ۶‬مع��اون وزی��ر و بس��یاری دیگر از مدی��ران دولتی و‬ ‫غیردولتی از این رویدادها بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫دارو و ازمایش��گاهی با عنوان تج��اری «ایران هلث» با‬ ‫در اختیار داشتن تعداد س��الن های بیشتر و اثر گذاری‬ ‫وی��ژه ای که در س��طح منطق��ه دارد‪ ،‬با حض��ور وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی گش��ایش یافت‬ ‫و اتفاق ه��ای مهمی نیز در ان کلی��د خورد‪ .‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬گزارشی از کم و کیف برگزاری این رویداد تهیه‬ ‫کردیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ویژه خارجی ها‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫ش��اید یکی از مهم ترین اتفاق ها در جریان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث‪ ،‬حض��ور ش��رکت های گوناگون‬ ‫خارجی به عن��وان غرفه دار و هیات ه��ای بازدیدکننده‬ ‫باش��د که در شرایط تحریم رخ داده و به طور قطع باید‬ ‫ان را ارزشمند دانست‪.‬‬ ‫بنابر گزارش های منتش��ر ش��ده‪ ،‬هیات های تجاری‬ ‫از کش��ورهای اس��یای ش��رقی همچون چین‪ ،‬مالزی‬ ‫و س��نگاپور از اروپ��ا کش��ورهایی مانند الم��ان‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و انگلی��س و از کش��ورهای افریقایی و اس��یا همچون‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان‬ ‫و حتی روسیه حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬هزار متر حضور کامال تخصصی‬ ‫ادریس مازندرانی‬ ‫در خ�لال برگ��زاری این رویداد مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران هلث محلی ب��رای ارائه‬ ‫اخرین دستاوردهای حوزه های پزشکی و دارویی کشور‬ ‫اس��ت و در همین راس��تا ش��اهد معرفی دستاوردهای‬ ‫جدیدی در نمایشگاه بودیم‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه در فضایی به مس��احت ‪ ۴۰‬ه��زار مترمربع‬ ‫برگزار ش��ده که رکورد بس��یار خوبی برای یک رویداد‬ ‫تخصصی به ش��مار می رود و البته از سوی جامعه هدف‬ ‫چه در قالب مشارکت کننده و چه در قالب بازدیدکننده‬ ‫با استقبال بسیار موثری روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه حجم ‪ ۲۴‬میلی��ون دالری‬ ‫ص��ادرات تجهی��زات پزش��کی به کش��ورهای جهان و‬ ‫همچنی��ن واردات تجهی��زات پزش��کی و داروی��ی به‬ ‫کش��ورمان نمایش��گاه ایران هلث ب��رای متخصصان و‬ ‫دس��ت اندرکاران حوزه پزش��کی‪ ،‬داروی��ی و درمانی از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬در ایران هلث ‪ ،۹۸‬حضور شرکت های‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعام��ل س��ایت ته��ران از امادگ��ی ب��رای‬ ‫س��هامداری س��ایت ش��هرافتاب خبر داد تا بدین‬ ‫ترتیب بخش��ی از نمایشگاه ها به این سایت منتقل‬ ‫شود و گفت‪ :‬شهردار تهران از این موضوع استقبال‬ ‫کرده و قرار اس��ت نتیجه این پیش��نهاد را به زودی‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بهم��ن حس��ین زاده در‬ ‫نشس��ت خبری با خبرنگاران برنامه های نمایشگاه‬ ‫بین المللی در س��ال ج��اری و همچنی��ن اخرین‬ ‫خبرهای مربوط به تغییرات مدیرینی در نمایشگاه‬ ‫تهران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به پراکنده بودن نمایش��گاه ها‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۳‬سایت رسمی نمایشگاهی‬ ‫در کشور فعال است که می خواهیم انها را یکپارچه‬ ‫و منس��جم کنیم‪ .‬یکی از اخری��ن تصمیم های ما‬ ‫برای بهب��ود همکاری ها در ح��وزه تعامل با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬انتخاب معاون جدید امور نمایش��گاهی‬ ‫ب��وده که البت��ه اثرات مثب��ت ان در این��ده قابل‬ ‫مشاهده خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول از اعالم امادگی برای پرداخت‬ ‫هزینه تاسیس ایستگاه مترو به شهرداری خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬یکی از دالیل مترو نکش��یدن به نمایشگاه‬ ‫همین بود؛ می خواس��تند وانمود کنند نمایش��گاه‬ ‫باعث و بان��ی ایجاد ترافیک در منطقه اس��ت‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره‬ ‫به پیدا ش��دن راهکارهایی برای همکاری بیشتر با‬ ‫شهر افتاب اظهار کرد‪ :‬بیشتر نمایشگاه ها سوداور‬ ‫هستند‪ .‬ش��هرافتاب که هزینه باالیی برای ساخت‬ ‫ان پرداخت ش��ده نیز باید به س��وداوری برسد‪ .‬در‬ ‫ابتدا هدف کس��انی که نمایش��گاه ش��هرافتاب را‬ ‫س��اختند‪ ،‬حذف نمایشگاه بین المللی بوده غافل از‬ ‫اینکه اینجا یک برند بین المللی است و حذف شدنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬خوش��بختانه اکنون دیگر چنین نگاهی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تهران با نمایشگاه بین المللی شناخته‬ ‫می ش��ود و همه صنعتگران و بازرگانان این مکان را‬ ‫می شناسند‪ .‬وی از امادگی برای سهامداری سایت‬ ‫شهرافتاب به شرط همفکری برای تعیین مدیریت‬ ‫خبر داد تا بدین ترتیب بخش��ی از نمایش��گاه ها به‬ ‫این سایت منتقل شود و گفت‪ :‬شهردار تهران اقای‬ ‫حناچی از این موضوع اس��تقبال کرده و قرار ش��د‬ ‫نتیجه این پیشنهاد را به زودی اعالم کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کتاب دیجیتال نمایشگاه‬ ‫گ��روه اوای موفق ایرانی��ان به عنوان مج��ری برگزاری‬ ‫نمایشگاه ایران هلث‪ ،‬برای نخستین بار به جای چاپ نسخه‬ ‫کاغذی کتاب نمایشگاه‪ ،‬از یک بسته دیجیتال حاوی بانک‬ ‫اطالعاتی ش��رکت های حاضر در دوره بیست ودوم رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬این نخس��تین بار است که یک ش��رکت برگزارکننده‬ ‫در ایران با حذف صرفه جویی در کاغذ و در مس��یر احترام‬ ‫به محیط زیس��ت‪ ،‬اطالعات مربوط به نمایشگاه را به طور‬ ‫دیجیت��ال در نمایش��گاه عرض��ه ک��رده و از خی��ر درامد‬ ‫کتاب های نمایشگاهی گذشته است‪.‬‬ ‫داخل��ی با رش��د ‪ ۲۰‬درصدی همراه ب��وده و همچنین‬ ‫با توجه ب��ه سیاس��ت های مدیریت جدید نمایش��گاه‬ ‫در حمای��ت از اس��تارت اپ ها‪ ،‬در ای��ن نمایش��گاه ‪۵۰‬‬ ‫استارت اپ و ‪ ۸۲‬شرکت دانش بنیان نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در مس�یر ش�عار واقعی نمایش�گاه حرکت‬ ‫کنیم‬ ‫رئیس س��تاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث به‬ ‫گفت‪ :‬در این نمایش��گاه که از ‪ ۱۹‬خرداد برگزار شده و‬ ‫تا ‪ ۲۲‬ماه جاری ادامه دارد‪ ،‬ش��عار «نمایش��ی بی نظیر‬ ‫برای ارتقای سالمت جامعه» را انتخاب کردیم و سعی‬ ‫م��ا این بود بتوانیم واژه به واژه این ش��عار را به مرحله‬ ‫اجرا برسانیم‪.‬‬ ‫ادری��س مازندران��ی اف��زود‪ :‬امس��ال از ‪ ۲۳‬محصول‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی س��اخت ایران با حضور‬ ‫مقامات ارشد وزارت بهداشت رونمایی شد‪.‬‬ ‫مدیر برگزاری رویدادهای نمایشگاهی تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بیس��ت ودومین نمایش��گاه ایران هلث‪ ،‬وسعت‬ ‫نمایشگاه ‪ ۲۰‬درصد و حضور تولیدکنندگان ایرانی ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬با وجود اعمال تحریم های‬ ‫ظالمانه علیه ایران‪ ۱۵ ،‬شرکت خارجی در این دوره از‬ ‫نمایش��گاه حضور دارن��د و ‪ ۴۷‬هیات خارجی نیز از ان‬ ‫بازدید می کنند‪.‬‬ ‫مازندران��ی اظهارکرد‪ :‬یک��ی از برنامه های ایران هلث‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬برگ��زاری همایش مدیران تجهیزات پزش��کی‬ ‫دانش��گاه های علوم پزشکی‪ ،‬برگزاری ‪ ۱۵‬کارگاه علمی‬ ‫و اموزش��ی و برگزاری نشس��ت هم اندیش��ی و پرسش‬ ‫و پاس��خ مدیرکل تجهیزات پزش��کی با ش��رکت های‬ ‫تجهی��زات پزش��کی اس��ت‪ .‬همچنین در ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۴۸۶‬تولیدکنن��ده ایران��ی و ‪ ۲۸‬ش��رکت‬ ‫نمایندگی داخلی حضور دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت‬ ‫‪ ۳۰‬محص��ول دانش بنیان و خاص را هم در این رویداد‬ ‫معرف��ی کرد‪ .‬همه ای��ن محصوالت به دس��ت فرزندان‬ ‫توانمند و مجرب ایرانی تولید ش��ده که افتخاری برای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫فع��ال صنعت نمایش��گاهی با اش��اره ب��ه مهم ترین‬ ‫کارکرده��ای ایران هل��ث تصریح ک��رد‪ :‬اهدافی که این‬ ‫نمایش��گاه به دنبال ان است‪ ،‬افزایش صادرات از طریق‬ ‫تولی��دات داخلی و تب��ادل تجربه ها ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ بین المللی و بومی س��ازی محصوالت انها اس��ت‪.‬‬ ‫اه��داف دیگ��ری مانن��د افزای��ش ص��ادرات از طریق‬ ‫تولی��دات داخلی و تب��ادل تجربه ها ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ بین المللی و بومی سازی محصوالت انها‪ ،‬توسعه‬ ‫تولیدات جدید تجهیزات پزش��کی در کش��ور و تبادل‬ ‫تجربه ها بی��ن تولیدکننده و مصرف کنن��ده و افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی ما و کش��ف بازارهای جدید صادراتی‬ ‫نیز در این نمایشگاه مورد توجه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایشگاه نسبت به سال های قبل رشد‬ ‫قابل توجهی داشته است و در این مسیر تولیدکنندگان‬ ‫داخلی فعالیت بسیار چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫مدیر برگ��زاری نمایش��گاه ایران هل��ث اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به مس��اعدتی که مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران در افزایش فضای‬ ‫نمایشگاهی ما داشتند‪ ،‬ما نخستین بار برای شرکت های‬ ‫جدید امکان حضور فراهم کردیم‪ .‬براس��اس فرمایشات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب که امس��ال‪ ،‬س��ال رون��ق تولید‬ ‫معرفی شده ما س��عی کردیم در این نمایشگاه فضایی‬ ‫را ام��اده کنیم تا ش��رکت های جدید هم تجربه حضور‬ ‫در نمایش��گاه را نیز داشته باشند؛ بنابراین تا جایی که‬ ‫امکان حضور ش��رکت های بیش��تر در نمایشگاه وجود‬ ‫داش��ته باش��د ما به این جانمایی ادامه خواهیم داد تا‬ ‫شرکت ها بتوانند از این فرصت مهیا شده کمال استفاده‬ ‫را ببرند‪.‬‬ ‫مازندران��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬در راس��تای برگزاری‬ ‫نمایشگاه ما سعی داش��تیم مشکالتی که در دوره های‬ ‫قبل ش��اهد ان بودیم را در ای��ن دوره برطرف کنیم و‬ ‫مش��ارکت کنندگان فضای ش��فاف و س��المی را تجربه‬ ‫کنن��د‪ ،‬همچنی��ن در ای��ن دوره ت�لاش داش��تیم که‬ ‫ایران هلث نمایشگاهی باشد که به مشارکت کنندگانش‬ ‫اطمین��ان ده��د که ای��ن نمایش��گاه می توان��د محل‬ ‫خوبی برای بازاریابی و توس��عه بازار ش��رکت های انها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه های ‪ E3 ۲۰۱۹‬چه اتفاقی رخ داد‬ ‫اگر از یک گیمر درباره بزرگ ترین رویداد دنیای بازی سوال‬ ‫بپرسید‪ ،‬از نمایش��گاه ‪ E 3‬یاد می کند‪ .‬مهم نیست این رویداد‬ ‫کجا برگزار ش��ود مخاطبان همیشه در صحنه حاضرند‪ .‬امسال‬ ‫به احتمال زیاد متفاوت ترین رویداد را نس��بت به سال گذشته‬ ‫شاهد هستیم‪ .‬به این دلیل که دو شرکت ‪ EA‬و ‪ Sony‬در این‬ ‫نمایشگاه شرکت نمی کنند‪.‬‬ ‫الکترونی��ک ارتز بازی های جدید خود را در قالب یک برنامه‬ ‫زنده نش��ان داد‪ .‬س��ونی پیش از این نمایش��گاه یک قسمت از‬ ‫برنامه اینترنتی ‪ State of Play‬را منتشر کرد و از برنامه های‬ ‫جدیدی رونمایی ش��د‪ .‬امسال شاید‪ ،‬اخرین رویداد این انجمن‬ ‫برای کنس��ول های نس��ل هش��تم بوده باشد‪ .‬ش��اید هم البته‬ ‫کنس��ول هایی چون ایکس باکس و پلی استیشن ‪ ۴‬این فرصت‬ ‫را داش��ته باش��ند تا س��ال اینده هم در صدر اخبار باشند‪ .‬در‬ ‫ای��ن گزارش نگاهی داریم به مهم ترین اتفاق ها در س��الن های‬ ‫برگزاری نمایشگاه صنعت بازی های رایانه ای‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹الکترونیک ارتز(‪ ۱۷‬خرداد)‬ ‫الکترونی��ک ارتز از ‪ ۱۷‬خ��رداد برنامه زنده خود را ش��روع‬ ‫ک��رد و این روند تا ‪ ۲۱‬خرداد ادامه داش��ت‪ .‬مانند هر س��ال‪،‬‬ ‫نخستین بازی‪ ۲۰۲۰ Fifa‬بود که به گفته سازنده های این بازی‬ ‫توس��عه زی��ادی در تاکتیک ها و روند بازی وجود امده اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تقبال بس��یار ویژه ای از این بازی انجام ش��د و باید منتظر‬ ‫فروش شگفت انگیز ان بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت در برنامه های زنده بازی های جدید دیگر خود‬ ‫مانند ‪ Star Wars Jedi: Fallen Order‬را نیز معرفی کرد‪.‬‬ ‫در جوایز بازی های ویدئویی امسال یک تیزر از بازی‪Dragon‬‬ ‫‪ ۴ Age‬دیدیم که با استقبال ویژه مخاطبان همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مایکروسافت( ‪ ۲۰‬خرداد)‬ ‫مایکروس��افت بزرگ ترین همایش نمایش��گاه ‪ E 3 ۲۰۱۹‬را‬ ‫برگ��زار کرد‪ .‬زمان برگزاری همایش مایکروس��افت در ‪ E 3‬هم‬ ‫شب ‪ ۲۰‬خرداد ساعت ‪ ۳۰‬دقیقه بامداد بوده است‪ .‬پیش از این‬ ‫ش��ایعه شده بود مایکروسافت در نمایشگاه امسال کنسول های‬ ‫جدید معرف��ی می کند اما این اتفاق رخ نداد‪ .‬براس��اس اخبار‬ ‫منتش��ر شده هم سونی و هم مایکروس��افت برگ های برنده را‬ ‫برای سال اینده گذاشته اند‪.‬‬ ‫دو کنس��ول با نام رم��ز «الکهارت» و «اناکوندا» ش��ناخته‬ ‫می ش��وند و قرار است مدل بعدی دو کنسول ایکس باکس وان‬ ‫اس و ایکس باکس وان ایکس باشند‪ ،‬به زودی رونمایی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬البته مایکروسافت س��کوت نکرد و معرفی ناقصی از این‬ ‫کنس��ول ها داش��ت‪ .‬در واقع اطالعات اولیه از این کنس��ول ها‬ ‫منتشر شد‪ .‬گفته شده ساختار کنسول های جدید مایکروسافت‬ ‫بسیار نزدیک به کنسول جدید سونی خواهد بود‪.‬‬ ‫در هر صورت مایکروس��افت س��رمایه گذاری و س��اخت این‬ ‫محص��والت را تایید ک��رده و باید منتظر نتیج��ه ماند‪ .‬برخی‬ ‫اطالع��ات س��خت افزاری ای��ن کنس��ول ها مانند ق��درت بهتر‬ ‫افالپس‪ ،‬میزان رم‪ ،‬میزان پهنای باند‪ ،‬مدل ‪ ،CPU‬هارد ‪SSD‬‬ ‫و ‪ Ray-Tracing‬از جمله قابلیت هایی خواهند بود که درباره‬ ‫کنسول های جدید مایکروسافت شنیدیم‪.‬‬ ‫اس��تفاده از حافظه ‪ SSD‬س��رعت اجرای بازی ها را بس��یار‬ ‫بیش��تر می کن��د و فن��اوری ‪ Ray-Tracing‬ه��م گرافیک‬ ‫کنس��ول ها را باال می ب��رد و رن��در بازی ها کیفیت بیش��تری‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬پیش تر مش��خص ش��ده بود کنسول های جدید‬ ‫مایکروسافت از سوی ‪ AMD‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫مایکروس��افت در نمایش��گاه ‪ E 3 ۲۰۱۹‬از سرویس استریم‬ ‫بازی ‪ Project xCloud‬هم رونمایی کرد‪ .‬س��رویس استریم‬ ‫بازی این ش��رکت قرار اس��ت روی پلتفرم های موبایل‪ ،‬تبلت‪،‬‬ ‫تلویزیون و هر وس��یله دیگری کار کند‪ .‬این سرویس می تواند‬ ‫بازی های کنسولی را روی هر دستگاهی اجرا کند‪.‬‬ ‫گفته ش��ده این س��رویس در ‪ ۱۴۰‬کشور جهان در دسترس‬ ‫خواه��د بود‪ .‬حتی س��رویس اس��تریم ‪ Project xCloud‬از‬ ‫طریق کنسول های جدید ایکس باکس هم قابل استفاده است‪.‬‬ ‫همایش مایکروس��افت در ‪ E 3‬همچنین با نمایش بازی های‬ ‫جدی��د همراه بود‪ .‬بازی ‪ Halo: Infinite‬با گیم پلی جدید به‬ ‫نمایش در امد‪ .‬گفته شده این بازی در دو سال اینده میالدی‬ ‫راهی بازار می ش��ود‪ .‬بازی ‪ 5 Gears‬هم در این رویداد نشان‬ ‫داده و گیم پل��ی کام��ل این بازی به نمایش درامد که ش��امل‬ ‫قسمت داستانی و قسمت چند نفری است‪.‬‬ ‫از دیگر بازی های حاضر در این برنامه مایکروسافت می توان‬ ‫به ‪ Cyberpunk 2077‬اش��اره کرد‪ .‬نخس��تین نمایش این‬ ‫بازی هم س��ال گذش��ته در همایش مایکروسافت انجام شد و‬ ‫حاال تریلر جدیدتری از این بازی را نش��ان داده و تاریخ انتشار‬ ‫ان هم مشخص شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسکوئر انیکس( ‪۲‬خرداد)‬ ‫شرکت اسکوئر انیکس برای دومین سال متوالی در نمایشگاه‬ ‫‪ E 3‬حضور داشت‪ .‬همایش این شرکت ‪ ۲۱‬خرداد ساعت ‪۵:۳۰‬‬ ‫دقیقه صبح برگزار شد‪ .‬این شرکت تازه کار و نه چندان مشهور‬ ‫گیم پلی جدید از نسخه بازسازی شده ‪Final Fantasy VII‬‬ ‫را ارائه داد‪ .‬این ش��رکت بازی ه��ای دیگری را هم البته معرفی‬ ‫کرد که اطالعات دقیقی درباره انها منتشر نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نینتندو(‪ ۲۱‬خرداد)‬ ‫نینتندو در حالی به نمایشگاه ‪ E 3 ۲۰۱۹‬امد که برنامه زنده‬ ‫یا همایش نداشت‪ .‬این شرکت همیشه یک برنامه از پیش ضبط‬ ‫شده به مدت یک ساعت یا بیشتر را منتشر می کند‪ .‬امسال هم‬ ‫ماجرا مانند سال های گذشته بود‪ .‬در برنامه نینتندو بازی های‬ ‫این ش��رکت و مدل های جدید سوییچ نش��ان داده شدند‪ .‬این‬ ‫برنامه ‪ ۲۱‬خردادساعت ‪ 8:30‬دقیقه شب پخش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یوبی سافت( ‪ ۲۱‬خرداد)‬ ‫س��اعت ‪ ۳۰‬دقیق��ه بام��داد روز ‪ ۲۱‬خ��رداد ه��م همایش‬ ‫یوبی س��افت برگزار ش��د‪ .‬یوبی س��افت همین چند هفته پیش‬ ‫قسمت جدید از مجموعه بازی های ‪ Ghost Recon‬را نشان‬ ‫داد و حتی اعالم ک��رد عرضه بازی ‪ Skull & Bones‬هم به‬ ‫تاخیر افتاده اس��ت‪ .‬یوبی سافت همچنین اعالم کرد تا پیش از‬ ‫فروردین س��ال گذش��ته ‪ ۳‬بازی جدید راهی بازار می کند که‬ ‫هنوز کس��ی از انها باخبر نیست‪ .‬این ش��رکت تایید کرده که‬ ‫در س��ال جاری میالدی قسمت جدید ‪Assassin’s Creed‬‬ ‫راهی بازار نمی ش��ود‪ .‬شایعه ش��ده‪ ۳ Watch Dogs‬یکی از‬ ‫این بازی های مهم این شرکت برای حضور در بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بتسدا (‪ ۲۰‬خرداد)‬ ‫ش��رکت بتس��دا ‪ ۲۰‬خرداد س��اعت ‪ ۵‬صبح همایش داشت‪.‬‬ ‫این ش��رکت سال گذش��ته بازی هایی از جمله‪The Elder ۶‬‬ ‫‪Scrolls‬و ‪ Starfield‬را معرف��ی ک��رد‪ .‬هن��وز نمی دانیم این‬ ‫شرکت بخش های جدیدی از این بازی ها نشان می دهد یا خیر‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬زومجی‪ -‬مجله اینترنتی در حوزه سرگرمی‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫هدف گذاری ویژه برای افزایش صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫تصرف بازارهای صادراتی‪ ،‬قوانین ثابت می خواهد‬ ‫ای��ران با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی مناس��ب‪ ،‬با ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور در منطقه خاورمیانه همس��ایه اس��ت که می تواند‬ ‫بهترین فرصت در زمینه صادرات باش��د؛ از این رو وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای افزایش صادرات به ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫همسایه هدف گذاری ویژه ای انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری ویژه افزایش صادرات‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬نکته کلیدی برای صادرات بیشتر‬ ‫دولت ب��رای صادرکنندگان درصد نیما را کاهش و درصد س��نا را‬ ‫افزای��ش دهد ی��ا نرخ نیما و س��نا را به هم نزدیک کن��د تا رانت و‬ ‫قاچاق کاهش یابد‪ .‬با این شرایط محصوالت فوالدی به شکل درست‬ ‫و اصولی از س��وی صادرکننده معتبر صادر می شود و ارز ان هم به‬ ‫کشور بازمی گردد‬ ‫هستند یا بدهکار بانکی‪ .‬کارخانه دار ورشکسته یک شرکت‬ ‫زیرمجموع��ه برای خود ایجاد می کند و به وس��یله ان یک‬ ‫کارت بازرگان��ی می گی��رد و ب��ه صورت ریال��ی صادرات‬ ‫انج��ام می دهد‪ .‬با توج��ه به این روش مش��تری عراقی یا‬ ‫تاجیکس��تانی و‪ ...‬به صورت ریالی خرید می کنند و با سایر‬ ‫تولیدکنن��دگان که با دالر خرید و ف��روش می کنند‪ ،‬وارد‬ ‫معامله نمی ش��وند‪ .‬وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬با این رویکرد‪،‬‬ ‫بازار تولیدکنندگان دیگر را در ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه خراب‬ ‫می کنن��د و تولیدکنن��دگان قوی تر دیگر ق��ادر به فروش‬ ‫دالری نیس��تند‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه واحدهای معتبر‬ ‫تضمین بازگشت ارز را هم دارند‪ .‬اگر بازار صادراتی به این‬ ‫شکل پیش برود‪ ،‬دیگر واحدهایی که تضمین برگشت ارز‬ ‫دارند قادر به بازگشت ارز نخواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نورد فوالد تهران همچنین خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫موضوع دیگ��ر بی انضباطی در مرزهای ما با کش��ور عراق‬ ‫ب��رای صادرات اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه در مرزهای س��ومار و‬ ‫ش��لمچه با تریلی ب��ار اهن را به عنوان ب��ار گوجه فرنگی‬ ‫ب��ا ‪۴‬میلیون تومان گمرکی رد می کنند و کس��ی هم این‬ ‫موضوع را رصد نمی کند‪ .‬روزی هزار ماش��ین از ش��لمچه‬ ‫رد می شود و در این مرز واحد ایست بازرسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبداللهی عنوان کرد‪ :‬یک ش��رکت خصوصی درخواست‬ ‫داده که در اینجا ایس��ت بازرس��ی ایجاد کند و برای عبور‬ ‫ه��ر خودرو به عنوان نمونه ‪۵‬ه��زار تومان دریافت کند اما‬ ‫گم��رک جمهوری اس�لامی ای��ران قبول نمی کن��د‪ .‬البته‬ ‫گم��رک بارش��مارهایی دارد که در هوای گ��رم مرزی بار‬ ‫تریلی ها را به درس��تی بازرس��ی نمی کنند و اج��ازه تردد‬ ‫می دهند‪ .‬بنابراین با سند گوجه فرنگی و سیب زمینی‪ ،‬اهن‬ ‫رد می ش��ود‪ ،‬درحالی که به راحتی می توان مرزها را کنترل‬ ‫کرد‪ .‬این مرزها باید به طور مش��خص از س��وی وزارتخانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت کنترل ش��وند‪ .‬در م��رز ترکیه‬ ‫اینگونه اتفاق ها روی نمی دهد‪ ،‬چراکه کنترل بیش��تری در‬ ‫این مرز وجود دارد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که برای‬ ‫ساماندهی صادرات به ‪۱۵‬کش��ور همسایه چه پیشنهادی‬ ‫دارید‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬نکته کلیدی وجود دارد که اگر این ‪ ۳‬نکته‬ ‫رعایت شود‪ ،‬هم صادرات بهتر و باکیفیت تر انجام می شود‬ ‫و هم ارز به س��امانه برمی گردد‪ .‬یکی انکه صادرات را تنها‬ ‫به تولیدکننده و نماینده ان محدود نکنند و نماینده را به‬ ‫همکار صادرکننده اصالح کنند تا از این طریق شرکت های‬ ‫بی اعتبار و س��اختگی که نماینده ش��رکت های ورشکسته‬ ‫هس��تند از دور خارج ش��وند‪ .‬عبداللهی ادامه داد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر بر مرزها به ویژه عراق کنترل بیش��تری انجام ش��ود‬ ‫یا ایس��ت ریلی بگذارند یا به روش های دیگر این مرزها را‬ ‫کنترل کنند‪ .‬این تولیدکننده فوالد در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درنهایت اینکه ش��رایط برگش��ت ارز برای تولیدکننده را‬ ‫س��هل تر کنند‪ .‬ما معتقدیم ارز را برگردانیم اما درصد نیما‬ ‫را کاهش و درصد س��نا را افزایش دهند یا نرخ نیما و سنا‬ ‫را به هم نزدیک کنند تا رانت و قاچاق را هم کاهش دهند‪.‬‬ ‫با این شرایط محصوالت فوالدی به شکل درست و اصولی‬ ‫از س��وی صادرکننده معتبر صادر می شود و ارز ان هم به‬ ‫کشور بازمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعیت بی نظیر ایران برای صادرات‬ ‫همچنین درباره صادرات فوالد به ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه‪،‬‬ ‫زکری��ا نایبی مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ن��اب تبریز در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این سیاس��ت باید پیش‬ ‫‹ ‹پیشنهاد برای توسعه صادرات‬ ‫نایبی در پاس��خ به این پرسش که چه پیشنهادی برای‬ ‫صادرات به ‪ ۱۵‬کش��ور دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در وهله نخست‬ ‫بای��د قوانی��ن داخلی باثب��ات را تدوین ک��رد چراکه بازار‬ ‫صادراتی نیاز به ثبات دارد‪ .‬خریداران و فروشندگان حداقل‬ ‫باید بدانند که در طول یک س��ال ب��ا قوانین ثابتی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬نه اینکه در یک سال با ‪ ۵‬بخشنامه صادراتی که‬ ‫گاهی همدیگر را نقص می کنند‪ ،‬روبه رو شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این قوانین س��بب می شود ما اعتبار خود‬ ‫را در بازار صادراتی از دس��ت بدهیم‪ .‬برای نمونه امروز در‬ ‫ایین نام��ه ای اعالم می کنند که صادرات ش��مش‪ ،‬بیلت و‬ ‫بل��وم ممنوع اس��ت‪ ،‬پ��س از ‪ ۶‬م��اه ص��ادرات ان را ازاد‬ ‫می کنند‪ .‬با این روش اعتبار صادراتی ما در بازارهای هدف‬ ‫از بین می رود و از انجا که بازار صادراتی نیز اینگونه نیست‬ ‫که به اسانی به دست بیاید‪ ،‬باید به هر قیمتی این بازارهای‬ ‫را نگه داشت‪.‬‬ ‫نایبی تاکید کرد‪ :‬قوانین صادراتی اگر امنیت و ثبات الزم‬ ‫را داشته باشند در داخل نیز سرمایه گذاری بیشتری انجام‬ ‫می شود اما به خاطر همین متغیر بودن قوانین برخی تمایل‬ ‫پیدا کرده اند که در کشور مقصد سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر تحقی��ق و توس��عه فوالد ن��اب تبری��ز همچنین‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬از س��وی دیگر باید مزیت های صادراتی برای‬ ‫صادرکننده در نظر بگیرند چراکه باید بتوان بودجه کشور‬ ‫را از درامدهای نفتی جدا کرد‪ .‬این در حالی است که کل‬ ‫اورده نفتی برای بودجه کش��ور حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان ای��ن بودجه را می توان با‬ ‫صادرات فراورده های معدنی پوش��ش داد که به یقین این‬ ‫کار نیازمند هدف گذاری و کار کارشناسی است‪.‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫ایجاد قطب سوم پتروشیمی ایران کلید خورد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عسلویه دوم تبدیل می شود‬ ‫در ط��رح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫ب��رای تولی��د ‪ ۱۸‬میلی��ون ت��ن در س��ال ان��واع محص��والت‬ ‫پتروش��یمیایی‪۴ ،‬میلی��ون تن محصوالت ف��والدی‪ ۳ ،‬میلیون‬ ‫تن الومین��ا و ‪۶۰۰‬هزار تن الومینیوم به عن��وان صنایع اصلی‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن تولید برق ب��ه میزان‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬م��گاوات و اب ب��ه میزان ‪ ۷۵۰‬ه��زار مترمکعب در روز‬ ‫و بن��دری با ظرفیت بارگیری س��االنه ‪ ۴۰‬میلیون تن انواع کاال‬ ‫ب��ه عنوان صنایع پش��تیبان‪ ،‬در این طرح درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نشست مشترک بین مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی و رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) تفاهمنامه‬ ‫همکاری برای ایجاد قطب س��وم پتروش��یمی کشور در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان امضا شد‪.‬‬ ‫در این ایین بهزاد محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی ضمن تش��ریح اقدام��ات در حال انج��ام در حوزه‬ ‫پتروشیمی عنوان کرد‪ :‬در گام نخست برنامه ­ریزی برای ساخت‬ ‫‪ ۱۴‬مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان انجام‬ ‫شده است و به زودی با واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫عملیات ساخت این پتروشیمی ها اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس برنامه طرح متانول کاوه‪ ،‬متانول بوشهر و طرح الفین‬ ‫ایالم در س��ال جاری به بهره برداری می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬با گشایش‬ ‫این طرح ها ‪ ۵‬میلیون تن به ظرفیت صنایع پتروش��یمی کشور‬ ‫اضافه خواهد شد‪ .‬محمدی در بخش دیگری از سخنانش درباره‬ ‫شرکت های دانش بنیان و نقش انها در صنعت پتروشیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ماه های اینده خبرهای خوش��ی درباره این مسئله اعالم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬چراکه با ‪ ۳‬دانشگاه برای توسعه پژوهش ها قرارداد‬ ‫منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع عملیات اجرایی‬ ‫وی همچنین از امضای تفاهمنامه توس��عه هاب پارس��یان‬ ‫در ش��رق عس��لویه خبر داد و افزود‪ :‬بین شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و س��ازمان ایمیدرو این تفاهمنامه به امضا رسیده‬ ‫است که بر اساس ان در ماه ها و سال های اینده شاهد توسعه‬ ‫صنعت پتروش��یمی و صنایع فلزی در منطقه عمومی و شرق‬ ‫عسلویه خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در‬ ‫فاز نخست بنا بر طرح جامع توسعه که تعریف شده در منطقه‬ ‫پارس��یان ‪ ۱۴‬طرح بزرگ پتروش��یمی خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن طرح ها معادل ‪ ۱۵‬میلیون تن محصول قابل فروش تولید‬ ‫خواه��د کرد و حجم س��رمایه گذاری ح��دود ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫است و حجم س��رمایه گذاری این طرح نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر است که در فازهای مختلف اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��دی همچنین در ایین امضای ای��ن تفاهمنامه با بیان‬ ‫اینکه در صنایع پتروشیمی از ‪ ۵۵‬مجتمع صنعتی ‪۱۶‬مجتمع‬ ‫در عس��لویه متمرکز و در حال تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح های‬ ‫پتروش��یمی در ‪ ۲‬فاز تعریف ش��ده ک��ه از ‪ ۳۰‬طرح ‪ ۱۷‬طرح‬ ‫در حال پیش��رفت و ‪ ۱۳‬ط��رح در مرحله تامین مالی و دانش‬ ‫فنی قرار دارد‪ .‬وی با تاکید بر این مسئله که در دولت یازدهم‬ ‫و دول��ت دوازدهم ‪ ۱۵‬فاز به گش��ایش رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬خوراک‬ ‫قابل توجه��ی برای پتروش��یمی در منطقه تهیه ش��ده اس��ت‬ ‫که این مس��ئله می تواند پاش��نه اش��یل برای توسعه صنعت‬ ‫پتروش��یمی باشد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه درحال حاضر در غرب عس��لویه فضای توس��عه‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به همین منظ��ور تمرکز خود را در‬ ‫شرق عس��لویه معطوف کرده ایم‪ .‬منطقه ویژه پارسیان ازسوی‬ ‫ایمیدرو تاس��یس شده و در حال تامین زیرساخت های منطقه‬ ‫هستند‪ ،‬به همین دلیل قصد داریم با همکاری ایمیدرو توسعه‬ ‫طرح های پتروشیمی و فلزی را در شرق عسلویه اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمدی‪ ،‬امکانات و منابع خ��وراک مهم ترین عامل‬ ‫توس��عه در منطقه هاب پارسیان است که به تناسب پیشرفت‬ ‫زیرساخت ها پتروش��یمی در این منطقه گسترش پیدا خواهد‬ ‫کرد به همین منظور در فاز نخس��ت ‪ ۱۴‬طرح پیش بینی شده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۵‬میلیون تن به ظرفیت فروش کشور اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منطق�ه وی�ژه اقتص�ادی پارس�یان به عس�لویه ‪۲‬‬ ‫تبدیل خواهد شد‬ ‫در ادام��ه خداداد غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عام��ل ایمیدرو‬ ‫گفت‪ :‬تعامالت بس��یار عالی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫انجام شده است که می توان به برگزاری نشست های گوناگون‬ ‫کارشناس��ی نماین��دگان دو س��ازمان در قالب ی��ک کارگروه‬ ‫مشترک اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پرتال خب��ری منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‬ ‫غریب پور در حاش��یه ایین امضای دومین تفاهمنامه همکاری‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران (ایمی��درو) اظهار کرد‪ :‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پارسیان از سال ‪ ۱۳۹۴‬با سرکار امدن مدیریت‬ ‫فعلی تحرک مناس��ب و جدی یافت که می ت��وان به عملیات‬ ‫س��اخت فاز نخست بزرگ ترین بندر تخصصی صنعتی‪-‬معدنی‬ ‫کشور در این منطقه اشاره کرد‪.‬‬ ‫غریب پ��ور افزود‪ :‬ب��ا امضای ای��ن تفاهمنام��ه منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان به عسلویه ‪ ۲‬تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این دومین تفاهمنامه همکاری ایمیدرو با‬ ‫ش��رکت صنایع پتروشیمی است و براساس برنامه قرار است از‬ ‫‪ ۹۸۰۰‬هکتار مس��احت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هکت��ار ان به صنایع پتروش��یمی ب��رای انجام فعالیت‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬در ادامه ای��ن ایین‪ ،‬فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫هرمزگان اظهار کرد‪ :‬در س��ال «رون��ق تولید» و همچنین در‬ ‫اوج تحریم ها علیه ایران هس��تیم؛ این درحالی است که کشور‬ ‫ما به ویژه اس��تان هرمزگان ظرفیت های بس��یار بزرگی دارد و‬ ‫توان زیادی در داخل کش��ور برای اس��تفاده از این ظرفیت ها‬ ‫داریم که در حال کار و برنامه ریزی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫همتی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در غرب اس��تان‪ ،‬منطقه‬ ‫پارس��یان یک��ی از مناط��ق ویژه و مه��م کش��ور خواهد بود‪،‬‬ ‫به طوری که مکمل عس��لویه در غرب استان هرمزگان ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬فاز نخس��ت بندر این منطقه در‬ ‫اینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید و سرمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف پتروشیمی‪ ،‬الومینیوم و الومینا در برنامه ها‬ ‫دیده ش��ده تا در این منطقه‪ ،‬رونق تولید بتواند نیاز کش��ور را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در س��فر اخیر وزیر نف��ت‪ ،‬مدیرعامل صنایع‬ ‫ملی پتروش��یمی و مدیرعامل سازمان ایمیدرو ضمن بازدید از‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‪ ،‬ظرفیت های سرمایه گذاری و‬ ‫اقدامات انجام شده در منطقه‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫را هاب سوم پتروشیمی نامیدند‪.‬‬ ‫کمک به صادرات غیرنفتی محصوالت صنعتی تولیدش��ده‪،‬‬ ‫تامی��ن نیازهای داخل��ی در زمینه­ صنایع اصلی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫منابع گازی موجود در پارس جنوبی و ش��مالی‪ ،‬اشتغال زایی و‬ ‫رفع محرومی��ت از منطقه و کاهش هزینه های تولید به منظور‬ ‫تسهیل ورود کشور به بازارهای رقابتی جهانی از اهداف مرتبط‬ ‫با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی است‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه در ش��رایطی که امریکا بخش��ی از صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران را موردتحریم قرار داد‪ ،‬ایران نیز در اقدامی‬ ‫متقابل اغاز به کار ایجاد قطب سوم پتروشیمی در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ای��ران به لح��اظ موقعی��ت جغرافیایی در‬ ‫منطقه بسیار اس��تراتژیکی قرار گرفته است‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه ای��ن موقعی��ت جغرافیایی و‬ ‫همس��ایگی با چندین کشور می تواند فرصت‬ ‫مناس��بی را برای ص��ادرات پیش روی ما قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اما موضوع این اس��ت که این کش��ورها از‬ ‫گذش��ته نیز نزدیک ترین کش��ورهای هدف‬ ‫صادرات��ی م��ا به ش��مار می امدند ام��ا توجه‬ ‫چندانی به این کشورها نداشته ایم و به دالیل‬ ‫مختلف ازجمله نبود زیرس��اخت های مناسب‬ ‫برای صادرات و موضوعی چون بحث کیفیت‬ ‫در حجم باال قادر به صادرات به این کشورها‬ ‫نش��ده ایم‪ ،‬هرچن��د ممنوعیت��ی ه��م برای‬ ‫صادرات به این کشورها نداشته ایم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نی��ز ک��ه در تحریم به س��ر‬ ‫می بری��م‪ ،‬برای ورود به ای��ن بازارهای هدف‬ ‫نیاز به سازکارهای جدید صادراتی داریم‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن ش��رایط عقل س��لیم حکم‬ ‫می کند به کشورهایی صادرات داشته باشیم‬ ‫که ی��ا م��ا را تحری��م نکرده اند ی��ا اینکه به‬ ‫واس��طه همس��ایه بودن و نزدیک بودن به ما‬ ‫بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم‪ .‬البته در زمینه‬ ‫تحریم ه��ا تولیدکنندگان راه های دور زدن را‬ ‫پیدا خواهند کرد اما این دور زدن نیز نیازمند‬ ‫زمان است‪.‬‬ ‫صادرات یک فرایند زمان بر اس��ت؛ چراکه‬ ‫یافت��ن یک بازار نیاز به زم��ان و عالوه بر ان‬ ‫حضور دائم��ی صادرکننده در ب��ازار دارد‪ .‬از‬ ‫این رو در یک بازه زمانی کوتاه مدت نمی توان‬ ‫به صادرات پرداخت‪ ،‬بنابراین برای راه یافتن‬ ‫به بازار کش��ورهای همسایه باید برنامه ریزی‬ ‫بلندمدتی انجام داد و در این کشورها حضور‬ ‫دائمی داشت‪.‬‬ ‫بیان کردن صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫ش��اید در مقام بیان ساده به نظر برسد اما در‬ ‫عم��ل نیاز به برنامه ری��زی بلندمدت و ایجاد‬ ‫زیرساخت الزم برای صادرات دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱.۷‬میلیون تن‬ ‫به ظرفیت تولید بیلت‬ ‫فوالدی افزوده می شود‬ ‫تا پایان س��ال جاری کارخانه فوالد س��ازی‬ ‫زرند کرمان گش��ایش می شود و ‪ ۱.۷‬میلیون‬ ‫تن به ظرفی��ت تولید بیلت ف��والدی افزوده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬اس��فند امس��ال ش��اهد‬ ‫گش��ایش پروژه ف��والد در کرم��ان خواهیم‬ ‫ب��ود ک��ه س��االنه ‪ ۱.۷‬میلی��ون ت��ن بیلت‬ ‫ف��والدی از گندل��ه س��نگ اه��ن تولی��د‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن پ��روژه ع�لاوه بر‬ ‫تامی��ن نیاز ب��ازار داخلی کش��ور ص��ادارت‬ ‫مازاد نیز به کش��ورهای هدف صادراتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارخانه که بیلت و بلوم فوالدی تولید‬ ‫می کند‪ ،‬در زمینی به مس��احت ‪ ۳۷۶‬هکتار‬ ‫تاسیس ش��ده است و به طور مستقیم ‪۴۵۰۰‬‬ ‫نفر را مش��غول ب��ه کار می کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫‪۴۵‬هزار نفر به طور غیرمس��تقیم و در مشاغل‬ ‫مختلف منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫در ای��ن پروژه بزرگ ک��ه اکنون ‪۹۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ ۷۶۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده است‪ .‬این کارخانه‬ ‫اس��فند س��ال ‪ ۹۸‬در منطقه زرند کرمان به‬ ‫طور کامل بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫استعفای مدیرعامل‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارسیان پذیرفته نشد‬ ‫چندی پیش حس��ن ش��اهرخی از س��مت‬ ‫مدیرعامل��ی منطقه وی��ژه صنای��ع انرژی بر‬ ‫پارسیان استعفا داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬خداداد غریب پور رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو) اس��تعفای‬ ‫شاهرخی را نپذیرفت‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت ک��ه منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی صنای��ع انرژی ب��ر پارس��یان در‬ ‫‪۱۵‬کیلومتری غرب ش��هر پارسیان در استان‬ ‫هرم��زگان و ب��ه مس��احت ‪۹۸۰۰‬هکتار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره صادرات به کشورهای همسایه مصطفی عبداللهی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل نورد فوالد تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی‬ ‫ن��وردکاران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬امروز با‬ ‫توج��ه به قیمت هایی که در گمرک اصالح ش��ده‪ ،‬حرکت‬ ‫تولیدکنندگان به س��مت صادرات بهتر از قبل شده است‪،‬‬ ‫چراکه ت��ا پیش از این گمرک قیمت ه��ای صادراتی را بر‬ ‫مبنای نرخ جهانی اعالم می کرد اما اصالح ان و محاسبات‬ ‫داخلی‪ ،‬سبب شد صادرات رونق بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موضوع دوم این‬ ‫است که تنها تولیدکننده یا نماینده ان حق صادرات دارد‪،‬‬ ‫البته این قانون خوبی به نظر می رس��د اما یک ضعف دارد‬ ‫اینکه در ایران برخی کارخانه ها وجود دارند که یا اجاره ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی با محوریت توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬از بخش‬ ‫ص��ادرات در کن��ار برنامه نهضت س��اخت داخل به عنوان‬ ‫برنامه محوری رونق تولید یاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی در این نشس��ت با اشاره به‬ ‫اهمیت توس��عه صادرات در ش��رایط ویژه اقتصادی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��روز راه نجات اقتصاد کش��ور‪ ،‬توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی اس��ت و بر این مبنا برای افزایش صادرات به ‪۱۵‬‬ ‫کشور همس��ایه هدف گذاری ویژه ای انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای پیش��برد اهداف این برنامه و در راس��تای‬ ‫بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اتاق بازرگانی‪ ،‬در‬ ‫مواردی که الزم باش��د موضوع تفویض برخی اختیارات را‬ ‫به س��رعت انجام می دهیم‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��رای افزایش صادرات به ‪۱۵‬کش��ور همس��ایه از‬ ‫همه نهادهای مس��ئول در مس��یر صادرات کاال و خدمات‪،‬‬ ‫انتظار داریم همس��و عمل کنند تا شاهد نتیجه الزم از این‬ ‫هدف گذاری در س��طح اقتصاد کش��ورمان باشیم‪ .‬رحمانی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در اعمال سیاست های ارزی ضرورت دارد بانک‬ ‫مرکزی بحث توس��عه صادرات غیرنفت��ی و رونق تولید را‬ ‫م��د نظر قرار ده��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط جدید‬ ‫درباره اعمال س��ازکارهای متفاوت تعرف��ه ای برنامه ریزی‬ ‫شده و کمک خواهیم کرد تا شاهد جهش واقعی در حجم‬ ‫صادرات ایران به این ‪ ۱۵‬کشور باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به افزایش بعد‬ ‫نظارتی ب��ر کارت ه��ای بازرگانی صادرش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��اماندهی نش��دن کارت ها و صدور ب��دون کنترل کارت‬ ‫ب��رای برخی افراد درحقیقت به نوع عملکرد اتاق بازرگانی‬ ‫اسیب جدی وارد می کند که در این زمینه انتظار بیشتری‬ ‫از ای��ن مجموعه داری��م‪ .‬رحمانی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫همه استان ها به ویژه از استان های مرزی در راستای تحقق‬ ‫اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫حمایت می کنیم و به طور جدی مشکالت و مسائل مرتبط‬ ‫را رصد و اقدام خواهیم کرد تا ش��اهد رونق هرچه بیش��تر‬ ‫عرصه تولید در سطح کشور باشیم‪.‬‬ ‫از اینها موردتوجه مس��ئوالن ق��رار می گرفت‪ ،‬در حالی که‬ ‫ت��ا پیش از این ایران در زمینه صادرات بیش��تر به غرب و‬ ‫کش��ورهای اروپایی نگاه داشت‪ .‬نایبی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایران ‪ ۱۵‬کشور همسایه دارد که حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫جمعیت دارند؛ البته اگر کش��ورهای چین و هند که باالی‬ ‫ی��ک میلیارد جمعیت دارند را درنظر نگیریم‪ .‬از این رو این‬ ‫بازار ‪۳۰۰‬میلیون نفری‪ ،‬بازار بس��یار مناس��بی برای ایران‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ران به لح��اظ جغرافیای��ی موقعیت‬ ‫مناس��بی دارد‪ ،‬در جنوب به کریدور انرژی متصل است و‬ ‫در ش��مال به منطقه اوراس��یا‪ .‬یک کشور شمالی و جنوبی‬ ‫به شمار می رود و در جهان معدود کشوری پیدا می شود که‬ ‫شمالی‪ -‬جنوبی باش��د و در امتداد بندرهای مختلف قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬درحقیقت ایران نقطه اتصال ش��رق و غرب جهان‬ ‫اس��ت و ‪ ۱۵‬کشور همس��ایه دارد‪ .‬فرصت های بکر در این‬ ‫بازارها وجود دارد اما موضوع این اس��ت که ما تا چه اندازه‬ ‫از این فرصت ها اس��تفاده می کنیم‪ .‬بنابراین ضروری است‬ ‫که نگاه فرامنطقه ای خود را به سمت بازار منطقه ای سوق‬ ‫بدهی��م‪ .‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز با اش��اره‬ ‫ب��ه صادرات فوالد یاداور ش��د‪ :‬در زمین��ه مقاطع فوالدی‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۸۰‬درصد صادرات محصوالت شرکت ما به‬ ‫عراق و افغانس��تان اختصاص یاف��ت و باقی صادرات ما نیز‬ ‫به ترکمنس��تان‪ ،‬گرجس��تان و به طور عمده به کشورهای‬ ‫همس��ایه انجام شد و به تازگی بازار سوریه هم به ان اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرور ‬ ‫ت‬ ‫صادرات به‬ ‫کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سکوی گازی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی «اب سپاری» شد‬ ‫خلیج فارس میزبان یک سکوی ایرانی‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬س��کوی گازی ‪۱۴ B‬س��اخته ش��ده در‬ ‫شرکت مبین سازه گس��تر خلیج فارس (از زیرمجموعه های‬ ‫ایزوایک��و) در بندرعباس‪ ،‬سه ش��نبه در ایین��ی با حضور‬ ‫محمد باقر عالی‪ ،‬رئیس هیات عا مل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) و اس��تاندار هرمزگان به اب‬ ‫انداخت��ه و برای نصب و بهره ب��رداری راهی فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی در عسلویه شد‪.‬‬ ‫عملیات به اب س��پاری و اغاز عملیات بارگیری دریایی‬ ‫س��کوی گازی ‪ ۲۵۰۰‬تن��ی فاز ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی که به‬ ‫طور کامل در داخل کش��ور س��اخته ش��ده روز گذشته از‬ ‫محل ش��رکت مبین س��ازه گس��ترخلیج فارس در مجتمع‬ ‫کشتی سازی و فراساحل ایران در بندرعباس اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد وزارت نفت نتیجه داد‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباقر‬ ‫عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ای��ن ایین گفت‪۱۰۰ :‬‬ ‫درص��د فراینده��ای مهندس��ی و‬ ‫طراحی این سکوی بزرگ نفتی از‬ ‫سوی مهندسان داخلی و با اتکا به‬ ‫توان داخل انجام شد و بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد تجهیزات این س��کوی ‪ ۲۵۰۰‬تنی بومی سازی شده‬ ‫که بیشترین حجم داخلی سازی بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با وج��ود تحریم های یکجانبه امریکا‪ ،‬با‬ ‫اعتماد وزارت نفت به مهندس��ان داخلی این سکو تکمیل‬ ‫و امروز به اب س��پاری ش��د که پس از طی ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫در محل فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی مس��تقر ش��ده و راه اندازی‬ ‫نهایی خواهد شد‪ .‬عالی ادامه داد‪ :‬در مقایسه با سازندگان‬ ‫خارجی ایدرو به رکورد های بسیار مناسبی دست یافته به‬ ‫گونه ای که در سکوی قبلی ‪ ۱۴ A‬زمان راه اندازی از نصب‬ ‫تا خروج گاز ‪ ۲۶‬روز بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایدرو ب��ا قدردان��ی از وزارت نفت‬ ‫در اعتم��اد ب��ه س��ازندگان داخلی و تالش ب��رای تعمیق‬ ‫داخلی س��ازی تجهی��زات نف��ت و گاز اف��زود‪ :‬در صورت‬ ‫واگذاری پروژه به سازندگان خارجی ان ‪ ۵۷۰‬میلیون دالر‬ ‫خروج ارز رخ می داد که خوش��بختانه با واس��پاری داخلی‬ ‫‪ ۴‬س��کوی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی معادل این ارز در اقتصاد‬ ‫داخلی جریان یافته که سهم این سکو حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫دالر بوده که نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون نفر‪-‬س��اعت اش��تغال‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫این سکو و متعلقات ان نزدیک به ‪ ۷‬هزار تن وزن داشته‬ ‫و وزن سکو به تنهایی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن است که در مدت‬ ‫‪ ۱۱۵‬ماه و با مبلغ ‪ ۵۷۰‬میلیون دالر ساخته شده است‪.‬‬ ‫این چهارمین س��کوی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی قرار اس��ت‬ ‫از بندرعباس به اب س��پرده شود و روی یک کفی شناور‬ ‫مس��یر ‪ ۵۵۰‬کیلومتر تا رسیدن به این منطقه اقتصادی را‬ ‫طی کند و نصب ش��ود که ب��ا نصب ان حدود ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب در روز به تولید گاز ترش در این منطقه اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این پروژه ‪ ۱۰۰‬درصد از س��وی مهندس��ان ایرانی اجرا‬ ‫ش��ده و بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد تجهیزات ان داخلی اس��ت و‬ ‫ب��ا اج��رای ان از خ��روج ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارز از کش��ور‬ ‫جلوگیری ش��ده اس��ت‪ .‬در ش��رایط فعل��ی و رویارویی با‬ ‫تحریم های نفت��ی‪ ،‬اجرای این پروژه نماد کامل توانمندی‬ ‫مهندسان کش��ورمان و گامی مهم در راستای رونق تولید‬ ‫به شمار می رود‪ .‬هدف از اجرای این پروژه استخراج روزانه‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب گاز ت��رش (‪ )Sour Gas‬از مخزن‬ ‫واقع در پاالیش��گاه در حال ساخت واقع در تمبک پارس‬ ‫جنوبی است‪.‬‬ ‫از مشخصات این پرژوه نیز می توان به مهندسی‪ ،‬خرید‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬نصب و راه اندازی ‪ ۴‬عدد سکوی دریایی فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوب��ی همراه با متعلق��ات ان مجهز به تجهیزات‬ ‫تولیدی شامل مخازن انباشت سیال‪ ،‬پمپ های تزریق مواد‬ ‫شیمیایی‪ ،‬تجهیزات ازمایش چاه ها‪ ،‬جداسازی اب‪ ،‬تسویه‬ ‫اب روغن دار‪ ،‬مش��عل و تجهیزات رفاه��ی و اقامتی برای‬ ‫‪ ۸‬نفر در هر س��کو همراه با تجهی��زات ایمنی‪ ،‬ناوبری و‪...‬‬ ‫اشاره کرد که سکوها در فاصله ‪ ۱۰۵‬کیلومتری از خشکی‬ ‫نصب می شوند‪.‬‬ ‫از دس��تاوردهای مهم این پروژه می ت��وان به حمایت از‬ ‫س��ازندگان داخلی برای تامین و س��اخت تجهیزات مهم‬ ‫س��کو‪ ،‬مدیریت مناسب خریدهایی که به دلیل محرومیت‬ ‫تولید داخل ضرورت خرید داش��ته اس��ت‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫روشی نوین برای بارگیری جاکت و سکو‪ ،‬انجام مهندسی‬ ‫و در نهایت اعمال تغییرات در سکوهای اقماری فاز ‪ ۱۴‬به‬ ‫منظور نصب در محل س��کوهای اقماری فازهای ‪ ۱۷‬و ‪۱۸‬‬ ‫برای س��رعت بخشیدن در برداشت گاز از میدان فاز ‪ ۱۷‬و‬ ‫‪ ۱۸‬پارس جنوبی‪ ،‬کاهش چشمگیری زمان های هوک اپ‬ ‫و راه اندازی س��کوهای دریا و ثبت رکوردهای بی نظیر در‬ ‫مقایسه با رقیبان خارجی و داخلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫عملیات بارگیری دریایی سکوی گازی ‪ ۲۵۰۰‬تنی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی که‬ ‫به طور کامل در داخل کش��ور ساخته شده روز گذشته از محل شرکت مبین‬ ‫سازه گستر خلیج فارس در مجتمع کشتی سازی و فراساحل ایران در بندرعباس‬ ‫اغاز شد‬ ‫‪ ۲‬س��کوی ‪ SPD۱۴A،B‬س��کوهای اصلی و ‪ ۲‬سکوی‬ ‫‪ SPD۱۴C،D‬س��کوهای اقماری هستند که گاز تولیدی‬ ‫س��کوهای اقماری از طریق ‪ ۲‬رشته خطوط لوله ‪ ۱۸‬اینچ‬ ‫به س��کوهای اصلی منتقل ش��ده و بع��د از تجمیع با گاز‬ ‫تولید شده در س��کوهای اصلی از طریق ‪ ۲‬رشته خط لوله‬ ‫دریایی ‪ ۳۲‬اینچ به پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬واقع در کنگان منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با بهره برداری کامل این س��کو در فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعب گاز ترش‪ ۲۵ ،‬هزار بش��که‬ ‫میعان��ات گازی و ‪ ۱۰۰‬تن گوگرد به توان تولید حوزه گاز‬ ‫و انرژی کشور افزوده می ش��ود‪ .‬ایدرو نخستین بار ساخت‬ ‫داخل س��کوهای گازی را از حدود ‪ ۵‬سال پیش اغاز کرده‬ ‫و ای��ن فناوری به تدریج در بین س��ازندگان توانمند دیگر‬ ‫کشور نیز ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پروژه بزرگ فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی از سوی وزارت نفت و‬ ‫شرکت نفت و گاز پارس به ارزش حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر به‬ ‫گروه پیمانکاران به طور کامل ایرانی متشکل از ‪ ۳‬شرکت‬ ‫به ریاست ایدرو واگذار شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت مجتمع کشتی س��ازی و صنایع فراساحل ایران‬ ‫(ایزوایکو) در ‪ ۳۷‬کیلومتری غرب بندرعباس قرار دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال در سال جاری به بهره برداری می رسد‬ ‫و ط��ول ان ح��دود ‪ ۲۵‬کیلومتر اس��ت‪ .‬با اجرای‬ ‫این قطعه مس��یر فعلی ک��رج به چالوس حدود ‪۵‬‬ ‫کیلومتر کوتاه می شود‪ .‬قطعه سوم این ازادراه نیز‬ ‫حدفاصل پل زنگوله تا سه راهی دشت نظیر و طول‬ ‫ان حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از قطعه نخست‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه روز گذش��ته در حاش��یه بازدید از اخرین‬ ‫وضعیت ازادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان با همکاری بنیاد‬ ‫مس��تضعفان برای تکمیل قطعه نخس��ت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال در نظر گرفته شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نیمی‬ ‫از این اعتبار ازس��وی بنیاد مستضعفان اختصاص‬ ‫یافت��ه و پ��س از تخصیص اعتب��ار انتظار می رود‬ ‫در م��دت ‪ ۲‬ماه قطعه نخس��ت این پروژه تکمیل‬ ‫ش��ود و زیر بار ترافیک برود ک��ه با راه اندازی ان‪،‬‬ ‫زمان تردد در مسیر تهران تا چالوس به ‪ ۲‬ساعت‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬وی با بی��ان اینکه از مردم‬ ‫به دلیل ترافیک های طوالنی و اتالف وقت شان در‬ ‫جاده تهران‪-‬چال��وس عذرخواهی می کنم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر قطعه نخس��ت س��اخته شود‪ ،‬وقت مردم‬ ‫کمتر تلف می ش��ود‪ .‬این تعهد را برای خود ایجاد‬ ‫می کنیم و امس��ال عالوه ب��ر بهره برداری از قطعه‬ ‫نخس��ت این ازادراه‪ ،‬ش��اهد بهره برداری از ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومت��ر ازادراه جدی��د در کش��ور خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬تا پایان امسال‬ ‫قطع��ه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫باوجود وعده معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر‬ ‫بهره برداری از قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬این اتفاق رخ نداد؟ گفت‪ :‬هر‬ ‫وعده ای که من دادم مانند اتصال دو استان گیالن‬ ‫و اذربایجان غربی به شبکه ریلی در سال گذشته‬ ‫محقق شد‪ .‬من از وعده های جهانگیری بی خبرم؛‬ ‫درحال حاضر نیز وعده می دهم و متعهد می ش��وم‬ ‫که قطعه یک ازادراه تهران‪-‬شمال در سال جاری‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹فازبندی نشدن پروژه؛ مشکل ازادراه‬ ‫یک کارشناس حمل ونقل معتقد است طراحی‬ ‫نادرس��ت و فازبندی نکردن ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫به عن��وان ی��ک پ��روژه کالن‪ ،‬از موانع پیش��رفت‬ ‫مطل��وب و نی��ز عام��ل هدررفت بودج��ه در این‬ ‫پروژه بوده اس��ت‪ .‬عباس��علی قربانعل��ی بیک به‬ ‫گف��ت‪ :‬چن��د دهه از اغاز س��اخت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال می گ��ذرد اما همچن��ان خروجی‬ ‫مطل��وب از این پروژه نمی بینیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫یکی از مش��کالت این پروژه کالن‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫فازبندی پروژه در زمان طراحی است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ��ی مانند ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫نیازمند صرف زمان و هزینه زیاد هستند؛ بنابراین‬ ‫در همه جای جهان چنین پروژه هایی را فازبندی‬ ‫و فازها را به ترتیب اولویت اجرا می کنند؛ در غیر‬ ‫این صورت با هدررفت و دفن شدن بودجه در این‬ ‫پروژه ها روبه رو می شویم‪ .‬این کارشناس ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر فرض کنیم این پروژه قرار اس��ت به طور کامل‬ ‫با پول دولت س��اخته ش��ود و مشکل سرمایه گذار‬ ‫ندارد‪ ،‬باز هم نبود فازبندی در این پروژه مش��کل‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این پروژه را تبدیل به ‪ ۴‬قطعه‬ ‫کردند و به ‪ ۴‬پیمانکار دادند اما نه تنها کار مطلوب‬ ‫انجام نش��ده بلکه همه بخش ها دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫قربانعلی بیک با اش��تباه دانس��تن این نوع اجرای‬ ‫پروژه ازادراه تهران‪-‬ش��مال توضیح داد‪ :‬بهترین‬ ‫کار ای��ن ب��ود که تمرک��ز را روی س��اخت قطعه‬ ‫نخس��ت می گذاشتند و ان را به پایان می رساندند‬ ‫زیرا مهم ترین قطعه ازادراه اس��ت و ترافیک کرج‬ ‫را دور می زند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بعد از ساخت قطعه‬ ‫نخس��ت می توانس��تند فازهای بعدی را براساس‬ ‫اهمیت‪ ،‬اجرا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر ازادراه ریلی بود‪ ،‬چه مزیت هایی‬ ‫داشت؟‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل کشورمان‬ ‫معتقد اس��ت ساخت ازادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬نه تنها‬ ‫از مش��کالت ترافیکی کم نمی کند بلکه مشکالت‬ ‫ترافیک��ی بیش��تری در ش��مال ای��ران به دنب��ال‬ ‫خواه��د داش��ت؛ بنابراین بهتر بود ب��ه جای این‬ ‫ازادراه‪ ،‬هزینه ه��ای دول��ت و بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫صرف س��اخت راه اهن پرس��رعت در این مس��یر‬ ‫می ش��د‪ .‬امی��د تی تی دژ ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬همین‬ ‫حاال هم جاده ها و خیابان های ش��هرهای شمالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفیت حجم باالی مسافر را در روزهای‬ ‫تعطی��ل ندارند و ای��ن ازادراه‪ ،‬نابودکننده تعادل‬ ‫ترافیکی‪ ،‬محیط زیس��ت مس��یر عبوری و افزایش‬ ‫زمین خواری در مسیر ازادراه خواهد بود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات علمی گ��روه مهندس��ی عمران‬ ‫دانش��گاه ش��مال اضافه کرد‪ :‬اگر قطار پرسرعت‪،‬‬ ‫جایگزین ازادراه تهران‪-‬شمال می شد‪ ،‬مزیت های‬ ‫گوناگونی داش��ت که ازجمل��ه می توان به ایمنی‬ ‫ب��االی حمل ونقل ریلی در مقایس��ه با حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت و حیات وحش و‬ ‫جلوگیری از زمین خواری و تجاوز به طبیعت بکر‬ ‫مس��یر اش��اره کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باتوجه‬ ‫ب��ه کاهش زمان س��فر با قطار پرس��رعت‪ ،‬امکان‬ ‫مس��افرت س��ریع و اس��ان تر از تهران به ش��مال‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ازادراه‪ ،‬محدودیت‬ ‫ت��ردد ناوگان ب��اری‪ ،‬به وی��ژه در روزهای تعطیل‬ ‫وج��ود خواهد داش��ت؛ بنابراین ب��ا اتصال ریلی‬ ‫ته��ران به ش��مال‪ ،‬امکان حمل ونقل ب��ار در این‬ ‫مس��یر افزایش می یابد‪ .‬تی ت��ی دژ ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از مزیت های جایگزین کردن مسیر جاده ای‬ ‫تهران‪-‬ش��مال با راه اهن پرسرعت‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫بیشتر در شمال کشور با ارائه خدمات حمل ونقلی‬ ‫ازسوی مردم بومی و توسعه حمل ونقل عمومی در‬ ‫این منطقه است‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬کاهش چشمگیر‬ ‫الودگی ه��ای زیس��ت محیطی ناش��ی از مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬از دیگ��ر مزیت های وج��ود قطار برقی‬ ‫در این مس��یر خواهد بود‪ .‬عالوه براین از این قطار‬ ‫می توان برای گردش��گری نیز بهره برد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اس��یب جاده های کش��ور در سیل اخیر گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر اینکه ریل در زمان وقوع س��یل کمتر از‬ ‫جاده اسیب می بیند‪ ،‬ساخت راه اهن نیاز کمتری‬ ‫به تخریب مس��یر دارد و این تخریب کمتر‪ ،‬باعث‬ ‫خاکری��زی و خاکبرداری کمتر می ش��ود‪ .‬درواقع‬ ‫یک��ی از دالیل ش��دت تخریب ها در س��یل اخیر‪،‬‬ ‫راهس��ازی های غیراصولی در نزدیکی رودخانه ها‬ ‫و ریخت��ن خاک ها در بس��تر رودخانه هاس��ت که‬ ‫این مس��ئله با ساخت راه اهن به جای راه‪ ،‬کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬م��ا از انع��کاس وع��ده جدید‬ ‫مس��ئوالن درباره ازادراه تهران‪-‬ش��مال خس��ته‬ ‫ش��ده ایم و به احتمالی شما هم از شنیدنش! اعالم‬ ‫زمان ه��ای گوناگ��ون و بیان وعده ه��ای متفاوت‬ ‫درب��اره بهره ب��رداری از قطع��ه نخس��ت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال به عن��وان مهم تری��ن قطع��ه این‬ ‫مس��یر‪ ،‬احساس کرختی نس��بت به صحبت های‬ ‫جدی��د مس��ئوالن درباره ان در ش��نوندگان این‬ ‫اخبار ایجاد کرده است‪ .‬شاید به همین دلیل است‬ ‫که وعده جدید دولت دوازدهم درباره بهره برداری‬ ‫از این پروژه‪ ،‬اثر رضایت بخش��ی را که باید‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫البته رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه می گوید او‬ ‫کاری به وعده هایی که مسئوالن دیگر درباره این‬ ‫پ��روژه داده ان��د ندارد زیرا حرفش حرف اس��ت و‬ ‫ه��ر وعده ای که تاکنون درباره پروژه های عمرانی‬ ‫کشور داده‪ ،‬عملیاتی شده و به همین دلیل‪ ،‬وقتی‬ ‫می گوید ازادراه تهران‪-‬شمال امسال بهره برداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می ش��ود! به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین‬ ‫مطالعات برای ساخت ازادراه تهران‪-‬شمال پیش‬ ‫از وق��وع انقالب اس�لامی اغاز و ط��رح این پروژه‬ ‫در س��ال ‪ ۵۶‬تصویب شد‪ .‬گام های نخستین برای‬ ‫اج��رای ای��ن پروژه ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ری در دهه ‪۷۰‬‬ ‫برداشته ش��د و در دولت سازندگی‪ ،‬ساخت ان با‬ ‫پیمانکاری بنیاد مس��تضعفان کلید خورد‪ .‬اکنون‬ ‫در حال��ی ک��ه بیش از ‪ ۲‬دهه از اغاز س��اخت این‬ ‫پروژه می گ��ذرد‪ ،‬فقط قطعه چه��ارم ان به طول‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ،‬به بهره برداری رس��یده و مهم ترین‬ ‫قطعه یعنی قطعه نخس��ت ب��ه طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫هنوز در دس��ت س��اخت اس��ت‪ .‬قطعه نخس��ت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال از تقاط��ع بزرگراه ازادگان‬ ‫و ش��هید همت اغاز می ش��ود و با عبور از مناطق‬ ‫کن‪ ،‬س��ولقان‪ ،‬امامزاده عقی��ل‪ ،‬تونل تالون و دره‬ ‫النیز به سه راهی شهرستانک می رسد‪ .‬با گشایش‬ ‫این قطعه بخش��ی از مسیر تهران به شمال کشور‬ ‫که از کرج می گذرد حذف و مس��یر ‪۹۲‬کیلومتری‬ ‫فعلی‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه می ش��ود‪ .‬دومین‬ ‫قطع��ه‪ ،‬حدفاصل دواب شهرس��تانک‪-‬پل زنگوله‬ ‫پایان پروژه پـرمسئله‬ ‫خرج کردن‬ ‫پول ایرانی ها‬ ‫برای تفریح‬ ‫تهرانی ها‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫س��اخت ازادراه ته��ران ‪ -‬ش��مال از‬ ‫مصداق های دس��ت درازی تهرانی ها به حقوق‬ ‫دوردست نش��ینان اس��ت‪ .‬درحالی که چندین‬ ‫جاده از تهران به س��وی ش��هرهای ش��مالی‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬ساخت یک اتوبان از تهران‬ ‫به ش��مال (با عبور از می��ان یک جنگل ب ِکر)‬ ‫از مح��ل بودج��ه عمومی تصویب می ش��ود‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که تع��داد زیادی از مردم‬ ‫کش��ور توان مالی یا تمایلی به سفر به شمال‬ ‫کش��ور ندارند و از مزایای این اتوبان بهره مند‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫در زمین��ه این پروژه باید این پرس��ش ها را‬ ‫مط��رح کرد که ایا بهره کم��ک دولت به این‬ ‫پروژه از بودج��ه عمومی (از جیب همه مردم‬ ‫کش��ور که بخش بزرگی از انها مسافر شمال‬ ‫نیس��تند) به همه مردم می رسد؟ ایا تقسیم‬ ‫کردن مس��اوی بار مالی یک پ��روژه که فقط‬ ‫برای قشر خاصی از مردم ‪-‬متوسط به باال که‬ ‫بیشتر انها پایتخت نشین هستند‪ -‬اورده دارد‪،‬‬ ‫بی��ن ‪ ۸۰‬و چند میلیون نفر‪ ،‬عادالنه اس��ت؟‬ ‫ایا عادالنه است که هزینه تسهیل مسافرت و‬ ‫کاهش زمان سفر و هزینه تفریح مرکزنشینان‬ ‫از جیب هم��ه ‪-‬ازجمله دوردست نش��ینان‪-‬‬ ‫پرداخت شود؟‬ ‫ایا به عدالت نزدیک تر نیس��ت که هرکس‬ ‫هزین��ه مس��افرت و تفریح خ��ود را خودش‬ ‫بپردازد؟ درحالی برای ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫از بودجه عمومی هزینه می ش��ود که ساخت‬ ‫یک جاده معمولی در یک شهرستان‪ ،‬محدود‬ ‫به بودجه اس��تانی و با مش��کل روبه رو است‪.‬‬ ‫اینکه مردم هر ش��هر‪ ،‬هزینه های زندگی خود‬ ‫را به طور کامل خودشان بپردازند و به بودجه‬ ‫عمومی متکی نباشند‪ ،‬برای تهرانی ها غیرقابل‬ ‫پذیرش است؛ حتی اگر هزینه ساخت بزرگراه‬ ‫به مقصد تفریحگاه همیشگی انها باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫نمایشگاه گردشگری اصفهان‪ ،‬توسعه پایدار را به دنبال دارد‬ ‫نرخ سود تسهیالت‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫خبر‬ ‫استخراج ساالنه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن مواد معدنی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی با بیان اینکه در‬ ‫گستره استان ساالنه حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن مواد معدنی از‬ ‫معادن موجود استخراج می شود‪ ،‬ارزش این مواد را ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال براورد کرد‪ .‬کل معادن اس��تان ‪ ۲۲۵‬عدد‬ ‫اس��ت که از این تعداد ‪ ۴۸‬مورد ان‪ ،‬سنگ تزئینی بوده‬ ‫که معادل ‪ ۲۰‬درصد معادن اس��تان به شمار می رود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کرمانش��اه‪ ،‬عزت اله حاصلی‪ ،‬میزان اشتغالزایی‬ ‫این معادن را ‪ ۲۳۰۰‬نفر به صورت مستقیم‪ ،‬اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هدف ما این است که بتوانیم با سرعت بخشیدن‬ ‫به اقدام های اداری‪ ،‬اموزش��ی و رفع موانع و مشکالت‪،‬‬ ‫ب��ر افزایش کارکرد‪ ،‬میزان بهره وری و اش��تغال معادن‬ ‫اس��تان تاثیر بگذاریم‪ .‬حاصلی تاکید کرد‪ :‬در اس��تان‬ ‫‪ ۲۸‬معدن مرمریت و ‪ ۲۰‬معدن س��نگ دولومیت فعال‬ ‫هستند که محصوالت خود را عالوه بر مصارف داخلی‪،‬‬ ‫ فارس صادر می کنند‪.‬‬ ‫به عراق و کشورهای حوزه خلیج ‬ ‫نشس��ت خبری یازدهمین نمایش��گاه بین المللی گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی اصفهان در حالی برگزار ش��د که مسئوالن حاضر در‬ ‫ان بر تاثیر مستقیم این نمایش��گاه در افزایش ثروت و توسعه پایدار‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬این نشست خبری با حضور‬ ‫ن مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه اصفهان‪ ،‬فریدون‬ ‫علی یارمحمدیا ‬ ‫الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‪،‬‬ ‫علیرضا س��االریان نماینده وزارت امور خارجه در استان و نصیر ملت‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی‪ ،‬حقوقی و گردشگری شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این‬ ‫نشست خبری از توجه ویژه به صنایع دستی در نمایشگاه امسال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰۰‬مشارکت کننده برای شرکت در یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گردش��گری و صنایع دس��تی اصفهان اعالم‬ ‫حضور کرده اند که این نمایش��گاه در فض��ای ‪ ۹‬هزار مترمربع برگزار‬ ‫می شود‪ .‬علی یارمحمدیان اظهار کرد‪ :‬شرکت نمایشگاه ها شرایطی‬ ‫فراهم می کند که فعاالن در تمامی حوزه ها در این مکان حضور پیدا‬ ‫کنند و امیدواریم برگزاری این نمایشگاه به رونق اقتصادی بینجامد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این نمایش��گاه شش��مین رویداد از ‪ ۵۵‬نمایش��گاه‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در سال جاری به ش��مار می رود‪ .‬امیدواریم این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬نقطه عطفی در جذب گردشگر باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی می تواند باعث‬ ‫افزایش جذب گردش��گر به یک منطقه ش��ود؛ امروزه نمایش��گاه ها‬ ‫بهترین ابزار بازاریابی به شمار می روند؛ در نمایشگاه است که فعاالن‬ ‫حوزه گردش��گری می توانند حضور یابند و ب��ا افراد فعال در صنعت‬ ‫خود مالقات کنند‪.‬‬ ‫به منظور توانمند س��ازی و افزایش توان رقابت پذیری صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط برای حض��ور در عرصه ه��ای بین المللی با‬ ‫اس��تفاده از هم افزایی و به اش��تراک گذاری منابع و ظرفیت ها‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران بسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬محسن صالحی نیا‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به‬ ‫اهداف این تفاهمنامه گفت‪ :‬ب��ا توجه به نقش بی بدیل صنایع‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد‪ :‬نرخ‬ ‫سود تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬زودبازده‬ ‫و کش��اورزی کمتر از سایر تس��هیالت و با کمک یارانه‬ ‫دول��ت ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی در نامه ای در پاس��خ به بخش خصوصی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬حسب مفاد شیوه نامه تامین مالی بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬نرخ سود تس��هیالت بانک ها برای‬ ‫بنگاه های موصوف بر اس��اس مصوبه های شورای پول‬ ‫و اعتبار و مقررات بانکی قابل اقدام و محاس��به اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس مفاد بند ‪ ۱-۱-۲‬قسمت (الف)‬ ‫سیاس��ت های پولی و اعتباری در سال ‪ ۱۳۸۷‬نرخ سود‬ ‫تس��هیالت بانکی برای پروژه های اولویت دار بنگاه های‬ ‫کوچک و زودبازده و کش��اورزی ب��ا کمک یارانه دولت‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اس��ت (دولت نیز ‪ ۲‬درصد یارانه خواهد داد)‬ ‫و در ص��ورت تحقق نیافتن اهداف طرح یارانه پرداخت‬ ‫نمی ش��ود و پرداخت اصل و س��ود تس��هیالت برعهده‬ ‫مشتری خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یارمحمدی��ان مطرح کرد‪ :‬امروز محیط طبیعی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫اثار تاریخی فقط موجب جذب گردش��گر نمی شود بلکه رویدادهای‬ ‫فرهنگ��ی و اقتص��ادی و برگزاری نمایش��گاه ها نی��ز می تواند باعث‬ ‫جذب گردش��گر در یک منطقه ش��ود؛ در دنیا نمایشگاه های جهانی‬ ‫و منطقه ای برپا می ش��ود ک��ه تعداد زیادی گردش��گر از انها بازدید‬ ‫می کنند ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اصفهان قطب گردشگری ایران است؛ بر اساس امار‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬اصفهان در جذب گردشگران خارجی رتبه‬ ‫نخست و در جذب گردشگران داخلی رتبه دوم را داشته است و با ‪۲۲‬‬ ‫هزار اثر ثبت ش��ده ملی و ‪ ۱۷‬اثر ثبت ش��ده جهانی ظرفیت باالیی در‬ ‫این حوزه دارد؛ همچنین با تکمیل نمایش��گاه بین المللی بزرگ‪ ،‬این‬ ‫ظرفیت را داریم که نمایشگاه منطقه ای بزرگ برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های حمل ونقل‪ ،‬راهنمایان تورها‪ ،‬هتل ها و‬ ‫بوم گردی‪ ،‬صنایع دستی و سوغات‪ ،‬استارت اپ ها و‪ ...‬در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند و همچنین توجه ویژه ای به گردش��گری س�لامت شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ :‬شهرداری اصفهان با دعوت از ‪ ۱۳‬خواهرخوانده این‬ ‫ش��هر نقش ویژه ای داش��ته و نمایندگی وزارت خارجه در استان هم‬ ‫از س��فیران برای حضور در این نمایشگاه دعوت کرده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز در این‬ ‫نشستخبریگفت‪:‬نمایشگاهفرصتمهمیبرایعرضهتوانمندی ها‬ ‫و بازاریابی در حوزه های مختلف است؛ ظرفیت های ما در گردشگری‬ ‫افزایش توان رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ن اینکه این‬ ‫کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و با درنظر گرفت ‬ ‫صنای��ع از طریق ‪ ۴‬کانال «کارافرین��ی‪ ،‬نواوری‪ ،‬تغییر فناوری‬ ‫و پویایی صنعتی و ایجاد اش��تغال و درامد» بر اقتصاد جهانی‬ ‫تاثی��ر می گذارند و از طرفی‪ ،‬درصد باالیی از واحدهای صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬کوچک و متوسط بوده و بیش از نیمی از شاغالن بخش‬ ‫صنع��ت را در خود جای داده اند‪ ،‬از اهمیت بس��زایی برخوردار‬ ‫ش��ده و می توانند نقش اساس��ی در برنامه های اینده توس��عه‬ ‫صنعتی و اقتصادی کش��ور داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح باالتری قرار داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تکیه توسعه صنعتی ان بیشتر بر صنایع کوچک معطوف‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این صنایع نسبت بسیار بزرگی از تعداد‬ ‫بنگاه های تولیدی و نسبت قابل مالحظه ای از اشتغال صنعتی‬ ‫و محص��والت صنعتی را به خود اختصاص داده اند و زمینه های‬ ‫مناسب الزم را برای برقراری ارتباط موثر بین تولیدات صنعتی‬ ‫و کشاورزی‪ ،‬جلب سرمایه های بخش خصوصی و امکان تنوع و‬ ‫انعطاف در تولیدات صنعتی فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به تغییر‬ ‫بس��یار قوی است و جاذبه های تاریخی ما جایگاه خاصی در دنیا دارد‬ ‫و مناطق طبیعی بی نظیری داریم‪ .‬فریدون الهیاری ادامه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نوع گردشگری مورد توجه در استان اصفهان است اما توانمندی‬ ‫ویژه را در عرضه این قابلیت ها نش��ان ندادیم که نمایش��گاه می تواند‬ ‫فرصت خوبی برای ارائه این خدمات باشد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مطرح کرد‪ :‬نمایشگاه‪ ،‬هم‬ ‫در حوزه بازاریابی و هم در حوزه انتقال تجربه ها می تواند موثر باشد؛‬ ‫نمایشگاه اصفهان را باید با همدلی و هم افزایی همه بخش های دولتی‬ ‫و خصوصی با نگاه فرابخشی و جدی به حوزه گردشگری یاری دهیم‪.‬‬ ‫الهیاری تاکید کرد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در کنار هم یک تجربه جدید اس��ت و می تواند به این دو نمایش��گاه‬ ‫ب��رای ارتقای کیفیت کمک کند؛ در راس��تای بین المللی کردن این‬ ‫نمایش��گاه اقدام هایی انجام شده و امروز خواهرخوانده های اصفهان‬ ‫و س��فیران کش��ورها دعوت ش��ده اند و همچنین در کنار نمایشگاه‪،‬‬ ‫نشس��ت های تخصصی در نظر گرفته ش��ده که در هنگام نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬در ادامه رئیس کمیسیون امور اقتصادی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬نمایشگاه گردشگری‬ ‫گام بلندی برای بهبود شرایط گردشگری و صنایع دستی خواهد بود‬ ‫اما با ش��رایط ای��ده ال نیز فاصله داریم که امیدواریم این نمایش��گاه‬ ‫فرصتی باش��د برای ارتباط با عالقه من��دان و مخاطبانی که در حوزه‬ ‫گردش��گری فعالیت دارند‪ .‬نصیر ملت با اشاره به برگزاری نمایشگاه‬ ‫گردشگری تصریح کرد‪ :‬نخستین بار است که چنین نمایشگاهی در‬ ‫اصفهان برگزار می ش��ود و گام بلندی برای بهبود شرایط گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی خواهد بود اما با ش��رایط ایده ال نیز فاصله داریم که‬ ‫امیدواریم این نمایش��گاه فرصتی باشد برای ارتباط با عالقه مندان و‬ ‫مخاطبانی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند‪.‬‬ ‫اس��تراتژی های اقتص��ادی و بازرگانی در دنی��ا که از مهم ترین‬ ‫عوامل ان‪ ،‬ش��دت یافتن رقابت جهان��ی‪ ،‬تغییرات محتوایی و‬ ‫ت منابع و سایر‬ ‫کیفی در بازارهای جهانی و جلوگیری از هدر رف ‬ ‫موارد اس��ت‪ ،‬حرکت به س��وی منطقه ای شدن و جهانی شدن‬ ‫بازارها س��رعت گرفته و به م��وازات ان‪ ،‬لزوم ارتباطات جهانی‬ ‫محسوس می شود‪ .‬صالحی نیا با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی از این واحدهای صنعتی می توانند در زمینه تامین مواد‬ ‫اولیه واحدهای تولیدی عمل کنند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 700‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت داروسازی جابرابن حیان در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت داروس��ازی‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫جابرابن حی��ان با حضور ‪ 84/45‬درصد از س��هامداران ش��رکت در محل ش��رکت‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ 5‬جاده مخصوص کرج‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای‬ ‫بهمن یاغش��نی و نظارت اقای مهدی بخش��ایش و خانم مریم زمانی فریزهندی و‬ ‫دبیری اقای مهدی زرین تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر مهدی‬ ‫زرین‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر‬ ‫سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت ه��ای مال��ی و ترازنام��ه ش��رکت ب��رای س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از س��وی س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ 700‬ریال س��ود به ازای هر‬ ‫س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار ش��رکت و سازمان حسابرس��ی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس‬ ‫ش��رکت و س��ازمان حسابرسی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1398/12/29‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫دکتر زرین خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت سهام در تاریخ‬ ‫برگزاری مجمع ‪ 6218‬ریال و ارزش بازار شرکت‬ ‫به ‪ 7051‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مقدار فروشی اسپری ‪35‬درصد و پماد‬ ‫و کرم ‪ 104‬درصد افزایش داشته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر تولید براس��اس س��فارش مشتری‬ ‫انجام می شود و قصد داریم تغییر مدلینگ تولید‬ ‫با هدف افزایش حاش��یه س��ود را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهیم‪ .‬ش��ایان ذکر است حجم اصلی فروش‬ ‫از محل ویال ‪55‬درصد و اسپری ‪23‬درصد از کل مجموعه فروش می باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جابرابن حیان تصریح کرد‪ :‬فروش اصلی شرکت توسط پخش رازی با‬ ‫‪ 66‬درصد از کل فروش ش��رکت انجام ش��ده است‪ .‬سپس پخش قاسم ایران با ‪12‬‬ ‫درصد و پخش البرز با ‪ 7‬درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پروانه های اخذشده در سال ‪ 1397‬و پیش بینی فروش در سال جاری‬ ‫‪ 45.273‬میلیون ریال براورد ش��ده اس��ت‪ .‬این مقام اگاه با بیان اهداف پروژه های‬ ‫شرکت یاداور شد‪ :‬جداسازی خطوط تولید از یکدیگر‪ ،‬جلوگیری از توقف خطوط‬ ‫قدیمی موجود توس��ط اداره غذا و دارو‪ ،‬افزایش کیفیت تولید‪ ،‬افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫اخ��ذ گواهی ‪ GMP‬جهت خطوط تولیدی‪ ،‬اخذ پروانه محصوالت جدید ازجمله‬ ‫برنامه های تعریف شده برای مدیریت شرکت می باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫باسالم و احترام‪ ،‬حضور سهامداران عزیز و سایر حاضران محترم را گرامی داشته‬ ‫و پروردگار متعال را ش��اکر هس��تیم که به لطف و عنایاتش بار دیگر توانس��تیم در‬ ‫راس��تای رس��الت سازمان و تحقق اهداف سازمانی گام برداشته و با تولید دارو های‬ ‫باکیفیت و حیات بخش‪ ،‬س��هم بس��زایی در بهبود و حفظ س�لامت جامعه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬افتخ��ار ان را داری��م که با حمایت و همراهی س��هامداران‪ ،‬همت و تالش‬ ‫مدی��ران و کارکن��ان متخصص و تجهیزات و تکنول��وژی روزامد و با جهت گیری‬ ‫به س��وی بهره وری روزافزون‪ ،‬ضمن تحقق اهداف ش��رکت به لحاظ کمی و کیفی‬ ‫تولیدات و سوداوری‪ ،‬همواره پاسدار منافع کلیه ذی نفعان خود ازجمله سهامداران‪،‬‬ ‫مشتریان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬تامین کنندگان مواد‪ ،‬دولت و سایر اشخاص باشیم‪ .‬هیات مدیره‬ ‫ش��رکت داروس��ازی جابر ابن حیان باور دارد که توجه ب��ه منافع همه ذی نفعان و‬ ‫ارزش افزایی صاحبان س��هام و هدایت تمامی تالش و همت در این جهت‪ ،‬موجب‬ ‫رشد و شکوفایی روزافزون‪ ،‬ظهور نواوری و درنتیجه تعالی شرکت خواهد بود‪ ،‬لذا‬ ‫تمامی تالش و اهتمام خود را در این راستا به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ تشریح اهداف و ارزش ها‪:‬‬‫ارزش های فردی در شرکت داروسازی جابرابن حیان شامل خودرهبری‪ ،‬کارامد و‬ ‫موثر بودن‪ ،‬برانگیختگی‪ ،‬توفیق طلبی‪ ،‬معنویت‪ ،‬خیرخواهی‪ ،‬داشتن استقالل مالی‬ ‫و داشتن روحیه همیاری است و همچنین ارزش های سازمانی دربرگیرنده تبدیل‬ ‫ش��دن به یک بنگاه اقتصادی‪ ،‬بهبود کیفیت‪ ،‬توس��عه منابع انسانی‪ ،‬رعایت اصول‬ ‫‪ HSE‬و اموزش مداوم است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس پیش بینی می کنیم که در س��نوات اتی شرکت داروسازی به یک‬ ‫بنگاه با کارمندانی عالقه مند به کار های تیمی‪ ،‬توس��عه طلب و داش��تن موقعیت‬ ‫اقتصادی مناسب در سطح کالن جامعه باشد و درنتیجه این شرکت به یک بنگاه‬ ‫اقتصادی سوداور برای ذی نفعان تبدیل شود و با اموزش مداوم فرایند های کاری‬ ‫به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬توصیف روند ها‪:‬‬ ‫مصرف کننده (پزش��ک‪ ،‬داروخانه و بیمار) ترجیح می دهد به برند مصرفی خود‬ ‫وفادار باش��د بنابراین خرید های اینده خ��ود را از همان برندی که هم اکنون مورد‬ ‫استفاده قرار می دهد انجام خواهد داد‪ .‬هدف شرکت جابرابن حیان حفظ مشتریان‬ ‫قبل��ی خ��ود و همچنین جذب مش��تریان جدید اس��ت‪ .‬برای نیل ب��ه این هدف‬ ‫می بایست موارد زیر را دنبال نماید‪:‬‬ ‫ افزایش کیفیت و کاهش عوارض محصوالت تولیدی براساس تامین مواد اولیه‬‫معتبر‪ ،‬فرموالسیون مناسب همراه با اصالح فرموالسیون های قدیمی‪.‬‬ ‫ ‪ -‬کاهش هزینه های باالسری در تولید دارو‬ ‫ ‪ -‬افزایش بهره وری با امکانات و منابع موجود‬ ‫ ‪ -‬تغییر در بسته بندی محصوالت تولیدی‬ ‫س بودن و توزیع مناسب دارو‬ ‫ ‪ -‬تالش در جهت در دستر ‬ ‫ ‪ -‬ارتباط بهتر با انجمن های علمی تخصصی و جامعه پزشکی‬ ‫ ‪ -‬استفاده از ابزار های جدید بازاریابی با ضریب نفوذ باال مانند شبکه های اجتماعی‬ ‫‹ ‹ مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت رقابتی ان در‬ ‫سال مالی مورد گزارش‪:‬‬ ‫هم اکنون تقریبا بیش از ‪ 171‬کارخانه داروس��ازی در کش��ور فعالیت داش��ته و‬ ‫اش��کال مختلف دارویی را تولید می کنند‪ .‬داروسازی جابرابن حیان طبق امار نامه‬ ‫دارویی کش��ور در بین این تولیدکنندگان در ‪12‬ماهه س��ال ‪ ،1396‬رتبه ‪ 8‬را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه در س��ال ‪ 1396‬نیز مش��ابه سال قبل‬ ‫شرکت داروسازی جابرابن حیان رقبای متعددی داشته و احتمال افزایش انها نیز‬ ‫دور از انتظار نیست‪ ،‬لذا شرکت جابر کماکان نواوری و توسعه محصول را در اولویت‬ ‫برنامه ها و دستورکار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬شناس��ایی فرصت های بازار س��رمایه در حوزه داروس��ازی بر پایه نیاز های سه‬ ‫دهه اینده کشور و منطقه‬ ‫ ‪ -‬جلب مشارکت شرکت های دارویی معتبر جهانی جهت سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و تولید دارو هایی با نام تجاری (‪)BRAND‬‬ ‫ ‪ -‬تصویرسازی از اینده های ممکن‪:‬‬ ‫ش��رایط عموم��ی را در چه��ار بعد مال��ی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬گواهی نامه های اخذش��ده و‬ ‫منابع انس��انی می توانیم بررس��ی کنیم که به تفصیل در سند استراتژی گنجانده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به بودجه مصوب‪ ،‬داروس��ازی جابرابن حیان قصد دارد تا به‬ ‫بازسازی و نوسازی برخی از خطوط تولید خود بپردازد و این مهم باعث می شود تا‬ ‫تصویرسازی از اینده های ممکن جابرابن حیان شرکتی به روز و کارامد و در جهت‬ ‫تولید دارو هایی باشد که نیاز کشور را از خروج ارز کمتر کند‪.‬‬ ‫با توجه به این موارد ش��رکت داروسازی جابرابن حیان تالش دارد تا دارو هایی به‬ ‫بازار عرضه کند که عالوه بر کارایی و اثربخش��ی بتواند در دس��ترس همگان نیز با‬ ‫قیمت مناسب قرار گیرد‪.‬‬ ‫وضعیت فروش دارو های شرکت داروسازی جابرابن حیان طی سال های‬ ‫‪ 1395‬لغایت ‪ 1397‬به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫مبالغ به میلیون ریال‬ ‫مبلغ‬ ‫‪1397‬‬ ‫‹ ‹بیان ریسک های عمده شرکت‬ ‫ریسک های عمده ای که شرکت با ان روبه رو است و در سطور اتی به انها خواهیم‬ ‫پرداخت‪ ،‬عبارتند از ریسک فرایند ها‪ ،‬ریسک ‪ ،HSE‬ریسک ناشی از نوسانات نرخ‬ ‫بهره‪ ،‬ریسک نوسانات نرخ ارز‪ ،‬ریسک قیمت نهاده های تولیدی‪ ،‬ریسک نقدینگی‪،‬‬ ‫ریسک مربوط به عوامل بین المللی و مقررات داخلی و ریسک تجاری‪.‬‬ ‫ ‪ -‬فرصت ها‬ ‫‪ - 1‬امکان تولید قراردادی و محصوالت تحت لیسانس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬امکان اخذ ‪ GMP‬برای خطوط تولید‬ ‫‪ - 3‬وجود زمینه مناسب جهت تعامل و همکاری با سایر شرکت ها (بازدید تیم های‬ ‫تخصصی)‬ ‫‪ - 4‬امکان استفاده از ظرفیت های هلدینگ به منظور افزایش هم افزایی‬ ‫‪ - 5‬امکان افزایش سهم مناسب بازار در گروه دارویی کم رقیب ازجمله افشانه های‬ ‫تنفسی‬ ‫‪ - 6‬ارتباط مناسب با بانک ها و امکان اخذ تسهیالت ریالی و ارزی‬ ‫‪ - 7‬همسو بودن با بیماری های جامعه با محصوالت تولیدی شرکت‬ ‫ تهدید ها‬‫‪ - 1‬وج��ود رقب��ای جدی��د و نوظهور داخل��ی و خارجی در صنعت داروس��ازی با‬ ‫تکنولوژی جدید و پیشرفته تولید‬ ‫‪ - 2‬بروزرسانی خطوط تولید قدیمی و تجهیزات رقبا در مقایسه با شرکت جابر‬ ‫‪ - 3‬نوسان نرخ ارز‬ ‫‪ - 4‬افزایش نامتعارف دوره وصول مطالبات‬ ‫‪ - 5‬افزایش قیمت تمام شده برای برخی محصوالت و عدم امکان افزایش قیمت‬ ‫‪ - 6‬جذب منابع انسانی متخصص سازمان توسط سازمان های رقیب‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫‪ - 1‬اطالعات مربوط به برنامه های سال اتی مالی شرکت‬ ‫الف ‪ -‬گس�ترش بازار های فروش محصوالت و تنوع بخشی به شیوه های‬ ‫فروش‬ ‫در راس��تای اس��تراتژی های شرکت و به جهت تعمیق بازار و توسعه بازار‪ ،‬شرکت‬ ‫در نظر دارد روابط خود را با مشتریانی که در حال حاضر بخش عمده فراورده های‬ ‫دارویی شرکت را توزیع می نمایند بهبود ببخشد‪ .‬ضمنا در راستای توسعه صادرات‬ ‫شرکت در نظر دارد صادرات به کشور های همسایه را از طریق شرکت های معتبر‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت با توجه به درخواس��ت برخی ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫ت لیسانس‪ ،‬به جهت بهره برداری‬ ‫درخصوص تولید کارمزدی محصوالت انها و یا تح ‬ ‫و اس��تفاده از امکانات و برخی ظرفیت های موجود تولید‪ ،‬این ش��رکت در نظر دارد‬ ‫در صورت فراهم بودن ش��رایط و با رعایت صرفه و صالح ش��رکت نسبت به انعقاد‬ ‫قرارداد و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس اقدام نماید‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬فراورده های دارویی جدید‬ ‫ب��ا توج��ه به راه اندازی خط تولید جامدات و همچنین بازس��ازی س��ایر خطوط‪،‬‬ ‫درصدرشد‬ ‫مبلغ‬ ‫‪1396‬‬ ‫درصد رشد‬ ‫مبلغ‬ ‫‪1395‬‬ ‫درصدرشد‬ ‫فروش خالص داخلی‬ ‫‪2.075.360‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪2.295.515‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪2.353.583‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فروش خالص صادراتی‬ ‫‪6.698‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫‪8.531‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6.252‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫فروش خالص کل‬ ‫‪2.082.058‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪2.304.046‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪2.359.835‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش��رکت قصد دارد با توجه به نیاز بازار و در نظر گرفتن عواملی از جمله حاش��یه‬ ‫سود‪ ،‬سهم بازار‪ ،‬محصوالت جدیدی را در این خط تولید نماید‪ .‬به عالوه شرکت در‬ ‫حال بررسی و انجام اقدامات اولیه مربوط به تولید دارو های با دانش باال و افزودن‬ ‫این فراورده ها به سبد تولیدات خود می باشد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬سیستم های مدیریت کیفیت‬ ‫اجرای پروژه های ‪ cleaning validation‬معتبرس��ازی خط تولید سافت ژل‬ ‫از محصول اس��تامینوفن کدئین و س��ایت جامدات محصوالت سفالوسپورین های‬ ‫خوراک��ی و پاکس��ازی بهبود تعریف ش��ده در جایزه ملی کیفی��ت و اقدامات الزم‬ ‫در جه��ت تغیی��ر ویرای��ش ایزو‪ 9001‬و ای��زو ‪ ohsas 18001‬و ای��زو ‪ 14001‬و‬ ‫انجام ممیزی های مراقبتی سیس��تم مدیریت کیفیت ازمایش��گا ه ایزو‪ 17025‬و‬ ‫سیس��تم مدیریت یکپارچ��ه کیفیت ‪ IMS‬و اجرای پ��روژه ‪ Qualification‬و‬ ‫چالش ها‬ ‫‪ - 1‬کس��ری نقدینگی و بدهی به س��هامداران بابت‬ ‫سود سهام‬ ‫‪ - 2‬تامین مواد اولیه وارداتی و نقدینگی موردنیاز‬ ‫‪ - 3‬پروژه های بازسازی جدید‬ ‫‪Validation‬‬ ‫د‪ -‬سرمایه گذاری ها (طرح های توسعه خطوط تولید)‬ ‫ * بازسازی خطوط تولید و رعایت الزامات قانونی همراه با ارتقای ‪ GMP‬فضا های‬ ‫تولید‬ ‫ * بازسازی کامل خطوط تولید ویال به منظور رعایت الزامات اداره دارو‬ ‫ح ‪ -‬شیوه های تامین مالی‬ ‫به منظور تامین نقدینگی شرکت‪ ،‬بخش عمده نیاز های خود را از محل عملیات‬ ‫و فروش فراورده های دارویی به صورت عمدتا نسیه تامین می نماید‪ ،‬لیکن با توجه‬ ‫به محدودیت های موجود و کمبود نقدینگی‪ ،‬شرکت همواره ناچار به تامین بخشی‬ ‫از نقدینگی از طریق سیستم بانکی به صورت اخذ تسهیالت ریالی و ارزی است‪.‬‬ ‫و‪ -‬چالش های اساسی و راهکار های پیشنهادی‬ ‫ ‬ ‫راهکار ها‬ ‫تصمیم گیری منطقی در تقسیم سود – اخذ تسهیالت کم بهره و بلندمدت از بانک ها و‬ ‫کنترل دوره وصول مطالبات‬ ‫پیگیری گسترده و متناوب با تامین کنندگان و تسریع در پرداخت وجوه مربوطه‬ ‫تکمیل و راه اندازی پروژه های جدید از طریق اخذ تسهیالت و منابع داخلی شرکت‬ ‫‪ - 4‬صادرات‬ ‫‪ - 5‬نارسایی در مدیریت اطالعات و دانش (طوالنی‬ ‫بودن پروژه تولید محصول)‬ ‫تنظیم یک طرح تجاری و گس��ترش صادرات براس��اس برنامه ریزی (هماهنگی انجام‬ ‫صادرات در گروه به صورت یکپارچه)‬ ‫طراحی و پیاده سازی نظامی جهت سیستم اطالعات مدیریت‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫‪22‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫‪23‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪)143.429‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)241.041‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات سال جاری‬ ‫ت سال های قبل‬ ‫مالیا ‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫‪12‬‬ ‫عملیاتی‪ -‬ریال‬ ‫سود پایه هر سهم (براساس میانگین موزون سهام)‬ ‫‪503.854‬‬ ‫(‪)77.872‬‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫غیرعملیاتی‪ -‬ریال‬ ‫(‪)4.177‬‬ ‫(‪)8.280‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫(‪)1.348.256‬‬ ‫(‪)1.211.889‬‬ ‫‪2.082.058‬‬ ‫‪733.802‬‬ ‫(‪)147.606‬‬ ‫‪586.196‬‬ ‫‪262.813‬‬ ‫‪849.009‬‬ ‫(‪)86.152‬‬ ‫‪762.857‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪433‬‬ ‫‪1.041‬‬ ‫‪2.304.046‬‬ ‫‪992.157‬‬ ‫(‪)122.952‬‬ ‫(‪)10.524‬‬ ‫(‪)133.476‬‬ ‫‪858.681‬‬ ‫(‪)198.779‬‬ ‫‪346.342‬‬ ‫‪147.563‬‬ ‫‪1.006.244‬‬ ‫(‪)148.638‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)148.638‬‬ ‫‪857.606‬‬ ‫‪1.082‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1.394‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫پیاپی ‪2625‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نگاهی به مجموعه های عرضه شده این روزها در شبکه نمایش خانگی‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی با این نیت که رقیبی برای تلویزیون‬ ‫باشد‪ ،‬پا به عرصه سریال سازی گذاشت اما حاال بعد از یک دهه‬ ‫فعالیت در مظان بسیاری از اتهامات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در تاریخ تلویزیون ایران‪ ،‬انچه مخاطب‬ ‫بیش��تری را پای تماش��ای جعبه جادویی نشاند‪ ،‬سریال هایی‬ ‫بودند که بیش��تر انها مضمون عاشقانه ای را روایت می کردند‬ ‫و حتی در ان دوران که در هر خانه ای تلویزیون پیدا نمی ش��د‬ ‫و تنه��ا به عنوان کاالیی لوکس در باالی منزل و با تش��ریفاتی‬ ‫خاص اس��تفاده می شد‪ ،‬مردم شب های پخش سریال در خانه‬ ‫همس��ایه ی��ا فامیلی که این ق��اب را در اختیار داش��ت جمع‬ ‫می ش��دند که به بهانه به جا اوردن صله ارحام مس��یر تماشای‬ ‫قسمتی از سریال را بر خود هموار کنند‪.‬‬ ‫«رقص روی شیشه» نخستین سریال شبکه نمایش خانگی‬ ‫نبود که بدون توجه به مخاطب و تنها به خاطر منافع ش��خصی‬ ‫نیمه کاره رها شد‪.‬‬ ‫س��ریال های ش��بکه نمایش خانگی به دلیل نبود نظارت بر‬ ‫روند تولید و طوالنی شدن مراحل ساخت همواره با مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬از ‪ ۱۰‬س��ال پیش و زمانی که مهران مدیری‬ ‫قه��وه تلخ را ب��دون پایان بندی رها کرد و ب��ه مخاطب پیگیر‬ ‫س��ریال بی توجهی ک��رد تا همین چن��د روز پیش که مهدی‬ ‫گلس��تانه قسمت پایانی رقص روی شیشه را با یک نمایشنامه‬ ‫رادیویی اش��تباه گرفت و به خاطر اختالفات مالی با بازیگران‪،‬‬ ‫تمامی کاراکترهای درون قصه را با یک نریشن طوالنی کشت؛‬ ‫می شد فهمید که سریال های شبکه نمایش خانگی همراهان‬ ‫قابل اعتمادی برای اوقات فراغت مخاطبان خود نیستند‪.‬‬ ‫«قل��ب یخی» نخس��تین پروژه سریال س��ازی در ش��بکه‬ ‫ویدئویی و نخستین س��ریالی بود که قربانی زمانبندی پخش‬ ‫ش��د و با انکه چندین بار عوامل جلو و پش��ت دوربین را تغییر‬ ‫داد اما بازهم نتوانست فصل پایانی خود را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫از نام��ه هفته گذش��ته لی�لا حاتمی خطاب به س��ازندگان‬ ‫«س��ریال نهنگ ابی» مبنی بر رعایت نکردن اصول حرفه ای‬ ‫در س��اخت سریال و ترک این س��ریال از سوی حاتمی تا نامه‬ ‫سرگش��اده به��رام رادان و گش��ودن ماجراهای پش��ت پرده‬ ‫س��ریال «رقص روی شیش��ه» همگی بیانگر این مطلب است‬ ‫که س��ازکار ساخت چنین اثاری در قامت تصویری کشورمان‬ ‫هنوز مش��خص نیست؛ سریال هایی با س��ودهای بسیار باال و‬ ‫حاشیه هایی پررنگ تر از متن‪ .‬ایا می توان به رقص روی شیشه‬ ‫ب��ه عنوان اخرین پروژه نیمه کاره ش��بکه نمایش خانگی نگاه‬ ‫کرد؟ تجربه ثابت کرده اس��ت که هن��وز راه زیادی داریم تا به‬ ‫شرایط مطلوب دست یابیم‪.‬‬ ‫حاال دیگر نمایش خانگی طوری قد علم کرده است تا بتواند‬ ‫با تلویزیون و سینما رقابت جدی را درپیش بگیرد‪.‬‬ ‫س��ریال «قهوه تلخ» فص��ل جدیدی را در ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی رق��م زد‪ ،‬اگرچه پایان نامعلوم این س��ریال در پخش‪،‬‬ ‫خیلی ها را نسبت به این رسانه بدبین کرد اما در ادامه با ساخته‬ ‫قصه هایی که هیچ وقت تمام نمی شوند‬ ‫خشک و جذاب گردشگری اجرا شده است و هم به مناطق بکر‬ ‫مازندران و گیالن سر زدیم و حدود ‪ ۳‬هزار کیلومتر را در خطه‬ ‫مازندران و گیالن پوش��ش تصوی��ری و فضایی دادیم‪ .‬ازجمله‬ ‫چهره های حاضر در این مجموع��ه می توان به کامبیز دیرباز‪،‬‬ ‫کامران تفتی‪ ،‬نیوش��ا ضیغمی‪ ،‬ترالن پروانه‪ ،‬سیاوش خیرابی‪،‬‬ ‫نیما شاهرخ ش��اهی‪ ،‬امیرعباس گالب‪ ،‬متین س��توده‪ ،‬سمیرا‬ ‫حسینی‪ ،‬فردین ناجی و امیرحسین رستمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سال های دور از خانه‬ ‫سریال های شبکه نمایش خانگی به دلیل نبود نظارت بر روند تولید‬ ‫و طوالنی شدن مراحل ساخت همواره با مشکالتی روبه رو هستند‬ ‫شدن مجموعه هایی چون «شاهگوش» و این اواخر «شهرزاد»‬ ‫و «عاش��قانه» اعتماد ازدست رفته مخاطبان بازگشت و دوباره‬ ‫خیلی ها به خرید و دنبال کردن اثار در این رس��انه روی خوش‬ ‫نشان دادند‪ ،‬البته در این میان نباید از غضب مخاطبان نسبت‬ ‫به تلویزیون نیز به س��ادگی گذش��ت‪ ،‬چون این مس��ئله باعث‬ ‫گرایش بیشتر طیف های مختلف جامعه به سمت اثاری که در‬ ‫شبکه نمایش خانگی تولید شدند‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫پ��س از چن��د تجربه موف��ق و محدود در نمای��ش خانگی‪،‬‬ ‫ح��اال هر روز خبر از س��اخت س��ریال های متف��اوت با عوامل‬ ‫حرف��ه ای در این عرصه به گوش می رس��د‪ ،‬در حالی که تعداد‬ ‫اثار ساخته ش��ده برای این ش��بکه به طرز عجیبی رش��د پیدا‬ ‫کرده و فیلمس��ازان رغبت بس��یاری برای حضور در این حوزه‬ ‫نش��ان می دهند‪ ،‬نام های بزرگ و قابل اعتنایی را می ش��ود در‬ ‫پروژه های در حال تولید ان پیدا کرد که هرکدام نوید س��اخت‬ ‫یک سریال جذاب را می دهد‪ .‬به همین بهانه نگاهی به تولیدات‬ ‫شبکه نمایش خانگی داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹نهنگ ابی‬ ‫فری��دون جیران��ی ک��ه هم��واره در ای��ن س��ال ها در کنار‬ ‫کارگردانی س��ینما‪ ،‬تجربه سریال سازی را در تلویزیون داشته‬ ‫و نمونه های موفقی چون «مرگ تدریجی یک رویا» و «تعبیر‬ ‫وارون��ه یک رویا» را راهی انتن تلویزیون کرده اس��ت‪ ،‬س��راغ‬ ‫ح��وزه نمایش خانگی امده و چندماهی اس��ت که مش��غول‬ ‫فیلمبرداری س��ریال «نهنگ ابی» اس��ت‪ .‬نهنگ ابی را بهرام‬ ‫توکلی کارگردان باس��ابقه و خوش��نام س��ینما نوشته است و‬ ‫س��عید ملکان تهیه کنندگی ان را به عهده دارد‪ .‬تصویربرداری‬ ‫این سریال ‪ ۳۰‬قسمتی از ش��هریور سال جاری در تهران اغاز‬ ‫ش��د و همچنان ادام��ه دارد اما انطور که عوام��ل پروژه اعالم‬ ‫کرده اند‪ ،‬قرار است نهنگ ابی از اواسط دی وارد شبکه نمایش‬ ‫خانگی شود‪ .‬تازه ترین س��ریال فریدون جیرانی روایتی است‬ ‫معمایی و رازالود از اتفاق هایی که در جامعه رخ می دهد‪ .‬مجید‬ ‫مظفری‪ ،‬حس��ین یاری‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬ساعد سهیلی‪ ،‬مصطفی‬ ‫زمانی‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬فرهاد ائیش‪ ،‬ویشکا اسایش‪ ،‬ماهور‬ ‫الوند‪ ،‬ازاده صمدی‪ ،‬پریوش نظریه‪ ،‬الهام کردا‪ ،‬ستاره پسیانی و‬ ‫دیبا زاهدی از بازیگران اصلی مجموعه «نهنگ ابی» هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رالی ایرانی‬ ‫فیلمب��رداری فص��ل دوم مجموعه «رال��ی ایرانی» که یک‬ ‫رئالیتی شو است‪ ،‬به کارگردانی ارش معیریان به پایان رسیده‬ ‫و گ��روه این روزها مش��غول تدوین فص��ل دوم این مجموعه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این فصل همچون فصل گذشته چهره های شاخص‬ ‫عرصه های مختلف حضور دارند‪.‬‬ ‫معیری��ان‪ ،‬کارگردان این مجموع��ه در مصاحبه ای درباره‬ ‫تفاوت های س��ری دوم این فیلم مس��ابقه با فصل نخست ان‬ ‫چنی��ن توضی��ح داد‪ :‬ما در فصل قبلی ‪ ۳‬گروه ش��رکت کننده‬ ‫داشتیم اما در فصل دوم‪ ۶ ،‬گروه دونفره داریم و البته بازیگران‬ ‫ش��اخص هم به اجرای نقش های مهم دیگری می پردازند که‬ ‫تنوع کار از فصل نخس��ت بیشتر است‪ .‬برخالف سری نخست‬ ‫که ‪ ۶‬قسمت بود‪ ،‬فصل دوم ‪ ۱۳‬قسمت خواهد بود و ما فضایی‬ ‫را انتخاب کردیم که تنوع بصری متنوع اقلیم ایران را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬تفاوتی که این برنامه با سری قبلی دارد این است که‬ ‫این بار مس��ابقه هم در مرکز ایران یعنی کویر و دشت و مناطق‬ ‫سریال کمدی «س��ال های دور از خانه» اسپین اف(سریال‬ ‫جانبی) مجموعه «ش��اهگوش» است که در ان‪ ،‬داستان های‬ ‫جذابی از خنجری و زهره‪ ،‬دو شخصیت سریال روایت می شود‪.‬‬ ‫اس��پین اف یا سریال جانبی در صنعت فیلم و سریال سازی به‬ ‫اثری گفته می ش��ود که برگرفته از یک فیلم یا س��ریال دیگر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اس��پین اف جزئیات بیش��تر از ی��ک اثر مانن��د موضوع ها‪،‬‬ ‫تمرکز بر کاراکترها‪ ،‬داستان های پیش و پس داستان اصلی را‬ ‫روایت می کند‪« .‬س��ال های دور از خانه» به کارگردانی مجید‬ ‫صالحی نخس��تین اسپین اف ایرانی اس��ت و بر دو شخصیت‬ ‫خنجری و زهره که در «ش��اهگوش» حضور داش��تند‪ ،‬تمرکز‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن س��ریال‪ ،‬ماجراهای ان دو را پس از پایان س��ربازی‬ ‫در کالنت��ری ‪ ۱۱۰‬ملت روایت می کند‪ .‬احمد مهرانفر و هادی‬ ‫کاظم��ی بازیگران نقش خنج��ری و زهره و ازیت��ا حاجیان‪،‬‬ ‫احس��ان کریمی‪ ،‬گیتی قاس��می‪ ،‬حدیث میرامین��ی‪ ،‬ازاده‬ ‫زارعی‪ ،‬مهرناز بی��ات‪ ،‬علیرضا اس��تادی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا عقدای��ی‪ ،‬علی نظری‪ ،‬یداهلل ش��ادمانی‪ ،‬خس��رو‬ ‫احمدی‪ ،‬علی عامل هاش��می‪ ،‬بهنام ش��رفی‪ ،‬مهدی صباغی‪،‬‬ ‫سیاوش چراغی پور و مسعود روشن پژوه دیگر بازیگران اصلی‬ ‫این سریال کمدی هستند‪ .‬محمدحسین قاسمی تهیه کننده‬ ‫پیشینه دار سینما‪ ،‬تهیه کنندگی این مجموعه را به عهده دارد‬ ‫و امیرحس��ین قاسمی و احمد مهرانفر نویسندگان این سریال‬ ‫کمدی نمایش خانگی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوال‬ ‫مهران مدیری که ید طوالیی در ساخت سریال های کمدی‬ ‫برای ش��بکه نمایش خانگی دارد‪ ،‬این ب��ار برای «هیوال» خیز‬ ‫برداش��ته است تا پس از چند س��ال دوری از این عرصه‪ ،‬ان را‬ ‫در این ش��بکه عرضه کند‪ .‬داستان مجموعه «هیوال» از سوی‬ ‫امیر برادران نوشته شده و در ‪ ۱۰‬قسمت ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫تهیه کنندگ��ی ای��ن مجموع��ه را س��یدمصطفی احمدی‬ ‫به عهده دارد و جالب اس��ت بدانید طراح و مشاور فیلمنامه ان‬ ‫نیز پیمان قاسم خانی است‪.‬‬ ‫فره��اد اصالنی‪ ،‬مه��ران مدیری‪ ،‬ش��بنم مقدم��ی‪ ،‬گوهر‬ ‫خیراندیش‪ ،‬ش��یال خ��داداد‪ ،‬محمد بحرانی‪ ،‬س��یما تیرانداز‪،‬‬ ‫میرطاه��ر مظلومی‪ ،‬نیما ش��عبان نژاد‪ ،‬ع��زت اهلل مهراوران‪،‬‬ ‫فرزین محدث‪ ،‬افش��ین زینوری‪ ،‬محسن قاضی مرادی و‪ ...‬در‬ ‫این مجموعه ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که‬ ‫تعداد اثار‬ ‫ساخته شده‬ ‫برای شبکه‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫به طرز عجیبی‬ ‫رشد پیدا کرده‬ ‫و فیلمسازان‬ ‫رغبت بسیاری‬ ‫برای حضور‬ ‫در این حوزه‬ ‫نشان می دهند‪،‬‬ ‫نام های بزرگ‬ ‫و قابل اعتنایی‬ ‫را می شود در‬ ‫پروژه های درحال‬ ‫تولید ان پیدا‬ ‫کرد که هرکدام‬ ‫نوید ساخت یک‬ ‫سریال جذاب را‬ ‫می دهد‬ ‫گلبانگ گیلکی‪ ،‬اذری و لری‬ ‫تعداد زیادی از خواننده ها و گروه های موس��یقی در س��الن های‬ ‫گوناگون در تهران روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬با پایان ماه مبارک رمضان کنس��رت ها جان‬ ‫دوبار ه گرفته اند و فعالیت خوانندگان و گروه های موس��یقی دوباره‬ ‫در س��الن های تهران و شهرستان ها از سر گرفته شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫اهالی موس��یقی تا اغاز ماه محرم و صف��ر فرصت کمی برای اجرای‬ ‫صحن��ه ای دارند اما انه��ا از همین فرصت کم نیز اس��تفاده کرده و‬ ‫اجراهای خود را برگزار خواهند کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬گزارش کامل اجراها‬ ‫با ژانرهای مختلف موس��یقایی در س��الن های تهران تا پایان تیر را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹فریدون ناصحی‬ ‫خواننده پاپ ‪ ۲۱‬خرداد تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند‪.‬‬ ‫این کنس��رت در دو س��ئانس ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در س��الن میالد نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار خواهد ش��د‪ .‬احسان خواجه امیری پس از‬ ‫مدت ها دوری از اجراهای زنده‪ ،‬تازه ترین کنسرت خود را به رهبری‬ ‫بهرنگ بهادرزاده روی صحنه خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹داریوش دهری‬ ‫‹ ‹احسان خواجه امیری‬ ‫‹ ‹اوام‬ ‫گروه انس��امبل اوام ب��ا مدیریت اجرایی احس��ان ‪ ۲۱‬خرداد در‬ ‫ت��االر رودکی روی صحنه می رود‪ .‬در این اجرا قطعات «مرثیه مرگ‬ ‫کودکان» به اهنگس��ازی گوس��تاو مالر و «پالسکو» به اهنگسازی‬ ‫سینا خیرابادی نواخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫ارکس��تر سمفونیک تهران به رهبری ش��هرداد روحانی ‪ ۲۲‬و ‪۲۳‬‬ ‫خرداد س��اعت ‪ ۲۱:۳۰‬به همراه گروه کر تهران به سرپرستی مهدی‬ ‫قاس��می در تاالر وحدت روی صحنه می رود‪ .‬در این برنامه قطعاتی‬ ‫از بتهوون شامل «سمفونی شماره‪ »۹‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عاشقانه های هنرمند فقید‬ ‫کنسرت فرزاد فرزین ‪ ۲۳‬خرداد در دو سئانس ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در سالن‬ ‫میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود‪ .‬خواننده پاپ قرار‬ ‫اس��ت در این برنامه البوم جدید «شانزلیزه» و قطعات منتشرشده‬ ‫جدید و قدیم خود را برای مخاطبان اجرا کند‪ .‬او در «ش��انزلیزه» بار‬ ‫دیگر با روزبه بمانی همکاری کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امید حاجیلی‬ ‫‹ ‹فرزاد فرزین‬ ‫نوازنده پیشینه دار پیانو ‪ ۲۴‬خرداد ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬در تاالر وحدت‬ ‫به اجرای برنامه می‪‎‬پردازد‪ .‬فریدون ناصحی که در سال های گذشته‬ ‫چندی��ن اجرای موفق را در فرهنگس��رای نی��اوران و تاالر وحدت‬ ‫تاکن��ون تجربه کرده اس��ت‪ ،‬در ای��ن برنامه به اج��رای اثار بزرگان‬ ‫موسیقی کالسیک جهان می‪‎‬پردازد‪.‬‬ ‫کنس��رت اذربایجانی داریوش دهری ‪ ۲۸‬خرداد س��اعت ‪ ۲۱‬در‬ ‫فرهنگس��رای نیاوران برگزار می ش��ود‪ .‬در این کنسرت گلچینی از‬ ‫بهترین قطعات اذری اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر ملی ایران‬ ‫بع��د از کناره گیری فریدون ش��هبازیان از رهبری دائم ارکس��تر‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این ارکس��تر با همراهی س��هراب کاش��ف رهبر مهمان‬ ‫و خوانندگی حس��ام الدین س��راج جمعه ‪۳۱‬خرداد ساعت ‪۲۱:۳۰‬‬ ‫اثاری از همایون رحیمیان‪ ،‬مرتضی حنانه و حشمت سنجری را در‬ ‫تاالر وحدت روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫کنس��رت نوس��تالژی عاش��قانه های ناص��ر چش��م اذر هنرمن��د‬ ‫فقید موس��یقی پاپ ‪۱‬تیر در دو س��ئانس ‪ ۱۸:۳۰‬و ‪ ۲۱:۳۰‬در س��الن‬ ‫همایش های برج میالد برگزار می شود‪ .‬این اجرا به همراه ارکستر بزرگ‬ ‫‪ ۵۰‬نفری به رهبری ارمین قیطاس��ی با اجرای قطعات ماندگار اس��تاد‬ ‫مسلم موسیقی برگزار می شود‪.‬‬ ‫کنس��رت خواننده پاپ ‪۱‬تیر در دو س��ئانس ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در سالن میالد‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار خواهد ش��د‪ .‬امید حاجیلی که ساز‬ ‫ترمپت را تدریس می کند‪ ،‬در این کنس��رت عالوه بر خوانندگی ترمپت‬ ‫هم می نوازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهنام بانی‬ ‫خواننده پاپ در ادامه کنسرت های خود ‪ ۲‬تیر در دو سئانس ‪ ۱۹‬و ‪۲۲‬‬ ‫در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران با طرفدارانش دیدار می کند‪.‬‬ ‫بهنام بانی در این کنس��رت قرار اس��ت اهنگ های منتشرشده و جدید‬ ‫خود را ازجمله «اخماتو وا کن» و «بسمه» را برای مخاطبان اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹علیرضا قربانی‬ ‫کنس��رت «با من بخوان» علیرضا قربانی ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬تیر ساعت ‪ ۲۱‬در کاخ‬ ‫س��عداباد برگزار خواهد ش��د‪« .‬با من بخوان» جدیدترین پروژه قربانی‬ ‫اس��ت که چندی پیش قطعه «نیست شو» به اهنگسازی حسام ناصری‬ ‫در قالب ان منتشر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمین غانم‬ ‫س��یمین غانم ‪ ۶‬و ‪ ۱۴‬تیر س��اعت ‪ ۱۴‬در ت��االر وحدت روی صحنه‬ ‫م��ی رود‪ .‬قطعات معروفی چ��ون «گل گلدون من»‪« ،‬س��یب»‪« ،‬مرد‬ ‫من»‪« ،‬پرنده» و «قلک چشات» در این کنسرت اجرا خواهند شد‪ .‬این‬ ‫کنس��رت ها به دلیل اس��تقبال مخاطبان برای ‪ ۲۱‬تیر در همان ساعت‬ ‫تمدید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناصر وحدتی‬ ‫کنس��رت گیلکی ناصر وحدتی ‪ ۱۶‬تیر ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬در تاالر وحدت‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬وحدتی با همراهی گروهش به اجرای کنسرتی محلی‬ ‫می پردازد و مجموعه قطعاتی زیبا و ش��نیدنی از موس��یقی فولکلور را‬ ‫تقدیم مخاطبان و موسیقی دوستان خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرج علی پور‬ ‫نوازنده و اهنگساز موسیقی نواحی منطقه لرستان ‪ ۲۰‬تیر تازه ترین‬ ‫کنس��رت خود را در س��الن میالد نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار‬ ‫می کند‪ .‬فرج علی پور در کنس��رت پیش رو که از سوی موسسه فرهنگی‬ ‫هنری فروغ فلق با همراهی گروه تال به سرپرستی مسلم علیپور و میالد‬ ‫علیپور به عنوان تنظیم کننده برگزار می شود‪ ،‬قطعات منتخب خود در‬ ‫سال های گذشته را برای عالقه مندان ارائه می کند‪.‬‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت در نشست اخیر‬ ‫با ‪ ۴‬فیلمنامه موافقت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلمنامه ه��ای «لباس‬ ‫ش��خصی» به تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد‪،‬‬ ‫کارگردان��ی و نویس��ندگی امیرعب��اس ربیعی‪،‬‬ ‫«کاغذ شطرنجی» به تهیه کنندگی‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و نویس��ندگی بهروز افخمی و «خورش��ید» به‬ ‫تهیه کنندگ��ی و کارگردانی مجی��د مجیدی و‬ ‫نویس��ندگی مش��ترک مجید مجی��دی و نیما‬ ‫جاویدی مجوز ساخت گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن «اتاب��ای» ب��ه تهیه کنندگ��ی و‬ ‫کارگردان��ی نیکی کریمی و نویس��ندگی هادی‬ ‫حجازی فر موافقت ش��ورای س��اخت س��ازمان‬ ‫سینمایی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫موی « بتهوون»‬ ‫ بهمزایده گذاشته می شود‬ ‫حراجی بریتانیایی « س��اتبیز»‪ ،‬طره مویی از‬ ‫« لودویگ فان بتهوون» موس��یقیدان برجسته‬ ‫المان��ی که خ��ودش ان را در س��ال ‪ ۱۲۰۵‬به‬ ‫دوس��ت پیانیس��تش هدیه داده بود‪ ،‬به مزایده‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا و به نق��ل از رویترز‪ ،‬این‬ ‫تارهای مو در یک قاب چوبی قرن ‪ ۱۹‬میالدی‬ ‫ق��رار دارد و برای مدت طوالن��ی به عنوان یک‬ ‫می��راث گرانبه��ا در خانه « هال��م» ‪ -‬فردی که‬ ‫بته��وون طره مو خ��ود را به او هدیه داده بود ‪-‬‬ ‫نگهداری می شد‪.‬‬ ‫تخمی��ن زده می ش��ود این طره م��و به نرخ‬ ‫‪۱۵‬ه��زار پوند به فروش برس��د‪ ،‬اما «س��ایمون‬ ‫مگوای��ر» یکی از مدیران حراجی س��اتبیز بیان‬ ‫کرد که این طره مو به نرخ بیش��تری به فروش‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه مزایده گذاش��تن تارهای م��وی یک فرد‬ ‫مش��هور بی سابقه نیست ‪ .‬س��اتبیز پیش از این‬ ‫ط��ر ه دیگری از موهای «بته��وون»‪ « ،‬فردریک‬ ‫ش��وپن» و «موتزارت» را نیز به مزایده گذاشته‬ ‫بود‪ .‬طره مویی که س��اتبیز در س��ال ‪ ۱۳۷۳‬به‬ ‫مزایده گذاشت‪ ،‬از تختی که بتهوون در لحظات‬ ‫اخر عمرش بر ان ارمیده بود‪ ،‬برداش��ته ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫طره مویی از «مورتزارت» که در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫در همی��ن حراج��ی به مزایده گذاش��ته ش��د‪،‬‬ ‫درنهای��ت به نرخ باورنکردن��ی ‪ ۳۸‬هزار پوند به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫نامزدهای جایزه‬ ‫«جورج اورول»‬ ‫معرفی شدند‬ ‫نامزده��ای نهای��ی جای��زه «ج��ورج اورول»‬ ‫درحالی اعالم ش��دند که ن��ام برنده جایزه بوکر‬ ‫و نام��زد جایزه ادبیات داس��تانی زن��ان در این‬ ‫فهرست به چشم می خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از بوکس��لر‪،‬‬ ‫رمان « ش��یرفروش» نوش��ته « انا برنز» ش��اید‬ ‫معروف تری��ن اثر در فهرس��ت نامزدهای نهایی‬ ‫اعالم ش��ده برای جایزه ادبیات داستانی سیاسی‬ ‫«جورج اورول» باشد‪ .‬همچنین رمان«ادم های‬ ‫عادی» نوشته « دیانا ایوانز» که پیش تر به عنوان‬ ‫نامزد نهایی جایزه ادبیات داستانی زنان ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نیز معرفی ش��ده بود‪ ،‬به همراه « ایرونوپلیس»‬ ‫نوشته گلن جیمز براون‪« ،‬سابرینا» نوشته نیک‬ ‫درناس��و ‪« ،‬خانه سنگی » نوشته نویو رزا شوما و‬ ‫«ساعت های قرمز» نوشته لنی زوماس به عنوان‬ ‫دیگر نامزدهای نهایی جایزه ادبیات داس��تانی‬ ‫سیاسی « اورول» معرفی شده اند‪.‬‬ ‫جایزه «ج��ورج اورول» که در س��ال ‪۱۹۹۳‬‬ ‫راه اندازی ش��ده ‪ ،‬ساالنه به نویس��ندگانی تعلق‬ ‫می گیرد که با اثارش��ان ب��ه ارمان های «جورج‬ ‫اورول» نزدیک ت��ر هس��تند و ان تبدیل کردن‬ ‫ادبیات سیاسی به اثری هنری است‪.‬‬ ‫این جایزه ابتدا در بخش کتاب سیاس��ی کار‬ ‫خود را اغاز کرد و پس از ان بخش روزنامه نگاری‬ ‫و در سال ‪ ۲۰۰۸‬جایز ه وبالگ نویسی نیز به ان‬ ‫اضافه ش��د‪ .‬از ‪ ۲‬سال پیش هم بخش جدیدی‬ ‫به این جایزه ها اضافه شده که به بهترین اثر در‬ ‫حوزه گزارش اجتماعی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫جای��زه ‪ ۳‬ه��زار پون��دی کت��اب داس��تانی‬ ‫ن با‬ ‫سیاس��ی «جرج اورول» ‪ ۲۵‬ژوئن و همزما ‬ ‫گرامیداشت ‪۷۰‬س��الگی کتاب «‪»۱۹۸۴‬؛ یکی‬ ‫از معروف ترین اثار «اورول» اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یارانه‬ ‫مطبوعات‬ ‫هدفمند‬ ‫می شود‬ ‫محمد خدادی با اش��اره به اینکه سعی دارد توزیع‬ ‫یاران��ه مطبوعات را هدفمند کند‪ ،‬عنوان کرد که حل‬ ‫مسئله لوایح س��ه گانه مطبوعات در اولویت اصلی کار‬ ‫او قرار ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد با‬ ‫اش��اره به تعداد زیاد رس��انه های مجوزدار در کش��ور‬ ‫گفت‪ ۱۱۱۲۰ :‬رس��انه مجوزدار مجازی و کاغذی در‬ ‫ای��ران داریم‪ .‬وقت��ی برندهای م��ان را تکثیر می کنیم‬ ‫برای مشتری های محدود‪ ،‬هیچ کدام از انها نه شاخص‬ ‫می ش��وند و نه برن��د‪ .‬در این اقیانوس با عمق یک بند‬ ‫انگشت هیچ اتفاقی رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از ش��یوه پرداخ��ت یارانه به مطبوعات‬ ‫گفت‪ :‬رس��انه برای باقی ماندن و حیات نیاز به چرخه‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬با یارانه چیزی حل نمی ش��ود‪ .‬اگر قرار‬ ‫بود پول مشکل رسانه را حل کند‪ ،‬باید االن‬ ‫عربستان کارتل رسانه های جهان و شماره‬ ‫یک انها می شد‪ .‬چرا هند شده و عربستان‬ ‫نش��ده؟ مسئله پول نیس��ت‪ .‬باید رسانه ها‬ ‫راه و چاه پیش روی ش��ان را بشناس��ند‪ .‬در‬ ‫محیط اقتصادی فعلی کشور ما رسانه ها به‬ ‫جایی رس��یده اند که دخل و خرج شان به‬ ‫هم نمی خورد که باید برایش فکر اساسی کنند‪ .‬دقت‬ ‫کنید امروز مردم ما با اینکه می توانند از شیر اب خود‬ ‫را سیراب کنند بطری های اب معدنی می خرند‪ ،‬چرا؟‬ ‫چون فکر می کنند در بطری اب مایعی است که بهتر‬ ‫از ش��یر اب است و ارزش هزینه را دارد‪ .‬چرا مردم ما‬ ‫روزنامه یا در اصل اطالعات را نمی خرند؟ چون حس‬ ‫می کنن��د اطالعات روزنامه ها به دردش��ان نمی خورد‪.‬‬ ‫اگ��ر روزنامه ها بخش��ی از نیاز م��ردم در‬ ‫بسته رسانه ای ارائه کنند‪ ،‬مشتری خواهند‬ ‫داش��ت و هزینه اش را هم خواهند گرفت‪.‬‬ ‫م��ردم ما هرچه را که نیازش��ان را براورده‬ ‫کند‪ ،‬رها نمی کنند‪ .‬باید رس��انه های ایران‬ ‫ی��اد بگیرند که خود را وارد چرخه عرضه و‬ ‫تقاضا کنند وگرنه حذف می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬البته گالیه های اقتصادی مدیران‬ ‫رسانه ها از نبود ش��رایط کاری مناسب بحق است اما‬ ‫این همه ماجرا نیس��ت‪ .‬ما در مدیریت رس��انه دچار‬ ‫اختالل هستیم‪.‬‬ ‫از داش��تن چیزی لذت می بریم نه اس��تفاده از ان‪.‬‬ ‫برای مان مهم اس��ت از پدیده ای تعداد زیادی داش��ته‬ ‫باشیم و نه اینکه از تعدادی که داریم درست استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬هن��وز در ایران حاضریم برای نمونه میوه مازاد‬ ‫ب��ر نیاز بخری��م و مق��داری را دور بریزیم چون حس‬ ‫نمی کنیم محصول پیرامون ما همان س��رمایه ماست‪.‬‬ ‫البت��ه االن ب��ه وضعیتی رس��یده ایم که بای��د در این‬ ‫فرهنگ تجدیدنظر کنیم‪ .‬ما اگر ترامپ هم تحریم مان‬ ‫نمی کرد در س��ال های اینده به وضعیتی می رسیدیم‬ ‫که امروز دچار ان هستیم‪ .‬با این وضعیت اقتصادی و‬ ‫جریانی که تولید و مصرف در ان دغدغه نیست خواه‬ ‫ناخواه وضعیت همین می شد‪.‬‬ ‫بای��د یاد بگیریم که وارد چرخه اقتصادی س��ود و‬ ‫فایده متناسب با نیاز و صرفه و صالح شویم‪ .‬ما شاهد‬ ‫تعدیل نیرو در همش��هری و روزنامه ای��ران بودیم یا‬ ‫در دوره م��ن در ایرنا هم همین اتف��اق رخ داد‪ .‬چرا؟‬ ‫نمی شود یک روزنامه را با ‪ ۴۰۰‬نفر نیرو اداره کرد‪.‬‬ ‫مجیدی و افخمی‬ ‫فیلم جدید می سازند‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫پیشنهاد شرکت نفتی «ایده میتسو» به مصدق‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫فروش ‪ ۲۲‬اثر ایرانی در حراج انالین هنرهای اسالمی و هند بونامز‬ ‫‪ ۱۰۶‬اثر هنرهای اس�لامی و هند‬ ‫ک��ه ش��امل ‪ ۲۲‬اثر از تم��دن ایرانی‬ ‫اس��ت در ح��راج بونام��ز ‪ ۱۸‬ژوئ��ن‬ ‫(‪ ۲۸‬خ��رداد) به ط��ور انالی��ن ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سه ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬ژوئ��ن (‪ ۲۸‬خرداد) ح��راج اثار‬ ‫هنرهای اسالمی و هند بونامز به طور انالین در لندن‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬در این حراج ‪ ۱۰۶‬اثر از کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬مصر‪ ،‬مراکش‪ ،‬هن��د و‪ ...‬ارائه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این ح��راج ‪ ۲۲‬قطعه هنری ایرانی ش��امل‬ ‫خوشنویس��ی‪ ،‬کاش��ی کاری‪ ،‬نگارگ��ری‪ ،‬عکس و‪...‬‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫در این حراج انالین‪ ،‬کاشی سفالی متعلق به دوران‬ ‫صفوی به نرخ ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هزار پوند‪ ،‬کاشی منقش قاجاری‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬هزار پوند‪ ،‬یک صفحه خوشنویس��ی‬ ‫به خط نس��تعلیق ب��ه امضای محمد س��لطان ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ه��زار پوند‪ ،‬کاش��ی ایرانی متعلق ب��ه نیمه دوم قرن‬ ‫‪ ۱۴‬می�لادی به نرخ ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار پوند‪،‬‬ ‫کاش��ی ایرانی منقش به طرح مغولی‬ ‫متعلق به قرن هفدهم به نرخ ‪۱۰۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵۰۰‬پون��د‪ ،‬ی��ک تک��ه پارچه‬ ‫ابریش��م با نخ های فل��زی متعلق به‬ ‫ق��رن ‪ ۱۸‬به نرخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬پوند‪،‬‬ ‫یک جعبه قلم��دان الکی به امضای‬ ‫علی اش��رف متعلق به دوران افشاریه به نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬پوند‪ ،‬یک تفنگ با دس��ته نقاشی شده متعلق‬ ‫ب��ه قرن ‪ ۱۸‬میالدی در ایران ب��ه نرخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۲۰۰‬‬ ‫پون��د‪ ،‬یک قاب اینه منقش متعلق به دوران قاجار به‬ ‫نرخ ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬پوند‪ ،‬کاشی منقش قاجاری به سال‬ ‫‪ ۱۸۸۰‬می�لادی به نرخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬پوند‪ ،‬کاش��ی‬ ‫س��فالی منقش متعلق به دوران قاجار به نرخ ‪۱۵۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬هزار پوند‪ ،‬یک س��ینی نقره ای منقش متعلق به‬ ‫دوران قاجار به نرخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬پوند‪ ،‬یک دستبند‬ ‫مرواریدنشان متعلق به دوران قاجار به نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬پون��د‪ ،‬یک ژاکت ابریش��می متعلق به دوران‬ ‫قاجار به ن��رخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬پوند‪ ،‬یک پالک منقش‬ ‫به زنان قاجاری به نرخ ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار پوند‪ ،‬نقاش��ی‬ ‫حس��ین قلی خان‪ ،‬فرماندار ارومیه در دوران قاجار با‬ ‫امضای دوس��ت محمد به نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬پوند‪،‬‬ ‫نقاشی از میرزا احمد نقیب الممالک متعلق به دوران‬ ‫قاجار با امض��ای ابراهیم به ن��رخ ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬پوند‪،‬‬ ‫‪ 3‬عکس رنگی از مردم روس��تاهای ای��ران متعلق به‬ ‫دوران قاج��ار به ن��رخ ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬پون��د‪ ،‬یک برگ‬ ‫از عجایب المخلوق��ات زکریا قزوینی به خط فارس��ی‬ ‫و منقش ب��ه تصاویر رنگی متعلق ب��ه دوران صفوی‬ ‫و ق��رن هفدهم میالدی به ن��رخ ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬پوند‪،‬‬ ‫یک قطعه خوشنویس��ی از «و ان یکاد» به خط محمد‬ ‫ش��فیع تبریزی متعلق به قرن ‪ ۱۹‬میالدی ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲‬ه��زار پوند‪ ،‬قران کوچک ش��مال ‪ ۲۰۷‬برگ به قلم‬ ‫محم��د تقی بن محمد ضی��ا گیالنی متعلق به دوران‬ ‫قاجار به نرخ ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬پوند‪ ،‬یک کاس��ه س��فالی‬ ‫متعلق به کاش��ان قرن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬میالدی به نرخ ‪۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬یورو عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوز ساخت کلیسای شهر بارسلون پس از ‪ ۱۳۷‬سال‬ ‫کلیس��ای «س��اگرادا فامیلی��ا»‬ ‫در ش��هر بارس��لون ک��ه س��اخت‬ ‫بن��ای ان در س��ال ‪۱۸۸۲‬میالدی‬ ‫(‪1261‬خورش��یدی) اغاز شده بود‬ ‫و هنوز کامل نش��ده‪ ،‬پ��س از ‪۱۳۷‬‬ ‫س��ال‪ ،‬مجوز ساخت دریافت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬این‬ ‫کلیسا که معمار ان «انتونی گائودی» از بزرگ ترین‬ ‫معم��اران دو قرن اخیر جهان بوده‪ ،‬از ش��اهکارهای‬ ‫معماری به ش��مار می رود که از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬به عنوان یکی از اثار ارزشمند‬ ‫در فهرس��ت میراث جهانی یونسکو‬ ‫ثبت ش��ده است‪.‬س��اخت کلیسای‬ ‫«س��اگرادا فامیلیا» در س��ال ‪۱۲۶۱‬‬ ‫خورش��یدی کلید خ��ورد و «انتونی‬ ‫گائودی» معمار برجس��ته اسپانیایی‬ ‫که ‪ ۱۵‬س��ال اخ��ر عمر خ��ود را صرف پ��روژه کرد‬ ‫س��رانجام در طبقه زیرین کلیسا به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫در زمان مرگ «گائودی» در سال ‪ ۱۳۰۵‬خورشیدی‬ ‫کمتر از یک چهارم از کل بنای کلیس��ا تکمیل ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��ازندگان کنونی کلیس��ای «س��اگرادا فامیلیا»‬ ‫معتقدن��د این م��دت زمان برای س��اخت مناره های‬ ‫کلیس��ا کافی اس��ت و بودجه ‪ ۴.۶‬میلی��ون یورویی‬ ‫ب��رای تکمی��ل ان اختصاص داده ان��د و امیدوارند تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۵‬خورشیدی همزمان با صدمین سالگرد‬ ‫درگذشت «انتونی گائودی» تکمیل شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عنوان مطالب کتاب ‪ -‬کتابی از ایوان تورگنیف نویسنده روسی‬ ‫‪ -2‬محل نگهداری تمبر ‪ -‬اهرم اهنی ‪ -‬سنگ گرانیت‬ ‫‪ -3‬دادگر و منصف ‪ -‬ادم ناارام و اذیت کننده ‪ -‬مقیاس طول‬ ‫‪ -4‬رخت پوستی ‪-‬زادگاه ‪ -‬گیشه ‪ -‬بدگمانی‬ ‫‪ -5‬مقام برنزی ‪ -‬مترجم قدیمی ‪ -‬بی پروا‬ ‫‪ -6‬خالی و تهی ‪ -‬فراگیرنده فنون بازیگری‬ ‫‪ -7‬شهر نیروگاهی استان مازندران ‪ -‬درمان کردن‬ ‫‪ -8‬بسیار صمیمی و انس گرفته ‪ -‬پیشوند نزدیک تازی‬ ‫‪ -9‬اسناد محکمه پسند ‪ -‬دسته بزرگ نظامی‬ ‫‪ -10‬کتاب پزشکی ابن سینا ‪ -‬از فراورده های لبنی‬ ‫‪ -11‬غذای ابکی متنوع ‪ -‬نوعی دوخت روی پارچه ‪ -‬مزه پرسرعت‬ ‫‪ -12‬تک��رارش درختی اس��ت ‪ -‬تزئین پ��رده ‪ -‬از کوه های مرکزی ایران‪-‬‬ ‫حرف صلیب‬ ‫‪ -13‬گداخته شدن ‪ -‬سرزمین مثلث شکل ‪ -‬اویخته و سرنگون‬ ‫‪ -14‬مس��ابقه س��رعت خودرورانی ‪ -‬قابل نیک نگریس��تن‪ -‬خبرگزاری‬ ‫جمهوری اسالمی کشورمان‬ ‫‪ -15‬قاره ای در نیمکره جنوبی ‪ -‬وصله نامناسب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫‪10‬‬ ‫پ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪161‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پ‬ ‫ص‬ ‫کشمکش‬ ‫بر سر «توت عنخ امون»‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫س گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪162‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دو کتاب جدید از هاشم رجب زاده در زمینه ایران شناسی در ژاپن‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫این پژوهشگر ایرانی مقیم ژاپن در‬ ‫‪3‬دهه ‪ 70 ،۱۳۶۰‬و ‪ 80‬در ‪ 3‬دانشگاه ژاپن به تدریس زبان فارسی‬ ‫و فرهنگ ایران مشغول بوده و اکنون در دوره بازنشستگی همچنان‬ ‫به تداوم پژوهش ها و ترجمه های خود مشغول است‪ .‬کتاب اول تازه‬ ‫منتشرشده از دکتر رجب زاده‪« ،‬نفت ایران و نفتکش نیشومارو‪ :‬ژاپن‬ ‫و وارد کردن نفت ایران پس از ملی شدن ایران» نام دارد که در زمینه‬ ‫تاریخ نفت ایران اس��ت‪ .‬این کتاب به موضوع تحریم نفت ایران پس‬ ‫از ملی شدن صنعت نفت ایران ازسوی دولت های غربی می پردازد و‬ ‫اینکه در این میان یک شرکت معتبر ژاپنی به این تحریم بی اعتنایی‬ ‫و از دول��ت دکت��ر محمد مصدق ش��روع به خرید نفت کرد‪ .‬اس��ناد‪،‬‬ ‫م��دارک و تحلیل های این کت��اب در ‪ ۴۴۶‬صفحه به قلم رجب زاده‬ ‫با همکاری کینجی ئه اورا به فارس��ی برگردانده ش��ده اس��ت‪ .‬کتاب‬ ‫ازس��وی دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر ش��ده است‪ .‬کتاب دوم‬ ‫«گیالن در سفرنامه ها و پژوهش نامه های ژاپنی» است‪ .‬نشر فرهنگ‬ ‫ایلیا در رشت‪ ،‬این کتاب را با همکاری حوزه هنری استان گیالن در‬ ‫‪ ۲۳۶‬صفحه با نرخ ‪ ۷۵۰۰‬تومان عرضه کرده است‪ .‬هاشم رجب زاده‬ ‫از ده��ه ‪ ۱۳۶۰‬ب��ه بع��د در زمینه ایران شناس��ی ژاپنی ها کتاب ها و‬ ‫مقاله ه��ای گوناگونی به زبان فارس��ی ترجمه و تالیف کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از جمله این کتاب ها «جس��تارهای ژاپنی در قلمرو ایران شناس��ی»‬ ‫(بنیاد موقوفات افشار‪ )۱۳۸۶ ،‬و «ایران شناسی در ژاپن» (با همکاری‬ ‫کینجی ئه اورا‪ ،‬مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی‪ )۱۳۸۹ ،‬هستند‪.‬‬ ‫یک ماه مانده به فروش مجسمه سنگی «توت عنخ امون» در‬ ‫حراجی کریستیز‪ ،‬باستان شناسان و مقامات مصر در تالشند این‬ ‫اثر باستانی را به خانه بازگردانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از «ای بی سی نیوز» «زاهی حواس»‬ ‫مصرش��ناس نامدار و دبیر پیشین شورای عالی اثار باستانی مصر‬ ‫اس��ت که پویش های گوناگونی برای بازگرداندن اثار باس��تانی‬ ‫مصر به راه انداخته و معتقد اس��ت مجس��مه سنگی «توت عنخ‬ ‫امون» از مصر دزدیده شده و مصر این حق را دارد که مجسمه‬ ‫س��نگی «توت عنخ امون» را پیش از انکه در حراجی ماه اینده‬ ‫«کریستیز» به مزایده گذاشته شود به کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫«حواس» در گفت وگویی با «ای بی سی نیوز» بیان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د مجسمه س��نگی «توت عنخ امون» از معبد «کرنک»‬ ‫غارت شده باشد‪« .‬کریستیز» هیچ سندی دال بر اثبات مالکیت‬ ‫خود بر این مجسمه سنگی ندارد‪ .‬‬ ‫حراجی «کریس��تیز» هیچ واکنش��ی در پاس��خ ب��ه اظهارات‬ ‫«حواس» نشان نداده است‪.‬‬ ‫مجس��مه سنگی این فرعون مش��هور مصری که در سال های‬ ‫‪۱۳۲۳‬ت��ا ‪۱۳۳۲‬پی��ش از میالد مس��یح بر مص��ر حکمفرمایی‬ ‫می کرد‪ ،‬قرار است در ‪13‬تیر امسال (‪ 4‬ژوئیه) به فروش برسد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اطالعات ارائه ش��ده ازس��وی حراجی کریس��تیز‪،‬‬ ‫تخمین زده می ش��ود این مجسمه سنگی که فرعون جوان مصر‬ ‫را به عنوان «امون» خدای افتاب و اسمان مصر باستان به تصویر‬ ‫می کشد‪ ،‬دست کم به نرخ ‪ ۴‬میلیون پوند فروخته شود‪.‬‬ ‫مصر در سال ‪ ۱۳۶۲‬قانونی در زمینه مالکیت اثار باستانی این‬ ‫کشور به تصویب رساند که به واسطه ان هر شیء باستانی که در‬ ‫خاک مصر کشف شود جزو متعلقات این کشور به شمار می رود؛‬ ‫ب��ه جز اثاری که پیش از ارائ��ه این قانون به عنوان اثر متعلق به‬ ‫کشور دیگر ثبت شده باشند‪.‬‬ ‫برای گرامیداشت صدسالگی کشف مقبره «توت عنخ امون»‪،‬‬ ‫مصر تور جهانی متش��کل از ‪ ۱۵۰‬اثر باس��تانی متعلق به مقبره‬ ‫«توت عنخ امون» اغاز کرده اس��ت‪ ۶۰ .‬اثر این مجموعه‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار از مصر خارج شده اند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در پاریس اغاز به کار کرد و قرار است در لندن‪،‬‬ ‫کالیفرنیا و سیدنی به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیشومارو‪ ،‬نفتکش ضدتحریم‬ ‫نیشومارو نام کشتی نفتکش ژاپنی است که در هنگامه تنش های پس از ملی شدن‬ ‫نفت ایران دلیرانه دل به اقیانوس ها زد و چند سفر از ایران به ژاپن نفت اورد و سهم‬ ‫مهمی در شکستن محاصره سیاسی و اقتصادی و اشکار ساختن حقوق ملی و مسلم‬ ‫ایران در ان ماه های بحرانی داش��ت‪ .‬چند ماه پس از بازامدنم به توکیو در تابس��تان‬ ‫س��ال ‪ ،)۱۹۸۲( ۱۳۶۱‬این بار برای تدریس ایرانشناس��ی‪ ،‬در مهمانی سی امین سال‬ ‫بنیاد ش��دن انجمن دوس��تی ایران و ژاپن با اقای اکیرا ایده میتس��و‪ ،‬مدیرعامل وقت‬ ‫شرکت ایده میتسو که در این هنگام از شرکت های نفتی عمده ژاپن به شمار می امد‪،‬‬ ‫اش��نا شدم‪ .‬ش��نیده بودم که ستاره اقبال این شرکت با وارد کردن نفت از ایران پس‬ ‫از ملی ش��دن ان که در ان س��ال ها و در هنگامه تحریم اقتصادی و محاصره دریایی‬ ‫انگلیس ها کاری دلیرانه بود‪ ،‬درخشیدن گرفته و مبتکر این جریان هم تا اندازه بسیار‬ ‫سازوئه ایده میتس��و‪ ،‬پدر درگذش��ته اکیرا و پایه گذار و رئیس این ش��رکت و کیسوکه‬ ‫ایده میتس��و ‪-‬برادر س��ازوئه و مدیرعامل این ش��رکت در ان سال ها‪ -‬بوده اند‪ .‬از حال‬ ‫او پرس��یدم و اقای اکیرا ایده میتس��و گفت عمویش‪ ،‬با سن باالتر از ‪ ،80‬هم اکنون از‬ ‫کارهای اجرایی کناره گرفته و مقام مش��اور عالی ایده میتس��و را دارد‪ .‬پس خواهش‬ ‫کردم درخواس��تم را برای دیدار و گفت وگویی با اقای کیس��وکه ایده میتسو به عموی‬ ‫خود برساند‪ .‬به فاصله چند روز قرار مالقاتی داده شد و مدیرعامل پیشین ایده میتسو‬ ‫م��را در دفت��ر مجلل خود در طبقه باالی س��اختمان تاریخی این ش��رکت در خیابان‬ ‫هیبییا‪ ،‬روبه روی کاخ امپراتور ژاپن‪ ،‬با گشاده رویی پذیرفت‪ .‬اقای ایده میتسو در این‬ ‫دیدار که زنده یاد ئیجی اینووه‪ ،‬ایران دوس��ت فارس��ی دان هم حاضر بود‪ ،‬گوشه هایی‬ ‫از خاطرات و نظرات خود را درباره مناس��بات این ش��رکت نفتی با ایران برایم گفت و‬ ‫هن��گام خداحافظ��ی کتابی با عنوان در پی نفت ایران‪ :‬قضیه نیش��و مارو هدیه کرد و‬ ‫گفت این اثر که در سلسله کتاب های تاریخ شووا (دوره امپراتور شووا‪ ،‬سال های ‪۱۹۲۶‬‬ ‫تا ‪ )۱۹۸۹‬ازس��وی روزنامه یومیوری تدوین و منتش��ر ش��ده (توکیو‪ )۱۹۸۱ ،‬حاصل‬ ‫پژوهش گس��ترده در موضوع وارد کردن نفت ایران به ژاپن در ان س��ال های بحرانی‬ ‫است و می توانم شرحی مستند و سودمند در این باره در ان بیابم‪.‬‬ ‫ از کتاب «قضیه نیشومارو»‬ ‫بخارا‪ ،‬سال پانزدهم‪ ،‬ش ‪ ،۹۱‬بهمن و اسفند ‪۹۱‬‬ ‫سکه رومی باستانی هزاران دالر فروخته شد‬ ‫سکه ‪۱۷۰۰‬ساله منقش به چهره فرمانروای روم باستان «الکتوس» که ازسوی یک‬ ‫فلزیاب در زمین های اطراف «کنت » واقع در انگلیس کشف شده بود با قیمتی نجومی‬ ‫در جریان یک حراجی در بریتانیا به فروش رسید‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از انشنت‬ ‫اوریجینز‪ ،‬این سکه طالیی باستانی بسیار نادر‪ ،‬در جریان یک حراجی‪ ،‬نرخ پیش بینی‬ ‫شده را در هم شکست و در نهایت به نرخ سرسام اور ‪ ۷۰۰‬هزار دالر به فروش رسید‪ .‬در‬ ‫ابتدا نرخ فروش این سکه که در حراجی واقع در لندن به فروش رسید‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار دالر تخمین زده شده بود‪ .‬مبلغ پرداخت شده‪ ،‬این اثر را به گران قیمت ترین‬ ‫س��که رومی با طرح «الکتوس» بدل می کند‪ .‬هنوز محل دقیق این اکتش��اف گرانبها‬ ‫اعالم نشده اما اطالعات ارائه شده به محلی در نزدیکی بندر «دوور» واقع در «کنت»‬ ‫اش��اره دارد‪ .‬از انجایی که تمامی س��که های منقش به چهره «الکتوس» پس از کشته‬ ‫شدن وی ذوب شدند‪ ،‬کشف چنین سکه هایی متداول نیست‪.‬‬ ‫اثار باستانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ل‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وسیله روشنایی قدیم ‪ -‬منظومه ای از عنصری‪ ،‬قصیده سرای دوره غزنوی‬ ‫‪ -2‬سیاهدانه معطر ‪ -‬یک بسته پارچه ‪ -‬خالق هستی ‪ -‬سقف قوسی ایوان‬ ‫‪ -3‬یک چهارم ‪ -‬مرکز ایالت هلنا در امریکا ‪ -‬تصدیق مودبانه‬ ‫‪ -4‬قدرت خواندن ‪ -‬جایگزین پول در پرداخت ها‪ -‬تابنده و درخشان ‪ -‬حرف‬ ‫انتخاب‬ ‫‪ -5‬بر مدت افزودن ‪ -‬کپی رایانه ای ‪ -‬دوستی و محبت‬ ‫‪ -6‬رسوب اب رودخانه ‪ -‬تن پوش گرم‬ ‫‪ -7‬باال امدن اب دریا ‪ -‬فرمان هنری ‪ -‬کاسه مسی‬ ‫‪ -8‬موی صورت مردان ‪ -‬درس نیاموخته‬ ‫‪ -9‬جذاب ‪ -‬قورباغه درختی ‪ -‬زیر پا فشرده شده‬ ‫‪ -10‬خیزابه های دریا ‪ -‬کارت اخطار‬ ‫‪ -11‬ردیف بافتنی ‪ -‬نمایشنامه ای از ویلیام شکسپیر ‪ -‬اسب اصیل و تندرو‬ ‫‪ -12‬صوت دردنما ‪ -‬ش��هری در اس��تان اصفهان ‪ -‬پیش��تاز اعداد‪ -‬گوشت‬ ‫گیاهی‬ ‫‪ -13‬دست اموز ‪ -‬رشته ای در شنا ‪ -‬مقام و منزلت‬ ‫‪ -14‬نیروی نظامی کشور ‪ -‬بخشش ‪ -‬از القاب اروپایی ‪ -‬بی سابقه‬ ‫‪ -15‬نویسنده تام سایر ‪ -‬مالقات‬ ‫انتشار دو کتاب هاشم رجب زاده‬ ‫درباره ایران شناسی در ژاپن‬ ‫اش��اره‪ :‬انچه می خوانید بخشی از روایت‬ ‫هاش��م رج��ب زاده‪ ،‬پژوهش��گر و مترج��م‬ ‫درب��اره خرید نفت ایران ازس��وی ش��رکت‬ ‫«ایده میتس��و» در دوره دولت دکتر مصدق‬ ‫است‪ .‬داستان مذاکرات محرمانه مدیران این‬ ‫ش��رکت ژاپنی با نمایندگان ایران در کتاب‬ ‫«قضی��ه نیش��ومارو» از انتش��ارات روزنامه‬ ‫«یومیوری» امده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫همزمان با س��ردرگمی و اش��فتگی در‬ ‫توکی��و‪ ،‬در تهران هیات مذاکره کننده پس از بررس��ی نتیج��ه مذاکره اول با مصدق‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر‪ ،‬پیشنهاد متقابل ایده میتس��و را به نخست وزیر تقدیم کرد‪ .‬کپی نسخه‬ ‫این پیش��نهاد به زبان انگلیس��ی باقی مانده است‪ .‬کوتاه و ساده شده ان چنین است‪:‬‬ ‫اول‪ :‬درباره [خرید] نفتکش بود که دولت ایران اش��تیاق بس��یار به ان نش��ان می داد؛‬ ‫به این ترتیب که مواد فوالدی قراضه که دولت در خرمش��هر داش��ت به بهای عادالنه‬ ‫خری��ده ش��ود و دولت حاصل ف��روش ان را به خرید تانکر ح��دود ‪ ۷۰‬هزار تنی و به‬ ‫مبل��غ ح��دود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دالر تخصیص دهد‪ .‬پس از ان دولت ایران این‬ ‫نفتکش را به ش��رکت ایده میتس��و اجاره دهد تا با ان نفت از ایران به ژاپن حمل کند‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬درباره مقدار نفت مورد معامله بود که در مذاکره اول با نخست وزیر مطرح نشده‬ ‫بود‪ .‬مقدار فراورده های نفتی که ایده میتس��و در اینده نزدیک می خرد ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫و نرخ ان برپایه نازل ترین نرخ رایج نفت سواحل خلیج مکزیک با منظور کردن کسر‬ ‫و تخفیف به این نرخ ها باشد‪:‬‬ ‫ بنزین ‪ ۲۵‬درصد‬‫ دیگر فراورده های نفتی ‪ ۲۹‬درصد‬‫عالوه بر این‪ ،‬معادل اختالف کرایه حمل از ابادان به ژاپن و از لس انجلس به ژاپن‬ ‫نیز در نرخ تخفیف داده ش��ود‪ .‬مدت این قرارداد ‪ ۱۰‬س��ال از تاریخ تحویل نخس��تین‬ ‫محموله از این ‪ ۴۰۰‬هزار تن خواهد بود‪ .‬در این مدت ش��رکت ایده میتس��و می تواند‬ ‫به قیمتی که به این ش��رکت امکان رقابت با دیگر ش��رکت های نفتی ژاپن را می دهد‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی به طور انحصاری از ایران به ژاپ��ن وارد کند‪ .‬نرخ (ترجیحی) این‬ ‫محموله ها (پس از ‪ ۴۰۰‬هزار تن اول) به تناسب احوال وقت و با توافق طرفین معین‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این طرح قرارداد کیفیت فراورده های نفتی و نحوه پرداخت نرخ ان و‬ ‫موارد دیگر معین شده و در پایان متن امده بود‪« :‬به مالحظه اوضاع کنونی بین الملل‬ ‫پیرامون نفت ایران‪ ،‬به طورقطع الزم است شرکت ایده میتسو همین که نمایندگانش‬ ‫ب��ه ژاپ��ن بازگردند‪ ،‬از دولت ژاپن برای وارد کردن نفت ایران اجازه بگیرد و امید دارد‬ ‫که این موضوع در اینجا محرمانه نگه داشته شود‪ ».‬پس از ارائه این پیشنهاد متقابل‪،‬‬ ‫دو نماینده ایده میتسو (که به مالقات دوم با نخست وزیر رفته بودند) خواهش کردند‬ ‫که تا ساعت ‪ ۵‬بعدازظهر روز ‪ ۱۱‬نوامبر به انها پاسخ داده شود‪ ،‬چون قرار بود روز ‪۱۳‬‬ ‫نوامبر از تهران روانه شوند و به ژاپن بازگردند‪ .‬از جانب ایران اطالع داده شد که انها‬ ‫روز چهارشنبه‪ ۱۲ ،‬نوامبر بار دیگر به منزل نخست وزیر بروند‪ .‬این دعوت ازسوی ایران‬ ‫چه معنایی داشت؟ ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز ‪ ۱۲‬نوامبر ایده میتسو و تهشیما‪ ،‬دو مدیرعامل‬ ‫ایده میتسو‪ ،‬به منزل نخست وزیر رفتند و همین که به انجا رسیدند علت این دعوت را‬ ‫فهمیدند‪« .‬صبح چهارشنبه ‪ ۱۲‬نوامبر نزدیک ساعت ‪ ،۱۰‬به دیدن نخست وزیر رفتیم‪.‬‬ ‫در میان کسانی که در اتاق پذیرایی منتظر بودند‪ ،‬بی مقدمه با مردی که نمی شناختیم‬ ‫مالقات کردیم‪ .‬او هم به ظاهر منتظر بود تا نخس��ت وزیر را ببیند‪ ».‬یادداشت بارون از‬ ‫جریان مذاکره گزارش گفت وگوها بود که وکیل حقوقی ایده میتس��و نوش��ته بود‪ .‬اما‬ ‫انچه در اینجا می اید گفته های کیسوکه ایده میتسو مدیرعامل این شرکت است که‬ ‫در مذاکرات نفتی با ایران مسئولیت اصلی را داشت‪ .‬او می گوید‪« :‬در میان صحبت مان‬ ‫با این شخص که بدون اگاهی مقدماتی از اوضاع ژاپن با ما سخن می گفت‪ ،‬رفته رفته‬ ‫برای ما معلو م شد که او همان کسی است که کارایی و اختیار بسیار در اینجا دارد‪».‬‬ ‫«در دوره فعالیت ش��رکت راه اهن جنوب منچوری‪ ،‬ش��رکت ایده میتسو در کار خرید‬ ‫و فروش اهن بود‪ .‬از این رو خوب می دانستیم که خرید و فروش اهن و فوالد قراضه‬ ‫کار بس��یار پردردسری اس��ت و این معامله به نظرم پرمخاطره امد‪ .‬پس این پیشنهاد‬ ‫را بی درن��گ رد ک��ردم‪ .‬در معامله اهن االت قراضه خبرگی الزم اس��ت‪ .‬فکر کردم که‬ ‫وارد این کار نشویم؛ پس به او گفتم اکنون برای این کار نیامده ایم‪ ،‬بلکه برای معامله‬ ‫نفت به ایران امده ایم‪».‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪ 8 - 1398‬شوال ‪ 12 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1307‬پیاپی ‪2625‬‬ ‫ایران چگونه تحریم نفتی انگلیس را دور زد؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!