روزنامه صمت شماره 1308 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1308

روزنامه صمت شماره 1308

روزنامه صمت شماره 1308

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫با امریکا مذاکره نخواهیم کرد‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنجشنبه در دیدار با شینزوابه‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن و هیات همراه تاکید کردند‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران هیچ اعتمادی به‬ ‫امریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات پیش��ین با امریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار‬ ‫نخواه��د کرد زیرا هیچ مل��ت ازاده و عاقلی مذاکره تحت فش��ار را نمی پذیرد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫دیدار اقای ش��ینزو ابه‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن خطاب به رهبر معظم انقالب گفت‪ :‬من قصد دارم‬ ‫پیام رئیس جمهوری امریکا را به جنابعالی برس��انم‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی خطاب به‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن گفتند‪ :‬ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص‬ ‫انچه از رئیس جمهوری امریکا نقل کردید‪ ،‬من ش��خص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی‬ ‫‪2‬‬ ‫نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1308‬پیاپی ‪ 16 2626‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اثرات حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد واردات‬ ‫در زمان تحریم ها بررسی شد‬ ‫میانبری دیگر‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم ؟‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫حمایت دولت از سرمایه گذاران‬ ‫حوزه معدن در جنوب کرمان‬ ‫‪11‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫بر بازار ارز مسلط است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫لزوم فعالیت های‬ ‫بازار پژوهی‬ ‫ضرورت ایجاد گفتمان ملی‬ ‫به سود صنایع دستی‬ ‫در اهمیت‬ ‫خصوصی سازی معادن‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫روزهای ابتدایی خرداد امس��ال‪ ،‬غالمحس��ین شافعی‪،‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ب��ا ارس��ال نامه ای به اس��حاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری خواس��تار حذف‬ ‫یک بروکراس��ی دیگر از فرایند تجارت کش��ور شده بود‬ ‫که چند روز پیش خبر رس��می ان در رس��انه ها منتشر‬ ‫شد‪ .‬ش��افعی در این نامه خواس��ته بود که در دستوری‬ ‫به گمرک ایران اعالم ش��ود تا اط�لاع ثانوی (زمان رفع‬ ‫تحریم ه��ای اقتص��ادی ظالمانه) ب��دون دریافت گواهی‬ ‫مبدا‪ ،‬نسبت به ترخیص کاالهای وارداتی اقدام کند‪.‬‬ ‫پس از ان نیز جهانگیری در پاس��خ به نامه رئیس اتاق‬ ‫ایران‪ ،‬ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن‬ ‫اجرای ان‪ ،‬به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد اگر‬ ‫برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم‬ ‫نیاز بود‪ ،‬پیشنهاد ان داده شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیران برای عمق ساخت داخل گرفتار قالب ها شدند‬ ‫‪11‬‬ ‫بهبود صنعت خودرو‬ ‫در گرو کیفیت سیاست گذاری اقتصادی‬ ‫گام های مهم ایران‬ ‫در مسیر خودکفایی ریلی‬ ‫سایه سنگین سیاست بر بازار فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل ریلی ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫و بع��د از ‪ ۴‬روز برگ��زاری‪ ،‬در حالی ب��ه کار خود پایان داد که‬ ‫ب��ا رونمای��ی از چند تولید ملی در ان‪ ،‬امیدواری ها نس��بت به‬ ‫خودکفایی کشور در زمینه تامین قطعه و ناوگان ریلی افزایش‬ ‫و در برخ��ی زمینه ها‪ ،‬نیاز ب��ه واردات محصول خارجی به طور‬ ‫چشمگیری کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران در این نامه نوش��ته بود‪:‬‬ ‫گواهی مبدا‪ ،‬از جمله اس��نادی است که گمرک ایران به‬ ‫اس��تناد ماده«‪ »۵۸‬ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی‬ ‫برای واردات کاال به کشور مطالبه می کند؛ اما در شرایط‬ ‫فعلی به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اس��ناد تجاری از جمل��ه گواهی مبدا چندین‬ ‫ب��ار عوض می ش��ود و حتی در مواردی ارائه ان میس��ر‬ ‫نیست‪ .‬براساس تبصره های یک و ‪ ۲‬ماده«‪ »۵۸‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون امور گمرکی‪ ،‬در مواردی که تس��لیم یک‬ ‫یا چند س��ند امکان پذیر نباش��د یا در مواردی که کشور‬ ‫سازنده کاال احراز ش��ده و از کشورهای ممنوع المعامله‬ ‫نباشد و مش��مول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های‬ ‫مقداری نش��ود‪ ،‬با تش��خیص گمرک ایران ارائه گواهی‬ ‫‪7‬‬ ‫مبدا ضروری نیست‪.‬‬ ‫نشس��ت علم��ی «اقتصادسیاس��ی صنعت خ��ودرو ایران؛‬ ‫چالش‪‎‬ها و راهکارها» با حضور فرشاد مومنی عضو هیات‪‎‬علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی‪ ،‬رضا ویس��ه مع��اون هماهنگی و‬ ‫نظارت مع��اون اول رئیس‏جمهوری‪ ،‬س��یدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهش��گر دفتر پژوهش‪‎‬های اقتصاد و توس��عه اتاق مشهد و‬ ‫جمعی از استادان اقتصاد و مهندسی خودرو و نیز کارشناسان‬ ‫این حوزه در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یک از س��خنرانان به‪‎‬ترتیب‬ ‫به فرایند تحوالت سیاس��ی‪ -‬الزامات نهادی و سیاسی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬تحوالت درونی‪ -‬تحلیل مسیر طی شده و نیز تحوالت‬ ‫پیرامونی‪ -‬اینکه چه ش��د که دیگران تاختند و ما جا ماندیم و‬ ‫دچار در خودماندگی شدیم‪ ،‬پرداختند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمه��وری‪ ،‬فرموده اید وقتی می گوییم تورم کاهش پیدا کرده‪ ،‬معنایش ارزانی‬ ‫نیست؛ یعنی کاالها ارام تر دارد گران می شود!‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫خ��ب‪ ،‬ت��ا اینجای کار بخت با نویس��نده یار اس��ت چ��ون رئیس جمهوری محت��رم هم به‬ ‫وجود«گرانی» اذعان دارند‪ ،‬اما برای اینکه بردانش خویش بیفزایم به سراغ فرهنگ ها رفتم‪.‬‬ ‫در فرهنگ معین نوش��ته بود‪ :‬تورم یعنی ورم کردن یا انتشار بی رویه اسکناس بدون تناسب‬ ‫با پشتوانه‪.‬‬ ‫در فرهن��گ عمید امده بود‪ :‬اماس کردن یا اماس��یدن یا ب��اال رفتن قیمت ها و پایین امدن‬ ‫ارزش پول است‪.‬‬ ‫در لغت نامه دهخدا بامزه ترین تعریف را پیدا کردم که خیلی ش��بیه ش��رایط ما مردم است؛‬ ‫تورم‪ ،‬از انواع مرغان بلندپای دره نیل اس��ت که برای به دس��ت اوردن غذا تا دهان تمس��اح هم‬ ‫می رود و ان مرغی اس��ت که در دندان های تمس��اح چینه چیند‪( .‬یادداش��ت به خط مرحوم‬ ‫دهخدا)‬ ‫تورم به زبان فرانسوی انفالسیون (‪ )Inflation‬و به زبان انگلیسی اینفل ِیشِ ن (‪)Inflation‬‬ ‫است و اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول و درامدهای پولی با نرخ کاالها دارد‪ .‬تورم در‬ ‫علم اقتصاد هم به معنی افزایش غیرمتناس��ب سطح عمومی نرخ در نظر گرفته می شود‪ .‬تورم‪،‬‬ ‫روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد همه جهان است‪.‬‬ ‫هرچن��د برپایه نظریه های گوناگون‪ ،‬تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می ش��ود‪ ،‬اما تمامی‬ ‫انها به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها اشاره دارند و به طور تقریبی همه معتقدند تورم‬ ‫به وضعیتی اطالق می شود که سطح عمومی نرخ کاالها و خدمات در یک اقتصاد در یک دوره‬ ‫زمانی مش��خص (به طور معمول یک س��اله) به طور مداوم و مس��تمر افزایش یابد‪ .‬به طورکلی‬ ‫اقتصاددانانی که دور و بر جنابعالی هم بسیار زیاد هستند‪ ،‬تورم را به لحاظ شدت افزایش سطح‬ ‫عمومی قیمت ها به ‪ 3‬دسته تقسیم بندی می کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ت��ورم خفیف و خزنده‪ :‬افزای��ش مالیم قیمت ها در طول زمان از ویژگی های بارز این نوع‬ ‫تورم است که به طور معمول رشد یک رقمی سطح عمومی قیمت ها را در سال به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تورم ش��دید یا تازنده‪ :‬سرعت رشد قیمت ها شدید تر اس��ت و نرخ های تورم باالتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد را اغلب تورم شدید در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تورم بس��یار شدید یا ابرتورم‪ :‬رشد قیمت ها بسیار سریع و لجام گسیخته و به نوعی باالتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد در ماه است‪.‬‬ ‫البت��ه نوع چهارم��ی هم وجود دارد که هیچ کس به ان اش��اره نمی کند و جزو گروه س��وم‬ ‫ماستمالی می شود؛ تورم ونزوئالیی اوج بی ارزش شدن واحد پولی یک کشور است‪.‬‬ ‫اما تعریفی که همه به نوعی ان را باور دارند‪ ،‬بیانگر یک موضوع است‪ :‬افزایش دائم و بی رویه‬ ‫س��طح عمومی نرخ کاالها و خدم��ات که درنهایت به کاهش قدرت خرید مردم و نابس��امانی‬ ‫وضعیت اقتصادی منجر می ش��ود؛ وضعیتی که ما در یک س��ال گذش��ته و با ارز دستوری‪ ،‬به‬ ‫ان دچار شده ایم‪.‬‬ ‫در تقس��یم بندی های تورم ب��رای تورم خفیف‪ ،‬افزایش بین ‪ ۱‬تا ‪ ۶‬درصدی س��طح عمومی‬ ‫قیمت ها در سال را بیان کرده اند‪ ،‬برای تورم شدید‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۵‬درصد در سال را نوشته اند و معیار‬ ‫تورم بسیار شدید را ‪ ۵۰‬درصد در ماه یا ‪ 2‬برابر شدن قیمت ها در مدت یک سال بیان کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این تقسیم بندی کلی‪ ،‬تورم را به دسته های کوچک تری نیز تقسیم کرده اند‪:‬‬ ‫تورم پنهان‪ :‬تورمی که در ان نرخ ثابت می ماند اما کیفیت کمتر می ش��ود؛ مانند وضعیت‬ ‫رس��توران ها و کباب کوبیده و نان و ماس��ت در یک سال اخیر که با زور تعزیراتی ها نرخ به ظاهر‬ ‫ثابت مانده و کیفیت فدا شده است‪.‬‬ ‫تورم خزنده‪ :‬تورمی ارام و پیوس��ته اس��ت که بعضی اقتصاددانان معتقدند محرکی برای‬ ‫افزایش درامد است و بعضی دیگر معتقدند سبب کاهش قدرت خرید می شود اما هر دو گروه‬ ‫می گویند هر ‪ ۲۵‬س��ال ‪ ۵۰‬درصد منطقی اس��ت؛ نه انکه در یک سال گذشته بعضی کاالها تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬درصد افزایش نرخ داشته اند‪.‬‬ ‫تورم رسمی‪ :‬تورمی که به علت افزایش عرضه پول ازسوی دولت به وجود می اید؛ کاری که‬ ‫در عمل در دولت نهم انجام شد‪.‬‬ ‫تورم س�اختاری‪ :‬تورمی که به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود کمبود در برخی بخش ها افزایش می یابد؛‬ ‫مانند برگشتن بخشی از نیروی کار افغانستانی در یک سال اخیر که شاهد ان بوده ایم‪.‬‬ ‫تورم س�رکش‪ :‬افزایش س��ریع و بی حدومرز قیمت ها را گویند ک��ه اثارش کاهش ارزش‬ ‫پول‪ ،‬گسس��تگی روابط اقتصادی و فروپاشی نظام اقتصادی است‪ .‬این نوع تورم به طور معمول‬ ‫پ��س از جنگ ه��ا رخ می دهد؛ مانند افزایش ن��رخ ‪ ۲۵۰۰‬درصدی در المان در س��ال ‪۱۹۲۳‬‬ ‫(‪1302‬خورشیدی)‪.‬‬ ‫تورم شتابان‪ :‬افزایش سریع و شدید نرخ است؛ به طور مثال وقتی دولت سعی کند بیکاری‬ ‫را پایین تر از حد طبیعی نگاه دارد‪ ،‬این اقدام باعث افزایش تورم می شود‪.‬‬ ‫تورم مهارش�ده‪ :‬تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫این شرایط به طور معمول از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کاالها و خدمات پدید می اید که‬ ‫با فرض ثابت بودن دیگر ش��رایط باز هم به ازدیاد قیمت ها می انجامد؛ مانند همین داستان ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی و نیمایی و امثال ان که خروجی همه برای مردم ارز ازاد است‪.‬‬ ‫تورم فش�ار س�ود‪ :‬تورمی که منشا ان تالش س��رمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از‬ ‫درامد ملی است‪.‬‬ ‫تورم فش�ار هزینه‪ :‬تورمی که مس��تقل از تقاضا تنها از افزایش هزینه های تولید ناش��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی‬ ‫بهای نفت در سال های ‪ )1352( ۱۹۷۳‬و ‪ )1357( ۱۹۷۸‬می توان دید‪.‬‬ ‫تورم فش�ار تقاضا‪ :‬تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به جریان کاال و خدمات ایجاد‬ ‫ش��ده در اقتصادی که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل به کار گرفته باش��د‪ .‬هرگاه تقاضای‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬دولت و بنگاه ها برای کاالها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در اثر این نامتعادلی افزایش خواهد یافت؛ وضعیتی که ما سال ها است به ان دچار شده ایم‪.‬‬ ‫تورم انتقال تقاضا‪ :‬عناصر تورم‪ ،‬فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می کند و تغییر‬ ‫در س��اختار تقاضای کل را دلیل تورم می ش��مارد‪ .‬هرگاه اقتصاد دچ��ار انعطاف ناپذیری های‬ ‫س��اختاری باشد‪ ،‬گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر صنایع همراه خواهد بود و عوامل‬ ‫تولید را به اسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد؛ از این رو برای جذب عوامل تولید‬ ‫به س��وی صنایع در حال گسترش‪ ،‬باید قیمت های باالتری پرداخت شود که اکنون هر روز در‬ ‫بخشی از صنعت با ان روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫تورم فشار قیمت‪ :‬نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمت های بسیار گزاف ازسوی‬ ‫صاحبکاران اقتصادی با هدف دس��تیابی به س��ودهای کالن به وجود می اید؛ شرایط تلخی که‬ ‫محتکران و سودجویان همیشه باتوجه به کمبود و نیاز مردم به جامعه تحمیل کرده اند‪.‬‬ ‫تورم فش�ار دس�تمزد‪ :‬نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه‬ ‫کارگ��ری بر بازار کار می داند و الگوهای قدرت چانه زن��ی انها برپایه متغیرهای اقتصادی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫تعریف جنابعالی از تورم و ش��رایط نابهنجار قیمت ها و درامدهای ریالی مردم با قیمت های‬ ‫دالری و امارهای بانک مرکزی با واقعیت های جامعه هیچ گونه تناسبی ندارد‪.‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪...‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر ژاپن‪:‬‬ ‫با امریکا مذاکره نخواهیم کرد‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫صبح پنجشنبه در دیدار با شینزوابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن‬ ‫و هیات همراه تاکید کردند‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫هی��چ اعتمادی به امریکا ن��دارد و تجربه تلخ مذاکرات‬ ‫پیش��ین با امریکا در چارچوب برج��ام را به هیچ وجه‬ ‫تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت ازاده و عاقلی مذاکره‬ ‫تحت فشار را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم‬ ‫رهب��ری در ابت��دای ای��ن دی��دار اق��ای ش��ینزو ابه‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپ��ن خطاب ب��ه رهبر معظ��م انقالب‬ ‫گف��ت‪ :‬من قص��د دارم پی��ام رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫را به جنابعالی برس��انم‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫خطاب به نخس��ت وزیر ژاپن گفتند‪ :‬ما در حس��ن نیت‬ ‫و ج��دی بودن ش��ما تردیدی نداری��م اما در خصوص‬ ‫انچه از رئیس جمهوری امریکا نقل کردید‪ ،‬من شخص‬ ‫ترامپ را شایس��ته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ‬ ‫پاس��خی هم به او ندارم و نخواهم داد‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای افزودند‪ :‬مطالبی را که بیان خواهم کرد‪ ،‬در‬ ‫چارچوب گفت وگو با نخس��ت وزیر ژاپن اس��ت زیرا ما‬ ‫ژاپن را کشوری دوس��ت می دانیم؛ اگرچه گالیه هایی‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره به صحبت های نخس��ت وزیر ژاپن‬ ‫مبن��ی بر اینکه ترامپ ب��ه او گفته «امریکا قصد تغییر‬ ‫رژی��م در ای��ران را ندارد»‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬مش��کل ما با‬ ‫امریکایی ه��ا موضوع تغییر رژیم نیس��ت‪ ،‬زیرا انها اگر‬ ‫چنین قصدی هم داش��ته باش��ند‪ ،‬قادر ب��ه اجرای ان‬ ‫نیستند‪ ،‬همانطور که روس��ای جمهوری قبلی امریکا‪،‬‬ ‫در ‪ 40‬سال گذش��ته‪ ،‬برای نابودی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تالش کردند اما نتوانستند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند‪ :‬اینکه‬ ‫ترام��پ می گوید قصد تغییر رژی��م را ندارد یک دروغ‬ ‫اس��ت زیرا اگر می توانست این کار را انجام دهد‪ ،‬انجام‬ ‫می داد اما نمی تواند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره‬ ‫به صحبت های نخس��ت وزیر ژاپن مبنی بر درخواست‬ ‫امری��کا برای مذاکره درباره موضوع هس��ته ای‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به مدت ‪ 6 ،5‬سال در موضوع‬ ‫هس��ته ای با امریکا و اروپایی ه��ا در قالب ‪ ۵+۱‬مذاکره‬ ‫کرد و به یک نتیجه هم رسید‪ ،‬اما امریکا زیر این توافق‬ ‫و قرارداد قطعی زد؛ بنابراین کدام فرد عاقلی است که‬ ‫دوباره با کش��وری که زیر تم��ام توافق ها زده‪ ،‬مذاکره‬ ‫کند؟ رهبر معظم انقالب اس�لامی به بخش دیگری از‬ ‫صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم امریکا برای‬ ‫جلوگیری از ساخت سالح هسته ای ازسوی ایران اشاره‬ ‫کردند و افزودند‪ :‬ما با سالح هسته ای مخالفیم و فتوای‬ ‫شرعی من حرام بودن ساخت سالح هسته ای است اما‬ ‫این را بدانید که اگر ما قصد س��اخت س�لاح هسته ای‬ ‫داش��تیم‪ ،‬امریکا هیچ کاری نمی توانست بکند و اجازه‬ ‫ندادن امریکا‪ ،‬هیچ مانعی ایجاد نمی کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه انباش��ت‬ ‫س�لاح هس��ته ای نی��ز اقدام��ی خ�لاف عقل اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬امریکا به هیچ وجه صالحیت حرف‬ ‫زدن درباره اینکه کدام کش��ور سالح هسته ای داشته‬ ‫باش��د یا نداش��ته باش��د‪ ،‬ندارد زیرا امریکا‪ ،‬چند هزار‬ ‫کالهک هسته ای در انبارهای خود دارد‪.‬‬ ‫ایش��ان با اشاره به سخنان نخس��ت وزیر ژاپن مبنی‬ ‫بر اینکه امریکا اماده مذاکرات صادقانه با ایران اس��ت‪،‬‬ ‫خط��اب به اقای ابه گفتند‪ :‬ما ای��ن حرف را اصال باور‬ ‫نمی کنی��م زیرا مذاک��رات صادقانه از جانب ش��خصی‬ ‫همچون ترامپ‪ ،‬صادر نمی شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪ :‬صداقت‬ ‫در میان مقامات امریکایی بسیار کمیاب است‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای خطاب به نخس��ت وزیر ژاپن افزودند‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار‬ ‫و گفت وگو و درب��اره ایران هم صحبت کرد‪ ،‬اما بعد از‬ ‫بازگش��ت از ژاپن‪ ،‬بالفاصله تحریم صنایع پتروشیمی‬ ‫ایران را اعالم کرد‪ ،‬ایا این پیام صداقت اس��ت؟ ایا این‬ ‫نشان می دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟‬ ‫ایش��ان تاکید کردند‪ :‬م��ا به هیچ وج��ه تجربه تلخ‬ ‫مذاکره چند سال اخیر با امریکا را تکرار نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با اشاره به روند مذاکره‬ ‫ب��ا امریکایی ها در چارچوب برجام گفتند‪ :‬بعد از توافق‬ ‫هسته ای‪ ،‬نخس��تین کسی که برجام را بالفاصله نقض‬ ‫کرد‪ ،‬ش��خص اوباما بود؛ همان کس��ی که درخواست‬ ‫مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با استقبال از پیشنهاد‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن برای گس��ترش روابط با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬ژاپن کشور مهمی‬ ‫در اسیا اس��ت و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل‬ ‫دارد باید اراده قاطع خود را نشان دهد؛ همان گونه که‬ ‫برخی کشورهای مهم این اراده را نشان داده اند‪ .‬ایشان‬ ‫با اش��اره به دشمنی های ‪40‬س��اله امریکا با ملت ایران‬ ‫و ادامه این دش��منی ها‪ ،‬افزودند‪ :‬ما معتقدیم از طریق‬ ‫مذاکره با امریکا‪ ،‬مش��کالت ما حل نخواهد شد و هیچ‬ ‫ملت ازاده ای‪ ،‬مذاکره تحت فشار را قبول نخواهد کرد‪.‬‬ ‫امریکا تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری عصر پنجش��نبه‬ ‫به منظ��ور حض��ور و س��خنرانی در نوزدهمین اجالس‬ ‫س��ازمان همکاری های ش��انگهای به بیشکک‪ ،‬پایتخت‬ ‫قرقیزستان رفت‪ .‬س��ازمان همکاری شانگهای سازمانی‬ ‫بین دولتی اس��ت که ب��رای همکاری ه��ای چندجانبه‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و امنیتی بنیان گذاشته شد و چین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و هن��د اعضای اصل��ی و ایران‪ ،‬مغولس��تان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و بالروس اعضای ناظر این سازمان هستند‪.‬‬ ‫روحانی پس از حضور در اجالس ش��انگهای در دومین‬ ‫مرحله از سفر سه روزه خود به منظور شرکت در پنجمین‬ ‫کنفرانس «تعادل و اعتمادس��ازی در اس��یا» (سیکا) از‬ ‫بیش��کک عازم دوش��نبه‪ ،‬پایتخت تاجیکستان خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایران‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هند‪ ،‬فلسطین‪ ،‬مغولستان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و تایلند از‬ ‫جمله اعضای سازمان سیکا هستند‪.‬‬ ‫روحان��ی هنگام ترک ایران ب��رای حضور در اجالس‬ ‫شانگهای در فرودگاه مهراباد با بیان اینکه امروز مسئله‬ ‫امنیت چه در منطقه بسیار حساس خلیج فارس‪ ،‬چه در‬ ‫خاورمیان��ه و چه در کل اس��یا و جهان برای ما اهمیت‬ ‫وی��ژه ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ما همیش��ه این بوده که از‬ ‫صلح و امنیت منطقه حراست و محافظت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫روز گذش��ته نیز در سخنرانی نوزدهمین اجالس سران‬ ‫کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد‪:‬‬ ‫برجام دس��تاورد مهم دیپلماس��ی چندجانبه است که‬ ‫اثبات کرد چنانچه اراده سیاسی الزم وجود داشته باشد‬ ‫می توان‪ ،‬برای حل هر مش��کلی به جای تحریم و جنگ‬ ‫از طریق گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تروریسم در انواع گوناگون ان‪ ،‬افراط گرایی‪،‬‬ ‫یکجانبه گرایی‪ ،‬مداخله کشورهای فرامنطقه ای در امور‬ ‫س��ایر مناطق و دخالت در امور داخلی س��ایر کشورها‬ ‫جامع��ه بین الملل��ی را در وضعیت��ی خطیر ق��رار داده‬ ‫اس��ت؛ وضعیتی که می تواند ثبات‪ ،‬امنیت و منافع همه‬ ‫کشورهای جهان را تهدید کند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری بیان ک��رد‪ :‬مناط��ق پیرامونی ما با‬ ‫بحران های گوناگونی روبه رو هس��تند که با از بین بردن‬ ‫زیرس��اخت های اولیه کش��ورها و بازتولید ناامنی‪ ،‬این‬ ‫مناطق را در ش��رایط حساس��ی قرار داده است‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر دولت امریکا در ‪ 2‬س��ال گذشته با استفاده ابزاری‬ ‫از ظرفی��ت اقتص��ادی‪ ،‬مالی و نظامی خ��ود و با اتخاذ‬ ‫رویکرد تهاجمی‪ ،‬تمامی س��اختارها و قواعد بین المللی‬ ‫را بر هم زده و ب��ه تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و‬ ‫جهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬مهم نیست مسلمان‪ ،‬مسیحی‪ ،‬یهودی‪،‬‬ ‫بودای��ی یا به هر دین و ایین دیگری باش��یم؛ مهم این‬ ‫است که در برابر افراط گرایی از هر رنگ و نژاد و مذهب‬ ‫متحد باشیم‪ .‬ما از ان جهت با داعش در عراق و سوریه‬ ‫جنگیدیم که ان را تفس��یری افراطی و ضدانس��انی از‬ ‫دین علیه انسانیت می دانستیم و در دفاع از شهروندان‬ ‫غیرمسلمان این کشورها نیز تردید نکردیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ایران از ان جهت با صهیونیس��م‬ ‫مخالف اس��ت که ان را یک ایدئولوژی انحرافی در دین‬ ‫یهود می داند که با ارزش های انسانی در ستیز است‪ .‬ما‬ ‫در عراق و س��وریه برای صلح جنگیده ایم‪ .‬در افغانستان‬ ‫برای نبرد با افراط گرایی در تعامل با سازمان ملل متحد‬ ‫نقش س��ازنده ای ایفا کرده ای��م و در یمن برای برقراری‬ ‫صلح از هیچ تالشی فروگذار نکرده ایم‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخش دیگری از س��خنرانی خود گفت‪:‬‬ ‫ما همواره درهای گفت وگ��و و همکاری های منطقه ای‬ ‫و دوجانبه را با همه همس��ایگان خود باز گذاشته ایم‪ .‬ما‬ ‫نمی خواهیم هیچ ملت��ی را به دریا بریزیم و غرق کنیم‬ ‫و برای حل مس��ئله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با‬ ‫مراجعه به ارای عمومی را ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫روحانی خطاب به س��ران کش��ورهای عضو سازمان‬ ‫هم��کاری ش��انگهای گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫معتقد اس��ت امروزه جامعه بین المللی بیش از پیش با‬ ‫معضل یکجانبه گرایی به چالش کشیده شده و همچنین‬ ‫مشکالت و پیچیدگی های جهان امروز به ویژه تروریسم‪،‬‬ ‫افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر‪ ،‬چندجانبه گرایی را به‬ ‫یک ضرورت تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری بی��ان ک��رد‪ :‬برجام دس��تاورد مهم‬ ‫دیپلماسی چندجانبه است که اثبات کرد چنانچه اراده‬ ‫سیاسی الزم وجود داش��ته باشد می توان برای حل هر‬ ‫مش��کلی به جای تحریم و جن��گ از طریق گفت وگو و‬ ‫مصالحه بهتر به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در چارچوب‬ ‫ظرفیت ه��ای برج��ام از اعض��ای باقیمان��ده در توافق‬ ‫می خواهد هرچه سریع تر به تعهدات خود در بهره مندی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ران موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی اس��تثنایی دارد و از نظر ذخای��ر انرژی و‬ ‫معدنی بس��یار غنی و کش��وری اس��ت ک��ه در تالقی‬ ‫کریدورهای تجاری ش��رق به غرب و ش��مال به جنوب‬ ‫واقع ش��ده ‪ ،‬گفت‪ :‬این ویژگی ه��ا در کنار امنیت پایدار‬ ‫و نیروی انس��انی تحصیلکرده‪ ،‬فرصت های بی ش��ماری‬ ‫را در اختیار س��رمایه گذاران و تاجران کشورهای عضو‬ ‫س��ازمان همکاری ش��انگهای قرار می دهد و استفاده از‬ ‫انها‪ ،‬می تواند زمینه جهش اقتصادی کش��ورهای عضو‬ ‫را مهیا سازد‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬دولت جمهوری اسالمی ایران امادگی‬ ‫دارد همه گونه تس��هیالت را برای فعالیت های اقتصادی‬ ‫شهروندان‪ ،‬شرکت ها و دولت های عضو این سازمان در‬ ‫ایران فراهم کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اگر به دنبال حل مشکل بیکاری هستیم‪ ،‬راهکار ان رونق‬ ‫تولید اس��ت که بس��ترهای ان باید فراهم شود و مردم در ان مشارکت کنند چراکه این امر تنها با‬ ‫فعالیت دولت محقق نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در نشس��ت بررسی زیرس��اخت های جاده ای و ریلی استان‬ ‫خراس��ان ش��مالی در شیروان اظهار کرد‪ :‬باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد و اگر اقتصاد خصوصی‬ ‫شود و براساس اجرای اصل ‪ ۴۴‬نبض ان در دست مردم بیفتد‪ ،‬کارها سامان خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی یکی از اصلی ترین مش��کالت مردم را مسئله مسکن عنوان کرد و افزود‪ :‬به دنبال حل مشکل‬ ‫و مس��ئله مسکن برای روستاها و ش��هرها هس��تیم که تالش خواهیم کرد با در اختیار قرار دادن‬ ‫زمین و تس��هیالت‪ ،‬این مش��کل تاحدی برطرف شود و به مردم فشار وارد نشود‪ .‬الریجانی با اشاره‬ ‫به همجواری شهرس��تان شیروان با کشور ترکمنس��تان گفت‪ :‬باید از مزایای مرزی بودن به خوبی‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬چراکه مرز برای تجارت شهر و استان یک مزیت است و ایجاد یک بازارچه مرزی به‬ ‫توسعه و ابادانی منطقه کمک می کند‪.‬‬ ‫وی درباره ایجاد ش��بکه ریلی در اس��تان نیز گفت‪ :‬اگر ساخت خط اهن از طریق فاینانس دنبال‬ ‫شود باید ان را جزو اولویت ها دانست‪.‬‬ ‫علی الریجانی عصر چهارش��نبه نیز در نشس��ت با خانواده ش��هدا‪ ،‬روحانی��ان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی و مدیران خراس��ان ش��مالی اظهار کرد‪ ۱۰ :‬میلیارد دالر ارز برای تامین کاالهای اساسی‬ ‫در نظر گرفته شده اما انچه که به دست مردم می رسد با ان همخوانی ندارد‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬باوجود تالش های زیاد و مناب��ع فراوانی که برای توزیع عادالن��ه امکانات‪ ،‬ارزاق و‬ ‫کاالهای اساس��ی در نظر گرفته شده‪ ،‬دالل بازی ها مانع از ان شده که این اجناس ان گونه که باید‬ ‫به دس��ت مردم برسد‪ .‬در این زمینه به دنبال ان هستیم هفته اینده به چهارچوبی برسیم که فشار‬ ‫بر مردم کاهش یابد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۴۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای اشتغالزایی‬ ‫معاون رئیس جمهوری از اختصاص ‪ ۳۴۰‬هزار میلیارد ریال برای‬ ‫ایجاد ‪ ۹۹۸‬هزار فرصت شغلی در کشور خبر داد‪ .‬محمدباقر نوبخت‬ ‫در ادامه س��فر به مشهد مقدس در حاش��یه بازدید از هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه گل و گیاه و صنایع وابس��ته در محل دائمی نمایشگاه‬ ‫بین المللی مشهد در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬دولت ‪ ۸‬برنامه تدوین‬ ‫و ب��رای تامین اعتبار به س��ازمان برنامه و بودج��ه ابالغ کرده که‬ ‫یک��ی از این برنامه ها مربوط به حوزه کش��اورزی اس��ت و در این‬ ‫زمینه تفاهمنامه ای نیز با وزیر جهاد کشاورزی منعقد شد‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری بااش��اره به کاهش وابستگی کشور به نفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منابعی که از فروش نفت در بودجه پیش بینی شده بود حدود ‪۱۴۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بود اما برای اینکه بودجه را از نوس��ان های نرخ‬ ‫نفت و صادرات ان خارج کنیم‪ ،‬درامد از این محل را به حدود ‪۵۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کاهش داده ایم‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫افزود‪ ۲۴ :‬برنامه برای کاهش و در حقیقت قطع وابستگی کشور به‬ ‫بودجه نفت در نظر گرفته شده که ‪ ۱۱‬برنامه در سال جاری و ‪۱۳‬‬ ‫برنامه نیز در س��ال اینده عملیاتی خواهد شد‪ .‬برنامه های یادشده‬ ‫درحال حاضر در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه و بودجه بارگذاری‬ ‫ش��ده و امیدواریم کارشناس��ان نظر خود را در این زمینه منعکس‬ ‫کنند تا از نظر انها در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت‬ ‫تصویب برنامه های یادشده بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دفت�ر مقام معظم‬ ‫رهب�ری‪ -‬حضرت ایت اهلل خامن��ه ای با صدور‬ ‫پیام��ی درگذش��ت ای��ت اهلل محق��ق کابلی را‬ ‫تسلیت گفتند‪ .‬در متن پیام رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی امده است‪« :‬درگذش��ت عالم مجاهد‬ ‫ایت اهلل اقای حاج ش��یخ قربانعلی محقق کابلی‬ ‫رحمه اهلل علی��ه را به عموم برادران افغانی به ویژه‬ ‫به خان��دان محت��رم و مقل��دان و ارادتمندان و‬ ‫ش��اگردان ایشان تسلیت می گویم و عل ّو درجات‬ ‫ان مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان‬ ‫مسالت می نمایم‪».‬‬ ‫اداره دیپلماس�ی عموم�ی وزارت امور‬ ‫خارج�ه ‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گفت اتهام زنی امریکا‬ ‫در زمین��ه حادثه نفتکش ه��ا در دریای عمان نه‬ ‫تنها شوخی و خنده دار نیست بلکه نگران کننده‬ ‫و هشدارامیز اس��ت‪ .‬سید عباس موسوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مسئولیت تامین امنیت تنگه هرمز‪ ،‬برعهده‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران است و نشان دادیم که‬ ‫در س��ریع ترین زمان ممکن به کم��ک ملوانان‬ ‫کش��تی های دچار س��انحه رفتیم و انها را نجات‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری امری��کا در پیامی‬ ‫توییتری با قدردانی از س��فر شینزو ابه به تهران‬ ‫ادعا کرد برای رس��یدن به توافق میان دو کشور‬ ‫همچنان زود است‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬بامداد جمعه‬ ‫در پیام��ی توییتری نوش��ت‪« :‬با اینکه از س��فر‬ ‫نخس��ت وزیر ش��نیزو ابه به ایران برای دیدار با‬ ‫ایت اهلل خامنه ای قدردان هس��تم اما احس��اس‬ ‫می کن��م که همچن��ان حتی ب��رای گمانه زنی‬ ‫درباره حصول توافق زود اس��ت؛ نه ما اماده ایم‪،‬‬ ‫نه انها‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ای��ران بام��داد جمع��ه در واکنش ب��ه ادعاهای‬ ‫مقام ه��ای امریکای��ی مبنی بر دخالت داش��تن‬ ‫ته��ران در زمینه انفجار دو نفتک��ش در دریای‬ ‫عمان گفت‪ :‬ادعاهای بی اس��اس واشنگتن علیه‬ ‫تهران‪ ،‬نش��ان می دهد گروه ب «نقشه ب» را که‬ ‫همان دیپلماس��ی تخریب است‪ ،‬دنبال می کند‪.‬‬ ‫ظریف که این س��خنان را در صفحه رسمی اش‬ ‫در توییتر منتشر کرده‪ ،‬افزود‪ :‬من چند ماه پیش‬ ‫به طور دقیق درباره این سناریو هشدار دادم؛ من‬ ‫پیشگو نیس��تم اما می دانم تفکر گروه ب از کجا‬ ‫سرچشمه می گیرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حس��ن روحانی ک��ه به منظور حضور‬ ‫در نوزدهمی��ن اجالس س��ازمان همکاری های‬ ‫ش��انگهای به بیش��کک‪ ،‬پایتخت قرقیزس��تان‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬صبح دیروز با «ش��ی جین پینگ»‬ ‫رئیس جمه��وری خلق چین دی��دار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫در کنفران��س مطبوعاتی اظهار کرد‪ :‬قصد داریم‬ ‫در شورای امنیت تصمیم هایی بگیریم تا ایران را‬ ‫به میز مذاکره بازگردانیم‪ .‬ایران باید مذاکره را با‬ ‫مذاکره جواب بدهد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نمایندگی دائم جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران نزد س��ازمان ملل متح��د در بیانیه ای به‬ ‫اظهارات نماینده امریکا در شورای امنیت پاسخ‬ ‫داد و اعالم کرد‪ :‬اظه��ارات فتنه جویانه نماینده‬ ‫امریکا علیه ایران در جلس��ه ‪ ۲۳‬خرداد ش��ورای‬ ‫امنی��ت س��ازمان ملل نماد دیگ��ری از عملیات‬ ‫روانی ایران هراسانه این کشور بود‪ .‬ایران قاطعانه‬ ‫ادعای بی اساس امریکا درباره حوادث ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫تانکره��ای نفتکش را رد و ان را با ش��دیدترین‬ ‫لحن ممکن محکوم می کند‪ .‬در این بیانیه امده‬ ‫است‪ :‬فراخواندن ایران به دیپلماسی و بازگشت‬ ‫به میز مذاکره ازس��وی امریکایی که خود به طور‬ ‫غیرقانونی از برجام خارج شده‪ ،‬یک طنز است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬والدیمیر پوتین جمعه در اجالس سران‬ ‫سازمان همکاری شانگهای در بیشکک‪ ،‬پایتخت‬ ‫قرقیزس��تان بار دیگر نسبت به پیامدهای خروج‬ ‫امری��کا از برج��ام هش��دار داد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه با تاکید بر ل��زوم و اهمیت حفظ و اجرای‬ ‫برجام گفت‪ :‬همه کش��ورهای عضو برجام را ملزم‬ ‫به اجرای تعهدات شان در چارچوب ان می کنیم و‬ ‫برای این منظور تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ماری دوس��ارنز‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫سیاس��ت خارجی مجلس ملی فرانس��ه در سفر‬ ‫اینده خود به ایران با مقامات جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران دی��دار و گفت وگ��و خواهد ک��رد‪ .‬بهرام‬ ‫قاسمی‪ ،‬س��فیر ایران در پاریس در استانه سفر‬ ‫این مقام فرانس��وی به ایران گفت‪ :‬دیپلماس��ی‬ ‫پارلمانی‪ ،‬موثرتری��ن روش برای افزایش تعامل‬ ‫و ایجاد فضای درک‪ ،‬تفاهم و ش��ناخت بیش��تر‬ ‫میان ملت های برخوردار از دموکراس��ی‪ ،‬توسعه‬ ‫سیاسی و پارلمان برامده از ارای مردم است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬چهارمی��ن دور گفت وگوهای جامع‬ ‫سیاس��ی میان ایران و س��وئیس به ریاست سید‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان و «پاسکال بریسویل»‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫امور خارجه س��وئیس در برن برگزار و براس��اس‬ ‫توافق انجام ش��ده‪ ،‬س��وئیس حافظ منافع ایران‬ ‫در کانادا شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم؟‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫صنعت خودرو گرفتار‬ ‫مسئوالن سیاسی‬ ‫گام های مهم ایران‬ ‫در مسیر خودکفایی ریلی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چرا صنایع دریایی در ایران اهمیت دارد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫ علی حیات نیا‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹کشتی سازان کوچک نیازمند حمایت بیشتر‬ ‫پیم��ان مس��عودزاده‪ ،‬رئیس کمیته کشتی س��ازی‬ ‫انجمن مهندس��ان صنایع دریایی درباره ظرفیت های‬ ‫س��اخت و طراحی ش��ناور در ایران به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اکنون بیش از ‪ ۴۵‬ش��رکت کشتی س��ازی در کش��ور‬ ‫داریم‪ .‬ب��ا وجود این‪ ،‬انچه در صنایع دریایی کش��ور‬ ‫اتفاق افت��اد این بود که دولت بیش��تر تمرکز کرد تا‬ ‫از دو کشتی س��از ب��زرگ در کش��ور حمایت کند‪ .‬هر‬ ‫چند که این موضوع می تواند پیش��ران صنایع دریایی‬ ‫باشد اما در سال های گذشته حمایت از کشتی سازان‬ ‫کوچک به کمترین حد خود رسیده است‪.‬‬ ‫یک��ی از سیاس��ت های حمایتی از صنای��ع دریایی‬ ‫حمایت از کشتی س��ازان بزرگ بود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬دولت‬ ‫بیشتر از شرکت هایی حمایت می کرد که کشتی های‬ ‫بزرگ می س��اختند‪ .‬این در حال��ی بود که توان ایران‬ ‫هنوز هم در س��اخت ش��ناورها و کشتی های کوچک‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫لزوم‬ ‫فعالیت های‬ ‫بازارپژوهی‬ ‫ساخت شناورهای کوچک و متوسط در دنیا توجیه اقتصادی بیشتری‬ ‫نسبت به ساخت ش��ناورهای بزرگ دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کشورهای‬ ‫اروپایی تمایل بیش��تری به س��اخت ای��ن نوع ش��ناورها دارند و در‬ ‫پروژه های بزرگ به ندرت شرکت می کنند‬ ‫‹ ‹حمایت از ساخت شناورهای متنوع‬ ‫مسعودزاده با بیان اینکه حمایت از صنایع دریایی‬ ‫می توان��د اقتص��اد ای��ران را دگرگون کن��د‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬اقتص��اد دریایی از جمله موضوع هایی اس��ت که‬ ‫کشورهای محصور در خشکی افسوس و حسرت ان‬ ‫را می خورند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬مزیت های قابل توجهی در این زمینه‬ ‫ب��رای ایران وجود دارد اما ان چن��ان که باید‪ ،‬از انها‬ ‫استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه حمایت های دولتی ش��امل‬ ‫بخش های��ی از صنایع دریایی ش��ود که ایران در انها‬ ‫مزی��ت و ت��وان بیش��تری دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ایران در‬ ‫ساخت ش��ناورهای کوچک و متوسط عالوه بر اینکه‬ ‫توانمندی وج��ود دارد‪ ،‬تجربه بیش��تری نیز در این‬ ‫سال ها ش��ده و می توان از انها برای پیشبرد صنعت‬ ‫کشتی س��ازی حمایت کرد‪ .‬اکنون ایران در س��اخت‬ ‫شناورها مشکلی ندارد و این ظرفیت در کشور وجود‬ ‫دارد اما کشتی سازان نیاز به حمایت های گسترده ای‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مس��عودزاده با تاکید بر اینکه س��اخت شناورهای‬ ‫تفریحی در ایران توجیه اقتصادی مناسب دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که برخ��ی هزینه ها تامین و حمایت های‬ ‫الزم شود‪ ،‬کشتی سازان ایرانی در ساخت شناورهای‬ ‫تفریح��ی می توانند بهت��ر عمل کنند‪ .‬س��اخت این‬ ‫ش��ناورها اکنون به طور کامل اقتصادی اس��ت و این‬ ‫بخش از صنایع دریایی ازجمله مزیت های س��وداور‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬در ص��ورت حمایت های م��ورد نیاز‪،‬‬ ‫کشتی سازان می توانند ظرفیت این بخش را افزایش‬ ‫دهند و شناورهای بیشتری بسازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عمده ش��رکت های اروپایی‬ ‫اکنون در زمینه ساخت شناورهای کوچک و متوسط‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت شناورهای کوچک و‬ ‫متوس��ط در دنیا توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به‬ ‫ساخت شناورهای بزرگ دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کشورهای اروپایی تمایل بیشتری به‬ ‫ساخت این نوع شناورها دارند و در پروژه های بزرگ‬ ‫به ندرت ش��رکت می کنند‪ .‬در ایران نیز با احتس��اب‬ ‫توانی که در این زمینه وجود دارد باید به این موضوع‬ ‫بیشتر اهمیت داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬سال تاخیر در تحویل‬ ‫مس��عودزاده همچنی��ن درباره مش��کالتی که در‬ ‫صنای��ع دریایی وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاخیر در تحویل‬ ‫س��فارش یکی از بزرگ ترین مشکالت کشتی سازان‬ ‫ایرانی اس��ت‪ .‬در برخی پروژه ها تا ‪۱۰‬سال تاخیر در‬ ‫تحویل کشتی ها دیده شده است‪.‬‬ ‫رفع این مشکل برای اعتمادسازی در داخل و خارج‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب‪:‬‬ ‫قانون استفاده حداکثری از توان داخلی الزام اور است‬ ‫س��ید مهدی مقدسی گفت‪ :‬قانون استفاده حداکثری از توان و‬ ‫ظرفیت داخلی الزام اور است و باید در راستای تحقق رونق تولید‬ ‫به درستی از ان بهره برد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیج��ان و خنداب در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در این قانون که ‪ ۱۰‬روز گذشته به‬ ‫نهادهای اجرایی متولی ابالغ شده اقدام های بازدارنده مورد تاکید‬ ‫است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بر اساس این قانون‪ ،‬هر کاالیی که در کشور‬ ‫تولید می شود باید در سامانه به ثبت برسد تا مشابه ان به کشور‬ ‫وارد نش��ود و در هر مرحله ای که مش��ابه ان به کشور وارد شود‬ ‫برای عامل وارد کنن��ده و نهاد همکاری کننده در واردات مجازات‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬باید از ظرفیت تولید داخلی حداکثر استفاده شود‬ ‫و استاندار به عنوان نماینده عالی در استان ها به مسئولیت نظارت‬ ‫بهینه بر مراحل اجرای این قانون را برعهده دارد‪.‬‬ ‫این قانون در سال های گذشته نیز وجود داشت اما ساز کارهای‬ ‫عملیات��ی نداش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬تعهدی در اج��رای ان نبود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬خیز اقتصادی در شرایط سخت کشور موضوعی‬ ‫اس��ت که با گفتمان هدفمند و مش��ارکت همه بخش ها در سایه‬ ‫برنامه های اصولی محقق می شود‪ .‬نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و‬ ‫خنداب در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬همه مدیران و نهاد های‬ ‫اداری کش��ور باید بکوش��ند ش��رایط تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫کنند تا ظرفیت های داخلی به درس��تی رشد کنند و شکوفا شوند‪.‬‬ ‫متاس��فانه پیش از قانون اس��تفاده حداکث��ری از توان داخل این‬ ‫موضوع در کشور اهمیت چندانی نداشت‪.‬‬ ‫در س��ال های نخس��ت تصویب این قانون نیز مش��کالتی وجود‬ ‫داشت اما امروزه بس��یاری از واحدها و فعاالن صنعتی به اهمیت‬ ‫این قانون پی برده اند و تالش می کنند با اجرای این قانون زمینه‬ ‫توس��عه کشور را فراهم کنند‪ .‬با این حال هنوز هم نیاز به بررسی‬ ‫و نظارت بیش��تر بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخل‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مقدس��ی افزود‪ :‬حضور اگاهانه دانشگاه ها و مراکز تولید علم و‬ ‫ایده در چرخه اقتصادی و تولید کش��ور نیز از سرفصل هایی است‬ ‫که باید به صورت عملیاتی در س��ال جاری دنبال ش��ود تا بتوان‬ ‫از ش��رایط س��خت اقتصادی بیرون رفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫مرکزی توانمندی تولید ‪ ۸۵‬درصد از تجهیزات نفت و گاز کش��ور‬ ‫را دارد و می توان��د با بهره گیری از ظرفیت دانش��گا ه ها ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫باقی مانده این تجهیزات را تولید کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫لوله گستر و فوالدگستر اسفراین ‪100‬درصد دولتی است‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در دومین روز‬ ‫س��فر خود به اس��تان خراس��ان ش��مالی با حضور در شهرستان‬ ‫اس��فراین از مجتمع صنعتی لوله گس��تر و فوالدگستر این شهر‬ ‫دیدن کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬شرکت لوله گستر اسفراین از شرکت های‬ ‫ع س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫تاب ‬ ‫دولتی اس��ت که در زمین��ه تولید انواع لوله ه��ای جداری مورد‬ ‫نیاز برای اس��تخراج نف��ت فعالیت می کند‪ .‬ظرفیت اس��می این‬ ‫ش��رکت افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار تن و ظرفیت در دس��ترس ش��رکت‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هزار تن اس��ت اما میانگین تولیدات س��االنه ش��رکت‬ ‫در س��ال های گذش��ته حدود ‪ ۱۴‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬خریدار‬ ‫ع شرکت ملی‬ ‫محصوالت لوله گس��تر به طور عمده شرکت های تاب ‬ ‫نفت و شرکت های پیمانکار فعال در زمینه حفاری چاه های نفت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از کش��ور یکی از مهم ترین اولویت های کشتی سازان‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬رئیس کمیته کشتی سازی با اشاره به‬ ‫اینکه عارضه یابی گام نخس��ت رفع مش��کالتی است‬ ‫که باعث تاخیر در تحویل س��فارش می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت کشتی س��ازی برای دریافت سفارش از داخل‬ ‫کش��ور نیاز به اعتمادسازی دارد و باید درنظر داشت‬ ‫که این کار با احتساب مش��کالتی که تاکنون وجود‬ ‫داشته‪ ،‬بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫اکنون بیش��تر متقاضی��ان برای روبه رو نش��دن با‬ ‫چنین مش��کالتی ترجیح می دهند از خارج کش��ور‬ ‫سفارش های خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫محمدسعید سیف‬ ‫‹ ‹تغییرات نرخ ارز و صنایع دریایی‬ ‫به گفته مس��عودزاده‪ ،‬تغییرات نرخ ارز در کش��ور‬ ‫از دیگر مش��کالتی اس��ت ک��ه کشتی س��ازان با ان‬ ‫روب��ه رو هس��تند‪ .‬تغیی��رات نرخ ارز باعث می ش��ود‬ ‫پیش بینی های مالی پروژه تغییراتی داش��ته باش��د و‬ ‫این موضوع در اجرای پروژه ها نتیجه منفی دربردارد‪.‬‬ ‫وی نبود ام��ار و اطالعات جامع در صنایع دریایی‬ ‫کش��ور را به عن��وان یکی از مهم ترین موانع توس��عه‬ ‫ای��ن صنعت نام برد و در این باره توضیح داد‪ :‬انجمن‬ ‫مهندس��ان صنایع دریایی در ای��ن زمینه برای رفع‬ ‫بخش��ی از مش��کالت‪ ،‬اطلس دریایی ایران را منتشر‬ ‫کرد ک��ه در ان امارهای مناس��بی از برخی حوزه ها‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫با وج��ود ای��ن‪ ،‬امارهایی که ب��رای بخش صنایع‬ ‫دریایی کش��ور اهمیت دارد هنوز مدون نشده است‪.‬‬ ‫ازجمل��ه ش��اخص های ام��اری که وج��ود انها برای‬ ‫توسعه صنایع دریایی کش��ور به نظر الزامی می رسد‬ ‫و همچنین در توس��عه صنعتی کش��ور‪ ،‬سهم صنایع‬ ‫دریایی در تولید ناخالص داخلی و س��هم اشتغالزایی‬ ‫این صنعت در کشور است‪.‬‬ ‫کار شایسته یعنی کارگر‬ ‫نگران قرارداد نباشد‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫بازار «پت» امسال ارام می گیرد؟‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از تش��کیل کمیته وی��ژه برای تعیین س��همیه واحدهای‬ ‫مصرف کنن��ده «پت» خبر داد و گف��ت‪ :‬با برقراری ارتباط‬ ‫الکترونیک��ی بین س��امانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬بورس کاال و حمل ونقل و انبارها مش��کالت‬ ‫مرب��وط ب��ه تامین م��واد اولیه بطری های پالس��تیکی در‬ ‫امسال برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر س��ال با اغاز فصل گرما و افزایش‬ ‫مصرف «پ��ت» به عنوان ماده اولیه تولید انواع بطری های‬ ‫پالستیکی برای تولید انواع نوشیدنی ها بازار این ماده اولیه‬ ‫با چالش هایی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا و سوءاس��تفاده سودجویانی که مواد اولیه‬ ‫بط��ری را به ن��رخ پایین از بورس کاال خری��داری کرده و‬ ‫به ص��ورت محدود و با نرخ چند براب��ر در بازار ازاد عرضه‬ ‫می کنند‪ ،‬از جمل��ه مهم ترین دالیل بهم ریختگی این بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجموع این چالش ها در کنار مش��کالتی که در نتیجه‬ ‫اعمال تحریم ها در سال گذشته ایجاد شد‪ ،‬در نهایت باعث‬ ‫ش��د که صادرات این ماده اولیه در تابستان سال گذشته‬ ‫ممنوع شود‪.‬‬ ‫اغ��از امس��ال نی��ز دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان اب های معدنی و اشامیدنی ایران گفت که‬ ‫از پایان اسفند سال گذشته که سیگنال های ورود به رونق‬ ‫فصلی دیده می شود‪ ،‬التهاب دوباره شروع شده و نرخ مواد‬ ‫اولیه رش��د عجیبی داشت و به حدود‪26‬هزار و‪ 600‬تومان‬ ‫رسیده و در پی ان عرضه مواد اولیه برای چند روز افزایش‬ ‫یاف��ت که خود محل ابهام اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫پیش بینی می شد این افزایش نرخ در اردیبهشت یا خرداد‬ ‫امسال اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫در این زمینه فرشاد مقیمی از تشکیل کمیته ویژه برای‬ ‫تعیین س��همیه واحدهای مصرف کنن��ده «پت» خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬فهرس��ت مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫همان طور که از سال گذشته قابل پیش بینی‬ ‫بود‪ ،‬امس��ال هزینه و ریسک سرمایه در کشور‬ ‫به ویژه در بخش صنعت افزایش ش��دیدی پیدا‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬به ط��ور کلی زمانی ک��ه هزینه‬ ‫س��رمایه افزایش می یاب��د تولیدکننده با چند‬ ‫راهکار می تواند بهبود نس��بی شرایط را تجربه‬ ‫کند‪ .‬در گام نخست خروج از بازارهای پرریسک‬ ‫باید در دس��تور کار تولیدکننده باش��د‪ .‬ش��اید‬ ‫پیش از بحران ها تولیدکننده برای توسعه بازار‬ ‫می توانست ریسک کند اما در این شرایط چنین‬ ‫سیاس��ت هایی به طور کلی پیشنهاد نمی شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این ‪ ،‬موضوع دیگری که در این زمینه‬ ‫مطرح می ش��ود برنامه ریزی برای س��ال اینده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر تولیدکننده نتواند حاشیه سود امن‬ ‫خود را داش��ته باش��د برنامه تولید در س��ال و‬ ‫س��ال های اینده با مشکل روبه رو می شود‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی اقتصاد ایران اگر واحدی بتواند‬ ‫با اس��تفاده از بازاره��ای خارجی به دیگر ارزها‬ ‫دسترسی پیدا کند اوضاع بسیار بهتری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬تولید کنندگان می توانند با‬ ‫ورود ب��ه بازارهای صادراتی ش��رایط بهتری را‬ ‫تجرب��ه کنند‪ .‬در این بین نباید فراموش ش��ود‬ ‫ک��ه بازارهای صادراتی باید با حداقل ریس��ک‬ ‫ب ه دس��ت ایند‪ .‬فعالیت های بازار پژوهی در این‬ ‫دوره به تولیدکنندگان کمک بسیاری می کند‬ ‫تا با ش��ناخت کافی از بازار هدف‪ ،‬میزان فروش‬ ‫و استقبال از محصول خود را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫هر س��ال ارائه می شود اما مشکالتی که در سال های اخیر‬ ‫در زمینه عرضه «پت» رخ داد‪ ،‬باعث ش�� د با تشکیل یک‬ ‫کمیته ویژه به اس��تان ها ابالغ شود که سهمیه واحدهای‬ ‫مصرف کنن��ده «پت» تعیین و به بورس کاال ارائه ش��ود تا‬ ‫هی��چ واحدی نتواند بیش از نیاز خ��ود مواد اولیه دریافت‬ ‫کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه تولید محصوالت پتروشیمی در‬ ‫مجموع دو برابر نیاز کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این میان‬ ‫در برخ��ی گریدهای خاص کس��ری وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫اف��رادی که مواد اولی��ه را دریافت و به ن��رخ باالتر عرضه‬ ‫می کنند باعث ایجاد چالش در این بازار می شوند‪.‬‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه با نزدیک ش��دن فصل گرما درخواست «پت»‬ ‫برای تولید انواع نوش��یدنی افزای��ش می یابد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش دیگر اقدام هایی که بای��د در زمینه نظارت بر بازار‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز بطری های پالس��تیکی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫نظ��ارت بر حمل این مواد به واحدهای درخواس��ت کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا برقراری ارتباط‬ ‫الکترونیک��ی بین س��امانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬بورس کاال و حمل ونقل و انبارها این مشکل‬ ‫در سال جاری رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و کانون عالی ش��وراهای اس�لامی کار‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه در نظام کار شایس��ته‪ ،‬قرارداد‬ ‫س��فید معنا ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬کار شایس��ته زمانی‬ ‫اجرا می ش��ود که هیچ کارگری نگران حقوق و‬ ‫قرارداد کارش نباشد و هیچ کارفرمایی دغدغه‬ ‫تامی��ن مواد اولیه و رکود حاک��م بر بازار کار را‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬علی اصالنی با اش��اره به اینکه‬ ‫وقتی از مفهوم کار شایس��ته صحبت می کنیم‬ ‫در واق��ع به ابعاد انجام کار شایس��ته از س��وی‬ ‫کارگر و کارفرما می پردازیم‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬اگر‬ ‫کارخانه ها و ش��هرک های صنعتی در وضعیت‬ ‫خاموشی و تعطیلی قرار داشته باشند نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت کار شایس��ته به اجرا در اید‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی که ش��هرک های صنعتی با‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت خود کار می کنند و‬ ‫کارخانه ها با مش��کل تامین مواد اولیه و فروش‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬چگونه می توانیم کار شایسته‬ ‫را اجرا کنیم؟ این س��ند دورنم��ای اینده بازار‬ ‫کار ای��ران اس��ت و بای��د از حاال ب��رای تحقق‬ ‫اه��داف پیش بین��ی ش��ده در ان برنامه ریزی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬این مق��ام مس��ئول کارگری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ند کار شایس��ته یکی از‬ ‫مصوبه ه��ای معطل مانده در برنامه شش��م بود‬ ‫ک��ه به دلیل رکود حاکم بر بنگاه ها و ش��رایط‬ ‫اقتصادی مدت ها دچار تاخیر در تصویب ش��د‪.‬‬ ‫متاس��فانه تحریم های خارجی‪ ،‬رکود داخلی و‬ ‫برخی س��وءمدیریت ها در داخل موجب ش��د‬ ‫تا برخی از اهداف برنامه شش��م محقق نش��ود‪.‬‬ ‫اگر چه ش��رایط اقتصادی کشور هنوز به ثبات و‬ ‫پایداری نرسیده اما با توجه به تصویب سند کار‬ ‫شایس��ته‪ ،‬دولت تالش می کند تا این مصوبه را‬ ‫اجرایی کند به همین دلیل نهاد های گوناگونی‬ ‫در اج��رای اهداف س��ند هم��کاری می کنند و‬ ‫امیدواریم اجرایی ش��دن ان‪ ،‬در چشم انداز بازار‬ ‫کار ایران اثرگذار باش��د‪ .‬در نظام کار شایس��ته‬ ‫دغدغه امنیت شغلی وجود ندارد اصالنی درباره‬ ‫الزامات اجرای س��ند کار شایسته گفت‪ :‬اجرای‬ ‫کار شایس��ته هم به س��ود کارگر هم به س��ود‬ ‫کارفرما است‪ .‬کار شایسته زمانی ایجاد می شود‬ ‫که کارگر در کارخانه امنیت شغلی داشته باشد‬ ‫و کیفی��ت کاالی تولی��دی باال ب��رود‪ .‬در نظام‬ ‫کار شایس��ته‪ ،‬ش��اهد ورود کاالهای بی کیفیت‬ ‫نخواهیم بود و کارفرما دغدغه تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫نقدینگی و فروش محصولش را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کار شایس��ته یعنی بها دادن به تولید داخلی و‬ ‫خری��د و مصرف کاالی داخلی و وقتی همه این‬ ‫موارد در کنار هم قرار گرفت کار شایسته مفهوم‬ ‫واقعی خود را پیدا می کند‪ .‬به گفته عضو کانون‬ ‫عالی شوراهای اسالمی کار‪ ،‬با وجود قراردادهای‬ ‫کوتاه مدت و سفید امضا و نبود امنیت شغلی در‬ ‫کارگاه ها و رکود اقتصادی دس��تیابی به اهداف‬ ‫سند کار شایسته دشوار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اخرین بازدید‬ ‫از بندرعب��اس به مزیت های اقتص��اد دریا پرداخت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬کشتی سازی یکی از صنایع مهم و محوری‬ ‫موجود در هرمزگان اس��ت که ارائه سفارش ساخت و‬ ‫تعمیرات کش��تی از سوی ش��رکت های کشتیرانی و‬ ‫نفتک��ش به مجموع��ه ایزوایک��و در بندرعباس مورد‬ ‫تاکید بوده و به طور جدی پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫این تاکید در حالی از س��وی رض��ا رحمانی مطرح‬ ‫ش��ده که پیش از ای��ن نیز فعاالن صنای��ع دریایی و‬ ‫کارشناس��ان این صنعت بارها بر موضوع س��فارش به‬ ‫داخل کش��ور تاکید کرده بودند‪ .‬به گفته انها‪ ،‬شرکت‬ ‫کشتیرانی جمهوری اس�لامی ایران و وزارت نفت به‬ ‫عنوان دو متقاضی اصلی کشتی‪ ،‬نفتکش و شناور در‬ ‫ایران در بسیاری از موارد سفارش ساخت شناورهای‬ ‫م��ورد نی��از را به ش��رکت های خارج��ی می دهند و‬ ‫کشتی س��ازان داخلی از این موضوع بی بهره می مانند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انچه در این زمینه اهمیت دارد این است‬ ‫ک��ه چرا باید ثبت س��فارش به کشتی س��ازان داخلی‬ ‫افزای��ش یابد و این ایا کشتی س��ازی داخلی به توان‬ ‫مورد نیاز برای تامین نیازهای کشور رسیده اند؟‬ ‫محمدس��عید س��یف‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره انجمن‬ ‫مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه کشتی سازان‬ ‫ایرانی از س��ال ‪ ۱۳۷۸‬تاکنون یدک کش های بسیاری‬ ‫ساخته اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه با اینکه ایران در ساخت‬ ‫یدک کش ه��ا توانای��ی بس��یاری دارد‪ ،‬در این زمینه‬ ‫شاهد واردات بسیاری هستیم‪.‬‬ ‫سیف با بیان اینکه کشتی س��ازان اکنون می توانند‬ ‫یدک کش ه��ای کش��ور را تامی��ن کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه س��اخت بدنه‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز یدک کش ها‬ ‫و تعمیرات این ش��ناورها نیز ایران توانایی بس��یاری‬ ‫دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از مهم ترین خواس��ته های‬ ‫کشتی س��ازان این اس��ت ک��ه حداقل بخ��ش دولتی‬ ‫س��فارش های خود را به کشتی سازان داخلی بدهد تا‬ ‫در این زمینه فعالیت های کشتی سازان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قطار تجدیدپذیرها‬ ‫روی ریل توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیران برای عمق ساخت داخل گرفتار قالب ها شدند‬ ‫بهبود صنعت خودرو‪ ،‬در گرو‬ ‫کیفیت سیاست گذاری اقتصادی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نشس�ت علمی «اقتصادسیاس�ی صنعت خودرو ایران؛ چالش‪‎‬ها و راهکارها» با حضور فرشاد مومنی‬ ‫عضو هیات‪‎‬علمی دانش�گاه عالمه طباطبایی‪ ،‬رضا ویسه معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‏جمهوری‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫بحرینیان پژوهش�گر دفتر پژوهش‪‎‬های اقتصاد و توس�عه اتاق مشهد و جمعی از اس�تادان اقتصاد و مهندسی خودرو و نیز‬ ‫‪ ،‬هر یک از سخنرانان‬ ‫کارشناسان این حوزه در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به‪‎‬ترتیب به فرایند تحوالت سیاسی‪ -‬الزامات نهادی و سیاسی صنعت خودرو‪ ،‬تحوالت درونی‪ -‬تحلیل مسیر طی شده و نیز‬ ‫تحوالت پیرامونی‪ -‬و اینکه چه شد که دیگران تاختند و ما جا ماندیم و دچار در خودماندگی شدیم‪ ،‬پرداختند‪.‬‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫رضا ویسه‬ ‫رانت خواری هفت الیه به نام تولید‬ ‫فرش�اد مومنی‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬در ش��رایط کنونی ایران‪ ،‬زور‬ ‫غیرعلم در فرایند تصمیم‪‎‬گیری از علم بیشتر است‪ .‬چالش‪‎‬های‬ ‫صنعت خودرو کشور از منظر اقتصادسیاسی به ‪ ۴‬گروه معرفتی‬ ‫قابل تقس��یم بندی است‪ .‬نخس��ت اقتصادسیاس��ی رویکردی‬ ‫میان‪‎‬رشته‪‎‬ای یا فرارشته‪‎‬ای است‪ .‬امروز رویکردهای تک‪‎‬ساحتی‬ ‫راهگش��ا نیستند؛ به‪‎‬ویژه اینکه اس��یب‪‎‬های واردشده به اقتصاد‬ ‫ایران متاثر از رویکردهای تک‪‎‬ساحتی بوده است‪ .‬اقتصادسیاسی‬ ‫ام��ده تا این نق��ص را برطرف کند‪ .‬دوم اینکه اقتصادسیاس��ی‬ ‫رویک��ردی غایت‪‎‬نگر اس��ت‪ .‬در یک اقتص��اد رانتی که بقای ان‬ ‫وابس��ته به‪‎‬دس��تکاری و وارونه‪‎‬سازی واقعیت‪‎‬ها بوده و نسبتی با‬ ‫منافع توسعه ملی و ارتقای کیفیت زندگی ندارد‪ ،‬اقتصادسیاسی‬ ‫با تمرکز به غایت‪‎‬ها و برجسته کردن برایند حرکت‪‎‬های برندگان‬ ‫و بازندگان‪ ،‬گامی بزرگ برای شفافیت واقعیت‪‎‬ها برداشته است‪.‬‬ ‫در کشور با درصد بسیار باالیی از وارونه‪‎‬سازی واقعیت‪‎‬ها روبه‪‎‬رو‬ ‫هس��تیم که رویکرد اقتصادسیاس��ی می‪‎‬توان به‪‎‬رفع این معضل‬ ‫بپردازد‪ .‬مش��خصه س��وم‪ ،‬زیره ذره‪‎‬بین قرار دادن منشا و پیامد‬ ‫نابرابری‪‎‬ه��ای موج��ه و غیرموجه رخ داده ک��ه منجر به چرایی‬ ‫و چگونگی بروز فس��اد می ش��ود‪ .‬محور بس��یار مهم دیگر نگاه‬ ‫ژرف‪‎‬اندیش به مس��ائل اس��ت‪ .‬رویک��رد ژرف‪‎‬اندیش نوعی بلوغ‬ ‫معرفتی بوده که در ان با تقدم رتبه‪‎‬ای مس��ائل س��طح توس��عه‬ ‫نس��بت به کالن و خرد روبه رو هستیم‪ .‬این مشخصه در واکاوی‬ ‫نابسامانی‪‎‬ها اولویت را به بنیان‪‎‬های اندیشه‪‎‬ای شکل‪‎‬دهنده وضع‬ ‫موج��ود می دهد‪ .‬امروز موضوع‪‎‬هایی مانند خصوصی‪‎‬س��ازی و‬ ‫ی هستند‪ .‬انها‬ ‫ازادس��ازی مطرح است که نوعی مشترکات لفظ ‪‎‬‬ ‫اگر بخواهند کارکرد داشته و انتظارات تئوریک را محقق کنند‪،‬‬ ‫شرط هایی الزم دارند که اگر وجود داشته باشند انگاه ان اهدف‬ ‫محقق می‪‎‬ش��وند‪ .‬ازاین‪‎‬رو اندیش��مندان ب��زرگ اقتصاد جهان‬ ‫گاهی از بازارهای فاجعه‪‎‬س��از نام می‪‎‬برند یعنی با فراهم نبودن‬ ‫ش��رایط اگر به سوی ازادسازی و خصوصی‪‎‬سازی حرکت کنیم‪،‬‬ ‫فاجعه‪‎‬های انس��انی‪ ،‬اجتماعی و زیست‪‎‬محیطی بدون بازگشت‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪ .‬بنابراین با یک بازار و یک‪‎‬گونه ازادس��ازی و‬ ‫البته خصوصی‪‎‬سازی روبه‪‎‬رو نیستیم‪ .‬برای اجرای هر طرحی نیاز‬ ‫است مفاهیم کلیدی با منطق علم به طور عملیاتی تعریف شوند‪.‬‬ ‫ط به وجود‬ ‫ضمن انکه باید دید روابط تابعی مطرح ش��ده مشرو ‪‎‬‬ ‫چه ش��رایطی هستند‪ .‬به نظر من‪ ،‬طرفداران بازارگرایی مبتذل‬ ‫که در ایران بزرگ ترین نیروی محرکه تش��دید مناسبات رانتی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬به عواملی که اجازه عملکرد ازاد را به نیروهای‬ ‫بازار می دهند‪ ،‬بی‪‎‬اعتنایی مطلق می‪‎‬کنند‪ ،‬ضمن انکه مسئولیت‬ ‫پیامدهای ان را در غیاب ان ش��رایط هرگز بر‪‎‬عهده نمی‏گیرند‪.‬‬ ‫هر زمان فاجعه و بحرانی به‪‎‬وجود می‪‎‬اید‪ ،‬می‪‎‬گویند اصل تئوری‬ ‫درست بود‪ ،‬اما بد اجرا شد‪ .‬در کتابی که در این زمینه به نگارش‬ ‫در اورده ام‪ ،‬سندهایی در این‪‎‬باره که چگونه صندوق بین‪‎‬المللی‬ ‫پول بانک جهانی به‪‎‬عنوان توصیه به کارشناسان خود گفته است‬ ‫هرگز مس��ئولیت پیامد توصیه‪‎‬های خ��ود را نپذیرید‪ ،‬اورده‪‎‬ام؛‬ ‫هرزم��ان و هرجا بحرانی ایجاد ش��د ان را به اجرای بد نس��بت‬ ‫دهی��د‪ .‬اجرای بد در همه حال در یک س��اختار توس��عه‪‎‬نیافته‬ ‫می‪‎‬گنج��د و هرگ��ز نمی‪‎‬توان��د توضیح دهد که چ��را در ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذش��ته این همه فرازوفرود در عملکرد اقتصادی داش��تیم‪ .‬ما‬ ‫نیاز بنیادی به اصالح س��ازه‪‎‬های ذهنی نظام تصمیم‪‎‬گیری خود‬ ‫داری��م‪ .‬طرف��داران بازار مبتذل فکر می‪‎‬کنن��د از طریق داللی‪،‬‬ ‫س��وداگری و دامن زدن به خدمات واس��طه‪‎‬ای‪ ،‬می‪‎‬توان اقتصاد‬ ‫را اداره کرد درحالی‪‎‬که امکان ندارد؛ نه بقا به‪‎‬دس��ت می‪‎‬اید و نه‬ ‫بالندگی‪ .‬عنوان می‪‎‬شود در ایران هر زمان مافیای واردات ورود‬ ‫می‪‎‬کند مدعی است واردات ازاد شود تا کیفیت تولیدات داخلی‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬در هیچ‏جای جهان‪ ،‬بنیاد تولید و کیفیت ان از طریق‬ ‫بس��ط واردات محقق نش��ده است‪ .‬اما شواهدی زیادی بر عکس‬ ‫این مسئله در تاریخ وجود دارد‪.‬‬ ‫راه نج��ات ای��ران از تولی��د صنعت��ی مدرن می‪‎‬گ��ذرد‪ .‬تمام‬ ‫کس��انی ک��ه در تاریخ اقتص��ادی فعالیت کرده‪‎‬ان��د‪ ،‬می‪‎‬گویند‬ ‫رون��د س��رانه تولی��د در جه��ان از تولد حضرت عیس��ی(ع) تا‬ ‫‪۱۷۵۰‬میالدی(‪۱۱۲۹‬خورشیدی)‪ ،‬مس��یر تحول تولید سرانه‬ ‫ب��ا ی��ک ش��یب نزدیک به صف��ر حرکت ک��رده ام��ا در فاصله‬ ‫‪ )1149(۱۷۷۰‬ت��ا ‪ )1349(۱۹۷۰‬تولی��د س��رانه صنعت��ی‬ ‫‪۱۷۳۰‬برابر ش��ده است‪ .‬هر کش��وری خود را با این استانداردها‬ ‫منطبق کند‪ ،‬می‪‎‬تواند امیدوار باش��د فقر و عقب‪‎‬ماندگی را رفع‬ ‫کند و به توس��عه برس��د‪ .‬از جنبه روش‪‎‬ش��ناختی هیچ کشوری‬ ‫نمی‪‎‬تواند به‪‎‬توس��عه دست پیدا کند مگر اینکه نخست به‪‎‬لحاظ‬ ‫معرفت��ی بتوان��د مهم تری��ن دوره‪‎‬ه��ای باط��ل بازتولیدکننده‬ ‫توس��عه‪‎‬نیافتگی خود را شناس��ایی کند‪ .‬اگر این مسائل را خوب‬ ‫درک کنیم متوجه می‪‎‬ش��ویم چ��را تحریم‪‎‬کنندگان به‪‎‬صراحت‬ ‫می‪‎‬گوین��د‪ ،‬بنیه صنعتی ایران را بزنید تا کمرش��ان شکس��ته‬ ‫شود‪ .‬گفتنی است اگر دولت ما فقط متکی به رانت نفتی باشد‬ ‫باید ش��اکر باش��یم(ان ر ا گذار خطرناک از دولت خام‪‎‬فروش به‬ ‫اینده‪‎‬فروش نامگذاری کرده‪‎‬ام)‪ .‬از سال ‪ 1369‬تا امروز دولت ها‬ ‫ت محصوالت کلیدی‬ ‫در ایران با توهم پولدار شدن شوک به قیم ‪‎‬‬ ‫ی خود دائم ناگزیر‬ ‫وارد کرده اند ولی به‪‎‬طور روزمره برای امور جار ‪‎‬‬ ‫به وام‪‎‬گیری از بانک‪‎‬های داخلی و خارجی بوده اس��ت‪ .‬نهادهای‬ ‫نظارتی که باید از منافع ملی دیده‪‎‬بانی کنند کارنامه قابل‪‎‬قبولی‬ ‫ن زمینه ندارند‪ .‬گفتند ن��رخ ارز باال برود تا صادرات رونق‬ ‫در ای�� ‪‎‬‬ ‫بگی��رد؛ داده‪‎‬های بانک جهانی نش��ان می‪‎‬دهد ص��ادرات ایران‬ ‫در س��ال ‪ )1396(۲۰۱۷‬ت��ا ‪ )1397(۲۰۱۸‬بیش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫موادخام و اولیه بوده اس��ت‪ .‬این یعنی زمینگیر ش��دن که هنوز‬ ‫چرت‪‎‬ها را پاره نکرده است‪ .‬شوک‪‎‬هایی که از طریق سطح ملی‬ ‫بر اثر سیاس��ت های نابخردانه به بنگاه‪‎‬های اقتصادی وارد شده‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر عوامل داخلی انها اس��ت‪ .‬اگر روندهای مشکوک‬ ‫اداره اقتصاد در سطح ملی را زیر ذره‪‎‬بین قرار ندهیم‪ ،‬نمی‪‎‬توانیم‬ ‫انتظار بهبودی صنایع از جمله صنعت خودرو را داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو گرفتار مسئوالن سیاسی‬ ‫رض�ا ویس�ه‪ ،‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو‪ :‬خودرو صنعتی اس��ت ک��ه از نگاه‬ ‫مصرف‪‎‬کننده جذابیت دارد‪ .‬ساالنه یک‪‎‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬تا یک میلیون و ‪400‬خودرو در‬ ‫کشور فروش می‪‎‬رود‪ .‬اگر این صنعت تعطیل شود برای واردات این تعداد خودرو باید‬ ‫بی��ن ‪ ۱۲‬ت��ا ‪۱۵‬میلیارد دالر پول بدهیم‪ .‬نکته دیگر این اس��ت که صنعت خودرو یک‬ ‫رایانه متحرک است‪ .‬تمام سخن ها از هوشمندسازی اشیا در انقالب چهارم صنعتی‪ ،‬در‬ ‫حال متولد شدن در صنعت خودرو است که به‪‎‬طورقطع زندگی مردم را دچار تحوالت‬ ‫اساس��ی می کن��د‪ .‬از دیدگاه من‪ ،‬امروز به دو دلی��ل صنعت خودرو ایران مظلوم واقع‬ ‫شده است؛ نخست اینکه از این صنعت حمایت نمی شود‪ ،‬اما شعار می دهند که خیلی‬ ‫از ان حمایت ش��ده اس��ت‪ .‬مسئله دوم این است که صنعت خودرو از سوی مسئوالن‬ ‫سیاسی به گروگان گرفته شده است‪ .‬زحمات زیادی از سال ‪1370‬تا ‪ 1384‬برای این‬ ‫صنعت کشیده شد و با تغییر شرایط ارز در کشور بخش خصوصی به‪‎‬عنوان قطعه‪‎‬سازان‬ ‫وارد این صنعت شده اند‪ .‬معتقدم ‪۷۰‬درصد(کف در نظر گرفته شده) سرمایه‪‎‬ای که در‬ ‫این صنعت تولید می شود متعلق به بخش خصوصی است‪ .‬می توان گفت منابع بخش‬ ‫خصوصی هم به گروگان گرفته شده‪ ،‬ضمن انکه اداره ان هم از سوی مدیران دولتی‬ ‫اس��ت و مدیران دولتی هم ازس��وی مقامات سیاسی انتخاب می‪‎‬شوند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر‪،‬‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد تولید خودرو متعلق به ایران خودرو و سایپا است و سایر شرکت های‬ ‫فعال در این حوزه بدون نظر گرفتن واردات‪ ،‬حجم تولیدشان کمتر از ‪١٠‬درصد است‪.‬‬ ‫ایران‪‎‬ناسیونال‪ ،‬سایپا و پارس‪‎‬خودرو از شرکت های خودروساز در بخش سواری پیش‬ ‫از انقالب بودند که مربوط به بخش خصوصی و با یک شرکت خارجی همکاری داشتند‬ ‫که پس از انقالب نخست ملی‪ ،‬سپس مصادره و پس ازان وارد بند«الف» و در نهایت‬ ‫دولتی شدند‪ .‬مدیران قبلی تغییر می کنند و افراد باتجربه اندک وارد می‪‎‬شوند‪ .‬با اغاز‬ ‫جنگ تحمیلی در س��ال ‪ ۱۳۵۹‬تولید خودرو که بیش��تر مونتاژ بود(پیکان به‪‎‬عنوان‬ ‫خودرو ایرانی به‪‎‬لحاظ ارزش��ی ‪۴۵‬درصد داخلی بود) دچار تزلزل می شود و تیراژ قبل‬ ‫را هم ندارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرکت تالبوت انگلیس ورشکسته می شود و دیگر نمی‪‎‬تواند‬ ‫قطعات موردنیاز ما را تامین کند‪ .‬به‪‎‬این‪‎‬ترتیب بین سال ها ‪ 1364‬تا ‪ 1366‬تولید خودرو‬ ‫در کشور به‪‎‬طورکامل متوقف می شود‪ .‬به‪‎‬همین دلیل پس از پایان جنگ قرار بوده برای‬ ‫مونتاژ ‪ ۴۰۵‬با شرکت پژو قرارداد بسته شود‪ .‬فراموش نکنیم تمام جهش صنعت خودرو‬ ‫کره بین سال‪‎‬های ‪ 1357‬تا ‪ 1369‬بوده و بنابراین در مقا م مقایسه صنعت خودرو این‬ ‫دو کش��ور بی انصافی می ش��ود‪ .‬در این دوره(پس از پایان جنگ) دو گروه سیاسی(نه‬ ‫اقتصادی و صنعتی) به‪‎‬وجود امد که یکی معتقد بود واردات خودرو باید متوقف شود‬ ‫و تولید ملی داشته باشیم و گروه دیگر می‏گفت باید به سمت سازندگی‪ ،‬رفاه عمومی‬ ‫و رسیدگی به نیازهای مردم پس از جنگ حرکت کنیم‪.‬‬ ‫برخی به‪‎‬یاد دارند اواخر جنگ س��ال های بین س��ال های ‪ 1367-1368‬ش��رکت‬ ‫ش کرده ب��ود اما خودرویی برای‬ ‫ایران خ��ودرو ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬هزار پیکان پیش‪‎‬فرو ‬ ‫تحویل نداشت‪ .‬بنابراین پلتفرم پژو ‪ ۵۰۴‬را وارد کرد و اتاق پیکان را روی ان گذاشت‬ ‫و به‪‎‬نام پیکان‪ ۱۸۰۰‬تحویل مش��تریان داد‪ .‬خودروهایی که اواخر دهه ‪ 1360‬از کره‬ ‫وارد ایران می‪‎‬ش��د‪ ،‬مربوط به س��ال هایی بود که ما توقف تولید داش��تیم اما انها بنیاد‬ ‫خودروهای ملی خود را طرح‪‎‬ریزی و عملیاتی کرده بودند‪ .‬از س��ال ‪ 1369‬به بعد تنها‬ ‫راهی که ایران خودرو داش��ت تولید دوباره پیکان با همان امکانات قبلی بود‪ .‬بنابراین‬ ‫ماشین‪‎‬االت تالبوت که ورشکسته شده بود با مدرک فنی خریداری شد‪ .‬جالب است‬ ‫در همین س��ال به‪‎‬شدت واردات خودرو تش��ویق می‪‎‬شد به‪‎‬طوری‪‎‬که از سال ‪ 1369‬تا‬ ‫‪ ۲ ،1372‬میلیارد دالر خودرو وارد کش��ور ش��د‪ .‬مدیران وقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معتقد بودند پس از توقف تولید‪ ،‬ساخت دوباره پیکان مانند مرده‪‎‬ای است که‬ ‫قرار اس��ت از تابوت دراوریم در نتیجه نباید این کار انجام ش��ود‪ .‬نکته مهم دیگر این‬ ‫بود که تاکید کردند اگر قرار باشد پیکان دوباره تولید شود فقط ‪۵۰‬هزار خودرو اجازه‬ ‫تولید دارید‪ .‬خودرو در این دوره یک فرصت طالیی پیدا کرد‪ .‬در س��ال ‪ ١٣٧٢‬ایران‬ ‫با کمبود ارز روبه رو ش��ده و به‪‎‬همین دلیل واردات خودرو متوقف ش��د و خودکفایی‬ ‫ارجحیت پیدا کرد(امروز نیز که دوباره واردات خودرو ممنوع ش��ده به‪‎‬دلیل مشکالت‬ ‫تحریمی و ارزی اس��ت)‪ .‬با به‪‎‬وجود امدن مش��کالت تامین ارز‪ ،‬تولید داخل و زنجیره‬ ‫تامین عزیز ش��د‪ .‬بین سال های ‪ 1371‬و‪ 1372‬زنجیره تامین قطعات در کشور شکل‬ ‫گرفت‪ .‬پس از ان تا سال‪ ،1384‬سیاست ها بر همین منوال پیش رفت و توسعه ساخت‬ ‫داخل و تولید داخل با قطعات داخلی ایجاد و س��مند به‪‎‬عنوان نخس��تین خودرو ملی‬ ‫تولید و ثبت ش��د‪ .‬قرار بود نس��ل سمند ادامه یابد که بنابر دالیلی نشد‪ .‬در این سال ها‬ ‫س��ایپا و پارس‪‎‬خودرو تولیدی نداش��تند‪ .‬همچنین برای طراحی و ساخت خودرو در‬ ‫داخل با دو چالش اساسی روبه‪‎‬رو بودیم؛ نیاز به اندازه های اقتصادی بود و برای تولید‬ ‫محدود ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار خودرو نمی توانس��تیم هزین ه میلیاردی کنیم‪ .‬کشورهایی که‬ ‫با همین مش��کل ما روبه رو بودند به ادغام روی اوردند‪ .‬ازاین‪‎‬رو در س��ال های ‪1357‬تا‬ ‫‪ 1370‬بیش��ترین ادغام در صنعت خودرو جهان رخ داد(رنو با نیس��ان‪ ،‬مرسدس‪‎‬بنز و‬ ‫کرایس��لر‪ ،‬فولکس‪‎‬واگن با چند ش��رکت از المان‪‎‬ش��رقی‪ ،‬کیا با هیوندایی و‪ )...‬تا برای‬ ‫طراحی و توسعه خودرو اندازه اقتصادی(برای ان زمان ‪۲‬میلیون بود) ایجاد شود‪ .‬تولید‬ ‫روزانه ایران خودرو در این س��ال ها(‪ )1382-1383‬حدود ‪ ۱۲۰۰‬و سایپا ‪۹۰۰‬خودرو‬ ‫ب��ود‪ .‬با این ارقام نمی توانس��تیم به طراحی و تولی��د خودرو ملی فکر کنیم‪ .‬ما از مدل‬ ‫ی داش��تند استفاده کردیم‪ .‬انها با اروپاییان وارد‬ ‫چینی ها که ان زمان اس��تراتژی مواز ‪‎‬‬ ‫همکاری مش��ترک(جوینت‪‎‬ونچر) ش��دند برای اینکه بتوانند وارد بازار جهانی شوند‪ .‬با‬ ‫این اس��تراتژی برند ملی خود را با کمک دولت طراحی کرده و س��اختند‪ .‬براساس این‬ ‫تجربه بحث پلتفرم مشترک با شرکت رنو شکل گرفت که پس از قرارداد مشخص شد‬ ‫با یک پلتفرم مش��ترک ‪ ۸‬مدل در ایران س��اخته شود‪ .‬اینجا وارد سال ‪1384‬شدیم و‬ ‫دولت تغییر کرد‪ .‬مدیران دولتی جدید روی کار امدند؛ دیگر مسیرهای تکامل صنعت‬ ‫خودرو در ایران طی نش��د‪ .‬تا پیش از ان از ‪ ۱۰‬پله‪ ٨ ،‬تای ان طی ش��ده بود‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬به‪‎‬جای اینکه به‪‎‬دنبال این باشیم که چینی ها و ژاپنی ها چه کرده اند‪ ،‬بهتر است‬ ‫راهکارهای منطقی با توجه به وضعیت خودمان پیشنهاد دهیم‪ .‬درحال‪‎‬حاضر‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی ایران خودرو و سایپا مدیران سیاسی ان است‪ .‬مدیران سیاسی هم بر مبنای سود‬ ‫و زیان یا بر مبنای توسعه کار نمی کنند‪ ،‬بلکه مبتنی بر دستور فعالیت دارند‪ .‬دستور هم‬ ‫هزینه است‪ ،‬درامد نیست؛ ازاین‪‎‬رو صنعتی که باید اقتصادی کار کند این‪‎‬گونه نیست‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬براس��اس اصل ‪ ۴۴‬و خصوصی‪‎‬س��ازی صنایع‪ ،‬بیش از ‪ ۵٠‬تا‪ ۶٠‬درصد س��هام دو‬ ‫خودروساز واگذار شد اما اتفاقی که افتاد این بود که خودشان دوباره همان سهام را از‬ ‫بازار خریداری کردند‪ .‬گفته می شود ‪۸۶‬درصد ایران‪‎‬خودرو برای بخش خصوصی است‬ ‫اما در واقعیت بیش از ‪۵۰‬درصد ان در دس��ت مدیران دولتی اس��ت تا مدیران سیاسی‬ ‫بر فعالیت‪‎‬ها کنترل مدیریتی داشته باشند‪ .‬برای نجات صنعت خودرو از این گرداب‪،‬‬ ‫دولت باید سهام خود را به‪‎‬طورواقعی به بخش خصوصی واگذار کند تا مدیران حرفه ای‬ ‫اقتصادی حاکم ش��وند‪ ،‬نه مدیران سیاس��ی‪ .‬مدیر بنگاه خصوصی دنبال زنده ماندن‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته دیگر‪ ،‬معتقدم با توجه به امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری که در بخش‬ ‫خصوصی(قطعه سازی) وجود دارد‪ ،‬می‪‎‬توان حتی در این شرایط‪ ،‬دست کم تا ‪٨٠‬درصد‬ ‫قطعات را از داخل تامین و باقیمانده ان را بی‪‎‬واسطه یا باواسطه از خارج وارد کرد‪.‬‬ ‫در چارچوب مناسبات کنونی تولید تبدیل شده به محملی برای‬ ‫توزیع رانت‪ .‬طی محاسبه‪‎‬ای نتیجه‪‎‬ای که به‪‎‬دست امده بود نشان‬ ‫می‪‎‬داد در ربع قرن گذشته‪ ،‬سهم صنایع رانتی (انهایی که از انواع‬ ‫رانت بهره‪‎‬مند هس��تند) از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت‬ ‫ای��ران از حدود ‪۳۰‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬ب��ه حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬رس��یده است‪ .‬اگر از این امر رمزگشایی نکنیم‪،‬‬ ‫نمی‪‎‬توانیم بفهمیم چرا درحالی‪‎‬که کش��ور با بحران حاد اشتغال‬ ‫روبه‪‎‬رو اس��ت در تمام استان‪‎‬ها مس��ابقه راه‪‎‬اندازی پتروشیمی‬ ‫و مس��ابقه جنون‪‎‬امیز تاس��یس واحدهای فوالدس��ازی وجود‬ ‫دارد‪ .‬چه‪‎‬کس��ی نمی‪‎‬داند پتروش��یمی یکی از سرمایه‪‎‬برترین و‬ ‫کم‪‎‬اش��تغالزاترین فعالیت‪‎‬های اقتصادی موجود اس��ت؛ جدا از‬ ‫الودگی زیس��ت‪‎‬محیطی و اب‪‎‬بر بودن انها‪ .‬در نخستین برنامه‬ ‫دولت روحانی برنامه‪‎‬ریزی ش��د تا به‪‎‬ش��کل غیرتورمی از رکود‬ ‫خارج شویم‪ ،‬در این برنامه ها پتروشیمی‪‎‬ها هم به‪‎‬عنوان پیشران‬ ‫امده بود‪ .‬در این زمینه در مقال ‪‎‬ه «اقتصادسیاسی نخستین بسته‬ ‫سیاس��ی دولت» اتمام‪‎‬حجت ش��رعی ک��رده و صمیمانه عنوان‬ ‫ک��ردم این برنامه نش��ان می دهد دول��ت یازدهم با دولت نهم و‬ ‫دهم درباره اصل استمرار مناسبات رانتی مشکل و تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫مش��کل و تفاوت در کانون‪‎‬های اصابت توزیع رانت است که من‬ ‫نام ان را گذاشته‪‎‬ام «رانت‪‎‬خواری هفت الیه به‪‎‬نام تولید»‪ .‬مجالی‬ ‫به توضیح بیشتر درباره ارزبری صادرات موادخام نیست چراکه‬ ‫این موضوع جای بحث بس��یاری دارد‪ .‬بنابراین در بستر نهادی‬ ‫تولید‪ ،‬س��اختار پش��ت خود را به تولید صنعت��ی مدرن کرده و‬ ‫به‪‎‬همین دلیل هم تکان‪‎‬دهنده‪‎‬ترین حادثه‪‎‬های اقتصادی معاصر‬ ‫ما به‪‎‬کلی مسکوت می‪‎‬ماند زیرا منافع رانتی به مافیای رسانه‪‎‬ای‬ ‫گ��ره خورده و انها تعیین می‪‎‬کنند چه‪‎‬چیزهایی مطرح ش��ود و‬ ‫کدام‪‎‬ها مس��کوت بماند‪ .‬برای بهبود صنعت خودرو نخست باید‬ ‫کیفیت سیاست‪‎‬گذاری‪‎‬های اقتصادی ارتقا یابد‪ .‬بنیاد اندیشه‪‎‬ای‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری در ایران به‪‎‬ویژه در ‪ ۱۳‬سال گذشته نسبت به ‪۳‬‬ ‫دهه قبل از ان سقوط کرده است‪ .‬به اعتبار ابعاد اهمیت صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬می‪‎‬توانیم میراث اندیش��ه‪‎‬ای مرحوم حسین عظیمی را‬ ‫زنده کنیم؛ چراکه ظرفیت‪‎‬های مادی و انس��انی ان وجود دارد‪.‬‬ ‫مهم این اس��ت که روندهای مش��کوک اداره اقتصاد که عینا در‬ ‫صنعت خودرو هم وجود دارد را زیر ذره‪‎‬بین بگذاریم‪ .‬موضوع را‬ ‫اسیب‪‎‬شناس��ی کرده و س��ازکارهایی برای برون‪‎‬رفت از ان ارائه‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی در بورس ش��اهد هس��تیم هر خودروسازی اهتمام‬ ‫بیشتری به عمق ساخت داخل دارد‪ ،‬وضعیت مالی نابهنجارتری‬ ‫نیز دارد‪ ،‬این امر نمی‪‎‬تواند تصادفی باش��د‪ .‬به‪‎‬طورمتوس��ط سود‬ ‫تخصی��ص دارایی‪‎‬ه��ا ب��ه واردات خودرو ‪۵۰۰‬درصد بیش��تر از‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری برای تولید است درحالی که بازار وسیع خودرو‬ ‫ای��ران‪ ،‬می‪‎‬توان��د ما را جزو خودروس��ازان مط��رح جهان کند؛‬ ‫به‪‎‬ش��رط اینکه قاعده گذاری‪‎‬ها ج��دا از رانت‪‎‬خوارها و اداره امور‬ ‫ه��م در اختیار افراد صالحیت دار باش��د‪ .‬با اس��تناد به گزارش‬ ‫رس��می وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مجم��وع واحدهای‬ ‫فعال خودروس��ازی و در حال س��اخت ایران از ‪ ۱۱۰‬واحد عبور‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هر زمان در ایران دس��تاوردی از نظر ذخیره دانش‬ ‫ضمنی و ظرفیت‪‎‬های س��ازمانی در تولید خودرو به‪‎‬وجود امده‪،‬‬ ‫واردات خودرو به‪‎‬شکل نامتعارف افزایش پیدا کرده و مجوزهای‬ ‫جدیدی برای راه‪‎‬اندازی واحد جدید صادر شده که ریشه رانتی‬ ‫داش��ته و توجیه توسعه‪‎‬ای نداشته اس��ت؛ به‪‎‬طوری‪‎‬که در زمان‬ ‫تحریم با بی‪‎‬سابقه‪‎‬ترین جهش در واردات خودرو با تمرکز روی‬ ‫س روبه‪‎‬رو می‪‎‬ش��ویم‪ .‬تمام ای��ن امور از منظر‬ ‫خودروه��ای لوک ‪‎‬‬ ‫اقتصادسیاس��ی گویا اس��ت‪ .‬کل واردات خودرو در سال ‪،1390‬‬ ‫‪ ۴۲۵۶۲‬ب��وده اما این رقم در س��ال ‪ 1393‬از ‪۱۰۸‬هزار خودرو‬ ‫هم عبور می کند‪ .‬وقتی می‪‎‬گوییم روندهای مش��کوک واردات‬ ‫خودرو در ایران؛ یعنی اینکه در حالی‪‎‬که نرخ هر بشکه نفت در‬ ‫س��ال ‪۷۰ ،1393‬دالر سقوط کرده‪ ،‬نشان می دهد چه کسی به‬ ‫چه کسی در حال خدمات دهی است‪.‬‬ ‫مقطعی نگریستن و نشانه های غلط برای تصمیم گیری‬ ‫س�یدمحمد بحرینیان‪ ،‬کارش�ناس صنع�ت قطعه‪ :‬بی��ش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫دولت های ما فکرش��ان تولید نیست؛ بنابراین در گزارش خود از وضعیت صنعت‬ ‫خودرو کش��ور‪ ،‬بر اهلیت حرفه‪‎‬ای نداش��تن‪ ،‬ناتوانی در اینده نگری و ناکارامدی‬ ‫مدیران تاکید دارم‪ .‬پرس��ش‪‎‬های زیادی مطرح است؛ اینکه چه می شود شرکت‬ ‫سامس��ونگ کمت��ر از ‪ ۱۵‬س��ال دومین غول فن��اوری جهان می ش��ود؟ هواوی‬ ‫چین از س��ال ‪ )1391(۲۰۱۲‬دوباره س��اماندهی می ش��ود و به‪‎‬جایی می‪‎‬رس��د‬ ‫ک��ه با تحریم امریکا برخی دولت‪‎‬های اروپایی پیروی نمی‪‎‬کنند اما چه می ش��ود‬ ‫ک��ه درباره ما از تحریم پی��روی می کنند و دولت‪‎‬های ما متوجه ان نمی‪‎‬ش��وند؟‬ ‫براس��اس پژوهش هایی که وزارت کار در س��ال ‪ 1377‬ب ‪‎‬ه انجام رس��اند‪ ،‬چین در‬ ‫دوره جدید یعنی ‪ ۱۹۷۸‬تا ‪ 1357(1996‬تا ‪۳۲۰ )1374‬میلیارد دالر در تمامی‬ ‫وجوه خودش داش��ته اس��ت‪ .‬هزاران بار باید از خودمان بپرسیم چه شد که چین‬ ‫با این مبلغ در این مدت زمانی ‪۲۲۶‬میلیون ش��غل ایجاد کرد و ما بابیش از ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر عاجز بودیم از اینکه برای ‪۳۰‬میلیون تن اشتغال به‪‎‬وجود اوریم‪ .‬چه‬ ‫ناتوانی وجود داش��ته که بس��یاری از تصمیم‪‎‬گیران اقتصادی این کشور در ‪100‬‬ ‫س��ال گذشته نتوانس��ته‪‎‬اند تحلیل کنند که باید چه کرد؟ حتی دریغ از مطالعه‪.‬‬ ‫س��ی‪‎‬وچهارمین رئیس‪‎‬جمهوری امریکا در سال ‪ )1332(۱۹۵۳‬پس از کودتای‬ ‫‪۲۸‬مرداد در مصاحبه‪‎‬ای می گوید «گمان نمی‪‎‬کنم منطقه‪‎‬ای مهم تر از ایران روی‬ ‫نقشه جغرافیایی وجود داشته باشد؛ چراکه هم دارای نفت است و هم در چهارراه‬ ‫ش اید که ایران به‪‎‬گذشته دور خود بازگردد و‬ ‫جهان واقع شده‪ ...،‬نباید وضعیتی پی ‬ ‫یک قدرت نظامی شود‪ .‬وای به روزی که نظامی‪‎‬گری ایرانی زنده شود‪ .‬بروید تاریخ‬ ‫این کشور را بخوانید تا متوجه سخن من شوید»‪ .‬می‪‎‬خواهم درباره نقش دولت‪‎‬ها‬ ‫که به تولید اعتنا و باوری ندارند‪ ،‬به‪‎‬ویژه در صنعت خودرو‪ ،‬مثال‪‎‬ها و مصادیقی ارائه‬ ‫کنم‪ .‬نخس��تین امار(احصائیه) گمرک ایران که در س��ال ‪ ۱۲۷۹‬صادر شد نشان‬ ‫می ده��د ‪ ۶۰‬قلم کاال صادر می کردیم که هنوز هم به‪‎‬ج��ز تریاک همان‏ها صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مصرف‪‎‬کننده کاالهای غربی هستیم‪ .‬البته مصرف بد نیست و محرک‬ ‫اقتصاد اس��ت؛ اما مصرفی که مولود تولید داخل باشد‪ .‬در این نشست روی سخن‬ ‫من تصمیم گیران اقتصادی کش��ور هستند‪ .‬س��ال ‪ )۱۲۷۹(۱۹۰۰‬پادشاه وقت‬ ‫قاجار که برای خوش��گذرانی خارج از کش��ور به‪‎‬س��ر می‪‎‬برد‪ ۲ ،‬خودرو خریداری‬ ‫می کند که یکی بین راه خراب می شود و یکی به‪‎‬تهران می‪‎‬رسد‪ .‬این یعنی گرفتار‬ ‫امدن کش��ور در عقب‪‎‬ماندگی ‪۴۰۰‬س��اله در انقالب صنعتی جهان‪ .‬نخس��تین‬ ‫اتوبوس هم حدود سال ‪ ۱۲۹۲‬خورشیدی وارد می شود‪ .‬اثر انها در زندگی ایرانی‬ ‫تش��کیل بنیاد مصرفی است‪ .‬متاسفانه مدرنیته و دنیای مدرن را از طریق مصرف‬ ‫ش��ناختیم‪ ،‬نه تولید و هنوز هم همین‪‎‬گونه اس��ت‪ .‬فقط صورت‪‎‬بندی تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬در تاریخ می‪‎‬خوانیم که چگونه دولت ها فریفته واردات شده و تولید کشور را‬ ‫به‪‎‬مسلخ کشیدند‪ .‬در تصاویر موجود این دوره می‪‎‬بینیم با ورود اتوبوس خیابان‪‎‬ها‬ ‫هنوز اسفالت نیس��تند‪ .‬روزنامه اطالعات در سال های ‪ ۱۳۰۴‬تا ‪ ۱۳۰۸‬ولنگاری‬ ‫مصرف این دوره را در گزارش های خود به‪‎‬روشنی توضیح داده و از کاالهایی مانند‬ ‫گرامافون و‪ ...‬سخن می‪‎‬گوید‪ .‬اتوبوس و سواری وارد کرده‪‎‬ایم درحالی‪‎‬که خیابان‪‎‬ها‬ ‫اس��فالت نبود حال انکه در ش��یکاگو همزمان با تولید خودرو پارکینگ طبقاتی‬ ‫س��اخته شد‪ .‬اولویت بسیاری از دولت های ما «خرید محبوبیت» بوده و متاسفانه‬ ‫به قول فرشاد مومنی نیامده‪‎‬ایم تجربه های خود را هم مکتوب کنیم تا هر بار تجربه‬ ‫قبلی را تکرار نکنیم‪ .‬به‪‎‬تازگی بحث واردات خودرو دس��ت دوم مطرح می شود در‬ ‫حالی‪‎‬ک��ه س��ال ‪ 1352‬پهلوی دوم ب��ا این کار‪ ،‬صنعت خ��ودرو را زمین زد؛ چند‬ ‫بار یک خطا باید تکرار ش��ود‪ .‬چه منطق عقالیی پش��ت این موضوع وجود دارد؟‬ ‫واردات خودرو از س��ال ‪ ۱۲۸۹‬خورش��یدی تاکنون(به جز دوران مصدق و جنگ‬ ‫جهانی اول که واردات کاهش یافت) همواره روند افزایش��ی داش��ت که در ادامه‬ ‫بیش از ‪۱۵‬درصد منابع ارزی کش��ور برای ان هزینه می‪‎‬شد‪ .‬در تدوین برنامه ای‬ ‫برای صنعتی نمی‪‎‬توان مقطعی نگاه کرد و به‪‎‬قول علی رضاقلی باید بستر تاریخی‬ ‫ان مورد بررس��ی قرار گیرد چراکه با مقطعی نگریستن نشانه های غلط می‪‎‬دهیم‬ ‫که بر همان مبنا تصمیم های غلط هم گرفته شده و نتیجه اشتباه به‪‎‬دست می‪‎‬اید‪،‬‬ ‫وضعیتی که امروز صنعت خودرو به ان گرفتار شده است‪ .‬همچنین گفتنی است‬ ‫مدیرانی که به میزش��ان شخصیت می‪‎‬دهند‪ ،‬تحول‪‎‬افرین می‪‎‬شوند‪ ،‬نه انان که از‬ ‫میزش��ان شخصیت می‪‎‬گیرند‪ .‬براس��اس امارهای(احصائیه ) گمرک شاهد بازار‬ ‫مکاره در دهه ‪ ۳۰‬هستیم‪ .‬تا سال ‪۴۲ ،۱۳۳۱‬هزار و ‪ ۸۶۰‬خودرو سبک و سنگین‬ ‫وارد شده که می‪‎‬توان گفت تا پیش از ‪ ۱۳۴۰‬تمام خودروهای در حال تردد کشور‬ ‫خارجی هس��تند‪ .‬وقتی علی‪‎‬نقی عالیخانی س��ال ‪ 1341‬وزیر اقتصاد می شود با‬ ‫نگاهی به موضوع‪ ،‬می گوید ارزش‪‎‬افزوده‪‎‬ای از سوی خودرو عاید کشور نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫جدول داده ها و ستانده ها درست می کند‪ .‬دوره صدارت او همزمان با برنامه چهارم‬ ‫توس��عه است در حالی‪‎‬که کره در این تاریخ تازه برنامه نخست توسعه خود را اغاز‬ ‫کرده است‪ .‬امروز ما کجا هستیم و انها کجا؟ گویا ما را خواب فراگرفته و گرد مرگ‬ ‫بر علوم کاربردی ایران پاش��یده‪‎‬اند‪ .‬کار دولت‪‎‬های ما ش��ده برش ‪۳‬ساله‪۴ ،‬ساله و‬ ‫نتیجه گیری ‪ ۵۰‬ساله‪ .‬متاسفانه گروه عالیخانی یک اشتباه کرد و گرفتار مفاهیم‬ ‫س��اده مانند انحصار شد‪ .‬س��ال ‪۱۷ ،۴۷‬هزار خودرو(س��بک و سنگین) ازسوی‬ ‫‪۱۱‬واحد صنعتی تولید می شد‪ ۲ .‬کارخانه تایر وجود داشت که سومی را هم برای‬ ‫جلوگیری از انحصار راه‪‎‬اندازی کردند‪ .‬معلوم می شود این واژه(انحصار) کفر ابلیس‬ ‫اس��ت که یکصد سال به‪‎‬دامن اقتصاد این کشور چسبیده و نمی‪‎‬توانیم مفهوم ان‬ ‫را درک کنیم‪ .‬البته کس��انی که اقتصاد بازار را قبول دارند در ادامه واژه انحصار را‬ ‫تعریف می کنند‪ .‬مدیران بس��یاری می‪‎‬خواستند به عمق ساخت داخل بپردازند‪،‬‬ ‫اما قالب‪‎‬ها نگذاش��تند‪ .‬پهلوی دوم س��ال ‪ 1353‬می‪‎‬خواس��ت مدیریت جهان را‬ ‫داش��ته باش��د اما فقط ش��اهد واردات ازجمله خودرو بودیم‪ .‬مهم نیست صنعت‬ ‫دولتی باش��د زیرا امارهایی نش��ان می دهد کارخانه‪‎‬هایی دولتی‪ ،‬تولید و سودی‬ ‫چندبرابری نسبت‪‎‬به ش��رکت های خصوصی دارند‪ .‬مهم اهلیت مدیران است‪ .‬ما‬ ‫هنوز در تعریف صنایع اس��تراتژیک دچار توهم هستیم‪ .‬چرا در صنعت خودرو به‬ ‫این نقطه رسیده‪‎‬ایم‪ ،‬چون بلد نیستیم‪ .‬جمله موال علی را اویزه گوش نکرده‪‎‬ایم که‬ ‫می فرمایند‪ ،‬ان‪‎‬کس که واژه نمی دانم را به‪‎‬کار نمی برد به‪‎‬هالکت دچار می ش��ود‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬مالزی‪ ،‬تایوان‪ ،‬س��نگاپور و ژاپن فهمیدند ک��ه نمی‪‎‬دانند و به‪‎‬همین دلیل‬ ‫‪۴۰۰‬س��ال از جهان عقب مانده‪‎‬اند روی ه‪‎‬ش��ان را اصالح می کنند اما ما نه‪ .‬ازاین‪‎‬رو‬ ‫نه هدف داشتیم نه راهبرد‪ .‬ایا می‪‎‬دانید کره در صنایع دفاعی رتبه هفتم جهان را‬ ‫هم دارد؟ چرا؟ چون از دانش فنی صنعت خودرو برای صنایع دفاعی‪‎‬اش استفاده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ادامه چالش‪‎‬های صنعت خودرو‪ ،‬باید گفت خاکسترنش��ینی ان‬ ‫از س��ال ‪1382‬اغاز ش��د‪ .‬جدول های داده و ستانده کش��ور ناقص است اما نشان‬ ‫می دهد مالیات تولید وسایل نقلیه‪۲۶ ،‬درصد کل مالیات کشور را تشکیل می دهد‬ ‫زیرا با عمق س��اخت باالیی بوده‪‎‬اند و این عدد س��ال ‪ 1390‬به ‪۱۴.۵‬درصد تنزل‬ ‫می کند زیرا با عنوان تولید‪ ،‬فقط مونتاژکار شده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫حضور خارجی ها و‬ ‫نمایش توان داخلی‪ ،‬دو‬ ‫شرط موفقیت نمایشگاه‬ ‫حمایت دولت از‬ ‫سرمایه گذاران حوزه‬ ‫معدن در جنوب کرمان‬ ‫کارشناسان فوالد در پی روند کاهش قیمت ها در گفت وگو با‬ ‫بازار سرد‬ ‫فوالد به‬ ‫تابستان کشیده‬ ‫می شود؟‬ ‫سایه سنگین سیاست بر بازار فوالد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹بازاری متاثر از سیاست‬ ‫درب��اره وضعیت این روزه��ای بازار ف��والد‪ ،‬فرهاد‬ ‫منفرد کارش��ناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هرچند در روزهای گذش��ته شاهد روند کاهشی‬ ‫نرخ ها در بازار فوالد بوده ایم اما این بازار به ثبات الزم‬ ‫نرس��یده اس��ت؛ چراکه وضعیت بازار فوالد وابستگی‬ ‫باالی��ی به ن��رخ دالر دارد‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون نیز به دلیل بحث های سیاسی و ورود‬ ‫ش��ینزو ابه نخس��ت وزیر ژاپن به ایران‪ ،‬ش��اهد روند‬ ‫کاهش��ی نرخ دالر بودیم که به دنبال ان روند کاهش‬ ‫نرخ ها نیز به بازارها ازجمله بازار فوالد س��رایت کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو این کاهش نرخ ها را ب��ا توجه به اتفاق های‬ ‫سیاس��ی نمی توان دلیلی بر ثبات بازار برشمرد‪ ،‬بلکه‬ ‫نشان دهنده وابستگی بازار به مسائل سیاسی است‪.‬‬ ‫منف��رد در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا فوالد‬ ‫هم اکنون به کمتر از نرخ واقعی خود رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در یک س��ال گذشته ش��اهد بوده ایم که گاهی‬ ‫نرخ ها روند افزایشی و گاهی هم روند کاهشی به خود‬ ‫می گیرند ام��ا موضوع اصلی این اس��ت که این روند‬ ‫افزای��ش و کاهش قیمت ها برمبن��ای عرضه و تقاضا‬ ‫انجام نمی ش��ود بلکه سایه سنگین سیاست بر سر ان‬ ‫حاکم شده است‪ .‬هم اکنون هم مسائل سیاسی سبب‬ ‫کاهش نرخ محصوالت فوالدی ش��ده و ممکن اس��ت‬ ‫هفته بعد با یک س��یگنال سیاس��ی نرخ ها دچار روند‬ ‫افزایشی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر این موضوع که ثب��ات بازار فوالد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کردند‬ ‫زکری��ا نایبی‪ :‬نرخ محصوالت فوالدی را اگر بر مبنای نرخ های جهانی‬ ‫درنظر بگیریم‪ ،‬این نرخ ها به دالر همواره ثابت بوده اند‪ ،‬موضوع این‬ ‫است که ارزش پول ملی کشور ما نوسان پیدا می کند‬ ‫نیازمند ثبات وضعیت سیاس��ت در کشور است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬از این رو با توجه به ش��رایط سیاسی موجود در‬ ‫کشور‪ ،‬ثبات الزم در بازار به دست نیامده است و البته‬ ‫این نوسان ها نیز ادامه دار خواهد بود‪ .‬در اینده نزدیک‬ ‫نیز این ثبات به دس��ت نخواه��د امد مگر اینکه اتفاق‬ ‫سیاسی مهمی در راس��تای ثبات مسائل سیاسی در‬ ‫کشور روی دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه با اش��اره به موضوع‬ ‫ص��ادرات نیز خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از س��وی دیگر این‬ ‫روزها بیش از پیش با موضوع امنیت صادرات روبه رو‬ ‫هس��تیم؛ چراکه اگر تولیدکنن��دگان نتوانند صادرات‬ ‫داشته باشند‪ ،‬بازار داخلی فوالد دچار دپو محصوالت‬ ‫خواهد شد‪ .‬منفرد در ادامه یاداور شد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫ارتباط مالی ایران با اروپا هنوز در هاله ای از ابهام قرار‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین با توجه به فضای سیاس��ی و ش��رایطی‬ ‫که برای برجام پیش امده که چندان مشخص نیست‬ ‫به کدام س��و برود‪ ،‬بازار را به بازار پرنوس��انی تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ های جهانی ثابت هستند‬ ‫همچنین زکریا نایبی مدیر تحقیق و توس��عه فوالد‬ ‫ناب تبریز درباره وضعیت ب��ازار فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نرخ محص��والت فوالدی را اگر بر‬ ‫مبنای نرخ ه��ای جهانی درنظر بگیریم‪ ،‬این نرخ ها به‬ ‫دالر همواره ثابت بوده اند‪ ،‬موضوع این است که ارزش‬ ‫پول ملی کشور ما نوسان پیدا می کند‪ .‬نایبی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای نمونه چند سال است که نرخ‬ ‫برخی محصوالت ف��والدی بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬دالر در‬ ‫هر تن اس��ت اما موضوع ان است زمانی که نرخ دالر‬ ‫به ریال در داخل کشور نوسان پیدا می کند‪ ،‬بازارهای‬ ‫داخلی را نیز متاثر می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از این رو با توجه به ارزش پول ملی‬ ‫است که عنوان می شود محصول داخلی ارزان یا گران‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬این درحالی است که در بازار بین المللی‬ ‫قیمت ها ثابت هس��تند‪ .‬مدیر تحقیق و توسعه فوالد‬ ‫ناب تبریز در ادامه با اشاره به ثبات قیمت های جهانی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای نمونه ‪ ۵‬سال پیش نرخ هر انس طال‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۵۰‬دالر بود اما هم اکنون پس از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫به ‪۱۲۸۰‬دالر رس��یده است‪ .‬به عبارت دیگر نرخ های‬ ‫جهانی با ش��یب بس��یار مالیم روند افزایشی دارند و‬ ‫دچار نوسان های شدید نیستند‪.‬‬ ‫نایب��ی یاداور ش��د‪ :‬تورم س��االنه در جهان منهای‬ ‫برخی کش��ورها به طور متوس��ط بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬درصد‬ ‫اس��ت؛ درحالی ک��ه ت��ورم در کش��ور ما بس��یار باال‬ ‫اس��ت‪ .‬البته هم ت��ورم صفر و هم تورم ب��اال‪ ،‬با ضرر‬ ‫هم��راه خواهد بود‪ .‬بهترین حالت برای تورم س��االنه‬ ‫بی��ن ‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد اس��ت‪ ،‬در این حالت ش��رایط هم‬ ‫ب��رای تولیدکننده و ه��م مصرف کننده خوب خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫‹ ‹بازار صادراتی را سامان ببخشیم‬ ‫همچنین درباره وضعیت این روزهای بازار مصطفی‬ ‫عبدالله��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ن��ورد فوالد ته��ران و رئیس‬ ‫هیات مدیره تعاونی نوردکاران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته بازار به ثبات الزم نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته رسیده است اما موضوع این است که اگر بازار‬ ‫صادراتی نداش��ته باشیم‪ ،‬بازار با مازاد روبه رو می شود‬ ‫و این مازاد تولید می تواند برای بازار بس��یار نامناسب‬ ‫باش��د‪ .‬عبداللهی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید بازار‬ ‫صادراتی را سروس��امان ببخش��یم و ش��رایط را برای‬ ‫صادرات تسهیل کنیم‪ ،‬چراکه در غیر این صورت بازار‬ ‫با مازاد و رکود داخلی روبه رو می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در کل اگر ش��رایط ب��رای صادرات مهیا‬ ‫نباش��د‪ ،‬کارخانه دارها با مشکل روبه رو شده و ممکن‬ ‫است به سمت تعطیلی و ورشکستگی کشیده شوند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫یادداشت‬ ‫هفته گذش��ته عقب نش��ینی نرخ دالر موجب ش��د‬ ‫بیش��تر بازاره��ا ازجمله ب��ازار فوالد با عقب نش��ینی‬ ‫قیمت ه��ا همراه ش��ود و محصوالت مختل��ف مانند‬ ‫میلگ��رد و تیراهن نیز با س��کوت و رکود دس��ت به‬ ‫گریبان شوند‪ .‬البته کارشناسان حوزه فوالد معتقدند‬ ‫ب��ازار فوالد به طور کامل متاثر از بهای دالر اس��ت و‬ ‫این روزها نیز اگر ش��اهد نوسان و هیجان های کاذب‬ ‫در بازار نیس��تیم‪ ،‬به دلیل کاهش نرخ ارز در روزهای‬ ‫گذشته و به واسطه اتفاق های سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫از مردم‬ ‫تشکر می کنم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ای��ن روزها نرخ بیش��تر محص��والت داخلی‬ ‫ازجمله خودرو متاثر از نرخ دالر روند کاهشی‬ ‫درپی��ش گرفت��ه و البته بازار در رکود به س��ر‬ ‫می برد‪ .‬ب��ازار فوالد نیز از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نبوده و براس��اس معامالت ثبت شده ارام ترین‬ ‫بازار را سپری می کند و معامالت این حوزه در‬ ‫پایین ترین سطح خود قرار دارد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫با ادامه روند کاهش��ی نرخ ها‪ ،‬قیمت ها در حال‬ ‫برگشتن به نرخ های ابتدای اسفند سال گذشته‬ ‫است‪ .‬البته برخی کارشناسان عقب نشینی نرخ‬ ‫دالر که بیشتر از مسائل سیاسی نشات گرفته‬ ‫اس��ت را در این زمین��ه مهم برمی ش��مارند؛‬ ‫چراکه از سال گذشته تا هم اکنون در این بازار‬ ‫شاهد نقش پررنگ مسائل سیاسی بوده ایم‪ .‬با‬ ‫وجود سیگنال های مهم سیاسی و به دنبال ان‬ ‫افزایش ن��رخ دالر‪ ،‬نرخ محصوالت فوالدی نیز‬ ‫افزایشی شده و البته عکس ان هم صادق بوده‬ ‫که با کاهش نرخ دالر این بازار نیز عقب نشینی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو در این بازار شاهد ثبات‬ ‫الزم ناشی از عرضه و تقاضا نبوده ایم‪.‬‬ ‫ام��ا در مقاب��ل برخ��ی معتقدن��د کاه��ش‬ ‫فعالیت های ساخت وس��از و خ��روج تدریجی‬ ‫دالالن و س��فته بازان می تواند عامل این رکود‬ ‫به ش��مار رود‪ .‬البته نبود تقاضا در چندین سال‬ ‫گذشته موضوع جدیدی به شمار نمی رود و هر‬ ‫س��ال نیز با کاهش بودجه ه��ای عمرانی‪ ،‬این‬ ‫حوزه در رکود بیشتری فرو می رود‪ .‬اما پرسش‬ ‫این اس��ت که ایا می توان شاهد روند کاهشی‬ ‫نرخ ه��ا در روزهای اینده بود؟ البته در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش باید عنوان کرد که با توجه به‬ ‫شرایط تحریم در کشور و نوسان نرخ دالر بازار‬ ‫قابل پیش بینی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جهان فوالد سیرجان‬ ‫سوار قطار بومی سازی‬ ‫کاتالیست شد‬ ‫در استانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و تجهیزات وابسته کرمان مطرح شد‬ ‫حضور خارجی ها و نمایش توان داخلی‪ ،‬دو شرط موفقیت نمایشگاه‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تان کرمان به عنوان پهناورترین اس��تان کشور و به‬ ‫دلیل غنی بودن معادن‪ ،‬به بهش��ت معادن ایران ش��هرت‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این استان از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬میزبان‬ ‫برگزاری هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��راوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته و‬ ‫همچنین پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫فعاالن معدنی باور دارند که نمایش��گاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��تان کرمان‪ ،‬فرصت مناسبی برای گردهمایی‬ ‫معدنی ها و صنایع وابس��ته به ش��مار می رود‪ .‬تنوع معادن‬ ‫مختلف ازجمله مس در رفسنجان و شهربابک؛ زغال سنگ‬ ‫در زرند‪ ،‬کوهبنان و راور؛ س��نگ اهن در سیرجان و زرند؛‬ ‫کرومیت در اس��فندقه‪ ،‬فاریاب و صوغان و همچنین ماده‬ ‫معدنی تیتانیوم در جنوب این استان‪ ،‬نشان از غنی بودن‬ ‫م��واد معدنی این اس��تان و اس��تقبال فع��االن این حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درب��اره اهمی��ت برگزاری این نمایش��گاه با‬ ‫کارشناسان و فعاالن معدنی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاهی که عرضه و تقاضا را هماهنگ‬ ‫می کند‬ ‫سیدمهدی طیب زاده‬ ‫شاهو رضایی‬ ‫س��یدمهدی طیب زاده‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی کرمان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به اهمیت استان کرمان و توانمندی های‬ ‫ان اشاره کرد و گفت‪ :‬کرمان به لحاظ حجم‪ ،‬تنوع ذخایر‪،‬‬ ‫میزان اس��تخراج‪ ،‬ارزش اف��زوده و تاثیر در تولید ناخالص‬ ‫داخلی با فاصله زیادی نس��بت به اس��تان های دیگر رتبه‬ ‫نخست را دارد‪ ۶۵ .‬میلیون تن ماده معدنی در این استان‬ ‫اس��تخراج می ش��ود و به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی‪،‬‬ ‫امارها به حدود ‪ ۵‬میلیارد تن می رسد‪.‬‬ ‫طیب زاده در ادامه با ابراز تاسف از اینکه این استان سهم‬ ‫چندانی در تولید ناخالص داخلی کش��ور ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با اینکه بزرگ ترین معادن فلزی و بزرگ کشور در کرمان‬ ‫قرار دارند‪ ،‬این اس��تان س��هم موث��ری در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور ندارد‪.‬‬ ‫او درب��اره چرای��ی این مهم گفت‪ :‬زنجی��ره ارزش مواد‬ ‫معدنی در این استان هنوز کامل نشده است‪ ،‬کرمان هنوز‬ ‫نتوانس��ته است به عنوان یک پیشران اقتصادی قوی عمل‬ ‫کند و در افزایش درامد سرانه نقشی داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان به ضعف فناوری در معادن‬ ‫کرمان‪ ،‬اش��اره و بیان کرد‪ :‬معادن به دلیل عقب افتادگی‬ ‫فناوری‪ ،‬هم در روش های استخراج و هم در ماشین االت‬ ‫بهره وری مناس��بی ندارند‪ .‬بنابرای��ن انچه باید در کرمان‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ ،‬نهضت فناوری‪ ،‬فراوری و افزایش بهره وری‬ ‫اس��ت‪ .‬طیب زاده ادامه داد‪ :‬ب��رای نمونه‪ ،‬در حوزه معادن‬ ‫س��نگ و س��نگ اهن نیروه��ا اموزش دی��ده نیس��تند‪،‬‬ ‫ماش��ین االت عقب افتاده اند و روش های استخراج جدید‬ ‫نیستند‪ .‬درنتیجه ضایعات‪ ،‬فراوان و بهره وری پایین است‪.‬‬ ‫طی��ب زاده درباره اهمیت توجه به تولیدات داخلی گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه به تولیدات داخلی زیاد بها نمی دهیم و این باور‬ ‫وجود ندارد که انها نقش افرینی کنند و دیده ش��وند‪ .‬این‬ ‫برگ�ردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی‪ ،‬ش��رکت های معدنی و فلزی در اسیا و اروپا‬ ‫بیش��ترین درام��د را میان همتایان خود در سراس��ر‬ ‫جهان به دس��ت اوردند و تولیدکننده های مس‪ ،‬اهن‬ ‫و زغال س��نگ در صدر این ش��رکت ها قرار داشتند‪.‬‬ ‫وب س��ایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی همانند هر سال ‪۱۰‬‬ ‫ش��رکت برتر فعال در بخش معدن و فلزات را معرفی‬ ‫می کند که در سال گذشته میالدی بیشترین درامد‬ ‫را به دس��ت اوردند‪ .‬نام این ش��رکت ها از رتبه ‪ ۱‬تا ‪۱۰‬‬ ‫به این شرح فهرست می شود‪ :‬گلنکور‪ ،‬ارسلورمیتال‪،‬‬ ‫ریوتینت��و‪ ،‬بی اچ پ��ی بیلتون‪ ،‬واله‪ ،‬جیانگش��ی کاپر‪،‬‬ ‫انگلوامریک��ن‪ ،‬الومینی��وم کورپوریش��ن او چاین��ا‬ ‫لیمیتد‪ ،‬تاتااستیل و فری پورت مک موران‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬درامد گلنکور نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان ‪۶‬درصد رش��د کرد و به ‪۲۱۹.۷۵‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید‪ .‬بیش��ترین درامد این شرکت از‬ ‫محل محص��والت انرژی ب��ا ارزش ‪۱۳۹‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ود و ای��ن غول سوئیس��ی از بخش فل��زات و منابع‬ ‫معدنی ‪ ۸۳‬میلیارد دالر درامد به دست اورد‪ .‬گلنکور‬ ‫همچنین در س��ال گذشته بر دارایی های خود افزود؛‬ ‫از جمله این دارایی ها ‪ ۴۹‬درصد سهام پروژه ای به نام‬ ‫«هانتِر َولی اپ ِرشِ ��نز» و ‪۸۲‬درصد سهام پروژه «هالی‬ ‫کری��ک» بودند که هر دو در اس��ترالیا قرار دارند و در‬ ‫انه��ا زغال کک و حرارتی‪ ،‬اس��تخراج می ش��ود‪ .‬این‬ ‫شرکت همچنین از مالکیت خود بر شرکت «شِ ورون‬ ‫سوت افریکا» در افریقای جنوبی خبر داده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پس از اینکه در اختیار گلنکور قرار گرفته‪ ،‬به‬ ‫«استرون انرژی» تغییر نام داد‪ .‬فلزات و مواد معدنی‪،‬‬ ‫محصوالت انرژی و کش��اورزی‪ ،‬اصلی ترین تولیدات‬ ‫گلنکور را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ،‬درامد ریوتینتو به ‪۴۰.۵۲‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید‪ .‬س��نگ اهن‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و‬ ‫الم��اس‪ ۴ ،‬گروه اصلی تولیدات این غول انگلیس��ی‪-‬‬ ‫استرالیایی را که در حوزه مواد معدنی و انرژی فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬تش��کیل می دهد‪ .‬پروژه های بهره برداری‬ ‫از ذخایر س��نگ اهنی که این شرکت در اختیار دارد‬ ‫ش��امل ‪ ۱۶‬مع��دن در استرالیاس��ت ک��ه پروژه های‬ ‫«کودِیدِی��ری»‪« ،‬روب َولی» و « ِوس��ت انجِ الس» از‬ ‫جمله انها هس��تند‪ .‬این ‪ ۱۶‬پروژه در س��ال گذش��ته‬ ‫‪۱۸.۴‬میلیارد دالر درامد برای ریوتینتو کسب کردند‪.‬‬ ‫ریوتینتو در بخش تولید الومینیوم‪ ۵ ،‬معدن‪ ۴ ،‬واحد‬ ‫تصفیه و ‪ ۱۴‬واحد ذوب در اختیار دارد؛ اینها در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۲.۱۹‬میلی��ارد دالر درامد برای ش��رکت‬ ‫افریدن��د‪ .‬دامنه فعالیت ریوتینت��و در مجموع در ‪۳۵‬‬ ‫کشور جهان و ‪ ۶‬قاره گسترده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۲‬ارس�لورمیتال ب�ا درام�د ‪۷۶.۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫شرکت ارسلورمیتال که در لوکزامبورگ بنا نهاده‬ ‫سیدمهدی طیب زاده‪ :‬اگر شرکت های خارجی با فناوری های جدید ورود‬ ‫کنند‪ ،‬توانمندی های داخلی نمایش داده ش��وند و ش��رکت های بزرگ هم‬ ‫نیازمندی های خود را مطرح کنند می توان این نمایشگاه را موفق دانست‬ ‫در حالی اس��ت که همیش��ه در ش��روع یک کار به لحاظ‬ ‫قیم��ت‪ ،‬زمان و کیفیت برخ��ی صنایع داخلی نمی توانند‬ ‫با مش��ابه خارجی رقابت کنند اما باید به انها میدان داد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬میدانی برای بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬صنایع داخلی و دانشگاه ها ایجاد می کند‪.‬‬ ‫او درباره اهمیت برگزاری این نمایش��گاه و انتظاری که‬ ‫از ان دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای اینک��ه معادن و صنایع معدنی با‬ ‫یکدیگر اش��نا ش��وند و به تبادل نظر بپردازند‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫کرمان را مفید می بینم و به ان عالقه مند هستم‪.‬‬ ‫انتظار این است که فعاالن بخش خصوصی و واحدهای‬ ‫صنعتی که توانس��ته اند در تامی��ن تجهیزات‪ ،‬روش های‬ ‫نوین و مش��اوره فعال باش��ند‪ ،‬حضور یابند و معادن هم‬ ‫ببینند که از این ظرفیت ها در کش��ور می توانند استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬اگر ش��رکت های خارجی ب��ا فناوری های جدید‬ ‫ورود کنن��د‪ ،‬توانمندی های داخلی نمایش داده ش��وند‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ ورود کنن��د و نیازمندی های خود را‬ ‫مطرح کنند‪ ،‬این نمایشگاه موفق است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چه انتظاری از ش��رکت کننده های این نمایشگاه می رود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت کننده ها ‪۲‬دسته هستند؛ دسته ای که‬ ‫ب��رای تامی��ن خدمات و کاالها توانمند هس��تند و انتظار‬ ‫داریم که خودشان را به خوبی معرفی کنند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫انتظار داریم که شرکت های بزرگ معدنی حاضر‪ ،‬نیازهای‬ ‫خود را بیان کنند تا ارتباط بین تقاضا و عرضه برقرار شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر نمایشگاه در این سطح باشد موثر و موفق‬ ‫اس��ت اما اگر فقط یک برگزاری س��اده باشد تا غرفه ای به‬ ‫فروش برود و شرکت بهره برداری هم سود ببرد و تنها به‬ ‫این مس��ائل خالصه شود‪ ،‬نمایش��گاه برای بخش معدن‬ ‫موفق امیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور مشتریان بالقوه در نمایشگاه کرمان‬ ‫ش��اهو رضایی‪ ،‬مدیر بخش ماکروماین شرکت معدنی‬ ‫ایرانی‪ -‬اس��ترالیایی س��یگنال دلتا پارس که با هدف ارائه‬ ‫خدمات مهندس��ی و مش��اوره در امور زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات مواد معدنی فعالی��ت می کند‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫درباره اهمیت اس��تان کرم��ان و معادن ان گفت‪:‬‬ ‫اس��تان کرمان با دارا بودن ‪ ۱۱‬درصد مساحت کل کشور‬ ‫و موقعیت ه��ای وی��ژه ای که در زمینه ه��ای متعدد دارد‪،‬‬ ‫به عنوان اس��تانی شاخص ش��ناخته شده است‪ .‬در زمینه‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬استان کرمان ظرفیت بسیار زیادی دارد‪،‬‬ ‫به گونه ای که حدود ‪ ۲‬میلیارد تن ذخیره سنگ اهن‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلی��ارد تن مس‪ ۱.۲ ،‬تن ذخیره زغال س��نگ و‪ ...‬دارد و‬ ‫‪ ۴۸‬درصد ذخایر کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رضایی درباره اهمیت برگزاری چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه یک رویداد سازمان یافته است که در‬ ‫ان ارائه کنندگان و بازدیدکنندگان می توانند با کنش های‬ ‫س��ازمان یافته و هماهنگ به دادوستد‪ ،‬رقابت و همکاری‬ ‫بپردازن��د‪ .‬نمایش��گاه ها از مهم ترین و موثرترین ابزارهای‬ ‫بازاریاب��ی در دنی��ای امروز تجارت به ش��مار می روند و از‬ ‫دیدگاه اقتصادی تاثیر بسزایی در اقتصاد جوامع داشته اند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی درباره اهمیت اقتصادی نمایش��گاه های‬ ‫این چنین��ی گفت‪ :‬این مهم را می ت��وان در پایین اوردن‬ ‫هزینه ه��ای هر معامله ای جس��ت وجو کرد‪ .‬این هزینه ها‬ ‫ش��امل پژوهش برای کس��ب اطالعات ب��ازار‪ ،‬بازدید کاال‬ ‫بدون رعایت تش��ریفات قانونی‪ ،‬تامین نشدن هزینه های‬ ‫الزم برای تش��کیل جلس��ه های مذاکره و عقد قرارداد و از‬ ‫هم��ه مهم تر تمرکز عرضه کنن��دگان کاال در یک محیط‪،‬‬ ‫نب��ود لزوم مراجعه به دفاتر ش��رکت ها و محل های تولید‬ ‫انهاست‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بنابراین با توجه به این نقاط قوت‪،‬‬ ‫نمایشگاه کرمان می تواند برای مخاطبان و فعاالن معدنی‬ ‫جذاب باشد‪.‬‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬با وجود روش ه��ای علمی بازاریابی‬ ‫و وج��ود هزینه ه��ای باالی حضور در نمایش��گاه‪ ،‬یکی از‬ ‫روش های��ی که همچن��ان موردنظر ش��رکت های بزرگ‬ ‫جهان است‪ ،‬حضور در نمایشگاه هاست‪ .‬دراین بین یکی از‬ ‫بزرگ ترین مزایای نمایشگاه ها حضور مشتریان بالقوه در‬ ‫هنگام بازدید از نمایش��گاه است‪ .‬به عبارت دیگر نمایشگاه‬ ‫بهترین محل تبادل دانش‪ ،‬اطالعات و فناوری است‪ .‬او در‬ ‫اخر اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرمان به عنوان بهش��ت‬ ‫معادن معروف اس��ت‪ ،‬این استان می تواند پشتوانه بزرگی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور در ش��رایط فعلی باش��د و با توجه به‬ ‫اینکه سیاس��ت کالن اقتصادی کش��ور در راستای خروج‬ ‫از وابس��تگی ب��ه صنعت نفت اس��ت‪ ،‬رو اوردن به صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬مهم ترین و بزرگ ترین عامل برای رسیدن به این‬ ‫هدف بزرگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‬ ‫در این نمایشگاه می توان از اخرین ابزاراالت‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫فناوری و ایده های جدید عرضه ش��ده باخبر ش��د‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬فعاالن معدنی می توانند به تبادل نظر بپردازند و به‬ ‫دنبال راهکار و برطرف کردن نقاط ضعف داخلی باش��ند‪.‬‬ ‫ارائ��ه مقاله های جدید‪ ،‬دیدگاه ها و نظرهای نو و برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزش��ی در خالل نمایش��گاه‪ ،‬از ویژگی های‬ ‫خوب شرکت در چنین گردهمایی هایی است‪.‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته اس��تان کرمان‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی ب��رای گردهمایی معدنی ه��ا و صنایع‬ ‫وابس��ته به ش��مار می رود‪ .‬قرار اس��ت در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫ش��رکت های مختل��ف معدنی و صنای��ع معدنی و صنایع‬ ‫وابس��ته به ان‪ ،‬اخرین دستاوردهای اکتشاف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��رمایه گذاری و ماشین االت خود را‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت رس��تاک پادویژن که مس��ئول‬ ‫برگزاری این نمایشگاه است‪ ،‬برنامه های متنوعی در چند‬ ‫روز برگزاری نمایش��گاه های معدنی کرمان در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬شرکت استرالیایی سیگنال دلتا پارس نیز در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه به معرفی و عرضه نرم افزار ماکروماین در‬ ‫ح��وزه اکتش��اف و در قالب یک کارگاه اموزش��ی خواهد‬ ‫پرداخت و در ان‪ ،‬راه حل های اسان و کاربردی اکتشاف و‬ ‫استخراج معادن را ارائه می کند‪ .‬قرار است یک گردهمایی‬ ‫بزرگ معدنی در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود‪.‬‬ ‫درامدزاترین شرکت های معدنی و فلزی جهان در سال گذشته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در سال گذشته میالدی ‪ ۷۶.۰۳‬میلیارد‬ ‫دالر درامد به دست اورد‪ .‬این شرکت در زمینه تولید‬ ‫فوالد و مواد معدنی فعالیت می کند و در سال گذشته‬ ‫میالدی‪ ،‬در مقایسه با سال قبل ‪ ۱۰.۷‬درصد بر درامد‬ ‫خ��ود افزود‪ .‬این ش��رکت فراملی در س��ال گذش��ته‬ ‫بیش��ترین درام��د را از فعالیت های خ��ود در اروپا به‬ ‫ارزش ‪ ۴۰.۴‬میلیارد دالر به دس��ت اورد‪ .‬پس از اروپا‪،‬‬ ‫کش��ورهای امریکا‪ ،‬کانادا و مکزیک منبع بیش��ترین‬ ‫درام��د ب��رای ارس��لورمیتال بودند‪ .‬ارس��لورمیتال‬ ‫در سال گذش��ته‪ ۲ ،‬شرکت فوالدس��از را به مالکیت‬ ‫خ��ود دراورد‪ .‬یک��ی از انها ش��رکت ایتالیایی «ایلوا‬ ‫اس‪.‬پ��ی‪.‬ا ِی» و دیگری ش��رکت برزیلی «وورتورانیم‬ ‫سیجورجیا» بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۱‬گلنک�ور ب�ا درام�د ‪ ۲۱9.۷۵‬میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��رکت نفت و گاز‬ ‫س��رو با تولید بیش از‬ ‫‪۴‬هزار تن کاتالیس��ت‬ ‫تاکنون با مجتمع های‬ ‫فوالد مبارک��ه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬اه��ن و‬ ‫فوالد گلگه��ر‪ ،‬فوالد‬ ‫باف��ت‪ ،‬ف��والد هرمزگان‪ ،‬ف��والد ارف��ع‪ ،‬فوالد‬ ‫س��یرجان ایرانی��ان‪ ،‬صباف��والد خلیج فارس‪،‬‬ ‫ف��والد کاوه جنوب در ح��وزه تولید و بارگذاری‬ ‫کاتالیس��ت همکاری داشته اس��ت‪ .‬این بار نیز‬ ‫ش��رکت جهان فوالد سیرجان به کیفیت باالی‬ ‫محصوالت این شرکت اعتماد کرد و در جریان‬ ‫عملیات اورهال و تعمیرات مجتمع جهان فوالد‬ ‫س��یرجان‪ ،‬کاتالیست نفت و گاز سرو بارگذاری‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬شرکت نفت و گاز سرو‬ ‫دهمین ریفرمر فوالدی خود را با کاتالیست های‬ ‫تولیدی خو د در مجتمع جهان فوالد س��یرجان‬ ‫بارگذاری کرد‪ .‬محمود رضایی‪ ،‬مدیر مهندسی‬ ‫فروش ش��رکت نفت و گاز س��رو اف��زود‪ :‬پروژه‬ ‫کاتالیس��ت جهان فوالد سیرجان که با درایت و‬ ‫نگاه ملی مدیران شرکت جهان فوالد سیرجان‬ ‫انجام شد‪ ،‬از مقدار ‪ ۱۴۰‬تن برخوردار بود‪ .‬نکته‬ ‫بااهمیتی که در این رویداد ملی وجود دارد این‬ ‫اس��ت که فرایند تولید و مدت زمان بین اعالم‬ ‫قرارداد تا تحویل کاتالیست کمتر از ‪ ۳‬ماه بوده‪،‬‬ ‫به طوری که در گذشته زمان تحویل کاتالیست‬ ‫از سوی ش��رکت های خارجی به طورمعمول ‪۶‬‬ ‫ماه بود‪ .‬مدیر مهندسی فروش نفت و گاز سرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬این موفقیت از ان جهت است که نفت‬ ‫و گاز س��رو به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت‬ ‫کاتالیست توانسته است با ظرفیت سازی کافی‪،‬‬ ‫پاسخگوی نیاز کاتالیست کشور باشد و صنعت‬ ‫فوالد دیگ��ر نگرانی از بابت تامین کاتالیس��ت‬ ‫اهن اس��فنجی نداش��ته باش��د‪ .‬رضایی گفت‪:‬‬ ‫در سیس��تم های نوین تولید در س��طح جهان‪،‬‬ ‫دس��تیابی به تولید انبوه نیاز به داش��تن دانش‬ ‫کاف��ی و توان کاف��ی در حفظ کیفیت محصول‬ ‫تولی��دی دارد‪ .‬ارزش ای��ن موض��وع زمان��ی‬ ‫مشخص می شود که بدانیم تولید کاتالیست از‬ ‫پارامترهای کنترلی بسیار زیادی برخوردار است‬ ‫که تولید کاتالیست و حفظ کیفیت و یکنواختی‬ ‫ان را برای س��ازنده بس��یار دشوار می کند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر بی��ش از ‪۴۰‬درصد از اهن‬ ‫اسفنجی کشور با کاتالیست های نفت و گاز سرو‬ ‫تولید می شود و شرکت نفت و گاز سرو توانسته‬ ‫ب��ا دانش فنی و تکیه بر توان باالی متخصصان‬ ‫خود دس��تاورد بزرگی را به صنعت فوالد هدیه‬ ‫دهد‪ ،‬به طوری که زمان تحویل پروژه ها به کمتر‬ ‫از نصف کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ .۳‬ریوتینت�و ب�ا درام�د ‪ ۴۰.۵۲‬میلی�ارد‬ ‫دالر‬ ‫‹ ‹‪ .۴‬بی اچ پ�ی ب�ا درام�د ‪ ۳۷.57‬میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫بی اچ پی که ن��ام کامل ان بی اچ پی بیلتون اس��ت‪،‬‬ ‫در سال گذش��ته میالدی ‪37 . 57‬میلیارد دالر درامد‬ ‫داش��ت و این س��ال را با رش��د ‪۲۰‬درصدی نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬این غول‬ ‫انگلیسی‪-‬اس��ترالیایی در پروژه های خود در معادن‬ ‫مس اسکوندیدا و سنگ اهن ِوس��تِرن‪ ،‬رشد تولید را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬پروژه های س��نگ اهنی ان سرچش��مه‬ ‫بیش��ترین درامدی هس��تند که در س��ال گذشته به‬ ‫بی اچ پی جاری شدند‪ .‬این درامد ‪۱۰.۶۵‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪ .‬پس از سنگ اهن‪ ،‬مس با ‪ ۶.۱‬میلیارد دالر و زغال‬ ‫س��نگ با ‪ ۴.۹۷‬میلیارد دالر بیشترین عایدی را برای‬ ‫این شرکت ایجاد کردند‪ .‬بی اچ پی در اکتشاف و تولید‬ ‫مواد نفتی مس‪ ،‬س��نگ اهن و زغال سنگ در سراسر‬ ‫جهان فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۵‬واله با درامد ‪ ۳۵.۹۳‬میلیارد دالر‬ ‫ش��رکت وال��ه ب��رای س��ال گذش��ته می�لادی‬ ‫‪۳۵.۹۳‬میلیارد دالر درامد را گزارش داد‪ .‬مواد معدنی‬ ‫اهنی‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬فلزات پای��ه و کود‪ 4 ،‬گروه اصلی‬ ‫محصوالتی را تش��کیل می دهند که این غول برزیلی‬ ‫به تولید انها اش��تغال دارد‪ .‬فلزات اهنی شامل کانی‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬سنگ اهن گندله‪ ،‬منگنز‪ ،‬فروسیلیس ها‬ ‫و دیگر محصوالت اهنی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن بخش منش��ا تولید ‪ ۷۵‬درص��د درامد واله به‬ ‫ارزش ‪ ۲۶.۹۸‬میلی��ارد دالر بود‪ .‬فل��زات پایه در رده‬ ‫دوم منابع درامد واله قرار دارند و ارزش انها در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۷.۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۶‬جیانگشی کا ِپر با درامد ‪۳۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫جیانگشی کاپِر در سال گذشته میالدی نزدیک به‬ ‫‪ ۳۱.۵‬میلیارد دالر درامد داش��ت‪ .‬این رقم نسبت به‬ ‫سال پیش رشد ‪ ۶‬درصدی را تجربه کرد که برامده از‬ ‫افزایش بهای کاتد مس و میله مس��ی بود‪ .‬جیانگشی‬ ‫کاپِر‪ ،‬یک شرکت چینی است که در زمینه تولید مس‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬سرب و دیگر مواد معدنی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫مجموع فعالیت این ش��رکت ش��امل ‪ ۶‬معدن و واحد‬ ‫ذوب «گویش��ی» می شود‪ .‬گویشی بزرگ ترین واحد‬ ‫ذوب مس در چین اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬جیانگشی ‪۷‬‬ ‫واحد فراوری مس و ‪ ۲‬واحد اس��ید سولفوریک را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۷‬انگلوامریک�ن ب�ا درام�د ‪۲۷.۶۱‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫این شرکت انگلیس��ی‪ ،‬رقم درامد خود را در سال‬ ‫گذش��ته میالدی با تجربه رش��د ‪ ۵‬درصدی ‪۲۷.۶۱‬‬ ‫میلی��ارد دالر اعالم کرد‪ .‬الماس‪ ،‬م��س‪ ،‬فلزات گروه‬ ‫پالتینوم‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬نیکل و منگنز‪،‬‬ ‫اصلی ترین مواد معدنی را تش��کیل می دهند که این‬ ‫شرکت بر س��اخت انها تمرکز دارد‪ .‬در سال گذشته‪،‬‬ ‫بیش��تر درامد انگلو از تولید زغال سنگ حاصل شد؛‬ ‫رقمی که برابر با ‪ ۷.۷‬میلیارد دالر بود‪ .‬شرکت دِبیرز‪،‬‬ ‫بزرگ ترین استخراج کننده و پخش کننده الماس در‬ ‫جهان از دارایی های انگلو به ش��مار می اید‪ .‬دبیرز در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۶.۱‬میلیارد دالر درامد به انگلو وارد‬ ‫ک��رد که برامده از تقاض��ای قدرتمندی بود که برای‬ ‫جواهرات الماس وجود داشت‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫از محل فلزات گروه پالتینوم ‪ ۵.۶‬میلیارد دالر درامد‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬از نظ��ر جغرافیایی‪ ،‬چین بیش��ترین‬ ‫درام��د را ب��ه انگوامریکن روانه کرد؛ رقم��ی برابر با‬ ‫‪ ۶.۹۳‬میلی��ارد دالر‪ .‬پس از چین‪ ،‬دیگر کش��ورهای‬ ‫اس��یایی به جز ژاپن و هند بیش��ترین درامد را برای‬ ‫انگل��و افریدند؛ رقم��ی برابر ب��ا ‪ ۵.۸۱‬میلیارد دالر‪.‬‬ ‫درامد انگلو از شماری از کشورهای اروپایی نیز ‪۳.۹۲‬‬ ‫میلیارد دالر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۸‬الومینی�وم کورپوریش�ن اوچاینا‬ ‫لیمیتد با درامد ‪ ۲۴.۰۸‬میلیارد دالر‬ ‫الومینی��وم کورپو ِریشِ ��ن اوچاینا لیمیتد س��ال‬ ‫گذش��ته می�لادی را با درام��د ‪ ۲۴.۰۸‬میلیارد دالر‬ ‫پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬این رقم نس��بت به درامد این‬ ‫شرکت در سال گذشته میالدی کاهشی بود؛ کاهشی‬ ‫که از کم شدن میزان معامالت ان برمی امد‪ .‬تولیدات‬ ‫این ش��رکت که چالکو نیز نامیده می شود‪ ،‬به ‪ ۴‬گروه‬ ‫اصلی تولید الومینا‪ ،‬الومینای اولیه‪ ،‬تجارت و انرژی‬ ‫تقسیم می شود‪ .‬این شرکت سال گذشته را با کاهش‬ ‫معامالت پش��ت سر گذاش��ته بود اما در همین حال‬ ‫بیشترین درامد ان نیز از همین بخش به دست امده‬ ‫بود‪ .‬چالکو جدا از معامله ها‪ ،‬سال گذشته را با افزایش‬ ‫درامد از محل الومینا و الومینای اولیه نسبت به سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۹‬تاتااس�تیل با درام�د ‪ ۲۲.۶۴‬میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫تاتااس��تیل‪ ،‬بخشی از ش��رکت هندی و خوشه ای‬ ‫تاتاگروپ اس��ت‪ .‬فعالیت های تاتااس��تیل در سراسر‬ ‫جه��ان در چارچ��وب ش��رکت هایی ب��ا عنوان های‬ ‫تاتااس��تیل ایندیا‪ ،‬بامنیپال اس��تیل‪ ،‬تاتااس��تیل‬ ‫ِش��ین اپ ِریشِ نز و‪ ...‬جاری است‪.‬‬ ‫یوروپ‪ ،‬سوت ایس ‬ ‫تا َ‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬از این مجموعه‪ ،‬تاتااستیل ایندیا‬ ‫بیش��ترین درامد را برای این ش��رکت افرید و پس از‬ ‫ان تاتااس��تیل یوروپ درامدزاترین زیرمجموعه این‬ ‫ش��رکت بود‪ .‬در ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۸‬خرداد‪-‬تیر ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫تاتااستیل در توافقی که با شرکت المانی تیسِ ن کراپ‬ ‫امض��ا کرد‪ ،‬تصمی��م گرفت فعالیت ه��ای خود را در‬ ‫اروپا در قالب یک ش��رکت که حاصل سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک انهاس��ت‪ ،‬در هم ادغام کند‪ .‬تاتااس��تیل‬ ‫یا ِس امضا کرد تا از‬ ‫همچنین قراردادی با گروه اچ بی ا ‬ ‫سهم خود در هلدینگ نات استیل و تاتااستیل تایلند‬ ‫یا ِس وارد‬ ‫بکاه��د و در کارخان��ه جدیدی با اچ ب��ی ا ‬ ‫یا ِس‬ ‫همکاری ش��ود تا ‪۷۰‬درصد سهام ان به اچ بی ا ‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد دیگر به تاتااس��تیل تعلق بگیرد‪ .‬مجموع‬ ‫درامد تاتا استیل ‪22 . 64‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪.۱۰‬فریپورت مک م�وران ب�ا درام�د‬ ‫‪ ۱۸.۶۲‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬پروژه های استخراج‬ ‫مس‪ ،‬س��ه چهارم کل فعالیت فری پورت را تش��کیل‬ ‫می دادند‪ .‬این بخ��ش ‪ ۱۳.۹۹‬میلیارد دالر درامد به‬ ‫فری پورت وارد ک��رد‪ .‬پس از مس‪ ،‬طال درامدزاترین‬ ‫فلز ب��رای فری پورت بود و ‪ ۳.۲۳‬میلیارد دالر عایدی‬ ‫داشت‪ .‬پس از طال نیز مولیبدن با خلق ‪۱.۱۹‬میلیارد‬ ‫دالر درامدزاتری��ن ماده معدنی این غول امریکایی را‬ ‫تشکیل می داد‪.‬‬ ‫از نظر جغرافیایی‪ ،‬پروژه های امریکایی فری پورت‬ ‫بیش��ترین درامد را ب��رای ان ایج��اد کردند؛ رقمی‬ ‫برابر با ‪ ۵.۷۹‬میلیارد دالر‪ .‬پس از امریکا این ش��رکت‬ ‫بیش��ترین درامد خود را از س��وئیس ب��ه رقم ‪۲.۴۹‬‬ ‫میلی��ارد دالر به دس��ت اورد و پ��س از ان اندون��زی‬ ‫س��ومین منطق��ه درامدزا ب��ا رقمی برابر ب��ا ‪۲.۲۲‬‬ ‫میلیارد دالر در سال گذشته میالدی بود‪ .‬اصلی ترین‬ ‫پروژه های فری پورت در منطقه معدنی مو ِرنس��ی در‬ ‫امریکای شمالی‪ ،‬معدن سروورده در امریکای جنوبی‬ ‫و مع��دن گرس��برگ در اندونزی هس��تند‪ .‬مجموع‬ ‫درامد فریپورت ‪18 . 62‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫جاذبه مشاغل صنفی‬ ‫برای ‪6 . 5‬میلیون نفر‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫منتظر رشد قیمت ارز‬ ‫نباشید‬ ‫نمایشی به سود‬ ‫تولید ایرانی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫موض��وع باعث ایجاد چرخش در مس��یر ورود کاال به‬ ‫کشور می شود و باید کشور مبدا پنهان شود‪.‬‬ ‫معاون کس��ب و کار اتاق بازرگانی ته��ران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه الزم ب��ود تا از گواهی مبدا به دلیل ش��رایط‬ ‫تحریمی عبور کنیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به نظر من اتاق ایران‬ ‫به موقع اقدام به این کار کرد و اعالم نظر فنی گمرک‬ ‫نیز منطقی بود‪ .‬براین اساس قرار است در مواردی که‬ ‫کشور سازنده احراز شده و به شرط انکه کاال محصول‬ ‫کش��ور ممنوع المعامله یا مش��مول تجارت ترجیحی‬ ‫نباشد‪ ،‬کاال بدون گواهی مبدا وارد کشور شود‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از ایران به دلیل صدور گواهی ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹حذف گواهی مبدا‪ ،‬عامل تخلف نیست‬ ‫ح��ذف گواهی مبدا در حالی در س��ال رونق تولید‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای حمایت از تولید ملی به ش��مار‬ ‫می رود که برخی دیگر معتقدند مش��خص نیست در‬ ‫ص��ورت تخلف واردکنندگان و اغف��ال خریداران چه‬ ‫نهادی پاس��خگو خواهد بود‪ .‬این منتقدان می گویند‬ ‫ارائ��ه گواهی مبدا مانع از فریب مش��تری می ش��ود‪،‬‬ ‫چراکه ممکن است یک واردکننده کاالی تولید چین‬ ‫را با حذف سند گواهی مبدا به عنوان کاالی تولید یک‬ ‫کشور اروپایی با ارزش باالتر اظهار کند‪.‬‬ ‫در این ب��اره اما رئیس مجمع عال��ی واردات معتقد‬ ‫اس��ت امکان تخل��ف در همه قوانین وج��ود دارد اما‬ ‫اینکه حذف گواهی مبدا عامل تخلف باش��د‪ ،‬این گونه‬ ‫نیس��ت؛ کسی که بخواهد تخلف کند این قانون باشد‬ ‫یا نباشد هم تخلف می کند‪.‬‬ ‫میانبری دیگر‬ ‫عوارض صادراتی خرما‬ ‫لغو شد‬ ‫قرار است در مواردی که کشور سازنده احراز شده ‪ ،‬به شرط انکه‬ ‫کاال محصول کشور ممنوع المعامله یا مشمول تجارت ترجیحی نباشد‪،‬‬ ‫کاال بدون گواهی مبدا وارد کشور شود‬ ‫علیرض��ا مناقبی با بیان اینکه ح��ذف گواهی مبدا‬ ‫یکی از س��دها را از مس��یر واردات قانونی برداش��ته‬ ‫است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان گفت بودن یا نبودن‬ ‫گواهی مبدا عامل تخلف کردن یا نکردن است اما در‬ ‫ش��رایط کنونی هرچه بیشتر بتوانیم مسیر بروکراسی‬ ‫را تسهیل ببخشیم و شرایطی را که مانع ورود کاالیی‬ ‫به ایران می ش��ود را از میان برداریم‪ ،‬به سود اقتصاد‬ ‫است‪ .‬یکی از این امور گواهی مبدا است که به تازگی‬ ‫دستور حذف ان داده شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخی از کش��ورها حاضر نیس��تند‬ ‫کاالی تولی��دی خود را با اس��ناد به ایران بفروش��ند‬ ‫و می گویند ب��دون گواهی مبدا باید باش��د؛ بنابراین‬ ‫باید ش��رایطی فراهم ش��ود تا به این ص��ورت کاال از‬ ‫کشورهای خارجی خریداری شود‪.‬‬ ‫رئی��س مجمع عال��ی واردات تاکید ک��رد‪ :‬نیازهای‬ ‫جامعه را باید با س��هولت تامی��ن کرد تا جامعه دچار‬ ‫تنش نش��ود و این دستور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫نیز در راس��تای همین موضوع بود که مثبت ارزیابی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مناقبی گفت‪ :‬با حذف گواهی مبدا این گونه نیست‬ ‫که اصال مشخص نباشد کاالیی از کجا وارد می شود و‬ ‫س��اخت چه کشوری است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬زمان ثبت‬ ‫س��فارش مبدا کاال را باید مش��خص کنید اما در این‬ ‫تصمیم گیری فقط قرار نیست گواهی مبدا ارائه شود‪،‬‬ ‫بلکه اسناد حمل‪ ،‬مدارک فروشنده و‪...‬کامال شفاف و‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫رئیس مجم��ع عالی واردات گفت‪ :‬کش��وری که با‬ ‫امریکا ارتباط مس��تقیم و تنگاتنگ دارد‪ ،‬نمی خواهد‬ ‫گواه��ی مبدا ب��رای ای��ران ص��ادر کند که بیش��تر‬ ‫اروپایی ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور از باال نیاز بود‬ ‫برخی از منتقدان نیز بر این باور هس��تند که اساسا‬ ‫حذف گواهی مبدا نیازی به دستور معاون اول نداشته‬ ‫و گم��رک براس��اس تبص��ره ‪ ۲‬ماده ‪ ۵۸‬قان��ون امور‬ ‫گمرکی اختیار حذف گواهی مبدا از اسناد ضروری را‬ ‫با یک بخش��نامه دارد‪ .‬اما کارشناس با سابقه گمرک‬ ‫در این زمینه می گوید‪ :‬هرچند گمرک براساس قانون‬ ‫این اختیار به گمرک داده شده است‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫محمود بهش��تیان در گفت وگو با‬ ‫در ای��ن ماده اس��نادی که صاحب کاال بای��د ارائه دهد‬ ‫ذکر ش��ده که یکی از انها گواهی مبدا اس��ت‪ .‬مبدا کاال‬ ‫یعن��ی محل تولید کاال که جزو موارد مهم برای گمرک‬ ‫اس��ت چون باید به طور شفاف مشخص باشد که کاالی‬ ‫وارداتی به ایران س��اخت کدام کش��ور اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬محصوالت س��اخت رژیم صهیونیس��تی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه گواهی مبدا که معموال اتاق های‬ ‫بازرگانی براس��اس اظهارنامه گمرکی صادر می کنند‪،‬‬ ‫محل س��اخت کاال را معین می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫گواهی یکی از اسناد بین المللی مهم است‪.‬‬ ‫مش��اور عالی پیش��ین رئیس گمرک افزود‪ :‬هرچند‬ ‫در تبص��ره ‪ ۲‬ماده«‪ »۵۸‬امده اس��ت ک��ه اگر گمرک‬ ‫از محل س��اخت کاال اطمینان داش��ته باشد می تواند‬ ‫از گرفتن این اس��ناد خودداری کند اما نیاز به دستور‬ ‫باالتر داش��ت که به صورت عام دربیاید چراکه گمرک‬ ‫به طور موردی می تواند ح��ذف گواهی مبدا را بپذیرد‬ ‫اما با دستور معاون اول رئیس جمهوری شمولیت عام‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گفته بهش��تیان‪ ،‬این اقدام برای فعاالن اقتصادی‬ ‫بس��یار مثبت و تس��هیل گر اس��ت چراک��ه در برخی‬ ‫ش��رایط‪ ،‬امکان صدور این گواهی ازسوی کشور مبدا‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹راه تسهیل تجارت‬ ‫در همی��ن باره معاون کس��ب و کار ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران نیز با اس��تقبال از حذف گواهی مبدا از مدارک‬ ‫م��ورد نی��از واردات در گمرک می گوی��د‪ :‬در ماه های‬ ‫اینده تاثیر مثبت این اق��دام را در بازارهای گوناگون‬ ‫خواهیم دید‪.‬‬ ‫هوم��ن حاجی پور در گفت وگو ب��ا ایبِنا درباره تاثیر‬ ‫ح��ذف گواهی مب��دا از مدارک مورد نی��از واردات در‬ ‫گمرک بر بازار گفت‪ :‬باید قبول کنیم که در ش��رایط‬ ‫تحریمی قرار داریم‪ .‬بس��یاری از کش��ورهایی که مبدا‬ ‫تولید کاال هس��تند‪ ،‬باید گواه��ی تولید به کاال بدهند‬ ‫و ای��ن موضوع به دلیل امکانی که در ارتباط با عبور از‬ ‫تحریم ها ممکن است داشته باشد‪ ،‬تجارت را سخت تر‬ ‫می کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از فروشندگان کاالهای‬ ‫خارجی به دلیل شرایط تحریمی می خواهند شناسایی‬ ‫نش��وند یا صحبتی از نام کشور انها به میان نیاید‪ .‬این‬ ‫به تازگی در نشست شورای بین المللی گواهی مبدا‬ ‫در ریودوژانیرو‪ ،‬اتاق بازرگانی تهران به واس��طه س��هم‬ ‫بی��ش از ‪۹۹‬درصدی صدور گواهی مب��دا الکترونیک‬ ‫از کل گواهی های مبدا صادر ش��ده در س��ال گذشته‬ ‫میالدی مورد تقدیر و تشویق سران شورا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نشست‬ ‫عمومی ش��ورای بین المللی گواهی مبدا با حضور پیتر‬ ‫بیش��اپ و مارتی��ن وندر وی��د‪ ،‬رئی��س و نایب رئیس‬ ‫این ش��ورا و جمع قابل توجه��ی از اتاق های بازرگانی‬ ‫مهم سراس��ر جهان از کش��ورهای ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوئد‪ ،‬استرالیا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬قطر‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬برزیل و‪ ....‬اغاز به کار کرد‪ .‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران نیز که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬موفق ش��ده اس��ت عالوه بر عملکرد‬ ‫موفقیت امیز در الکترونیک کردن روند صدور گواهی‬ ‫مبدا‪ ،‬به عنوان چهاردهمین کشور به عضویت زنجیره‬ ‫اعتبارس��نجی گواه��ی مبدا اتاق بازرگان��ی بین الملل‬ ‫درای��د‪ ،‬در این نشس��ت حاضر بود‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫که با خوش��امدگویی رئیس به تک تک اعضا اغاز شد‪،‬‬ ‫جزئیات فنی نشس��ت های قبلی مرور و مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای تازه نیز مطرح شد‪.‬‬ ‫همچنین گزارش��ی از سوی شورا درباره صدور گواهی‬ ‫مبدا الکترونیک داده و از کتاب راهنمای گواهی مبدا‬ ‫نسخه ‪ ۲۰۱۹‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬نمایندگان اتاق ها گزارشی از‬ ‫روند صدور گواهی مبدا با اش��اره به عادی یا ترجیحی‬ ‫بودن و الکترونیک یا دس��تی بودن ان به ش��ورا ارائه‬ ‫دادن��د‪ .‬در این زمینه برابر گزارش عاطفه قاس��میان‪،‬‬ ‫مدیر گ��رداوری ام��ار و تحلیل های اقتص��ادی اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬سال گذشته میالدی در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۵۹‬گواهی مبدا‬ ‫صادر ش��ده ک��ه افزون بر ‪ ۹۹‬درص��د ان الکترونیکی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬سهم باالی گواهی مبدا الکترونیک از کل‬ ‫گواهی مبداهای صادر ش��ده در اتاق تهران که رقمی‬ ‫بی نظیر در بین سایر اتاق ها بود‪ ،‬باعث تقدیر و تشویق‬ ‫رئی��س و نایب رئیس ش��ورای بین المللی گواهی مبدا‬ ‫شد‪ .‬پیتر بیشاپ این سهم را بسیار عالی و قابل توجه‬ ‫خوان��د و عملکرد اتاق تهران در ص��دور گواهی مبدا‬ ‫الکترونیک را ستود‪.‬‬ ‫ارائه این امار در این نشس��ت همچنین باعث رجوع‬ ‫نماین��دگان س��ایر اتاق ه��ای بازرگانی ب��رای اگاهی‬ ‫بیش��تر از روند صدور و مباح��ث فنی و امنیتی ان به‬ ‫نمایندگان اتاق تهران شد‪.‬‬ ‫امار ارائه ش��ده از سوی بیش��تر اتاق های بازرگانی‬ ‫جهان حاکی از تالش بیش��تر برای الکترونیک کردن‬ ‫گواهی مب��دا‪ ،‬باال بردن امنیت و ایمن��ی ان در برابر‬ ‫جع��ل‪ ،‬همراهی و هماهنگی بیش��تر با س��ایر نهادها‬ ‫مانند گمرکات و افزایش روند صدور گواهی مبدا بود‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب توج��ه اینکه نماین��ده ات��اق بازرگانی‬ ‫امریکا در این نشس��ت با اشاره به کاهش تعداد گواهی‬ ‫مبداهای صادر ش��ده ازس��وی این اتاق ب��ا لحنی طنز‬ ‫اعالم کرد که البته اتاق بازرگانی مس��ئول این کاهش‬ ‫نیست و مسئولیت ان برعهده رئیس جمهوری است که‬ ‫روابط تجاری با بسیاری از کشورها را دچار تالطم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫پایان ماراتن انتخاب‬ ‫هیات رئیسه‬ ‫کمیسیون های مشورتی‬ ‫محمود بهشتیان‬ ‫هومن حاجی پور‬ ‫رونمایی از اپلیکیشن اعالم روزانه قیمت ها‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه موضوع افزایش‬ ‫قیمت ه��ا گفت‪ :‬بای��د بپذیریم افزایش قیمت ها در کش��ور به‬ ‫دالیل گوناگونی رخ داده که گاهی از دس��ت ما نیز خارج بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا رحمانی در نشست با فعاالن اقتصادی‬ ‫اس��تان کرمان ادام��ه داد‪ :‬در بحث افزای��ش قیمت ماکارونی‬ ‫ش��اهد بودی��م ارد گندم صن��ف و صنع��ت از ‪ ۹۰۰‬تومان به‬ ‫‪ ۱۸،۸۵۰‬توم��ان افزایش پیدا کرد و در افزایش حقوق نیروی‬ ‫کار حدود ‪ ۳۶‬درصد و در بخش حمل ونقل ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت را ش��اهد بودیم که همین عوامل س��بب افزایش ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی در قیمت ماکارونی ش��د اما این موضوع را نپذیرفته‬ ‫و خواس��تیم از س��ود تولیدکنندگان بکاهیم که در نهایت ‪۶۸‬‬ ‫درصد افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت پذیرفته شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزایش قیمت بی رویه تن ماهی نیز اش��اره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��االنه ‪ ۲۰۰‬هزار تن مصرف ماهی تن در کش��ور است‬ ‫ک��ه نیم��ی از این مصرف ماهی تن‪ ،‬واردات��ی و نیمی دیگر از‬ ‫اب های کش��ور تامین می ش��د که از ابتدای امسال تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به واردات ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن ماهی تن حذف‬ ‫ش��د و از سوی دیگر نیز ‪ ۱۰۰‬هزار تن ماهی تن داخلی به ما‬ ‫تحویل داده نش��د که همین امر سبب بی رویه افزایش قیمت‬ ‫تن ماهی ش��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به موضوع های‬ ‫افزایش قیمت روغن موتور و دیگر کاالها در کش��ور اش��اره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه دیدگاهی در جامعه وجود دارد که همه‬ ‫فکر می کنند اصناف گران فروشی می کنند این در حالی است‬ ‫ک��ه اصناف ما عموما مراعات می کنند اما دالیل دیگر س��بب‬ ‫افزایش قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نظارت های خود را افزایش داده به طوری‬ ‫که در پایان س��ال گذشته جریمه های وصولی حدود ‪ ۲‬برابر و‬ ‫پرونده های تخلف تش��کیل ش��ده ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخستین حلقه نظارت ما اتحادیه ها هستند و‬ ‫از همه اصناف می خواهی��م‪ ،‬ابتدا از ابروی خودمان محافظت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به موض��وع افزایش قیمت‬ ‫ش��کر نیز اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مسئول ش��کر در کشور وزارت‬ ‫جهادکشاورزی اس��ت‪ .‬گزارشی که وزیر به من داده اند از باب‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬اعتقاد دارند که هیچ مش��کلی وجود نداش��ته و‬ ‫حتی ذخایر شکر در کش��ور بیش از حد معمول است‪ .‬از نظر‬ ‫عرضه مشکلی وجود ندارد اما باید ببینیم مشکل از کجاست؟‬ ‫رحمانی با بیان اینکه بیشترین مشکل در استان های کشور در‬ ‫بحث ش��کر مربوط به استان کرمان است اظهار کرد‪ :‬قیمت ها‬ ‫در س��طح کشور کام ً‬ ‫ال مش��خص بوده و در سامانه ‪ ۱۲۴‬همه‬ ‫قیمت ها درج می ش��ود که مرجع رس��می قیمت کاالهاست و‬ ‫در همین راستا نیز به تازگی کاری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اغاز کردیم به طوری که برای ‪ ۱۰۰‬کاالی پرمصرف و‬ ‫اساسی‪ ،‬اپلیکیشن اعالم قیمت ها را طراحی کردیم که در ان‬ ‫دبی��ر میز ملی خرما گف��ت‪ :‬عوارض وضع‬ ‫شده بر صادرات این محصول پس از گذشت‬ ‫‪۱۴‬روز و با پیگیری های انجام ش��ده در این‬ ‫میز از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شد‪ .‬قاسم‬ ‫محم��دزاده در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬یک‬ ‫میلیون تن خرما در کش��ور تولید می ش��ود‬ ‫که از این میزان بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار تن سهم‬ ‫اس��تان بوشهر است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬میزان‬ ‫ارزاوری خرم��ای کش��ور ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت که از این میزان ‪ ۵۰‬میلیون دالر ان‬ ‫مربوط به بوشهر است‪ .‬از استان بوشهر ساالنه‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تن خرما از انواع کبکاب و زاهدی‬ ‫به کشورهای گوناگون جهان صادر می شود‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬روس��یه‪ ،‬هندوس��تان‪،‬‬ ‫مال��زی‪ ،‬کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس و‬ ‫اس��یای میان��ه عمده مقصده��ای صادراتی‬ ‫خرمای اس��تان بوش��هر به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان بوشهر یاداور شد‪ :‬در استان‬ ‫بوش��هر ‪ ۴۰‬درص��د خرمای تولی��دی مازاد‬ ‫اس��ت که این میزان باید صادرات ش��ود که‬ ‫لغو ع��وارض صادراتی اقدامی ارزش��مند در‬ ‫ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬میزبانی می��ز ملی خرما‬ ‫نیز با استان بوش��هر است که این مهم یک‬ ‫ظرفیت ارزش��مند برای پیگیری مس��ائل و‬ ‫مش��کالت این حوزه محسوب می شود‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬میزبانی این میز باعث ش��ده تا‬ ‫هر گونه برنامه ریزی خرد و کالن در ارتباط‬ ‫ب��ا محصول خرما در اس��تان بوش��هر انجام‬ ‫شودد‪ .‬معاون امور بازرگانی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بوشهر گفت‪ :‬امسال‬ ‫در اس��تان های خرماخیز بوش��هر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و ف��ارس و همچنین مش��هد‪ ،‬تبریز و تهران‬ ‫نمایش��گاه خرما برپا می ش��ود که این مهم‬ ‫گام��ی مهم در معرفی و افزایش س��هم این‬ ‫محصول در سبد غذایی خانوارها است‪.‬‬ ‫به طور روزانه قیمت ها اعالم خواهد ش��د و در اینده نزدیک از‬ ‫این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود پیرامون واردات‬ ‫کاالهایی که در کش��ور تولید می شوند گفت‪ :‬نه تنها در بحث‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬بلکه در هر بخش��ی‪ ،‬هر کاالیی ک��ه در داخل تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬اج��ازه واردات ان را نخواهی��م داد و ب��ا ای��ن موضوع‬ ‫هیچگونه مماش��اتی نخواهیم داشت و به طور جد با متخلفان‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید بر اینک��ه هیچ خودرو س��از داخلی حق‬ ‫ورود کاالیی که در داخل تولید می ش��ود را ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به ش��دت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روی این موضوع‬ ‫حساسیت داریم به طوری که در سال گذشته صادرات ‪۱۳۳۹‬‬ ‫قلم کاالیی که در کش��ور تولید می ش��د را ممنوع اعالم کرده‬ ‫و امس��ال نیز اعالم ممنوعیت ‪ ۱۴۲‬قل��م کاالی دیگر را اعالم‬ ‫کردیم و این روند نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادامه برگزاری انتخابات کمیسیون های‬ ‫مشورتی اتاق تهران‪ ،‬انتخابات هیات رئیسه‬ ‫کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز برگزار‬ ‫شد و مجید حسینی نژاد‪ ،‬با رای اعضای این‬ ‫کمیسیون بر کرسی ریاست تکیه زد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬با برگ��زاری انتخابات‬ ‫کمیسیون گردشگری‪ ،‬ترکیب هیات رئیسه‬ ‫کمیسیون های ‪۱۰‬گانه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در دوره نه��م هی��ات نمایندگان مش��خص‬ ‫ش��د و کمیس��یون ها از هفته اینده‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را به طور رس��می اغ��از می کنند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت اس��امی هیات رئیسه منتخب‬ ‫کمیس��یون های دیگ��ر نیز در ش��ماره های‬ ‫پیشین‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫پ��س از انتخ��اب مجید حس��ینی نژاد‪ ،‬به‬ ‫عنوان رئیس کمیسیون گردشگری‪ ،‬نوبت به‬ ‫انتخاب نواب رئیس رس��ید که سجاد غرقی‪،‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫حرم��ت اهلل رفیع��ی از انجم��ن صنفی دفاتر‬ ‫خدم��ات مس��افرت هوای��ی و جهانگردی و‬ ‫امیر هاتفی از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی‬ ‫تهران برای احراز کرس��ی های نایب رئیسی‬ ‫در این کمیس��یون نامزد شدند که رفیعی ‪۶‬‬ ‫رای و غرق��ی و هاتفی نیز ه��ر کدام ‪ ۳‬رای‬ ‫کس��ب کردند‪ .‬اما با توجه به اینکه ایین نامه‬ ‫تش��کیل کمیس��یون های مش��ورتی ات��اق‪،‬‬ ‫اعضای هیات نماین��دگان را در اولویت قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬غرقی مش��مول این اولویت ش��د و‬ ‫بدی��ن ترتیب رفیعی به عن��وان نایب رئیس‬ ‫اول و غرق��ی به عن��وان نای��ب رئی��س دوم‬ ‫کمیسیون گردش��گری اتاق بازرگانی تهران‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حس��ینی نژاد‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫گردشگری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬رویکرد این‬ ‫کمیسیون را توسعه گردشگری داخلی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬هدف م��ا در این کمیس��یون‬ ‫ای��ن خواهد ب��ود که هر ایرانی با هر س��طح‬ ‫درامد‪ ،‬تجربه شایس��ته ای از س��فر داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬بسیاری از ایرانی ها در طول سال سفر‬ ‫نمی کنن��د و این درحالی اس��ت که افزایش‬ ‫سفرها می تواند اقتصاد را به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬س��فر به افزایش نش��اط در‬ ‫خانواده ه��ا نیز کمک می کن��د‪ .‬البته باید به‬ ‫این نکته توجه داش��ت که توسعه گردشگری‬ ‫داخل��ی محقق نمی ش��ود‪ ،‬مگر ب��ا قدرتمند‬ ‫ش��دن فع��االن گردش��گری از طری��ق ابزار‬ ‫فناوری‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اثرات حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد واردات در زمان تحریم ها بررسی شد‬ ‫روزهای ابتدایی خرداد امسال‪ ،‬غالمحسین شافعی‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی با ارس��ال نامه ای به اس��حاق‬ ‫جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواستار حذف‬ ‫یک بروکراسی دیگر از فرایند تجارت کشور شده بود‬ ‫که چند روز پیش خبر رسمی ان در رسانه ها منتشر‬ ‫شد‪ .‬شافعی در این نامه خواسته بود که در دستوری‬ ‫به گمرک ایران اعالم شود تا اطالع ثانوی (زمان رفع‬ ‫تحریم های اقتص��ادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی‬ ‫مبدا‪ ،‬نسبت به ترخیص کاالهای وارداتی اقدام کند‪.‬‬ ‫پ��س از ان نیز جهانگیری در پاس��خ به نامه رئیس‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬ضمن موافقت با اصل پیش��نهاد و ضروری‬ ‫دانس��تن اجرای ان‪ ،‬به وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫دس��تور داده اس��ت اگر برای اجرای این پیشنهاد به‬ ‫مصوبه س��تاد مقابله با تحریم نیاز بود‪ ،‬پیش��نهاد ان‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نامه نوش��ته بود‪:‬‬ ‫گواهی مبدا‪ ،‬از جمله اسنادی است که گمرک ایران‬ ‫به اس��تناد ماده«‪ »۵۸‬ایین نامه اجرای��ی قانون امور‬ ‫گمرکی برای واردات کاال به کش��ور مطالبه می کند؛‬ ‫اما در ش��رایط فعلی به دلیل محدودیت های ناشی از‬ ‫تحریم های ظالمانه اقتصادی‪ ،‬اس��ناد تجاری از جمله‬ ‫گواهی مب��دا چندین بار عوض می ش��ود و حتی در‬ ‫مواردی ارائه ان میس��ر نیس��ت‪ .‬براساس تبصره های‬ ‫ی��ک و ‪ ۲‬م��اده«‪ »۵۸‬ایین نامه اجرای��ی قانون امور‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬در مواردی که تس��لیم یک یا چند س��ند‬ ‫امکان پذیر نباش��د یا در مواردی که کش��ور س��ازنده‬ ‫کاال احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد‬ ‫و مش��مول تعرفه ه��ای ترجیح��ی و محدودیت های‬ ‫مقداری نش��ود‪ ،‬با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی‬ ‫مبدا ضروری نیست‪.‬‬ ‫براس��اس م��اده«‪ »۵۸‬قان��ون امور گمرک��ی‪ ،‬اصل‬ ‫اس��نادی که ب��رای کاالی ورودی باید ب��ه اظهارنامه‬ ‫ضمیمه ش��ود‪ ،‬شامل اس��ناد خرید‪ ،‬حمل (یا تصویر‬ ‫تصدیق شده سند حمل ازس��وی شرکت حمل ونقل‬ ‫بین الملل��ی)‪ ،‬ترخیصی��ه‪ ،‬قب��ض انب��ار‪ ،‬مجوزه��ا و‬ ‫گواهی های الزم‪ ،‬اس��ناد بانک��ی (در صورتی که کاال‬ ‫از طریق نظام بانکی وارد ش��ده باشد)‪ ،‬گواهی مبدا‪،‬‬ ‫ص��ورت عدل بندی (در صورت یکنواخت نبودن کاال)‬ ‫و س��ایر اس��نادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر‬ ‫قوانین ضروری بداند‪ ،‬می ش��ود ک��ه در تبصره ‪ ۲‬این‬ ‫ماده امده اس��ت‪« :‬در مواردی که کشور سازنده کاال‬ ‫احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده‬ ‫و مش��مول تعرفه ه��ای ترجیح��ی و محدودیت های‬ ‫مقداری نش��ود‪ ،‬با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی‬ ‫مبدا ضروری نیست‪».‬‬ ‫ای��ن اقدام در ش��رایط کنونی کش��ور ک��ه به علت‬ ‫تحریم ه��ای امریکا عادی تلقی نمی ش��ود‪ ،‬اثر مثبتی‬ ‫دارد که باعث تس��هیل در ام��ر واردات و رفع یکی از‬ ‫دغدغه های مهم واردکنندگان واقعی و اصیل کش��ور‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اقدامی که میان ب��ر دیگر در تحریم ها و‬ ‫برای فعاالن اقتصادی تسهیل گر است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ت کسب و کارهای خرد می گویند‬ ‫کارشناسان از مزی ‬ ‫ضرورت‬ ‫ایجاد گفتمان‬ ‫ملی به سود‬ ‫صنایع دستی‬ ‫جاذبه مشاغل صنفی برای ‪ 6. 5‬میلیون نفر‬ ‫پویا محمودیان‬ ‫معاون صنایع دستی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫خبر‬ ‫بحران کمبود شکر‬ ‫سپری شد‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران گفت‪ :‬شکر در‬ ‫انبار ه��ای کش��ور به‬ ‫می��زان کافی ذخیره‬ ‫ش��ده و تعاونی ه��ا با‬ ‫دریاف��ت حوال��ه به‬ ‫میزان نیاز می توانند‬ ‫از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران شکر‬ ‫دریافت کنند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬قاسم نوده فراهانی با اشاره‬ ‫به اینکه هیچ کمبود شکری در انبار ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در برهه ای تامین ش��کر به علت‬ ‫مشکالت کارخانه نیشکر خوزستان و سیل در‬ ‫مناطق کش��ت نیش��کر‪ ،‬با فراز و نشیب هایی‬ ‫روبه رو ش��د که خوش��بختانه ب��ا اقدام جدی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این موضوع‬ ‫درحال حاضر برطرف ش��ده است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران افزود‪ :‬انبار های کش��ور به اندازه‬ ‫کافی ذخیره ش��کر دارند به نح��وی که نرخ‬ ‫ش��کر های بس��ته بندی ش��ده ‪ ۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان و ش��کر فله ای به ن��رخ هر کیلوگرم ‪۳‬‬ ‫ه��زار ‪ ۴۰۰‬توم��ان در اختی��ار تعاونی ها قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬نوده فراهانی گف��ت‪ :‬در هفته های‬ ‫گذش��ته با عب��ور از بحران به وج��ود امده در‬ ‫بحث ش��کر‪ ،‬به تعاونی های سطح شهر تهران‬ ‫اع�لام کرده ایم که با تهیه حواله از س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ته��ران به دریافت‬ ‫شکر برای موارد نیاز خود اقدام کنند‪ ،‬چنانچه‬ ‫تاکید می کنیم که افراد و تعاونی ها برای نیاز‬ ‫واقعی خود ش��کر تهیه کنن��د و از انبارداری‬ ‫اقالم و فروش با قیمت های باال جدا خودداری‬ ‫کنند‪ .‬وی در پایان با اش��اره به اینکه در تهیه‬ ‫قند و قنادی ها مش��کلی وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قند حبه پ ِ ِرس��ی به نرخ ه��ر کیلوگرم ‪۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬قند شکس��ته فل��ه به نرخ هر‬ ‫کیلوگرم ‪۸‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان و قند کله فله‬ ‫به نرخ هر کیلوگرم ‪۸‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان در‬ ‫میادین به فروش می رس��د‪ ،‬ضمن اینکه نرخ‬ ‫قند بس��ته بندی ‪ ۹۰۰‬گرمی ‪۸‬ه��زا رو ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور و استقبال جوان‬ ‫تا پیر و مرد تا زن از مش��اغل صنفی و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫ارزانی و سهولت ایجاد این نوع مشاغل‪ ،‬حفظ واحد های‬ ‫صنفی‪ ،‬جلوگیری از بیکاری و رشد اشتغال در این حوزه‬ ‫اهمی��ت دارد؛ در واق��ع چه از نظر اش��تغالزایی و چه از‬ ‫نظ��ر تامین نیاز جامعه یک��ی از بزرگ ترین بخش های‬ ‫اقتصادی کشور اصناف هستند و همواره نقش و اهمیت‬ ‫زیادی در رشد و توسعه کشور از ابعاد گوناگون داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬واحدهای صنفی در طیف وسیعی‬ ‫از فعالیت ه��ای بخش های تولیدی‪ ،‬توزیعی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫خدمات فنی با سهم بیش از ‪ ۲۵‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی و اش��تغال ‪6‬میلیون و ‪640‬ه��زار و ‪922‬نفر در‬ ‫‪2‬میلی��ون و ‪ 656‬ه��زار و ‪369‬واح��د صنف��ی دارای‬ ‫پروانه کس��ب (براساس اعالم سایت ایرانیان اصناف در‬ ‫‪۲۳‬خرداد ‪ )۹۸‬از نیروی کار کشور سهم باالیی از تولید‬ ‫و اشتغال کشور را در بر می گیرد؛ از این روحفظ و بقای‬ ‫این مشاغل در اصناف از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬با‬ ‫توجه به نزدیکی هفته بزرگداشت اصناف که از یکم تیر‬ ‫اغاز می ش��ود و به خطر افتادن برخی از مشاغل صنفی‬ ‫در روزهای سخت اقتصادی‪ ،‬شایسته است در گزارشی‬ ‫به اهمیت اشتغالزایی در اصناف بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت اشتغالزایی در اصناف‬ ‫بهنام اقاحسین شیرازی‬ ‫رسول جهانگیری‬ ‫رضا سلیم ساسانی‬ ‫یک کارش��ناس اصناف در این باره اظهار کرد‪ :‬شایان‬ ‫توجه اس��ت بخش زیادی از فعالیت ش��بکه توزیع در‬ ‫ای��ران ازس��وی اصناف انجام می ش��ود و انها باتوجه به‬ ‫گس��تردگی و حجم زیاد امکانات فنی و مالی و س��هم‬ ‫زی��ادی از تولید ناخالص ملی‪ ،‬اش��تغال و ثروت جامعه‪،‬‬ ‫موج��ب گردش محصوالت و پس انداز و نهایت پویایی و ‬ ‫توسعه و شکوفایی اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫بهنام اقاحس��ین شیرازی در این باره به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در چند س��ال گذشته مس��ئله اشتغال و بیکاری به ویژه‬ ‫برای جوانان از معضالت بس��یار مهم کش��ور اس��ت که‬ ‫ان��رژی و زمان زیادی از دولت را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که دولت برای سال جاری برنامه ریزی‬ ‫گس��ترده ای را برای ایجاد تعداد زیادی ش��غل را پیگیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مرکز پژوهش های راهبردی اتحادیه صنف‬ ‫پوش��اک تهران ادامه داد‪ :‬برای حفظ بیکاری در س��طح‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬باید سالی یک میلیون شغل خالص ایجاد‬ ‫می ش��د‪ .‬برنامه دولت برای سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز ایجاد حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۴‬هزار نفر شغل جدید بود‪( .‬قابل توجه‬ ‫اینکه در دوره ‪ ۱۲‬سال منتهی به سال ‪ ۱۳۹۵‬در مجموع‬ ‫ب��ه ط��ور خالص‪ ،‬فقط حدود ‪ ۲‬میلیون ش��غل –به طور‬ ‫متوس��ط س��الی ‪ ۱۶۶‬هزار ش��غل‪ -‬ایجاد شد‪ .) .‬بیشتر‬ ‫این اشتغالزایی های مد نظر دولت در حوزه گردشگری‪،‬‬ ‫طرح های اشتغالزایی کوچک(ازجمله اصناف) و صنایع‬ ‫کوچک و خوشه های صنعتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارزان ترین محل ایجاد اش��تغال مولد‪،‬‬ ‫گس��ترش کسب و کارها در اصناف به ویژه در حوزه های‬ ‫نوین مرتبط با فناوری های ارتباطات و اطالعات اس��ت‪.‬‬ ‫بدین ترتیب برای ایجاد اشتغال مولد‪ ،‬باید دولت برنامه‬ ‫گسترش واحدهای صنفی زیرمجموعه اصناف در صدر‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه اش��تغال قرار ده��د؛ چراکه ایجاد‬ ‫اش��تغال در اصناف در مقایسه با واحدهای بزرگ هم با‬ ‫هزینه کمتر و هم با منافع بیشتر انجام می شود‪.‬‬ ‫اقاحس��ین شیرازی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد اشتغال‬ ‫در اصن��اف در ای��ران هم به طور مس��تقیم و هم به طور‬ ‫غیرمس��تقیم به اقتصاد کش��ور کم��ک می کند‪ .‬چراکه‬ ‫اصناف برای انجام فعالیت های س��رمایه گذاری و جاری‬ ‫به طور مس��تقیم اقدام به جذب نیروی کار مورد نیازش‬ ‫می کند‪ .‬این کارشناس اصناف ادامه داد‪ :‬اشتغال اصناف‬ ‫به صورت غیرمستقیم مربوط به تاثیر این بخش بر فعالیت‬ ‫سایر بخش ها است‪ .‬فعالیت اصناف در شبکه توزیع تاثیر‬ ‫زیادی بر رشد سایر بخش ها به ویژه بخش های تولیدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به تازگ��ی خیاب��ان اس��تاد نجات الله��ی را‬ ‫به عن��وان گ��ذر صنایع دس��تی نامگ��ذاری‬ ‫کرده ایم‪ .‬به شدت معتقدم در کالنشهر تهران‬ ‫که پایتخت جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪،‬‬ ‫جای چنین خیابانی خال��ی بود‪ .‬وقتی که ما‬ ‫سرش��ار از صنایع دس��تی‪ ،‬هنر های سنتی و‬ ‫گنجینه های بی بدیلی این چنین هس��تیم و‬ ‫خیابان هایی این چنین��ی داریم چرا نباید به‬ ‫س��ود صنعتگر و هنرمند از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام های نمادی��ن در نهایت به افزایش‬ ‫مصرف صنایع دستی ایران منجر می شود‪.‬‬ ‫ای��ران از نظ��ر تن��وع س��ومین کش��ور‬ ‫تولیدکننده صنایع دس��تی در جهان است اما‬ ‫مصرف صنایع دس��تی در ایران کافی نیست‪.‬‬ ‫برای افزایش مصرف صنایع دس��تی در کشور‬ ‫خودمان نیاز به گفتمان سازی و فرهنگ سازی‬ ‫داریم‪ .‬در این راستا باید از صنایع دستی بیشتر‬ ‫صحب��ت کنی��م‪ ،‬رویداد های نمادین داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬از فرهنگ اس��تفاده از صنایع دستی‬ ‫بگوییم‪ ،‬اطالع رس��انی کنیم تا م��ردم انها از‬ ‫ظرفیت های پنهان صنایع دس��تی بیشتر اگاه‬ ‫و با ان اشنا شوند‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات‪ ،‬اطالع رس��انی و گفتمان س��ازی‬ ‫درب��اره صنایع دس��تی بس��یار مه��م اس��ت‪.‬‬ ‫بای��د غ��رور مل��ی را برانگیزی��م و بدانیم که‬ ‫صنایع دس��تی ما جایگاه ای��ران و هنرمندان‬ ‫و صنع��ت گ��ران ان را در جامع��ه بین الملل‬ ‫متفاوت کرده است‪.‬‬ ‫ما نیاز به جریان س��ازی داریم‪ .‬رس��انه های‬ ‫گوناگ��ون از صدا و س��یما تا فض��ای مجازی‬ ‫ظرفیت ه��ای فراوان��ی ب��رای ایج��اد ای��ن‬ ‫گفتمان دارند و ما باید از رس��انه ها به س��ود‬ ‫صنایع دستی کشور اس��تفاده بیشتری کنیم‪.‬‬ ‫هر کدام از مردمانی که در این کشور زندگی‬ ‫می کنند می توانند به عنوان سفیران افتخاری‬ ‫صنایع دس��تی خ��ود را مل��زم به اس��تفاده از‬ ‫صنایع دس��تی و تبلیغ و ترویج صنایع دستی‬ ‫کنن��د‪ .‬در نهای��ت اینک��ه افزای��ش مص��رف‬ ‫صنایع دس��تی در کش��ور نیاز به همتی ملی‬ ‫دارد و بای��د در این راس��تا گفتمانی ملی راه‬ ‫بیندازیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واحدهای صنفی با اشتغال ‪6‬میلیون و ‪640‬هزار و ‪922‬نفر در ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪ 656‬هزار و ‪369‬واحد صنفی دارای پروانه کسب ‪ ،‬سهم باالیی از تولید و‬ ‫اشتغال کشور را در بر می گیرند؛ از این رو اشتغالزایی در اصناف از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‬ ‫کش��ور در عرض��ه کاالها ب��ه بازاره��ای داخلی و حتی‬ ‫صادرات غیرنفتی دارد‪ .‬البته انجام مطلوب این وضعیت‬ ‫به سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب و مناسب دولت‬ ‫در سیاست گذاری کالن اقتصادی‪ ،‬در کنار ان تدوین و‬ ‫اصالح قوانین‪ ،‬مقررات و بخشنامه ایجاد و فعالیت کسب‬ ‫و کارها بستگی دارد‪ .‬در هر حال نقش فعالیت اصناف در‬ ‫ایجاد اشتغال مولد زیاد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضمن انکه این بخش با روش های گوناگون‬ ‫می توان��د دامن��ه فعالیت خ��ود را با افزای��ش کارایی و‬ ‫بهره وری توسعه داده و نسبت به کسب و کارهای بزرگ‬ ‫از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است چراکه فعالیت‬ ‫عمده اصن��اف با زندگی و نیازهای روزمره عموم مردم‪،‬‬ ‫س��نخیت و نزدیکی زیادی دارن��د‪ .‬در کل فعالیت های‬ ‫اصن��اف از بطن جامعه در ام��ده و به طور دائم در تعامل‬ ‫متقابل با نیازها و تقاضاهای عموم مردم اس��ت و نسبت‬ ‫به س��ایر کس��ب و کارها س��ریع تر در مقابل تقاضاهای‬ ‫مصرف کنندگان واکنش نشان می دهند‪.‬‬ ‫اقاحس��ین ش��یرازی اظهار کرد‪ :‬به طورکلی‪ ،‬باتوجه‬ ‫ب��ه ویژگی ه��ا و ظرفیت های فراوان اصن��اف در تامین‬ ‫اش��تغال مول��د‪ ،‬به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم‪ ،‬این‬ ‫بخش باید بیش��تر مورد توجه دول��ت در برنامه ریزی و‬ ‫سیاس��ت گذاری به ویژه در برنامه های رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی مشاغل صنفی‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنف��ی‪ ،‬برخی از عمده ترین‬ ‫ویژگی های اش��تغال در اصناف ایران به شرح موارد ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫ کس��ب و کاره��ای زیرمجموع��ه اصن��اف از‬‫انعطاف پذیری زیادی در افزایش اش��تغال با کارافرینی‪،‬‬ ‫خالقی��ت و نواوری برخوردار اس��ت‪ .‬ای��ن بخش توان‬ ‫زیادی در افزایش اش��تغال نی��روی کار فقط با افزایش‬ ‫زمان فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ اصناف گوناگون عامل جذب و اشتغال بخش بزرگی‬‫از جمعیت کشور است‪ ،‬از گذشته دور تاکنون اموزش و‬ ‫تربیت نیروی کار ماهر به صورت تجربی از سوی اصناف‬ ‫مرسوم بوده است‪.‬‬ ‫‪ -‬بسیاری نیروی انسانی مجرب و متخصص که جذب‬ ‫رسیدگی به مشکالت صنفی مراکز «ماساژ»‬ ‫به دنبال اعالم اتحادیه صنف گرمابه داران‪ ،‬سونا‬ ‫و ماس��اژ درباره نداش��تن ضوابط بهداشتی برای‬ ‫مراکز ماس��اژ و اجتناب برخی از مناطق بهداشت‬ ‫تهران به اس��تعالم های اتحادیه برای صدور پروانه‬ ‫کس��ب به واحدهای یادشده با اس��تناد به همین‬ ‫موضوع‪ ،‬نشس��تی با حضور خسرو ابراهیمی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس دوم اتاق اصناف تهران در راستای حل این‬ ‫مشکل تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این نشس��ت که با حضور مس��ئوالن‬ ‫ذی رب��ط از مرک��ز س�لامت محی��ط کار وزارت‬ ‫بهداش��ت و بهداش��ت دانش��گاه عل��وم پزش��کی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ته��ران و بهش��تی در محل ات��اق برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬سیدمهدی س��جادی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫گرمابه داران‪ ،‬س��ونا و ماساژ‪ ،‬با ارائه مطالبی مبنی‬ ‫بر حساسیت خدمات ارائه شده از سوی واحدهای‬ ‫ماس��اژ به لحاظ بهداش��تی‪ -‬درمانی و پیشگیری‬ ‫خواس��تار توج��ه مراک��ز بهداش��تی ب��ه موضوع‬ ‫درخواس��تی اتحادیه متبوع خود برای بسترسازی‬ ‫مناس��ب برای صدور پروانه کس��ب به واحدهای‬ ‫ارائه دهنده خدمات ماساژ شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت حاض��ران پس از بحث و‬ ‫تبادل نظر درب��اره تعریف و تدوین ضوابط فعالیت‬ ‫واحدهای ارائه دهنده ماساژ مقرر کردند نسبت به‬ ‫موضوع مطرح ش��ده از س��وی اتحادیه اقدام های‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬اجتن��اب برخ��ی از‬ ‫مناطق بهداش��ت تهران از پاس��خ به استعالم این‬ ‫اتحادی��ه برای صدور پروانه کس��ب با ادعای نبود‬ ‫ضوابط بهداش��تی تدوین ش��ده برای مراکز ماساژ‬ ‫باع��ث بروز برخ��ی چالش ها برای اتحادیه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کس��ب و کارهای بزرگ می ش��وند‪ ،‬ابت��دا در واحدهای‬ ‫صنفی فعالیت داش��ته و پس از کس��ب مهارت تجربی‬ ‫و گاه��ی ارتق��ای دانش عمومی و تخصص��ی در مراکز‬ ‫اموزشی فنی و حرفه ای‪ ،‬جذب صنایع بزرگ می شوند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب یکی از کارکرده��ای مهم اصناف ارتقای‬ ‫اموزش تجربی و تخصصی نیروی کار کشور است‪.‬‬ ‫ اصناف در مقایس��ه بــا کس��ب و کارهای بزرگ با‬‫سرمایه کمتری اشتغال ایجاد می کنند‪ ،‬همچنین امکان‬ ‫ایجاد مش��ـاغلی به طور «خویش فرما» در اصناف باعث‬ ‫ ش��ده تا کارافرینان با انگیزه بیش��تری برای فعالیت در‬ ‫این بخش سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫ ج��ذب و پذی��رش کارکن��ان با ش��رایط خاص در‬‫اصناف با س��هولت بیش��تری انجام می شود‪ ،‬چراکه در‬ ‫فعالیت های اصناف امکان اش��تغال برای طیف وسیعی‬ ‫از افراد خانوار شامل جوانان‪ ،‬سالمندان‪ ،‬زنان‪ ،‬کارکنان‬ ‫پاره وق��ت و حت��ی افراد معل��ول را فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در فعالی��ت اصن��اف به راحت��ی می توان ب��دون نیاز به‬ ‫برنامه ریزی و تغییرات گس��ترده در ساختار‪ ،‬گروه های‬ ‫کاری ب��ا ترکیبی از متخصصان گوناگون را فراهم اورد‪.‬‬ ‫اقاحس��ین ش��یرازی در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬در هرحال‬ ‫باید توجه داش��ت که فعالیت ه��ای گوناگون اصناف در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصاد کشور نس��بت به سایر فعالیت ها‬ ‫از توان و ظرفیت بیش��تری برای ایجاد اش��تغال سازنده‬ ‫با کمترین س��رمایه گذاری را دارد‪ .‬برخی از عمده ترین‬ ‫مزیت ه��ای کس��ب و کار اصن��اف در اقتص��اد ای��ران‬ ‫«صرفه جویی در مصرف س��رمایه»‪« ،‬تامین تعادل های‬ ‫اجتماع��ی و منطق��ه ای از طریق جلوگیری از مهاجرت‬ ‫در ش��هرهای کوچک به ش��هرهای بزرگ»‪« ،‬وابستگی‬ ‫ناچیز به محصوالت خارجی و صرفه جویی در استفاده از‬ ‫ارزهای خارجی»‪« ،‬توسعه صنعت گردشگری و صنایع‬ ‫دستی»‪« ،‬درون زا کردن دانش فنی تولید »‪« ،‬پرکردن‬ ‫حلقه های گمشده فرایند تولید»‪« ،‬تسهیل در رقابت»‪،‬‬ ‫«تشویق فرهنگ س��رمایه گذاری»‪« ،‬پرورش مدیران‪،‬‬ ‫کارافرینان و کارگران س��ایر بخش ها به ویژه بخش های‬ ‫صنعتی»‪« ،‬توجه به محیط زیس��ت »‪« ،‬کمک به توزیع‬ ‫عادالنه ت��ر درامد و ثروت»‪« ،‬تامین س��رمایه الزم برای‬ ‫خصوصی س��ازی بنگاه های دولتی » و «تسریع در زمان‬ ‫بهره برداری و توجه به هزینه فرصت سرمایه » است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬البته باید توجه داش��ت گس��ترش‬ ‫فعالیت ه��ای گوناگ��ون اصن��اف نیازمن��د اصالحات و‬ ‫برطرف ک��ردن برخی موانع قانونی و سیاس��ت گذاری‬ ‫دارد‪ .‬در جه��ت افزایش اش��تغال نی��روی کار مولد در‬ ‫کس��ب و کارهای زیرمجموعه اصناف‪ ،‬الزم است دولت‬ ‫با بکارگیری سیاس��ت های مناسب اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬ش��رایط ش��کل دهی بستر و فضای مناسب‬ ‫این کسب و کارها را فراهم کند‪ .‬چراکه متاسفانه برخی‬ ‫اقدام های اش��تباه در چندین سال گذشته موجب برهم‬ ‫خ��وردن بس��تر رقابتی در کس��ب و کاره��ای کوچک‪،‬‬ ‫متوسط و بزرگ در ایران شده که بدون اصالح و بهبود‬ ‫این اقدام های اشتباه‪ ،‬امکان دستیابی به اهداف متعالی‬ ‫مدنظر در برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری کالن رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی میسر نخواهد شد‪.‬در این باره می توان‬ ‫به اتخاذ سیاس��ت های مالیاتی اش��تباه که موجب شده‬ ‫برخ��ی فرار مالیاتی و برخی مالی��ات مضاعف پرداخت‬ ‫کنند اش��اره کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬یک��ی دیگر از موانع اصلی‬ ‫در گس��ترش فعالیت کسب و کارهای گوناگون از جمله‬ ‫اصناف و به دنبال ان افزایش اشتغال نیروی کار‪ ،‬مربوط‬ ‫به برخی مفاد قانون کار است چراکه یکی از ویژگی های‬ ‫فعالیت اصناف‪ ،‬انعطاف پذیری و توانایی تطبیق با شرایط‬ ‫گوناگون بازار اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه قانون کار در ایران‬ ‫نه تنه��ا به اصناف اجازه فعالی��ت با انعطاف را نمی دهد‪،‬‬ ‫بلکه محدودیت های شدیدی را به انها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت اشتغال برای مددجویان‬ ‫ظرفیت اشتغالزایی در اصناف انچنان باال است که در‬ ‫برخی شهر ها حتی بخشی برای اشتغالزایی مددجویان‬ ‫کمیته امداد یا بهزیس��تی فراهم می ش��ود‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اس��تان‬ ‫اصفه��ان در این باره گفت‪ :‬در بح��ث اصناف یک حلقه‬ ‫اش��تغال مددجوی��ان کمیته امداد وج��ود دارد و در هر‬ ‫زمین��ه که بتوانیم ایجاد اش��تغالی را ب��رای مددجویان‬ ‫کمیته امداد یا بهزیس��تی فراهم کنیم‪ ،‬اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫رس��ول جهانگیری در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اش��تغال مددجویان زیرپوش��ش کمیته امداد اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بحث اصناف یک حلقه اشتغال مددجویان‬ ‫کمیته امداد وجود دارد و در هر زمینه که بتوانیم ایجاد‬ ‫اش��تغالی را برای مددجویان کمیته امداد یا بهزیس��تی‬ ‫فراه��م کنیم‪ ،‬اقدام خواهیم کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫ایجاد اش��تغال مددجویان کمیته امداد‪ ،‬زنان سرپرست‬ ‫خانواده و کسانی که توانایی کار ندارند‪ ،‬اقدام هایی را در‬ ‫دس��تور کار داریم تا بتوانیم در برطرف کردن نیازهای‬ ‫معیشتی انها تاثیرگذار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تدوین سیاست های جدید‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف اس��تان کرمانش��اه نی��ز درباره‬ ‫ظرفیت ه��ای اصن��اف در اش��تغالزایی گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط اقتصادی کش��ور حف��ظ واحد های صنفی‪،‬‬ ‫جلوگیری از بیکاری و رش��د اش��تغال اهمیت دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬رضا سلیم ساس��انی‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬بای��د سیاس��ت های جدید و متناس��ب با‬ ‫ش��رایط تدوین و اجرا شود‪ .‬وی تولید را رمز پیروزی در‬ ‫جنگ اقتصادی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫واحد های صنفی س��طح کشور تولیدی هستند که اگر‬ ‫تقویت ش��وند و حمایت بیش��تری از کاال های ایرانی و‬ ‫تولید کنندگان ش��ود‪ ،‬به طور حتم‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫واحد ه��ای تولی��دی‪ ،‬صنفی و واحد ه��ای توزیعی رفع‬ ‫و رون��ق اقتص��ادی خواهیم داش��ت‪ .‬در اس��تانه هفته‬ ‫بزرگداشت اصناف هستیم اما شاهدیم که فعاالن صنفی‬ ‫ش��رایطی سخت را پشت سر می گذارند و حتی برخی از‬ ‫انها به ورطه تعطیلی و ورشکس��تگی کش��یده شده اند؛‬ ‫از ای��ن رو انتظار می رود به یمن این هفته مس��ئوالن از‬ ‫مش��کالت صنفی کاس��ته و به کس��ب و کارهای صنفی‬ ‫بهای بیشتری دهند‪.‬‬ ‫صادرات کاشی باکیفیت ایران کارگروه تخصصی می خواهد‬ ‫رئیس اتحادیه صنف کاشی س��از و‬ ‫کاشی فروش تهران اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۷‬با بروز نوس��ان های ش��دید ارزی‬ ‫و تولیدات دپو ش��ده کاشی سازان و‬ ‫رجوع خریداران پاکس��تانی و عراقی‬ ‫منجر به خروج کاشی های با کیفیت‬ ‫با ن��رخ ارزان و با محاس��به ریالی نه‬ ‫دالری گشت‪ ،‬این در حالی است که این کیفیت‬ ‫و این نرخ در بس��یاری از محص��والت خارجی‬ ‫هرگز دیده نمی ش��ود‪ .‬ایران ب��ازار مفت و ارزان‬ ‫پاکس��تانی ها و عراقی های شد و تولیدکنندگان‬ ‫کاش��ی در تله خریداران کاش��ی این کش��ورها‬ ‫گرفتار شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬مصطف��ی گ��ودرزی در ادام��ه گفت‪:‬‬ ‫واس��طه های پاکس��تانی یا عراقی ب��ا حضور در‬ ‫کارخانه های کاش��ی و علم به شرایط اقتصادی‬ ‫این تولیدکنندگان مبادرت به خرید کاش��ی با‬ ‫ش��رایط ریالی کردند در حالی که این قیمت ها‬ ‫در کش��ور خودش��ان چند برابر است اما زمانی‬ ‫که اس��تیصال تولید کننده محرز است‬ ‫خریدار نیز طمع کرده و از این شرایط‬ ‫سوءاس��تفاده می کن��د و کاال را مفت‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫گ��ودرزی ب��ا ارائ��ه راه ح��ل برای‬ ‫صادرات کاش��ی بیان ک��رد‪ :‬در بخش‬ ‫رون��ق ص��ادرات بای��د ب��ا تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم و تفکیک صادرکنندگان از نظر نوع‬ ‫و درجه تولیدشان و همچنین ایجاد کارگروهی‬ ‫ک��ه در این امر متخصص باش��ند برای تولید و‬ ‫صادرات تهمیداتی اندیشیده شود تا خریداران و‬ ‫تاجرانی که در زمینه کاشی فعالیت دارند‪ ،‬فقط‬ ‫با مراجعه به این کارگروه کاالی مورد نیاز خود‬ ‫را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما کش��وری هستیم که مواد اولیه‬ ‫این تولیدات‪ ،‬فناوری و نیروی ماهر جهت تولید‬ ‫را در اختیار داریم و به بهترین کیفیت می توانیم‬ ‫تولیدات بسیار عالی داشته باشیم و ضمن تامین‬ ‫بازارهای داخلی به صادرات کشور رونق بخشیم؛‬ ‫بنابرای��ن در این امر نیازمند ارائه یارانه از دولت‬ ‫هس��تیم‪ .‬گودرزی تصریح کرد‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫کش��ور ترکیه فقط با کش��ف بازارهای خارجی‪،‬‬ ‫خود می توانن��د با دریافت یاران��ه و کمک های‬ ‫دولت‪ ،‬صادرات بس��یار خوبی داش��ته باش��ند‬ ‫کمااینکه در گذشته بسیاری از بازارهای اطراف‬ ‫از جمله اس��یای میانه در دس��ت ایران بود؛ اما‬ ‫کشور ترکیه در این امر از ما پیشی گرفته و تمام‬ ‫بازارهای خوب دنیا را قبضه کرده اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫نقاط ضعف و قدرت خود را کشف می کنیم باید‬ ‫در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی کاالهای‬ ‫خود تالش و به داد کش��ورمان برسیم‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف کاش��ی ساز و کاشی فروش ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولت به جای ایجاد بروکراس��ی های اداری‬ ‫در صدد حمای��ت از تولیدات داخلی و صادرات‬ ‫باش��د‪ ،‬چرا خود زنی می کنیم‪ ،‬چرا باید براحتی‬ ‫بازارهای خارجی را از دس��تمان بیرون بیاورند‪،‬‬ ‫ب��ا وجود این همه متخصص و فناوری و نیروی‬ ‫انس��انی متخصص‪ ،‬دولت به داد تولیدکنندگان‬ ‫برسد تا کشور رونق اقتصادی را بار دیگر تجربه‬ ‫و به رخ دیگران بکشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‹ ‹نوس ان ها گذراست‬ ‫ب��ا وج��ود ای��ن ش��رایط‪ ،‬در پی تح��والت سیاس��ی و‬ ‫درگیری های نفت��ی در خلیج فارس و‪ ...‬که ب��ر بازار ایران‬ ‫تاثیر محسوس��ی گذاش��ته‪ ،‬دالالن همچون گذش��ته در‬ ‫تالش��ند تا با موج س��واری بر این تحوالت‪ ،‬قیمت ها را باال‬ ‫ببرند و زمینه رش��د بیش��تر قیمت ها را فراه��م کنند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬رئیس کل بانک مرک��زی تاکید کرد‪ :‬هیچ یک‬ ‫از بنیان های اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز تغییری نکرده‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬به مردم اطمینان می دهیم که از روز شنبه‬ ‫بازار ارز به طور جدی با نرخ منطقی مانند چند روز گذشته‬ ‫کار خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی که ب��رای دیدار با فع��االن اقتصا د و‬ ‫مس��ئوالن اذربایجانی پنجشنبه (‪ ۲۳‬خرداد) به این استان‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬درباره تاثیر سفر شینزوابه‪ ،‬نخست وزیر کشور‬ ‫ژاپن بر نوس��ان های بازار ارز گفت‪ :‬متاس��فانه در بازار ارز‬ ‫همیش��ه افرادی به دنبال بهره برداری از ابزارهای سیاسی‬ ‫ب��رای بره��م زدن ثبات بازار و ایجاد نوس��ان هس��تند؛ در‬ ‫اینجا باید یاداور ش��وم هیچ یک از بنیان های اقتصادی که‬ ‫تعیین کننده نرخ ارز اس��ت‪ ،‬تغییری نکرده و بانک مرکزی‬ ‫بر بازار مس��لط است‪ .‬از این رو‪ ،‬به مردم اطمینان می دهم‬ ‫که از نظر مبانی اقتصادی مشکلی در تثبیت بازار اقتصادی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در روزهای گذشته باوجود تالش های‬ ‫نوسان گیران‪ ،‬هیچ خریدی در صرافی های بانکی کشورمان‬ ‫ت در حالی که قیمت زیر ‪ ۱۳‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫وجود نداش�� ‬ ‫بنابراین‪ ،‬تاکید می کنم این جریان گذراست و باید به این‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ریزش دالر در هفته گذشته در حالی بسیاری از دالالن‬ ‫را مجاب ک��رده بود که با نرخ های کمت��ر از صرافی ملی‪،‬‬ ‫دالرهای ش��ان را به فروش برس��انند که از پنجش��نبه این‬ ‫بازار تحت تاثیر تح��والت رخ داده در دریای عمان و انچه‬ ‫بر دو نفتکش گذش��ت‪ ،‬همچنین اخبار سیاس��ی و نتایج‬ ‫سفر شینزو ابه به ایران‪ ،‬روند افزایشی را در پیش گرفت و‬ ‫دالری ک��ه تا چند روز پیش روی محدوده ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫حرکت می کرد‪ ،‬بار دیگر به بیش از ‪ ۱۳‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫تغییر فاز حرکتی ارز که از روز پنجش��نبه اغاز شده است‪،‬‬ ‫در همان س��اعات اولیه روز نیمه تعطیل بازار‪ ،‬باعث ش��د‬ ‫تا صرافان ف��از احتیاط را انتخاب کنن��د و روند معامالت‬ ‫به کندی پیش برود‪ .‬شرایط به گونه ای شد که کمتر کسی‬ ‫راضی به خرید ش��د و کمتر کسی دلش به فروش رضایت‬ ‫ داد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه انتظار ش��کل گرفته در بازار ب��ر افزایش نرخ ها‬ ‫ت ام ا برخ��ی از فعاالن ب��ازار می گویند حتی‬ ‫اس��توار اس�� ‬ ‫اگر قیمت ها روندی افزایش��ی را طی کند‪ ،‬باز هم بیش از‬ ‫ت هفته های گذشته نخواهد بود زیرا ورود ارز به ایران‬ ‫قیم ‬ ‫تحت تاثیر رش��د ورود ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به‬ ‫کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بر اساس امارها ‪ ،‬از اغاز امسال تاکنون حدود ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر ارز صادراتی به س��امانه نیما بازگشته است که جریان‬ ‫بازگش��ت ارز پس از اصالح سیاس��ت های ارزی از س��وی‬ ‫بان��ک مرک��زی نتایج مثبت��ی در پی داش��ته‪ ،‬چنانچه بر‬ ‫اس��اس امار پس از اصالحات انجام شده‪ ۱۸ ،‬میلیارد یورو‬ ‫به نیما بازگش��ته اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بازگشت ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫ارز صادرات��ی به چرخ��ه اقتصادی کش��ور از نتایج اصالح‬ ‫سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی و منطقی قلمداد ش��دن‬ ‫نرخ ارز سامانه نیما از نظر صادرکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫منتظر رشد قیمت ارز نباشید‬ ‫بازار متشکل ارزی موجب ثبات قیمت ها می شود‬ ‫مدیرعام��ل بازار متش��کل ارزی با بیان اینک��ه این بازار بین صراف��ان و خریداران قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬معامالت واقعی هستند و هیجان های کاذب نمی تواند در نرخ ها تاثیرگذار‬ ‫شود و در نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد‪ .‬به گزارش بانک مرکزی‪ ،‬جلسه بحث و بررسی‬ ‫عملیاتی ش��دن و اغاز به کار بازار متش��کل ارزی با حضور هیات مدی��ره این بازار و تعداد‬ ‫چش��مگیری از صرافان سراس��ر کشور برگزار ش��د‪ .‬محمود شکس��ته بند‪ ،‬مدیرعامل بازار‬ ‫متشکل ارزی در باره تشکیل این بازار و انگیزه تاسیس و نحوه فعالیت ان‪ ،‬گفت‪ :‬هیجان ها‬ ‫و نابس��امانی هایی که در بازار ارز به وجود امد باعث ش��د بانک مرکزی به فکر ساماندهی‬ ‫و تش��کیل بازاری بیفتد که در ان نرخ واقعی خرید و فروش صرافان معین ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار متشکل ارزی بین‬ ‫صرافان و خریداران قرار می گیرد‪ ،‬معامالت واقعی هستند و هیجان های کاذب نمی تواند در نرخ ها تاثیرگذار شود و در‬ ‫نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد‪ .‬شکسته بند اعالم کرد‪ :‬نسخه ازمایشی پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی به نشانی‬ ‫نیز روی این پایگاه قرار داده می شود‪.‬‬ ‫‪ www.ice.ir‬هم اکنون قابل مشاهده شده و نرخ های روزانه ‬ ‫نکته توجه داش��ت که در ب��ازار ارز انچه اهمیت دارد بازار‬ ‫حواله اس��ت و این یکی از موفقیت های بانک مرکزی بوده‬ ‫ک ه حدود ‪ ۳‬ما ه که از اغاز سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۹.۵‬میلیارد‬ ‫دالر ارز برای کاالهای وارداتی تامین شده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫در ش��رایط فعلی راه های خوبی را برای تامین درامد ارزی‬ ‫کش��ور درنظر گرفته ای م و به امید خدا ای��ن روند را ادامه‬ ‫می دهیم و از این بابت هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و روز‬ ‫شنبه بازار ارز به طور جدی با نرخ منطقی مانند چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کار خود را اغاز می کند‪ .‬همتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با روندی ک��ه برای صادرات غیرنفتی در پیش گرفته ایم و‬ ‫نی��ز راه هایی که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور پیدا کردیم این مسائل را پشت سر‬ ‫خواهیم گذاش��ت و همان گونه که رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫در نام گذاری س��ال با عنوان «رونق تولید» تاکید کرده اند‪،‬‬ ‫م��ا نیز تمام برنامه ریزی مان را بر این امر متمرکز کردیم و‬ ‫امیدواری��م واردات محدودتر و صادرات با قدرت و ش��دت‬ ‫بیشتری ادامه یابد و ما شاهد توسعه و پیشرفت کشورمان‬ ‫به صورت مستقل و در چارچوب اصولی و سالم باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی به نگرانی ها پاسخ دهد‬ ‫به هر حال‪ ،‬بانک مرکزی در حالی وعده کاهش قیمت ها‬ ‫را از نخس��تین روز هفت��ه ج��اری داده که کارشناس��ان‬ ‫معتقدن د اگر بانک مرکزی بتواند نگرانی های موجود از جو‬ ‫روانی منفی حاکم بر بازار کم کند‪ ،‬با وجود رشد بازگشت‬ ‫ارز صادراتی به کشور می توان امیدوار بود بازار جهش های‬ ‫شدید قیمتی را نداشته باشد و بازار ارز با تب تقاضا روبه رو‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس اقتصا د در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه بخش عم��ده ای از تغییرات ن��رخ ارز در‬ ‫ماه های گذشته بیش��تر از انکه به دالیل واقعی اقتصادی‬ ‫و حاصل عرض هو تقاضا مربوط باش��د‪ ،‬ب��ه دلیل جو روانی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بازار ارز در حالی در هفته های‬ ‫اخیر شاهد روند نزولی قیمت ها بود و دالر به محدوده نرخ‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان رس��ید که این ش��رایط تابعی از جو روانی‬ ‫مثبتی بود که در زمینه مس��ائل سیاسی ایجاد شد‪ .‬اما در‬ ‫روزهای گذش��ته بازار به دلیل جو روانی منفی حاکم‪ ،‬بار‬ ‫دیگر روندی صع��ودی به خود گرفت و به کانال ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان بازگشت‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن تغیی��رات قیمت��ی ناش��ی از‬ ‫هیجان های زود گذری اس��ت که در ب��ازار اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اما چگونگی ادامه این روند‪ ،‬بستگی به این دارد که‬ ‫بان��ک مرکزی تا چه حد بتوان��د به انتظارات مردم که امر‬ ‫بنیادی در اقتصاد اس��ت‪ ،‬پاس��خ دهد‪ .‬درحال حاضر افراد‬ ‫به دلیل نگرانی نس��بت به این��ده ‪ ،‬تصمیم می گیرن د وارد‬ ‫بازار ارز ش��وند یا نشوند که اگر این انتظارات منفی باشد‬ ‫ای��ن موضوع ب��ر اقتصاد تاثیر می گ��ذارد و نرخ ها را دچار‬ ‫نوسان می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی باید بتواند‬ ‫به این نگرانی ها را در جامعه کمرنگ و نیازهای موجود در‬ ‫اقتصاد را پاس��خ دهد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از راه هایی که می تواند‬ ‫این امر را محقق کند‪ ،‬بازگش��ت ارزش حاصل از صادرات‬ ‫غیر نفتی اس��ت که اگر بر اس��اس امارهای منتشر ش��ده‬ ‫این روند رشد کرده باش��د‪ ،‬می توان امیدوار بود که بانک‬ ‫مرکزی بتواند نسبت به گذشته بازار را بهتر کنترل کند و‬ ‫اجازه نوسان بیشتر را به قیمت ارز ندهد‪.‬‬ ‫ندری معتقد اس��ت با توج��ه به ابهام های��ی که در باره‬ ‫اینده سیاس��ی و اقتص��ادی ایران وج��ود دارد‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت که بانک مرکزی تم��ام ذخایر ارزی اش را‬ ‫ب��رای کنترل بازار وارد این بازار کند‪ .‬اما اگر ارز حاصل از‬ ‫صادرات غیرنفتی در کش��ور افزایش یابد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫ب��ود که بانک مرکزی بتواند این بازار را کنترل و مدیریت‬ ‫کند و اجازه رش��د قیمت را به ارز ندهد حتی در شرایطی‬ ‫که اخبار سیاسی هیجان هایی را وارد بازار می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس اقتصاد ‪ ،‬بهبود وضعیت بازار ارز‬ ‫و کاهش نوس��ان ها در مجموع برمی گردد به این موضوع‬ ‫ک��ه دولت و بان��ک مرک��زی بتوانند نگرانی ه��ای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تاجران و فع��االن بازارها را رف��ع و با متعادل‬ ‫کردن عرضه و تقاض��ای ارز‪ ،‬تاثیرات جوهای روانی بر بازار‬ ‫را کمرنگ کنند‪.‬‬ ‫ندری بر این باور اس��ت که همواره تجربه نش��ان داده‬ ‫در ش��رایطی مش��ابه با وضعیت چند روز گذشته که بازار‬ ‫به دلیل اخبار سیاس��ی دچار هیجان شد‪ ،‬نوسان گیرها و‬ ‫دالالن تالش می کنند روی موج ایجاد ش��ده سوار شوند و‬ ‫بازار را دچ��ار التهاب کنند‪ .‬بر اس��اس همین تجربه‪ ،‬اگر‬ ‫بانک مرکزی بتواند ش��رایطی را ایج��اد کند که نگرانی ها‬ ‫ از این بابت رفع ش��ود‪ ،‬به طور حتم موج ایجاد شده گذرا‬ ‫خواهد بود و تقاضای زیادی برای ارز به وجود نخواهد امد‬ ‫و این بر کاهش نرخ ارز تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫‹ ‹بازار متشکل ارزی زودتر راه اندازی شود‬ ‫ج��واد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه به دلیل تحوالت سیاسی‬ ‫و درگیری های نفت��ی در خلیج فارس و‪ ...‬که در چند روز‬ ‫گذش��ته رخ داد‪ ،‬این امر نگرانی هایی را در حوزه سیاسی‬ ‫و اقتصادی ایجاد کرد که همین امر سبب شد تا قیمت ها‬ ‫در بازار ارز دچار نوس��ان ش��ود و قیمت ها نسبت به هفته‬ ‫گذش��ته رشد کند‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رایط در حالی است که‬ ‫بانک مرکزی معتقد اس��ت بازار ارز از روز ش��نبه منطقی‬ ‫خواه��د ش��د و قیمت ها کاهش خواهد یاف��ت که به نظر‬ ‫من در ش��رایط فعلی این هدف با تزریق ارز از سوی بانک‬ ‫مرکزی ممکن است تحقق یابد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه بانک مرکزی ب��رای مدیریت بازار ارز‬ ‫بای��د از نگرانی ه��ا و نااطمینانی هایی که ناش��ی از اخبار‬ ‫سیاس��ی چند روز گذشته است بکاهد تا جو روانی منفی‬ ‫به وجود ام��ده کمرنگ ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬تداوم این ش��رایط‬ ‫فضای موج س��واری را برای عده ای فراه��م می کند و این‬ ‫امر می تواند به رش��د بیش��تر قیمت ها دامن بزند‪ .‬تجربه‬ ‫نش��ان داده س��وداگران همواره منتظر فرصت هستند که‬ ‫با سوءاس��تفاده از این شرایط نوس��ان ها را بیشتر کنند تا ‬ ‫س��ود کس��ب کنند که بانک مرکزی باید این فرصت را از‬ ‫انها بگیرد‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال ب��ه راه اندازی هرچه س��ریع تر بازار‬ ‫متش��کل ارزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ب��ازار از انجا که‬ ‫می توان��د کش��ف قیمت را از هرات و س��لیمانیه به داخل‬ ‫کش��ور انتقال دهد از لحاظ روان��ی تاثیرش را بر مدیریت‬ ‫بازار ارز خواهد گذاشت‪ .‬از این رو‪ ،‬این موضوع اقدام مهمی‬ ‫اس��ت که باید هرچه سریع تر به ان رس��میت داده شود‪.‬‬ ‫فعالیت این بازار باعث می ش��ود که ب��ازار ارز تاثیر پذیری‬ ‫کمتری از تحوالت سیاسی و منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫کامران ندری‬ ‫جواد صالحی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تش�کیل س�ازمان ف�روش بیمه های زندگ�ی بیمه‬ ‫ایران در استان ها‬ ‫بیمه ای��ران قصد دارد س��ازمان فروش بیمه ه��ای زندگی در‬ ‫اس��تان ها تشکیل دهد و هر نماینده حقیقی یا حقوقی در نهایت‬ ‫تبدیل به یک سازمان فروش خواهد شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬برگزاری کارگاه تخصصی رابطان اس��تان ها در زمینه‬ ‫فروش بیمه های زندگی از سه شنبه‪ ۲۱ ،‬خرداد در مرکز اموزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی خزر اباد شرکت سهامی بیمه ایران اغاز شد و به مدت ‪۳‬‬ ‫روز تا پنجش��نبه ادامه داشت‪ .‬هدف از برگزاری این دوره تشکیل‬ ‫س��ازمان فروش بیمه های زندگی در استان ها عنوان شده که در‬ ‫نهایت این س��ازمان فروش برای هر نماین��ده حقیقی و حقوقی‬ ‫تبدیل به یک سازمان فروش بیمه می شود‪ .‬بر اساس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده و برای اجرای این طرح اس��تان ها در سطح کشور به‬ ‫‪ ۹‬منطقه تقس��یم ش��ده اند که پس از برگزاری این دوره سازمان‬ ‫فروش در اس��تان ها از س��وی نمایندگان ش��کل دهی و بر حوزه‬ ‫فعالیت انها نظارت و کنترل دائمی اجرا می ش��ود‪ .‬در اجرای این‬ ‫طرح نظارت��ی هر ‪ ۳‬ماه یک بار از س��ازمان های فروش بازخورد‬ ‫عملکرد گرفته می ش��ود و عالوه بر ان مشاور بیمه ای هم بر نحوه‬ ‫عملکرد و فعالیت این سازمان ها نظارت خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹واری�ز س�ومین ‪ ۱۰۰‬میلی�ارد ری�ال تجارت ن�و به‬ ‫حساب کمیته امداد‬ ‫بیمه تجارت نو در ادامه پرداخت خس��ارت های ناشی از سیل ‪،‬‬ ‫ششمین چک به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال را در وجه کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) صادر کرد که با اقدام انج ام شده رقم پرداختی به‬ ‫این نهاد از مرز ‪ ۴۰۳‬میلیارد ریال گذشت‪ .‬پیرو قول مساعد نیما‬ ‫نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل بیمه تجارت نو به مددجویان خسارت دیده تا‬ ‫امروز سعی مجموعه بر این بوده که همزمان با ارزیابی خسا رت ها‪،‬‬ ‫مبالغ تایید شده به سرعت پرداخت شود که صدور چک یادشده به‬ ‫فاصله زمانی ‪ ۳۶‬روز از چک ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‬ ‫و فق��ط ‪ ۸‬روز میان ‪ ۲‬چک ‪ ۱۰۰‬میلیاردی پنجم و چهارم‪ ،‬دلیل‬ ‫اثبات «تا اخر در کنار مددجویان اس��یب دیده کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) ایستاده ایم» است‪ .‬اس��تارت پرداخت خسارت بیمه‬ ‫تجارت نو به مددجویان سیل زده کمیته امداد از ‪ ۱۰‬فروردین ‪۹۸‬‬ ‫زده شد که با توجه به تاریخ چک های صادرشده‪ ،‬به طور میانگین‬ ‫هر ‪ ۱۰‬روز کاری بخش��ی از خسارت های ارزیابی و موردتایید به‬ ‫حساب این نهاد واریز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«وی�ژه کارت» بان�ک ایران زمی�ن‪ ،‬ارائه دهن�ده‬ ‫خدمات اختصاصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «رایمون توس��عه اریا» مج��ری انحصاری‬ ‫«وی��ژه کارت» بان��ک ایران زمین این بانک را پش��تیبان و حامی‬ ‫نخبگان کش��ور دانس��ت و درباره امکانات و خدم��ات این کارت‬ ‫توضیح داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬گلش��ن در‬ ‫س که در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫روز نخست نمایشگاه اینوتک ‬ ‫بین الملل��ی برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره ب��ه ویژگی ه��ا و قابلیت های‬ ‫«وی��ژه کارت» بان��ک ایران زمین گفت‪ :‬یکی از اه��داف مهم ارائه‬ ‫این کارت‪ ،‬حمایت از نخبگان کش��ور است‪ .‬اگر خدمات خوب و‬ ‫مطلوبی به این قشر از جامعه داده شود هم جلوی خروج نخبگان‬ ‫گرفته می ش��ود و هم در مش��اغل و صنوف تخصصی نخبه گرایی‬ ‫نهادین��ه خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ارائه خدم��ات به نخبگان و‬ ‫متخصصان در واقع کمک به نس��ل های اینده کش��ور است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت برای توس��عه فضای کار ب��ا «ویژه کارت» ب��ا بانک های‬ ‫مختلفی برای همکاری مذاک��ره کرد و تنها بانک ایران زمین بود‬ ‫که بس��ترها و امکان��ات مورد نیاز اجرای این ط��رح را در اختیار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گلش��ن با اشاره به اینکه برای این کارت‪ ،‬بانک ایران زمین یک‬ ‫وب س��رویس مستقل را برای این کار اختصاص داده است درباره‬ ‫«نحوه ثبت نام و دریافت ویژه کارت» گفت‪ :‬متقاضی با مراجعه به‬ ‫سایت ‪ raymonhub.ir‬می توانن د ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫گلشن با اشاره به اینکه «ویژه کارت» تمامی امکانات یک کارت‬ ‫بانکی را داراست و تنها کارتی است که در کشور برای صدور ان‬ ‫نی��از به هیچ عامل دیگری ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬همکاری تنگاتنگ این‬ ‫شرکت با مدیران فناوری اطالعات بانک ایران زمین برای عملیاتی‬ ‫ش��دن این کارت انجام شده اس��ت‪ .‬این کارت تنها کارتی است‬ ‫که تمامی خدمات باشگاه مش��تریان بانک های ایران زمین‪ ،‬ملت‬ ‫و س��امان را داراس��ت و به زودی خدمات باش��گاه مشتریان بانک‬ ‫پارسیان هم به این کارت اضافه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادس�ازی ‪ ۶۰۰‬زندانی جرائم غیر عمد با حمایت‬ ‫بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران از س��ال ‪ ۸۹‬تا کنون زمینه ازادس��ازی حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬نف��ر از زندانی��ان جرائ��م غیر عمد را فراهم کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬این بانک بر مبنای یک‬ ‫سنت حسنه در قالب جشن گلریزان که هر سال در سراسر کشور‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬مبالغی را به منظور ازادس��ازی زندانیان جرائم‬ ‫غیر عم��د پرداخت می کند‪ .‬اطالعات موجود نش��ان می دهد این‬ ‫بانک از س��ال ‪ ۸۹‬تا کنون حدود ‪ ۷۵‬میلیارد ریال به این منظور‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬رقم تخصیص یافته به ازادسازی زندانیان جرائم‬ ‫غیر عمد از س��وی بانک ملی ایران در سال جاری نیز ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون ریال است‪ .‬بخش عمده این مبالغ از سوی صندوق‬ ‫پس انداز ملی ایران تامین ش��ده و بقیه را اداره های امور ش��عب‬ ‫بانک در سراسر کشور پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فناوری های جدید در نظام بانکی‬ ‫ت گفت‪ :‬بانک ه��ا باید برای‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرا ‬ ‫استفاده از فناوری های جدید مانند بالک چین در خدمات رسانی‬ ‫اس��تقبال کنند‪ .‬ب��ه گزارش ایبِن��ا‪ ،‬علی صالح اب��ادی در کارگاه‬ ‫اموزش��ی کاربرد «بالک چی��ن در بانک��داری و پرداخت» که در‬ ‫ن برگزار شد‪ ،‬درباره این فناوری‬ ‫محل بانک توس��عه صادرات ایرا ‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬بالک چین‪ ،‬فناوری غیرمتمرکز است که با وجود این‬ ‫فناوری‪ ،‬دیگر اداره ثبت امالک و اسناد به عنوان محلی برای ثبت‬ ‫تمامی اموال و امالک بی معنی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬با استفاده از بالک چین‪ ،‬بسیاری‬ ‫از نهادها و س��ازمان های متمرکز معنی و مفهوم خود را از دست‬ ‫می دهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در بانک ه ا اطالعات مش��تریان ذخیره‬ ‫و س��رمایه انها نگهداری می ش��ود و بانک به عنوان وکیل و امین‬ ‫دارندگان س��رمایه از دارایی انه ا به س��ایر مش��تریان تسهیالت‬ ‫ن ادامه داد‪ :‬تمام‬ ‫می دهد‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ای��را ‬ ‫فعالیت های یک بانک در دو دس��ته خدمات و تسهیالت خالصه‬ ‫می ش��ود که در بخش خدمات‪ ،‬با وجود برنامه ها و فناوری جدید‬ ‫با اس��تفاده از بالک چین دیگر نیاز به نگهداری سرمایه مردم نزد‬ ‫بانک ها به صورت متمرکز وجود ندارد‪ .‬صالح ابادی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در بخش تس��هیالت نیز درست است که مردم به بانک ها اعتماد‬ ‫دارن د اما ما ش��اهد عملکرد بد و ورشکس��تگی بسیاری از بانک ها‬ ‫در جهان هس��تیم که به نظر من با استفاده از فناوری بالک چین‬ ‫صاحبان سرمایه می توانند برای سرمایه خود تصمیم گیری کنند‬ ‫و تمامی ریس��ک حاصل از این اق��دام را نیز خواهند پذیرفت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬اگر اعتبار افراد قابل س��نجش و بررسی باشد‪ ،‬می توان‬ ‫اعتبار افراد را س��نجش کرد و دیگر نیازی به موسس��ه های مالی‬ ‫برای برنامه ریزی س��رمایه افراد نیس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫ن گفت‪ :‬بحثی که اکنون مطرح شده این است که ایا‬ ‫صادرات ایرا ‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬موجب حذف بانک ها خواهند ش��د یا بانک ها‬ ‫ب��ا هماهنگی این فناوری ها از توان و ظرفیت انها در داخل بانک‬ ‫استفاده می کنند که به نظر من باید بانک ها با برنامه ریزی در این‬ ‫زمینه از فناوری های جدید استقبال کنند‪.‬‬ ‫معاون امور بان��ک و بیمه وزیر امور اقتصا دی‬ ‫و دارایی از فروش ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان اموال‬ ‫مازاد بانک ها تا پایان امس��ال در کشور خبر داد‬ ‫ل گذش��ته ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و گف��ت‪ :‬در طول یک س��ا ‬ ‫میلی��ارد تومان از اموال م��ازاد بانک ها فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عب��اس معمارنژاد با بیان‬ ‫س��ال گذش��ته‬ ‫ ‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در طول یک‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان از ام��وال مازاد بانک ها‬ ‫با برنامه ای ک��ه وزارت اقتصاد از بانک ها گرفته‬ ‫فروخت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن اف��زود‪:‬‬ ‫بانک ه��ای دولتی و خصوصی ش��ده ای که هنوز‬ ‫زی��ر نظارت وزارت اقتصاد هس��تند بر اس��اس‬ ‫براوردها‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اموال مازاد در اختی��ار دارند‪ .‬معاون امور بانک‪،‬‬ ‫بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک ها به‬ ‫طور دقیق اعالم نمی شود ‪ ،‬گفت‪ :‬باالخره برخی‬ ‫بانک ها ارزیابی های جدیدی از اموال خود ندارند‬ ‫یا نرخ سهام شرکت ها روز به روز در حال تغییر‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬به دلیل وجود نوسان در ارزش و‬ ‫نرخ دارایی ها نمی توان ارقام دقیقی را بیان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ابالغ س��ند بانکداری اینده‬ ‫و تحول دیجیت��ال مبتنی بر اقتصاد هوش��مند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طور کلی هر چه بانک ها به سمت‬ ‫بانک��داری دیجیتال و تحول دیجیتالی ش��دن‬ ‫در داخ��ل خود گرایش پیدا کنن��د‪ ،‬نتیجه این‬ ‫جهت گی��ری ارائه خدمات مطلوب ت��ر‪ ،‬ارزان تر‪،‬‬ ‫متنوع ت��ر و با کیفیت ت��ر به م��ردم خواهد بود‪.‬‬ ‫معمارن��ژاد افزود‪ :‬هر تحول دیجیتالی در نهایت‬ ‫ارائه خدمات بهتر به مردم اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر‬ ‫مس��تندی در ای��ن حوزه اعالم می ش��ود هدف‬ ‫نهایی همان چیزی اس��ت که پیش از این بیان‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬م��ردم نیز در‬ ‫جریان باش��ند که هرچند اسم این گونه سندها‬ ‫بانک��داری این��ده و تحول دیجیت��ال مبتنی بر‬ ‫اقتصاد هوش��مند اس��ت اما در نهایت با کاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده خدمات در بانک ها منج ر خواهد‬ ‫شد که همه افراد جامعه بتوانند خدمات خود را‬ ‫از نظام بانکی با س��رعت بیشتر و با کیفیت بهتر‬ ‫و ارزان تر دریافت کنند‪.‬‬ ‫جهش بزرگ بانک صادرات‬ ‫در مسیر سوددهی‬ ‫عملک��رد مالی بانک ص��ادرات ایران با ارتقای‬ ‫قابل توجهی روبه رو ش��ده و ای��ن بانک را برای‬ ‫تحق��ق «جهش ب��زرگ» اماده تر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫گزارش مالی حسابرسی نشده سال مالی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بانک ص��ادرات ای��ران که در س��ایت «کدال»‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نش��ان از بهبود عملکرد قابل توجه‬ ‫ای��ن بانک و تحقق وعده ه��ای مدیرعامل بانک‬ ‫دارد‪ .‬کاه��ش ‪ ۸۱‬درصدی بدهی بانک صادرات‬ ‫ایران به بانک ها و س��ایر موسسه های اعتباری و‬ ‫افت ‪ ۲۳‬درصدی بده��ی بانک به بانک مرکزی‬ ‫و صندوق توس��عه مل��ی در کن��ار افزایش ‪۵۱‬‬ ‫درص��دی س��پرده های دی��داری و ارزان قیمت‬ ‫حکای��ت از تالش و عزم ش��بکه بانک صادرات‬ ‫ای��ران برای خ��روج از زیان و تحقق دس��تیابی‬ ‫به نقطه سر به س��ر در این��ده نزدیک دارد‪ .‬تهاتر‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‬ ‫از دولت ب��ا بدهی به بانک مرکزی‪ ،‬تاثیر زیادی‬ ‫ب��ر بهبود صورت های مالی بانک داش��ته که در‬ ‫کنار افزایش س��رمایه ‪ ۲۰۳‬درصدی پایان سال‬ ‫‪ ،۹۷‬موجب��ات خروج کامل بانک از ش��مولیت‬ ‫م��اده ‪ ۱۴۱‬قان��ون تج��ارت را فراه��م اورد‪ .‬در‬ ‫‪۱۲‬م��اه منتهی به پای��ان اس��فن د ‪ ،۹۷‬افزایش‬ ‫‪ ۱۳۷‬درصدی س��هم بانک از درامدهای مش��اع‬ ‫و افزایش ‪ ۳۱‬درصدی درامدهای غیرمشاع نیز‬ ‫موجب تقویت چشم انداز سوداوری در سال ‪۹۸‬‬ ‫شده است‪ .‬با کاهش ‪ ۷۹‬درصدی زیان این بانک‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به پایان س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬زیان هر سهم بانک صادرات ایران از‬ ‫‪ ۲۰۵‬ریال س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه ‪ ۴۴‬ریال کاهش یافت‬ ‫تا وعده مدیرعامل در تحقق س��وداوری س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬را دس��تیافتنی تر کند‪ .‬زیان عملکردی بانک‬ ‫ص��ادرات ایران از رق��م ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۸۷۸‬میلیارد‬ ‫ریال در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۶۵‬میلیارد ریال‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬رس��ید و به این ترتیب حجم این‬ ‫زیان نسبت به سال گذشته به یک پنجم سقوط‬ ‫کرد که نش��ان از نتایج مثب��ت و امیدوارکننده‬ ‫برنامه ه��ای مدیری��ت جدید و ت�لاش کارکنان‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران پیش از‬ ‫این گفته بود که سال ‪ ۹۸‬سال «جهش بزرگ»‬ ‫برای بانک صادرات ایران است که محوریت ان‬ ‫تس��هیل تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای‬ ‫تولی��دی با ارائه طرح ه��ای نوین بانکی و خروج‬ ‫کامل از زیان است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همتی‪ :‬بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است‬ ‫بانک ها ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اموال مازاد‬ ‫فروختند‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫درگفت وگوی‬ ‫خبر‬ ‫مترو تا ‪ ۳‬سال دیگر به‬ ‫نمایشگاه تهران می رسد‬ ‫حضور فعال در نمایشگاه‬ ‫اربیل عراق‬ ‫نمایشی به سود تولید ایرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسلم نوروزی‬ ‫حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫مشارکت ‬ ‫کنندگان با‬ ‫تولیدات‬ ‫داخلی و البته‬ ‫با مزیت رقابتی‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫ملزومات جهیزیه‬ ‫تبریز حضور‬ ‫دارند‬ ‫از سه شنبه‪ ۲۸ ،‬خرداد نمایشگاه ملزومات جهیزیه‬ ‫تبریز برای چهارمین س��ال متوال��ی در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی این ش��هر برگ��زار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این نمایشگاه تولیدکنندگان ملزومات کامل‬ ‫جهیزیه از قبیل لوازم خانگی‪ ،‬مبلمان و صنایع چوب‪،‬‬ ‫فرش ماشینی و دستباف‪ ،‬لوستر و چراغ های تزئینی‪،‬‬ ‫لوازم اش��پزخانه و دکوراس��یون داخل��ی منزل را در‬ ‫معرض دید عالقه مندان خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫از جمل��ه اتفاق های مهم در این نمایش��گاه حضور‬ ‫ویژه ش��رکت های معتبر داخلی و خارجی اس��ت که‬ ‫باعث ش��ده این رویداد برخالف بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی کش��ور‪ ،‬با افزای��ش متراژ‬ ‫برگزاری روبه رو باشد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه و مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایش��گاهی ارتا نمانگر درباره سالن های زیر پوشش‬ ‫این نمایش��گاه به‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال س��الن های‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬پروین اعتصامی‪ ،‬شهریار و اذربایجان را در‬ ‫فضایی به متراژ ‪۱۲‬هزار متر مربع مفید زیر پوش��ش‬ ‫داریم و تمامی برندهای برتر کش��ور را دور هم جمع‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مس��لم نوروزی افزود‪ :‬نمایش��گاه ملزومات جهیزیه‬ ‫تبری��ز با وجود مش��کالتی که در مس��یر تولید لوازم‬ ‫خانگ��ی پی��ش روی تولیدکنندگان ما ق��رار دارد با‬ ‫اس��تقبال خوب��ی از س��وی تولید کنن��دگان روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ما هم��واره با اتکا به تجرب��ه و توانایی و‬ ‫پرسنل مجرب برای برگزاری نمایشگاه در استان های‬ ‫گوناگون برنامه مدون و مستمر داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به روند رو به رش��د ای��ن رویداد در‬ ‫طول ‪ ۴‬س��ال اظهارکرد‪ :‬بین س��ال های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۸‬با‬ ‫زمانی صنعت نمایشگاهی کش��ور رونق پیدا می کند که واحدهای‬ ‫تولیدی شرایط بهتری داشته باشند و امکان حضور و سرمایه گذاری‬ ‫شرکت های خارجی در ایران فراهم باشد‬ ‫پیش��رفت قابل توجهی از نظر کیف��ی و کمی روبه رو‬ ‫بودی��م‪ .‬به طوریکه این نمایش��گاه در دوره نخس��ت‬ ‫فق��ط در یک س��الن‪ ،‬برای دوره دوم در دو س��الن و‬ ‫در دوره س��وم در ‪ ۳‬سالن پروین اعتصامی‪ ،‬امیرکبیر‬ ‫و شهریار برگزار شد‪ .‬امسال نیز روند افزایشی ما ادامه‬ ‫داش��ته و ‪ ۴‬س��الن اصلی را به این رویداد اختصاص‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت ارتا نمانگر اردبیل همچنین با اشاره‬ ‫به تبلیغات گس��ترده این روی��داد تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که ش��رکت های نمایش��گاهی به طور معمول‬ ‫از ان غاف��ل هس��تند‪ ،‬تبلیغات ش��هری و رس��انه ای‬ ‫اس��ت که در شرایط تحریم و در روزهایی که صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با مش��کالت متعدد دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬اثر بس��یار خوبی دارد‪ .‬بنابراین ما در س��طح‬ ‫اس��تان از هفته ه��ا و ماه ها قبل تبلیغ��ات گوناگونی‬ ‫انجام دادی��م که واقعا در جذب مش��ارکت کنندگان‪،‬‬ ‫تاثیر بسیار خوبی داشت‪.‬‬ ‫ن��وروزی ب��ه اهداف ای��ن رویداد نمایش��گاهی نیز‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬تهیه ملزوم��ات جهیزیه یکی از‬ ‫دغدغه ه��ای اصلی زوج های جوان ب��وده و این روزها‬ ‫پیدا ک��ردن محص��والت ب��ا کیفیت در ب��ازار کمی‬ ‫دشوارتر از گذشته ش��ده است‪ .‬در نمایشگاه جهیزیه‬ ‫ش��رایطی را فراهم کردیم که زوج های جوان در یک‬ ‫فضای رقابتی کاالهای الکترونیکی مورد نیازش��ان را‬ ‫انتخاب کرده و بدون واسطه از خود تولیدکنندگان با‬ ‫تخفیف های نمایشگاهی خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایش��گاه ملزومات جهیزیه‬ ‫درباره ش��رایط ویژه نمایش��گاه برای زوج های جوان‬ ‫گفت‪ :‬به منظور حمایت از تولیدکنندگان بومی استان‪،‬‬ ‫ترتیبی اتخاذ شد تا همه محصوالت و برندهای ایرانی‬ ‫حاضر در نمایش��گاه با تخفیف ویژه به فروش برس��د‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬همه خریدهای نمایشگاه با تخفیف‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬درصدی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه تاثی��ر تحریم ه��ا ب��ر بخ��ش‬ ‫خارج��ی نمایش��گاه اش��اره و اظهارکرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تحریم های اعمال ش��ده بر علیه کش��ورمان متاسفانه‬ ‫مش��ارکت کنندگان خارجی به طور مس��تقیم حضور‬ ‫نداش��ته و فقط چندی��ن نمایندگی از ش��رکت های‬ ‫خارجی را در کنار خودمان داریم‪.‬‬ ‫ای��ن ب��دان معناس��ت ک��ه ح��دود ‪ ۹۵‬درص��د‬ ‫مش��ارکت کنندگان با تولیدات داخلی و البته با مزیت‬ ‫رقابتی در نمایش��گاه حضور دارند‪ .‬از این منظر شاید‬ ‫بد نباشد اگر بگوییم حضورنداشتن خارجی ها به سود‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی و فضایی برای توس��عه کسب و‬ ‫کار انها خواهد بود‪.‬‬ ‫نوروزی با برش��مردن مزیت های سایت نمایشگاهی‬ ‫تبری��ز افزود‪ :‬بدون ش��ک نمایش��گاه تبری��ز یکی از‬ ‫بزرگ ترین و مجهزترین س��ایت های نمایشگاهی در‬ ‫سطح کشور است‪.‬‬ ‫مالکی��ت بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬ثب��ات مدیریت��ی و‬ ‫برخ��ورداری از مدیریتی توانمن��د و برنامه محور این‬ ‫سایت نمایشگاهی را از دیگر سایت های کشور متمایز‬ ‫ک��رده و می توان گفت امروز ای��ن مجموعه یک برند‬ ‫نمایشگاهی در سطح کشور است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود ب��ا تاکید بر اینکه برای‬ ‫رون��ق صنع��ت نمایش��گاهی‪ ،‬باید اوض��اع واحدهای‬ ‫تولیدی تغییر کند گفت‪ :‬اعتقاد و باورم بر این اس��ت‬ ‫که زمانی صنعت نمایشگاهی کشور رونق پیدا می کند‬ ‫که واحدهای تولیدی ش��رایط بهتری داشته باشند و‬ ‫از طرفی امکان حضور و س��رمایه گذاری شرکت های‬ ‫خارجی در ایران فراهم باش��د که متاس��فانه به دلیل‬ ‫تحریم ها این امر ش��دنی نیس��ت و به طور قطع‪ ،‬سال‬ ‫سختی را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ن��وروزی در پای��ان س��خنان خود گفت‪ :‬م��ا برای‬ ‫اینده کاری خ��ود به طور قطع محافظه کارانه به جلو‬ ‫می روی��م و در عقد قراردادها به طور قطع‪ ،‬تجدید نظر‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬البته درحال حاضر با برخی از س��ایت ها‬ ‫نس��بت به عقد قرارداد اقدام کرده ایم و ممکن اس��ت‬ ‫برخی عناوین به تقویم نمایشگاهی سال ‪ ۱۳۹۸‬اضافه‬ ‫و برخی دیگر به علت ش��رایط حاک��م از تقویم حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابر بر اعالم س��تاد برگزاری چهارمین نمایش��گاه‬ ‫ملزوم��ات جهیزی��ه از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬ش��ب ‪۲۸‬‬ ‫خ��رداد تا یکم تی��ر پذیرای بازدیدکنن��دگان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گردهمایی فعاالن انجمن غرفه سازان در سایت تهران‬ ‫نشست ویژه انجمن غرفه س��ازان تهران روز پنج شنبه با حضور‬ ‫منوچهر جعف��ری زاده رئیس این انجمن‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره و‬ ‫جمعی از مدیران ش��رکت های غرفه ساز در تاالر اصفهان واقع در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در نشست ویژه غرفه سازان ‪ ۱۱‬محور اصلی‬ ‫مط��رح و با حض��ور ‪ ۳۲‬نماینده حاضر در نشس��ت مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪-۱‬صیان��ت از ایین نامه جدید غرفه س��ازی و مراقبت از اجرای‬ ‫درست ان؛‬ ‫‪-۲‬صیانت از سامانه جامع غرفه سازی و اجرای برنامه های اینده‬ ‫این سامانه در حهت کشوری کردن ان؛‬ ‫‪-۳‬حمایت از تشکیل کارگروه انضباطی انجمن؛‬ ‫‪-۴‬ادام��ه فعالی��ت تا محقق ش��دن تش��کیل اتحادی��ه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران و تالش در راستای افزایش اثرگذاری اعضا در‬ ‫ان؛‬ ‫‪-۵‬حفظ و صیانت از دس��تاوردهای انجمن در حوزه ارتباطی با‬ ‫انجمن های دیگر؛‬ ‫‪ -۶‬ایجاد بسترمناس��ب و همفک��ری و هماهنگی همه اعضا در‬ ‫جهت تحقق مصوبات هیات مدیره؛‬ ‫‪-۷‬ارتقای جایگاه صنف در تمامی حوزه ها؛‬ ‫‪-۸‬حف��ظ و افزای��ش تاثیرگ��ذاری انجم��ن در مناس��بات‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران؛‬ ‫‪-۹‬تالش در راستای تقویت جایگاه تعاونی صنف؛‬ ‫‪-۱۰‬تالش در جهت گس��ترش س��طح نفوذ انجمن در الیه های‬ ‫مرتبط مانند پیمانکاران؛‬ ‫‪-۱۱‬حمایت و محافظت از حقوق تمامی اعضا در تصمیم گیری ها‪.‬‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی اس��تان زنج��ان گف��ت‪ ۳۲ :‬فعال‬ ‫اقتص��ادی زنجان در نمایش��گاه اربی��ل اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق حضور دارند‪ .‬به گزارش اتاق‬ ‫بازرگان��ی زنجان‪ ،‬غالمحس��ین جمیلی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اتاق بازرگانی اس��تان زنجان با در اختیار‬ ‫گذاش��تن غرفه ای به مس��احت ‪ ۱۰۰‬مترمربع‬ ‫به طور رایگان به فعاالن اقتصادی این اس��تان‬ ‫در نمایشگاه یادش��ده شرکت کرده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایین گش��ایش رسمی‪ ،‬سه شنبه‬ ‫‪ ۲۱‬خرداد با حضور سر ُکنسول ایران در اربیل‬ ‫و مسئوالن محلی اقلیم کردستان عراق به طور‬ ‫رس��می برگزار ش��د و ای��ن نمایش��گاه تا ‪۲۵‬‬ ‫خرداد جاری برپ��ا خواهد بود‪ .‬جمیلی افزود‪:‬‬ ‫اتاق بازرگانی با در اختیار گذاش��تن این غرفه‪،‬‬ ‫زمین��ه الزم برای بازاریابی‪ ،‬فروش و اش��نایی‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادی دو کش��ور‬ ‫برای س��هولت در تجارت را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬نوع محصول تولیدی استان زنجان در این‬ ‫نمایش��گاه برای معرف��ی و بازاریابی به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ده که با استقبال بس��یار خوب‬ ‫تاجران منطقه کردس��تان روبه رو ش��ده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی محص��والت واحدهای‬ ‫صنعتی ای��ران در اربیل ع��راق در ‪ ۳۵۷‬غرفه‬ ‫به مس��احت ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع پذیرای‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی شمال عراق‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۸۰‬ش��رکت ایران��ی در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬کااله��ای خ��ود را در معرض دید‬ ‫بازدیدکنندگان قرار داده اند‪.‬‬ ‫با مدیر برگزاری نمایشگاه ملزومات جهیزیه تبریز مطرح شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس تفاهمنامه ش��رکت مترو و شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران‪ ،‬دو ایس��تگاه‬ ‫مت��رو ب��رای مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران طراح��ی و راه ان��دازی‬ ‫می شود‪ .‬مصطفی بروجردی‪ ،‬مشاور مدیرعامل‬ ‫و مدیر برنامه ریزی ش��رکت راه اه��ن تهران و‬ ‫حومه در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع‬ ‫ریلی گفت‪ :‬با تالش ش��رکت مترو‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫شورای ش��هر و شرکت نمایش��گاه های تهران‬ ‫به زودی تفاهمنامه اتصال نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران بین ش��رکت مترو و ش��رکت نمایشگاه‬ ‫ته��ران منعق��د خواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫براس��اس پیش بینی ها با اتص��ال دو خط ریلی‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۷‬زمین��ه ب��رای اتصال نمایش��گاه به خط‬ ‫مترو فراهم می ش��ود و براساس طرح اولیه دو‬ ‫ایستگاه برای این محدوده در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��اور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی‬ ‫ش��رکت راه اهن تهران و حومه پیش بینی کرد‬ ‫که اتصال نمایش��گاه تهران به مترو حدود ‪۲.۵‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال طول خواهد کشید‪ .‬معاون امور فنی‬ ‫و مهندس��ی شرکت نمایش��گاه های بین الملل‬ ‫ته��ران توضیح داد‪ :‬براس��اس توافق های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬هفته اینده تفاهمنامه ای بین ش��رکت‬ ‫مترو تهران و ش��رکت نمایشگاه ها برای اتصال‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سیدحسین‬ ‫میرظفرجوی��ان در ادام��ه افزود‪ :‬در راس��تای‬ ‫کنترل ترافیک محدوده ش��رکت نمایش��گاه ها‬ ‫و همچنین افزایش س��هولت دسترسی به این‬ ‫منطق��ه پر رفت وام��د تفاهمنامه بی��ن انها به‬ ‫امضا خواهد رسید‪ .‬واکنش نمایشگاه تهران به‬ ‫یک خبر جعلی شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی در واکنش به یک خبر جعلی با ارائه‬ ‫توضیحات��ی اذعان کرد‪ :‬یکی از س�لامت ترین‬ ‫شرکت های دولتی در حوزه اداری و مالی است‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی درباره برخی شبهات‬ ‫ایجادشده نس��بت به موضوع انتصابات در این‬ ‫شرکت اعالم کرد‪ :‬از زمان وزارت اقای رحمانی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و همچنین‬ ‫انتصاب اقای حسین زاده به عنوان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران تغیی��ر چندانی در‬ ‫مدیریت این ش��رکت انجام نش��ده و س��اختار‬ ‫مدیریتی و بدنه کارشناسی نمایشگاه همچنان‬ ‫بر نیروهای باسابقه‪ ،‬مجرب و کارازموده استوار‬ ‫اس��ت‪ .‬رواب��ط عموم��ی ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران درب��اره‬ ‫فراینده��ای مال��ی ای��ن ش��رکت نیز ی��اداور‬ ‫ش��د‪ :‬تمامی فعالیت ه��ای مالی این ش��رکت‬ ‫ب��ا نظ��ارت نماین��دگان س��ازمان بازرس��ی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬دی��وان محاس��بات و حراس��ت‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫ای��ران انج��ام می ش��ود و وج��ود جریان های‬ ‫فس��اد رانتی در این ش��رکت را به ش��دت رد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫معدن‬ ‫رضا رحمانی در ایین بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه بخش خصوصی فراوری مس کشور مطرح کرد‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬پروژه بزرگ معدنی با حمایت ایمیدرو در جنوب کرمان فعال می شوند‬ ‫‹ ‹بازدید از معادن شهرستان فاریاب‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اغاز سفر‬ ‫به اس��تان کرمان به همراه سرپرست معاونت هماهنگی‪،‬‬ ‫امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری کرمان‪ ،‬معاونان‬ ‫و مش��اوران وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫‪ ۵‬شهرس��تان جنوبی اس��تان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و جمعی از مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی از مجموعه‬ ‫معادن کرومیت شهرستان فاریاب بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس این گزارش‪ ،‬محل اجرای‬ ‫مجموع��ه معادن فاریاب‪ ،‬شهرس��تان منوج��ان بوده که‬ ‫اجرای این پروژه از سال ‪ ۸۱‬اغاز شده و محصول تولیدی‬ ‫این معادن‪ ،‬کرومیت است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه این معادن حدود ‪ ۱۷۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت که میزان سرمایه گذاری ان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪ .‬گفتنی است ذخیره این معادن ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن براورد شده اس��ت‪ .‬مدت بهره برداری از این طرح ‪۲۰‬‬ ‫سال پیش بینی شده و میزان اش��تغالزایی ان ‪ ۱۴۰۰‬نفر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک صنعت و معدن‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬تاسیس شعبه ای از بانک صنعت و معدن در جیرفت و‬ ‫اختصاص ‪ ۲‬درصد حقوق مالکانه معادن جنوب کرمان به این منطقه‬ ‫را‪ ،‬در دستور کار داریم‬ ‫ظرفیت های موجود را ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫واگذاری زمین برای راه اندازی واحد تولیدی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی‪ ،‬سیاس��ت ما این اس��ت که امس��ال در‬ ‫مناطق کمتر برخوردار افزایش قیمت نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توزیع اثربخش منابع را از دیگر اولویت های دارای‬ ‫مزیت توصیف کرد و افزود‪ :‬این موضوع در تخصیص منابع‬ ‫برای تکمیل و تامین زیرساخت های مورد نیاز شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معادن را جزو اولویت های‬ ‫مهم امس��ال وزارتخانه دانس��ت و گفت‪ :‬به فرموده رهبر‬ ‫معظم انقالب معدن می تواند جایگزین نفت شود و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سرمایه گذاران در حوزه معدن‬ ‫به ویژه در جنوب کرمان که دارای ذخایر خدادادی است‪،‬‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫رحمانی‪ ،‬کل اس��تان کرمان را بهش��ت معادن توصیف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬باید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬پروژه خوب با حمایت ایمیدرو در‬ ‫حوزه معدن در منطقه جنوب کرمان فعال شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان برخ��ی ضروریات مهم ب��رای فعالیت های‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی تصریح کرد‪ :‬ج��ذب نیرو‪ ،‬تامین‬ ‫و ت��دارکات و گ��ردش مالی بای��د از منطقه محل فعالیت‬ ‫معدن انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین ص��ادرات را‬ ‫از اولویت های دیگر امس��ال دانس��ت و بیان کرد‪ :‬رایزنان‬ ‫بازرگانی ایران در کش��ورهای مختلف در خدمت تولید و‬ ‫صادرات هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار با معدنکاران جنوب کرمان‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در جریان س��فر به‬ ‫جنوب کرمان با حض��ور در ‪ ۲‬معدن بزرگ این منطقه با‬ ‫معدنکاران و معدنچیان این معادن‪ ،‬دیدار صمیمی داشت‬ ‫و با انها گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی از معادن فاریاب بازدید کرد و در جلسه ای‬ ‫به بررسی مهم ترین مسائل و مشکالت این معدن پرداخت‪.‬‬ ‫وی پس از این جلس��ه با حضور در معدن با معدنکاران‬ ‫دی��دار ک��رد و در فضایی صمیمی به ش��نیدن مهم ترین‬ ‫مشکالت و دغدغه های انها پرداخت و با معدنچیان عکس‬ ‫یادگاری گرفت‪ .‬رحمانی بر تس��ریع در روند س��اخت این‬ ‫مجمتع تاکید کرد‪ ،‬قول پیگیری مس��ائل و مشکالت این‬ ‫مجتم��ع را داد و در پایان با کارگران این مجتمع معدنی‬ ‫عکس یادگاری گرف��ت‪ .‬معادن موظف به تامین نیروهای‬ ‫خ��ود از بومی��ان همان منطقه ش��دند رحمانی همچنین‬ ‫در نشست هم اندیشی اعضای ش��ورای عالی استان ها که‬ ‫ش��ب چهارشنبه ‪ ۲۲‬خرداد برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در تولید‬ ‫فوالد به یک توانمندی بومی رس��یده ایم و تولید فوالد ما‬ ‫‪ ۲‬برابر مصرف ما اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در تولید این محصول‬ ‫توانسته ایم ایتالیا و فرانسه را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه در دوره‬ ‫تحری��م‪ ،‬یک��ی از کار هایی که دنب��ال می کنیم مربوط به‬ ‫گلوگاه هاس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تولید الومینیوم ‪۱.۵‬برابر‬ ‫مص��رف‪ ،‬تولید می کنیم و البت��ه ‪ 70‬درصد ماده اولیه ان‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه معادن کشور موظف شدند نیرو های‬ ‫خود را از بومیان همان منطقه تامین کنند‪ .‬حتی اولویت‬ ‫را نیز بر اساس مدارک تحصیلی پایین قرار داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع پیش روی تیتانیوم کهنوج‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنی��ن از مجتمع‬ ‫معدن��ی تیتانیوم کهن��وج بازدید ک��رد و در جریان روند‬ ‫پیشرفت کاری این پروژه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این بازدید گفت‪ :‬موانع‬ ‫پیش روی طرح تیتانیوم کهنوج را رفع می کنیم‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در این برنامه اظهار کرد‪ :‬مشکالتی از نظر‬ ‫تامین مالی در مسیر طرح تیتانیوم کهنوج وجود دارد که‬ ‫باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه ای که با مس��ئوالن برگزار خواهد شد‪ ،‬قرار است‬ ‫موارد ضروری این طرح بررس��ی شود و در صورت امکان‬ ‫اصالحاتی انجام ش��ود‪ ،‬ب��ه طوری که بت��وان اعتبارات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید‪ ،‬بر لزوم جذب س��رمایه با هدف حل‬ ‫مش��کالت اعتباری به ویژه بخ��ش ارزی تاکید کرد‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین در ادام��ه بازدید‪ ،‬با‬ ‫کارکنان و کارگران طرح تیتانیوم کهنوج گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫طرح تیتانیوم کهنوج از ‪ ۲‬بخش کنس��انتره (با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار تن) و سرباره (با ظرفیت ‪ ۷۰‬هزار تن) تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬گفتنی است رحمانی پس از این جلسه‪ ،‬واحد‬ ‫تولید لیچینگ مس ش��رکت ف��راوری صنایع مس امید‬ ‫سبزواران در جیرفت کرمان را بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پ��س از بازدید از واحد‬ ‫تولی��د لیچینگ مس ش��رکت فراوری صنای��ع مس امید‬ ‫س��بزواران در جیرفت کرمان‪ ،‬این واحد تولیدی را به طور‬ ‫رس��می بهره برداری ک��رد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه م��ردم و بخش خصوصی‬ ‫برای به فعلیت رس��اندن ظرفیت ها پای کار بیایند‪ ،‬از نظام‬ ‫بانکی خواس��ت با س��رمایه گذاران حوزه صنعت و معدن‪،‬‬ ‫تش��ویق امیز رفتار کند‪ .‬رضا رحمانی پس از بهره برداری از‬ ‫واحد تولید لیچینگ مس شرکت فراوری صنایع مس امید‬ ‫س��بزواران در جیرفت کرمان در گفت وگ��و با خبرنگاران‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬جن��وب کرمان ب��ا وجود داش��تن مناب��ع معدنی‬ ‫خدادادی‪ ،‬منطقه ای کمتربرخوردار است که برای حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری در این گونه مناطق برنامه هایی در دستور‬ ‫کار داریم‪ .‬وی‪ ،‬بهره برداری از واحد تولیدی لیچینگ مس‬ ‫را اغاز خوب��ی برای ورود جنوب اس��تان کرمان در حوزه‬ ‫مس دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اگر این روند ادامه یابد می تواند‬ ‫به تنهایی سبب توس��عه جنوب استان شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫این واحد که در جیرف��ت کرمان قرار دارد‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۳‬ه��زار تن مس کاتد را در س��ال دارد‪ .‬ب��ا راه اندازی این‬ ‫کارخانه که با س��رمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬برای ‪ ۳‬هزار نفر به طور مستقیم شغل به وجود امده‬ ‫اس��ت‪ .‬این واحد تولیدی در زمینی به مس��احت ‪ ۸۳‬هزار‬ ‫متر و با زیربنای ‪ ۵۵‬هزارمتر قرار دارد‪ .‬گفتنی اس��ت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از این برنامه از پایانه صادراتی‬ ‫جنوب اس��تان کرمان بازدید ک��رد و از نزدیک در جریان‬ ‫روند ساخت و راه اندازی این پایانه قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۵۰‬هزار تن کرومیت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۵۰‬هزار تن کرومی��ت از جنوب کرمان‬ ‫صادر می ش��ود که مع��ادل ‪ ۷۰‬درص��د کرومیت صادراتی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬مسلم مروجی در جلس��ه فعاالن اقتصادی‬ ‫جن��وب کرمان با بی��ان این مطلب‪ ،‬اف��زود‪ ۵۰۰ :‬میلیون‬ ‫تن تیتانیوم کربن داری��م که جزو ذخایر بزرگ خاورمیانه‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به ظرفیت زیاد جن��وب کرمان در‬ ‫زمینه مس‪ ،‬اهن و س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪۲۲۴‬پروانه اکتشاف و ‪ ۱۱۰‬پروانه بهره برداری‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫در ادام��ه گفت‪ :‬تا پی��ش از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬تنها یک مجوز‬ ‫صنایع معدنی داشتیم اما هم اکنون ‪ ۴۵‬مجوز با میانگین‬ ‫پیشرفت کاری باالی ‪ ۶۰‬درصد داریم‪.‬‬ ‫مروجی ب��ا اعالم اینکه ‪ ۳۶۷‬مجوز با اش��تغال ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۷‬نفر صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬از این تعداد‪۹۰ ،‬‬ ‫طرح با اش��تغال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۶۰‬نفر با پیشرفت کاری باالی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۴‬مجوز کنسانتره کرومیت در جنوب‬ ‫کرمان صادر ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه طرح های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۴‬طرح و امس��ال ‪ ۱۲‬طرح به‬ ‫جنوب کرمان اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫در پایان به مهم ترین دغدغه های کاری در مجموعه متبوع‬ ‫خ��ود پرداخت و افزود‪ :‬تامین اعتبار برای زیرس��اخت های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تاس��یس ش��عبه ای از بان��ک صنع��ت و معدن‬ ‫در جن��وب کرم��ان‪ ،‬اعط��ای مش��وق های مورد نی��از به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران و معدنکاران‪ ،‬ایجاد س��اختمان‬ ‫اداری سازمان در جنوب کرمان و وضعیت جدول سازمانی‬ ‫و تبدیل وضعیت قراردادهای کارکنان سازمان از مهم ترین‬ ‫دغدغه های ما است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسلم مروجی‪:‬‬ ‫بیش از ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار تن کرومیت‬ ‫از جنوب کرمان‬ ‫صادر می شود‬ ‫که معادل ‪۷۰‬‬ ‫درصد کرومیت‬ ‫صادراتی کشور‬ ‫است‬ ‫برترین های فوالدسازی؛ ارتقای ‪ ۲‬پله ای ایران و ایمیدرو‬ ‫انجم��ن جهان��ی ف��والد‪ ،‬جای��گاه کش��ورها و‬ ‫شرکت های تولید کننده فوالد را منتشر کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫تولی��د فوالد ای��ران و ایمیدرو ‪ ۲‬پل��ه ارتقا یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خب��ری ایمیدرو‪ ،‬انجمن جهانی‬ ‫ف��والد(‪ )World SteelAssociation‬در‬ ‫جدیدترین گزارش خود‪ ،‬ش��رکت ها و کش��ور های‬ ‫برتر فوالدس��از جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬ایران از رتبه سیزدهم در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی به رتبه یازدهم در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫ارتق��ا یافت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تولید ف��والد ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬نکته قابل توجه این است که کشورمان‬ ‫از نظ��ر میزان تولید‪ ،‬هم ردیف ایتالیا در رتبه دهم‬ ‫قرار دارد اما ادامه تولید در این محدوده‪ ،‬ان کشور‬ ‫را در جایگاه دهم نگه داشته است‪ .‬با این حال ایران‬ ‫در رتبه بندی ماهانه ‪ ۲۰۱۸‬میالدی توانس��ته بود‬ ‫در برخ��ی از ماه ها‪ ،‬رتبه دهم را از ان خود کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬ایمیدرو با تولید ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۷۹۰‬‬ ‫هزار تن فوالد در جایگاه نوزدهمین فوالدساز برتر‬ ‫جهان ایستاد‪ .‬پیش از این در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫ایمی��درو با تولید ‪ ۱۵‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن در‬ ‫رتبه ‪ ۲۱‬جهان قرار داشت‪ .‬در مدت یادشده‪ ،‬چین‬ ‫ب��ا تولی��د ‪ ۹۲۸‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تن در صدر‬ ‫کشورهای فوالدساز جهان قرار گرفت‪ .‬هند و ژاپن‬ ‫نی��ز با تولید ‪ ۱۰۶‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار تن و ‪۱۰۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن به ترتی��ب در رتبه های‬ ‫دوم و س��وم ج��ای گرفتن��د‪ .‬امریکا ب��ا تولید ‪۸۶‬‬ ‫میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار تن فوالد‪ ،‬کره جنوبی با تولید‬ ‫‪ ۷۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار تن‪ ،‬روس��یه با تولید ‪۷۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن‪ ،‬المان با تولید ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫و ‪۴۰۰‬هزار تن‪ ،‬ترکیه با تولید ‪ ۳۷‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارتن و برزی��ل با تولید ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تن در رتبه های چهارم تا نهم کشورهای فوالدساز‬ ‫جه��ان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایتالیا با تولی��د ‪۲۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن(مش��ابه تولید ایران) پی��ش از ایران در جایگاه‬ ‫دهم جهان ایستاد‪.‬‬ ‫ارس��لور میتال در س��ال گذش��ته می�لادی با‬ ‫تولی��د ‪ ۹۶‬میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار تن فوالد همچنان‬ ‫پیش��تاز تولید فوالد در جهان ب��ود و همچنان در‬ ‫صدر فوالدس��ازان جهان قرار دارد‪ .‬گروه بائو چین‬ ‫و ش��رکت ف��والد نیپون ب��ا تولی��د ‪ ۶۷‬میلیون و‬ ‫‪۴۳۰‬هزار ت��ن و ‪ ۴۹‬میلیون و ‪۲۲۰‬هزار تن فوالد‬ ‫به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫همایون کتیبه‪/‬رییس دانشکده معدن‬ ‫دانشگاه امیرکبیر‬ ‫هرچند معادن بیش��تر ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ش��ده اند ام��ا در عم��ل می بینیم که‬ ‫خصولتی ها رش��د کرده اند و هنوز نقش دولت‬ ‫در مدیری��ت معادن پررنگ اس��ت‪ .‬ب��ا اینکه‬ ‫در قان��ون اساس��ی ما امده که اقتصاد دس��ت‬ ‫‪ ۳‬بخ��ش دولت��ی‪ ،‬خصوصی و تعاونی اس��ت‬ ‫و مفهوم��ی به عن��وان خصولت��ی در ان دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬نباید فضا را نیز برای ان فراهم کرد‬ ‫اما در عمل می بینیم که این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫درباره اهمیت اینکه چقدر مهم است دولت‬ ‫نق��ش خود را ب��ه صفر برس��اند باید گفت که‬ ‫اقتص��اد دولتی همواره فس��اداور بوده اس��ت‪.‬‬ ‫هرکجا دولت وارد فعالیت های اقتصادی شده‪،‬‬ ‫کارایی پایین و اتالف منابع و انرژی زیاد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه دولت نباید ب��رای هیچ نوع‬ ‫فعالیت اقتصادی از جمل��ه معادن گام بردارد‬ ‫و در ای��ن روند باید دس��ت بخش خصوصی را‬ ‫باز بگذارد‪.‬‬ ‫البته اینکه گفته می شود دولت باید از بخش‬ ‫خصوصی هم حمایت کند‪ ،‬خیلی خوش��ایند و‬ ‫خصوصی ناتوان‪ ،‬بدون‬ ‫درست نیس��ت‪ .‬بخش‬ ‫ِ‬ ‫هیچ پشتوانه مالی و اقتصادی و بدون تخصص‬ ‫و س��ابقه مفید نباید در زمینه معدن وارد شود‬ ‫و به کمک دولت و وام های دولتی‪ ،‬معدن را در‬ ‫اختیار بگیرد چراکه این مسئله بار سنگینی را‬ ‫به دوش دول��ت می گذارد که منطق اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬در واقع اگر بخ��ش خصوصی بخواهد‬ ‫تمام س��رمایه خ��ود را از دولت بگیرد‪ ،‬موجب‬ ‫رانت و فساد می شود و ممکن است پول زیادی‬ ‫را به س��مت افراد خاصی سوق بدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫بخش خصوصی باید دارای توان حداقلی برای‬ ‫ورود به بخش معدن باشد و از دولت هم انتظار‬ ‫می رود تسهیالتی را برای انها قائل شود‪.‬‬ ‫اگ��ر نگاهی ب��ه وضعیت کش��ورهای دیگر‬ ‫بیندازیم متوجه می ش��ویم در تمام کش��ورها‪،‬‬ ‫تجارت و تولید در دست بخش خصوصی است‬ ‫و نقش دولت ساختن بستر مناسب برای روان‬ ‫ش��دن وضعیت تولید‪ ،‬تجارت و اقتصاد است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ما هم باید به همین س��مت حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اغاز به کار نخستین‬ ‫رادیوی اینترنتی بخش‬ ‫معدن؛ به زودی‬ ‫«رادی��و کیمی��ا» از ابت��دای تیر امس��ال‪ ،‬با‬ ‫محوریت معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ایمی��درو‪« ،‬رادیو‬ ‫کیمیا» ب��ا مجموع��ه ای از برنامه ه��ای متنوع‬ ‫همچ��ون «س��رخط اخب��ار»‪« ،‬گفت وگ��و» و‬ ‫«ش��نیدنی های مع��دن» فعالیت خ��ود را اغاز‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬این رادیوی تخصصی در ش��روع‬ ‫فعالیت با س��اخت ‪ ۸‬س��اعت برنامه تولیدی در‬ ‫ماه‪ ،‬مباحث گوناگون ح��وزه معدن را با حضور‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظ��ران در قالب ه��ای‬ ‫گوناگ��ون رادیویی‪ ،‬رص��د‪ ،‬بررس��ی‪ ،‬تحلیل و‬ ‫تبیین می کند‪ .‬رادیو کیمیا به وسیله شبکه های‬ ‫اجتماعی و نیز وب سایت پایگاه خبری ایمیدرو‬ ‫ب��ه اط�لاع عالقه من��دان می رس��د‪ .‬از دیگ��ر‬ ‫برنامه های این رادیو‪ ،‬پوش��ش صوتی خبری در‬ ‫روزهای برگزاری نمایشگاه ها و مجامع تخصصی‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫شمارش معکوس معرفی‬ ‫برترین های بهره وری‬ ‫بخش معدن‬ ‫ششمین جایزه ملی بهره وری معدن و صنایع‬ ‫معدنی ‪ ۲۷‬خرداد با ه��دف معرفی برترین های‬ ‫این ح��وزه برگزار می ش��ود‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری ایمیدرو‪ ۳۲ ،‬ش��رکت ب��ه مرحله پایانی‬ ‫ای��ن دوره از جایزه ملی به��ره وری راه یافته اند‬ ‫و هفته بعد در ایینی رتبه بندی این ش��رکت ها‬ ‫اع�لام می ش��ود‪ .‬در فراین��د ارزیاب��ی جای��زه‬ ‫بهره وری‪ ،‬ش��رکت هایی از صنای��ع فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬نسوز‪ ،‬طال‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬زغال سنگ و‬ ‫کک‪ ،‬روی و برخ��ی دیگ��ر از مجموعه های این‬ ‫بخش از اقتص��اد‪ ،‬برای تصاحب جوایز به رقابت‬ ‫می پردازن��د‪ .‬جوای��ز این دوره ش��امل تندیس‪،‬‬ ‫پیش��روان بهره وری و تالشگران بهره وری است‪.‬‬ ‫شش��مین جایزه ملی بهره وری صبح ‪ ۲۷‬خرداد‬ ‫امسال در س��الن همایش های هتل ارم (اتوبان‬ ‫حقانی) برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین در نشس��تی‬ ‫ب��ا فعاالن اقتصادی جنوب کرمان گفت‪ :‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران نیز عالوه بر بودجه‬ ‫مص��وب‪ ۲ ،‬میلیارد تومان از محل س��ایر منابع به جنوب‬ ‫کرمان اختصاص دهد که این موضوع را ابالغ خواهم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬تاسیس شعبه ای‬ ‫از بان��ک صنعت و معدن در جیرفت و اختصاص ‪ ۲‬درصد‬ ‫حق��وق مالکانه معادن جنوب کرمان را به این منطقه‪ ،‬در‬ ‫دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران‬ ‫در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان رئیس مجمع س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی از حداکثر اختیاراتم برای‬ ‫حمایت از س��رمایه گذاران حوزه تولید این خطه استفاده‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه از بدو تصدی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر ن��گاه ویژه به مناطق‬ ‫کمتر برخوردار تاکی��د کرده ام‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫ه��م در حوزه دول��ت و هم در وزارتخانه اقداماتی ش��روع‬ ‫شده و در فاز نخست‪ ،‬مطالعاتی در ‪ ۱۰‬استان انجام شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬اس��تفاده بهین��ه از امکان��ات و قوانی��ن و‬ ‫عکس‪ :‬علی اصغر کیمیایی‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر ‪۲‬‬ ‫روزه به استان کرمان ضمن بهره برداری از ‪ ۲‬طرح صنعتی‬ ‫از چن��د واحد دیگر صنعتی و معدنی و همچنین از پایانه‬ ‫صادراتی جنوب کرمان بازدید کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت معادن فاری��اب و مجتم��ع تولید کنس��انتره‬ ‫تیتانی��وم کهنوج‪ ،‬بهره برداری ش��د‪ .‬بازدید از فازهای اول‬ ‫و دوم شرکت تولیدی نیلی صنعت در شهرستان عنبراباد‬ ‫و نشس��ت هم اندیشی با فعاالن اقتصادی جنوب کرمان از‬ ‫برنامه های روز نخست این سفر بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارخان��ه تولی��د م��س کاتد ش��رکت امید‬ ‫سبزواران در جیرفت به عنوان بزرگ ترین کارخانه بخش‬ ‫خصوصی ف��راوری مس کش��ور با حضور رض��ا رحمانی‬ ‫بهره برداری شد‪.‬‬ ‫بازدید از پایانه صادرات��ی جنوب کرمان و کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی کرم��ان موت��ور و مدیران خ��ودرو از دیگر‬ ‫برنامه های روز نخس��ت سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به استان کرمان بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بازدید از معدن جالل اباد‪ ،‬کارخانه فکور‬ ‫صنعت‪ ،‬واگن سازی پلور سبز‪ ،‬شرکت فوالد زرند و جلسه‬ ‫مش��ترک با صنعتگ��ران و معدنکاران اس��تان کرمان‪ ،‬از‬ ‫برنامه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این ‪ ۲‬روز بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از بزرگ ترین کارخانه مس‬ ‫کاتد بخش خصوصی‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت دولت از سرمایه گذاران حوزه معدن در جنوب کرمان‬ ‫در اهمیت‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫معادن‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫از مردم تشکر می کنم‬ ‫رضا اردکانیان‪ /‬وزیر نیرو‪ ۱۲ :‬خرداد به دعوت خبرگزاری‬ ‫ایلنا از این خبرگزاری بازدید و با کارکنان این رس��انه مالقات‬ ‫ک��ردم‪ .‬ای��ن دی��دار فرصتی بود ک��ه در ان بیش از ‪ ۶۰‬دقیقه با‬ ‫خبرنگار محترم این خبرگزاری گفت وگو کنم‪ .‬متن انتشار یافته‬ ‫این گفت وگو (که کل ان بیش از چند هزار کلمه است و مباحث‬ ‫بسیاری در ان مطرح شده) فقط در ‪ ۳۳۱‬کلمه روی خروجی‬ ‫خبرگزاری قرار گرفت و یک عبارت کمتر از ‪ ۲۰‬کلمه ای از ان‬ ‫درباره اشاره ای به عادات و رفتار مردم کشور چین‪ ،‬پررنگ شد‬ ‫و به محتوای غالب رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد‪.‬‬ ‫شایس��ته دیدم به احترام ملت ایران که مفتخرم خادم ایش��ان‬ ‫هستم و نیز وظیفه پاسخگویی‪ ،‬توضیحاتی در این باره ارائه کنم‪:‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پ��اون‪ ،‬اول‪ ،‬خرس��ندم از اینکه در نظام و دولتی‬ ‫خدمت می کنم که تا حد ممکن پاس��دار ازادی رس��انه ها بوده‬ ‫اس��ت به نحوی که ش��بکه های اجتماعی گسترش فزاینده ای‬ ‫یافته اند تا دسترسی عمومی به گردش ازاد اطالعات به حدی‬ ‫برسد که حتی عبارتی چند کلمه ای از میان مصاحبه ای مفصل‬ ‫نیز از چشم ها دور نمی ماند و حساسیت عمومی را برمی انگیزد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬من به زیستن در جامعه ای که در ان میلیون ها شهروند با‬ ‫اذهانی حساس و چشمانی تیزبین کوچک ترین کردار مسئوالن‬ ‫را زیر نظر دارند‪ ،‬افتخار می کنم‪ .‬زندگی در دنیایی شفاف‪ ،‬حتی‬ ‫اگر فش��ار رس��انه ای ناشی از برداشت مردم از یک عبارت کوتاه‬ ‫بس��یار س��نگین باشد‪ ،‬به نفع همه ش��هروندان و ایران ماست‪.‬‬ ‫س��وم‪ ،‬در مصاحب��ه با خبرنگار محت��رم خبرگزاری ایلنا درباره‬ ‫این موضوعات گفتم‪ :‬اول؛ س��دها‪ ،‬تاریخچه سدس��ازی در قرن‬ ‫بیس��تم‪ ،‬نقش و کارکرد س��دها در کاربردهای مختلف‪ .‬دوم؛‬ ‫اب رس��انی به روس��تاها‪ .‬سوم؛ مدیریت سیالب و چندرشته ای‬ ‫ب��ودن این عرص��ه و ضرورت اجتناب از قضاوت های زودهنگام‬ ‫درباره سیالب‪ ،‬علل و مدیریت ان‪ .‬چهارم؛ مهندسی رودخانه ها‬ ‫و اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود‪ .‬پنجم؛ اثار مثبت‬ ‫بارش های اخیر برای تاالب ها‪ ،‬تامین اب مناطق مختلف‪ ،‬بهبود‬ ‫محصوالت در کشاورزی‪ .‬ششم؛ بحث مفصلی درباره مدیریت‬ ‫مص��رف و تقاض��ای مناب��ع اب و برق و ن��وع نگاه وزارت نیرو به‬ ‫تعرفه ه��ا و اص�لاح انها به نحوی ک��ه در خدمت اصالح الگوی‬ ‫مصرف باش��د‪ .‬هفتم؛ ظرفیت های تولید و صادرات انرژی برق‬ ‫فس��یلی و تجدیدپذیر کش��ور‪ .‬هش��تم؛ الحاق ایران به اتحادیه‬ ‫اوراس��یا و منافع ان برای کش��ور‪ .‬نهم؛ انتقال اب بین حوضه ای‬ ‫و ش��رایط الزم برای تحقق این کار‪ .‬هیچ کدام از این مباحث تا‬ ‫این لحظه منتشر نشده و بازتابی نیافته است‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬در ان مصاحبه بیش از هر چیز تالش کردم توضیح‬ ‫ده��م ک��ه اگ��ر تاکن��ون وزارت نیرو نگاه درام��دی به افزایش‬ ‫تعرفه های اب و برق داشته (که البته نگاه درامدی هم نبوده و‬ ‫به علت یارانه ای بودن اب و برق‪ ،‬هر افزایش تا قبل از رسیدن‬ ‫به قیمت تمام شده‪ ،‬فقط کاستن از میزان زیان است و نه کسب‬ ‫درامد و سود) نگاه جدید ما به اصالح تعرفه ها‪ ،‬افزایش تعرفه‬ ‫ب��ه منظور بازدارندگی اس��ت‪ .‬تعرف��ه بازدارنده یعنی تعرفه ای‬ ‫ک��ه وضع می ش��ود تا مصرف کنن��ده کمتر مصرف کند و حتی‬ ‫ب��ه قیمت کمتر ش��دن درامد تولیدکنن��ده اب و برق (به علت‬ ‫مص��رف کمت��ر مصرف کننده) مقدار مصرف کم ش��ود نه اینکه‬ ‫درام��د تولیدکنن��ده افزایش یابد‪ .‬توضیح دادم تعرفه بازدارنده‬ ‫برای ان است که حدود ‪ ۲۵‬درصد مصرف کنندگان که از الگو‬ ‫باالتر مصرف می کنند تشویق شوند که ‪ ۱۰‬درصد مصرف شان‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬پنجم‪ ،‬برای خبرنگار محترم توضیح دادم که‬ ‫برخی مصرف کنندگان خیلی بیشتر از الگو مصرف می کنند و‬ ‫گفت��م ک��ه اگر از مصرف کننده پرمصرف‪ ،‬قیمت واقعی دریافت‬ ‫کنی��م‪ ،‬ه��م او عقالنی تر مصرف می کن��د و هم می توانیم برای‬ ‫اقشار ضعیف اب و برق ارزان تر ارائه کنیم‪.‬‬ ‫تصری��ح ک��ردم ک��ه «دنبال اصالح خودم��ان و پایبندی به‬ ‫اخالقی��ات و ایم��ن ک��ردن جامعه از حیث ش��یوه های مصرف‬ ‫باش��یم‪ ».‬ب��ه مقتض��ای بحث رایج این روزه��ای جامعه درباره‬ ‫تحریم ه��ا ب��ه خبرنگار محترم گفتم «تحریم روی جامعه ای اثر‬ ‫می گذارد که الوده به بدمصرفی باشد‪ .‬اگر جامعه ای را که الوده‬ ‫به بدمصرفی و بیمار نباشد‪ ،‬تحریم کنند چه اتفاقی می افتد ‪...‬؟‬ ‫وقتی وابستگی مان به نفت کمتر شود یعنی کارایی مان را باال‬ ‫برده ایم‪ ،‬یعنی تولیدمان را توس��عه داده ایم ‪ ،‬یعنی میزان کار و‬ ‫به��ره وری را افزای��ش داده ایم‪ ».‬موضوع بدمصرف بودن جامعه‬ ‫ایران نخس��ت با توجه به اینکه همه ایرانیان پرمصرف نیس��تند‬ ‫و برخی مصرف کنندگان خارج از الگو مصرف می کنند را طرح ‬ ‫و در ضمن بر ضرورت کاستن از وابستگی به نفت تاکید کردم‪.‬‬ ‫شش��م‪ ،‬به واقع به بدمصرف بودن جامعه و اقتصاد ایران اعتقاد‬ ‫دارم‪ .‬ما در زمینه بنزین‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و مواد غذایی بدمصرف‬ ‫هستیم‪ .‬شهرهایی با الودگی هوا‪ ،‬انبوه نان خشک‪ ،‬سطل های‬ ‫زباله مملو از مواد غذایی هد رر فته و شدت باالی مصرف انرژی‬ ‫در کش��ور نش��انه بدمصرفی است‪ .‬بدیهی است مردم به تنهایی‬ ‫مقصر بدمصرفی نیس��تند‪ .‬س��اختارهای صنعتی‪ ،‬شهرسازی‪،‬‬ ‫ت اما‬ ‫کش��اورزی و اب و انرژی ما به اندازه کافی کارامد نیس�� ‬ ‫به واقع اخالق و عادات رفتاری نادرس��ت ما هم در بدمصرفی‬ ‫سهیم است‪ .‬ان یک عبارت درباره غذا خوردن مردم چین نباید‬ ‫سبب شود ایده اصلی بدمصرفی جامعه و اقتصاد در ایران امروز‬ ‫را به فراموشی بسپاریم‪.‬‬ ‫از مردم تشکر می کنم که ان قدر به سخنم حساسیت نشان‬ ‫دادند تا برای روشن شدن مسئله در اینجا مقصودم را با صراحت‬ ‫بیش��تری تش��ریح کنم و حتی فرصت دوباره ای برای گفت وگو‬ ‫درباره ان دست ده د اما از همین مردم هشیار تقاضا می کنم از‬ ‫کنار ایده بدمصرفی جامعه ایرانی و ضرورت مطالبه برای اصالح‬ ‫ان به سادگی عبور نکنند‪ .‬هفتم‪ ۱۷ ،‬سال از نزدیک با چینی های‬ ‫بسیاری ارتباط داشته و به مدت ‪ ۱۰‬سال در سمت های مدیریتی‬ ‫در مجموعه های مرتبط با اب سازمان ملل متحد فعالیت کرده‬ ‫و پروژه هایی را نیز در چین اجرا کرده ام‪ .‬شناخت خوبی از چین‬ ‫دارم و کامال اگاهم که چینی ها به علل مختلف از جمله برخی‬ ‫سیاست های صنعتی‪ ،‬جمعیت زیاد اقتصادی‪ ،‬قدرت اتمی بودن‬ ‫تعرفه بازدارنده برای ان است که حدود ‪ ۲۵‬درصد مصرف کنندگان که از الگو‬ ‫باالتر مصرف می کنند تشویق شوند که مصرف شان را ‪ ۱۰‬درصد کاهش دهند‬ ‫و سطح گسترده تجارت با جهان‪ ،‬اسیب پذیری کمتری در مقابل‬ ‫تحریم دارند اما سخت کوشی و کم مصرفی جامعه چینی را هم‬ ‫از نزدیک دیده ام به ویژه در دورانی که سال های اغازین حرکت‬ ‫به سمت توسعه صنعتی امروزین را پشت سر می گذاشتند و عزم‬ ‫خ��ود را ج��زم ک��رده بودند تا به قدرتی اقتصادی در جهان بدل‬ ‫ش��وند‪ .‬عبارتی که درباره چین بیان کردم‪ ،‬نخس��ت بدان معنا‬ ‫نبود که ایرانیان باید یک وعده غذا بخورن د بلکه معنایی نمادین‬ ‫داشت و تاکید بر سخت کوشی و ظرفیت تحمل جامعه چینی‬ ‫ب��رای رس��یدن به اهداف متعالی ت��ر را بیان می کرد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫کم اهمیت جلوه دادن س��ایر ابعاد سیاس��ت های دولت و جامعه‬ ‫چین برای توسعه را نیز مدنظر نداشتم‪ .‬سوم اینکه در عرصه ای‬ ‫بی ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی خودم سخن نمی گفت م بلکه‬ ‫بحث کامال در زمینه مس��ئله مصرف اب و انرژی بود‪ .‬مثالی را‬ ‫ب��رای خبرن��گار محترم ایلنا بیان کردم که ماهیت رویکرد من‬ ‫به بدمصرفی را نشان می داد و اتفاقا نگاه انتقادی ان مثال هم‬ ‫متوجه مس��ئوالن بود‪ .‬برای ایش��ان گفتم من در س��فری که به‬ ‫یکی از ش��هرهای گرمس��یری داشتم‪ ،‬در پاویون فرودگاه‪ ،‬دفتر‬ ‫ع وزارت نیرو‪ ،‬در‬ ‫مقامات استانی و حتی دفتر مدیر شرکت تاب ‬ ‫حالی که دمای محیط در ان زمان ‪ ۳۴‬تا ‪ ۳۵‬درجه بود و دمای‬ ‫اس��ایش هم ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬درجه اس��ت‪ ،‬بدون اس��تثنا دمای کولر‬ ‫گازی تمام ساختمان ها روی ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬درجه تنظیم شده بود‪.‬‬ ‫این یعنی وضع مدیریت مصرف خیلی نامناسب است و خیلی‬ ‫بدعادت و بدمصرف شده ایم‪.‬‬ ‫ان عبارت درباره چین بر بس��تر چنین بحثی و در حد چند‬ ‫کلمه عنوان شده و نه تنها نکته محوری و پیام مصاحبه نبوده‬ ‫بلکه حاش��یه ای ترین نکته مصاحبه به ش��مار می رود‪ .‬هش��تم‪،‬‬ ‫بازت��اب زی��اد چن��د کلمه از یک مصاحبه چن��د هزار کلمه ای‪،‬‬ ‫واقعیت جامعه رس��انه ای و ش��بکه ای ش��ده‪ ،‬میزان حساسیت‬ ‫مردم و زیر نظارت بودن مس��ئوالن و ضرورت در نهایت دقت‬ ‫سخن گفتن را یاداور شد‪.‬‬ ‫دنیای رس��انه های امروز بس��یار حساس و پرغوغاست و باید‬ ‫هر مس��ئولی با مالحظه بس��یار و با احس��اس مسئولیت فراوان‬ ‫در قبال افکار عمومی و اعتماد جامعه سخن بگوید‪ .‬در ضمن‪،‬‬ ‫از خبرگزاری وزین ایلنا هم خواس��ته ام که متن دقیق و کامل‬ ‫مصاحبه را منتشر کند تا ماهیت واقعیت انچه در ان مصاحبه‬ ‫مدنظر بوده است‪ ،‬برای افکار عمومی اشکار شود‪ .‬همه منتقدان‬ ‫را به دقیق خواندن متن کامل ان مصاحبه دعوت می کنم‪.‬‬ ‫منبع‪:‬پاون‬ ‫معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد‬ ‫مهرداد محقق زاده پس از ‪ ۶‬سال دوباره با حکم محمد حسن زدا‪،‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بازگش��ت و معاون اداری و مالی س��ازمان تامین اجتماعی ش��د‪.‬‬ ‫‪ ،‬محقق زاده که دارای ‪ ۲۳‬سال تجربه فعالیت‬ ‫به گزارش‬ ‫در س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت از کارشناسی در این سازمان‬ ‫شروع به فعالیت کرده و پیشینه ای همچون معاون فنی و درامد‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬مدیرکل بودجه و تشکیالت‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اس��تان مرکزی و معاون مدیرکل درامد س��ازمان را در کارنامه‬ ‫کاری خ��ود دارد‪ .‬وی همچنی��ن در بخش ه��ای اقتصادی و در‬ ‫شرکت های پاالیشگاهی و پتروشیمی به عنوان عضو هیات مدیره ‬ ‫دارای تجرب��ه ب��وده و عضویت در هیات مدیره و معاونت اداری و‬ ‫مالی هلدینگ نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی تامین تاپیکو نیز از دیگر‬ ‫پیشینه های اجرایی وی است‪ .‬محقق زاده دارای مدرک دکترای‬ ‫اقتص��اد و از س��ال ‪ ۹۳‬تاکنون نیز عض��و هیات مدیره و قائم مقام‬ ‫شرکت نفت ایرانول است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫هفتمین نمایشگاه ریلی با رونمایی از دستاوردهای ملی به کار خود پایان داد‬ ‫گام های مهم ایران در مسیر خودکفایی ریلی‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی حمل ونق��ل ریلی ‪۲۲‬‬ ‫خرداد و بعد از ‪ ۴‬روز برگزاری‪ ،‬در حالی به کار خود پایان‬ ‫داد ک��ه با رونمایی از چن��د تولید ملی در ان‪ ،‬امیدواری ها‬ ‫نسبت به خودکفایی کشور در زمینه تامین قطعه و ناوگان‬ ‫ریلی افزایش و در برخی زمینه ها‪ ،‬نیاز به واردات محصول‬ ‫خارجی به طور چشمگیری کاهش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫رونمایی از لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬از مهم ترین رویدادهای برگزار‬ ‫ش��ده در نمایش��گاه ریلی امس��ال بود‪ .‬این لکوموتیو باری‬ ‫محصول ش��رکت مپنا اس��ت و درحال حاض��ر در ناوگان‬ ‫ب��ه کار گرفته ش��ده و فعالیت می کند‪ .‬س��عید رس��ولی‪،‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن در ایین رونمایی از این محصول گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۶‬لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬در حال سیر در شبکه و‬ ‫یکی در مرحله ازمون است و لکوموتیو حاضر در این مکان‪،‬‬ ‫هشتمین لکوموتیو مپ تولید شده در کشور است‪ .‬رسولی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این لکوموتیو با تفاهم وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در زمینه اختصاص ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از محل تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودجه به تولید‬ ‫لکوموتیو و واگن در داخل کشور ساخته شده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی شرکت مپنا تعهد کرده ‪ ۴۰‬لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید سامانه های سیگنالینگ در داخل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن همچنی��ن به رونمایی از دو‬ ‫س��امانه س��یگنالینگ که ‪ 100‬درصد تولید ش��رکت های‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬جزو ‪ ۸‬کشوری هستیم‬ ‫که به فناوری س��یگنالینگ دسترسی داریم‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تولید ریل ملی در ش��رکت ذوب اهن افزود‪ :‬امس��ال برای‬ ‫نخستین بار ریل ملی را تحویل گرفتیم و با دستور وزیر راه‬ ‫و شهرسازی و با هدف حمایت از تولید داخل‪ ،‬هم راه اهن‬ ‫و هم ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل‪،‬‬ ‫س��فارش های جدیدی در این زمینه به ذوب اهن خواهند‬ ‫داد‪ .‬رس��ولی با اش��اره به اغ��از تولید چ��رخ منوبلوک در‬ ‫کارخانه ه��ای داخل��ی گف��ت‪ :‬در زمینه چ��رخ منوبلوک‬ ‫تاکن��ون ‪100‬درصد وابس��تگی به خارج داش��ته ایم و این‬ ‫قطعه را وارد می کنیم اما در س��ال های اخیر کار تولید ان‬ ‫در اسفراین اغاز شده و به تازگی نیز دو شرکت در اصفهان‬ ‫و یزد در زمینه تولید این محصول اقدام کرده اند که تالش‬ ‫در زمینه چ��رخ منوبلوک تاکن��ون ‪100‬درصد وابس��تگی به خارج‬ ‫داش��ته ایم و این قطع��ه را وارد می کنیم اما در س��ال های اخیر کار‬ ‫تولید ان در اسفراین اغاز شده و به تازگی نیز دو شرکت در اصفهان‬ ‫و یزد در زمینه تولید این محصول اقدام کرده اند‬ ‫می کنیم از این شرکت ها حمایت کنیم تا در نمایشگاه سال‬ ‫این��ده بتوانیم اعالم کنیم در این زمینه نیز به خودکفایی‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫قطار برای حمل کاال و تقویت ترانزیت ریلی در دستور کار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین دولت ن��گاه ویژه ای به کاهش محرومیت‬ ‫ریلی در کشور و اتصال همه استان های به شبکه ریلی دارد‪.‬‬ ‫محم��د اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی نی��ز در ایین‬ ‫رونمایی از لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬گفت‪ :‬این لکوموتیو به لحاظ‬ ‫ظرفیت و کیفیت‪ ،‬قابل رقابت با مشابه خارجی است و حتی‬ ‫نسبت به ان هم در عملکرد و هم در مصرف سوخت‪ ،‬برتری‬ ‫دارد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه تولید لکوموتیو‬ ‫مپ ‪ ۲۴‬در چارچوب برنامه زمانی پیش بینی ش��ده انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نکته مهم تر درباره لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬این‬ ‫اس��ت که نرخ ان ‪ ۶۰‬درصد نمونه مشابه خارجی است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه باید س��ال ‪ ۹۸‬را به س��ال تالش مضاعف در‬ ‫حوزه ریلی تبدیل کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش اس��تفاده مردم از‬ ‫در حاش��یه هفتمین نمایشگاه حمل ونقل ریلی‪ ،‬از سوزن‬ ‫تولید داخل نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد‪.‬‬ ‫این سوزن ازسوی شرکت گسترش صنایع ایران تولید شده‬ ‫و ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۵۰۰‬عدد از این قطعه در کشور وجود‬ ‫دارد که حدود نیمی از نیاز کشور را پوشش می دهد‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن پروژه‪ ،‬در طرح توسعه‪ ،‬تولید هزار سوزن در دستور‬ ‫کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬کاظم طاهرزاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫گس��ترش صنایع ریلی ایران وابس��ته به صندوق پس انداز‬ ‫کارکن��ان راه اهن با بیان اینکه س��اخت س��وزن راه اهن در‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز با همکاری یک شرکت فرانسوی‬ ‫‹ ‹قیمت مپ ‪۲۴‬؛ ‪ ۶۰‬درصد نمونه خارجی‬ ‫‹ ‹رونمایی از سوزن ریل‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال گذشته اغاز ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫تحریم‪ ،‬همکاری با این ش��رکت فرانس��وی قطع شده است‪.‬‬ ‫طاهرزاده ادامه داد‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۶‬ح��دود ‪ ۹۰‬درصد قطعات‬ ‫سوزن را در کشور تامین می کردیم اما با شروع تحریم های‬ ‫ظالمانه و تاکید رهبر معظم انقالب بر رونق تولید‪ ،‬گام های‬ ‫مثبتی در زمینه طراحی قطعه مرکزی س��وزن برداشتیم و‬ ‫س��وزن تولید ش��ده ‪ 100‬درصد ایرانی است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تولید هر س��وزن ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬یورو ارزبری داش��ت که با‬ ‫قطع وابس��تگی به خارج‪ ،‬تمام هزینه ها ریالی ش��ده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گس��ترش صنایع ریلی ایران با اشاره به‬ ‫افزای��ش تولید قطعات و تجهیزات ریلی در داخل ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته ساالنه ‪ ۱۰۰‬س��وزن تولید می کردیم‬ ‫که باتوجه به سیاس��ت های خودکفامحور تولید س��وزن به‬ ‫‪ ۴۰۰‬عدد در س��ال رس��یده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیاز ساالنه‬ ‫شبکه ریلی برای ساخت خطوط ریلی جدید و حفظ خطوط‬ ‫موجود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬س��وزن اس��ت که می توانیم نیمی از‬ ‫نی��از داخل را تامین کنیم‪ .‬طاهرزاده با بیان اینکه محصول‬ ‫تولیدش��ده دارای اس��تانداردهای اروپایی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫توانسته ایم تولید خود را به مرحله صادرات هم برسانیم و با‬ ‫پیمانکاران کش��ورهای افغانستان‪ ،‬عراق و سوریه مذاکره ای‬ ‫برای صادرات تجهیزات ریلی و سوزن ریل داشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی یک میلی�ون یورویی با امضای‬ ‫یک قرارداد‬ ‫امض��ای قراردادی در زمینه تعمیر لکوموتیوهای باری در‬ ‫داخل‪ ،‬از دیگر برنامه های مهم هفتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی بود‪ .‬این ق��رارداد که بین ش��رکت های‬ ‫مهندس��ی احیای صنعت ادوات (زیرمجموعه شرکت واگن‬ ‫پارس اراک) و الوند نیرو به امضا رس��ید‪ ،‬زمینه صرفه جویی‬ ‫یک میلی��ون یورویی در هزینه های تعمی��ر لکوموتیوهای‬ ‫باری را فراهم می کند‪ .‬رضا ش��اهرخی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مهندس��ی احیای صنعت ادوات در این زمینه گفت‪ :‬در این‬ ‫پروژه باتوجه به شرایط ارزی کشور شاهد صرفه جویی ارزی‬ ‫یک میلیون یورویی هس��تیم و زمینه اشتغال برای ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫فراه��م خواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اولویت ما ارائه خدمات‬ ‫مناس��ب به همه ش��رکت های بهره بردار و تعمیر واگن های‬ ‫باری‪ ،‬مسافری و لکوموتیو است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نکته مهم تر‬ ‫درباره لکوموتیو‬ ‫مپ ‪ ۲۴‬این‬ ‫است که نرخ‬ ‫ان ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نمونه مشابه‬ ‫خارجی است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بازدی��د‬ ‫از هفتمین نمایش��گاه‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی ب��ا‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه در‬ ‫واگن س��ازی‪ ،‬زمین��ه‬ ‫خودکفایی فراهم شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا ‪ ۱۰‬سال اینده‬ ‫به تولید ‪ ۴۰‬هزار عدد انواع واگن نیازمندیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رضا رحمانی در بازدید‬ ‫از هفتمین نمایش��گاه حمل ونقل ریلی‪ ،‬ضمن‬ ‫حضور در غرفه س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران گف��ت‪ :‬خوش��بختانه گام های‬ ‫موثری در مسیر خودکفایی تولید انواع واگن و‬ ‫لکوموتیو در کشور برداشته شده‪ ،‬به طوری که‬ ‫اکنون بیش از ‪ ۷۵‬درصد واگن های مسافربری‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د واگن ه��ای ب��اری و ‪ ۳۳‬درص��د‬ ‫واگن های مترو در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن ح��وزه‬ ‫توانمندی های صنعتی خوبی داریم و به سرعت‬ ‫در حال پیشرفت هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با افزایش‬ ‫سفارش داخلی‪ ،‬ساخت داخل در این بخش از‬ ‫رشد بیشتری هم برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یک��ی از‬ ‫دغدغه های اصلی تولیدکنندگان بخش ریلی را‬ ‫تامین مالی سفارش ها عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع در هیات وزیران مطرح شده و با جدیت‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬در بخش واگن س��ازی تا‬ ‫اندازه زیادی خودکفا شده ایم و با پیگیری های‬ ‫انج��ام ش��ده در زمینه داخلی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫می توانیم تصویر خوبی از اینده این صنعت در‬ ‫کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬براساس‬ ‫قان��ون و برپایه اه��داف «رون��ق تولید»‪ ،‬همه‬ ‫واحده��ای مصرف کنن��ده موظف هس��تند از‬ ‫قطعات س��اخت داخل اس��تفاده کنند که هم‬ ‫دولت و هم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫موضوع را با جدیت دنبال می کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیاز به تولید ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫واگن تا ‪ ۱۰‬سال اینده‬ ‫تفاهم دو شرکت برای توسعه استارت اپ های حمل بار‬ ‫ش��رکت حمل ونقل جاده ای فجر جهاد (وابسته‬ ‫به سازمان بازنشستگی کش��وری) و اوبار (سامانه‬ ‫هوش��مند حمل بار) ب��ا حضور فرزین س��لطانی‬ ‫مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره‪ ،‬دکتر حامد‬ ‫تاج الدین مدیرعامل شرکت ساناگستر سبز (اوبار)‪،‬‬ ‫رضا امیدوار تجریش��ی قائم مقام مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره فجرجهاد و مهندس امام مدیر اجرایی‬ ‫ساناگستر س��بز (اوبار) تفاهمنامه امضا کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از روابط عمومی شرکت حمل ونقل‬ ‫جاده ای فجر جهاد‪ ،‬فرزین س��لطانی در این ایین‬ ‫که دوشنبه‪ ۲۰ ،‬خرداد در شرکت اوبار برگزار شد‪،‬‬ ‫به پیشینه ‪ ۲۷‬ساله این شرکت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت زیرمجموعه هلدینگ صنایع غذایی‪،‬‬ ‫کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫است که ‪ ۶۰‬درصد واردات نهاده های کشاورزی و‬ ‫کود شیمیایی از کرمانشاه‪ ،‬عسلویه و بندرامام (ره)‬ ‫را حمل می کند‪.‬‬ ‫س��لطانی با اش��اره به ثبت رک��ورد حمل کود‬ ‫ش��یمیایی در ایران ازسوی فجر جهاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته موفق به حمل ‪ ۴۰۰‬هزار تن کود در‬ ‫مدت ‪ ۵‬ماه شدیم‪.‬‬ ‫وی کمک به توس��عه اس��تارت اپ ها و فعالیت‬ ‫ش��عبه های فجرجه��اد در مناط��ق ازاد و وی��ژه‬ ‫اقتصادی را یکی از سیاس��ت های اصلی ش��رکت‬ ‫دانست و افزود‪ :‬باتوجه به مزیت های فراوان منطقه‬ ‫ازاد تج��اری و صنعتی چابهار به ویژه معافیت های‬ ‫تحریمی و قرار داشتن این بندر در مسیر کریدور‬ ‫جنوب‪-‬ش��مال و محوریت توسعه شرق که بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬توسعه فعالیت شرکت فجرجهاد در‬ ‫ص��در اولویت های کاری و راهبردی این ش��رکت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فجرجهاد ادامه داد‪ :‬مراحل‬ ‫قانون��ی دریافت مج��وز فعالی��ت در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی دوغارون (م��رز ایران و افغانس��تان) را‬ ‫انج��ام داده ای��م‪ .‬همچنین برای ایجاد ش��عبه در‬ ‫شهرس��تان خواف که کانون معادن سنگ اهن و‬ ‫صنایع معدنی کشور است‪ ،‬اقدام شده که به زودی‬ ‫با شعبه زنجان فعالیت خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫س��لطانی با اش��اره ب��ه تاکی��د رئیس جمهوری‬ ‫ب��ر اهمیت توس��عه حمل ونقل‪ ،‬اس��تارت اپ ها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در ح��وزه حمل ونقل و‬ ‫باربری افزود‪ :‬ما در راس��تای اجرای سیاست های‬ ‫دول��ت دوازدهم و سیاس��ت های ابالغی وزیر کار‪،‬‬ ‫تع��اون و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬مدیرعام��ل صندوق‬ ‫بازنشستگی و همچنین تاکید مدیرعامل هلدینگ‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬کشاورزی و دارویی‪ ،‬اهتمام ویژه ای‬ ‫نسبت به توس��عه هوشمندس��ازی و فعالیت های‬ ‫استارت اپی در شرکت فجر جهاد داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت نواوری در حمل ونقل‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬حام��د تاج الدین‪ ،‬مدیر‬ ‫شرکت سانا گستر سبز اظهار کرد‪ :‬برای راه اندازی‬ ‫ش��رکت اوبار ب��ا دکت��ر جهانگیری مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬دکتر سورنا ستاری معاون علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمه��وری و دکتر اخوندی‪ ،‬وزیر‬ ‫پیشین راه وشهرسازی جلسه های زیادی داشتیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در س��فری که به کشور چین‬ ‫داش��تم متوجه وجود ش��رکتی مانند اوبار ش��دم‬ ‫که میلیارده��ا دالر برای ان هزین��ه کرده بودند‪.‬‬ ‫ب��رای چینی ها جالب ب��ود که گروه��ی در ایران‬ ‫هم پلتفرم لجستیک و باربری راه اندازی کرده اند‪.‬‬ ‫باتوجه به ظرفیت های کش��ور چین در این زمینه‬ ‫به وی��ژه اماده س��ازی ج��اده ابریش��م‪ ،‬در دیدار با‬ ‫رئیس جمهوری یاداور شدم که اوبار‪ ،‬فراتر از یک‬ ‫ش��رکت هوشمند حمل بار و درواقع پروژه ای ملی‬ ‫اس��ت و دولت باید به چنین پروژه های کش��وری‬ ‫برای جذب سرمایه گذارهای خارجی توجه خاصی‬ ‫نشان دهد‪ .‬تاج الدین با تاکید بر اینکه شرکت های‬ ‫داخل��ی با حمای��ت دولت و تکیه بر ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در ح��وزه لجس��تیک و باربری قادر‬ ‫ب��ه رقابت با کش��ورهای خارجی هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مردم ایران از س��امانه های هوشمند‬ ‫حمل ونق��ل مس��افر رضایت دارن��د و این موضوع‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که با اعتماد به نیروهای‬ ‫متخصص داخل��ی می توانیم حرف��ی برای گفتن‬ ‫در دنیا داش��ته باش��یم‪ .‬باتوجه به این مسئله‪ ،‬در‬ ‫حمل ونقل هوش��مند بار و بارب��ری انالین نیز به‬ ‫موفقیت خواهیم رس��ید‪ .‬مدیر شرکت ساناگستر‬ ‫سبز ادامه داد‪ :‬ممکن است برای گام برداشتن در‬ ‫این مس��یر با برخی مش��کالت و کندی ها روبه رو‬ ‫ش��ویم‪ ،‬اما اطمینان دارم با خدمات نوین اوبار در‬ ‫ح��وزه لجس��تیک و باربری و باتوجه به پیش��ینه‬ ‫شرکت فجر جهاد‪ ،‬از همه سختی ها عبور خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬نگاه ه��ا باید از ی��ک منطقه مانن��د تهران‬ ‫برداش��ته و به ش��کل کالن تری به مسئله باربری‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ باید زنجیره را تکمیل کنیم‬ ‫رضا امیدوار تجریش��ی‪ ،‬قائم مق��ام مدیرعامل و‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت فجرجه��اد نیز در این‬ ‫نشس��ت اظهار کرد‪ :‬ب��ا خدمات اوبار و پیش��ینه‬ ‫طوالنی فجرجهاد در حمل ونقل‪ ،‬اتفاق های خوبی‬ ‫در صنعت و اقتصاد کشورمان رخ می دهد‪ .‬سامانه‬ ‫هوش��مند حمل بار اوبار و شرکت فجرجهاد مانند‬ ‫یک زنجیره‪ ،‬تکمیل کننده یکدیگر خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ش��رکت فجرجهاد از‬ ‫هم��کاری با هم��ه اس��تارت اپ ها حمایت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫رقیب ما به ش��مار نمی ایند و از هم��کاری با انها‬ ‫اس��تقبال می کنی��م چراک��ه ای��ن مس��ائل جزو‬ ‫سیاست های اصلی و مهم مدیریت فجرجهاد است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل فجرجه��اد تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫هم��کاری ما محدود ب��ه امضای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫نخواهد بود و عالقه مند هستیم در زمینه خدمات‬ ‫به بازنشس��تگان صندوق بازنشستگی کشوری نیز‬ ‫با شرکت همکار اوبار (اچاره) به توافق های خوبی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطار تجدیدپذیرها روی ریل توسعه‬ ‫ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ایران به ‪ ۸۰۰‬مگاوات افزایش می یابد‬ ‫فاصله ایران در حوزه تجدیدپذیرها با ش��اخص ها‬ ‫و ظرفیت های جهانی بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬دستیابی به ظرفیت انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر به ‪ ۵۰۰۰‬گیگاوات هدف گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬ای��ران دارای ظرفیت قابل توجه برای‬ ‫توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر اس��ت و به راحتی‬ ‫می تواند ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار مگاوات انرژی خورشیدی‬ ‫و ‪ ۱۵‬هزار مگاوات و بیشتر‪ ،‬انرژی بادی داشته باشد‬ ‫و نیز به صادرات برق تجدیدپذیر بپردازد‪ .‬همچنین‬ ‫توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در س��ال های اخیر با‬ ‫هم��ت بخ��ش خصوصی و حمایت مجلس و دولت و‬ ‫وض��ع قوانی��ن حمایتی از جمله خرید تضمینی برق‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬از رشد فزاینده ای برخوردار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ام��ار‪ ،‬درحال حاضر مجم��وع ظرفیت‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر نصب ش��ده در کش��ور‪۶۷۰ ،‬‬ ‫م��گاوات اس��ت ک��ه در ای��ن بی��ن‪ ۴۲ ،‬درصد ان به‬ ‫ان��رژی خورش��یدی‪ ۴۱ ،‬درص��د ان به انرژی بادی و‬ ‫بقیه به انرژی زیس��ت توده و س��ایر انرژی های پاک‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باالی استان های ایران‬ ‫امیر دودابی نژاد‪ ،‬معاون فنی س��ازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با اظهار امیدواری‬ ‫نس��بت به اینکه با حمایت نمایندگان مجلس روند‬ ‫توسعه انرژی های پاک با رشد بیشتری دنبال شود‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بیشترین تولید برق انرژی های خورشیدی‬ ‫و بادی همزمان با اوج مصرف برق در تابستان است‬ ‫ک��ه ای��ن امر از نظ��ر مدیریت ان��رژی در زمان های‬ ‫م��ورد نی��از ارزش بس��یار زی��ادی دارد‪ .‬معاون فنی‬ ‫س��ازمان انرژی های تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی‬ ‫ب��رق‪ ،‬در زمینه ظرفیت باالی برخی از اس��تان های‬ ‫ایران از جمله اصفهان در تولید و توسعه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر می گوید‪ :‬اصفهان یکی از استان های فعال‬ ‫ت چراکه‬ ‫در زمین ه نصب سامانه های خورشیدی اس ‬ ‫‪ ۱۷۴‬نی��روگاه صنعت��ی یا خانگی به ظرفیت ‪۳۰۷۳‬‬ ‫کیل��ووات دارد‪ .‬ب��ه گفته دودابی نژاد‪ ۳۸ ،‬نیروگاه به‬ ‫ظرفیت تجمعی ‪ ۶۹۵‬کیلووات در این استان مستقر‬ ‫است که باتوجه به این شرایط می توان گفت توسعه‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر می تواند در مناطقی مانند‬ ‫ش��رق اصفهان که با کمبود جدی اب روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫راه حلی مناسب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های یک توسعه‬ ‫همچنی��ن پیمان تقی پور‪ ،‬مدیرکل دفتر تدوین و‬ ‫تس��هیل مقررات س��ازمان انرژی های تجدید پذیر و‬ ‫بهره وری انرژی برق (س��اتبا)‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۱۱۱۶‬نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫در مناطق محروم و توسعه نیافته با گرفتن تسهیالت‬ ‫بانکی ساخته شده و اقساط خود را از درامد نیروگاه ها‬ ‫پرداخ��ت می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬توس��عه انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬همچنین از مهاجرت روس��تاییان در‬ ‫کشو ر جلوگیری می کند و در مناطق مرزی موجب‬ ‫ت‬ ‫حفظ امنیت کشور خواهد شد‪ .‬تقی پور معتقد اس ‬ ‫در شرایط فعلی با توجه به تصمیم حاکمیت در زمینه‬ ‫ص��ادرات ب��رق‪ ،‬اگر به طور اصولی و درس��ت از تولید‬ ‫و توس��عه انرژی های پاک حمایت ش��ود‪ ،‬می توان بر‬ ‫ت فائق امد و اس��تان اصفهان ظرفیت دارد‬ ‫مش��کال ‬ ‫که به قطب صادراتی برق تجدیدپذیر تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر اقلیم یک فرصت است‬ ‫محس��ن رفعت��ی‪ ،‬مدی��ر موسس��ه پژوهش های‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اقتصاد کش��اورزی و توس��عه روستایی‬ ‫وابسته به وزارت کشاورزی نیز با تاکید بر این مسئله‬ ‫که درحال حاضر تغییر اقلیم فرصت و بستری مناسب‬ ‫را برای تولید انرژی پاک فراهم اورده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه با تغییر اقلیم میزان بارش ها کاهش‬ ‫پی��دا ک��رد ه یا میزان ب��ارش برف به باران تغییر پیدا‬ ‫کرد ه اما میزان س��اعات افتابی بیش��تر شده‪ ،‬فرصت‬ ‫و بس��تری را فراهم اورده اس��ت که می توان از ان به‬ ‫منظ��ور تولید هرچه بیش��تر انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫به ویژه انرژی خورش��یدی بهره برد‪.‬محسن رفعتی با‬ ‫تاکید بر اینکه توس��عه انرژی های پاک می تواند در‬ ‫پکیج توسعه روستایی موثر واقع شود‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د تامین برق مورد نیاز ‪ ۲۰‬میلیون جمعیت‬ ‫روس��تایی و حتی س��کونتگاه های عشایری از طریق‬ ‫توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر‪ ،‬راهکاری کارامد و‬ ‫مناسب با فضا و بستر ان مناطق بوده و از نظر نداشتن‬ ‫اسیب رس��انی زیس��ت محیطی نیز بسیار قابل توجه‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ب��ه گفته رفعتی‪ ،‬در این بین اختصاص‬ ‫‪ ۱۸‬و نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی برای نصب‬ ‫پنل ه��ای خورش��یدی و ی��ا توربین های بادی بیش‬ ‫از ظرفیت تولیدی کش��ور بوده و راهکاری منطقی‬ ‫ت چرا که اگر وارد دوره تر سالی شویم‪ ،‬بازگردانی‬ ‫نیس ‬ ‫دوباره این زمین ها به کش��اورزی هزینه های باالیی‬ ‫به همراه خواهد داش��ت‪ .‬مدیر موسسه پژوهش های‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر‬ ‫ای��ن نکت��ه نیز تاکید دارد که ما همواره حامی تولید‬ ‫انرژی های پاک هستیم و بر این امر معتقدیم در حالی‬ ‫که ‪ ۲۵‬درصد انرژی در سراسر دنیا از طریق توسعه‬ ‫تجدیدپذیرها تامین می شود‪ ،‬چرا ایران باید در تولید‬ ‫و گسترش این نوع انرژی بهره اندکی داشته باشد؟‬ ‫به نظر می رسد که در این میان نیازمند اینده نگری‬ ‫بیشتر و سنجش درست و اصولی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت تا تابستان ‪۹۸‬‬ ‫در همین حال و با توجه به ظرفیت ها و مزیت های‬ ‫توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫نیرو و رئیس «ساتبا» از افزایش ظرفیت انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر ب��ه ‪ ۸۰۰‬م��گاوات ت��ا اوج تابس��تان‬ ‫‪ ۹۸‬خب��ر داده اس��ت‪ .‬س��یدمحمد ص��ادق زاده در‬ ‫ن با بیان اینکه‬ ‫شش��مین کنفرانس انرژی بادی ایرا ‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۷۱۰‬م��گاوات نی��روگاه انرژی ه��ای‬ ‫تولید دوسوم انرژی های جهان از منابع تجدیدپذیر‬ ‫رئی��س انجمن علمی انرژی بادی ایران از تولید دو س��وم انرژی های جهان‬ ‫از انرژی ه��ای ن��و تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬می�لادی(‪ ۱۴۲۹‬خورش��یدی) خبر داد‪.‬‬ ‫سیدهاش��م اورعی با بیان این که تا ‪ ۲۰‬سال اینده‪ ،‬میزان ‪ ۴۵‬درصد تقاضای‬ ‫جهانی‪ ،‬انرژی الکتریکی می ش��ود و دو س��وم انرژی های کل در س��ال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫میالدی به واس��طه مزارع بادی و خورش��یدی تامین خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال اینده استفاده از انرژی های فسیلی کاهش و استفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت‪ .‬اس��تاد دانش��گاه صنعتی شریف در تشریح‬ ‫روند تقاضای انرژی در‪ ۳‬دهه اینده در جهان‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضای انرژی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) برابر ‪ ۴۰۰‬هگزاژول‪ ،‬بوده و در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی( ‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) برابر ‪ ۴۷۰‬هگزاژول و در س��ال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫ی( ‪ ۱۴۲۹‬خورشیدی) به میزان ‪ ۴۵۰‬هگزاژول خواهد رسید که نشان‬ ‫میالد ‬ ‫می دهد تقاضای انرژی در سال ‪ ۲۰۳۰‬به حداکثر می رسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طول سال های اینده بهره وری انرژی افزایش یافته‪ ،‬کربن زدایی بیشتر انجام‬ ‫خواهد شد و استفاده از منابع تجدیدپذیر افزایش قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اورعی با اش��اره به اینکه روند س��رمایه گذاری انرژی بادی در اروپا در س��ال‬ ‫گذشته میالدی شامل ‪ ۱۷‬میلیارد یورو در خشکی و ‪ ۱۰‬میلیارد یورو دریایی‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این سال بیش از ‪ ۶۰‬درصد سرمایه گذاری اروپا در بخش‬ ‫انرژی متعلق به انرژی بادی بوده و ‪ ۱۹۰‬مزرعه بادی در ‪ ۲۲‬کشور به مرحله‬ ‫‪ FID‬رسیده است‪ .‬وی بازنگری در مدل توسعه‪ ،‬اقتصاد اقلیمی‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫صنعتی‪ ،‬جلوگیری از مهاجر ت و ضریب ایمنی در مناطق مرزی کش��ور را از‬ ‫جمله مواردی که باید درباره انرژی های بادی در ایران مدنظر قرار داد عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به روند قابل توجه اروپا در بخش انرژی های نو در س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬بانک ها و موسسه های مالی امادگی کامل را برای ارائه تسهیالت مالی‬ ‫برای توسعه این انرژی دارند‪.‬‬ ‫بیشترین تولید برق انرژی های خورشیدی و بادی همزمان با‬ ‫اوج مصرف برق در تابستان است که این امر از نظر مدیریت‬ ‫انرژی در زمان های مورد نیاز ارزش بسیار زیادی دارد‬ ‫تجدیدپذیر در حال بهره برداری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در‬ ‫مراحل پایانی اس��ت و تا اوج مصرف تابس��تان ‪ ۹۸‬به‬ ‫‪ ۸۰۰‬مگاوات خواهیم رس��ید‪ ۳۰۰ .‬مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر نیز در حال ساخت است که به تدریج تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری می رسد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬که سیاس��ت های جدید خرید‬ ‫تضمینی برق گذاش��ته ش��د‪ ،‬بخش خصوصی وارد‬ ‫ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ان‬ ‫مقط��ع حضور س��رمایه گذاران در عرصه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر رون��ق گرفت و اس��تفاده ویژه ای برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری های نوین روز‬ ‫جهان در این راس��تا انجام ش��د‪ .‬صادق زاده با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه به دنبال س��اخت ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫هس��تیم و باید به دنبال منابع مالی جدید باش��یم؛‬ ‫اس��تفاده از هزینه س��وخت مصرف نش��ده‪ ،‬صادرات‬ ‫ب��رق تجدیدپذی��ر‪ ،‬کاه��ش هزینه ه��ای تولید برق‬ ‫تجدیدپذیر با بهینه سازی طراحی و نصب نیروگاه ها‬ ‫و تامی��ن تجهی��زات نیروگاه ها در داخل کش��ور را از‬ ‫جمله راهکارهای ایجاد منابع مالی جدید در بخش‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیته مستقل حل مسائل حقوقی‬ ‫در این بین با توجه به توسعه این بخش در اقتصاد‬ ‫ایران و امکان بروز مشکالت حقوقی در مسیر اجرا‪،‬‬ ‫تدوین س��از کارهای اجرایی برای حل بهینه مسائل‬ ‫ضرورت ها اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی از ‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری از پیش��نهاد تشکیل کمیته‬ ‫مس��تقل حل مسائل حقوقی انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در مجموعه دولت خبر می دهد‪ .‬بنا بر اعالم وزارت‬ ‫ی اظهار ک��رد‪ :‬تامین مالی‪ ،‬تامین‬ ‫نی��رو‪ ،‬لعی��ا جنید ‬ ‫مالی از محل صندوق‪ ،‬مشکالت مربوط به زمین‪ ،‬نبود‬ ‫شفافیت مربوط به اجاره بها‪ ،‬الزامات محیط زیستی و‬ ‫صدور سند مالکیت از جمله موارد حقوقی است که‬ ‫باید در یک کمیته مس��تقل حقوقی زیر نظر دولت‬ ‫حل شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه منابع تجدیدپذیر در‬ ‫مقایسه با سایر کشورهای جهان به میزان مناسبی در‬ ‫اختیار ماس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر از این منابع اس��تفاده شود‬ ‫و توس��عه بر اس��اس انها شکل بگیرد‪ ،‬محیط زیست‬ ‫ت اس��تفاده از‬ ‫صیانت می ش��ود‪ .‬جنیدی معتقد اس�� ‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر به توس��عه یافتگی مناطقی‬ ‫مانند سیس��تان و بلوچس��تان به لحاظ اقتصادی و‬ ‫امنیتی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫پیاپی ‪2626‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت اکران فیلم های خارجی‪ ،‬بعد از انقالب‬ ‫استقبال از سینمای جهان با اکران ‪ ۷۵۴‬فیلم‬ ‫چندماهی است که س��ینمای ایران‪ ،‬اکران فیلم های‬ ‫خارج��ی را ب��رای چندمین ب��ار تجربه می کن��د‪ .‬اکران‬ ‫فیلم ه��ای س��ینمای جهان در س��ینماهای تهران یک‬ ‫اتفاق اس��ت که هر چند س��ال یک بار ب��ه فکر مدیران‬ ‫دولت��ی می افتد و نتیجه ان در هر مقطع زمانی به غیر‬ ‫از شکست و صرف هزینه های بسیار و دستاوردهای کم‪،‬‬ ‫چیز دیگری نبوده است‪.‬‬ ‫اینبار اما موسس��ه رس��انه های تصوی��ری با همکاری‬ ‫سازمان سینمایی برای اکران محدودی از اثار سینمای‬ ‫جهان اقدام کرده اس��ت؛ اتفاقی که مخالفان و موافقانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از س��ال ‪ ۶۴‬تا سال گذشته تعداد‬ ‫زی��ادی فیلم های خارجی در س��ینماهای ایران نمایش‬ ‫داده ش��ده و حتی در سال ‪ ۶۴‬تعداد فیلم های خارجی‬ ‫نس��بت به فیلم های ایرانی بیش��تر بوده است تا انجاکه‬ ‫‪ ۷۴‬درصد به فیلم های خارجی و ‪ ۲۵‬درصد به فیلم های‬ ‫ایرانی اختصاص داش��ت اما در ده��ه ‪ ۹۰‬تعداد نمایش‬ ‫فیلم ه��ای خارج��ی در ای��ران بس��یار ک��م و حتی در‬ ‫س��ال هایی به صفر نیز رس��ید و در س��ال ‪ ۹۷‬با اغازی‬ ‫دوباره ‪ ۳‬فیلم خارجی بر پرده نمایش اکران قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران ‪ ۷۵۴‬فیلم خارجی بعد از انقالب‬ ‫در ای��ن دوره زمان��ی‪ ،‬در کل ‪ ۷۵۴‬فیلم خارجی در‬ ‫سینماهای کشور اکران شده است که مسئولیت اکران‬ ‫انها با بنیاد سینمایی فارابی بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش که ازس��وی معاونت توس��عه‬ ‫فناوری و مطالعات سینمایی س��ازمان سینمایی اماده‬ ‫شده است‪ ،‬در سال ‪ ۶۴‬میزان فروش فیلم های خارجی‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۷۱‬میلیون و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۹۸۶‬ریال با ‪۳۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۶‬هزار و ‪ ۱۴۳‬بیننده و در سال ‪ ۹۷‬میزان‬ ‫ف��روش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۵۳‬میلی��ون و ‪۴۸۰‬هزار ریال با‬ ‫‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۸۹‬بیننده بوده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که متوس��ط نرخ فروش بلیت فیلم خارجی در سال ‪۶۴‬‬ ‫معادل ‪ ۷۰‬ریال و در سال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪۲۲۰‬‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫پرفروش ترین فیلم های خارجی اکران ش��ده در سال‬ ‫‪« ۶۴‬فرار به مکزیک» محصول کش��ور سوئد بود که به‬ ‫ف��روش یک میلیون و ‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ ۲۲۴‬ریال رس��ید و‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬فیلم «وینچستر» محصول امریکا‪ -‬استرالیا‬ ‫با فروش��ی معادل ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫ریال بیش��ترین میزان فروش را در بین سایر فیلم های‬ ‫خارجی به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغات و شیوه نامه اکران خارجی‬ ‫جدا از این بحث قدیمی و همیش��گی که اکران فیلم‬ ‫خارجی به نفع س��ینمای ایران است یا به ضرر ان‪ ،‬چند‬ ‫نکته در این ش��کل اکران فیلم خارجی قابل تامل است ؛‬ ‫نخس��ت انکه از اغاز پیدایش س��ینما تا امروز تبلیغات‪،‬‬ ‫پای��ه اصلی اک��ران هر فیلم س��ینمایی بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫گذش��ته که گستردگی رسانه ها به ش��کل امروز نبود و‬ ‫فضای مجازی هم وجود نداش��ت‪ ،‬ب��ا اگهی در روزنامه‬ ‫یا همان پرده س�� ر در سینما سعی داشتند مخاطب را از‬ ‫به نمایش در امدن فیلم ها اگاه کنند‪ .‬حال باید پرس��ید‬ ‫دلیل اینگونه اکران بی س رو صدا و بدون هیچ اطالع رسانی‬ ‫«فیلم خارجی» در عصر انفجار ارتباطات چیست؟‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬تعداد نمایش فیلم های خارجی در ایران بسیار کم شد‬ ‫و حتی در سال هایی به صفر نیز رسید و در سال ‪ ۹۷‬با اغازی دوباره‬ ‫‪ ۳‬فیلم خارجی بر پرده نمایش اکران قرار گرفت‬ ‫درس��ت اس��ت که تماش��ای هر فیلم��ی روی پرده‬ ‫بزرگ‪ ،‬حس وحال دیگ��ری دارد اما مخاطب امروز باید‬ ‫پارامتره��ای جذاب زیادی را کنار هم قرار دهد تا برای‬ ‫دیدن فیلمی به س��الن س��ینما برود؛ با نداش��تن ایین‬ ‫گش��ایش و ایین های اک��ران مردمی هم��راه با عوامل‬ ‫فیلم(مانن��د فیلم ه��ای داخل��ی)‪ ،‬نداش��تن تبلیغات و‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬نداشتن تیزر تلویزیونی و اینترنتی‪ ،‬تعداد‬ ‫س��ینما و س��انس های محدود و در این سکوت خبری‬ ‫کامل‪ ،‬چه انتظاری از این اکران دارند‪ ،‬جز شکست؟‬ ‫‹ ‹تهدیدها و فرصت های یک اکران‬ ‫منوچه��ر محم��دی‪ ،‬تهیه کنن��ده س��ینما درب��اره‬ ‫تصمیم گیری مبنی بر اک��ران محدود فیلم های خارجی‬ ‫در برخ��ی پردیس ه��ای س��ینمایی بیان ک��رد‪ :‬اکران‬ ‫فیلم های خارجی در س��ینمای ایران نظرهای موافق و‬ ‫مخالفی دارد‪.‬‬ ‫اک��ران فیلم های خارجی در ای��ران هم می تواند یک‬ ‫تهدید باش��د‪ ،‬هم یک فرصت؛ زمان��ی می تواند تهدید‬ ‫باش��د که میزان واردات فیلم خارج��ی به حدی افزون ‬ ‫شود که امکان ایجاد تنوع و فضای اکران را از سینمای‬ ‫ایران س��لب کند‪ .‬همچنین‪ ،‬تهدید احتمالی دیگر این‬ ‫خواه��د بود که فیلم خارجی از س��وی بخش خصوصی‬ ‫اکران ش��ود و این بخش بی ضابط��ه و در حجمی انبوه‪،‬‬ ‫این اثار را وارد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ص��ورت با توجه ب��ه تفاوت نرخ‬ ‫تمام ش��ده حق رایت فیلم خارجی و تولید فیلم ایرانی‬ ‫به ط��ور قطع نمایش فیلم خارج��ی ارزان تر خواهد بود‬ ‫زی��را انها حق کپی رایت را به ایران می فروش��ند و این‬ ‫ح��ق برای محدوده ایران نرخ زیادی ندارد و از مرز ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر تجاوز نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های خارجی‬ ‫می دانند که نرخ بلیت س��ینما در ایران ارزان و با توجه‬ ‫ب��ه نرخ دالر امروز کمی بیش از یک دالر اس��ت اما در‬ ‫کشورهای همسایه نرخ بلیت سینم ا باالی ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬دالر و‬ ‫در کشورهای اروپایی این رقم بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬دالر تعریف‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بازار سینمای ایران برای شرکت های‬ ‫خارجی از اساس جذاب نیس��ت و از طرف دیگر‪ ،‬برای‬ ‫واردکننده به دلیل تفاوت نرخ تمام شده با تولید داخلی‬ ‫جذاب است‪ .‬اما با توجه به اینکه دولت نمی خواهد این‬ ‫امتیاز را به بخش خصوصی واگذار کند‪ ،‬این تهدید نیز‬ ‫جدی برداشت نمی شود‪.‬‬ ‫محمدی با اش��اره به اینکه اکران فیلم خارجی برای‬ ‫س��ینمای ایران بیش��تر فرصت اس��ت تا تهدید گفت‪:‬‬ ‫س��ومین نکته ای که باعث می شود اکران فیلم خارجی‬ ‫را تهدی��دی برای اکران فیلم داخلی ندانیم‪ ،‬این اس��ت‬ ‫ک��ه امکانات رس��انه ای جدی��د مانن��د اینترنت و حتی‬ ‫دانلودهای غیرمجاز‪ ،‬دسترسی به فیلم خارجی را برای‬ ‫مردم بس��یار اس��ان کرده و در فاصله یک هفته تا یک‬ ‫م��اه پس از عرضه‪ ،‬فیلم خارجی ب��رای مخاطب ایرانی‬ ‫قابل دسترس است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه این فرایند ب��رای اکران در‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬بعد از طی مراحل قانونی مانند خرید‬ ‫حق کپی رایت‪ ،‬دریافت مجوز‪ ،‬دوبله و‪ ...‬دس��تکم چند‬ ‫ماه طول می کشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش از اکران قانونی فیلم‪،‬‬ ‫مخاطبان‪ ،‬ان فیلم را در فضای مجازی دیده اند و دیگر‬ ‫برای ش��ان جذابیتی ندارد که ان را در س��الن س��ینما‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «امکان مینا» همچنین تصریح کرد‪ :‬اکران‬ ‫محدود فیلم ه��ای خارجی در پردیس های س��ینمایی‬ ‫بحثی بود که سال گذشته در معاونت سینمایی مطرح‬ ‫و قرار شد واردات فیلم خارجی در اختیار دولت باشد و‬ ‫تا جایی که به س��ینمای ایران اسیب نرساند‪ ،‬با ضوابط‬ ‫محدودکننده اکران شود‪ .‬این سیاست کارشناسی شده‬ ‫قرار بود از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬اجرا ش��ود و نخس��تین فیلم‬ ‫خارج��ی با عن��وان «تم��ام پول های جهان» از س��وی‬ ‫موسسه رسانه های تصویری خریداری شد و برای اکران‬ ‫در اواسط تیر به چند سینما داده شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ضم��ن اینکه این فیلم چن��د ماه قبل در‬ ‫اینترنت قابل دسترس بود و فارغ از جرح و تعدیل های‬ ‫پروانه نمایش و بر اساس ایین نامه ای که در سینماهای‬ ‫دارای ‪ ۱۰‬س��الن می ت��وان فیلم های خارج��ی را اکران‬ ‫ک��رد‪« ،‬تمام پول ه��ای جهان» در کوچک ترین س��الن‬ ‫این س��ینماها نمایش داده ش��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در سالنی‬ ‫‪۲۵‬نف��ره در پردیس مگامال و در پردیس کوروش فقط‬ ‫یک روز اکران شد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فیلم های انتخاب ش��ده ج��ذاب و روزامد‬ ‫نیس��تند‪ .‬میزان جرح و تعدیل ها نیز به قدری است که‬ ‫مخاطب را به س��ینما نمی کش��اند‪ ،‬ضمن اینکه فیلم ها‬ ‫پیش تر دیده شده است‪.‬‬ ‫اینکه نرخ بلیت در سینماهای ممتاز پایتخت ‪۲۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت اما ب��رای فیلم خارجی ‪ ۲۵‬ه��زار تومان‪،‬‬ ‫پرسشی دیگر از این اکران فیلم خارجی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامدهای حذف سینمای ایران‬ ‫منوچهر شاهس��واری‪ ،‬تهیه کننده س��ینما با اشاره به‬ ‫تصمیم ش��ورای صنفی نمایش مبنی بر اکران فیلم های‬ ‫خارجی در پردیس های سینمایی عنوان کرد‪ :‬سینمای‬ ‫ایران با همه تنوع تولیداتش‪ ،‬هم از منظر سینمایی هم‬ ‫به لحاظ زیبایی شناس��ی و تالش برای جذب مخاطب‪،‬‬ ‫«س��ینمای ایران» است‪ .‬باید به اس��تقبال مخاطبان از‬ ‫سینمای ایران اندیش��ید‪ .‬در کنار تاثیر اکران فیلم های‬ ‫خارجی بر س��ینمای ای��ران و دسترس��ی بینندگان به‬ ‫فیلم ه��ای خارجی‪ ،‬باید به پیامدهای حذف س��ینمای‬ ‫ایران جدی تر اندیشید‪.‬‬ ‫وی در پای��ان عنوان کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت پول اکران‬ ‫فیلم ه��ای خارجی به جیب ش��رکت های خارجی برود‬ ‫و انها س��الن های م��ا را بخرند و نگذارن��د تولید کنیم‪،‬‬ ‫از نظر من‪ ،‬این س��الن ها متعلق به س��رزمین ما اس��ت‬ ‫و م��ن از ان دف��اع می کن��م‪ .‬اگر این گ��ردش مالی در‬ ‫محاس��باتی درس��ت‪ ،‬در نظام ارتقای تولید‪ ،‬اموزش و‬ ‫ساخت س��ینمای ایران بیاید‪ ،‬ان زمان امکان می یابیم‬ ‫در این باره گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫ایا اکران محدود و بدون تبلیغات فیلم خارجی برای‬ ‫ان است که سبد اکران متنوع تر شود یا اینکه از همین‬ ‫ح��اال پروژه ای را کلید زده ایم که عاقبتی جز شکس��ت‬ ‫ن��دارد و بعد از چند ماه می توان با اس��تناد به این دوره‬ ‫اکران ناموفق پرونده ان را برای همیشه بست؟‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موزه عکاسی‬ ‫در خانه های سنتی کاشان‬ ‫پرفروش ترین‬ ‫فیلم های خارجی‬ ‫اکران شده در‬ ‫سال ‪« ۶۴‬فرار‬ ‫به مکزیک»‬ ‫محصول کشور‬ ‫سوئد بود که‬ ‫به فروش یک‬ ‫میلیون و ‪۲۴۵‬‬ ‫هزار و ‪۲۲۴‬‬ ‫ریال رسید و در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬فیلم‬ ‫«وینچستر»‬ ‫محصول امریکا‪-‬‬ ‫استرالیا با‬ ‫فروشی معادل‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار ریال‬ ‫بیشترین میزان‬ ‫فروش را در‬ ‫بین فیلم های‬ ‫خارجی به خود‬ ‫اختصاص داد‬ ‫در نکوداشت «حمید سهیلی» در خانه سینما مطرح شد‬ ‫سهیلی ؛ مردی که تالش کرد برای ما دنیای بهتری بسازد‬ ‫سالن س��یف اهلل داد خانه سینما سه ش��نبه ‪ ۲۱‬خرداد‪ ،‬میزبان‬ ‫ایی��ن نکوداش��ت حمید س��هیلی‪ ،‬مستندس��از پیشکس��وت و‬ ‫پیشینه دا ر بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬این نکوداش��ت که انجمن صنفی‬ ‫کارگردانان س��ینمای مستند ایران میزبانی ان را برعهده داشت‪،‬‬ ‫درحالی برگزار شد که به تازگی خبر ثبت جهانی مجموع ه مستند‬ ‫و ارزشمند «معماری ایرانی» به کارگردانی حمید سهیلی از سوی‬ ‫سازمان یونسکو منتشر شده است‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین‪ ،‬همایون امامی که اجرای برنامه را برعهده‬ ‫داشت‪ ،‬با اشاره به فرازهای برجسته ای از زندگی هنری و شخصی‬ ‫حمید س��هیلی گفت‪ :‬این مستندساز بیش از ‪ ۴۰‬سال به فرهنگ‬ ‫و هنر سرزمین ما یاری رسانده و این نکته ای است که شاید تنها‬ ‫به گفتن ساده باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی فعالیت های فرهنگی و سینمایی این فیلمساز‬ ‫را ارزیاب��ی می کنی��م‪ ،‬متوج��ه می ش��ویم چه گوه��ر بی بدیل و‬ ‫گرانبهای��ی را در کن��ار خود داریم و به همی��ن خاطر چقدر باید‬ ‫خداوند را شاکر باشیم‪.‬‬ ‫در ادام�� ه برنامه و پس از پخش ی��ک فیلم کوتاه دربار ه حمید‬ ‫س��هیلی‪ ،‬این مستندساز ارزند ه کشورمان به جمع عالقه مندانش‬ ‫پیوس��ت و همی��ن نکته باعث ش��د حاض��ران‪ ،‬دقایق��ی از روی‬ ‫صندلی های خود برخواسته و ایستاده ایشان را تشویق و تحسین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه پیروز کالنتری با اش��اره ب��ه عمده فعالیت های حمید‬ ‫سهیلی در سال های پس از انقالب که به گفت ه او به ایجاد فضای‬ ‫مناس��بی برای فعالیت های این فیلمس��از منجر شده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سینما برای سهیلی ابزاری است تا به وسیل ه ان موضوع فیلم های‬ ‫خ��ود و همچنین جه��ان تاریخی ما را به درس��تی ثبت کند‪ .‬به‬ ‫گونه ای که به عنوان یک مرجع دقیق و قابل استناد در دسترس‬ ‫ما و همچنین ایندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایدین اغداش��لو دیگر سخنران این ایین با اشاره به امکان پذیر‬ ‫نبودن «ثبت واقعیت محض» در فیلم های مس��تند گفت‪ :‬زمانی‬ ‫ب��ا عباس کیارس��تمی درب��ار ه فیلم ه��ای او و دلبس��تگی اش به‬ ‫مستندگون ه بودن اثارش صحبت می کردیم؛ اینکه اگر تغییری در‬ ‫موقعیت دوربین ایجاد شود واقعیت نیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫اغداش��لو افزود‪ :‬از س��وی دیگر سینمای مس��تند برای برخی‬ ‫کارگردان ها بهانه ای بوده تا از این طریق حرف های دیگری بزنند‪.‬‬ ‫در این زمینه می توان به ابراهیم گلستان و مستند «موج و مرجان‬ ‫و خ��ارا» یا هژی��ر داریوش و فیلم «گود مقدس» اش��اره کرد که‬ ‫دربار ه چیز دیگری بود‪ .‬وی گفت‪ :‬گمان می کنم سینمای مستند‬ ‫حمید سهیلی در جای درست تری حرکت می کند و درحالی که تا‬ ‫حد توان خود سعی می کند موضوع ها را درست ثبت کند‪ ،‬معنایی‬ ‫را ه��م دنبال می کن��د‪ .‬این هنرمند پیشکس��وت عرص ه هنرهای‬ ‫تجس��می در ادامه افزود‪ :‬حمید س��هیلی خوب را ه رفته و درست‬ ‫کار کرده و از انجا که سال ها با او دوستی کرده ام‪ ،‬ترجیح می دهم‬ ‫بعد از رفتنم او یکی از کسانی باشد که دربار ه من حرف بزند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تماشای او که شاید گاهی تصادفی و شاید‬ ‫ب��ه کمک برخی عوامل در راه و مس��یر فعالیت ق��رار گرفته بود‬ ‫هم��واره برای من بس��یار دلپذیر بوده و او چه باهوش اس��ت که‬ ‫می داند از هر کس چ ه چیزهایی باید بگیرد‪.‬‬ ‫در ادامه ارد عطارپور مستندس��از با اشاره به نقط ه اغاز اشنایی‬ ‫با حمید س��هیلی گفت‪« :‬من همواره پایمردی ایشان را تحسین‬ ‫کرده ام؛ پایمردی خاصی که نه تنها در س��لوک و اخالق و رفتار او‬ ‫بلکه در شیو ه کارش هم دیده می شود‪».‬‬ ‫وی س��پس با «فوق الع��اده» توصیف کردن مجموع ه مس��تند‬ ‫«معماری ایرانی» گفت‪ :‬حتی انقالب س��ال ‪ ۵۷‬نیز نتوانسته بود‬ ‫تحولی در نوع نگاه این فیلمساز به ایران‪ ،‬معماری و شهرسازی به‬ ‫وجود بیاورد چون حیط ه کار او چیز دیگری بود‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬اگر حمید سهیلی کار خود را زودتر شروع‬ ‫کرده بود‪ ،‬شاید این فرصت نصیب ما می شد تا از چهره هاییمانند‬ ‫استاد فروزان فر تصویرهایی می دیدیم؛ کسانی که متاسفانه نسل‬ ‫ام��روز ما اش��نایی چندانی با انها ندارن��د و حضور انها در چنین‬ ‫مجموعه ای می توانست جاودانه شود‪.‬‬ ‫عطارپور در بخش پایانی صحبت های خود گفت‪ :‬حمید سهیلی‬ ‫همواره تالش کرده تا برای ما دنیای بهتری بس��ازد؛ بی انکه چیز‬ ‫زی��ادی برای خود طلب کند؛ مردی با خضوع‪ ،‬خش��وع و قناعتی‬ ‫تکرارنش��دنی که او را به یک انس��ان بزرگ و قابل احترام تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ادامه اسماعیل میرفخرایی‪ ،‬همکار قدیمی حمید‬ ‫س��هیلی و گویند ه پیشکسوت گفت‪« :‬من کلم ه مناعت طبع را با‬ ‫حمید س��هیلی تجربه کردم‪ .‬در سال های اغاز انقالب و زمانی که‬ ‫از شرایط خانه نش��ینی دلخور بودم‪ ،‬حمید سهیلی کسی بود که‬ ‫من را به کار دعوت کرد‪ .‬وقتی در اس��تودیو گلستان به دیدارش‬ ‫رفت��م یکی دو قطعه از کارهای او را دیدم که هنوز اماده نبود اما‬ ‫من را مس��خ و کاری کرد تا در س��فرهای سهیلی همراه او باشم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��هیلی به من یاد داد ایران را دوست داشته باشم‬ ‫و تغییر نظام های حکومتی تاثیری روی نگاه من نداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بعدها که فیلم های ان مجموعه را دیدم متوجه ش��دم او از ابتدا‬ ‫به دقت می دانس��ته چه کاری انجام می ده��د و به همین دلیل با‬ ‫دیدگاه های من مخالفت داشته است‪ .‬در ادامه سیدمحمد بهشتی‬ ‫«شکس��تن همزمان بیست اس��تخوان» با‬ ‫حضور جمشید و نوید محمودی در جشنواره‬ ‫فیلم های ایران��ی پاریس به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬شکستن همزمان بیست‬ ‫استخوان» ساخته برادران محمودی در حالی‬ ‫در جشنواره فیلم های ایرانی پاریس به نمایش‬ ‫درمی اید که تا امروز حضور موفق بین المللی‬ ‫فراوان��ی داش��ته و بهتری��ن فیلم جش��نواره‬ ‫بین المللی بوس��ان شده است‪ .‬این فیلم با نام‬ ‫بین الملل��ی «رونا مادر عظیم» در جش��نواره‬ ‫جهان��ی فیل��م فجر دیپل��م افتخ��ار بهترین‬ ‫فیلم در بخ��ش بین االدی��ان و دیپلم افتخار‬ ‫بهترین فیلم اس��یایی را کس��ب ک��رد‪ .‬این‬ ‫سومین حضور برادران محمودی در جشنواره‬ ‫فیلم های ایرانی پاریس بعد از فیلم های «چند‬ ‫مترمکعب عش��ق» و «رفتن» است‪ .‬هفتمین‬ ‫جشنواره فیلم های ایرانی پاریس که از ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬ژوئن (‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬خرداد) در فرانسه برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با نمایش مس��تند «برای ازادی»‬ ‫گشایش خواهد شد‪.‬‬ ‫نیز با اش��اره ب��ه تفاوت های موجود در بناه��ای تاریخی حافظیه‬ ‫و س��عدی ه ش��یراز گفت‪ :‬با وجود اینکه بنای سعدیه ازسوی یک‬ ‫معمار ایرانی (محسن فروغی) ساخته شده اما بیشتر مردم‪ ،‬بنای‬ ‫حافظیه (که از س��وی اندره گودار ساخته شده) را بیشتر دوست‬ ‫دارند و این ریشه در ارتباط عمیق و طوالنی این معمار فرانسوی‬ ‫با معم��اری ایرانی دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی ب��ا معماری ایرانی انس‬ ‫و الفت داش��ته باش��ید‪ ،‬ساز شما نیز کوک می ش��ود‪ .‬ساز حمید‬ ‫سهیلی هم به همین خاطر کوک است‪ .‬از این زاویه می توان گفت‬ ‫او ادم باحالی اس��ت که حالش خوب اس��ت و با وجود نامالیمات ‬ ‫تح��ت تاثیر وقایع روزمره قرار نگرفته اس��ت‪ .‬درحقیقت می توان‬ ‫گفت سهیلی از معدود افرادی است که به او می توان گفت ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادام ه ایین نکوداش��ت‪ ،‬به قدردانی از این مستندساز برجسته‬ ‫اختصاص داش��ت‪ .‬در این بخش‪ ،‬حمید سهیلی که مورد تشویق‬ ‫ایس��تاده و طوالنی م��دت حاضران قرار گرفته ب��ود‪ ،‬تنها در یک‬ ‫جمله گفت‪« :‬امشب خاطر ه فیلم هایی که در گذشته ساخت ه بودم‬ ‫برایم زنده ش��د و ممنونم که به این ایین تش��ریف اوردید‪ ».‬در‬ ‫بخش پایانی این ایین نکوداشت‪ ،‬منوچهر شاهسواری (مدیرعامل‬ ‫خانه س��ینما)‪ ،‬جعفر صانعی مق��دم (مدیر گروه هن��ر و تجربه)‪،‬‬ ‫محمدمهدی طباطبایی نژاد (مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای‬ ‫مستند و تجربی)‪ ،‬سلیم غفوری (مدیر شبک ه مستند سیما)‪ ،‬الدن‬ ‫طاهری (سرپرست موزه سینما و مدیر فیلمخان ه ملی ایران)‪ ،‬فریبا‬ ‫فرزام (نمایند ه کارگروه حافظ ه جهانی و س��ازمان اسناد کتابخانه‬ ‫مل��ی) لوح های قدردانی و یادبود و همچنی��ن هدایای خود را به‬ ‫استاد حمید سهیلی اهدا کردند‪.‬‬ ‫سپس محس��ن اس��تادعلی از فرهاد ورهرام برای اهدای نشان‬ ‫عالی انجمن به اقای س��هیلی دعوت کرد به روی س��ن بیایند و‬ ‫اهدای نش��ان عالی انجمن صنفی کارگردانان س��ینمای مستند‬ ‫ بخش پایانی این ایین بود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت خانه ای‬ ‫قدیم��ی در کاش��ان‬ ‫گالری عکاسی شود‪.‬‬ ‫حس��ین فرمان��ی ‪-‬‬ ‫ع��کاس ‪ -‬دو مرک��ز‬ ‫عکاسی در خانه های‬ ‫سنتی در شهر کاشان‬ ‫را تاس��یس می کند‪ .‬او همچنی��ن قصد دارد‬ ‫یک موزه عکاس��ی در س��ال اینده در کاشان‬ ‫تاسیس کند‪ .‬به گزارش ایسنا و به نقل از ارت‬ ‫نیوزپیپر‪ ،‬این موزه عکاس��ی قرار است بر اثار‬ ‫‪ ۱۲۰‬عکاس که در جایزه ساالنه لوسی موفق‬ ‫بوده اند‪ ،‬تمرکز داشته باشد‪ .‬این جایزه ساالنه‬ ‫عکاسی از س��ال ‪ 1382‬به حوزه های مختلف‬ ‫عکاس��ی خبرنگاری‪ ،‬پرتره‪ ،‬هنره��ای زیبا و‬ ‫جایزه یک عمر دستاورد هنری اهدا می شود‪.‬‬ ‫از برن��دگان پیش��ین این جای��زه می توان به‬ ‫«هانری کارتیه برسون»‪« ،‬دیوید بیلی» و «نن‬ ‫گلدین» اشاره کرد‪ .‬بخشی از فضای این موزه‬ ‫که درحال حاضر مورد بازس��ازی قرار گرفته‪،‬‬ ‫به نمایش تصویرهای تاریخی اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬فرمانی دوس��تی دیرینه ای با مک کری‬ ‫عکاس « نش��نال ژئوگرافی» دارد که در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬تصوی��ر معروف «دختر افغان» را ثبت‬ ‫کرد‪ .‬حسین فرمانی س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬با نمایش‬ ‫پرتره های استیو مک کری نخستین گالری را‬ ‫گشایش کرد‪.‬‬ ‫رمان دیگری از «اگاتا‬ ‫کریستی» سریال می شود‬ ‫شرکت امازون و شبکه بی بی سی از ساخت‬ ‫یک سریال تلویزیونی با اقتباس از رمان «اسب‬ ‫گ پریده» نوش��ته اگاتا کریستی‪ ،‬نویسنده‬ ‫رن ‬ ‫ب��زرگ ادبیات جنای��ی انگلیس خب��ر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از ورایتی‪ ،‬ش��بکه‬ ‫بی بی سی حق ساخت یک سریال تلویزیونی و‬ ‫اقتباسی را بر اساس رمان «اسب رنگ پریده»‬ ‫نوشته اگاتا کریستی به دست اورده و شرکت‬ ‫ام��ازون نیز به عنوان یک��ی از تهیه کنندگان‪،‬‬ ‫این سریال را در امریکا پخش می کند‪ .‬داستان‬ ‫رمان «اس��ب رنگ پری��ده» درباره فهرس��تی‬ ‫از نام هایی اس��ت ک��ه درون کفش یک مرد‬ ‫ُمرده پیدا می ش��ود و فردی شروع به پژوهش‬ ‫در ای��ن زمینه می کند و ب��ه خانه ای با عنوان‬ ‫«اسب رنگ پرده» می رس��د که محل زندگی‬ ‫‪ ۳‬جادوگر در یک روس��تای کوچک است و‪...‬‬ ‫«سارا فلپس» که پیشینه نگارش ‪ ۴‬فیلمنامه‬ ‫اقتباس��ی از اث��ار اگات��ا کریس��تی ازجمل��ه‬ ‫سریال های «سپس هیچ کدام باقی نماندند» و‬ ‫«شاهدی برای تعقیب» را دارد‪ ،‬در این پروژه‬ ‫جدید نیز نویس��نده اقتباس از رمان «اس��ب‬ ‫رنگ پرده» است‪ .‬اگاتا کریستی از نویسندگان‬ ‫برجس��ته ادبی��ات جنایی انگلیس اس��ت که‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬رمان پلیس��ی او و خلق کاراگاهان‬ ‫نام اش��نایی چون «هرکول پ��وارو» و «خانم‬ ‫مارپل» موجب ش��د لقب «ملک��ه جنایت» را‬ ‫بگی��رد‪ .‬کتاب رکورده��ای جهانی گینس نیز‬ ‫کریستی را نویسنده پرفروش ترین کتاب های‬ ‫جنای��ی در ط��ول دوران و دومین نویس��نده‬ ‫پرفروش تاریخ ادبیات جهان دانسته است که‬ ‫اث��ار او در میان تمام��ی ژانرها‪ ،‬پرفروش ترین‬ ‫بوده اند‪.‬وی در س��ن ‪ ۸۵‬س��الگی درگذشت و‬ ‫تنها انجیل و اثار «شکس��پیر» فروشی بیشتر‬ ‫از اثار «اگاتا کریستی» دارند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نمایش «شکستن‬ ‫همزمان بیست‬ ‫استخوان» در پاریس‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪ 11 - 1398‬شوال ‪ 15 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1308‬پیاپی ‪2626‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گالری گردی در پایتخت با ‪ 15‬افتتاحیه‬ ‫میدان هفتم تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بس��ت شیرودی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۵‬میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی نقاش��ی خط «اوای خ��ط» با‬ ‫اثاری از محمد احصایی‪ ،‬علیرضا اس��کندری‪ ،‬نصراهلل‬ ‫افج��ه ای‪ ،‬فرامرز پیالرام‪ ،‬کاظم خراس��انی‪ ،‬خس��رو‬ ‫روش��ن‪ ،‬علی ش��یرازی‪ ،‬ایمان مالجعفری و حسین‬ ‫نوروزی ‪ ۲۴‬خرداد تا ‪ ۶‬تیر در گالری ایده به نش��انی‬ ‫کریم خ��ان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪ ،‬خیاب��ان هجدهم‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۶‬میزبان عالقه مندان به هنر است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فروش اثار هنری به نفع اسیب دیدگان‬ ‫س��یل‪ ،‬با نام «خانه خوب��ان» ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۳۱‬خرداد در‬ ‫گالری پردیس ملت برپا است‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫برای بازدید از نمایشگاه به گالری پردیس ملت واقع‬ ‫در خیاب��ان ولیعصر (ع��ج)‪ ،‬ابتدای بزرگ��راه نیایش‪،‬‬ ‫روبه روی کردستان‪ ،‬طبقه منفی ‪ ۲‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی منی��ژه حج��ازی ب��ا ن��ام‬ ‫«خرد هر وایت ه��ا» ‪ ۲۴‬خ��رداد تا ‪ ۱۰‬تی��ر در گالری‬ ‫پروژه های اران برپاس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانند به‬ ‫نشانی خیابان نوفل لوش��اتو‪ ،‬کوچه لوالگر‪ ،‬پالک ‪،۵‬‬ ‫ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی و چیدمان مهدی مشایخی با‬ ‫نام «اجر‪ ،‬س��یمان و چند مصال��ح دیگر» ‪ ۲۴‬تا ‪۲۹‬‬ ‫خرداد در گالری ثالث برپاست‪ .‬این گالری در خیابان‬ ‫کریم خان زند بین ایرانش��هر و ماهشهر شماره ‪۱۴۸‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬نمایش��گاه اث��ار منیژه میرعم��ادی با نام‬ ‫«فی��روزه ای در کوی��ر» ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬خ��رداد در گالری‬ ‫زمستان خانه هنرمندان برپاست‪ .‬همچنین نمایشگاه‬ ‫پوس��ترهای س��ینمایی علی باقری از ‪ ۲۴‬خرداد تا ‪۴‬‬ ‫تی��ر در گالری پایی��ز خانه هنرمندان ای��ران میزبان‬ ‫هنردوس��تان خواهد بود‪ .‬عالقه من��دان می توانند به‬ ‫نش��انی خیابان طالقانی‪ ،‬خیابان موس��وی ش��مالی‬ ‫(فرصت)‪ ،‬ضلع جنوبی باغ هنر‪ ،‬خانه هنرمندان ایران‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬نمایش��گاه عکس و چیدمان فرش��ته‬ ‫شادی با نام «ای بسا ارزو که خاک شده» ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫تا ‪ ۵‬تیر در گالری س��یحون به نش��انی خیابان وزرا‪،‬‬ ‫خیابان چهارم‪ ،‬ش��ماره یک برپاس��ت‪ .‬نمایشگاه اثار‬ ‫منتخب نخس��تین دوره ساالنه ارت پی ‪ ۲۴‬خرداد تا‬ ‫‪ ۷‬تیر در گالری فرمانفرما به نشانی خیابان کریم خان‬ ‫زن��د‪ ،‬خردمند ش��مالی‪ ،‬کوچ��ه اعرابی ‪ ۲‬برپاس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه عکس حامد س��لیمانی با ن��ام «هدیه ای‬ ‫از طبیع��ت» ‪ ۲۴‬خرداد تا اول تیر در فرهنگس��رای‬ ‫نیاوران برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند برای بازدید از‬ ‫این نمایشگاه به نشانی خیابان پاسداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫نقاش��ی الهام عظیمی با ن��ام «هویت چهل تکه» ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۳۱‬خرداد در گالری مژده به نش��انی سعادت اباد‪،‬‬ ‫خیابان عالمه شمالی‪ ،‬خیابان ‪ ۱۸‬شرقی‪ ،‬شماره ‪،۲۷‬‬ ‫واحد یک برگزار می شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫چ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ش س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪162‬‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س ش ک‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫ک ش ک‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ک س‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شیوه نامه «رفع اختالف در‬ ‫چگونگی ارائه اطالعات» ابالغ شد‬ ‫«رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات»‪ ،‬چهارمین شیوه نامه‬ ‫از مجموعه شیوه نامه های مرتبط با قانون انتشار و دسترسی ازاد‬ ‫به اطالعات که به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده‪ ،‬ازسوی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان رئیس کمیسیون انتشار و‬ ‫دسترسی ازاد به اطالعات به نهادهای مشمول قانون ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫حس��ین انتظامی‪ ،‬دبیر کمیس��یون با اعالم‬ ‫این خب��ر گفت‪ :‬هم ش��هروندان و هم موسس��ه های عمومی و‬ ‫خصوصی مش��مول قانون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫می توانن��د براس��اس این ش��یوه نامه که س��ازکار رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت ها و اعتراض های درخواس��ت کنندگان اطالعات در ان‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬برای رفع اختالف اقدام کنند‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۸‬قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات‪،‬‬ ‫تمامی مصوبات کمیسیون ذی ربط‪ ،‬پس از تایید رئیس جمهوری‬ ‫الزم االجراست‪.‬‬ ‫بازدید مستندسازان‬ ‫از خط تولید ایرا ن خودرو‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪163‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬با وارد ش��دن کاغذ به کشور مشکل‬ ‫کاغذ رسانه ها تا حدود زیادی برطرف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در حاش��یه ایین دهمین سالگرد‬ ‫انتش��ار روزنامه ش��هرارا بیان ک��رد‪ :‬اکنون بی��ش از هر زمانی‬ ‫نیازمند نوش��تن مس��ئوالنه در مطبوعات هس��تیم و معتقدیم‬ ‫نوشتن مسئوالنه‪ ،‬تحقیق و تحلیل خبر در روزنامه های کاغذی‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اکنون تولید خبرهای غیرمس��ئوالنه ازس��وی‬ ‫افراد گوناگون یکی از اسیب های جدی در جامعه ایران به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬به طوری که به جای تبیین و تحلیل بیش��تر قالب های‬ ‫خبری‪ ،‬افش��اگری دنبال می ش��ود‪ ،‬از ای��ن رو خبرهایی که ‪۱۰‬‬ ‫درص��د ان واقعی��ت دارد در جامعه انتش��ار می یابد و گروهی با‬ ‫اخبار کذب و غیرمسئوالنه اغتشاش فکری را دامن می زنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت گف��ت‪ :‬امروز ضرورت وجود رس��انه هایی با‬ ‫نوش��ته های مسئوالنه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود‬ ‫و ای��ن به ان معنی نیس��ت که نقش روزنامه ن��گاری در فضای‬ ‫مجازی را در نظر نگیریم‪ ،‬بلکه در هر موضوعی اسیب و فرصت‬ ‫نهفته اس��ت‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬باید از فرصت های فضای مجازی‬ ‫در مسئوالنه نویس��ی اس��تفاده کرد و این کار ب��ا روزنامه نگاری‬ ‫اتف��اق می افتد؛ بنابراین بای��د روزنامه نگاری تحلیلی‪ ،‬تطبیقی و‬ ‫ارتقادهنده و رشددهنده را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫جمع��ی از مستندس��ازان‬ ‫و عکاس��ان هفت��ه گذش��ته‬ ‫در قالب سلس��له برنامه های‬ ‫دبیرخان��ه جش��نواره فیلم و‬ ‫عک��س صنعتی و فن��اوری با‬ ‫حضور در شرکت ایران خودرو‬ ‫در جریان مراحل تولید و سیر تحول خودروسازی ملی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن این جش��نواره ب��ا جمعی از‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مستندسازان و عکاسان همراه شدند تا دومین بازدید از سلسله‬ ‫بازدیده��ای مراک��ز صنعتی ک��ه در دس��تور کار دبیرخانه این‬ ‫جشنواره قرار گرفته‪ ،‬رقم بخورد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د حدود ‪۳‬س��اعته‪ ،‬گروه بازدیدکنن��ده در بدو‬ ‫ورود ب��ه محوطه کارخانج��ات ایران خودرو‪ ،‬وارد موزه ش��رکت‬ ‫ایران خودرو شدند که در ان عالوه بر توضیح درباره سیر تکاملی‬ ‫تولیدات این شرکت تاکنون‪ ،‬نمونه هایی از اتومبیل های طراحی‬ ‫و ساخته شده در این شرکت از سال ‪ ۴۱‬تا زمان حال به نمایش‬ ‫درامد‪ .‬گروه بازدیدکننده جشنواره فیلم و عکس «فردا» سپس‬ ‫با حضور در س��الن پرسینگ شرکت در جریان مراحل طراحی و‬ ‫پرس قطعات مورد نیاز بدنه خودرو قرار گرفتند‪ .‬در این بازدید‪،‬‬ ‫پاییزی‪ ،‬کارش��ناس و مدیر فنی س��الن پرس��ینگ‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫درباره مراحل کلی طراحی و قالب زنی بخش های گوناگون بدنه‬ ‫اتومبیل ارائه کرد‪.‬‬ ‫عکاسان و مستندس��ازان بازدیدکننده از ایران خودرو‪ ،‬پس از‬ ‫ان در سالن ساخت بدنه خودروهای ‪ ۲۰۶ ،۲۰۶‬صندوقدار و رانا‬ ‫حض��ور یافتند و در جریان مونتاژ قطعات و س��اخت نهایی بدنه‬ ‫این خودروها قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شکالت سوئیسی‪ ،‬پنکه خالق و‬ ‫سود یک ونیم میلیون دالری‬ ‫علی خسروشاهی‪ ،‬مدیر و کارخانه دار‪ ،‬صاحب کارخانه های پارس مینو در کتاب‬ ‫خاطراتش اورده اس��ت‪ :‬یک کارخانه شکالت سازی سوئیسی گاهی به دلیل ایراد‬ ‫دس��تگاه هایش در خط تولید‪ ،‬بس��ته بندی خالی رد می کرده و همین بسته های‬ ‫خالی احتمالی‪ ،‬باعث نارضایتی مش��تریان می شده است‪ .‬مسئوالن این کارخانه‬ ‫سوئیس��ی کلی تحقیق کردند و در نهایت پس از ح��دود یک ونیم میلیون دالر‬ ‫هزینه‪ ،‬به این نتیجه رس��یدند که سر راه دس��تگاه نوعی وسیله لیزری بگذارند‬ ‫که بس��ته بندی های خالی را به طور خودکار شناس��ایی کند و بردارد‪ .‬با شنیدن‬ ‫این خبر نگران ش��دم‪ .‬چون دستگاه ما هم مشابه همان کارخانه شکالت سازی‪،‬‬ ‫س��اخت همان ش��رکت سوئیس��ی بود‪ ،‬دس��تور تحقیق دادم‪ .‬بعد از یک هفته‬ ‫سرپرست ماشین ها امد و گفت‪ :‬بله‪ ،‬درست است؛ در دستگاه های ما هم چنین‬ ‫ایرادی دیده ش��ده و حتی ممکن اس��ت چنین محصوالتی به بازار هم راه پیدا‬ ‫کرده باش��د‪ .‬نگرانی ام بیشتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیات مدیره درباره‬ ‫موضوع بحث کنیم‪ .‬می خواستم نظر هیات مدیره را درباره یک ونیم میلیون دالر‬ ‫خرج احتمالی بگیرم‪ .‬فردای ان روز با اعضای هیات مدیره برای بازدید از ماشین‬ ‫به کارگاه تولید رفتیم و دیدیم یک پنکه روی صندلی جلوی میز ماش��ین قرار‬ ‫دارد‪ .‬از کارگر س��اده باال سر ماشین پرسیدم‪ :‬این برای چه است؟ گفت‪ :‬ماشین‬ ‫گاهی بسته خالی می زنه‪ .‬من هم این پنکه را که در انبار بود اوردم‪ ،‬گذاشتم سر‬ ‫راه دس��تگاه تا بسته های خالی از شکالت را با باد به بیرون پرت کند‪ .‬نگاهی به‬ ‫هیات مدیره کردم‪ ،‬همگی رنگ ش��ان پریده بود‪ .‬به کارگر خالق که ما را از ش��ر‬ ‫یک ونیم میلیون دالر خرج اضافی رهانیده بود یک تشویق نامه به اضافه یک ماه‬ ‫حقوق و یک خانه در کرج هدیه دادم‪.‬‬ ‫بهره برداری از بزرگ ترین کتابخانه عمومی‬ ‫کشور در سال ‪۹۹‬‬ ‫دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور گفت‪ :‬پروژه کتابخانه مرکزی اراک‬ ‫که بنا بر امار‪ ،‬بزرگ ترین کتابخانه مرکزی عمومی کش��ور است‪ ،‬با تزریق اعتبار‬ ‫الزم در س��ال ‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا مختارپور در‬ ‫حاش��یه بازدید از روند س��اخت کتابخانه مرکزی اراک اظهار کرد‪ :‬مراکز استان‬ ‫اندکی در کش��ور وجود دارند که کتابخانه مرکزی عمومی قابل توجهی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از پروژه هایی که مدت زمان زیادی از شروع ساخت ان‬ ‫گذش��ته و به دالیل گوناگون مدتی متوقف مانده‪ ،‬کتابخانه مرکزی اراک است‪ .‬با‬ ‫اینکه از سال ها پیش زمین موجود به پروژه اختصاص پیدا کرد‪ ،‬اما ساخت این‬ ‫پروژه از سال ‪ ۹۳‬شروع شد‪ .‬دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای اینکه این پروژه باوجود ش��رایط اقتصادی نه چندان مطلوب و‬ ‫تحریم های دشمنان و مشکالت گوناگون تکمیل شود‪ ،‬قرار شد با همت مضاعف‬ ‫و همکاری میان نهاد های گوناگون اس��تان و نهاد کتابخانه های عمومی کشور و‬ ‫مش��ارکت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان‪ ،‬این پروژه که بنا بر امار‪،‬‬ ‫بزرگ ترین کتابخانه مرکزی عمومی کش��ور است‪ ،‬با تزریق اعتبار الزم در سال‬ ‫‪ ۹۹‬به بهره برداری برس��د‪ .‬برای تحقق این امر به طور حتم از ظرفیت خیران هم‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬همواره بخش مهمی از تامین اعتبار پروژه های بزرگ در‬ ‫کشور به ویژه پروژه های فرهنگی ازسوی خیران انجام شده است‪ .‬مختارپور ادامه‬ ‫داد‪ :‬نهاد کتابخانه های عمومی کشور براساس قانون در درجه نخست‪ ،‬بهره بردار‬ ‫کتابخانه اس��ت‪ .‬کتابخانه ازسوی سازمان های دولتی یا خیران ساخته و به نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کش��ور واگذار می ش��ود‪ ،‬انگاه نهاد وظیفه تجهیز و تامین‬ ‫کارکنان و کتاب ها را برعهده می گیرد‪ ،‬اما به دلیل اهمیت برخی پروژه ها از جمله‬ ‫همین پروژه کتابخانه مرکزی اراک یا پروژه های کتابخانه های مرکزی مش��هد و‬ ‫بجنورد که سال گذشته بهره برداری شدند‪ ،‬نهاد در مرحله ساخت نیز مشارکت‬ ‫می کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬قرار شد استانداری ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و نهاد کتابخانه ها‬ ‫‪ 5‬میلیارد تومان در بخش ساخت کمک کنند اما به دلیل وجود مراحل گوناگون‬ ‫در س��اخت‪ ،‬ش��یوه تامین و زمانبندی تخصیص این کمک ه��ا باید در کارگروه‬ ‫مش��ترکی که از نهادهای گوناگون تشکیل ش��ده تعیین شود‪ .‬کتابخانه مرکزی‬ ‫اراک در زمینی به مساحت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع با زیربنای ‪ ۱۸‬هزار مترمربع‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که در ‪ 7‬طبقه شامل ‪ ۲‬طبقه پارکینگ و ‪ ۵‬طبقه کتابخانه‬ ‫و فضای اداری ساخته می شود‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عرش الهی ‪ -‬اختراع بلز پاسکال‪ ،‬فیزیکدان فرانسوی‬ ‫‪ -2‬از عوام��ل مهم تقس��یم گروه ه��ای خونی ‪ -‬فلزی نقره ای رن��گ با عدد اتمی‬ ‫‪ -24‬موثر و مفید‬ ‫‪ -3‬برج اهنین پاریس ‪ -‬بسیار کشنده و صفت عقرب زرد ‪ -‬چرم مرغوب‬ ‫‪ -4‬اشاره بعید ‪ -‬ارکان حزب ‪ -‬پسر خواندگی ‪ -‬ضمیر غایب‬ ‫‪ -5‬چین و چروک پارچه ‪ -‬خوش عقیده ‪ -‬نت چهارم موسیقی‬ ‫‪ -6‬نخود نصفه ‪ -‬گلودرد چرکین‬ ‫‪ -7‬گروه ورزشی و پزشکی ‪ -‬شالوده‬ ‫‪ -8‬گونه ای بیماری واگیردار ‪ -‬نوعی پخت برنج‬ ‫‪ -9‬برادران پایه گذار هنر هفتم ‪ -‬بدون استثنا‬ ‫‪ -10‬محل بهم پیوستن دو دیوار ‪ -‬مرد جوان‬ ‫‪ -11‬جایگاه خون ‪ -‬یاری رساندن ‪ -‬زادگاه ناپلئون‬ ‫‪ -12‬از اعضای صورت ‪ -‬واکسن کشف لویی پاستور ‪ -‬پیرایه مداد ‪ -‬خیسی اندک‬ ‫‪ -13‬مردم تازی ‪ -‬نوعی کشتی و ساز ‪ -‬از عشاق درون کتاب‬ ‫‪ -14‬اندام حس چشایی ‪ -‬سنجیدن ‪ -‬مطابق پسند روز‬ ‫‪ -15‬رواج داشتن ‪ -‬بدون عاطفه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬رشته ای در قایقرانی ‪ -‬پیامبران دارای کتاب‬ ‫‪ -2‬اغ��وش و کنار ‪ -‬طویل ترین رود جه��ان‪ -‬اژدرمار ‪ -‬قوم نامتمدن‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ -3‬ازاد و از بند رسته ‪ -‬ماه نهم از سال میالدی ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -4‬عقیم و نازا ‪ -‬تکیه کالم چوپان ‪ -‬دنباله رو عروس ‪ -‬مدرن و جدید‬ ‫‪ -5‬خشمگین شدن ‪ -‬بی همسر ‪ -‬نماد پاکی و روشنایی‬ ‫‪ -6‬رسوب اب گل الود ‪ -‬نگهبان‬ ‫‪ -7‬به اندازه و کافی ‪ -‬رفع مزاحم ‪ -‬از دستگاه های صوتی و تصویری‬ ‫‪ -8‬ارزش و بها ‪ -‬خاطر و حافظه‬ ‫‪ -9‬غذای رقیق ساده ‪ -‬لباس یکدست ‪ -‬گذشت ایام‬ ‫‪ -10‬نوعی یاقوت ‪ -‬رودی در شمال غرب کشور‬ ‫‪ -11‬فرمان حرکت ‪ -‬ورم لثه ‪ -‬برکه بزرگ‬ ‫‪ -12‬کنده کاری ‪ -‬تنوع طلبی ‪ -‬رنگ موی صنعتی ‪ -‬برنج پوست دار‬ ‫‪ -13‬تابه چدنی نان پزی ‪ -‬اخرین پادشاه مادها ‪ -‬مادر وطن‬ ‫‪ -14‬نژاد ایرانی ‪ -‬اسب یدک ‪ -‬دستورالعمل کار‬ ‫‪ -15‬اسباب و وسایل سفر ‪ -‬از خزندگان‬ ‫سخنگوی دولت‪ :‬مشکل کاغذ‬ ‫رسانه ها برطرف شد‬ ‫یک نکته از تاریخ‬ ‫در اخری��ن جمع��ه به��ار ‪ ۹۸‬هنرمن��دان عرصه‬ ‫هنرهای تجسمی در گالری های تهران حاضر شده اند‬ ‫ت��ا عکس ها‪ ،‬اث��ار حجمی و نقاش��ی های خود را در‬ ‫معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این هفت��ه‪ ،‬گالری های تهران‬ ‫میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫نمایشگاه گروهی عروسک با نام «خراب خوره» ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۳۱‬خرداد در گالری ا برپاس��ت‪ .‬گالری ا به نشانی‬ ‫خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان عضدی (ابان جنوبی)‪،‬‬ ‫کوچه اردشیر ارشد‪ ،‬شماره ‪ ۷‬قرار دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاشی علی ممجد با نام «پرتره ها» ‪۲۴‬‬ ‫خرداد تا ‪ ۷‬تیر در گالری امکان واقع در میدان هفتم‬ ‫تیر‪ ،‬کوچه اقامحمدی‪ ،‬شماره ‪ ۷۷‬میزبان عالقه مندان‬ ‫به هنر اس��ت‪ .‬نمایش��گاه گروهی نقاشی «نقش نگاه‬ ‫چهار» با اثاری از نوش��ین ش��یخ زاده‪ ،‬رامتین علوی‪،‬‬ ‫ازاده می��رزا اقاتب��ار و متانت همای��ی راد ‪ ۲۴‬تا ‪۳۰‬‬ ‫خرداد در نگارخانه اتشزاد به نشانی ولیعصر‪ ،‬نرسیده‬ ‫به میدان ونک‪ ،‬خیابان عباسپور (توانیر) شمالی‪ ،‬بعد‬ ‫از پل همت‪ ،‬ش��ماره ‪ ۲۳‬برپاست‪ .‬نمایشگاه گروهی‬ ‫زیوراالت با نام «گس��ترش تن» ب��ا اثاری از مرضیه‬ ‫بهرامی‪ ،‬مهناز سید اختیاری‪ ،‬حسین شیری و نسرین‬ ‫وصالیان ‪ ۲۴‬خرداد تا ‪ ۳‬تیر در گالری اریا به نش��انی‬ ‫خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از س��ه راه دکتر بهشتی‪ ،‬کوی‬ ‫زرین‪ ،‬شماره ‪ ۱۰‬برقرار است‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاش��ی مهسا مرسی با نام «شکوفه های‬ ‫داغ» در گالری اعتماد ‪ ۱‬و نمایش��گاه نقاشی شقایق‬ ‫ش��جاعیان با نام «نقاب ه��ا» ‪ ۲۴‬خرداد تا ‪ ۱۱‬تیر در‬ ‫گالری اعتماد ‪ ۲‬برپاس��ت‪ .‬گالری اعتماد به نش��انی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مصطف�ی دانن�ده‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬می گوین��د حاج اقا‬ ‫ فیروزاب��ادی‪ ،‬بنیان گذار و رئیس بیمارس��تان فیروزابادی‬ ‫در ش��هرری ته��ران‪ ،‬در زمانی ک��ه امپول کم ب��ود برای‬ ‫جلوگیری از فروش امپول ها در بازار ازاد‪ ،‬به پرس��تارهای‬ ‫بیمارس��تان گفته بود‪ ،‬بعد از زدن امپول‪ ،‬شیش��ه ان را به‬ ‫ش��خص خودش تحویل دهند‪ .‬فیروزاب��ادی که نماینده ‪۴‬‬ ‫دوره مجلس ش��ورای ملی بود‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۱۳‬بیمارستان‬ ‫فیروزابادی را راه اندازی کرد و س��ردر ان نوشت‪« :‬این مریضخانه وقف است بر فقرا‪،‬‬ ‫رعایا و غربا و بیچارگان؛ لعنت بر کس��ی که تخلف کند‪ ».‬همانطور که می بینید این‬ ‫روحانی شناخته شده تهران در ان زمان‪ ،‬با یک روش ساده جلوی قاچاق امپول های‬ ‫بیمارس��تانش را گرفت‪ .‬او می دانس��ت اگر نظارت درس��ت انجام نشود‪ ،‬ممکن است‬ ‫ت باالی ان زمان امپول ها‪ ،‬انها را وارد بازار ازاد‬ ‫پرس��تاران بیمارس��تان‪ ،‬به دلیل قیم ‬ ‫کنند و دست بیمارهای نیازمند به این امپول ها نرسد‪ .‬فیروزابادی تمام گلوگاه های‬ ‫بیمارس��تان خود را بس��ت و اجازه ن��داد باال رفتن قیمت ها تاثی��ری در روند درمان‬ ‫بیماران بگذارد‪ .‬کار س��ختی نبود‪ .‬او فقط نظارت کرد؛ کاری که به نظر می رسد این‬ ‫روزها در کش��ور ما به درستی انجام نمی شود‪ .‬واقعا می ش��ود به روش فیروزابادی با‬ ‫قاچاق مقابله کرد‪ .‬بله؛ به طور قطع کنترل یک بیمارس��تان راحت تر از ایرانی با این‬ ‫همه مرز زمینی و دریایی اس��ت اما این کار شدنی اس��ت‪ .‬فیروزابادی یک روحانی‬ ‫پیرمرد‪ ،‬همه را موظف کرده بود وقتی امپول می زنند به او مراجعه کنند و شیش��ه‬ ‫ان را تحویل دهند‪ .‬خب در کش��ور هم می شود همه کسانی که دستی بر اتش بازار‬ ‫دارند را موظف به ارائه گزارش کرد‪ .‬شفافیت و نظارت‪ ،‬دوای درد قاچاق کشور است‪.‬‬ ‫مسیری که در بیمارستان اتفاق افتاد را ببیند‪ .‬همه چیز شفاف بود‪ .‬پرستار به رئیس‬ ‫بیمارس��تان مراجعه می کرد‪ ،‬امپول را تحویل می گرفت‪ ،‬تزریق می کرد و بعد شیشه‬ ‫ان را تحویل می داد‪ .‬ما ش��اهد هس��تیم برخی دالر دولتی می گیرند که به طور مثال‬ ‫کاالهای اساسی وارد کنند اما به جای ان لوازم ارایش یا هزار کاالی پر سود دیگر را‬ ‫وارد بازار می کنند تا به واسطه ان پول روی پول بگذارند‪ .‬وقتی نظارت نباشد‪ ،‬با دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی یک تیم فوتبال تایر خودرو وارد می کند‪ .‬یک ش��رکت خودروس��ازی‪،‬‬ ‫چایی یا شرکت واردکننده پارچه ‪ ۱۲۰‬هزار یورو لوبیا چیتی وارد کشور می کند‪ .‬بله‪،‬‬ ‫وضعیت بازار و قاچاق نش��ان می دهد نظارت در این کشور به خوبی انجام نمی شود و‬ ‫به طور تقریبی هر کسی هر کاری دلش می خواهد می کند‪ .‬مگر می شود یک کاال که‬ ‫ازسوی یک کارخانه تولید شده در بازار ‪ ۱۰‬نرخ داشته باشد؛ یکی ارزان تر بفروشد و‬ ‫دیگری گران تر؟ وقتی کس��ی نیست سوال کند‪ ،‬هر کسی هر کاری دلش می خواهد‬ ‫می کن��د‪ .‬نظارتی وج��ود ندارد که کاالها ه��ر روز به یک ن��رخ می رقصند‪ .‬حاج اقا‬ ‫فیروزابادی نشان داد که کنترل قاچاق و بازار سخت نیست؛ همتی می خواهد بلند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کنترل قاچاق‬ ‫به روش حاج اقا «فیروزابادی»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!