روزنامه صمت شماره 1309 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1309

روزنامه صمت شماره 1309

روزنامه صمت شماره 1309

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سیاست خارجی ایران‬ ‫مبتنی بر سیاست برد‪-‬برد است‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1309‬پیاپی ‪2627‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت ریسک‬ ‫به سبک چرنوبیل‬ ‫چهره ‬ ‫ایدرو برای طراحی پلتفرم‬ ‫برنامه ‪ ۳‬ساله دارد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫برنامه داریم‬ ‫زیرساخت نداریم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وضعیت بازار این روزهای‬ ‫الومینیوم‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫افزایش نقدینگی تولید با کمک بازار سرمایه‬ ‫ مع��اون ط��رح و برنامه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت خبری روز‬ ‫گذش��ته مهم ترین موضوع های حوزه تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬تسهیالت‪ ،‬معادن و تجارت‬ ‫را بررسی کرد‪ .‬سعید زرندی در این نشست ‪ ۷‬محور برنامه های وزارتخانه متبوع‬ ‫خود را تشریح و برخی از امارها را ارائه کرد‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۳.۴‬میلیارد دالر از مجم��وع ‪ ۴۶‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی س��ال گذش��ته به ‪ ۱۵‬کشور همس��ایه ایران انجام شد که این‬ ‫موضوع اهمیت ویژه کش��ورهای همسایه را در مبادالت تجاری کشورمان نشان‬ ‫می دهد‪ .‬ب��ه گفته زرندی افزایش نقدینگی تولید با کمک بازار س��رمایه نیز در‬ ‫‪3‬‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازمهندسی و‬ ‫الزام توسعه صنعت خودرو‬ ‫ی اکتشافی‬ ‫از استراتژ ‬ ‫تا رونق معدن‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬ایران به عنوان س��دی قدرتمند در مقابل تروریسم‬ ‫تکفیری‪ ،‬در س��وریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گس��ترش تروریس��م‬ ‫به دیگر نقاط جهان ش��ده و از این طریق س��هم شایسته ای در تامین صلح‬ ‫و ثبات در منطقه و جهان داش��ته اس��ت‪ .‬به گفته حس��ن روحانی‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجی جمهوری اس�لامی ای��ران مبتنی بر هم��کاری‪ ،‬هم افزایی و یافتن‬ ‫راه های دس��تیابی به منافع مشترک‪ ،‬سود متقابل و در یک کلمه‪ ،‬سیاست‬ ‫برد‪-‬برد است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ارایش جدید ضدتحریمی با فرماندهی وزیربهداشت‬ ‫«قرارگاه دارو»‬ ‫به سود تولید تمام شود‬ ‫‪7‬‬ ‫ساماندهی بازار مسکن‬ ‫با گچ و سیمان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی بازار مسکن‪ ،‬به فکر دست اندرکاران این‬ ‫بخش رس��یده که یک راه جدید را برای کاهش قیمت ها‬ ‫امتحان کنند و از در مصالح وارد شوند‪ .‬طراحان و مجریان‬ ‫این ایده ازجمله مس��ئوالن بانک مس��کن معتقدند نقشه‬ ‫جدی��دی که ب��رای رام کردن بازار مس��کن کش��یده اند‪،‬‬ ‫می تواند تا ‪ ۳۰‬درصد نرخ خانه را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت ریسک‬ ‫به سبک چرنوبیل‬ ‫(بخش اول)‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مدیر سرمایه گذاری‬ ‫بس��یاری از م��ا ن��ام چرنوبیل را ش��نیده ایم؛ نی��روگاه اتمی‬ ‫در اوکرای��ن ک��ه در س��ال ‪ ۱۹۸۶( ۱۳۶۵‬می�لادی) یک��ی از‬ ‫راکتورهایش منفجر شد و حادثه ای را رقم زد که تا ان زمان و‬ ‫با ان ابعاد روی نداده بود‪.‬‬ ‫این روزها س��ریالی با نام چرنوبیل ساخته شده که دیدن ان‬ ‫را ب��ه تمام خوانندگان توصی��ه می کنم و در اینجا قصد دارم به‬ ‫رویکرد مدیریت ریس��ک حادثه چرنوبیل و اتفاق های مربوط به‬ ‫ان که در سریال به خوبی منعکس شده‪ ،‬بپردازم‪.‬‬ ‫مدیریت ریسک به فرایند شناسایی‪ ،‬تحلیل و پاسخ به عوامل‬ ‫خطرساز گفته می شود که ممکن است در طول عمر یک پروژه‬ ‫روی دهد‪ .‬اگر مدیریت ریسک به درستی انجام شود می تواند با‬ ‫کنترل وقایع اینده از خطرات احتمالی پیشگیری کند‪.‬‬ ‫پاس��خ به ریسک به طور کلی عبارت است از پرهیز از ریسک‪،‬‬ ‫تعدیل ریسک و پیش از همه‪ ،‬پذیرش ریسک‪ .‬مدیریت ریسک‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬تصمیم های مال��ی روزانه و به طور‬ ‫تقریبی از زمانی که از در خانه بیرون می رویم تا دوباره سالم به‬ ‫منزل برگردیم‪ ،‬معنی و مفهوم دارد‪.‬‬ ‫زمانی که نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شد به طور تقریبی در‬ ‫هر ساعت معادل یک بمب اتمی هیروشیما در حال اشاعه رادیو‬ ‫اکتی��و بود؛ این یعنی هر ثانیه و هر دقیقه برای تمام س��اکنان‬ ‫شهر پیاترک (ش��هری که نیروگاه در ان واقع شده)‪ ،‬اوکراین و‬ ‫بالروس‪ ،‬مهم بود‪.‬‬ ‫ه��ر تصمیمی می تواند جان هزاران نف��ر را به خطر بیندازد یا‬ ‫بس��یاری را از عواقب ان برهاند؛ مانند هر تصمیم درس��تی که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۷( ۱۳۸۶‬میالدی) می توانس��ت م��ال و دارایی‬ ‫میلیون ه��ا امریکایی و س��رمایه گذاران بین الملل��ی را پیش از‬ ‫بحران مالی حفظ کند‪.‬‬ ‫وقتی نیروگاه منفجر ش��د‪ ،‬مس��ئول س��الن راکتور به مدیر‬ ‫نیروگاه گفت دیگر هس��ته ای باقی نمانده و منفجر شده است‪،‬‬ ‫اما پاس��خ مدیر نیروگاه جالب بود‪« :‬نیروگاه ام ارای کی به هیچ‬ ‫وجه منفجر نمی شود» و او را متهم به توهم کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین گام مدیریت ریس��ک‪ ،‬پذیرش وجود ان است‪ ،‬از‬ ‫همین جا چرخه معیوب مدیریت ریس��ک در چرنوبیل ش��روع‬ ‫می ش��ود‪ .‬دومین نکته جالب‪ ،‬پرسش��ی بود ک��ه مدیر نیروگاه‬ ‫از یک��ی دیگ��ر از کارکن��ان پرس��ید و ان در زمین��ه می��زان‬ ‫تشعش��عات بود‪ .‬نیروی زیردس��ت مدیر گف��ت‪ ۳.۶« :‬روتنگن‬ ‫(واحد تشعش��عات اتمی)» مدیر گفت‪« :‬خوب است» اما کسی‬ ‫نمی دانس��ت که دس��تگاه های اولیه و کوچک فقط تا ‪ ۳.۶‬واحد‬ ‫می توانند تشعشعات را نشان بدهند!‬ ‫تصور کنید ابزارهای مدیریت مالی‪ ،‬سرمایه گذاری و اقتصادی‬ ‫ما نش��انگرهایی برای تصور وضعیت داشته باشند اما تا اندازه ای‬ ‫قادر به نش��ان دادن ان باش��ند و نتوانن��د رویدادهایی با حجم‬ ‫بزرگ تر را نش��ان دهند (رویداد افزایش نرخ ارزهای خارجی و‬ ‫تضعیف دالر در سال ‪.)۹۷‬‬ ‫مدی��ر کارخانه هنگام حرکت به س��مت واحد مدیریت برای‬ ‫ارائه گزارش‪ ،‬گرافیت های منفجر شده هسته نیروگاه را دید اما‬ ‫در جلسه با مدیران ان را مخفی کرد‪ ،‬بر همین اساس گزارش ها‬ ‫در حال تهیه و تنظیم برای ارسال به سکو بودند!‬ ‫به قول شاعر که می فرماید‪:‬‬ ‫خشت اول چون نهد معمار کج‬ ‫تا ثریا می رود دیوار کج‬ ‫گزارش های اشتباه براس��اس انعکاس غلط به مدیران‪ ،‬پاشنه‬ ‫اش��یلی می شود تا بس��یاری در مخمصه بیفتند‪ .‬نخستین گام‬ ‫که پذیرش وجود ریس��ک بود در چرنوبیل دیده نش��د‪ ،‬به تبع‬ ‫دومین گام که تعدیل ان بود انجام نش��د و حذف ریس��ک نیز‬ ‫غیرممکن شد‪.‬‬ ‫ایا فقط در چرنوبیل شاهد چنین رویدادی بودیم؟ خیر؛ تصور‬ ‫کنید بح��ران مالی ‪ ۲۰۰۷( ۱۳۸۶‬میالدی) را که مال و دارایی‬ ‫میلیون ها نفر را به خطر انداخت‪ ،‬بس��یاری را بی خانمان کرد و‬ ‫اقتصاد جهانی را به مخاطره انداخت‪ .‬همین چرخه اشتباه در ان‬ ‫بحران نیز در جریان بود؛ نپذیرفتن ریسک ها‪ ،‬سوداگری بی حد‬ ‫و اندازه موسسه های مالی و گزارش های غیردقیق موسسه های‬ ‫حسابرس��ی و موسس��ه های رتبه بندی بین المللی‪ ،‬همه و همه‬ ‫دس��ت به دس��ت هم دادند تا روی��داد ‪ ۱۹۲۹( ۱۳۰۸‬میالدی)‬ ‫(رکود بزرگ) بار دیگر تکرار شود‪.‬‬ ‫ایا در سازمان ها و بنگاه های مان پذیرش ریسک را اموخته ایم؟‬ ‫ایا واحد مدیریت ریسک داریم؟‬ ‫سیاست خارجی ایران مبتنی بر سیاست برد‪-‬برد است‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬ایران به عنوان س��دی‬ ‫قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری‪ ،‬در سوریه و‬ ‫عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریسم‬ ‫ب��ه دیگر نقاط جهان ش��ده و از این طریق س��هم‬ ‫شایس��ته ای در تامین صلح و ثب��ات در منطقه و‬ ‫جهان داش��ته اس��ت‪ .‬به گفته حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتنی‬ ‫بر همکاری‪ ،‬هم افزایی و یافتن راه های دس��تیابی‬ ‫به منافع مشترک‪ ،‬س��ود متقابل و در یک کلمه‪،‬‬ ‫سیاس��ت برد‪-‬برد اس��ت‪ .‬در همی��ن چارچوب‪،‬‬ ‫مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده از سازکار‬ ‫گفت وگوهای چندجانبه در قالب نشس��ت های‬ ‫سیکا را بسیار مفید‪ ،‬ضروری و کارگشا می دانیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحان��ی صب��ح ش��نبه در پنجمی��ن کنفرانس‬ ‫تعامل و اعتمادس��ازی در اس��یا (س��یکا) که در‬ ‫ش��هر دوش��نبه تاجیکس��تان برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی از دولت تاجیکستان و امامعلی رحمان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور ب��رای میزبانی این‬ ‫نشس��ت و همچنی��ن دولت چین برای ریاس��ت‬ ‫دوره پیش��ین کنفران��س گفت‪ :‬اطمین��ان دارم‬ ‫کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در اسیا‪ ،‬در دوره‬ ‫ِ‬ ‫ریاست جدید نیز مانند گذشته‪ ،‬در مسیر ارتقای‬ ‫گفت وگ��و و هم��کاری میان دولت ه��ای عضو‪،‬‬ ‫به منظور تحقق اهداف کنفرانس‪ ،‬گام برمی دارد‬ ‫و نقش و جای��گاه ان در امر صلح و ثبات منطقه و‬ ‫جهانی تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬ب��دون تردید برگزاری‬ ‫نشس��ت سران سیکا در ش��هر دوشنبه باتوجه به‬ ‫ش��رایط کنونی منطقه و وجود طیف گسترده ای‬ ‫از موضوعات‪ ،‬فرصت ه��ا‪ ،‬چالش ها و تهدیدهای‬ ‫مش��ترک‪ ،‬فرص��ت مغتنمی ب��رای هم فکری و‬ ‫رایزنی در اختیار می گذارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به عنوان یک نقش افرین کلیدی در منطقه‪ ،‬بارها‬ ‫امادگی خود را برای تدوین و تصویب سازکارهای‬ ‫دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی‪ ،‬به منظور‬ ‫تضمی��ن صلح و امنیت همگانی اعالم و در این راه‬ ‫از هرگونه تعامل و تبادل نظر با کش��ورهای عضو‬ ‫سیکا درباره راه های رویارویی با چالش ها و مقابله‬ ‫با تهدیدهای موجود استقبال کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد یکطرفه به برجام ممکن نیست‬ ‫روحان��ی گف��ت‪ :‬مداخ�لات خارج��ی‬ ‫برخ��ی قدرت ه��ا در ام��ور داخلی کش��ورهای‬ ‫منطق��ه خاورمیان��ه‪ ،‬سیاس��ت های قهرامی��ز‬ ‫یکجانبه گرایان��ه‪ ،‬تروریس��م و افراط گرای��ی‪،‬‬ ‫پیمان ش��کنی و قانون گری��زی اش��کار انه��ا در‬ ‫موضوع��ات مربوط به صل��ح و امنیت بین المللی‬ ‫ازجمله قرارداد مهم هس��ته ای ایران موس��وم به‬ ‫برجام‪ ،‬منطقه ما را ب��ه یکی از بحران خیزترین و‬ ‫بی ثبات ترین مناطق جهان تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به اجرای کامل تعهدات ایران‬ ‫در برج��ام اش��اره و یاداوری ک��رد‪ :‬اجرای کامل‬ ‫تعه��دات ایران بارها به تایی��د اژانس بین المللی‬ ‫ان��رژی اتمی رس��یده و باوجود خ��روج امریکا و‬ ‫از س��رگیری تحریم ه��ای غیرقانون��ی یکجانبه‬ ‫این کش��ور و نیز حمایت ناچیز س��ایر طرف های‬ ‫موافقتنام��ه از ان‪ ،‬همچن��ان معتقدیم که انجام‬ ‫تعهدات پذیرفته ش��ده ازس��وی همه طرف های‬ ‫ذی ربط‪ ،‬نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه ای‬ ‫و جهان��ی ایفا خواهد ک��رد‪ .‬روحانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ران به طور یک جانب��ه نمی توان��د تنها طرف‬ ‫متعه��د به برجام باقی بماند و الزم اس��ت س��ایر‬ ‫کش��ورها نیز س��هم خود را برای حفظ این توافق‬ ‫مه��م بپردازند‪ .‬رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫که نهایت حس��ن نیت و شکیبایی استراتژیک ما‬ ‫از یک س��و و قانون شکنی امریکا از سوی دیگر بر‬ ‫همگان ثابت شده‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران ضمن‬ ‫اعالم امادگی برای هرگونه تعامل‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫براساس بندهای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬برجام اجرای تعهداتش‬ ‫را ب��رای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش‬ ‫دهد و در صورت دریافت نکردن پاس��خ مناسب‪،‬‬ ‫ب��ه ناچار اقدام های بیش��تری انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫ایران خواهان ثبات‪ ،‬امنیت و توسعه افغانستان است‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران در دی��دار‬ ‫رئیس اجرایی دولت افغانس��تان توسعه و تحکیم‬ ‫رواب��ط تهران‪-‬کابل را ضروری دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫ایران خواه��ان ثبات‪ ،‬امنیت‪ ،‬صل��ح و ارامش در‬ ‫افغانس��تان است‪ .‬حس��ن روحانی صبح دیروز در‬ ‫دی��دار با عب��داهلل عبداهلل‪ ،‬رئی��س اجرایی دولت‬ ‫افغانس��تان بیان کرد‪ :‬ظرفیت های فراوانی برای‬ ‫توس��عه روابط اقتص��ادی دوجانب��ه و منطقه ای‬ ‫مانن��د فرصت های ترانزیتی وج��ود دارد که باید‬ ‫در دس��تور کار کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫فیمابین قرار گیرد‪ .‬وی ب��ر اهمیت مبارزه با مواد‬ ‫مخ��در و لزوم تالش جمعی در این زمینه تاکید و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عالوه بر اس��یب های اجتماعی‪ ،‬بخش‬ ‫عم��ده ای از تامین مالی تروریس��م از قاچاق مواد‬ ‫مخدر انجام می شود و این مسئله ضرورت مبارزه‬ ‫همه جانب��ه و هماهن��گ با قاچاق م��واد مخدر را‬ ‫بیش��تر می کن��د‪ .‬رئیس جمه��وری همچنین با‬ ‫یاداوری تالش دو کشور برای مبارزه و ریشه کنی‬ ‫تروریس��م در منطق��ه گفت‪ :‬امنیت کش��ورهای‬ ‫منطقه ازجمله ایران و افغانس��تان به یکدیگر گره‬ ‫خورده اس��ت؛ بنابراین برقراری ثبات و توس��عه‬ ‫منطق��ه نیز در گرو همکاری کش��ورهای منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اجرای��ی دولت افغانس��تان نیز در‬ ‫ای��ن دیدار با قدردان��ی از حمایت ها و کمک های‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به مردم این کش��ور بر‬ ‫تقوی��ت همکاری ه��ای دو کش��ور در زمینه های‬ ‫گوناگون سیاسی‪ ،‬اقتصادی و تجاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫عب��داهلل همچنین به تالش ه��ا و اقدام های ایران‬ ‫در زمینه مبارزه با تروریس��م و قاچاق مواد مخدر‬ ‫اش��اره کرد و همکاری بیش��تر تهران و کابل را در‬ ‫این موارد ضروری خواند‪ .‬وی با بیان اینکه ایران و‬ ‫افغانستان همیش��ه و در روزهای سخت کنار هم‬ ‫بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران همیشه در کنار مردم و دولت‬ ‫افغانس��تان بوده و از این باب��ت قدردان کمک ها و‬ ‫حمایت های تهران هستیم‪ .‬رئیس اجرایی دولت‬ ‫افغانس��تان همچنین بر ض��رورت همکاری همه‬ ‫کش��ورهای منطقه در مبارزه و ریش��ه کن کردن‬ ‫تروریسم تاکید کرد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬همه به نقش سیاس��ت های دولت‬ ‫فعلی امریکا در بی ثبات کردن کشورهای منطقه‬ ‫به خوب��ی واقفی��م‪ .‬وضعیت کنونی فلس��طین‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬افغانس��تان و یمن نمونه هایی بارز‬ ‫از پیامدهای این سیاست در سال های اخیر است‪.‬‬ ‫ای��ن سیاس��ت ها‪ ،‬ناقض حق تعیین سرنوش��ت‬ ‫به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت ها‬ ‫در بسیاری از کشورهای این منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مهم ترین عامل ناامنی در منطقه‬ ‫وی با بی��ان اینکه معضل دیرینه فلس��طین‪،‬‬ ‫همچن��ان به عن��وان مهم ترین عام��ل ناامنی و‬ ‫گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی‬ ‫می کند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بی توجهی جامعه‬ ‫بین الملل��ی ب��ه اقدام ه��ای نامش��روع رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی‪ ،‬اق��دام غیرقانون��ی در امر انتقال‬ ‫سفارت امریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق‬ ‫ارتفاع��ات جوالن به قلمرو رژیم صهیونیس��تی‪،‬‬ ‫استمرار سیاست های توس��عه طلبانه را به دنبال‬ ‫داشته و موجب شده رس��یدن به راه حلی جامع‬ ‫و عادالن��ه ب��رای این بحران‪ ،‬بیش از گذش��ته از‬ ‫دسترس دور شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به اینک��ه جامعه‬ ‫بین المللی باید به وظیفه خود برای احقاق حقوق‬ ‫مردم فلس��طین از جمله تشکیل دولت مستقل‬ ‫فلس��طین به پایتختی قدس ش��ریف عمل کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حل و فصل عادالنه مس��ئله فلسطین‬ ‫و احقاق حقوق فلسطینیان‪ ،‬کلید بازگشت ثبات‬ ‫و امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه جنوب‬ ‫غرب اسیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹سدی قدرتمند در مقابل تروریسم‬ ‫روحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل تروریسم‬ ‫رئیس جمه��وری روس��یه در دی��دار ب��ا‬ ‫رئیس جمهوری کشورمان با تاکید بر نقش برجسته‬ ‫ایران در حل وفصل بحران س��وریه اعالم کرد روابط‬ ‫اقتصادی تهران و مسکو در جهات گوناگون در حال‬ ‫توسعه است‪ .‬والدیمیر پوتین که در حاشیه اجالس‬ ‫س��ران س��ازمان همکاری ش��انگهای در بیشکک‪،‬‬ ‫پایتخت قرقیزستان با حس��ن روحانی دیدار کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز فرصت مناس��بی برای بررس��ی همه‬ ‫مس��ائل مورد عالقه دو کش��ور فراهم شده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه با تاکید بر‬ ‫اینکه همه نگران اینده توافق برجام هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روس��یه برای اجرای کامل برجام ازسوی تمام‬ ‫امضاکنندگان ان تالش می کند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬خ��روج امریکا از برج��ام اجرای ای��ن توافق‬ ‫بین المللی را دش��وارتر کرده و این مس��ئله بر نظام‬ ‫منع انتش��ار سالح هس��ته ای در جهان تاثیر منفی‬ ‫گذاشته است‪ .‬رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه‬ ‫معتقدیم اجرای برجام تنها راه درست است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روسیه به اجرای کامل برجام خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫خبر‬ ‫تاالب زریوار مریوان‬ ‫‹ ‹اس�تقبال از کش�ورهای عض�و‬ ‫کنفرانس‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬ما به عنوان کش��وری‬ ‫در تالقی کریدورهای ش��مال‪-‬جنوب و ش��رق‪-‬‬ ‫غرب با زیرس��اخت های قوی صنعتی و فناوری‪،‬‬ ‫نیروی انس��انی تحصیلکرده و فرصت های بزرگ‬ ‫در بخش انرژی‪ ،‬معدن‪ ،‬گردش��گری و ترانزیت‪،‬‬ ‫ب��ا اغوش ب��از از حض��ور و فعالی��ت بازرگانان و‬ ‫ش��رکت های کش��ورهای عضو این کنفرانس در‬ ‫ایران اس��تقبال می کنیم‪ .‬روحان��ی با بیان اینکه‬ ‫تاجران و ش��رکت های صنعتی و صادرکنندگان‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی ای��ران امادگ��ی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط امروز‬ ‫جه��ان‪ ،‬یک کش��ور به تنهایی قادر ب��ه مقابله با‬ ‫چالش ها و استفاده از فرصت ها نیست و دستیابی‬ ‫به س��طح قابل قبول��ی از صلح‪ ،‬ثبات و توس��عه‪،‬‬ ‫نیازمن��د گس��ترش هم��کاری و گفت وگوهای‬ ‫منطقه ای با هدف تقویت تفاهم است‪.‬‬ ‫پوتین‪ :‬همه نگران برجام هستند‬ ‫رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه روند بهبودی‬ ‫اوضاع و حل مسائل سوریه جریان دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه در قالب روند استانه برای حل‬ ‫مس��ائل س��وریه تالش می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کار‬ ‫تشکیل کارگروه قانون اساسی سوریه جریان دارد و‬ ‫طرف های سوری برای این منظور تالش و همکاری‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود اوضاع افغانس��تان را نگران کننده‬ ‫خواند که به توجه خاص نیاز دارد و کش��ورها برای‬ ‫این منظ��ور باید ب��ا یکدیگر هم��کاری کنند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ش��ماری از تروریست هایی که از‬ ‫کش��ورهای خاورمیانه خارج شده اند در افغانستان‬ ‫پناه گرفته اند‪ .‬پوتین با اشاره به برگزاری دو نشست‬ ‫افغانس��تانی ها در مس��کو گفت‪ :‬در این نشست ها‬ ‫نمایندگان همه گروه ه��ای افغان ازجمله جنبش‬ ‫طالبان شرکت داشتند‪ .‬پوتین بیان کرد‪ :‬در اجالس‬ ‫اخیر س��ازمان همکاری ش��انگهای در بیش��کک‪،‬‬ ‫پایتخت قرقیزستان به مس��ئله افغانستان توجه و‬ ‫درباره اوضاع ان مذاکره شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫چیزی به اسم مجوز برای جنگ‬ ‫وجود ندارد‬ ‫حمایت شانگهای از برجام‬ ‫کشورهای عضو سازمان شانگهای در اعالمیه پایانی نوزدهمین‬ ‫اجالس خواهان انجام تعهدات امضاکنندگان برجام شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا در بخش��ی از ای��ن اعالمیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫کش��ورهای عضو باور دارند که اجرای استوار برنامه جامع اقدام‬ ‫مش��ترک برنامه هس��ته ای ایران باید در اولویت و در انطباق با‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل باش��د و تمامی‬ ‫مش��ارکت کنندگان را به انجام اکید تعهدات ش��ان برای اجرای‬ ‫جامع و موثر این سند فرامی خوانند‪ .‬نوزدهمین اجالس سازمان‬ ‫همکاری ش��انگهای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬خرداد با حضور سران ‪ ۱۱‬کشور‬ ‫از جمله روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫پاکس��تان و ایران در شهر بیشکک‪ ،‬پایتخت قرقیزستان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬سازمان همکاری شانگهای س��ازمانی بین دولتی است که‬ ‫برای همکاری های چندجانبه سیاسی‪ ،‬اقتصادی و امنیتی بنیان‬ ‫گذاشته شد‪ .‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫ازبکس��تان‪ ،‬پاکس��تان و هند اعضای اصلی و ایران‪ ،‬مغولستان‪،‬‬ ‫افغانستان و بالروس اعضای ناظر این سازمان هستند‪.‬‬ ‫تکفیری‪ ،‬در سوریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ‬ ‫و گس��ترش تروریسم به دیگر نقاط جهان شده و‬ ‫از این طریق سهم شایس��ته ای در تامین صلح و‬ ‫ثبات در منطقه و جهان داش��ته است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ما از ابتدای شروع تهاجم خارجی به خاک یمن‪،‬‬ ‫با ارائه طرح گفت وگوهای فراگیر یمنی‪-‬یمنی‪،‬‬ ‫خواس��تار توق��ف عملی��ات نیروه��ای خارجی‬ ‫بوده ایم و اعتقاد داریم هرچه در اجرای این طرح‬ ‫تعلل شود خسارت های جانی و مالی بیشتری به‬ ‫بار خواهد امد‪.‬‬ ‫روحانی اضافه کرد‪ :‬به دلیل حساسیت شرایط‬ ‫کنون��ی و ض��رورت مقابل��ه ب��ا یکجانبه گرایی‪،‬‬ ‫شایسته است ما کش��ورهای عض ِو سیکا با اتخاذ‬ ‫سیاست های هوشمندانه‪ ،‬روند چندجانبه گرایی‬ ‫را تقوی��ت و زمینه ه��ای جدی��دی در س��احت‬ ‫همکاری ه��ای سیاس��ی‪-‬امنیتی‪ ،‬اقتص��ادی و‬ ‫تجاری‪ ،‬مس��تقل از رویکردهای یکجانبه گرایانه‬ ‫برخی کش��ورها کش��ف کنی��م و همکاری های‬ ‫خ��ود را گس��ترش دهی��م و ب��ا مش��ارکت در‬ ‫ط��رح همکاری ه��ای بین منطق��ه ای با س��ایر‬ ‫مناط��ق جغرافیای��ی روابط خ��ود را تعمیق و با‬ ‫یکجانبه گرایی مقابله کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫رئیس مجلس نمایندگان امریکا تاکید کرد مردم امریکا هیچ عالقه ای‬ ‫ب��ه جنگ ب��ا ایران ندارند و تص��ور نمی کند ک��ه رئیس جمهوری ترامپ‬ ‫هم عالقه ای به این کار داش��ته باش��د‪ .‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا‬ ‫همچنی��ن برخی اظهارنظره��ا درباره احتمال اس��تفاده دولت امریکا از‬ ‫یک مصوبه مربوط به س��ال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی (‪ ۱۳۸۰‬خورش��یدی) برای‬ ‫جنگ افروزی را رد و تاکید کرد‪ :‬ما در حال حاضر به طور تقریبی تمام وقت‬ ‫مش��غول مصوبه بودجه هستیم‪ .‬کارگروه خدمات دفاعی الیحه دفاعی را‬ ‫تنظی��م کرده و در ان چیزی که بتواند توجیه کننده جنگ باش��د وجود‬ ‫ندارد و اصال چیزی به اسم مجوز برای جنگ وجود ندارد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫پلوس��ی که جمعه با فرید زکریا برنامه س��از شبکه خبری «سی ان ان» در‬ ‫اندیشکده امریکایی «شورای روابط خارجی» صحبت می کرد‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا امریکا در حال حرکت به سمت یک رویارویی نظامی‬ ‫با ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم این گونه نباشد‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم امریکا هیچ‬ ‫عالق��ه ای به جنگ با ایران ندارند و گم��ان نمی کنم رئیس جمهوری هم‬ ‫عالقه ای به این کار داش��ته باشد‪ .‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا با بیان‬ ‫اینکه «اوضاع بسیار خطرناک است» تاکید کرد‪ :‬پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه هیچ‬ ‫مدرک��ی درباره ادعای خود ارائه نداده اس��ت؛ فقط حرفی را مطرح کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما مطلقا هیچ عالقه ای ب��رای جنگ یا انجام اقدام های‬ ‫تحریک امیز برای ایجاد ش��رایطی که ممکن است منجر به واکنش هایی‬ ‫شود که می تواند اشتباهاتی را به دنبال داشته باشد‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در اسیا تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حس��ن روحانی در دی��دار با رجب طیب‬ ‫اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمه��وری ترکی��ه در دوش��نبه‪،‬‬ ‫پایتخ��ت تاجیکس��تان گفت‪ :‬ته��ران عالقه مند به‬ ‫توس��عه روابط با انکارا در هم��ه عرصه ها به ویژه در‬ ‫بخش های اقتصادی و تجاری است و حجم مبادالت‬ ‫ساالنه دو کشور باید به رقم ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬روحان��ی همچنین در دی��دار امیر قطر گفت‪:‬‬ ‫رایزن��ی دوجانب��ه و چندجانبه و همکاری بیش��تر‪،‬‬ ‫تنه��ا راه کاهش اختالف ها و حل وفصل مش��کالت‬ ‫منطقه ای است و ایران همواره امادگی مشارکت در‬ ‫این عرصه را دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬دفتر ایت اهلل سید علی سیستانی‪ ،‬مرجع‬ ‫عالیقدر شیعیان عراق با صدور بیانیه ای به مناسبت‬ ‫پنجمین سالروز فتوای جهاد کفائی این مرجع برای‬ ‫مقابل��ه با داع��ش تاکید کرد چنانچه همبس��تگی‪،‬‬ ‫اتح��اد‪ ،‬کنار گذاش��تن اختالف ها می��ان احزاب و‬ ‫همکاری کش��ورهای دوس��ت و برادر نبود‪ ،‬پیروزی‬ ‫در مقابل تروریسم نیز حاصل نمی شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت امور خارجه چین گفت‪ :‬هیچ کس‬ ‫خواستار بروز جنگ در دریای عمان نیست و از همه‬ ‫طرف ها درخواست کرد که خویشتنداری پیشه و از‬ ‫طریق گفت وگو اختالف ه��ای موجود را حل کنند‪.‬‬ ‫گنگ ش��وانگ افزود‪ :‬پکن نگران افزایش تنش ها در‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هلگا اش��مید‪ ،‬دبیرکل س��رویس اقدام‬ ‫خارج��ی اتحادی��ه اروپا ک��ه برای انج��ام گفت وگو‬ ‫با مس��ئوالن وزارت ام��ور خارجه در تهران به س��ر‬ ‫می برد‪ ،‬با سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای‬ ‫کش��ورمان دیدار و درباره اخرین تحوالت مربوط به‬ ‫برجام گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش رویترز وزی��ر خارجه ترکیه‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر امریکا باب��ت خرید س��امانه های دفاع‬ ‫موش��کی اس‪ ۴۰۰‬از روس��یه علیه م��ا تحریم وضع‬ ‫کند‪ ،‬انکارا اقدام های تالفی جویانه انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر پیشین انگلیس در سوریه با انتقاد‬ ‫از رویکرد سیاس��ت خارجه امریکا گفت‪ :‬هیچ دولت‬ ‫عاقل و دارای منطقی با پیشنهادهای ترامپ موافقت‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬پیتر فورد افزود‪ :‬دولت امریکا در حالی‬ ‫خواهان گشودن باب گفت وگو با ایران است که هیچ‬ ‫تمایل��ی برای کاهش فش��ارهای حداکثری خود بر‬ ‫اقتصاد این کشور ندارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬منصور العتیبی‪ ،‬نماینده دائم کویت در‬ ‫سازمان ملل به ادعای امریکا مبنی بر دست داشتن‬ ‫ایران در حمله به نفتکش های دریای عمان واکنش‬ ‫نش��ان داد و گفت‪ :‬ثابت کردن این مس��ئله که قایق‬ ‫موجود در ویدئویی که امریکایی ها منتش��ر کردند‪،‬‬ ‫متعلق به س��پاه پاس��داران ایران باشد امری دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی نهاد‬ ‫دیپلماس��ی جمهوری اس�لامی ایران در واکنش به‬ ‫اهان��ت انور قرق��اش‪ ،‬وزیر مش��اور در امور خارجی‬ ‫امارات متح��ده عربی به محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه ای��ران در توییتی خطاب ب��ه قرقاش تاکید‬ ‫ک��رد‪« :‬کس��انی ک��ه از ابتدا ن��ه اعتبار داش��تند نه‬ ‫مش��روعیت و نه اس��تقالل و همه دلخوشی ش��ان‬ ‫خرید امنیت پوش��الی از غرب اس��ت و نگاه غرب به‬ ‫انها مانند گاو ش��یرده است‪ ،‬بهتر است درباره اعتبار‬ ‫مقامات مقتدر جمهوری اس�لامی ایران که حتی با‬ ‫یک توییت اب در النه مورچگان می ریزند‪ ،‬س��کوت‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬برن��ی س��ندرز‪ ،‬نامزد انتخاب��ات اینده‬ ‫ریاس��ت جمهوری امری��کا‪ ،‬در بیانی��ه ای از دونالد‬ ‫ترام��پ خواس��ت حوادث اخی��ر در دری��ای عمان‬ ‫را بهان��ه ای برای حمله به ایران قرار ندهد‪ .‬س��ندرز‬ ‫گفت‪ :‬این حادثه نبای��د بهانه ای برای جنگ با ایران‬ ‫ش��ود؛ جنگی که فاجعه ای تمام وکمال برای امریکا‪،‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬منطقه و جهان خواهد ب��ود‪ ...‬می خواهم به‬ ‫رئیس جمه��وری ترامپ یاداوری کن��م که کنگره‬ ‫اجازه چنین جنگ��ی را نمی دهد‪ .‬حمله یکجانبه به‬ ‫ایران غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سخنگوی اتحادیه اروپا از تالش اروپا برای‬ ‫بررسی اطالعات درباره ادعای انگلیس و امریکا علیه‬ ‫ای��ران درباره انفجارهای خلیج ف��ارس خبر داد‪ .‬مایا‬ ‫کوس��یانچیچ با اعالم خبر تش��کیل جلسه اتحادیه‬ ‫اروپ��ا درباره افزایش تن��ش در خلیج فارس و تالش‬ ‫دول��ت انگلیس برای متهم کردن ایران در این وقایع‬ ‫گفت‪ :‬الزم است جلس��ه ای در این ماه در این زمینه‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس جمهوری امریکا روز گذش��ته در‬ ‫گفت وگو با شبکه فاکس نیوز از امادگی برای مذاکره‬ ‫با ایران به ش��رط امادگی متقابل تهران خبر داد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬م��ا می خواهیم ایرانی ها را به پای میز مذاکره‬ ‫بازگردانیم‪ ...‬اگر انها اماده باشند‪ ،‬من اماده هستم‪...‬‬ ‫من عجله ای ندارم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نشریه امریکایی فارین پالیسی در مطلبی‬ ‫با اش��اره به حم�لات اخیر به نفتکش ه��ا در دریای‬ ‫عمان نوش��ت‪ :‬برخی متح��دان امریکا پس از خروج‬ ‫دونال��د ترامپ از برجام‪ ،‬راه خ��ود را از وی جدا کرده‬ ‫و در زمینه این حادثه جانب واشنگتن را نگرفتند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬پس از حادثه نفتکش ها‬ ‫در دری��ای عم��ان‪ ،‬هزینه های بیمه کش��تی ها در‬ ‫خاورمیانه دست کم ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫ایدرو برای‬ ‫طراحی پلتفرم‬ ‫برنامه ‪ ۳‬ساله دارد‬ ‫ساماندهی بازار مسکن‬ ‫با گچ و سیمان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در زمینه جذب س��رمایه گذاری جایگزین واردات‪ ،‬امسال دستیابی‬ ‫به ‪ ۳‬میلیارد دالر هدف گذاری ش��ده اس��ت و در این راس��تا‪ ،‬ابتدا‬ ‫برای فعال س��ازی طرح ه��ای نیمه تمام اقدام می ش��ود و در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬واحدهای جدیدی راه اندازی خواهد شد‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫‹ ‹توسعه تولید و تامین ساخت داخل‬ ‫زرن��دی ادامه داد‪ :‬در محور نخس��ت یعنی توس��عه‬ ‫تولید و تامین س��اخت داخ��ل‪ ،‬در نظر داریم از تجربه‬ ‫و دان��ش بنگاه های داخلی برای خودکفایی اس��تفاده‬ ‫کنیم و در این راستا وضعیت واردات به کشور و میزان‬ ‫وابستگی ها بررسی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬از مجموع ‪ ۴۲‬میلیارد دالر واردات‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬نزدیک به ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالر ان مربوط به‬ ‫واردات کااله��ای صنعت��ی بوده ک��ه ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫ان مربوط به ‪ ۵۵‬ردیف ک��د تعرفه ای و به طور عمده‬ ‫قطعات منفصله خودرو بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬رویکرد اصلی این وزارتخانه در س��ال‬ ‫جدی��د‪ ،‬تعریف نکردن پروژه های جدید ایجادی اس��ت و‬ ‫به جای ان در نظر دارد تا ظرفیت خالی واحدهای راکد و‬ ‫واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اصلی خود کار می کنند‬ ‫را فعال کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در زمینه جذب سرمایه گذاری جایگزین‬ ‫واردات‪ ،‬امسال دس��تیابی به ‪ ۳‬میلیارد دالر هدف گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت و در این راستا‪ ،‬ابتدا به فعال سازی طرح های‬ ‫نیمه تمام اقدام می ش��ود و در غیر این صورت‪ ،‬واحدهای‬ ‫جدیدی راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اکتش��اف و فعال س��ازی معادن کوچک است‪ .‬وی از‬ ‫راه اندازی س��امانه توزیع به عن��وان اصلی ترین اقدام در‬ ‫ح��وزه مدیری��ت بازار خب��ر داد که به گفت��ه او‪ ،‬اکنون‬ ‫برای الس��تیک خودرو اجرایی ش��ده و تا پایان سال به‬ ‫‪ ۱۰۰‬قلم کاال توس��عه خواهد یاف��ت‪ .‬زرندی همچنین‬ ‫از برنامه ری��زی ب��رای توس��عه س��رمایه گذاری با جذب‬ ‫سرمایه های س��رگردان مردمی خبر داد و افزود‪ :‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬هلدینگ های سرمایه گذاری در ‪ ۳‬استان کشور به‬ ‫صورت ازمایشی راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫سال گذش��ته در حوزه بهبود فضای کسب وکار‪ ،‬هرچند‬ ‫از نظر امتیاز رشد داشته ایم اما رتبه ایران کاهش یافت‪.‬‬ ‫زرندی در ادامه‪ ،‬برنامه ریزی برای رش��د ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫صنایع نس��اجی و پوشاک در س��ال ‪ ۹۸‬را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬این صنعت توانس��ت از فضای تحریم ها اس��تفاده‬ ‫کند و اکنون واردات این کاالها بیشتر قابل کنترل شده‬ ‫و بازار بهتری برای محصوالت داخلی ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬توس��عه و تکمیل صنع��ت لوازم خانگی‪،‬‬ ‫صنایع دریایی و حمل ونقل ناوگان ریلی (با ایجاد ‪۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬واگن) و کشتی سازی سایر برنامه های توسعه ای‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬در حوزه معدن نی ز تمرکز اصلی‬ ‫ زرن��دی ادامه داد‪ :‬در این حوزه‪ ،‬در ش��اخص تجارت‬ ‫فرامرزی بیشترین بهبود حاصل شد به طوری که از رتبه‬ ‫‪ ۱۶۶‬در بین ‪ ۱۹۰‬کشور جهان در سال گذشته به رتبه‬ ‫‪ ۱۲۱‬ارتقا یافتیم‪.‬‬ ‫وی به برنامه ری��زی وزارتخانه ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬س��هم نقدینگی بخ��ش تولید در‬ ‫نظام بانکی در س��ال گذشته با کاهش شدید روبه رو شد‬ ‫و امس��ال زمین��ه در نظر داریم از ظرفیت بازار س��رمایه‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫‹ ‹پرهیز از اضافه کردن پروژه های جدید‬ ‫‹ ‹نساجی از تحریم استفاده کرد‬ ‫‹ ‹رشد در شاخص تجارت فرامرزی‬ ‫‹ ‹نقش استارت اپ ها در ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درباره فعال س��ازی معادن و تجهیز انها به ماش��ین االت‬ ‫گف��ت‪ :‬بح��ث معدن ی��ک موض��وع ویژه برای توس��عه‬ ‫اقتصادی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در معادن کوچک‬ ‫بح��ث توجیه اقتصادی مهم اس��ت و با تغییر قیمت ها و‬ ‫فناوری‪ ،‬یک س��ری از معادن در ش��رایط جدید می تواند‬ ‫مفید باش��ند‪ .‬زرندی افزود‪ :‬امسال قرار است ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچک که در گذش��ته به دلیل نداش��تن ب��ازار و تولید‬ ‫تعطیل ش��ده بودند را فعال کنیم‪ .‬ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران مجری این کار است اما قرار نیست که‬ ‫این کار دولتی باشد و از سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫و شرکت های بزرگ معدنی خواستیم در این طرح حضور‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬همچنین بحث استفاده از استارت اپ در‬ ‫این طرح عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬در زمینه تامین و تجهیز‬ ‫ماش��ین االت معدن��ی نی��ز قرار ش��د تا صن��دوق بیمه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬ایمیدرو و معاون��ت معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یک کار مش��ترک انجام دهند‬ ‫تا برای تجهیز و نوسازی ماشین االت معادن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫سعید زرندی‬ ‫مطالعات نشان‬ ‫داده هر ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫نرخ ارز حدود‬ ‫‪ ۸۹.۵‬درصد‬ ‫افزایش‬ ‫هزینه کاالهای‬ ‫وارداتی در‬ ‫حوزه تولید‬ ‫را به همراه‬ ‫داشته است‬ ‫بیکاری شاغالن بدتر از بیکاری بیکاران است‬ ‫امنیت شغلی در ایران پایین است و ریزش مشاغل در کشور‬ ‫ما یکی از مش��کالت ویژه حوزه کار به ش��مار م��ی رود‪ .‬دولت‬ ‫در برنام��ه اش��تغال خود برای س��ال ‪ ۹۸‬ت�لاش می کند ‪۳۱۵‬‬ ‫کند اما تحقق این مه��م نیازمند تغییرات‬ ‫هزار ش��غل را حفظ ‬ ‫ساختاری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در حالی که برنامه ریزان و مسئوالن دولتی در‬ ‫ایران باید تالش کنند با ایجاد اشتغال از میزان بیکاری بکاهند‪،‬‬ ‫ناپایداری مش��اغل باعث می ش��ود با ریزش نی��روی کار رو به رو‬ ‫باش��یم‪ .‬بیکار ش��دن بعد از یک دوره کار ک��ردن چیز عجیبی‬ ‫نیس��ت و در کش��ورهای مختلف ش��هروندان زیادی با چنین‬ ‫وضعیتی روبه رو می شوند اما در مواردی بیکاری فرد شاغل بدتر‬ ‫از بیکار ماندن فردی اس��ت که ش��غلی ندار د چراکه فرد شاغل‬ ‫ب ه نس��بت کار و درامد خ��ود برنامه ریزی ک��رده و برای مثال‪،‬‬ ‫ ممکن است وام گرفته‪ ،‬در زندگی اش تغییراتی ایجاد کرده و به‬ ‫صورت کلی بیش از یک فرد بیکار به ش��غل و درامدش وابسته‬ ‫باش��د‪ .‬این فرد وقتی بیکار می ش��ود در معرض انواع و اقس��ام‬ ‫اسیب هاس��ت و اگر حمایت های اجتماع��ی و اقتصادی ویژه ای‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬با تداوم بیکاری مشکالت زیادی برای او‬ ‫ایجاد خواهد ش��د و ممکن اس��ت بی خانمان یا درگیر مشاغل‬ ‫غیررسمی یا حتی بزهکاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش شغل در ایران‬ ‫در دهه های گذشته ریزش مشاغل در کشور ان قدر زیاد بوده‬ ‫که به بحرانی فراگیر در حوزه اشتغال منجر شده است‪ .‬از دست‬ ‫رفتن ش��غل یکی از دالیلی اس��ت که باعث می ش��ود با وجود‬ ‫ایجاد مش��اغل جدید‪ ،‬نه تنها میزان بی��کاری کاهش نیابد بلکه‬ ‫شاهد افزایش ان نیز باشیم‪ .‬اطالعات مرکز امار درباره وضعیت‬ ‫اش��تغال در ایران در سال ‪ ۹۷‬نشان می دهد که تعداد شاغالن‬ ‫در این س��ال به ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار و ‪ ۴۵‬نفر رس��یده که‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۴۳۶ ،۹۶‬هزار و ‪ ۹۲۸‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نس��بت اشتغال در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۳۵.۶‬درصد رسید که نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬میزان ‪ ۰.۳‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬با وجود این‬ ‫میزان بیکاری در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به سال ‪ ۹۶‬بیشتر شد و به‬ ‫‪ ۱۲‬درصد رس��ید‪ .‬این واقعیت نشان می دهد که از طرفی ما با‬ ‫هجوم نیروی جویای کار جدید روبه رو هستیم و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫ناپایداری در مش��اغل باعث از بین رفتن شغل هایی می شود که‬ ‫ن وجود داشت‪.‬‬ ‫پیش از ای ‬ ‫اطالعات دقیقی درباره میزان ریزش مش��اغل در ایران وجود‬ ‫ندار د اما یک بررس��ی در سال ‪ ۹۶‬نش��ان می دهد که از حدود‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون نفر بیکار کشور در این سال حدود ‪۱.۸‬میلیون نفر‪،‬‬ ‫پیش از این ش��اغل ‪ ۱۰‬ساله و بیشتر بوده اند‪ .‬مردان نزدیک به‬ ‫‪ ۱.۶‬میلیون نفر از این افراد را تش��کیل داده اند‪ .‬دالیل مختلفی‬ ‫برای ریزش مشاغل در ایران عنوان می شو د اما مهم ترین دلیل‬ ‫ان موقتی بودن کار اس��ت که به تنهایی باعث ریزش ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مش��اغل در ایران می ش��ود‪ .‬موقتی بودن کار از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که در دهه های گذش��ته مورد انتق��اد کارگران و فعاالن‬ ‫کارگری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سوءتفسیر از قانون کار باعث شده حجم باالیی از قراردادهای‬ ‫کار در ایران موقت باش��د و همین باعث می ش��ود کارفرمایان‬ ‫به راحت��ی بتوانند کارگ��ران را اخراج کنند‪ .‬در بس��یاری موارد‬ ‫تعدیل نیرو نه به دلیل نیاز نداشتن به کارگر که به دلیل برخی‬ ‫اختالف ها بی��ن کارگران و کارفرمایان و حت��ی ایجاد تنوع در‬ ‫نی��روی کار رخ می ده��د‪ .‬همچنین پایین ب��ودن درامد ‪۱۶.۳‬‬ ‫مشاغل را از بین می برد‪ .‬تعطیلی دائمی محل کار‪ ،‬فصلی بودن‬ ‫کار‪ ،‬جابه جای��ی مح��ل کار‪ ،‬اخراج یا تعدیل نی��رو‪ ،‬مهاجرت و‬ ‫بیماری نیز برخی دیگر از دالیل از دس��ت رفتن شغل هستند‪.‬‬ ‫از دالیل ریز از دس��ت رفتن شغل ها که بگذریم‪ ،‬ریزش مشاغل‬ ‫در ایران ناش��ی از ساختاری اس��ت که در بسیاری از موارد کار‬ ‫تولیدی را بی صرفه می کند‪ .‬یک کارشناس حوزه کار در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬اگر به حوزه های تولیدی در بخش های مختلف نگاهی‬ ‫بیندازی��م می بینیم که تولیدکنن��دگان‪ ،‬به ویژه تولیدکنندگان‬ ‫بخش خصوصی زیر فش��ار هس��تند و از س��اختار غلط متضرر‬ ‫می شوند‪ .‬علی دهقان کیا با تاکید بر اینکه ساختار غلط و اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های نادرس��ت دلیل ریزش ش��غل در ایران است‪ ،‬به‬ ‫مباحث حمایتی از کارفرمایان اشاره می کند و به ایلنا می گوید‪:‬‬ ‫وقت��ی قوانین حمایتی رعایت نش��ود‪ ،‬کارفرمای��ان نمی توانند‬ ‫کارش��ان را توس��عه دهند و حت��ی مجبور ب��ه کوچک کردن‬ ‫بنگاه خود نیز می ش��وند‪ .‬او تصریح می کن��د‪ :‬برای مثال‪ ،‬یکی‬ ‫ت اما با‬ ‫از حمایت ها پرداخت بخش��ی از حق بیمه کارگران اس ‬ ‫وجود تاکیدهای قانونی‪ ،‬این کار انجام نمی شود‪ .‬دالیل مختلفی‬ ‫برای ریزش مش��اغل در ایران بیان می شو د اما مهم ترین دلیل‬ ‫ان موقتی بودن کار اس��ت که به تنهایی باعث ریزش ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مش��اغل در ایران می ش��ود‪ .‬موقتی بودن کار از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که در دهه های گذش��ته مورد انتق��اد کارگران و فعاالن‬ ‫کارگری قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گفته این کارش��ناس حوزه کار‪،‬‬ ‫الزم است در شرایط کنونی در گام نخست برخی اصالحات در‬ ‫ساختارهای کالن اقتصادی انجام و در گام دوم سختگیری های‬ ‫برای رعایت قوانین حمایتی اعمال ش��ود تا کارفرمایان مجبور‬ ‫به تعدیل نیروی کار نباشند و بیکاری به واسطه از دست رفتن‬ ‫شغل های موجود افزایش نیابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها و ریزش شغل‬ ‫در حال��ی ری��زش نیروی کار در ایران ب��ه یکی از اصلی ترین‬ ‫مش��کالت این حوزه تبدیل شده که ش��رایط کنونی کشور نیز‬ ‫می تواند به چنین چیزی دامن بزند‪ .‬اکنون بیش��تر از یک سال‬ ‫از خ��روج یکجانبه امری��کا از برجام می گ��ذارد و در این مدت‬ ‫ش��دیدترین تحریم ها علیه ایران اعمال شده است‪ .‬مرداد سال‬ ‫گذشته علی ربیعی‪ ،‬وزیر وقت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عنوان‬ ‫کرد که ممکن اس��ت به دلیل تحریم ها یک میلیون ش��غل در‬ ‫ای��ران از بین ب��رود‪ .‬او در توصیف اقدامی که برای جلوگیری از‬ ‫بیکاری پس از بازگش��ت تحریم ها قرار اس��ت انجام شود گفته‬ ‫ام��کان دارد ای��ن کار را دنب��ال کنیم که ج��ای پرداخت بیمه‬ ‫بی��کاری پول بدهیم فرد در ان صنعت باقی بماند و ان صنعت‬ ‫س��رپا بماند اما اخراجی رخ ندهد‪ .‬به نظر می رسد برنامه ای که‬ ‫ربیعی به ان اش��اره می کند پرداخت بخش��ی از حقوق افراد از‬ ‫سوی دولت در صنایع غیردولتی است که البته در جای خودش‬ ‫می تواند بار مال��ی به هزینه های دولتی را افزایش دهد اما وزیر‬ ‫وقت کار درباره ش��رایط خاص فعلی گفت‪ :‬در تحریم یک سری‬ ‫صنایع اس��یب می بینند و ریزش نیرو دارند و یک س��ری شغل‬ ‫رشد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ای برای حفظ و تثبیت ‪ ۳۱۵‬هزار شغل‬ ‫انچه مس��لم اس��ت این اس��ت که ری��زش ش��غلی در ایران‬ ‫هش��دارامیز اس��ت و به همین منظور وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برنامه ویژه ای برای جلوگیری از این اتفاق در دس��ت‬ ‫اج��را دارد‪ .‬دولت برای س��ال ‪ ۹۸‬نیز ایجاد ی��ک میلیون و ‪۹۰‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی را هدف گذاری کرده ک��ه برای تحقق این‬ ‫میزان تعهد‪ ۲۰ ،‬طرح و اقدام اش��تغالزا و کارافرین در قالب ‪۷‬‬ ‫محور و برنامه کلی پیش بینی شده است‪« .‬ساماندهی و تثبیت‬ ‫اش��تغال موجود» یک��ی از ‪ ۷‬محور و برنامه کلی برای امس��ال‬ ‫اس��ت که در قالب ای��ن برنامه حفظ و تثبیت دس��ت کم ‪۳۱۵‬‬ ‫هزار شغل با حمایت از بنگاه های خصوصی و تعاونی مشکل دار‬ ‫و پوشش بیمه بیکاری ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در مناطق سیل زده‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫ش��رایط ویژه کش��ور اتخاذ سیاس��ت هایی را می طلبد که از‬ ‫طرف��ی نوعی تحول در س��اختار اقتصادی کش��ور ایجاد کند و‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬قوانین اجرا نش��ده را در کانون توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫حفظ ش��غل با دو برنامه ریزی کلی امکان پذیر است‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫باید از کارفرمایان حمایت ش��ود که این حمایت می تواند خود‬ ‫را در قالب یارانه تولید نش��ان دهد یا برخی معافیت ها باش��د و‬ ‫از س��ویی‪ ،‬دولت بای��د فکری هم برای اف��رادی که به هر حال‬ ‫شغل خود را از دست می دهند‪ ،‬بکند‪ .‬حمایت هایی مانند بیمه‬ ‫بیکاری ضروری اس��ت و هر چند ای��ن حمایت ها هزینه دولت‬ ‫را افزای��ش می دهن��د اما باید این واقعی��ت را پذیرفت که صفر‬ ‫شدن درامد یک فرد ان هم فردی که زندگی اش به کار کردن‬ ‫وابستگی شدیدی پیدا کرده‪ ،‬مشکالت دیگری را دامن می زند و‬ ‫ممکن است اثار سوء اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‪ /‬تحلیلگر اقتصاد و‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دول��ت در ماه های‬ ‫گذش��ته به ما نش��ان می دهد که دولت دست‬ ‫روی نقط��ه بحران نمی گذارد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫زمانی که کش��ور با مش��کل روبه رو می ش��ود‬ ‫دولت نقطه ای دیگری را درنظر می گیرد و این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود مشکالت به وجود امده‬ ‫در اقتصاد کشور قدیمی شوند‪ .‬از جمله نقاطی‬ ‫که در اقتص��اد ایران وجود دارد و دولت حاضر‬ ‫نیست ان را حل کند به حضور دولت در اقتصاد‬ ‫مربوط می شود‪ .‬به طور کلی یک مشکل اساسی‬ ‫در اقتص��اد ای��ران وجود دارد ک��ه باید هرچه‬ ‫س��ریع تر از میان برداش��ته ش��ود و ان مشکل‬ ‫چیزی نیس��ت جز حضور دولت به عنوان یک‬ ‫بازیگر در عرصه اقتصاد‪ .‬اقتصاد ایران نیاز مبرم‬ ‫به خروج دولت دارد‪ .‬بحران اقتصاد ایران امروز‬ ‫به دلیل حضور دولت به عنوان یک مداخله گر‪،‬‬ ‫دس��تور دهنده و مال��ک بنگاه های اقتصادی به‬ ‫وجود امده اس��ت‪ .‬در این میان دولت به جای‬ ‫واگ��ذاری اقتصاد به مردم و حرکت به س��وی‬ ‫اقتص��اد ازاد ت�لاش می کند تا مش��کلی را که‬ ‫خ��ودش به وجود اورده برطرف کند‪ .‬برخی از‬ ‫برنامه ریزی ها نشان می دهد قرار است در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ش��اهد رونق تولید باشیم اما اکنون پرسش‬ ‫این اس��ت که چرا دولت زیرس��اخت توسعه و‬ ‫رون��ق تولی��د را ایجاد نمی کند ام��ا توقع ان را‬ ‫دارد؟ مهم ترین زیرساختی که برای رونق تولید‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که دول��ت اقتصاد را به‬ ‫بخش خصوصی بسپارد و اجازه دهد بازار برای‬ ‫اقتصاد تصمیم گیری کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در شرایط کنونی دولت برای اقتصاد تصمیم‬ ‫می گیرد‪ .‬در نتیجه اقتصاد از فرمان و دس��تور‬ ‫پی��روی نمی کند و نتیجه ان تمام بحران هایی‬ ‫است که اکنون در کشور مشاهده می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫با پدیده بازنشستگان‬ ‫خصوصی شده مواجهیم‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه معتقد اس��ت‬ ‫اقتص��اد ایران با پدیده های خاص و منحصربه‬ ‫فردی روبه رو است که برای اصالح ساختارها‬ ‫نیاز به ی��ک برنامه ریزی ویژه وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی موجود در کش��ور‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬ایشان در طول سال های گذشته‬ ‫نظریه ه��ای خاص و مهم��ی در حوزه اصالح‬ ‫س��اختار اقتصادی کش��ور ارائ��ه کرده اند که‬ ‫تنه��ا در صورتی که ‪ ۳۰‬درصد از انها اجرایی‬ ‫می شد‪ ،‬امروز وضعیت اقتصادی ایران متفاوت‬ ‫ب��ود‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اولویت های��ی همچون‬ ‫کاهش تصدی گری اقتصادی دولت و افزایش‬ ‫توان بخش خصوصی واقعی‪ ،‬مس��ائلی اس��ت‬ ‫که در صورت اجرایی ش��دن می تواند بخشی‬ ‫از بحران های��ی که ما در س��ال های گذش��ته‬ ‫ب��ا ان روب��ه رو بودیم را برط��رف کند‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون بازرگان��ی داخلی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه برخی رانت های ساختاری‬ ‫فضا را برای فعال شدن بخش خصوصی واقعی‬ ‫کاهش داده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫کشورمان یک پدیده نامطلوبی وجود دارد که‬ ‫عمری طوالنی پیدا کرده و به یک روش ثابت‬ ‫بدل شده اس��ت‪ .‬در شرایطی که تصدی گری‬ ‫دولتی در حوزه های مختلف دیده می شود ما‬ ‫می بینیم که بسیاری از کارمندان دولت پس‬ ‫از بازنشستگی‪ ،‬به سراغ فعالیت های شخصی‬ ‫خود می روند‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه مدعی ش��د‪ :‬صرف این‬ ‫موضوع هیچ من��ع قانونی ندار د اما وقتی این‬ ‫افراد از روابط دولتی پیش��ین خود اس��تفاده‬ ‫کرده و در جریان مذاکرات‪ ،‬دریافت مجوزها و‬ ‫نهایی کردن قراردادهای شان از ارتباط دولتی‬ ‫گذشته خود استفاده می کنند‪ ،‬این مسئله به‬ ‫معنی تضعیف بخش خصوصی واقعی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ای��ن پدیده خ��اص که در‬ ‫سال های گذشته بخشی از بخش های اقتصاد‬ ‫ای��ران را با خود درگیر کرده‪ ،‬در عمل ‪ ،‬امکان‬ ‫ق��درت گرفت��ن بخ��ش خصوص��ی واقعی را‬ ‫از بی��ن می ب��رد و در کنار ان ای��ن فکر را به‬ ‫وجود می اورد که خصوصی سازی واقعی اتفاق‬ ‫می افتد در حالی که این طور نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ زرندی از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از‬ ‫‪ ۷‬محور برنامه اصل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در فضای س��خت تحریم ها اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به دش��واری تبادالت بین المللی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی را با تمرکز بر کش��ورهای همسایه و‬ ‫همجوار در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬توس��عه تولید و تعمیق ساخت داخل‪،‬‬ ‫توسعه معادن و صنایع معدنی‪ ،‬استفاده از شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای تبدیل مونتاژکاری به تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫بازار و س��اماندهی لجس��تیک تج��اری‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار در زمین��ه محیط داخ��ل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫س��ایر برنامه های پیش بینی شده از سوی وزارتخانه در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫و تجارت در ادامه به چالش های تولید در کش��ور اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مش��کالت انتق��ال ارز ناش��ی از تحریم ها‬ ‫که بیش��ترین تاثیر را بر واردات مواد اولیه و واس��طه ای‬ ‫گذاش��ته و به افزایش هزینه های تولید دامن زده است‪،‬‬ ‫مهم ترین این چالش هاست‪ .‬زرندی تصریح کرد‪ :‬مطالعات‬ ‫نش��ان داده هر ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش نرخ ارز حدود ‪۸۹.۵‬‬ ‫درص��د افزایش هزینه کاالهای واردات��ی در حوزه تولید‬ ‫را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬تغییرات نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بی ثبات��ی سیاس��ت ها‪ ،‬کمب��ود نقدینگ��ی واحدها‪،‬‬ ‫مشکالت بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات و گمرکات‪ ،‬سایر‬ ‫دغدغه های تولیدکنندگان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫برنامه داریم‬ ‫زیرساخت‬ ‫نداریم‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش نقدینگی بخش تولید با کمک بازار سرمایه‬ ‫ معاون طرح و برنامه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نشست خبری روز گذش��ته مهم ترین موضوع های‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬تس��هیالت‪ ،‬مع��ادن و تجارت را‬ ‫بررس��ی کرد‪ .‬س��عید زرندی در این نشس��ت ‪ ۷‬محور‬ ‫برنامه های وزارتخانه متبوع خود را تش��ریح و برخی از‬ ‫امارها را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۳.۴‬میلیارد دالر از‬ ‫مجم��وع ‪ ۴۶‬میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفتی س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱۵‬کشور همسایه ایران انجام شد که این‬ ‫موضوع اهمیت ویژه کشورهای همسایه را در مبادالت‬ ‫تجاری کشورمان نشان می دهد‪.‬‬ ‫زرندی همچنین در پاس��خ به پرسش‬ ‫درباره‬ ‫اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چه برنامه ای‬ ‫ب��رای تغیی��ر توجیه اقتص��ادی طرح ها برای امس��ال‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬درباره این موضوع برنامه ریزی های‬ ‫مفصلی وج��ود دارد و وزارتخانه های مرتبط با طرح ها‬ ‫باید در این راس��تا اقدام های حمایتی بیش��تری انجام‬ ‫دهند‪ .‬با این حال‪ ،‬بیش��ترین چال��ش این موضوع به‬ ‫رواب��ط بانک ها با صاحب��ان طرح ها مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز ب��رای رفع این‬ ‫مش��کل اقدام هایی کرده اس��ت‪ .‬در نهایت مقرر شده‬ ‫طرح ها برای دریافت تس��هیالت دوباره ارزیابی ش��وند‬ ‫تا مشکل انها برطرف شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۵۰‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫در ایران فعال شد‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازمهندسی‬ ‫و الزام توسعه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ایدرو برای طراحی پلتفرم برنامه ‪ ۳‬ساله دارد‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫کش��ورها برای حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی خود‬ ‫صنایع دفاعی را به وجود اورده اند تا سرزمین ش��ان را از‬ ‫هرگونه خطر نس��بت به مرزه��ای جغرافیایی خود حفظ‬ ‫کنند‪ .‬اما محافظت از کشور فقط محدود به مرزهای مادی‬ ‫و ظاهری نمی شود‪ ،‬بلکه حفظ استقالل به لحاظ معنوی‬ ‫و حرکت به س��وی خودکفای��ی حداکثری از برنامه های‬ ‫جدی هر کش��ور با هر رویکرد سیاس��ی اقتصادی است‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله منافاتی با ارتباطات و مش��ارکت های‬ ‫بین المللی دولت ها ندارد و در یک به اصطالح بده بستان‬ ‫مدرن کشورها به رفع نیازهای یکدیگر می پردازند‪.‬‬ ‫صنع��ت و تولیدات صنعتی یک��ی از زیرمجموعه های‬ ‫مهم در بحث خودکفایی و حفظ معنوی تمامیت ارضی‬ ‫کشورها است‪ .‬هر دولتی با توجه به ظرفیت ها و امکانات‬ ‫داخلی که دارد ممکن اس��ت به توس��عه صنایع ویژه ای‬ ‫اهتمام ب��ورزد‪ .‬امکانات مادی زیرزمینی یا ظرفیت های‬ ‫نیروی انس��انی ماهر و‪ ...‬از بس��ترهایی اس��ت که کمک‬ ‫زیادی به خودکفایی مادی و معنوی سرزمین ها می کند‪.‬‬ ‫برخی کشورهای صنعتی با مدیریت خالقانه توانسته اند‬ ‫ب��ر برخی از خاله��ای صنعتی خود فائ��ق ایند و امروز‬ ‫پیش��تاز غول های صنعتی جهان در بازارهای بین المللی‬ ‫باش��ند‪ .‬نمونه بارز این کش��ورها ژاپن است که با وجود‬ ‫کمبود منابع زیرزمینی توانس��ته در بس��یاری از صنایع‬ ‫س��رامد باش��د‪ .‬مدیریت درس��ت نقاط تهدید‪ ،‬منجر به‬ ‫خالقیت و تبدی��ل ضعف ها به فرصت های حتی طالیی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬به همین دلیل نمی توان ب��ه یکباره رابطه‬ ‫قدیمی با این ش��ریک های خارجی را قطع کرد‪ .‬معاون‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران درباره تولید‬ ‫ال‪ ۹۰‬ه��م خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای تولی��د خودرو ال‪۹۰‬‬ ‫برنامه داریم تا با موتور دیگری تولید ان ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری شدن خودروهای ناقص‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنع��ت خ��ودرو صنعت��ی در مقی��اس‬ ‫جهانی اس��ت و چه بخواهیم و چه نخواهیم‬ ‫محصوالت این صنع��ت با محصوالت رقیبان‬ ‫جهانی ان مقایسه می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن حت��ی اگ��ر خ��ود را متعه��د به‬ ‫صادرات ندانیم الزم اس��ت محصوالت مان را‬ ‫ب��ا معیارهای جهانی س��نجیده‪ ،‬طراحی و به‬ ‫بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫مصرف کنن��ده ایران��ی می دان��د ک��ه در‬ ‫ش��رایط ایده ال نیست اما انتظار دارد صنعت‬ ‫خودرو کش��ور در چش��م اندازی معین دارای‬ ‫محصوالت��ی قابل رقاب��ت با انچ��ه در جهان‬ ‫مشاهده می کند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫اتفاق��ا در این س��ال ها‪ ،‬مس��ئوالن نظام و‬ ‫صنعت دائم ادع��ا می کنند که برنامه هایی را‬ ‫برای رسیدن به این هدف دارند اما متاسفانه‬ ‫پس از ‪ ۴۰‬س��ال چنین چش��م انداز روشنی‬ ‫به چش��م نمی خ��ورد‪ .‬چرا؟ مگر مس��ئوالن‬ ‫ما ت�لاش نمی کنند و در ای��ن تالش صادق‬ ‫نیستند؟‬ ‫بدیهی اس��ت که مس��ئوالن ارزو می کنند‬ ‫همه ما در رفاه کامل باش��یم اما به ظاهر در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬برنامه های اجرایی مناسبی را‬ ‫تدارک ندیده ان��د و این برنامه ها با واقعیت ها‬ ‫همخوانی نداش��ته و پ��س از ‪ ۴‬دهه با وجود‬ ‫برخ��ی موفقیت ه��ای مقطع��ی و البت��ه گاه‬ ‫بزرگ‪ ،‬به نتایج پایدار نرسیده اند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه باید به عنوان یک کارش��ناس‬ ‫اذعان کنم مسئوالن تمام انچه می توانسته اند‪،‬‬ ‫انجام نداده اند‪ .‬واقعیت این اس��ت که صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬صنعتی رقابت��ی و نیازمند الزاماتی‬ ‫است که مربوط به کل صنعت و البته فضای‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫در جه��ان صنع��ت خودرو ی��ک صنعت‬ ‫پیچی��ده به معن��ای تام کلمه اس��ت که در‬ ‫جهت رقابت دائمی رقیبان‪ ،‬به طور پویا تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در همین ‪ ۴۰‬س��ال که ما مش��غول ایجاد‬ ‫صنع��ت خ��ودرو بودی��م‪ ،‬صنع��ت خ��ودرو‬ ‫جهان دس��ت کم ‪ ۳‬تحول بزرگ را پشت س��ر‬ ‫گذاشت؛ نظام تضمین کیفیت و تولید چابک‬ ‫انعطاف پذیر‪ ،‬س��اختار طراحی و توس��عه بر‬ ‫مبنای پلتفرم مش��ترک و مشارکت راهبردی‬ ‫با تامین کنندگان و امروز ابرادغام ها‪ .‬متاسفانه‬ ‫از نظر عملی ما هنوز در همان تحول نخست‬ ‫گی��ر ک��رده و براس��اس مقتضی��ات اق��دام‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫هنوز مس��ئوالن در ارزوی ان هس��تند که‬ ‫در انته��ای دهه ‪ ۸۰‬میالدی به عنوان صنعت‬ ‫خودرو رقابتی ش��ناخته می شد که نتیجه ان‬ ‫شده حدود ‪ ۳۰‬شرکت خودروساز با بهره وری‬ ‫پایی��ن و صدها ش��رکت قطعه س��ازی ریز و‬ ‫درشت که بیش��تر انها توان رقابت در عرصه‬ ‫جهانی را ندارند و در نهایت محصوالتی ارائه‬ ‫می کنن��د که نه کیفیت ش��ان ثب��ات الزم را‬ ‫دارد و نه قیمت ش��ان رضایت مندی را فراهم‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به طور معمول وابس��تگی زیاد‬ ‫به خارج از کشور دارند و به روز نیستند‪.‬‬ ‫نمی خواهم در اینج��ا به جزئیات علمی و‬ ‫فنی وارد شوم اما همین قدر بگویم که تحول‬ ‫نخس��ت بیش��تر بر هر خودروس��از و نهایت‬ ‫قطعه س��از ب��ه عن��وان هویت ه��ای جداگانه‬ ‫متمرکز بود‪ .‬اما در تحول دوم و س��وم‪ ،‬تحول‬ ‫در ساختار کل صنعت و حتی بیرون صنعت‬ ‫به عنوان یک کلیت منسجم رخ داده است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬نمی توان با توس��عه یک‬ ‫شرکت خودروس��از‪ ،‬به صنعت خودروسازی‬ ‫بالنده و متعالی دست یافت‪.‬‬ ‫برای این منظور دیگر نمی توان خودروساز‬ ‫را از قطعه س��از‪ ،‬مجموعه س��از‪ ،‬طراح‪ ،‬فناور‪،‬‬ ‫ازمون کنن��ده‪ ،‬جابه جاکننده(لجس��تیک) و‬ ‫بازارهای مالی(وام دهنده) مجزا دید‪.‬‬ ‫نمی دان��م جهان در این ‪ ۴‬ده��ه به دنبال‬ ‫توسعه س��اختارهای مالی و صنعتی‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو این گونه متحول ش��د یا برعکس‪ ،‬این‬ ‫صنعت خودرو بود که به عنوان نیروی محرک‬ ‫اصلی برای دیگر ساختارها عمل کرد‪.‬‬ ‫مه��م این اس��ت که صنعت خ��ودرو امروز‬ ‫جهان و بسترهای ان‪ ،‬ساختاری به طور کامل‬ ‫متفاوت از ‪ ۴۰‬سال پیش دارد‪.‬‬ ‫اگر قرار است پس از ‪ ۲۰‬سال دیگر صنعت‬ ‫خودرویی رقابت پذیر در کشور داشته باشیم‬ ‫باید دس��ت به بازمهندس��ی این س��اختارها‬ ‫بزنیم‪ .‬بماند که برای شروع این کار امروز هم‬ ‫خیلی دیر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنع��ت خودرو یک��ی از ظرفیت های حرکت به س��وی اس��تقالل و‬ ‫خودکفایی کشورها اس��ت‪ .‬خودرو به عنوان کاالیی صنعتی محصول‬ ‫تالش ه��ای افراد بس��یاری از گوش��ه و کنار جهان به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫ام��روز رقابت به همراه ارائه بهتری��ن خدمات پس از فروش حرف‬ ‫نخست را می زنند و در این میان بازار از ان کسانی است که بتوانند‬ ‫در این تحوالت لحظه ای دانش و خالقیت‪ ،‬نظر مش��تریان بیشتری را‬ ‫جذب کنند‬ ‫‹ ‹تعمیق ساخت در دستور کار‬ ‫بهزاد اعتمادی‬ ‫در ایدرو برنامه‬ ‫‪ ۳‬ساله ای‬ ‫طراحی شده‬ ‫و امیدواریم‬ ‫بتوانیم به‬ ‫طراحی پایه‬ ‫خودرو یا همان‬ ‫پلتفرم های‬ ‫جدید‬ ‫دست یابیم‬ ‫صنعت خودرو یکی از ظرفیت های حرکت به س��وی‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی کشورها اس��ت‪ .‬خودرو به عنوان‬ ‫کاالی��ی صنعت��ی محصول تالش های افراد بس��یاری از‬ ‫گوش��ه و کن��ار جهان به ش��مار می رود‪ .‬البت��ه امروز در‬ ‫انق�لاب چهارم صنعتی وضعیت ف��رق کرده و رقابت به‬ ‫همراه ارائه بهترین خدمات پس از فروش حرف نخست‬ ‫را می زنند و در این میان بازار از ان کس��انی اس��ت که‬ ‫بتوانن��د در این تحوالت لحظه ای دانش و خالقیت‪ ،‬نظر‬ ‫مشتریان بیشتری را جذب کنند و برای خود مجموعه ای‬ ‫از مشتریان وفادار فراهم اورند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای تولید خودرو طراحی و‬ ‫پلتفرم ان اس��ت یعنی پایه و ش��الوده اصلی که ممکن‬ ‫اس��ت براس��اس ان چندین مدل خودرو تولید و ساخته‬ ‫ش��ود‪ .‬در واق��ع پلتفرم مجموعه پیش��رانه‪ ،‬جعبه دنده‪،‬‬ ‫شاسی و فرایند انتقال قدرت است‪.‬‬ ‫ایران با دو خودروس��از بزرگ و تعدادی واحد صنعتی‬ ‫کوچک تر‪ ،‬ساالنه نیازهای بازار داخلی را پوشش می دهند‬ ‫و بخش کوچکی از تولیدات خود را به کشورهای همسایه‬ ‫صادر می کند‪ .‬ش��رایط تحریمی صنعتگ��ر این حوزه را‬ ‫وادار ک��رده ب��رای خودکفای��ی بیش��تر و کاهش درصد‬ ‫وابستگی ها‪ ،‬بومی س��ازی قطعات خودروهای پیشین و‬ ‫نیز طراحی پلتفرم را در دس��تور کار قرار دهد‪ .‬س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) به عنوان یک‬ ‫س��ازمان توس��عه ای برنامه هایی را در این راس��تا دنبال‬ ‫می کند‪ .‬به��زاد اعتمادی‪ ،‬قائم مقام ای��درو در گفت وگو‬ ‫با ایرنا عنوان کرد‪ :‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران اعتقاد راس��خ به داخلی س��ازی و تعمیق س��اخت‬ ‫داخ��ل محصوالت و قطعات مورد نیاز دارد و به ویژه این‬ ‫ماموری��ت را در حوزه های نفت و گاز‪ ،‬فوالد‪ ،‬س��یمان و‬ ‫خودرو دنبال می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اگر س��اخت برخی قطع��ات هم توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته باشد‪ ،‬از انجا که اولویت ما رونق تولید‬ ‫اس��ت حتی با وجود دو برابر ش��دن هزینه ها‪ ،‬حاضر به‬ ‫ساخت انها هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول درب��اره برنامه ریزی ب��رای تولید‬ ‫پلتف��رم جدید خودرو در کش��ور اظهارکرد‪ :‬اس��تراتژی‬ ‫ای��درو در صنعت خودرو تولی��د ‪۶۵۰‬هزار خودرو جدید‬ ‫در پسابرجام تا سال ‪ 1399‬خورشیدی بود‪ ،‬اما با خروج‬ ‫امریکا از برجام مجبور به تغییر استراتژی شدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خروج ش��ریکان خارجی صنعت خودرو‬ ‫از کش��ورمان س��بب ش��د در کوتاه م��دت ادام��ه تولید‬ ‫خودروهای پرتیراژ قدیمی را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫اعتمادی توضیح داد‪ :‬در جهان هیچ کش��وری تمامی‬ ‫تجهی��زات و لوازم مورد نیازش را خودش تهیه نمی کند‬ ‫و صنعت خودرو ایران نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت؛‬ ‫ب��ا ای��ن وجود در تالش هس��تیم تا حد ام��کان ارزبری‬ ‫خودروها را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با‬ ‫اش��اره به برنامه های میان مدت این سازمان گفت‪ :‬هدف‬ ‫ای��درو در میان مدت‪ ،‬ارتق��ای کمی و کیفی خودروهای‬ ‫تولیدی اس��ت تا قابلیت صادرات دست کم به کشورهای‬ ‫همس��ایه را داشته باشیم و از این طریق تعادل مثبتی را‬ ‫در ارزبری و ارزاوری این صنعت شاهد باشیم‪.‬‬ ‫معاون توس��عه صنای��ع حمل ونقل ایدرو بیان کرد‪ :‬در‬ ‫مرحله س��وم‪ ،‬تقویت ش��رکت های طراحی‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫و مراک��ز تحقیق و توس��عه ب��ا هم��کاری صاحبان این‬ ‫فناوری ها در جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت که‬ ‫می ت��وان از توانمندی خارجی ها در قالب اموزش نیروی‬ ‫انسانی بهره برد‪.‬‬ ‫اعتم��ادی درب��اره خودروه��ای باقیمان��ده در ک��ف‬ ‫کارحانه ه��ا خودروس��ازی نی��ز گفت‪ :‬ب��ا تمهیداتی که‬ ‫اندیش��یده ش��ده‪ ،‬این خودروها به زودی تجاری شده و‬ ‫در اختیار مشتریان قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول به تجاری ش��دن بی��ش از ‪۱۶‬هزار‬ ‫خودرو ش��رکت ایران خودرو در روزهای گذش��ته اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬همزمان با این اتفاق‪ ،‬حدود ‪۵‬هزار خودرو‬ ‫دارای کس��ری قطع��ه نیز وارد چرخه ش��ده و هر زمان‬ ‫قطعات مورد نیاز تامین ش��ود‪ ،‬ای��ن خودروهای ناقص‬ ‫برای تکمیل وارد خط تولید می شوند‪.‬‬ ‫وی با ابراز خوش��بینی نسبت به صنعت خودرو تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬خ��ودرو پس از بخش های نف��ت‪ ،‬گاز و بانکداری‪،‬‬ ‫پردرامدترین و اش��تغالزاترین صنعت اس��ت و به همین‬ ‫دلیل از ان دست نخواهیم کشید‪.‬‬ ‫در ادام��ه قائم مقام ایدرو رش��د خ��وب این صنعت در‬ ‫س��ال های گذش��ته را یاداور ش��د و ابراز امیدواری کرد‬ ‫ک��ه ب��ا رویکرد جدی��د دولت و حمای��ت از این صنعت‪،‬‬ ‫به چش��م انداز پیش بینی شده دس��ت یابیم‪ .‬اعتمادی با‬ ‫بیان اینکه واردات خودروی در قالب س��ی بی یو(‪)CBU‬‬ ‫مش��مول تحریم ها نبوده و می توان انها را به کشور وارد‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬هرچن��د مخالف این موضوع نیس��تیم اما‬ ‫به دلیل ارزبری و سخت کردن شرایط برای تولید داخل‬ ‫محدودیت هایی برای ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫وی با بیان اینکه این برنامه ‪ ۳‬ساله طراحی شده‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد در مرحله س��وم بتوانیم به طراحی پایه‬ ‫خودرو یا همان پلتفرم های جدید دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال بازگشت شریک های بین المللی‬ ‫اعتم��ادی در ادامه به اخرین وضعیت قرارداد ایدرو با‬ ‫شرکت رنو فرانسه اشاره کرد و گفت‪ :‬این قرارداد اکنون‬ ‫تعلیق ش��ده و هر چند رنویی ها از ایران خارج ش��ده اند‪،‬‬ ‫اما س��رمایه هایی در کشورمان باقی گذاشته اند و منتظر‬ ‫هس��تند تا در صورت توافق های سیاس��ی دوباره به بازار‬ ‫ایران بازگردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اینکه دوباره با رن��و کار می کنیم یا‬ ‫خیر‪ ،‬بستگی به شرایط دارد زیرا نمی خواهیم با همکاری‬ ‫خود را با کش��ورها به طورکامل قطع کنیم؛ از این رو اگر‬ ‫شرایط مان را بپذیرند با انها دوباره وارد همکاری خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام ایدرو اف��زود‪ :‬از زمان خروج رنو‪ ،‬ما به دنبال‬ ‫اماده کردن زیرس��اخت ها بوده و هس��تیم تا در صورت‬ ‫همکاری دوباره‪ ،‬اگر هم خواستند از بازارمان خارج شوند‬ ‫انقدر ظرفیت و توان داشته باشیم که سرپا بمانیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬همکاری قبلی ب��ا رنو تا مرحله ثبت‬ ‫ش��رکت هم پی��ش رفت و یک بار ه��م ‪۶۵‬میلیون یورو‬ ‫به طور نقد اوردند اما پیش از بی اثر ش��دن نتایج برجام‬ ‫ان را خ��ارج کردن��د‪ .‬اعتمادی ادام��ه داد‪ :‬با این حال‪،‬‬ ‫شرکت رنوپارس به عنوان سرمایه رنو در ایران وجود دارد‬ ‫که ‪۵۱‬درصد ان متعلق به این شرکت فرانسوی است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه ایران خودرو از گذشته با پژو‬ ‫کار می کرده و انها ریشه در فناوری خودرو ایرانی دارند‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی‪ ،‬صرف��ه اقتص��ادی تولی��د‪ ،‬تیراژ‬ ‫اقتص��ادی و‪ ...‬از جمل��ه مفاهیم��ی اس��ت ک��ه وقتی از‬ ‫طراحی مدل جدید خودرویی س��خن می رود‪ ،‬از س��وی‬ ‫س��ازندگان به انها اشاره می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای‬ ‫خودکفایی بیشتر در تولید باید همراه با طراحی پلتفرم‬ ‫داخل��ی‪ ،‬قطعه س��ازان از ابت��دا همراه با خودروس��ازان‬ ‫در پروژه حضور داش��ته باش��ند‪ .‬صنعتگ��ران این حوزه‬ ‫نخس��تین بحثی که مطرح می کنن��د نبود منابع مالی و‬ ‫سرمایه در گردش کافی است از این رو باید قطعات بازار‬ ‫دائمی با تیراژ اقتصادی داش��ته باشند تا هزینه کردهای‬ ‫سنگین طراحی قطعات‪ ،‬قالب سازی و تولیدشان با صرفه‬ ‫ اقتصادی همراه باشد‪.‬‬ ‫ج��واد مرزبان راد یکی از کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫پیش تر در این باره به راهکاری برای اس��تفاده حداکثری‬ ‫از پلتفرم ها اشاره کرده و به‬ ‫گفته بود‪ ،‬برای حل‬ ‫این مش��کل برخی خودروسازان از پلتفرم های مشترک‬ ‫استفاده می کنند و برای تولید چند مدل خودرو از قطعات‬ ‫مش��ترکی که قابل مشاهده نیستند‪ ،‬قطعات یکسانی را‬ ‫ب��ه کار می برند و فقط ظاهر خودروها(فیس لیفت) را که‬ ‫دیده می ش��ود و در ردیف پلتفرم قرار نمی گیرد‪ ،‬تغییر‬ ‫می دهن��د‪ .‬با این روش عالوه ب��ر تنوع محصوالت‪ ،‬تولید‬ ‫برای خودروس��ازان و قطعه س��ازان نیز صرفه اقتصادی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬این ش��یوه یکی از ترفندهایی است که‬ ‫چین برای خودروسازی اش دنبال می کند و به این ترتیب‬ ‫سهمش را از بازار جهانی افزایش داده است‪ .‬تولید ساالنه‬ ‫‪۲۰‬میلیون خودرو رقم بزرگی برای یک کش��ور بوده که‬ ‫تاثی��ر زی��ادی به لحاظ اقتص��ادی و اجتماعی برای یک‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫سایپا ‪۴‬هزار میلیارد ریال اوراق بهادار منتشر می کند‬ ‫معاون مالی و اقتصادی گروه خودروس��ازی س��ایپا از عرضه‬ ‫‪۴‬ه��زار میلی��ارد ریال اوراق بهادار در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪۹۸‬‬ ‫خب��رداد و گفت‪ :‬این اوراق به منظور تامین و پوش��ش کس��ری‬ ‫بخش��ی از نیازهای نقدینگی این گروه در حال انتش��ار اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مهدی محمدرضایی گفت‪۴ :‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اوراق بهادار یادش��ده با طول عمر ‪۴‬س��اله و با رکن ضامن‬ ‫بان��ک ملی و تعهد پذیره نویس��ی و بازارگردانی ش��رکت تامین‬ ‫س��رمایه لوتوس پارسیان عرضه می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این اوراق‬ ‫به عاملیت فروش کارگزاری بانک ملی ایران‪ ،‬نرخ س��ود ساالنه‬ ‫اوراق ‪۱۶‬درصدی و همچنین با دفعات پرداخت س��ود هر ‪ ۳‬ماه‬ ‫یک بار عرضه می ش��ود‪ .‬مع��اون مالی و اقتصادی گروه س��ایپا‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬عرضه اوراق اجاره‪ ،‬سلف موازی استاندارد و مرابحه‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۵‬در دستورکار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفته‬ ‫و تاکن��ون افزون بر ‪۲۸‬هزار میلی��ارد ریال در چندین مرحله با‬ ‫ه��دف تامین مناب��ع مالی برای کمک به رون��ق تولید و مقابله‬ ‫با محدودیت های این بخش‪ ،‬عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضایی‬ ‫سیاس��ت گ��روه خودروس��ازی س��ایپا را اس��تفاده از منابع و‬ ‫راهکاره��ای داخلی برای تامین مالی تولید دانس��ت و گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای این سیاست ها‪ ،‬سرمایه موردنیاز این گروه جهت هدایت‬ ‫به سمت خطوط تولید و رونق و توسعه اشتغال فراهم می شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪730/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪870/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪530/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو(‪ ۲‬ایربگ)‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪144/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪104/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪502/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪730/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫‪84/500/000‬‬ ‫‪163/000/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪50/200/000‬‬ ‫‪58/200/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪182/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪305/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪520/000/000‬‬ ‫‪750/000/000‬‬ ‫‪720/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫‪730/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫تمام جانشین های چین در‬ ‫واردات عناصر نادرخاکی‬ ‫استقبال خوب‬ ‫شرکت های خارجی از‬ ‫یک نمایشگاه معدنی‬ ‫حذف ایران از بازار نفت‬ ‫ارزوی واهی امریکا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی لزوم هماهنگی فعالیت های معدنی با محیط زیست مطرح شد‪:‬‬ ‫با مدیریت درست معادن مانع ضعف تعادل محیط زیست شویم‬ ‫‹ ‹محیط زیست و توسعه معادن‬ ‫س��عید اکبرپ��ور‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫مدیریت محیط زیست در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا می توان هم معدنکاری‬ ‫کرد و هم محیط زیس��ت را حفظ کرد‪،‬‬ ‫پاسخ داد‪ :‬در مفهوم سنتی توسعه‪ ،‬بشر‬ ‫بدون توجه به محیط زیس��ت‪ ،‬اقدام به‬ ‫دخل و تص��رف در کره خاکی کرده که‬ ‫اثار ان پس از س��ال ها خود را نشان داده است‪ .‬این اثار باعث شده‬ ‫اس��ت جوامع پیشرفته و توسعه یافته نگاه تازه ای به محیط زیست‬ ‫بیندازن��د‪ ،‬به گونه ای ک��ه فعالیت های توس��عه ای در بخش های‬ ‫مختلف صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬راه ها و‪ ...‬خود را س��ازگار با محیط زیس��ت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬گاهی دیده ای��م که برداش��ت های بی رویه‬ ‫و غیرمج��از از مناب��ع طبیع��ی ب��دون رعایت قـوانی��ن مربوطـ و‬ ‫ب��دون حفظ حری��م رودخانه ها و جنگل ها موج��ب ضربه زدن به‬ ‫محیط زیس��ت و گونه های گیاهی و جانوری می ش��ود‪ .‬درنتیجه‬ ‫شاهد بحران جدی و تغییرات مرفولوژی رودخانه ها و هندسه انها‬ ‫و همچنین نابودی جنگل ها و گونه های نادر زیس��تی و جانوری در‬ ‫بخش های مختلف کش��ور هستیم‪ .‬در کنار این مسئله‪ ،‬طرفداران‬ ‫توس��عه معادن و بهره برداری از منابع طبیعی مطرح می کنند که‬ ‫این منابع در دل طبیعت وجود دارند و می توان از انها بهره برداری‬ ‫و به توس��عه و پیشرفت اقتصاد کمک کرد اما نکته مهم دراین بین‪،‬‬ ‫کنترل برداش��ت این منابع اس��ت که س��ازمان های مربوط مثل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محیط زیس��ت و منابع طبیعی‪ ،‬مسئول‬ ‫ان هستند‪.‬‬ ‫تمرکز بر تعادل محیط زیس��ت و توس��عه از دهه ‪ ۸۰‬مورد توجه‬ ‫بش��ر قرار گرفت‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬بش��ر به طور لجام گسیخته دست‬ ‫به مصرف می زد و تالش می کرد هرچه س��ریع تر و بیشتر به سمت‬ ‫توس��عه پیش برود اما عواقبی که برای محیط زیست پیش امد‪ ،‬او‬ ‫را ناچار کرد که در کنار توسعه جایی هم برای حفظ محیط زیست‬ ‫باز کند‪.‬‬ ‫دراین باره که چطور می ت��وان هم معدنکاری کرد و هم‬ ‫محیط زیس��ت را طوری حفظ کرد که به سمت توسعه پایدار پیش‬ ‫برویم‪ ،‬با کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫مناط��ق حفاظت ش��ده و پارک های ملی برای محافظت از محیط زیس��ت در‬ ‫مقابل فعاالن معدنی قوانین س��خت تری دارند‪ .‬ای��ن مناطق به این دلیل‬ ‫انتخاب می شوند که در انها اجازه فعالیت معدنی داده نشود‬ ‫تعریف و به عبارتی بر مفهوم توسعه پایدار تمرکز کردند‪ .‬دراین بین‬ ‫م��ا هم می توانیم هر دو فعالی��ت را با هم انجام دهیم اما باید برخی‬ ‫اصول و قوانین را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫اکبرپور درباره این پرس��ش که برخی باور دارند توقف توس��عه‬ ‫ب��ه دلیل حفظ محیط زیس��ت در دنی��ای رقابتی ام��روز به ضرر‬ ‫اقتصاد کش��ور تمام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران از زمره کشورهای‬ ‫درحال توس��عه است و شاید این تفکر در برخی مدیران و مسئوالن‬ ‫شکل می گیرد که کشورهای توسعه یافته هم زمانی بدون توجه به‬ ‫محیط زیس��ت دست به اقدامات توسعه زده اند و ما هم باید همین‬ ‫کار را انج��ام دهیم چراک��ه درحال حاضر توقف توس��عه به دلیل‬ ‫محیط زیست در دنیای رقابتی امروز به ضرر کشور است‪.‬‬ ‫این فعال محیط زیس��تی ادامه داد‪ :‬این طرز تفکر نشان می دهد‬ ‫که ما درک درستی از مفهوم محیط زیست و توسعه پیدا نکرده ایم‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از حفاظت محیط زیس��ت و توسعه پایدار می شود‪،‬‬ ‫منظور این نیس��ت که نباید کاری انجام دهیم چون محیط زیست‬ ‫اس��یب می بیند‪ .‬درواقع هر فعالیتی که روی زمین انجام می شود‬ ‫اث��اری به دنبال دارد اما وقتی س��خن از توس��عه پای��دار‪ ،‬توجه به‬ ‫محیط زیست و توسعه معادن می کنیم‪ ،‬در صدد کاهش اثار منفی‬ ‫هستیم نه اینکه مانع پیشرفت شویم‪.‬‬ ‫اکبرپور در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر این مس��ئله درباره‬ ‫معدنکاری صادق است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معدنکاری هم مثل هر فعالیت‬ ‫دیگری اث��اری روی کیفیت محیط زیس��ت دارد اما ب��ا اقداماتی‬ ‫می ت��وان این اث��ار را کاهش داد‪ .‬در وهله نخس��ت ب��رای هر نوع‬ ‫معدنکاری بر اساس مصوبه هیات وزیران باید گزارش ارزیابی اثرات‬ ‫محیط زیس��تی(‪ )EIA‬را تهیه و از سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫کشور مجوز معدنکاری دریافت کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د مدیریت محیط زیس��ت ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ای��ن گزارش باید همه اث��ار احتمالی پیش بینی ش��ده و اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه و اصالحی برای معدن و محیط زیس��ت در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬در این بین‪ ،‬س��ازمان محیط زیس��ت وظیفه دارد از شروع‬ ‫فعالیت معدن تا بهره برداری و پایان پروژه بر روند کار نظارت کند‪.‬‬ ‫اکبرپور با ابراز تاسف از اینکه در بیشتر موارد گزارش ارزیابی اثار‬ ‫محیط زیستی تهیه می شود اما پس از ان نظارتی نمی شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مراحل بهره برداری که بیش��ترین اثار را بر محیط زیس��ت‬ ‫دارد‪ ،‬توجهی به این مهم نمی شود‪ ،‬درحالی که مرحله بهره برداری‪،‬‬ ‫یک��ی از مراحل مهم هر فعالیت اقتصادی اس��ت و با طراحی های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬مدیریت درست و توجه به محیط زیست می توان اثار ان‬ ‫را به کمترین میزان ممکن کاهش داد‪.‬‬ ‫او در پای��ان به عنوان راهکار خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫مدیریت سبز می تواند نقش مهمی در محیط زیستی بودن پروژه ها‬ ‫ب��ازی کند چراکه در مدیریت س��بز اقدام��ات و مطالعات جامعی‬ ‫انجام می ش��ود تا فعالیت های ان سازمان یا صنعت در جهت نیل‬ ‫به اهداف توسعه پایدار و محافظت از محیط زیست ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر جایی نمی توان معدن ایجاد کرد‬ ‫رضا اقتدار‪ ،‬مدیرکل دفتر زیستگاه ها و‬ ‫ام��ور مناط��ق س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیست کشور درباره اینکه برای‬ ‫تعام��ل س��ازنده بین محیط زیس��ت و‬ ‫اظهار‬ ‫توسعه باید تالش کرد‪ ،‬به‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن امر اجتناب ناپذیر اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه مثال های زی��ادی می توان‬ ‫اورد که ما به این مسئله توجهی نمی کنیم‪.‬‬ ‫او به عن��وان نمونه مطرح کرد‪ :‬متاس��فانه از محدوده گردنک تا‬ ‫امل در جاده هراز که یک منطقه گردش��گری است‪ ،‬شاهد فعالیت‬ ‫معادن ش��ن و ماسه هستیم‪ .‬مردم از هوای بد تهران فرار می کنند‬ ‫که به سمت ش��مال بروند اما در این مسیر ان قدر گردوغبار ناشی‬ ‫از فعالیت معادن‪ ،‬سنگ کوبی ها و واحدهای سنگ شکن می بینند‬ ‫که دیگر نه منظره و چش��م اندازی برای منطق��ه می ماند نه لذتی‬ ‫برای طی مس��یر‪ .‬اقتدار‪ ،‬درباره اثر تخریبی غیرقابل جبران معادن‬ ‫بر محیط زیس��ت گفت‪ :‬در رودخانه حفاظت شده هراز‪ ،‬منطقه ای‬ ‫وجود دارد که در انجا گونه ای ماهی خال قرمز زیس��ت می کند اما‬ ‫باوج��ود فعالیت های معدنی در عمل از گردنک به پایین دیگر این‬ ‫ماهی را نمی بینیم‪ .‬درواقع به دلیل اینکه پساب ناشی از واحدهای‬ ‫ماسه ش��ویی وارد رودخانه هراز ش��ده‪ ،‬غلظت اب ب��اال می رود و‬ ‫اکس��یژن را کم می کند‪ .‬در مقابل‪ ،‬درس��ت در قس��مت باالدست‬ ‫ن که محدوده حفاظتی س��ازمان محیط زیست است‪ ،‬ماهی های‬ ‫ا ‬ ‫خال قرمز را می توانیم ببینیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین در ارس��باران‬ ‫استان اذربایجان شرقی‪ ،‬گونه نادری به نام سیاه خروس داریم که‬ ‫در ان ارتفاع با پوش��ش گیاهی ویژه ادامه حیات می دهد اما به این‬ ‫دلیل که چند وقت پیش یک معدن طال در انجا ش��کل گرفت که‬ ‫درست در وس��ط زیستگاه سیاه خروس بود‪ ،‬نگرانی های زیادی را‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬البته خوشبختانه با پیگیری های سازمان محیط زیست‬ ‫توافق شد که دیگر عملیاتی انجام نشود‪ .‬مدیرکل دفتر زیستگاه ها‬ ‫و امور مناطق س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور با اشاره به‬ ‫گله ه��ای مردم��ی از فعالیت ه��ای معدن��ی و مزاحمت های ان‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬به طور مث��ال در منطقه اوره نطنز در اس��تان اصفهان‬ ‫ش��کوائیه های متعدد مردمی شنیده می ش��د‪ .‬با اینکه معدنکاران‬ ‫این منطق��ه مطرح می کردن��د با ضوابط زیس��ت محیطی همراه‬ ‫هستند اما چون نزدیک باغ ها و روستاها فعالیت می کردند‪ ،‬شاهد‬ ‫اعتراض های زیادی بودند‪ .‬این موضوع چندین بار در شورای عالی‬ ‫معادن‪ ،‬مطرح و بررس��ی شد که معدنی ها را محدود کنند اما هنوز‬ ‫به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است‪ .‬او با اشاره به اینکه مناطق‬ ‫حفاظت ش��ده و پارک های ملی برای محافظت از محیط زیس��ت‬ ‫در مقاب��ل فعاالن معدنی قوانین س��خت تری دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مناط��ق به این دلیل انتخاب می ش��وند ک��ه در ان اجازه فعالیت‬ ‫معدنی داده نش��ود‪ .‬با اس��تعالم هایی ک��ه از مجموعه های مرتبط‬ ‫می گیریم‪ ،‬در مناطقی که مشخص ش��ده اس��ت‪ ،‬واگذاری زمین و‬ ‫صدور مجوز جدید معدنی ممنوعیت دارد و به این ترتیب سازمان‬ ‫محیط زیس��ت اجازه نمی دهد هرگونه فعالیت معدنی در کش��ور‬ ‫ش��ود‪ .‬او در اخر اظه��ار کرد‪ :‬هر جایی نمی ت��وان معدن زد چون‬ ‫پیامدهای زیست محیطی‪ ،‬انسانی و طبیعی دارد‪ .‬هر طوری هم که‬ ‫معادن را کنترل کنیم وقتی برای ان منطقه‪ ،‬کاربری تعریف نشده‬ ‫و با محیط زیست انجا هماهنگ نباشد‪ ،‬فعالیتی که انجام می دهد‬ ‫باعث تخریب محیط زیست و چشم انداز ان منطقه می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشانی بلند‬ ‫فلز سرخ‬ ‫با وجود‬ ‫جنگ تجاری‬ ‫پرویز امانیان‬ ‫تحلیلگر بازار کاال‬ ‫تاثی��ر جنگ تجاری چی��ن و امریکا بر میزان‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع مس جهان امکان پذیر‬ ‫و در همان حال‪ ،‬کوتاه مدت اس��ت‪ .‬البته درباره‬ ‫مس به عنوان فلزی اساس��ی و درواقع پیشانی‬ ‫فلزات دریای��ی تحلیل هایی وجود دارد اما انچه‬ ‫ای��ن تحلیل ه��ا را از هم جدا می کن��د دیدگاه‬ ‫تحلیلگران است که به دو جریان منفی و مثبت‬ ‫تقسیم می شود‪.‬‬ ‫انهایی که نگاهی مثبت به اینده دارند‪ ،‬توسعه‬ ‫تولی��د و مصرف خودروهای برق��ی و همچنین‬ ‫توسعه انرژی های نو را نقطه قوتی برای تقاضای‬ ‫فلز س��رخ در دهه پی��ش رو می بینن��د‪ ،‬درواقع‬ ‫به باور این کارشناس��ان این��ده صنعت مس در‬ ‫دستان این دو صنعت رو به رشد قرار دارد‪.‬‬ ‫گروه��ی دیگ��ر از تحلیلگ��ران ک��ه نگاه��ی‬ ‫نه چندان خوشبینانه به بازار جهانی مس دارند‪،‬‬ ‫ب��ا این اس��تدالل جنگ تجاری بی��ن دو قدرت‬ ‫اقتصادی جهان را عامل کاهش س��رمایه گذاری‬ ‫در صنع��ت مس می دانند ک��ه چین بزرگ ترین‬ ‫مصرف کننده مس جهان است و چنانچه جنگ‬ ‫تجاری به کاهش تولیدات صنعتی چین بینجامد‬ ‫و شاخص مدیران خرید (پی ام ای) را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ ،‬چنین اتفاقی برای بازار جهانی مس‪،‬‬ ‫مایوس کننده به شمار می اید‪ .‬کاهش بهای مس‬ ‫از حدود ‪۷‬هزار دالر در س��ال گذشته به حدود‬ ‫‪۶‬هزار دالر در س��ال جاری‪ ،‬ش��اهد خوبی برای‬ ‫تاثیرگ��ذاری جنگ تجاری ب��ر تقاضای مس و‬ ‫به دنبال ان کاهش بها اس��ت و این کاهش بها‬ ‫در ش��رایطی اتفاق افتاده که بازار گاه با کسری‬ ‫عرضه هم روبه رو اس��ت‪ .‬چنی��ن رویه ای انگیزه‬ ‫سرمایه داران را برای صرف سرمایه در پروژه های‬ ‫معدنی و خرید سهام انها کاهش می دهد‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکه بازگشت سرمایه در استخراج مس در بازه‬ ‫زمانی حدود ‪ ۷‬س��ال است و چنین زمانی برای‬ ‫سرمایه دارانی که به دنبال سود ساالنه هستند‪،‬‬ ‫چندان جذاب نیست و معادن موجود نیز گاهی‬ ‫از کاهش عیار کانی ها خبر می دهند‪.‬‬ ‫ام��ا درنهای��ت مح��رک اصلی ب��ازار مس در‬ ‫س��ال های پیش رو دو صنعت خودروهای برقی‬ ‫و انرژی های نو هس��تند که مصرف مس در انها‬ ‫بسیار باال است‪.‬‬ ‫در واق��ع جن��گ تجاری داس��تان امروز مس‬ ‫و صنای��ع خودروه��ای الکتریک��ی و انرژی های‬ ‫نو داس��تان فردای مس اس��ت‪ .‬هرچند امروز از‬ ‫رونق مس به مقدار کمی کاس��ته شده اما همه‬ ‫تحلیلگ��ران معتقدن��د ب��ازار جهانی فلز س��رخ‬ ‫در بلندم��دت از اقب��ال برخ��وردار خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس اماری که بلومبرگ چند ماه گذشته‬ ‫منتش��ر کرد‪ ،‬جهان در س��ال گذشته (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی ‪ ۱۳.۴‬گیگاوات س��اعت برق خورشیدی‬ ‫خریده اس��ت‪ ،‬این درحالی است که این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۶.۱‬گیگاوات س��اعت بود‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال گذش��ته در دو ایالت شِ ن ِزن‬ ‫و شانگهای چین ‪۱۶۵‬هزار خودرو برقی فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬این رقم از ش��مار خودروهای برقی که در‬ ‫سال گذشته در کشورهای نروژ و المان فروخته‬ ‫ش��ده بیشتر بود‪ .‬این رقم های رو به رشد حاکی‬ ‫از پیشانی بلند فلز سرخ در دهه پیش رو است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ذخایر طال و ارز خارجی‬ ‫روسیه از ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر فراتر رفت‬ ‫بانک مرکزی روس��یه گزارش داد که هفته‬ ‫قبل‪ ،‬میزان ذخایر طال و ارز خارجی روسیه به‬ ‫‪ ۵۰۲.۷‬میلیارد دالر افزایش یافته و از س��طح‬ ‫هدف تعیین شده این بانک فراتر رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از راش��اتودی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی روس��یه گزارش داد که در هفته قبل‪،‬‬ ‫می��زان ذخایر ط�لا و ارز خارجی روس��یه به‬ ‫‪ ۵۰۲.۷‬میلیارد دالر افزایش یافته و از س��طح‬ ‫هدف تعیین ش��ده این بانک فراتر رفته است‪.‬‬ ‫س��طح ذخایر ارز خارجی و طالی روسیه‪ ،‬از‬ ‫هفته قبل ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر فراتر رفته اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی روسیه‪ ،‬افزایش‬ ‫‪۱.۵‬درصدی ذخایر‪ ،‬بیش��تر ب��ه علت افزایش‬ ‫ارزش ط�لا و افزایش خری��د ارز خارجی در‬ ‫چارچوب قانون بودجه این کش��ور بوده است‪.‬‬ ‫درحالی که میزان ذخایر روسیه به دالر امریکا‬ ‫محاس��به شده است‪ ،‬بیشتر این ذخایر را طال‬ ‫و سایر ارزهای مهم جهان که دارای حق ویژه‬ ‫اس دی ار (ارزه��ای ذخیره جهان) هس��تند‪،‬‬ ‫تش��کیل می دهند‪ .‬این ذخایر در اختیار بانک‬ ‫مرکزی و دولت این کشور قرار دارند‪.‬‬ ‫خوشبینی بازار‬ ‫به افزایش‬ ‫نرخ طال‬ ‫نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد کارشناسان‬ ‫وال استریت و سرمایه گذاران همچنان انتظار دارند روند‬ ‫صعودی طال در هفته جاری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ط�لا از ادامه تنش ه��ای تجاری‬ ‫امریکا و ش��ریکانش که به نگرانی ها نس��بت به کندی‬ ‫رش��د اقتصاد جهانی منجر ش��ده و انتظارات بازار برای‬ ‫کاهش نرخ های بهره از س��وی بان��ک مرکزی امریکا را‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ ،‬س��ود می برد‪ .‬حمله هایی که اواخر‬ ‫هفته گذشته به ‪ ۲‬نفتکش در دریای عمان انجام گرفت‬ ‫نیز تقاضا برای خرید طال را تقویت کرد‪.‬‬ ‫در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬نفر ش��رکت کردند که در مجموع ‪ ۱۶‬نفر یا معادل‬ ‫‪ ۷۳‬درصد افزایش نرخ طال و ‪ ۳‬نفر یا ‪ ۱۴‬درصد کاهش‬ ‫نرخ طال را پیش بینی کردند‪ .‬همچنین به همین تعداد‬ ‫یعن��ی ‪ ۳‬نفر یا معادل ‪ ۱۴‬درص��د درباره روند نرخ طال‬ ‫نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ۵۵۸ ،‬نفر در نظرس��نجی کیتکونیوز از‬ ‫س��رمایه گذاران ش��رکت کردند که از می��ان انها ‪۳۸۹‬‬ ‫نفر یا مع��ادل ‪ ۷۰‬درصد افزایش نرخ طال را پیش بینی‬ ‫کردن��د‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۲۲‬نفر ی��ا ‪ ۲۲‬درصد افت نرخ‬ ‫طال را پیش بینی کردند و ‪ ۴۷‬نفر یا ‪ ۸‬درصد نیز نظری‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفت��ه گذش��ته‪ ،‬ه��ر ‪ ۲‬گ��روه‬ ‫سرمایه گذاران و کارشناسان وال استریت نسبت به رشد‬ ‫نرخ طال خوشبین بودند‪ .‬هر اونس طال برای تحویل در‬ ‫اوت در معام�لات روز جمعه بازار امریکا ‪ ۸۰‬س��نت یا‬ ‫ح��دود ‪ ۰.۱‬درصد افزایش یاف��ت و در ‪ ۱۳۴۴.۵۰‬دالر‬ ‫بسته ش��د‪ .‬با این حال ‪ ۰.۱‬درصد نسبت به نرخ نهایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمعه گذش��ته پایین تر بود‪ .‬نرخ طال اواس��ط معامالت‬ ‫روز جمعه ت��ا مرز ‪ ۱۳۶۲.۲۰‬دالر پیش��روی کرده بود‬ ‫ک��ه باالترین ن��رخ اواس��ط معام�لات از اوریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۷‬ب��ود‪ .‬به گفته افش��ین‬ ‫نوابی‪ ،‬مدی��ر معامالت در گروه «ام کی اس»‪ ،‬با توجه به‬ ‫تش��دید تنش های ژئوپلتیکی و ادامه تعرفه های تجاری‬ ‫تالفی جویان��ه‪ ،‬طال از ظرفیت خوبی برای صعود به نرخ‬ ‫باالتر برخوردار اس��ت‪ .‬در هفته جاری‪ ،‬نشست سیاست‬ ‫پول��ی کارگروه ب��ازار ازاد فدرال بان��ک مرکزی امریکا‬ ‫برگزار می شود و بازار تصور می کند که سیاست گذاران‬ ‫امریکایی ممکن اس��ت نرخ های به��ره را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ادرین دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی ادرین‬ ‫دی نیز اظه��ار کرد‪ :‬طال به نرخ باالت��ری افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد زیرا به نظر می رسد جو بازار در حال تغییر‬ ‫اس��ت و عوامل مثبت در نرخ این فلز ارزشمند منعکس‬ ‫می ش��وند‪ .‬جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر فنی ارشد کیتکونیوز‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬با توجه به مثبت ش��دن نمودارهای فنی‬ ‫برای رشد نرخ طال‪ ،‬انتظار می رود روند افزایش نرخ طال‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬اما اوله هانس��ن‪ ،‬مدیر استراتژی کاال در‬ ‫ساکسو بانک دانمارک اظهار کرد‪ :‬وی در کوتاه مدت به‬ ‫رش��د نرخ طال بدبین است زیرا این احتمال وجود دارد‬ ‫ک��ه بانک مرکزی امریکا بازارها را برای کاهش نرخ های‬ ‫به��ره در ماه اینده اماده نکن��د‪ .‬با این حال از نظر وی‪،‬‬ ‫زمانی که نرخ طال کاهش پیدا می کند‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫برای خری��د خواهد بود زیرا ام��ار اقتصادی ضعیف به‬ ‫کندی رشد اقتصاد امریکا اشاره دارد و این مسئله باعث‬ ‫خواهد ش��د بانک مرکزی این کش��ور نرخ های بهره را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫امریکا به کاهش وابستگی خود به چین می اندیشد‬ ‫ن در واردات عناصر نادرخاکی‬ ‫تمام جانشین های چی ‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امریکا در تالش‬ ‫است نیاز خود‬ ‫را به عناصر‬ ‫نادرخاکی از‬ ‫دیگر متحدان‬ ‫تامین کند؛‬ ‫از جمله انها‬ ‫ژاپن‪ ،‬استرالیا‬ ‫و اتحادیه‬ ‫اروپا هستند‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬وزارت داخلی امریکا از نیاز این کشور‬ ‫به خودکفایی در تامین انچه مواد معدنی کمیاب حیاتی‬ ‫نامیده می ش��د‪ ،‬خب��ر داد؛ نیازی که با ش��دت گرفتن‬ ‫تنش ه��ای تجاری چین و امریکا ب��ه عنوان اصلی ترین‬ ‫تامین کننده این مواد پررنگ تر شد‪ .‬حاال امریکا از برنامه‬ ‫خود برای ذخیره سازی‪ ،‬اکتشاف و توسعه بهره برداری از‬ ‫این ذخایر خبر می دهد‪ .‬این کشور همچنین در پی ان‬ ‫است که پیش از رسیدن به نقطه خودکفایی‪ ،‬نیاز خود‬ ‫را از منابعی غیر از چین تامین کند‪.‬‬ ‫به نق��ل از ماینینگ‪ ،‬ب��ه دنبال‬ ‫به گ��زارش‬ ‫افزای��ش تنش های چی��ن و امریکا و تهدی��د چین به‬ ‫توق��ف ص��ادرات مواد عناص��ر کمیاب به این کش��ور‪،‬‬ ‫وزارت بازرگانی امریکا هفته گذش��ته از گام های سریع‬ ‫برای ش��کوفایی تولید داخلی مواد معدنی حیاتی‪ ،‬خبر‬ ‫و هش��دار داد ک��ه توقف صادرات این اق�لام از چین و‬ ‫روس��یه می تواند به ش��وک بزرگی در سراسر امریکا و‬ ‫زنجیره تامین خارجی این مواد منجر شود‪.‬‬ ‫این گزارش دربردارنده ‪ ۶۱‬پیشنهاد ویژه برای ارتقای‬ ‫کار اس��ت‪ .‬از جمله ای��ن پیش��نهادها ارزیابی مقررات‬ ‫جدید فروش امریکا و وام های کم بهره برای رونق دادن‬ ‫به تولید داخلی این مواد اس��ت؛ م��وادی که در تولید‬ ‫تلفن های همراه و ش��ماری دیگ��ر از کاالهای مصرفی‬ ‫نقش حیاتی دارد؛ از جمله این کاالهای اساس��ی‪ ،‬اقالم‬ ‫مربوط به شبک ه تسلیحاتی کشور است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر بررس��ی های انجام ش��ده از س��وی دولت‬ ‫امریکا برای افزایش س��رعت استخراج داخلی این مواد‪،‬‬ ‫این کش��ور در تالش اس��ت نیاز خود را به این مواد با‬ ‫دیگر متحدان تامین کند؛ از جمله انها ژاپن‪ ،‬اس��ترالیا‬ ‫و اتحادیه اروپا هس��تند‪ .‬وابس��تگی امری��کا به واردات‬ ‫این گون��ه مواد معدنی از س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورشیدی) مایه نگرانی مقامات این کشور بوده است‪.‬‬ ‫در ان س��ال‪ ،‬چین صادرات انچه م��واد معدنی حیاتی‬ ‫م��واد معدنی نام دارد را در پ��ی یک تنش دیپلماتیک‬ ‫به ژاپ��ن ممنوع کرد و حاال پس از ‪ ۹‬س��ال‪ ،‬این مواد‬ ‫دستمایه چین برای زیر فشار گذاشتن امریکا در جنگ‬ ‫تجاری شده است‪.‬‬ ‫وزارت بازرگانی امری��کا نیز در این باره گفت‪ :‬ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬وابس��تگی زی��ادی به مناب��ع معدنی خارجی‬ ‫تامین کنن��ده مواد معدنی حیات��ی دارد و این اتفاق به‬ ‫حاال امریکا در پی پیشروی در ذخیره سازی این مواد در کوتاه مدت و‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬طراحی و ساخت معادن جدید در طوالنی مدت است؛ اتفاقی‬ ‫که در نهایت به تقویت زنجیره تامین و تولید داخلی ان منجر می شود‬ ‫اس��یب پذیری استراتژیک برای اقتصاد و نیروی نظامی‬ ‫این کشور منجر شده است‪ .‬حاال امریکا در پی پیشروی‬ ‫در ذخیره س��ازی ای��ن مواد در کوتاه مدت و اکتش��اف‪،‬‬ ‫طراحی و س��اخت معادن جدید در طوالنی مدت است؛‬ ‫اتفاق��ی که در نهایت به تقوی��ت زنجیره تامین و تولید‬ ‫داخل��ی ان منجر می ش��ود‪ .‬البته ت�لاش امریکا برای‬ ‫خودکفای��ی در تولی��د عناصر نادر از این نقطه ش��روع‬ ‫نمی ش��ود؛ وزارت داخلی امریکا سال گذشته و پیش از‬ ‫اغ��از تنش های تجاری با چی��ن نیز ‪ ۳۵‬ماده معدنی را‬ ‫معرفی کرده و رشد تولید انها را در خودکفایی معدنی‬ ‫این کشور موثر دانسته بود‪ .‬در همین حال کارشناسان‬ ‫نیز بر این باور بودند ک��ه منابع معدنی امریکا از غنای‬ ‫مطلوبی برای رسیدن به این هدف برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وب س��ایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬س��ال گذش��ته در‬ ‫گزارش��ی در این باره نوش��ته بود که امری��کا ‪ ۳۵‬ماده‬ ‫معدن��ی حیاتی را شناس��ایی کرده و ب��ه گفته وزارت‬ ‫داخلی این کشور‪ ،‬این مواد برای امنیت ملی و اقتصادی‬ ‫این کش��ور حیاتی تلقی می شوند‪ .‬نیوبیوم‪ ،‬اسکاندیوم‪،‬‬ ‫تیتانی��وم‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬کبالت‪ ،‬لیتی��وم‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬پتاس‪،‬‬ ‫انتیموان‪ ،‬ارس��نیک‪ ،‬باریت‪ ،‬بریلیوم‪ ،‬بیسموت‪ ،‬سزیم‪،‬‬ ‫روبیدیوم‪ ،‬کروم‪ ،‬فلوئوری��ن‪ ،‬گالیوم‪ ،‬ژرمانیوم‪ ،‬گرافیت‬ ‫طبیعی‪ ،‬هلی��وم‪ ،‬ایندیوم‪ ،‬منیزیوم‪ ،‬منگنز‪ ،‬فلزات گروه‬ ‫پالتین��وم‪ ،‬عناص��ر نادر خاک��ی‪ ،‬رنیوم‪ ،‬استرانس��یوم‪،‬‬ ‫تانتالیوم‪ ،‬تلوریوم‪ ،‬قلع‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬وانادیوم‪ ،‬زیرکونیوم‬ ‫و هافنیوم‪ ،‬فهرس��ت این مواد هستند که تامین ذخیره‬ ‫انها برای امریکا‪ ،‬بخش��ی از برنامه های دولت ترامپ به‬ ‫منظور برتری یافتن امریکا در بخش معدن جهان است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬بر مبنای این طرح‪ ،‬امریکا باید‬ ‫از اتکای خود بر واردات این مواد کم کند؛ این در حالی‬ ‫است که بخش چشمگیری از این مواد تاکنون به امریکا‬ ‫وارد می ش��ده و بنا بر گزارش س��ازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫مبدا ‪ ۲۰‬مورد واردات انها چین است‪.‬‬ ‫در نتیجه به نظر می رس��د کمیاب بودن مواد معدنی‬ ‫حیاتی بتوان��د به ابطال «پیش��تازی امریکا» در بخش‬ ‫مع��دن بینجام��د‪ .‬امریکا هن��وز از هی��چ طرحی برای‬ ‫خودکفای��ی در تامین این مواد خبر نداده و تالش هایی‬ ‫که ب��ه تازگی ب��رای تامی��ن عناصر خاک��ی ایتریوم و‬ ‫پرازئودیمیم انجام ش��ده نیز به دلیل افزایش تعرفه های‬ ‫واردات به امریکا از س��وی ترامپ‪ ،‬منج��ر به این اتفاق‬ ‫ش��ده که هزینه تولید این مواد در داخ��ل امریکا برابر‬ ‫همان قیمتی شود که این مواد به کشور وارد می شد‪.‬‬ ‫همچنین گزارشی که س��ازمان زمین شناسی امریکا‬ ‫ب��ه نام «چکیده ای از کاالهای معدنی ‪ »۲۰۱۸‬منتش��ر‬ ‫کرده‪ ،‬حکایت از ان دارد که این کشور با کمبود ذخایر‬ ‫نوبیدیوم‪ ،‬اس��کاندیوم و تیتانیوم برای تولید پایدار این‬ ‫م��واد روبه رو اس��ت‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬از س��ال ‪۱۹۵۹‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۳۸‬خورش��یدی) نوبیدی��وم در امری��کا‬ ‫استخراج نش��ده و معادن امریکا نیز تنها ظرفیت تولید‬ ‫‪۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن تیتانیوم را دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬امریکا‬ ‫در تولید شمش و فلز اسکاندیوم نیز ظرفیت محدودی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جنگ تجاری سرمایه گذاری در صنایع مس را کاهش می دهد‬ ‫مدیران عامل ش��رکت های معدنی در پنجمین سمینار ساالنه مس موسسه فست مارکتز‬ ‫که ‪ ۵‬ژوئن (‪ ۱۵‬خرداد) در نیویورک برگزار شد‪ ،‬اعالم کردند که جنگ تجاری میان امریکا‬ ‫و چین باعث کاهش عالقه س��رمایه گذاران به صنعت مس می ش��ود‪ .‬به گزارش مس پرس‪،‬‬ ‫مدیران صنایع معدنی در پنلی با عنوان «حرکت به س��مت اقتصاد کم کربن» اش��اره کردند‬ ‫که هزینه های بزرگ ناشی از جنگ تجاری امریکا و چین نه تنها موجب تضعیف روند تولید‬ ‫مس خواهد ش��د‪ ،‬بلکه اثر مهم تر ان از بین رفتن ظرفیت س��رمایه گذاری در صنعت مس‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گفته کاتلین کویرک‪ ،‬معاون اجرایی و مدیر مالی ارش��د ش��رکت فریپورت‬ ‫مک موران‪ ،‬اختالف نظر تجاری این دو قدرت جهانی موجب خواهد ش��د مردم در ش��رایط‬ ‫نااطمینانی‪ ،‬کمتر س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬تقاضای فیزیکی مس تاکنون‬ ‫با مش��کلی روبه رو نش��ده اس��ت‪ .‬کارلوس اولواریا‪ ،‬رئیس بخش تجاری و مالی مس شرکت‬ ‫انگلو امریکن نیز تایید کرد که هیچ اختاللی در جریان فیزیکی مس وجود نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫تام البانی مدیر ش��رکت مس «نوادا» با اش��اره به اینکه چین سیاس��ت کاهش سطح تولید‬ ‫کربن در تولیدات صنعتی خود را اغاز کرده و این روند در ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬سال اینده ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حرکت برای حذف سوخت های فسیلی و کاهش سطح تولید کربن در چند‬ ‫سال گذشته اغاز شده است و این صنعت همچنان به کاهش تولید کربن ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری و اکتشاف در محدوده معدنی مس اردبیل‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت «باما» با حضور بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد س��هامداران شرکت در محل اتاق بازرگانی صنایع و‬ ‫معادن ایران به ریاست فرهنگ حسینی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مجمع‪ ،‬مهندس اس�لامی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بام��ا ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به پرس��ش های‬ ‫بیشتر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬ب��ه تصویب حضار‬ ‫رسید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب صورت های مالی‬ ‫از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ ۲۴۷‬ریال سود به ازای هر‬ ‫سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات‬ ‫به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت و موسسه حسابرسی‬ ‫«رهبین» به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «شاخص اندیش��ان» به عنوان ب��ازرس علی البدل‬ ‫ش��رکت برای س��ال ‪ ۹۸‬از دیگر مصوبه های ای��ن مجمع بود‪.‬‬ ‫ش��رکت باما در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۷‬با وجود پایان ذخایر روباز‬ ‫معادن خود‪ ،‬شاهد افزایش استخراج ماده معدنی بود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون کل فرایند اس��تخراج به ص��ورت زیرزمینی و با‬ ‫فن��اوری حفاری عمق زیاد انجام می ش��ود‪ ،‬ب��ه نحوی که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بی��ش از ‪۶۴۰‬ه��زار تن ماده معدن��ی به صورت‬ ‫زیرزمینی اس��تخراج ش��د و شاهد شکس��ت رکورد استخراج‬ ‫زیرزمینی در این معدن بودیم‪ .‬ش��رکت باما که در صورت های‬ ‫مالی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و گزارش حس��ابرس نیز اش��اره شده بود‪،‬‬ ‫به س��رمایه گذاری شرکت باما در محدوده ‪ ۳۶‬کیلومتر مربعی‬ ‫صاحب دیوان در استان اردبیل با استعداد ماده معدنی مس و‬ ‫مولیبدن اختصاص داشت‪ .‬این سرمایه گذاری در قالب شرکت‬ ‫جلگه های اسمانی انجام می ش��ود‪ .‬با خرید تجهیزات حفاری‬ ‫پیش��رفته (امکان حفاری به عمق ‪ ۱۰۰۰‬متری) تاکنون بیش‬ ‫از ‪۲۰‬هزار متر فعالیت اکتش��افی در این محدوده انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان مالکیت ش��رکت باما در این محدوده اکتشافی‬ ‫‪۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود مجموع س��رمایه گذاری ای��ن پروژه در‬ ‫مرحله اکتش��اف ب��ا نرخ های فعلی‪ ،‬دالر ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان باش��د (س��هم ش��رکت باما ‪ ۳۰‬میلیارد تومان)‪ .‬انتظار‬ ‫می رود اکتش��اف در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬پایان یابد و پس از ارزیابی‬ ‫ذخایر معدنی‪ ،‬پروانه بهره برداری اخذ شده و پس از تهیه طرح‬ ‫توجیه��ی‪ ،‬س��رمایه گذاری در معدن و کارخان��ه فراوری برای‬ ‫استخراج و فراوری ماده معدنی انجام شود‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫اس��تخراج ذخایر هم به صورت روزمینی و هم زیرزمینی باشد‪.‬‬ ‫عیار ماده معدنی مس ‪۰.۴‬درصد اس��ت که استخراج و فراوری‬ ‫ان اقتصادی اس��ت‪ .‬احتمال جذب س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫مراحل پایانی این پروژه نیز دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫موضوع دیگر مجمع‪ ،‬مربوط به عرضه س��هام ش��رکت ذوب‬ ‫روی اصفهان (زیرمجموعه ش��رکت باما) در سال ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫فراین��د پذیرش ش��رکت ذوب روی اصفه��ان در فرابورس در‬ ‫مراحل انتهایی اس��ت و به زودی و پس از پایان مراحل قانونی‪،‬‬ ‫سهام ان عرضه اولیه خواهد شد‪ .‬جلسه مجمع پس از انتخاب‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره به پایان رسید‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫ساماندهی‬ ‫دستفروشان‬ ‫با مدیریت و هوشمندی‬ ‫بانک مشترک‬ ‫ایران و ترکیه‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫با تمام توان تشکیل‬ ‫اتحادیه نمایشگاهی‬ ‫را پیگیری می کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ارایش جدید ضدتحریمی با فرماندهی وزیربهداشت‬ ‫«قرارگاه دارو» به سود تولید تمام شود‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬چند روز گذشته اتفاق جدیدی در صنعت‬ ‫و بازار دارو کش��ور رخ داد که نش��ان از ارایش ضدتحریمی‬ ‫وزارت بهداش��ت و سازمان های زیرمجموعه ان دارد‪ .‬به گفته‬ ‫فعاالن حوزه دارو‪ ،‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت از همان ابتدا‬ ‫که بر کرس��ی این وزارتخانه تکیه زد‪ ،‬مدام اصرار بر حمایت‬ ‫از صنعت داروس��ازی کش��ور داش��ت و دارد و تاکید می کند‬ ‫که اجازه نمی دهد داروهای خارجی مش��ابه تولید داخل وارد‬ ‫ت و دغدغه ویژه وزیر بهداشت نیز‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬این حساسی ‬ ‫البت��ه منج��ر به تغییراتی در س��ازمان غ��ذا و دارو که تولیت‬ ‫حوزه دارویی کشور را برعهده دارد‪ ،‬شد به نحوی که با صدور‬ ‫احکامی محمدرضا شانه س��از را ب ه سرپرس��تی سازمان غذا و‬ ‫دارو منصوب کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬وزیر بهداش��ت در تصمیمی‬ ‫نو‪ ،‬نس��بت به تش��کیل هیات اجرایی قرارگاه س��ازمان غذا و‬ ‫دارو و همچنین ش��ورای مش��ورتی دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی براس��اس تصمی��م وزی��ر بهداش��ت و به دلی��ل‬ ‫حساسیت هایی که در بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬موضوع ایجاد ق��رارگاه تامین مواد اولیه دارویی‬ ‫و تجهیزات پزش��کی در س��ازمان غ��ذا و دارو‪ ،‬کلید خورد و‬ ‫قرار ش��د فرماندهی این قرارگاه با وزیر بهداش��ت باش��د‪ ،‬که‬ ‫توقع صنعت داروسازی کشور از وزیر بهداشت‪ ،‬پس از شروع‬ ‫توفانی در حمایت از داروی با کیفیت تولید داخل‪ ،‬این است‬ ‫که سیاست های دارویی‪ ،‬شفاف باشد‪.‬‬ ‫از گ��زارش وبدا از س��خنان وزیر بهداش��ت در نمایش��گاه‬ ‫ایران هل��ث این گونه برمی اید که یکی از اهداف ایجاد قرارگاه‬ ‫س��ازمان غذا و دارو را س��رعت بیش��تر و ارایش مناس��ب و‬ ‫جهادی جدید و بس��یج در مقابله ب��ا هجمه ها عنوان کرده و‬ ‫گفته اس��ت که فرماندهی این قرارگاه با او خواهد بود تا برای‬ ‫ش��رایط پیچیده جدید‪ ،‬سازماندهی مناس��ب داشته باشیم‪.‬‬ ‫نمک��ی همچنین یکی دیگر از اهداف ایجاد قرارگاه س��ازمان‬ ‫غ��ذا و دارو را گش��ودن درها ب��ه روی تولیدکنندگان و تمام‬ ‫ذی نفعان عنوان کرده و می گوید‪ :‬س��ازمان غذا و دارو و اداره‬ ‫کل تجهیزات پزش��کی که جزو جدانش��دنی ان است‪ ،‬نباید‬ ‫محلی باشد که مردم را در نظام بروکراتیک خسته کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف قرارگاه مشخص شود ‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫واردکنن��دگان دارو از تصمیم وزارت‬ ‫بهداشت مبنی بر مدیریت قرارگاهی‬ ‫حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی خبر‬ ‫داد و خواس��تار روش��ن شدن شرح‬ ‫وظایف این قرارگاه شد‪ .‬ناصر ریاحی‬ ‫با اش��اره به تغییرات انجام ش��ده در‬ ‫سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬وزیر بهداشت از زمانی که تصدی این‬ ‫وزارتخان��ه را بر عهده گرفت‪ ،‬تغییراتی در س��ازمان غذا و دارو‬ ‫ایجاد و نیروهای کارامد در س��ازمان غذا و دارو را شناس��ایی و‬ ‫حفظ کرد‪ .‬اما در هفته ای که کشور در تعطیل نیمه خرداد به‬ ‫س��ر می برد‪ ،‬اطالعیه ای از س��وی این وزارتخانه با این مضمون‬ ‫صادر شد که بخش دارو و تجهیزات پزشکی از این پس به طور‬ ‫قرارگاه��ی اداره می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬یک گ��روه کمتر از‬ ‫‪10‬نفری به عنوان مس��ئوالن ق��رارگاه معرفی و گروه دیگری‪،‬‬ ‫ش��امل رئیسان تشکل های حوزه دارو و تجهیزات نیز به عنوان‬ ‫مشاوران و اعضای اتاق فکر این قرارگاه تعیین شده اند و ظاهرا‬ ‫وزیر بهداشت نیز خود فرماندهی این قرارگاه را بر عهده خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬او افزود‪ :‬تصمیم جدید وزیر بهداش��ت و درمان برای‬ ‫حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی تا حدودی مبهم اس��ت؛ از این‬ ‫رو امیدواریم هر چه زودتر ش��رح وظایف این قرارگاه مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریاح��ی ایج��اد اتاق فکر و به مش��اوره گرفتن تش��کل های‬ ‫ذی رب��ط در حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی در این قرارگاه را‬ ‫اق��دام مثبتی ارزیابی کرد و ادامه داد‪ :‬البته دریافت مش��ورت‬ ‫از بخش خصوصی در س��ال های گذش��ته نیز مسبوق به سابقه‬ ‫بوده و وزیران در مقطعی نس��بت به دریافت مش��اوره از بخش‬ ‫خصوص��ی اهتم��ام می ورزیدند اما پ��س از مدتی این حرکت‬ ‫ب��ه س��ردی می گرایید‪ .‬با این حال‪ ،‬امیدواری��م در این دوره از‬ ‫ظرفیت تش��کل ها بهره برداری ش��ود‪ .‬عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه مدیران وزارت بهداش��ت بارها از‬ ‫وجود رانت یا امضاهای طالیی در این وزارتخانه انتقاد کرده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دیدگاه بخش خصوصی واقعی نیز این اس��ت که‬ ‫باید زمینه های توزیع رانت برچیده شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارز دولتی به حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی منشا رانت است؛‬ ‫چراکه هر امکان ویژه ای‪ ،‬رانت ایجاد می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫کمیس��یون های قانون��ی که درباره واردات‪ ،‬س��اخت‪ ،‬ثبت و‪...‬‬ ‫ب��دون حضور نمایندگان تش��کل ها تصمیم گی��ری می کنند‪،‬‬ ‫زمینه س��از رانت می شوند؛ بنابراین یک نفر از تشکل ها باید در‬ ‫این کمیس��یون ها حضور یابد و نتایج نشس��ت ها به طور شفاف‬ ‫اطالع رسانی ش��ود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬خواس��ته فعاالن اقتصادی نیز‬ ‫شفاف س��ازی و حذف ریش��ه های رانت اس��ت‪ .‬به احتمال زیاد‬ ‫هدف از مدیریت قرارگاهی حوزه دارو نیز همین است و ما هم‬ ‫به عنوان تش��کل های بخش خصوصی در این زمینه به وزارت‬ ‫بهداشت کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به چابک سازی سازمان غذا و دارو‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن اقتصاد و‬ ‫مدیری��ت داروی ای��ران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه وظیفه وزارت بهداشت‪ ،‬تامین‬ ‫و ایجاد دسترس��ی مناس��ب به دارو‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دسترسی از چند‬ ‫بعد مطرح اس��ت اینک��ه دارو وجود‬ ‫داش��ته باش��د و با قیمت مناسب به‬ ‫دست مردم برسد و دسترسی جغرافیایی به ان دارو امکان پذیر‬ ‫باشد‪ .‬سیدحسام الدین شریف نیا در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وقتی می گوییم وزارت بهداش��ت تصمی��م دارد از تولید‬ ‫داخل حمایت کند‪ ،‬در واقع نه در ساختار وزارتخانه وجود دارد‬ ‫و ن��ه وظیفه ای در ان دارد‪ ،‬بلکه باید حمایت از تولید داخل را‬ ‫به اتحادیه ها و بخش خصوصی سپرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر یک داروی داخلی گران تر از محصول مشابه خارجی‬ ‫با استانداردهای جهانی باشد‪ ،‬وظیفه وزارت بهداشت چیست؟‬ ‫ای��ا وظیف��ه دارد داروی گران داخلی را تامین کند یا محصول‬ ‫خارجی با قیمت مناس��ب را؟ این موضوعی اس��ت که وزارت‬ ‫بهداشت و بیمه ها باید بدانند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بیمه ها باید خرید‬ ‫راهب��ردی انجام دهند‪ .‬به گفته ش��ریف نیا‪ ،‬در کش��ور جلوی‬ ‫واردات دارو با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده‪ ،‬اما این‬ ‫موض��وع به کمک تولیدکنندگان نمی اید چراکه قدرت رقابت‬ ‫نی��از ب��ه تصمیم گیری س��ریع و انی داریم و به ح��دی باید دولت چابک‬ ‫باشد که اگر راهکاری ارائه و مسیری باز شد‪ ،‬از ان بهره مند شود‬ ‫خ��ود را از دس��ت می دهن��د و به هیچ وجه به س��مت نفوذ در‬ ‫بازاره��ای جهانی نمی روند‪ .‬تولیدکنندگان ما با خودش��ان در‬ ‫کشور رقابت می کنند و این در حالی است که اگر با رقیبی که‬ ‫گواه��ی بین المللی اروپایی یا امریکایی دارد رقابت می کردند‪،‬‬ ‫کیفی��ت را باال می بردند و وارد بازار اقتصاد جهانی می ش��دند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این نوع حمایت در نهایت به ضرر تولیدکننده تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ترکی��ه ب��رای حمای��ت از تولید داخ��ل وام های‬ ‫بلندمدت با بهره کم به تولیدکننده اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن دارو داروس��ازان تهران با اش��اره به‬ ‫تش��کیل قرارگاه جدیدی که وزیر بهداشت از ان سخن گفته‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشور ما در حال حاضر دچار تحریم است و هرچند‬ ‫می گوین��د این تحریم ها برای دارو و غذا صدق نمی کند اما در‬ ‫عم��ل به دلیل امکان پذیر نبودن تبادالت بانکی‪ ،‬این بخش هم‬ ‫با مش��کل روبه رو اس��ت‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬نیاز به تصمیم گیری‬ ‫س��ریع و انی داریم و به حدی باید دولت چابک باش��د که اگر‬ ‫راهکاری ارائه و مس��یری باز ش��د‪ ،‬از ان بهره مند ش��ود‪ .‬ایجاد‬ ‫قرارگاه اگر در این راس��تا باش��د‪ ،‬توجیه دارد اما ش��خص من‬ ‫س��ابقه خوب��ی از تصمیم گیری های اجرایی و لحظه ای جمعی‬ ‫در کشور ندارم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تش��کیل ق��رارگاه جدید بای��د منجر به‬ ‫چابکی دولت شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان غذا و دارو باید هرچه‬ ‫سریع ترو به هر طریقی چه با قرارگاه و چه بدون ان‪ ،‬نسبت به‬ ‫چابک س��ازی این نهاد اقدام کند چراکه وضعیت کشور درباره‬ ‫تامین ارز دارو مناسب نیست و دولت باید توجه ویژه ای به ان‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬ضمن اینکه نه تنها وزارت بهداشت‪ ،‬بلکه وزارت‬ ‫ام��ور خارجه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و بانک مرکزی‬ ‫هم باید مش��ارکت و در این مس��یر حرکت کنند‪ .‬نکته بعدی‬ ‫اینکه اگر به جای اینکه فقط افراد وزارت بهداش��ت در قرارگاه‬ ‫عضو باشند‪ ،‬نمایندگان این نهادها هم در قرارگاه عضو بودند‪،‬‬ ‫نتیجه بهتری داشت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«شبکه فروشندگان سیار بی کانون» جایگزین دستفروشی می شود‬ ‫تهران دیگر‬ ‫شب ها‬ ‫نمی خوابد؟‬ ‫ساماندهی دستفروشان با مدیریت و هوشمندی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫زمستان س��ال گذشته و در صد و بیست و‬ ‫دومین نشست شورای شهر زیست شبانه در‬ ‫ته��ران مورد بحث و گفت وگ��و قرار گرفت و‬ ‫کلیات الیحه «الزام شهرداری به برنامه ریزی‬ ‫و بسترس��ازی و احی��ای زیس��ت ش��بانه» با‬ ‫‪۱۴‬رای موافق در ش��ورای شهر تصویب شد‪.‬‬ ‫این طرحی اس��ت ک��ه برخ��ی از واحد های‬ ‫صنف��ی و به احتم��ال زیاد ش��هروندان هم از‬ ‫ان اس��تقبال خواهند کرد اما پلیس به جهت‬ ‫دشواری در تامین امنیت شبانه تهران‪ ،‬از این‬ ‫طرح خیلی راضی نیست‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص های مه��م در تعیین این‬ ‫س��اعت ها‪ ،‬توانمن��دی نی��روی انتظام��ی در‬ ‫برق��راری امنی��ت در ش��هر اعالم می ش��ود‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب انه��ا ک��ه تامین امنیت ش��ان‬ ‫س��خت تر است‪ ،‬مثل طالفروش��ی ها زودتر از‬ ‫س��ایر اصناف ب��ه خانه می رون��د و باقیمانده‬ ‫واحد های سنتی در بیشترین حالت تا ساعت‬ ‫یک بامداد می توانند باز باشند‪.‬‬ ‫البت��ه ان دس��ته از واحد ه��ای صنفی که‬ ‫متقاض��ی فعالیت ‪ ۲۴‬س��اعته در برخی نقاط‬ ‫تهران هس��تند می توانند درخواس��ت خود را‬ ‫ب��ه اتحادیه اع�لام کنند و بع��د اتحادیه این‬ ‫درخواس��ت را به اداره پلیس نظارت بر اماکن‬ ‫عمومی ناجا می فرستد و درصورتی که شرایط‬ ‫الزم را داشته باشند مجوز فعالیت ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫می گیرن��د‪ .‬اما این ه��ا کافی نیس��ت چراکه‬ ‫تهران خلوت شدنی نیست! بااین حال‪ ،‬کسبه‬ ‫اجازه ندارند پس از نیمه ش��ب به کار و کسب‬ ‫بپردازند‪ ،‬مگر مع��دودی از انها که مجوز این‬ ‫اضاف��ه کاری را از اداره پلیس نظارت بر اماکن‬ ‫عموم��ی ناجا داش��ته باش��ند و به این ترتیب‪،‬‬ ‫تهرانی هایی ک��ه روزه��ا کار می کنند و تنها‬ ‫شب ها فرصت خرید یا تفریح را دارند‪ ،‬به طور‬ ‫تقریب��ی هیچ وقت به این کارها نمی رس��ند و‬ ‫همین موجب دردسرهایی برای انها می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬اگ��ر نگاهی ملی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬ح��دود ‪ ۳‬میلیون واح��د صنفی در‬ ‫کشور فعالیت می کنند که شب ها باید به دلیل‬ ‫حفظ امنیت تعطیل باش��ند و این به معنای‬ ‫استفاده نش��دن از تمامی ظرفیت انها است‪.‬‬ ‫اگرچه اصناف به این ش��رایط عادت کرده اند‬ ‫اما حاال ش��ورای شهر تهران می خواهد حیات‬ ‫ت در این شهر را سر و سامان دهد‪.‬‬ ‫شبانه دس ‬ ‫رئیس پلیس تهران هم که چند روز پیش با‬ ‫قاطعیت اعالم کرده بود که زیس��ت شبانه در‬ ‫پایتخت نداریم به نظر می رسد بعد از رایزنی و‬ ‫تبادل نظر با اعضای شورای شهر راضی شده‬ ‫است تا کارگروهی درباره بررسی طرح حیات‬ ‫شبانه تهران ایجاد شود‪ .‬این مطلبی است که‬ ‫زهرا نژادبهرام‪ ،‬عضو شورای شهر تهران اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران هم در اظهار نظری‬ ‫گفته است که این کار باید با تحقیق و بررسی‬ ‫اغاز شود و در نهایت تنها برخی از مکان ها و‬ ‫واحدهای صنفی ش��بانه به فعالیت خودشان‬ ‫در اوقات شبانه ادامه دهند‪ .‬او بهترین راه حل‬ ‫را این می داند که اصناف با مسئوالن امنیتی‪،‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬شهرداری و شورای شهر برنامه ریزی‬ ‫مش��ترکی انجام دهند که چه مسیرها و چه‬ ‫م��کان هایی و چه واحدهای��ی از اصناف نیاز‬ ‫است تا شب ها فعال باشند‪.‬‬ ‫با تمام این احوال بر اساس اعالم نژاد بهرام‬ ‫که پیگیر طرح زیس��ت شبانه در شورای شهر‬ ‫تهران است گفته است که پس از رایزنی های‬ ‫زیادی که انجام ش��د‪ ،‬قرار ش��ده در ‪ ۳‬محور‬ ‫«هفت ح��وض»‪« ،‬میدان ولیعص��ر تا تقاطع‬ ‫خیابان فاطمی» و «میدان قدس تا تجریش»‬ ‫طرح حیات شبانه اجرایی شود‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید این کار ازمایش��ی که به ‪۳‬‬ ‫محور محدود ش��ده اس��ت‪ ،‬چط��ور و چگونه‬ ‫پیش می رود و امنیت ش��هر و استقبال مردم‬ ‫و البته کسبه از این طرح چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرد جوراب فروش��ی را می شناس��م که سال هاست‬ ‫کن��ار ی��ک پل عاب��ر درس��ت روب��ه روی ی��ک پایانه‬ ‫تاکس��یرانی در غ��رب تهران تک و تنها می نش��یند و‬ ‫بس��اط کوچک خود را پهن می کن��د‪ .‬پیش تر ها جوان‬ ‫بود اما حاال دیگر میانس��ال شده اس��ت‪ .‬قبل تر ها سر‬ ‫حال بود اما حاال دیگر ش��ور و شعفی ندارد با این حال‬ ‫ان قدر بی ازار است که راننده ها و مسافران تاکسی که‬ ‫هر روز از جلوی بس��اط او رد می شوند‪ ،‬میل به خرید‬ ‫ی��ا حتی گپ و گفت روزانه ب��ا او پیدا می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬همه دستفروش ها یا بساطی ها این طور نیستند‬ ‫و گاهی ان گونه رفتار می کنند که نتوان از ان چش��م‬ ‫پوش��ید‪ .‬مرد جوراب فروشی که من می شناسم کارش‬ ‫همین اس��ت‪ .‬سال هاست بس��اطش را هم طوری پهن‬ ‫می کند که مزاحمتی برای کس��ی ندارد‪ .‬اخالقش هم‬ ‫طوری نیس��ت که به کسی اسیبی برساند‪ .‬مقابل یک‬ ‫جوراب فروشی لوکس هم بساط نکرده که او را از کسب‬ ‫بیندازد اما بعضی از این بس��اط کن ها یا دستفروش��ان‬ ‫غیرواقعی حضورش��ان مزاحمت امیز است‪ .‬انچنان که‬ ‫نه تنها کاسبان محل و عابران‪،‬نیز از حضور انها ناراضی‬ ‫هس��تند‪ .‬حاال قرار است تا حساب دستفروشان واقعی‬ ‫از غیرواقعی جدا ش��ود و اصطالح ش��بکه فروشندگان‬ ‫سیار بی کانون به جای دستفروشان و بساط پهن کن ها‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬هرچند این طرح به دالیلی به کندی‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹درگیری با فروشگاه داران‬ ‫مجید افتخاری‬ ‫الهام فخاری‬ ‫سردار کریم بیات‬ ‫عض��و هیات مدیره اتحادیه پوش��اک ته��ران درباره‬ ‫ضرورت س��اماندهی دستفروش��ان و بساط پهن کن ها‬ ‫و نی��ز مزاحم��ت برخ��ی از انها برای کاس��بان گفت‪:‬‬ ‫دس��تفروش کسی اس��ت که کاال را روی دست هایش‬ ‫بفروش��د‪ .‬اما بس��یاری از انها که کن��ار خیابان ها می‬ ‫بینی��م بس��اط می کنن��د و گاه ب��ه اندازه ی��ک مغازه‬ ‫فضای ش��هری را ب��ه خود اختص��اص می دهد‪ .‬مجید‬ ‫افتخاری در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این افراد‬ ‫در بیش��تر مراک��ز پر تردد ش��هر‪ ،‬کاالهایی که به نظر‬ ‫مشابه کاالهای مغازه ها است را بساط می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که معلوم نیست این کاالها دزدی یا قاچاق‬ ‫هستند یا اینکه از بهداشت و کیفیت پارچه و دوخت‪،‬‬ ‫در چه س��طحی قرار دارند‪ .‬گاهی هم ش��اهد درگیری‬ ‫بین فروشگاه داران و انها که بساط می کنند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این افراد اغل��ب به دلیل اینکه به طور‬ ‫گروهی می ایند مش��کالتی را برای مغ��ازه داران ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬مغازه داران در طول س��ال عوارض می دهند‬ ‫و مالیات می پردازند‪.‬‬ ‫پ��س انص��اف نیس��ت در ادام��ه هم��ه بحران های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عده ای که شغل ش��ان دستفروش��ی نیست‬ ‫فشار های مضاعفی بر کسبه وارد کنند‪ .‬همان گونه که‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬انچه شاهد ان هس��تیم اصال دستفروشی‬ ‫نیس��ت‪ .‬حجم کاالهایی که بعضی از این افراد بس��اط‬ ‫می کنن��د بس��یار باالتر از ان اس��ت که بت��وان به ان‬ ‫دستفروش��ی گفت‪ .‬تعداد این افراد در روزهای پایانی‬ ‫س��ال انچنان زیاد می ش��ود که امکان مدیریت کردن‬ ‫انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫کمترین کار این اس��ت که فضای��ی را برای انها در‬ ‫نظر بگیرند تا در مقابل مغازه ها بس��اط نکنند‪ .‬در تمام‬ ‫جهان به ش��غلی که مالیات پرداخت نمی کند‪ ،‬ش��غل‬ ‫س��یاه می گویند و با این مش��اغل برخورد می شود‪ ،‬اما‬ ‫اینجا برخورد ها کافی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪ 6‬بازارچه با مدل فروش تعاونی‬ ‫رئیس ش��ورای اس��تان تهران و عضو ش��ورای شهر‬ ‫ته��ران در این باره گفت‪ :‬با س��اماندهی دستفروش��ان‬ ‫به طور قطع منافع عده ایی به خطر می افتد‪.‬‬ ‫الهام فخاری در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫عاقبت دستفروش��ان سطح ش��هر و مترو چه می شود‬ ‫و چ��را برنام��ه ای برای س��اماندهی انها وج��ود ندارد‬ ‫ب��ه اقتصادانالی��ن گف��ت‪ :‬در ح��وزه دستفروش��ان و‬ ‫فروشندگان سیار‪ ،‬ما مس��یری را با کارگروه اجتماعی‬ ‫پیش برده و نشستی را با چند بخش شهرداری تنظیم‬ ‫کردیم که براس��اس ان‪۶ ،‬بازارچه به طور ازمایش��ی با‬ ‫مدل فروش تعاونی پیشنهاد شد‪ .‬متاسفانه این فرایند‬ ‫قرار اس��ت حس��اب دستفروش��ان واقع��ی از غیرواقعی جدا ش��ود و از‬ ‫اصطالح «ش��بکه فروش��ندگان س��یار بی کانون» به جای دستفروش��ان و‬ ‫بس��اط پهن کن ها اس��تفاده ش��ود‪ .‬البته این طرح به دالیلی به کندی پیش‬ ‫می رود‬ ‫خیلی کند پیش رفته است‪ .‬البته ما کار را رها نکردیم‬ ‫و در ح��ال پیگیری ان هس��تیم‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫این حوزه بده بس��تان های غیررس��می و اما و اگرهایی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در محور ولیعصر نیز در برخی‬ ‫نقاط تراکم و فشردگی دستفروشان وجود دارد و حتی‬ ‫می توان از کلمه س��د معبر ب��ه کار برد چراکه در انجا‬ ‫فقط مسئله دستفروشان نیست‪ ،‬بلکه سد معبری است‬ ‫که ریش��ه در اقدام ها برخی کسبه ان محدوده دارد و‬ ‫از طرفی هم تبدیل به یک حق مس��لم برای بعضی از‬ ‫کسانی شده که سد معبر می کنند‪ .‬چگونه ممکن است‬ ‫در شهری که ش��ما نمی توانید یک موتور یا ماشین را‬ ‫در هر مکانی پارک کنید‪ ،‬اینها در مقابل چش��م پلیس‬ ‫مستقر باشند و هیچ اتفاقی نمی افتد؟‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای شهر‬ ‫ته��ران با بیان اینکه ش��کی نیس��ت که بای��د فضای‬ ‫اجتماعی و وضعیت سخت اقتصادی را در این موضوع‬ ‫لحاظ کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اما به این معنا نیست که به قلدری‬ ‫و غصب فضا بی تفاوت باش��یم چراکه بخش زیادی از‬ ‫اینها سد معبر است‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه ای که درباره دستفروش��ی سیار و‬ ‫بی کانون داشتیم‪ ،‬قرار بر این شد در قالب های متفاوت‬ ‫به این مسئله بپردازیم‪ .‬اگر درست به یاد داشته باشم‪،‬‬ ‫یکی از بندهای ان مصوبه این بود که ش��هرداری باید‬ ‫الیحه ای را مدون و در یک فرصت مقرر به ش��ورا ارائه‬ ‫کند که هنوز این الیحه ارائه نشده است‪.‬‬ ‫فخاری با تاکید بر این موضوع که تثبیت در مکان در‬ ‫واقع مصداق س��د معبر و غصب مکان است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در صورتی که اگر الیحه و تعاریف مش��خص تر ش��ود‪،‬‬ ‫کمک می کند کس��انی که دوست دارند یا شرایط شان‬ ‫اقتضا می کند‪ ،‬بتوانند در ش��غل های سیار و بی کانون‬ ‫فعالی��ت کنند‪ .‬حت��ی ایده هایی را مط��رح کردیم که‬ ‫می توان به عنوان همکاران یا هم یاران شهری‪ ،‬شبکه ای‬ ‫از فروش��ندگان س��یار بی کانون را تعریف کرد که هم‬ ‫حقوق ش��هروندی انها درس��ت رعایت ش��ود‪ ،‬هم سد‬ ‫معبر اتف��اق نیفتد و بتواند پویایی های خوب ش��هری‬ ‫ایجاد کند و ارتباط و شناس��ه هویت شان با شهرداری‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای اس��تان تهران اظهار کرد‪ :‬وقتی شما‬ ‫یک ش��کل س��ازمان یافته قانونی تعریف کنید‪ ،‬معلوم‬ ‫می ش��ود که به طور مثال من دس��تفروش‪ ،‬چه کسی‬ ‫هس��تم‪ ،‬چه کاالیی را ب��ا چه کیفیت��ی ارائه می کنم‪،‬‬ ‫مدیریت ش��هری در ک��دام محدوده ها اج��ازه فعالیت‬ ‫فعالیت صنفی در خانه ها‪ ،‬معضلی بزرگ برای اتحادیه ها‬ ‫رئیس اتحادیه صنف ارایش��گران زنانه تهران با بیان‬ ‫اینک��ه فعالیت صنفی در واحدهای مس��کونی‪ ،‬معضل‬ ‫بزرگی برای اتحادیه ها اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بر این باور‬ ‫هس��تم که نیازمند مصوبه ای محکم از سوی مسئوالن‬ ‫ذی ربط هس��تیم تا بتوانیم برای جلوگیری از فعالیت‬ ‫ای��ن واحده��ا ورود کنی��م و اقدام ه��ای الزم را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫شهربانو عابدی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫تهران گفت‪ :‬بسیاری از عوامل‪ ،‬موجب فعالیت افراد بدون پروانه‬ ‫کس��ب یا مجوز های الزم در واحدهای مس��کونی می شود که به‬ ‫زیان جامعه و افراد تمام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت بدون پروانه هیچ یک از ش��رایط الزم مانند‬ ‫بهداش��ت و تایی��د صالحیت ه��ای الزم و‪ ...‬را ندارد و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬حقوق مش��تری لحاظ نش��ده و در صورت بروز اتفاق های‬ ‫غیربهداش��تی و تخصص��ی ب��رای مش��تری‪ ،‬امکان ش��کایت و‬ ‫رسیدگی به مشکل یادشده را نخواهد داشت؛ بنابراین‬ ‫بر این باور هستم که نیازمند مصوبه ای محکم از سوی‬ ‫مس��ئوالن ذی ربط هس��تیم تا بتوانیم برای جلوگیری‬ ‫از فعالی��ت ای��ن واحدها ورود کنی��م و اقدام های الزم‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫عابدی در ادامه با قدردانی از زحمات و همکاری‪‎‬های‬ ‫اداره اماک��ن تهران گف��ت‪ :‬اداره اماکن عمومی تهران‬ ‫خوش��بختانه در تمامی شرایط در موضوع هایی که با ان اداره از‬ ‫سوی اتحادیه مربوط می شد‪ ،‬همکار ی های الزم را داشته است‪.‬‬ ‫وی هچنین گفت‪ :‬مکان های غیرمجاز با فعالیت در سایت های‬ ‫مج��ازی مبادرت به تبلیغات در فض��ای مجازی می کنند و فقط‬ ‫ب��ا به نمایش گذاش��تن تصاوی��ر به انچه نش��ان می دهند بال و‬ ‫پ��ر می دهند در حالی ک��ه در عمل ان گونه نیس��ت؛ بنابراین از‬ ‫هموطنان خواهش��مندم ب��ه واحدهای صنفی با پروانه کس��ب‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫می دهد و چه رق��م قانونی بابت این ثبت نام و ارتباط‬ ‫با ش��هرداری‪ ،‬بای��د پرداخت کنم؟ ان وقت کس��ب و‬ ‫کار و درامد غیررس��می و غیرقانونی خیلی ها تعطیل‬ ‫می شود‪ .‬بخشی از مقاومت ناشی از این است که منافع‬ ‫عده ای به خطر می افتد‪ .‬اگر این مسئله سازکار درست‬ ‫و مش��خصی داش��ته باش��د و عوارض به حساب های‬ ‫ش��هرداری واریز ش��ود و ش��هرداری موظف باشد در‬ ‫مقابل زیرساخت ها حقوق شهروندی این دستفروشان‬ ‫و دیگ��ر ش��هروندان را بهبود ببخش��د‪ ،‬به طور قطع به‬ ‫سود عموم مردم اما به زیان عده ای منفعت طلب است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی ه�زار دس�تفروش در چهارراه‬ ‫ولیعصر‬ ‫فرمان��ده ی��گان حفاظت ش��هرداری ته��ران اما از‬ ‫س��اماندهی دستفروش��ان در مح��دوده تئاترش��هر و‬ ‫چه��ارراه ولیعصر خب��ر داد و اعالم کرد که براس��اس‬ ‫مصوبه شورای شهر رفته رفته ساماندهی مشاغل سیار‬ ‫و بی کانون در سراسر مناطق تهران اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ردار کریم بی��ات در گفت وگ��و با ایس��نا درباره‬ ‫س��اماندهی دستفروش��ان در مح��دوده تئاتر ش��هر و‬ ‫چه��ارراه ولیعص��ر اظهارکرد‪ :‬پیش از پایان س��ال ‪۹۷‬‬ ‫یگان حفاظت شهرداری تهران با تدبیر شهردار تهران‬ ‫و همراه��ی فرمانده��ی انتظام��ی تهران ب��زرگ طرح‬ ‫ساماندهی دستفروشان در محدوده چهارراه ولیعصر را‬ ‫به اجرا دراورد که در اجرای این طرح دستفروشانی که‬ ‫در اطراف خیابان ولیعصر از حدفاصل سه راه جمهوری‬ ‫ت��ا می��دان ولیعصر و خیاب��ان انق�لاب در حد فاصل‬ ‫چه��ارراه کالج تا خیابان فلس��طین بودند س��اماندهی‬ ‫ش��ده و محل ه��ای از پی��ش تعیی��ن ش��ده هدای��ت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت ش��هرداری ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین م��ا عالوه بر س��اماندهی دستفروش��ان‪ ،‬در‬ ‫ان مقط��ع زمان��ی تعدادی از افراد که ب��ا زور اقدام به‬ ‫تصاحب برخی فضاها و دریافت مبالغی از ش��هروندان‬ ‫کرده بودند‪ ،‬شناس��ایی کرده و ح��دود ‪ ۱۵‬نفر از انها‬ ‫را در این محدوده دس��تگیر و ب��ه مقام قضایی معرفی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این اقدام رضایت مردم را به دنبال‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همان ایام اعالم کردیم که به دنبال‬ ‫اجرای دائمی س��اماندهی دستفروش��ان هستیم‪ .‬البته‬ ‫منظور ما از س��اماندهی دستفروشان حذف انها نیست‬ ‫بلکه با توجه به شرایط اقتصادی به دنبال این بودیم که‬ ‫دستفروشان واقعی را شناسایی کرده و پس از ثبت نام‬ ‫از انها این افراد را در قالب مصوبه ش��ورای شهر برای‬ ‫ساماندهی مشاغل س��یار و بی کانون در سراسر تهران‬ ‫س��اماندهی کنیم که خوش��بختانه مراحل نخس��تین‬ ‫اجرای این مصوبه انجام ش��د و حتی موافقت ش��ورای‬ ‫تامی��ن را نیز دریافت کرده و در مکاتبه با ش��هرداران‬ ‫مناطق نیز از انها خواس��تیم تا محل های پیش��نهادی‬ ‫خود برای ساماندهی دستفروشان را اعالم کنند‪.‬‬ ‫بیات ب��ا بی��ان اینکه دستفروش��ی در بس��یاری از‬ ‫کشورهای دنیا وجود داشته و دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به زودی‬ ‫طرح س��اماندهی مش��اغل س��یار و بی کانون با هدف‬ ‫س��اماندهی دستفروشان در محدوده چهاراه ولیعصر و‬ ‫تئاترش��هر با مشارکت ش��هرداری مناطق ‪ ۱۱‬و ‪ ۶‬اغاز‬ ‫خواهد ش��د و پ��س از ان به ترتی��ب در دیگر مناطق‬ ‫(از جمل��ه مناطق ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬و‪ )...‬نی��ز این طرح اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران درباره اینکه‬ ‫در چند رو زگذش��ته نی��ز دستفروش��ان در محدوده‬ ‫چه��ارراه ولیعص��ر و به ویژه تئاترش��هر حضور ندارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این اقدام نخس��تین در راس��تای اجرای طرح‬ ‫نهایی اس��ت و همانط��ور که گفتم ط��رح اصلی برای‬ ‫س��اماندهی از اواس��ط این هفته در محدوده چهارراه‬ ‫ولیعصر اج��را خواهد ش��د‪ .‬درحال حاض��ر نیز عوامل‬ ‫ی��گان حفاظت ش��هرداری ته��ران و مام��وران پلیس‬ ‫در این محدوده حضور دارند و مانع بس��اط گس��تری‬ ‫دستفروش��ان در این منطقه می ش��وند تا طرح اصلی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه در چهارراه ولیعصر‪ ،‬دیگر مانند‬ ‫هفته ه��ای قبل ش��اهد حضور دستفروش��ان نخواهیم‬ ‫ب��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬چندین نقط��ه و محل برای س��اماندهی‬ ‫این دستفروش��ان پیشنهاد شده اس��ت که ما در حال‬ ‫بررس��ی این مناطق هستیم‪ ،‬چرا که باید موقعیت این‬ ‫امکان نیز به گونه ای باشد که دستفروشان نیز بتوانند‬ ‫اقالم خود را به فروش برس��انند و در عین حال مانعی‬ ‫برای کس��ب مغازه داران که اقدام به پرداخت عوارض‪،‬‬ ‫اجاره بها و‪ ...‬می کنند هم ایجاد نشود‪.‬‬ ‫بیات ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر از می��ان حدود هزار‬ ‫دستفروش��ی که در چهارراه ولیعصر شناسایی کردیم‪،‬‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدشان دستفروشانی بودند که ساکن‬ ‫تهران بودند‪ ،‬دیگر دستفروشان از شهرهای دیگر و به‬ ‫ویژه ش��هرهای اقماری تهران برای دستفروشی به این‬ ‫محل امده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خشونت ماموران ممنوع!‬ ‫فرمانده یگان حفاظت ش��هرداری تهران با تاکید بر‬ ‫این که برای س��اماندهی دستفروش��ان به هیچ عنوان‬ ‫رفتار خشونت امیزی از س��وی ماموران یگان حفاظت‬ ‫ش��هرداری نباید رخ دهد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ساماندهی باید با‬ ‫مدیریت و هوشمندی انجام شود و خوشبختانه چه در‬ ‫ایام ش��ب عید و چه در این ایام گزارشی از زد و خورد‬ ‫و درگی��ری بین ماموران یگان حفاظت ش��هرداری با‬ ‫دستفروشان نداشتیم‪.‬‬ ‫بیات با اش��اره به اینکه این طرح را با ش��یب مالیم‬ ‫ب��ه مرور و از طریق اقناع دستفروش��ان پیش خواهیم‬ ‫برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مواردی که حضور دستفروشان و‬ ‫وانت بارها سبب ایجاد سد معبر شود‪ ،‬براساس قانون با‬ ‫ایجاد مزاحمت برای شهروندان و تردد برخورد خواهد‬ ‫شد و مانع از بساط گستری در این فضاها خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه جزئیات بیش��تر از اجرای‬ ‫ط��رح س��اماندهی دستفروش��ان همزمان ب��ا اجرای‬ ‫ان اعالم خواهد ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تم��ام اقدام ها ما در‬ ‫راس��تای توجه به مطالبات مردم از شهرداری تهران و‬ ‫مدیریت شهری است و در این مورد نیاز تالش کردیم‬ ‫تا بر اس��اس خواس��ته های م��ردم و توجه به ش��رایط‬ ‫دستفروشان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس انچه گفته ش��د به نظر می رس��د این بار‬ ‫به جای رفتار های خش��ونت امیز و قهری‪ ،‬قرار است تا‬ ‫طرحی اینده بینانه اجرایی ش��ود‪ .‬البته مانع تراشی ها‬ ‫بسیار است اما انتظار می رود دلسوزان متعهد شهر که‬ ‫مقامی مس��ئول هستند در این مس��یر ناامید نشوند و‬ ‫درستکارانه امور را پیش برند‪.‬‬ ‫اغاز خرید تخم مرغ مازاد مرغداران‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه م��رغ تخم گذار‬ ‫اس��تان تهران از اغاز جمع اوری تخم مرغ مازاد از‬ ‫سوی شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر نبی پ��ور در گفت وگو با مه��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت پشتیبانی امور دام کش��ور از ‪ ۲۵‬خرداد‬ ‫با مباش��رت اتحادیه سراس��ری مرغداران میهن‬ ‫خری��د تخم مرغ مازاد مرغ��داران را با نرخ کیلویی ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان اغاز می کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران‬ ‫با بیان اینکه این طرح در سراسر کشور اجرایی خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت در راس��تای متعادل سازی نرخ تخم مرغ‪ ،‬اقدام‬ ‫به جمع اوری محصول مازاد از بازار می کند‪.‬‬ ‫نب��ی پور با اش��اره ب��ه کاهش ن��رخ تخم م��رغ در بازار‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متوس��ط نرخ ه��ر کیلوگرم تخم م��رغ در مرغداری‬ ‫بی��ن ‪۴‬هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪۴‬هزار و ‪ ۶٠٠‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی این در حالی اس��ت ک��ه معاونت‬ ‫امور دام وزارت جهادکش��اورزی نرخ تمام ش��ده‬ ‫تخم م��رغ را کیلوی��ی ‪٧‬ه��زار و‪ ۵٠٠‬و بخ��ش‬ ‫خصوص��ی این عدد را حدود ‪٨‬هزار و ‪ ۴٠٠‬تومان‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫نبی پ��ور درباره اینکه اج��رای طرح جمع اوری‬ ‫مرغ های پیر و فرس��تادن این مرغ ها به کش��تارگاه به دلیل‬ ‫استقبال نکردن مرغداران موفق نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه‬ ‫میه��ن مرغ های پیر را کیلویی ‪ ٢٠٠‬ت��ا ‪ ٣٠٠‬تومان باالتر‬ ‫از نرخ ب��ازار از مرغ��داران خریداری می کن��د اما دولت از‬ ‫نظ��ر اجرایی باید در این زمینه ب��ه بخش خصوصی کمک‬ ‫کند‪ .‬دلیل اینکه مرغداران این مرغ ها را نگهداری می کنند‬ ‫نمی دانم چون در نگهداری ه��ر کیلوگرم از انها نیز حدود‬ ‫‪٣‬هزار تومان ضرر می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫گشایش مالی با تاسیس بانک های مشترک‬ ‫بانک مشترک ایران و ترکیه راه اندازی می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در پ��ی تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران‪ ،‬قطع همکاری‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های مال��ی بین المللی ب��ا نظام بانکی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مش��کالتی از جمله نبود امکان افتتاح و نگهداری‬ ‫حس��اب های ارزی‪ ،‬ایجاد وقف��ه در نقل و انتقال های ارزی‬ ‫برای واردات و صادرات کاال و همچنین انجام امور خدمات‬ ‫و‪ ...‬ایجاد کرده که این موضوع هزینه و ریسک های عملیاتی‬ ‫را برای فعاالن اقتصادی تا حد زیادی افزایش داده است‪.‬‬ ‫نقل وانتق��ال پول که از مهم ترین عوامل رش��د مبادالت‬ ‫تج��اری و رواب��ط اقتص��ادی اس��ت در حال��ی ب��ا وجود‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬با محدودیت هایی روبه رو ش��ده که در‬ ‫این بین ابزارهای س��اده ای برای انتقال پول بین کش��ورها‬ ‫وج��ود دارد؛ انج��ام تبادالت از طری��ق بانک های محلی و‬ ‫بانک های مشترک یکی از این راه حل ها است که می تواند‬ ‫در ش��رایط تحریم بین ایران و کش��ورهای دیگر برای دور‬ ‫زدن تحریم ها اجرا شود‪.‬‬ ‫این مهم در حالی به عنوان یکی از راهکارهای مناس��ب‬ ‫برای تسهیل گشایش های مالی ایران با سایر کشورها باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد که به تازگی بحث ایجاد و راه اندازی‬ ‫بانک مشترک بین ایران و ترکیه نیز مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات تاسیس بانک مشترک‬ ‫بح��ث راه اندازی بانک مش��ترک ایران و ترکیه که چند‬ ‫س��الی است مطرح شده‪ ،‬مدتی اس��ت وارد فاز جدی تری‬ ‫ش��ده است‪ .‬ان طور که کانال تلویزیونی خبر ترک گزارش‬ ‫داده‪ ،‬محمد فرازمند‪ ،‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ترکیه از همکاری ایران و ترکیه در ایجاد شبکه مالی مقاوم‬ ‫در برابر تحریم های امریکا خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکیه‬ ‫در این باره گفته اس��ت ما به ترکیه حجم زیادی گاز صادر‬ ‫می کنیم و این امر نیاز به توس��عه بیش��تری دارد‪ .‬ما نیاز به‬ ‫مکانیسم جدیدی داریم که بخش هایی از ان هم اکنون در‬ ‫حال کار کردن هس��تند‪ .‬می توان یک شبکه مبادله ایجاد‬ ‫ک��رد تا به تجارت در ارزهای ملی منجر ش��ود‪ .‬ما در حال‬ ‫ایجاد یک بانک مشترک هستیم‪.‬‬ ‫فرازمند در ادامه گفته اس��ت که توس��عه روابط تجاری‬ ‫دوجانب��ه‪ ،‬ح��ق کشورهاس��ت و در این زمین��ه هیچ کار‬ ‫غیر قانونی انجام نشده است‪.‬‬ ‫بح��ث ایجاد بانک مش��ترک ایران و ترکیه در حالی این‬ ‫روزه��ا داغ ش��ده که پی��ش از این نیز موض��وع راه اندازی‬ ‫بانک مش��ترک ایران و عراق مطرح ش��ده و رئیس اتحادیه‬ ‫اتاق های بازرگانی عراق از امادگی این کش��ور برای ایجاد‬ ‫بان��ک مش��ترک ایرانی‪ -‬عراقی خبر داده ب��ود‪ .‬الحمدانی‬ ‫تاکی��د کرده که برای رفع مش��کالت رواب��ط بانکی میان‬ ‫دو کش��ور می توان از طریق بانک های محلی و مش��ترک‬ ‫اق��دام ک��رد و در صورتی ک��ه بانک های ای��ران نیز مایل‬ ‫باش��ند می توانیم بانک های مش��ترک ایرانی‪ -‬عراقی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر حال‪ ،‬بحث ایج��اد بانک های مش��ترک ایران با‬ ‫س��ایر کشورها در حالی در شرایط تحریم بیش از گذشته‬ ‫مطرح اس��ت که به گفته کارشناسان‪ ،‬ایجاد این بانک های‬ ‫مش��ترک با کش��ورهای دیگر به ویژه کش��ورهایی که در‬ ‫مجم��وع تبادالت تجاری زیادی با انها وجود دارد از جمله‬ ‫عراق‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬بسیار موثر است و می تواند موجب‬ ‫تسهیل فرایند صادرات و واردات به این کشورها و توسعه‬ ‫مراودات را سبب شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که ایجاد بانک های مشترک‬ ‫با ورود بانک های خارجی به کش��ور و فعالیت شعب انها و همچنین‬ ‫فعالیت بانک های ما در س��ایر کش��ورها‪ ،‬می توان امی��دوار بود بازار‬ ‫رقابتی تری در حوزه بانکی ایجاد شود‬ ‫میان ایران و سایر کشورهایی که با انها ارتباط تجاری وجود‬ ‫دارد در حل بس��یاری از مشکل های کنونی راهگشاست و‬ ‫کشورهای منطقه می توانند با استفاده از این مکانیسم پول‬ ‫رایج خود را مورد معامله قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت سرمایه گذاری ها‬ ‫احمد مجتهد‪ ،‬کارش��ناس پول��ی و بانکی در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا با بیان اینکه با توجه به اینکه بخش��ی از‬ ‫عمده فعالیت بانک های مش��ترک در راس��تای تسهیالت‬ ‫تجاری و بخش دیگر نیز در زمینه س��رمایه گذاری اس��ت‪،‬‬ ‫ل جنبه تجاری ان را محدود کرده‬ ‫اف��زود‪ :‬تحریم ها در عم ‬ ‫بنابرین جنبه مهم ان درحال حاضر بخش س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت ک��ه ان نی��ز نیازمند دریاف��ت مجوزه��ای الزم از‬ ‫بانک های مرکزی دو کشور است‪.‬‬ ‫وی درباره اهداف ایجاد بانک مش��ترک گفت‪ :‬این هدف‬ ‫بیش��تر در راس��تای تقویت بخش س��رمایه گذاری است‪،‬‬ ‫همان ط��ور که بانک مش��ترک اکو برای کش��ورهای عضو‬ ‫اکو یا بانک اس��یایی را برای کش��ورهای اس��یایی داریم‪،‬‬ ‫درحال حاضر هم ما تنها یک بانک مش��ترک یعنی ایران و‬ ‫ونزوئال را برای تسهیل مبادالت تجاری داریم که می تواند‬ ‫موث��ر باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ایج��اد بانک مش��ترک در تقویت‬ ‫سرمایه گذاری می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمینه راه اندازی بانک مش��ترک ایران‬ ‫و ترکیه نیز که به تازگی ش��نیده ش��ده باید منتظر ماند تا‬ ‫دی��د چه اندازه مبادالت تجاری ایران و ترکیه را تس��هیل‬ ‫خواهد کرد زیرا در این شرایط هر بانکی که با نظام بانکی‬ ‫ما همکاری داشته باشد مشمول تحریم ها خواهد شد‪.‬‬ ‫مجتهد افزود‪ :‬بخشی از عمده فعالیت بانک های مشترک‬ ‫در راس��تای تس��هیالت تجاری و بخش دیگر نیز در زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری است‪ .‬تحریم ها در عمل ‪ ،‬جنبه تجاری ان‬ ‫را محدود کرده است ‪ .‬بنابراین‪ ،‬جنبه مهم ان درحال حاضر‬ ‫بخش س��رمایه گذاری اس��ت که ان نی��ز نیازمند گرفتن‬ ‫مجوزهای الزم از بانک مرکزی ترکیه و ایران است‪ .‬رئیس‬ ‫پیشین پژوهشکده پولی و بانکی‪ ،‬راه اندازی بانک مشترک‬ ‫ایران و ترکیه را گامی مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬این اقدام ‬ ‫ابتدا نیازمند سرمایه گذاری است که به نظر از توان بخش‬ ‫خصوصی خارج است و باید از سوی دولت ها انجام شود‬ ‫‹ ‹سهولت در فعالیت های مالی و بانکی‬ ‫بهاءالدین حسینی هاش��می از دیگر کارشناس��ان حوزه‬ ‫بانک��ی نی��ز در ای��ن ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه ایجاد بانک های مش��ترک تاثیر زیادی در تس��هیل‬ ‫مراودات مالی ایران با سایر کشورها دارد و می تواند زمینه‬ ‫ایجاد رابطه کارگزاری بانکی را فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬تس��ویه‬ ‫حس��اب های بانکی‪ ،‬اعطای مجوز های بین المللی‪ ،‬تسهیل‬ ‫فراین��د واردات‪ ،‬ص��ادرات و خدمات ک��ه درحال حاضر به‬ ‫دلی��ل تحریم ها در این زمین��ه محدودیت داریم‪ ،‬از جمله‬ ‫مس��ائلی اس��ت که با ایجاد بانک های مش��ترک قابل رفع‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬تس��هیل نقل و انتقال پولی و تبادالت مالی‬ ‫تاج��ران و بازرگان��ان‪ ،‬اس��تفاده از کارت ه��ای بانک��ی در‬ ‫س��ایر کش��ورها‪ ،‬بهره گیری از اعتبارات بانک خارجی و‪...‬‬ ‫در مجم��وع اقدام های مثبتی اس��ت ک��ه می تواند از بابت‬ ‫راه اندازی بانک های مشترک حاصل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه به دلی��ل محدودیت های ناش��ی از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬صنعت بانکداری ما در یک مدار بسته بانکداری‬ ‫فعالیت می کند که با ورود بانک های خارجی به کش��ور و‬ ‫فعالیت ش��عب انه��ا و همچنین فعالی��ت بانک های ما در‬ ‫س��ایر کش��ورها‪ ،‬می توان امیدوار بود بازار رقابتی تری در‬ ‫حوزه بانکی ایجاد شود‪ ،‬افزود‪ :‬این امر باعث ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات بانکی خواهد شد و در بهبود خدمات دهی بانک ها‬ ‫به مشتریان بسیار موثر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬ورود اس��کناس ارز از طری��ق نمایندگی‬ ‫بانک ه��ای خارج��ی از دیگر مزیت هایی اس��ت که از بابت‬ ‫ایجاد بانک های مشترک فراهم می شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع ایجاد این گونه بانک ه��ا مزیت های زیادی‬ ‫برای کش��ور ما دارد و می تواند شرایط فعالیت های تجاری‬ ‫و اقتصادی و بانکی را برای ما تسهیل کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینک��ه قوانین راه اندازی این نوع‬ ‫بانک ها در کش��ور ما باید تس��هیل شود تا در نهایت زمینه‬ ‫ایجاد بانک های خارجی در ایران فراهم ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬قرار‬ ‫بود بانک مشترکی را با هند ایجاد کنیم که عملیاتی نشد‬ ‫و اینک بحث ایجاد بانک مش��ترک ایران و ترکیه اس��ت‪.‬‬ ‫اگر هدف گش��ایش های مالی در کش��ور است و قرار است‬ ‫در ش��رایط تحریم بتوانیم فعالیت مالی و تجاری با س��ایر‬ ‫کش��ورها را ادامه دهیم‪ ،‬باید زمینه فعالیت این بانک ها در‬ ‫کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی معتقد است ما در گذشته تجربه خوبی‬ ‫از فعالیت بانک های خارجی در ایران داشته ایم و بانک های‬ ‫مش��ترکی با ژاپن‪ ،‬اروپ��ا‪ ،‬هلند و‪ ...‬ایج��اد کردیم که این‬ ‫تجرب��ه می تواند باز هم تکرار ش��ود و نتایج خوبی برای ما‬ ‫به همراه اورد‪ .‬باید بپذیریم که فعالیت بانک های مشترک‬ ‫راهی برای سهولت فعالیت های بانکی و مالی ما در شرایط‬ ‫تحریم است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ایجاد کانال مالی‬ ‫مصطفی صفاری‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه در ش��رایط تحریم یکی‬ ‫احمد مجتهد‬ ‫از دغدغه های مهم فراهم کردن یک سازکار مناسب برای‬ ‫تسهیل مبادالت پولی ‪ ،‬مالی و تجاری با سایر کشورهاست‬ ‫ک��ه اگر این مهم از طریق ابزارهای مناس��ب ایجاد ش��ود‬ ‫می تواند بخشی از مشکالت و محدودیت های تحریم را رفع‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬بحث ایجاد بانک مشترک ایران با سایر کشورها‬ ‫از راه هایی است که در این زمینه مطرح می شود اما از انج ا‬ ‫که فرایند عملیاتی کردن این مهم ممکن اس��ت به دلیل‬ ‫تهدید ها و محدودیت های ناش��ی از تحریم با سختی هایی‬ ‫هم��راه باش��د‪ ،‬ایجاد کانال های مالی با س��ایر کش��ورها و‬ ‫توافق های دوجانبه با سایر کشورها راهکار بهتری باشد‪ .‬بهاءالدین حسینی هاشمی‬ ‫وی افزود‪ :‬ایجاد بانک های مشترک با کشورها‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک��ی از ابزارهای تس��هیل مبادالت‪ ،‬از انج��ا که نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه مش��ترک است در ش��رایط کنونی‬ ‫خیل��ی کار راحت��ی نخواهد بود و ای��ن موضوع می تواند از‬ ‫مسیر دیگری انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬برای تسهیل مبادالت پولی و مالی در شرایط‬ ‫تحری��م‪ ،‬یکی از راه ها این اس��ت که رواب��ط مالی با برخی‬ ‫کش��ورهایی که معامالت بیش��تری با انها داریم به شکل‬ ‫اینس��تکس فراهم ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر بتوانیم کانال های‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫مالی با کش��ورهایی که بیش��ترین مبادل��ه را با انها داریم‬ ‫برقرار کنیم و کارکرد مبادالت به ش��کل تهاتری و تبادل‬ ‫پول های رایج کش��ورها انجام ش��ود‪ ،‬می تواند در ش��رایط‬ ‫تحریم بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عین حال به تسهیل قوانین و شرایط‬ ‫فعالیت بانک ها و ش��عب بانک های خارجی در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید زمینه ها برای فعالیت بانک ها خارجی در‬ ‫کش��ور فراهم شود و این موضوع مزیت های زیادی را برای‬ ‫ما ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹رون�ق تولی�د مح�ور اقدام ه�ای بان�ک صنعت و‬ ‫معدن‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن کمک به رفع مش��کالت فعلی‬ ‫تولیدکنن��دگان برای بکارگیری تمام ظرفیت های خود به منظور‬ ‫حف��ظ تولید و اش��تغال را به عنوان محور تمام��ی اقدام های این‬ ‫بان��ک عنوان کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬حس��ین مهری در حاشیه بازدید از چندین واحد تولیدی‬ ‫و در جمع کارافرینان و تولید کنندگان استان سمنان اظهار کرد‪:‬‬ ‫این استان مستعد شکوفایی و ارتقای سطح کمی و کیفی صنایع‬ ‫مختلف اس��ت و با وجود مش��کالت کنونی در کشور‪ ،‬می توانیم با‬ ‫درایت و اس��تفاده از نیروی کارشناس��ی بانک صنعت و معدن و‬ ‫تجربه های صنعتگران خبره از این برهه حس��اس نیز با موفقیت‬ ‫عب��ور کنیم‪ .‬مهری با تاکید ب��ر پایبندی بانک صنعت و معدن به‬ ‫انج��ام تعهدات خود در قب��ال تولیدکنندگان و صنعتگران افزود‪:‬‬ ‫بانک ها نیازمند حمایت همه جانبه دولت برای رونق تولید هستند‬ ‫و هم اکنون بیش��ترین نقدینگی و س��رمایه در گردش مورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور از طریق ش��بکه بانکی تامین می شود و‬ ‫بر دوش بانک هاس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود این بانک‬ ‫امسال ‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد ریال به ‪ ۲۹۰۰‬واحد تولیدی تسهیالت‬ ‫س��رمایه در گ��ردش و ثاب��ت بپردازد‪ .‬مدیرعام��ل بانک صنعت و‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬رقم پرداختی س��ال گذش��ته این بانک ‪۱۲۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال برای ‪ ۲۷۰۰‬واحد تولیدی بوده اس��ت‪ .‬مهری‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬باتوجه به افزایش ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬برابری افزایش قیمت مواد‬ ‫اولیه این بانک تالش می کند ضمن پرداخت به موقع تس��هیالت‬ ‫به تولید کنندگان‪ ،‬ش��رایط اجرای طرح های توس��عه را هم برای‬ ‫واحدهای تولیدی فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتفاق های بزرگ در عرصه بیمه های زندگی بیمه‬ ‫ایران‬ ‫عض��و هیات مدیره بیمه ایران تاکید ک��رد که در اینده نزدیک‬ ‫شاهد اتفاق های بزرگ در عرصه بیمه های زندگی در این شرکت‬ ‫خواهیم بود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬سید محمد ناصر‬ ‫مبرقع��ی با بیان این مطلب افزود‪ :‬میزان توفیق واحدهای اجرایی‬ ‫در افزایش سهم بیمه های عمر در پرتفوی انها یکی از اصلی ترین‬ ‫ش��اخص های ارزیابی عملکردش��ان خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫حسن نیت موسسان و نسل های مختلف بیمه ایران‪ ،‬رمز ماندگاری‬ ‫این شرکت در فراز و فرود اقتصاد کشور را تعهد و تعصب کارکنان‬ ‫شرکت دانست و گفت‪ :‬فرهنگ سازمانی که نزد کارکنان شرکت‬ ‫وجود دارد وجه تمایز این ش��رکت نس��بت به س��ایر شرکت های‬ ‫بازرگانی شده است‪ .‬وی که در کارگاه تخصصی فروش بیمه های‬ ‫زندگ��ی بیمه ایران در مرکز اموزش��ی‪ ،‬فرهنگی خزر اباد س��خن‬ ‫می گفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توسعه بیمه های زندگی یکی از استراتژی های‬ ‫ضروری مدیران ارش��د برای ش��رکت است که در قانون پنج ساله‬ ‫شش��م نیز مکلف به اجرای ان ش��ده ایم‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫رئیس هیات مدیره بیمه ایران‪ ،‬سیاست های خود را در این زمینه با‬ ‫فعال ساختن شورای راهبردی تخصصی ابالغ کرده است‪ .‬به زودی‬ ‫شاهد اتفاق های بزرگی در عرصه بیمه های زندگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ‪ ۵‬درصدی بانک سینا برای بانوان‬ ‫در راس��تای توانمندس��ازی و کمک به اقتص��اد خانواده‪ ،‬بانک‬ ‫س��ینا برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت به بانوان درقالب «طرح‬ ‫اذین» اقدام می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬بر اساس‬ ‫این طرح‪ ،‬بانوان در سراس��ر کش��ور می توانن��د از مزایای در نظر‬ ‫گرفته شده شامل اعطای تسهیالت با نرخ سود ‪ ۵‬درصد‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بانوان با افتتاح حس��اب سپرده بلندمدت ‪ ۶‬درصد در بانک‬ ‫س��ینا که به عنوان ضمانت وام نیز به ش��مار می رود‪ ،‬می توانند با‬ ‫توجه به ش��رایط تا س��قف ‪ ۲‬میلیارد ریال از تس��هیالت این طرح‬ ‫بهره مند ش��وند‪ .‬برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر در زمینه طرح‬ ‫اذین می توانید به ش��عب بانک س��ینا در سراس��ر کشور مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹معوقه های بانکی تس�هیالت اعتبارس�نجی ش�ده‬ ‫‪۰.۲‬درصد است‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه رس��الت گف��ت‪ :‬معوقه های‬ ‫تس��هیالتی که با اعتبارس��نجی پرداخت می ش��ود‪ ۰.۲ ،‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه رس��الت‪،‬‬ ‫محمدحس��ین حسین زاده افزود‪ :‬بعد از عملیاتی شدن بانکداری‬ ‫اجتماعی و در اغاز راه بانکداری بدون شعبه‪ ،‬سامانه اعتبارسنجی‬ ‫«مرات» را به کار گرفتیم تا کمکی در تحقق افق ‪ ۱۴۰۰‬باش��د‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬این س��امانه با هدف اسان س��ازی ضمانت ها‪،‬‬ ‫کاهش معوقه ها و پایین اوردن هزینه ها به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی در پایان سال ‪۹۶‬‬ ‫در بانک قرض الحس��نه رس��الت به کار گرفته شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این س��امانه از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬به طور جدی فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرد و تاکنون حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به عضویت ان‬ ‫درامده اند‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه از‬ ‫این نزدیک به ‪ ۷۰۰‬هزار نفر موفق به دریافت تسهیالت شده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مطالبات غیرجاری تس��هیالتی که از طریق اعتبارسنجی‬ ‫واگذار ش��ده ‪ ۰.۲‬درصد اس��ت که نش��ان از موفقیت قابل توجه‬ ‫این موضوع دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رعای�ت مس�ائل امنیت�ی اس�تفاده از درگاه های‬ ‫بانکداری الکترونیک‬ ‫بانک پاس��ارگاد برای افزایش هر چه بیشتر امنیت در استفاده‬ ‫از درگاه های بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از سوء اس��تفاده‬ ‫س��ودجویان نکاتی را یاداور ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬مشتریان هرگز نباید از شبکه های موجود در مکان های‬ ‫عمومی همچون کافی نت ه��ا به منظور انجام تراکنش های مالی‬ ‫اس��تفاده کنن��د و در زم��ان انجام این تراکنش باید از اس��تفاده‬ ‫از ‪ VPN‬خ��ودداری کنند‪ .‬همچنین به منظور افزایش س��طح‬ ‫امنیتی ش��بکه خود از بازدید سایت های غیر معتبر و مشکوک و‬ ‫همچنین باز کردن ایمیل های ناشناس خودداری کنند‪ .‬از تایپ‬ ‫کردن و نگهداری رمزهای خود روی هر وسیله ای اجتناب کنند‪.‬‬ ‫در ص��ورت اس��تفاده از برنامه موبایل بانک ب��رای انجام عملیات‬ ‫بانکداری الکترونیکی تنها از نرم افزار ارائه ش��ده روی وب سایت‬ ‫بانک استفاده کرده و به هیچ عنوان نرم افزار مربوط را از شخص‬ ‫ یا مکان دیگری دریافت نکنند‪ .‬مشتریان در صورتی که تصمیم‬ ‫دارن��د رایانه ش��خصی خود را امانت دهند‪ ،‬پی��ش از ان تمامی‬ ‫اطالعات ذخیره ش��ده روی مرورگرهای اینترنتی ش��بکه را پاک‬ ‫ک��رده و هرگون��ه متنی مبنی بر ارائه اطالعات حس��اب را حذف‬ ‫کنن��د‪ .‬در صورتی که رایانه ش��خصی خ��ود را امانت داده اند نیز‬ ‫ا ز نصب نش��دن نرم افزارهای مش��کوک از جمله ثبت کنندگان‬ ‫فعالیت ه��ای کیب��ورد و ماوس روی سیس��تم‪ ،‬اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪ .‬در صورتی که قصد فروش رایانه ش��خصی و یا تلفن همراه‬ ‫خود را دارند‪ ،‬به طور حتم شبکه ها را به صورت کامل پاک سازی‬ ‫ک��رده و از ذخی��ره اطالعات حس��اب های بانکی به هر نوعی‪ ،‬در‬ ‫ی یا تلفن های همراه خودداری کنند‪.‬‬ ‫رایانه شخص ‬ ‫‹ ‹«رادیو رفاه» اغاز به کار کرد‬ ‫رادیو رفاه با حضور مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانک رفاه‪،‬‬ ‫صاحبان ایده و استارت اپ های فعال در حوزه فین تک و سالمت‬ ‫و ب��ا هدف توس��عه روابط عمومی الکترونیک‪ ،‬اغ��از به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگ��ران‪ ،‬با توجه به نقش‬ ‫روزافزون و موثر رس��انه های ارتباط جمعی و فضای مجازی در‬ ‫اطالع رس��انی سریع‪ ،‬دقیق و روزامد‪ ،‬رادیوی اینترنتی این بانک‬ ‫همزمان با برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بین المللی اینوتکس‬ ‫رونمایی ش��د و ش��روع به کار کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این رادیو‬ ‫گزی��ده ای از مهم تری��ن اخب��ار و رویدادهای بانک رفاه و س��ایر‬ ‫خبرهای اقتصادی اطالع رس��انی ش��ده و عالقه مندان می توانند‬ ‫پادکس��ت های این رادی��و را از طریق پورتال یا صفحه اجتماعی‬ ‫اینستاگرام این بانک دریافت کنند‪.‬‬ ‫المانیتور در گزارش ویژه ای به بررسی اقدام های‬ ‫بان��ک مرکزی ایران ب��رای کنترل بازار مالی ایران‬ ‫پرداخت��ه و نوش��ته اس��ت‪ :‬با س��نگین تر ش��دن‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا و پیچیده تر ش��دن وضعیت‬ ‫اقتص��اد در ای��ران‪ ،‬برقرار کردن ثب��ات اقتصادی‬ ‫در کش��ور به مس��ئله ای حیاتی بدل ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬بانک مرکزی ایران بدین منظور‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته سلس��له ای از اقدام ها را در‬ ‫نظام های پرداخت مالی کش��ور به اجرا گذاشته تا‬ ‫بازارهای مالی و ارزی کشور را بهتر مدیریت کند‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام های جدید با هدف افزایش ش��فافیت‪،‬‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و تقویت ارزش پول ملی ایران‬ ‫به اجرا درامده اس��ت و به شدت در دوره مدیریت‬ ‫عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬همتی رویکردی فعال تر و مس��تقل تر‬ ‫ب��رای مدیری��ت بانک مرک��زی ایران نس��بت به‬ ‫مدیران پیش��ین خود اتخاذ کرده است‪ .‬رئیس کل‬ ‫پیش��ین بان��ک مرکزی در ژوئی��ه ‪ ۲۰۱۸‬و درپی‬ ‫برخی مش��کالت در مدیریت بازار ارز از این سمت‬ ‫کن��ار رفت‪ .‬ریال به عنوان پ��ول ملی ایران در ان‬ ‫سال افزون بر ‪ ۶۰‬درصد ارزش خود را از دست داد ‬ ‫اما در ماه های گذشته با ثبات قیمت نسبی همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بانک مرکزی در ماه های پایانی س��ال‬ ‫گذش��ته برای مسدود کردن فعالیت دستگاه های‬ ‫کارتخوان که در ایران مجوزش��ان صادر شده بود ‬ ‫اما در خارج از مرزهای کش��ور مورد استفاده قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬اقدام کرد‪ .‬در طول چند س��ال گذشته‬ ‫هزاران دس��تگاه کارتخوان در ایران که به ش��بکه‬ ‫«ش��تاب» ب��ه عنوان ش��بکه اصل��ی پرداخت در‬ ‫ایران متصل بودند به خارج از مرزها و کش��ورهای‬ ‫همسایه ازجمله عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬ارمنس��تان و حتی کانادا منتقل شده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد از انها برای خرید ارزهای‬ ‫خارجی استفاده می ش��د‪ ،‬اقدامی که به بی ثباتی‬ ‫بازار ارز در داخل کشور منجر می شد‪.‬‬ ‫ژوئن امسال از طریق سامانه شاپرک که وابسته‬ ‫به بانک مرکزی ایران و مس��ئول ش��بکه پرداخت‬ ‫کش��ور است‪ ،‬اعالم شد که در ماه های پایانی سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در مجمو ع ‪ ۱۳۰۴‬دس��تگاه کارتخوان‬ ‫غیر قانونی در خارج از مرزهای کش��ور شناس��ایی‬ ‫و بلوکه شده است‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس ش��بکه پرداخت مالی در ایران‬ ‫که نخواس��ت نامش مطرح ش��ود در این زمینه به‬ ‫المانیتور گفت‪ :‬هم راستا با قوانین بین المللی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی ایران حق دارد که این اقدام را انجام دهد‬ ‫چرا ک��ه قوانین تصریح می کند که دس��تگاه هایی‬ ‫که فرایندهای پرداخ��ت را انجام می دهند اجازه‬ ‫پذیرش یا معامله با هر پولی غیر از ارز ملی کشور‬ ‫را ندارند‪ .‬این جای سوال دارد که چرا نهاد مسئول‬ ‫مالی تاکنون چشمش را بر این موضوع بسته بوده‬ ‫زیرا این اقدامی است که ممکن است به پولشویی‬ ‫و جریان غیرقانونی ارزهای دیگر به کش��ور منجر‬ ‫شود‪ .‬بانک مرکزی همچنین دو محدودیت خیلی‬ ‫مهم دیگر برای مبادالت روزانه مالی داخل کشور‬ ‫تعیین کرده است‪.‬‬ ‫یکی از این اقدام ها تعیین س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال��ی ب��رای مبادالت مال��ی از طریق کارت های‬ ‫بانک��ی و دیگری س��قف روزانه مبادالت مالی یک‬ ‫میلی��ارد ریال��ی برای هر فرد با کارت ملی اس��ت‪.‬‬ ‫کاربران مش��خصی که به سقف پرداخت باالتری‬ ‫احتیاج دارند‪ -‬برای مثال‪ ،‬شرکت هایی که خودرو‬ ‫خرید و ف��روش می کنن��د ‪ -‬می توانند درخواس��ت‬ ‫استثنا ش��دن از این محدودیت سقف پرداخت را‬ ‫مطرح کنند‪.‬‬ ‫محدودیت س��قف ‪ ۵۰۰‬میلی��ون ریالی در ابتدا‬ ‫چند سال پیش مطرح شده بود و حتی بیش از ‪۴‬‬ ‫سال گذشته از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی‬ ‫کشور اعمال شد اما نظام بانکی در برابر اجرای ان‬ ‫مقاومت می کر د چرا ک��ه افرادی که این مبادالت‬ ‫مال��ی را انجام می دادند به طور عمده مش��تریان‬ ‫بزرگی بودند که از دس��ت دادن شان برای بانک ها‬ ‫ن حال‪ ،‬در دو ماه نخس��ت‬ ‫اتفاق بزرگی بود‪ .‬با ای ‬ ‫پس از اینکه این محدودیت در س��ال گذش��ته به‬ ‫اجرا گذاشته شد‪ ،‬مبادالت مالی که ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال یا بیش��تر ارزش داش��تند شاهد کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درص��دی بوده ان��د‪ .‬ای��ن محدودیت ه��ای اخیر‬ ‫اقدام ه��ای مکملی بود ک��ه قرار بود اثرات محدود‬ ‫ک��ردن دس��تگاه های کارتخ��وان را تقویت کند‪.‬‬ ‫ی کارتخوان‬ ‫پ��س از انکه اس��تفاده از دس��تگاه ها ‬ ‫خ��ارج از مرزهای ایران ممنوع ش��ده بود‪ ،‬برخی‬ ‫قانون شکنان چندین حساب در بانک های مختلف‬ ‫باز می کردن��د تا بتوانند مبادالت مالی بیش��تری‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬محدودیت های اخیر این راه گریز را‬ ‫هم مسدود می کند‪ ،‬هرچند که هنوز انها می توانند‬ ‫با اس��تفاده از کارت ملی دوستان و اشنایان خود‬ ‫مبادالت مالی فراتر از س��قف های تعیین شده را به‬ ‫اجرا دراورند‪ ،‬فعالیت انها این روزها با پیچیدگی ها‬ ‫و سختی های بیشتری روبه رو شده است‪ .‬این اتفاق‬ ‫درباره دستگاه های کارتخوان هم صدق می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهار بازارمالی با سختگیری‬ ‫بر نظام های پرداخت‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس انجمن غرفه سازان در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫از استراتژ ‬ ‫ی‬ ‫اکتشافی‬ ‫تا رونق معدن‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫مدیر برگزاری نمایشگاه معدن کرمان‬ ‫توج��ه به مع��ادن و حوزه ه��ای گوناگون این‬ ‫صنع��ت و همچنی��ن روابط اقتص��ادی و تجارت‬ ‫بین الملل��ی یکی از محورهای رش��د و توس��عه‬ ‫هر کش��وری است که به واس��طه رونق مبادالت‬ ‫تج��اری تحق��ق می یابد‪.‬کاه��ش هزینه ه��ای‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬توسعه ش��بکه های ارتباطی‪ ،‬امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی و تسهیالت‬ ‫بانک��ی برای حمایت از فعاالن اقتصادی از جمله‬ ‫عوامل��ی اس��ت که بر می��زان رش��د اقتصادی و‬ ‫تثبیت جایگاه هر کشور در شبکه تجارت جهانی‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬در این راستا جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که دومین کش��ور پر جمعیت خاورمیانه با‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون نفر جمعیت اس��ت با برخورداری از‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیارد تن ذخایر معدنی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫کش��ور معدنی غرب اسیا به شمار می رود‪ .‬رقابت‬ ‫تنگاتنگ در بازار بین المللی حوزه های گوناگون‬ ‫معدنی‪ ،‬موجب شده سرمایه گذاران و پژوهشگران‬ ‫به توسعه روشی بپردازند که بتوانند فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری را ارزیابی کرده و انها را رتبه بندی‬ ‫کنن��د اما تاکنون با وج��ود ذخایر معدنی فراوان‬ ‫درکشور‪ ،‬شاهد س��رمایه گذاری مناسبی در این‬ ‫حوزه نبوده ایم و درحال حاضر تناسبی بین حجم‬ ‫سرمایه گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود‬ ‫ندارد‪ .‬برای اینکه ش��اهد رونق سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش ها باشیم باید تالش کنیم فرصتی برای‬ ‫گردهمایی متخصصان و س��رمایه گذاران فراهم‬ ‫کنی��م تا ضمن معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها‪،‬‬ ‫زمین��ه س��رمایه گذاری ها را فراه��م کنی��م‪ .‬ما‬ ‫کش��وری هس��تیم با نیروی جوان و تحصیلکرده‬ ‫و امکانات در کشور با وسعت زیاد پراکنده است‪،‬‬ ‫معادن ما در هم��ه نقاط دورافتاده و محروم قرار‬ ‫گرفته اند که اگر یک اس��تراتژی تعریف ش��ده از‬ ‫بخش اکتش��اف برنامه ریزی شود‪ ،‬به طور قطع از‬ ‫کوچ بی رویه تحصیلکرده ها و حتی شاغالن نقاط‬ ‫محروم کش��ور به مراکز شهرها جلوگیری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بر این اس��اس برگزاری هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فراوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابس��ته و پنجمین نمایشگاه‬ ‫ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی که در راستای‬ ‫تحق��ق این اه��داف برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫می توان��د این��ده خوبی را برای زیرس��اخت های‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشورمان فراهم کند‪.‬‬ ‫ضم��ن خوش��امدگویی و ارزوی موفقی��ت‬ ‫ب��رای تمام��ی مقام��ات‪ ،‬دس��ت اندرکاران و‬ ‫ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه که با حضور‬ ‫خود موجب پُرباری این رویداد با ش��کوه شده اند‪،‬‬ ‫امیدواریم نمایشگاه و دستاوردهای نشست های‬ ‫تخصص��ی و جانب��ی ان‪ ،‬تحرک و پویایی هر چه‬ ‫بیش��تر اقتصاد ایران در راس��تای دس��تیابی به‬ ‫اهداف برنامه های توس��عه اقتصادی کش��ور را به‬ ‫همراه اورد‪.‬‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫با تمام توان تشکیل اتحادیه نمایشگاهی را پیگیری می کنیم‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس انجمن غرفه س��ازان درب��اره برنامه های مهم‬ ‫این انجمن گفت‪ :‬در نشس��ت های این انجمن با اعضا‪،‬‬ ‫مس��ئله تعیین نقشه راه برای انجام کارها و پروژه هایی‬ ‫ک��ه ب��ه عمر یک هی��ات مدی��ره نمی رس��د را مطرح‬ ‫کرده ایم و این کار به شدت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫منوچه��ر جعف��ری زاده‪ ،‬رئیس انجمن غرفه س��ازان‬ ‫در زمین��ه تش��کیل ات��اق فکر گف��ت‪ :‬م��ا در بخش‬ ‫سیاس��ت گذاری کالن انجم��ن از روز نخس��ت ای��ن‬ ‫دیدگاه را داش��تیم که بالفاصله ب��ا نخبگان صنعت و‬ ‫پیشکسوتان کش��ور در این حوزه نشستی برگزار شود‬ ‫و عن��وان ان را نی��ز اتاق فکر گذاش��تیم‪ .‬در این اتاق‬ ‫فکر اولویت های تصمیم گی��ری و موضوع های کالن را‬ ‫مطرح و نظرهای گوناگونی را دریافت کردیم‪ .‬نخستین‬ ‫نشست اتاق فکر در هیات مدیره جدید به طور تقریبی‬ ‫پس از انتخابات بود و در ان نشس��ت مطرح ش��د که‬ ‫موضوع گرید که صنف را با تهدید روبه رو کرده‪ ،‬حذف‬ ‫شود‪ .‬بالفاصله شروع به کار کردن در این زمینه کردیم‬ ‫و در نهایت منجر به این ش��د که گواهینامه مکانیسم‬ ‫جدید غرفه س��ازی تغییر پیدا ک��رد و گرید نیز حذف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی بخش پیمانکاران‬ ‫منوچهر جعفری زاده‬ ‫سامانه‬ ‫غرفه سازی ما‬ ‫به طور تقریبی‬ ‫به همه اهداف‬ ‫از پیش تعیین‬ ‫شده در این‬ ‫زمینه رسیده و‬ ‫حتی از بسیاری‬ ‫از انها عبور‬ ‫نیز کرده است‬ ‫وی درباره س��اماندهی بخش پیمانکاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت موضوع های��ی که فک��ر می کنیم در‬ ‫این��ده از اولوی��ت برخوردار هس��تند را مطرح کرده و‬ ‫نظر نخبگان بخش غرفه سازی را گرفتیم‪ .‬این افراد نیز‬ ‫موافق بودند که در بخش پیمانکاران باید س��اماندهی‬ ‫انجام شود چراکه مشکالت و مسائل گوناگونی در این‬ ‫بخش وجود دارد‪ .‬بنابراین ساماندهی بخش پیمانکاران‬ ‫جزو کارهایی است که قرار است امسال ازسوی انجمن‬ ‫غرفه سازان انجام شود‪ .‬ما گزارش عملکرد در این حوزه‬ ‫و کارهایی که در یک س��ال گذشته انجام شده را ارائه‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده نگری برای هیات مدیره های بعدی‬ ‫جعفری زاده در زمینه تعیین نقش��ه راه انجمن برای‬ ‫هیات مدیره های بعدی گفت‪ :‬مسئله دوم و مهمی که‬ ‫در این نشس��ت پیگیری کردیم‪ ،‬مربوط به نقش��ه راه‬ ‫انجمن است‪ .‬پس از حدود یک سال و نیم که از هیات‬ ‫مدیره سوم انجمن می گذرد احساس کردیم باید نقشه‬ ‫راهی تعریف و در این قالب‪ ،‬پیگیری کارها انجام شود‪.‬‬ ‫در این زمینه موضوع هایی هس��تند که ممکن اس��ت‬ ‫بی��ش از عمر یک هیات مدیره به طول بینجامد ضمن‬ ‫اینکه احتم��ال دارد نتایج و مدت زمان پروژه بیش از‬ ‫حد طول بکش��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬چکیده نقش��ه راه که‬ ‫مورد اقبال همگان اس��ت را تدوین و مصوب می کنیم‪.‬‬ ‫م��ا این تصمیم های را در مجمع که یک مرجع قانونی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصویب می کنیم و این بخش به مطالبات اعضا‬ ‫مرب��وط می ش��ود‪ .‬در نتیج��ه افراد و هی��ات مدیره ها‬ ‫می دانند که در گذش��ته یک سری تصمیم های گرفته‬ ‫شده که انها باید اجرا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف شرکت های غیرفعال‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما دستور نشستی داشتیم که مواردی‬ ‫از جنس گزارش از اخری��ن وضعیت ثبت نام کنندگان‬ ‫در سامانه جدید‪ ،‬دریافت گواهینامه و میزان استقبال‬ ‫مهم ترین برنامه های انجمن برگزارکنندگان در سال ‪۹۸‬‬ ‫ صیانت از ایین نامه جدید غرفه سازی و مراقبت از اجرای درست ان؛‬‫ صیانت از سامانه جامع غرفه سازی و اجرای برنامه های اینده این سامانه در جهت کشوری کردن ان؛‬‫ حمایت از تشکیل کارگروه انضباطی انجمن؛‬‫ ادامه فعالیت تا محقق ش��دن تشکیل اتحادیه صنعت نمایشگاهی ایران و تالش برای افزایش اثرگذاری‬‫اعضا در ان؛‬ ‫ حفظ و صیانت از دستاوردهای انجمن در حوزه ارتباطی با انجمن های دیگر؛‬‫ ایجاد بسترمناسب و همفکری و هماهنگی همه اعضا برای تحقق مصوبات هیات مدیره؛‬‫ ارتقای جایگاه صنف در تمامی حوزه ها؛‬‫ حفظ و افزایش تاثیرگذاری انجمن در مناس��بات ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬‫اسالمی ایران؛‬ ‫ تالش برای تقویت جایگاه تعاونی صنف؛‬‫ تالش در راستای گسترش سطح نفوذ انجمن در الیه های مرتبط مانند پیمانکاران؛‬‫ حمایت و محافظت از حقوق تمامی اعضا در تصمیم گیری ها‪.‬‬‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس تصمیم ه��ا از ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫ش��رکت هایی که در س��امانه ثبت نام نکرده اند حذف‬ ‫خواهند ش��د و در این زمینه از صنف س��وال پرسیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این باره نیز اتاق فکر به ان رای داده‬ ‫اس��ت اما به هر ترتیب در ش��رایط حال حاضر‪ ،‬حذف‬ ‫یک س��ری از ش��رکت ها ممکن است برای یک صنف‪،‬‬ ‫زیبنده و شایسته نباشد اما شرکت های ذکر شده جزو‬ ‫موارد فعال و پویا نیس��تند‪ .‬این ش��رکت ها به صورت‬ ‫فردی و ادواری با فاصله زیاد و حتی س��الی یک بار در‬ ‫زمینه نمایشگاه کار می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه نگاه کم��ی در ای��ن زمینه کنار‬ ‫گذاشته شده و نگاه کیفی وجود دارد‪ .‬ان شرکت هایی‬ ‫که به طور واقعی در حال انجام فعالیت هس��تند حتی‬ ‫در کمترین مقیاس می توانند بدون هیچ دغدغه ای کار‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشه راه انجمن غرفه سازان و موارد ان‬ ‫درباره موارد نقش��ه راه می توان به صیانت از ایین نامه‬ ‫جدی��د غرفه س��ازی‪ ،‬مراقبت از س��امانه جدید و اجرای‬ ‫برنامه ه��ای اتی‪ ،‬حمایت از تش��کیل کارگروه انضباطی‬ ‫داخل انجمن‪ ،‬ادامه فعالیت تا محقق شدن اتحادیه‪ ،‬حفظ‬ ‫صیانت از دس��تاوردهای انجمن در حوزه های ارتباطی با‬ ‫انجمن های دیگر‪ ،‬بس��تر مناس��ب برای تحقیق مصوبات‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬ادامه تصمیم های هیات مدیره فعلی درباره‬ ‫هیات مدیره های بع��دی‪ ،‬ارتقای جایگاه صنفی در تمام‬ ‫حوزه ها‪ ،‬حفظ و افزایش تاثیرگذاری انجمن در مناسبات‬ ‫ش��رکت سهامی نمایش��گاه ها‪ ،‬تالش در راستای تقویت‬ ‫جای��گاه تعاونی صنف��ی‪ ،‬تالش در جه��ت افزایش نفوذ‬ ‫انجمن در الیه ه��ای مرتبط مانند پیمانکاران‪ ،‬حمایت و‬ ‫حفاظت از حق��وق تمامی اعضا در تمام تصمیم گیری ها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بعدها اعضا هم باید بدانند که چه ساختاری‬ ‫به وجود امده و این موارد جزو اصول اساسنامه ای انجمن‬ ‫به طور تقریبی می تواند در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حل دغدغه ها با سامانه غرفه سازی‬ ‫رئیس انجمن غرفه س��ازان درباره س��امانه غرفه سازی‬ ‫گفت‪ :‬سامانه غرفه سازی ما به طور تقریبی به همه اهداف‬ ‫از پی��ش تعیی��ن ش��ده در این زمینه رس��یده و بلکه از‬ ‫بسیاری از انها حتی عبور نیز کرده است‪ .‬همانطور که در‬ ‫جشن روز نمایشگاهی مطرح شد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تویاپ‬ ‫ترکیه به دلیل دیجیتالی کردن بخش های ارتباطی خود‬ ‫توانسته مورد توجه یوفی قرار بگیرد‪ .‬چنین موضوع هایی‬ ‫ج��زو مس��ائل روز اس��ت و با توجه به اینک��ه مملکت ما‬ ‫در بس��یاری از زیربخش ها متاسفانه شرایط قانونمندی‬ ‫ندارد‪ ،‬امروز این بخش توانس��ته تا حد زیادی دغدغه ها‬ ‫را ح��ل کند‪ .‬ما در س��اعت ها ‪ ۱۱‬ش��ب و حتی روزهای‬ ‫تعطیل پاس��خگو است و فکر می کنم از این بخش بسیار‬ ‫خوب عبور کردیم و همچنان در حال توسعه ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس اتحادیه نمایشگاهی‬ ‫وی در پای��ان ب��ه ذکر نکاتی درباره تاس��یس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاهی پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬اتحادی��ه صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی خیلی وقت اس��ت ک��ه از تاریخی که باید‬ ‫ایجاد می شد‪ ،‬گذشته است‪.‬‬ ‫م��ا در این ح��وزه بیش��ترین افراد ش��اغل را داریم و‬ ‫بیش��ترین مس��ائل را نیز خواهیم داشت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫پیگیری و اصرار ما در این زمینه بیش��تر اس��ت و به طبع‬ ‫در حوزه برگزاری به دلیل س��اختار‪ ،‬ش��رایط قانونمند و‬ ‫قاب��ل توجه��ی را می طلبد که این موارد باعث ش��ده ما‬ ‫فعالیت بیش��تری داشته باش��یم‪ .‬فکر می کنم تا چندین‬ ‫ماه اینده به نتایج خوبی برس��یم ضمن اینکه حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد مسیر را طی کرده ایم‪ .‬ما مسیر درستی پیموده ایم‬ ‫و امیدواریم در ماه های اینده ش��اهد تاس��یس اتحادیه‬ ‫نمایشگاهی باشیم‪.‬‬ ‫نگاهی به ‪ ۸‬دوره برگزاری اینوتکس در ایران‬ ‫تاکنون ‪ ۸‬دوره از نمایش��گاه بین المللی نواوری و فناوری‬ ‫با نام اینوتکس در کش��ور برگزار شده و دوره هشتم ان نیز‬ ‫با حضور ‪ ۴۰۰‬مش��ارکت کننده در محل دائمی نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران کلید خورد‪ .‬اینوتکس بستری برای عرضه‬ ‫نواوری و فناوری اس��ت برخالف نمایشگاه های مشابهی که‬ ‫فق��ط عرضه و تب��ادل کاال را هدف گ��ذاری کرده اند‪ ،‬هدف‬ ‫این نمایش��گاه تبادل دانش فنی و فناوری و مشارکت میان‬ ‫ش��رکت ها و س��رمایه گذاری روی طرح ها و اس��تارت اپ ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه اینوتک��س تالش می کند‬ ‫عالوه بر معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ و متوسط‪،‬‬ ‫مش��تریان محصوالت فناوران��ه را به تولیدکنن��دگان انها‬ ‫متصل و س��رمایه گذاران را با فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫طرح های فناورانه یا استارت اپ ها اشنا کند‪.‬‬ ‫این رویداد از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬تشکیل شد و به تدریج ضمن‬ ‫تکامل‪ ،‬بخش های گوناگونی از زیست بوم کارافرینی کشور‬ ‫را نیز دربر گرفت‪.‬‬ ‫نخس��تین دوره نمایش��گاه با نام «نمایشگاه فناوری های‬ ‫پیش��رفته روسیه»‪ ،‬یکم تا سوم اس��فند ‪ ۱۳۹۰‬و با حضور‬ ‫‪ ۵۲‬ش��رکت روس در سالن حجاب و دومین دوره ان نیز با‬ ‫همین عنوان از ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬اس��فند‪ ۱۳۹۱‬با حضور ‪ ۷۲‬ش��رکت‬ ‫روسی‪ ،‬اوکراینی و بالروسی در همان مکان برگزار شد‪.‬‬ ‫با توجه به گسترش استقبال از این نمایشگاه و درخواست‬ ‫س��ایر کشورها برای عرضه فناوری های خود به شرکت های‬ ‫ایرانی‪ ،‬این رویداد از دور س��وم به یک نمایشگاه بین المللی‬ ‫تبدیل ش��د و نام «نمایشگاه بین المللی نواوری و فناوری»‬ ‫(‪International Innovation and Technology‬‬ ‫‪ )Exhibition: INOTEX‬را برای خود برگزید؛ با توجه‬ ‫ب��ه نیازمندی های این رویداد فناورانه برای برگزاری هرچه‬ ‫حرفه ای تر ان‪ ،‬مکان برگزاری نمایشگاه نیز به محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران منتقل شد‪.‬‬ ‫در دوره های سوم‪ ،‬چهارم و پنجم نمایشگاه‪ ۶۲۹ ،‬شرکت‬ ‫فناور از ‪ ۲۴‬کش��ور گوناگون در نمایشگاه حضور یافتند که‬ ‫دس��تاورد ان انعق��اد ‪ ۱۲۹‬مورد تفاهمنام��ه و قرارداد بین‬ ‫شرکت کنندگان است‪.‬‬ ‫تا پیش از دور ششم برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬شرکت های‬ ‫کوچک و نوپا و اس��تارت اپ ها در این نمایش��گاه جایگاهی‬ ‫نداش��تند اما با توجه به درخواس��ت این قش��ر سرانجام در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نمایشگاه اینوتکس به طور ازمایشی و محدود‬ ‫میزبان برخی از استارت اپ ها و نیز مخترعان کشور بود که‬ ‫با توجه به اس��تقبال گسترده مخاطبان از این موضوع‪ ،‬دور‬ ‫هفتم این نمایشگاه در سال ‪ ۱۳۹۷‬با حضور تمامی اجزای‬ ‫اکوسیستم نواوری و فناوری کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال که به عن��وان «حمای��ت از کاالی ایرانی»‬ ‫نام گذاری شده بود؛ در راس��تای ظرفیت سازی برای تولید‬ ‫دان��ش و محصول ایرانی و نیز تجاری س��ازی انها هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی نواوری و فناوری (‪)INOTEX۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬تیر ‪ ،۹۷‬در مجتمع نمایش��گاهی گفت وگو برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬ه��دف اصلی از برگ��زاری این نمایش��گاه‪ ،‬حمایت از‬ ‫محصوالت و خدم��ات فناورانه ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ ها بود که ازس��وی پارک فن��اوری پردیس و با‬ ‫حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مرکز‬ ‫همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و سازمان‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ط��ول مدت برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶‬هزار نفر‬ ‫با متوس��ط سنی ‪ ۲۹.۱‬س��ال از نمایشگاه بازدید کردند که‬ ‫براساس امار‪ ۸۳ ،‬درصد از این افراد برای بار نخست با این‬ ‫نمایشگاه اش��نا ش��ده بودند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫بازدیدکنندگان را افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و‬ ‫باالتر تشکیل می دادند‪ ،‬که نشان از مقبولیت رو به رشد این‬ ‫نمایشگاه برای افراد تحصیلکرده جامعه و فعاالن زیست بوم‬ ‫نواوری کشور دارد‪.‬‬ ‫هشتمین دوره این نمایشگاه (‪ )INOTEX۲۰۱9‬از ‪۱۹‬‬ ‫خرداد امس��ال اغاز به کار کرده و ت��ا ‪ ۲۲‬خرداد در فضایی‬ ‫به مس��احت ‪ ۹‬هزار مترمربع در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ .‬این نمایشگاه با تکیه بر تحربه های قبلی‬ ‫خود‪ ،‬میزبان اجزای گوناگون اکوسیستم نواوری و فناوری‬ ‫کشورها خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود بی��ش از ‪ ۸‬ه��زار نف��ر متخصص‬ ‫و اف��راد تحصیلک��رده و بازیگ��ران گوناگ��ون اکوسیس��تم‬ ‫استارت اپی از این نمایشگاه بازدید کنند‪ .‬همچنین به گفته‬ ‫برگزارکنندگان این نمایش��گاه چندین هیات تجاری نیز از‬ ‫کشورهای خارجی از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا این دوره از برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬نخس��تین‬ ‫مجمع نواوری اس��یا و اقیانوس��یه به میزبانی ایران نیز در‬ ‫س��الن اجالس س��ران برگزار می ش��ود و اینوتکس امسال‬ ‫میزبان نخس��تین فروم نواوری و فناوری اس��کاپ با حضور‬ ‫نماین��دگان عالی رتبه از کش��ورهای عضو اس��ت‪ .‬در این‬ ‫دوره از برگزاری نمایش��گاه بین المللی اینوتکس بخش های‬ ‫گوناگونی از جمله اینوتکس پیچ شامل رقابت استارت اپ ها‬ ‫در حضور سرمایه گذاران و امتیازدهی به انها ازسوی داوران‬ ‫مط��رح ایرانی و بین المللی؛ کافه س��رمایه اینوتکس مکانی‬ ‫که همه بتوانند برای کس��ب وکار خ��ود منابع مالی جذب‬ ‫کرده و روی بزرگ ترین ایده ها سرمایه گذاری کنند؛ بخش‬ ‫دیگر اینوتکس تلنت‪ ،‬رویداد یک روزه شتاب دهنده شغلی‬ ‫اس��ت که شرکت ها و جوانان‪ ،‬به ویژه تازه فارغ التحصیالن و‬ ‫دانشجویان را در رویارویی با شرکت های بزرگ قرار می دهد‪.‬‬ ‫رویداد اس��تیج دعوت از اف��راد شناخته ش��ده و تاثیرگذار‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬س��خنرانی های الهام بخ��ش‪ ،‬بررس��ی رازهای‬ ‫موفقیت ش��رکت های بزرگ و فناور با حضور موسسان ان‬ ‫و بس��یاری از موارد دیگر از جمله برنامه هایی اس��ت که در‬ ‫استیج ویژه نمایش��گاه در نظر گرفته شده است‪ .‬اینوجوان‬ ‫بخش دیگری است که در این رویداد نوجوانان ایده پردازی‬ ‫و نح��وه ارائه ان را ام��وزش می بینند و به طور گروهی ایده‬ ‫خود را پرورش داده و با همراهی مربیان با مفاهیم ضروری‬ ‫کس��ب وکار اشنا می شوند‪ .‬ایستگاه کار اینوتکس نیز بخش‬ ‫جدید این نمایش��گاه اس��ت ک��ه با همکاری اس��تارت اپ‬ ‫دانشکار بس��تری را فراهم کرده است تا شرکت های حاضر‬ ‫در اینوتک��س فرصت های ش��غلی و کارام��وزی خود را به‬ ‫نمای��ش گذاش��ته و بازدیدکنندگان نی��ز بتوانند برای این‬ ‫فرصت ها رزومه خود را ارس��ال کنند‪ .‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫ن��واوری و فن��اوری اینوتکس ی��ک روی��داد منحصربه فرد‬ ‫در زمین��ه نواوری و فناوری در ایران اس��ت که هر س��اله‬ ‫با حضور پرش��ور اجزای اکوسیس��تم نواوری توسط پارک‬ ‫فناوری پردیس برگزار می شود؛ استارت اپ ها؛ شرکت های‬ ‫فناور‪ ،‬ش��تاب دهنده ها‪ ،‬ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران خطرپذیر؛ بروکرهای فن��اوری‪ ،‬مانَک ها و‬ ‫مراکز رشد فناوری و برگزارکنندگان خدمات تجاری سازی‪،‬‬ ‫حضور پرش��وری در این نمایشگاه دارند و هزاران متخصص‬ ‫و کارافری��ن جوان از ان بازدید می کنند‪ .‬اینوتکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫با ش��عار «اکوسیس��تم نواوری و فناوری زیر یک س��قف»‬ ‫امسال با ‪ ۳‬هدف سرمایه گذاری ( ارتباط بین سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و بین المللی با شرکت ها و استارت اپ ها)‪ ،‬مشارکت‬ ‫و همکاری (بین شرکت های فناور و استارت اپ های داخلی‬ ‫و بین الملل��ی) و تولید محتوا (محتوای��ی جذاب مورد نیاز‬ ‫ب��رای اجزای گوناگون اکوسیس��تم) با حضور بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫مشارکت کننده و با رویدادهای تجاری و بخش های جانبی‬ ‫گوناگون برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫ایران صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه یاداورشد‪ :‬چالش اصلی صنعت‬ ‫فوالد ایران در ش��رایط حاضر پیداکردن بازارهای صادراتی اس��ت که‬ ‫باید در این مسیر تالش های مضاعفی انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی کرمان عنوان کرد‬ ‫استقبال خوب شرکت های خارجی از یک نمایشگاه معدنی‬ ‫نمایشگاه معدنی کرمان امروز‪ ،‬ساعت ‪ 18‬گشایش می یابد‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع معدنی و‬ ‫همچنین پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی کرمان امروز گشایش می یابد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه شرکت هایی در زمینه ماشین االت‬ ‫مرب��وط به اکتش��اف معادن زیرزمینی‪ ،‬مع��ادن روباز‪،‬‬ ‫استخراج و بهره برداری و فراوری مواد معدنی‪ ،‬همچنین‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی و زمین شناسی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫تجهی��زات تراب��ری زیرزمینی‪ ،‬تجهی��زات تولید نیرو‪،‬‬ ‫تاسیس��ات تهویه‪ ،‬تجهیزات فیلتراس��یون و هواس��از‪،‬‬ ‫روان��کاران صنعتی و معدنی‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫خردایش مواد معدنی‪ ،‬تجهیزات خطوط انتقال و توزین‬ ‫و فراوری‪ ،‬انجمن ها و تشکل ها‪ ،‬ماشین االت راهسازی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت سنگین‪ ،‬ماش��ین االت حفاری‪ ،‬واردات و‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماشین االت‬ ‫حضور دارند‪ .‬باید یاداور ش��د که ش��رکت های خارجی‬ ‫از هفتمین نمایشگاه کرمان استقبال خوبی کرده اند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹استقبال خوب شرکت های خارجی‬ ‫محمود بندرچی‪ :‬در نمایش��گاه کرمان نمایندگان کشورهای ایتالیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫جمهوری چک و انگلیس حضور دارند‬ ‫رویکرد بومی س��ازی‪ ،‬ارتقای س��طح ایمنی در معادن‪،‬‬ ‫تجهیز معادن و کارخانه ها و رفع کمبود ماشین االت و‬ ‫تجهیزات و توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع در حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬مهم ترین اهداف برگزاری این‬ ‫نمایشگاه ها است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه ع�لاوه بر‬ ‫ش��رکت های بزرگ خارج��ی مهم ترین ش��رکت های‬ ‫داخل��ی ازجمل��ه ش��رکت ملی م��س ایران هم��راه با‬ ‫پیمانکاران داخلی و خارجی‪ ،‬مجتمع صنعتی و معدنی‬ ‫گل گهر همراه با پیمانکاران داخلی و خارجی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫جهان فوالد س��یرجان‪ ،‬شرکت س��نگ اهن گهر زمین‬ ‫و‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫بندرچی با اش��اره به برنامه های جانبی این نمایشگاه‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬برگزاری همایش عبور از بحران تحریم ها‬ ‫در ح��وزه معادن و صنایع معدنی با حضور متخصصان‬ ‫و استادان دانشگاه ها و برگزاری کارگاه اموزشی سطح‬ ‫مقدمات��ی نرم افزار ماکروماین‪ ،‬مدل س��ازی و تخمین‬ ‫ذخای��ر منابع معدنی ازس��وی ش��رکت س��یگنال دلتا‬ ‫پارس و همچنی��ن برنامه ریزی برای بازدید هیات های‬ ‫تج��اری داخلی و خارج��ی‪ ،‬برخی از برنامه های جانبی‬ ‫این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به برگزاری در فصل خنک تر‬ ‫همچنی��ن امیرس��االر قاض��ی زاده‪ ،‬مدی��ر بازرگانی‬ ‫الستیک س��ازی نیکوب��ر ش��رق س��پاهان یک��ی از‬ ‫ش��رکت کنندگان در هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنای��ع معدن��ی و همچنی��ن پنجمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت م��ا تولیدکننده قطعات‬ ‫الستیکی و صنعتی است که در زمینه تجهیزات فلزی‬ ‫نوارنقاله و ‪ ...‬و انچه مربوط به مهندسی سطح می شود‪،‬‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫قاضی زاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر مشتریان‬ ‫ما ش��رکت های بزرگی معدنی ازجمله ش��رکت صنایع‬ ‫مل��ی مس ای��ران‪ ،‬ش��رکت های ف��والدی مانند فوالد‬ ‫سیرجان و شرکت های فعال در منطقه سنگان هستند‬ ‫که در این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬درحقیقت بیشترین‬ ‫مش��تریان م��ا در زمین��ه مع��ادن و صنای��ع معدنی از‬ ‫شهرهای کرمان‪ ،‬مشهد و تبریز هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سطح نمایش��گاه کرمان عنوان کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه به لحاظ حضور شرکت های معدنی در سطح‬ ‫خوب��ی قرار دارد اما به لحاظ اجرایی بهتر می توانس��ت‬ ‫برپا ش��ود و امکانات بیش��تری را به غرفه داران بدهد‪،‬‬ ‫چراکه به یاد دارم س��ال های گذش��ته نمایشگاه بسیار‬ ‫گرم بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گرم بودن اس��تان کرمان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجا که کرمان جزو اس��تان های گرم کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬ب��ه نظر انتخ��اب فصل های خنک تر‬ ‫برای این نمایش��گاه بهتر بود‪ .‬برای نمونه اگر در اسفند‬ ‫یا در فصل پاییز برگزار می ش��د‪ ،‬بس��یار بهتر از اواخر‬ ‫خ��رداد ب��ود‪ .‬قاضی زاده در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ویژگی نمایش��گاه کرمان چیس��ت و چه موضوعی ان‬ ‫را از نمایشگاه های مشابه که در تهران برگزار می شود‪،‬‬ ‫متمای��ز می کند‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که اس��تان کرمان یک‬ ‫استان معدنی است و بیشتر شرکت های معدنی در این‬ ‫اس��تان هستند و بیش��تر مدیران این شرکت ها نیز در‬ ‫این اس��تان زندگی می کنند‪ ،‬برقراری ارتباط با مدیران‬ ‫و کارشناسان شرکت برای ما بسیار راحت تر امکان پذیر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این چهارمین س��ال شرکت‬ ‫ما در نمایش��گاه اس��ت و سال های اول و دوم شرکت را‬ ‫معرفی کردیم و از سال های بعد با شرکت در نمایشگاه‬ ‫قص��د داریم ک��ه حضور خود را نش��ان دهیم تا رقیبی‬ ‫نتواند جای ما را در نمایشگاه بگیرد‪ .‬او در ادامه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در کل نمایش��گاه کرمان نمایشگاه خوبی است و‬ ‫از انجا که نمایش��گاه هزینه هایی را برای ش��رکت ها به‬ ‫هم��راه دارد اما تمام ش��رکت هایی که از قبل ش��رکت‬ ‫کرده اند‪ ،‬دوباره ترجیح داده اند که در نمایشگاه شرکت‬ ‫داشته باشند‪ .‬قاضی زاده ادامه داد‪ :‬البته مشابه شرکت‬ ‫ما چند شرکت دیگر در این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که پیش��نهاد شما برای بهتر‬ ‫برگزار ش��دن نمایشگاه چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫اجرایی و برگزاری نمایشگاه می توان با برنامه ریزی بهتر‬ ‫امکانات بیش��تری به غرفه ها اختصاص داد‪ .‬اما در کل‬ ‫نمایش��گاه کرمان خوب است و در زمینه برگزاری این‬ ‫نمایشگاه اطالع رسانی خوبی انجام می شود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت‪ ،‬هفتمین نمایش��گاه معدنی‬ ‫کرم��ان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی کرمان اماده بازدید‬ ‫عالقه مندان است‪.‬‬ ‫در سال جاری انجام می شود ‬ ‫امیرساالر قاضی زاده‬ ‫نمایشگاه به‬ ‫لحاظ حضور‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی در سطح‬ ‫خوبی قرار‬ ‫دارد اما به لحاظ‬ ‫اجرایی بهتر‬ ‫می توانست‬ ‫برپا شود‬ ‫رسالت شرکت های گروه فوالد مبارکه از زبان مدیرعامل این هلدینگ فوالدی‬ ‫حدود ‪ ۳‬هزار شرکت‪ ،‬تامین کاال و خدمات فوالد مبارکه را برعهده دارند‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شرکت های گروه فوالد مبارکه تالش می کنند تمامی «نیازهای‬ ‫داخلی» از ساختمان تا صنعت خودرو و لوازم خانگی را پوشش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬عظیمیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫توجه ویژه ای به پاسخگویی به نیاز بازار داخل داشته و دارد و به‬ ‫همین منظور این شرکت برای سال ‪ ۹۸‬نوید تولید محصوالت‬ ‫با کمیت و کیفیت باال را به صنعت فوالد کشور می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫چالش های��ی که امروز در این قطب صنعتی کش��ور تبدیل به‬ ‫فرصت ش��ده‪ ،‬وجود تحریم ها است که با تکیه بر خودباوری و‬ ‫دانش فنی مجموعه های داخلی برای بومی سازی برخی قطعات‬ ‫توانستیم از سد تحریم ها عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ف��والد مبارکه با بومی س��ازی و حمایت از‬ ‫ساخت تجهیزات در داخل کشور‪ ،‬نیازهای خود اعم از کاالهای‬ ‫مصرفی و قطعات یدک��ی را تامین کرده و با همین رویکرد به‬ ‫پیش می رود‪ .‬با همین رویکرد هم خوش��بختانه به همت همه‬ ‫همکاران زحمتکش فوالد مبارکه‪ ،‬باوجود همه مش��کالتی که‬ ‫به واسطه تحریم ها برای تامین بخشی از کاالها و مواد اولیه در‬ ‫مس��یر تولید فوالد مبارکه قرار گرفته است‪ ،‬توانستیم گام های‬ ‫ارزشمندی از ابتدای سال برداریم و رکوردهایی در بخش های‬ ‫نورد گرم‪ ،‬نورد سرد‪ ،‬فوالد سبا و اهن سازی به ثبت رساندیم‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه با اش��اره به شعار س��ال اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از نامگذاری س��ال ‪ ۹۸‬از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان‬ ‫س��ال رونق تولید‪ ،‬یکی از س��ازمان هایی که بر اساس پیشینه‬ ‫درخش��انش انتظار می رود به این ش��عار جامه عمل بپوش��اند‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فوالد به عنوان یکی از کاالهای اساس��ی توس��عه و پیش��رفت‬ ‫کش��ورها است‪ ،‬درنتیجه فوالدس��ازان می توانند به رونق تولید‬ ‫کمک شایانی کنند‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در خاورمیانه و شمال‬ ‫افریق��ا و بزرگ تری��ن تولیدکننده اهن اس��فنجی در جهان با‬ ‫هدف گذاری های انجام ش��ده تالش ک��رده در تمامی بخش ها‬ ‫به رونق تولید کمک کن��د‪ ،‬به طوری که افزایش ظرفیت تولید‬ ‫این ش��رکت از ‪ ۲.۴‬میلیون تن به بی��ش از ‪۱۰‬میلیون تن در‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬تولید پایدار و اش��تغال را درپی داشته و‬ ‫این امر مصداق واقعی «رونق تولید» اس��ت که در این شرکت‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫بازار الومینیوم این روزها در رکود به س��ر‬ ‫می ب��رد‪ .‬البت��ه تحریم هایی ک��ه ترامپ بر‬ ‫فل��زات اعم��ال کرد تا حدی ب��ر این رکود‬ ‫دامن زد‪ .‬در نگاه کلی این روزها اقتصاد در‬ ‫شرایط نامناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز شاهد بودیم که قیمت ها‬ ‫متاث��ر از نرخ دالر از ثب��ات الزم برخوردار‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫از ابتدای سال جاری نیز هرچند قیمت ها‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته تا ح��دی ثبات‬ ‫یافته اند اما این موضوع سبب رکود در این‬ ‫بازار شده است‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫الومینی��وم به ویژه در صنایع پایین دس��ت‬ ‫هم��واره با ان دس��ت به گریبان هس��تند‪،‬‬ ‫کمبود مواد اولیه است‪.‬‬ ‫از یک سو واردات برای تامین مواد اولیه‬ ‫محدود ش��ده است و از س��ویی ارز دولتی‬ ‫کمت��ری ب��ه تولیدکنن��دگان اختص��اص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫موض��وع دیگ��ری ک��ه این روزه��ا‬ ‫تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫بازگش��ت ارز اس��ت ک��ه در ایین نامه های‬ ‫جدید‪ ،‬صادرکنن��دگان باید حدود نیمی از‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که تولیدکننده با نرخ‬ ‫دالر باالتر تولید می کند اما با نرخ س��امانه‬ ‫نیما متعهد به بازگش��ت خواهد بود و این‬ ‫موضوع دیگر نمی تواند ب��رای تولیدکننده‬ ‫به صرفه باشد‪ ،‬چراکه الومینیوم فلزی است‬ ‫که با نرخ جهانی محاسبه می شود‪ ،‬از این رو‬ ‫اگر قرار باش��د محصول نهایی که در داخل‬ ‫تولید می ش��ود پایین تر از ن��رخ جهانی به‬ ‫فروش برسد و سپس حدود ‪ ۵۰‬درصد ان‬ ‫ارز ص��ادرات را هم با نرخ کمتر به س��امانه‬ ‫نیم��ا برگردانی��م‪ ،‬صادرات دیگ��ر به صرفه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫از این رو باید قوانین داخلی را به س��متی‬ ‫س��وق دهیم که صادرات برای صادرکننده‬ ‫به صرفه باشد و به راحتی انجام شود‪.‬‬ ‫عظیمیان تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشور سهم یک درصدی و در تولید ناخالص بخش صنعت سهم‬ ‫‪ ۵‬درص��دی دارد و در زنجی��ره تامین‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هزار ش��رکت‪،‬‬ ‫تامین کاال و خدمات را برای فوالد مبارکه برعهده دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفهان گفت‪ :‬زمانی که صحبت از‬ ‫تولید و توسعه می ش��ود‪ ،‬منظور تولید پایدار و توسعه ای است‬ ‫که ضمن ایجاد اش��تغال‪ ،‬درامد و تولی��د ناخالص ملی بتواند‬ ‫در حفظ و نگهداری محیط زیس��ت‪ ،‬مسئولیت پذیر و تاثیرگذار‬ ‫باشد که فوالد مبارکه در این زمینه با سرمایه گذاری قابل توجه‬ ‫در کاهش مصرف اب و انرژی گام موثری برداش��ته و در عین‬ ‫حال برای توسعه زیرساخت های منطقه ای با کمک به ساخت‬ ‫ش��بکه جمع اوری فاضالب و تصفیه خانه های پساب شهرهای‬ ‫همجوار اقدامات ارزنده ای برای مردم منطقه انجام داده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از مجتمع‬ ‫فوالد و ذوب اهن ازنا‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫تن ورق فوالدی‬ ‫مجتمع فوالد و ذوب اهن ازنا با ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫ان��واع ورق های فوالدی در س��ال جاری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬این طرح با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال و با پیشرفت‬ ‫‪۷۰‬درص��دی در حال تکمیل اس��ت و این‬ ‫درحالی اس��ت که عالوه بر این به یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در ف��از نخس��ت (تولید ورق‬ ‫فوالدی با ظرفیت ‪ ۱.۲‬میلیون تن در سال) ‬ ‫ح��دود ‪ ۵۶۰‬و در فاز دوم (تولید اس��لب با‬ ‫ظرفیت ‪ ۷۰۰‬هزار تن در سال) ‪ ۶۰۰‬نفر را‬ ‫به طور مستقیم مشغول به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ا راه اندازی ط��رح ف��والد و ذوب اهن‬ ‫ازن��ا ضم��ن تولی��د ‪ ۱.۲‬میلی��ون تن ورق‬ ‫فوالدی در فاز نخس��ت امکان ایجاد صنایع‬ ‫پایین دس��تی ان نیز مهیا ش��ده و از نظر‬ ‫اشتغالزایی با راه اندازی این طرح ‪ ۱۱۶۰‬نفر‬ ‫اشتغال در استان لرستان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیر این طرح مش��کل تامین و پرداخت‬ ‫هزینه های مربوط به ایجاد زیرساخت های‬ ‫ط��رح ش��امل اب و ب��رق و‪ ...‬را مهم ترین‬ ‫موانع موجود برای اجرای طرح عنوان کرد‪.‬‬ ‫همچنین کمبود منابع ریالی به میزان هزار‬ ‫میلیارد ریال از دیگر موانع پیش��رفت طرح‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع‬ ‫معدن��ی و همچنین پنجمی��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی؛ محم��ود بندرچی‪،‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری این نمایش��گاه در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته‬ ‫در حوزه ها و بخش های مختلف اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬سرمایه گذاری و ماشین االت برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بندرچی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این دو نمایشگاه‬ ‫ک��ه در فضایی به وس��عت بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار مترمربع‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬ویترین ویژه ای است که در ان اخرین‬ ‫دستاوردها و فناوری های حوزه معدن و فراوری معدنی‬ ‫و راهسازی ارائه می شود و در معرض دید عالقه مندان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور شرکت های داخلی و خارجی‬ ‫در نمایش��گاه س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫که از س��وی شرکت رس��تاک پادویژن برگزار می شود‪،‬‬ ‫امس��ال با استقبال خوب ش��رکت های خارجی روبه رو‬ ‫ش��ده و در ان نماین��دگان کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬جمهوری چک و انگلیس حضور دارند و در کنار‬ ‫شرکت های داخلی‪ ،‬نوین ترین تولیدات و خدمات خود‬ ‫را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫صنای��ع معدنی و ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی با‬ ‫اش��اره به اهداف نمایشگاه عنوان کرد‪ :‬تکمیل زنجیره‬ ‫تولی��د ب��رای دس��تیابی ب��ه محص��والت و خدمات با‬ ‫ارزش افزوده باالتر‪ ،‬دس��تیابی ب��ه اخرین فناوری های‬ ‫نوی��ن‪ ،‬افزایش تولی��د مواد اولیه موردنی��از واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬توس��عه صنایع باالدس��تی مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی به منظ��ور افزایش صادرات‪ ،‬انتق��ال و ارتقای‬ ‫دان��ش و فن��اوری و توس��عه فناوری س��اخت داخل با‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش بینی ثبت‬ ‫رکورد تولید‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫فوالد در کشور‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد در کشور تولید شد و‬ ‫برنامه تولید فوالد برای سال جاری نیز ‪ ۳۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬جعفر سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ایران با‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد در س��ال گذش��ته توانسته است دو کشور‬ ‫را پشت س��ر بگذارد به طوری که امروز در تولید فوالد رتبه دهم جهانی‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به ارتقای رتبه فوالد در سال های اینده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کش��ور رتبه تک رقمی تولید فوالد را با توجه به برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده حداکثر تا ‪ ۲‬سال اینده تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به ظرفیت تولید فوالد در کش��ور در افق چش��م انداز س��ال‬ ‫‪۱۴۰۴‬گفت‪ :‬به طورکلی در چش��م انداز ‪۲۰‬ساله کشور ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت برای فوالد منظور ش��ده اس��ت یعنی در سال ‪ ۱۴۰۴‬باید به‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن فوالد در ایران رس��ید‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬برنامه یادش��ده در سرلوحه کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار گرفت و از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ش��دت این موضوع تعقیب ش��د‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای که ظرفیت ‪ ۱۸‬میلیون تنی تولید فوالد کش��ور در ‪ ۶‬س��ال‬ ‫قب��ل با راه اندازی طرح های مختلف امروز به ‪ ۳۵‬میلیون تن در س��ال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سرقینی تصریح کرد‪ :‬طرح های بسیاری در این ‪ ۶‬سال در کشور راه‬ ‫افتاد و امروز ‪ ۳۵‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مصرف فوالد با توجه به رکود ساخت وس��از در داخل در‬ ‫چند سال گذشته به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬مصرف فوالد هم اکنون‬ ‫در کشور ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تن بیشتر نیست‪ ،‬به این معنی که اگر ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن فوالد در ایران تولید ش��ود‪ ،‬باید ‪ ۱۵‬میلیون تن روی ریل‬ ‫صادرات قرار گیرد درحالی که س��ال گذشته ‪ ۸.۵‬میلیون تن فوالد از‬ ‫وضعیت بازار‬ ‫این روزهای‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫حذف ایران از بازار نفت‪ ،‬ارزوی واهی امریکا‬ ‫جایگاه ایران در اوپک‬ ‫ب��ا تش��دید تحریم ه��ا علیه ایران ش��ائبه ای‬ ‫مبنی ب��ر خروج ای��ران از اوپک ب��ه وجود امد؛‬ ‫موضوع��ی که در س��طح بین المللی نیز مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت اما به تازگی وزیر نفت ایران درباره‬ ‫ت اعالم کرد ک��ه ایران‬ ‫این مس��ئله به صراح�� ‬ ‫قص��د خروج از اوپک را ن��دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه انتظار می رفت معافیت از تحریم‬ ‫خری��د نفت ای��ران برای ‪ ۵‬خری��دار نفت ایران‬ ‫تمدید ش��ود‪ ،‬مهل��ت این معافیت ه��ا به پایان‬ ‫رس��ید و به ظاه�� ر ترامپ انه��ا را تمدید نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ان طور که اظه��ارات مقامات امریکایی‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬مهم ترین پشتوانه ترامپ برای‬ ‫اتخاذ چنین تصمیمی‪ ،‬وعده عربستان و امارات‬ ‫ب��رای جب��ران هرگونه کاهش عرضه از س��وی‬ ‫ایران بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬مقامات سعودی‬ ‫س��یگنال های مبهمی به بازار صادر می کنند و‬ ‫هم��کاری و توافق مس��تقیم با امریکا را تاکنون‬ ‫تایید نکرده اند‪ .‬درواقع‪ ،‬هرچند بیانیه های کاخ‬ ‫س��فید زدوبند ریاض با واشنگتن برای افزایش‬ ‫تولی��د و پر کردن جای خالی ای��ران در بازار را‬ ‫تایی��د می کن د ام��ا مقامات س��عودی در عین‬ ‫حال به رس��انه ها از احتمال تمدید توافق نفتی‬ ‫اوپک پالس تا پایان امس��ال میالدی گفته اند و‬ ‫هرگونه افزایش تولی��د زود هنگام برای جبران‬ ‫کاهش عرضه نفت ایران را رد کرده اند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به نظر می رسد عربستان از طرفی نگران‬ ‫افزایش تنش ها با ایران اس��ت و از سویی‪ ،‬سعی‬ ‫دار د وجهه خ��ود در اوپک را حفظ کند چراکه‬ ‫اقدام های این کش��ور در بازار نفت در طول یک‬ ‫س��ال گذشته مقامات س��عودی را در برابر این‬ ‫اتهام قرار داده که تصمیم هایی کامال هماهنگ‬ ‫با سیاس��ت های امریکا اتخاذ می کند و اوپک را‬ ‫در مرز فروپاش��ی قرار داده است‪ .‬این موضوعی‬ ‫است که از سوی مقامات وزارت نفت کشورمان‬ ‫بارها اعالم شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫‹ ‹اوپک در چه وضعیتی قرار دارد‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬یکپارچگ��ی داخلی اوپک در‬ ‫ش��رایطی که چندی��ن عضو ب��زرگ این گروه‬ ‫نه تنه��ا با تحریم های خارجی روبه رو ش��ده اند‬ ‫بلک��ه اعضایی مانند ونزوئال در خطر فروپاش��ی‬ ‫داخل��ی قرار گرفته اند زیر س��وال رفته اس��ت‪.‬‬ ‫امری��کا با هدف اعمال فش��ار حداکثری‪ ،‬پایان‬ ‫معافیت ها برای واردات نفت ایران را اعالم کرده‬ ‫و اگرچ��ه ه��دف ترامپ برای به صفر رس��اندن‬ ‫تولید نفت ایران غیرواقع گرایانه اس��ت اما تاثیر‬ ‫تحریم ه��ا برای هم��ه غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن شرایط این دو عضو بزرگ اوپک‪،‬‬ ‫بنای داخلی این گروه ش��کاف پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اس��تراتژی کاهش تولید اوپک پالس با هدایت‬ ‫عربس��تان س��عودی همچنان اجرا می شود اما‬ ‫بخشی از موفقیت ان ناشی از پیامدهای منفی‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران و ونزوئال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬سطح باالی پایبندی این گروه به توافق‬ ‫کاه��ش تولید (‪ ۱۲۸‬درصد) به دلیل افت عرضه‬ ‫این دو صادرکننده بزرگ بوده اس��ت‪ .‬همزمان‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬امارات متحده عربی و روسیه‬ ‫نق��ش خ��ود را حفظ کرده و ب��ر مبنای توافق‪،‬‬ ‫عرضه خود را محدود نگه داش��ته اند‪ .‬خوشبینی‬ ‫نسبت به عراق بر مبنای فرضیات نامعلوم است‬ ‫در حال��ی ک��ه وضعیت لیبی به کلی متش��نج‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬ناکامی نیجریه برای فروش‬ ‫برخی از محموله های نفت خود‪ ،‬مسائل داخلی‬ ‫اوپک را تش��دید کرده است‪ .‬منابع اگاه نیجریه‬ ‫که بزرگ ترین تولیدکننده نفت افریقا به شمار‬ ‫م��ی رود به تازگی اظه��ار کرده اند که حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد از محموله های نفت این کشور حتی پس‬ ‫از کاهش قیمت به فروش نرفته اس��ت‪ .‬نیجریه‬ ‫قیمت فروش س��بد گریده��ای نفت خام برای‬ ‫بارگیری در ماه مه را کاهش داده زیرا خریداران‬ ‫تمایلی برای خرید محموله های نفتی که ‪ ۲‬دالر‬ ‫در مقایس��ه با نفت برنت گران تر هستند نشان‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬بنا ب��ر گزارش های منتشرش��ده‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر گریدهای نفت��ی اصلی نیجریه‬ ‫ش��امل بانی الی��ت و فورکادوس و اس��کراووس‬ ‫ش��اهد کاه��ش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬س��نتی نس��بت به‬ ‫اوری��ل هس��تند‪ .‬همزمان نیجریه ناچار ش��ده‬ ‫اس��ت چند بار وضعیت اضطراری برای صادرات‬ ‫نفت بانی الیت به دلیل تعطیلی یکی از دو خط‬ ‫لوله صادراتی خود اعالم کند که دلیل اصلی ان‬ ‫نبود تقاضا از سوی مشتریان اروپایی بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در هفته های ا ینده که تحلیلگران‬ ‫بر امارهای تولید‪ ،‬حجم ذخایر و تقاضا متمرکز‬ ‫می شوند‪ ،‬اوپک تالش خواهد کرد در برابر فشار‬ ‫ب��رای افزای��ش تولید مقاومت کن��د و همزمان‬ ‫جناحی که در راس ان عربس��تان سعودی قرار‬ ‫دارد ب��ه طور احتمالی به مقابله با محور تهران‪-‬‬ ‫ونزوئال و شاید عراق خواهد پرداخت‪ .‬وزیر نفت‬ ‫ای��ران در بیانیه های گوناگون بارها درباره خطر‬ ‫فروپاشی اوپک هشدار داده و تهران تهدید کرده‬ ‫اس��ت تمامی تدابیر الزم را برای مسدود کردن‬ ‫جریان نفت و گاز اعضای اوپک که از تحریم های‬ ‫امریکا حمایت می کنند به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ماه ه��ای اخیر تن��ور بحث ام��کان جایگزینی نفت‬ ‫ای��ران در بازار بین المللی داغ اس��ت؛ موضوعی که هدف‬ ‫نهایی ترامپ قرار گرفته و برای رسیدن به ان نیز گروهی‬ ‫را ت��دارک دیده اس��ت اما به اعتقاد تحلیلگران‪ ،‬روش��ن‬ ‫ش��دن چراغ س��بز برای امریکا ان قدرها هم ساده به نظر‬ ‫نمی رس��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امریکا پس از خروج از برجام‬ ‫اع�لام کرد که قص��د دارد میزان صادرات نفت ایران را به‬ ‫صفر برس��اند و به طور غیررس��می از عربستان سعودی و‬ ‫س��ایر تولیدکنندگان اوپک درخواست کرد تولیدشان را‬ ‫افزایش دهند اما به رقم مش��خصی اش��اره نکرد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬استیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری امریکا همزمان‬ ‫ب��ا اع�لام تصمی��م دونالد ترام��پ برای خ��روج از توافق‬ ‫هسته ای بین المللی با ایران و وضع دوباره تحریم ها علیه‬ ‫ایران‪ ،‬اظهار کرد که برخی از کشورها مایل هستند تولید‬ ‫نفت ش��ان را برای جبران کاهش احتمالی عرضه به بازار‬ ‫جهانی افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت نفت در سراشیبی‬ ‫نرسی قربان‬ ‫در همین راستا‪ ،‬در همان زمان رئیس جمهوری امریکا‬ ‫از عربستان سعودی قول گرفت نفت بیشتری برای جبران‬ ‫تاثیر تش��دید تحریم های واشنگتن علیه ایران تولید کند‬ ‫اما در ان زمان درباره تمایل یا توانایی عربستان سعودی‬ ‫ب��رای دادن چنین وعده ای تردید وجود داش��ت اما هفته‬ ‫گذش��ته نفت به طور رس��می وارد روند نزولی ش��د که از‬ ‫نظر فنی به افت ‪ ۲۰‬درصدی قیمت از اوج اخیرش اطالق‬ ‫می شود‪ .‬امار تاریخی بازار نشان می دهد روند نزولی نفت‬ ‫خام ‪ ۶۰‬روز ادامه پیدا می کند و حال با توجه به در پیش‬ ‫بودن نشس��ت رس��می تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک‪،‬‬ ‫این پرس��ش مطرح اس��ت که ایا سعودی ها به وعده خود‬ ‫برای پایین نگه داش��تن قیمت نفت عمل می کنند؟ خواه‬ ‫س��عودی ها ب��ه وعده خود عم��ل کنند یا خی��ر‪ ،‬ترامپ‬ ‫نمی تواند ببازد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ایران جایگزین ندارد‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران چندی پیش‬ ‫اع�لام کرد که صفر ک��ردن صادرات نفت ای��ران اگرچه‬ ‫ارزوی امریکایی هاس��ت اما واهی بوده و به نتیجه نخواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬ایران در منطقه با هیچ کش��وری دش��منی ندارد‬ ‫اما دو کش��ور منطق��ه به دنبال ان هس��تند که با صدور‬ ‫ایران در منطقه با هیچ کشوری دشمنی ندارد اما دو کشور منطقه‬ ‫ب��ه دنبال ان هس��تند که ب��ا صدور بیانی��ه و صحبت ه��ای مختلف‬ ‫اع�لام کنند که خروج ای��ران از بازار نفت تاثیری ب��ر بازار ندارد و‬ ‫ظرفیت های اعالمی انها می تواند جایگزین نفت ایران شود؛ اما این‬ ‫صحبت ها حقیقت ندارد‬ ‫بیانی��ه و صحبت های مختلف اعالم کنند که خروج ایران‬ ‫از ب��ازار نفت تاثیری ب��ر بازار ندارد و ظرفیت های اعالمی‬ ‫انها می تواند جایگزین نفت ایران شود؛ اما این صحبت ها‬ ‫حقیقت ندارد و در صورت اعالم‪ ،‬برداشت و ذخیره سازی‬ ‫این کشورها به تایید رسمی هیچ سازمانی نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جمهوری اس�لامی ایران هیچ گاه از‬ ‫نفت به عنوان ابزار سیاس��ی اس��تفاده نکرده و هر کس��ی‬ ‫که از نفت به عنوان ابزار سیاس��ی بهره بگیرد‪ ،‬باید تاوان‬ ‫جبران خس��ارت های ان را بپردازد‪ ،‬بیان کرده بود‪ :‬برخی‬ ‫کش��ورها به دنبال ان هستند تا ‪ ۳‬عضو پایه گذار اوپک را‬ ‫تضعیف کنند که این موضوع منجر به از بین رفتن اوپک‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وزیر نفت با تاکید بر این مس��ئله که پیکان‬ ‫تهدید امریکا علیه مردم ایران به سمت نفت هدف گیری‬ ‫شده است‪ ،‬گفته بود باید با همراهی و همکاری همگان از‬ ‫این شرایط خطیر عبور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی توانند خال ایران را پر کنند‬ ‫زنگنه اما به تازگی نیز اعالم کرد که نه تنها عربس��تان و‬ ‫ام��ارت بلکه هیچ کس نمی تواند خال نفتی ایران را جبران‬ ‫کند و کش��ورها نمی توانند ب��رای جبران خال نفتی ایران‬ ‫اقدام ها را انجام دهند‪ .‬بازار بی ثبات و ش��کننده اس��ت و‬ ‫این کش��ورها تمام تالش ش��ان را می کنند تا با تبلیغات‬ ‫و کوچک نمای��ی اتفاق ه��ا‪ ،‬اج��ازه ندهن��د قیم��ت نفت‬ ‫افزای��ش یاب��د و قیمت را به زور پایی��ن نگه می دارند که‬ ‫این اقدام هایی است که در بازار از سوی عده ای در جهت‬ ‫منافع امریکا و رژیم صهیونیس��تی و به خواس��ت این دو‬ ‫کشور در حال انجام است‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬این به ضرر‬ ‫مردم‪ ،‬کش��ورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت است‬ ‫ت چراکه در بازار‬ ‫و حتی به ضرر مصرف کنندگان نیز اس�� ‬ ‫ایج��اد بی ثباتی می کند و ش��کنندگی در بازار برای هیچ‬ ‫کش��وری س��ودی ندارد و این نوس��ان های قیمتی که در‬ ‫مدت ‪ ۲۴‬ساعت ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬دالر قیمت نفت کاهش می یابد‪ ،‬به‬ ‫نفع هیچ کس نیست‪ ،‬فکر نکنید این به نفع مصرف کننده‬ ‫اس��ت چراکه در این ش��رایط هیچ فردی تکلیف خود را‬ ‫نمی داند و کش��وری که تولیدکنن��ده نفت بوده نمی داند‬ ‫نفت را نگه دارد یا بفروشد‪ .‬از این رو‪ ،‬نوسان کم بازار نفت‬ ‫به نفع همه است و نوسان زیاد به سود هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کارشناسان چه می گویند؟‬ ‫در این باره س��ید مهدی حس��ینی‪ ،‬تحلیلگر حوزه نفت‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظر فناوری در دنی��ا امکان هر کاری وجود دارد؛‬ ‫درباره این موضوع اما محاسبات اقتصادی مورد توجه است‬ ‫چراکه در پاالیشگاه ها می توان از نفت هر منطقه ای استفاده‬ ‫کرد اما پاالیش��گاه ها باید هزینه زیادی را برای تغییر طرح‬ ‫خود پرداخت کنند که همین مسئله نیز مشکالت زیادی را‬ ‫به وجود می اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در شرایطی است که در‬ ‫برخی پاالیشگاه ها مشخصات نفت جایگزین شده‪ ،‬شباهت‬ ‫بیش��تری با نفت ایران دارد که در این راستا‪ ،‬کار پاالیشگاه‬ ‫راحت تر است اما در برخی نقاط باید تغییراتی را در ساختار‬ ‫پاالیشگاه ایجاد کنند که این مسئله نیز هزینه های زیادی‬ ‫به دنبال دار د اما به طور کلی باید گفت که جایگزین کردن‬ ‫نفت ایران به لحاظ محاس��بات اقتصادی به گونه ای خواهد‬ ‫بود که بس��یاری از ش��رکت ها و پاالیشگاه ها را دچار چالش‬ ‫خواهد کرد‪ .‬حسینی با اشاره به ادعای برخی کشورها برای‬ ‫جایگزین��ی نف��ت ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از مس��ائلی که با‬ ‫ان روبه رو هستیم‪ ،‬پشت پرده هایی است که اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫برخی از کشورها هر کاری که منفعت شان را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪ ،‬انجام می دهند و اگر برای انها هزینه داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫ان فاصله می گیرند و اگر مسئله ای برای انها منفعت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به طور قط ع به دنبال ان خواهند رفت‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫حوزه نفت تصریح کرد‪ :‬اتفاق های اخیر نوعی بازی است که‬ ‫عربستان و امریکا علیه کشورهای مختلف به راه انداخته اند‬ ‫و الزم است در این شرایط تدابیر کافی در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫چراکه کمک های مالی عربس��تان به کش��ورهایی همچون‬ ‫هند و پاکستان که نیاز مالی دارند هم باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت ها موضوع تحریم نیستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک راهکار این اس��ت که دولت ها خریدار نفت ایران‬ ‫ش��وند چراک��ه دولت ها و ش��رکت های دولتی که درگیری‬ ‫کمتری با امریکا دارند‪ ،‬می توانند نفت ما را خریداری کنند‬ ‫و در این شرایط‪ ،‬می توانند مسئولیت کار را برعهده بگیرند‬ ‫و با توجه به اینکه تحریم امریکا شامل شرکت هایی می شود‬ ‫که در ان کشور سرمایه سهام و به طور کلی منافعی خاصی‬ ‫دارند‪ ،‬الزم است با دولت ها وارد مذاکره شویم که معامالت‬ ‫نفتی به صورت دولتی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعایی که عملی نیست‬ ‫همچنین نرس��ی قربان‪ ،‬تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به‬ ‫ادعای عربستان مبنی بر اینکه می تواند خال نفت ایران را در‬ ‫بازارهای جهانی پر کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ادعایی که عربستان یا‬ ‫سایر کشورها درباره پر کردن خال نفت ایران بعد از تشدید‬ ‫اعمال تحریم های نفتی امریکا علیه ایران می کنند‪ ،‬به طور‬ ‫دقی��ق قابل اجرا نیس��ت‪ .‬وی درباره اینکه چرا عربس��تان‬ ‫نمی توان��د خال نفت ای��ران را پر کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نفتی که‬ ‫پاالیشگاه های مشتریان نفتی ایران مصرف می کند‪ ،‬از نظر‬ ‫فنی و کیفیتی بر مبنای نفت ایران س��اخته ش��ده است در‬ ‫حالی که کیفیت و نوع نفت عربستان و سایر تولید کنندگان‬ ‫با نفت ایران متفاوت اس��ت‪ .‬این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مگر اینکه کشورهای مصرف کننده چند نوع نفت‬ ‫را با یکدیگر مخلوط و اس��تفاده کنند که این باعث افزایش‬ ‫هزینه ه��ای انها می ش��ود‪ .‬قربان همچنین درب��اره اینکه‬ ‫مش��تریان نفت ایران موفق به تمدید معافیت ها از س��وی‬ ‫امریکا می شوند یا خیر‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬به نظر من مشتریان سعی‬ ‫خود را کرده اند و امریکا اعالم کرده که معافیت ها را تمدید‬ ‫نمی کند‪ ،‬البته ممکن است تعداد کشورهای معاف را از ‪ ۸‬به‬ ‫‪ ۴‬کاهش دهد و وزارت نفت باید برای این موضوع راهکاری‬ ‫پیدا کند که به طور قط ع این راهکار رسانه ای نخواهد شد‪.‬‬ ‫ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبرداد‬ ‫افزایش مصرف برق سرمایشی در تابستان‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت‪ :‬برای تابس��تان‬ ‫امس��ال درصددیم با همکاری اس��تانداران سراس��ر کشور و‬ ‫اعم��ال برنامه های مدیریت مصرف بتوانیم رش��د اوج مصرف‬ ‫را ب��ه کمترین میزان خود برس��انیم و حداکثر در حدود ‪۲.۵‬‬ ‫درصد باقی بماند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پ��اون‪ ،‬همایون حائ��ری در نشس��ت خبری با‬ ‫اصحاب رس��انه با اش��اره به نام گذاری ‪ ۱۹‬خ��رداد به عنوان‬ ‫روز مدیریت مصرف برق در کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫وزارت نیرو با همکاری مسئوالن استانی توانسته بود رشد اوج‬ ‫مصرف س��االنه برق را برای نخستین بار از حدود ‪ ۵‬به حدود‬ ‫‪ ۲.۹‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تغییر س��اعات کار اداره ها در س��ال‬ ‫گذش��ته موج��ب صرفه جویی ‪ ۲‬ه��زار مگاوات��ی در مصرف‬ ‫برق ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای تابس��تان امسال‬ ‫نیز درصددیم با همکاری ش��رکت های وزارت نیرو‬ ‫و اس��تانداران سراس��ر کش��ور و اعمال برنامه های‬ ‫مدیری��ت مصرف بتوانیم رش��د اوج مص��رف را به‬ ‫کمترین میزان برس��انیم و حداکث��ر در حدود ‪۲.۵‬‬ ‫درص��د باقی بماند‪ .‬معاون وزی��ر نیرو در امور برق و‬ ‫ان��رژی حدود ‪ ۲۴‬هزار م��گاوات از اوج مصرف برق‬ ‫را مربوط به ش��بکه های سرمایش��ی دانس��ت و افزود‪ :‬میزان‬ ‫مصرف برق ش��بکه های سرمایش��ی در ایران بیش از مجموع‬ ‫مصرف برق ‪ ۴‬کش��ور همس��ایه در زمان اوج است‪.‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ ۴ :‬ه��زار مگاوات از ای��ن رقم اختصاص به ش��بکه های‬ ‫سرمایش��ی اداره ها دارد که در صورت هماهنگی با اس��تان ها‬ ‫و کاه��ش بار این بخش ش��اهد صرفه جویی ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی در صنعت ب��رق خواهیم ب��ود‪ .‬حائری در‬ ‫تکمیل این بخش از س��خنان خود گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعل��ی راه اندازی هر ‪ ۵‬هزار م��گاوات نیروگاه جدید‬ ‫به افزون بر ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫نی��از دارد؛ رقمی که با نرخ تعرفه های فعلی ‪ ۲‬برابر‬ ‫درامدهای صنعت برق است و کاهش بار شبکه های‬ ‫سرمایش��ی می توان��د منجر به صرفه جویی بس��یار‬ ‫بزرگ��ی در ای��ن بخش ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫س��اخت حدود ‪ ۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدی��د در نظر گرفته‬ ‫شده بود که با وجود تمامی مشکالت ارزی و افزایش قیمت ها‬ ‫توانسته ایم تاکنون ‪ ۲‬هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار‬ ‫کنیم‪ .‬حائری اضافه کرد‪ :‬تا پایان س��ال این رقم را به ‪ ۴‬هزار‬ ‫م��گاوات افزایش داده و رکورد جدیدی را در زمینه س��اخت‬ ‫نیروگاه ها به ثبت خواهیم رس��اند‪ .‬مع��اون وزیر نیرو در امور‬ ‫برق و انرژی با اش��اره به رایزنی های وزارت نیرو با کشورهای‬ ‫همسایه به منظور واردات بیشتر برق به کشور در فصول گرم‬ ‫س��ال‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر میزان واردات برق به کش��ور بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۳۵۰‬مگاوات و میزان ص��ادرات برق بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫مگاوات اس��ت‪ .‬حائری با اشاره به اینکه عراق تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د پول بدهی خرید برق از ایران را پرداخته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رون��د پرداخت بدهی طرف عراق��ی همچنان از طریق‬ ‫یورو و دینار ادامه داش��ته و همچنان به تعهدات خود پایبند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به روند اجرای طرح «فهام» اشاره کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫تابستان امسال تمامی ‪ ۴۵۰‬هزار مشترک دیماندی کشور که‬ ‫از مصرف برق باالیی برخوردار هس��تند‪ ،‬مش��مول طرح فهام‬ ‫شده و مصرف انها رویت پذیر می شود‪.‬‬ ‫ایران بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق می پردازد‬ ‫سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه ایران بیشترین یارانه‬ ‫را به مصرف کنندگان برق می پردازد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اطالعات‬ ‫موجود ‪ ،‬ایران حدود ‪ ۱۰‬درص��د تولید ناخالص داخلی خود را‬ ‫صرف یارانه انرژی می کند و در س��ال ‪ 1396‬بیشترین یارانه را‬ ‫به مصرف کنندگان برق خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا از وزارت نیرو‪ ،‬مصطفی رجبی مش��هدی با‬ ‫تاکید بر اینکه مش��ترکان پرمصرف ‪ ۵‬براب��ر خوش مصرف ها‬ ‫از انرژی الکتریکی اس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همین امر موجب‬ ‫ش��ده تا گروه پرمصرف ها در تضاد با عدالت اجتماعی از یارانه‬ ‫پنهان انرژی بیشتری استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر‬ ‫از مبلغی اس��ت که از مشترکان گرفته می شود و همین منجر‬ ‫به بدهی های صنعت برق به بخش تولیدکنندگان و پیمانکاران‬ ‫این صنعت ش��ده و توان پرداخت هزینه ه��ای تولید برق را از‬ ‫ما س��لب می کند‪ .‬رجبی مش��هدی با تاکید بر اینکه ادامه این‬ ‫روند سرمایه گذاری در صنعت برق را معوق خواهد کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری نکردن در صنعت ب��رق در موعد مقرر موجب‬ ‫خواهد شد تا این چرخه بعدها در زمینه تامین بار اوج مصرف‬ ‫ما را دچار مش��کل کند‪ .‬سخنگوی صنعت برق تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫مشترکان پرمصرف هزینه واقعی را پرداخت کنند‪ ،‬از کاالهای‬ ‫با استاندارد و بازدهی باالتری استفاده می کنند و انرژی کمتری‬ ‫را مص��رف خواهند کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایران بیش��ترین‬ ‫یارانه را به مصرف کنندگان برق می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اطالعات موجود ‪ ،‬ایران حدود ‪ ۱۰‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫خود را صرف یارانه انرژی می کند و در س��ال ‪ 1396‬بیشترین‬ ‫یارانه را به مصرف کنندگان برق خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی یاداور ش��د‪ :‬وزارت نیرو از اغاز خرداد تعرفه‬ ‫مش��ترکان پرمصرف را حدود ‪ ۱۶‬درصد افزایش داده تا بتواند‬ ‫یارانه انرژی پرمصرف ها را کمتر کند و در مقابل‪ ،‬مش��ترکانی‬ ‫که نس��بت به سال گذش��ته برق کمتری مصرف کنند تشویق‬ ‫می ش��وند و مبالغ کمتری را در قبوض خود پرداخت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن می گویند بازار تعهدی مصالح ساختمانی قیمت خانه را تا ‪ 30‬درصد کاهش می دهد‬ ‫ساماندهی بازار مسکن با گچ و سیمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سازندگان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش با اجرای طرح جدید‬ ‫مدیر ام��ور طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن‬ ‫می گوید فاز نخس��ت راه ان��دازی ب��ازار تعهدی فروش‬ ‫مصالح‪ ،‬به پایان رسیده و فعالیت ها برای راه اندازی این‬ ‫بازار و تکمیل سایر اقدام های مورد نیاز در این زمینه در‬ ‫بانک مسکن ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن مرادی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه‬ ‫فاز نخس��ت اج��رای این ط��رح در بان��ک عامل بخش‬ ‫مس��کن‪ ،‬ش��امل انجام فعالیت های پژوهشی و فاز دوم‪،‬‬ ‫ش��امل فعالیت های مربوط ب��ه عقد ق��رارداد در قالب‬ ‫ب��ازار تعهدی مصالح س��اختمانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫پژوهش ه��ای الزم به منظور راه اندازی ای��ن بازار انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬یکی از ش��رکت های زیرمجموعه بانک‬ ‫عامل بخش مس��کن مس��ئول راه اندازی این بازار شده‬ ‫و فعالیت های مربوط به شفاف س��ازی های مالی و سایر‬ ‫اقدام های الزم برای مناسب سازی این شرکت در زمینه‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موجود و ایج��اد ظرفیت های‬ ‫جدید در قالب بازار تعهدی فروش مصالح س��اختمانی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیرعام��ل بانک مس��کن با اع�لام خبر‬ ‫راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی تا پایان‬ ‫ش��هریور امسال‪ ،‬می گوید این کار موجب کاهش ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی نرخ مسکن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف عوارض‬ ‫یک کارشناس صنعت س��اختمان معتقد است طرح‬ ‫جدید دولت و بانک مس��کن برای کنترل نرخ مس��کن‬ ‫بی نتیجه و فس��اداور است و به جای این کار بهتر است‬ ‫نرخ مصالح ساختمانی با حذف عوارض گمرکی‪ ،‬پایین‬ ‫نگه داشته ش��ود‪ .‬محمدعلی پورش��یرازی در پاسخ به‬ ‫ب��ا انتقاد از مطرح ش��دن بحث راه ان��دازی بازار‬ ‫تعهدی فروش مصالح ساختمانی ازسوی بانک مسکن‪،‬‬ ‫اج��رای ان را در کاهش نرخ مس��کن بی اثر دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د برخی رواب��ط و رفاقت ها در این‬ ‫ط��رح کار را پیش خواهد برد! ای��ن عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن شرکت های ساختمانی با اشاره به اجرایی نبودن‬ ‫این طرح ادامه داد‪ :‬این بازار قرار است مصالح را از کجا‬ ‫تامین کند؟ به هرحال بانک نیز باید سیمان‪ ،‬اهن و گچ‬ ‫را از فروشندگان این محصوالت بخرد و عرضه کند‪ .‬ایا‬ ‫قرار است اهن را به نرخ کیلویی ‪ ۳‬هزار تومان خریداری‬ ‫و ب��ه نرخ ه��زار تومان عرضه کن��د؟ وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اتفاق امکان پذیر نیست زیرا نهاد ایجادکننده این بازار‪،‬‬ ‫نه چنین پول��ی دارد؛ نه حق انجام چنین کاری‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه هر کس باید کار خ��ود را بکند و کار بانک‬ ‫مس��کن‪ ،‬بازارسازی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این طرح فقط‬ ‫موجب می شود ش��رکت های دولتی اش��نا با هم‪ ،‬وارد‬ ‫معامله با یکدیگر شوند و کار براساس روابط پیش برود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت ساختمان با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫مسکن در کش��ور ما تبدیل به مسئله ای سیاسی شده‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مسکن نیاز جامعه است اما در هیچ دورانی‪،‬‬ ‫این مسئله تا این اندازه سیاسی نشده بود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫این مس��ئله تبدیل به ابزاری سیاسی شده که بسته به‬ ‫موقعیت های گوناگون‪ ،‬سوءاس��تفاده های سیاسی از ان‬ ‫می ش��ود‪ .‬این فعال پیشکسوت صنعت ساختمان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای کاه��ش و کنترل نرخ مس��کن باید کار را از‬ ‫اصل و پایه ش��روع کنیم؛ به عنوان مثال یارانه ای که به‬ ‫خانواده ها داده می ش��ود حذف شود و در عوض‪ ،‬اجازه‬ ‫داده نش��ود که نرخ مصالح س��اختمانی افزایش یابد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬حذف عوارض گمرکی از روی مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫اقدام مهم دیگری است که در این زمینه می توان انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ای��ن کاری اس��ت که در بیش��تر کش��ورها از جمله‬ ‫ترکیه انجام ش��ده و موثر بوده اس��ت‪ .‬این عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن ش��رکت های س��اختمانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫اجرای نادرس��ت طرح مس��کن مهر موجب شد افراد با‬ ‫هدف خرید اس��ان خانه از شهرهای کوچک و روستاها‬ ‫به حاش��یه ش��هرهای بزرگ بیایند که این کار نابودی‬ ‫کشاورزی و دامداری را به دنبال داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حتی‬ ‫گرانی گوشت را می توان متاثر از این مسئله دانست زیرا‬ ‫مس��ائل اقتصادی و مس��کن مانند زنجیر به هم متصل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��اختمان با بی��ان اینکه دخالت‬ ‫دولت در بخش مس��کن و ادعای کنترل قیمت‪ ،‬همواره‬ ‫نتیجه برعکس داشته و شاهد افزایش بدون منطق نرخ‬ ‫مس��کن هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ ک��دام از طرح های‬ ‫دولت��ی تاکنون اثر مثبت نداش��ته و این طرح نیز موثر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬او با بیان اینکه دولت باید عزم جدی برای‬ ‫س��اماندهی بازار مسکن داشته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مهم ترین‬ ‫اقدامی که برای کنترل بازار مس��کن می توان انجام داد‬ ‫این اس��ت که ن��رخ مواد اولیه ساخت وس��از مانند اهن‬ ‫و س��یمان کاهش یابد و در ای��ن زمینه‪ ،‬حذف عوارض‬ ‫گمرکی موثرترین کار است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫اقدامی که برای‬ ‫کنترل بازار‬ ‫مسکن می توان‬ ‫انجام داد این‬ ‫است که نرخ‬ ‫مواد اولیه‬ ‫ساخت وساز‬ ‫مانند اهن‬ ‫و سیمان‬ ‫کاهش یابد‬ ‫یادداشت‬ ‫«ترمز بریده» شاید بهترین توصیف برای نرخ مسکن‬ ‫در این روزها باشد؛ نرخی که بی توجه به مردم می تازد‪،‬‬ ‫ب��ه چپ و راس��ت طعنه می زند و هرچه مس��ئوالن در‬ ‫پ��ی اش می دوند‪ ،‬موفق نمی ش��وند متوقفش کنند‪ .‬در‬ ‫همین تهران‪ ،‬نرخ هایی که زمانی نش��ان دهنده یا تاثیر‬ ‫به اصطالح «باالش��هری» بودن یک ملک بود‪ ،‬حاال روی‬ ‫خانه های مرکز و حتی پایین ش��هر نشس��ته است‪ .‬در‬ ‫مناطق شمالی که دیگر نمی شود قصد دیدن یا پرسیدن‬ ‫قیمت ه��ا را کرد زیرا ش��مردن این همه صفر بابت یک‬ ‫متر زمین‪ ،‬کار هر کسی نیست! در این اوضاع و احوال‪،‬‬ ‫به فکر دست اندرکاران ساماندهی حوزه مسکن رسیده‬ ‫که یک راه جدید را برای کاهش قیمت ها امتحان کنند‬ ‫و از در مصالح وارد ش��وند‪ .‬طراحان و مجریان این ایده‬ ‫ازجمله مسئوالن بانک مسکن معتقدند نقشه جدیدی‬ ‫که برای رام کردن بازار مس��کن کشیده اند‪ ،‬می تواند تا‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د نرخ خانه را کاه��ش دهد‪ .‬فارغ از تاثیرگذار‬ ‫ب��ودن یا نبودن این طرح‪ ،‬نکته قابل تامل در اجرای ان‪،‬‬ ‫این پرسش است که ایا کار نهادی مانند بانک مسکن‪،‬‬ ‫ورود به حوزه مصالح است یا نه؟!‬ ‫به گ��زارش‬ ‫راه ان��دازی بازار تعه��دی فروش‬ ‫مصالح ساختمانی به انبوه سازان و سازندگان واحدهای‬ ‫مس��کونی‪ ،‬ایده جدید وزارت راه و شهرسازی است که‬ ‫اجرای ان در دستور کار بنیاد و بانک مسکن قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارائ��ه مصالح در مقیاس موردنیاز انبوه س��ازان و رفع‬ ‫دغدغ��ه انها باب��ت افزایش نرخ مصالح س��اختمانی در‬ ‫نتیجه افزایش پیش بینی نشده هزینه های ساخت وساز‬ ‫در ط��ول دوره س��اخت ک��ه منجر به توق��ف برخی از‬ ‫پروژه های ساختمانی به دلیل کمبود بنیه مالی می شود‪،‬‬ ‫از مهم ترین اهداف راه اندازی این بازار اعالم شده است‪.‬‬ ‫بنا به گفته دس��ت اندرکاران طرح‪ ،‬با راه اندازی این بازار‬ ‫قرار اس��ت مصالح س��اختمانی مورد نیاز س��ازندگان و‬ ‫انبوه سازانی که اقدام به ساخت مسکن‪ ،‬براساس الگوی‬ ‫غالب تقاضا در ش��هرها می کنند‪ ،‬پیش خرید ش��ده و با‬ ‫نرخ ثابت در طول کار و به نسبت نیازی که وجود دارد‪،‬‬ ‫به پروژه تزریق شود‪ .‬ضمن اینکه امکان خرید غیرنقدی‬ ‫(خرید قس��طی) مصالح ساختمانی از این بازار نیز برای‬ ‫«دور‬ ‫از مرکز ها»‬ ‫در مجلس‬ ‫نماینده‬ ‫نمی خواهند؟‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫حرب��ه جدید برخوردارها برای ناخنک زدن‬ ‫به س��هم دوردست نشینان در قدرت سیاسی‪،‬‬ ‫اس��تانی ک��ردن انتخاب��ات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬در هر اس��تان یک «تهران‬ ‫کوچ��ک» داریم که هم��ان مرکز اس��تان و‬ ‫مانند تهران‪ ،‬مح��ل تمرکز جمعیت و قدرت‬ ‫اقتصادی و سیاسی در ان استان است‪.‬‬ ‫وقتی انتخابات اس��تانی می شود نامزدهای‬ ‫ش��هرهای ب��زرگ به دلی��ل اینک��ه جمعیت‬ ‫بزرگ تری را پشت خود دارند‪ ،‬به راحتی ارای‬ ‫بیشتری به خود اختصاص می دهند‪ .‬در مقابل‬ ‫نامزدی که از یک ش��هر کوچک سر براورده‬ ‫باشد نمی تواند بر نامزد مستقر در مرکز استان‬ ‫غلبه کند‪.‬‬ ‫دو نام��زد در اس��تان خوزس��تان را در نظر‬ ‫بگیری��د؛ یک��ی از اه��واز و دیگری از ش��هر‬ ‫‪100‬هزار نفری باغملک‪ .‬چطور می شود تصور‬ ‫کرد که ارای مردم اس��تان خوزستان (به جز‬ ‫اهال��ی باغملک) به نام��زد دوم تعلق بگیرد؟‬ ‫ان ه��م در حالی که نام��زد اهوازی‪ ،‬جمعیت‬ ‫بزرگ تری را پشت خود دارد‪ ،‬شناخته شده تر‬ ‫اس��ت و به احتمال زیاد در شهرهای کوچک‬ ‫هم نفوذ دارد و به راحتی رقیب را پش��ت سر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫می بینی��م که ای��ن تصمیم باوج��ود اینکه‬ ‫ممک��ن اس��ت پیامدهای مثبتی هم داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬به تمرکز بیشتر قدرت سیاسی در مراکز‬ ‫اس��تان منجر می شود و دوردست نشینان‪ ،‬در‬ ‫عمل از داشتن نماینده ای در مجلس محروم‬ ‫می شوند‪ .‬اگر قرار اس��ت مردم یک کالنشهر‬ ‫هزینه ه��ای زندگ��ی خ��ود را به ط��ور کامل‬ ‫نپردازن��د و به بودجه عمومی متکی باش��ند‪،‬‬ ‫الزم اس��ت اهرم توزیع بودجه در کنترل انها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫تجارت‬ ‫استان‬ ‫تامین ‪ ۶۰‬درصد سوخت‬ ‫کشور در هرمزگان‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد س��وخت کشور در‬ ‫اس��تان هرمزگان و از طریق ‪ 3‬پاالیشگاهی‬ ‫که در ان فعالیت می کنند تامین می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫محمد علی دادور در همایش بزرگداشت روز‬ ‫جهانی محیط زیست که در سالن پاالیشگاه‬ ‫میعان��ات گازی نف��ت س��تاره خلیج فارس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این پاالیش��گاه برای‬ ‫حمایت از محیط زیس��ت و انجام مسئولیت‬ ‫اجتماعی در طول دو س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬هکتار فضای س��بز در پاالیش��گاه نفت‬ ‫ستاره ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پاالیش��گاه نفت س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس عالوه ب��ر تامین س��وخت پاک‬ ‫مورد نیاز کش��ور باید برخی مسئولیت های‬ ‫اجتماعی را نیز متقبل شود‪.‬‬ ‫وی در راس��تای ایف��ای این مس��ئولیت‬ ‫ب��ه س��اخت بیمارس��تان ‪ ۲۷۰‬تخت خوابی‬ ‫بندرعب��اس ب��ا زیربنای ‪ ۱۲‬ه��زار مترمربع‬ ‫در ‪ ۶‬طبقه در بیمارس��تان ش��هید محمدی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫دادور با اش��اره به اینک��ه در زمینه التزام‬ ‫عملی این پاالیش��گاه به حفظ محیط زیست‬ ‫فرایندهای��ی تعری��ف ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم بیش از گذش��ته به محیط زیس��ت‬ ‫اهمی��ت داده و در راس��تای حف��ظ ان‬ ‫اقدام های موثری را انجام دهیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت نفت س��تاره‬ ‫خلیج فارس با بیان اینکه ستاره خلیج فارس‬ ‫بزرگ تری��ن پاالیش��گاه میعان��ات گازی‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پاالیش��گاه نفت ستاره‬ ‫خلیج فارس باید ‪ ۳۶۰‬هزار بش��که میعانات‬ ‫گازی را از بوشهر دریافت و پاالیش کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نف��ت س��تاره خلیج فارس‬ ‫توانای��ی تولید ‪ ۴۰‬میلی��ون لیتر بنزین‪۱۵ ،‬‬ ‫میلی��ون نف��ت و گاز‪ ۱۵۰۰ ،‬تن گاز مایع را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این مس��ئول تصریح کرد‪ :‬این پاالیش��گاه‬ ‫عالوه بر فراورده بنزین‪ ،‬خوراک پتروشیمی ها‬ ‫از جمله پتروش��یمی تبریز‪ ،‬اراک‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫ماهشهر را تامین می کند‪.‬‬ ‫توسعه شبکه توزیع‬ ‫برق شهرک صنعتی‬ ‫خلیج فارس‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان هرمزگان با اشاره‬ ‫به اجرای پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوولت برق شهرک صنعتی خلیج فارس‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه در راس��تای توسعه خدمات‬ ‫به واحده��ای تولیدی و صنعت��ی و افزایش‬ ‫س��طح امنیت س��رمایه گذاری در ش��هرک‬ ‫صنعتی خلیج فارس به اجرا می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��ید امی��ر امیرزاد در‬ ‫بازدید از ش��هرک صنعتی خلیج فارس هدف‬ ‫از اج��رای پروژه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق ش��هرک‬ ‫صنعتی خلیج ف��ارس را باال ب��ردن پایداری‬ ‫ش��بکه برق و افزایش ظرفی��ت برق مصرفی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬ایجاد زیرس��اخت و فراهم‬ ‫کردن امنیت س��رمایه گذاری در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی‪ ،‬رس��الت اصلی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پروژه ش��بکه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق شهرک‬ ‫صنعتی خلیج ف��ارس به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر و‬ ‫ب��ا هزینه ای افزون ب��ر ‪ ۴۵‬میلیارد ریال و در‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه به انجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫امی��رزاد تصری��ح ک��رد‪ :‬پ��روژه س��اخت‬ ‫روش��نایی در شهرک صنعتی خلیج فارس به‬ ‫ط��ول ‪ ۳‬کیلومتر با ‪ ۷۰‬درصد پیش��رفت در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اصالحات در ش��بکه‬ ‫توزی��ع ب��رق ‪ ۲۰‬کیلوولت ش��هرک صنعتی‬ ‫خلیج ف��ارس ‪ ۹۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫پروژه ه��ای اصالح و توس��عه ش��بکه توزیع‬ ‫برق و روش��نایی تا اواس��ط مرداد امسال به‬ ‫پایان برسد‪ .‬ش��هرک صنعتی خلیج فارس با‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتار مساحت در ‪ ۳۵‬کیلومتری جاده‬ ‫بندرعباس‪ -‬بندرلنگه واقع شده است‪.‬‬ ‫مرگ‬ ‫مرجان های‬ ‫خلیج فارس‬ ‫رئی��س پژوهش��گاه اقیانوس شناس��ی و علوم جوی‬ ‫اقیانوس ه��ا را مانند جنگل ها‪ ،‬ریه زمین توصیف کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در چنین ش��رایطی با افزای��ش فعالیت های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ب��ه دلیل افزای��ش گازه��ای گلخانه ای اب‬ ‫اقیانوس ها به سمت اسیدی شدن پیش می رو د و ادامه‬ ‫این روند موجب بر هم زدن اکوسیس��تم زمین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اسیدی شدن اقیانوس ها به معنی بروز تغییر در‬ ‫مواد ش��یمیایی تش��کیل دهنده اب های اقیانوس ها و‬ ‫همچنی��ن دمای انها به دلیل وجود دی اکس��ید کربن‬ ‫بیش از حد جو اس��ت‪ .‬این تغییر در مواد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫‪ pH‬اب را پایین می اورد‪ pH .‬اب‪ ،‬میزان اس��یدی یا‬ ‫بازی بودن اب را نش��ان می دهد و میزان ان بین صفر‬ ‫تا ‪ ۱۴‬اس��ت؛ هرچه ‪ pH‬به صفر نزدیک تر باش��د اب‬ ‫اس��یدی تر اس��ت و هرچه به ‪ ۱۴‬نزدیک تر شود‪ ،‬بازی‬ ‫بودن اب را نش��ان می دهد‪ .‬از ‪ ۲۰‬س��ال گذشته‪pH ،‬‬ ‫اقیانوس های جهان در نتیجه انتش��ار دی اکسید کربن‬ ‫ناشی از فعالیت های انسانی به جو رو به کاهش بوده که‬ ‫این امر عامل بروز مش��کالت بسیاری برای موجودات‬ ‫زن��ده دریایی ش��ده اس��ت‪ .‬به��روز ابطح��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫پژوهش��گاه اقیانوس شناسی و علوم جوی در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا مطالعه در زمینه اسیدی ش��دن اقیانوس ها‬ ‫را یک��ی از برنامه ه��ای اصلی مرکز اقیانوس شناس��ی‬ ‫غرب اس��یا دانس��ت و افزود‪ :‬این مرکز در پژوهش��گاه‬ ‫اقیانوس شناسی مستقر است و از مراکز نوع ‪ ۲‬یونسکو‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه با کاهش ‪،PH‬‬ ‫اب به سمت اسیدی شدن به پیش می رود‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬مقدار ‪ PH‬ممکن اس��ت در مدت ‪ ۱۰۰‬س��ال به‬ ‫یک دهم ‪ PH‬برس��د و این مقدار کم بر تنوع زیستی و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زندگی در اقیانوس ها به ویژه روی گیاهان و جاندارانی‬ ‫که در س��اختار انها کلسیم وجود دارد‪ ،‬تاثیرات زیادی‬ ‫بگذارد‪ .‬رئیس پژوهش��گاه اقیانوس شناسی نمونه این‬ ‫جان��داران را صدف ها و مرجان ها دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫از این رو‪ ،‬موضوع اس��یدی ش��دن اقیانوس ها از جمله‬ ‫موضوع های مهم برای اکوسیس��تم زمین است و الزم‬ ‫اس��ت مطالعات درباره ان انجام شود و اقدام های الزم‬ ‫ی با‬ ‫ب��رای پیش��گیری و کاهش ان انجام ش��ود‪ .‬ابطح ‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه اقیانوس ها مانن��د جنگل ها ریه های‬ ‫زمین به ش��مار می روند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اقیانوس ها نقش‬ ‫تنف��س را در ک��ره زمین برعهده دارن��د چراکه حدود‬ ‫یک س��وم دی اکسید کربن که انس��ان تولید می کند از‬ ‫سوی انسان ها جذب می شود‪ .‬این امر از یک سو میزان‬ ‫دی اکسید کربن را کنترل می کند و از سوی دیگر تاثیر‬ ‫منفی روی اب دریاها و اقیانوس ها دارد‪.‬‬ ‫وی اس��یدی شدن اقیانوس ها را یک مسئله جهانی‬ ‫دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه اقیانوس های جهان‬ ‫درگیر مس��ئله اس��یدی ش��دن هس��تند ام��ا مقدار‬ ‫ان در مناطق��ی ک��ه فعالیت ه��ای صنعت��ی و تولید‬ ‫گازه��ای گلخان��ه ای و تولید دی اکس��ید کربن زیادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می تواند بیش��تر باش��د هر چند که این پدیده‬ ‫در کل اقیانوس منتش��ر می ش��ود‪ .‬ابطحی به وضعیت‬ ‫مرجان های خلیج فارس اشاره کرد و گفت‪ :‬خلیج فارس‬ ‫از جمله مناطقی اس��ت که از تنوع مرجانی برخوردار‬ ‫ت چراکه مرجان ها در عرض های نزدیک به استوا‬ ‫اس�� ‬ ‫بین ‪ ۲۸‬درجه شمالی و جنوبی تشکیل می شوند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬خلیج فارس نیز از تنوع مرجانی برخوردار اس��ت و‬ ‫این مرجان ها در حیات خلیج فارس نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪2‬سال‬ ‫گذشته برخی از‬ ‫واحدها مانند‬ ‫نیروگاه های‬ ‫خورشیدی‬ ‫مگاواتی برای‬ ‫نخستین بار‬ ‫در کشور‬ ‫راه اندازی شده‬ ‫و درحال حاضر‬ ‫‪ ۵۰‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی‬ ‫مگاواتی در‬ ‫ایران مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ش��کل گیری نیروگاه ه��ای‬ ‫تجدیدپذی��ر و پ��اک در کش��ور به نقطه س��اختاری‬ ‫خ��ود رس��یده اس��ت‪ .‬در این ب��ازه زمان��ی برخی از‬ ‫واحدها مانند نیروگاه های خورش��یدی مگاواتی برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور راه اندازی شده و درحال حاضر‬ ‫‪ ۵۰‬نیروگاه خورش��یدی مگاواتی در ایران مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬رئی��س س��ازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر و به��ره وری انرژی برق(س��اتبا) گفت‪:‬‬ ‫درصددی��م در س��ال ‪ ۹۸‬روش جدی��دی را ایج��اد‬ ‫کنیم ک��ه تولید و مص��رف ب��رق تجدیدپذیر بدون‬ ‫وابس��تگی به دولت مس��تقیم از مردم ب��ه مردم و از‬ ‫طری��ق بخش خصوص��ی به مصرف کنندگان ش��کل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫سیدمحمد صادق زاد ه با تاکید بر اینکه در طول ‪۲‬‬ ‫سال گذشته ش��کل گیری نیروگاه های تجدیدپذیر و‬ ‫پاک در کش��ور به نقطه ساختاری خود رسیده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن بازه زمان��ی برخ��ی از واحدها مانند‬ ‫نیروگاه های خورش��یدی مگاواتی برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور راه اندازی شده و درحال حاضر ‪ ۵۰‬نیروگاه‬ ‫خورش��یدی مگاواتی در ایران مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری‬ ‫انرژی برق (س��اتبا) ادامه داد‪ :‬همین امر موجب شده‬ ‫اس��ت تا فناوری و نحوه بهره برداری از این نیروگاه ها‬ ‫نیز بومی ش��ده و صنایع وابس��ته به ان مانند تولید‬ ‫پنل‪ ،‬اینورتر‪ ،‬اس��تراکچر‪ ،‬کابل ها و تجهیزات وابسته‬ ‫به ان در داخل کشور تولید شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬دولت در این مس��یر توانس��ته‬ ‫اس��ت با دریافت ع��وارض ب��رق از مصرف کنندگان‬ ‫انرژی به عنوان مالیات س��بز نقش مهمی را در روند‬ ‫توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در کشور ایفا کن د به‬ ‫طوری که ظرفی��ت فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر به‬ ‫‪ ۷۰۰‬مگاوات رس��یده اس��ت و بر اس��اس پیش بینی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬هر سال با اس��تفاده از عوارض برق بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬مگاوات دیگر نیز ب��ه ظرفیت موجود‬ ‫واحدهای تجدیدپذیر اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫درصددیم در س��ال ‪ ۹۸‬روش جدیدی را ایج��اد کنیم که تولید و‬ ‫م از مردم‬ ‫مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقی ‬ ‫به مردم و از طریق بخش خصوصی به مصرف کنندگان شکل بگیرد‬ ‫صادق زاده افزود‪ :‬الگوی تولید انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در کشور ما بیشتر مربوط به فصل تابستان است و اوج‬ ‫مصرف برق کش��ور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقلیم ما نسبت به کشورهای سردسیر‬ ‫دارای شرایط بسیار مناسبت تری است چراکه در این‬ ‫مناطق اوج تولید در تابستان بوده اما اوج مصرف در‬ ‫زمس��تان رخ می دهد‪ .‬بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر و به��ره وری انرژی‬ ‫برق اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاضر اتفاق نظر جمعی برای‬ ‫توس��عه و نصب گس��ترده تر نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫وج��ود دارد اما گس��ترش این واحده��ا با روش های‬ ‫قبلی (ع��وارض ب��رق) و مناب��ع مال��ی مح��دود ان‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬در پی یافتن‬ ‫روش جدیدی برای توسعه انرژی های پاک در کشور‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن روش درصددیم تا‬ ‫تولی��د و مصرف ان��رژی تجدیدپذیر از مردم به مردم‬ ‫باش��د یعنی اینکه مردم به صورت مس��تقیم برق را‬ ‫تولید کنند و سپس ان را به مصرف شخصی برسانند‬ ‫ی��ا به دیگران بفروش��ند و حتی ان را ص��ادر کنند‪.‬‬ ‫حلقه موجود برای نیروگاه های تجدیدپذیر از مس��یر‬ ‫چو خم و دارای‬ ‫دول��ت می گذرد و به طور معمول پرپی ‬ ‫فراز و نش��یب هایی می ش��ود که می تواند توسعه این‬ ‫واحدها را متالطم کند اما در روش جدید این مسیر‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ساتبا در بخش پایانی سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس پیش بینی انجام ش��ده تا پایان سال‬ ‫اینده ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق روش‬ ‫قبلی به ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات خواهد رسید و با ایجاد روش‬ ‫جدید نیز امیدواریم در همان س��ال نخس��ت اجرای‬ ‫ط��رح چندصد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در‬ ‫کشور راه اندازی شود‪.‬‬ ‫میزان تولید نیروگاه های برقابی جهان به حدود ‪ ۴‬میلیون مگاوات ساعت رسید‬ ‫ب��ا توجه به رو به پای��ان بودن منابع ان��رژی تجدیدناپذیر و‬ ‫الودگی ایجادشده به واس��طه انها برای محیط زیست‪ ،‬کشورها‬ ‫به تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر ر وی اورده اند که یکی از‬ ‫فراوان ترین و به صرفه ترین انها انرژی برقابی است‪.‬‬ ‫انرژی تجدیدپذیر که انرژی برگشت پذیر نیز نامیده می شود‪ ،‬به‬ ‫انواعی از انرژی می گویند که منبع تولید ان بر خالف انرژی های‬ ‫تجدیدناپذیر (فس��یلی)‪ ،‬قابلیت دارد ک��ه در طبیعت در یک بازه‬ ‫زمانی کوتاه دوباره به وجود اید یا به عبارتی‪ ،‬منابعی هستند که‬ ‫پس از مصرف به راحتی جایگزین می ش��وند‪ .‬یکی از انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر که ب��ه فراوانی در طبیعت موجود و قابل اس��تفاده‬ ‫است‪ ،‬انرژی ابی است که کشورها توجه ویژه ای به ان دارند‪.‬‬ ‫بش��ر پیش��ینه طوالنی مدت��ی در اس��تفاده از نی��روی اب‬ ‫ج��اری رودخانه ه��ا برای تولی��د انرژی مکانیک��ی دارد‪ .‬انرژی‬ ‫ابی(‪ )Hydropower‬یکی از نخس��تین مناب��ع انرژی مورد‬ ‫استفاده برای تولید برق(انرژی برقابی) بوده و اکنون بزرگ ترین‬ ‫منبع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق در کشورهای پیشرفته‬ ‫ت به طوری که هیدروالکتریک‬ ‫از جمله ایاالت متحده امریکا اس ‬ ‫ی��ا همان انرژی برقابی ح��دود ‪ ۷‬درصد از کل تولید برق مورد‬ ‫استفاده در امریکا و ‪ ۴۱‬درصد از کل تولید برق از منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذیر در این کشور را به خود اختصاص داده است‪ .‬سهم‬ ‫ان��رژی برقابی از کل تولید برق ایاالت متحده در طول زمان به‬ ‫ط��ور عمده به این دلیل که تولید ب��رق از منابع دیگر افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه انرژی ابی‬ ‫انرژی ابی یکی از قدیمی ترین منابع انرژی برای تولید انرژی‬ ‫مکانیکی و الکتریکی است‪ .‬انرژی ابی هزاران سال پیش مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت تا چرخ های اسیاب را بچرخاند و به اسیاب‬ ‫کردن دانه هایی مانند گن��دم کمک کند‪ .‬پیش از اینکه انرژی‬ ‫بخ��ار اب و برق در دس��ترس ق��رار گیرد‪ ،‬ان��رژی ابی به طور‬ ‫مستقیم اسیاب ها را فعال می کرد‪.‬‬ ‫ایران دارای رتبه ‪ ۱۹‬جهان در بهره برداری از نیروگاه برقابی‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نخستین استفاده صنعتی از انرژی ابی برای‬ ‫تولید ب��رق در ایاالت متحده به س��ال ‪ ۱۸۸۰‬میالدی(‪۱۲۵۹‬‬ ‫خورش��یدی) برمی گردد؛ زمانی که ‪ ۱۶‬المپ قوسی با استفاده‬ ‫از ی��ک توربین اب��ی در کارخانه صندلی س��ازی «ولورین» در‬ ‫میش��یگان به کار گرفته شد‪ .‬المپ قوس��ی نوعی المپ است‬ ‫ک��ه در ان با کمک یونش گاز می��ان دو الکترود و تولید قوس‬ ‫الکتریکی‪ ،‬نور تولید می ش��ود‪ .‬هن��گام تخلیه الکتریکی در جو‬ ‫بین دو الکترود‪ ،‬نور ش��دیدی تولید می ش��ود که حاوی مقدار‬ ‫زیادی تابش فرابنفش اس��ت‪ .‬با تامین جریان الکتریکی‪ ،‬قوس‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬بازدهی این المپ ها بسیار زیاد است و از انها در‬ ‫نورافکن ها‪ ،‬المپ های پروژکتور و دیگر المپ های ویژه استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین نیروگاه برقاب��ی ایاالت متحده نیز ‪ ۳۰‬س��پتامبر‬ ‫‪ ۸( ۱۸۸۲‬مه��ر ‪ ۱۲۶۱‬خورش��یدی) در نزدیک��ی اپلت��ون‬ ‫ویسکانس��ین روی رودخانه فاکس گشایش یافت‪ .‬اغلب نیروی‬ ‫برقاب��ی ایاالت متح��ده درحال حاضر در س��دهای بزرگ روی‬ ‫رودخانه های بزرگ تولید می ش��ود و بس��یاری از این سدهای‬ ‫هیدرو الکتریکی پیش از اواس��ط ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی(‪۱۳۵۰‬‬ ‫خورش��یدی) س��اخته ش��ده اند‪ .‬تولید انرژی برقابی وابسته به‬ ‫سطوح بارندگی اس��ت‪ .‬به دلیل اینکه تولید برق از انرژی ابی‬ ‫بستگی به بارش دارد و میزان بارندگی فصلی و ساالنه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمی توان مانند انرژی باد انتظ��ار تولید به طور تقریبی‬ ‫یکسان داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم خاورمیانه‬ ‫بر اس��اس تازه ترین گ��زارش انجمن جهانی ان��رژی برقابی‪،‬‬ ‫می��زان تولی��د نیروگاه های برقابی جهان به ح��دود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫مگاوات س��اعت رسیده که این میزان تولید انرژی برقابی مانع‬ ‫از انتش��ار ‪ ۴‬میلیارد تن گازهای گلخانه ای در سراس��ر جهان‬ ‫شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲۶‬درصد از کل انرژی تولیدی دنیا‬ ‫از انرژی های تجدیدپذیر تامین می ش��ود ک��ه در این بین ‪۱۶‬‬ ‫درصد از ای��ن رقم مربوط به نیروگاه ه��ای برقابی‪ ۵.۶ ،‬درصد‬ ‫مربوط به نیروگاه های بادی‪ ۲.۲ ،‬درصد مربوط به نیروگاه های‬ ‫زیس��ت توده‪ ۱.۹ ،‬درصد مربوط به نیروگاه های خورش��یدی و‬ ‫‪ ۰.۴‬درصد مربوط به س��ایر نیروگاه های تجدیدپذیر اس��ت که‬ ‫در ایران س��هم نیروگاه های برقاب��ی از کل ظرفیت نیروگاهی‬ ‫نصب شده به حدود ‪ ۱۵‬درصد رسید است‪.‬‬ ‫بر مبنای گزارش این انجمن که در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫منتشر شده‪ ،‬درحال حاضر چین بیشترین ظرفیت نیروگاه های‬ ‫برقاب��ی جه��ان را به خود اختصاص داده ب�� ه طوری که میزان‬ ‫تولید واحدهای برقابی این کشور به بیش از ‪ ۳۴۱‬هزار مگاوات‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬پس از چین نیز امریکا(‪ ۱۰۳‬ه��زار مگاوات)‪،‬‬ ‫برزیل(‪ ۱۰۰‬ه��زار مگاوات) و کانادا(‪ ۸۱‬هزار مگاوات) در میان‬ ‫‪ ۴‬کش��ور برتر دارای بیشترین ظرفیت نیروگاه های برقابی قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬همچنین بنا بر اعالم س��ایت اطالع رس��انی وزارت‬ ‫نی��رو‪ ،‬ایران نی��ز هم اکنون با بهره ب��رداری از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه برقابی رتبه ‪ ۱۹‬جهان‪ ۶ ،‬اس��یا و ‪ ۲‬منطقه خاورمیانه‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬درحال حاضر چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ویتنام و ایران ‪ ۶‬کشور برتر اسیا به لحاظ بهره برداری از‬ ‫نیروگاه های برقابی هستند‪.‬‬ ‫گ��زارش انجمن جهانی ان��رژی برقابی همچنین بر این نکته‬ ‫تاکید دارد که ایران در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫توانسته اس��ت با بهره برداری از ‪ ۵۲۰‬مگاوات واحدهای جدید‬ ‫برقابی در میان کشورهای پیشتاز این بخش قرار بگیرد و رتبه‬ ‫هفتم جهان را به لحاظ افزایش ظرفیت نیروگاه های برقابی به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫همچنین معاون وزیر نیروی کش��ورمان اس��فند ‪ ۹۷‬خبر از‬ ‫افزایش سرمایه انرژی های تجدیدپذیر به ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫داد‪ .‬وی با اش��اره به وضعیت انرژی ه��ای تجدیدپذیر در ایران‬ ‫گفت‪ :‬میزان رش��د انرژی های تجدیدپذیر در سال های گذشته‬ ‫افزایش یافته اس��ت چرا که در ای��ران ظرفیت فراوانی در حوزه‬ ‫منابع خورشیدی‪ ،‬بادی و سایر منابع تولیدی انرژی وجود دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور‬ ‫ما بسیار ارزان تمام می شود‪ ،‬رقابت باالیی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این عرصه نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫پیاپی ‪2627‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت بازار کاغذ و تاثیر ان بر طرح های فصلی کتاب‬ ‫حاشیه گرانی بر متن بی رونقی «تابستانه کتاب»‬ ‫موسس��ه خان��ه کت��اب طرح ه��ای حمایت��ی از‬ ‫کتابفروش��ی ها را با هدف توجه بیشتر به کتابفروشی ها‪،‬‬ ‫اشتی دادن مردم با کتابفروشی ها و توزیع عادالنه یارانه‬ ‫کتاب در سراسر کش��ور‪ ،‬نخستین بار در سال ‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫مرحل��ه اجرا دراورد‪ .‬تاکنون ای��ن طرح ها با عنوان های‬ ‫«کتابفروش��ی به وس��عت ایران»‪« ،‬عیدانه کتاب ‪،»۹۵‬‬ ‫«تابس��تانه کتاب ‪« ،»۹۵‬پاییزه کت��اب ‪ »۹۵‬و «عیدانه‬ ‫کتاب ‪« »۹۶‬تابس��تانه کتاب ‪« ،»۹۷‬پاییزه کتاب ‪»۹۷‬‬ ‫برگزار شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تاثیر برگزاری طرح های حمایتی از‬ ‫کتابفروشان بر صنعت نشر ملموس است و گردش مالی‬ ‫مناسبی در زنجیره تولید و عرضه کتاب ایجاد کرده اند؛‬ ‫تا جایی که بس��یاری از کتابفروش��ان درخواس��ت های‬ ‫زیادی مبنی بر ادامه چنین طرح هایی داش��ته اند‪ .‬تاثیر‬ ‫گرانی کاغذ بر بازار نش��ر باعث ش��ده است این دوره از‬ ‫برگزاری تابستانه کتاب با اماواگرهایی روبه رو باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به سراسری بودن طرح هایی مانند پاییزه کتاب‪،‬‬ ‫لزومی ندارد ناشران هزینه های فراوانی را متحمل شوند‬ ‫و در نمایشگاه های استانی شرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش میزان خرید‬ ‫امارها نش��ان می دهد میزان خری��د در طرح «عیدانه‬ ‫کتاب ‪ »۹۵‬نس��بت به طرح «کتابفروش��ی به وس��عت‬ ‫ایران ‪۱۲ »۹۵‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫خرید در طرح «تابس��تانه کتاب ‪ »»۹۵‬نس��بت به طرح‬ ‫«عیدانه کتاب ‪ »۹۵‬از رش��د ‪۲۵‬درصدی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان کل خرید در طرح «پاییزه کتاب ‪ »۹۵‬نیز‬ ‫نس��بت به طرح «تابس��تانه کتاب ‪۲۹ »۹۵‬درصد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین میزان خرید در طرح «عیدانه‬ ‫کتاب ‪ »۹۶‬نس��بت به طرح «پاییزه کتاب ‪ »۹۵‬از رشد‬ ‫‪۳۲‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در دوره های گذشته طرح های فصلی کتابفروشان مشارکت کننده با‬ ‫محدودیت های بیشتری از نظر دریافت سهمیه دوباره روبه رو شدند‬ ‫‹ ‹ارج و قرب طرح های فصلی‬ ‫هادی قدیانی‪ ،‬مدیر شهر کتاب نور تهران درباره طرح‬ ‫حمایت��ی تابس��تانه کتاب بیان ک��رد‪ :‬دوره های ابتدایی‬ ‫طرح های فصلی موسس��ه خانه کتاب(عیدانه‪ ،‬تابس��تانه‬ ‫و پایی��زه) با توجه به تبلیغات قابل توجه‪ ،‬در مقایس��ه با‬ ‫طرح های اخیر با شرایط بهتری برگزار شد‪ .‬در دوره های‬ ‫گذش��ته و به م��رور‪ ،‬کتابفروش��ان مش��ارکت کننده با‬ ‫محدودیت های بیش��تری از نظر دریافت سهمیه دوباره‬ ‫روبه رو ش��دند‪ .‬وی با اش��اره به محدودیت ه��ای ایجاد‬ ‫ش��ده برای کتابفروشان در چند دوره گذشته طرح های‬ ‫حمایتی ادامه داد‪ :‬دوره های ابتدایی طرح های حمایتی‬ ‫به محض پایان بودجه با درخواست دوباره ‪ ۲‬میلیون‪۲ -‬‬ ‫میلیون تجدید می ش��د‪ ،‬بنابراین در این دوره ها بودجه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان را تجربه کردیم؛ در حالی که دوره های‬ ‫گذشته بودجه شهرکتاب ونک ‪ ۱.۵‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫قدیانی گفت‪ :‬از انجایی ک��ه طرح های حمایتی برای‬ ‫مخاطبان جاافتاده و ش��ناخته شده و افزایش مشتریان‬ ‫این طرح را رقم زده‪ ،‬محدودیت بودجه باعث می ش��ود‬ ‫سهمیه ما با خرید ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬یا حداکثر ‪ ۵۰‬نفر مشتری‬ ‫در روزهای نخست به پایان برسد؛ انهم در شرایطی که‬ ‫افزایش نرخ کتاب باعث ش��ده ب��ا فروش تعداد کمتری‬ ‫کتاب به مش��تریانی محدود‪ ،‬به س��قف سهمیه برسیم‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرکتاب نور ونک تهران اف��زود‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫س��همیه کتابفروش��ی م��ا در ‪ ۴‬روز به پایان می رس��د؛‬ ‫بنابرای��ن چندان برای این طرح تبلیغ نمی کنیم؛ چراکه‬ ‫باید نیرو و زمان زیادی را برای قانع کردن و پاسخگویی‬ ‫به مش��تری صرف کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در شرایط کنونی و‬ ‫ناچیز بودن س��همیه ای که به ما می رسد‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫کتابفروش تهرانی معتقدم اگر سیاست مبتنی بر هدایت‬ ‫بودجه به سمت تقویت کتابفروشی های شهرستانی برود‬ ‫و این امر با نظارت کامل انجام شود‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر ش��هر کتاب نور ونک تهران بیان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫در فروشگاه ما با توجه به کاهش بودجه و همچنین مدت‬ ‫زمان برگزاری‪ ،‬ارج و قرب خود را از دس��ت داده اس��ت‪.‬‬ ‫ی مش��ارکت کننده‬ ‫در حالی که باید بودجه کتابفروش�� ‬ ‫در طرح های حمایتی براس��اس معیار های تعداد کتاب‪،‬‬ ‫پیش��ینه و همچنین میزان اختصاص فضای فروشگاهی‬ ‫به کتاب یا سایر کاالهای فرهنگی تعیین شود‪ .‬قدیانی‬ ‫درب��اره تفاوت تخفیف بین کتاب ه��ای تالیف و ترجمه‬ ‫گفت‪ :‬اگر مخاطب از تخفیف باال تر تالیف در مقایس��ه با‬ ‫ترجمه اگاهی داش��ته باشد‪ ،‬بی تردید در افزایش فروش‬ ‫کتاب ه��ای تالیفی موثر خواهد ب��ود؛ در حالی که اهداف‬ ‫این رویکرد چندان برای مشتری توضیح داده نمی شود و‬ ‫ی دلخواه خود را بدون توجه به تخفیف‬ ‫مشتری کتاب ها ‬ ‫ترجم��ه یا تالی��ف انتخاب می کن��د‪.‬در ‪ ۵‬دوره برگزاری‬ ‫طرح های حمایتی از کتابفروشان (کتابفروشی به وسعت‬ ‫ای��ران ‪ ،۱۳۹۵‬عیدان��ه کتاب ‪ ،۹۵‬تابس��تانه کتاب ‪،۹۵‬‬ ‫پاییزه کتاب ‪ ۹۵‬و عیدانه کتاب ‪ )۹۶‬مبلغ ‪۳۶۷‬میلیارد و‬ ‫‪۶۱۹‬میلیون و ‪۷۵۶‬هزار و ‪ ۷۳۷‬ریال کتاب خریده شده‬ ‫ک��ه البته میزان اختصاص این مبلغ به تفکیک هر طرح‬ ‫به شرح زیر است‪ :‬در طرح «کتابفروشی به وسعت ایران‬ ‫‪۶ »۹۵‬میلیارد و ‪۴۴۸‬میلیون و ‪۶۶۶‬هزار و ‪ ۵۹‬ریال‪ ،‬در‬ ‫ط��رح «عیدانه کتاب ‪۴۳ »۹۵‬میلی��ارد و ‪۲۶۰‬میلیون و‬ ‫‪۴۳۷‬هزار و ‪ ۷۹۵‬ریال‪ ،‬در طرح «تابس��تانه کتاب ‪»۹۵‬‬ ‫‪۹۳‬میلیارد و ‪۴۱۴‬میلی��ون و ‪۲۹۶‬هزار و ‪ ۷۶۶‬ریال‪ ،‬در‬ ‫طرح «پاییزه کت��اب ‪۱۰۶ »۹۵‬میلیارد و ‪۴۹۸‬میلیون و‬ ‫‪۴۳۷‬ه��زار و ‪ ۵۹۲‬ری��ال و در نهای��ت در طرح «عیدانه‬ ‫کت��اب ‪۱۱۷ »۹۶‬میلیارد و ‪۹۹۷‬میلی��ون و ‪۹۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۵‬ریال خرید انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های رونق بازار کتاب‬ ‫یوسف علیخانی‪ ،‬مدیر انتشارات اموت که در دوره های‬ ‫گذش��ته این طرح از جمله ناش��ران پرفروش به ش��مار‬ ‫می رفت‪ ،‬درباره ای��ن طرح ها می گوید‪ :‬اجرای طرح های‬ ‫«عیدانه»‪« ،‬تابستانه» و «پاییزه» کتاب موجی در حوزه‬ ‫کتاب ایجاد کرد‪ .‬البته این به این معنا نیس��ت که مردم‬ ‫در س��ایر اوقات کت��اب نمی خرند‪ ،‬بلکه به واس��طه این‬ ‫طرح ها‪ ،‬همه جا صحبت از کتاب و کتابخوانی اس��ت و‬ ‫همه از کتاب می گویند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬با ش��روع اجرای طرح ه��ای حمایتی از‬ ‫کتابفروش��ی ها توجه بیشتر رسانه ها به کتاب جلب شد‬ ‫و روزانه ش��اهد انتشار خبرهای گوناگونی در این زمینه‬ ‫در رس��انه ها هس��تیم‪ ،‬به طوری که صداوسیما برخالف‬ ‫رویه خ��ود‪ ،‬روی خوش ب��ه کتاب نش��ان داده که این‬ ‫موضوع رگه های امید را در دل ناش��ران‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫کتابفروش��ان زنده نگه می دارد‪ .‬در ای��ن زمینه نباید از‬ ‫اطالع رسانی ناشران و کتابفروشان غافل شویم‪.‬‬ ‫مدیر نشر اموت در ادامه بیان می کند‪ :‬طرح تابستانه‬ ‫کتاب یک اتفاق مثبت در حوزه کتاب به ش��مار می رود‬ ‫ک��ه می توان��د با ت��داوم و اختص��اص بودجه بیش��تر و‬ ‫افزایش س��قف اعتبار کتابفروش��ی ها نقش بس��زایی در‬ ‫بهبود وضعیت نش��ر داشته باش��د‪ .‬علیخانی با انتقاد از‬ ‫کتاب نخوان ب��ودن کتابفروش��ان می افزاید‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بس��یاری از کتابفروشان ما کتابخوان نیستند‪ ،‬به همین‬ ‫ب دارند و به کتاب های‬ ‫دلی��ل فقط نگاه بازاری به کت��ا ‬ ‫پرف��روش ناش��ران می پردازن��د‪ .‬اگ��ر روزی برس��د که‬ ‫ش نگاه نکنند و‬ ‫کتابفروش��ان فقط به کتاب های پرف��رو ‬ ‫س��ایر کتاب های ناشران را هم بفروشند‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫‹ ‹ بیش از یک میلیون کتاب فروخته شد‬ ‫در مجموع ‪ ۵‬طرح اجرا ش��ده یک میلیون و ‪۹۶۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۲‬تع��داد کتاب فروخته ش��ده و ای��ن فروش نتیجه‬ ‫‪۷۵۰‬هزار و ‪ ۶۶۸‬خرید و متوسط تعداد خرید خریداران‬ ‫‪ ۲۶۲‬خرید است‪ .‬تعداد کتاب های فروخته شده و تعداد‬ ‫خریداران به تفکیک هر طرح‪ ،‬به این ش��رح اس��ت‪ :‬در‬ ‫طرح «کتابفروش��ی به وسعت ایران‪۲۴ »۹۵‬هزار و ‪۵۶۲‬‬ ‫کتاب فروخته شد و ‪۱۳‬هزار و ‪ ۸۸۸‬خرید وجود داشت‪.‬‬ ‫در طرح «عیدانه کتاب ‪۲۸۶ ،»۹۵‬هزار و ‪ ۵۸۰‬کتاب به‬ ‫فروش رسید و تعداد خریداران ‪۱۰۱‬هزار و ‪ ۴۸۵‬نفر بود‪.‬‬ ‫همچنین در طرح «تابستانه کتاب ‪۵۴۶ »۹۵‬هزار و ‪۹۸‬‬ ‫کتاب فروخته ش��د و تعداد خریداران ‪۲۰۶‬هزار و ‪۸۰۲‬‬ ‫نف��ر بود‪ .‬در طرح «پاییزه کت��اب ‪۵۶۱ »۹۵‬هزار و ‪۷۷۶‬‬ ‫تعداد کتاب به فروش رس��ید و ‪۲۱۰‬هزار و ‪ ۳۴۰‬خریدار‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬درنهایت در ط��رح ««عیدانه کتاب ‪»۹۶‬‬ ‫‪۵۴۴‬هزار و ‪ ۸۹۶‬کتاب فروخته ش��د و تعداد خریداران‬ ‫‪۲۱۸‬هزار و ‪ ۱۵۳‬نفر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کل یارانه اختصاص یافته‬ ‫براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده اجرای این طرح ها‬ ‫س��بب ش��دتمام زنجیره نش��ر به حرکت دراید و یارانه‬ ‫اختصاص یافته به طور مس��تقیم در اختیار خریدار قرار‬ ‫بگیرد و بدون ش��ک به خرید کت��اب اختصاص یابد‪ .‬در‬ ‫مجموع به ‪ ۵‬طرح برگزار شده‪۷۰ ،‬میلیارد و ‪۹۳۰‬میلیون‬ ‫و ‪۲۹۱‬هزار و ‪ ۱۷۹‬ریال یارانه اختصاص پیدا کرده است‬ ‫که به تفکی��ک هر طرح این مبلغ در «کتابفروش��ی به‬ ‫وسعت ایران ‪۹۹۰ »۹۵‬میلیون و ‪۳۳۶‬هزار و ‪ ۱۳۹‬ریال‪،‬‬ ‫در ط��رح «عیدانه کتاب ‪۸ »۹۵‬میلی��ارد و ‪۶۵۲‬میلیون‬ ‫و ‪۸۷‬هزار و ‪ ۵۶۰‬ریال‪ ،‬در طرح «تابس��تانه کتاب ‪»۹۵‬‬ ‫‪۱۷‬میلیارد و ‪۹۶۵‬میلی��ون و ‪۲۴۵‬هزار و ‪ ۷۴۶‬ریال‪ ،‬در‬ ‫ط��رح «پاییزه کتاب ‪۲۱ »۹۵‬میلی��ارد و ‪۱۶۱‬میلیون و‬ ‫‪۶۸۵‬ه��زار و ‪ ۵۱۵‬ریال و در ط��رح «عیدانه کتاب ‪»۹۶‬‬ ‫‪۲۲‬میلی��ارد و ‪۱۶۰‬میلیون و ‪۹۳۶‬هزار و ‪ ۲۲۰‬ریال بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«باگزبانی»‬ ‫راهی «انسی» شد‬ ‫از انجایی که‬ ‫طرح های حمایتی‬ ‫برای مخاطبان‬ ‫جاافتاده و‬ ‫و افزایش‬ ‫مشتریان این‬ ‫طرح را رقم‬ ‫زده‪ ،‬محدودیت‬ ‫بودجه باعث‬ ‫می شود سهمیه‬ ‫ما با خرید ‪ ۱۰‬یا‬ ‫‪ ۲۰‬یا حداکثر‬ ‫‪ ۵۰‬مشتری در‬ ‫روزهای نخست‬ ‫به پایان برسد‬ ‫کارنامه « دفترهای پخش فیلم» در بهار ‪۹۸‬‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۳‬م��اه از اکران ‪ ۹۸‬که ش��امل مهم ترین‬ ‫نوبت های اکران یعنی نوروز و فطر بوده و بخش��ی از مهم ترین‬ ‫فیلم های س��ال نی��ز روانه پرده س��ینما ش��ده‪ ،‬انالیز عملکرد‬ ‫دفتره��ای پخش دارای نکته های قابل تاملی اس��ت‪ .‬دفترهای‬ ‫پخ��ش با نقش افرینی در حدفاصل میدان عمل تهیه کنندگان‬ ‫و س��ینماداران‪ ،‬هم��واره نقش��ی کلیدی در چرخ��ه اقتصادی‬ ‫س��ینمای در حوزه «اکران» داشته اند و به همین جهت برخی‬ ‫تضمین یا تضمین نش��دن توفیق یک فیلم در گیشه را وابسته‬ ‫به میزان وس��واس عوامل فیلم در عقد قرارداد با ش��رکت های‬ ‫پخ��ش کاربل��د و معتبر می دانند‪ .‬از همی��ن منظر هم همواره‬ ‫عملکرد دفترهای پخش زیر ذره بین رسانه های سینمایی قرار‬ ‫داش��ته و حتی برخی از این دفترها به دلیل قدرت و نفوذ باال‬ ‫در چرخه اک��ران با عناوینی همچون «مافیای اکران» توصیف‬ ‫شده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دفترهای پخش بنابر شرح وظایف‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬در چرخه اک��ران عهده دار رایزنی با س��الن های‬ ‫س��ینمایی و نیز پیگیری مواد تبلیغی برای عرضه هرچه بهتر‬ ‫یک فیلم هس��تند‪ .‬تهیه کننده فیلم اماده خود را به یک دفتر‬ ‫پخ��ش عرضه می کند و با عقد ق��رارداد همه وظایف مربوط به‬ ‫تبلیغ و اکران فیلم را به پخش کننده می سپارد‪ .‬براساس فرمول‬ ‫مرس��وم در تقسیم درامد گیش��ه‪ ،‬پس از کسر مالیات فروش‬ ‫دومین دوره تیرارت‪ ،‬ارت فر تیر با مش��ارکت ‪ ۱۹‬گالری ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۷‬تیر در پردیس چارسو برگزار می شود‪.‬‬ ‫مریم مجد‪ ،‬مدی��ر این رویداد درب��اره ویژگی های این دوره‬ ‫تیرارت گفت‪ :‬امسال فراخوانی برای گالری ها اعالم شد و همه‬ ‫عالقه من��دان پروپوزال خود را ارس��ال کردند‪ .‬در نهایت هیات‬ ‫انتخاب شامل رزیتا شرف جان‪ ،‬بهزاد حاتم‪ ،‬نگار عظیمی‪ ،‬میرنا‬ ‫عیاد و دنیله بلیچه ‪ ۱۹‬گالری را برای حضور در تیرارت انتخاب‬ ‫کردن��د‪ .‬او درب��اره معیار انتخ��اب گالری ها گف��ت‪ :‬مهم ترین‬ ‫نکت��ه ای که مد نظر قرار گرفت فع��ال بودن گالری ها در طول‬ ‫سال و اجرای منظم برنامه ها بود‪ .‬در مرحله بعدی برنامه هایی‬ ‫که انها در پروپوزال خود برای شرکت در تیرارت ارائه کردند و‬ ‫کیفیت انچه در غرفه خود نمایش می دهند‪ ،‬موردتوجه هیات‬ ‫میدان دار اصلی اکران کیست؟‬ ‫و عوارض ش��هرداری‪ ،‬س��ینمادار و تهیه کننده هر یک س��هم‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی در مبلغ باقی مانده دارند و تهیه کننده براس��اس‬ ‫ق��رارداد‪ ۸ ،‬تا ‪ ۱۰‬درصد س��هم خود را به دفتر پخش می دهد‪.‬‬ ‫البته این سقف ‪ ۱۰‬درصدی برای دریافت درصد از فروش فیلم‬ ‫در نشس��ت اخیر ش��ورای اکران به ‪۷‬درصد کاهش یافت که با‬ ‫اعتراض برخی دفترهای پخش نیز روبه رو ش��ده و باید دید ایا‬ ‫این تغییر س��هم‪ ،‬اجرایی خواهد شد یا خیر؟ این مقدمه برای‬ ‫اشاره به نقش کلیدی « دفترهای پخش» در چرخه اکران الزم‬ ‫بود؛ برمبنای همین توضیح ها و براساس امار رسمی ثبت شده‬ ‫در سامانه س��ازمان س��ینمایی‪ ،‬به بازخوانی کارنامه دفترهای‬ ‫پخش در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری پرداخته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۸‬فیلم؛ ‪ ۱۲‬پخش کننده‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۱۸‬فیلم سینمایی ازسوی ‪۱۲‬‬ ‫شرکت پخش فیلم در سینماهای کشور اکران شده است که از‬ ‫این میان ش��رکت پخش «فیلمیران» با نمایش ‪ ۴‬فیلم در رده‬ ‫نخست قرار دارد و توانسته است حدود‪ ۲۹‬درصد از سهم بازار‬ ‫اکران را در دس��ت داشته باش��د اما با این حال پرفروش ترین‬ ‫فیلم این بازه زمانی یعنی «متری ش��یش ونیم» به کارگردانی‬ ‫س��عید روس��تایی با فروش حدود ‪ ۲۷‬میلیارد تومان‪ ،‬ازس��وی‬ ‫ش��رکت پخش «خانه فیلم» اکران ش��ده است‪« .‬فیلمیران» با‬ ‫مدیریت علی س��رتیپی از ابتدای س��ال جاری تاکنون ‪ ۴‬فیلم‬ ‫س��ینمایی «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬ب��ه کارگردان��ی منوچهر هادی‪،‬‬ ‫«دختر ش��یطان» به کارگردانی قربان محمدپور‪« ،‬س��امورایی‬ ‫در برلی��ن» ب��ه کارگردانی مهدی نادری و «سرخ پوس��ت» به‬ ‫کارگردان��ی نیما جاویدی را اکران کرده اس��ت و درمجموع با‬ ‫ف��روش ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون تومان بیش��ترین فروش را‬ ‫ت��ا به اینجا تجربه کرده و س��هم ح��دود ‪ ۲۹‬درصدی در بازار‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از میان ‪ ۱۲‬شرکت پخش‪« ،‬ش��کوفا فیلم» با‬ ‫مدیری��ت داری��وش بابائیان با نمایش فیل��م «تولدت مبارک»‬ ‫به کارگردانی س��میه زارعی نژاد و ف��روش ‪ ۳۷‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزارتومانی کمترین فروش را به نام خود ثبت کرده و سهمش‬ ‫از بازار اکران ‪ ۹۸‬تا به اینجا تنها ‪ ۰.۰۳۷‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫رده بندی میزان س��هم ش��رکت های پخش فیلم از بازار اکران‬ ‫‪ ،۹۸‬بع��د از «فیلمیران»‪ ،‬ش��رکت «خانه فیل��م» قرار دارد که‬ ‫هرچند تنها یک فیلم را روانه پرده سینماها کرده اما با فروش‬ ‫باالی «متری شیش ونیم» توانس��ته است سهمی ‪۲۶‬درصدی‬ ‫از ب��ازار س��ینما در به��ار ‪ ۹۸‬را از ان خود کن��د‪ .‬در رتبه بعد‬ ‫«فیلم افرین» قرار دارد که با «ژن خوک» به کارگردانی سعید‬ ‫س��هیلی فروش ‪۳‬میلیاردی را تجربه و ‪۳‬درصد از سهم بازار را‬ ‫کسب کرد‪« .‬سیمای مهر» هم با نمایش «غالمرضا تختی» به‬ ‫‪ ۱۹‬گالری در دومین ارت فر تیر‬ ‫انتخ��اب قرار گرفت‪ .‬مجد درباره تعداد اثاری که در‬ ‫ه��ر غرفه به نمای��ش درمی اید‪ ،‬گف��ت‪ :‬قصد ما این‬ ‫نیس��ت که در غرفه ها تعداد زیادی اثر چیده ش��ود؛‬ ‫از این رو استانداردهای بین المللی را رعایت می کنیم‬ ‫تا اثار بهتر دیده ش��وند‪ .‬بر همین اساس تعدادی از‬ ‫گالری ها با پروژه ای از یک هنرمند در تیرارت حاضر‬ ‫می ش��وند و تعدادی دیگر نمای��ش گروهی معدودی‬ ‫از اث��ار هنرمن��دان خود دارن��د‪ .‬مدیر تیرارت درب��اره تعداد‬ ‫گالری های ش��رکت کننده گفت‪ :‬سال گذشته تیرارت با دعوت‬ ‫از گالری های��ی که تجربه حض��ور در ارت فرهای بین المللی را‬ ‫داشتند برگزار شد اما امس��ال برای گالری ها فراخوان عمومی‬ ‫اعالم کردیم و در نتیجه تعدادی از شرکت کنندگان در رویداد‬ ‫امس��ال ب��رای نخس��تین بار در یک ارت ف��ر حاضر‬ ‫می ش��وند‪ .‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬گالری در این رویداد‬ ‫حضور داشتند اما امسال تعداد گالری های تیرارت به‬ ‫‪ ۱۹‬رس��یده که در این میان ‪۲‬گالری از شهرستان ها‬ ‫(اصفهان و ش��یراز) می ایند‪ .‬مجد ادامه داد‪ :‬در کنار‬ ‫نمایش اثار ازسوی گالری ها‪ ،‬نشست های فرهنگی و‬ ‫اموزشی تیرارت نیز برگزار می شود‪ .‬موضوع کلی این‬ ‫نشست ها «اکوسیستم هنر» است و ‪ ۸‬موضوع مختلف به شکل‬ ‫کارگاه گفت وگو یا س��خنرانی موردبررسی قرار می گیرد‪ .‬مدیر‬ ‫تیرارت افزود‪ :‬سال گذش��ته پس از برگزاری هفته تیر با همه‬ ‫گالری داران‪ ،‬کیوریتورها و افرادی که در این رویداد مش��ارکت‬ ‫داشتند‪ ،‬گفت وگو کردیم و نظرات انها را جویا شدیم تا بتوانیم‬ ‫روز جمع��ه ب��ه بازدیدکنن��دگان فرص��ت‬ ‫دیگری داده ش��د تا از تابلو نقاشی ‪۴۰۰‬ساله‬ ‫منس��وب به «کاراواجو» اس��تاد چیره دس��ت‬ ‫ایتالیای��ی پی��ش از انکه به مزایده گذاش��ته‬ ‫شود‪ ،‬بازدید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از اسوشیتدپرس‪،‬‬ ‫ی��ک خانه مزای��ده فرانس��وی از عالقه مندان‬ ‫دع��وت ک��رد تا از تابلو نقاش��ی منس��وب به‬ ‫«کاراواجو» که در سال ‪ ۱۳۹۳‬ازسوی فردی‬ ‫در ش��هر تولوز فرانس��ه در اتاق زیر شیروانی‬ ‫پیدا ش��ده بود‪ ،‬بازدید کنند‪ .‬این تابلو نقاشی‪،‬‬ ‫تصویرگر یک قهرمان انجیل با نام «جودیث»‬ ‫است که س��ر یکی از ژنرال های اشوری را از‬ ‫تن جدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت�� ه «اری��ک تورکین» کارش��ناس‬ ‫هنری که دوس��ال پیش ترمی��م این اثر را به‬ ‫عهده داش��ت‪ ،‬این تابلو نقاشی به وسیله یک‬ ‫مزایده گر در جریان جابه جایی لوازم خانه یک‬ ‫مشتری کشف شد‪.‬‬ ‫«تورکی��ن» با عل��م بر اینکه هنوز بر س��ر‬ ‫اصالت این تابلو نقاش��ی به عنوان یکی از اثار‬ ‫«کاراواجو» بین کارشناس��ان هنری اختالف‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ارزش این تابلو نقاش��ی را حدود‬ ‫‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۷۵‬میلیون دالر براورد کرده است‪.‬‬ ‫این تابلو نقاشی ‪ ۲۷‬ژوئن در شهر «تولوز» به‬ ‫مزایده گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگردان��ی بهرام توکلی و ف��روش نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫حدود ‪ ۲‬درصد از بازار اکران ‪ ۹۸‬س��هم داشته است‪ .‬دفترهای‬ ‫پخ��ش «کویر فیلم» با فیل��م «به دنیا امدن» ب��ه کارگردانی‬ ‫محس��ن عبدالوهاب و س��هم ‪ ۰.۱۲‬درصدی‪« ،‬نس��یم صبا» با‬ ‫فیل��م «خانه دیگ��ری» به کارگردانی بهنوش صادقی و س��هم‬ ‫‪ ۰.۰۷۶‬درصدی و «ش��کوفا فیلم» با فیل��م «تولدت مبارک»‬ ‫به کارگردانی س��میه زارعی نژاد و سهم ‪ ۰.۰۳۷‬درصدی هم در‬ ‫‪ ۳‬رتبه پایانی این فهرس��ت قرار گرفته اند‪ .‬بر اس��اس امار درج‬ ‫شده در سامانه رسمی سازمان سینمایی‪ ،‬در بهار ‪ ۹۸‬همچنان‬ ‫می��دان دار اصلی حوزه پخش‪ ،‬ش��رکت پخ��ش «فیلمیران» با‬ ‫مس��ئولیت علی سرتیپی بوده است و «خانه فیلم» با مسئولیت‬ ‫س��عید خانی با وجود زمان یک ساله ای که از اغاز فعالیتش در‬ ‫این حوزه می گذرد‪ ،‬اصلی ترین رقیب او به ش��مار می رود‪ .‬باید‬ ‫دید با اغاز اکران های تابستانی‪ ،‬کدام یک از شرکت های پخش‬ ‫موفق تر از دیگر ش��رکت ها فعالیت می کنند و ایا در صدر این‬ ‫فهرست ش��اهد جابه جایی رقیبان خواهیم بود؛ به ویژه باتوجه‬ ‫به این نکته که بیش از ‪ ۳۸‬دفتر پخش فیلم در کش��ور مجوز‬ ‫فعالیت دارند که از این میان تنها ‪ ۱۲‬ش��رکت فعال هس��تند‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د در ماه های گذشته ‪ ۲۶‬شرکت دیگر فعالیتی‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫نقاط ضعف کار را رفع کنیم‪ .‬بازخوردهای مختلفی از این افراد‬ ‫دریافت کردیم که سعی کردیم از انها در جهت بهبود کیفیت‬ ‫کار استفاده کنیم‪ .‬در عین حال مخاطب عام نیز نظرات مثبت‬ ‫و منفی مختلف داش��ت که همه انها را شنیدیم و تالش داریم‬ ‫در دور دوم بهتر باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این روی��داد ‪۴‬تا ‪ ۷‬تیر در طبق��ه ‪ ۶‬پردیس‬ ‫چارسو برگزار می ش��ود و گالری های ‪ ،۰۰۹۸۲۱‬اُ‪ ،‬اثر‪ ،‬اعتماد‪،‬‬ ‫امروز (اصفهان)‪ ،‬ای جی‪ ،‬ایرانشهر‪ ،‬این‪ /‬جا‪ ،‬پیرسوک (شیراز)‪،‬‬ ‫دستان‪ ،‬راه ابریشم‪ ،‬شیرین‪ ،‬طراحان ازاد‪ ،‬محسن‪ ،‬نیان‪ ،‬والی‪،‬‬ ‫هدایت‪ ،‬هما و پروژه کیوریتوریال بادگیر در ان ش��رکت دارند‪.‬‬ ‫عالقه مندان در روزهای ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬تیر از س��اعت ‪۱۵‬تا ‪ ۲۱‬و ‪ ۷‬تیر‬ ‫ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬می توانند از این رویداد دیدن کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت ب��رادران‬ ‫وارنر برای نخستین بار‬ ‫چندی��ن اپی��زود از‬ ‫انیمیشن های کالسیک‬ ‫را که بازسازی شده اند‪،‬‬ ‫در جشنواره بین المللی‬ ‫انیمیش��ن انس��ی به‬ ‫نمای��ش دراورد‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫هالی��وود ریپورت��ر‪« ،‬وارنر برادرز انیمیش��ن»‬ ‫چندین اپیزود از کارتون ه��ای خود را که اواخر‬ ‫س��ال جاری به ش��کل انالین ی��ا تلویزیونی در‬ ‫دس��ترس قرار می گیرند‪ ،‬در جش��نواره انس��ی‬ ‫نمای��ش داد‪ .‬این مجموع��ه از میان حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫انیمیش��ن کوتاه محبوب و خاطره انگیز انتخاب‬ ‫شده بود‪ .‬پیتر برانگارد تهیه کننده این مجموعه‬ ‫که از دهه ‪ 1310‬میالدی تاکنون را دربرگرفته‪،‬‬ ‫ازجمله حاضران در این برنامه بود که از روند این‬ ‫بازسازی خالقانه صحبت کرد‪ .‬هر اپیزود به طول‬ ‫یک تا ‪ ۵‬دقیقه از ش��خصیت های مشهور شامل‬ ‫باگزبانی‪ ،‬الم��ر فود‪ ،‬پورکی پی��گ‪ ،‬دافی داک‪،‬‬ ‫وایلی کای��وت و رود رانر (کایوت و میگ میگ) و‬ ‫سیلوستر گربه هه تشکیل شده بود‪« .‬وارنر برادرز‬ ‫انیمیش��ن» س��ال گذش��ته اعالم کرده بود که‬ ‫قصد دارد مجموعه جدیدی دربرگیرنده ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دقیق��ه کارتون کوتاه یک تا ‪ ۶‬دقیقه ای بس��ازد‬ ‫که س��ال ‪ ۲۰۱۹‬دیده خواهند شد‪ .‬در میان این‬ ‫ش��خصیت ها که همگی از مجموعه های «لونی‬ ‫تونز و مری ملودیز» ساخته وارنر برادرز هستند‪،‬‬ ‫پورکی پیگ قدیمی ترین انهاست که اوایل دهه‬ ‫‪ 1310‬خلق ش��د‪ .‬لونی تونز عنوان این مجموعه‬ ‫کارتون ه��ای کوت��اه کمدی محصول ش��رکت‬ ‫برادران وارنر اس��ت که از ده��ه ‪ 1310‬تا ‪1361‬‬ ‫پخش شده اند‪.‬‬ ‫زمان برگزاری جشنواره‬ ‫کن بعدی اعالم شد‬ ‫جش��نواره فیلم کن‬ ‫ی در سال‬ ‫تاریخ برگزار ‬ ‫‪ 1399‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‬ ‫ب��ه نق��ل از ورایت��ی‪،‬‬ ‫جش��نواره فیل��م کن‬ ‫تاری��خ برگ��زاری‬ ‫هفتادوس��ومین دوره خود را که سال بعد برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬گفته ش��ده این جشنواره از‬ ‫خرداد ‪ 1399‬برگزار می شود‪ .‬این جشنواره بعداز‬ ‫ظهر سه شنبه شروع می شود و چهارشنبه به ایین‬ ‫هر س��ال‪ ،‬به کار خود پایان می دهد‪ .‬این در حالی‬ ‫استکهجشنوارهفیلمبرلینبهکننزدیک ترشده‬ ‫و دیرتر از معم��ول به کار خود پایان می دهد‪ .‬این‬ ‫تغییر برای تالقی نداشتن با اسکار داده شده است‪.‬‬ ‫جشنواره کن امسال ‪ ۲۴‬مه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫هیات داوری امس��ال ک��ه به ریاس��ت الخاندرو‬ ‫ایناریت��و کارگ��ردان برنده اس��کار برگزار ش��د‪،‬‬ ‫نخل ط�لای خود را به فیلم «پارازیت» س��اخته‬ ‫کارگردان نامدار کره ای بونگ جون‪-‬هو اهدا کرد‪.‬‬ ‫جش��نواره کن امسال با تحس��ین منتقدان برای‬ ‫قوی تر برگ��زار ک��ردن این جش��نواره با حضور‬ ‫فیلم های شاخص روبه رو شد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نمایش تابلو ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالری پیش از فروش‬ ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪ 12 - 1398‬شوال ‪ 16 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1309‬پیاپی ‪2627‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫کتاب خواندن می تواند شما را نویسنده کند‬ ‫کتاب خوب از دیدگاه هر فرد‪ ،‬تعریف خاص و منحصر‬ ‫به ف��ردی دارد؛ تعریفی که ممکن اس��ت در ش��رایط و‬ ‫زمان ه��ای گوناگون‪ ،‬متفاوت باش��د‪ .‬ام��ا موضوعی که‬ ‫در ان هیچ ش��ک و تردیدی وجود ندارد‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫ش��ما وقتی کتاب های بیش��تر و بهتری می خوانید دید‬ ‫وس��یع تری پیدا می کنید و به همان نسبت تعریف شما‬ ‫از کتاب خوب کامل تر می ش��ود و نکته مهم اینکه ش��ما‬ ‫هرقدر بیش��تر کتاب بخوانید‪ ،‬بهتر متوجه می شوید که‬ ‫به چه نوع کتابی عالقه دارید‪ .‬به گزارش‬ ‫بسیاری‬ ‫از نویس��ندگان و ش��اعران با خواندن ی��ک کتاب جرقه‬ ‫نوشتن در ذهن شان زده می شود‪ .‬خسرو سینایی درباره‬ ‫نخس��تین کتابی که سبب شد ش��وق خواندن و نوشتن‬ ‫در او بیدار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ادبیات س��بب شد من به سمت‬ ‫هنر بروم‪ .‬من از س��ن ‪۱۳‬س��الگی ب��دون اینکه بخواهم‬ ‫ش��عر در من می جوشید‪ .‬در ان دوران در دوره های ادبی‬ ‫ش��رکت می کردم و زمانی که نزد سیمین بهبهانی شعر‬ ‫می خواندم‪ ،‬مورد پس��ند ایشان قرار می گرفت‪ .‬سینایی‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬نخس��تین مجموعه شعرم را در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬باعن��وان «تاول ه��ای لجن» منتش��ر ک��ردم‪ .‬از‬ ‫س��ال های اول دبیرس��تان من به مغازه ای با نام «باوفا»‬ ‫در چهارراه کالج که نزدیک خانه ما بود‪ ،‬می رفتم‪ ،‬کتاب‬ ‫می خری��دم و در مدت یک س��اعت می خوان��دم و ان را‬ ‫می بردم عوض می کردم و دوباره کتاب جدید می گرفتم‪.‬‬ ‫خس��رو سینایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��نین پایین‬ ‫کتاب ه��ای صادق هدایت‪ ،‬جمال زاده‪ ،‬رس��ول پرویزی‬ ‫و ب��زرگ علوی را می خواندم و پی��ش از ان با کتاب های‬ ‫ج��واد فاضل یا مرحوم حجازی ارتب��اط برقرار کردم که‬ ‫دوره کوتاهی بود‪ .‬در رادیو هوش��نگ مس��توفی داستان‬ ‫ش��ب می گفت و من ان را خیلی دوست داشتم‪ .‬سینایی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬در سال های نخست که خواندن را شروع‬ ‫ک��ردم «بینوایان»‪« ،‬س��ه تفنگ��دار» و‪ ...‬را می خواندم‪.‬‬ ‫بع��د از انکه ب��ه اروپا رفتم به س��مت کتاب های تاریخ و‬ ‫روانشناس��ی گرایش پیدا ک��ردم؛ به عنوان مثال زندگی‬ ‫لویی ش��انزدهم برایم جذاب بود‪ .‬ب��ه طور کلی خواندن‬ ‫جزو برنامه های زندگی من است‪ .‬ادبیات دنیای جدیدی‬ ‫را به روی انسان می گشاید‪.‬‬ ‫واه��ه ارمن در این باره گفت‪ :‬من از کودکی اهل کتاب‬ ‫خواندن بودم‪ .‬نخس��تین کتاب هایی ک��ه خواندم رابین‬ ‫هود‪ ،‬اس��پارتاکوس و‪ ...‬ب��ود‪ .‬بعد از ان بیش��تر مطالعه‬ ‫کردم و به س��مت ش��عرهای احمد ش��املو گرایش پیدا‬ ‫کردم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کتاب خواندن باید جزئی از‬ ‫زندگی همه ما باش��د‪ .‬خواندن سبب می شود روح انسان‬ ‫زندگی های جدیدتری را تجربه کند‪ .‬شعر خواندن برای‬ ‫من مهم ترین بخش زندگی ام است‪.‬‬ ‫هوش��نگ مرادی نیز در این باره گفت‪ :‬در س��ال های‬ ‫کودک��ی و نوجوان��ی کتاب من طبیعت ب��ود‪ .‬من در ان‬ ‫سال ها در روستا زندگی می کردم و ساعت ها به تماشای‬ ‫طبیعت می نشس��تم و بعدها از طبیعت الهام می گرفتم‬ ‫و می نوش��تم‪ .‬م��رادی تاکید کرد‪ :‬یک روز به تماش��ای‬ ‫رودخانه می نشس��تم و روز دیگر س��اعت ها به اسمان و‬ ‫همچراغی‬ ‫ابر نگاه می کردم‪ .‬تماش��ای طبیعت سبب می شود روح‬ ‫ادمی بیدار ش��ود و من در ان س��ال ها بدون انکه کتابی‬ ‫بخوانم با دیدن طبیعت به سمت نوشتن رفتم‪ .‬هوشنگ‬ ‫مرادی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر از من بپرسند اگر‬ ‫یک روز در جزیره ای باشید که هیچ چیزی در انجا نباشد‬ ‫و فق��ط بتوانید با خود کت��اب ببرید چه کتابی همراه تان‬ ‫می بری��د من در پاس��خ می گویم هیچ کتاب��ی نمی برم‪،‬‬ ‫کتاب من طبیعت اس��ت‪ .‬من به همه پیش��نهاد می کنم‬ ‫اگر دوس��ت دارند بنویسند به دیدن طبیعت بروند زیرا با‬ ‫تماش��ای طبیعت خود به خود کلمات روی کاغذ جاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میترا ایلیاتی درباره نخستین کتابی که خوانده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ادبیات ریش��ه در وجود انسان دارد‪ .‬من از کودکی عاشق‬ ‫خوان��دن و نوش��تن بودم و هر متنی ک��ه پیدا می کردم‪،‬‬ ‫می خوان��دم‪ .‬ان زمان کیهان بچه ها ب��ود و من در طول‬ ‫هفته منتظر می ماندم تا کیهان بچه ها چاپ ش��ود و ان‬ ‫را بخ��رم و بخوانم‪ .‬ایلیاتی افزود‪ :‬در ان زمان انقدر عالقه‬ ‫به نوش��تن داش��تم که متن کیهان بچه ها را روی کاغذ‬ ‫می نوشتم‪ .‬به مرور که سنم باال رفت توقعم از خودم باالتر‬ ‫رفت‪ .‬من از ‪۱۶‬س��الگی شروع به نوشتن نکردم‪ ،‬بلکه این‬ ‫کار زمان برد زیرا باید راه و رس��م نوشتن را می اموختم‪.‬‬ ‫میترا ایلیاتی تاکید کرد‪ :‬در ان س��نین دلنوش��ته هایی‬ ‫داش��تم و بعدها با گفتن شعر شروع به نوشتن کردم‪ .‬من‬ ‫در س��ن ‪۴۴‬سالگی داستانی نوش��تم که روانشاد سپانلو‬ ‫ان را خوان��د و گفت نث��ر خوب و پخته ای داری و من هم‬ ‫به س��راغ کارگاه های اموزش��ی رفتم و دوره هایی را نزد‬ ‫جمال میرصادقی گذراندم‪ .‬بعد از ان داس��تان هایم را در‬ ‫مجله های گوناگون منتش��ر کردم و با جدیت بیش��تر به‬ ‫سراغ نوشتن رفتم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫ع‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪163‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪164‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اتریش متعهد به اموزش گردشگری ایران شد‬ ‫ایران و اتریش توافق کردند موسسه «وی فی» (‪ )WIFI‬نیروی انسانی متبحر در‬ ‫صنعت گردشگری ایران را اموزش دهد‪« .‬وی فی» یک موسسه بین المللی اموزشی‬ ‫در اتریش اس��ت که با طراحی بیش از ‪ ۵۰‬مدل اموزش تخصصی گردشگری‪ ،‬تعلیم‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر را در کارنامه خود دارد‪ .‬زاهد شفیعی‪ ،‬مدیرکل اموزش‬ ‫و مطالعات گردش��گری ک��ه به همراه مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردش��گری برای‬ ‫پیگی��ری و اجرایی ش��دن مفاد تفاهمنامه گردش��گری ایران و اتریش که در س��ال‬ ‫‪1395‬خورشیدی (‪ )۲۰۱۶‬امضا شده به وین رفته‪ ،‬حضور این موسسه در ایران برای‬ ‫اموزش نیروهای انس��انی مورد نیاز گردش��گری را یکی از مهم ترین مصوبات دومین‬ ‫کارگروه گردش��گری دو کشور دانس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عضویت‬ ‫تمام ش��رکت های فعال در حوزه های گوناگون اعم از صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و‪ ...‬در ات��اق بازرگانی اتریش و اختصاص بخش��ی از درامده��ای هر یک به موضوع‬ ‫اموزش و به دنبال این روند فعالیت موسس��ه اموزش��ی معتبر و گسترده «وی فی»‬ ‫(‪ )WIFI‬با مسئولیت ارائه خدمات اموزشی به شرکت های عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬سبب‬ ‫گسترده شدن فرصت اموزشی مناسب و به روز‪ ،‬برای ایران شده است‪.‬‬ ‫هنرمند ایرانی در میان ‪ ۱۰‬هنرمند‬ ‫مسابقه جهانی رامبراند‬ ‫ی��ک تعاونگر ایرانی به نمایندگی از ایران و اس��یا با ش��رکت در مس��ابقه جهانی‬ ‫رامبراند‪ ،‬در میان ‪ ۱۰‬هنرمند ش��اخص جهان قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫گلبهار‬ ‫حیاتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت تعاونی هنرمندان کارافرین گلبهار که در هنر کالژ‪ ،‬دارای‬ ‫عنوان هایی مانند تعاونی برتر ملی در سال ‪ ۹۶‬و تعاونی برتر استانی در سال های ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ۹۷‬است‪ ،‬با شرکت در مسابقه جهانی رامبراند هلند‪ ،‬توانست در میان ‪ ۱۰‬هنرمند‬ ‫شاخص جهان قرار بگیرد‪ .‬به گفته حیاتی‪ ،‬در تهیه اثر ارائه شده در این مسابقه هنری‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار قطعه میلی متری استفاده شده است‪ .‬وی درباره هنر کالژ ابراز کرد‪ :‬کالژ‬ ‫یا قطاعی پارچه هنر استفاده از اشیا به جای رنگ است‪ .‬گلبهار حیاتی گفت‪ :‬در این‬ ‫مس��ابقه بیش از ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر ش��رکت کرده بودند که ‪ ۱۰‬نفر به عنوان هنرمند‬ ‫ش��اخص انتخاب ش��دند‪ .‬به گفته این تعاونگر هنرمند‪ ،‬از میان ‪ ۱۰‬هنرمند شاخص‬ ‫جهانی‪ ۳ ،‬نفر انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شیشه کوچک محتوی دارو ‪ -‬بیماری مسری دستگاه تنفسی‬ ‫‪ -2‬دستیار پرستار‪ -‬کاشف رادیو اکتیویته ‪ -‬گریه به صدای بلند‬ ‫‪ -3‬سخن مخفی و پنهانی ‪ -‬نوعی تروکاژ در مونتاژ فیلم ‪ -‬پیکر‬ ‫‪ -4‬سوز دل ‪ -‬واحد مکعبی ‪ -‬تزئین صحنه ‪ -‬حرف گزینش‬ ‫‪ -5‬خودستایی در دعوا ‪ -‬سرپوش روی دیگ ‪ -‬کفایت می کند‬ ‫‪ -6‬پشم شتر و خرگوش ‪ -‬پستی و فرومایگی‬ ‫‪ -7‬شدیدتر و محکم ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -8‬ایراد ضرب ‪ -‬روی اخمو‬ ‫‪ -9‬یار اراذل ‪ -‬واحد شمارش انسان‬ ‫‪ -10‬هوشیاری و اگاهی داشتن ‪ -‬نوک مثلث‬ ‫‪ -11‬خیرگی نگاه ‪ -‬تنگ بلور ‪ -‬هر طبقه از دیوار گلی‬ ‫‪ -12‬هن��ر خوش��نویس ‪ -‬میانج��ی الس��تیک بی��ن پی��چ و مه��ره ‪-‬‬ ‫رنگارنگی ‪ -‬مخفف از او‬ ‫‪ -13‬از هر دو طرف حرف س��ی ام الفبای فارس��ی ماس��ت ‪ -‬ش��یرینی‬ ‫شاخه ای‪ -‬مملکت‬ ‫‪ -14‬دریاچه ای در شرق قزاقستان ‪ -‬بزرگی ‪ -‬کاندیدای انتخابات‬ ‫‪ -15‬دارای توانایی برای انجام کارهای گوناگون ‪ -‬از واحدهای نظامی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬بانوی کارگردان فیلم شبی که ماه کامل شد ‪ -‬دوستدار حکومت دموکراسی‬ ‫‪ -2‬ابر رقیق زمینی ‪ -‬نکوهش ادبی ‪ -‬گردش و زمان‪ -‬ش��هری در ش��رق استان‬ ‫زنجان‬ ‫‪ -3‬کالن سال ‪ -‬شهره خاص و عام ‪ -‬صوت تحسین و تعجب‬ ‫‪ -4‬از عشاق داستانی ‪ -‬باران اندک ‪ -‬نام اختصاری سازمان جهانی کار ‪ -‬درهم‬ ‫پیچیدن‬ ‫‪ -5‬متزلزل ‪ -‬یکی از سه کار زراعت ‪ -‬لحظه کوتاه‬ ‫‪ -6‬حالتی در نشستن ‪ -‬سایه های ترسناک‬ ‫‪ -7‬دشمن اتش ‪ -‬ریشه ‪ -‬مساوی و متعادل‬ ‫‪ -8‬خوب و پسندیده ‪ -‬خالی و بی محتوا‬ ‫‪ -9‬عبادت انفرادی ‪ -‬پسوند ساختن مصدر جعلی ‪ -‬گرما و حرارت‬ ‫‪ -10‬از حروف شرط ‪ -‬الوی کوهی‬ ‫‪ -11‬پول بی پایان ‪ -‬جانوران وحشی ‪ -‬دومین پادشاه سلسله پیشدادیان‬ ‫‪ -12‬زیاده خواهی‪ -‬ای خدای ما‪ -‬پیچ و تاب مو ‪ -‬روبان تزئینی‬ ‫‪ -13‬خالص و سره ‪ -‬هر سیستم با کنترل مرکزی را می گویند ‪ -‬چشم درد‬ ‫‪ -14‬بیماری رنگین ‪ -‬از ضمایر ملکی انگلیسی ‪ -‬ابزار نوازندگی ‪ -‬تولیدمثل‬ ‫‪ -15‬کتابی از فردریک ویلهلم نیچه‪ ،‬فیلسوف المانی ‪ -‬راه رفتن شتابان‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتصادی‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۶۰‬دیپلم گرفتم و ش��وق دانشگاه‬ ‫داش��تم اما انقالب فرهنگ��ی باعث توقف‬ ‫فعالیت دانش��گاه ها ش��د‪ .‬برخی دوستان‬ ‫گفتند تا دانش��گاه ها دوباره اغ��از به کار‬ ‫کنند‪ ،‬بهتر اس��ت به کاری مشغول شوی‪.‬‬ ‫نخستین جایی که به ذهنم رسید حجره‬ ‫مرحوم پدرم بود اما راس��تش ترجیح دادم کاری مس��تقل از ایشان‬ ‫دس��ت و پا کنم‪ .‬پدرم ساختمان چندطبقه ای در میدان ژاندارمری‬ ‫کرمان داش��تند که پیش از تولد من س��اخته بودن��د‪ .‬من و برادرم‬ ‫به ذهن مان رس��ید با برداش��تن برخی دیوارها و ایجاد چند تغییر‬ ‫می توان انجا را به یک فضای تجاری خوب تبدیل کرد‪ .‬از پدر اجازه‬ ‫گرفتی��م و چند مغازه س��اختیم‪ .‬وقتی مغازه ها اماده ش��د تصمیم‬ ‫گرفتی��م دو مغازه را به فروش وس��ایل کودک اختصاص دهیم‪ .‬ان‬ ‫روزه��ا ب��ه گمانم چنین فروش��گاهی در کرمان دای��ر نبود و پیش‬ ‫خودمان گفتیم احتمال موفقیت این کار زیاد است‪.‬‬ ‫پی��ش مرحوم پدرم رفتیم تا اج��ازه بگیریم‪ .‬پذیرفتند اما گفتند‪:‬‬ ‫مغ��ازه را به ش��رطی می دهم که کرای��ه اش را بپردازید‪ .‬راس��تش‬ ‫متعجب شدیم و اعتراض کردیم‪.‬‬ ‫گفتند‪ :‬هر چیزی حس��اب و کتاب خودش را دارد‪ ،‬درست نیست‬ ‫مغازه را رایگان در اختیارتان بگذارم و سهمی به خواهر و برادران تان‬ ‫ندهم‪ .‬می دانس��تیم چانه زنی بی فایده است و این جزو اصول ایشان‬ ‫است و از تصمیم خود منصرف نمی شوند‪ .‬پرسیدم چقدر باید اجاره‬ ‫بدهی��م؟ گفتند‪ :‬بابت دو مغازه باید ‪2‬ه��زار تومان در ماه بپردازید‪.‬‬ ‫پذیرفتیم و ش��روع به کار کردیم‪ .‬یک ساعت فروش��ی و مدتی بعد‬ ‫فروش��گاه لوازم خانگی و بعدها فروش��گاه شیش��ه و کریستال هم‬ ‫کنار مغازه ما ش��روع به کار کردند‪ .‬کم کم کاس��بی مان رونق گرفت‬ ‫اما کس��ب وکار س��اعت فروش خوب نمی چرخید‪ .‬ی��ک روز پدرم و‬ ‫ساعت فروش را مشغول صحبت دیدم‪ .‬پدرم که رفتند‪ ،‬ساعت فروش‬ ‫خوش��حال و خندان امد و ش��روع کرد به تعریف و تمجید از پدرم‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای پدرتان توضیح دادم که ش��رایطم س��خت اس��ت و‬ ‫به احتمالی ناچار ش��وم مغازه را تعطیل کن��م‪ .‬پدرتان گفتند‪ :‬الزم‬ ‫نیس��ت این کار را بکنی‪ ،‬چندماهی کمتر کرایه بده تا وضعت بهتر‬ ‫ش��ود‪ .‬ته دلم زرنگی اش را تحس��ین کردم و دوباره یاد سختگیری‬ ‫پدرم افتادم‪ .‬انتظار داشتم از من اجاره نگیرند تا کمی شرایطم بهتر‬ ‫شود‪ .‬چند روزی گذشت تا اینکه پدرم را دیدم‪ .‬گفتم‪ :‬شنیدم اجاره‬ ‫مغازه همس��ایه را کم کرده اید‪ .‬چه می شود اگر اجاره من را هم کم‬ ‫کنید؟ گفتند‪ :‬نه‪ ،‬اجاره شما همان ‪2‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬چه دلیلی دارد؟ مگر من پس��ر ش��ما نیس��تم؟ چرا اجاره‬ ‫ساعت فروش را کم کردید اما حاضر نیستید اجاره من را کم کنید؟‬ ‫به صراح��ت گفتند‪ :‬اگر نمی خواهی و ب��ه دردت نمی خورد مغازه‬ ‫را خالی کن‪ ،‬برایش مش��تری دارم‪ .‬گفتم‪ :‬اگر با این قیمت ها اجاره‬ ‫می کنند چرا از س��اعت فروش این مبل��غ را نمی گیرید؟ گفتند‪ :‬اگر‬ ‫اینقدر ناراحتی که داری علیه همسایه ات صحبت می کنی‪ ،‬بنشین‬ ‫تا برایت توضیح دهم‪.‬‬ ‫دقیقا به خاطر دارم‪ ،‬ان شب برای اینکه بگویند در بازار‪ ،‬همسایه‬ ‫باید هوای همس��ایه اش را داشته باش��د‪ ،‬خاطره ای از مادرم تعریف‬ ‫کردند‪ .‬گفتند‪ :‬قدیم ها در راسته بازار‪ ،‬دو حجره روبه روی هم بودند‬ ‫ک��ه هر دو پارچ��ه می فروختند‪ .‬معروف بود که این دو‪ ،‬مش��تریان‬ ‫خ��ود را به همدیگر تعارف می کنن��د؛ یعنی اگر یکی از انها می دید‬ ‫همچراغی اش فروش کمتری داش��ته‪ ،‬مش��تریانش را به س��مت او‬ ‫می فرس��تاد‪ .‬یک بار مادرتان برای خرید پارچ��ه به یکی از این دو‬ ‫پارچه ف��روش مراجعه و پارچه ای را انتخاب می کند و از فروش��نده‬ ‫می خواهد چند متر قیچی کند‪ .‬بزاز که می داند همچراغی اش امروز‬ ‫کمتر مش��تری داش��ته‪ ،‬مادرتان را به حجره او می فرستد‪ .‬مادرتان‬ ‫می گوید‪ :‬ش��ما که از همین پارچه دارید چ��را باید از مغازه روبه رو‬ ‫بگیرم؟ مرد بزاز می گوید‪ :‬حقیقت این اس��ت که همچراغم از صبح‬ ‫ت��ا االن فروش کمی داش��ته اما من به ق��در روزی ام فروخته ام‪ .‬به‬ ‫این ترتیب مادرت��ان به حجره روبه رو مراجعه می کند و از او پارچه‬ ‫می خ��رد‪ .‬ان روز مرحوم پ��درم من را به این دلیل که به همچراغم‬ ‫حس��ادت کردم‪ ،‬شماتت کردند‪ .‬خواستند بگویند رعایت همچراغی‬ ‫و هم صنفی و از همه مهم تر منصفانه عمل کردن در بازار یک اصل‬ ‫خدشه ناپذیر است‪ .‬اینها نشانه این است که بازاریان قدیم خیلی به‬ ‫اخالق کس��ب وکار پایبند بودند‪ .‬اعتقاد داشتند باید هوای همچراغ‬ ‫و همکار را داش��ت و باید دسته جمعی پیشرفت کرد‪ .‬اعتقاد جدی‬ ‫داش��تند که بازاری که در ان اخالق و انصاف رعایت شود‪ ،‬با خیر و‬ ‫برکت تر است‪ .‬این روزها به طور حتم این جمله را زیاد شنیده اید که‬ ‫می گویند پول ها خیر و برکت ندارد‪ .‬به طور قطع اگر این جمله را به‬ ‫ی��ک بازاری قدیمی مثل پدرم بگویید‪ ،‬خواهد گفت بی برکتی پول‪،‬‬ ‫نتیجه پشت کردن بازاری به اخالق و انصاف است‪.‬‬ ‫دکتر اش�کان تقی پور‪ -‬کارش�ناس ارشد فرهنگ‬ ‫و زبان ه�ای باس�تانی‪ ،‬عض�و کمیس�یون ج�ذب‬ ‫مش�ارکت های مردمی س�ازمان بهزیس�تی کش�ور‪،‬‬ ‫مدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان‪ :‬پیش از این نیز‬ ‫اعتراف کرده ام که هیچ گاه منتقد اثار س��ینمایی نبوده ام و‬ ‫در این حوزه متخصص نیستم؛ هرچند عالقه ام به سینمای‬ ‫جامعه محور ایران بس��یار است‪ .‬سبب این عالقه تحصیالت‬ ‫عال��ی‪ ،‬تخصص و کار پیوس��ته در دو رش��ته توام��ان فرهنگ و زبان های باس��تانی‬ ‫میهن مان از یک سو و از دگر سو‪ ،‬سال های متمادی مدیریت و کار جدی در عرصه‬ ‫علمی و عملی کاهش اسیب های اجتماعی است‪ .‬این تخصص و احوال شخصی نیز‪،‬‬ ‫ه��ر دو برگرفته از حس بی حد و حص��ر تعلق خاطرم به ذره ذره غبارهای مرزپرگهر‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین سبب با اشتیاق نس��بت به اثار هنری که در بستر تاریخ و فرهنگ‬ ‫دیارمان به روایت اس��یب های اجتماعی در جای جای میهن مان می پردازند واکنش‬ ‫نش��ان می دهم؛ واکنشی تنها در حوزه تخصص نسبی و تعهد شخصی یک ایرانی به‬ ‫زادبوم خویش‪ .‬فیلم «سرخپوس��ت» به کارگردانی نیما جاویدی با بازی دلنش��ین و‬ ‫به نسبت متفاوت نوید محمدزاده از دیدگاه بیننده‪ ،‬فیل ِم خوب و خوش ساختی است‬ ‫ک��ه می توان هنگام پخش تیتراژ پایانی رضایت از تماش��ای فیلم را اش��کارا در نگاه‬ ‫بینندگان ان دید‪ .‬محور اصلی و تمرکز فیلم و لحظه به لحظه روایت اثر که س��ببی‬ ‫است بر نگارش این سطور‪ ،‬برامده از دغدغه تاریخی و حتی باستانی مردم کهن دیار‬ ‫تحقق عدالت‪ ،‬نه تنها ش��عار تکراری بس��یاری از‬ ‫اس��ت؛ دغدغه ای به نام «عدالت»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نامزدهای ریاس��ت جمهوری و مجلس اس��ت بلکه هدف و ارمان اصلی بس��یاری از‬ ‫جنبش ها و نهضت های ملی بزرگ سرزمین مان و دیگر ملت ها در طول تاریخ بشریت‬ ‫«تحقق عدالت» در مس��یر عمل ب��ه «قانون» معنا‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬از دیدگاه تئوریک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫روایت‬ ‫می ش��ود و این دو ارتباطی سیستماتیک با هم دارند‪« .‬سرخپوست» در قالب‬ ‫داستانی دیدنی به این مهم پرداخته که در کهن دیار‪ ،‬چگونه مسیر قانون که درظاهر‬ ‫راهی برای تحقق عدالت اس��ت‪ ،‬گاه و بیگاه‪ ،‬گس��ترده یا کوچک‪ ،‬ضد عدالت رفتار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«عدالت» از دیرباز واژه ای مقدس در زندگی بش��ریت اس��ت که تفس��یر به رای و‬ ‫سوءاس��تفاده اشکار از ان دست کم در کلیات امکان پذیر نیست اما «قانون» به عنوان‬ ‫اب��زار و مس��یر رس��یدن به عدالت یا تحقق ان اگر در دس��ت نااه��ل بیفتد با چهره‬ ‫عدالت م��دارش می تواند در لوای ن��ام عدالت‪ ،‬ضدعدالت یا همان بی عدالتی را تحقق‬ ‫ِ‬ ‫عدالت‬ ‫قانون سپرده شده به دست نااهل و‬ ‫بخشد‪« .‬سرخپوست» دغدغه جنگ میان‬ ‫ِ‬ ‫همیش��ه مقدس است‪ ...‬جویای عدالت‪ ،‬زندانی در بندی است که بی تقصیر به مرگ‬ ‫محکوم ش��ده و در دگر سوی زندانبانی مقتدر ایستاده که تحقق عدالت را جز انجام‬ ‫بی چون و چرای قانون موجود نمی بیند؛ زندانبانی که هرچند در ظاهر تمام و کمال‬ ‫پایبند به قانون موجود روزگار خود و دربن ِد سلس��له مراتب اداریِ قانونی است اما از‬ ‫زمانی که مددکاری فرش��ته وش و فرستادگان ساده و پاک نهاد او سوگیری مغرضانه‬ ‫قانون را در این زمینه برایش برمی شمرند اندک اندک در کشمکش درونی اش‪ ،‬ذات‬ ‫عدالت خواهش بر قانون مداری بی تفکر و بی چون و چرایش چیره می شود و درمی یابد‬ ‫راستین عدالت دستخوش فساد نمی شود اما قانون هم در شرایطی‬ ‫که هرچند معنای‬ ‫ِ‬ ‫خاص‪ ،‬ظرفیت فسادپذیری و سوءاستفاده را دارد‪ .‬زندانی جویای عدالت حاضر است‬ ‫هنگام فرار با گلوله کش��ته ش��ود یا در زندان و زیر اوار تخریب زنده به گور شود اما‬ ‫به نام «عدالت» حلق اویز نش��ود‪ .‬لحظه به لحظه فیلم در سیالن این تقابل جذاب و‬ ‫زندانی‬ ‫زندانبان عالی رتبه موج می زند‪ ،‬حال انکه چهره‬ ‫دردناک در برون و درون افسر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫عدالت جو هیچ گاه برای ما اش��کار نمی شود و حتی در پرونده اش عکسی از او وجود‬ ‫ندارد‪ .‬گویی او بس��ت ِر عدالت اس��ت که چون بحق گریخته‪ ،‬ناپیدا بودنش بر نادیدنی‬ ‫بودن ارزش واالیی چون عدالت با دو َچش ِم سر صحه می گذارد و تنها نشانه ها وجود‬ ‫ِ‬ ‫او را ثاب��ت می کنند‪ .‬او تمامیت قانون زمان خ��ود را که واژه مقدس عدالت را هدف‬ ‫قرار داده‪ ،‬به چالش می کش��د‪ .‬شاید پایان فیلم به نظر با تلفیق چند کلیشه و روایت‬ ‫مانن��د فیلم های هالیوودی در نظر اید اما انچنان خوش س��اخت و برای بیننده اهل‬ ‫ذاتی عدالتخواهی را چه در زندانبان‪ ،‬چه‬ ‫تفکر‪ ،‬تعمق برانگیز است که قدرت بی مانند ِ‬ ‫در مددکار‪ ،‬چه محکوم و چه خانواده اش زیر چوبه داری در حال حرکت که ش��اید‬ ‫بیانگر انتقال قانون فاسد از جایی به جای دیگر باشد‪ ،‬نمایان می کند؛ چوبه داری که‬ ‫گویی عدالت محور نبودنش موجب فساد و از هم گسیختگی فیزیکی و نمادین اجزای‬ ‫ان ش��ده و نیاز به ساخت دوباره دارد‪ .‬جالب انکه هیچ نجاری حاضر به بازسازی ان‬ ‫نیس��ت زیرا ان چوبه را جایگاه اجرای راس��تین عدالت نمی داند‪ .‬در سکانس پایانی‪،‬‬ ‫همی��ن چوب ه دا ِر فرتوت و شکس��ته از بی عدالتی‪ ،‬پناهگاه عدالت می ش��ود و هم در‬ ‫زندانب��ان و ه��م در زندانی و هم در بیننده درک معن��ای خوش «عدالت» را فارغ از‬ ‫زمان و مکان شکوفا می کند‪« .‬سرخپوست» باوجود روایتگری ساده اش زوایای اشکار‬ ‫و پنه��ان و قابل بحث دیگری در حوزه اس��یب های اجتماعی‪ ،‬فرهنگ کهن‪ ،‬تقابل‬ ‫سنت و مدرنیسم‪ ،‬عدالتخواهی سنتی‪ ،‬سوءاستفاده از قانون‪ ،‬جایگاه قوی و بنیادین‬ ‫کهن عمو ِم م��رد ِم به ظاهر عادی‪ ،‬عوام و روستانش��ین‬ ‫عدال��ت در دی��ن و فرهنگ ِ‬ ‫زیست بوم ما دارد که به طور قطع پرداختن به انها سبب گشایش در بسیاری از امور‬ ‫مرتبط با اسیب های اجتماعی در زمان کنونی و اینده میهن مان خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫«سرخپوست» فرار از«قانون» به سوی «عدالت»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!