روزنامه صمت شماره 1311 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1311

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1311

روزنامه صمت شماره 1311

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫در ششمین همایش‬ ‫بهره وری معدن و صنایع معدنی‬ ‫سه شنبه‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫جایزه سطح پیشروان به ره وری‬ ‫‪ 4‬ستاره دریافت کرد‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1311‬پیاپی ‪2629‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تصمیمی برای تغییر نرخ‬ ‫بنزین اتخاذ نشده است‬ ‫مماشاتی برای حمایت از‬ ‫حقوق مردم نداریم‬ ‫سرمقاله‬ ‫نماینده شورای اقتصادی سران قوا در ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات خبر داد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اولویت های نفتی و جایگاه‬ ‫بخش خصوصی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اولویت حمایت‬ ‫با چه صنایعی باشد؟‬ ‫قدرت یافتن حامیان‬ ‫حقوق مصرف کننده‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ باالتر از میانگین جهانی‬ ‫فوالد مصرف کرده ایم‬ ‫سینما به کمک صنعت می اید‬ ‫‪2‬‬ ‫تعیین تکلیف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا پایان هفته‬ ‫ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی موضوع داغ ای��ن روزهای اقتصاد ایران اس��ت که با تاکید‬ ‫شدید فعاالن اقتصادی وگاه مسئوالن دولتی همراه شده و همگی متفق القول معتقدند‬ ‫این عامل رانت باید به س��رعت حذف شود‪ .‬شش��مین نشست شورای راهبردی توسعه‬ ‫ص��ادرات نیز با محوریت این موضوع برگزار ش��د و بار دیگ��ر حاضران بر ضرورت حذف‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی تاکید کردند‪ .‬در این نشس��ت همچنین امیر باقری‪ ،‬نماینده ش��ورای‬ ‫اقتصادی س��ران قوا از تعیین تکلیف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نشست ستاد اقتصادی سران‬ ‫قوه تا پایان این هفته خبر داد و گفت‪ :‬احتمال تداوم سیاست ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز وجود‬ ‫دارد؛ تصمیمی که با مخالفت سرسختانه حاضران در نشست رو به رو شد و در نهایت از‬ ‫باقری خواستند نظرشان را به مسئوالن دولت منتقل کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو از ‪ ۶۹‬تا ‪۱۳۲‬درصد در بازه زمانی یک ساله‬ ‫کمترین وبیشترین افزایش قیمت سهم چه خودرو هایی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صندوق بیمه حوادث طبیعی تاسیس می شود؟‬ ‫«بیمه اجباری»‬ ‫در استانه خانه ایرانیان‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ /‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫بخش نخس��ت این یادداش��ت روز گذشته منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬انچ��ه در ادامه می خوانید بخ��ش دوم و پایانی‬ ‫این نوش��تار اس��ت‪ .‬باتوج��ه به اینکه گازرس��انی در‬ ‫س��ال جاری باز هم در اولویت های ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران قرار دارد الزم اس��ت مطاب��ق اهداف بودجه ای‬ ‫س��ال های گذشته و نیز ماده ‪ ۱۲‬قانون برنامه بودجه‬ ‫کشور این امر به بخش خصوصی واگذار شود تا پرونده‬ ‫گازرسانی روستایی و شهری به سرعت بسته شود‪ .‬در‬ ‫این صورت برای نخس��تین بار در جهان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫پوش��ش انرژی گاز در ایران تجربه می شود‪ .‬همچنین‬ ‫تکمیل گازرس��انی به اس��تان سیستان وبلوچستان و‬ ‫نقاط صنعتی و نیروگاهی‪ ،‬گازرس��انی به یک میلیون‬ ‫خانوار ش��هری و روس��تایی و همین طور گازرس��انی‬ ‫ب��ه ‪ ۷۶۰۰‬واحد تولی��دی و صنعت��ی مصرف کننده‬ ‫س��وخت مایع ازجمله مواردی اس��ت ک��ه وزیر نفت‬ ‫ب��ر ان تاکی��د دارد‪ .‬تحقق ای��ن برنامه ه��ا می تواند‬ ‫دستاوردی در افزایش رفاه اجتماعی‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫س��وخت های فسیلی و کم شدن الودگی های زیست‬ ‫محیطی قلمداد ش��ود؛ برنامه هایی که با مش��ارکت و‬ ‫س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی و دولت��ی عملی و‬ ‫قاب��ل اجرا خواهد بود‪ .‬وج��ود اراده ملی و بکارگیری‬ ‫ظرفیت خالی بخش خصوصی از جمله مواردی است‬ ‫ک��ه برای اجرای این برنامه ها باید مدنظر قرار داد‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر طرح های نیمه تمام که اجرای ان در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته پاالیش��گاه سیراف است که امیدواریم‬ ‫قول وزیر محترم نفت عملی ش��ود و این پروژه نیز به‬ ‫مرحله اجرایی برس��د‪ .‬گرچه براس��اس دستور جدید‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران امسال باید پیگیر چند طرح مهم پاالیشی‬ ‫باشد‪ ،‬اما توس��عه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان‪،‬‬ ‫س��اخت مجتمع پاالیشگاهی س��یراف و ساخت خط‬ ‫لوله جدید بندرعباس‪-‬سیرجان‪-‬رفسنجان می تواند‬ ‫ب��ا بهره گی��ری از ظرفی��ت و توانمندی ه��ای بخش‬ ‫خصوصی به س��رعت عملیاتی شود‪ .‬اکنون بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیارد یورو س��رمایه گذاری خارجی از چین در طرح‬ ‫توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان جذب شده‬ ‫ک��ه به دلیل حاکمیت دولت��ی پروژه های تامین مالی‬ ‫شده از این محل هنوز تکمیل و وارد فاز نهایی نشده اند‪.‬‬ ‫همچنین اجرای پروژه مهم پاالیش��گاه های هشتگانه‬ ‫س��یراف از سال ‪ ۱۳۹۴‬اغاز ش��ده که بهره برداری از‬ ‫این پروژه پاالیش��ی می تواند ساالنه ‪ ۱۹.۶‬میلیون تن‬ ‫یعنی ‪ ۲۲‬درصد به ظرفیت پاالیش��ی و ‪ ۵۷‬درصد به‬ ‫خوراک پتروشیمی کشور اضافه کند‪ .‬قرارداد ساخت‬ ‫این پاالیش��گاه دومین توافق پاالیش��ی بود که پس از‬ ‫برجام بین ایران‪ ،‬کره و ژاپن به امضا رسید و مقرر شد‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر از س��رمایه گذاری مورد نیاز این پروژه‬ ‫ازس��وی موسس��ه های مالی و اعتباری کره ای و یک‬ ‫میلیارد دالر ازس��وی ‪ ۲‬شرکت مالی و اعتباری ژاپن‬ ‫تامین شود‪ .‬با ساخت این پاالیشگاه ها میعانات گازی‬ ‫کش��ور پاالیش خواهد ش��د و از واردات این محصول‬ ‫بی نیاز خواهیم شد‪ .‬انتظار می رود مدیران و مسئوالن‬ ‫امر در ش��رکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی با‬ ‫بهره گیری از ش��رکت های بخش خصوصی و نیز نظام‬ ‫مالی معرفی ش��ده ازس��وی انها وقفه ه��ای ایجادی‬ ‫در ای��ن پ��روژه مهم را جبران و پ��روژه را در کمترین‬ ‫ب��ازه زمانی به مرحله بهره برداری برس��انند‪ .‬در ادامه‬ ‫برنامه ه��ا و اولویت های وزارت نفت‪ ،‬حرکت به س��وی‬ ‫صنایع پایین دس��تی و محوره��ای اثر گذار در صنعت‬ ‫پتروش��یمی کش��ور در نظر گرفته شده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه گرچه ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی موظف‬ ‫شده تکمیل و بهره برداری از مجتمع های پتروشیمی‬ ‫متانول بوش��هر (فاز ‪ ،)۱‬متان��ول کاوه و الفین ایالم را‬ ‫پیگیری کن��د‪ ،‬اما کماکان در نوب��ت حمایت وزارت‬ ‫نفت به عنوان ناظر و کارفرمای دولت اس��ت‪ .‬به خوبی‬ ‫می دانیم که هدف از افزایش تولید محصوالت یادشده‬ ‫حرکت به س��مت میان دس��ت و پایین دست صنعت‬ ‫پتروش��یمی و تکمی��ل زنجیره ارزش اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه باتوجه به رقابت فشرده و تنگاتنگ کشورهایی‬ ‫مانند عربس��تان و کره جنوبی که گوی س��بقت را در‬ ‫امر س��رمایه گذاری از ایران ربوده اند‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫امادگی کامل برای سرمایه گذاری دارد؛ به شرط انکه‬ ‫مس��یر این سرمایه گذاری ازسوی دولت هموار شود و‬ ‫مطابق برنامه های مصوب‪ ،‬شرکت های سرمایه گذار و‬ ‫پیمانکار مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند‪ .‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی در ایران به دالیل گوناگونی که از حوصله‬ ‫این بحث خارج است در جایگاه دوم شرکت های موثر‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه ایران در تامین‬ ‫خ��وراک پتروش��یمی ها جای��گاه نخس��ت را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬در کالم پایانی می توان گفت‬ ‫معاون��ت امور مهندس��ی‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت‬ ‫نفت نیز باید در س��ال جاری‪ ،‬تجاری سازی ساخت و‬ ‫تولی��د ‪ ۱۰‬قلم کاالی پرمصرف صنعت نفت در داخل‬ ‫کشور با محوریت بخش خصوصی را دنبال کند‪ .‬بدون‬ ‫ش��ک این موضوع ایجاد ب��ازار ‪ ۵‬میلیارد دالری برای‬ ‫تولید کنن��دگان داخل��ی را در حوزه ان��رژی به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ماموریت جدید روحانی به وزارت نیرو‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی و بانک مرکزی‬ ‫رفع موانع توسعه گردشگری و بوم گردی‬ ‫رئیس جمهوری توس��عه گردش��گری را از جهت رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫ایجاد فرصت های جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی‪ ،‬دوستی‬ ‫فرهنگ ه��ا و جوام��ع فوق الع��اده مهم دانس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬حجت االس�لام حسن روحانی در‬ ‫جلس��ه هیات دولت که ریاست ان را برعهده داشت‪ ،‬ضمن تاکید بر‬ ‫توسعه گردشگری با استفاده از جاذبه های گردشگری پیرامون سدها‬ ‫و دریاچه ها‪ ،‬وزارت نیرو و س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری را مامور فعال س��ازی این نوع گردش��گری کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن بانک مرکزی را به اعطای تس��هیالت الزم به متقاضیان‬ ‫توس��عه بوم گردی که اش��تغالی زودبازده و مبتن��ی بر ظرفیت های‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬س��فارش کرد‪ .‬رفع موانع توسعه بوم گردی و تسهیل‬ ‫فراینده��ای ان‪ ،‬از دیگ��ر توصیه های رئیس جمه��وری به نهاد های‬ ‫مس��ئول ب��ود‪ .‬هیات وزی��ران ‪ 3‬پروتکل الحاقی قان��ون موافقتنامه‬ ‫همکاری امنیت در دریای خزر با موضوعات همکاری و تعامل میان‬ ‫مراجع مرزبانی‪ ،‬مبارزه با جرایم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم در‬ ‫دریای خزر را در قالب لوایح مجزا به تصویب رساند‪ .‬در همین حال‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهوری دیروز هنگام دریافت‬ ‫استوارنامه «نظام الدین زاهدی» سفیر جدید تاجیکستان در تهران‬ ‫با یاداوری اینکه دو کش��ور برای قرن های متمادی دوستی و عالقه‬ ‫ویژه ای نسبت به یکدیگر داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬روابط ایران و تاجیکستان‬ ‫باید در راستای منافع دو ملت تعمیق یابد و باید از فرهنگ مشترک‬ ‫بین دو ملت به عنوان پایه ای برای توسعه روابط بهره برد‪ .‬همچنین‬ ‫روحانی هنگام دریافت اس��توارنامه «فیلیپ تی یبو» س��فیر جدید‬ ‫فرانسه در تهران با تاکید بر اینکه از بین رفتن برجام به سود ایران‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬منطقه و جهان نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تهران و پاریس در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬افق روشنی را برای اینده روابط مشترک خود ترسیم کرده اند‬ ‫و بدین لحاظ تسریع در اجرای توافق ها ضروری است‪.‬‬ ‫علی ربیعی در نخستین کنفرانس خبری در سمت سخنگوی دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین اتخاذ نشده است‬ ‫نخس��تین کنفرانس خبری علی ربیعی در‬ ‫سمت سخنگوی دولت روز گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫تصمیم برای تغییر نرخ بنزین‪ ،‬شایعه برکناری‬ ‫زنگن��ه‪ ،‬ماج��رای حادثه نفتکش ه��ا‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیت س��ازکار اینستکس‪ ،‬تصویب ‪FATF‬‬ ‫و مخالف��ت مجلس ب��ا تفکی��ک وزارتخانه ها‬ ‫از محورهای س��خنان ربیعی در این نشس��ت‬ ‫بود‪ .‬س��خنگوی دولت با تاکید ب��ر اینکه باید‬ ‫مراقب س��قوط نک��ردن مردم ب��ه دهک های‬ ‫پایین و همچنین مراقب س��فره انها باش��یم‪،‬‬ ‫این موضوع را وظیفه اخالقی و اساسی دولت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬تهیه و توزیع کاالهای اساسی‬ ‫ک��ه ب��ا زندگی روزم��ره مردم س��روکار دارد‪،‬‬ ‫نیازمند تمرکز بیش��تر است و دولت و شخص‬ ‫رئیس جمهوری براساس این تمرکز امروز این‬ ‫درخواس��ت را دادند که وزارت بازرگانی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگنه از وزیران کلیدی دولت است‬ ‫ربیعی در این نشست درباره شایعه برکناری‬ ‫زنگن��ه از مقام وزارت نف��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اقای‬ ‫زنگنه از وزیرانی هس��تند ک��ه عالوه بر ایفای‬ ‫نق��ش در تولید و فروش نفت که در ش��رایط‬ ‫فعل��ی از موضوعات بس��یار جدی و اساس��ی‬ ‫ماس��ت‪ ،‬در س��ایر موضوع��ات هم همیش��ه‬ ‫فعاالن��ه حرف زدند‪ ،‬نظر داش��تند و از وزیران‬ ‫کلیدی بوده اند‪ .‬ربیعی همچنین در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درباره نرخ بنزین تصریح کرد‪ :‬هیچ‬ ‫تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین اتخاذ نش��ده‪،‬‬ ‫اما کارت سوخت می تواند موجب تسهیل برای‬ ‫برنامه ریزی در مصرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل نیاز به تمرکز بیشتر دارد‬ ‫سخنگوی دولت درباره خواست دولت مبنی بر‬ ‫تفکی��ک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رد این درخواس��ت در مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درس��ت اس��ت تعدادی از نمایندگان نامه دادند‬ ‫ام��ا م��ا ان را به عنوان نظریه قطعی مجلس تلقی‬ ‫نمی کنی��م‪.‬وی ب��ا بیان اینکه نظام قیمت‪ ،‬کنترل‬ ‫نرخ و توزیع نیاز به تمرکز بیشتر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫معم��ول ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و‬ ‫ن توازن صادرات و واردات در نظر‬ ‫معادن برای دورا ‬ ‫گرفته می ش��ود اما در دوره هایی که دچار تحریم‬ ‫هس��تیم به طور قطع نیاز داریم از زندگی روزمره‬ ‫مردم محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مداخله در اجاره بهادشوار است‬ ‫سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫درباره اجاره بها با بیان اینکه مداخله در بازار مسکن‬ ‫و اجاره بها کار بس��یار دشواری است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫در ای��ن زمین��ه دو برنامه دارد که یکی را در قالب‬ ‫طرح ملی مسکن دنبال می کند‪ .‬امروز با وزیر راه‬ ‫و شهرسازی در این زمینه بحث مفصل داشتم و‬ ‫قرار شد ایشان در کنفرانسی این برنامه را توضیح‬ ‫دهند‪ .‬ربیعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی جدید به س��ود طبقات اجتماعی‬ ‫متوس��ط به پایین اماده می کند و تحویل خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب ‪ FATF‬به سود مردم است‬ ‫سخنگوی دولت درباره تصویب لوایح ‪FATF‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دوس��تان ما در دنیا ب��ه ما تاکید می کنند‬ ‫که هرچه بیش��تر به س��مت بهانه دادن کمتر و‬ ‫ش��فافیت در امور مالی حرکت کنیم‪ ،‬بیش��تر به‬ ‫نوبخت با اشاره به وجود ‪۸۰‬هزار پروژه در دست اجرا‪:‬‬ ‫چاره ای جز کم کردن هزینه ها نداریم‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۸۰‬هزار پروژه عمرانی در دس��ت اجرا‬ ‫داریم‪ ،‬نس��بت به افزایش حج��م پروژه های‬ ‫نیمه تمام هشدار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری س��ازمان برنامه ‬ ‫و بودج��ه‪ ،‬محمدباقر نوبخت در نخس��تین‬ ‫نشس��ت رئیس��ان س��ازمان های مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اس��تان ها در س��ال جاری بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوج��ه به تمام ش��رایط حس��اس و‬ ‫تاریخی کش��ور و مضای��ق مالی و اقتصادی‪،‬‬ ‫راهی جز اولویت بندی برنامه ها نداریم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در ادام��ه س��خنان خ��ود گفت‪:‬‬ ‫باوج��ود اینک��ه چ��اره ای ج��ز ک��م کردن‬ ‫هزینه ه��ای جاری نداری��م‪ ،‬در عین حال به‬ ‫تمام مس��ئوالن اجرایی تاکی��د کرده ایم که‬ ‫در پرداخ��ت حقوق کارکن��ان خدوم دولت‪،‬‬ ‫نباید حتی یک روز هم تاخیر بیفتد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه اظهار کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫کشور مجموعه عظیمی از کارهای زیربنایی‬ ‫اقتصادی اس��ت و م��ا وظیف��ه داریم بدون‬ ‫محافظ��ه کاری و بدون واهمه از بدگویی ها و‬ ‫تخریب ها‪ ،‬محکم و اس��توار به راه مان ادامه‬ ‫دهیم‪ .‬نوبخت در بخش��ی از سخنان خود با‬ ‫اشاره به روند مذاکرات دوساله انجام شده با‬ ‫کشورهای اروپایی و امریکا و خروج امریکا از‬ ‫برجام گفت‪ :‬همان زمان به رئیس جمهوری‬ ‫اطمینان دادیم که با همین منابع و مصارف‬ ‫می توانیم کشور را در سال ‪ ۱۳۹۷‬به درستی‬ ‫اداره کنی��م و اعالم کردی��م جای هیچ گونه‬ ‫نگران��ی نیس��ت و چنین هم ش��د‪ .‬نوبخت‬ ‫گف��ت‪ ۱۰۰ :‬درص��د از ‪ ۳۸۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رقم بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬محقق ش��د‬ ‫و در عین حال که توانستیم منابع و مصارف‬ ‫را به درس��تی مدیری��ت کنی��م‪ ،‬بیش از ‪۵۴‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان اعتبارات عمرانی را هم‬ ‫پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫س��ود ماس��ت‪ .‬به طور قطع در دولت با نگاه های‬ ‫گوناگون ابعاد زیان اور ان در نظر گرفته می شود‬ ‫و زدودن زیان های احتمالی لوایحی که از س��مت‬ ‫دول��ت رفت��ه‪ ،‬مورد توجه اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫منتظریم ببینیم مصلحت چگونه تش��خیص داده‬ ‫می شود اما این را هم اعالم می کنیم که اگر نتوانیم‬ ‫در قال��ب این چارچوب ها حرکت کنیم‪ ،‬زمینه ای‬ ‫برای قطع کامل همکاری های بانکی با کشورهای‬ ‫دیگر فراهم می شود‪ .‬خودمان بهانه ای می دهیم که‬ ‫حتی بانک های ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫مس��ئله اینده ایران و منطقه و مس��ئله نسل های‬ ‫بعدی ما مطرح است و می خواهند ایران را کوچک‬ ‫کنند‪ .‬اکنون دوره بسیار پیچیده و دارای اهمیتی‬ ‫اس��ت و باید با دقت بیش��تر حرکت کنیم‪ .‬در این‬ ‫شرایط همه باید با احتیاط بیشتر درباره سیاست‬ ‫خارجی صحبت کنند و اجازه بدهند سازمان های‬ ‫مسئول در این زمینه صحبت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمله مشکوک به نفتکش ها‬ ‫ربیع��ی همچنی��ن درباره حمله مش��کوک به‬ ‫نفتکش ه��ا در دری��ای عمان گف��ت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫کسی که بیشترین اسیب را از حمله به نفتکش ها‬ ‫می دید‪ ،‬ما بودیم زیرا هدف را امروز به س��مت ما‬ ‫ق��رار داده ان��د؛ در ان زمان نخس��ت وزیر ژاپن در‬ ‫ایران بود‪ ،‬ناامنی منطقه اس��یب به ایران اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اق��ای ظریف پی��ش از این به حرکات‬ ‫مش��کوک در منطقه اش��اره کرده و گفته بود من‬ ‫احتم��ال تحرکات مش��کوک را می دهم‪ .‬ما هیچ‬ ‫سودی از چنین اقدام هایی نمی بریم‪ .‬کسانی این‬ ‫اق��دام را کردند ک��ه می خواهند جامعه جهانی را‬ ‫برای اقدام های بیش��تر علیه ایران تحریک کنند‪.‬‬ ‫خوش��حال هس��تم که با بررسی هایی که به عمل‬ ‫امد‪ ،‬حتی برخی کارشناس��ان امنیتی امریکایی‬ ‫ه��م ای��ن موضوع را مورد تردید ق��رار داده اند که‬ ‫ای��ران را متهم کنند‪ .‬ربیعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫فرام��وش نکرده ایم و یادم��ان نرفته که در حمله‬ ‫به عراق بعدها معلوم شد شنودی که کالین پاول‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬هیچ چیز در ان نبوده و این نمایش را‬ ‫هم شبیه ان تلقی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت منطقه به سود ماست‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬به طور قط��ع امنیت منطقه‬ ‫به س��ود ماس��ت و ما معتقدیم اگر گفت وگوهای‬ ‫منطق��ه ای تحق��ق یابد‪ ،‬به طورحتم تاثیرش روی‬ ‫نرخ نفت خواهد بود‪ .‬البته فکر نمی کنیم تاثیر این‬ ‫اتفاق ها بر نرخ نفت بلندمدت باشد اما هر اتفاقی‬ ‫در منطقه در حوزه نفت بیفتد‪ ،‬بر نرخ نفت تاثیر‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬من امیدوار هس��تم؛‬ ‫همانط��ور که دیدی��د ژاپنی ها و حتی المانی ها و‬ ‫روس ها و کش��ورهای دیگر به ادعای امریکایی ها‬ ‫نقدانگارانه نگاه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت اینستکس‬ ‫سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره اخرین وضعیت س��ازکار اینستکس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خانم اش��میت به همین دلیل به ایران امده‬ ‫بود و با اقای عراقچی صحبت کرد‪ .‬به ما گفته اند‬ ‫که به زودی این سازکار را تامین مالی خواهند کرد‬ ‫و ما هم همواره مطالبه خود را داریم و می خواهیم‬ ‫در چارچ��وب برجام حرکت کنیم اما به طور قطع‬ ‫در چارچوب برجام بر اجرای تعهدات طرف مقابل‬ ‫هم تاکید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر تکلیف خودروسازان در اجرای تعهدات‪:‬‬ ‫مماشاتی برای حمایت از حقوق مردم نداریم‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬هیچ‬ ‫مماشاتی برای حمایت از حقوق مردم نداریم و در‬ ‫همین راس��تا تمامی خودروسازان مکلف هستند‬ ‫ب��ه تعهدات خود در مقاب��ل خریداران جامه عمل‬ ‫بپوش��انند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی پس از‬ ‫جلس��ه با اعض��ای کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگاران‪،‬‬ ‫ب��ا بی��ان این مطل��ب‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان وظیفه دارد که‬ ‫ای��ن موضوعات را به طور ج��دی پیگیری و هر جا‬ ‫کوتاهی انجام شد‪ ،‬اعالم کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تامین کاالهای اساس��ی و ارز مربوط به‬ ‫ای��ن کاالها را به طور عمده برعه��ده وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و در حیطه وظایف ان وزارتخانه دانست‬ ‫و گفت‪ :‬البته در قالب ستاد تنظیم بازار هماهنگی‬ ‫کاملی با وزارت جهاد کش��اورزی داریم و جلسات‬ ‫هفتگ��ی در ای��ن زمینه برگزار می ش��ود و تاکنون‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی ای��ن اختیارات خود را به‬ ‫عکس روز‬ ‫جایی واگذار نکرده است‪ .‬وی با اعالم اینکه از نظر‬ ‫تامین و ورود کاالها مش��کلی نداری��م‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫ورود کاالهای اساسی در ‪ 2‬ماه و نیم نخست امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته افزایشی بود‬ ‫که این نشان می دهد توانستیم کاالهای مورد نیاز‬ ‫خ��ود را برای کنترل بازار تامین کنیم‪ .‬او با اش��اره‬ ‫به برنامه های این وزارتخانه در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬نهضت س��اخت داخل را ب��ا کمک دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با تمام قوا پیش می بریم‪.‬‬ ‫در هر جای کش��ور کاال یا قطعه ای امکان س��اخت‬ ‫داخل داش��ت‪ ،‬اطالع دهید تا جل��وی واردات ان‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید داخلی گرفته ش��ود‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه خوبی‬ ‫برای خودکفایی و تعمیق ساخت داخل اغاز شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد‬ ‫نیاز خود را برپا کرده اند تا ش��رکت هایی که امکان‬ ‫ساخت این قطعات را دارند‪ ،‬پای کار بیایند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫هشدار کرملین درباره حادثه نفتکش ها‬ ‫براساس مدارک موثق اظهارنظر کنید‬ ‫گردهمایی ساالنه زرتشتیان در زیارتگاه پیر سبز‪ -‬اردکان‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫س��خنگوی رئیس جمه��وری روس��یه درباره وارد ک��ردن اتهام های‬ ‫بی اس��اس به ایران هش��دار داد و اعالم کرد‪ :‬والدیمیر پوتین خواستار‬ ‫مش��خص شدن ماجرا و اظهارنظر براس��اس مدارک موثق و اطالعات‬ ‫درست است‪ .‬به گزارش ایرنا دمیتری پسکوف در برنامه سیاسی مسکو‪،‬‬ ‫کرملین و پوتین در توضیح وضعیت حادثه دریای عمان (حادثه حمله‬ ‫ب��ه ‪ 2‬نفتک��ش) با بیان این مطلب افزود‪ :‬ما هنوز بطری کوچک حاوی‬ ‫پ��ودر س��فید را از ی��اد نبرده ایم‪ ،‬به همین دلی��ل در ارزیابی های خود‬ ‫با خویش��تنداری رفتار می کنیم‪ .‬منظور از بطری حاوی پودر س��فید‪،‬‬ ‫بطری اس��ت که کالین پاول‪ ،‬وزیر خارجه وقت امریکا در س��ال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫(‪1381-1382‬خورشیدی) در شورای امنیت به سایر اعضای این شورا‬ ‫نش��ان داد و مدعی ش��د پودر س��فید موجود در بطری‪ ،‬جزئی از سالح‬ ‫بیولوژیک عراق اس��ت‪ .‬مدت کمی پس از این نشس��ت شورای امنیت‪،‬‬ ‫امری��کا در مارس ‪( ۲۰۰۳‬اس��فند ‪ )1381‬به عراق حمله کرد اما هیچ‬ ‫سالح بیولوژیک و شیمیایی نیافت‪ .‬وی افزود‪ :‬مسائل اخیر ممکن است‬ ‫پایه های اقتصاد جهانی را متزلزل کند؛ ضمن اینکه به زحمت می توان‬ ‫اتهام وارد کردن بدون ارائه مدرک (علیه ایران) را مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫پسکوف خاطرنشان کرد‪ :‬ارزیابی درباره حادثه در دریای عمان را باید‬ ‫با هوشیاری انجام داد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬ترکیب کامل اعضای هیات رئیس��ه کمیسیون های‬ ‫تخصصی مجلس شورای اسالمی در سال پایانی دوره دهم پارلمان‬ ‫مش��خص ش��د‪ .‬الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی‪ ،‬محمد‬ ‫مهدی زاهدی رئیس کمیس��یون اموزش‪ ،‬عبدالرضا عزیزی رئیس‬ ‫کمیس��یون اجتماعی‪ ،‬علی نوبخت رئیس کمیس��یون بهداشت و‬ ‫درمان‪ ،‬عزیز اکبریان رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن‪ ،‬فریدون‬ ‫حس��نوند رئیس کمیس��یون انرژی‪ ،‬غالمرضا تاجگ��ردون رئیس‬ ‫کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬محمدرضا رضای��ی کوچی رئیس‬ ‫کمیسیون عمران‪ ،‬جمش��ید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی‪،‬‬ ‫احمدعلی کیخا رئیس کمیس��یون کشاورزی‪ ،‬محمدجواد کولیوند‬ ‫رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی کش��ور و الهیار ملکشاهی‬ ‫رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی شد‪ .‬تعیین اعضای هیات رئیسه‬ ‫ن امنیت ملی به هفته اینده موکول شد و براساس ایین نامه‬ ‫کمیسیو ‬ ‫داخلی مجلس رئیس کمیسیون اصل نود نیز باید با پیشنهاد اعضای‬ ‫کمیس��یون به هیات رئیس��ه و رای اکثریت نمایندگان مجلس در‬ ‫صحن پارلمان انتخاب شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهروز کمالوندی‪ ،‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی در محل‬ ‫مجتمع اب س��نگین اراک در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تولید اورانیوم‬ ‫‪ ۴‬برابر ش��ده و شمارش معکوس برای گذشت از مرز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی به دو س��وال نمایندگان مجلس درباره‬ ‫پوش��ش روس��تایی تلفن همراه و ثابت پاس��خ داد‪ .‬او گفت شاید به‬ ‫دالیلی در حوزه انتخابی ش��ما مش��کالتی وجود داش��ته باشد‪ ،‬اما‬ ‫نبای��د دس��تاوردهای ملی در این حوزه را زیر س��وال برد‪ .‬در نهایت‬ ‫نمایندگان از توضیحات جهرمی قانع نش��دند و وی از مجلس کارت‬ ‫زرد گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫روز گذش��ته با تاکید بر خویشتنداری در منطقه خلیج فارس گفت‬ ‫جهان نمی تواند بحران دیگری را در این منطقه حیاتی تحمل کند‪.‬‬ ‫موگرینی پیش از اغاز نشس��ت ش��ورای امور خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫در لوکزامب��ورگ بار دیگر تاکید کرد‪« :‬نهایت خویش��تنداری باید‬ ‫رعایت شود»‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬استیون سیمون‪ ،‬مدیر ارشد پیشین امنیت ملی ایاالت‬ ‫متحده در خاورمیانه و ش��مال افریقا اظه��ار امیدواری کرد با تغییر‬ ‫رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬برجام احیا شود‪ .‬این مقام پیشین امریکایی‬ ‫با تاکید بر کارایی برجام‪ ،‬ترامپ را فردی دانس��ت که به توافق های‬ ‫بین الملل��ی متعهد نیس��ت و اصول مذاکره را نمی داند‪ .‬س��یمون با‬ ‫اش��اره به اینکه تندروهای کاخ س��فید اطالعات اش��تباه به ترامپ‬ ‫می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬فقط کش��ورهای عربی اقدام ه��ای ترامپ را تایید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی دعموش‪ ،‬نایب رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان‬ ‫در ایین یادبودی در شهر «کفرکال» تاکید کرد ایران کشوری مقتدر‬ ‫و تواناست و از موضع برابر با امریکا رفتار می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ادام ش��ف‪ ،‬رئیس کارگ��روه اطالعات مجلس نمایندگان‬ ‫امریکا با انتقاد از سیاس��ت های دولت ترامپ درباره توافق هسته ای‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬خروج امریکا از ای��ن توافق‪ ،‬نه تنها باعث ثبات و امنیت‬ ‫بیشتر نشد‪ ،‬بلکه امریکا را منزوی کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬والدیمیر اوبیدنوف‪ ،‬رئیس شورای تجاری روسیه و ایران‬ ‫بر ضرورت رفع موانع بانکی به عنوان مهم ترین مانع برای گس��ترش‬ ‫روابط تجاری میان دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬علیرضا اکبری‪ ،‬مدیر موسس��ه پژوهش ه��ای راهبردی‬ ‫تصمی��م با تاکید بر اینکه حمله به نفتکش ها در دریای عمان حمله‬ ‫به منافع سیاس��ی و پرس��تیژ ایران بود‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ران باید در راس‬ ‫درباره این حمالت تحقیق کند و نتایج ان را در معرض قضاوت افکار‬ ‫عمومی و محافل سیاسی بین المللی مربوط قرار دهد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وب سایت رسمی اتحادیه اروپا در پایان سفر هلگا اشمیت‪،‬‬ ‫دبیر کل اق��دام خارجی اتحادیه اروپا و مع��اون فدریکا موگرینی به‬ ‫ایران و ‪ ۳‬کشور عربی حوزه خلیج فارس نوشت‪ :‬نتیجه سفر منطقه ای‬ ‫اش��میت تکرار تعهد اتحادیه اروپا به اجرای توافق هسته ای (برجام)‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون ش��ورای امنیت روس��یه گفت‪ :‬برجام نباید به سکه‬ ‫معاوض��ه ایراد (ابزاری ب��رای ایراد گرفتن) برخی کش��ورها از ایران‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬الکس��اندر وندیکتوف در گفت وگو ب��ا روزنامه دولتی‬ ‫راسیسکایا گازتا خاطرنشان کرد‪ :‬اطمینان دارم که برجام جایگزینی‬ ‫ندارد و روسیه به طور کامل به این توافق بین المللی پایبند است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬مارک اسلبودا‪ ،‬تحلیلگر امنیتی و مسئول پیشین راکتور‬ ‫هس��ته ای در نیروی دریایی امریکا اعالم ک��رد به احتمالی نیروهای‬ ‫نظامی امریکا در حمله به نفتکش ها در خلیج فارس دست داشتند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬خبرگزاری رس��می ژاپن گزارش کرد نظرس��نجی های‬ ‫جدید نش��ان می دهد بیش��تر مردم این کش��ور از س��فر شینزو ابه‪،‬‬ ‫نخست وزیر ژاپن به ایران حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مای��ک پمپئو در گفت وگو با یکی از بخش های ش��بکه‬ ‫خبری فاکس نیوز‪ ،‬ادع��ای دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫را تک��رار کرد که ایران پش��ت حمالت هفته اخیر ب��ه نفتکش ها در‬ ‫نزدیک��ی تنگه اس��تراتژیک هرمز بود‪ .‬وی درعی��ن حال تاکید کرد‪:‬‬ ‫واش��نگتن نمی خواهد به سمت یک درگیری نظامی با ایران برود اما‬ ‫امید است که تهدید به اس��تفاده از نیروی نظامی رهبران ایران را به‬ ‫میز مذاکره بیاورد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش رویترز پاپ فرانس��یس‪ ،‬رهب��ر کاتولیک های‬ ‫جهان خواستار خویش��تنداری و کاهش تنش ها در خاورمیانه شد‪.‬‬ ‫وی با ابراز نگرانی نسبت به عواقب حادثه دو نفتکش در دریای عمان‬ ‫اف��زود‪« :‬از جامع��ه جهانی صمیمانه می خواه��م تالش ها در جهت‬ ‫گفت وگو و صلح را پی بگیرند‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نانسی پلوسی در گفت وگو با شبکه سی ان ان با اشاره به‬ ‫تنش های منطقه ای اعالم کرد‪ :‬امریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس نمایندگان امریکا افزود‪ :‬ما نه تمایلی به جنگ با ایران‬ ‫داریم و نه می خواهیم شرایط تحریک امیزی را رقم بزنیم که پاسخی‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اسوش��یتدپرس‪ ،‬نشس��ت وزیران امور خارجه‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا روز گذش��ته در لوکزامبورگ برگزار ش��د‪ .‬تنش در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬مسئله انفجارهای اخیر در دریای عمان و ضرب االجل ‪۶۰‬‬ ‫روزه ایران در زمینه برجام از محورهای این نشست بود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اولویت های نفتی‬ ‫و جایگاه بخش‬ ‫خصوصی در سال‬ ‫‪( ۱۳۹۸‬بخش دوم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫کمترین و بیشترین‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬سهم‬ ‫چه خودرو هایی شد‬ ‫لزوم تقویت قطار ها در‬ ‫حومه و بین شهر ها‬ ‫فیلترهای انتی باکتریال‬ ‫به کمک تصفیه اب‬ ‫می ایند‬ ‫از ظرفیت های بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در طرح های نیمه تمام گزارش می دهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این تحلیلگر تامین مالی معتقد اس��ت بازار س��رمایه‬ ‫می تواند بخ��ش قابل توجهی از نقدینگی س��رگردان را‬ ‫وارد چرخه اصلی اقتصاد کش��ور کن��د اما این موضوع‬ ‫مشروط به تدوین بسته های جذاب سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫در صورتی که بازار سرمایه بتواند با استفاده از الگوهای‬ ‫موجود در دنی��ا و الگوهای بومی تن��وع تامین مالی را‬ ‫ایج��اد کند جذب نقدینگی فراین��د چندان پیچیده ای‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی از دولت فرار می کند‬ ‫افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬سال‬ ‫فرشاد مقیمی از اصالح ماده ‪ ۱۶۷‬قانون مالیات های مستقیم و افزایش‬ ‫زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬سال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جلس��ه کمیته رفع موانع تولید اس��تان گیالن که در شهرستان رودسر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی‬ ‫از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬س��ال از مصوبات س��ران ‪ ۳‬قوه بوده و در راس��تای حمایت از‬ ‫بنگاه های تولیدی و ارتقای تولید و اشتغال انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واحدهای تولیدی در صورت ارتقای وضعیت تولید و تایید‬ ‫س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید می توانند برای افزایش زمان تقسیط‬ ‫مالیات مطابق مصوبه اخیر س��ران ‪ ۳‬قوه اقدام کنند‪ .‬معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه با تاکید ب��ر این موضوع که‬ ‫مدیران نهادهای مربوط‪ ،‬راهکارهای پیش��نهادی را در جلسه های کمیته‬ ‫رفع موانع تولید ارائه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت کش��ور به تمامی استان ها ابالغ‬ ‫کرد موضوع رونق تولید باید در اولویت کارها قرار گیرد و فقط به صدور‬ ‫مصوبه ها اکتفا نش��و د بلکه باید جلسه پیگیری و اجرای مصوبه ها نیز به‬ ‫طور مس��تمر برگزار ش��ود و کارها رو به جلو ب��رود‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نهاد هایی که به رونق تولید کمک می کنند‪ ،‬باید مورد تشویق قرار گیرند‬ ‫و ان عده ای هم که در این ش��رایط انگی��زه ای برای کمک ندارند باید از‬ ‫نوع خودش��ان تشویق شوند‪ .‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر تس��هیل موانع پیش روی تولید خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫م��ا وظیفه داریم ب��ا تمام توان زمینه اجرای فرم��ان رهبر معظم انقالب‬ ‫را فراه��م کنیم‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪ :‬برگزاری جلس��ه های کنترل‪ ،‬نظارت‬ ‫و پای��ش از تصمیم گیری های جلس��ه های کارگروه رف��ع موانع تولید در‬ ‫شهرستان و استان یکی از مهم ترین اقدام ها در هر استان است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬انچه دولت و قانون به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفویض کرده‪ ،‬بی ک م و کاست به ستاد‬ ‫اس��تان ها واگذار شده و ابالغ استاندار همان قابلیت اجرا را در شهرستان‬ ‫و استان دارد‪.‬‬ ‫تعمیرات اساسی پاالیشگاه روغن سازی ایرانول ابادان انجام شد‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ایرانول از انجام موفقیت امیز اورهال(تعمیرات‬ ‫اساس��ی) تمام واحدهای پاالیشگاه روغن سازی ایرانول ابادان پس از ‪۲۰‬‬ ‫سال در سال «رونق تولید» با هدف افزایش تولید خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬عیس��ی‬ ‫اس��حاقی در جلسه شورای مدیران پاالیشگاه ابادان که با حضور سیاوش‬ ‫افضلی‪ ،‬عضو هیات مدیره و قائم مقام ش��رکت برگزار ش��د‪ ،‬ضمن تش��کر‬ ‫از تم��ام همکاران این پاالیش��گاه که در گرمای زیاد ب��ا همدلی و خرد‬ ‫جمعی کار بزرگی انجام دادند‪ ،‬گفت‪ :‬انجام این تعمیرات اساسی به دست‬ ‫کارشناسان و مهندسان داخلی و با صرفه جویی میلیون ها تومان که منجر‬ ‫به افزایش ‪ ۴۰‬درصد تولید شده قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تعمیرات اساسی و نوسازی پاالیشگاه ابادان در تولید و‬ ‫فروش محصوالت جانبی و محصوالت نهایی تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ اس��حاقی تصریح کرد‪ :‬با توجه به گرفتگی ش��دید برج ها و مبدل ها و‬ ‫رون��د اجب��اری کاهش خوراک و توقف های گوناگ��ون و در نتیجه پایین‬ ‫امدن حج��م تولید‪ ،‬با برنامه ریزی انجام ش��ده عملیات اجرایی تعمیرات‬ ‫اساس��ی(اورهال) از ‪ ۸‬اردیبهشت امسال در پاالیشگاه روغن سازی ابادان‬ ‫اغاز و واحد یک این پاالیشگاه در سرویس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اورهال ب��ا همکاری تمامی کارکنان تعمیرات‪ ،‬عملیات‬ ‫و اچ اس ای و در مجمو ع ‪ ۱۵۰‬نفر نیروی کار و با ‪ ۹۰‬هزار نفر س��اعت کار‬ ‫انجام شد و با قرار گرفتن واحدهای این پاالیشگاه در سرویس ان شااهلل در‬ ‫سال رونق تولید شاهد افزایش تولید این پاالیشگاه خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با اجرای بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬پروژه در طول ‪ ۵‬س��ال گذش��ته در پاالیش��گاه ابادان و اورهال‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬پاالیش��گاه ابادان نوسازی شده است‪ .‬اس��حاقی در ادامه به‬ ‫برخی از اقدام های انجام ش��ده در پاالیش��گاه ابادان در طول چند س��ال‬ ‫گذش��ته اشاره کرد و گفت‪ :‬در پاالیشگاه ابادان به دلیل اینکه حدود ‪۸۰‬‬ ‫س��ال از عمر ان می گذرد بازسازی های الزم انجام شد از جمله توسعه و‬ ‫نوس��ازی بریم و تولید روغن موتور الون��د در این مجموعه پس از حدود‬ ‫‪ ۳۶‬سال‪ ،‬راه اندازی کولینگ تاور(برج خنک کننده) ابادان و استقالل برق‬ ‫پاالیشگاه ابادان که این پروژه ها در بهبود وضعیت ان موثر بوده است‪.‬‬ ‫نقدینگی همراه با تعریف پروژه های سودده برای بخش‬ ‫خصوصی نباشد دو حالت ایجاد می شود‪ ،‬نخست اینکه‬ ‫س��رمایه ای وارد این حوزه نمی شود و بخش خصوصی‬ ‫اعتم��اد نمی کند‪ .‬در گام دوم اگ��ر بخش خصوصی به‬ ‫دولت اعتماد کند و از طریق بازار س��رمایه تامین مالی‬ ‫پروژه های نیمه تمام را در دس��تور کار قرار دهد به این‬ ‫دلیل که س��ودده بودن پروژه ها دغدغه دولت نیس��ت‪،‬‬ ‫س��رمایه بخش خصوصی از بین م��ی رود‪ .‬این موضوع‬ ‫پیامدهای بیش��تری برای اقتصاد ای��ران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫باید این در نظر داشت که از بین رفتن سرمایه و حضور‬ ‫در پروژه های غیر س��ودده یا کم بازده دست کمی از رشد‬ ‫نقدینگی سرگردان ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قلی یوس��فی‪ ،‬کاه��ش بازده��ی طرح های‬ ‫موج��ود که هنوز ب��ه بهره برداری نرس��یده اند به دلیل‬ ‫سیاس��ت های بین الملل��ی و اقتصادی دولت اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط نمی توان از دولت توقع داش��ت طرح ها را‬ ‫به طور سودده تعریف کند‪ .‬اگر دولت می توانست بحران‬ ‫کنون��ی را برطرف کند‪ ،‬ان را ایجاد نمی کرد‪ .‬گرهی که‬ ‫امروز در اقتصاد کش��ور ایجاد شده به دلیل رفتار دولت‬ ‫با س��رمایه گذار و اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬اگر دولت رفتار‬ ‫خ��ود را در اقتصاد تغییر ده��د و دیگر به عنوان بازیگر‬ ‫اقتصادی نقش نداش��ته باش��د‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫بخش خصوصی خ��ودش طرح های س��ودده را تعریف‬ ‫ی��ا انتخاب کند‪ .‬متاس��فانه دول��ت می خواهد در تمام‬ ‫حوزه های اقتصادی نقش جدی داش��ته باش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ذات بخش خصوص��ی و اقتصاد ازاد با‬ ‫این امر تضاد دارد‪ .‬در نتیجه تا زمانی که رویکرد دولت‬ ‫ب��ه اقتصاد تغییر نکند بازار س��رمایه کار چندانی انجام‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫ به جای کره ای ها‬ ‫از تولیدکننده ایرانی‬ ‫حمایت کنید‬ ‫محمد قلی یوسفی‬ ‫درامدهای غیرنفتی شناسایی و هزینه های دولت مدیریت شود‬ ‫یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر لزوم اصالح بودجه و با اشاره به لزوم تکیه بودجه ریزی‬ ‫بر درامدهای غیر نفتی گفت‪ :‬اقای رئیس جمهوری‪ ،‬اعتبارات‬ ‫بودجه ای در این شرایط اولویت بندی و درامدهای غیر نفتی‬ ‫شناسایی شود‪.‬‬ ‫محم��ود بهمنی‪ ،‬نماین��ده مردم س��اوجبالغ در مجلس‬ ‫شورای اسالمی به خانه ملت گفت‪ :‬با توجه به وضع موجود‪،‬‬ ‫مسئوالن باید شرایط اقتصادی را درک کنند‪ .‬سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه باید با قی��د فوریت اصالح بودج��ه را با توجه به‬ ‫تحریم های اقتصادی و تحریم پتروشیمی ارائه کند و درامد‬ ‫نفتی که فروخته می شود به صندوق توسعه ملی واریز و در‬ ‫شرایط خاص و با مجوز از ان برداشت شود‪ .‬منابع جایگزین‬ ‫ح��ذف نفت از بودجه از مح��ل رانت های پیدا و پنهان‪ ،‬فرار‬ ‫مالیاتی و واگذاری طرح های نیمه کاره دولت مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی خطاب به رئیس جمه��وری گفت‪ :‬اعتبارات بودجه ای‬ ‫در این ش��رایط باید اولویت بندی ش��ود تا حداقل بخشی از‬ ‫پروژه ها به بهره برداری برس��د‪ .‬درامدهای پایدار غیر از نفت‬ ‫شناسایی و هزینه های دولت مدیریت شود‪ .‬بودجه ریزی نیز‬ ‫بر اس��اس عملکرد و با نگاه تیزبینانه کنترل و نظارت شود‪.‬‬ ‫مدیری��ت واردات‪ ،‬صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی‬ ‫دقیق مورد نظر باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اوجبالغ عنوان کرد‪ :‬الزم اس��ت در این‬ ‫شرایط خاص به مطالبات فرهنگیان‪ ،‬رتبه بندی انها‪ ،‬حقوق‬ ‫بازنشس��تگان و تعیین تکلیف بیش از ‪ ۷۲۰۰‬نفر از قاضیان‬ ‫گزینش شده توجه شود‪ .‬اقای رئیس جمهوری اقشار متوسط‬ ‫و ضعیف جامعه روز به روز ضعیف تر می ش��وند و سودجویان‪،‬‬ ‫رانت خ��واران‪ ،‬دالالن و فعاالن اقتصاد زیرزمینی که خود را‬ ‫فراسوی قانون تصور می کنند ثروتمندتر می شوند‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز بای��د به ارتق��ای فضای کس�� ‬ ‫اهتمام ورزیده ش��ود‪ .‬باید به زیرس��اخت های حمل ونقل و‬ ‫دش��واری های تامین مالی از بانک ه��ا و غیر قابل پیش بینی‬ ‫دولت در ش��رایطی دس��ت به حمایت از صنایع‬ ‫می زند ک��ه اولویت بندی خاصی ب��رای ان در نظر‬ ‫گرفت��ه و ب��ه نظر می رس��د بیش��تر از صنایعی که‬ ‫توان صادرات دارند حمایت می ش��ود‪ .‬هر چند که‬ ‫اکنون کش��ور نیاز به ارز دارد و این موضوع می تواند‬ ‫اقتصاد کش��ور را تا حد قابل توجهی بهبود بخش��د‬ ‫اما نکته مه م در این زمینه‪ ،‬مدیریت بحران اس��ت‪.‬‬ ‫در مدیریت بحران باید در گام نخس��ت مش��کالت‬ ‫داخلی را برط��رف و در گام های بع��دی برای رفع‬ ‫مش��کالت خارجی برنامه ریزی ک��رد‪ .‬اینکه دولت‬ ‫تالش می کند ب��ا حمایت از بنگاه ه��ای صادراتی‬ ‫مش��کالت اقتصادی کشور را برطرف کند سیاست‬ ‫مناس��بی است اما مشروط بر اینکه تامین نیازهای‬ ‫داخلی کشور با مشکلی روبه رو نباشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولید محصوالت اساسی‬ ‫امروزه در کش��ور با بحران روبه رو شده اند و همین‬ ‫موضوع س��بب ناهماهنگی در محصوالت اساسی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬به دلیل نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز و کاه��ش ارزش پول ملی ص��ادرات برای‬ ‫بس��یاری از واحده��ای تولیدی توجیه بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬شاهد هستیم که تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت اساس��ی به دلیل نیاز داخلی از صادرات‬ ‫محروم مانده اند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود توان‬ ‫انه��ا کاهش یابد و در تامین محصوالت اساس��ی با‬ ‫مشکل روبه رو ش��ویم‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫دولت در کنار حمای��ت از واحدهای صادراتی باید‬ ‫برنامه منس��جمی برای تولیدکنن��دگان کاالهای‬ ‫اساسی در داخل کشور داشته باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که هر دو مشکل در مسیر رفع‬ ‫و ساماندهی قرار گیرند‪.‬‬ ‫ب��ودن وضعیت قیمت مواد اولیه و کمبود فناوری های نوین‬ ‫و تجهیزات توجه شود‪.‬‬ ‫بهمنی گفت‪ :‬ام��روز برای رونق تولید باید به ورود کاالی‬ ‫بو کار‪ ،‬ثبات اقتص��ادی‪ ،‬نقدینه خواهی‬ ‫قاچاق‪ ،‬فضای کس�� ‬ ‫تولی��د و فعال س��ازی ظرفیت های خال��ی بخش خصوصی‬ ‫و تقوی��ت نظ��ام بانکی ب��ا پرداخ��ت مطالبات انه��ا توجه‬ ‫خاص ش��ود‪ .‬عدالت‪ ،‬پیش��رفت و توس��عه اقتصادی در گرو‬ ‫شفاف س��ازی و از بی��ن ب��ردن رانت های اش��کار و پنهان و‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬داشتن اقتصاد سالم و عاری از فساد‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر می تواند با راه اندازی یک سامانه اطالعاتی با‬ ‫تجمیع اطالعات وزارتخانه ها‪ ،‬بانک ها و سازمان های مختلف‬ ‫و با اس��تفاده از شناس��ه ملی هر ایرانی و با اختصاص چند‬ ‫الی��ه اطالعات و ثبت انها در یک س��امانه هر لحظه عامالن‬ ‫تالطم های اقتصادی را شناس��ایی و از فرار مالیاتی ارتش��اء‪،‬‬ ‫اخت�لاس‪ ،‬پولش��ویی و زمین خواری جلوگی��ری کرد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬اعالم کنید اموال غیر منقول که در این س��امانه ثبت‬ ‫نشود فاقد اصالت حقوقی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چنانچه به مصوبه قانون��ی در این زمینه نیاز‬ ‫داری��د الیحه ارائه کنید‪ .‬در این صورت دالالن به دام قانون‬ ‫می افتند‪ .‬به این ترتیب منابع از دس��ت رفته احیا می شود و‬ ‫درامد دولت افزایش پی��دا می کند و ضمن ایجاد عدالت به‬ ‫سمت تعادل اقتصادی پیش می رویم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با این همه منابع ذخایر کش��ور رتبه سوم‬ ‫در نف��ت‪ ،‬رتب��ه دوم در گاز‪ ،‬رتبه نخس��ت در مجموع این‬ ‫انرژی ه��ا و با داش��تن یک درصد جمعی��ت دنیا و ‪ ۷‬درصد‬ ‫منابع ذخایر ملی و با داشتن حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر ذخایر‬ ‫معدنی شایس��ته نیست که اقش��ار متوسط و ضعیف جامعه‬ ‫به س��ختی روزگار سپری کنند و تعدادی سودجو که شرایط‬ ‫ان را م��ا فراهم کردیم بتوانند زندگ��ی مردم را به مخاطره‬ ‫بیندازند‪ .‬امروز حدود ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان‬ ‫داریم‪ .‬ای��ن یارانه به جیب چه افرادی م��ی رود؟ می توان با‬ ‫توزیع نصف یارانه مشکل طبقات ضعیف را برطرف کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬کاالهای تولید ش��ده در داخل کشور‬ ‫را با کاالهای اروپایی قابل مقایسه دانست و با اشاره‬ ‫به تداوم مش��کالت در زمینه جابه جایی پول برای‬ ‫واردات کاال و م��واد اولیه گفت ‪ :‬بهتر اس��ت به جای‬ ‫سرمایه گذاری برای تولید لوازم خانگی کره ای‪ ،‬در‬ ‫راس��تای توس��عه برندهای ایرانی که ب��ا برندهای‬ ‫خارجی قابل رقابت هستند‪ ،‬فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫چن��د روز پیش رئی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لوازم خانگی اعالم ک��رد که یکی از تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی کره ای در ایران توانس��ته گش��ایش‬ ‫اعتب��ار کن��د و تولیدات ان در ای��ران ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬همچنی��ن دومین مجموع��ه تولیدکننده‬ ‫لوازم خانگ��ی ک��ره ای در ای��ران اعالم ک��رده که‬ ‫مش��کالتش ب��ا کره در حال رفع اس��ت و می توان‬ ‫امیدوار بود ک��ه تولیدات لوازم خانگ��ی کره ای در‬ ‫کشور ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی اس��ت که اغاز اردیبهشت ‬ ‫نیز اخباری مبنی بر کمب��ود لوازم خانگی کره ای و‬ ‫حت��ی احتمال خروج ‪ ۲‬برند کره ای معروف ال جی‬ ‫و سامسونگ از کش��ور منتشر شد‪ .‬با این حال‪ ،‬این‬ ‫موضوع از س��وی یک مقام مس��ئول در نمایندگی‬ ‫ن تکذیب‬ ‫ش��رکت های کره ای لوازم خانگی در ایرا ‬ ‫ش��د‪ .‬پ��س از ان نی��ز مدی��رکل صنای��ع فلزی و‬ ‫لوازم خانگ��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد که ش��رکت های سامس��ونگ و ال جی از ایران‬ ‫نمی رون��د و قطعات و مواد اولی��ه یخچال‪ ،‬فریزر و‬ ‫ماشین لباسشویی این شرکت ها نیز بارگیری شده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط حمیدرضا غزنوی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫انجم��ن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان‬ ‫اینکه مش��کالت جابه جایی پول برای واردات مواد‬ ‫اولی��ه و کاال همچنان وجود دارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫سال های زیادی از برندهای کره ای لوازم خانگی در‬ ‫ایران حمایت شده اما انها برای مدتی بازار ما را ترک‬ ‫کردند‪ .‬این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در همه شرایط بازار را تامین کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬بهتر‬ ‫است به جای س��رمایه گذاری برای تولید برندهای‬ ‫کره ای در ایران‪ ،‬در راستای توسعه برندهای ایرانی‬ ‫که با برندهای خارجی قابل رقابت هستند‪ ،‬فعالیت‬ ‫کنیم‪ .‬س��خنگوی انجمن صنف��ی تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی در ادامه اظهار کرد‪ :‬با توجه به حضور‬ ‫و فعالیت مداوم تولیدکنندگان داخلی در کش��ور‪،‬‬ ‫علت حمایت از برندهای خارجی چیست؟! غزنوی‬ ‫کااله��ای تولید ش��ده در داخل کش��ور را نه تنها با‬ ‫محصوالت کره ای بلکه با کاالهای اروپایی نیز قابل‬ ‫مقایسه دانست و گفت‪ :‬این موضوع در ازمایشگاه و‬ ‫بازار قابل اثبات است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محم��د قلی یوس��فی‪ ،‬عض��و هیات علم��ی دانش��گاه‬ ‫عالمه طبابایی نیز درباره ظرفیت های بازار س��رمایه در‬ ‫ج��ذب نقدینگی و راه ان��دازی طرح ه��ای نیمه تمام به‬ ‫گفت‪ :‬بزرگ ترین مانعی که در این مسیر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نقش دولت است‪ .‬متاسفانه دولت تبدیل به متولی‬ ‫اقتص��اد ایران در تمام امور ش��ده و تا زمانی که چنین‬ ‫نگاه��ی حاکم باش��د‪ ،‬نقدینگی مس��یری را می رود که‬ ‫دولت در ان حضور نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخ��ش خصوصی در ای��ران تجربه خوبی‬ ‫از هم��کاری با دول��ت ندارد و در سیاس��ت های دولتی‬ ‫ب��ه طور عمده منافع بخش خصوصی لحاظ نمی ش��ود‪.‬‬ ‫دولت در ش��رایط کنونی به دنبال کاهش نقدینگی در‬ ‫اقتصاد کشور اس��ت و منافع بخش خصوصی را در این‬ ‫بین نادیده می گیرد‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود بخش‬ ‫خصوص��ی طعمه سیاس��ت کاهش نقدینگی ش��ود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر دول��ت قصد دارد با ورود پروژه های بخش‬ ‫خصوصی به بازار س��رمایه‪ ،‬س��رمایه احداث مورد نیاز‬ ‫برای اج��رای طرح های موجود را تامین کند اما بخش‬ ‫خصوص��ی از همکاری های مش��ترک ب��ا دولت تجربه‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬این در حالی است که بخش خصوصی در‬ ‫پروژه ای وارد می شود که برای ان سود و بازده اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این تحلیلگر امور اقتصادی با اشاره به‬ ‫اینکه دولت باید حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاس��فانه در زمینه حق��وق مالکیت هنوز‬ ‫مش��کالت جدی وجود دارد‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬هزینه های‬ ‫سربار که دولت به بنگاه ها تحمیل می کند دیگر مشکلی‬ ‫است که باعث می ش��ود بخش خصوصی در این زمینه‬ ‫فعالیت چندانی نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته قلی یوس��فی‪ ،‬بخش خصوصی و مردم زمانی‬ ‫حاض��ر به تامین مال��ی پروژه های نیمه تم��ام از طریق‬ ‫بازارس��رمایه می ش��وند که سود پروژه بیش��تر از دیگر‬ ‫گزینه های اقتصادی باش��د‪ .‬متاس��فانه به دلیل دخالت‬ ‫ت س��ود پروژه های نیمه تمام بسیار‬ ‫و سیاست های دول ‬ ‫کاهش یافته و این موضوع ورود بخش خصوصی به بازار‬ ‫سرمایه را سخت کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دغدغ��ه کنونی دول��ت کاهش‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر سیاس��ت های کاهش‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹طرح های سودده معرفی شوند‬ ‫عل��ی حیات نیا‪ ،‬تحلیلگر تامین مالی و بازار س��رمایه‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بازار س��رمایه ایران و‬ ‫ت زیادی با هم دارند اما باید‬ ‫کشورهای توسعه یافته تفاو ‬ ‫درنظر داشت که بس��یاری از ابزارهای بازار سرمایه که‬ ‫امروزه در دنیا به کار گرفته می شود در ایران نیز زمینه‬ ‫اجرا دارد‪ .‬یک��ی از مهم ترین بحث هایی که درباره بازار‬ ‫سرمایه وجود دارد این است که در چنین موضوع هایی‬ ‫نباید اندازه و قدرت بازار سرمایه مقایسه شود باید تنوع‬ ‫ابزارها با یکدیگر مقایسه شوند‪ .‬از جمله مزیت های بازار‬ ‫سرمایه این است که بس��یاری از ابزارهای ان مشترک‬ ‫است و اندازه و حجم سرمایه متغیر می شود‪.‬‬ ‫حیات نیا توضی��ح داد‪ :‬بازار س��رمایه می تواند بخش‬ ‫قابل توجهی از ریس��ک س��رمایه را کاهش دهد‪ .‬در این‬ ‫زمینه دولت نیز باید کمک کند تا طرح هایی که ریسک‬ ‫کمت��ری دارند معرفی ش��وند‪ .‬در این ص��ورت می توان‬ ‫با اس��تفاده از ابزار بازار س��رمایه تامین مالی طرح های‬ ‫نیمه تمام را در دس��تور کار قرار داد‪ .‬بدیهی است که در‬ ‫ای��ن صورت حجم نقدینگی نیز کاهش یافته و وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور تا حدی بهبود می یابد‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت تبدیل به متولی اقتصاد ایران در تمام امور شده و تا زمانی‬ ‫که چنین نگاهی حاکم باش��د‪ ،‬نقدینگی مس��یری را می رود که دولت‬ ‫در ان حضور نداشته باشد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اولویت حمایت‬ ‫با چه صنایعی‬ ‫باشد؟‬ ‫بازارسرمایه به راه دولت نمی رود‬ ‫نقدینگی س��رگردان که در ماه های گذشته بیشترین‬ ‫چالش ه��ای اقتص��ادی را پی��ش روی کش��ورمان قرار‬ ‫داده از جمل��ه محورهایی اس��ت که تم��ام وزارتخانه ها‬ ‫و س��ازمان ها ب��رای ج��ذب بخش��ی از ان برنامه ریزی‬ ‫می کنند‪ .‬اقتصاددانان ایرانی معتقدند هنگامی می توان‬ ‫برای بهبود شرایط اقتصادی کشور برنامه ریزی کرد که‬ ‫دست کم یک سوم نقدینگی سرگردان جذب بخش های‬ ‫مولد و رسمی اقتصاد کشور شوند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬باید ‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان جذب بخش رس��می‬ ‫اقتصاد ش��ود تا اقتصاد کشور از شرایط کنونی خارج و‬ ‫بخش تولید و صنعت مقداری رشد کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای جذب نقدینگی سرگردان‬ ‫برنامه های وی��ژه ای دارد که یک��ی از مهم ترین انها به‬ ‫تامین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروژه های بس��یاری اکنون در کش��ور به‬ ‫طور نیمه تمام مانده و س��رمایه گذاران حاضر به افزایش‬ ‫سرمایه گذاری و راه اندازی بنگاه ها نیستند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫س��هم صنعت سال گذش��ته در جذب نقدینگی کاهش‬ ‫یافت که این موضوع نشان از کاهش جذابیت این شاخه‬ ‫برای سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫زرندی معتقد اس��ت طرح های نیمه تمام با اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های بازار س��رمایه می توانن��د به بهره برداری‬ ‫برس��ند اما ای��ن موضوع نیاز ب��ه برخ��ی حمایت ها و‬ ‫سیاس��ت گذاری های مناس��ب دارد‪ .‬بازار س��رمایه ابزار‬ ‫جذاب و متنوعی را می تواند در اختیار س��رمایه گذاران‬ ‫قرار دهد تا انها بتوانند طرح های نیمه تمام را راه اندازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو از ‪ ۶۹‬تا ‪۱۳۲‬درصد در بازه زمانی یک ساله‬ ‫کمترین وبیشترین افزایش قیمت سهم چه خودرو هایی شد‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت خودروها‬ ‫نخستمرورکوتاهیبررخدادهاییکسالهصنعت‬ ‫خودرو داشته باشیم؛ در یک سال گذشته اتفاق های‬ ‫بسیاری در بازار خودرو افتاده که می توان از زمزمه های‬ ‫تحریم و درخواست افزایش نرخ خودروهای داخلی در‬ ‫‪۳‬ماه نخست سال تا ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬شروع‬ ‫تحریم ها و افزایش قیمت ها در بازار خودرو در ‪۳‬ماه‬ ‫دوم و در ادامه در ‪۶‬ماه پایانی سال‪ ،‬خبرهایی مبنی‬ ‫بر حذف شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو و‬ ‫محول شدن این وظیفه به ستاد تنظیم بازار و تعیین‬ ‫نرخ خودروها ‪۵‬درصد زیر نرخ حاش��یه بازار اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بناب��ر گفت��ه قطعه س��ازان‪ ،‬از ‪ ۱۸‬فروردی��ن ‪۹۷‬‬ ‫تغیی��رات بس��یاری در فرایند ه��ای مال��ی و ب��ازار‬ ‫محص��والت باالدس��تی اتفاق افت��اد؛ از این رو زمزمه‬ ‫افزایش نرخ خودروها در همان ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬از سوی این صنف با جدیت بسیار دنبال می شد‪.‬‬ ‫اینک��ه چرا قطعه س��ازان پیگی��ر موضوع افزایش نرخ‬ ‫محصوالت خودروس��ازان بودند پرواضح اس��ت که‬ ‫وقت��ی خودروس��ازان زیرب��ار افزایش ن��رخ قطعات‬ ‫نرون��د و ان را منوط ب��ه افزای��ش محصوالت ش��ان‬ ‫می کنن��د‪ .‬صنعتگ��ران این حوزه چاره ای ندارند جز‬ ‫اینک��ه خ��ود پیگی��ر موضوع افزایش ن��رخ خودروها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رکورد تولید روزانه زامیاد‬ ‫شکسته شد‬ ‫معاون تولید زامیاد از شکس��ته ش��دن رک��ورد تولید روزانه‬ ‫وانت نیس��ان در این ش��رکت خبر داد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫ای��رج خس��روداد گف��ت‪ :‬در چند روز گذش��ته‪ ،‬تولی��د وانت‬ ‫نیس��ان تک س��وز و دوگانه سوز‪ ،‬ش��یب تندی به خود گرفته و‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬خودرو در روز رس��یده اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر توانمندی واحدهای تولید و پش��تیبانی زامیاد یاداور ش��د‪:‬‬ ‫فعال س��ازی ظرفیت های موجود تولیدی و نیز استفاده بهینه‬ ‫از نیروی انس��انی در کنار کاهش قطعات نامنطبق و ضایعات‬ ‫و همکاری ش��رکت های تامین قطعات از عوامل این موفقیت‬ ‫اس��ت‪ .‬خس��روداد اضافه ک��رد‪ :‬با حف��ظ روند فعل��ی تولید‬ ‫محصوالت در شرکت زامیاد و عرضه وانت پادرا و ریچ با پلتفرم‬ ‫جدید و برنامه ریزی انجام ش��ده ب��رای تولید انواع محصوالت‬ ‫نیمه س��نگین و سنگین‪ ،‬سهم بازار زامیاد در حوزه خودروهای‬ ‫تجاری افزایش چشمگیری خواهد یافت‪ .‬شکسته شدن رکورد‬ ‫تولید روزانه این ش��رکت پس از ‪ ۶‬س��ال با وجود مش��کالتی‬ ‫است که بر سر راه خودروسازان کشور وجود دارد اما زامیاد به‬ ‫پش��توانه دانش و تفکر مدیریتی و تالش شبانه روزی نیروهای‬ ‫متخصص و متعهد خود توانس��ته در این شرایط‪ ،‬موفقیت های‬ ‫گذش��ته خود را استمرار بخشد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شرکت زامیاد با‬ ‫بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع محصوالت کار و تجاری‪،‬‬ ‫هم��واره از ش��رکت های فع��ال در این بخش بوده و توانس��ته‬ ‫عالوه بر پوش��ش دهی سلیقه های مش��تریان‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫تجهیز ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف یا تولید قطعات‬ ‫تحریم صنعت خودرو اهمیت موضوع داخلی سازی‬ ‫را برجسته کرد و به قول ویسه هر زمان با محدودیت‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ ،‬تولید داخلی عزیز می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجاری در بحث‬ ‫داخلی س��ازی خودروه��ا اعالم ک��رده خودروهای به‬ ‫اصط�لاح مل��ی و بوم��ی مانند س��مند‪ ،‬پراید و تیبا تا‬ ‫‪۸۰‬درصد داخلی س��ازی شده اند و ‪۲۰‬درصد قطعات‬ ‫انها باید از خارج تامین شود‪.‬‬ ‫قطع��ات «های ت��ک» مانن��د ایرب��گ‪ ،‬رایان��ه‬ ‫خ��ودرو(‪ ،)ECU‬ترم��ز ای ب��ی اس‪ ،‬مولتی مدی��ا و‬ ‫حت��ی برخ��ی قطعات تزئین��ی خودرو(به دلیل نبود‬ ‫مواد اولیه) که به عنوان اپشن های خودرویی مطرح‬ ‫هس��تند اگرچ��ه درص��د کمی را ش��امل می ش��وند‬ ‫ام��ا ارزش مال��ی انها نس��بت به س��ایر قطعات باالتر‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت دفاع در زمینه رایانه خودرو قرار بود‬ ‫به کمک صنعت خودرو امده و این قطعه را تولید و‬ ‫تامی��ن کن��د‪ .‬فعاالن حوزه خودرو در گفت وگوهایی‬ ‫داش��تند‪ ،‬عنوان می کردند وزارت دفاع‬ ‫که با‬ ‫به دلیل داشتن ازمایشگاه های مجهز می تواند در این‬ ‫زمینه بسیار کمک کننده باشد‪ ،‬اما مسئله این است که‬ ‫این قطعه برای خودرو به لحاظ نرم افزاری حساسیت‬ ‫بیشتری دارد زیرا در تجهیزات نظامی این قطعه فقط‬ ‫بای��د ی��ک ب��ار عمل کند ام��ا در خودرو این قطع ه در‬ ‫طول عمر چند ساله خودرو بارها مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬این مس��ئله بخش��ی از چالش بود‪ .‬موضوع‬ ‫دوم تیراژ مورد نیاز این قطعه اس��ت‪ .‬خودروس��ازان‬ ‫روزانه تعداد به نسبت زیادی از این قطعه نیاز دارند‬ ‫ک��ه کار را ب��رای بخ��ش نظامی و البته ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان س��خت می کند‪ .‬پیش تر ش��هرام ازادی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر و نیز از فعاالن‬ ‫گفته بود که تولید نمونه با‬ ‫صنعت خودرو به‬ ‫تولید صنعتی در شمارگان اقتصادی متفاوت است‪.‬‬ ‫در ادامه براساس برخی شنیده ها این قطعه از سوی‬ ‫بخش نظامی س��اخته ش��ده اما تولید در تیراژ باال‬ ‫پروژه همکاری را با چالش هایی همراه کرده است‪.‬‬ ‫در این باره جالب است به تجربه کره اشاره ای کنیم‪.‬‬ ‫این کشور که یکی از پیشتازان صنعت خودرو است در‬ ‫صنایع دفاعی هم رتبه هفتم جهان را دارد‪ .‬بحرینیان‬ ‫می گوید‪ ،‬کره از دانش فنی صنعت خودرو برای صنایع‬ ‫ی ان استفاده کرده و در واقع از توانمندی های‬ ‫دفاع ‪‎‬‬ ‫صنعت خودرو(کل) به تجهیزات نظامی(جز) کمک‬ ‫کرده و رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اپشن هایی که حذف شدند و می شوند‬ ‫اشاره کوتاهی به روند تغییرات و تحوالت یک سال‬ ‫گذشته صنعت خودرو کشور داشتیم تا در ادامه نگاهی‬ ‫به نرخ برخی خودروها در دو مقطع زمانی ‪۲۸‬خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪۲۷‬خرداد ‪ ۹۸‬و درصد افزایش قیمت ها که در دو‬ ‫جدول تهیه شده بیندازیم‪ .‬در این راستا‪ ،‬با واژگانی‬ ‫مانند توقف فروش‪ ،‬توقف تولید و‪ ...‬برخورد می کنیم‬ ‫و حتی برخی مدل ها و اپشن هایی که حذف شده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬رنوکپچر از مدل های مونتاژ شده در‬ ‫داخل کشور بود که از مدار تولید حذف شده است‪ .‬در‬ ‫این باره رحمانی اعالم کرد در برخی انواع خودرو امکان‬ ‫تولید وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی‬ ‫همچ��ون جایگزین��ی یا برگرداندن مبلغ پرداختی به‬ ‫مشتریانیکهپیش ترانخودروراپیش خریدکرده اند‪،‬‬ ‫به توافق برس��ند‪ .‬هیچ گونه مدارایی برای حمایت از‬ ‫حقوق مردم وجود ندارد و تمامی خودروسازان مکلف‬ ‫هس��تند به تعهدات خود در مقابل خریداران عمل‬ ‫کنند‪ .‬در بحث حذف برخی اپش��ن ها هم می توان‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬به دو کیسه هوای جانبی از دنا پالس‬ ‫و دنا پالس توربو و امکاناتی مانند س��ان روف‪ ،‬انتن‬ ‫کوس��ه ای با پش��تیبانی رهیاب و جاعینکی اش��اره‬ ‫کرد که خودروس��ازان ناگزیر به حذف انها ش��ده اند‪.‬‬ ‫همچنی��نرینگ ه��ایفوالدیجایگزینرینگ های‬ ‫الومینیومی شده اند تا هزینه های تمام شده را کاهش‬ ‫دهند(البتهبنابرگفتهیکیازکارشناسانتامین کننده‬ ‫رینگ ه��ایخودروی��ی‪،‬مدل هایجدیدش��املاین‬ ‫مورد نمی ش��وند)‪ .‬حذف رینگ های الومینیومی از‬ ‫خودروها گالیه رینگ سازان را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مربی‪ ،‬مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫گفته بود تمام امکانات‬ ‫تولیدکننده رینگ به‬ ‫‹ ‹واردات دست دوم ها؛ اری یا نه‬ ‫موضوعدیگریکهدرادامهبرایساماندهیوضعیت‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی ‪۱۳۹۷/۰۳/۲8‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬طرح ساماندهی بازار خودرو‪،‬‬ ‫بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نشس��ت علنی این هفته مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫موردبررسیقرارگرفت‪.‬پیش تربرخیمادهقانون های‬ ‫این طرح بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید‪.‬‬ ‫در نشست این هفته نمایندگان خانه ملت با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رضا رحمانی به برنامه های‬ ‫مفص��ل خودروس��ازان در بخش ه��ای تولید‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگ��ی و م��واد اولی��ه اش��اره و عنوان کرد‪ ،‬پس از‬ ‫عی��د ش��رکت ها برای تامین قطع��ات وارداتی دچار‬ ‫مش��کل ش��ده اند ام��ا برای تامین انه��ا راهکارهایی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬در این نشس��ت به مس��ئله‬ ‫تحقیق و تفحص از خودروسازان هم اشاره شد و در‬ ‫این باره رضا رحمانی گفت‪ :‬اطالعاتی از قبیل فهرست‬ ‫اعضای هیات مدیره شرکت ها و میزان دریافتی های‬ ‫انها در طول سال های قبل ارائه می شود و در حوزه‬ ‫تحقیق و تفحص هیچ مالحظه و محدودیتی نداریم‪.‬‬ ‫ضمنانکهباواگذاریشرکت هایخودروسازیموافق‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه های این وزارتخانه در س��ال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬تاکید کرده‪ ،‬نهضت ساخت داخل با کمک‬ ‫دولت و مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری است‬ ‫و هر جای کشور که امکان ساخت داخل محصوالت‬ ‫مورد نیاز را داشته باشد اطالع رسانی شود تا جلوی‬ ‫واردات ان برای حمایت از تولید داخلی گرفته شود‪.‬‬ ‫توجه به س��اخت داخل یکی از فرصت ها برای رونق‬ ‫تولید است به طوری که ایران خودرو ‪۲۴۴‬میلیون دالر‬ ‫و سایپا ‪۱۷۸‬میلیون دالر برنامه داخلی سازی قطعات‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش ازمون وخطا‬ ‫بارها عنوان شده که هزینه های سربار خودروسازان‬ ‫باال است و این وضعیت به دلیل نیروهای مازادی که‬ ‫با امضای این مدیر و ان نماینده و فالن مس��ئول به‬ ‫این صنعت تحمیل شده یا سایت هایی که زیاندهی‬ ‫انه��ا بی��ش از اشتغالزایی ش��ان ب��وده و همچنی��ن‬ ‫ش��رکت هایی که جزو امالک خودروس��ازان هستند‬ ‫و موجب هدررفت س��رمایه ها ش��ده اند‪ ،‬ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چالش های صنعت خودرو کالف س��ردرگمی‬ ‫است که پیدا کردن راهی برای ان از میان این همه‬ ‫بیراه‪ ،‬کار را با مش��کالتی همراه کرده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬در چنین وضعیت اشفته ای نمی توان دنبال یک‬ ‫مقصر بود؛ تکرار خطاهایی که شاید یکی دو دهه پیش‬ ‫هم رخ داده‪ ،‬ازمون وخطا را در این صنعت‪ ،‬عمومیت‬ ‫بخشیده است‪ .‬سیدمحمد بحرینیان از پژوهشگران‬ ‫صنعت خودرو در میزگرد «اقتصادسیاس��ی صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران؛ چالش ها و راهکارها» از قول فرش��اد‬ ‫مومنی از اقتصاددان های کشور عنوان کرد تجربه ها‬ ‫را مکت��وب نکرده ای��م ت��ا هر ب��ار تجربه قبلی را تکرار‬ ‫نکنی��م‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬از تجربه های گذش��ته که‬ ‫دوباره در چند ماه گذش��ته تکرار ش��ده می توان به‬ ‫موضوعپیش فروش هااش��ارهکردکهبهرامپارس��ایی‬ ‫در نشست طرح ساماندهی بازار خودرو هم گفته بود‬ ‫که خودروسازان حدود ‪۴۰۰‬هزار تعهد انجام نشده در‬ ‫قبال پیش خرید های مردم دارند‪ .‬در این باره رضا ویسه‬ ‫یکی از مدیران پیشین حوزه خودرو عنوان می کند‪،‬‬ ‫س��ال های بین ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸‬یکی از خودروس��ازان‬ ‫ش کرده بود‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۴۰‬ه��زار پیکان پیش‪‎‬فرو ‬ ‫اما خودرویی برای تحویل نداش��ت؛ بنابراین پلتفرم‬ ‫پ��ژو ‪ ۵۰۴‬را وارد کردن��د و ات��اق پی��کان را روی ان‬ ‫گذاشتند و به‪‎‬نام پیکان‪ ۱۸۰۰‬تحویل مشتریان دادند‪.‬‬ ‫ح��ال تعه��دات مع��وق خودروی��ی را کنار حدود‬ ‫‪۱۸۰‬هزار خودرو ناقص که کف کارخانه ها دپو شده اند‬ ‫باید گذاشت‪ .‬همین موضوع(تجاری نشدن خودروها)‬ ‫ماجراهای دیگری به دنبال داشته که برخی از ان به‬ ‫زدوبنده��ای صنعتگ��ران برای در اختیار گرفتن بازار‬ ‫به ط��ور انحص��اری و مدیریت قیمت ها یاد می کنند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازانه��مهم��کارانخ��ودرامتهمبهندادن‬ ‫قطع��اتب��رایدام��نزدنبهنابس��امانیبازارکردهو‬ ‫گالیه مندن��د تم��ام تالش قطعه س��ازان برای تامین‬ ‫قطعات در ش��رایط تحریمی اس��ت اما همین تعداد‬ ‫مع��دودی کار هم��کاران خ��ود را ناکارامد می کنند؛‬ ‫چراکه کمبود حتی یک پیچ‪ ،‬مانع تجاری شدن خودرو‬ ‫می ش��ود و به نوعی این س��رمایه ها در کف کارخانه ها‬ ‫بدن استفاده باقی می مانند‪.‬‬ ‫فع��االن ب��ازار خودرو ه��م موضوع کاهش عرضه و‬ ‫مدیریت قیمت ها از س��وی س��وداگران بازار را بارها‬ ‫عن��وان کرده ان��د‪ .‬س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تاکید می کند‬ ‫اگر براس��اس اماری که خودروس��ازان درباره تولید‬ ‫روزان��هخ��وددارن��دالزام‪۲۰‬درص��دتولیدبرایبازار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(براس��اس الزام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خودروسازان موظف هستند‬ ‫‪۸۰‬درصد تولیدات روزانه خود را برای تعهدات معوقه‬ ‫در نظر بگیرند و ‪۲۰‬درصد را با عنوان فروش فوری در‬ ‫واق��عواردب��ازارتقاض��اکنند)رارعایتکنند‪،‬التهاب‬ ‫بازار از بین می رود و دست دالل ها از این بازار کوتاه‬ ‫می شود‪ .‬البته وی از دو نرخی بودن بهای خودروها‬ ‫هم گالیه مند است و عنوان می کند هر کاالیی باید‬ ‫درزم��انعرض��هب��هبازاریکنرخ(قیمتتمامش��ده‬ ‫به عالوه سود) داشته باشد‪.‬‬ ‫فعل��ی ب��ازار خودرو مطرح ش��د‪ ،‬واردات خودروهای‬ ‫دس��ت دوم بود‪ .‬براس��اس رویکرد بازار وقتی عرضه و‬ ‫تقاضا با یکدیگر همخوانی نداش��ته باش��ند‪ ،‬بازار بهم‬ ‫می ریزد‪.‬برخیپیش��نهادوارداتخودروهایدس��ت‬ ‫دوم که از س��وی فعاالن بازار خودرو مطرح ش��د را‬ ‫راهکار مناسبی برای شرایط فعلی بازار مید انستند‪،‬‬ ‫اما کارشناسانی هم بودند که به نقد ان پرداختند و‬ ‫گفتند با ارزی که قرار است برای این مسئله هزینه‬ ‫شود باید به خودروساز داخلی کمک کنیم‪ .‬بحرینیان‬ ‫در این باره گفته بود بحث واردات خودروهای دست‬ ‫دوم در حالی مطرح می شود‪‎‬که این موضوع در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬خورشیدی انجام شد و پهلوی دوم با این کار‪،‬‬ ‫صنعت خودرو کش��ور را زمین زد‪ .‬ضمن اینکه این‬ ‫گروه(نقادان واردات خودروهای دست دوم) با واردات‬ ‫خودروهای نو نیز مخالف هس��تند‪ ،‬زیرا ان را نه در‬ ‫راستای انحصارزدایی و ارتقای کیفیت می دانند و نه‬ ‫بهانه ای برای رقابت‪ .‬فرشاد مومنی می گوید در ایران‬ ‫هر زمان مافیای واردات خودرو ورود می‪‎‬کند مدعی‬ ‫اس��ت واردات ازاد ش��ود تا کیفیت تولیدات داخلی‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬در هیچ‏جای جهان‪ ،‬بنیاد تولید و کیفیت‬ ‫ان از طری��ق بس��ط واردات محق��ق نش��ده‪ ،‬بلکه در‬ ‫این راستا ضروری است کیفیت سیاست‪‎‬گذاری‪‎‬های‬ ‫اقتصادی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫ت خودرو مهر‪ ،‬ابان‪ ،‬اذر و دی روند صعودی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫قیم ‬ ‫در این ب��ازه زمانی قطعه س��ازان به گالیه اعالم کردن��د اگر زمانی‬ ‫ک��ه فع��االن صنعت خودرو درخواس��ت ح��ذف ش��ورای رقابت از‬ ‫قیمت گذاری دس��توری را داشتند‪ ،‬این خواسته عملیاتی می شد‪،‬‬ ‫قیمت خودرو این مسیر را طی نمی کرد‬ ‫این واحد تولیدی در کارخانه بدون اس��تفاده خاک‬ ‫می‪‎‬خورد‪ .‬رینگ الومینیومی تبدیل به یک اپش��ن‬ ‫برای خودروهای تولید داخل شده‪ ،‬در نتیجه به جای‬ ‫‪۱۰‬هزار تن با کمترین درصد در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫سیدناصرقریشیازدیگرفعاالنتولید کنندهاینقطعه‬ ‫هم با بیان اینکه تولید در واحد صنعتی ما متوقف شده‬ ‫زیرا مش��تریان‪‎‬ما(شرکت های خودروسازی) با گران‬ ‫ش��دن الومینیوم‪ ،‬ان را از س��بد مصرف خود حذف‬ ‫کرده اند ‪ ،‬گفته که بازار این قطعه به طور تقریبی صفر‬ ‫است و کارخانه ها در شرف تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫البته در زمینه برخی اپشن ها امید رضایی یکی از‬ ‫فعاالن حوزه قطعه معتقد اس��ت برای تجاری کردن‬ ‫خودروهای بیش��تر و نیز کاهش هزین ه تمام ش��ده‬ ‫می ت��وان برخ��ی از انه��ا را حذف کرد‪ ،‬حتی قطعاتی‬ ‫مانند ترمز ای بی اس یا ایربگ که زمانی روی خودروها‬ ‫نبوده ان��د‪ .‬ای��ن دیدگاه با مخالفت هایی روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫رضا رضایی از دیگر قطعه سازان کشور قطعاتی مانند‬ ‫ایربگ و ترمز ای بی اس و‪ ...‬را جزو کیفیت و استاندارد‬ ‫خودروها دانسته و معتقد است نباید این قطعات از‬ ‫روی خودروها حذف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بازار وارداتی ها‬ ‫در زمینه خودروهای وارداتی هم بیشتر مدل های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬و‪ ۲۰۱۸‬هس��تندوتوق��فف��روشدربخ��ش‬ ‫نمایندگی ه��اه��مپ��سازممنوعی��توارداتامری‬ ‫طبیعی است‪ .‬با این حال شاهد افزایش نجومی نرخ‬ ‫اینخودروهادربازاربودیمکهبخشیازانبهدپوشدن‬ ‫خودروه��ا در گمرکات کش��ور برمی گردد(ترخیص‬ ‫اغاز شد‪ ،‬اما به دلیل مشکالت دیگر مانند باال رفتن‬ ‫هزینه برگه های اسقاط واردکنندگان از شماره گذاری‬ ‫خودروها خودداری می کنند)‪ .‬فرازوفرودهای حذف‬ ‫و درج نرخ خودروها در س��ایت های گوناگون نیز به‬ ‫نتیجه خاصی نرسید و شاهد بودیم که به طور مقطعی‬ ‫قیمت ها از این سایت ها حذف و دوباره پس از مدتی‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫درادام��هن��رخبرخ��یمدل ه��ایخودروییدردو‬ ‫بخش داخلی و وارداتی با دو نرخ کارخانه و نمایندگی‪،‬‬ ‫در ‪2‬روز دوش��نبه ‪ ۲۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬و دوش��نبه ‪۲۷‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۸‬در جدول های جداگانه امده اس��ت‪ .‬با‬ ‫ت نرخ ها‬ ‫نگاهی به قیمت ها شاهد هستیم برخی تفاو ‬ ‫‪ 100‬درصدی است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ کارخانه ای‬ ‫دن��اپ�لاستورب��واز‪۲۸‬خ��رداد‪۹۷‬تا‪۲۷‬خرداد‪،۹۸‬‬ ‫‪۸۴.۵‬درصد افزایش یافته است‪ .‬البته این افزایش را‬ ‫باید در کنار حذف برخی اپشن ها دید‪ .‬درصد افزایش‬ ‫نرخ بازار ان نیز ‪۱۲۵‬درصد بوده است‪ .‬به طورکلی در‬ ‫بخش خودروهای داخلی قیمت کارخانه حداقل ‪۶۹‬‬ ‫و حداکثر ‪۱۰۷.۵‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬همین‬ ‫خودروها در بازار به ترتیب ‪ ۱۰۱‬تا ‪۱۳۲‬درصد روند‬ ‫صعودی داش��تند‪ .‬در بخش خودروهای وارداتی هم‬ ‫قیم��ت ب��ازار انها حداقل ‪ ۶۹‬و حداکثر ‪۱۰۷.۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت قیمت های خ��رداد ‪ ۹۷‬در ماه های‬ ‫مهر‪ ،‬ابان‪ ،‬اذر و دی روند صعودی داش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این بازه زمانی قطعه سازان به گالیه اعالم کردند اگر‬ ‫زمانی که فعاالن صنعت خودرو درخواس��ت حذف‬ ‫ش��ورای رقابت از قیمت گذاری دس��توری را داشتند‪،‬‬ ‫ این خواسته عملیاتی می شد‪ ،‬قیمت خودرو این مسیر‬ ‫را طی نمی کرد‪ .‬با محول شدن تعیین نرخ خودروها‬ ‫به س��تاد تنظیم بازار از بهمن ‪ ۹۷‬قیمت ها به نس��بت‬ ‫نزولی ش��د‪ ،‬اما از اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با وجود رکود بازار‬ ‫و نبود تقاضا‪ ،‬نرخ ها افزایش یافت‪ .‬خرداد امس��ال با‬ ‫دستوراسحاقجهانگیری‪،‬معاوناولرئیس جمهوری‬ ‫مبنی بر رسیدگی بازار خودرو از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬قیمت ها در بازار دوباره در سراشیبی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی ‪1398/03/27‬‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک تی یو‪۵‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫رنو کپچر ‪ . 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱0‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتومات‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪(35‬مونتاژی) اتومات‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫برلیانس کراس اتوماتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪39/605/000‬‬ ‫‪58/090/000‬‬ ‫‪32/710/000‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪39/960/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪161/305/000‬‬ ‫‪104/313/000‬‬ ‫‪21/473/000‬‬ ‫‪28/965/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫‪79/000/000‬‬ ‫‪38/500/000‬‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪49/800/000‬‬ ‫‪209/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪21/800/000‬‬ ‫‪29/800/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪151/000/000‬‬ ‫‪74/500/000‬‬ ‫‪81/000/000‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای وارداتی ‪۱۳۹۷/۰۳/۲8‬‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫*دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‬‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫سایپا ‪151‬‬ ‫تیبا‪( ۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫‬‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪40/213/000‬‬ ‫‪50/603/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪000/800/184‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪86/800/000‬‬ ‫‪152/000/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‬‫‪517/000/000‬‬ ‫‪302/000/000‬‬ ‫‪46/000/000‬‬ ‫‪58/700/000‬‬ ‫‪189/000/000‬‬ ‫‪315/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫‪198/000/000‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای وارداتی ‪1398/03/27‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪2.0‬کامل ‪2018‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫هیوندای توسان ‪-2017‬کامل‪+‬اتوپارک‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪-‬اتوپارک ‪2017‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫کیا کارنز‬ ‫کیا اسپرتیج‪.‬کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫کیا اپتیما جی‪.‬اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪۲۰۰‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪۳۰۰‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪249/428/000‬‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‬‫‪303/572/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪395/000/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪395/000/000‬‬ ‫‪364/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫‪281/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪520/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪870/000/000‬‬ ‫‪860/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫کیا کارنز‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‬‫‬‫‬‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪820/000/000‬‬ ‫‪540/000/000‬‬ ‫‪760/000/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫‪860/000/000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪740/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫‪1/630/000/000‬‬ ‫‪1/620/000/000‬‬ ‫درصد افزایش ها‬ ‫کارخانه‬ ‫‬‫‪84.5‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‬‫‬‫‪102‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪87‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪101‬‬ ‫بازار‬ ‫‬‫‪127‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪110.8‬‬ ‫‬‫‪106.8‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪108.6‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪144‬‬ ‫درصد افزایش ها‬ ‫نمایندگی‬ ‫‪0‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫بازار‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪75.5‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪97‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫از سنگ تا اهن‬ ‫با ‪ 40‬برابر ارزش افزوده‬ ‫ستاره های بهره وری‬ ‫بر دوش ژنرال های‬ ‫بخش معدن‬ ‫قیمت نفت منتظر‬ ‫تصمیم اوپک پالس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رونق ساخت وساز محرک اصلی افزایش سرانه مصرف فوالد‬ ‫ باالتر از میانگین جهانی فوالد مصرف کرده ایم‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار در افزایش مصرف‬ ‫در افق چش��م انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬باید‬ ‫به جمیعت ح��دود ‪ ۹۰‬میلیون نفر‬ ‫برس��یم ت��ا بتوانیم مص��رف ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگ��رم ف��والد را محقق کنیم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر رش��د اقتصادی کشور‬ ‫بای��د به ‪ ۸‬درصد برس��د تا س��رانه‬ ‫مصرف فوالد به سرانه درنظر گرفته‬ ‫ش��ده نزدیک ش��ود‪ ،‬چراکه در رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصد است‬ ‫که صنایع مادر رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫البته عوامل تاثیرگذار چون ساخت وساز‪ ،‬پروژه های عمرانی‬ ‫و توسعه بخش هایی چون خودروسازی و صنایع پایین دستی‬ ‫فوالد می تواند سرانه فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫البت��ه کارش��نان معتقدند یک��ی از مهم تری��ن محرکی که‬ ‫می توان��د س��رانه مصرف فوالد را افزایش ده��د‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫مس��کن و افزایش ساخت وساز است‪ .‬درباره عوامل تاثیرگذار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬در جدیدترین گزارش ه��ای بین المللی‬ ‫اعالم ش��ده مصرف فوالد جهان در س��ال گذشته میالدی به‬ ‫‪ ۲۲۴‬کیلو و ‪ ۵۰۰‬گرم افزایش یافت‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫س��رانه مص��رف ایران در مرز ‪ ۲۳۸‬کیلوگ��رم قرار دارد که از‬ ‫میانگین جهانی باالتر است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت‪ ،‬براس��اس گزارش انجمن جهانی‬ ‫فوالد در این مدت‪ ،‬بیش��ترین س��رانه مص��رف فوالد با یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۷‬کیلو و ‪ ۲۰۰‬گرم متعلق به کره جنوبی و کمترین‬ ‫می��زان مص��رف نیز با ‪ ۵‬کیلو و ‪ ۳۰۰‬گ��رم متعلق به ونزوئال‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که موید این مطلب اس��ت که میزان سرانه‬ ‫مصرف فوالد با توسعه یافتگی هر کشوری در ارتباط مستقیم‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫سرانه مصرف فوالد در هر کشوری به عنوان یکی نشانه های‬ ‫توسعه یافتگی ان کشور به شمار می رود‪ .‬ایران در چشم انداز‬ ‫افق س��ال ‪ ۱۴۰۴‬برنامه ریزی کرده که س��رانه مصرف فوالد‬ ‫کشور را به ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم برای هر نفر برساند‪ .‬البته رسیدن‬ ‫ب��ه مصرف‪۵۰۰‬کیلوگ��رم ف��والد‪ ،‬مس��تلزم پیش نیازهایی‬ ‫اس��ت که در صورت محقق ش��دن ای��ن پیش نیازها این امر‬ ‫دست یافتنی خواهد شد‪.‬‬ ‫بر مصرف سرانه فوالد در کشور مسعود خاری زاده کارشناس‬ ‫ف��والد در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫عواملی که می تواند در افزایش س��رانه مصرف فوالد اثرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬افزایش ساخت وساز در بخش مسکن است‪.‬‬ ‫به تازگی نیز از س��وی دولت طرح ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن‬ ‫در سال کلید خورده است که اگر چنین طرحی عملی شود‬ ‫که احتمال دارد اواخر امس��ال یا اوایل سال اینده اغاز شود‪،‬‬ ‫به تدری��ج ای��ن موضوع می تواند به نوبه خود س��رانه مصرف‬ ‫فوالد کشور را بیش از امارهای اعالم شده افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در پایان دولت دهم و با اغاز‬ ‫س��اخت مس��کن مهر ش��اهد مصرف باالی فوالد بودیم‪ .‬از‬ ‫این رو اگر ساخت وس��از در کش��ور دوباره اغاز شود‪ ،‬می تواند‬ ‫رون��ق بس��یاری به ب��ازار فوالد به وی��ژه میلگ��رد و تیراهن‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫درحقیقت در ایران بخش ساخت وس��از اس��ت که می تواند‬ ‫انقالبی در افزایش سرانه مصرف فوالد به وجود اورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫عمر باالی اس��تفاده از خودرو در کش��ور اس��ت که س��رانه‬ ‫مص��رف ف��والد را پایین نگه داش��ته اس��ت‪ ،‬درحالی که اگر‬ ‫عمر اس��تفاده از خودرو در کش��ور کاهش یابد‪ ،‬جزو عواملی‬ ‫خواهد بود که می تواند س��بب افزایش س��رانه مصرف فوالد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خاری زاده در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته موضوع دیگر‬ ‫میزان اس��تفاده از فوالدهای الیاژی اس��ت که میزان مصرف‬ ‫ان در داخل افزایش یافته اس��ت و این موضوع نیز می تواند‬ ‫میزان مصرف داخلی فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ه لح��اظ تولی��د در زمین��ه ف��والد الی��اژی ت��ا‬ ‫چن��د س��ال پی��ش واردکنن��ده این ن��وع فوالده��ا بودیم‬ ‫ام��ا هم اکن��ون تولیدکنن��ده هس��تیم و به تدری��ج ب��ه‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده ف��والد الی��اژی در کش��ور افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه امس��ال‪ ،‬س��ال‬ ‫«رونق تولید» عنوان شده و اگر در عمل به سمت تولید ملی‬ ‫پی��ش برویم‪ ،‬این موضوع نیز می تواند میزان س��رانه مصرف‬ ‫فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر در زمین��ه صنعت و تولید در داخ��ل خود را بی نیاز از‬ ‫واردات کنیم‪ ،‬این موضوع در افزایش س��رانه فوالد نیز موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به چشم انداز سرانه مصرف فوالد‬ ‫همچنی��ن درباره میانگین س��رانه‬ ‫مصرف فوالد در کشور زکریا نایبی‬ ‫مدی��ر تحقیق و توس��عه فوالد ناب‬ ‫تبری��ز در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محاسبه سرانه فوالد با فرمول‬ ‫«تولی��د داخ��ل به ع�لاوه واردات‬ ‫منهای صادرات تقسیم بر جمعیت‬ ‫کل کش��ور» به دست می اید‪ .‬به بیان ساده تر این میانگین از‬ ‫طریق میزان مصرف فوالد چه از طریق تامین داخلی و چه‬ ‫از طری��ق واردات تقس��یم ب��ر کل جمیع��ت به دس��ت‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه با اش��اره به اهداف س��رانه مصرف فوالد در‬ ‫یک��ی از مهم ترین عوام��ل تاثیرگذار در مصرف ف��والد افزایش تولید و‬ ‫استفاده ان در داخل است که در این راستا رشد و رونق بخش مسکن و‬ ‫ساخت وساز بسیار موثر است‬ ‫چشم انداز عنوان کرد‪ :‬در چشم انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬میزان ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگرم برای س��رانه مصرف فوالد درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫البت��ه برای این موضوع باید عواملی را درنظر گرفت که یکی‬ ‫از انها جمعیت اس��ت و ممکن است کشور ما به حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون جمیعت تا این افق نزدیک نشود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در چشم انداز فوالد ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد درنظر گرفته ش��ده اس��ت و‬ ‫بای��د باالی ‪ ۲۰‬میلی��ون تن ان به ص��ادرات اختصاص یابد‬ ‫که در محاس��به س��رانه مصرف فوالد‪ ،‬صادرات درنظر گرفته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫عواملی در افزایش س��رانه مصرف فوالد موثر هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از مهم ترین عوامل تاثیرگ��ذار در مصرف فوالد‬ ‫افزای��ش تولی��د و اس��تفاده ان در داخل اس��ت ک��ه در این‬ ‫راس��تا رش��د و رونق بخش مسکن و ساخت وساز بسیار موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمانی که تقاضا در این زمینه به تحرک دراید‪ ،‬به ش��کل‬ ‫زنجی��ر وار بخش های��ی از صنع��ت فوالد کش��ور ت��ا صنایع‬ ‫پایین دست به حرکت درخواهد امد و سبب افزایش تقاضا و‬ ‫به دنبال ان سرانه مصرف فوالد در کشور می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫سعدمحمدی‪ ،‬در ایین گشایش نمایشگاه ماینینگ کرمان مطرح کرد‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی نماینده مردم‬ ‫سراب از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫اقدامات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بخش‬ ‫معادن و کاالهای اساسی‬ ‫نماینده مردم س��یرجان و بردس��یر درباره‬ ‫نشس��ت غیر علنی با وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫مجموعه وزارت یادش��ده‪ ،‬اقدامات مناس��بی‬ ‫ب��رای مباحث اصلی و اساس��ی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬شهباز حسن پور با اشاره به‬ ‫جلسه غیر علنی روز یکشنبه با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬وزی��ر‪ ،‬توضیحات‬ ‫مفصلی درب��اره اقدامات گس��ترده ای که در‬ ‫حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ماه های‬ ‫گذش��ته انجام ش��ده‪ ،‬ارائه داد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫برجس��ته ترین بحث امروز که جای قدردانی‬ ‫از وزیر دارد‪ ،‬فعال ش��دن بخش معدن است‬ ‫و مبارزه جدی تر در زمینه تحریم ها و حضور‬ ‫میدانی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اس��تان ها و شهرستان های مختلف کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن پور ب��ا اش��اره ب��ه صحبت ه��ای‬ ‫نماین��دگان بیان ک��رد‪ :‬هر چن��د جمعی از‬ ‫نماین��دگان‪ ،‬انتقادی داش��ته و دارند و حق‬ ‫مسلم نمایندگان خانه ملت است که بر اساس‬ ‫مش��کالتی که دارند بحث کنند اما بر اساس‬ ‫صحبت ه��ای وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خوش��بختانه در زمینه های اصلی و اساس��ی‬ ‫کش��ور اقدام��ات خوب��ی در مجموعه وزارت‬ ‫یادش��ده شروع ش��ده و یکی از این اقدامات‬ ‫که موثر بوده است‪ ،‬در زمینه الستیک است‪.‬‬ ‫نماینده س��یرجان و بردس��یر توضیح داد‪:‬‬ ‫عده ای در زمینه الس��تیک به مش��کالت در‬ ‫کشور دامن می زدند اما خوشبختانه امروز در‬ ‫بهترین وضعیت هس��تیم و به گفته مقیمی‪،‬‬ ‫معاون وزیر‪ ،‬مشکالت این بخش حل و فصل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وزیر با تفویض اختیار‬ ‫به اس��تان ها هیچ مش��کلی در ثبت سفارش‬ ‫وجود ن��دارد و اختیارات کامل به اس��تان ها‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬غریب پور‪ ،‬مع��اون معدن‬ ‫در حاش��یه نشس��ت غیر علنی ای��ن روز‪ ،‬از‬ ‫افزایش تولید فوالد و مس در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ن پور گفت‪ :‬انچه من از صحبت های او‬ ‫متوجه ش��دم اینکه با برنامه؛ راهکار اساسی‬ ‫م��دون و امایش س��رزمین در بخش معادن‬ ‫کش��ور در حال ش��کل گیری است چراکه در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬افزایش چشمگیر صادرات‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬صنایع مسی و فوالدی را شاهد‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫نماین��ده س��یرجان و بردس��یر در بخ��ش‬ ‫دیگری از صحبت های خ��ود افزود‪ :‬انچه در‬ ‫صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی مشهود‬ ‫ب��ود‪ ،‬ارتب��اط و هماهنگ��ی تنگاتنگ وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برای افزایش ظرفیت ها و فعالیت ها‬ ‫در کشور بود‪.‬‬ ‫او بیان ک��رد‪ :‬حضور امروز وزیر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬بسیار موثر بود و توضیحات‬ ‫ارائه شده درباره بخش های مختلف به اعتقاد‬ ‫م��ن به عنوان کارش��ناس کاره��ای خوب و‬ ‫ارزشمند انجام شده است‪.‬‬ ‫از سنگ تا اهن با ‪40‬برابر ارزش افزوده‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‬ ‫ایین گش��ایش هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته‬ ‫و پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت معدنی و‬ ‫راهس��ازی عصر یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی کرمان برگزار ش��د‪ .‬در ایین گش��ایش این‬ ‫نمایش��گاه بین المللی‪ ،‬مدیران شرکت ملی مس ایران‪،‬‬ ‫مجتم��ع صنعت��ی و معدن��ی گل گهر‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫س��یرجان و ش��رکت س��نگ اهن گوهر زمین و در کل‬ ‫مدیران ‪ ۱۲۰‬ش��رکت معدنی‪ ۲۳ ،‬نمایندگی خارجی‪،‬‬ ‫فعاالن قطعه س��از کش��ور و مدیران اجرایی اس��تان با‬ ‫هدف توسعه بازار و ایجاد زنجیره تامین در این رویداد‬ ‫حض��ور پیدا کردند‪ .‬این روی��داد بین المللی همچنین‬ ‫ب��ا حضور نمایندگانی از ایتالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند‪ ،‬هند و‬ ‫جمه��وری چک در فضایی افزون بر ‪ ۱۰‬هزار متر مربع‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کرمان به عن��وان یکی از قطب های معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫بس��یاری از صنایع معدنی‪ ،‬متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬معدن و‬ ‫ماش��ین االت صنایع معدنی را در خود دارد‪ ،‬به شکلی‬ ‫که بس��یاری از ان ب��ه عنوان قطب معدن��ی ایران یاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ابتدای این رویداد‪ ،‬ایین گش��ایش‬ ‫خط انتقال اب از چاه اختصاصی شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جنوب شرق از سوی شرکت ملی مس تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین از عبدالمحمد رئوفی نژاد‪ ،‬استاندار پیشین‬ ‫کرمان به عنوان مقامی که کلنگ نمایش��گاه را در این‬ ‫استان زده بود‪ ،‬قدردانی شد‪ .‬این نمایشگاه تا ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان کرمان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬نیازمند برنامه ریزی و هدفمندی‬ ‫مجید انتیکی نژاد‬ ‫محمدعلی دهقان‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫‪ ،‬در ای��ن ایی��ن‪ ،‬اردش��یر‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫با ابراز خرس��ندی از حضور در کرمان و بیان اش��نایی‬ ‫دیرینه با فعالیت های معدنی استان گفت‪ :‬میزان ارزش‬ ‫منابع طبیعی در جهان درحال حاضر ‪ ۳۱۰‬تریلیون دالر‬ ‫است و از این ارزش ساالنه نزدیک به‪ ۷.۵‬تریلیون دالر‬ ‫برداش��ت می ش��ود‪ .‬او با اش��اره به اینکه ایران با ‪۲۷.۳‬‬ ‫تریلی��ون دالر رتب��ه پنجم را از نظ��ر ارزش دارایی در‬ ‫جهان دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جایگاه ما از نظر اقتصادی باید‬ ‫فراتر از ش��رایط فعلی باش��د‪ .‬برای رسیدن به این مهم‬ ‫کس��انی که در حوزه صنعت و معدن فعال هستند باید‬ ‫برنامه ریزی کنند و هدفمند پیش بروند‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫برای ملموس ش��دن موضوع به چند مثال اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��االنه ‪ ۱۷‬میلیارد تن برداش��ت ماده معدنی‬ ‫در جهان انجام می ش��ود‪ .‬در امریکا ارزش مواد معدنی‬ ‫اس��تخراج ش��ده به طور ویژه ‪ ۷۵‬میلیارد دالر در سال‬ ‫است که در زمان فراوری ارزش افزوده به ‪ ۷۷۲‬میلیارد‬ ‫دالر ارتق��ا پیدا می کن��د‪ .‬زمانی هم که ف��راوری مواد‬ ‫معدنی در صنعت به کار برده می شود‪ ،‬گردش این عدد‬ ‫به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۴۰‬میلیارد دالر می رسد‪ .‬به این ترتیب از‬ ‫مواد خام ‪ ۴۰‬برابر ارزش افزوده به دست می اید‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬این اعداد نشان می دهد که ما باید کارهای بسیاری‬ ‫در بخش معدن انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه‪ ،‬با‬ ‫اعالم این خبر که در شهریور امسال یک واحد فوالدی‬ ‫با ظرفیت تولید حدود ‪ ۱.۷‬میلیون‪ ‬تن فوالد کوره بلند‬ ‫در کرم��ان راه اندازی می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ذوب اهن ‪۳.۶‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت تولید فوالد به روش کوره بلند دارد‬ ‫و یک میلی��ون تن تولید فوالد ب��ه روش کوره بلند در‬ ‫زنجان دیده شده است‪ .‬ما برای این کوره بلندها نیازمند‬ ‫دست کم ‪ ۵‬میلیون تن کنسانتره زغال سنگ در کشور‬ ‫این مجموعه حاضر اس��ت مجری برنامه های گوناگون‬ ‫در بخش معدن باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت توسعه و ابادانی‬ ‫کرمان به نمایندگی از صندوق بازنشس��تگی و شرکت‬ ‫ملی مس‪ ،‬تمام مس��ئولیت ها را بر عهده گرفته است و‬ ‫سعی می کند در راستای ارتقای توسعه‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫کشور گام بردارد‪.‬‬ ‫انتیکی نژاد همچنین ضمن اش��اره به بهره برداری از‬ ‫پروژه تامین منابع ابی سایت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جنوب ش��رقی‪ ،‬اظهار امیدواری ک��رد که انتقال اب به‬ ‫زودی در کرمان عملیاتی شود‪.‬‬ ‫� لزوم حمایت از کارگاه های کوچک معدنی‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یوس��ف داوودی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان‬ ‫س��راب در مجلس شورای اسالمی در نامه ای‬ ‫از رضا رحمانی به دلیل اقدامات موفقیت امیز‪،‬‬ ‫در اجرایی ش��دن تولید پودر الومینا تشکر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نامه امده اس��ت‪،‬‬ ‫جناب اقای رحمانی از شما به دلیل اقدامات‬ ‫موفقیت امیز‪ ،‬در زمینه اجرایی ش��دن پروژه‬ ‫ملی تولید پودر الومینا و نفلین سینیت تشکر‬ ‫و قدردانی می کنیم و توفیق روزافزون شما را‬ ‫خواهانیم‪ .‬یاداور می شود‪ ،‬هر سال حدود یک‬ ‫میلیون تن پودر الومینا به عنوان ماده اصلی‬ ‫تولید فلز راهبردی الومینیوم‪ ،‬از کش��ورهای‬ ‫خارج��ی وارد می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه تنها معدن نفلین س��ینیت کش��ور برای‬ ‫تولی��د الومینا با ظرفی��ت ‪ ۳۰‬میلیارد تن در‬ ‫شهرستان س��راب قرار دارد‪ .‬ساخت کارخانه‬ ‫نفلین س��ینیت سراب‪ ،‬س��االنه از خروج یک‬ ‫میلیارد دالر ارز از کش��ور برای واردات پودر‬ ‫الومینا جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬نفلین سینیت‬ ‫به عل��ت ارزش فوق الع��اده ای که در صنعت‬ ‫دارد (صنایع الومینیوم‪ ،‬شیش��ه و سرامیک‪،‬‬ ‫پالس��تیک و کائوچو‪ ،‬تهیه پش��م و شیش��ه‬ ‫معدنی‪ ،‬کود شیمیایی و‪ )...‬در بیشتر کشورها‬ ‫مورد توجه فراوان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اردش��یر س��عد محمدی‪ :‬ما برای کوره بلندها نیازمند دست کم‬ ‫‪۵‬میلیون تن کنس��انتره زغال سنگ در کش��ور هستیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که ظرفیت امروز تولید زغال کشور ‪ ۱.۵‬میلیون تن است‬ ‫هس��تیم‪ ،‬در حالی که ظرفیت امروز تولید زغال کشور‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بی��ان اینکه امروز به��ای زغال در‬ ‫کش��ور بهبود یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید تا سال گذشته‬ ‫زغال س��نگ از نظ��ر اقتصادی و س��رمایه گذاری ارزش‬ ‫ویژه ای نداشت اما امروز نحوه محاسبه ان ‪ ۲۶.۵‬درصد‬ ‫بهای شمش فوالد ش��ده و با افزایش نرخ جهانی‪ ،‬نرخ‬ ‫ف��والد بهبود می یابد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ش��رکت مس‪ ،‬امروز‬ ‫در سرچش��مه با تغییر کوره از ریور به فلش ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن ظرفیت ذوب دارد‪ .‬به استاندار کرمان قول دادم که‬ ‫واحد خاتون اباد هم از ‪ ۱۵‬تیر تعطیل می ش��ود‪ ۴ .‬ماه‬ ‫طول می کشد که بتوانیم تغییرات اساسی در کوره این‬ ‫واحد اعمال کنی��م و ظرفیت ان را از ‪ ۸۰‬به ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫تن ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادام��ه داد‪ :‬در کرم��ان ‪ ۴۲۰‬هزار تن‬ ‫ظرفی��ت ذوب مس داریم و یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره می خواهیم‪ .‬ظرفیت کنس��انتره موجود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن اس��ت که نش��ان می دهد‬ ‫بای��د ‪ ۶۰۰‬هزار تن دیگر کنس��انتره مس تولید کنیم‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب این مهم یک فرصت اس��ت که‪ ‬نیاز به‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬هدفمندی‪ ،‬حرکت و همراهی مس��ئوالن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید از این فرصت استفاده کرد چراکه‬ ‫کنسانتره مس به یقین سودده است یعنی هم می تواند‬ ‫به اشتغال استان کمک کند و هم گردش مالی خوبی را‬ ‫در زندگی اقتصادی مردم ایجاد می کند‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫نیاز نیست در همه چیز دست ببریم‪ .‬اب مسیر خود را‬ ‫پیدا می کند و مهم این است که جاری شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران در ادامه‬ ‫س��خنان خود در ایین گش��ایش هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابسته کرمان به وضعیت سنگ اهن و اهمیت‬ ‫ان پرداخ��ت و در این باره گفت‪ :‬ام��روز ظرفیت تولید‬ ‫سنگ اهن کشور حدود ‪ ۸۰‬میلیون تن است که نشان‬ ‫می دهد در ‪ ۵‬سال اینده باید به تولید ‪ ۱۶۰‬میلیون تن‬ ‫دسترسی پیدا کنیم‪ .‬به این ترتیب سنگ اهن در اینده‬ ‫یکی از دغدغه های بزرگ فوالدی ها در کشور است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادام��ه‪ ،‬اموزش و به روز رس��اندن‬ ‫س��طح علم��ی تمام دس��ت اندرکاران بخ��ش معدن را‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬در استانه روز صنعت و معدن‬ ‫هستیم‪ .‬باور دارم همه کسانی که در این بخش فعالیت‬ ‫می کنند س��طح دانش خود را به عن��وان یک ضرورت‬ ‫ارتقا می دهند‪ .‬امروز علم وس��عت یافت��ه و ما هم باید‬ ‫خ��ود را با تغییرات به روز کنیم‪ .‬مقاله های علمی جهان‬ ‫‪ ۲‬نکته افزایش ایمنی و کاهش نرخ تمام ش��ده را مورد‬ ‫توجه قرار می دهند که مس��یری منطقی است و ما هم‬ ‫باید در این مس��یر حرکت کنیم‪ .‬البته س��عی کرده ایم‬ ‫این اس��تراتژی را با همکاری پرس��نل مجرب ش��رکت‬ ‫مس تعریف کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران به اکتشاف نیز پرداخت و در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بخش اکتش��اف باید حرکت های جدی انجام شود‪.‬‬ ‫ما تمام س��عی مان را می کنیم که فض��ای الزم را برای‬ ‫کس��انی که در بخش ماش��ین االت فعالیت می کنند و‬ ‫با س��رمایه گذاری جهت دار قصد پیشروی دارند‪ ،‬فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬از تمام ایده های جدید ب��ا تمام قدرت حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬فضا برای تمام کسانی که تمایل به همکاری‬ ‫با ش��رکت مس دارند باز اس��ت و در ای��ن بین از تمام‬ ‫ش��رکت های خصوصی نیز حمایت می شود‪ .‬او در پایان‬ ‫س��خنان خود اظهار کرد‪ :‬باید جایگاه مس را در کشور‬ ‫ارتقا دهیم و وظیفه ما حرکت در یک مس��یر صعودی‬ ‫و توسعه ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی برای حمایت از تولید‬ ‫مجی��د انتیکی ن��ژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توس��عه و‬ ‫ابادانی کرمان و یکی دیگر از سخنرانان ایین گشایش‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته کرمان بود‪ .‬او با‬ ‫اشاره به نام گذاری امسال به نام رونق تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این س��ال که به نام «رونق تولید» نام گذاری ش��ده‬ ‫است س��عی کنیم در این مسیر حرکت کنیم‪ .‬بنابراین‬ ‫با برگزاری چنین نمایش��گاه هایی در واقع به این شعار‬ ‫کمک و س��عی می کنیم زیرس��اخت ها را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫انتیکی نژاد اظهار کرد‪ :‬شرکت توسعه و ابادانی کرمان‬ ‫با هدف کمک به توس��عه پایدار اس��تان با مشارکت و‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه ها و شرکت های سرمایه پذیر‪،‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی‪ ،‬بازرگان��ی و خدماتی‬ ‫ضم��ن فعالیت های اقتص��ادی توجیه پذیر‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران را نیز انج��ام می دهد‪ .‬او با اعالم امادگی از اینکه‬ ‫محمدعلی دهقان‪ ،‬معاون اقتصادی استانداری کرمان‬ ‫و فرماندار کرمان نیز در ایین گشایش ماینینگ کرمان‬ ‫در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فراوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته و پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهسازی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه استاندار کرمان یکی از طرفداران برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه و بومی س��ازی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برطرف‬ ‫کردن نیازهای ش��رکت های بزرگ در منطقه از س��وی‬ ‫اس��تانداری و صنعتگران هم��واره از موارد مهم در این‬ ‫اس��تان بوده اس��ت‪ .‬معاون اقتصادی استانداری کرمان‬ ‫درباره اهمیت معادن اس��تان کرمان گفت‪ :‬این استان‬ ‫از نظ��ر اس��تعداد معدنی‪ ،‬جای��گاه ویژه ای در س��طح‬ ‫کش��ور دارد و در زمینه تولیدات توانس��ته نقش خوبی‬ ‫ایفا کند‪ .‬دهقان با اش��اره به اهمی��ت اقتصاد مقاومتی‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی و اهمیت کسب ارزش افزوده‬ ‫است که می توان از مواد معدنی تولیدی به دست اورد‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬بخش خصوص��ی و نیمه خصوصی باید‬ ‫سرمایه گذاری کنند تا شاهد رش��د ارزش افزوده مواد‬ ‫معدنی باشیم‪ .‬او در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری‬ ‫از اینک��ه حمایت مس باعث رونق منطقه ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه نگاه ها به صنایع مس مثبت است‪ .‬ما در‬ ‫تامی��ن نیاز داخل��ی موفق عمل کرده ای��م و امیدواریم‬ ‫بتوانیم تمام کارگاه های کوچک استان که در این حوزه‬ ‫فعال هس��تند را تشویق کنیم که با استان های دیگر از‬ ‫جمله تبریز‪ ،‬یزد و‪ ...‬رقابت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی ایمیدرو در نمایشگاه کرمان‬ ‫محم��ود بندرچ��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت رس��تاک‬ ‫پادویژن و مدیر برگزارکننده این نمایش��گاه بین المللی‬ ‫نیز درحاش��یه هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬ف��راوری م��واد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته و پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی‪ ،‬در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نمایش��گاه یکی از مهم ترین و تخصصی ترین‬ ‫نمایش��گاه هایی اس��ت ک��ه در حوزه معدن در کش��ور‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬بندرچی با بی��ان اینکه کرمان از نظر‬ ‫فعالیت های معدنی توانمند است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این استان‬ ‫به عنوان یکی از قطب های معدنی کش��ور‪ ،‬بسیاری از‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬معدن و ماش��ین االت‬ ‫صنایع معدنی را در خود جای داده است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫می توان��د به نمایش فعالیت های معدنی اس��تان کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پادویژن در ادامه با‬ ‫بیان اینکه بعضی شرکت های دولتی و خصوصی‪ ،‬تمایل‬ ‫به حضور در نمایشگاه کرمان نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬احساس‬ ‫نیاز به حضور در این نمایش��گاه باید از سوی خود این‬ ‫سازمان ها وجود داشته باشد‪ .‬متاسفانه ایمیدرو در این‬ ‫رویداد شرکت نکرد و جای ان در کرمان خالی است‪ .‬او‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬شرکت ملی مس و شرکت صنعتی و‬ ‫معدنی گل گهر به عنوان ‪ ۲‬شرکت بزرگ معدنی در این‬ ‫نمایشگاه حاضر هستند‪ .‬البته دیگر شرکت های بخش‬ ‫خصوصی نیز در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫نیاز فوری به‬ ‫پرداخت وام بالعوض‬ ‫برای اصناف سیل زده‬ ‫«بیمه اجباری»‬ ‫د ر استانه خانه ایرانیان‬ ‫در ریل اکسپو امسال‬ ‫خبری از تحریم نبود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نماینده شورای اقتصادی سران قوا در ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات خبر داد‬ ‫تعیین تکلیف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا پایان این هفته‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی موضوع داغ‬ ‫این روزهای اقتصاد ایران اس��ت که با تاکید شدید فعاالن‬ ‫اقتص��ادی وگاه مس��ئوالن دولت��ی همراه ش��ده و همگی‬ ‫متفق القول معتقدند این عامل رانت باید به س��رعت حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬ششمین نشست ش��ورای راهبردی توسعه صادرات‬ ‫نیز با محوریت این موضوع برگزار ش��د و بار دیگر حاضران‬ ‫ب��ر ضرورت حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی تاکید کردند‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت همچنین امیر باقری‪ ،‬نماینده ش��ورای اقتصادی‬ ‫س��ران قوا از تعیین تکلیف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نشس��ت‬ ‫س��تاد اقتصادی س��ران قوه تا پایان ای��ن هفته خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬احتمال تداوم سیاس��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬تصمیمی که با مخالفت سرسخت حاضران در نشست‬ ‫رو به رو ش��د و در نهایت از باقری خواستند نظرشان را به‬ ‫مسئوالن دولت منتقل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو سناریوی پیش رو‬ ‫نماینده ش��ورای اقتصادی سران قوا در حالی از تشکیل‬ ‫نشست س��تاد اقتصادی س��ران س��ه قوه به منظور تعیین‬ ‫تکلیف حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در روز پنجش��نبه خبر داد‬ ‫که این موضوع مدت هاس��ت به مناقش��ه ای داغ در اقتصاد‬ ‫ایران بدل ش��ده و حاال پس از رانت ها و تخلفاتی که ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬صحبت از خذف ان است‪.‬‬ ‫باقری گفت‪ :‬موضوع های مطرح ش��ده درب��اره تغییرات‬ ‫سیاست های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سه قوه انتقال داده ام و در این راستا‪ ،‬دو سناریوی‬ ‫ارزی برای کشور تدوین شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دو سناریو‬ ‫برای نشس��ت پنجشنبه اینده مطرح ش��ده که در جلسه‬ ‫س��تاد اقتصادی دولت با نظ��ر رئیس جمهوری یکی از این‬ ‫سناریوها انتخاب می شود‪.‬‬ ‫نماینده ش��ورای اقتصادی سران قوا درباره دو سناریوی‬ ‫پیش��نهادی توضیح داد‪ :‬در س��ناریوی نخس��ت پیشنهاد‬ ‫ش��ده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی همچن��ان باقی بماند‪ ،‬اما به تعداد‬ ‫مح��دودی از کاالها تعلق گی��رد؛ یعنی به جز ‪ ۴‬قلم کاالی‬ ‫حذف شده از فهرس��ت کاالهای مشمول ارز دولتی‪ ،‬اقالم‬ ‫دیگری هم از این فهرست خارج شود‪.‬‬ ‫نماینده ش��ورای اقتصادی سران قوا ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫در این پیش��نهاد امده که حدود ‪ ۵۰‬درصد ارز پتروشیمی‬ ‫و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان‬ ‫بتوانند ارزش��ان را در فراین��د واردات در برابر صادرات به‬ ‫کش��ور بازگردانند‪ .‬باقری تصریح کرد‪ :‬در این سناریو قرار‬ ‫اس��ت نرخ ارز نیما نیز به ارامی به س��مت نرخ واردات در‬ ‫برابر صادرات حرکت کند‪.‬‬ ‫او درباره س��ناریوی دوم تصریح کرد‪ :‬در این س��ناریو در‬ ‫عمل یک بازار ارزی بیش��تر نخواهیم داش��ت و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی حذف خواهد ش��د‪ .‬نماین��ده ش��ورای اقتصادی‬ ‫س��ران قوا معتقد است سناریوی نخس��ت به خواسته های‬ ‫رئیس جمهوری نزدیک تر بوده و احتمال اجرای ان بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬باقری گفت‪ :‬س��ناریوی نخس��ت براساس وضعیت‬ ‫موجود و حرکت به س��مت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و‬ ‫سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت نعمت زاده از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫من اجرایی ش��دن س��ناریوی دوم س��تاد اقتصادی سران‬ ‫س��ه قوه یعنی حذف ارز دولتی است‪ ،‬چراکه تجربه نشان‬ ‫داده ارز ترکیب��ی ب��ه تولید ضرب��ه زده و نتیجه ان دادن‬ ‫یارانه ب��ه واردات علیه تولید اس��ت‪ .‬محمدرضا نعمت زاده‬ ‫در ششمین نشست توس��عه صادرات در واکنش به مطرح‬ ‫شدن دو س��ناریوی ارزی مبنی بر باقی ماندن و حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی گف��ت‪ :‬نتیجه بخش بودن س��ناریوی دوم‬ ‫مش��روط بر ان اس��ت که بروکراسی های س��ال گذشته و‬ ‫دخالت ه��ای بانک مرکزی و دولت کم ش��ود‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬اجرای س��ناریوی دوم نیز نتیجه ای نداشته و تنها‬ ‫هزینه تراشی به شمار می رود‪ .‬او با اشاره به اخرین نشستی‬ ‫که با مرحوم ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی داش��ته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایت اهلل هاش��می به من گفتند ما در سال های‬ ‫گذشته روش های گوناگونی برای کنترل بازار تجربه کردیم‬ ‫اما در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که برای کنترل بازار‬ ‫چ��اره ای جز افزای��ش تولید و ارام کردن ب��ازار با عرضه و‬ ‫تقاضا نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر کاهش مقررات صادراتی‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت نیز در این نشست‪ ،‬با‬ ‫اشاره به موقعیت مهم و راهبردی ایران در منطقه و جهان‬ ‫گفت‪ :‬اگر ایران به محلی برای تبادل کاال های کش��ور های‬ ‫همس��ایه تبدل ش��ود‪ ،‬کش��ور هیچ نیازی به ارز حاصل از‬ ‫فروش نفت ن��دارد‪ .‬محمدرضا مودودی با بیان اینکه ایران‬ ‫دومین کشور دارای بیشترین کشور های همسایه در جهان‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ور های همسایه ایران ساالنه ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ان��واع کاال و خدم��ات وارد می کنن��د و این‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه فقط ‪ ۱۰‬درصد ای��ن کاال ها و خدمات‬ ‫فنی مهندسی از ایران تامین می شد‪ ،‬ایران ساالنه بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی به کشور های همسایه‬ ‫داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست‬ ‫امسال‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر بود که در فروردین‬ ‫به دلیل مسائل ناشی از سیل قدری کاهش یافت‪ ،‬اما با این‬ ‫وجود در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم‬ ‫‪ ۷.۷‬میلیارد دالر بود‪ ،‬بیش از ‪ ۸‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫س��هم صادرات غیرنفتی در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته از حدود ‪۴‬‬ ‫درصد به بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته است و هم اکنون‬ ‫ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخطار برای بازنگرداندن ارز صادراتی‬ ‫رئیس پیش��ین ات��اق بازرگانی ایران نیز هش��دار داد که‬ ‫اگ��ر صادرکننده تکلیفش را روش��ن و ش��فاف نداند‪۲.۵ ،‬‬ ‫میلی��ارد دالر حاصل از صادرات محصوالت کش��اورزی در‬ ‫س��ال پیش رو ان طور که باید به چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫بازنمی گ��ردد؛ چراکه این محصوالت یا صادر نمی ش��ود یا‬ ‫از س��وی کسانی صادر می شود که اهمیتی به بازگشت ارز‬ ‫نمی دهند‪ .‬محس��ن جالل پور در شش��مین نشست شورای‬ ‫راهبردی توس��عه صادرات غیرنفتی با اش��اره به بالتکلیف‬ ‫بودن صادرکنندگان درباره تکالیف س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫یک م��اه دیگر صادرکنندگان بای��د اظهارنامه های مالیاتی‬ ‫دو س��ناریو برای نشست پنجش��نبه اینده مطرح ش��ده که در جلسه ستاد‬ ‫اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می شود‬ ‫خود را تسلیم کنند اما هنوز هیچ بخشنامه ای به انها ابالغ‬ ‫نشده است‪ .‬با توجه به تغییرات گوناگون بخشنامه ها در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬صادرکنن��دگان نمی دانند اظهارنامه های مالیاتی خود‬ ‫را چگونه تنظیم کنند‪ .‬پیش بین��ی می کنم اظهارنامه های‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نی��ز به گون��ه ای باش��د ک��ه صادرکنن��دگان‬ ‫قانونم��دار تنبی��ه و صادرکنن��دگان قانون گریز‪ ،‬تش��ویق‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول نفت را جای دیگر خرج کنیم‬ ‫غالمعل��ی س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کال��ه نیز در‬ ‫شش��مین نشس��ت ش��ورای راهبردی توس��عه ص��ادرات‬ ‫سیاس��ت گذاری ارزی کش��ور اظهار کرد‪ :‬این یک واقعیت‬ ‫است اگر می خواهیم کشوری تولیدمحور داشته باشیم باید‬ ‫ن اوردن نرخ ارز‪،‬‬ ‫پول نفت را به جای خرج کردن برای پایی ‬ ‫در جای دیگری خرج کنیم‪ .‬وی با انتقاد از ضعف مدیریت‬ ‫بانک ه��ا افزود‪ :‬متاس��فانه مدیران بانک��ی هیچ کدام بانکی‬ ‫نبوده اند و بیشتر یا سیاسی هستند یا از جای دیگری وارد‬ ‫شبکه بانکی شده اند و در چنین شرایطی طبیعی است که‬ ‫وقتی کسی علم مرتبط با ان کار را نداشته باشد نمی تواند‬ ‫به درستی کار کند‪ .‬مدیرعامل شرکت کاله با تاکید بر اینکه‬ ‫چند نرخ بودن ارز باعث افت تولید در کشور می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با چند نرخی کردن ارز صادرکنندگان هیچ جایگاهی‬ ‫در کش��ور نخواهند داش��ت و متاس��فانه سیاس��ت گذاری‬ ‫وزی��ران گوناگ��ون اقتص��ادی هماهنگ ب��ا یکدیگر عمل‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬واقعیت دیگر ان اس��ت که دولت‬ ‫حمای��ت جدی از تولی��د و صادرات در کش��ور نمی کند و‬ ‫متاس��فانه باید گفت عملکرد دولت ضد صادرات اس��ت و‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان نه در داخل کشور حمایت‬ ‫می ش��وند و ن��ه در خ��ارج‪ .‬از زمان��ی که پول نف��ت وارد‬ ‫کش��ورمان ش��د و برای پایین اوردن نرخ دالر صرف شد‪،‬‬ ‫تولید به حاشیه رفت‪.‬‬ ‫اولویت های کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نرگس حافظی‪ :‬انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در اسفند ‪ ۹۷‬برگزار شد و ‪ ۴۰‬نفر از منتخبان‬ ‫ای��ن انتخابات به اتاق بازرگانی تهران راه یافتند‪ .‬در‬ ‫چند روز گذشته نیز با برگزاری انتخابات دیگری بین‬ ‫اعضای منتخب اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬هیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون های این اتاق مشخص شدند تا فعالیت‬ ‫خود را برای مدت دو س��ال نخست دوره نهم هیات‬ ‫نماین��دگان ات��اق تهران‪ ،‬اغاز کنن��د‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫محمد الهوتی با کسب اکثریت ارا بر کرسی ریاست‬ ‫کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران نشس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون تسهیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی تهران در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش نیوز اظهار کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫از نام این کمیس��یون مشخص است‪ ،‬وظیفه اصلی‬ ‫ان تس��هیل تجارت خارجی اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫رفع موانع موجود در تجارت خارجی شامل واردات‬ ‫یا صادرات‪ ،‬با توجه به اینکه ب ه هرحال صادرات جز‬ ‫اولویت های کشور بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬از مهم ترین وظایف این کمیس��یون در اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اس��ت‪ .‬الهوتی اف��زود‪ :‬صادرات در‬ ‫ادامه نام این کمیس��یون اضافه ش��ده تا تاکیدی بر‬ ‫اهمیت صادرات و پیگیری مطالبات صادرکنندگان‬ ‫و رفع موانع صادراتی انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود فضای کسب وکار‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی با تاکید بر‬ ‫تالش برای بهبود فضای کسب وکار در اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬باید بهبود فضای کس��ب وکار و رفع‬ ‫موانع تولید با محوریت تولید صادراتی شکل بگیرد‬ ‫و این هدف در کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات اتاق تهران با جدیت دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه‬ ‫صادرات درباره نقشی که سایرین در این کمیسیون‬ ‫می توانن��د ایفا کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمیس��یون ها‬ ‫در اتاق ه��ای بازرگان��ی به عنوان بازوی مش��ورتی‬ ‫هیات رئیس��ه باید بیش��تر به دنبال ایجاد بسترهای‬ ‫مناس��ب در مناس��بات تج��ارت خارج��ی خود در‬ ‫ای��ن کمیس��یون باش��ند‪ .‬الهوتی ادام��ه داد‪ :‬البته‬ ‫کمیس��یون های دیگر متناس��ب با مس��ئولیت ها و‬ ‫فعالیت های��ی که دارند باید هم��ه مطالبات خود را‬ ‫مطرح کرده و اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی‬ ‫به دنبال اجرای این مطالبات باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان ادامه داربخشنامه های گوناگون‬ ‫دولتی‬ ‫رئی��س کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه‬ ‫ص��ادرات اتاق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینکه دولت‬ ‫روزان��ه تع��داد قابل توجهی بخش��نامه و ایین نامه‬ ‫صادر می کند و هر روز موضوع هایی از س��وی دولت‬ ‫مطرح می ش��ود که پ��س از ان فع��االن اقتصادی‬ ‫باید به دنبال رفع معایب بخش��نامه های صادرشده‬ ‫باش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۱۳‬ماه گذشته بیش از ‪۷۵‬‬ ‫بخش��نامه و ایین نامه در حوزه تجارت خارجی که‬ ‫شامل واردات و صادرات است‪ ،‬ابالغ شده که در عمل‬ ‫تمام بخش های مش��ورتی اتاق شامل کمیسیون ها‬ ‫و تش��کل ها و حت��ی تش��کل های باالدس��تی مثل‬ ‫کنفدراس��یون صادرات را به خود مش��غول کرده و‬ ‫ام��روز بیش از اینکه بتوانی��م به دنبال بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار باش��یم‪ ،‬در پی رفع موانعی هستیم که‬ ‫هر روز از س��وی حاکمیت برای کسب وکارها ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬الهوتی افزود‪ :‬به طورکلی در یک سال و نیم‬ ‫گذشته بیش از انکه بتوانیم به دولت پیشنهادهای‬ ‫خ��ود را ارائه کنی��م به دنبال این بوده ایم که موانعی‬ ‫ک��ه برایمان ایجادش��ده را برطرف کنی��م‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر در کمیس��یون تسهیل تجارت و‬ ‫توسعه صادرات با انبوهی از بخشنامه های متناقض‪،‬‬ ‫ناکارام��د و گاه غیرتخصص��ی روبه رو هس��تیم که‬ ‫وظیفه خود می دانیم در مرحله نخس��ت این موانع‬ ‫را برط��رف کنی��م و چنانچه در ش��رایط عادی قرار‬ ‫بگیریم بتوانیم پیشنهادهای خود را با پشتوانه علمی‬ ‫و عملی برای بهبود فضای کس��ب وکار و رفع موانع‬ ‫تولید ارائه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگروه مقابله با تحریم ها‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در زمان توافق‬ ‫هسته ای و پس از تصویب برجام کارگروه پسابرجام‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران تش��کیل و اقدام های خوبی‬ ‫در این کارگروه انجام شد‪ ،‬به پیشنهاد دستیار ویژه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر ایجاد کارگروه‬ ‫مقابله با تحریم ها در اتاق تهران اشاره کرد‪ .‬الهوتی‬ ‫تش��کیل کارگروه مقابله ب��ا تحریم ها در اتاق تهران‬ ‫را پیش��نهاد خوبی دانست و گفت‪ :‬در این کارگروه‬ ‫باید تصمیم هایی گرفته ش��ود که با تحریم هایی که‬ ‫روزانه اعمال می شود و گاه خودتحریمی هایی که در‬ ‫داخل کشور شکل می گیرد‪ ،‬مقابله کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اهمیت تش��کیل این کارگروه گفت‪ :‬این کارگروه‬ ‫بای��د بتواند به موقع پیش��نهادهای الزم را به دولت‬ ‫ارائه کند‪ .‬منظور دس��تیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تحریم هایی بود که از س��وی کش��ورهای‬ ‫خارجی بر ما اعمال می ش��ود ام��ا من فکر می کنم‬ ‫خودتحریمی های��ی هم که ناش��ی از ایج��اد موانع‬ ‫گوناگون از س��وی حاکمیت برای تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان است‪ ،‬نیازمند توجه در این کارگروه‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگانی از دولت که‬ ‫در ات��اق بازرگانی تهران حضور دارند‪ ،‬همگی نظیر‬ ‫دس��تیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نجفی‪،‬‬ ‫ب��ه اهمیت موضوع هایی که در ات��اق تهران به ویژه‬ ‫عنوان هایی که در نشس��ت اخیر کمیسیون تسهیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات اتاق طرح شد‪ ،‬پی برده و‬ ‫به انها توجه کنند‪.‬‬ ‫ی تلفن همراه‬ ‫استعالم نرخ کاالهای پرمصرف از طریق اپلیکیشن های گوش ‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از‬ ‫فراهم شدن امکان استعالم نرخ کاالهای اساسی‬ ‫و پر مصرف از طریق اپلیکیش��ن های گوشی های‬ ‫تلف��ن همراه در این��ده نزدیک خب��ر داد‪ .‬علی‬ ‫رهبری در گفت وگو با شاتا گفت‪ :‬پیرو دستور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و براساس هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده با سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬قرار اس��ت ن��رخ حدود ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاالی اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن های‬ ‫گوشی های تلفن همراه شناخته شده انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مذاکره با متولیان اپلیکیشن های‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه معروف ب��ه زودی انجام‬ ‫خواهد شد و امکان استعالم نرخ کاالهای یادشده‬ ‫یکی از گزینه های اضافه ش��ده به اپلیکیشن های‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه همچون اپ‪ ،‬روبیکا و‪...‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز تج��ارت الکترونیکی ای��ران از‬ ‫مذاک��ره ب��ا وزارت ارتباطات ب��رای اضافه کردن‬ ‫گزینه اس��تعالم ن��رخ کاال از طریق اپلیکیش��ن‬ ‫«دولت هم��راه» خبر داد و گف��ت‪ :‬به زودی این‬ ‫امکان از این طریق اپلیکیش��ن گوشی های تلفن‬ ‫همراه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در توس��عه فناوری‬ ‫در ح��وزه ارتباطات و راه اندازی اپلیکیش��ن های‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه ترجیج بر این است که‬ ‫از امکانات مناسبی استفاده شود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫استعالم کاالهای پر مصرف از موازی کاری و تولید‬ ‫اپلیکیشن های جدید خودداری می شود و در این‬ ‫زمینه اپلیکیش��ن جدیدی تولید نخواهد شد و از‬ ‫اپ های که وجود دارند‪ ،‬استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬با این امکان می توان مشکل چند‬ ‫نرخی بودن کاالها و سردرگمی مصرف کنندگان‬ ‫در ارزیاب��ی قیمت ه��ا را کاه��ش داد‪ .‬رهب��ری‬ ‫ه��دف نهایی از اجرای این طرح را اطالع رس��انی‬ ‫ن��رخ کاالهای اساس��ی و پر مصرف ب��ه مردم و‬ ‫مصرف کنندگان عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چاره جویی برای‬ ‫قدرت یافتن‬ ‫حامیان حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫رئیس انجمن حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان ایران‬ ‫خبر‬ ‫کبابی ها دیگر مشکل‬ ‫تامین گوشت ندارند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫کباب و حلیم و اشپز‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬فعالیت‬ ‫واحدهایی که شب ها‬ ‫در کن��ار خیابان اقدام‬ ‫ب��ه ف��روش کب��اب‬ ‫می کنند‪ ،‬بدون مجوز‬ ‫بوده اس��ت و محصولی را ک��ه عرضه می کنند‪،‬‬ ‫غیربهداشتی است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬حس��ین محمدی افزود‪ :‬در‬ ‫یکی دو سال گذش��ته تعداد زیادی واحد سیار‬ ‫اقدام به ف��روش اغذیه در کنار خیابان می کنند‬ ‫که این کار به دلیل نداش��تن یخچال و سردخانه‬ ‫کامال غیربهداش��تی اس��ت و با توج��ه به هوای‬ ‫الوده تهران‪ ،‬الودگی به واسطه رفت وامد وسایل‬ ‫نقلیه و عابران خطرناک اس��ت؛ بنابراین از مردم‬ ‫تقاضا داریم ب��رای تهیه غذا به واحدهای دارای‬ ‫پروانه کس��ب مراجعه کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مش��کلی برای تامین گوش��ت واحدهای صنفی‬ ‫کباب و حلیم نداریم و خوشبختانه در این زمینه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتاق اصناف‬ ‫ته��ران هم��کاری الزم را برای تامین گوش��ت‬ ‫م��ورد نیاز واحدها با نرخ مناس��ب و نرخ دولتی‬ ‫داشته اند‪ .‬محمدی افزود‪ :‬درحال حاضر گوشت‬ ‫گوساله وارداتی با نرخ مصوب ‪ ۵۲‬هزار تومان از‬ ‫طریق اتحادیه به واحدهای صنفی زیر پوش��ش‬ ‫توزیع می شود و نرخ هر سیخ کباب بسته به نوع‬ ‫گوش��ت منجمد یا گرم بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه های ایین روز ملی اصناف در نشست خبری نایب رئیس اتاق اعالم شد‬ ‫نیاز فوری به پرداخت وام بالعوض برای اصناف سیل زده‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از‬ ‫‪52‬درصد از‬ ‫مشموالن تبصره‬ ‫ماده ‪100‬قانون‬ ‫مالیات مستقیم‬ ‫معاف از مالیات‬ ‫شده اند‬ ‫بخشی از بازار ایران در گروه های تولیدی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫خدم��ات فنی و توزیع��ی را ‪۲‬میلی��ون و ‪۶۵۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۶‬واح��د صنف��ی دارای پروانه کس��ب و ‪۶‬میلیون‬ ‫و ‪۶۴۲‬هزار و ‪ ۶۵‬ش��اغل (براس��اس ام��ار ‪۲۶‬خرداد‬ ‫دبیرخانه هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی‬ ‫کش��ور) در این عرصه تامین می کنند و البته تعدادی‬ ‫از افراد هم بدون پروانه کس��ب در همین گروه ها در‬ ‫حال فعالیت هس��تند که مش��کالت زی��ادی را برای‬ ‫اقتصاد و مصرف کننده پیش اورده اند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬این فعاالن اقتصادی خواه دارای پروانه‬ ‫کس��ب یا بدون ان‪ ،‬بیش��ترین ارتباط چهره به چهره‬ ‫را ب��ا ‪۸۱‬میلیون مصرف کننده دارند‪ .‬اصناف نقش��ی‬ ‫کلی��دی در معیش��ت‪ ،‬رفاه‪ ،‬س�لامت و حتی امنیت‬ ‫خانواده ها و کش��ور دارند و به همین دالیل است که‬ ‫چن��ان اهمیت یافته اند که روز ملی اصناف (یکم تیر)‬ ‫در تقویم مل��ی ایران به نام نامی این فعاالن اقتصادی‬ ‫مزین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۳ ،‬روز بیش��تر تا روز ملی اصناف‬ ‫باقی نمانده است و اصناف زخم خورده از جریان های‬ ‫اقتص��ادی س��ال ‪ ۹۷‬ک��ه بخش��ی از ان همچن��ان‬ ‫ادامه دارد و نیز س��یل روز های نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬و‬ ‫اسیب دیدگی گروهی از انها‪ ،‬مصمم هستند در کنار‬ ‫هم جمع ش��ده و از چهره ه��ای ملی و نیز انهایی که‬ ‫در بالیای طبیعی حواس شان به هموطنان شان بوده‪،‬‬ ‫قدردانی کنند‪ .‬انها قرار است در این روز از سند رونق‬ ‫تولید رونمای��ی و فصل جدیدی را در شفاف س��ازی‬ ‫و ارائه امارها اغاز کنند‪ ،‬نوس��ازی هر س��اله ‪ ۷‬رسته‬ ‫صنفی ب��ه کمک س��ازمان ملی اس��تاندارد و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را نوی��د دهند و از جزئیات‬ ‫نظارت های مکانیزه پرده بردارند‪.‬‬ ‫به این واس��طه‪ ،‬خبرنگار‬ ‫در نشست خبری‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران حض��ور یافت‪ .‬در ادامه‬ ‫جزئیاتی از انچه در این نشس��ت مطرح شد را از نظر‬ ‫می گذرانید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بهره وری واحد های صنفی‬ ‫با ورود‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫و فعالیت های‬ ‫جدید‪ ،‬نظارت ها‬ ‫و بازرسی های‬ ‫ما نیز باید با‬ ‫روش های‬ ‫نوینی انجام‬ ‫شوند؛ از این رو‬ ‫بازرسی های‬ ‫ما باید از‬ ‫حالت سنتی و‬ ‫برگه هایی که‬ ‫روزانه نوشته‬ ‫می شوند‪ ،‬خارج و‬ ‫مکانیزه شوند‬ ‫مجتبی صفایی از حضور مقامات عالی رتبه کش��ور‬ ‫در ایی��ن روز ملی اصناف خبر داد و گفت‪ :‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و به‬ ‫احتمال زیاد رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز از‬ ‫مهمانان ویژه ایین روز ملی اصناف (یکم تیر) هستند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در روز یک��م تی��ر تفاهمنام��ه ای‬ ‫س��ه جانبه با سازمان ملی اس��تاندار و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منعقد می ش��ود ک��ه از فردای همان‬ ‫روز اجرایی خواهد ش��د‪ .‬این تفاهمنامه در راس��تای‬ ‫بهس��ازی و بهره وری بیش از پیش واحد های صنفی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس هر ساله ‪ ۷‬رس��ته از مجموعه‬ ‫صنفی کش��ور ب��ه بند های ای��ن تفاهمنام��ه افزوده‬ ‫می ش��وند و به این ترتیب با مش��ارکت اتحادیه های‬ ‫سراس��ر کشور این رسته ها به اس��تانداردها و تعاریف‬ ‫تعیین شده در این تفاهمنامه خواهند رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی برای مکانیزه شدن نظارت ها‬ ‫نای��ب رئی��س دوم ات��اق اصن��اف ایران خب��ر داد‪:‬‬ ‫در روز مل��ی اصن��اف رونمای��ی از طرح��ی در زمینه‬ ‫نوین سازی نظارت ها و بازرسی ها از اصناف را خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬با توجه به ورود اس��تارت اپ ها و فعالیت های‬ ‫جدید می طلبد که نظارت ها و بازرس��ی های ما نیز با‬ ‫روش های نوینی انجام شوند‪ .‬با کمک سازمان حمایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بازرسی های ما باید از حالت سنتی و برگه هایی‬ ‫که روزانه نوشته می شوند‪ ،‬خارج شده و مکانیزه شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بح��ث کس��ب و کار ح�لال نیز در‬ ‫نظر داری��م کارهایی انجام دهیم‪ .‬ما نباید از کس��ب‬ ‫و کار ح�لال فاصله بگیری��م؛ چراکه معتقد به عبارت‬ ‫«الکاس��ب حبیب اهلل» هس��تیم‪ .‬اتاق اصناف در این‬ ‫راستا سیاست گذاری هایی کرده که درباره انها در روز‬ ‫ملی اصناف بیشتر اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫به نمایندگی از جامع��ه بزرگ مصرف کنندگان‬ ‫می توانند مطالب��ات گوناگونی را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫این کار به ش��رطی انجام شدنی است که قدرت‬ ‫ای��ن انجمن ها با افزایش تع��داد اعضا و انتخاب‬ ‫اف��راد کاردان برای هیات مدی��ره افزایش یابد‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا بهترین فرصت ب��رای انجام چنین‬ ‫کاری اس��ت چراکه براس��اس اساس��نامه ای که‬ ‫داریم‪ ،‬انتخابات هیات مدیره تمامی انجمن های‬ ‫حمایت حقوق مصرف کنندگان شهرستانی باید‬ ‫در خرداد برگزار ش��ود‪ .‬ای��ن انتخابات مقدماتی‬ ‫دارد‪ .‬از جمل��ه اینکه باید فراخوانی داده ش��ده‬ ‫و از داوطلب��ان ثبت ن��ام ک��رده و فرایند تایید‬ ‫صالحیت شان انجام شود‪ .‬این رویدادی کشوری‬ ‫و بسیار مهم است و با وجود اینکه همه اعضای‬ ‫باالی ‪ ۱۸‬سال به شرط تابعیت از ایران می توانند‬ ‫در این انجمن عضو شوند اما تعداد کمی از افراد‬ ‫جامعه از این رویداد باخبر هستند‪.‬‬ ‫تهران نخستین شهری بود که این انتخابات را‬ ‫در ‪ ۱۱‬خرداد برگزار کرد که این انتخابات به دور‬ ‫دوم (‪ ۲۱‬خرداد) کش��یده ش��د‪ .‬انتخابات هیات‬ ‫مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫شهرستان مشهد نیز پنجشنبه ‪ ۳۰‬خرداد برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فراین��د برگ��زاری ای��ن انتخابات در س��ایر‬ ‫شهرستان ها به کندی پیش می رود چراکه انها‬ ‫با مش��کالتی روبه رو هستند که نیاز است تا در‬ ‫این باره با نهادهای متولی رایزنی شود‪ .‬رسانه ها‬ ‫نیز می توانند به بررسی مشکالت این انجمن ها‬ ‫در شهرس��تان های گوناگ��ون بپردازند و کمک‬ ‫کنند ت��ا فرایند عضوگیری و برگزاری انتخابات‬ ‫با س��رعت باالتر و کیفیت بهتری انجام شود تا‬ ‫در نهایت حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود‪.‬‬ ‫مرجع اصلی نظارت بر ای��ن انجمن ها وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و س��ازمان حمایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده های فرماندار‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرس��تان و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫اعض��ای هیات نظارت ب��ر انتخابات انجمن های‬ ‫حمایت حقوق مصرف کنندگان هستند‪.‬‬ ‫این انجمن سامانه ای طراحی کرده که همگی‬ ‫می توانن��د عض��و ان بش��وند که چ��ون قدرت‬ ‫تبلیغات��ی نداری��م هنوز در نزد مردم ش��ناخته‬ ‫نیست‪ .‬افرادی که تمایل به عضویت در انجمن و‬ ‫شرکت در انتخابات دارند یا اینکه پیش تر عضو‬ ‫انجمن بوده اند و قصد رای دادن در روز برگزاری‬ ‫انتخاب��ات دارند باید در س��امانه مل��ی انجمن‬ ‫حمای��ت ب��ه نش��انی ‪ www.crps.ir‬ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬ش��رایط عضویت در انجمن فقط تابعیت‬ ‫ایرانی و داش��تن حداقل ‪ ۱۸‬سال است و از این‬ ‫رو در تالش��یم تا افراد بیشتری به عضویت این‬ ‫انجمن در ایند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجتبی صفایی در این نشس��ت با توجه به اهمیت‬ ‫تفاه��م مالیات��ی اتاق اصن��اف ایران با س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی و التهاب ارائه اظهارنامه های مالیاتی تا پایان‬ ‫خرداد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ما در جنگ اقتصادی هس��تیم و‬ ‫مجموعه صنفی و فعاالن اقتصادی با کاهش س��رمایه‬ ‫انها‪ ،‬رکود بازار‪ ،‬کاهش س��طح درامد مردم و کاهش‬ ‫سطح خرید انها روبه رو هستند‪.‬‬ ‫به این ترتیب اتاق اصناف ایران امس��ال به رسم هر‬ ‫س��ال و برابر قانون اقدام به امض��ای تفاهمنامه ای با‬ ‫سازمان امور مالیاتی کرد که براساس ان نظر دولت و‬ ‫مجموعه صنفی در ان لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬مالیات اصناف در ‪۵‬‬ ‫گروه تعریف شد‪ .‬برخی مودیان مالیاتی کمتر از سقف‬ ‫معافی��ت دولت درامد و فروش داش��ته اند‪ .‬تعداد این‬ ‫افراد ‪ ۸۳۰‬هزار (واحد صنفی) مودی دارای شناسنامه‬ ‫در سازمان امور مالیاتی است‪ .‬اینها بیش از ‪52‬درصد‬ ‫از مش��موالن تبصره ماده ‪100‬قانون مالیات مستقیم‬ ‫هستند که معاف از مالیات شده اند ‪.‬‬ ‫در گ��روه دوم‪ ،‬صنوف��ی که مالی��ات قطعی انها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬از یک تا ‪٢.٥‬میلیون تومان اس��ت و تعداد‬ ‫انه��ا بی��ش از ‪ ۵۴۲‬هزار م��ودی مالیات��ی در حوزه‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پاس��خ به پرسشی‬ ‫مبنی بر حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساس��ی از سوی دولت‬ ‫براس��اس ضرورت انجام ش��د و البته راهی به جز ان‬ ‫نی��ز در مقطع وجود نداش��ت؛ قرار ب��ود این ارز برای‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی کشور استفاده شود‪ ،‬ولی در‬ ‫اجرا دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن دالرها به درس��تی توزیع نش��د و‬ ‫واردکنن��دگان و توزیع کنندگان از ان سوءاس��تفاده‬ ‫کردند؛ این در شرایطی است که یکی از خواسته های‬ ‫فعاالن بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز است‪ .‬اگرچه‬ ‫هم��ه متغیرهای مرتبط ب��ا تثبیت ن��رخ ارز همواره‬ ‫در دس��ترس نیس��تند اما ثبات نس��بی بای��د حاکم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صفای��ی گفت‪ :‬مجموع��ه فعاالن اقتصادی کش��ور‬ ‫خواهان این هس��تند که ثبات در بازار ارز حاکم شود‬ ‫و در این صورت اس��ت ک��ه در بخش صنفی می توان‬ ‫بازرس��ی های موثری را انج��ام داد‪ .‬تا زمانی که ثبات‬ ‫برقرار نش��ود‪ ،‬نمی ت��وان انتظار تش��دید نظارت ها و‬ ‫بازرسی های موثر را داشت‪.‬‬ ‫اصناف قرار است از سند رونق تولید رونمایی و فصل جدیدی را‬ ‫در شفاف سازی و ارائه امارها اغاز کنند‪ ،‬نوسازی هر ساله ‪ ۷‬رسته‬ ‫صنفی به کمک س��ازمان ملی اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را نوید دهند و از جزئیات نظارت های مکانیزه پرده بردارند‬ ‫‹ ‹تهیه سند رونق تولید‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد‪ :‬در سالی‬ ‫که از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان سال «رونق‬ ‫تولید» نام گذاری شده‪ ،‬می طلبد که اتاق اصناف ایران‬ ‫هم با توجه به تعداد زیاد واحد های تولیدی و س��هم‬ ‫‪ ۱۷‬درصدی در تولید ناخالص ملی‪ ،‬س��ندی را درباره‬ ‫رونق تولید تهیه کند‪.‬‬ ‫در این س��ند‪ ،‬اتاق اصناف ایران در دو حوزه تولید‬ ‫و توزیع و به طور ویژه در مش��اغل توزیعی و انبارداری‬ ‫ورود کرده اس��ت‪ .‬توجه داش��ته باشیم که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تولید پوش��اک کش��ور در بنگاه ه��ای صنفی تحقق‬ ‫می یابد؛ از این رو در حال تهیه س��ند توسعه پوشاک‬ ‫کشور با همکاری اس��تادان دانشگاه تهران و معاونت‬ ‫اقتص��ادی اتاق اصناف هس��تیم و در روز ملی اصناف‬ ‫جزئیاتی از ان را اطالع رس��انی می کنیم‪ .‬ما معتقدیم‬ ‫بزرگ ترین شبکه توزیع مویرگی در کشور واحد های‬ ‫صنفی هستند‪.‬‬ ‫صفایی ی��اداوری ک��رد‪ :‬در زمان بروز مش��کل در‬ ‫توزیع ش��کر ب��ا ورود واحدهای توزیعی این مش��کل‬ ‫در کمترین زم��ان ممکن برطرف و التهاب در فضای‬ ‫کشور برداشته شد‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد‪ :‬واحد های‬ ‫صنف��ی ما باید خ��ود را به دس��تگاه های الکترونیک‬ ‫تجهیز کنند تا امار و ارقامی که ما در روز و حتی در‬ ‫ثانیه نیاز داریم را بتوانیم در دسترس داشته باشیم و‬ ‫این محقق نمی شود مگر با شفاف سازی‪ .‬در این سند‬ ‫راه های رسیدن به شفاف سازی دیده شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫پایانی ایین روز ملی اصناف از افراد و اتحادیه هایی که‬ ‫در زمان حوادث و بالیای طبیعی از جمله سیل اخیر‬ ‫و زلزله کرمانش��اه همواره یاری دهنده هموطنان خود‬ ‫بوده اند و بیشترین خدمات را داشته اند و همچنین از‬ ‫یک تولید کنن��ده و کارافرین صنفی قدردانی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تجلیل از ی��ک چهره مان��دگار صنف��ی نیز از‬ ‫برنامه های این روز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت به سیل زدگان‬ ‫صفایی در بخشی از این نشست خبری در پاسخ به‬ ‫خبرنگار‬ ‫درباره اخرین اطالعات درباره حمایت‬ ‫افزایش خرید کاالی داخلی در تالش‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف تال��ش از رویک��رد‬ ‫مصرف کنندگان به اس��تفاده و خرید کاالهای‬ ‫تولید داخلی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬علیرضا یوس��فی با بی��ان این مطلب‬ ‫گف��ت‪ :‬نوس��ان های ن��رخ ارز و کاهش توجیه‬ ‫اقتصادی واردات کااله��ای خارجی و افزایش‬ ‫نرخ ای��ن کاالها در کنار فرهنگ س��ازی برای‬ ‫مص��رف کاالی ایرانی از جمل��ه دالیل اصلی‬ ‫تغییر رویکرد مردم به خرید و مصرف تولیدات‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت ‪۸‬ه��زار و‪۵۰۰‬واحد‬ ‫صنفی با ج��واز در تالش‪ ،‬س��هم ‪۴۵‬درصدی‬ ‫صنوف تولیدی و خدمات فنی را از این تعداد‬ ‫ی��اداوری کرد و اف��زود‪ :‬در ب��ازار کمبود کاال‬ ‫نداریم اما ش��اهد تغییر نرخ کاالها روبه باال بر‬ ‫اث��ر بی ثباتی نرخ ارز هس��تیم که این موضوع‬ ‫از واحد های صنفی اس��یب دیده در سیل های ابتدای‬ ‫س��ال‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬دولت باید به طور ویژه از‬ ‫اصناف اسیب دیده در سیل حمایت کند‪.‬‬ ‫در این باره پیشنهاد وام بالعوض ‪ ۱۵‬میلیون تومانی‬ ‫ن زمینه‬ ‫را ب��ه دولت داده ایم‪ ،‬اما هنوز مصوبه ای در ای ‬ ‫به دس��ت اتاق اصناف ایران نرسیده است‪ .‬در پرداخت‬ ‫تس��هیالت بدون به��ره مبلغ ‪۴۵‬میلی��ون تومان قرار‬ ‫اس��ت به واحد های صنفی اسیب دیده تعلق گیرد که‬ ‫در این باره پرداخت تس��هیالت کم بهره و بدون بهره‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ ،‬اما اولویت با وام های بالعوض است‬ ‫چراکه احیای این واحد ها در صورت پرداخت نش��دن‬ ‫این وام با مشکالت جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره معافیت مالیاتی برای اصناف سیل زده نیز‬ ‫گفت‪ :‬براساس مصوبه سازمان امور مالیاتی واحد های‬ ‫صنف��ی س��یل زده که بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد خس��ارت‬ ‫دیده اند‪ ،‬از پرداخت مالیات معاف خواهند بود‪.‬‬ ‫مش��اغل هس��تند و حدود ‪ ۳۶‬درصد مودیان مالیاتی‬ ‫ما را تش��کیل می دهند‪ ،‬هیچ گونه افزایشی در مالیات‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫صفای��ی ادام��ه داد‪ :‬در گ��روه س��وم ان دس��ته از‬ ‫واحد های صنفی که میزان مالیات قطعی ش��ده انها‬ ‫در س��ال ‪ ٢.٥ ،۹۶‬تا ‪ ٥‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬با تعداد‬ ‫‪ ۹۱‬هزار مودی مالیاتی و س��هم ‪ ۶‬درصدی از مودیان‬ ‫مالیات��ی باید اظهارنامه ارائه دهند و ‪ ۵‬درصد افزایش‬ ‫مالیاتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫در گروه چه��ارم مودیانی که مالیات قطعی انها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬از ‪٥‬تا ‪١٠‬میلیون تومان اس��ت با تعداد ‪۷۰‬‬ ‫هزار مودی و س��هم ‪ ۴.۵‬درصدی از مودیان مالیاتی‪،‬‬ ‫‪٩‬درصد افزایش مالیاتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد‪ .‬گروه پنجم‬ ‫یعنی ان دسته از صنوفی که مالیات قطعی انها بیش‬ ‫از ‪۱۰‬میلیون تومان است‪ ،‬تا سقف ‪١٥‬درصد افزایش‬ ‫مالیات خواهند داش��ت ک��ه تعداد انه��ا ‪ ١.٥‬درصد‬ ‫مودیان صنفی با تعداد ‪ ۲۳‬هزار مودی شناسایی شده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن تفاه��م بس��یار خوبی اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایط اقتصادی با س��ازمان امور مالیاتی داشته ایم‪.‬‬ ‫هم��ه مودی��ان باید ت��ا ‪٣١‬خرداد نس��بت ب��ه ارائه‬ ‫اظهارنامه مالیاتی خود براس��اس این تفاهمنامه اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در تش��دید رکود و کاهش دادوستد واحدهای‬ ‫صنفی تاثیر زی��ادی دارد‪ .‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫تالش درباره کاالهای موجود بازار توضیح داد‪:‬‬ ‫واردات در اثر افزایش نرخ ارز صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد از این رو‪ ،‬بخش زیاد کاالهای بازار تولید‬ ‫داخلی شده اس��ت و بیشترین کاالی خارجی‬ ‫در صنوف صوتی و تصویری و تلفن همراه دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬مالیات ارزش افزوده موضوع دیگری‬ ‫بود که یوسفی به ان پرداخت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫قانون در اج��را ابهام های زیادی دارد‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه بی ثباتی نرخ ه��ا در اثر عوام��ل گوناگونی‬ ‫مثل نوس��ان نرخ ارز در مسیر تولید تا عرضه‬ ‫کاال‪ ،‬وضعی��ت پرداخت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫نامش��خص و دارای ابهام اس��ت؛ بنابراین باید‬ ‫ای��ن مالی��ات در مب��دا تولید ی��ا واردات کاال‬ ‫دریافت و شفاف س��ازی الزم در این باره انجام‬ ‫شود‪ .‬این مسئول صنفی با انتقاد از بی ضابطه‬ ‫بودن و انطباق نداشتن گسترش فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای با ش��رایط بازار در شهرس��تان های‬ ‫کوچک‪ ،‬به مش��کالت مالی واحدهای بازرسی‬ ‫و نظ��ارت اصناف اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��رایط س��خت اقتصادی اتحادیه ها‬ ‫و اتاق های اصن��اف پرداخت هزینه واحدهای‬ ‫بازرس��ی اصناف یک بار مالی بزرگ برای این‬ ‫تشکل ها اس��ت‪ .‬در این ارتباط پرداخت سهم‬ ‫اصناف از مح��ل جرایم تخلف��ات صنفی گام‬ ‫بزرگی در رفع مشکالت مالی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات تخفیف مالیاتی اصناف‬ ‫‹ ‹اظهارنظ�ری درب�اره ح�ذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‬ ‫ثبات در نرخ میوه های سردرختی‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی تهران‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به فراوانی تولید میوه های سردرختی‬ ‫نوسان خاصی در بازار رخ نمی دهد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫قیمت سیب زمینی و هویج نسبت به هفته گذشته‬ ‫افزای��ش و هندوان��ه کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫انکه نوس��ان س��یب زمینی و هویج در بازار مقطعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪ ،‬‬ ‫اس��داله کارگر‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و‬ ‫س��بزی تهران درباره اخرین تح��والت بازار میوه و‬ ‫صیفی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر قیمت سیب زمینی‬ ‫و هویج نس��بت به هفته گذشته افزایش و هندوانه‬ ‫کاهش داشته و قیمت سایر میوه ها نوسانی تغییری‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی نرخ کنونی ه��ر کیلو هندوانه با کاهش ‪۷۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰۰‬تومانی نس��بت به هفته گذشته را هزار تا ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی از‬ ‫ثبات نرخ میوه های س��ردرختی در ب��ازار خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هر کیلو توت س��فید با ن��رخ ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬هزار‪،‬‬ ‫ت��وت فرنگی س��نندج ‪ ۷‬تا ‪ ۱۲‬ه��زار‪ ،‬توت فرنگی‬ ‫کرج ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬ه��زار‪ ،‬توت فرنگی گرگان ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار‪ ،‬زردالو ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬هزار‪ ،‬گالبی جنگلی ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬‬ ‫هزار‪ ،‬گوجه س��بز برقان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۲‬هزار‪ ،‬گوجه س��بز‬ ‫ش��مال ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬هزار‪ ،‬گیالس قرمز ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬هزار و‬ ‫هلو ‪ ۴‬تا ‪ ۱۱‬هزار توم��ان در میدان مرکزی عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫صندوق بیمه حوادث طبیعی تاسیس می شود؟‬ ‫«بیمه اجباری» در استانه خانه ایرانیان‬ ‫‹ ‹تاس�یس صندوق بیمه حوادث طبیعی به کجا‬ ‫رسید؟‬ ‫الیحه «تاس��یس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»‬ ‫برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۹۰‬در دولت ده��م تهیه و برای‬ ‫طی تش��ریفات قانونی به مجلس هش��تم ارسال شد‪ .‬فرصت‬ ‫یک ساله مجلس هش��تم کفاف بررسی این الیحه را نداد و با‬ ‫تغیی��ر مجلس‪ ،‬دولت وقت بار دیگ��ر این الیحه را به مجلس‬ ‫جدید ارس��ال کرد و این الیحه در هفته های نخست فعالیت‬ ‫ی تیر ‪ ۹۱‬اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫مجلس نهم یعن ‬ ‫بر پایه این الیحه پیش��نهادی دول��ت و در صورت تصویب‬ ‫نهایی‪ ،‬به منظور جبران خسارت های واردشده به واحدهای‬ ‫مس��کونی ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬توفان‪،‬‬ ‫صاعقه‪ ،‬برف‪ ،‬رانش زمین‪ ،‬ریزش کوه و س��ونامی‪« ،‬صندوق‬ ‫بیمه همگانی حوادث طبیعی» تاس��یس می شد تا به صورت‬ ‫اجباری همه واحدهای مس��کونی را در برابر حوادث طبیعی‬ ‫بیمه کن��د‪ .‬در حقیقت دولت قصد داش��ت با تاس��یس این‬ ‫صندوق و اجباری کردن بیمه حوادث منازل مسکونی بخشی‬ ‫از خس��ا رت های واردشده به شهروندان را جبران و کمک ها و‬ ‫حمایت های دولت و س��ازمان های حمایتی و نیز کمک های‬ ‫داخلی و خارجی را تجمیع کند‪ .‬این الیحه از ابتدای مجلس‬ ‫نهم در دس��تور کار کمیس��یون اقتصادی مجلس به عنوان‬ ‫کمیس��یون اصل��ی و کمیس��یون های اجتماع��ی‪ ،‬عمران و‬ ‫حقوقی به عنوان کمیسیون های فرعی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ام��ا در طول بررس��ی این الیح��ه بس��یاری از نمایندگان‬ ‫اقتصادی مجلس‪ ،‬تش��کیل یک صن��دوق دولتی برای بیمه‬ ‫همگانی در برابر حوادث طبیعی را خالف سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و برنامه پنجم توسعه می دانستند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ایراد هایی را به این الیحه وارد کردند‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار امدن دول��ت یازدهم‪ ،‬وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی ای��ن الیحه را از مجلس پس گرف��ت تا اصالحات و‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در کشور حادثه خیزی مانند ایران که وقوع بالیای طبیعی‬ ‫غیرمنتظره نیس��ت‪ ،‬انتظارها بر این اس��ت که چتر پوشش‬ ‫بیمه حوادث به قدری وس��یع باش��د که بتواند در زمان بروز‬ ‫حادثه حامی بازماندگان و خسارت دیدگان باشد‪ .‬ان طور که‬ ‫کارشناس��ان می گویند‪ ،‬ایران با وجود ق��رار گرفتن در زمره‬ ‫کش��ورهای حادثه خیز جهان‪ ،‬در استفاده مطلوب از سازکار‬ ‫مناس��ب بیمه ای برای جبران خسارت های سیل و زلزله و‪...‬‬ ‫غفلت جدی کرد ه در حالی که بررسی تجربه سایر کشورها در‬ ‫این زمینه نشان می دهد در بسیاری از کشورهای حادثه خیز‬ ‫صندوق هایی با عنوان هایی چون «صندوق حوادث طبیعی‬ ‫فاجعه امیز» تاسیس و قوانینی برای «بیمه حوادث طبیعی»‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تاکید بر این اس��ت که برای پیش��گیری و‬ ‫کاهش خس��ارت های ناش��ی از حوادث ناگهانی‪ ،‬دولت باید‬ ‫همزمان با مقاوم س��ازی بناها و تاسیسات شهری و ضرورت‬ ‫رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت وس��ازها‪ ،‬داش��تن‬ ‫بیمه حوادث را برای تمامی خانه ها اجباری کند‪.‬‬ ‫اگرچه در سال های گذشته بحث راه اندازی صندوق بیمه‬ ‫حوادث طبیعی در کشور ما مطرح و الیحه ای با همین عنوان‬ ‫در مجلس پیگیری شد اما این طرح هنوز به سرانجام نرسیده‬ ‫و همچنان در گی رو دار تصویب است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت مهم کش��ور این اس��ت ک��ه طرح ها و‬ ‫برنامه ه��ای مه م مدتی بعد از مطرح ش��دن به دلیل کمبود‬ ‫به فراموش��ی س��پرده‬ ‫اعتب��ار یا تغیی��ر دولت ها یا مدیران ‬ ‫می شوند؛ طرح الزام بیمه منازل در قالب ایجاد صندوق بیمه‬ ‫حوادث طبیعی نیز از جمله همین موارد است‪ .‬بیمه اجباری‬ ‫منازل در برابر حوادث طبیعی‪ ،‬سال ‪ ۹۱‬یک گام تا اجرا فاصله‬ ‫داش��ت؛ بیمه ای که قرار بود محاف��ظ خانه های مردم هنگام‬ ‫وقوع حوادث طبیعی باشد با این حال‪ ،‬این طرح همان سال ها‬ ‫در پیچ و خم مجلس ماند و به سرانجام نهایی نرسید‪.‬‬ ‫بیم��ه اجباری خانه ها ب��ا توجه به حادثه خیز بودن کش��ور‪ ،‬یک امر‬ ‫ ‬ ‫ضروری تلقی می ش��ود که باید هرچه زودتر اجرایی شود تا در زمان‬ ‫بروز حوادث مش��ابه با س��یل اخیر‪ ،‬بار مالی زیادی به دولت تحمیل‬ ‫نشود‬ ‫بازنگری های الزم درباره ان انجام ش��ود که س��رانجام قانون‬ ‫ش��کل گیری ان پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان‬ ‫رفت‪ ،‬اما این شورا به خاطر ابهام هایی از تصویب ان خودداری‬ ‫ک��رد و ای��ن الیحه پس از گذش��ت چند س��ال همچنان در‬ ‫گی رو دار اجرا مانده است‪.‬‬ ‫ام��ا پ��س از وقوع س��یل اخی��ر در برخ��ی از ش��هرها که‬ ‫خس��ارت های زیادی را به کش��ور وارد ک��رد‪ ،‬این موضوع بار‬ ‫دیگ��ر مورد توجه قرار گرفت که بیمه حوادث طبیعی باید در‬ ‫کش��ور ما اجباری و صندوق حوادث طبیعی هرچه سریع تر‬ ‫تاسیس شود که البته در این زمینه غالمرضا سلیمانی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بیمه مرکزی گفته بود الیحه تاس��یس صندوق حوادث‬ ‫طبیعی اصالح شده و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫اختیار هیات دولت قرار گرفته اس��ت‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬صندوق‬ ‫حوادث طبیع��ی باید از نظام بیمه ای پی��روی کند‪ ،‬البته در‬ ‫بررس��ی های نهایی‪ ،‬بندهایی از ان نیز که بار مالی داش��ت‪،‬‬ ‫اصالح ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی معتقد اس��ت‬ ‫ راه اندازی این صندوق به رش��د صنعت بیمه خواهد انجامید‬ ‫چرا ک��ه نمایندگان صنع��ت بیمه می توانن��د در بخش های‬ ‫مختلف ان سهم داشته باشند و نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر محمد باقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنام ه و‬ ‫بودج��ه نیز گفته بود طرح بیمه اجب��اری منازل در دولت در‬ ‫حال بررس��ی نهایی اس��ت و به این ترتیب انتظار می رود این‬ ‫بیمه به زودی در سراسر کشور اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب�� ه هر حال‪ ،‬تاس��یس صندوق ح��وادث طبیعی در حالی‬ ‫همچنان در گی رو دار عملیاتی ش��دن اس��ت که مسئوالن و‬ ‫نهادهای مرتبط با امر مدیریت بحران و صنعت بیمه کش��ور‬ ‫منتظر تصویب ان هس��تند زیرا ای��ن اعتقاد وجود دارد که با‬ ‫تصوی��ب این الیح��ه‪ ،‬همه مردم مکلف می ش��وند تا اموال و‬ ‫اماکن خود را زیر پوش��ش بیمه ح��وادث قرار دهند و این امر‬ ‫موجب ارامش و اس��ایش خاط��ر انها در بروز بالیای طبیعی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به قشر ضعیف جامعه‬ ‫محمد رضایی‪ ،‬کارش��ناس بیمه در ای��ن باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه اجب��اری کردن بیمه خانه ها در ایران‬ ‫ت و این تجربه در‬ ‫در برابر حوادث طبیعی امری ضروری اس�� ‬ ‫بس��یاری از کش��ورها وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در خیلی از کشورها‬ ‫همچون ترکیه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬ش��رایط اس��تفاده از بیمه‬ ‫حوادث ناگهانی اجباری است و صندوق هایی برای این گونه‬ ‫پوش��ش ها تاسیس شده که در زمان بروز حوادث می تواند تا‬ ‫حد زیادی در پرداخت خسارت ها به خسارت دیدگان کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی برای‬ ‫س��اختمان ها ضمن اینکه می تواند فشار پرداخت خسارت را‬ ‫برای افراد جامعه کم کند‪ ،‬گفت‪ :‬تحمیل پرداخت خس��ارت‬ ‫ب��ه دولت را کاهش خواه��د داد و در عین حال باعث افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اجب��اری کردن بیمه ح��وادث طبیعی‬ ‫همانند بیمه ش��خص ثالث دارای اهمیت است‪ .‬تصور کنید‬ ‫اگر بیمه شخص ثالث در کشور اجباری نبود‪ ،‬ساالنه چه حجم‬ ‫خسارتی به جامعه تحمیل و چه حجم باالیی بر امار زندانیان‬ ‫حوادث رانندگی اضافه می شد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بی تردید در کش��وری که در بحث حوادث‬ ‫ناگهانی و طبیعی جزو ‪ ۱۰‬کشور نخست است‪ ،‬ضروری است‬ ‫که پوش��ش بیمه در این بخش ب��ه یک قانون اجباری تبدیل‬ ‫ش��ود تا در زمان بروز حوادثی چون سیل اخیر‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از بودجه دولت صرف پرداخت خس��ارت به خسارت دیدگان‬ ‫نشود‪ .‬اینها موضوع هایی است که دولت باید برای ان راهکار‬ ‫فنی پیش بینی کند و این موضوع در تمام کشورها نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه س��از کار این موضوع وجود دارد و فقط‬ ‫نیاز اس��ت با یک جمع بندی درس��ت‪ ،‬صندوق بیمه حوادث‬ ‫طبیعی در کش��ور تاس��یس ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫موضوع باید بحث فرهنگ سازی استفاده از بیمه نیز در کشور‬ ‫ما گسترش یابد تا مردم رغبت بیشتری به خرید پوشش های‬ ‫بیمه ای داشته باشند‪ .‬اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ‪۲.۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬در حالی که میانگین ان در س��ایر کشورها ‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫اس��ت و در برخی از کشورها حتی به ‪ ۱۸‬درصد هم می رسد‪،‬‬ ‫امار تامل برانگیزی است و در این حوزه باید بیشتر کار شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬بیمه کردن اجب��اری خانه ها و‬ ‫س��اختمان ها در ایران‪ ،‬یکی از راه هایی اس��ت که می تواند به‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش هزینه های تحمیلی دولت‬ ‫در زمان بروز حوادث کمک کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این شرایط دولت با بودجه ای که به این موضوع‬ ‫اختصاص خواه��د داد‪ ،‬می تواند یک بیمه پایه اجباری برای‬ ‫خانه ه��ا ایجاد کند که ی��ک رقم حداقلی باش��د و در نهایت‬ ‫افراد برای دریافت پوش��ش بیمه تکمیلی اق��دام به افزایش‬ ‫ان کنند‪ .‬بی تردید این پوش��ش بیمه اجباری کمک بزرگی‬ ‫به قش��ر ضعیف جامعه خواهد ش��د و یک ارامش��ی را پس از‬ ‫وقوع حوادث طبیعی که در کشور ما غیرمنتظره نیست برای‬ ‫افراد جامعه ایجاد خواهد کرد‪ .‬در این راستا‪ ،‬الزم است الیحه‬ ‫صندوق حوادث طبیعی که سال هاس��ت در گی رو دار تصویب‬ ‫است‪ ،‬هرچه زودتر ش��کل اجرایی به خود بگیرد تا در نهایت‬ ‫اسیب های ناشی از نبود این صندوق کم شود‪.‬‬ ‫به گفته رضایی‪ ،‬درحال حاضر در ترکیه‪ ،‬شرایط به گونه ای‬ ‫تعریف شده که هیچ خانه ای بدون داشتن پوشش بیمه اجازه‬ ‫معامله ندارد و این فرهنگ و اجبار که خیلی هم خوب اس��ت‬ ‫باید در کشور ما هم نهادینه شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش بار مالی دولت‬ ‫علی کس��راییان از دیگر کارشناس��ان صنعت بیمه نیز در‬ ‫این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه بیمه اجباری‬ ‫خانه ه��ا در برابر حوادث طبیعی از س��ال ها پیش قرار بود در‬ ‫کش��ور اجرایی ش��ود که این مهم هنوز محقق نش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با وجود بالخیز بودن کش��ور ما‪ ،‬اجباری کردن پوشش‬ ‫بیمه بالیای طبیعی منازل یک ضرورت تلقی می ش��ود اما در‬ ‫این میان‪ ،‬چالش هایی درباره الیحه تاس��یس صندوق بیمه‬ ‫حوادث طبیعی مطرح اس��ت که این موارد باید هرچه زودتر‬ ‫برطرف شود تا در نهایت شکل اجرایی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه نح��وه اجرای این ط��رح‪ ،‬بحث چگونگی‬ ‫دریافت حق بیمه حوادث س��اختمان‪ ،‬میزان س��هم دولت و‬ ‫بودجه ای که باید برای این طرح در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬بررسی‬ ‫در برگیری مناطق کشو ر( اینکه ایا همه مناطق با یک شرایط‬ ‫و تحت یک صندوق باید زیر پوش��ش بیمه قرار گیرند) و‪ ...‬از‬ ‫مواردی است که بررسی ان باعث شده تا روند تصویب الیحه‬ ‫بیمه اجباری خانه ها در برابر حوادث طبیعی به درازا کشیده‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به هر حال‪ ،‬با توجه به اهمیت این موضوع‪ ،‬این‬ ‫طرح جنبه های زیادی دارد که باید با دقت زیادی مورد بحث‬ ‫قرار گیرد تا در نهایت با یک جمع بندی نهایی مناس��ب‪ ،‬قابل‬ ‫اجرا شود که گویا این مهم هنوز فراهم نشده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا بیان اینکه امیدواری��م این مهم هرچه‬ ‫زودت��ر فرایند نهایی خود را بپیمای��د و پس از تصویب‪ ،‬ابالغ‬ ‫بیمه اجباری خانه ها با وجود حادثه خیز بودن‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫کش��ور‪ ،‬یک امر ضروری تلقی می ش��ود که باید هرچه زودتر‬ ‫اجرایی ش��ود تا در زمان بروز حوادث مشابه با سیل اخیر‪ ،‬بار‬ ‫مالی زیادی به دولت تحمیل نشود‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت پوش��ش های بیم��ه اجب��اری دغدغه و‬ ‫نگرانی های��ی ک��ه ممکن اس��ت ب��ه جامعه‪ ،‬دول��ت و حتی‬ ‫ش��رکت های بیمه تحمیل ش��ود را از بین خواه��د برد و این‬ ‫موضوعی اس��ت که در همه کش��ورها چه به صورت اجباری‬ ‫چه با اس��تفاده از اهرم های تشویقی و فرهنگ سازی نهادینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته کسراییان‪ ،‬در زمان بروز حوادث طبیعی نمی توان‬ ‫انتظ��ار داش��ت ک��ه از بودجه عموم��ی دولت خس��ارت ها‬ ‫ت به بودجه عمومی کشور‬ ‫پرداخت ش��ود و هزینه های هنگف ‬ ‫تحمیل ش��ود در حالی که این وظیفه برعهده ش��رکت های‬ ‫بیم��ه اس��ت و ای��ن خس��ارت بای��د از این مح��ل پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بیمه بر این باور اس��ت که اجباری کردن‬ ‫بیمه خانه ه��ا می تواند ضمن اینکه یک بازار وس��یعی برای‬ ‫صنعت بیمه ایج��اد کند و باعث افزای��ش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫در کش��ور ش��ود‪ ،‬بار مالی که در زمان وقوع خسارت به دولت‬ ‫تحمیل می ش��ود را کم کرده و ارامش��ی را برای افراد جامعه‬ ‫ایجاد خواهد کرد که سرانجام به نفع کل کشور خواهد بود ‪.‬‬ ‫محمد رضایی‬ ‫علی کسراییان‬ ‫باجه خبر‬ ‫مش��اور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای ا ینده به عنوان‬ ‫نماینده ایران در بانک جهانی معرفی خواهد شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫حس��ین میرشجاعیان حسینی درروزهای ا ینده به عنوان نماینده‬ ‫ایران در بانک جهانی د ر واش��نگتن امریکا‪ ،‬جایگزین فرهاد نیلی‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرهاد نیلی از سال ‪ ۹۴‬به عنوان نماینده ایران در بانک‬ ‫جهان��ی فعالیت می کرد و با پایان دوره ماموریت او‪ ،‬وزارت اقتصاد‬ ‫نماینده جدید بانک جهانی را انتخاب کرده اس��ت‪ .‬میرش��جاعیان‬ ‫حس��ینی از زمان علی طیب نیا به عن��وان معاون اقتصادی وزارت‬ ‫اقتصاد مشغول به کار بوده و این روند در دوران مسعود کرباسیان‬ ‫و فرهاد دژپسند نیز ادامه داشته است‪.‬‬ ‫فروش��گاهی متصل به سپرده های بانک اقتصادنوین و به طور کلی‬ ‫اشخاصی که میزان نقدینگی مورد نیازشان بیش ا ز پس اندازشان‬ ‫اس��ت می توانند از این تس��هیالت بهره مند ش��وند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫ش��رکت ها و موسسه ها برای اعطای تس��هیالت به کارمندان خود‬ ‫می توانند از شرایط طرح تسهیالتی «صبای یک» استفاده کنند‪.‬‬ ‫در طرح «صبای یک»‪ ،‬بر اس��اس معدل موجودی س��پرده های‬ ‫کوتاه مدت و قرض الحسنه جاری مشتریان در بازه های زمانی ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۴‬ماه‪ ،‬امکان پرداخت تس��هیالت ت��ا ‪ ۲۱۵‬درصد معدل موجودی‬ ‫س��پرده ها و تا س��قف ‪ ۲‬میلیارد ریال فراهم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت به خواست متقاضی ‪۲۴ ،۱۲‬‬ ‫و ‪ ۳۶‬ماهه تعیین شده است‪.‬‬ ‫بانک اقتصادنوین با هدف پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان‬ ‫و کمک به بهبود ش��رایط اقتصادی خانواره��ا و فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫طرح تس��هیالتی «صبا » را معرفی کرد‪ .‬بان��ک اقتصادنوین اعالم‬ ‫کرد در طرح «صبا» تس��هیالتی متنوع در ‪ ۳‬بس��ته متفاوت و بر‬ ‫اساس معدل موجودی مش��تریان پیش بینی شده است‪ .‬در بسته‬ ‫ی یک) مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‬ ‫شماره یک این طرح (صبا ‬ ‫اقتصادنوین‪ ،‬صاحبان مش��اغل و فع��االن اقتصادی می توانند تا ‪۲‬‬ ‫ل با‬ ‫براب��ر معدل موجودی س��پرده خود و تا س��قف ‪ ۲‬میلیارد ریا ‬ ‫شرایط اسان تسهیالت دریافت کنند‪ .‬متقاضیان دریافت تسهیالت‬ ‫کمک هزینه خرید خودرو‪ ،‬تعمیر مس��کن‪ ،‬خری��د ابزار کار‪ ،‬لوازم‬ ‫یدکی و‪ ،...‬پزش��کان و داروس��ازان (برای تجهی��ز مطب)‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫کس��به و صاحبان کس��ب وکارهای کوچک‪ ،‬پذیرندگان پایانه های‬ ‫در راس��تای مسئولیت های اجتماعی و به منظور امدادرسانی به‬ ‫مناطق محروم و دش��وارگذر استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کلنگ‬ ‫س��اخت مرکز اورژانس هوایی شهرکرد با حمایت مالی ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫ریالی بانک رفاه به زمین زده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک رفاه کارگران‪ ،‬ش��یرانی رئیس‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی و نماینده وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در اس��تان در ایین س��اخت ای��ن مرکز که ب��ا حضور‬ ‫رحمتی منفرد‪ ،‬مدیر ش��عب بانک رفاه استان‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مدیران ارشد اس��تانی‪ ،‬مجمع خیرین سالمت‬ ‫اس��تان‪ ،‬مش��اور اس��تاندار و مدیر کل روابط عمومی اس��تانداری‬ ‫چهارمحال برگزار ش��د‪ ،‬ضمن قدردانی از بان��ک رفاه کارگران به‬ ‫منظ��ور تخصیص ‪ ۵‬میلی��ارد ریال اعتبار به این مهم‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫‹ ‹میرشجاعیان نماینده ایران در بانک جهانی شد‬ ‫‹ ‹ط�رح «صبا» بان�ک اقتصادنوین راه�ی بازار مالی‬ ‫شد‬ ‫‹ ‹ساخت مرکز اورژانس هوایی شهرکرد با حمایت‬ ‫مالی بانک رفاه‬ ‫این بانک در س��اخت مرکز اورژانس هوایی دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫ش��هرکرد را بسیار بااهمیت و ارزشمند برشمرد و گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫بانک رفاه به منظور کاهش حوادث و سرعت بخشیدن به عملیات‬ ‫ام��داد اورژان��س هوایی و در پی حادثه س��قوط بالگ��رد اورژانس‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی در جریان عملیات نجات یک��ی از اهالی‬ ‫روستای دهدلی واقع در منطقه دشوارگذر استان چهارمحال انجام‬ ‫شد ه که در نوع خود بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ام�وزش» عنصر جدایی ناپذیر فعالیت های بانک‬ ‫ملی‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران گفت‪ :‬اینده و سرنوش��ت همه ما به‬ ‫اموزش گره خورده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫محمد رضا حسین زاده در کارگاه اموزشی اینده پژوهی در اموزش‬ ‫تو ششمین نشست بررسی عملکرد اموزشی بانک‬ ‫سازمانی و بیس ‬ ‫با قدردانی از همه کس��انی ک��ه در حوزه اموزش کارکنان فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بانک مل��ی ایران از ابتدا ب��رای اموزش و‬ ‫پژوه��ش ارزش زیادی قائل بوده و ان را به عنصری جدانش��دنی‬ ‫از فعالیت های خود تبدیل کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه هیچ کدام‬ ‫از عوام��ل بانک از اموزش بی نیاز نیس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع های‬ ‫مرتب��ط ب��ا بانکداری‪ ،‬ب��ه رون��د و یادگیری مرت��ب و منظم انها‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک مل��ی ایران گفت‪ :‬مدیران و‬ ‫کارکنان اداره کل اموزش بانک‪ ،‬باید موضوع های اموزشی مربوط‬ ‫به کارکنان را همواره به روز نگه داش��ته و از اس��تادان دانشگاهی‬ ‫مرتبط برای برگزاری کالس ها و دوره ها استفاده کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملی ایران بکارگیری روش های جدید و جذاب اموزش��ی را‬ ‫راه��کاری جدی برای افزایش س��طح اگاهی کارکنان دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع های مهم اقتصادی و بانکی باید در راس‬ ‫اموزش ها قرار داش��ته باش��د‪ .‬وی همچنین با توصیه به کارکنان‬ ‫برای مطالع��ه ازاد روزانه‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگان دینی‪ ،‬مش��اهیر علمی و‬ ‫نخب��گان ایران و جهان‪ ،‬همواره مردم را به مطالعه و کس��ب علم‬ ‫تشویق کرده اند و تنها مطالعه است که می تواند نجات بخش انسان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه بیمه وکالت با همکاری وکیالن سراسر کشور‬ ‫بیمه کوثر با همکاری اتحادیه سراس��ری کان��ون وکالی ایران‬ ‫نخس��تین بار خدم��ات بیمه وکال��ت را به صورت تخصص��ی ارائه‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬در تفاهمنامه ای که بین‬ ‫اتحادیه کانون وکالی دادگس��تری ایران و شرکت بیمه کوثر امضا‬ ‫ش��د‪ ،‬وکیالن این کانون با شرکت بیمه کوثر برای حل مشکالت‬ ‫حقوقی و قضایی همکاری می کنند‪ .‬بر اس��اس این تفاهمنامه که‬ ‫بین رئیس شرکت بیمه کوثر و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکال‬ ‫امضا شد بیمه کوثر از ظرفیت علمی فنی و تخصصی وکیالن عضو‬ ‫کانون اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬بیمه کوثر پوشش‬ ‫بیم��ه ای با عنوان بیمه حامی را ارائ��ه می کند که بر مبنای ان با‬ ‫استفاده از مشاوره حضوری و غیرحضوری با وکیالن و کارشناسان‬ ‫رس��می دادگستری در گام نخست سعی در کاهش احتمال وقوع‬ ‫مش��کالت و دعاوی حقوقی دارد‪ .‬بر اساس پوشش بیمه حامی در‬ ‫گام بعدی در صورت بروز مشکالت حقوقی و قضایی این بیمه نامه‬ ‫در پی حل اختالف با بهترین روش است و بیمه شدگان خود را با‬ ‫مطالعه و بررس��ی پرونده‪ ،‬میانجی گری‪ ،‬تنظیم الیحه دفاعی برای‬ ‫ارائ��ه ب��ه دادگاه و نمایندگی حقوقی و وکال��ت در مراجع قضایی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫گزارش های بانک مرکزی و ش��رکت شاپرک‬ ‫نشان می دهد که سهم هر ایرانی از حدود ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیون کارت صادر ش��ده در ش��بکه بانکی به‬ ‫طور متوسط ‪ ۶‬کارت بانکی است که حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد این کارت ها فعال نیستند‪.‬‬ ‫اخرین امار بانک مرکزی از تعداد کارت های‬ ‫بانکی صادر شده در شبکه بانکی کشور‪ ،‬مربوط‬ ‫به نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۷‬است‪ .‬بر اساس‬ ‫این امار‪ ،‬تا پایان شهریور ‪ ۳۴۰ ،۱۳۹۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۱۴‬ه��زار و ‪ ۳۶۰‬کارت بانک��ی در کش��ور‬ ‫صادر شده است‪ ،‬البته گزارش هایی غیر رسمی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تعداد کارت ه��ای بانکی پس‬ ‫از این امار نیز رش��د داش��ته و به حدود ‪۴۲۰‬‬ ‫میلیون کارت بانکی رس��یده است‪ .‬در گزارش‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬تهرانی ها با ح��دود ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫بیش��ترین و ایالمی ها با ‪ ۰.۷۹‬درصد کمترین‬ ‫سهم را در بین صاحبان کارت بانکی شهروندان‬ ‫استان های ایران دارند‪.‬‬ ‫بررسی امارهای بانک مرکزی و گزارش های‬ ‫غیر رسمی نشان می دهد که به طور متوسط هر‬ ‫فرد باالی ‪ ۱۸‬سال در ایران‪ ،‬نزدیک به ‪ ۶‬کارت‬ ‫بانکی در اختیار دارد اما این تعداد باالی کارت‬ ‫بانک��ی ب��ه ازای هر نفر‪ ،‬الزاما ب��ه معنای فعال‬ ‫بودن همه این کارت ها نیس��ت و گزارش های‬ ‫اقتصادی ش��رکت شاپرک نش��ان می دهد که‬ ‫دس��ت کم ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد از کارت های بانکی‬ ‫صادر شده به صورت ماهانه فعال نیستند و فقط‬ ‫به ط��ور دوره ای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد از کارت های‬ ‫بانکی در کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش اقتصادی شرکت شاپرک‪،‬‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در مجم��وع ‪ ۱۰۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۴۷‬ه��زار کارت بانکی تراکنش داش��ته که‬ ‫ن رش��دی ‪ ۶.۱۸‬درصدی را‬ ‫نس��بت به فروردی ‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬از س��و ی دیگ��ر‪ ،‬همچنان‬ ‫تعداد کارت برداشت نس��بت به سایر کارت ها‬ ‫در اردیبهشت بیشتر بوده و با سهم ‪ ۹۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۳۲‬ه��زار کارت‪ ،‬بیش��ترین می��زان کارت‬ ‫تراکن��ش دار به کارت های برداش��ت اختصاص‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬همچنین در این باز ه زمانی‪،‬‬ ‫ ‪ ۵۸‬ه��زار و ‪ ۹۵۶‬کارت اعتب��اری و ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۶‬ه��زار کارت هدیه و بن کارت در ش��بکه‬ ‫پرداخت دارای تراکنش بوده است‪.‬‬ ‫گ��زارش اقتص��ادی ش��رکت ش��اپرک در‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد ک��ه از حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون کارت بانکی صادر ش��ده از سوی‬ ‫ش��بکه بانکی فقط افزون بر ‪ ۱۰۲‬میلیون کارت‬ ‫فعال بوده و دست کم دارای یک تراکنش بوده‬ ‫است که همین موضوع نشان می ده د بسیاری‬ ‫از کارت ه��ای بانک��ی فقط به ص��ورت دوره ای‬ ‫یا چند ماه یک بار اس��تفاده می ش��ود و حجم‬ ‫قابل توجهی نیز کارت بانکی بی اس��تفاده است‬ ‫و مش��تریان فقط انها را دریافت و برای مدتی‬ ‫استفاده کرده اند که دیگر در شبکه پرداخت و‬ ‫بانک��ی هیچ گونه فعالیتی ندارند؛ موضوع حجم‬ ‫بس��یار زیاد کارت های بانکی یکی از معضالت‬ ‫مهم ش��بکه بانکی به ش��مار می رود چرا که در‬ ‫ای��ران به منظ��ور انجام و اس��تفاده از خدمات‬ ‫مختلف سازمان ها و نهاد ها باید برای اظهار یک‬ ‫ش��ماره کارت از یک بانک خ��اص اقدام کرد و‬ ‫ب��ا توجه به فعالیت ‪ ۳۱‬بانک و موسس��ه مالی‬ ‫و اعتباری در کش��ور حجم بسیار زیادی کارت‬ ‫ب��ا هزینه باال برای بانک ه��ا صادر و در جیب و‬ ‫کیف پول شهروندان قرار می گیرد که در نهایت‬ ‫بیشتر انها بدون هیچ گونه تراکنشی هستند و‬ ‫فقط خ��اک می خورند‪ ،‬البته تعداد به نس��بت ‬ ‫زی��ادی نیز در ای��ن می��ان کارت بانکی وجود‬ ‫دارد ک��ه صاحب کارت از موقعیت کارت با خبر‬ ‫نیست و حتی به دلیل نداشتن موجودی برای‬ ‫سوزاندن ان نیز اقدام الزم انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫از جمله دالیلی که برای گسترش کارت های‬ ‫بانکی فاقد تراکنش صادر ش��ده از سوی شبکه‬ ‫بانک��ی عنوان می ش��ود نی��ز باید ب��ه موضوع‬ ‫نداش��تن موجودی حس��اب های بانکی بیشتر‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد جمعیت باالی ‪ ۱۸‬س��ال کش��ور‬ ‫اشاره داش��ت که همین موضوع باعث می شود‬ ‫کارت فق��ط در ی��ک بازه زمانی صادر ش��ود و‬ ‫فعال باشد اما بعد از مدتی با نبود موجودی به‬ ‫یک کارت غیر فعال تبدیل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ص��دور بیش از حد کارت بانکی و ارائه چندین‬ ‫کارت برای چند س��پرده در یک بانک از سوی‬ ‫ش��بکه بانکی نیز یکی از مس��ائل بس��یار مهم‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی بای��د روی ان افزایش‬ ‫نظارت داشته باشد تا در نهایت پدیده افزایش‬ ‫بس��یار س��ریع صدور کارت بانک��ی و باالرفتن‬ ‫س��هم کارت های بانکی غیر فعال کنترل و رفع‬ ‫ش��ود تا هزینه بانک ها نی��ز در بخش کارت و‬ ‫صدور کارت که در چند ماه گذشته با توجه به‬ ‫باالرفتن هزینه مواد اولیه و ارز افزایش بس��یار‬ ‫زیادی داشته‪ ،‬کنترل شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫هر ایرانی‬ ‫صاحب ‪ ۶‬کارت بانکی‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیر برگزاری نمایشگاه حمل ونقل ریلی‬ ‫در ریل اکسپو امسال خبری از تحریم نبود‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬رویداد حمل ونق��ل ریلی ایران در حالی‬ ‫‪ ۷‬س��اله ش��د که فعاالن ای��ن عرصه معتقد بودند س��طح‬ ‫بازدیده��ا‪ ،‬حض��ور مش��ارکت کنندگان و قراردادهایی که‬ ‫منعقد ش��د‪ ،‬هرگز بوی تحریم و رکود نداش��ته اس��ت‪ .‬از‬ ‫ش��اخصه های بارز این نمایش��گاه حضور صنایع مرتبط با‬ ‫راه اه��ن و مترو‪ ،‬تجمی��ع نمایش��گاه های پراکنده صنعت‬ ‫حمل ونق��ل ریلی و همچنین ایج��اد هماهنگی های الزم و‬ ‫وحدت رویه در راس��تای توسعه نمایش��گاه و برنامه ریزی‬ ‫برای اجرای هدفمند و یکپارچه سازی در این زمینه است‪.‬‬ ‫امس��ال همچنین برخی از دس��تاوردهای مهم مدیریت‬ ‫شهری پایتخت در توسعه خطوط حمل ونقل ریلی (مترو)‬ ‫و بومی س��ازی ان از سوی ش��رکت راه اهن شهری تهران‬ ‫و حومه (مترو) در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در مع��رض دید عالقه مندان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدی��ر برگ��زاری هفتمی��ن دوره‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه صنع��ت‬ ‫حمل و نق��ل ریلی در ای��ن زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬اس��تقبال از نمایشگاه‬ ‫دوره هفت��م واقعا خ��وب و فراتر از‬ ‫انتظ��ار ب��ود‪ .‬حضور ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در عرص��ه حمل ونقل‬ ‫ریل��ی و بازدیدهای تخصصی که از بدنه دولت و همچنین‬ ‫بخش خصوصی داش��تیم باعث شد مش��ارکت کنندگان ‪۴‬‬ ‫روز فوق العاده تخصصی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫علی محتشم امیری افزود‪ :‬در این دوره اقدام به برگزاری‬ ‫کارگاه های تخصصی به طور رای��گان با ارائه مدارک معتبر‬ ‫داخلی و بین المللی برای باال بردن س��طح علمی نمایشگاه‬ ‫کردی��م‪ ،‬همچنین برگ��زاری همایش ش��رکت ها و فعاالن‬ ‫صنعت ریلی با ‪ B2B‬تخصصی را نیز در دستور کار داشتیم‬ ‫که با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد‪.‬‬ ‫عضو سازمان یوفی ادامه داد‪ :‬نمایشگاه محلی به صرفه از‬ ‫جهت زمان‪ ،‬انرژی و سرمایه‪ ،‬برای مالقات چهره به چهره‬ ‫بازار و مخاطب‪ ،‬کش��ف بازارها و مش��تریان جدید‪ ،‬حفظ و‬ ‫تجدید ارتباط با بازارهای قبلی‪ ،‬نمایش زنده محصوالت و‬ ‫خدمات‪ ،‬ش��ناخت و مطالعه رقیبان و فناوری های جدید و‬ ‫در نتیج��ه تس��ریع روند تولید و فروش اس��ت؛ بنابراین ما‬ ‫س��عی کردیم ای��ن ابزار را به درس��تی در اختیار مخاطبان‬ ‫خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��طح برگزاری رویداد حمل ونقل ریلی‬ ‫و مش��ارکتی ک��ه در دوره هفتم ش��اهد ان بودیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در نمایش��گاه امسال شاهد حضور بیش از ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫خارجی از کش��ورهای چین‪ ،‬روس��یه و لیتوانی بودیم که‬ ‫نشان می دهد تحریم ها دست کم در حوزه حمل ونقل ریلی‬ ‫تاثیر چندانی داش��ته است‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۱۵۰‬شرکت‬ ‫داخلی در مساحتی افزون بر ‪ ۲۰‬هزار مترمربع به طور مفید‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫محتش��م امیری درباره تغییر مس��احت نمایشگاه نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته نیز گفت‪ :‬هرچند به واسطه تحریم های‬ ‫یکجانب��ه دول��ت امریکا علیه ای��ران و همچنی��ن نگرانی‬ ‫شرکت های خارجی به ویژه شرکت های اروپایی از زیر فشار‬ ‫قرار گرفتن از س��وی ایاالت متحده امریکا ما امسال شاهد‬ ‫اف��ت در مس��احت غرفه های ش��رکت های خارجی بودیم‪،‬‬ ‫اما به هر حال این افت چندان محس��وس نبود و برخالف‬ ‫بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی حضور و تکاپوی خوبی‬ ‫را از خارجی ها شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهارکرد‪ :‬هیات های تج��اری گوناگونی‬ ‫نیز در طول ‪ ۴‬روز از کش��ورهای مختلف به ویژه کشورهای‬ ‫همسایه برای بازدید از توانمندی های ایران به سایت تهران‬ ‫امدند‪.‬‬ ‫مدیر برگزاری هفتمین دوره برگزاری نمایش��گاه صنعت‬ ‫حمل و نق��ل ریلی درباره نحوه تعامل ب��ا مدیران دولتی در‬ ‫ح��وزه حمل ونقل ریلی گفت‪ :‬امس��ال افتخ��ار میزبانی از‬ ‫وزی��ر راه‪ ،‬مدیرعامل راه اهن و دیگر مدیران دولتی که در‬ ‫واقع تصمیم س��ازان و تصمیم گیران در این حوزه هس��تند‬ ‫را داش��تیم‪ .‬هر یک از حوزه های تخصصی ریلی در کشور‬ ‫باید نقش بسزایی در جهت دهی به مسیر این صنعت مهم‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت میالدن��ور با اش��اره ب��ه مهم ترین‬ ‫صحبت ه��ای وزیر راه و شهرس��ازی نیز بی��ان کرد‪ :‬ورود‬ ‫به عرصه س��اخت قطارهای پرس��رعت یک��ی از مهم ترین‬ ‫برنامه های دولت برای اینده حمل ونقل ریلی اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫ورود به عرصه س��اخت قطارهای پرس��رعت یکی از مهم ترین برنامه های‬ ‫دول��ت برای اینده حمل ونقل ریلی اس��ت‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی در این‬ ‫زمینه معتقد است ایران باید به پروژه جهانی چین به عنوان «یک راه‪ ،‬یک‬ ‫حرکت» بپیوندد و مشارکت در این کمربند جهانی را مدنظر داشته باشد‬ ‫راه در ای��ن زمینه معتقد اس��ت ایران باید به پروژه جهانی‬ ‫چین به عنوان «یک راه‪ ،‬یک حرکت» پیوس��ته و مشارکت‬ ‫در این کمربند جهانی را مد نظر داشته باشد‪ .‬بنابراین الزم‬ ‫اس��ت زیرس��اخت های ریلی ما نیز از امادگی ورود به این‬ ‫پروژه برخوردار باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه همواره در چند سال گذشته‬ ‫این توفیق را داش��تیم که میزبان وزیران راه و شهرس��ازی‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مع��اون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫دیگ��ر مقامات عال��ی در ایین گش��ایش‪ ،‬بازدید از غرفه ها‬ ‫و دی��دار و گفت وگو با ش��رکت کنندگان داخلی و خارجی‬ ‫و همچنین ش��نیدن دغدغه ها انها باش��یم که این مسئله‬ ‫برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان بسیار دلگرم کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محتش��م امیری افزود‪ :‬با این حال ای��ن نکته را نیز باید‬ ‫یاداور ش��ویم که توجه بیش از پیش و تعامل هرچه بیشتر‬ ‫مدی��ران و دس��ت اندرکاران ای��ن حوزه با س��رمایه گذاران‬ ‫و ش��رکت ها به وی��ژه ش��رکت های خصوص��ی داخل��ی و‬ ‫خارجی می تواند در دس��تیابی به اه��داف برگزاری چنین‬ ‫نمایشگاه هایی بسیارمهم و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫مدیر برگزاری هفتمین دوره برگزاری نمایش��گاه صنعت‬ ‫لو نق��ل ریلی تاکید کرد‪ :‬در تمام این ‪ ۷‬س��ال با توجه‬ ‫حم ‬ ‫به فناوری های بسیار جدید و پیشرفته کشورهای صنعتی‬ ‫جهان در حوزه صنعت ریل��ی و ضرورت بهره گیری از این‬ ‫فناوری ه��ا در راس��تای تقویت صنعت ریلی کش��ور‪ ،‬ما با‬ ‫همراه��ی و همکاری دس��ت اندرکاران صنع��ت حمل ونقل‬ ‫ریلی کش��ور‪ ،‬بهره مندی هرچه بیش��تر از این ظرفیت ها و‬ ‫ایجاد زمینه های مناس��ب برای حضور ش��رکت های معتبر‬ ‫خارجی را مد نظر داشته ایم‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه های اینده نمایش��گاه ریل اکس��پو نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای س��ال بعد تالش می کنی��م تا جایی که ممکن‬ ‫اس��ت به تقویت حضور ش��رکت های داخل��ی و همچنین‬ ‫ایجاد انگیزه در شرکت های خارجی که با وجود فشارهای‬ ‫دولت ایالت متحده عالقه مند به حضور درنمایشگاه صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی جمهوری اسالمی ایران بوده اند‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫امیری تصریح کرد‪ :‬در دوران پسابرجام با حضور چشمگیر‬ ‫ش��رکت ها و برندهای معتبر خارج��ی در حوزه حمل ونقل‬ ‫ریلی ش��اهد ی��ک ش��کوفایی چش��مگیر در ای��ن عرصه‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫بنابراین ضرورت دارد دس��ت اندرکاران امر در یک فضا و‬ ‫بس��تر مناس��ب ضمن حفظ چارچوب ها سیاست های کلی‬ ‫نظام در قالب تعامل های س��ازنده با جهان‪ ،‬زمینه های الزم‬ ‫برای ارتباطات بیش از پیش صنایع داخلی کش��ور ازجمله‬ ‫صنع��ت مهم حمل ونقل ریلی با کش��ورها و ش��رکت های‬ ‫صاحب فناوری های پیشرفته را فراهم کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬شش��مین همای��ش بین الملل��ی‬ ‫پیش��رفت های اخیر در مهندس��ی راه اهن ایران و جهان با‬ ‫حضور استادان داخلی و خارجی‪ ،‬متخصصان و کارشناسان‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی نیز همزمان با هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی حمل ونقل ریلی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬تجهیزات و خدمات‬ ‫وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫معدن‬ ‫برگزیدگان بهره وری معدن و صنایع معدنی معرفی شدند‬ ‫ایین گش��ایش ششمین همایش بهره وری معدن و‬ ‫صنایع معدنی در س��الن همایش های هتل ارم برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جای��زه به��ره وری بخش مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫جایزه ای است «بخشی و تخصصی» که از سوی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا رئیس هیات عامل سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران به‬ ‫برترین بنگاه های ایرانی حائز شرایط در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬اعطا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ستاره ها به چه شرکت هایی رسید؟‬ ‫‹ ‹از بهره وری گریز نداریم‬ ‫‹ ‹ضرورت ایجاد ساختار‬ ‫معاون سازمان بهره وری ایران‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬ایج��اد س��اختار‬ ‫س��ازماندهی ش��ده و تح��ول‬ ‫فناوری در ح��وزه بهره وری به‬ ‫منظ��ور افزایش ش��اخص های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫عرف��ان مردان��ی ک��ه در‬ ‫شش��مین همایش جایزه بهره وری مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ایران س��خن می گفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی به دلیل طراحی جای��زه و اهتمام به‬ ‫پیاده س��ازی بهره وری‪ ،‬نس��بت به دیگ��ر بخش های‬ ‫اقتصادی پیشرو است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در بخ��ش به��ره وری دارای ضعف های‬ ‫بسیاری هستیم‪ .‬امارهای رشد ارزش افزوده در بخش‬ ‫مع��دن در س��ال های ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۶‬حاکی اس��ت که این‬ ‫حوزه فقط ‪ ۶.۷‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مردان��ی با اش��اره به اهمیت به��ره وری نیروی کار‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬ای��ران در بخ��ش بهره وری نی��روی کار‬ ‫در بی��ن کش��ورهای اس��یایی ضعی��ف عم��ل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون پایش و پژوهش سازمان ملی بهره وری ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهترین دوره اقتصادی ایران در س��ال های‬ ‫‪ ۶۸‬ت��ا ‪ ۸۶‬بوده و س��ال های ‪ ۸۶‬ت��ا ‪ ۹۳‬نیز به دلیل‬ ‫مشکالت اقتصادی‪ ،‬اقدامات درخور توجهی در بخش‬ ‫بهره وری انجام نشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از مدیران‪ ،‬رفتار حرفه ای‬ ‫و اثربخش نسبت به بهره وری ندارند و امیدواریم این‬ ‫خال س��اختار در اجتماع‪ ،‬با اهتمام بیشتر مدیران به‬ ‫این حوزه برطرف شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس هی��ات عام��ل ایمیدرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از گرایش های‬ ‫ما‪ ،‬تقاضامحور شدن پروژه های‬ ‫به��ره وری در ح��وزه مع��دن‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سیمان‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور ک��ه در‬ ‫ایین گش��ایش شش��مین همایش بهره وری معدن و‬ ‫صنایع معدنی در س��الن همایش های هتل ارم سخن‬ ‫می گفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پروژه های تحقیقاتی بر اساس‬ ‫نیازها و برطرف شدن انها تعریف شود‪.‬‬ ‫غریب پ��ور در ای��ن برنامه که معاون س��ازمان ملی‬ ‫به��ره وری‪ ،‬رئیس��ان تش��کل های معدن��ی و مدیران‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنایع معدن��ی در ان حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در طرح ه��ای تحقیقات��ی ب��ه‬ ‫دنب��ال رش��د به��ره وری در کاهش مص��ارف انرژی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم��کاری ب��ا دانش��گاه ها براس��اس‬ ‫قراردادهایی باشد که به رشد بهره وری کمک کند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تاکید ک��رد‪ :‬یک��ی از رویکردهای ما در‬ ‫همایش سال اینده‪ ،‬باید ارائه دستاوردهای بهره وری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور ش��د‪ :‬زمانی که تجهیزات از خارج‬ ‫وارد می ش��دند اگر ش��رکت های خارج��ی را ملزم به‬ ‫اموزش نیروها می کردیم اکنون نرخ بهره وری باالتری‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور افزود‪ :‬نیروی انس��انی‪ ،‬جایگاه واالیی در‬ ‫ارتقای سطح بهره وری شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که به دانش فنی دست یابیم‪،‬‬ ‫گام موثری در ارتقای ش��اخص به��ره وری برخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬یک��ی از ویژگی ه��ای ای��ن‬ ‫همای��ش‪ ،‬معرفی اقدامات و دس��تاوردهای بهره وری‬ ‫شرکت هاست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬استفاده از ظرفیت های کنسرسیوم های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬کم��ک ش��ایانی ب��ه رش��د به��ره وری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو در بخ��ش دیگری‬ ‫از س��خنانش به ش��رایط فعلی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بهره گی��ری از ظرفیت های موجود و معطل در دوران‬ ‫تحریم‪ ،‬رش��د ن��رخ به��ره وری را به هم��راه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مدیران از نیروهای س��ازمانی برای‬ ‫پست های تخصصی اس��تفاده کنند‪ .‬این امر به ایجاد‬ ‫انگیزه و رشد عوامل تولید می انجامد‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬اس��تفاده از نیروهای درون سازمانی‬ ‫هزینه کمتری نسبت به نیروهای برون سازمانی دارد‪.‬‬ ‫دلیل فوت ‪ 2‬کارگر‬ ‫این معدن یک‬ ‫تخته سنگ بزرگ بود‬ ‫معاون س��ازمان بهره وری ایران‪ :‬امارهای رش��د ارزش افزوده در‬ ‫بخش معدن در س��ال های ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۶‬حاکی اس��ت که این حوزه فقط‬ ‫‪ ۶.۷‬درصد رشد داشته است‬ ‫‹ ‹ارتقای بهره وری‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن اتاق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ارتقای به��ره وری‪ ،‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده کااله��ا کاه��ش و منافع‬ ‫جمعی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری در شش��مین‬ ‫همایش جایزه بهره وری معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ضمن بیان این مطلب و با تشکر‬ ‫از مجموعه ایمیدرو و سازمان بهره وری ملی ایران بابت‬ ‫برگزاری این همایش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری این همایش‬ ‫ارزشمند نشان می دهد به مقوله بهره وری اهمیت داده‬ ‫می ش��ود و نوید بسیار خوبی برای پیش رفتن کشور به‬ ‫س��مت ارتقای بهره وری است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مولفه برای ما به عنوان بخش خصوصی‪ ،‬رقابتی ش��دن‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش نرخ تمام ش��ده‪ ،‬افزایش س��ود بیشتر و‬ ‫درنتیجه توسعه کسب و کار با ارتقای بهره وری است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به نیروی انسانی و مدیریت‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر به نیروی انس��انی و مدیریت به عنوان‬ ‫بخش��ی از عوامل تولی��د توجه کنیم‪ ،‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫کاهش می یاب��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برای ما افزایش اضافه کاری‬ ‫ی��ا کاهش ان مطرح نیس��ت و دخال��ت دادن کارکنان‬ ‫در منافع شرکت مهم اس��ت که موجب افزایش تولید‪،‬‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده و افزایش سود می شود‪ .‬شکوری‬ ‫گفت‪ :‬در جهان بیشترین محصول با کمترین نرخ تولید‬ ‫می شود و در ش��رکت ها‪ ،‬ضایعات به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اخص های به��ره وری بخش خصوصی در‬ ‫مقایسه با بخش دولتی به شاخص های جهانی نزدیک تر‬ ‫است‪ .‬رئیس کمیس��یون صنایع و معادن اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به ارتباط دانش��گاه و صنعت گفت‪ :‬این‬ ‫ارتباط باید به صورتی باشد که پژوهش ها و پایان نامه ها‬ ‫بتواند مشکالت بخش خصوصی را رفع کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫منافع حاصل از این روند می تواند سهمی بسیار باالتر از‬ ‫حق مش��اوره ایجاد کند‪ .‬شکوری اذعان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعل��ی تحری��م که ام��کان تامین تجهی��زات و قطعات‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬با اعتماد به جوانان و دانش��گاهیان و مقوله‬ ‫اموزش‪ ،‬توانس��ته ایم اقدامات مناسبی انجام دهیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��اخت ‪ ۱۳۰۰‬قطعه ب��ا یک دهم نرخ تمام‬ ‫ش��ده‪ ،‬از جمله این اقدامات اس��ت و موجب حذف ارز‬ ‫تخصیصی برای این موارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری و استراتژی های نه گانه‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫ایمیدرو گفت‪ :‬ارتقای بهره وری‪،‬‬ ‫هم افزایی و رقابت پذیری بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی‪ ،‬جزو‬ ‫اس��تراتژی های نه گانه ایمیدرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا مالطاه��ری در‬ ‫شش��مین همایش جای��زه بهره وری مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ضمن بیان ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو در‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬به روزرس��انی اس��تراتژی های خود‬ ‫به منظور همراس��تا کردن با اه��داف اقتصاد مقاومتی‬ ‫را انج��ام داد و ‪ ۹‬اس��تراتژی را تدوی��ن و اجرایی کرد‬ ‫که ارتقای بهره وری‪ ،‬هم افزای��ی و رقابت پذیری بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی از جمله این استراتژی هاس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در ش��رایط فعلی کش��ور‪ ،‬ب��ه بهره وری‬ ‫بخش معدن توجه کنیم‪ ،‬گامی موثر در رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬مدیر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫ایمیدرو با بیان اینکه س��ازمان های توسعه ای در جهان‬ ‫براساس دس��ته بندی های انجام شده دارای ‪ ۱۱‬وظیفه‬ ‫عمده و تخصصی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این وظایف ش��امل‬ ‫توسعه فناوری ها و زیرساخت ها‪ ،‬کمک به قانون گذاری‬ ‫و سیاست گذاری‪ ،‬تبادل تجربه و توسعه بازار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬توس��عه تحقیق و مطالع��ات‪ ،‬کمک های‬ ‫غیرمالی‪ ،‬بهره وری و توس��عه منابع انس��انی‪ ،‬توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬نوس��ازی صنایع‪ ،‬مش��ارکت با بخش‬ ‫خصوص��ی و کمک ه��ای مال��ی‪ ،‬از دیگ��ر وظای��ف‬ ‫سازمان های توسعه ای در جهان است‪.‬‬ ‫مالطاه��ری تصریح ک��رد‪ :‬ایمیدرو‪ ،‬متول��ی اجرای‬ ‫بخش زیادی از وظایف عمومی س��ازمان های توسعه ای‬ ‫در کشور مش��تمل بر توسعه فناوری ها و زیرساخت ها‪،‬‬ ‫کمک ب��ه قانون گ��ذاری و سیاس��ت گذاری‪ ،‬توس��عه‬ ‫تحقیق و مطالعات‪ ،‬بهره وری و توس��عه منابع انس��انی‪،‬‬ ‫توسعه سرمایه گذاری‪ ،‬مش��ارکت با بخش خصوصی و‬ ‫کمک های مالی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توس��عه و نوس��ازی با تعریف و اجرای‬ ‫طرح ه��ای توس��عه مناطق مح��روم‪ ،‬فن��اوری نوین و‬ ‫توس��عه ذخایر معدنی و توانمندس��ازی ب��ا حمایت از‬ ‫پژوهش های کاربردی و توسعه فناوری محقق می شود‬ ‫و اگر توانمندسازی نباش��د‪ ،‬توسعه انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫رقابت پذیری نیز بسیار متاثر از بهره وری است‪.‬‬ ‫مدیر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه جایزه بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫براس��اس مصوب��ه ‪ ۳۰‬اردیبهش��ت ‪ ۹۱‬هی��ات عامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫و ب��ا هماهنگی س��ازمان ملی بهره وری ایران و س��ایر‬ ‫سازمان های مس��ئول ش��کل گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬این جایزه‬ ‫به منظور فرهنگ س��ازی و ارتقای بهره وری بنگاه های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬طرح ریزی و اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ای��ن جایزه پس از ثبت نام در فرایند‬ ‫اعتبارسنجی سازمان ملی بهره وری و برگزاری جلسه ها‬ ‫با اعض��ای کارگروه ارزیابی س��ازمان ملی بهره وری در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬موفق به دریافت تاییدیه مش��روط ش��د و با‬ ‫انجام اقدامات اصالحی و بازبینی مدل بهره وری و همه‬ ‫مس��تندات مدل در ‪ ۲۶‬تیر‪ ۹۵‬تاییدیه قطعی جایزه را‬ ‫از سازمان ملی بهره وری ایران دریافت کرد‪.‬‬ ‫مالطاهری به اهداف اجرای فرایند ارزیابی براس��اس‬ ‫مدل بهره وری اش��اره کرد و گفت‪ :‬از جمله این اهداف‪،‬‬ ‫تش��ویق بنگاه ها ب��رای انج��ام عملی��ات خودارزیابی‪،‬‬ ‫شناس��ایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود خود و ایجاد‬ ‫فض��ای الزم برای تبادل تجربه ه��ای موفق بنگاه ها در‬ ‫زمینه ارتقای بهره وری بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از دیگر اهداف‪ ،‬ایجاد فض��ای رقابتی به‬ ‫منظور ارتق��ای بهره وری و معرف��ی بنگاه های موفق و‬ ‫نیز شناس��ایی و برجسته کردن موفقیت های شرکت با‬ ‫استفاده از امکانات رس��انه ای و ترویجی و ایین جایزه‬ ‫ب��ود‪ .‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری ایمیدرو گفت‪:‬‬ ‫مزای��ای حض��ور در فراین��د ارزیابی جای��زه بهره وری‬ ‫ش��امل برگزاری دوره های اموزشی به طور رایگان برای‬ ‫نمایندگان ش��رکت ها‪ ،‬بهره من��دی از خدمات ارزیابی‬ ‫ارزیابان مجرب به صورت رایگان و ارائه مشاوره رایگان‬ ‫به ش��رکت ها برای تعریف پروژه های بهبود متناسب با‬ ‫نتایج ارزیابی در قالب جلسه های رودررو پس از ارزیابی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ششمین جایزه بهره وری‪۳۳ ،‬‬ ‫ش��رکت ارزیابی شدند و ‪ ۴۴۸‬نفرساعت اموزش برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬تع��داد ارزیابان جایزه ‪ ۱۲۷‬نفر ب��ود و ‪ ۷۳‬پروژه‬ ‫بهبود دریافت شد‪.‬‬ ‫برگزیدگان ششمین جایزه بهره وری معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی معرفی ش��دند‪ .‬در بین ‪ ۹‬ش��رکت برگزیده‪،‬‬ ‫میدک��و‪ ،‬با کس��ب باالترین امتیاز‪ ،‬به عنوان ش��رکت‬ ‫«پیشتاز بهره وری» شناخته شد‪.‬‬ ‫در ایی��ن پایانی جای��زه بهره وری مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی که ب��ا حضور رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان ملی بهره وری‪ ،‬رئیس��ان تش��کل های‬ ‫معدنی و مدیران ش��رکت های معدن و صنایع معدنی‬ ‫برگزار شد‪ ۹ ،‬ش��رکت برگزیده از مجموع ‪ ۳۳‬شرکت‬ ‫حاضر در فرایند ارزیابی در ‪ ۳‬سطح اصلی «پیشتازان‬ ‫به��ره وری»‪« ،‬پیش��روان به��ره وری» و «تالش��گران‬ ‫بهره وری» شناخته شدند‪.‬‬ ‫س��طوح جایزه دوره شش��م‪ ،‬بنگاه ه��ا را در ارتقای‬ ‫به��ره وری متمایز ک��رده و میزان موفقی��ت انها را بر‬ ‫اس��اس معیارهای ارزیابی جایزه نش��ان می دهد‪ .‬این‬ ‫سطوح‪ ،‬با توجه به حد نصاب هایی که از سوی کارگروه‬ ‫علمی‪ ،‬پیش��نهاد و به وس��یله ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫تصویب می شود‪ ،‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬ستاره ها‬ ‫پس از میدکو‪ ،‬شرکت های فوالد اذربایجان‪ ،‬شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬ش��رکت اهن و فوالد غدیر‬ ‫ایرانیان‪ ،‬ش��رکت سیمان داراب‪ ،‬شرکت سیمان فارس‬ ‫نو‪ ،‬شرکت سیمان بهبهان‪ ،‬ش��رکت الومینای ایران و‬ ‫ش��رکت منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس در سطح «پیش��روان بهره وری ‪ ۴‬ستاره»‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ستاره ها‬ ‫شرکت های تهیه و تولید مواد نسوز ایران و مجتمع‬ ‫س��نگ اهن سنگان توانستند به عنوان شرکت های «‪۳‬‬ ‫ستاره» پیشروان بهره وری شناخته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬ستاره ها‬ ‫در همین س��طح‪ ،‬ش��رکت های س��نگ اهن مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت س��یمان خاش‪ ،‬ش��رکت فوالد بوتیای‬ ‫ایرانیان‪ ،‬مجتمع صنعتی معدنی فس��فات اس��فوردی‬ ‫باف��ق‪ ،‬مجتم��ع کک س��ازی و پاالیش قط��ران زرند‪،‬‬ ‫مجتم��ع معدن��ی س��رب و روی انگوران‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫فالت مرکزی ایران و شرکت زغال سنگ البرز مرکزی‬ ‫صاحب «‪۲‬ستاره» در سطح پیشروان شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ستاره ها‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫و شرکت فوالد غرب اسیا در جایگاه شرکت های «یک‬ ‫ستاره» پیشروان بهره وری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالشگران‬ ‫شش��مین دوره جای��زه به��ره وری مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬عالوه بر این جایگاه ها‪ ،‬در س��طح «تالشگران‬ ‫به��ره وری» جوای��زی به ش��رکت ملی س��رب و روی‬ ‫ایران‪ ،‬مجتمع س��نگ اهن س��یرجان‪ ،‬توس��عه صنایع‬ ‫انرژی بر پارسیان جنوب و شرکت توسعه اهن و فوالد‬ ‫گل گه��ر و مرک��ز تحقیقات مواد معدن��ی ایران – یزد‬ ‫داد‪ .‬در راس��تای اج��رای ماده ‪ ۵‬قانون برنامه ‪۵‬س��اله‬ ‫ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬جایزه بهره وری‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی بر اس��اس مصوبه ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۱‬هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران و با هماهنگی س��ازمان‬ ‫مل��ی بهره وری ایران و س��ایر س��ازمان ها‪ ،‬ب��ه منظور‬ ‫فرهنگ س��ازی و ارتقای به��ره وری بنگاه های دولتی و‬ ‫غیر دولتی بخش مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬طرح ریزی‬ ‫و اج��را می ش��ود‪ .‬ارزیابی ش��رکت های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی براساس مدل بهره وری معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (دوره شش��م) انجام می ش��ود که دارای‬ ‫‪ ۲‬بخ��ش اصلی مفاهیم و اص��ول بنیادین بهره وری و‬ ‫معیارهای ارزیابی جایزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۵۰‬معدن کوچک در مدار تولید‬ ‫رئی��س هیات عام��ل س��ازمان ایمی��درو همچنین‬ ‫در حاش��یه ای��ن برنامه به خبرنگاران گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬امس��ال ‪ ۱۵۰‬معدن کوچک‬ ‫م کردن‬ ‫شناسایی شده و انتظار می رود با تجهیز و فراه ‬ ‫امکانات بتواند در مدار تولید قرار گیرد‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور افزود‪ :‬امس��ال رویکرد جدی برای‬ ‫اکتش��اف به مس��احت ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر با مشارکت‬ ‫کنسرسیوم بخش خصوصی در برنامه سازمان ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫ایمیدرو سال ‪ ۹۳‬در چارچوب همکاری با معاونت امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‪،‬‬ ‫اکتش��اف در اراضی به وسعت ‪ ۲۴۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫را اجرا ک��رد که به ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومت��ر مربع افزایش‬ ‫یافت و ذخایر جدید س��نگ اهن‪ ،‬طال‪ ،‬زغال سنگ و‪...‬‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫غریب پ��ور توضی��ح داد‪ :‬براس��اس شش��مین برنامه‬ ‫‪۵‬س��اله توسعه کشور‪ ،‬یک سوم رش��د اقتصادی باید از‬ ‫محل بهره وری انجام ش��ود و ب��ا توجه به اینکه بخش‬ ‫معدن با «کانسنگ» کمیاب‪ ،‬گران و پایان پذیر روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید به گون��ه ای برنامه ریزی ش��ود که کمترین‬ ‫زمان و هزینه را ببرد اما بهترین دستاورد حاصل شود‪.‬‬ ‫غالمرضا‬ ‫مالطاهری‪:‬‬ ‫ایمیدرو در‬ ‫دولت تدبیر‬ ‫و امید‪،‬‬ ‫بروزرسانی‬ ‫استراتژی های‬ ‫خود به منظور‬ ‫همراستا کردن‬ ‫با اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫را انجام داد و‬ ‫‪ ۹‬استراتژی را‬ ‫تدوین و اجرایی‬ ‫کرد‬ ‫که ارتقای‬ ‫بهره وری‪،‬‬ ‫هم افزایی و‬ ‫رقابت پذیری‬ ‫بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫از جمله این‬ ‫استراتژی هاست‬ ‫مدی��ر ش��رکت مع��ادن زغال س��نگ البرز‬ ‫شرقی وابسته به ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫دلی��ل حادثه منجر ب��ه ف��وت ‪ ۲‬کارگر این‬ ‫معدن را رها ش��دن تخته سنگی بزرگ اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬منصور ش��ریف‬ ‫در ای��ن ب��اره توضیح داد‪ :‬هفته گذش��ته در‬ ‫ی��ک حادث��ه کم نظیر ب��ه دلیل رها ش��دن‬ ‫تخته س��نگی بزرگ با ابع��اد ‪ ۱۸۰‬در ‪ ۸۰‬در‬ ‫‪ ۸۰‬برای کارگ��ران پیمانی که در نوار معدن‬ ‫بورنوکی مشغول نصب پارک بودند‪ ،‬حادثه ای‬ ‫رخ داد و س��نگ روی کارگران س��قوط کرد‬ ‫که موجب کشته ش��دن ‪ ۲‬کارگر این معدن‬ ‫ش��د‪ .‬وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش‬ ‫درب��اره برنامه های جدید ای��ن مجتمع برای‬ ‫امس��ال گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده قرار است ‪۲۰۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫زغال س��نگ را داریم؛ سال گذشته ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره زغال س��نگ تولید داش��تیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنام��ه دیگ��ر این ش��رکت‪،‬‬ ‫توس��عه معادن و اس��تخراج نیمه مکانیزه در‬ ‫یک��ی از معادن این مجموعه اس��ت که کلید‬ ‫خورده و اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه اس��تخراج در مع��ادن طبس تمام‬ ‫مکانیزه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما معادن البرز شرقی‬ ‫به دلیل نازکی الیه های زغال س��نگ‪ ،‬امکان‬ ‫تمام مکانیزه شدن استخراج را ندارد‪ .‬شریف‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬معادن زغال سنگ البرز‬ ‫شرقی یک واحد زغال ش��ویی هم دارد که با‬ ‫ظرفیت اسمی ‪ ۳۰۰‬هزار تن فعال است‪ .‬وی‬ ‫خرید از دیگر واحدهای معدنی زغال س��نگی‬ ‫را از دیگر برنامه های این ش��رکت برش��مرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬البت��ه ما جدا از اس��تخراج معادن‪،‬‬ ‫از س��ایر معادن کوچک بخش خصوصی نیز‬ ‫زغال سنگ خریداری می کنیم که به ‪ ۵‬هزار‬ ‫تن زغال س��نگ در ماه می رسد و از انجا که‬ ‫برنامه ری��زی برای پرداخت ه��ای خود به این‬ ‫معادن داشتیم‪ ،‬توانس��تیم این معادن را نیز‬ ‫فعال کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره کیفیت زغال سنگ معادن البرز‬ ‫ش��رقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬زغال استخراجی‬ ‫مع��ادن ما از نظر کیفیت در درجه متوس��ط‬ ‫قرار دارد اما از نظر تناژ پس از طبس و زرند‬ ‫رتبه سوم کشور را داریم‪ .‬البته گوگرد معادن‬ ‫این منطق��ه‪ ،‬کم و میانگین روی‪ ،‬یک درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ‬ ‫البرز ش��رقی با بی��ان اینکه تولی��د زغال در‬ ‫مجموعه معادن البرز ش��رقی را در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲‬براب��ر افزایش دادی��م‪ ،‬گفت‪ :‬بنا‬ ‫داریم تولید و اش��تغال را افزایش دهیم؛ این‬ ‫معادن افزون بر ‪ ۵۰۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫زیرمجموعه فوالد‬ ‫مبارکه رکورد جدیدی‬ ‫ثبت کرد‬ ‫عمر اجرهای نس��وز پاتیل های مذاب فوالد‬ ‫سبا که یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه‬ ‫اس��ت‪ ،‬با ثبت رکوردی جدی��د به ‪ ۱۶۷‬ذوب‬ ‫رس��ید‪ .‬به گ��زارش بورس پ��رس‪ ،‬احمدرضا‬ ‫بخشایی‪ ،‬رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع‬ ‫فوالد س��با از افزای��ش عمر اجرهای نس��وز‬ ‫پاتیل ه��ای مذاب فوالد س��با به ‪ ۱۶۷‬ذوب و‬ ‫ثبت رکورد جدید در خرداد خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫رکورد پیش��ین نس��وز پاتیل ‪ ۱۵۳‬ذوب و در‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬ثبت ش��ده ب��ود که این افزایش‬ ‫تعداد ذوب گیری باعث بهبود میانگین تعداد‬ ‫ذوب نس��وز پاتی��ل از ‪ ۱۲۵‬ب��ه ‪ ۱۴۸‬ذوب‪،‬‬ ‫صرفه جویی چشمگیر در مصرف نسوز پاتیل‬ ‫و کاهش مصرف از مقدار ‪ ۳.۸۹‬در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۲.۶۴‬کیلوگرم بر تن مذاب در ‪ ۲‬ماه نخس��ت‬ ‫سال شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این مقدار مصرف‬ ‫برای نس��وز پاتیل برای نخستین بار در طول‬ ‫بهره برداری فوالد سبا به دست امده است‪.‬‬ ‫مه��دی یزدان��ی‪ ،‬کارش��ناس واحد نس��وز‬ ‫مجتمع فوالد سبا نیز کاهش تعداد نفر ساعت‬ ‫مصرف��ی برای تخریب و نس��وزکاری پاتیل و‬ ‫افزایش اماده به کاری پاتیل های مذاب نسوز‬ ‫چینی به منظور ارسال به خط تولید در سبا را‬ ‫از دیگر مزایای دستیابی به این رکورد دانست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ستاره های بهره وری بر دوش ژنرال های بخش معدن‬ ‫شریفی‪ ،‬مدیرعامل البرز شرقی‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫قیمت نفت منتظر تصمیم اوپک پالس‬ ‫جزئیات تغییر ساعت‬ ‫کاری اداره ها‬ ‫تغییر ساعت کاری اداره ها یکی از مهم ترین‬ ‫راهکاره��ای وزارت نی��رو ب��رای جلوگیری از‬ ‫خاموش��ی های برنامه ریزی ش��ده در فص��ل‬ ‫تابس��تان اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬مذاکراتی با‬ ‫اس��تانداران انج��ام ش��ده و تاکن��ون نام ‪۲۲‬‬ ‫اس��تان در این فهرست جاخوش کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پ��اون‪ ،‬افزایش مص��رف برق در‬ ‫ایران ب��ه دنبال نزدیک ش��دن به فصل گرما‬ ‫و استفاده از وسایل سرمایشی‪ ،‬دغدغه گذر از‬ ‫فصل تابستان بدون خاموشی برنامه ریزی شده‬ ‫را باز هم پررنگ کرده و مسئوالن وزارت نیرو‬ ‫به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬در این زمینه تغییر س��اعت‬ ‫کاری اداره ه��ا یکی از س��ناریوهای روی میز‬ ‫اس��ت که مسئوالن در حال اجرایی کردن ان‬ ‫هس��تند؛ راهکاری که س��ال گذشته نیز اجرا‬ ‫ش��ده بود و امارها نش��ان م��ی داد که تغییر‬ ‫س��اعت اداری سال گذشته نتایج مناسبی در‬ ‫پی داش��ت و از این طریق سال ‪ ۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مگاوات صرفه جویی شد‪ .‬چندی پیش‬ ‫هادی مدقق‪ ،‬مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و‬ ‫توانیر خبر داد‪ :‬از انجا که‬ ‫ ‬ ‫خدمات مشترکین‬ ‫وزارت نیرو به خاموشی های برنامه ریزی شده‬ ‫فک��ر نمی کند‪ ،‬س��عی بر اج��رای برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف دارد و یکی از برنامه ها‪ ،‬تغییر‬ ‫ساعت کار اداری است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای این‬ ‫منظور نیز مذاکراتی با استانداران انجام شد و‬ ‫به طور تقریبی همه استانداران موافقت خود‬ ‫را با این برنامه اعالم کرده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر س�اعت کاری اداره های ‪۲۲‬‬ ‫استان‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬مصطفی رجبی مش��هدی‪،‬‬ ‫ق با بیان اینکه تاکنون‬ ‫س��خنگوی صنعت بر ‬ ‫اصالح س��اعت اداری ‪ ۲۲‬استان قطعی شده‬ ‫است به ایسنا گفت‪ :‬ساعت اداری استان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬سیس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫گلس��تان‪ ،‬گیالن‪ ،‬ایالم‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬زنجان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬کردستان‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬س��منان‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری و یک اس��تان دیگر‬ ‫اصالح خواهد ش��د‪ ،‬البته ممکن است حدود‬ ‫‪ ۵‬استان دیگر نیز به استان های ن ام برده اضافه‬ ‫ش��و د‪ .‬وی به این پرسش که س��اعت اداره ها‬ ‫در پایتخت به دلیل افزایش دما تغیی ر خواهد‬ ‫یافت یا خیر‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬این موضوع با توجه به‬ ‫مصرف‪ ،‬هنوز ضرورتی نداشته است‪.‬‬ ‫معافیت ‪ 120‬روزه عراق‬ ‫برای واردات برق ایران‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم کرد‬ ‫واش��نگتن یک معافی��ت ‪ ۱۲۰‬روزه به عراق‬ ‫صادر کرد که به این کش��ور اج��ازه می دهد‬ ‫برای مقابله با کمب��ود نیرو‪ ،‬به واردات برق و‬ ‫گاز طبیعی ایران ادامه دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬این معافیت ه��ا به تدریج‬ ‫از معافی��ت ‪ ۴۵‬روزه ای ک��ه امریکا در نوامبر‬ ‫و همزم��ان با اغ��از تحریم های ان��رژی علیه‬ ‫ای��ران صادر ک��رده بود طوالنی تر می ش��وند‪.‬‬ ‫ع��راق پس از معافی��ت ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬دو معافیت‬ ‫متوال��ی ‪ ۹۰‬روزه دریاف��ت ک��رده ب��ود ک��ه‬ ‫م��دت اخرین معافیت هفته ج��اری به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه امریکا اعالم کرد انتظار دارد‬ ‫عراق به تالش برای کاهش وابستگی به تامین‬ ‫برق از ایران ادامه دهد‪.‬‬ ‫عراق برای تامین خوراک ش��بکه برق خود‬ ‫به واردات گاز ایران به ش��دت وابس��ته است‪.‬‬ ‫واردات گاز و برق حدود یک س��وم از تقاضای‬ ‫این کش��ور برای ‪ ۱۴۰۰۰‬مگاوات را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬در ماه های تابس��تان که از ژوئن اغاز‬ ‫می ش��ود و دمای هوا در ع��راق افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬تقاضا در ش��بکه به ‪ ۲۴۰۰۰‬مگاوات‬ ‫در روز می رسد‪.‬‬ ‫کمبود نیرو سال گذشته باعث اعتراض های‬ ‫ه��زاران نفر از مردم در منطقه نفتخیز جنوب‬ ‫این کش��ور ش��د و اختالل ه ا و درگیری های‬ ‫گس��ترده با نیروه��ای امنیتی را به ب��ار اورد‪.‬‬ ‫بسیاری برای دور دیگر اعتراض ه ا در تابستان‬ ‫امسال اماده می شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش پالتس‪ ،‬هر بار که مهلت‬ ‫معافیت از تحریم ها به پایان رسیده واشنگتن‬ ‫از بغداد درخواس��ت کرده اس��ت نش��انه های‬ ‫کاه��ش وابس��تگی ب��ه واردات ان��رژی ایران‬ ‫مانند توس��عه بخش نیرو و گاز خود را نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫واش��نگتن از عراق خواس��ته ای��ن کار را با‬ ‫امضای قراردادهایی با ش��رکت های امریکایی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدعلی خطیبی‬ ‫گفته ه��ای مس��ئوالن در س��طح بین المللی گویای‬ ‫اتخ��اذ توافق اوپک پالس بر س��ر کاه��ش تولید نفت‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که کارشناس��ان معتقدن��د می تواند‬ ‫موجب تداوم ثبات و دستیابی به سود برای کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده و حتی مصرف کننده باش��د ام��ا اگر این‬ ‫اتف��اق نیفتد‪ ،‬قیم��ت نفت در سراش��یبی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اوپک‪ ،‬روس��یه و شماری دیگر از‬ ‫تولیدکنندگان غیر اوپک از اول ژانویه توافقی را به اجرا‬ ‫گذاش��ته اند ک��ه در پی ان تولیدش��ان را ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫بشکه در روز محدود کرده اند‪ .‬این توافق ‪ ۶‬ماهه پایان‬ ‫ ژوئن منقضی می ش��ود‪ .‬این گروه ک��ه به اوپک پالس‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬قرار بود به منظور بازنگری در سیاست‬ ‫تولید خ��ود‪ ۲۵ ،‬و ‪ ۲۶‬ژوئن (‪ ۴‬و ‪ ۵‬تیر) در وین دیدار‬ ‫کند‪ .‬با این حال‪ ،‬روس��یه پیش��نهاد کرده است تاریخ‬ ‫برگزاری نشس��ت به اوایل ماه می�لادی اینده موکول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬اوپ��ک در جدیدترین گزارش ماهانه‬ ‫خود نرخ رش��د تقاضای جهانی ب��رای نفت را به دلیل‬ ‫اختالف ه��ای تجاری کاه��ش داد و احتم��ال تمدید‬ ‫محدودیت عرضه خود را تقویت کرد‪ .‬در این باره‪ ،‬خالد‬ ‫الفالح‪ ،‬وزیر انرژی عربستان سعودی در اظهاراتی‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد ک��ه تولیدکنندگان بتوانند بازار نفت را‬ ‫پیش از سال اینده متوازن کنند‪.‬‬ ‫وی اوایل ماه می�لادی جاری اظهار کرده بو د اوپک‬ ‫به توافق برای ادام��ه توافق کاهش تولید پس از ژوئن‬ ‫نزدیک شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬باید مذاکرات بیشتری‬ ‫با کش��ورهای غیراوپ��ک که در این پیمان مش��ارکت‬ ‫کرده اند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��هیل بن محمد المزروع��ی‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫ام��ارات متحده عرب��ی ‪ ۲۲‬خرداد اع�لام کرد اعضای‬ ‫اوپ��ک درب��اره تمدید تواف��ق کاهش تولی��د به توافق‬ ‫نزدی��ک ش��ده اند و ب��ا توجه ب��ه ذخایر فعل��ی نفت‪،‬‬ ‫محدودی��ت عرضه نفت باید دس��ت کم تا پایان س��ال‬ ‫جاری میالدی به قوت خود باقی بماند‪.‬‬ ‫اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود نرخ رشد تقاضای جهانی‬ ‫برای نفت را به دلیل اختالف های تجاری کاهش داد و احتمال تمدید‬ ‫محدودیت عرضه خود را تقویت کرد‬ ‫وی ضم��ن اب��راز حمایت خود از ت��داوم محدودیت‬ ‫عرض��ه‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم درس��ت تمدی��د توافق کاهش‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫در این باره همچنین محمدعلی خطیبی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ی به ایس��نا گفت‪ :‬بر اس��اس اطالعاتی که‬ ‫ح��وزه انرژ ‬ ‫ دارم‪ ،‬در اجالس بعدی اوپک قرار اس��ت توافق کاهش‬ ‫تولید تمدید شود و کاهش جدیدی را شاهد نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬به نظر می رسد که شرایط مانند گذشته پیش برود‬ ‫اما باز هم باید صبر کرد و منتظر نتیجه نهایی ماند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش بین��ی م��ن این اس��ت که اگر‬ ‫این توافق حاصل ش��ود‪ ،‬ثبات در ب��ازار نفت در نیمه‬ ‫دوم س��ال بیش��تر خواهد ش��د که این موضوع نیز در‬ ‫ح��وزه قیمت گذاری ها امری مطلوب اس��ت و با توجه‬ ‫به اینکه امس��ال اعض��ای غیر اوپک تولید خود را بیش‬ ‫از ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که افزایش داده اند‪ ،‬س��ال‬ ‫خطرناک��ی به لحاظ قیمت��ی برای ب��ازار نفت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر این مس��ئله که افزایش‬ ‫تولید این کش��ورها می توانس��ت موجب سقوط قیمت‬ ‫نفت ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬توافق کاهش تولی��د مانع از‬ ‫ای��ن اتف��اق و بیانگر موفقیت مدیریت عرضه ش��د که‬ ‫اگر دوباره این توافق ش��کل بگیرد‪ ،‬باز هم شاهد ثبات‬ ‫در بازار هستیم‪.‬‬ ‫خطیبی با بیان اینکه در ش��رایطی که این توافق تا‬ ‫پایان س��ال ادامه یاب��د‪ ،‬ثبات در بازار نف��ت نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و می توان قیمت را بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دالر‬ ‫نگه داشت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬البته نوسان قیمت همیشه وجود‬ ‫دارد اما توافق بر س��ر کاهش تولی��د موجب ثبات در‬ ‫بازار می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ناریوی دیگ��ری در ای��ن بخش‬ ‫وج��ود دارد که ان ه��م توافق نکردن بر س��ر کاهش‬ ‫تولید نفت اس��ت که در این ش��رایط قیمت ها کاهش‬ ‫پیدا می کند اما بعید می دانم در ش��رایط فعلی کس��ی‬ ‫از ثبات به وجود امده ناراضی باش��د چراکه این ثبات‬ ‫برای همه مفید اس��ت و موجب می شود قیمت سقوط‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر این مس��ئله که س��قوط‬ ‫نکردن قیمت ها نه تنها به نفع صادرکننده بلکه به نفع‬ ‫مصرف کننده نیز هست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قیمت سقوط‬ ‫کند‪ ،‬هم��ه ضرر می کنند‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬این ثبات به نفع‬ ‫همه اس��ت‪ ،‬به همین دلیل به نظر می رسد که انتخاب‬ ‫اوپک پالس مدیریت عرضه باشد‪.‬‬ ‫خطیب��ی اب��راز کرد‪ :‬ب��ا مدیری��ت عرضه‪ ،‬ب��ازار به‬ ‫ثبات نس��بی رسیده است و تمام کش��ورها نیز راضی‬ ‫هس��تند و می توان با تمدید این مس��ئله این ثبات را‬ ‫برای باقی مانده س��ال نیز حفظ کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد تصمیم نهایی تمدید کاهش تولید باشد‪.‬‬ ‫تحلیل زنگنه درباره قیمت نفت در بازار جهانی‬ ‫پ��س از انکه ب��ازار جهانی نفت به دنب��ال تصمیم های امریکا‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفت‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان افزایش قیمت‬ ‫نفت تا ‪ ۱۰۰‬دالر را نیز پیش بینی کردند اما وزیر نفت کشورمان‬ ‫بر این باور است که امریکا با تکیه بر جریان امپراتوری رسانه ای‬ ‫رژیم صهیونیس��تی س��عی دارد نگذارد قیمت نفت افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران و همچنین‬ ‫اختالل های موقتی ناشی از جنگ در لیبی و پیشروی نیروهای‬ ‫داعش در شمال عراق‪ ،‬کمک کرد قیمت نفت باالی ‪ ۱۰۰‬دالر در‬ ‫هر بشکه بماند‪ .‬عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک که دارای‬ ‫ظرفیت مازاد تولید هس��تند‪ ،‬در واکنش به کندی عمل کرده و‬ ‫اص��رار داش��تند که عرضه کافی در بازار وج��ود دارد و قیمت ها‬ ‫خیلی باال نیس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬صندوق های سرمایه گذاری روی‬ ‫افزایش قیمت نفت حس��اب کرده و قراردادهای خریدش��ان را‬ ‫در اواخر ژوئن ‪( ۲۰۱۴‬خرداد و تیر ‪ )۹۳‬به ‪ ۶۲۶‬میلیون بش��که‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۳۶۷‬میلیون بش��که در ‪ ۶‬ماه پیش از ان رساندند‬ ‫و باعث ش��دند رشد قیمت ها ش��تاب بگیرد و مشکالت تولید و‬ ‫قیمت ه��ای ب��اال‪ ،‬زمینه نهایی را برای رونق حفاری نفت ش��یل‬ ‫امری��کا فراهم کرد و باعث جه��ش تولید این صنعت و همزمان‬ ‫رش��د مصرف اس��یب دید‪ .‬بر اس��اس اعالم امار اداره اطالعات‬ ‫ان��رژی امری��کا اختالل ه��ای غیرمنتظره بدین س��ان تغییرات‬ ‫اساس��ی در تعادل بازار را پنه��ان کردند‪ .‬بنابراین زمانی که این‬ ‫مش��کالت برطرف ش��دند‪ ،‬قیمت ها در پایان س��ال ‪ ۹۳‬سقوط‬ ‫کردن��د‪ .‬اکنون هم ب��ازار با تحریم های امریکا و جنگ‬ ‫در لیبی و همچنین مشکالت کوچک تر دیگری مواجه‬ ‫است‪ .‬قیمت های به نسبت پایین نفت در سال گذشته‬ ‫می�لادی دولت امریکا را تش��ویق ک��رد تحریم هایی‬ ‫را علی��ه ص��ادرات نفت ونزوئال و ای��ران وضع کند اما‬ ‫بازار در پایان س��ال گذش��ته میالدی بسیار سریع تر‬ ‫از انچه به نظر می رس��ید‪ ،‬محدودیت عرضه پیدا کرد‪.‬‬ ‫اختالل های غیرمنتظره کاهش تولیدی که از س��وی عربس��تان‬ ‫س��عودی و متحدانش در گروه اوپک پالس برنامه ریزی شده بود‬ ‫را موثرتر کرد و دورنمای بازار را از اشباع عرضه به کمبود عرضه‬ ‫تغییر داد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬مشکالت تولید غیر داوطلبان ه حدود نیمی‬ ‫از کاهش تولید اوپک سهم داشته است‪.‬‬ ‫در واکنش به این امر‪ ،‬صندوق های سرمایه گذاری قراردادهای‬ ‫خریدش��ان را از ‪ ۲۴۳‬میلیون بش��که در ابتدای ژانویه به ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون بش��که افزایش دادند و رش��د قیم��ت معامالت تحویل‬ ‫فوری نفت را تس��ریع کردند‪ .‬با وجود جهش بیش از ‪ ۲‬درصدی‬ ‫قیمت نفت در معامالت پنجش��نبه گذشته‪ ،‬بهای نفت به دلیل‬ ‫ت��داوم تنش ه��ای تجاری میان امریکا و چین که انتظارات برای‬ ‫کندی تقاضا برای انرژی در س��طح جهانی را باال برده اس��ت‪ ،‬با‬ ‫کاهش هفتگی روبه رو ش��د‪ .‬اژانس بین المللی انرژی در گزارش‬ ‫ت��ازه ای پیش بینی خود از رش��د تقاضای جهان��ی برای نفت را‬ ‫کاهش داد و اعالم کرد‪ :‬عرضه فراوانی برای تامین رش��د تقاضا‬ ‫نفتکش های اسیب دیده نزدیک امارات بررسی می شوند‬ ‫‪ ۲‬نفتکشی که در حمالت پنجشنبه گذشته در خلیج عمان‬ ‫اس��یب دیدن��د‪ ،‬پیش از اینکه محموله ش��ان تخلیه ش��ود در‬ ‫نزدیکی سواحل امارات متحده عربی مورد ارزیابی قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬شرکت کشتیرانی «برنهارد‬ ‫ش��ولت» اعالم کرد ارزیابی اس��یب های وارد ش��ده به کشتی‬ ‫کوکوکا کوریجیس ژاپن و اماده کردن مقدمات انتقال کش��تی‬ ‫به کش��تی محموله متانول این نفتک��ش پس از اینکه مقامات‬ ‫ش��ارجه بررس��ی های امنیتی را کامل کردند‪ ،‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫حمالت روز پنجشنبه که در ان نفتکش نروژی فرنت الطیر نیز‬ ‫اس��یب دید‪ ،‬تنش ها در خاورمیانه را تش��دید کرده است‪ .‬این‬ ‫حمالت پس از وقوع انفجارهای مش��ابه در ‪ ۴‬نفتکش شامل ‪۲‬‬ ‫نفتکش سعودی در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی در ماه‬ ‫گذش��ته میالدی‪ ،‬روی داده اند‪ .‬بر اساس امار رهگیری کشتی‬ ‫رفینیتی��و ایکان‪ ،‬کش��تی فرنت الطیر نزدیک بن��در خورفکان‬ ‫ش��ارجه مس��تقر ش��ده و کش��تی کوکوکا کوریجیس نزدیک‬ ‫بندر کلباء این امیرنش��ین لنگر انداخته است‪ .‬شرکت «برنهارد‬ ‫شولت» در بیانیه ای اعالم کرد خدمه ما در داخل کشتی کوکوکا‬ ‫ برند‪ ۲۱ .‬خدمه‬ ‫کوریجیس مانده و در س�لامت کامل به سر می ‬ ‫کش��تی کوکوکا کوریجیس پس از این مورد امدادرس��انی قرار‬ ‫گرفتن د از س��وی نیروهای امریکایی به کشتی خود برگردانده‬ ‫شدند‪ .‬شرکت فرنت الطیر الین که اپراتور فر نت الطیر است نیز‬ ‫اعالم کرد خدمه شرکت فر نت الطیر نیز پس از اینکه به وسیله‬ ‫قایق ه��ای ایرانی نجات پیدا کردند‪ ،‬از ف��رودگاه بندرعباس به‬ ‫فرودگاه بین المللی دوبی پرواز کردند‪ .‬این ش��رکت اعالم کرد‬ ‫یک گروه متخصص به بازرس��ی فر نت الطیر خواهد پرداخت و‬ ‫پس از ان تصمیم گرفته خواهد شد که چگونه محموله نفتای‬ ‫این کشتی تخلیه شود‪ .‬هنوز معلوم نیست چه کسی در بررسی‬ ‫این نفتکش ها ش��رکت خواهد کرد‪ .‬پس از حمالت ‪ ۱۲‬مه که‬ ‫در ان یک نفتکش نروژی هم اس��یب دیده بود امارات متحده‬ ‫عربی یک تحقیقات را با همکاری امریکا‪ ،‬عربس��تان سعودی‪،‬‬ ‫نروژ و فرانسه اغاز کرد‪.‬‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ب��ه گفته تایل��ر ریچی‪ ،‬یک��ی از دبیران‬ ‫نش��ریه «سون ریپورت ریسرچ»‪ ،‬ناارامی ژئوپلتیکی از‬ ‫قیمت های نفت پش��تیبانی کرد و با توجه به رویدادها‬ ‫زمینه را برای رش��د چشمگیر قیمت ها ایجاد کر د اما‬ ‫همزم��ان عوام��ل عرض هو تقاضا وخام��ت پیدا کردند‪.‬‬ ‫بهای نفت روز چهارش��نبه در واکنش به رش��د بیش‬ ‫از ح��د انتظار ذخایر نفت امریکا افت چش��مگیری را‬ ‫متحمل ش��ده بود‪ .‬نگرانی های فزاینده نسبت به دورنمای تقاضا‬ ‫برای انرژی به دلیل تشدید تنش های تجاری میان امریکا و چین‬ ‫نیز قیمت این کاال را زیر فشارهای کاهشی بیشتری قرار داد‪.‬‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی ب��رای دومین ماه متوالی پیش بینی‬ ‫خ��ود از رش��د تقاضای جهانی برای نفت را م��ورد بازنگری قرار‬ ‫داد و کمت��ر ک��رد‪ .‬این اژانس پیش بینی خود از رش��د تقاضای‬ ‫جهانی برای نفت را از ‪ ۱.۳‬میلیون بشکه در روز به ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫بش��که در روز کاه��ش داد‪ .‬اوپک نی��ز در اخرین گزارش ماهانه‬ ‫خود نرخ رش��د م��ورد پیش بینی از تقاض��ای جهانی برای نفت‬ ‫در س��ال میالدی جاری را کمتر ک��رد‪ .‬اژانس بین المللی انرژی‬ ‫برای س��ال اینده میالدی پیش بینی کرد تقاضا برای نفت ‪۱.۴‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رشد می کند‪ .‬اداره اطالعات انرژی امریکا‪،‬‬ ‫چهارش��نبه دومین رش��د هفتگی متوالی سطح ذخایر نفت این‬ ‫کش��ور را گزارش کرده بود‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��رکت خدمات انرژی‬ ‫بیکر هیوز‪ ،‬جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت امریکا‬ ‫هفته گذشته برای دومین هفته متوالی کاهش پیدا کرده است‬ ‫ک��ه از کن��دی احتمالی فعالیت حفاری حکایت داش��ت‪ .‬اما در‬ ‫این باره‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت معتقد اس��ت که در دوره قبلی‬ ‫تحریم ه��ای ایران قیمت نف��ت افزایش پیدا نکرد و در این دوره‬ ‫نیز افزایش��ی نداش��ته اس��ت‪ .‬باید گفت که افزایش قیمت نفت‬ ‫در دولت قبلی به دلیل تحریم ایران نبود بلکه مس��ائل دیگری‬ ‫وج��ود داش��ت که قیمت جهانی نفت در دنی��ا افزایش یافت اما‬ ‫درحال حاضر نفت ش��یل تقویت ش��ده و وضعیت امریکا با ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته تفاوت زیادی دارد‪ .‬وی درباره این موضوع که ایا‬ ‫بعد از پشت س��ر گذاش��تن فصل تابستان اگر تحریم نفتی ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬قیمت نفت افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬بحث های سیاسی‬ ‫و روانی یک مس��ئله و فیزیک واقعی بازار نفت مس��ئله ای دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر نیز وضعیت نگران کننده اس��ت و هر چه به‬ ‫س��مت جلوتر حرکت کنیم‪ ،‬اوضاع خوب نمی ش��ود و با کاهش‬ ‫حضور ایران در بازار شرایط بازار بدتر می شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد او‪ ،‬بحث های روانی و سیاس��ی هر دو س��بب شده اند‬ ‫قیم��ت نف��ت افزای��ش نیاب��د و در واقع رس��انه های همس��و با‬ ‫سیاست های امریکا سعی می کنند تمام اتفاق ها را کوچک نمایی‬ ‫و سهم نبودن ایران در بازار را کمرنگ کنند و ذخایر دنیا را زیاد‬ ‫نش��ان دهند و به دروغ قدرت و ظرفیت مازاد نفت عربس��تان را‬ ‫بیش از ان که هست‪ ،‬نمایش دهند تا بازار ملتهب نشود و اینها‬ ‫کارهای روانی در بازار است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش های خاورمیانه‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬دوش��نبه پس از وقوع حمل��ه به ‪ ۲‬نفتکش در‬ ‫دریای عمان که تنش ها در خاورمیانه را تشدید کرد و نگرانی ها‬ ‫نسبت به احتمال مختل شدن عرضه را باال برد‪ ،‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬بهای معامالت اتی نفت برنت ‪ ۲۶‬سنت یا‬ ‫‪ ۰.۴‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۶۲.۲۷‬دالر در هر بش��که رسید‪.‬‬ ‫نفت برنت‪ ،‬جمعه ‪ ۱.۱‬درصد افزایش قیمت داشت‪.‬‬ ‫بهای معامالت اتی وس��ت تگزاس اینترمدی��ت امریکا با ‪۱۷‬‬ ‫سنت یا ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۵۲.۶۸‬دالر در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫شاخص قیمت نفت امریکا در معامالت قبل ‪ ۰.۴‬درصد افزایش‬ ‫قیمت داشت‪.‬‬ ‫قیمت های نفت‪ ،‬پنجش��نبه پس از انتش��ار خبر حمله به ‪۲‬‬ ‫نفتکش در نزدیک��ی تنگه هرمز حداکث��ر ‪ ۴.۵‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده بودند‪ .‬برای دومین بار در یک ماه گذش��ته است که‬ ‫نفتکش ه��ا در مهم ترین منطقه جهان برای تامین نفت‪ ،‬هدف‬ ‫حمله ق��رار می گیرند‪ .‬به گفته بنجامین لو‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت‬ ‫فیلیپ فیوچرز‪ ،‬تشدید تنش ها در خاورمیانه مایه نگرانی مانده‬ ‫و معامله گ��ران از ای��ن واهمه دارند که رون��د عرضه نفت براثر‬ ‫تش��دید تنش ها و وق��وع درگیری های احتمالی مختل ش��ود‪.‬‬ ‫عام��ل دیگری که از افزایش قیمت های نفت پش��تیبانی کرد‪،‬‬ ‫اظه��ارات خالد الفالح‪ ،‬وزیر انرژی عربس��تان س��عودی بود که‬ ‫در س��فر خود ب��ه ژاپن اظهار کرد‪ :‬اوپک ب��ه طور احتمالی در‬ ‫نخس��تین هفته ژوئیه دیدار خواهد کرد و ابراز امیدواری کرده‬ ‫ب��ود که این گروه در زمینه تمدی��د محدودیت عرضه نفت به‬ ‫توافق دس��ت پیدا کند‪ .‬الفالح در حاشیه دیدار وزیران انرژی و‬ ‫محیط زیست گروه ‪ ۲۰‬در ژاپن به خبرنگاران گفت‪ :‬امیدوار یم‬ ‫ب��رای تمدی��د توافق مان در دی��دار وین به تفاهم دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬اوپک به همراه روس��یه و ‪ ۹‬تولید کننده دیگر غیراوپک‬ ‫که به گروه اوپک پالس معروف هس��تند‪ ،‬توافق کرده اند میزان‬ ‫تولیدشان را از اول ژانویه (‪11‬دی) به میزان ‪ ۱.۲‬میلیون بشکه‬ ‫در روز مح��دود کنن��د‪ .‬م��دت این پیمان اخر ژوئ��ن به پایان‬ ‫می رس��د و این گروه برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید‬ ‫خود دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫تصفیه خانه های فعال استان تهران پایش می شوند‬ ‫معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیس��ت اس��تان تهران‬ ‫از اجرای گش��ت مش��ترک این معاونت با دفتر محیط زیس��ت‬ ‫ش��رکت اب منطقه ای تهران از اغاز امس��ال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی حفاظت محیط زیس��ت اس��تان ته��ران‪ ،‬محمد‬ ‫رستگاری با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راستای اجرای طرح مقابله‬ ‫ب��ا الودگ��ی منابع اب تهران و تعیین وضعیت زیس��ت محیطی‬ ‫تصفیه خانه ها از اغاز امس��ال ‪ ۲۶‬تصفیه خانه شهری و روستایی‬ ‫فعال اس��تان تهران مورد بازدید کارشناس��ان و نمونه برداری از‬ ‫خروجی تصفیه خانه قرار گرفتند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۲۲‬تصفیه خانه‬ ‫ش��هری و ‪۴‬تصفیه خانه روستایی فعال در سطح استان در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این میان ‪ ۵‬تصفیه خانه شهری و‬ ‫‪ ۳‬تصفیه خانه روستایی در حوضه ابریز اب اشامیدنی تهران واقع‬ ‫ش��ده اند که به صورت ماهانه نمونه برداری می شوند‪.‬رستگاری با‬ ‫اشاره به اینکه در صورت وجود مشکل در نحوه اجرای مدیریت‬ ‫فاضالب و پسماند تصفیه خانه ها‪ ،‬پیگیری های الزم تا دستیابی‬ ‫به نتیجه انجام خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ترین هدف از تصفیه‬ ‫فاضالب‪ ،‬اصالح کیفیت اب به نحوی اس��ت که مصرف فاضالب‬ ‫تصفیه ش��ده یا دفع فاضالب به محیط زیس��ت‪ ،‬بدون اش��کال‬ ‫و ب��دون برهم زدن وضع اکوسیس��تم محیط دریافت کننده ان‬ ‫امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫گزارش های رسمی از کاهش امار مسافران شبکه ریلی خبر می دهد‬ ‫اکرم امینی‪ :‬زیانده بودن حمل ونقل ریلی مسافری سخن‬ ‫تازه ای نیس��ت و سال هاست دست اندرکاران حمل ونقل ریلی‬ ‫می گویند این قطارها توان درامدزایی و جبران هزینه های شان‬ ‫را ندارند‪ .‬بر این اساس برخی دولتی ها معتقد به لزوم توسعه‬ ‫قطارهای حومه ای به جای گس��ترش شبکه ریلی بین شهری‬ ‫هس��تند؛ این درحالی است که برخی کارشناسان می گویند‬ ‫کار هر یک از این دو بخش را باید جداگانه پیش برد و نباید‬ ‫این دو بخش زیانده را رقیب دانست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫کاهش ‪ ۴‬میلیونی مس��افران حمل ونقل‬ ‫ریلی از س��ال ‪ ۸۸‬تا س��ال ‪ ۹۶‬خبری اس��ت که به تازگی از‬ ‫س��وی دفتر معاونت برنامه ری��زی و مدیریت منابع وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬در این گزارش تاکید شد‪:‬‬ ‫«کاهش ‪ ۴‬میلیونی تعداد مس��افران در حدود ‪ ۸‬س��ال نشان‬ ‫می دهد توس��عه ش��بکه قطارهای حومه ای باید بر گسترش‬ ‫خط��وط ریلی طوی��ل که قاتل منابع عمرانی اس��ت‪ ،‬اولویت‬ ‫داشته باشد‪».‬‬ ‫لزوم تقویت قطار ها در حومه و بین شهر ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری اماری نادرست‬ ‫براس��اس گزارش منتش��ر ش��ده ازس��وی دفت��ر معاونت‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬میزان‬ ‫کل مسافر جابه جا شده با خطوط ریلی از ‪ ۲۸.۸‬میلیون نفر در‬ ‫سال ‪ ۸۸‬به ‪ ۲۴.۵‬میلیون نفر در سال ‪ ۹۶‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گرچه این امار حکایت از کاهش تعداد مس��افران ش��بکه‬ ‫ریلی کشور دارد اما یک کارشناس حمل ونقل ریلی این امار‬ ‫را رد کرده و نتیجه گیری برمبنای ان را اشتباه می داند‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه کاهش ‪۴‬‬ ‫میلیون نفری تعداد مس��افران ش��بکه ریلی سخن اشتباهی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر امار مس��افر حمل ش��ده از سال ‪ ۸۸‬تا‬ ‫امروز را مالحظه کنید این حرف درس��ت است‪ .‬در سال های‬ ‫‪ ۸۸‬و ‪ ۸۹‬حمل مس��افر ریلی افزایش داش��ته و بعد از ان‪ ،‬با‬ ‫افت مسافر در این بخش روبه رو بوده ایم اما حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال‬ ‫اس��ت که تعداد مس��افران ریلی کشور بین ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫نفر متغیر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در نمایشگاه اخیر حمل ونقل ریلی نیز معاون‬ ‫مسافری راه اهن اعالم کرد در سال ‪ ۹۷‬با ‪ ۱۴‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫حمل مس��افر ریلی دوباره به حدود ‪ ۲۸‬میلیون نفر رس��یده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین نمی توان گفت کاهش مسافر در بخش ریلی‬ ‫ب��ا نرخ فعل��ی بلیت قطارهای حومه ای‪ ،‬این ش��بکه زیانده خواهد بود و‬ ‫ش��بکه ریلی بین ش��هری هم مدت هاست نش��ان داده با قیمت های فعلی‬ ‫نمی تواند هزینه های خود را جبران کند‬ ‫داش��ته ایم بلکه می توانیم بگوییم در این بخش با افزایش��ی‬ ‫روبه رو نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹حوم�ه ای به ج�ای خود؛ بین ش�هری به جای‬ ‫خود!‬ ‫گرچ��ه معاونت برنامه ریزی و مدیری��ت منابع وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی بر لزوم اولویت دهی به حمل ونقل ریلی حومه ای‬ ‫به جای شبکه ریلی سراسری تاکید دارد‪ ،‬اما قصابیان معتقد‬ ‫اس��ت این دو موضوع ربطی به هم ندارند و توس��عه هر کدام‬ ‫باید سر جای خود انجام شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه قطار حومه ای و ش��بکه ریلی سراس��ری‪،‬‬ ‫س��ازکار ویژه خ��ود را دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ای��ن دو موضوع باید‬ ‫جداگان��ه پیگی��ری ش��وند‪ .‬البته به نظر می رس��د در نهایت‪،‬‬ ‫حمل ونقل ریلی حومه ای نیز مانند ش��بکه ریلی سراس��ری‬ ‫زیانده باشد‪.‬‬ ‫قصابیان توضیح داد‪ :‬مدیران مترو و اعضای ش��ورای ش��هر‬ ‫ته��ران می گوین��د بلیت مترو ارزان و ارزش واقعی ان ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان است اما امروز بلیت با نرخ هزار تا ‪2‬هزار تومان فروخته‬ ‫می ش��ود و مسافر با یک بلیت می تواند تا کرج برود؛ بنابراین‬ ‫مس��افری که عادت کرده با هزار یا ‪2‬هزار تومان تا کرج برود‪،‬‬ ‫به س��ادگی نمی پذیرد که در صورت راه اندازی قطار حومه ای‪،‬‬ ‫‪ ۸‬ه��زار توم��ان بابت بلیت این قطار بپ��ردازد؛ از همین رو با‬ ‫نرخ فعلی بلیت قطارهای حومه ای‪ ،‬این ش��بکه زیانده خواهد‬ ‫بود و ش��بکه ریلی بین ش��هری هم مدت هاست نشان داده با‬ ‫قیمت های فعلی نمی تواند هزینه های خود را جبران کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینک��ه هم قطارهای حومه ای و هم‬ ‫قطارهای بین ش��هری مش��کالتی دارند که بیشتر مبتنی بر‬ ‫بحث بودجه اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید مش��کالت هر دو بخش‬ ‫برط��رف ش��ود و ضرورتی ن��دارد به بهانه تقوی��ت قطارهای‬ ‫حوم��ه ای‪ ،‬از توس��عه قطاره��ای بین ش��هری جلوگی��ری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وعده راه اندازی ش��رکت قطارهای حومه ای‬ ‫ازس��وی مس��ئوالن گفت‪ :‬به نظر می رس��د باید در انتظار این‬ ‫چالش باش��یم که بودجه را به قطارهای بین ش��هری بدهیم‬ ‫یا قطارهای حومه ای؟ به هر حال بودجه محدود اس��ت و دو‬ ‫طرف وارد چالش خواهند شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه اگر زمانی‬ ‫بح��ث اولویت ده��ی بین این دو بخش جدی ش��ود‪ ،‬می توان‬ ‫گفت کدام اولویت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله بس��تگی به‬ ‫سیاس��ت های دولت دارد‪ .‬باید ان کاری را انجام داد که ضرر‬ ‫کمتری برای کشور دارد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬به هر حال در صورت راه اندازی ش��رکت‬ ‫قطارهای حومه ای اگر بودجه ای به ان اختصاص داده ش��ود‪،‬‬ ‫ای��ن بودجه قرار اس��ت از بودجه عمومی برداش��ته ش��ود و‬ ‫می دانیم که دولت با کس��ری بودجه روبه رو اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه کارها باید توجیه اقتصادی داش��ته باش��د باید کاری را‬ ‫پی��ش ببرند که ضرر کمتری دارد زی��را زیان این بخش ها را‬ ‫در نهای��ت مردم می دهند و اگر قط��ار حومه ای ‪ 2‬برابر قطار‬ ‫بین ش��هری زیان دهد‪ ،‬ای��ن هزینه از جیب م��ردم می رود؛‬ ‫بنابراین اگر روزی چالش��ی ب��رای اولویت دهی از نظر بودجه‬ ‫ب��ه یکی از این دو حوزه داش��تیم‪ ،‬باید اولویت را به بخش��ی‬ ‫بدهی��م که ب��ا پول کمت��ری راه می افتد و خدم��ات بهتری‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های افزایش مسافران قطار‬ ‫گرچ��ه قصابیان توضیح می دهد تعداد مس��افران قطار در‬ ‫س��ال های اخیر کم نشده بلکه ثابت مانده‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫مهم تری��ن راه جلوگی��ری از زیاندهی قطاره��ا چه در بخش‬ ‫حوم��ه ای و چه بین ش��هری‪ ،‬افزایش مس��افر اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه یکی دیگر از کارشناسان حمل ونقل ریلی راهکارهایی‬ ‫پیشنهاد می دهد‪.‬‬ ‫احمد خشنودی در پاسخ به‬ ‫با تاکید بر اینکه برای‬ ‫افزایش مس��افران قطار‪ ،‬می توانیم در خدمات مان تنوع ایجاد‬ ‫کنی��م و ای��ن کار‪ ،‬مهم ترین راه جذب مس��افر اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زنجیره تامین خدمات مس��افری سال هاست بر کارایی یعنی‬ ‫صرفه جویی و ارزانی تاکید دارد اما این مسئله دیگر پاسخگو‬ ‫نیس��ت و ما باید زنجیره تامین خدمات مان را مشتری مدار و‬ ‫پاسخگو کنیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه پاس��خگویی به معنی مش��تری مداری و‬ ‫توجه به خواس��ته و نیاز اوس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید این نگاه را که‬ ‫سفر ریلی‪ ،‬مخصوص پیرمردها و پیرزن هاست‪ ،‬تغییر دهیم‪.‬‬ ‫خشنودی با تاکید بر لزوم تقویت بحث سرعت در قطارهای‬ ‫مس��افری در کنار بح��ث امنیت ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر بر‬ ‫ویژگی امن بودن قطار در رفت وامد تاکید می ش��ود درحالی‬ ‫که امنیت صرف‪ ،‬نمی تواند خواسته مشتریان را براورده کند‬ ‫زیرا جمعیت هدف ما تغییر کرده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در بیان راهکاری برای افزایش مس��افران‬ ‫حمل ونق��ل ریلی گفت‪ :‬یکی از مهم تری��ن راهکارها کاهش‬ ‫زمان تاخیرهای قطارهای مس��افری اس��ت که کم هم نیست‬ ‫و راهکار رفع این مشکل نیز پیش بینی این تاخیرها با دانش‬ ‫داده کاوی است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم بکارگیری قطارهای پرسرعت و یاداوری‬ ‫اینکه ایمنی مورد تاکید مسئوالن باید متناسب با این قطارها‬ ‫باش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ضرورت دارد س��امانه سیگنالینگ قطارها‬ ‫بروزرسانی و در کنار ان از سامانه های سی بی تی سی و فناوری‬ ‫بالک متحرک اس��تفاه شود تا حمل ونقل ریلی مسافری ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬این کارش��ناس یاداور ش��د‪ :‬تغییر برنامه ریزی حرکت‬ ‫قطارها برای کاهش تاخیرهای برنامه ای که بیش��ترین دلیل‬ ‫تاخیر قطارهای مس��افری اس��ت‪ ،‬راهکاری مه��م در زمینه‬ ‫افزایش استقبال مردم از قطار است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 300‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت گروه‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار روزنامه‬ ‫مدیری��ت س��رمایه گذاری امید با حضور ‪ 96/28‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از جام جم‪ ،‬مجتمع فرهنگی ‪ -‬ورزشی تالش‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن جلس��ه به ریاس��ت اق��ای مصطف��ی پرتوافکن��ان و خان��م مری��م فریزهندی و‬ ‫اقای س��عید نخس��تین و دبیری اقای حس��نعلی قنبری مدیرعامل ش��رکت تش��کیل‬ ‫ش��د‪ .‬در ابت��دای این مجم��ع دکتر قنب��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائ��ه گزارش‬ ‫عملک��رد هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران پاس��خ گفت‪ .‬س��پس صورت های‬ ‫مال��ی و ترازنام��ه ش��رکت ب��رای س��ال مالی منته��ی ب��ه ‪ 1397/10/30‬ب��ه تصویب‬ ‫حض��ار رس��ید‪ .‬همچنی��ن در این جلس��ه پ��س از تصوی��ب صورت های مالی از س��وی‬ ‫س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ 300‬ریال س��ود به ازای هر س��هم مورد تایید حاضران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫ش��رکت و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی‬ ‫‪ 1399‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬بر اس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫دوره گذشته به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای هیات مدیره جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫شرکت گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید به عنوان‬ ‫یک��ی از اثربخش تری��ن مجموعه ه��ای اقتصادی در‬ ‫س��طح ملی و بین المللی‪ ،‬ماحص��ل تدبیر مدیریتی‬ ‫برای هم افزایی اقتصاد مالی در اقتصاد حقیقی است‪.‬‬ ‫این تفکر اس��تراتژیک که با مشارکت حقوقی در دهه‬ ‫‪ 1370‬در صنایع راهبردی کش��ور در بانک سپه اغاز‬ ‫شد‪ ،‬با تاسیس شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری‬ ‫امید در سال ‪ 1380‬و ورود به بازار بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران در س��ال ‪ 1386‬جان تازه ای گرفت و همچنان‬ ‫اعتقاد راهبردی ش��رکت بر س��رمایه گذاری مالی در اقتصاد حقیق��ی و کمک به اقتصاد‬ ‫کشور می باشد که برکات ان در جامعه و صورت های مالی شرکت کامال مشهود است‪.‬‬ ‫اقتصاد جهانی در س��ال ‪ 2018‬با افت شتاب رشد اقتصادی مواجه بوده است‪ .‬به طوری‬ ‫که براس��اس اخرین امار صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان با توجه‬ ‫ب��ه چالش های��ی از قبیل بروز تنش ه��ای تجاری بین دو اقتصاد ب��زرگ جهان (امریکا و‬ ‫چین) و کاهش نرخ رش��د بس��یاری از اقتصاد های نوظهور‪3.6 ،‬درصد اعالم ش��ده است‪.‬‬ ‫روند نزولی قیمت جهانی نفت خام‪ ،‬کامودیتی ها از جمله ش��مش‪ ،‬س��نگ اهن و فلزات‬ ‫اساس��ی در پایان فصل سوم و ابتدای فصل چهارم سال میالدی‪ ،‬منجر به نوسانات منفی‬ ‫در بازار سرمایه کشور گردید‪.‬‬ ‫بنابراین شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با تاثیرپذیری از این فرایند‪ ،‬با اتخاذ‬ ‫تدابیر مدیریتی و هماهنگی در س��طوح کالن در مجموعه‪ ،‬توانست علیرغم شاخصه های‬ ‫منفی به س��ود عملیاتی و سود خالص ‪ 25.321‬و ‪14.858‬میلیارد ریال به ترتیب با رشد‬ ‫‪ 149‬و ‪44‬درصد نس��بت به سال مالی قبل دست یابد‪ .‬باتوجه به شکل گیری رشد قیمت‬ ‫کامودیتی ها براس��اس توافقات اولیه دو کش��ور امریکا و چین‪ ،‬این ش��رکت دستیابی به‬ ‫اهداف واالتر را در صدر برنامه های استراتژیک خود قرار داده است‪.‬‬ ‫کارکنان س��اعی گروه امید‪ ،‬تدبیر بهبود در کس��ب وکار را در تحق��ق مبانی حاکمیت‬ ‫شرکتی در سطوح مختلف و کلیه ذی نفعان‪ ،‬اخالق داری‪ ،‬حمایت از تولید ملی و صادرات‬ ‫محور‪ ،‬خلق ارزش افزوده‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬افزایش سوداوری و‪ ...‬قرار داده است تا با استعانت‬ ‫از باری تعالی‪ ،‬تالش و همت مضاعف‪ ،‬بس��یج کلیه امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری‪،‬‬ ‫ایج��اد نواوری و خالقیت در مدیریت امور مختلف ش��رکت‪ ،‬هوش��مندی در ایجاد نظام‬ ‫تصمیم س��ازی و تصمیم گیری کارامد‪ ،‬نهادینه کردن بس��تر های مدیریت مش��ارکتی‪،‬‬ ‫بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطالعات‪ ،‬بهبود امور نظارتی برای افزایش‬ ‫کارایی و‪ ...‬زمینه های افزایش س��هم بازاری و درنهایت تحقق پیش��رفت اقتصادی ایران‬ ‫اسالمی را فراهم اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالصه عملکرد سرمایه گذاری ها‬ ‫هدف از ش��کل گیری ش��رکت های م��ادر تخصصی (هلدینگ)‪ ،‬ایجاد ارزش��ی بیش از‬ ‫ارزش افزوده یکایک شرکت هاس��ت‪ .‬این ش��رکت عمال می تواند ب��ا تدوین راهبرد های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬بر ش��رکت ها اثر گذاش��ته و عملکرد کل گروه را تقویت نمای��د‪ .‬توجیه وجود‬ ‫ش��رکت های مادر در گرو ارزش افرینی و خلق هم افزایی در مجموعه شرکت های وابسته‬ ‫است و سود شرکت مادر متاثر از رشد سوداوری شرکت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس س��رمایه گذاری های گروه با هدف افزایش منافع اتی س��هامداران‪ ،‬در‬ ‫افق های زمانی و بخش های مختلف سرمایه گذاری به شرح ذیل انجام گرفته است‪:‬‬ ‫جدول شماره ‪ :15‬خالصه عملکرد سرمایه گذاری ها‬ ‫شرح (مبالغ به میلیون ریال)‬ ‫‪1397/10/30‬‬ ‫درصد‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪81.4%‬‬ ‫‪81.5%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1396/10/30‬‬ ‫مبلغ‬ ‫‪39.652‬‬ ‫‪48.748.540‬‬ ‫‪48.788.192‬‬ ‫‪48.592‬‬ ‫‪11.450.466‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪11.999.058‬‬ ‫‪60.787.250‬‬ ‫درصد‬ ‫‪0.07%‬‬ ‫‪80.20%‬‬ ‫‪80.26%‬‬ ‫‪0.08%‬‬ ‫‪18.84%‬‬ ‫‪0.82%‬‬ ‫‪19.74%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫مبلغ‬ ‫‪39.559‬‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام شرکت های بورسی‬ ‫‪51.043.833‬‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت های بورسی‬ ‫‪51.083.392‬‬ ‫جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی‬ ‫‪48.592‬‬ ‫سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت های غیربورسی‬ ‫‪11.072.317‬‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت های غیربورسی‬ ‫‪500.000‬‬ ‫اوراق مشارکت و گواهی سپرده‬ ‫‪11.620.909‬‬ ‫جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی‬ ‫‪62.704.301‬‬ ‫جمع‬ ‫‹ ‹برنامه های اتی شرکت‬ ‫همان ط��ور که مالحظ��ه می گردد‪ ،‬خالص بهای تمام ش��ده س��رمایه گذاری ها در س��ال‬ ‫ * برنامه ری��زی اساس��ی و پیگی��ری جدی جهت رعایت مف��اد ماده ‪ 16‬قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫مال��ی ‪ 1397‬نس��بت به س��ال مالی قبل‪ ،‬معادل ‪3.1‬درصد رش��د داش��ته اس��ت و از مبلغ‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای سیاست های بانک سپه‪.‬‬ ‫‪60.787‬میلیارد ریال به ‪62.704‬میلیارد ریال رسیده است که عمدتا مربوط به مشارکت در‬ ‫ * مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و بکارگیری ابزار های مالی جدید جهت‬ ‫افزایش سرمایه شرکت های س��رمایه پذیر (عمدتا در شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫تامین مالی شرکت های تابعه‪.‬‬ ‫سیمان کردستان‪ ،‬کاوند نهان زمین و تامین سرمایه امید) می باشد‪.‬‬ ‫ * اقدام در جهت پذیرش و عرضه س��هام برخی از ش��رکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫‹ ‹بازده سهام‬ ‫و فرابورس ایران‪.‬‬ ‫قیم��ت هر س��هم ش��رکت در ابتدا و انتهای س��ال مال��ی ‪ 97‬به ترتی��ب ‪2.192‬ریال و‬ ‫ * اصالح مستمر پرتفوی سهام و خروج از سرمایه گذاری های راکد و کم بازده‪.‬‬ ‫‪4.425‬ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین ش��رکت در تاریخ ‪ 97/02/31‬به ازای هر س��هم مبلغ‬ ‫ * تخصصی نمودن فعالیت های شرکت های تابعه و جلوگیری از موازی کاری و تداخل فعالیت ها‬ ‫‪280‬ریال سود بین سهامداران تقسیم کرده است‪ .‬لذا بازدهی سهام شرکت در سال مالی‬ ‫و ادغام یا انحالل شرکت های موازی‪.‬‬ ‫‪114 ،1397‬درصد اس��ت‪ .‬همچنین بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره‬ ‫ * اس��تفاده از فرصت های ناش��ی از اجرای اصل ‪44‬قانون اساسی در واگذاری سهام شرکت های‬ ‫مذکور ‪68.5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫دولتی‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ :30‬بازدهی سهام امید از تاریخ ‪ 96/11/01‬تا تاریخ ‪97/10/30‬‬ ‫ * پیگیری جدی برای وصول مطالبات و س��ود س��هام دریافتنی از ش��رکت های س��رمایه پذیر و‬ ‫ارقام به ریال‬ ‫شرح‬ ‫اخذ بخشی از ان‪.‬‬ ‫ * بسترسازی و اقدامات الزم جهت تامین مالی پروژه های گروه از طریق منابع مالی خارجی‪.‬‬ ‫‪2.192‬‬ ‫قیمت هر سهم در تاریخ ‪1396/11/01‬‬ ‫ * نظ��ارت در تکمی��ل پروژه های درحال اجرا براس��اس برنام��ه زمان بندی و پرهی��ز از ورود به‬ ‫‪4.425‬‬ ‫قیمت هر سهم در تاریخ ‪1397/10/30‬‬ ‫پروژه های جدید که فاقد ارزش افرینی برای شرکت می باشند‪.‬‬ ‫‪280‬‬ ‫سود تقسیمی به ازای هر سهم در تاریخ ‪1396/02/21‬‬ ‫ * پیاده سازی سیستم جامع نظارت بر شرکت های تابعه‪.‬‬ ‫ * شناس��ایی فرصت های س��رمایه گذاری ش��رکت های فعال در حوزه های صنعت برق و نفت و‬ ‫‪114‬‬ ‫بازده کل سهام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(درصد)‬ ‫گاز و پتروشیمی‪.‬‬ ‫اگر وضعیت بازار های مختلف را در س��ال ‪ 1397‬به صورت اختصار مرور کنیم مالحظه‬ ‫* تشکیل کمیته های تخصصی سرمایه گذاری برای شناسایی راهکار های توسعه در شرکت های‬ ‫می ش��ود که شاخص بورس بازدهی ‪68.5‬درصدی (افزایش شاخص کل از ‪98.221‬واحد‬ ‫تابعه و حوزه های جدید‪.‬‬ ‫به ‪165.575‬واحد) را نصیب س��هامداران کرده اس��ت‪ .‬این درحالی است که در بازار پول‪،‬‬ ‫ * اخذ گزارش مهندسی ارزش یا راهکار های کاهش هزینه از شرکت های تابعه‪.‬‬ ‫بازدهی اوراق خزانه در برخی موارد به ‪ %25‬نیز رس��ید و نرخ های غیررس��می س��ود های‬ ‫ * پیگیری و دریافت گزارش های مستمر افزایش کیفیت محصوالت از شرکت های تابعه و وابسته‪.‬‬ ‫بانک��ی نیز در محدوده ‪ %22‬قرار داش��ت و بازده��ی دالر ‪( %197‬افزایش از ‪43.057‬ریال‬ ‫ * بازارگردانی و حمایت از سهام شرکت های بورسی و فرابورسی گروه‪.‬‬ ‫ب��ه ‪128.068‬ری��ال) و س��که به��ار ازادی ‪( %172‬افزای��ش از ‪15.305.250‬تومان به‬ ‫ * پیگیری جدی برای تکمیل خط لوله انتقال اب خلیج فارس به شرکت های چادرملو و گل گهر‬ ‫‪41.714.510‬توم��ان) بوده اس��ت به این ترتی��ب‪ ،‬ضعیف ترین عملک��رد بین بازار های‬ ‫و اتمام احداث پروژه مخازن نفتی جاسک در موعد مقرر‪.‬‬ ‫موازی‪ ،‬عملکرد بازار پول و س��پس بازار س��رمایه کش��ور بوده اس��ت‪ .‬در این میان گروه‬ ‫ * تکمیل زنجیره تولید در صنعت سنگ اهن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید‪.‬‬ ‫مدیریت س��رمایه گذاری امید با بازدهی ‪114‬درصد عملکرد نس��بتا مناس��بی را از خود‬ ‫‹ ‹ اهم طرح های در دس�ت اجرای ش�رکت های تابعه و وابس�ته به شرح زیر‬ ‫به جای گذاشته است‪.‬‬ ‫است‪:‬‬ ‫‹ ‹خالص ارزش دارایی های شرکت (‪)NAV‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در پایان سال منتهی به ‪ ،1396/10/30‬خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (‪)NAV‬‬ ‫ * احداث مجتمع احیای س��نگ اهن‪ ،‬فوالدس��ازی و ن��ورد با ظرفیت ‪3/4‬میلیون تن در س��ال‬ ‫ش��رکت‪ ،‬معادل ‪3.246‬ریال بوده در انتهای سال مالی منتهی به ‪NAV ،1397/10/30‬‬ ‫اهن اسفنجی (درحال تولید) و کارخانه ذوب‪ ،‬ریخته گری و نورد به ظرفیت ‪3‬میلیون تن (از طریق‬ ‫شرکت به ‪7.278‬ریال افزایش یافته است‪ .‬به عبارتی‪ NAV ،‬شرکت در سال مالی ‪1397‬‬ ‫شرکت تابعه اهن وفوالد گل گهر)‪.‬‬ ‫نسبت به سال مالی ‪ 1396‬به میزان ‪124‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ * احداث مجتمع احیای سنگ اهن و فوالدسازی به ظرفیت ‪ 1‬میلیون تن اهن اسفنجی شماره‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬خالص ارزش دارایی های ش��رکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده‬ ‫ب و فوالد به‬ ‫(‪( )1‬درح��ال تولید)‪ ،‬اهن اس��فنجی ش��ماره (‪)2‬به ظرفیت ‪ 1‬میلیون تن و واح��د ذو ‬ ‫پرتفوی غیربورسی محاسبه شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت ‪ 1‬میلیون تن (از طریق شرکت جهان فوالد)‪.‬‬ ‫‪1396/10/30‬‬ ‫‪1397/10/30‬‬ ‫‪1398/01/30‬‬ ‫شرح‬ ‫‪96.725.576‬‬ ‫‪215.787.507‬‬ ‫‪275.848.095‬‬ ‫ارزش روز پرتفوی بورسی‬ ‫(‪)46.505.714‬‬ ‫(‪)51.083.392‬‬ ‫(‪)50.274.360‬‬ ‫کسر می شود‪ :‬بهای تمام شده پرتفوی بورسی‬ ‫‪50.219.862‬‬ ‫‪164.704.115‬‬ ‫‪225.573.735‬‬ ‫ارزش افزوده پرتفوی بورسی‬ ‫‪47.169.275‬‬ ‫‪53.626.881‬‬ ‫‪54.080.916‬‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪97.389.137‬‬ ‫‪218.330.996‬‬ ‫‪279.654.651‬‬ ‫خالص ارزش دارایی های شرکت‬ ‫‪30.000.000‬‬ ‫‪30.000.000‬‬ ‫‪30.000.000‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3.246‬‬ ‫‪7.278‬‬ ‫‪9.322‬‬ ‫خالص ارزش دارایی های بورسی هر سهم (ریال)‬ ‫ * مشارکت در طرح ابرسانی از خلیج فارس به محل کارخانجات شرکت واقع در سیرجان‪.‬‬ ‫ * مش��ارکت در طرح های گهر انرژی س��یرجان برای تکمیل واحد های سیکل ترکیبی نیروگاه‬ ‫‪1000‬مگاواتی‪.‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫ * احداث ‪ 2‬واحد نورد به ظرفیت ساالنه ‪1.1‬میلیون تن میلگرد در جوار کارخانه فوالدسازی‪.‬‬ ‫* احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت تولید سالیانه ‪4‬میلیون تن‪.‬‬ ‫ * اماده سازی و انجام اکتشافات مقدماتی و دستیابی به توده معدنی در معدن‪.D19‬‬ ‫ * احداث یک واحد ‪ 10‬مگاواتی نیروگاه خورشیدی در جوار نیروگاه ‪ 500‬مگاواتی سیکل ترکیبی‪.‬‬ ‫* ف��والد و نورد ابرکوه به ظرفیت ‪600‬هزار تن ش��مش و ‪450‬هزار تن میلگرد (واحد میلگرد ان‬ ‫به بهره برداری رسیده است)‪.‬‬ ‫ * مشارکت در طرح ابرسانی از خلیج فارس به محل کارخانجات شرکت واقع در سیرجان‪.‬‬ ‫شرکت سنگ اهن گهر زمین‬ ‫ * خط ‪ 3‬تولید کنسانتره با ظرفیت ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫* گندله سازی شماره ‪ 1‬به ظرفیت ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور‬ ‫* احداث واحد بخار نیروگاه س��یرجان با ظرفیت ‪ 160‬مگاوات که در مجموع ظرفیت نیروگاه به‬ ‫‪484‬مگاوات خواهد رسید‪.‬‬ ‫ * احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس با ظرفیت ‪492‬مگاوات‪.‬‬ ‫ * احداث نیروگاه ‪ CHP‬کاسپین با ظرفیت ‪25‬مگاوات‪.‬‬ ‫ * طرح توس��عه واحد های بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی ارومیه ش��امل ‪3‬واحد بخار به ظرفیت‬ ‫‪480‬مگاوات‪.‬‬ ‫شرکت سیمان هرمزگان‬ ‫‪ . 1‬پروژه اب ش��یرین کن‪ :‬ش��رکت برای تامین اب موردنیاز خود‪ ،‬درحال احداث اب شیرین کن‬ ‫با س��رمایه گذاری موردنیاز ‪500‬میلیارد ریال می باش��د که تاکنون ‪420‬میلی��ارد ریال ان هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ . 2‬طرح افزایش ظرفیت تولید کلینکر به میزان ‪330‬هزار تن در سال‪.‬‬ ‫شرکت کویر تایر‬ ‫ * طرح توس��عه تولید تایر رادیال اس��تیل بلت‪ :‬ظرفیت این طرح ‪10.000‬تن بوده و کل هزینه‬ ‫سرمایه گذاری موردنیاز طرح مبلغ ‪20‬میلیون دالر براورد می گردد‪.‬‬ ‫شرکت انتقال اب خلیج فارس‬ ‫ * اج��رای طرح تامین اب موردنی��از واحد های صنعتی گروه (ش��رکت های گل گهر‪ ،‬چادرملو و‬ ‫گهرزمین)‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪30‬دی‪1397‬‬ ‫درامد های عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامد ها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد سال جاری‬ ‫مالیات بر درامد سنوات مالی قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود عملیاتی – ریال‬ ‫سود غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم – ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫(‪)167.893‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)10.711.654‬‬ ‫‪248.443‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)573‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪25.489.283‬‬ ‫(‪)167.893‬‬ ‫‪25.321.390‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ 30‬دی ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪10.298.115‬‬ ‫(‪)134.370‬‬ ‫(‪)16.104‬‬ ‫(‪)150.474‬‬ ‫‪10.147.641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪167.761‬‬ ‫(‪)10.463.211‬‬ ‫‪14.858.179‬‬ ‫‪167.761‬‬ ‫‪10.315.402‬‬ ‫(‪)641‬‬ ‫(‪)7.986‬‬ ‫(‪)573‬‬ ‫‪14.857.606‬‬ ‫(‪)8.627‬‬ ‫‪10.306.775‬‬ ‫‪844‬‬ ‫(‪)349‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪344‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فیلترهای انتی باکتریال به کمک تصفیه اب می ایند‬ ‫علم چیست؟‬ ‫سرمایه‬ ‫نمادین ضمنی‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫مایلم با وارد کردن مفهوم س��رمایه نمادین‬ ‫ضمنی و تفکیک ان از مفهوم سرمایه نمادین‬ ‫صری��ح ب��ه درک واقعی ت��ر مفهوم س��رمایه‬ ‫نمادین در فرایند دانشگری کمک کنم‪ .‬انچه‬ ‫در نوش��ته های التور و وولگار و نیز «ش��ی»‬ ‫سرمایه نمادین گفته می شود سرمایه نمادین‬ ‫صری��ح اس��ت‪ .‬در چرخه پذیرفتگ��ی گاهی‬ ‫دانش��گر اعتباری را کس��ب یا اعتباری را به‬ ‫نوع دیگر تبدیل می کند بی اینکه این اعتبار از‬ ‫نوع س��رمایه نمادین صریح یا سرمایه نمادین‬ ‫بوردیو باش��د‪ ،‬یا به گفته ش��ی‪ ،‬دانش افرینی‬ ‫کرده باشد‪ .‬در این گونه موارد سرمایه نمادین‬ ‫ضمنی کسب می شود‪.‬‬ ‫دانشگر تنها س��رمایه گذار نمادین صریح یا‬ ‫ت بلکه گاهی سرمایه گذار‬ ‫دانش افرین نیس�� ‬ ‫نمادین ضمنی اس��ت ب��دون اینکه به مفهوم‬ ‫ش��ی دانش افری��ن باش��د‪ .‬س��رمایه نمادین‬ ‫ضمن��ی به فراین��د علم و ب��ه فرایند هدف‪-‬‬ ‫وس��یله‪-‬نتیجه توجه دارد‪ ،‬نه فقط به نتیجه‬ ‫کار علمی‪ .‬گاهی رضایت یک دانش��گر در این‬ ‫ی بدون‬ ‫فرایند و کسب سرمایه نمادین ضمن ‬ ‫ ‬ ‫اینک��ه همراه با دانش افرینی باش��د‪ ،‬کمتر از‬ ‫کسب اعتبار از طریق انتشار یک مقاله علمی‬ ‫و ایجاد س��ود نمادین صریح نیست‪ .‬این نکته‬ ‫در مدل های ش��به اقتصادی علم مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬سود نمادین ضمنی در اجتماع علمی‪،‬‬ ‫شبیه دانش ضمنی در یک بنگاه‪ ،‬نقش بسیار‬ ‫زیادی دارد‪ .‬غفلت از این سود نمادین ضمنی‬ ‫باعث می ش��ود به یک مولفه بس��یار موثر در‬ ‫فرایند علم و نیز در سیاست گذاری های علمی‬ ‫بی توجه باشیم‪.‬‬ ‫س��رمایه نمادی��ن ضمنی مرتبط اس��ت با‬ ‫توانایی دانش��گران یک جامع��ه‪ .‬هنگامی که‬ ‫از علم به عن��وان یک کاالی عمومی صحبت‬ ‫می ش��ود باید توجه داش��ت که ای��ن کاالی‬ ‫عموم��ی مرتبط با س��رمایه نمادی��ن صریح‬ ‫دانش��گران اس��ت؛ این دانش صریح است که‬ ‫یک کاالی عمومی است‪ .‬توانایی دانشگران و‬ ‫س��رمایه نمادین ضمنی انها از مقوله دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ارتقای پوشش های‬ ‫تزئینی کاشی و سرامیک‬ ‫فناوری نانو مزیت زیادی در صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک ایجاد کرده به طوری که درحال حاضر‬ ‫کاش��ی و س��رامیک انتی باکتریال نیز از سوی‬ ‫تولیدکنندگان به بازار عرضه ش��ده است‪ .‬این‬ ‫صنعت ظرفیت های باالیی برای صادرات دارد‪.‬‬ ‫ایران ب��ا ظرفیت تولید ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمربع‪،‬‬ ‫عنوان چهارمین تولیدکننده کاشی و سرامیک‬ ‫جهان را داراست‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬ایران بیش از‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلی��ون مترمربع کاش��ی به ارزش ‪۳۹۵‬‬ ‫میلیون دالر به ‪ ۵۲‬کش��ور صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ایج��اد خ��واص انتی باکتریال و پوش��ش های‬ ‫تزئین��ی نانوی��ی می توان��د ارزش اف��زود ه این‬ ‫محصوالت را بهبود دهد و شرایط بهتری برای‬ ‫فروش در داخل کش��ور و صادرات فراهم کند‪.‬‬ ‫کاشی و سرامیک های تولید شده با فناوری نانو‪،‬‬ ‫ب��ه دلیل بهره مندی از فناوری نانوپوش��ش‪ ،‬از‬ ‫نظر ظاهری بس��یار زیبا بوده و همچنین عاری‬ ‫از گردوغبار هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫نس��بت به این محصوالت عالقه مند می شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی ک��ه بانوان در خان��ه با ان‬ ‫دس��ت به گریبان هستند‪ ،‬شست و شوی کاشی‬ ‫و س��رامیک اس��ت ک��ه در این محص��ول این‬ ‫چالش به حداقل می رس��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ایجاد‬ ‫پوش��ش هایی به رنگ طالی��ی و نقره ای که از‬ ‫نظر بصری به زیبایی کاشی و سرامیک افزوده‪،‬‬ ‫مشتریان را برای خرید این محصوالت ترغیب‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش س��تاد فن��اوری نانو‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫اذربایجان و افغانس��تان از مشتریان این دست‬ ‫از کاشی و سرامیک های نانویی ایران هستند‪.‬‬ ‫فیلترهای نانویی از‬ ‫نیروگاه ها تا لکوموتیوها‬ ‫فیلترهای نانویی به دلیل اس��تفاده از مواد‬ ‫نانوس��اختار ام��کان تصفیه ه��وا را با کارایی‬ ‫باال دارند‪ .‬با توس��عه فعالیت های شرکت های‬ ‫فعال در زمینه تولید فیلتر های نانویی‪ ،‬صنایع‬ ‫داخلی نیاز های خود را از این شرکت ها تامین‬ ‫می کنند ‪ .‬این کمپرسورها وظیفه تامین انرژی‬ ‫را برعه��ده دارند ‪ .‬فیلترهای نانویی وارد حوزه‬ ‫ریلی کشور نیز شده اند‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به هرگونه بیماری ناشی از مصرف غذا یا اب الوده مسمومیت غذایی‬ ‫گفته می ش�ود‪ .‬الودگی ها ممکن است ناشی از باکتری‪ ،‬ویروس‪ ،‬انگل ‬ ‫م حاد‪،‬‬ ‫یا مواد س�می باش�ند‪ .‬مس�مومیت های میکروبی به علت عالئ ‬ ‫ش�ایع ترین مسمومیت های غذایی هس�تند و برحسب نوع میکروب‬ ‫عالئم بالینی بسیار متفاوتی ایجاد می کنند‪ .‬مسمومیت های میکروبی‬ ‫به طور معمول بعد از ورود میکروب به بدن رخ می دهند و زمان شروع‬ ‫عالئ�م بس�یار متفاوت اس�ت‪ .‬عوامل میکروبی که باعث مس�مومیت‬ ‫غذایی می ش�وند بس�یار گس�ترده و متنوع هس�تند‪ .‬با این حال‪ ،‬بنا‬ ‫مشکل الودگی اب اشامیدنی‬ ‫بنا ب��ر گ��زارش س��ازمان بهداش��ت جهانی‪،‬‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته و همچنین بسیاری از‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه با مش��کل الودگی‬ ‫میکروبی اب اش��امیدنی روبه رو نیس��تند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بنابراین گزارش نزدیک به ‪ ۲.۶‬میلیارد نفر‬ ‫از مردم دنیا به س��ختی اب اشامیدنی پا ک را به ‬ ‫دس��ت می اورند و ‪ ۱.۱‬میلی��ارد نفر از مردم دنیا‬ ‫به هیچ عنوان به اب اش��امیدنی سالم دسترسی‬ ‫ندارند ‪ ۱.۶ .‬میلیون نفر در دنیا به طور ساالنه به‬ ‫دلی��ل مصرف اب الوده و بیماری های ناش��ی از‬ ‫ان می میرند که بیش��تر انها را کودکان تشکیل‬ ‫می دهن��د‪ ۱۶۰ .‬میلی��ون نفر در دنی��ا به دلیل‬ ‫برگفت�ه مرکز کنترل و پیش�گیری از بیماری ها ح�دود ‪ ۸‬نوع باکتری‬ ‫موجود در اب عامل اصلی بیماری های ناشی از مصرف اب الوده است‬ ‫که شامل ژیاردیا‪ ،‬لژیونال‪ ،‬نورویروس‪ ،‬شیگال‪ ،‬کامپیلو با کتر‪ ،‬سالمونال‪،‬‬ ‫هپاتیتا‪ ،‬کریپتوزپور یودیوم می شود‪.‬‬ ‫بازار شبکه های قابل حمل تصفیه اب‬ ‫مص��رف اب الوده از ان��واع بیماری های عفونی و‬ ‫انگل��ی رنج می برند‪ .‬بنابر امارهای س��ال ‪۱۹۹۰‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی) نزدیک به ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫مردم دنیا به اب س��الم دسترس��ی داشتند و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬خورشیدی) این امار‬ ‫ب��ه ‪ ۸۳‬درصد رس��ید که نش��ان می دهد در این‬ ‫مدت نزدیک به یک میلیارد نفر به اب اشامیدنی‬ ‫سالم تر دسترسی پیدا کرده اند‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫برنامه های س��ازمان بهداشت جهانی‪ ،‬پیدا کردن‬ ‫روش هایی اس��ت که بتواند با هزینه بسیار کم و‬ ‫ساده‪ ،‬شرایط دسترسی مردم کشورهای فقیر را‬ ‫به اب سالم فراهم کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شبکه های قابل حمل تصفیه‬ ‫ن مانند صنای��ع نظامی‪،‬‬ ‫اب در م��وارد گوناگ��و ‬ ‫طبیعت گ��ردی‪ ،‬بحران ها و ح��وادث طبیعی و از‬ ‫هم��ه مهم تر مناط��ق محروم از اب اش��امیدنی‬ ‫س��الم بسیار کاربردی هستند‪ ،‬بازار رو به رشدی‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫ اماری که از س��وی موسسه ‪Waterworld‬‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نشان می ده د بازار شبکه قابل حمل‬ ‫تصفیه اب در س��ال ‪ ۱۳۸۵(۲۰۰۶‬خورشیدی)‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۳۱۴‬میلیون دالر بوده و در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی ( ‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی) این بازار به‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۴۲۶‬میلیون دالر رس��ید ه که ‪۷۶ . ۶‬‬ ‫درصد ان به امریکای ش��مالی و جنوبی و ‪۱۵. 5‬‬ ‫درص��د ان به اروپا تعلق داش��ته و دیگر مناطق‬ ‫دنیا س��هم کمی را ش��امل می شده است‪ .‬پس از‬ ‫زلزله ‪ ۹‬ریش��تری ژاپن و حوادثی که طی ان رخ‬ ‫داد‪ ،‬بازار این محصوالت در ش��رق اسیا به شدت‬ ‫باال گرفت به طوری که باعث شد بازار جهانی ان‬ ‫با رش��د ‪ ۱۱ . 2‬درصدی ب��ه میزان ‪ ۸۹۵‬میلیون‬ ‫دالر در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫برس��د‪ .‬همچنین بنابر پیش بینی های موسس��ه‬ ‫‪ ،Businesswire‬ب��ه دلی��ل رش��د جمعیت و‬ ‫مشکالت جهانی اب‪ ،‬بازار این نوع از محصوال ت‬ ‫بین س��ال های ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۲۰۲۲‬میالدی ( ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪۱۴۰۱‬خورشیدی) با رشد نزدیک به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫روبه رو خواهد شد‪ .‬با این حال‪ ،‬پیش بینی دقیقی‬ ‫وجود ن��دارد که چند درصد از این محصوالت از‬ ‫فناوری نانو بهره خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی بیماری های ناش��ی از اب الوده‪،‬‬ ‫بحرانی در ابعاد جهانی است‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت ها‪،‬‬ ‫مراکز علمی و موسسه های خیریه برای رفع این‬ ‫مشکل تالش می کنند‪ .‬بس��یاری از مناطقی که‬ ‫از کمبود اب اش��امیدنی س��الم رنج می برند‪ ،‬به‬ ‫تجهیزات م��درن و حتی برق دسترس��ی ندارد‪.‬‬ ‫فناوری نانو این امکان را می دهد که ش��بکه های‬ ‫تصفیه اب قابل حمل طراحی و ساخته شوند‪.‬‬ ‫کاربرد فناوری نانو برای رفع الودگی میکروبی‬ ‫ب��ا بکارگی��ری پوش��ش های انتی با کتری��ال در فیلترها‪ ،‬از‬ ‫انتش��ار و انتقال با کتری های بیماری زا جلوگیری می شود و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬از ش��یوع بیماری در بین افراد جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫نقره در ش��رایط عادی‪ ،‬فلزی با خاصیت واکنش دهی کم است‬ ‫ام��ا زمانی که به ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل می ش��ود‬ ‫خاصی��ت میکروب کش��ی ان بیش از ‪ ۹۹‬درص��د افزایش پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬ویژگی ضدبا کتری بودن نقره به علت انتش��ار ارام و‬ ‫اهس��ته‪ ،‬اما مداوم یون های نقره اس��ت‪ .‬نسبت سطح به حجم‬ ‫بسیار باالی نانوذرات نقره سبب می شود که یون ها به سهولت‬ ‫منتشر شون د و با سرعت بیشتر و به شکل موثرتری میکروب ها‬ ‫را از درون بکشند‪.‬‬ ‫معروف ترین فیلتر قابل حمل انتی باکتریال برای تصفیه اب‬ ‫اش��امیدنی‪ ،‬فیلترهای کاغذی در بسته بندی شبیه یک کتاب‬ ‫اس��ت‪ .‬به تازگی فیلتر قابل حمل انتی باکتریالی س��اخته شد ه‬ ‫که اس��تفاده از ان بسیار اس��ان و کم هزینه است‪ .‬هرچند که‬ ‫خورده اما‬ ‫ ‬ ‫این محصول در قالب یک طرح ازمایش��ی اس��تارت‬ ‫توانس��ته به ش��دت توجه رسانه ها و س��رمایه گذاران را به خود‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫هر کتاب حدود ‪ ۴۰‬برگ دارد که برای هر بار فیلتراس��یون‬ ‫تنها بکارگیری نصف برگ کتاب کافی اس��ت‪ .‬پژوهش��گران از‬ ‫ن��وع خاصی از نانوذرات مس برای ایج��اد خواص انتی باکتری‬ ‫در فیلتر اس��تفاده کرده اند‪ .‬هزینه بهره گیری از نانوذرات مس‬ ‫حدود بسیار ارزان تر از نانوذرات نقره تمام می شود که در نتیجه‬ ‫می توان��د در محروم ترین نقاط دنیا مورد اس��تفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن نوع فیلتر حدود ‪ ۹۹.۹‬درصد از میکروب ها و باکتری های‬ ‫خطرنا ک موجود در اب را حذف می کند‪.‬‬ ‫بخش های زیادی از کش��ور هند با مش��کل دسترسی به اب‬ ‫اش��امیدنی سالم روبه رو هس��تند‪ ،‬به همین دلیل یک شرکت‬ ‫ن اقدام به س��اخت فیلترهای تصفیه اب قابل حمل‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬فیلترهای این محصول از قرار دادن نانوذرات نقره‬ ‫در بستری از کیتوسان و قفس هیدرو کسید الومینیوم ساخته‬ ‫ش��ده ا ند‪ .‬این فیلتر قابل حمل‪ ،‬عالوه ب��ر خواص انتی باکتریال‬ ‫می توان��د الودگی ش��یمیایی ارس��نیک و اه��ن را هم حذف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت امیدوار است که در کشور هند با این سیستم‬ ‫بخش��ی از بیماری های ناشی از نوشیدن اب الوده کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬فیلتر دیگر طراحی ش��ده در این زمینه‪ ،‬فیلتر سرامیکی‬ ‫فیلت��ر بر پایه‬ ‫ ‬ ‫متخلخ��ل با خ��واص انتی باکتریال اس��ت‪ .‬این‬ ‫نانوذرات نق��ره یا مس برای ح��ذف میکروب ها عمل می کند‪.‬‬ ‫این فیلتر به راحتی درون مخزن و در بخش خروجی ظ رف های‬ ‫نگه��داری اب قرار داده می ش��و د و حتی در صورتی که ابی از‬ ‫فیلتر هم عبور نکند‪ ،‬در طول ‪ ۲۴‬ساعت یک مخزن ‪ ۲۰‬لیتری‬ ‫را کامال گندزدایی می کند و برای ‪ ۱۲‬ماه قابل استفاده است‪ .‬‬ ‫درحال حاضر در ایران نیز شرکت ها و پژوهشکده های بسیاری‬ ‫هستند که مواد انتی باکتریال را برای کاربردهای مختلف مانند‬ ‫فیلترها و منس��وجات تولید می کنند‪ .‬شرکت صنایع شیمیایی‬ ‫مهراب گستر از جمله شرکت های ایرانی است که قابلیت تولید‬ ‫نانوذرات کلوئیدی برای تولید پارچه یا فیلترهای انتی باکتریال‬ ‫را دارد‪ .‬از دیگ��ر ش��رکت های فعال در زمین��ه تولید نانوذرات‬ ‫کلوئی��دی نقره برای ایجاد خواص انتی باکتریال در محصوالت‬ ‫مختلف‪ ،‬می توان شرکت باران ش��یمی پاسارگاد را نام برد که‬ ‫نانوذراتی با غلظت ‪ ۴۰۰۰ppm‬تولید می کند‪ .‬‬ ‫فیلترهای غبارگیر نانویی ایرانی در فوالد مبارکه‬ ‫ف��والد مبارک��ه فیلترهای غبارگی��ر نانویی خ��ود را از یک‬ ‫شرکت دانش بنیان داخلی تهیه می کند‪ .‬دامنه استفاده از این‬ ‫ت به طوری که صنایعی مانند سیمان‬ ‫فیلترها بسیار وسیع اس ‬ ‫یادداشت‬ ‫پیمان مولوی‪ /‬کارش�ناس و تحلیلگ�ر اقتصاد‪ :‬امروزه‬ ‫ن در ح��ال حمایت از‬ ‫بس��یاری از دولت ه��ا در سراس��ر جها ‬ ‫طرح های نواورانه و اس��تارت اپی هستند و بودجه های کالن‬ ‫نی��ز به این طرح ها اختصاص می دهن��د‪ .‬کمتر روز و هفته ای‬ ‫اس��ت که در ایران نیز همایش و رویدادهایی با هدف توسعه‬ ‫اکوسیستم استارت اپی برگزار نشود و خیل عالقه مندان را به‬ ‫سوی خود نکشاند‪.‬‬ ‫اما پرسش این است که چرا هیچ جا مانند «سیلیکون ولی»‬ ‫امریکا نمی شود و چرا ب ه ش��کل مدل تفکر قدیمی اقتصادی‬ ‫امکان توسعه فناوری وجود ندارد‪.‬‬ ‫پاس��خ این پرس��ش بس��یار پیچیده و از ظرفیت این مقاله‬ ‫خارج است اما انچه می توان به ان اشاره کرد را در این مجال‬ ‫شرح خواهم داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬زنجی��ره ای از هماهنگی الزم اس��ت ت��ا یک ایده موفق‬ ‫شود‪:‬‬ ‫یک ایده بکر در گوشه ای از جهان مانند ایران زاده می شود‪.‬‬ ‫این ایده می تواند جهان را تغییر و بشریت را به سمت وسویی‬ ‫نوین حرکت دهد اما ایا به طور مثال‪ ،‬این ایده توانایی تجاری‬ ‫و اجرایی شدن را در ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬عربستان یا ترکیه دارد؟‬ ‫پاس��خ ای��ن پرس��ش ب��ا توجه ب��ه روند رش��د و توس��عه‬ ‫کس��ب وکارهای نوپ��ا حتی در امریکا نیز منفی اس��ت به این‬ ‫و فوالد از جمله مصرف کنندگان مهم این نوع فیلترها قلمداد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل وج��ود نانوالی��اف در فیلترها‪ ،‬ق��درت جذب این‬ ‫فیلترها نس��بت به فیلترهای رایج بس��یار باالتر بوده و امکان‬ ‫گیران��دازی ذرات زیر ‪ ۲.۵‬میکرون در این فیلترها وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬شرکت ها و کارخانه های تولیدی می توانند با استفاده‬ ‫از این فیلترها برای جذب ریزگردها از خروجی کارخانه اقدام‬ ‫کنن��د و در نهایت می��زان رهایش ریزگرده��ای خطرناک به‬ ‫محیط زیست به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مد استارت اپی و سونامی استارت اپ ها ‬ ‫معنا که حتی در ایاالت متحده که مالکیت معنوی‬ ‫جزو جدایی ناپذیر قانون اساس��ی است و اندیشکده‬ ‫و دانش��گاه های تراز اول جه��ان در کنار نظام قوی‬ ‫مالی و مش��اوران درجه یک جهانی در حال فعالیت‬ ‫هس��تند نیز ایالت به ایالت فضای رش��د و توس��عه‬ ‫ت ب��ه طوری ک��ه ایالت های‬ ‫فناورانه متفاوت اس�� ‬ ‫کران��ه ش��رقی و غربی‪ ،‬مرک��ز و ماخذ فن��اوری و‬ ‫حضور غول های فناورانه هس��تند و سایر ایاالت قدرت رقابت‬ ‫با انها را ندارند‪ .‬دلیل این امر این نیس��ت که در دیگر ایاالت‬ ‫حمایت دولتی از اس��تارت اپ و ایده های خالقانه نمی شود یا‬ ‫دانش��گاه خوبی ندارن د بلکه تنها دلیل این اس��ت که توسعه‬ ‫فناوری مانند یک ورزش دس��ته جمعی است و همه با هم در‬ ‫ان فعال هستند‪ .‬س��یلیکون ولی با حضور نیروهای متخصص‬ ‫و نخبگان فناوری‪ ،‬در کنار مدیران س��رمایه گذاری کارکشته‪،‬‬ ‫مدیران بازاریابی و برندسازی با همراهی مدیران عامل حرفه ای‬ ‫اتمس��فر و اکوسیستمی را ساخته که کسی تا امروز در جهان‬ ‫به گرد پای ان نمی رسد‪.‬‬ ‫س��یلیکون ولی با تم��ام جهان در ارتباط اس��ت و برای این‬ ‫ارتباط گی��ری محدودیتی ندارد‪ .‬تبدیل به کعبه امال ش��ده‬ ‫اس��ت؛ ان هم در کش��وری که خود بزرگ ترین بازار مصرف‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬به عالوه این هم امری موثر است که این منطقه‬ ‫حتی به کم��ک چینی ها در توس��عه فناوری امده‬ ‫اس��ت‪ .‬چینی ها با اینکه س��یلیکون ولی در معنای‬ ‫واقعی ندارن��د ام ا از ‪ ۱.۵‬میلیارد مصرف کننده خود‬ ‫در راستای توسعه فناوری نو و ایده ها‪ ،‬استفاده کرده‬ ‫و توانس��ته اند در این امر با تفاوت هایی چش��مگیر‬ ‫کامیاب باشند‪.‬‬ ‫اما ما و بس��یاری از کشورها فکر می کنیم تنها با‬ ‫ایج��اد پارک های علم و فناوری و یک برنامه منظم می توانیم‬ ‫سیلیکون ولی دیگری بسازیم؛ تصور و تفکری که کامال اشتباه‬ ‫و منحرف کننده است‪.‬‬ ‫اگر قرار بود پارک های فناوری موفق باشند این همه حرکت‬ ‫نخبگان از تمام جهان به س��مت امریکا و سیلیکون ولی اتفاق‬ ‫نمی افت��اد‪ .‬در نتیجه می توان گفت مش��کل در رویکرد ما به‬ ‫فعالیت های نواورانه است‪.‬‬ ‫فعالیت های نواورانه نی��ز مانند فعالیت های دیگر اقتصادی‬ ‫نیازمند فضایی ش��فاف با افق دید مثبت هس��تند و محیط و‬ ‫فرهنگ کسب وکار در ان تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چگون��ه می توان ب��دون روابط بین المللی اکوسیس��تم‬ ‫موفقی داشت؟‬ ‫ایا اکوسیستم اس��تارت اپی موفقی را سراغ دارید که کامال‬ ‫بومی باشد؟ جهان امروز جهان سیال حرکت مغزها و نخبگانی‬ ‫است که مانند مربیان و بازیکنان تراز اول بین اکوسیستم های‬ ‫فناورانه جابه جا می شوند و به خاطرشان جنگ درمی گیرد‪ .‬ایا‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت اپی ما این فضا را برای استارت اپ های‬ ‫ایران��ی فراهم کرده که در جهانی ب��ا ‪ ۷‬میلیارد نفر جمعیت‬ ‫فعالیت کنند؟ فارغ از شعار‪ ،‬به طور تقریبی خیر!‬ ‫‪ -۳‬دولت و نقش ان‪:‬‬ ‫در گام نخست وجود یک متصدی برای فعالیت های نواورانه‬ ‫جذاب و استراتژیک به نظر می رسد‪ .‬حمایت از استارت اپ ها‪،‬‬ ‫ارائه تس��هیالت و خدمات مالی و‪ ...‬این امر به طور تقریبی در‬ ‫جهان تس��ری پیدا کرده اما مش��کل در بس��یاری از کشورها‬ ‫زمانی اغاز می ش��ود که افرادی در پوزیشن های نواورانه قرار‬ ‫می گیرند که سنخیتی با فعالیت های نواورانه ندارند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فرهنگ مد استارت اپی و سونامی استارت اپ‪:‬‬ ‫اگ��ر توج��ه کرده باش��ید چند س��الی اس��ت ک��ه به طور‬ ‫تقریب��ی تمامی نهادها و ش��رکت ها‪ ،‬بانک ها و موسس��ه های‬ ‫س��رمایه گذاری به حوزه اس��تارت اپی ورود کرده و منابعی را‬ ‫در این زمینه صرف می کنند؛ فارغ از موفق ش��دن یا نش��دن‬ ‫یا س��نخیت فعالیت های انها با حوزه ورودش��ان‪ .‬در حقیقت‬ ‫می ت��وان گفت نبود درک عمیق از فعالیت های نواورانه اتالف‬ ‫منابع بزرگی را برای بسیاری از شرکت ها رقم زده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت خبری‪-‬تحلیلی‪ ،‬تحلیل اقتصادی‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫پیاپی ‪2629‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نشست خبری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی برگزار شد‬ ‫سینما به کمک صنعت می اید‬ ‫در این دوره سعی کردیم‪ ،‬مخاطبان جشنواره را فهرست کنیم و به‬ ‫سراغ این مخاطبان که شامل وزارتخانه های متولی صنعت و فرهنگ‬ ‫هستند‪ ،‬برویم‬ ‫و هن��ر‪ ،‬فرهنگ صنعتی ارتق��ا می یابد‪ .‬دبیر این دوره از‬ ‫جشنواره درباره فعالیت های دوره پنجم جشنواره گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای ای��ن دوره از جش��نواره اغاز و اس��تقبال از‬ ‫جش��نواره نس��بت به دوره های قبلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫در این دوره درتالش هس��تیم ک��ه محورها و موضوع ها‬ ‫در ای��ن جش��نواره را تعری��ف کنیم و در نشس��ت های‬ ‫مختل��ف و در فضای مجازی محورهای مدنظر را مطرح‬ ‫ کنیم‪ .‬ایین نامه جشنواره را تغییر دادیم و قوانین بخش‬ ‫فیل��م و عکس را از هم جدا کردیم‪ .‬در این دوره س��عی‬ ‫کردیم‪ ،‬مخاطبان جش��نواره را فهرست کنیم و به سراغ‬ ‫این مخاطبان که ش��امل وزارتخانه های متولی صنعت و‬ ‫فرهنگ هستند‪ ،‬برویم‪.‬‬ ‫رش��یدی تصری��ح ک��رد‪ :‬همچنی��ن توافق های��ی با‬ ‫سازمان های س��ینمایی و مراکز زیرمجموعه ان داشتیم‬ ‫که عالوه بر حضور و حمایت از این جش��نواره‪ ،‬در بحث‬ ‫تولید اثار صنعتی هم حمایتگر باشند‪ .‬با دانشگاه و مراکز‬ ‫دانش��گاهی و انجمن عکس و فیلم ارتباط برقرار کردیم‪.‬‬ ‫س��عی کردیم در این دوره از جش��نواره مشارکت خانه‬ ‫سینما را جلب کنیم‪ .‬او با بیان اینکه « مسابقه جشنواره‬ ‫ش��امل ‪ ۸‬بخش اس��ت» گفت‪ :‬رویکرد اصلی ما در این‬ ‫جش��نواره «مس��تند» بود اما برای اینک��ه بخش عمده‬ ‫فیلم های صنعتی با نگاه تبلیغاتی هس��تند‪ ،‬بخش فیلم‬ ‫تبلیغاتی را اضافه کردیم‪ .‬همچنین مجموعه مستندهای‬ ‫تلویزیون را اضافه کردیم‪ .‬عکس صنعتی و عکس فناوری‬ ‫را از هم جدا کردیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اثار دانشجویی ضمن‬ ‫اینک��ه در ‪ ۷‬بخ��ش با دیگ��ر ش��رکت کنندگان رقابت‬ ‫می کنند‪ ،‬در یک بخش جداگانه با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫رش��یدی اف��زود‪ :‬منتخ��ب فیلم ه��ای خارج��ی در‬ ‫جش��نواره های فناوری را در این دوره نمایش می دهیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی عکس را در طول جشنواره و در قالب‬ ‫تور عکاس��ی در دانشگاه ها خواهیم داشت‪ .‬در هفته های‬ ‫فیل��م‪ ،‬فیلم های منتخب در دانش��گاه ها به نوبت نمایش‬ ‫داده می شوند‪ .‬همچنین بازدیدهای هنرمندان از مراکز‬ ‫صنعت��ی و نشس��ت های تخصص��ی و نقد و بررس��ی را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در ایی��ن پایانی جش��نواره از ‪ ۳‬س��ازمان صنعتی و‬ ‫فن��اوری ک��ه در تولید فیلم و عکس خ��وب عمل کرده‬ ‫باشند‪ ،‬قدردانی خواهیم کرد‪ .‬ستاد فرهنگ سازی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان ریاس��ت جمهوری و سازمان حامیان اصلی‬ ‫این جشنواره هستند‪.‬‬ ‫اکبر عالمی رئی��س هیات داوران در بخش بعدی این‬ ‫نشست با بیان اینکه «‪ ۴۴‬سال است در زمینه عکاسی و‬ ‫سینما در دانشگاه تدریس می کنم»‪ ،‬گفت‪ :‬ارزوی بزرگ‬ ‫بشر ثبت لحظه بود و سرانجام در سال ‪ ۱۸۲۶‬نخستین‬ ‫عکس گرفته شد‪ .‬گرفتن نخستین عکس ‪ ۸‬ساعت زمان‬ ‫ب��رد‪ .‬یک تصوی��ر بیش از ‪۱۰‬هزار کلم��ه حرف می زند‪.‬‬ ‫گزارشی از پروژه های در حال ساخت سینمای ایران‬ ‫تنور تولید سینما داغ است‬ ‫اگرچ��ه تا برگزاری مهم ترین رویداد هنری‬ ‫سینمای ایران یعنی جشنواره فیلم فجر زمان‬ ‫زی��ادی باقی مانده اس��ت ام��ا این روزها بازار‬ ‫تولید در سینمای ایران داغ است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ه عقیده بس��یاری‬ ‫از اهال��ی س��ینما فصل بهار‪ ،‬س��ینمای ایران‬ ‫کمتری��ن تولیدات خود را تجربه می کند و در‬ ‫مقابل ماه های منتهی به برگزاری جش��نواره‬ ‫فیلم فجر اوج تولید و ترافیک س��ینما به شمار می اید‪ .‬هرچند زمان زیادی‬ ‫ت��ا برگزاری مهم ترین رویداد س��ینمای ایران فاصله داری��م اما تنور تولید‬ ‫در س��ینما این روزها داغ ش��ده و اثار کوتاه و بلند بس��یاری در حال تولید یا‬ ‫پیش تولید قرار دارند‪ .‬از پروژه های قس��مت دوم گرفته تا فیلم های کوتاه و‬ ‫بلند یا کمدی و اجتماعی در میان این اثار به چشم می خورد که در ادامه با‬ ‫برخی از این پروژه ها بیشتر اشنا می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری دوباره درخشانی و جمشیدی‬ ‫نخس��تین پروژه همکاری دوباره زوج سام درخشانی و پژمان جمشیدی‬ ‫با پیمان قاس��م خانی در «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» اس��ت‪ .‬فیلمب��رداری «خوب‪،‬‬ ‫ب��د‪ ،‬جلف ‪ »۲‬به کارگردانی قاس��م خانی و تهیه کنندگی محس��ن چگینی‬ ‫از چند روز گذشته در تهران اغاز شده است‪ .‬تاکنون سام درخشانی و پژمان‬ ‫جمش��یدی که در قسمت نخست این فیلم سینمایی نیز ایفاگر نقش اصلی‬ ‫بودند‪ ،‬جلوی دوربین این فیلم رفته اند‪ .‬قرار است به زودی بازیگران دیگری‬ ‫ه��م در ای��ن فیلم به ایفای نقش بپردازند‪ .‬کمدی «خ��وب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ »۲‬به‬ ‫نویسندگی و کارگردانی پیمان قاسم خانی دنباله ای بر قسمت نخست این‬ ‫فیلم سینمایی است که در سال ‪ ۹۴‬ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفته پایانی «بی صدا حلزون»‬ ‫فیلم س��ینمایی «بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده نیز‬ ‫ک��ه بخش عمده تولید ان در س��کوت خبری انجام ش��د‪ ،‬ب��ه هفته پایانی‬ ‫فیلمبرداری رسید‪« .‬بی صدا حلزون» نخستین فیلم بلند سینمایی بهرنگ‬ ‫دزفولی زاده است که در بیش از ‪ ۳۰‬لوکیشن فیلمبرداری شده است‪ .‬هانیه‬ ‫توسلی‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬علیرضا جاللی تبار‪،‬‬ ‫بهنوش بختیاری‪ ،‬بیژن بافکار و شیرین ولی پور بازیگران «بی صدا حلزون»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان «دوزیست»‬ ‫فیلمبرداری فیلم سینمایی «دوزیست» به کارگردانی برزو نیک نژاد نیز‬ ‫که از میانه فروردین اغاز ش��ده بود‪ ،‬بعد از ‪ ۵۰‬جلس��ه به پایان رسید‪ .‬جواد‬ ‫عزتی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬س��تاره پسیانی‪ ،‬مجید نوروزی‪ ،‬لیلی فرهادپوری‪،‬‬ ‫اله��ام اخ��وان‪ ،‬پژم��ان جمش��یدی‪ ،‬مان��ی‬ ‫حقیقی و س��عید پورصمیمی جمع بازیگران‬ ‫«دوزیست» را تشکیل می دهند‪« .‬دوزیست»‬ ‫دومین همکاری س��عید خانی و برزو نیک نژاد‬ ‫به عن��وان تهیه کننده و کارگردان بعد از فیلم‬ ‫«لونه زنبور» است‪ .‬در خالصه داستان این اثر‬ ‫امده است «حمید‪ :‬دوزیس��ته دیگه‪ ،‬نره زیر‬ ‫اب که‪ ،‬میره زیر دست و پا له می شه‪».‬‬ ‫‹ ‹همکاری فرخ نژاد با «زنبور کارگر»‬ ‫فیلمبرداری فیلم سینمایی «زنبور کارگر» به نویسندگی سعید نعمت اهلل‬ ‫و تهیه کنندگی و کارگردانی افش��ین صادقی در تهران اغاز شده و همچنان‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬حمید فرخ نژاد در س��کانس های اخیر جلوی دوربین‬ ‫ای��ن پروژه رفته اس��ت‪ .‬گروه در روزهای گذش��ته در لوکیش��ن هایی چون‬ ‫بیمارس��تان طالقانی‪ ،‬پنت هاوسی در ونک و سهله کبوتران در جاده بهشت‬ ‫زهرا (س) مشغول فیلمبرداری بودند‪ .‬حمید فرخ نژاد‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬سعید‬ ‫اقاخانی‪ ،‬پگاه اهنگرانی‪ ،‬حس��ین مهری‪ ،‬علیرضا ارا‪ ،‬مارال فرجاد و ستایش‬ ‫موس��وی گروه بازیگ��ران متفاوت این درام اجتماعی را تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫«زنب��ور کارگر» بعد از «حوال��ی اتوبان» و «طاووس های بی پر»‪ ،‬س��ومین‬ ‫فیلم س��ینمایی سعید نعمت اهلل در مقام سناریست به شمار می رود‪ .‬افشین‬ ‫صادقی نیز دو فیلم سینمایی «داشتن و نداشتن» و «مقلد شیطان» و بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬فیل��م تلویزیونی را در جایگاه کارگ��ردان در کارنامه خود دارد‪« .‬مقلد‬ ‫شیطان» در زمان اکران در سال ‪ ۸۹‬نقدهای مثبتی از سوی منتقدان گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان فیلمبرداری «دشنه»‬ ‫فیلمبرداری فیلم کوتاه «دش��نه» به کارگردانی و تهیه کنندگی سامان‬ ‫تفرشی و نویس��ندگی مشترک سمیه میری و س��امان تفرشی که بخشی‬ ‫از ان در اس��فند س��ال گذشته در لوکیش��ن رینه انجام شده بود‪ ،‬در خرداد‬ ‫ازس��ر گرفته ش��د و در روزهای گذش��ته در تهران به پایان رس��ید‪ .‬با پایان‬ ‫فیلمبرداری‪ ،‬مهدی حس��ینی وند تدوین این اثر را اغاز کرده اس��ت‪ .‬فیلم‬ ‫کوتاه «دش��نه» اقتباسی از داستان زخم شمش��یر نوشته خورخه لوئیس‬ ‫بورخس اس��ت و پیام احمدی نیا‪ ،‬کاوه خداشناس و فرید سجادی حسینی‬ ‫بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لطیفی و اکشن‬ ‫محمدحس��ین لطیف��ی فیلم��ی س��ینمایی با موض��وع پرچ��م ایران و‬ ‫افتخارافرینی نوجوانان ایرانی در سطح بین المللی می سازد‪ .‬تهیه کنندگی‬ ‫این پروژه س��ینمایی را که هنوز نامی برای ان انتخاب نش��ده اس��ت‪ ،‬پرویز‬ ‫امیری و نویسندگی اش را پیمان عباسی برعهده دارند‪.‬‬ ‫عکاسی در علوم فناوری یک معجزه و یک هنر است‪ .‬هر‬ ‫عکس باید بتواند فرصت بی اعتنایی را از مخاطب بگیرد‪.‬‬ ‫اگر فیلم صنعتی می سازیم باید ببینیم مخاطب اصلی ما‬ ‫چه کسی است و قرار است فیلم و عکس صنعتی در کجا‬ ‫نمایش داده شود‪ .‬اساس همه فیلم های مستند‪ ،‬پژوهش‬ ‫است و نواوری هسته مرکزی هر اثر هنری است‪.‬‬ ‫عالمی بی��ان کرد‪ :‬اگر بخواهم درب��اره نقش عکس و‬ ‫فیلم در فناوری کشور بگویم باید خاطره ای تلخ تعریف‬ ‫کنم؛ س��ال های بس��یار دور به ماهشهر رفتم و پیشنهاد‬ ‫دادم ک��ه یک فیلم صنعتی درب��اره مراکز صنعتی انجا‬ ‫بس��ازم‪ ،‬بنابراین به دیدن یکی از صاحبان صنایع رفتم‬ ‫و وقت��ی ماج��را را برای��ش توضی��ح دادم‪ ،‬او در جواب‬ ‫خودکارش را نش��ان داد و گف��ت « ترجیح می دهم این‬ ‫پ��ول را صرف خرید الکترود کنم»‪ ،‬این اش��تباه من بود‬ ‫و ادرس را اش��تباه رفتم‪ .‬نمونه دیگر این مش��کالت در‬ ‫فیلمسازی صنعتی این است که صاحبان مراکز صنعتی‬ ‫دنبال فیلم طوالنی هستند؛ یک بار فیلم مستند صنعتی‬ ‫س��اختم و چون ‪ ۴‬دقیقه کوتاه تر از قرارداد بود‪ ،‬بخشی‬ ‫از پ��ول را به م��ن ندادند ای��ن درحالی اس��ت که تمام‬ ‫اندیش��مندان زمین از فیلمس��ازان می خواهند در عصر‬ ‫سرعت و ش��تابزدگی فیلمی بسازند در‪ ۴‬دقیقه و بسیار‬ ‫مهم اس��ت که فیلمی موثر در عصر شتاب ساخته شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هنرمند می تواند غیرمستقیم تبلیغ کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در فرهنگ صنعت��ی و به طور کلی نقش هنر در‬ ‫صنعت همی��ن جمله که یک عکس بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫کلمه حرف می زند کافی است‪ .‬از برگزاری این جشنواره‬ ‫موضوعی خوش��حال هس��تم و امیدوارم ایران باشم و از‬ ‫این جشنواره استفاده کنم‪.‬‬ ‫س��پس از مسعود نجفی و ناصر باکیده دبیر دوره های‬ ‫قبل جشنواره قدردانی شد‪.‬‬ ‫مس��عود نجف��ی در این ایین حضور نداش��ت و بهزاد‬ ‫رشیدی نامه ای از سوی ایشان برای حاضران خواند‪.‬‬ ‫ناصر باکیده بعد از قدردانی گفت‪ :‬برگزاری جش��نواره‬ ‫در این مقطع اس��ت و دبیران جشنواره درتالش هستند‬ ‫جش��نواره های درخور برگ��زار کنند‪ .‬جش��نواره فیلم و‬ ‫عکس فناوری و صنعتی یک حرکت مس��تمر و اهسته‬ ‫را طی می کند‪.‬‬ ‫س��پس از پوس��تر این دوره از جشنواره فیلم و عکس‬ ‫فناوری و صنعت رونمایی شد‪.‬‬ ‫در پایان بهزاد رشیدی درباره محل برگزاری جشنواره‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره دوره چهارم در عس��لویه برگزار ش��د‬ ‫ام��ا امکانات انجا برای برگزاری جش��نواره نمایش فیلم‬ ‫و عکس خوب نیس��ت و به این نتیجه رس��یدم که ایام‬ ‫برگ��زاری جش��نواره در تهران باش��د اما قب��ل و بعد از‬ ‫جشنواره تورهایی برای بازدید از مراکز صنعتی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمدید نمایش‬ ‫«ابی مایل به صورتی»‬ ‫رویکرد اصلی ما‬ ‫در این جشنواره‬ ‫«مستند» بود‬ ‫اما برای اینکه‬ ‫بخش عمده‬ ‫فیلم های صنعتی‬ ‫با نگاه تبلیغاتی‬ ‫هستند‪ ،‬بخش‬ ‫فیلم تبلیغاتی‬ ‫را اضافه کردیم‬ ‫نکوداشت منوچهر فرید در خانه سینما‬ ‫گوشه های کم پیدای سینمای ایران‬ ‫تازه تری��ن برنام�� ه کانون فیلم خانه س��ینما که بعدازظهر‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۶‬خرداد در س��الن س��یف اهلل داد برگزار شد‪ ،‬به‬ ‫تحلیل اثار و نکوداش��ت منوچهر فری��د‪ ،‬بازیگر قدیمی تئاتر‬ ‫و سینمای ایران اختصاص داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای ای��ن برنامه که با‬ ‫اس��تقبال مخاطبان همراه بود‪ ،‬ناص��ر صفاریان‪ ،‬دبیر کانون‬ ‫فیلم با اش��اره به برنام�� ه قدردانی از هنرمندان ش��اخص در‬ ‫زمینه س��ینما که از این پس باعنوان «گوشه های کم پیدای‬ ‫س��ینمای ایران» برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪« :‬از چندماه پیش‬ ‫قصد داش��تیم این برنامه را برگزار کنیم اما متاسفانه فرصتی‬ ‫برای انجام این کار فراهم نمی ش��د‪ .‬با این حال خوش��حالیم‬ ‫که نخس��تین جلسه از این س��ری برنامه ها که از این پس در‬ ‫خانه س��ینما برگزار خواهد شد‪ ،‬به هنرمند ارزند ه کشورمان‪،‬‬ ‫منوچهر فرید اختصاص دارد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬امیدواریم س��ایر عنوان های این سری برنامه ها‬ ‫ک��ه با ه��دف قدردانی از چهره های ش��اخص س��ینما انجام‬ ‫خواهد شد‪ ،‬در دور ه ایند ه کانون فیلم برگزار شود‪».‬‬ ‫در ادام�� ه برنامه‪ ،‬امی��ر پوریا که برنامه های «گوش��ه های‬ ‫کم پی��دای س��ینمای ایران» ب��ه همت او انجام می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به ایین نکوداش��ت علی مزینانی (مدیر فیلمبرداری‬ ‫و تهیه کنند ه باس��ابقه ی س��ینمای ایران) که زمستان سال‬ ‫گذشته در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد‪ ،‬گفت‪« :‬ممکن‬ ‫اس��ت درباره برخ��ی از این افراد به میزانی ک��ه انتظار داریم‬ ‫یا نام ش��ان شایست ه این قدردانی اس��ت‪ ،‬یادی به میان نیاید‪.‬‬ ‫در نتیج��ه امیدوارم برگزاری برنام ه «گوش��ه های کم پیدای‬ ‫س��ینمای ایران» باعث دلخوری کسی یا کسانی که نام شان‬ ‫ی چنین اتفاقی‬ ‫تش��کیل دهند ه برنامه هاس��ت نش��ود‪ .‬معن ‬ ‫کم فروغی انها نیست؛ معنی اش غفلت ماست‪».‬‬ ‫ای��ن منتقد س��ینما همچنی��ن گفت‪« :‬کارنام�� ه فعالیت‬ ‫منوچهر فرید در س��ینمای ایران یاداور حضور جان کازال در‬ ‫‪ ۵‬فیلم از سینمای امریکاست که ‪۴‬فیلم نامزد اسکار بهترین‬ ‫فیلم بودند‪».‬‬ ‫بخش بعدی جلس��ه به پخش بخش های��ی از گفت وگوی‬ ‫تصویری منوچهر فرید با مخاطبان خود اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫این بازیگر ارزند ه سینمای ایران که از سال ها پیش در استرالیا‬ ‫اقامت دارد‪ ،‬در پاسخ به پرسش پوریا دربار ه نحو ه حضور خود‬ ‫«ما همه با هم هس��تیم» به کارگردانی کمال‬ ‫تبریزی با برخورداری از بیشترین سالن نمایش‬ ‫همچنان پیشتاز فروش اکران عید فطر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس اع�لام روابط‬ ‫عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری‪،‬‬ ‫از نیم��ه خرداد ‪ ۴‬فیلم «ش��بی ک��ه ماه کامل‬ ‫شد» به کارگردانی نرگس ابیار و تهیه کنندگی‬ ‫محمدحس��ین قاس��می‪« ،‬سرخپوس��ت» ب��ه‬ ‫کارگردان��ی نیما جاویدی و تهیه کنندگی مجید‬ ‫مطلبی‪« ،‬ما همه با هم هس��تیم» به کارگردانی‬ ‫کمال تبریزی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و‬ ‫«دختر ش��یطان» به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫قرب��ان محمدپور در س��ینماهای کش��ور اکران‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام معاونت توس��عه فناوری و‬ ‫مطالعات س��ینمایی سازمان سینمایی «ما همه‬ ‫با هم هس��تیم» به ف��روش ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪۶۶۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار ‪ ۹۸۰‬ریال‪« ،‬ش��بی که ماه‬ ‫کامل شد» به فروش ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪ ۸۹۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۷۸‬ه��زار و ‪ ۱۹۰‬ری��ال‪« ،‬سرخپوس��ت» به‬ ‫ف��روش ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۴۱۴‬میلیون و ‪ ۸۰۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹۰‬ریال و «دختر شیطان» نیز به فروش ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪۷۲۰‬میلیون و ‪ ۱۶۳‬هزار و ‪ ۹۹۰‬ریال‬ ‫دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫در میان ‪ ۴‬فیلم س��ینمایی اکران ش��ده‪« ،‬ما‬ ‫همه ب��ا هم هس��تیم» ب��ا ‪ ۲۴۵‬ه��زار و ‪۳۳۹‬‬ ‫تماش��اگر و نمایش در ‪ ۱۳۹‬س��ینما و ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۹‬س��انس بیشترین میزان فروش و مخاطب‬ ‫را داشته است‪ .‬میزان فروش اعالم شده فیلم ها‬ ‫تا ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫در تعدادی از فیلم های موس��وم به «موج نو» سینمای ایران‬ ‫گفت‪« :‬در ان دوران وقتی کس��ی پیشنهاد حضور در فیلمی‬ ‫را م��ی داد و تو قبول نمی کردی‪ ،‬دیگر هیچ وقت به س��راغت‬ ‫نمی امد‪ .‬در چنین وضعیتی من خوش شانس بودم و کسانی‬ ‫که من دوس��ت نداشتم در فیلم های ش��ان بازی کنم‪ ،‬دیگر‬ ‫س��راغ من نیامدند‪ .‬در نتیجه ازس��وی کسانی که دید خوبی‬ ‫به س��ینما داشتند انتخاب ش��دم‪ .‬از همه شان بهتر هم بهرام‬ ‫بیضایی بود و تا زمانی که در ایران بودم در بیشتر فیلم هایش‬ ‫حضور داشتم‪».‬‬ ‫منوچه��ر فرید در پرس��ش بع��دی‪ ،‬دربار ه اش��نایی خود‬ ‫با ابراهیم گلس��تان ک��ه به حضور در فیلم «خش��ت و اینه»‬ ‫منجر ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬وقتی کار تئاتر را شروع کردم‪ ،‬نخستین‬ ‫نمایش��نامه ای که در ان حضور داشتم‪« ،‬مرده های بی کفن و‬ ‫دفن» به کارگردانی حمید س��مندریان بود و خوش��بختانه‬ ‫بازی ام در ان نمایش بس��یار موردتوج��ه قرار گرفت‪ .‬از میان‬ ‫تماش��اگرانی که یک ش��ب به پش��ت صحن ه نمایش امدند‬ ‫می توانم به ابراهیم گلس��تان و فروغ فرخ زاد اش��اره کنم‪ .‬در‬ ‫پایان این دیدار معلوم ش��د گلس��تان ما ‪ ۳‬نفر (من‪ ،‬جمشید‬ ‫مش��ایخی و محمدعلی کش��اورز) ک��ه در ان نمایش حضور‬ ‫داش��تیم را برای بازی در فیلم «خشت و اینه» انتخاب کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫در پای��ان این ایین نکوداش��ت‪ ،‬امیر پوریا ضمن اش��اره به‬ ‫بازنشستگی منوچهر فرید در یک شرکت برق‪ ،‬دوران زندگی‬ ‫او در اس��ترالیا را که به تعبی��ر فرید «نوعی بازی در یک نقش‬ ‫جدید و تجربه نش��ده» بوده را مش��ابه «پایان نگاه عاش��قان ه‬ ‫مرگ به زندگی» توصیف کرد و از تماشاگران حاضر در ایین‬ ‫خواس��ت ایستاده به تشویق این بازیگر تئاتر و سینمای ایران‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫نمای��ش «ابی مای��ل به صورتی» ت��ا ‪ ۱۶‬تیر‬ ‫تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪« ،‬ابی مایل به‬ ‫صورتی» به نویسندگی و کارگردانی ساناز بیان‬ ‫که از ‪ ۱۶‬خرداد در تماشاخانه سپند با استقبال‬ ‫خوب مخاطبان روبه رو شده بود‪ ،‬قرار بود زودتر‬ ‫از موعد‪ ،‬اجرای خ��ود را در ‪ ۳۱‬خرداد به پایان‬ ‫برس��اند‪ ،‬اما پس از هماهنگی های انجام شده با‬ ‫گروه اجرایی و درخواس��ت مکرر تماش��اگران تا‬ ‫‪ ۱۶‬تیر تمدید ش��د‪ .‬بازیگران‪ :‬اناهیتا اقبال نژاد‪،‬‬ ‫مرضی��ه بدرق��ه‪ ،‬عاطفه رضوی‪ ،‬امید س��لیمی‪،‬‬ ‫بهنام شرفی‪ ،‬محمدهادی عطایی‪ ،‬ایه کیان پور‪،‬‬ ‫امین میری‪( ،‬بازیگر نوجوان) و یاسمن رادمنش‬ ‫در ای��ن نمای��ش به ایف��ای نق��ش می پردازند‪.‬‬ ‫حمیدرضا اذرنگ نیز گفت��ار متن نمایش را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫همچنین نمایش «ابی مای��ل به صورتی» تا‬ ‫‪ ۱۶‬تیر هر شب ساعت ‪ ۲۱‬در تماشاخانه سپند‬ ‫به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫بی پولی سریال عیاری را‬ ‫تعطیل کرد‬ ‫تصویربرداری سریال تلویزیونی «‪ ۸۷‬متر» به‬ ‫کارگردانی کیانوش عیاری حدود ‪ ۳۶‬روز اس��ت‬ ‫به دلیل مشکالت مالی متوقف مانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬س��ریال «‪ ۸۷‬مت��ر» به‬ ‫کارگردانی کیانوش عیاری که قرار بود امسال به‬ ‫پایان تصویربرداری برس��د‪ ،‬حدود یک ماه است‬ ‫که تولیدش متوقف مانده اس��ت‪ .‬تصویربرداری‬ ‫این س��ریال چندی پیش در خیابان ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫انجام شد و بعد از ان متوقف ماند‪ .‬اکنون حدود‬ ‫‪ ۳۶‬روز اس��ت که این سریال به دلیل مشکالت‬ ‫مال��ی متوقف مانده اس��ت و بازیگ��ران و دیگر‬ ‫عوامل سر صحنه نمی روند‪‎.‬مجموعه تلویزیونی‬ ‫«‪ ۸۷‬متر» کاری از گروه فیلم و س��ریال شبکه‬ ‫یک سیما است که در ‪ ۴۰‬قسمت ‪ ۴۵‬دقیقه ای‬ ‫در سیمافیلم در دست تولید است و برنامه ریزی‬ ‫شده سال ‪ ۹۸‬روانه انتن شود‪.‬‬ ‫کارگاه نمایشنامه نویسی‬ ‫محمد رحمانیان‬ ‫محمد رحمانی��ان کارگاه نمایشنامه نویس��ی‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نیم��ه دوم تی��ر محمد‬ ‫رحمانیان در موسس��ه «بهاران خرد و اندیشه»‬ ‫کارگاه نمایشنامه نویس��ی برگ��زار می کند‪ .‬این‬ ‫کارگاه در ‪ ۱۰‬جلس�� ه ‪ ۲.۵‬س��اعته ب��ا ظرفیت‬ ‫مح��دود برپ��ا خواهد ش��د‪ .‬زم��ان برگ��زاری‬ ‫جلس��ه های این کارگاه ازس��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد رحمانیان س��ال گذشته نمایش‬ ‫«لیال و چند مسافر دیگر» را در سالن سمندریان‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد‪ .‬او همچنین‬ ‫پیشینه کارگردانی و نویس��ندگی نمایش هایی‬ ‫چون فنز‪ ،‬مجلس ضربت زدن‪ ،‬مانیفس��ت چو‪،‬‬ ‫ادامس خوانی و‪ ...‬را در کارنامه هنری خود دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نخس��تین نشست خبری پنجمین جش��نواره فیلم و‬ ‫عکس فناوری و صنعت دوش��نبه ‪ ۲۷‬خ��رداد با حضور‬ ‫بهزاد رش��یدی‪ ،‬اکبر عالمی و ناصر باکیده در موسس��ه‬ ‫فرهنگی و هنری صبا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت‬ ‫به��زاد رش��یدی دبی��ر این دوره از جش��نواره ب��ا یاد و‬ ‫خاطره ش��هدای جهاد دانش��گاهی و با بیان اینکه دوره‬ ‫پنجم جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعت از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬مهر ‪ ۹۸‬برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اهداف در دبیرخانه‬ ‫جشنواره؛ پیگیری بحث ارتباط و هم افزایی بین فعاالن‬ ‫ح��وزه هنر فیلم و عکس با مدیران صنایع اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫ما این اس��ت که به فرهنگ مستندس��ازی فعالیت های‬ ‫فناورانه کش��ور و به الگوس��ازی و ارتقای س��طح کیفی‬ ‫مس��تندات فیل��م و عکس در کش��ور کم��ک کنیم و با‬ ‫نمایش این اثار‪ ،‬فعالیت های صنعتی را در جامعه معرفی‬ ‫کنیم تا درنهایت باعث ارتقای غرور ملی و خودباوری در‬ ‫جوانان شویم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬هدف اصلی که در جشنواره سال جاری‬ ‫دنبال می کنیم‪ ،‬این اس��ت که به رفع مهجوری صنعت‬ ‫و فناوری به وس��یله هنر کمک کنیم‪ .‬دانشمندان اعالم‬ ‫می کنند که صنعت و فناوری باعث رش��د و پیش��رفت‬ ‫کش��ور و عامل ایجاد اقتصاد پایدار است اما ما معتقدیم‬ ‫این عامل به اندازه ای که مهم بوده‪ ،‬معرفی نشده است و‬ ‫مردم جامعه نسبت به این موضوع تصور دقیق و روشنی‬ ‫ندارن��د‪ .‬دبیر جش��نواره صنعت��ی ادام��ه داد‪ :‬برندهای‬ ‫شناخته ش��ده ای متعلق به کشورهای مختلف در جهان‬ ‫هس��تند که ما انها را می شناس��یم اما چقدر در جامعه‬ ‫ایران با مفاخر فناوری و صنعتی کش��ور اش��نا هستیم؟‬ ‫برای نمونه گروه صنعتی «مپ نا» با تنوع فعالیت وجود‬ ‫دارد ول��ی داس��تان این صنعت خیلی مطرح نیس��ت یا‬ ‫پ��ارک علم و فن��اوری پردیس را داریم ک��ه با همراهی‬ ‫مستندس��ازان و انجم��ن صنفی کارگردانان س��ینمای‬ ‫مستند از ان بازدید کردیم و در بازدیدهایی که داشتیم‬ ‫متوج��ه ش��دیم مدیران ای��ن مراکز حرف ه��ای ناگفته‬ ‫بس��یاری دارند که می توانند س��وژه صدها فیلم مستند‬ ‫ش��وند‪ .‬عنوان های دیگری مانند اس��نپ‪ ،‬کاف��ه بازار و‬ ‫دیجی کاال هس��تند که نام انها اشناس��ت اما این مراکز‬ ‫چه فرایندی را طی کردند که به این فناوری رس��یدند‪،‬‬ ‫بنابراین فیلم مستند و هنر می تواند این روند را به خوبی‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫رش��یدی در ادامه بیان کرد‪ :‬اگ��ر بتوانیم ارتباط بین‬ ‫هنر و صنع��ت را برقرار کنیم‪ ،‬ش��اهد ارتقای فرهنگی‪،‬‬ ‫افزایش اگاهی مردم‪ ،‬اهمیت تولید ملی‪ ،‬افزایش اشتغال‬ ‫و کارافرینی می ش��ویم و صنایع هم به��ره وری خود را‬ ‫باال می برن��د و محصوالت خود را با کیفیت بهتری ارائه‬ ‫می دهند و درنهایت با الگوی پیش��نهادی تعامل صنعت‬ ‫برنده و بازنده‬ ‫اکران عید فطر‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪ 14 - 1398‬شوال ‪ 18 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1311‬پیاپی ‪2629‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۱۶‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫گشایش گالری تام در اصفهان و نمایش «واریاسیون» در مشهد‬ ‫سایان به نشانی اصفهان‪ ،‬خیابان اذر‪ ،‬بن بست سی ودوم‬ ‫(امین)‪ ،‬شماره ‪ ۱۷‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه سروناز‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه عکس سهراب‬ ‫کاوه ب��ا نام «س��فرنامه هف��ت اقلیم» تا ‪ ۳۱‬خ��رداد در‬ ‫نگارخانه س��روناز به نش��انی خیابان قصردش��ت‪ ،‬بعد از‬ ‫کوچه ‪ ۸۸‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری نارنج‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی شرمین‬ ‫اس�لامی فر با نام «ایگنورانس» تا ‪ ۱۱‬تیر در گالری نارنج‬ ‫به نشانی بلوار معالی اباد‪ ،‬خیابان رهبرماه‪ ،‬مجتمع بزرگ‬ ‫افتاب‪ ،‬طبقه ‪ ،۳‬واحد ‪ ۵۱۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گالری وصال ش�یرازی‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایشگاه عکس‬ ‫زهره صحت با نام «اینجا» تا ‪ ۳۱‬خرداد به نشانی خیابان‬ ‫مشکین فام‪ ،‬هتل هما‪ ،‬گالری وصال شیرازی برپاست‪.‬‬ ‫نگارخان�ه جم‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی عکس‬ ‫«دریچه» با اثاری از مهس��ا پریشان‪ ،‬سیده عاطفه زارع‪،‬‬ ‫فاطمه سادات حسینی و عس��ل عطایی تا ‪ ۲۹‬خرداد در‬ ‫نگارخانه جم به نش��انی بلوار ایت اهلل ربانی‪ ،‬نرس��یده به‬ ‫میدان ابوالکالم‪ ،‬بین کوچه ‪ ۹‬و ‪ ،۷‬شماره ‪ ۲۲۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری هان‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایش��گاه اثار زهره مسیبی با‬ ‫نام «پیام رسان» تا ‪ ۴‬تیر در گالری هان به نشانی انتهای‬ ‫خیاب��ان عفیف اباد‪ ،‬نبش کوچه ‪ ،۱۹‬س��اختمان ‪،۱۵۶‬‬ ‫زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری زی‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه اثار لی�لا فراهانی‬ ‫ب��ا نام «اتوپیا» تا ‪ ۷‬تیر در گالری زی به نش��انی ش��یراز‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی س��ینمایی هنر شهر افتاب‪ ،‬مجتمع‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری تار و پود‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاشی مریم‬ ‫رنگ امیز با نام «این زنان عاش��ق اند» ت��ا ‪ ۲۹‬خرداد در‬ ‫گالری تار و پود به نشانی شیراز‪ ،‬چهارراه حافظیه‪ ،‬مرکز‬ ‫اسناد و کتابخانه ملی فارس‪ ،‬نگارخانه تاروپود برپاست‪.‬‬ ‫گالری برهان‪ ،‬اصفهان‪ :‬ششمین نمایشگاه طراحی‬ ‫معاص��ر اصفهان با گرداوری امیر رجایی تا ‪ ۳۰‬خرداد در‬ ‫گالری برهان به نش��انی اصفهان‪ ،‬گذر فرهنگی چهارباغ‬ ‫عباس��ی‪ ،‬ابت��دای ام��ادگاه‪ ،‬روب��ه روی هتل عباس��ی‪،‬‬ ‫ساختمان سوره حوزه هنری برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه فرزاد‪ ،‬مش�هد‪ :‬نمایش��گاه نقاشی تکتم‬ ‫حدادفر با نام «قس��متی که انجا جا مانده» تا ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫در نگارخانه فرزاد به نش��انی بلوار سجاد‪ ،‬خیابان گلریز‪،‬‬ ‫گلریز ‪ ،۲‬شماره ‪ ۱۰‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری رادین‪ ،‬مش�هد‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاشی‬ ‫«واریاس��یون» تا ‪ ۲۹‬خرداد در گالری رادین به نش��انی‬ ‫مش��هد‪ ،‬بلوار س��جاد‪ ،‬حامد جنوبی ‪ ،۱۲‬ش��ماره ‪۱۰۸‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه روند‪ ،‬مش�هد‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی سارا‬ ‫س��هیلی فر با ن��ام «ایرانه خان��م زیبا» ت��ا ‪ ۲۷‬خرداد در‬ ‫نگارخانه روند به نش��انی بلوار خیام‪ ،‬بلوار ارشاد‪ ،‬خیابان‬ ‫وحدت‪ ،‬خیابان هجرت‪ ،‬شماره ‪ ۷۲‬برپاست‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وصفی برای شهر مکه ‪ -‬رئوف ‪ -‬بخش بزرگ تر مغز‬ ‫‪ -2‬لقب دو تن از امیران ال کرت سلسله ای از فرمانروایان خراسان ‪ -‬معادل‬ ‫فارسی این کلمه پاالیه است‬ ‫‪ -3‬خیرگی در حالت چشم ‪ -‬جهان فرشتگان ‪ -‬پراکندگی و تفرق‬ ‫‪ -4‬فن مخصوص ‪ -‬نشانه جمع عربی ‪ -‬کاشف اتر ‪ -‬تور حصار سیمی‬ ‫‪ -5‬کنایه از عالمت نزدن است ‪ -‬سرپرست اداره ‪ -‬فاصله را می رساند‬ ‫‪ -6‬درس عبرت امیز ‪ -‬درد و رنج‬ ‫‪ -7‬سطح زبر دندانه سوهان ‪ -‬خطاب خودمانی ‪ -‬وزش باد‬ ‫‪ -8‬پسوند الودگی ‪ -‬موسیقی پرسروصدا‬ ‫‪ -9‬قتل سیاسی ‪ -‬بهانه جویی ‪ -‬هرگز نه عرب‬ ‫‪ -10‬پایداری و ماندگی ‪ -‬از جواهرات‬ ‫‪ -11‬کمتر از وجب ‪ -‬مخالف یکدیگر بودن ‪ -‬قدیمی و تاریخی‬ ‫‪ -12‬س��از جش��ن تولد ‪ -‬وجه رایج در جامعه اروپا ‪ -‬نت س��وم موسیقی ‪-‬‬ ‫چاشنی ساالد‬ ‫‪ -13‬غیرضروری ‪ -‬قالب اشعار حکیم خیام نیشابوری ‪ -‬نقطه ضعف هر کس‬ ‫‪ -14‬کتاب شاعر ‪ -‬گونه ای از انسان های نخستین‬ ‫‪ -15‬سعی و کوشش ‪ -‬اندوهگین ‪ -‬زاویه ‪90‬درجه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س ش‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪165‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ق‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ادای احترام به کیارستمی‬ ‫در سالن های سینما‬ ‫ب��ه پیش��نهاد و پیگی��ری کان��ون‬ ‫کارگردانان سینمای ایران در سالروز تولد‬ ‫عباس کیارس��تمی س��ینماهای سراسر‬ ‫کش��ور به عباس کیارستمی ادای احترام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این اقدام با موافقت‬ ‫انجمن س��ینماداران به تصویب ش��ورای‬ ‫صنف��ی نمایش رس��یده و در روز اول تیر‬ ‫پیش از نمایش تمامی س��انس های هم��ه فیلم ها‪ ،‬فیلمی کوتاهی برای‬ ‫پاسداش��ت یاد و خاطره ای��ن هنرمند ارزنده ملی در س��ینماها پخش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عباس کیارستمی که از اسفند ‪ ۹۴‬تا اوایل اردیبهشت ‪۹۵‬‬ ‫به دلیل انجام چند عمل جراحی در ناحیه روده در بیمارس��تان بستری‬ ‫ش��ده بود و پس از ان چندین بار به بیمارستان مراجعه کرده بود‪ ۸ ،‬تیر‬ ‫‪ ۹۵‬برای تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت و در ‪ ۱۴‬تیر (ماه تولدش)‬ ‫در سن ‪ ۷۶‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫«سهراب و رستم» بهترین انیمیشن‬ ‫جشنواره فیلم سیدنی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انیمیش��ن «همیشه گمشده ای هس��ت» از تولیدات مرکز گسترش‬ ‫س��ینمای مستند و تجربی به کارگردانی مسعود صفری‪ ،‬به موضوع اب‬ ‫می پردازد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پس از طراحی کاراکترها و اس��توری بورد‬ ‫و ساخت دکور «همیشه گمشده ای هست»‪ ،‬فیلمبرداری این انیمیشن‬ ‫کوتاه اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان از برگزاری نخستین‬ ‫جش��نواره ملی پانتومیم ایران در اس��تان زنجان خبر داد و گفت‪ :‬استان‬ ‫زنجان به زودی به عنوان مرکز پانتومیم کشور شناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫فاطمه کرباسی‪ ،‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اس��تان زنجان هدف از برگزاری جشنواره بین المللی پانتومیم را تالش‬ ‫برای گسترش علم پانتومیم‪ ،‬حمایت از هنرمندان پانتومیم در راستای‬ ‫معرفی درس��ت و علمی این هنر‪ ،‬تالش به منظ��ور تولید اثار فاخر برای‬ ‫حض��ور در صحنه بین المللی و اموزش و گس��ترش پانتومیم در ایران با‬ ‫ایجاد مرکزی رس��می برای این هنر برشمرد‪ .‬به گفته کرباسی‪ ،‬شورای‬ ‫سیاست گذاری جشنواره پانتومیم تشکیل و از چند هنرمند مطرح این‬ ‫عرصه درخواس��ت برنامه عملیاتی و اجرایی ش��ده و هم اکنون شورا در‬ ‫حال بررسی پیش��نهادهای دریافتی است و براساس برنامه زمان بندی‬ ‫شده‪ ،‬این جشنواره در ابان امسال در استان زنجان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«اب» سوژه شد‬ ‫برگزاری جشنواره پانتومیم‬ ‫در زنجان‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪166‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک س ک س‬ ‫م‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کشوری در قاره اسیا با مرکز اوالن باتور ‪ -‬تعداد ماه های یک سال‬ ‫‪ -2‬چه زمانی ‪ -‬رازگویی با خداوند ‪ -‬گناهان و تاوان ها‬ ‫‪ -3‬ب��ه ه��ر کس مگویید ‪ -‬اتش می گیرد ‪ -‬پارچه حریر با ابریش��م لطیف‪ -‬پهلوانی‬ ‫در شاهنامه‬ ‫‪ -4‬در ان مناقشه نیست ‪ -‬دو مصراع ‪ -‬زمان پر ارج تر از زر ‪ -‬زیاده از حد گرم‬ ‫‪ -5‬پاسخ بی ادبانه ‪ -‬متکبر ‪ -‬لفظ اشکار و صریح‬ ‫‪ -6‬فربه و چاق ‪ -‬زادگاه حضرت ابراهیم(ع)‬ ‫‪ -7‬نمونه و الگو ‪ -‬اسیر‬ ‫‪ -8‬اندام ‪ -‬مورد لزوم‬ ‫‪ -9‬نقاش فرانسوی تابلوی ناهار قایقرانان ‪ -‬شرمندگی‬ ‫‪ -10‬نوعی قرابت ‪ -‬کالم دعا‬ ‫‪ -11‬حرف تاسف ‪ -‬علمی که درباره چگونگی نباتات بحث می کند ‪ -‬بیماری جانکاه‬ ‫‪ -12‬اولین رکن نماز ‪ -‬ربودن ‪ -‬نقصان و کم شدن ‪ -‬از ادات پرسش‬ ‫‪ -13‬مایع اطراف س��لول‪ ،‬بخش��ی از خون ‪ -‬بر دریا می بینید‪ -‬ضمیر جمع ‪ -‬نام پدر‬ ‫یونس پیامبر‬ ‫‪ -14‬وقار و سنگینی ‪ -‬موازنه حساب دارایی و بدهی ‪ -‬مخفف هستم‬ ‫‪ -15‬دارای سن اندک ‪ -‬کتابی از بالزاک‪ ،‬نویسنده فرانسوی‬ ‫معاون گردش��گری استان سیستان وبلوچس��تان خبر داد‪ :‬جشنواره‬ ‫موج سواری ‪ ۳۰‬خرداد در منطقه چابهار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬نشس��ت هماهنگی جش��نواره گردش��گری‬ ‫موج س��واری در منطق��ه ازاد چابهار برگزار ش��د‪ .‬معاون گردش��گری‬ ‫استان سیستان وبلوچس��تان با اش��اره به اماده کردن مقدمات برپایی‬ ‫این جش��نواره در روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه این هفته با حضور‬ ‫ش��رکت کنندگان و برگزاری کالس داوری و دوره های اموزشی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همزمان با اغاز به کار این جشنواره‪ ،‬برنامه های ایینی ازجمله موسیقی‬ ‫محلی اجرا و نمایش��گاه صنایع دس��تی‪ ،‬س��یاه چادر عش��ایری با سرو‬ ‫غذاهای محلی در مکان جش��نواره به منظور معرفی ظرفیت های استان‬ ‫به مهمانان و گردشگران‪ ،‬برپا می شود‪.‬‬ ‫انیمیش��ن استرالیایی «سهراب و رستم» به کارگردانی «لی ویتمور»‬ ‫برنده جایزه بهترین انیمیش��ن از شصت وششمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم سیدنی استرالیا شد‪.‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬شصت وششمین جشنواره‬ ‫فیلم سیدنی ‪ ۲۰۱۹‬از تاریخ ‪ ۵‬تا ‪ ۱۶‬ژوئن (‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬خرداد) در استرالیا‬ ‫برگزار ش��د و در نهایت فیلم «پارازیت» به کارگردانی «بونگ جون هو»‬ ‫از کره جنوبی جایزه بهترین فیلم بلند این رویداد سینمایی را از ان خود‬ ‫و بی��ش از ‪ ۴۱‬هزار دالر جایزه نقدی دریافت ک��رد‪ .‬پارازیت که چندی‬ ‫پیش جایزه معتبر نخل طالی بهترین فیلم جش��نواره کن ‪ ۲۰۱۹‬را نیز‬ ‫کس��ب کرده‪ ،‬درباره مردی بیکار است که به همراه خانواده اش به شکل‬ ‫عجیبی با یک خانواده ثروتمند و متفاوت از لحاظ طبقه اقتصادی رابطه‬ ‫برقرار می کند‪ .‬این فیلم تاکنون به فروش��ی افزون بر ‪ ۶۰‬میلیون دالر در‬ ‫گیشه جهانی دست یافته است‪.‬‬ ‫سطوح خشکسالی شدید ایران‬ ‫‪ ۳۰‬برابر می شود‬ ‫دبیر کارگروه ملی س��ازگاری با کم ابی گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ،۱۴۶۹‬سطوح زیر پوشش‬ ‫خشکس��الی های ش��دید بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬برابر‪ ،‬فراوانی وقوع خشکسالی ها تا ‪ 2‬برابر و‬ ‫متوسط تداوم خشکسالی ها بین ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬برابر افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بنفش��ه زهرایی در نشس��ت «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران‬ ‫س��یل» با اش��اره به اثرات تغییر اقلیم بر منطقه گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود تا سال‬ ‫‪ ،۱۴۶۹‬س��طوح زیر پوشش خشکسالی های شدید بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬برابر‪ ،‬فراوانی وقوع‬ ‫خشکسالی ها تا ‪ 2‬برابر و متوسط تداوم خشکسالی ها بین ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم ابی تصریح کرد‪ :‬تا سال ‪ ۱۴۲۹‬میزان منابع اب‬ ‫قابل بهره برداری در مناطق خش��ک عرض ه��ای میانی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ترجمه ‪ ۳‬رمان خارجی منتشر شد‬ ‫«گنج خیالی و داستان های دیگر» نوشته جان چیور با‬ ‫ترجمه اذر عالی پور‪« ،‬کش��تن عمه خانم» نوشته اندری‬ ‫بورسا با ترجمه کیهان بهمنی و «دریاچه مه الود» نوشته‬ ‫ریچل کین با ترجمه مریم رفیعی منتشر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا گنج خیالی و داستان های دیگر (برنده‬ ‫جای��زه پولیت��زر و جایزه کتاب ملی امریکا) نوش��ته جان‬ ‫چیور با ترجمه اذر عالی پور در ‪ ۳۶۰‬صفحه با ش��مارگان‬ ‫‪ ۵۵۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۴۶‬هزار تومان ازس��وی نش��ر اموت‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫همچنین رمان کش��تن عمه خانم‪ ،‬نوشته اندری بورس��ا با ترجمه کیهان بهمنی‬ ‫در ‪ ۱۵۲‬صفحه با ش��مارگان ‪ ۵۵۰‬نسخه و نرخ ‪ ۱۷۵۰۰‬تومان ازسوی نشر یادشده‬ ‫منتشر شده است‪ .‬دیگر کتاب منتشرشده در نشر اموت‪ ،‬دریاچه مه الود نوشته ریچل‬ ‫کین با ترجمه مریم رفیعی است که در ‪ ۴۰۸‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه و نرخ‬ ‫‪ ۴۵‬هزار تومان به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫برگزاری بزرگداشتی برای سیدمحمد بهشتی‬ ‫در دوازدهمین دوره مس��ابقه معماری و معماری داخلی‬ ‫ایران‪ ،‬از سید محمد بهشتی‪ ،‬چهره پیشکسوت این عرصه‬ ‫قدردانی شد‪.‬به گزارش‬ ‫رسانه معماری و ساختمان‬ ‫که متولی برگزاری این مس��ابقه اس��ت‪ ،‬در بیانیه ای اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬ایین قدردانی از معمار معاصر ایران تاکنون ‪ 8‬دوره‬ ‫در ‪ 8‬س��ال متوالی همزمان با ایین اهدای جوایز معماری‬ ‫داخلی ایران برگزار شده است‪ .‬امسال نیز به رسم هر سال‬ ‫از سید محمد بهشتی تقدیر به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫میزبانی خانه هنرمندان‬ ‫از صنایع دستی ترکمنستان‬ ‫نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی ترکمنستان‬ ‫ب��ه مدت ‪ 3‬روز در خانه هنرمندان دایر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫در جریان برگ��زاری هفته فرهنگی ترکمنس��تان‬ ‫در ایران‪ ،‬نمایش��گاه صنایع دس��تی و هنرهای تجسمی با‬ ‫هم��کاری اداره کل همکاری های فرهنگ��ی و امور ایرانیان‬ ‫خارج از کش��ور س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی و‬ ‫س��فارت ترکمنس��تان در تهران در محل خانه هنرمندان‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬اجرای موس��یقی س��نتی ترکمنستان با‬ ‫پوشش های بومی هنرمندان این کشور از دیگر برنامه های این ایین بود‪ .‬در این ایین‬ ‫محمدعلی کیان��ی‪ ،‬مدیر کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کش��ور‬ ‫س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی و شماری از مهمانان داخلی و خارجی حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی ترکمنستان به مدت ‪ 3‬روز در‬ ‫خانه هنرمندان برای بازدید عموم دایر است‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫انف��رادی و گروهی میزبان هنرمن��دان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هس��تند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫این هفت��ه تعدادی از‬ ‫گالری های شهرهای گوناگون ایران پذیرای هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند ت��ا اثار خود را در ش��اخه های‬ ‫گوناگون هنرهای تجسمی در معرض دید عالقه مندان‬ ‫به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گالری صفوی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه نقاشی کودکان‬ ‫مبتال به تاالس��می با ن��ام «مثل خ��ون در رگهایم‪ »...‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬خ��رداد در نگارخانه صفوی برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نش��انی خیابان خاقان��ی‪ ،‬حدفاصل خواجه‬ ‫پط��روس و وحی��د‪ ،‬جن��ب کوچ��ه ‪ ،۲۱‬خان��ه صفوی‪،‬‬ ‫نگارخانه صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی‬ ‫«س��فرهای ناممکن» تا ‪ ۱۷‬تیر در گالری امروز اصفهان‬ ‫برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند به نش��انی ابشار دوم‪،‬‬ ‫کوچه فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری دیدار‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی ادیب‬ ‫حقیری تا ‪ ۲۹‬خرداد در گالری دیدار به نش��انی خیابان‬ ‫توحید‪ ،‬خیابان ش��هید قندی (مهرداد)‪ ،‬کوچه ش��هید‬ ‫قاسمی ‪ ،۳‬شماره ‪ ۶‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری تام‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گشایش گالری تام‬ ‫ب��ا اثاری از هاجر رهگذر و مجی��د فعال تا ‪ ۱۰‬تیر در این‬ ‫گالری به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪ ،‬کوچه‬ ‫کلیس��ای وانک‪ ،‬روبه روی دانشگاه هنر‪ ،‬شماره ‪ ،۲‬طبقه‬ ‫اول برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری س�ایان‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی‬ ‫تصویرس��ازی مد و لباس اصفهان تا ‪ ۲۸‬خرداد در گالری‬ ‫جشنواره موج سواری در چابهار‬ ‫نشس��ت خبری س��ومین دوره اعطای نشان‬ ‫عکس سال مطبوعات ایران و رونمایی از پوستر‬ ‫ان ب��ا حضور حمید فروتن‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنف��ی عکاس��ان مطبوعات��ی ایران و‬ ‫جمعی از عکاس��ان پیشکسوت حوزه مطبوعات‬ ‫در خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫در ابتدای این نشس��ت‪،‬‬ ‫حمید فروتن بیان کرد‪ :‬این دوره از جش��نواره اعطای نش��ان عکس سال مطبوعات‬ ‫ایران با بیستمین سالگرد راه اندازی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات مصادف است‪.‬‬ ‫تالش کردیم دو دوره پیش��ین به خوبی برگزار ش��ود‪ .‬ما یک شورای سیاست گذاری‬ ‫با حضور بزرگان عکاس��ی مطبوعات داریم‪ .‬صنف ما فرهنگی‪-‬هنری است و با صنف‬ ‫مبل فروش��ان تف��اوت دارد‪ .‬ع�لاوه بر اینکه باید به مس��ائل هنری توجه ش��ود باید‬ ‫جریان سازی هم وجود داشته باشد و درحال حاضر روند همین گونه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اعطای نش��ان عکس س��ال مطبوعات روند خوبی را در بین عکاسان‬ ‫مطبوع��ات ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬ما حامی مالی نداش��ته ایم و همین جا از عکاس��ان‬ ‫مطبوعات می خواهم که با ما همکاری کنند و در انجمن عضو ش��وند تا تعداد اعضا‬ ‫بیش��تر ش��ود و بتوانیم در کنار هم کارهای بهتری انجام دهیم‪ .‬فراخوان این دوره از‬ ‫جش��نواره ‪ 3‬ماه پیش اعالم شده است‪ ۴۰۰۰ .‬عکس از سراسر ایران برای ما ارسال‬ ‫شده و ‪ 3‬روز داوری داشته ایم و اکنون داوری تمام شده است‪ .‬بحث های زیادی بر سر‬ ‫انتخاب عکس ها داشته ایم و زمان زیادی را برای انتخاب هر عکس و مجموعه صرف‬ ‫کرده ایم‪ .‬گاهی حتی نیم ساعت برای یک عکس وقت می گذاشتیم‪.‬‬ ‫فروتن بیان کرد‪ :‬داوران این دوره یونس ش��کرخواه‪ ،‬ساعد نیکذات‪ ،‬سعید فرجی‪،‬‬ ‫عط��ااهلل طاهر کن��اره و مهدی قاس��می بوده اند‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬ای��ن دوره در ‪5‬‬ ‫بخش محیط زیس��ت‪ ،‬پرتره‪ ،‬خبری‪ ،‬مستند و ورزشی به شکل تک عکس و مجموعه‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬عالوه براین یک مولتی مدیا هم خواهند داشت‪ .‬فروتن اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬تندیس به برگزیدگان اهدا می کنیم و مانند دو دوره گذش��ته چند پیشکس��وت‬ ‫عکاس��ی مطبوعاتی هم داریم که همزمان با برگزیدگان از انها قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫در جش��نواره امسال از ‪ 3‬پیش��گام قدردانی می شود‪ .‬همچنین به مناسبت بیستمین‬ ‫سال راه اندازی انجمن‪ ،‬از یک نفر دیگر که به راه اندازی مربوط است قدردانی خواهیم‬ ‫کرد و ساعت ‪ ۱۸‬روز ‪ 5‬تیر ایین پایانی برگزار خواهد شد‪ .‬برای نمایشگاه این دوره‬ ‫‪ ۱۶۵‬عکس انتخاب شده که ‪ ۳۱‬خرداد در خانه هنرمندان در تاالر ممیز برپا می شود‬ ‫و تا ‪ 5‬تیر ادامه خواهد داش��ت‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬چند روز پیش نمایشگاه عکس سیل‬ ‫رو به روی مترو میدان ولیعصر برپا ش��ده است‪ .‬درست است که صنف هستیم و باید‬ ‫مس��ائل گوناگون عکاس��ان مطبوعات را پیگیری کنیم اما مهم این اس��ت با تداوم‬ ‫جش��نواره های اینچنینی جریان سازی کنیم و باعث پویایی فرهنگ و هنر در جامعه‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫سومین دوره اعطای نشان‬ ‫عکس سال مطبوعات ایران برگزار می شود‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!