روزنامه صمت شماره 1312 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1312

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1312

روزنامه صمت شماره 1312

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1312‬پیاپی ‪2630‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت به وظیفه اصلی خود‬ ‫بازگردد‬ ‫‪3‬‬ ‫تمرکز بر توسعه زیرساخت ‬ ‫در دوره رکود‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫بازار داغ کاسبی غیرقانونی‬ ‫محدودیت جدید ترافیکی‬ ‫با ‪ ۸۰‬روز ازادی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رد پای اقتصاد نفتی‪ -‬دولتی پررنگ تر از تحریم‬ ‫رشد اقتصادی سال گذشته نسبت به سال پیش از ان(‪ )۱۳۹۶‬با کاهش ‪ ۸.۶‬درصدی‬ ‫به منفی ‪ ۴.۹‬درصد رسید‪ .‬نگاهی به وضعیت فروش نفت در دوره های مختلف این بازه‬ ‫زمانی نش��ان می دهد رش��د منفی بخش اقتصاد فقط به نفت و تحریم هایش ارتباطی‬ ‫ندارد‪ .‬بر اساس گزارش های رسمی وزارت نفت‪ ،‬در نیمه نخست سال ‪ ۹۷‬وضعیت فروش‬ ‫نفت ایران نه تنها بد نبود بلکه به روزی ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که رسیده بود‪ .‬این امارها نشان‬ ‫می دهد تحریم نفت در ‪ ۶‬ماه دوم سال ‪ ۹۷‬نقش داشت و نمی توان کل رشد منفی اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار شغل در ‪۴۷۱۷‬‬ ‫شعبه فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫از دالیل رشد منفی بخش اقتصاد و صنعت گزارش می دهد‬ ‫حاکمیت‬ ‫پول‬ ‫گفت وگو‬ ‫دولت برنامه های مدونی‬ ‫برای مقابله با تحریم دارد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫گرانی مسکن؛ حاصل‬ ‫عقب ماندگی ‪۴‬ساله از تورم‬ ‫بهره برداری از چند طرح صنعتی و عمرانی‬ ‫زنجان با حضور جهانگیری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بهره برداری از پایانه مسافربری «سالم» در فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫روحانی‪ :‬با هیچ ملتی نمی جنگیم‬ ‫‪2‬‬ ‫بعد از ‪ ۱۴‬س��ال‪ ،‬امروز پرونده طرح زوج و فرد در تهران بس��ته‬ ‫می شود و پایتخت نشینان از این پس شاهد اجرای طرح جدیدی‬ ‫در مح��دوده زوج و فرد خواهند بود که براس��اس ان‪ ،‬دیگر پالک‬ ‫خودرو مبنای اجازه داش��تن یا نداشتن برای ورود به این محدوده‬ ‫نیست؛ البته این به معنی باز بودن دست خودروها برای تردد ازاد‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬درواقع دیگر مبنای زوج یا فرد بودن پالک برای تردد‬ ‫وج��ود ندارد و هرکس در طول هر فصل‪ ۲۰ ،‬روز حق تردد مجاز و‬ ‫رایگان در این محدوده را خواهد داشت ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قدردانی از فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫در ششمین همایش بهره وری معدن و صنایع معدنی‬ ‫گواهینامه تقدیر از فوالد امیرکبیر کاشان در ششمین همایش بهره وری معدن و صنایع معدنی به جهانگیر وکیلی قائم مقام این شرکت اهدا شد‬ ‫شش��مین همایش بهره وری معدن و صنایع معدنی با قدردانی از ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان به دلیل اجرای طرح های مرتبط با حوزه بهره وری‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان در حاشیه این‬ ‫همایش در س��خنانی با اش��اره به برگزاری این همایش و ارزیابی ‪ ۳۳‬ش��رکت در‬ ‫فرایند جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی گفت‪ :‬جایزه بهره وری بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬جایزه ای اس��ت «بخش��ی و تخصصی» که از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یا رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران به برترین بنگاه های ایرانی حائز ش��رایط در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬اعطا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای اجرای ماده ‪ ۵‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬جایزه بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر اساس مصوبه ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۱‬هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫و با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران و سایر دستگاه های ذی ربط‪ ،‬به منظور‬ ‫فرهنگ س��ازی و ارتقای به��ره وری بنگاه های دولت��ی و غیردولتی بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬طرح ریزی و اجرا می شود‪ .‬قنواتی افزود‪ :‬ارزیابی شرکت های بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی بر اساس مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران (دوره‬ ‫شش��م) انجام می شود که این مدل دارای ‪ ۲‬بخش اصلی مفاهیم و اصول بنیادین‬ ‫بهره وری و معیارهای ارزیابی جایزه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در ادامه‪ ،‬با اش��اره به کسب عنوان‬ ‫شایس��ته توجه و تقدیر شش��مین همایش بهره وری معدن و صنایع معدنی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موفقیت در پی اصالح فرایندهای تولید‪ ،‬صرفه جویی و افزایش کارایی تولید‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رکت‪ ،‬طرح تولید نشدن پس��اب اسیدی و مصرف نشدن‬ ‫اس��ید خ��ام‪ ،‬در خط تولید اسیدش��ویی به وس��یله اصالح فرایند اسیدش��ویی و‬ ‫پارامتره��ای فرایندی بازیافت اس��ید را با موفقیت انجام داد ک��ه به عنوان پروژه‬ ‫برتر این همایش‪ ،‬شایسته تقدیر شد و مهندس جهانگیر وکیلی‪ ،‬قائم مقام محترم‬ ‫شرکت‪ ،‬لوح و گواهینامه تقدیر این همایش را از مدیرعامل ایمیدرو دریافت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این همایش عالوه بر فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬از طرح های حوزه‬ ‫بهره وری شرکت فوالد خراسان‪ ،‬فوالد اکسین‪ ،‬مس خاتون اباد‪ ،‬سنگ اهن مرکزی‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خراسان و سیمان کرمان نیز قدردانی شد‪.‬‬ ‫و صنعت را نتیجه تحریم ایران و مقابله برای فروش نفت دانس��ت‪ .‬بنابر این باید در نظر‬ ‫داش��ت که در این زمینه عوامل و دالیل دیگری نیز نقش دارند که به گفته کارشناسان‬ ‫‪3‬‬ ‫رد پای اقتصاد نفتی‪ -‬دولتی پررنگ تر از تحریم است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حاکمیت پول‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس دانشگاه و پژوهشگر‬ ‫در ادبی��ات مرب��وط ب��ه ح��وزه برنامه ریزی اس��تراتژیک برای‬ ‫سازمان ها‪ ،‬با مفهوم بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصت ها‬ ‫و تهدیده��ای پیش روی ان در فرایند تدوین اس��تراتژی اش��نا‬ ‫می شویم‪ .‬فرصت ها و تهدیدها که مرتبط با محیط بیرونی سازمان‬ ‫هس��تند‪ ،‬از مفاهیم مهمی به شمار می روند که در این فرایند باید‬ ‫م��ورد توج��ه قرار گیرد و اثار بررس��ی انها در تدوین اس��تراتژی‬ ‫سازمان به خوبی مشخص و تعریف شود‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای سازمان‪ ،‬همواره این‬ ‫نکته یاداوری می ش��ود که یک فرصت بیرونی می تواند باتوجه به‬ ‫نقاط ضعف س��ازمان تبدیل به تهدید ش��ود یا برعکس یک تهدید‬ ‫بیرونی ممکن اس��ت بر اثر قوت س��ازمان تبدیل به فرصت شود و‬ ‫سازمان بتواند از ان به خوبی در جهت منافع سازمانی بهره برداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقوله فرصت و تهدید و تبدیل انها به یکدیگر برای س��ازمان ها‬ ‫براس��اس نقاط قوت و ضعف ش��ان‪ ،‬در حوزه مناسبات اجتماعی و‬ ‫روابط بین انسان ها و در بعد فردی و گروهی نیز به شدت مصداق‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت��ی می توان گفت یک عامل بیرونی که برای گروهی‬ ‫از مردم به عنوان تهدید تلقی می شود‪ ،‬می تواند برای گروهی دیگر‬ ‫به مثابه فرصت باشد یا برعکس‪ .‬قصدم از این مطالب به هیچ وجه‬ ‫اشاره به مفاهیم مرتبط با تدوین استراتژی نیست بلکه می خواهم‬ ‫از این مفاهیم کمک بگیرم و اشاره ای کنم به شرایط کنونی اقتصاد‬ ‫کشور و تاثیر متفاوت این شرایط بر گروه های گوناگون اجتماعی‬ ‫و اقتصادی مردم‪.‬‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی را بتوان یافت که به شرایط دشوار عمومی‬ ‫اقتصاد اذعان نداش��ته باش��د و معض�لات و چالش های اقتصادی‬ ‫درصد قابل توجهی از مردم را هرروزه به شکل های گوناگون شاهد‬ ‫نباشد و نبیند‪ .‬در واقع تحوالت و اتفاق های اقتصادی که ناشی از‬ ‫عوامل گوناگون هستند‪ ،‬برای درصد قابل توجهی از مردم به عنوان‬ ‫تهدید تلقی می ش��ود و این گروه از مردم همواره با نگرانی اخبار‬ ‫مرتبط با تحوالت و شرایط اقتصادی را بررسی و مطالعه می کنند‬ ‫و درنهایت با افزوده ش��دن بر نگرانی ها و تهدیدهای شان به دنبال‬ ‫یافتن راه حل هایی برای مقابله با انها هستند‪ .‬اما در همین شرایط‬ ‫اقلیتی هس��تند که تهدید عمومی اقتصاد جامعه را فرصتی برای‬ ‫ثروت اندوزی و افزودن بر تمکن مالی و اقتصادی ش��ان از راه های‬ ‫مش��روع و نامشروع می دانند‪ .‬در فرهنگ این اقلیت متاسفانه پول‬ ‫حرف اول و اخر را می زند و حاکمیت پول بر تمامی وجوه انسانی‪،‬‬ ‫مل��ی و گروهی ش��ان باعث ش��ده کمتر نگاهی ب��ه پیامدها و اثار‬ ‫ویرانگر عملکردش��ان بر سرنوشت کش��ور و دیگر هموطنان شان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در تمامی مناس��بات ریز و درش��ت اجتماعی‪ ،‬از‬ ‫مراک��ز خرید کوچ��ک و بزرگ‪ ،‬بنگاه های خرید و اجاره مس��کن‬ ‫و خودرو‪ ،‬مراکز اموزش��ی و کمک اموزش��ی‪ ،‬باشگاه های ورزشی‪،‬‬ ‫مراک��ز درمان��ی خصوصی و دولتی گرفته ت��ا ارتباطات مربوط به‬ ‫س��ازمان های اجرای��ی دولتی‪ ،‬قضایی و قانون گذاری در س��طوح‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬ش��اهد حاکمیت ای��ن تفکر و فرهنگ هس��تیم (البته‬ ‫همواره در هر حوزه ای اس��تثناهایی هم وجود دارند که بحث شان‬ ‫جداس��ت)‪ .‬اینکه چگونه می توان با این مقوله مبارزه کرد یا اصوال‬ ‫می ت��وان با حاکمیت پول در مناس��بات اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط اقتصادی بیمار و ملتهب اجتماع��ی مبارزه کرد یا نه‪ ،‬در‬ ‫حد فضای این ستون نیست اما به طور قطع می توان با استفاده از‬ ‫اب��زار قانونی و تاکید بر حاکمی��ت قانون و قانون مداری و اصرار بر‬ ‫اجرای قانون و نظارت بر اجرای درست ان‪ ،‬در هر حوزه تا حدودی‬ ‫جلوی اثار منفی ناشی از حاکمیت پول و سوءاستفاده رانت خواران‬ ‫از ش��رایط کنونی اقتصادی را گرفت و مس��یر حرکت اجتماعی را‬ ‫به س��مت محورهای مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی تغییر‬ ‫داد؛ به ش��رط انکه خود مقول��ه قانون گذاری‪ ،‬مبتنی بر حاکمیت‬ ‫عدالت اقتصادی و اجتماعی باش��د‪ ،‬نه حاکمیت پول‪ .‬با این حال‬ ‫متاس��فانه به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور‪ ،‬حجم سنگین‬ ‫مس��ائل و چالش های رودرروی مردم و مس��ئوالن‪ ،‬اجازه و مجال‬ ‫تفک��ر ب��ه چنین مقوالتی را نمی دهد و روز به روز ش��اهد افزایش‬ ‫فاصل��ه بی��ن طبقات اجتماعی و افزوده ش��دن بر تع��داد و میزان‬ ‫افراد حاضر در دهک های پایین اجتماعی هس��تیم و تصمیم های‬ ‫مهمی که در حوزه های اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬ازس��وی مس��ئوالن‬ ‫اجرایی گرفته می شود‪ ،‬نه تنها حرکت در مسیر عدالت اقتصادی و‬ ‫ارزش پول داشتن بر تمامی‬ ‫اجتماعی نیست بلکه به حاکم شدن ِ‬ ‫مناسبات اجتماعی دامن می زند‪.‬‬ ‫به عنوان یک نمونه و در این مجال‪ ،‬فقط به مصوبه جدید مربوط‬ ‫ب��ه طرح ترافیک تهران اش��اره می کنم که ابت��دا با هدف کاهش‬ ‫الودگی و ترافیک و اثار زیانبار انها در حوزه های گوناگون انرژی‪،‬‬ ‫س�لامتی و بهداش��ت عمومی و‪ ...‬در سطح شهر و تشویق مردم به‬ ‫استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬طراحی و اجرا شد و توسعه‬ ‫پی��دا ک��رد و در طرح جدید محدودیت ‪ ۲۰‬روزه در هر فصل برای‬ ‫حضور خودروها در محدوده های مش��خصی در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫ام��ا در مقابل پولدارها می توانند با پرداخت جریمه‪ ،‬پرداختن پول‬ ‫و حاکمی��ت ان ب��ر تصمیم گیری‪ ،‬به هر میزان که بخواهند از این‬ ‫محدوده ها استفاده کنند‪ .‬در واقع دیگر هدف اولیه فراموش شده‬ ‫و این طرح ابزاری شده برای کسب درامد بیشتر نهادهای اجرایی‬ ‫مرتبط‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه تعدا ِد زی��ا ِد افرادی ک��ه ازطریق مسافرکش��ی در‬ ‫خیابان های ش��هر تهران به امرار مع��اش می پردازند و هرگز توان‬ ‫مالی پرداخت جریمه ه��ای حضور غیرمجاز در محدوده را ندارند‬ ‫در مقایس��ه ب��ا صاحبان مکن��ت و ثروت که مبال��غ جریمه های‬ ‫احتمالی ناش��ی از حضور غیرمجازشان در محدوده های ترافیکی‬ ‫اصال برای ش��ان مهم نیس��ت و پول خردشان هم به شمار نمی اید‪،‬‬ ‫ارزش پ��ول داش��تن در تصمیم های‬ ‫حاکمی��ت ن��گاه و رویک��رد ِ‬ ‫اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬دس��ت کم در بخش��ی از مس��ئوالن اجرایی‬ ‫کشور را مسجل می سازد که نه پذیرفتنی است و نه عادالنه‪.‬‬ ‫روحانی‪ :‬با هیچ ملتی نمی جنگیم‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی روز‬ ‫گذش��ته در ایین بهره برداری از پایانه مس��افربری‬ ‫«سالم» در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت‪ :‬امروز‬ ‫اس��اس جنگ بدخواه��ان با ملت جن��گ امید یا‬ ‫جنگ اراده هاس��ت اما پیروز نهایی این جنگ ملت‬ ‫ای��ران خواهد بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دولت‪ ،‬حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری در ایین‬ ‫بهره برداری از پایانه س�لام ف��رودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) با درود به روح امام و ش��هدا گفت‪ :‬روز بس��یار‬ ‫مبارک و خوشحال کننده ای برای همه مردم عزیز‬ ‫ایران اس��ت؛ برای اینکه در ش��رایط حساس��ی که‬ ‫می خواهند بگویند توس��عه ایران متوقف ش��ده و‬ ‫مردم نسبت به اینده کشور ناامید شده اند‪ ،‬باوجود‬ ‫فشارهای دشمنان ما هر روز شاهد رشد و حرکت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی در کش��ور عزیزمان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز جنگ امید و اراده هاست‪ .‬انها‬ ‫می خواهند به هدف ش��ان امیدوار باشند؛ به توطئه‬ ‫و نقش��ه شوم خود و می خواهند مردم را از توسعه‬ ‫ایران ناامید کنند‪ .‬ما هم می خواهیم انها را از اهداف‬ ‫شوم ش��ان ناامید کنیم‪ .‬در این راستا می بینیم که‬ ‫اقدام های انها برای فش��ار به م��ردم ایران افزایش‬ ‫یافت��ه و مقاومت جمهوری اس�لامی هم در مقابل‬ ‫انها بیش��تر شده اس��ت‪ .‬پیروز این نبرد ملت ایران‬ ‫خواهد بود‪ ،‬طرف مقابل ما ملت نیست و ما با هیچ‬ ‫ملتی نمی جنگیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دلیل این س��خنم‬ ‫هم بهره برداری ها در سراس��ر کش��ور و این پایانه‬ ‫باش��کوه س�لام در فرودگاه امام است که با تالش‬ ‫متخصص��ان و کارگران و مدیران کش��ور س��اخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بهره ب��رداری از پایانه در‬ ‫مس��یر مبارزه با بدخواهانی است که پیشرفت ما را‬ ‫نمی خواهند و عمل ما در مقابل انها رونق اقتصادی‬ ‫است؛ همانطور که سال‪ ،‬سال رونق تولید نام گذاری‬ ‫شده اس��ت‪ .‬گردشگری یکی از اهداف دولت برای‬ ‫اقتصاد کشور است‪ .‬اگر قرار است گردشگری انجام‬ ‫شود و اگر مردم می خواهند از کشورشان بازدید یا‬ ‫از دیگر کشورها به ایران سفر کنند‪ ،‬بهترین وسیله‬ ‫صنعت هوایی ماس��ت‪ .‬در مسیر دریایی بندرهای‬ ‫م��ا اقدام های خوبی انجام داده اند و ظرفیت خوبی‬ ‫به دست اوردیم و کشور ما می تواند به سایر کشورها‬ ‫وصل ش��ود‪ .‬بخشی از قدرت ملی قدرت اقتصادی‬ ‫اس��ت و بخشی از قدرت اقتصادی قدرت ترانزیتی‬ ‫اس��ت تا بتوانی��م کاالهای خارج��ی را از جاده ها‪،‬‬ ‫فرودگاه ه��ا و بندرهای خود عبور دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته این گونه عنوان می کردند که‬ ‫ای��ران می خواهد امنیت جه��ان را تهدید کند و بر‬ ‫توافق ها پایبند نیس��ت اما کش��ورهای دنیا امروز‬ ‫امری��کا را عهدش��کن می دانن��د‪ .‬در مقابله با یک‬ ‫ابرقدرت ما از نظر سیاس��ی‪ ،‬حقوقی و اقدام عملی‬ ‫به گونه ای حرکت کردیم که هیچ کس ما را محکوم‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ما تالش کردیم باوج��ود تحریم ها یک‬ ‫حرکت خوب اقتصادی انجام دهیم‪ .‬برخالف سال‬ ‫گذشته که رشد اقتصادی منفی داشتیم امسال در‬ ‫بازه دوماهه سال مشخص است که رشد اقتصادی‬ ‫داریم‪ .‬روحانی با بیان اینکه تا پایان سال طرح های‬ ‫مهمی را به بهره برداری خواهیم رساند‪ ،‬با اشاره به‬ ‫لزوم گسترش راه های ارتباطی و جاده ها در کشور‬ ‫گفت‪ :‬انشااهلل تابستان امسال بخش نخست ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال بهره برداری می ش��ود و شاهد تاثیر‬ ‫بزرگ��ی در کاهش بار ترافیک��ی خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ازادراه تهران‪-‬شمال طرح بسیار بزرگی‬ ‫بهره برداری از چند طرح صنعتی و عمرانی زنجان با حضور جهانگیری‬ ‫رئیس ستاد هماهنگی و اطالع رسانی اقتصادی کشور‪:‬‬ ‫دولت برنامه های مدونی برای مقابله با تحریم دارد‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری روز گذش��ته‬ ‫ب��رای بازدی��د و بهره برداری از چند ط��رح صنعتی و عمرانی با‬ ‫اس��تقبال نماینده ولی فقیه در اس��تان‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬استاندار و‬ ‫نمایندگان مجلس وارد اس��تان زنجان ش��د‪ .‬در این سفر از فاز‬ ‫‪ ۳‬کارخان��ه پ��اک حیات کیمیا پارس و خ��ط تولید واگن مترو‬ ‫درون شهری ایریکو در شهرستان ابهر بهره برداری شد‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری از ط��رح ه��زار هکت��اری اراضی کش��اورزی و‬ ‫بهره برداری همزمان طرح های ابخیزداری شهرستان خدابنده‪،‬‬ ‫بازدید و بهره برداری از محصوالت اکتیو (مجموعه گروه صنعتی‬ ‫گلرنگ) و شرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان از دیگر‬ ‫برنامه های جهانگیری در این سفر یک روزه بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به ش��رایط خاص کشور و توطئه های‬ ‫دش��منان علیه ایران‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‪ ،‬برنامه های مدونی در حوزه‬ ‫اقتص��اد و بودجه برای مقابله با تحری��م و تهدیدهای اقتصادی‬ ‫دشمنان تدوین کرده است‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری ب��ا تاکید بر همراه��ی و همدلی مردم و‬ ‫نخبگان اس��تانی برای پیش��رفت و توس��عه افزود‪ :‬سیاست ها و‬ ‫راهکارهای ویژه ای برای ش��رایط فعلی کشور در نظر گرفته ایم‬ ‫ک��ه امروز ب��رای مس��ئوالن‪ ،‬نخب��گان و مردم اس��تان زنجان‬ ‫تبیین می ش��ود‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬تبیین‬ ‫راهکارهای دولت برای عبور از شرایط ویژه امروز کشور از اهداف‬ ‫اصلی س��فر به استان زنجان اس��ت‪ .‬جهانگیری در جلسه ستاد‬ ‫اس��ت که در سال های گذشته تالش بسیاری برای‬ ‫به سرانجام رس��یدن ان انجام شده است‪ .‬روحانی‬ ‫ب��ا تاکید بر تاثیر مس��تقیم بهره برداری از خطوط‬ ‫ریلی در کاهش مصرف سوخت گفت‪ :‬از زمانی که‬ ‫راه اهن تهران‪-‬رشت بهره برداری شد‪ ،‬شاهد بودیم‬ ‫که مس��افرانی که از این مس��یر اس��تفاده کرده اند‬ ‫بس��یار از ان راض��ی بوده ان��د‪ .‬قرار اس��ت راه اهن‬ ‫تهران‪-‬رش��ت به اس��تارا نیز متصل شود‪ .‬روحانی‬ ‫با تش��کر از کارکن��ان وزارت راه‪ ،‬نیروهای امنیتی‬ ‫و همه کس��انی که نقش پررنگی در بهره برداری از‬ ‫پایانه س�لام داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬امسال که سال رونق‬ ‫تولید نام گذاری ش��ده‪ ،‬بس��یار مهم است و همه ما‬ ‫بای��د تالش کنیم که اقتصادمان پیش��رفت کند و‬ ‫یکی از بخش های صنعت که باید گسترش و رونق‬ ‫بیش��تری پیدا کند صنع��ت هواپیمایی و خدمات‬ ‫فرودگاهی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به طراحی هنری‬ ‫پایانه سالم گفت‪ :‬از هنرمندان کشور که اثارشان را‬ ‫برای نمایش و نصب در محیط فرودگاهی در اختیار‬ ‫مس��ئوالن قرار دادند تش��کر می کنم‪ .‬این مسئله‬ ‫نشان می دهد که ایران کشور فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫تولید و فروش خودرو با تکیه بر‬ ‫توان داخلی سرعت می گیرد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن تبیین شرایط اقتصادی کشور‬ ‫در مقط��ع کنونی‪ ،‬بر اهمیت بهره گیری از سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی برای عبور از این برهه حس��اس تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬عملکرد س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تعیین کننده اس��ت و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی باید بیش‬ ‫از گذش��ته در بخش ها و ش��ئونات گوناگون اداره کشور نمایان‬ ‫و متبلور شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به تصویر کلی اقتصاد در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬و برخی گزارش ها از رشد منفی اقتصادی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گ��زارش عملکردها و اقدام های دول��ت در زمینه های گوناگون‬ ‫مانن��د نفت و گاز‪ ،‬رس��یدگی به مناطق محروم و روس��تایی و‬ ‫اج��رای طرح ه��ای اقتصاد مقاومت��ی که در اولوی��ت نهاد های‬ ‫اجرایی بوده‪ ،‬نش��ان می دهد پیشرفت ها و اقدام های انجام شده‬ ‫مناسب بوده و باتوجه به مشکالت و فشارهای اقتصادی ناشی از‬ ‫تحریم ها عملکرد دولت قابل دفاع است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اقتصاد کش��ور در س��ال ‪ ۹۸‬با مش��کالت‬ ‫جدیدی روبه رو ش��ده و زندگی مردم زیر فش��ار ق��رار دارد‪ ،‬بر‬ ‫اهمیت گفت وگوی صادقانه با مردم تاکید کرد و گفت‪ :‬معیشت‬ ‫م��ردم‪ ،‬رون��ق تولی��د و ایجاد اش��تغال مهم تری��ن اولویت های‬ ‫اقتصادی دولت در س��ال ‪ ۹۸‬هستند و باید مردم احساس کنند‬ ‫که مس��ئوالن به دنبال حل مس��ائل کشور و مشکالت معیشتی‬ ‫جامعه هس��تند ت��ا بتوانند بخش��ی از االم و دغدغه های انها را‬ ‫مرتفع کنند‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی در بیست وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی و‬ ‫اطالع رسانی اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬براساس گزارش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رون��د تولید قطعات و فروش خودرو‬ ‫با تکیه و تاکید بر توان داخلی س��رعت می گیرد و نمایش��گاه هایی نیز‬ ‫در همین زمینه برپا می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس ستاد هماهنگی و‬ ‫اطالع رسانی اقتصادی کشور با اشاره به موضوعات مورد بررسی در این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬گفت‪ :‬تولید قطعات و حلقه های مفقوده ان موضوعی بود که‬ ‫در این جلس��ه مطرح و راهکارهایی نیز بیان ش��د‪ .‬تاکید اعضای جلسه‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این بود که نوس��ان نرخ خودرو باید‬ ‫به گونه ای کنترل ش��ود که تحت تاثیر بازارسازی ها‪ ،‬واسطه ها و دالالن‬ ‫قرار نگیرد و نظم مش��خصی داش��ته باش��د‪ .‬رئیس س��تاد هماهنگی و‬ ‫اطالع رس��انی اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان‬ ‫اینکه یکی از مس��ائلی که مطرح ش��د‪ ،‬مس��ئله تامین کاغذ بود‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬در موضوع کاغذ به تصمیم های خوبی رسیدیم و مقرر شد در یکی‬ ‫از کارگروه ها جلس��ه ای داش��ته باشیم و باتوجه به نزدیک شدن به ماه‬ ‫مه��ر از نظر واردات‪ ،‬مواد اولیه و فعال کردن واحدهای تولیدی داخلی‬ ‫با مش��کل روبه رو نش��ویم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه گندم نیز باتوجه به‬ ‫برداش��تی که انجام شده و می شود‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی روال خرید‬ ‫گندم را مناسب دانسته و خرید را نسبت به سال گذشته افزایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه پرداخت بهای گندم تاکنون وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫توانسته براساس زمان بندی پرداخت را انجام دهد‪ .‬در جلسه تاکید شد‬ ‫که باید همین روند را در پرداخت ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا ادعای امریکا را رد کرد‬ ‫نشس��ت ش��ورای امور خارج��ی اتحادی��ه اروپا به ریاس��ت فدریکا‬ ‫موگرین��ی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا در حالی در‬ ‫لوکزامبورگ به پایان رس��ید که وزیران امور خارج��ه اتحادیه اروپا در‬ ‫زمینه ادعای امریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش‬ ‫در دریای عمان قانع نش��دند و خواستار تحقیقات مستقل سازمان ملل‬ ‫درباره این مسئله شدند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫الم��ان در پایان این نشس��ت با بیان اینکه کش��ورهای اتحادیه اروپا به‬ ‫گرداوری اطالعات ادامه می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬ما از یافته های سرویس های‬ ‫اطالعاتی امریکا و انگلیس باخبریم‪ .‬این اطالعات را با اطالعات خودمان‬ ‫مقایس��ه می کنیم‪ .‬باید در این زمینه خیلی با دقت عمل کرد‪ .‬اس��تف‬ ‫بلوک‪ ،‬وزیر امور خارجه هلند نیز گفت کشورش به هرگونه شفاف سازی‬ ‫که قابل دسترس��ی باش��د‪ ،‬عالقه مند است‪ .‬جین اس��لبورن‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه لوکزامبورگ نیز اظهار کرد‪ :‬معتقدم وظیفه اصلی وزیران امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬اجتناب از جنگ اس��ت‪ .‬ما باید ای��ن کار را همین امروز انجام‬ ‫دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مانند ‪ ۱۶‬سال پیش‪ ،‬متقاعد شده ام که نباید به اشتباه‬ ‫باور کنید که می توان مش��کلی را در خاورمیانه با اس��لحه حل کرد‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬پکا هاویس��تو‪ ،‬وزیر خارجه فنالند اعالم کرد این مس��ئله‬ ‫دارای اهمیت اس��ت که کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از هرگونه‬ ‫جمع بندی‪ ،‬ش��واهد کاملی در اختیار داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬از موضع‬ ‫گوت��رش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل مبنی بر انج��ام تحقیقات کامل برای‬ ‫روش��ن کردن هم��ه حقایق و توجه ب��ه انچه واقع��ا روی داده و یافتن‬ ‫مقص��ر این حادث��ه‪ ،‬حمایت می کنم‪ .‬وی وقایع دریای عمان را بس��یار‬ ‫نگران کننده خواند و در عین حال خواس��تار بررسی جزئیات دقیق در‬ ‫گام نخست شد‪ .‬انزو مواورو‪ ،‬وزیر امور خارجه ایتالیا گفت‪ :‬این طور فکر‬ ‫می کنیم ک��ه فضا برای یافتن راهی برای صلح و ثبات در جهان موجود‬ ‫است‪ .‬در همین حال س��خنگوی سازمان ملل مواضع دبیرکل سازمان‬ ‫ملل را درباره اهمیت برجام و لزوم پایبندی ایران و س��ایر اعضای ان به‬ ‫تعهدات مرتبط با این توافق بیان کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه‬ ‫عکس روز‬ ‫اینترنتی س��ازمان ملل‪ ،‬استفان دوژاریک در جلسه توجیهی روزانه در‬ ‫توضیح اینکه ایا دبیرکل س��ازمان ملل واکنشی به تصمیم روز گذشته‬ ‫ایران برای عبور از س��طح تعیین ش��ده برای تولید اورانیوم غنی سازی‬ ‫شده داشته یا نه گفت‪ :‬اگر بخواهم موضع اصولی دبیرکل را بگویم‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که او همیش��ه گفته و خواهد گفت که برجام نمود یک دستاورد‬ ‫بزرگ در زمینه عدم اش��اعه تس��لیحات هس��ته ای و دیپلماسی است‪.‬‬ ‫این توافق به صلح و امنیت بین المللی کمک کرده اس��ت‪ .‬او از اظهارات‬ ‫سازمان انرژی اتمی ایران مطلع است‪ .‬دوژاریک افزود‪ :‬دبیرکل ایران را‬ ‫تش��ویق به اجرای تعهدات برجامی اش کرده و از تمام کشورهای سهیم‬ ‫[در برجام] می خواهد به تعهدات شان در این زمینه به طور کامل پایبند‬ ‫باش��ند و همچنین خواس��تار حمایت سایر کش��ورهای عضو از اجرای‬ ‫برجام است‪ .‬وی از تمام اعضای این توافق می خواهد از انجام هر اقدامی‬ ‫که ممکن اس��ت به گسترش بیشتر دامنه تنش های موجود در منطقه‬ ‫منجر شود‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امریکا هویت و حاکمیت ملی کشورها‬ ‫را هدف گرفته است‬ ‫بازار گنجعلیخان کرمان‪ .‬‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫فریدی‬ ‫عکس ایدا‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اعالم کرد‪ :‬سیاس��ت های تروریستی نوین‬ ‫امری��کا هویت و حاکمیت ملی کش��ورها را هدف گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر دریابان علی ش��مخانی‪ ،‬روز گذش��ته در سخنرانی در دهمین اجالس‬ ‫بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کش��ورها در ش��هر اوفا با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬امروزه ماهیت‪ ،‬شکل و شیوه تهدیدهای امنیتی تغییر کرده و‬ ‫متاسفانه شاهد رشد سریع تهدیدهای نوین و ترکیبی (هیبریدی) در جهان‬ ‫هس��تیم‪ .‬دبیر شورای عالی امنیت ملی‪ ،‬امریکای ترامپ را جنگ طلب ترین‬ ‫کشور در دوران موجودیتش توصیف و خاطرنشان کرد‪ :‬امریکا امنیت نظام‬ ‫بین المل��ل را با یکجانبه گرایی و تحریم های فرامرزی‪ ،‬بی ثبات کرده و نظام‬ ‫پولی و بانکی و شبکه های مالی بین المللی را به عنوان سالحی برای تهاجم‬ ‫به کش��ورهای مستقل زیر سیطره خود گرفته است‪ .‬برای این رفتار امریکا‪،‬‬ ‫هیچ عنوانی غیر از تروریس��م اقتصادی‪ ،‬نمی توان گذاشت‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫امریکا نه تنها سیاس��ت سرنگونی و بی ثبات سازی کشورهایی که با سیاست‬ ‫امریکا همسو نیستند را دنبال می کند‪ ،‬بلکه با در پیش گرفتن رویه تروریسم‬ ‫اقتصادی می خواهد با تحریم های ثانویه‪ ،‬اراده خود را بر تمامی کش��ورهای‬ ‫جهان حاکم کند‪ .‬ش��مخانی گفت‪ :‬الزم اس��ت کشورهای مستقل جهان با‬ ‫ایجاد س��ازکارهای چندجانبه ایستادگی کنند و سلطه امریکا بر نظام مالی‬ ‫جهان را در یک دوره میان مدت بشکنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اساس جنگ بدخواهان با ملت ما جنگ اراده هاست‬ ‫� ایلنا‪ -‬رئیس جمهوری امریکا در پیامی توییتری‬ ‫ ‬ ‫به تصمیم ای��ران برای افزایش ذخای��ر اورانیوم خود‬ ‫واکنش نش��ان داد‪ .‬وی در این باره در توییتر نوش��ت‪:‬‬ ‫ای��ران قرار اس��ت از محدودیت های ذخای��ر اورانیوم‬ ‫تخط��ی کند‪ .‬وی همچنی��ن در گفت وگو با هفته نامه‬ ‫تایم‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن اس��ت برای جلوگیری از دستیابی‬ ‫ایران به س�لاح هسته ای دس��ت به اقدام نظامی بزند‪،‬‬ ‫اما مردد است که برای محافظت از تامین جهانی نفت‬ ‫وارد جنگ شود‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬ی��ک س��خنگوی دفتر نخس��ت وزیری‬ ‫ ‬ ‫انگلی��س در واکن��ش به تصمیم ایران ب��رای افزایش‬ ‫تولی��د اورانی��وم ت��ا ‪ ۱۰‬روز این��ده گفت‪ :‬م��ا درباره‬ ‫نگرانی های م��ان پیرامون برنامه ای��ران برای کاهش‬ ‫تعهدات��ش در برج��ام مواض��ع خود را روش��ن اعالم‬ ‫کرده ایم‪ .‬اگ��ر ایران تعهدات��ش را متوقف کند‪ ،‬تمام‬ ‫گزینه هایی را که در اختیار داریم بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬وانگ یی‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه چین در‬ ‫ ‬ ‫کنفران��س مطبوعاتی با ولیدالمعلم‪ ،‬همتای س��وری‬ ‫خ��ود در پک��ن با اش��اره به ب��اال گرفت��ن تنش ها در‬ ‫خاورمیان��ه تاکید کرد حفظ برج��ام تنها راهکار حل‬ ‫مس��ئله هسته ای ایران اس��ت‪ .‬ولید المعلم نیز در این‬ ‫نشس��ت اظهار کرد‪ :‬تمامی نیروهای خارجی به ویژه‬ ‫نیروه��ای امریکایی و ترکیه ای باید از س��وریه خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬از مش��ارکت روسیه‬ ‫و ایران در کمک به س��وریه برای مبارزه با تروریس��م‬ ‫قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫� مه�ر‪ -‬موسس��ه بین الملل��ی تحقیق��ات صلح‬ ‫ ‬ ‫اس��تکهلم اعالم کرد‪ :‬هند‪ ،‬پاکستان و چین زرادخانه‬ ‫هسته ای خود را گسترش داده اند‪.‬‬ ‫� ایلنا‪ -‬س��خنگوی دول��ت الم��ان در واکنش به‬ ‫ ‬ ‫اظهارات س��خنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره‬ ‫کاهش یا توقف اج��رای تعهدات برجامی ایران گفت‪:‬‬ ‫از ایران می خواهیم در برجام بماند و تعهدات برجامی‬ ‫خود را اجرا کند‪ .‬اش��تفان زایبرت‪ ،‬س��خنگوی دولت‬ ‫الم��ان که در مرکز کنفران��س مطبوعاتی فدرال این‬ ‫کشور در برلین صحبت می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬راستی ازمایی‬ ‫ای��ران در قب��ال برج��ام در نتیجه تحقیق��ات اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی مشخص شده است‪.‬‬ ‫� ایلنا‪ -‬ناتالی توچی‪ ،‬مشاور ویژه فدریکا موگرینی‬ ‫ ‬ ‫درباره احتم��ال خروج ایران از برجام گفت‪ :‬وقتی من‬ ‫خ��ودم را جای ایران می گذارم به انها حق می دهم که‬ ‫از برجام خارج شوند‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬مال عبدالغنی برادر‪ ،‬رئیس دفتر سیاس��ی‬ ‫ ‬ ‫طالب��ان در قطر ک��ه به تازگ��ی در راس یک هیات به‬ ‫چین س��فر کرده بود‪ ،‬به درخواس��ت این کشور مبنی‬ ‫بر اتش بس‪ ،‬پاسخ منفی داد‪ .‬مسئوالن گروه طالبان‪،‬‬ ‫پیش از این نیز به درخواس��ت های اتش بس پاسخ رد‬ ‫داده بودند‪.‬‬ ‫� ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬بنیامی��ن نتانیاهو‪،‬‬ ‫ ‬ ‫نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهارات‬ ‫ضد ایرانی خود گفت‪« :‬ما از جامعه جهانی می خواهیم‬ ‫تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند»‪.‬‬ ‫� اداره کل اطالع رس�انی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫ ‬ ‫س��ید عباس موس��وی خبر درگذشت محمد مرسی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری پیشین و برامده از نخستین انتخابات‬ ‫ب��زرگ مردمی بعد از پی��روزی نهضت مردمی مصر را‬ ‫موجب تاثر و تاسف خواند‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬ایله��ان عمر‪ ،‬عض��و دموک��رات مجلس‬ ‫ ‬ ‫نماین��دگان امریکا در واکنش ب��ه تصمیم جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران مبن��ی ب��ر نادی��ده گرفت��ن برخی‬ ‫محدودیت های خود در برجام‪ ،‬گفت‪ :‬پاسخ امریکا به‬ ‫این موضوع باید بازگشت به میز مذاکره و بازگرداندن‬ ‫توافق هسته ای ایران باشد‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬کاخ س��فید اعالم کرد رئیس جمهوری‬ ‫ ‬ ‫امریکا دس��تور اعزام هزار نیروی جدید به خاورمیانه‬ ‫را صادر کرده اس��ت‪ .‬به گفته مقام��ات امریکایی این‬ ‫افزایش نیرو در خاورمیانه به دلیل افزایش تنش ها در‬ ‫خلیج فارس است‪.‬‬ ‫� مهر‪ -‬مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه در واکنش‬ ‫ ‬ ‫به تصمیم ایران برای تولید اورانیوم غنی سازی ش��ده‬ ‫گف��ت‪ :‬از این تصمیم ایران متاس��فم ام��ا پاریس به‬ ‫مذاکره با ش��ریکانش و همچنین ای��ران ادامه خواهد‬ ‫داد تا از افزایش تنش ها در منطقه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬ی��ک دیپلم��ات عراق��ی در گفت وگو با‬ ‫ ‬ ‫روسیا الیوم اعالم کرد صباح االحمد الجابر الصباح‪ ،‬امیر‬ ‫کویت روز چهارشنبه به بغداد سفر و درباره تنش میان‬ ‫تهران و واش��نگتن با رئیس جمهوری‪ ،‬نخست وزیر و‬ ‫رئیس پارلمان عراق دیدار و گفت وگو می کند‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی امریکا در‬ ‫ ‬ ‫گفت وگویی اختصاصی با واشنگتن فری بیکن‪ ،‬مدعی‬ ‫شد‪ :‬اگر ایران فکر می کند که اقدام های تحریک امیزش‬ ‫با پاس��خ ترامپ روبه رو نخواهد شد‪ ،‬سخت در اشتباه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر ایران از س�لاح های هس��ته ای‬ ‫دس��ت بکش��د و رفتارهای خصمانه خود را رها کند‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ترامپ با انها مذاکره خواهد کرد‪.‬‬ ‫� ایلنا‪-‬جرارد ارود‪ ،‬سفیر پیشین فرانسه در امریکا‪،‬‬ ‫ ‬ ‫به تصمیم ایران برای کاه��ش تعهدات برجامی خود‬ ‫واکنش نش��ان داد و در این باره در توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫اقدام ایران قابل پیش بینی بود‪ .‬ایران از لحاظ سیاسی‬ ‫ملزم بود دیر یا زود به تحریم های امریکا واکنش نشان‬ ‫دهد‪ .‬نمی ش��د امریکا برجام و تحریم ها را با هم حفظ‬ ‫کند‪ .‬وی در ادامه نوشت‪ :‬این واکنش نباید اروپایی ها را‬ ‫دشمن و بهانه مداخله نظامی را فراهم کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫ادغام‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫را رقابتی می کند‬ ‫محدودیت جدید‬ ‫ترافیکی‬ ‫با ‪ ۸۰‬روز ازادی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از دالیل رشد منفی بخش اقتصاد و صنعت گزارش می دهد‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬محور برای افزایش رشد منفی اقتصاد‬ ‫دولت با به حداقل رس��اندن دخالت خ��ود در اقتصاد می تواند یک‬ ‫عامل مهم را برطرف کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬رفتار دالالن نیز با سیاست های‬ ‫منطقی باید کنترل شود‬ ‫حجم قابل توجهی از منابع ارزی کش��ور از بین رفت‪،‬‬ ‫دولت به اعمال فش��ار بر ص��ادرات روی اورد‪ .‬در کنار‬ ‫تمام این وقایع اقدام های سیاس��ی و اقتصادی امریکا‬ ‫برای کاه��ش فروش نفت ای��ران را ه��م باید در نظر‬ ‫داشت‪ .‬در نتیجه تمام این اتفاق ها‪ ،‬ورود ارز به کشور‬ ‫ت��ا حد زیادی کاهش یافت و بخش زیادی از اندوخته‬ ‫ارزی کش��ور نیز در قالب تسهیالت ارزی و ارز دولتی‬ ‫از بین رفت‪ .‬در این شرایط بود که دالالن از اشفتگی‬ ‫بازار بیشترین بهره را بردند و قیمت ها با رشد عجیب‬ ‫و بی سابقه ای روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه‬ ‫کاه��ش فعالیت ه��ای اقتصادی و حج��م مبادالت در‬ ‫اقتصاد اتفاق می افتد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بیش��تر این بخش‬ ‫ب��ه کاهش درامده��ای نفت��ی و فعالیت های صنعتی‬ ‫مربوط می شود؛ دو نقطه ای که سال گذشته بیشتری‬ ‫اسیب را دیدند‪ .‬بر این اساس‪ ۳ ،‬عامل اصلی که شامل‬ ‫تحریم های ترامپ‪ ،‬تصمیم های اشتباه و سوءاستفاده‬ ‫دالالن از شرایط می شود‪ ،‬وضعیت اقتصادی کشور را‬ ‫دچار بحران های جدی کرد‪.‬‬ ‫به گفته جاللی‪ ،‬در ش��رایط کنونی انتخاب مس��یر‬ ‫ب��رای مقابله با سیاس��ت های ترامپ خ��ارج از حوزه‬ ‫اقتصادی اس��ت و نیاز به بررسی های دیگری هم دارد‬ ‫اما سیاس��ت های دولت و رفت��ار دالالن دو موضوعی‬ ‫اس��ت که در داخل کش��ور وج��ود دارد و برای نجات‬ ‫بخش صنعت باید مسیر مناسبی را برای مقابله با ان‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ت دولت با به حداقل رساندن‬ ‫این تحلیلگر معتقد اس ‬ ‫دخال��ت خ��ود در اقتصاد می تواند ی��ک عامل مهم را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رفتار دالالن نیز با سیاست های منطقی‬ ‫باید کنترل شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫یکی از بهترین طرح هایی است که در ماه های گذشته‬ ‫ی می تواند رد پای دالالن‬ ‫عنوان شده و چنین طرح های ‬ ‫را در اقتصاد کشور برطرف کند‪.‬‬ ‫دول��ت می توان��د با ترک نقش خود ب��ه عنوان یک‬ ‫بازیگر اقتص��ادی و پررنگ کردن رنگ خود به عنوان‬ ‫متول��ی سیاس��ت گذاری دو عامل اصلی رش��د منفی‬ ‫اقتص��اد و صنعت را مهار کند‪ .‬با مه��ار این دو عامل‬ ‫اقتص��اد ایران می تواند دوباره در مس��یر منطقی قرار‬ ‫گرفته و برای ش��یوه ارتب��اط با ترام��پ و امریکا نیز‬ ‫تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک دلیل همیشگی‬ ‫لطفعل��ی بخش��ی‪ ،‬عض��و هیات علم��ی دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبای��ی و تحلیلگر مس��ائل اقتصادی درباره‬ ‫رش��د منفی اقتصاد و بخ��ش صنعت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور کلی بحران ه��ای اقتصادی از زمانی ش��روع‬ ‫می شوند که دولت ها فراموش می کنند نقش و وظیفه‬ ‫اصلی انها در اداره کشور چیست‪ .‬این موضوع در ایران‬ ‫نیز بیشترین اسیب را وارد کرد‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای نفتی امریکا علیه ایران از ابان س��ال‬ ‫رضا جاللی‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫نتیجه فروش ‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان اموال ملی چه بود؟‬ ‫تجرب��ه ‪ ۱۴‬س��اله خصوصی س��ازی ها به دالی��ل مختلف‬ ‫نتیج��ه ای ج��ز ناکامی و اتالف منابع ملی نداش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که به تازگ��ی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی درصدد اس��ت با اس��تفاده از قان��ون جدید مجلس‪،‬‬ ‫خصوصی سازی ها را به ش��یوه ای جدید پیش ببرد تا بتواند‬ ‫با تقس��یم مالکیت‪ ،‬اثبات اهلیت و شفافیت بیشتر از حجم‬ ‫اسیب های واگذاری ها بکاهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همزمان با بروز مشکالت در مجموعه های‬ ‫واگذار ش��ده به بخ��ش خصوصی همچون کارخانه نیش��کر‬ ‫هفت تپه‪ ،‬همه توجه ها به س��مت نحوه خصوصی س��ازی ها‬ ‫جلب شد‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی در کش��ور ما حدود ‪ ۱۴‬سال است که با‬ ‫ه��دف افزایش بهره وری در بنگاه های دولتی اغاز ش��ده اما‬ ‫در عمل‪ ،‬به ورشکستگی بسیاری از شرکت های واگذار شده‬ ‫انجامیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان اموال عمومی‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان خصوصی سازی‪ ،‬از زمان تاسیس‬ ‫س��ازمان نام برده تاکنون بی��ش از ‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��هام ش��رکت های دولتی واگذار ش��ده ک��ه در این میان‬ ‫‪ ۲۶‬ه��زار میلی��ارد تومان مرب��وط به س��هام عدالت و ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان هم بابت رد دی��ون دولت بوده و باقی‬ ‫س��هام هم به صورت تدریج��ی‪ ،‬ترجیحی و بلوکی به عموم‬ ‫متقاضیان واگذار شده است‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان را از کل س��هام واگذار ش��ده‬ ‫باب��ت رد دیون دولتی یا بدهکاری های دولت کس��ر کنیم‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۱۵‬هزار میلیارد تومان از س��هام دولتی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شده است‪.‬‬ ‫واضح اس��ت که این رقم بس��یار باال است که می توان ان‬ ‫را یک ابر جابه جایی در اقتصاد نامید‪ .‬اما چرا این جابه جایی‬ ‫بزرگ نتوانس��ته موفق باشد پرسشی اس��ت که بسیاری از‬ ‫کارشناسان پاس��خ ان را عالوه بر مسائل مربوط به برگزاری‬ ‫مزای��ده‪ ،‬در اهلی��ت نداش��تن خریداران این س��هام دولتی‬ ‫جست وجو می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا خصوصی سازی انجام می شود؟‬ ‫بر اساس یک اصل مهم اقتصادی‪« ،‬دولت بنگاهدار خوبی‬ ‫نیس��ت» و به تنهایی نمی تواند از عهده رونق دهی به اقتصاد‬ ‫براید‪ .‬بنابراین‪ ،‬نیاز اس��ت کس��انی که خ��ود در حوزه های‬ ‫مختل��ف تخصص دارند افس��ار امور را در دس��ت بگیرند و‬ ‫کسب وکار را از دولت تحویل گرفته و متحول کنند‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که این تحول را کس��ی می تواند ایجاد کند که خود‬ ‫خاک خورده ان کسب وکار باشد‪.‬‬ ‫ناپدید بودن این حلقه در خصوصی س��ازی ها امری است‬ ‫که کارشناس��ان اقتص��اد بارها روی ان تاکید داش��ته اند تا‬ ‫جایی ک��ه حتی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ‪۲۰‬‬ ‫فروردین امس��ال سرانجام بعد از ‪ ۱۴‬سال با الحاق یک بند‬ ‫به ماده واحده ط��رح الحاق جز «ز» به بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫اص�لاح موادی از قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی موافقت کردند که بر مبنای ان‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی (س��ازمان خصوصی س��ازی) مکلف است‬ ‫ش��یوه نامه اجرایی روش انتخاب مش��تریان اس��تراتژیک و‬ ‫احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر «کنسرسیوم» بر خصوصی سازی ها‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که خود‬ ‫از همان ابتدا با خصوصی سازی ها مشکل داشت و بیشتر ان‬ ‫را «واگذاری» خطاب می کرد تا خصوصی سازی‪ ،‬به تازگی در‬ ‫جلس��ه ای که با فعاالن اقتصادی داشت از شیوه های جدید‬ ‫در خصوصی س��ازی ها پرده برداش��ت و گفت از هفته اینده‬ ‫خصوصی س��ازی ها به صورت «کنسرس��یومی» و «اجاره به‬ ‫شرط تملیک» انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت‬ ‫اس��تفاده از ش��یوه های متن��وع در واگذاری ه��ا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ممکن است شرکت های خصوصی نتوانند یک شرکت را به‬ ‫طور کامل خریداری کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این جلسه قرار شد‬ ‫تا فعاالن بخش خصوصی یک کنسرس��یوم برای خریدهای‬ ‫خود تشکیل دهند‪.‬‬ ‫او همچنین به ارائه س��هام ‪ ۱۸‬ش��رکت دولتی باقی مانده‬ ‫در ب��ورس هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬این س��هام از ‪ ۱۴‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد به صورت متغیر و از طریق ش��یوه های بلوکی واگذار‬ ‫می شوند که این قضیه از هفته بعد اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکالت به وجود امده‬ ‫در برخ��ی از خصوصی س��ازی ها گف��ت‪ :‬ما بای��د روش های‬ ‫دیگری مانند واگذاری مدیریت و ایجاد سهامی عام منطقه‬ ‫را اج��را کنیم و برای حل موضوع های��ی مانند اهلیت افراد‬ ‫ه��م روش اجاره به ش��رط تملیک را عمل��ی کنیم‪ .‬قیمت‬ ‫شرکت های بورسی به صورت شفاف تعیین می شود و برای‬ ‫سهام راهبردی هم اهلیت افراد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسیاری از خریداران «زمین» می خواستند!‬ ‫همان ط��ور ک��ه از گفته های دژپس��ند برمی اید‪ ،‬هدف او‬ ‫از اعمال ش��یوه های جدید خصوصی س��ازی عالوه بر مسائل‬ ‫مربوط ب��ه شفاف س��ازی و تقس��یم مالکیت ش��رکت های‬ ‫واگذار شده مسئله اهلیت است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ش��یوه اصلی که به نظر می رس��د دژپس��ند‬ ‫قص��د دارد ان را در خصوصی س��ازی ها ب��ه اج��را دراورد‪،‬‬ ‫«کنسرسیوم» است‪.‬‬ ‫در این باره عبداهلل مش��کانی در گفت وگو با ایسنا با بیان‬ ‫اینکه در بسیاری از بنگاه ها مالکیت واگذار شده اما مدیریت‬ ‫هنوز واگذار نشده است‪ ،‬درباره ایرادهای شیوه های پیشین‬ ‫خصوصی س��ازی گفت‪ :‬یک دسته از ش��رکت ها زمین های‬ ‫ارزنده یا امتیازات خاصی داش��تند و بس��یاری از کس��انی‬ ‫که این ش��رکت های دولتی را خریداری کردند نه به دنبال‬ ‫توس��عه ان ش��رکت ها بلکه در واقع به دنبال جدا کردن ان‬ ‫دارایی های با ارزش مانند زمین از ان شرکت ها بودند‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان ب��ا بی��ان اینک��ه س��هام ش��رکت های‬ ‫فروخته ش��ده باید متولی داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬هلدینگ ها به‬ ‫طور عمده نگاه متولیانه ای به ش��رکت های خریداری ش��ده‬ ‫دارند و اگر این هلدینگ ها از نوع تخصصی باش��ند بس��یار‬ ‫بیشتر می توانند به رشد و توسعه شرکت واگذار شده کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ش��یوه های تعاونی و کنسرس��یومی‬ ‫روش هایی بهتر برای واگذار کردن کارخانه ها هستند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این ش��یوه هر کارخانه ممکن است چند نقطه قوت‬ ‫یا دارایی با ارزش داش��ته باشد که هر کدام از انها برای یک‬ ‫خریدار جذاب باشد‪.‬‬ ‫مش��کانی ب��ا بی��ان اینک��ه مزای��ده‪ ،‬مذاک��ره و اثب��ات‬ ‫اهلیت بخش��ی از مراحل خصوصی س��ازی به شیوه تعاونی و‬ ‫کنسرسیوم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��یوه از خصوصی سازی‬ ‫دولت خود را با شرایط خریداران سازگار نمی کند بلکه این‬ ‫خریداران هستند که مجبورند خود را با شرایط واگذاری ها‬ ‫هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هلدینگ های تخصصی چاره کار است‬ ‫ای��ن اقتصاددان با بی��ان اینکه ایج��اد هماهنگی در بین‬ ‫خریداران در یک کنسرسیوم کاری دشوار است بر ضرورت‬ ‫ایجاد هلدینگ های تخصصی تاکید و اظهار کرد‪ :‬در این نوع‬ ‫هلدینگ های تخصصی به دلیل دانش��ی ک��ه در حوزه های‬ ‫تخصصی وجود دارد کمتر ممکن اس��ت به س��مت فروش‬ ‫زمین یا ام��وال کارخانه بروند و احتم��ال اینکه کارخانه یا‬ ‫شرکت واگذار شده را توسعه دهند بیشتر است‪.‬‬ ‫به گفته مش��کانی ‪ ،‬اگر برای مثال‪ ،‬در حوزه قند و ش��کر‬ ‫بخواهی��م ی��ک واگ��ذاری انجام دهی��م می توانیم ب��ا ارائه‬ ‫س��هام کنترلی به بخش خصوصی دارای تخصص و س��هام‬ ‫غیر کنترلی در بازار بورس یک واگذاری معقول انجام دهیم‬ ‫که در بلندمدت نیز ای��ن هلدینگ به دلیل تخصصی بودن‬ ‫س��عی می کند تا با انجام اصالحاتی ش��رکت خریداری شده‬ ‫را احیا کند‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران متاس��فانه بیش��تر متمایل به‬ ‫س��مت اقتصاد دولتی اس��ت تا اقتص��اد ازاد‬ ‫و ای��ن موض��وع باعث ش��ده دول��ت وظایف‬ ‫توس��عه ای خود را فراموش کند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگران بین الملل��ی اقتصاد معتقدند یکی‬ ‫از مهم ترین معیارهای توس��عه کاهش فاصله‬ ‫طبقاتی است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت عالوه بر‬ ‫سیاست های حمایتی از دهک های کم درامد‬ ‫جامعه باید تالش کند ارزش پول مردم را هم‬ ‫حفظ کن��د‪ .‬در اقتصاد ایران ب��ه دلیل اینکه‬ ‫س��رمایه دولت در اقتصاد کش��ور فعال است‪،‬‬ ‫دولت خواه ناخواه بیش��تر به فکر حفظ ارزش‬ ‫سرمایه خود است‪ .‬این موضوع باعث می شود‬ ‫سرنوش��ت دیگر بازیگران اقتصادی در مرحله‬ ‫دوم اهمیت پیدا کند‪.‬‬ ‫در جری��ان اجرای همین سیاس��ت اس��ت‬ ‫ک��ه فاصل��ه دهک ه��ا در جامع��ه افزای��ش‬ ‫می یابد و س��رمایه مردم و حتی ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری وارد بخ��ش مولد نمی ش��ود‪.‬‬ ‫دولت ه��ا ب��ه دلی��ل برخ��ی موان��ع قانونی‬ ‫نمی توانن��د در بخش ه��ای غیرمول��د نق��ش‬ ‫ج��دی داش��ته باش��ند و این موض��وع باعث‬ ‫می شود س��رمایه مردم جایی برود که دولت‬ ‫در ان حض��ور ن��دارد‪ .‬به همین دلیل اس��ت‬ ‫که پ��س از افزای��ش دخالت دول��ت در امور‬ ‫اقتصادی نقدینگی سرگردان در جامعه رشد‬ ‫بی س��ابقه ای را در پیش گرف��ت و به بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬دولت‬ ‫ی کاهش فاصله‬ ‫اگر ب��ه وظیفه ذاتی خود یعن ‬ ‫طبقات��ی به طور غیرمس��تقیم و حفظ ارزش‬ ‫پول ملی بپردازد و بازیگ��ری اقتصاد مولد را‬ ‫به بخش خصوصی واگذار کند‪ ،‬بدون شرکت‬ ‫عبور از شرایط کنونی تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫سالی یک میلیون نفر‬ ‫به جمعیت یارانه بگیر‬ ‫افزوده می شود‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس می گوید س��الی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بودجه عمومی برای پرداخت‬ ‫یارانه نقدی برداشت می شد‪.‬‬ ‫هادی قوامی‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره عملکرد دولت در اجرای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها‪ ،‬به خان��ه ملت گفت‪ :‬در‬ ‫گزارش دولت کل ارق��ام درامد و هزینه های‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها در سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۳‬ما ه‬ ‫اغاز امسال ارائه ش��د‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫مشخص شد که تاکنون ‪ ۱۰۰‬ماه یارانه نقدی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس ادامه داد‪ :‬در ‪ ۳‬ما ه اغاز‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۷۸‬میلی��ون و ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫نفر یارانه نق��دی دریافت کرده ان��د و از انجا ‬ ‫که ماهان��ه حدود ‪ ۱۲۵‬هزار نف��ر تولد و ‪۴۰‬‬ ‫هزار فوتی داریم‪ ،‬س��االنه یک میلیون نفر به‬ ‫جمعیت یارانه بگیر افزوده می شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اس��فراین در مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه از س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫اتف��اق خوبی در اج��رای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا رخ داده اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬تا پیش‬ ‫از س��ال ‪ ،۹۶‬به طور تقریبی س��الی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بودجه عمومی کش��ور برای‬ ‫پرداخت یارانه نقدی برداشت می شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬با ش��فاف ش��دن منابع‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫دیگر از منابع بودج��ه عمومی برای پرداخت‬ ‫یارانه نقدی برداشت نمی شود‪ ،‬در واقع بودجه‬ ‫تملک دارایی های س��رمایه ای و شفاف شدن‬ ‫هدفمن��دی چنین اتفاق خجس��ته ای را رقم‬ ‫زده اس��ت‪ .‬قوامی با اشاره به سامانه پرداخت‬ ‫یارانه نقدی‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬نفر مسئولیت پرداخت‬ ‫یارانه نقدی ‪ ۷۸‬میلیون نفر را بدون کمترین‬ ‫مش��کل برعهده دارند‪ ،‬این مس��ئله از جمله‬ ‫نکات قابل تاملی است که باید در سایر نهادها‬ ‫الگو برداری شود‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره‬ ‫به وضعیت کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره)‬ ‫برای پرداخت مس��تمری افراد زیر پوش��ش‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در این نهاد ‪ ۱۷۰‬هزار نفر س��الی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان اعتب��ار را به افراد زیر‬ ‫پوشش پرداخت می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جاللی با تاکید بر اینکه س��رمایه از س��ال گذش��ته‬ ‫مس��یر خروج از بخش مولد اقتصاد را در پیش گرفت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬نگاهی به وضعیت اقتصادی کش��ور نشان‬ ‫می دهد که حجم س��رمایه وارد شده به بخش صنعت‬ ‫نسبت به دوره های پیشین کاهش یافته و این موضوع‬ ‫از دیگ��ر دالیل کاهش نرخ رش��د اقتصادی و صنعتی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر امور اقتصادی ب��ا بیان اینکه امریکا با‬ ‫هدف زمینگی��ر کردن اقتصاد ایران اق��دام به تحریم‬ ‫نف��ت کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هرچند ک��ه ترامپ در اجرای‬ ‫ای��ن برنامه هرگ��ز موفق نش��د اما متاس��فانه برخی‬ ‫سیاس��ت های داخل��ی نق��ش جدی تری نس��بت به‬ ‫برنامه های ترامپ ایفا کردند‪.‬‬ ‫از جمل��ه مش��کالتی که در س��ال گذش��ته باعث‬ ‫رشد ش��دید منفی بخش صنعت شد‪ ،‬اعمال فشار بر‬ ‫تامین ارز و صادرات بود‪ .‬متاسفانه دولت نتوانست در‬ ‫تخصیص ارز دولتی مس��یر مناسبی را پیش رود‪ .‬پس‬ ‫از گذش��ت چند ماه از تخصی��ص ارز دولتی که البته‬ ‫رحیم زارع‪ /‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گذش��ته تش��دید ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬از فروردین سال‬ ‫گذشته افزایش قیمت ها اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که‬ ‫رفتار اقتصادی مردم و فعاالن اقتصا د تابع مطالبه ها و‬ ‫دستورهای دولت نیست‪ .‬هرچند که در برخی از موارد‬ ‫دولت برای جلوگیری از بحران می خواهد وارد اقتصاد‬ ‫شود اما ورود دولت به اقتصاد به عنوان یک امر اشتباه‬ ‫نمی تواند نتیجه مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۷‬دولت تصور کرد ب��ا اعالم نرخ ارز و‬ ‫رفتار پلیس��ی می تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند‬ ‫ت��ا تحریم فروش نفت‪ ،‬به ایران اس��یب چندانی وارد‬ ‫نکند‪ .‬اس��یب این رفتار با هر نیت و انگیزه ای که بوده‬ ‫باش��د نس��بت به تحریم نفت ایران اس��یب بیشتری‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ت در گام‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی معتقد اس ‬ ‫بعدی دولت دست از برنامه خنثی کردن سیاست های‬ ‫ترامپ برنداشت و شروع به ابالغ نامه ها و دستورهای‬ ‫متفاوت و حتی متضاد کرد‪.‬‬ ‫دولت در مسیر افول اقتصاد قرار گرفته بود و تالش‬ ‫می کرد با ش��یوه های گونان این مسیر را متوقف کند‬ ‫اما از ای��ن موضوع غافل بود که هر نوع دخالت دولت‬ ‫در اقتصاد به عنوان یک بازیگر کار را خراب و خراب تر‬ ‫می کند‪ .‬این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه با اغاز سال‬ ‫‪ ۹۸‬دول��ت تصمی��م گرفت کمت��ر در اقتصاد دخالت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هرچند که هنوز هم میزان دخالت دولت در اقتصاد‬ ‫بسیار زیاد است اما با کاهش میزان دخالت نسبت به‬ ‫س��ال گذشته شاهد بهبود بسیار کم شرایط هستیم و‬ ‫این موضوع نشان می دهد در ادامه نیز هرچقدر دولت‬ ‫کمتر دخالت کند‪ ،‬شرایط اقتصاد بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت به‬ ‫وظیفه اصلی‬ ‫خود بازگردد‬ ‫رد پای اقتصاد نفتی‪ -‬دولتی پررنگ تر از تحریم‬ ‫رش��د اقتصادی سال گذشته نس��بت به سال پیش‬ ‫از ان(‪ )۱۳۹۶‬ب��ا کاهش ‪ ۸.۶‬درص��دی به منفی ‪۴.۹‬‬ ‫درص��د رس��ید‪ .‬نگاهی ب��ه وضعیت ف��روش نفت در‬ ‫دوره های مختلف این بازه زمانی نش��ان می دهد رشد‬ ‫منفی بخ��ش اقتصاد فق��ط به نف��ت و تحریم هایش‬ ‫ارتباطی ندارد‪ .‬بر اس��اس گزارش های رس��می وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬در نیمه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬وضعیت فروش ایران‬ ‫نه تنها بد نبود بلکه به روزی ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که نفت‬ ‫نیز رس��یده بود‪ .‬این امارها نشان می دهد تحریم نفت‬ ‫در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال ‪ ۹۷‬نقش داش��ت و نمی توان کل‬ ‫رشد منفی را نتیجه تحریم ایران و مقابله برای فروش‬ ‫نفت دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫مرکز ام��ار جدیدترین امارهای‬ ‫مربوط به نرخ رش��د اقتصادی را منتش��ر کرده که بر‬ ‫اس��اس ان‪ ،‬در س��ال گذشته نرخ رش��د اقتصادی در‬ ‫حوزه های کش��اورزی منفی ‪ ،۱.۵‬صنعت منفی ‪ ۹.۶‬و‬ ‫خدمات نیز ‪ ۰.۰۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مجموع نرخ رش��د اقتصادی نیز با احتس��اب نفت‬ ‫منفی ‪ ۴.۹‬درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ‪۲.۴‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫انچ��ه در ای��ن زمینه اهمی��ت دارد این اس��ت که‬ ‫کاهش نرخ رش��د اقتص��ادی به چه معنا اس��ت و بر‬ ‫چه حوزه هایی تاثیر می گ��ذارد‪ .‬رضا جاللی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ت در این زمینه به‬ ‫اقتص��اد و فعال صنع ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه فعالیت ه��ای صنعتی و اقتصادی کش��ور‬ ‫کاهش می یابد رشد اقتصادی افت می کند‪.‬‬ ‫در ای��ران به دلیل اینکه بیش��تر درامدها از فروش‬ ‫نفت حاصل می ش��ود طبیعی است که کاهش فروش‬ ‫نف��ت بر این عرصه تاثیر منفی بگ��ذارد‪ ،‬البته باید در‬ ‫نظر داش��ت که در این زمینه عوامل و دالیل دیگری‬ ‫نیز نقش دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫از ساعت سازی‬ ‫تا تعمیر ساعت‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫دانستنی ها‬ ‫در بررسی مزیت ها و چالش های «مجموعه سازی» از نگاه کارشناسان عنوان شد‪:‬‬ ‫انواع‬ ‫دوچرخه های‬ ‫گردشگری برای‬ ‫سفری راحت‬ ‫ادغام‪ ،‬تولید محصوالت را رقابتی می کند‬ ‫مهیار مخصوص‬ ‫دبیر کارگروه همگانی هیات‬ ‫دوچرخه سواری استان تهران‬ ‫در این نوش��تار می خواه��م انواع دوچرخه های‬ ‫گردش��گری را ب��رای عالقه من��دان و خوانندگان‬ ‫معرف��ی کن��م‪ .‬جالب اس��ت‪ ،‬بدانی��د طبقه بندی‬ ‫دوچرخه ه��ای گردش��گری بس��یار متن��وع بوده‬ ‫به طوری که دوچرخه های بس��یاری با هدف راندن‬ ‫طوالنی مدت ساخته شده اند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه های گردش�گری جاده ای‬ ‫‪Road touring‬‬ ‫‹ ‹‹دوچرخه های گردشگری ورزش�ی‬ ‫‪Sport touring‬‬ ‫دوچرخه های گردشگری ورزشی فریم و تایرهای‬ ‫س��بکی دارند و برای مس��ابقه های طوالنی مدت‬ ‫طراحی ش��ده اند‪ .‬همچنین در قسمت وسایل این‬ ‫دوچرخه ها فقط می توان بار سبک حمل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه های گردشگری اکتشافی‬ ‫‪Expedition touring‬‬ ‫این دوچرخه ها یکی از مستحکم ترین نسل های‬ ‫دوچرخه های گردش��گری هستند که برای حمل‬ ‫س��نگین ترین باره��ا و پیم��ودن ناهموارتری��ن‬ ‫مس��یرها طراحی و س��اخته ش��ده اند‪ .‬البته خود‬ ‫دوچرخه های گردشگری اکتش��افی‪ ،‬طیف بسیار‬ ‫وس��یعی دارن��د‪ .‬به عن��وان مث��ال دوچرخه های‬ ‫کوهس��تان س��اده و مستحکم به همراه تجهیزاتی‬ ‫چون قفس��ه‪ ،‬خورجین‪ ،‬گلگی��ر و تایرهای اج دار‬ ‫تا ان��واع دوچرخه ه��ای اختصاصی گردش��گری‬ ‫برای س��فرهای طوالنی از ان جمل ه هستند‪ .‬فریم‬ ‫دوچرخه های گردشگری اکتش��افی را از اس��تیل‬ ‫می سازند تا ضمن استحکام‪ ،‬انعطاف زیادی داشته‬ ‫باشند و در صورت شکستن در سفر‪ ،‬در هر نقطه‬ ‫از جهان بتوان انها را تعمیر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شباهت قطعه سازی ایران و فرانسه‬ ‫رضا رضایی‬ ‫ادغام سازی‬ ‫سبب می شود‬ ‫قطعه سازان‬ ‫از بین نروند‪،‬‬ ‫بلکه به شکل‬ ‫خوشه ای ادامه‬ ‫حیات دهد‪.‬‬ ‫مانند فرانسه‬ ‫که قطعه سازان‬ ‫به شکل‬ ‫خوشه ای‬ ‫در یکدیگر‬ ‫ادغام شده اند‬ ‫‹ ‹دوچرخه های گردش�گری ترکیبی‬ ‫‪Mixed terrain touring‬‬ ‫ای��ن دوچرخه ه��ا ترکیب��ی از دوچرخه ه��ای‬ ‫کوهس��تان و ج��اده ای هس��تند و ب��ا ن��ام ‪All-‬‬ ‫‪ Rounder‬نیز شناخته می شوند‪ .‬دوچرخه های‬ ‫گردش��گری ترکیبی‪ ،‬ب ه جهت تع��ادل در کارایی‬ ‫و س��رعت به هن��گام ران��دن در جاده های خاکی‬ ‫و ناهم��وار ش��هرت دارن��د و اغل��ب از اس��تیل‬ ‫س��بک برای س��اخت انها اس��تفاده می شود‪ .‬این‬ ‫دوچرخه ها‪ ،‬می توانند بارهایی با وزن متوس��ط را‬ ‫به راحتی و بدون مش��کل حمل کنند‪ .‬هم اکنون‬ ‫کارخانه های��ی مانند رالند س��ایکلز(‪Rawland‬‬ ‫‪ ،)Cycles‬س��رلی بایک��س(‪ )Surly Bikes‬و‬ ‫س��ینگالر س��ایکلز(‪ )Singular Cycles‬از این‬ ‫نوع دوچرخه ها تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه های گردشگری خوابیده‬ ‫‪Recumbent touring‬‬ ‫دوچرخه ه��ای گردش��گری خوابیده از‬ ‫دوچرخه های عجیبی اس��ت که شاید در لحظه‬ ‫نخس��ت با دی��دن انه��ا خنده تان بگی��رد‪ .‬این‬ ‫دوچرخه ه��ا در ظاه��ر تف��اوت بارزی ب��ا دیگر‬ ‫دوچرخه هایی دارند که تا اینجا معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن دوچرخه ها به گونه ای طراحی ش��ده اند که‬ ‫دوچرخه س��وار درحالی که خوابیده یا به پش��ت‬ ‫تکی��ه داده اس��ت‪ ،‬رکاب می زن��د و دوچرخ��ه‬ ‫را هدای��ت می کند‪ .‬همچنین ای��ن دوچرخه ها‬ ‫تفاوت دیگری نیز دارند‪ ،‬بار و وس��ایل س��فر در‬ ‫دوچرخه های خوابیده در پشت قرار می گیرند و‬ ‫ب��رای جای گذاری انها‪ ،‬به خورجین و تجهیزات‬ ‫متفاوتی نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه ه�ای گردشگری تاش�و‬ ‫‪Folding/collapsible touring‬‬ ‫دوچرخه ه��ای تاش��و نمون��ه ای از دوچرخه ها‬ ‫هس��تند ک��ه ب��رای جمع ک��ردن انه��ا‪ ،‬می توان‬ ‫انها را از وس��ط تا کرد تا فضای کمتری اش��غال‬ ‫کنند‪ .‬این دوچرخه ها در هواپیما‪ ،‬ماش��ین و قطار‬ ‫فض��ای چندانی اش��غال نمی کنند و از این جهت‬ ‫بس��یار استفاده می ش��وند‪ .‬در واقع دوچرخه های‬ ‫گردشگری تاش��و‪ ،‬گون��ه خاص��ی از این دوچرخه‬ ‫هستند که برای سفر طراحی و تجهیز شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه های گردش�گری دو نفره‬ ‫‪Tandem touring‬‬ ‫به طور حتم تا به حال دوچرخه های دونفری را‬ ‫دیده ای��د؛ دوچرخه های��ی که به جای یک زین‪ ،‬دو‬ ‫زین و یک فرمان دارند و برای دوچرخه س��وارانی‬ ‫ب هستند‪.‬‬ ‫با قابلیت های جس��مانی متفاوت مناس ‬ ‫دوچرخه ه��ای گردش��گری دونفری نیز به همین‬ ‫ل بوده فقط با این تفاوت که برای سفر و طی‬ ‫شک ‬ ‫کردن مس��افت های طوالنی ساخته شده اند‪ .‬برای‬ ‫حمل بار در این دوچرخه ها می توان از یدک کش‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫«ادغام» یکی از موضوع های داغ صنعت خودرو جهان‬ ‫اس��ت که در بسیاری از قطعه س��ازان بزرگ بین المللی‬ ‫اتف��اق افتاده و انه��ا را به تی��روان (‪ )Tier1‬و تیرنیم‬ ‫(‪ )Tier0.5‬تبدیل کرده است‪ .‬تجمیع واحدهای بزرگ‬ ‫صنعتی قدرت مانور بیش��تری به این واحدها می دهد‬ ‫و به لحاظ مالی و فناوری موجب ارتقای س��طح کیفی‬ ‫ت انها می شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬این قطعه سازان‪،‬‬ ‫محصوال ‬ ‫بازار مناسب و مطلوبی در سطح بین الملل دارند‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع برای خودروس��ازان بزرگ هم در‬ ‫حال تحقق اس��ت و س��ازندگان به این شکل بازارهای‬ ‫جهانی را فتح می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های ادغام‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫با ادغام‬ ‫هم تعداد‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی کاهش‬ ‫پیدا می کند‬ ‫و هم توان‬ ‫مالی شرکت‬ ‫باال می رود‬ ‫ضمن اینکه‬ ‫این واحدها‬ ‫می توانند‬ ‫محصول‬ ‫قابل رقابت‬ ‫تولید کنند‬ ‫یکی از ضعف های صنعت خودرو کشور دولتی بودن‬ ‫ان اس��ت و این ام��ر تا حدودی از ق��درت این صنعت‬ ‫در سطح بین المللی کاسته است‪ .‬به طور معمول‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی با انگیزه بیش��تری می توان��د در فعالیت های‬ ‫فرامرزی حضور داش��ته باش��د و ب��ا برنامه ریزی مدون‬ ‫به حفظ س��رمایه و کس��ب فناوری بپردازد این خال در‬ ‫صنعت قطع��ه به عنوان بخش خصوصی بیش��تر نمود‬ ‫دارد چراکه قطعه سازان داخلی به معنای واقعی بزرگ‬ ‫نیستند و نمی توانند به طور جدی وارد عرصه بین المللی‬ ‫شوند‪ .‬ادغام س��ازی برای صنعت قطعه امری ضروری و‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬رضا رضایی یک��ی از بزرگان این‬ ‫ح��وزه در گفت وگو با‬ ‫به تجربه فرانس��ه در این‬ ‫زمینه اش��اره کرد و گفت‪ :‬وضعیت صنعت قطعه کشور‬ ‫ش��بیه سال های قبل صنعت قطعه فرانسه است‪ .‬در ان‬ ‫سال ها فرانسه بیش از ‪۲‬هزار قطعه ساز داشت و مشاهده‬ ‫ش��د در تولید این محصوالت کیفیت به معنای واقعی‬ ‫رعایت نمی شود‪ ،‬قیمت ها رقابتی نیست و فناوری ارتقا‬ ‫ب صنعت قطعه در این‬ ‫پیدا نمی کند؛ بنابراین نقاط اسی ‬ ‫کشور شناسایی شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولی��د یک خودرو دارای مراحل و‬ ‫بخش های گوناگون است‪ ،‬افزود‪ :‬یک بنگاه تولیدی نیاز‬ ‫به واحد فعال تحقیق وتوسعه (‪ )R&D‬دارد که هزینه بر‬ ‫اس��ت‪ .‬این بنگاه یا باید سود داشته باشد و از این بستر‬ ‫بخش تحقیق وتوس��عه خود را تامین مالی کند یا اینکه‬ ‫دولت به نوعی بودجه این بخش را متقبل شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬در ایران‬ ‫حدود ‪۲‬میلیون خودرو تولید و تامین قطعات انها بین‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ورس و گاهی حتی بین ‪ ۸‬س��ازنده تقس��یم‬ ‫می ش��ود‪ .‬با چنین ش��یوه ای مقیاس تولی��د اقتصادی‬ ‫نبوده و قطعه س��از نمی تواند در بخش تحقیق وتوس��عه‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬تولید برای اینکه به نقطه سربه سر‬ ‫برس��د تیراژ مش��خصی دارد که عدد ان در بخش های‬ ‫گوناگ��ون متفاوت اس��ت‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬ب��رای تولید‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار خ��ودرو اینکه ‪ ۲‬قطعه س��از (یکی با س��هم‬ ‫‪۸۰‬درصدی و دیگری با سهم ‪۲۰‬درصدی) تامین کننده‬ ‫یک قطعه باشند‪ ،‬توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه این مس��ئله را به س��ازندگان‬ ‫پیش��نهاد دادم ام��ا ب��ا ان مخالفت ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫وضعیت در فرانس��ه تجربه ش��ده و دولت دیده بود که‬ ‫ن��ه به کیفیت موردنظر و فناوری می رس��ند نه به نرخ‬ ‫رقابتی‪ ،‬در ی��ک بازده زمانی تعداد قطعه س��ازان را به‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰۰‬واحد رساند‪ .‬مدیریت کردند و با ادیت ها‬ ‫و ممیزی ه��ای دقیق‪ ،‬توان س��نجی بین قطعه س��ازان‬ ‫فرانس��وی انجام ش��د و ش��اهدیم که بیش از یک دهه‬ ‫است که قطعه سازان بزرگی مانند بوش‪ ،‬فورشیا و‪ ...‬در‬ ‫سطح بین الملل شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تیراژ و مغفول ماندن تحقیق وتوسعه‬ ‫رضای��ی در ادامه به مش��ارکت قطعه س��ازان هنگام‬ ‫طراح��ی پلتفرم اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬خ��ودرو دارای‬ ‫کالس های گوناگونی اس��ت که هنگام طراحی پلتفرم‬ ‫قطعه س��ازان دع��وت و درب��اره تولید با انه��ا مذاکره‬ ‫می شود‪ .‬همکاری خودروساز با ساپالیرهای خود برای‬ ‫طراحی‪ ،‬تولید و تامین قطعات قانونمند اس��ت به این‬ ‫ش��کل که هزین ه محصوالت برای شرکت های بزرگ ‪۲‬‬ ‫ماهه و شرکت های کوچک یک ماهه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فریم این دوچرخه ها به نحوی طراحی شده که‬ ‫دوچرخه سوار‪ ،‬یک سواری راحت و باثبات را تجربه‬ ‫کند‪ .‬همچنین این دوچرخه ها را به گونه ای طراحی‬ ‫کرده اند تا هنگام سواری با حجم باالیی از وسایل‪،‬‬ ‫بت��وان به راحت��ی انها را کنت��رل کرد‪ .‬وجود نقاط‬ ‫اتص��ال در بخش گلگیر‪ ،‬امکان نصب قفس��ه های‬ ‫حامل را به دوچرخه اضافه می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه به س��رمایه گذاری نیاز دارد؛ اگر واحدهای تولیدی به طور‬ ‫دائم در حال توس��عه خود نباشند محکوم به مرگ هستند‪ .‬ولی این‬ ‫س��رمایه گذاری در واحدهای کوچک با ش��رایط س��ختی همراه است‬ ‫هنگامی که واحد تولیدی بزرگ تر ش��ود توان بیش��تری برای تولید‬ ‫دارد‪ ،‬به ویژه در بحث تحقیق وتوسعه(‪ )R&D‬که این بخش باید جزو‬ ‫مهمی از مهندسی شرکت باشد‬ ‫او افزود‪ :‬در ادامه با بانک ها قرارداد بس��ته ش��ده که‬ ‫اگر این خودروس��از نتوانس��ت هزینه را سر زمان مقرر‬ ‫به قطعه س��از بپردازد تامین کننده قطعات بتواند هزینه‬ ‫خود را از بانک دریافت کند و سپس خودروساز مبلغ را‬ ‫با بهره ان به بانک برگرداند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنف��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬اینجاس��ت که‬ ‫برنامه ریزی و پیاده کردن استراتژی معنا می یابد و این‬ ‫سرمایه گذاری برای بنگاهدار با اهداف و هزینه کردی که‬ ‫در دان��ش و فناوری دارد توجیه اقتصادی پیدا می کند؛‬ ‫نه اینکه با رابطه کارها انجام ش��ود یا با س��وءمدیریت‬ ‫این گونه برداش��ت ش��ود که افزایش تعداد قطعه سازان‬ ‫کمکی به خودروسازان است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به مزیت ه��ای ادغام در ش��رایط فعلی‬ ‫صنعت قطعه کش��ور یاداور ش��د‪ :‬فرایند ادغام س��بب‬ ‫می ش��ود قطعه س��ازان نه تنه��ا از بین نرون��د‪ ،‬بلکه به‬ ‫شکل خوش��ه ای ادامه حیات دهد؛ از این رو در فرانسه‬ ‫قطعه سازان به طور خوشه ای در یکدیگر ادغام شده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این باره نیاز بود برای تعامل‬ ‫و همکاری بین صنعتگران یک کار فرهنگی انجام شود‪.‬‬ ‫این روند یک ش��به به دس��ت نمی اید و باید ارام ارام و‬ ‫پله پل��ه برنامه ریزی کرده و به س��وی فرهنگ س��ازی‬ ‫برای تعامل در اش��ل های بزرگ تر مانند مجموعه سازی‬ ‫حرک��ت کنی��م‪ .‬با این رون��د فعاالن زیرپل��ه ای حذف‬ ‫می شوند اما در مقابل قطعه سازان واقعی با قابلیت های‬ ‫بیشتر و کارامدی مناسب تر تبدیل به خوشه ای بزرگ‬ ‫خواهند شد‪ .‬به این ترتیب برنامه های منسجمی در این‬ ‫حوزه شکل می گرفت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خ��ودرو با بیان اینکه برنامه یک تا‬ ‫دو س��اله ای برای حرکت در این مسیر مورد نیاز است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیریت چنی��ن امر مهمی باید به دس��ت افراد‬ ‫هوشمند‪ ،‬خالق و البته کس��انی که نگاه جهانی دارند‬ ‫و می توانند صنعت را به جهانیان بشناس��انند‪ ،‬باشد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط است که می توان به انواع خودرو و نواوری‬ ‫در انها فکر کرد و به دانش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬تحقیق و توس��عه‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫رضای��ی در پای��ان اظهارک��رد‪ :‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫تولیدکننده با مش��قت بس��یاری در حال تولید است‪،‬‬ ‫ش��اهد هس��تیم برای یک قطعه چند سورس گذاشته‬ ‫می ش��ود که این س��ورس ها موازی هم هس��تند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله منجر به کاهش تیراژ ب��رای هر واحد صنفی و‬ ‫صنعتی می شود و در نتیجه ان تولید توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد و در نهایت صنعتگر به دنبال نواوری‪ ،‬خالقیت یا‬ ‫تحقیق و توسعه نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام تولیدکنندگان مشابه‬ ‫محس��ن رزم خواه از دیگر فع��االن صنعت خودرو با‬ ‫اشاره به موضوع ادغام و مجموعه سازی در صنعت قطعه‬ ‫که زمان زیادی اس��ت مطرح ش��ده‪ ،‬اما هنوز به شکل‬ ‫جدی دنبال نش��ده اس��ت و چالش های این رویکرد به‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی س��اختار صنعت قطعه کشور‬ ‫از ابتدا به اش��تباه شکل گرفته است‪ .‬واحدهای صنفی‬ ‫و صنعت��ی زی��ادی ب��دون توجه به مقی��اس اقتصادی‬ ‫تولی��د و موض��وع هزینه ها‪ ،‬ایجاد ش��ده اند و به تدریج‪،‬‬ ‫شرکت های ضعیف تر در حال خارج شدن از مدار تولید‬ ‫هس��تند‪ .‬مشکل اصلی این اس��ت که این اندازه ای که‬ ‫م��ا در صنعت قطعه کش��ور ایجاد کردی��م قابل رقابت‬ ‫با قطعه سازان جهانی نیس��ت و نمی توانیم هیچ گاه در‬ ‫بازارهای جهانی فعال شویم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ممکن اس��ت تعداد محدودی در این زمینه‬ ‫صادرات داش��ته باش��ند ول��ی به طور کل��ی حجم این‬ ‫صادرات قابل توجه نیست چراکه قطعه سازی در کشور‬ ‫از ابتدا بر پایه درستی شکل نگرفته است و برای اصالح‬ ‫ان باید هزینه زیادی بپردازیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت ادامه داد‪ :‬در ش��رایط س��ختی قرار‬ ‫داریم که بخشی از ریزش واحدهای قطعه سازی به این‬ ‫امر برمی گردد‪.‬‬ ‫به این ترتیب انهایی که ضعیف تر هستند از گردونه‬ ‫تولید و رقابت حذف می ش��وند‪ .‬اما توجه داشته باشید‬ ‫ک��ه این غربالگ��ری و حذف تولیدکنن��ده‪ ،‬نکته منفی‬ ‫است زیرا موجب هدررفت سرمایه مالی و زمانی زیادی‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که اگر مسئله ادغام و ایجاد‬ ‫خوش��ه های صنعتی در کشورهای اروپایی مطرح است‬ ‫و به معنای حذف و کم ش��دن تع��داد فعاالن صنعتی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رزم خ��واه گفت‪ :‬یک��ی از راه هایی ک��ه صنعت قطعه‬ ‫کش��ور بر اس��تانداردهای جهانی منطبق خواهد شد‪،‬‬ ‫دنبال کردن همین موضوع ادغام و خوش��ه ای ش��دن‬ ‫قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬باید اماری گرفته ش��ود از اینکه‬ ‫چن��د کارخان��ه‪ ،‬قطعه ای مش��ترک تولی��د می کنند‪،‬‬ ‫چراک��ه انها می توانند به طور مش��ارکتی تولید را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫عرضه‪ ،‬حباب قیمتی بازار خودرو را می شکند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬عرض��ه ‪۱۷۰‬ه��زار‬ ‫خودرو به ب��ازار حباب قیمت��ی چهارچرخ ها را‬ ‫می شکند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا منص��وری در گفت وگو ب��ا خانه‬ ‫ملت‪ ،‬درباره سخنان مدیرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫اس��تان تهران مبنی بر اینکه ادعای دو ش��رکت‬ ‫خودروس��از داخل��ی درب��اره موض��وع کمب��ود‬ ‫قطعه غیرواقعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان تعزیرات‬ ‫حکومت��ی در چن��د م��اه گذش��ته به خوبی به‬ ‫وظایف خود عمل نکرده است‪ ،‬باید دید گزارش‬ ‫مکتوب این س��ازمان درب��اره بازدیدهای انجام‬ ‫ش��ده از خودروسازی ها چیس��ت؟ نمی توان به‬ ‫مصاحبه های ش��فاهی و اظهارنظرها اکتفا کرد‪،‬‬ ‫مالک ما نامه و گزارش های مکتوب است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��اوه و زرندی��ه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه خودروهای زیادی‬ ‫به دلی��ل نبود قطعات جزیی مانند اینه و راهنما‬ ‫کف پارکینگ ها مانده است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رایط به گونه ای است که مردم حاضر هستند‬ ‫با وجود کمب��ود برخی قطعات‪ ،‬خ��ودرو ناقص‬ ‫تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در صورتی که خودروهای‬ ‫ِ‬ ‫پارکینگ خودروسازان به بازار عرضه‬ ‫موجود در‬ ‫ش��ود کاهش نرخ خودرو تداوم خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬خودروس��ازان عرضه به ب��ازار را‬ ‫مدیری��ت می کنند این در حالی اس��ت که باید‬ ‫شرایطی فراهم ش��ود تا شورای رقابت مدیریت‬ ‫بازار را در دست گیرد‪ ،‬در صورت تحقق این امر‬ ‫اگر تخلفی انجام شود سازمان تعزیرات می تواند‬ ‫ورود کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با اش��اره‬ ‫ب��ه درج نرخ خ��ودرو در کانال ه��ای تلگرامی و‬ ‫اینس��تاگرام به طور چراغ خاموش‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر‪۱۷۰ ،‬هزار خ��ودرو در کف‬ ‫پارکینگ خودروس��ازی ها موجود اس��ت و این‬ ‫خودرو ها به زودی روانه بازار می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه عرضه این تعداد‬ ‫خ��ودرو حب��اب قیمت��ی ب��ازار چهارچرخ ها را‬ ‫می شکند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حذف دالالن از بازار زمینه‬ ‫کاه��ش ن��رخ خ��ودرو را فراهم می کن��د‪ ،‬برای‬ ‫کنترل ن��رخ خودرو باید تنه��ا مصرف کنندگان‬ ‫واقعی وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫منصوری درباره تصمیم کمیس��یون اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬مبنی بر واگذاری سهام دولت ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وضعیت کنونی صنعت‬ ‫خودرو مردم اس��تقبال چندانی از این واگذاری‬ ‫نمی کنند‪ ،‬خودروس��ازان باید برخورد مناس��بی‬ ‫با مردم داش��ته باش��ند تا مردم نسبت به خرید‬ ‫سهام این شرکت ها رغبت نشان دهند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجمن قطعه س��ازی کش��ور در ادامه به‬ ‫مزیت های ادغام قطعه سازان اشاره کرد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫دارای چند ویژگی ممتاز اس��ت‪ ،‬اینکه اندازه واحدهای‬ ‫تولی��دی بزرگ ت��ر می ش��ود و در نتیج��ه محصوالت‬ ‫بیش��تری تولی��د می کنند‪ .‬ضم��ن انک��ه می توانند از‬ ‫تجربه های یکدیگر اس��تفاده و از همه مهم تر کاالهای‬ ‫قابل رقابت با بازارهای جهانی تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬توسعه به سرمایه گذاری نیاز‬ ‫دارد‪ .‬اگر واحدهای صنعتی به طور دائم در حال توس��عه‬ ‫نباش��ند‪ ،‬محکوم به مرگ هس��تند‪ .‬ولی سرمایه گذاری‬ ‫در واحدهای کوچک با ش��رایط س��ختی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫هنگامی که واحد تولیدی بزرگ شود توان بیشتری برای‬ ‫تولید دارد‪ ،‬به ویژه در بحث تحقیق وتوسعه (‪ )R&D‬که‬ ‫این بخش باید جزو مهمی از مهندسی شرکت باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده ادام��ه داد‪ :‬حتی خودروس��ازان‬ ‫بزرگ جهان مانند رنو و نیس��ان با هم ادغام می ش��وند‬ ‫تا هزینه های تحقیق وتوس��عه خ��ود را پایین بیاورند و‬ ‫بتوانند محصوالت قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید‬ ‫کنند‪ .‬در صنعت قطعه هم همین گونه است‪ .‬از این رو ما‬ ‫باید به طور دائم در فکر توسعه بوده و خالقیت و نواوری‬ ‫برای تولید محصوالت جدید داش��ته باشیم‪ .‬این موارد‬ ‫نیاز به پول و منافع مالی دارد که در واحدهای کوچک‬ ‫دستیابی به انها مقدور نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های مجموعه سازی‬ ‫رزم خ��واه در ادام��ه ب��ه چالش های ادغام س��ازی در‬ ‫صنعت قطعه کش��ور اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫چالش ضعیف بودن فرهنگ مش��ارکت در ایران است‪.‬‬ ‫واحدهای صنفی ترجیح می دهند کوچک بمانند اما با‬ ‫واحدهای بزرگ تر ادغام نش��ده و زیرمجموعه انها قرار‬ ‫نگیرند‪ .‬این اش��تباهی است که قطعه س��ازان ما دارند‪،‬‬ ‫اینکه نهایت متکی به خودشان باقی بمانند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬البته دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید به این موضوع ورود کرده و مکانیس��م های‬ ‫تش��ویقی ایجاد کنند که این واحدهای کوچک انگیزه‬ ‫ادغام داش��ته باشند‪ .‬اگر مجموعه سازی عملی شود هم‬ ‫تع��داد واحدها کاه��ش پیدا می کند و ه��م توان مالی‬ ‫ش��رکت باال می رود‪ ،‬ضمن انک��ه می توانند محصوالت‬ ‫قابل رقابت تولید کنند‪ .‬این رویکرد مس��تلزم ان است‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از این تفکر حمایت‬ ‫و مشوق هایی برای ان پیش بینی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در باره فرهنگ‬ ‫ضعیف مش��ارکت در کشور یاداور شد‪ :‬نداشتن توانایی‬ ‫برای انجام کارهای گروهی و مشارکت نداشتن معضلی‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬متاسفانه ما ایرانی ها ترجیح می دهیم‬ ‫ب��ه تنها فعالیت کنیم و کار جمع��ی نکنیم درحالی که‬ ‫ب��رای کس��ب فناوری نیاز ب��ه کار گروهی اس��ت‪ .‬این‬ ‫روش ه��م هزینه ه��ای تولید را کاه��ش می دهد و هم‬ ‫دستاوردهای بیشتری به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نخس��ت بای��د فرهن��گ مش��ارکت ایجاد‬ ‫ش��ود و این مهم هم باید از س��وی دولت و با طراحی‬ ‫مکانیس��م هایی باشد که مردم را تش��ویق به مشارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬رزم خواه با بیان اینکه قطعه س��ازان بیش��تر به‬ ‫مدیریت توجه دارند و نمی خواهند مدیریت و استقالل‬ ‫خود را از دس��ت بدهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��ه های صنعتی‬ ‫اروپا این گونه اس��ت که یا اس��تقالل ندارند یا با توجه‬ ‫به برنامه ریزی ها مانند کش��ور فدرال اداره می ش��وند؛‬ ‫بنابرای��ن برای محقق ش��دن ادغام قطعه س��ازان نباید‬ ‫مالک این باش��د که من مدیر باش��م‪ .‬مالک سوداوری‬ ‫بنگاه و تولید موفق‪ ،‬باکیفیت و ارزان قیمت است اینکه‬ ‫محصول تولیدی بتواند قابل رقابت در بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی باش��د‪ .‬اگر این موضوع ها مطرح و اجرا شود‪،‬‬ ‫مس��ئله و مش��کالت مربوط به ضعف مدیریت برطرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬رزم خواه ادامه داد‪ :‬وقتی ادغام انجام ش��د بر‬ ‫مدیران کالن مجموعه اس��ت که مدی��ران میانی خود‬ ‫را از بین باهوش ترین‪ ،‬باتجربه ترین و باسوادترین افراد‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫دالیل روند کاهشی نرخ خودرو در چند روز گذشته‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫در پی پرس��ش های مطرح شده درباره روندهای‬ ‫کاهشی نرخ خودرو در چند روز گذشته از دالیل‬ ‫این امر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وحید منایی گفت‪ :‬نرخ خودرو‬ ‫براس��اس وضعیت عرضه و تقاضا بوده اس��ت و با‬ ‫توجه ب��ه تصمیم های گرفته ش��ده در کارگروه‬ ‫خودرو برای مدیریت عرضه و تقاضا‪ ،‬شرکت های‬ ‫عرضه کنن��ده اق��دام ب��ه ایفای تعه��دات معوق‬ ‫کرده ان��د‪ .‬منایی با بیان اقدام های انجام ش��ده از‬ ‫جمله جلوگیری از پیش فروش خودروهای جدید‪،‬‬ ‫تکمیل خودروهای ناقص تولیدی و تحویل ان به‬ ‫خریداران افزود‪ :‬با همکاری قطعه سازان داخلی و‬ ‫ترخیص بخش��ی از خودروهای وارداتی دپو شده‬ ‫در گمرک ها باعث پوش��ش بخش��ی از تقاضای‬ ‫خریداران شده ایم‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ب��ر تقاض��ای کاذب با محدودی��ت در خرید یک‬ ‫خودرو برای یک شماره ملی و نیز کاهش نرخ ارز‬ ‫و کم ش��دن جو روانی حاکم بر بازار‪ ،‬نرخ خودرو‬ ‫روند کاهش��ی را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کاهش س��رعت جابه جای��ی نقدینگی های‬ ‫سرگردان که باعث کاهش شکاف عرضه و تقاضا‬ ‫خودرو و در نتیجه کاهش قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫وحید منایی با اشاره به تغییرات خودرو ازسوی‬ ‫کارخان��ه با هدف حفظ حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خودرو ب��ا رعایت ضوابط و مقررات قیمت گذاری‬ ‫اف��زود‪ :‬این در حالی اس��ت که حف��ظ وضعیت‬ ‫عرضه خودرو و افزایش سطح تولیدات شرکت ها‬ ‫و تکمی��ل خودروهای ناقص موج��ود در انبار به‬ ‫ب��ازار در ماه های اینده منجر ب��ه افزایش عرضه‬ ‫خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫اقبال به معادن‬ ‫روی می اورد؟‬ ‫اینده با خودروهای‬ ‫الکتریکی به الومینیوم‬ ‫لبخند می زند؟‬ ‫« ترسالی» پیش بینی‬ ‫نمی شود‪ ،‬درست‬ ‫مصرف کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی اهمیت معادن کوچک و متوسط مطرح شد‬ ‫ظرفیت باالی معادن کوچک برای پذیرش نواوری‬ ‫‹ ‹معادن کوچک در بازاریابی منعطف تر هستند‬ ‫محمد حس��ین س��ادات حس��ینی‬ ‫خواجوئ��ی‪ ،‬کارش��ناس مدیری��ت‬ ‫صنعتی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫مع��ادن کوچ��ک چقدر در رش��د‬ ‫اقتصادی موثر هس��تند و می توانند‬ ‫کمک کننده باشند‪ ،‬گفت‪ :‬برعکس‬ ‫انچ��ه تصور می ش��ود‪ ،‬تمام معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬بنا به مقیاس و ابعاد خود در بحران ها و‬ ‫نوس��انات محیط��ی‪ ،‬محکوم به اس��یب پذیری هس��تند اما‬ ‫اسیب پذیری این دسته از معادن به نوعی وابسته به رویکرد‬ ‫طالی��ه داران صنعت و معدن نس��بت به مقوله بس��یار مهم‬ ‫اس ام ای هاس��ت‪ .‬ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت که معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط بن��ا بر طبیعت خ��ود‪ ،‬از انعطاف پذیری‬ ‫بیشتری در حوزه های عملیاتی و بازاریابی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬چند س��الی اس��ت که اهمی��ت معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬در اهمیت‬ ‫این معادن می توان گفت ‪ ۸۵‬درصد اشتغال بخش معدن در‬ ‫کش��ور مربوط به این معادن است‪ .‬همچنین معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط بیش از ‪ ۶۰‬درصد سهم س��رمایه گذاری ها را به‬ ‫خود اختصاص داده اند اما همان طور که از نام انها پیداست‪،‬‬ ‫اهمیت انها نیز کوچک دانسته شده و هنوز انچنان که باید‬ ‫جدی به انها پرداخته نشده است‪ .‬معادن کوچک و متوسط‬ ‫به این دلیل که نسبت به معادن بزرگ از منابع عمومی بهره‬ ‫کمتری می برند‪ ،‬اسیب پذیرتر هستند تا جایی که با کاهش‬ ‫رونق بازار با مخاطرات جدی روبه رو می ش��وند‪ .‬با این حال‬ ‫از انج��ا که معادن کوچک و متوس��ط می توانند با کمترین‬ ‫سرمایه گذاری اغاز به کار و رشد کنند‪ ،‬با درک ارزش افرینی‬ ‫این معادن باید تالش کرد تاثیر نوس��انات بر معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط به کمترین میزان ممکن برس��د و در این زمینه‬ ‫گام ه��ای موث��ری مث��ل افزایش به��ره وری‪ ،‬به روزرس��انی‬ ‫اطالعات‪ ،‬وضع قوانین همگام با تغییرات بین المللی‪ ،‬حذف‬ ‫ش��یوه نامه های دست و پا گیر و غیر هماهنگ با شرایط روز‬ ‫اقتصادی جهان برداشت‪.‬‬ ‫حسینی خواجوئی درباره تقسیم بندی نوع معادن کوچک‬ ‫و مزای��ای انها گف��ت‪ :‬مطالعات مبیِن ان اس��ت که مبنای‬ ‫تقس��یم بندی معادن به معادن کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ بر‬ ‫مبنای حجم س��رمایه گذاری‪ ،‬میزان مکانیزاس��یون و شمار‬ ‫کارکنان اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫از مکانیزاس��یون کمتری برخوردار بوده و بیشتر شیوه های‬ ‫س��نتی را برای اس��تخراج انتخاب می کنند‪ .‬منابع انس��انی‬ ‫کوچک ت��ر و چابک‪ ،‬فرایند تصمیم گیری اس��ان و س��ریع‪،‬‬ ‫حجم کمتر س��رمایه گذاری‪ ،‬به دوش کش��یدن سهم قابل‬ ‫توجه اش��تغالزایی و کارافرینی با توجه به تعدد بس��یار این‬ ‫دس��ته از معادن در کشور‪ ،‬بهره مندی از ازادی عمل بیشتر‬ ‫در برق��راری ارتباط با همنوع��ان فرامرزی خود و همچنین‬ ‫برخورداری از توانمندی های حوزه اکادمیک و قابلیت اعمال‬ ‫تغییرات الزم به شکل سریع و منعطف از مزایای این دسته‬ ‫از معادن است‪.‬‬ ‫این متخصص مدیریت صنعتی ادامه داد‪ :‬کسب و کارهای‬ ‫کوچک در سراس��ر جهان دارای ویژگی های مشابه بوده و با‬ ‫موانع مش��ابه روبه رو هس��تند اما میزان و نوع ادراک اینکه‬ ‫کس��ب و کارهای کوچک و به شکل ویژه‪ ،‬معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند‪ ،‬متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬این نوع مع��ادن از این نظر که س��ردمداران نواوری‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف هس��تند و توانایی ارتقای س��طح‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬پایه مالیاتی‪ ،‬رقابت و به��ره وری کلی را دارند‪،‬‬ ‫می توانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کنند‪.‬‬ ‫او با ارائه اماری از نقش بنگاه های کوچک و متوس��ط در‬ ‫انگلیس گفت‪ :‬در ابتدای س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬کسب و‬ ‫کارهای کوچک ‪ ۹۹.۳‬درصد از تمام کس��ب و کارهای غیر‬ ‫دولتی و کس��ب و کارهای کوچک و متوسط‪۹۹.۹ ،‬درصد از‬ ‫این بخش را تشکیل می دهند‪ .‬تعداد کل استخدام در کسب‬ ‫و کارهای کوچک و متوس��ط‪ ۱۶.۳ ،‬میلیون نفر و ‪۶۰‬درصد‬ ‫کل مش��اغل بخش خصوصی در این کش��ور بوده است‪ .‬به‬ ‫راحتی قابل مالحظه اس��ت که این دسته از بنگاه ها نقشی‬ ‫بس��زا در اقتصاد این کشور اروپایی و با سابقه دیرینه در علم‬ ‫اقتصاد دارند‪.‬‬ ‫معادن کوچک و متوسط از این نظر که سردمداران نواوری در حوزه های‬ ‫مختلف هس��تند و توانایی ارتقای سطح اشتغالزایی‪ ،‬پایه مالیاتی‪ ،‬رقابت‬ ‫و بهره وری کلی را دارند‪ ،‬می توانند نقش کلیدی در رش��د اقتصادی ایفا‬ ‫کنند‬ ‫‹ ‹معادن کوچک‪ ،‬ملزم به بازاریابی هستند‬ ‫رامین انتظاری‪ ،‬کارش��ناس ارشد استخراج معادن نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫در پاسخ به این پرسش که با وجود تاثیر‬ ‫مثبت معادن در رش��د اقتصادی‪ ،‬چرا معادن کوچک مقیاس‬ ‫هنوز اسیب پذیرند و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشکالتی که این دسته از معادن با ان روبه رو هستند‬ ‫را می توان به ‪ ۲‬دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست مشکالتی‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد خوزستان برگزار شد‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان با حضور اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیرعامل‪،‬‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس قانون��ی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫س��ازمان های خصوصی س��ازی و بورس اوراق بهادار‬ ‫و بیش از ‪ ۸۱‬درصد از کل س��هامداران این ش��رکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار روابط عموم��ی و در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۱۰۱‬الیحه اصالح��ی قانون تجارت و ماده ‪۲۲‬‬ ‫اساسنامه‪ ،‬هیات رئیس��ه مجمع شامل مهدی رضایی‬ ‫رئیس‪ ،‬امیرحس��ین نادری و محمد مهدی مومن زاده‬ ‫ناظ��ران و علی اصغر مش��هدی زاده به عنوان منش��ی‬ ‫مجمع انتخاب شدند و این جلسه رسمیت یافت‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬محمد کشانی مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬خالصه گزارش عملکرد هیات مدیره این‬ ‫ش��رکت را در س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خطاب به س��هامداران در مجمع عمومی ارائه‬ ‫کرد‪ .‬کشانی با اشاره به اینکه سال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬سال رونق تولید نام گذاری شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان در سال گذشته با در‬ ‫نظ��ر گرفتن تامین نیاز داخلی به میزان ‪ ۵۷‬درصد از‬ ‫تولید خود را به دیگر کش��ورها صادر کرده است‪ .‬این‬ ‫میزان بیش از یک میلیارد دالر ارزاوری داشته است‪.‬‬ ‫از طرفی تولید ش��رکت بدون اضافه کردن تجهیزات‬ ‫و تکیه ب��ر توان داخلی و دانش فن��ی روند صعودی‬ ‫داش��ت‪ ،‬به طوری که از تولید ‪ 3.4‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۹۴‬به ‪ 3.8‬میلیون تن در سال ‪ ۹۷‬دست پیدا کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان از افزایش سرانه‬ ‫تولی��د خبر داد و تصریح کرد‪ :‬روند س��رانه تولید در‬ ‫سال ‪ ۴۸۰ ،۹۴‬تن بر نفر بود که این رقم در سال ‪۹۷‬‬ ‫با همت کارکنان تالشگر فوالد خوزستان به ‪ ۶۲۱‬تن‬ ‫بر نفر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بح��ث کاه��ش مص��رف ان��رژی‪،‬‬ ‫برنامه های بسیاری در سطح شرکت پیاده سازی شد‬ ‫و از مهم تری��ن موارد کاهش مص��رف انرژی می توان‬ ‫ب��ه کاهش مصرف اب به میزان مطلوب اش��اره کرد؛‬ ‫همچنین ش��اخص های مالی ش��رکت در بحث سود‬ ‫س��هام از میزان ‪ ۱۱۲۰‬ریال به ازای هر سهم در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪ ۱۶۵۰‬ریال در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش پیدا کرد که‬ ‫این مهم با افزایش سوداوری همراه بود؛ از طرفی نرخ‬ ‫سهام در س��ال ‪ ۹۴‬از ‪ ۲۴۴۰‬ریال به ‪ ۸۱۲۰‬ریال در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۷‬روند صعودی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫کشانی‪ ،‬تش��کیل کمیته مقابله با تحریم در فوالد‬ ‫خوزس��تان را یکی از فعالیت های اس��تراتژیک تلقی‬ ‫نم��ود و اظهار کرد‪ :‬به دنبال خ��روج امریکا از برجام‬ ‫در اردیبهشت سال گذشته و مقابله با هرگونه تهدید‬ ‫احتمالی‪ ،‬کمیته مقابله با تحریم در ش��رکت تشکیل‬ ‫ش��د که در ان‪ ،‬اقدام به شناس��ایی اقالم استراتژیک‬ ‫وارداتی مانند الکترود ش��د و ب��ا تکیه بر اینده نگری‬ ‫و در نظر گرفتن اینکه ممکن اس��ت‪ ،‬شرایط تحریم‬ ‫به گونه ای پیش رود که امکان واردات میس��ر نباشد‪،‬‬ ‫نیازهای ‪ ۲‬س��اله خود را تامی��ن کردیم و برای مثال‬ ‫پای��داری الکت��رود را از ‪ ۲۹‬روز ب��ه ‪ ۳۳۱‬روز ارتق��ا‬ ‫بخش��یدیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان از‬ ‫تولی��د بیش از ‪ ۶‬میلیون ت��ن گندله و ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی در سال گذشته خبر داد و اذعان کرد‪:‬‬ ‫ثبت رکورد تولی��د روزانه و ماهانه‪ ،‬فروش ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۲۷‬هزار تن محص��ول نهایی‪ ،‬صادرات بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون تن محصول‪ ،‬بهینه س��ازی سبد محصوالت با‬ ‫هدف حداکثرس��ازی سود‪ ،‬رش��د ‪ ۹۴‬درصدی سود‬ ‫خالص سهام‪ ،‬اجرای پروژه های توسعه بهینه سازی و‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬افتتاح ورزشگاه مدرن شهدای فوالد‬ ‫خوزستان و اجرای کامل مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین اهداف ش��رکت در سال ‪ ۹۷‬بود؛ در جهت‬ ‫تامین معیش��ت کارکنان شرکت نیز گام های موثری‬ ‫برداش��ته ش��د‪ .‬محمد کش��انی‪ ،‬تامین مواد اولیه را‬ ‫مهم تری��ن دغدغه صنعت فوالد دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫تامین پایدار در اقالم اس��تراتژیک ش��امل کنسانتره‪،‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬الکترود‪ ،‬قراضه و نوسازی فناوری تولید‬ ‫در راس��تای تعالی عملیاتی و افزایش رقابت پذیری از‬ ‫مهم ترین فاکتورهای پایداری تولید است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از مواردی ک��ه امروز صنعت‬ ‫فوالد را تهدید می کند‪ ،‬تامین مواد اولیه است؛ با این‬ ‫رویکرد شرکت فوالد خوزستان با در نظر گرفتن افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬اقدام به خرید س��هام ش��رکت توسعه فراگیر‬ ‫س��ناباد و راه ان��دازی خ��ط تولی��د ‪2.5‬میلیون تنی‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬تاسیس شرکت پیشگامان توسعه معدنی‬ ‫ایس��تاتیس در باالدس��ت و رایزنی ب��ا وزارت رفاه به‬ ‫منظور تملک ش��رکت فوالد اکسین در پایین دست‬ ‫کرده اس��ت؛ هدف از این اقدام��ات‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش از معدن تا نورد گرم اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان خود با اشاره به‬ ‫برنامه های س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬پروژه های تعریف ش��ده‬ ‫ب��رای اجرا در س��ال ‪ ۹۸‬با تمرکز بر تولی��د پایدار و‬ ‫افزایش ظرفیت اجرایی اس��ت‪ .‬مناقصه اجرای اسلب‬ ‫عریض و کوره پاتیل��ی‪ ،‬کلنگ زنی احداث مگا مدول‬ ‫احیاء مستقیم‪ ،‬ساخت کارخانه اکسیژن ‪ ،۴‬مشارکت‬ ‫در ساخت کارخانه بریکت سازی اندیمشک‪ ،‬مشارکت‬ ‫در س��اخت کارخانه تولید الکترود گرافیتی‪ ،‬ساخت‬ ‫کارخانه ه��ای ‪ ۵۰۰‬ه��زار تن��ی کنس��انتره در کنار‬ ‫مجموعه معادن کوچک و احداث خط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫از جمله س��رمایه گذاری های شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬جلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد خوزستان‬ ‫که ب��ا نماد «فخ��وز» در بورس کاالی کش��ور فعال‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس از ش��نیدن گزارش مدیرعام��ل به دیگر‬ ‫موارد دستور جلسه بر اساس روال قانونی پرداخت و‬ ‫مبلغ ‪ ۱۰۰۰‬ریال سود برای هر سهم را تصویب کرد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد اولویت پرداخت‪ ،‬با سهامدار خُ رد‬ ‫باشد و برای سهامداران عمده به تناسب درصد سهام‬ ‫پرداخت شود‪ .‬در این نشست‪ ،‬گزارش فعالیت هیات‬ ‫مدیره و صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬و صورت های سود و زیان‬ ‫و جریان وجوه نقد برای س��ال مالی منتهی به تاریخ‬ ‫یادشده به تصویب مجمع رسید‪ .‬گزارش خبرنگار ما‬ ‫حاکی اس��ت در ادامه‪ ،‬هیات رئیس��ه به پرسش های‬ ‫مطرح ش��ده از سوی گروهی از سهامداران که بیشتر‬ ‫انها‪ ،‬کارکنان ش��اغل و بازنشسته ش��رکت بودند‪ ،‬با‬ ‫سعه صدر پاسخ دادند‪.‬‬ ‫اس��ت که ریش��ه در قوانین‪ ،‬دولت و متولی��ان این بخش از‬ ‫قبیل وزارتخانه ها و س��ازمان ها دارد و دسته دوم مشکالت‬ ‫داخلی اس��ت و مدیریت این دس��ته از معادن باید در جهت‬ ‫رفع انها گام بردارد‪.‬‬ ‫انتظاری تاکید کرد‪ :‬با توجه به مفهوم کلی س��ازماندهی‬ ‫اس ام ای ها که بیش��تر به فعال س��ازی بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫کوچک و متوسط می انجامد و منظور کلی ان‪ ،‬برون سپاری‬ ‫فعالیت ه��ای حاکمیت و کوچک ش��دن بدنه دولت اس��ت‪،‬‬ ‫بیش��تر مس��ئولیت های اقتصادی و صنعتی بر عهده بخش‬ ‫خصوص��ی بوده و دول��ت هم باید با وض��ع قوانین حمایتی‬ ‫درباره رسیدن به این هدف کمک رسانی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد اس��تخراج معادن درباره نقش دولت‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه دولت باید با بروزرسانی اطالعات و وضع‬ ‫قوانین همگام با تغییرات بین المللی‪ ،‬حذف ش��یوه نامه های‬ ‫دس��ت و پ��ا گیر و غی��ر هماهنگ با ش��رایط روز اقتصادی‬ ‫جه��ان یا منطقه درباره رفع موانع به وجود امده‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬معدنداران و فعاالن این بخش هم باید در‬ ‫این زمینه فعالیت کنند و با انعطاف پذیری بیش��تر در تمام‬ ‫زمینه های تولید‪ ،‬فراوری‪ ،‬بازاریابی و فروش به ایفای نقش‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫انتظاری در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چ��ه راه��کاری برای رش��د معادن‬ ‫کوچک و متوسط پیشنهاد می شود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یک��ی از مفاهیم مورد‬ ‫بحث که به عهده فعاالن این بخش‬ ‫اس��ت‪ ،‬اش��نا نب��ودن ب��ا مفه��وم‬ ‫برندین��گ و اب��زاراالت بازاریاب��ی‬ ‫اصولی و بین المللی‪ ،‬فروش و بس��ته بندی صادراتی و ثبات‬ ‫کیفیت محصوالت درباره این نوع بنگاه هاس��ت و راهکار ان‬ ‫استفاده از افراد متخصص‪ ،‬طراحی‪ ،‬راه اندازی و بهره برداری‬ ‫از خدم��ات و بنگاه های اینترنتی اس��ت‪ .‬او همچنین تاکید‬ ‫ل کردن معادن‬ ‫ک��رد‪ :‬با رعایت این اص��ول‪ ،‬باید برای فع��ا ‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط با توجه ب��ه امتیازات ای��ن معادن گام‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫اقدامات��ی ک��ه در این زمین��ه می توان انجام داد ش��امل‬ ‫برق��راری ارتب��اط ب��ا خری��داران و ب��ازار هدف می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تولید محصوالت بر اس��اس استانداردهای جهانی‬ ‫در بس��ته بندی مورد قبول یا ص��رف هزینه های پایین برای‬ ‫بروزرسانی فرایند تولید و استفاده از فناوری روز برای حفظ‬ ‫و ثب��ات در کیفیت و ه��ر چه بهینه ش��دن زنجیره تولید‪،‬‬ ‫اقدامات دیگری است که در این زمینه پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫رد پای‬ ‫فلز زرد‬ ‫در کل جهان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫سنگ اهن‬ ‫در هفته ای که گذشت‬ ‫خبر‬ ‫هفته ای که گذش��ت نرخ س��نگ اهن در چین‬ ‫رشد قابل توجهی داشت‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش نرخ به این دالیل اس��ت‪ :‬موجودی‬ ‫س��نگ اهن در بندرهای چین به زیر ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تن یعنی کمترین س��طح از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬تاکنون‬ ‫رس��ید‪ .‬تولید فوالد در چین رش��د ‪ ۱۰‬درصدی در‬ ‫مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) داش��ته و باوجود حاشیه‬ ‫سود کمتر اما احتمال کاهش تولید فوالد در چین‬ ‫ان��دک اس��ت‪ .‬افزایش تقاضا با توجه ب��ه پروژه ها و‬ ‫طرح ه��ای زیربنایی و زیرس��اختی جدید تعریف‬ ‫شده و تامین مالی و سرمایه گذاری جدید در چین‬ ‫دور از انتظار نیس��ت‪ .‬ش��اهد کاهش عرضه سنگ‬ ‫اهن ازسوی برزیل و اس��ترالیا و‪ ...‬هستیم‪ .‬ناتوانی‬ ‫در افزایش تولید سنگ اهن داخلی چین در کوتاه‬ ‫م��دت وجود دارد‪ ،‬در این میان نرخ زغال کک ش��و‬ ‫خری��د ژاپن از ‪ ۱۳۲‬دالر به ‪ ۱۲۹‬دالر کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬بهای بیلت س��ی ای اس ح��دود ‪ ۴۲۵‬دالر‬ ‫فوب ارزیابی ش��ده و با توج��ه به نبود تقاضا به ویژه‬ ‫از مص��ر و منطقه منا‪ ،‬خری��د در قیمت های باالتر‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬ترکیه نی��ز بیلت را ‪ ۴۳۳‬دالر‬ ‫فوب پیش��نهاد می دهد‪ ،‬هر چند در جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا افزای��ش عرضه ف��والد و کاه��ش تقاضا در‬ ‫بازار دیده می ش��ود و بر قیمت ها موثر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫یک محموله بیلت از روس��یه ‪ ۴۶۰‬دالر س��ی اف ار‬ ‫ک معامله بیلت دیگر‬ ‫فیلیپین پیش��نهاد ش��ده و ی ‬ ‫‪ ۴۶۵‬دالر س��ی اف ار اندونزی محقق ش��ده است‪.‬‬ ‫بیلت هند نیز ‪ ۴۵۰‬دالر س��ی اف ار جنوب ش��رق‬ ‫اسیا معامله ش��ده است‪ .‬در برخی نواحی فِنگ ران‬ ‫چی��ن‪ ،‬توقف تولی��د محصوالت ف��والدی با توجه‬ ‫به محدودیت ه��ای االیندگی جدید اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری طهرانی‬ ‫ممنوعی��ت واردات ضایع��ات به چی��ن موجب انتقال‬ ‫محموله ها به سایر کشورهای جنوب شرق اسیا شده‬ ‫که گاه قابلیت فراوری این ضایعات را ندارند‪.‬‬ ‫لی��ون اف��زود‪ :‬حجم زی��ادی از قراض��ه در مناطق‬ ‫دیگر ذخیر ه شد ه اس��ت‪ .‬در صورتی که درهای چین‬ ‫بار دیگر باز ش��ود‪ ،‬هیچ کس نمی خواهد در کش��وری‬ ‫همچون مالزی سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت ا ِ ِور ِول ریسورسِ ��ز‬ ‫صنای��ع بازیافت و ضایعات فلزات با مش��کل تصویری‬ ‫کلم��ه روب��ه رو هس��تند؛ چراک��ه عم��وم م��ردم به‬ ‫دنب��ال کلم��ه «بازیاف��ت» قص��د دارند ب��ه ضایعات‬ ‫پالس��تیک فک��ر کنن��د و مزای��ای زیس��ت محیطی‬ ‫بازیاف��ت فل��زات تا ح��د زی��ادی غیرقابل ش��ناخت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ضایعات پیشگیری شود‪ .‬برنی شیلبِرگ‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫شرکت پِرای م َمتریالز ریکا ِوری به مخاطبان این نشست‬ ‫گفت‪ :‬مجوزها قانونی خواهد ش��د و چین این جریان‬ ‫را قط��ع نخواهد کرد زی��را تقاضا برای م��واد ثانویه‪،‬‬ ‫به و یژه برای ضایعات مس دسته ‪ ۲‬وجود دارد‪ .‬مایکل‬ ‫لیون‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ا ِ ِور ِول ریسورسِ ��ز نیز گفت‪:‬‬ ‫با سخنان مثبت رئیس جمهوری درباره ظرفیت های معدنی ایران در یک نشست چندملیتی‬ ‫اقبال به معادن روی می اورد؟‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫تنوع مواد‬ ‫و محصوالت‬ ‫معدنی و تنوع‬ ‫بازار مصرف ان‪،‬‬ ‫از اسیب پذیری‬ ‫معدن در شرایط‬ ‫تحریم کم‬ ‫می کند؛ ضعفی‬ ‫که در زمینه‬ ‫نفت وجود دارد‬ ‫اش��اره به غنی ب��ودن ذخایر معدنی ایران از س��وی‬ ‫رئیس جمهوری در یک نشست چند ملیتی بحثی بود‬ ‫که در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‬ ‫ش��انگهای مطرح ش��د؛ رویدادی که امید می رود فصل‬ ‫نوی��ی را در بخش معدن کش��ور به وی��ژه در روزهای‬ ‫پرچالش تحریم بگشاید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جمعه ای که گذش��ت نوزدهمین‬ ‫نشس��ت س��ران کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری‬ ‫ش��انگهای با حضور سران کش��ورهای عضو دائم هند‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬چین‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫ازبکس��تان و قرقیزس��تان و اعضای ناظر ازجمله ایران‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬بالروس و مغولستان در بیشکک‪ ،‬پایتخت‬ ‫قرقیزستان برگزار شد‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫در بخش��ی از سخنرانی خود در این نشست‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را کشوری با موقعیت جغرافیایی استثنایی‬ ‫و راهبردی معرفی کرد که از نظر ذخایر انرژی و معدنی‬ ‫بس��یار غنی است و در تالقی کریدورهای تجاری شرق‬ ‫ب��ه غرب و ش��مال به جنوب ق��رار دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫این ویژگی ها را در کنار امنیت پایدار و نیروی انس��انی‬ ‫تحصیلکرده‪ ،‬مس��تعد فرصت های بیشماری دانست که‬ ‫می تواند در اختیار س��رمایه گذاران و تاجران کشورهای‬ ‫عضو سازمان همکاری ش��انگهای قرار گیرد و استفاده‬ ‫از انه��ا زمینه جهش اقتصادی در کش��ورهای عضو را‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬ ‫اشاره مستقیم به ظرفیت های بخش معدن ایران در‬ ‫نشستی با حضور سران کشورهای اشاره شده‪ ،‬از سوی‬ ‫ریاست جمهوری ایران اتفاق پرشماری به شمار نمی اید‬ ‫و وقوع چنین روی��دادی را می توان برای بخش معدن‬ ‫کشور به فال نیک گرفت‪ .‬باید دید اعالم امادگی ایران‬ ‫در زمینه ظرفیت های معدنی تا چه حد از س��وی دیگر‬ ‫کشورها مورد توجه قرار می گیرد و سیاست ها و قوانین‬ ‫داخلی تا چه اندازه ای��ن رویکرد باالترین مقام اجرایی‬ ‫کشور را پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه اس�ان م�واد معدن�ی در روزهای‬ ‫تحریم‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫این موضوع را‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫معدنکاری در حوزه طال یک حرفه جهانی اس��ت‬ ‫و اس��تخراج و فراوری ان در معادن و کش��ورهای‬ ‫مختلف به روش های گوناگون و با مقیاس مختلف‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬جه��ان در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی) ‪۲‬هزار و ‪ ۴۷۰‬تن‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) ‪۳‬هزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫تن و در س��ال گذش��ته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی) ‪۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۱‬تن طال تولید کرد و در همین حال پیش بینی‬ ‫می ش��ود تولید در س��ال جاری میالدی نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته افت ناچیزی داشته باش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تقاضای خرید برای طال در سال های‬ ‫اخیر همواره باالتر از تولید بوده و در شرایط کنونی‬ ‫ب��ه وی��ژه در امریکا طاله��ای بازیافت��ی از جایگاه‬ ‫ویژه ای برخوردار ش��ده اند‪ .‬بیش��تر مصرف طالی‬ ‫جهان در صنعت جواهرس��ازی است‪ .‬با این حال در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی این صنعت ‪۲‬هزار و ‪ ۲۳۷‬تن‬ ‫طال در س��طح جهان مصرف کرده و مصرف طال در‬ ‫س��ایر صنایع ‪۳‬هزار و ‪ ۳۳‬تن بوده است‪ .‬در ان سال‬ ‫همچنین یک هزار و ‪ ۲۵۲‬تن طال س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ده و ‪ ۳۷۷‬تن طال نیز در بانک ها نگهداری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬چی��ن بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده طال ب��وده و ح��دود ‪۱۲‬درصد تولید‬ ‫جهان��ی را به خود اختص��اص داد‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫این کش��ور بزرگ ترین تولیدکننده طال در جهان‬ ‫اس��ت و در سال گذشته ‪ ۴۰۴‬تن از این فلز گرانبها‬ ‫را تولید کرد‪ .‬پس از چین‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬روسیه و کانادا‬ ‫بیش��ترین میزان طال را در جه��ان تولید می کنند‪.‬‬ ‫اس��ترالیا در سال گذش��ته ‪ ۳۱۵‬تن‪ ،‬روسیه ‪۳۹۸‬‬ ‫ت��ن و کانادا ‪ ۱۸۹‬تن تولی��د کردند‪ .‬با این حال این‬ ‫کش��ورها مالک بیش��ترین ذخایر نیستند‪ .‬کشور‬ ‫غنا از کش��ورهایی اس��ت ک��ه ذخایر انب��وه طال را‬ ‫در خ��ود گنجانده و در معدنی به نام اوبواس��ی که‬ ‫در مالکیت ش��رکت انگلو گلو اش��انتی است‪ ،‬قرار‬ ‫دارد‪ .‬اس��ترالیا ع�لاوه بر تولید بیش��ترین طالی‬ ‫جه��ان‪ ،‬ذخایر انبوه��ی را در معدن کادیا ایس��ت‬ ‫در خود گنجانده و این معدن در مالکیت ش��رکت‬ ‫اس��ترالیایی ماژورنیوکرس��ت قرار دارد‪ .‬افریقای‬ ‫جنوبی را نیز می توان در فهرس��ت کشورهایی قرار‬ ‫داد ک��ه بیش��ترین ذخایر فل��ز زرد را دارند‪ .‬ذخایر‬ ‫افریقای جنوبی در معدن��ی به نام مپوننگ متعلق‬ ‫به ش��رکت انگلوگلداشانتی قرار دارد‪ .‬ساوت دیپ‪،‬‬ ‫دیگر مع��دن طالی افریقای جنوبی بود‪ .‬جمهوری‬ ‫دومینیکن در معدنی به نام پوبلوویژو‪ ،‬مغولس��تان‬ ‫در مع��دن اویوتویاگولی‪ ،‬روس��یه در معدن المپیا‪،‬‬ ‫ازبکس��تان در معدن مورون تاِی��و و گینه در معدن‬ ‫لیهیر نیز ذخایر انبوه طال را انباشته اند اما بیشترین‬ ‫ذخایر طالی جهان در معدنی به نام گراس��بِرگ در‬ ‫اندونزی ذخیره شده اند‪.‬‬ ‫بازار ضایعات‬ ‫مس امریکا‬ ‫چشم انتظار‬ ‫تقاضای چین‬ ‫فع��االن بازار چش��م انداز مثبتی نس��بت ب��ه تداوم‬ ‫تقاض��ای چین برای ضایعات مس امریکا‪ ،‬به ویژه برای‬ ‫ضایعات مس دسته ‪ ۲‬دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پ��رس ب��ه نق��ل از متال بولتن‪،‬‬ ‫امیدواری بازار ضایعات مس امریکا به احیای تقاضای‬ ‫چین با کاهش تخفیف ها برای این دس��ته از ضایعات‬ ‫وارد ش��ده به چین‪ ،‬تقویت شد‪ .‬موسسه فست مارکت‬ ‫تخفی��ف این دس��ته از ضایعات ک��ه دارای ‪ ۹۴‬تا ‪۹۶‬‬ ‫درصد مس هس��تند‪ ،‬برای تحویل در چین دوش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬م��ه را در مح��دوده ‪ ۳۴‬تا ‪ ۳۸‬س��نت در هر پوند‬ ‫(‪ ۷۵۰‬ت��ا ‪ ۸۳۸‬دالر ب��ر تن) ارزیابی کرد که نس��بت‬ ‫به ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۲‬س��نت در هر پوند (‪ ۸۱۶‬تا ‪ ۹۲۶‬دالر بر‬ ‫تن) مربوط به ‪ ۲۹‬اوریل‪ ،‬با کاهش همراه بوده است‪.‬‬ ‫در جریان یک نشس��ت در موسس��ه فس��ت مارکت‬ ‫در پنجمین س��مینار س��االنه مس (‪ ۵‬ژوئن)‪ ،‬مدیران‬ ‫صنع��ت ضایعات‪ ،‬درباره تاثیر طوالنی مدت ممنوعیت‬ ‫واردات ضایع��ات چی��ن و نحوه تغییر ش��کل جریان‬ ‫ضایعات بحث کردند‪.‬‬ ‫کریس��توف الن‪ ،‬مدیر پرتفولیوی گروه نکس��انس‬ ‫گفت‪ :‬اکنون پیش��نهاد ضایعات بیش��تری از امریکا و‬ ‫اروپا دریافت می شود‪.‬‬ ‫در بازار داخلی ایاالت متحده‪ ،‬تخفیف ضایعات مس‬ ‫ب��ا توجه به کاهش تقاضای داخلی و تداوم ممنوعیت‬ ‫واردات ضایعات به چین‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬به تازگی برای محدودیت های واردات‬ ‫ضایعات چین که ازس��وی وزارت محیط زیس��ت این‬ ‫کش��ور وضع ش��ده‪ ،‬بازه زمان��ی درنظر گرفته ش��ده‬ ‫ت��ا با صدور مج��وز واردات‪ ،‬از ایج��اد وقفه در جریان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اش��اره مس��تقیم به ظرفیت های بخش معدن ایران در نشستی با‬ ‫حضور سران کشورهای اشاره شده‪ ،‬از سوی ریاست جمهوری ایران‬ ‫اتفاق پرش��ماری به شمار نمی اید و وقوع چنین رویدادی را می توان‬ ‫برای بخش معدن کشور به فال نیک گرفت‬ ‫یاداوری کرد و در این باره گفت‪ :‬درست است تاکنون تا‬ ‫این اندازه و ابعاد به موضوع معدن پرداخته نشده است‪،‬‬ ‫در حال��ی که بخش معدن می تواند در ش��رایط تحریم‬ ‫جایگزین درامدهای نفتی باشد؛ نقشی که سایر صنایع‬ ‫هم می توانند به سهم خود ایفا کنند‪.‬‬ ‫اهمی��ت این امر در جایی ق��وت پیدا می کند که ما‬ ‫از ذخای��ر انرژی نیز در کنار ذخایر معدنی برخورداریم‪.‬‬ ‫ازجمله این ذخایر گاز اس��ت که تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫مواد معدنی در ان تاثیر چشمگیری دارد و مزیتی است‬ ‫که سایر کشورهای دارنده ذخایر معدنی از ان برخوردار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نتیج��ه برخورداری از ای��ن مزایا‪ ،‬اگر‬ ‫بتوانی��م در ح��وزه معدن و صنایع معدنی به درس��تی‬ ‫س��رمایه گذاری کنیم‪ ،‬می توانیم با اس��انی بیش��تری‬ ‫از چالش ه��ای برامده از کاه��ش درامدهای نفتی در‬ ‫روزهای تحریم عبور کنیم‪.‬‬ ‫ش��کوری همچنی��ن اظه��ار کرد‪ :‬از س��ویی ش��مار‬ ‫کش��ورهایی ک��ه تمای��ل دارن��د در مع��ادن ای��ران‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬باالست و این به دلیل جایگاهی‬ ‫اس��ت که مواد معدنی در صنایع و سایر بخش های یک‬ ‫کشور دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه به تازگ��ی بخ��ش معدن‬ ‫جواهراتی نادرتر و گران تر از الماس‬ ‫ش�مار س�نگ های جواهری ک�ه تاکنون در‬ ‫طبیعت ش�ناخته ش�ده به حدود ‪ ۲۰۰‬مورد در‬ ‫جهان می رسد‪ .‬شناخته شده ترین این سنگ ها‬ ‫الم�اس‪ ،‬یاق�وت قرمز‪ ،‬یاق�وت کب�ود و زمرد‬ ‫هس�تند‪ ،‬اما عالوه بر اینها س�نگ های قیمتی‬ ‫ه�م وجود دارن�د که هر چن�د به ان�دازه این‬ ‫جواهرات شناخته ش�ده نیس�تند‪ ،‬با این حال‬ ‫حتی از انها هم نادرتر و گرانبهاتر هستند‪ .‬در‬ ‫اینجا ‪ ۱۰‬مورد از انها را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫منبع‪mentalfloss.com :‬‬ ‫ب ِریل قرمز‬ ‫تورمالین‬ ‫الریمار‬ ‫ازسوی رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری موردتوجه‬ ‫ویژه قرار گرفته است‪ .‬از سویی تنوع مواد و محصوالت‬ ‫معدنی و تنوع بازار مصرف ان‪ ،‬از اس��یب پذیری معدن‬ ‫در ش��رایط تحری��م کم می کند؛ ضعفی ک��ه در زمینه‬ ‫نف��ت وجود دارد‪ .‬نفت خریداران مش��خصی دارد برای‬ ‫نمونه خریداران نفت ایران ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬هند و کشورهای‬ ‫شناخته ش��ده ای هس��تند که این شناخته ش��ده بودن‬ ‫اس��یب پذیری فروش نفت را باال می برد؛ اتفاقی که در‬ ‫زمینه مس‪ ،‬اهن‪ ،‬روی و س��ایر محصوالت معدنی رخ‬ ‫نمی دهد و در نتیجه عرضه این محصوالت در ش��رایط‬ ‫تحریم به بازار جهانی بس��یار اس��ان تر از کاالیی مانند‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین بازار مواد معدنی بسیار گسترده تر‬ ‫از ب��ازار نفت اس��ت و عرضه محصول در ای��ن بازار در‬ ‫ش��رایط تحریم و از طریق واسطه ها با سهولت بیشتری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬هرچند امکان تحریم کشتیرانی وجود‬ ‫دارد و در ان ص��ورت‪ ،‬ص��ادرات م��واد معدنی کش��ور‬ ‫به چالش کش��یده می ش��ود‪ ،‬ام��ا برای ای��ن مانع هم‬ ‫راهکارهای��ی مانند حمل زمینی به کش��ور ثالث وجود‬ ‫دارد‪ .‬هر چند این کار هزینه های تمام شده محصول را‬ ‫در بازار رقابتی مواد معدنی باال می برد اما درنهایت بازار‬ ‫مواد معدنی در مقایسه با نفت اسیب پذیری کمتری از‬ ‫تحریم ها دارد‪.‬‬ ‫ش��کوری افزود‪ :‬هر س��ال ب��رای بهتر ش��دن اوضاع‬ ‫اقتصادی کش��ور شعارهایی اعالم می شود مانند امسال‬ ‫ک��ه «رونق تولید» نام گرفته اس��ت‪ ،‬ام��ا مطرح کردن‬ ‫مشکل تنها یک سوی قضیه است و نشان می دهد ما به‬ ‫اهمیت مس��ئله اگاهیم‪ ،‬در عین حال تنها گفتن اینکه‬ ‫امس��ال سال رونق تولید است‪ ،‬نمی تواند منجر به رونق‬ ‫ش��ود‪ .‬متاس��فانه نوع رفتارهایی که در جامعه از سوی‬ ‫نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس دیده می شود‬ ‫نش��ان نمی ده��د که ما در مس��یر رون��ق اقتصادی در‬ ‫بخش ه��ای گوناگون و ازجمله بخش معدن در حرکت‬ ‫هستیم‪ .‬رفتارها همان رفتارهای گذشته است‪ .‬قوانین و‬ ‫سیاست گذاری های نه تنها در مسیر رونق تولید تغییر‬ ‫نکرده بلکه گاه سد راه تولید نیز قرار دارد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫عقیق سیاه‬ ‫تانزانیت‬ ‫ِپینیت‬ ‫تافیئیت‬ ‫ب ِنیتویت‬ ‫الکساندریت‬ ‫گراندیدریت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار شغل پایدار در‬ ‫‪ ۴۷۱۷‬شعبه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫پیوند صنایع و‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫در اینوتکس‪۲۰۱۹‬‬ ‫بازار داغ کاسبی‬ ‫غیرقانونی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه «ما مرفه بی درد نیستیم» مطرح کرد‪:‬‬ ‫او با اشاره به ش��عارهایی که در سال های گذشته‬ ‫در ارتب��اط با حمایت از تولید داده ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در عمل س��هم تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و‬ ‫حجم ان کوچک شده است‪.‬‬ ‫ت��ا زمان��ی ک��ه بس��یاری از دغدغه ه��ای واقعی‬ ‫تولیدکنن��دگان برط��رف نش��ود‪ ،‬ام��کان توس��عه‬ ‫قابل توج��ه فعالیت های انها وجود نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ازای��ن رو امیدواریم با همکاری اتاق ه��ای بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی در ارائه مشاوره به دولت‬ ‫و نهاد های تصمیم گیر دس��ت کم بخشی از مشکالت‬ ‫این حوزه برطرف شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد که س��ال ها س��نگ تولید را به سینه‬ ‫زده ایم‪ ،‬با این حال تولید کوچک شده و تصمیم گیران‬ ‫هی��چ گاه علل ان را بررس��ی نکرده اند‪ .‬دولت گوش‬ ‫ش��نوا برای خواس��ته های بخش خصوص��ی ندارد و‬ ‫بیشتر تصمیم های اقتصادی عجوالنه‪ ،‬بدون مطالعه‬ ‫و بدون بررسی کارشناسی گرفته می شود‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان بخ��ش خصوصی با بیان اینکه این‬ ‫مش��کالت تنها ب��ا تعامل و همدلی قابل حل اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این یک واقعیت است که ما اپوزیسیون دولت‬ ‫نیس��تیم و خدای ناکرده نبای��د چنین تصوری ایجاد‬ ‫ش��ود که ما در مقابل دولت ایستاده ایم‪ ،‬از همین رو‬ ‫بای��د فضای تب��ادل و گفت وگ��و در کش��ور فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬باره��ا فع��االن اقتصادی مس��ائل و‬ ‫مش��کالت را در قال��ب نامه ن��گاری و ش��یوه های‬ ‫گوناگ��ون ب��ه گ��وش دولت رس��انده اند ام��ا گوش‬ ‫ش��نوایی برای ان وجود نداش��ته و بازهم دولت راه‬ ‫خ��ود را رفته اس��ت‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬بای��د در دوره‬ ‫جدی��د فعالیت اتاق ها تالش کنی��م مطالبات بخش‬ ‫خصوصی را ب��ار دیگر با جدیت بیش��تری پیگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های اقتصادی‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫در این نشست به بررس��ی وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫پرداخت و امارهایی ارائه داد و گفت‪ :‬از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۲۴‬فصل رش��د س��رمایه گذاری در ‪۱۴‬‬ ‫فصل منفی و میانگین رش��د س��رمایه گذاری منفی‬ ‫‪ ۳.۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین رشد مصرف از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫‪ ۲۴‬فص��ل؛ فقط در ‪ ۹‬فصل مثب��ت بوده و میانگین‬ ‫ان در تمام فصول منفی ‪ ۲.۲‬ثبت شده است‪ .‬عالوه‬ ‫براین ها‪ ،‬اخرین ام��اری که مرکز امار ایران از تورم‬ ‫ارائه داده‪ ،‬نش��ان می دهد تورم ‪ ۲۶.۹‬درصد و رش��د‬ ‫اقتصادی منفی ‪ ۴.۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس امارهای رسمی صادرات‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به س��ال قبل ‪ ۶‬درصد‬ ‫کاهش داشته و واردات هم ‪ ۲۱.۷‬درصد کم شده که‬ ‫باتوجه به اینکه بیشتر واردات ما کاالهای واسطه ای‬ ‫و مواد اولیه کارخانه ها اس��ت این نگرانی وجود دارد‬ ‫که امسال اگر فکری اساسی برای این موضوع نشود‬ ‫بس��یاری از کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی تولیدی‬ ‫با مشکل رو به رو شوند‪.‬‬ ‫به جز این‪ ،‬بحران دیگ��ری که هم اکنون بنگاه ها‬ ‫با ان رو به رو هستند‪ ،‬کمبود نقدینگی است‪ .‬با توجه‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از الگوی ترکیه برای عبور از‬ ‫اقتصاد سیاست زده‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت همچنین عل��ی نقیب‪،‬‬ ‫عض��و هی��ات نمایندگان ات��اق تهران در س��خنانی‬ ‫به نقد اقتصاد سیاس��ت زده ای��ران پرداخت و ان را‬ ‫عاملی مهم در بروز پیش��امدهایی در اقتصاد کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نقی��ب با اش��اره ب��ه اینکه کش��ور ترکی��ه نیز در‬ ‫دهه های گذش��ته با مش��کالت اقتصادی ش��دیدی‬ ‫روبه رو بود‪ ،‬افزود‪ :‬دولتمردان و سیاستمداران ترکیه‬ ‫در ان زم��ان‪ ،‬دو اقدام کلی��دی را در پیش گرفتند؛‬ ‫نخست انکه از موسسه های حسابرسی معتبر جهانی‬ ‫برای تدوین سیاس��ت های مالی و مالیاتی این کشور‬ ‫و کنترل شرکت های تولیدی ترکیه استفاده کردند و‬ ‫همچنین به انعقاد پیمان های تجاری معاف از تعرفه‬ ‫با دیگر کشورها روی اوردند‪.‬‬ ‫وی س��پس اظهارکرد‪ :‬ما نیز در اتاق بازرگانی باید‬ ‫با تش��کیل کارگروه ها و اتاق های فکر‪ ،‬شکست های‬ ‫اقتص��ادی و صنعت��ی در طول دهه های گذش��ته را‬ ‫عارضه یاب��ی کرده و با طراحی چش��م انداز اقتصادی‬ ‫مبتن��ی ب��ر تعامل ب��ا کش��ورهای دیگ��ر و به ویژه‬ ‫محافظت از این برنامه اس��تراتژیک‪ ،‬اقتصاد کشور را‬ ‫از شرایط نابسامان کنونی خارج کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت پر سود ارزهای رمزنگاری شده‬ ‫پس از نقیب‪ ،‬مجید حسینی نژاد‪ ،‬دیگر عضو هیات‬ ‫نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران به عن��وان دومین‬ ‫س��خنران پیش از دس��تور‪ ،‬پش��ت تریبون ایستاد و‬ ‫درباره صنع��ت ارزه��ای رمزپایه در اقتص��اد امروز‬ ‫توضیح داد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ارزش کل ارزه��ا در جه��ان ت��ا ‪۸۰‬‬ ‫تریلی��ون دالر تخمی��ن زده ش��ده اس��ت و ارزش‬ ‫ارزه��ای رمزپایه ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد دالر براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در واقع متوسط ارزش رمزارزها حدود یک درصد‬ ‫ارزش کل ارزها اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه کش��ورهایی‬ ‫مانن��د روس��یه و چین برای غلبه ب��ر هژمونی دالر‪،‬‬ ‫تج��ارت ب��ر پای��ه رمزارزه��ا را پذیرفته و توس��عه‬ ‫داده ان��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر می ای��د صنعت رمزهای‬ ‫ارزپایه به کش��ور ما نیز وارد شده و تولید این ارزها‬ ‫از جمل��ه بیت کوی��ن در برخ��ی مراک��ز تولیدی یا‬ ‫خدماتی و با برق یارانه ای ارزان قیمت در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینی نژاد با اشاره به اینکه‪ ،‬این صنعت‪ ،‬صنعت‬ ‫پر سودی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون ماینرهای تولید این‬ ‫رمزارزها به طور قاچاق وارد ایران می ش��ود و س��ود‬ ‫تجارت ان به جیب قاچاقچیان می رود؛ در حالی که‬ ‫اگر دولت این صنعت را به طور رسمی بپذیرد‪ ،‬عواید‬ ‫ان را در شرایط موجود که فروش نفت تحت تحریم‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬به خزانه دولت می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹از نماین�دگان دولت در اتاق بازرگانی‬ ‫استفاده نشد‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫بخش دولت��ی در اتاق های بازرگانی یک حضور میرا‬ ‫داش��ته اند و ما هم در اتاق های بازرگانی س��ازکاری‬ ‫طراحی نکرده ای��م که از ظرفیت های این افراد برای‬ ‫بهبود فضای کسب و کار بهره بگیریم‪.‬‬ ‫حسین سالح ورزی در نشس��ت هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران اظهارکرد‪ :‬حض��ور ‪ ۲۰‬نفر از‬ ‫نماین��دگان دول��ت در هیات نماین��دگان اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬به ط��ور قط��ع انگیزه محکم��ی دارد که‬ ‫قانونگذار ان را مصوب کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این افراد بدنه اصلی سیاست گذاری‬ ‫مس��ائل اقتصادی کشور هستند‪ ،‬در حالی که حضور‬ ‫نمایندگان بخش دولت��ی در اتاق های بازرگانی یک‬ ‫حضور میرا بوده است و ما هم در اتاق های بازرگانی‬ ‫س��ازکاری طراح��ی نکرده ای��م ک��ه از ظرفیت های‬ ‫ای��ن افراد ب��رای بهبود فض��ای کس��ب و کار بهره‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه محمدرضا انصاری‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ام��روز به لحاظ اثرگ��ذاری در جریان های اقتصادی‬ ‫کش��ور فراهم اس��ت اما اینکه چقدر بتوانیم اثرگذار‬ ‫باشیم‪ ،‬دو وجه دارد؛ یکی اثرگذاری ما به عنوان اتاق‬ ‫و دیگری اثرگذاری حاکمیت موثر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید از ظرفیت های مان به طور منسجم و‬ ‫س��ازمان یافته استفاده کنیم و بسیاری از مالحظات‬ ‫را در شرایط فعلی کنار بگذاریم و انچه فکر می کنیم‬ ‫به سود کشور است را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫براساس‬ ‫امارهای سازمان‬ ‫برنامه‪ ،‬دولت‬ ‫ساالنه ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه‬ ‫اشکار و پنهان‬ ‫پرداخت می کند‬ ‫در شرایطی که‬ ‫کل وابستگی‬ ‫اقتصاد کشور به‬ ‫نفت حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان است‬ ‫از بین ش��رکت های اروپایی‪ ،‬تنها ش��رکت های‬ ‫بزرگی که فعالیت خود در ایران را با وجود سختی ها‬ ‫ادامه داده اند و عالوه بر حوزه غالت‪ ،‬دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی در دیگر زمینه های اقتصادی با طرف های‬ ‫ایرانی همکاری کرده یا دست کم فعالیت خود را به‬ ‫حالت تعلیق در نیاورده اند‪ ،‬ش��رکت های سوئیسی‬ ‫هستند‪ .‬تداوم فعالیت این شرکت ها نشان می دهد‬ ‫ک��ه سوئیس��ی ها باوج��ود مش��کالت گوناگ��ون‬ ‫همچنان به بازار ایران اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫بعضی ش��رکت های سوئیس��ی ک��ه پیش تر در‬ ‫زمینه خدمات ریلی‪ ،‬ساخت وس��از‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫و نف��ت با طرف ایرانی هم��کاری می کردند‪ ،‬امکان‬ ‫فعالیت ندارند با این حال دفاتر را باز نگاه داشته اند‬ ‫ام��ا در زمینه های دیگر که فارغ از تحریم هاس��ت‪،‬‬ ‫فعالیت ش��رکت ها ادامه دارد‪ .‬ش��رکت هایی مثل‬ ‫بول��ر‪ ،‬ش��رکت بازرس��ی اس ج��ی اس‪ ،‬ناودیس و‬ ‫نس��له‪ ،‬حضور موثری در بازار ای��ران دارند و در این‬ ‫شرایط س��خت در بازار کش��ورمان حضور دارند و‬ ‫همچن��ان کار می کنن��د‪ .‬تحریم کنون��ی ایرانی را‬ ‫می ت��وان فرصتی ب��رای تجهیز زیرس��اخت ها در‬ ‫زمینه همکاری ه��ای بین المللی اقتصادی در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬زمان��ی که برجام امضا ش��د‪ ،‬هیچ امادگی‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بیمه ای و حقوقی در فضای اقتصادی ایران‬ ‫برای استفاده از فرصت ها وجود نداشت اما می توان‬ ‫در روزه��ای کنونی که رکود کار در بازار را س��خت‬ ‫کرده‪ ،‬بر توسعه زیرساخت ها تمرکز کرد تا در دوره‬ ‫ش��کوفایی بعدی برای انجام بس��یاری از کارها به‬ ‫دوبی و اس��تانبول اتکا نکنیم‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫ب��ا وجود ب��ازار ‪ ۸۰‬میلیونی و فرات��ر از ان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تب��ادالت مالی حت��ی در برگ��زاری همایش های‬ ‫گوناگ��ون اصن��اف ه��م از ظرفیت ه��ای داخلی‬ ‫اس��تفاده نمی کردیم اما اکن��ون تصمیم داریم در‬ ‫این زمینه بیشتر بر ظرفیت های داخلی اتکا کنیم‪.‬‬ ‫اتاق ایران و س��وئیس به همین منظور با همکاری‬ ‫همه تشکل های فعال در زمینه غالت و زنجیره ان‬ ‫همای��ش ‪ Irangrain ۲۰۱۹‬برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از این فع��االن این زمینه بای��د برای حضور‬ ‫در چنی��ن همایش هایی به دوبی‪ ،‬اس��تانبول یا ژنو‬ ‫س��فر می کردند اما اکنون می توان با برگزاری این‬ ‫همایش ه��ا در ای��ران‪ ،‬زمینه حضور ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی و فع��االن ایرانی در ای��ن همایش ها را‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬این رویکرد را می توان درباره اتاق های‬ ‫داوری برای قراردادها هم به اجرا دراورد‪ .‬اتاق های‬ ‫بین المل��ل می توانند با خالقیت و ن��واوری نقش‬ ‫موثری در توس��عه زیرس��اخت های کسب وکار در‬ ‫کش��ور ایفا کنند‪ .‬باوجود رک��ود کنونی بازار‪ ،‬نباید‬ ‫نسبت به ش��کوفایی اینده ناامید بود‪ .‬با وجود همه‬ ‫مش��کالت هنوز فرصت های امیدوارکننده وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸‬درصدی صادرات‬ ‫دوماهه امسال‬ ‫رئی��س کل گم��رک ای��ران از رش��د ‪۸‬درصدی‬ ‫ص��ادرات و کاهش ‪۸‬درص��دی واردات در دوماهه‬ ‫نخس��ت س��ال خبر داد و گفت‪ :‬ت��راز تجاری ‪۱.۶‬‬ ‫میلیارد دالر مثبت است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراشرفی با اشاره به وضعیت‬ ‫واردات کااله��ای اساس��ی به کش��ور در چند ماه‬ ‫گذشته اظهار کرد‪ :‬تا ‪۲۵‬خرداد‪ ۹۴۲ ،‬هزار تن کاال‬ ‫وارد کش��ور شده که نسبت به مدت مشابه سال ‪۹۷‬‬ ‫با حجمی بیش از ‪ ۷۷۱‬هزار تن‪ ،‬رش��د ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬وی درب��اره عملکرد تج��ارت خارجی دو ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬کل حجم تجارت‬ ‫خارج��ی ‪ ۱۵‬میلی��ارد و ‪ ۱۷۵‬میلی��ون دالر بوده‬ ‫ک��ه س��هم واردات ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۷۶۳‬میلیون دالر‬ ‫و صادرات ‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۴۱۲‬میلیون دالر گزارش‬ ‫ش��د‪ .‬باوجود تحریم ها همه جانبه تراز تجاری یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۴۹‬میلیون دالر مثبت است‪ .‬رئیس کل‬ ‫گمرک افزود‪ :‬در این مدت واردات ‪ ۸‬درصد کاهش‬ ‫و ص��ادرات نی��ز ‪ ۸‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫میزان کااله��ای وارداتی ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۵۴‬هزار تن‬ ‫و صادرات انجام ش��ده ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۷۲‬هزار تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر اقتصاد ب��ه ترکیب اقالم‬ ‫عمده صادراتی پرداخت و یاداور ش��د‪ :‬گاز طبیعی‬ ‫مایع ش��ده به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۲۶‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫میعانات گازی ‪ ۴۱۲‬میلیون دالر‪ ،‬سایر روغن های‬ ‫س��بک و فراورده ها به غی��ر از بنزین ‪ ۳۱۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬پروپان مایع شده ‪ ۲۹۲‬میلیون دالر و متانول‬ ‫‪ ۲۳۶‬میلیون دالر ارزاوری داش��ته است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن در بخش واردات ‪ ۴۷۲‬میلیون دالر‬ ‫برن��ج‪ ۳۶۹ ،‬میلیون دالر ذرت دامی‪ ۲۴۳ ،‬میلیون‬ ‫دالر کنجاله و ‪ ۲۲۳‬میلیون دالر کره وارد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شافعی با اشاره به مشکالت بخش خصوصی گفت‪:‬‬ ‫دولت گوش شنوا برای خواسته های بخش خصوصی‬ ‫ندارد و بیشتر تصمیم های اقتصادی عجوالنه و بدون‬ ‫بررسی کارشناسی گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه ش��افعی بخ��ش خصوصی اپوزیس��یون‬ ‫دولت نیس��ت و باید با همدلی و گفت وگو‪ ،‬مشکالت‬ ‫اقتصادی برطرف شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به مش��کالت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی اظهار ک��رد‪ :‬دولت گوش ش��نوا‬ ‫برای خواس��ته های بخش خصوصی ندارد و بیش��تر‬ ‫تصمیم ه��ای اقتص��ادی عجوالن��ه و بدون بررس��ی‬ ‫کارشناسی گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه ش��افعی بخ��ش خصوصی اپوزیس��یون‬ ‫دولت نیس��ت و باید با همدلی و گفت وگو‪ ،‬مشکالت‬ ‫اقتصادی برطرف شود‪.‬‬ ‫او در تش��ریح جایگاه فع��االن اقتصادی در جامعه‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش خصوصی در معرفی خودش به جامعه‬ ‫موف��ق نبوده و دیدگاه مردم به این بخش واقع بینانه‬ ‫نیس��ت؛ چراکه احس��اس عموم مردم این است که‬ ‫اف��رادی مرفه و بی درد فارغ از دغدغه های اجتماعی‬ ‫در اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫دور هم جمع شده اند‪.‬‬ ‫به گفته ش��افعی برخی از م��ردم معتقدند در اتاق‬ ‫تعدادی ثروتمن��د بی درد حاضر هس��تند که بدون‬ ‫هیچ گون��ه ش��ناختی از درد اقتصادی و مش��کالت‬ ‫م��ردم فقط کارهای خود را انجام می دهند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫باید تالش کنی��م در دوره جدید اتاق ها‪ ،‬این تصویر‬ ‫نادرست را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ایران تاکی��د کرد‪ :‬اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اگرچه در انجام‬ ‫مسئولیت های اجتماعی به کمال نرسیده‪ ،‬اما به ان‬ ‫توجه داشته است‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی تالش کرده اند تا س��طح رفاه را‬ ‫در برخ��ی مناطق محروم افزایش دهن��د‪ .‬ما باید با‬ ‫معرفی درس��ت خودمان به مردم‪ ،‬پشتیبانی جامعه‬ ‫را از اتاق های بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫افزایش دهیم تا در برنامه های مان توفیق یابیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه او در ش��رایط فعلی که اقتص��اد ایران با‬ ‫مش��کالت ج��دی روبه رو اس��ت‪ ،‬فع��االن اقتصادی‬ ‫مش��کالت و محدودیت ه��ای جدی دیگ��ری را هم‬ ‫تحمل می کنند؛ ایجاد ارتباط و همدلی میان فعاالن‬ ‫اقتصادی و مس��ائل گوناگ��ون اجتماعی می تواند به‬ ‫برون رفت جامعه و اقتصاد از ش��رایط دش��وار فعلی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫ش��افعی مش��کالت اقتصادی جدید را به «جنگ‬ ‫اقتصادی» تش��بیه کرد و گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی در‬ ‫برابر تیرهایی که از مقابل و از سوی دشمنان کشور‬ ‫بر پیکره اقتصاد وارد می ش��ود‪ ،‬س��ینه سپر کرده اند‬ ‫و همیش��ه اماده مبارزه هس��تند‪ ،‬اما برخی تیرها از‬ ‫س��مت نیروهای داخلی به فع��االن اقتصادی اصابت‬ ‫می کن��د که نمی توانیم درد ناش��ی از ان را تحمل و‬ ‫برای ان تدبیر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران تصمیم های نادرس��ت و‬ ‫بی توجهی به خواس��ته های فعاالن اقتصادی را مانند‬ ‫تیرهایی دانس��ت که از س��وی نیروه��ای داخلی به‬ ‫فعاالن اقتصادی اصابت می کند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫به ت��ورم و نرخ ارز‪ ،‬نقدینگی بنگاه ها دچار مش��کل‬ ‫اساسی شده که باید به این موضوع هم به طورجدی‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫در جمع بن��دی کل��ی با توجه به اماره��ا می تواند‬ ‫گفت در س��ال ‪ ۹۸‬با توجه به رش��د منفی‪ ،‬کاهش‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬ت��ورم و رکودی که به وج��ود خواهد امد‬ ‫واحدهای تولیدی در معرض خطر جدی هس��تند و‬ ‫تنها راه اصالح ش��رایط‪ ،‬باتوجه ب��ه تحریم هایی که‬ ‫کش��ور با انها رو به رو ش��ده‪ ،‬پرداختن به س��اختار‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫خوانس��اری در ادام��ه ب��ه یارانه هایی ک��ه دولت‬ ‫به طور اش��کار و پنهان پرداخت می کن��د‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک چال��ش مه��م اقتصادی اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫براس��اس امارهای سازمان برنامه دولت ساالنه ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان یارانه اش��کار و پنهان پرداخت‬ ‫می کند در ش��رایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور‬ ‫به نفت حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬یعنی‬ ‫اگ��ر ما از کل اعتباراتی ک��ه به عنوان یارانه پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یک چهارم ان را در بودجه صرف کنیم و‬ ‫یک چهارم هم به طور نقدی به طبقات اس��یب پذیر‬ ‫جامعه بدهیم می توانیم س��اختار اقتصادی کش��ور‬ ‫را اص�لاح کنی��م و این نی��از به ش��جاعت و اقتدار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران در ادامه به برخی از‬ ‫اعداد و ارق��ام که به عنوان یارانه پرداخت می ش��ود‬ ‫اما اصال به چرخه تولید وارد نمی ش��ود‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس امارهای رس��می در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در بخش یارانه س��وخت ‪ ۱۲۳‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫فقط به عنوان یارانه بنزین‪ ۱۳۰ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به عنوان یارانه گازوئی��ل و ‪ ۲۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای گاز طبیعی یارانه پرداخت ش��ده و در مجموع‬ ‫فقط یارانه این س��ه نوع انرژی ‪ ۵۳۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان بوده اس��ت و حاال تص��ور کنید اگر این اعداد‬ ‫به عرصه تولید بیایند‪ ،‬چقدر می توانند اثرات مثبتی‬ ‫داشته باش��ند و به اصالح س��اختار اقتصادی منجر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬امیدوارم در این دوره هیات نمایندگان‪،‬‬ ‫بتوانی��م در اتاق پیش��نهادهای مش��خصی را برای‬ ‫اصالح س��اختار اقتصادی ارائه دهیم و کمیسیون ها‬ ‫ه��م به طورتخصصی روی چالش های اقتصاد خرد و‬ ‫کالن کار خواهند کرد تا باری از مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور را کم کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹بخ�ش خصوص�ی اپوزیس�یون دول�ت‬ ‫نیست‬ ‫شریف نظام مافی‪ ،‬رئیس اتاق مشترک‬ ‫ایران و سوئیس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی ساخته شده‪،‬‬ ‫این اس��ت ک��ه در این اتاق تعدادی ثروتمند بی درد حاضر هس��تند‬ ‫که بدون داش��تن هیچ گونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم فقط‬ ‫کارهای خود را انجام می دهند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تمرکز بر‬ ‫توسعه‬ ‫زیرساخت در‬ ‫دوره رکود‬ ‫باید تصور مردم از فعاالن اقتصادی را تغییر دهیم‬ ‫اعض��ای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫نشست خرداد ماه خود میزبان اعضای هیات رئیسه‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران بودند که دو روز پیش به عنوان‬ ‫منتخبان نمایندگان بخش خصوصی‪ ،‬سکان هدایت‬ ‫اتاق ایران را به دس��ت گرفتند؛ هدف این نشس��ت‪،‬‬ ‫هم اندیشی برای یافتن مسیر بهینه و همفکری برای‬ ‫برنامه ریزی درس��ت در چشم انداز ‪ ۴‬سال اینده اتاق‬ ‫بازرگانی بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمحسین شافعی که به تازگی‬ ‫در انتخابات هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی ایران در‬ ‫س��مت خود ابقا ش��د و همچنان س��کاندار پارلمان‬ ‫بخش خصوصی ایران است‪ ،‬دیروز در این نشست به‬ ‫موضوعی اشاره کرد که عالمت سوال ذهن بسیاری‬ ‫از مردم است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ایران تاکید کرد متاس��فانه‬ ‫رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی‬ ‫س��اخته ش��ده‪ ،‬این اس��ت که در این اتاق تعدادی‬ ‫ثروتمن��د بی درد حاضر هس��تند که بدون داش��تن‬ ‫هیچ گونه ش��ناختی از دردهای اقتصادی مردم فقط‬ ‫کارهای خود را انجام می دهند‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬ما‬ ‫باید تالش کنی��م در دوره جدید اتاق های بازرگانی‬ ‫این تصویر اشتباه اصالح شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او در ش��رایط کنونی که اقتص��اد ایران‬ ‫ب��ا ان روبه رو اس��ت‪ ،‬فعاالن اقتصادی با مش��کالت‬ ‫و محدودیت ه��ای ج��دی روبه رو هس��تند و ایجاد‬ ‫ی��ک ارتباط میان انها و بحث ه��ای گوناگون جامعه‬ ‫می تواند عامل برون رفت از این شرایط باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در گفت وگو با‬ ‫رقابت‬ ‫هوشمندانه‬ ‫در توزیع‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪ ۵۰‬هزار شغل پایدار در ‪ ۴۷۱۷‬شعبه فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرخسرو فخریان‬ ‫کسب و‬ ‫کارهای سنتی‬ ‫با فعالیت در‬ ‫قالب فرانچایز و‬ ‫ارائه عملکردها‬ ‫به طورشفاف‬ ‫کار دولت در‬ ‫امر نظارت‬ ‫و کنترل را‬ ‫اسان تر می کنند‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای در ایران روز به روز پویا تر‪،‬‬ ‫مدرن تر و پرطرفدار تر می ش��وند‪ .‬با این حال‪ ،‬اشنایی‬ ‫جامع��ه با س��اختار اتحادیه کش��وری فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای کافی نیس��ت‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬کمتر کسی‬ ‫از م��ا یک فروش��گاه نان و ش��یرینی مع��روف یا یک‬ ‫سفره خانه س��نتی زنجیره ای را در گروه فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای تصور می کند‪ .‬یا ش��اید بهتر اس��ت بگوییم‬ ‫بیش��تر م��ردم گمان می کنن��د تعداد فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای از انگش��تان دس��ت بیش��تر نمی شود حال‬ ‫اینک��ه این طور نیس��ت‪ .‬در این ب��اره خبرنگار‬ ‫ب��ا امیرخس��رو فخری��ان‪ ،‬رئی��س اتحادیه کش��وری‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای به گفت وگ��و پرداخت و از‬ ‫جزئیات س��اختاری این اتحادیه پرس��ید که شرح ان‬ ‫را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از اف�راد جامع�ه گم�ان می کنند که‬ ‫فروش�گاه های زنجی�ره ای منحص�ر ب�ه چن�د‬ ‫فروش�گاهی که م�واد غذای�ی و لوازم ارایش�ی‬ ‫می فروش�ند و نیز چند فروش�گاه دیگر که همه‬ ‫گروه های کاالیی را دارند‪ ،‬می شوند‪ .‬برای رفع این‬ ‫ی گروه ها در اتحادیه‬ ‫اشتباه رسته ها و تقسیم بند ‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای را چطور می توان تعریف‬ ‫کرد؟‬ ‫ای��ن اتحادیه ‪ ۱۳‬گروه کاالی��ی دارد‪ .‬در واقع تمام‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای کش��ور در گروه های «انواع‬ ‫لوازم الکترونیکی‪ ،‬صوت��ی و تصویری‪ ،‬رایانه‪ ،‬تبلت یا‬ ‫انواع گوش��ی»‪« ،‬تمام گروه های کاالیی»‪« ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫فرش و موک��ت»‪« ،‬فروش خ��ودرو و خدمات پس از‬ ‫فروش و حمل ونقل»‪« ،‬تاالر‪ ،‬رستوران‪ ،‬سلف سرویس‪،‬‬ ‫سفره خانه و فست فود»‪« ،‬جهیزیه و لوازم خانگی برقی‬ ‫و گازی»‪« ،‬لوازم و تجهیزات اشپزخانه»‪« ،‬محصوالت‬ ‫فرهنگی»‪« ،‬انواع مصنوعات چرمی و مصنوعات مطال‬ ‫و زی��ور االت و عطر و ادکلن»‪« ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬میز و‬ ‫مبلم��ان و کاالی خ��واب‪ ،‬دکوراس��یون و تزئینات»‪،‬‬ ‫«انواع نان و شیرینی»‪« ،‬پوشاک» و «خواربار فروشی‪،‬‬ ‫کاالهای س��وپرمارکتی و لوازم ارایش��ی و بهداشتی‪،‬‬ ‫ل��وازم خ��رازی» از اتحادیه کش��وری فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای پروانه کس��ب دریافت کرده اند و مش��غول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €چه تعداد ش�عب فروش�گاهی در کل کشور‬ ‫فعالیت می کنند؟‬ ‫در حال حاضر‪ ۱۰۹ ،‬عضو حقیقی و حقوقی از ‪۱۲۸‬‬ ‫برند با ‪۴‬هزار و ‪ ۷۱۷‬ش��عبه فروشگاه زنجیره ای پروانه‬ ‫کس��ب از ما دریافت کرده و در سراسر کشور مشغول‬ ‫خدمت رسانی هستند‪.‬‬ ‫فعالی��ت فروش��گاه های زنجی��ره ای در تمام��ی‬ ‫استان های کشور براس��اس قانون نظام صنفی بالمانع‬ ‫اس��ت و درحال حاضر در اس��تان ته��ران هزار و ‪۵۳۶‬‬ ‫شعبه فروشگاه زنجیره ای و در سایر استان های کشور‬ ‫نیز ‪۳‬هزار و ‪ ۱۸۱‬شعبه وجود دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رقابت هوشمندانه‪ ،‬رمز ماندگاری و توسعه‬ ‫دانس��ته می ش��ود و ای��ن روزه��ا رقاب��ت در‬ ‫نظام توزیع داغ داغ اس��ت‪ .‬یک��ی از گروه های‬ ‫توزیع��ی فروش��گاه های زنجیره ای هس��تند‬ ‫که در س��ال های گذش��ته بحث هایی درباره‬ ‫رقاب��ت انه��ا با خرده فروش��ان مطرح ش��ده‬ ‫است‪ .‬این بحث با افزایش تعداد شعب برخی‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای قوت گرفت اما نکته‬ ‫قابل تامل اینکه‪ ،‬این بحث ها منجر به رقابتی‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬گسترده و مشهود نشد و در واقع‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشان به کار‬ ‫خود ادامه دادند و مردم هم بنابر نیاز‪ ،‬سلیقه‬ ‫و زمان خود در خرید از هر کدام از انها ازاد و‬ ‫تا حدودی می توان گفت که رها بودند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب که مصرف کنندگان با دیدن‬ ‫یک فروشگا ه زنجیره ای در یک سوی خیابان‬ ‫و یک س��وپرمارکتی در س��وی دیگر ان قدر‬ ‫ازم��ون و خطا کردند تا س��رانجام بدانند چه‬ ‫کاالی��ی را از کجا بخرند ارزان تر اس��ت‪ ،‬تنوع‬ ‫کدام کاال در کدام فروش��گاه بیش��تر اس��ت‪،‬‬ ‫پاس��خگویی فروش��نده در کدام یک دقیق تر‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬زمان خرید در کدام‬ ‫یک کوتاه تر است‪ .‬اینکه مصرف کننده را بدون‬ ‫اطالعات ره��ا و او را مجبور به ازمون و خطا‬ ‫کنیم تا به این اطالعات دس��ت یابد «رقابت»‬ ‫نیست‪ .‬ش��اید می شد در س��ر در فروشگاه ها‬ ‫برگه ای چسباند یا با ارس��ال پیامک هایی به‬ ‫مش��تریان قدیمی برخی از ای��ن اطالعات را‬ ‫به انه��ا داد؛ بنابراین می توان گفت که رقابت‬ ‫خرده فروش��ان و فروش��گاه های زنجیره ای در‬ ‫محله ها ت��ا امروز چندان هوش��مندانه نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به این که حاال ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر در ‪ ۱۲۸‬برند با ‪۴‬هزار و ‪۷۱۷‬ش��عبه‬ ‫فروش��گاه زنجیره ای در کشور مشغول به کار‬ ‫هستند نم نمک ش��اهد افزایش نیاز به رقابت‬ ‫میان فروش��گاه های زنجیره ای با هم هستیم‪.‬‬ ‫بعضی ها از تجربه گذش��ته استفاده می کنند‬ ‫و به قولی به قدیمی بودن و اش��نا بودن برای‬ ‫مصرف کنن��دگان تکیه زده ان��د و برخی دیگر‬ ‫از عل��م و خالقیت به��ره می برند و برخی هم‬ ‫البت��ه ازمون و خط��ا می کنند‪ .‬ح��ال اینکه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای برای رقابت با هم چه‬ ‫باید کنند؟‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬قدیمی تر ها ب��رای ان که‬ ‫در رقابت با فروش��گاه های جدید موفق شوند‬ ‫نی��از دارند ت��ا خدم��ات جدید ارائ��ه کرده‪،‬‬ ‫تبلیغات را از س��ر بگیرن��د و حتی در صورت‬ ‫نیاز به بازسازی ساختارهای خود بیندیشند‪.‬‬ ‫افزایش فروش��گاه ها هم ب��رای هر دو گروه از‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای قدیم��ی و جدید‬ ‫می تواند برای انها مش��تریان جدیدی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ام��ا جدیدتری��ن بحث��ی ک��ه درب��اره‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای در میان جامعه مطرح‬ ‫می ش��ود درباره توزیع کاالهای اساسی است‪.‬‬ ‫ش��اهد بودیم که در یک س��ال گذشته نقش‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای در توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی پر رنگ تر از قبل ش��د‪ .‬البته همین‬ ‫کار که براس��اس تصمیم دولت انجام شد هم‬ ‫موجب انتقاد ها و نارضایتی هایی شد‪.‬‬ ‫هرچ��ه ب��وده و هس��ت‪ ،‬فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای یکی از حلقه های توزیع هستند که‬ ‫برای بهبود شرایط توزیع این دست از کاالها‬ ‫باید خالقانه تر از قبل عمل کرده و در رقابتی‬ ‫هوشمندانه با هم مشتریان بیشتری را به خود‬ ‫جل��ب کنند‪ .‬زمانی که از رقابت هوش��مندانه‬ ‫س��خن می گویی��م منظورم��ان نف��وذ ب��ه‬ ‫نشست های تصمیم گیری دولتی و کنار زدن‬ ‫رقبا و به انحصار رس��یدن نیست‪ ،‬بلکه منظور‬ ‫بهب��ود خدم��ات و تکری��م مصرف کنندگانی‬ ‫اس��ت که قابلیت وفادار ش��دن ب��ه برند (در‬ ‫اینجا همان فروش��گاه زنجیره ای) را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه بس��یار س��خن می ت��وان‬ ‫گف��ت‪ .‬به عنوان اش��اره‪ ،‬ام��کان خرید تلفنی‬ ‫و برخط(انالی��ن)‪ ،‬افزای��ش صندوق ه��ا و‬ ‫الین ه��ای توزی��ع‪ ،‬گماردن اف��راد متخصص‬ ‫پ��ای در فروش��گاه از ابتدایی ترین س��اعات‬ ‫روز ب��ه جای نگهبان ه��ای معمولی و افزایش‬ ‫پاسخگویی به مصرف کنندگان به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در اعالم ساعت رس��یدن کاالهای اساسی به‬ ‫فروش��گاه در صورت تاخیر‪ ،‬مهیا کردن سالن‬ ‫انتظ��ار و‪ ...‬کارهایی اس��ت ک��ه می توان در‬ ‫رقابت با دیگر فروش��گاه های زنجیره ای انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبر داد‬ ‫فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در تمامی استان های کشور براساس‬ ‫قانون نظام صنفی بالمانع اس��ت و درحال حاضر در استان تهران هزار و‬ ‫‪ ۵۳۶‬شعبه فروشگاه زنجیره ای و در سایر استان های کشور نیز ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۸۱‬شعبه وجود دارد‬ ‫€ €‪۴‬هزار و ‪ ۷۱۷‬شعبه فروشگاه زنجیره ای رقم‬ ‫بزرگی اس�ت‪ .‬ایا اطالعات�ی از تعداد افرادی که‬ ‫در این حوزه مشغول به کار شده اند نیز دارید؟‬ ‫موض��وع اش��تغالزایی در فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬یکی از کارکردهای اتحادیه کشوری‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای و اعضای ان ایجاد اش��تغال‬ ‫پای��دار اس��ت‪ .‬ب��ه این صورت ک��ه افراد مش��غول به‬ ‫کار در این فروش��گاه ها بیمه ش��ده و براس��اس قانون‬ ‫وزارت کار دس��تمزد دریافت ک��رده و از مزایای دیگر‬ ‫مانند بیم��ه تکمیلی‪ ،‬دریافت ان��واع وام های ضروری‬ ‫و‪ ...‬بهره مند می ش��وند‪ .‬در همی��ن زمینه اعضای این‬ ‫اتحادیه توانس��ته اند بیش از ‪ ۵۰‬هزار شغل پایدار برای‬ ‫جوانان تحصیلکرده ی��ا عالقه مند به این عرصه ایجاد‬ ‫کنند که این عدد با گسترش فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫رو به افزایش اس��ت‪ .‬بیان این نکته ضروری اس��ت که‬ ‫یکی دیگر از اهداف ما حمایت و نوین س��ازی کس��ب‬ ‫و کاره��ای س��نتی اس��ت‪ .‬در این راس��تا اعضای این‬ ‫اتحادی��ه با اعطای فرانچایز ضم��ن انجام این مهم‪ ،‬به‬ ‫دولت نیز برای کنترل هرچه بهتر و بیش��تر بازار یاری‬ ‫می رسانند زیرا کس��ب و کارهای سنتی با فعالیت در‬ ‫قالب فرانچایز و ارائه عملکردها به طورشفاف کار دولت‬ ‫در امر نظارت و کنترل را اسان تر می کنند‪.‬‬ ‫فروش لوازم صوتی و تصویری ایرانی با نام خارجی در بانه‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی‬ ‫و تصوی��ری ایران گفت‪ :‬لوازم خانگی که با‬ ‫پیامک هایی از بانه تبلیغ می ش��ود‪ ،‬اصل‬ ‫نیس��تند‪ ،‬گارانت��ی ندارن��د و خریداران‬ ‫ای��ن کاالها متض��رر می ش��وند‪ .‬به دنبال‬ ‫تماس ه��ای گوناگ��ون مردم��ی مبنی بر‬ ‫ارس��ال پیامک های تبلیغات��ی مربوط به‬ ‫ف��روش لوازم خانگی با نرخ مناس��ب در شهرس��تان‬ ‫بانه در س��طح وس��یع و به طور تقریبی‪ ،‬همه روزه به‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه‪ ،‬موضوع در دس��تور بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در این زمینه علیرضا موسوی مجد‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬محصوالت و تولیداتی که در این پیامک ها‬ ‫تبلیغ می شود‪ ،‬در حقیقت لوازم خانگی ایرانی و به طور‬ ‫عمده با برندهای متفرقه است که با نام و بسته بندی‬ ‫خارجی در این شهرس��تان و برخ��ی مناطق جنوبی‬ ‫کش��ور فروخته می ش��ود‪ .‬به گفته ای��ن مقام صنفی‪،‬‬ ‫چندی پیش مسئوالن از کشف کارخانه ای در منطقه‬ ‫بانه خبر داده بودند که به تولید کارتن های‬ ‫بس��ته بندی با درج مارک خارجی برای این‬ ‫تولی��دات اقدام می کرد‪ .‬وی هش��دار داد‪:‬‬ ‫خری��داران این کاالها بدانند که بابت لوازم‬ ‫خانگی که ارزش خرید ندارد پول پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬زیرا کاالی اصلی نبوده‪ ،‬گارانتی‬ ‫انها با مش��کل روبه رو است و خدمات پس‬ ‫از فروش ندارند‪.‬‬ ‫موسوی مجد خاطرنشان کرد‪ :‬لوازم خانگی مدنظر‬ ‫مش��تریان با برندها و گارانتی های اصلی در کشورمان‬ ‫تولید می ش��ود و بر اساس ضوابط سازمان حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫گارانتی و ‪ ۱۰‬س��ال تامین قطعات برخوردار هستند‪،‬‬ ‫اما کاالهای یادشده چنین تعهداتی در قبال مشتریان‬ ‫ندارن��د‪ ،‬در زمین��ه ایرادهای فن��ی و خدمات پس از‬ ‫فروش هم پاسخگو نیستند‪.‬‬ ‫وی خواستار برخورد مسئوالن امر با عرضه کنندگان‬ ‫این کاالها و همچنین خرید نکردن مردم از انها شد‪،‬‬ ‫€ €ضرورت کشوری بودن این اتحادیه چیست؟‬ ‫براساس ماده«‪ »۲۱‬قانون نظام صنفی‪ ،‬چنانچه تعداد‬ ‫واحدهای صنفی در هر استان برای تشکیل اتحادیه به‬ ‫ح��د نصاب مقرر در این ماده نرس��د با پیش��نهاد اتاق‬ ‫اصن��اف ای��ران و تایید وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین زمینه و با توجه ب��ه اینکه در هر‬ ‫ش��هر تعداد متقاضیان ب��ه حد نصاب نمی رس��ید‪ ،‬با‬ ‫دس��تور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و پیگیری‬ ‫مرک��ز اصناف و بازرگانان ایران و اتاق اصناف ایران‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪۲۵‬فروردین س��ال ‪ ۹۵‬با انتخابات اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به طور‬ ‫رسمی تشکیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن اتحادی��ه ضمن حمای��ت از کس��ب و کارهایی‬ ‫ک��ه ظرفیت کش��وری دارن��د‪ ،‬فواید بس��یاری از منظر‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬تولیدکنن��دگان و دول��ت دارد که از‬ ‫جمل ه انها‪ ،‬کاهش نرخ مصرف کننده‪ ،‬کاهش هزینه هایی‬ ‫مثل صرف زمان‪ ،‬ایجاد قدرت انتخاب‪ ،‬حل مش��کالت‬ ‫بنگاه های تولیدی با عقد قراردادهای بلندمدت و امکان‬ ‫برنامه ریزی تولید برای زمان طوالنی تر و اطمینان خاطر‬ ‫از ف��روش محصول تولیدی‪ ،‬کمک به گردش س��رمایه‬ ‫در واحدهای تولیدی‪ ،‬انتقال کاال به شهرهای دوردست‬ ‫زیرا به محض روبه رو ش��دن با نخستین مشکل‪ ،‬حتی‬ ‫بازگش��ت به بانه یا سایر مناطق جنوبی و غرب کشور‬ ‫ب��رای رف��ع ایراد از این دس��تگاه ها صرف��ه اقتصادی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت نابسامان این روزهای بازار‬ ‫ل��وازم خانگی بی��ان کرد‪ :‬وضعیت عرض��ه و تقاضای‬ ‫محصوالت در بازار بهم ریخته است و گاهی شاهدیم‬ ‫مردم برای دو س��ال این��ده و تامین جهیزیه فرزندان‬ ‫خود به فروشگاه ها مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫موس��وی مجد ادامه داد‪ :‬ای��ن موضوع موجب وارد‬ ‫ش��دن ش��وک به بازار و تقاضاهای غیرواقعی می شود‬ ‫ک��ه در نتیجه قیمت ها را ب��ا افزایش های غیرمنطقی‬ ‫همراه و فضا را برای سوء اس��تفاده دالالن و واسطه ها‬ ‫فراهم می کند‪ .‬وی با بیان اینکه وضعیت تولید داخل‬ ‫خوب اس��ت و برندهای خارجی خوبی در ایران تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد ک��ه در ماه های اینده‬ ‫وضعی��ت بهتری را در تولید و عرضه لوازم خانگی در‬ ‫کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به وسیله ش��بکه های پخش مویرگی و ایجاد هماهنگی‬ ‫برای اجرای بهینه سیاست های توزیعی دولت به ویژه در‬ ‫زمان بح��ران‪ ،‬اطمینان خاطر از فروش کاالی با اصالت‬ ‫و بهداش��تی‪ ،‬ایجاد ش��فافیت و نظارت بر عرضه نشدن‬ ‫کاالی قاچاق و بی کیفیت‪ ،‬کنترل نظام توزیع و رساندن‬ ‫خدمات به مناطق محروم و امکان دسترسی عموم مردم‬ ‫به ویژه در شهرهای کم جمعیت هستند‪.‬‬ ‫€ €اینها مزیت های کش�وری بودن این اتحادیه‬ ‫اس�ت اما پرسش�ی که اینجا پیش می اید اینکه‬ ‫نحوه دریافت پروانه کس�ب و تمدید ان با توجه‬ ‫به استقرار اتحادیه در تهران چگونه است؟‬ ‫اجازه بدهید از مرحله نخست فرایند دریافت پروانه‬ ‫کس��ب توضیح دهم‪ .‬براس��اس ماده«‪ »۸۶‬قانون نظام‬ ‫صنفی متقاضی پروانه کس��ب فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫باید دست کم دو شعبه فروشگاهی به همراه نام تجاری‬ ‫واحد و مدیریت متمرکز به اتحادیه ارائه کرده و سپس‬ ‫ب��ا مراجعه به س��امانه اصناف تقاضای خ��ود را ثبت و‬ ‫ک��د رهگیری مرب��وط را دریافت کن��د‪ .‬مرجع صدور‬ ‫پروانه کس��ب یعنی اتحادیه کش��وری فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک ارائه شده‬ ‫براساس قوانین موجود و ضوابط خاص داخلی اتحادیه‬ ‫موافقت یا رد درخواس��ت را مس��تند به دالیل قانونی‬ ‫اعالم می کند‪ .‬در صورت پذیرش درخواس��ت متقاضی‬ ‫اس��تعالم های قانونی از قبیل استعالم اماکن‪ ،‬بهداشت‬ ‫(مختص گروه های کاالیی مشمول ماده ‪ ۱۳‬قانون مواد‬ ‫خوراکی و اشامیدنی) و استعالم مالیاتی (موضوع ماده‬ ‫‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مس��تقیم) صادر می ش��ود و با‬ ‫دریافت پاسخ های مثبت‪ ،‬پروانه کسب متقاضی صادر‬ ‫و همزمان متقاضی در س��امانه اصناف ایرانیان ش��عب‬ ‫زنجیره ای زیر پوشش خود را ثبت نام کرده و هر کدام‬ ‫از شعب نیز نیازمند استعالم های فوق است و در نهایت‬ ‫برای شعب زنجیره ای از طریق سامانه کارت شناسایی‬ ‫ش��عبه که معرف اداره کننده ش��عب و سایر اطالعات‬ ‫صنفی است‪ ،‬صادر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارت های شناس��ایی با انقض��ای پروانه اصلی‬ ‫منقضی و به همراه تمدید پروانه اصلی‪ ،‬مجوز ش��عب‬ ‫نیز باید تمدید ش��وند‪ .‬گفتنی اس��ت برای سهولت در‬ ‫انجام کار و رفاه حال متقاضیان و اعضا‪ ،‬بیشتر امور این‬ ‫اتحادیه به طور برخط(انالین) انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €به عنوان پرس�ش پایانی‪ ،‬ایا فروش�گاه های‬ ‫زنجی�ره ای داری�م ک�ه دفات�ر مرک�زی انها در‬ ‫شهرستان یا استانی باشد؟‬ ‫بله همان گونه که اشاره شد با توجه به کشوری بودن‬ ‫فعالیت ‪ ۱۰۹‬ش��رکت عضو ای��ن اتحادیه از ‪ ۱۲۸‬برند‪،‬‬ ‫انها اجازه توسعه شعب براساس قانون نظام صنفی در‬ ‫کل جغرافی��ای ایران را دارن��د‪ .‬برخی از دفاتر مرکزی‬ ‫اعضای ما در شهرستان ها و اکثریت در تهران و شعبات‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای انها در سراسر کشور در حال‬ ‫خدمت رسانی به هموطنان هستند‪.‬‬ ‫کشتی های حامل شکر در راه هستند‬ ‫مدی��رکل غله خوزس��تان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از ابت��دای امس��ال تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن ش��کر خام‬ ‫از بندر امام وارد کش��ور ش��ده و به‬ ‫کارخانه های تصفیه ش��کر کش��ور‬ ‫انتقال یافت ه است‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫خدارح��م امیری زاده‪ ،‬مدیرکل غله‬ ‫خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬محموله این کش��تی‬ ‫در ح��ال تخلیه و انتقال به واحدهای نیش��کر‬ ‫خوزس��تان برای تصفیه ان اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫چند کش��تی دیگر حامل ش��کر از کشورهای‬ ‫برزیل‪ ،‬کوبا و هندوس��تان در حال رسیدن به‬ ‫بندر امام خمینی (ره) هستند‪.‬‬ ‫به گفته امیری زاده از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار تن ش��کر خ��ام از بندر امام‬ ‫وارد کش��ور ش��ده و به کارخانه ه��ای تصفیه‬ ‫ش��کر کش��ور انتقال یافت ه است‪ .‬مدیرکل غله‬ ‫خوزس��تان از برنامه ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران برای واردات ‪ ۱.۲‬میلیون تن‬ ‫ش��کر از بندر ام��ام خمینی (ره) تا‬ ‫پایان امسال خبر داد‪ .‬امیری زاده با‬ ‫اش��اره به کاهش شدید تولید شکر‬ ‫در خوزس��تان که تا پی��ش از بروز‬ ‫سیالب فروردین امسال‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد شکر کشور را تولید می کرد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬برای واردات ش��کر خ��ام از بندر امام‬ ‫خمینی (ره) هیچ مش��کل بازدارنده ای وجود‬ ‫ندارد‪ .‬حدود ‪ ۲.۴‬میلیون تن کاالهای اساسی‬ ‫در ای��ن بندر در حال تخلیه اس��ت‪ .‬یاداوری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بندر امام خمینی (ره)‪ ،‬هاب واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی و فله ای به کشور است‪ .‬این‬ ‫بن��در که ظرفی��ت تخلیه و بارگیری س��االنه‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون ت��ن کاالی نفت��ی وغیرنفتی را‬ ‫دارد‪ ،‬دومین بن��در بزرگ عملیاتی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران پس از بندر ش��هید رجایی در‬ ‫استان هرمزگان است‪.‬‬ ‫رایزنی اصناف با وزارت کار برای نهادینه کردن ورزش در میان فعاالن اقتصادی‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی ورزش اصناف با حضور خسرو ابراهیمی‪،‬‬ ‫نای��ب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و مس��ئوالن ورزش��ی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی در ارتباط با برگزاری مسابقه های ویژه‬ ‫اصناف روز دوشنبه در ساختمان وزارت تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‬ ‫تهران بزرگ برگزار شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬در این نشس��ت که با حضور س��یدحمید س��جادی مشاور‬ ‫ورزش��ی اتاق اصناف‪ ،‬فرزاد حیدری مدیرکل امور ورزش��ی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد‪ ،‬خسرو ابراهیمی نیا با اشاره‬ ‫به الزام و ضرورت فعالیت های ورزشی اصناف در همه عرصه ها بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای ایجاد روحیه نش��اط و شادی در بین عموم افراد جامعه‪،‬‬ ‫ورزش وزنه بسیار خوبی در این عرصه است‪ .‬نایب رئیس دوم اتاق‬ ‫اصناف تهران افزود‪ :‬بسیاری از اصناف به جهت شغل خود مجبور‬ ‫هستند ساعات زیادی را جهت کار کردن صرف کرده و فرصت های‬ ‫خ��وب را از دس��ت می دهند و به م��رور زمان دچار ضعف بنیه و در‬ ‫نهایت با جس��می روبه رو می ش��وند که دارای بس��یاری از امراض‬ ‫مانند پوکی استخوان است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای مقابله با این رویه‬ ‫نامطلوب ضرورت ایجاد بس��ترهای الزم برای استفاده از فرصت ها‬ ‫در راس��تای فعالیت های ورزشی می تواند سیل فعاالن اقتصادی را‬ ‫به س��مت و س��وی ورزش بکش��اند و از انها افرادی با جسم قوی و‬ ‫توانمند بسازد‪ .‬سال های سال مجموعه اتاق اصناف در تالش برای‬ ‫ایجاد مکانی مانند پارک اصناف یا فضاهای ورزشی برای شان بوده‬ ‫که اکنون توانس��ته ایم ‪ ۴‬رشته ورزش��ی‪ ،‬فوتبال‪ ،‬باستانی‪ ،‬والیبال‬ ‫و همگان��ی را تش��کیل دهیم و اعضا را تش��ویق ب��ه حضور در ان‬ ‫گروه ها کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیمی نی��ا در ادام��ه افزود‪ :‬اتاق اصناف از پیش��نهاد وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و امور اجتماعی برای تش��کیل گروه های مس��ابقه ها‬ ‫اس��تقبال می کند و امیدوار اس��ت این امر تنها به کالم و تش��کیل‬ ‫نشس��ت ها منتهی نشود‪ ،‬بلکه امتداد یافته و با قدرت برای قوی تر‬ ‫ش��دن این گروه ه��ا گام برداریم و همکاری ها ادام��ه یابد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت همچنین س��جادی بیان کرد‪ :‬ارزوی داشتن کشوری که‬ ‫همگان به ورزش عالقه مند و برای سالمتی جسم و روحشان تالش‬ ‫کنند را سال هاست در سر داریم؛ بنابراین تالش می کنیم این ارزو‬ ‫را به منصه ظهور برس��انیم‪ .‬در همین راستا اصناف دارای ظرفیتی‬ ‫بسیار قوی و قدرتمند هستند و رئیسان اتحادیه های صنفی نه تنها‬ ‫به این فعالیت عالقه مند هستند‪ ،‬بلکه در بسیاری از این ورزش ها‬ ‫خود نیز فعال و دارای سابقه بسیارند که نمونه ان می توان از خسرو‬ ‫ابراهیمی نیا نام برد که سال هاس��ت ریاست فدراسیون قایقرانی را‬ ‫عهده دار بوده و می تواند راهنما باشد‪.‬‬ ‫مش��اور امور ورزش اصناف در ادامه گفت‪ :‬برگزاری نشست هایی‬ ‫که منجر به تصمیم های منطقی و ایجاد بس��ترهای مناس��ب برای‬ ‫حیطه ورزش ش��وند بس��یار خوب اس��ت؛ اما به طور حتم نیازمند‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای تفاهمنامه اصناف و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و امور‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬تدوین برنامه های مش��ترک و برگزاری س��مینارهای‬ ‫اموزش��ی و قدردانی از برترین های ورزش��ی و برگزاری برنامه های‬ ‫ورزش��ی و فرهنگی در هفته اصناف هس��تیم که از جمله نخستین‬ ‫انتظاراتی که از این نشست ها می رود رسیدگی به همین امور است‪.‬‬ ‫بنابراین امید اس��ت بتوان با همکاری اصناف و وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫امور اجتماعی به دستاوردهای خوبی برسیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کالهبرداری های میلیاردی با اجاره حساب های بانکی‬ ‫‹ ‹هشدار بانک مرکزی‬ ‫می دهد که بس��یاری از اجاره کنندگان این حساب های بانکی‪،‬‬ ‫خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا‬ ‫ماهانه می پردازند‪ .‬اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره‬ ‫لو انتقال هایی از‬ ‫دهندگان حساب نمی دانند چه معامالت و نق ‬ ‫طریق حساب های بانکی انها در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹علت شیوع حساب های اجاره ای‬ ‫پیش��ینه حساب های اجاره ای به س��ال های دور می رسد اما‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته پس از اعم��ال محدودیت های قانونی در‬ ‫تراکنش های بانکی‪ ،‬وقوع این نوع تخلف ش��یوع بیشتری یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن افزایش نظارت بانک مرک��زی برای مقابله با‬ ‫نظارت و کنترل ها بیشتر شود‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬کارشناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫اجاره این گونه کارت ها را تخلفی اشکار می داند و معتقد است‬ ‫که باید جلوی این گونه تخلف ها هر چه س��ریع تر گرفته شود‬ ‫تا پیامدهای منفی ان گسترش نیابد‪ .‬او با بیان اینکه این گونه‬ ‫تخف ها می تواند با اقدام های پیش��گیرانه در زمان گش��ایش‬ ‫حس��اب ها و ارائه کارت های بانکی به مشتریان با توجه بیشتر‬ ‫به بحث اعتبارسنجی‪ ،‬شناسایی هویت افراد‪ ،‬نظارت و کنترل‬ ‫تا ح��د قابل توجهی کاهش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬افرادی که مبادرت به‬ ‫اجاره حس��اب و کارت های بانکی افراد می کنند مسلم است یا‬ ‫در راس��تای پوش��ش فعالیت های خالفکارانه این کار را انجام‬ ‫می دهن��د ی��ا برای ف��رار مالیاتی‪ .‬به گفت��ه او ‪ ،‬در کنار بحث‬ ‫دادن حساب های بانکی خود کرده اند‪ ،‬توجهی به کالهبرداری‬ ‫و پولشویی هایی که امکان دارد به نام انها انجام شود ندارند که‬ ‫این موضوع دیر یا زود می تواند گریبان شان را بگیرد‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون‪ ،‬دارندگان حس��اب بانکی باید پاس��خگوی کالهبرداری‬ ‫میلیاردی و س��ایر تخلف هایی باش��ند که به نام انها انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مس��ئو لیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از‬ ‫طریق این حس��اب های اجاره ای رخ می دهد بر عهده دارندگان‬ ‫حساب خواهد بود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹ساز کار اجار ه حساب در فضای مجازی‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بازار اجاره حس��اب بانکی در فضای مجازی‬ ‫در حالی برقرار اس��ت که متقاضیان این نوع حس��اب ها‪ ،‬افراد‬ ‫بی اط�لاع یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این‬ ‫کار می کنند که پس از این اقدام‪ ،‬اجاره دهندگان حس��اب باید‬ ‫ی��ک حس��اب بانکی با موج��ودی خالی باز کنند و س��پس رمز‬ ‫دوم‪ ،‬اینترنت بانک‪ ،‬کارت بانکی‪ ،‬همراه بانک و س��ایر اطالعات‬ ‫الزم را در اختیار متقاضیان قرار دهند‪ ،‬البته بررس��ی ها نش��ان‬ ‫بازار داغ کاسبی غیرقانونی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه س��امان تمرکز بر‬ ‫موض��وع جدید ‪Insurance as a Service‬‬ ‫موس��وم به ‪ IaaS‬را راهکار خروج از روزمرگی‬ ‫روش های ف��روش در بازار کنونی صنعت بیمه‬ ‫دانس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫بیمه س��امان‪ ،‬احمد رضا ضرابی��ه با بیان اینکه‬ ‫اکوسیس��تم کنون��ی صنع��ت بیم��ه حداکثر‬ ‫کارایی خود را نشان داده و باید در ان تحولی جدی ایجاد شود‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه در روش جدید باید بدانیم مشتری چه نیازی دارد و در زمان مناسب‪،‬‬ ‫از طری��ق کانال مطلوب‪ ،‬محصول و خدمت منطبق با ان نیاز را ارائه کنیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموعه س��رامد‪ IaaS ،‬را معرفی کرده اس��ت؛ به این معنا که‬ ‫هر زمان که مش��تری نیاز دارد‪ ،‬شرکت بیمه گر خدمات مورد نیاز وی را به‬ ‫س��رعت و س��هولت در اختیارش قرار دهد‪ .‬او گفت‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬وقتی‬ ‫مشتری خریدی غیر بیمه ای را در فضای مجازی انجام می دهد‪ ،‬بیمه کاالی‬ ‫خریداری شده باید برایش مهیا باشد‪ .‬وقتی عوارضی دریافت می شود‪ ،‬وجه‬ ‫حق بیمه باید همزمان دریافت و تقس��یم ش��ود‪ .‬وقتی تورگردانی بس��ته‬ ‫س��فر تهیه می کند‪ ،‬امکان اضافه کردن پوش��ش بیمه مورد نیاز منطبق با‬ ‫ان بس��ته سفر بدون مراجعه به ش��رکت بیمه برایش وجود خواهد داشت‬ ‫و وقتی بیمه گذاری اتومبیلش را اس��تارت می زند‪ ،‬پوشش های مربوط به‬ ‫ریسک خودرو برایش فعال می شود‪ .‬ضرابیه افزود‪ :‬مرکز نوافرینی سرامد‬ ‫در نظر دارد اکوسیستمی ایجاد کند که در ان عوامل فروش‪ ،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫نخبگان و هر فرد و مجموعه دیگری که می توانند برای بیمه گذاران و سایر‬ ‫ذی نفعان صنعت بیمه ارزش خلق کند‪ ،‬به زیرساخت های الزم دسترسی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬به گفته او‪ ،‬درحال حاضر این زیرساخت ها فقط در اختیار‬ ‫بخش معدودی از عوامل ستادی شرکت های بیمه است‪ ،‬اما «پلنت» امکان‬ ‫طراحی محصول و خدمات بیمه ای با اس��تفاده از دسترسی به سامانه های‬ ‫فناوری اطالعات ش��رکت های بیم��ه از طری��ق ‪،API Integration‬‬ ‫داده کاوی و تحلیل اطالعات برای درک بهتر رفتار و نیاز بیمه گذاران‪ ،‬ایجاد‬ ‫دسترس��ی به کانال های توزیع جدید مانند ‪ Application‬های موبایل‪،‬‬ ‫درگاه های الکترونیک‪ ،‬س��امانه های سازمان ها و شرکت ها و‪ ...‬را در اختیار‬ ‫عموم قرار داده اس��ت‪ .‬ضرابیه افزود‪« :‬پلنت» ب��ا ارائه ‪ API‬به متقاضیان‬ ‫از جمله اس��تارت اپ ها امکان صدور بیمه نامه انالین‪ ،‬دریافت خدمات از‬ ‫طری��ق تلفن های همراه‪ ،‬امکان ارائه خدمات بیمه گری به صورت برخط و‬ ‫ارتباط و اتصال بین مجموعه ها برای ارائه خدمات بیمه ای همزمان را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در کنار طراحی محصول و خدمات بیمه ای‪ ،‬س��ایر خدمات‬ ‫مانند بهداشت و سالمت‪ ،‬خدمات بانکی‪ ، e-commerce ،‬فروشگاه های‬ ‫مجازی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬گمرکات‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬ثبت احوال و اسناد‪،‬‬ ‫خدمات مسافرتی و گردشگری‪ ،‬کنس��ولگری ها‪ ،‬سفارتخانه ها‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و‪ ...‬نیز در این زیرساخت ارائه می شود‪.‬‬ ‫تش��دید نظارت و کنترل ه��ا در زمان بازکردن حس��اب های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬اقدام موثر دیگر جم��ع اوری و تجمیع اطالعات افراد‬ ‫در یک س��امانه جامع اس��ت تا بر اس��اس اطالعات در دست‪،‬‬ ‫تراکنش های مش��کوک یا باحجم باال مورد رصد قرار بگیرد و‬ ‫پیگیری شود‪ .‬در این صورت می توان بخش قابل مالحظه ای از‬ ‫سوءاستفاده های مالی را شناسایی و با ان برخورد کرد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد مردم باید هوشیار باشند و نسبت به پیامدهای این اقدام‬ ‫نگران شوند زیرا ممکن است در نهایت متهم به پولشویی شوند‬ ‫و مجازات هایی را برای شان به دنبال داشته باشد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫نهاد های ذی ربط باید در امر اطالع رس��انی فعال تر عمل کرده‬ ‫و مردم را نسبت به پیامد های منفی این موضوع اگاه کنند‪.‬‬ ‫پولشویی باعث تشدید این تخلف ها شد ه زیرا متخلفان ترجیح‬ ‫می دهن��د تراکنش ه��ای مال��ی غیرقانون��ی خ��ود را از طریق‬ ‫حس��اب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناس��ایی نش��وند‪.‬‬ ‫علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای‪ ،‬تالش برخی‬ ‫فع��االن اقتص��اد برای فرار مالیاتی اس��ت‪ .‬از ای��ن راه این افراد‬ ‫می توانند از شناس��ایی درامده��ای خود برای پرداخت مالیات‬ ‫فرار کنند اما عواقبت ان بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬اماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست‬ ‫اما جس��ت وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو‬ ‫به گس��ترش این تجارت س��یاه است‪ .‬افرادی که اقدام به اجاره‬ ‫بانک مرکزی پیش از این نس��بت به ش��یوع این نوع تخلف‬ ‫هشدار داده و اطالعیه ای صادر کرده بود‪ .‬بانک مرکزی به همه‬ ‫دارندگان کارت های بانکی و صاحبان حساب های جاری هشدار‬ ‫ی یا کارت پرداخت‬ ‫می دهد که از قرار دادن دسته چک های بانک ‬ ‫بانک��ی در اختیار افراد غیر‪ ،‬حتی فروش��ندگان کاال خودداری‬ ‫ک��رده و خ��ود را در مظان اتهام های کالهبرداری‪ ،‬پولش��ویی‪،‬‬ ‫بده��کاران مالیاتی و‪ ...‬قرار ندهند‪ .‬به هرحال‪ ،‬این نوع تخلف با‬ ‫وجود هش��دار های بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد‬ ‫که با توجه به مش��کالت اقتصادی در کش��ور و ناتوانی بسیاری‬ ‫از خانواده ه��ا در تامین معیشت ش��ان‪ ،‬این موض��وع می تواند‬ ‫بسیاری از افراد نیازمند و نااگاه را به سوی این نوع درامدهای‬ ‫س��هل الوصول س��وق دهد و باعث شیوع بیش��تر این تخلف در‬ ‫جامعه ش��ود که برای این موضوع باید هرچه س��ریع تر تدبیری‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫فضای سودجویی از بین برود‬ ‫بهاءالدین حسینی هاش��می‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه بانکی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه اجاره حس��اب اش��خاص‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که تخلفی در حال انجام اس��ت که‬ ‫فرد تمایلی به شناس��ایی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بی شک چنین اقدامی‬ ‫می توان��د ش��خص اجاره دهن��ده کارت یا حس��اب بانکی را‬ ‫غیرمس��تقیم در این تخلف مشارکت دهد و برای فرد پرونده‬ ‫قضایی تش��کیل دهد و این شرایط شاید قابل جبران نباشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این که در اختیار گذاش��تن کارت های بانکی به‬ ‫ش��خص دیگر‪ ،‬جرم ب ه ش��مار می رود و بانک مرکزی باید در‬ ‫ای��ن زمینه به مردم اطالع رس��انی الزم کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫کنار امر اطالع رس��انی و اگاهی دادن‪ ،‬بانک مرکزی و س��ایر‬ ‫نهاد های ذی ربط باید اقدام های پیش��گیرانه ای را نس��بت به‬ ‫وقوع چنین جرائمی در سطح جامعه انجام دهند و بسترهای‬ ‫به وجود امدن چنین تخلف هایی را از بین ببرند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫این موضوع که ما تجربه چنین تخلف ها و سوءاس��تفاده های‬ ‫مالی را نیز در گذش��ته در زمینه کارت های ملی و بازرگانی‬ ‫داشته ایم‪ ،‬با توجه به همین موضوع هم مسئوالن و نهادهای‬ ‫مس��ئول باید اقدام های پیش��گیرانه را همواره در دستور کار‬ ‫قرار دهند تا از به وجود امدن چنین مواردی جلوگیری شود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬برای کاهش چنین تخلف هایی تاکید می شود که‬ ‫فضای سودجویی و رانت در اقتصاد از بین برود تا افراد نتوانند‬ ‫دست به چنین کاری بزنند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 250‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی گروه صنعتی بارز در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عـادی س��االنه ش��رکت‬ ‫به گـزارش خبرنگار‬ ‫گروه صنعتی بارز با حضور بیش از ‪ 87/56‬درصد از سهامداران شرکت‬ ‫در مح��ل تهـران‪ ،‬خیابان ولیعصـر‪ ،‬نرس��یده به چهـ��ارراه پارک وی‪،‬‬ ‫مجموعـه ورزش��ی و فـرهنگی تاالرهای تالش سالن همایش‪ ،‬بـرگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این جلس��ه به ریاست اقای محمدرضا پاش��ایی و نظارت اقایان رضا‬ ‫توکل��ی بنیزی و سیدحس��ن میرمحمد میگونی و دبی��ری اقای پرویز‬ ‫اخوان تشکیل شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مجمع اقای مهندس اخوان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن‬ ‫ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران پاسخ‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه‬ ‫پ��س از تصوی��ب صورت ه��ای مالی از س��وی س��هامداران تقس��یم‬ ‫مبل��غ ‪ 250‬ریال س��ود به ازای هر س��هم م��ورد تایید حاض��ران قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫انتخاب روزنامه های اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت‬ ‫و موسسه حسابرسی «بیات رایان» به عنوان بازرس قانونی و حسابرس‬ ‫ش��رکت و موسس��ه حسابرس��ی «بهمند» به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫هیات مدی��ره گروه ب��ه نمایندگی از‬ ‫کلی��ه س��هامداران در س��ال ‪1397‬‬ ‫همچون گذش��ته س��عی کرده است‬ ‫پیش برنده اقداماتی برای پایدارسازی‬ ‫س��ود گروه صنعتی بارز و ایجاد توازن‬ ‫بین منافع ذینفع��ان کلیدی ازجمله‬ ‫سهامداران باشد چنانکه ضمن تالش‬ ‫در راس��تای تامین سود سالیانه قابل‬ ‫انتظار‪ ،‬زیرساخت های ادامه راه گروه‬ ‫ب��رای رش��د و تعالی بیش��تر و تامین‬ ‫منافع سهامداران را هموار نماید‪.‬‬ ‫سال ‪ ،1397‬سالی بسیار پرچالش نه تنها برای صنایع تایرسازی بلکه‬ ‫برای کلیه صنایع در کشور بود‪.‬‬ ‫از یک س��و تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران و بس��یاری از صنایع‬ ‫ازجمله صنعت نفت ایران اعمال ش��د و از سوی دیگر نوسانات شدیدی‬ ‫در نرخ ارز رخ داد‪.‬‬ ‫نتیجه این دو عامل بروز مشکالت بسیار زیادی برای تایرسازان ایرانی‬ ‫ازجمل��ه در زمین��ه تامین ارز جهت خرید مواداولی��ه وارداتی قطعات‪،‬‬ ‫تخصیص به موقع ارز‪ ،‬ارسال ارز و رسیدن ارز به دست تامین کنندگان‬ ‫مواد و قطعات ش��د و در کنار ان ش��اهد افزایش ن��رخ مواداولیه تولید‬ ‫داخل نیز بودیم‪.‬‬ ‫وقوع این رخدادها کاهش تولید بس��یاری از تایرس��ازان داخلی را به‬ ‫همراه داشت‪ ،‬اما گروه صنعتی بارز در این سال‪ ،‬با جدیت هر چه تمام تر‬ ‫در جه��ت تامین م��واد اولیه اقدام نمود و اجازه نداد که این مش��کالت‬ ‫حجم تولید محصوالت این گروه را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش‬ ‫زیاد سطح تولید تایر شرکت شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از تاثیرات تحریم ها‪ ،‬خروج خودروسازان اروپایی و شرکای‬ ‫خودروسازان ایرانی ازجمله پژو و رنو از بازار ایران بود که میزان تقاضای‬ ‫ب��ه طراحی محصوالت جدید می نماید که در س��ال ‪ 1398‬طراحی‬ ‫‪ 4‬ط��رح تایر رادیال س��واری‪ 3 ،‬طرح تایر رادی��ال باری‪ 2 ،‬طرح تایر‬ ‫کشاورزی و ‪ 1‬طرح تایر ‪ OTR‬را در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اتی‬ ‫بی تردید برنامه ها و چش��م انداز اتی شرکت کماکان در ادامه مسیر‬ ‫س��الیان گذشته و در راستای تداوم رش��د کمی و تحکیم بنیادهای‬ ‫سازمان تنظیم شده و رئوس ان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫* پروژه طراحی و اس��تقرار سیس��تم جامع و یکپارچه برنامه ریزی‬ ‫در سطح زنجیره تامین‬ ‫* پروژه مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل شایستگی‬ ‫* پروژه بررسی جایگزینی گروه محصولی بایاس‬ ‫تایر از س��وی مشتریان خودروساز را به شدت کاهش داد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫باتوج��ه به باال رفتن قیمت تایرهای واردات��ی‪ ،‬بازار تایرهای جایگزین‬ ‫دچار یک خالء ش��ده و انباشتگی تقاضای مشتریان را به همراه داشت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی گروه صنعتی بارز تمام تالش خود را در جهت تامین‬ ‫نی��از بازار انجام داد تا به س��هم خود از ب��روز بحران در این بخش از بازار‬ ‫جلوگیری نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت تایر‬ ‫طبق امار انجمن صنفی تایر کش��ور‪ ،‬تولید تایر‪ ،‬تیوب و نوار در س��ال‬ ‫‪ 1397‬حدود ‪ 225‬هزار تن گزارش شده است که در این میان بارز کرمان‬ ‫با تولید حدود ‪78‬هزار تن س��هم ‪ %34‬از تولیدات کل کش��ور را کسب‬ ‫نمود‪ ،‬درحالی که گروه صنعتی بارز (کارخانجات کرمان و کردستان) با‬ ‫تولید حدود ‪100‬هزار تن ‪ %44‬از سهم تولید کشور را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید وزنی ش�رکت های تایرس�ازی کش�ور در س�ال‬ ‫‪( 1397‬هزار تن)‬ ‫‹ ‹جایگاه بارز در صنعت‬ ‫نوع محصول‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫فروش کل‬ ‫(میلیاردریال)‬ ‫(درصد)‬ ‫انواع تایربایاس‬ ‫‪11.911‬‬ ‫‪4.038‬‬ ‫‪33‬‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫جدول زیر مقایس��ه ای از عملکرد گروه صنعتی بارز را به ویژه در حوزه‬ ‫فروش نش��ان می دهد‪ .‬نکته مهم با وج��ود ممنوعیت صادرات از نیمه‬ ‫دوم س��ال ‪ ،1397‬صادرات در این سال از نظر مبلغی نسبت به سال ‪96‬‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید‬ ‫برنامه تولید ناخالص گروه در س��ال مالی ‪ 1398‬به میزان ‪113.300‬‬ ‫ه��زار تن پیش بینی ش��ده که برحس��ب گروه محص��ول در ادامه ارائه‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫‪12.070.347‬‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫(‪)10.240.368‬‬ ‫‪1.829.979‬‬ ‫‪1.737.820‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫تایر بایاس‬ ‫‪27.510‬‬ ‫تایر رادیال سواری*‬ ‫‪57.450‬‬ ‫زیان تسعیر ارز بدهی های ارزی سنواتی (هزینه استثنایی)‬ ‫تایر رادیال باری‬ ‫‪24.600‬‬ ‫تیوب و نوار‬ ‫‪3.740‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫جمع کل‬ ‫‪113.300‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫بارز جهت تامین نیاز س��االنه و توسعه تنوع محصوالت تولیدی اقدام‬ ‫سهم بازار‬ ‫صادرات‬ ‫(میلیاردریال)‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪124/8‬‬ ‫‪9.345‬‬ ‫‪165‬‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫(درصد)‬ ‫‪2.629‬‬ ‫‪29‬‬ ‫(‪)771.669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪386.533‬‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫‪10.390‬‬ ‫(‪)6.424‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫فروش کل‬ ‫(‪)410.338‬‬ ‫(‪)331.419‬‬ ‫(‪)243.317‬‬ ‫* ‪ 30.200‬تن از این تولید مربوط به کارخانه بارز کردس��تان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫سهم بازار‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.193.650‬‬ ‫نام محصول‬ ‫صادرات‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫(‪)7.455.830‬‬ ‫پیش بینی تولید گروه صنعتی‬ ‫بارز (تلفیقی) سال ‪( 1398‬تن)‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫* پروژه اخذ ‪ E-Mark‬برای تایرهای سواری و باری‬ ‫* پروژه دستیابی به رده مقاومت غلتشی ‪B‬‬ ‫* برنامه رفع گلوگاه های تولیدی و بهینه سازی خط تولید‬ ‫* پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در گروه صنعتی بارز‬ ‫* ادامه پروژه استقرار ‪ERP-SAP‬‬ ‫* فراهم کردن بستر توسعه تولید و افزایش ظرفیت‬ ‫* مطالعه و بررس��ی مش��ارکت یا تحصیل و یا ایجاد ش��رکت های‬ ‫همسو با زنجیره تولید باالخص در بخش مواداولیه از قبیل نخ‪ ،‬دوده‬ ‫صنعتی و استیل کورد‬ ‫* بهب��ود و ارتقـ��ای ش��بکـه توزی��ع و تـوج��ه بـ��ه تجـ��ارت‬ ‫الکتـرونیک‬ ‫(‪)1.171.617‬‬ ‫(‪)337.843‬‬ ‫‪658.362‬‬ ‫‪1.399.977‬‬ ‫(‪)148.269‬‬ ‫‪44.841‬‬ ‫‪143.216‬‬ ‫(‪)103.428‬‬ ‫‪801.578‬‬ ‫‪1.296.549‬‬ ‫سال جاری‬ ‫(‪)82.152‬‬ ‫(‪)271.580‬‬ ‫سال قبل‬ ‫(‪)19.000‬‬ ‫(‪)42.302‬‬ ‫(‪)101.152‬‬ ‫(‪)313.882‬‬ ‫‪700.426‬‬ ‫(‪)982.667‬‬ ‫(میلیاردریال)‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سواری رادیال‬ ‫‪25.010‬‬ ‫‪7.319‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪24.990‬‬ ‫‪3.975‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪87/5‬‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫باری‪-‬‬ ‫اتوبوسی رادیال‬ ‫‪13.347‬‬ ‫‪2.981‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪52/2‬‬ ‫‪7.066‬‬ ‫‪2.283‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪40/5‬‬ ‫عملیاتی – ریال‬ ‫‪209‬‬ ‫‪433‬‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫‪68‬‬ ‫(‪)44‬‬ ‫تیوب و نوار‬ ‫‪1.155‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.004‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4/8‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪51.423‬‬ ‫‪14.905‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪42.406‬‬ ‫‪9.194‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪298‬‬ ‫سود پایه هر سهم ‪ -‬ریال‬ ‫‪277‬‬ ‫‪389‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫خبر‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬در ماه های گذش��ت ه روش��ی جدید برای‬ ‫کالهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی ش��ایع شده که‬ ‫بر اساس ان‪ ،‬به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی‬ ‫و س��ایر اطالعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مبلغ اجاره حس��اب متغیر اس��ت اما به ط��ور میانگین برای‬ ‫اج��اره کردن هر حس��اب بانکی‪ ،‬هر هفت��ه ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا‬ ‫یک میلیون تومان پرداخت می شود‪ ،‬البته افراد می توانند چند‬ ‫حس��اب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر مبنای ان‪ ،‬میزان‬ ‫اجاره نیز چندین برابر می ش��ود‪ .‬در یکی از اطالعیه های اجاره‬ ‫حساب اعالم شده بود که «یک تا بیش از ‪ ۱۰۰‬حساب می توانید‬ ‫ب��ه ما اجاره دهید‪ ».‬با توجه به مش��کالت اقتصادی در جامعه‪،‬‬ ‫برخ��ی افراد از اجاره دادن حس��اب های بانکی خود اس��تقبال‬ ‫کرده اند؛ جس��ت وجویی کوتاه در فضای مجازی نش��ان دهنده‬ ‫بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است‪.‬‬ ‫«پلنت» و «‪ ،»IaaS‬صنعت بیمه را‬ ‫متحول می کنند‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫از سرگذشت رویداد فناورانه سایت تهران گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫مایکروسافت فروش‬ ‫لپ تاپ های هواوی را‬ ‫از سر گرفت‬ ‫گوشی های تلفن همراه‬ ‫از خود در برابر سارقان‬ ‫مراقبت خواهند کرد!‬ ‫یک ش��رکت س��وئدی حق امتیاز اختراع‬ ‫فناوری را ثبت کرده که به گوشی های تلفن‬ ‫هم��راه کمک می کند با ردیابی س��ارقان از‬ ‫خود محافظت کنن��د‪ .‬به نقل از دیلی میل‪،‬‬ ‫شرکت اریکسون حق امتیاز اختراع فناوری‬ ‫را ثبت کرده که به گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫این��ده کمک می کند در براب��ر جیب برها از‬ ‫خود محافظت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات موجود‪ ،‬با نصب چنین‬ ‫فناوری در گوشی های تلفن همراه اگر فردی‬ ‫غیر از مالک س��عی کند دستگاه را بردارد‪ ،‬با‬ ‫ردیابی ضربان قلب شناسایی می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ص��ورت ردیاب��ی کارب��ر‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬گوش��ی تلفن همراه در حالت ‪lo-‬‬ ‫‪ friction‬قرار می گیرد و لغزنده می ش��ود‪.‬‬ ‫در نتیجه س��ارق به س��ختی می تواند ان را‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت س��وئدی در حق امتیاز این‬ ‫اخت��راع خود توضی��ح داده اس��ت‪ :‬در این‬ ‫حال��ت کارب��ر غیرمجاز به س��ختی می تواند‬ ‫گوش��ی های تلفن هم��راه را در دس��تانش‬ ‫کنترل کند‪.‬‬ ‫جالب انکه همین فناوری به نام «اصطکاک‬ ‫تطبیق��ی» ( ‪ ) adaptive friction‬از‬ ‫افتادن گوشی های تلفن همراه گران قیمت و‬ ‫خرد ش��دن نمایشگرهای انها نیز جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اریکس��ون دراین ب��اره می گوی��د‪ :‬افزایش‬ ‫میزان اصطکاک و حساسیت در حالت سبب‬ ‫می ش��ود کاربر راحت تر دس��تگاه را کنترل‬ ‫کن��د و در نتیج��ه از افت��ادن ان جلوگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت امی��دوار اس��ت در این��ده‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه بتوانند مکان خود‬ ‫را ردیابی کنند‪ .‬به عنوان مثا‪ ،‬دستگاه به طور‬ ‫خ��ودکار متوجه ش��ود در دس��تان کاربر یا‬ ‫در جی��ب او ق��رار دارد و درنتیج��ه س��طح‬ ‫اصطکاک را با توجه این اطالعات هماهنگ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اریکس��ون در ح��ق امتیاز اخت��راع خود‬ ‫عن��وان کرده با توجه به نازک تر و کوچک تر‬ ‫ش��دن گوش��ی های تلفن همراه ه��ا تصمیم‬ ‫به توس��عه این فناوری گرفته اس��ت‪ .‬برای‬ ‫اس��تفاده از این فن��اوری به احتم��ال زیاد‬ ‫حس��گرهای گوناگون��ی در دس��تگاه نصب‬ ‫ش��ود ازجمل��ه حس��گرهای بیومتریک‪ ،‬اثر‬ ‫انگشت و شناسایی بصری فرد‪ .‬عالوه بر ان‪،‬‬ ‫حسگرهای نور و سرعت سنج‪ ،‬مکان دستگاه‬ ‫را ردیابی می کنند‪ .‬هنوز مش��خص نیس��ت‬ ‫این فناوری چه زمان ارائه می ش��ود اما حق‬ ‫امتیاز اختراع یادش��ده‪ ،‬فوریه امسال عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫پیوند صنایع و استارت اپ ها در اینوتکس‪۲۰۱۹‬‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکبر قنبرپور‬ ‫گروه‬ ‫خودروسازی‬ ‫سایپا‪ ،‬مجتمع‬ ‫فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بیمه نیروهای‬ ‫مسلح و سازمان‬ ‫اتش نشانی‬ ‫تهران ازجمله‬ ‫صنایع و‬ ‫سازمان هایی‬ ‫بودند که امسال‬ ‫با حضور در‬ ‫رویدادهایی‬ ‫که در نمایشگاه‬ ‫اینوتکس‬ ‫برپاشده بود‪،‬‬ ‫نیازهای خود را‬ ‫به استارت اپ ها‬ ‫و شرکت های‬ ‫حاضر در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫عرضه کردند‬ ‫نمایشگاه اینوتکس‪(۲۰۱۹‬نمایشگاه بین المللی نواوری‬ ‫و فن��اوری) یک رویداد منحصربه فرد در زمینه نواوری و‬ ‫فناوری در کشور است که هر سال با حضور پرشور اجزای‬ ‫اکوسیس��تم نواوری کشور ازسوی پارک فناوری پردیس‬ ‫برگزار می شود‪ .‬هشتمین نمایشگاه بین المللی نواوری و‬ ‫فناوری از ‪ ۱۹‬خرداد س��ال جاری در ‪ ۴‬روز در فضایی به‬ ‫مس��احت ‪ ۹‬هزار مترمربع در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬برای بررس��ی کیفیت برگزاری این رویداد‬ ‫بین المللی و علت حضور کمرنگ شرکت های خارجی در‬ ‫نمایشگاه با دبیر نمایشگاه اینوتکس‪ ،۲۰۱۹‬اکبر قنبرپور‬ ‫گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫دبی��ر نمایش��گاه اینوتک��س‪ ۲۰۱۹‬درب��اره کیفی��ت‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه به‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال نسبت‬ ‫به س��ال های گذشته فضای نمایشگاه بزرگ تر شده بود‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای پیش در نمایش��گاه بین المللی تهران فقط‬ ‫یک س��الن در اختیار داشتیم اما امسال با توجه به اینکه‬ ‫شرکت های بیشتری متقاضی حضور در اینوتکس بودند‪،‬‬ ‫دو سالن‪ ،‬سالن های ‪ ۴۰‬و ‪ ،۴۴‬را برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫انتخاب کردیم‪ .‬اکبر قنبرپور با بیان اینکه در نمایش��گاه‬ ‫امسال تعداد مش��ارکت کنندگان(غرفه دارها) ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته افزایش یافته‪ ،‬به افزایش تعداد‬ ‫بازدیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته‪۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفر و امس��ال ‪ ۱۷‬هزار نفر از این نمایشگاه بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دبیر هش��تمین نمایشگاه اینوتکس‪ ۲۰۱۹‬به حضور ‪۴‬‬ ‫صنعت بزرگ کشور در نمایشگاه اشاره کرد و گفت‪ :‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬مجتمع فوالد مبارکه‪ ،‬بیمه نیروهای‬ ‫مس��لح و س��ازمان اتش نش��انی تهران ازجمله صنایع و‬ ‫س��ازمان هایی بودند که امس��ال با حضور در رویدادهایی‬ ‫که در نمایش��گاه اینوتکس برپاشده بود‪ ،‬نیازهای خود را‬ ‫به استارت اپ ها و شرکت های حاضر در نمایشگاه عرضه‬ ‫کردن��د و راه حل های خوبی هم از س��وی ش��رکت های‬ ‫فناورانه و اس��تارت اپ ها به انها پیش��نهاد شد‪ .‬قنبرپور‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنون برگزارکنندگان این رویدادها در حال‬ ‫ارزیاب��ی این راه حل ها هس��تند که نتای��ج ان تا چند ماه ‬ ‫اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر اینوتکس‪ ۲۰۱۹‬یکی از مشکالت موجود در فضای‬ ‫اس��تارت اپی کش��ور را فاصله بین تولید و خدمات و نیاز‬ ‫بازار دانس��ت‪ .‬وی در همین باره اذعان کرد‪ :‬محصوالت و‬ ‫خدماتی که اس��تارت اپ ها تولید و ارائه می کنند حاصل‬ ‫ای��ده انها اس��ت که پس از تولی��د ان محصول یا عرضه‬ ‫خدم��ت ب��رای معرفی‪ ،‬بازاریابی و ف��روش محصوالت و‬ ‫خدم��ات خود اقدام می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما زمانی که‬ ‫خود مشتری نیاز خود را به استارت اپ ها اعالم می کند‪،‬‬ ‫مس��یر اسان تری را پیش روی استارت اپ ها قرار می دهد‬ ‫تا محصول موردنظر طراحی‪ ،‬س��اخته ش��ود و به تدریج‬ ‫توس��عه پیدا کند البته برگزاری رویدادهایی مانند انچه‬ ‫امسال در اینوتکس شاهد بودیم و صنایع و سازمان ها به‬ ‫تشریح نیازهای خود پرداختند‪ ،‬به تحقق این مهم کمک‬ ‫خوبی می کند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه و نواوری پ��ارک فناوری پردیس ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مجموع��ه ف��ن ب��ازار‪ ،‬پارک فن��اوری پردیس و‬ ‫نمایش��گاه اینوتکس تالش می کنیم تا پیوند بین صنایع‬ ‫و استارت اپ ّها بیش ازپیش برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاستی هایی که برطرف خواهد شد‬ ‫قنبرپ��ور اینوتکس‪ ۲۰۱۹‬را مانن��د هر رویداد دیگری‬ ‫این نمایشگاه حضور پررنگ تری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما یک دور مجازی در نمایشگاه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پ��س از ح��ذف کوتاه م��دت لپ تاپ ه��ای‬ ‫تولی��دی ه��واوی از فروش��گاه انالی��ن‬ ‫مایکروس��افت‪ ،‬این ش��رکت دوب��اره فروش‬ ‫لپ تاپ های یادشده را از سر گرفت‪.‬‬ ‫به نقل از ورج‪ ،‬مایکروس��افت ماه گذش��ته‬ ‫ف��روش لپ تاپ های س��اخت ه��واوی را در‬ ‫فروش��گاه اینترنت��ی خ��ود متوق��ف ک��رده‬ ‫ب��ود‪ .‬علت ای��ن امر فرم��ان اجرای��ی جدید‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا برای مقابل��ه با این‬ ‫شرکت فناوری چینی اعالم شده بود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که مایکروس��افت هنوز اعالم‬ ‫نک��رده ایا اجازه تداوم دسترس��ی هواوی به‬ ‫سیس��تم عامل ویندوز را خواه��د داد یا خیر‪،‬‬ ‫بازگشت لپ تاپ های هواوی به فروشگاه این‬ ‫ش��رکت نش��انه ای مثبت قلمداد می ش��ود و‬ ‫احتمال تداوم همکاری نرم افزاری دو شرکت‬ ‫را هم افزایش داده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که گوگل به س��رعت‬ ‫دسترس��ی هواوی به اندروید را محدود کرد‪،‬‬ ‫هرچند این ش��رکت هم در حال رایزنی های‬ ‫مخفیانه برای دریاف��ت معافیت هایی در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫ازجمل��ه لپ تاپ های��ی که دوب��اره امکان‬ ‫خرید انها در فروش��گاه انالین مایکروسافت‬ ‫فراهم ش��ده‪ ،‬می ت��وان ب��ه میت ب��وک ‪،۱۳‬‬ ‫می��ت بوک و می��ت بوک ایکس پرو اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬البته هنوز مش��خص نیس��ت در صورت‬ ‫پایان موج��ودی لپ تاپ ه��ای فعلی هواوی‪،‬‬ ‫مایکروس��افت خرید جدیدی از این ش��رکت‬ ‫چینی انجام می دهد یا خیر‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خوشبختانه با برگزاری نخستین مجمع نواوری اسیا و اقیانوسیه (که‬ ‫با همکاری سازمان ملل متحد ‪ ESCAP‬برگزار شد) حدود ‪ ۷۵‬مهمان در‬ ‫رده وزیران علوم‪ ،‬معاونان وزیران و مدیران کل از بیش از ‪ ۳۰‬کش��ور‬ ‫در ایران حضور یافتند و از نمایشگاه اینوتکس بازدید کردند‬ ‫دارای کاس��تی هایی دانست که در اینده برطرف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬او به مشکالتی نظیر بی نظمی هایی در روز نخست‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تهویه و نور اشاره کرد و گفت‪ :‬البته مشکالت‬ ‫فیزیک��ی که در س��الن ها وج��ود دارد از اختیار ما خارج‬ ‫اس��ت اما تالش خواهیم کرد این مشکالت در سال های‬ ‫اینده برطرف ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬من فکر می کنم نسبت‬ ‫به س��ال گذشته توانستیم انسجام‪ ،‬نظم بیشتر و محملی‬ ‫در نمایش��گاه ایج��اد کنیم تا فع��االن بخش خصوصی با‬ ‫برگ��زاری رویداد و به دس��ت گرفت��ن بخش های جانبی‬ ‫نمایشگاه عرض اندام کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر اینوتکس‪ ۲۰۱۹‬با بیان اینکه در این نمایش��گاه‬ ‫ع�لاوه ب��ر ن��واوری‪ ،‬فناوری ه��م مدنظر اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال در نمایشگاه تعداد شرکت هایی که خدمات ارائه‬ ‫می کردند‪ ،‬بیش��تر از ش��رکت هایی بود که محصول ارائه‬ ‫می کردند که باید در س��ال های این��ده با توجه به عنوان‬ ‫نمایش��گاه تعداد اس��تارت اپ هایی ک��ه محصول تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی در توضیح اهمیت اس��تارت اپ های محصول محور‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مردم عادی بیش��تر به دنبال استارت اپ های‬ ‫خدمات محور هس��تند‪ ،‬اما س��ازمان ها و صنایعی که در‬ ‫نمایش��گاه حاضر شدند اس��تارت اپ های محصول محور‬ ‫می خواس��تند؛ به عنوان مثال ش��هرداری تهران به دنبال‬ ‫محصوالتی در حوزه خدمات شهری بود؛ بنابراین ما باید‬ ‫در س��ال های اینده تالش کنیم تعداد اس��تارت اپ های‬ ‫محصول محور در نمایشگاه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرای�ی حض�ور کمرن�گ ش�رکت های‬ ‫بین المللی‬ ‫قنبرپور س��ال‪ ۲۰۱۶‬میالدی( ‪1395‬خورش��یدی) را‬ ‫اوج حضور ش��رکت های خارجی در نمایشگاه اینوتکس‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پس از روی کار امدن دولت‬ ‫جدید امری��کا و اعمال تحریم ها علیه ایران‪ ،‬روند حضور‬ ‫ش��رکت های خارجی در نمایش��گاه اینوتکس نزولی شد‬ ‫البته این روندی اس��ت که نه تنها نمایش��گاه اینوتکس‪،‬‬ ‫بلکه همه نمایش��گاه ها با ان دس��ت وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر اینوتکس با اش��اره به اینکه پ��س از امضای برجام‬ ‫‪ ۸۲‬ش��رکت از ‪ ۱۵‬کش��ور جهان متقاضی حضور در این‬ ‫نمایشگاه بودند که رکورد حضور شرکت های خارجی در‬ ‫اینوتکس شکس��ته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬روند حضور شرکت های‬ ‫خارج��ی در نمایش��گاه به تدریج کاهش یافت تا امس��ال‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت از چین و لهس��تان و هیاتی متش��کل از ‪۲۰‬‬ ‫مخترع عراقی در نمایش��گاه حضور یافتند‪ .‬قنبرپور علت‬ ‫اس��تقبال نکردن شرکت های خارجی را رویارویی انها با‬ ‫موانع ناش��ی از تحریم ها مثل مش��کل در نقل و انتقاالت‬ ‫مالی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران‪ ،‬میزب�ان نخس�تین مجم�ع نواوری‬ ‫اسیا و اقیانوسیه‬ ‫قنبرپ��ور به تالش های انجام ش��ده برای برگزاری یک‬ ‫رویداد بین المللی با وجود تحریم ها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با برگزاری نخستین مجمع نواوری اسیا و‬ ‫اقیانوسیه (که با همکاری سازمان ملل متحد ‪ESCAP‬‬ ‫برگ��زار ش��د) حدود ‪ ۷۵‬مهم��ان در رده وزی��ران علوم‪،‬‬ ‫معاون��ان وزی��ران و مدیران کل از بیش از ‪ ۳۰‬کش��ور در‬ ‫ای��ران حض��ور یافتند که با بازدیدهای��ی که از اینوتکس‬ ‫داشتند‪ ،‬اهداف ما تا حد خوبی محقق شد البته ما به این‬ ‫حد اکتفا نخواهیم کرد و منتظر هس��تیم تا شرایط ایران‬ ‫در عرصه جهانی بهبود پیدا کند و ش��اهد باش��یم مانند‬ ‫گذشته شرکت های فناور‪ ،‬استارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده ها‬ ‫و به ویژه سرمایه گذارهای خارجی در سال های اینده در‬ ‫س��الن خلیج ف��ارس نمایش��گاه بین الملل��ی ته��ران‬ ‫دارای ‪ ۳‬طبق��ه اس��ت و ه��ر طبقه بخش��ی از ‪ ۱۰‬حوزه‬ ‫حاض��ر در نمایش��گاه را در خود جای داده اس��ت‪ .‬انچه‬ ‫به این نمایش��گاه بیش��تر جلوه داده حضور فعال جوانان‬ ‫اس��تارت اپی و دانش بنیان برای جذب سرمایه گذارهای‬ ‫بانکی و ش��تاب دهنده ها اس��ت به طوری که بخش کافه‬ ‫س��رمایه بسیار ش��لوغ تر از بقیه قسمت ها است‪ .‬احمدی‬ ‫یک��ی از مس��ئوالن این کافه به ایرنا گف��ت‪ :‬در این کافه‬ ‫درخواس��ت نشس��تی ب��رای حمایت مال��ی و معرفی به‬ ‫س��رمایه گذار انج��ام می ش��ود و تاکنون بی��ش از ‪۴۵۰‬‬ ‫درخواس��ت نشس��ت ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن کافه‬ ‫اس��تارت اپ ها خود را به سرمایه گذارها معرفی می کنند‬ ‫و اگ��ر س��رمایه گذار به س��رمایه گذاری عالقه مند ش��د‬ ‫درخواس��ت نشست هایبیش��تر می دهد و وقتی به نتیجه‬ ‫رسید می توانند وارد جریان سرمایه گذاری شوند‪.‬‬ ‫موس��ی الرضا ابوچن��اری عضو یک��ی از مجموعه های‬ ‫ش��تاب دهنده حاضر در نمایشگاه گفت‪ :‬شتاب دهنده ها‬ ‫مسیر رسیدن یک ایده ای را که حداقل های ان عملیاتی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به محصول نهایی شتاب می بخشد؛ از این رو‬ ‫ش��تاب دهنده ما فناوری های��ی در زمینه حل معضالت‬ ‫اصلی کشور مانند اب و انرژی را حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون در مدت دو سالی که از فعالیت این‬ ‫ش��تاب دهنده می گ��ذرد‪ ۱۰ ،‬گروه وارد این مرکز ش��ده‬ ‫و ‪ ۴‬گروه نیز خارج ش��ده اند و توانس��تیم با ش��رکت های‬ ‫نفت و گاز کشور برخی معضالت کشور را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫طرح های��ی که این ش��تاب دهنده حمای��ت می کند باید‬ ‫به حدی از کار (دس��ت کم مرحله س��وم) رس��یده باشد‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر باید نواورانه بوده و با س��ازمان ها و مردم‬ ‫مرتبط باشد‪.‬‬ ‫ابوچناری از برپایی این نمایش��گاه ابراز رضایت کرده و‬ ‫گفت‪ :‬تا انجایی که می دانم بیشتر حاضران از برپایی این‬ ‫دوره رضایت دارند‪ .‬فعاالن توانستند ارتباط های خوبی را‬ ‫برقرار کرده و مشتریان هدف خود را بشناسند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بهتر از دوره های قبل برگزار شده اما جای بهتر شدن دارد‬ ‫ولی به نظر من باید سرمایه گذاران بیشتری در حوزه های‬ ‫متفاوت مانند بانک ها‪ ،‬بورس‪ ،‬بازارهای مالی حضور داشته‬ ‫باشند تا بتوان طرح های خوب بیشتری را کاربردی کرد‪.‬‬ ‫بخش مش��اوره ها هم از استقبال زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش دو ش��رکت بزرگ حض��ور دارند‪ .‬مظفری‬ ‫مس��ئول یکی از این مش��اوره ها به ایرنا گفت‪ :‬ما فضای‬ ‫کار اشتراکی به همراه خدمات و امکانات را در قالب یک‬ ‫بسته برای اس��تارت اپ ها با نرخ ارزان تر فراهم می کنیم‬ ‫انها در این فضا نه تنها با دیگر اس��تارت اپ ها و همکاران‬ ‫خ��ود ارتباط می گیرند‪ ،‬بلکه می توانند از اینترنت و دیگر‬ ‫امکاناتی که نیاز دارند‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬منتور ما یک سال‬ ‫است فعالیت خود را شروع کرده و اکنون دارای ‪ ۳‬شعبه‬ ‫اس��ت و بیش از ‪ ۵۰۰‬اس��تارت اپ در این شرایط فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬رضایی مس��ئول یکی از بانک های سرمایه گذار‬ ‫حاضر در نمایش��گاه نیز گفت‪ :‬این بانک از طرح هایی که‬ ‫به حداقل محصول و خدمت مالی و غیرمالی رس��یده اند‪،‬‬ ‫حمایت مالی می کند و س��قفی نیز در این حمایت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬برای استارت اپ های واجد شرایط‪،‬‬ ‫دفتر کار فراهم می کند یا اینکه مشتریان بانک یا خدمات‬ ‫بانکی در اختیار انها قرار می دهد‪.‬‬ ‫بسته حمایت از استارت اپ ها رونمایی شد‬ ‫مع��اون توس��عه صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی از اضاف��ه‬ ‫ش��دن حمای��ت از اس��تاندارد «‪ »CE‬ب��ه فهرس��ت خدمات‬ ‫ای��ن صن��دوق خب��ر داد و گفت‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬ش��رکت ها برای‬ ‫دریافت اس��تانداردهای صادراتی تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تحت حمایت این صندوق قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫س��یاوش ملکی فر با بیان اینکه اس��تارت اپ ها چرخه عمل‬ ‫مش��ابهی را طی می کنند تا تبدیل به شرکت های دانش بنیان‬ ‫ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬در این مسیر تعدادی از انها موفق می شوند وارد‬ ‫بورس ش��وند و ما برای تقویت این اس��تارت اپ ها برنامه های‬ ‫حمایتی از لحظه ش��کل گیری این ش��رکت ها تا وارد شدن به‬ ‫بورس در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی بسته های حمایتی صندوق برای این شرکت ها را در قالب‬ ‫تامین منابع مالی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬از جمله این خدمات‪،‬‬ ‫خدمات توانمندس��ازی اس��تارت اپ است که شامل تسهیالت‬ ‫کم بهره برای بازس��ازی فضاهای استقرار‪ ،‬تامین سرمایه بذری‬ ‫برای هسته های فناورانه که در شتاب دهنده ها شکل گرفته اند‪،‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر با تاکید بر اینکه اس��تارت اپ ها پ��س از یک دوره‬ ‫فعالیت ‪ ۶‬ماهه از شتاب دهنده ها خارج می شوند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫این مرحله نیز صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬بسته های حمایتی‬ ‫دارد ک��ه از ان جمل��ه می توان به هم��کاری ما با صندوق های‬ ‫پژوهش و فناوری اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۶۹‬میلیارد تومان تس��هیالت با‬ ‫ن��رخ ترجیحی و ‪ ۹۰۰‬میلیارد توم��ان خط اعتباری در اختیار‬ ‫‪ ۱۸‬صن��دوق پژوه��ش و فناوری از س��وی صن��دوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی اهدا ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عالوه بر ان بس��ته‪،‬‬ ‫برنامه هم س��رمایه گذاری را در دس��تور کار ق��رار دادیم که بر‬ ‫این اس��اس صاحبان ایده در استارت اپ ها می توانند با مراجعه‬ ‫به صندوق های پژوهش و فناوری بخشی از منابع مالی خود را‬ ‫مشروط به انجام بررسی و تصویب نهایی تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته حمایت از شتاب دهنده های دانش بنیان‬ ‫مع��اون توس��عه صن��دوق نواوری و ش��کوفایی با اش��اره به‬ ‫بس��ته حمایتی این صندوق از ش��تاب دهنده های دانش بنیان‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله برنامه های این بس��ته شامل اعطای‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬تا س��قف ‪ ۷۰‬درصد ب��رای فضای رهن اس��تقرار‬ ‫اس��تارت اپ ها می شود‪ .‬این تسهیالت به مدت ‪ ۵‬سال و بدون‬ ‫به��ره و وثیقه در اختی��ار ش��تاب دهنده های دانش بنیان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تس��هیالت بازس��ازی و اماده س��ازی فضای اس��تقرار‪،‬‬ ‫تس��هیالت خرید و مالکیت مح��ل کار و تامین تجهیزات فنی‬ ‫مورد نیاز ش��تاب دهی و تس��هیالت کم بهره و نرخ ترجیحی و‬ ‫همچنی��ن تامین خدم��ات توانمندس��ازی را از دیگر خدمات‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی به شتاب دهنده های دانش بنیان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر همچنی��ن از اعط��ای تس��هیالت ب��رای برگزاری‬ ‫رویداده��ای ش��تاب دهی خبر داد و گفت‪ :‬س��الن هایی که در‬ ‫اختیار ای��ن صندوق قرار دارد‪ ،‬به طور رایگان یا با تخفیف های‬ ‫زیاد در اختیار شتاب دهنده ها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین از اعطای تس��هیالت در زمینه تامین س��رمایه‬ ‫بذری و س��رمایه گذاری خطرپذیر به شتاب دهنده ها اشاره کرد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬این تسهیالت به دو روش اعطا می شود که شامل‬ ‫ارائه تس��هیالت قرض الحس��نه ‪۴‬درصدی به شتاب دهنده ها و‬ ‫هم سرمایه گذاری با صندوق های پژوهش و فناوری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکردهای صندوق در توسعه اکوسیستم‬ ‫معاون صندوق نواوری و ش��کوفایی با اش��اره به برنامه های‬ ‫این صندوق درباره توس��عه اکوسیستم نواوری افزود‪ :‬از جمله‬ ‫این برنامه ها می توان به بازارسازی و کمک به شکل گیری بازار‬ ‫داخلی اش��اره کرد‪ .‬در این خدمت تالش می ش��ود با برگزاری‬ ‫رویداده��ای تب��ادل فناوری و نشس��ت های تب��ادل فناوری‪،‬‬ ‫ش��رکت ها و صاحبان فن��اوری را به خریداران بالقوه انها وصل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر از برگزاری رویداد تبادل فناوری در اینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این رویداد با همکاری س��ازمان فضایی برگزار می شود‬ ‫و در ان ‪ ۳۰۰‬ش��رکت و استارت اپ حوزه فضایی خدمات خود‬ ‫را ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر کمک به توس��عه صادرات دانش بنی��ان را از دیگر‬ ‫اقدام های این صندوق در توس��عه اکوسیس��تم نواوری نام برد‬ ‫و افزود‪ :‬درحال حاضر کش��ور در ش��رایط تحریمی قرار دارد و‬ ‫در تالش هس��تیم با تقوی��ت پایگاه های صادراتی محصوالت و‬ ‫خدم��ات دانش بنیان ایرانی را در نمایش��گاه های دائمی ایران‬ ‫مستقر در سایر کشورها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر نمایش��گاه های دائمی محصوالت‬ ‫ایران در کش��ورهای چین‪ ،‬جمهوری اذربایجان و ترکیه فعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬توسعه زنجیره‬ ‫ارزش و ش��بکه تامین دانش بنیان‪ ،‬مش��ارکت فعال در توسعه‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د و جریان س��از و تمرکز بر حل مس��ائل و‬ ‫چالش ه��ای راهب��ردی را از دیگر برنامه های این صندوق برای‬ ‫توسعه این اکوسیستم نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات توانمندسازی صندوق برای استارت اپ ها‬ ‫ملکی فر خدمات مش��اوره‪ ،‬اس��تانداردها و مجوزها‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫رتبه بندی جوایز‪ ،‬حمایت از حفاظت از مالکیت فکری‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و توس��عه بازار را از جمله خدمات توانمندسازی این صندوق به‬ ‫شرکت های دانش بنیان نام برد‪ .‬معاون توسعه صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی به خدمات اموزشی این صندوق اشاره کرد و دراین باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن برنامه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درص��د هزینه های اعزام‬ ‫مدیران ش��رکت های دانش بنیان به دوره های اموزش��ی داخلی‬ ‫و خارجی از س��وی این صندوق تامین می ش��ود‪ .‬وی همچنین‬ ‫از تامین هزینه های مش��اوره برای شرکت های دانش بنیان خبر‬ ‫داد و یاداور ش��د‪ :‬در حوزه استانداردسازی نیز اقدام هایی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬به گونه ای که درحال حاضر فهرستی از ‪ ۱۵‬استانداردهای‬ ‫محصول و صادرات تهیه شده که این فهرست بنا به درخواست‬ ‫ش��رکت ها اضاف��ه خواه��د ش��د‪ .‬ملکی فر ب��ا بی��ان اینکه این‬ ‫اس��تانداردها شامل اس��تانداردهای داخلی و صادرات می شود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای دریافت اس��تانداردهای محصولی تا س��قف ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان و برای دریافت اس��تانداردهای صادراتی تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت های این صندوق از ش��رکت ها برای‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های داخلی و خارجی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د هزینه های ش��رکت های دانش بنیان برای حضور در‬ ‫نمایشگاه های داخلی حمایت می شود و همچنین به هر شرکت‬ ‫داخلی که درصدد حضور در نمایش��گاه های خارجی باش��د‪ ،‬تا‬ ‫سقف ‪ ۶۰‬میلیون تومان خدمات بالعوض اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی از س��وی این صندوق فهرس��تی از ‪ ۴۰‬نمایش��گاه‬ ‫معتبر خارجی تهیه ش��ده است و در صورت پیشنهاد و تصویب‬ ‫به این فهرست اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر همچنین اضافه کرد‪ :‬هیات ه��ای تجاری ایرانی که‬ ‫قصد س��فر به کش��ورهای خارجی برای بازاریابی و بازارس��ازی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬مشروط بر اینکه ‪ 5‬ش��رکت دانش بنیان در این‬ ‫هیات حضور داش��ته باشند‪ ،‬تحت حمایت های این صندوق قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫خودروهای الومینیومی ‪ ۳‬برابر سبک تر از همتایان فوالدی‬ ‫اینده با خودروهای الکتریکی به الومینیوم لبخند می زند؟‬ ‫میزان مصرف الومینیوم در خودروس��ازی در س��ال های‬ ‫گذشته در س��طح جهان با رش��د قابل توجهی روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خودروس��ازان ب��ا هدف س��بک تر کردن خ��ودرو و‬ ‫همچنین بهینه سازی مصرف س��وخت به سمت استفاده از‬ ‫این فلز نقره ای در صنعت خودرو روی اورده اند‪ .‬این درحالی‬ ‫است که در کشور ما با تاخیر بیش از یک دهه برخی قطعات‬ ‫خودرو در حال جایگزینی با فلز الومینیوم هستند‪.‬‬ ‫ورود الومینیوم به صنعت خودروس��ازی درهای بسیاری‬ ‫را پیش روی خودروس��ازان جهان باز کرده اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫شرکت های معتبر خودروسازی جهان‪ ،‬ورق های الومینیومی‬ ‫را برای تولیدات خود برگزیده اند‪ .‬سبک شدن خودرو یکی از‬ ‫ویژگی هایی است که این فلز را برای خودروسازان محبوب تر‬ ‫از فوالد کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی گزارش ها عن��وان کرده اند ک��ه خودروهایی که با‬ ‫الومینیوم ساخته می ش��وند‪ ۳ ،‬برابر سبک تر از خودروهای‬ ‫فوالدی هستند‪ .‬ش��رکت های خودروسازی جنرال موتورز و‬ ‫فورد امریکا درنظر دارند در س��اخت خودروی های پیکاپ یا‬ ‫همان وانت از الومینیوم بیشتری استفاده کنند‪ .‬در اروپا نیز‬ ‫ش��رکت های بی ام و‪ ،‬مرسدس بنز و ائودی از قبل در ساخت‬ ‫خودروهای خود از الومینیوم استفاده می کردند و این روند‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در اروپ��ا به موجب قوانین ناظر بر رعایت محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی مجبورند ب��رای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و کاهش گاز کربنیک اقدام ب��ه تولید خودروهای‬ ‫سبک تری کنند‪ .‬از این رو صنایع خودروسازی جهان درنظر‬ ‫دارند‪ ،‬این فلز را بیش��تر مورد استفاده قرار دهند‪ .‬حال باید‬ ‫دید خودروسازهای ایرانی استفاده از چه میزان الومینیوم را‬ ‫در اولویت برنامه های خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه الومینیوم در خودروسازی‬ ‫درباره جای��گاه فل��ز الومینیوم در‬ ‫صنعت خودروس��ازی و اس��تقبال‬ ‫خودروس��ازان جهان��ی از این فلز‪،‬‬ ‫محسن رزم خواه‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه س��ازان در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬به طور کلی در‬ ‫س��طح جهان می��زان اس��تفاده از‬ ‫الومینی��وم در صنعت خودرو رو به افزایش اس��ت و هر روز‬ ‫بیشتر از گذشته این فلز مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬از این رو‬ ‫ش��اهد هس��تیم که قطعات فلزی بیش��تری در خ��ودرو با‬ ‫محس��ن رزم خواه‪ :‬از انجا که الومینیوم فلزی انعطاف پذیر است‪ ،‬هنگام‬ ‫تصادف می تواند خم ش��ود و این ویژگی س��بب محافظت سرنش��ینان در‬ ‫برابر ضربه های تخریبی در تصادف می شود‬ ‫الومینیوم ساخته می شوند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجا که کش��ور‬ ‫ما وابس��ته به خودروس��ازی جهانی اس��ت‪ ،‬می��زان مصرف‬ ‫الومینیوم نیز رو به افزایش اس��ت‪ .‬هم اکنون به صورت کلی‬ ‫نرخ رش��د الومینیوم‪ ،‬الستیک و پالستیک در خودروسازی‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬چراکه خودروها از حالت مکانیکی به‬ ‫الکترونیکی در تغییر هس��تند‪ ،‬بنابراین خودروها به س��مت‬ ‫مصرف مواد جدید در حال تغییر هستند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجم��ن قطعه س��ازان اف��زود‪:‬‬ ‫درحال حاضر قطعاتی مانند سرسیلندر‪ ،‬بدنه سیلندر‪ ،‬رینگ‬ ‫چرخ ها‪ ،‬پمپ ها‪ ،‬پمپ انژکتوری و بیش��تر قطعات تزئینی با‬ ‫قطعات الومینیومی ساخته می ش��وند و روز به روز قطعات‬ ‫بیش��تری را در خودروس��ازی با الومینیوم می سازند‪ .‬برای‬ ‫نمونه بدنه موتور که در گذشته چدن اهنی بود‪ ،‬به تازگی با‬ ‫الومینیوم س��اخته می شود که این موضوع سبب شده است‬ ‫وزن سیلندر و سرس��یلندر به طور قابل توجهی کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای استفاده از الومینیوم در خودروسازی‬ ‫رزم خواه در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چ��را الومینی��وم در خودروس��ازی‬ ‫مورداس��تقبال قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬به دلیل س��بک بودن‬ ‫این فل��ز و گاهی ارزان تر بودن نرخ‬ ‫الومینی��وم از ف��والد و همچنی��ن‬ ‫قابلی��ت انعطاف پذی��ری در‬ ‫خودروس��ازی این فلز در خودروسازی از استقبال بیشتری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬هر ان��دازه ک��ه وزن خودرو‬ ‫س��بک تر ش��ود‪ ،‬میزان س��وخت ان نیز کاهش می یابد‪ ،‬به‬ ‫عبارت دقیق تر به ازای ه��ر ‪ ۱۰‬درصد کاهش وزن خودرو‪،‬‬ ‫‪۶‬درصد مصرف سوخت کاهش می یابد‪ .‬همچنین با کاهش‬ ‫وزن خودرو فاصله بین متوقف ش��دن خودرو و ترمز کوتاه تر‬ ‫می ش��ود و درنتیجه ش��تاب خودرو هنگام حرکت بیش��تر‬ ‫می شود که درنهایت قابلیت رانندگی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫رزم خواه همچنین درباره مزایای زیس��ت محیطی س��بک‬ ‫ش��دن خودرو یاداور شد‪ :‬ازس��وی دیگر کاهش سوخت به‬ ‫نوب��ه خود می توان��د میزان الودگی های زیس��ت محیطی را‬ ‫کاهش دهد و این امر به کاهش انتشار گازهای گلخانه های‬ ‫خواهد انجامید‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به مزای��ای ایمنی اس��تفاده از‬ ‫الومینی��وم گفت‪ :‬از انجا که الومینی��وم فلزی انعطاف پذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنگام تصادف می تواند خم شود و این ویژگی سبب‬ ‫محافظت سرنشینان در برابر ضربه های تخریبی در تصادف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در پاسخ به این‬ ‫پرسش که جایگزینی الومینیوم در خودرو با فوالد به لحاظ‬ ‫اس��تحکام با مش��کلی روبه رو نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬الومینیوم‬ ‫به کار برده ش��ده در خودرو به دلیل استحکام‪ ،‬فوالد است‬ ‫البته الیاژی از الومینیوم در خودرو به کار گرفته می ش��ود‬ ‫که از اس��تحکام الزم برخوردار است و استحکام ان حتی از‬ ‫فوالد و چدن بیش��تر است‪ .‬برای نمونه موتورهای سرامیکی‬ ‫که از الیاژ الومینیوم س��اخته می شود‪ ،‬استحکامی بیشتر از‬ ‫فوالد دارند‪.‬‬ ‫رزم خواه ادامه داد‪ :‬هم اکنون در خودروس��ازی کش��ور ما‬ ‫قطعاتی مانن��د موتور و سرس��یلندر از الومینیوم س��اخته‬ ‫می شود که از نرخ رش��د خوبی در تولید برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫البت��ه باید خاطرنش��ان کرد ک��ه کیفیت محص��والت ما با‬ ‫کاالهایی که در س��ایر کش��ورها تولید می شود‪ ،‬فاصله دارد‬ ‫ازای��ن رو باید بتوان ای��ن فاصله را کم ک��رد‪ .‬برخی قطعات‬ ‫الومینیوم��ی کپی برداری از خارجی ها اس��ت که در داخل‬ ‫تولید می شود و برخی هم وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر ‪۱۵‬ساله‬ ‫همچنی��ن محمد اشفته اج بیش��ه کارش��ناس الومینیوم‬ ‫درباره جایگاه الومینیوم در صنعت خودروس��ازی در جهان‬ ‫و ای��ران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬حدود ‪۲۰‬س��ال‬ ‫اس��ت خودروس��ازی در جهان به دلیل سبک سازی خودرو‬ ‫و همچنین بهینه س��ازی مصرف س��وخت به سمت استفاده‬ ‫بیشتر از الومینیوم سازی پیش رفته اند و بیشتر شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی الومینیوم را به جای فوالد در قطعات‬ ‫برق��ی‪ ،‬قطعات بدنه موتور‪ ،‬بدنه خ��ودرو‪ ،‬قطعات مربوط به‬ ‫ترمز و س��ایر قطعات خودرو ب��ه کار می گیرند‪ .‬برای نمونه‬ ‫سرس��یلندر پ��ژو که ح��دود ‪ ۲۰‬س��ال پیش تولید ش��ده‪،‬‬ ‫الومینیومی است‪.‬‬ ‫اشفته اج بیشه خاطرنشان کرد‪ :‬البته الومینیوم در ترکیب‬ ‫با س��ایر مواد مانن��د تیتانیوم‪ ،‬کروم‪ ،‬کبالت و نیکل بس��یار‬ ‫محکم می ش��ود‪ .‬از این رو حتی به جای س��یم و کابلی که تا‬ ‫پیش از این از فلز مس استفاده می شد‪ ،‬هم اکنون الومینیوم‬ ‫در حال جایگزین شدن اس��ت‪ .‬البته این جایگزینی هم در‬ ‫صنعت برق و هم در صنعت خودرو در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران نیز به پیروی از جهان به س��مت استفاده‬ ‫بیش��تر از الومینیوم در خودورس��ازی پیش رفته اس��ت اما‬ ‫تاخی��ر ‪۱۵‬س��اله با جه��ان دارد و باید بتواند ای��ن تاخیر را‬ ‫باسرعت بیشتری پر کند‪.‬‬ ‫اشفته اج بیش��ه در پاسخ به این پرس��ش که ایران تا چه‬ ‫حد توانایی س��اخت الومینیوم الیاژی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫ایران شرکت ایرالکو با مشارکت بخش خصوصی الومینیوم‬ ‫الیاژی تولی��د می کند‪ .‬به این روش که ش��مش الومینیوم‬ ‫با پایه ‪۹۷‬درصد با س��ایر مواد ترکی��ب و الومینیوم الیاژی‬ ‫ساخته می شود‪ .‬ایرالکو برحسب سفارش الیاژ تولید می کند؛‬ ‫چراک��ه برای بخش خصوصی که کوره های ذوب ندارند این‬ ‫کار راحت ت��ر انجام می ش��ود‪ .‬ای��ن کارش��ناس الومینیوم‬ ‫اف��زود‪ :‬برخی ش��رکت های خصوصی در ای��ران بزرگ ترین‬ ‫مصرف کنن��ده الومینیوم الیاژی هس��تند ک��ه قراردادهای‬ ‫بلندمدت با ایران خودرو دارند‪.‬‬ ‫اشفته اج بیشه گفت‪ :‬درباره رینگ خودرو باید خاطرنشان‬ ‫ک��رد که ای��ن قطعه ی��ک صنعت بس��یار ارزش��مند برای‬ ‫ارزش اف��زوده الومینیوم اس��ت‪ .‬ب��رای نمون��ه خودروهای‬ ‫هیوندای به طور کامل رینگ الومینیومی دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزایای استفاده از فلز الومینیوم در صنعت‬ ‫خودرو عنوان کرد‪ :‬از زیباس��ازی تا سبک س��ازی خودرو تا‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت و به دنبال ان کاهش میزان‬ ‫الودگ��ی جزو مزای��ای اس��تفاده از الومینی��وم در صنعت‬ ‫خودروسازی است‪ .‬البته در جهان خودروهای الکترویکی در‬ ‫حال تولید اس��ت که در این نوع خودروها بیشتر الومینیوم‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نق��ش فلز الومینیوم در خ��ودرو روز به روز در‬ ‫حال افزایش اس��ت که امیدواریم در کشور ما نیز استفاده از‬ ‫فلز الومینیوم در خودروسازی رواج بیشتری پیدا کند‪ .‬البته‬ ‫این مه��م با تولید خودروهای الکتریک��ی رقم می خورد که‬ ‫درحال حاضر در کشور ما تولید نمی شود‪.‬‬ ‫تکذیب یک شایعه‬ ‫یک��ی از س��ایت های معدن��ی روز‬ ‫گذش��ته در کانال خب��ری خود عنوان‬ ‫ک��رد‪ ،‬عزی��ز قنوان��ی مدیرعامل فوالد‬ ‫امیرکبی��ر کاش��ان از مدیرعاملی این‬ ‫کارخان��ه خداحافظی کرده و ماه اینده‬ ‫سکان مدیرعاملی ش��رکت اتی ه فوالد‬ ‫خلیج ف��ارس ک��ه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تولید کنن��دگان و صادرکنن��دگان میلگ��رد و‬ ‫صادرکنندگان فوالد در منطقه اس��ت را برعهده‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در پی این خبر‪ ،‬خبرنگار‬ ‫در تماسی که‬ ‫با عزیز قنواتی مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫داش��ت درباره این موضوع پرسش کرد‬ ‫و وی ای��ن موض��وع را تکذی��ب کرد و‬ ‫گف��ت «قصد ندارد از ف��والد امیرکبیر‬ ‫خداحافظی کند»‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬م��ا در مجموع��ه‬ ‫هلدینگ فوالد مبارکه مش��کلی نداریم‬ ‫و قصد داریم برنامه های مدیریتی خود‬ ‫را در فوالد امیرکبیر کاشان به پیش ببریم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ای��ن دومین بار اس��ت که در‬ ‫ماه های اخیر ش��ایعه هایی مانند ای��ن‪ ،‬پیرامون‬ ‫عزیز قنواتی منتش��ر می شود که معلوم نیست از‬ ‫کدام ابشخور نشات می گیرد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶‬درصدی تولید محصوالت فوالدی‬ ‫میزان تولید ش��مش فوالد ش��رکت های بزرگ‬ ‫کش��ور در ‪ ۲‬ماه نخست س��ال جاری به بیش از‬ ‫‪۳‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ فوالدس��از از ابت��دای س��ال ج��اری ت��ا‬ ‫پای��ان اردیبهش��ت ‪ ۳ ،‬میلی��ون و ‪ ۴۲۴‬ه��زار‬ ‫و ‪ ۶۷۴‬ت��ن ش��مش ف��والد تولی��د کردن��د که‬ ‫فاصل��ه چندان��ی نس��بت ب��ه تولید س��ال قبل‬ ‫ن��دارد و ب��ا کاهش ی��ک درصدی همراه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان تولید مجتمع فوالد مبارکه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۶۴‬ه��زار و ‪ ۷۶۰‬تن‪ ،‬فوالد خوزس��تان ‪۶۴۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۱۲‬تن‪ ،‬ذوب اه��ن اصفهان ‪ ۴۲۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹۵‬ت��ن‪ ،‬فوالد کاوه جنوب ‪ ۱۹۹‬هزار و ‪۲۲۰‬‬ ‫تن‪ ،‬فوالد خراس��ان ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪ ۲۰‬تن‪ ،‬چادرملو‬ ‫‪۱۷۵‬ه��زار و ‪ ۳۸۸‬تن و فوالد الی��اژی ایران ‪۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶‬تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن فوالدس��ازان ب��زرگ کش��ور در‬ ‫اردیبهش��ت یک میلی��ون و ‪۶۶‬ه��زار و ‪ ۷۵۶‬تن‬ ‫ش��مش ف��والد تولید کردن��د که در مقایس��ه با‬ ‫میزان تولید سال گذشته‪ ۲ ،‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫فوالدی در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال جاری ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪۷۵‬ه��زار و ‪ ۳۰۴‬تن محص��ول تولید کردند که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۶‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫میزان تولید مجتمع فوالد مبارکه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۱۷‬هزار ‪۵۸۳‬تن‪ ،‬ذوب اهن اصفهان ‪۳۹۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۷‬تن‪ ،‬فوالد اکس��ین ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۸۷۲‬تن‪،‬‬ ‫فوالد خراسان ‪۱۱۶‬هزار و ‪ ۹۵۷‬تن‪ ،‬فوالد الیاژی‬ ‫ای��ران ‪ ۴۰‬ه��زار و ‪ ۴۱۱‬ت��ن‪ ،‬ف��والد اذربایجان‬ ‫‪۴۷‬ه��زار و ‪ ۲۲۹‬تن و ورق چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪۴۲‬هزار و ‪ ۲۱۲‬تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن فوالدس��ازان ب��زرگ کش��ور در‬ ‫اردیبهش��ت س��ال جاری یک میلیون و ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۵‬تن محص��والت فوالدی(میلگرد‪ ،‬تیراهن‪،‬‬ ‫ورق گ��رم‪ ،‬ورق گالوانی��زه و‪ )...‬تولی��د کردند که‬ ‫حاکی از افزایش ‪۷‬درصدی نسبت به اردیبهشت‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۲‬درص�دی تولی�د اه�ن‬ ‫اسفنجی‬ ‫میزان تولید اهن اسفنجی شرکت های مجتمع‬ ‫ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد سفیددش��ت‪ ،‬ف��والد کاوه‬ ‫جنوب‪ ،‬اهن و فوالد غدیر‪ ،‬شرکت توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد‬ ‫خراس��ان و ذوب اه��ن اصفهان‪ ،‬فوالد س��بزوار‪،‬‬ ‫فوالد ش��ادگان‪ ،‬ف��والد میانه‪ ،‬صبا ف��والد‪ ،‬فوالد‬ ‫نی ری��ز‪ ،‬اهن و فوالد ارف��ع‪ ،‬اهن و فوالد گل گهر‬ ‫(طرح های کوثر و گوهر) در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری‪۴ ،‬میلی��ون و ‪ ۸۴۷‬هزار و ‪ ۱۲۳‬تن بود که‬ ‫نس��بت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ادیبهشت سال جاری‪ ،‬تولید اهن اسفنجی‬ ‫ش��رکت های بزرگ ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪۵۹۳‬‬ ‫تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قنواتی از امیرکبیر کاشان نمی رود‬ ‫اینده‬ ‫فلز سبز در‬ ‫خودروسازی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فلز الومینیوم به دلیل ویژگی سبک بودن‬ ‫در میان فلزات و بازیابی س��اده‪ ،‬پس از اهن‬ ‫بیشترین استفاده را در جهان دارد‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه در میان فلزات از الومینیوم به‬ ‫عنوان فلز س��بز یاد می ش��ود‪ ،‬در بسیاری از‬ ‫صنایع ازجمله خودروس��ازی کاربرد بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از خودروس��ازان معتبر جهان‪ ،‬به‬ ‫دلیل سبک بودن این فلز از ان برای تولیدات‬ ‫خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫الومینیوم در مقایسه با فوالد وزن کمتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��بک بودن این ماده باع��ث کاهش وزن‬ ‫خودرو و درنتیجه کاهش مصرف س��وخت و‬ ‫الودگی هوا می شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته حدود ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫وزن خودروها کاس��ته ش��ده که این مسئله‬ ‫به خاطر جایگزین��ی مواد مصرفی بوده که به‬ ‫وسیله ان مصرف اهن از ‪ ۷۱‬به ‪ ۵۲‬درصد و‬ ‫استفاده از الومینیوم‪ ،‬از ‪ ۳‬به ‪۸‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران نیز به پیروی از روند جهانی استفاده‬ ‫از الومینی��وم در خودروس��ازی در ح��ال‬ ‫حرکت به این س��مت اس��ت‪ .‬یکی از مزایای‬ ‫الومینیوم در خودروس��ازی عالوه بر س��بک‬ ‫بودن بهینه س��ازی مصرف س��وخت است که‬ ‫به نوبه خود س��بب کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های اعالم شده براساس‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬کل نیاز خودروس��ازها به‬ ‫الومینیوم ‪ ۳۱۰‬هزار تن براورد ش��ده که این‬ ‫میزان اس��تفاده هم اکنون بیش از ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫اما موضوع قابل توجه اینکه ما در جایگزین‬ ‫کردن فلز الومینیوم با فوالد با سرعت پایینی‬ ‫در ح��ال حرکت هس��تیم و می طلب��د که با‬ ‫تولید الومینیوم های الیاژی در کشور‪ ،‬به این‬ ‫امر سرعت بیشتری ببخشیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫موافقت مشروط ایران با‬ ‫تغییر زمان اجالس اوپک‬ ‫وزی��ر نفت گف��ت‪ :‬با‬ ‫تغیی��ر زمان نشس��ت‬ ‫اوپک ب��ه ابتدای ژوئیه‬ ‫مواف��ق نیس��تم اما اگر‬ ‫تمای��ل ب��رای تغیی��ر‬ ‫تاری��خ نشس��ت وجود‬ ‫دارد ایران ب��رای ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬ژوئیه(‪ ۱۹-۲۱‬تیر) اماده است‪.‬‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران عصر دوش��نبه در‬ ‫حاشیه دیدار با الکساندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه با‬ ‫بیان این مطلب ادامه داد‪ :‬موضع ایران برای نشست‬ ‫اوپک همان قراری است که با اجماع تصویب شده و‬ ‫ایران برای ‪ ۳‬ژوئیه نمی تواند در این نشست شرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وی با اشاره به اینکه تصمیم برای‬ ‫زمان نشست اوپک با اجماع گرفته می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با خواسته یک کشور زمان نشست تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫زنگنه به مذاکراتش با وزیر انرژی روس��یه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬توس��عه صنایع نفت و گاز و استفاده از‬ ‫امکانات مش��ترک برای ص��ادرات گاز از جمله این‬ ‫صحبت ه��ا بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ش��رایط بازار نفت‬ ‫بسیار ش��کننده و بی ثبات است و اکنون بخشی از‬ ‫بازار با اراده سیاس��ی مدیریت می ش��ود‪ .‬وزیر نفت‬ ‫ادامه داد‪ :‬حتی رس��انه های مورد نفوذ امریکا نیز در‬ ‫بازار اخالل ایجاد می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه شرایط‬ ‫فعلی ب��ازار نف��ت در دراز مدت به نف��ع هیچ کس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از همس��ایگان ای��ران نیز در‬ ‫ایجاد اخالل در بازار حضور دارند‪ .‬زنگنه به صحبت‬ ‫با روس��یه برای تکمیل بخش پاکس��تان خط لوله‬ ‫صادرات گاز ایران به این کش��ور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگرچه در این باره صحبت ش��د اما هنوز تصمیمی‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫نیروگاه برقابی امیرکبیر‬ ‫تهران پس از ‪ ۵۱‬سال‬ ‫وارد مدار شد‬ ‫نیروگاه برقابی امیرکبیر تهران پس از ‪ ۵۱‬س��ال‬ ‫ب��ا تالش متخصصان داخلی و ب�� ه منظور کمک به‬ ‫شبکه سراسری برق وارد مدار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫تهران‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت در این ایین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود مش��کالت گوناگون��ی که برای انجام‬ ‫اوره��ال‪ ،‬اما با توجه به پیش��ینه فن��ی پیمانکار و‬ ‫همچنین تالش و پش��تکار همه دست اندرکاران‪،‬‬ ‫ط واحد‬ ‫انجام اورهال اساس��ی و ازمایش های مربو ‬ ‫یک نیروگاه برقابی س��د با موفقیت به پایان رسید‬ ‫و اکنون به ش��کل رس��می دوباره راه اندازی و وارد‬ ‫مدار ش��د‪ .‬س��ید حس��ن رضوی ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫نوسان هایی که به واسطه تحریم ها به اقتصاد کشور‬ ‫تحمیل ش��ده بود و همچنین شرایط جوی اما این‬ ‫واحد نیروگاهی بر مبنای برنامه زمان بندی دوباره‬ ‫به شبکه سراسری برق پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬وی با بیان اینکه ش��اخص های‬ ‫بهره ب��رداری باید بیش از گذش��ته مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیران ش��رکت باید بر اساس‬ ‫برنامه ه��ا نس��بت به بهره ب��رداری بهین��ه مطابق‬ ‫اس��تانداردها عمل کنند و مجموعه سد و نیروگاه‬ ‫را با ضریب اطمینان بیش��تر در م��دار بهره برداری‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای تهران افزود‪:‬‬ ‫در مجموع��ه اب ته��ران نس��ل اول سد س��ازی‬ ‫کش��ور وجود دارد که برای بهره ب��رداری از انها هر‬ ‫کدام ش��رایط خودش��ان را دارند‪ ،‬انچه مهم است‬ ‫بهره برداری درس��ت از س��رمایه هایی است که نیم‬ ‫قرن پیش س��اخته ش��ده اس��ت و همه باید بدانیم‬ ‫که این س��دها و تاسیسات‪ ،‬س��رمایه های اساسی‬ ‫کش��ور به شمار می روند‪ .‬در ادامه این ایین‪ ،‬مهدی‬ ‫فتوکیان‪ ،‬مدیر امور بهره برداری و نگهداری س��د و‬ ‫نیروگاه امیرکبیر عنوان کرد‪ :‬زمان راه اندازی واحد‬ ‫اول و دوم نی��روگاه س��ال ‪ ۱۳۴۰‬بوده که واحد اول‬ ‫بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۸‬هزار مگاوات س��اعت تولید‬ ‫و بیش از ‪ ۱۳۹‬هزار س��اعت کارک��رد و واحد ‪ ۲‬نیز‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۹۸‬هزار مگاوات ساعت تولید‬ ‫و بیش از ‪ ۱۳۱‬هزار ساعت کارکرد داشته است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه واحد شماره یک در سال ‪ ۴۶‬یک‬ ‫بار مورد تعمیرات اساس��ی اوره��ال قرار گرفته و از‬ ‫ان زمان تا ‪ ۲۲‬مه ر گذش��ته تعمیری نداشته و این‬ ‫تعمیرات بعد از ‪ ۵۱‬سال اجرایی شده است‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬واحد یک از س��ال ‪ ۴۶‬تا تاریخ یاد شده ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار س��اعت کارکرد و در این مدت همچنین بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۱۶‬هزار مگاوات س��اعت هم تولید‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه عملیات اورهال ‬ ‫‪ ۱۹‬اردیبهش��ت امس��ال به صورت ازمایشی انجام‬ ‫ط این‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پس از انجام ازمایش های مربو ‬ ‫واحد در تاریخ یاد شده مورد بهره برداری ازمایشی‬ ‫قرار گرفت و تاکنون ‪ ۷۱۳‬ساعت کارکرد و ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬مگاوات س��اعت انرژی برق تولید کرده است‬ ‫که برای کمک به ش��بکه سراس��ری برق به شکل‬ ‫رسمی وارد مدار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫« ترسالی» پیش بینی نمی شود‪ ،‬درست مصرف کنیم‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫معاون اب و ابفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه برای‬ ‫اقلیم خش��ک کش��ور همواره باید برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬گف��ت‪ :‬با اینک��ه در حال حاض��ر وضعیت اب‬ ‫در ایران مناس��ب است‪ ،‬برای س��ال اینده ابی ترسالی‬ ‫پیش بینی نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قاسم تقی زاده‪ ،‬معاون اب و ابفای‬ ‫وزارت نی��رو در همای��ش مش��ترک مهندس��ی اب و‬ ‫فاضالب کش��ور و مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه‬ ‫با اش��اره ب��ه اقلیم ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ور ما در یک‬ ‫اقلیم خش��ک و نیمه خش��ک قرار دارد و ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫سرزمین مان نیمه خشک و ‪ ۵۰‬درصد ان بیابانی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بارندگی های اخیری که در ایران رخ‬ ‫داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو حادثه بزرگ در دو سال گذشته بعد‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��ال در کشور رخ داد؛ نخست انکه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خش��ک ترین سال در ‪ ۵۰‬سال گذشته بوده و دوم انکه‬ ‫س��ال جاری تَرترین سال در ‪ ۵۰‬س��ال گذشته بود ه و‬ ‫این موضوع نشان می دهد اتفاق هایی در حال رخ دادن‬ ‫اس��ت که باید برای ان اماده باش��یم و برای این اماده‬ ‫ش��دن راهی نداریم جز اینک��ه از تجربه و علم دیگران‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون اب و ابف��ای وزارت نیرو ادام��ه داد‪ :‬باید به‬ ‫این نکته توجه داش��ته باش��یم که در سال های پراب‬ ‫خوش��حال نباشیم و دست و دلباز استفاده نکنیم و در‬ ‫سال های خش��ک هم بیش از اندازه نگران نشویم بلکه‬ ‫باید برای اقلیم نیمه خشک برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫تق��ی زاده با تاکید ب��ر اینکه برای س��ال اینده ابی‪،‬‬ ‫ترس��الی را پیش بینی نمی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه اب و‬ ‫فاضالب بعد از انقالب اس�لامی اقدام های خوبی انجام‬ ‫شده اس��ت و میزان شهرهایی که به اب قابل اطمینان‬ ‫دسترس��ی پی��دا کرده ان��د از ‪ ۷۵‬ب��ه ‪ ۱۰۰‬درص��د‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن فاض�لاب ش��هرها از ‪۸.۵‬‬ ‫ب��ه ‪ ۵۱‬درصد رس��ید و در دولت فعل��ی نیز ‪ ۶‬میلیون‬ ‫نف��ر در روس��تا ب��ه اب قابل اطمینان دسترس��ی پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مع��اون اب و ابف��ای وزارت نی��رو ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫تصفیه خانه های اب از ‪ ۲۷‬عدد در اول انقالب اسالمی به‬ ‫‪ ۱۴۲‬عدد افزایش پیدا کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصفیه خانه های‬ ‫بای��د به ای��ن نکته توجه داش��ته باش��یم که در س��ال های پراب‬ ‫خوش��حال نباشیم و دس��ت و دلباز اس��تفاده نکنیم و در سال های‬ ‫خش��ک هم بیش از ان��دازه نگران نش��ویم بلکه باید ب��رای اقلیم‬ ‫نیمه خشک برنامه ریزی کنیم‬ ‫فاض�لاب نیز از ‪ ۴‬به ‪ ۱۲۳‬عدد افزایش پیدا کرد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬هنوز کارهای زیادی برای انجام داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری ‪ ۱۰‬دوره اموزش�ی ب�رای‬ ‫مدیران و کارشناسان ایران‬ ‫در ادامه ایین‪ ،‬علی سیدزاده‪ ،‬مدیرکل دفتر مدیریت‬ ‫فاضالب با بیان‬ ‫ ‬ ‫مصرف و کاهش هدررفت شرکت اب و‬ ‫اینکه از سال ‪ ۱۳۹۲‬همکاری های مشترک بین ایران و‬ ‫مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه در قالب تفاهمنامه‬ ‫اغاز ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۰ :‬دوره اموزشی در ژاپن‬ ‫برگزار شد و افزون بر ‪ ۴۰۰‬نفر از مدیران و کارشناسان‬ ‫صنعت اب در ان شرکت کردند‪.‬‬ ‫میزان مصرف بنزین با کارت سوخت کنترل می شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬کنترل مصرف و قاچاق سوخت مهم ترین‬ ‫و برجس��ته ترین کارکرد فعال سازی کارت های سوخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدحسین فرهنگی بروز رسانی امار و ارقام مربوط‬ ‫به تعداد خودروها و میزان مصرف سوخت انها را از دیگر‬ ‫کارکردهای مهم کارت های س��وخت برشمرد و به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬اینکه چرا در طول سال های گذشته این کارت ها‬ ‫از س��وی دولت مورد استفاده قرار نگرفت‪ ،‬جای تامل و‬ ‫سوال دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه کارت های س��وخت باید حفظ‬ ‫می شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه چرا کارت های بانکی به عنوان‬ ‫کیف پول برای پرداخت به نازل های س��وخت گیری در‬ ‫پمپ بنزین ها متصل نش��د و چرا کاالهای اساسی را با‬ ‫توجه به تجربه های ارزش��مند گذش��ته از طریق شبکه‬ ‫منضب��ط توزیع با نظارت اتحادیه های صنفی به دس��ت‬ ‫مردم نرسید جزو مجهوالتی است که دولت باید جواب‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫فرهنگی با اشاره به اینکه برای فعال سازی کارت های‬ ‫سوخت در مجلس شورای اسالمی قانون مصوب داریم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اس��تفاده از این کارت ها تحلیل های اماری‬ ‫مرب��وط به حجم ب��االی مصرف در مناط��ق مختلف از‬ ‫جمله مناطق مرزی را تس��هیل می کن��د و در کنار ان‬ ‫می ت��وان رد خالف��کاران‪ ،‬مجرمان و س��ارقان از طریق‬ ‫پمپ ه��ای بنزینی که اقدام به س��وخت گیری می کنند‬ ‫را پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در جلس��ه غیرعلنی اخیر مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برای کنترل مصرف بنزین و قاچاق س��وخت‬ ‫مقرر ش��د دولت ضم��ن احیای کارت های س��وخت‪ ،‬با‬ ‫حمایت از دوگانه س��وز ک��ردن خودروها و نصب مخازن‬ ‫گازسوز در وسایل نقلیه‪ ،‬توسعه سوخت سی ان جی را در‬ ‫دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اس��کو در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬هم اکنون این ظرفیت وجود دارد‬ ‫که با نصب دس��تگاه فشرده س��از در داخل مجتمع های‬ ‫تجاری و اداری و حتی مجتمع های مس��کونی با رعایت‬ ‫نکات ایمنی از س��ی ان جی در خودروهای دارای مخازن‬ ‫گاز استفاده کرد‪.‬‬ ‫فرهنگی رونق تولید و رفع اثر تحریم های اقتصادی با‬ ‫مدیریت شرایط داخلی را امکان پذیر دانست و یاداوری‬ ‫ک��رد‪ :‬ضع��ف و مش��کل اصلی کش��ور در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫داخلی اس��ت و تهدیده��ای خارجی مش��کل اصلی ما‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دولت می تواند کاره��ای ابتکاری‬ ‫زی��ادی در زمینه کاهش مصرف س��وخت بنزین انجام‬ ‫ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬امکان افزایش ضریب نفوذ س��ی ان جی در‬ ‫س��اختمان ها و مجتمع ه��ای مس��کونی و اداری وجود‬ ‫دارد و دول��ت می توان��د حداق��ل بخش ه��ای اداری را‬ ‫موظ��ف کند با خریداری و نصب دس��تگاه فشرده س��از‬ ‫گاز ش��هری س��وخت خودروه��ای اداری را در مح��ل‬ ‫اداره ه��ای دولت��ی تزری��ق کنن��د و چون س��ی ان جی‬ ‫قابل قاچاق نیس��ت‪ ،‬االیندگی بس��یار کمت��ری دارد و‬ ‫به صرفه تر اس��ت‪ ،‬برای کل اقتصاد کشور می تواند مفید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دوره های یادش��ده در انتقال‬ ‫مفاهیم توس��عه یافتگی موثر بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این دوره ه ا با‬ ‫موضوع ه��ای کاهش هدررفت‪ ،‬کیفی��ت اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫بحران و‪ ...‬برگزار شد و در ادامه همکاری های مشترک‬ ‫در س��ال گذشته مقرر ش��د با اس��تفاده از تجربه های‬ ‫ن ژاپنی در مقاطع زمانی مشخص دوره هایی در‬ ‫استادا ‬ ‫ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در این ایین‪ ،‬اوکازاکی‪ ،‬معاون‬ ‫اجرای��ی مرکز همکاری های ژاپ��ن و خاورمیانه با بیان‬ ‫اینکه دفتر خاورمیانه مرکزی در حمایت وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی و تجارت ژاپن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مرکز در ‪۲۲‬‬ ‫کش��ور خاورمیانه و ش��مال افریقا فعالیت می کند و از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی وزارت انرژی نقش بزرگی در این‬ ‫سازمان داشته است‪.‬‬ ‫زمینه انرژی های بازیافتی و اب به‬ ‫ ‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ترتیب ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬نفر از متخصصان به ژاپن امده و دانش‬ ‫را به ایران بازمی گردانند‪.‬‬ ‫در ادامه س��فیر ژاپ��ن در ایران با بی��ان اینکه ایران‬ ‫و ژاپن روابط دیپلماس��ی ‪ ۹۰‬س��اله دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله اب در ایران حیاتی و مقدار مصرف اب در این‬ ‫کشور باالست‪ .‬امیدوارم مقدار مصرف ابی که برای یک‬ ‫ژاپنی تعیین ش��ده برای یک ایرانی هم تعیین ش��ود و‬ ‫ایرانیان بتوانند برای تحقق این موضوع از فناوری هایی‬ ‫که در ژاپن استفاده می شود‪ ،‬بهره ببرند‪.‬‬ ‫مسئله اب مشکالت زیادی‬ ‫ ‬ ‫وی با بیان اینکه ژاپن در‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مش��کالت‪ ،‬اب های‬ ‫هدررفته بود که برنامه ریزی هایی در این راس��تا انجام‬ ‫ش��ده و امیدوارم در اینده ای نه چن��دان دور بتوانیم از‬ ‫اب های هدررفته استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رفت و امد مشتریان قالبی در وزارت نفت‬ ‫وزی��ر نفت از مراجعه مش��تریان قالب��ی با هدف ب ه دس��ت اوردن‬ ‫اطالعات از شرایط فروش نفت ایران خبر داده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۱۰‬نفر برای خرید نفت مراجعه می کنند که ‪ ۷۰‬درصد انها مش��تری‬ ‫واقع��ی نیس��تند و می خواهند اطالعات بگیرند ک��ه ایران چطور نفت‬ ‫می فروشد و چطور می خواهد پول هایش را دریافت کند‪.‬‬ ‫ب ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬این روزه��ا وزارت نفت روزه��ای پرتالطمی را‬ ‫پشت سر می گذارد؛ همین موضوع نیز به بازار شایعه ها و حضور بیشتر‬ ‫سوداگران دامن می زند‪.‬‬ ‫یکی از موضوع هایی ک��ه در هجمه های اخیر علیه وزارت نفت قابل‬ ‫مش��اهده است‪ ،‬تمایل سرمایه گذاران خارجی و استقبال نکردن زنگنه‬ ‫ش وزارت نفت روبه رو ش��ده و وزیر‬ ‫از انها اس��ت؛ موضوعی که با واکن ‬ ‫نف��ت درباره یک��ی از این بحث ها‪ ،‬توضیح داده اس��ت‪ :‬این موضوع که‬ ‫گفته می ش��ود ی��ک برزیلی عنوان ک��رده می خواهد پاالیش��گاهی با‬ ‫ظرفیت یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که در روز بس��ازد و نصف سهام‬ ‫ان را ه��م مجانی ب��ه ایران بده��د و نمی خواهد پول��ی از ما دریافت‬ ‫کند‪ ،‬منطقی نیس��ت چراکه ارزش این سهام رایگان ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حداقل سرمایه گذاری پاالیشگاه در هر بشکه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دالر اس��ت و یک پاالیش��گاه ‪ ۱.۲‬میلیون بشکه ای حداقل ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری می خواهد؛ یعنی این فرد برزیلی می خواسته ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر ب��ه ما بدهد و در مقابل من فقط بای��د بگویم نفت تو را‬ ‫تامی��ن می کن��م‪ .‬در واقع م��ن ‪ ۱۲‬میلیارد دالر را به راحتی از دس��ت‬ ‫داده ام‪ .‬این طور که باید از ما ازمون روان شناس��ی برای س�لامت عقل‬ ‫بگیرند که از چنین پیشنهادی استقبال نکرده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ب��ا طرح این پرس��ش که ایا فق��ط ای��ران در دنیا نفت‬ ‫دارد ‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا‪ ،‬عربس��تان و بس��یاری از کشورهای دیگر نیز نفت‬ ‫دارن��د؛ پس برای چه این فرد باید چنی��ن امتیاز بی نظیری را فقط به‬ ‫ای��ران بدهد؟ حرف هایی می زنند که بس��یار عجیب اس��ت! یک یا دو‬ ‫بار ش��خصی پیش من ام��د که ‪2‬میلیون دالر هم پول نداش��ت و ان‬ ‫وقت درب��اره میلیاردها دالر حرف می زد‪ .‬ه��ر دفعه پیش من امد‪ ،‬به‬ ‫او گفتم که با این س��رمایه گذاری موافقم‪ ،‬استقبال می کنم؛ کتبی هم‬ ‫نوش��تم موافقم و بعد هم گفتم ش��ما فقط برو به ان شرکتی که گفته‬ ‫فاینانس و سرمایه گذاری می کند‪ ،‬بگو یک نامه به من بنویسد‪ ،‬گفتند‬ ‫که شرکت چینی «سی ان پی سی» یا «سینوپک» گفت ه این کار را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫زنگن��ه اف��زود‪ :‬در پاس��خ گفت��م من مدام ب��ا «سی ان پی س��ی» یا‬ ‫«س��ینوپک» مالق��ات دارم‪ ،‬تا به ح��ال حتی یک کلم��ه درباره این‬ ‫س��رمایه گذاری بزرگ که می گویید با من ح��رف نزده اند‪ .‬بگویید یک‬ ‫نام��ه به ما بنویس��ند که ما در جریان این س��رمایه گذاری هس��تیم و‬ ‫می خواهی��م س��رمایه گذاری کنیم‪ ،‬گفت می روم و م��ی اورم‪ ،‬رفته که‬ ‫بیاورد!‬ ‫وی با بیان اینکه شاید روزانه ‪ ۱۰‬نفر برای خرید نفت به ما مراجعه‬ ‫می کردند که ‪ ۷۰‬درصد انها مش��تری واقعی نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬محتمل‬ ‫اس��ت که بخواهند اطالعات بگیرند که ما چطور نفت می فروش��یم و‬ ‫چط��ور می خواهیم پول های مان را دریاف��ت کنیم‪ ،‬می خواهند از تمام‬ ‫سیستم ما س��ردراورند‪ ،‬البته تا انها حرف می زنند متوجه منظورشان‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ابراز ک��رد‪ :‬می فهمیم که می خواهن��د از داخل و خارج‪،‬‬ ‫ایرانی و غیرایرانی از ما اطالعات ب ه دس��ت بیاورند‪ ،‬خیلی ها می گویند ‬ ‫یک فرد ثروتمندی هست که ‪ ۳۰‬میلیارد دالر پول دارد و اماده است‬ ‫‪ ۳‬میلی��ارد دالر ان را فوری پرداخت کند که ما همه این داس��تان ها‬ ‫را می دانیم و این داس��تان تکراری اس��ت‪ .‬برخی از این داستان سرایان‬ ‫می گویند «فردی عاش��ق ایران بوده و اصال یک ش��یخ کویتی است و‬ ‫فوری پول می اورد‪ » .‬اما بیشتر مواقع این داستان ها کذب محض است‪.‬‬ ‫چرا برداشت از اب های زیرزمینی باید کنترل شود؟‬ ‫در حالی که چراغ خطر وضعیت تراز اب زیرزمینی روش��ن‬ ‫ش��ده و بررس��ی تغییرات تراز اب زیرزمینی در طول ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته نشان می دهد که بیشتر محدوده های مطالعاتی دارای‬ ‫افت س��طح اب زیرزمینی از نیم تا ‪ ۳۰‬متر هستند‪ ،‬جایگزینی‬ ‫پساب تصفیه خانه های فاضالب با منابع ابی‪ ،‬جدیدترین راهکار‬ ‫ارائه شده برای استراحت این منابع است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امارها حاکی اس��ت که حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مصارف خانگی و صنعت و حدود ‪ ۵۰‬درصد مصارف کشاورزی‬ ‫به واس��طه اب های زیرزمینی تامین می شود‪ .‬همچنین ساالنه‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد متر مکعب از منابع اب زیرزمینی برداشت می شود‬ ‫ک��ه مع��ادل حج��م ‪ ۱۰‬دریاچه ارومی��ه اس��ت‪ .‬در طول ‪۵۰‬‬ ‫س��ال برداش��ت از منابع اب زیرزمینی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫متر مکعب از ذخایر اب زیرزمینی کاس��ته ش��ده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که افت س��طح اب زیرزمینی به معنی برداشت از‬ ‫ذخایر تجدیدناپذیر سفره اب زیرزمینی است‪.‬‬ ‫افت س��طح اب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خش��ک‬ ‫ش��دن رودخانه ه��ا و تاالب ه��ا‪ ،‬از بین رفتن پوش��ش گیاهی‪،‬‬ ‫افزای��ش گر دو خ��اک‪ ،‬نشس��ت زمی��ن‪ ،‬ایج��اد فروچاله ه��ا و‬ ‫ش��کاف های طوالنی در دش��ت ها و شور ش��دن اب زیرزمینی‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬نشس��ت زمین در دشت ورامین ‪ ۳۶‬سانتی متر‬ ‫در س��ال گزارش ش��ده و در دش��ت کبودراهنگ ‪ ۲۵‬فروچاله‬ ‫با ابعاد چند ‪ ۱۰‬متری ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬پدیده ش��ور شدن‬ ‫اب زیرزمینی در بیشتر دشت های کشور به ویژه در دشت های‬ ‫فالت مرکزی وجود دارد‪.‬‬ ‫بررسی تغییرات تراز اب زیرزمینی در طول ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫نش��ان می دهد که بیش��تر محدوده های مطالعاتی دارای افت‬ ‫س��طح اب زیرزمینی هس��تند‪ .‬اگرچه در بیش��تر محدوده ها‬ ‫میانگین افت ساالنه کمتر از نیم متر است اما ابخوان های مهم‬ ‫کش��ور که نقش مهمی در تامین مصارف دارند‪ ،‬به طور عمده‬ ‫دارای افت بیش از نیم متر در سال هستند‪ .‬ابخوان هایی مانند‬ ‫مشهد‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬بم‪ ،‬نیشابور و تهران‪ -‬کرج از جمله مهم ترین‬ ‫ابخوان ها با افت ساالنه بین نیم تا یک متر هستند‪.‬‬ ‫در محدوده ه��ای قروه‪-‬دهگالن‪ ،‬س��اوه‪ ،‬قزوین‪ ،‬هش��تگرد‪،‬‬ ‫ورامین‪ ،‬کبودراهنگ‪ ،‬زرند و نریمان‪-‬تربت جام وضع وخیم تر‬ ‫اس��ت و میانگین افت سطح اب زیرزمینی بیش از یک متر در‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬در تعداد محدودی از ابخوان های کشور نیز افت‬ ‫س��طح بیش از دو متر در سال وجود دارد که این ابخوان ها در‬ ‫محدوده های دامنه‪ ،‬هومند ابس��رد‪ ،‬کردی ش��یرازی و کنگاور‬ ‫واقع شده اند‪.‬‬ ‫اما بیش��ترین افت س��طح اب زیرزمینی مربوط به محدوده‬ ‫مطالعاتی ارس��نجان واقع در اس��تان فارس اس��ت که به طور‬ ‫متوس��ط س��االنه ‪ ۳.۴‬متر افت اب زیرزمینی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در واقع در این منطقه در طول ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته سطح اب‬ ‫زیرزمین��ی بیش از ‪ ۳۰‬متر پایین رفته اس��ت‪ ،‬البته در تعداد‬ ‫اندکی از محدوده های مطالعاتی باال امدن سطح اب زیرزمینی‬ ‫نیز مش��اهده می شود‪ .‬اگر فقط افت سطح اب زیرزمینی را در‬ ‫نظر بگیریم ابخوان ارس��نجان در استان فارس دارای بدترین‬ ‫شرایط است و بعد از ان ابخوان های دامنه‪ ،‬هومند ابسرد واقع‬ ‫در شهرس��تان دماوند‪ ،‬کردی ش��یرازی در استان هرمزگان و‬ ‫کنگاور در استان کرمانشاه قرار دارند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه زن��گ خط��ر اوض��اع وخی��م مناب��ع اب‬ ‫زیرزمینی روش��ن ش��ده اس��ت‪ ،‬مس��ئوالن بر این باورند که‬ ‫پس��اب تصفیه خانه ه��ای فاض�لاب باید جایگزی��ن منابع ابی‬ ‫ش��ود تا به این روش ه��م به منابع اب زیرزمینی اس��تراحت‬ ‫دهیم و هم از برداش��ت اب های س��طحی جلوگیری شود‪ .‬به‬ ‫گفته مرتض��ی عزالدین‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فاض�لاب تهران‬ ‫ش��هرداری تهران س��االنه ‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب از اب های‬ ‫زیرزمینی برداش��ت می کند که در صورت اس��تفاده از پساب‪،‬‬ ‫ای��ن می��زان برداش��ت اب از منابع زیرزمینی کاس��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تهران بعد از ‪ ۱۴‬سال با طرح زوج و فرد خداحافظی می کند‬ ‫محدودیت جدید ترافیکی با ‪ ۸۰‬روز ازادی‬ ‫بع��د از ‪ ۱۴‬س��ال‪ ،‬امروز پرونده ط��رح زوج و فرد در تهران‬ ‫بس��ته می ش��ود و پایتخت نش��ینان از این پس شاهد اجرای‬ ‫طرح جدیدی در محدوده زوج و فرد خواهند بود که براساس‬ ‫ان‪ ،‬دیگر پالک خودرو مبنای اجازه داش��تن یا نداشتن برای‬ ‫ورود ب��ه این محدوده نیس��ت؛ البته این ب��ه معنی باز بودن‬ ‫دست خودروها برای تردد ازاد هم نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫براس��اس امار رس��می‪ ،‬در ‪ ۱۴‬سالی که از اجرای طرح زوج و‬ ‫ف��رد در تهران می گذرد‪ ،‬این ط��رح حداکثر ‪ ۴‬درصد کاهش‬ ‫الودگ��ی ه��وا را در محدوده به دنبال داش��ته ام��ا در بیرون‬ ‫مح��دوده‪ ،‬ت��ا ‪ ۳۸‬درصد بر الودگی هوای ش��هر افزوده و در‬ ‫برخی بزرگراه ها نیز باعث افزایش ترافیک شده است‪ .‬در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مسئوالن همواره از ناکارامدی طرح زوج و فرد‬ ‫در مهار ترافیک و الودگی هوا س��خن گفته و به دنبال طرحی‬ ‫جایگزین بوده اند‪ .‬این تالش ها به طراحی طرحی جایگزین با‬ ‫نام «محدوده الودگی هوا» منجر ش��ده که از ابتدای تیر اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مس��ئوالن می گویند در طراحی مدل جایگزین‬ ‫طرح زوج و فرد‪ ،‬تالش شده شرایط برای شهروندان عادالنه تر‬ ‫ش��ود و طرح‪ ،‬تاثیر بیش��تری در کاهش الودگی هوا و کنترل‬ ‫ترافیک ش��هر داشته باش��د‪ ،‬رضایتمندی شهروندان افزایش‬ ‫یابد و شرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات حلقه دوم طرح ترافیک‬ ‫حلق��ه دوم ط��رح ترافیک در محدوده طرح زوج و فرد اجرا‬ ‫خواهد ش��د که از شمال به بزرگراه همت‪ ،‬از شرق به بزرگراه‬ ‫امام علی‪ ،‬از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه های‬ ‫ن��واب و چمران محدود می ش��ود‪ .‬به این محدوده‪ ،‬حلقه دوم‬ ‫ط��رح ترافیک نیز گفته می ش��ود‪ .‬مح��دوده طرح ترافیک از‬ ‫سمت شمال خیابان مطهری‪ ،‬از سمت جنوب خیابان شوش‪،‬‬ ‫از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق‪ ،‬خیابان شریعتی‬ ‫و ‪ ۱۷‬ش��هریور را در ب��ر می گیرد‪ .‬براس��اس اع�لام دبیرخانه‬ ‫ش��ورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران‪ ،‬در جایگزین طرح‬ ‫زوج و فرد که از شنبه هفته اینده اجرا می شود‪ ،‬تعداد روزهای‬ ‫مجاز هر خودرو پالک تهران برای تردد در این محدوده‪۸۰ ،‬‬ ‫روز در س��ال (در ه��ر فص��ل ‪ ۲۰‬روز) خواهد بود و در مقابل‪،‬‬ ‫دیگ��ر محدودیت��ی از نظر زوج یا فرد بودن پالک و روز وجود‬ ‫ندارد‪ .‬درواقع دیگر مبنای زوج یا فرد بودن پالک برای تردد‬ ‫وج��ود ندارد و هرکس در طول ه��ر فصل‪ ۲۰ ،‬روز حق تردد‬ ‫مجاز و رایگان در این محدوده را خواهد داش��ت و برای تردد‬ ‫مجاز بیش از ان‪ ،‬نیازمند پرداخت عوارض است‪ .‬این ‪ ۲۰‬روز‬ ‫ت��ردد رایگان قاب��ل انتقال به فصل های دیگر نیس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫روزه��ای مجاز برای تردد رایگان خودروهای پالک غیرتهران‬ ‫در ای��ن مح��دوده‪ ۱۵ ،‬روز در ه��ر فصل خواهد ب��ود‪ .‬انطور‬ ‫که دبیرخانه ش��ورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬نرخ عوارض برای روزهای مازاد بر ‪ ۲۰‬روز استحقاقی‪،‬‬ ‫نصف نرخ عوارض طرح ترافیک و شیوه محاسبه عوارض این‬ ‫محدوده نیز مانند محدوده طرح ترافیک‪ ،‬برحس��ب تردد در‬ ‫س��اعت های اوج یا غیراوج و داش��تن یا نداشتن معاینه فنی‬ ‫برتر اس��ت‪ .‬س��اعت اجرای محدوده کنترل الودگی هوا هم‬ ‫مانند طرح زوج و فرد‪ 6:30 ،‬تا ‪ ۱۹‬اس��ت‪ .‬گرچه در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫پنجش��نبه ها تردد در محدوده طرح ترافیک رایگان است اما‬ ‫حلقه دوم طرح ترافیک‪ ،‬روزهای پنجش��نبه از س��اعت ‪6:30‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬اجرا خواهد ش��د؛ بنابراین تردد روز پنجشنبه نیز جزو‬ ‫سهمیه ‪ ۲۰‬روزه خودروها در هر فصل در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ن�ام در «ته�ران م�ن»؛ ش�رط ت�ردد در‬ ‫محدوده‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران می گوید‬ ‫باوج��ود اینکه تردد رایگان و ب��ا عوارض در محدوده الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬نیازمند ثبت خودروها در س��امانه «تهران من» اس��ت‪،‬‬ ‫همچنان ‪ ۳‬میلیون خودرو در این س��امانه ثبت نام نش��ده اند‪.‬‬ ‫محسن پورسیداقایی در نشست خبری برای تشریح جزئیات‬ ‫حلق��ه دوم طرح ترافیک‪ ،‬با بیان اینک��ه همه خودروها برای‬ ‫اس��تفاده از تخفیف و حتی اس��تفاده رایگان ‪ ۲۰‬روزه‪ ،‬باید در‬ ‫س��امانه تهران من ثبت ن��ام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون یک میلیون‬ ‫خودرو اطالعات خود را در س��امانه تهران من ثبت کرده اند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در پایتخ��ت ‪ ۴‬میلیون خودرو وجود‬ ‫دارد‪ .‬پورس��یداقایی با بیان اینکه طرح زوج و فرد ‪ ۱۴‬س��ال‬ ‫اس��ت که اجرایی می ش��ود اما نتوانس��ته به هدف اصلی خود‬ ‫یعنی کنترل الودگی هوا برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود طرح زوج و‬ ‫فرد تردد خودروها را نصف کند اما حاال به جایی رس��یده ایم‬ ‫ک��ه تعداد خودروهای تهران ‪ ۲‬برابر ش��ده و در عمل اجرای‬ ‫زوج و فرد برای کاهش الودگی هوا بی فایده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذش��ته پالک های فرد ‪ ۲۶‬روز در فصل و پالک های‬ ‫زوج ‪ ۳۶‬روز در فص��ل در مح��دوده زوج و فرد تردد می کردند‬ ‫ام��ا ب��ا طرح جدید‪ ۲۰ ،‬روز ثابت برای هر خودرو با هر پالکی‬ ‫در نظ��ر گرفتی��م که مال��کان می توانند در ه��ر روز که مایل‬ ‫هستند به طور رایگان وارد محدوده شوند‪ .‬معاون حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری ته��ران با بیان اینکه براس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای شهر تهران‪ ،‬افرادی که حساب شهروندی شان پیش‬ ‫از تردد در محدوده ترافیکی ش��ارژ ش��ده باشد‪ ،‬می توانند از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تخفیف در پرداخت بهای عوارض بهره مند ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس مصوبه شورا افرادی که حساب شهروندی شان‬ ‫ش��ارژ نباش��د‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬روز بعد از تردد در محدوده های ترافیک‬ ‫و الودگی هوا فرصت دارند نس��بت به پرداخت عوارض اقدام‬ ‫حلقه دوم طرح ترافیک‪ ،‬روزهای پنجش��نبه از ساعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۱۳‬اجرا‬ ‫خواه��د ش��د؛ بنابراین ت��ردد روز پنجش��نبه نیز جزو س��همیه ‪ ۲۰‬روزه‬ ‫خودروها در هر فصل در نظر گرفته می شود‬ ‫و از تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی استفاده کنند اما اگر بعد از ‪ ۳۰‬روز‬ ‫ع��وارض خ��ود را پرداخت نکنند‪ ،‬عالوه ب��ر اینکه از تخفیف‬ ‫محروم می ش��وند‪ ،‬اطالعات انها برای جریمه شدن به پلیس‬ ‫ارس��ال می ش��ود و عالوه بر پرداخت عوارض‪ ،‬باید جریمه هم‬ ‫بپردازند‪ .‬پورس��یداقایی با اشاره به اینکه داشتن معاینه فنی‬ ‫برتر س��بب می ش��ود افراد برای تردد در محدوده الودگی هوا‬ ‫از تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی بهره مند شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروهای‬ ‫با عمر کمتر از ‪ ۴‬سال که الزامی به دریافت معاینه فنی عادی‬ ‫ندارن��د نیز می توانند برای برخورداری از تخفیف معاینه فنی‬ ‫برت��ر برای دریافت این معاینه ب��ه مراکز معاینه فنی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف ساکنان محدوده چه می شود؟‬ ‫در اج��رای ط��رح ترافیک و حلقه دوم ان ک��ه از تیر کلید‬ ‫می خورد‪ ،‬برای نخستین بار‪ ،‬برای ساکنان محدوده های حلقه‬ ‫اول و دوم ط��رح ترافیک‪ ،‬تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی در نظر گرفته‬ ‫شده است؛ البته این تخفیف به ازای هر واحد مسکونی فقط‬ ‫به یک پ�لاک خودرو تعلق می گیرد‪ .‬همچنین یک بار خروج‬ ‫پیش از س��اعت ‪ 8:30‬و یک بار ورود بعد از س��اعت ‪ ۱۷‬برای‬ ‫ساکنان رایگان خواهد بود‪ .‬تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی عوارض تردد‬ ‫برای س��اکنان محدوده طرح ترافیک‪ ،‬به عوارض تردد در هر‬ ‫دو محدوده تعلق می گیرد اما س��اکنان حلقه دوم فقط برای‬ ‫عوارض همان محدوده از تخفیف برخوردارند‪.‬‬ ‫ساکنان این دو محدوده برای بهره مندی از امتیاز سکونت‬ ‫و تخفیف در نظر گرفته شده‪ ،‬باید عالوه بر ثبت نام در سامانه‬ ‫«ته��ران من» م��دارک خود را به دفات��ر خدمات الکترونیک‬ ‫شهر ارائه کنند‪.‬‬ ‫انه��ا باید پس از ثبت مش��خصات محل س��کونت خود به‬ ‫همراه مدارک شامل سند یا اجاره نامه قانونی و فیش پرداخت‬ ‫عوارض نوس��ازی و پسماند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫س��اکنانی که در محدوده طرح ترافیک مس��تاجر هستند‬ ‫اگر در بخش سکونت انها تاریخ پایان سکونت درج شده‪ ،‬باید‬ ‫هرس��ال برای ثبت نام دوباره به عنوان س��اکن محدوده طرح‬ ‫ترافیک اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهروز ملکی‪-‬تحلیلگر بازار مسکن‪ :‬براساس گزارش تازه‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬نرخ یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر‬ ‫تهران به میانه کانال ‪ ۱۲‬میلیون تومان رس��یده که نشان دهنده‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری (‪ ۲۰۰‬درصدی) در مقایسه با بهار ‪ ۹۲‬است‪ .‬دلیل‬ ‫مبنا گرفتن بهار ‪ ۹۲‬این اس��ت که اخرین قله نرخ مسکن بود و‬ ‫پس از بهار ‪ ۹۲‬بازار مس��کن وارد دوره رکود ‪۴‬س��اله شد‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬رس��یدن نرخ مسکن به این سطوح قیمتی را تند و‬ ‫نامتعارف ارزیابی می کنند‪ ،‬ایا به راستی اینطور است؟‬ ‫برای پاسخ به این پرسش می توان نگاهی به وضعیت شاخص های پولی‬ ‫کش��ور انداخت‪ .‬نقدینگی در بهار ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۴۷۰‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫البته این رقم ش��امل اطالعات بخش��ی از موسس��ه های اعتباری که در‬‫نقدینگی کنونی وجود دارد‪ ،‬نبود‪ -‬با در نظر گرفتن این موسسه ها تخمین‬ ‫زده می شود حجم نقدینگی در بهار ‪ ۹۲‬به حدود ‪ ۵۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده باش��د؛ بنابراین با در نظر گرفتن نقدینگ��ی ‪ ۱۹۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی کنونی‪ ،‬نقدینگی در ‪ ۶‬سال گذشته به طور تقریبی ‪ ۳.۵‬برابر شده؛‬ ‫یعنی ‪ ۲۵۰‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه مجموع رشد اقتصادی در ‪ ۶‬سال گذشته حدود ‪ ۸‬درصد‬ ‫بوده و ازسوی دیگر سرعت پول روند نزولی داشته‪ ،‬مالک قرار دادن رشد‬ ‫نقدینگی برای محاس��به میزان رشد بایسته نرخ مسکن از دقت‬ ‫کافی برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫حال اگر رش��د ش��اخص بهای س��بدی منتخب��ی از کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی خانوار (تورم عمومی) را نمادی از میزان کاهش‬ ‫قدرت خرید پول ملی بدانیم می توانیم انتظار داشته باشیم نرخ‬ ‫بایسته مسکن هم به طور تقریبی متناسب با ان افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫شاخص در ‪ ۶‬سال گذشته حدود ‪ ۳‬برابر شده که به معنای رشد‬ ‫‪۲۰0‬درصدی میانگی��ن نرخ کاالها و خدمات مصرفی خانوار در این مدت‬ ‫اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت که برخی کاالها و خدمات می توانند بیشتر و برخی‬ ‫کمتر از این مقدار رشد کرده باشند‪.‬‬ ‫بنابراین همانطور که مالحظه می ش��ود رش��د نرخ مس��کن در ‪ ۶‬س��ال‬ ‫گذش��ته نیز حول وحوش میانگین افزایش قیمت س��ایر کاالها و خدمات‬ ‫مصرفی خانوار بوده و نمی توان نرخ کنونی مس��کن را نامتعارف دانس��ت‪.‬‬ ‫البته در کوتاه مدت‪ ،‬نرخ مس��کن متناسب با تورم عمومی حرکت نمی کند‬ ‫و روند حرکتی نرخ مسکن‪ ،‬پلکانی است‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬از بهار ‪ ۹۲‬تا بهار‬ ‫‪ ۹۶‬به مدت ‪ ۴‬سال شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم که منجر به عقب‬ ‫ماندن شدید نرخ مسکن از تورم عمومی شد و در عوض‪ ،‬رشد شدید نرخ‬ ‫مسکن از بهار ‪ ۹۶‬تاکنون‪ ،‬همه عقب ماندگی ان ‪ ۴‬سال را جبران کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گرانی مسکن؛ حاصل عقب ماندگی ‪۴‬ساله از تورم‬ ‫اغاز به کار پایانه «سالم» در فرودگاه امام‬ ‫پایانه مس��افری س�لام با ظرفی��ت ‪ ۵‬میلیون‬ ‫مس��افر‪ ،‬روز گذش��ته با حضور رئیس جمهوری‬ ‫در ف��رودگاه ام��ام خمینی (ره) ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪ ،‬ای��ن پایانه مس��افری که‬ ‫به دس��ت متخصصان داخلی طراحی و س��اخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬نخس��تین پایانه هوایی هوش��مند کشور‬ ‫به ش��مار م��ی رود و ظرفیت پذی��رش و اعزام ‪۵‬‬ ‫میلیون مسافر را در سال دارد‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن شرکت شهر فرودگاهی امام‬ ‫خمینی (ره) با بهره برداری از این پایانه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫فرودگاه امام ‪ ۸۰‬درصد بیش��تر خواهد شد‪ .‬پس‬ ‫از پایانه س�لام‪ ،‬باید تا ‪ ۵‬س��ال دیگر فاز نخست‬ ‫پایانه ایرانشهر با ظرفیت پذیرش و اعزام ساالنه‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون مسافر مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از اغاز پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزان قیم��ت س��اخت ب��ه بافت های‬ ‫فرسوده و ناکارامد شهری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ش��رکت بازافرینی‬ ‫ش��هری ایران‪ ،‬س��ید محمد پژمان گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به قرارداد عاملیت منعقد ش��ده با بانک مس��کن‬ ‫و راه اندازی درگاه الکترونیکی ازس��وی ش��رکت‬ ‫بازافرین��ی ش��هری ای��ران‪ ،‬ثبت ن��ام متقاضیان‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت س��اخت در بافت فرسوده‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بازافرینی‬ ‫ش��هری ای��ران اف��زود‪ :‬س��قف این تس��هیالت‬ ‫ب��رای متقاضی��ان در کالنش��هرها ‪ ۵۰‬میلی��ون‬ ‫تومان و برای س��ایر ش��هرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نرخ سود تسهیالت در دوران‬ ‫مشارکت (دوران س��اخت) در بافت های فرسوده‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای‬ ‫تس��هیالت متناظر اس��ت که این نرخ باتوجه به‬ ‫مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در س��ال جاری ‪۹‬‬ ‫درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود‪:‬‬ ‫فراین��د ثبت ن��ام و پرداخ��ت تس��هیالت به طور‬ ‫الکترونیک��ی و غیرحض��وری انج��ام می ش��ود‬ ‫و متقاضی��ان می توانن��د ب��ا مراجعه به س��امانه‬ ‫ثبت ن��ام تس��هیالت بافت فرس��وده به نش��انی‬ ‫‪ www.facility.udrc.ir‬ی��ا از طریق س��ایت‬ ‫شرکت بازافرینی شهری ایران به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ udrc.ir‬نسبت به تکمیل درخواست و بارگذاری‬ ‫مدارک مورد نیاز اقدام و فرایند دریافت تسهیالت‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫خرید اتوبوس از درامد طرح ترافیک‬ ‫روز گذش��ته از ‪ ۱۳‬اتوب��وس دوکابی��ن که از‬ ‫درام��د عوارض ط��رح ترافیک خریداری ش��ده‬ ‫و نی��ز ‪ ۱۱۷‬مینی ب��وس تولید داخ��ل‪ ،‬رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا پیمان سنندجی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در این‬ ‫ایین گفت‪ :‬در سال های گذشته مشکالت زیادی‬ ‫در حوزه اتوبوس��رانی ش��اهد بوده ای��م؛ به طوری‬ ‫که ‪ ۶۰‬درصد ناوگان اتوبوس��رانی فرسوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواری��م از مح��ل مابه التفاوت‬ ‫س��وخت‪ ،‬تحول جدی در اتوبوسرانی رخ دهد تا‬ ‫شاهد کاهش سرفاصله ها‪ ،‬تجمع نکردن مردم در‬ ‫ایستگاه ها و نوسازی اتوبوس ها باشیم‪.‬‬ ‫س��نندجی ب��ا بی��ان اینکه نوس��ازی و خرید‬ ‫اتوبوس ه��ای دوکابی��ن از محل ع��وارض طرح‬ ‫ترافیک بوده و صندوقی تشکیل شده تا عوارض‪،‬‬ ‫فقط صرف خرید وسایل حمل ونقل عمومی شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با کم��ک بخش خصوصی و پس��ت بانک‬ ‫توانس��تیم ‪ ۱۱۷‬مینی ب��وس از خودروس��ازان‬ ‫داخلی خریداری کنیم و تفاهمنامه ساخت ‪۵۰۰‬‬ ‫مینی بوس دیگر نیز منعقد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫از ساعت سازی تا تعمیر ساعت‬ ‫توسعه نفت فروشی ها‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫روزگاری نفت مهم ترین م��اده اولیه ای بود‬ ‫ک��ه در گرم ک��ردن خانه ها و اش��پزی نقش‬ ‫اساس��ی را در زندگ��ی ما داش��ت ب��ه همین‬ ‫دلی��ل مغازه های نفت فروش��ی دارای اهمیت‬ ‫فراوان بودند‪ .‬از این رو‪ ،‬افزایش تعداد مغازه ها‬ ‫نوع��ی پیش��رفت صنعتی به ش��مار می رفت‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده‬ ‫بود که از پنجش��نبه‪ ۲۵ ،‬خردا د ‪ ۱۳۴۷‬تعداد‬ ‫فروش��ندگی های م��واد نفتی در روس��تاهای‬ ‫کشور و خارج از شهرها به ‪ ۶۵۴۷‬فروشندگی‬ ‫ن شد‪ .‬این امار نشان می دهد که در طول‬ ‫افزو ‬ ‫دو هفته ‪ ۲۶‬فروش��ندگی جدید مواد نفتی در‬ ‫شرکت های تعاونی روستایی ایران در دهات و‬ ‫خارج از شهرها تاسیس شده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح در شیوه زنبورداری‬ ‫فعالیت ه��ای زراع��ی به ص��ورت صنعتی و‬ ‫گس��ترده می تواند نیازهای اجتماعی را فراهم‬ ‫اورد به همین دلیل در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬شرکت‬ ‫روستایی ‪۱۲۰۰‬‬ ‫ ‬ ‫س��هامی زراعی و تعاونی های‬ ‫کندوی زنبورعس��ل را به روس��تاییان تحویل‬ ‫داد‪ .‬هدف از توزیع این کندوها عالوه بر افزایش‬ ‫تولید عس��ل ‪ ،‬اصالح نژاد زنبور های محلی نیز‬ ‫بود‪ .‬توزیع کندوهای زنبور ها همراه با اموزش‬ ‫زنبورداری از سوی ایستگاه های دامپروری در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور موجب می ش�� د عالوه بر‬ ‫بکارگیری بهترین نژاد زنبور‪ ،‬عسل تولید شده‬ ‫نیز در بازارها خواستاران بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش تعداد سانسورها‬ ‫ خرداد ‪ ۱۳۵۵‬اعالم شد که تولید اسانسور در‬ ‫داخل کشور به ‪ ۸۰۰‬دستگاه در سال افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ش��رکت تاسیس��ات ساختمانی‬ ‫وابس��ته به وزارت مس��کن و شهرس��ازی به‬ ‫منظور رفع نیاز کشور به وسایل و دستگاه های‬ ‫تاسیس��اتی با مش��ارکت کارخانجات شیندلر‬ ‫س��وئیس بانک توس��عه صنعت��ی و معدنی و‬ ‫بخ��ش خصوصی با تش��کیل ش��رکت ایران‬ ‫شیندلر کارخانه س��اخت اسانسور را در شهر‬ ‫صنعتی البرز با ظرفیت تولیدی س��االنه ‪۴۰۰‬‬ ‫دستگاه اغاز کرده بود‪ .‬در این زمان اعالم شد‬ ‫که با توس��عه این کارخانه قرار است تولید ان‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬دستگاه در سال افزایش یابد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬شرکت اقدام به ساخت کارخانه حمام های‬ ‫پیش ساخته به ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار واحد در سال‬ ‫نیز کرده بود‪.‬‬ ‫در حوزه ساعت‬ ‫و فروش و تعمیر‬ ‫ان اشکال هایی‬ ‫نیز وجود‬ ‫داشت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬میزان‬ ‫حق ورودی‬ ‫ساعت باال بود‬ ‫و در نتیجه‬ ‫قاچاق ساعت‬ ‫رواج داشت‬ ‫اگرچه س��اخت ساعت های ابی و شنی از قرون اولیه‬ ‫اس�لامی پیش��ینه دارد اما س��اعت مکانیکی فنردار به‬ ‫صورتی که اکنون همه می شناس��ند از دوره صفویه از‬ ‫اروپا به ایران امد‪.‬‬ ‫بنابر نوش��ته تاورنیه‪ ،‬ساعت س��ازی در دوره صفویه‬ ‫هنوز در ایران چندان توس��ع ه نیافته اس��ت‪ .‬ساعت از‬ ‫اروپا به ایران و بیش��تر به منظور هدیه و س��وغات وارد‬ ‫می شده است‪ .‬تاورنیه می نویس��د‪ :‬هیچ تاجر ارمنی ای‬ ‫نبود که در بازگشت از اروپا ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬ساعت با خود نیاورد‪.‬‬ ‫تاج��ران اغلب س��اعت را به پادش��اه و اعتمادالدوله‬ ‫پیش��کش می کردن د به طوری که اعتمادالدوله صاحب‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬ساعت شده بود‪.‬‬ ‫یک ساعت ساز سوئیسی به نام ردولف‪ ،‬که در دوران‬ ‫ش��اه صفی به اصفه��ان امده بود‪ ،‬س��اعت کوچکی به‬ ‫اندازه یک سکه یک اشرفی ساخت که موجب شد شاه‬ ‫ایران او را بشناس��د و در خدم��ت بپذیر د چراکه تا ان‬ ‫زمان ساعتی که به ان اندازه کوچک باشد و زنگ بزند‬ ‫کس��ی در ایران ندیده بود‪ .‬با این تعبیر‪ ،‬ساعت ردولف‬ ‫نخستین س��اعت فنری زنگ زن است که در ایران‪ ،‬اما‬ ‫به دست س��ازندگان اروپایی ساخته شده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬از جمله صنایعی که در زمان صفویه پیش��رفت‬ ‫کرد‪ ،‬ساعت سازی بود‪.‬‬ ‫هنرمن��دان ایران��ی و اروپای��ی که در درب��ا ر حضور‬ ‫داشتند انواع ساعت های زنگی بغلی و ساعت های بزرگ‬ ‫ن حال‪ ،‬بعدها تولید و‬ ‫دیواری و‪ ...‬را می س��اختند‪ .‬با ای ‬ ‫عرضه س��اعت متوقف شد‪ .‬بعدتر نیز فعالیت در زمینه‬ ‫س��اعت مربوط به واردات‪ ،‬فروش و در نهایت تعمیر ان‬ ‫می شد که اوج گیری تعمیرات ساعت در دهه ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫خورشیدی بود‪ ،‬البته در این دوران هم به تعمیر ساعت‬ ‫با بدبینی نگاه می کردند‪.‬‬ ‫مث��ل معروفی که بس��یاری از م��ردم می گفتند این‬ ‫بود‪« :‬ساعتی که دس��ت ساعت ساز رفت‪ ،‬دیگر ساعت‬ ‫نمی شود‪ ».‬بیشتر ساعت س��ازهایی که در ان زمان در‬ ‫حوزه تعمیر س��اعت کار می کردند‪ ،‬س��اعت را به جای‬ ‫تعمی��ر‪ ،‬خ��راب می کردند زیرا بیش��تر ساعت س��از ها‬ ‫ب��ه صورت تجرب��ی این کار را یاد گرفت��ه بودند‪ .‬حتی‬ ‫افراد خبره می توانستن د فقط با یک ساعت نشستن در‬ ‫کنار دست یک ساعت س��از از باز کردن و جمع کردن‬ ‫یک س��اعت و حتی نحوه پیچ گوشتی به دست گرفتن‬ ‫ساعت س��از حدود اطالعات و تخصص او را بشناس��ند‪.‬‬ ‫حدود س��ال های ‪ ۱۳۴۴‬تا ‪ ۱۳ ۴۵‬یک مدرس��ه عملی‬ ‫ساعت سازی با کمک کارخانجات ساعت سازی سوئیس‬ ‫در ته��ران دای��ر ش��د‪ .‬برای قب��ول هنرج��و از عده ای‬ ‫ساعت س��از خوب امتح��ان گرفتند‪ ،‬البته بیش��تر انها‬ ‫نم��ره صفر گرفتن د و این نش��ان م��ی داد که اطالعات‬ ‫در اغاز دهه ‪ ۵۰‬واردات س��اعت دارای هیچ ضابطه و نظمی نبود‪.‬‬ ‫بیشتر افرادی که اقدام به واردات این کاال می کردند به فکر تامین‬ ‫لوازم یدکی نبودند و بعد در کار مردم و خریداران ساعت مشکالتی‬ ‫به وجود می امد‬ ‫ساعت س��ازهای تجربی و فعال کم بوده اس��ت‪ .‬با ای ‬ ‫ن‬ ‫ح��ال‪ ،‬در ای��ن کالس عده کمی تربیت ش��دند که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۹‬می توانستند انها را ماهرترین ساعت سازان‬ ‫کش��ور به شمار اورند‪ .‬متاسفانه به دلیل انکه این دوره‬ ‫اموزشی نتوانس��ت هزینه خود را به نوعی تامین کند‪،‬‬ ‫تعطیل شد‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬یک مرکز تعمیر ساعت به‬ ‫وس��یله صنایع ساعت سازی سوئیس در تهران تاسیس‬ ‫شد که در ان س��اعت های سوئیسی بسیار گران قیمت‬ ‫در مقاب��ل پرداخت اج��رت تعمیر می ش��دند‪ .‬عده ای‬ ‫ساعت س��از خبره ضمن گذراندن دوره‪ ،‬ساعت ها را نیز‬ ‫زیر نظر متخصصان سوئیسی تعمیر می کردند‪ .‬اتحادیه‬ ‫ساعت س��ازان در ان زم��ان با توجه به این مش��کالت‬ ‫عنوان ک��رد که در صورت حمای��ت دولت یک کالس‬ ‫مجهز دایر کند تا برای اموزش ساعت سازان اقدام هایی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬انجام این کار به تنهایی نمی تواند موجب‬ ‫با ای ‬ ‫افزایش تخصص و توانایی تعمیرکاران ساعت شود زیرا‬ ‫این موضوع موکول و مش��روط به ش��رایط دیگری هم‬ ‫بود‪ .‬برای مثال‪ ،‬در حوزه واردات ساعت مشکالتی وجود‬ ‫داشت‪ .‬بنابر اعالم کارشناسان عضو اتحادیه ساعت‪ ،‬در‬ ‫اغ��از ده��ه ‪ ۵۰‬واردات س��اعت دارای هی��چ ضابطه و‬ ‫نظمی نبود‪ .‬بیشتر افرادی که اقدام به واردات این کاال‬ ‫می کردند به فکر تامین لوازم یدکی نبودند و بعد در کار‬ ‫مردم و خریداران س��اعت مش��کالتی به وجود می امد‪.‬‬ ‫ضمن انکه بر اس��اس امار‪ ،‬اعضای اتحادیه اعالم کرده‬ ‫بودند در اغاز دهه ‪ ۵۰‬به اندازه مصرف ‪ ۱۰‬سال ساعت‬ ‫در کش��ور موجود اس��ت و اگر درباره واردات س��اعت‬ ‫محدودیتی ایجاد شود هم به خزانه دولت کمک شده‪،‬‬ ‫هم به افراد صنف و مصرف کنندگان نفع می رسد‪ .‬نکته‬ ‫جالب تر اینکه درباره تولید س��اعت در کشور و تاسیس‬ ‫کارخانه ساعت س��ازی طرح هایی ارائه شده بود‪ .‬اما در‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این زمینه متخصصان و اعضای صنف اعالم کرده بودند‬ ‫که درباره وارد کردن خط تولید ساعت س��ازی و تولید‬ ‫ان در کش��ور ب��ا مطالعاتی که پیرامون تاس��یس این‬ ‫ن��وع کارها در ای��ران به عمل امده تولی��د این کاال در‬ ‫ایران گران تمام می ش��ود‪ .‬به همین دلیل این کاال بازار‬ ‫داخلی نخواهد داش��ت و با رقابت هایی که کارخانه های‬ ‫بزرگ ساعت س��ازی سوئیس و ژاپن و س��ایر کشورها‬ ‫در بازاره��ای جهانی موجود اس��ت ب��ازار صادراتی هم‬ ‫نمی توانس��ت داشته باش��د‪ .‬در حوزه ساعت و فروش و‬ ‫تعمیر ان اشکال هایی نیز وجود داشت‪ .‬برای مثال‪ ،‬حق ‬ ‫ورودی س��اعت باال بود و در نتیجه قاچاق ساعت رواج‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اتحادی��ه جواهر و طال و س��اعت و نق��ره که متولی‬ ‫فعالیت در حوزه س��اعت بود در ح��وزه واردات فعالیت‬ ‫اندکی داشت‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬واردکنن��دگان موظ��ف بودند که‬ ‫لوازم یدک��ی س��اعت را نی��ز خریداری کنن��د یا حتی‬ ‫درب��اره حمایت از تعمیرگاه های س��اعت اقدام مفیدی‬ ‫انجام دهند‪ .‬امروزه البته ساعت سازی و ساعت ها شبیه‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬و ‪ ۴۰‬نیس��تن د زیرا فناوری امروزی‪ ،‬انس��ان را‬ ‫قادر ساخته ساعت های بسیار ظریف و دقیق مکانیکی‬ ‫و تم��ام الکترونیکی‪ ،‬کامپیوتری و حتی اتمی بس��ازد‪.‬‬ ‫بنا براین‪ ،‬به کلی داستان ساعت تغییر کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حس�ن محرابی‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬در س��ال های گذشته‬ ‫بارها شنیده ایم یا دیده ایم که برخی از کاالها دچار کمبود‬ ‫شده اند و مردم به جای انکه در حوزه مصرف خود تعدیلی‬ ‫به وجود اورند متاس��فانه ش��تابان به دنب��ال خرید و تهیه‬ ‫کاالیی بوده اند که کمبود ان اعالم شده است‪.‬‬ ‫این موض��وع دالیل بس��یاری دارد ام��ا مهم ترین دلیل‬ ‫این اس��ت که م��ا ام��روزه جامع��ه ای مصرفی ش��ناخته‬ ‫می ش��ویم ‪ ،‬ب��ر این مبنا که بیش��تر م��ا در جامعه فقط به‬ ‫عنوان مصرف کنن��دگان فعال حضور داری��م اما در زمینه‬ ‫تولید‪ ،‬تمای��ل و عالقه کمتری وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫می توانیم به مردم یک منطقه ش��هری کوچک یا روس��تا‬ ‫اش��اره کنیم ک��ه برای خری��د کاالهای مصرف��ی خود به‬ ‫بازارهای ش��هر مراجعه می کنند در حال��ی که در مناطق‬ ‫امکان و شرایط تولید بس��یاری از کاالها وجود دارد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در بخش��ی از این گون��ه از مناطق یک دریاچه وجود‬ ‫دارد اما کس��ی به فکر پرورش ماهی در داخل این دریاچه‬ ‫برای رف��ع نیازهای غذایی منطقه نبوده اس��ت و حتی در‬ ‫برخی از مناطق روس��تایی شمال کشور که به سرسبزی و‬ ‫بارندگی شهرت دارد‪ .‬بسیاری از مردم کمتر به فکر پرورش‬ ‫درختان میوه و تولید کاالهایی مانند کاالهای کش��اورزی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫بوده اند زیرا تفکر مصرفی ب��ودن‪ ،‬بدین گونه عمل می کند‬ ‫ک��ه اگر می توان به راحتی یک کاالی مصرفی را خرید‪ ،‬چه‬ ‫نیازی به تهیه و تولید ان وجود دارد؟ در حالی که برعکس‪،‬‬ ‫در گذش��ته این کش��ور همگان می دانستند که بسیاری از‬ ‫کاالهای مورد مصرف مردم با سختی فراهم می اید‪ .‬با این ‬ ‫ح��ال‪ ،‬ان س��ختی ها را به جان می خریدن�� د زیرا عادت به‬ ‫تولید داش��تند‪ ،‬نه مصرف! به عنوان نمونه‪ ،‬می توان اشاره‬ ‫کرد که تولید برنج‪ ،‬کار بس��یار سختی است و هر کسی از‬ ‫ن برنمی اید‪.‬‬ ‫عهده انجام ا ‬ ‫فعالیت های فراوانی ش��بانه روزی باید انجام شود تا بتوان‬ ‫مق��داری برنج تولید کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬وقتی که س��ختی های‬ ‫تولی��د پی��ش روی افرادی ق��رار می گیرد ک��ه به مصرف‬ ‫ع��ادت کرده ان��د‪ ،‬انها ترجیح می دهند ب��ه جای پذیرفتن‬ ‫این س��ختی ها‪ ،‬کاالها را از بازار تهیه کنند‪ ،‬البته بیان این‬ ‫نکته نیز ضروری اس��ت که در اغلب موارد تهیه بس��یاری‬ ‫از کاالها به صورت انفرادی بس��یا ر مش��کل است به همین‬ ‫دلیل استفاده از نیروی جمعی و توانایی های گروهی بسیار‬ ‫در این زمینه راهگش��ا خواهد بود‪ .‬در حقیقت‪ ،‬تعاونی های‬ ‫روستایی می توانند زمینه هایی برای توجه به تولید کاالهای‬ ‫مورد نیاز جامعه باش��ند‪ .‬از دیگر س��و‪ ،‬اش��اره به این نکته‬ ‫تولید به جای مصرف‬ ‫نیز ض��رورت دارد که اگر ی��ک جامعه به تولید‬ ‫ب��ه عنوان مبنای اساس��ی فعالیت ها توجه کند‪،‬‬ ‫می تواند با کمبودهای کاالها مقابله کند‪ .‬بسیاری‬ ‫از مواد غذایی در گذش��ته به کوشش خانواده ها‬ ‫تولید می شد به گونه ای که هم سالمت این گونه‬ ‫کاالهای مورد نیاز مردم تضمین شده بود و هم‬ ‫هزینه های تولی��د کاهش می یاف��ت‪ .‬همچنین‬ ‫فش��ار بس��یاری در زمینه تولید این کاالها از دوش دولت‬ ‫و نهادهای اجتماعی برداش��ته می شد‪ .‬شاید به نظر برسد‬ ‫که این اقدام قدیمی بوده و باید به فراموش��ی و به دس��ت‬ ‫تاریخ سپرده شود‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬واقعیت امروز ان اس��ت که م��ا می توانیم‬ ‫با ای�� ‬ ‫ب��ا جل��ب و جذب مش��ارکت اجتماعی به رفع مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی و کمبود کاالها کمک ک��رده و این فرهنگ که‬ ‫ن به ویژه گروه های اجتماع��ی در تولید نقش دارند‬ ‫هم��گا ‬ ‫را باز س��ازی کنی��م‪ .‬احیای فعالیت ه��ای تولیدی در میان‬ ‫خانواده ه��ا می تواند موج��ب کاهش بس��یاری از هزینه ها‬ ‫ی را از ذهن مان خارج‬ ‫ش��ود و فرهنگ نادرست مصرف گرای ‬ ‫کنیم زیرا در فرهنگ مردم و پیش��ینه تاریخی کش��ور ما‬ ‫ضرب المثلی تولید ش��ده است با این مضمون که «دیگران‬ ‫کاشتند ما خوردیم‪ ،‬ما بکاریم تا دیگران بخورند»‬ ‫در حقیق��ت ای��ن ضرب المثل به ت��داوم تولید و‬ ‫اهمیت نقش تولید در جامعه اش��اره دارد‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت وقتی فرهنگ تولید به جای مصرف کردن‬ ‫صرف مورد توجه باش��د‪ ،‬تولیدکنندگی به عنوان‬ ‫یک ارزش ذاتی پذیرفته می شود‪ .‬پس اگر مانعی‬ ‫در این مس��یر به وج��ود اورد تولید کننده ایرانی‬ ‫خواهد کوش��ید که به جای توقف راهی برای رفع مش��کل‬ ‫پیدا کند‪ .‬به بیان روش��ن تر گاه وبیگاه ش��نیده می شود که‬ ‫برخی از فعالیت های تولیدی متوقف شده است‪.‬‬ ‫در جس��ت وجوی علت که برمی اییم‪ ،‬ای��ن بهانه عنوان‬ ‫می ش��ود که مواد اولیه نیست یا فالن دستگاه خراب شده‬ ‫و نمی توان ان را درس��ت کرد‪ ،‬ل��وازم و قطعات یدکی ان‬ ‫پیدا نمی ش��ود و ‪ ...‬این گونه واکنش ها برای ان اس��ت که‬ ‫تولید به عنوان یک فعالیت سازنده و موثر و به عنوان ادامه‬ ‫بهانه و‬ ‫حیات شناخته نمی شود‪ .‬تولیدکننده می داند که هر ‬ ‫مش��کلی بر سر راه تولید قرار می گیرد‪ ،‬اگر ان را ر فع نکند‬ ‫ب��ه معنی مرگ و نابودی ان حوزه اس��ت‪ .‬حال انکه تولید‬ ‫به معنی تداوم حیات منجر می ش��ود هرگونه مانعی که بر‬ ‫س��ر راه تولید دیده شود‪ ،‬با ابتکار و خالقیت برطرف شود‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬دس��تگاه های صنعت��ی گوناگونی برای صنعت‬ ‫نساجی وارد کشور شد اما پس از گذشت ‪ ۱۰‬سال فعالیت‬ ‫بس��یاری از انه ا ب��ه دلیل برخی نقایص فنی متوقف ش��د‬ ‫و در گوش��ه و کنار کش��ور فعالیت های تولیدی به س��بب‬ ‫اش��کال دس��تگاه های فنی و فقدان لوازم و قطعات یدکی‬ ‫متوقف شد‪ .‬تا مدت ها کسی چاره ای برای حل این مشکل‬ ‫پیدا نکر د ت��ا اینکه یکی از متخصص��ان و فعاالن صنعتی‬ ‫به بررس��ی موضوع پرداخته و راه حلی س��اده اما موث ر ارائه‬ ‫کرد؛ به این ش��کل که هر کدام از دس��تگاه هایی که دچار‬ ‫اش��کال فنی بودن بررسی شدند و با در نظر گرفتن وسایل‬ ‫و قطعات س��الم هرکدام از این دستگاه ها و جابه جا کردن‬ ‫این وس��ایل‪ ،‬قطعات س��الم دس��تگاه ها مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در نهایت تعدادی دس��تگاه س��الم ب ه دست امد‪ .‬با‬ ‫همان دس��تگاه ها دوباره چرخه تولید به حرکت درامد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اگر مبان��ی فکری از مصرف کنندگی به تولید‬ ‫تغییر یابد‪ ،‬به طور حت م راه حل هایی به دس��ت خواهد امد‪.‬‬ ‫جامعه نیز از مصرف گرایی فاصله خواهد گرفت و بیشتر در‬ ‫زمینه تولید مشارکت خواهد کرد‪ ،‬ضمن انکه وقتی مردم‬ ‫با س��ختی های تولید بیشتر اشنا شوند از مصرف بی رویه و‬ ‫اسراف نیز پرهیز خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫پیاپی ‪2630‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت صنعت نشر و ضرورت حرفه ای شدن ناشران‬ ‫کاهش ‪ ۲۲‬درصدی چاپ کتاب نسبت به سال گذشته‬ ‫ب��ا اعالم فهرس��ت کتاب های منتشرش��ده در فروردین‬ ‫سال جاری ‪ ۲۶۲۴ ،۹۸‬عنوان کتاب در این ماه در کشور‬ ‫منتش��ر شده است‪ .‬کاهش ‪۲۲‬درصدی نشر که همزمان با‬ ‫گرانی کاغذ و ملزومات چاپ در کش��ور همراه است نشان‬ ‫می دهد اگر فکری به حال کتاب نش��ود روزهای تلخی در‬ ‫انتظار این حوزه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امار نش��ر کتاب نش��ان می دهد در‬ ‫ن س��ال جاری ‪ ۲۶۲۴‬عنوان کتاب منتشر شده که‬ ‫فروردی ‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۳۳۵۰‬عنوان کتاب در دوره زمانی مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۲۲ ،‬درصد کاهش داش��ته اس��ت و تعداد‬ ‫کتاب ه��ای عمومی در بازه زمانی مورد مقایس��ه با کاهش‬ ‫‪۲۷‬درصدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫از مجموع کل کتاب های منتشر شده در فروردین ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫موضوع ادبیات‪ ،‬کودک و کمک درس��ی به ترتیب با ‪،۵۸۰‬‬ ‫‪ ۵۷۲‬و ‪ ۴۰۸‬عن��وان کتاب در صدر ق��رار دارند‪ .‬در حوزه‬ ‫تالیف بیشترین تعداد کتاب ها به موضوعات کمک درسی‪،‬‬ ‫ادبی��ات و ک��ودک اختص��اص دارد و در ح��وزه ترجم��ه‪،‬‬ ‫موضوعات کودک‪ ،‬ادبیات و فلسفه در صدر قرار دارند‪.‬‬ ‫ناشران تهرانی در فروردین سال جاری(‪۲۴۵۲ ،)۱۳۹۸‬‬ ‫عنوان کتاب منتش��ر کرده اند و س��هم ناشران شهرستانی‬ ‫تنها ‪ ۱۷۲‬عنوان کتاب بوده اس��ت‪ .‬بیش��ترین کتاب های‬ ‫منتشرش��ره در تهران و شهرس��تان ها به موضوع ادبیات و‬ ‫کمترین کتاب های منتشرش��ده در شهرس��تان به موضوع‬ ‫زب��ان و عل��وم طبیعی و در تهران ب��ه ریاضیات اختصاص‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین از مجموع ‪ ۲۶۲۴‬عنوان کتاب منتشرش��ده در‬ ‫فروردین س��ال جاری‪ ۱۵۵۸ ،‬عنوان کتاب چاپ نخس��ت‬ ‫و ‪ ۱۰۶۶‬عنوان کتاب بازچاپ هس��تند که بیش��ترین اثار‬ ‫چاپ نخست به موضوع کمک درسی و بیشترین کتاب های‬ ‫بازچاپ به موضوع کودک اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫از نظر جغرافیای نش��ر‪ ۹۳ ،‬درص��د کتاب ها در تهران و‬ ‫‪ ۴‬درص��د در خراس��ان رضوی‪ ،‬یک درص��د در البرز و ‪۲‬‬ ‫درصد در سایر استان ها بوده است‪.‬‬ ‫ن سال جاری نسبت به بازه‬ ‫تعداد کل کتاب ها در فروردی ‬ ‫زمانی مشابه سال گذشته کاهش ‪۲۲‬درصدی را شاهد بود‬ ‫و ای��ن کاهش در تعداد کتاب ه��ای عمومی در بازه زمانی‬ ‫مورد مقایس��ه‪ ۲۷ ،‬درص��د و در تعداد کتاب های کودک و‬ ‫نوجوان ‪۱۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ر اس��اس ای��ن ام��ار‪ ،‬تع��داد کتاب های‬ ‫کمک درسی در فروردین س��ال جاری‪ ،‬کاهش ‪۵‬درصدی‬ ‫را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است و‬ ‫میانگین شمارگان با کاهش ‪۲۷‬درصدی از ‪۱۴۸۱‬نسخه به‬ ‫‪ ۱۰۸۷‬نسخه رسیده است‪.‬‬ ‫میانگین نرخ هر کتاب نیز در نخستین ماه بهار ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی از ‪۱۷‬هزار و ‪ ۴۰۷‬تومان در فروردین ‬ ‫ن سال‬ ‫سال گذش��ته به ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۷۱۱‬تومان در فروردی ‬ ‫جاری رسیده است‪.‬‬ ‫کتاب ه��ای منتشرش��ده در ب��ازه زمان��ی یک م��اه‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۷‬از سوی ‪ ۵۰۴۰‬پدیداورنده انتشاریافته که‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۵۱۹‬نفر زن و باقی مرد بودند‪ .‬همچنین در‬ ‫همین دوره زمانی در س��ال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۳۴۰۰‬پدیداورنده‬ ‫فعالیت داش��ته اند که از این تعداد ‪ ۲۱۳۶‬نفر مرد و ‪۱۲۶۴‬‬ ‫نفر زن بودند‪.‬‬ ‫ن س��ال جاری انتش��ارات چش��مه‪ ،‬اوای نور‪،‬‬ ‫در فروردی ‬ ‫ماهواره‪ ،‬نسل نواندیش‪ ،‬س��ازمان فناوری اطالعات ایران‪،‬‬ ‫ش��رف زاده‪ ،‬اوای رها‪ ،‬بنیاد فرهنگ زندگی‪ ،‬فرانما و انیما‬ ‫در فهرست پرکارترین ناشران عمومی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ن س��ال‬ ‫ازجمله ناش��ران پرکار حوزه کودک در فروردی ‬ ‫ج��اری می توان ب��ه انتش��ارات قدیانی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬ش��رکت‬ ‫انتش��ارات فنی ایران‪ ،‬هوپا‪ ،‬پلیکان‪ ،‬کتاب پرنده‪ ،‬به نش��ر‪،‬‬ ‫ذکر‪ ،‬افق و ابادیران اشاره کرد‪.‬‬ ‫ناش��رانی همچون مدرسان شریف‪ ،‬مدرس��ان برتر‪ ،‬اوج‬ ‫سراسری داشته باش��یم‪ ،‬شاید بتوانیم اموزش و نظارت را‬ ‫حرفه ای تر دنبال کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کتاب اضاف��ه کرد‪ :‬اصالح��ات برای‬ ‫حرفه ای شدن را باید از سرچشمه و ابتدای راه نشر شروع‬ ‫کنی��م‪ .‬ما باید به افرادی ک��ه می خواهند در همان ابتدا از‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مج��وز بگیرند‪ ،‬اموزش‬ ‫ن هم نه اموزش های فرمالیته که کارکردی ندارند‬ ‫بدهیم؛ ا ‬ ‫و امروز تبدیل به معضل اصلی کشور شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منظور م��ن اموزش های جدی در حوزه های‬ ‫مختلف نش��ر ازجمله اقتصاد نش��ر‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬چاپ‪ ،‬حقوق‬ ‫مولف و مترجم‪ ،‬زبان بین المللی نش��ر و‪ ...‬است‪ .‬به عقیده‬ ‫من باید درباره این موضوع س��ختگیری کنیم تا ناش��ران‬ ‫نس��بت به کاری که انجام می دهند درک درستی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور عنوان کرد‪ :‬ما باید فرایندی را برای صدور‬ ‫پروانه نشر تعریف کنیم؛ فرایندی که در حوزه های صنعتی‬ ‫نیز وجود دارند‪ .‬به عنوان نمونه به صورت محدود به ناش��ر‬ ‫ح��ق بهره ب��رداری بدهی��م و در زمان مقرر اگر توانس��ت‬ ‫ی کنیم‪.‬‬ ‫بهره برداری الزم را انجام بدهد‪ ،‬مجوزش را دائم ‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صدور ‪ ۱۲۳‬مجوز اجرای‬ ‫صحنه ای در بهار ‪۹۸‬‬ ‫‹ ‹اهمیت توجه به ناشران استانی‬ ‫ن س��ال ج��اری ‪۲۶۲۴‬‬ ‫امار نش��ر کتاب نش��ان می دهد در فروردی ‬ ‫عنوان کتاب منتش��ر شده که در مقایس��ه با ‪ ۳۳۵۰‬عنوان کتاب در‬ ‫دوره زمانی مشابه سال گذشته‪ ۲۲ ،‬درصد کاهش داشته است‬ ‫خ��رد‪ ،‬پیک گل واژه‪ ،‬چتر دانش‪ ،‬جنگل‪ ،‬الگو‪ ،‬خط س��وم‪،‬‬ ‫راه اندیش��ه و ش��رکت انتش��ارات فنی ایران در فهرس��ت‬ ‫ن س��ال جاری قرار‬ ‫پرکارترین ناش��ران اموزش��ی فروردی ‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه کتاب های��ی ک��ه در ابتدای بهار س��ال جاری‬ ‫توانستند در فهرست پرشمارگان ترین کتاب ها قرار بگیرند‪،‬‬ ‫می توان به «کتاب قران برای کودکان» از انتشارات ضریح‬ ‫افت��اب‪« ،‬ایلیا‪ ،‬تولد ی��ک قهرمان» از انتش��ارات ابراهیم‪،‬‬ ‫«بزرگ ترین فیل جهان» از انتش��ارات شرکت چاپ و نشر‬ ‫بانک ملی ایران‪« ،‬تسلی بخش��ی های فلسفه» از انتشارات‬ ‫ققنوس‪« ،‬چمران مظلوم بود؛ خاطراتی از ش��هید مصطفی‬ ‫چمران» از انتشارات یا زهرا(س)‪« ،‬برای خدا مخلص بود؛‬ ‫خاطراتی از ش��هید محمد ابراهیم همت» از انتش��ارات یا‬ ‫زه��را(س)‪« ،‬حضرت یار ‪ :۲‬خاطرات خ��ود گفته حضرت‬ ‫ایت اهلل س��یدعلی خامن��ه ای» از انتش��ارات یازهرا(س)‪،‬‬ ‫«ج��ادوی کار پاره وق��ت‪ :‬رش��د و موفقی��ت در بازاریابی‬ ‫ش��بکه ای» از انتش��ارات ذهن اوی��ز‪« ،‬نیروی ح��ال» از‬ ‫انتشارات ذهن اویز و «پروانه» از انتشارات افق اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این خب��ر‪ ،‬ازجمله علت ه��ای کاهش تعداد‬ ‫عنوان ه��ای کتاب در فروردین س��ال ج��اری می توان به‬ ‫تعطیالت بیش از ‪۲‬هفته در فروردین‪ ،‬برگزاری زودهنگام‬ ‫سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نوسانات‬ ‫نرخ کاغذ اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزینه ه�ا و افزای�ش درامده�ا و‬ ‫یارانه ها‬ ‫یو دومین نمایش��گاه‬ ‫در حال��ی که هزینه برگزاری س�� ‬ ‫بین الملل��ی کتاب تهران ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫براورد و پیشنهاد شده بود‪ ،‬با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها و تاکید معاون‬ ‫امور فرهنگ��ی در این زمینه‪ ،‬با تدابیر اندیشیده ش��ده در‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری و کمیسیون معامالت‪ ،‬هزینه های‬ ‫برگزاری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫این رقم نس��بت به هزینه های س��ال گذش��ته که مبلغ‬ ‫نهایی ان درمجموع با لحاظ هزینه های بازرگانی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و بن اهدایی ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان اعال م شده‬ ‫بود؛ یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان و نس��بت به براورد‬ ‫اولی��ه ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان کاهش را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬مجموع درامده��ای حاصل از‬ ‫برگزاری سی ودومین نمایش��گاه کتاب تهران ‪ ۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬باقی هزینه های نمایش��گاه از‬ ‫محل اعتبار اختصاص یافته از س��وی دولت برای برگزاری‬ ‫این رویداد تامین می شود که تاکنون ‪ ۴‬میلیارد تومان ان‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر هزینه ه��ای منتشرش��ده‪ ،‬در س��ی ودومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای دانشجویان و طالب‪ ۶۰۰ ،‬میلیون تومان برای‬ ‫اس��تادان و اعضای هیات علم��ی‪۲ ،‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای اهالی قل��م و ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫برای س��ازمان ها و موسس��ه ها یارانه اختصاص داده شده‬ ‫یو یکمین نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫اس��ت که در مقایسه با س ‬ ‫‪۳‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان افزایش به چشم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش و نظارت‬ ‫مدیرعام��ل خانه کت��اب‪ ،‬اموزش و نظ��ارت را دو رکن‬ ‫اساس��ی برای حرفه ای شدن می داند و عقیده دارد باتوجه‬ ‫به حجم پروانه های نش��ر و فعالیت ناش��رنماها در صنعت‬ ‫نشر ایران‪ ،‬چاره ای نداریم جز انکه به سمت حرفه ای شدن‬ ‫پیش برویم‪.‬‬ ‫حس��ینی پور بی��ان کرد‪ :‬ما برای حرفه ای ش��دن عالوه‬ ‫ب��ر ارائه اموزش های پایه به ناش��ران و حلقه های فعال در‬ ‫صنعت نشر‪ ،‬باید نظارت را نیز جدی بگیریم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫پ��س از ص��دور مجوز‪ ،‬نظ��ارت جدی بر فعالیت ناش��ران‬ ‫انجام نمی ش��ود که البته به عقیده من این موضوع به نبود‬ ‫زیرساخت ها و ابزارهای نظارتی برمی گردد‪.‬‬ ‫وی به نقش تشکل ها اشاره کرد و گفت‪ :‬بخشی از مسئله‬ ‫نظارت به تشکل ها برمی گردد که متاسفانه ما امروز تشکل‬ ‫فراگیری در صنعت نش��ر ایران نداریم‪ .‬اتحادیه ناشران نیز‬ ‫که تشکل باسابقه ای به شمار می اید‪ ،‬تنها بر فعالیت ناشران‬ ‫تهران متمرکز اس��ت‪ .‬بنابراین فکر می کنم اگر یک تشکل‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به تالش ناشران شناخته‬ ‫نش��ده اس��تانی از اهمیت فعالیت های سراسری در حوزه‬ ‫مدیریت نشر و کتاب گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۷۰‬درصد فعاالن‬ ‫صنع��ت نش��ر‪ ،‬در تهران مش��غول کار هس��تند و این در‬ ‫ی است که در اس��تان های ما نیز ناشران فعالی حضور‬ ‫حال ‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من در س��فر اخیر به یزد‪ ،‬با ناش��ران بزرگی‬ ‫دیدار ک��ردم که در حوزه کودک و نوج��وان‪ ،‬فعالیت های‬ ‫حرف��ه ای و ارزش��مندی داش��تند اما متاس��فانه ش��رایط‬ ‫به گونه ای رقم خورده که این ناش��ران دیده نمی ش��وند‪ .‬ما‬ ‫باید روی ظرفیت های استانی تمرکز کرده و شرایط را برای‬ ‫دیده شدن ناشران استانی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره ای جز حرفه ای شدن نیست‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب به امارهای این موسس��ه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از امار مربوط به صنعت نشر در خانه‬ ‫کتاب وجود دارد که بر اس��اس ای��ن امار‪ ،‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬هزار پروانه نش��ر ثبت ش��ده و روزبه روز به تعداد انها‬ ‫اضاف��ه می ش��ود‪ .‬این حج��م از تقاضا‪ ،‬چ��اره و راهی جز‬ ‫حرفه ای شدن برای صنعت نشر باقی نمی گذارد‪.‬‬ ‫ضرورت امروز صنعت نش��ر ایران ایجاب می کند ناشران‬ ‫به سمت حرفه ای شدن پیش بروند‪ .‬حسینی پور افزود‪ :‬اگر‬ ‫وضعیت صنعت نشر ایران را در مقایسه با سایر کشورهای‬ ‫جهان بررس��ی کنیم متوجه می ش��ویم ک��ه از نظر دانش‬ ‫تولید‪ ،‬چیزی کم نداریم و فعاالن این حوزه‪ ،‬به خوبی اقدام‬ ‫به تولید محتوا می کنند اما برای حرفه ای شدن باید بدانیم‬ ‫که چه محتوایی تولید کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دفترهای نشر برای حرفه ای شدن‬ ‫حس��ینی پور وظیفه ناش��ر را تولید فکر جدید دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای اینکه این کار به صورت حرفه ای انجام ش��ود‬ ‫باید دفترهای فعالی در نش��ر حضور داش��ته باشند و دفتر‬ ‫نش��ر به نوعی مح��ل رفت و امد اصحاب قل��م و فرهنگ و‬ ‫متخصصان باشد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬اینک��ه کل دفت��ر نش��ر در یک کیف‬ ‫خالصه ش��ود و ناشر ان را زیر بغل بزند و در خیابان ها به‬ ‫دنبال تولید کتاب بچرخد‪ ،‬به هیچ عنوان حرفه ای نیس��ت‪.‬‬ ‫به عقیده من این دس��ته از افراد‪ ،‬ناش��ر نیستند و ناشرنما‬ ‫هس��تند‪ .‬حس��ینی پور همچنین با تاکید بر جهانی شدن‬ ‫صنعت نش��ر بیان کرد‪ :‬ناشر حرفه ای اگر بخواهد در حوزه‬ ‫بین الملل‪ ،‬حرفی برای گفتن داشته باشد باید به زبان های‬ ‫دیگر مس��لط باشد و به جست وجوی منابع جدید بپردازد‪.‬‬ ‫در صورتی که یک نش��ر حرفه ای نش��ود‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان‬ ‫نمی تواند در بازارهای جهانی راه پیدا کند‪.‬‬ ‫در حالی که‬ ‫هزینه برگزاری‬ ‫سی و دومین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫کتاب تهران‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان براورد‬ ‫و پیشنهاد‬ ‫شده بود‪ ،‬با‬ ‫دستور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برای‬ ‫صرفه جویی و‬ ‫کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫هزینه های‬ ‫برگزاری‬ ‫سی ودومین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫کتاب تهران به‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان رسید‬ ‫ایین نکوداشت زنده یاد «جمشید مشایخی» برگزار شد‬ ‫همه عمر دیـر رسیدیم‬ ‫ ایین نکوداش��ت زنده یاد جمش��ید مش��ایخی با اجرای موس��یقی‬ ‫ارکس��ترال «افس��وس همه عمر دیر رسیدیم» س��اخته فرزند استاد‬ ‫مشایخی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین نکوداش��ت زنده یاد مش��ایخی‪ ،‬با همکاری‬ ‫موسس��ه فرهنگ��ی و هنری صبا‪ ،‬بنی��اد رودکی‪ ،‬خانه س��ینما‪ ،‬بنیاد‬ ‫س��ینمایی فارابی‪ ،‬س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران‪ ،‬موزه سینما و‬ ‫بنیاد افرینش های هنری نیاوران دوش��نبه ‪ ۲۷‬خرداد‪ ،‬ساعت ‪ ۱۸‬در‬ ‫مجموعه فرهنگی و هنری اسمان فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫منوچهر شاهس��واری‪ ،‬علیرضا تابش‪ ،‬مس��عود کیمیایی‪ ،‬داریوش‬ ‫اسدزاده‪ ،‬احمد مسجدجامعی‪ ،‬بهزاد فراهانی‪ ،‬ایرج راد و علی نصیریان‬ ‫ازجمله چهره های حاضر در این ایین بودند‪.‬‬ ‫در ادامه ایین نکوداش��ت زنده یاد مش��ایخی موس��یقی ارکسترال‬ ‫«افسوس همه عمر دیر رسیدیم» ساخته نادر مشایخی به روی صحنه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫«همه عمر دیر رسیدیم» یکی از دیالوگ های معروف سینمای ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬مشایخی این دیالوگ را در فیلم سینمایی «سوته دالل» مقابل‬ ‫دوربین علی حاتمی هنگام مرگ کاراکتر نقش نخست فیلم گفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از سردیس‪ ،‬پرتره و کتاب یادنامه مشایخی‬ ‫در این ایین سیدمحمد بهشتی‪ ،‬عضو پیوسته و عضو گروه تخصصی‬ ‫س��ینمای فرهنگس��تان هنر‪ ،‬ایرج راد‪ ،‬عضو گروه تخصصی نمایش و‬ ‫ادبیات نمایش��ی فرهنگس��تان هنر و مس��عود کیمیای��ی‪ ،‬کارگردان‬ ‫پیشکسوت و صاحبنام عرصه سینما سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫همچنین از نقاشی پرتره اثر حبیب درخشانی‪ ،‬کتاب یادنامه استاد‬ ‫جمش��ید مشایخی که به کوش��ش منیژه کنگرانی نوشته شده است‪،‬‬ ‫مستند اس��تاد جمشید مشایخی و سردیس استاد مشایخی اثر احمد‬ ‫عرب بیگی که به س��فارش سازمان زیباسازی شهر تهران ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬رونمایی ش��د‪ .‬سیدمحمد بهشتی عضو پیوسته فرهنگستان هنر‬ ‫ک��ه از دیگر س��خنرانان این ایین بود درباره زنده یاد مش��ایخی گفت‪:‬‬ ‫جمشید مشایخی همیش��ه از ایران و مفاخر و فرهنگ ایرانی صحبت‬ ‫می کرد‪ .‬این نش��ان می داد او با مظاهر و مفاخر انس دارد‪ .‬این نکته در‬ ‫هنرمن��دان اصیل م��ا وجود دارد و به همین دلیل در هر نقش��ی بازی‬ ‫کنند موفق و دیدنی هس��تند‪ .‬این همراهی به انها کمک کرده است تا‬ ‫سینمای ایران غنای بیشتری پیدا کند‪ .‬او جایگاهی در هنر ایران دارد‬ ‫که به این راحتی پر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جسمش کنار ما نیست اما حضورش لمس می شود‬ ‫مس��عود کیمیایی در ای��ن بزرگداش��ت درباره زنده یاد جمش��ید‬ ‫مشایخی گفت‪ :‬زنده یاد مشایخی روحی با اخالق های متفاوت داشت‪،‬‬ ‫روحیه او پر از ش��عر ب��ود‪ .‬این هنرمند فرهنگ که��ن و کهن مردی را‬ ‫خوب می ش��ناخت‪ .‬راحت س��خن می گفت و در گفتن نظرهای خود‬ ‫مش��کلی نداشت و این همان چیزی اس��ت که به ندرت پیدا می شود‪.‬‬ ‫کیمیایی افزود‪ :‬من با مش��ایخی در ‪ ۳‬فیلم هم��کاری کردم‪ .‬رابطه ما‬ ‫با یکدیگر در فیلم «س��رب» نزدیک تر ش��د‪ .‬بعد از ان بود که با سلیقه‬ ‫و راه و رس��م زندگی او اش��نا ش��دم‪ .‬در زمان تصویربرداری سرب بود‬ ‫که با زنده یاد مش��ایخی به محله های پایین ش��هر تهران می رفتیم و با‬ ‫یکدیگ��ر قدم می زدیم‪ .‬هر دوی ما ان کوچه ه��ا‪ ،‬محله ها و دیدارها را‬ ‫خوب می شناختیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬من زیاد نمی توانم درباره دوستانی‬ ‫که امروز در کنار ما نیس��تند ولی حضورش��ان همیشه لمس می شود‪،‬‬ ‫حرف بزنم فقط می توانم بگویم همکاری با مش��ایخی در ‪ ۳‬فیلم برای‬ ‫من افتخار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹وامدار هنرمندانی چون زنده یاد مشایخی هستیم‬ ‫ایرج راد نیز در این ایین گفت‪ :‬هر وقت استاد مشایخی روی صحنه‬ ‫می ام��د خاک صحن��ه را می بوس��ید‪ .‬این هنرمند صحن��ه را مقدس‬ ‫می دانست‪.‬‬ ‫راد ادام��ه داد‪ :‬تا جایی که من به یاد دارم او همیش��ه با عش��ق روی‬ ‫صحن��ه می ام��د زیرا انچه روی صحنه اتفاق می افت��د با ان چیزی در‬ ‫بازی زندگی وجود دارد متفاوت است‪ .‬در زندگی وقتی بازی می کنیم‬ ‫می خواهی��م واقعیتی را مخفی کنیم اما زمان��ی که روی صحنه بازی‬ ‫می کنیم می خواهیم حقیقتی را عیان و اشکار کنیم‪ .‬مشایخی کارش‬ ‫را از تئات��ر اغاز کرد و در این عرصه بس��یار تالش ک��رد‪ .‬او کوله باری از‬ ‫اعضای هی��ات انتخاب و داوری بخش س��ریال‬ ‫و مجموعه های عروس��کی دومین جش��نواره ملی‬ ‫پویانمایی و برنامه های عروس��کی تلویزیونی ایران‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نام هی��ات انتخاب و داوری‬ ‫دومین جش��نواره مل��ی پویانمای��ی و برنامه های‬ ‫عروس��کی تلویزیون��ی ایران در بخش «س��ریال و‬ ‫مجموعه عروس��کی» اعالم ش��د‪ .‬بر این اساس در‬ ‫ای��ن بخش مرضیه برومند ب��ه عنوان رئیس هیات‬ ‫انتخاب معرفی شد‪ .‬اعضای هیات انتخاب و داوری‬ ‫سریال و مجموعه های عروسکی دومین جشنواره‬ ‫ملی پویانمایی و برنامه های عروس��کی تلویزیونی‬ ‫ای��ران نیز محمد لقمانیان‪ ،‬مرضیه محبوب‪ ،‬پوپک‬ ‫عظیم پور و هادی حس��ن علی خواهند بود‪ .‬دومین‬ ‫جش��نواره ملی پویانمایی تلویزیونی تابستان سال‬ ‫جاری به میزبانی اس��تان کرمانشاه برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تجربه های خوب و بد خود را از تئاتر به س��ینما برد‪ .‬ما همیش��ه وامدار‬ ‫اینچنین هنرمندانی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹از پدر اموختم یک ایرانی را نباید تهدید کرد‬ ‫نادر مش��ایخی فرزند ای��ن هنرمند نیز در این ایی��ن درباره پدرش‬ ‫س��خن گفت و اعالم ک��رد‪ :‬وقتی پدر به وین امد ب��ه من گفت تو چرا‬ ‫درک نمی کنی ایرانی بودن به چه معنا اس��ت‪ .‬از ان زمان ایرانی بودن‬ ‫برای من تبدیل به ‪« ۳‬ت» ش��د‪ .‬فهمیدم ی��ک ایرانی را هیچ گاه نباید‬ ‫تهدید تبعیض و تحقیر کرد‪ .‬فهمیدم من در ایران خوش��بخت خواهم‬ ‫بود و این را از پدرم اموختم و میدانم تا وقتی یک ایرانی گرس��نه باشد‪،‬‬ ‫ایران گرسنه است‪.‬‬ ‫در پایان ایین نیز نمایش��گاه گزیده پوس��تر فیلم هایی که زنده یاد‬ ‫مش��ایخی در انها ایفای نقش کرده‪ ،‬به همراه تصویرهای ش��خصی و‬ ‫یادبوده��ا و تندیس هایی که وی در ط��ول عمر بازیگری خود دریافت‬ ‫کرده بود‪ ،‬به نمایش درامد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬ازسوی دفتر موسیقی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ‪ ۱۲۳‬عنوان مجوز‬ ‫اجرای صحنه ای برای تهران صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس امار ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری‪ ۱۲۳ ،‬عنوان اجرای صحنه ای از دفتر‬ ‫موس��یقی مجوز گرفته است که یک عنوان بیشتر‬ ‫از مدت مش��ابه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اس��ت‪ .‬از بین این‬ ‫‪ ۱۲۳‬عنوان مجوز اجرای صحنه ای‪ ۵۶ ،‬مورد پاپ‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬مورد موس��یقی س��نتی‪ ۲۶ ،‬عنوان موس��یقی‬ ‫کالس��یک‪ ۱۰ ،‬عنوان موس��یقی تلفیقی و ‪۷‬مورد‬ ‫موسیقی نواحی است‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال گذش��ته (‪۱۲۲ )۱۳۹۷‬‬ ‫عن��وان اج��رای صحنه ای مج��وز گرفت��ه بود که‬ ‫‪ ۴۱‬عن��وان مربوط به موس��یقی پ��اپ‪ ۲۷ ،‬عنوان‬ ‫موس��یقی سنتی‪ ۳۸ ،‬عنوان موسیقی کالسیک‪۹ ،‬‬ ‫عنوان موسیقی تلفیقی و ‪۷‬عنوان موسیقی نواحی‬ ‫بوده است‪ .‬امار یادشده مربوط به تعداد عنوان های‬ ‫اجراه��ای صحنه ای در تهران اس��ت که تعدادی از‬ ‫عنوان ها چند اجرا داشته اند‪.‬‬ ‫بالیوود میزبان فیلم های‬ ‫پوران درخشنده‬ ‫دهمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم «جگران»‬ ‫هندوس��تان در بخش س��ینمای جهان به بررسی‬ ‫اثار پوران درخشنده کارگردان ایرانی می پردازد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دهمی��ن دوره جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیل��م «جگران» در بخش س��ینمای‬ ‫جهان به بررس��ی و م��رور اثار پوران درخش��نده‬ ‫کارگردان سرشناس ایرانی در شرق دور می پردازد؛‬ ‫این بزرگ ترین جش��نواره ای است که فیلم ها را به‬ ‫‪ ۸۵‬کش��ور جهان به دلیل اش��نا کردن مخاطبان‬ ‫جهانی با فیلمس��ازان مط��رح خاورمیانه معرفی و‬ ‫در ‪ ۱۸‬ش��هر هندوس��تان همزمان اکران می کند‪.‬‬ ‫مروری بر اثار پوران درخشنده کارگردان با حضور‬ ‫منتق��د هندی «راجیو مس��ند» ‪ ۲۸‬تیر (‪ ۱۹‬ژوئیه‬ ‫‪ )۲۰۱۹‬در بخ��ش بزرگداش��ت فیلمس��از جهانی‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم «جگران» در شهر دهلی‬ ‫نو در کشور هندوس��تان برگزار می شود و تعدادی‬ ‫از فیلم ه��ای این کارگردان س��ینما از جمله «زیر‬ ‫س��قف دودی»‪« ،‬هیس! دخترها فریاد نمی زنند»‪،‬‬ ‫«ک��ودکان اب��دی» و «رویای خی��س» به نمایش‬ ‫درمی ایند‪ ،‬اثاری که به مسائل اجتماعی همچون‬ ‫سوءاستفاده از کودکان و حقوق زنان می پردازند‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد س��ینمایی هرس��ال در بیش از ‪۱۸‬‬ ‫شهر‪ ۴۰۰ ،‬اکران سینمایی در ‪ ۱۸‬سینمای کشور‬ ‫هندوستان برگزار می شود و به طور مستقیم بیش‬ ‫از ‪ ۵۵‬ه��زار مخاطب به تماش��ای ان می نش��ینند‬ ‫و پوش��ش رس��انه ای از ای��ن جش��نواره‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون نفر در سراس��ر کش��ور هندوس��تان را‬ ‫درمی گیرد‪.‬‬ ‫صدرنشینی‬ ‫«مردان سیاه پوش»‬ ‫فیل��م جدی��د «مردان س��یاه پوش» ب��ا فروش‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلی��ون دالری در باکس افی��س جهان��ی‬ ‫بیش��ترین ف��روش را از ان خود کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مه��ر به نق��ل از ورایت��ی‪ ،‬فیلم جدی��د از مجموعه‬ ‫«مردان سیاهپوش» با عنوان «مردان سیاهپوش‪:‬‬ ‫بین الملل��ی» از نمای��ش در ‪ ۵۶‬منطق��ه جه��ان‬ ‫موف��ق به ف��روش ‪ ۷۳.۷‬میلی��ون دالری در ‪ ۳‬روز‬ ‫نخس��ت نمایش ش��د‪ .‬این فیلم ک��ه جدیدترین‬ ‫محص��ول س��ونی از مجموع��ه علمی‪ -‬تخیلی‬ ‫اکشن اس��ت‪ ،‬در نخس��تین اخر هفته اکرانش‬ ‫در امریکا نیز فروش��ی ‪ ۲۸.۵‬میلی��ون دالری را‬ ‫تجربه ک��رد و درمجم��وع ‪ ۱۰۲.۲‬میلیون دالر‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مرضیه برومند‬ ‫رئیس هیات انتخاب‬ ‫جشنواره پویانمایی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪ 15 - 1398‬شوال ‪ 19 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1312‬پیاپی ‪2630‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کتابخانه ملی ایران عضو «ایکوم» جهانی می شود‬ ‫نسلی به نسلی دیگر می پردازد‪.‬‬ ‫محی��ط طباطبای��ی ادامه داد‪ :‬اغاز رس��می عضویت‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران در کارگروه ملی‬ ‫موزه ه��ا‪ ،‬ب��ا برپایی نمایش��گاه «ن��ور در اماکن مقدس‬ ‫اصفهان» انجام می ش��ود که ازس��وی نیکولت��ا زاگورا‪،‬‬ ‫نماین��ده ایکوم رومانی طراحی و با همکاری ایکوم ایران‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬عضوی��ت کتابخانه مل��ی ایران در‬ ‫کارگروه ملی موزه ها برای نخس��تین بار اس��ت که اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬زیرا در گذش��ته این تصور وجود داش��ت که‬ ‫میلیاردر فرانسوی حراجی ساتبیز را می خرد‬ ‫«پاتریک دراهی» غول رسانه ای و مخابرات فرانسه در‬ ‫قالب ق��راردادی به ارزش ‪ 3‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫مالکحراجی«ساتبیز»بزرگ ترینداللهنریدرجهان‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬دراهی بنیان گذار‬ ‫ش��رکت چندملیت��ی مخاب��رات هلندی‪-‬فرانس��وی‬ ‫«التیس» و مالک شرکت مخابراتی «اس‪.‬اف‪.‬ار» و چند‬ ‫رسانه فرانسوی‪ ،‬از جمله روزنامه لیبراسیون است‪ .‬ورود‬ ‫وی به بازار هنر به پیروی از «فرانس��یس پینالت» رئیس‬ ‫شرکت «کرینگ» برای مالکیت سهام بزرگی از حراجی‬ ‫«کریس��تیز» رقیب حراجی س��اتبیز‪ ،‬روی داده اس��ت‪.‬‬ ‫حراجی انگلیسی ساتبیز با انعقاد این قرارداد‪ ،‬پس از ‪۳۱‬‬ ‫س��ال فعالیت به عنوان شرکت سهامی عام در بازار بورس‬ ‫نیویورک‪ ،‬به بخش خصوصی س��پرده می ش��ود‪ .‬دراهی‬ ‫که نهمین فرد ثروتمند فرانس��ه ب��ا ارزش خالص دارایی‬ ‫‪ ۹‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر است‪ ،‬توصیه هیات مدیره‬ ‫س��اتبیز به سهامداران این ش��رکت برای قبول پیشنهاد‬ ‫وی برای خرید این حراجی را مایه افتخار خود دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬ساتبیز یکی از عالی ترین و الهام بخش ترین برندها‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬من به عنوان یک مش��تری قدیمی این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬س��اتبیز را به طور مش��ترک با خانواده ام مالک‬ ‫می ش��وم‪ .‬حراجی س��اتبیز ماه گذش��ته ب��ا فروش یک‬ ‫نقاش��ی از «مونه» نقاش سبک امپرسیونیسم فرانسوی‬ ‫به مبل��غ ‪ ۱۱۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر‪ ،‬رکوردی را در‬ ‫ح��راج اثار هنری به ثبت رس��اند‪ .‬دراهی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری اش در این حراجی طوالنی مدت است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬قصد ندارد تغییری در راهبرد تجاری ش��رکت‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصالت و خوشنامی ‪ -‬رشته فرنگی نازک ‪ -‬شروع بیماری‬ ‫‪ -2‬نق��اش فرانس��وی تابلوی ناهار در س��بزه زار ‪ -‬لکه ای ک��ه بر اثر ضربه در‬ ‫نقطه ای از بدن ایجاد می شود‬ ‫‪ -3‬پایان نامه تحصیلی ‪ -‬پزشکی در روزگار ضحاک ‪ -‬نیست شونده‬ ‫‪ -4‬وزغ ‪ -‬نشانه جمع عربی ‪ -‬خوف بسیار‪ -‬کوچک ترین سیاره‬ ‫‪ -5‬ترابری ‪ -‬عالمت صفت عالی ‪ -‬پسوند شباهت ساز‬ ‫‪ -6‬شیرابه مخصوص گیاهان ‪ -‬حرارت دادن مواد خوراکی‬ ‫‪ -7‬پنبه پاک نکرده ‪ -‬مفعول بی واسطه ‪ -‬کاغذفروش‬ ‫‪ -8‬اشاره به نزدیک ‪ -‬کار خالف‬ ‫‪ -9‬کار با احتمال خطر ‪ -‬فن مخصوص ‪ -‬شامه نواز‬ ‫‪ -10‬خرید و فروش ‪ -‬روشنایی ها‬ ‫‪ -11‬کالم نفرین ‪ -‬زمان مرگ ‪ -‬جزیره ای در استرالیا‬ ‫‪ -12‬نوعی دسر ‪ -‬باریک ترین نان ‪ -‬دریای اعراب ‪ -‬هنوز انگلیسی‬ ‫‪ -13‬گل صحرایی ‪ -‬محل نگهداری تمبر ‪ -‬فرمانده بدن‬ ‫‪ -14‬یاد دادن و تعلیم ‪ -‬نوعی بیماری که بیشتر در کودکان دیده می شود‬ ‫‪ -15‬مخفف منقار پرنده ‪ -‬شهری در استان گیالن ‪ -‬بی پیرایه بودن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ث‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪166‬‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫چ‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک ش‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫‪4‬‬ ‫س س‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪167‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معرفی برگزیدگان جایزه‬ ‫«جامعه نویسندگان»‬ ‫نام «ریموند انتروباس»‪ ،‬برنده جایزه های‬ ‫«فولی��و » و «تد هیوز» و «ان یانگس��تون»‪،‬‬ ‫نویسنده ‪۷۰‬س��اله در میان برندگان جایزه‬ ‫«جامعه نویسندگان» به چشم می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از بوکسلر‪ ،‬ریموند‬ ‫انتروباس‪ ،‬شاعر برنده جایزه های فولیو و تد‬ ‫هیوز این بار جایزه ‪4‬هزار پوندی «سامرست‬ ‫م��وام» را برای مجموعه ش��عر «پایداری » از ان خود ک��رد‪ .‬انتروباس‬ ‫که یک ش��اعر ناشنواس��ت برای نگارش مجموعه شعرش از تجربه های‬ ‫خانوادگ��ی اش و س��ختی های دوران تحصیلش به عنوان یک ناش��نوا‬ ‫اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬جایزه سامرس��ت موام به برترین اثر داس��تانی‪،‬‬ ‫غیرداس��تانی یا مجموعه شعر یک نویسنده یا ش��اعر زیر ‪ ۳۵‬سال اهدا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ان یانگس��تون نیز جایزه هزار پوندی «یادبود پائول توردی» را برای‬ ‫ی به یاد‬ ‫رمان «مرا در موزه مالقات کن» دریافت کرد‪ .‬جایزه پائول تورد ‬ ‫این نویسنده که نخستین رمانش را در سن ‪۶۰‬سالگی نوشت به برترین‬ ‫رمان اول نویسندگان باالی ‪ ۶۰‬سال اهدا می شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬در ایینی ب��ه میزبانی «جکی کِی» ش��اعر بریتانیایی با‬ ‫حضور رئیس جایزه جامعه نویس��ندگان به ‪ ۳۲‬نویس��نده‪ ،‬جوایزی به‬ ‫ارزش کلی ‪ ۱۰۰‬هزار پوند اهدا شد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برندگان این جایزه می توان به «جیمز کالرک » برنده جایزه‬ ‫‪۱۰‬هزار پوندی «تراس��ک» ب��رای رمان «راه باری��ک»‪« ،‬دیما الزیات» ‬ ‫برنده جایزه «تام گلون تراس��ت » برای رمان «زمانی اهل سوریه بودیم» ‬ ‫و «جولیان جکس��ون» برن��ده «جایزه الیزابت النگف��ورد » برای کتاب‬ ‫«تصویر مشخصی از فرانسه » اشاره کرد‪.‬‬ ‫اجرای نجفیان همراه با گروه عشاق‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬منظومه عرفانی فارسی و عربی از شیخ بهایی ‪ -‬مشهورترین سیاح پرتغالی‬ ‫‪ -2‬پدربزرگ ‪ -‬صمغ کرفس که دارای بوی تند است ‪ -‬گونه ای الماس سرخ‬ ‫‪ -3‬بخش خارج از زمین مسابقه ‪ -‬لنگه در ‪ -‬سالح گزندگان ‪ -‬میوه ابدار تابستانی‬ ‫‪ -4‬گشوده ‪ -‬اشیانه پرنده‪ ،‬النه مرغ ‪ -‬خوراک تزریقی ‪ -‬سخن یا شعر مزاح امیز‬ ‫‪ -5‬نوعی شیرینی ‪ -‬از اثار شهید مرتضی مطهری ‪ -‬درشت تر از ماسه‬ ‫‪ -6‬مبحثی در ریاضی ‪ -‬نغمه و ترانه‬ ‫‪ -7‬صوت تاسف ‪ -‬سالن برگزاری جشن و مهمانی ها‬ ‫‪ -8‬از ملزومات نجاری ‪ -‬گلی معطر و تزئینی در رنگ های مختلف‬ ‫‪ -9‬تردستی و استادی در کار ‪ -‬فرزند اعراب‬ ‫‪ -10‬محموله ‪ -‬امامان معصوم(ع)‬ ‫‪ -11‬بدگمانی ‪ -‬معادل فارسی این کلمه میان یاخته است ‪ -‬فلز سیم‬ ‫‪ -12‬قسمت تیز وسایل بُرنده ‪ -‬واحد شمارش انسان ‪ -‬کالم خودستایی ‪ -‬برای من‬ ‫‪ -13‬واح��د ت��وان در الکتریس��یته ‪ -‬کاله جواهرنش��ان ‪ -‬اوای ش��گفتی ‪ -‬پرنده‬ ‫ویرانه نشین‬ ‫‪ -14‬عیب خود یا کاالیی را پوشانیدن ‪ -‬کشته بی گناه ‪ -‬هنوز اگاه نشده‬ ‫‪ -15‬نامحدود ‪ -‬کشوری در غرب قاره افریقا با مرکز نواکشوت‬ ‫‪ ۲۷‬خ��رداد روز جهان��ی بیابان زادیی بود‬ ‫و جمعی از کارتونیس��ت ها و طنزپردازان با‬ ‫انتشار بیانیه و کاریکاتورهایی حمایت خود‬ ‫را از این روز اعالم کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در ای��ن پوی��ش‬ ‫هنرمندانی مانن��د کامبیز درم بخش‪ ،‬احمد‬ ‫عربان��ی‪ ،‬کی��ارش زندی‪ ،‬ه��ادی حیدری‪،‬‬ ‫جمال رحمتی‪ ،‬بزرگمهر حس��ین پور‪ ،‬حسن کریم زاده‪ ،‬ثنا حسین پور‪،‬‬ ‫فی��روزه مظفری‪ ،‬احمد عبداللهی نیا‪ ،‬علی میرایی‪ ،‬طراوت نیکی‪ ،‬مهناز‬ ‫یزدان��ی‪ ،‬ناهید زمانی‪ ،‬علی پاکنهاد‪ ،‬نعیم تدین‪ ،‬احس��ان گنجی‪ ،‬امین‬ ‫منتظری‪ ،‬پانته ا واعظ نیا‪ ،‬مهدی احمدیان‪ ،‬مانا نیستانی‪ ،‬پیام پورفالح‪،‬‬ ‫محس��ن ظریفیان‪ ،‬نازنین جمشیدی‪ ،‬امید شایان‪ ،‬الله ضیایی‪ ،‬مسعود‬ ‫مرعشی‪ ،‬اروین‪ ،‬شهرام شهیدی‪ ،‬نادر ختایی‪ ،‬روح اهلل احمدی‪ ،‬همایون‬ ‫حس��ینیان‪ ،‬فریور خراباتی‪ ،‬مهرش��اد مرتضوی‪ ،‬سعید طالیی و مهدی‬ ‫فرج اللهی شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫در مت��ن بیانیه پویش کاریکاتوریس��ت ها در حمای��ت از روز جهانی‬ ‫بیابان زدایی امده است‪ :‬درخت که نباشد‪ ،‬اکسیژن نیست؛ اکسیژن که‬ ‫نباش��د‪ ،‬زندگی نیست‪ .‬درخت که نباشد‪ ،‬کاغذ نیست؛ کاغذ که نباشد‪،‬‬ ‫اگاهی نیس��ت‪ .‬درخت که نباش��د‪ ،‬طراوت نیس��ت؛ طراوت که نباشد‪،‬‬ ‫زیبایی نیست‪ .‬زیبایی‪ ،‬اگاهی و زندگی را به اتش نکشیم‪.‬‬ ‫ما جمعی از کارتونیست ها و طنزپردازان‪ ،‬نگران جنگل ها و مراتع ایران‬ ‫خود هس��تیم و از هر ایرانی چه مسئول انتصابی و چه مسئول انتخابی و‬ ‫چه تک تک مان که مسئول زمین هستیم‪ ،‬عاجزانه می خواهیم با کمک‬ ‫هم جنگل را از ویرانی نجات دهیم‪.‬‬ ‫گ��روه عش��اق در حوزه هنری اث��اری از بزرگان موس��یقی ایران را با‬ ‫خوانندگی رسول نجفیان اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مدیر اجرایی گروه عش��اق گفت‪ :‬گروه ما به سرپرستی‬ ‫جمش��ید اقایی و تهیه کنندگی مجید فالح پور ‪ 3‬مرداد‪ ،‬س��اعت ‪ ۲۱‬در‬ ‫تاالر اندیشه حوزه هنری روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫ایدا امیری افزود‪ :‬در این کنسرت رسول نجفیان و حمیدرضا پنجه پور‬ ‫به عن��وان خواننده ما را همراه��ی خواهند کرد‪ .‬ما در این اجرا تعدادی از‬ ‫اثار جمشید اقایی و اثاری از بزرگان موسیقی ایران مانند همایون خرم‬ ‫و جهانبخش پازوکی و همچنین اهنگی در مدح حضرت رس��ول را اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رس��ول نجفیان‪ ،‬بازیگر و مجری پیشکسوت تلویزیون است که چند‬ ‫سال پیش با اجرای اثر »«عجب رسمیه رسم زمونه» در عرصه موسیقی‬ ‫هم مطرح شد‪.‬‬ ‫اغاز ساخت فیلم های مستند در حوزه صنعت‬ ‫اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برای ساخت تولیدات مستند از‬ ‫فضاهای صنعتی بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند تفاهمنامه ای را برای‬ ‫تولید مستند در حوزه صنعت با جهاد دانشگاهی هنر امضا کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه اعضای انجمن صنفی کارگردانان س��ینمای مس��تند از‬ ‫ش��رکت ها و کارگاه های گوناگون صنعتی داخل کشور بازدید می کنند تا با فضاهای‬ ‫صنعتی اشنا شوند و درباره انها فیلم های مختلف مستند تولید کنند‪.‬‬ ‫این مس��تندها با موضوع صنعت و با هدف نمایش عمومی و همچنین شرکت در‬ ‫جشنواره های گوناگون مانند جشنواره فیلم های صنعتی ساخته می شود‪.‬‬ ‫اعضای انجمن صنفی کارگردانان س��ینمای مس��تند تاکنون از شرکت تجهیزات‬ ‫سینمایی پیروزگستر‪ ،‬ایران خودرو و پارک ملی فناوری پردیس بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫در این بازدیدها مستندس��ازانی مانند محس��ن رمضانزاده‪ ،‬مهدی اسدی‪ ،‬هادی‬ ‫معص��وم دوس��ت‪ ،‬علی ش��اه محمدی‪ ،‬علی خس��روی‪ ،‬محمدباقر ش��اهین‪ ،‬اهلل کرم‬ ‫رضایی زاده‪ ،‬محس��ن س��خا‪ ،‬مرتضی پایه شناس‪ ،‬بهروز س��لیمانی‪ ،‬مصطفی شیری‪،‬‬ ‫جواد وطنی‪ ،‬مصطفی اتش��مرد‪ ،‬مریم حق پناه‪ ،‬پریسا عشقی‪ ،‬زینب تبریزی‪ ،‬مژگان‬ ‫ایالنلو و رضوان سرمد حضور داشتند‪.‬‬ ‫خلق اثر هنری نیاز به اخذ مجوز ندارد‬ ‫به دنبال پرسش های مطرح شده در فضای عمومی و هنری و برخی رسانه ها مبنی‬ ‫بر صدور مجوز برای مجسمه س��ازان‪ ،‬اداره کل هنرهای تجسمی اعالم کرد خلق اثر‬ ‫هنری نیاز به اخذ هیچ گونه مجوزی ازسوی دولت ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صدور مجوز فعالیت برای تعداد محدودی از مجسمه س��ازان‪،‬‬ ‫ب��ه اصرار و درخواس��ت انجمن هنرمندان مجسمه س��از انجام ش��د زی��را برخی از‬ ‫مجسمه س��ازان با شهرداری دچار مشکل ش��دند و به دلیل اینکه شهرداری فعالیت‬ ‫انجمن را به رس��میت نمی شناس��د‪ ،‬انجمن از اداره کل هنرهای تجسمی درخواست‬ ‫ک��رد مج��وز فعالیت برای این تعداد ص��ادر کند تا انها بتوانند مش��کالت خود را با‬ ‫ش��هرداری برطرف کنند که این امر جنبه عمومی ندارد و تنها در یک مقطع زمانی‬ ‫به منظور حل مشکل هنرمندان مجسمه س��از برای فک پلمب کارگاه انجام شده اما‬ ‫متاس��فانه برخی افراد با ادعای ضرورت دریافت مجوز فعالیت هنری برای هنرمندان‬ ‫این موضوع را به چالش کشیده و منتشر کردند‪.‬‬ ‫پیش تر عباس مجیدی‪ ،‬رئیس انجمن هنرمندان مجسمه س��از نیز گفت‪ :‬نهادهای‬ ‫رس��می کشور مانند ش��هرداری و دیگر اداره ها فعالیت های صنفی انجمن ها ازجمله‬ ‫انجمن مجسمه س��ازان را به رس��میت نمی شناس��ند؛ از این رو از اداره کل هنرهای‬ ‫تجس��می تقاضا کردیم مجوزی مبنی بر فعالیت مجسمه سازی صادر کند تا مشکل‬ ‫انها با شهرداری حل شود‪.‬‬ ‫بازدید از «مونالیزا» به روشی متفاوت‬ ‫بازدیدکنن��دگان نمایش��گاه «لئون��اردو داوینچی » که پاییز امس��ال به مناس��بت‬ ‫گرامیداش��ت پانصدمین سالروز درگذش��ت داوینچی در موزه «لوور» پاریس برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬می توانند با فناوری ‪ VR‬از تابلو نقاشی «مونالیزا » بازدید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از ارت نیوزپیپ��ر‪ ،‬این پروژه جدید که باعنوان «مونالیزا‪،‬‬ ‫فراتر از قاب» معرفی ش��ده‪ ،‬پاییز و زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۹‬برای بازدیدکنندگان اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این نخس��تین باری اس��ت که موزه لوور از فناوری ‪ VR‬برای نمایش‬ ‫اثارش استفاده می کند‪.‬‬ ‫واقعیت مجازی فناوری است که در ان محیطی مجازی جلوی چشمان کاربر قرار‬ ‫می گیرد و براساس حرکت سر و بدن با ان محیط مجازی تعامل برقرار می کند‪.‬‬ ‫مدیران موزه لوور فرانسه این پروژه را با همکاری کمپانی «اچ تی سی وایو ارتس»‬ ‫اغاز خواهند کرد‪ .‬در بخش��ی از بیانیه ای که در زمینه این پروژه منتش��ر شده‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت‪« :‬بازدیدکنندگان این شانس را دارند تا از مشهورترین تابلوهای نقاشی جهان‬ ‫در محیطی خارج از قاب شیشه ای دیدن کنند‪ » .‬با این حال هنوز مشخص نیست که‬ ‫ایا تابلو «س��الواتور موندی» ‪ ۴۵۰‬میلیون دالری که به عنوان یکی از اثار «لئوناردو‬ ‫داوینچی» در سال ‪ ۱۳۹۶‬ازسوی حراجی کریستیز به فروش رسید‪ ،‬در این نمایشگاه‬ ‫گرامیداش��ت به نمایش گذاشته می ش��ود یا خیر‪ .‬اوایل امسال‪ ،‬مسئوالن موزه لوور‬ ‫اعالم کردند امیدوارند بتوانند میزبان تابلو نقاشی سالواتور موندی در نمایشگاه بزرگ‬ ‫داوینچی باشند‪ .‬پیش تر اعالم شده بود تابلو سالواتور موندی به دلیل ابهام های مطرح‬ ‫شده درباره صحت اصالت ان‪ ،‬یکی از غایبان بزرگ نمایشگاه گرامیداشت درگذشت‬ ‫داوینچی خواهد بود‪ .‬یک سخنگوی موزه لوور اعالم کرد‪« :‬هیچ اتفاق جدیدی درباره‬ ‫این موضوع رخ نداده است‪ .‬موزه لوور درخواست میزبانی از این تابلو را برای نمایشگاه‬ ‫ارائه داده و هنوز منتظر پاسخ مالک ان است‪ ».‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫رئی��س کارگ��روه ملی موزه ه��ای ای��ران از عضویت‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نهاد جهانی ایکوم‬ ‫به عنوان اتفاقی نوین در موزه داری ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫احمد محی��ط طباطبایی‪ ،‬رئیس‬ ‫کارگ��روه ملی موزه های ای��ران (ایکوم) با اعالم این خبر‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بنابر تعریف جدید م��وزه از منظر و دیدگاه‬ ‫شورای بین المللی موزه ها‪ ،‬موزه به نهادهای غیرانتفاعی‬ ‫که به ش��ناخت‪ ،‬محافظ��ت و معرفی بخش��ی از میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬طبیعی و هنری بش��ر می پردازند و‬ ‫ورود و خروج به این اماکن ازاد اس��ت و افراد می توانند از‬ ‫این اثار بازدید و استفاده کنند‪ ،‬اطالق می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باتوجه به این تعاریف‪ ،‬کتابخانه های ملی‪،‬‬ ‫ارش��یوهای ملی و‪ ...‬موزه تلقی می ش��وند؛ براین اساس‬ ‫با حمایت اش��رف بروجردی‪ ،‬مش��اور رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬مجموعه‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی به عنوان ی��ک موزه به‬ ‫عضوی��ت کارگروه ملی موزه های ایران درامده و در کنار‬ ‫س��ایر فعالیت خود از این منظر نی��ز به انتقال فرهنگ از‬ ‫کتابخانه ملی ایران بخش��ی از فضای خ��ود را به گالری‬ ‫موزه ای اختص��اص می دهد‪ ،‬درحالی ک��ه همه ماهیت‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی یک موزه اس��ت و این‬ ‫اتف��اق در حوزه موزه داری در ایران بس��یار نوین و جدید‬ ‫است‪ .‬گفتنی اس��ت در نمایشگاه «نور در اماکن مقدس‬ ‫اصفهان» ‪ ۳۰‬اثر نقاشی از ‪ ۱۰‬هنرمند ایرانی و اروپایی از‬ ‫جمله ‪ 5‬نقاش از کشورهای رومانی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک‪ ،‬کرواس��ی و اس��تونی و همچنین نقاش��ان ایرانی‬ ‫ازجمله ابوس��عید اس��دی‪ ،‬حامد نوروزی‪ ،‬بارانا سعادت‪،‬‬ ‫زه��را ش��فیع و اوژن ش��یراوژن نمایش داده می ش��ود‪.‬‬ ‫نقاش��ی های این نمایش��گاه به مدت ‪ ۱۰‬روز در اصفهان‬ ‫کار شده که شامل تصاویر مکان هایی مانند چهل ستون‪،‬‬ ‫میدان نقش جهان‪ ،‬مس��جد جام��ع و مکان های مقدس‬ ‫اصفهان اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه که به پیش��نهاد نیکولتا‬ ‫زاگورا‪ ،‬نماینده ایکوم رومانی طراحی ش��ده‪ ،‬با همکاری‬ ‫ایک��وم ایران‪ ،‬س��فارتخانه رومانی و س��ازمان اس��ناد و‬ ‫کتابخان��ه ملی ای��ران عضو جدید ایکوم سه ش��نبه‪۲۸ ،‬‬ ‫خرداد گشایش یافت‪.‬‬ ‫فریاد کاریکاتورها برای‬ ‫به اتش کشیده شدن جنگل ها‬ ‫مه�دی باقری�ان‪ ،‬رئی�س انجمن متخصص�ان روابط‬ ‫عمومی‪ :‬ما به عنوان یک نهاد صنفی چه در جلسات خصوصی‬ ‫و چه در محافل عمومی و در قالب سخنرانی و صدور بیانیه بارها‬ ‫حرف مان را زدیم و موضع مان را اعالم کردیم‪ .‬نهادهای صنفی‬ ‫تالش می کنند از همه فرصت های موجود برای اعتالی روابط‬ ‫عمومی بهره بگیرند اما کو گوش شنوا؟‬ ‫ای��ن همه بیانیه صادر کردیم؛ این همه مصاحبه کردیم؛ این‬ ‫همه داد زدیم که باباجان اس��تقالل روابط عمومی خیلی مهم و ادغام ان در دفتر وزارتی‬ ‫از همه نظر اش��تباه اس��ت؛ به ویژه وقتی می خواهیم در این زمانه حساس مردم را معتمد و‬ ‫امیدوار نگه داریم‪ .‬این موضوع ساده را هم نمی توانیم درک کنیم‪ ...‬ای کاش وزارت اقتصاد‬ ‫اول مشکالت ریز و درشت اقتصادی مردم را حل و بعد روابط عمومی وزارتخانه را از اساس‬ ‫با خاک یکس��ان می کرد‪ .‬از لحاظ قانونی هم این ادغام امکان پذیر نیس��ت‪ .‬واقعا نمی دانم‬ ‫چ��ه مرجعی باید با این تصمیم گیری ه��ای فراقانونی برخورد کند‪ ...‬با اصالحیه ایین نامه‬ ‫ش��یوه فعالیت‪ ،‬وظایف و اختیارات روابط عموم��ی نهادهای اجرایی‪ ،‬موضوع تصویب نامه‬ ‫شماره ‪/۶۵۳۵۴‬ت ‪ ۳۷۳۷۴‬هـ مورخ ‪ ۱۳۸۶/۴/۲۷‬چه می کنید؟ این ایین نامه ها برای چه‬ ‫کس��انی تدوین و تصویب می شوند؟ به طور قطع برای خاک خوردن در طبقات ویترین ها‬ ‫که نبوده و نیس��ت؟ اما پرس��ش اصلی این اس��ت که متولی کجاست؟ ناظر کیست؟ روی‬ ‫س��خنم بیشتر با دبیرخانه محترم شورای اطالع رس��انی دولت است‪ .‬قانون این تکلیف را‬ ‫برعهده این دبیرخانه گذاشته است‪ .‬خب پس دبیرخانه محترم شورای اطالع رسانی دولت‬ ‫به چه کاری مش��غول اس��ت و چرا در برابر این اقدام ها سکوت را پیشه خود ساخته است؟‬ ‫بد نیست دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت‪ ،‬فعالیت های ‪ 6‬سال اخیرش را برای اطالع‬ ‫عموم منتشر کند و بفرماید چه گلی به سر روابط عمومی زده است؟ گستاخی تا انجا ادامه‬ ‫پیدا کرده که حتی از وصول یک نامه از یک نهاد صنفی امتناع می شود‪ .‬ما چند سال اخیر‬ ‫چند طرح و پیش��نهاد برای دولت و دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت ارسال کردیم اما‬ ‫دریغ از یک پاس��خ‪ .‬نامه ما به وزیر اموزش و پرورش چه ش��د؟ حتی اعالم وصول ان واصل‬ ‫نشد؛ چه برسد به ارائه یک استدالل منطقی؟‬ ‫همکاران عزیز! انتظارهای شما از نهادهای صنفی باید واقع بینانه باشد‪.‬‬ ‫بد نیست نیم نگاهی هم به کارنامه خودمان ‪-‬مدیران روابط عمومی‪ -‬بیندازیم و صادقانه‬ ‫اعتراف کنیم‪ .‬همه انهایی که زیرمجموعه این وزارتخانه ها قرار دارند باید پاسخگو باشند‬ ‫چ��ون هم��ه انها در ایجاد این ش��رایط ب��رای روابط عمومی فالن وزارتخان��ه نقش فعال‬ ‫داشته اند‪ .‬اگر تقصیر خود را پذیرفتیم سپس جوالدوزمان را به بدن تک تک اعضای هیات‬ ‫مدیره تشکل های روابط عمومی فرو کنیم تا نوش جانشان شود‪ ...‬و ایضا بروند پی کارشان‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫انتظار از نهادهای صنفی روابط عمومی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!