روزنامه صمت شماره 1320 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1320

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1320

روزنامه صمت شماره 1320

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مجوز اقامت پنج ساله‬ ‫به سرمایه گذاران خارجی در ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫پول نفت باید‬ ‫به اینستکس واریز شود‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1320‬پیاپی ‪ 16 2638‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫ظرفیتی که در اقتصاد مغفول مانده است‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت توسعه کیفی‬ ‫فعالیت های صنفی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫برای تحول صنعت خودرو‬ ‫نگاه ها متحول شود‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫راهکارهای اثرگذاری بازار‬ ‫سرمایه در تحقق شعار‬ ‫«رونق تولید»‬ ‫‪9‬‬ ‫نقش کلیدی بازار سرمایه در رونق تولید‬ ‫در ادبی��ات اقتصادی‪ ،‬بازارهای مالی به عن��وان جریان های هدایت کننده منابع‬ ‫از بخش غیرمولد به بخش مولد‪ ،‬نقش مهم و حیاتی در رش��د اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری ها‪ ،‬توسعه اشتغال‪ ،‬تثبیت متغیرهای اقتصادی و در مجموع‬ ‫بهبود رفاه جامعه دارند‪ .‬اهمیت این بازارها به حدی باالس��ت که از انها به عنوان‬ ‫شریان های اصلی اقتصاد یادمی شود‪ .‬اما در اقتصاد بانک محور ما‪ ،‬همواره نقش بازار‬ ‫پول نس��بت به سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه پررنگ تر بوده است ‪ ،‬در حالی که‬ ‫بازار س��رمایه با توجه به ظرفیت های باالیی که در خود جای داده می تواند نقش‬ ‫اساسی در رونق تولید و رشد اقتصادی ان هم در سالی که به عنوان «رونق تولید»‬ ‫‪9‬‬ ‫نام گذاری شده است‪ ،‬ایفا کند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫برگزاری همایش ها‬ ‫راهی برای معرفی‬ ‫ گذاری‬ ‫ه‬ ‫فرصت های سرمای‬ ‫‪5‬‬ ‫میزگرد‬ ‫در میزگرد« امنیت در کسب و کارهای اینترنتی»‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫باید تغییرات را پذیرفت‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪10‬‬ ‫به دنبال اختالف بین انجمن و پلیس راهور‬ ‫تولید موتورسیکلت‬ ‫دوباره متوقف شد‬ ‫نمره ایمنی بزرگراه خرامه‪-‬شیراز صفر است‬ ‫‪13‬‬ ‫گام های کوتاه‬ ‫برای نفت زدایی از اقتصاد ملی‬ ‫‪7‬‬ ‫یک روز و هـزار امید‬ ‫‪3‬و‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫راه بی رحم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت توسعه‬ ‫کیفی فعالیت های‬ ‫صنفی‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اول تی��ر مصادف اس��ت با روز ملی اصناف‪ .‬امس��ال هم‬ ‫به روال سال های گذش��ته ایین روز ملی اصناف با حضور‬ ‫ش��خصیت های سیاسی و اقتصادی کشور برگزار شد‪ .‬این‬ ‫روز فرصت��ی بود تا فع��االن این عرصه با تحلیل ش��رایط‬ ‫موج��ود و اسیب شناس��ی برای حرکت به س��مت جامعه‬ ‫صنفی مطلوب تر اقدام کنند‪.‬‬ ‫اصناف کشور در نیم قرن گذشته از منظر کمی به دالیل‬ ‫گوناگونی گس��ترش بسیار زیادی پیدا کرده اند و از حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار واحد در س��ال ‪ ۵۵‬به ح��دود ‪ ۳‬میلیون واحد‬ ‫رس��یده اند‪ .‬ضریب تاثیرپذیری اجتماعی از این جمعیت‬ ‫نشان می دهد در صورتی که متوسط جمعیت هر خانواده‬ ‫ایران��ی را ‪ ۴‬نفر در نظر بگیریم و هر واحد صنفی نیز به طور‬ ‫میانگین ‪ 2‬نفر برای فعالیت صنفی داشته باشد‪ ،‬حدود یک‬ ‫چهارم جمعیت کش��ور ارتباط مستقیم ارتزاقی با فعالیت‬ ‫ای��ن واحدها خواهند داش��ت‪ .‬همچنی��ن ارزیابی ضریب‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی به جمعیت کشور نشان می دهد‬ ‫نس��بت واحدهای صنفی به کل جمعی��ت بیش از ‪ ۷‬برابر‬ ‫میانگین جهانی است و ب ه ازای هر ‪ ۳۰‬نفر یک واحد صنفی‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬در حالی که این رقم در اروپا و امریکا‬ ‫بین ‪ ۷۰۰‬تا هزار نفر اس��ت‪ .‬همچنین فعالیت رس��ته های‬ ‫متنوع ش��غلی در کش��ور نش��ان می ده��د درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪۸‬هزار اتحادیه صنفی در کش��ور فعالیت می کنند‬ ‫و حدود ‪ ۱۷-۱۹‬درصد تولید ناخالص داخلی نیز ازس��وی‬ ‫اصناف ایجاد می ش��ود و اصن��اف تامین کننده ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫ارزش افزوده بخش بازرگانی هس��تند‪ .‬هم��ه این داده ها‬ ‫نش��ان می دهد مدیریت صنفی و نظارت ب��ر فعالیت انها‬ ‫از حساس��یت و اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت؛ بنابراین‬ ‫هرگون��ه برنامه ری��زی و هدف گ��ذاری در ای��ن ح��وزه‬ ‫بای��د با بررس��ی و در نظر گرفتن تمام جهات و براس��اس‬ ‫حساس��یت ها و تنوع ش��غلی و صنفی مد نظ��ر قرار گیرد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که هرگونه بی تدبیری می تواند بخش های‬ ‫دیگر زنجیره تولید تا مصرف را نیز متاثر سازد‪.‬‬ ‫به ه��ر ح��ال در دوران گ��ذار اقتصاد ای��ران از مرحله‬ ‫س��نتی و انحص��اری به ب��ازار رقابت‪ ،‬حوزه اصن��اف نیز از‬ ‫بخش هایی است که الزم اس��ت برنامه ریزی های دقیقی‬ ‫برای رش��د و تعال��ی ان پیش بینی ش��ود‪ .‬در این فرایند‬ ‫نق��ش و جایگاه اتاق اصناف کش��ور و اتحادیه های صنفی‬ ‫بیش از بخش های دیگر قابل توجه اس��ت‪ .‬دس��تاوردها و‬ ‫حساس��یت های فعالیت صنفی در جوامع توس��عه یافته‬ ‫درحال حاض��ر می تواند الگوی مناس��بی ب��رای تحول در‬ ‫این حوزه تلقی ش��ود؛ جایی ک��ه در ان عالی ترین مظاهر‬ ‫مش��تری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده مشاهده‬ ‫می شود و هر مصرف کننده ای با اطمینان خاطر می تواند با‬ ‫مراجعه به واحد صنفی و انجام یک خرید قانونمند نسبت‬ ‫به رفع نیازهای خود اقدام کند و واحد صنفی در هر مرحله‬ ‫از فراین��د فروش و پس از فروش خود را نس��بت به حقوق‬ ‫مصرف کننده پاسخگو می بیند؛ به عبارت دیگر تعهد بین‬ ‫فروش��نده و خریدار پس از انجام معامله باید استمرار یابد‬ ‫و فصل جدیدی از الزام فروش��نده به عرضه با نرخ مناسب‪،‬‬ ‫س�لامت کاال و خدمات پس از فروش رقم بخورد‪ .‬این امر‬ ‫محقق نمی ش��ود مگر با اس��تمرار مطالبه اجرای قانون و‬ ‫نهادینه شدن این الگو در جامعه هدف صنفی‪.‬‬ ‫براس��اس اماره��ای موج��ود‪ ،‬ضری��ب ش��کایت‬ ‫مصرف کنن��دگان از بنگاه های خرد اقتصادی و واحدهای‬ ‫صنفی در زمینه های گوناگون گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫عرضه خارج از ش��بکه‪ ،‬ارائه نکردن فاکتور و سایر تخلفات‬ ‫من��درج در فص��ل هش��تم قانون نظ��ام صنفی از رش��د‬ ‫قابل توجه��ی برخوردار اس��ت که این موض��وع عالوه بر‬ ‫اش��کاالت مبتالبه نظام اقتصادی کش��ور حکایت از نبود‬ ‫توسعه یافتگی متناسب با نیاز اصناف دارد‪.‬‬ ‫رعایت الزامات یک واحد درستکار ازسوی واحد صنفی‬ ‫ش��امل داشتن پروانه کسب معتبر‪ ،‬نصب برچسب قیمت‪،‬‬ ‫ارائ��ه فاکت��ور معتبر‪ ،‬انج��ام تعهدات فروش��نده در قبال‬ ‫خریدار‪ ،‬ام��کان مرجوع کاال و‪ ...‬کمترین انتظاری اس��ت‬ ‫ک��ه یک خرید قانونمند از واحد صنفی را ضمانت می کند‪.‬‬ ‫رعایت نکردن هر یک از این مقوالت س��رفصل انجام یک‬ ‫یا چند تخلف ازس��وی واحدهای صنفی خواهد بود و این‬ ‫موض��وع یعنی احجاف به حقوق مصرف کننده که البته در‬ ‫نهایت اسیب ان دامان بنگاه اقتصادی و واحد صنفی را نیز‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬به هرحال پاسداری از حسن اجرای قوانین‬ ‫و اجرای درست قانون نظام صنفی‪ ،‬قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و س��ایر قوانین از مقوالتی است که باید‬ ‫س��رفصل هر گونه فعالیت متولی��ان مدیریت و نظارت بر‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی قرار گیرد و برنامه ریزی در جهت‬ ‫توس��عه کیفی و پایدار س��اختار اصناف می تواند عالوه بر‬ ‫س�لامت بازار‪ ،‬ضمانت یک فعالیت قانونمند صنفی تلقی‬ ‫ش��ود؛ بنابراین دقت نظ��ر در سیاس��ت گذاری و ارتقای‬ ‫کیفی فعالیت واحدهای صنفی از مس��ائلی اس��ت که باید‬ ‫از مدیریت عالی اتاق اصناف کشور به ویژه در دوران جدید‬ ‫انتظار داشت‪ .‬باتوجه به مطالب یادشده‪ ،‬استانداردسازی‬ ‫فعالیت سازمان های صنفی براساس استانداردهای تعالی‬ ‫کیفی و توج��ه به راهبردهای مندرج در قوانین و اس��ناد‬ ‫باالدستی مانند سند چشم انداز ایران ‪ ،۱۴۰۴‬برنامه ششم‬ ‫توس��عه و راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند متولیان‬ ‫تح��ول در این حوزه را به یک مدل بومی متناس��ب با نیاز‬ ‫روز جامعه براساس شاخص های توسعه رهنمون سازد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس گف��ت‪ :‬برای حمای��ت از تولید‬ ‫تمام��ی قوانین و مقررات مربوط به این بخش در‬ ‫معاونت قوانین مجلس مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫ک��ه تنقیح و اصالح این قوانین تا پایان تیر نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خان��ه ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی عصر‬ ‫یکشنبه پس از بازدید و بهره برداری از طرح های‬ ‫توس��عه ش��رکت ایزوفام واقع در شهرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد اس��تان تهران‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران‬ ‫درباره این بازدید و در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫موضوع مالیات ارزش افزوده که به طور ازمایشی‬ ‫در حال اجرا اس��ت ضمن تبریک هفته صنعت و‬ ‫معدن به تولیدکنن��دگان و صنعتگران که امروز‬ ‫پیشران توسعه کشور هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بازدید امروز‬ ‫به دلی��ل این بود ک��ه از اوضاع ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد مطلع ش��ویم و بازدیدی از ش��رکت‬ ‫صنایع ایزوفام داشته باشیم که امروز ‪ 4‬محصول‬ ‫جدید خود را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در جریان این‬ ‫بازدید ‪ 4‬طرح توسعه ای این شرکت شامل تولید‬ ‫پارکت لمین��ت ‪ ،HDF‬تولید ن��وار لبه ‪،PVC‬‬ ‫تولی��د اوراق ه��ای گالس و تولید اوراق س��ینک‬ ‫را به ط��ور رس��می افتتاح ک��رد‪ .‬وی در ادامه در‬ ‫نشس��تی با حض��ور صنعتگ��ران و اعضای هیات‬ ‫مدیره شرکت صنایع چوب ایزوفام شرکت کرد‪.‬‬ ‫الریجانی با یاداوری اینکه قانون مالیات ارزش‬ ‫ثبت نام رایگان ‪ ۴۸۰‬هزار دانش اموز پناهنده افغانستانی‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬تحریم های ظالمانه‬ ‫و جنگ اقتص��ادی امریکا علیه مردم‬ ‫ای��ران‪ ،‬موان��ع عدی��ده ای در اجرای‬ ‫برنامه ه��ای بشردوس��تانه ایران ایجاد‬ ‫می کند و از یک سو موجب اخالل در‬ ‫خدمت رسانی به پناهندگان می شود و‬ ‫ازسوی دیگر تاثیر منفی بر روند مبارزه‬ ‫با قاچاق مواد مخدر‪ ،‬قاچاق انس��ان و جلوگیری‬ ‫از سیل مهاجرت ها به دیگر کشورها به ویژه اروپا‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬در این میان احتمال سوءاستفاده‬ ‫س��ازمان های مافیایی و بانده��ای تبهکار به ویژه‬ ‫گروه های تروریستی از وضعیت پناهندگان‪ ،‬زنگ‬ ‫خطری ب��رای منطقه به ویژه کش��ورهای مقصد‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در ایی��ن روز ملی پناهنده در تاالر بزرگ وزارت‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬ثبت نام رایگان ‪ ۴۸۰‬هزار نفر از‬ ‫فرزندان الزم التعلیم پناهندگان و همچنین اتباع‬ ‫افغانستانی فاقد مدرک حسب فرمان رهبر معظم‬ ‫انقالب در س��ال ‪ ۹۷-۹۸‬در مدرسه های دولتی‪،‬‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت روز گذش��ته در بدو ورود به‬ ‫هتل کوبورگ وین‪ ،‬در جمع خبرنگاران حاضر شد‬ ‫و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایا ایران با تمدید‬ ‫توافق کاهش تولید برای ‪ ۹‬ماه دیگر موافق اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من مش��کلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل و‬ ‫گرفتاری اصلی اوپک درحال حاضر یکجانبه گرایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬وی در توضیح بیش��تر عنوان کرد‪:‬‬ ‫اوپک به صحبت‪ ،‬مشورت و تصمیم گیری جمعی‬ ‫برای مسائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده که یکی‬ ‫دو نفر خارج از اوپک توافق کنند و بر توافق خود در‬ ‫اوپک مهر تایید بزنند‪ .‬این بزرگ ترین خطری است‬ ‫نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد گفت‬ ‫تصمیم ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم براساس‬ ‫مواد برجام گرفته شده و نقض ان به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا مجید تخت روانچی در گفت وگو با‬ ‫ش��بکه خبری س��ی ان ان اظهار کرد‪ :‬در توافقنامه‬ ‫هسته ای بندهای مشخصی وجود دارد که به ایران‬ ‫اج��ازه می دهد برخی تعه��دات را انجام ندهد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬کاری ک��ه ما کرده ایم دقیقاً براس��اس‬ ‫بنده��ای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬توافقنامه هس��ته ای اس��ت که‬ ‫به ایران اجازه می ده��د در صورت خروج امریکا از‬ ‫توافقنامه هس��ته ای‪ ،‬تعهدات خود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ما برای مرحله نخس��ت دو تعهد را مش��خص‬ ‫ارائه مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی در ایران‬ ‫بخ��ش کوچکی از اقدام ه��ا و خدمات‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در طول ‪۴۰‬‬ ‫س��ال میزبان��ی از پناهندگان اس��ت‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی اضافه کرد‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی رایگان به همه پناهندگان از‬ ‫بدو ورود تاکنون‪ ،‬ارائه خدمات رایگان‬ ‫به پناهندگان س��اکن مهمانشهرها که‬ ‫‪ ۳‬درصد از کل پناهندگان را تش��کیل می دهند‬ ‫و توزیع م��واد غذایی و ش��ارژ ماهانه کارت های‬ ‫اعتب��اری انه��ا ب��رای تامی��ن س��ایر مایحتاج‬ ‫غذای��ی خان��واده به همراه برگ��زاری کالس های‬ ‫ام��وزش فنی وحرف��ه ای ب��رای پناهن��دگان در‬ ‫راس��تای توانمند س��ازی و ارتق��ای معیش��ت‬ ‫انه��ا از کارهای دیگری اس��ت که انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر کش��ور یاداور ش��د‪ :‬حدود ‪ ۴‬دهه‬ ‫ب��ار هزین��ه پناهندگان ب��ر دوش ای��ران بوده و‬ ‫کل کمک ه��ای بین الملل��ی کمت��ر از ‪ ۷‬درصد‬ ‫هزینه هایی اس��ت که ما به طور مستقیم در این‬ ‫مسیر متحمل شده ایم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬هیات وزیران‬ ‫موافقت کرد برای جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی به س��رمایه گذارانی که قصد‬ ‫دارن��د در کش��ور مع��ادل ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫ی��ورو س��رمایه گذاری کنن��د اج��ازه‬ ‫اقام��ت در ای��ران به مدت ‪ 5‬س��ال را‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صداوس��یما‪ ،‬عل��ی ربیعی پس از‬ ‫پایان جلس��ه هی��ات وزیران با اش��اره به اینکه‬ ‫بعد از بررس��ی اخب��ار مهم در کش��ور تعدادی‬ ‫مصوبه داش��تیم‪ ،‬به دو مصوبه مهم دولت اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬امروز هیات وزی��ران برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در ایران تس��هیالتی را‬ ‫مشخص کرد تا فرایند س��رمایه گذاری ساده تر‬ ‫باشد و با اعالم وزارت اقتصاد و وزارت کشور‪ ،‬به‬ ‫خارجی هایی که معادل ‪ ۲۵۰‬هزار یورو در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند اجازه اقامت پنج ساله‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬این سرمایه گذاری ها می تواند در‬ ‫پول نفت باید به اینستکس واریز شود‬ ‫که اوپک با ان روبه روست‪ .‬به گفته وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬درحال حاضر فقط یکجانبه گرایی‬ ‫ترام��پ نیس��ت ک��ه جه��ان را تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬بلکه برخی یکجانبه گرایی های‬ ‫دیگر هم وج��ود دارد‪ .‬اوپک جایی برای‬ ‫تصمیم گیری های جمعی اس��ت و فکر‬ ‫می کن��م اعض��ای اوپک ه��م در مقابل‬ ‫رویه ای غیر از این مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫زنگنه در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره سازکار‬ ‫اینس��تکس عنوان کرد‪ :‬اگر اینستکس را به عنوان‬ ‫یک عملیات در نظر بگیرن��د‪ ،‬بدون واریز مطمئن‬ ‫پول ب��ه ان‪ ،‬یا با واریز ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬میلی��ون دالر یا یورو‪،‬‬ ‫کردیم‪ .‬در ‪ ۱۰‬روز اینده اگر هیچ اتفاقی‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬وارد مرحله دوم خواهیم ش��د‬ ‫و تاکنون هم عناصر مرحله دوم را اعالم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫تخت روانچی درباره ادعای امریکا برای‬ ‫مذاکره با ایران هم گفت‪ :‬این امریکاست‬ ‫ک��ه باید پای میز مذاک��ره بازگردد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬گفت وگوها و تهدیدها‪ ،‬دو مقوله کامال جدا‬ ‫از یکدیگر هستند‪ .‬ما با کسی که تالش می کند ما را‬ ‫بترساند و تحریم ها را علیه ما اعمال کند‪ ،‬گفت وگو‬ ‫نمی کنیم‪ .‬س��فیر ایران در س��ازمان ملل متحد با‬ ‫تاکید بر اینکه ارعاب و اجبار با گفت وگو همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تا زمانی که تهدی��د و اجبار‬ ‫قال��ب س��پرده گذاری در بانک‪ ،‬اوراق‬ ‫مش��ارکت در بخش تولید و مسکن و‬ ‫این چارچوب ها انجام شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ای��ن جلس��ه ب��رای س��هولت جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در ش��رایط‬ ‫فعلی تاکید شد که مجوزهای الزم به‬ ‫سرمایه گذاران در چند روز داده شود‪.‬‬ ‫ربیعی درباره مصوبه مهم دیگر هیات وزیران‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۱۲۰‬زندان در ش��هرها‬ ‫به وی��ژه کالنش��هر ها وج��ود دارد ک��ه تصمیم‬ ‫گرفتی��م ای��ن مکان ها را ب��ه مراک��ز تفریحی‬ ‫به منظور اضافه ش��دن به فضای شهری تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ربیع��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا تصمیم هیات‬ ‫وزیران مقرر ش��د از این تعداد ‪ ۲۰‬زندان که در‬ ‫کالنشهر ها وجود دارد باتوجه به زیرساخت های‬ ‫س�لامت و روان ب��ه خارج ش��هر انتق��ال داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این سازکار پاس��خگو نیست؛ باید پول‬ ‫نف��ت به ان واریز ش��ود‪ .‬زنگن��ه درباره‬ ‫وق��وع حمله ها در دری��ای عمان و تنگه‬ ‫هرمز نیز گفت‪ :‬باید ببینیم چه کس��ی‬ ‫بیش��ترین س��ود را از تنش های بیشتر‬ ‫در منطق��ه م��ا می برد‪ .‬م��ا می خواهیم‬ ‫در وضعیت��ی صلح امی��ز زندگ��ی‬ ‫کنیم‪ ،‬ام��ا امریکا و برخی کش��ورهای همس��ایه‬ ‫در خلیج ف��ارس می خواهن��د ب��ه ما فش��ار وارد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این ناعادالنه اس��ت‪ ،‬زیرا ما هیچ مش��کلی با توافق‬ ‫جهان��ی که امضا کرده ایم نداری��م‪ .‬امریکا توافق را‬ ‫به خطر انداخ��ت و ما می خواهیم همه قدرت های‬ ‫جهانی به توافقی که امضا کردیم‪ ،‬پایبند باش��ند‪.‬‬ ‫زنگنه در بخش دیگری از صحبت های خود‪ ،‬درباره‬ ‫طرح همکاری کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک‬ ‫گفت‪ :‬اساس��نامه همکاری در ای��ن زمینه‪ ،‬یکی از‬ ‫موارد مذاکرات است که ان را رد می کنم‪.‬‬ ‫فک��ر می کن��م اکن��ون زمان بح��ث درب��اره این‬ ‫نوع مس��ائل نیس��ت؛ زیرا زمانی ک��ه درون اوپک‬ ‫چالش ه��ای بس��یار داریم‪ ،‬نمی توانیم به ش��کلی‬ ‫معن��ادار درباره همکاری های جدی��د میان اوپک‬ ‫و غیراوپک بحث کنیم‪ .‬بهتر اس��ت ابتدا همکاری‬ ‫میان اعضای اوپک را شکل دهیم‪.‬‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ایران هیچ گونه پیش��نهاد‬ ‫گفت وگویی را به عنوان یک پیش��نهاد‬ ‫واقعی و س��ازنده تلقی نخواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نخس��تین کاری که امریکا‬ ‫بای��د انجام دهد این اس��ت که پای میز‬ ‫مذاکره بازگردد‪ .‬انها میز مذاکره را ترک‬ ‫کردند‪ ،‬در حالی که سایر اعضای جامعه‬ ‫بین المللی درباره موضوع هسته ای درحال مذاکره‬ ‫با ایران بودند‪ .‬نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل‬ ‫متحد یاداور ش��د‪ :‬اگر وضعیت االن را با اوایل سال‬ ‫گذش��ته مقایس��ه کنید یعنی پیش از انکه ترامپ‬ ‫از توافقنامه هس��ته ای خارج ش��ود‪ ،‬به طور کامل‬ ‫متفاوت است‪ .‬تخت روانچی خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫چیز با تصمیم امریکا شروع شد و برای اینکه اوضاع‬ ‫به حالت عادی بازگردد این تصمیم باید لغو شود‪.‬‬ ‫وی درباره سازکار مالی اروپا موسوم به اینستکس‬ ‫هم گفت‪ :‬سازکار مالی اروپا به خودی خود کمکی‬ ‫به ایران نمی کند‪ .‬س��فیر و نماینده دائم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در س��ازمان ملل متحد افزود‪ :‬انها با‬ ‫تاخیر عمل کردند‪ .‬بیش از یک س��ال طول کشید‬ ‫که انها چنین س��ازکاری را ایجاد کنند‪ .‬ایجاد این‬ ‫س��ازکار خوب است اما کافی نیست‪ .‬تخت روانچی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬انها باید ش��تاب و به این س��ازکار پول‬ ‫تزریق کنند؛ در غیر این صورت این س��ازکار هیچ‬ ‫کمکی نخواهد کرد چون ایجاد این س��ازکار مالی‬ ‫به خودی خود نمی تواند مشکالت ما را رفع کند‪.‬‬ ‫ارعاب و اجبار با گفت وگو همخوانی ندارد‬ ‫عکس روز‬ ‫کسب و کار در خرماپزان اهواز‬ ‫افزوده قابل تجدیدنظر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کلیات این‬ ‫الیحه در مجلس به تصویب رسیده اما به این دلیل‬ ‫که جزئیات گوناگونی داش��ت مقرر ش��د به شکل‬ ‫دوشوری دوباره در کمیسیون های تخصصی مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد‪ .‬الریجانی یاداور ش��د‪ :‬در این‬ ‫موضوع نباید تردید کرد که سیاس��ت کلی نظام‬ ‫و مجلس حمایت از تولید اس��ت و در این راس��تا‬ ‫باید با کمک به تولیدکنندگان مش��کالت انها را‬ ‫حل کرد‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی درباره کمبود‬ ‫برق شهرک های صنعتی و استخراج بیت کوین با‬ ‫اس��تفاده از برق صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام خالف‬ ‫قانون است چراکه استخراج بیت کوین برق زیادی‬ ‫مصرف می کند و همین نوع اس��تفاده ها است که‬ ‫فرص��ت تولید را کاهش می دهد‪ .‬چنانچه موردی‬ ‫در این زمینه باشد باید به جد رسیدگی شود‪.‬‬ ‫به طور قطع برای حل معضالت تولیدکنندگان‬ ‫با وزارت نیرو مذاکره خواهم کرد‪ .‬الریجانی درباره‬ ‫اینکه شهرک های صنعتی چه میزان می توانند در‬ ‫اشتغالزایی تاثیرگذار باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع‬ ‫رون��ق ش��هرک های صنعت��ی به ایجاد اش��تغال‬ ‫می انجامد و الزم است استاندار تهران نیز جلسات‬ ‫ویژه ای ب��رای حل مش��کالت ش��هرک صنعتی‬ ‫شمس اباد برگزار کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن است‬ ‫برخی از این مش��کالت مربوط به فناوری قدیمی‬ ‫مورد اس��تفاده یا موضوع سرمایه درگردش باشد‬ ‫که باید این مسائل احصا و حل وفصل شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایین نکوداشت مرحوم عالی نسب برگزار می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫ایین نکوداش��ت چهاردهمین سال درگذشت استاد فقید‬ ‫میرمصطفی عالی نس��ب پنجش��نبه‪ ۱۳ ،‬تیر از ساعت ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ 20:30‬در فضای باز موسس��ه مطالعات دین و اقتصاد برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫در این ایی��ن علی رضاقلی‪،‬‬ ‫محمدبحرینی��ان‪ ،‬محمدرضا بهش��تی و فرش��اد مومنی به‬ ‫سخنرانی خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫عالی نس��ب عض��و هی��ات ‪ ۱۵‬نف��ره مش��اوران اقتصادی‬ ‫دولت محمد مصدق‪ ،‬نخس��تین تولیدکننده س��ماور‪ ،‬چراغ‬ ‫خوراک پ��زی و بخ��اری دس��تی در ایران‪ ،‬مش��اور اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری و نخست وزیر در دولت های رجایی‪ ،‬مهدوی‬ ‫کنی‪ ،‬باهنر و موس��وی‪ ،‬عضو ش��ورای اقتصاد‪ ،‬شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬نخس��تین رئیس ش��ورای عالی ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫مس��ئول راه اندازی مجتمع مس سرچش��مه و مجتمع فوالد‬ ‫اهواز و نخس��تین مدیرعامل ش��رکت ایران ناسیونال (ایران‬ ‫خودرو کنونی) پس از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬بود‪ .‬عالی نسب نخستین‬ ‫اموزش های علمی خود را در «مرکز وابسته بازرگانی المان»‬ ‫در زمین��ه اقتصاد‪ ،‬حس��ابداری و بازرگانی دی��ده بود‪ .‬پس از‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۲۰‬وارد کار اقتصادی مستقل در تبریز و سپس‬ ‫تهران ش��د‪ .‬او که ابتدا فروش��نده چراغ والور ساخت انگلیس‬ ‫بود‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۲۹‬به درخواست محمد مصدق برای استفاده‬ ‫از فراورده های نفتی در داخل کش��ور و کاهش وابس��تگی به‬ ‫ص��ادرات نفت خام ش��رکت «صنایع نفت س��وز و گازس��وز‬ ‫عالی نس��ب» را راه اندازی کرد‪ .‬نخستین سماورها‪ ،‬چراغ های‬ ‫خوراک پ��زی و بخاری ه��ای نفتی ازجمله بخ��اری معروف‬ ‫«عالءالدین» در این دوران س��اخته شد‪ .‬عالی نسب در همین‬ ‫دوران در مقام مشاور مصدق ایده انتشار «اوراق قرضه ملی» را‬ ‫مطرح کرد‪ .‬وی در ‪ ۳۰‬س��الگی به یکی از مشهورترین تاجران‬ ‫کش��ور در زمینه چینی و بلور تبدیل ش��د‪ .‬او پس از مطالعات‬ ‫دینی و بررسی های اقتصادی به دلیل اعتقادات و رویکردهای‬ ‫ملی تصمیم گرفت مس��یر فعالیت های اقتصادی اش را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬عالی نسب به این نتیجه رسیده بود که کمک به استمرار‬ ‫یک رابطه یکس��ویه با کش��ورهای پیشرفته و تبدیل شدن به‬ ‫یک واردکنن��ده صرف با اصول اقتصاد اس�لامی و اقتضائات‬ ‫تاریخی اقتصاد ایران سازگاری ندارد‪.‬‬ ‫با این حس��اب گام برداش��تن در مس��یر تولی��د ملی را به‬ ‫هدف اصلی خود تبدیل کرد‪ .‬وی از س��ال ‪ ۱۳۲۸‬دیگر کارت‬ ‫بازرگانی اش را تمدید نکرد‪ .‬عالی نس��ب با س��رمایه شخصی‬ ‫خود‪ ،‬ش��رکت «صنایع نفت س��وز و گازس��وز عالی نسب» را‬ ‫راه اندازی کرد‪ .‬ای��ن کارخانه پایه گذار تولید ملی پس از ملی‬ ‫ش��دن صنعت نفت بود و نماد همدلی دولت و ملت نام گرفت‪.‬‬ ‫کارخانه کارتن س��ازی میهن نیز ازسوی عالی نسب راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اصالح قوانین تولید تا پایان تیر نهایی می شود‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دمیت��ری پس��کوف‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه گف��ت‪ :‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا در دیدار ب��ا والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار‬ ‫از تمایل برای توس��عه روابط واشنگتن با مسکو‬ ‫به طور متقابل س��خن گفت که نشان می دهد او‬ ‫به دنبال بهبودی روابط است‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬یانیس وروفاکیس‪ ،‬وزیر پیش��ین‬ ‫اقتصاد یونان در دولت چپگرای این کشور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تحریم های بی س��ابقه ضدایران��ی امریکا‬ ‫وحشیانه و محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام پیش��ین دول��ت یون��ان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دونال��د ترامپ رهبر جن��گ اقتصادی در‬ ‫جه��ان بوده و این سیاس��ت نه تنها منطقه بلکه‬ ‫اقتصاد جهانی را به ش��دت ب��ه مخاطره انداخته‬ ‫و تحریم های ایران کام�لا برخالف تجارت ازاد‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش الغدپرس‪ ،‬سردار مصطفی‬ ‫مرادیان‪ ،‬وابسته نظامی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در عراق با نجاح الش��مری دی��دار و انتصاب وی‬ ‫به عنوان وزیر دفاع را تبریک گفت‪.‬‬ ‫وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬نجاح‬ ‫الشمری در این دیدار بر تداوم همکاری مشترک‬ ‫در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد روابط خوب‬ ‫میان دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬پ��س از توافق‬ ‫عربستان‪ ،‬روسیه و عراق برای کاهش تولید نفت‬ ‫از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه دیگر‪ ،‬نرخ نفت روز دوشنبه با افزایش‬ ‫بیش از یک دالر همراه بود‪.‬‬ ‫نرخ هر بشکه نفت برنت به ‪ ۶۶‬دالر و ‪ ۳۹‬سنت‬ ‫در هر بش��که رس��ید‪ .‬قیمت نفت خام امریکا نیز‬ ‫به ‪ ۵۹‬دالر و ‪ ۸۹‬س��نت در هر بشکه رسید‪ .‬اوپک‬ ‫و متحدان��ش قصد دارند توافق کاهش تولید را تا‬ ‫پایان سال جاری میالدی تمدید کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هفتمی��ن دور مذاک��رات صل��ح‬ ‫افغانس��تان پشت درهای بس��ته و بدون حضور‬ ‫نماین��دگان دولت ای��ن کش��ور در دوحه قطر‬ ‫در جریان اس��ت‪ ،‬ام��ا در کابل اش��تیاق ها برای‬ ‫مذاک��رات رودررو با طالبان بیش��تر می ش��ود‪.‬‬ ‫صبغ��ت احم��دی‪ ،‬س��خنگوی وزارت خارجه‬ ‫افغانس��تان در یک نشس��ت خب��ری در وزارت‬ ‫خارجه افغانس��تان گفت‪ :‬المان مبتکر و میزبان‬ ‫گفت وگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و‬ ‫طالبان است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عضو شورای روابط بین اقوام که زیر‬ ‫نظر والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه‬ ‫اداره می ش��ود‪ ،‬معتقد اس��ت ایران قوی تر از هر‬ ‫زمان دیگری اس��ت و این مس��ئله بیش از همه‬ ‫امریکا را نگران کرده است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل ش��عبانف ادام��ه داد‪ :‬از انج��ا که‬ ‫تالش ه��ای پیش��ین امری��کا ب��رای کاه��ش‬ ‫قدرت و نف��وذ در منطق��ه موفقیت امیز نبوده‪،‬‬ ‫ای��االت متح��ده دس��ت ب��ه ب��ازی جدی��دی‬ ‫زده و ب��ا تنش افرین��ی بیش��تر پیرام��ون‬ ‫ای��ران به دنب��ال س��یاه نمایی علیه این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬عضو کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اینس��تکس انتظارهای ایران از طرف های‬ ‫اروپای��ی را ب��راورده نمی کن��د و حت��ی اگر به‬ ‫طورکامل اجرایی ش��ود برای م��ا راضی کننده‬ ‫نیس��ت‪ .‬عالءالدین بروجردی افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی به چیزی کمت��ر از اجرای کامل برجام‬ ‫راضی نمی شود و اگر قرار باشد برجام بماند باید‬ ‫هم��ه بندهای ان تمام و کمال اجرایی ش��ود‪ .‬به‬ ‫گواه گزارش های اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫ای��ران به تعهداتش پایبند بوده اس��ت؛ پس این‬ ‫طرف های دیگر برجام هس��تند ک��ه باید اثبات‬ ‫کنند به ان پایبندند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه انفجار انتحاری تروریس��تی‬ ‫در جنوب فیلیپین را که منجر به کشته و زخمی‬ ‫ش��دن چندین نفر ازس��وی گروه تروریس��تی‬ ‫داعش ش��د محکوم کرد‪ .‬وی همچنین با دولت‬ ‫و مل��ت فیلیپی��ن به ویژه خان��واده قربانیان این‬ ‫حمالت ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ش��رکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی ای��ران ب��ه دارن��دگان کارت هوش��مند‬ ‫س��وخت توصیه کرد به منظور کس��ب اطمینان‬ ‫از صح��ت عملکرد کارت س��وخت‪ ،‬تا پایان تیر‪،‬‬ ‫دس��ت کم یک بار با کارت سوخت شخصی خود‬ ‫سوخت گیری کنند‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت از ‪ ۲۰‬م��رداد س��وخت گیری‬ ‫خودروهای ش��خصی در پمپ بنزین ها از طریق‬ ‫کارت س��وخت ش��خصی انجام ش��ود‪ ،‬ب��ا این‬ ‫حال تغییری در نرخ ای��ن حامل انرژی به وجود‬ ‫نمی اید و همچنان نرخ بنزین معمولی برای هر‬ ‫لیتر ‪ ۱۰۰۰‬تومان و بنزین س��وپر ‪ ۱۲۰۰‬تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه��دف از انجام این کار کنترل ش��یب مصرف‬ ‫بنزین در کش��ور و همچنین جلوگیری از قاچاق‬ ‫سوخت به کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫تولید موتورسیکلت‬ ‫دوباره متوقف شد‬ ‫یک روز و هـزار امید‬ ‫ت رئیس س�ازمان ملی‬ ‫ی رئی�س کل بانک مرکزی ‪ ،‬نی�ره پیروز بخ ‬ ‫همت� ‬ ‫ی رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫اس�تاندارد و غالم حسین ش�افع ‬ ‫ن و دیگر مس�ئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫کشاورزی ایرا ‬ ‫و بخش خصوصی نش�ان از اهمیت این موضوع و حمایت دولت دوازدهم‬ ‫از این رویداد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان پروژه معدنی اماده بهره برداری داریم‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫گفت‪ :‬چنان که س��ال گذش��ته سرامد‬ ‫برنامه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت حفظ تولید بود‪ ،‬امسال عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬نهضت س��اخت داخ��ل راه اندازی‬ ‫ش��ده که می تواند صنعت کش��ور را به‬ ‫رونق برساند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در ایین گرامیداش��ت‬ ‫‪ ۱۰‬تی��ر ‪ ،‬روز ملی صنع��ت و معدن در‬ ‫محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی با قدردانی‬ ‫از حض��ور پررنگ اعضای هیات دول��ت در این ایین‪ ،‬ان‬ ‫را حام��ل پیام اع�لام حمایت از بخ��ش صنعت و معدن‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��ال گذشته در همین ایام‪ ،‬در ماه های‬ ‫نخس��ت تهاجم اقتصادی دش��منان و تحریم ها را شاهد‬ ‫بودی�� م اما این جنگ اقتص��ادی را از ابتدا جدی گرفتیم‬ ‫و باور کردیم و متناسب با ان اقدام هایی انجام دادیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به عملکرد جه��ادی صنعتگران در‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز در حالی به تولید‬ ‫ادامه می دهیم که صنعت کش��ور در پیش��انی تحریم ها‬ ‫لو انتقال های بین المللی مش��کل دارد و‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬نق ‬ ‫کشتیرانی ایران نیز تحریم شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬دش��منان‬ ‫در حال��ی س��خت ترین تحریم ها را علیه کش��ورمان به‬ ‫اجرا گذاش��تند که فکر می کردند تولی��د از کار افتاده و‬ ‫زمی��ن خواهد خ��ور د اما با همت صنعتگ��ران و با وجود‬ ‫همه مشکالت‪ ،‬امروز تولید پابرجاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بانک جهانی رشد منفی ‪۶‬‬ ‫درصدی برای بخش صنعت کشورمان‬ ‫را در س��ال گذش��ته پیش بین��ی کرده‬ ‫بو د ام��ا امروز با ق��درت اعالم می کنیم‬ ‫که صنعتگران م��ا راهکارها را یافته اند‬ ‫یا ایجاد کرده اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬امروز‬ ‫سرپا هستیم و به تولید ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تاکید ک��رد‪ :‬در‬ ‫گوناگونی که با بخش ه��ای مختلف فوالد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫جلس��ه های‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬قطعه س��ازی‪ ،‬خودرو س��ازی‪ ،‬ریل��ی و‪...‬‬ ‫داش��ته ایم بر توسعه داخلی س��ازی تاکید شده و وزارت‬ ‫دف��اع در ای��ن راه ب��ا بخش صنع��ت هم��کاری کرده و‬ ‫همچنین معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان و وزارت علوم به دانشگاه ها‬ ‫دس��تور همکاری با بخش صنعت را صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته رحمان��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫تکمیل راهبرد توسعه صنعتی کشور امادگی دارد و این‬ ‫مهم را به بخ��ش خصوصی به عن��وان رزمندگان امروز‬ ‫جبهه جنگ اقتصادی تفویض می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی امروز‪ ،‬دس��تیابی به رونق‬ ‫تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران‬ ‫و صنعتگران اس��ت‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬برای توسعه صنایع‬ ‫ریلی و کشتی سازی نیازمند تامین مالی هستیم و اکنون‬ ‫با قدرت اعالم می کنیم که برای ‪ ۱۰‬سال اینده‪ ،‬چنانچه‬ ‫ب��ا ‪ ۱۰۰‬درصد توان در صنایع ریلی و کشتی س��ازی کار‬ ‫ت اما این امر‬ ‫ش��ود‪ ،‬تقاضا همچنان وجود خواهد داش�� ‬ ‫نیازمند تامین مالی اس��ت‪ .‬وی اب��راز امیدواری کرد که‬ ‫ش��یوه ای برای جمع اوری نقدینگی های س��رگردان در‬ ‫ف و این نقدینگی ها به پای تولید اورده‬ ‫دست مردم تعری ‬ ‫شود‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬باید مشکالت را از پیش‬ ‫پای فعاالن اقتصا د برداشت و در تخصیص منابع محدود‬ ‫کش��ور بهینه عمل کرد‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز در حوزه صادرات به ویژه به ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور همس��ایه و همچنین برای مدیریت بازار برنامه‬ ‫داریم‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬در موضوع مبارزه با رانت و فساد هیچ‬ ‫مالحظ��ه ای نداریم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امروز تامین مواد اولیه‬ ‫پتروشیمی ها بهتر شده‪ ،‬سامانه جامع انبارها راه اندازی‬ ‫و بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار انبار در ان ثبت ش��ده و س��امانه ای‬ ‫مانند «افق» راه اندازی ش��ده که تا مرحله صدور فاکتور‬ ‫کااله��ا را به صورت الکترونیکی انج��ام می دهد‪ .‬وی در‬ ‫پایان با اش��اره به راه اندازی نهضت فعال س��ازی معادن‪،‬‬ ‫ن با وجود همه تحریم ها و فش��ارها‪ ،‬بیش از‬ ‫اف��زود‪ :‬اکنو ‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان پروژه معدنی اماده بهره برداری‬ ‫داریم‪ .‬بر اساس امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��مار معادن فعال بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬معدن است که‬ ‫به طور متوس��ط س��االنه ‪ ۴۰۰‬میلیون تن مواد معدنی‬ ‫اس��تخراج می ش��ود ک��ه ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۶۵‬درص��د ان مصالح‬ ‫ساختمانی است‪.‬‬ ‫ سال گذش��ته حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر ارزش صادرات‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی بود که در این زمینه س��هم‬ ‫زنجیره فوالد افزون بر ‪ ۴‬میلیارد دالر اعالم شد‪.‬‬ ‫نمایندگان یک روز لباس کارگر بپوشند‬ ‫دبیر کل خانه صنعت و معدن گفت‪ :‬نمایندگان مجلس همان طور‬ ‫که یک روز لباس س��پاه را پوش��یدند‪ ،‬یک روز هم لباس کارگران را‬ ‫بپوش��ند و با حقوق یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی یک ماه زندگی‬ ‫خود را بگذرانند تا بفهمند امروز کارگر چه وضعیتی دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این همایش مل��ی‪ ،‬محمدرضا مرتضوی ب��ا تبریک روز‬ ‫صنع��ت و مع��دن گفت‪ :‬ما در حوزه قوانین احس��اس کم و کاس��تی‬ ‫نمی کنیم بلکه مشکل امروز ما در حوزه اجرا است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��رایط امروز کش��ور گفت‪ :‬من اسم این مرحله از‬ ‫تاری��خ را گذر از تحریم ها نمی گذارم بلکه ام��روز ما در یک محاصره‬ ‫کامل هستیم و کار کردن در چنین شرایطی همان طور که برای سران قوا و نظامیان‬ ‫س��خت است‪ ،‬برای ما صنعتگران نیز دشوار اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬امان از ان فردی که‬ ‫دو تومان می گیرد و قوانین کش��ور را در کش��وی خود می گذارد‪ .‬ما باید اراده جدی‬ ‫در مبارزه با فس��اد داش��ته باش��یم و من این قول را می دهم که در بخش خصوصی‬ ‫به ش��دت با ای��ن موضوع برخورد کنیم‪ .‬وی با اش��اره به نام گذاری امس��ال به عنوان‬ ‫«رون��ق تولی��د» گفت‪ :‬نام گذاری معن��ی ان را نمی دهد که فقط س��ربرگ را عوض‬ ‫کنی��م و هزینه به بیت المال تحمی��ل کنیم‪ ،‬بلکه باید تمام نهاد ه��ا غم تولیدکننده‬ ‫را بخورن��د و در کن��ار وزارت جهادکش��اورزی و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫همایش روز ملی صنعت و معدن با هدف ارائه راهکارهای حمایت‬ ‫از دو بخش کلیدی تولید برگزار شد‬ ‫امی�ر مه�رزاد ‪ :‬همای�ش گرامیداش�ت روز ملی صنع�ت و معدن‪ ،‬روز‬ ‫گذشته در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی در تهران برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫هرچند که نبود رئیس جمهوری و معاون‬ ‫اول وی در این ایین احس�اس می ش�د اما حض�ور علی الریجانی رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫راه بی رحم‬ ‫انتظارات اصناف فارس‬ ‫را پیگیری می کنیم‬ ‫بایس��تند‪ .‬امسال س��ال مهمی برای این دو وزارتخانه است‪ .‬رفتارها‬ ‫و برخوردها با تولیدکننده باید اصالح ش��ود‪ .‬نباید یک تولیدکننده‬ ‫س��ال ها برای یک مشکل کوچک پشت در سازمان ها‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫معطل ش��ود‪ .‬مشکل تولیدکننده را س��ربرگ و اقدام های ریاکارانه‬ ‫حل نمی کن��د‪ .‬رفتار مدیران باید به گونه ای باش��د که تولیدکننده‬ ‫احساس ارامش کند‪.‬‬ ‫وزی��ر و وکیل وارد می ش��وند ح��س کنند انها نیز ب��ه دنبال حل‬ ‫مش��کل هس��تند‪ .‬همان طور که ما ش��بانه روز اماده دفاع از کشور‬ ‫هس��تیم باید اماده دف��اع از صنع��ت و تولیدکننده باش��یم‪ .‬امروز‬ ‫تولیدکننده باید هر موقع از ش��بانه روز به مس��ئول و مدیر مربوط دسترس��ی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تامین نیاز کش��ور ‪ ۸۰‬میلیونی ان هم وقتی که از زمین و دریا‬ ‫و اس��مان محاصره است بسیار پرخطر اس��ت‪ .‬نمایندگان مجلس همان طور که یک‬ ‫روز لباس س��پاه را پوش��یدند‪ ،‬یک روز هم لباس کارگران را بپوش��ند و با حقوق یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی یک م��اه زندگی خود را بگذرانند تا بفهمند امروز کارگر‬ ‫چه وضعیتی دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬ما تا پای جان با فساد مبارزه می کنیم و از زندگی کارگران دفاع‬ ‫می کنیم و برای عظمت و شکوه کشور تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایا اکنون وقت این کارها است؟‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬ایران کش��ور دست و پا‬ ‫بسته ای نیست‪ .‬ما بازیچه دست کسی نیستیم و تشخیص می دهیم‬ ‫کدام حرف حسابی و کدام حرف بدوی است‪.‬‬ ‫علی الریجانی در همایش روز ملی صنعت و معدن با اش��اره به‬ ‫حضور وزیران و مهمانان این برنامه گفت‪ :‬امروز جلس��ه باشکوهی‬ ‫برگزار ش��د که از نظر ش��کلی پیام مهمی دارد؛ حضور صنعتگران‬ ‫ب��ه همراه وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهوری یعنی اهمیت‬ ‫دادن به صنعت کشور‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬نباید تردید داشت که‬ ‫وضعی��ت فعل��ی یک دوره گذرا س��ت و این وضع ادامه پیدا نخواه��د کرد و دوران‬ ‫گذراست‪ .‬ایران نیز کشور دست و پا بسته ای نیست‪ .‬ما بازیچه دست کسی نیستیم‬ ‫و تشخیص می دهیم کدام حرف حسابی است و کدام حرف بدوی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رهبری امسال را به عنوان «رونق تولید» نامیده است‪ .‬مسئله امروز‬ ‫کش��ور ما تولید اس��ت و تردیدی در ان نیس��ت که تولید بدون تجارت بین المللی‬ ‫شرایط متعارفی ندارد اما مسئله این است که شرایط امروز کشور ما نامتعارف است و‬ ‫این واقعیت را باید قبول کنیم که نه در صادرات و نه در مسائل بانکی شرایط طبیعی‬ ‫نداری��م و باید برای این دوره خ��اص تدبیر الزم را در نظر بگیریم‪ .‬ما از دیدگاه های‬ ‫بخش خصوصی اس��تقبال می کنیم‪ .‬ما ایین نامه ها را تغییر دادیم و نماینده بخش‬ ‫خصوصی عالوه بر حضور در کمیسیون ها می تواند به همراه نماینده دولت در صحن‬ ‫حضور داشته باشد و صحبت کند‪.‬‬ ‫الریجانی تصریح کرد‪ :‬فارغ از تحریم های کذایی امریکا‪ ،‬ما یک س��ری مش��کالت‬ ‫بو کار گفتند حرف ایشان درست‬ ‫ساختاری داریم‪ .‬اقای شافعی در زمینه قانون کس ‬ ‫است از ‪ ۵۳‬حکم این قانون فقط ‪ ۹‬حکم ان اجرا شده‪ ۱۱ ،‬حکم اجرای ناقص دارد‬ ‫و ‪ ۲۵‬حکم اصال اجرا نشده است‪ .‬صنعتگران حق دارند که نگران باشند‪ ،‬دولت باید‬ ‫این مسئله را پیگیری کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الزم است در برخی موارد تنقیح شود‪ .‬این کار را در مجلس شروع‬ ‫کردیم و من به خانم جنیدی نیز گفتم در دولت هم این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫الریجانی با اشاره به اصالح بودجه گفت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اصالح‬ ‫ش ان مربوط به بانک ها و صندوق‬ ‫بودجه در جلسه سران قوا ارائه کرده که یک بخ ‬ ‫بازنشستگی است اما باید اصالح مالیات در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مالیات از افرادی که فعالیت شفاف دارند مانند تولیدکنندگان‪ ،‬کارگران و معلمان‬ ‫گرفته می شود اما انهایی که در ز دو بند تجاری هستند‪ ،‬ازاد هستند‪ .‬پیشنهادهایی‬ ‫در این باره ارائه شده که ما انها را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی ثباتی ارز نیز یکی از اهداف امریکا است که انفجار تورمی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬انها به دنبال ایجاد وضعیت بدتر بودند‪.‬‬ ‫الریجانی با اشاره به اینکه انها به دنبال ونزوئالسازی در ایران بودند اما به هدف‬ ‫خود نرس��یدند زیرا برای مقابله با انها س��اعت ها فکر شد و برنامه ریزی های زیادی ‬ ‫ن شد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی با کمک کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های‬ ‫تدوی ‬ ‫مجلس ساعت ها بحث کردند و همه جوانب را در نظر گرفتند و نگذاشتند که انها به‬ ‫هدف خود برسند‪ .‬توصیه من به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که متناسب‬ ‫با شرایط امروز یک سری ضوابط خاص را برای تولید در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫رئی��س مجل��س با بیان اینک��ه من مخالف تدوین اس��تراتژی و‬ ‫برنامه ریزی نیس��تم اما مس��ائل مهم تری داریم و با قاطعیت عرض‬ ‫می کنم که احتیاج داریم در ش��رایط فعلی مسائل متناسب با بازار‬ ‫کار را در نظر بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی از این مسائل قانون نیست بلکه‬ ‫تدبیر است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬قانون ارزش افزوده به چه دلیل دفاتر ‪۱۰‬‬ ‫ساله را بررسی می کند؟ ایا اکنون وقت این کارها است؟ حتی من‬ ‫شنیدم اقای جهانگیری بخشنامه دادند که فقط یک سال بررسی‬ ‫شود اما همچنان برخی کار خود را می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه باید قبول کنند تولید پیش��ران کشور‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برخی می گویند اکنون که درامد نفت ما مشکل پیدا کرده‬ ‫باید تمرکز را بر مالیات قرار دهیم؛ این هم حرف درس��تی اس��ت اما همان طور که‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال کار تولیدکنندگان است‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی هم باید همان میزان به فکر تولیدکنندگان باش��ند‪ .‬مالیات بگیرید اما به‬ ‫اندازه؛ اینها مسئله ای است که به قانون نیاز ندارد بلکه تدبیر است‪.‬‬ ‫الریجان��ی ادامه داد‪ :‬در بحث تامین اجتماعی هم همین طور؛ باید فرصت تنفس‬ ‫به واحدها بدهیم‪ .‬دولت نیز باید از دیگر ظرفیت هایی که در بودجه برای پرداخت‬ ‫بدهی خود به تامین اجتماعی دیده شده استفاده کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند‪ .‬اکنون‬ ‫اقای همتی به من گفتند که تسهیالتی در اجرای زنجیره تولید در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫این یعنی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری وجود دارد‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬در قانون امده سهم صنعت و معدن از تسهیالت ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫است اینکه گفته می شود فقط ‪ ۲۷‬درصد تعلق گرفته خالف است‪ .‬طبیعی است که‬ ‫بانک ها به دنبال طرح های زودبازده باشند اما اینجا باید بانک مرکزی با انها برخورد‬ ‫کند همان طور که برای بخش مسکن ‪ ۲۰‬درصد هزینه ها را مبنای تسهیالت قرار‬ ‫دادند باید برای صنعت نیز همین کار را کنند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از فشار بانک ها به واحدهای تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل شرایط موجود‬ ‫و گران شدن ارز‪ ،‬برخی واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق به بانک ها هستند و‬ ‫بانک ها هر روز به انها فشار می اورند‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی باید جلوی انها را بگیرد‪ .‬اقای همتی در یک س��ال گذش��ته‬ ‫وضعیت نابس��امان بانک مرکزی را سروس��امان دادن��د و می توانند این کارها را‬ ‫نیز انجام دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬چندی پیش یکی از سیاس��تمداران امریکا گفته بود تعجب من‬ ‫این اس��ت که با همه فش��ارهایی که می اوریم ایرانی ها هنوز همبستگی ملی دارند‬ ‫و بلوچ و عرب و ترک با هم هستند و نتوانستیم اختالفی بین انها به وجود اوریم‪.‬‬ ‫این به خاطر تمدن و ریش��ه ایرانی ها اس��ت‪ .‬ش��ما بی ریشه هستید و این چیزها را‬ ‫نمی دانید شرایط امروز برای همه سخت است اما باید مقاومت و از ان عبور کنیم‪.‬‬ ‫الریجان��ی افزود‪ :‬برخی س��ایت ها و روزنامه ها به دنبال ب��زرگ کردن فرعیات و‬ ‫مشکالت هستند‪.‬‬ ‫امروز مشکل کشور مشکل همه است و همه باید به صنعتگر کمک کنیم‪ .‬اقای‬ ‫رحمانی باید نگاه عملگرانه داش��ته باش��د و این حلقه های گمشده را سامان دهد و‬ ‫به کشورهایی که برای ما امکان دارد صادرات شود‪.‬‬ ‫پیام اینستکس فاصله گرفتن اروپا از امریکاست‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج ه کش��ورمان در‬ ‫حاش��یه ای��ن همای��ش ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس ادعای اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫اینس��تکس عملیاتی ش��ده اما انچه‬ ‫ب��رای ما اهمی��ت دارد این اس��ت که‬ ‫بتوانیم پول نف��ت را از این طریق وارد‬ ‫کش��ور کنیم‪ .‬اگر اینس��تکس در این‬ ‫زمینه کارکردی نداش��ته باشد‪ ،‬بدین‬ ‫معناس��ت که در کل کارایی مناسبی‬ ‫برای کشورمان ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬نباید فراموش کرد که‬ ‫اینس��تکس یک پیام بین المللی دارد و ان فاصله گرفتن‬ ‫کش��ورهای اروپایی از امریکا و تالش برای حفظ ارتباط‬ ‫با ایران است‪.‬‬ ‫س پاسخگوی‬ ‫ وی افزود ‪ :‬درس��ت اس��ت که اینس��تک ‬ ‫تعهدات اروپا به ایران نیس��ت اما ای��ن معنی را می دهد‬ ‫که نزدیک ترین متحدان امریکا در حال فاصله گرفتن از‬ ‫این کشور هستند‪ .‬ما اکنون باید از طریق تولید ملی و در‬ ‫حوزه اقتصادی نیز امریکا را ناامید کنیم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف ب��ا حضور در همای��ش روز ملی‬ ‫صنع��ت و معدن ضمن ابراز خرس��ندی برای حضور در‬ ‫بین صنعتگران و معدنکاران گفت‪ :‬فش��ارهایی که امروز‬ ‫ای��االت متحده به ایران وارد می کند فش��ارهای ناش��ی‬ ‫از ق��درت تحریم نیس��ت بلکه ناش��ی از اعم��ال نفوذ و‬ ‫فشارهای منطقه ای است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امریکایی ه��ا ب��ه این‬ ‫نتیجه رس��یده اند که برجام زنجیرها را‬ ‫از دست ایران ازاد کرد و باعث ش د قدرت‬ ‫و نفوذ م��ا در منطقه افزایش یابد‪ .‬امروز‬ ‫امریکا در فضای بین الملل منزوی شده‬ ‫و برای پیدا کردن حامی به هر وسیله ای‬ ‫متوسل می شود‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬سال گذشته امریکا ‪ ۴‬بار‬ ‫برای محکوم کردن ایران جلسه شورای‬ ‫امنیت را برگزار کرد که یک بار در سطح رئیس جمهوری‬ ‫و بار دیگر در س��طح وزیر خارجه ب��ود‪ .‬امروز انها به این‬ ‫نتیجه رسیده اند که کوت اه ترین راه فشار اقتصادی است ‬ ‫زیرا در حوزه میدانی ایران قدرتمند اس��ت‪ .‬شما عراق را‬ ‫ببینید؛ در سوریه همه دنیا بسیج شدند تا از تروریست ها‬ ‫حمایت کنند اما شکست خوردند‪ ،‬در لبنان نخست وزیر‬ ‫را چن��د روز زندانی کردند تا ش��رایط را عوض کنند‪ ،‬در‬ ‫یمن تصور می کردند ‪ ۳‬هفته ای کشور را تصرف کنند اما‬ ‫شکس��ت خوردند‪ .‬این یعنی قدرت و نفوذ بین المللی و‬ ‫منطقه ای ایران در اوج خود قرار دارد برای همین س��راغ‬ ‫حوزه اقتصادی رفتند‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬انها در ای��ن حوزه نیز ضربه‬ ‫خوردن��د و دو کش��ور چین و روس��یه تصمی��م گرفتند‬ ‫معامالت خود را با دالر انجام ندهند‪ .‬س��ال گذش��ته ‪۳۵‬‬ ‫درص��د از معامالت ترکیه و ایران با پول ملی دو کش��ور‬ ‫انجام ش��د‪ .‬حتی ام��ارات و هند که از دوس��تان امریکا‬ ‫هستند‪ ،‬تصمیم گرفتند استفاده از دالر را محدود کنند؛‬ ‫این اتفاق ها یعنی در درازمدت اس��تفاده استراتژیک از‬ ‫قدرت دالر کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی اینستکس گفت‪ :‬درست است‬ ‫که این صندوق پاسخگوی تعهدات اروپا به ایران نیست‬ ‫اما این معنی را می دهد که نزدیک ترین متحدان امریکا‬ ‫در حال فاصله گرفتن از این کشور هستند‪ .‬ما اکنون باید‬ ‫از طریق تولید ملی در حوزه اقتصادی نیز امریکا را ناامید‬ ‫کنیم‪ .‬نقش ش��ما صنعتگ��ران و تولیدکنندگان در این‬ ‫مرحله بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان ادامه داد‪ :‬ایران در چند‬ ‫سال گذشته نشان داده که در برابر احترام با احترام و در‬ ‫برابر تهدید و فشار با همان زبان صحبت می کند‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به مقاومت مردم گفت‪ :‬کافی نیس��ت‬ ‫بگویی��م مردم م��ا مقاومت می کنن��د؛ م��ردم در برابر‬ ‫حمله های ش��یمیایی و تحریم ها در این سال ها مقاومت‬ ‫کردن��د و حق بس��یاری بر گردن م��ا دولتی ها و مدیران‬ ‫دارن��د پ��س باید تمام ت�لاش خود را برای بهتر ش��دن‬ ‫وضعیت مردم انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬امی��دوارم همان طور که در حوزه‬ ‫بین المللی نشان دادیم که نمی توان به جز زبان تکریم با‬ ‫م��ردم ایران صحبت کرد‪ ،‬در حوزه اقتصادی نیز قدرت و‬ ‫نفوذ خود را نشان دهیم‪.‬‬ ‫نقشه راه صنعت را با هزینه بخش خصوصی تدوین می کنیم‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران اظهار کرد‪ :‬اگر دولت و‬ ‫مجلس اس��تراتژی بخش صنعتی و تبیین نقشه راه را‬ ‫بر عه��ده ما بگذارند‪ ،‬ما با هزینه خودمان و با اس��تفاده‬ ‫از کارشناس��ان داخلی و خارجی ان را تدوین خواهیم‬ ‫کرد به ش��رط انکه این س��ند اجرا ش��ود و به گوش��ه‬ ‫کتابخانه نرود‪.‬‬ ‫ی گفت‪ :‬بررسی شرایط صنعت با‬ ‫غالمحس��ین شافع ‬ ‫امار امکان پذیر اس��ت و اجازه می خواهم تا این کار را‬ ‫انجام دهم‪ .‬بر اس��اس امار رسمی کشور‪ ،‬رشد اقتصاد‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬بدون احتساب نفت ‪ ۰.۲‬درصد بوده و رشد‬ ‫صنعت منفی ‪ ۶.۵‬درصد که این عدد بهترین مقایس��ه‬ ‫وضعیت صنعت با س��ایر بخش های اقتصادی کش��ور‬ ‫است‪ .‬تورم در بخش صنعت در سال ‪ ۶۴.۶‬درصد بوده‪،‬‬ ‫س��هم تولید صنعت در تولید ناخالص داخلی از ‪۱۴.۴‬‬ ‫درصد در سال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱۲.۱‬درصد رسیده است‪ .‬شافعی‬ ‫افزود‪ :‬این امارها نشان می دهد تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش صنعت بس��یار کاهش پیدا کرده است‪ .‬اقای‬ ‫الریجان��ی یکی از عوام��ل بی ثباتی و پیش بینی ناپذیر‬ ‫بودن اقتصاد ایران انجام نشدن تعهدات از سوی دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬چه کس��ی باید نظ��ارت کند‬ ‫ک��ه قوانی��ن مجلس اجرا می ش��ود؟‬ ‫یک��ی از قوانین��ی که تصویب ش��ده‬ ‫و برطرف کنن��ده بس��یاری از موان��ع‬ ‫پیش رو ما اس��ت قانون بهبود محیط‬ ‫بو کار اس��ت زی��را متاس��فانه‬ ‫کس�� ‬ ‫اص�لا اجرا نمی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مشکل دیگر ما در واحدهای صنعتی‬ ‫بی ثباتی و پیش بینی ناپذیر بودن نرخ‬ ‫م��واد اولیه اس��ت‪ .‬امروز هیچ ک��دام از تولیدکنندگان‬ ‫خواب راحت ندارند‪ ،‬نمی دانند سرنوش��ت تولیدی که‬ ‫می کنند چه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از روال اقتصاد کشور گفت‪ :‬هزینه هایی‬ ‫که در یک س��ال گذش��ته به بخش های مولد تحمیل‬ ‫ش��ده باعث باال رفتن فهرس��ت انها ش��ده و به همین‬ ‫سبب بانک ها تمایلی به همکاری با این واحدها ندارند‪.‬‬ ‫اقای رئیس مجلس! جناب وزیر! بر اساس امار رسمی‪،‬‬ ‫س��هم صنعت از تسهیالت در س��ال ‪ ،۹۰‬به میزان ‪۳۶‬‬ ‫درصد بوده اما امروز با این همه تبلیغات و شعارها این‬ ‫عدد به ‪ ۲۷‬درصد رسیده است در حالی ‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمام‬ ‫تالش خود را می کند اما هزاران بند به‬ ‫ان متصل ش��ده و ب��رای هر تصمیمی‬ ‫که می خواه��د بگیرد هزار نفر باید ان‬ ‫را تایید کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد‪ :‬من به‬ ‫عنوان رئیس پارلمانی بخش خصوصی‬ ‫کش��ور اعالم می کنم ک��ه اگر دولت و‬ ‫مجلس اس��تراتژی بخش صنعتی و تبیین نقشه راه را‬ ‫بر عهده ما بگذارند‪ ،‬ما با هزینه خودمان و با استفاده از‬ ‫کارشناسان داخلی و خارجی ان را تبلیغ خواهیم کرد‬ ‫به ش��رط انکه این سند اجرا شود و به گوشه کتابخانه‬ ‫ن��رود‪ ،‬مانند هم��ان اتفاقی که در زم��ان دکتر میری‬ ‫رخ داد‪ .‬ش��افعی ادام��ه داد‪ :‬من این هش��دار جدی را‬ ‫امروز می دهم که سیس��تم کشور از سیستم انگیزشی‬ ‫و پاداش ده��ی برای کاره��ای غیرمولد و داللی باید به‬ ‫سمت تولید و صنعت حرکت کند‪ .‬تا وقتی که این رویه‬ ‫تغییر نکند وضعیت کشور درست نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫به دنبال اختالف بین انجمن صنعت موتورسیکلت و پلیس راهور‬ ‫یادداشت‬ ‫برای تحول‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نگاه ها‬ ‫متحول شود‬ ‫تولید موتورسیکلت دوباره متوقف شد‬ ‫رضا رضایی‬ ‫رئیس پیشین انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫خبر‬ ‫تولید تایر‬ ‫در دست اندازهای مالی‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنع��ت تای��ر ای��ران به‬ ‫تش��ریح چالش ه��ای مالی تولید تایر در کش��ور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬افزایش ‪۲۲‬درصدی قیمت تایر‬ ‫پاس��خگوی هزینه های تمام شده این کارخانه ها‬ ‫نیس��ت و تولیدکنندگان به شرط باال بردن تیراژ‬ ‫می توانند به ش��رایط سربه س��ر درامد و هزینه ها‬ ‫برس��ند‪ .‬مصطفی تنها در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫عمده مش��کالت صنعت تای��ر‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫داخل��ی و خارج��ی اس��ت که همچ��ون ماه های‬ ‫گذش��ته پابرجاس��ت و عالوه بر ان‪ ،‬تغییر مداوم‬ ‫قیمت ه��ا ب��ه مش��کالت افزوده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در ای��ن ش��رایط هفت��ه گذش��ته س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه‬ ‫افزای��ش ‪۲۲‬درص��دی قیمت تایرهای تولیدی را‬ ‫داده اس��ت درحالی ک��ه درخواس��ت این انجمن‬ ‫افزای��ش دس��ت کم ‪۳۶‬درص��دی قیمت ها بود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی اظهارکرد‪ :‬افزایش قیمت اجازه‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬در ش��رایطی است که به عنوان نمونه‬ ‫قیمت هر کیلوگرم نخ در یک س��ال گذش��ته از‬ ‫‪۱۰‬ه��زار تومان به ‪۶۰‬ه��زار تومان افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬دس��تیابی به ش��مارگان تولید باال نیز فقط و‬ ‫فقط با تامین به موقع مواد اولیه میس��ر می ش��ود‬ ‫که درباره بسیاری از مواد اولیه این صنعت چنین‬ ‫ش��رایطی وجود ندارد‪ .‬برگشت خوردن پول های‬ ‫واریز شده برای فروشندگان خارجی‪ ،‬نبود کشتی‬ ‫ب��رای حم��ل مواد به مقصد ایران در برخی موارد‪،‬‬ ‫تخصیص ارزهایی غیر از ارز مورد نیاز کشور مبدا‬ ‫واردات و‪ ...‬س��بب شده افزایش هزینه های تولید‬ ‫را ش��اهد باش��یم‪ ،‬به طوری که فقط تبدیل ارزها‬ ‫هزینه ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬درصدی به واردکنندگان تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬تنها گفت‪ :‬اکنون بجز یکی دو قلم مواد‬ ‫اولی��ه(از جمله گوگرد نامحلول)‪ ،‬بقیه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز این صنعت مشمول دریافت ارز رسمی‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی هس��تند اما زمان بر شدن دریافت‬ ‫ارز سبب شده تا واردکنندگان در عمل به سمت‬ ‫ارز نیمایی یا ازاد بروند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‬ ‫انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫به دنبال تعویق‬ ‫طرح اسقاط‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫بود اما‬ ‫برداشت های‬ ‫متفاوت از ماده‬ ‫‪ 11‬و ‪ 12‬منجر‬ ‫به این شد که‬ ‫دوباره از‬ ‫ابتدای‬ ‫خرداد تولید‬ ‫در این صنعت‬ ‫متوقف شود‬ ‫تحوالت صنعت موتورسیکلت به طور تقریبی از سال‬ ‫‪ ۹۴‬اغاز شد‪ .‬در این سال زمزمه هایی مبنی بر ممنوعیت‬ ‫تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری ها شنیده و اعالم‬ ‫ شد تولیدکنندگانی که بیش از نیم قرن تولید سی جی‬ ‫‪ ۱۲۵‬کاربراتوری را در دستورکار خود قرار داده بودند‪،‬‬ ‫باید تغییر رویه داده و در راس��تای کاهش الودگی هوا‬ ‫با فناوری روز جهان موتورسیکلت های انژکتوری تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سیس��تم کاربرات��وری به دلی��ل ام��کان تغیی��ر‬ ‫سوخت رس��انی ان از س��وی صاحب موتورسیکلت که‬ ‫براساس یک فرهنگ غلط عنوان می شود شتاب خودرو‬ ‫را افزایش می دهد‪ ،‬منجر به مصرف سوخت بیشتر و در‬ ‫نتیجه الودگی بیشتر هوا می شود‪ .‬از این رو کارشناسان‬ ‫برای جلوگیری از این میزان االیندگی خواس��تار تغییر‬ ‫فناوری در صنعت موتورسیکلت شدند‪.‬‬ ‫از ‪ ۳‬تی��ر ‪ ۹۵‬ثبت س��فارش و واردات انجین ه��ای‬ ‫کاربراتوری ممنوع و در ادامه از ابتدای مهر همان س��ال‬ ‫قرار شد تولید موتورسیکلت های کاربراتوری نیز متوقف‬ ‫ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی تولیدکنندگان که از موضوع‬ ‫ممنوعی��ت واردات انجین های کاربرات��وری اگاه بودند‪،‬‬ ‫در چند ماه نخس��ت س��ال ‪ 95‬مبادرت به ثبت سفارش‬ ‫انجین های کاربراتوری بیش از س��ال های گذشته کردند‬ ‫و در نتیج��ه با ممنوعی��ت تولید ای��ن انجین ها از مهر‬ ‫‪ ،95‬س��رمایه های زیادی در انبارها دپو ش��د که این امر‬ ‫اعتراض هایی را از سوی تولیدکنندگان به همراه داشت‪.‬‬ ‫تولید موتورسیکلت های کاربراتوری برای ‪ ۴‬ماه متوقف و‬ ‫با پیگیری های انجمن صنعت موتورسیکلت دوباره مجوز‬ ‫ساخت انجین های کاربراتوری تا پایان سال صادر شد‪.‬‬ ‫مجوز تولید دوب��اره موتورس��یکلت های کاربراتوری ‬ ‫با چالش های بس��یاری همراه ب��ود‪ ،‬به گونه ای که قرار‬ ‫ش��د ب��رای جلوگی��ری از ورود حج��م زی��ادی از این‬ ‫موتورس��یکلت ها به بازار که به طور قطع س��ال ها زمان‬ ‫اس��قاط انها به تعویق می افت��اد و در عمل تاثیری در‬ ‫کاه��ش الودگی ه��وا نداش��ت‪ ،‬تم��ام تولیدکنندگان‬ ‫ام��ار انجین ه��ای موج��ود در انبارهای خ��ود را اعالم‬ ‫کنند‪ .‬امارها نش��ان می داد حجم زیادی از انجین های‬ ‫کاربراتوری‪ ،‬بیش از میزان مصرف یک س��اله به کشور‬ ‫وارد شده است‪ .‬البته برخی تولیدکنندگان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫علت این امر را مربوط به انجین هایی دانستند‬ ‫که از سال ها قبل در انبارها باقیمانده بود‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت امار‬ ‫انجین های کاربراتوری را با ش��ماره شاس��ی به پلیس‬ ‫راه��ور اعالم کند ت��ا فقط همان تعداد موتورس��یکلت‬ ‫پالک گذاری شوند‪ .‬حجم باالی انجین های کاربراتوری‬ ‫باعث شد این وزارتخانه ناگزیر به تعدیل و صدور مجوز‬ ‫ب��رای تعدادی از انها ش��ود‪ ،‬اما در نهای��ت با اعتراض‬ ‫تولیدکنن��دگان مج��وز ب��رای پالک گ��ذاری تمام این‬ ‫موتورسیکلت ها صادر شد‪ .‬برای کاهش این حجم قرار‬ ‫بود بخشی از این موتورسیکلت ها به کشورهای همسایه‬ ‫صادر شود اما در نهایت سر از بازار داخل دراوردند‪.‬‬ ‫این موضوع ادامه داش��ت تا اینکه در روزهای پایانی‬ ‫بهمن ‪ ۹۵‬دوباره مجوز ساخت برای موتورسیکلت های‬ ‫کاربرات��وری صادر و در کمتر از ‪ ۲‬ماه بیش از نیاز یک‬ ‫س��ال بازار از این نوع موتورسیکلت تولید شد‪ ،‬اما چون‬ ‫پلیس راهور این حجم ش��ماره را پیش بینی نکرده بود‪،‬‬ ‫قرار ش��د بخشی از این موتورس��یکلت ها تولید شده با‬ ‫پالک ‪ ۹۵‬در س��ال ‪ ۹۶‬ش��ماره گذاری ش��وند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب پالک گ��ذاری کاربراتوری ها در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۶‬هم ادامه یافت‪.‬‬ ‫با جایگزین ش��دن موتورس��یکلت های انژکتوری به‬ ‫جای کاربراتوری ‪ ،‬تحوالت صنعت فرسوده موتورسیکلت‬ ‫ادامه یافت‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬نیز اس��تاندارد یورو‪ ۴‬و تولید‬ ‫موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای استاندارد یورو ‪4‬‬ ‫اجب��اری ش��دن اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۴‬دوب��اره تولید‬ ‫ت را برای مدتی متوقف کرد‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫پیگیری دوباره انجمن صنعت موتورسیکلت سبب شد‬ ‫اجرای این طرح برای یک سال به تعویق بیفتد‪ .‬در این‬ ‫فاصله وقفه تولید و نااش��نایی افراد نس��بت به سیستم‬ ‫انژکتوری ب��ازار تقاضا را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬از س��وی‬ ‫ی مردم‬ ‫دیگر‪ ،‬روند خدمات دهی موتورسیکلت های برق ‬ ‫را نسبت به خرید انها دلسرد کرد و در نتیجه بازار این‬ ‫وسیله نقلیه کساد شد‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا با صدور بیانیه ای اعالم کرد‬ ‫این گروه خودروسازی هیچ برنامه و پروژه ای برای تغییر موتور‬ ‫محصول س��اندرو یا هر محصول مش��ترک دیگری ندارد‪ .‬این‬ ‫مرک��ز در بیانیه خود‪ ،‬ضم��ن تکذیب ادعای مطرح ش��ده در‬ ‫رس��انه ها‪ ،‬از مدرسان شرکت های دیگر فعال در صنعت خودرو‬ ‫خواس��ته برنامه ه��ا یا تخیالت خود را به ش��رکت های دیگر از‬ ‫جمله گروه خودروسازی سایپا تعمیم ندهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا در‬ ‫این بیانیه اورده اس��ت‪ :‬در چند روز گذش��ته برخی رس��انه ها‬ ‫به گفته های یک مدرس از یکی از ش��رکت های فعال در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش استناد کرده و از قول وی اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ما نتوانس��تیم از فرصت هایی که در گذش��ته‬ ‫پس از برجام در اختیارمان بود‪ ،‬درست استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬ای��ن امر مهم به عهده خودروس��ازان بود‬ ‫تا فضا را اماده کنند‪ .‬باید خودروس��از پیش��نهاد‬ ‫و دول��ت مناب��ع الزم را از ارز اقتص��ادی فراه��م‬ ‫می کرد و با مش��ارکت خودروس��ازان بنام جهان‬ ‫و قطعه س��ازان تی��روان این صنعت ب��ه زنجیره‬ ‫تامی��ن جهانی متصل می ش��د‪ .‬ای��ن فرصت را‬ ‫امروز ب��رای خودمان به تهدی��د تبدیل کردیم‪.‬‬ ‫حرکت به س��وی زنجیره تامین جهانی نیازمند‬ ‫زیرساخت اس��ت و باید خودروسازان به سرعت‬ ‫زیرساخت های مهندسی ان را فراهم می کردند‪.‬‬ ‫این فرصت سوزی از سوی خودروساز و قطعه ساز‬ ‫هر دو بود‪ .‬زمان مهم است‪ .‬تصمیم گیری بهنگام‬ ‫و درس��ت نداش��تیم و درحال حاضر جبران این‬ ‫فرصت س��وزی سخت شده‪ ،‬زیرا جنگ اقتصادی‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬می توان گفت مش��کل اصلی‬ ‫در این باره در نح��وه قراردادهای صنعت خودرو‬ ‫بود‪ .‬اگر قطعه س��ازان همراه با خودروس��ازان در‬ ‫این قراردادها حضور داش��تند می توانستند بهتر‬ ‫عمل کنند‪ .‬فراموش نکنیم بازار برخی از قطعات‬ ‫«های تک» که از خارج تامین می شود فقط ایران‬ ‫اس��ت زیرا درحال حاضر هیچ کش��ور تیبا یا پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬تولی��د نمی کند‪ .‬البته هنوز هم دیر نش��ده‬ ‫است‪ .‬می توان با تصمیم گیری در شرایط بحران‬ ‫مش��کالت را مدیری��ت کرد و با وجود از دس��ت‬ ‫دادن فرصت ه��ا از توانمن��دی داخ��ل حداکثر‬ ‫بهره برداری را داش��ت‪ .‬سال گذشته دولت چین‬ ‫‪۲۸‬میلیون خودرو تولید کرد‪ .‬این کشور تصمیم‬ ‫دارد با تغییرات سیاست گذاری در صنعت خودرو‬ ‫خ��ود با تحوالتی که در این صنعت در جهان در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت به سوی تولید خودروهای‬ ‫برقی برود‪ .‬برای گام نخست قرار است ‪۴‬درصد از‬ ‫تولی��دات خودرویی خود را به برقی ها اختصاص‬ ‫دهد و در ‪ ۵‬سال این رقم را به ‪۲۵‬درصد برساند؛‬ ‫بنابراین به تمام خودروسازان خود فراخوان داده‬ ‫که هدف‪ ،‬افزایش تولید خودروهای برقی اس��ت‬ ‫ش��ما به عنوان تولیدکننده ب��رای تحقق ان چه‬ ‫نیازهای��ی دارید تا در بازده زمانی تعیین ش��ده‬ ‫ب��ه این س��و حرکت کنید‪ .‬دول��ت اورده خود را‬ ‫ب��رای حمایت از تولید ب��ه میدان عمل می اورد‪.‬‬ ‫م��ا باید با الگ��و گرفتن از خودروس��ازان موفق‬ ‫جهان��ی‪ ،‬در سیاس��ت گذاری صنعت خودرویی‬ ‫خ��ود تجدیدنظر کنیم‪ .‬ب��رای تحول در صنعت‬ ‫خودرو نخست باید به لحاظ دیدگاهی تغییراتی‬ ‫را در خود به وجود اوریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرس��ودگی صنعت موتورس��یکلت و امار ب��االی مونتاژکنندگان‪ ،‬در‬ ‫کنار صدور مجوزها و بخش��نامه های متنوع مسائل این صنعت را بسیار‬ ‫پیچیده کرده اس��ت‪ .‬نبود مدیریت منسجم در این صنعت و مسئولیتی‬ ‫ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در هدایت ان دارد س��بب ش��ده‬ ‫صنعت موتورسیکلت باری به هر جهت به راه خود ادامه دهد‬ ‫با تحقق اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬برای س��ال ‪ ،۹۷‬موضوع‬ ‫اجباری شدن حذف کاربراتوری ها از چرخه حمل ونقل‬ ‫پی��ش ام��د و ه��ر تولید کنن��ده موظ��ف ش��د برای‬ ‫پالک گذاری هر موتورس��یکلت‪ ،‬یک برگه اسقاط ارائه‬ ‫ده��د که این امر دوباره پالک گذاری موتورس��یکلت را‬ ‫با اختالل روب��ه رو کرد‪ .‬از ابتدای ابان ‪ ۹۷‬تولید دوباره‬ ‫متوقف شد‪ .‬با توقف حدود ‪ ۴‬ماهه تولید و پیگیری های‬ ‫دوب��اره انجمن موتورس��یکلت ‪ ،‬اجرای ط��رح با مهلتی‬ ‫یک ساله به بهمن ‪ ۹۸‬موکول شد‪ .‬در این میان‪ ،‬از ماده‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬این مصوبه (ارائه برگه اس��قاط موتورسیکلت‬ ‫به ازای پالک گذاری هر موتورس��یکلت و اجباری شدن‬ ‫تولید موتورس��یکلت های برقی در واحدهای صنعتی)‬ ‫برداشت های متفاوتی شد‪.‬‬ ‫انجمن به نمایندگ��ی از تولیدکنندگان به دنبال این‬ ‫بود که این امر برای امادگی بیش��تر و همچنین فراهم‬ ‫شدن موتورسیکلت های اس��قاطی‪ ،‬یک سال به تعویق‬ ‫بیفتد‪ ،‬اما گویا مس��ئوالن مرب��وط ( پلیس راهور) این‬ ‫موض��وع را فقط مربوط به ارائه برگه اس��قاط دانس��ته‬ ‫و ال��زام تولید موتورس��یکلت برق��ی را همچنان برای‬ ‫تولیدکنن��دگان اجب��اری می دانن��د؛ از ای��ن رو پس از‬ ‫‪ ۳‬م��اه از ابالغ ای��ن مصوبه (بهم��ن ‪ )۹۷‬پالک گذاری‬ ‫و تولی��د موتورس��یکلت متوقف ش��د‪ .‬از ابتدای خرداد‬ ‫امسال موتورسیکلت های تولیدکنندگانی که ‪۱۰‬درصد‬ ‫محصوالت خود را به موتورسیکلت های برقی اختصاص‬ ‫نداده بودند با ممنوعیت شماره گذاری روبه رو شدند که‬ ‫دوباره انجمن صنعت موتورسیکلت به دنبال دادخواهی‬ ‫از صنف خود پیگیر موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف بین چه نهادهایی است؟‬ ‫فرس��ودگی صنع��ت موتورس��یکلت کش��ور و ام��ار‬ ‫ب��االی مونتاژکنن��دگان ان در کنار ص��دور مجوزها و‬ ‫بخش��نامه های متنوع‪ ،‬مس��ائل این صنعت را بس��یار‬ ‫پیچیده کرده اس��ت‪ .‬اختالف ارا بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬کارشناس��ان س��ازمان محیط زیست‪،‬‬ ‫کارگروه ملی الودگی هوا و پلیس راهور س��بب ش��ده‬ ‫این صنعت با تنش های بسیاری همراه باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫زمانی که طرحی برای این صنعت مصوب می ش��ود در‬ ‫هم��ان ابتدای ام��ر با اختالف بین نهاده��ای گوناگون‬ ‫ناکارام��د می ماند و در نهایت به تعویق می افتد‪ .‬به طور‬ ‫معمول‪ ،‬صنعتگران معتقدند مصوبات بدون مشورت با‬ ‫فعاالن این صنعت ابالغ و اجرایی می ش��ود درحالی که‬ ‫تولیدکنندگان هم مشکالت خود را دارند‪ .‬نبود مدیریت‬ ‫منسجم در این صنعت و مسئولیتی که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در هدایت ان دارد س��بب شده صنعت‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬باری به هر جهت به راه خود ادامه دهد‬ ‫و هر روز اسیب پذیرتر از دیروز شود‪ ،‬بدون اینکه شاهد‬ ‫اتفاق خاصی در این صنعت بومی باشیم‪.‬‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور در گفت وگو با‬ ‫درباره توقف تولید گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۶‬درب��اره قانون هوای پاک‬ ‫و اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده‪ ،‬هیات وزیران‬ ‫مصوب��ه ای را اب�لاغ ک��رد ک��ه دو م��اده ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ان‬ ‫مربوط به موتورس��یکلت بود‪ .‬براس��اس ماده ‪ ۱۱‬برای‬ ‫هر موتورس��یکلتی که تولیدکننده برای دریافت مجوز‬ ‫پالک اق��دام می کند باید گواهی اس��قاط ارائه ش��ود‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬ه��م تولیدکنندگان را موظف کرده ‪۱۰‬درصد‬ ‫س��بد محصوالت ‪ ۳‬ماهه خود را به موتورسیکلت های‬ ‫برق��ی اختصاص دهن��د‪ ،‬در غیر این ص��ورت برابر هر‬ ‫موتورس��یکلت برای پالک گذاری باید ‪ ۳‬برگه اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت ارائه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چون ش��رایط برای اج��رای ماده ‪۱۱‬‬ ‫ت فرسوده برای‬ ‫فراهم نبود و به اندازه کافی موتورسیکل ‬ ‫اس��قاط وجود نداش��ت‪ ،‬انجمن با ارائه اسناد و مدارک‬ ‫اج��رای این طرح را به یک س��ال بعد یعنی بهمن ‪۹۸‬‬ ‫موک��ول کرد‪ .‬او افزود‪ :‬انجمن به دنبال تعویق این طرح‬ ‫چه در بحث اس��قاط موتورس��یکلت و چ��ه اختصاص‬ ‫‪۱۰‬درصد محصوالت به موتورس��یکلت های برقی بود‪،‬‬ ‫اما برداش��ت های متفاوت منجر به این ش��د که دوباره‬ ‫از ابتدای خرداد پس از گذش��ت ‪ ۳‬ماه تاخیر در اجرای‬ ‫طرح اس��قاط‪ ،‬تولید متوقف ش��ود زی��را پلیس راهور‬ ‫معتقد است ماده ‪ ۱۲‬الزم االجرا بوده و تولیدکنندگانی‬ ‫که نتوانس��تند ‪۱۰‬درصد تولید خود را به موتورسیکلت‬ ‫برق��ی اختصاص دهند برای پالک گ��ذاری باید ‪ ۳‬برگه‬ ‫اس��قاط ارائه دهند؛ از این رو تا روش��ن شدن موضوع‪،‬‬ ‫شماره گذاری متوقف شده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬براس��اس ماده ‪ ،۱۱‬ه��ر تولیدکننده‬ ‫موظ��ف اس��ت ب��رای دریاف��ت ش��ماره ب��رای ه��ر‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬یک برگه اسقاط تحویل دهد و با توجه‬ ‫به م��اده ‪ ۱۲‬نیز تولیدکنندگان موتورس��یکلت مکلف‬ ‫هس��تند در هر بازده زمانی ‪ ۳‬ماهه‪۱۰ ،‬درصد تولیدات‬ ‫خود را به موتورس��یکلت های برقی اختصاص دهند‪ ،‬در‬ ‫غیر این ص��ورت برای پالک گذاری هر موتورس��یکلت‬ ‫بنزینی(انژکت��وری) بای��د ‪ ۳‬برگه اس��قاط ارائه ش��ود‪.‬‬ ‫براساس سخنان دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‪ ،‬این‬ ‫انجمن به نمایندگی از تولیدکنندگان خواس��تار تاخیر‬ ‫یک س��اله برای هر دو ماده بوده اس��ت اما پلیس راهور‬ ‫تعویق یک ساله را فقط مربوط به ماده ‪ ۱۱‬می داند‪.‬‬ ‫ضیاءمقدم با بیان اینکه انجمن دوباره پیگیر موضوع‬ ‫اس��قاط موتورسیکلت ها ش��ده و در این باره مکاتبات و‬ ‫مذاکراتی هم داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله این است که‬ ‫وقتی ش��رایط برای اسقاط یک موتورس��یکلت فراهم‬ ‫تغییر موتور محصوالت مشترک تکذیب شد‬ ‫قرار اس��ت موتور‪ EF ۷‬روی خودروهای تندر‪ ۹۰‬و ساندرو هم‬ ‫نصب شود‪ .‬مرکز تحقیقات و نواوری سایپا به نمایندگی از این‬ ‫گروه خودروسازی با اعالم اینکه هیچ برنامه ای برای استفاده از‬ ‫این موتور یا هر موتور دیگری روی محصول ساندرو ندارد‪ ،‬ذکر‬ ‫این موارد را ضروری می داند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مش��خص نیس��ت یک مدرس در شرکت خدمات پس از‬ ‫فروش چگونه به خود اجازه می دهد درباره برنامه های تولیدی‬ ‫و فنی یک ش��رکت خودروسازی دیگر اظهارنظر کرده و چنین‬ ‫موضوع کذب و غیرکارشناسانه ای را مطرح کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬این احتم��ال وجود دارد که ش��رکت متبوع مدرس یاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬چنین ذهنیت و برنامه ای را درباره محصوالت تولیدی‬ ‫‹ ‹نابسامانی در بازار‬ ‫‹ ‹برداشت های متفاوت از یک مصوبه‬ ‫‹ ‹درخواست تعویق اسقاط‬ ‫خود داش��ته باش��د اما از ای��ن مدرس و هم��کاران وی انتظار‬ ‫می رود برنامه های خود را به ش��رکت های دیگر خودروس��ازی‬ ‫تعمیم ندهند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تولید محصول س��اندرو و تندر‪ ۹۰‬در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا به دلیل ترک شرکت فرانسوی رنو از ایران و عمل نکردن‬ ‫ب��ه تعهداتش متوقف ش��ده و س��ایپا نیز با ص��رف هزینه های‬ ‫قابل توج��ه‪ ،‬برای تامی��ن منافع مش��تریان‪ ،‬طرح های تبدیلی‬ ‫محصوالت پیش فروش شده را اجرا کرده و نتایج این بدعهدی را‬ ‫کنترل کرده است‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح چنین موضوعات غیراجرایی‬ ‫و غیرکارشناسانه ای موجب تش��ویش اذهان خریداران خودرو‬ ‫در کشور می شود‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چگونه می توان��د برای پالک گ��ذاری‪ ۳ ،‬برگه‬ ‫اس��قاط ارائه داد‪ .‬الزام ‪۱۰‬درصد محص��والت به تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی پذیرفتنی اس��ت‪ ،‬همان طور‬ ‫که بس��یاری از ش��رکت ها تولی��د می کنند ام��ا توان‬ ‫ف��روش ندارند‪ .‬در واقع توان س��اخت وج��ود دارد ولی‬ ‫بازار تقاضا برای این موتورس��یکلت ها بسیار کم است‪.‬‬ ‫البته درباره ارائه برگه اسقاط عنوان می شود در صورت‬ ‫نبود موتورسیکلت فرسوده‪ ،‬تولیدکننده می تواند برگه‬ ‫اس��قاط خ��ودرو ارائه دهد‪ .‬محل اخت�لاف در این باره‬ ‫پیچید ه شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پیگیری موضوع برای هر دو ماده ‪ ۱۱‬و‬ ‫‪ ۱۲‬بود اما برداشت اشتباه منجر به این شده که دوباره‬ ‫تولید متوقف شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن صنعت موتورس��یکلت با بی��ان اینکه‬ ‫نامه نگاری هایی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با پیگیری انجمن‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز از معاون اول رئیس جمهوری خواسته تاخیر‬ ‫یک ساله برای هر دو ماده اعمال شود‪ .‬شنیده ها حاکی‬ ‫از موافقت با این امر دارد‪ ،‬اما موضوع هنوز ابالغ نش��ده‬ ‫است و منتظر دستور هستیم‪.‬‬ ‫ضیاءمقدم یاداور شد‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬این صنعت درگیر‬ ‫تح��والت با مصوبه ها و بخش��نامه های متنوعی اس��ت‬ ‫ک��ه در کوتاه م��دت برای این صنعت صادر می ش��ود و‬ ‫تولیدکنن��دگان هر س��ال درگیر یک قان��ون و مصوبه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار موتورس��یکلت از اشباع بازار می گویند و‬ ‫عنوان می کنند موجودی انبارها با توجه به انبوه تولید‬ ‫انتهای سال ‪ ،۹۵‬ورود انژکتوری ها و برقی ها و همچنین‬ ‫کسادی بازار‪ ،‬پاس��خگوی تقاضاها است‪ .‬ضیاءمقدم در‬ ‫ای��ن باره به اخالل ب��ازار عرضه و تقاضا اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگر امار تولید چند سال گذشته این صنعت رصد‬ ‫شود نیاز بازار بین ‪ ۴۵۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار موتورسیکلت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اتفاقی که به دلیل اجرای شتاب زده مصوبات رخ‬ ‫داد ایجاد نابس��امانی در عرضه و تقاضا بازار این صنعت‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب هدف��ی که کارگروه کاهش الودگی‬ ‫ه��وا به دنبال ان بودند‪ ،‬محقق نش��د‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫تغییر مدل از کاربراتوری به انژکتوری در سال ‪ ۹۵‬برای‬ ‫حدود ‪ ۷‬ماه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در این‬ ‫صنعت شد‪ .‬اما با پیگیری انجمن فقط در دو ماه پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار موتورسیکلت تولید‬ ‫ش��د؛ یعنی س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال و ‪ ۲‬براب��ر ان در ‪ ۲‬ماه پایانی‬ ‫س��ال تولید ش��د‪ .‬به این ترتی��ب بی��ش از ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری در سال ‪ ۹۵‬تولید و وارد بازار‬ ‫شد‪ .‬این امر هم بازار سال ‪ ۹۵‬و هم ‪ ۹۶‬این محصوالت‬ ‫را اشباع کرد‪ ،‬به طوری که متقاضیان تمایلی به خرید‬ ‫انژکتوری ها نداش��تند‪ .‬این روند باعث شد در سال ‪۹۶‬‬ ‫تولید زیادی نداش��ته باش��یم و فقط ح��دود ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت تولید شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ضمن اینکه هزینه تبدیل انجین کاربراتوری‬ ‫ب��ه انژکت��وری را تولیدکنن��ده ایران��ی پرداخت کرد‬ ‫ام��ا تحقی��ق و پژوهش و در نهایت تولید ان از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان چینی و هندی انجام ش��د چراکه این‬ ‫دو کش��ور تامین کننده انجین های موتورسیکلت ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬در حالی ک��ه در خود این کش��ورها اجباری‬ ‫برای تولی��د کاربراتوری ی��ا انژکتوری وج��ود ندارد و‬ ‫انه��ا هنوز انجی��ن انژکتوری برای موتورس��یکلت های‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی س��ی تولی��د نکرده بودند‪ .‬به ه��ر حال کار با‬ ‫ص��رف هزینه های زیاد انجام ش��د‪ .‬همی��ن امر منجر‬ ‫ب��ه افزای��ش نرخ موتورس��یکلت ش��ده ک��ه همزمان‬ ‫ش��دن ان ب��ا نوس��ان های ارزی‪ ،‬س��بب ش��د ن��رخ‬ ‫موتورس��یکلت از ‪ ۲‬میلیون توم��ان به حدود ‪۵‬میلیون‬ ‫تومان برس��د ک��ه این موضوع ه��م به کس��ادی بازار‬ ‫دامن زد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا افزای��ش قیمت ه��ا ب��ازار‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری دست دوم رونق گرفت و‬ ‫همی��ن موضوع هدف کارگروه کاهش الودگی هوا پاک‬ ‫را مخت��ل کرد‪ .‬ضیاءمقدم در پای��ان اظهارکرد‪ :‬انجمن‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت امیدوار اس��ت برخ��ورد با این‬ ‫صنعت در سال ‪ ۹۸‬به گونه ای باشد که مصوبه ای جدید‬ ‫صادر نشود تا تولیدکنندگان بتوانند این تغییرات را در‬ ‫خود نهادینه کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از رس��انه ها نیز انتظار می رود نگاه تخصصی و راهبردی‬ ‫خود را در تمامی حوزه ها حفظ کرده و فقط براس��اس تخیالت‬ ‫افرادی که مس��ئولیت سخنان خود را قبول نداشته و حاضر به‬ ‫معرفی خود نیز نیستند‪ ،‬چنین مباحثی را اشاعه ندهند‪.‬‬ ‫مرک��ز تحقیقات و ن��واوری گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫پایان ضمن اس��تقبال از مش��ارکت و همفک��ری متخصصان‪،‬‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬نخبگان و ش��رکت های دانش بنیان در پیشبرد و‬ ‫توس��عه صنعت خودرو‪ ،‬صبوری؛ همدلی و همراهی مشتریان‬ ‫و مردم ش��ریف ایران را در این شرایط سخت و پرچالش نبرد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارج می نهد و می کوش��د تمام توان خود را برای رفع‬ ‫مشکالت موجود به کار بندد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫تعلل بی دلیل ایران‬ ‫در بهره برداری از معدن‬ ‫بوکسیت در گینه‬ ‫قابلیت‬ ‫ثبت مصرف بنزین‬ ‫ایران در گینس‬ ‫در سال ‪ 98‬بر تولید‬ ‫و تنوع تولید تمرکز کنید‬ ‫مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‬ ‫برگزاری همایش ها‪ ،‬راهی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ :‬استان هرمزگان در سال های‬ ‫اخیر در حوزه سرمایه گذاری گام های بلندی برداشته‬ ‫و فض��ای متفاوت و مناس��بی برای کس��ب و کار در‬ ‫این اس��تان فراهم کرده اس��ت‪ .‬این اس��تان به دلیل‬ ‫مج��اورت با خلیج ف��ارس و دریای عمان و همچنین‬ ‫تسلط بر تنگه هرمز‪ ،‬شاهد حضور خطوط کشتیرانی‬ ‫بین المللی اس��ت که به رونق اقتصادی کشور کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬از ط��رف دیگر فراوانی ان��رژی نفت و گاز‬ ‫و همچنین وجود پاالیش��گاه های مهم در هرمزگان‪،‬‬ ‫این س��رزمین را به عنوان اس��تانی پرظرفیت معرفی‬ ‫می کن��د‪ .‬مناطق وی��ژه و ازاد‪ ،‬وجود صنایع بزرگ و‬ ‫کوچ��ک و همچنی��ن وجود ‪ ۵‬منطقه وی��ژه از دیگر‬ ‫مزیت های اس��تان هرمزگان اس��ت‪ .‬درای��ن زمینه‬ ‫خبرنگار‬ ‫در بندرعباس‪ ،‬با مس��عود هندیان‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ج��ذب و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫اس��تانداری هرم��زگان‪ ،‬گفت وگویی انج��ام داده که‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در س�ال های اخیر هرم�زگان چه اقدامات‬ ‫مثبتی در راس�تای جذب سرمایه گذاری انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫اس��تان هرم��زگان گام های بلندی در س��ال های‬ ‫اخیر درباره جذب س��رمایه گذاری برداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا این حال این اس��تان هنوز ظرفیت ه��ای زیادی‬ ‫در ای��ن ح��وزه دارد‪ .‬س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫مختلف محیط زیس��ت موجب افزایش شاخص های‬ ‫س��رمایه گذاری و تغییر نگرش در راس��تای توس��عه‬ ‫پای��دار و متوازن خواهد بود‪ .‬خلق ثروت با اس��تفاده‬ ‫از به��ره وری‪ ،‬دان��ش فن��ی و اقتص��ادی و مبتنی بر‬ ‫فناوری محقق خواهد ش��د و محیط زیست باید یکی‬ ‫از اولویت های سرمایه گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫البت��ه ظرفیت ه��ا و جذابیت ه��ای مختلفی برای‬ ‫سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در هرمزگان وجود دارد‬ ‫که از ان جمله برنامه های استان برای توسعه فوالد‪،‬‬ ‫کشتی سازی‪ ،‬پاالیشگاه ها و پتروشیمی‪ ،‬توسعه بندر‬ ‫شهیدرجایی به عنوان هاب منطقه‪ ،‬توسعه شبکه های‬ ‫حمل ونقل پنج گانه‪ ،‬توس��عه سواحل مکران و شرق و‬ ‫غرب‪ ،‬توس��عه بخش کشاورزی‪ ،‬گردشگری و توسعه‬ ‫صنایع دریامحور و لجس��تیک و پشتیبانی‪ ،‬گسترش‬ ‫مس��عود هندیان‪ :‬اس��تان هرمزگان ظرفیت های متعددی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های مختل��ف دارد‪ .‬برنامه ریزی و ایجاد‬ ‫ظرفیت ب��رای تولید‪۱۰‬میلیون تن فوالد‪ ،‬از مهم ترین جاذبه های‬ ‫سرمایه گذاری در استان است‬ ‫شبکه سوخت رسانی‪ ،‬توسعه معادن و توسعه صنایع‬ ‫ابزی پ��روری و ش��یالت‪ ،‬ظرفیت ه��ا و جذابیت های‬ ‫جدی��دی را در اس��تان ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر با توس��عه بخش های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و خدمات‪ ،‬س��االنه حدود ‪۳۴‬هزار شغل ایجاد خواهد‬ ‫شد که باعث می شود میانگین نرخ بیکاری در استان‬ ‫از میانگی��ن نرخ کش��وری کمتر باش��د و نتیجه این‬ ‫فرایند‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬افزایش درامدهای استان و‬ ‫افزایش جذب سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت ه�ای اس�تان هرم�زگان در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های مختلف چیست؟‬ ‫اس��تان هرم��زگان ظرفیت ه��ای متع��ددی در‬ ‫حوزه س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف دارد‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی و ایجاد ظرفی��ت برای تولید‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد‪ ۶ ،‬هزار مگاوات برق‪۸۰ ،‬میلیون متر مکعب‬ ‫گاز‪۱۵۰ ،‬میلیون تن تخلیه و بارگیری‪ ۳ ،‬میلیون تن‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪۱۵۰ ،‬هزار تن پرورش میگو‪،‬‬ ‫‪۱۴۲‬ه��زار تن پ��رورش ماهی در قف��س‪ ۶ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن قیر‪۱.۵ ،‬میلی��ون متر مکعب تولی��د روزانه اب‬ ‫و ‪ ۶۰‬میلی��ون لیتر س��وخت از مهم ترین جاذبه های‬ ‫س��رمایه گذاری در اس��تان اس��ت‪ .‬س��رمایه گذاری‬ ‫به عن��وان ی��ک عنصر پش��تیبانی از تولیدات داخلی‬ ‫و توس��عه ص��ادرات غی��ر نفتی مطرح اس��ت که در‬ ‫اقتصاده��ای منطقه ای و محل��ی تحول زیادی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €چه هم اندیشی هایی تا کنون در این استان‬ ‫برای جذب س�رمایه گذاری برگزار ش�ده و چه‬ ‫نتایجی حاصل شده است؟‬ ‫یک��ی از راه های تس��ریع جذب س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫دعوت از سرمایه گذاران و هم اندیشی در همایش های‬ ‫اقتصادی اس��ت که مسیر س��رمایه گذاری و انتقال‬ ‫تجربه را هموار و زمینه س��رمایه گذاری های جدید را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬مهم ترین مزیت برگزاری همایش ها‪،‬‬ ‫ارائه ظرفیت های س��رمایه پذیر اس��تان‪ ،‬تبادل ویژه‬ ‫اطالعات و شناسایی س��رمایه گذاران مستعد عنوان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ارتقای ش��اخص ها‪ ،‬توسعه‬ ‫و تامی��ن زیرس��اخت ها‪ ،‬اصالح و تقوی��ت نهادهای‬ ‫پش��تیبانی کننده در توس��عه کارافرین��ی‪ ،‬بهبود و‬ ‫گسترش شیوه های اطالع رسانی‪ ،‬اموزش‪ ،‬رفتارسازی‬ ‫و فرهنگ س��ازی جمعیتی‪ ،‬ریسک سرمایه گذاری را‬ ‫کاه��ش و اطمین��ان س��رمایه گذاری های جدید را‬ ‫افزای��ش می ده��د‪ .‬در این زمینه تا کنون ‪ ۳‬همایش‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی برگزار ش��ده که س��ومین همایش‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری استان در فروردین امسال‬ ‫با حضور بیش از ‪ ۷۰۰‬مهمان خارجی و داخلی برگزار‬ ‫شد و یکی از دستاوردهای این همایش امضای ‪۱۷۲‬‬ ‫تفاهمنام��ه با س��رمایه گذاری ب��ه ارزش ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۵۰‬طرح سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ‪،‬‬ ‫کوچک و متوس��ط از س��وی نهاد های اجرایی در این‬ ‫همایش معرفی ش��دند و شرکت های سرمایه گذار از‬ ‫ویتن��ام‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬هند‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬افریقای جنوبی‬ ‫و نماین��دگان چند ش��رکت انگلیس��ی‪ ،‬فرانس��وی و‬ ‫ژاپن��ی در بخش های مختل��ف‪ ،‬امادگی خود را برای‬ ‫سرمایه گذاری در اس��تان اعالم کردند‪ ،‬برخی نیز در‬ ‫حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫€ €چهظرفیت هایدیگریبرایسرمایه گذاری‬ ‫در استان هرمزگان شناسایی شده است؟‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۴۱‬طرح س��رمایه گذاری در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫شناس��ایی شده اس��ت‪ .‬عالوه بر ان برگزاری همایش‬ ‫س��رمایه گذاری در س��ال جاری ب��ا محوریت اقتصاد‬ ‫دریای��ی‪ ،‬کمک زی��ادی به شناس��اندن ظرفیت های‬ ‫استان کرده است‪ .‬اجرایی کردن ‪ ۱۷۱‬تفاهمنامه امضا‬ ‫ش��ده در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫و پیگیری عملیاتی کردن ‪ ۲۴۱‬طرح س��رمایه گذاری‬ ‫شناس��ایی ش��ده‪ ،‬پیگی��ری اغ��از عملی��ات اجرای‬ ‫پروژه های مهم در اس��تان ش��امل پتروپاالیش هرمز‪،‬‬ ‫اس��ید س��ولفوریک‪ ،‬روغن های پایه اسالیک‪ ،‬شیشه‬ ‫فلوت هرمز‪ ،‬طرح پس��ماند‪ ،‬پایان��ه دریایی‪ ،‬پیگیری‬ ‫تامین منابع مالی پروژه ها‪ ،‬برنامه ریزی برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه های برون مرزی و شرکت در نمایشگاه های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬دع��وت از هیات ه��ای تجاری و‬ ‫بازرگانی برای حضور در استان‪ ،‬اموزش منابع انسانی‬ ‫در بخ��ش س��رمایه گذاری‪ ،‬پیگیری ایجاد اش��تغال‬ ‫‪۳۰‬ه��زار نفری در س��ال ‪ ۹۸‬و ثبت در س��امانه رصد‬ ‫از جمله برنامه های دفتر جذب سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫€ €چه اقداماتی برای تس�هیل سرمایه گذاری‬ ‫م کردن زمینه توسعه در مناطق محروم‬ ‫و فراه ‬ ‫استان هرمزگان انجام شده است؟‬ ‫اقدامات انجام شده برای تسهیل در سرمایه گذاری‬ ‫و فراه م کردن زمینه توسعه در مناطق محروم استان‪،‬‬ ‫شامل شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی از فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته استان به‬ ‫عنوان نخستین گام در این زمینه مطرح می شود‪.‬‬ ‫فرصت ها‪ ،‬مزیت ها‪ ،‬مشوق ها و حمایت های موجود‬ ‫قانونی از س��رمایه گذاری در مناط��ق کم برخوردار با‬ ‫همکاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان‪ ،‬تدوین‬ ‫شده و مشکالت موجود در طرح های سرمایه گذاری‬ ‫به وسیله وزارتخانه های مرتبط و سازمان های ملی در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪۲۰‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫از محل س��رمایه گذاری مصوب سال ‪ ۹۶‬وارد استان‬ ‫ش��د و ‪ ۲۰۲‬طرح جدید سرمایه گذاری به وسیله این‬ ‫دفتر‪ ،‬شناس��ایی و به مرکز خدمات س��رمایه گذاری‬ ‫ارس��ال ش��د که از این تعداد ‪ ۱۷۲‬طرح در س��امانه‬ ‫پنجره واحد سرمایه گذاری ثبت شده است و فقط با‬ ‫اجرای ‪ ۲۴‬طرح مه��م‪۵.۶۲ ،‬میلیارد یورو به صورت‬ ‫ارزی و ‪۱۹۸‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد سرمایه گذاری ریالی‬ ‫در اس��تان انجام خواهد شد که برای بیش از ‪۱۲‬هزار‬ ‫نفر ش��غل ایجاد خواهد کرد‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪۲۵۱‬‬ ‫طرح اعم از صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و خدماتی با اشتغال‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪۸۷۷‬نفر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫€ €برای تقویت س�هم این استان در مبادالت‬ ‫دریایی چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬س��هم اقتصاد دریای��ی در معادالت‬ ‫اینده اقتصادی جهان را ‪۵۶‬درصد می دانند‪ .‬توس��عه‬ ‫فناوری و ارتباط��ات دریاها‪ ،‬جالب ترین حوزه رقابت‬ ‫ژئوپلتیکی هس��تند و چندجانبه گرایی در ژئوپلتیک‬ ‫دریای��ی‪ ،‬ژئواکونومی��ک و ژئواس��تراتژیک‪ ،‬مس��یر‬ ‫جدید س��رمایه گذاران در توسعه دریامحور در استان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه‪ ،‬تش��ویق س��رمایه گذاران به‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های محیط زیس��ت موجب‬ ‫افزایش شاخص های سرمایه گذاری و تغییر نگرش در‬ ‫راستای توسعه پایدار و متوازن است‪ .‬من معتقدم خلق‬ ‫ثروت باید از مسیر بهره وری‪ ،‬دانش فنی و اقتصادی و‬ ‫مبتنی بر فناوری باشد نه از مسیر بهره کشی از محیط‬ ‫زیست‪ .‬از این رو محیط زیست باید یکی از اولویت های‬ ‫سرمایه گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫€ €و سخن پایانی؟‬ ‫نق��ش هوشمندس��ازی ّاب‪ ،‬خ��اک‪ ،‬محص��ول و‬ ‫اس��تفاده از بیوفناوری در بخش کشاورزی‪ ،‬استفاده‬ ‫از حس��گرها‪ ،‬سنس��ورها‪ ،‬تجهی��زات تله مکانیک و‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬اتوماسیون س��ازی و اس��تفاده از‬ ‫«اکول��وژی بس��ته تولی��د» در ج��ذب چندبرابری‬ ‫سرمایه گذاران بخش کشاورزی‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫همچنین تغییر مس��یر از س��مت تولید محوری به‬ ‫بازار مح��وری‪ ،‬نیاز ضروری س��رمایه گذاران اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه افزایش و جذب س��رمایه گذاری های‬ ‫جدید در بخش صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬شیالت‬ ‫و خدمات‪ ،‬باعث رش��د ش��اخص صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫ضری��ب اش��تغال‪ ،‬تولی��د محص��والت‪ ،‬خدم��ات و‬ ‫درامدهای استان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چند گام‬ ‫تا ِکی؟‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مکنزی بررسی کرد‬ ‫خبر‬ ‫اینده مس در عصر‬ ‫خودروهای الکتریکی‬ ‫موسس��ه اقتصادی مکن��زی در تازه ترین‬ ‫گ��زارش خود به بررس��ی اینده مس در عصر‬ ‫خودروه��ای الکتریک��ی پرداخت��ه اس��ت‪ .‬بر‬ ‫پایه بررسی این موسس��ه‪ ،‬رشد وسایل نقلیه‬ ‫الکتریکی عامل مهم افزایش تقاضای مس در‬ ‫اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬رش��د وس��ایل نقلیه‬ ‫الکتریک��ی عامل مهم افزای��ش تقاضای مس‬ ‫در اینده خواهد بود و فرض بر این اس��ت که‬ ‫خودروهای الکتریکی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫فروش خودروهای جدید را به خود اختصاص‬ ‫دهن��د‪ .‬خودروه��ای الکتریک��ی ب��ا توجه به‬ ‫باتری های جدید و سامانه های الکتریکی مورد‬ ‫اس��تفاده در انها‪ ،‬نیاز ب��ه مس باالتر خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬با بهب��ود طراحی های‬ ‫فن��ی و افزایش کارایی س��امانه ها‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود ش��دت مصرف مس در هر خودرو‬ ‫و زیرس��اخت های الزم برای شارژ ان نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫چین در زمینه استفاده و تولید خودروهای‬ ‫الکتریکی در جهان پیشرو است و خواهد بود‪.‬‬ ‫نیاز این کشور‪ ،‬تعیین کننده مسیر رشد تقاضا‬ ‫برای تمام مواد مورد نیاز باتری هاس��ت‪ .‬پایان‬ ‫عمر وس��ایل نقلیه الکتریکی نیز به عنوان یک‬ ‫فرص��ت در نظ��ر گرفته می ش��ود‪ ،‬به ویژه در‬ ‫بیش��تر مناطق برای بازیافت باتری و استفاده‬ ‫دوب��اره از قطع��ات ان‪ ،‬ارزش افزوده به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��هم چی��ن از مص��رف جهان��ی م��س‬ ‫تصفیه ش��ده تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی (‪ ۱۰‬تیر)‬ ‫به ‪ ۵۶‬درصد می رسد‪ ،‬بخش برق و الکترونیک‬ ‫بیشترین حجم اس��تفاده را خواهند داشت و‬ ‫خودروه��ای الکتریک��ی دارای باالترین نرخ‬ ‫رشد هستند‪ .‬وس��ایل نقلیه الکتریکی‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی رش��د مصرف مس در بخش حمل ونقل‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬زیرا ش��دت مص��رف مس برای‬ ‫تولید و اس��تفاده از خودروهای الکتریکی‪۳ ،‬‬ ‫برابر وسایل نقلیه معمولی است‪.‬‬ ‫طال در بازار جهانی‬ ‫ارزان شد‬ ‫دو اقتصاد بزرگ جهان روند نزولی پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن خوش بین��ی پ��س از دیدار س��ران دو کش��ور‬ ‫و موافق��ت انه��ا با ازس��رگیری مذاک��رات و امتیازات‬ ‫امریکا شامل وضع نش��دن تعرفه های جدید و تسهیل‬ ‫محدودیت ها علیه شرکت هواوی روی داد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا و ش��ی جین پین��گ‪ ،‬همتای‬ ‫چینی وی در حاش��یه نشست سران گروه ‪ ۲۰‬در ژاپن‬ ‫دیدار و توافق کردند و دیدار انها جذابیت طال به عنوان‬ ‫پناهگاه مطمئن دارایی را کمتر کرد‪.‬‬ ‫عامل دیگری که نرخ ط�لا را با کاهش روبه رو کرد‪،‬‬ ‫رش��د ش��اخص دالر امریکا بود که دوشنبه به باالترین‬ ‫حد در بیش از یک هفته گذش��ته صعود کرد و طال را‬ ‫برای خریداران غیرامریکایی گران تر کرد‪.‬‬ ‫با این حال رس��انه های چینی گ��زارش کردند چین‬ ‫و امریکا راه طوالنی پیش از رس��یدن به توافق و پایان‬ ‫دادن به جنگ تجاری را درپیش دارند و به حتمال زیاد‬ ‫مبارزات بیشتری در راه خواهد بود‪.‬‬ ‫موج��ودی طالی «اس پی دی ای گلد تراس��ت» که‬ ‫بزرگ ترین صندوق س��رمایه گذاری با پشتوانه طال در‬ ‫جهان است‪ ،‬جمعه ‪ ۰.۲۲‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای‬ ‫تحوی��ل فوری ‪ ۰.۸‬درصد کاهش یاف��ت و به ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫و ‪ ۱۸‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اون��س پالتین ب��رای تحویل‬ ‫ف��وری ‪ ۰.۲‬درصد کاهش پیدا ک��رد و به ‪ ۸۳۱‬دالر و‬ ‫‪ ۳۸‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس پاالدیم نیز برای تحویل‬ ‫ف��وری ثابت مان��د و ‪ ۵۳۷۱‬دالر و ‪ ۸۳‬س��نت معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حاشیه ای بر یک طرح ‪ 27‬ساله از زبان کارشناسان‬ ‫تعلل بی دلیل ایران در بهره برداری از معدن بوکسیت در گینه‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬دهه اس��ت که ایران تصمیم به استخراج‬ ‫ذخای��ر بوکس��یت از گینه و ورود ان به کش��ور گرفت؛‬ ‫م��اده ای که در ارتق��ای جایگاه ای��ران در تولید جهانی‬ ‫الومینی��وم و همچنی��ن نیاز صنعت داخل��ی الومینیوم‬ ‫تاثیر چش��مگیری دارد‪ .‬در نزدیک به ‪ ۳‬دهه گذش��ته و‬ ‫به ویژه در سال هایی که مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) بود‪ ،‬گام های موثری در عملیاتی ش��دن‬ ‫این طرح برداش��ته ش��د‪ ،‬تا جایی که به قول کرباسیان‬ ‫تا نقط��ه پنالتی پیش رفت اما انچ��ه این پنالتی را گل‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما و اگرهایی نامعلوم است‪ ،‬ان هم در شرایطی‬ ‫که به دلیل چالش های برامده از تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران اقتصاد همیش��ه رنجور کشور نیاز به تالش بیشتر‬ ‫برای بقا دارد و به منظور ذخایر بکر گینه به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین کش��ورهای تولیدکننده پس از استرالیا و‬ ‫چین‪ ،‬تقاضا کم نیست‪.‬‬ ‫توافق نهایی ایران و گینه برای تولید و انتقال بوکسیت به ایران در سال ‪1396‬‬ ‫‪ ۲۷‬سال پیش بود که ایران به وجود ذخایر‬ ‫چش��مگیر بوکس��یت در گینه پی برد‪ .‬همان‬ ‫موقع تصمیم گرفته شد که ذخایر‪ ،‬استخراج‬ ‫و به ایران منتقل ش��ود؛ طرح��ی که تا امروز‬ ‫عملیاتی نشده است‪ .‬این درحالی است که هم‬ ‫صنعت الومینیوم ایران به ذخایر این ماده نیاز‬ ‫دارد و هم در داخل کش��ور ذخایر چش��مگیر‬ ‫این ماده شناس��ایی نش��ده اس��ت‪ .‬ق��رارداد‬ ‫استخراج از یکی از معادن گینه ازسوی ایران‬ ‫در سال ‪1396‬خورشیدی و زمانی که مهدی‬ ‫کرباس��یان رئیس وقت هی��ات عامل ایمیدرو‬ ‫تمدید و هر انچه الزم بود‪ ،‬انجام ش��د تا این‬ ‫طرح به مرحله عمل دراید‪ ،‬با این حال تا این‬ ‫روزهای تیر ‪ ۱۳۹۸‬خبری نیس��ت که نیست‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه حت��ی مدیری که‬ ‫مسئول مستقیم این پروژه است‪ ،‬این واقعیت‬ ‫را تایید می کند که تنها چند گام تا عملیاتی‬ ‫شدن این طرح باقی مانده است و پرسش این‬ ‫اس��ت مگر چقدر زمان برای سپری شدن این‬ ‫«تنها چند گام» نیاز اس��ت؟ و چرا با توجه به‬ ‫هزینه هایی که تاکنون برای عملیاتی ش��دن‬ ‫ای��ن پروژه ب��ا همه اهمیت ان صرف ش��ده‪،‬‬ ‫بازهم ب��ه مرحله پایانی نمی رس��د؟ به یقین‬ ‫ذخای��ر بکر بوکس��یت گینه به غی��ر از ایران‬ ‫متقاضیان دیگری ه��م دارد و طرف گینه ای‬ ‫تا ابد منتظر طرف ایرانی نمی ماند‪ .‬گینه یکی‬ ‫از بزرگ ترین دارندگان ذخایر بوکسیت جهان‬ ‫به ش��مار می ای��د و پس از اس��ترالیا و چین‪،‬‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده کانی بوکسیت جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور افریقایی در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪۵۰‬میلیون تن بوکسیت تولید کرد و‬ ‫میزان تولید ان در سال ‪2017‬میالدی(‪1396‬‬ ‫خورشیدی) نیز ‪۴۵‬هزار تن بود‪ .‬چنین روندی‬ ‫گویای حجم رو به رش��دی اس��ت که به نظر‬ ‫می رس��د ایران در روزگار تحریم و در شرایط‬ ‫نیاز به تالش بیشتر برای تقویت اقتصاد خود‬ ‫از ان غافل مانده است‪.‬‬ ‫تنها چند گام برای دس��تیابی به این ذخایر‬ ‫بزرگ نیاز است اما تا کی؟‬ ‫قیمت طال در معامالت روز گذشته بازار جهانی تحت‬ ‫تاثیر رش��د ارزش دالر و تقاضای س��رمایه گذاران برای‬ ‫دارایی های پر ریس��ک‪ ،‬بیش از یک درصد سقوط کرد‬ ‫و به پایین ترین حد خود در بیش از یک هفته گذش��ته‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ‪۱.۵‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۳۸۸‬دالر و ‪ ۱‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معام�لات اتی امری��کا‪ ،‬هر اون��س طال با‬ ‫‪۱.۴‬درصد کاهش به ‪ ۱۳۹۳‬دالر و ‪ ۹۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به گفته مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د در‬ ‫شرکت «سی ام س��ی مارکتس»‪ ،‬بازگش��ایی مذاکرات‬ ‫تج��اری می��ان امری��کا و چی��ن باعث ش��ده اس��ت‬ ‫سرمایه گذاران دورنمای رشد اقتصادی را دوباره ارزیابی‬ ‫کنند و بازارهای سهام در منطقه اسیا رونق پیدا کنند‬ ‫و این امر تقاضا برای دارایی های امن مانند طال را کمتر‬ ‫کرده است‪ .‬احتمال مشاهده نوسان فزاینده وجود دارد‪.‬‬ ‫نرخ طال از س��طح فنی مهم ‪ ۱۴۳۰‬دالر عقب نشسته‬ ‫اس��ت و اکنون خواهیم دید این فلز حمایت در س��طح‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬دالر را امتحان خواهد کرد‪.‬‬ ‫نرخ طال در ‪ ۱۵‬ژوئن (‪ ۲۵‬خرداد) به مرز ‪ ۱۴۳۸‬دالر‬ ‫و ‪ ۶۳‬س��نت صعود کرده بود که باالترین نرخ از ‪ ۱۴‬مه‬ ‫س��ال ‪ ۲۴( ۲۰۱۳‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۲‬بود‪ .‬این افزایش‬ ‫ن��رخ پس از افت ارزش دالر و تقاضای س��رمایه گذاران‬ ‫برای خرید دارایی های امن به دلیل نگرانی از تش��دید‬ ‫تنش های ژئوپلتیکی در خاورمیانه روی داده بود‪.‬‬ ‫با این حال قیمت ها با امیدواری بازار به ازس��رگیری‬ ‫مذاکرات تجاری میان امریکا و چین و حل اختالف های‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹طرحی که ‪ ۲۷‬سال پیش کلید خورد‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫‪ ،‬ایران ‪ ۲۷‬س��ال پی��ش با هدف‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه صنع��ت الومینی��وم در ق��راردادی‬ ‫امتیاز بهره ب��رداری از ‪ ۲‬معدن بوکس��یت دبوال و توگه‬ ‫در گینه را به دس��ت اورد‪ .‬با این قرارداد شرکت معدنی‬ ‫مش��ترک ایران و گینه تاسیس شد تا ساالنه ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن بوکس��یت از معدن لگترا در منطق��ه دابوال در گینه‬ ‫به بندر کوناکری را انتقال دهد‪ .‬در این س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ایران با اس��تفاده از انتقال مواد معدنی به وسیله لوله که‬ ‫در جهان مرس��وم اس��ت تصمیم گرفت حمل بوکسیت‬ ‫از مع��ادن گینه به بندر این کش��ور ب��ه طول نزدیک به‬ ‫‪۴۰۰‬کیلومت��ر را به عنوان طوالنی ترین خ��ط لوله برای‬ ‫حمل م��واد معدنی در جهان اجرا کن��د که در مجموع‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری نیاز داشت؛‬ ‫ب��ا این حال این طرح که جایگاه صنعت الومینیوم را در‬ ‫جهان ارتقا می داد‪ ،‬هرگز به اجرا در نیامد‪.‬‬ ‫‹ ‹توافقی که ‪ ۲‬سال پیش نهایی شد‬ ‫محمد اقاجانلو‬ ‫تا اینکه ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ایسنا تیتر زد‪:‬‬ ‫توافق ایران و کش��ور افریقایی گینه برای تولید و انتقال‬ ‫«بوکس��یت» ب��ه کش��ورمان‪ ،‬نهایی ش��د‪ .‬در این خبر‬ ‫ب��ه نقل از س��فارت ایران در گینه امده ب��ود با توجه به‬ ‫پیگیری ه��ای وزارت ام��ور خارج��ه و همچنین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬زمان بهره ب��رداری از معادن‬ ‫بوکس��یت گینه به مدت ‪ ۲۵‬سال تمدید شد‪ .‬در پی این‬ ‫اتفاق‪ ،‬وزیر معدن گینه به هم��راه هیات بلندپایه ای در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به جمهوری اس�لامی ایران سفر کرده بود‬ ‫و گزارش نهایی طرح توجیه فنی و اقتصادی بوکس��یت‬ ‫گینه کوناکری از س��وی هیات فنی به مقامات ‪ ۲‬کشور‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬در ادامه ای��ن رایزنی ها‪ ،‬مهدی کرباس��یان‪،‬‬ ‫معاون پیش��ین وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫مهدی کرباسیان‪ :‬تا زمانی که من رئیس هیات عامل ایمیدرو بودم‬ ‫این طرح تا نقطه پنالتی رس��ید‪ .‬در زمان حضور من در ایمیدرو یک‬ ‫سال از پایان قرارداد پیشین مانده بود و در سفری که من به گینه‬ ‫داش��تم‪ ،‬این قرارداد تا ‪ ۲۵‬سال تمدید ش��د‪ ،‬به شرطی که ایران‬ ‫هر چه زودتر این س��رمایه گذاری را انجام دهد‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫قرارداد از سوی گینه لغو خواهد شد‬ ‫وق��ت هیات عام��ل ایمیدرو و هیاتی فنی از س��وی این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬ضمن ش��رکت در س��مپوزیوم معدنی گینه‬ ‫ب��رای نهایی کردن موضوع پ��روژه به کوناکری رفت و با‬ ‫وزیر معادن گینه کوناکری‪ ،‬رئیس بندر کوناکری‪ ،‬مشاور‬ ‫معدنی رئیس جمهوری و همچنین نماینده وزیر دارایی‬ ‫گینه کوناکری‪ ،‬مالقات و گزارش نهایی طرح توجیه فنی‬ ‫و اقتصادی بوکس��یت گینه کوناکری را تایید و تصویب‬ ‫ک��رد‪ .‬دو طرف همزمان با تایید گزارش فنی و اقتصادی‬ ‫طرح بهره برداری از معدن بوکس��یت‪ ،‬ش��رایط همکاری‬ ‫ب��رای کاهش هزینه ها‪ ،‬ن��وع اجرا و تامی��ن مالی پروژه‬ ‫را مش��خص کردن��د‪ .‬این گزارش توجیه��ی دربرگیرنده‬ ‫بررس��ی های انجام شده فنی و اقتصادی (‪Feasibility‬‬ ‫‪ )Study‬ط��رح تولید و حمل بوکس��یت از معدن گینه‬ ‫کوناک��ری به س��واحل جنوب��ی ایران بود که از س��وی‬ ‫مشاوران خارجی‪ ،‬انجام‪ ،‬بررسی و نهایی شد‪ .‬با این حال‬ ‫هم��ه چیز تا همی��ن مرحله متوقف ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که پروژه بوکسیت الومینیوم گینه مهم ترین پروژه‬ ‫اقتصادی ایران در افریقا به ش��مار می اید و بنا بر اطالع‬ ‫مقامات رس��می‪ ،‬ارزش منابع ان بیش از ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زده می ش��د‪ .‬ذخیره بوکس��یت این معدن ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تن اعالم ش��ده بود و یک��ی از منابع تامین مواد‬ ‫اولیه برای دس��تیابی به اهداف توسعه صنعت الومینیوم‬ ‫در ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع شد اما اجرا نه‬ ‫سیدحمیدرضا وحید کیانی‪ ،‬س��فیر ایران در گینه در‬ ‫گفت وگو با مهر که ‪ ۲۹‬خرداد امس��ال منتش��ر ش��د نیز‬ ‫به این موضوع اش��اره کرد و در این باره گفت‪ :‬ایران ‪۵۱‬‬ ‫درصد سهام معدن گینه کوناکری با بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش بوکس��یت را در دس��ت دارد‪ .‬مناقصه معدن‬ ‫ارزشمند بوکسیت انجام ش��ده و پروژه ای که ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تن بوکسیت مورد نیاز کشورمان برای صنعت الومینیوم‬ ‫را س��االنه تامین خواهد کرد‪ ،‬صنعت الومینیوم کشور را‬ ‫شهر ارواح در شمال ارژانتین‬ ‫تصاویر‪ ،‬ش��هرهای متروک «میناکاژولی داد» و «میناجولیا» را‬ ‫در شمال کشور ارژانتین نشان می دهند‪ .‬روزگاری اقتصاد این دو‬ ‫شهر مبتنی بر استخراج سولفور از معدنی در ارتفاع ‪ ۵۲۰۰‬متری‬ ‫از زمین و فراوری ان بود‪.‬‬ ‫اس��تخراج به دلیل کمبود اکس��یژن‪ ،‬تابش شدید نور افتاب و‬ ‫بادهای قوی در ش��رایط سخت انجام می شد‪ .‬حاال و پس از پایان‬ ‫استخراج‪ ،‬این دو شهر همانند سایر مناطق مشابه تبدیل به شهر‬ ‫ارواح و البته یک جاذبه گردشگری شده اند‪.‬‬ ‫منبع‪besttravelreview.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫ب��ا تحولی جدی روبه رو می کند ‪ .‬موضوع س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت که نیاز امروز و اینده صنعت الومینیوم کشورمان‬ ‫را تامین خواهد کرد‪ .‬یکی از وظایف من به عنوان س��فیر‬ ‫ایران در گینه در سال های گذشته‪ ،‬اجرای این پروژه بوده‬ ‫که بیش از ‪ ۲۸‬سال است به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تا نقطه پنالتی رفتیم‬ ‫مهدی کرباس��یان در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را این ط��رح با وجود‬ ‫پیگیری ها و اهمیتی که برای صنعت الومینیوم کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬تاکنون عملیاتی نش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تا زمانی‬ ‫ک��ه من رئیس هی��ات عامل ایمیدرو ب��ودم این طرح تا‬ ‫نقطه پنالتی رس��ید‪ .‬در زمان حضور من در ایمیدرو یک‬ ‫س��ال از پایان قرارداد پیش��ین مانده بود و در سفری که‬ ‫من به گینه داش��تم‪ ،‬این قرارداد تا ‪ ۲۵‬سال تمدید شد‪،‬‬ ‫به ش��رطی که ایران هر چه زودتر این س��رمایه گذاری را‬ ‫انجام دهد‪ .‬در غیر این صورت قرارداد از س��وی گینه لغو‬ ‫خواهد شد چون چینی ها و اماراتی ها از جمله کشورهایی‬ ‫هستند که از دستیابی به ذخایر چشمگیر بوکسیت گینه‬ ‫استقبال می کنند‪ .‬او با تایید انچه در این گزارش اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در زم��ان حضور من در ایمی��درو مطالعات‬ ‫امکان س��نجی در گینه از سوی یک شرکت مشاور معتبر‬ ‫اروپایی انجام شد و قرار شد با خط لوله‪ ،‬بوکسیتی را که‬ ‫با اب مخلوط ش��ده به بندر منتق��ل و در همان بندر در‬ ‫کارخانه فراوری کرده سپس به ایران منتقل کنند‪ .‬حتی‬ ‫مناب��ع ابی مورد نیاز هم پیش بینی ش��ده بود‪ .‬همچنین‬ ‫پس از اینکه گزارش مطالعات امکان س��نجی تهیه ش��د‬ ‫برای تامین س��رمایه‪ ،‬مناقصه بین المللی برگزار کردیم و‬ ‫در اخرین روزهایی که من در ایمیدرو بودم شمار زیادی‬ ‫از شرکت ها پیشنهاد داده بودند‪ .‬در نهایت برنده مناقصه‬ ‫هم ش��رکت المانی «ام ام ای» وابسته به «اسکوت ِک» بود‬ ‫که مسئولیت پروژه بر عهده ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ‪۵‬درصد مانده است‬ ‫محم��د اقاجانل��و‪ ،‬مدیریت صنایع معدنی و مس��ئول‬ ‫مستقیم این پروژه است‪.‬‬ ‫در پیگیری موانع پیش‬ ‫رو بر س��ر راه این پروژه گفت وگوی��ی تلفنی با این مقام‬ ‫مس��ئول داشت‪ .‬اقاجانلو در پاسخ گفت‪۹۵ :‬درصد مسیر‬ ‫برای عملیاتی ش��دن این پروژه طی شده است و برای ‪۵‬‬ ‫درص��د باقی مانده نیز باید تصمیم گیری ش��ود‪ ۲ .‬هفته‬ ‫است که پاکت ها را برای مناقصه به ما داده اند که ممکن‬ ‫است برنده داشته باشد یا نداشته باشد‪ .‬هر اتفاقی پیامد‬ ‫منحص��ر به خود را دارد‪ .‬او افزود‪ :‬برای پاس��خ نهایی به‬ ‫این پروژه‪ ،‬دست کم یک ماه زمان نیاز است‪ .‬ما باید طرف‬ ‫گینه ای را ب��ه ایران دعوت کنیم و با همراهی او تصمیم‬ ‫بگیریم‪ .‬تا این تصمیم گرفته نش��ود نمی توان هیچ پاسخ‬ ‫نهای��ی داد و هر چه بگویم می تواند به پیامد منفی پروژه‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫مشتری مداری‬ ‫به سبک دلباختگان‬ ‫«سوزن دوزی»‬ ‫نقش کلیدی بازار سرمایه‬ ‫در رونق تولید‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گام های کوتاه برای نفت زدایی از اقتصاد ملی‬ ‫‹ ‹صنع�ت گردش�گری از صنع�ت نف�ت‬ ‫اقتصادی تر است‬ ‫ح��اال در واکن��ش به خب��ر جدیدی که اعالم ش��د‪،‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری می گوید‪ :‬خوشبختانه با نگاه‬ ‫مساعد رئیس جمهوری‪ ،‬این درخواست در دولت تصویب‬ ‫ش��د و می تواند گام موثری در افزایش ورود گردشگران‬ ‫چینی به ایران باشد ‪ .‬وی با اشاره به جمعیت قابل توجه‬ ‫گردشگران چین گفت‪ :‬در سال گذشته میالدی حدود‬ ‫‪۱۵۰‬میلیون گردش��گر چینی از کش��ورهای گوناگون‬ ‫جه��ان بازدی��د کرده اند‪.‬هدف گذاری ما این اس��ت که‬ ‫رض��ا اباذری‪ :‬به طور معمول توافقنامه لغ��و روادید دو طرفه انجام‬ ‫می ش��ود اما اگر یکطرفه هم انجام شود به س��ود گردشگری جامعه‬ ‫میزبان است؛ بنابراین در نفس موضوع مشکلی وجود ندارد‬ ‫با ظرفیت ها و جاذبه های گس��ترده کش��ورمان بتوانیم‬ ‫ساالنه میزبان ‪۲‬میلیون گردشگر چینی باشیم‪ .‬مونسان‬ ‫با بی��ان اینکه لغو روادید برای گردش��گران چین‪ ،‬پس‬ ‫از ‪7‬ماه تالش س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری به ثمر رسیده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نشست های‬ ‫گوناگون��ی با بخش خصوصی فعال گردش��گری برگزار‬ ‫شد‪ ،‬امیدواریم با این اقدام و برنامه های بعدی که برای‬ ‫معرفی جاذبه های گردش��گری ای��ران به مردم چین در‬ ‫دستور کار است‪ ،‬شاهد افزایش ورود گردشگران چینی‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه لغو‬ ‫روادی��د یک��ی از راهکارهای جذب گردش��گر اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید باور کنیم صنعت گردش��گری به مراتب‬ ‫از صنع��ت نفت اقتصادی تر اس��ت و ای��ن درامد پایدار‬ ‫تحریم پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع ایران هراسی‪ ،‬اولویت نخست جذب‬ ‫گردشگر خارجی‬ ‫در نگاهی دیگ��ر‪ ،‬فع��االن صنعت گردش��گری بر این‬ ‫باورند در ش��رایطی که به واس��طه اعم��ال تحریم های‬ ‫امریکا نوعی«ایران هراسی» در فضای بین المللی حاکم‬ ‫ش��ده‪ ،‬تبلیغ مثبت برای کشور موثرترین راهکار جذب‬ ‫گردشگری خارجی به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیدحس��ن مطیع��ی لنگ��رودی‪ ،‬اس��تاد جغرافیا و‬ ‫برنامه ریزی روس��تایی دانش��گاه تهران در گفت ‍وگو با‬ ‫پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪ :‬امنیت در‬ ‫داخل س��رزمین بزرگ ترین نقش را در جذب گردشگر‬ ‫دارد و خوش��بختانه ما در ایران امنیت خوبی داریم اما‬ ‫در مقاب��ل این امنی��ت خوبی که در ای��ران داریم‪ ،‬در‬ ‫کشورهای خارجی ایران هراس��ی داریم یعنی از ایران‪،‬‬ ‫هراس شدیدی دارند و تا نام ایران را می شنوند به فکر‬ ‫تروریسم می افتند‪ ،‬درحالی که ایران امن ترین کشور در‬ ‫منطقه است؛ بنابراین یکی از مهم ترین اولویت هایی که‬ ‫باید در سال جدید به منظور تقویت صنعت گردشگری‬ ‫و جذب گردش��گر انجام ش��ود‪ ،‬رفع ایران هراس��ی در‬ ‫عرصه بین المللی با تبلیغات مثبت و هدفمند است‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته نیز با تصویب حذف زدن مهر به ایران‬ ‫در گذرنامه گردش��گران خارجی‪ ،‬احمد سبط حسینی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره جامعه تورگردان��ان در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫با «جنگ اقتصادی» روبه رو هستیم‪ ،‬نیازمند راهکارهای‬ ‫اساس��ی ازجمله رفع ایران هراسی با تبلیغات مثبت در‬ ‫فض��ای بین المللی اس��ت‪ .‬به ب��اور این فع��ال صنعت‬ ‫گردش��گری ‪ ،‬گردش��گری ایران هنوز نتوانسته خود را‬ ‫در بازاره��ای بین المللی خوب معرفی کند و متاس��فانه‬ ‫شناخت درستی از ما از سوی گردشگران خارجی وجود‬ ‫ندارد؛ بنابراین نخس��ت باید گردش��گری وجود داشته‬ ‫باشد تا بعد مقدمات حضور او در کشور تسهیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک نگرانی‬ ‫در همی��ن راس��تا برخی هم نگ��ران ورود بی ضابطه‬ ‫گردش��گران چینی و اقام��ت در مراکزغیررس��می و‪...‬‬ ‫هس��تند که معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری در این باره گفته که انتظار‬ ‫این است که گردشگران چینی در اقامتگاه های رسمی‬ ‫و دارای مجوز س��اکن ش��وند‪ .‬این موضوع ارتباطی به‬ ‫اینکه روادید وجود داشته باشد یا خیر‪ ،‬ندارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در حالی هدف از لغو این روادید «به دست اوردن‬ ‫بازار چین» عنوان ش��ده و انچه دیده شده گویای این‬ ‫اس��ت که بس��یاری از چینی هایی که به ایران سفر می‬ ‫کنند بازاریاب ب��وده و به دنبال فروش محصوالت خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چی��ن یک��ی از بازاره��ای ه��دف اصل��ی و اولویت‬ ‫گردشگری ایران است که ‪ 2‬سال قبل جمعیتی حدود‬ ‫‪ ۱۲۹‬میلیون چینی به خارج از این کش��ور سفر کردند‬ ‫که در همان س��ال سهم ایران از این گردشگران کمتر‬ ‫از ‪ ۷۰‬ه��زار نفر بود‪ .‬البته چین دومین کش��ور اس��ت‬ ‫که از دریافت روادیدی ایران معاف می ش��ود‪ .‬مهر سال‬ ‫گذش��ته بود ک��ه ایران به طور یکجانبه ش��رط دریافت‬ ‫روادید برای ورود گردش��گران عمانی ب��ه ایران را لغو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این خبر را محمدرضا نوری ش��اهرودی‪ ،‬سفیر ایران‬ ‫در عمان اعالم کرده و گفته بود‪ :‬هیات وزیران مقررات‬ ‫لغ��و روادید یک طرفه ب��رای ورود اتباع عمان به ایران‬ ‫را اب�لاغ کرد‪ .‬این ها در حالی اس��ت که پیش از این‬ ‫حسن قشقاوی‪ ،‬معاون پیشین کنسولی امور مجلس و‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور وزارت امور خارجه با تاکید بر‬ ‫اینک��ه ایران هیچ محدودیتی برای لغو روادید با س��ایر‬ ‫کش��ورها ندارد‪ ،‬ش��رط الزم برای اج��رای این طرح را‬ ‫اعالم ک��رده و گفته بود‪« :‬ما امادگ��ی کامل برای لغو‬ ‫روادید با سایر کش��ورها را داریم‪ ،‬فقط شرط ان عمل‬ ‫متقابل اس��ت‪ ».‬اما گویا توجهی به این موضوع نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫� اقدام های دیگر برای جذب گردشگر چینی‬ ‫رئیس پیش��ین هی��ات مدیره انجم��ن صنفی دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتی اس��تان ته��ران با بی��ان اینکه لغو‬ ‫روادی��د عملیاتی برای تس��هیل عبور اتباع دو کش��ور‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به طور معمول توافقنامه لغو روادید دو‬ ‫طرفه انجام می ش��ود اما اگر یکطرفه هم انجام شود به‬ ‫سود گردشگری جامعه میزبان است؛ بنابراین در نفس‬ ‫موضوع مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رضا اباذری در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شاید‬ ‫بهتر بود لغو روادید ایران و چین دوطرفه انجام می شد‬ ‫تا هزینه ای هم از مس��افران خروجی ما کم می شد‪ ،‬اما‬ ‫این اتفاق رخ نداده اس��ت و امیدواریم به زودی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر جذب گردش��گر را یک چرخه ببینیم‪،‬‬ ‫لغ��و روادی��د در این چرخ��ه فقط ی��ک عامل کوچک‬ ‫به ش��مار می رود و بخش های دیگری از جمله میزبانی‬ ‫درس��ت با توجه ب��ه فرهن��گ جامعه مس��افری تاثیر‬ ‫بسیاری در جذب گردشگر دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تغذیه‬ ‫چینی ها با دیگر کشورها بسیار متفاوت است و بنابراین‬ ‫ما بای��د الزامات پذیرای��ی از انها را در رس��توران ها و‬ ‫اقامتگاه ها داشته باشیم‪ .‬دوم اینکه نشانه هایی به زبان‬ ‫چین��ی برای انها فراهم کنیم و اینکه در نمایش��گاه ها‬ ‫قوی ظاهر شویم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس گردش��گری و مدیر یک��ی از دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتی تاکید کرد‪ :‬موارد دیگر که بس��یار‬ ‫ض��رورت دارد‪ ،‬تربی��ت راهنم��ای محل��ی چینی زبان‬ ‫است که متاس��فانه تعداد این افراد در ایران بسیار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه چینی ها ه��م به طور معمول عادت‬ ‫ندارند به زبان انگلیس��ی صحب��ت کنند و انتظار دارند‬ ‫راهنمای��ان ما با زبان چینی با انها صحبت کنند‪ .‬البته‬ ‫این بخش با راهنمایانی که گردش��گران چینی با خود‬ ‫همراه می اوردند‪ ،‬متفاوت است‪ .‬ایران به واسطه تورهای‬ ‫فرهنگی ک��ه دارد راهنمای محلی ب��ه زبان مهمان را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران در دومین‬ ‫گردهمایی خود که با حضور نمایندگان تشکل های فعال در این‬ ‫حوزه برگزار شد‪ ،‬درباره دستور کار این کمیسیون در سال های‬ ‫پیش رو تبادل نظر کردند‪ .‬اعضای این کمیسیون‪ ،‬نسبت به این‬ ‫رویکرد کلی به توافق رسیدند که ضمن توانمندسازی تشکل ها‬ ‫و تس��هیلگری در این حوزه‪ ،‬توسعه گردش��گری داخلی را نیز‬ ‫مورد پیگیری قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری ات��اق بازرگانی‪ ،‬در ابت��دای این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬مجید حس��ینی نژاد‪ ،‬رئیس کمیس��یون گردشگری‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در پیش��نهادی‪ ،‬ماموریت کمیس��یون را‬ ‫خلق بس��تری برای تس��هیل فعالیت و توانمندس��ازی فعاالن‬ ‫گردشگری به ویژه جوانان برای توسعه ایرانگردی و خلق ثروت‬ ‫برای ایش��ان و جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬در کنار توسعه ورود‬ ‫گردشگر خارجی باید تالش کنیم هر خانواده ایرانی با هر سطح‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫‹ ‹حرکت اغازین یک گام اساسی‬ ‫عضو کمیسیون گردش��گری اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫این باره معتقد اس��ت که این اقدام‪ ،‬بد نیست و از شان‬ ‫ایرانی ها و کشورمان هم کم نخواهد کرد‪.‬‬ ‫فرزی��ن فردی��س ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورها گاهی‬ ‫مشوق هایی را قائل می شوند که هدف انها ترغیب افراد‬ ‫ولی تیموری‬ ‫بیش��تر برای س��فر به مقصد جدید گردش��گری است‪.‬‬ ‫بنابراین به این زودی نمی توان با نگاه منتقدانه نس��بت‬ ‫ب��ه اقدام جدی��د دولت مبنی بر لغ��و یک طرفه روادید‬ ‫ای��ران برای چینی ها قض��اوت و ان را رفتار تحقیرامیز‬ ‫برای مردم تلقی کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر این اقدام بر جذب گردشگری‬ ‫خارجی در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی فعالیت ها‪ ،‬حرکات‬ ‫اغازی��ن هس��تند؛ یعن��ی کمک می کند ت��ا یک گوی‬ ‫ش��روع به حرکت کند و باید کس��انی ب��ه این حرکت‬ ‫سیدحسن مطیعی لنگرودی‬ ‫اغازی��ن بپیوندند و این حرک��ت را تکمیل کنند و باز‬ ‫بزرگ ش��دن گوی‪ ،‬گام اساس��ی و تاثیر گذاری را شکل‬ ‫دهن��د‪ .‬در این ش��رایط هم عالوه بر لغ��و روادید الزم‬ ‫اس��ت دفاتر گردش��گری و اژانس های خدماتی و دیگر‬ ‫نهادهای گردشگری بتوانند فعالیتی را به عنوان مکمل‬ ‫این مشوق انجام دهند و مقصد گردشگری کشور ما را‬ ‫نزد انتخاب کنندگان چینی پررنگ تر کنند‪.‬‬ ‫به گفته فردی��س‪ ،‬در جهان رقابت ش��دیدی وجود‬ ‫دارد که هرکس��ی بتواند کاال و خدمت خود را بفروشد‬ ‫رضا اباذری‬ ‫و کش��ورهای گوناگ��ون به ویژه در حوزه گردش��گری‬ ‫به ش��دت در حال تالش هستند تا جزو مقصد های برتر‬ ‫گردشگری در جهان باشند‪ .‬نکته جالب اینکه کشورها‬ ‫و حت��ی ش��هرهایی هس��تند که پویش ه��ای بزرگ و‬ ‫سنگین برندسازی پیاده کردند که سعی کردند جامعه‬ ‫خ��ود را به عن��وان مقص��د جدید گردش��گری و کمتر‬ ‫شناخته شده معرفی کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون گردش��گری ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫فرزین فردیس‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬ما نباید ب��ه لغو روادید ب��رای خارجی ها‬ ‫بس��نده کنیم و انتظار داشته باش��یم با این اتفاق خیز‬ ‫گردش��گران خارجی به ایران را ش��اهد باش��یم‪ ،‬بلکه‬ ‫باید برای شناس��اندن ش��هرهای زیب��ای ایران تالش‬ ‫کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بخش فرهنگی س��فارت ایران در‬ ‫کشورهای خارجی و سازمان میراث فرهنگی و مهم تر از‬ ‫همه اژانس های مسافرتی و سایت های گردشگری باید‬ ‫سعی کنند ظرفیت های ایران را به بهترین شکل ممکن‬ ‫به خارجی ها و از جمله گردشگران چینی معرفی کنند‪.‬‬ ‫تالش برای توسعه ایرانگردی‬ ‫درام��دی‪ ،‬بتواند ماهانه یک س��فر داخلی را تجرب��ه کند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬س��ایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه های خود را درباره‬ ‫استراتژی کمیسیون بیان کردند‪ .‬مجید غرقی‪ ،‬نایب رئیس این‬ ‫کمیس��یون بر این عقیده بود که رسیدگی به مشکالت فعاالن‬ ‫صنعت از جمل��ه در حوزه های بیمه‪ ،‬مالیات و تامین اجتماعی‬ ‫نی��ز باید در دس��تور کار کمیس��یون قرار گی��رد‪ .‬او گفت‪ :‬این‬ ‫کمیس��یون باید خدمات اتاق را برای فعاالن حوزه گردشگری‬ ‫تبیین کرده و هرقدر تعداد اعضای اتاق از صنعت گردش��گری‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬ضریب نفوذ این کمیسیون باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫مقصود س��امانی که به نمایندگی از شرکت های هواپیمایی در‬ ‫این نشس��ت حضور یافته بود‪ ،‬خواهان گنجانده شدن «تقویت‬ ‫و توانمندسازی تشکل ها» در شمار اولویت های این کمیسیون‬ ‫ش��د‪ .‬ارش انیس��یان از انجمن خدمات بین المللی سالمت نیز‬ ‫با اش��اره به اینک��ه ظرفیت های بالقوه ای در حوزه گردش��گری‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت لبنیات افزایش یافت‬ ‫س�لامت و تجارت وجود دارد‪ ،‬پیش��نهاد توجه کمیس��یون به‬ ‫ظرفیت ه��ای این دو بخش را مطرح ک��رد‪ .‬حرمت اهلل رفیعی‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون گردش��گری اتاق تهران ب��ا بیان اینکه‬ ‫توس��عه ایرانگ��ردی‪ ،‬مس��تلزم تعیین ب��ازار ه��دف و مقاصد‬ ‫گردشگری است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقصدهای گردشگری معرفی نشده‬ ‫اس��ت و مردم باید بدانند که همه گردشگری ها به شمال ختم‬ ‫نمی شود؛ بنابراین معرفی مقصدهای گردشگری و اولویت بندی‬ ‫انها یک ضرورت اس��ت‪ .‬همچنین بس��یج استانداران و مدیران‬ ‫ارش��د اس��تانی و تبلیغ در شبکه های اس��تانی نیز می تواند به‬ ‫توس��عه گردش��گری داخلی کمک کند‪ .‬در ادامه این نشست‪،‬‬ ‫دیگر حاضران نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند و در نهایت‬ ‫مقرر ش��د‪ ،‬اعضا دیدگاه ها و نظره��ای خود را درباره برنامه ها و‬ ‫اهداف پیشنهادی ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب انها در‬ ‫دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار از افزایش نرخ محصوالت لبنی در راستای افزایش‬ ‫ن��رخ ش��یر خام خب��ر داد و گفت‪ :‬از هفته های گذش��ته و پ��س از ابالغ این‬ ‫مصوبه‪ ،‬نرخ ‪ ۳‬محصول لبنی مانند شیر‪ ،‬ماست و پنیر نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ایسنا گفت‪ :‬در چهلمین‬ ‫نشس��ت کارگروه تنظیم ب��ازار مورخ ‪۲۲‬خرداد مصوب ش��د نرخ محصوالت‬ ‫لبنی پرمصرف ش��امل ش��یر‪ ،‬ماس��ت و پنیر افزایش یابد که البته هر کدام‬ ‫از ای��ن محصوالت در اندازه ها و حجم های تعیین ش��ده نرخ متفاوتی دارد و‬ ‫براساس همین مصوبه قرار شد نرخ محصوالت لبنی یادشده در دیگر اندازه ها‬ ‫به تناس��ب وزن و درصد چربی ازس��وی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان تعیین و ابالغ ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه نرخ محصوالت لبنی در‬ ‫س��ایر استان ها نیز براساس میانگین نرخ خرید شیر خام ازسوی صنایع لبنی‬ ‫و براساس تصمیم های کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های ابالغی‬ ‫تعیین خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هم اکنون وضعیت بازار لبنیات به نسبت مساعد‬ ‫بوده و همه تولید کنندگان برهمین اساس محصوالت خود را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران در‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫سیستان و بلوچستان با حضور معاون اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬استاندار سیستان و بلوچستان‬ ‫و جمعی از مدیران کشوری و استانی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ما در ‪ ۶۰‬س��ال گذشته بیش از ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر درامد ارزی داش��تیم ک��ه ‪ ۸۵‬درصد این‬ ‫درامد پس از انقالب اس�لامی و ‪ ۶۵‬درصد ان‬ ‫نیز در ‪ ۱۵‬سال گذشته حاصل شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا مودودی در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬اگر ‪ ۱۰‬درصد از درامد ارزی حاصل شده‬ ‫در این مدت در کش��ور صرف س��رمایه گذاری‬ ‫محصوالت صادراتی می شد‪ ،‬امروز باید بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی می داشتیم‬ ‫در حالی ک��ه این عدد در حال حاضر حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان‬ ‫اینکه ما چندان که باید به تکمیل زنجیره تولید‬ ‫در کشور توجه نکرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬امروز متاسفانه‬ ‫در کل کش��ور م��ا فقط یک ش��رکت داریم که‬ ‫صادرات ان بیش از یک میلیارد دالر بوده و ان‬ ‫هم واحد پتروش��یمی است و ‪ ۸‬قلم کاال داریم‬ ‫که بی��ش از یک میلیارد دالر ص��ادر دارند که‬ ‫به طور عمده نفتی‪ ،‬گازی و پتروشیمیایی است‪.‬‬ ‫او همچنین افزود‪ :‬کمتر از ‪ ۴۵۰‬ش��رکت در‬ ‫کش��ور و حدود ‪ ۳۱۵‬قل��م کاال در حال حاضر‬ ‫در س��بد صادراتی ما ق��رار دارد که بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دالر صادرات دارند‪.‬‬ ‫مودودی ادامه داد‪ :‬این امار ها نشان می دهند‬ ‫در ای��ران هنوز در عرصه صادرات جوان اس��ت‬ ‫و ع�لاوه بر اینکه زیرس��اخت ها برای تبدیل به‬ ‫یک کشور صادراتی‪ ،‬فراهم نیست‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫تولید صادراتی کش��ور نیز ناکافی و شرکت های‬ ‫توانمند صادراتی نیز محدود هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برای توس��عه ص��ادرات باید‬ ‫ب��ه جای روزم��ره گ��ی یک س��ری برنامه های‬ ‫کالن و بلندمدت داش��ت که به ط��ور ویژه باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرند‪ .‬بازدی��د از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی میرجاوه و منطقه ازاد چابهار‪ ،‬شرکت‬ ‫در نشس��ت شورای گفت و گوی دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬نشس��ت هم اندیش��ی ب��ا نخبگان‬ ‫و دانش��گاهیان‪ ،‬بازدی��د از مرزه��ای اس��تان و‬ ‫همچنین س��فر ب��ه شهرس��تان های کنارک و‬ ‫چابهار ازجمله برنامه های س��فر ‪ ۲‬روزه معاون‬ ‫اقتصادی رئیس جمهوری و هیات همراه به این‬ ‫استان بود‪.‬‬ ‫نقاط قوت و ضعف‬ ‫سامانه نیما‬ ‫عض��و کارگ��روه ارزی اتاق بازرگان��ی با بیان‬ ‫نقاط مثبت ومنفی عملکرد س��امانه نیما گفت‪:‬‬ ‫اگر صرافی ها تضامین الزم را به تاجران ندهند‪،‬‬ ‫اعتماد به امنیت س��امانه خدش��ه دار می شود و‬ ‫نقش بانک مرکزی بسیارمهم است‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی در گفت وگو ب��ا مهر‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه کارکرد س��امانه نیم��ا از دو منظر قابل‬ ‫پیگی��ری اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬بخش نخس��ت‬ ‫راه ان��دازی این س��امانه از س��وی بانک مرکزی‬ ‫اس��ت که به هر حال بستری برای ثبت‪ ،‬کنترل‬ ‫و نظارت بر ورود ارز صادراتی به اقتصاد کشور و‬ ‫رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اس��ت که بر این‬ ‫اساس‪ ،‬بانک مرکزی سامانه نیما را تعبیه کرده‬ ‫تا از ای��ن طریق بتواند حجم واردات و صادرات‬ ‫و میزان ارز مورد نیاز واردات را رصد و مدیریت‬ ‫کند‪ .‬رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود‪:‬‬ ‫ت��ا اینجای کار‪ ،‬کارایی س��امانه نیما مناس��ب‬ ‫است؛ البته در گذشته ایرادهایی به سامانه نیما‬ ‫به لحاظ نرخ گذاری وارد بود‪ ،‬چراکه وقتی نرخ‬ ‫نیما به طوردستوری تعیین شود‪ ،‬فاصله نرخ در‬ ‫این س��امانه با بازار ازاد بیشتر و به رانت تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در برهه ای از زمان‬ ‫باوج��ود اینکه ن��رخ دالر در ب��ازار ازاد به ‪١٣‬‬ ‫هزار تومان رس��یده بود‪ ،‬اما بن��ا بر توافق انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬دالر پتروش��یمی ها با نرخ حدود ‪ ٨‬تا ‪٩‬‬ ‫هزار تومان عرضه می ش��د و این خود منجر به‬ ‫شکل گیری رانتی مشابه ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی شده‬ ‫ب��ود‪ .‬در نتیج��ه حتی کاالهایی که ب��ا ارز نیما‬ ‫وارد کش��ور می ش��دند نیز با نرخ دالر بازار ازاد‬ ‫نرخ گذاری می شد و به دست مردم می رسید‪.‬‬ ‫عض��و کارگ��روه ارزی ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اکن��ون که نرخ نیما در حال نزدیک‬ ‫شدن به بازار ازاد است‪ ،‬این نقیصه در حال رفع‬ ‫بوده و البته باید این فاصله نرخ در سامانه نیما‬ ‫و بازار ازاد به کمتر از یک تا ‪۲‬درصد برس��د تا‬ ‫رانت از بین برود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪2100‬میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی کشور‬ ‫در ‪ 60‬سال گذشته‬ ‫از ابعاد تصمیم جدید دولت برای جذب گردشگر گزارش می دهد‬ ‫خبر‪ ،‬مه��م و تاثیرگ��ذار‪ ،‬اما عجیب اس��ت! «هیات‬ ‫دولت با «لغو یک طرفه» روادید ایران برای اتباع چین»‬ ‫موافقت کرد‪ .‬خبری که شاید در گام نخست با شنیدن‬ ‫ان عِ��رق ملی مان گل کند و با خود بگوییم از این پس‬ ‫گردش��گران چینی به سوی کشورمان سرازیر می شوند‬ ‫و از هم��ه مهم‪‎‬تر اینکه این رویکرد در ش��رایط کنونی‬ ‫می تواند «ایران هراسی» را ریشه کن کند و ایران واقعی‬ ‫را با تمام زیبایی هایش به جهان بشناس��اند؛ همه اینها‬ ‫درس��ت‪ ،‬اما چرا یک طرفه؟ چرا روادید چین برای اتباع‬ ‫ایرانی هم در اقدامی متقابل لغو نشده است؟ این اتفاق‬ ‫هر قدر هم ارزش��مند و افتخاری برای ایران باش��د اما‬ ‫به نوعی شاید عزتمندانه به نظر نرسد‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫معتقدند نمی توان به این زودی چنین برچس��بی را به‬ ‫این اقدام زد و چه بس��ا در ش��رایط کنون��ی این ایران‬ ‫اس��ت که نیاز به درامدهای ارزی دارد‪ .‬به هر حال این‬ ‫اقدامات اولیه برای جذب گردشگر بیشتر به ایران‪ ،‬جزو‬ ‫تالش هایی اس��ت که می توان با ان از اقتصاد نفتی دور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ی و گردشگری‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دست ‬ ‫از س��ال ‪ 95‬به دنب��ال لغ��و روادید با چینی ه��ا بود که‬ ‫س��رانجام چن��د روز پیش این مهم محقق ش��د‪ .‬پیش‬ ‫ از این گردش��گران چینی ب��ا روادی��د فرودگاهی وارد‬ ‫ایران می ش��دند که اکنون ای��ن روادید با هدف افزایش‬ ‫گردش��گران ورودی برداشته شده اما همچنان ایرانی ها‬ ‫برای رفتن به این کشور باید روادید بگیرند‪.‬‬ ‫اوای��ل س��ال ج��اری‪ ،‬در حال��ی علی اصغر مونس��ان‬ ‫رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری افزایش س��هم گردش��گران چین��ی به ‪2‬‬ ‫میلی��ون نفر و تمرکز بر بازاره��ای منطقه ای را یکی از‬ ‫مهم ترین برنام ‪‎‬ه های سازمان س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری در س��ال ‪ 98‬اعالم کرد که‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری به تازگی با هدف تمرکز بر‬ ‫گردشگران بازارهای هدف از لغو یک طرفه روادید ایران‬ ‫برای چینی ها خبر داد و گفت‪« :‬گردشگران چینی حتی‬ ‫برای توقف چندس��اعته و گردش در شهر بین دو پرواز‬ ‫خود هم نیازی به گرفتن روادید ترانزیتی ندارند‪».‬‬ ‫در ‪ 15‬اردیبهش��ت س��ال جاری علی اصغر مونسان‪،‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری پس از اعالم تعداد کل گردشگران خارجی‬ ‫به کش��ور در سال ‪ ،97‬افزایش سهم گردشگران چینی‬ ‫به ‪ 2‬میلی��ون نفر را یکی از مهم تری��ن برنامه های این‬ ‫سازمان در سال ‪ 98‬اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬سال گذشته باوجود اعمال تحریم ها شاهد‬ ‫ورود ‪ 7‬میلیون و ‪ 800‬هزار گردش��گر خارجی به کشور‬ ‫بودیم که رش��د بیش از ‪ 50‬درصدی نس��بت به س��ال‬ ‫‪ 96‬دارد‪ .‬مونسان با اعالم اینکه در سال ‪ 98‬برنامه های‬ ‫دقیقی برای افزایش گردش��گران چینی طراحی ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چین کش��وری اس��ت که س��االنه ‪ 120‬میلیون‬ ‫گردش��گر به خارج می فرستد‪ ،‬اما سهم ایران از این رقم‬ ‫بس��یار ناچیز و حدود هزار و ‪ 500‬ت��ا هزار و ‪ 700‬نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری همچنین با اش��اره به تاثیر تحریم ها بر لغو‬ ‫پروازهای مستقیم به ایران‪ ،‬افزود‪ :‬بازارهای منطقه ای و‬ ‫چین را در دستور کار جذب گردشگر خارجی قرار داد ه‬ ‫و اثرات تحریم ها را خنثی کردیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باید تغییرات را‬ ‫پذیرفت‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از کارافرینی در مناطق کمتر برخوردار گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫از میراث‬ ‫معنوی ایران‬ ‫محافظت کنیم‬ ‫مشتری مداری به سبک دلباختگان «سوزن دوزی»‬ ‫شهرود امیر انتخابی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان گیالن‬ ‫خبر‬ ‫بوفه داری‬ ‫در کدام سینما ها‬ ‫سوداور است؟‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫بوف��ه داران س��ینما‬ ‫و مجام��ع عموم��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلی��ل‬ ‫کاهش قدرت خرید‬ ‫م��ردم‪ ،‬وضعی��ت‬ ‫نامناسب س��ینما و‬ ‫ف��روش فیلم‪ ،‬میزان درامد و کس��ب و کار‬ ‫واحدهای بوف��ه داری با کاهش قابل توجهی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫احم��د رادان کوپای��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ایس��نا‪ ،‬درباره وضعیت بوفه داران سینماها‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بیش��تر فعاالن و واحدهای فعال‬ ‫در زمین��ه بوفه داری س��ینماها به واس��طه‬ ‫شرایط بد س��ینماها و کاهش قدرت خرید‪،‬‬ ‫کس��ب وکار خود را تعطیل یا بسیار محدود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع‬ ‫عموم��ی‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ش��رایط بوفه داران‬ ‫بنا بر موقعیت س��ینماها متفاوت اس��ت که‬ ‫البته موضوع فیلم و می��زان فروش فیلم ها‬ ‫ب��ر فعالیت و درامد بوفه داران نیز تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو می ت��وان گفت ش��رایط‬ ‫بوفه داران فعال در پردیس های س��ینمایی‬ ‫و مراک��ز مهم تج��اری بهتر از س��ینماهای‬ ‫تک سالن و دوسالن است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در ش��رایط فعلی بیشتر‬ ‫س��ینماهای ت��ک س��الن و دو س��الن رو‬ ‫ب��ه تعطیلی هس��تند و این موض��وع تاثیر‬ ‫قابل توجه��ی بر درامد بوفه داران گذاش��ته‬ ‫اس��ت و بس��یاری از این افراد برای گذران‬ ‫فعالی��ت واح��د بوف��ه ای خ��ود مجب��ور به‬ ‫هزینه ک��رد از جیب و درامدهای گذش��ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رادان به این پرسش که در اختیار گرفتن‬ ‫یک بوف��ه از چ��ه طریقی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫این گونه پاس��خ داد‪ :‬در مرحله نخست بوفه‬ ‫س��ینما به اعضای خان��واده و اش��نایان او‬ ‫اختصاص می یاب��د و در صورتی که بوفه ها‬ ‫از سوی نزدیکان انتخاب و دریافت نشود‪ ،‬از‬ ‫طریق مزایده عرضه می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع‬ ‫عمومی تاکید کرد‪ :‬می��زان درامد و فروش‬ ‫بوفه داران به شرایط اقتصادی جامعه‪ ،‬میزان‬ ‫فروش فیلم و سانس برگزاری فیلم بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمونه ای از کوسن سوزن دوزی‬ ‫ندا شمس‬ ‫مرضیه حسن زهی‬ ‫الهام فتح اللهی‬ ‫کارافرینی‪ ،‬امری ارزش��مند اس��ت و اگ��ر این کار در‬ ‫محله های حاشیه نش��ین و کمتر برخوردار انجام شود و‬ ‫ب��رای مردم محل��ی اعتبار و ابرویی جهان��ی بیافریند و‬ ‫برای مردم کشوری غرور افریده و در نهایت به ارزاوری‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬واضح اس��ت که بر ارزش این کارافرینی‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از ارزوهای بیشتر مردم ایران‬ ‫این اس��ت ک��ه مردم مناطق کمتر برخ��وردار با تکیه بر‬ ‫صنایع دستی توسعه یابند‪ ،‬به محرومیت های شان پایان‬ ‫دهن��د و زندگی فاخری را برای خود رقم زنند‪ .‬البته اگر‬ ‫کس��ی باشد که مردم دیگر ش��هر ها را با این محصوالت‬ ‫اش��نا کند و س��لیقه و نیاز مصرف کنن��دگان را به زنان‬ ‫محلی که دس��تی بر صنایع س��نتی می کشند‪ ،‬برساند‪،‬‬ ‫ارتباط گرم و صمیمی شهر ها بیش از پیش شکل گرفته‬ ‫و رونق تولید ملی دس��ت کم درباره صنایع دستی مناطق‬ ‫حاشیه نش��ین اتفاق می افتد‪ .‬حال اینکه افرادی هستند‬ ‫که چنین می کنند‪.‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان از زاهدان تا چابهارش اگرچه‬ ‫زنانی دارد که اگرچه از هر انگشت شان یک هنر می ریزد‪،‬‬ ‫اما یکی از محروم ترین مناطق کشور هستند‪ .‬حال اینکه‬ ‫زنانی راه و چاه اموخته از دیگر مناطق کشور به یاری شان‬ ‫ش��تافته اند تا دست شان را گرفته و اوازه هنرهای شان را‬ ‫نه تنها در ایران بگس��ترانند‪ ،‬بلکه جوامع بین المللی را به‬ ‫انتظار دستیابی از قطعه و تکه ای از هنرهای شان مشتاق‬ ‫کنند‪ .‬سوزن دوزی سیستان و بلوچستان امروز به همت‬ ‫این زنان روزامد شده و در بازارها خوب می فروشد‪.‬‬ ‫ندا ش��مس به عنوان مدیر طرح توس��عه جامعه محلی‬ ‫بنیاد توس��عه کارافرینی زن��ان و جوانان یکی از انهایی‬ ‫است که در این باره همت گمارده است‪ .‬وی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه جامع��ه محلی بدون‬ ‫مش��ارکت و خواس��ت مردم محلی امکان پذیر نیست و‬ ‫امیدواریم در این مس��یر با همکاری تس��هیلگران بومی‬ ‫بتوان��د تاثی��ری هر چند کوچک در توس��عه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از زنان و جوانان‬ ‫ش��مس بیان ک��رد‪« :‬بنیاد توس��عه کارافرینی زنان و‬ ‫جوانان» س��ازمانی مردم نهاد اس��ت که از س��ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫فعالی��ت خ��ود را اغاز کرده و رس��الت اصل��ی خود را بر‬ ‫مبنای ترویج‪ ،‬اموزش و مشاوره در زمینه توسعه کسب‬ ‫و کار و کارافرین��ی ق��رار داده اس��ت‪ .‬جامعه هدف این‬ ‫بنیاد زنان و جوانان هستند و ما بیشتر در مناطق کمتر‬ ‫برخوردار کشور طرح های مان را اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬این بنیاد ‪ ۳‬ط��رح اصلی دارد‪ .‬یکی‬ ‫از انها طرح اتاق کارافرینی مدرس��ه ها اس��ت که برای‬ ‫دانش اموزان دوره متوس��طه اول و دوم برگزار می شود‪.‬‬ ‫این طرح از ش��هر قائن در خراسان جنوبی اغاز و امسال‬ ‫در ‪ ۸۶‬مدرس��ه از استان های خراسان جنوبی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬مازندران و شهرهای شهرری و شهریار از‬ ‫استان تهران اجرا شده است‪.‬‬ ‫ش��مس ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از طرح هایی که در این‬ ‫بنی��اد اجرا می کنیم‪ ،‬طرح توان افزایی جوانان با رویکرد‬ ‫کسب و کار و کارافرینی است‪ .‬در این طرح جامعه هدف‬ ‫خانم ها و اقایان جوانی هستند که ایده هایی برای کسب‬ ‫و کار دارند؛ ازاین رو اموزش هایی به انها داده می ش��ود‬ ‫ک��ه بتوانند ایده های خ��ود را عملیاتی کنند‪ .‬همچنین‬ ‫در تامی��ن مناب��ع مالی نیز ارتباطاتی ب��ا نهادهای مالی‬ ‫و بخش خصوصی برقرار می ش��ود ت��ا با این افراد همراه‬ ‫ش��وند‪ .‬این طرح هم که اکنون در بیشتر مناطق محروم‬ ‫اجرا می ش��ود‪ ،‬نخستین بار در استان کرمان و پس ازان‬ ‫در ابادان‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬زاهدان و‪ ...‬اجرا شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از طرح ها‪ ،‬طرح توس��عه جامعه‬ ‫محلی اس��ت‪ .‬این طرح از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬از ش��هر زاهدان‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬این طرح به دنبال دو طرح «مهارت اموزی» و‬ ‫«تش��کیل گروه های خودیار» است‪ .‬در این طرح تالش‬ ‫می کنی��م از طریق زنان محلی مش��ارکت جامعه محلی‬ ‫را در توس��عه اجتماع��ی و اقتصادی این مناطق افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬در واقع با توان افزایی اجتماعی و اقتصادی زنان‬ ‫نمونه ای از دستبند سوزن دوزی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان از زاهدان تا چابهارش اگرچه زنانی دارد که‬ ‫از هر انگشت ش��ان یک هن��ر می ریزد‪ ،‬اما یک��ی از محروم ترین مناطق‬ ‫کشور است‪ .‬حال اینکه زنانی راه و چاه اموخته از دیگر مناطق کشور به‬ ‫یاری شان شتافته اند‬ ‫سعی می کنیم «توسعه جماعت محور» محقق شود‪ .‬این‬ ‫کار از شیراباد زاهدان با تشکیل ‪۴‬گروه خودیار و تشکیل‬ ‫صندوق پس انداز خرد اغاز شد و این خانم ها حول محور‬ ‫س��وزن دوزی که مزیت و هنر و توانمندی خودشان بود‪،‬‬ ‫فعال شدند‪ .‬این گروه های خودیار فعالیت خود را از ‪۶۰‬‬ ‫نفر ش��روع کردند‪ .‬این افراد سوزن دوزی را بلد بودند اما‬ ‫اموزش هایی در حیطه کارگروهی‪ ،‬مهارت های ارتباطی‪،‬‬ ‫مهارت مدیریت کار و خانواده به انها ارائه شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فع��ال اجتماعی‪ ،‬عالوه ب��ر این‪ ،‬اموزش ‬ ‫مهارت ه��ای فنی و حرفه ای و کیفی س��ازی محصوالت‬ ‫س��وزن دوزی نیاز بود ک��ه بنیاد از هم��کاری نهادهای‬ ‫تخصص��ی این امر همچون س��ازمان فن��ی و حرفه ای و‬ ‫میراث فرهنگ��ی و افراد متخص��ص در این حوزه در این‬ ‫بنیاد ارائه ش��د و در ای��ن زمینه از افرادی که متخصص‬ ‫بودند برای اموزش استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل پس از اموزش‬ ‫ش��مس گف��ت‪ :‬به مدت ‪ ۳‬س��ال بیش��تر برنامه ها در‬ ‫خانه های این خانم ها دنبال می ش��د‪ ،‬اما در سال ‪ ۹۳‬بود‬ ‫که به این نتیجه رس��یدیم این افراد باید مکان مستقلی‬ ‫داش��ته باشند تا بتوانند س��ازمان یافته تر فعالیت کنند و‬ ‫تجهیزات بیش��تری برای کیفی س��ازی محصوالت شان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬از این رو در سال ‪ ۹۳‬در شیراباد زاهدان‬ ‫خانه «هدی» تاسیس شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬خانه ه��دی به عنوان یک نهاد محلی‬ ‫ب��ا مدیریت زنان محلی فعالی��ت دارد و خیران در اجاره‬ ‫م��کان و تهی��ه تجهی��زات ان کمک کردن��د و خود این‬ ‫خانم ها تقس��یم کاری انجام دادند‪ .‬هر سال برگزاری یک‬ ‫یا دو نمایشگاه در تهران برای انها تدارک دیده می شود‬ ‫که س��وزن دوزی ها را در این نمایش��گاه ها می فروشند و‬ ‫با س��لیقه مردم اشنا شده و می توانند تنوع بیشتری در‬ ‫محصوالت شان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر فرهنگ‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬زمانی که از حض��ور خانم ها‬ ‫از مناطق��ی با فرهنگ س��نتی در نمایش��گاه های تهران‬ ‫س��خن به میان می اید شاید یکی از پرسش ها این باشد‬ ‫ک��ه ایا این بانوان از نظر فرهنگی به راحتی می توانند به‬ ‫تهران س��فر کنند‪ .‬مدیر بنیاد توس��عه کارافرینی زنان و‬ ‫جوانان به پرسش��ی در این زمینه این گونه پاس��خ داد‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۸‬که طرح اموزش مهارت های پایه را در این‬ ‫منطقه اغاز کردیم یکی از مش��کالت اصلی نحوه ارتباط‬ ‫این خانم ها با خارج از محله شان بود اما در همان جامعه‬ ‫اف��رادی بودند که چنین محدودیتی نداش��تند و از یک‬ ‫س��و اعتماد ک��ردن مردم به این طرح و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫درامد زایی حاصل از فروش سوزن دوزی در نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫این مش��کالت را رفته رفته کمرنگ ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بیش��تر اوقات س��فر ها دو نفری بود ک��ه تجربه ها به نفر‬ ‫دوم منتقل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب درحال حاضر ش��اهد هس��تیم‬ ‫ک��ه ای��ن مس��ائل در بس��یاری از خانواده ها حل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته س��فر کردن افرادی که در تهران هستند به‬ ‫شهرستان ها هم محدودیت های خاصی دارد و این خاص‬ ‫ان منطقه نیس��ت اما به طورکلی خانمی که چند س��ال‬ ‫قبل نمی توانس��ت تا س��ر کوچه بیاید حاال به راحتی به‬ ‫تهران یا ش��هر های دیگر س��فر می کند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫س��رگروه هایی از منطقه چابهار ب��ه خانه هدی زاهدان‬ ‫می این��د و اموزش های��ی می بینند‪ .‬خواس��ت خود این‬ ‫بانوان‪ ،‬اعتمادی به این بنیاد و خانه هدی و اموزش هایی‬ ‫که انجام شد‪ ،‬این چالش را برطرف کرده است‪.‬‬ ‫به گفته شمس‪ ،‬خانه هدی درحال حاضر مجوز فعالیت‬ ‫از استانداری سیستان و بلوچستان دارد و از بنیاد توسعه‬ ‫کارافرینی زنان و جوانان جدا ش��ده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۳۰‬نفر از زنان محلی ش��یراباد و همت اباد از خدمات‬ ‫خانه هدی بهره می برند و در ‪ ۳‬محله دیگر ش��عبه هایی‬ ‫دارد‪ .‬خیریه ای به نام «ناجیان» هم از سال گذشته مدل‬ ‫اوستا شاگردی را در این منطقه احیا کرده است و به این‬ ‫واس��طه تابستان سال گذشته ‪ ۲۰‬نفر از نوجوانان دختر‬ ‫و پسر در کنار اوستاکاری ایستادند و کاری یاد گرفتند‪.‬‬ ‫دختر ها در حوزه های خیاطی‪ ،‬ارایش��گری‪ ،‬کمک های‬ ‫اولیه و‪ ...‬وارد شدند و مهارت هایی اموختند‪ .‬این خیریه‬ ‫پولی به اوس��تاکارها می داد تا بتوانند به عنوان تشویقی‬ ‫به این بچه ها بدهد‪ .‬امسال قرار است ‪ ۵۰‬نفر از نوجوانان‬ ‫این تجربه را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر ط��رح توس��عه جامعه محل��ی بنیاد توس��عه‬ ‫کارافرینی زنان و جوانان بیان کرد‪ :‬طرح توس��عه جامعه‬ ‫محلی از زاهدان شروع شد‪ ،‬در چابهار و دشتیاری توسعه‬ ‫یافت و امس��ال در شهرهای سراوان و زابل دنبال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬توس��عه جامعه محلی بدون مش��ارکت و خواست‬ ‫م��ردم محلی امکان پذیر نیس��ت و امیدواریم که در این‬ ‫مس��یر با همکاری تس��هیلگران بومی بتواند تاثیری هر‬ ‫چن��د کوچک در توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی منطقه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برند ها مشتری شدند‬ ‫مدیرعامل و مدیر فروش خانه هدی نیز در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬پیش ازاین بانوان س��وزن دوز شیراباد تنها از بازار‬ ‫محلی برخوردار بودند اما حاال مش��تریانی از ش��هر های‬ ‫دیگر ایران و نیز از کشور های دیگر دارند‪.‬‬ ‫مرضی��ه حس��ن زهی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬برندی به نام «النه» یکی از مش��تریان اصلی‬ ‫سوزن دوزی های ش��یراباد است‪ .‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫از س��وزن دوزان این منطقه خواس��ت در قالب کاتالوگی‬ ‫طرح های ش��ان را معرفی کنند‪ .‬مس��ابقه ای هم برگزار و‬ ‫خانم ها تکه هایی از پارچه های ‪ ۱۰‬در ‪ ۱۰‬را سوزن دوزی‬ ‫کردند‪ ۵۰ .‬تا ‪ ۶۰‬نفر در این مس��ابقه ش��رکت کردند و‬ ‫طرح های��ی انتخ��اب ش��د‪ .‬البته حاال بعض��ی از طرح ها‬ ‫ترکیبی از چند طرح ش��ده اند‪ .‬حدود ‪ ۶‬مدل زیرلیوانی‪،‬‬ ‫نوار دوربالش‪ ،‬جاکلیدی‪ ،‬کوسن خورشیدی و‪ ...‬را تولید‬ ‫می کنی��م‪ .‬به عن��وان نمونه نرخ هرک��دام از زیرلیوانی ها‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان اس��ت اما بس��ته به طرح‪ ،‬پارچه‪،‬‬ ‫تعداد خرید و‪ ...‬ممکن است نرخ ان کمتر یا بیشتر شود‪.‬‬ ‫البته نرخ هرکدام از نوع دوخت ها و پارچه و‪ ...‬که از قبل‬ ‫تعیین شده را در اختیار خانم ها قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از نظر اخالقی و البته قول و قرارهایی‪،‬‬ ‫کارهایی که برای این ش��رکت انج��ام می دهیم را برای‬ ‫هیچ ک��س دیگری حتی اگر پول بیش��تری بدهد‪ ،‬انجام‬ ‫نمی دهی��م و از مش��تریان جدی��د می خواهیم از همان‬ ‫ش��رکت سفارش دهنده خرید کنند‪ .‬کارهایی که در این‬ ‫برند فروخته می شود‪ ،‬شناسنامه دار است و در کنار کاری‬ ‫که تولید می ش��ود ش��رحی از طرح‪ ،‬پیشینه دوخت و‪...‬‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن محص��والت در داخل یا خارج ممکن اس��ت‬ ‫فروخته شوند‪.‬‬ ‫حس��ن زهی افزود‪ :‬برخی س��فارش ها را اداره ها به ما‬ ‫می دهن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای یکی از این اداره ها چند‬ ‫مدل تابلو در اندازه های گوناگون تهیه کردیم‪ .‬سفارشی‬ ‫از یکی از خودروسازان بزرگ ایران داشتیم و جلد قران‬ ‫برایش��ان تولی��د کردیم‪ .‬حدود ‪ ۶۰‬گروه از سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان در مسابقه ای ش��رکت کردند که در نهایت‬ ‫کار ما را پس��ندیدند و ح��دود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬جلد قران‬ ‫برایشان دوخته ایم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اجتماعی گفت‪ :‬در خانه هدی فعالیت های‬ ‫گوناگونی می شود اما در بین انها سرگروهان سوزن دوزی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محافظ��ت از میراث معن��وی ایران یکی از‬ ‫اقداماتی اس��ت که باید با جدیت بیش��تری‬ ‫پیگی��ری ش��ود‪ .‬در ای��ن بی��ن تش��کل های‬ ‫مردم نه��اد و دولت باید نس��بت به معرفی و‬ ‫شناس��ایی اثار و مواریث ارزش��مند معنوی‬ ‫که محصول ارزش گذاری و همت گذش��تگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تالش کنن��د‪ .‬البت��ه در ای��ن زمینه‬ ‫کارهایی انجام شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫نشست کارگروه ثبت اثار ناملموس کشور که‬ ‫روزه��ای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تی��ر در اردبی��ل و با حضور‬ ‫اعضای کارگروه عالی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری برگزار شد‪ ،‬ثبت‬ ‫‪ ۱۲‬عن��وان اث��ر ناملموس اس��تان گیالن در‬ ‫فهرست میراث ملی کشور مورد موافقت قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اس��تان گی�لان ‪ ۱۲‬پرونده را ب��ه کارگروه‬ ‫ثب��ت اث��ار ناملم��وس کش��ور ارائ��ه کرد و‬ ‫پس از بررس��ی اثار میراث معنوی از س��وی‬ ‫داوران همای��ش مورد تایید ق��رار گرفت که‬ ‫در نتیج��ه واج��د ارزش ثبت ملی ش��ناخته‬ ‫ش��دند‪ .‬پرونده های الکاوه بازی‪ ،‬بازی مرغانه‬ ‫جنگ‪ ،‬ایین کترا گیشه‪ ،‬مهارت جوراب بافی‬ ‫گیالن‪ ،‬مهارت پخت تیان حلوا خشک بیجار‪،‬‬ ‫خورش ترش واش‪ ،‬سیاه پلو لنگرود‪ ،‬بادمجان‬ ‫شکم پر‪ ،‬پنیر برش��ته‪ ،‬کال کباب‪ ،‬باقالوابیج‪،‬‬ ‫مهارت نوغانداری و ابریشم کش��ی س��نتی از‬ ‫جمل��ه این پرونده ها بودند‪ .‬اما نکته مهم ان‬ ‫اس��ت که پس از ثبت یک اث��ر ناملموس در‬ ‫فهرس��ت میراث ملی کش��ور‪ ،‬باید همه ساله‬ ‫نس��بت به برگزاری جش��نواره های استانی و‬ ‫محل��ی در پیوند با احیا و زنده نگه داش��تن‬ ‫ایین‪ ،‬سنت یا شیوه سنت و البته اماده سازی‬ ‫یک نوع خوراک در گستره محلی‪ ،‬روستایی‪،‬‬ ‫شهری یا شهرستانی اقدام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داری��م ک��ه وقتی سفارش��ی می گیریم و ن��خ و پارچه را‬ ‫خودمان تهیه می کنیم از این سرگروه ها دعوت می کنیم‬ ‫تا انجا کارها تقسیم شود‪ .‬انها کار را به خانم ها و انها هم‬ ‫به زیرگروه های خودشان از جمله مادر و خواهرهای شان‬ ‫می دهند‪ .‬کار که اماده ش��د انها که بدون عیب هستند‬ ‫را تحویل سفارش دهنده می دهیم و انها که مشکل دارد‬ ‫باید رفع عیب شود‪ .‬از توانمندی های ما اینکه در یکی از‬ ‫قرارداد ها در مدت ‪۲۰‬روز هزار زیرلیوانی تهیه و همانجا‬ ‫استرکشی کردیم‪.‬‬ ‫حسن زهی اظهارکرد‪ :‬در نمایشگاه هایی که در «خانه‬ ‫ه��دی» داریم و در نمایش��گاه هایی که در مصال و دیگر‬ ‫نمایشگاه های دیگر در تهران شرکت می کنیم و همان جا‬ ‫تبلیغات‪ ،‬سفارش گیری و فروش داریم‪ .‬خانه هدی چند‬ ‫شعبه دارد و حاال بخشی از کارهای مان را به چابهاری ها‬ ‫می س��پاریم‪ .‬این خانه ها در حاشیه های زاهدان و چابهار‬ ‫قرار دارند‪ .‬مش��کالت را خ��ود خانم ها حل می کنند و با‬ ‫اس��تانداری و دیگر نهاد ها در ارتباط هس��تند‪ .‬انتخابات‬ ‫داریم و همگی در این انتخابات شرکت می کنیم‪ .‬از نظر‬ ‫روانشناس��ی و کالس های اموزشی‪ ،‬خانه سالمت‪ ،‬رایانه‬ ‫مقدمات��ی و‪ ...‬افراد ام��وزش می بینند؛ از محل صندوق‬ ‫پس انداز های خرد‪ ،‬وام هایی به این افراد داده می ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که ای��ن افراد بیمه هم می ش��وند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه کودکان و نوجوانان را ه��م اموزش می دهیم که‬ ‫ای��ن اموزش ه��ا از طریق نوجوانان دیروز که س��ال های‬ ‫پیش اموزش دیده اند‪ ،‬انجام می شود و رایگان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دیداری که با رئیس جمهوری داشتیم‬ ‫توانس��تیم در مدت یک روز و نیم‪۲ ،‬پرچم سوزن دوزی‬ ‫ش��ده تهیه و به ایش��ان تقدیم کنیم‪ .‬همه این کارها از‬ ‫فعالیت های بنیاد توس��عه کارافرینی زنان و جوانان اغاز‬ ‫شد که راه را به ما نشان دادند و حاال محصوالت ما حتی‬ ‫تا کشورهای خارجی هم می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹از چابهار تا اق قال‬ ‫الهام فتح اللهی هم بانویی ‪ ۲۸‬ساله ساکن زنجان است‬ ‫که کمتر از ‪ ۸‬ماه پیش به چابهار س��فر کرده بود و بنابر‬ ‫عالقه ش��خصی به دنبال شناسایی روس��تاهای بکر بود‪.‬‬ ‫انجا با هنر سوزن دوزی زنان و حتی کودکان این منطقه‬ ‫اش��نا ش��د و سر ذوق امد‪ .‬به انها پیشنهاد داد با هم کار‬ ‫کنند‪ .‬پدرش از او حمایت می کند‪ .‬هر دو‪ ،‬سه ماه یک بار‬ ‫از زنجان به تهران می اید و با هواپیما به چابهار می رود؛‬ ‫بعد با خودرو به روستاهای مرزی می رسد‪ .‬البته با تلفن با‬ ‫افرادی که در این روستاها به همکاری او مشتاق شده اند‪،‬‬ ‫در ارتباط مستمر است‪.‬‬ ‫فتح اللهی که حاال نامی اش��نا برای کارمندان معاونت‬ ‫صنایع دستی س��ازمان صنایع دس��تی‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری اس��ت‪ ،‬در گفت وگوی��ی ب��ا‬ ‫بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬کاری ک��ه در ای��ن منطق��ه انج��ام دادم طراحی‬ ‫ب��ود‪ .‬در واق��ع به انه��ا ایده های جدی��دی دادم‪ .‬حاال با‬ ‫س��وزن دوزی‪ ،‬دست بند و پابند طراحی می کنند که نرخ‬ ‫انه��ا حدود ‪ ۱۰‬هزار تومان برای مصرف کننده اس��ت و‬ ‫اگ��ر روی مانتو باش��د نرخ ان بی��ش از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تقبال از مانتوهای سوزن دوزی در نمایشگاهی که‬ ‫به مناسبت هفته صنایع دستی در تهران داشتیم بی نظیر‬ ‫ب��ود‪ .‬دوس��وم کاالهایی که اورده ب��ودم به فروش رفت‪.‬‬ ‫با این درامد مدرس��ه ای در روس��تای نوریس در بخش‬ ‫دشتیاری چابهار را زیر پوشش قرار دادم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خانم های هنرمند اق قال که س��یل به‬ ‫انجا اس��یب زده بود را هم با تلفن پیدا کرده ام‪ .‬در گنبد‪،‬‬ ‫گرگان و استان های گوناگون سفارش هایی به انها داده ام‬ ‫و از بیش��تر انها دس��تبند و پابند خواسته ام‪ .‬باید بگویم‬ ‫که تعداد روس��تاها و استان ها در حال افزایش است‪ .‬من‬ ‫معتق��دم از نظر مالی می توان پول هایی به این افراد داد‬ ‫اما بهتر ان است که برایشان کارافرینی کنیم‪ .‬هدف من‬ ‫صادرات این دست صنایع دستی است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬کارافرینی موثر و پایدار از هنر‬ ‫زنان حاشیه نش��ین بر غ��رور ملی می افزای��د و کیفیت‬ ‫زندگی در این مناطق را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ظرفیتی که در اقتصاد مغفول مانده است‬ ‫نقش کلیدی بازار سرمایه در رونق تولید‬ ‫در ادبیات اقتصاد‪ ،‬بازارهای مالی به عنوان جریان های‬ ‫هدایت کنن��ده منابع از بخ��ش غیرمولد به بخش مولد‪،‬‬ ‫نقش مهم و حیاتی در رش��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری ها‪ ،‬توسعه اش��تغال‪ ،‬تثبیت متغیرهای‬ ‫اقتصادی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند‪ .‬اهمیت‬ ‫ای��ن بازاره��ا به حدی باالس��ت ک��ه از انها ب��ه عنوان‬ ‫ش��ریان های اصلی اقتصاد یادمی ش��ود‪ .‬ام��ا در اقتصاد‬ ‫بانک محور ما‪ ،‬همواره نقش بازار پول نس��بت به س��ایر‬ ‫ت در حالی‬ ‫بازارها ازجمله بازار سرمایه پررنگ تر بوده اس ‬ ‫که بازار س��رمایه با توجه ب��ه ظرفیت های باالیی که در‬ ‫خ��ود جای داده می تواند نقش اساس��ی در رونق تولید‬ ‫و رش��د اقتصادی ان هم در س��الی که به عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام گذاری شده است ایفا کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که بازار س��رمایه از طریق‬ ‫تس��هیل فرایند تامین مالی بنگاه ها‪ ،‬تخصیص درست‬ ‫و بهین��ه مناب��ع‪ ،‬افزایش ش��فافیت در اقتص��اد‪ ،‬بهبود‬ ‫نقدشوندگی دارایی ها‪ ،‬بهبود راهبری شرکت ها و‪ ...‬این‬ ‫ظرفیت را داراس��ت که زمینه رونق تولید را در کش��ور‬ ‫فراهم کند و باع��ث بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در‬ ‫شرایط فعلی که تحریم ها محدودیت های زیادی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت شود‪ .‬اما بی تردید تحقق این هدف نیازمند‬ ‫این است که بسترها و زیرساخت های الزم برای ارتقای‬ ‫جایگاه بازار س��رمایه در اقتصاد فراه��م و حمایت های‬ ‫بیش��تری از این بازار مهم مالی ش��ود تا در نهایت این‬ ‫امر مس��یر فعالیت تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی‬ ‫را ف��ارغ از هرگونه ش��عار و برنامه ری��زی غیرعملی‪ ،‬با‬ ‫حمایت های گسترده تر و همه جانب ه همواره تر سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پررنگ تر کردن نقش بورس‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق تهران در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫تامین مالی اسان و ارزان قیمت اهمیت باالیی در تحقق‬ ‫ش��عار امس��ال یعنی رونق تولید دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر هدف‬ ‫این اس��ت که تولید در کشور رونق بگیرد و رشد کند‪،‬‬ ‫باید ش��رایط تامی��ن مالی مناس��ب و ارزان قیمت برای‬ ‫این بخش فراهم باش��د‪ .‬اینکه بخش زیادی از تقاضاها‬ ‫در حال حاضر در بازار پول پاس��خ داده می شود‪ ،‬ان هم با‬ ‫نرخ های باالی ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬قطعا فعالیت های اقتصادی را‬ ‫از توجیه خارج می کند و این یک دغدغه مهم است که‬ ‫باید رفع شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه باید مس��یر تامی��ن مالی از بازار پول‬ ‫ب��ه بازار س��رمایه تغیی��ر کند و نقش ب��ورس در حوزه‬ ‫اقتصاد پررنگ تر شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین مالی مناسب‬ ‫و ارزان از مش��خصه های بازار سرمایه است که می تواند‬ ‫در راس��تای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید بسیار‬ ‫کمک کننده باش��د‪ .‬به گفته ارگون در هیچ جای دنیا‪،‬‬ ‫س��راغ نداریم که هزینه تامین مالی ب��ا نرخ باالی ‪۲۰‬‬ ‫درصد انجام ش��ود و فقط یک ب��ازار در امر تامین مالی‬ ‫نقش افرینی داشته باشد‪ .‬در حالی که در سایر کشورها‬ ‫شرایط این گونه اس��ت که بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫توس��ط بانک ها منابع شان تامین می ش��ود و بنگاه های‬ ‫ب��زرگ از طریق بازار س��رمایه تامین مالی می ش��وند و‬ ‫این تقسیم کار کمک می کند که همه بخش ها در یک‬ ‫شرایط مناسب به منابع موردنیازشان دسترسی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد با تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫بازار س��رمایه می تواند در کشور ما با جذب سرمایه های‬ ‫خ��رد از جامعه و هدایت ان به بخش های مولد کش��ور‬ ‫نقش بس��یار مهمی در رونق تولید داش��ته باشد و این‬ ‫نق��ش غیر قابل انکار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما ب��رای تحقق این‬ ‫هدف نیاز اس��ت که س��ازکاری ایجاد شود تا سرمایه ها‬ ‫ب��ه وجود خواهند اورد که جذابیت بازار س��رمایه برای‬ ‫س��رمایه گذاران و فعاالن اقتص��ادی افزایش یابد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ضروری است که در راستای فراهم سازی این شرایط‬ ‫گام های جدی و محکمی برداشته شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید از مسیر بورس‬ ‫در این مقطع از زمان که رونق تولید برای کشور ما از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و از واجبات تلقی می ش��ود‪ ،‬باید ش��رایط به گونه ای‬ ‫باشد که سیاست های کلی نظام اقتصادی ما تغییر کند و اقتصاد کشور‬ ‫از حالت بانک محوری به سمت سرمایه محوری تغییر مسیر دهد‬ ‫جذب بازار سرمایه شوند و حمایت های بیشتری از بازار‬ ‫س��رمایه از طریق اعمال سیاست هایی از جمله تثبیت‬ ‫قوانی��ن و مقررات و تس��هیل فرایند افزایش س��رمایه‬ ‫شرکت های بورسی انجام شود‪ .‬به گفته ارگون‪ ،‬تسهیل‬ ‫ورود ش��رکت های جدید به بازار س��رمایه و ایجاد تنوع‬ ‫در ابزاره��ای مال��ی از دیگر اقدام هایی اس��ت که توجه‬ ‫به ان از ضرورت هاس��ت ‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬بی تردید‬ ‫بازار س��رمایه در کنار بازار پ��ول نقش کلیدی و مهمی‬ ‫در بحث رونق تولید می تواند داش��ته باشد‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫بازار س��رمایه به دلیل برخورداری از ظرفیت های باالی‬ ‫تامین مالی و حضور شرکت های صنعتی بزرگ در این‬ ‫بازار‪ ،‬می تواند از حیث تولید و ایجاد اشتغال و ابزارهای‬ ‫مختلف تامین مالی برای شرکت ها در رونق تولید نقش‬ ‫پررنگ تری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجیه پذیر شدن فعالیت های اقتصادی‬ ‫مهرداد رش��ید بیگی‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه نیز در‬ ‫همی��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه بازار‬ ‫سرمایه از جمله بازارهای مهم و اثرگذار در اقتصاد است‬ ‫ک��ه می تواند در بحث تامین مال��ی بنگاه های اقتصادی‬ ‫بس��یار اثر گذار باشد و به رشد تولید و اشتغال در کشور‬ ‫کمک ش��ایان توجهی کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬بی تردید این نقش‬ ‫در س��الی که به عنوان «رونق تولید» نام گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید بسیار پررنگ تر باشد‪ .‬باید بپذیریم موفقیت‬ ‫در تحقق ش��عار امسال یعنی دستیابی به رونق تولید‪ ،‬و‬ ‫مستلزم این است که تامین مالی شرکت های داخلی به‬ ‫نحو مطلوبی انجام ش��ود که یکی از مصادیق این تامین‬ ‫مال��ی از طریق هدایت پول ها به س��مت بازار س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با انتق��اد از این موضوع ک��ه نباید در بحث‬ ‫تامین منابع و سرمایه گذاری ها‪ ،‬نخستین چیزی که به‬ ‫ذهن فعاالن اقتصا د و دارندگان س��رمایه می رس��د این‬ ‫باشد که در بانک سرمایه گذاری کرده یا بازارهای دیگر‬ ‫را برای کس��ب بازدهی انتخاب کنند‪ ،‬افزود‪ :‬برای رشد‬ ‫اقتصاد کش��ور و رونق تولید‪ ،‬ضروری اس��ت که عمده‬ ‫تامین مال��ی بنگاه ه��ای اقتص��ادی و بخش های مولد‬ ‫کش��ور به ویژه بنگاه های بزرگ از طریق بازار س��رمایه‬ ‫انجام ش��ود و این مهم در همه جای دنیا امری متداول‬ ‫و پذیرفته ش��ده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬بازار سرمایه می تواند‬ ‫در کنار نظام بانکی کش��ور‪ ،‬از طریق افزایش س��رمایه‬ ‫شرکت ها‪ ،‬افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و‪ ...‬منابع‬ ‫ارزان ت��ری را دراختیار بنگاه های اقتص��ادی قرار دهد‪.‬‬ ‫این ام��ر در نهایت فعالیت های اقتصادی را در کش��ور‬ ‫توجیه پذیر تر و هزینه تامین مالی را برای بخش اقتصاد‬ ‫ارزان تر می کند‪ .‬رش��ید بیگی معتقد است درحال حاضر‬ ‫بازار سرمایه در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته و این یک‬ ‫مشکل بزرگ اس��ت که باید رفع شود‪ .‬بانک ها به دلیل‬ ‫سود های باالیی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند‬ ‫باعث شده اند تمایل به س��رمایه گذاری همواره در بازار‬ ‫س��رمایه کم شود و انگیزه س��رمایه گذاری در این بازار‬ ‫پایین باشد‪ .‬این در شرایطی است که نظام بانکی کشور‬ ‫ان طور که باید در حوزه تامین مالی نتوانس��ته عملکرد‬ ‫مثبت��ی از خود نش��ان دهد و همین موض��وع انتقاد به‬ ‫عملکرد نظام بانکی را افزایش داده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر س��ود های ب��اال و غیر متعارف‬ ‫بانک ها باعث شده تا پول ها در بانک انباشته شود و وارد‬ ‫چرخه تولید نش��ود یا اگر هم این اتفاق بیافتد با هزینه‬ ‫باالیی خواهد بود که ش��اید ب��رای بنگاه های اقتصادی‬ ‫توجیه الزم را نداشته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این مقطع از‬ ‫زمان که رونق تولید برای کش��ور م��ا از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و از واجبات تلقی می شود‪ ،‬باید شرایط‬ ‫به گونه ای ش��ود که سیاس��ت های کلی نظام اقتصادی‬ ‫م��ا تغییر کند و اقتصاد کش��ور از حال��ت بانک محوری‬ ‫به سمت س��رمایه محوری تغییر مس��یر دهد‪ .‬به گفته‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬مولفه هایی همچون نرخ ارز‪ ،‬نرخ سود‬ ‫بانکی‪ ،‬قیمت جهانی کاالها‪ ،‬موضع گیری و مناس��بات‬ ‫سیاس��ی و‪ ...‬از فاکتورهای مهمی هس��تند که سمت و‬ ‫س��وی بازار سرمایه را مش��خص می کنند و شرایطی را‬ ‫همچنی��ن فرهاد رمض��ان از دیگر کارشناس��ان بازار‬ ‫پول و س��رمایه در ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫تاکید بر این موضوع که نقش بازارهای مالی بر توس��عه‬ ‫و رونق بخش اقتصاد کش��ور غیر قابل انکار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بازاره��ای مالی به عنوان واس��طه گران وجوه‪ ،‬می توانند‬ ‫از طری��ق ابزارهای��ی ک��ه در اختیار دارن��د‪ ،‬منابع را از‬ ‫س��طح جامعه و بخش های غیر مولد جم��ع اوری و ان‬ ‫را به س��مت بخش مولد کش��ور که در راس ان تولید‬ ‫ق��رار گرفته هدای��ت کنند‪ .‬او با بیان اینک��ه از این رو‬ ‫نقش بازارهای مالی در رونق تولید و رشد اقتصاد کشور‬ ‫بس��یار بااهمیت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما در اقتصاد ما ان طور‬ ‫که باید تقس��یم وظایف بین این بازارها ایجاد نش��ده و‬ ‫همواره این بازار پول اس��ت که نقش پررنگ تری نسبت‬ ‫به س��ایر بازارها در حوزه اقتص��اد ایفا می کند در حالی‬ ‫که بازار س��رمایه از این جهات‪ ،‬بازار بس��یار مناس��بی‬ ‫برای تامین مالی و س��رمایه گذاری است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫با توجه به نام گذاری امس��ال به عنوان «رونق تولید» و‬ ‫همچنین نام گذاری سال های گذشته که در انها تاکید‬ ‫زیادی بر اقتصاد مقاومتی ش��ده است‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫ب��رای تکیه بر اقتصاد درونزا‪ ،‬باید از تمامی ابزارهای در‬ ‫اختیار در کشور بهره کافی گرفت تا نتیجه این اقدام ها‬ ‫رونق و توس��عه تولید در کشور باشد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ام��کان تولید‪ ،‬فروش و توزی��ع کاال و خدمات ‪ ۳‬محور‬ ‫مهمی هستند که باید در بحث رونق تولید مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬در این راس��تا باید س��ازکار حقوقی‬ ‫و قانون��ی برای تس��هیل تولی��د خدماتی ک��ه به رونق‬ ‫این بخش می انجامد فراهم ش��ود و انگی��زه الزم برای‬ ‫مصرف تولید داخل افزایش یابد و اینها شاکله های مهم‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و در پی ان رونق تولید داخل اس��ت‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است برای تحقق این هدف‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه می تواند نقش بسیار کلیدی داشته باشد و حتی‬ ‫زمینه همگرایی بیش��تر را بین ب��ازار تولید‪ ،‬بازار پول و‬ ‫انجا که‬ ‫بازار کار را ایجاد کند‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬از ‬ ‫بازار سرمایه ماهیت نقد شوندگی باالیی دارد‪ ،‬این بازارها‬ ‫می توانند از سوی بازار سرمایه تحریک و تشویق شوند‪.‬‬ ‫در کن��ار این موض��وع‪ ،‬از انج ا که وقتی ش��رکتی وارد‬ ‫بورس می شود‪ ،‬حاکمیت قانونی چهارگانه بر ان حاکم‬ ‫می ش��ود و کنترل ه��ا و نظارت های الز م روی ش��رکت‬ ‫اعمال می ش��ود‪ ،‬تخلف ه��ای کمتری در ش��رکت های‬ ‫بورسی وجود دارد‪ ،‬این مهم می تواند حرکت سرمایه ها‬ ‫را به سمت یک سازکار مناسب هدایت کند و در نهایت‬ ‫باع��ث تامین نقدینگ��ی بنگاه های اقتصادی ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬بنگاه ها و ش��رکت های اقتصادی‬ ‫می توانن��د در ص��ورت نیاز به منابع‪ ،‬ب��ا ارائه طرح های‬ ‫توس��عه ای و تولیدی شان‪ ،‬س��هامداران را تشویق کنند‬ ‫که از طریق افزایش س��رمایه‪ ،‬نقدینگی مورد نیازش��ان‬ ‫را تامین کنند که این با بهره کم می تواند محقق ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه شرکت های بورسی می توانند نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در جامعه را به جای اینک��ه صرف داللی و‬ ‫واس��طه گری شود به س��مت خود جذب کنند که این‬ ‫خود به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک خواهد کرد‬ ‫و حباب قیمتی را از بازارهای کاالیی از بین خواهد برد؛‬ ‫این یعنی افزایش توان رقابتی کاالی داخلی با کاالهای‬ ‫خارجی و در نهایت رونق تولید و شکوفایی اقتصاد‪ ،‬که‬ ‫از اهداف کالن اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت اعطایی بانک رفاه‬ ‫عباس ارگون‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫یادداشت‬ ‫شهرام شیرکوند‪ /‬کارشناس اقتصاد‪ :‬درحال حاضر رونق‬ ‫بخش ه��ایمختل��فتولی��دیوحمای��تازتولی��داتداخلیاز‬ ‫موضوع های اساسی کشور است‪ .‬با توجه به اینکه بازار سرمایه‬ ‫در ایران توانمند اس��ت و ابزارهای مالی مختلفی در اختیار این‬ ‫بازار قرار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار س��رمایه با ابزارهای مالی نوین و‬ ‫جذب نقدینگی می تواند به رونق تولید و رش��د اقتصاد کش��ور‬ ‫یاری رساند‪ .‬در حالی که بزرگ ترین نیاز امروز تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تامین نقدینگی است‪ ،‬بازار سرمایه می تواند ضمن تالش برای‬ ‫افزای��شس��وادمال��یجامعه‪،‬ب��ابهره گیریازتمامظرفیت های‬ ‫موجود‪ ،‬نقدینگی جامعه را به سمت فعالیت های تولیدی کشور‬ ‫هدایت کند و به عنوان مهم ترین راهکار در این زمینه می تواند‬ ‫از طریق انتشار اوراق مالی و در زمینه فروش کاالهای شرکت ها‬ ‫و اوراق ب��رای تامی��ن س��رمایه در گ��ردش و همچنین پذیرش و‬ ‫عرضهس��هامش��رکت هاس��رمایه گذارانراجذبکردهوبهرونق‬ ‫تولید داخلی کمک ش��ایان توجهی کند تا صاحبان س��رمایه به‬ ‫جای سرمایه گذاری در بازارهای غیررسمی و فعالیت در زمینه‬ ‫واسطه گری و سفته بازی‪ ،‬با ورود به بازارهای شفافی همچون بازار‬ ‫سرمایه و بورس کاال‪ ،‬عالوه بر پوشش ریسک های سرمایه گذاری‬ ‫خود‪ ،‬سود سالم کسب کنند و با این روش در رونق تولید ملی نقش‬ ‫داشته باشند‪ .‬البته تحقق این امر مستلزم حمایت بازار سرمایه‬ ‫از طریق اعمال سیاس��ت های حمایتی و تش��ویقی مانند کاهش‬ ‫مالیات‪ ،‬تثبیت قوانین و مقررات برای افزایش پیش بینی پذیری‪،‬‬ ‫تسهیل فرایند تامین مواد اولیه و صادرات محصوالت‪ ،‬هدایت‬ ‫راهکارهای اثرگذاری بازار سرمایه در تحقق شعار «رونق تولید»‬ ‫نقدینگی به سمت بازار سرمایه‪ ،‬تسهیل فرایند افزایش‬ ‫سرمایه شرکت های بورسی و پذیرش و عرضه سهام‬ ‫ش��رکت های جدید در بازار س��رمایه است‪ .‬باید در نظر‬ ‫داش��ت که یکی از اهداف فرهنگ س��ازی برای مصرف‬ ‫کاالی داخلی‪ ،‬مردمی کردن اقتصاد کشور است و در‬ ‫این راستا می توان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک رونق تولید زمانی تحقق خواهد یافت که‬ ‫بازار س��رمایه در راس��تای حمایت از تولید داخلی تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته‪ ،‬شرکت های‬ ‫تولیدی و موثر در اقتصاد‪ ،‬در بورس هم حضور دارند‪ ،‬به این لحاظ‬ ‫حمایت از بازار سرمایه در واقع حمایت از تولید داخلی خواهد‬ ‫بود‪ .‬نکته اساسی این است که همزمان با حمایت از تولید ملی‬ ‫و س��رمایه گذاران بخش تولید‪ ،‬باید از حقوق مصرف کننده نیز‬ ‫حمایت ش��ود و این حق طبیعی مصرف کننده ایرانی اس��ت که‬ ‫از کاالی بادوام و با کیفیت اس��تفاده کند‪ ،‬البته ارتقای مس��تمر‬ ‫کیفیت محصوالت ایرانی و گس��ترش حضور برند های معتبر و‬ ‫خوش��نام کش��ور در بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬زمینه مناس��بی‬ ‫برای معرفی نشان های تجاری برتر ایرانی در سطح بین المللی‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬شرکت های موفق و پیشرو می توانند با هزینه‬ ‫اندکی نس��بت به س��ایر روش های س��رمایه گذاری‪ ،‬منابع مالی‬ ‫مورد نیازش��ان را با بهره گیری از اوراق س��لف تامین کنند زیرا‬ ‫استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه‬ ‫یک مزیت رقابتی برای س��ازمان های اقتصادی و ش��رکت های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬اقتصاددانان معتقدند در بخش تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬سرمایه گذارانی باید مورد حمایت قرار گیرند‬ ‫ک��ه س��وداوری انها بی��ش از هزینه حمایت دریافتی‬ ‫ی که با کس��ر هزینه حمایت های‬ ‫انها باش�� د به طور ‬ ‫به عمل امده این صنعت س��ود خالص داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫همچنین صنعت مورد حمایت باید با رقابت جدی در‬ ‫خارج روبه رو باشد‪ .‬اگر صنعتی در داخل به اندازه ای‬ ‫است که توان رقابت با مشابه خارجی را ندارد‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫ان به منزله تداوم وضعیت فعلی است‪ .‬درحال حاضر دولت های‬ ‫اروپای��یازصنایع��یحمای��تمی کنندکهدرش��رایطحمایتی‪،‬‬ ‫س��هم بیش��تری را در بازارهای جهانی ب ه دس��ت اورند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫برای حمایت از هر صنعتی نخست باید دالیل ان مشخص باشد‬ ‫و میزان تاثیر این حمایت در مقایس��ه با ش��رایطی که حمایتی‬ ‫نمی شود‪ ،‬اندازه گیری شود‪ .‬بدیهی است کیفیت تولیدات صنعتی‬ ‫و موضوع رقابتی بودن تولیدات به عوامل گوناگونی بستگی دارد‬ ‫که از مهم ترین انها بس��ته ش��دن حلقه و چرخه تحقیق‪ ،‬تولید‬ ‫و بازار اس��ت‪ ،‬بخش��ی از ان برعهده تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫اس��ت و بخش مهم ان‪ ،‬تش��ویق به س��رمایه گذاری در حوزه های‬ ‫تولیدی و وجود سیاست های حمایتی و بسترسازی برای رشد‬ ‫صنعت از سوی دولت است‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬تولیدی که بر پای ه سرمایه های انسانی و اجتماعی‬ ‫شکلگیرد‪،‬سرریزهایمثبتخارجی(صرفه هایناشیازمقیاس‪،‬‬ ‫افزایش توان رقابت پذیری‪ ،‬افزایش بهره وری و‪ )...‬خواهد داشت‬ ‫همزمان با هجدهمین س��الگرد تاسیس بانک‬ ‫اقتص��اد نوی��ن با هدف ترویج س��نت پس��ندیده‬ ‫«قرض الحسنه»‪ ،‬هفتمین جشنواره حساب های‬ ‫قرض الحسنه پس انداز (ریالی) این بانک با جوایز‬ ‫ارزنده اغاز ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫اقتصاد نوین‪ ،‬در این جش��نواره که از ‪ ۱۸‬خرداد‬ ‫تا ‪ ۱۸‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬برگزار می ش��ود به مناس��بت‬ ‫هجدهمین س��الگرد تاسیس بانک اقتصاد نوین‪،‬‬ ‫جوایز ممتاز جشنواره ‪ ۱۸‬ماه متوالی به برندگان‬ ‫خوش اقبال تعلق خواهد گرفت‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫عالوه بر میلیاردها ریال جوایز نقدی‪ ،‬به قید قرعه‬ ‫ماهانه و به مدت ‪ ۱۸‬ماه ‪ ۵۰‬میلیون ریال به یک‬ ‫نفر‪ ۴۰ ،‬میلیون ریال به ‪ ۲‬نفر‪ ۳۰ ،‬میلیون ریال‬ ‫به ‪ ۳‬نفر‪ ۲۰ ،‬میلیون ریال به ‪ ۱۲‬نفر و ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ریال به ‪ ۱۸‬نفر از سپرده گذاران نیک اندیش بانک‬ ‫اقتص��اد نوین به عن��وان جوایز ممتاز اهدا خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین بر اساس برنامه ریزی از هر ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫واجد شرایط شرکت در قرعه کشی‪ ،‬یک نفر برنده‬ ‫جوایز ارزنده بانک اقتصاد نوین خواهد بود‪ .‬حداقل‬ ‫موجودی برای شرکت در قرعه کشی حساب های‬ ‫قرض الحسنه پس انداز (ریالی) بانک اقتصاد نوین‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار ری��ال اس��ت و ب��ه ازای هر ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ریال در هر روز یک امتیاز برای صاحب حس��اب‬ ‫منظور می شود‪.‬‬ ‫و این س��رریزها عامل ارتقای بیش��تر تولید ش��ده و از س��ویی با‬ ‫ایجاد بس��ترهای خصوصی س��ازی و کارافرینی در کنار فراهم‬ ‫کردن ابزار بهره وری (سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی‬ ‫شدن می برد و انجاست که نرخ رقابتی یکی از ثمرات مثبت بازار‬ ‫رقابتی است ‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬عامل مهم در توسعه بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ارائ��هابزاره��ایمتن��وعوجدی��دمالیبهمنظورجذبنقدینگی‬ ‫موجود در کشور برای رونق تولید است زیرا سرمایه های فراوانی‬ ‫در اختیار مردم است که باید در چرخه تولید قرار گیرد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های‬ ‫تولیدی از سوی عالقه مندان به سرمایه گذاری در بخش بورس و‬ ‫سهام بسیار دارای اهمیت است‪ .‬از این رو‪ ،‬برای فرهنگ سازی‬ ‫به منظور توس��عه س��رمایه گذاری صاحبان س��رمایه و اش��نایی‬ ‫افراد و صنوف گوناگون جامعه برای اش��نایی با س��هامداری و‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��رکت های تولیدی بورسی‪ ،‬سازمان بورس‬ ‫باید اقدام به برگزاری دوره های اموزشی از طریق رسانه ها کند‬ ‫تا مردم با خرید اوراق و سهام سرمایه خود را به این حوزه وارد‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به انچه گفته شد کشور ما نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫ت اما چون‬ ‫در بخش تولید متناس��ب با ظرفیت های موجود اس�� ‬ ‫چالش هایی در این مس��یر وجود دارد‪ ،‬حمایت از تولید ملی و‬ ‫کاالی ایرانی و توجه مسئوالن به رفع مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫و سرمایه گذاران در این بخش از اهمیت باالیی برخوردار است و‬ ‫کشور را به سمت توسعه صنعتی سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫گ��زارش تس��هیالت اعطای��ی بان��ک رفاه در‬ ‫فروردی��ن و اردیبهش��ت امس��ال در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫ضمانتنامه های صادرش��ده ریالی و قرض الحسنه‬ ‫اعطای��ی ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه اعالم ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران‪ ،‬این‬ ‫بانک در س��ال های ‪ ۹۷ ،۹۶‬و ‪ ۲‬ما ه نخس��ت سال‬ ‫‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۱۹.۹۵۴‬میلیارد ریال تس��هیالت از‬ ‫محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫پرداخت کرده است‪ .‬همچنین بانک رفاه در ‪ ۲‬ما ه‬ ‫نخست امسال‪ ،‬در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬مس��کن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات و‬ ‫متفرقه افزون بر ‪ ۵۲.۱۳۳‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اعط��ا ک��رده اس��ت‪ .‬این بانک س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۲‬ما ه‬ ‫نخست سال ‪ ،۹۸‬تعداد ‪ ۱۵.۷۱۶‬مورد تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه مش��اغل خانگی‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫کارفرمای��ان طرح ه��ای مدد جویی به مبلغ بیش‬ ‫از ‪ ۱.۷۹۷‬میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�وداوری بان�ک س�امان مبتنی بر‬ ‫استراتژی است‬ ‫گزارش ه��ای منتشرش��ده در کدال نش��ان از‬ ‫عملکرد درخش��ان بانک س��امان و رش��د ‪۱۴۸۰‬‬ ‫درصدی س��وددهی و تحصیل س��ود ‪ ۶۳۲‬ریال به‬ ‫ازای هر س��هم در س��ال مالی ‪ ۹۷‬دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬علیرض��ا معرفت‪،‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل بانک س��امان‪ ،‬در تش��ریح‬ ‫چگونگی دس��تیابی به ای��ن موفقیت اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقدام ه��ای مطالعاتی و اجرایی برای عملی کردن‬ ‫برنام��ه جدی��د اس��تراتژی بانک س��امان از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با بهره گی��ری از تجربه های داخلی‬ ‫و بین المللی اغاز شد و این راهبرد با نام «سامان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬در پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬به تایید و به تصویت‬ ‫هیات مدیره رسید و اقدام های اجرایی ان به عنوان‬ ‫برنامه کلیدی بانک از سال ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شد‪ .‬معرفت‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما در بانک سامان با تکیه بر‬ ‫این برنامه استراتژیک و هدایت دقیق هیات مدیره‬ ‫و همکاری بسیار خوب واحدهای ستادی و شعب‬ ‫بانک از همان ماه های نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬شاهد‬ ‫تغییرات مثبت و ارزش��مندی در روندها بودیم و‬ ‫این نش��انه ها ما را در پیگیری بهتر برنامه س��امان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مصمم ت��ر ک��رد‪ .‬او افزود‪ :‬برنامه راهبردی‬ ‫س��امان ‪ ۱۴۰۰‬کمک کرد ت��ا ما عالوه بر افزایش‬ ‫فروش و درامدهای مش��اع و غیر مش��اع‪ ،‬موفق به‬ ‫کاهش هزینه های مش��اع و عملیاتی بانک شویم‬ ‫که این دستاورد ما را در نقطه جدیدی قرار داده‬ ‫اس��ت و می تواند زمینه ثبات و تداوم درامدزایی‬ ‫ما در سال های اینده باشد‪ .‬وی از ارتقای کیفیت‬ ‫و تنوع خدمات بانک در س��ال گذش��ته به عنوان‬ ‫دو شاخصه از اهداف برنامه راهبردی بانک یادکرد‬ ‫و افزود‪ :‬خدمات بس��یار خوبی که محور بس��یاری‬ ‫از انها توسعه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی‬ ‫است به همین واسطه تولید و عرضه شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه نس�خه جدید «اپلیکیش�ن ‪» ۶۰‬‬ ‫بانک ملی‬ ‫نس��خه های جدید اپلیکیش��ن ‪ ۶۰‬بانک ملی‬ ‫ای��ران بارگذاری ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬نس��خه ‪ ۱.۹.۰‬اندروید و نس��خه‬ ‫‪ ۱.۹.۱‬ای او اس این اپلیکیش��ن با رفع مش��کالت‬ ‫نس��خه های قبل��ی‪ ،‬هم اکن��ون از طریق س��ایت‬ ‫بان��ک به نش��انی ‪ www.bmi.ir‬در دس��ترس‬ ‫کاربران اس��ت‪ .‬اپلیکیشن ‪ ،۶۰‬ابزاری برای تولید‬ ‫رمز یکبار مصرف در بس��تر گوش��ی تلفن همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬استفاده کنندگان از این اپلیکیشن در هر‬ ‫‪۶۰‬ثانیه‪ ،‬یک رمز اول یا دوم برای کارت بانکی خود‬ ‫خواهند داش��ت و این روش‪ ،‬امکان سوء اس��تفاده‬ ‫از رم��ز کارت در خریده��ای حضوری یا اینترنتی‬ ‫را غیرممکن خواهد کرد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹جش�نواره حساب های قرض الحسنه‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در میزگرد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با موضوع« امنیت در کسب و کارهای اینترنتی» مطرح شد‪:‬‬ ‫باید تغییرات را پذیرفت‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫نرگس حافظی‪ -‬در روزهای گذش�ته پلمب واحد صنفی یکی از س�ایت های فروش‬ ‫انالین طال به نام«س�که س�رمایه» به یکی از سوژه های داغ رسانه ها تبدیل شد که در‬ ‫نهای�ت اقدام به پلمب این واحد با مداخله اتحادیه کش�وری کس�ب وکارهای مجازی‬ ‫ناکام ماند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۵‬س�ایت از اتحادیه کش�وری کس�ب وکارهای مجازی مجوز‬ ‫الزم برای فروش انالین طال را دارند و به طور قانونی فعالیت می کنند‪« .‬سکه سرمایه»‬ ‫یکی از واحدهای صنفی فروش انالین طالس�ت که ضمن داشتن مجوز از اتحادیه طال‬ ‫و جواهر و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی فشار زیادی را از سوی اتحادیه طال‬ ‫و جواه�ر تحم�ل می کند چراکه اتحادیه طال و جواهر به دنبال ان اس�ت تا فعالیت این‬ ‫سایت در حوزه انالین متوقف شود‪ .‬افراد تصمیم گیر در اتحادیه طال و جواهر معتقدند‬ ‫این نوع کس�ب وکارها ریس�ک باالیی دارد و به همین دلیل در روزهای گذشته دستور‬ ‫پلم�ب این واحد صنفی را صادر کردند؛ اقدامی که غیرقانونی به نظر می اید‪ .‬به منظور‬ ‫بررسی بیشتر این موضوع نشستی را در موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار‬ ‫کردیم تا ابعاد گوناگون این موضوع بررسی شود‪ .‬متنی که پیش رو دارید گزارش این‬ ‫نشست در موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫است‪ .‬در ابتدای گزارش این نشست‬ ‫با واحد صنفی س�که س�رمایه از زبان مدیر ان‪ ،‬غالمرضا زندی‪ ،‬اشنا می شویم‪ ،‬سپس‬ ‫دیدگاه های عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کس�ب وکارهای اینترنتی و‬ ‫محمدرضا نصراللهی مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی را در این‬ ‫زمینه بازتاب می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬سال کار بدون حتی یک مورد تخلف‬ ‫غالمرض��ا زن��دی‪ ،‬مدی��ر واح��د صنفی س��که س��رمایه که با‬ ‫مج��وز اتحادیه طال و س��که تهران و مجوز اتحادیه کش��وری‬ ‫کسب وکارهای مجازی در حال فعالیت در فضای مجازی است‪،‬‬ ‫درباره واحد صنفی خود گفت‪ :‬از اواخر س��ال ‪ ۹۷‬اتحادیه طال‬ ‫و س��که تهران به بهانه ه��ای گوناگون در روند کاری این واحد‬ ‫صنف��ی اختالل ایجاد می ک��رد‪ .‬چندین بار اخط��ار دادند که‬ ‫خریدوفروش انالین این واحد صنفی باید متوقف شود‪ .‬گفتنی‬ ‫است این واحد صنفی همه مراحل قانونی برای ایجاد کسب وکار‬ ‫انالین را پشت سر گذاشته و مجوزهای الزم را از وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت (سکه سرمایه دارای نشان ای نماد دوستاره از‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است) و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬زندی ادامه داد‪ :‬البته به دلیل مشکالتی که طرح سکه‬ ‫ثامن ایجاد کرد‪ ،‬مدتی ای نماد واحد صنفی من هم تعلیق شد‬ ‫اما با درخواس��ت دوباره برای دریافت ای نماد‪ ،‬این درخواس��ت‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل کامل بودن مدارک و بی نقص‬ ‫بودن انها‪ ،‬دوباره ای نماد به واحد صنفی من تعلق گرفت‪.‬‬ ‫زندی درباره سوابق کاری خود گفت‪ ۲۰ :‬سال است در مغازه‬ ‫فعلی خود واقع در خیابان اریاش��هر مشغول فعالیت‬ ‫هس��تم و حتی یک مورد ش��کایت‪ ،‬چه شکایت از‬ ‫خریدوفروش مراجع��ان در فضای انالین و چه‬ ‫غیرانالی��ن‪ ،‬از من در طول این س��ال ها نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مدارک واحد صنفی من بارها‬ ‫مورد بررس��ی قرارگرفته و همواره هم تایید شده‬ ‫است‪ ،‬زمانی هم که برای دریافت دوباره ای نماد تقاضا‬ ‫ک��ردم‪ ،‬بررس��ی مدارک من حدود یک ماه طول کش��ید‪ .‬ما‬ ‫در س��ایت فروش امانی نداریم و کاربر با ثبت درخواس��ت در‬ ‫از روز نخست‪ ،‬تعاملی وجود نداشته است‬ ‫ع��ادل طالبی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫کسب وکارهای اینترنتی نیز معتقد است تعامل‬ ‫نداشتن افراد از هر دو طرف‪ ،‬یعنی اتحادیه طال‬ ‫و اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬مشکلی اساسی است که وقوع چنین‬ ‫اتفاقی را برای این واحد صنفی رقم زده اس��ت‪.‬‬ ‫وی در همین باره گفت‪ :‬اتحادیه کس��ب وکارهای‬ ‫مج��ازی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از روز نخس��ت‬ ‫تعام��ل نزدیک و قابل توجهی را با یکدیگر نداش��ته اند و به‬ ‫همین دلیل فضای فعلی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬البته به تازگی‬ ‫در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار های خوبی در حال‬ ‫ِ‬ ‫اس��ت و یکی از اقدام های مثبتی که روزهای گذشته‬ ‫انجام‬ ‫در این مرکز انجام شد‪ ،‬تدوین ایین نامه مربوط به تبلیغات‬ ‫اینترنتی بود‪ .‬پیش از این‪ ،‬س��ایت هایی که تبلیغات کاال یا‬ ‫خدمتی را در صفحات خود قرار می دادند‪ ،‬مس��ئول صحت‬ ‫و صالحی��ت ان محصول یا خدمت بودند‪ .‬طالبی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از اجرایی ش��دن این ایین نامه چنانچه ان محصول یا‬ ‫خدمت مشکلی داشته باشد خطایی متوجه سایت پذیرنده‬ ‫ان تبلی��غ نیس��ت و خود کاال یا خدم��ت تحت پیگرد قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن صنفی کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی مقاومت کس��ب وکارهای غیردیجیتال را مانعی‬ ‫دیگری برش��مرد که مانع از رشد کسب وکارهای دیجیتال‬ ‫می شود‪ .‬او بیمه حکمت و نیروهای مسلح را مجموعه هایی‬ ‫دانست که باوجود حساسیت هایی که دارند‪ ،‬به دلیل ماهیت‬ ‫نظامی‪ ،‬از ورود به فضای دیجیتال استقبال کرده و در حال‬ ‫اماده ش��دن برای ورود به این فضا هس��تند‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در بعضی کس��ب وکارهای معمولی ت��ر همچنان‬ ‫مقاومت برای حضور در فضای دیجیتال وجود دارد‪.‬‬ ‫طالبی در ادامه س��خنان خود تصریح کرد‪ :‬اگر اتحادیه ها‬ ‫به درستی عمل می کردند نیازی به اتحادیه کسب وکارهای‬ ‫فض��ای مجازی نبود‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به روند دیجیتال‬ ‫اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و داستان صدور مجوز‬ ‫ش��دن در جه��ان و ای��ران‪ ،‬دی��ر ی��ا زود بخش‬ ‫عمده ای از کس��ب وکارها در بس��تر دیجیتال‬ ‫حض��ور می یابن��د و چ��اره ای ج��ز پذیرش‬ ‫فضای دیجیتال برای اصناف و مجموعه های‬ ‫گوناگ��ون نیس��ت‪ .‬طالبی با بی��ان اینکه در‬ ‫فض��ای دیجیت��ال تنها کاری ک��ه اتحادیه ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و مجموعه ه��ای گوناگ��ون می توانند‬ ‫انج��ام دهند نظارت اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬باید اجازه دهیم‬ ‫روند دیجیتال ش��دن کسب وکارها سرعت بگیرد و مانع ان‬ ‫نشویم‪ ،‬این روند در بسیاری از کشورها رخ داده و در کشور‬ ‫ما نیز در حال رشد و پیشرفت است‪ .‬طالبی درباره ابهامی‬ ‫که درباره فعالیت اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی‬ ‫وجود دارد و این اتحادیه برای همه نوع کس��ب وکار انالین‬ ‫مجوز صادر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه اتحادیه کس��ب وکارهای‬ ‫فضای مجازی برای هر کس��ب وکار انالینی می تواند مجوز‬ ‫ص��ادر کند ج��زء وظایف ذات��ی ان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نکت��ه ای وجود دارد و ان اینکه ممکن اس��ت کس��ب وکار‬ ‫و اتحادیه ای باش��د که اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای‬ ‫مجازی ش��رایط خاص انها و نوع کسب وکارشان را نشناسد‬ ‫که شاید بهتر باشد برای این نوع از اتحادیه ها و کسب وکارها‬ ‫ایین نامه ای تدوین و براس��اس ان عمل ش��ود‪ .‬کارشناس‬ ‫ارشد کس��ب وکارهای دیجیتال با اش��اره به خریدوفروش‬ ‫انالین طال گفت‪ :‬این نوع کسب وکار می تواند از دو اتحادیه‬ ‫مج��وز بگی��رد؛ یعن��ی از اتحادیه طال و جواه��ر و اتحادیه‬ ‫کش��وری کسب وکارهای فضای مجازیِ ؛ در مواردی که این‬ ‫کسب وکارها به موضوع های سالمت محور مربوط می شوند‬ ‫بای��د به ط��ور حتم از وزارت بهداش��ت هم مج��وز بگیرند‪،‬‬ ‫همچنین اس��تارت اپ هایی که در حوزه های مالی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ملزم به کس��ب مجوز از بانک مرکزی هس��تند‪.‬‬ ‫طالبی افزود‪ :‬سایر فروش��گاه های اینترنتی و کسب وکارها‬ ‫ملزم به کسب مجوز از نهاد دیگری نیستند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نصرالله��ی‪ ،‬مش��اور حقوق��ی اتحادی��ه کش��وری‬ ‫کسب وکارهای مجازی گفت‪ :‬ما در اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مجازی با پلتفرم ها و ساماندهی انها کار داریم‪ .‬ما به بعضی از فعاالن‬ ‫کس��ب وکارهای اینترنتی که ج��واز از صنف مربوط ندارند و به طور‬ ‫انالی��ن فعالیتی را انجام می دهند‪ ،‬می گوییم اگر ش��ما می خواهید‬ ‫فعالیت کنید‪ 4 ،‬حالت وجود دارد‪ :‬حالت نخست ان است که بروید‬ ‫و ی��ک مجوز از صنف��ی که قصد فعالیت در حوزه های مربوط به ان‬ ‫را دارید‪ ،‬بگیرید که این کار دش��وار اس��ت و یک سال یا بیشتر زمان‬ ‫می برد چراکه بس��یاری از مجوزها به ش��رایط فیزیکی نیاز دارند که‬ ‫بس��یاری از متقاضیان این ش��رایط را ندارند‪ .‬حالت دوم این اس��ت‬ ‫ک��ه متقاضی��ان بروند و با یکی از اف��راد فعال در ان صنف که مجوز‬ ‫صنفی دارد‪ ،‬ش��ریک ش��وند و از مجوز او برای کار خود اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬حالت سوم این است که بگویند پلتفرم واسط هستند و فقط‬ ‫خدمات یک صنف را به مش��تریان معرفی می کنند و در ماهیت ان‬ ‫شغل وارد نمی شوند که البته تامین کننده های این نوع کسب وکارها‬ ‫باید جواز کس��ب وکار از صنف مربوط را داشته باشند‪ .‬حالت چهارم‬ ‫ه��م این اس��ت که واژه ها را تغییر دهند ک��ه از حالت غیرصنفی به‬ ‫صنفی تبدیل ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وقتی در حوزه اقامت مشغول‬ ‫ب��ه فعالیت هس��تم‪ ،‬واژه ام را عوض کنم و به ج��ای واژه «اقامت» از‬ ‫واژه«اجاره» اس��تفاده کنم‪ .‬با این تغییر مش��مول قوانین مربوط به‬ ‫فعالیت در حوزه اقامت نمی شوم؛ چون هر واژه ای دارای بار حقوقی‬ ‫اس��ت و نهادهای گوناگون روی اس��تفاده از واژه های خاصی تاکید‬ ‫دارن��د و ان واژها را در حوزه فعالیت ه��ای خود می بینند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬هواپیمایی کش��وری می تواند ادعا کند ف��روش بلیت پرواز‬ ‫مربوط به این س��ازمان اس��ت‪ .‬بنابراین چون نهادهایی روی بعضی‬ ‫واژه ه��ا به لح��اظ حقوقی مالکیت دارند می توانی��م واژه ها را تغییر‬ ‫دهی��م که مصداق ان پیدا نش��ود‪ .‬نصراللهی با بیان اینکه اتحادیه‬ ‫کشوری کسب وکارهای مجازی مجوز فعالیت برای کسب وکارهای‬ ‫انالین را با نام پلتفرم واسط صادر می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫پلتفرمی در حوزه گردشگری ایجاد می شود که خدمات گردشگری‬ ‫را ب��ه م��ردم معرفی می کند و این پلتفرم در اموری که به س��ازمان‬ ‫تالش برای استمرار فعالیت کسب وکارهای انالین‬ ‫محمدرض��ا نصرالله��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه اتحادیه کش��وری‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی تمام تالش خود را برای اس��تمرار فعالیت‬ ‫س��که س��رمایه به کار خواهد گرفت و حتی اگر ممانعت از فعالیت ان‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬به ابزار قانونی متوس��ل خواهند ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مجوزی‬ ‫که برای پلتفرم انالین «سکه س��رمایه» از سوی اتحادیه صادرشده‬ ‫کامال دارای وجاهت قانونی است و هیچ مجموعه یا صنفی نمی تواند‬ ‫به ح��وزه خریدوفروش انالین که ح��وزه ای به طور کامل تخصصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ورود پیدا کند؛ چراکه مجوز اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مجازی مستقل از سایر مجوزهاست و ربطی به هر صنفی که بخواهد‬ ‫علی��ه ان اقدام و ان را بی اثر کند‪ ،‬ندارد‪ .‬نصراللهی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خ��ود چندصدایی در میان فعاالن فض��ای دیجیتال را از‬ ‫مشکالتی دیگری برشمرد که گاه نتایجی مثل تعطیلی سکه سرمایه‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬وی در همین باره به اختالف بین اتحادیه‬ ‫کش��وری کسب وکارهای مجازی و نظام صنفی رایانه ای اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نظام صنفی رایانه ای معتقد بود ش��کل گیری اتحادیه ضرورت‬ ‫س��ایت می تواند با مراجعه حضوری سفارش خود را‬ ‫تحوی��ل بگیرد‪ .‬مدیر ای��ن واحد صنفی ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع س��که ثامن این نگرانی را به وجود اورده‬ ‫ک��ه تخلف هایی مانند انچه از س��که ثامن س��ر‬ ‫زد از واح��د صنفی من هم س��ر بزند و به همین‬ ‫دلیل حساس��یت ها برای خریدوف��روش طال در‬ ‫فضای انالین افزایش یافته است‪ .‬زندی با بیان اینکه‬ ‫عملک��رد واح��د صنفی او مورد تایید س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫ذی ربط قرار گرفته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای راه اندازی بخش‬ ‫انالین کس��ب وکار خود سال ها مطالعه و زمان زیادی را صرف‬ ‫این موضوع کرده ام‪ .‬با کسب دانش در این زمینه متوجه شدم‬ ‫چنانچه بتوانم بخش��ی از کس��ب وکار خود را بر بستر دیجیتال‬ ‫ر اه اندازی کنم‪ ،‬هم به س��ود من و هم به سود مشتریان خواهد‬ ‫بود؛ به عنوان مثال بعضی مشتریان در شهرستان حضور دارند و‬ ‫از بازار تهران دور هستند ولی با استفاده از بستر خریدوفروش‬ ‫انالین می توانن��د به راحتی فعالیت خود را انجام دهند‪ .‬زندی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬من مدرک ‪ ISO۹۰۰۱‬خود را دو س��ال پیش‬ ‫از اتحادیه گرفتم‪.‬‬ ‫چندانی ندارد و فعالیت ان در انجمن صنفی رایانه ای دیده شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا نصراللهی ادامه داد‪ :‬من این ابهام را با تشریح ارکان پنج گانه‬ ‫ق ای تی برطرف کردم‪ .‬این ارکان پنج گانه عبارتند از؛ حمایت از‬ ‫حقو ‬ ‫حریم خصوصی افراد و مالکیت فکری و معنوی در فضای مجازی که‬ ‫در قوانین گوناگون به این بحث ها پرداخته شده‪ ،‬تجارت الکترونیک‬ ‫که در حیطه فعالیت اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است‪،‬‬ ‫جرائم رایانه ای که مسئولیت پیگیری انها بر عهده پلیس فتا و دادسرا‬ ‫اس��ت و در نهای��ت معامالت ص��رف فناوری اطالعات ک��ه نظارت و‬ ‫مدیری��ت بر هر انچه مربوط به زیرس��اخت‪ ،‬نرم افزار و س��خت افزار‪،‬‬ ‫اینترنت و شبکه است‪ ،‬برعهده انجمن صنفی رایانه ای است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تش��ریح این موضوع ها کمک کرد تا حدی از اختالف ها کم ش��ود و‬ ‫فعالیت اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مجازی و مجوزهایی که‬ ‫صادر می کند‪ ،‬بیش��تر مورد پذی��رش و اطمینان قرار بگیرد که البته‬ ‫باید این روند بهتر شود و هر مجموعه به انجام تکالیف خود بپردازد و‬ ‫از اعمال سلیقه و نفوذ در کار سایر مجموعه ها پرهیز کند‪.‬‬ ‫گردش��گری و مجموعه های مجوزدار زیرنظر این س��ازمان‬ ‫است‪ ،‬ورود نمی کند‪ .‬این پلتفرم نقش یک واسط( بین‬ ‫مردم و واحد صنفی گردش��گری) را ایفا کرده و بابت‬ ‫ان پورسانت دریافت می کند‪ .‬نصراللهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر کس��ب وکاری که پلتفرم داشته و بخواهد پلتفرم‬ ‫واس��ط باش��د از نظر اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مج��ازی صالحیت دریافت مجوز از ای��ن اتحادیه برای‬ ‫فعالی��ت انالین را دارد‪ .‬نصراللهی ادامه داد‪ :‬بعضی از افراد در‬ ‫رس��ته های گوناگون(در هر صنف) مجوز فعالیت از اتحادیه مربوط‬ ‫به نوع فعالیت ش��ان را دارند (خودش��ان هم تامین کننده خودشان‬ ‫هس��تند) و عالوه بر این مجوز‪ ،‬پلتفرم هم دارند‪ .‬مثل سکه سرمایه‬ ‫که موضوع مورد بحث ما است‪ .‬جالب است بدانید که رسته طال جز‬ ‫موارد قانون خاص نیس��ت (موارد قانون خاص ش��امل موضوع هایی‬ ‫مثل س�لامت محور که پیش تر طالبی درباره ش��رایط فعالیت انها‬ ‫توضیح داد‪ ،‬می شود) و یک صنف عادی است که اگر کسی پلتفرمی‬ ‫طراح��ی کند که بخواهد به طور انالین ط�لا را خریدوفروش کند‪،‬‬ ‫مانع��ی برای فعالی��ت ان در این فضا وجود ندارد‪ .‬مش��اور حقوقی‬ ‫اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مج��ازی درباره ای��ن الزامات و‬ ‫ضواب��ط گفت‪ :‬تامین کننده های طال در س��ایت های خریدوفروش‬ ‫ط�لا به ط��ور حتم باید افرادی باش��ند که از اتحادی��ه صنف طال و‬ ‫جواهر مجوز دارند که س��که س��رمایه این مجوز را دارد و از اتحادیه‬ ‫کش��وری کسب وکارهای مجازی هم مجوز گرفته است‪ ،‬اما باوجود‬ ‫این موضوع بارها تهدید شده تا خریدوفروش انالین خود را متوقف‬ ‫کند و حتی در روزهای گذشته تا مرز تعطیلی و پلمب شدن پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫نصراللهی با اشاره به طرح سکه ثامن گفت‪:‬البته به دلیل مشکالتی‬ ‫که موضوع سکه ثامن ایجاد کرد‪ ،‬درحال حاضر با دادستانی و سایر‬ ‫مجموعه ها در حال رایزنی هس��تیم و قرار شده در شرایط و ضوابط‬ ‫کارگروه طال الزاماتی تعریف ش��ود که اتفاق های مشابه سکه ثامن‬ ‫تکرار نشود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا پیش از مشکالتی که سکه ثامن ایجاد‬ ‫کرد ‪ ۵‬جواز برای خریدوفروش سکه و طالی انالین از اتاق اصناف‬ ‫ضرورت پذیرش «انالین ها»‬ ‫طالبی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنفی کس��ب وکارهای اینترنتی نیز با بیان اینکه این تغییر‬ ‫( یعنی توس��عه کس��ب وکارهای انالین) س��رانجام اتفاق خواهد افتاد و مسیری است که هر روز‬ ‫شتاب بیشتری به خود می گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اتحادیه های سنتی هم باید این واقعیت را بپذیرند‬ ‫و به تدریج با شناخت بیشتر و عمیق تر کسب وکار در فضای انالین‪ ،‬خود را برای حضور در این فضا‬ ‫اماده کرده و حتی از حضور در فضای انالین استقبال و سایر همکاران خود را نیز برای کسب وکار‬ ‫انالین تشویق کنند‪ .‬طالبی شفافیت را از دستاوردهای مثبت حضور در فضای انالین دانست‪.‬‬ ‫تسهیل اشتغال جوانان با کسب وکار انالین‬ ‫نصرالله��ی معتق��د اس��ت راه ان��دازی‬ ‫کس��ب وکارهای انالین برای جوانان راحت تر‬ ‫از کسب وکارهای سنتی است‪ .‬مشاور حقوقی‬ ‫کسب وکارهای اینترنتی شرط های الزم برای‬ ‫دریافت مجوزهای کس��ب وکارهای سنتی را‬ ‫دش��وار دانس��ت که فراهم کردن انها هزینه‬ ‫قابل توجه��ی می طلب��د؛ هزینه هایی (مانند‬ ‫تهیه مغازه با متراژی مشخص) که تامین ان‬ ‫برای بسیاری از جوانان امکان پذیر نیست‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کسب وکارهای اینترنتی شرایط‬ ‫را تسهیل می کند و جوانان راحت تر می توانند‬ ‫وارد بازار کار شوند و به کسب درامد بپردازند‪.‬‬ ‫و اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی صادر شده بود‬ ‫که محل اس��تقرار این ‪ ۵‬فروش��گاه انالین در گرمسار‬ ‫و ش��میرانات و ‪ ۲‬ش��هر دیگر اس��ت و تنها فروشگاه‬ ‫انالینی که در تهران فعالیت دارد‪ ،‬سکه سرمایه است‪.‬‬ ‫نصرالله��ی با بیان اینکه اتحادی��ه طال و جواهر مثل‬ ‫س��ایر اصناف از فعالیت انالین بیم دارد و توس��عه ان‬ ‫را در مخل کس��ب وکارهای س��نتی می داند‪ ،‬گفت‪ :‬اقای‬ ‫زن��دی به هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر دعوت ش��ده و به‬ ‫ایشان اعالم شده که باید فعالیت انالین خود را تعطیل کند و ایشان‬ ‫هم در پاسخ به اتحادیه گفته من جواز کسب وکار از اتحادیه طال و‬ ‫جواهر و برای فعالیت انالین هم از اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مجازی مجوز دارم و دلیلی برای تعطیلی وجود ندارد‪ .‬این مش��اور‬ ‫حقوق��ی داد‪ :‬البته افرادی از اتحادیه های گوناگون از جمله اتحادیه‬ ‫طال دعوت شدند و در کارگروه های اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مجازی حضور یافتند تا در جریان روند تصمیم گیری درباره فعالیت‬ ‫این نوع فروشگاه ها باشند‪ .‬نصراللهی با بیان اینکه متاسفانه باوجود‬ ‫هم��کاری و دع��وت ب��ه همفکری که از س��وی اتحادیه کش��وری‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی انجام ش��د ‪ ،‬اما از مش��کالت کاسته نشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادیه طال و جواه��ر در اقدامی به فروش��گاه های انالین‬ ‫خریدوف��روش طال اعالم کرد که اجازه اس��تفاده از این پلتفرم ها را‬ ‫ندارند و از فروشندگان طال و جواهر تعهد گرفتند که اجازه فعالیت‬ ‫مج��ازی ندارند و این ممنوعی��ت را اعالم عمومی کردند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درباره فعالیت س��که سرمایه به پلیس فتا نامه زدند و خواستار‬ ‫جلوگیری از فعالیت این واحد شدند که با رایزنی هایی که با پلیس‬ ‫فتا داش��تیم و بررس��ی هایی که پلیس فتا انجام داد‪ ،‬مانع بروز این‬ ‫اتفاق ش��دیم‪ .‬نصراللهی با اش��اره به نشست های گوناگون اتحادیه‬ ‫کش��وری کس��ب وکارهای اینترنتی گفت‪ :‬این اتحادی��ه از معدود‬ ‫اتحادیه هایی اس��ت که با برگزاری نشس��ت های گوناگون اقدام به‬ ‫توضیح و تشریح فعالیت های خود و ایجاد تعامل با سایر اتحادیه ها‬ ‫و اصناف می کند‪ .‬وی این دوره را دور ه گذاری دانست که بهتر است‬ ‫با تعامل و درک متقابل گذر از این دوران تسهیل شود‪.‬‬ ‫توجه به اموزش در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی‬ ‫نصرالله��ی به تالش های اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مجازی برای اموزش ب��ه داوطلبان راه اندازی‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬این تالش ها متقاضیان را برای اش��تغال در فضای مجازی اماده‬ ‫ن باره ادامه داد‪ :‬چهارشنبه هر هفته‬ ‫می کند و اموزش های ضروری و خوبی به این افراد ارائه می دهد‪ .‬وی در ای ‬ ‫در اتحادیه کالس های رایگان برای کس��ب وکارها برگزار می شود و الزامات حقوقی کسب وکارهای انالین( در‬ ‫‪۴‬مرحله مطرح می شود) به افراد متقاضی برای ورود به کسب وکار انالین اموزش داده می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی به طور عمده با دو گروه روبه رو هستیم‪ ،‬به تشریح جزئیات بیشتر‬ ‫درباره انها پرداخت و گفت‪ :‬یک گروه فعاالن استارت اپ ها هستند که تصور درستی از شرایط و ضوابط کار در‬ ‫پ هستند نباید پای بند به قیدوبند مشخصی باشند‬ ‫فضای دیجیتال ندارند و گاه فکر می کنند چون استارت ا ‬ ‫و از س��ویی هم با افرادی روبه رو هستیم که به اصطالح سنتی فکر می کنند و انعطاف پذیری کمی درباره شیوه‬ ‫مدیریت و اداره کسب وکار دارند‪ .‬او افزود‪ :‬در تالشیم ذهن هر دو گروه را به یکدیگر نزدیک کنیم تا در نقطه ای‬ ‫به یکدیگر برسند و شکاف عمیقی که بین این دو شیوه تفکر وجود دارد‪ ،‬کم شده و به تدریج از بین برود‪ .‬مشاور‬ ‫حقوقی کس��ب وکارهای مجازی در انتهای س��خنان خود به چند مورد تاکید کرد‪ :‬هر واحد صنفی که بخواهد‬ ‫در فضای مجازی فعالیت داش��ته باشد باید از اتحادیه کش��وری کسب وکارهای اینترنتی مجوز بگیرد‪ .‬متولی‬ ‫کسب وکارهای مجازی در سراسر کشور اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است ضمن اینکه این اتحادیه‬ ‫برای پلتفرم های واسطه( با رعایت شرایط و ضوابط مشخص) مجوز صادر می کند‪.‬‬ ‫شرایط و ضوابط سختگیرانه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای صدور مجوز‬ ‫نصراللهی ‪،‬مش��اور حقوقی اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مجازی در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنان خود به نشس��تی که در ات��اق اصناف با حض��ور مقاماتی از اتاق‬ ‫اصناف و اتحادیه طال و جواهر برگزار ش��ده‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما در این نشس��ت‬ ‫تاکید کردیم که براس��اس ش��رایط و ضوابطی که در اتحادیه کسب وکارهای مجازی‬ ‫تعیی��ن کرده ایم‪ ،‬هر پلتفرمی که بخواه��د در زمینه خریدوفروش طال فعالیت کند‪،‬‬ ‫تامین کننده هایش باید مجوز الزم برای فعالیت از اتحادیه طال و جواهر داشته باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بنابراین محدود کردن فعالیت س��که س��رمایه که همه مجوزهای الزم را‬ ‫دارد مانند ان اس��ت که مجوزی که از ابتدا اتحادیه طال و جواهر برای ان صادر کرده‬ ‫است‪ ،‬هم مورد پذیرش خود اتحادیه نیست‪ .‬نصراللهی ادامه داد‪ :‬چون اگاهی و دانش‬ ‫کافی درباره فضای کسب وکار انالین وجود ندارد‪ ،‬بیم ان می رود که با ورود به فضای‬ ‫اینترنت کسب وکارشان از بین برود که البته در بعضی موارد شفافیتی هم که فضای‬ ‫کس��ب وکار در اینترنت به وجود می اورد را بعضی از افراد نمی پسندند و به این دالیل‬ ‫در مقابل توس��عه کسب وکار اینترنتی می ایستند‪ .‬نصراللهی با بیان اینکه نباید وارد‬ ‫حریمی که قانون ورود به ان را جایز ندانسته شد‪ ،‬در ادامه گفت‪ :‬زمانی که اتحادیه ای‬ ‫به نام اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی شکل گرفته (درحالی که اتحادیه طال‬ ‫و جواهر استانی است) و براساس شرایط و ضوابطی معین فعالیت کسب وکارها را در‬ ‫بس��تر اینترنت مجاز می داند و برای کسب وکارها مجوز صادر می کند‪ ،‬نباید اتحادیه‬ ‫دیگری مخل اس��تفاده از مجوزی ش��ود که اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬نکت ه حائز اهمیت این اس��ت که تا زمانی که اقدامی خالف قانون‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬هی��چ مجموعه ای نمی تواند فعالیت دیگ��ری را محدود یا متوقف کند‪.‬‬ ‫ما همگی مجری قانون هس��تیم و باید به ان پایبند باش��یم‪ .‬مش��اور حقوقی اتحادیه‬ ‫کشوری کس��ب وکارهای مجازی با اشاره به ماجرایی که برای سکه سرمایه رخ داده‬ ‫گفت‪ :‬این واحد صنفی سال هاس��ت از اتحادیه طال و جواه��ر تهران مجوز دارد و اگر‬ ‫تخلف این واحد صنفی خریدوفروش انالین و سایت ان است‪ ،‬چه ربطی به مغازه ان‬ ‫دارد؟ اگر یک ساعت این مغازه پلمب باشد حیثیت کاری و شغلی این فرد خدشه دار‬ ‫می شود‪ .‬متاسفانه استدالل منطقی و قانونی در مخالفت با فعالیت واحد صنفی سکه‬ ‫سرمایه وجود نداشته و ندارد‪ .‬محمدرضا نصراللهی ادامه داد‪ :‬ما برای احقاق حق این‬ ‫واحد صنفی و تمام کس��ب وکارهایی که براس��اس قانون و شرایط و ضوابط اتحادیه‬ ‫کشوری کس��ب وکارهای مجازی فعالیت می کنند از پای نمی نشینیم و تمام تالش‬ ‫خ��ود را برای ادامه فعالیت این واحده��ای صنفی به کارخواهیم گرفت‪ .‬زندی مدیر‬ ‫واحد صنفی س��که س��رمایه هم در همین باره گفت‪ :‬من از کس��انی که مخل فعالیت‬ ‫واحد صنفی اینجانب ش��دم شکایت خواهم کرد چراکه به کسب وکار من اسیب وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫و پایگاه خبری گسترش نیوز حق پاسخگویی برای‬ ‫اتحادیه طال و جواهر و همه مجموعه هایی که نامی از انها در این گزارش برده شد‬ ‫را محترم می شمارد و از طرح دیدگاه ها و نظرهای انها استقبال می کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫معدن‬ ‫پیام سرقینی در جشن صنعت و معدن به معدنکاران‪:‬‬ ‫در سال ‪ 98‬بر تولید و تنوع تولید تمرکز کنید‬ ‫دیروز‪ 10 ،‬تیر در ایین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫و در س��ال رونق تولید‪ ،‬مسئوالن و فعاالن معدنی ازجمله وزیر‬ ‫امور خارجه‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫رئیس��ان تش��کل های خصوصی و دانش��گاه ها در سالن سران‬ ‫اجالس حضور داش��تند‪ .‬در این ایی��ن از ‪ ۵۶‬برگزیده صنعت و‬ ‫معدن قدردانی شد و برنامه های سال ‪ ۱۳۹۸‬در این حوزه مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفتند‪ .‬دغدغه های صنعت و معدن‪ ،‬لزوم توجه‬ ‫به تولید و برداش��تن موانع ان بر سر راه صنعت و معدن ازجمله‬ ‫مواردی بود که در این روز موردتوجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫و صنعت تهیه کنیم‪ .‬نائمی درباره این پرسش که در روز معدن‬ ‫چه انتظاری از دولت و مسئوالن کشور دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتظار‬ ‫ما به عنوان یک واحد معدنی فعال این اس��ت که توجه ویژه ای‬ ‫به حوزه صنعت و معدن ش��ود‪ .‬متاسفانه مشکالت گسترده ای‬ ‫با محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و سایر اداره ها داریم که هرکدام‬ ‫کار م��ا را عق��ب می اندازند‪ .‬این فعال معدنی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫کش��ور نسبت به معدنی ها بیشتر اعمال سلیقه می شود تا عمل‬ ‫به قانون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه هر سال یک حرف زده می شود و‬ ‫این مس��ئله شرایط را برای ما سخت می کند اما ما انتظار داریم‬ ‫که تکلیف معدندار درست و دقیق مشخص شود تا بداند چه کار‬ ‫کند‪ .‬معدنداران می خواهند بدانن��د در چه چارچوبی باید کار‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر مس��ئولی که وارد استان می شود تصمیم‬ ‫خودش را می گیرد درنتیجه بیشتر سلیقه حاکم است تا اینکه‬ ‫مق��ررات حاکم باش��د‪ .‬امیدواریم این مس��ائل موردتوجه قرار‬ ‫گیرند و مسئوالن برای حل ان چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنی ها بر تولید بیشتر متمرکز شوند‬ ‫غریب پور‪ :‬وابستگی کمتر صنایع معدنی به خارج از کشور به دلیل‬ ‫پیچیدگی های صنعتی کمتر‪ ،‬سبب شد تحریم ها تاثیر کمتری در این‬ ‫بخش داشته باشند‬ ‫‹ ‹حفظ بازارهای صادراتی بخش معدن با وجود‬ ‫تحریم ها‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬بخش معدن با توجه‬ ‫به وابس��تگی کمتر نسبت به سایر بخش های اقتصادی به خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬توانست با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی‪،‬‬ ‫تولی��د و بازارهای صادراتی خود را حفظ کند‪ .‬خداداد غریب پور‬ ‫در عین حال از برنامه ایجاد صندوق جس��ورانه حوزه اکتش��اف‬ ‫خبر داد‪ .‬خداداد غریب پور در حاش��یه ایین گرامیداش��ت ‪۱۰‬‬ ‫تی��ر‪ ،‬روز ملی صنعت و معدن اف��زود‪ :‬نمی توان گفت تحریم ها‬ ‫در جذب س��رمایه گذاری برای اجرای پروژه های بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی بی تاثی��ر بوده اما در صنایع ف��والدی‪ ،‬تمرکز‬ ‫م��ا بر بومی س��ازی دانش اس��ت ک��ه در اولویت ق��رار گرفته و‬ ‫تاکن��ون ب��ه موفقیت های قابل قبولی نیز دس��ت یافته ایم‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه ایمیدرو در س��ال ج��اری ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫مربع برنامه اکتش��افی جدید در برنام��ه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو با‬ ‫همکاری س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫توانس��ت به موفقیت هایی در بخش اکتش��افات عمیق دس��ت‬ ‫یاب��د و پیمانکاران حفاری نیز توانس��تند ظرفیت های جدیدی‬ ‫ایج��اد کنند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬وابس��تگی کمتر صنایع معدنی به خارج از کش��ور به دلیل‬ ‫پیچیدگی های صنعتی کمتر‪ ،‬سبب شد تحریم ها تاثیر کمتری‬ ‫در این بخش داشته باش��ند‪ .‬غریب پور ادامه داد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری هایی از گذشته انجام ش��ده بودند که اکنون به‬ ‫ش��یوه های مختلف در حال اجرا هستند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در س��ال گذشته توانست از خام فروشی‬ ‫فاصله بگی��رد و امروز عمده تمرکز و اولوی��ت ایمیدرو بر تولید‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باال اس��ت‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت معدنی‬ ‫تش��کیل می دهد که حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر است‪ .‬عمده تمرکز‬ ‫ایمیدرو این اس��ت ک��ه ارز مورد نیاز بخش صنع��ت را از محل‬ ‫صنع��ت تامین کند و ش��امل تجهی��زات و پروژه ه��ای جدید‬ ‫می شود‪ .‬غریب پور با بیان اینکه ماهانه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫دالر ارزش صادرات تولیدات فوالدی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی در این زمینه همراهی داش��ته و توانس��تیم همه‬ ‫تعهدات ارزی را با کمک این بانک و گمرک اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف معدندار را مشخص کنید‬ ‫اراز ولی نائمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت کانسار خزر به عنوان یکی‬ ‫از ‪ ۶۰‬برگزی��ده معدنی در حاش��یه این همایش با روزگار معدن‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬این برگزیده معدنی در پاس��خ به چرایی برگزیده‬ ‫ش��دن ای��ن مجموعه در چنین روزی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ما تنها‬ ‫واحد معدنی و تولیدی در اینچه اس��تان گلستان هستیم که در‬ ‫سطح کش��ور در حوزه ید توانسته دست به تولید بزند‪ .‬ما موفق‬ ‫ش��ده ایم به تنهایی ‪ ۲۵‬درصد نیاز کش��ور را تامین کنیم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ‪ ۷۵‬درصد محصوالت خود را به کشورهای اروپایی‪ ،‬چین‬ ‫و هند صادر می کنیم‪ .‬درنتیجه توانسته ایم مواد اولیه ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫بهره برداری ید تولیدی خود را برای مصارف دارو‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪:‬‬ ‫فوالد خوزستان نماد تولید و اشتغال پایدار در استان است‬ ‫امیرحس��ین نظری‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان خوزس��تان و هیات‬ ‫هم��راه در دی��دار ب��ا مدی��ران ارش��د فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬این شرکت را نماد تولید و اشتغال‬ ‫پایدار در استان برشمرد‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرن��گار روابط عمـومی فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬رئیـس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان خوزستان با ابراز خـرسندی از‬ ‫حضور در جمع مدیـران ارش��د این شـرکت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان نم��اد تولیـد و‬ ‫اش��تغـال پایدار در اس��تان اس��ت؛ براساس‬ ‫وظیف��ه و عالقـه خاطری که نس��بت به این‬ ‫شرکت وجـود دارد‪ ،‬سعی می کنیم مشکالت‬ ‫فـوالد خوزس��تان در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوزس��تان با در نظر گرفتن فش��ار‬ ‫اقتصادی ناشی از واردات و برای برطرف شدن‬ ‫موان��ع پیش روی این ش��رکت‪ ،‬درکنار فوالد‬ ‫خوزس��تان اس��ت و به منظور رفع مشکالت‬ ‫پیشگام خواهد بود‪.‬‬ ‫نظـ��ری اف��زود‪ :‬ش��رکت های تولی��دی‬ ‫ماننـ��د فوالد خوزس��تان‪ ،‬مـ��واد اولیه را در‬ ‫چرخه باالدس��ت خـود تامی��ن می کنند و در‬ ‫اش��تغالزایی در سطح استان جایـگاه ویـژه ای‬ ‫دارنـد بنابراین فـرایند تولید انها نباید دچـار‬ ‫توقف شود زیرا بـرای راه اندازی دوبـاره ان و‬ ‫تامین تجهیـزات‪ ،‬بـه دس��ت کم ‪ ۶‬مـاه زمان‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬محم��د کش��انی‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد خوزس��تان تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های معدنی باالدس��ت در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تامین کنن��ده کنس��انتره ف��والد‬ ‫خوزس��تان بوده اند اما با راه اندازی بخش های‬ ‫گندله س��ازی در این ش��رکت‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه فروش مواد اولیه در این��ده کاهش یابد؛‬ ‫کاهش تامین م��واد اولیه‪ ،‬ی��ک تهدید برای‬ ‫تولید اهن اس��فنجی و صنعت فوالد اس��تان‬ ‫به ش��مار می اید‪ ،‬ب��ه این معنا ک��ه اگر فوالد‬ ‫خوزس��تان در س��ال های اینده فک��ری برای‬ ‫تامین مواد اولیه خود نکند‪ ،‬با سابقه ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫و قابلیت هایی همچون دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد‪ ،‬نزدیکی به بنادر و موقعیت مناسب برای‬ ‫صادرات محصوالت خود‪ ،‬با مش��کالت جدی‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر به وضعیت کنونی شرکت‬ ‫گروه ملی خوب دقت کنی��م‪ ،‬درمی یابیم که‬ ‫ای��ن اتفاق مرب��وط به امروز و دیروز و س��ال‬ ‫گذشته نیس��ت بلکه نتیجـه عملکرد ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته در این شرکت است‪.‬‬ ‫امیدواریم با حمایت س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫مرب��وط و تالش کارکنان‪ ،‬تدبیری برای فوالد‬ ‫خوزس��تان با داشتن بیش از ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نی��روی کار مس��تقیم و ‪ ۱۰۰‬ه��زار نیرو که‬ ‫به طور غیر مس��تقیم با این شرکت در ارتباط‬ ‫هستند‪ ،‬اندیشیده شود که در سال های اینده‬ ‫با چنین مشکلی روبه رو نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬ب��رای تامین مواد اولیه در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اقدام ب��ه تملک ‪ ۶۷‬درصد س��هام‬ ‫شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد‬ ‫ش��د و درصدد هستیم س��هام معادن دیگر را‬ ‫خریداری کنیم‪.‬‬ ‫همچنیـ��ن با تالش بـرای تملـک س��هـام‬ ‫ش��رکت فـوالد اکس��یـن در پاییـن دس��ت‪،‬‬ ‫زنجی��ره ارزش گـ��روه ف��والد خـوزس��تان‬ ‫تکمیـل خـواهـد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در این نشس��ت ک��ه ظهر‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ ۴‬تیر ‪ ۹۸‬در س��الن کنفرانس‬ ‫س��اختمان مدیریت عامل شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫مهران عب��اس زاده‪ ،‬مدیر اس��تراتژی و تعالی‬ ‫س��ازمانی درباره عملکرد ش��رکت در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬زنجیره ارزش گروه فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری های انج��ام ش��ده و‬ ‫چش��م انداز اینده براس��اس اهداف مش��خص‬ ‫ش��ده و برنامه عملیاتی توسعه‪ ،‬توضیحاتی را‬ ‫بیان کرد‪ .‬در پایان این نشست‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان و‬ ‫هیات همراه ب��ا راهنمایی محمود اکابر‪ ،‬مدیر‬ ‫تضمین کیفیت فوالد خوزستان‪ ،‬از بخش های‬ ‫صنعتی شرکت بازدید میدانی کردند‪.‬‬ ‫محمود نوریان‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مرکز ملی ش�ماره گذاری کاال‪ ،‬اماده خدمت‬ ‫به معدنی ها‬ ‫علیرض��ا ملکی‪ ،‬مدیرعام��ل مرکز ملی ش��ماره گذاری کاال‬ ‫و خدم��ات در حاش��یه این همایش به‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جامعه جهانی‪ ،‬با ش��عار زبان مشترک جهانی‬ ‫کس��ب وکار ب��ه مجموعه های مختلف کمک می کنیم دس��ت‬ ‫ب��ه تجارت بزنند‪ .‬ما ب��ه افرادی که در زمین��ه صادرات فعالیت‬ ‫می کنند و همچنین کس��انی که می خواهند محصوالت ش��ان‬ ‫به ط��ور ویژه در بازارهای جهانی نمو پیدا کند‪ ،‬کمک می کنیم‪.‬‬ ‫از طرف دیگر مرکز ما می تواند کمک کند تا تعداد کاالهایی که‬ ‫امکان تقلب دارند به ش��دت کاهش یابد و در نهایت به تس��هیل‬ ‫تجارت و جلوگیری از قاچاق کمک شود‪ .‬مدیرعامل مرکز ملی‬ ‫ش��ماره گذاری کاال و خدمات در پاس��خ به این پرسش که این‬ ‫مرک��ز چه کمکی ب��ه معدنی ها می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در مرکز ملی‬ ‫شماره گذاری کاال و خدمات می توانیم به تمام صنایع و معادن‬ ‫کمک کنیم تا محصوالت ش��ان را به طور ویژه با کد مشخصی‪،‬‬ ‫ردیابی‪ ،‬شناسایی و صادر کنند‪.‬‬ ‫م��ا می توانیم ظرفی��ت ان کاالی ویژه معدنی را در س��طح‬ ‫بین المل��ل معرفی کنیم تا ان کاال‪ ،‬هم بازار جهانی را به دس��ت‬ ‫اورد و هم اس��تانداردهای جهانی را در ان زمینه پیاده س��ازی‬ ‫کند‪ .‬ملک��ی ادامه داد‪ :‬با توجه به کدهای ویژه ای که می توانیم‬ ‫بدهی��م‪ ،‬ما هم به معدنکار کم��ک می کنیم تا صنایع معدنی را‬ ‫معرفی کند‪ .‬در ضمن می توانیم بازارهای بین المللی را معرفی‬ ‫کنیم که این مه��م نیاز به همکاری دوطرفه دارد‪ .‬به این معنی‬ ‫ک��ه کل معادن باید ابت��دا این نیاز را احس��اس کنند و بتوانیم‬ ‫کمک کنیم ت��ا بازارهای جهانی با اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫را در محص��والت خ��ود پیاده کنن��د‪ .‬او در پای��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫امیدواری��م این مجموع��ه بتواند صنایع معدن��ی را جذب و به‬ ‫معادن کشور خدمات رسانی کند‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫اراز ولی نائمی‬ ‫علیرضا ملکی‬ ‫در یک ماه اینده‬ ‫مقدمات پذیرش زغال سنگ در بورس کاالی ایران‬ ‫انجام می شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬در یک م��اه این��ده مقدمات‬ ‫پذیرش زغال سنگ در تابلو بورس کاالی ایران‬ ‫انجام می شود و تولیدکنندگان زغال می توانند‬ ‫تولیدات را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مجموعه های مهم ش��رکت‬ ‫فوالد‪ ،‬ش��رکت های زغالی وابسته است که ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم در این شرکت ها‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تاکنون سند حمایتی‬ ‫از صنعت زغال در کش��ور وجود نداشته‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در کل جهان س��ند راهبردی حمایت از‬ ‫صنعت زغال وجود دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی بی��ان ک��رد‪ :‬هر چ��ه تاکنون‬ ‫در صنعت زغال کش��ور اتف��اق افتاده‪ ،‬زحمت‬ ‫کارگران و معدن دارها بوده زیرا انها به این کار‬ ‫عش��ق و عالقه دارند و ای��ن کار را ادامه دادند‬ ‫وگرنه اگر در کاره��ای دیگر فعالیت می کردند‬ ‫درامد بیشتری نسبت به این کار داشتند‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی افزود‪ :‬در مجم��وع ‪ ۴‬هزار نفر‬ ‫از بخش خصوصی معادن زغال اس��تان کرمان‬ ‫وابس��ته به شرکت زغال سنگ کرمان هستند و‬ ‫از این راه روزی خود را به دست می اورند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ی��ک ماه اینده‪ ،‬موضوع‬ ‫تش��کیل مدیریت حمای��ت از صنعت زغال در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و همکاری‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی عملیاتی‬ ‫می ش��ود و مسئولیت ان بر عهده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اینکه صنعت زغال نیازمند‬ ‫س��ند حمایتی است‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن زغال ایران‪،‬‬ ‫پیشکس��وتان صنع��ت زغ��ال و معدن دارهای‬ ‫معادن زغال نوش��تن پیش نویس سند حمایتی‬ ‫و راهب��ردی از صنعت زغال را در مدت یک ماه‬ ‫اینده تدوین کنند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی عنوان کرد‪ :‬در همه کشورها که‬ ‫صنعت زغال دارن��د یارانه تولید به این صنعت‬ ‫داده می ش��ود اما در کشور ما هیچ یارانه ای به‬ ‫این بخش اختصاص نیافته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در س��ند حمایت��ی از صنعت‬ ‫زغال باید یارانه تولید‪ ،‬مس��ئله مشاغل سخت‬ ‫و زیان اور‪ ،‬بیمه‪ ،‬وام ه��ای کم بهره‪ ،‬مالیات و‪...‬‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم کرم��ان و راور در مجل��س‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه تاکنون صنعت‬ ‫زغال متولی نداش��ته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫کاره��ای دیگری که باید در س��ند حمایتی از‬ ‫صنعت زغال انجام ش��ود‪ ،‬این است که مالیات‬ ‫ب��ر عملک��رد صنعت زغ��ال کاهش یاب��د زیرا‬ ‫درحال حاضر نرخ مالیات صنعت طال با صنعت‬ ‫زغال یکی است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی عنوان کرد‪ :‬سیاس��ت س��رکوب‬ ‫قیمتی در زغال به این دلیل اعمال می شود که‬ ‫ای��ن صنعت انحصار خری��د از طرف ذوب اهن‬ ‫دارد و اجازه نمی دهد نرخ زغال باال برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ک��ف افزایش تجهیزات صنعتی ما‬ ‫در کشور ‪ ۴‬برابر شده اما نرخ زغال از سال ‪۹۶‬‬ ‫تاکنون تنها ‪ ۲‬برابر ش��ده و از نظر ما هنوز نرخ‬ ‫زغال می تواند ‪ ۱.۵‬برابر دیگر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بیان کرد‪ :‬در یک ماه اینده مقدمات‬ ‫پذیرش زغال سنگ در تابلو بورس کاالی ایران‬ ‫انجام می شود و تولیدکنندگان زغال می توانند‬ ‫تولی��دات خود را در بورس عرضه کنند‪ .‬نرخ بر‬ ‫اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار انرژی‪،‬‬ ‫ظرفیت زیادی برای توسعه اقتصادی و قرار‬ ‫گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان‬ ‫برای ما فراهم کرده که می توانیم با تربیت‬ ‫نیروهای کارامد‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوی��ن‪ ،‬ایمن س��ازی و مدیریت درس��ت و‬ ‫بهره برداری اصولی‪ ،‬به رش��د و توسعه این‬ ‫بخش از اقتصاد کشور بیندیشیم‪.‬‬ ‫وج��ود بس��یاری از مع��ادن در نق��اط‬ ‫کم برخوردار کش��ور‪ ،‬قابلیت انکارناپذیری‬ ‫برای توسعه همه جانبه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و انس��انی این گون��ه مناط��ق اس��ت ک��ه‬ ‫می توان با برنامه ریزی منس��جم و اصولی و‬ ‫حمایت های مس��تمر دولت از این ظرفیت‬ ‫بالق��وه به بهتری��ن نحو بهر ه ب��رد تا رونق‬ ‫کس��ب و کار در این گونه مناطق به ارمغان‬ ‫اید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ات��کا به تولی��د داخلی‪،‬‬ ‫مزایای��ی مانن��د ایجاد اش��تغال در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬س��اخت تاسیس��ات زی��ر بنایی از‬ ‫قبیل جاده‪ ،‬خطوط راه اهن‪ ،‬برق رس��انی‪،‬‬ ‫ابرسانی‪ ،‬امور بهداشتی و اموزشی و‪ ...‬دارد‬ ‫که کل جامعه از ان بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫ضمن تبری��ک این روز به تم��ام فعاالن‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬ارزو می کنیم‬ ‫دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان اقتصاد‬ ‫و توسعه کشور با نگاهی عمیق تر به جایگاه‬ ‫معادن و صنایع معدنی‪ ،‬اینده ای روش��ن و‬ ‫امیدبخش برای این بخش از اقتصاد کشور‬ ‫به ارمغان اورند‪.‬‬ ‫تبریک مدیرعامل‬ ‫گل گهر به مناسبت‬ ‫روز صنعت و معدن‬ ‫به مناسبت فرارسیدن ‪ ۱۰‬تیر‪ ،‬گرامیداشت‬ ‫روز صنع��ت و معدن‪ ،‬مهن��دس مالرحمان‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫با صدور پیامی‪ ،‬این روز را به همه تالشگران‬ ‫این عرصه تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به این ش��رح است‪ ۱۰ :‬تیر‪ ،‬روز‬ ‫ملی صنعت و معدن‪ ،‬فرصت مغتنمی اس��ت‬ ‫تا با تبیین و معرفی دستاوردهای صنعتی و‬ ‫معدنی کش��ور عزیزمان ایران‪ ،‬نقش کلیدی‬ ‫این ‪ ۲‬ح��وزه را در اقتص��اد و تحقق اهداف‬ ‫بلندمدت کش��ور ی��اداور ش��ویم؛ عرصه ای‬ ‫که تالش های تحس��ین برانگی��ز غیورمردان‬ ‫پوالدین‪ ،‬چرخ های موتور پیش��رفت کشور را‬ ‫به حرکت دراورده و با عزمی ملی و مدیریتی‬ ‫جهادی به پیش می رود‪.‬‬ ‫بی گم��ان کس��ب موفقیت ه��ای بی بدیل‬ ‫تالش��گران صنع��ت و مع��دن در بخش های‬ ‫دولت��ی و غیردولت��ی‪ ،‬نش��انه ای اش��کار و‬ ‫مصداقی بارز از توسعه و پیشرفت چشمگیر‬ ‫فرزندان برومند این س��رزمین اس��ت که در‬ ‫پرتو مس��ئولیت پذیری منابع انسانی متعهد‬ ‫و متخصص به دس��ت امده است و مجموعه‬ ‫صنع��ت و معدن کش��ور با ات��کا به خالقیت‬ ‫و هوش��مندی بی نظیر به گونه ای تحس��ین‬ ‫برانگی��ز اوج کارام��دی نیروه��ای توانمند‬ ‫داخلی را به اثبات رسانده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اینجانب بر خ��ود الزم می دانم‬ ‫ضمن تبریک ای��ن روز خدمت تمام فعاالن‬ ‫عرصه صنعت و معدن به ویژه ش��اغالن عزیز‬ ‫در مجموعه بزرگ گل گهر‪ ،‬پیش��رفت هرچه‬ ‫بیش��تر ح��وزه صنعت و معدن کش��ور را در‬ ‫س��الی که بنا به تدبیر رهبر معظم انقالب به‬ ‫نام «رونق تولید» نام گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬از‬ ‫درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست‬ ‫مدیریت روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل گل گهر‬ ‫صبح دیروز جمشید مالرحمن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گل گهر‪ ،‬ضمن قدردان��ی از علیرضا‬ ‫مرتض��وی مدی��ر پیش��ین روابط عمومی در‬ ‫حکم��ی محم��د ایرانمن��ش را ب��ه س��مت‬ ‫سرپرس��تی مدیریت روابط عموم��ی و امور‬ ‫بین الملل گل گهر منصوب کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬مرتضوی ب��ه مدت کوتاهی‬ ‫پس از حلوایی پور به مدیریت روابط عمومی‬ ‫این شرکت منصوب شده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چه پیغامی برای معدنی ها دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به س��ال رونق تولی��د‪ ،‬پیام ما تالش خس��تگی ناپذیرتر و تولید‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬توقع ما از معدنی ها این اس��ت که‬ ‫به تولید و تنوع تولید‪ ،‬بیش��تر توجه کنند‪ .‬س��رقینی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چه انتظاری از معدنی ها در س��ال ‪ ۹۸‬دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مواد معدنی خام صادر نکنند و بیشتر روی فراوری‬ ‫مواد معدنی متمرکز شوند تا ارزش افزوده بیشتری تولید کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تا امروز بر فراوری تمرکز داش��ته ایم اما الزم اس��ت‬ ‫بیش ازپیش بر این مهم تمرکز کنیم تا همه محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫فراوری و صادر ش��ود‪ .‬خوش��بختانه ام��روز ایرانی ها فناوری‬ ‫فراوری مواد معدنی و فناوری تولید فوالد و فلزات را دارند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هیچ نرخ ماده معدنی تا امروز از س��وی دولت‬ ‫تعیین نش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه قیمت ها را بازار تعیین می کند‪.‬‬ ‫درباره فوالد هم یک نرخ پایه تعیین می شود و بر اساس رقابتی‬ ‫که در بورس اس��ت‪ ،‬نرخ پیدا می کند‪ .‬به این ترتیب هیچ گاه در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬وزارتخانه نرخ تعیین نکرده است‪.‬‬ ‫سرقینی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای برطرف کردن مشکالت معدنی ها چیست‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬من امروز یک��ی از معدنکاران را مالق��ات کردم که گفت‬ ‫پروانه اکتشافش تمدید نشده است‪ .‬ما هم مطرح کردیم که اگر‬ ‫پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی داش��ته باشند و بیش از ‪ ۳‬سال از پروانه‬ ‫اکتشاف ش��ان نگذشته باش��د‪ ،‬ان را تمدید می کنیم‪ .‬او درباره‬ ‫اینکه اگر معدنی ها مش��کالتی دارند کج��ا باید مراجعه کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می توانند با وزارتخانه مکاتبه کنند‪ .‬ما میز خدمت داریم‬ ‫که هر یکشنبه مالقات عمومی در ان برگزار می کنیم درنتیجه‬ ‫همه معدنکاران می توانند با ما مالقات کنند‪.‬‬ ‫س��رقینی درباره اینکه برنامه وزارتخانه برای برطرف کردن‬ ‫مش��کل نقدینگی معدن��کاران چیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مش��کل‬ ‫نقدینگی مثل بقیه مس��ائل کش��ور است‪ .‬ما تسهیالت ویژه ای‬ ‫برای معدنکاران داریم که از محل دریافت حقوق دولتی اس��ت‬ ‫و البته فقط به معادن زغال س��نگ داده می ش��ود تا مش��کالت‬ ‫انها برطرف شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن‬ ‫پیشران‬ ‫توسعه اقتصاد‬ ‫کشور‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫قابلیت ثبت مصرف بنزین ایران در گینس‬ ‫تمدید توافق اوپک‬ ‫در دستورکار مذاکرات‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت ساالنه ‪900‬هزار میلیارد تومان یارانه‪ ،‬توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی اصالح ساعت اداری‬ ‫استان تهران‪ ،‬روی میز‬ ‫در حالی که افزایش دما ساعت کاری اداره های‬ ‫‪ ۲۹‬اس��تان را تغییر داد‪ ،‬این بار بررس��ی تغییر‬ ‫و اص�لاح س��اعت کاری ادارات پایتخ��ت نی��ز‬ ‫روی می��ز قرار گرفته و در حال بررس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پاون‪ ،‬تغییر س��اعت کاری اداره های‬ ‫یک��ی از مهم ترین راهکاره��ای وزارت نیرو برای‬ ‫جلوگیری از خاموش��ی های برنامه ریزی شده در‬ ‫فصل تابس��تان است که در این راستا‪ ،‬مذاکراتی‬ ‫با استانداران انجام و بر مبنای اخرین اخبار تغییر‬ ‫س��اعات اداری در ‪ ۲۹‬استان اغاز شد که استان‬ ‫تهران تاکنون در این فهرست جای نگرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تغییر‪ ،‬ش��روع و پایان ساعات کار‬ ‫روزانه اداره ها به میزان یک تا ‪ ۱.۵‬س��اعت زودتر‬ ‫انجام می ش��ود و پیش بینی شده است به جهت‬ ‫خنکی هوا در س��اعات اغازین صبح و اس��تفاده‬ ‫از روش��نایی روز و همچنی��ن قرار گرفتن عمده‬ ‫س��اعات اداری در س��اعات غیر اوج مصرف‪ ،‬این‬ ‫ط��رح نقش قابل توجه��ی در کاهش بار مصرفی‬ ‫در س��اعات گرم سال داشته باشد‪ .‬تصمیم گیری‬ ‫درباره ساعات شروع و پایان کار اداره ها بر اساس‬ ‫اولویت ها و ش��رایط هر استان است که در مدت‬ ‫ک ماه یا کل فصل تابس��تان اجرا ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫ی ‬ ‫ای��ن راه��کار که ب��رای جلوگیری از خاموش��ی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده در فصل تابس��تان اتخاذ شده‬ ‫که سال گذشته نیز اجرا شده بود و امارها نشان‬ ‫می داد که تغییر ساعت اداری سال گذشته نتایج‬ ‫مناسبی در پی داشت و از این طریق سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات صرفه جویی ایجاد شد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ق درباره احتمال تغییر س��اعت کاری‬ ‫صنع��ت بر ‬ ‫اداره ها در تهران توضیح داد‪ :‬این موضوع در حال‬ ‫رایزنی با وزارت کش��ور و اس��تانداری بوده و در‬ ‫دس��ت بررسی و اقدام اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی که دمای هوا افزایش یافت و امکان اداره و‬ ‫تامین برق وجود نداشته نباشد‪ ،‬به طور احتمالی‬ ‫این اتفاق رخ دهد و ما در حال پیگیری هستیم‪.‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی‬ ‫محسن دالویز‬ ‫درحال حاض��ر ظرفی��ت تولی��د بنزین ای��ران حدود‬ ‫‪۱۱۰‬میلیون لیتر در روز و متوس��ط میزان مصرف حدود‬ ‫‪ ۹۴‬میلی��ون لیتر در روز اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گفته ه��ای مدیرعام��ل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬این میزان مصرف با تعداد خودروهای‬ ‫موجود سازگاری ندارد و این عدد را می توان در گینس به‬ ‫عنوان اماری منفی ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تعداد خودروها در ایران به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر‪ ۲۴۰ ،‬دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۸۸‬میلیون لیتر بوده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اعالم موسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران‪،‬‬ ‫مصرف بنزین در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۷‬کمی کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که سال گذش��ته ایران از فهرست کشورهای وارد کننده‬ ‫بنزین خارج ش��د که همین مس��ئله لزوم توجه به میزان‬ ‫مصرف را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که برای کاهش‬ ‫مص��رف بنزی��ن می توان در مرحله نخس��ت ب��ه تولید و‬ ‫اس��تفاده از خودروه��ای کم مصرف روی اورد‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کش��ور می تواند برنامه‬ ‫جایگزینی س��وخت سی ان جی با بنزین باشد‪ ،‬همچنین‬ ‫ی یا سیاس��ت های قیمتی‬ ‫گس��ترش حمل ونق��ل عموم ‬ ‫می تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین در کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن باره علیرضا صادق اب��ادی‪ ،‬معاون وزیر نفت و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فراورده های‬ ‫نفتی ایران تاکید دارد که سیاس��ت گذاران باید همیشه‬ ‫نس��بت به مصرف بنزین در کش��ور حس��اس باشند و تا‬ ‫زمانی که در بودجه کش��ور محلی برای واردات بنزین یا‬ ‫درام��دی برای ایران از محل ص��ادرات ان در نظر گرفته‬ ‫نش��ود‪ ،‬سیاس��ت گذاران نسبت به هش��دارهای افزایش‬ ‫مصرف واکنش��ی نش��ان نمی دهند و در واقع نس��بت به‬ ‫ان حساسیت ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬سیاس��ت گذار حساس��یتی ب��ر افزایش‬ ‫مصرف ندارد و این به دلیل تامین سوخت از داخل است‬ ‫چراک��ه تولید داخلی بنزین نه بر واردات و نه بر صادرات‬ ‫اثری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی مصرف بنزین‬ ‫همچنی��ن چندی پیش‪ ،‬محس��ن دالوی��ز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت به ایس��نا گفته‬ ‫ب��ود که مص��رف نهایی ان��رژی در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬معادل‬ ‫‪ ۱۳۴۸.۶۵‬میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که حدود‬ ‫‪ ۲۴‬درص��د ان معادل ‪ ۳۲۰‬میلیون بش��که نفت خام در‬ ‫‹ ‹فرسودگی ‪ ۱.۹‬میلیون خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکص دو هفتا دو ششمین نشس��ت وزیران نفت‬ ‫و ان��رژی اوپک‪ ،‬بعدازظهر دوش��نبه‪ ۱۰ ،‬تی ر در‬ ‫مقر دائمی این س��ازمان در وین برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫دیدار درب��اره تمدید توافق کاهش یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار بشکه ای اوپک و متحدانش و همچنین‬ ‫کاهش تولید تا یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه در‬ ‫روز ترتیب داده ش��ده است‪ .‬به گزارش شانا‪۱۴ ،‬‬ ‫کش��ور عضو اوپک همچنین امروز برای دبیرکل‬ ‫جدی��د این س��ازمان تصمی��م نهای��ی را اتخاذ‬ ‫می کنن��د که بررس��ی ها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫دوران دبیرکلی محمد سانوس��ی بارکیندو برای‬ ‫یک دوره ‪ ۳‬ساله تمدید خواهد شد‪ .‬اعضای اوپک‬ ‫و متحدانشان در نشس��ت ‪ ۱۷۵‬تصمیم گرفتند‬ ‫ب��رای ترمیم قیمت و توازن ب��ازار‪ ،‬تولید خود را‬ ‫ب��رای یک دوره ‪ ۶‬ماه��ه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز کاهش دهند که این تصمیم از یکم‬ ‫ژانویه امسال میالدی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پرداخت س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار میلی��ارد تومان یارانه‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫بودج��ه س��االنه ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار میلی��ارد تومان اس��ت‪ ،‬هیچ توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و الزم اس��ت هر چه سریع تر‪ ،‬روند غیربهینه تخصیص‬ ‫یارانه به بخش انرژی کشور اصالح شود‬ ‫بخش حمل ونقل مصرف ش��ده است‪ ۴۸(.‬درصد بنزین‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬درص��د نفت گاز و ‪ ۱۵‬درص��د گاز طبیعی) که از این‬ ‫می��زان مصرف انرژی در بخ��ش حمل ونقل حدود ‪۲۷۳‬‬ ‫میلیون بشکه معادل نفت خام ان در بخش فراورده های‬ ‫نفتی بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه بنزین‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۸۰.۷‬میلیون لیتر و در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۷.۷‬میلی��ون لیتر بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا رش��د مصرف بنزین در سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۰‬معادل ‪ ۴۶.۵‬درصد و همچنین رشد مصرف‬ ‫بنزین در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۵‬بیش از ‪۸‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به طور متوس��ط روزانه ‪۵۱.۷‬‬ ‫میلی��ون دالر یارانه (‪ ۱۳.۱‬میلیون دالر یارانه بابت بنزین‬ ‫و ‪ ۳۸.۶‬میلیون دالر یارانه بابت نفت گاز) پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای کاهش مصرف سوخت‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬منطقی کردن سهم هر یک از مدل های‬ ‫حمل ونق��ل از کل حمل ونقل ایران‪ ،‬توس��عه حمل ونقل‬ ‫ریلی و کاهش مصرف س��وخت در خودروهای تولیدی و‬ ‫ارتقای فناوری تولید خودرو و موتورسیکلت و حرکت به‬ ‫س��مت تولید هیبریدی و الکتریکی بخشی از اقدام ها در‬ ‫این حوزه اعالم شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫و کارک��رد ن��اوگان حمل ونقل کشور(نوس��ازی ناوگان)‪،‬‬ ‫اص�لاح‪ ،‬تکمی��ل‪ ،‬بهب��ود و تدوین قوانی��ن و مقررات و‬ ‫اس��تانداردهای مرتبط با مصرف س��وخت و حمل ونقل و‬ ‫نظارت بر اجرای درس��ت انها‪ ،‬اص�لاح و بهبود وضعیت‬ ‫ترافیک و کاهش تقاضای س��فر‪ ،‬استفاده از سوخت های‬ ‫اقتصادی و س��الم تر با رویکرد سوخت های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫بهینه ک��ردن کیفی��ت س��وخت ها و س��ایر فراورده های‬ ‫نفت��ی م��ورد مص��رف در خودروها و نح��وه توزیع انها و‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬اموزش و اطالع رسانی‪ ،‬مهم ترین مواردی‬ ‫است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اما درباره روند کاهش��ی میزان ‪ CO ۲‬خودروها از سال‬ ‫‪ ۸۲‬تا ‪ ،۹۶‬مدیرعامل ش��رکت بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫اعالم کرده که میانگین وزنی مصرف س��وخت خودروهای‬ ‫تولی��دی در اتحادی��ه اروپا در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی برابر‬ ‫‪ ۵.۶‬لیت��ر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر (مع��ادل ‪ ۱۳۰‬گرم بر کیلومتر‬ ‫انتش��ار ‪ )CO ۲‬بوده که این عدد در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫بای��د ب��ه ‪ ۴.۱‬لیت��ر د ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر (مع��ادل ‪ ۹۵‬گرم بر‬ ‫کیلومتر انتش��ار ‪ )CO ۲‬برس��د که هدف گ��ذاری امریکا‬ ‫برای س��ال‪98-99( ۲۰۲۰‬خورش��یدی) مقدار ‪ ۵.۵‬لیتر‬ ‫در ‪۱۰۰‬کیلومتر اس��ت‪ .‬باید توجه ک��رد که اتحادیه اروپا‬ ‫در صورت رعایت نش��دن حدود مجاز تعیین شده‪ ،‬جرایم‬ ‫س��نگینی برای تولید کنندگان لحاظ کرده اس��ت؛ جرایم‬ ‫لحاظ ش��ده برای انتش��ار بیش از حد مجاز در دو مرحله‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت به طوری که بین سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ 1391‬تا ‪1398‬خورشیدی) برای یک‬ ‫گ��رم ب��ر کیلومتر اول اضافه تر از حد مجاز‪ ۵ ،‬یورو به ازای‬ ‫ه��ر خودرو‪ ،‬برای یک گرم بر کیلومتر دوم اضافه تر از حد‬ ‫مجاز‪ ۱۵ ،‬یورو به ازای هر خودرو‪ ،‬برای یک گرم بر کیلومتر‬ ‫س��وم اضافه تر از حد مجاز‪ ۲۵ ،‬ی��ورو به ازای هر خودرو و‬ ‫برای میزان انتش��ارهای بیشتر از ‪ ۳‬گرم بر کیلومتر از حد‬ ‫مج��از‪ ،‬مقدار ‪ ۹۵‬یورو برای هر گرم بر کیلومتر به ازای هر‬ ‫خودرو گرفته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان‪ ،‬پرداخت س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه‪ ،‬در شرایطی که بودجه ساالنه حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬هیچ توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫و الزم است هر چه سریع تر‪ ،‬روند غیربهینه تخصیص یارانه‬ ‫به بخش انرژی کش��ور اصالح ش��ود‪ ،‬البته و بدون تردید‬ ‫نمی توان یک ش��به‪ ،‬مس��یر اصالح الگوی مصرف انرژی را‬ ‫طی کرد و الزم است در این فرایند‪ ،‬حمایت از دهک های‬ ‫کم درامد جامعه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا تمام ای��ن اوصاف‪ ،‬اصالح الگوی مص��رف انرژی در‬ ‫ایران به یک الزام تبدیل شده و استقرار مدیریت انرژی در‬ ‫صنایع مختلف نیز از جمله اقدام هایی اس��ت که به بهبود‬ ‫مص��رف کمک می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬فرهنگ س��ازی از‬ ‫الزام های بهینه سازی مصرف سوخت عنوان شده و شرکت‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت هم اعالم کرده با توجه به این‬ ‫مه��م‪ ،‬طرحی را با مش��ارکت دانش ام��وزان کلید زده که‬ ‫پایش های این شرکت نشان می دهد این طرح نتایج خوبی‬ ‫هم داشته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مباحث مرتبط با اصالح الگوی‬ ‫مص��رف انرژی با حمایت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬در مد رس��ه ها و دانش��گاه های‬ ‫کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫بختیار‪ :‬از اروپایی ها انتظار داریم روند فروش نفت ایران را تسهیل کنند‬ ‫عض��و ناظ��ر مجلس در ش��ورای عال��ی انرژی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫اینس��تکس یک کانال تبادل مالی اس��ت و مراودات نفتی ایران نیز‬ ‫باید از این کانال پپگیری شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما در حوزه نفت و انرژی معتقد‬ ‫هستیم که اگر اروپاییان می خواهند بر پای تعهدات خود بمانند باید‬ ‫نفت ایران به فروش برس��د‪ .‬علی بختیار با اش��اره به اعالم اروپایی ها‬ ‫مبنی بر انجام نخس��تین تراکنش اینس��تکس ب��ه خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫اینستکس یک درگاه مالی است که اروپایی ها از مدت ها پیش وعده‬ ‫ان را داده بودند اما اجرایی و عملیاتی نشده بود و تا زمانی که نحوه‬ ‫تبادالت مالی از این کانال به طور اجرایی و عملیاتی روش��ن نش��ود‬ ‫ما اطمینان نخواهیم یافت که اروپایی ها به این تعهدی که داده اند‬ ‫پایبند باشند‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬احتمال دارد اروپایی ها برای‬ ‫اینکه جمهوری اس�لامی از برجام خارج نش��ود یا تعهدات برجامی‬ ‫خ��ود را کاهش ندهد دوباره در این مس��یر قرار گرفتند‪ .‬اگر منافع‬ ‫اقتصادی ما در برجام تامین نشود مجلس به طور قطع واکنش نشان‬ ‫خواهد داد و مسیر برجام تغییر پیدا خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫به ضرورت پیگیری تبادالت نفتی از طریق کانال اینستکس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر این مسیر ادامه یابد و اینستکس بتواند منافع ما را براورده‬ ‫کند و مشکالتی که امریکایی ها در تحریم برای ما ایجاد کرده اند را‬ ‫کمرنگ کند و اروپاییان نیز به تعهدات برجامی خود پایبند باشند‬ ‫این مس��یر ادامه پیدا خواهد کرد و ما تبادالت نفتی خود را از این‬ ‫طریق پیگیری خواهیم کرد‪ .‬بختیار در ادامه تاکید کرد‪ :‬اینستکس‬ ‫یک امکان تبادل مالی است‪ .‬ما در حوزه نفت و انرژی معتقد هستیم‬ ‫که اگر اروپاییان می خواهند پای تعهدات خود بمانند باید نفت ایران‬ ‫را بخرند‪ .‬اگر پاالیش��گاه های اروپایی امروز از ایران نفت نمی خرند‬ ‫نش��ان می ده��د که اروپایی ها نیز به تعه��دات برجامی خود پایبند‬ ‫نیس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر اینس��تکس به ص��ورت اجرایی و عملیاتی‬ ‫فراهم شود یکی از مسیرهایی است که می تواند خروج امریکایی ها‬ ‫از برجام را تا حدی جبران کند‪.‬‬ ‫تضاد اینده نفتی عراق با توافق نفتی اوپک‬ ‫عراق پس از شکس��ت داعش و احیای ثبات‪ ،‬تولید نفت خود‬ ‫را در ماه ه��ای گذش��ته افزایش داده و ب��ه صحنه نفت جهانی‬ ‫بازگش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اما موفقیتی که عراق صنعت‬ ‫نفت خود را بر ان بنا کرده‪ ،‬با سایر اعضای اوپک که در سومین‬ ‫س��ال اجرای تواف��ق کاهش تولید گروه��ی و تقویت قیمت ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬در تضاد اس��ت‪ .‬عراق با وجود انتقاد سایر کشورهای‬ ‫عضو اوپک از جمله عربس��تان سعودی‪ ،‬پیوسته سهمیه تولید‬ ‫نفت خود را رعایت نکرده و به طور قطع در دیدار روز دوشنبه‬ ‫این تولیدکنندگان در وین‪ ،‬دوباره هدف سرزنش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬ثامر غضبان‪ ،‬وزیر نفت عراق از س��ایر همتایان‬ ‫خود در اوپک خواس��ته است وضعیت عراق را درک کنند‪ .‬پیام‬ ‫وی ب��ه این گروه که قرار اس��ت ب��رای تمدید دور فعلی کاهش‬ ‫تولید نفت پس از ژوئن تصمیم گیری کند‪ ،‬این اس��ت که عراق‬ ‫به پول فروش نفت نیاز دارد زیرا اقتصاد این کش��ور ش��کننده‬ ‫مانده اس��ت و مردم پس از س��ال ها جنگ‪ ،‬خواهان مش��اهده‬ ‫مزای��ای ف��روش نفت هس��تند‪ .‬وزیر نفت ع��راق در کنفرانس‬ ‫س��رمایه گذاری نفت عراق در لندن گفت‪ :‬تقاضای زیادی برای‬ ‫درامده��ای نفتی ک��ه بیش از ‪ ۹۰‬درصد بودج��ه دولت عراق‬ ‫را تش��کیل می دهد و فش��ار زیادی از س��وی مردم عراق برای‬ ‫فراهم کردن مزایا‪ ،‬ش��غل‪ ،‬ضرورت ایجاد زیرس��اخت‪ ،‬مد رسه‬ ‫و‪ ...‬وجود دارد‪ .‬براس��اس جدیدترین نظرسنجی اوپک پالتس‪،‬‬ ‫عراق در ماه مه(اردیبهشت‪-‬خرداد) ‪ ۴.۸۲‬میلیون بشکه در روز‬ ‫نفت در مقایس��ه با ‪ ۴.۴۳‬میلیون بش��که در روز در ماه مه سال‬ ‫گذش��ته میالدی تولید کرد‪ .‬این میزان تولید باالتر از س��همیه‬ ‫‪۴.۵۱‬میلیون بش��که در روز عراق با توافق کاهش تولید اوپک‬ ‫است‪ .‬با وجود سطح پایین پایبندی عراق به این توافق‪ ،‬غضبان‬ ‫گفته اس��ت عراق از تمدید کاهش تولید حمایت می کند و این‬ ‫توافق تاکنون به حد کافی موثر بوده است‪.‬‬ ‫وی خواستار تمدید توافق کاهش تولید در سطح فعلی شده‬ ‫است‪ .‬حمایت از تمدید کاهش تولید نفت به نفع عراق است زیرا‬ ‫به طور احتمالی به باال رفتن قیمت های نفت منجر می شود اما‬ ‫تداوم تولید در س��طح باالتر از میزانی که با اوپک توافق کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬کس��ب حداکثر درامد نفتی ممکن را برای این کش��ور‬ ‫تضمین می کند‪.‬‬ ‫نیام مک بوری‪ ،‬تحلیلگر ارش��د امور عراق در شرکت وریسک‬ ‫ماپ��ل کراف��ت در این ب��اره چنین می گوی��د‪ :‬زمانی که بحث‬ ‫پایبندی مطرح می ش��ود اقتصاد عراق نمی تواند چنین چیزی‬ ‫را تقبل کند و اگر سعودی ها به کاهش بیشتر تولید ادامه دهند‪،‬‬ ‫مناسب منافع عراق خواهد بود‪ .‬عراق نمی تواند در برابر کاهش‬ ‫تولید و از دس��ت دادن س��هم بازار تاب اورد‪ .‬تحریم های امریکا‬ ‫علی��ه ایران وضعیت عرضه اوپک را پیچیده کرده اس��ت‪ .‬عراق‬ ‫اصرار دارد که جای نفت ایران را نمی گیرد‪ .‬با این حال‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشتریان دو کشور را اسیایی ها تشکیل می دهند‪ .‬همچنین‬ ‫عراق س��رگرم توسعه روابط سیاسی با عربستان سعودی است‬ ‫که در بیش از ‪ ۱۰‬سال گذشته به دالیل گوناگون از جمله روابط‬ ‫نزدیک تر عراق با ایران تیره شده بود‪.‬‬ ‫بر هم صالح‪ ،‬نخست وزیر عراق به نمایندگان «چتم هاوس»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬روابط ما با س��عودی ها فوق العاده بهبود پیدا کرده‬ ‫و م��ا تصدی��ق می کنیم ک��ه این امر برای امنیت عراق بس��یار‬ ‫حیاتی اس��ت‪ .‬تعهدات قراردادی نیز مانع از این می ش��ود که‬ ‫عراق کاهش تولید توافق ش��ده را اعمال کند‪ .‬عراق در مارس‬ ‫و اوریل ش��اهد س��طح باالتری از پایبندی به کاهش تولید بود‬ ‫اما عمده کاهش تولید مربوط به میدان های شرکت نفت بصره‬ ‫بود و شرکت های نفتی بین المللی فعال در عراق را شامل نشد‪.‬‬ ‫روابط عراق با ش��رکت های نفتی بین المللی از همیش��ه بیشتر‬ ‫اهمیت دارد زیرا این کشور به تداوم سرمایه گذاری در سال های‬ ‫اینده نیاز دارد‪ .‬اگرچه امنیت در عراق بهبود قابل توجهی پیدا‬ ‫کرده اما مشکالت امنیتی در این کشور به کلی رفع نشده است‪.‬‬ ‫شرکت اکسون موبیل چندی پیش با خارج کردن کارکنانش‬ ‫از بصره‪ ،‬به س��طح باالتر تهدیدهای امنیتی واکنش نشان داده‬ ‫بود‪ .‬در اواس��ط ژوئن یک موش��ک به پایگاه تحت اداره شرکت‬ ‫حف��اری دولت��ی عراق اصابت کرد اما تاسیس��ات تولید در این‬ ‫حمل��ه اس��یب ندید‪ .‬با این حال‪ ،‬ثبات جدی��د عراق به معنای‬ ‫افزایش خوش��بینی درباره جذب سرمایه گذاری در این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫یک کارشناس دادگستری در حوزه ترافیک می گوید نمره ایمنی بزرگراه خرامه‪-‬شیراز صفر است‬ ‫اکرم امینی‪« :‬دختر ‪ ۲۰‬س��اله من اینجا پرپر ش��ده؛ مردم تو رو‬ ‫خدا این کلیپ رو پخش کنید تا س��ر بچه خودتون نیاد‪ »...‬بغض‬ ‫مرد و صدای لرزانش در کلیپ‪ ،‬نش��ان می دهد ویدئو س��اختگی‬ ‫نیست و جاده ش��یراز‪-‬خرامه‪ ،‬به راستی دختر اقای صادقی را به‬ ‫کام مرگ فرس��تاده است‪ .‬نبود تابلوهای هشداردهنده و مسدود‬ ‫شدن ناگهانی بخشی از مس��یر با نیوجرسی‪ ،‬مسئله ای است که‬ ‫ای��ن پدر داغدار از ان ش��کایت دارد و ان را عامل اصلی تصادف و‬ ‫از دس��ت رفتن دخترش می داند‪ .‬بعد از انتش��ار این کلیپ انچه‬ ‫بیش از همه ذهن را درگیر می کند‪ ،‬این پرس��ش است‪ :‬چه کسی‬ ‫مقصر است؟‬ ‫به گزارش‬ ‫پس از انتش��ار ویدئوی��ی در فضای مجازی‬ ‫که مردی در ان از ناایمن بودن جاده خرامه‪-‬ش��یراز گالیه کرده‬ ‫و می گوی��د به دلی��ل کمبود عالئم ایمنی و مش��کالت راه‪ ،‬دختر‬ ‫او جان��ش را از دس��ت داده اس��ت‪ ،‬معاون حمل ونق��ل وزیر راه و‬ ‫شهرسازی اعالم کرد این مسئله را پیگیری خواهد کرد و ساعتی‬ ‫بعد خبر رس��ید که وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬دستور رسیدگی به این‬ ‫س��انحه و بررسی دالیل ان را داده و نماینده سازمان راهداری به‬ ‫محل سانحه اعزام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهداری فارس‪ :‬عالئم کافی بود!‬ ‫بعد از رسانه ای شدن خبر تصادف خانم صادقی با «نیوجرسی»‬ ‫در بزرگراه خرامه‪-‬شیراز‪ ،‬این پاسخ ازسوی راهداری استان فارس‬ ‫منتش��ر شد‪« :‬پیش از محل تصادف‪ ،‬به طور سلسله وار با ترکیبی‬ ‫از عالئم و س��رعت کاه ها و تابلو هشدار فسفری‪ ،‬هشدار الزم داده‬ ‫شده و وضعیت خط کشی نیز امتداد راه را به وضوح نشان می دهد‪.‬‬ ‫نبود دقت کافی و نداشتن توجه الزم به جلو برای هر راننده ای در‬ ‫هر موقعیتی احتمال تصادف را پدید می اورد و چه بسا هزاران نفر‬ ‫در ماه های گذشته از این موقعیت عبور کردند و فقط این هموطن‬ ‫عزیز در این موقعیت‪ ،‬به دلیل سرعت باال و نبود توجه کافی موفق‬ ‫به کنترل خودرو خود نشد‪».‬‬ ‫همچنین علی رضا س��یاهپور‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اس��تان ف��ارس در این زمینه گف��ت‪ :‬در بزرگراه در حال‬ ‫تکمیل شیراز‪-‬خرامه‪ ،‬پیش از تبدیل جاده چهاربانده به دوبانده‪،‬‬ ‫تابلوهای هش��داردهنده مبنی بر اینکه مس��یر از چهار خط به دو‬ ‫خط تبدیل می شود‪ ،‬نصب شده است‪ .‬در این مسیر ‪ 4‬تابلو کاهش‬ ‫سرعت به سرعت های ‪ ۶۰‬و ‪ ۵۰‬و همچنین سرعت کاه وجود دارد‬ ‫و تابلو س��بقت ممنوع ه��م در محلی که جاده باریک می ش��ود‪،‬‬ ‫راه بی رحم‬ ‫عبدالهاش��م دهقانی افزود‪ :‬براساس نتیجه کارشناسی‪ ،‬مقصران‬ ‫این حادثه‪ ،‬مسئوالن ایمنی راه ها و راننده خودرو تشخیص داده‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��رعت زیاد و بی توجهی راننده به جلو‬ ‫‪ ۵۰‬درصد علت بروز این حادثه را تش��کیل داده و رعایت نش��دن‬ ‫نظام های دولتی و ضعف عالئم هشداردهنده نصب شده ازسوی‬ ‫مسئوالن راه‪ ۵۰ ،‬درصد دیگر عامل بروز حادثه است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارشناس دادگستری‪ :‬ایمنی راه صفر است‬ ‫نصب شده است‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬جاده ش��یراز‪-‬خرامه ‪ ۷۵‬کیلومتر طول دارد که‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومت��ر ان در قالب بزرگراه در حال تکمیل اس��ت و از این‬ ‫میزان‪ ۱۲ ،‬کیلومتر به ش��کل بزرگراه زیر بار ترافیک رفته و بقیه‬ ‫مس��یر بزرگراه هم به دلیل تکمیل نشدن انتهای مسیر‪ ،‬هنوز باز‬ ‫نشده و مسدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹نماینده مجلس‪ :‬سرعت گیر کنده شده!‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی که بعد از انتشار‬ ‫کلیپ یادشده‪ ،‬از محل وقوع حادثه در جاده خرامه‪-‬شیراز بازدید‬ ‫کرده‪ ،‬می گوید عالئم ترافیکی در جاده وجود دارد اما مش��کالتی‬ ‫نیز مشاهده می شود‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی به ایسنا گفت‪ :‬محور شیراز‪-‬خرامه‪ ،‬کمربندی‬ ‫شمال شرقی شیراز است که چند سال است روی ان کار می کنند‬ ‫اما به علت نبود بودجه‪ ،‬روند کار کند اس��ت‪ .‬محل تصادف پرتردد‬ ‫بوده و جاده از حالت اتوبانی به جاده دوطرفه تبدیل می شود‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بیان اینکه بعد از وقوع حادثه‪ ،‬چند تابلو جدید در‬ ‫محل تصادف نصب شده اظهار کرد‪ :‬چند تابلو نیز پیش از تصادف‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬یکی از این تابلوها ح��دود ‪ ۲۰۰‬متر پیش از محل‬ ‫حادثه‪ ،‬حداکثر س��رعت را ‪ ۶۰‬کیلومت��ر اعالم می کند؛ بالفاصله‬ ‫بع��د از ان تابلو دیگری س��رعت ‪ ۵۰‬کیلومت��ر را اعالم می کند و‬ ‫بعد از ان تابلو فس��فری رنگ هش��دار می دهد که جاده دوطرفه‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین یک تابلو‪ ،‬وجود سرعت گیر را اعالم می کند؛‬ ‫البته سرعت گیرها کنده شده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بعد از این تابلوها اتوبان به جاده دوطرفه تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به نحوی که راننده برای ورود به جاده دوطرفه نیازمند‬ ‫انح��راف به چپ اس��ت‪ .‬در این محدوده بلوک های س��یمانی راه‬ ‫مقابل را مسدود کرده و تصادف در اینجا رخ داده است‪ .‬در واقع به‬ ‫علت همین مسیر انحرافی و اینکه ناگهان جاده دوطرفه می شود‪،‬‬ ‫راننده سردرگم می شود‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بیان اینکه به نظر می رس��د باید عالئم بیشتری در‬ ‫این محل نصب می ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اقای صادق��ی پدر متوفی که در‬ ‫این بازدید حضور داشت‪ ،‬تاکید داشت نمی خواهد خون دخترش‬ ‫پایمال شود و اعالم کرد نظر کارشناسی مستقل را می پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلیس‪ :‬راننده و راه مقصرند‬ ‫ی��ک روز بعد از دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی مبن��ی بر لزوم‬ ‫پیگیری علت سانحه جاده خرامه‪-‬شیراز‪ ،‬رئیس پلیس راه استان‬ ‫فارس اعالم کرد علت این حادثه‪ ،‬بی توجهی راننده به جلو‪ ،‬تخطی‬ ‫از س��رعت مطمئنه و ضعف عالئم هش��داردهنده در محل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از سایت پلیس استان فارس‪ ،‬سرهنگ‬ ‫اس��تان فارس همواره بیش��ترین تعداد تصادف و کش��ته های‬ ‫جاده ای کش��ور را داشته و این مسئله می تواند ایمنی راه های این‬ ‫استان را زیرسوال ببرد‪ .‬یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در‬ ‫حوزه مهندس��ی ترافیک کشورمان معتقد است در سانحه جاده‬ ‫خرامه‪-‬ش��یراز نیز به طور کامل راه مقصر است زیرا ضعف عالئم‬ ‫هش��داردهنده و عملک��رد نامطلوب راهداری در مکان س��انحه‪،‬‬ ‫به شدت مشهود است‪.‬‬ ‫مه��دی محموداب��ادی در گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫اطالع رسانی به رانندگان درباره عملیات کارگاهی در ازادراه ها و‬ ‫بزرگراه ها از حساس��یت باالیی برخوردار است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه از نظر ایین نامه غنی هس��تیم؛ به عنوان مثال جلد هفتم‬ ‫نشریه ‪ ۲۶۷‬که ازس��وی راهداری ابالغ شده و همه پیمانکاران و‬ ‫مش��اوران‪ ،‬ملزم به اجرای ان هس��تند‪ ،‬در حدود ‪ ۱۵۰‬صفحه به‬ ‫بحث ایمن��ی هنگام عملیات اجرایی پرداخته و بیان می کند چه‬ ‫تجهیزات و تابلوهای هش��داردهنده ای باید در عملیات عمرانی‬ ‫جاده ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس دادگستری با بیان اینکه اگر به این شیوه نامه ها‬ ‫عمل می شد‪ ،‬شاهد چنین تصادفی نبودیم‪ ،‬استفاده از نیوجرسی‬ ‫را برای بس��تن راه نادرس��ت دانس��ت و گفت‪ :‬اگر قرار است راهی‬ ‫بسته ش��ود‪ ،‬عالوه بر اینکه پیش از بسته ش��دن باید از تابلوهای‬ ‫هشداردهنده در زمینه کاهش سرعت استفاده شود‪ ،‬محل را باید‬ ‫با بش��که های ضربه گیر و مخروط های ایمنی بس��ت تا اگر وسیله‬ ‫نقلی��ه ای ب��ا ان برخورد کرد‪ ،‬مانند ضربه گی��ر عمل کند و تلفات‬ ‫جانی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫محمودابادی با اش��اره به اینکه براساس ویدئوی منتشر شده‪،‬‬ ‫تابلو و عالئم هش��داردهنده الزم در جاده اس��تفاده نشده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید حدود یک کیلومتر یا ‪ ۸۰۰‬متر جلوتر از محل مس��دود شده‪،‬‬ ‫تابلوهای هشداردهنده نصب شده باشد و هرچه به محل نزدیک تر‬ ‫می شویم‪ ،‬به فاصله های مشخصی‪ ،‬تکرار هشدارها بیشتر شود زیرا‬ ‫ممکن است راننده تابلوهای اول و دوم را ندیده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این مسیر از همه بدتر‪ ،‬شیوه کاهش عرض راه‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی قرار است راهی مسدود ش��ود‪ ،‬باید در طول مسیر و‬ ‫به طور اُریب با زاویه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درجه این بس��ته شدن اتفاق بیفتد؛‬ ‫نه به طور ناگهانی‪ .‬ازسوی دیگر نیوجرسی هایی که به شکل اُریب‬ ‫راه را می بندند‪ ،‬باید همه با رنگ زرد رنگ امیزی ش��ده باش��ند و‬ ‫دیده شوند اما نیوجرسی که در فیلم می بینیم‪ ،‬بدون رنگ است‪.‬‬ ‫محمودابادی با تاکید بر لزوم اس��تفاده از چراغ چشمک زن در‬ ‫محل عملیات عمرانی در جاده ها و محل بس��ته ش��دن راه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مسیر بس��ته شدن راه باید از چراغ چشمک زن فلشی استفاده‬ ‫می شد که این اتفاق نیفتاده است‪ .‬ضمن اینکه راه از نظر خط کشی‬ ‫هم مشکالت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از هم��ه بدت��ر و اوج فاجعه این اس��ت که روی‬ ‫نیوجرس��ی که مسیر را مس��دود کرده با رنگ سفید نوشته شده‪:‬‬ ‫«راه بسته است»‪ .‬مگر قرار است عابر پیاده این جمله را بخواند؟ به‬ ‫جای این کار باید به شیوه اصولی و با تابلوهای ایمنی‪ ،‬از صدها متر‬ ‫جلوتر بسته بودن مسیر اعالم می شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس دادگس��تری تاکید کرد‪ :‬وقتی ممکن اس��ت‬ ‫عملیات عمرانی در جاده ای ماه ها طول بکش��د‪ ،‬به ان راه به چشم‬ ‫راه دائم��ی ن��گاه می کنی��م و تابلوها و عالئمی که انجا گذاش��ته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید کیفیت باال و درخش��ندگی الزم را داشته باشد‪ .‬ایا‬ ‫راه دائمی را می توان با نیوجرسی بست؟ این خطایی اشکار است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه راهداری اس��تان ف��ارس اعالم کرده این‬ ‫جاده مدت هاس��ت به همین صورت در حال استفاده است و این‪،‬‬ ‫نخس��تین حادثه ان بوده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر این جاده مدت هاست به‬ ‫این ش��کل استفاده می شود‪ ،‬مردم و مسئوالن شانس اورده اند که‬ ‫سانحه نداده و شاید هم تصادف رخ داده اما رسانه ای نشده است‪.‬‬ ‫به گفته محمودابادی‪ ،‬این س��خن بیش از انکه دفاع از عملکرد‬ ‫راهداری باش��د‪ ،‬به ضرر این نهاد اس��ت و بح��ران مدیریتی ان را‬ ‫نشان می دهد زیرا ایین نامه های ایمنی را راهداری به پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان راه ها اب�لاغ کرده اما خودش به این مس��ائل پایبند‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه کارشناس��ی این س��انحه نیازی ب��ه بازدید از‬ ‫مح��ل ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬همین ویدئو نش��ان می دهد فارغ از س��رعت‬ ‫راننده‪ ،‬راه ناایمن و مقصر اصلی س��انحه است‪ .‬از نظر ایمنی هیچ‬ ‫نکته ای در این مکان رعایت نش��ده و نم��ره ایمنی این جاده صفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمودابادی با اش��اره به اعالم پلیس مبنی بر مقصر بودن ‪۵۰‬‬ ‫درصدی راننده در این سانحه گفت‪ :‬به طور معمول پلیس وقتی ‪2‬‬ ‫نفر را مقصر می داند‪ ،‬میزان قصور را به طور مساوی تخمین می زند‬ ‫ام��ا به طور قطع در این س��انحه کفه ترازو به ضرر راه‪ ،‬س��نگین تر‬ ‫است‪ .‬ما باید راننده را متوجه مشکالت راه می کردیم اما این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 250‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت صنایع تجهیزات نفت در سال ‪1397‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار صم��ت مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت صنایع‬ ‫تجهی��زات نفت در تاریخ ‪ 1398/03/26‬با حضور ‪ 82/85‬درصد از س��هامداران‬ ‫ش��رکت درمحل خیابان ولیعصر‪ -‬پایین تر از پارک ساعی‪ -‬نبش کوچه دلبسته‪-‬‬ ‫ش��ماره ‪ - 2141‬هتل س��یمرغ‪ ،‬برگزار شد‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای مسعود‬ ‫بهزادپ��ور و نظارت اقایان عل��ی محمد حریری و امیر فریدون��ی و دبیری اقای‬ ‫حس��ن وفایی تشکیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر وفایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران‬ ‫پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ 250‬ریال سود به ازای هر‬ ‫س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه حسابرسی «کوشامنش» به عنوان بازرس قانونی‬ ‫و حس��ابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرس��ی «رایمند و همکاران» به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫دکتر وفایی با اش��اره به عملکرد‬ ‫شرکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درامده��ای‬ ‫عملیات��ی ش��رکت اصل��ی از ‪9‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ 96‬به ‪83‬‬ ‫میلیارد ریال در سال ‪ ،97‬معادل‬ ‫‪ 822/22‬درص��د افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که سود‬ ‫ناخال��ص رش��د قاب��ل توجهی را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر‬ ‫اس��ت س��ود عملیاتی شرکت در‬ ‫س��ال ‪ 97‬نسبت به س��ال ‪ 96‬با‬ ‫افزایش ‪1648/71‬درصدی همراه بوده اس��ت که نش��ان از عملکرد چش��مگیر‬ ‫مدیریت و پرس��نل سختکوش این شرکت خوش��نام در بازار سرمایه دارد‪ .‬سود‬ ‫خالص شرکت صنایع تجهیزات نفت علی رغم مشکالت گوناگون صنعت از مبلغ‬ ‫‪ 17‬میلیارد ریال به ‪ 176‬میلیارد ریال معادل ‪ 935/2‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های ش��رکت از رشد ‪ 11/57‬درصدی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شایان ذکر است بدهی های س��ال مالی مورد گزارش ‪ 9/18‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباشته ‪ 756/19‬درصد و حقوق صاحبان‬ ‫س��هام از ‪ 490‬میلیارد ریال به ‪ 651‬میلیارد ری��ال برابر ‪ 32/79‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫ب��ه دلیل اهمیت ب��االی حوزه انرژی و مزیت نس��بی کش��ور در این حوزه‪،‬‬ ‫فش��ارهای دشمنان و به طور خاص تحریم های اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و‬ ‫گاز متمرکز بوده اس��ت‪ .‬این تحریم ها از ابتدای انقالب اسالمی کم وبیش وجود‬ ‫داشت و در سال ‪ 1995‬با تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران یک‬ ‫مرحله تش��دید گردید‪ .‬لیکن در دو س��ال اخیر از یک سو تحریم های به مراتب‬ ‫شدیدتری ضد این بخش اعمال گردید (تحریم های مالی و بانکی‪ ،‬تحریم فروش‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬تحریم خرید نفت‪ ،‬تحریم فروش تجهیزات صنعت نفت و گاز و‪ )...‬و از‬ ‫سوی دیگر اجرای این تحریم ها با جدیت بیشتری دنبال شد (با نظارت دقیق تر‬ ‫و تعریف مش��وق ها و جریمه های متناسب از سوی کش��ورهای تحریم کننده)‪.‬‬ ‫لذا تحریم های اخیر منجر به بروز مش��کالت متعددی در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری در میادین نفت و گاز جدید‪ ،‬تاخیر در تجهیز و نوسازی‬ ‫مخازن پیشین به دلیل تحریم تجهیزات نفتی و درنتیجه افت تولید این مخازن‪،‬‬ ‫دش��وار شدن فروش و انتقال نفت و همچنین افت صادرات نفت و فراورده های‬ ‫نفتی از مهم ترین مش��کالت ناش��ی از تحریم های حوزه نفت و گاز است‪ .‬با این‬ ‫حال و با وجود این هزینه ها‪ ،‬تحریم های مذکور فرصت های بسیار مناسبی را به‬ ‫منظور اصالح ساختارهای اقتصادی و به طور خاص ساختارها و قواعد موجود در‬ ‫بخش انرژی‪ ،‬در اختیار کش��ور قرار می دهد‪ .‬موضوع توسعه توان ساخت داخل‬ ‫در صنعت نفت‪ ،‬عمدتا از دهه ‪ 70‬در کشور مطرح شد‪ .‬عواملی نظیر قیمت های‬ ‫کاذب تجهیزات صنعت نفت و مطالبه سودهای باال از سوی سازندگان خارجی و‬ ‫سوءاستفاده از وابستگی ایران در صنعت نفت به عنوان اهرم فشار علیه کشورمان‬ ‫از یک س��و و افزایش س��طح علمی (نرم افزاری) جامعه و توسعه زیرساخت های‬ ‫صنعتی (سخت افزاری) در داخل کشور از سوی دیگر منجر به طرح این دغدغه‬ ‫در نهادهای ذیربط ش��د‪ .‬برخی از اقدامات انجام ش��ده طی ‪ 15‬س��ال اخیر به‬ ‫منظور حمایت از توسعه توان ساخت داخل در وزارت نفت عبارتند از‪:‬‬ ‫* حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی برای کمک به حصول‬ ‫فناوری و مهندسی معکوس‪.‬‬ ‫* س��وق دادن ش��رکت کاالی نفت تهران از خرید خارج به ساخت داخل و‬ ‫تغییر نام ان به «شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران» و برچیده‬ ‫شدن دفاتر خرید خارج از کشور‪.‬‬ ‫* تش��کیل ستاد حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت به منظور شناسایی‬ ‫توانایی های داخلی و ایجاد بانک اطالعاتی از انها و همچنین کاالهای مورد نیاز‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬با اختیار ترک تشریفات مناقصه‪.‬‬ ‫با وجود این تغییرات‪ ،‬پیش از تش��دید تحریم های حوزه نفت و گاز‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مواد و تجهیزات مورد نیاز این صنعت‪ ،‬علی رغم وجود دانش فنی تولید انها‪،‬‬ ‫از خارج از کش��ور تامین می ش��د‪ .‬علل متعددی را می توان به عنوان ریشه این‬ ‫رفت��ار در نظر گرفت که مهم ترین انها عبارتند از‪ :‬ع��دم برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫مدیران صنعت نفت برای توسعه تولید داخل‪ ،‬عدم اعتقاد به کیفیت تجهیزات و‬ ‫مواد تولید داخل‪ ،‬تبعیض میان شرکت های داخلی و خارجی در انجام تعهدات‬ ‫(خصوصا تعهدات مالی و پرداخت مطالبات معوق) از س��وی دولت‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫ش��رکت نفت به منابع ارزی فراوان و عدم نیاز به صرفه جویی ارزی در پروژه ها‪،‬‬ ‫ترجیح منافع فردی و بعضا بروز فس��اد در خریدهای خارجی (با سوءاستفاده از‬ ‫امکان ترک تش��ریفات مناقصه) و‪ ...‬وابس��تگی کشور به واردات در حوزه نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬خصوص��ا پس از اجرای فاز اول هدفمندس��ازی یارانه ه��ا و تحریم بنزین‪،‬‬ ‫نه تنها در فراورده های نفتی‪ ،‬بلکه عمدتا در میزان سرمایه گذاری ها‪ ،‬دانش فنی‬ ‫و تجهیزات الزم برای بهره برداری از واحدهای اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی است‪ ،‬به گونه ای که پیش از تشدید تحریم ها‪:‬‬ ‫* در صنایع باالدس��تی نفت مانند اس��تخراج و اکتش��اف نقش شرکت ها و‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی بس��یار ناچیز بود و تعداد زی��ادی از میادین نفت و گاز‬ ‫کشور به وس��یله پیمانکاران و ش��رکت های خارجی تامین مالی و بهره برداری‬ ‫شده و دانش فنی الزم نیز به داخل منتقل نمی شد‪.‬‬ ‫* فناوری ه��ای پاالیش نفت خام به ویژه شکس��ت برش های س��نگین هنوز‬ ‫به طور کامل بومی نش��ده بود و احداث پاالیش��گاه های کش��ور تحت لیسانس‬ ‫شرکت های خارجی انجام می شد‪.‬‬ ‫* بی��ش از ‪ %90‬تجهی��زات مورد نیاز در صنایع باالدس��تی نفت از خارج از‬ ‫کشور وارد می شدند‪.‬‬ ‫تشدید تحریم ها باعث افزایش زمان‪ ،‬هزینه و ریسک خرید مواد و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز از شرکت های خارجی شد و لذا شرکت نفت و شرکت های وابسته به‬ ‫ان مجب��ور به تامین این اقالم از طریق تولیدکنندگان داخلی ش��دند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال دانش فنی س��اخت برخی از کاتالیست های مورد نیاز در صنایع پاالیش و‬ ‫پتروشیمی پیش از تشدید تحریم ها در داخل کشور موجود بود‪ ،‬لیکن به دالیل‬ ‫مذکور‪ ،‬از جانب دس��تگاه های دولتی مورد حمایت قرار نگرفته و سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای تولید انها در مقی��اس صنعتی صورت نگرفته بود؛ اما با جدی تر ش��دن‬ ‫تحریم ها شرکت های دولتی به انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی رو اوردند‪.‬‬ ‫قراردادهای همکاری منعقدش��ده میان وزارت و ش��رکت نفت با معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری و دانش��گاه ها نشان از موفقیت تحریم ها در پیشبرد‬ ‫دانش فنی در این حوزه داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن پس از جدی تر ش��دن تحریم ه��ا در کنار تاکی��دات مکرر رهبر‬ ‫معظم انقالب بر حمایت از تولید ملی‪ ،‬س��ازوکارهای نهادی الزم برای استفاده‬ ‫از پتانس��یل های داخلی در س��اخت مواد و تجهیزات صنعت نفت و گاز‪ ،‬درون‬ ‫وزارت نفت ایجاد شده است‪ .‬تشکیل شورای عالی توسعه توان ساخت داخل و‬ ‫کمیته حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت و نیز تنظیم سند توسعه ساخت‬ ‫داخل در صنعت نفت را می توان اقدامات مثبتی در این جهت قلمداد کرد‪ .‬البته‬ ‫هن��وز ضمانتی وجود ن��دارد که در صورت رفع تحریم ه��ا‪ ،‬خریدهای دولتی از‬ ‫شرکت های داخلی همچنان ادامه یابد‪ .‬این ضمانت نیاز به اصالحات نهادی در‬ ‫بخش انرژی دارد که به برخی از انها اش��اره شد‪ .‬بخش کوچکی از اثرات مثبت‬ ‫تحریم ها بر حمایت از تولید داخلی‪ ،‬طی یک س��ال اخیر به فعلیت رس��یده که‬ ‫به مواردی از انها اشاره می شود (البته این موارد مستند به امارهای غیررسمی‬ ‫ارائه شده از سوی مسئوالن وزارت و شرکت نفت در مصاحبه ها است)‪.‬‬ ‫* بس��یاری از ش��رکت ها دس��تاوردهای قابل توجهی در س��اخت تجهیزات‬ ‫حوزه های باالدست و پایین دست صنعت نفت داشته اند‪ ،‬ازجمله ساخت قطعات‬ ‫مکانیکی نانو‪ ،‬س��اخت رشته های درون چاهی‪ ،‬تاسیس��ات سرچاهی‪ ،‬ابزاراالت‬ ‫صنعت حفاری‪ ،‬ابزارهای مورد نیاز جهت لرزه نگاری و‪...‬‬ ‫* در س��اخت پاالیشگاه های فازهای جدید پارس جنوبی (موسوم به فازهای‬ ‫‪35‬ماهه)‪ ،‬استفاده ‪80‬درصدی از ساخت داخل صورت می گیرد‪.‬‬ ‫* از ‪ 8000‬قل��م کاالی پرمصرف صنعت در مناطق نفت خیز جنوب‪3500 ،‬‬ ‫قلم ساخت داخل شده است‪.‬‬ ‫* در ش��ش س��ال اخیر (از س��ال ‪ 84‬به بعد)‪ ،‬تعداد اقالم خریداری شده از‬ ‫خارج در صنعت نفت با کاهش مواجه بوده و در مقابل خریدهای داخلی افزایش‬ ‫‪4‬برابری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫باتوجه به مس��ائل ذکرشده ش��رکت صنایع تجهیزات نفت همواره به دنبال‬ ‫باال بردن توان س��اخت داخل و همچنین افزای��ش کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫می باشد‪ .‬امید است تا در اینده ای نزدیک بتوان ضمن بهبود سهم بازار به توان‬ ‫رقابتی باال در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫اقتصاد ایران به صنعت نفت و گاز گره خورده و حتی پایه گذاری یک اقتصاد‬ ‫غیرنفتی هم از مسیر بهره برداری صحیح و برنامه ریزی شده از درامدها و منابع‬ ‫نفتی‪ ،‬طی یک دوره بلندمدت امکان پذیر خواهد بود‪ .‬به همین دلیل اس��ت که‬ ‫اغلب فعاالن اقتصادی‪ ،‬جدا از جایگاه صنفی و حرفه ای خود‪ ،‬همواره نیم نگاهی‬ ‫به صنعت نفت کش��ور دارند و ان را نبض اقتصاد کش��ور و از اصلی ترین عوامل‬ ‫اثرگذار بر وضعیت دیگر بخش ها می دانند و باز به همین دلیل اس��ت که اغلب‬ ‫صاحب نظران فارغ از تعلقات سیاسی خود‪ ،‬تغییر و تحوالت اخیر در این صنعت‬ ‫را به فال نیک گرفته و با امیدواری به بهبود و پیش��رفت در عرصه های توس��عه‬ ‫و تجارت داخلی و خارجی‪ ،‬روند توس��عه در این صنعت را با ش��تاب بیش��تری‬ ‫پیش بینی می کنند‪.‬‬ ‫وزارت محترم نفت با درک صحیح ضروریات کش��ور و صنعت نفت‪ ،‬افزایش‬ ‫تولی��د نفت و گاز و جبران افت تولید حادث ش��ده طی س��ال های اخیر را که‬ ‫بخش عمده ای از ان ریش��ه در مشکالت موجود در خارج از این صنعت داشته‬ ‫است در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرار داده است‪ .‬نتیجتا این امیدواری‬ ‫وجود دارد که تالطم های چند سال اخیر به سوی رفع شدن پیش روند‪ .‬شرکت‬ ‫صنای��ع تجهیزات نفت به عنوان یک هلدینگ مط��رح در بازار بیش از هر زمان‬ ‫دیگر به برنامه ریزی های بلندمدت مدیران این مجموعه و لزوم توسعه و توفیق‬ ‫در اهداف مش��خص در صنعت نفت و افزایش س��هم بازار‪ ،‬چش��م دوخته و با‬ ‫حل مشکالت تامین مالی پروژه ها امیدوار است به اهداف موردنظر دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫با اعمال مجدد تحریم ها بر کش��ور باید شاهد مسائل و مشکالت پیش بینی‬ ‫نش��ده ای بود که تاکنون وجود نداش��ته یا در نظر گرفته نش��ده در عین حال‬ ‫شرکت با ریسک های موجود ذیل مواجه می باشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬مشکالت مربوط به ایجاد مجدد تحریم ها‪.‬‬ ‫‪ .2‬محدودیت در دس��تیابی به دانش فنی برای سرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫با فناوری جدید‪.‬‬ ‫‪ .3‬افزایش هزینه حمل و بیمه کاالها به مقصد ایران‪.‬‬ ‫‪ .4‬ع��دم رعایت تعهدات قراردادی توس��ط بعض��ی از کارفرمایان درخصوص‬ ‫بازرسی و تحویل کاال و همچنین پرداخت مطالبات‪.‬‬ ‫‪ .5‬کاهش اعتبار خرید در پروژه های موجود در صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫و امکان عدم تخصیص بودجه کافی در پروژه های جدید‪.‬‬ ‫‪ .6‬ورود رقبای جدید با محصوالت جدید‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضعیت نابس��امان اقتص��ادی کارفرمایان و طوالنی ش��دن دوره دریافت‬ ‫مطالبات‪.‬‬ ‫‪ .8‬تمرکز عمده کارفرمایان بر زمان های تحویل کوتاه مدت و فوری‪.‬‬ ‫‪ .9‬مشکالت مربوط به تامین نقدینگی متناسب با حجم کسب وکار‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده شرکت صنایع تجهیزات نفت‬ ‫‪ .1‬بازنگری فرایند توس��عه و تقویت بازاریابی و فروش و افزایش س��هم بازار‬ ‫فروش محصوالت‬ ‫‪ .2‬بروزرس��انی اطالعات تجاری و بازرگانی و انتقال دانش فنی از کشورهای‬ ‫هدف‬ ‫‪ .3‬بررس��ی و شناس��ایی بازارهای هدف در خارج از کشور درخصوص حضور‬ ‫در مناقصات‬ ‫‪ .4‬بازنگری و بروزرس��انی اس��تراتژی و انجام امور براساس برنامه استراتژیک‬ ‫تدوین شده و توسعه سهم بازار در افق ‪1398‬‬ ‫‪ .5‬طراحی و تولید و توس��عه محصول جدید در ش��رکت های سرمایه پذیر و‬ ‫همچنین افزایش ظرفیت تولید محصوالت‬ ‫‪ .6‬افزای��ش بهره وری با انجام پروژه های عارضه یابی‪ ،‬بروزرس��انی تجهیزات و‬ ‫ماشین االت در شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫‪ .7‬بهبود شاخص مالی و اصالح ساختار مالی‬ ‫‪ .8‬بازنگری مدل کسب وکار شرکت‬ ‫‪ .9‬انجام پروژه مدیریت ریسک‬ ‫‪ .10‬اموزش و اس��تقرار امور تعالی س��ازمانی و اجرای پروژه های عارضه یابی‬ ‫در شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫‪ .11‬پیگیری و اخذ مطالبات از شرکت های طرف قرارداد‬ ‫‪ .12‬بازنگری ساختار سازمانی‬ ‫‪ .13‬پیاده س��ازی و استقرار سیستم های نرم افزاری جدید و استقرار داشبورد‬ ‫مدیریت‬ ‫‹ ‹طرح ها و برنامه های توسعه ای‬ ‫باتوجه به مش��کالت نقدینگی به دلیل عدم وص��ول مطالبات و همچنین‬ ‫وجود ظرفیت های بالاس��تفاده‪ ،‬در حال حاضر برنامه های توس��عه ای شرکت‬ ‫متوقف است و شرکت در نظر دارد از طریق بهبود فرایندهای تولید و استفاده‬ ‫بهینه از ظرفیت موجود و خریداری ماش��ین االت م��درن و با بکارگیری هر‬ ‫چه بیش��تر نیروهای ماهر و متخصص نس��بت به افزایش تولید تا رسیدن به‬ ‫هدف شرکت (دس��تیابی به ‪40‬درصد س��هم بازار داخل در زمینه شیراالت‬ ‫نفتی) تالش نماید‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪83.249‬‬ ‫(‪)66.003‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫درامد حاصل از سرمایه گذاری‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫(‪)51.903‬‬ ‫‪46.680‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)7.377‬‬ ‫‪52.850‬‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‪:‬‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫عملیاتی – ریال‬ ‫غیرعملیاتی ‪ -‬ریال‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪17.246‬‬ ‫‪118.833‬‬ ‫(‪)5.223‬‬ ‫‪130.856‬‬ ‫‪45.473‬‬ ‫‪176.329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176.329‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪400‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.007‬‬ ‫(‪)9.637‬‬ ‫(‪)630‬‬ ‫‪48.000‬‬ ‫(‪)43.860‬‬ ‫‪3.973‬‬ ‫‪8.113‬‬ ‫‪7.483‬‬ ‫(‪)1.069‬‬ ‫‪19.113‬‬ ‫‪10.044‬‬ ‫‪17.527‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.527‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫استاندار فارس در همایش روز ملی اصناف‪:‬‬ ‫توجه به هشدارهای‬ ‫سازمان نقشه برداری‬ ‫خبر‬ ‫چندی پیش نشستی در مرکز بررسی های‬ ‫اس��تراتژیک ریاس��ت جمهوری برای بررسی‬ ‫ابعاد پدیده فرونشست در کشور‪ ،‬به ریاست‬ ‫حسام الدین اشنا برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود ش��فیعی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان نقش��ه برداری کشور گزارش‬ ‫مبس��وطی از بررسی فرونشس��ت در کشور‬ ‫ارائه کرد و یاداور ش��د که این س��ازمان از‬ ‫سال ‪ ۸۰‬با بررسی تغییر ارتفاع سطح پوسته‬ ‫زمین‪ ،‬متوجه فرونشس��ت به ویژه در تهران‬ ‫ش��ده و هش��دارهای مداومی نیز ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز با تطبیق تصاویر راداری با‬ ‫داده های ترازیابی ایستگاه های ژئودینامیک‬ ‫و مطالع��ات ثقل س��نجی‪ ،‬دقیق ترین میزان‬ ‫فرونشست را می توان دریافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اغاز س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫اع�لام ن��رخ فرونشس��ت بر عهده س��ازمان‬ ‫نقش��ه برداری کشور گذاشته ش��د‪ ،‬از تهیه‬ ‫‪ ۳۰‬اطل��س فرونشس��ت در این س��ازمان از‬ ‫استان های مختلف خبر داد و گفت‪ :‬شفافیت‬ ‫و اطالع رسانی به مردم به منظور اگاهی انها‬ ‫از ای��ن اس��یب‪ ،‬از رویکردهای س��ازمان ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتظارات اصناف فارس را پیگیری می کنیم‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استفاده از نیروگاه های‬ ‫خورشیدی شناور‬ ‫‪ ۷۳‬نی��روگاه از ‪ ۱۰۰‬نیروگاه خورش��یدی‬ ‫ش��ناور بزرگ جه��ان در ژاپن ق��رار دارند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین نیروگاه خورش��یدی شناور ژاپن‬ ‫در دریاچ��ه س��د یاماک��ورا ق��رار دارد‪ .‬این‬ ‫نیروگاه برق ‪ ۵۰۰۰‬خان��ه را تامین می کند‬ ‫و منج��ر ب��ه پرهی��ز از تولی��د ‪ ۸۰۰۰‬ت��ن‬ ‫دی اکسید کربن در سال می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬پنل های ش��ناور‬ ‫خورش��یدی مانن��د پنل ه��ای خورش��یدی‬ ‫معمولی نیاز به اشغال زمین ندارند‪.‬‬ ‫به عالوه به دلیل اثر خنک س��ازی اب‪ ،‬این‬ ‫پنل ه��ا از رقیبان زمینی خود ب��ازده تولید‬ ‫بیشتری (‪ ۱۶‬درصد) دارند‪ .‬مزیت مهم دیگر‬ ‫س��لول های خورشیدی شناور‪ ،‬کمک انها به‬ ‫کاهش تبخیر از سطح ازاد اب است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این س��لول ها می توانند با ایجاد‬ ‫پوشش روی سطح اب به حفظ کیفیت اب‬ ‫و جلوگی��ری از تولید جلب��ک و خزه کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در س��طح جهانی‪ ،‬می��زان تولید انرژی از‬ ‫سوی نیروگاه های خورش��یدی شناور در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۰۰‬برابر شده که نشان دهنده‬ ‫محبوبی��ت رو ب��ه رش��د ای��ن ن��وع انرژی‬ ‫تجدید پذیر در جهان است‪.‬‬ ‫احیای دریاچه ارومیه‬ ‫با ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نماین��ده دفت��ر حفاظ��ت از تاالب ه��ای‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬دولت‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد توم��ان تاکنون برای احیای‬ ‫دریاچه ارومی��ه هزینه کرده و همچنان این‬ ‫کار با قوت ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬احم��دی در جلس��ه‬ ‫احی��ای تاالب نئ��ور در فرمان��داری اردبیل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با تغییر رویکرد تالش س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت به جای برنامه ریزی‬ ‫و اجرای طرح های خاص با محدوده اجرایی‬ ‫مشخص سعی می کند در صیانت از تاالب ها‬ ‫از ظرفی��ت جوامع محلی‪ ،‬دس��ت اندرکاران‬ ‫و متولی��ان نهاد ه��ای مختل��ف اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه مدیری��ت زیس��ت بوم تاالب ها و‬ ‫همچنی��ن دریاچه ها اش��اره و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس تعاریفی که از تاالب ها ارائه‬ ‫ش��ده در سطح کش��ور تالش می شود تا در‬ ‫این شرایط خشکس��الی و کمبود منابع اب‬ ‫کارکرد تاالب ها را به سمت خروجی مناسب‬ ‫و با کیفی��ت هدای��ت کنی��م ت��ا از تهدید و‬ ‫نابودی انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫نماین��ده دفت��ر حفاظ��ت از تاالب ه��ای‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از تاالب ها‬ ‫ب��ه عنوان منب��ع تامین غ��ذا‪ ،‬کنترل کننده‬ ‫س��یالب ها‪ ،‬خشکس��الی ها‪ ،‬ج��ذب و دف��ع‬ ‫االینده ه��ا و همچنی��ن موث��ر در بخ��ش‬ ‫مص��ارف کش��اورزی و حتی اش��امیدنی و‬ ‫دارای ارزش فرهنگ��ی و اجتماع��ی یاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از پربازده ترین اکوسیستم های‬ ‫دنیا تاالب هاس��ت ب��ه طوری ک��ه بازدهی‬ ‫انه��ا در هم��ه حوزه ه��ا مش��خص ب��وده و‬ ‫بهره وری ها نیز در شکل مطلوب و قابل قبول‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۵‬پروانه‬ ‫کسب در کشور‬ ‫سهم استان‬ ‫فارس ‪۱۴۸‬‬ ‫هزار مورد است‬ ‫استاندار فارس گفت‪ :‬با دیده منت انتظارات اصناف‬ ‫را پیگیری و با هماهنگ��ی مدیران حوزه اقتصادی و‬ ‫امنیتی و نظارتی‪ ،‬وضعی��ت مطلوب تری را برای این‬ ‫قشر از جامعه ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫ ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬عنایت اهلل‬ ‫رحیمی در همایش روز ملی اصناف اظهار کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬درص��د از تولید ناخالص و خالص ملی و ایجاد‬ ‫‪ ۶‬میلیون فرصت شغلی نشان از نقش بازار در اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در تمامی تحوالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگ��ی از گذش��ته دور تا‬ ‫امروز بازار نقش بارز‪ ،‬برجس��ته و قابل قبول در کشور‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همراهی بازار با نیروهای مسلح‬ ‫به ویژه علمای دین��ی‪ ،‬همراهی با حضرت امام راحل‬ ‫در دهه های ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و انقالب اس�لامی ‪ ،۵۷‬جنگ‬ ‫تحمیلی و بحران ها به طور کامل مش��هود و اش��کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس تصریح کرد‪ :‬ساخت حوزه علمیه‪،‬‬ ‫مدرسه‪ ،‬پرداخت وجوهات شرعی‪ ،‬تبلیغ دین‪ ،‬عجین‬ ‫شدن با مسجدها‪ ،‬برگزاری ایین عزاداری‪ ،‬سوگواری‬ ‫محرم و صفر و نیز شرکت در جشن های نیمه شعبان‬ ‫از دیگ��ر فعالیت های پررنگ اصناف اس��ت‪ .‬رحیمی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬وظیفه بازار افزایش ت��اب اوری اقتصادی‬ ‫کش��ور و خنثی س��ازی تمامی دسیسه های دشمن و‬ ‫س��رلوحه قرار دادن رعایت انصاف و استحکام بخشی‬ ‫نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس ادامه داد‪ :‬با دی��ده منت انتظارات‬ ‫اصن��اف را پیگی��ری و ب��ا هماهنگی مدی��ران حوزه‬ ‫اقتصادی و امنیتی و نظارت��ی‪ ،‬وضعیت مطلوب تری‬ ‫را برای این قشر از جامعه ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۱۴۸‬هزار پروانه کسب‬ ‫رئیس ات��اق اصناف اس��تان ف��ارس در ادامه این‬ ‫همای��ش اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۵۷‬هزار و ‪۱۲۵‬‬ ‫پروانه کس��ب در کشور سهم استان فارس ‪ ۱۴۸‬هزار‬ ‫مورد است‪.‬‬ ‫س��ید محمود هاش��می اف��زود‪ :‬در ش��یراز نیز ‪۶۰‬‬ ‫هزار پروانه کس��ب صادر ش��ده که ‪ ۵۳‬ه��زار نفر به‬ ‫طور رس��می دارای پروانه ش��ده که ‪ ۷‬با احتس��اب‬ ‫سید محمود هاشمی‬ ‫عنایت اهلل رحیمی‬ ‫ای��ن تعداد ‪ ۷‬براب��ر نرم جهانی را تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تخصیص نیافتن تس��هیالت‬ ‫کم بهره برای پیش��برد واحدهای صنفی و کارگاه ها‪،‬‬ ‫نداش��تن نقدینگی کافی‪ ،‬تثبی��ت کاال‪ ،‬هزینه های‬ ‫س��نگین حامل ان��رژی‪ ،‬تخصی��ص ارز دولتی برای‬ ‫خری��د کاال‪ ،‬تعرفه ه��ای گمرکی‪ ،‬در نظ��ر نگرفتن‬ ‫وضعیت بازار‪ ،‬مداخله بعضی از نهادهای اجرایی در‬ ‫حوزه صنفی‪ ،‬رش��د بی رویه مواد اولیه و خدمات در‬ ‫نرخ گذاری‪ ،‬کندی در تاسیس و تکمیل شهرک های‬ ‫صنعت��ی از جمل��ه مش��کالت پی��ش روی اصناف‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مس��ئول از رتبه نخست اتاق اصناف فارس در‬ ‫ط��ول ‪ ۶‬س��ال پی درپی خبر داد و گفت‪ :‬با داش��تن‬ ‫اتحاد‪ ،‬هماهنگی با سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی و دیگر‬ ‫نمادها و س��ازمان ها این افتخار نصیب استان فارس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در گردهمایی معاونان برنامه ریزی سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شد‬ ‫بعد از ‪ ۱۴‬س��ال در نهایت ‪ ۱۳ ،‬خرداد امس��ال همزمان با هفته‬ ‫محیط زیست‪ ،‬الیحه حفاظت از خاک به تصویب مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و تایید ش��ورای نگهبان رس��ید و خاک به عنوان یک‬ ‫مولفه مهم زیس��تی دارای قانون ش��د که در ان موارد مهمی از‬ ‫جمله صادرات‪ ،‬فرس��ایش و منابع االینده ان دیده ش��ده اس��ت‬ ‫و س��رانجام ‪ ،‬حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری «قانون حفاظت از‬ ‫خاک» را برای اجرا به س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ابالغ کرد‪ .‬مدیرکل دفتر اب و خاک س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت چندی پیش با اش��اره ب��ه اینکه الیحه‬ ‫حفاظت از خاک‪ ،‬چندین سال در دولت‪ ،‬مجلس و شورای نگهبان‬ ‫تو برگشت داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه‪ ،‬الیحه جامعی است‬ ‫رف ‬ ‫ک��ه در زمین��ه حفاظت کمی و کیفی خاک و مس��ائل مربوط به‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تمرکز ‪ ۷‬محور کاری‬ ‫در ای��ن وزارتخانه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫فعالیت های وزارت در این محور‪ ۷‬که شامل ‪۳۵‬‬ ‫پروژه است متمرکزشده است و ان شامل تولید و‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫مدیریت بازار لجستیک‪ ،‬بهبود کسب وکار است‬ ‫که هر هفته با وزیر‪ ،‬نشس��ت های پایش یکی از‬ ‫این محورها انجام می شود‪.‬‬ ‫زرن��دی در بخش دیگ��ری از صحبت هایش با اش��اره‬ ‫ب��ه واردات ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالری حوزه صنع��ت بیان کرد‪:‬‬ ‫جهت گیری اصلی وزارتخانه بر س��اخت داخل اس��ت و ما‬ ‫می خواهیم بین نیاز کشور و توانمندی تعادل برقرار کنیم‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه کمبود مناب��ع ارزی می خواهیم که در این‬ ‫بخش نگاه جدیدی ایجاد شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بیشترین واردات مربوط به قطعات‬ ‫خودرو است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید زمینه های حضور توانمندی ها‬ ‫را برای تولید داخل فراهم کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به بومی سازی فناوری های وارداتی از تعامل با‬ ‫دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان خبر داد‪ .‬معاون طرح‬ ‫و برنامه با اشاره به اینکه برای استان ها هدف گذاری در نظر‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تان ها با تعامل و بر اساس این اهداف‬ ‫باید برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬قرار ش��ده نمایشگاه تولید داخل را‬ ‫برگزار کنیم که هدف از این نمایشگاه این است که بیشتر‬ ‫نیازهای مان را به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫ی��اداور می ش��و د در ادامه ای��ن گردهمایی ه��ر یک از‬ ‫معاونان برنامه ریزی به ارائه دیدگاه ها و مش��کالت خود در‬ ‫ط پرداختند و مس��ائل انها مورد بحث و‬ ‫اس��تان های مربو ‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۲۰‬میلیون نفر در بخش اصناف‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ف��ارس در ای��ن همایش اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیون نفر در بخش اصناف کش��ور در حال فعالیت‬ ‫و اش��تغال هستند و در حوزه تولید ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫تولید ناخالص ملی از سوی این قشر تامین می شود‪.‬‬ ‫حمی��د ایزدی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولیدکننده بدون‬ ‫انص��اف موفق نیس��ت و در این ب��اره خدمات باید از‬ ‫س��وی اصناف به پایین و باالترین قشر جامعه عرضه‬ ‫شود تا دغدغه های مدیران که رسیدگی به اصناف و‬ ‫مردم است‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقاب�ت در عرص�ه انتخاب واح�د نمونه‬ ‫استاندارد‬ ‫به گفت��ه مدی��رکل اس��تاندارد ف��ارس واحدهای‬ ‫تولیدی استان فارس که همه محصوالت انها مشمول‬ ‫اس��تاندارد اجباری و دارای نش��ان اس��تاندارد باشد‪،‬‬ ‫می توانند در رقابت برای کس��ب عن��وان واحد نمونه‬ ‫اس��تاندارد ش��رکت کنند‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬مرتضی‬ ‫رهنما در جمع خبرن��گاران افزود‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫و خدمات��ی دارای پروان��ه کاربرد عالمت اس��تاندارد‬ ‫می توانند برای تهیه و تکمیل مستندات الزم مطابق با‬ ‫فرم های مربوط که درسایت اداره کل استاندارد فارس‬ ‫به نشانی ‪ www.farsstandard.ir‬بارگذاری شده‬ ‫اقدام کرده و تا ‪ ۱۵‬تیر در کارتابل س��امانه نظارت بر‬ ‫اجرای استاندارد بارگذاری کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در صورتی که واحدهای متقاضی به هر دلیل موفق به‬ ‫ثبت نام در فرایند انتخاب واحد نمونه نشدند‪ ،‬مشکل‬ ‫مربوط را به اداره نظارت بر اجرای استاندارد منعکس‬ ‫تا نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برگ��زاری دوره های ام��وزش مدیران‬ ‫و کارکن��ان و دوره های اموزش��ی مس��ئوالن کنترل‬ ‫کیفیت واحدهای تولیدی از امتیازهای اصلی انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه استاندارد تلقی می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل اس��تاندارد فارس با بی��ان اینکه مهلت‬ ‫تعیین شده برای شرکت واحدهای تولیدی در فرایند‬ ‫انتخاب واحدهای نمونه استاندارد تا ‪۱۵‬تیر ‪ ۹۸‬است‬ ‫و تمدید نمی ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬هم این��ک افزون بر‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬واحد صنعتی در اس��تان ف��ارس برای حدود‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬فراورده تولیدی از اداره کل اس��تاندارد فارس‪،‬‬ ‫پروانه دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور خبر داد‬ ‫ابالغ هدف گذاری مشخص برای هر استان‬ ‫س��عید زرندی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نخستین گردهمایی‬ ‫معاونان برنامه ریزی سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬با محوریت «رونق تولید» با بیان این‬ ‫مطلب توضیح داد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬تمرکز وزارتخانه‬ ‫بر نظام برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬معاون‬ ‫ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از رونق‬ ‫تولید س��اخت داخل و توجه به ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬توجه‬ ‫به ص��ادرات و راه اندازی طرح های نیمه تمام در اس��تان ها‬ ‫ب ه عنوان مهم ترین برنامه یادکرد‪ .‬او با اش��اره به تش��کیل‬ ‫‪ ۴‬گ��روه در وزارتخانه گفت‪ :‬کارگ��روه هماهنگی صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬بازرگان��ی خارجی و بازرگانی داخلی‪ ،‬کارگروه های‬ ‫تشکیل شده در وزارتخانه برای انسجام فعالیت ها است که‬ ‫امسال نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی در این زمینه‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫زرن��دی در توضیح اینکه س��ال ‪ ۹۸‬را اس��اس مبارزه با‬ ‫تحریم ه��ا و رون��ق تولید قرار داده ایم‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬کارها و‬ ‫فعالیت های مرتبط با تولید در ‪ ۵‬سطح بین الملل و کالن‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬سیاس��ت گذاری صنعتی‪ ،‬رشته های‬ ‫فعالیت و بنگاه ها تقس��یم ش��ده که س��طح یک و دو این‬ ‫تقس��یم بندی در حوزه اقتصاد کالن بوده و خارج از وزارت‬ ‫است اما تمامی مباحث ان بر صنعت اثرگذار است‪ .‬سطح‬ ‫دوم که بر سیاست های پولی و مالی توجه دارد‪ ،‬اگرچه این‬ ‫سطح هم خارج از وزارت است اما بر صنعت تاثیر می گذارد‬ ‫چراکه قوانین و مقرراتی را دربرمی گیرد که صنعت و تولید‬ ‫را دچ��ار چالش می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ما در س��ال ‪ ۹۸‬تمرکز‬ ‫بر حل این مشکالت کرده ایم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزارت‬ ‫حمید ایزدی‬ ‫واحده��ای تولیدی اس��تان فارس ک��ه همه محصوالت انها مش��مول‬ ‫استاندارد اجباری و دارای نشان استاندارد باشد‪ ،‬می توانند در رقابت‬ ‫برای کسب عنوان واحد نمونه استاندارد شرکت کنند‬ ‫مرتضی رهنما‬ ‫ساخت ‪ ۷۱‬مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور از صدور‬ ‫مجوز ساخت ‪ ۷۱‬مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان‬ ‫کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬علی اس��دی از صدور مجوز‬ ‫برای س��اخت ‪ ۷۱‬مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان‬ ‫کرمانش��اه خبر داد و افزود‪ :‬در راس��تای توسعه‪ ،‬رشد و‬ ‫بهره برداری از انرژی های نو و خورشیدی در غرب کشور‬ ‫توافقنامه ای با بخش خصوصی بسته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مطالعات این طرح انجام و اتصال به ش��بکه‬ ‫برق نیز در ان تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس پیش بینی‬ ‫انجام شده‪ ،‬این طرح از نظر مهندسی و اجرایی قابل اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��رق منطقه ای غ��رب ادامه داد‪ :‬حمای��ت بانک ها‬ ‫می تواند نقش موثری در س��اخت و توس��عه پنل های خورشیدی‬ ‫داش��ته باش��د و چنانچه این حمایت اعمال ش��ود‪ ،‬می توانیم در‬ ‫صنعت برق پیشرو باشیم‪.‬‬ ‫وی اس��تفاده از پنل ه��ای خورش��یدی را یک��ی از راهکارهای‬ ‫کاهش هزینه برق مصرفی تولیدی با س��وخت های فسیلی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پایداری انرژی و کاربری های متفاوت از دیگر مزایای‬ ‫استفاده از نیروگاه های خورشیدی است‪.‬‬ ‫اسدی با اشاره به کمبود انرژی در کشور و همچنین فرارسیدن‬ ‫هفته مدیریت مصرف و صرفه جویی اظهار کرد‪ :‬امسال برنامه های‬ ‫گوناگون��ی با عنوان هفته مدیریت مصرف اب و انرژی در کش��ور‬ ‫برگزار می شود که برق منطقه ای غرب نیز در اجرای این برنامه ها‬ ‫پیش��تاز بوده و با برنامه های گوناگون فرهنگ��ی‪ ،‬تبلیغی‪ ،‬فنی و‬ ‫تخصصی به استقبال این هفته رفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل برق منطقه ای غرب تصریح کرد‪ :‬با خاموش کردن‬ ‫همه تجهیزات سرمایش��ی در زمانی که ساختمان خالی از سکنه‬ ‫است می توانیم تا ‪ ۴۰‬درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم و‬ ‫همچنین توصیه می شود با تمیز کردن منظم المپ ها و لوسترها‬ ‫پس از ‪ ۱۴‬سال انتظار‪ ،‬خاک قانونمند شد‬ ‫جلوگیری از فرسایش‪ ،‬الودگی و صادرات خاک به ویژه خاک های‬ ‫زراعی و مرتعی کاربرد دارد‪ .‬به گزارش مهر به گفته علی مریدی‪،‬‬ ‫در قانون حفاظت از خاک چارچوبی برای نحوه صادرات خاک و‬ ‫اینکه چه خاک هایی قابلیت صادرات دارند تعیین شده است که‬ ‫بر اساس ان‪ ،‬خاک های معدنی برای صادرات منع قانونی ندارد اما‬ ‫صادرات خاک هایی که ارزش اکولوژیک دارند و خاک هایی که به‬ ‫امنیت غذایی ما مربوط می شوند مانند خاک های زراعی و مرتعی‬ ‫ممنوع است‪ .‬وی درباره میزان صادرات خاک معدنی گفت‪ :‬میزان‬ ‫ص��ادرات خاک معدنی هیچ منع قانون��ی ندارد‪ ،‬یعنی هر حجم‬ ‫خاکی که از معادن اس��تخراج ش��ده باش��د می تواند صادر شود‬ ‫که تش��خیص ان در رده وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت اما تشخیص خاک های مرتعی و زراعی با جهاد کشاورزی‬ ‫و خاک هایی که ارزش اکولوژیک دارند بر عهده سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت که صادرات انها ممنوع و انجام ان مصداق‬ ‫قاچاق است‪ .‬مریدی با تاکید بر اهمیت حفظ خاک افزود‪ :‬بر پایه‬ ‫اخرین گزارش فائو‪ ،‬حدود دو س��وم تنوع زیستی در خاک وجود‬ ‫دارد ک��ه م��ا از ان غافل بودیم‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬از این جنبه نیز خاک‬ ‫بس��یار دارای اهیمت اس��ت‪ .‬اگر در جایی به اهمیت اکولوژیک‬ ‫خاک پی برده ش��ود هم برداشت و هم صادرات خاک ان منطقه‬ ‫ممنوع خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نخس��تین بار اس��ت که‬ ‫در کش��ور قانون جام��ع و کاملی در زمینه خ��اک داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه با وجود اهمیتی که خاک دارد ما تاکنون قانون جامعی‬ ‫برای حفاظت از ان نداشتیم و همین باعث شده بود درباره بحث‬ ‫کنترل فرسایش‪ ،‬کاهش الودگی و صیانت و حفاظت از خاک در‬ ‫در هزینه های روش��نایی و با اس��تفاده مناس��ب از نور‬ ‫خورش��ید در طول روز‪ ،‬در مصرف ان��رژی صرفه جویی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫در همین حال اخبار نش��ان می دهد که انرژی های نو‬ ‫مانع انتش��ار ‪ ۲‬میلیون تن گاز گلخانه ای در کشور شده‬ ‫است‪ .‬بر اس��اس اخبار منتشر شده‪ ،‬تاکنون ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۵۵‬میلیون کیلووات س��اعت از منابع تجدیدپذیر‪ ،‬انرژی تولید‬ ‫ش��ده که این می��زان تولید برق از مح��ل انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫توانس��ته از انتشار حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۶‬هزار تن گاز گلخانه ای‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫به گزارش انرژی امروز‪ ،‬از تیر ‪ ۱۳۸۸‬تا اغاز خرداد امس��ال‪ ،‬این‬ ‫میزان تولی��د انرژی های نو باعث ش��ده ‪ ۹۲۴‬میلیون مترمکعب‬ ‫از مصرف س��وخت های فس��یلی در ایران که ج��زو عوامل اصلی‬ ‫االیندگی هوا در کشور است‪ ،‬کاسته و بیش از ‪ ۷۱۶‬میلیون لیتر‬ ‫در مصرف اب نیز صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۴۰۲‬م��گاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کش��ور در‬ ‫حال س��اخت اس��ت و ظرفیت نصب ش��ده انرژی های نو کش��ور‬ ‫به ‪ ۷۳۹‬مگاوات رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین تاکن��ون ‪ ۱۱۲‬نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر مگاواتی در کش��ور نصب شده و ‪ ۳۵‬نیروگاه مگاواتی‬ ‫دیگر نیز در حال ساخت است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال‬ ‫‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم در کشور‬ ‫ش��ده و حجم س��رمایه گذاری غیردولتی در این بخش به بیش از‬ ‫‪ ۱۲۴‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪ .‬بررسی اعداد و ارقام موجود‬ ‫در ای��ن بخ��ش حکای��ت از ان دارد که ‪ ۴۵‬درص��د نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر کشور از نوع خورشیدی‪ ۴۰ ،‬درصد از نوع بادی‪۱۲ ،‬‬ ‫درص��د از نوع برقابی کوچ��ک‪ ۲ ،‬درصد از نوع بازیافت حرارتی و‬ ‫یک درصد نیز از نوع زیست توده است‪.‬‬ ‫برخی موارد خال قانونی ایجاد شود‪ ،‬البته در بخش هایی از قانون‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬یک سری محدودیت ها و نظام هایی درباره صادرات‬ ‫خاک داش��تیم که اکنون دیگر به قانون دائمی و منسجم تبدیل‬ ‫ش��ده است یعنی ان موقع نیز خروج و صادرات خاک های زراعی‬ ‫ممنوع شده بود اما اکنون با تصویب قانون حفاظت از خاک‪ ،‬این‬ ‫موارد با جدیت بیش��تری پیگیری خواهد شد‪ .‬مدیرکل دفتر اب‬ ‫و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد‪ :‬فرسایش خاک‬ ‫موضوع مهمی است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬در استان های خوزستان‪ ،‬لرستان و گلستان بیشتر‬ ‫لو الیی همراه با سیالب‬ ‫خسارت های ناشی ا ز سیالب مربوط به گ ‬ ‫بود که در خانه ه ا و معابر رسوب کرد و ضرر و زیان ناشی از سیل‬ ‫را چندین برابر کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫پیاپی ‪2638‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت سالن های سینما در پایتخت‬ ‫‪ ۴۸‬هزار صندلی برای ‪ ۱۳‬میلیون تهرانی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کالنش��هر تهران با وج��ود بی��ش از ‪ ۱۳‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت و داش��تن ‪ ۴۴‬ش��هر و شهرس��تان در اطراف‬ ‫خود‪ ۲۰۷ ،‬س��الن س��ینمایی و با نگاهی دیگر ‪۴۸۴۱۰‬‬ ‫صندلی س��ینمایی دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که از نظر‬ ‫تمرکز و پراکندگی س��الن های سینمایی در سطح شهر‬ ‫نیز تناس��ب درستی برقرار نشده و برخی مناطق از این‬ ‫نظر شرایط مطلوبی ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس اماری که س��ازمان‬ ‫س��ینمایی از وضعیت س��الن های س��ینمایی در کشور‬ ‫همچنین به تفکیک در استان ها منتشر کرده‪ ،‬در پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۲۳۱‬س��ینما‪ ۸۳ ،‬مجتمع‪ ۹ ،‬سالن‬ ‫و ‪ ۱۸‬فرهنگس��را در کش��ور وظیفه نمایش فیلم ها را با‬ ‫فراه��م کردن ‪ ۵۹۶‬س��الن و ‪ ۱۵۷۷۰۷‬صندلی برعهده‬ ‫داش��ته اند‪ .‬همچنین ‪ ۴۳‬سینمای سیار به نمایش فیلم‬ ‫به صورت غیرثابت پرداخته اند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ظرفی��ت کل از ‪ ۱۵۳۴۳۰‬صندل��ی ‬ ‫به ‪ ۱۵۷۷۰۷‬صندلی تغییر کرده و نس��بت جمعیت به‬ ‫تع��داد صندلی از ‪ ۵۲۱‬نفر برای هر صندلی به ‪ ۵۰۷‬نفر‬ ‫برای هر صندلی رس��یده اس��ت که به تعبیری می توان‬ ‫رشد حدود ‪ ۳‬درصدی را محاسبه کرد‪.‬‬ ‫همچنین در این س��ال ‪ ۷۶‬سالن به تعداد سالن های‬ ‫کشور اضافه ش��ده که از افزایش حدود ‪۱۰‬درصدی در‬ ‫تعداد سالن های کشور خبر می دهد‪.‬‬ ‫با نگاه��ی جرئی ت��ر‪ ،‬بر اس��اس اخرین ام��اری که‬ ‫سازمان س��ینمایی از تعداد سالن های سینمایی استان‬ ‫تهران منتش��ر کرده‪ ،‬درحال حاضر تهران ‪ ۷۷‬مجموعه‬ ‫سینمایی دارد که شامل ‪ ۶۳‬سینما و پردیس سینمایی‬ ‫و ‪ ۱۳‬فرهنگس��را می ش��ود و ب��ه تعبیری ‪ ۲۰۷‬س��الن‬ ‫س��ینمایی و بیش از ‪ ۴۸‬ه��زار صندلی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ج��دا از بحث تفاوت ن��رخ بلیت در‬ ‫برخی شهرها به نسبت تهران‪ ،‬تهران همیشه بیشترین‬ ‫میزان فروش بلیت را در بین دیگر ش��هرهای کشور به‬ ‫خ��ود اختصاص می دهد و همین می تواند علتی باش��د‬ ‫بر اینکه همچنان تهران ظرفیت س��اخت و تجهیز این‬ ‫مراکز فرهنگی را دارد‪.‬‬ ‫پراکندگی سینماها در تهران به عنوان یک کالنشهر‬ ‫بر اساس نسبت سینما و سالن نمایش با جمعیت به این‬ ‫ش��کل است که تهران بیش از ‪ ۱۳‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫س��اکن دارد و بر این اس��اس نسبت جمعیت به سینما‬ ‫‪ ۱۷۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۷‬اس��ت‪ .‬به تعبیری دیگر بر اس��اس‬ ‫پراکندگی س��ینماها در سطح اس��تان‪ ،‬تهران ‪۴۴‬شهر‬ ‫دارد و از این تعداد تنها ‪ ۱۱‬ش��هر دارای س��الن سینما‬ ‫هستند و ‪۳۳‬شهر از اس��تان تهران بدون امکانات برای‬ ‫نمایش فیلم هستند‪.‬‬ ‫از طرف��ی اگ��ر بخواهیم تنها به تمرک��ز و پراکندگی‬ ‫همین تعداد سالن و سینما در شهر تهران بپردازیم هم‬ ‫تناسب استانداردی دیده نمی شود و بیشتر پردیس های‬ ‫سینمایی که بر اس��اس درجه بندی ها جزو سینماهای‬ ‫مدرن به شمارمی ایند در غرب تهران ساخته شده اند و‬ ‫دیگر مناطق به ویژه محدوده ش��رق تهران از این منظر‬ ‫در مضیغه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ته��ران ‪ ۷۷‬مجموعه س��ینمایی دارد که ش��امل ‪۶۳‬‬ ‫س��ینما و پردیس سینمایی و ‪ ۱۳‬فرهنگسرا می ش��ود و به تعبیری‬ ‫‪ ۲۰۷‬سالن سینمایی و بیش از ‪ ۴۸‬هزار صندلی وجود دارد‬ ‫در ش��رق کالنشهر تهران س��ینماهایی مانند ماندانا‪،‬‬ ‫تیراژه ‪ ،۲‬ش��کوفه‪ ،‬فرهنگسرای اش��راق‪ ،‬سینما ناهید‪،‬‬ ‫س��ینما میالد‪ ،‬فرهنگسرای گلستان و‪ ...‬وجود دارند که‬ ‫با انکه تالش ش��ده در سال های اخیر بازسازی هایی در‬ ‫برخی از انها انجام شود و به سیستم پخش روزامدتری‬ ‫مجهز ش��وند ام��ا هیچ کدام ج��زو پردیس های مدرن و‬ ‫نوس��از سینمایی به شمار نمی ایند و خال نیاز به چنین‬ ‫سینمایی در منطقه حس می شود‪.‬‬ ‫با این حال مدتی پیش خبری منتش��ر ش��د که قرار‬ ‫اس��ت مجتمع «رایمون» در منطقه حکیمیه تهران که‬ ‫متعلق به سازمان تبلیغات اسالمی است‪ ،‬تا ‪ ۲‬ماه اینده‪،‬‬ ‫سالن ان (با ظرفیت ‪ ۹۰‬صندلی) ازسوی موسسه بهمن‬ ‫س��بز تجهیز شود و در قالب سینما فعالیت خود را اغاز‬ ‫کند و در فاز نخس��ت‪ ،‬یک سالن این مجتمع به عنوان‬ ‫س��ینما راه اندازی خواهد شد و در فاز دوم‪ ،‬سالن بعدی‬ ‫ساخته و به ناوگان سینمایی کشور افزوده می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب تصریح شد که شرق تهران نیز صاحب‬ ‫س��الن سینمایی مدرن می شود‪ .‬البته در ادامه این خبر‬ ‫امده موسسه «بهمن س��بز» بنا دارد امسال تعدادی از‬ ‫س��الن های سازمان تبلیغات اس�لامی در برخی شهرها‬ ‫را به س��ینما تبدیل کند‪ .‬بنابراین می توان گفت بازهم‬ ‫قرار نیس��ت سازه جدیدی ساخته شود و شاهد ساخت‬ ‫یک مجتمع و پردیس س��ینمایی نوساز در شرق تهران‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن سازی تنها در بخش خصوصی‬ ‫ب��رای بررس��ی بیش��تر ش��رایط موج��ود و نح��وه‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬س��اخت و ش��رایط پراکندگی س��ینماها‪،‬‬ ‫محمد قاصد اش��رفی رئیس انجمن سینماداران درباره‬ ‫ساخت سالن های جدید سینمایی در تهران توضیح داد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی مش��خصی برای نحوه پراکندگی و ساخت‬ ‫س��ینماها وجود ندارد و به ای��ن ترتیب تنها به تقاضای‬ ‫س��رمایه گذار برمی گردد‪ .‬درحقیقت همه چیز به میزان‬ ‫و تعداد متقاضی وابس��ته اس��ت و تع��داد مخاطبان در‬ ‫مناطق��ی مانند غرب و ش��مال تهران با ب��ه طور نمونه‬ ‫شرق تهران یکسان نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در محدوده شرق تهران تا جایی که اطالع‬ ‫دارم مجتمعی در فلکه سوم تهرانپارس در حال ساخت‬ ‫است و قرار بود تبدیل به یک سینمای مدرن شود‪ .‬شرق‬ ‫تهران تا پیش از این هم چندین س��ینمای خوب مانند‬ ‫تیراژه‪ ،‬ش��اهد‪ ،‬ماندانا‪ ،‬فرهنگسرای اشراق دارد اما اینها‬ ‫مش��تریان زیادی ندارند‪ .‬با این حال برای همین تعداد‬ ‫مخاطب س��ینما وجود دارد و جزو سینماهای مدرن و‬ ‫ممتاز به ش��مار می ایند‪ .‬البته درجه بندی سینما هم در‬ ‫کمیس��یونی به نام ماده ‪ ۵‬انجام می شود و نمایندگانی‬ ‫از وزارت کشور‪ ،‬وزارت مسکن و شهرسازی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫شهرداری‪ ،‬وزارت ارشاد‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬اتش نشانی و‪...‬‬ ‫سینما را ارزیابی می کنند و به ان درجه می دهند و تنها‬ ‫یک عامل مشخص کننده این درجه بندی ها نیست زیرا‬ ‫ازنظر سیس��تم پخش اکنون تمام این س��ینماها مجهز‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��ینماداران افزود‪ :‬باید متقاضی برای‬ ‫ساخت پردیس ها و مجتمع های سینمایی وجود داشته‬ ‫باش��د تا اقدامی در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬ان فرد باید‬ ‫در ابتدا به وزارت ارشاد مراجعه کند و بگوید می خواهد‬ ‫یک مجتمع سینمایی بسازد؛ اگر درخواستش موردتایید‬ ‫قرار بگیرد می تواند اقدام به چنین کاری کند‪ .‬درنهایت‬ ‫اتفاق ویژه و سختی نیست و مانند همان مجوزی است‬ ‫که باید برای ساخت یک ساختمان گرفته می شود‪.‬‬ ‫اش��رفی با تاکید ب��ر اینکه « برنامه ریزی مش��خصی‬ ‫وج��ود ندارد ک��ه باید در هر منطقه چه تعداد س��ینما‬ ‫وجود داش��ته باش��د»‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضی‪ ،‬محل مناس��ب‬ ‫و نتیجه گیری کمیس��یون در این زمینه مهم اس��ت و‬ ‫هنگام��ی ک��ه وزارت ارش��اد تایید کرد‪ ،‬س��رمایه گذار‬ ‫می تواند کارش را اغاز کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیر س��ینما ماندانا درب��اره صحبتی که‬ ‫مدتی پیش رئیس اتحادیه بوفه داران س��ینما و مجامع‬ ‫عمومی درباره شرایط بوفه داران سینماها گفته بود که‬ ‫بیش��تر واحدهای فعال در زمینه بوفه داری س��ینماها‬ ‫به واس��طه شرایط بد س��ینماها و کاهش قدرت خرید‪،‬‬ ‫کس��ب وکار خود را تعطیل یا بس��یار محدود کرده اند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اکنون مقدار فروش بوفه ها کم نیس��ت و‬ ‫به نظر رضایت بخش است اما نکته اینجاست که بیشتر‬ ‫بوفه ها در س��ینما برای س��ینمادار است و برخی دیگر‬ ‫اجاره داده می ش��ود‪ ،‬با این حال درست است که بوفه‬ ‫س��ینما در داخل سینما است اما ارتباطی با ان نداشته‬ ‫و میزان ف��روش ان ارتباط چندانی با مدیر س��ینماها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل سینما کمبود ظرفیت سالن ها است‬ ‫این روزه��ا س��ینماگران به س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫ساخت پردیس های سینمایی و مدیریت انها عالقه مند‬ ‫ش��ده اند ک��ه ای��ن موض��وع نگرانی های��ی را در زمینه‬ ‫شکل گیری مافیای اکران ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫سیدجمال س��اداتیان‪ ،‬تهیه کننده سینما با اشاره به‬ ‫اهمیت افزایش ظرفیت نمایشی در کشور گفت‪ :‬معضل‬ ‫اصلی امروز سینمای ایران سالن های سینما است‪ .‬تصور‬ ‫کنید قبل از انقالب اسالمی براساس امارهایی که اعالم‬ ‫ش��ده جمعیت کش��ور نزدیک به ‪ ۳۰‬میلیون نفر بود و‬ ‫ب��رای این جمعیت بیش از ‪ ۵۰۰‬س��الن س��ینما وجود‬ ‫داش��ت اما امروز جمعیت کش��ور ‪ ۸۰‬میلیون نفر است‬ ‫و تعداد سالن های سینمای ایران نزدیک به ‪ ۳۰۰‬سالن‬ ‫است که بخشی از این سالن ها نیز به دلیل قدیمی بودن‬ ‫از رده خارج هستند‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم س��ینمایی «ب��رف روی کاج ها» با‬ ‫اش��اره به این نمونه ک��ه از نظر ام��اری امریکا با ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون نف��ر جمعیت ‪ ۴۰‬هزار س��الن نمایش دارد که‬ ‫این امار قابل مقایس��ه با ایران نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حتی‬ ‫ترکی��ه که در کن��ار ایران ق��رار دارد نزدیک به ‪ ۷‬هزار‬ ‫سالن سینما دارد‪ .‬دوبی که چیزی به نام صنعت سینما‬ ‫ن��دارد و جمعیت بس��یار کم��ی نیز دارد‪ ۲۴۵ ،‬س��الن‬ ‫استاندارد نمایشی دارد‪ .‬این نمونه ها نشان می دهد یک‬ ‫تهیه کننده زمانی که می بیند با تمام سختی های موجود‬ ‫فیلمی را تولید می کند اما هنگام نمایش دچار مشکالت‬ ‫بس��یاری می شود‪ ،‬تشویق می شود که اگر بخواهد فیلم‬ ‫خ��ود را بدون مش��قت در س��ینما نمایش ده��د‪ ،‬باید‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب نمایش��ی را فراه��م کند که‬ ‫یکی از این زیرس��اخت ها می تواند افزایش سالن سینما‬ ‫باش��د و اینکه ام��روز پخش کنن��دگان و تهیه کنندگان‬ ‫به فکر س��اخت سالن های س��ینمایی هستند امر بسیار‬ ‫پسندیده ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی به عرصه اکران‬ ‫منوچهر محمدی‪ ،‬تهیه کننده سینما و مدیر پردیس‬ ‫س��ینمایی «مگام��ال» در غرب تهران نی��ز در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر صنعت س��ینما را ش��امل تولی��د‪ ،‬توزیع و‬ ‫نمایش بدانیم‪ ،‬الزم است بر این موضوع تاکید کنیم که‬ ‫هرچقدر این ‪ ۳‬بخش اصلی به یکدیگر نزدیک تر شوند‪،‬‬ ‫این صنعت درس��ت تر کار می کند‪ .‬در این میان افرادی‬ ‫فقط عالقه مند به تولید در س��ینما هس��تند و دیگر به‬ ‫ح��وزه توزیع و نمایش کاری ندارن��د ولی برای تقویت‬ ‫صنعت سینما باید بدانیم نیازمند افرادی هستیم که به‬ ‫گونه ای در هر ‪ ۳‬بخش سینما حضور داشته باشند‪ .‬این‬ ‫حضور گاه می تواند صددرصدی باشد و گاه می تواند به‬ ‫عنوان بخش��ی از سرمایه و حضور یک فیلمساز باشد و‬ ‫لزومی ندارد که حضور فیلمس��از در هر ‪ ۳‬بخش کامل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫چنین حضورهایی نه تنها منافات��ی با رونق اکران در‬ ‫کش��ور ندارد بلکه یک هم افزایی نی��ز به وجود می اورد‬ ‫زیرا کس��ی که تهیه کننده است‪ ،‬ش��رایط و تنگناهای‬ ‫ح��وزه نمایش و اکران و مش��کالت حقوق��ی توزیع را‬ ‫درک می کن��د و در کن��ار ان مس��ائل ح��وزه تولید را‬ ‫می شناسد‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بعد از انقالب اس�لامی نیروهای س��ینمایی در ‪۳‬‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬توزیع و نمایش تقس��یم شدند و همین امر‬ ‫منجر به ایجاد مجموعه ای از اصطکاک ها شد که چندان‬ ‫به نفع س��ینمای ایران نبود و نوعی تضاد منافع در این‬ ‫حوزه ها به وجود امد‪ ،‬در حالی که اگر حضور افراد در هر‬ ‫‪ ۳‬عرصه فراهم ش��ود به طور طبیعی به جای اصطکاک‬ ‫به نوعی همکاری و تعاون می رسیم که می تواند به نفع‬ ‫مجموعه س��ینمایی کشور باش��د‪ .‬ما اگر بخواهیم قواره‬ ‫سینمای ایران را بلند کنیم و در مسیر رشد قرار گیریم‪،‬‬ ‫احتیاج داریم این ‪ ۳‬حوزه گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ظرفیت کل‬ ‫از ‪۱۵۳۴۳۰‬‬ ‫صندلی به‬ ‫‪۱۵۷۷۰۷‬‬ ‫صندلی تغییر‬ ‫کرده و نسبت‬ ‫جمعیت به‬ ‫تعداد صندلی از‬ ‫‪ ۵۲۱‬نفر برای‬ ‫هر صندلی به‬ ‫‪ ۵۰۷‬نفر برای‬ ‫هر صندلی‬ ‫رسیده است‬ ‫که به تعبیری‬ ‫می توان رشد‬ ‫حدود ‪ ۳‬درصدی‬ ‫را محاسبه کرد‬ ‫اس��داهلل امرایی به‬ ‫دلی��ل ناراحتی قلبی‬ ‫در بیمارستان بستری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫ای��ن مترج��م درباره‬ ‫وضعیت جس��می اش‬ ‫گفت‪ :‬وضعیتم بد نیس��ت و تثبیت شده است‬ ‫اما در بخش سی س��ی یو هستم و اجازه مالقات‬ ‫هم نمی دهند‪.‬‬ ‫او درب��اره اینکه ایا قرار اس��ت عمل ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نه هنوز جدی نیس��ت و باید ببینم‬ ‫تشخیص دکترها چیست‪.‬‬ ‫اس��داهلل امرای��ی زاده متولد ‪ ۱‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬در ش��هر ری اس��ت‪ .‬او کارشناس زبان‬ ‫و ادبیات انگلیس��ی اس��ت و از س��ال ‪ ۱۳۶۰‬با‬ ‫مطبوعات همکاری دارد‪.‬‬ ‫از اث��ار ای��ن مترج��م می ت��وان ب��ه ترجمه‬ ‫کتاب ه��ای «خزان خودکامه» نوش��ته گابریل‬ ‫کارس��یا مارکز‪« ،‬مردان بدون زنان» از ارنست‬ ‫همینگ��وی‪« ،‬انجیل س��فید» از توبیاس ولف‪،‬‬ ‫«چه گوارا به زبان ساده» نوشته سرخیوسینای‪،‬‬ ‫«خانه خیابان مانگو» اثر س��اندرا سیسنروس‪،‬‬ ‫ی طالیی»‪،‬‬ ‫«ش��هر جانوران»‪« ،‬سرزمین اژدها ‬ ‫«جنگل کوتوله ه��ا» و «دختر بخت» از ایزابل‬ ‫النده‪« ،‬خرده خاطرات»‪« ،‬کوری» و «بینایی»‬ ‫از ژوزه س��اراماگو‪« ،‬مدرس��ه شبانه» از ریموند‬ ‫کارور‪« ،‬داستان س��قوط و پرواز» از بن لوری‪،‬‬ ‫«درناه��ا غریب می این��د و غری��ب می روند»‬ ‫مجموعه ش��عر از ش��اعران جهان‪« ،‬ظلمت در‬ ‫نیمروز» نوش��ته ارتور کستلر‪« ،‬دشت بهشت»‬ ‫نوشته جان اس��تاین بک و «عشق های زودگذر‬ ‫ماندگار» نوشته اندری سرگیویچ مکین اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میرکریمی داور جشنواره‬ ‫« زردالوی طالیی» شد‬ ‫‪ ۱۰‬فیل��م کوت��اه و‬ ‫بلند ایرانی امسال در‬ ‫شانزدهمین جشنواره‬ ‫فیلم زردالوی طالیی‬ ‫ارمنس��تان ب��ه روی‬ ‫پرده می رون��د و رضا‬ ‫میرکریم��ی نیز یکی‬ ‫از داوران بخ��ش رقابت��ی اصل��ی ای��ن رویداد‬ ‫سینمایی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره فیلم زردالوی‬ ‫طالی��ی ارمنس��تان که س��ال گذش��ته اصغر‬ ‫فرهادی را به عنوان رئیس هیات داوران رقابتی‬ ‫خ��ود انتخاب کرده بود‪ ،‬در دوره جدید خود از‬ ‫رض��ا میرکریمی‪ ،‬دیگر س��ینماگر ایرانی برای‬ ‫حضور در جم��ع هیات داوران این جش��نواره‬ ‫سینمایی دعوت کرد‪.‬‬ ‫این جش��نواره س��ینمایی امس��ال در بخش‬ ‫رقابتی کوت��اه منطقه ای خود میزبان فیلم های‬ ‫ایران��ی «روز برای ش��ب»‪« ،‬کالس رانندگی»‪،‬‬ ‫«بازگشت»‪« ،‬ذبح»‪« ،‬تاریکی»‪« ،‬خاکسترها»‬ ‫و «اواز گنجشک» است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش غیررقابت��ی پانورامای‬ ‫جش��نواره زردال��وی طالیی ارمنس��تان نیز ‪۳‬‬ ‫فیلم ایرانی «دارکوب» س��اخته بهروز شعیبی‪،‬‬ ‫مس��تند «دلبند» به کارگردانی یاسر طالبی و‬ ‫«فقدان» س��اخته فاطمه ذوالفقاری به نمایش‬ ‫گذاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫شانزدهمین جشنواره فیلم زردالوی طالیی‬ ‫ارمنستان از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۳‬تیر برگزار می شود‪.‬‬ ‫«دلبند» ایرانی‬ ‫در استونی نامزد شد‬ ‫فیل��م مس��تند «دلبن��د» ب��ه کارگردان��ی‬ ‫یاس��ر طالب��ی و تهیه کنندگ��ی اله��ه نوبخت‪،‬‬ ‫نام��زد دریافت جایزه تماش��اگران جش��نواره‬ ‫مردم شناسی «پارنو» استونی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بیس��ت و س��ومین دوره‬ ‫جش��نواره فیلم ه��ای مس��تند مردم شناس��ی‬ ‫«پارنو» از ‪ ۳‬تیر در کش��ور استونی اغاز به کار‬ ‫کرده و فیلم مس��تند «دلبند» س��اخته «یاسر‬ ‫طالبی» ضمن نمایش در این رویداد موضوعی‪،‬‬ ‫نامزد دریافت جایزه تماشاگران جشنواره شده‬ ‫است‪ .‬جشنواره «پارنو» استونی تا ‪ ۱۶‬تیر ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫«دلبن��د» قص ه زندگی دش��وار اما ش��یرین‬ ‫یک مادر ‪ ۸۳‬س��اله و تنها به ن��ام «فیروزه» را‬ ‫روایت می کند که زندگی منحصر به فردی در‬ ‫دل رشته کوه های البرز دارد‪ .‬این فیلم محصول‬ ‫مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی و‬ ‫شرکت تصویرگستر الهه پارسی (الی ایمیج) به‬ ‫مدیریت الهه نوبخت است که پخش بین المللی‬ ‫فیلم را نیز به عهده دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫«وودی» و‬ ‫«باز» نبض‬ ‫گیشه را در‬ ‫دست گرفتند‬ ‫وودی و باز الیتیر و فورکی هنوز باکس افیس را در‬ ‫دست دارند و با وجود شروع اکران فیلم های مهم تازه‪،‬‬ ‫بر صدرنشینی در باکس افیس امریکا ادامه می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬چهارمین فیلم از‬ ‫مجموعه «داستان اسباب بازی» در هفته ای که گذشت‬ ‫‪ ۵۸‬میلی��ون دالر دیگر فروخت تا فروش داخلی خود‬ ‫را به ‪ ۲۳۷‬میلیون دالر برس��اند‪ .‬این فیلم که دومین‬ ‫هفته فروش��ش را پشت س��ر گذاش��ت تا همین حاال‬ ‫چهارمین فیلم پرفروش س��ال در امریکا بوده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۳‬فیلم دیگری که باالتر از ان قرار می گیرند عبارتند‬ ‫از «انتقام جویان‪:‬پایان ب��ازی» با فروش ‪ ۸۴۱‬میلیون‬ ‫دالری‪« ،‬کاپیتان مارول» با فروش ‪۴۲۸‬میلیون دالری‬ ‫و «عالء الدین» با ف��روش ‪ ۳۰۶‬میلیون دالری‪ .‬جالب‬ ‫اینکه همه این فیلم ها به شرکت دیزنی تعلق دارند‪.‬‬ ‫«داستان اسباب بازی ‪ »۴‬در بازار جهانی‬ ‫نی��ز ‪ ۸۰‬میلی��ون دالر دیگ��ر فروخ��ت تا‬ ‫مجموع فروش��ش را در این بازه زمانی در‬ ‫سراسر جهان به ‪ ۴۹۶‬میلیون دالر برساند‪.‬‬ ‫فیلم «ان ابل به خانه می اید» س��اخته‬ ‫ش��رکت برادران وارن��ر و نیوالین که فیلم‬ ‫هفت��م از مجموعه پرفروش ان ابل اس��ت‬ ‫نیز بهتری��ن نمایش را در میان دیگ��ر فیلم های تازه‬ ‫اکران شده به دس��ت اورد‪ .‬این فیلم ماورایی ترسناک‬ ‫در نخس��تین اکران اخر هفته خود که از چهارش��نبه‬ ‫ش��روع شد‪ ،‬فیلم دوم شد و ‪ ۳۱.۲‬میلیون دالر فروش‬ ‫کرد‪ .‬این فیلم که با بودجه پایین تولید شده هنوز یک‬ ‫موفقیت برای این استودیو است‪.‬‬ ‫گری دابرمن نویسنده و کارگردان این فیلم است و‬ ‫پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا بازیگران ان‬ ‫هس��تند‪ .‬این فیلم در بازار بین المللی ‪۴۵‬‬ ‫میلیون دالر فروخت و مجموع فروشش را‬ ‫در همی��ن مدت کوتاه در ب��ازار جهانی به‬ ‫‪۷۶‬میلیون دالر رساند‪.‬‬ ‫یونیورس��ال نیز با فیلم «دیروز» که در‬ ‫‪ ۲۶۰۳‬س��الن س��ینما به نمای��ش درامد‬ ‫‪۱۷‬میلی��ون دالر ف��روش کرد‪ .‬این کم��دی رمانتیک‬ ‫ک��ه با الهام از ترانه های گروه بیتلز نوش��ته ش��ده به‬ ‫کارگردانی دنی بویل کارگردان «زاغه نشین میلیونر» و‬ ‫با فیلمنامه ریچارد کورتیس با تکرار بیشترین ترانه ها‬ ‫از گ��روه بیتلز در طول فیلم امی��د دارد به تدریج و به‬ ‫صورت طوالنی مدت در باکس افیس فروش��ش را باال‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫در م��کان چه��ارم نیز «عالءالدین» ج��ای دارد که‬ ‫‪ ۹.۳‬میلیون دالر دیگر در شش��مین هفته نمایش��ش‬ ‫فروخ��ت‪ .‬این فیلم در امری��کا ‪ ۳۰۶‬میلیون دالر و در‬ ‫بازار بین المللی ‪ ۵۶۸‬میلیون دالر فروخت‪.‬‬ ‫«زندگی پنهان حیوانات خانگی ‪ »۲‬در مکان پنجم‬ ‫پرفروش ها ب��ا فروش ‪۷‬میلیون دالر ج��ای دارد‪ .‬این‬ ‫انیمیش��ن که ادامه قسمت قبلی است در امریکا ‪۱۳۱‬‬ ‫میلیون دالر فروش کرده است‪.‬‬ ‫«انتقام جوی��ان‪ :‬پایان بازی» نیز که همچنان تالش‬ ‫دارد تا رکورد «اواتار» ب��ه عنوان پرفروش ترین فیلم‬ ‫تاری��خ را بزند‪ ،‬در دهمین هفت��ه اکرانش تاکنون در‬ ‫باکس افی��س امریکا ‪ ۸۴۱‬میلیون دالر فروش کرده و‬ ‫فروش��ش در س��طح جهان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۸۰‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫اسداهلل امرایی‬ ‫در بیمارستان‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 11‬تیر ‪ 28 - 1398‬شوال ‪ 2 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1320‬پیاپی ‪2638‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گران ترین و ارزان ترین اثار یازدهمین حراج تهران‬ ‫یازدهمی��ن حراج تهران در حالی جمعه‪ ۱۴ ،‬تیر‬ ‫در هت��ل پارس��یان ازادی اغاز ب��ه کار می کند که‬ ‫‪ ۸۰‬اثر از ‪ ۶۰‬هنرمند در قید حیات و درگذشته در‬ ‫معرض فروش گذاشته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از میان هنرمندانی ک��ه در این دوره حراج حضور‬ ‫دارند‪ ۲۳ ،‬نفر انها در قید حیات هستند‪ .‬همچنین‬ ‫اثاری از هنرمندانی به فروش گذاشته می شود که‬ ‫در دوره های پیشین حراج تهران‪ ،‬رکورددار فروش‬ ‫بودند؛ از جمله انها می توان به س��هراب س��پهری‪،‬‬ ‫منی��ر ش��اهرودی فرمانفرمایی��ان‪ ،‬ژازه تباتبایی‪،‬‬ ‫حس��ین زنده رودی‪ ،‬محم��ود فرش��چیان‪ ،‬ایدین‬ ‫اغداشلو‪ ،‬بهجت صدر و رضا مافی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در یازدهمین حراج تهران که به هنر کالس��یک‬ ‫و مدرن ایران اختصاص دارد‪ ،‬یک اثر نقاشی بدون‬ ‫عن��وان متعلق به جمش��ید س��ماواتیان ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��ده که پایین ترین‬ ‫نرخ ارائه ش��ده در این دوره حراج اس��ت و پس از‬ ‫این تابلو‪ 3 ،‬تابلو نقاشی متعلق به میشا شهبازیان‪،‬‬ ‫ابراهی��م فرجی و احمد وث��وق احمدی هر کدام با‬ ‫مح��دوده قیمتی ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬میلیون تومان در این‬ ‫حراج در معرض فروش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬اثاری که ب��ا قیمت های میلیاردی در‬ ‫این دوره حراج عرضه خواهند ش��د‪ ،‬به مراتب تعداد‬ ‫بیش��تری نس��بت به دوره های پیش��ین این رویداد‬ ‫دارن��د‪ .‬باالترین قیمت��ی که برای یک اث��ر در این‬ ‫دوره حراج تعیین ش��ده‪ ،‬متعلق ب��ه اثر اینه کاری‪،‬‬ ‫نقاش��ی پشت پلکسی گالس و گچ روی چوب منیر‬ ‫ت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫ش��اهرودی فرمانفرماییان با قیم�� ‬ ‫تومان و مجسمه «سر شاعر» متعلق به پرویز تناولی‬ ‫اس��ت که این اثر نیز با نرخ ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫در یازدهمین ح��راج تهران چک��ش خواهد خورد‪.‬‬ ‫اث��ر منی��ر ش��اهرودی فرمانفرمایی��ان از مجموعه‬ ‫خصوص��ی خانواده این هنرمند و اث��ر پرویز تناولی‬ ‫از ی��ک مجموعه معتبر در ای��ن دوره حراج حضور‬ ‫دارند‪ .‬سهراب سپهری‪ ،‬حس��ین زنده رودی‪ ،‬ایدین‬ ‫اغداش��لو‪ ،‬محمد احصای��ی‪ ،‬ژازه تباتبایی‪ ،‬محمود‬ ‫فرش��چیان‪ ،‬بهجت صدر و رضا ماف��ی نیز در میان‬ ‫هنرمندانی قرار دارند که اثارش��ان با نرخ میلیاردی‬ ‫عرضه خواهد شد که جزئیات ان را می خوانید‪.‬‬ ‫یک تابلوی نقاش��ی از س��هراب سپهری که‬ ‫متعلق ب��ه مجموعه خصوص��ی محمدعلی موحد‬ ‫اس��ت‪ ۲ ،‬ت��ا ‪ ۳‬میلیارد تومان قیمت گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اثر شهریور ‪( 1342‬س��پتامبر ‪)۱۹۶۳‬‬ ‫در هفتمین بی ینال س��ائوپائولو برزیل ارائه شده و‬ ‫قرار اس��ت درامد حاصل از فروش ان به موسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی هنری صفای امید (س��اخت مدرس��ه و‬ ‫کتابخان��ه عمومی و اه��دای ب��ورس تحصیلی به‬ ‫شاگردان ممتاز) واقع در تبریز‪ ،‬تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین یک تابلوی نقاشی دیگر بدون عنوان‬ ‫از س��هراب سپهری در این حراج در معرض فروش‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬این اثر که در مه��ر ‪( 1396‬اکتبر‬ ‫‪ )۲۰۱۷‬در حراج کریستیز لندن ارائه شده بود هم‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫تابل��وی نقاش��ی خط «س��ین الم» حس��ین‬ ‫زنده رودی دیگر اثر حاضر در حراج تهران است که‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان قیمت گذاری شده و متعلق به‬ ‫مجموعه خصوصی سیف ناصری است‪.‬‬ ‫اثر اینه کاری‪ ،‬نقاش��ی پشت شیشه و گچ روی‬ ‫چوب باعن��وان «اس��مان ابی» ک��ه در اذر ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ازس��وی منیر ش��اهرودی فرمانفرماییان خلق شده‬ ‫نیز ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان قیمت گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫این اثر در سال ‪ ۱۳۹۶‬در هفتمین حراج تهران ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تابلوی نقاشی «انهدام کیهانی» ایدین اغداشلو‬ ‫یکی از مجس��مه های «هیچ» پرویز تناولی و تابلوی‬ ‫مینیات��ور بدون عنوان محمود فرش��چیان نیز با نرخ‬ ‫‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد تومان چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫تابلوی نقاشی خط مرمت شده رضا مافی نیز‬ ‫با قیمت گذاری یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تا یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫تابلوی نقاشی خط محمد احصایی باعنوان «در‬ ‫پاش فتاده ام به زاری ‪ /‬ایا بود ان که دست گیرد»‪،‬‬ ‫تابلوی نقاش��ی رنگ روغ��ن روی الومینیوم بدون‬ ‫عنوان بهجت صدر و مجس��مه اهنی ژازه تباتبایی‬ ‫نیز یک تا ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان قیمت گذاری شده اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه یازدهمین حراج تهران که شامل هنر‬ ‫کالس��یک و مدرن ای��ران اس��ت‪ ۱۲ ،‬و ‪ ۱۳‬تیر از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬در هتل پارس��یان ازادی برگزار‬ ‫خواهد بود‪ .‬جمعه ‪ ۱۴‬تیر نیز حراج تهران در همین‬ ‫هتل برگزار می شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نشان از وعده توخالی است ‪ -‬کاوشگر‬ ‫‪ -2‬حالت خنده بسیار ‪ -‬راضی به قضا و تقدیر ‪ -‬رفاقت‬ ‫‪ -3‬سبزی با ریشه خوراکی ‪ -‬امر به دانستن ‪ -‬تولیدمثل‬ ‫‪ -4‬رمزینه ‪ -‬نوعی هواپیمای جنگنده روسی ‪ -‬سرسبز ‪ -‬دادوفغان‬ ‫‪ -5‬شهر بی قانون ‪ -‬رویین تن شاهنامه ‪ -‬افشاگری‬ ‫‪ -6‬چراگاه ایالت ‪ -‬جسد حیوان مرده‬ ‫‪ -7‬به دفعات ‪ -‬سراغاز‬ ‫‪ -8‬خوی پسندیده ‪ -‬باالی زانو‬ ‫‪ -9‬رشته نازک گیاهی ‪ -‬جور و هماهنگ‬ ‫‪ -10‬شیرین تر از فرزند ‪ -‬فرم صفحه ارایی در مطبوعات‬ ‫‪ -11‬حرارت بیماری بدن ‪ -‬کشوری در امریکای مرکزی ‪ -‬جوانمرد‬ ‫‪ -12‬دشمن کینه توز ‪ -‬تیر کوتاه پیکاندار ‪ -‬سوره ‪ 39‬قران ‪ -‬رطوبت اندک‬ ‫‪ -13‬ردیف بافتنی ‪ -‬خاک ساحل ‪ -‬زمین اماده کشت‬ ‫‪ -14‬شوهرخواهر ‪ -‬همسر مرد ‪ -‬مفرد ایتام‬ ‫‪ -15‬قسمتی از بدنه خودرو ‪ -‬بخشی از عمر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪174‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ک ش‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫«خلیل عقاب» سوژه یک مستند شد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتصادی‪:‬‬ ‫پی��ش از این ازارزوی��ی گفتم که براورده‬ ‫نش��د‪ .‬خیلی ها وقتی داس��تان «اس��تیل‬ ‫ب��ارز» را خواندند ناراحت ش��دند و برایم‬ ‫پیام گذاش��تند ک��ه چرا ای��ن تجربه تلخ‬ ‫را بازگ��و کردم‪ .‬امروز ب��رای اینکه جبران‬ ‫کرده باش��م‪ ،‬داس��تان یک ارزوی محقق‬ ‫ش��ده را می گویم‪ .‬همان روزها که سخت مشغول پایه گذاری استیل‬ ‫بارز بودم‪ ،‬یک موسس��ه خیریه به ن��ام «خیریه پیوند اعضای نفیس‬ ‫کرمانی» را هم به ثبت رساندم‪ .‬به این دلیل نامش را نفیس گذاشتیم‬ ‫که یاد خانواده بزرگ نفیس��ی را زنده نگه داریم‪ .‬دوستان این صفحه‬ ‫ممکن اس��ت خاندان نفیس��ی را به نام س��عید نفیسی بشناسند که‬ ‫ادیبی خوش��نام بود و بس��یار سرش��ناس اما واقعیت این اس��ت که‬ ‫خاندان بزرگ نفیس��ی از «برهان الدی��ن نفیس بن عوض بن حکیم‬ ‫کرمانی» تا «میرزا علی اکبر نفیس��ی معروف به ناظم االطبا» بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬پزشک به جامعه هدیه داده اند و ما به این اعتبار نام خیریه خود‬ ‫را «نفیس کرمانی» گذاشتیم‪.‬‬ ‫ابتدا فضای کوچکی در بیمارس��تان مرحوم علیرضا افضلی پور در‬ ‫اختیارمان گذاشتند و فعالیت درمانی در بخش پیوند به طور محدود‬ ‫اغاز شد اما با همین فضای کوچک توانستیم بخش های پیوند کلیه‪،‬‬ ‫مغزاستخوان و کبد را در کرمان راه اندازی کنیم‪ .‬پس از انکه زمینی‬ ‫بزرگ تر در اختیارمان گذاشتند‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۸۷‬کلنگ بیمارستانی‬ ‫مجه��ز را ب��ر زمین زدیم‪ ۱۲ .‬س��ال از ان روزها می گ��ذرد و خدای‬ ‫بخشاینده و مهربان را شکر می کنم که سرانجام موفق شدیم یکی از‬ ‫بهترین مراکز درمانی کشور را اماده کنیم‪ .‬فاز نخست ان به مساحت‬ ‫‪ ۵‬هزار مترمربع به یاد پدرم مرحوم حاج حس��ین جالل پور س��اخته‬ ‫ش��ده که امکانات بس��یار خوبی دارد و امکان پیوند مغز و استخوان‪،‬‬ ‫کلیه و کبد در ان فراهم امده اس��ت‪ .‬به گواه پزش��کان متخصص و‬ ‫مدیران بخش بهداش��ت و درمان‪ ،‬این بیمارستان در ایران کم نظیر‬ ‫است چراکه براساس الگوی بیمارستان های موفق دنیا ساخته شده‬ ‫و بس��یار مجهز و مدرن است‪ .‬ایده شکل گیری بنیاد نفیس نخستین‬ ‫بار در اتاق کرمان شکل گرفت و در حقیقت حاصل مطالعات عده ای‬ ‫از دوس��تان بود‪ .‬با این حال خیلی ها در استان از همان ابتدا ایه یاس‬ ‫خواندن��د و معتقد بودند کار پیوند اعضا در اس��تانی مانند کرمان به‬ ‫سرانجام نمی رس��د‪ .‬گوش نکردم و در بیشتر موارد به تنهایی کار را‬ ‫پیش بردم و امروز خوش��حالم که باوجود این همه مشکالت‪ ،‬کار به‬ ‫س��رانجام رس��ید‪ .‬همین روزها منتظریم با حضور وزیر بهداش��ت و‬ ‫درمان این بیمارس��تان را به طور رسمی افتتاح کنیم و من واقعا مثل‬ ‫بچه ها بی قرارم و لحظه شماری می کنم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪175‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫به یاد پدرم و ناظم االطبا‬ ‫فیل��م مس��تند «اش��یانه عق��اب» از تولیدات جدی��د مرکز‬ ‫گس��ترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی مریم اسلوبی‬ ‫و تهیه کنندگی مهدی ش��امحمدی‪ ،‬اخرین مراحل فیلمبرداری‬ ‫را پش��ت س��ر می گذارد‪ .‬این فیل��م پرت��ره ای از زندگی پهلوان‬ ‫«خلی��ل عقاب» پدر س��یرک ایران اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مه��دی ش��امحمدی در گفت وگویی‪ ،‬درباره مراح��ل تولید این‬ ‫مس��تند گفت‪ ۷۰ :‬درصد کار فیلمبرداری «اش��یانه عقاب» به‬ ‫پایان رس��یده و دو س��کانس پایانی فیلم باقی مانده است‪ .‬برای‬ ‫فیلمبرداری این دو س��کانس منتظر اتفاقی در فیلم هستیم که‬ ‫ممکن است ‪ ۲۰‬روز یا ‪ ۶‬ماه دیگر رخ دهد‪ .‬البته به طور همزمان‬ ‫مراح��ل گوناگون پ��س از تولید از جمله مونت��اژ در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اصراری به حضور فیلمش در جشنواره‬ ‫س��ینماحقیقت امس��ال ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توان عجله ای در‬ ‫ساخت مس��تند پرتره به خرج داد‪ ،‬به همین دلیل تصمیم دارم‬ ‫این فیلم را در جشنواره س��ینماحقیقت سال بعد شرکت دهم‪.‬‬ ‫این تهیه کننده با اش��اره به شناختی که از خلیل عقاب پیش از‬ ‫ساخت فیلم داشته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چند سال پیش به سیرک پسر‬ ‫او «ابراهی��م» رفت��م و خیلی لذت بردم‪ .‬در هم��ان اجرا اتفاقی‬ ‫مس��تند رخ داد؛ ب��ه این نحو که ابراهیم‪ ،‬پ��درش را صدا کرد و‬ ‫فیلمی از گذشته های دور او در سالن پخش شد‪ .‬عجیب بود که‬ ‫در یک سیرک معارفه ای مستند اتفاق افتاد و نسل جوان هم با‬ ‫چهره پهلوان خلیل عقاب اشنا شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته عطا مهراد‬ ‫و س��یاوش جمالی سرپرس��تی این پروژه را به کارگردانی مریم‬ ‫اسلوبی برعهده داشتند و پس از تصویب طرح در مرکز گسترش‬ ‫س��ینمای مستند و تجربی‪ ،‬در حال پیگیری ان بودند که تولید‬ ‫پروژه خودش��ان جدی تر شد و از انجایی که برای این کار نیاز به‬ ‫تمرکز داشتند‪ ،‬من تهیه کنندگی این مستند را برعهده گرفتم‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬تن کاغذ بین نشریه های سراسر کشور‬ ‫توزیع شد‬ ‫بناب��ر اع�لام کارگ��روه توزیع کاغذ‬ ‫مطبوعات‪ ۱۲۵ ،‬تن کاغ��ذ روزنامه ای‬ ‫بین نشریه های کشور که به طور عمده‬ ‫هفته نام�� ه و ماهنامه ه��ای اس��تانی و‬ ‫منطقه ای بودند‪ ،‬توزیع شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در ششمین جلسه‬ ‫«کارگ��روه توزی��ع کاغ��ذ مطبوعات»‬ ‫باتوجه به موجودی برخی واردکنندگان‬ ‫کاغذ و بررس��ی درخواس��ت نشریه ها و براس��اس اولویت های اعالمی‪ ،‬تخصیص‬ ‫‪ ۱۲۵‬تن کاغذ‪ ،‬نهایی و روند اجرایی ان با ارسال پیامک به مدیران مسئول این‬ ‫رسانه ها‪ ،‬از تاریخ ‪ ۵‬تیر ‪ ۹۸‬اغاز شد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه به نرخ کیلویی ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ریال در حال توزیع اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم کارگروه توزیع کاغذ معاونت مطبوعاتی ‪ ۳۰۰‬تن کاغذ دیگر نیز‬ ‫ت��ا پایان همی��ن هفته و همچنین در روزهای اینده میزان بیش��تری کاغذ بین‬ ‫مطبوعات توزیع می شود که جزئیات ان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ت دریافت کنندگان کاغ��ذ با هدف شفاف س��ازی و‬ ‫ب��ه روال گذش��ته فهرس�� ‬ ‫دسترسی ازاد به اطالعات‪ ،‬در وب سایت معاونت مطبوعاتی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫مطبوعات‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬از وسایل نقلیه قدیمی ‪ -‬مستعد‬ ‫‪ -2‬شهر برج طغرل ‪ -‬کنایه از فرد باسخاوت ‪ -‬زشت و قبیح ‪ -‬حرف انتخاب‬ ‫‪ -3‬حلقه فلزی برای اتصال ‪ -‬دستگاه مولد نیرو ‪ -‬فعالیت سودمند بدنی‬ ‫‪ -4‬دیلم ‪ -‬جاده مختصر ‪ -‬می گیرند تا پرواز کنند ‪ -‬کنار و پهلو‬ ‫‪ -5‬اوازی در دستگاه همایون ‪ -‬همه را شامل می شود‬ ‫‪ -6‬کام دهان ‪ -‬مزه دهان جمع کن ‪ -‬مادر وطن‬ ‫‪ -7‬واحد شمارش خانه و مغازه ‪ -‬صدای پرندگان خوش صدا‬ ‫‪ -8‬ندامتگاه ‪ -‬ثلث‬ ‫‪ -9‬عبادت کننده ‪ -‬بخش کردن کلمات‬ ‫‪ -10‬حنجره ‪ -‬گوشه گیری ‪ -‬نشانه جمع در فارسی‬ ‫‪ -11‬چوب معطر ‪ -‬رهبر معنوی بوداییان جهان‬ ‫‪ -12‬گردو ‪ -‬ناپدری ‪ -‬چه کسی ‪ -‬سرپرست اداره‬ ‫‪ -13‬بازار بی مشتری ‪ -‬ساربان ‪ -‬زمستان عرب‬ ‫‪ -14‬عالمت جمع عربی ‪ -‬دودمان ‪ -‬سرگذشت خیالی ‪ -‬پهلوان‬ ‫‪ -15‬مورخ امریکایی کتاب تاریخ تمدن ‪ -‬سست رای‬ ‫یادداشت‬ ‫اکبر نصراللهی‪ ،‬کارش�ناس مسائل سیاسی‪ :‬بامداد‬ ‫‪ 30‬خرداد‪ ،‬پهپاد پیشرفته امریکایی «گلوبال هاوک» بعد‬ ‫از چند بار هشدار در حریم هوایی و ابی ایران مورد هدف‬ ‫قرار گرفت و سرنگون شد‪.‬‬ ‫ای��ن خبر از ابعاد گوناگون سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫رس��انه ای مهم و دارای همه ارزش های خبری اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل با گذش��ت چن��د روز از وقوع ان‪ ،‬هنوز محور‬ ‫اصلی خبر و تحلیل رسانه های حرفه ای جهان است‪ .‬این رسانه ها با قطع برنامه های‬ ‫عادی خود و دعوت از کارشناس��ان گوناگون حقوقی‪ ،‬نظامی‪ ،‬سیاس��ی و اختصاص‬ ‫زمان زیاد‪ ،‬به پوش��ش خبری و تحلیلی گس��ترده ان پرداختن��د‪ .‬بالفاصله پس از‬ ‫س��رنگونی پهپاد‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتش��ار پیامک خبری‪ ،‬اقدام به‬ ‫اطالع رسانی و در ساعت ‪ 6:20‬نخستین اطالعیه و ساعت ‪ 13:39‬دقیقه نیز اطالعیه‬ ‫دوم خود را در این زمینه منتش��ر کرد‪ .‬اما رس��انه های داخل��ی چگونه این خبر را‬ ‫منتش��ر کردند؟ عملکرد فضای مجازی به لحاظ سرعت‪ ،‬مثل وقایع گذشته خوب و‬ ‫ خالف برخی موضوعات سیاس��ی و امنیتی‪ ،‬این بار بدون تاثیرپذیری از خط و ربط‬ ‫سیاس��ی «غرور و اعتماد به نفس ملی‪ ،‬دفاع از کش��ور‪ ،‬پاس��خ به متجاوز‪ ،‬مقاومت‬ ‫و میهن پرس��تی و تس��لیم زور و زورگویی نش��دن» مورد اجماع فعاالن شبکه های‬ ‫اجتماعی بود‪.‬‬ ‫همی��ن کلیدواژه ه��ا و رویکرد به ط��ور تقریبی در مطبوعات داخلی وابس��ته به‬ ‫جناح های گوناگون هم دیده شد‪.‬‬ ‫نظامیان و خبرگزاری های رسمی کشور مانند تسنیم‪ ،‬فارس‪ ،‬مهر‪ ،‬ایرنا‪ ،‬ایسنا و‪...‬‬ ‫نیز به جای محافظه کاری و پرداختن احساسی‪ ،‬با مدل موفق رسانه های بین المللی‪،‬‬ ‫در کمترین فاصله به طور رسمی این موضوع را اطالع رسانی کردند‪.‬‬ ‫بخش های خبری رسانه ملی هم به لحاظ «سرعت انتشار» خبر را خوب پوشش‬ ‫دادند که درخور قدردانی است‪.‬‬ ‫پوشش خبری این موضوع در قالب «کرال فوری» ساعت ‪ 6:10‬در «شبکه خبر»‬ ‫و پخش از ش��بکه یک س��یما در س��اعت ‪ ۹‬صبح ‪ 30‬خرداد در نخستین اولویت از‬ ‫مصادیق ان اس��ت‪ ،‬اما به لحاظ کیفی عملکرد رس��انه ملی در پوشش این موضوع‪،‬‬ ‫قابل نقد و بررسی است‪.‬‬ ‫ش��بکه خبر در بخش های ‪ 8:30 ،7:30 ،۷‬و ‪ ۹‬صبح پنجش��نبه‪ ،‬این خبر را در‬ ‫اولویت نخست اما فقط ‪ ۴۰‬ثانیه پخش کرد‪.‬‬ ‫در بخش خبری ‪ ۸‬صبح‪ ،‬هدف گرفتن پهپاد بعد از خبرهای «تاکید نماینده ایران‬ ‫در س��ازمان ملل بر حمایت از فلسطین‪ ،‬سفر رئیس جمهوری چین به کره شمالی‪،‬‬ ‫حمله تروریستی به ش��مال بورکینافاسو و نجات ‪ ۲۷‬مهاجر بدون مجوز در اب های‬ ‫مدیترانه» پخش شد‪.‬‬ ‫گوینده بخش خبری ‪ ۱۳‬همین ش��بکه هم بعد از حدود ‪ ۹‬س��اعت از هدف قرار‬ ‫گرفتن این پهپاد جاسوس��ی‪ ،‬ان را در اولویت شش��م خواند (البته در اولویت دوم‪،‬‬ ‫اصل خبر را خیلی کوتاه و اشتباه خواند)‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روزی که پهپاد جاسوس��ی امریکا هدف قرار گرفت و ش��بکه های‬ ‫خبری و حرفه ای جهان‪ ،‬جدول پخش برنامه های عادی را قطع کردند و برنامه های‬ ‫خود را زنده به پوشش این موضوع مهم اختصاص دادند‪ ،‬شبکه خبر در برنامه زنده‬ ‫«روی خط خبر» (س��اعت ‪ )10:45‬موضوع «لزوم توجه به نش��انگرهای رنگی روی‬ ‫بسته های محصوالت غذایی» را روی انتن برد‪.‬‬ ‫ش��بکه خبر برنامه زنده «تیتر امشب» را به روال پنجشنبه ها پخش نکرد و برنامه‬ ‫«شهر فرنگ» را پخش کرد‪.‬‬ ‫«تیتر امش��ب» شبکه خبر فردای س��رنگونی پهپاد‪ ،‬یعنی جمعه‪ ۳۱ ،‬خرداد نیز‬ ‫به جای اینکه به تحلیل ابعاد حقوقی و بین المللی و سیاس��ی پهپاد اختصاص یابد‪،‬‬ ‫موضوع «عملکرد و مشکالت در مناطق سیل زده» را بررسی کرد‪.‬‬ ‫و اما پخش اخبار س��یما در بخش خبری ‪ 22:30‬ش��بکه دو‪ ،‬اوالً خبر هدف قرار‬ ‫گرفتن پهپاد را در اولویت شش��م بعد از خبرهای «کنگره شهدای کردستان و سفر‬ ‫روتین وزیران دولت به اصفهان‪ ،‬همدان و استان مرکزی» حدود یک دقیقه پوشش‬ ‫داد و در مهم ترین و باس��ابقه ترین بخش گفت وگومحور و تحلیلی صداوسیما یعنی‬ ‫«گفت وگ��وی ویژه خبری»‪ ،‬اخرین اقدام ها در مناطق س��یل زده را بررس��ی کرد و‬ ‫جمعه ها هم گفت وگوی ویژه ای ها تعطیل هستند‪.‬‬ ‫چند نکته مهم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بی تردید خبر هدف قرار گرفتن پهپاد امریکایی مهم ترین خبر پنجشنبه و جمعه‬ ‫ایران و جهان بود و ضرورت داشت هم در چینش باال و هم با اختصاص زمان مناسب‬ ‫پوشش داده می شد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مردم عالوه بر خبر‪ ،‬به تحلیل نیاز دارند و اگر تحلیل ها را از زبان کارشناسان و‬ ‫رسانه های ملی نشنوند به کدام رسانه رجوع کنند؟ چرا برنامه های گفت وگومحور در‬ ‫روز حادثه به موضوع دیگری غیر از پهپاد پرداختند؟‬ ‫‪ .۳‬بارها گفته و نوش��ته ام جدول پخش اخبار رسانه ملی باید انعطاف پذیر باشد تا‬ ‫س��ردبیران و مدیران ان بتوانند مهم ترین موضوع خبری روز را بررس��ی کنند‪ .‬مردم‬ ‫منتظر نمی مانند هر وقت رسانه ای دوست داشت به موضوع مهم روز بپردازد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تعطیلی «گفت وگوی ویژه خبری» در ش��رایط بحرانی یا وقوع رویدادی بس��یار‬ ‫مهم قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫همه بخش های خبری و برنامه های تحلیلی و س��رگرمی رس��انه ملی در مدیریت‬ ‫سازمان صداوسیما هس��تند و با هماهنگی ساده می توان در صورت ضرورت ظرفیت‬ ‫برنامه های گفت وگومحور را فعال کرد‪.‬‬ ‫این مش��کل در سیل فروردین‪ ۹۸‬هم دیده شد و متاسفانه بخش خبری‪ 20:30‬و‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری کنار مردم نبودند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بی تردید مدیریت افکار عمومی اگر مهم تر از مدیریت مس��ائل دیگر مانند زدن‬ ‫پهپاد نباش��د کم اهمیت تر نیس��ت‪ .‬لطفا طرحی نو در افکنید‪ ،‬در سیاست گذاری تان‬ ‫تجدیدنظر و به افکار عمومی‪ ،‬ارایش جدید رس��انه ای‪ ،‬نیاز مخاطبان و دسترسی های‬ ‫گوناگون و متکثر مخاطبان توجه کنید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بورکینافاسو یا پهپاد؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!