روزنامه صمت شماره 1322 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1322

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1322

روزنامه صمت شماره 1322

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫فوالد هرمزگان به ازای هر سهم ‪ ۱۱۰‬ریال سود تقسیم کرد‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1322‬پیاپی ‪2640‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شناسایی و مقابله با «حساب های بانکی اجاره ای» در دستور کار قرار گرفت‬ ‫اقای اتاق تصادفا شما‬ ‫مرفه بی درد هستید‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫پولشویان اجاره نشین‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تقویت بازار سرمایه‬ ‫راهی برای حفظ بخش مولد‬ ‫یکی از تخلف هایی که در نظام بانکی گهگاه ش��اهد هستیم و‬ ‫بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط نیز به شدت نسبت به ان‬ ‫هشدار داده اند‪ ،‬پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این‬ ‫روزها رواج بیش��تری پیدا کرده اس��ت‪ .‬در ماه های گذشته پس‬ ‫از اعم��ال محدودیت های قانون��ی در تراکنش های بانکی‪ ،‬وقوع‬ ‫این نوع تخلف ش��یوع بیش��تری یافته و با توجه به مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی جامعه‪ ،‬برخی افراد از اجاره دادن حس��اب های بانکی‬ ‫خود استقبال کرده اند؛ جس��ت وجویی کوتاه در فضای مجازی‬ ‫نشان دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است‪ .‬اجاره حساب بانکی‬ ‫از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی‪،‬‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬کالهبرداری و انجام س��ایر فعالیت های مجرمانه را‬ ‫دارند‪ .‬در این رویداد‪ ،‬فرد متخلف و سودجو از افراد ساده اندیش‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت ارتقای دانش‬ ‫اصناف و تشکل های صنفی‬ ‫نگاه صادراتی فرامنطقه ای‬ ‫را به منطقه ای سوق دهیم‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مسئوالن از کاهش قیمت خانه می گویند‬ ‫کارشناسان رد می کنند‬ ‫توقف بازار مسکن‬ ‫پشت دیوار رکود‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نشس��ت تخصصی حوزه مطبوعات‪ ،‬چاپ و نش��ر نخستین‬ ‫جش��نواره تصویر صادرات و نمایش��گاه صنای��ع خالق صبح‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۲ ،‬تیر در محل سازمان توسعه تجارت‪ ،‬ساختمان‬ ‫میالد مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫همگامی و همنوایی؛ دو پیشنهاد ایدرو برای عبور از گردنه های تولید‬ ‫خروج از بحران با ارایش جدید صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫تسریع توسعه خطوط ریلی‪ ،‬الزمه دستیابی به چشم اندازهای تولید‬ ‫ام��روز‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن مس��ائل در کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی ای��ران و جه��ان‪ ،‬حمل ونقل م��واد اولیه و‬ ‫محصوالت اس��ت زی��را تولید در ای��ن کارخانه ها با تناژ‬ ‫بس��یار باال انج��ام می ش��ود‪ ،‬به طوری که روزان��ه ده ها‬ ‫هزارت��ن مواد اولیه به این واحده��ا وارد و ده ها هزارتن‬ ‫محصوالت اصلی و فرعی از انها خارج می شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫می توان گفت تولید بدون حمل ونقل نه امکان پذیر است‬ ‫و ن��ه معنای��ی دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توج��ه به محل‬ ‫قرارگی��ری واحدها و موقعیت انها نس��بت به معادن و‬ ‫بازارهای مصرف‪ ،‬نحوه حمل ونقل انها متناس��ب با نوع‬ ‫زیرس��اخت ها متفاوت اس��ت‪ .‬در این نوشتار به عملکرد‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان در حوزه حمل ونق��ل به ویژه‬ ‫حمل ریلی می پردازیم‪.‬‬ ‫علی امی��دی‪ ،‬مدیر بخ��ش خدمات صنعت��ی اظهار‬ ‫می کند‪ :‬انچه مسلم است برای واحدهای فوالدسازی با‬ ‫توجه به موقعیت قرارگیری کارخانه و راه های دسترسی‬ ‫به معادن‪ ،‬حمل ونقل بهینه دارای پارامترهای گوناگونی‬ ‫مانند قیمت‪ ،‬س��رعت حمل ونقل‪ ،‬امکان پذیری و‪ ...‬است‬ ‫ک��ه باید بررس��ی دقیق ش��وند‪ .‬واحدهایی ک��ه به دریا‬ ‫دسترس��ی دارند و در مقیاس جهانی فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫عمده حمل ونق��ل خود را از راه دری��ا انجام می دهند و‬ ‫همین عامل باعث توس��عه صنعت کشتی س��ازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روز‪ ،‬کش��تی های ‪ VALE MAX‬که ویژه‬ ‫حمل ونقل س��نگ اهن با تناژهای ‪ ۳۸۰‬هزارتن اس��ت‪،‬‬ ‫ساخته ش��ده و به کار گرفته می شوند‪ .‬فوالد خوزستان‬ ‫در سال های گذشته عمده سنگ اهن مصرفی خود را از‬ ‫برزیل وارد می کرد‪ .‬استراتژی حمل ونقل شرکت با زمان‬ ‫کنونی تفاوت داشت‪ ،‬به نحوی که در اسکله اختصاصی‬ ‫خود کش��تی هایی تا ظرفی��ت ‪ ۱۸۶‬هزارتن را پهلودهی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم روش های حمل ونقل مواد معدنی در‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫امروز به دلیل توسعه روزافزون معادن داخلی‪ ،‬واردات‬ ‫س��نگ اهن انجام نمی شود و ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫عمده مواد اولیه خود را از داخل کش��ور تامین می کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با توجه به موقعیت جغرافیایی ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان نس��بت به معادن داخلی‪ ،‬این شرکت عمده‬ ‫م��واد اولیه و محصوالت خ��ود را در بازارهای داخلی با‬ ‫اس��تفاده از خطوط ریل��ی و جاده ای حم��ل می کند و‬ ‫همچنین روزان��ه حدود ‪ ۷۰۰‬ت��ا ‪ ۹۰۰‬کامیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫واگن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را به شرکت منتقل‬ ‫یا محصوالت تولید شده را از ان خارج می کند‪ .‬از ابتدای‬ ‫امس��ال از حدود ‪ ۶‬میلیون تن س��نگ اهن حمل شده‬ ‫‪ ۵ . ۲‬میلی��ون تن به وس��یله راه اهن و ‪ ۵ . ۳‬میلیون تن با‬ ‫استفاده از حمل جاده ای منتقل شده است‪.‬‬ ‫در حوزه فروش محصوالت‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫پس از تامین نیازهای داخلی‪ ،‬بخشی از تولیدات خود را‬ ‫به بازارهای جهانی عرضه می کند‪ .‬تاکنون از حدود ‪۷ . ۳‬‬ ‫میلیون تن محصول حدود ‪ ۲‬میلیون تن از سوی راه اهن‬ ‫و به ط��ور عمده به بندر امام برای ص��ادرات‪ ،‬بارگیری و‬ ‫ارس��ال ش��ده و ‪ ۱.۷‬میلیون تن نیز با خطوط جاده ای‬ ‫به بازارهای داخلی حمل ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان با توجه به برخورداری از اس��کله اختصاصی‬ ‫در بندر امام‪ ،‬همواره بخشی از سنگ اهن مورد نیاز خود‬ ‫را با حمل ترکیبی ارس��ال می کند که با توجه به عوامل‬ ‫تاثیرگذار در هر سال و شرایط تناژ‪ ،‬متغیر است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪۵۷۱‬هزار تن سنگ اهن با‬ ‫‪ ۱۴‬کشتی از بندرعباس بارگیری و در اسکله اختصاصی‬ ‫ ی��ا نیازمند می خواهد تا در عوض دریافت اجاره بهای ماهانه که‬ ‫گاه نرخ ان به ‪ ۴‬میلیون تومان هم می رسد‪ ،‬یک حساب بانکی‬ ‫باز کنند و س��پس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و س��ایر‬ ‫اطالعات حس��اب را در اختیار او قرار دهند‪ .‬صاحب حس��اب با‬ ‫تصور اینکه یک حساب بانکی خالی‪ ،‬هیچ خطری برای صاحب‬ ‫حس��اب ندارد‪ ،‬بدون انکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر‬ ‫حس��اب اگاه باشد‪ ،‬کارت بانکی و تمامی اطالعات حساب خود‬ ‫را در قب��ال دریاف��ت اجاره به��ا در اختیار او ق��رار می دهد‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که چنانچه مس��تاجر از طریق حساب اجاره ای‪،‬‬ ‫اقدام به پولش��ویی و یا معامالت ممنوع کند درصورت پیگیری‬ ‫و شناس��ایی‪ ،‬صاحب حساب باید به ش��خصه پاسخگوی مراجع‬ ‫قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ازاد شدن بیش از ‪ 4‬هزار خودرو خبرداد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫لوازم خانگی ایرانی‬ ‫بازار را می بازد؟‬ ‫زنگ صادرات در مدارس‬ ‫نواخته می شود‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بندر امام تخلیه شد و سال ‪ ۱۳۹۷‬با استفاده از ‪ ۳‬کشتی‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار تن س��نگ اهن به طور ترکیبی از مسیر بندر‬ ‫امام وارد کارخانه ش��د‪ ،‬به تازگی نیز حمل ترکیبی یک‬ ‫میلیون تن سنگ اهن در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت و جای�گاه حم�ل ریل�ی کاال برای‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ظرفی��ت مح��دود جاده های کش��ور‪ ،‬مص��رف باالی‬ ‫س��وخت‪ ،‬االیندگ��ی محیط زیس��ت ب��ه عل��ت ت��ردد‬ ‫کامیون ها‪ ،‬اس��یب های ناش��ی از تصادف ماش��ین االت‬ ‫س��نگین و معض�لات ترافیک��ی مربوط به ت��ردد انها و‬ ‫به تازگی خواس��ته های صنف��ی رانن��دگان و وقفه هایی‬ ‫ک��ه در حمل ونقل بار ایجاد می ش��ود‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫شرکت فوالد خوزستان نگاه ویژه ای به حمل ونقل ریلی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬این ش��رکت همواره تالش کرده است از‬ ‫ظرفیت حمل ونقل ریلی کش��ور ب��رای جابه جایی مواد‬ ‫اولی��ه و محصوالت خود به بهترین وجه اس��تفاده کند‬ ‫و حمل ونقل ریلی را در اولویت نخست قرار دهد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬به دلیل محدودیت های راه اهن ناچار است بخشی‬ ‫از حمل ونقل خود را از راه جاده انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری های انجام شده برای حمل‬ ‫ریلی بار از سوی شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان دارای ‪ ۵۲۶‬واگن لبه بلند‬ ‫هر ی��ک با ظرفی��ت ‪ ۵ ،۵۷‬ت��ن‪ ۶ ،‬لکوموتیو ‪۲ ،GM‬‬ ‫لکوموتی��و ‪ GE‬مانوری‪ ۶۰ ،‬کیلومت��ر خطوط ریلی در‬ ‫داخل ش��رکت و ‪ ۱۱‬کیلومتر ریل در اسکله اختصاصی‬ ‫است‪ .‬تملک بخشی از س��هام شرکت فوالد ریل جنوب‬ ‫ک��ه ‪ ۱۲۰۰‬واگن لبه بلند و ‪ ۲۰۰‬واگن لبه کوتاه دارد‪ ،‬در‬ ‫مراحل پایانی است‪ .‬عالوه بر موارد یادشده‪ ،‬این شرکت‬ ‫با تعری��ف پروژه های اص�لاح و بهبود خط��وط داخلی‬ ‫هم��واره حمل ونقل ریلی را در اولویت قرار داده و تالش‬ ‫می کن��د زمینه حمل ونقل م��واد اولیه و محصوالت را با‬ ‫استفاده از شبکه ریلی فراهم کند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬پروژه‬ ‫اصالح مس��یرهای ریلی بیلت و اسلب با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد ریال به بهره برداری رس��ید ک��ه عالوه بر‬ ‫ارتقای ایمنی حمل ونقل‪ ،‬باعث افزایش توان لجستیکی‬ ‫و ظرفیت بارگیری و حمل محصوالت صادراتی به میزان‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد ش��د‪ .‬مجموعه این عوامل ظرفیت‬ ‫بی نظی��ری را ب��رای حمل ونق��ل ریلی در این ش��رکت‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬تعامل مناس��ب میان مجموعه فوالد‬ ‫خوزستان و متولیان حمل ونقل ریلی این شرکت از یک‬ ‫سو و راه اهن جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر سبب‬ ‫شد برای نخستین بار در کشور‪ ،‬قطار باری برنامه ای بین‬ ‫معادن چغارت‪ ،‬سنگان و چادرملو به میاندشت راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬با مشخص ش��دن زمان تحویل و تعداد واگن های‬ ‫هر قط��ار ضمن کاهش حدود ‪ ۵۰‬درصدی زمان س��یر‬ ‫واگن ها از میاندش��ت تا معادن چغارت‪ ،‬تعداد واگن های‬ ‫بارگیری ش��ده و تع��داد واگن های ورودی به ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان روزانه حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬این موضوع ع�لاوه بر افزای��ش بهره وری‬ ‫واگن ها باعث ش��د بدون افزایش تعداد واگن ها و س��ایر‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬ظرفیت حمل ریلی این شرکت ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد بیشتر شود‪.‬‬ ‫ظرفیت پایین حمل ونقل ریلی در کش��ور را می توان‬ ‫یک��ی از مهم ترین مس��ائلی که حمل ونق��ل ریلی با ان‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬قلم��داد ک��رد به طوری که امروز س��هم‬ ‫حمل ونقل ریلی از کل حمل ونقل کاال در کش��ور حدود‬ ‫‪ ۷‬درصد اس��ت‪ .‬از س��ویی ظرفیت ریلی ناحیه لرستان‬ ‫که جنوب را به مرکز کش��ور وصل می کند‪ ،‬بسیار پایین‬ ‫اس��ت به طوری که برای این خط با ظرفیت حدود ‪۱ ،۳‬‬ ‫میلیون تن در سال دست کم بیش از ‪ ۸‬میلیون تن تقاضا‬ ‫وجود دارد‪ .‬مس��ئله دیگری که حمل ونق��ل ریلی با ان‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬فرس��ودگی خطوط ریلی و لکوموتیوهای‬ ‫به کار گرفته شده است‪ .‬این موضوع باعث می شود عالوه‬ ‫بر مسدودی گاه و بیگاه خطوط‪ ،‬زمان سیر قطار افزایش‬ ‫و بهره وری ناوگان ریلی کاهش یابد‪.‬‬ ‫در س��ند چش��م انداز توس��عه اقتصادی کشور‪ ،‬سهم‬ ‫حمل ونقل ریلی ‪ ۳۰‬درصد از کل حمل ونقل کش��ور در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت و در صورتی که در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به این مهم دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت و‬ ‫گلوگاه های موجود برطرف خواهد ش��د‪ .‬ساخت خطوط‬ ‫ریلی نه تنها متناس��ب با برنامه ریزی ها پیش نرفته بلکه‬ ‫خطوطی که به تازگی تکمیل و بهره برداری شده اند‪ ،‬در‬ ‫مس��یرهایی قرار دارند که مشکالت صنعت و دست کم‬ ‫مشکالت حمل ونقل از جنوب به مرکز کشور و برعکس‬ ‫را حل نمی کند‪ .‬برای حل این مشکالت الزم است عالوه‬ ‫بر ایجاد زیرس��اخت های ریلی‪ ،‬لکوموتیوها و واگن های‬ ‫جدیدی به صنعت حمل ونقل ریلی تزریق شود‪ ،‬سرعت‬ ‫سیر قطارها افزایش یابد و زیرساخت های مناسب برای‬ ‫استفاده از قطارهای سریع السیر فراهم شود‪.‬‬ ‫چش��م انداز صنعت ف��والد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد در س��ال است و فوالد خوزستان برای‬ ‫حفظ سهم بازار حدود ‪ ۲۵‬درصدی از تولید فوالد کشور‬ ‫برنامه ریزی کرده است‪ .‬در این زمینه نیز اقدامات مهمی‬ ‫را انج��ام داده ک��ه از جمله انها می ت��وان تملک معدن‬ ‫سنگان و فوالد شادگان را نام برد‪ .‬همان گونه که پیش تر‬ ‫بیان ش��د‪ ،‬بهره برداری از یک واحد تولید فوالد مستلزم‬ ‫ورود و خ��روج روزانه ده ها هزارتن مواد اولیه و محصول‬ ‫است‪ .‬توسعه خطوط ریلی برای حمل ونقل این میزان بار‬ ‫به طور متوازن رشد نکرده است‪ .‬امروز برای اتصال فوالد‬ ‫شادگان به شبکه سراسری مطالعاتی انجام شده اما این‬ ‫طرح تا کنون از نظر فیزیکی پیشرفتی نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم تری�ن چالش ه�ای توس�عه حمل ونق�ل‬ ‫ریلی کشور‬ ‫از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت های صنعتی‬ ‫و معدنی در حوزه حمل ونقل‪ ،‬نداش��تن اس��تراتژی های‬ ‫جامع متناسب با رشد و توسعه کشور را می توان نام برد‪.‬‬ ‫چالش دیگری که می توان به ان اش��اره کرد‪ ،‬فرسودگی‬ ‫ناوگان و زیرساخت های حمل ونقل ریلی است که باعث‬ ‫شده است بهره وری ناوگان حمل ونقل ریلی کاهش یابد‬ ‫و برخالف سایر کشورها در بعضی مسیرها هزینه حمل‬ ‫ریلی بیشتر از جاده ای باشد‪ .‬برای غلبه بر این چالش ها‬ ‫الزم اس��ت توسعه خطوط ریلی سرعت بیشتری به خود‬ ‫بگیرد و ناوگان حمل ونقل ریلی شامل لکوموتیو و واگن‬ ‫نوس��ازی ش��ود و از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد‪ .‬در این‬ ‫زمینه با سرمایه گذاری مشترک در طرح ها می توان روند‬ ‫اجرایی انها را تسریع بخشید‪.‬‬ ‫ریزش نرخ خودرو های وارداتی در بازار‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ش��اهد تغییراتی در واردات خودرو بودیم‪ .‬پذیرفته نشدن‬ ‫مکاتبات نماینده واس��ط ش��رکت اصلی تولید کننده از سوی سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد یکی از انها بود‪ .‬یکی دیگر از مهم ترین اتفاق های سال‬ ‫‪ ۹۷‬ممنوعیت واردات بود که در تیر ماه از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وقت محمد شریعتمداری ابالغ شد‪ .‬با اغاز تحریم ها و کمبود ارز‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬مقرر شد ارز فقط برای کاالهای ضروری هزینه شود‪ .‬با توجه‬ ‫به ممنوعیت واردات و برخی تخلف هایی که در زمان بسته بودن سایت‬ ‫ثبت��ارش رخ داده بود و فقط عده ای موفق به ثبت خودروهای مورد نظر‬ ‫خود ش��ده بودند‪ ،‬بیش از ‪۱۴‬هزار خودرو در گمرکات کش��ور دپو شد‪.‬‬ ‫در نهایت با تالش های انجام ش��ده از ای��ن تعداد‪ ،‬بیش از ‪۴‬هزار خودرو‬ ‫مجوز ترخیص دریافت کردند و به نظر می رسد با ورود این تعداد به بازار‬ ‫خودرو توازن نس��بی بین عرضه و تقاضا برقرار شود و شاهد ریزش نرخ‬ ‫خودروهای خارجی در بازار باشیم‪ .‬خبر ترخیص ‪4‬هزار خودرو از سوی‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح ش��ده اس��ت‪.‬برهمین اساس‬ ‫در دو هفت��ه گذش��ته‪،‬‬ ‫گذری کوتا ه بر تاری��خ صنعت خودرو از‬ ‫جنبه های تولید و بازار داشت؛ اینکه صنعت خودرو چه مشکالتی دارد‬ ‫و مس��ائل ان از کجا اغاز شده است‪ .‬در این گزارش هم مروری داریم بر‬ ‫وضعیت خودروهای وارداتی در چند سال گذشته‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران که به تازگی در انتخابات هیات رئیس��ه در سمت‬ ‫خود ابقا ش��ده و همچنان س��کاندار پارلمان بخش خصوص��ی ایران مانده‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر اینکه «ما مرفه بی درد نیس��تیم» به موضوعی اشاره کرد که عالمت‬ ‫س��وال ذهن بس��یاری از مردم اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‬ ‫متاسفانه تصور اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی شکل گرفته‪ ،‬این‬ ‫است که در این اتاق تعدادی ثروتمند بی درد حاضر هستند که بدون داشتن‬ ‫هیچ گون��ه ش��ناختی از دردهای اقتصادی مردم فقط کاره��ای خود را انجام‬ ‫ق بازرگانی‪ ،‬این‬ ‫می دهند؛ برهمین اساس ما باید تالش کنیم در دوره جدید اتا ‬ ‫تصور اش��تباه را اصالح کنیم‪ .‬به گفته ایشان‪ ،‬در شرایط کنونی اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی با مش��کالت و محدودیت های جدی روبه رو هستند و ایجاد‬ ‫یک ارتباط میان انها و بحث های گوناگون جامعه می تواند عامل برون رفت از‬ ‫این شرایط باشد‪ .‬اغاز این بحث ازسوی رئیس اتاق را باید به فال نیک بگیریم‬ ‫و از ایش��ان قدردان باشیم که سرانجام بعد از ‪ ۴۰‬سال یک رئیس پیدا شد که‬ ‫حرف مردم و منتقدان را بزند؛ هرچند با این بهانه بخواهد نتیجه بگیرد که ما‬ ‫مرفه بی درد نیس��تیم‪ .‬من در ابتدا از ایشان تشکر می کنم و در چند یادداشت‬ ‫به عنوان یکی از مردم و یک روزنامه نگار می نویس��م که شما عین معنای مرفه‬ ‫بی درد هس��تید و در این مجموعه یادداش��ت ها ثابت خواهم کرد که فعالیت‬ ‫اتاق ه��ا هیچ ربطی به جامعه و مردم ندارند و افرادی که در ان جمع ش��ده اند‬ ‫فقط به دنبال منافع ش��خصی هس��تند‪ .‬بدیهی اس��ت که ادامه این بحث در‬ ‫روزنامه باز است و از هرگونه دیدگاه مخالف و موافق استقبال خواهد شد‪.‬‬ ‫اقای اتاق!‬ ‫به نظر می رس��د یا معنای واژه «مرفه» برای تان مشخص نیست یا از «درد»‬ ‫خب��ر ندارید‪ .‬در فرهنگ فارس��ی معی��ن و دهخدا‪ ،‬مرفه را اس��وده‪ ،‬در رفاه و‬ ‫اسایش معنا کرده اند؛ کسی که اس��وده‪ ،‬تنعم زده‪ ،‬متنعم‪ ،‬تن اسان‪ ،‬راحت‪،‬‬ ‫خوش‪ ،‬رفاه زده‪ ،‬رفاه مند‪ ،‬فارغ البال است‪.‬‬ ‫ایا اعضای اتاق و شخص جنابعالی در رفاه و اسایش زندگی نمی کنید؟‬ ‫و اما درد‪ ،‬حس��ی ناخوش��ایند و تجربه ای احساس��ی همراه با اسیب بافتی‬ ‫واقعی یا اس��یب به نوعی دیگر از بافت است‪ .‬درد احساسی تجربی که از موارد‬ ‫س��اده مانند نیشگون گرفتن‪ ،‬سوزش انگشت‪ ،‬قرار دادن نمک در زخم‪ ،‬ضربه‬ ‫زدن به اس��تخوان ارنج تا دندان درد و س��ردرد و دردهای بیشتر و مهم تر که‬ ‫نیازی به اس��م بردن انها نیس��ت و بعید می دانم اقایان اتاق ندانند‪ ،‬معنا شده‬ ‫است‪ .‬البته بیش��تر دردهای کوچک بی درنگ پس از انکه محرک درد حذف‬ ‫می ش��ود برطرف ش��ده و بدن التیام می یابد‪ ،‬اما گاهی اوقات دردهای بزرگ‬ ‫باوجود حذف محرک ها و بهبود ظاهری بدن همچنان ادامه می یابند و گاهی‬ ‫به دلیل فقدان ش��رایط تشخیص‪ ،‬اسیب شناس��ی نمی شوند و در طول زمان‬ ‫افزای��ش می یابند؛ مانند همین بیانات مکرر ریاس��ت اتاق های ایران و تهران‬ ‫و اصفه��ان و مانن��د ان که به ط��ور حتم منظورم را اق��ای رئیس اتاق متوجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اقای اتاق!‬ ‫حاال شما از کدام مرفه و کدام درد حرف می زنید؟‬ ‫جنابعالی و همکاران و یاران ارجمندتان در این چهل‪ ،‬پنجاه‪ ،‬شصت‪ ،‬هفتاد‪،‬‬ ‫هشتاد و صد سال که از خداوند متعال عمر گرفته اید‪ ،‬به ویژه در این چهل سال‬ ‫اخیر و باز در این ش��ش س��ال حاکمیت بالمنازع سرمایه داری و قدرت بدون‬ ‫چ��ون و چرای اعضای اتاق بر جان و مال م��ردم ‪ ،‬با صرف صبحانه های کاری‬ ‫ساده خامه و عسل و اب پرتقال و نان و پنیر‪ ،‬ایا اسوده خیال و در رفاه و اسایش‬ ‫نبوده اید؟ کدام یک از اعضای محترم هیات رئیسه های اتاق های تهران و ایران‬ ‫و شهرستان ها تا امروز در صف گوشت و نان و برنج و هزار درد بی درمان دیگر‬ ‫ایستاده اند؟ کدام یک از اقایان تاکنون سوار مترو و اتوبوس و تاکسی شده اند؟‬ ‫کدام یک اتومبیل شخصی خارجی ندارند و با پراید رفت وامد می کنند؟ خدا‬ ‫را ش��کر که بیش��تر اقایان اتاق هایی که ما دیده ایم‪ ،‬رانن��ده دارند و حتی در‬ ‫ترافیک مشغول رتق وفتق امور کاسبی مملکت هستند‪.‬‬ ‫اقای اتاق!‬ ‫چند پرس��ش کوتاه و مش��خص دارم که پاس��خ انها را می دانم‪ ،‬اما اگر شما‬ ‫بفرمایید س��ندی خواهد ش��د برای ایندگان و قابل پژوهش که قدردان شما‬ ‫خواهم بود‪ .‬ایا گرانی و تورم به جیب خصوصی اعضای اتاق هم راهی دارد؟ ایا‬ ‫س��رمایه اعضای اتاق در این سال ها باتوجه به تورم کم شده است؟ ایا اعضای‬ ‫اتاق در هر رش��ته ای که فعال هستند‪ ،‬جبران گرانی ها را از اندوخته های خود‬ ‫می کنن��د ی��ا با گران تر عرضه ک��ردن تولید یا واردات خود‪ ،‬دس��ت در جیب‬ ‫مردم می کنند؟ خود ش��ما بهتر از هر کس می دانید که پاس��خ واقعی ش��ما‬ ‫مثبت نیست‪.‬‬ ‫اقای اتاق!‬ ‫اقرار می کنم که صبحانه خوردن با رئیس جمهوری و وزیر و وکیل و س��فیر‬ ‫و بزرگان نه تنها بد نیس��ت‪ ،‬بلکه نش��انه خرد و اگاهی و توانمندی است‪ .‬اصال‬ ‫قرار نیس��ت یک صاحب سرمایه سوار اتوبوس ش��ود و از میدان میوه و تره بار‬ ‫ش��هرداری خرید کند و در صف نان و گوشت بایستد که اگر چنین باشد اصال‬ ‫سرمایه دار نیس��ت و چنین ش��خصیتی به طور حتم بیمار یا خسیس است؛‬ ‫بنابراین بخشی از سواالت من از اساس غلط است و برپایه پوپولیسم طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ همان گونه که موضوع «م��ا مرفه بی درد نیس��تیم» هم برپایه‬ ‫پوپولیسم و فریب افکار عمومی مطرح شده است‪.‬‬ ‫اقای اتاق!‬ ‫درد ما از اتاق‪ ،‬بزرگ تر از این است که چرا شما خامه عسل می خورید یا در‬ ‫صف نمی ایس��تید که واقعا هم نباید به هزار و یک دلیل بایس��تید‪ .‬من معنای‬ ‫ثروت و ثروتمند را می فهمم‪ ،‬اما معنای ش��عار دادن ثروتمندان را نمی فهمم‪.‬‬ ‫من معنای اینکه اتاق از همه رانت های موجود در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته بهره برده‬ ‫و بع��د مظلوم نمایی کند را نمی فهمم‪ .‬م��ن معنای اتاق ها و ثروتمندانی را که‬ ‫یک پا در دولت ها دارند و پای دیگر در بخش خصوصی نمی فهمم‪ .‬من معنای‬ ‫بخش خصوصی مدعی مسلمانی را که در هیچ شرایطی حاضر نیست به کمک‬ ‫دولت بیاید و یک سال از سود خود‪ ،‬به نفع جامعه بگذرد نمی فهمم‪.‬‬ ‫در مجموعه این یادداشت ها اگر خدا بخواهد‪ ،‬پاسخ همه نکاتی را که ریاست‬ ‫اتاق بازرگانی اش��اره کرده اند‪ ،‬یک به یک خواهم داد و پیشنهاد می کنم‪ ،‬همه‬ ‫اهل قلم و دلس��وزان اقتصاد و عاشقان این ملت گرفتار در بحران بین دولت و‬ ‫بخش خصوصی و خصولتی و سرمایه داری کشور و این اتاق های پر زرق وبرق‪،‬‬ ‫از ای��ن فرصت طالیی که ایش��ان فراهم کرده اند‪ ،‬اس��تفاده و نقدهای خود را‬ ‫در این زمینه بنویس��ند و منتش��ر کنند‪ .‬در بخش های بعدی این یادداشت از‬ ‫تاریخچه و شرایط اتاق ها و ثروت اعضای ان خواهم نوشت‪.‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪.‬‬ ‫دولت سعودی امنیت و کرامت حجاج را تامین کند‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی بیان کردند‪ :‬دولت‬ ‫س��عودی بدون امنیتی کردن‪ ،‬محی��ط امنیت و‬ ‫کرامت حجاج را تامین کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر حفظ‬ ‫و نش��ر اثار حض��رت ایت اهلل العظم��ی خامنه ای‪،‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار دست اندرکاران‬ ‫و کارگ��زاران ح��ج‪ ،‬فریض��ه ح��ج را مجموعه ای‬ ‫اس��تثنایی و ممت��از از ارزش های م��ورد تمجید‬ ‫اسالم خواندند و با اشاره به وجود مفاهیم سیاسی‬ ‫ضروری مانند وحدت‪ ،‬دفاع از مظلومان و برائت از‬ ‫مش��رکین در حج تاکید کردند‪ :‬هر حاجی ایرانی‬ ‫باید با رفتار و گفتار و متانت خود‪ ،‬به ملیت‪ ،‬هویت‬ ‫و جمهوری اسالمی ایران ابرو ببخشد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار که در اس��تانه اغاز اع��زام زائران‬ ‫بیت اهلل الح��رام انجام ش��د‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬حج را نمونه کوچکی از جامعه اسالمی‬ ‫برت��ر و مظه��ر تمدن نوی��ن اس�لامی خواندند و‬ ‫افزودن��د‪ :‬در حج‪ ،‬عروج اخالقی و معنوی و روحی‬ ‫و تضرع و خش��وع در کنار پیشرفت زندگی مادی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به وجوه‬ ‫گوناگ��ون ح��ج‪ ،‬افزودند‪ :‬در ح��ج در کنار مظاهر‬ ‫معنوی ش��اهد مظاه��ر حیات اجتماعی اس�لام‬ ‫همچون «وحدت‪ ،‬ب��رادری و یکرنگی»‪« ،‬تجمع‬ ‫مردمی در عرفات‪ ،‬مش��عرالحرام و منا» و «تحرک‬ ‫و طواف و س��عی» هستیم و همزمان با این مظاهر‬ ‫برجس��ته‪ ،‬تجلی باش��کوهی از «اخالق‪ ،‬برادری و‬ ‫گذشت» به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫ایش��ان «ابعاد سیاس��ی حج» را یک��ی دیگر از‬ ‫ویژگی ه��ای این فریضه اس��تثنایی برش��مردند‬ ‫و تاکی��د کردن��د‪ :‬اینکه برخ��ی می گویند حج را‬ ‫سیاس��ی نکنید‪ ،‬سخن نادرس��تی است زیرا ابعاد‬ ‫سیاسی حج‪ ،‬مطابق با خواسته و دستورات اسالم‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی افزودند‪ :‬وحدت‪،‬‬ ‫حمای��ت از مظلومی��ن همچون ملت فلس��طین‬ ‫و م��ردم یمن ی��ا برائت از مش��رکین‪ ،‬همه اموری‬ ‫سیاس��ی و مطابق تعالیم اسالم هستند؛ بنابراین‬ ‫ابعاد سیاس��ی حج‪ ،‬همان تکلیف دینی و عبادت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫برائت از مش��رکین یک فریضه اسالمی و یک کار‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬به همین دلیل ما اصرار داریم که این‬ ‫موضوع هر سال‪ ،‬به بهترین وجه انجام شود‪.‬‬ ‫ایش��ان تاکید کردند‪ :‬در کنار حرکات سیاسی‬ ‫دینی‪ ،‬اقدامات سیاس��ی غیردینی و شیطانی هم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬همانند اینکه بگویند در حج به امریکا‬ ‫اعتراض نکنید یا از مشرکین ابراز برائت نکنید‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی یکی از ویژگی های‬ ‫مه��م ح��ج را «ایجاد الف��ت و برادری اس�لامی»‬ ‫خواندند و گفتند‪ :‬به همی��ن دلیل‪ ،‬حجاج ایرانی‬ ‫بای��د ضمن رفتار عاقالنه و خردمندانه و محترمانه‬ ‫و هم��راه با وقار و متانت و ابرو بخش��یدن به ملیت‬ ‫و هویت ایرانی و جمهوری اس�لامی‪ ،‬در نمازهای‬ ‫جماعت در مس��جدالحرام و مسجدالنبی در کنار‬ ‫برادران و خواهران مسلمان حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای با تاکی��د بر اینکه‬ ‫دولت س��عودی وظایف س��نگین ب��رای «تامین‬ ‫امنی��ت زائران بدون امنیتی کردن محیط و حفظ‬ ‫حرمت و کرامت حجاج» برعه��ده دارد‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫حج��اج باید ب��ا بهره گیری از فرص��ت کم نظیر و‬ ‫مغتن��م ح��ج و توجه به ابعاد اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫و اخالق��ی ان‪ ،‬ش��ان ی��ک مومن ق��دردان حج‬ ‫ابراهیم��ی را رعای��ت کنند‪ .‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اسالمی با اش��اره به دشمنی عمیق امریکا و دیگر‬ ‫مس��تکبران با حقایق اس�لامی افزودن��د‪ :‬تهاجم‬ ‫وحشیانه سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و امنیتی زورگویان جهانی به ملت های مس��لمان‬ ‫نشان دهنده عمق خصومت انان با معارف اسالمی‬ ‫است‪ .‬ایش��ان حقایق و معارف اسالم را ضد منش‬ ‫ظالمانه مس��تکبران خواندند و افزودند‪ :‬پایبندی‬ ‫جوامع اسالمی به مبانی و شریعت اسالم و تسلیم‬ ‫نش��دن انها در مقابل زورگویی ها‪ ،‬مایه پیروزی و‬ ‫پیشرفت و صالح و نجات امت اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای در همی��ن زمینه‬ ‫خاطرنش��ان کردند‪ :‬در داخل کش��ور نیز هر جا و‬ ‫در مورد هر مس��ئله ای‪ ،‬به مبانی و حدود اسالمی‬ ‫بیشتر پایبند بوده ایم‪ ،‬یاری خداوند بیشتر شامل‬ ‫حال ما ش��ده اس��ت و هر جا از این مفاهیم غفلت‬ ‫کرده ایم‪ ،‬چوب غفلت خود را خورده ایم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تحق��ق اینده ای‬ ‫توام با پیشرفت و عزت مسلمین را نیازمند تالش‬ ‫و مجاهدت و همکاری خواندند و تاکید کردند‪ :‬به‬ ‫فضل الهی‪ ،‬دش��منان وحشی و درنده ملت ایران و‬ ‫امت اسالمی س��رانجام مجبور می شوند در مقابل‬ ‫اسالم زانو به زمین بزنند‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین ن��واب‪ ،‬نماین��ده‬ ‫ولی فقی��ه در امور حج و سرپرس��ت زائران ایرانی‬ ‫شعار حج امس��ال را «حج با محوریت خودسازی‪،‬‬ ‫اخوت دینی و تمدن اسالمی» خواند و گزارشی از‬ ‫فعالیت های فرهنگی و اموزشی ارائه کرد‪.‬‬ ‫همچنین اقای رش��یدیان‪ ،‬رئیس سازمان حج‬ ‫و زی��ارت‪ ،‬صیانت از حقوق و عزت و کرامت زائران‬ ‫را مهم ترین رویکرد این س��ازمان در حج خواند و‬ ‫گزارش��ی از فعالیت های اجرایی حج امسال ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه برای تنقیح قوانین امضا شد‬ ‫تفاهمنامه همکاری قوای س��ه گانه در زمینه‬ ‫تنقیح قوانی��ن و مقررات در محل کمیس��یون‬ ‫تلفیق مجلس شورای اسالمی امضا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ین میرمحمد صادقی‬ ‫مع��اون قوانین قوه مقننه‪ ،‬لعی��ا جنیدی معاون‬ ‫حقوقی ق��وه مجری��ه و محمد مص��دق معاون‬ ‫حقوقی قوه قضاییه ای��ن تفاهمنامه را امضا و بر‬ ‫تفاهم‪ ،‬همکاری و هم افزایی س��ه قوه در راستای‬ ‫تنقیح و پاالیش قوانین و مقررات تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع عمومی از قوانین‬ ‫لعیا جنیدی‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫با اش��اره ب��ه س��امانه مل��ی قوانین در کش��ور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این س��امانه ای��ن ام��کان را برای‬ ‫مراجع��ان فراهم می کند ک��ه از قوانین حاکم بر‬ ‫سازمان های اجرایی اطالع یابند‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه��وری بیان کرد‪ :‬برای پیش��رفت در‬ ‫تنقیح قوانین باید همکاری و جلس��ات بیشتری‬ ‫بین قوای س��ه گانه انجام ش��ود‪ .‬رویکردها باید‬ ‫وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫م��اده ‪ ۳۶‬برجام را نش��انی از مذاکره براس��اس‬ ‫بی اعتمادی به تعهدات غرب دانست و گفت‪ :‬یک‬ ‫توافق چندجانبه نمی تواند به طور یکجانبه اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد ظریف در‬ ‫گفت وگو با نیویورک تایمز که پنجش��نبه هفته‬ ‫گذشته منتشر شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬من معتقدم برجام‬ ‫بهترین توافق ممکن در مس��ئله هسته ای است‪.‬‬ ‫هیچ ی��ک از طرف ها با تمام عناصر توافق موافق‬ ‫نبودند‪ ،‬ام��ا این توافق به نگرانی های اصلی همه‬ ‫توجه می کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با تمام اینها با چشم‬ ‫باز درباره انچه که ممکن بود و نبود‪ ،‬مذاکره شد‪.‬‬ ‫ما چیزی را نادی��ده نگرفتیم‪ .‬ما واقعیت را قبول‬ ‫کردیم که م��ا نمی توانیم تمام اختالف های مان‬ ‫ن ش��ود تا از م��وازی کاری پرهیز ش��ود‪.‬‬ ‫یکس��ا ‬ ‫جنیدی درباره نق��ش قوانین در زندگی مردم و‬ ‫جامعه گفت‪ :‬یک��ی از مبنایی ترین حقوق مردم‬ ‫اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا مردم باید بدانند‬ ‫چ��ه قوانینی بر اعمال انها حکمفرماس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تنقیح قوانین میزان شفافیت و سالمت‬ ‫را ب��اال می برد و می��زان امکان فس��اد را کاهش‬ ‫می دهد؛ مهم ترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت‬ ‫اجرایی ان اس��ت و تنقی��ح قوانین این قابلیت را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬جنیدی سیر قانون گذاری را در‬ ‫کشور طوالنی عنوان کرد و افزود‪ :‬اجرایی شدن‬ ‫این تفاهمنامه کمک ب��ه تکمیل فرایند جاری‬ ‫قوانین در نهاد های اجرایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از موازی کاری‬ ‫میرمحم��د صادقی‪ ،‬مع��اون قوانین مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ای��ن جلس��ه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون با مس��ائل عمده ای در حوزه قوانین از‬ ‫جمله تعیین تکلیف نش��دن‪ ،‬نسخ و پراکندگی‬ ‫قوانین در کش��ور روبه رو هستیم و همین مسئله‬ ‫کار را برای س��ازمان های اجرایی به ویژه قضات‬ ‫در امر قضا و داوری س��خت می کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه موازی کاری ه��ا در حوزه قوانی��ن و مقررات‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ه��دف از امضای ای��ن تفاهمنامه را‬ ‫هم افزایی و هم اهنگی قوای سه گانه در راستای‬ ‫تنقی��ح قوانین برش��مرد و اف��زود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫پرهیز از موازی کاری ب��ه نتیجه مطلوب در این‬ ‫زمینه برس��یم‪ .‬میرمحمد صادقی حوزه صنعت‬ ‫و تج��ارت و همچنین کس��ب وکار را از ش��مول‬ ‫کده��ای حوزه تنقیح عنوان کرد و افزود‪ :‬قوانین‬ ‫گوناگ��ون در این زمینه براس��اس منابع موجود‬ ‫تقسیم بندی شده است؛ محیط زیست و ورزش‬ ‫نی��ز از دیگر کدهای حوزه تنقیح هس��تند که به‬ ‫ترتیب در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکمیت قانون جامع‬ ‫محمد مص��دق‪ ،‬معاون حقوقی ق��وه قضاییه‬ ‫نیز درب��اره ارمان ه��ای اصلی ای��ن تفاهمنامه‬ ‫توافق چندجانبه نمی تواند یکجانبه اجرا شود‬ ‫را در ای��ن توافق حل کنی��م و توافق کردیم انها‬ ‫را کن��ار بگذاری��م‪ .‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اضافه کرد‪ :‬مهم اس��ت که توجه‬ ‫داش��ته باش��ید‪ ،‬خالف اعتراض ه��ای عمومی‬ ‫مخالف��ان برج��ام از هر دو ط��رف‪ ،‬برنامه جامع‬ ‫اقدام مشترک براساس اعتماد ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫در واقع براساس نبود اعتماد صریح متقابل بود‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل خیلی طوالنی و دقیق اس��ت‪.‬‬ ‫پاراگ��راف ‪ ۳۶‬برجام یک نمونه واضح اس��ت که‬ ‫ما در این توافق ب��ا اگاهی از اینکه نمی توانیم به‬ ‫تعه��دات غرب اعتماد کنی��م‪ ،‬مذاکره کرده ایم‪.‬‬ ‫ظریف خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاض��ر از این‬ ‫گزینه در توافق اس��تفاده می کنیم که می تواند‬ ‫جلوی فروپاش��ی کامل این توافق را بگیرد که به‬ ‫ضرر منافع همه ازجمل��ه ایاالت متحده خواهد‬ ‫بود‪ .‬وزیر امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا فک��ر می کنید توافق هس��ته ای می تواند‬ ‫نج��ات یابد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ت��ا زمانی ک��ه طرف های‬ ‫باقیمان��ده (روس��یه‪ ،‬الم��ان‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫فرانس��ه و اتحادیه اروپا) به تعهدات ش��ان عمل‬ ‫کنند‪ ،‬ما به تعهدات مان پایبند می مانیم‪ .‬ظریف‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بقا یا فروپاش��ی برج��ام به توانایی و‬ ‫تمای��ل همه طرف ه��ا برای س��رمایه گذاری در‬ ‫تعهدات شان بس��تگی دارد‪ .‬به طور خالصه‪ ،‬یک‬ ‫توافق چندجانبه نمی تواند یکطرفه اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که در‬ ‫خط مقدم دیپلماس��ی و مذاکرات قرار دارد‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که مقامات دولت ترامپ‬ ‫عکس روز‬ ‫گف��ت‪ :‬تنقیح در کش��ور ما بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫سابقه دارد و یکی از ضرورت های مهم در عرصه‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬تنقیح قوانین است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مس��ائل تنقیحی قانون در کشور افزود‪ :‬انچه‬ ‫که باعث اطاله دادرس��ی ها می ش��ود‪ ،‬شبهه در‬ ‫قوانین از جمله منسوخ یا منتفی شدن و تعیین‬ ‫تکلیف نشدن انها است‪.‬‬ ‫امیدواری��م با اجرایی ش��دن ای��ن تفاهمنامه‬ ‫به قانون جامعی در کش��ور برس��یم که مشخص‬ ‫ش��ود کدام قوانین به قوت خود باقی هس��تند و‬ ‫کدام قوانین منس��وخ ش��دند‪ .‬مصدق همچنین‬ ‫درب��اره اولویت های اجرایی تنقیح قوانین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون در کش��ور در زمینه تنقیح قوانین‬ ‫به نتیج��ه عملی نرس��یده ایم‪ .‬باید تالش کنیم‬ ‫هم��کاری مجلس ش��ورای اس�لامی و معاونت‬ ‫حقوقی ق��وای مجریه و قضاییه بیش��تر ش��ود‬ ‫تا پایان امس��ال نتای��ج عملی ای��ن تفاهمنامه‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫درباره تعیین ش��ما به عن��وان هدف تحریم های‬ ‫اقتص��ادی صحبت کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬هر کس که‬ ‫من را می شناس��د‪ ،‬می داند من یا خانواده ام هیچ‬ ‫مالکیتی در خارج از ایران نداریم‪.‬‬ ‫ظری��ف اظهار کرد‪ :‬من به ش��خصه حتی یک‬ ‫حس��اب بانکی در خارج از ایران ندارم‪ .‬ایران کل‬ ‫زندگی و تعهد من اس��ت؛ بنابراین هیچ مشکل‬ ‫شخصی با تحریم های احتمالی ندارم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تنه��ا اث��ر ‪-‬و به احتمالی تنها ه��دف‪ -‬این‬ ‫اقدام احتمال��ی‪ ،‬محدود کردن توانایی من برای‬ ‫برقراری ارتباط اس��ت و من ش��ک دارم که برای‬ ‫کس��ی مفید باش��د‪ .‬به طور حتم‪ ،‬این امر امکان‬ ‫تصمیم گی��ری اگاهانه در واش��نگتن را محدود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امسال ساعت کاری اداره های استان‬ ‫تهران تغییر نمی کند‬ ‫هامون پس از سالها خشکسالی‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬ساعات کاری اداره های استان تهران در راستای‬ ‫کاهش بار مصرف انرژی در تیر و مرداد امسال تغییر نمی کند و اجرای‬ ‫برنام��ه دیگری در دس��تور کار ق��رار گرفت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫اس��تانداری تهران‪ ،‬انوشیروان محس��نی بندپی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جلس��ه ای در این زمینه در وزارت کش��ور با حضور وزیر و معاونان‬ ‫تشکیل و مقرر شد از ‪ ۱۵‬تیر امسال اقدام هایی انجام شود؛ بر این اساس‬ ‫تمامی نهاد های دولتی‪ ،‬غیردولتی و عمومی مانند موسس��ه های تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری ها‪ ،‬دانشگاه ها و بانک ها‪ ،‬تجهیزات سرمایشی خود‬ ‫را براساس الگوی اس��تاندارد جهان‪ ،‬روی ‪ ۲۵‬درجه سانتی گراد تنظیم‬ ‫می کنند‪ .‬محس��نی بندپی اظهار کرد‪ :‬از سویی دیگر این نهادها مکلف‬ ‫و موظف هستند نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۰‬درصد در مصرف‬ ‫ب��رق صرفه جویی کنند و این صرفه جوی��ی را از طریق نصب مولدهای‬ ‫ان��رژی محقق کنند‪ .‬ضمن اینکه در زمان اوج مصرف از س��اعت ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬از دس��تگاه های سرمایشی استفاده کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر عملکرد‬ ‫سازمان ها در این زمینه نظارت مستمری خواهیم داشت و نهاد هایی که‬ ‫از این امر پیروی نکنند با قطعی برق روبه رو و برای پیگیری های بعدی‬ ‫به نهادهای وزارتی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نماینده دائم روسیه در سازمان های‬ ‫بین الملل��ی در وین و اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی اعالم کرد‪ :‬م��ا دالیل و انگیزه ه��ای ایران‬ ‫در اقدام ه��ای خود در چارچ��وب برجام را درک‬ ‫می کنی��م‪ .‬میخاییل اولیانوف در توییتر نوش��ت‪:‬‬ ‫ایران به ط��ور داوطلبان��ه محدودیت برای حجم‬ ‫اورانی��وم غنی ش��ده با غلظت پایی��ن را به عنوان‬ ‫بخش��ی از معامله هس��ته ای (برجام) که اکنون‬ ‫ارکان ان به طور اساسی ازس��وی امریکا متزلزل‬ ‫شده را پذیرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬راب م��ک ای��ر‪ ،‬س��فیر انگلیس در‬ ‫ته��ران در اعتراض به توقیف نفتکش حامل نفت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ازسوی رئیس اداره سوم‬ ‫غ��رب اروپا به وزارت امور خارجه احضار ش��د‪ .‬در‬ ‫جری��ان این احضار رئیس اداره س��وم غرب اروپا‬ ‫ب��ا غیرقابل قب��ول دانس��تن این اق��دام و اینکه‬ ‫براس��اس اطالعات موجود توقیف این نفتکش به‬ ‫درخواست امریکا انجام شده‪ ،‬خواستار رهاسازی‬ ‫سریع نفتکش مزبور شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دیوید ساس��ولی‪ ،‬عضو سوسیال‬ ‫دموک��رات پارلم��ان اروپ��ا که ایتالیایی اس��ت‪،‬‬ ‫روز چهارش��نبه به عنوان رئی��س جدید پارلمان‬ ‫اروپا انتخاب ش��د‪ .‬این سیاس��تمدار چپ میانه‪،‬‬ ‫مس��ئولیت ریاس��ت بر پارلمان اروپ��ا را برعهده‬ ‫می گی��رد‪ .‬رئیس جدی��د پارلمان اروپ��ا پس از‬ ‫اع�لام نتیجه رای گیری در ای��ن پارلمان بر لزوم‬ ‫اصالح��ات در اتحادی��ه اروپا تاکید ک��رد و از این‬ ‫اتحادیه خواس��ت به روح بنیان گ��ذاران خود که‬ ‫جنگ و ملی گرایی را با صلح و برابری تاخت زدند‪،‬‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت ام��ور خارجه به مناس��بت‬ ‫س��ی وهفتمین س��الگرد ربوده شدن ‪ 4‬دیپلمات‬ ‫کش��ورمان در لبنان بیانیه ای صادر و بر تش��کیل‬ ‫کارگروه حقیقت یاب صلیب س��رخ جهانی برای‬ ‫روش��ن ش��دن وضعیت ‪ 4‬دیپلمات ایرانی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در پی توقیف غیرقانونی یک نفتکش ایرانی‬ ‫در تنگ��ه جبل الطارق ازس��وی نی��روی دریایی‬ ‫انگلیس‪ ،‬س��فیر این کش��ور در ته��ران به وزارت‬ ‫امور خارجه احضار ش��د‪ .‬س��ید عباس موس��وی‬ ‫افزود‪ :‬ما به س��فیر انگلیس اعالم کردیم این اقدام‬ ‫بدعتی عجیب اس��ت؛ به دلیل اینکه تحریم هایی‬ ‫که اعالم کرده اند‪ ،‬با تایید ش��ورای امنیت نیست‬ ‫و جمهوری اسالمی ایران این اقدام را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬اگنس فون در مول‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه فرانس��ه در واکنش به تصمیم ایران‬ ‫برای افزایش سطح غنی س��ازی اورانیوم‪ ،‬مدعی‬ ‫شد خروج ایران از توافق هسته ای‪ ،‬حاصلی برای‬ ‫این کش��ور نخواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬مورد تردید‬ ‫ق��رار دادن تواف��ق‪ ،‬فقط تنش های ش��دت یافته‬ ‫موج��ود در منطقه را تش��دید می کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل فرانس��ه به هم��راه ش��ریکان اروپایی خود‬ ‫به شدت از ایران خواسته اند که غنی سازی اضافی‬ ‫را ب��دون تاخیر معکوس و از اقدام های بیش��تری‬ ‫ک��ه تعهدات هس��ته ای اش را تضعی��ف می کند‪،‬‬ ‫خودداری کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان‬ ‫اینکه کس��ی در دولت به اینس��تکس دل نبسته‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اینس��تکس را نه تنها کافی نمی دانیم‬ ‫بلک��ه ای��ن س��ازکار را مقدمه اج��رای تعهدات‬ ‫یازده گانه اروپایی ه��ا می دانیم که تاکنون به ان‬ ‫عمل نکرده اند‪ .‬س��یدعباس موسوی در توییتی‬ ‫نوش��ت‪ :‬هن��وز در برجام هس��تیم و فعال حقوق‬ ‫و مطالبات م��ان را از طریق همی��ن توافق دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه جمه��وری اس�لامی ای��ران در پیامی‬ ‫خطاب به ش��یخ سلطان بن محمد القاسمی‪ ،‬امیر‬ ‫ش��ارجه‪ ،‬درگذشت فرزند وی را تسلیت گفت‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور سخنگویی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬ظریف در پیام خود با س��ایر‬ ‫بازماندگان ایشان نیز ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی به دنبال حادثه اخیر برای زیردریایی‬ ‫روسیه که موجب از دست رفتن جمعی از خدمه‬ ‫ان شد‪ ،‬پیام تسلیتی خطاب به الکسی لیخاچف‪،‬‬ ‫رئیس شرکت دولتی روس اتم صادر کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گفته وزیر امور خارجه اسپانیا‪،‬‬ ‫توقی��ف ی��ک ابرنفتک��ش ایران��ی در منطق��ه‬ ‫جبل الط��ارق ازس��وی نیروه��ای انگلی��س و به‬ ‫درخواس��ت امریکا انجام شده است‪ .‬جوزپ بورل‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کشورش در حال بررسی محل دقیق‬ ‫این توقیف اس��ت تا معلوم ش��ود ایا این اتفاق در‬ ‫اب های س��رزمینی اس��پانیا رخ داده یا انطور که‬ ‫مقامات جبل الطارق ادعا دارند در اب های متعلق‬ ‫به خود جبل الطارق انجام شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ماری��ا زاخارووا‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارجه روسیه‪ ،‬ژاپن را به سوءاستفاده از میزبانی‬ ‫اج�لاس گ��روه ‪ ۲۰‬متهم ک��رد و گف��ت‪ :‬انها در‬ ‫حاش��یه این اجالس نقشه کشورشان را در حالی‬ ‫منتش��ر کردند که جزایر کوریل روسیه را متعلق‬ ‫به ژاپن نشان می داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای اتاق‬ ‫تصادفا شما مرفه بی درد‬ ‫هستید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫ریزش نرخ خودرو های‬ ‫وارداتی در بازار‬ ‫توقف بازار مسکن‬ ‫پشت دیوار رکود‬ ‫تعامل مردم‪ ،‬دولت و‬ ‫مجالس کشورهای عضو‬ ‫در پارلمان اسیایی‬ ‫همگامی و همنوایی؛ دو پیشنهاد ایدرو برای عبور از گردنه های تولید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹ راهی برای رفع مشکالت صنایع‬ ‫محمدباق��ر عال��ی‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و رئی��س هیات عامل ایدرو گف��ت‪ :‬با همگامی و‬ ‫همنوای��ی دقیق بین بخش خصوص��ی‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫سمن ها(سازمان های مردم نهاد) می توان مشکالت بخش‬ ‫صنعت را حل کرد‪ .‬عالی با اش��اره به ش��رایط ویژه جنگ‬ ‫اقتصادی در کش��ور‪ ،‬مس��ئولیت همه بخش ها را در سال‬ ‫«رون��ق تولید» حمایت عمل��ی و جهادی از صنعتگران و‬ ‫معدنکاران بر شمرد و تاکید کرد‪ :‬چنانچه هماهنگی سریع‬ ‫بین بخشی به طور کامل اتفاق نیفتد حل مشکالت عرصه‬ ‫تولید به وقوع نخواهد پیوست‪.‬‬ ‫وی درک درس��ت از ش��رایط خاص کش��ور و داش��تن‬ ‫ن��گاه و ح��س مش��ترک در بی��ن هم��ه بخش ه��ای‬ ‫ذی رب��ط را مس��یر برون رفت اس��تراتژیک از فش��ارهای‬ ‫اقتص��ادی برش��مرد و تصری��ح ک��رد‪ :‬ایدرو ب��ه عنوان‬ ‫با تجربه تری��ن س��ازمان توس��عه ای کش��ور و پیش��ران‬ ‫نهضت س��اخت داخل با هدف ایج��اد پیوندهای کلیدی‬ ‫بی��ن تولیدگ��ران و نخبگان فناور کش��ور ب��رای تعمیق‬ ‫داخلی س��ازی نیازه��ای صنعتگ��ران وارد میدان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خواس��تار‬ ‫مش��ارکت فعاالنه و صبورانه واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫ب��ا همگامی و همنوایی دقیق بین بخش خصوصی‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫سمن ها(س��ازمان های مردم نهاد) می توان مشکالت بخش صنعت را‬ ‫حل کرد‬ ‫و پارلمان بخش خصوصی و س��من ها برای روزامدسازی‬ ‫و انعطاف بخش��ی قوانین و ش��یوه نامه ها ش��د و از مراجع‬ ‫سیاست گذار کشور نیز درخواست کرد تا حداکثر تسهیل‬ ‫و ساده سازی فرایندها با توجه به شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مسیر خودش را رفت‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره تعمیق هماهنگی بین تمام‬ ‫بخش ه��ا ب��ا تولید و صنایع به‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫سازمان ها و نهادها در سال ‪ ۹۷‬دچار شوک های شدیدی‬ ‫ش��دند و این موضوع نظام سیاس��ت گذاری را در کشور با‬ ‫مش��کل روبه رو کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬عمده س��ازمان ها و‬ ‫نهادها در شرایط بحران تصمیم گرفتند راهی برای خروج‬ ‫خودش��ان از ان وضعیت شناسایی کنند‪ .‬اینکه سازمانی‬ ‫قصد داش��ته باشد بحران به وجود امده را هر چه سریع تر‬ ‫برطرف کند بسیار منطقی و مناسب است اما انچه باعث‬ ‫ش��د در سال گذش��ته و تا حدی هم امسال شاهد صدور‬ ‫انواع و اقس��ام شیوه نامه ها و دستورهای باالدستی باشیم‬ ‫این بود که سازمان ها منافع دیگران را در نظر نگرفتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید ب ه این موضو ع توجه کر د که هر سازمانی‬ ‫منافع��ی دارد و اگر سیاس��تی را بدون هماهنگی با دیگر‬ ‫نهادهای همس��ان یا باالدس��تی هماهنگی نکند ممکن‬ ‫است منافع دیگران را به خطر بیندازد‪ .‬در شرایط بحرانی‬ ‫متاس��فانه بسیاری از مدیران کش��ور بدون هماهنگی با‬ ‫س��ازمان های باالدست ش��روع به صدور شیوه نامه هایی‬ ‫کردند که بخش تولید و تجارت بیش��ترین اس��یب را از‬ ‫ان دید‪.‬‬ ‫منصوری با تاکید بر اینکه منافع برخی از سازمان ها اگر‬ ‫از حد معینی بیش��تر فراهم شود به کشور اسیب می زند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ب��رای مثال‪ ،‬منافع دولت در این اس��ت که‬ ‫درامد بیش��تر داشته باش��د‪ .‬حال تصور کنیم مالیاتی که‬ ‫دول��ت از مردم دریافت می کند به ط��ور ناگهانی ‪ ۵‬برابر‬ ‫ علی حیات نیا‬ ‫تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ حواس دولت به منافع بود‬ ‫محمد قلی یوس��فی‪ ،‬تحلیلگر اقتص��اد و صنایع در این‬ ‫زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬دولت هنوز در اقتصاد ایران منافع‬ ‫جدی دارد‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود زمانی که بحران‬ ‫اقتصادی ایجاد می ش��ود دولت در گام نخس��ت به منافع‬ ‫خود فکر کند‪ .‬همچنین باید این موضوع را درنظر داشت‬ ‫ک��ه منافع اقتص��ادی بنگاه ها به دلیل ثاب��ت بودن بازار‬ ‫کش��ورهای تحریم شده با یکدیگر به طور عمده در تضاد‬ ‫هس��تند‪ .‬این موضوعی اس��ت که از ان به عنوان دخالت‬ ‫دولت در اقتصاد و بازار یاد می شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬دولت به رقابت ب��ا بخش خصوصی‬ ‫می پ��ردازد و طبیع��ی اس��ت ک��ه بیش��ترین هزینه این‬ ‫رقاب��ت را مردم می دهند‪ .‬قلی یوس��فی ب��ا بیان اینکه تا‬ ‫زمان��ی که دولت در اقتص��اد نقش جدی دارد هماهنگی‬ ‫در سیاس��ت گذاری امکان پذی��ر نخواهد بود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت باید با بیش��ترین س��رعت اقتصاد را ترک کند‪ ،‬این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود دول��ت در نقش اصلی خودش به‬ ‫عنوان سیاس��ت گذار و بسترس��از رشد اقتصادی عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ی دولت برای بنگاهداری بس��یار‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت ها ‬ ‫کمتر از بخش خصوصی اس��ت و تجربه نشان داده بخش‬ ‫خصوصی مدیر بهتری برای بنگاه ها اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که ظرفیت های دولت برای سیاست گذاری و ایجاد‬ ‫توازن بس��یار بیشتر است‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت به قدری در‬ ‫اقتصاد کشور دخالت می کند که از ظرفیت های موجود و‬ ‫وظیفه اصلی خودش غافل شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مش��کالت بخش صنعت به قدری در هم تنیده اس��ت‬ ‫ک��ه ج��ز همگامی و همنوایی تم��ام بخش های مرتبط با‬ ‫تولید نمی توان گرهی از انها باز کرد‪ .‬کارخانه های صنعتی‬ ‫کش��ور از یک سو با کاهش تقاضا در بازار به دلیل شرایط‬ ‫اقتصادی مردم و از یک س��و با کاهش نقدینگی در سطح‬ ‫بنگاه ها روبه رو هس��تند‪ ،‬البته این تمام مش��کالت بخش‬ ‫صنع��ت نیس��ت و موضوع هایی از جمله ش��یوه نامه های‬ ‫لحظ��ه ای‪ ،‬تغییر تعرف��ه واردات و صادرات‪ ،‬ش��یوه های‬ ‫مبادله مالی و کاهش تس��هیالت بخش صنعت نسبت به‬ ‫س��ال های گذشته دیگر مش��کالت این عرصه را تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬پیچیدگی و در هم تنیدگی این مشکالت شرایط‬ ‫را ب��ه گونه ای پیش برده ک��ه جز عزمی جدی و همگانی‬ ‫برای حل مشکالت راه دیگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع هرچند که دولت را به منافع درامدی‬ ‫خود می رساند اما جامعه و اقتصاد کشور را دچار فروپاشی‬ ‫می کند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬این طور نیست که تنها منافع یک یا‬ ‫دو نهاد در نظر گرفته شود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه مردم توان خرید برخی کاالها را از دس��ت داده اند و‬ ‫سطح تقاضا در کشور کاهش یافته سیاست های صادراتی‬ ‫درکشور دچار اشوب و بحران شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اگر منافع عمومی درنظر گرفته می شد نیازی به این همه‬ ‫تغییر در سیاست گذاری ها به وجود نمی امد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تقویت بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬راهی‬ ‫برای حفظ‬ ‫بخش مولد‬ ‫خروج از بحران با ارایش جدید صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫محمد قلی یوسفی‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال های گذشته مسیری را‬ ‫س��پری کرده که در پی ان‪ ،‬امروز شاهد کوچک‬ ‫ش��دن کیک اقتصادی کشور هستیم‪ .‬رشد منفی‬ ‫بخ��ش اقتص��اد و صنای��ع از یک س��و و افزایش‬ ‫تورم از س��وی دیگر‪ ،‬ش��اخص هایی هس��تند که‬ ‫کوچک ش��دن کیک اقتصادی کشور را به اثبات‬ ‫می رسانند‪ .‬با این حال‪ ،‬چاره ای برای این موضوع‬ ‫وجود دارد اما متاس��فانه از ان به درستی استفاده‬ ‫نمی شود‪ .‬بازار سرمایه برای بحران های اقتصادی‬ ‫و تامین مالی بس��ته های قابل توجهی دارد که با‬ ‫اس��تفاده از انه��ا می توان بس��یاری از طرح های‬ ‫اقتصادی کش��ور را راه ان��دازی کرد‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫بازار سرمایه ایران تنوع چندانی در ارائه ابزارهای‬ ‫نوی��ن تامین مالی ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مهم تری��ن منبع طرح ه��ای صنعتی برای تامین‬ ‫مال��ی پروژه می تواند بازار س��رمایه باش��د‪ .‬انچه‬ ‫در این زمینه می تواند نقش��ی موثر داشته باشد‪،‬‬ ‫حمایت دولت از بازار سرمایه است‪ .‬دولت در قالب‬ ‫طرح های متفاوت تالش می کند پش��توانه تولید‬ ‫در کش��ور تقویت شود و استانه تحمل واحدهای‬ ‫صنعت��ی پ��س از گذران��دن یک دوره س��خت و‬ ‫طوالن��ی افزایش یابد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اتفاقی که‬ ‫در این زمینه رخ می دهد این اس��ت که س��رمایه‬ ‫دولت برای این موضوع هزینه می ش��ود اما فایده‬ ‫ان به همین مقطع و ان هم در سطح تاثیرگذاری‬ ‫بس��یار اندک خواهد ماند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اگر دولت برای رشد بازار سرمایه برنامه ریزی کند‬ ‫و بانک ها بازار سرمایه را رقیب خود فرض نکنند‪،‬‬ ‫می توان برای توس��عه این ب��ازار برنامه ریزی های‬ ‫قابل توجهی در نظر گرفت‪ .‬تقویت بازار س��رمایه‬ ‫عالوه ب��ر اینکه کمک می کند بخش مولد اقتصاد‬ ‫از بحران های کنونی با توان بیش��تری خارج شود‬ ‫در ادامه نیز فواید بسیاری می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ازاد شدن بیش از ‪ 4‬هزار خودرو خبرداد‬ ‫یادداشت‬ ‫پیچیدگی‬ ‫اقتصاد و تدوین‬ ‫برنامه ملی برای‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ریزش نرخ خودرو های وارداتی در بازار‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫چند س��الی اس��ت اقتصاددانان بزرگ جهان‬ ‫به خوبی مبحث اقتصاد پیچیدگی را کشف کرده و‬ ‫با موضوع پیچیدگی ها در علم اقتصاد و فرایندهای‬ ‫ان به خوبی اشنا شده و اطمینان پیدا کرده اند که‬ ‫ساده سازی های بیش از حد در این علم می تواند‬ ‫در یک جامعه و اقتصاد به فاجعه بینجامد‪ .‬بحران‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬امریکا نش��ان داد نمی توان از مس��ائل فرار‬ ‫کرد‪ .‬به طور خاص پیش از این بحران بزرگ خیلی ‬ ‫از اقتصاددانان بزرگ تصورشان این بود که دیگر‬ ‫دوران رکودهای بزرگ به پایان رسیده است‪ .‬الن‬ ‫گرین اس��پن با دیدگاهی که دس��ت کم ‪ ۱۸‬سال‬ ‫امریکا را در رونق نگه داش��ت؛ در س��ال نوزدهم‬ ‫نه تنها ان را به ورطه س��قوط کش��اند‪ ،‬بلکه جهان‬ ‫را ب��ا خ��ود به کام رکودی بزرگ کش��اند‪ .‬البته در‬ ‫این مثال مهمی که بیان ش��د اقتصاددانان با هم‬ ‫اختالف هایی دارند‪ ،‬اما یک چیز مسلم است و ان‬ ‫اینکه برای رونق گرفتن اقتصاد در یک کشور‪ ،‬نه‬ ‫تنه��ا باید برنامه داش��ت‪ ،‬بلکه ب��رای حفظ رونق‬ ‫نی��ز باید همیش��ه برنامه ها را بروزرس��انی کرد و‬ ‫به طورپوی��ا ب��ا دیدن دائمی واقعیت ها و نه فقط بر‬ ‫مبنای مدل های از پیش تعیین شده و تحلیل های‬ ‫عالمان��ه و ب��ه دور از غرض ورزی ها‪ ،‬به دنبال حفظ‬ ‫جایگاه رقابتی کش��ور بود‪ .‬س��ال گذشته یکی از‬ ‫بزرگ ترین تحریم های تاریخی علیه یک کش��ور‪،‬‬ ‫به کش��ور م��ا تحمیل ش��د‪ .‬البته دولتم��ردان ما‬ ‫زحمت های زیادی کشیدند و همین که ما مانند‬ ‫ونزوئال و زیمبابوه با تورم های هزار درصدی روبه رو‬ ‫نشدیم‪ ،‬خود یک شاهکار تاریخی بود و جای شکر‬ ‫از باری تعالی و تشکر از دولتمردان دارد‪ .‬بماند که‬ ‫فش��ار زیادی به ملت امد و همچنان ادامه دارد؛‬ ‫اما با درایت همین دولتمردان و مقاومت و صبر و‬ ‫تالش همین مردم سختکوش‪ ،‬این تهدید بزرگ‬ ‫اقتصادی در حال تبدیل شدن به یک فرصت بزرگ‬ ‫تاریخی است‪ .‬خبرهای خوبی می رسد اینکه دولت‬ ‫در حال متحول کردن کفه سنگین سبد درامدی‬ ‫خود از فروش محصوالت خام به دریافت مالیات‬ ‫از ش��هروندان اس��ت‪ .‬همزمان با برنامه های کالن‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬در بخ��ش صنعت و خدمات و بازرگانی‬ ‫نی��ز ت�لاش دارد تا درامد م��ردم را افزایش دهد‪.‬‬ ‫البته این دوران گذر بس��یار س��خت می گذرد و‬ ‫به این زودی ها تمام نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫اما یک چیز قطعی است و ان اینکه اگر مقاومت‬ ‫کنیم و همین مسیر درست را ادامه دهیم و البته‬ ‫اگر زنده بمانیم‪ ،‬حتما کش��ور قوی تری داش��ته و‬ ‫نیز اقتصاد ش��فاف تر‪ ،‬کارامدتری و پیشرفته تری‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬در صنعت خودرو نیز تحوالتی‬ ‫در حال رخ دادن است‪ ،‬اما متاسفانه چون برنامه ها‬ ‫پراکنده و به طور جزیره ای تدارک دیده می شود‪،‬‬ ‫فع�لا صنع��ت روبه افول اس��ت‪ .‬نبود یک دیدگاه‬ ‫جام��ع مل��ی در نزد برنامه ریزان و مجریان‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه بحران هایی ش��ده که معلوم نیس��ت چگونه‬ ‫ق��رار اس��ت این صنعت مه��م ا ز ان بیرون بیاید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬کمک نقدی انتهای س��ال گذشته‬ ‫را م��رور می کن��م‪ .‬در طرح یادش��ده قرار بود چند‬ ‫کار ب��ا هم انجام ش��ود که یک��ی از مهم ترین انها‬ ‫پرداخ��ت همزمان ‪۴‬هزار میلیارد تومان به همراه‬ ‫‪۸۴۴‬میلیون یورو بود که قس��مت نخست به جای‬ ‫یک هفته ای در ‪۳‬ماه انجام ش��د و قس��مت دوم‬ ‫اص�لا انج��ام نش��د‪ .‬نتیجه چه ش��د ؟ تولید رونق‬ ‫گرفت‪ ،‬اما خودرو دس��ت مردم نرس��ید‪ ،‬نقدینگی‬ ‫خودروساز و قطعه ساز قفل کرد‪ ،‬ده ها هزار خودرو‬ ‫ناقص زیر افتاب روی دست خودروساز باقی ماند‬ ‫و حاال به مبالغ خیلی بیشتر نقدینگی برای کمک‬ ‫نیاز هست‪ .‬چرا ؟ چون وقتی ارز تخصیص نیافت‪،‬‬ ‫خودبه خ��ود قطع��ات و مواد اولیه خاص مورد نیاز‬ ‫وارد نشد و در نهایت خودرویی که به ظاهر حاضر‬ ‫اس��ت ب��ا چند قطعه کوچک ی��ا گاه بزرگ‪ ،‬قابل‬ ‫تحویل به مشتری نیست؛ این یعنی بحران‪ .‬جالب‬ ‫اینجاس��ت که در هم��ان تزریق مالی محدود نیز‬ ‫دو کار غلط انجام شد‪ :‬پول به دو قسمت مساوی‬ ‫تقس��یم و به ظاهر در اختیار هر دو خودروس��از‬ ‫قرار گرفت درحالی که با توجه به س��بد تولیدات‬ ‫این دو خودروس��از‪ ،‬این حرکت کامال نامتناس��ب‬ ‫بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬پول در یک حرکت به ظاهر‬ ‫عدالت محور مس��تقیم بین قطعه س��ازان تقسیم‬ ‫ش��د‪ .‬در این میان اختیار مدیریت ش��بکه تامین‬ ‫از خودروس��ازی در عمل گرفته شد‪ .‬نتیجه اینکه‬ ‫حاال خودروس��ازها در برخی قطعات دارای تولید‬ ‫مازاد و در برخی قطعات کمبود شدید دارند‪ .‬حاال‬ ‫ان قطعه سازان با تولید باال‪ ،‬تولید را ادامه می دهند‬ ‫و دس��ته دوم همچنان دس��ت و پا می زنند‪ .‬نهایت‬ ‫هم به تعداد خودروهایی ناقص اضافه می ش��ود و‬ ‫بحران در یک چرخه با سرعت بازتولید می شود‪.‬‬ ‫برای برون رفت صنعت بزرگی مانند خودروسازی‬ ‫از بحران ها‪ ،‬نمی توان با راه حل های س��اده انگارانه‬ ‫به نتیجه رسید‪ .‬مسئوالن باید خیلی بیش از صرف‬ ‫انرژی در بخش اجرا‪ ،‬در بخش تفکر و برنامه ریزی‬ ‫وقت صرف کنند‪ .‬باور کنید توسعه نیازمند برنامه‬ ‫مبتنی بر تفکر عمیق و پژوهش است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫علی خاکساری رفسنجانی‬ ‫فربد زاوه‬ ‫عبداله رضیان‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫گذری کوتا ه بر تاریخ صنعت‬ ‫در دو هفته گذشته‪،‬‬ ‫خودرو از جنبه های تولید و بازار این صنعت داشت؛ اینکه‬ ‫صنعت خودرو چه مشکالتی دارد و مسائل ان از کجا اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این گزارش هم مروری داریم بر وضعیت‬ ‫خودروهای وارداتی در چند سال گذشته‪.‬‬ ‫واردات خودرو موافقان و مخالفان بسیاری دارد‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول‪ ،‬فع��االن صنعت خودرو معتقدند با واردات نه تنها‬ ‫ب��ازار رقابتی نمی ش��ود‪ ،‬بلکه ب��ازار‪ ،‬وارداتی ها را جذاب تر‬ ‫می کند‪ .‬در مقابل فعاالن بازار عنوان می کنند که ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬صنعت خودرو کشور را انحصاری کرده است و در‬ ‫ادامه هم مش��کالت مربوط به کیفیت محصوالت برطرف‬ ‫نمی شود و قیمت ها افزایش می یابد‪ .‬در این راستا‪ ،‬استادان‬ ‫دانش��گاه در حوزه اقتصاد و مهندس��ی خودرو هم نظرهای‬ ‫متنوعی با استدالل های گوناگون دارند‪.‬‬ ‫عل��ی خاکساری رفس��نجانی اقتص��اددان و فرب��د زاوه‬ ‫از کارشناس��ان صنع��ت خودرو از جمل��ه موافقان واردات‬ ‫خودرو هس��تند‪ .‬در این باره خاکساری رفس��نجانی معتقد‬ ‫است « تا زمانی که در صنعت خودرو انحصار حاکم است‪،‬‬ ‫نمی توان برای بازار ان منتظر اتفاق مثبتی بود‪ .‬با شکسته‬ ‫ش��دن انحصار و رقابتی ش��دن بازار‪ ،‬خودروهای باکیفیت و‬ ‫باقیمت مناس��ب وارد بازار می ش��ود‪ .‬هر زمان افراد بتوانند‬ ‫ب��ا هزین��ه ای مع��ادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه حق��وق خود یک خودرو با‬ ‫اس��تاندارد روز جهانی خریداری کنند‪ ،‬می توان گفت بازار‬ ‫خودرو اصالح شده است‪».‬‬ ‫زاوه هم ضمن اظهار مخالفت از حضور شورای رقابت در‬ ‫قیمت گذاری خودروها‪ ،‬معتقد اس��ت « از وظایف ش��ورای‬ ‫رقابت برخورد با برخی رفتارهای انحصاری است‪ .‬این شورا‬ ‫بای��د مان��ع ممنوعیت واردات می ش��د و ب��ا انحصار مقابله‬ ‫می کرد اما ش��ورای رقابت اجازه داد فضا بس��ته و بس��ته تر‬ ‫شود‪».‬‬ ‫برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی حتی پیشنهاد‬ ‫واردات برای تنظیم بازار و خروج این بازار از التهاب قیمتی‬ ‫را می دهند و در این باره با توجه به موضوع کیفیت و هزینه‬ ‫این گون��ه عن��وان می کنند که به‪‎‬دلی��ل کمبود ارز می توان‬ ‫خودروهای دست دوم با مدت زمان ‪ ۵‬ساله وارد کرد‪ .‬عبداهلل‬ ‫رضیان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی می گوید «اگر می خواهیم بازار ارام شود‪،‬‬ ‫باید واردات ازاد و بازار از حالت انحصار خارج شود‪ .‬با واردات‬ ‫بازار اشباع شده و کیفیت تولیدات داخلی ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫ن زمینه کاهش می دهد‪.‬‬ ‫این مس��ئله دغدغه مردم را در ای ‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در ادامه می توان با نظارت درس��ت‪ ،‬واردات‬ ‫خ��ودرو را مدیری��ت کرد‪ .‬س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو نیز برای ساماندهی‬ ‫بازار در کنار عرضه‪ ،‬واردات خودروهای کارکرده را پیشنهاد‬ ‫می کند‪ .‬وی معتقد است «اگر می خواهیم التهاب بازار بیش‬ ‫از این فروکش کند‪ ،‬باید اجازه دهیم خودروهای کارکرده‬ ‫وارد کشور شود‪ .‬به این ترتیب مردم در بازار خودروهای زیر‬ ‫‪۱۰‬هزار دالری حق انتخاب خواهند داش��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫زمان جنگ تحمیلی هم تجربه شد و در سال های ‪ ۶۳‬و ‪۶۴‬‬ ‫خودروهای کارکرده وارد کردیم‪ .‬این یک رویکرد مرس��وم‬ ‫در سایر کشورهای جهان است‪ .‬با این روش می توان بازار‬ ‫خودرو را تنظیم کرد‪ .‬البته باید خودروهایی وارد شود که‬ ‫به لحاظ نرخ بیشتر مردم قدرت خرید انها را داشته باشند»‪.‬‬ ‫اما فرشاد مومنی اقتصاددان و سیدمحمد بحرینیان فعال‬ ‫صنعت خودرو با واردات خودرو مخالف هستند و این گونه‬ ‫عنوان می کنند که نخس��ت باید با حمایت واقعی صنعت‬ ‫داخلی قوی و پس از ان واردات خودرو ازاد شود‪ .‬همان گونه‬ ‫که سایر کشورها هم نخست توان رقابت را در صنایع خود‬ ‫ایج��اد کردن��د‪ ،‬در ادامه تعرفه ها را کاهش داده و در نهایت‬ ‫واردات خودرو را ازاد کردند‪ .‬مومنی درباره تولید می گوید‬ ‫«راه نجات ایران از تولید صنعتی مدرن می‪‎‬گذرد‪ .‬از جنبه‬ ‫روش‪‎‬شناختی هیچ کشوری نمی‪‎‬تواند به‪‎‬توسعه دست پیدا‬ ‫کند مگر اینکه نخس��ت به‪‎‬لحاظ معرفتی بتواند مهم ترین‬ ‫دوره‪‎‬ه��ای باط��ل بازتولیدکننده توس��عه‪‎‬نیافتگی خود را‬ ‫شناسایی کند‪ .‬اگر این مسائل را خوب درک کنیم متوجه‬ ‫می‪‎‬ش��ویم چرا تحریم‪‎‬کنندگان به‪‎‬صراحت می‪‎‬گویند‪ ،‬بنیه‬ ‫صنعتی ایران را بزنید تا کمرشان شکسته شود‪ .‬هر زمان در‬ ‫ایران دستاوردی از نظر ذخیره دانش ضمنی و ظرفیت‪‎‬های‬ ‫س��ازمانی در تولی��د خودرو به‪‎‬وج��ود امده‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫به‪‎‬شکل نامتعارف افزایش پیدا کرده و مجوزهای جدیدی‬ ‫برای راه‪‎‬اندازی واحد جدید صادر ش��ده که ریش��ه رانتی‬ ‫داشته و توجیه توسعه‪‎‬ای نداشته است؛ به‪‎‬طوری‪‎‬که در زمان‬ ‫تحریم با بی‪‎‬سابقه‪‎‬ترین جهش در واردات خودرو با تمرکز‬ ‫س روبه‪‎‬رو می‪‎‬ش��ویم»‪ .‬بحرینیان نیز‬ ‫روی خودروهای لوک ‪‎‬‬ ‫در این باره به گالیه می گوید «مدیران بسیاری می‪‎‬خواستند‬ ‫به عمق ساخت داخل بپردازند‪ ،‬اما موانع تولید نگذاشتند‪.‬‬ ‫بنابر نتایج ارزیابی خرداد ‪ ۹۸‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬س��تاره های کیفی محصوالت پژوپارس اتوماتیک کرمانشاه‬ ‫از دو به سه ستاره افزایش یافته و پژو‪ ۲۰۷‬صندوقدار اتوماتیک در‬ ‫نخستین ارزیابی‪ ،‬واجد دریافت چهار ستاره کیفیت شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬هدف گذاری و نظارت مس��تمر کیفی در‬ ‫زنجیره تامین و تولید گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬شناس��ایی نقاط‬ ‫بهبود و تعریف برنامه بهبود‪ ،‬منجربه افزایش س��تاره های کیفیت‬ ‫محصوالت ایران خودرو به ویژه در چند ماه گذش��ته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ممنوعی��ت واردات‪ ،‬بیش از ‪۱۴‬هزار خ��ودرو در گمرکات‬ ‫کشور دپو شدند‪ .‬در نهایت با تالش های انجام شده از این تعداد‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۴‬هزار خودرو مجوز ترخیص دریافت کردند و به نظر می رسد با ورود‬ ‫این تعداد خودرو به بازار توازن نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار شود‬ ‫و شاهد ریزش نرخ خودروهای خارجی در این بازار باشیم‬ ‫پهلوی دوم سال ‪ ۱۳۵۳‬می‪‎‬خواست مدیریت جهان را داشته‬ ‫باش��د اما فقط ش��اهد واردات ازجمله خودرو بودیم‪ ....‬چند‬ ‫ب��ار ی��ک خط��ا باید تکرار ش��ود»‪ .‬پیش تر‬ ‫به ارای‬ ‫موافق��ان و مخالف��ان واردات خ��ودرو و دالی��ل انها به طور‬ ‫مفصل پرداخته است‪.‬‬ ‫در ادامه اشاره ای کوتاه به ممنوعیت واردات و مشکالت‬ ‫خودروه��ای خارج��ی در دوره ه��ای زمان��ی گوناگ��ون و‬ ‫سرنوش��ت خودروهای دپوش��ده در گمرکات کش��ور که‬ ‫بیش از یک سال است در انتظار ترخیص هستند‪ ،‬داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادها و چالش های سال ‪۹۵‬‬ ‫در س��ال ‪ 95‬یک��ی از چالش ه��ای مربوط به خودروهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬ش��ماره گذاری نش��دن انها بود‪ .‬خرداد ‪ ۹۵‬پلیس‬ ‫راهور ناجا به دلیل اینکه شماره گذاری خودروهای امریکایی‬ ‫در کشور ممنوع بود‪ ،‬از شماره گذاری برخی خودروها مانند‬ ‫تویوتا‪ ،‬بی ام و و هوندا خودداری کرد‪ .‬البته این اقدام ناشی‬ ‫از یک برداش��ت اش��تباه بود‪ ،‬زیرا این خودروها برندهای‬ ‫غیرامریکایی تولید شده در امریکا بودند‪ .‬در ادامه با بیش‬ ‫از ‪ ۸‬ماه توقف شماره گذاری‪ ،‬مشکل برطرف شد‪.‬‬ ‫در دی همین س��ال‪ ،‬شرکت های غیرنمایندگی با وجود‬ ‫بخش��نامه ای که اجازه می داد مش��روط به عقد قرارداد با‬ ‫ش��رکت های نمایندگی برای پوشش گارانتی‪ ،‬خودرو وارد‬ ‫کنن��د‪ ،‬ب��ا دس��تور معاون اول رئیس جمه��وری دیگر حق‬ ‫واردات خودرو نداشتند‪.‬‬ ‫تغییر روند پذیرش ارباب رجوع در سازمان ملی استاندارد‬ ‫و جلوگیری از ورود نمایندگان ش��رکت های واردکننده به‬ ‫سازمان در بهمن سال ‪ ۹۵‬نیز منجر به توقف روند پیگیری‬ ‫فرایند ترخیص‪ ،‬دریافت و تمدید مجوز واردات خودرو به‬ ‫مدت بیش از ‪ ۲‬ماه شد‪.‬‬ ‫اس��فند همین س��ال طی بخش��نامه ای‪ ،‬م��دت اعتبار‬ ‫ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه صادرات از ‪ ۶‬ماه به ‪۳‬‬ ‫ماه کاهش یافت که یکی از پیامدهای ان‪ ،‬توقف خودروها‬ ‫در گمرکات به دلیل ابطال ثبت سفارش ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت سال ‪۹۶‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬هم در زمینه واردات خودرو ش��اهد اتفاق های‬ ‫گوناگون و تاثیرگذاری بودیم‪ .‬اردیبهش��ت ‪ ،۹۶‬طرح ورود‬ ‫کد شناسه یکتای خودرو (‪ )VIN‬در سامانه ثبت سفارش‬ ‫و منوط ش��دن ترخیص خودروها به ثبت کد شناس��ه در‬ ‫این سامانه با معرفی سازمان ملی استاندارد مطرح شد که‬ ‫دپوی بیش از ‪ ۴۰‬روزه تمام خودروهای وارداتی در گمرکات‬ ‫کشور را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫خرداد همین س��ال س��امانه ثبتارش بس��ته و دلیل ان‬ ‫بروزرس��انی این س��امانه اعالم شد‪ .‬به این ترتیب خودروها‬ ‫در گمرکات باقی ماندند و برخی از قطعات خودروها مانند‬ ‫الس��تیک‪ ،‬بات��ری‪ ،‬صندل��ی و جلوی داش��بورد انها دچار‬ ‫اسیب شد‪.‬‬ ‫م��رداد ‪ ۹۶‬تع��داد خودروهای اس��قاطی ب��رای واردات‬ ‫افزایش یافت‪ .‬افزایش قیمت اسقاط با توجه به محدودیت‬ ‫عرصه کنن��دگان و افزای��ش تقاض��ا‪ ،‬افزایش قیمت خودرو‬ ‫به دلیل افزایش تعداد خودروهای اسقاطی مورد نیاز برای‬ ‫ترخیص و تطبیق نداش��تن قیمت خ��ودرو با قراردادهای‬ ‫پیش ف��روش از جمل��ه چالش ه��ای واردات خودرو در این‬ ‫سال بود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ماه بعد در دی ماه نیز ش��اهد افزایش تعرفه گمرکی‬ ‫خودرو با جهش متوسط ‪۱۵۰‬درصدی و محدودیت واردات‬ ‫خودروهای��ی ب��ا نرخ کمتر از ‪۴۰‬ه��زار دالر بودیم‪ .‬به دلیل‬ ‫افزای��ش حق��وق و ع��وارض و مالی��ات‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫خودروها هم باال رفت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خودروهای با ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬هزار دالر امکان ترخیص نداش��تند و مرجوع‬ ‫می ش��دند‪ .‬به دلی��ل تحویل ندادن خودروه��ا پرونده های‬ ‫قضایی زیادی نیز تشکیل شد‪.‬‬ ‫قب��ول نک��ردن ضمانتنامه بانکی برای ترخیص خودرو از‬ ‫س��وی گمرکات کش��ور در اس��فند ‪ ۹۶‬از جمله اتفاق های‬ ‫تاثیرگذار بر واردات خودرو در این سال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات و چالش های سال ‪۹۷‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز ش��اهد تغییراتی در واردات خودرو بودیم‪.‬‬ ‫نپذیرفتن مکاتبات نماینده واسط شرکت اصلی تولید کننده‬ ‫از سوی سازمان ملی استاندارد یکی از انها بود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از مهم ترین اتفاق های س��ال ‪ ۹۷‬ممنوعیت‬ ‫واردات ب��ود ک��ه در تیر ماه از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وقت محمد شریعتمداری ابالغ شد‪ .‬با اغاز تحریم ها‬ ‫و کمب��ود ارز م��ورد نیاز‪ ،‬مقرر ش��د ارز فقط برای کاالهای‬ ‫ضروری هزینه شود‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از ص��دور کاردک��س ب��رای ش��رکت های‬ ‫غیرنمایندگ��ی و نمایندگ��ی از س��وی پلیس راهور ناجا از‬ ‫جمله دیگر اتفاق هایی اس��ت که در س��ال ‪(۹۷‬مرداد) رخ‬ ‫داد‪ .‬افزایش تعداد اس��تانداردها از ‪ ۵۱‬مولفه به ‪ ۸۶‬مولفه‬ ‫نیز از تصمیم هایی بود که دی ماه همین سال گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گره کور ترخیص‬ ‫با توجه به ممنوعیت واردات و برخی تخلف هایی که در‬ ‫زمان بسته بودن سایت ثبتارش رخ داده بود و فقط عده ای‬ ‫موفق به ثبت خودروهای مورد نظر خود شده بودند‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۱۴‬هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شدند‪ .‬در نهایت‬ ‫با تالش های انجام شده از این تعداد‪ ،‬بیش از ‪۴‬هزار خودرو‬ ‫مجوز ترخیص دریافت کردند و به نظر می رسد با ورود این‬ ‫تعداد به بازار خودرو توازن نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار‬ ‫ش��ود و ش��اهد ریزش نرخ خودروهای خارجی در این بازار‬ ‫باش��یم‪ .‬خبر ترخیص ‪4‬هزار خودرو از س��وی دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع ترخیص خودروها‬ ‫با اعتراض هایی که از سوی خریداران خودروهای خارجی‬ ‫رخ داد‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫خواس��تار رس��یدگی به این موضوع از س��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ش��د‪ .‬با صدور مج��وز ترخیص خودروها‬ ‫از گم��رک‪ ،‬موض��وع پرداخت مابه التفاوت ارزی (ارز دولتی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان و ارز نیمایی حدود ‪۹‬هزار تومان) و ارائه برگه‬ ‫اس��قاط پیش امد که پیش تر‬ ‫به طور مفصل به این‬ ‫دو موضوع پرداخته اس��ت‪ .‬پس از مجوز ترخیص که س��ال‬ ‫گذش��ته ابالغ ش��د‪ ،‬قرار بود در مدت ‪ ۴‬ماه‪ ،‬تمام خودروها‬ ‫حتی خودروهایی که مش��کل قضایی داش��تند با این شرط‬ ‫که پرونده قضایی انها باز است و به تخلفات انها رسیدگی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ترخیص ش��وند که زمان (‪۱۶‬اردیبهشت ‪ )۹۷‬به‬ ‫پایان رسید و فقط تعداد محدودی از انها ترخیص شدند‪.‬‬ ‫در ادام��ه با درخواس��ت انجم��ن واردکنندگان خودرو این‬ ‫زمان تمدید و مهلتی ‪ ۲‬ماهه به واردکنندگان داده شد تا‬ ‫ستاره های کیفی در شرایط تحریم افزایش یافت‬ ‫برمبن��ای این گزارش‪ ،‬عالوه بر کنترل کیفی��ت روزانه محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران نیز به عنوان‬ ‫س��ازمان نظارت��ی‪ ،‬در ب��ازه زمانی یک ماهه‪ ،‬کیفی��ت خودروها را‬ ‫ارزیاب��ی می کند ک��ه نتایج ان منطبق بر نتایج ارزیابی های داخلی‬ ‫در ایران خودرو است‪.‬‬ ‫نتایج ارزیابی های داخلی در مس��یر بهب��ود کیفیت محصوالت‬ ‫و تعریف برنامه بهبود راهگش��ا بوده و دس��تیابی به اهداف کیفی‬ ‫را تس��هیل می کند‪ .‬س��تاد عالی کیفیت محصوالت ایران خودرو با‬ ‫حضور مدیران ارش��د کیفیت در حوزه های گوناگون تامین‪ ،‬تولید‬ ‫و خدمات پس از فروش به ش��کل هفتگی میزان پیشرفت و اجرای‬ ‫پروژه ه��ای بهب��ود را رص��د می کند‪ .‬نظارت ب��ر کیفیت قطعات و‬ ‫محص��والت در ش��رایط خاص تحریم با حساس��یت باالتری انجام‬ ‫می شود تا عالوه بر حفظ کیفیت‪ ،‬اهداف ارتقای کیفیت نیز محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برهمین اساس‪ ،‬در نتایج ارزیابی خرداد شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و استاندارد ایران‪ ،‬پژوپارس اتوماتیک تولیدی سایت کرمانشاه از دو‬ ‫در این فاصله زمانی خودروهای خود را ترخیص کنند و ب ه‬ ‫صاحبان شان تحویل دهند‪ .‬این زمان نیز ‪ ۱۶‬تیر به پایان‬ ‫می رسد‪ .‬از این رو‬ ‫به سراغ مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو رفت و موضوع را پیگیری کرد‪ .‬وی‬ ‫درباره روند ترخیص خودروها گفت‪ ۸۸۰۰ :‬ثبت س��فارش‬ ‫جدید برای ترخیص خودروهای دپو و باقیمانده در گمرک‬ ‫ایجاد ش��ده (این امار مربوط به هفته گذش��ته است) که از‬ ‫ای��ن تع��داد افزون بر ‪ ۴۷۳۰‬خودرو امکان خروج از گمرک‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باقیمانده خودروهای دپو ش��ده در گمرکات‬ ‫به دالیل گوناگون مانند مش��کالت اس��تاندارد که مربوط‬ ‫به مولفه های اس��تاندارد نیس��ت‪ ،‬بلکه به این دلیل اس��ت‬ ‫که س��ازمان ملی اس��تاندارد گواهی ها را تطبیق نمی دهد‬ ‫و س��رعت ان پایین اس��ت‪ .‬به دلیل تعیین تکلیف نش��دن‬ ‫وضعیت اعتباری و ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی و‬ ‫شرکت ها‪ ،‬کارشناسان مجازی گمرکات سرعت و مدیریت‬ ‫الزم در بیان ایرادها و مشکالت را ندارند و همین امر سبب‬ ‫شده زمان از دست برود و انجام کارها به طول بینجامد‪ .‬واریز‬ ‫وجوه به حساب گمرک برای تسویه حساب گمرکی و پس‬ ‫از ان ارجاع به کارشناسان نیز از موضوع هایی است که منجر‬ ‫به ترخیص نشدن باقیمانده خودروها از گمرکات شده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در توضیح وظیفه کارشناس��ان مجازی‬ ‫گفت‪ :‬پس از تس��ویه حس��اب باید موضوع به کارش��ناس‬ ‫مجازی ارجاع ش��ود که این کارش��ناس ایرادهای ش��رکت‬ ‫واردکننده را مش��خص و به س��ازمان ملی اس��تاندارد ابالغ‬ ‫می کند‪ .‬در فرایند کنونی این بخش‪ ،‬کارش��ناس مجازی‬ ‫موضوعی را به عنوان نقص و ایراد اعالم می کند که واردکننده‬ ‫به دنبال رفع ان می رود‪ ،‬اما مشکل اینجاست که در بررسی‬ ‫دوباره پس از رفع مشکل نخست‪ ،‬کارشناس موضوع و ایراد‬ ‫تازه ای را مطرح می کند‪ .‬در این فرایند راه حل این اس��ت‬ ‫که تمام موارد از س��وی کارش��ناس مش��خص و به سازمان‬ ‫ملی استاندارد ارجاع شود تا به این ترتیب الزم نباشد این‬ ‫روند اداری دوباره و چندباره از سوی واردکننده طی شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو یاداور ش��د‪ :‬با این‬ ‫اتفاق ها و با تمام تالش های انجام شده و گرفتن مهلت ‪۲‬‬ ‫ماهه که فردا‪۱۶ ،‬تیر‪ ،‬به پایان می رسد‪ ،‬فقط‪۴۷۳۰‬خودرو‬ ‫ن‬ ‫مجوز ترخیص دریافت کردند و باقیمانده انها بدون تعیی ‬ ‫تکلیف در گمرکات باقی مانده اند‪.‬‬ ‫دادفر در ادامه به چالشی دیگر اشاره کرد و گفت‪ :‬انعقاد‬ ‫قرارداد بین شرکت های غیرنمایندگی(گری مارکت ها) با‬ ‫نمایندگی ها از مواردی است که کار را با تاخیر همراه کرده‬ ‫زیرا شرکت های نمایندگی از پذیرش این امر سرباز می زنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیش��تر این مس��ئله افزود‪ :‬امروز برخی‬ ‫گ��ری مارکت ه��ا در گمرک‪ ،‬خودروهایی از س��ال ها قبل‬ ‫دارن��د ک��ه تم��ام کارهای مورد نیاز گمرک��ی انها را انجام‬ ‫داده ان��د ام��ا برای اینک��ه مجوز ترخی��ص دریافت کنند‪،‬‬ ‫نمایندگی ها با انها قرارداد نمی بندند‪ .‬ترخیص خودروهای‬ ‫ش��رکت های غیرنمایندگی منوط به انعقاد قرارداد با یکی‬ ‫از نمایندگی های داخلی اس��ت که برای انها مشکل س��از‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو درب��اره منفعت‬ ‫نمایندگی از پذیرش چنین مسئله ای گفت‪ :‬نمایندگی برای‬ ‫ای��ن کار پ��ول دریافت می کند و به طور معمول برای انعقاد‬ ‫قرارداد‪۷ ،‬درصد از قیمت خودرو به نماینده منعقد کننده‬ ‫قرارداد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع ‪،‬در کنار پرداخت مابه التفاوت ارزی و برگه‬ ‫اسقاط‪ ،‬هزینه تمام شده خودروها را افزایش داده و در نهایت‬ ‫این خریدار اس��ت که با وجود پرداخت پول کامل خودرو‬ ‫و خواب س��رمایه اش در چند س��ال متضرر می شود‪ .‬دادفر‬ ‫در این باره گفت‪ :‬این مس��ائل نرخ خودروها را ‪۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داده است‪ .‬این چالش و مشکل به معضالت قبلی‬ ‫اضافه شده و انجمن نیز ان را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش ح��دود ‪۹‬هزار خ��ودرو موفق به‬ ‫ثبت س��فارش جدی��د ب��رای ترخیص ش��دند ک��ه از این‬ ‫تعداد هم نیمی موفق به ترخیص ش��ده اند‪ ،‬اما براس��اس‬ ‫ام��ار ح��دود ‪۱۴‬ه��زار خودرو در گمرکات کش��ور منتظر‬ ‫ترخی��ص هس��تند‪ .‬ای��ن مق��ام صنفی در این ب��اره عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬باق��ی خودروها ب��دون تعیین تکلی��ف و طی کردن‬ ‫مراح��ل خ��روج‪ ،‬همچن��ان در گم��رکات هس��تند‪ .‬ای��ن‬ ‫تع��داد خ��ودرو جدا از بیش از ‪ ۲‬هزار خودرویی اس��ت که‬ ‫ق��وه قضای��ی انها را توقیف کرده اس��ت و مش��کل قضایی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در پای��ان دادفر یاداور ش��د‪ :‬انجم��ن ‪ ۳‬نامه جداگانه به‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال کرده و همچنان پیگیر موضوع است‬ ‫تا بتواند سرنوشت این خودروها را زودتر مشخص کند‪.‬‬ ‫ستاره به جمع سه ستاره ها پیوست و همچنین پژو‪ ۲۰۷‬صندوقدار‬ ‫اتوماتیک در نخس��تین ارزیابی در گروه چهار ستاره ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫این دس��تاوردها حاصل توجه و حمایت های مدیریت ارش��د گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو و تالش جمعی مدی��ران و کارکنان خانواده‬ ‫بزرگ این گروه صنعتی است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نخس��تین محص��ول دارنده ‪ ۵‬س��تاره کیفیت‬ ‫پ��ژو‪ ۲۰۰۸‬ایران خودرو بوده و بیش از ‪۶۰‬درصد از محصوالت این‬ ‫خودروساز در گروه کیفیت سه ستاره و باالتر هستند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫فوالد هرمزگان به ازای‬ ‫هر سهم ‪ ۱۱۰‬ریال‬ ‫سود تقسیم کرد‬ ‫«زولوها» در بازی با‬ ‫مرگ زندگی می کنند‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در نشست اوپک‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بروکراسی اداری‪ ،‬دست و پای معادن را بسته است‬ ‫موازی کاری های مانع‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬هم��واره صحبت از این اس��ت که‬ ‫انگی��زه ب��رای بهره برداران از مع��ادن باال ب��رود و از انها‬ ‫برای افزایش تولید حمایت ش��ود اما در عمل معدنداران‬ ‫با بروکراس��ی اداری پیچیده و س��خت روبه رو می ش��وند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه نمی توانند به��ره چندانی از قوانی��ن حمایتی‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان اگر قرار است از معدن حمایت شود‬ ‫باید همه جانبه باشد و در کنار قوانین و مقررات‪ ،‬شیوه نامه‬ ‫اجرایی هم داشته باشیم‪ .‬درنتیجه نمی توان فقط در حوزه‬ ‫صدور قانون منظم عمل کرد و به بخشنامه و کاغذ بسنده‬ ‫ک��رد‪ .‬درب��اره بروکراس��ی اداری پیچیده با کارشناس��ان‬ ‫گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل داخلی‪ ،‬کار معدن را کند می کند‬ ‫‹ ‹موازی کاری ها را از بین ببریم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمدرضا پیربداغی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره شرکت سنگ اهن افتاب در‬ ‫پاسخ به این پرسش که این روزها‬ ‫حال س��نگ اهن چگونه است‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر بخش��نامه های‬ ‫مکرر‪ ،‬نرخ گذاری های دس��توری‪،‬‬ ‫قوانین مالیاتی و موازی کاری های‬ ‫س��ازمان هایی که با ح��وزه معدن مرتبط هس��تند اجازه‬ ‫بده��د‪ ،‬ح��ال س��نگ اهن از این��ی ک��ه می بینی��د بهتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به مش��کالتی که بروکراسی‬ ‫اداری برای تولید و اش��تغال ایجاد می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان طور که می دانید بروکراس��ی اداری بزرگ ترین سد‬ ‫در مسیر تولید است‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهی��م در راس��تای فرمایش��ات رهب��ر‬ ‫معظ��م انق�لاب و رونق تولی��د حرکت کنی��م باید همه‬ ‫ت�لاش خ��ود را ب��رای ح��ذف بروکراس��ی اداری به کار‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫در ای��ن روند برخالف فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫ک��ه تاکید ویژه ای بر فراوری م��واد معدنی به ویژه معدن‬ ‫به جای نفت دارند‪ ،‬برخی س��عی می کنند با سنگ اندازی‪،‬‬ ‫مش��کالتی روبه رو شد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬سال ‪ ۹۴‬گفته شد که‬ ‫مواد معدن��ی معاف از پرداخت مالیات هس��تند و مطرح‬ ‫شد وقتی باید از تولیدکننده یا محصوالت معدنی مالیات‬ ‫اخذ ش��ود که مصادیق ان از سوی شورای عالی مالیاتی و‬ ‫شورای عالی اقتصاد تصویب شود‪ .‬به این ترتیب شورای عالی‬ ‫اقتص��اد تصویب کرد که صادرات مواد معدنی و مواد خام‬ ‫که از اول شهریور ‪ ۹۵‬انجام می شود مشمول مالیات است‬ ‫و تا پیش از ان اعمال نمی شود اما اداره مالیات خودسرانه‬ ‫از سال ‪ ۹۴‬تمام شرکت ها را مشمول مالیات کرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این موازی کاری ک��ه در قوانین می بینیم‬ ‫یک مثال برای موازی کاری ه��ای دیگر که در بخش های‬ ‫مختلف گم��رک‪ ،‬محیط زیس��ت و‪ ...‬معدن وج��ود دارد‪،‬‬ ‫است‪ .‬تا این مشکالت حل نشوند ما هم نمی توانیم شاهد‬ ‫پیشرفتی در حوزه معدن و صنعت باشیم‪.‬‬ ‫مجتبی هنرمند‪ :‬زمانی که ماموران گمرک از کاالها بازدید می کنند و کاال‬ ‫باید ترخیص شود گاهی ان قدر طوالنی است که بیشتر از زمان تولید ان‬ ‫طول می کشد‬ ‫قوانین دس��ت وپا گیر و موازی کاری ها مانع رش��د کشور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پیربداغی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��رای رفع این‬ ‫مش��کل چه درخواس��تی از مسئوالن کش��ور دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکل اصلی ما مالیات است‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم مش��کل مالیاتی حوزه صنعت و معدن را با‬ ‫همکاری مسئوالن سازمان مالیات و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حل کنیم‪ ،‬تحریم ها و فش��ارهای خارجی بر ما‬ ‫اثر نمی گذارند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به قان��ون رفع موانع تولید و‬ ‫تاکی��د ان بر حمایت از تولیدکننده ها اظهار کرد‪ :‬مجلس‬ ‫قانون رفع موانع تولی��د را وضع می کند تا از تولیدکننده‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبصره ‪ ۸‬ماده ‪ ۳۲‬گفته می شود که صادرات‬ ‫مواد معدنی معاف از مالیات است‪ .‬هرچند این قانون وضع‬ ‫ش��د اما در عمل ب��ه دلیل موازی کاری ه��ا تولیدکننده با‬ ‫مجتب��ی هنرمن��د‪ ،‬مدی��ر فروش‬ ‫بخش معدن شرکت گروه عمرانی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫تحریم ه��ا مجموعه ه��ای مختلف‬ ‫تولیدی کشور را قوی تر و چابک تر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به مش��کالت داخلی‬ ‫تولی��د پرداخ��ت و اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫مس��ائل داخل کشور‪ ،‬س��رعت ما را کندتر کرده اند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اقدامات بانک مرکزی یا کارهایی که گمرک درباره‬ ‫رعایت استانداردها در نظر دارد‪ ،‬بیشتر وقت ما را می گیرد‬ ‫تا اینکه کار را پیش ببرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمانی ک��ه ماموران گمرک از کاالها بازدید‬ ‫می کنند و کاال باید ترخیص ش��ود‪ ،‬گاهی ان قدر طوالنی‬ ‫اس��ت که بیش��تر از تولی��د ان زمان می ب��رد‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی با بیان اینکه یکی از بیش��ترین مشکالت در حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬بروکراسی اداری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تایرهایی که ما‬ ‫وارد کشور می کنیم تاییدیه استاندارد جهانی را گرفته اند‬ ‫ام��ا هر بار باید از گمرک تاییدی��ه بگیریم‪ ،‬درحالی که در‬ ‫خارج از کشور کارت های اعتباری وجود دارند که مربوط‬ ‫به کارخانه ویژه ای اس��ت و اگر ارائه ش��ود دیگر نیازی به‬ ‫هر بار بازدید نیست‪.‬‬ ‫هنرمند در ادامه‪ ،‬به دغدغه دیگر معدنی ها اش��اره کرد‬ ‫و با بیان اینکه معدن نیازمند تجهیزات کامل است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬معدن یک مجموعه اس��ت و فق��ط تایر نمی تواند در‬ ‫ای��ن مجموعه کار کن��د بلکه همه چیز بای��د در کنار هم‬ ‫باش��د‪ .‬برای اینکه چرخ صنعت و معدن بچرخد باید تمام‬ ‫تجهیزات ان تامین ش��ود‪ .‬پیش��نهاد ما این است که در‬ ‫ح��وزه واردات کاال ش��رایط برای واردکنندگان تس��هیل‬ ‫شود تا چرخ صنعت‪ ،‬معدن و اقتصاد کشور بچرخد‪ .‬او در‬ ‫پایان گفت‪ :‬سیاست های اقتصادی ما در بخش خصوصی‬ ‫حمایتی نیس��ت و بیشتر صنایع ما در بخش دولتی است‪،‬‬ ‫درحالی که اگر خصوصی سازی‪ ،‬انجام و از بخش خصوصی‬ ‫حمایت شود‪ ،‬از پیشگامان توسعه در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ ۲۰۰‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت داروسازی تهران دارو در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫ش��رکت داروس��ازی تهران دارو با حض��ور ‪ 99/70‬درصد از‬ ‫س��هامداران ش��رکت در محل شرکت داروس��ازی تهران دارو‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ ۹‬ج��اده مخصوص تهران کرج‪ ،‬جنب بانک‬ ‫ملت ش��عبه پارس خودرو‪ ،‬نبش کوچه پانزدهم‪ ،‬پالک ‪،۱۷۱‬‬ ‫برگزار ش��د‪.‬این جلس��ه به ریاست اقای محس��ن پرنیان پور‬ ‫و نظارت اقایان س��عید س��عیدی نژاد و احسان سیدرضی و‬ ‫دبیری اقای مسعود عبدالکریمی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫مجمع اقای دکتر مس��عود عبدالکریمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت حاضرین‬ ‫پاسخ گفتند‪ .‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬به تصویب حضار رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه پ��س از تصویب صورت های مالی از‬ ‫سوی س��هامداران تقسیم مبلغ ‪ ۲۰۰‬ریال س��ود به ازای هر‬ ‫س��هم مورد تایید حاضران قرار گرف��ت‪ .‬انتخاب روزنامه های‬ ‫اطالعات و اعتماد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت و‬ ‫موسس��ه حسابرسی «فراز مشاور دیلمی پور» به عنوان بازرس‬ ‫قانونی و حس��ابرس شرکت و موسس��ه حسابرسی «هوشیار‬ ‫ممیز» به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال ‪ ۹۸‬از‬ ‫دیگر مصوب��ات این مجمع بود‪ .‬براس��اس تصمیمات مجمع‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره دوره گذش��ته به مدت ‪ ۲‬س��ال به عنوان‬ ‫اعضای هیات مدیره جدید دوباره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹‹ پیام هیات مدیره‬ ‫ هیات مدی��ره ش��رکت تهران‬‫دارو ب��ا ع��زم ج��دی جه��ت‬ ‫دس��تیـابی به اهـ��داف تعیین‬ ‫ش��ده بودجه‪ ،‬ف��روش و تولید‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را اغ��از نم��ود‪.‬‬ ‫اهـداف تعیین ش��ده با اتکا به‬ ‫نیروی الی��زال اله��ی علی رغم‬ ‫تمام تنگناهای ش��دید ناشی از‬ ‫ش��رایط تحری��م و همچنی��ن‬ ‫شرایط سخت رقابتی محقق گردید‪.‬‬ ‫ اس��تراتژی ش��رکت برای س��ال اینده مبتنی بر این اصل‬‫اس��ت که با فعالیت بیشتر و تالش خس��تگی ناپذیر مدیران‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و سایر پرس��نل خود بتواند با تولید دارو های با‬ ‫کیفیت باال و با حرکت به س��وی به��ره وری روزافزون منافع‬ ‫کلی��ه ذینفعان خود ازجمله مش��تریان‪ ،‬تامین کنندگان مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬سهامداران و مصرف کنندگان محصوالت خود را تامین‬ ‫نماید و در بازار سهم مناسب تری در مقایسه با سنوات گذشته‬ ‫به دست اورد و نسبت به موارد زیر تاکید بیشتری می نماید‪.‬‬ ‫ ‪ -‬ارائه خدمات مطلوب به مشتریان‬ ‫ ‪ -‬ارتقاء مستمر در کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫ تعه��د نس��بت ب��ه مس��ئولیت های انس��انی‪ ،‬اجتماعی و‬‫زیست محیطی‬ ‫ ‪ -‬تالش مستمر جهت نواوری و توسعه فراورده های دارویی‬ ‫ به دلیل محدود بودن بازار فروش محصوالت ش��رکت به بازار‬‫داخل کش��ور ریس��ک ها و مخاطرات ازجمله تهیه م��واد اولیه‪،‬‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده‪ ،‬حامل های ان��رژی‪ ،‬عوامل تاثیر گذار در‬ ‫فعالیت های جاری شرکت در سال ‪ ۱۳۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫شرکت در صنعت دارویی فعالیت می کند؛ فروش دارو طبق‬ ‫امارنام��ه قطع��ی ‪ ۸‬ماهه وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫‪ - ۱‬ریسک نوسانات نرخ بهره از بابت دریافت تسهیالت مالی‬ ‫از بانک های طرف قرارداد‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به منابع خرید مواد اولیه‬ ‫خارجی و عدم تخصیص ارز دولتی جهت تهیه مواد اولیه مورد‬ ‫پزش��کی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بالغ ب��ر ‪ ۱۵۳،۷۱۲‬میلی��ارد ریال‬ ‫می باشد و جایگاه شرکت تهران دارو طبق امارنامه مذکور در‬ ‫رتبه ‪ ۴۰‬قرار دارد که نس��بت به سال قبل با یک پله کاهش‬ ‫مواجه می باشد‪.‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/12/29‬‬ ‫نوع محصول‬ ‫فروش محصول‬ ‫سهم شرکت از بازار داخلی‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫‹‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫ اطالع��ات مرب��وط به برنامه های س��ال اتی ش��رکت در‬‫خصوص‪:‬‬ ‫الف) گس��ترش بازارهای فروش محصوالت به شرکت های‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1396/12/29‬‬ ‫صادرات‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫صادرات‬ ‫سهم شرکت از بازار داخلی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درصد‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درصد‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪107.060.807‬‬ ‫‪881.545‬‬ ‫‪%0/823‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪16.000.000‬‬ ‫‪763.075‬‬ ‫‪%4/73‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪305.230‬‬ ‫‪%4/076‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6.400‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪%21/25‬‬ ‫‪697.000‬‬ ‫‪27.647‬‬ ‫تولید محصول‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت ش��رکت از حیث تولید عددی در رتبه‬ ‫نیاز از مهم ترین مشکالت این شرکت محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال ‪ ۱۳۹۷‬قرار دارد که نس��بت به سال گذشته با سه‬ ‫‹‹فروش و صادرات‪:‬‬ ‫پله س��قوط مواجه اس��ت‪ .‬همچنین وضعیت فناوری شرکت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫و مقایس��ۀ ان با فناوری موجود در س��طح کشور و جهان به‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫مبلغ – میلیون ریال‬ ‫مقدار‪ -‬جعبه‬ ‫ خرید دس��تگاه های روز اسیای ش��رقی بابت بسته بندی‬‫فروش خالص‪:‬‬ ‫محصول از کشور کره جنوبی‬ ‫داخلی‪:‬‬ ‫ ارائه جدیدترین راهکارهای تولیدی در شرکت های هم رده‬‫‪1.002.097‬‬ ‫‪16.541.784‬‬ ‫انواع قرص‬ ‫‹‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫‪217.498‬‬ ‫‪2.988.050‬‬ ‫انواع کپسول‬ ‫در این قسمت‪ ،‬هیات مدیره به تبیین ریسک ها و مخاطراتی‬ ‫‪1.219.595‬‬ ‫‪19.529.834‬‬ ‫که در حوزه های مختلف برای ش��رکت وجود دارد می پردازد‪.‬‬ ‫صادراتی‪:‬‬ ‫پیش بینی اث��ار و نتایج احتمالی این مخاط��رات بر عملکرد‬ ‫‪794‬‬ ‫‪13.000‬‬ ‫انواع قرص‬ ‫ش��رکت در حوزه های مختلف و نی��ز راه حل های هیات مدیره‬ ‫فروش ناخالص‪:‬‬ ‫‪1.220.389‬‬ ‫‪19.542.834‬‬ ‫جه��ت پوش��ش و مدیریت ک��ردن مخاطرات فوق تش��ریح‬ ‫(‪)97.355‬‬ ‫(‪)21.855‬‬ ‫برگشت از فروش و تخفیفات‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این ریس��ک ها در حوزه های زی��ر طبقه بندی‬ ‫فروش خالص‬ ‫‪1.123.034‬‬ ‫‪19.520.979‬‬ ‫می شوند (در صورت وجود برای شرکت)‪:‬‬ ‫پخش (ازدیاد تعداد شرکت های طرف معامله) و تنوع بخشی‬ ‫ش��یوه های ف��روش ب��ا روش های اه��دای جوایز جنس��ی و‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫موجودی نقد‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت‬ ‫دریافتنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫یادداشت‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪123.870‬‬ ‫‪58.664‬‬ ‫‪613.897‬‬ ‫‪744.275‬‬ ‫‪131.417‬‬ ‫‪1.672.123‬‬ ‫‪97.602‬‬ ‫‪40.252‬‬ ‫‪534.056‬‬ ‫‪479.449‬‬ ‫‪37.852‬‬ ‫‪1.189.211‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.868‬‬ ‫‪232.370‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪217.596‬‬ ‫‪457.019‬‬ ‫‪1.381‬‬ ‫‪184.370‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪258.650‬‬ ‫‪444.700‬‬ ‫‪2.129.142‬‬ ‫‪1.633.911‬‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫بدهی های غیرجاری‪:‬‬ ‫اسناد پرداختنی بلندمدت‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش سرمایه در جریان‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام)‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫مقدار ‪ -‬جعبه‬ ‫مبلغ‪ -‬میلیون ریال‬ ‫‪17.202.668‬‬ ‫‪2.967.607‬‬ ‫‪875.994‬‬ ‫‪164.523‬‬ ‫‪20.170.275‬‬ ‫‪1.040.517‬‬ ‫‪9.994‬‬ ‫‪20.180.269‬‬ ‫(‪)167.674‬‬ ‫‪20.012.595‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1.040.797‬‬ ‫(‪)277.721‬‬ ‫‪763.076‬‬ ‫شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام)‬ ‫ترازنامه در تاریخ ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 1396/12/29 1397/12/29‬بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫تخفیفات‪.‬‬ ‫ب) تولید محص��والت جدید طبق ص��دور پروانه صادره از‬ ‫وزارت بهداشت با توجه به نیاز بازار‬ ‫یادداشت‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪743.465‬‬ ‫‪12.843‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪771.815‬‬ ‫‪1.528.250‬‬ ‫‪760.382‬‬ ‫‪1.933‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪622.247‬‬ ‫‪1.384.681‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪246.388‬‬ ‫‪19.593‬‬ ‫‪265.981‬‬ ‫‪1.794.231‬‬ ‫‬‫‪15.151‬‬ ‫‪15.151‬‬ ‫‪1.399.832‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪270.911‬‬ ‫‪334.911‬‬ ‫‪2.129.142‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‬‫‪4.000‬‬ ‫‪190.079‬‬ ‫‪234.079‬‬ ‫‪1.633.911‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫ج) مش��ارکت ها و س��رمایه گذاری ها با ش��رکت های دارای‬ ‫پروانه س��اخت محصول جهت بسته بندی و تولید محصول به‬ ‫صورت کارمزدی‪.‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫(‪)88.054‬‬ ‫(‪)1.957‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫سود انباشته ابتدای سال‪ -‬تعدیل شده‬ ‫سود سهام مصوب‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫سود انباشته پایان سال‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪)81.860‬‬ ‫‪61.585‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫‪17‬‬ ‫‪190.079‬‬ ‫‬‫‪190.079‬‬ ‫(‪)5.000‬‬ ‫(‪)20.000‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.123.034‬‬ ‫(‪)885.556‬‬ ‫‪237.478‬‬ ‫(‪)90.011‬‬ ‫‪147.467‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫ن ریال‬ ‫میلی و ‬ ‫‪763.076‬‬ ‫(‪)605.524‬‬ ‫‪157.552‬‬ ‫(‪)72.373‬‬ ‫(‪)3.414‬‬ ‫(‪)75.787‬‬ ‫‪81.765‬‬ ‫(‪)20.275‬‬ ‫‪127.192‬‬ ‫(‪)75.966‬‬ ‫‪21.807‬‬ ‫(‪)54.159‬‬ ‫‪27.606‬‬ ‫(‪)12.843‬‬ ‫(‪)8.517‬‬ ‫‪105.832‬‬ ‫(‪)1.933‬‬ ‫(‪)4.959‬‬ ‫‪20.714‬‬ ‫‪2.525‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2.646‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪105.832‬‬ ‫‪20.714‬‬ ‫‪165.381‬‬ ‫‪11.984‬‬ ‫‪177.365‬‬ ‫(‪)8.000‬‬ ‫‪165.079‬‬ ‫‪270.911‬‬ ‫‪169.365‬‬ ‫‪190.079‬‬ ‫از انجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری است‪ ،‬صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت های توضیحی‪ ،‬بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است‪.‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرگ ‪ ۴۳‬معدنچی غیرقانونی در سایه فعالیت یکی از غول های معدنی جهان‬ ‫یادداشت‬ ‫روی زشت‬ ‫معدن‬ ‫«زولوها» در بازی با مرگ زندگی می کنند‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در افریقای‬ ‫جنوبی حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار‬ ‫معدنچی‬ ‫غیرقانونی‬ ‫وجود دارند که‬ ‫از بزرگ ترین‬ ‫منابع تامین طالی‬ ‫غیرقانونی این‬ ‫قاره به شمار‬ ‫می ایند و ساالنه‬ ‫به ارزش حدود‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد راند‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫(‪ ۹۴۴.۴‬میلیارد‬ ‫دالر) طال تولید‬ ‫می کنند‬ ‫عکس‪ :‬فرچون‪ /‬معدنکاری غیرقانونی در کنگو‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز‪ ،‬در گزارش��ی مبتن��ی ب��ر‬ ‫داده های��ی ک��ه بانک جهان��ی تهیه کرده‪ ،‬نوش��ته‬ ‫بیش از ‪۴۰‬میلیون نفر در سراس��ر جهان در معادن‬ ‫کوچک مقی��اس فعالیت غیرقانونی دارن��د و از انها‬ ‫طال‪ ،‬الماس و کبالت استخراج می کنند‪ .‬این معادن‬ ‫درواقع حفره هایی هس��تند که بیش��تر انها با دست‬ ‫کنده می ش��وند‪ .‬در کنار این داستان‪ ،‬افزایش تقاضا‬ ‫ب��رای فلزات و بهای رو به رش��د انها مطرح اس��ت؛‬ ‫جریانات��ی که به رونق بازار مع��ادن کوچک مقیاس‬ ‫در سال های گذش��ته انجامیده است؛ اتفاقی که در‬ ‫مناطق فقیرتر جهان مانند امریکای جنوبی‪ ،‬افریقا و‬ ‫اسیا پررنگ تر است‪ .‬این معادن برای جوامع مستقر‬ ‫در این قاره ها منابع مهمی از درامد به شمار می ایند‬ ‫درحالی ک��ه بس��یاری از انها در خ��ارج از چارچوب‬ ‫قوانی��ن کار می کنن��د و در نتیج��ه کار انه��ا‪ ،‬مواد‬ ‫شیمیایی اسیب زا به اب و خاک نفوذ می کند‪ .‬فقط‬ ‫اس��یب های زیست محیطی نیس��ت‪ ،‬شرایط کاری‬ ‫پرخطر است و س��نگ ها و فلزاتی که حفر می شوند‬ ‫به طور گسترده در مرزها قاچاق می شوند؛ فرایندی‬ ‫ک��ه گاه گروه ه��ای تبهکار در ان دس��ت دارند‪ .‬این‬ ‫داستان سال هاس��ت که برقرار است و در جریان ان‬ ‫س��االنه میلیاردها دالر ط�لا از افریقا به خارج از این‬ ‫قاره قاچاق می ش��ود‪ ۳۰ .‬درصد این معدنچیان زن‬ ‫هس��تند و کار در این معادن‪ ،‬ک��ودکان را نیز درگیر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طال و الماس‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬قل��ع‪ ،‬تانتالیوم و کبالت‬ ‫فهرس��ت موادی است که بیش از همه در این معادن‬ ‫اس��تخراج می ش��ود؛ موادی که مصارف صنعتی و‬ ‫تزئین��ی دارند و ب��ا افزایش جمعیت جهان و رش��د‬ ‫صنای��ع‪ ،‬گرای��ش به انها بیش��تر می ش��ود‪ .‬چنین‬ ‫چش��م اندازی این��ده جذاب��ی را برای ای��ن مدل از‬ ‫معدن��کاری ترس��یم نمی کن��د و همچن��ان اخبار‬ ‫مرگ ومیر ش��ماری از انها در گوش��ه ای از جهان به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬این پدیده‪ ،‬زشت ترین بخش چهره‬ ‫معدن در جهان است‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی به دست معدنچیانی که زیر پوشش‬ ‫هیچ سازمانی نیستند و با ابزار دست ساز‪ ،‬در محیطی پرخطر‬ ‫کار می کنند به چالش��ی بزرگ در افریقا تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫در اخب��ار بین الملل‪ ،‬این اف��راد را معدنچی��ان غیرقانونی یا‬ ‫معدنچی��ان دس��تی (‪ )artisanal miners‬می نامن��د‬ ‫که البته دامن��ه حضور انها به قاره افریقا محدود نمی ش��ود‪.‬‬ ‫این ش��کل از معدن��کاری در امریکای جنوبی‪ ،‬جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا و اس��یای میانه هم وجود دارد و منب��ع درامد گروهی‬ ‫از مردم اس��ت‪ .‬در افریقا همانند برخی نقاط دیگر زمین‪ ،‬این‬ ‫مع��ادن کوچک مقیاس در حوال��ی پروژه های تجاری بزرگی‬ ‫ش��کل می گیرند که مال��ک انها غول های معدنی هس��تند؛‬ ‫ش��رکت هایی که گستره فعالیت انها نقاط گوناگونی از جهان‬ ‫را دربر می گی��رد و حوادث برامده از این معادن که در حوالی‬ ‫پروژه های انها برپا می شود‪ ،‬گاه دامن انها را نیز الوده می کند؛‬ ‫همانن��د حادثه مرگباری که ‪ ۲۷‬ژوئ��ن (‪ ۶‬تیر) در جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو و در تجهیزات ش��رکت گلنکور روی داد و‬ ‫به یک تراژدی با مرگ ‪ ۴۳‬معدنچی غیرقانونی منتهی ش��د‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��رکت انگلیسی‪-‬سوئیسی گلنکور‬ ‫یکی از بزرگ ترین ش��رکت های اس��تخراج معادن جهان به‬ ‫شمار می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از رویترز‪ ،‬ت��راژدی گلنکور در‬ ‫کنگ��و معمای پیچیده ایمن��ی را برای معدن��کاران بغرنج تر‬ ‫ک��رده و م��رگ معدنچی��ان در اث��ر حادثه ران��ش زمین در‬ ‫تجهی��زات این غ��ول معدنی به یک چالش رو به رش��د برای‬ ‫ش��رکت های معدنی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه این دس��ته از ش��رکت ها می گویند در تالش��ند ایمنی‬ ‫س��ایت های معدنی کوچک مقیاسی را که در انها معدنچیان‬ ‫ب��ه دنبال کبالت‪ ،‬م��س و دیگر مواد معدنی هس��تند‪ ،‬تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از این شرکت ها تا صدها کیلومترمربع در اطراف‬ ‫نواحی روستایی را محصور می کنند تا معدنچیان غیرقانونی‬ ‫نتوانند به منظور دس��تیابی به ذخایری که این معادن انها را‬ ‫استخراج می کنند‪ ،‬خود را به نواحی اطراف سایت های معدنی‬ ‫برس��انند اما حادثه تلخی که چندی پیش اتفاق افتاد فشارها‬ ‫را در ای��ن زمینه بر ش��رکت ها افزایش داد و از انها خواس��ته‬ ‫ش��د برای ارتقای ایمنی جامعه بومی میزبان پروژه های خود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون معدنچی غیرقانونی در جهان مشغول به کار هستند‬ ‫که محدودیت های جغرافیایی و چالش های اقتصادی‪ ،‬ش��رایط را‬ ‫برای انها سخت کرده است‬ ‫فک��ری کنند‪ .‬اگر بتوانند باید حوالی س��ایت معدنی را حصار‬ ‫بکشند و اگر نمی توانند باید سعی کنند امنیت این معدنچیان‬ ‫را تامین کنند‪ ،‬هر چند کار سختی است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگ��ران بخش مع��دن می گویند‪۴۰ :‬‬ ‫میلیون معدنچی غیرقانونی در جهان مشغول به کار هستند‬ ‫ک��ه محدودیت های جغرافیای��ی و چالش ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫شرایط را برای انها سخت کرده است‪.‬‬ ‫پاتریک هیکی‪ ،‬نام یک کارشناس معدن است که در معادن‬ ‫سراس��ر افریقا کار کرده اس��ت‪ .‬او می گوی��د‪ :‬وقتی مردم یک‬ ‫کش��ور شغل ندارند و صنایع نیز پویا نیستند‪ ،‬مردم مجبورند‬ ‫برای امرار معاش به استخراج غیرقانونی روی بیاورند‪.‬‬ ‫حادثه اخیر که در جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫در پروژه ش��رکت مس کاموتو بود‪ .‬این پروژه چندین کیلومتر‬ ‫از منطقه مس��طحی را دربرگرفته که در حومه شهر کول ِوزی‬ ‫در جنوب کشور قرار دارد‪ .‬مس کاموتو حاصل سرمایه گذاری‬ ‫مشترک شرکت «کاتانگا ماینینگ» از شرکت های در کنترل‬ ‫گلنکور و شرکت دولتی «گِکامینز» است‪ .‬شرکت مس کاموتو‬ ‫بخش��ی از محیط را که در مجاورت مناطق مس��کونی دارای‬ ‫جمعیت اس��ت‪ ،‬با حصار محافظت کرده و جمعیت محلی به‬ ‫اسانی به منطقه دارای ذخایر معدنی دسترسی دارند‪.‬‬ ‫در این قس��مت م��ردان جوانی دیده می ش��وند که حوالی‬ ‫معدن‪ ،‬بیل و کیس��ه هایی را حمل می کنند که پر از کانی تازه‬ ‫استخراج شده است‪ .‬این کانی ها برای فروش به انبارهایی برده‬ ‫می شوند که بیشتر انها متعلق به خریداران چینی هستند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال تامین بخ��ش زیادی از ایمن��ی معدن به‬ ‫پیمانکاران خصوصی واگذار ش��ده اما کارشناس��ان فعال در‬ ‫زمین��ه ایمنی می گوین��د عملکرد انها تاثی��ر مثبتی ندارد و‬ ‫به اس��انی از سوی ش��رکت های معدنکار تطمیع می شوند تا‬ ‫تخطی انها از وظایف شان را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫گلنک��ور می گوید‪ :‬ح��دود ‪۲‬هزار معدنچ��ی غیرقانونی به‬ ‫ذخای��ر موجود در محوطه مس کاموتو دسترس��ی مس��تمر‬ ‫دارند‪ .‬البته دولت کنگو هم بیکار ننشس��ته و گاه برای مقابله‬ ‫با بهره برداری غیرقانونی از معادن‪ ،‬نیروی نظامی می فرستد‪.‬‬ ‫برای نمونه اواخر ماه گذشته میالدی‪ ،‬صدها سرباز را به منظور‬ ‫ارتقای ایمنی یک معدن مس و کبالت به نام ت ِنک فرستاد؛ این‬ ‫معدن متعلق به یک شرکت چینی به نام «چاینامولیبدنوم»‬ ‫اس��ت‪ .‬گاه اقدامات چش��مگیری از غول های معدنی نیز سر‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬سیبانی‪-‬اس��تیل وات��ر ک��ه بزرگ تری��ن‬ ‫تولیدکنن��ده انحصاری طال در افریق��ای جنوبی و یکی از ‪۱۰‬‬ ‫تولیدکننده برتر طال در جهان است‪ ،‬می گوید‪ :‬میلیون ها دالر‬ ‫صرف ارتقای زیرس��اخت های ایمن��ی خود کرده و در جریان‬ ‫این کار در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) حدود‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۰۰‬معدنچی غیرقانونی را در معدن طالی «کوک»‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫جیمز ِولستِد‪ ،‬س��خنگوی سیبانی اس��تیل وات ِر نیز اظهار‬ ‫می کند‪ :‬ما به طور مس��تمر در تالش��یم از فعالیت معدنچیان‬ ‫غیرقانون��ی جلوگیری کنیم و دسترس��ی انها به معادن را در‬ ‫کنترل خود دراوریم‪ .‬هر چند کار سختی است‪.‬‬ ‫نیکوالس گا ِرت‪ ،‬عضو گروه «ارس��ی ا ِس گلوبال» اس��ت؛‬ ‫این گروه مشاور‪ ،‬زنجیره تامین مواد معدنی را بررسی می کند‬ ‫و دفاتر ان در چندین کشور مستقر هستند‪.‬‬ ‫گا ِرت می گوید‪ :‬ایجاد ایمنی کاری نیس��ت که الزم باش��د‬ ‫ب��رای ان پول زیادی خرج ش��ود اما اگر ب��رای نادیده گرفتن‬ ‫نق��ص ایمنی رش��وه پرداخت ش��ود‪ ،‬نبود ایمنی اس��ت که‬ ‫پول ساز می شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفته موسس��ه «اِن��کات» که در زمین��ه نظارت بر‬ ‫جرایم سازمان یافته چندملیتی فعالیت می کند‪ ،‬در افریقای‬ ‫جنوب��ی حدود ‪۳۰‬هزار معدنچی غیرقانونی وجود دارند و این‬ ‫تعداد یکی از بزرگ تری��ن منابع تامین طالی غیرقانونی این‬ ‫قاره به ش��مار می اید که س��االنه به ارزش حدود ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫ران��د افریق��ای جنوب��ی (‪ ۹۴۴.۴‬میلیارد دالر) ط�لا تولید‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت اما همچنان پدیده اس��تخراج غیرقانونی مواد‬ ‫معدن��ی از می��ان معدنچی��ان غیرقانونی قربان��ی می گیرد‪.‬‬ ‫محلی ها این معدنچیان را «زولو» می نامند‪ ،‬به معنای کسانی‬ ‫که ت�لاش می کنند چی��زی از هیچ چیز را به دس��ت اورند؛‬ ‫زولوهایی که بهای زندگی را در بازی با مرگ می پردازند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 270‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی گروه سرمایه گذاری البرز در سال ‪1397‬‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫ش��رکت گروه س��رمایه گذاری البرز ب��ا حض��ور ‪70/32‬درصد از‬ ‫س��هامداران ش��رکت در محل س��الن ش��ماره یک بازار چارسو به‬ ‫نش��انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان جمهوری اسالمی ‪ -‬تقاطع پل حافظ ‪ -‬بازار‬ ‫چارس��و ‪ -‬طبقه ‪ 7‬سالن شماره ‪ ،1‬برگزار شد‪ .‬این جلسه به ریاست‬ ‫اقای جالل بهارستان و نظارت اقایان نوید رفیعی تبریزی و فرشید‬ ‫مرادی و دبیری اقای علیرضا خسروانی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫مجمع اقای دکتر برندگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی‬ ‫منتهی ب��ه ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلس��ه پس از تصویب صورت های مالی از س��وی سهامداران‬ ‫تقس��یم مبل��غ ‪ 270‬ریال س��ود ب��ه ازای هر س��هم م��ورد تایید‬ ‫حاضران ق��رار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالع��ات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه حسابرس��ی مفید راهبر به عنوان‬ ‫حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ 1398/12/29‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫س��پاس حی س��بحان را که فی��ض ادای خدم��ت و ایفای انچه‬ ‫ک��ه با بضاعت اندک در تعهد داش��تیم را نصیب م��ان کرد و توفیق‬ ‫حفظ و حراس��ت از بار امانت و مس��ئولیتی که بر ذمه داش��تیم را‬ ‫عنایت فرمود‪ .‬از پیش��گاه خداوند متعال توانی دوچندان و توفیقی‬ ‫مضاع��ف ب��رای حرکت در مس��یر تعالی در س��ال های پیش رو را‬ ‫مس��ئلت داریم‪ .‬در سالیان گذش��ته با پیروی از اندیشه های رهبر‬ ‫فرزان��ه انقالب با «همت و کار مضاع��ف» زمینه های تبلور «جهاد‬ ‫اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی» را در راس��تای «حمایت از کاالی‬ ‫ایران��ی» فراهم کردیم و با نصب العین قرار دادن دغدغه های معظم‬ ‫له‪ ،‬اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی اقتصادی که‬ ‫بدخواهان ایران اسامی اتش ان را افروخته اند‪ ،‬در پیش گرفته ایم‪.‬‬ ‫در گروه س��رمایه گذاری البرز در سال تبلور «رونق تولید» سعی بر‬ ‫ان داش��تیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با‬ ‫اقدامی شایسته و تالش در جهت تولید داروهای وارداتی و تکمیل‬ ‫سبد محصوالت تولیدی به امر مهم عمل کنیم‪.‬‬ ‫اث��رات سیاس��ت های انقباض��ی پولی و مالی دول��ت بر صنعت‬ ‫دارو به هم��راه افزایش تنش های ارزی‪ ،‬در کن��ار یکی از بارزترین‬ ‫مش��خصه های صنعت دارویی‪ ،‬یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف‬ ‫ان ب��ر دانش و فن��اوری روز‪ ،‬تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری در‬ ‫ای��ن عرصه را به مراتب پیچیده تر از پیش کرده اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫هیات مدیره ش��رکت در س��ایه الطاف الهی و حمایت س��هامداران‬ ‫گرامی و با اتخاذ تدابیر نواورانه توانست مجموعه شرکت های گروه‬ ‫را ت��ا ح��د امکان با وضعی��ت موجود هماهنگ کن��د و نقاط ضعف‬ ‫ش��رکت ها را شناس��ایی و رفع‪ ،‬نقاط اس��یب پذیر را تقویت و نقاط‬ ‫قوت را حفظ کند‪ .‬در سال مالی ‪ 1397‬نیز با توجه به استراتژی های‬ ‫بلندمدت شرکت‪ ،‬بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها‪ ،‬حرکت‬ ‫در جه��ت ن��واوری و ارائ��ه محص��والت جدید‪ ،‬تس��ریع در انجام‬ ‫پروژه ه��ای توس��عه ای‪ ،‬حرکت در جهت اص�لاح خطوط تولیدی‬ ‫مطابق اس��تانداردهای داخل��ی و بین المللی‪ ،‬هماهنگی فعالیت ها‬ ‫و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال ان س��ود خالص‬ ‫تلفیقی در سال ‪ 1397‬رشد ‪ 91‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در پای��ان امیدواری��م تالش تمام��ی کارگران‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫مدی��ران مجموعه گروه س��رمایه گذاری الب��رز موجبات اطمینان‬ ‫قلبی س��هامداران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مس��یر تعالی‬ ‫و پیشرفت را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهم برنامه های اتی ش�رکت گروه سرمایه گذاری‬ ‫البرز و شرکت های تابع‬ ‫هیات مدیره ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری البرز ب��ه منظور‬ ‫حفظ و حراس��ت از حقوق صاحبان س��هام که وظیفه سنگینی بر‬ ‫دوش مدیریت اس��ت‪ ،‬کوش��ش کرده با سیاس��ت گذاری و ایفای‬ ‫نق��ش راهبری و ایجاد رابطه منطقی با ش��رکت های زیرمجموعه‪،‬‬ ‫موجبات��ی را فراهم اورد تا ش��رکت ها بتوانند با برنامه ریزی الزم از‬ ‫ظرفیت های قابل دسترس��ی و عملی مجموعه ها به گونه ای کارا و‬ ‫اثربخ��ش بهره گیری کنند‪ .‬در این زمین��ه برنامه های اتی و هدف‬ ‫شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه ای نمونه است‬ ‫که حرکت به س��مت هدف یادشده مستلزم شناسایی و بکارگیری‬ ‫ش��یوه های مختلف برای بهره ور کردن هر چه بیش��تر زمینه های‬ ‫س��وداور و نقاط قوت شرکت های تابع و ترمیم نسبی نقاط ضعف و‬ ‫زمینه های اس��یب پذیر فعالیت های تولیدی و بازرگانی گروه بوده‬ ‫که با اصالحاتی که در س��اختارهای مالی‪ ،‬فنی‪ ،‬مدیریتی و نیروی‬ ‫انسانی انجام شده و همچنان نیز تداوم دارد‪ ،‬عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫با عنایت به مراتب فوق‪ ،‬اهم برنامه های اتی هیات مدیره شرکت‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ )1‬ورود ب��ه بازار محصوالت جدید دارویی در راس��تای تکمیل‬ ‫بیش��تر سبد محصوالت مجموعه در راستای تکمیل و بهینه سازی‬ ‫س��بد محصوالت دارویی گ��روه و ورود به ب��ازار داروهای جدید با‬ ‫حاش��یه سود باال و مزیت رقابتی بیش��تر‪ ،‬تولید و ارائه چندین قلم‬ ‫محص��ول جدید به بازار داروی کش��ور در س��ال ‪ 1398‬از س��وی‬ ‫شرکت های دارویی سرمایه گذاری البرز برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬هر یک از ش��رکت های تاب��ع اقداماتی در جهت‬ ‫بروزرس��انی خطوط تولیدی خود مطابق اس��تانداردهای روز دنیا‬ ‫انجام داده اند تا بتوانند محصوالت جدید را در فرایندی سریع وارد‬ ‫س��بد محصوالت کنند‪ .‬در این زمینه می توان به محصوالت جدید‬ ‫شرکت البرزدارو‪ ،‬سبحان دارو‪ ،‬سبحان انکولوژی‪ ،‬تولیددارو و ایران‬ ‫دارو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ )2‬تدوین راهکارها و اس��تراتژی های عملیاتی همراه با افزایش‬ ‫س��هم صادرات در ف��روش ش��رکت های گروه در صورت کس��ب‬ ‫مجوزهای صادراتی و رفع کمبود دارو در کش��ور و رفع تحریم های‬ ‫ناعادالنه‪ .‬امید اس��ت با برنامه ریزی های انجام ش��ده بتوانیم رشد‬ ‫قابل توجهی را در فروش صادراتی مجموعه در س��ال ‪ 1398‬شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪ )3‬ادام��ه اج��رای اصالح��ات ‪ GMP‬در ش��رکت های دارویی‬ ‫گروه البرز در راس��تای مطابقت ش��رکت های داروی��ی گروه البرز‬ ‫با اس��تانداردهای تولید دارو در جهان‪ ،‬مانند س��ال گذش��ته‪ ،‬الزام‬ ‫درباره انجام اصالحات مورد نیاز در ش��رکت های زیرمجموعه البرز‬ ‫در زمینه اخذ گواهینامه های ‪ GMP‬در دس��تور کار س��ال ‪1398‬‬ ‫شرکت ها نیز قرار گرفته اس��ت تا بدین ترتیب بتوان شرایط تولید‬ ‫محص��والت با کیفیت هر چ��ه باالتر در داخل کش��ور و نیز امکان‬ ‫صادرات محصوالت به کشورهای منطقه را فراهم کرد‪.‬‬ ‫‪ )4‬تمرک��ز بر اجرای پروژه های ش��رکت های تابع و لزوم بهبود‬ ‫خطوط تولیدی ش��رکت های دارویی و همچنی��ن تاکید بر تولید‬ ‫محصوالت همگام با اس��تانداردهای روز دارویی در جهان‪ ،‬شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری الب��رز را بر ان داش��ته ت��ا نگاه وی��ژه ای به اجرای‬ ‫پروژه های توس��عه ای در ش��رکت های خود داش��ته باشد و بدین‬ ‫وس��یله سهم بس��زایی در جهت باال بردن س��طح دانش در صنعت‬ ‫داروی کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه مالی‬ ‫س��ایر درامده��ا و هزینه ه��ای‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سود عملیات قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد سال جاری‬ ‫مالیات بر درامد سال های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال میلیون ریال‬ ‫‪1.433.848‬‬ ‫(‪)91.552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)91.552‬‬ ‫‪1.342.296‬‬ ‫(‪)27.282‬‬ ‫‪1.173.097‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.247.547‬‬ ‫(‪)94.692‬‬ ‫(‪)1.706‬‬ ‫(‪)96.398‬‬ ‫‪1.151.149‬‬ ‫(‪)16.154‬‬ ‫‪331.063‬‬ ‫‪1.145.815‬‬ ‫‪2.488.111‬‬ ‫(‪)6.914‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.481.197‬‬ ‫‪314.909‬‬ ‫‪1.466.058‬‬ ‫(‪)918‬‬ ‫(‪)7.719‬‬ ‫‪1.457.421‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪425‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫گلستان صاحب‬ ‫مدرن ترین مرکز‬ ‫نمایشگاهی شمال ایران‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫ایرانی بازار‬ ‫را می بازد؟‬ ‫پولشویان‬ ‫اجاره نشین‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت‪۳ :‬برابر کردن صادرات کاال با ادامه این وضعیت‪ ،‬بعید است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گرچه برخی از فعاالن اقتص��ادی بر این باورند که‬ ‫می ت��وان میزان صادرات کش��ور را افزای��ش داد‪ ،‬اما‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت معتقد است که با‬ ‫وجود روند نامناس��ب زیرس��اخت ها‪ ،‬به این زودی ها‬ ‫ش��اهد تحولی در ش��ان و منزلت ایران و ایرانیان در‬ ‫زمینه افزایش صادرات نخواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بنگاه های اقتصادی و صنعتگران‬ ‫به دلیل فشارهای اقتصادی در روند صادرات کاالهای‬ ‫نهایی و اولیه به خارج از کش��ور با مش��کالتی روبه رو‬ ‫هستند که بخشی از چالش های انها با تغییر رویه در‬ ‫قوانین جامع گمرکی برطرف خواهد ش��د‪ .‬با حمایت‬ ‫ویژه از بنگاه ه��ای اقتصادی صادرات محور می توان تا‬ ‫حدودی در راستای کاهش مشکالت این واحدها گام‬ ‫برداشت‪ .‬از یک سو‪ ،‬س��ردرگمی صنعتگران به علت‬ ‫تغیی��رات اداری کوتاه مدت در نح��وه صادرات کاال و‬ ‫نداش��تن رویکردهای بلندمدت در راس��تای حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان در کم توان��ی‬ ‫صادراتی مزید بر علت ش��ده و از سوی دیگر نداشتن‬ ‫زیرساخت های کافی برای حمل بار به منظور صادرات‬ ‫از جمله مش��کالتی است که در مسیر صادرات وجود‬ ‫دارد‪ .‬با این وجود هنوز هم برخی در تالش هس��تند‬ ‫راهکارهای��ی برای افزای��ش میزان ص��ادرات بیابند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬یک کارگزاری رس��می برای تبلیغات‬ ‫کاالها و برندهای صادراتی ایران در عراق ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغات در عراق‬ ‫رای��زن بازرگانی ای��ران در عراق در دی��دار رئیس‬ ‫اتحادی��ه رادی��و و تلویزیون عراق اظهارک��رد‪ :‬در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵۰‬کاالی جدید ایرانی به‬ ‫س��بد مصرف مردم عراق وارد ش��ده که با بهره گیری‬ ‫از تبلیغ��ات دیداری در ش��بکه های متنوع تلویزیونی‬ ‫عراق می توان بستر مناسبی برای افزایش ضریب نفوذ‬ ‫در بازار و بهره گیری از همکاری ش��رکت های عراقی‬ ‫برای تقویت تولیدات مشترک فراهم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬ناصر بهزاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬تبلیغات عامل مهم ترویج و توس��عه فروش‬ ‫کاال است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬عالوه بر تبلیغات از طریق‬ ‫ش��بکه های گوناگون صوتی و تصویری‪ ،‬استفاده موثر‬ ‫از تبلیغات چاپی‪ ،‬تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫ارائه ش��و روم‪ ،‬ایج��اد پویش های تبلیغاتی‪ ،‬اس��تقرار‬ ‫پلتفرم ه��ای تبلیغی و س��مینارهای اطالع رس��انی با‬ ‫اس��تفاده از روش های جذاب موجب تسهیل و تثبیت‬ ‫حضور کاالهای ایران در عراق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توان افزایش صادرات به افغانستان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و افغانس��تان‬ ‫نیز از امیدواری ها برای ‪ ۳‬برابر ش��دن صادرات به این‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران‬ ‫و افغانس��تان در واکن��ش به فش��ارهای امریکا برای‬ ‫کاهش مبادالت تجاری ایران و افغانس��تان با اش��اره‬ ‫به اشتراکات مردم دو کشور گفت‪ :‬این ظرفیت در دو‬ ‫کش��ور وجود دارد که میزان صادرات ما به افغانستان‬ ‫به ‪ ۳‬برابر میزان فعلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ع�لاء میرمحمدصادقی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با‬ ‫اشاره به مبادالت تجاری دو کشور ایران و افغانستان‬ ‫و بس��ته شدن یک بانک ایرانی در این کشور به دنبال‬ ‫فش��ارهای امریکا اظهارکرد‪ :‬معتقدی��م اگر تاجران و‬ ‫بازرگانان ما بتوانند با مردم افغانس��تان ارتباط خوبی‬ ‫برقرار کنند‪ ،‬امریکایی ها به هیچ وجه نمی توانند مانع‬ ‫این کار ش��وند چراکه از یک سو ایران در طول چند‬ ‫دهه گذشته کمک های بس��یاری به مردم این کشور‬ ‫کرده و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬اش��تراکات مذهبی و حتی‬ ‫زبان��ی مردم دو کش��ور‪ ،‬نقطه قوتی اس��ت که باعث‬ ‫عالقه من��دی دو طرف به برقراری مب��ادالت تجاری‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫درحال حاضر صادرات ما به کش��ور افغانس��تان حجم‬ ‫زیادی ندارد‪ ،‬اما به هرحال این حجم از صادرات قابل‬ ‫توسعه است و به همین میزان نباید قانع باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این یک واقعیت است که مردم افغانستان‪،‬‬ ‫ای��ران را وطن دوم خود می دانند کما اینکه تاجران و‬ ‫بازرگانان ایرانی هم هیچ گاه در افغانس��تان احس��اس‬ ‫غربت نکرده اند؛ بنابراین باید روی مبادالت تجاری با‬ ‫افغانس��تان تمرکز بیشتری کنیم چراکه معتقدم این‬ ‫ظرفیت در دو کش��ور وج��ود دارد که میزان صادرات‬ ‫ما به افغانستان به ‪ ۳‬برابر میزان فعلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذر از عوامل بازدارنده داخلی‬ ‫با وجود این‪ ،‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت که‬ ‫دیدگاهی کلی تر نسبت به موضوع صادرات غیرنفتی‬ ‫دارد‪ ،‬معتقد اس��ت که سطح فعلی صادرات غیرنفتی‬ ‫در ش��ان کش��وری ک��ه می خواه��د قدرت نخس��ت‬ ‫اقتصادی منطقه باشد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن روزها بخش قابل توجهی از تمرکز ما بر مس��ئله‬ ‫تحریم ه��ا و چگونگی مقابله با انها و رس��اندن ایران‬ ‫ب��ه اهداف اقتصادی از پیش تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان انچه اهمیت بیش��تری دارد‪ ،‬لزوم توجه به‬ ‫دیگر مشکالت داخلی اس��ت که از سال های گذشته‬ ‫باقی مانده اس��ت و حتی اگر تحریم ها هم رفع ش��ود‪،‬‬ ‫باید برای انها فکری اساسی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تحریم یک��ی از عوامل بازدارنده‬ ‫در مس��یر گسترش صادرات ایران است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در کنار تحریم‪ ،‬مس��ائلی همچون سیاست های ارزی‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬ضمن انکه وجود زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل و خطوط کشتیرانی فعال برای جابه جایی‬ ‫کااله��ا هم اهمی��ت زی��ادی دارد و چگونگی حضور‬ ‫پیمان های اقتصادی منطق��ه ای که امروز نقش خود‬ ‫را در تجارت جهانی ثابت کرده اند‪ ،‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد‪ :‬وقتی ما‬ ‫در بس��یاری از حوزه ها حضور قدرتمندی نداشته ایم‪،‬‬ ‫یا با برخی تصمیم های نادرست‪ ،‬پیمودن راه را دشوار‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬باید به این موضوع هم فکر کنیم که حتی‬ ‫در ص��ورت رف��ع تحریم ها نی��ز نمی توانی��م با وجود‬ ‫مشکالت فعلی به اهداف قوانین باالدستی در ‪ ۳‬برابر‬ ‫کردن میزان صادرات فعلی برسیم‪.‬‬ ‫م��ودودی با بیان محدودیت قابل توجه ش��رکت ها‬ ‫و صادرکنن��دگان ایرانی با مقیاس بزرگ در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬امارها نش��ان می دهد در‬ ‫حال حاضر فقط یک ش��رکت ایرانی س��االنه بیش از‬ ‫عالء میرمحمدصادقی‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫ناصر بهزاد‬ ‫یادداشت‬ ‫نوید ادری�س ‪-‬دبیر انجم�ن مدیران صنایع اس�تان‬ ‫اصفه�ان‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬فعالیت های چشمگیری‬ ‫از سوی بس��یاری از ‪۱۳‬جزء اکوسیستم کارافرینی در استان‬ ‫اصفهان یعنی نهادهای دولتی ‪ ،‬ش��رکت های نوپا‪ ،‬سازمان های‬ ‫مردم نهاد(سمن ها)‪ ،‬مجموعه های رس��انه ای و چند رسانه ای‪،‬‬ ‫مشارکت کننده ها‪ ،‬عالقه مندان‪ ،‬مجموعه های کمک کارافرین ‪،‬‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬اصناف‪ ،‬نظام مهندس��ی تخصصی‪ ،‬مراکز اموزشی‬ ‫و پژوهش��ی‪ ،‬مش��اوران و نیروهای متخصص و ارائه دهند گان‬ ‫تضمی��ن و امنیت کس��ب وکارها‪ ،‬برای رش��د ش��اخص های‬ ‫چهارده گان��ه کارافرین��ی ش��امل درک فرص��ت‪ ،‬مهارت های‬ ‫راه اندازی کسب وکارها‪ ،‬ریسک پذیری‪ ،‬شبکه سازی‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬کسب وکارهای نوپا مبتنی بر فرصت‪ ،‬جذب فناوری‪،‬‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬رقابت پذیری‪ ،‬نواوری در محصول‪ ،‬نواوری در‬ ‫فرایند‪ ،‬رشد باال‪ ،‬بین المللی سازی و سرمایه ریسک انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توس��عه کارافرین��ی در گرو بهره مندی از تم��ام ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای بالفعل و بالق��وه کارافرینانه جدا از هرگونه‬ ‫تعلقات و گرایش ها و به دور از هرگونه قشری نگری‪ ،‬جزیره ای‬ ‫عمل کردن و موازی کاری است‪ .‬در حقیقت برنامه ریزی برای‬ ‫تعامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق فضای استارت اپی‬ ‫توس��عه کارافرینی‪ ،‬نیازمند توج��ه به موضوع های‬ ‫متع��دد از زاویه ها و جنبه های گوناگون اس��ت که‬ ‫ض��رورت بکارگیری رهیافت اکوسیس��تم را نش��ان‬ ‫ می دهد‪ .‬امروز می توان این فضا را به نوزادی تشبیه‬ ‫کرد که در راس��تای بل��وغ کامل راه��ی طوالنی و‬ ‫س��خت پیش رو دارد‪ .‬فعالیت کسب و کارها در این‬ ‫فضا متاثر از اتفاق های که در کش��ور رخ داده است‪.‬‬ ‫اقدام های کوچکی هم برای بومی سازی انجام شده‪ ،‬اما این کار‬ ‫زمانبر است تا به مدل های ثابتی برسیم‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بعضی استارت اپ ها و کسب وکارهای مجازی‬ ‫در عرصه ه��ای گوناگون از جمله ام��وزش و‪ ...‬محصول محور‬ ‫هس��تند که یکی از محاس��ن این اتفاق را می ت��وان به ایجاد‬ ‫بس��تر خدماتی در راس��تای ارتب��اط بهت��ر تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان و بسیاری از راهکارهای بین این دو عامل در‬ ‫نظر گرفت که به نوبه خود می تواند کسب و کارها را در عرصه‬ ‫داخلی و جهانی برای تولید و فعالیت اماد ه کند‪ .‬متاسفانه در‬ ‫چند سال گذش��ته تعامل خوبی بین صادرکنندگان و فعاالن‬ ‫حوزه اس��تارت اپ ها برقرار نشده اس��ت تا بتوانیم از این ابزار‬ ‫برای بین المللی س��ازی کس��ب و کارهای داخلی با هدف فتح‬ ‫قله ه��ای اقتصادی و رقاب��ت در بازاره��ای جهانی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬در این ش��رایط نخس��ت باید دید‬ ‫مزیت های صادراتی شهر اصفهان چیست تا بتوانیم‬ ‫همگرایی مجموعه های گوناگون و فعاالن انها را در‬ ‫این زمینه داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدت��ی پیش براس��اس اطالع��ات ثانویه گمرک‬ ‫اصفهان برای بررسی بیشترین محصوالت صادراتی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی انجام ش��د تا محصوالتی که در عرصه های جهانی‬ ‫ارزش صادراتی بیش��تری دارد‪ ،‬شناسایی شوند‪ .‬براساس این‬ ‫پژوهش به ترتیب محصوالت زیر ثبت ش��د‪ :‬فرش‪ ،‬سرامیک‬ ‫و مصنوعات‪ ،‬صمغ ها‪ ،‬اهن و فوالد‪ ،‬سنگ های گرانبها و طال‪،‬‬ ‫نمک ها و س��ولفات ها‪ ،‬لبنی��ات‪ ،‬مصنوعات از چ��دن و اهن‪،‬‬ ‫مصنوعات از س��نگ‪ ،‬مس و مصنوع��ات‪ ،‬فراورده های غالت‪،‬‬ ‫ارد‪ ،‬س��رب و مصنوعات ان‪ ،‬شیش��ه و مصنوع��ات ان‪ ،‬لباس‬ ‫و اشیای نسجی‪ ،‬ریس��مان‪ ،‬نخ و نمد‪ ،‬قند و شکر‪ ،‬مصنوعات‬ ‫معدنی‪ ،‬الیاف سنتتیک و فراورده های خوراکی‪.‬‬ ‫در اکوسیستم کارافرینی پیشرو می توان با توجه به در نظر‬ ‫گرفتن استراتژی مدل ایزنبرگ از فرایندی‪ ۳‬سطحی استفاده‬ ‫کرد که ش��امل پ��رورش ‪ ،MVP‬راه اندازی کس��ب وکارهای‬ ‫مبتنی بر ‪ MVP‬و در نهایت بالندگی کسب و کارها می شود‬ ‫که هر س��طح ان نیازمند برنامه های جامعی با در نظر گرفتن‬ ‫اولویت های تولید اس��ت‪ .‬حال اگر بخواهیم به پیش��نهادهای‬ ‫مقدماتی و کلی اش��اره کنیم به ترتی��ب فرایند باید اموزش‪،‬‬ ‫انگی��زه و شبکه س��ازی در قال��ب رویداده��ای کارافرین��ی؛‬ ‫س��ازمان های حمایتگری مانند ش��تابدهندگان کسب و کار‪،‬‬ ‫مراکز رش��د و فناوری‪ ،‬فضای کار اشتراکی‪ ،‬ایجاد پلتفرم های‬ ‫جمع س��پاری مال��ی و هم��کاری صنایع و تولی��دی؛ و ایجاد‬ ‫صندوق های جسورانه‪ ،‬باشگاه های سرمایه گذاری‪ ،‬مدلی برای‬ ‫همکاری ش��رکت شهرک های صنعتی‪ ،‬ش��رکت نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫رس��انه ها و‪ ...‬را در نظر گرفت‪ .‬می توان در اینده به طور مفصل‬ ‫به مدل های پیشنهادی هر کدام از انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫در راس��تای برقراری تعامل و انجام این کار در چند س��ال‬ ‫گذش��ته زحمات زیادی کشیده ش��ده و امیدوارم در اینده ای‬ ‫نزدیک بتوانیم رش��د قابل توجهی در عرصه صادرات با کمک‬ ‫فناوری های جدید داش��ته باش��یم‪ .‬ما تازه این کار را ش��روع‬ ‫کرده ایم‪ .‬در گام دوم‪ ،‬بای��د جوانان با ابزارهای جدید فناوری‬ ‫به میدان امده تا رشد برق اسای تولید ناخالص داخلی کشور‬ ‫عزیزمان را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫جدیدترین امار منتشر شده از سوی اداره‬ ‫امار امریکا نش��ان می ده��د مبادالت تجاری‬ ‫این کش��ور با ایران در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫میالدی افت ‪ ۵۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا مبادالت تجاری دو کش��ور‬ ‫ک��ه در ماه های ژانویه تا مه ‪( ۲۰۱۸‬دی‪ 97‬تا‬ ‫اردیبهش��ت‪ )98‬بی��ش از ‪ ۸۰.۵‬میلیون دالر‬ ‫بوده در مدت مش��ابه سال جاری میالدی به‬ ‫نصف کاهش یافته و به بیش از ‪ ۳۷.۵‬میلیون‬ ‫دالررسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ص��ادرات امریکا به‬ ‫ایران در ‪ ۵‬ماه نخست سال جاری میالدی با‬ ‫افت ‪ ۲۷‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از ان روبه رو شده و به ‪ ۳۶.۶‬میلیون دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫امری��کا در ماه های ژانویه تا مه س��ال قبل‬ ‫(دی‪ 97‬تا اردیبهشت‪ ۵۰.۲ )98‬میلیون دالر‬ ‫کاال ب��ه ایران صادر کرده بود‪ .‬واردات امریکا‬ ‫از ای��ران در ای��ن دوره زمانی نیز به مرز صفر‬ ‫رسیده است‪ .‬امریکا که در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫قب��ل ‪ ۳۰.۳‬میلی��ون دالر کاال از ای��ران وارد‬ ‫کرده بود‪ ،‬این رقم را در مدت مش��ابه امسال‬ ‫به ‪ ۰.۹‬میلیون دالر رس��انده اس��ت‪ .‬ایران و‬ ‫امری��کا رواب��ط تجاری قابل توجه��ی ندارند‪.‬‬ ‫ایران به لحاظ ارزش صد و پنجاه و شش��مین‬ ‫مقصد صادرات کاالهای امریکایی و دویست‬ ‫و شش��مین تامین کنن��ده کاالهای مورد نیاز‬ ‫امریکا در ‪ ۵‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫جایگاه طالی سرخ‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران‬ ‫س��حرخیز با بی��ان اینکه ای��ران بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده زعفران در جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش افزوده صادرات زعفران بسته بندی شده‬ ‫حدود ‪ ۵‬برابر زعفران فله است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ف��رزاد س��حرخیز با‬ ‫اع�لام این مطل��ب افزود‪ :‬تولی��د زعفران در‬ ‫ایران در سال های گوناگون بسته به وضعیت‬ ‫کشاورزی و اب و هوایی بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫در س��ال است که بیش از ‪ ۵۰‬درصد این رقم‬ ‫به طور فله به کشورهای اسپانیا و امارات صادر‬ ‫می شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬زعفران صادر شده به‬ ‫این دو کشور پس از بسته بندی در قالب های‬ ‫کوچ��ک و متنوع ب��ه دیگر نقاط جهان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��حرخیز درب��اره راهکاره��ای کاه��ش‬ ‫ص��ادرات زعفران ایران به ط��ور فله‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معافیت از برگشت تعهد ارزی‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه های نمایش��گاهی و‪ ،...‬مواردی اس��ت‬ ‫ک��ه دولت می تواند با اس��تفاده از انها ضمن‬ ‫حمایت از صادرکنندگان ایجاد ارزش افزوده‬ ‫برای اقتصاد کشور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫س��حرخیز تصریح کرد‪ :‬هم اکنون مجموعه‬ ‫س��حرخیز ب��ا توجه ب��ه رعایت اس��تاندارد‬ ‫ب��اال در تولید و بس��ته بندی زعفران‪ ،‬تنوع و‬ ‫انعطاف پذیری در بسته بندی‪ ،‬بسته بندی های‬ ‫لوکس و قابل رقابت با بس��ته بندی کاالهای‬ ‫خارجی و ارائ��ه خدمات با کیفیت مطلوب و‬ ‫اس��تانداردهای بازارهای بین المللی‪ ،‬توانسته‬ ‫س��هم خود را در صادرات زعفران بسته بندی‬ ‫ایرانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر محصوالت این‬ ‫ش��رکت به دورتری��ن نقاط جه��ان از جمله‬ ‫کش��ورهای عربی‪ ،‬اسیای ش��رقی‪ ،‬اروپایی‪،‬‬ ‫قاره امریکا و همچنین کش��ور استرالیا صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدیره گ��روه ش��رکت های‬ ‫زعفران سحرخیز درباره برنامه های توسعه ای‬ ‫مجموع��ه س��حرخیز‪ ،‬اف��زود‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته روی موض��وع تن��وع محص��والت‬ ‫ی‬ ‫صادرات��ی و همچنی��ن طراحی بس��ته بند ‬ ‫براساس بازار هدف تمرکز کردیم‪.‬‬ ‫س��حرخیز درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز‬ ‫بر رونق صادرات زعفران اظهارکرد‪ :‬به نسبت‬ ‫دو س��ال گذش��ته‪ ،‬موجب روی اوردن تعداد‬ ‫زیادی از تاجران ایرانی به سمت این محصول‬ ‫با ارزش شده است‪ .‬اما نکته مهم این است که‬ ‫در چند ماه گذش��ته همزمان با افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ ریالی زعفران نیز افزایش یافته و این‬ ‫موض��وع موجب افزایش نرخ این محصول در‬ ‫بازار داخلی شده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬معرفی زعفران با نام و‬ ‫برند ایرانی ب��ه مصرف کننده نهایی‪ ،‬نیازمند‬ ‫یک حرکت جمعی یا تعریف پروژه پژوهش��ی‬ ‫در سطح کالن است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حتی در صورت رفع تحریم ها نیز نمی توانیم با وجود مشکالت فعلی‬ ‫به اهداف قوانین باالدس��تی در ‪ ۳‬برابر کردن میزان صادرات فعلی‬ ‫برسیم‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مبادالت تجاری امریکا‬ ‫با ایران کاهش یافت‬ ‫موانع داخلی سد راه تجارت خارجی‬ ‫یک میلیارد دالر صادرات دارد و تعداد ش��رکت هایی‬ ‫که بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر صادرات س��االنه دارند‪،‬‬ ‫کمتر از انگش��تان دو دست اس��ت‪ .‬در مجموع تعداد‬ ‫ش��رکت های ایران��ی که بی��ش از ‪ ۱۰‬میلی��ون دالر‬ ‫صادرات ساالنه دارند‪ ،‬به عدد ‪ ۴۵۰‬هم نمی رسد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای فهم بهتر این شرایط می توانیم نگاهی‬ ‫به اقتصاد صادراتی ترکیه بیندازیم‪ .‬جدیدترین امارها‬ ‫ت ترک بیش از ‪۱۰‬‬ ‫نشان می دهد هزار و‪ ۶۰۰‬ش��رک ‬ ‫میلی��ون دالر صادرات س��االنه دارن��د؛ یعنی حدود‬ ‫‪ ۴‬براب��ر ایران‪ .‬نکته جالب این اس��ت ک��ه به همین‬ ‫مقیاس‪ ،‬صادرات کل ترکیه نیز از ما بیش��تر اس��ت؛‬ ‫یعنی انها ساالنه ‪۴‬برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان فاصله‬ ‫صادراتی ایران با معیاره��ای جهانی اظهارکرد‪ :‬امروز‬ ‫در جه��ان ح��دود ‪۸‬هزار قلم کاال صادر می ش��ود که‬ ‫ایران در بررس��ی کلی عملک��رد خود فقط ‪۴‬هزار قلم‬ ‫از این کاالها را صادر می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تعداد اقالم ایرانی که ساالنه بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات دارند‪ ،‬کمتر از ‪ ۴۰۰‬قلم اس��ت‪ .‬این مس��ئله‬ ‫به معنای ان اس��ت که ما در تنوع کاالهای صادراتی‬ ‫نیز نیاز به تغییر داریم‪.‬‬ ‫م��ودودی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫تالش شده با وجود تحریم های یکجانبه و غیرقانونی‬ ‫امریکا علیه اقتصاد و مردم ایران‪ ،‬میزان صادرات افت‬ ‫نکند که امار س��ال گذشته نیز موفقیت این تالش ها‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬امس��ال نیز تمام ت�لاش ما حفظ‬ ‫امارهای فعلی است‪ ،‬اما در نگاه کالن باید توجه کرد‬ ‫که برای رس��اندن میزان صادرات غیرنفتی به بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر در س��ال که در قوانین باالدس��تی‬ ‫هم به انها اش��اره شده است‪ ،‬باید بس��یاری از موانع‬ ‫را کنار زد و با بیش��ترین توان به سمت اهداف تعیین‬ ‫شده حرکت کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫‪ ،‬با وجود تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫ارزش صادرات غیرنفتی ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از مرز‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر عبور کرد و امار تجارت خارجی دو‬ ‫ماه نخست امسال نیز نشان می دهد صادرات ایران تا‬ ‫پایان اردیبهش��ت رش��د بیش از ‪ ۸‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬باید پذیرفت که موانع داخلی‬ ‫و کمبود زیرس��اخت ها از س��رعت تغییر و تحول در‬ ‫امارهای صادراتی ایران کاسته است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید محصوالت باکیفیت و متنوع‪ ،‬نیازمند سیاست گذاری مشخص‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت ارتقای‬ ‫دانش اصناف‬ ‫و تشکل های‬ ‫صنفی‬ ‫لوازم خانگی ایرانی بازار را می بازد؟‬ ‫بهنام اقاحسین شیرازی‬ ‫کارشناس امور صنفی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹هزینه باالی تولید‬ ‫حبیب اهلل انصاری‬ ‫محمدرضا غزنوی‬ ‫داودچراغی‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در این باره گفت‪:‬‬ ‫خواس��ته و ارزوی تولیدکنندگان لوازم خانگی‪ ،‬پایین‬ ‫امدن قیمت ها اس��ت زیرا این روزها قدرت خرید مردم‬ ‫به شدت پایین امده است‪.‬‬ ‫حبیب اهلل انصاری در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬دلیل باال بودن‬ ‫هزینه ه��ای تولید را افزایش نرخ مواد اولیه باالدس��تی‬ ‫از مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی و‪ ...‬و‬ ‫همچنین شیوه های فروش انها عنوان کرد‪.‬‬ ‫انصاری یاداور ش��د‪ :‬در حالی که امکان عرضه بیشتر‬ ‫لوازم خانگی به بازار از سوی تولیدکنندگان وجود دارد‪،‬‬ ‫ام��ا به دلیل پایین امدن ق��درت خرید مردم‪ ،‬تقاضای‬ ‫بازار همپوش��انی الزم را با عرض��ه ندارد‪ .‬درنتیجه نبود‬ ‫تعادل در بازار و زیان صنعت را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران در ادامه‪،‬‬ ‫یکی از مش��کالت ام��روز ب��ازار را تبلیغات گس��ترده‬ ‫محصوالتی عنوان کرد که در بانه به فروش می رسند و‬ ‫گفت‪ :‬باید جلوی ورود این گونه لوازم خانگی به کش��ور‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این محصوالت از استاندارد و کیفیت‬ ‫الزم برخوردار نیس��تند و برای استفاده در اقلیم ایران‬ ‫س��اخته نش��ده اند‪ ،‬همچنین حقوق دولت��ی و عوارض‬ ‫پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قاچاق لوازم خانگی‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫نی��ز از افزایش قاچاق لوازم خانگی خبر داد و گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رس��د قاچاق این کاال نسبت به ماه های گذشته‬ ‫به مراتب بیشتر شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ازجمله دالیل‬ ‫افزایش قاچاق لوازم خانگی را ممنوعیت کامل واردات‬ ‫و کاهش برندهای ک��ره ای در بازار عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر قاچاق فرصت مناس��بی برای حضور موثر‬ ‫در بازار یافته است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫با اشاره به اینکه امارها گویای کاهش نسبی تولید لوازم‬ ‫خانگی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حالی که بازار بهتری برای‬ ‫تولیدکنندگان فراهم شده‪ ،‬شرایط تولید سخت تر شده‬ ‫و نیاز اس��ت که دولت اقدام موثری برای بهبود فضای‬ ‫صنعت لوازم خانگی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش نرخ لوازم خانگی نیز باعث شده که‬ ‫واردات غیر قانونی این محصول برای قاچاقچیان صرفه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزایش علم و دانش و تغییرات پرش��تاب ان‪،‬‬ ‫سبب شده اس��ت که در کشورهای توسعه یافته‬ ‫و حتی بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه‪،‬‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬تش��کل ها و سازمان ها‪ ،‬اموزش‬ ‫نی��روی انس��انی را در راس برنامه ه��ا خود قرار‬ ‫داده اند‪ .‬ضمن انکه زیربنای توس��عه تش��کل ها‬ ‫و س��ازمان های دولت��ی و غیردولت��ی‪ ،‬فراه��م‬ ‫ش��دن امکان خالقیت و نواوری منابع انس��انی‬ ‫زیرمجموع��ه ان نه��اد و س��ازمان در انج��ام‬ ‫وظایف مربوط اس��ت‪ .‬براین اساس در تشکل ها‬ ‫و س��ازمان های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف‬ ‫کش��ور که ‪ ۲‬ه��دف متعالی حمای��ت از اصناف‬ ‫دارای پروان��ه کس��ب و کمک به دولت در بهبود‬ ‫چرخ��ه اقتص��ادی کش��ور در تولی��د‪ ،‬تجارت و‬ ‫عرض��ه کااله��ا و خدمات را بر عه��ده دارند نیز‬ ‫باید توجه ب��ه اموزش بیش از این مورد اهمیت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اموزش در تش��کل ها و سازمان های‬ ‫صنف��ی زیرمجموع��ه ات��اق اصن��اف‪ ،‬از ابتدای‬ ‫دهه‪ ۹۰‬پیگیری جدی ش��د و ابتدا برای تمامی‬ ‫واحدهای صنفی دارای جواز کسب یا متقاضیان‬ ‫دریاف��ت ان در اولویت قرار گرفت‪ .‬در این زمینه‬ ‫ش��یوه نامه ای از س��وی مرکز اصناف و بازرگانان‬ ‫ایران باتوجه به قانون نظام صنفی تنظیم و ابالغ‬ ‫ش��ده که به م��رور همراه با اجرایی ش��دن ان و‬ ‫مشخص شدن مسائل و مشکالت‪ ،‬اصالح شده و‬ ‫بهبود پیدا کرده است‪ .‬البته اموزش اصناف فقط‬ ‫نباید محدود به افراد صنفی باشد بلکه الزم است‬ ‫ب��ه مرور اموزش های عموم��ی و تخصصی برای‬ ‫کارکنان و مدیران تشکل ها به ویژه اتحادیه های‬ ‫سراس��ر کش��ور برای بهس��ازی منابع انسانی و‬ ‫همچنین اموزش تخصصی اعضای هیات مدیره‬ ‫اتحادیه ها و اتاق های اصناف کش��ور گس��ترش‬ ‫یابد‪ .‬همچنین باید توجه داشت که ارتقای سطح‬ ‫دانش عموم��ی و تخصصی اعضای هیات مدیره‬ ‫حدود ‪۸‬هزار تش��کل صنفی در سراس��ر کش��ور‬ ‫ازجمل��ه مهم ترین اهداف برنامه های اموزش��ی‬ ‫اصناف و تش��کل های صنفی کش��ور است که از‬ ‫اهمیت گسترده در رشد و توسعه این بخش مهم‬ ‫اقتصادی کشور به ویژه باتوجه به نقش مدیریتی‬ ‫این افراد در هدایت این س��ازمان های گسترده‪،‬‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬ضمن انکه یکی از اجزای مهم‬ ‫س��ازمان های صنفی‪ ،‬مدیریت ان تشکل است و‬ ‫مدیر کلیدحل بسیاری از مشکالت است‪ .‬مدیران‬ ‫نهادها و تش��کل های صنفی در سطوح گوناگون‬ ‫اتحادیه ه��ا‪ ،‬اتاق ه��ای اصناف شهرس��تان های‬ ‫کشور و اتاق اصناف ایران عالوه بر داشتن وظایف‬ ‫عام مدیریت نه��اد مربوط همچون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫س��ازماندهی‪ ،‬هدای��ت و کنت��رل‪ ،‬ن��واوری و‬ ‫انگی��زش‪ ،‬هماهنگی و بودجه بن��دی و‪ ،...‬دارای‬ ‫وظایف مهم ت��ری نیز هس��تند؛ چراکه مدیران‬ ‫تش��کل های صنف��ی در س��طوح گوناگ��ون که‬ ‫براس��اس ساختار این سازمان ها از سوی اعضای‬ ‫مربوط انتخاب می ش��وند‪ ،‬باید پاسخگوی نیازها‬ ‫و تقاضای اعضای زیرمجموعه و نیز پاس��خگوی‬ ‫دول��ت و مردم باتوجه به وظیفه واگذارش��ده در‬ ‫تنظیم بازار کاال و خدمات بوده و در جهت ارتقای‬ ‫کیفی��ت فعالیت مربوط به همراه کاهش نرخ ان‬ ‫بکوش��ند‪ .‬این موضوع بر حساس��یت و اهمیت‬ ‫کار ای��ن اف��راد می افزای��د‪ .‬در این بی��ن هر روز‬ ‫چالش های عمده ای در چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫ک��ه دربرگیرن��ده زنجیره های تولی��د‪ ،‬تجارت و‬ ‫عرضه کاالها و خدمات گوناگون در سطح ملی و‬ ‫محلی مرتبط با فعالیت ‪ ۸‬هزار سازمان صنفی در‬ ‫سراس��ر کشور است‪ ،‬از ابعاد عرضه و تقاضا پیش‬ ‫می اید که مدیران اتحادیه ها‪ ،‬اتاق های اصناف و‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬باید بتوانند با اینگونه چالش ها‪،‬‬ ‫تغییرات و پیشرفت ها هماهنگ و همگام شوند‪.‬‬ ‫درنتیجه توسعه روش های نوین اموزش اعضای‬ ‫هی��ات مدیره تش��کل ها و س��ازمان های صنفی‬ ‫اصن��اف‪ ،‬گام��ی در جهت افزای��ش اگاهی این‬ ‫اف��راد و بهره دهی بیش��تر انهاس��ت‪ .‬همانگونه‬ ‫که اذعان ش��د‪ ،‬در چند س��ال گذش��ته تنها در‬ ‫زمین��ه اموزش اصناف به توس��عه و پیش��رفت‬ ‫افراد صنفی توجه ش��ده و برنامه های اموزش��ی‬ ‫گوناگونی برای این منظور درنظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه اقدامی برای ارتقای سطح دانش و‬ ‫س��واد کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره‬ ‫تش��کل های صنفی انجام نش��ده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬در چند سال گذشته اقدامات گسترده ای‬ ‫برای ج��ذب نیروی کار جوان و فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬در سازمان های صنفی زیرمجموعه‬ ‫اتاق اصناف انجام شده و به تبع ان سطح دانش‬ ‫و تخصص نهادها و تشکل های زیرمجموعه اتاق‬ ‫اصناف از این منظر بهبود و افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب ض��رورت دارد ضمن ارتقای کمی‬ ‫و کیف��ی برگ��زاری دوره های ام��وزش اصناف‪،‬‬ ‫اقدامات الزم برای افزایش س��طح دانش و سواد‬ ‫متقاضیان مشارکت در مجموعه و اعضای هیات‬ ‫مدیره تش��کل های صنف��ی و کارکنان و مدیران‬ ‫تشکل مربوط نیز انجام شود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری از تولید ‪ ۱۲۹‬هزار یخچال و فریزر‬ ‫در کش��ور خبر می دهد که در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱.۸‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که به علت افزایش نرخ ارز و تحریم ها بازار‬ ‫ای��ران به طورکامل برای ف��روش یخچال و فریزر ایرانی‬ ‫مهیا اس��ت اما از این فرصت استفاده مطلوب نمی شود‪.‬‬ ‫از یک س��و هزینه های تولید باال اس��ت و از سوی دیگر‬ ‫به علت اینکه تولیدات ایرانی از نظر تنوع و برند س��ازی‬ ‫اعتماد مصرف کنندگان را به دس��ت نیاورده اند‪ ،‬به ناچار‬ ‫قاچاق ای��ن محصوالت به داخل کش��ور افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��هعل��تافزای��شن��رخارزواعمالتحریم ها‪،‬بازارای��رانبه طورکامل‬ ‫برای فروش یخچال و فریزر ایرانی مهیا است اما از این فرصت استفاده‬ ‫مطلوب نمی شود‬ ‫در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬قاچ��اق در زمان های گوناگون‬ ‫نق��ش خ��ود را تغییر می دهد و حت��ی گاهی قاچاق از‬ ‫داخل به خارج انجام می ش��ود‪ ،‬اما درحال حاضر شاهد‬ ‫واردات غیرقانونی لوازم خانگی هستیم‪.‬‬ ‫اما چطور می توان از این شرایط استفاده کرد و فروش‬ ‫لوازم خانگی ایرانی در بازار داخلی را افزایش داد؟‬ ‫‹ ‹نیاز به ایجاد فضای رقابتی‬ ‫استادیار موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫در این ب��اره گف��ت‪ :‬در چند س��ال گذش��ته طراحی و‬ ‫تولید بس��یاری از محصوالت در داخل کش��ور‪ ،‬موجب‬ ‫غرور‪ ،‬ش��ادی و س��رافرازی هر فرد ایران دوس��ت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری ک��ه درحال حاضر با گش��تی در بازارها‬ ‫با محص��والت متن��وع باکیفیت و نرخ مناس��ب تولید‬ ‫کش��ور که قابلیت عرض��ه در بازاره��ای جهانی دارند‪،‬‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ .‬ازجمله مهم ترین اینگونه محصوالت‬ ‫می توان به تولیدات صنایع غذایی به ویژه انواع شیرینی‪،‬‬ ‫ش��کالت‪ ،‬ماکارونی و لبنیات و در تولید لوازم خانگی‪،‬‬ ‫محصوالت چینی و انواع ظروف اش��پزخانه که کیفیت‬ ‫و کمیت تولید انها در چند سال گذشته رشد مطلوبی‬ ‫داشته‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫داودچراغ��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫خوشبختانه روند طراحی و تولید بسیاری از محصوالت‬ ‫موردنیاز خانوار کش��ور ب��ا افزایش ن��رخ ارز و افزایش‬ ‫ش��دید نرخ محصوالت وارداتی روبه رش��د است‪ .‬البته‬ ‫گسترش این شرایط و تولید محصوالت بیشتر‪ ،‬نیازمند‬ ‫سیاس��ت گذاری اصول��ی دولت و اماده ک��ردن فضای‬ ‫رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصوالت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید درنظر داش��ت ک��ه اگرچه در برخی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه توزیع کنن��دگان و‬ ‫فروشندگان جراید گفت‪ :‬به دلیل کاهش‬ ‫چاپ و فروش روزنام��ه‪ ،‬فروش تنقالت‬ ‫و دخانی��ات جای ف��روش و درامدزایی‬ ‫روزنام��ه را برای کیوس��ک داران گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬حسین فکری درباره‬ ‫وضعیت کس��ب وکار کیوس��ک های روزنامه فروشی‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال های گذش��ته به دلیل گس��ترش‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬میزان مطالعه روزنامه در قالب کاغذ‬ ‫کاهش یافته که در چند ماه گذشته با افزایش نرخ‬ ‫کاغ��ذ و کاهش تیراژ روزنامه‪ ،‬این موضوع تش��دید‬ ‫هم ش��ده اس��ت‪ .‬به گونه ای که می��زان تقاضا برای‬ ‫روزنامه به ش��دت کاهش یافته و به طور مستقیم بر‬ ‫کسب وکار کیوسک داران تاثیر گذاشته است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید افزود‪:‬‬ ‫‹ ‹حمایت نکردن از کاالی باکیفیت‬ ‫محصوالت ش��اهد رش��د کمی تولید هس��تیم اما رشد‬ ‫کیفی و بهبود م��دل و طرح های جدید مانند تولیدات‬ ‫مرغوب در بازار جهانی‪ ،‬کمتر انجام ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه تولید یخچال و فریزر در ماه های گذش��ته از نظر‬ ‫تعداد تا حدودی خوب بوده است اما عمده محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬در ف��رم و قالب تولیدات گذش��ته‪ ،‬با کمترین‬ ‫تغییر و نواوری به ویژه بی توجهی به گسترش مدل های‬ ‫گوناگون و درنتیجه تنوع به بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫چراغ��ی اف��زود‪ :‬به طوری ک��ه روزب��ه روز محصوالت‬ ‫یخچال و فریزر تولید کشور‪ ،‬از نظر طرح‪ ،‬مصرف انرژی‪،‬‬ ‫کارایی‪ ،‬بهره وری‪ ،‬زیبای��ی و فناوری تولید‪ ،‬با تولیدات‬ ‫کش��ورهای عمده تولیدکنن��ده این گونه محصوالت در‬ ‫بازارهای جهانی فاصله بیشتری گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تادیار موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی بیان کرد‪ :‬درکل با وجود رش��د کمی و کیفی‬ ‫بس��یاری از محصوالت تولیدی کشور‪ ،‬همچنان تولید‬ ‫برخی کااله��ا که تولیدی هایی با قدمت طوالنی دارند‪،‬‬ ‫ط��رح و مدل ه��ای قدیمی دارن��د و حت��ی در برخی‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کیفیت تولیدات نس��بت به گذشته‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای شناخت دلیل این وضعیت‪ ،‬الزم است‬ ‫زنجی��ره تامین و عرضه محصوالتی که تولیدات انها در‬ ‫کش��ور همراه با رشد کمی و کیفی بوده‪ ،‬با محصوالتی‬ ‫ک��ه از کیفیت و نواوری مناس��بی در طراحی‪ ،‬تولید و‬ ‫عرضه برخوردار نبوده اند‪ ،‬مقایسه و بررسی شوند‪ .‬در هر‬ ‫صورت‪ ،‬همواره باید فضا و ش��رایط فعالیت برای تولید‬ ‫و عرضه کااله��ا و خدمات گوناگون در کش��ور‪ ،‬برپایه‬ ‫گس��ترش رقابت در بین فعاالن (شامل تولیدکنندگان‬ ‫چراغ��ی بیان کرد‪ :‬بررس��ی ها نش��ان می دهد دلیل‬ ‫عم��ده بهبود نیافتن کیفیت یخچ��ال و فریزر تولیدی‬ ‫در ایران‪ ،‬ارتقا نیافتن اس��تانداردهای گوناگون به ویژه‬ ‫کاه��ش مصرف انرژی ب��رای تولید ای��ن محصوالت و‬ ‫همچنی��ن بی تاثیری بهبود کیفی��ت در تولید و عرضه‬ ‫این محصوالت ب��رای برخورداری از حمایت های دولت‬ ‫(تس��هیالت بانکی حمایتی‪ ،‬معافیت مالیاتی و‪ )...‬است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بهب��ود کیفی��ت محصوالت از طری��ق تولید‬ ‫مدل ه��ای جدید ک��ه انرژی کمتری مص��رف می کند‪،‬‬ ‫نقش و اثر چندانی در کس��ب سود و درامد بنگاه های‬ ‫تولیدکننده یخچال و فریزر نداشته است‪ .‬ازاین رو برای‬ ‫تولی��د و عرضه لوازم خانگی با توجه به رش��د فناوری‪،‬‬ ‫ضروری است قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای‬ ‫حمای��ت از مصرف کنن��دگان در ح��وزه تولید و عرضه‬ ‫اینگونه کاالها در دوره های مشخص ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه می ت��وان به اقدامات انجام‬ ‫ش��ده برای بهبود کیفیت تولید خودرو اش��اره کرد که‬ ‫نقش مهمی در بهب��ود کیفیت خودروهای تولیدی در‬ ‫چند س��ال گذشته داشته است‪ .‬بر این اساس پیشنهاد‬ ‫می ش��ود چنین اقدامات��ی برای بهب��ود کیفیت تولید‬ ‫یخچال و فریزر نیز انجام شود‪ .‬همچنین دولت پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی‪ ،‬ارائه تخفیف های مالیاتی‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارز مبادالت��ی برای واردات مواد اولیه و ماش��ین االت و‬ ‫موارد اینچنینی ب��ه واحدهای تولیدی یخچال و فریزر‬ ‫را من��وط به تولی��د محصوالت باکیفی��ت و مرغوب و‬ ‫کم مصرف همراه با رشد فناوری کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رایط برای احیای جایگاه‬ ‫لوازم خانگی ایرانی در بازار داخلی بهتر از قبل است‪ ،‬به‬ ‫ش��رط انکه تولید کنندگان با ارتقای کیفیت و طراحی‬ ‫بتوانند دولت و مصرف کنن��دگان را به حمایت از خود‬ ‫مجاب کنند‪.‬‬ ‫مصرف ساالنه ‪ ۱۵‬میلیون باتری در ایران‬ ‫ثبات نسبی تعداد کیوسک های روزنامه فروشی‬ ‫میزان درامد و کس��ب وکار کیوسک داران‬ ‫از عرض��ه روزنام��ه ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫قدرت خرید مردم‪ ،‬میزان چاپ روزنامه و‬ ‫اخب��ار و اطالعات روزامد دارد و هر زمانی‬ ‫ک��ه کس��ب وکار روزنامه ها رونق داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬درامد واحدهای کیوسک روزنامه‬ ‫رون��ق خواهد داش��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫کیوسک داران در گذش��ته در کنار فروش روزنامه‪،‬‬ ‫به عرضه تنقالت و دخانی��ات می پرداختند‪ ،‬اما در‬ ‫شرایط فعلی این روند تغییر کرده است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫فروش تنقالت و دخانیات از س��وی کیوسک داران‬ ‫روزنامه‪ ،‬پوشش��ی برای هزینه ه��ای جاری و محل‬ ‫درامد به ش��مار می رود و در چند س��ال گذشته با‬ ‫تغییر شرایط روزنامه ها‪ ،‬فروش تنقالت جای عرضه‬ ‫روزنامه را گرفته اس��ت‪ .‬فکری خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫صنف کیوس��ک داران‪ ،‬دریافت و مالکیت کیوسک‬ ‫و عرضه کنن��دگان) برای دس��تیابی به اه��داف متعالی‬ ‫مد نظ��ر ‪-‬که همان رقاب��ت تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫گوناگون برای تولید محصوالت متنوع با کیفیت باالتر‬ ‫و نرخ کمتر و مناس��ب است‪ -‬شکل گیرد‪ .‬در این بین‬ ‫بای��د از فناوری های نوین برای تولی��د محصوالتی که‬ ‫انرژی کمتری مصرف کرده و بازده بیش��تری دارد هم‬ ‫به خوبی اس��تفاده کنند‪ .‬با مطالعه و بررس��ی بیش��تر‪،‬‬ ‫عمده تری��ن دالیل تولی��د و عرضه مدل ه��ای محدود‬ ‫از برخ��ی محص��والت (یخچال و فری��زر)‪ ،‬بدون تغییر‬ ‫محسوس نسبت به گذشته‪ ،‬استفاده از فناوری قدیمی‪،‬‬ ‫محصوالتی با مصرف انرژی بیشتر از نمونه خارجی و‪...‬‬ ‫مربوط به شکل نیافتن فضای رقابتی در زنجیره تامین و‬ ‫عرضه این محصوالت است‪.‬‬ ‫چراغ��ی در ادامه با اش��اره به اینکه ب��رای برخی از‬ ‫محص��والت فضای رقابتی در تولید و عرضه ان ش��کل‬ ‫نگرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید برای بهبود این شرایط‬ ‫اقدامات��ی انجام دهد‪ .‬در این راس��تا باید ضعف زنجیره‬ ‫تولید و عرضه اینگونه محصوالت در کشور و عمده ترین‬ ‫چالش ه��ا در زنجیره تولید و عرضه اینگونه محصوالت‬ ‫شناس��ایی ش��ود‪ .‬به دنبال ان باید راهکارهای مناسب‬ ‫باتوجه به شناسایی این ضعف ها و عمده ترین چالش ها‬ ‫در تولی��د و عرضه رقابتی اینگون��ه محصوالت ازجمله‬ ‫انواع یخچال و فریزر به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫در قالب س��رقفلی مطرح نیس��ت و ب��ه عنوان حق‬ ‫کس��ب و پیشه به ان نگاه می ش��ود که این حق با‬ ‫توجه به میزان رونق کسب وکار‪ ،‬دستخوش تغییر و‬ ‫افزایش نرخ می شود‪ .‬رئیس اتحادیه توزیع کنندگان‬ ‫و فروش��ندگان جراید یاداور شد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫ش��هر تهران هزارو ‪ ۲۰۰‬کیوسک فعالیت دارند که‬ ‫در سال های گذشته از تعدادشان کاسته نشده و با‬ ‫درصد بسیار اندکی بر میزان انها افزوده شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای س��اخت و نصب هر کیوس��ک‬ ‫روزنامه فروش��ی در ش��رایط فعلی به ج��ز مراحل‬ ‫قانون��ی دریافت مجوز باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫هزین��ه کرد‪ .‬فکری گفت‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بارها از س��وی شهرداری اعالم شده که کیوسک ها‬ ‫در سطح شهر بروزرس��انی و یکسان سازی خواهند‬ ‫شد‪ ،‬اما تا امروز این مهم از سوی شهرداری اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه س��ازندگان و‬ ‫فروشندگان باتری گفت‪ :‬ساالنه ‪۱۵‬‬ ‫میلیون باتری در کشور مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تق��ی علی اکب��ری‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬درباره‬ ‫وضعی��ت ب��ازار باتری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۵‬میلی��ون بات��ری در کش��ور مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد که از این تعداد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون باتری تولید داخل است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فراوانی باتری در بازار تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر افزایش نرخ و کمبودی در‬ ‫بازار نداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان‬ ‫باتری تاکی��د کرد‪ :‬با توجه ب��ه افزایش دما و‬ ‫مصرف ب��االی کولر‪ ،‬میزان مص��رف باتری در‬ ‫کشور زیاد است‪.‬‬ ‫علی اکب��ری ب��ا بی��ان اینکه یک‬ ‫هزار واحد رسمی در تهران مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫اصلی ضری��ب اش��تغال زایی متکثر‬ ‫این صنع��ت را باید در تعدد قطعات‬ ‫تعبیه ش��ده در خودرو جس��ت وجو‬ ‫ک��رد که ب��ه تبع ب��رای س��اخت و تولید هر‬ ‫قطعه ای بای��د تعداد قابل توجه��ی از افراد در‬ ‫واحدها و مراکز قطعه سازی مشغول به فعالیت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫علی اکب��ری بیان کرد‪ :‬راه ان��دازی و اغاز به‬ ‫کار هر واحد تولی��دی در این عرصه‪ ،‬نیازمند‬ ‫دریافت مجوز از س��ازمان اس��تاندارد است و‬ ‫نداشتن چنین مجوزی جریمه های سنگین و‬ ‫سختی را نصیب سرمایه گذاران می کند‪.‬‬ ‫افزایش بی رویه نرخ سبوس و انتقاد دامداران‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه دامداران کش��ور گفت‪ :‬نرخ س��بوس در‬ ‫هفته های گذشته از ‪ ۵۴۰‬به یک هزارو‪ ۲۵۰‬تومان افزایش یافته‬ ‫که این امر با واکنش شدید دامداران روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سعید سلطانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با انتقاد‬ ‫از افزایش بی رویه نرخ سبوس اظهار کرد‪ :‬با توجه به نوسان شدید‬ ‫نرخ س��بوس‪ ،‬گویا قرار نیست دامداران ارامش پیدا کنند چراکه‬ ‫این امر بر افزایش هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکه‪۷۰‬درصدهزینهتولیدشیروگوشتبهخوراکدام‬ ‫باز می گردد‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود انکه نرخ پیشنهادی هر کیلو شیر خام‬ ‫با احتس��اب ‪۱۰‬درصد س��ود‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۵۷۰‬تومان بود‪ ،‬اما ستاد‬ ‫تنظیم بازار با اس��تدالل کاهش قدرت خرید خانوار و‬ ‫افت سرانه مصرف‪ ،‬نرخ مصوب را ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۹۰‬تومان‬ ‫اعالم کرد که هم اکنون با تغییر نرخ س��بوس به عنوان‬ ‫یک��ی از نهاده های تولید‪ ،‬تولیدکنندگان متحمل زیان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سلطانی ادامه داد‪ :‬با افزایش نرخ شیر خام‪ ،‬اتحادیه‬ ‫دام��داران با اکراه تغییر نرخ س��بوس از ‪ ۵۴۰‬به ‪۸۴۰‬‬ ‫توم��ان را پذیرفت‪ ،‬ام��ا با وجود انکه زمان زی��ادی از اعالم نرخ‬ ‫مصوب ش��یر خام نگذش��ته است‪ ،‬کارخانه ها دوباره نرخ هر کیلو‬ ‫محصول را به یک هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان افزایش دادند‪ ،‬چنانچه این‬ ‫نرخ کاهش پیدا نکند‪ ،‬اتحادیه از خرید امتناع می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران درباره اخرین وضعیت‬ ‫ب��ازار نهاده ه��ای دامی گف��ت‪ :‬در ماه های گذش��ته‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان اق��دام به توزی��ع نهاده ه��ای دامی با‬ ‫نرخ ه��ای دلخ��واه در ب��ازار می کردن��د که به س��بب‬ ‫اعتراض تولیدکنندگان‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی اقدام‬ ‫به توزیع ذرت و کنجاله س��ویا ب��ا نرخ مصوب در بازار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و ‪ ۳۵۰‬و کنجاله‬ ‫س��ویا را ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬تومان اعالم ک��رد و افزود‪ :‬هم اکنون هر‬ ‫کیلو ذرت و جو در بازار س��یاه با نرخ یک هزار و ‪ ۷۵۰‬و کنجاله‬ ‫س��ویا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در اختیار مرغداران و دامداران قرار‬ ‫می گیرد که نسبت به ماه های گذشته کاهش چشمگیری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان با اش��اره به اینکه نوس��ان دوباره‬ ‫سبوس در افزایش نرخ تمام شده خوراک دام تاثیر بسزایی دارد‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬اگر س��بوس ‪۱۵‬درصد خوراک دام را تش��کیل دهد‪،‬‬ ‫افزایش حدود ‪ ۴۰۰‬تومانی نرخ خوراک دام بدان معناس��ت که‬ ‫به سبب افزایش هزینه تمام شده تولید با زیان سنگینی روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫یک��ی از تخلف هایی که در نظام بانکی گهگاه ش��اهد‬ ‫هس��تیم و بانک مرکزی و س��ایر نهادهای ذی ربط نیز‬ ‫به ش��دت نس��بت به ان هش��دار داده اند‪ ،‬پدیده ش��وم‬ ‫«اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬در ماه های گذش��ته پ��س از اعمال‬ ‫محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی‪ ،‬وقوع این‬ ‫نوع تخلف ش��یوع بیشتری یافته و با توجه به مشکالت‬ ‫اقتصادی جامعه‪ ،‬برخی افراد از اجاره دادن حس��اب های‬ ‫بانکی خود اس��تقبال کرده اند؛ جس��ت وجویی کوتاه در‬ ‫فضای مجازی نش��ان دهنده بازار داغ این نوع کاس��بی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به‬ ‫طور معمول قصد پولشویی‪ ،‬فرار مالیاتی‪ ،‬کالهبرداری و‬ ‫انجام سایر فعالیت های مجرمانه را دارند‪ .‬در این رویداد‪،‬‬ ‫فرد متخلف و س��ودجو از افراد س��اده اندیش یا نیازمند‬ ‫می خواهد تا در عوض دریافت اجاره بهای ماهانه که گاه‬ ‫نرخ ان به ‪ ۴‬میلیون تومان هم می رس��د‪ ،‬یک حس��اب‬ ‫بانک��ی ب��از کنند و س��پس کارت بانکی هم��راه با رمز‬ ‫اینترنتی و س��ایر اطالعات حس��اب را در اختیار او قرار‬ ‫دهند‪ .‬صاحب حس��اب با تصور اینکه یک حساب بانکی‬ ‫خال��ی‪ ،‬هیچ خطری برای صاحب حس��اب ندارد‪ ،‬بدون‬ ‫انکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب اگاه‬ ‫باشد‪ ،‬کارت بانکی و تمامی اطالعات حساب خود را در‬ ‫قبال دریافت اجاره بها در اختیار او قرار می دهد‪ .‬در این‬ ‫شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره ای‪ ،‬اقدام‬ ‫به پولشویی و یا معامالت ممنوع کند درصورت پیگیری‬ ‫و شناسایی‪ ،‬صاحب حس��اب باید به شخصه پاسخگوی‬ ‫مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر در حالت خوش��بینانه فرد مستاجر فقط بخواهد‬ ‫حس��اب اج��اره ای را ب��رای تراکن��ش مبادالت س��الم‬ ‫اقتصادی و کسب وکار مشروع به کار گیرد‪ ،‬احتمال دارد‬ ‫که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حس��اب‬ ‫بانکی کرده باش��د؛ روش��ن اس��ت که در این وضعیت‬ ‫تعه��دات مالیاتی حاص��ل از تراکنش های ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬رواج این پدیده در ماه های گذش��ته‪ ،‬در‬ ‫حالی هش��دارهای چندباره و تشدید نظارت های بانکی‬ ‫مرکزی بر حساب های بانک را به دنبال داشته که وزیر‬ ‫اقتص��اد نیز به این موضوع واکنش نش��ان داده و تاکید‬ ‫کرده است با حساب های بانکی اجاره ای برخورد جدی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند درب��اره برنامه های در دس��ت اجرا‬ ‫برای مقابله با حس��اب های بانک��ی اجاره ای که با هدف‬ ‫پولش��ویی و فرار مالیاتی افتتاح می ش��ود‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫اگرچه اماری از این حس��اب های اجاره ای نداریم اما در‬ ‫حال شناس��ایی و مقابله با حس��اب های بانکی اجاره ای‬ ‫هستیم و باید با این نوع حساب ها برخورد شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬به دارندگان کارت های بانکی و صاحبان‬ ‫حساب های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار‬ ‫دادن دس��ت چک های بانکی ی��ا کارت پرداخت بانکی‬ ‫در اختیار افراد غیر‪ ،‬حتی فروش��ندگان کاال خودداری‬ ‫ک��رده و خ��ود را در مظ��ان اتهام های کالهب��رداری‪،‬‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬بده��کاران مالیات��ی و‪ ...‬ق��رار ندهند که به‬ ‫گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬در کن��ار این مه��م‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های قانونی و حقوقی ب��رای جلوگیری از به‬ ‫وجود امدن چنین پدیده های شومی از الزامات است و‬ ‫بانک ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان‬ ‫و احراز هویت انها سختگیری بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ارتق�ای س�امانه اعتبارس�نجی و‬ ‫رتبه بندی مشتریان بانک ها‬ ‫محمد ربی��ع زاده‪ ،‬کارش��ناس بانک در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان این موضوع که اطالع رس��انی ‬ ‫به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب های‬ ‫پولشویان اجاره نشین‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوره اموزشی بیمه های اتومبیل بیمه میهن‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۱ ،‬تیر ‪ ۹۸‬با حضور مدیران شعب‬ ‫غرب و ش��رق تهران‪ ،‬ممتازمرک��ز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬شیراز‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی و اذریایجان شرقی و غربی‬ ‫و پنجش��نبه‪ ۱۲ ،‬تیر با حضور کارشناس��ان‬ ‫استان های گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬خوزستان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫چهار محال و بختیاری‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬اس�لام اباد‬ ‫غرب‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬قم و اس��تان مرکزی در راستای برنامه‬ ‫توانمندس��ازی سرمایه انس��انی شرکت بیمه‬ ‫میهن در شهر تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫مسدود شدن حدود ‪ ۶‬میلیون حساب بانکی غیرمجاز‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد‪ :‬از سال گذشته تاکنون حدود ‪ ۶‬میلیون حساب بانکی که به‬ ‫طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند‪ ،‬در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کاال و ارز مسدود شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬علی مویدی با بیان این مطلب افزود‪ :‬این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی‪ ،‬قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬قاچاق مواد مخدر و‪ ...‬فعالیت می کردند‪ ،‬شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی مانده این حساب ها‬ ‫نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶‬میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب های غیرمجاز در کشور‬ ‫وجود داش��ت که از حدود ‪ ۵۰‬سال گذش��ته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و‬ ‫شناس��نامه مش��خصی هم نبودند که در این راستا از اغاز سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون این حساب های بانکی شناسایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬اوج برخورد و مسدود سازی این حساب ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه‬ ‫در صورت شفاف س��ازی جلوی پولش��ویی و بسیاری از تخلف ها گرفته می شود‪ .‬با همکاری بانک مرکزی موفق‬ ‫ش��دیم بیش از ‪ ۲‬میلیون از این حس��اب های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف ها‬ ‫بودند را شناس��ایی و مس��دود کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۳‬میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد‪ ،‬موسسه ها و‬ ‫نهاد های حقوقی هس��تند را نیز شناسایی کرده ایم و تاکنون افزون بر ‪ ۲‬میلیون شماره حساب بانکی را در این‬ ‫زمینه مس��دود کرده ایم و حدود ‪ ۷۰۰‬هزار ش��ماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد‪ :‬در این میان حدود ‪ ۵۸۲‬هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع‬ ‫خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ‪ ۱۰‬هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود می شود‪.‬‬ ‫مویدی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا در نظام بانکی تخلف هایی در راس��تای افتتاح این حساب ها‬ ‫ع تخلف هایی از این دس��ت از س��وی برخی‬ ‫وجود داش��ته و انها را چگونه پیگیری می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قط ‬ ‫بانک ها و کارمندان انها رخ داده زیرا اگر انها بر اس��اس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حس��اب‬ ‫م در راستای‬ ‫اقدام می کردند‪ ،‬این اتفاق ها نمی افتاد‪ .‬در این زمینه بازداش��تی های زیادی داش��تیم و به طور حت ‬ ‫نظم بخش��ی و شفاف سازی س��هم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم‬ ‫ع برخورد می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۸‬هزار حس��اب بانکی مظنون به این تخلف ها باقی‬ ‫بوده اند‪ ،‬به طور قط ‬ ‫مانده که بر اساس قوانین باالدستی مانند قانون بودجه‪ ،‬تکلیف انها تا پایان امسال مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫بانکی‪ ،‬از جمله اقدام های ضروری است که باید پیوسته‬ ‫انجام ش��ود تا مردم بدانند با این اق��دام چه بار مالی و‬ ‫حقوقی برای ش��ان به همراه خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫اطالع رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند این‬ ‫اقدام ش��ان می تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی‬ ‫که ف��ردی عملیات غیر قانونی با حس��اب بانکی ش��ان‬ ‫انجام دهد در نهایت این صاحب حس��اب است که باید ‬ ‫پاس��خگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف‬ ‫فقط متوجه او خواهد بود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بر س��ختگیری بانک ها نس��بت به احراز‬ ‫هویت افراد در زمان بازکردن حس��اب های بانکی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب هایی‬ ‫حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی کنند‬ ‫یا کارت بانکی دریافت می کنند‪ ،‬به ش��کل سختگیرانه‬ ‫احراز هویت ش��وند زیرا این امر می تواند به عنوان یکی‬ ‫از روش های جلوگیری از پولشویی باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس همچنی��ن ب��ه اهمی��ت موض��وع‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بندی مشتریان بانک ها اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬از انج ا که اعتبارس��نجی و رتبه بندی مشتریان‬ ‫موجب دس��تیابی به شناخت کامل از مشتری می شود‪،‬‬ ‫در بروز و رواج پدیده هایی همچون اجاره حس��اب های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬واحد های نظارتی بانک ها می توانند بر اس��اس‬ ‫تراکنش های مش��کوک افراد‪ ،‬انها را شناسایی و با این‬ ‫نوع تخلف ها برخورد کنند‪.‬‬ ‫ربی��ع زاده با بی��ان اینکه درحال حاض��ر به دلیل خال‬ ‫این گونه اقدام های پیش��گیرانه‪ ،‬شناس��ایی حساب های‬ ‫بانکی که با ان تخلف های مالی رخ می دهد کمی سخت‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬برای رفع این مشکالت باید نظام‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بندی مش��تریان بانک ها ارتقا یابد‬ ‫و س��ختگیری های الزم در زمان بازکردن حس��اب های‬ ‫نقدینگی بیمه ایران‬ ‫سال گذشته به ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسید‬ ‫بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ضمن اینکه زیرس��اخت های حقوقی باید‬ ‫در این زمینه ها فراهم شود‪ ،‬در کنار این موضوع‪ ،‬اگاهی‬ ‫دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این گونه تخلف ها‬ ‫ی‬ ‫بس��یا ر اهمیت دارد و در این بی��ن نقش بانک مرکز ‬ ‫بااهمیت تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب های‬ ‫بانکی‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد‬ ‫اه��داف مخ��رب و شوم ش��ان‪ ،‬در هر بره��ه از زمان به‬ ‫دنب��ال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پس از تشدید فضای س��فته بازی و داللی در بازارهایی‬ ‫همچ��ون ارز‪ ،‬بان��ک مرک��زی محدودیت های��ی را در‬ ‫بح��ث تراکنش ه��ای بانکی ایجاد کرد ک��ه متخلفان و‬ ‫س��ودجویان برای دور زدن انها‪ ،‬با شگردی جدید‪ ،‬اجاره‬ ‫کردن حس��اب های بانکی را ابزاری ب��رای فعالیت های‬ ‫خالفکارانه ش��ان ق��رار دادند‪ .‬او ب��ا بیان اینک��ه اجاره‬ ‫کارت های بانک��ی گا ه برای پولش��ویی و انجام فعالیت‬ ‫مجرمان��ه یا ب��رای ف��رار از پرداخ��ت مالی��ات انجام‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل ان هر چ ه باشد ‪ ،‬پیامدهای بسیار‬ ‫جبران ناپذیری را برای افرادی که حساب ش��ان را اجاره‬ ‫می دهن��د خواهد داش��ت‪ .‬وی با تاکید ب��ر این موضوع‬ ‫ک��ه برای جلوگیری از گس��ترش چنین تخلف هایی در‬ ‫کشور‪ ،‬ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب ها‬ ‫و تراکنش های مش��کوک اقدام ه��ای الزم را انجام دهد‬ ‫و ب��ا افرادی ک��ه مرتکب چنین تخلف هایی می ش��وند‬ ‫به ش��دت برخورد کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫بر حس��اب های بانکی نظارت و کنترل کافی داش��ته و‬ ‫با پیگیری و شناس��ایی این گونه حس��اب ها با متخلفان‬ ‫برخورد جدی کند‪ .‬افراد باید متوجه این موضوع باشند‬ ‫که ارت��کاب چنین تخلف هایی مجازات های س��نگینی‬ ‫برای ش��ان به همراه خواهد داش��ت و ای��ن مهم باید از‬ ‫س��وی بانک مرکزی و س��ایر نهادهای نظارتی پیوسته‬ ‫گوش��زد ش��ود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و نهاد ه��ای نظارت��ی در عین ح��ال بای��د کنترل ها و‬ ‫نظارت ش��ان را نس��بت به این موضوع افزایش دهند و‬ ‫زمانی که متوجه تراکنش های بانکی مشکوک می شوند‪،‬‬ ‫به س��رعت نس��بت به ان رس��یدگی کنند‪ .‬در کنار این‬ ‫ی الزم انجام شود که در صورت‬ ‫موضوع باید اطالع رسان ‬ ‫اجاره دادن حس��اب ها و کارت های بانکی ش��ان این امر‬ ‫پیامدهای س��نگینی برای شان خواهد داشت و می تواند‬ ‫مجازات های سنگینی را برای انها به همراه اورد‪.‬‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۳۳۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت‪:‬‬ ‫این بانک از اغاز تاس��یس تاکنون به میزان ‪۳۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت اعتباری به بخش های اقتص��ادی اعطا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫مهدیان که در نشس��ت تخصصی فصلی مدیران تعاون وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با حض��ور محمد کبیری‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور تع��اون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی در «مرکز‬ ‫همایش های تالش» س��خن می گفت ضمن بیان این مطلب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دوس��وم حجم تسهیالت اعتباری اعطایی بانک به‬ ‫فعاالن اقتصادی در طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته پرداخت شده که‬ ‫این نش��ان از توسعه روزافزون و افزایش توانمندی بانک دارد‪.‬‬ ‫مهدیان با بیان اینکه مجموعه مدیریتی بانک التزام فراوانی به‬ ‫رعای��ت تکالیف و انجام ماموریت های توس��عه ای دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به میزان‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬میلیارد ریال تس��هیالت اشتغال افرین پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین حجم پرداخت تس��هیالت اعتباری بانک به‬ ‫بنگاه های خرد و متوس��ط با اولوی��ت تعاونی ها‪ ،‬در طرح رونق‬ ‫تولید در طول ‪ ۳‬س��ال به میزان ‪ ۱۸‬ه��زار میلیارد ریال بوده‬ ‫است‪ .‬وی با اش��اره به حضور این بانک در پرداخت تسهیالت‬ ‫به استان های اسیب دیده در حادثه سیل گفت‪ :‬حجم تعهدات‬ ‫بانک در این طرح ‪۲۵۰۰‬میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت که‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬میلیارد ریال به بخش مس��کن و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال به‬ ‫بخش کشاورزی تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جانمای�ی جدی�د ش�عب بان�ک مهر ای�ران در‬ ‫‪ ۳‬استان‬ ‫ش��عبه های پارس��یان‪ ،‬ش��هید چم��ران و دهل��ران بان��ک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران در استان های هرمزگان‪ ،‬بوشهر و ایالم‬ ‫در مکان جدید جانمایی و افتتاح شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬بر اس��اس این اعالم‪ ،‬ش��عبه‬ ‫پارس��یان(کد ‪ ) ۷۲۱۱‬در اس��تان هرمزگان ب��ه مکان جدید‬ ‫واق��ع در بلوار امام خمین��ی (ره)‪ ،‬روبه روی ش��هرداری‪ ،‬نبش‬ ‫کوچه رس��الت ‪ ۱۵‬انتق��ال یافت و مش��تریان می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ ۰۷۶۳۳۷۵۷۴۶۵‬و‬ ‫‪ ۰۷۶۳۳۷۵۷۴۶۹‬تماس حاصل کنند‪ .‬شعبه شهید چمران (کد‬ ‫‪ )۲۸۰۸‬در اس��تان بوشهر نیز به منظور بازسازی و تعمیرات و‬ ‫به صورت موقت به نش��انی‪ :‬خیابان ش��ریعتی‪ ،‬حد فاصل گذر‬ ‫ماحوزی و خیابان پیروزی منتقل ش��د و مشتریان‪ ،‬متقاضیان‬ ‫و مراجع��ان می توانند با ش��ماره تلفن های ‪۰۷۷۳۴۲۲۶۵۶۶‬و‬ ‫‪ ۰۷۷۳۴۲۲۵۱۱۳‬و ‪۰۷۷۳۴۲۳۲۳۱۶‬تماس بگیرند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��عبه دهلران (‪ )۲۶۰۷‬اس��تان ایالم نیز به نش��انی‪ :‬دهلران‪،‬‬ ‫خیابان عطار شمالی انتقال یافت و ‪۳۳۷۲۰۵۱۸ ،۳۳۷۲۰۵۱۷‬‬ ‫شماره تلفن های جدید شعبه است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ط�رح کارامد» بانک تجارت راهی بازار مالی‬ ‫شد‬ ‫بانک تجارت در راس��تای ارائه خدمات بیش��تر به مشتریان‬ ‫خ��ود‪ ،‬در قالب ط��رح کارامد تس��هیالت ویژه ب��ه دارندگان‬ ‫دستگاه های کارتخوان فعال پرداخت می کند‪« .‬طرح کارامد»‬ ‫ب��ا ه��دف ارائه خدمات اعتب��اری متمایز و ویژه ب��ه دارندگان‬ ‫پایانه های فروش��گاهی و درگاه ه��ای پرداخت اینترنتی متصل‬ ‫ب��ه حس��اب بانک تجارت‪ ،‬طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫تس��هیالت بر اساس میانگین حساب های جاری‪ ،‬قرض الحسنه‬ ‫پس ان��داز و کوتاه مدت متص��ل به پایانه فروش��گاهی و درگاه‬ ‫پرداخت اینترنتی اعطا می شود‪.‬‬ ‫مش��تریان حقیقی و حقوقی دارنده پایانه های فروش��گاهی‬ ‫و درگاه ه��ای پرداخ��ت اینترنتی متصل به حس��اب های بانک‬ ‫تجارت می توانند بر اس��اس مانده ای که در حس��اب خود برای‬ ‫م��دت تعریف ش��ده ‪ ۳‬ماهه یا ‪ ۶‬ماهه ایج��اد می کنند‪ ،‬در این‬ ‫طرح از امکان دریافت تسهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی با مدت‬ ‫بازپرداخ��ت حداکثر ‪ ۱۸‬ماه برخوردار ش��وند‪ .‬از مزایای اصلی‬ ‫این طرح ‪ ،‬می توان به امکان برداش��ت مانده حس��اب مش��تری‬ ‫دریافت کننده تس��هیالت‪ ،‬تنوع و نرخ پایین س��ود تسهیالت‪،‬‬ ‫مبلغ و مدت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی اشاره کرد‪ .‬امکان‬ ‫دریافت تس��هیالت طرح کارامد تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با‬ ‫معرفی یک ضامن معتبر فراهم ش��ده و برای مبالغ باالی یک‬ ‫میلیارد ری��ال نیز وثیقه هایی مطابق ب��ا ضوابط بانک دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همایش بررس�ی عملکرد ‪ ۳‬ماهه ش�عب مس�تقل‬ ‫بانک ملی‬ ‫همایش بررس��ی عملکرد ‪ ۳‬ماهه ش��عب مستقل بانک ملی‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره در این همایش ضمن بررس��ی و تبادل نظر‬ ‫درب��اره ش��اخص های عملک��ردی ش��عب ب��ر اهمی��ت منابع‬ ‫ارزان قیمت در پرتفوی س��پرده ای بان��ک و راهکارهای عملی‬ ‫برای کس��ب درامدهای کارمزدی و در نهایت سوداوری بانک‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬وی همچنین بر گردش ش��غلی مناس��ب و لزوم‬ ‫جانش��ین پروری و انتقال تجربه ها و فراهم اوری زمینه ارتقای‬ ‫ش��غلی به منظور ایج��اد انگی��زه در کارکنان مس��تعد تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ مدیر امور ش��عب مس��تقل بانک نیز با اش��اره به عملکرد ‪۳‬‬ ‫ماهه اغاز سال ‪ ۹۸‬این شعب اظهار کرد‪ :‬شعب مستقل در بازه‬ ‫زمانی یادشده در تمامی شاخص ها بهبود قابل توجهی را تجربه‬ ‫کرده ان��د‪ .‬حمید مومنی افزود‪ :‬در این ش��عب‪ ،‬مطالبات معوق‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۴‬درص��د و ‪ NPL‬به میزان یک درصد کاهش و در‬ ‫مجموع ‪ ۴‬سپرده اصلی نیز بیش از ‪ ۶‬درصد رشد داشته اند‪ .‬در‬ ‫پایان از عملکرد شعب مستقل سعدی‪ ،‬میرداماد و فردوسی به‬ ‫عنوان شعب برتر در ‪ ۳‬ماه اغاز امسال قدردانی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران با تش��ریح برنامه های‬ ‫کاهش زیان انباشته و افزایش سطح توانگری‬ ‫گفت‪ :‬نقدینگی بیمه ایران س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان رس��ید‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬محس��ن پورکیانی‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��هامی بیمه ایران با تشریح برنامه های این‬ ‫ش��رکت برای کاهش زیان انباشته و افزایش‬ ‫سطح توانگری گفت‪ :‬شرکتی که درحال حاضر‬ ‫روزان��ه ‪ ۴۰‬میلیارد تومان خس��ارت پرداخت‬ ‫می کن��د‪ ،‬توانمن��د اس��ت‪ .‬وی در نشس��ت‬ ‫سراس��ری مدیران س��تادی و استانی شرکت‬ ‫س��هامی بیمه ای��ران در مرک��ز همایش های‬ ‫ایران زمین گف��ت‪ :‬اصالح پرتف��وی‪ ،‬افزایش‬ ‫فروش نقدی‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬مدیریت بهینه‬ ‫صدور و خسارت و شفافیت و سالمت اداری‪،‬‬ ‫‪ ۵‬برنامه اساس��ی و در حال اجرای بیمه ایران‬ ‫برای کنترل نقطه سر به س��ر اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیمه ایران فقط در ‪ ۳‬رشته درمان‪ ،‬ثالث‬ ‫و مس��ئولیت از نقطه سر به سر پایین تر است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در بقیه رش��ته ها اغلب سود ده‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گفته پورکیانی‪ ،‬در رشته زیانده‬ ‫درم��ان پرتفوی را ت��ا حدود زی��ادی اصالح‬ ‫کردیم و س��هم شرکت در این رشته را که در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۲۸‬درصد و سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫رس��انده بودیم‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۸‬درصد کل‬ ‫پرتفوی کاهش دادیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برای اصالح‬ ‫پرتفوی ش��رکت‪ ،‬برنامه های گسترده ای را در‬ ‫بیمه های زندگی اندیشیده ایم که به سرعت و‬ ‫با دقت در حال انجام اس��ت و به زودی انقالبی‬ ‫را در این رشته شاهد خواهیم بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیمه ایران ادامه داد‪ :‬میزان نقدینگی شرکت‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬معادل ‪ ۴۲۵‬میلیارد تومان بود که‬ ‫موفق شدیم این میزان را در سال ‪ ۹۶‬به ‪۶۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان و در س��ال ‪ ۹۷‬به مبلغ ‪۱۹۹۹‬‬ ‫میلیارد تومان برس��انیم که حاصل ان تسریع‬ ‫در روند س��رمایه گذاری ها ب��ود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۵‬س��ال گذشته تعداد بدهکاران شرکت‬ ‫همواره روندی رو به رش��د داشته است که با‬ ‫اقدام های انجام شده از سال ‪ ۹۷‬روندی رو به‬ ‫کاهش یاف��ت و ‪ ۱۲‬درصد از تعداد بدهکاران‬ ‫شرکت کم شد‪.‬‬ ‫بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران به «اپ» پیوست‬ ‫امکان پرداخت از طریق کارت در اپلیکیشن‬ ‫موبایلی «اپ» با مبدا بانک توس��عه صادرات‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫توس��عه ص��ادرات به نق��ل از مدیری��ت امور‬ ‫فناوری اطالع��ات و ارتباطات‪ ،‬این اقدام پس‬ ‫از فراهم س��ازی زیرس��اخت الزم در اج��رای‬ ‫پرداخت های مرتبط با کارت های بانکی برای‬ ‫مشتریان بانک میسر شده است‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزای��د‪ :‬امکان اس��تفاده از کارت های این‬ ‫بانک در یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های‬ ‫موبایلی به نام اس��ان پرداخت (اپ) متعلق به‬ ‫شرکت اسان پرداخت پرش��ین فراهم شده و‬ ‫از این پس مش��تریان بان��ک می توانند از این‬ ‫س��رویس اس��تفاده کنند‪ .‬همچنی��ن درباره‬ ‫سایر اپلیکیش��ن های پرداخت موبایلی‪ ،‬پس‬ ‫از دریاف��ت مجوزه��ای الزم این امکان فراهم‬ ‫خواهد شد‪ .‬در ضمن‪ ،‬اردیبهشت امسال بانک‬ ‫توسعه صادرات به اپلیکیشن پرداخت موبایلی‬ ‫« ‪ »۷۲۴‬متصل شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شناسایی و مقابله با «حساب های بانکی اجاره ای» در دستور کار قرار گرفت‬ ‫سرمایه گذاری بیمه‬ ‫میهن در حوزه اموزش‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان مطرح شد‬ ‫گلستان صاحب مدرن ترین مرکز نمایشگاهی شمال ایران‬ ‫میلاد محم�دی‪ :‬ب��رای س��اخت مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان گلستان پس از مطالعات‬ ‫اولی��ه‪ ،‬زمی��ن اجرای پروژه با مس��احتی اف��زون بر ‪۱۵‬‬ ‫هکتار روب��ه روی فرودگاه بین المللی گ��رگان در مکانی‬ ‫با دسترس��ی مناسب تعیین‪ ،‬س��پس طراحی و ساخت‬ ‫سازه های نمایش��گاه براس��اس معیارها و استانداردهای‬ ‫بین المللی جهانی از سال ‪ ۱۳۸۷‬اغاز شد‪.‬‬ ‫پ��س از طی مراحل تایی��د طرح و تامین مالی پروژه‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬فاز یک مجموعه به بهره برداری رسید و‬ ‫با اقدام های به عمل امده در ‪ ۶‬اسفند ‪ ۱۵( ۱۳۹۳‬مارس‬ ‫‪ )۲۰۱۵‬به باشگاه جهانی نمایشگاهی وارد شد و عضویت‬ ‫انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی(‪ )UFI‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫ویژگ��ی ممت��از و منحصربه ف��رد مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان گلس��تان نس��بت به‬ ‫تمامی مراکز نمایشگاهی ایران‪ ،‬فاصله یک کیلومتری با‬ ‫پایانه مس��افربری هوایی (فرودگاه بین المللی گرگان)‪۵ ،‬‬ ‫کیلومتر با پایانه مسافربری زمینی (اتوبوس و راه اهن)‪،‬‬ ‫قرارگرفتن در مس��یر ترانزیت به مرز کشور ترکمنستان‬ ‫و نزدی��ک بودن به بزرگ ترین ش��هرک صنعتی اس��تان‬ ‫گلستان است‪.‬‬ ‫همچنین محور کمربندی گرگان در تزدیکی ان باعث‬ ‫ش��ده هیچ گونه بار ترافیکی در زمان برپایی نمایشگاه ها‬ ‫به شهر تحمیل نشود‪.‬‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان گلس��تان‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های تجاری و اقتصادی‬ ‫در شمال ایران با بهره مندی از فضا‪ ،‬امکانات و تسهیالت‬ ‫نمایشگاهی و نیرو های متخصص‪ ،‬بستر و زمینه مناسبی‬ ‫را از طریق برپایی نمایش��گاه های تخصصی و بین المللی‬ ‫برای تولید کنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی فراهم‬ ‫کرده تا ع�لاوه بر عرضه و نمایش توانمندی های منطقه‬ ‫و کش��ور‪ ،‬مبادالت تجاری و سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫و بین الملل��ی خ��ود را در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان گلستان توسعه بخشند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا توجه به دورنمای اقتصادی اس��تان و‬ ‫براساس چش��م انداز برنامه چهارم توسعه کشور‪ ،‬ازسوی‬ ‫بخش خصوصی تاسیس و باوجود فرازو نشیب های زیاد‪،‬‬ ‫در مس��یر رش��د و ترقی گام نخستین خود را با توجه به‬ ‫سیاس��ت های حمایتی دولت در ایجاد س��ایت نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی اس��تان گلس��تان به عنوان ی��ک ضرورت و‬ ‫براساس مصوبه سفر ریاست جمهوری و هیات دولت و با‬ ‫حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت مدیران‬ ‫ارشد استان‪ ،‬محکم برداشته است‪.‬‬ ‫با طراحی مدرن ترین س��ایت نمایش��گاهی در شمال‬ ‫کشور و براساس استانداردهای بین المللی مرحله نخست‬ ‫ایجاد این نمایشگاه انجام شده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر فضاهای اماده بهره ب��رداری در فاز یک‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اس��تان گلس��تان‪ ،‬فضای مسقف‬ ‫نمایش��گاهی ش��امل ی��ک س��الن یکپارچه و مس��طح‬ ‫ب��ه مس��احت ‪ ۶۰۰۰‬مترمرب��ع‪ ،‬س��اختمان های اداری‪،‬‬ ‫مرکز برگزاری نشس��ت های تج��اری داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫س��اختمان خدماتی‪ ،‬انبار کاال و خدمات‪ ،‬س��رویس های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬بیمه (مس��تقر در زم��ان برگزاری‬ ‫نمایشگاه برای ارائه خدمات به مشارکت کنندگان)‪ ،‬بانک‬ ‫(مس��تقر در زمان برگزاری نمایشگاه برای ارائه خدمات‬ ‫به مشارکت کنندگان)‪ ،‬حمل ونقل کاال (شامل جرثقیل‪،‬‬ ‫باالب��ر و لیفتراک)‪ ،‬تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬اینترنت‪ ،‬تلفن وایرلس‪،‬‬ ‫فضای موقت س��خنرانی و نمایش فیلم‪ ،‬خدمات غذایی‪،‬‬ ‫اتش نش��انی و هالل احمر(مس��تقر در زم��ان برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه برای کمک ب��ه مش��ارکت کنندگان) و ارائه‬ ‫خدمات ثبت نام انالین است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدی�ران کش�ور م�ا را در قال�ب نمایش�گاه‬ ‫ببینند‬ ‫مه��رداد ی��زدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان گلستان گفت‪ :‬ما برای ایجاد این سایت‬ ‫نمایشگاهی نیازمند حمایت هستیم و مدیران کشور باید‬ ‫ما را در قالب یک نمایشگاه ببینند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در طرح توسعه محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی گلس��تان‪ ،‬طرح های��ی در قال��ب منطق��ه‬ ‫گردشگری برای این سایت اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از شهروندان سیل زده‬ ‫یزدی درب��اره حمایت از هموطنان س��یل زده در ایام‬ ‫عی��د گفت‪ :‬م��ا از ‪ 2‬فروردی��ن ح��دود ‪ ۲۰‬روز میزبان‬ ‫‪۵‬هزار خانواده اس��یب دید از س��یل در اس��تان گلستان‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ابتدا خدمات دهی دچار مشکل هایی بود‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫با بررسی هایی که انجام ش��د به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان گلستان‬ ‫به عن��وان مرک��ز مدیریت بح��ران و اس��کان در اختیار‬ ‫هموطنان سیل زده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بس از این تصمیم‪ ،‬پیمانکاران به س��رعت دست به کار‬ ‫ش��دند و کمک هایی هم از سوی ش��هرداری انجام شد‪.‬‬ ‫خدا به ما کمک کرد و خوش��بختانه توانستیم کار یک تا‬ ‫دو هفته ای را دو روزه انجام بدهیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه برای بیمارس��تان‪ ،‬ت��دارکات و هالل احمر‬ ‫غرفه هایی تدارک دیدیم و مخابرات نیز دکل هایی برای‬ ‫انتن ده��ی نصب کرد و به طور تقریب��ی‪ ،‬تمام تجهیزات‬ ‫لجس��تیک نمایش��گاه گلس��تان در وضعیت اماده باش‬ ‫یزدی ‪ :‬برای نخستین بار فرایند ثبت امار ورود بازدید کنندگان را از ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در نمایش��گاه تخصصی صنعت س��اختمان گلستان شروع کردیم که به امار‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬نفر در ‪ 4‬روز رسیدیم‬ ‫قرارگرفت و درست مش��ابه یک شهرک ویژه با استقرار‬ ‫تمام��ی امکانات در راس��تای خدمات ده��ی و کمک به‬ ‫هموطنان مان عمل کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هالل احمر نیز زحمت های زیادی کشید‬ ‫و ح��دود ‪ ۷۵۰‬چادر نصب کرده و بیش از ‪ ۵‬هزار نفر را‬ ‫با امکانات فراهم شده اسکان دادند‪.‬‬ ‫خیران��ی از ش��هرهای گوناگون نی��ز امدند و هر یک‬ ‫به س��هم خود کمک هایی برای اسکان سیل زدگان انجام‬ ‫دادن��د‪ .‬خدمات گوناگونی مانند ایج��اد حمام صحرایی‪،‬‬ ‫ارایشگاه‪ ،‬تهیه لباس و‪ ...‬در این مدت انجام شد‪.‬‬ ‫اخالق انسانی ما ایجاب می کرد وظیفه خود را در این‬ ‫زمینه ادا کنیم‪ ،‬اما انتظار داش��تیم یک خس��ته نباشید‬ ‫به ما بگویند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال تع��داد زی��ادی از مردم اس��یب دیده در‬ ‫سایت نمایشگاه اسکان داده شده بودند و کنترل چنین‬ ‫جمعیتی سخت بود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه مش��کل خاصی پیش نیام��د و به خوبی‬ ‫مدیریت زیرس��اخت ها و رسیدگی شبانه روزی به تمامی‬ ‫نیازهای فن��ی و اجرایی و برنامه ریزی را در دس��تورکار‬ ‫قرار دادیم‪.‬‬ ‫یزدی درباره مش��کالت حمایت از هموطنان سیل زده‬ ‫و نحوه حمایت ها گفت‪ :‬انتظار این بود پس از این واقعه‬ ‫مسئوالن سازمان توسعه تجارت و صنعت نمایشگاهی از‬ ‫این س��ایت بازدید کنند اما نخواستیم با این درخواست‬ ‫باری بر دوش دولت بگذاریم‪.‬‬ ‫خواسته ما حمایت است و ما را باید به عنوان نمایشگاه‬ ‫ببینند‪ .‬گاهی تصمیم هایی گرفته می شود که به وضعیت‬ ‫اقتصادی استان اسیب می زند‪.‬‬ ‫تصمیم هایی که گاه نظر ش��خصی است و این رویکرد‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫سالن یکپارچه نمایش��گاه به وسعت ‪ ۶‬هزارمترمربع و‬ ‫فضای باز محوطه نمایش��گاه به مساحت‪ ۳‬هکتار به طور‬ ‫کامل عملیاتی ش��ده بود‪ ،‬س��یل کانال کنار نمایشگاه را‬ ‫به ط��ور کامل تخریب کرده و حت��ی در ورودی را از جا‬ ‫کنده بود‪ .‬اگر خسارت هایی به مجموعه وارد نمی شد ما‬ ‫نیاز به تامین هزینه نداشتیم‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬تجهیزات روش��نایی سالن و برق رسانی‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعته روشن بود‪ ،‬سیستم گرمایشی در این ‪۲۰‬روز‬ ‫یک لحظه هم خاموش نش��د‪ ،‬فضایی به مساحت ‪۲‬هزار‬ ‫متر پارتیش��ن بندی ش��ده بودکه اس��یب های جدی به‬ ‫ان رس��ید و حتی کفپوش نمایش��گاه هم قابل استفاده‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫اکنون بحث ما این نیس��ت که چ��ه کارهایی در طول‬ ‫این مدت انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬بلکه موضوع این است که‬ ‫این س��ایت اس��یب هایی دیده و باید به ان رس��یدگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه نمایشگاه در قالب طرح گردشگری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫گلس��تان درباره توس��عه مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان گلس��تان و این��ده پی��ش روی ان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در نشست هیات مدیره صحبت از توسعه شد‬ ‫و ب��ا دو کارش��ناس حقوقی و مش��اور اجرایی طرح های‬ ‫نمایشگاهی صحبت هایی کردیم‪ .‬در ادامه مقرر شد این‬ ‫سایت را در قالب طرح گردشگری توسعه دهیم‪.‬‬ ‫مهرداد یزدی در تش��ریح مسائل مطرح در این جلسه‬ ‫گف��ت‪« :‬م��ا اینجا یک س��الن داریم و یک س��الن دیگر‬ ‫نی��ز کفایت می کند تا در ‪ ۵۰‬س��ال اینده نیازی در این‬ ‫زمینه نداشته باشیم‪ .‬به همین دلیل بهتر است به سمت‬ ‫بخش های تفریحی و گردش��گری برویم ک��ه بتوانیم از‬ ‫چنین فضاهایی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سالن امفی تئاتر‪ ،‬هتل و‪ ...‬مورد نیاز استان است‪ .‬این‬ ‫موضوع را پیگیری کردیم که مورد اس��تقبال و س��اخت‬ ‫هتل ‪ ۵‬س��تاره در دس��تور کار ق��رار گرفت ت��ا بتوانیم‬ ‫نخستین هتل تجاری‪-‬نمایشگاهی و فرودگاهی ایران را‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان‬ ‫ایج��اد کنی��م‪ .‬در حال حاضر به دنب��ال مجوزهای ایجاد‬ ‫هتل هس��تیم‪ ،‬ضمن اینکه استعالم های الزم را در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذشته دریافت کرده ایم»‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حق ش��ناس‪ ،‬استاندار گلس��تان نیز در‬ ‫بازدیدی که از این مرکز داش��تند بر تس��ریع خدمات و‬ ‫اجرای طرح توسعه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان گلستان تاکید ویژه کردند‪.‬‬ ‫تکمیل این پروژه‪ ،‬براساس نرخ ارز نیمایی حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان هزینه دارد و مس��تلزم این اس��ت‬ ‫ک��ه این پروژه را به طور ویژه ببینند و از منابع خاصی با‬ ‫بازپرداخت بلندمدت برای ان تسهیالتی در نظر بگیرند‬ ‫که بازپرداخت ان در توان ما باشد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این مکان خارج از ش��هر گرگان قرار‬ ‫گرفته نه تنها مش��کلی ترافیک ندارد‪ ،‬بلکه به راحتی به‬ ‫فرودگاه و پایانه ها ی گوناگون دسترسی دارد‪ .‬قابلیت های‬ ‫خوب��ی در ای��ن منطقه وجود دارد و بناس��ت این ناحیه‬ ‫به عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از نمایشگاه اقوام‬ ‫یزدی درباره برگزاری نمایش��گاه اقوام گفت‪ :‬هر سال‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بزرگ ترین نمایش��گاه اقوام ای��ران زمین را در‬ ‫گلستان برگزار می کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اقوام‪ ،‬نمایش��گاهی ملی و بین المللی است‬ ‫که با حضور معاونان رئیس جمهوری‪ ،‬وزیران‪ ،‬س��فیران‬ ‫کش��ورهای جهان و برخی اس��تانداران گشایش می یابد‬ ‫و تمامی اقوام ایران از اس��تان های گوناگون کشور همراه‬ ‫با ایین های محلی‪ ،‬ادب و رس��وم و پوش��ش های اصیل‬ ‫ایرانی در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه قومیت های گوناگون استان گلستان‬ ‫نیز می ایند‪.‬‬ ‫هر کدام از این اقوام ش��رایط زندگ��ی خاصی دارند و‬ ‫کومه ها و سیاه چادرهای خود را در حاشیه این نمایشگاه‬ ‫برقرار می کنند و ش��یوه زندگی س��نتی و اصیل کش��ور‬ ‫را ب��ه نمایش می گذارن��د‪ .‬یک بخش از نمایش��گاه نیز‬ ‫به غرفه های س��وغات‪ ،‬هدایا و صنایع دس��تی اختصاص‬ ‫می یابد و بخش دیگ��ری برای برگزاری ایین های خاص‬ ‫در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫ایین ها و موس��یقی های بومی و محل��ی در چارچوب‬ ‫ش��ئونات اس�لامی ب��ا نظ��ر س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ صنایع دس��تی و گردش��گری در نمایش��گاه اقوام برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اق��وام گوناگ��ون ایران��ی در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫حض��ور دارند و س��االنه البته قومیت ه��ای گوناگونی به‬ ‫مشارکت کنندگان ان اضافه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار بازدیدهای نمایشگاه‬ ‫ی��زدی درباره میزان بازدیدها از این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫درگذشته امار دقیقی درباره تعداد بازدیدها از مجموعه‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی اس��تان وجود نداشت اما به طور‬ ‫تقریب��ی تم��ام پارکینگ ها پر می ش��د‪ .‬در حالت عادی‬ ‫پارکینگ ها داخلی و محوطه بیرونی نمایشگاه گنجایش‬ ‫پارک ‪ ۲‬هزار خودرو را دارد‪.‬‬ ‫به تازگی در نمایش��گاه های تخصصی که اقدام به ثبت‬ ‫بازدید کننده کردیم‪ ،‬ورود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار بازدیدکننده ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار فرایند ثبت امار ورود بازدید کننده‬ ‫را از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در نمایشگاه تخصصی صنعت‬ ‫ساختمان گلستان ش��روع کردیم که به امار ‪ ۶۰۰۰‬نفر‬ ‫در ‪ 4‬روز رس��یدیم که البته این امار در نمایش��گاه اقوام‬ ‫به طور تقریبی از حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر هم عبور می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برندسازی و طراحی سایت اختصاصی‬ ‫در ادامه س��یدرضا قندیلی‪ ،‬مدیر‬ ‫ام��ور نمایش��گاه های داخل��ی و‬ ‫خارج��ی نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫اس��تان گلس��تان درباره طراحی‬ ‫وب س��ایت نمایش��گاه بین المللی‬ ‫استان گلس��تان و برندسازی این‬ ‫مرک��ز بین الملل��ی اظهارک��رد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا برنامه ریزی کوتاه‪‎‬م��دت درحال تغییر‬ ‫وب سایت نمایشگاه از حالت فعلی به وضعیت توسعه یافته‬ ‫بین المللی هستیم‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده در وب س��ایت با رعایت استانداردهای‬ ‫نمایشگاهی کشور و سایر مراکز جهانی‪ ،‬تمامی امکانات‪،‬‬ ‫دسترس��ی ها و خدم��ات م��ورد نی��از برگزارکنندگان‪،‬‬ ‫مش��ارکت کنندگان و بازدید کنندگان بروزرس��انی شود‬ ‫و بازدیدکننده وب سایت نمایش��گاه تمامی دسترسی ها‬ ‫و خدم��ات را از طریق وب س��ایت دریافت کند‪ .‬فرم ها و‬ ‫گزارش های دوره های گذشته در این وب سایت بارگذاری‬ ‫و بازخورده��ای مرب��وط ب��ه رویدادها و نق��اط ضعف و‬ ‫قوت انها منتش��ر می ش��ود و پس از ان هویت س��ازی و‬ ‫زیرس��اخت های برندینگ را ایج��اد خواهیم کرد و ان را‬ ‫توس��عه خواهیم داد‪ .‬بر همین اساس نمایشگاه از حالت‬ ‫عمومی خارج خواهد ش��د و هویت خ��اص خود را پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده‬ ‫کارگروه های تخصصی نمایش��گاه ها را در استان تشکیل‬ ‫دادی��م و هم��کاری وی��ژه ای با ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی و همچنین س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫جهادکشاورزی و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‬ ‫گلس��تان اغاز کردیم تا بتوانیم نمایشگاه ها را هدفمندتر‬ ‫و مناس��ب ب��ا زیرس��اخت ها‪ ،‬ظرفیت ه��ا‪ ،‬نیازمندی ها‪،‬‬ ‫و تقاضای اس��تان برگ��زار کنیم‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬درصدد‬ ‫برگزاری نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادراتی و تولیدی‬ ‫استان گلستان در تهران هستیم‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی کردی��م به ط��ور تهاتری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی را در کش��ورهای منطق��ه برگ��زار کنیم و به‬ ‫ طورمتقابل نمایش��گاه های انها نیز در ایران و در استان‬ ‫گلستان برپا شود‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت هیاتی به نمایش��گاهی خارج از کشور‬ ‫اعزام شود با هماهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان گلستان باشد و اگر سازمان های مرتبط شرکتی را‬ ‫در این زمینه اعالم کنند‪ ،‬باید هماهنگی های الزم برای‬ ‫اعتبارس��نجی رویدادها و اقدام های الزم برای ثبت نام و‬ ‫فراهم کردن شرایط مقتضی را انجام دهند‪.‬‬ ‫قندیل��ی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به مکاتبات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫مجوز برگزاری دوره های اموزشی تخصصی نمایشگاهی‬ ‫را از سازمان توسعه تجارت ایران گرفته ایم و این دوره ها‬ ‫را با همکاری س��ازمان ها و نهاده��ای مرتبط با عناوین‬ ‫دوره ه��ا‪ ،‬وی��ژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان اس��تان‬ ‫گلستان برگزار می کنیم‪ .‬بر همین اساس شرکت ها نحوه‬ ‫حضور در نمایشگاه ها را اموزش می بینند و ما باتوجه به‬ ‫برنامه ریزی های اینده اقدام به برگزاری دوره اموزش��ی‬ ‫ویژه تمامی غرفه س��ازان نمایش��گاهی استان می کنیم و‬ ‫البته استانداردهای الزم را برای ساماندهی و بهبود روند‬ ‫فعالیت این گروها رعایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است که براساس همین اموزش ها‪ ،‬ساماندهی‬ ‫ب��رای معیارهای غرفه س��ازی و استانداردس��ازی انجام‬ ‫می شود‪ .‬قوانین و مقررات نمایشگاه ها در دو بخش عمومی‬ ‫و تخصص��ی وی��ژه برگزارکنندگان‪ ،‬مش��ارکت کنندگان‬ ‫و غرف��ه داران در حال استانداردس��ازی اس��ت که پس‬ ‫از نهایی ش��دن روی وب س��ایت نمایش��گاه قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات دهی به مشتریان وفادار‬ ‫وی درباره مشتریان وفادار و ارائه خدمات به انها گفت‪:‬‬ ‫ما همزم��ان با فعالیت ه��ای نمایش��گاهی‪ ،‬اموزش های‬ ‫تخصص��ی را برای کارکنان نمایش��گاه تدوین و عالوه بر‬ ‫ان مش��تریان وفادار تمامی س��ال های فعالیت نمایشگاه‬ ‫بین المللی گلس��تان را پای��ش کردیم ک��ه بتوانیم نرخ‬ ‫مش��ارکت و می��زان اثرگذاری انه��ا و اقدام های موثر بر‬ ‫حضور این شرکت ها را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫مش��تریان وفادار بر این اس��اس که چ��ه متراژی در‬ ‫اختیار داش��تند و از چه اس��تان هایی بوده اند را تفکیک‬ ‫کرده و خدماتی برای انها در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫برای مثال در نمایش��گاه ساختمان ‪ ۶۵‬شرکت کننده‬ ‫داش��تیم که ‪ ۴۲‬درصد انها مشتریان وفادار و ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫مشتریان جدید بودند‪ ۳۵ .‬درصد از این مشتریان جدید‬ ‫عالقه مند بودند در دوره های بعدی نیز ش��رکت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نکت��ه جال��ب اینک��ه فضای س��الن نمایش��گاه ‪۶‬هزار‬ ‫مترمربع غیرمفید اس��ت که از ای��ن متراژ حدود ‪۴۲۰۰‬‬ ‫مترمربع را می توان زیربار فضای مفید برد‪.‬‬ ‫قندیلی گفت‪ :‬س��عی کردیم شرایط بازدید کننده را به‬ ‫نرخ مبنا برای بازدید اس��تاندارد برسانیم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫اگر فضای غیرمفید زیربار نمایش��گاهی مشهد ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫مترمربع باش��د ‪ ۲۲‬هزار نف��ر نیز بازدیدکننده داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬یعنی دست کم باید به ازای هر یک مترمربع یک‬ ‫بازدیدکننده ثبت شود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه گلس��تان نیز اگر ‪ ۶‬هزار مترمربع فضای‬ ‫نمایش��گاهی اس��تاندارد وجود دارد‪ ،‬همی��ن تعداد نیز‬ ‫بازدیدکننده خواهد داشت‪.‬‬ ‫به طور کلی به ازای هر یک مترمربع فضای نمایشگاهی‬ ‫نرخ یک به یک وجود دارد و ما در مرکز نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان گلستان از این میزان عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند برگزاری و دریافت مجوز نمایشگاه ها‬ ‫قندیلی درباره جریان و شرایط تقویم مصوب و دریافت‬ ‫مجوزه��ای نمایش��گاهی گف��ت‪ :‬مجوزهای نمایش��گاه‬ ‫براساس پیش��نهاد ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان گلس��تان در کارگروه توس��عه صادرات اس��تان‬ ‫مطرح و با هماهنگی کارگروه امور نمایش��گاهی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مش��خص و در کارگروه‬ ‫تصویب شده و پس از ان با هماهنگی کارگروه تخصصی‬ ‫نمایش��گاه های س��ازمان توس��عه تجارت تقویب مصوب‬ ‫مراکز نمایشگاهی کشور ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده در‬ ‫ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان گلستان روند‬ ‫برگزاری و زمان برخی از نمایش��گاه ها مانند رویدادهای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬به دالیل اقلیمی تغییر می کند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬زمان برداش��ت گندم در یک اس��تان‬ ‫ب��ا اس��تان دیگر متفاوت اس��ت‪ .‬ما زمانی که برداش��ت‬ ‫گندم داریم نمی توانیم نمایش��گاه کش��اورزی را برگزار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در همین زمینه می توان به نمایشگاه دام و طیور اشاره‬ ‫کرد که به دالیل فنی یادش��ده‪ ،‬زمان ان از اردیبهشت و‬ ‫خرداد به شهریور تغییر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫تقویم های نمایش��گاهی برهمین اس��اس جمع بندی‬ ‫می ش��ود‪ .‬حت��ی در زمین��ه خ��ودرو نیز قص��د داریم با‬ ‫ایج��اد تغییرات��ی در گروه ه��ای کاالی��ی و برگ��زاری‬ ‫رویدادهای جانبی‪ ،‬جذابیت های نمایش��گاهی این حوزه‬ ‫را افزایش دهی��م تا عالوه بر حفظ رویداد‪ ،‬نیاز اس��تان‬ ‫را در گروه ه��ای کاالی��ی تخصصی نمایش��گاه ها تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن تالش می کنی��م نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫را ب��ا بازدهی ب��اال و ترازمثبت مش��ارکت برگزار کرده و‬ ‫نمایشگاه ها از حالت سالن داری خارج و نرخ خدمات در‬ ‫رویدادها را براس��اس نیاز مش��ارکت کنندگان و تقاضای‬ ‫بازدیدکنندگان تعریف کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با جهاد دانش��گاهی استان گلستان و‬ ‫مرکز افکارسنجی ایس��پا تعامل سازنده ای برقرار کردیم‬ ‫تا برای نخس��تین بار در شمال کشور به طور دانش بنیان‪،‬‬ ‫عالوه بر ثبت تعداد بازدیدکنندگان رویدادها‪ ،‬نظرسنجی‬ ‫تخصصی بر پایه معیارهای بین المللی از بازدیدکنندگان‬ ‫و مش��ارکت کنندگان نمایش��گاه به عم��ل اورند و از این‬ ‫طریق بتوانیم میزان شرکت در نمایشگاه بازخورد ان را‬ ‫مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و اطالع رسانی رسانه ای‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فوالد هرمزگان برگزار شد‪ ‬‬ ‫فوالد هرمزگان به ازای هر سهم ‪ ۱۱۰‬ریال سود تقسیم کرد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ف��رزاد ارزان��ی‪ :‬باوج��ود تحریم ه��ای ظالمان��ه موف��ق ب��ه فروش‬ ‫‪۱۳۸۴۱۱۳‬تن محصول در بازارهای داخلی و خارجی شده ایم‬ ‫سیستم اطالعاتی استعالم الکترونیک‪ ،‬دریافت گواهی‬ ‫مجوز تحقیق و توسعه اس��تانی و کشوری از سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‪ ...‬جزو دس��تاوردهای فوالد‬ ‫هرمزگان در سال ‪ ۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫ارزان��ی‪ ،‬ضمن تاکید بر عملکرد بس��یار مطلوب در‬ ‫ح��وزه فروش تصریح کرد‪ :‬باوجود تحریم های ظالمانه‬ ‫موفق به ف��روش ‪۱۳۸۴۱۱۳‬تن محصول در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی شده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان جنوب ضمن‬ ‫اش��اره به کس��ب گواهینامه ایزو‪ ۵۰۰۰۱‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫در زمین��ه مدیری��ت بهین��ه مصرف ان��رژی‪ ،‬به نحوه‬ ‫صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی در شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫کاهش میزان مصرف برق اقدام های قابل توجهی انجام‬ ‫ش��ده است که می توان به کاهش ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫هزینه ب��رق مصرفی مجتمع از طری��ق تامین برق از‬ ‫ش��رکت خصوصی به میزان ‪ ۱۵۰‬مگاوات توان اکتیو‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬صرفه جویی و کاهش هزینه ‪۴۴۰‬‬ ‫ه��زار یورویی ب��ا تغییر تب چنجر ترانس های پس��ت‬ ‫‪ SMP‬از ‪ OFF-LOAD‬ب��ه ‪ ON-LOAD‬برای‬ ‫توقف نداش��تن تولید و جلوگی��ری از حادثه و انفجار‬ ‫ترانس ه��ا‪ ،‬صرفه جوی��ی و کاهش ‪ ۸‬میلی��ارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال��ی هزینه های ب��رق مصرف��ی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم س��ال ‪ ۹۷‬از طری��ق بررس��ی و پیش بینی میزان‬ ‫برق مصرف��ی و انتخاب گزینه مناس��ب از تعرفه های‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬کاهش ‪۵۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫هزینه برق مصرفی شرکت با مشارکت در طرح ذخیره‬ ‫عملیاتی شرکت برق منطقه ای‪ ،‬صرفه جویی و کاهش‬ ‫هزین��ه ‪ ۵۰‬میلی��ارد ریالی با بومی س��ازی تجهیزات‬ ‫‪( SVC‬راکت��ور و خازن) و قطعات یدکی و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬ارزانی ادامه داد‪ :‬در زمینه اب نیز توانسته ایم به‬ ‫بهینه سازی مصرف دست یابیم که ازجمله می توان به‬ ‫افزای��ش میزان تولی��د اب از ‪ ۵۰۱‬به ‪ ۵۱۰‬مترمکعب‬ ‫بر س��اعت با اجرای پروژه های بهب��ود پیش تصفیه و‬ ‫کاهش مصرف ویژه اب مجتمع از ‪ ۳.۱۲‬مترمکعب بر‬ ‫تن تختال به ‪ ۳.۱‬مترمکعب بر تن تختال اش��اره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش مصرف ویژه انرژی حرارتی از ‪۱۱.۸‬‬ ‫گیگاژول بر تن تختال به ‪۱۱.۵‬گیگاژول بر تن تختال‬ ‫و کاهش مصرف ویژه ان��رژی کل از ‪ ۱۵.۶۱‬گیگاژول‬ ‫بر تن تختال به ‪۱۵.۳۳‬گیگاژول بر تن تختال از دیگر‬ ‫اقدامات ش��رکت است که در س��ال ‪ ۹۷‬به ان دست‬ ‫یافته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد هرم��زگان در ادامه ب��ه اهمیت‬ ‫نیروی انسانی و به اقداماتی چون طراحی نظام جامع‬ ‫ارتقای س�لامت کارکنان و اص�لاح و بهبود وضعیت‬ ‫بیمه تکمیل درمان کارکنان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانی همچنین با اشاره به عملکرد شرکت در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬کمک به ازادس��ازی‬ ‫مددجویان‪ ،‬کمک به زلزله زدگان‪ ،‬همکاری با سازمان‬ ‫بس��یج کارگری و هم��کاری در برنامه های فرهنگی و‬ ‫هنری و ورزشی استان ازجمله مهم ترین فعالیت های‬ ‫ف��والد هرم��زگان جنوب در ح��وزه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی درباره طرح های توسعه شرکت اعالم کرد‪ :‬طرح‬ ‫توس��عه ‪ ۳‬میلیون تن فوالد هرمزگان با کنسرس��یوم‬ ‫‪ SMS-IRITEC‬ب��ه دلیل تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬با وج��ود دریافت مجوزهای الزم معلق‬ ‫ش��د‪ .‬اما درتالش هس��تیم در این��ده ضمن همکاری‬ ‫با دیگر ش��رکت های فعال در منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬نس��بت به افزایش ظرفی��ت تولید اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان جنوب درباره‬ ‫اهداف این شرکت در سال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬توسعه صادرات‬ ‫به بازارهای جهانی‪ ،‬توسعه س��بد محصوالت‪ ،‬ارتقای‬ ‫عملکرد زیست محیطی‪ ،‬توس��عه ظرفیت های تولید و‬ ‫پشتیبانی و‪ ...‬مهم ترین اهداف فوالد هرمزگان در سال‬ ‫جاری اس��ت‪ .‬ارزانی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اش��اره به هدف تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬گفت‪ :‬ایران در سال ‪ ۲۵ ،۹۷‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید کرد؛ به نظر من وضعیت و بسترهای الزم برای‬ ‫رس��یدن به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد فراهم نبوده و‬ ‫چنانچه بخواهیم به اهداف یاد ش��ده در برنامه توسعه‬ ‫برسیم‪ ،‬دولت باید ابتدا زیرساخت های ان را در کشور‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫در ای��ن مجمع‪ ،‬روزنامه ه��ای «صمت» و «دنیای‬ ‫ اقتصاد» به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار شرکت‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫همچنین موسسه حسابرس��ی بهراد مشار به عنوان‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی انتخاب ش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬رضا یزدخواس��تی رئیس مجمع‪،‬‬ ‫سیدحس��ین معصوم��ی دبیر مجم��ع‪ ،‬ف��رزاد ارزانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان جن��وب‪ ،‬مهدی‬ ‫توالنیان ناظر اول‪ ،‬مرتضی ش��عبانی ناظر دوم‪ ،‬محمد‬ ‫خلی��ل زاده نماین��ده س��ازمان بورس و رض��ا یعقوبی‬ ‫نماینده موسس��ه حسابرسی بهراد مشار‪ ،‬هیات رئیسه‬ ‫این مجمع را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬کش��وری اس��ت ک��ه یک��ی از‬ ‫مزیت های ان همس��ایگی با ‪ ۱۵‬کشور در‬ ‫منطقه اس��ت؛ اگر چین و هن��د را در نظر‬ ‫نگیریم‪ ،‬ب��ا جمعیت ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫نفری در همس��ایگی خود می تواند بهترین‬ ‫فرصت های صادراتی را فراهم کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی بی نظیر‬ ‫که از جنوب به کریدور انرژی و از ش��مال‬ ‫به اوراس��یا می رس��د‪ ،‬می تواند فرصت های‬ ‫بی بدیلی را برای تعامل و صادرات بیش��تر‬ ‫فراهم کن��د‪ .‬بنابراین فرصت های بکری در‬ ‫بازار این کش��ورها وجود دارد که می تواند‬ ‫بزرگ ترین سرمایه به شمار رود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در ن��گاه صادرات��ی ض��روری‬ ‫به نظر می رس��د که نگاه فرامنطقه ای خود‬ ‫را به س��مت بازارهای منطقه سوق بدهیم؛‬ ‫کش��ورهایی ک��ه کمترین تعام�لات را با‬ ‫امری��کا دارند و از این رو می توانند به دور از‬ ‫تحریم ها بهترین هدف صادراتی برای ایران‬ ‫به شمار ایند‪ .‬البته برای دردست گرفتن این‬ ‫بازارهای صادراتی باید در داخل زمینه های‬ ‫ان را ب��رای صادرکنندگان مهیا کرد‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین مس��ائل مربوط ب��ه صادرات‪،‬‬ ‫تدوی��ن قوانین ثابت ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان است؛ چراکه تعدد قوانین‬ ‫نه تنها سبب سردرگمی صادرکننده داخلی‬ ‫که باعث از دس��ت رفتن مشتری خارجی‬ ‫نیز می ش��ود‪ .‬برای نمون��ه در ایین نامه ای‬ ‫اعالم می ش��ود که صادرات شمش‪ ،‬بیلت و‬ ‫بلوم ممنوع اس��ت‪ ،‬پ��س از ‪ ۶‬ماه صادرات‬ ‫ان را ازاد می کنن��د ک��ه ب��ا ای��ن روش‬ ‫اعتب��ار صادراتی ما در بازاره��ای هدف از‬ ‫بی��ن م��ی رود و از انجا که ب��ازار صادراتی‬ ‫به س��ادگی به دس��ت نمی اید‪ ،‬بای��د به هر‬ ‫قیمتی ای��ن بازارها را نگه داش��ت‪ .‬قوانین‬ ‫صادراتی اگر ثبات الزم را نداش��ته باشند‪،‬‬ ‫در داخل نیز س��رمایه گذاری ها به س��مت‬ ‫خارج خواهد رفت‪.‬‬ ‫تفحص از‬ ‫الومینیوم سازی اراک‬ ‫مسکوت ماند‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫به بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬توسعه‬ ‫سبد محصوالت‪،‬‬ ‫ارتقای عملکرد‬ ‫زیست محیطی‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫ظرفیت های‬ ‫تولید و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مهم ترین‬ ‫اهداف فوالد‬ ‫هرمزگان در‬ ‫سال جاری است‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه های اهن و فوالد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫نرخ قراضه اهن‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫‪2۷,۳00‬‬ ‫‪۲۷,۲00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪36800‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۲۹,۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪37۰00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۷,۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۹,۶00‬‬ ‫‪۳۰,۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪37۰00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۶,۵00‬‬ ‫‪2۵,500‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪37۰00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۸,۰00‬‬ ‫‪۲۹,000‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۶۷00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۷,۲00‬‬ ‫‪27,۹00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪37۲00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۶,۸00‬‬ ‫‪2۶,۳00‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس از‬ ‫مسکوت ماندن بررس��ی تفحص از شرکت‬ ‫الومینیوم س��ازی اراک در این کمیس��یون‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬علی اکب��ر کریمی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬در تش��ریح اخری��ن وضعی��ت‬ ‫رس��یدگی ب��ه پرون��ده تحقی��ق و تفحص‬ ‫از ش��رکت الومینیوم س��ازی اراک در این‬ ‫کمیس��یون گف��ت‪ :‬پرونده تفح��ص از این‬ ‫شرکت از س��وی هیات رئیس��ه پارلمان به‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی ارجاع ش��ده و این‬ ‫کمیسیون نیز یک جلسه برای بررسی این‬ ‫پرونده تشکیل داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در جلس��ه یادش��ده ک��ه با‬ ‫حض��ور وزیر اقتصاد‪ ،‬مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫بورس و همچنین خصوصی س��ازی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بررس��ی و موضوع ش��کایت صندوق‬ ‫بازنشس��تگی فوالد مطرح ش��د و به دلیل‬ ‫اینکه ش��کایت این صندوق در قوه قضاییه‬ ‫در حال بررسی اس��ت‪ ،‬تصمیم گرفته شد‬ ‫تا بررس��ی پرونده در کمیسیون اقتصادی‬ ‫مسکوت بماند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما منتظر حکم دادگاه درباره شکایت‬ ‫صندوق بازنشس��تگی فوالد هستیم که اگر‬ ‫حکم به نفع این صندوق باش��د‪ ،‬نیازی به‬ ‫تفحص نیست‪.‬‬ ‫کریم��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صن��دوق‬ ‫بازنشس��تگی نس��بت به روند واگذاری این‬ ‫ش��رکت و همچنی��ن به دلی��ل حذف این‬ ‫صندوق از فهرس��ت متقاضی��ان خرید این‬ ‫شرکت معترض است‪.‬‬ ‫واگذاری س��هام این شرکت بدون رقیب‬ ‫و به صورت انحصاری بدون کش��ف قیمت‬ ‫واقع��ی به اف��رادی ک��ه اهلی��ت ندارند و‬ ‫همچنین اقدامات سازمان خصوصی سازی‬ ‫در واگذاری سهام این شرکت‪ ،‬نحوه کشف‬ ‫قیمت و چگونگ��ی تایید صالحیت خریدار‬ ‫ازجمل��ه محور های تفحص از این ش��رکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هش��تمین مجمع عادی س��الیانه صاحبان س��هام‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان مربوط به سال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬با حضور ‪ ۹۸.۸‬درصد اعضا چهارشنبه‬ ‫‪۱۲‬تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬در هت��ل هرمز بندرعب��اس با حضور‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬نماینده بورس و س��هامداران این شرکت‬ ‫برگزار ش��د و ضمن تصویب صورت های مالی شرکت‬ ‫در س��ال مالی ‪ ۱۱۰ ،۹۷‬ریال س��ود به ازای هر سهم‬ ‫میان سهامداران تقسیم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ ‪ ،‬در ابتدای این مجم��ع‪ ،‬فرزاد‬ ‫ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان‪ ،‬ضمن‬ ‫ارائه گزارش��ی از عملکرد س��االنه هیات مدیره تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دریاف��ت تندی��س س��اخت محصول ن��واوری‬ ‫برت��ر ایرانی‪ ،‬کس��ب عنوان ش��رکت پیش��رو در بین‬ ‫‪۱۰۰‬ش��رکت برتر ایران‪ ،‬دریافت تقدیرنامه ‪ ۲‬س��تاره‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی ایران‪ ،‬گواهی ملی حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان‪ ،‬کس��ب عن��وان صادر کننده نمونه‬ ‫اس��تانی و‪ ‬دریافت‪ ‬نشان لیاقت حمایت از تولید ملی‪،‬‬ ‫بخش��ی از افتخارات فوالد هرمزگان جنوب در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دس��تاوردهای ای��ن مجموعه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬با افزایش تولی��د ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۳۴‬تن‬ ‫تختال نس��بت به سال ‪ ۹۶‬از تولید ‪ ۲۴۴ .۴۰۸ .۱‬تن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه تولید ‪ ۲۷۶ .۴۴۰ .۱‬ت��ن تختال در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬رس��یدیم و ش��اهد افزایش ‪ ۲۷.۲‬درصدی‬ ‫در تولی��د محص��ول نهای��ی هس��تیم‪ .‬وی در ادام��ه‬ ‫گفت‪ :‬تولی��د گریدهای الیاژی ویژه مربوط به صنعت‬ ‫لجس��تیک میعانات نفتی‪ ،‬لوله و صنایع دریایی‪ ،‬عبور‬ ‫‪۲.۵‬درص��دی از ظرفیت اس��می تولید س��الیانه اهن‬ ‫اس��فنجی با تولیدی ب��ه می��زان ‪ ۱.۶۹۱.۱۳۴‬تن در‬ ‫واحد احیای مس��تقیم‪ ،‬کاهش متوس��ط زمان ‪Tap‬‬ ‫‪ To Tap‬از ‪۷۹.۵‬دقیقه در سال ‪ ۹۶‬به ازای هر ذوب‬ ‫به ‪ ۷۵.۸‬دقیقه در س��ال ‪ ،۹۷‬کاهش مصرف الکترود‬ ‫در کوره ه��ای قوس الکتریکی از ‪ ۱.۹۸‬کیلوگرم بر تن‬ ‫مذاب در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱.۸۸‬کیلوگرم بر تن مذاب در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬کاهش مصرف نسوز از ‪ ۷.۶۵‬کیلوگرم بر تن‬ ‫مذاب در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه ‪۷.۴۳‬کیلوگرم بر تن مذاب در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬کاهش متوس��ط تولید تختال خارج از رنج‬ ‫انالیزی از ‪ ۰.۷۶‬درصد در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۰.۵۵‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬و کاهش متوس��ط عیوب تختال در بازرسی‬ ‫گرم از ‪۲.۵۷‬درصد در سال ‪ ۹۶‬به ‪۱.۸۵‬درصد در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬نصب جرثقیل ‪ ۸۵‬تن نس��وز در راستای کاهش‬ ‫توقف ه��ای تولی��د‪ ،‬نصب و راه اندازی کمپرس��ور دوم‬ ‫واحد اکس��یژن در جهت تداوم تولید گازهای صنعتی‬ ‫و به کمترین میزان رس��اندن توق��ف ناش��ی از ارس��ال‬ ‫نش��دن گازهای صنعتی به واحده��ای تولیدی‪ ،‬انجام‬ ‫مطالعات مهندس��ی پروژه نصب لنس های ساید و ال‬ ‫در کوره ه��ای قوس‪ ،‬انجام مطالعات مهندس��ی پروژه‬ ‫افزایش ریت ش��ارژ م��واد به کوره ها‪ ،‬انج��ام مطالعات‬ ‫مهندسی پروژه س��اخت تصفیه خانه احیای مستقیم‪،‬‬ ‫ش��روع عملی��ات اجرایی پ��روژه مهندس��ی خرید و‬ ‫اجرای ‪۳‬پس��ت برق ‪ ۶۳‬کیلوولت به ‪ ۴۰۰‬ولت‪ ،‬ایجاد‬ ‫و راه اندازی سیس��تم اطالعاتی بومی سازی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫یادداشت‬ ‫کانال های‬ ‫فروش فوالد‬ ‫ایران در‬ ‫شرایط تحریم‬ ‫دچار تغییر‬ ‫شده است‬ ‫انتظار داریم در س��ال جاری رونق صنعت فوالد‬ ‫ادام��ه پی��دا کند و ص��ادرات ان افزای��ش یابد و‬ ‫دولت می تواند با ی��ک برنامه ریزی هدفمند برای‬ ‫واحدهای کوچک فوالدی به این رونق کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬احمد دنیانور‪ ،‬بازرس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران عنوان کرد‪ :‬مدل های‬ ‫فروش فوالد ایران تحریم پذیر نیستند و تحریم ها‬ ‫نمی توانند کانال های ایران را مسدود کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به افزایش صادرات فوالد‬ ‫ای��ران در دوران تحریم ه��ا اظه��ار کرد‪ :‬از س��ال‬ ‫گذشته ما تحریم بانکی و مالی هستیم‪ ،‬اما با این‬ ‫وجود بازهم با رش��د صادرات فوالد روبه رو بودیم‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫افزایش صادرات با این شرایط داشتیم‪.‬‬ ‫بازرس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران با‬ ‫اشاره به این موضوع که جهان به فوالد ایران نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬نمی توان به این راحتی صادرات‬ ‫فوالد ای��ران را تحریم کرد‪ ،۹۷ .‬س��ال پررونقی‬ ‫برای فوالد کش��ور بود و اگر ص��ادرات ‪۱۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد به سبب تقاضای داخلی بود زیرا‬ ‫اولوی��ت تولیدکنندگان ف��والد‪ ،‬تامین بازار داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫دنیانور همچنین با اش��اره به صادرات در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬عن��وان ک��رد‪ :‬انتظار داریم س��ال ‪ ۹۸‬نیز این‬ ‫رونق ادامه پیدا کند و صادرات فوالد افزایش یابد‬ ‫که دول��ت می تواند با ی��ک برنامه ریزی هدفمند‬ ‫ب��رای واحدهای کوچ��ک فوالدی ب��ه این رونق‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت که در س��ال گذش��ته‬ ‫افزون بر ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۹۹‬هزار تن فوالد میانی و‬ ‫‪۲‬میلی��ون و‪ ۹۸۷‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی‬ ‫از کش��ور صادر شده است‪ .‬س��هم بیلت و بلوم از‬ ‫حجم صادرات فوالد میانی در سال گذشته ‪۶۷.۶‬‬ ‫درصد معادل ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۱۴‬هزار تن و اس��لب‬ ‫یک میلی��ون و‪ ۵۸۵‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫محصوالت فوالدی نیز میلگرد ش��اخه س��هم ‪۲۸‬‬ ‫درص��دی و مع��ادل ‪ ۸۳۶‬هزار تن��ی در صادرات‬ ‫داش��ت که رشد ‪ ۱۸۶‬درصدی نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫حجم صادرات میلگرد کالف هم با رش��د ‪۱۶۷‬‬ ‫درصدی از ‪ ۳۰۶‬هزار تن به ‪ ۸۱۸‬هزار تن رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات ورق گ��رم باالی ‪ ۳‬میلیمتر ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫افت داش��ته و ‪ ۴۲۰‬هزار تن شده است‪ .‬همچنین‬ ‫تیراهن با ‪ ۴۵‬درصد رشد به ‪ ۲۴۴‬هزار تن و ورق‬ ‫گرم زی��ر ‪ ۳‬میلیمتر با ‪ ۹۸‬درصد رش��د به ‪۲۴۲‬‬ ‫هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫صادرات ورق پوشش��دار که ‪۱۸۲‬درصد باالتر از‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��ود‪ ،‬از ‪ ۶۱‬هزار تن ب��ه ‪ ۱۷۲‬هزار تن‬ ‫رسیده است‪ .‬صادرات ورق سرد که درصد کمی از‬ ‫ص��ادرات را به خود اختصاص داده نیز از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تن به ‪ ۴۳‬هزار تن رس��یده که رشد ‪۱۱۵‬درصدی‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬داشته است‪.‬‬ ‫صادرات اهن اس��فنجی نیز با افت ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫از ‪ ۷۱۳‬هزار تن سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۳۳‬هزار تن در سال‬ ‫‪ ۹۷‬رسیده است‪.‬‬ ‫نگاه صادراتی‬ ‫فرامنطقه ای‬ ‫را به منطقه ای‬ ‫سوق دهیم‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫صدوهفتا دو شش��مین نشس��ت س��ازمان کشورهای‬ ‫صادرکننده نفت (اوپک) در مقر دائمی این س��ازمان در‬ ‫وین برگزار شد و همان طور که پیش بینی می شد‪ ،‬اوپک‬ ‫با تمدید توافق کاهش عرضه نفت تا مارس ‪(۲۰۲۰‬اسفند‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬موافقت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تا پیش از برگزاری نشست «جی ‪»۲۰‬‬ ‫در هفته گذش��ته‪ ،‬احتمال تمدید توافق تا پایان امس��ال‬ ‫میالدی مطرح بو د اما مذاکرات سران روسیه و عربستان‬ ‫در حاشیه اجالس گروه ‪ ۲۰‬گمانه زنی ها از تمدید توافق‬ ‫تا پایان ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۲۰۲۰‬را گسترش داد چراکه‬ ‫تغیی��ر و تحوالت اخیر بازار نفت اعض��ای اوپک را نگران‬ ‫بازگشت مازاد عرضه به بازار و افت قیمت ها کرده بود‪.‬‬ ‫در نشست اوپک چه گذشت؟‬ ‫زنگن��ه در پاس��خ ب��ه اینکه ای��ا تهدیدی ب��رای اتحاد‬ ‫اوپ��ک وج��ود دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬بله‪ .‬من ب��اور دارم نوعی‬ ‫یکجانبه گرایی اوپ��ک را تهدید می کند‪ .‬از ان جهت گفتم‬ ‫که اوپک را به مسیر خود بازگردانم‪.‬‬ ‫‹ ‹هر چه بتوانیم نفت صادر می کنیم‬ ‫‹ ‹هشدار زنگنه درباره تضعیف اوپک‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫اگر اروپایی ها‬ ‫به تعهد خود‬ ‫عمل کنند‪،‬‬ ‫اینستکس‬ ‫می تواند به‬ ‫ما کمک کند‪.‬‬ ‫اما باید تاکید‬ ‫کنم که بدون‬ ‫پذیرش‬ ‫دریافت‬ ‫درامدهای‬ ‫نفتی‪،‬‬ ‫اینستکس‬ ‫نمی تواند‬ ‫راهگشا باشد‬ ‫روند تصمیم گیری اوپک موجب نارضایتی زنگنه شد‬ ‫و وزیر نفت کشورمان برای چندمین بار نسبت به تضعیف‬ ‫اوپک هش��دار داد و قبل از شروع نشست اوپک در جمع‬ ‫خبرنگاران اعالم کرد که من مش��کلی ب��ا کاهش تولید‬ ‫ن��دارم؛ مش��کل و گرفتاری اصلی اوپ��ک درحال حاضر‪،‬‬ ‫یکجانبه گرای��ی اس��ت‪ .‬اوپ��ک به صحبت‪ ،‬مش��ورت و‬ ‫تصمیم گیری جمعی برای مسائل نیاز دارد‪.‬‬ ‫ای��ن روال اوپک نبوده که یکی دو نف��ر خارج از اوپک‬ ‫توافق کنند و بر توافق خود در اوپک مهر تایید بزنند‪ .‬این‬ ‫بزرگ ترین خطری است که اوپک با ان روبه رو است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اوپک ‪ ۱۴‬عضو دارد و همه مس��ائل‬ ‫باید در جمع اوپکی ها بررس��ی و تصمیم گیری ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد که اوپک باید به عنوان اوپک وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما اکنون به شدت تضعیف ش��ده است‪ ،‬ما اینجا‬ ‫نیس��تیم تا تصمیم هایی را که در بیرون گرفته می شود‪،‬‬ ‫اجرا کنیم‪.‬‬ ‫معتق��دم اگ��ر اوپ��ک می خواهد زن��ده بمان��د‪ ،‬باید‬ ‫تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد‪ ،‬نه اینکه شیوه نامه‬ ‫را از خارج اوپک دریافت کند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نفت‪ ،‬درحال حاضر‪ ،‬فقط یکجانبه گرایی‬ ‫ترامپ نیس��ت که دنی��ا را تهدید می کن��د‪ ،‬بلکه برخی‬ ‫یکجانبه گرایی ه��ای دیگر هم وج��ود دارد‪ .‬اوپک جایی‬ ‫ب��رای تصمیم گیری ه��ای جمعی اس��ت و فکر می کنم‬ ‫اعض��ای اوپک هم در مقابل روی��ه ای غیر از این مقاومت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت کش��ورمان روز گذش��ته چندین بار در جمع‬ ‫خبرنگاران حاضر ش��د و در اخرین صحبت های خود قبل‬ ‫از ش��روع نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در این‬ ‫ت چه هدفی را دنبال می کنید‪ ،‬بر حفظ موجودیت‬ ‫نشس�� ‬ ‫اوپک تاکید کرد و گفت‪ :‬در این نشس��ت‪ ،‬شاید هیچ چیز‪،‬‬ ‫زیرا قیمت برای ما بد نیست که (بخواهیم) باالتر برود‪ .‬این‬ ‫مسئله اصلی ما نیست‪ .‬مس��ئله اصلی ما افزایش صادرات‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه برای من مهم اس��ت موجودیت‬ ‫اوپک را حف��ظ کنم‪ .‬موجودیت اوپک ب��رای ما مهم ترین‬ ‫مس��ئله است و فکر می کنم دستاوردی برای بهبود فرایند‬ ‫تصمیم گیری درون اوپک داشتیم‪.‬‬ ‫س��پس وزیر نفت کش��ورمان قب��ل از اغاز نشس��ت‬ ‫ک با مانوئل کودو‪ ،‬رئیس دوره ای‬ ‫صدوهفتادوشش��م اوپ ‬ ‫اوپک و وزی��ر نفت ونزوئال در هتل کوب��ورگ وین دیدار‬ ‫و درب��اره اهمیت و جایگاه اوپک گفت وگ��و کرد‪ .‬در این‬ ‫دی��دار زنگنه با بیان اینکه تصمیم گیری خارج از اوپک و‬ ‫تحمیل ان به اوپک‪ ،‬بقای این سازمان را تهدید می کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نمی ش��ود برخی کش��ورها خ��ارج از اوپک‬ ‫تصمیم گی��ری و ان را ب��ه اوپک تحمی��ل کنند؛ چنین‬ ‫رفتاری برای بقای اوپک خطرناک است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اوپک یک سازمان سیاسی نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برخی اعضا متاسفانه می خواهند هماهنگ با‬ ‫امریکا از اوپک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مانوئل کودو‪ ،‬رئیس دوره ای اوپک نیز پس از این دیدار‬ ‫گفت‪ :‬در نشس��ت پیش رو درباره همه مس��ائل مذاکره‬ ‫می کنیم و جمع بندی دیدگاه های اعضا در بیانیه پایانی‬ ‫گنجانده می شود‪.‬‬ ‫وی به نخس��تین پرس��ش مبنی بر موضع ایران در قبال‬ ‫تمدی��د تواف��ق کاهش تولی��د این گونه پاس��خ داد‪ :‬هنوز‬ ‫ت اما ما مشکلی با تمدید تصمیم‬ ‫تصمیمی گرفته نشده اس ‬ ‫قبل��ی یا حتی افزایش می��زان ان نداریم‪ .‬انچ��ه از نظر ما‬ ‫اشکال داش��ت‪ ،‬روش طرح و پخت وپز این تصمیم بود که‬ ‫فکر می کنم حرف ما به خوبی شنیده شد‪.‬‬ ‫زنگنه در پاس��خ ب��ه خبرنگاری که به نق��ل از وی گفت‬ ‫اوپک به ابزار سیاس��ی تبدیل شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اوپک‬ ‫به ابزار سیاسی تبدیل نشده‪ ،‬اما با ادامه رویه فعلی‪ ،‬به ابزار‬ ‫سیاس��ی تبدیل می شود و این خطر بزرگی است که اوپک‬ ‫را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت در پاس��خ به اینکه با توجه به نگرانی ش��ما از‬ ‫برخی یکجانبه گرایی ها‪ ،‬اعض��ای اوپک چگونه می توانند‬ ‫همبس��تگی خود را با ایران نشان دهند‪ ،‬گفت‪ :‬نگرانی من‬ ‫از این اس��ت که اوپک یکجانبه تصمی��م بگیرد و یک یا دو‬ ‫نف��ر از جانب اوپک صحبت کنن��د؛ اوپک یعنی ‪ ۱۴‬عضو با‬ ‫‹ ‹دیدار زنگنه با رئیس دوره ای اوپک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زیر فش��ار و با افزایش فشار‪ ،‬ایران اماده نیست مذاکره با امریکا‬ ‫را اغاز کند اما اگر دولت امریکا می خواهد ش��رایط میان دو کش��ور را‬ ‫تغییر دهد‪ ،‬باید نخس��ت همه تحریم های ضد نفت و دیگر زمینه های‬ ‫ایران را رفع کند‬ ‫‹ ‹حفظ موجودیت اوپک‬ ‫‹ ‹صدای ایران شنیده شد‬ ‫حق مس��اوی‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه ایا شما فکر می کنید‬ ‫در زمینه اتفاق های مربوط به تحریم ها صدای تان ش��نیده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشتر اعضای اوپک تحریم های‬ ‫تحمیلی امری��کا ضد ایران را محک��وم می کنن د اما برخی‬ ‫دیگ��ر باور دارند که اوپک ماموریت ندارد امریکا را محکوم‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫زنگنه در پاس��خ به این پرسش که ایا شما از این کشورها‬ ‫می خواهید ک��ه پیش از پایان نشس��ت‪ ،‬امریکا را محکوم‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬من درخواس��تی نکرد م زیرا برخی از اعضای‬ ‫اوپ��ک معذوریت های��ی دارند که به انها اج��ازه نمی دهد‬ ‫امریکا را محکوم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹با هیچ کس دشمن نیستیم‬ ‫زنگنه در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاری مبنی بر اینکه‬ ‫ای��ا ش��ما از اوپک خواهید خواس��ت که از ای��ران در برابر‬ ‫تحریم ه��ای امریکا حمایت کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬من پیش از‬ ‫این‪ ،‬این را خواس��ته ام و ع��ده زیادی از ما در عمل حمایت‬ ‫کردند و عده ای هم به دلیل مالحظاتی که دارند‪ ،‬حاضر به‬ ‫حمایت نشدند‪ .‬ما فعال می خواهیم انها دست از دشمنی با‬ ‫ما بردارند‪ .‬ما با هیچ کس دشمن نیستیم و هیچ کس را هم‬ ‫تهدید نمی کنیم و درخواست مان این است که دست ما را‬ ‫بفشارند‪ ،‬نه اینکه پشت دست ما بزنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت در پاسخ به اینکه ایا توافق روسیه و عربستان‪،‬‬ ‫اتحاد اوپ��ک را تهدید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چی��زی درباره یک‬ ‫کش��ور خاص و نام کشورها نگفتم و نمی خواهم هیچ نامی‬ ‫را تایید کنم‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره توافق عربس��تان و روس��یه در اجالس‬ ‫سران جی ‪ ۲۰‬در ژاپن و توافق جدید اوپک‪ ،‬گفت‪ :‬من روی‬ ‫عدد و رقم و زمان صحبتی نداش��تم‪ ،‬بلک��ه درباره فرایند‬ ‫صحبت کردم و فکر می کنم پیام ما به خوبی شنیده شد‪.‬‬ ‫اما ایران در این نشس��ت به دنبال چه چیزی بود؟ زنگنه‬ ‫این گونه پاس��خ داد‪ :‬در این نشست‪ ،‬ش��اید هیچ چیز‪ ،‬زیرا‬ ‫قیم��ت برای ما بد نیس��ت که (بخواهیم) باالت��ر برود‪ .‬این‬ ‫مسئله اصلی ما نیست‪ .‬مس��ئله اصلی ما افزایش صادرات‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه برای من مهم اس��ت موجودیت‬ ‫اوپک را حف��ظ کنم‪ .‬موجودیت اوپک ب��رای ما مهم ترین‬ ‫مس��ئله است و فکر می کنم دستاوردی برای بهبود فرایند‬ ‫تصمیم گیری درون اوپک داشتیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی درباره تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران و صادرات نفت کش��ورمان هم گف��ت‪ :‬کاری نمانده‬ ‫اس��ت که امریکا علیه ایران نکرده باشد‪ .‬اروپا نیز در زمینه‬ ‫خری��د نفت هیچ گونه همراهی با ما نداش��ته‪ ،‬بنابراین کار‬ ‫ما مش��کل اس��ت‪ .‬اما درباره پیش بینی تحقق درامدهای‬ ‫نفت��ی در بودجه با توجه به تحریم نفت ایران‪ ،‬ما هر قدر که‬ ‫بتوانیم‪ ،‬نفت صادر می کنیم‪.‬‬ ‫اما ظرفیت عرضه نفت ایران در بازار خاکس��تری جوابی‬ ‫بود که زنگنه چیزی نمی توانست در این باره بگوید و تاکید‬ ‫کرد که حتی یک کلمه درباره تحریم ها و قراردادهای مان‬ ‫در دوران تحریم صحبت نمی کند و به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫ایا تحریم ها بر ظرفیت تولید نفت ایران تاثیر گذاش��ته اند‪،‬‬ ‫پاسخ مثبت داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید توافق کاهش تولید محتمل است‬ ‫زنگنه در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که واکنش ش��ما به‬ ‫تحریم های امریکا ضد صادرات نفت ایران چیست و اینکه‬ ‫ایا خوشبین هس��تید توافقی که بر اساس ان ایران بتواند‬ ‫نفت خود را در همه جای دنیا بفروشد‪ ،‬حاصل شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬من قبال هم گفته ام که زیر فش��ار و با افزایش فش��ار‪،‬‬ ‫ایران اماده نیست مذاکره با امریکا را اغاز کند اما اگر دولت‬ ‫امریکا می خواهد شرایط میان دو کشور را تغییر دهد‪ ،‬باید‬ ‫نخست همه تحریم های ضد نفت و دیگر زمینه های ایران‬ ‫را رفع کند‪ ،‬انگاه تغییر چش��مگیری را در ش��رایط شاهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط کارامدی اینستکس‬ ‫پرس��ش دیگ��ر این بود ک��ه ای��ا همچنان امی��دی به‬ ‫اینستکس دارید یا اعتماد به ان را از دست داده اید ؟ زنگنه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬انسان به امید زنده است‪ .‬اگر اروپایی ها به تعهد‬ ‫خود عمل کنند‪ ،‬اینس��تکس می تواند به ما کمک کند‪ .‬اما‬ ‫باید تاکید کنم که بدون پذیرش دریافت درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫اینستکس نمی تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت اوپک پالس از تمدید توافق‬ ‫کانات بوزومبایف‪ ،‬وزیر انرژی قزاقس��تان نیز اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر وزیران نماینده کش��ورهای اوپ��ک و غیراوپک در‬ ‫مذاکرات وین‪ ،‬موافق تمدی��د ‪ ۹‬ماهه توافق کاهش تولید‬ ‫نفت هس��تند‪ .‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه‪،‬‬ ‫ش��نبه اعالم کرده بود با عربس��تان س��عودی برای تمدید‬ ‫کاهش تولید ‪ ۱.۲‬میلیون بشکه در روز یا معادل ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫تقاضای جهانی به مدت ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه به توافق رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست اوپک اغاز شد‬ ‫س��رانجام یکص دو هفتا دو شش��مین نشس��ت سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در مق��ر دائمی این‬ ‫س��ازمان در وین اغاز ب ه کار کرد‪ .‬در ان زمان پیش بینی ها‬ ‫حاک��ی از ای��ن بود که تواف��ق کاهش تولید نف��ت اوپک و‬ ‫متحدانش در این نشس��ت تمدید می شود که همین طور‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار نف�ت نبای�د اب�زاری ب�رای حمل�ه‬ ‫اقتصادی باشد‬ ‫مانوئ��ل ک��ودو‪ ،‬وزیر نف��ت ونزوئال‪ ،‬در س��خنرانی اغاز‬ ‫نشس��ت ‪ ۱۷۶‬اوپک گفت‪ :‬از ونزوئال‪ ،‬ما صدای خود را بلند‬ ‫می کنیم تا از اس��تفاده از بازار نفت ب��ه عنوان ابزاری برای‬ ‫حمل��ه به اقتصاد کش��ورهای دارای حاکمی��ت که به طور‬ ‫مستقیم بر رفاه و توسعه مردم تاثیر می گذارد‪ ،‬پرهیز شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه این بی گمان ناعادالن��ه‪ ،‬غیرقانونی و‬ ‫غیراخالقی است‪ ،‬به ویژه اگر کسی که ان را اعمال می کند‪،‬‬ ‫ای��ن کار را در تالش برای برتری جوی��ی انجام دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حدود ‪ ۳۰‬ماه گذش��ته ما موفقیت چشمگیری در‬ ‫کاهش س��طح ذخیره سازی ها داش��ته ایم و و توازن نسبی‬ ‫را ب��ه بازار بازگردانده ایم و ب��ه تکامل ثباتی پایدارتر کمک‬ ‫کرده ایم‪ ،‬همسو با منافع تولیدکنندگان‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫و اقتصاد جهانی‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگنه‪ ،‬مخالف اصلی طرح نهادینه سازی‬ ‫بنا ب��ر اع�لام وزارت نفت‪ ،‬بررس��ی چگونگ��ی نهادینه‬ ‫ک��ردن هم��کاری کش��ورهای اوپ��ک و غیر اوپ��ک‪،‬‬ ‫یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک را زمانبر کرد؛ طرحی‬ ‫که با مخالفت جدی وزیر نفت کش��ورمان روبه روست‪ .‬این‬ ‫موضوع که در ماه های گذشته مورد بررسی کارشناسی قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬هنوز دارای ابهام هایی است که سبب شده وزیر نفت‬ ‫ایران مخالف جدی و اصلی این طرح باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین های مورد نظر ایران‬ ‫ش��واهد نش��ان می ده��د ای��ران تضمین های��ی را که‬ ‫می خواست به دست اورده است‪ .‬درباره اساسنامه همکاری‬ ‫اوپک و غیر اوپک هم این گونه اعالم شده که این اساسنامه‬ ‫غیرالزام اور اس��ت و دوم و بس��یار مهم‪ ،‬اینکه در قطعنامه‬ ‫پایانی نشس��ت اوپک‪ ،‬امضا و توافق شده که این اساسنامه‬ ‫هیچ تاثیری بر اوپک و موجودیت ان ندار د چرا که به گفته‬ ‫زنگنه س��نت این است که نخست اوپک توافق می کند که‬ ‫باید با اجماع باش��د‪ ،‬سپس ان را به غیراوپک ارائه می کند‬ ‫تا تایید کند‪ .‬ما درباره این مس��ئله و ساز کار تصمیم گیری‬ ‫تواف��ق کردیم و اوپک ب��ه عنوان اوپک پابرجاس��ت و این‬ ‫مقررات جدید‪ ،‬هیچ تاثیر منفی بر این موضوع ندارد‪ .‬وزیر‬ ‫نفت ایران همچنین اعالم کرد درباره قدرت زیاد عربستان‬ ‫و روس��یه و احتمال بی اهمیت شدن اوپک‪ ،‬نگران نیست و‬ ‫گفت‪ :‬من باور دارم حتی اگر امریکا به ما ملحق ش��ود‪ ،‬من‬ ‫از ان اس��تقبال می کن��م و اگر تولیدکنن��دگان نفت با هم‬ ‫هم��کاری کنند‪ ،‬من هیچ نگرانی درباره ان ندارم‪ .‬روس��یه‬ ‫برای ما مهم اس��ت که به ما ملحق ش��ود و همکاری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬به ویژه در شرایط دشوار‪ ،‬ما به روسیه نیاز داریم‪ .‬من‬ ‫در دوران وزارت ‪ ،‬در گذش��ته بارها به روس��یه سفر کرده ام‬ ‫تا انها را قان��ع کنم با اوپک همکاری کنند و اکنون که انها‬ ‫پذیرفته اند‪ ،‬به انها خوش��امد می گوییم و این یک فرصت‬ ‫خوب برای بازار است تا تثبیت شود و تنش ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم پایانی نشست ‪ ۱۷۶‬اوپک‬ ‫در نهایت اوپک با در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار کنونی‬ ‫و دی��دگاه مورد اجماع درباره دورنم��ای ماه های باقی مانده‬ ‫امسال میالدی‪ ،‬تصمیم گرفت کاهش تولید داوطلبانه مورد‬ ‫توافق در نشست ‪ ۱۷۵‬اوپک را برای ‪ ۹‬ماه دیگر تمدید کند‪.‬‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫نگاهی به اخرین فعالیت های ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫دومی��ن دوره ‪ MBA‬معدن و صنایع معدنی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی با حض��ور محمد باقر عالی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در روزهای گذشته ‪ ۲‬تفاهمنامه در‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی به امضا رس��ید که در ادامه جزئیات انها‬ ‫نیز منتشر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬محمدباقر‬ ‫عال��ی در ای��ن ایین‪ ،‬ضم��ن ابراز خش��نودی از حض��ور در جمع‬ ‫دانش��جویان دوره ‪ MBA‬معدن و صنایع معدنی سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی اظه��ار کرد که با اهمی��ت بخش معدن‪ ،‬ح��دود و ثغور و‬ ‫مصائب این حوزه اشنایی کامل دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ضمن تاکید بر نیاز حوزه‬ ‫معدن به برخی دانش های غیرمهندسی در طول چرخه عمر معدن‬ ‫از مرحله مطالعاتی تا مرحله بازیابی‪ ،‬گفت‪ :‬من در تجربه کاری خود‬ ‫با برخی از سرفصل هایی که در این دوره ارائه شده‪ ،‬سروکار داشته ام‬ ‫و تاکید می کنم که این دوره و دانشی که از ان منتج می شود در یک‬ ‫فاصله زمانی کوتاه اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این دوره فرصتی برای دانشجویان است تا قدری‬ ‫از روزمره فاصله بگیرند و در زندگی و کار خود توسعه یابند‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی افزود‪ :‬نقش س��ازمان مدیریت صنعتی و یکی‬ ‫از ماموریت های ان توس��عه ظرفی��ت مدیریت در حوزه صنعت و‬ ‫معدن کش��ور اس��ت که از طریق مهارت افزای��ی و اموزش ان را‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا تاکید ب��ر نقش‬ ‫دانش اموخت��گان ای��ن دوره در توس��عه بخ��ش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬توس��عه هر بخش‪ ،‬مجموع توس��عه افراد اس��ت‬ ‫و بای��د این توس��عه به دیگران تس��ری یابد‪ .‬وی در پایان س��خنان‬ ‫خود خاطرنش��ان کرد‪ :‬این دوره ها با حضور بخش خصوصی شکل‬ ‫گرفت��ه و موید این نکته اس��ت که دانش افزای��ی مزیت این بخش‬ ‫در رقاب��ت با بخش دولتی اس��ت‪ .‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬در این ایین‪،‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز‬ ‫ضم��ن قدردانی از حض��ور معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این‬ ‫ایین‪ ،‬درباره توجه اسناد باالدس��تی به معدن‪ ،‬اهداف ترسیم شده‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی در س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬را شامل‬ ‫«افزایش بهره وری‪ ،‬بازس��ازی و نوس��ازی معادن»‪« ،‬رشد تولید و‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت»‪« ،‬بهبود فضای کس��ب وکار»‪« ،‬توسعه‬ ‫پژوهش های کاربردی » و «توس��عه صنای��ع دانش بنیان و ارتقای‬ ‫ی افزود‪ :‬در برنامه ششم توسعه‬ ‫فناوری» عنوان کرد‪ .‬کیانی بختیار ‬ ‫ب��رای بخش معدن رش��د متوس��ط اقتصادی‪8.8‬درصدی در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت که به گفته متولیان بخش معدن‪ ،‬نیازمند ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن برشمردن اهداف کلی‬ ‫بخش معدن در برنامه ششم توسعه شامل‪ :‬توسعه سرمایه گذاری‪ ،‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی‪،‬‬ ‫ارتق��ا و بهره وری‪ ،‬برداش��ت صیانت��ی از معادن ب��ا رعایت الزامات‬ ‫زیس��ت محیطی و افزایش رقابت پذیری‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش در‬ ‫بو کار‪ ،‬درباره‬ ‫معدن و صنایع معدنی و بهبود مس��تمر فضای کس�� ‬ ‫ضرورت بازنگری سیاس��ت های کالن در حوزه معدن تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫گذش��ت زمان‪ ،‬به دلیل تغییرات به وجود امده‪ ،‬استراتژی رویارویی‬ ‫کشورها با مسائل تغییر می کند و همچنین مفاهیم جدیدی در این‬ ‫حوزه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ام��وزش مدیری��ت در حوزه مع��دن را یکی از‬ ‫اقدام های متصور برای دس��تیابی به اهداف ترسیم ش��ده در برنامه‬ ‫ششم توسعه برای بخش معدن (رشد متوسط اقتصادی ‪ ۸.۸‬درصد)‬ ‫و رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با درک نیاز مدیران و ش��ناخت کافی از‬ ‫دوره های ‪ MBA‬موجود در دانش��گاه ها و موسس��ه های اموزشی‬ ‫کشور‪ ،‬اقدام به طراحی و اجرای دوره های ‪ MBA‬کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی در زمین��ه دوره ‪MBA‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی افزود‪ :‬این دوره در پی پرورش مدیران حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی کشور به منظور ارتقای بهره وری این بخش‬ ‫از صنعت و حضوری موفق در عرصه های بین المللی است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری در جمع بندی س��خنان خود اظهار کرد‪ :‬توسعه‬ ‫بخش معدن منجر به توسعه سایر بخش های صنعتی و باعث ایجاد‬ ‫اش��تغال مولد و پایدار در کش��ور می شود‪ .‬همچنین توسعه صنایع‬ ‫معدنی صادرتگرا یکی از راهکارهای مهم تحقق سیاست های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و ات��کا به صادرات غیر نفتی اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫توسعه صنایع معدنی منجر به توسعه مناطق کم برخوردار در کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه های سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در روزهای گذش��ته در ‪۲‬تفاهمنامه‬ ‫همکاری و حضور جدی داش��ت؛ در گام نخست تفاهمنامه ای برای‬ ‫توس��عه همه جانبه همکاری ها میان س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری های فضایی‪ ،‬حمل ونقل پیشرفته معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضای طرف ها رسید‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز تفاهمنامه همکاری دیگری میان س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫موسسه چشم انداز مدیریت تراز جهانی به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعتی‪ ،‬در دیدار‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫منوچهر منطقی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫پیش��رفته معاونت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬طرف ها‬ ‫تفاهمنامه ای به منظور توسعه همه جانبه همکاری ها بستند‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬در این دی��دار‪ ،‬کیانی بختیاری با اش��اره به‬ ‫راه ان��دازی کارگ��روه حمل ونقل پیش��رفته در س��ازمان مدیریت‬ ‫ی استفاده از ظرفیت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬انعقاد این تفاهمنامه را در راستا ‬ ‫مشترک و همکاری در زمینه های اموزشی‪ ،‬پژوهشی و مشاوره ای‬ ‫عنوان ک��رد‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی با برش��مردن‬ ‫ظرفیت هایی همچون «توانمندی های س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫در ح��وزه مش��اوره»‪« ،‬انتش��ارات و چاپ کتاب ب��ا موضوعات روز‬ ‫مدیریت»‪« ،‬جلب سرمایه گذار»‪« ،‬پروژه های مشارکتی با ایدرو»‪،‬‬ ‫«جلس��ه های تخصص��ی خانه مدی��ران»‪« ،‬مرک��ز همایش های‬ ‫س��ازمان»‪« ،‬حوزه اس��تارت اپ ها» و همچنین تشکیل کارگروه‬ ‫س��اخت داخل در س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و‬ ‫هم��کاری س��ازمان مدیریت صنعت��ی در این ط��رح‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بهم رس��انی بخش صنعت و دانش��گاه از وظایف س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی اس��ت ک��ه مرحله نخس��ت ان را در زمینه خ��ودرو انجام‬ ‫می دهیم و این تفاهمنامه را برای همکاری در زمینه های یاد ش��ده ‬ ‫خواهیم بست‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫امادگ��ی دارد ت��ا در زمینه ه��ای مطالعات��ی‪ ،‬عارضه یاب��ی‪،‬‬ ‫سیاست سازی‪ ،‬ارتباط با دانشگاه ها و جلب همراهی های خارجی از‬ ‫تعامالت گسترده داخلی و بین المللی خود در خصوص همکاری ها‬ ‫بهره ببرد‪ .‬در این جلسه منوچهر منطقی‪ ،‬رئیس مرکز ملی فضایی‬ ‫نیز درباره این تفاهمنامه اظهار کرد‪ :‬در بخش حمل ونقل پیشرفته‬ ‫مث��ل مترو و اتوبوس های برقی در حال کار هس��تیم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫در زمین��ه هوشمندس��ازی در بن��ادر و کش��تیرانی پروژه هایی را‬ ‫اغاز کر ده ایم‪ .‬دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه هوشمندسازی که از حوزه های وسیع است باید مطالعات را‬ ‫گسترده تر کرد و خروجی ان را در اطالعات به کار گرفت‪.‬‬ ‫وی اع�لام امادگی کرد ک��ه رویدادها و س��مینارهای داخلی و‬ ‫خارج��ی فناوری های فضایی‪ ،‬حمل ونقل پیش��رفته در س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی به عنوان کانون این همکاری انجام شود‪ .‬در پایان‬ ‫این جلسه طرف ها تفاهمنامه همکاری را امضا و مبادله کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرورش مدیران جهان تراز‬ ‫در دیدار ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی و حمیدرض��ا امیری مقدم‪ ،‬رئیس موسس��ه چش��م انداز‬ ‫مدیری��ت ت��راز جهانی‪ ،‬طرف ها درب��اره هم��کاری در زمینه های‬ ‫مشاوره‪ ،‬اموزش و تحقیق در سطوح داخلی و بین المللی تفاهمنامه‬ ‫همکاری بستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این دیدار‪ ،‬کیانی بختیاری با اش��اره‬ ‫به رویکردهای س��ازمان مدیریت صنعت��ی در دوره های گوناگون‪،‬‬ ‫توانمندی ه��ای س��ازمان در دوره جدید را تش��ریح ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین رویک��رد س��ازمان در دوره جدی��د‪ ،‬ایف��ای نقش های‬ ‫حاکمیت��ی‪ ،‬تعریف فعالیت های مس��ئله محور‪ ،‬تعام��ل نهادهای‬ ‫اجرای��ی با هدف کمک ب��ه دولت برای تحقق برنامه های توس��عه‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی دیگر رویکرد جدید سازمان مدیریت صنعتی را‬ ‫تدوین و توسعه اموزش های کاربردی معتبر در سطوح بین المللی‬ ‫و همسو با صنایع هدف‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬اسیب شناسی بنگاه ها و ایجاد‬ ‫کلینیک های صنعتی به منظور اصالح ساختارهای مدیریت‪ ،‬منابع‬ ‫بو کار بنگاه ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫انسانی‪ ،‬مالی و کس ‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی همچنین بر «توس��عه‬ ‫تعام�لات بین المللی و پرورش مدیران جهان ت��راز»‪« ،‬نواوری در‬ ‫مدیریت دانش»‪« ،‬مس��ئولیت اجتماعی بنگاه ها»‪« ،‬توسعه شبکه‬ ‫نمایندگی های س��ازمان» و‪ ...‬به عنوان دیگر رویکردهای سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی تاکید کرد‪ .‬در این جلسه حمیدرضا امیری مقدم‪،‬‬ ‫رئیس موسس��ه چش��م انداز مدیریت تراز جهانی نیز ضمن معرفی‬ ‫فعالیت های این موسسه‪ ،‬پیش��نهاد داد سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه پیش��ینه‪ ،‬ظرفی��ت و فعالیت ه��ای طوالنی مدت در‬ ‫حوزه های اموزش و مش��اوره‪ ،‬با توسعه شبکه نمایندگی های خود‪،‬‬ ‫در کشورهای همسایه نیز نمایندگی ایجاد کند‪ .‬در پایان این جلسه‬ ‫طرف ه��ا ضمن امضا و مبادله تفاهمنامه‪ ،‬بر همکاری در پروژه های‬ ‫ملی و بین المللی تاکید کردند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‹ ‹رکود در انتظار بازار مسکن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکرم امینی‪ :‬بازار مس��کن‪ ،‬امس��ال دست خیلی ها را در‬ ‫حنا گذاشت‪ .‬بسیاری از کسانی که برای خرید خانه با هدف‬ ‫س��رمایه گذاری برنامه ریزی کرده بودن��د‪ ،‬از این کار ناامید‬ ‫ش��ده یا به خرید خانه ای کوچک تر و در منطقه ای خارج از‬ ‫برنامه ریزی ها تن داده و خیلی از کس��انی که می خواستند‬ ‫خانه ای بخرند و از اجاره نشینی خالص شوند‪ ،‬یا مساحت و‬ ‫منطق��ه خانه را تغییر دادند یا از پس خرید خانه برنیامدند‬ ‫و پس انداز خ��ود را صرف رهن خانه ای مناس��ب تر کردند‪.‬‬ ‫در خرداد امس��ال‪ ،‬میانگین رشد نرخ خانه در تهران‪۱۰۴ ،‬‬ ‫درصد نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته به ثبت رسید‪،‬‬ ‫با این حال برخی دس��ت اندرکاران حوزه مس��کن‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت ه��ا را برای ماه های پیش رو‪ ،‬پیش بینی می کنند؛ در‬ ‫عین حال برخی کارشناس��ان چندان ب��ه این پیش بینی ها‬ ‫خوشبین نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گرچه نرخ مس��کن این روزها به طرز‬ ‫سرس��ام اور و حتی بی منطقی افزایش یافته‪ ،‬اما وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی می گوید این افزایش نرخ‪ ،‬ناشی از جو روانی و‬ ‫غیرواقعی بوده و قیمت ها در حال واقعی شدن است‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‪ ،‬هفته گذشته در نخستین اجالس مجمع‬ ‫مش��ورتی رئیس��ان کمیس��یون های معماری و شهرسازی‬ ‫کالنش��هرها در جمع خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه نرخ مسکن‬ ‫متاثر از جو روانی است و نرخ همه گروه های کاال و خدمات‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬حب��اب برخی قس��مت های موثر بر‬ ‫مسکن ترکیده و قیمت ها در بخش هایی به نرخ واقعی خود‬ ‫نزدیک شده اس��ت‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬نرخ مسکن در چند‬ ‫ماه گذشته افزایش یافته اما معامله ای انجام نمی شود و این‬ ‫امر موجب رکود در بازار مسکن شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬هدف دولت این است‬ ‫که بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحب خانه کند‪.‬‬ ‫احتمال وجود دارد که ش��اهد افزایش ن��رخ خانه همزمان‬ ‫با تورم عمومی باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس یاداور شد‪ :‬ازسوی دیگر اگر اراده ای برای‬ ‫اقدام های مناس��بی مانند دریافت مالیات از خانه های خالی‬ ‫یا تصویب مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشته باشد‪ ،‬این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که در صورت افزایش عرضه‪ ،‬با کاهش‬ ‫نرخ روبه رو شویم‪.‬‬ ‫مسئوالن از کاهش قیمت خانه سخن می گویند؛ کارشناسان رد می کنند‬ ‫توقف بازار مسکن‪ ،‬پشت دیوار رکود‬ ‫خرید ندارند و معامله ها حدود ‪ ۶۰‬درصد نس��بت به خرداد‬ ‫سال گذشته کاهش داشته است‪ .‬شاید مالکان از نرخ اسمی‬ ‫خانه خود خوشحال باشند اما اصل قضیه‪ ،‬رقمی‬ ‫‹ ‹کاه�ش معامله ها یعنی نرخ کاهش‬ ‫است که با ان معامله انجام می شود‪.‬‬ ‫می یابد‬ ‫خسروی تاکید کرد‪ :‬معنای واقعی کاهش ‪۶۰‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران معتقد‬ ‫درصدی معامله ها این اس��ت ک��ه قدرت خرید‬ ‫اس��ت باتوجه به کاهش خرید و فروش مسکن این احتمال‬ ‫م��ردم کاهش یافته و طرف عرضه باید قیمت ها‬ ‫در ماه ه��ای اخیر‪ ،‬باید در انتظ��ار کاهش نرخ‬ ‫وجود دارد که را پایی��ن بی��اورد‪ .‬به نظر می رس��د در ماه های‬ ‫واحدهای مسکونی باشیم‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬شاهد افزایش این��ده این اتفاق بیفتد و مالکان مجبور ش��وند‬ ‫قیمت های پیشنهادی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ش��رایط فعلی بازار مسکن را بسیار مشابه سال‬ ‫نرخ خانه‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی برنامه های‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬دانست که نرخ خانه به دنبال جهش نرخ همزمان با تورم‬ ‫مناس��بی از جمل��ه س��اخت ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحد‬ ‫ارز‪ ۳ ،‬براب��ر ش��د و اف��زود‪ :‬در ان فضا عده ای‬ ‫روی توهم های قیمتی مانور دادند اما درنهایت عمومی باشیم مس��کونی تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬و همچنین پیشنهاد‬ ‫پرداخت وام به اجاره نش��ین ها را در دستور کار‬ ‫باتوجه به افت معامله ها‪ ،‬به ثبات نرخ رسیدیم‪.‬‬ ‫ق��رار داده که در صورت اجرا می تواند منجر به ایجاد تعادل‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر نیز این گونه اس��ت و نرخ هایی‬ ‫در بازار مسکن شود‪.‬‬ ‫که اعالم می ش��ود‪ ،‬توهمی بیش نیس��ت زی��را مردم توان‬ ‫‹ ‹شرط کاهش نرخ مسکن‬ ‫یک کارش��ناس مس��کن معتقد اس��ت کاهش معامله ها‬ ‫را نمی ت��وان دلیل کاه��ش نرخ مس��کن در ماه های اینده‬ ‫دانس��ت و کم شدن نرخ واحدهای مسکونی‪ ،‬نیازمند برخی‬ ‫اقدام های اساسی ازسوی مسئوالن است‪.‬‬ ‫مه��دی غالم��ی در واکن��ش به س��خن رئی��س اتحادیه‬ ‫مش��اوران امالک مبنی بر اینکه در پی کاهش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫معامله مس��کن‪ ،‬بای��د منتظر کاهش قیمت ه��ا در ماه های‬ ‫پیش رو باشیم‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از کاهش معامله ها‬ ‫در خرداد به دلیل همزمانی این ماه با ماه رمضان بوده است؛‬ ‫ضم��ن اینکه فصل امتحان ها بوده و همیش��ه در این برهه‬ ‫زمانی ش��اهد کاهش معامله ها هس��تیم و به نظر می رس��د‬ ‫بیشتر کاهش معامله ها ناشی از این دو مسئله باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس ادامه داد‪ :‬در برخی موارد در بازار مسکن با‬ ‫رکود تورمی روبه رو هستیم؛ یعنی همزمان‪ ،‬هم رکود و هم‬ ‫تورم داریم‪ .‬ریش��ه این مس��ئله ان است که هم توان مردم‬ ‫برای خرید مس��کن کاهش پیدا کرده و هم عرضه ای انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬کس��انی که می خواهند‬ ‫خانه خ��ود را بفروش��ند و ان را به ب��ازار عرضه می کنند‪،‬‬ ‫وقت��ی می بینند مردم توان خرید ندارند‪ ،‬مجبور می ش��وند‬ ‫قیمت ها را کاهش دهند اما درحال حاضر به نظر نمی رس��د‬ ‫چنین شرایطی در بازار مسکن حاکم باشد‪ .‬برهمین اساس‬ ‫نمی توان چنین پیش بینی هایی را چندان جدی گرفت‪.‬‬ ‫غالمی با بیان اینکه کاه��ش یا افزایش قیمت ها در بازار‬ ‫مسکن در ماه های اینده‪ ،‬بستگی به مسائل گوناگونی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ مس��کن از اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می افتد‪،‬‬ ‫تاثیر می گیرد و به متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ ارز‬ ‫و طال مربوط است‪.‬‬ ‫چون مسکن کاالی سرمایه ای است و نرخ ان با کاالهای‬ ‫س��رمایه ای دیگر مانند ارز و طال سنجیده می شود‪ ،‬اگر انها‬ ‫تغیی��ر خاصی نکنند و به همین من��وال پیش برویم‪ ،‬نباید‬ ‫انتظار تغییر خاصی از بازار مس��کن داش��ته باش��یم و این‬ ‫یکی دیگر از کارشناسان مسکن کشورمان در واکنش به‬ ‫این س��خن رئیس اتحادیه مش��اوران امالک که کاهش ‪۶۰‬‬ ‫درصدی معامله های مسکن‪ ،‬نویدبخش کاهش نرخ مسکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداوری می کند باتوجه به انفع��ال دولت در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬کاهش معامله ها در این بخش قابل پیش بینی بود‬ ‫و این مسئله‪ ،‬نش��ان دهنده رکود تورمی در بازار واحدهای‬ ‫مس��کونی است‪ .‬سید امین زرگر مرادی در پاسخ به‬ ‫ب��ا بیان اینکه در تحلیل بازار مس��کن‪ ،‬نمودار نرخ و تعداد‬ ‫معامله ه��ا باید همزمان مورد مطالعه قرار گیرند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نم��ودار تعداد معامله ها و نمودار نرخ مس��کن در دو جهت‬ ‫مختلف حرک��ت می کنند‪ .‬او با بیان اینک��ه نمودار قیمت‪،‬‬ ‫افزایشی و تعداد معامله ها‪ ،‬کاهشی بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله‬ ‫بیانگر رکود تورمی در بازار مس��کن اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫خرداد امسال‪ ۴.۹ ،‬افزایش نرخ مسکن نسبت به اردیبهشت‬ ‫داشتیم‪ ،‬درحالی که در همین بازه زمانی‪ ،‬شاهد کاهش ‪۶۰‬‬ ‫درص��دی تعداد معامله ها بوده ای��م‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در اخرین‬ ‫گزارش بانک مرکزی میانگین نرخ مسکن مناطق ‪ ۱۴‬و ‪۱۵‬‬ ‫تهران با کاهش روبه رو بوده که می تواند نش��انه ای از تغییر‬ ‫جهت بازار مسکن به سمت رکود باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در بیان پیش بینی خ��ود از اینده بازار‬ ‫مسکن گفت‪ :‬به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای بازار‬ ‫مسکن در کوتاه مدت‪ ،‬رکود تورمی و پس از ان‪ ،‬رکود باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به احتمال زیاد‪ ،‬تورم مسکن کمتر از تورم‬ ‫عمومی در س��ال ‪ ۹۸‬خواهد بود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬به دلیل رشد‬ ‫نکردن اجاره بها متناسب با افزایش نرخ مسکن در سال ‪۹۷‬‬ ‫رش��د اجاره بها بیش از رشد نرخ مسکن در سال ‪ ۹۸‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬البته تحقق این پیش بینی ه��ا منوط به ثبات بازار ارز‬ ‫است‪ .‬زرگر مرادی اضافه کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی برنامه‬ ‫موثری در بازار مس��کن ندارد و از ماه ها پیش‪ ،‬رکود تورمی‬ ‫و کاهش تع��داد معامله ها‪ ،‬پیش بینی می ش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن‬ ‫می تواند موجب ایجاد تورم و افزایش پایه پولی شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تولید مس��کن را باید به بخش خصوصی سپرد و دولت‬ ‫فقط باید در تدوین نقشه راه‪ ،‬عاملیت داشته باشد؛ نه تولید‬ ‫مسکن‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 2‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫س��رمایه گذاری گروه صنعتی ملی با حضور ‪ 98/9‬درصد از س��هامداران‬ ‫ش��رکت درمحل قانونی ش��رکت واقع در کیلومتر ‪ 18‬جاده قدیم کرج ‪-‬‬ ‫گروه صنعتی ملی‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای سیدعلیرضا‬ ‫سیاس��ی راد و نظارت اقایان س��یدعلیرضا میرنیا و محمدنادر خمیجانی‬ ‫و دبیری خانم ش��هره احمدپور تش��کیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫صادقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضم��ن ارائه گزارش عملک��رد هیات مدیره‬ ‫به س��واالت اکثر س��هامداران پاس��خ گفت‪ .‬س��پس صورت های مالی و‬ ‫ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی ب��ه ‪ 1397/12/29‬به تصویب‬ ‫حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب صورت های مالی‬ ‫از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ 2‬ریال س��ود به ازای هر سهم مورد‬ ‫تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد‬ ‫به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت و موسسه حسابرسی «اگاهان‬ ‫و هم��کاران» به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و موسس��ه‬ ‫حسابرس��ی «بیات رایان» به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای سال‬ ‫‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬براس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای‬ ‫حقوقی هیات مدیره به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫جدید به ش��رح ذیل انتخاب شدند‪ :‬شرکت عمران ساختمان تراز پی ریز‪،‬‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری اتیه صب��ا‪ ،‬ش��رکت ازادراه امیرکبیر‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران اتیه صبا‪.‬‬ ‫صادقی با اشاره به عملکرد صورت های مالی‬ ‫تلفیقی ش��رکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درامده��ای عملیات��ی‬ ‫تلفیقی شرکت ‪ 1491‬میلیارد ریال نسبت‬ ‫به سال قبل‪ ،‬معادل ‪ 34/23‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که سود‬ ‫ناخالص رش��د ‪ 92/42‬درصدی را نسبت به‬ ‫س��ال مالی قبل تجربه کرده اس��ت‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است سود عملیاتی تلفیقی شرکت در‬ ‫سال ‪ 97‬نسبت به سال ‪ 96‬با افزایش ‪ 227/50‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫سود خالص تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی پس از کسر‬ ‫مالیات علی رغم مش��کالت گوناگون صنع��ت از مبلغ ‪ 104‬میلیارد ریال‬ ‫زیان درسال مالی ‪ 96‬به ‪ 99‬میلیارد ریال سود در سال مالی ‪ 97‬افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬زیان انباشته ‪ 55/61‬درصد کاهش و حقوق‬ ‫صاحبان س��هام از ‪ 105‬میلیارد ریال در س��ال مالی ‪ 96‬به ‪ 204‬میلیارد‬ ‫ریال در سال مالی ‪ 97‬افزایش ‪ 93/28‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخنی با سهامداران محترم‬ ‫گروه صنعتی ملی و شرکت کفش ملی به عنوان یکی از شرکت های مهم‬ ‫گروه از نماد های اصیل و قدیمی تولید ملی و در صورت موفقیت پیشرو‬ ‫در راستای اقتصاد مقاومتی است‪ .‬ظرفیت های بالقوه این مجموعه به رغم‬ ‫بی مهری ها و مش��کالت ان به حدی زیاد و چشمگیر است که در صورت‬ ‫هم��ت مدیران و پرس��نل و همراه��ی و حمایت کلی��ه ذی نفعان به ویژه‬ ‫س��هامداران محترم و راهبری صحیح‪ ،‬به جایگاه شایسته خود در صنعت‬ ‫و تجارت کشور دست خواهد یافت‪ .‬برای دستیابی به جایگاه اصلی گروه‬ ‫صنعتی ملی باید وضعیت موجود و مش��کالت را به دقت شناس��ایی کرد‬ ‫و براس��اس موقعیت فعل��ی مجموعه‪ ،‬برنامه ریزی و اقدامات کارس��از در‬ ‫دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬مهم ترین و اصلی ترین شعار ما سالمت‪ ،‬صداقت و‬ ‫شفافیت است و تمام تالش گروه صنعتی ملی در چند ماه اخیر این بوده‬ ‫اس��ت که وضعیت موجود را اسیب شناسی نماید و در نهایت شفافیت و‬ ‫صراحت‪ ،‬کلیه مش��کالت و معضالت و بعضا بحران ها را شناس��ایی و به‬ ‫‪ - 16-3‬توسعه و بهینه سازی فضای سبز و مدیریت و بازیافت پسماند‬ ‫‪ - 17-3‬اشنایی توجیهی به کارکنان جدید‬ ‫‪ - 18-3‬نیازسنجی اموزشی‬ ‫‪ - 19-3‬امادگی واکنش در شرایط اضطراری‬ ‫‪ - 20-3‬مصاحبه اداری با کارکنان بخش های مهم‬ ‫‹ ‹ ‪ -‬معامالت و قیمت سهام شرکت‬ ‫وضعیت داد و س��تد س��هام شرکت طی چهار س��ال گذشته در جدول‬ ‫زیر ارائه شده است‪:‬‬ ‫ذینفعان به ویژه س��هامداران منعکس نموده و س��پس با کمک ایشان در‬ ‫جه��ت اصالح و بهبود فرایند ها و رفع بحران ها و مش��کالت اقدام نماید‪.‬‬ ‫هرچند که خود را بی نقص نمی انگاریم اما صداقت را اصلی ترین س��رمایه‬ ‫خود می دانیم که خواهد توانس��ت هر س��ازمانی را به س��رمنزل مقصود‬ ‫برساند چراکه ما ابتدا باید بپذیریم مشکالتی هست تا در جهت رفع ان‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬در همین راس��تا تالش شده است تا زیرساخت های مناسب‬ ‫برای نیل به ش��فافیت در مجموعه فراهم شود‪ .‬پیاده سازی نرم افراز های‬ ‫یکپارچ ه مدیریتی‪ ،‬ش��ناخت و اص�لاح فرایند ها و همچنین انبار گردانی‬ ‫دقیق در سراس��ر مناطق کشور گام های موثری در این مسیر بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر شفاف س��ازی به ویژه در حوزه های مالی‪ ،‬براس��اس بررس��ی ها و‬ ‫اسیب شناسی و اولویت بندی های انجام شده سه هدف اصلی دیگر برای‬ ‫سال اتی تعیین ش��ده است که عبارتند از توانمندسازی و توسعه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬استقرار مش��تری مداری و بهبود وضعیت کسب وکار و فروش با‬ ‫مطالعات و روش های علمی‪ ،‬پیاده س��ازی و اس��تقرار سیستم های نوین‬ ‫برنامه ریزی و کنترل و مدیریت‪.‬‬ ‫امید اس��ت که با توکل به خداوند مهربان و حمایت سهامداران محترم‪،‬‬ ‫از این مس��یر پرفراز و نشیب و خطیر با سربلندی و موفقیت عبور نموده‬ ‫و با فعالیت مستمر کلیه کارکنان و برنامه ریزی های اصولی‪ ،‬شاهد اجرای‬ ‫دقیق برنامه های تعیین شده برای سال مالی اینده باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ -‬جای�گاه گروه صنعتی ملی (کفش ملی) در صنعت کفش‬ ‫کشور‬ ‫هم اکنون فروش کفش از طریق خرید از تولیدکنندگان داخلی و عرضه‬ ‫ان در فروشگاه های ش��رکت کفش ملی انجام می شود‪ .‬طبق امار واصله‬ ‫می توان ادعا داش��ت که کفش ملی در س��ال‪ 1397‬ح��دود ‪ %1.7‬ریالی‬ ‫از س��هم بازار داخلی کفش را با ف��روش ‪ 1.491‬میلیارد ریال در اختیار‬ ‫خواهد داش��ت که قطعا رقم شایس��ته ای برای این برند ماندگار نیست و‬ ‫تمام تالش مدیران و پرس��نل ساعی این مجموعه این است که بهبودی‬ ‫موثر و چشمگیر در این درصد ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ -‬مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری‪:‬‬ ‫به طور کلی دارایی های یک شرکت به دو دسته تقسیم می شوند‪:‬‬ ‫«دارایی های پولی و فیزیکی» و «دارایی های معنوی»‬ ‫دارایی های فیزیکی ش��امل پول و اعتبار‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬زمین‪ ،‬س��اختمان‪،‬‬ ‫ی غیرفیزیک��ی دیگر در‬ ‫کاال ه��ا و موجودی انبار اس��ت و هر ن��وع دارای ‬ ‫زیرمجموعه دارایی های معنوی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دارایی های معنوی را می توان در س��ه گ��روه عمده طبقه بندی کرد که‬ ‫عبارتن��د از‪ :‬ارزش ویژه برن��د‪ ،‬دانش فنی و تخصص��ی‪ ،‬بانک اطالعاتی‬ ‫تجاری‪ ،‬بنابراین دارایی های معنوی کلیه دارایی های غیرمشهودی هستند‬ ‫که مکمل دارایی های فیزیکی بوده و کارکرد و اثربخش��ی انها را تقویت‬ ‫می کند‪ .‬برای ایجاد دارایی های معنوی باید هزینه های زیادی صرف کرد‬ ‫اما یکی از مشکالت اصلی صورت های مالی کشور های در حال توسعه (و‬ ‫به تبع ان ایران) این اس��ت که دارایی های معنوی در گزارش های مالی‬ ‫ارائه نمی ش��وند و ت�لاش برای به حداکثر رس��اندن دارایی های فیزیکی‬ ‫ب��دون توجه به دارایی های معنوی می تواند در بلندمدت به از بین رفتن‬ ‫دارایی ه��ای پولی و فیزیکی منجر ش��ود‪ .‬بنابراین ب��رای ارزیابی صحیح‬ ‫عملکرد شرکت در سال مالی سنوات گذشته باید تغییرات مربوط به هر‬ ‫دو دارایی را مدنظر داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ -‬گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫‪ - 1‬در اهداف بلندمدت‪:‬‬ ‫‪ - 1-1‬ساماندهی انبار های کفش ملی (اعالم و اطفای حریق‪ ،‬مکانیسم‬ ‫انبارداری‪ ،‬کف انبار ها)‬ ‫‪ - 2‬در اهداف میان مدت‪:‬‬ ‫‪ - 1-2‬بازرسی های استانی و بازدید های ویژه‬ ‫‪ - 2-2‬اصالح شرایط ایمنی فروشگاه ها جهت رسیدن به الزامات اولیه و‬ ‫جلوگیری از روند اتش سوزی فروشگاه ها‬ ‫‪ - 3-2‬تکمیل مستندات‬ ‫‪ - 4-2‬پیاده سازی نظام اراستگی‪ ،‬ایمن سازی و بهسازی محیط کار‬ ‫‪ - 3‬در اهداف کوتاه مدت‪:‬‬ ‫‪ - 1-3‬نشست توجیهی با مدیریت درخصوص برنامه های سال‪1398‬‬ ‫‪ - 2-3‬تش��کیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار – برگزاری‬ ‫جلسات منظم بررسی اثربخشی رویکرد ها و عملکرد ها‬ ‫‪ - 3-3‬اموزش ایمنی و بهداشت پرسنل‬ ‫‪ - 4-3‬ش��رکت در جلس��ات و همایش های برگزار شده از سوی شبکه‬ ‫بهداشت و ایمنی‬ ‫‪ - 5-3‬ارزیابی االینده های محیط کار‬ ‫‪ - 6-3‬انجام معاینات دوره ای پرسنل برای سال ‪97-98‬‬ ‫‪ - 7-3‬پایش سالمت اب شرب مجموعه‬ ‫‪ - 8-3‬سمپاشی و طعمه گذاری مجموعه‬ ‫‪ - 9-3‬شارژ کپسول های اطفای حریق و جعبه های کمک های اولیه‬ ‫‪ - 10-3‬ارزیابی عملکر د سال ‪ 97‬در سال ‪98‬‬ ‫‪ - 11-3‬تغییر فرایند ها در جهت بهینه سازی مشاغل و محیط‬ ‫‪ - 12-3‬بررس��ی و انج��ام اقدامات الزم در جهت احراز پس��ت های در‬ ‫ارتباط مستقیم با بخش ایمنی و بهداشت‬ ‫‪ - 13-3‬تهیه شناسنامه ایمنی و بهداشت برای کلیه مشاغل و کارمندان‬ ‫‪ - 14-3‬طرح ریزی برای شناس��ایی خطرات‪ ،‬ارزیابی و کنترل ریس��ک‬ ‫(کنترل اصلی و مکمل)‬ ‫‪ - 15-3‬ایج��اد و اس��تقرار نظام ایمنی در برابر حریق در س��ایت گروه‬ ‫(منطقه امن‪ ،‬خط کش��ی ها‪ ،‬اموزش پرسنل و برگزاری مانور های اطفای‬ ‫حریق)‪ ،‬شناسایی کانون های خطر‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪1395/12/30‬‬ ‫‪1394/12/29‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده هیات مدیره‬ ‫گ��روه صنعتی ملی ش��رکتی اس��ت پیش��رو‪ ،‬یادگیرنده‪ ،‬رش��دیابنده‪،‬‬ ‫مش��ارکت جو‪ ،‬مرجع و معتبر‪ ،‬دس��ت یافته به جای��گاه ممتاز در صنعت‬ ‫کفش و پوش��اک ایران‪ ،‬ش��ناخته ش��ده در منطقه‪ ،‬برخوردار از وجدان‬ ‫کاری‪ ،‬انضب��اط‪ ،‬روحی��ه تع��اون س��ازگاری اجتماع��ی‪ ،‬دارای فرهنگ‬ ‫مش��تری مداری و نظ��ام پایش مدام کیفیت‪ ،‬متعهد به نظام اس�لامی و‬ ‫ش��کوفایی ایران و متعهد به شعار مترقی توجه به اشتغال و تولید ملی و‬ ‫دارای س��هم مناسب و روبه رشد در پوشاک داخلی و بازار کفش با هدف‬ ‫تعداد سهام معامله ارزش سهام معامله شده‬ ‫میلیون ریال‬ ‫شده‬ ‫‪128.783‬‬ ‫‪8.653.218‬‬ ‫‪41.725‬‬ ‫‪3.247.338‬‬ ‫‪40.198‬‬ ‫‪4.796.244‬‬ ‫‪28.119‬‬ ‫‪4.650.089‬‬ ‫‪37.097‬‬ ‫‪6.240.682‬‬ ‫‹ ‹درامد های عملیاتی‬ ‫ارزش بازار شرکت‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3.710.402‬‬ ‫‪3.318.830‬‬ ‫‪2.867.893‬‬ ‫‪1.581.868‬‬ ‫‪1.332.282‬‬ ‫روز های‬ ‫دادوستد‬ ‫‪155‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪169‬‬ ‫اخرین قیمت سهم‬ ‫ریال‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪13.417‬‬ ‫‪11.594‬‬ ‫‪6.395‬‬ ‫‪5.386‬‬ ‫ارتقا در رتبه صنعت کفش و پوشاک است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فروش خالص‬ ‫درامد حاصل از اجاره ها‬ ‫سود سرمایه گذاری در شرکت فرعی‬ ‫مدیریت و توسعه ملی‬ ‫‪22-1‬‬ ‫‪22-2‬‬ ‫شرکت اصلی‬ ‫سال‪1396‬‬ ‫سال‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫گروه (تلفیقی)‬ ‫سال‪1396‬‬ ‫سال‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.102.668‬‬ ‫‪1.481.216‬‬ ‫‪10.332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8.541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.047‬‬ ‫‪3.831‬‬ ‫‪4.047‬‬ ‫‪3.255‬‬ ‫‪1.491.548‬‬ ‫‪1.111.209‬‬ ‫‪7.878‬‬ ‫‪7.302‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.878‬‬ ‫‪7.302‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪7.878‬‬ ‫‪7.302‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫(‪)3.806‬‬ ‫(‪)3.367‬‬ ‫سود (زیان) عملیاتی‬ ‫‪4.072‬‬ ‫‪3.935‬‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)408‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سود خالص‬ ‫‪3.664‬‬ ‫‪3.961‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫در نشست اعضای ‪ APA‬با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد‬ ‫تعامل مردم‪ ،‬دولت و مجالس کشورهای عضو در پارلمان اسیایی‬ ‫نشس��ت اعض��ای کمیت��ه سیاس��ی مجم��ع مجال��س‬ ‫اس��یایی(‪ )APA‬با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬مس��عود‬ ‫گلش��یرازی‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگانی اصفهان در این نشس��ت‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه پارلمان اس��یایی‪ ،‬زمینه تبادل نظر فعاالن‬ ‫اقتصا د با قانون گذاران و دولت های اسیایی را فراهم می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران با قرار گرفتن در چهار راه دسترس��ی به اروپا و‬ ‫اسیا‪ ،‬موقعیت و جایگاه ویژه ای از لحاظ جغرافیایی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اقتصادی دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬رتبه باالی کش��ور در تولید‬ ‫علم و ثروت‪ ،‬ثبات سیاس��ی و اجتماعی‪ ،‬دسترس��ی به منابع‬ ‫ص و منابع انرژی‪،‬‬ ‫طبیعی و مواد اولیه‪ ،‬منابع انس��انی متخص ‬ ‫ای��ران را ب��ه یکی از بزرگ ترین و حس��اس ترین اقتصادهای‬ ‫منطقه تبدیل کرده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬استان اصفهان با‬ ‫دارا بودن بیش از ‪ ۹‬هزار واحد صنعتی‪ ۱۴۳ ،‬دانشگاه و مرکز‬ ‫اموزش عالی‪ ۱۸۵۰ ،‬اثر ثبت ش��ده ملی و ‪ ۹‬میراث فرهنگی‬ ‫ملموس و ناملموس جهانی‪ ۸.۱ ،‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص داده‪ ،‬که همین امر اصفهان را به‬ ‫یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین استان های ایران تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬گلش��یرازی یاداور شد‪ :‬متاس��فانه رقابت های‬ ‫ناس��الم منطق��ه ای و س��کوت منفعالنه برخ��ی قدرت های‬ ‫جهانی از جمله اروپا باعث تش��دید این روند ش��ده است که‬ ‫البت��ه این امر هرگز از خاطر مل��ت صبور ایران پاک نخواهد‬ ‫ش اعض��ای محترم ‪APA‬‬ ‫ش��د‪ .‬وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬تال ‬ ‫را در راس��تای دس��تیابی به «حکمرانی مطل��وب» و تبیین‬ ‫نقش و جایگاه قانون در رس��یدن به توس��عه پایدار اقتصادی‬ ‫لو فصل اختالف ها‪،‬‬ ‫و اجتماع��ی‪ ،‬تامی��ن حقوق انس��انی‪ ،‬ح ‬ ‫کسبو کار را ارج می نهم‪ .‬وی‬ ‫ ‬ ‫صلح و ارامش‪ ،‬و رونق فضای‬ ‫تش��کیل «پارلمان اسیایی» با هدف تقویت کشورهای عضو‬ ‫را یکی از دس��تاوردهای مهم این اتحادیه برشمرد و گفت‪ :‬با‬ ‫برگزاری جلس��ه های منظم با اتاق ه��ای بازرگانی به عنوان‬ ‫پارلمان های بخش خصوصی و تش��کل های غیردولتی ملی‪،‬‬ ‫ی مردم‪ ،‬دولت‬ ‫منطقه ای و فرامنطقه ای‪ ،‬زمینه تعامل و نزدیک ‬ ‫و پارلم��ان را فراهم اورید تا صاحبان واقعی اقتصاد و تجارت‬ ‫ب��ا قانون گذاران و مجریان قانون در فضایی تعاملی به تبادل‬ ‫اندیش��ه بپردازند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از نمایندگان‬ ‫قوای مقننه کشورهای اسیایی خواست تا از طریق رایزنی با‬ ‫دولت های متبوع‪ ،‬و طرح و تصویب قوانین تس��هیلگر‪ ،‬زمینه‬ ‫توسعه مبادالت سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی با ایران و مردم‬ ‫ایران را بیش از پیش فراهم اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی برای اقدام های گوناگون‬ ‫محمدرض��ا مجی��دی‪ ،‬دبی��رکل مجم��ع مجال��س‬ ‫اس��یایی(‪ )APU‬نیز در نشس��ت اعضای کمیته سیاس��ی‬ ‫مجمع مجالس اس��یایی با هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬مجمع مجالس اس��یایی با حضور ‪ ۴۲‬کش��ور‬ ‫عض��و‪ ،‬توانایی های بس��یاری ب��رای اقدام ه��ای گوناگون از‬ ‫جمل��ه در حوزه اقتص��ادی دارد که با هم افزایی مجلس ها در‬ ‫این مجمع‪ ،‬فعالیت های اقتصادی در قاره اس��یا با س��رعت‬ ‫بیش��تری پی��ش خواهد رف��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬چند راهکار‬ ‫اساس��ی در زمینه ه��ای ان��رژی‪ ،‬امور مالی‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫فقرزدایی و س�لامت اب در نشس��ت ‪ ۲‬روزه کمیته سیاسی‬ ‫مجمع مجالس اس��یایی بررسی شد‪ .‬کشورهای عضو مجمع‬ ‫با توس��عه روابط خود می توانند به تقویت بازار اس��یا و ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی بیشتر برای توس��عه پایدار منجر شوند‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع مجالس اس��یایی اضافه ک��رد‪ :‬برگزاری این‬ ‫نشس��ت در اصفهان تجربه خوبی برای برگزاری رویدادهای‬ ‫دیپلماتیک بین المللی در ش��هرهایی به غیر از پایتخت بود و‬ ‫این اس��تان می تواند حتی پذیرای نشست های مهم تری نیز‬ ‫باش��د‪ .‬محسن کوهکن‪ ،‬عضو کمیته ایران در نشست کمیته‬ ‫سیاس��ی مجمع مجالس اس��یایی نیز از اغاز پیش درامد کار‬ ‫در پارلم��ان اس��یا با محوریت همکاری ه��ای اقتصادی بین‬ ‫کشورهای عضو خبر داد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اگر این همکاری ها‬ ‫بر اس��اس مردم محوری پیش برود‪ ،‬موفقیت بیشتری خواهد‬ ‫داش��ت و اتاق های بازرگان��ی و بخش خصوصی در این میان‬ ‫نقش خود را بیشتر نشان می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از همکاری های بین المللی‬ ‫س��ید حسن قاضی عسگر‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫و توس��عه منابع اس��تاندار اصفهان نیز در این نشست اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اس��تان از همکاری ه��ای بین المللی در زمینه های‬ ‫گوناگون از جمله گردشگری‪ ،‬توسعه انرژی های سبز به ویژه‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬توسعه کش��ت های نوین و گلخانه ای‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف اب و توسعه کیفیت هوا استقبال می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اصفه��ان هم اکنون نیز توافقنامه هایی با برخی کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی در زمین��ه انرژی ه��ای س��بز دارد ک��ه امیدواریم‬ ‫کشورهای اسیایی نیز در این برنامه شرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ارتباط بین کشورها‬ ‫در ادامه این نشس��ت میخائیل ایملیانف ‪ ،‬نماینده پارلمان‬ ‫روس��یه در این نشس��ت افزود‪ :‬کش��ور روس��یه دارای تعداد‬ ‫قابل توجهی از ش��رکت های کوچک و متوس��طی اس��ت که‬ ‫می توانن��د نقش��ی اساس��ی را در روابط اقتص��ادی به ویژه با‬ ‫کش��وری مانند ایران داش��ته باش��ند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬حمایت‬ ‫قانون گ��ذاران و مجلس ه��ا از کارافرینان‪ ،‬به توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی بین کش��ورها و جوامع گوناگون منجر خواهد شد‬ ‫ک��ه در این راس��تا باید قانون گذاران کش��ورهای گوناگون با‬ ‫تصویب قوانینی در حمایت از کارافرینان‪ ،‬ش��رایط بهتری را‬ ‫ب��رای ارتباطات بیش��تر بین المللی فراهم کنند‪ .‬این نماینده‬ ‫پارلمان روس��یه‪ ،‬نقش برگزاری مجمع مجالس اس��یایی در‬ ‫افزایش ارتباط بین کش��ورها را مورد اش��اره قرار داد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ارتباط بین کشورهای ایران و روسیه روز به روز از جمله‬ ‫در زمینه های هس��ته ای‪ ،‬گرمایی و خودرویی رو به گسترش‬ ‫اس��ت اما این موارد کافی نیس��ت‪ .‬وی میزان مبادالت میان‬ ‫ایران و روسیه را یک میلیارد دالر اعالم کرد و افزود‪ :‬این رقم‬ ‫بس��یار پایین است اما می توانیم با توسعه روابط بین استانی‬ ‫و بخ��ش خصوصی‪ ،‬این حجم از مب��ادالت را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫محمد فیصل س��میع‪ ،‬رئیس هیات افغانس��تان در نشس��ت‬ ‫کمیت��ه سیاس��ی مجمع مجالس اس��یایی نی��ز اظهارکرد‪:‬‬ ‫تحریم های امریکا بر ضد ایران را قبول نداریم؛ با وجود اینکه‬ ‫ایران و افغانس��تان ‪ ۲‬کش��ور دوست و همس��ایه هستند اما‬ ‫تا کنون ارتباط چندانی با اصفهان فراهم نش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دا دو س��تد ایران و افغانس��تان بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫است و می توانیم با تقویت ارتباط اتاق های بازرگانی و تجارت‬ ‫‪ ۲‬کشور ان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی نسبت به روابط ایران و امریکا‬ ‫چی��ت کیم یت‪ ،‬رئیس هیات کامبوج نیز در این نشس��ت‬ ‫بیان کرد‪ :‬دنیای خارج نسبت به اختالف میان ایران و امریکا‬ ‫نگرانی دارد اما در این س��فر متوجه ش��دم که مردم ایران به‬ ‫هیچ عنوان نگران جنگ نیستند و اینجا امنیت کامل برقرار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت ارتباط بین مجالس کشورهای‬ ‫اس��یایی برای برقراری امنیت و ارامش در این قاره تش��ریح‬ ‫کرد‪ :‬کامبوج از صنایع فوالد ایران به ویژه اصفهان اس��تقبال‬ ‫می کند و از سویی به دلیل برخورداری از اب و هوای مرطوب‬ ‫و خاک مرغوب‪ ،‬اماده جذب سرمایه گذاری ایرانی ها در بخش‬ ‫کشاورزی است‪ .‬مجمع مجالس اسیایی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫مجم��ع در س��طح منطقه ای و قاره ای پ��س از بین المجالس‬ ‫جهانی (‪ )IPU‬اس��ت که ‪ ۵۶‬پارلمان را پوشش می دهد و از‬ ‫میان انها ‪ ۴۲‬کش��ور به صورت عضو دائم و ‪ ۱۴‬کش��ور عضو‬ ‫ناظر هست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس بررسی شد‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی فارس‬ ‫جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی که با موضوع رس��یدگی به مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در منطقه ویژه اقتصادی اس��تان فارس‪ ،‬با‬ ‫حضور رئیس کل دادگس��تری اس��تان‪ ،‬دادستان مرکزی شیراز‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬مدیر کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬مدیرکل تعزیرات حکومتی استان‪ ،‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی فارس‪ ،‬رئیس منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ش��یراز و تع��دادی از فعاالن اقتصاد ی فارس برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از فارس رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان فارس با اشاره به اینکه عالوه بر تحریم ها مشکالت داخلی نیز بار‬ ‫مضاعفی را بر بخش تولید و اقتصاد ما وارد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬جای تاسف‬ ‫است که در شرایط بحرانی امروز اقتصاد کشور‪ ،‬هنوز برخی از مسئوالن‬ ‫در کشور و استان حساسیت های بخش تولید را درک نکرده اند‪ .‬جمال‬ ‫ی افزود‪ :‬به عن��وان مثال‪ ،‬اداره‬ ‫رازقی در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومت ‬ ‫مالیاتی با عنوان اینکه از دادستانی نمایندگی دارند به واحدهای تولیدی‬ ‫مراجعه کرده و انها را با جرائم س��نگین روبه رو می کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که امروز ‪ ۶۵‬درصد مالیات کشور را واحدهای تولیدی ما پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬رازقی گفت‪ :‬درخواس��ت واحدهای تولیدی اس��تان‪ ،‬از بخش‬ ‫قضایی اس��تان فارس این اس��ت که با توجه به ش��عار س��ال‪ ،‬تدابیری‬ ‫اتخاذ ش��ود که شرایط اسان تری برای واحدهای تولیدی استان فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بخش خصوصی اس��تان فارس در س��ال «رونق‬ ‫تولید» هدف گذاری رش��د ‪ ۳۰‬درصدی را مشخص کرده که امیدواریم‬ ‫با همت مس��ئوالن و تالش بخش خصوصی این مهم محقق ش��ود‪ .‬نادر‬ ‫طیبی‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز و عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫بازرگانی فارس نیز گفت‪ :‬یکی از مشکالت منطقه ویژه اقتصادی شیراز‪،‬‬ ‫مسئله اب اشامیدنی این منطقه است که برای رفع این مشکل از سال‬ ‫‪ ۷۷‬یک چاه به این منطقه اختصاص داده شد که با توجه به وجود ‪۶۰‬‬ ‫واحد تولیدی در این منطقه این چاه دیگر جوابگوی نیاز واحدها نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موض��وع تامین اب این منطق��ه را در دوره های مختلف‬ ‫پیگی��ری کردی��م که ‪ ۷‬ماه پیش پروان��ه حفر چاه جدید در این منطقه‬ ‫صادر ش��ده اس��ت اما عده ای که منافع انها از فروش اب در این منطقه‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬اجازه حفاری برای انجام این مهم را نمی دهند‪ .‬طیبی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬درخواس��ت می ش��ود موضوع اب در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ش��یراز که یکی از مس��ائل مه��م واحدهای تولیدی اس��تان را به خود‬ ‫اختصاص داده پیگیری و تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫فعاالن صنعتی فارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط چین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از اعزام فعاالن‬ ‫صنعتی کش��ور به بزرگ ترین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط چین‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی با اشاره به انتخاب استان فارس به‬ ‫عنوان اس��تان معین در اعزام فعاالن صنعتی به شانزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی صنایع کوچک و متوس��ط چی��ن در گوانگجو چین گفت‪:‬‬ ‫این تور نمایش��گاهی با حمایت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و با محوریت ش��رکت شهرک های صنعتی فارس برگزار‬ ‫شد و واحدهای صنعتی مطرحی از سراسر کشورحضور یافتند‪ .‬فتوحی‬ ‫افزود‪ :‬در این نمایش��گاه بخش خصوصی ایران در حوزه پوشاک‪ ،‬کیف‬ ‫و کفش‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع دس��تی و صنایع برق و‬ ‫الکترونیک حضور یافت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس همچنین از ارائه محصوالت خوشه های فرش ‪ ۱۸‬استان کشور در‬ ‫این نمایشگاه خبرداد و گفت‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬در این نمایشگاه محصوالت‬ ‫و خدماتی در حوزه های هوش مصنوعی‪ ،‬تولید هوشمند‪ ،‬حفظ انرژی‪،‬‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬داده های بزرگ‪ ،‬اینترنت صنعتی و تولید هوشمند‬ ‫به نمایش گذاشته شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ‪ ۱۴‬سال‬ ‫پی��ش با هدف ارتقای مبادالت و همکاری بین ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط و همتایان خارجی انها‪ ،‬از سوی دولت مرکزی چین راه اندازی‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با همراهی کنس��ولگری ایران در گوانگجو س��بب ش��د تا امسال‬ ‫از نظر مش��ارکت‪ ،‬یکی از پرتعداد ترین حض��ور بخش خصوصی ایران‬ ‫در نمایش��گاه های خارجی میس��ر ش��ود و عالوه بر حضور ش��رکت ها‬ ‫در نمایش��گاه‪ ،‬ی��ک هی��ات تجاری نیز از فعاالن صنع��ت ایران در این‬ ‫نمایش��گاه حضور یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس با اشاره به استقبال خوب بخش خصوصی از این رویداد گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده بین سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬در نمایشگاه‬ ‫امس��ال تاجران و تولیدکنندگان از ‪ ۱۲‬اس��تان کشور حضور یافتند که‬ ‫این موضوع ایران را به مهم ترین ش��ریک خارجی چین در نمایش��گاه‬ ‫امس��ال تبدی��ل کرد‪ .‬فتوحی با اش��اره به حضور ‪ ۱۶‬فع��ال صنعتی از‬ ‫اس��تان فارس در این تور نمایش��گاهی تصریح کرد‪ :‬صنعتگران اعزامی‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬در حوزه های صنایع تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی‪،‬‬ ‫بس��ته بندی خشکبار‪ ،‬صنایع فراوری س��نگ و فرش دستباف به ارائه‬ ‫توانمندی های خود پرداختند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از هزینه های‬ ‫این تور نمایشگاهی از محل کمک های یارانه ای سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی پرداخت شد و ارائه محصوالت واحد ها در پاویون‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه نیز رایگان بود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1322‬‬ ‫پیاپی ‪2640‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در نخستین نشست تخصصی جشنواره تصویر صادرات مطرح شد‪:‬‬ ‫زنگ صادرات در مدارس نواخته می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نشست تخصصی حوزه مطبوعات‪ ،‬چاپ و نشر نخستین‬ ‫جش��نواره تصویر صادرات و نمایشگاه صنایع خالق صبح‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۲‬تی��ر در محل س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫س��اختمان میالد مرکز نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در این نشست تخصصی که‬ ‫با حضور اهالی مطبوعات و فعاالن عرصه نش��ر برگزار شد‬ ‫محمود اسکندری‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات‬ ‫و محصوالت دانش بنیان س��ازمان توسعه تجارت ایران با‬ ‫اش��اره به برگزاری جش��نواره تصویر ص��ادرات اظهارکرد‪:‬‬ ‫با توجه به گس��تردگی صنایع خ�لاق و صادرات محور در‬ ‫کش��ور که می توانند به رشد توسعه صادرات کمک کنند‪،‬‬ ‫نی��از به ایجاد بس��تری در قالب یک جش��نواره که بتواند‬ ‫توانمندی ه��ای ای��ن حوزه را بیش از پیش روش��ن کند‪،‬‬ ‫احساس می ش��د‪ .‬از این رو تصمیم گرفتیم تمامی صنایع‬ ‫خ�لاق را در قال��ب چتر بزرگ��ی که «جش��نواره تصویر‬ ‫صادرات» نام دارد‪ ،‬گرد هم اورده تا بتوانیم نس��بت به هر‬ ‫کدام از انها افق دید بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫اس��کندری در ادام��ه گفت‪ :‬جش��نواره تصویر صادرات‬ ‫یک نمونه از برگزاری جش��نواره ها اس��ت که مانند ان را‬ ‫در زمینه س��ینما می توان با جش��نواره فیلم فجر مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬جش��نواره فیلم فجر ت�لاش می کند تمامی تولیدات‬ ‫یک س��اله س��ینمای ای��ران را در قالب یک روی��داد ‪10‬‬ ‫روزه معرف��ی کند‪ .‬ما نیز ت�لاش می کنیم با برگزاری این‬ ‫جش��نواره در تمامی حوزه ها ش��امل هنرهای تجس��می‪،‬‬ ‫موس��یقی‪ ،‬رس��انه های دیجیتال‪ ،‬نش��ر و کتاب و سینما‬ ‫بس��تری را فراهم کنیم تا تولیدات یک س��اله هر کدام از‬ ‫انه��ا امکان بروز یابند‪ ،‬تبادل ش��وند و در نهایت صادرات‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت برگزاری چنین جش��نواره ای‬ ‫افزود‪ :‬این جش��نواره به ما دید درستی از چگونگی تعامل‬ ‫صادراتی با جهان می دهد‪ .‬در واقع می توان گفت جشنواره‬ ‫تصویر صادرات در راس��تای رشد صادرات غیرنفتی و دور‬ ‫شدن از وابستگی کشور به فروش نفت نقش مهمی را در‬ ‫اینده ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��کندری با بیان اینکه محصوالت فرهنگی و هنری‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ب��االی صادراتی دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمی ت��وان منکر‬ ‫تاثی��رات مثبت ص��ادرات محصوالت هن��ری و فرهنگی‬ ‫ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تاثیر فروش و حضور فیلم سینمایی‬ ‫«فروشنده» ساخته اصغر فرهادی در رویدادهای گوناگون‬ ‫بین الملل��ی و اک��ران ان در کش��ورهای گوناگون جهان‪،‬‬ ‫نشان می دهد به راحتی می توانیم از این مسیر به وابستگی‬ ‫کش��ور به فروش نفت پایان بدهیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬معرفی‬ ‫محصوالت فرهنگی و اش��نایی کشورهای دیگر با انها بر‬ ‫غنای فرهنگی کشورمان تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر ارش��د س��ازمان توس��عه تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫در «جش��نواره تصوی��ر ص��ادرات» ت�لاش می کنی��م با‬ ‫برنامه ریزی ه��ای دقی��ق از محص��والت خ�لاق و ن��واور‬ ‫حمایت و در پایان این جش��نواره در انتهای س��ال ‪ ،۹۸‬از‬ ‫جش��نواره تصویر صادرات در راستای رشد صادرات غیرنفتی و دور‬ ‫ش��دن از وابستگی کش��ور به فروش نفت نقش مهمی را در اینده ایفا‬ ‫خواهد کرد‬ ‫برگزی��دگان بخش های گوناگون ان قدردانی کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به برگزاری نشست های گوناگون در ماه های اینده‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این سلس��له نشست ها به تبیین جایگاه صنایع‬ ‫خالق کمک بیش��تری خواهد ک��رد و می توانیم از رهگذر‬ ‫مشورت با متخصصان حوزه های گوناگون شرایط صادراتی‬ ‫هر حوزه ای را به طور تخصصی رصد و غربالگری کنیم‪ .‬در‬ ‫این نشست نیز سعی داریم با همفکری اهالی مطبوعات و‬ ‫حوزه نشر و همچنین حوزه های دیگر فرهنگی و هنری در‬ ‫مسیر بهتر شدن فضای همفکری گام برداریم‪.‬‬ ‫اسکندری همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بستری برای‬ ‫اموزش در سنین پایه افزود‪ :‬با همراهی و همکاری وزارت‬ ‫اموزش و پرورش قصد داریم شرایطی را فراهم کنیم که از‬ ‫ابتدای سال تحصیلی جدید زنگ صادرات را به برنامه های‬ ‫اموزش��ی دانش اموزان اضافه کنیم تا با انتشار کتاب هایی‬ ‫در زمین��ه صادرات‪ ،‬فرهنگ صادرات محوری را از کودکی‬ ‫به نسل اینده اموزش دهیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست تخصصی که نمایندگان حوزه های‬ ‫گوناگون حضور داشتند‪ ،‬طاهری نماینده معاونت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در سخنانی ضمن ارائه‬ ‫راهکارها و پیش��نهادهای خود گفت‪ :‬ورود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و همچنین س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫به عن��وان ی��ک نهاد مادر ب��ه حوزه ص��ادرات می تواند به‬ ‫رش��د اقتصادی محصوالت فرهنگی کم��ک ویژه ای کند‪.‬‬ ‫ش��اید در طول چند دهه گذشته تا این اندازه به ضرورت‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای محصوالت فرهنگ��ی به عنوان‬ ‫تدوین ارشیو ‪ ۵۰‬ساله نغمه های مذهبی ایران‬ ‫مدیر موسس��ه هنر و ادبی��ات «هالل» در توضیح‬ ‫تازه ترین فعالیت های این مجموعه از تدوین ارش��یو‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله نغمه های ب��زرگان مداحی کش��ورمان و‬ ‫بازسازی نغمه های قدیمی محرم در قالب یک بسته‬ ‫موسیقایی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬حجت االس�لام حس��ین فتحی‪،‬‬ ‫مدیر موسس��ه هنر و ادبیات «هالل» ضمن اش��اره‬ ‫به تازه ترین فعالیت های انجام شده در این مجموعه‬ ‫فرهنگی هنری گفت‪ :‬موسسه هنر و ادبیات «هالل»‬ ‫براساس وظیفه ذاتی خود برای نشر نغمه های وزین‬ ‫در ش��ان هیات های مذهبی در دو حوزه «س��وگ»‬ ‫و «س��رور» ائمه اطهار (ع)‪ ،‬اق��دام به تدوین و تهیه‬ ‫ارش��یوی از نغمه های ب��زرگان مداحی ایران در ‪50‬‬ ‫س��ال گذشته از جمله اشعار و سروده های استادان و‬ ‫شعرای ارجمند ایینی کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از اغاز‬ ‫پروژه تاکنون حدود ‪ ۲۰‬هزار نوار کاست جمع اوری‬ ‫ش��ده و ما همزمان با این مرحله اثار را دس��ته بندی‬ ‫هم می کنیم‪ .‬نکته جالب توجه اینکه از بین این اثار‬ ‫ارزش��مند ذاکران اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬نغمه ها و‬ ‫نوحه های بسیار ارزشمندی استخراج شده که عالوه‬ ‫بر محتوای بسیار غنی و پرمعنایی که در حوزه شعر‬ ‫دارند‪ ،‬در برگیرنده محتوای موس��یقایی نابی هستند‬ ‫ک��ه عمده ملودی س��ازی انها ریش��ه در موس��یقی‬ ‫ردیف دس��تگاهی ای��ران دارد و می توان��د گنجینه‬ ‫فوق الع��اده ارزش��مندی برای موس��یقی ایران زمین‬ ‫باش��د‪ .‬مدیر موسس��ه هنر و ادبیات «هالل» گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬همزمان با‬ ‫مرحل��ه جمع اوری‪ ،‬اث��ار از قالب فیزیکی کاس��ت‪،‬‬ ‫تبدی��ل به قالب های دیجیتال ش��ده و در عین حال‬ ‫پژوهش های گسترده ای نیز هم در حوزه ادبی و هم‬ ‫در حوزه موسیقایی روی انها انجام می شود‪.‬‬ ‫جال��ب اینکه در چند ماه گذش��ته دانش��جویان و‬ ‫پژوهشگران بس��یاری برای تکمیل مراحل پژوهشی‬ ‫پایان نامه ه��ای خ��ود به مرکز ما مراجع��ه کرده و از‬ ‫این ارشیو که هنوز تکمیل هم نشده است‪ ،‬استفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬این پژوهشگر با اشاره به گستردگی پروژه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬پروژه ارش��یو ‪ 50‬ساله نغمه های مذهبی‬ ‫و نوحه ه��ا در ایران دربرگیرنده وس��عت جغرافیایی‬ ‫و زمانی زیادی اس��ت که به ط��ور حتم برای تکمیل‬ ‫ان بای��د وقت زی��ادی را صرف کنی��م‪ .‬از این جهت‬ ‫نمی توان��م به طور دقیق درباره زمان انتش��ار و نهایی‬ ‫ش��دن این پروژه تاریخ دقیقی را اشاره کنم اما انچه‬ ‫مسلم اس��ت اینکه تمام تالش همکارانم در موسسه‬ ‫هالل تهیه و تدوین مجموعه ای ارزشمند از نوحه ها‬ ‫و نغمه ه��ای مذهبی در ایران اس��ت که بتواند نقطه‬ ‫قابل اتکایی برای پژوهشگران و عالقه مندان موسیقی‬ ‫ایینی باشد‪ .‬فتحی در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود از انتش��ار ی��ک مجموعه موس��یقایی ویژه ایام‬ ‫س��وگواری حضرت سیدالش��هدا خبر داد و گفت‪ :‬به‬ ‫همت محسن جلیلی‪ ،‬مدیر بخش موسیقی موسسه‬ ‫هنر و ادبیات ه�لال‪ ،‬قطعاتی از نغمه ها و نوحه های‬ ‫ماندگار ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا در دوران‬ ‫طالیی تولید نوحه ها و مرثیه ها گرداوری شده و قرار‬ ‫اس��ت در یک قالب موسیقایی ازسوی موسسه هنر و‬ ‫ادبیات هالل منتشر شود‪ .‬این بسته یک مجموعه در‬ ‫شان جایگاه حضرت امام حسین (ع) و واقعه جانسوز‬ ‫عاشوراس��ت که امیدوارم عالوه بر رسیدن به گوش‬ ‫مردم عزیز‪ ،‬مورد اس��تفاده پژوهش��گران این حوزه‬ ‫قرار گرفته و به س��هم خود شرایطی را فراهم کند تا‬ ‫براساس شان موسیقی ایینی و مذهبی این موسیقی‬ ‫به جایگاه واقعی خود برسد‪.‬‬ ‫اب��زار اقتص��ادی و صادرات��ی توجه نش��ده ب��ود و از این‬ ‫باب��ت اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت قابل تقدیر‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از راه های رشد اقتصاد فرهنگ در‬ ‫کش��ور توسعه و گس��ترش صنعت نشر است‪ .‬صنعت نشر‬ ‫در جه��ان در طول حیات خود یک صنعت مانا و ماندگار‬ ‫اس��ت و با س��یالب حوادث و اتفاق های گوناگون هیچ گاه‬ ‫رش��د و پیشرفت و تکامل ان متوقف نشده است و از این‬ ‫بابت می توان به عن��وان یک ظرفیت ویژه به ان نگاه کرد‪.‬‬ ‫معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی همواره‬ ‫تالش می کند با ایجاد بسترهایی برای ناشران زمینه ای را‬ ‫فراهم کند تا تبادل فرهنگی میان ایران و دیگر کشورهای‬ ‫متقاضی محصوالت فرهنگی ایجاد ش��ود‪ .‬از این رو چند‬ ‫سالی اس��ت به طور جدی و در حاشیه برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران توانسته ایم فروش رایت کتاب را با‬ ‫دیگر کش��ورها به اشتراک بگذاریم و تجربه های خوبی در‬ ‫این زمینکسب کنیم‪.‬‬ ‫طاهری در ادامه گفت‪ :‬معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی با کمال میل حاضر است تجربه های خود‬ ‫را در این زمینه در اختیار س��ازمان توسعه تجارت بگذارد‬ ‫تا بس��تر گسترده تری در راس��تای فروش و ارائه کتاب و‬ ‫محصوالت فرهنگی را فراهم کند‪.‬‬ ‫همای��ون ذرقانی‪ ،‬مدیرمس��ئول ماهنامه س��فر نیز در‬ ‫سخنان کوتاهی گفت‪ :‬حمایت و توسعه نشریات تخصصی‬ ‫در کش��ور به معرفی بازار محصوالت هدف کمک ویژه ای‬ ‫خواهد کرد‪ .‬توجه به ظرفیت های گوناگون در زمینه های‬ ‫تخصصی می تواند سبب شود کشور ما بدون نیاز به فروش‬ ‫نفت و از راه های گوناگون از جمله صنعت گردش��گری به‬ ‫س��ود باالیی دست پیدا کند‪ .‬س��ازمان توسعه تجارت در‬ ‫این زمینه می تواند مقدمات حمایت از نشریات تخصصی‬ ‫را در راس��تای رشد تخصصی کاالهای فرهنگی با جدیت‬ ‫بیشتری دنبال کند‪.‬‬ ‫سعید تقی پور‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه جهان اقتصاد نیز‬ ‫در این نشس��ت در س��خنانی گفت‪ :‬چند پرسش اساسی‬ ‫که پ��س از صحبت های اقای اس��کندری به ذهن خطور‬ ‫می کند این است که رس��انه ها چقدر می توانند به توسعه‬ ‫صادرات کمک کنند؟ صنایع فرهنگی چقدر می توانند در‬ ‫این عرصه به ش��کوفایی دس��ت یابند و بازار هدف خود را‬ ‫پیدا کنند؟ واقعیت تلخی در زمینه تولید در کشور وجود‬ ‫دارد که متاسفانه تولیدکنندگان ما تمام انرژی و استعداد‬ ‫و دان��ش خود را فقط تا پش��ت در کارخان��ه دارند و پس‬ ‫از انکه محصول تولید ش��د هیچ گونه اموزش��ی نسبت به‬ ‫ارائه محص��ول و چگونگی بازاریابی ف��روش و صادرات را‬ ‫نمی دانند‪ .‬همین امر باعث می ش��ود در بسیاری از موارد‬ ‫تولیدات غیرنفتی ما که س��ال ها در قبضه کش��ورمان بود‬ ‫به راحتی به نام دیگر کشورها صادر می شود‪ .‬فرش و گلیم‬ ‫و کاالهای هنری و فرهنگی همگی ارزش صادراتی دارند‬ ‫اما به دلیل نبود اموزش در جذب مشتری ادامه حیات انها‬ ‫با مشکل روبه رو می شود‪ .‬به نظر جشنواره تصویر صادرات‬ ‫باید توجه خود را به موضوع اموزش بیشتر کرده تا بتواند‬ ‫در این زمینه تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی و هنری‬ ‫را بیشتر با بازار هدف اشنا کند‪.‬‬ ‫تقی پ��ور در ادامه گفت‪ :‬نکته مهم دیگر این اس��ت که‬ ‫تولید محصوالت فرهنگی نیازمند زیرساخت های مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر ای��ن زیرس��اخت ها در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫ش��امل س��ینما‪ ،‬موس��یقی و چاپ و نش��ر ایجاد و فراهم‬ ‫نش��وند نمی توان توقع داش��ت هنرمندان ای��ن عرصه با‬ ‫نمونه های خارجی رقابت کنند‪ .‬باید بس��تری فراهم شود‬ ‫که هر کاالیی متناس��ب با نیازهای فرهنگ و جغرافیایی‬ ‫کشورهای گوناگون جهان تولید شود و محصوالت ایرانی‬ ‫بتوانن��د در ه��ر نقطه ای از این جهان ب��ازار هدف خود را‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ ‪ ،‬در این نشس��ت ک��ه نمایندگان‬ ‫رس��انه های گوناگون حضور داش��تند‪ ،‬برخی از رس��انه ها‬ ‫ب��ه اهمیت صنع��ت چاپ و ض��رورت ایجاد فض��ای ارام‬ ‫برای توس��عه صادرات صنایع چاپ تاکی��د کردند‪ .‬توجه‬ ‫به مش��ورت با نهادهای تخصص��ی در حوزه های فرهنگی‬ ‫و هنری از جمله س��ازمان س��ینمایی و اداره کتاب برای‬ ‫تس��هیل در صادرات محص��والت فرهنگ��ی و هنری نیز‬ ‫پیشنهادی بود که از سوی نماینده روزنامه‬ ‫ ‪ ،‬مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در انتهای این نشس��ت حس��ن محرابی‪ ،‬پیشکس��وت‬ ‫مطبوعات به نمایندگی از رس��انه ها اظهار امیدواری کرد‬ ‫ای��ن نشس��ت ها در اینده با حضور بیش��تر اهالی رس��انه‬ ‫موجبات رشد و نتیجه گیری مثبت را فراهم کند‪.‬‬ ‫حوزه هنری در سالن سازی سینما جدی تر وارد می شود‬ ‫رئیس حوزه هن��ری از تداوم حرکت جهادی‬ ‫و نهض��ت بازس��ازی و تجهیز س��ینماهای این‬ ‫نه��اد خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن‬ ‫مومنی ش��ریف رئی��س ح��وزه هن��ری‪ ،‬محمد‬ ‫حمزه زاده معاون سینمایی حوزه هنری و سهیل‬ ‫جه��ان بیگلری رئی��س هیات مدیره موسس��ه‬ ‫بهمن س��بز‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۱۳‬تیر در دومین روز از‬ ‫هشتمین سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری‬ ‫در مش��هد مقدس حضور یافتند‪ .‬مومنی شریف‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬س��ینمای حوزه هنری با‬ ‫دیگر بخش های این نهاد که رس��الت فرهنگی‬ ‫خ��اص دارد‪ ،‬هماهنگ تر و ب��ه معیارهای حوزه‬ ‫هنری نزدیک تر ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫هماهنگی به مرور اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬که اعالم کردیم ظرفیت س��ینماهای حوزه‬ ‫هن��ری را در اختیار اثاری ق��رار نمی دهیم که‬ ‫ارزش های اخالقی در انها کمرنگ است‪ ،‬بعضی‬ ‫دوس��تان به ما گفتند با این اقدام س��ینماهای‬ ‫حوزه هنری دچار رکود و س��کون خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اما امروز خوش��بختانه و براس��اس امارها شاهد‬ ‫رش��د مخاطبان س��ینماهای کش��ور هس��تیم‪.‬‬ ‫مومنی ش��ریف گف��ت‪ :‬ق��درت تصمیم گیری و‬ ‫جایگاه ح��وزه هنری در س��ینمای ایران تغییر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ما گام نخس��ت را برداشته ایم و در‬ ‫گام دوم باید اتفاق ه��ای مهم تری بیفتد‪ .‬همان‬ ‫طور که در حوزه ادبیات به سراغ ارزش های مان‬ ‫رفتیم‪ ،‬در سینما هم این مسیر را ادامه خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رئیس حوزه هنری افزود‪ :‬س��ینماداری برای‬ ‫م��ا یک تجارت نیس��ت و به دنب��ال درامدزایی‬ ‫صرف از سینما نیستیم‪ .‬مخاطب ما بیشتر مردم‬ ‫ایران هستند‪ ،‬قش��ر متدینی که می خواهند در‬ ‫امنیت و ارامش در کن��ار خانواده فیلم ببینند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان حود گفت‪ :‬ما‬ ‫گناه فروش��ی نمی کنیم و برای س��رگرم کردن‬ ‫مردم به هر ابزاری متوس��ل نمی ش��ویم تا پس‬ ‫روش درام��دی‪ ،‬کتاب خاطرات ش��هدا‬ ‫از ای��ن ِ‬ ‫را منتش��ر کنی��م‪ .‬برای م��ا اخ�لاق‪ ،‬خانواده و‬ ‫حق الناس مهم است‪.‬‬ ‫رئیس حوزه هنری گفت‪ :‬متاسفانه بخشی از‬ ‫سینمای کش��ور گرایش به ساخت اثار سخیف‬ ‫دارد و ای��ن س��ینما با س��ینمای دهه ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫ک��ه اغلب اثار ان ش��ریف‪ ،‬اخالقی و خانوادگی‬ ‫ب��ود‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬وی در بخ��ش دیگری از‬ ‫صحبت های��ش تاکید کرد‪ :‬حوزه هنری با هدف‬ ‫مقدس��ی تشکیل شده‪ ،‬مخاطبان ما از قشرهای‬ ‫گوناگون جامعه و از گروهی هستند که به نظام‬ ‫جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫مومنی شریف گفت‪ :‬همه نهادها و سازمان هایی‬ ‫که در حوزه فرهنگ و س��ینما س��لیقه مردم را‬ ‫به سمت ابتذال می برند‪ ،‬مسئول هستند‪ ،‬اما ما‬ ‫مقاومت می کنی��م و پیروزی در نهایت از ان ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت تولید فیلم در حوزه هنری‬ ‫اف��زود‪ :‬امیدواری��م در بخ��ش تولی��د فیلم هم‬ ‫اتفاق های تازه ای رقم بخورد‪ .‬مزیت رقابتی ما در‬ ‫همه حوزه ها محتوا است‪ .‬در سینما هم به دنبال‬ ‫همین جریان و ساخت فیلم سالم و پرمخاطب‬ ‫هستیم‪ .‬رئیس حوزه هنری با اشاره به سخنان‬ ‫رهبر معظم انقالب درباره تاثیر حوزه هنری در‬ ‫بخ��ش ادبیات گفت‪ :‬همان طور که رهبر معظم‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با همراهی و‬ ‫همکاری وزارت‬ ‫اموزش و‬ ‫پرورش قصد‬ ‫داریم شرایطی‬ ‫را فراهم کنیم‬ ‫که از ابتدای‬ ‫سال تحصیلی‬ ‫جدید زنگ‬ ‫صادرات را‬ ‫به برنامه های‬ ‫اموزشی‬ ‫دانش اموزان‬ ‫اضافه کنیم‬ ‫تا با انتشار‬ ‫کتاب هایی در‬ ‫زمینه صادرات‪،‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫صادرات محوری‬ ‫را از کودکی‬ ‫به نسل اینده‬ ‫اموزش دهیم‬ ‫انق�لاب گفتند کاری که در عرصه دفاع مقدس‬ ‫در ح��وزه هنری ش��ده ما را از ادبی��ات وارداتی‬ ‫بی نیاز کرده است‪ ،‬در سینما هم می شود همین‬ ‫رویه را داشت‪ .‬ما مخاطب داریم و کتاب های ما‬ ‫توانسته تیراژهای باالیی داشته باشد ان هم در‬ ‫ش��رایطی که گاهی تیراژ کتاب ها به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نس��خه رسیده اس��ت‪ .‬برای این قشر در سینما‬ ‫هم باید تولیدات مناسب داشت‪ .‬مومنی شریف‬ ‫ک��ه در بی��ن مدیران س��ینمایی ح��وزه هنری‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انچه در موسس��ه‬ ‫بهمن س��بز و در بخش سینماداری دیده ام یک‬ ‫حرکت جهادی بوده اس��ت‪ .‬این روحیه جهادی‬ ‫را حفظ کنید‪ .‬انگیزه قوی برای گسترش اخالق‬ ‫داشته باش��ید‪ ،‬با خدا معامله کنید و بدانید که‬ ‫در دس��تگاه محاس��باتی ما فق��ط منفعت مالی‬ ‫تعیین کنن��ده نیس��ت‪ .‬کار م��ا و مخاطب ما‪ ،‬با‬ ‫بخش خصوصی متفاوت اس��ت‪ .‬باید مختصات‬ ‫کارمان را بشناسیم‪.‬‬ ‫رئیس حوزه هنری گفت‪ :‬امیدوارم سینماهای‬ ‫حوزه هنری با اقتدار به کارش��ان ادامه بدهند و‬ ‫در اینده تاثیر بیشتری در سینمای ایران داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬خوشبختانه از دفتر رهبر معظم انقالب‬ ‫ه��م پیام های مثبتی درباره س��ینماداری حوزه‬ ‫هنری داشته ایم‪.‬‬ ‫محم��ود کاظمی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه بهمن‬ ‫س��بز در ابتدای این نشس��ت گ��زارش عملکرد‬ ‫موسس��ه بهمن س��بز را ارائ��ه داد‪ .‬در پایان این‬ ‫نشس��ت از حس��ن کریمی مدیر امور سینمایی‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬حیدر م��رادی مدی��ر امور‬ ‫س��ینمایی کردستان‪ ،‬علی س��یدپور مدیر امور‬ ‫سینمایی مازندران‪ ،‬مصطفی حسینی مدیر امور‬ ‫س��ینمایی اصفهان‪ ،‬رضا بهبهانی مدیر اجرایی‬ ‫امور سینمایی خراسان رضوی‪ ،‬لیدا اربابی مدیر‬ ‫مالی موسسه بهمن سبز و غالمرضا فرجی مدیر‬ ‫امور سینمایی استان تهران قدردانی شد‪.‬‬ ‫انجم��ن صنفی عکاس��ان س��ینما و کانون‬ ‫کارگردان��ان س��ینمای ایران درب��اره امنیت‬ ‫ش��غلی تفاهمنامه امض��ا کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬هیات مدیره انجمن صنفی عکاس��ان‬ ‫س��ینما در تداوم فعالیت صنف��ی و حرفه ای‬ ‫در زمین��ه ایجاد امنیت ش��غلی اعضای خود‪،‬‬ ‫نشس��ت مش��ترکی با حضور اعض��ای هیات‬ ‫مدی��ره کانون کارگردانان س��ینمای ایران در‬ ‫محل این کانون تشکیل داد‪.‬‬ ‫این نشس��ت پیرامون مس��ائل و مشکالت‬ ‫موجود و نحوه همکاری متقابل برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این نشس��ت تفاهمنامه مشترک دو صنف‬ ‫که در تاریخ ‪ ۲۴‬اردیبهشت به امضای رئیسان‬ ‫وقت هر دو صنف رس��یده بود‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرف��ت و درب��اره ادامه ای��ن همکاری‬ ‫صحبت شد‪.‬‬ ‫پیرو این تفاهمنامه در فیلم های سینمایی‬ ‫کارگردانان فقط با عکاسان عضو صنف عکاسان‬ ‫سینما همکاری خواهند کرد‪ .‬همچنین برای‬ ‫تداوم این همکاری نشست های مشترک ادامه‬ ‫یافته و نشست های مش��ابهی با سایر صنوف‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫پری دریایی دیزنی‬ ‫سیاه پوست شد‬ ‫یک خواننده سیاهپوست برای ایفای نقش‬ ‫ی دریایی در نسخه زنده از انیمیشن دیزنی‬ ‫پر ‬ ‫انتخاب شد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫هال��ی بیلی عضو گروه موس��یقی ‪Chloe x‬‬ ‫‪ Halle‬ام��اده اس��ت تا به بخش��ی از دنیای‬ ‫دیزنی پا بگذارد‪.‬‬ ‫این خواننده سبک ‪ R&B‬برای ایفای نقش‬ ‫ش��خصیت محبوب اری��ل در اقتباس جدید‬ ‫الیواکش��ن دیزنی از داس��تان «پری دریایی‬ ‫کوچک» انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫راب مارشال کارگردان فیلم چند ماه گذشته‬ ‫را ص��رف مالقات با بازیگ��ران گوناگون برای‬ ‫ایف��ای این نقش کرده‪ ،‬اف��راد اگاه می گویند‬ ‫بیلی از همان ابتدا انتخاب اول او بود‪.‬‬ ‫مارش��ال در بیانی��ه ای گف��ت‪« :‬پ��س از‬ ‫جس��ت وجویی گس��ترده‪ ،‬کامال مشخص شد‬ ‫که هال��ی ان ترکیب نادر روحیه‪ ،‬احس��اس‪،‬‬ ‫جوان��ی‪ ،‬معصومیت و محتوای م��ورد نیاز را‬ ‫عالوه بر یک صدای فوق العاده دارد که همگی‬ ‫شاخصه های ذاتی ایفای نقشی به این مهمی‬ ‫است‪».‬‬ ‫بیلی حاال به جمع بازیگرانی ملحق می شود‬ ‫که از جمل��ه انها می توان به جیکوب ترمبلی‬ ‫و اکوافینا اشاره کرد‪ .‬ملیسا مک کارتی هم در‬ ‫حال مذاکره برای ایفای نقش اورسوال است‪.‬‬ ‫«پ��ری دریای��ی کوچ��ک» از اهنگ ه��ای‬ ‫اوریجینال فیلم انیمیشن سال ‪ ۱۳۶۸‬دیزنی‬ ‫و همچنی��ن اهنگ هایی جدید از اهنگس��از‬ ‫الن منکن و لین مانوئل میراندا خالق نمایش‬ ‫پرف��روش «همیلتون» اس��تفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫میران��دا همچنین مس��ئولیت تهیه کنندگی‬ ‫فیل��م را در کنار مارش��ال‪ ،‬مارک پلت و جان‬ ‫دولوکا بر عهده دارد‪.‬‬ ‫عمو فیتیله ای ها‬ ‫تئاتر به صحنه می برند‬ ‫نمایش «چتر س��فید» به کارگردانی حمید‬ ‫گلی از ‪ ۲۰‬تیر در سینما تئاتر کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن نمای��ش ک��ه‬ ‫نویس��ندگی ان را مهدی نیک روش بر عهده‬ ‫داشته‪ ،‬ویژه کودکان‪ ،‬نوجوانان و خانواده ها با‬ ‫موسیقی زنده اجرا می شود‪.‬‬ ‫داس��تان تالش دو کودک‬ ‫«چتر س��فید»‬ ‫ِ‬ ‫روس��تایی برای کم��ک به خلب��ان خودی و‬ ‫برقراری صلح اس��ت که عل��ی فروتن‪ ،‬حمید‬ ‫گل��ی‪ ،‬محم��د حاجی بابای��ی‪ ،‬حمیدرض��ا‬ ‫گودرزی‪ ،‬امیرعلی محمدی و عس��ل شاکری‬ ‫در ان نقش افرینی می کنند‪ .‬اهنگ س��از این‬ ‫اث��ر رامین کهن اس��ت و نوازن��دگان ان نیز‬ ‫رامین که��ن‪ ،‬امین پروین و ح��داد حیدری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش ه��ر ش��ب س��اعت ‪ ۲۰‬به‬ ‫جز روزهای ش��نبه در س��ینما تئات��ر کانون‬ ‫پ��رورش فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان واقع‬ ‫در ته��ران‪ ،‬خیابان ش��هید بهش��تی‪ ،‬خیابان‬ ‫خالد اس�لامبولی‪ ،‬نبش کوچه چه��ارم اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این نمایش که دو س��ال پیش نیز در تاالر‬ ‫هن��ر اجرا ش��ده‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تیر در س��ایت تیوال‬ ‫پیش ف��روش می ش��ود و از ‪ ۲۰‬تیر ت��ا اواخر‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۸‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫امضای یک تفاهمنامه‬ ‫برای امنیت شغلی‬ ‫در سینما‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 15‬تیر ‪ 3 - 1398‬ذی القعده ‪ 6 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1322‬پیاپی ‪2640‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫از «فضای سبز» تا «افسانه های جنوب»‬ ‫‪ ۱۵‬گشایش نمایشگاه در تهران‬ ‫گالری ه��ای ته��ران جمع��ه‪ ۱۴ ،‬تی��ر میزب��ان‬ ‫‪۱۵‬نمایشگاه جدید بودند‪.‬‬ ‫ادینه ‪ ۱۴‬تیر هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در‬ ‫گالری های تهران حاضر شدند تا عکس ها‪ ،‬اثار حجمی‬ ‫و نقاشی های خود را در معرض دید عالقه مندان به هنر‬ ‫قرار دهند‪ .‬این هفته با ‪ ۱۵‬ایین گشایش گالری های‬ ‫تهران میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی بودند‪.‬‬ ‫ایریک‪ :‬نمایشگاه گروهی «قلمی برای ارزو» ‪۱۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬تیر در گالری ایریک به نش��انی اتوبان س��تاری‪،‬‬ ‫بلوار فردوس شرق‪ ،‬نبش وفا اذر‪ ،‬مجتمع ایریک سنتر‬ ‫جنوبی‪ ،‬طبقه ‪ ،۳‬واحد ‪ ۱۰۲‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایش��گاه نقاشی س��یمین کرامتی با نام‬ ‫«سپوکو‪ /‬لبه ابر» در گالری اعتماد ‪ ۱‬و نمایشگاه اثار‬ ‫شاهین نوروزی با نام «فضای سبز» در گالری اعتماد‬ ‫‪ ۲‬از تاریخ ‪ ۱۴‬تیر تا ‪ ۱۵‬مرداد برپاست‪ .‬گالری اعتماد‬ ‫به نش��انی خیابان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بس��ت‬ ‫شیرودی‪ ،‬شماره ‪ ۲۵‬میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫انتظامی‪ :‬نمایش��گاه اثار پریسا سرلک با نام «تنها‬ ‫در لحظ��ه» ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۱۹‬تی��ر در نگارخان��ه انتظامی به‬ ‫نش��انی خیابان ش��ریعتی‪ ،‬باالتر از مطهری‪ ،‬روبه روی‬ ‫فروش��گاه اتکا و ش��هرکتاب ش��ماره ‪ ۶۰۸‬طبقه دوم‪،‬‬ ‫واحد ‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫باغ موزه هنرایرانی‪ :‬نمایشگاه گروهی دودلینگ‬ ‫ارت ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۲۸‬تی��ر در گال��ری پردیس باغ موزه هنر‬ ‫ایران��ی برپ��ا اس��ت‪ .‬عالقه مندان ب��رای بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه می توانند به نش��انی خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر‬ ‫از پارک وی‪ ،‬خیابان فیاضی‪ ،‬خیابان بوسنی هرزگوین‪،‬‬ ‫س��ه راه دکتر حس��ابی‪ ،‬باغ موزه هنرایرانی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پروژه های اران‪ :‬نمایش��گاه گروهی اثار حجمی‬ ‫مهدیه پازوکی‪ ،‬پریس��ا تقی پور‪ ،‬اعظم حسین ابادی‪،‬‬ ‫محبوبه حس��ینی‪ ،‬فرناز ربیعی جاه‪ ،‬نس��ترن صفایی و‬ ‫فرزانه مهری ‪ ۱۴‬تا ‪ ۳۱‬تیر در گالری پروژه های اران‬ ‫به نش��انی خیابان نوفل لوش��اتو کوچه لوالگر‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫تم‪ :‬نمایش��گاه هنر دیجیتال امیرحس��ین موتمنی‬ ‫با نام «گزارش رنگ‪ ،‬پژوهش��ی در ‪ 4‬دهه س��ینمای‬ ‫ایران» ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬تیر در گالری تم برپاست‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابان کریم خان زند‪ ،‬نجات اللهی شمالی‪ ،‬کوچه‬ ‫زبرجد‪ ،‬شماره ‪ ۱۰‬قرار دارد‪.‬‬ ‫خانه عکاس�ان جوان‪ :‬نمایش��گاه گروهی عکس‬ ‫«گریز» ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬تیر در گالری خانه عکاسان جوان‬ ‫واقع در یوس��ف اباد‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۳‬طبقه‬ ‫دوم میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫دنا‪ :‬نمایشگاه عکس مجتبی عنایتی با نام «لویاتان»‬ ‫‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۱۹‬تی��ر در گالری دنا برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نشانی خیابان سپهبد قرنی‪ ،‬بعد از چهار‬ ‫راه طالقانی‪ ،‬کوچه سوسن‪ ،‬شماره ‪ ،۴‬طبقه ‪ ۲‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فریب زندگی اسالیسی را نخوریم‬ ‫رضائیان‪ :‬نمایشگاه گروهی طراحی مهراوه خندان‪،‬‬ ‫محس��ن رضای��ی و ش��قایق صفائی ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۲۶‬تیر در‬ ‫بلوار افریقا‪ ،‬خیابان تابان غربی‪ ،‬شماره ‪( ۱۴‬ساختمان‬ ‫تابان)‪ ،‬واحد ‪ ۲۳‬برپاست‪.‬‬ ‫فرهنگس�رای ارسباران‪ :‬نمایشگاه تصویرسازی‬ ‫ش��یما خضری با نام «افس��انه های جنوب» ‪ ۱۴‬تا ‪۲۳‬‬ ‫تیر در گالری هنر شماره ‪ ۲‬به نشانی خیابان شریعتی‪،‬‬ ‫باالتر از پل س��ید خندان‪ ،‬خیابان جلفا‪ ،‬فرهنگس��رای‬ ‫ارسباران برپاست‪.‬‬ ‫فرهنگسرای نیاوران‪ :‬نمایشگاه اثار بهمن پناهی‬ ‫با نام «موزیکالیگرافی» ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬تیر در فرهنگسرای‬ ‫نیاوران برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند برای بازدید از‬ ‫این نمایشگاه به ادرس خیابان پاسداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کاما‪ :‬نمایشگاه اثار ارزو اسکندری ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۹‬تیر در‬ ‫گالری کاما برپاست‪ .‬این گالری در خیابان پاسداران‪،‬‬ ‫خیابان گلستان دهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۴‬طبقه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫گلس�تان‪ :‬نمایش��گاه اثار عباس لطیفی ‪ ۱۴‬تا ‪۱۹‬‬ ‫تیر در گالری گلستان به ادرس دروس‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫نقش جهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی گروه دایره ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬تی��ر در نگارخان��ه نقش جهان واقع در نیاوران‪ ،‬از‬ ‫میدان یاسر به سمت تجریش‪ ،‬کوچه همایون فر‪ ،‬کوچه‬ ‫س��عدی‪ ،‬کوچ��ه حافظ‪ ،‬خیابان ای��ت اهلل محمودی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۹‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫هفت ثمر‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکاسی‪ ،‬چاپ‬ ‫دس��تی‪ ،‬مجس��مه‪ ،‬تاپستری و سرامیک ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۶‬تیر‬ ‫در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان‬ ‫کوه نور‪ ،‬کوچه پنجم‪ ،‬شماره ‪ ۸‬برپا است‪.‬‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬رستوران خودپذیرایی ‪ -‬تپه های باستانی نزدیک نیشابور‬ ‫‪ -2‬مقاصد و اهداف ‪ -‬همیشگی ‪ -‬کهنه و نخ نما‬ ‫‪ -3‬نهر وسیع سیل گذر ‪ -‬وجه رایج در استرالیا ‪ -‬نوعی اش‬ ‫‪ -4‬ش��بکه اینتـرنتی ‪ -‬قس��متی از سیم بـرق ‪ -‬صـدمه و لطمه ‪ -‬خودرو‬ ‫ارتشی‬ ‫‪ -5‬از درخت��ان جنگلی با چوب س��خت ‪ -‬تجزی��ه و تحلیل حاالت روحی‬ ‫بیمار ‪ -‬گونه برجسته‬ ‫‪ -6‬جنگ و نبرد ‪ -‬پیش غذای ابکی‬ ‫‪ -7‬دوستان صمیمی ‪ -‬درخشندگی‬ ‫‪ -8‬حالت بیهوشی ‪ -‬از اقوام زردپوست اسیایی‬ ‫‪ -9‬تفتیش گر ‪ -‬قسمتی از خاک استان فارس را دربرمی گیرد‬ ‫‪ -10‬سوره ‪ 11‬قران ‪ -‬اندازه لباس‬ ‫‪ -11‬مهره ای در شطرنج ‪ -‬تزئین گر ‪ -‬حشره خونخوار‬ ‫‪ -12‬اتحاد انگشتان ‪ -‬تکیه کالم صوفی ‪ -‬رسوب قنات ‪ -‬درهم پیچیدن‬ ‫‪ -13‬قلیل و اندک ‪ -‬گل شهادت ‪ -‬در مرحله نخستین‬ ‫‪ -14‬بازگویی حدیث و خبر ‪ -‬ممکن و شدنی ‪ -‬بانی ایین پروتستان‬ ‫‪ -15‬لوکس و تجملی ‪ -‬کتابی از سیمین دانشور بانوی داستان نویس ایرانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪176‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ک س‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اخرین جایزه جهانی کیارستمی‬ ‫به موزه سینما رسید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪177‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫چ‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫س س ک‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ساز ذوزنقه ای ‪ -‬نوعی از ظروف‬ ‫‪ -2‬قدم یک پا ‪ -‬از ممالک امریکای مرکزی ‪ -‬اختالل در طنین صدا ‪ -‬اوای‬ ‫تعجب‬ ‫‪ -3‬برج فانوس دریایی ‪ -‬دوخت و ته بندی جلد کتاب ‪ -‬جنبش و لرزه‬ ‫‪ -4‬بخش مهم ساختمان ‪ -‬محل قرار گرفتن ‪ -‬بخشش ‪ -‬کالبد بی جان شده‬ ‫‪ -5‬طفولیت ‪ -‬پایان نامه تحصیلی‬ ‫‪ -6‬دوستی و محبت ‪ -‬خبر رسواکننده ‪ -‬دیبای بسیار لطیف‬ ‫‪ -7‬نقش روزگار بر خاطر‪ -‬نامی در شاهنامه‬ ‫‪ -8‬نام پیشین کشور سریالنکا ‪ -‬بزرگان برگزیده خداوند‬ ‫‪ -9‬نقاب و روبنده ‪ -‬وجود دارد‬ ‫‪ -10‬تظاهر به نیکی ‪ -‬بی مهار ‪ -‬باران اندک و ریزه‬ ‫‪ -11‬مخفف هستم ‪ -‬باغ پرگل و مصفا‬ ‫‪ -12‬مکان امن ‪ -‬راه اذری ‪ -‬حرف توفیر ‪ -‬لباس بی استر‬ ‫‪ -13‬از ترکیبات شیمیایی ‪ -‬نام لومومبا‪ ،‬انقالبی کنگویی ‪ -‬جنس کندو‬ ‫‪ -14‬واحدی در مساحت ‪ -‬شجاع و پهلوان ‪ -‬زوال ناپذیر ‪ -‬ضمیر مخاطب‬ ‫‪ -15‬از پادش��اهان معروف دوره ساس��انی ‪ -‬توصیه و درخواست برای انجام‬ ‫دادن کاری‬ ‫جدیدتری��ن جای��زه بین الملل��ی اعطا ش��ده به زنده ی��اد عباس‬ ‫کیارس��تمی‪ ،‬به گنجینه موزه سینمای ایران افزوده شد‪ .‬به گزارش‬ ‫در سومین سالروز درگذشت عباس کیارستمی (‪ ۱۴‬تیر ‪،)۹۸‬‬ ‫جدیدترین جایزه جهانی این کارگردان سرش��ناس س��ینمای ایران‬ ‫که ازس��وی برگزارکنندگان جشنواره فیلم «اوراسیا» اعطا شده ‪ ،‬در‬ ‫ویترین جوایز و یادگارهای این هنرمند در موزه سینما‪ ،‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫این جش��نواره در چهاردهمین دوره برگزاری خود و در بزرگداش��ت‬ ‫عباس کیارستمی‪ ،‬جایزه ویژه ای را به این کارگردان اهدا کرد که در‬ ‫سالروز تولد خالق «خانه دوست کجاست؟»‪ ،‬با نظر بهمن کیارستمی‬ ‫به موزه سینمای ایران اهدا شد‪.‬‬ ‫جنگل های هیرکانی ثبت جهانی شد‬ ‫با تایید کارشناس��ان «‪ »iucn‬در چهل و سومین اجالس یونسکو‪ ،‬جنگل های‬ ‫هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو‬ ‫به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در بررسی این پرونده‪ ،‬نخست نماینده اتحادیه‬ ‫بین المللی حفاظت از طبیعت (‪ )IUCN‬اطالعاتی را درباره جنگل های هیرکانی‬ ‫و تاریخچ��ه ان و پوش��ش گیاه��ی و گونه های جانوری ان ارائ��ه داد‪ .‬همچنین‬ ‫اطالعات��ی درب��اره تهدیدهای��ی که این محوط��ه با ان روبه روس��ت مانند قطع‬ ‫غیرقانونی درختان و ش��کار غیرقانونی مطرح شد‪ .‬همچنین پیشنهاد شد تا این‬ ‫پرونده براس��اس معیار ‪ ،۹‬ثبت جهانی شود‪ .‬نماینده کشور جمهوری اذربایجان‬ ‫نیز با بیان اینکه این محوطه دو کش��ور را ش��امل می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫جمهوری اذربایجان اقدامات مهمی برای محافظت از جنگل های هیرکانی انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬متاسفیم که نتوانس��تیم این پرونده را به طور مشترک با ایران ارائه‬ ‫دهیم اما درخواس��ت داریم که اذربایجان نیز لحاظ شود‪ .‬محمدحسن طالبیان‪،‬‬ ‫مع��اون می��راث فرهنگی در این اجالس گفت‪ :‬ما چند س��ال پیش کویر لوت را‬ ‫در فهرس��ت جهانی ثبت کردیم و امسال جنگل های هیرکانی را که نشانه تنوع‬ ‫زیستی در ایران است‪ .‬امیدواریم کشور اذربایجان نیز به این پرونده ملحق شود‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۶‬میلیون دالری یک مجسمه در لندن‬ ‫مجس��مه ‪۳‬ه��زار س��اله «توت عنخ ام��ون» پادش��اه‬ ‫مصر باس��تان باوجود اعتراض های کش��ور مصر نسبت‬ ‫ب��ه دزدی ب��ودن ان‪ ،‬در حراج��ی کریس��تیز لندن به‬ ‫ف��روش رف��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫مجس��مه برنزی «توت عنخ امون» ک��ه بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫س��ال قدمت داش��ت‪ ،‬در حالی ازس��وی ی��ک خریدار‬ ‫ناش��ناس ب��ه مبل��غ ‪ ۵.۹۷‬میلی��ون دالر خری��داری‬ ‫ش��د که بیرون از حراجی کریس��تیز ح��دود ‪ ۲۰‬نفر با پالکاردهایی با نوش��ته‬ ‫«تاریخ مصر فروش��ی نیس��ت» نسبت به فروش این مجس��مه باستانی اعتراض‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مقام های مصری مدت هاس��ت خواس��تار بازگش��ت اثار تاریخی خارج شده از‬ ‫این کشور ازسوی باستان شناس��ان و قدرت های استعماری هستند که از جمله‬ ‫این اثار می توان به س��نگ نبش��ته «رزتا استون» اشاره کرد که در موزه بریتانیا‬ ‫نگهداری می ش��ود‪ .‬کش��ورهای دیگر مانند یونان نیز خواستار بازگشت مجسمه‬ ‫پارتنون و نیجریه نیز در تالش برای بازگرداندن مجسمه های برنزی بنین است‬ ‫که در اختیار بریتانیایی ها قرار دارد‪ .‬حراجی کریس��تیز در واکنش به اعتراض ها‬ ‫برای به حراج گذاش��تن مجسمه باستانی «توت عنخ امون» اعالم کرد این اثر را‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۴‬از یک دالل اثار تاریخی به نام «هاینز هرزر» در مونیخ خریداری‬ ‫کرده و پیش از ان نیز «جوزف مسینا» دالل هنری اهل اتریش در سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫ان را خریداری کرده بود و در دهه ‪ ۱۳۴۰‬نیز مجموعه متعلق به «پرینز ویلهلم»‬ ‫در المان‪ ،‬محل نگهداری ان بوده است‪.‬‬ ‫براساس قانون تصویب شده در مصر در سال ‪ ،۱۳۶۲‬انتقال دائمی اثار تاریخی‬ ‫از این کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جدول‬ ‫احس�ان محمدی‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬یک‬ ‫نف��ر عکس��ی از پاهای تُپل ن��وزادی را در‬ ‫توییتر به اشتراک گذاشته و زیرش نوشته‪:‬‬ ‫اگ��ر می خوایی��د گاز بگیرید برید ته صف!‬ ‫صده��ا نفر برای این پاه��ای بامزه غش و‬ ‫ضعف رفته اند‪ .‬چند نفر نوش��ته اند همین‬ ‫فردا میرم «ش��وور»! می کنم‪ .‬دو‪ ،‬س��ه نفر‬ ‫نوشته اند اصال من به عشق همین پاها می خوام بچه دار شم و‪ ...‬مردی‬ ‫روی نوک کوهی ایستاده و دست هایش را باز کرده و نوشته‪ :‬زندگی‬ ‫یعنی فتح قله ها! زنی در اینستاگرام عکسی از قورمه سبزی که پخته‬ ‫منتش��ر کرده و نوشته‪ :‬هرکی هرچی دلش می خواد بگه‪ .‬من عاشق‬ ‫اینم برای همس��رم قورمه سبزی بپزم‪ ،‬اونم بیاد بشینه موهامو ببافه‪.‬‬ ‫دهها نفر نوشته اند‪ :‬اره خوشبختی یعنی همین! خوشبختید شما‪...‬‬ ‫حس��ودیم شد‪ ....‬خوش به حال جفت تون‪ ...‬دلم برای خودم سوخت‬ ‫و‪ ...‬مردی عکس��ی از س��وئیچ ماش��ینی که خریده را منتش��ر کرده‬ ‫و نوش��ته «باالخره خریدمش»‪ .‬جماعت��ی الیک کرده اند که خوش‬ ‫ب��ه حال��ت و مبارکه و‪ ...‬اینها همه بُرش هایی از زندگی هس��تند؛ نه‬ ‫تمام ان‪ .‬زندگی اسالیسی! ان بخش از زندگی است که دست چین‬ ‫می کنیم و به واس��طه ش��بکه های مجازی به دیگران اجازه می دهیم‬ ‫ان را ببینید و بس��یاری براس��اس همین «اس�لایس» ما را قضاوت‬ ‫می کنند‪ .‬بس��یاری از انها که برای ان پاهای تپل دوست داش��تنی‬ ‫غش و ضعف می روند اگر همان کودک را به انها بدهید که س��اعت‬ ‫‪ 3‬نصفه ش��ب بیدار می شود‪ ،‬زار می زند‪ ،‬نمی خوابد‪ ،‬پوشک اش نیاز‬ ‫به تعویض دارد‪ ،‬ش��یر می خواهد‪ ،‬خواب را از ادم می گیرد و‪ ...‬بعید‬ ‫است هنوز «فقط» به خاطر گازگرفتن پاهایش به او وفادار بمانند و‬ ‫کماکان بچه بخواهند‪ .‬کودک فقط گازگرفتن نمی خواهد‪ ،‬احساس‬ ‫مس��ئولیت و مراقبت دائمی هم می خواهد‪ .‬می توانید؟ این تصور که‬ ‫زندگی مش��ترک فقط ان لحظه اس��ت که بوی خوش قورمه سبزی‬ ‫در فضای خانه می پیچد یا مرد می نش��یند به بافتن گیس��وی زن‪،‬‬ ‫یک فانتزی زیباس��ت اما وقتی عملی نمی شود بسیاری از همسران‬ ‫احساس ناکامی می کنند که پس چرا زن من قورمه سبزی نمی پزد؟‬ ‫یا چون همس��رم موهام رو نمی بافه پس دوس��تم ن��داره! مردی که‬ ‫خس��ته از ج��دال در یک زندگی بی رحمانه ب��ه خانه می اید و هنوز‬ ‫ذهنش درگیر پرخاش رئیس و ضرر و زیان ناشی از معامله و ترافیک‬ ‫ُکش��نده و بی ثباتی بازار و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬دل و دماغی برایش نمی ماند که‬ ‫ش��ب هنگام وقتی می رسد بنشیند به بافتن گیسو! البته که اگر این‬ ‫کار را بکند عجب مرد نیکویی است اما اگر هم حال و حوصله اش را‬ ‫نداش��ت ه باشد دلیل بر فقدان عشق و دوست نداشتن همسر نیست‪.‬‬ ‫ان یک عکس که دیده اید هم نش��ان خوشبختی تمام وقت ان زوج‬ ‫نیس��ت‪ .‬فقط یک بُرش دس��ت چین ش��ده از یک زندگی است‪ .‬یک‬ ‫اس�لایس! فتح قله ها لذت بخش اس��ت اما پیش از انکه کسی روی‬ ‫نوک کوه��ی فاتحانه عک��س یادگاری بگیرد‪ ،‬باید رنج باالرفتن از ان‬ ‫را ب��ه ج��ان بخرد‪ .‬عرق ریختن‪ ،‬زمین خوردن‪ ،‬تحمل س��رما و گرما‪،‬‬ ‫تاول زدن پا و‪ ...‬ان عکس فقط یک بُرش اس��ت‪ .‬فقط یک اس�لایس‬ ‫لذت بخش! مردی که عکس��ی از س��وئیچ ماش��ین اش را به اشتراک‬ ‫گذاشته هم دشواری خریدن ان را که علنی نکرده‪ .‬غبطه خوردن به‬ ‫ان لحظه گرچه واکنش��ی طبیعی است اما شاید اگر رنج رسیدن به‬ ‫این موفقیت را می دانس��تیم هرگز غبطه نمی خوردیم‪ .‬این تنها یک‬ ‫بُرش از زندگی مرد است؛ یک اسالیس نه تمام ان‪ .‬خالیق حق دارند‬ ‫هر اسالیسی از زندگی شان که دوست دارند را به نمایش بگذارند اما‬ ‫ما حق نداریم ان یک اس�لایس را «تمام» زندگی شان فرض کنیم‪،‬‬ ‫دست به مقایسه اش با زندگی خودمان بزنیم و احساس ناکامی کنیم‪.‬‬ ‫«زندگی اسالیس��ی» می تواند افت ارامش مان باشد؛ اگر باور نکنیم‬ ‫که بس��یاری از عکس هایی که می بینیم و حرف هایی که می شنویم‬ ‫تنها بُرش هایی گزینش شده اند‪ ،‬نه تمام ان!‬ ‫س�عید معدنی‪ -‬فعال رس�انه‪:‬کانادا س��ال گذش��ته‬ ‫ماریجوان��ا یا همان ماده مخدر گل را که در میان جوانان ما‬ ‫به شدت باب شده‪ ،‬ازاد اعالم کرد‪ .‬اینکه دیگر تولید‪ ،‬حمل‪،‬‬ ‫خرید‪ ،‬فروش و مصرف ان جرم نیس��ت‪ .‬برخی از مردم ما‬ ‫به ویژه جوانان ازاد شدن این ماده مخدر را دلیلی بر بی ضرر‬ ‫ب��ودن ان تلق��ی کردند! در حالی که اصال چنین نبود‪ .‬علت‬ ‫اصلی این ازاد س��ازی‪ ،‬بزرگ ش��دن دایره جرم بود‪ .‬بخش‬ ‫اعظم جوانان کانادایی این ماده را مصرف می کردند و به دلیل جرم بودن مصرف این‬ ‫ماده در عمل مجرم بودند و ازس��وی دیگر بودجه فراوانی برای کنترل و دس��تگیری و‬ ‫نگهداری مجرمان مصرف و بخش زیادی از فعالیت پلیس و زندان و دادگاه صرف ان‬ ‫می شد و از سایر جرم های مهم غافل می شدند‪ .‬پس دولت کانادا از یک سو با این کار‬ ‫دایره جرم را کم کرد تا هزینه های بیهوده صرف نکند و ازس��وی دیگر جوانان مجرم‬ ‫تلقی نشوند و دایره جرم در جامعه کاهش یابد‪ .‬زیرا در دولت های مدرن کاهش موارد‬ ‫جرم و مجرمان اصل است و منطقی اندیشیدن باعث ارامش و اسایش جامعه می شود‬ ‫و احترام افراد افزایش می یابد‪ .‬سال ها پیش زمانی که دکتر جاسبی ریاست دانشگاه‬ ‫ازاد را برعهده داش��تند‪ ،‬به همراه ایش��ان با تعداد زیادی از اس��تادان جامعه شناسی‬ ‫دانش��گاه ازاد ب��رای ارائه مش��اوره و کم��ک به مبارزه با مواد مخ��در به دفتر معاونت‬ ‫اجتماعی قوه قضاییه رفتیم که سردار ذوالقدر مسئولیت این معاونت را داشتند‪ .‬ایشان‬ ‫در ان جلسه گفتند دایره جرم در ایران وسیع است و حدود ‪ ۱۵۰‬رفتار در ایران جرم‬ ‫است که در خارج از ایران جرم نیست‪ .‬همان زمان سخن سردار ما را به فکر فرو برد‪.‬‬ ‫به تازگی رئیس انجمن مددکاری کشور گفت‪« :‬در قوانین ایران ‪ ۲‬هزار عنوان مجرمانه‬ ‫وجود دارد؛ در حالی که میانگین عناوین مجرمانه در جهان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬عنوان اس��ت»‬ ‫دقت فرمودید!؟ ‪ 60‬تا ‪ 90‬عنوان در مقابل ‪ 2‬هزار عنوان! به عبارتی هر جوان ایرانی و‬ ‫احاد مردم ما به نوعی چه بخواهند چه نخواهند مشمول اعمال مجرمانه می شوند‪ .‬ان‬ ‫گفته سردار ذوالقدر و این گفته رئیس انجمن مددکاری بسیار ترسناک و سهمگین‬ ‫اس��ت‪ .‬دو مثال س��اده ای که همه ما مشمول دایره جرم می شویم یکی همین ماهواره‬ ‫اس��ت؛ به عبارتی خانواده های ایرانی که دستگاه گیرنده ماهواره دارند مجرم هستند‪.‬‬ ‫اقای جنتی وزیر پیش��ین ارش��اد گفته بود ‪ ۷۰‬درصد خانوارهای ایرانی ماهواره دارند‬ ‫که به احتمالی اکنون بر این درصد افزوده شده است‪ .‬پس همه افراد ایرانی که گیرنده‬ ‫ماهواره دارند و برنامه های ماهواره ای می بینند مجرمند! مثال دوم فیلترشکن است‪.‬‬ ‫همه کسانی که در رایانه ها و گوشی های تلفن همراه شان فیلترشکن دارند کار مجرمانه‬ ‫انجام می دهند‪ .‬این دایره وس��یع جرم انگاری‪ ،‬نه برای دولت خوب اس��ت و نه برای‬ ‫ملت و مردم را نسبت به اهمیت قانون و قانون گذار و مجری قانون بی تفاوت می کند‬ ‫و جامعه را به سوی اضمحالل می برد‪ .‬کسی که رفتار مجرمانه مانند همین استفاده از‬ ‫ماهواره و فیلترشکن را انجام می دهد شکست حرمت سایر قوانین همسطح ان برایش‬ ‫عادی و بهنجار تلقی می شود؛ بنابراین میزان و گستره رفتار مجرمانه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫همه قضاتی که پشت میز قضاوت می نشینند و به طور مثال دارندگان ابزار ماهواره را‬ ‫محکوم می کنند اما خودشان شب پای ماهواره می نشینند! دچار نوعی انزجار از خود‬ ‫و احساس بی عدالتی در حق مجرم می شوند‪ .‬سال ها پیش یکی از قضات جوان گفته‬ ‫بود من امروز در حالی برای فردی حکم محکومیت ماهواره دادم که خودم تا پاسی از‬ ‫ش��ب به برنامه های ماهواره نگاه کرده ام‪ .‬این خوب نیس��ت‪ .‬هنر حکومت ان است که‬ ‫دایره جرم را در جامعه کاهش دهد؛ نه انکه هر روز محدوده جرم را گس��ترش دهد‬ ‫و بر تعداد مجرمان جامعه اش بیفزاید‪ .‬اگر سر کوچه ای تابلو ورود ممنوع گذاشته ایم‬ ‫اما کسی توجه نمی کند خوب تابلو را بردارید تا حرمت قانون حفظ شود و قانونمندی‬ ‫احت��رام یابد‪ .‬مس��ئوالن و قانون گذاران جامعه باید چاره ای بیندیش��ند؛ وگرنه احاد‬ ‫جامعه خود را مجرم می دانند و نس��بت به حکومت و پیرامون خود احس��اس گناه و‬ ‫غریبگی خواهند کرد‪ .‬بیاییم دایره جرم را که در جامعه ما بسیار فربه و گسترده شده‬ ‫و ه��ر ایران��ی در ان جای می گیرد کاهش دهیم ت��ا قانون گذار و مجریان قانون توان‬ ‫و انرژی ش��ان را بر موارد جدی قانون ش��کنی و فسادهای اساسی متمرکز کنند‪ .‬نکته‬ ‫پایانی اینکه با گسترش دایره جرم ارزش قانون رو به کاستی می رود و مجری قانون‬ ‫هم بی اعتبار می شود‪ .‬رفتارهای اخیر که در سطح شهر شاهد هستیم نشانگر همین‬ ‫افول ارزش قانون و قانون گذار و مجری قانون است‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دایره جرم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!