روزنامه صمت شماره 1338 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1338

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1338

روزنامه صمت شماره 1338

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بررسی چالش های واگذاری بنگاه های دولتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1338‬پیاپی ‪ 16 2656‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫لزوم کاهش‬ ‫بروکراسی های زائد اداری‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده درست‬ ‫از نقدینگی سرگردان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چرخه سبز برقی ها‬ ‫از تولید تا مصرف‬ ‫ضعف‬ ‫مدیریتی‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫اماده بحران هاست؟‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و مشکالت و چالش های‬ ‫واگذاری بنگاه های دولتی بررسی شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬در این‬ ‫جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روندها و اخرین شاخص های اقتصادی کشور ارائه‬ ‫کرد که براس��اس ان نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬به طور ماهانه کاهنده بوده‬ ‫که نش��انگر تخلیه شوک تورمی است‪ .‬س��ران قوا در این جلسه‪ ،‬سازکارهای پیشنهادی برای‬ ‫حفظ این روند و حفاظت بیش��تر از نیازهای اقتصادی خانوارها دربرابر نوسانات هیجانی بازار‬ ‫را تصویب کردند‪ .‬در این جلسه مشکالت و چالش های واگذاری بنگاه های دولتی در چارچوب‬ ‫اختیارات قانونی براس��اس موضوع ماده ‪ ۳۹‬قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی بررسی و اصالحات الزم مورد تاکید اعضا قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کل امور بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متمرکز شد‬ ‫پایان عمر قانون انتزاع‬ ‫در روزهای��ی ک��ه زمزمه جدایی بخ��ش تجارت از صنعت و مع��دن در وزارتخانه مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور مطرح اس��ت‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مصوبه سران سه ‬ ‫قوه مبنی بر بازگش��ت بخش��ی از وظایف منتزع از این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫این موضوع ش��اید به معنای نزدیک ش��دن به این تصمیم مهم دولت و تصویب الیحه‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی در مجلس باش��د اما از س��وی دیگر‪ ،‬امکان دارد دولت به همین‬ ‫اتفاق و همچنین انتصاب قائم مقام وزیر در امر بازرگانی بسنده کند‪ .‬سال ‪ ۹۱‬مسئولیت‬ ‫سیاست گذاری و نظارت بازرگانی و بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل‬ ‫شد تا این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی‪ ،‬صادرات‪ ،‬واردات و عوارض‬ ‫گمرکی و‪ ...‬تصمیم گیری کند‪ .‬تا جایی که حتی نظارت بر نرخ محصوالت کشاورزی هم‬ ‫به عهده این وزارتخانه قرار گرفت‪ .‬حال براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد و مصوبه‬ ‫سران قوا‪ ،‬دوباره این بخش به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بار رونق تولید بر دوش بخش خصوصی‬ ‫‪ 160‬هزار خودرو ناقص‪ ،‬نتیجه تامین نشدن تسهیالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پایان بیش از ‪ ۲‬دهه انتظار‬ ‫ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫همین روزها راه می افتد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ۴‬برنامه مهم برای اقتصاد ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت بهبود وضعیت معیش��تی مردم و ثبات‬ ‫بیش��تر نرخ ها‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی ‪4‬‬ ‫برنامه مهم اقتصادی را ارائه داده اس��ت‪ .‬حفظ و تقویت ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬مهار تورم‪ ،‬کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و‬ ‫اص�لاح نظام بانکی به عنوان ‪ ۴‬برنامه اولویت دار بانک مرکزی‬ ‫برای اقتصاد ایران اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مدیر امور مجامع گروه فوالد مبارکه اصفهان در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫کرسی سوم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫به شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات بازگشت‬ ‫مرتض��ی ش��بانی‪ ،‬مدی��ر ام��ور مجامع‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از برگزاری‬ ‫مجمع عمومی به طور فوق العاده ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهـ��ر در ‪ 5‬مرداد‬ ‫ج��اری خب��ر داد و گفت‪ :‬به اس��تناد ماده‬ ‫‪ ۹۵‬قانون تجارت‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫مع��ادن و فل��زات درخواس��ت برگ��زاری‬ ‫مجمع عمومی عـادی به ط��ور فوق العاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��بانی با اش��اره به‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اجرا نش��دن یک��ی از بندهای اساس��نامه‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهـر که بر‬ ‫فرصت ‪ ۱۵‬روزه معرفی نمایندگان اعضای‬ ‫حقوقی شرکت تاکیـد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از فـرص��ت قانون��ی ‪ ۱۵‬روز از برگـزاری‬ ‫مجم��ع عمومی نوبـت اول ب��ا عنایـت به‬ ‫معرفی نش��دن نمایندگان اعضای حقوقی‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬صبـ��ح ش��نبه‪ ۵ ،‬مـرداد‪،‬‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده‬ ‫بـرگ��زار ش��د و از ‪ ۷‬نامـ��زد هیات مدیره‬ ‫ش��رکت معـدن��ی و صنعتـ��ی گل گه��ر‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت به عنـ��وان اعضـ��ای اصل��ی‬ ‫هیـات مدیره‪ ،‬صاحب کـرسی شدند‪.‬‬ ‫ش��بانی از حضور شرکت توسعه معدنی‬ ‫و صنعت��ی صبانور در ترکی��ب جدید این‬ ‫ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬صبانور در کمتر‬ ‫از یک ماه موفق شد به ترکیب هیات مدیره‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر راه یابد‪.‬‬ ‫وی بـا اشاره به برگزاری مجمـع پیشین‬ ‫ایـن ش��رکت افـزود‪ :‬در مجمـع عمـومی‬ ‫عـ��ادی س��الیـانه ش��ـرکت معـدن��ی و‬ ‫صنعتی گل گهـر که ‪ ۹‬تیـر برگزار ش��ده‬ ‫بـود‪ ،‬کـرس��ی شرکت توس��ـعه معـدنی‬ ‫و صنعت��ی صبانـ��ور در اختیـار ش��رکت‬ ‫س��رمایـه گـذاری امیـ��د قـ��رار گـرفت‬ ‫کـه ایـن کرس��ی در مجمــ��ع عمـومی‬ ‫فـوق العـ��اده روز گذش��ته دوبـ��اره بـ��ه‬ ‫شرکت توسعـه معدنی و صنعتی صبانـور‬ ‫برگش��ت و تعـ��داد کرس��ی هـای گـروه‬ ‫فـوالد مبـارکه و سـرمایه گـذاری معادن‬ ‫و فل��زات دوبـ��اره ب��ه ‪ ۳‬کـرس��ی ارتقـا‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ش��بـانی از انتخ��اب ش��رکـت های‬ ‫س��رمایه گـذاری توس��عـه معـ��ادن و‬ ‫فلـزات‪ ،‬شرکت فـوالد مبـارکه اصفـهان‪،‬‬ ‫شرکت توسعه معـدنی و صنعتی صبانور‪،‬‬ ‫ش��رکت س��رمایه گـذاری امید و شرکت‬ ‫س��رمایه گـذاری س��پـه به عنـوان ترکیب‬ ‫اصل��ی هیات مدیره گـل گه��ر در مجمـع‬ ‫عمومـی فوق العـاده خبـر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت صنعت��ی و معدنی‬ ‫چادرملو و شرکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫گل گهر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از گ��روه ف��والد مبارک��ه‬ ‫اصفهان‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین شرکت حال‬ ‫حاضر بورس کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫برخالف بس��یاری از افراد و کارشناس��انی که خواهان برداش��تن‬ ‫گام هایی کوچک با هدف باال نبردن انتظارها در حوزه های گوناگون‬ ‫هستند نگارنده سطور معتقد است راه احیای ایران اجرای طرح های‬ ‫کالن یا به عبارتی مگاپروژه هاست‪.‬‬ ‫ام��روز می��زان نقدینگی کش��ور از مرز ه��زار و ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان گذش��ته و متاس��فانه از این سیل عظیم نقدینگی که می تواند‬ ‫ب��ا وارد اوردن اس��یب های فراوان حتی بنیان های کش��ور را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد و اهرمی قوی برای ویرانی اقتصاد به شمار برود‪ ،‬هیچ‬ ‫بهره برداری مثبتی جز مس��تهلک کردن ان با ایجاد بازارهایی برای‬ ‫تخلیه نقدینگی انجام نمی ش��ود‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت که برای‬ ‫تخلیه نقدینگی چه راهکار عملیاتی وجود دارد و چگونه می توان از‬ ‫این فنر رها شده نقدینگی به سود توسعه اقتصاد بهره برد؟‬ ‫به نظ��ر نگارنده‪ ،‬ایران راهی جز تعریف مگاپروژه های زیرس��اختی‬ ‫ندارد؛ پروژه هایی که به طور عینی در زندگی مردم نقش داشته باشند‬ ‫و ش��هروندان به عنوان صاحب کش��ور از اجرای انها به طور مستقیم‬ ‫سود ببرند و از همه مهم تر میزان مطلوبیت و مفید بودن این پروژه ها‬ ‫برای مردم به طور شفاف قابل سنجش باشد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت ه��دف از اجرای مگاپروژه ها بسترس��ازی برای ورود‬ ‫نقدینگی از ش��بکه بانکی به پروژه هایی خواهد بود که توانایی ایجاد‬ ‫چند مولفه اساسی را داشته باشند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایجاد فضای امید در صنعت ساخت (بقای صنعت ساخت)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اجرای پروژه هایی که تک تک ایرانیان بتوانند از ان اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایجاد مکانیس��م های مدرن تامین مالی در قالب صندوق های‬ ‫توسعه ای هم افزا‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هدایت هوشمند نقدینگی به سمت فعالیت های اجرایی کشور‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ایجاد مکانیسم های حقوقی مدرن کنترل پروژه های توسعه ای‪.‬‬ ‫‪ -۶‬استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی‪.‬‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ای��ن فاکتوره��ا می ت��وان گفت نخس��تین‬ ‫مگاپروژه های��ی که در این قالب قرار می گیرند پروژه های حمل ونقل‬ ‫ریلی خواهند بود؛ بنابراین پایان تمامی پروژه های ریلی و توسعه ان‬ ‫برای بهبود ش��رایط حمل ونقل با باالترین فناوری نخستین اقدامی‬ ‫است که باید ازسوی مسئوالن اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب��ا باور ضرورت انجام ای��ن مرحله‪ ،‬در مرحله بعد چگونگی تامین‬ ‫مالی این پروژه ها مطرح می شود‪ .‬در بررسی چگونگی تامین مالی این‬ ‫مگاپروژه ها به چند نکته می رسیم؛ نخست انکه درمی یابیم سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬با تکیه بر بودجه ساالنه پروژه های عمرانی و‬ ‫ملی‪ ،‬توان تامین مالی این دست از پروژه ها را نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان به ایجاد «صندوق شفاف توسعه حمل ونقل ریلی» به عنوان‬ ‫راهکاری عملیاتی فکر کرد‪.‬‬ ‫چرا ش��فاف؟ زیرا مردم بتوانند با مکانیسمی قابل سنجش و بسیار‬ ‫ش��فاف به طور انالین شاهد ش��یوه هزینه کرد اعتبارات این صندوق‬ ‫باشند‪ ،‬ش��یوه انتخاب پیمانکاران بخش خصوصی را مشاهده کنند‬ ‫و در نهایت مکانیس��م حسابرس��ی ش��فاف این صندوق هیچ شک و‬ ‫شبهه ای را در شیوه هزینه کرد اعتبار برجای نگذارد‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه افراد مس��تقلی مدیریت این صندوق توس��عه ای را‬ ‫برعهده داش��ته باشند زیرا به دلیل نبود عالقه ملی به سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬ب��ا پدیده ای به نام نبود ش��فافیت و غیرقابل کنترل بودن‬ ‫پروژه ها و حیف و میل شدن منابع روبه رو هستیم؛ پدیده ای که یکی‬ ‫از دالیل ایجاد ان حضور نداشتن یا میدان ندادن به بخش خصوصی‬ ‫واقعی در اجرای مگاپروژه هاست‪.‬‬ ‫پروژه ه��ای حمل ونق��ل ریلی باتوجه به کاه��ش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫افزای��ش تعرفه های هوایی‪ ،‬غیرتحریمی بودن (به س��بب حضور در‬ ‫داخل ایران) می توانند از موفق ترین مگاپروژه های کشور باشند‪.‬‬ ‫این مگاپروژه ها می توانند در بخش های گوناگون مانند حمل ونقل‬ ‫شهری و بین شهری‪ ،‬بندرها‪ ،‬گردشگری‪ ،‬انرژی‪ ،‬فرودگاهی و‪ ...‬اجرا‬ ‫شوند و شرایطی را ایجاد کنند که کشور از رخوتی که در ان گرفتار‬ ‫امده رهایی یابد‪.‬‬ ‫ب��رای درک بهتر این اس��تراتژی و نیاز ای��ران به ان بیان مثالی از‬ ‫ترکیه خالی از لطف نیس��ت‪ .‬ترکیه در ‪ ۳‬سال گذشته ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫دالر در حوزه های زیرساختی سرمایه گذاری داشته است؛ پروژه هایی‬ ‫مانند انتقال اب‪ ،‬پروژه های فرودگاهی‪ ،‬حمل ونقلی و‪ ،...‬این در حالی‬ ‫است که متاسفانه شکاف سرمایه گذاری ایران به سبب روزمرگی در‬ ‫نظام دیوان س��االری موجب شده فاصله ایران با کشورهای همسایه‬ ‫روز به روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫در این بین اس��تفاده نادرس��ت از نقدینگی س��رگردان در بخش‬ ‫واقعی توس��عه ای اقتصاد و نبود افق روش��ن تامین مالی خارجی و‬ ‫س��رمایه گذاری بین المللی در ش��رایط حاضر‪ ،‬می تواند اقتصاد ایران‬ ‫را به س��مت ناکجااباد س��وق دهد‪ .‬جان کالم اینکه این پروژه ها را‬ ‫نباید به سرنوشت پروژه هایی دچار کرد که نیمه کاره باقی مانده اند؛‬ ‫مکانیس��م تامین مالی‪ ،‬مجریان و روش اجرایی این پروژه ها بس��یار‬ ‫مهم و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی اموزش فنی وحرفه ای را زنده می کند‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫جری��ان ام��وزش در دانش��گاه ها متناس��ب با‬ ‫اش��تغال موجود در جامعه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬س��ازمان ام��وزش فنی وحرفه ای را‬ ‫به س��مت تح��رک و پویایی س��وق می دهد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خان��ه ملت‪ ،‬علی الریجان��ی در دیدار‬ ‫رئیس و مدیران سازمان اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫کشور با بیان اینکه تولید کشور برای به حرکت‬ ‫درام��دن به تکی��ه گاه نیاز دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬موتور‬ ‫یو حرفه ای‬ ‫حرکت تولید کش��ور‪ ،‬ام��وزش فن ‬ ‫است‪ .‬الریجانی با اشاره به اینکه جریان اموزش‬ ‫در دانش��گاه ها متناسب با اش��تغال موجود در‬ ‫جامعه نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال رون��ق تولید‪،‬‬ ‫اموزش فنی وحرفه ای می تواند به اقتصاد کشور‬ ‫و چرخش چرخ های توس��عه کمک کند‪ .‬رئیس‬ ‫ق��وه مقننه با بی��ان اینکه تجهی��زات اموزش‬ ‫فنی وحرف��ه ای در برخی مناطق قدیمی اس��ت‬ ‫و با اموزش های امروز تناسبی ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شِ ��به دولتی اداره کردن سازمان فنی وحرفه ای‬ ‫به صالح نیس��ت و این س��ازمان بای��د درامدزا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه س��ند ام��وزش‬ ‫فنی وحرفه ای باید برای استان ها با لحاظ شرایط‬ ‫انه��ا تدوین ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اموزش های‬ ‫فنی وحرفه ای در استان های کمتر توسعه یافته‪،‬‬ ‫م��ردم را نج��ات می ده��د و تاثی��ری حیاتی و‬ ‫تحول بخش بر اشتغال این استان ها می گذارد و‬ ‫باید به این استان ها توجهی ویژه شود‪ .‬الریجانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اموزش های فنی وحرفه ای باید با‬ ‫کمک دانش��گاه ها گس��ترش یابد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫س��ازمان باید با دانش��گاه ها قرارداد منعقد و از‬ ‫ظرفیت کارگاه ها و ازمایشگاه های انها استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی که کش��ور‬ ‫ب��ا مش��کالت اقتص��ادی روب��ه رو اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش ه��ای گوناگ��ون احصا و از‬ ‫این ظرفیت ها برای رونق تولید اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫سازمان اموزش فنی وحرفه ای را زنده می کند و‬ ‫لزوم کاهش بروکراسی های زائد اداری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان س��فر‬ ‫ی��ک روزه خود ب��ه مازن��دران در جمع فعاالن‬ ‫اقتصادی این استان در شهرستان محموداباد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط تحریم چن��د امر باید جدی‬ ‫گرفته ش��ود که از جمل��ه انها می توان به جلب‬ ‫مش��ارکت حداکثری ظرفیت ه��ا صنعتگران و‬ ‫تشکل های بخش خصوصی و همچنین کاهش‬ ‫چشمگیر بروکراسی های زائد اداری اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا رضا رحمانی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۵‬م��اه از دور جدی��د تحریم ه��ا که تجربه ای‬ ‫به مراتب س��خت تر و پیچیده تر از دوره پیشین‬ ‫بوده‪ ،‬دش��من ب��ا راه اندازی جن��گ اقتصادی‬ ‫به دنبال تعطیلی دامن��ه دار واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور ب��ود که ب��ه حم��د الهی امیدش��ان را‬ ‫ناامید کردیم و تاکنون با تالش گس��ترده همه‬ ‫دست اندرکاران انها را ناکام گذاشتیم‪ .‬رحمانی‬ ‫اف��زود‪ :‬روند کنونی در ت��داوم توفیقات بخش‬ ‫تولی��د با قدرت هرچه تمام تر دنبال می ش��ود‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع در این برهه کارهای بزرگی انجام‬ ‫ش��ده که در تاریخ ثبت خواهد ش��د‪ .‬رحمانی‬ ‫از رش��د ام��ار صدور ج��واز تاس��یس و پروانه‬ ‫بهره برداری در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬افزایش صدور جواز تاسیس نشان دهنده‬ ‫انگیزه و عالقه سرمایه گذاران برای مشارکت در‬ ‫حوزه صنعت اس��ت و صدور پروانه بهره برداری‬ ‫از واحدهایی خبر می دهد که وارد چرخه تولید‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر لزوم اقدام به موقع در حوزه تولید گفت‪ :‬جای‬ ‫قدردانی اس��ت که شخص وزیر کشور‪ ،‬معاونان‬ ‫وی و استانداران در زمینه رونق تولید با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دارای انگیزه های‬ ‫مشترکی هس��تند‪ .‬رحمانی بیان کرد‪ :‬در دوره‬ ‫اروپا به تعهدات خود‬ ‫برای حفظ برجام عمل کند‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه از‬ ‫تروئیکای اروپا خواس��ت به تعهدات‬ ‫خ��ود در توافق هس��ته ای به منظور‬ ‫حفظ این توافق عمل کنند و براساس‬ ‫قرارش��ان‪ ،‬روابط اقتصادی ش��ان را با‬ ‫ایران بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از اردوپوینت‪،‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫روس��یه جمعه در نشس��تی مشترک‬ ‫ب��ا وزی��ران خارجه بریکس با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ایران به پیمان عدم اش��اعه‬ ‫هسته ای پایبند اس��ت‪ ،‬از جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران درخواس��ت کرد از‬ ‫خود خویش��تنداری نشان دهد‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه روس��یه همچنین گفت‪:‬‬ ‫داش��تن ای��ن توقع که ای��ران به طور‬ ‫یکجانبه به تعهداتش در برجام پایبند‬ ‫باشد‪ ،‬درحالی که کشورهای اروپایی‬ ‫تعهدات ش��ان را اج��را نمی کنن��د‪،‬‬ ‫زیان اور است‪.‬‬ ‫بریکس (‪ )BRICS‬نام گروهی به‬ ‫رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور‬ ‫اس��ت که از به هم پیوس��تن حروف‬ ‫اول نام انگلیس��ی کشورهای برزیل‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افریقای جنوبی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫پیشین تحریم ها با هدف ایجاد فاصله طبقاتی‪،‬‬ ‫کش��ورهای تحریم کنن��ده واردات کااله��ای‬ ‫لوکس را برای کش��ورمان ازاد گذاشته بودند و‬ ‫در دوره جدی��د برخی محصوالت نهایی و اماده‬ ‫را تحری��م کرده اند و مانع واردات لوازم جانبی‬ ‫به ایران می ش��وند و این همان نقطه ای اس��ت‬ ‫ک��ه می توان به اهداف نادرس��ت انها پی برد و‬ ‫ب��رای عب��ور از ان برنامه ریزی کرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در بخش معدن هم رویکردی مش��ابه در‬ ‫دس��تور کار تحریم کنن��دگان ق��رار دارد و در‬ ‫حال��ی که مانع ص��ادرات محصول نهایی فوالد‬ ‫ما می ش��وند‪ ،‬صادرات مواد خام و کنس��انتره را‬ ‫ازاد گذاش��ته اند‪ .‬رحمانی اعالم کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی و پیرو مصوبه س��ران ق��وا و هیات دولت‬ ‫تمرک��ز وظای��ف بازرگان��ی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دس��تور کار بوده و قائم مقام‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به طور اخص‬ ‫م��وارد را دنبال خواهد کرد که امیدواریم نتایج‬ ‫خوب ان به زودی مشهود باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫لزوم رونق صادرات در ش��رایط ارزی موجود از‬ ‫کاهش محس��وس واردات کاالهای مصرفی به‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته در واردات‬ ‫رسمی کشور شاهد کاهش حدود ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫بودی��م که در واردات مواد اولی��ه این عدد ‪۱۷‬‬ ‫درص��د و در کااله��ای مصرفی بیش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بوده که نش��ان دهنده روند درس��تی در واردات‬ ‫انواع اقالم کاالیی به کش��ور اس��ت و این مهم‬ ‫جهت گیری اصلی ما را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬نش��ان می دهد‪ .‬وی بر لزوم همکاری‬ ‫استان های همجوار برای افزایش صادرات تاکید‬ ‫کرد و توسعه صادرات غیرنفتی را عامل کاهش‬ ‫وابستگی به نفت دانست‪.‬‬ ‫افزایش سهم انرژی هسته ای در تامین برق کشور‬ ‫علی اکبر صالحی درباره اقدامات انجام شده برای بازسازی‬ ‫راکت��ور اراک گف��ت‪ :‬طراحی جنبه های گوناگون نوس��ازی‬ ‫راکت��ور اراک ش��امل طراحی مفهوم��ی‪ ،‬تفصیلی‪ ،‬جزئی و‬ ‫نقشه ها تمام شده و اکنون با مشخص کردن ابعاد تجهیزات‪،‬‬ ‫س��فارش برای تامین تجهیزات داده ش��ده و در حال اماده‬ ‫ش��دن هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫با تاکید بر اینکه بازسازی راکتور اراک با همکاری کشورهای‬ ‫چین و انگلیس خوب پیش می رود‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه مشترک‬ ‫بازس��ازی راکتور اراک متشکل از ایران‪ ،‬چین و انگلیس کار‬ ‫خود را خوب انجام می دهد؛ بنابراین از پیش��برد کار راضی‬ ‫هستیم چراکه پس از وقفه چندماهه‪ ،‬بازسازی راکتور اراک‬ ‫سرعت گرفته است‪.‬‬ ‫صالحی با تش��ریح س��هم انرژی هس��ته ای در تامین برق‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون س��هم انرژی هس��ته ای در تامین برق‬ ‫کش��ور باتوجه به فعالیت صرف نیروگاه یک بوش��هر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد است‪ ،‬اما در سال های اینده که ‪ 2‬نیروگاه اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬این سهم نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬از اواسط تا اواخر مرداد امسال بتن ریزی نیروگاه شماره‬ ‫‪ ۲‬اتمی بوش��هر اغاز خواهد ش��د و براساس برنامه در ‪ ۶‬سال‬ ‫اینده نیروگاه ش��ماره ‪ 2‬و در ‪ ۸‬سال اینده نیروگاه شماره ‪۳‬‬ ‫بوش��هر اماده بهره برداری خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی همچنین با رد ادعاهای ترامپ در اخرین جلسه شورای‬ ‫حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این نخستین‬ ‫بار اس��ت که یک کشور عضو ش��ورای حکام تقاضای جلسه‬ ‫می کند اما به دنبال ادعاهای واهی خود منزوی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واق��ع امریکا به عنوان بزرگ ترین تامین کننده بودجه اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی منزوی ش��ده و رژیم صهیونیستی از‬ ‫ادعاهای مقامات این کشور دفاع می کند‪.‬‬ ‫واکنش ها به طرح انگلیس برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز‬ ‫جرمی هانت‪ ،‬وزیر خارجه پیشین بریتانیا ‪۲۲‬‬ ‫ژوئیه (‪ ۳۱‬تیر) چند روز پس از توقیف نفتکش‬ ‫این کش��ور ازسوی ایران پیشنهاد داده بود که‬ ‫به منظور محافظت از عبور و مرور کش��تی ها در‬ ‫تنگ��ه هرمز یک نیروی دریایی به رهبری اروپا‬ ‫تشکیل ش��ود‪ .‬پیشنهاد بریتانیا با واکنش های‬ ‫گوناگونی ازس��وی برخی کشورها روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن تالش ها در حالی اس��ت که ایران‬ ‫تاکی��د دارد نیروهای خارج��ی باید منطقه را‬ ‫ت��رک و تامی��ن امنیت ان را به ای��ران و دیگر‬ ‫بازیگ��ران منطقه ای واگذار کنند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادی��ه اروپا با احتیاط از طرح انگلیس‬ ‫اع�لام حمای��ت کرده اند‪ ،‬درحالی ک��ه از طرح‬ ‫مش��ابه امریکا برای ایجاد ائتالف در خاورمیانه‬ ‫فاصله گرفته اند‪ .‬به گزارش ایس��نا محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان پیش از‬ ‫ای��ن در گفت وگوی��ی درب��اره تامی��ن امنیت‬ ‫خلیج فارس گفت��ه بود‪ :‬ما ‪ ۱۵۰۰‬مایل مرز در‬ ‫خلیج ف��ارس داریم‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که‬ ‫ب��ه ان خلیج فارس می گوین��د؛ خلیج مکزیک‬ ‫نیس��ت و در مجاورت ما اس��ت‪ .‬ما بزرگ ترین‬ ‫ق��درت خلیج ف��ارس و تنگه هرمز هس��تیم و‬ ‫تامی��ن امنی��ت و ازادی کش��تیرانی جزئی از‬ ‫منافع مهم ما در زمینه امنیت ملی است‪ .‬هیچ‬ ‫کس نمی تواند بدون ایران در این اب ها امنیت‬ ‫را تامی��ن کند‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬دانمارک روز‬ ‫جمعه اعالم کرد از طرح پیش��نهادی انگلیس‬ ‫ب��رای عملیاتی به رهبری اروپا به منظور تامین‬ ‫امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت می کند‬ ‫و کم��ک نظامی دریانوردی را بررس��ی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬یپه کوفود‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه دانمارک‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬دیدگاه دولت دانمارک‬ ‫در زمین��ه کم��ک به چنی��ن اقدام��ی مثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اقدام یک رد پای پررنگ اروپایی بر جای‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬همچنین ترین براسمن‪ ،‬وزیر‬ ‫دف��اع دانمارک در این باره گفت‪ :‬ناوگان رویال‬ ‫دانم��ارک قوی و توانمند اس��ت و قادر خواهد‬ ‫ب��ود به گونه ای فعال و موث��ر در چنین اقدامی‬ ‫مش��ارکت کند‪ .‬کاخ س��فید اع�لام کرد دولت‬ ‫امری��کا به حفاظت از منافع��ش در قبال انچه‬ ‫«تهدیده��ای ایران در تنگه هرمز» دانس��ته‪،‬‬ ‫پایبند اس��ت‪ .‬کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا متعهد‬ ‫اس��ت از منافع ایاالت متحده و ش��ریکانش در‬ ‫تنگه هرمز در مقابل تهدیدهای ایران محافظت‬ ‫کن��د‪ .‬وزیر امور خارجه المان نیز اعالم کرد در‬ ‫صورت شفاف شدن طرح دریایی انگلیس برای‬ ‫اطمینان حاصل کردن از امینت کشتیرانی در‬ ‫تنگه هرمز‪ ،‬المان تصمیم خود را برای شرکت‬ ‫در چنین طرحی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ه گزارش رویترز‪ ،‬هایکو ماس با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ط��رح انگلیس ب��رای اطمینان حاصل‬ ‫کردن از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیاز به‬ ‫شفاف سازی بیشتری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر تصمیمی‬ ‫درباره تنگه هرمز باید در سطح اروپایی بررسی‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین اظهار کرد المان در پویش‬ ‫فش��ار حداکثری امریکا علیه ایران مش��ارکت‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫یک س��خنگوی دولت الم��ان نیز به رویترز‬ ‫گفت هایکو م��اس هنوز به قانون گذاران اعالم‬ ‫نکرده که الم��ان می خواهد در برنامه انگلیس‬ ‫برای عملیات تامین امنیت تنگه هرمز شرکت‬ ‫کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای صحبت ک��ردن درباره‬ ‫ش��کل های محتمل مش��ارکت الم��ان در این‬ ‫برنامه بس��یار زود اس��ت‪ .‬درخواست مشارکت‬ ‫نظام��ی الم��ان تاکنون موض��وع مذاکرات (با‬ ‫انگلیس و فرانسه) نبوده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫فصل جدید روابط ایران و فرانسه‬ ‫دیدار وزیر امور خارجه عمان با ظریف‬ ‫خبر‬ ‫یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه عمان دیروز ب��ا محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار کرد‪ .‬یوس��ف بن علوی در‬ ‫چارچوب روابط دوجانبه و مش��ورت های مس��تمر دو کشور و با هدف‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر درباره تحوالت اخیر منطقه به تهران سفر کرده و‬ ‫طرفین ضمن تاکید بر اهمیت تداوم رایزنی های تهران‪-‬مسقط‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین تحوالت منطق��ه ای و بین المللی رایزن��ی کردند‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫عمان اردیبهش��ت امس��ال هم در تهران با محمدج��واد ظریف دیدار و‬ ‫درباره روابط دوجانبه‪ ،‬مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس اعالم وزارت خارجه عمان این سفر در چارچوب‬ ‫روابط دوجانبه و مشورت های مستمر دو کشور در تحوالت اخیر منطقه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به سوی تحرک و پویایی سوق می دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید افرادی که ازسوی این سازمان تعلیم‬ ‫داده می ش��وند به ب��ازار کار نزدیک و جذب ان‬ ‫ش��وند‪ .‬الریجانی مهارت اموزی افراد در دوران‬ ‫خدمت سربازی و همچنین اموزش مهارت کار‬ ‫به زندانیان را ضروری برشمرد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫اموزش فنی وحرف��ه ای باید درامد خلق کند و‬ ‫برای این منظور الزم است از نگاه دولتی فاصله‬ ‫بگی��رد و نگرش توس��عه ای پی��دا کند‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان فنی وحرفه ای در ابتدای این نشست‪،‬‬ ‫گزارش��ی از اقدامات این سازمان برای افزایش‬ ‫اش��تغال در کش��ور و همچنین کیفی س��ازی‬ ‫اموزش های این سازمان ارائه کرد‪.‬‬ ‫جشنواره شکرگزاری انبه در میناب‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫حساب توییتری سفارت ایران در فرانسه به نقل از بهرام قاسمی‪ ،‬سفیر‬ ‫کش��ورمان در پاریس از مولفه های جدید در روابط دو کش��ور خبر داد‪.‬‬ ‫«گفت وگوی تلفنی رئیس��ان جمهوری (دکت��ر روحانی و اقای مکرون)‪،‬‬ ‫وزیران امور خارجه (دکتر ظریف و اقای لودریان) به دفعات و در فواصل‬ ‫زمانی گوناگون و تبادل س��فیران جدید دو کش��ور» از جمله شاخص ها‬ ‫در ترس��یم دورنمای فصل جدید روابط فیمابین است‪ .‬در توییتر سفارت‬ ‫ایران در فرانس��ه امده است‪« :‬تالش سیاستمداران باتوجه به نوع روابط‪،‬‬ ‫درک متقابل و فهم مش��ترک و نیز چگونگی ارتباطات دو کش��ور ملهم‬ ‫از تمامی دیدگاه ها و با اس��تفاده از پنجره باز دیپلماس��ی موجب تقویت‬ ‫جهانی چندسویه‪ ،‬چندجانبه گرایی‪ ،‬صلح‪ ،‬ثبات و امنیت می شود که در‬ ‫کانون توجه جهانیان (صلح طلبان) قرار دارد‪ ».‬بنا به نوشته بهرام قاسمی‪،‬‬ ‫سفیر ایران در پاریس «انچه که بر وزن‪ ،‬اعتبار و اهمیت این گونه تماس ها‬ ‫می افزاید‪ ،‬همانا اس��تفاده بهینه و بهنگام از پیش��ینه روابط و دیپلماسی‬ ‫کوش��ا و کارامد برای سمت وسو دادن به تالش همگان به منظور ساختن‬ ‫جهانی برتر و بهتر از جهان اش��فته امروز اس��ت؛ رس��التی بس سنگین‬ ‫اما امکان پذیر و موثر در فروکاس��تن تنش های ناش��ی از سیاس��ت های‬ ‫یکجانبه گرایانه کمتردانان‪ ،‬س��ودگران س�لاح‪ ،‬خشونت طلبان‪ ،‬حامیان‬ ‫جنگ و گونه های مختلف تروریسم‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس کارگروه اطالع رس��انی پنجمین‬ ‫دوره انتخاب��ات ش��ورایاری ها گف��ت‪ :‬نتای��ج اولیه‬ ‫پنجمین دوره انتخابات شورایاری های شهر تهران‬ ‫اعالم شد‪ .‬غالمحس��ین محمدی افزود‪ :‬نتایج اولیه‬ ‫انتخابات شورایاری های شهر تهران از ساعت ‪۵:30‬‬ ‫روز گذشته روی سایت ‪shorayari.tehran.ir‬‬ ‫بارگذاری ش��ده و ش��هروندان می توانند با انتخاب‬ ‫منطقه و محله نتایج انتخابات را مشاهده کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مشارکت ‪ ۵۰۹‬هزار نفری شهروندان در‬ ‫این انتخابات یاداور ش��د‪ :‬نس��بت رای دهندگان به‬ ‫نامزدها در این دوره بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دول�ت‪ -‬رئیس جمهوری‬ ‫در پیام��ی درگذش��ت الباج��ی قای��د السبس��ی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری فقید تونس را به دولت و ملت این‬ ‫کشور تسلیت گفت‪ .‬حس��ن روحانی در این پیام از‬ ‫خداون��د بزرگ برای ان فقی��د‪ ،‬رحمت الهی و برای‬ ‫ملت بزرگ تونس‪ ،‬سربلندی مسالت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه بامداد‬ ‫ش��نبه از گفت وگ��وی تلفن��ی امانوئ��ل مکرون و‬ ‫دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا درباره ایران‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش اس��کای نیوز‪ ،‬کاخ الیزه افزود‪:‬‬ ‫در گفت وگ��وی تلفن��ی مکرون و ترام��پ دو طرف‬ ‫همچنین درباره نشس��ت اینده گروه ‪ ۷‬در فرانس��ه‬ ‫صحبت کردند‪ .‬چهل وپنجمین نشس��ت سران این‬ ‫گروه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬شهریور در فرانسه برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ی��ک روزنامه عربی اعالم کرد دوحه برای‬ ‫میانجی گ��ری بین ایران و امری��کا تالش می کند و‬ ‫یکی از محورهای س��فر اخیر امیر قطر به واشنگتن‬ ‫همی��ن مس��ئله بوده اس��ت‪ .‬روزنام��ه العرب چاپ‬ ‫لن��دن اعالم کرد قط��ر هرچند با تاخی��ر‪ ،‬به دنبال‬ ‫میانجی گ��ری می��ان تهران و واش��نگتن اس��ت و‬ ‫برخی ها معتقدند س��فر تمیم بن حمد‪ ،‬امیر قطر به‬ ‫واش��نگتن و دیدار با دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا در همین راستا است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی‬ ‫وضعیت نرخ کاالهای اساسی امروز برگزار می شود‪.‬‬ ‫اکبر رنجبرزاده گفت‪ :‬براساس تصمیم هیات رئیسه‬ ‫مجلس‪ ،‬مقرر ش��ده این هفته موضوع شیوه توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی و ن��رخ کاالها در ب��ازار با حضور‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران که برای س��فری یک روزه به سنگال‬ ‫رفت��ه بود‪ ،‬صبح دی��روز به وقت محل��ی با «احمدو‬ ‫با» وزی��ر امور خارجه این کش��ور دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار درباره همکاری های دو کشور در‬ ‫زمینه های تجاری‪ ،‬انرژی و نیروگاهی‪ ،‬خودروسازی‬ ‫و نانوفناوری رایزنی و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی وزارت کشور‪ -‬سعید‬ ‫جاللی‪ ،‬ش��ایعه الحاق نقاطی از شهرستان الیگودرز‬ ‫در اس��تان لرستان به اس��تان خوزستان را به شدت‬ ‫تکذیب کرد‪ .‬وی با رد این ش��ایعه ک��ه به تازگی در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر شده‪ ،‬افزود‪ :‬در هیچ نقطه ای‬ ‫از اس��تان لرستان و در هیچ اس��تان دیگری‪ ،‬الحاق‬ ‫و انتزاع بین اس��تانی در دس��تور کار وزارت کش��ور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬کشتی باری ایرانی‬ ‫ش��باهنگ که در نزدیکی بندر لنک��ران جمهوری‬ ‫اذربایجان دچار س��انحه شده بود‪ ،‬غرق شد‪ .‬بخش‬ ‫مدیریت بحران وزارت شرایط اضطراری اذربایجان‪،‬‬ ‫دو بالگ��رد به مح��ل حادثه در دریای خ��رز در ‪30‬‬ ‫کیلومتری س��احل اذربایجان ارس��ال کرده است‪.‬‬ ‫گفته می شود این دو بالگرد اذربایجانی توانسته اند‪،‬‬ ‫‪ ۹‬تن از خدمه این کشتی را نجات دهند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امریکا‬ ‫در گفت وگوی��ی با ش��بکه بلومبرگ ب��رای حضور‬ ‫یافت��ن در تلویزیون ایران تمایل نش��ان داد و گفت‬ ‫اماده اس��ت به تهران بیای��د و در تلویزیون ایران «با‬ ‫خوش��حالی»‪ ،‬اس��تدالل امریکا ب��رای تحریم ها را‬ ‫توضی��ح دهد‪ .‬وی همچنین در ای��ن باره گفت‪ :‬من‬ ‫از فرصت گفت وگوی مس��تقیم با مردم ایران درباره‬ ‫انچه حکومت ش��ان انجام داده و اسیبی که به ایران‬ ‫وارد کرده‪ ،‬استقبال خواهم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدعلی الحوثی‪ ،‬رئی��س کارگروه‬ ‫عالی انقالب یمن با اش��اره ب��ه اظهارات پمپئو برای‬ ‫س��فر به تهران و انجام مذاکره گفت امریکا از مواضع‬ ‫خود علیه ایران به شدت عقب نشینی کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دادگاه عالی بریتانیا ب��ا صدور حکمی به‬ ‫نفع یک ش��رکت تسلیحاتی انگلیس��ی‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫این ش��رکت نباید همه سود ناش��ی از مبلغی را که‬ ‫بابت فروش تانک به ای��ران دریافت کرده‪ ،‬به تهران‬ ‫پرداخت کن��د‪ .‬حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫لن��دن در صفح��ه توییتر خود‪ ،‬نوش��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با رای دادگاه انگلیس مبنی بر ملزم‬ ‫نبودن ش��رکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود‬ ‫بده��ی خود ب��ه ایران در س��ال های تحریم مخالف‬ ‫اس��ت و اقدام حقوقی الزم را اتخاذ خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه مطلب خود اورده اس��ت‪ :‬اما این رای هیچ ‬ ‫تاثیری بر الزام ش��رکت انگلیس��ی به پرداخت کل‬ ‫مبل��غ چندصد میلیون پوندی بدهی و س��ود بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬سال ان ندارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫استفاده درست از‬ ‫نقدینگی سرگردان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫بار رونق تولید‬ ‫بر دوش بخش خصوصی‬ ‫ازادراه همین روزها‬ ‫راه می افتد‬ ‫اب تهران‬ ‫الوده نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬حمایت از اشتغال است‬ ‫وحید اریافر‪ :‬اشتغالزایی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫در جوامع در حال پیشرفت به شمار می رود‪ .‬اهمیت این موضوع تا‬ ‫انجا پیش رفته که بسیاری از دولتمردان در کشورهای گوناگون‪،‬‬ ‫با هدف تغییر در امار اشتغال روی کار امده اند تا بتوانند وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیش��تی کش��ور خود را تغییر دهن��د‪.‬در ایران نیز‬ ‫دولت ها با هدف افزایش ضریب اشتغال و ایجاد زیرساخت های‬ ‫کس��ب وکار برنامه های مختلفی داشته اند‪.‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫لرستان ایجاد صنایع مهم تولیدی و صنعتی در مناطق گوناگون‬ ‫به دلیل باال بودن نرخ بسیاری از ماشین االت و ملزومات و مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬زمان بر بوده و در بیش��تر این طرح ها اشتغال چشمگیری‬ ‫ایجاد نشده است‪.‬از این رو‪ ،‬در دنیای مدرن و رو به رشد امروزی‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و کارگاه های زودبازده به عنوان زمینه س��از اصلی‬ ‫تولید و اش��تغال به ش��مار می روند‪.‬در بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫جهان این صنایع کوچک را به عنوان صنایع پیش��رو و اش��تغالزا‬ ‫می شناسند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز از س��ال های نه چندان دور ب��ه این موضوع‬ ‫اهمیت ویژه ای داده ش��ده تا جایی که در برخی از نقاط کش��ور‪،‬‬ ‫درصد اش��تغال این صنایع در کارگاه ها بیش��تر از صنایع بزرگ‬ ‫و صنعتی است‪.‬اس��تان لرس��تان نیز از این مهم بهره برده و در‬ ‫س��ال های گذشته و با برنامه ریزی دقیق در راستای توسعه این‬ ‫کارگاه ها و صنایع کوچک گام های مهم و اساسی برداشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد شهرک های صنعتی در شهرستان های گوناگون و‬ ‫توس��عه زیرساخت های انها در کنار حمایت از تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین ایجاد دوره های مختلف تخصصی و فنی برای فروش‪،‬‬ ‫ایجاد برندینگ و حضور مستمر و تاثیرگذار در بازار می تواند به‬ ‫عنوان گام مهم و اساسی برای تولیدکنندگان و صنایع کوچک‬ ‫و زودبازده باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان توانسته با‬ ‫برنامه ری��زی دقیق‪ ،‬حضور مس��تمر در کنار س��رمایه گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان و واگذاری زیرس��اخت های مناسب تولید به این‬ ‫افراد‪ ،‬برای رونق تولید و اشتغال زودبازده اقدام کند‪ .‬در چند سال‬ ‫گذشته با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور‪ ،‬رونق شهرک های‬ ‫صنعتی در لرستان به خوبی قابل مشاهده بوده تا جایی که برخی‬ ‫شهرک های صنعتی استان در سال های گذشته به عنوان محلی‬ ‫ب��رای حضور س��رمایه گذاران جدید و صنایع نوپا تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹امار شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫بختی��ار رازان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان لرستان با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ ۲۲‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی دولتی و یک شهرک خصوصی‬ ‫در شهرهای لرستان به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ای��ن ش��هرک ها در مس��احتی حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬هکت��ار وجود دارند‪ .‬مس��احت‬ ‫ش��هرک های صنعتی لرستان در مقایسه با شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان های در حال توسعه یا توس��عه یافته بسیار کوچک بوده‬ ‫به طوری که در برخی از اس��تان ها مساحت شهرک های صنعتی‬ ‫به بیش از ‪۱۲‬هزار هکتار می رسد‪ .‬وی با اشاره به تالش های این‬ ‫شرکت برای توسعه شهرک های صنعتی در لرستان نیز گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۱۵۰۰‬هکتار شهرک صنعتی موجود‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬هکتار‬ ‫در یک س��ال گذش��ته تملک و به مس��احت شهرک های استان‬ ‫اضافه ش��ده است‪ .‬او افزود‪ :‬این ش��هرک ها در شهرهای نوراباد‪،‬‬ ‫رومش��کان‪ ،‬بیرانشهر و چمن س��لطان الیگودرز در حال ساخت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی مساحت میانگین ش��هرک های صنعتی استان را‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هکتار عنوان و اظهار کرد‪ :‬در برخی استان های‬ ‫صنعتی ش��هرک هایی با مس��احت ‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار هکتار وجود دارد‪.‬‬ ‫رازانی افزود‪ :‬کوچک بودن مس��احت شهرک های صنعتی استان‬ ‫دلیلی بر نادیده گرفتن صنایع کوچک اس��تان نیست و باید این‬ ‫مه��م را در نظ��ر داش��ت که برخ��ی صنایع کوچک اس��تان از‬ ‫مزیت های نس��بی و ظرفیت های ویژه بهره مند هس��تند‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫لرس��تان گفت‪ :‬از ‪ ۲۲‬ش��هرک صنعتی استان‪ ۱۷ ،‬شهرک اماده‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنعتی است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می توان گفت‬ ‫این ش��هرک ها از زیرس��اخت های اساس��ی مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫تلفن‪ ،‬راه دسترسی مناسب‪ ،‬خیابان کشی و قطعه بندی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سایر شهرک های استان نیز در دست‬ ‫تملک یا در حال ایجاد زیرساخت مناسب است تا به زودی صنایع‬ ‫کوچک و واحدهای تولیدی در انها مستقر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های موجود‬ ‫رازان��ی در ادامه با اش��اره به اهمیت ش��هرک های صنعتی در‬ ‫رونق تولید اظهار کرد‪ :‬در اس��تان لرس��تان حدود ‪ ۱۳۴۲‬پروانه‬ ‫بهره برداری از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر شده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۳۰‬درصد در شهرک های صنعتی استان مستقر‬ ‫هس��تند‪.‬وی گفت‪ :‬از مجموع صنایع مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان نیز ‪ ۶۵‬درص��د فعال بوده اما ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫تولی��دی خود فعالی��ت نمی کنند‪.‬وی حمای��ت از این صنایع را‬ ‫ضامن تولید و اش��تغال دانست و افزود‪ :‬صنایع کوچک به عنوان‬ ‫صنایع کاربر و اش��تغالزا به شمار می روند ب ه طوری که با ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان سرمایه گذاری می توانند یک شغل مستقیم‬ ‫ایجاد کنند در صورتی که صنایع بزرگ به دلیل اینکه سرمایه بر‬ ‫هس��تند با حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان سرمایه گذاری یک شغل‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬وی حمایت از صنایع کوچک را حمایت از اشتغال‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس مطالعات انجام شده‪ ،‬بیش از ‪۹۶‬‬ ‫درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داده اند‬ ‫که باید با حمایت بیش��تر از این صنایع در راستای اشتغالزایی و‬ ‫تولید اس��تان برنامه ریزی کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط استان بیشتر در حوزه های دارویی ‪ ،‬غذایی‪ ،‬ارایشی و‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬شیمی و کانی غیرفلزی فعال بوده و در برخی از این‬ ‫صنایع در کشور از مزیت نسبی و ظرفیت باالیی بهره مند هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی اس��تان‬ ‫ظرفیت نخس��ت لرس��تان در حوزه های گردشگری و کشاورزی‬ ‫تعریف ش��ده و در گام دوم ب ه دلیل قرار گرفتن لرس��تان در زون‬ ‫سنندج‪ -‬س��یرجان‪ ،‬معادن س��نگ تزئینی زیادی در این استان‬ ‫وجود دارد که ان را در میان برندهای تجاری س��نگ تزئینی و‬ ‫نمای کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشه های صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫رازان��ی در ادامه با اش��اره به وجود خوش��ه های صنعتی برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان لرس��تان نیز گف��ت‪ :‬با برنامه ریزی در‬ ‫سال های گذش��ته به مطالعه ‪ ۱۲‬خوشه کسب وکار پرداخته ایم‬ ‫که با عملی شدن این مهم می توانیم به صورت تخصصی و بیش‬ ‫از گذش��ته از صنایع کوچک و صنایع خرد استان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان لرستان‪ ،‬خوشه‬ ‫س��نگ را از مهم ترین خوش��ه های کس��ب وکار استان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬این خوشه پس از مطالعه و کار عملی در میان خوشه های‬ ‫توسعه یافته استان قرار گرفته است‪.‬او خوشه گلیم و فرش را در‬ ‫حال توسعه عنوان کرد و افزود‪ :‬خوشه های عسل و ابزیان نیز در‬ ‫ش��رف توس��عه بوده که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال‬ ‫فرایند توس��عه این خوشه ها اغاز می ش��ود‪.‬وی اظهار امیدواری‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی لرستان به مطالعه ‪ ۱۲‬خوشه کسب وکار پرداخته‬ ‫ک��ه با عملی ش��دن این مه��م می تواند به صورت تخصصی و بیش از گذش��ته از‬ ‫صنایع کوچک و خرد استان حمایت کند‬ ‫کرد با توس��عه این خوشه های کسب وکار‪ ،‬حمایت بنگاه محوری‬ ‫به حمایت خوش��ه محوری تبدیل ش��ود تا بتوان با برنامه ریزی‬ ‫دقیق و تخصصی برای رونق تولید و کسب وکار استان اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان در ادامه با‬ ‫اشاره به تملک ‪ ۷۵‬واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان از سوی بانک ها نیز اظهار کرد‪ :‬بر اساس امار‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد از واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها با مس��احت میانگین‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتار از شهرک ها در تملک بانک های استان است‪ .‬رازانی‬ ‫خواس��تار برنامه ریزی و تس��ریع در واگذاری این واحدها ش��د و‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور میانگی��ن ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان از س��رمایه افراد و‬ ‫اقتصاد کشور در این واحدها به صورت تعطیل و راکد رها شده و‬ ‫روزبه روز در حال مس��تهلک شدن است که امیدواریم بانک ها با‬ ‫س��رعت عمل بیشتری در واگذاری یا راه اندازی انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تنها راه برون رفت از این مشکل را برنامه ریزی بانک ها برای‬ ‫راه اندازی دوباره واحدهای تحت تملک دانست و افزود‪ :‬بانک های‬ ‫اس��تان باید با واگذاری و راه اندازی دوباره این طرح ها از س��وی‬ ‫افراد ذی صالح‪ ،‬عالوه بر رفع مش��کل مالک طرح‪ ،‬مشکل بانک و‬ ‫واحد تولیدی را نیز برطرف کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان لرستان در ادامه بیشترین دلیل غیرفعال شدن‬ ‫طرح ها را کمبود نقدینگی دانس��ت و گفت‪ :‬دولت از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫اق��دام به تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی کش��ور کرده که‬ ‫استان لرستان نیز از این طرح بهره مند بوده و از طریق طرح هایی‬ ‫مانند رونق و تس��هیالت روس��تایی و تسهیالت صندوق توسعه‬ ‫برای س��رمایه در گردش‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی و راه اندازی طرح ها‬ ‫تسهیالت گسترده ای اعطا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار‬ ‫رازانی بازاریابی مناسب را از دیگر مشکالت برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی عنوان کرد و افزود‪ :‬با بازاریابی مناسب در کنار باال بردن‬ ‫کیفی��ت می توان در بازار رقابتی حضور داش��ت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی برندهای صنعتی لرس��تان در این ب��ازار رقابتی حضوری‬ ‫فع��ال دارن��د و به دلیل کیفیت و نرخ مناس��ب توانس��ته اند در‬ ‫بازاره��ای داخل��ی و خارجی فعالیت کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان در ادامه با اشاره به ‪۲۱‬‬ ‫م��رداد روز مل��ی حمای��ت از صنایع کوچک نی��ز گفت‪ :‬صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط استان لرستان به عنوان بازوان اصلی تولید و‬ ‫رونق اقتصادی در اس��تان است که شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان نیز ب��ا برنامه ریزی و حمایت همه جانبه برای توس��عه و‬ ‫شکوفایی انها در تالش است‪ .‬رازانی افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده نیز در روز ملی حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬برنامه هایی‬ ‫با ه��دف معرفی واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‪ ،‬معرفی‬ ‫دس��تاوردهای شرکت شهرک های صنعتی استان و اعالم برنامه‬ ‫پیش رو برای اینده و حمایت از تولیدکنندگان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعضای انجمن قطعه سازان کشور اعالم کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫چرخه سبز‬ ‫برقی ها‬ ‫از تولید‬ ‫تا مصرف‬ ‫بار رونق تولید بر دوش بخش خصوصی‬ ‫محمدجوادشریفی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫خبر‬ ‫فیبر نوری‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در‬ ‫فرمانداری شهرستان گنبد با فرماندار دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫غالمعلی ش��همرادی به‬ ‫منظور بررسی راهکارها و ارتقای ایجاد بستر‬ ‫ارتباطی مناس��ب با فرماندار شهرستان گنبد‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر مخاب��رات منطقه گلس��تان در این‬ ‫دی��دار امادگی خود را برای بررس��ی امکانات‬ ‫و اجرای طرح فیبرنوری و همچنین برقراری‬ ‫شبکه دولت در تمامی اداره ها و دهیاری ها ی‬ ‫شهرستان گنبد اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در راستای شروع فعالیت های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬درباره نحوه برگزاری‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫ارتباطی‪ ،‬بررس��ی امکانات و رفع مش��کالت‬ ‫ارتباطی ش��عب رای گی��ری اع�لام امادگی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عبدالقدی��ر کریم��ی‪ ،‬فرمان��دار‬ ‫شهرستان گنبد‪ ‬با اشاره به اهمیت ارتباطات‬ ‫در زمینه ه��ای گوناگ��ون زندگ��ی ام��روزی‬ ‫و وضعی��ت جغرافیای��ی ای��ن شهرس��تان با‬ ‫وجود روس��تاهای بس��یار‪ ،‬خواس��تار توسعه‬ ‫بیش��تر زیرس��اخت های ارتباط��ی و رف��ع‬ ‫مش��کالت مخابرات��ی در ای��ن شهرس��تان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیروز شنبه‪ ۵ ،‬مرداد نشست خبری انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی با حضور مازیار بیگلو‬ ‫دبیر انجمن و فرهاد به نیا س��خنگوی این انجمن برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬محور این نشس��ت بررس��ی پرداخت تس��هیالت‬ ‫‪۸۴۴‬میلی��ون یورویی بود که مهلت ان به پایان رس��یده‬ ‫و هنوز تمدید نش��ده اس��ت‪ .‬به گفته اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان بانک مرکزی اعالم کرده صنعتگران‬ ‫باید این تسهیالت را از جای دیگری تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی و نقد عملکرد ان‬ ‫فرهاد به نیا‬ ‫عملکرد بانک‬ ‫مرکزی و‬ ‫پرداخت نکردن‬ ‫تسهیالتی که به‬ ‫تصویب هیات‬ ‫دولت رسیده‪،‬‬ ‫یکی از موانع‬ ‫رونق تولید‬ ‫است‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫در وضعیت‬ ‫فعلی بار رونق‬ ‫تولید فقط بر‬ ‫دوش بخش‬ ‫خصوصی است و‬ ‫گویا قرار نیست‬ ‫سازمان های‬ ‫دولتی کمکی به‬ ‫این بخش کنند‬ ‫‪ ،‬در ابتدای نشس��ت فره��اد به نیا‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی‪ ،‬عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تس��هیالت‬ ‫مص��وب دی س��ال گذش��ته را مان��ع بازدارن��ده تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناق��ص ک��ف کارخانه ها دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫از وظای��ف بان��ک مرک��زی هدایت نقدینگی به س��مت‬ ‫بنگاه های مولد بوده و با سیاس��ت های تدوین ش��ده این‬ ‫نه��اد باید گ��ردش مالی در بنگاه ه��ای تولیدی منجر به‬ ‫رونق تولید شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این امر منجربه کاهش تورم‬ ‫و حتی مهار ان در کش��ور می ش��ود‪ .‬به نیا ادامه داد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته ‪۱۱‬هزار میلیارد توم��ان با بهره ‪ ۲۴‬تا ‪۲۶‬درصد‬ ‫به عنوان تس��هیالت برای صنعت خودرو مصوب ش��د که‬ ‫ق��رار ب��وده خودروس��ازان ان را به زنجی��ره تامین خود‬ ‫تزریق کنند‪ .‬با پیگیری های بس��یار بخش��ی از ان(مبلغ‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد تومان) پرداخت ش��د و قرار بود باقیمانده‬ ‫تس��هیالت تا اردیبهش��ت در اختیار خودروس��ازان قرار‬ ‫بگیرد که با پایان یافتن مهلت پرداخت(پایان خرداد ‪)۹۸‬‬ ‫این امر به س��رانجام نرسید‪ .‬این مقام صنفی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با تزریق ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان به صنعت خودرو و‬ ‫بنگاه های تولیدی‪ ،‬جانی تازه به کالبد قطعه سازی دمیده‬ ‫ش��د و ش��اهد بودیم تیراژ تولید خ��ودرو از ‪۶۰۰‬هزار به‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬خودرو رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین تسهیالت از محلی دیگر‬ ‫به نیا با اش��اره به پرداخت تسهیالت ارزی ‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورویی یاداور ش��د‪ :‬پیش تر انجمن قطعه س��ازان کشور‬ ‫اعالم کرد تس��هیالت ارزی به کار بسیاری از قطعه سازان‬ ‫کشور نمی اید و بهتر است مبلغ ریالی ان پرداخت شود‪.‬‬ ‫ام��ا در ادامه به توصیه رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار ش��د مبلغ ارزی دریافت و خودروسازان ان‬ ‫را به شکل ریالی به قطعه سازان پرداخت کنند‪ .‬سخنگوی‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی با‬ ‫بیان اینکه بانک مرکزی تغییر سیاس��ت داد و اعالم کرد‬ ‫ک��ه لی��ر و روپیه در اختیار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تبدیل ارز برای‬ ‫نقل و انتقال ان به کش��ور مقصد فرایندی هزینه بر است‬ ‫با این وجود قطعه س��ازان این امر را پذیرفتند‪ ،‬اما باز هم‬ ‫بانک مرکزی به تعهداتش عمل نکرد و تا امروز که زمان‬ ‫پرداخت به پایان رس��یده‪ ،‬هیچ مبلغی از تسهیالت ارزی‬ ‫ب��ه صنعت خودرو تزریق نش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر هم بانک مرکزی بیان می کند خودروسازان‬ ‫ای��ن پ��ول را از ج��ای دیگر تهیه کنند؛ یعنی نقطه س��ر‬ ‫خ��ط چراک��ه صنعتگران باید دوباره تم��ام راه های رفته‬ ‫را برای دریافت تس��هیالت طی کنند‪ .‬سخنگوی انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کشور با اش��اره به ‪۱۶۰‬هزار خودرو ناقص‬ ‫در ک��ف پارکینگ خودروس��ازان(ایران خودرو ‪۹۷‬هزار و‬ ‫س��ایپا ‪۶۳‬ه��زار خودرو) ادام��ه داد‪ :‬ارزش این خودروها‬ ‫افزون بر ‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬انتظار این بود که‬ ‫تسهیالت پرداخت ش��ود و قطعه سازان با رفع مشکالت‬ ‫نقدینگی ش��ان‪ ،‬قطع��ات مورد نی��از را تامین کرده و این‬ ‫خودروها تجاری ش��وند‪ .‬اگر این تعداد خودرو وارد بازار‬ ‫می ش��د به طور قطع قیمت ها به ش��دت کاهش می یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا عرضه خ��ودرو و روند کاهش��ی قیمت ها‬ ‫دالل ه��ا که ممکن اس��ت ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خ��ودرو احتکار‬ ‫ک��رد ه باش��ند ناگزیر ب��ه عرضه انها ب��رای جلوگیری از‬ ‫زیان بیش��تر می شدند‪ .‬این امر محقق نشد و نرخ خودرو‬ ‫همچنان یکی از دالیل نارضایتی مردم از صنعت خودرو‬ ‫باق��ی مان��د‪ .‬به نیا با بیان اینک��ه عملکرد بانک مرکزی و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزای��ش روزافزون تولی��د خودروها و معضل‬ ‫الودگ��ی هوا ش��رکت های خودروس��از را بر ان‬ ‫داش��ته ت��ا راهکاری برای حل ای��ن معضل پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬نتیجه پژوهش های مهندس��ان منجر به‬ ‫طراحی و تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی‬ ‫شده و در دو دهه گذشته عزم و انگیزه جدی در‬ ‫خودروسازی جهان بر تولید و توسعه خودروهای‬ ‫هیبریدی و الکتریکی ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫جهت گی��ری ب��رای کاهش وابس��تگی ش��بکه‬ ‫حمل ونقل به سوخت های فسیلی و بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی ش��کل گرفته است‪ .‬فناوری هایی‬ ‫که در راس��تای دس��تیابی به این ه��دف به کار‬ ‫گرفته ش��ده ‪ ،‬در چند س��ال گذش��ته تبدیل به‬ ‫فناوری های «های تک» و استراتژیک شدند‪ .‬در‬ ‫ایران بیش��تر خودروهای الکتریکی تولید ش��ده‬ ‫در حد نمونه اولیه هس��تند و ش��رکت ها دالیل‬ ‫گوناگونی از قبیل نبود زیرساخت های مناسب و‬ ‫تامین نشدن بودجه و نبود دانش و فناوری کافی‬ ‫برای تولید انبوه سیستم و قطعات این خودروها‬ ‫را مانع تولید می دانند‪.‬‬ ‫براساسنظرکارشناساندرسال‪۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۱۸‬خورشیدی) سهم خودروهای هیبریدی‬ ‫از احتراق داخلی بیش��تر خواهد شد اما در عین‬ ‫حال خودروهای هیبریدی از یک موتور احتراق‬ ‫داخل��ی نیز بهره خواهند ب��رد‪ .‬از این رو صحبت‬ ‫از گ��ذر س��ریع از موتورهای احت��راق داخلی به‬ ‫خودروهای هیبریدی در زمان نزدیک‪ ،‬بسیار دور‬ ‫از ذهن است بنابراین نگرانی درباره پایان یافتن‬ ‫یا کاهش شدید نیاز به روانکار‪ ،‬بسیار بعید به نظر‬ ‫می رسد حداقل نه به این زودی ها‪ ،‬اما تقاضا برای‬ ‫روغن های سینتیک با کیفیت باال رو به رشد است‬ ‫و اماده یک افزایش قابل توجه که این رشد ناشی‬ ‫از افزای��ش پیچیدگی موتورهای احتراق داخلی‬ ‫اینده است‪ .‬مهم ترین سود برقی سازی خودروها‬ ‫کمک کردن به کاهش تولید و انتش��ار االینده ها‬ ‫در ترافیک شهری است به همین دلیل می توان‬ ‫ان را یک بهبود مثبت در چرخه محیط زیست و‬ ‫اینده سالم قلمداد کرد‪ .‬اگر در اینده یک چرخه‬ ‫کام�لا س��بز در چرخ��ه تولید تا مص��رف ایجاد‬ ‫ش��ود می توان از خودروهای برقی به عنوان یک‬ ‫پیشرفت مناسب و ارزش��مند در کاهش انتشار‬ ‫نام برد‪ .‬به باور برخی کارشناسان ادعاهای مطرح‬ ‫ش��ده درباره س��هم خودروهای برقی در چرخه‬ ‫کاه��ش االیندگی به ش��دتی که بیان می ش��ود‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬خودرو پورش��ه هیبرید‬ ‫اسپرت س��دان با توانایی رسیدن به قدرت ‪۶۸۰‬‬ ‫اس��ب بخار در ازمایش های رسمی و در شرایط‬ ‫کنترل ش��ده توانس��ته امتیاز تولید ‪ ۶۶‬گرم دی‬ ‫اکس��یدکربن به ازای هر کیلوگرم برسد اما نتایج‬ ‫از سوی سازنده موتور ارائه شده و با نتایج حاصل‬ ‫از کارک��رد واقعی باید م��ورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته بر کس��ی پوشیده نیس��ت که برقی سازی‬ ‫خودروه��ا تاثیر مثبتی ب��ر طبیعت و االیندگی‬ ‫خواهد داشت اما سود و منافع خودروهای برقی‬ ‫زمانی اشکار می شود که تمام زنجیره الکتریکی‬ ‫از تولید تا مصرف کامال سبز باشد‪.‬‬ ‫‪ 160‬هزار خودرو ناقص‪ ،‬نتیجه تامین نشدن تسهیالت‬ ‫از وظایف بانک مرکزی هدایت نقدینگی به س��مت بنگاه های مولد‬ ‫اس��ت‪ .‬با سیاس��ت های تدوین ش��ده این نه��اد باید گ��ردش مالی‬ ‫بنگاه های تولیدی منجر به رونق تولید شود که این امر کاهش تورم‬ ‫و حتی مهار ان را به دنبال دارد‬ ‫پرداخت نکردن تس��هیالتی ک��ه به تصویب هیات دولت‬ ‫رس��یده یکی از موانع رونق تولید اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نوع برخورد از س��وی بانک مرکزی تجربه نخست نبود و‬ ‫پیش تر هم در حوزه مالی و سوءاس��تفاده موسس��ه های‬ ‫مال��ی از وجوهات مردم‪ ،‬موجب بی اعتمادی و نارضایتی‬ ‫م��ردم را ایجادک��رده بود‪ .‬او گفت‪ :‬درحال حاضر بیش��تر‬ ‫زم��ان و انرژی این نهاد مالی برای کم و زیاد ش��دن نرخ‬ ‫ارز ص��رف می ش��ود درحالی ک��ه باید با سیاس��ت هایی‪،‬‬ ‫پول های بلوکه ش��ده در سایر کشورها را به خزانه دولت‬ ‫برمی گرداند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ام��روز طی��ف زی��ادی از خودروه��ای ناقص در کف‬ ‫پارکینگ خودروس��ازها بدون تکلی��ف باقی مانده اند که‬ ‫امیدواریم با دس��تور رئیس جمه��وری مبنی بر پیگیری‬ ‫جدی موضوع‪ ،‬مس��ئله پیش از توق��ف صنعت خودرو و‬ ‫قطع��ه رفع ش��ود‪ .‬البته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫راه حل هایی به دنب��ال تزریق نقدینگی به صنعت خودرو‬ ‫اس��ت و از خودروسازان خواس��ته از طریق فروش اموال‬ ‫غیرتولی��دی خود‪ ،‬نقدینگی مورد نیاز را به چرخه تولید‬ ‫برگردانن��د‪ .‬این موضوع چند ماه زم��ان می برد و به طور‬ ‫قطع‪ ،‬به ضرر بازار تقاضا است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمی درست‪ ،‬اما به شرط هایی‬ ‫سخنگو انجمن قطعه س��ازان کشور به دومین موضوع‬ ‫مه��م ای��ن روزهای صنعت خودرو اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازی ها به بخ��ش خصوصی تصمیم‬ ‫درس��تی اس��ت که انجمن هم از ان حمایت می کند‪ ،‬اما‬ ‫اصرار ما «تجدی��د ارزیابی» گروه صنعتی ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا اس��ت زیرا این واگذاری باید در بهترین‬ ‫ش��کل و با ارزش واقعی انجام شود تا سودده باشد‪ .‬به نیا‬ ‫در ادامه با اشاره به چالش دیگر این صنعت گفت‪ :‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی درامد مالیاتی سال گذشته خود را ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد اعالم کرده اس��ت‪ .‬حال پرسش انجمن این است‬ ‫ک��ه این مبلغ چگونه وصول ش��ده اس��ت؟ تولیدکننده‬ ‫به دلی��ل ب��اال رفتن ن��رخ ارز و مواد اولی��ه در حال زیان‬ ‫هس��تند و دریافت مالیات از س��وی سازمان امور مالیاتی‬ ‫بدون در نظر گرفتن شرایط نشان می دهد کمترین توجه‬ ‫را به تولید در واحدهای صنفی و صنعتی ندارد‪ .‬در نهایت‬ ‫ای��ن امر منجر به تعدیل نی��رو و پرداخت حقوق بیکاری‬ ‫می شود بدون اینکه این پرداخت ارزش افزوده ای به دنبال‬ ‫بهره مندی ‪۱۲‬هزار هرمزگانی از اموزش های مهارتی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اس��تان هرمزگان با اش��اره به مهارت محور ش��دن‬ ‫ب��ازار کار این��ده‪ ،‬گفت‪ :‬چالش فقر مهارتی در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬مهارت‬ ‫به عنوان یکی از موضوع های کلیدی و مهم در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫اس��ماعیل خاش��عی‪ ،‬خبرنگار‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬اسماء کریمی در نشست خبری‬ ‫از توانمندس��ازی نیروی انس��انی در کش��ور به عنوان رس��الت جدی سازمان اموزش‬ ‫فنی وحرف��ه ای ن��ام برد و اظهار کرد‪ :‬برای تحقق ش��عار «هر هرمزگانی یک مهارت»‬ ‫نیازمند همراهی رس��انه ها در راه اندازی نهضت مهارت افزایی در اس��تان هستیم‪.‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اموزش های مهارتی در اس��تان هرم��زگان در ‪ ۱۱‬مرکز اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای دولتی‪ ۱۵۷ ،‬اموزش��گاه ازاد‪ ۳ ،‬مرکز جوار کارگاهی‪ ۱۰ ،‬مرکز در پادگان ها‬ ‫و ‪ ۷‬مرک��ز در زندان ه��ا ب��ه جامعه هدف ارائه می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۹‬شهرس��تان نیز‬ ‫دهس��تان های هدفی وجود دارد که اموزش های مهارتی روس��تایی را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫ی و حرفه ای استان هرمزگان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫از ‪ ۳۵‬هزار نفر در اس��تان از اموزش های مهارتی بهره مند ش��دند‪ ،‬عنوان کرد‪۱۶ :‬هزار‬ ‫نفر از این مهارت اموزان در مراکز دولتی و ‪۱۸‬هزار نفر نیز در اموزش��گاه ازاد اموزش‬ ‫دیدند‪.‬کریمی با بیان اینکه در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬هزار نفر در مراکز‬ ‫فنی و حرفه ای هرمزگان مهارت های گوناگون را فراگرفته اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اموزش های‬ ‫مهارت��ی متن��وع و در قالب ‪۶‬هزار نوع اموزش اس��تاندارد در بخش های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬فرهنگ و هنر ارائه می ش��ود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ش��رکت کنندگان در‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ از بدهی خودروسازان تا خصوصی سازی‬ ‫در ادامه مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬مبلغ مطالبات قطعه سازان‬ ‫از خودروس��ازان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت که ‪۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان سررسید شده است‪ .‬این مبلغ بیش از‬ ‫رقمی است که قرار بود بانک مرکزی در قالب تسهیالتی‬ ‫ارزی در اختیار صنعت خودرو قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در وضعی��ت فعلی گویا بار رونق تولید‬ ‫فق��ط ب��ر دوش بخ��ش خصوصی اس��ت و قرار نیس��ت‬ ‫س��ازمان های دولت��ی کمکی به این بخ��ش کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با بیان اینکه برای‬ ‫واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی دو نکته قابل‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به پیش��ینه خصوصی سازی در‬ ‫کشور دقت کنیم‪ ،‬می بینیم که کارنامه درخشانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ .‬به طور معمول‪ ،‬صنایع پس از واگذاری‬ ‫دچار بحران های مالی و کارگری شده و در ادامه تعطیل‬ ‫شده اند؛ بنابراین اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان‬ ‫کشور با این نحوه خصوصی سازی خودروسازی ها مخالف‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید س��هام دو خودروس��از به‬ ‫اهل��ش واگذار ش��ود ک��ه بهترین ان خود قطعه س��ازان‬ ‫کشور هستند‪ .‬موضوع دوم که از سوی سخنگوی انجمن‬ ‫هم عنوان ش��د اینکه خودروس��ازی باید با ارزش واقعی ‬ ‫ان انجام ش��ود؛ بنابراین ضروری اس��ت خودروس��ازان‬ ‫تجدید ارزیابی ش��ده و سپس واگذار شوند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی گفت‪ :‬با‬ ‫ش��رایط موجود انجمن از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درخواس��ت دارد که نخست ارزش س��هام خودروسازان‬ ‫ارزیابی دوباره شده تا سرنوشت سایر صنایع را پیدا نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدایی طلبی از وفاق ملی‬ ‫بیگلو در ادامه با اش��اره به دس��تاوردهای نمایش��گاه‬ ‫فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید گفت‪ :‬نخستین‬ ‫دس��تاورد چنین نمایش��گاهی وفاق ملی بود که ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬دیگر اینکه مس��ئوالن و مقامات کش��وری زیادی‬ ‫از این نمایش��گاه بازدید کردند و از نزدیک به مش��کالت‬ ‫و توانمندی های صنعتگران واقف ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫قطعه س��ازان از نمایشگاه‪ ،‬استقبال زیادی کردند هرچند‬ ‫انه��ا پیش از این هم وفاداری خ��ود را ثابت کرده بودند‬ ‫دوره ه��ای اموزش مهارتی که موفق به کس��ب امتی��از الزم در ازمون های پیش بینی‬ ‫ش��ده باش��ند‪ ،‬گواهینامه های بین المللی دریافت خواهند کرد و ‪ ۴۰‬هزار نفر در سال‬ ‫گذش��ته در این ازمون ش��رکت کردند که ‪ ۲۵‬هزار نفر موف��ق به دریافت گواهینامه‬ ‫شدند‪.‬مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان همچنین به معرفی طرح های‬ ‫مهارتی پرداخت و افزود‪ :‬مهارت اموزی در محیط کار واقعی‪ ،‬اموزش سربازان وظیفه‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار‪ ،‬کمپ های ماده ‪ ،۱۶‬توسعه مراکز اموزشی در‬ ‫صنایع و صنوف و ایران مهارت ازجمله طرح های مهارت اموزی اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اس��ت‪.‬این مقام مس��ئول با اش��اره به بخشی از اقدام های انجام ش��ده در سال ‪ ،۹۷‬به‬ ‫فراگیری مهارت های اموزشی از سوی ‪ ۳۸۰‬نفر از معتادان بهبودیافته در کمپ های‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬و‪۳‬هزار س��رباز وظیفه اش��اره کرد و افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۹۶‬معتاد و ‪ ۵۵۰‬س��رباز‬ ‫در حال فراگیری دوره های مهارتی هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷۰۰‬نفر از زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار در محالت اسالم اباد‪ ،‬شهرک توحید‪ ،‬فرودگاه قدیم‪ ،‬چاهستانی ها‪،‬‬ ‫ای��ت اهلل غفاری و گل کنی در دوره های مهارتی در حال اموزش هس��تند‪ .‬کریمی در‬ ‫بخش دیگری از این نشست خبری‪ ،‬ارائه اموزش های مهارتی رایگان با کمک خیران‬ ‫به برخی از مناطق محروم اس��تان هرمزگان از جمله بش��اگرد را مورد اشاره قرار داد و‬ ‫گفت‪ :‬با حمایت خیران استان اصفهان‪ ،‬سال گذشته ‪ ۹۰۰‬نفر از شهروندان بشاگردی‬ ‫در قالب ‪ ۴۰‬دوره در رشته های قالی بافی‪ ،‬صنایع چوب و‪ ...‬اموزش دیدند که به واسطه‬ ‫این اموزش ها‪ ۲۵۸ ،‬شغل ایجاد شد‪.‬‬ ‫و پرچم��دار خودکفای��ی ب��وده و هس��تند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور با گالیه از برخی قطعه س��ازان که‬ ‫بیش��ترین مص��رف ارزی را داش��تند اما ب��ا لجاجت در‬ ‫نمایش��گاه حضور نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬این قطعه سازان بدون‬ ‫مش��ارکت در وف��اق ملی ک��ه در صنعت خودرو ش��کل‬ ‫گرفته به ش��کل منفرد و جداگانه در جاهای دیگر اعالم‬ ‫می کنن��د نهضت خودکفایی را پیگی��ری خواهند کرد و‬ ‫ای��ن عملکرد نمی تواند به حال صنعت مفید باش��د‪ .‬وی‬ ‫در بخش��ی دیگر از سخنان خود گفت‪ :‬وقتی از ‪۱۶۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو ناق��ص می گویی��م یعن��ی ‪۱۶۰‬ه��زار خانواده‬ ‫پول ش��ان در خودروس��ازی ها بلوکه ش��ده اما خودرویی‬ ‫تحوی��ل نگرفته ان��د؛ بنابراین ض��رورت دارد این موضوع‬ ‫از س��وی مقام��ات مربوط به ش��کل جدی ت��ر پیگیری و‬ ‫مش��کالت نقدینگی واحدهای صنعتی هر چه زودتر حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل نرخ از شورای رقابت تا مواد اولیه‬ ‫مازیار بیگلو با اش��اره به شایعه هایی مبنی بر بازگشت‬ ‫ش��ورای ملی رقابت به قیمت گذاری خودروها‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫قرار اس��ت این ش��ورا دوباره برگردد باید با یک روش و‬ ‫فرمول جدید باشد زیرا شاهد هستیم که از زمان حضور‬ ‫این شورا در بحث قیمت گذاری خودروها(سال ‪ )۹۰‬زیان‬ ‫هنگفتی متوجه خودروس��ازان ش��د‪ .‬اگر به صورت های‬ ‫مالی این دو خودروس��از و س��هام انها در بورس نگاهی‬ ‫ش��ود‪ ،‬می بینیم که تا پیش از س��ال ‪ ۹۰‬س��ودده بودند‬ ‫ام��ا پس از ان در فهرس��ت ش��رکت های زی��ان ده قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی ارز سنا و گرانی ارز نیما‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان کشور با تاکید بر روشنگری‬ ‫در حوزه نرخ خودروها هم گفت‪ :‬اعالم می ش��ود نرخ ارز‬ ‫کاه��ش یافت��ه در نتیجه نرخ خ��ودرو و به دنبال ان نرخ‬ ‫قطعات هم باید روند کاهش��ی داش��ته باش��د‪ .‬اما تاکید‬ ‫می کن��م نرخ ارز س��نا کاهش یافته که خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان مجاز به اس��تفاده از این ارز نیستند و از ارز‬ ‫نیمایی اس��تفاده می کنند که نرخ ان از ‪۸۵۰۰‬تومان به‬ ‫حدود ‪۱۲‬هزار تومان رسیده است‪ .‬ضمن اینکه نرخ مواد‬ ‫اولیه نیز چند برابر شده است‪ .‬وی با گالیه ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫مواد اولیه به نرخ ارز فروخته می شود چرا معترض گرانی‬ ‫خ��ودرو می ش��ویم؟ عنوان می ش��ود خودروهای چینی‬ ‫ارزان هس��تند بله نرخ تمام شده رقابتی دارند زیرا دولت‬ ‫چی��ن مواد اولی��ه را با ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد تخفیف در اختیار‬ ‫تولیدکننده اش ق��رار می دهد‪ .‬بیگلو در پایان اظهارکرد‪:‬‬ ‫درخواست قطعه س��ازان از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این اس��ت که فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬و مواد پتروشیمی‬ ‫را ب��ا نرخ واحد پول ملی در اختی��ار تولیدکنندگان قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫واردکنندگان خودرو‬ ‫در قبال ایفای تعهدات معوق مسئول هستند‬ ‫معاون کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫اع�لام ک��رد در ح��وزه ف��روش خودروه��ای‬ ‫وارداتی‪ ،‬پ��س از ممنوعیت واردات خودرو در‬ ‫تیر س��ال گذشته‪ ،‬پیش فروش��ی انجام نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬وحید منایی در ارتباط‬ ‫ب��ا پیش ف��روش خودروهای وارداتی ازس��وی‬ ‫برخی ش��رکت ها گفت‪ :‬پیرو ابالغ مصوبه ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال از جمله خودرو‪ ،‬موضوع‬ ‫ممنوعی��ت پیش ف��روش خ��ودرو و همچنین‬ ‫تعیین تکلی��ف قرارداده��ای بالتکلی��ف ب��ه‬ ‫ش��رکت های عرضه کننده خودروهای وارداتی‬ ‫ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬معاون کاالهای سرمایه ای‬ ‫و خدمات س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه‬ ‫بررس��ی های این س��ازمان نش��ان می دهد در‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برخ��ی از ش��رکت های‬ ‫وارد کننده خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬فقط اقدام به فروش فوری خودروهای‬ ‫واردات��ی کرده اند ک��ه در برخ��ی از قراردادها‬ ‫موعد تحویل خودرو فروخته شده پس از تاریخ‬ ‫ممنوعی��ت واردات بوده‪ ،‬با این حال ثبت نامی‬ ‫پس از تاریخ ممنوعیت انجام نشده است‪ .‬وحید‬ ‫منایی اظهار کرد‪ :‬با این حال چنانچه گزارشی‬ ‫مبن��ی بر ادام��ه پیش فروش خودرو ازس��وی‬ ‫ش��رکت های یادشده به این سازمان مستند به‬ ‫اس��ناد و مدارک ارائه شود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬مشابه‬ ‫سایر موضوع ها در حوزه ایفای نشدن تعهدات‪،‬‬ ‫در اس��رع وقت مورد رس��یدگی ق��رار گرفته و‬ ‫در راستای اس��تیفای حقوق مصرف کنندگان‬ ‫برخورد قانونی الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چین افریقا را به سود خود اباد می کند؟‬ ‫‹ ‹سرقت به واسطه قرارداد‬ ‫از وب سایت خبری و انگلیسی زبان‬ ‫به گزارش‬ ‫ماینینگ‪ ،‬از اعطای مجوزهایی برای س��اخت یک واحد‬ ‫ذوب مواد معدنی و ‪ ۲‬واحد تصفیه طال به ش��رکت های‬ ‫چینی خبر داده شده است‪ .‬هفته گذشته‪ ،‬این مجوزها‬ ‫از س��وی دولت تانزانیا به این ش��رکت ها واگذار ش��د و‬ ‫ای��ن اقدام را بخش��ی از تالش های دولت ب��رای تولید‬ ‫درامدهای بیش��تر از بخش معدن کش��ور می دانند‪ .‬در‬ ‫همین ح��ال‪ ،‬دوتو بیتِک��و‪ ،‬وزیر مع��ادن کنگو‪ ،‬ارزش‬ ‫مجوزهایی که به ش��رکت های چینی داده می ش��ود را‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر می داند‪.‬‬ ‫او البت��ه نه به نام ش��رکت های چینی اش��اره کرد و‬ ‫نه جزئیات بیش��تری درباره پروژه های اس��تخراجی در‬ ‫کش��ورهای ش��رق افریقا از جمله غنا و مالی ارائه داد‪.‬‬ ‫این در حالی است که پیش تر و در مارس ‪( ۲۰۱۷‬نیمه‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۵‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۶‬جان ماگوفولی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری تانزانیا‪ ،‬صادرات مواد معدنی را ممنوع‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫ح��اال در میانه س��ال ج��اری میالدی‪ ،‬وزی��ر معادن‬ ‫کنگو از تمایل‪ ۳۷‬ش��رکت چینی به سرمایه گذاری در‬ ‫معادن افریقا اظهار مس��رت می کند و می افزاید‪ :‬پس از‬ ‫بررس��ی دقیق ظرفیت مالی و تاریخچه این شرکت ها‪،‬‬ ‫مجوزهایی را برای س��اخت ‪ ۲‬واح��د تصفیه ذوب طال‬ ‫در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫بیتِکو همچنین می گوید‪ :‬از مارس (اواس��ط اس��فند‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬رقمی به ارزش ‪ ۱۳۶.۷‬میلیارد دالر ش��یلینگ‬ ‫(‪ ۶۰‬میلیون دالر) طال در تانزانیا معامله شده و دولت از‬ ‫این محل‪ ،‬موفق به دریافت ‪ ۷.۷‬میلیارد شیلینگ هزینه‬ ‫حق امتیاز و تملک شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال گفتنی اس��ت س��االنه ‪ ۲۰‬تن طال‬ ‫از معادن کوچک مقیاس تانزانیا تولید می ش��ود اما ‪۹۰‬‬ ‫درصد انها غیرقانونی صادر می شوند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬جان ماگوفولی‪ ،‬رئیس جمهوری تانزانیا‬ ‫اظهار می کند که مجموع درام��د حاصل از معدنکاری‬ ‫در این کش��ور در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته و پ��س از افزایش‬ ‫کنترل دولت او بر این بخش‪ ،‬افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درامده��ای معدن��ی دول��ت در س��ال ‪۲۰۱۸ - ۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪ ۳۰۱‬میلیون‬ ‫ش��یلینگ بود‪ ،‬در حالی که این رقم در س��ال ‪- ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی (سال گذشته و جاری) به ‪ ۳۱۰‬میلیون‬ ‫شیلینگ افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امید می رود تا پایان س��ال اینده میالدی در اواس��ط‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی ای��ن رق��م به ‪ ۴۷۰‬ش��یلینگ‬ ‫افزایش یابد‪ .‬ماگوفولی می گوید‪ :‬کشورهای افریقایی از‬ ‫ثروت های طبیعی از جمله م��واد معدنی که در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬بهره چندانی نبرده اند و مواد معدنی ما به وس��یله‬ ‫قاچ��اق یا حت��ی قراردادهای اس��تخراج م��واد معدنی‬ ‫به س��رقت می رود‪ .‬داده های بان��ک مرکزی همچنین‬ ‫نشان می دهد صادرات طال منبعی کلیدی در مبادالت‬ ‫خارجی تانزانیا به ش��مار می ایند‪ .‬این کش��ور در سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۱.۵۴۹‬میلیارد دالر طال صادر کرد که‬ ‫این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۱.۵۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چیزی شبیه استعمار‬ ‫این خبر ب��ه خوبی موضع دوگان��ه مقامات افریقایی‬ ‫در مقاب��ل چینی ها را نش��ان می ده��د‪ .‬احمد کاظمی‪،‬‬ ‫کارش��ناس معدن در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬این دوگانگی‬ ‫را تایید می کند و توضیح می دهد‪ :‬چینی ها از یک س��و‬ ‫ب��ه ابادانی کش��ورهای افریقایی کم��ک کرده اند اما از‬ ‫س��وی دیگر تاثیر چندان مطلوبی بر اقتصاد کشورهای‬ ‫افریقایی نداش��ته اند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬در سال های ‪۲۰۰۵‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل «شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب» عنوان شد‪:‬‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما کمک به پایداری تولید گروه فوالد خوزستان است‬ ‫فوالد خوزس��تان با ‪ 4‬دهه س��ابقه فعالیت در صنعت‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬روزهای مختلفی را در ای��ن عرصه تجربه‬ ‫ک��رده و اینک ب��ا تکیه بر ای��ن تجربه ها و دس��تیابی به‬ ‫س��اختاری منسجم‪ ،‬ماموریتی به منظور پایداری تولید و‬ ‫توس��ع ه برای بروزرسانی خطوط تولید و حفظ سهم بازار‬ ‫را دنبال می کند‪ .‬در این بین اما تاکید مهندس کش��انی‪،‬‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت بر استفاده حداکثری از توانایی‬ ‫درون مجموع��ه در قالب یک گروه واحد‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫برند فوالد خوزس��تان بیش از گذش��ته‪ ،‬تقویت و نام ان‬ ‫در عرصه ه��ای دیگر صنعت فوالد ایران مطرح ش��ود‪ .‬در‬ ‫میان ش��رکت های گروه که اکنون تعداد انها از انگشتان‬ ‫دو دس��ت هم فراتر می رود‪ ،‬ش��رکت مهندس��ین مشاور‬ ‫پیش��گامان فوالد جنوب با ارائ��ه خدمات مطالعاتی‪ ،‬فنی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬بازرس��ی فنی و ورود به ح��وزه راه اندازی و‬ ‫بهره برداری از واحدهای تولیدی در سال های اخیر‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی ایفا کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل این شرکت می گوید‪:‬‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما کمک به پایداری تولید گروه‬ ‫فوالد خوزس��تان و انتقال دانش فنی و تجربه های ارزنده‬ ‫کارکنان ارزشمند فوالد خوزستان به صنعت فوالد کشور‬ ‫است‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر از روند فعالیت های این‬ ‫ش��رکت با مهندس عباس تفضلی همکالم ش��ده ایم‪ .‬این‬ ‫تو گو را دنبال کنید‪:‬‬ ‫گف ‬ ‫€ €مهندسین مشاور پیش�گامان فراگیر جنوب از‬ ‫جمله شرکت های گروه فوالد است که در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬اهداف از پیش تعیین شده را محقق کرده‬ ‫است؛ از سابقه پیدایش این شرکت بگویید‪.‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۹‬از سوی جمعی از مدیران ارشد و متخصصان‬ ‫زیرمجموعه سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب تاسیس‬ ‫شد و اواخر سال ‪ ،۱۳۹۵‬فوالد خوزستان ‪ ٧٠‬درصد سهام‬ ‫این شرکت را به وسیله شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر‬ ‫خریداری ک��رد‪ .‬از ان زمان این ش��رکت فعالیت خود را‬ ‫ب��ه طور تخصص��ی در ارتقای کارهای حوزه مهندس��ی‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی‪ ،‬مهندس��ی معکوس‪ ،‬بازرسی فنی‪،‬‬ ‫تدوی��ن و اس��تقرار ش��بکه های نگه��داری و تعمیرات و‬ ‫کدینگ‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬بهره برداری و سایر حوزه ها گسترش‬ ‫داد‪ .‬به طور کلی می توان گفت این شرکت با ارائه خدمات‬ ‫تخصصی در صنعت فوالد کشور و بکارگیری سرمایه های‬ ‫انسانی متخصص و با انگیزه به منظور ارزش افرینی برای‬ ‫ذی نفعان خود تالش می کند‪.‬‬ ‫€ €عمده فعالیت های ش�رکت مهندس�ین مشاور‬ ‫پیشگامان فراگیر جنوب در چه حوزه هایی است؟‬ ‫فعالیت های شرکت در حوزه خدمات مشاوره مهندسی‬ ‫از فاز مرحله اول‪ ،‬دوم و س��وم تش��کیل ش��ده است‪ .‬در‬ ‫ح��وزه نظارت کارگاه��ی‪ ،‬پروژه های فوالد خوزس��تان و‬ ‫فوالد ش��ادگان را داریم و در ح��ال مذاکره برای ورود به‬ ‫فوالد خوزس��تان با ‪ 4‬دهه س��ابقه فعالیت‬ ‫در صنعت فوالد کشور‪ ،‬روزهای مختلفی را‬ ‫در ای��ن عرصه تجربه ک��رده و اینک با تکیه‬ ‫بر ای��ن تجربه ها و دس��تیابی به س��اختاری‬ ‫منسجم‪ ،‬ماموریتی به منظور پایداری تولید‬ ‫و توس��ع ه برای بروزرس��انی خطوط تولید و‬ ‫حفظ سهم بازار را دنبال می کند‬ ‫پروژه های زیرمجموعه ش��رکت صنعتی و معدنی توسعه‬ ‫فراگی��ر س��ناباد هس��تیم‪ .‬در حوزه مهندس��ی معکوس‪،‬‬ ‫پروژه هایی در بخش های مختلف شرکت فوالد خوزستان‬ ‫انجام داده ایم و در حال مذاکره با ش��رکت فوالد شادگان‬ ‫و ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر سناباد برای‬ ‫ت بازرس��ی فنی‬ ‫هم��کاری هس��تیم‪ .‬در بخ��ش عملی��ا ‬ ‫تجهی��زات هنگام س��اخت‪ ،‬با فوالد خوزس��تان همکاری‬ ‫کرده ایم و در پروژه های فوالد ش��ادگان و توس��عه فراگیر‬ ‫س��ناباد نیز پیگیر ان هستیم‪ .‬همچنین تدوین و استقرار‬ ‫سیس��تم های ن��ت (‪ )PM‬و کدین��گ در ش��رکت فوالد‬ ‫شادگان و توسعه فراگیر سناباد درحال انجام است‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی یکی از ماموریت ها‬ ‫و تکالیف محول به این ش��رکت است که ابتدای سال ‪۹۷‬‬ ‫برای شرکت تدوین شد و در حال گسترش روزافزون ان‬ ‫هستیم‪ .‬در حوزه بازرسی سازه های صنعتی و نت سازه های‬ ‫صنعتی در شرکت فوالد خوزستان نیز پروژه هایی داریم‪.‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬بروزرسانی و توسعه سیستم های‬ ‫مدیری��ت اطالع��ات یکپارچ��ه (‪ )MIS‬ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزس��تان و تمام ش��رکت های تابع نیز از ماموریت های‬ ‫ما در ش��رکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب‬ ‫اس��ت که از س��وی پرس��نل این ش��رکت در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین راه اندازی و بهره برداری در این شرکت‬ ‫از اواخ��ر س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اغ��از ش��د‪ .‬ب��ا حض��ور در ایین‬ ‫راه اندازی کارخانه احیای مستقیم شرکت فوالد شادگان‪،‬‬ ‫بهره برداری ها اغاز ش��دند و با حض��ور در ایین راه اندازی‬ ‫کارخانه احیای مستقیم نی ریز‪ ،‬میانه و بافت ادامه یافتند‪.‬‬ ‫مذاکره های��ی نیز برای راه ان��دازی و بهره برداری کارخانه‬ ‫کنسانتره و گندله سازی سناباد انجام داده ایم‪.‬‬ ‫€ €در ح�وزه مهم�ی مانن�د «مهندس�ی معکوس و‬ ‫بومی سازی» چه مسیری را طی کرده اید؟‬ ‫نه تنها در شرایط حاد تحریمی فعلی بلکه در تمام شرایط‪،‬‬ ‫مهندسی معکوس قطعات‪ ،‬یکی از الزامات صنعت برای قطع‬ ‫وابس��تگی‪ ،‬اثبات توانایی ها و توسعه یافتگی است‪ .‬هر چند‬ ‫اقدام به هر کاری در فاز صفر مش��کالت منحصر به خود را‬ ‫دارد اما این موضوع مانعی برای یافتن راه حل و رفع مشکل‬ ‫نیس��ت‪ .‬وقتی ما یک مهندسی معکوس را انجام می دهیم‬ ‫ممکن اس��ت در حوزه دانشی ان کمبودهایی داشته باشیم‬ ‫ام��ا با اس��تفاده از توان دانش��گاهی می توانیم این ضعف را‬ ‫پوشش دهیم‪ .‬همچنین در حوزه تامین مواد اولیه قطعات‬ ‫ممکن اس��ت با کاستی هایی روبه رو شویم که در این زمینه‬ ‫نیز نیاز اس��ت شرکت های تولید کننده مواد اولیه‪ ،‬هم راستا‬ ‫با این گونه عملیات و مهندس��ی معکوس‪ ،‬انعطاف پذیر و با‬ ‫پروژه ها هماهنگ ش��وند‪ .‬ممکن است کاهش یا نقص هایی‬ ‫در فناوری تولید یا ابزار کار تولید ان محصول وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬باید با سازنده های مختلف ارتباط برقرار کرد تا توان‬ ‫بالق��وه ای که وجود دارد به بالفعل تبدیل ش��ود‪ .‬در برخی‬ ‫موارد ممکن اس��ت با وجود یافتن راه حل برای تمام موارد‬ ‫یادشده‪ ،‬سرمایه گذاری برای تولید صنعتی توجیه اقتصادی‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬در این حالت‪ ،‬حمایت شرکت های بزرگ را‬ ‫برای سرمایه گذاری یا اطمینان به سرمایه گذار برای خرید‬ ‫انحص��اری بلندم��دت ب��ا رعایت صرفه و ص�لاح دو طرف‬ ‫می طلبد و در نهایت این روندی اس��ت که همه کش��ورها‬ ‫برای صنعتی ش��دن در ان گام برداش��ته و برای رسیدن به‬ ‫این جایگاه از جایی حرکت را اغاز کرده اند‪ .‬کار مهندس��ی‬ ‫معکوس‪ ،‬یک عملیات گروهی است که در مجموعه شرکت‬ ‫ما‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬مجموعه صنعت فوالد و کل کشور‪ ،‬نیاز‬ ‫به همفکری و همکاری وجود دارد‪ .‬در حال حاضر عملیات‬ ‫تدوین مدارک مورد نیاز ساخت و تامین قطعات و تجهیزات‬ ‫خاص به روش مهندس��ی معکوس در فوالد خوزس��تان از‬ ‫س��وی ش��رکت پیش��گامان در حال انجام است و با دستور‬ ‫مدیرعامل محترم فوالد خوزس��تان و به وس��یله ش��رکت‬ ‫پیشگامان‪ ،‬کارگروهی به منظور افزایش دامنه عملکرد این‬ ‫فعالیت از مرحله شناس��ایی قطعات خاص تا مرحله تامین‬ ‫قطعه از داخل به روش بومی سازی فعال شده است‪.‬‬ ‫€ €عملکرد شرکت در سال های گذشته چگونه بوده‬ ‫است؟‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬حدود ‪ 18‬میلیارد ریال درامد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ا توجه به اینک��ه فوالد‬ ‫خوزس��تان س��هام ش��رکت را خریداری کرد‪ ،‬عملکرد این‬ ‫ش��رکت رش��د ‪ ۳۰۰‬درصدی را تجربه کرد و به ‪ 52‬میلیارد‬ ‫ریال رس��ید‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬این رقم به ‪ ٢٢٠‬میلیارد ریال‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ٣٢٥‬میلیارد ریال رش��د کرد‪ .‬پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که بودجه تحولی ما در س��ال ‪ ۹۸‬صعود این‬ ‫رقم به بیش از ‪ ٦۱۰‬میلیارد ریال باشد که نشان دهنده عزم‬ ‫راس��خ برای جهش و برنامه های تحولی موردنظر مدیریت‬ ‫ارش��د سازمان است‪ .‬امیدواریم در افق ‪ ۱۴۰۴‬بتوانیم یکی‬ ‫از شرکت های بزرگ مهندسی و بنام در حوزه فوالد باشیم‪.‬‬ ‫€ €در س�ال ‪ ۹۷‬چ�ه اتفاق های�ی باع�ث توس�عه‬ ‫خدمات شرکت پیش�گامان فراگیر جنوب شد و چه‬ ‫برنامه هایی برای سال جاری و افق ‪ ١٤٠٤‬دارید؟‬ ‫بخشی از این موضوع به ورود شرکت به حوزه های جدید‬ ‫مانن��د راه اندازی و بهره برداری فوالد میانه‪ ،‬راه اندازی فوالد‬ ‫باف��ت‪ ،‬قرارداد پروژه پس��اب فوالد ش��ادگان و پروژه های‬ ‫اتوماس��یون صنعت��ی فوالد خوزس��تان مرتبط اس��ت‪ .‬ما‬ ‫امس��ال هم این روند را ادامه می دهیم و با گس��ترش بازار‬ ‫کار‪ ،‬به ویژه حوزه اتوماس��یون صنعت��ی‪ ،‬قصد داریم تجربه‬ ‫گرانبهای این مجموعه را انتقال دهیم‪ .‬همچنین با تجدید‬ ‫ساختار س��ازمانی‪ ،‬گسترش واحد اتوماس��یون صنعتی را‬ ‫در برنام��ه داری��م و امیدواری��م با اقدامات درس��ت بتوانیم‬ ‫هم در ش��رکت های تابع و هم در کل صنعت فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی را گسترده کنیم و در حوزه راه اندازی‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬انتقال دانش فنی و خدمات مهندس��ی برای‬ ‫بخش توس��عه با حمایت های مدیر عامل فوالد خوزس��تان‬ ‫با ش��رکت توسعه فراگیر سناباد به جمع بندی خوب دست‬ ‫یابیم‪ .‬همچنین درباره افق ‪ ۱۴۰۴‬الزم اس��ت این اهداف را‬ ‫با جدیت دنبال کنیم و با اس��تفاده از دانش��ی که در فوالد‬ ‫خوزس��تان وجود دارد‪ ،‬از انتقال ان به صنعت فوالد کشور‬ ‫نهایت استفاده را ببریم و از ظرفیت های ایجاد شده شرکت‬ ‫برای رشد صنعت کشورمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €رس�یدن ب�ه ای�ن اه�داف نیازمند ی�ک روحیه‬ ‫منس�جم در مجموعه اس�ت‪ .‬ش�ما چ�ه پیامی برای‬ ‫کارکنان پیشگامان دارید؟‬ ‫ش��رکت پیشگامان افزون بر ‪ ۳۰۰‬نیروی انسانی دارد‪ .‬ما‬ ‫در مجموعه‪ ،‬افراد توانمند و باتجربه ای داریم که برای انتقال‬ ‫دانش انها به نسل جدید‪ ،‬نهایت تالشمان را به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫نیروی انسانی توانمند بزرگ ترین برگ برنده شرکت است و‬ ‫بر همین اساس در پروژه بهره برداری فوالد میانه حدود ‪۷۰‬‬ ‫نیرو داریم و در حوزه مشاوره نیز فعال هستیم‪ .‬از کارکنان‬ ‫شرکت انتظار می رود در وهله نخست به عنوان یک نیروی‬ ‫فوالدی‪ ،‬به گروه فوالد خوزستان تعلق خاطر داشته باشند‬ ‫و در کن��ار ان‪ ،‬با روحیه همدل��ی موجب باال رفتن جایگاه‬ ‫فوالد خوزستان در این صنعت و همچنین سرافرازی استان‬ ‫خوزستان در کشورمان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما‪ ،‬کمک به پایداری تولید گروه‬ ‫فوالد خوزس��تان و انتقال دانش فن��ی و تجربه های ارزنده‬ ‫کارکنان ارزش��مند فوالد خوزستان به صنعت فوالد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ادامه این مسیر سیاست گذاری های‬ ‫خاصی می طلبد و امیدوارم با برنامه ریزی درست و همچنین‬ ‫حمایت ها و کمک های مدیر عامل فوالد خوزستان در کنار‬ ‫همت ستودنی و خالصانه کارکنان شرکت پیشگامان برای‬ ‫پیشبرد این اهداف گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫و اتهام هایی‬ ‫مانند استخراج‬ ‫غیر قانونی در‬ ‫غنا‪ ،‬فساد در‬ ‫انگوال‪ ،‬گینه و‬ ‫دیگر کشورها‬ ‫و فرسایش‬ ‫محیط زیست در‬ ‫چاد به چین وارد‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫درب��اره س��رمایه گذاری چینی ه��ا در افریقا حرف و‬ ‫حدیث بسیار اس��ت‪ .‬این در حالی است که بنا بر گفته‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬چین بیشترین سهم از بازار قاره افریقا را در حوزه‬ ‫خدمات مهندسی‪ ،‬زیرساخت ها و ظرفیت های اقتصادی‬ ‫دارد و توانسته با در اختیار گرفتن ‪ ۱۶‬درصد سهم بازار‬ ‫افریقا بیشترین سهم را از ان خود کند‪.‬‬ ‫با این حال اما س��رمایه گذاری چینی ه��ا در افریقا تا‬ ‫اندازه ای رنگ و بوی اس��تعمار دارد و مقامات افریقایی‬ ‫نیز موضع یکس��انی از حضور چینی ه��ا در زمینه های‬ ‫گوناگون اقتصادی از جمله بخش معدن ندارند‪.‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) حدود‬ ‫نیمی از س��رمایه گذاری هایی ک��ه چینی ها در خارج از‬ ‫مرزهای خود انجام داده اند‪ ،‬مربوط به بخش های انرژی‬ ‫و معدن بوده اس��ت‪ .‬در همین حال کش��ورهای جنوب‬ ‫صحرای افریقا از جمله زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬افریقای جنوبی‬ ‫و جمهوری دموکراتیک کنگو حدود یک سوم بودجه ای‬ ‫را که چینی ه��ا صرف س��رمایه گذاری های برون مرزی‬ ‫کردند‪ ،‬به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که چی��ن در پروژه هایی که در‬ ‫بخش استخراج مواد معدنی این قاره انجام داده‪ ،‬چندان‬ ‫خوشنام نیس��ت و اتهام های گوناگونی مانند استخراج‬ ‫غی��ر قانونی در غن��ا‪ ،‬فس��اد در انگوال‪ ،‬گین��ه و دیگر‬ ‫کش��ورها و فرسایش محیط زیس��ت در چاد به ان وارد‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدنامی ها از شرایط نامطلوب کاری حکایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کاظم��ی ادامه می دهد‪ :‬عالوه ب��ر اینها انچه چین را‬ ‫در معرض اتهام قرار می دهد‪ ،‬ش��مار باالی چینی هایی‬ ‫اس��ت که به افریقا مهاجرت کرده اند تا به عنوان نیروی‬ ‫کار در پروژه های این کشور مشغول شوند و شرکت های‬ ‫چینی به اس��تخدام نیروهای محلی در مشاغل معدنی‬ ‫نیاز نداش��ته باش��ند؛ اتفاقی که در دهه گذش��ته رشد‬ ‫چشمگیری داشته اس��ت‪ .‬این رویدادها در شرایطی در‬ ‫حال وقوع هس��تند که گزارش های گوناگون مربوط به‬ ‫تمایالت ضدچینی در این قاره به گوش می رسد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تاثیر فعالیت شرکت های معدنی چینی بر‬ ‫توس��عه افریقا دو پهلو است‪ ،‬به این معنا که افریقایی ها‬ ‫از یک س��و گرایش های ضدچینی دارند و بر این باورند‬ ‫که ورود ش��رکت های این کش��ور به منابع معدنی انها‬ ‫کمکی به اش��تغالزایی نکرده و از سوی دیگر از امکانات‬ ‫زیرساختی که چینی ها در حوالی مناطق معدنی ایجاد‬ ‫کردن��د‪ ،‬بهره مند هس��تند؛ امکاناتی مانن��د جاده های‬ ‫اسفالت یا اب لوله کشی‪ .‬این کارشناس در ادامه اظهار‬ ‫می کند‪ :‬سرمایه گذاری های چین در افریقا موجب رشد‬ ‫ان ش��ده اما ب��ه باور من می ت��وان ان را کم و بیش به‬ ‫پدیده «استعمار» تشبیه کرد‪ .‬گویا چینی ها افریقا را به‬ ‫سود خود اباد می کنند‪.‬‬ ‫جای پای‬ ‫زغال سنگ‬ ‫در مغولستان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫مغولس��تان در سال گذشته میالدی با تولید‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬میلی��ون ت��ن زغال س��نگ یکی از‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ این ماده در جهان بوده و‬ ‫با ذخیره ای بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تن به فعالیت‬ ‫رو به رشد معدنی خود ادامه می دهد‪ .‬نخستین‬ ‫مع��دن بزرگ زغال س��نگ در مغولس��تان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۲۱‬میالدی (‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی) در‬ ‫منطقه االانج شروع به کار کرد‪ .‬پس از جدایی‬ ‫این کش��ور از اتحاد جماهیر ش��وروی در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬میالدی (‪ ۱۳۷۰‬خورشیدی) این معدن‬ ‫فروخته شد و خریدار تمامی تجهیزات معدن را‬ ‫جمع اوری و معدن را تعطیل کرد‪ .‬در نتیجه شهر‬ ‫مجاور معدن نیز تعطیل شد و نیمی از ساکنان‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار نف��ری ان بیکار ش��دند‪ ،‬با این اتفاق‬ ‫نس��بت بیکاری به ‪ ۶۸‬درصد در منطقه رسید‪.‬‬ ‫در ان زمان اکتش��اف زغال سنگ نیز در جریان‬ ‫بوده و در این راستا چندین ذخیره کشف شد؛‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۵‬میالدی (‪ ۱۳۶۴‬خورشیدی)‬ ‫مغولستان از این ذخایر درمجموع ‪ ۶.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن زغال س��نگ اس��تخراج کرد‪ .‬بیش��تر این‬ ‫زغال س��نگ ها از زغال های غیرمرغوب بوده و‬ ‫بزرگ ترین سهم تولید نیز به معادن شارین گل‬ ‫و معدن ناالیح تعلق داش��ته اس��ت‪ .‬مغولستان‬ ‫‪۳‬درصد از ذخایر استخراج شده به حجم حدود‬ ‫‪۲۲۵‬هزار تن را صادر کرد‪ .‬باارزش ترین ذخیره‬ ‫زغال سنگ کک شو در منطقه تاوان گلی کشف‬ ‫شد که به دلیل دور افتاده بودن و داشتن فاصله‬ ‫با مراکز صنعتی و نبود راه اهن و جاده ارتباطی‬ ‫مدت ها از ان بهره برداری نمی ش��د‪ .‬با این حال‬ ‫در برنامه هش��تم توسعه مغولستان این معدن‬ ‫باید س��االنه حدود ‪ ۹‬میلیون تن زغال س��نگ‬ ‫کک شو تولید کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫لحظه شماری برای اغاز نمایشگاه خودرو المان ‪۲۰۱۹‬‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی بزرگان‬ ‫صنعت در نوزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫رئی��س اتاق تعاون ای��ران از حضور پررنگ‬ ‫فع��االن اقتص��ادی در ح��وزه س��اختمان در‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت‬ ‫ساختمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬بهم��ن عبداللهی‪ ،‬رئی��س اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬با بیان اینکه در نوزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت س��اختمان تاکنون حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬ش��رکت کننده داخل��ی و خارجی اعالم‬ ‫حض��ور کرده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ش��رکت کنندگان‬ ‫داخل��ی و خارجی در قال��ب بیش از ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫مت��ر مرب��ع به ط��ور تخصص��ی در ‪ ۲۴‬گروه‬ ‫کاالی��ی از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬مرداد س��ال جاری گردهم‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صنعت س��اختمان‪،‬‬ ‫صنعت مادر است و بیش از ‪ ۶۰‬درصد صنایع‬ ‫کشور به ان وابسته هستند‪ ،‬حضور حداکثری‬ ‫مش��ارکت کنندگان را نکته ه��ای برجس��ته‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه صنعت س��اختمان و‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان در این نمایش��گاه‬ ‫را از محوری تری��ن اهداف نمایش��گاه عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق تعاون ای��ران‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬در‬ ‫س��الی که ب��ه فرم��وده رهبر معظ��م انقالب‬ ‫مزین به ن��ام رونق تولید اس��ت و حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان در دس��تور کار اقتصاد ملی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬ایجاد بس��تر مناسب برای‬ ‫انس��جام تولیدکنندگان در بزرگ ترین رویداد‬ ‫ملی کش��ور در صنعت س��اختمان را بر خود‬ ‫واجب می دانیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رویکرد صادراتی نمایشگاه‬ ‫نوزده��م تصریح کرد‪ :‬با پذی��رش هیات های‬ ‫تج��اری از کش��ورهای هدف و ایجاد بس��تر‬ ‫مناسب برای گفت وگو و مذاکره فعاالن حوزه‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬می توان زمین��ه افزایش‬ ‫تولید و گس��ترش ص��ادرات‪ ،‬خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی و تولی��دات این صنع��ت را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین برگزاری همایش‬ ‫مل��ی در ح��وزه صنعت س��اختمان با حضور‬ ‫اس��تادان و بزرگان صنعت و مهمانان ویژه از‬ ‫کش��ورهایی که در صنعت ساختمان پیشران‬ ‫هستند‪ ،‬تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬امسال نمایشگاه‪،‬‬ ‫رویک��رد علمی را از مهم ترین محورهای خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به مباح��ث جدی��د در صنعت‬ ‫س��اختمان و با هدف رسیدن به خودکفایی و‬ ‫رون��ق تولید و باال بردن س��طح علمی فعاالن‬ ‫اجرایی در صنعت پیش��ران کشور با همکاری‬ ‫دانش��کده کارافرینی دانشگاه تهران ثبت نام‬ ‫‪۲‬دوره اموزشی یک ساله ‪ MBA‬و ‪ DBA‬در‬ ‫حوزه تخصصی صنعت ساختمان‪ ،‬همزمان با‬ ‫اغاز نوزدهمین نمایش��گاه صنعت ساختمان‬ ‫ش��روع و در بیستمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنعت س��اختمان تهران ب��ه کار خود پایان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫کاالی ایرانی در قزوین‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ومین نمایش��گاه کاالی‬ ‫ایران��ی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور بی��ش از ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫تولیدکنن��ده و عرضه کنن��ده از اس��تان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان‪ ،‬البرز‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس و‬ ‫خراسان رضوی در فضایی به مساحت ‪ ۴‬هزار‬ ‫متر مربع برپا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان قزوین در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬س��ومین نمایش��گاه کاالی‬ ‫ایرانی با رویک��رد خرید کاالی ایرانی‪ ،‬تقویت‬ ‫و معرف��ی توانمندی ه��ای تولی��دات داخلی‬ ‫با توجه به ش��عار رونق تولی��د‪ ،‬امکان خرید‬ ‫کاالی ایران��ی را ب��رای ش��هروندان فراه��م‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی اصغر حاجی محمدی افزود‪ :‬دس��تیابی‬ ‫به رش��د اقتص��ادی‪ ،‬نیازمن��د ترویج فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از کاالی ایران��ی و حمای��ت از‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت و برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫بس��تر مناس��بی برای معرفی توانمندی های‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان‪ ،‬تبادل تجربه‪،‬‬ ‫انتق��ال اطالعات و همچنین زمینه اس��تفاده‬ ‫از دس��تاوردهای نوین را ب��رای فعاالن فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گردهمایی بزرگان صنعت خودرو در فرانکفورت‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه میان کش��وری خودرو المان مش��هور به‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو فرانکف��ورت‪ ،‬مهم ترین و‬ ‫یکی از بزرگ ترین نمایش��گاه های خودرو جهان اس��ت‬ ‫که هر ‪۲‬س��ال یک بار و با س��امان دهی انجمن صنعت‬ ‫خودروی المان برگزار می ش��ود‪ .‬از سال ‪۱۹۹۱‬میالدی‬ ‫(‪ 1370‬خورش��یدی)‪ ،‬این نمایش��گاه به ‪۲‬نمایش��گاه‬ ‫ماشین های صنعتی و خودروهای شخصی تقسیم شده‬ ‫است‪ .‬در سال های زوج‪ ،‬نمایشگاه ماشین های صنعتی‬ ‫و تج��اری در هانوف��ر و در س��ال های فرد نمایش��گاه‬ ‫خودروه��ای ش��خصی و برخی از موتورس��یکلت ها در‬ ‫فرانکف��ورت برگزار می ش��ود‪ .‬ب��ه طور معم��ول برای‬ ‫برگزاری این نمایشگاه به ‪۱۲‬ساختمان نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫شرکت هایی‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫فرانکفورت‬ ‫به عنوان مشتری‬ ‫حضور خواهند‬ ‫داشت که کار‬ ‫انها وارد کردن‬ ‫خودروهای جدید‬ ‫و پیشرفته به‬ ‫کشور است؛‬ ‫بنابراین‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫فرانکفورت‬ ‫از کشورهای‬ ‫مختلف‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫خواهد داشت‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی خ��ودرو الم��ان ی��ا ‪IAA‬‬ ‫(مخفف عب��ارت ‪Internationale Automobil-‬‬ ‫‪ )Ausstellung‬بزرگ تری��ن و یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫نمایش��گاه های خودرو جهان است که ساالنه در المان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬نمایشگاه بین المللی خودرو المان برای‬ ‫نخستین بار در سال ‪ ۱۸۹۷‬میالدی (‪1276‬خورشیدی)‬ ‫در هتل بریستول شهر برلین برگزار شد و تنها ‪ ۸‬خودرو‬ ‫در ان حضور داشتند‪.‬‬ ‫پس از گذش��ت نزدیک ب��ه یک ده��ه ورود خودرو‬ ‫ب��ه جامعه در حال رش��د این کش��ور‪ ،‬این نمایش��گاه‬ ‫اهمی��ت بیش��تری پیدا کرد و به یک روی��داد ثابت در‬ ‫المان تبدیل ش��د‪ .‬بیست و دومین دوره این نمایشگاه‬ ‫که در س��ال ‪۱۹۳۱‬میالدی (‪1310‬خورشیدی) برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬عملکرد موفقی داشت و نزدیک به ‪۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫از ان بازدید کردند‪ .‬رش��د صع��ودی بازدیدکنندگان از‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودرو المان ادامه داشت و میزان‬ ‫بازدیدکنن��دگان ای��ن رویداد در س��ال ‪۱۹۳۹‬میالدی‬ ‫(‪1318‬خورش��یدی) ب��ه ‪۸۰۰‬هزار نفر رس��ید‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه برای نخس��تین بار خودرو محبوب و مشهور‬ ‫فولک��س واگ��ن بیتل به نمای��ش عموم��ی درامد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۱‬میالدی (‪1330‬خورش��یدی)‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی خودرو المان برای نخس��تین بار در ش��هر‬ ‫فرانکف��ورت برگزار ش��د و ب��ه این ترتیب نمایش��گاه‬ ‫خودروی فرانکفورت ش��روع به فعالیت کرد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودرو فرانکفورت در س��ال ‪ ۱۹۵۱‬توانست نظر بیش‬ ‫از ‪۵۰۰‬هزار بازدیدکننده را به خود جلب کند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬می�لادی (‪1340‬خورش��یدی)‪ ،‬چهلمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو فرانکفورت برگزار ش��د و‬ ‫توانس��ت پذیرای نزدیک به یک میلی��ون بازدیدکننده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این س��ال تمرک��ز خودروس��ازان ب��ر تجهیزات‬ ‫ایمنی ب��ود و نخس��تین کمربند ایمن��ی در جهان به‬ ‫معرض نمایش عمومی درامد‪ .‬در س��ال ‪۱۹۶۵‬میالدی‬ ‫(‪1344‬خورش��یدی) نیز برای نخستین بار خودروهای‬ ‫ژاپنی در این نمایشگاه حاضر شدند‪.‬‬ ‫گفتنی است در سال ‪۱۹۹۱‬میالدی(‪1370‬خورشیدی)‬ ‫برای نخس��تین بار نمایش��گاه خ��ودرو فرانکفورت به‬ ‫‪۲‬بخش تقس��یم ش��د و با جدا شدن بخش خودروهای‬ ‫تجاری و صنعتی و برگزاری نمایش��گاه مربوط در شهر‬ ‫هانوفر‪ ،‬نمایش��گاه خودرو فرانکفورت به یک نمایشگاه‬ ‫اختصاصی برای خودروهای سواری تبدیل شد‪.‬‬ ‫تو هش�تمین‬ ‫‹ ‹اماده برای ش�رکت در شص ‬ ‫دوره‬ ‫امس��ال نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو الم��ان ب��ه‬ ‫تو هش��تمین دوره وارد خواه��د ش��د و هر روز بر‬ ‫شص ‬ ‫مخاطبان ان افزوده می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه صنعت‬ ‫خودرو المان بس��یار پیشرفته است و این کشور زادگاه ‬ ‫برندهای بس��یار مش��هور مانن��د بن��ز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ائودی‪،‬‬ ‫فولکس واگن و‪ ...‬است‪ ،‬افراد بسیار زیادی منتظر حضور‬ ‫در این نمایش��گاه هستند‪ .‬شرکت های خودرویی نیز نه‬ ‫تنها از المان بلکه از تمام ش��رکت ها در این نمایشگاه‬ ‫حاضر خواهند ش��د چراکه این رویداد یکی از مواردی‬ ‫است که برندهای مختلف می توانند محصوالت خود را‬ ‫به بهترین شکل در معرض دید مخاطبان قرار دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است ش��رکت های خودروساز تمرکز خاصی‬ ‫بر چنی��ن نمایش��گاه های بزرگ��ی دارن��د چراکه این‬ ‫نمایش��گاه ها می توانن��د تاثیر بس��زایی در امار فروش‬ ‫انها داش��ته باش��ند‪ .‬خودروهای مفهوم��ی نیز یکی از‬ ‫جذابیت های بزرگ چنین رویدادهایی به شمار می روند‬ ‫که عالوه بر جذاب بودن‪ ،‬خودروس��ازان به وس��یله ان‬ ‫توانایی ه��ا و فناوری های جدید خ��ود را به رخ رقیبان‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو المان با ش��عار «تحرکی جدی��د در دنیا» به‬ ‫دنبال ایده ها و خالقیت های جدید در دنیای حمل و نقل اس��ت که جذابیت‬ ‫بسیاری به نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت بخشیده است‬ ‫تو هشتمین نمایشگاه خودرو المان از‬ ‫می کش��ند‪ .‬شص ‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور اغاز خواهد شد و تا ‪ ۱۰‬روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف برگزاری نمایشگاه خودرو فرانکفورت‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو فرانکفورت‪ ،‬ی��ک فرصت‬ ‫اس��تثنایی برای فعاالن صنعت خودروسازی است‪ .‬امروز‪،‬‬ ‫صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع برای کش��ورهای‬ ‫مختلف اس��ت که بخ��ش مهمی از درامد یک کش��ور را‬ ‫شامل می شود اما مهم تر از موضوع درامد‪ ،‬اینکه می توان‬ ‫صنع��ت فناوری یک کش��ور را با نگاه ب��ه خودروهای ان‬ ‫کش��ور تش��خیص داد و دریافت در چه مرحله ای است و‬ ‫پیش��رفت های ان در مقابل رقیبان چگون��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی از ج��ذاب ترین و مهم ترین نمایش��گاه های صنعت‬ ‫خودرو جهان‪ ،‬نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت است‪.‬‬ ‫هدف ش��رکت های صنعتی خودروسازی این است که در‬ ‫واقع می خواهند عالوه بر به نمایش گذاش��تن جدیدترین‬ ‫فناوری ه��ای خود و نش��ان دادن ق��درت صنعتی المان‪،‬‬ ‫مش��تریان جدیدی را نیز در اختیار داشته باشند چراکه‬ ‫در نهایت این مش��تریان هس��تند که باید راضی باشند و‬ ‫خودروه��ای معرفی ش��ده را خریداری کنن��د زیرا بدون‬ ‫خریداری مشتریان‪ ،‬شرکت ها نمی توانند ان طور که باید‬ ‫ب��ه کار ادام��ه دهند و این مورد حتی برای ش��رکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی نیز وج��ود دارد‪ .‬در نتیجه می توان‬ ‫برگ��زاری چنین نمایش��گاه هایی را نوع��ی بازاریابی نیز‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نکت��ه را باید گفت که در مقایس��ه با نمایش��گاه‬ ‫خودروی ژنو و دیترویت‪ ،‬نمایش��گاه فرانکفورت ش��هرت‬ ‫و محبوبی��ت کمتری دارد‪ .‬از س��ویی دیگر نباید فراموش‬ ‫کرد که مهد خودروس��ازی جهان‪ ،‬یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫رویداده��ای مربوط ب��ه این صنع��ت را میزبانی می کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو الم��ان از س��ال ‪۱۸۹۷‬می�لادی‬ ‫(‪1276‬خورش��یدی)‪ ،‬پذیرای عالقه مندان و کارشناسان‬ ‫بوده‪ ،‬درحالی ک��ه ژنو و دیترویت‪ ،‬به ترتیب ‪ ۱۱۲‬س��ال‬ ‫و ‪ ۶۴‬س��ال قدمت دارند‪ .‬نمایشگاه خودرو المان به عنوان‬ ‫نمایش��گری از بازار و فناوری های خودروی اروپا شناخته‬ ‫می ش��ود و به همین دلیل‪ ،‬بعضی از خودروسازان مشهور‬ ‫جهان که در اروپا حض��ور کمرنگی دارند‪ ،‬در فرانکفورت‬ ‫هم غایب خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات برگزاری و نمایش محصوالت‬ ‫برخی افراد گمان می کنند که در این نمایش��گاه فقط‬ ‫ان��واع خودروها ب��ه نمایش در می ای��د‪ ،‬در حالی که این‬ ‫تصور اش��تباه است و فقط این طور نیست که هر شرکتی‬ ‫خودروی تولیدی خود را به نمایش بگذارد بلکه مس��ائلی‬ ‫مانند مهندسی خودرو‪ ،‬اشنایی با فناوری های به کار رفته‬ ‫در س��اختار خودرو به ویژه در زمینه ایمنی سرنش��ینان‪،‬‬ ‫مهندس��ی جاده ه��ا‪ ،‬جدیدتری��ن فن��اوری خودروه��ای‬ ‫مس��افربری‪ ،‬فناوری ه��ای ناوبری خ��ودرو و خودروهای‬ ‫خ��ودکار نیز جزو بخش هایی هس��تند که در نمایش��گاه‬ ‫صنع��ت خودرو فرانکف��ورت با انها روبه رو خواهید ش��د‬ ‫و باعث می ش��ود اطالعات کامل و زی��ادی را درباره یک‬ ‫خودرو به دست اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫در نمایشگاه خودرو فرانکفورت بسیاری از متخصصان‬ ‫این حوزه شرکت می کنند که بر اهمیت این نمایشگاه‬ ‫افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬این نمایشگاه با ش��عار «تحرکی‬ ‫جدی��د در دنیا» به دنبال ایده ها و خالقیت های جدید‬ ‫در دنی��ای حمل نقل اس��ت که جذابیت بس��یاری به‬ ‫نمایش��گاه صنعت خودرو فرانکفورت بخش��یده است‪.‬‬ ‫در دوره گذش��ته چیزی حدود ‪ ۲۰۶۶‬غرفه دار شرکت‬ ‫کردند که نتیجه انها رونمایی از بیش از ‪ ۳۲۰‬محصول‬ ‫خالقان��ه و جدی��د در حوزه حمل ونق��ل و تحرک بود‪.‬‬ ‫در نتیجه با توجه به چنین مواردی‪ ،‬اهمیت نمایشگاه‬ ‫صنع��ت خ��ودرو فرانکف��ورت چندین برابر می ش��ود‪.‬‬ ‫غرفه داران در این نمایشگاه از ‪ ۴۵‬کشور جهان شرکت‬ ‫کردند و ح��دود ‪۲۵۰‬ه��زار بازدیدکننده داش��ت‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت ‪ ۱۹۴۴‬خبرنگار از‬ ‫‪ ۵۸‬کشور جهان حظور داشتند که جزئیات و خبرهای‬ ‫مرب��وط به این روی��داد بزرگ را پوش��ش می دهند‪ .‬با‬ ‫اضافه شدن بخش نواوری در نمایشگاه صنعت خودرو‬ ‫فرانکفورت جذابیت بیش��تری به این نمایشگاه افزوده‬ ‫شده زیرا اصحاب فعال در حوزه حمل ونقل با استفاده‬ ‫از این نواوری ها و الهام��ات‪ ،‬محصوالت خود را بهبود‬ ‫می بخش��ند‪ .‬از دیگ��ر اهمیت های نمایش��گاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت‪ ،‬حضور خودروسازان صاحب سبک‬ ‫المان و دیگر کشورهاس��ت که باعث پربازدیدتر شدن‬ ‫این نمایشگاه شده است‪ .‬به طور کلی نمایشگاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت‪ ،‬توصیه ش��ده از طرف تمام فعاالن‬ ‫و صنعتگ��ران حوزه حمل ونقل اس��ت‪ .‬این نکته را نیز‬ ‫باید گفت که نمایش��گاه یادش��ده در وس��عت تقریبی‬ ‫‪۲۶۵‬هزار مترمربع در دوره گذش��ته برگزار شد و چین‬ ‫در صدر فهرس��ت ‪۱۰‬کشور خارجی برتر شرکت کننده‬ ‫قرار گرفت‪ .‬از جمله خودروهایی که در دوره گذش��ته‬ ‫این نمایش��گاه حضور داش��تند می توان به مرس��دس‬ ‫‪ EQ‬هاچبک‪ ،‬مرس��دس ‪ AMG‬پروژه یک‪ ،‬مرسدس‬ ‫‪ AMG G۶۳‬نس��خه ویژه‪ ،‬مرس��دس ‪ ،F-Cell‬رنو‬ ‫م��گان ‪ ،RS‬تویوت��ا ‪ C-HR‬نس��خه ‪،Hy-Power‬‬ ‫فولکس واگن ‪ I.D‬کراز‪ ،‬ائودی خودران مفهومی‪ ،‬ب ام و‬ ‫‪ ،i۵‬ب ام و ‪ ،GTE M۸‬بورگ��وارد اس��پرت و مفهومی‪،‬‬ ‫چری مفهومی و شاس��ی بلند‪ ،‬هوندا ‪ CR-V‬هیبرید و‬ ‫لکسوس ‪ CT‬فیس لیفت یا ‪ UX‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪1396‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫کمپانی های چینی‪ ،‬حضور چش��مگیری در نمایشگاه‬ ‫اتومبی��ل فرانکف��ورت داش��تند‪ .‬در می��ان مدل های‬ ‫مفهوم��ی مس��خ کننده و خودروهایی ک��ه در اروپا به‬ ‫فروش نمی رس��ند‪ ،‬خودروی پالگی��ن هیبرید با ظاهر‬ ‫خیره کننده و در های بال پرنده ای به چش��م می خورد‬ ‫که نشان می دهد س��ازنده این خودروها در نظر دارند‬ ‫در میان رقیبانی نظیر ولوو‪ ،‬مرسدس و ائودی به خوبی‬ ‫بدرخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط بازدید و هزینه بلیت‬ ‫در وهله نخست‪ ،‬ش��رکت هایی در این نمایشگاه به‬ ‫عنوان مشتری حضور خواهند داشت که کار انها وارد‬ ‫کردن خودروهای جدید و پیش��رفته به کش��ور است؛‬ ‫بنابراین نمایش��گاه خودرو فرانکفورت از کش��ورهای‬ ‫مختلف بازدیدکننده خواهد داشت‪.‬‬ ‫غی��ر از ش��رکت های خری��دار خودرو‪ ،‬اف��رادی نیز‬ ‫هس��تند که تمکن مال��ی کافی دارن��د و می خواهند‬ ‫خ��ودروی خوبی را خریداری کنند و به کش��ور خود‬ ‫بازگردند‪ .‬این افراد نیز از دس��ته کس��انی هستند که‬ ‫در نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت حضور خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬فردی که تصمیم به بازدید از این نمایشگاه‬ ‫دارد باید شغل مرتبطی با صنعت خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه‪ ،‬نیاز به گذرنامه ای است که‬ ‫دس��ت کم ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ماه اعتبار داش��ته باش��د و مهم تر از‬ ‫همه ف��ردی که تقاضای حضور در نمایش��گاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت را دارد باید ش��غل مرتبط به همراه‬ ‫مدرک مرتبط و معتبری در این زمینه داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۲‬مدرک یعن��ی «گذرنامه» و «مدرک و ش��غل‬ ‫مرتبط» بس��یار مهم هس��تند‪ .‬البته این نکته را باید‬ ‫گفت که روزهایی برای بازدی��د عموم نیز وجود دارد‬ ‫و عالقه من��دان می توانن��د خودروه��ای جدید در این‬ ‫صنعت را مش��اهده کنند‪ .‬گفتنی اس��ت از نظر مالی‬ ‫نیز شخص باید تاییدیه های معتبری مانند سند ملکی‬ ‫داشته باشد که نشان دهنده وضعیت مناسب مالی فرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمین��ه خرید خودرو نیز باید به قوانین کش��ور‬ ‫توجه کنید چراکه به غیر از عوارض گمرکی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫قانون��ی وجود دارند که باید در نظر بگیرید‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال ش��اید ورود برخی از خودروها به کش��ور مورد‬ ‫نظر ممنوع باش��د ک��ه البته موضوع فق��ط مربوط به‬ ‫ایران نیس��ت و هر کش��وری قوانین ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫این بدان معنی اس��ت ک��ه نمی توانید هر خودرویی را‬ ‫خری��داری کنید و به کش��ور خودتان انتقال دهید‪ .‬به‬ ‫غیر از این مسائل باید مسائل فنی خودرو را نیز مورد‬ ‫نظ��ر قرار دهید که از جمله انها می توانید به ش��رایط‬ ‫سوخت خودرو و اپش��ن هایی مانند ‪ GPS‬که ممکن‬ ‫اس��ت در برخی کشورها قابل اس��تفاده نباشد‪ ،‬توجه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫البته ای��ن ایرادها از طرف خودرو و فناوری مربوط‬ ‫نیس��ت و به منطقه بستگی دارد‪ .‬برای همین باید در‬ ‫زمان انتخ��اب خودرو به خوبی به این مس��ائل توجه‬ ‫کنید‪ .‬برای خریداری بلیت نی��ز بازدیدکنندگان باید‬ ‫مبلغی بین ‪ ۴۶‬تا ‪ ۴۸‬ی��ورو را پرداخت کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت بلیت حضور در کنفرانس ه��ای خبری از ‪۴۵۴‬‬ ‫یورو ش��روع می شود و تا ‪ ۶۵۹‬یورو با توجه به شرایط‬ ‫و زمان برگزاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫در صورتی که بخواهید خانوادگی از این نمایش��گاه‬ ‫بازدید کنید و با اس��تفاده از ش��رایط ویژه‪ ،‬بلیت برای‬ ‫هر فرد ‪ ۳۵‬یورو تمام خواهد ش��د‪ .‬کودکانی که کمتر‬ ‫از ‪ ۷‬س��ال دارند یا افرادی که دچار معلولیت هستند‬ ‫می توانند رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫اشتغالزایی با تسهیالت‬ ‫دولتی به ثمر می رسد؟‬ ‫گردشگران خارجی‬ ‫‪ 8‬میلیارد دالر در ایران‬ ‫خرج کردند‬ ‫نرخ منطقی گوشت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کل امور بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متمرکز شد‬ ‫دیگر س��اختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در‬ ‫واقع س��اختار فعلی است‪ .‬تصمیم درباره تشکیل این‬ ‫موارد بر عهده مجلس اس��ت و انها باید تصمیم گیری‬ ‫کنند‪ .‬مدرس خیابانی افزود‪ :‬حوزه بازرگانی کشور باید‬ ‫به طور متمرکز از س��وی یک نهاد راهبری شود و یک‬ ‫نقط��ه در وزارتخانه‪ ،‬کان��ون تصمیم گیری برای بازار‬ ‫ی اینکه ساختار‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬تصمیم گیر ‬ ‫در قال��ب قائم مقام وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باش��د یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تش��کیل شود‪ ،‬بر‬ ‫عهده مجلس اس��ت؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬یک موضوع فرابخش��ی اس��ت‪ ،‬نباید فراموش‬ ‫شود و همه نهاد ها باید کمک کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند‪ ،‬به طور‬ ‫مس��تقل اختیارات و مسئولیت خود را دارند و وظیفه‬ ‫قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه‬ ‫اس��ت؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاس��خگو‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار جدید وزارتخانه‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫دس��تورات وی��ژه رهبر معظم انقالب ب��ه دولت برای‬ ‫تنظیم بازار نیز گفت‪ :‬فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫و خواس��ته شخص رئیس جمهوری و دولت‪ ،‬تاکید بر‬ ‫تنظیم بازار و حفظ ارامش مردم اس��ت که برای این‬ ‫کار باید‪ ،‬انسجام و هماهنگی بیشتری در بازار و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکم باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس باید برای نوس��ان های‬ ‫مقطع��ی ه��م تصمیم های مس��کنی و درمانی حوزه‬ ‫تنظی��م ب��ازار را اتخاذ کنیم و هم نقش��ه راه و برنامه‬ ‫بلندمدت برای تقویت زیرس��اخت های تجاری داشته‬ ‫باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه‬ ‫راه کل��ی برای اجرای برنامه های تنظیم بازار را دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره به اتفاق جدیدی که در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت رخ داده و ان ایجاد‬ ‫س��اختار جدید در حوزه قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬در روزهایی ک��ه زمزمه جدایی‬ ‫بخ��ش تجارت از صنعت و مع��دن در وزارتخانه مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور مطرح است‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫س��ه ق��وه مبنی بر‬ ‫معدن و تجارت از مصوبه س��ران ‬ ‫بازگش��ت بخشی از وظایف منتزع از این وزارتخانه در‬ ‫حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت‪ :‬تمام وظایف تنظیم‬ ‫بازار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫این موضوع ش��اید به معنای نزدیک ش��دن به این‬ ‫تصمی��م مهم دولت و تصویب الیحه تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی در مجلس باش��د اما از س��وی دیگر‪ ،‬امکان‬ ‫دارد دول��ت به همی��ن اتفاق و همچنین انتصاب قائم‬ ‫مقام وزیر در امر بازرگانی بسنده کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬دیروز‬ ‫در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به تازگ��ی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫س��اختاری با عنوان قائم مق��ام وزیر در امور بازرگانی‬ ‫تعریف شده تا موضوع بازرگانی با توجه به اهمیت ان‬ ‫به طور متمرکز و منسجم تر از گذشته پیگیری شود‪.‬‬ ‫ن قوا تصریح کرد‪:‬‬ ‫وی با اشاره به تصمیم جدید سرا ‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬امور سیاس��ت گذاری و نظارت بازرگانی و‬ ‫بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل‬ ‫ش��د تا در حوزه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و عوارض گمرکی و‪ ...‬تصمیم گیری‬ ‫کن��د‪ .‬ت��ا جای��ی که حتی نظ��ارت بر ن��رخ کاالهای‬ ‫محصوالت کش��اورزی هم به عهده این وزارتخانه بود‪.‬‬ ‫حال براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای عالی اقتصادی و‬ ‫مصوبه س��ران قوا‪ ،‬دوباره این بخش به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫اینکه ایا جداس��ازی بخ��ش بازرگانی از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی به معنای منتفی ش��دن تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی است‪ ،‬تاکید کرد‪ ۳ :‬سناریو در دولت مطرح‬ ‫است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی‪ ،‬ایجاد معاونت‬ ‫بازرگان��ی و تجاری زیر نظ��ر رئیس جمهوری و یکی‬ ‫پایـان عمر قـانون انتزاع‬ ‫ممنوعی��ت دائم��ی را ب��ر کاالهایی اعمال خواهی��م کرد که‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت می کنند؛ بنابراین صادرات انها‬ ‫ممنوع خواهد بود‬ ‫و تجارت این وزارتخانه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درحال حاضر یک ابر وزارتخانه اس��ت‬ ‫که حوزه هایی همچون صنایع‪ ،‬معادن و فلزات‪ ،‬صنایع‬ ‫س��نگین و وزارت بازرگانی در ان ادغام ش��ده است‪.‬‬ ‫مجموعه دولت به این نتیجه رسیده در شرایط فعلی‬ ‫ح��وزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و‬ ‫رئیس جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫دارند ح��وزه بازرگانی در قالب یک بخش با نظارت و‬ ‫فرماندهی قائم مقام وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اداره‬ ‫ش��ود‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی‪ ،‬مرکز تجارت الکترونیک‪ ،‬مرکز‬ ‫ملی فرش ایران‪ ،‬سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در‬ ‫این قالب متمرکز شده اند تا این وزارتخانه راه خود را‬ ‫مستحکم تر ادامه دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قانون تمرکز‬ ‫بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاست گذاری‪،‬‬ ‫تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫منتقل ش��ده بود و وزارت جهادکش��اورزی در س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬ای��ن اختیار را داش��ت که در ح��وزه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫ن��رخ تعرف��ه‪ ،‬ع��وارض گمرک��ی‪ ،‬میزان ص��ادرات و‬ ‫واردات را اع�لام کن��د و حتی نظارت بر نرخ کاالهای‬ ‫محصوالت کش��اورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫س��پرده ش��ده بود‪ .‬این قانون در سال ‪ ۹۱‬به مدت دو‬ ‫س��ال تعلیق ش��د اما از س��ال ‪ ۹۳‬تا هفته پیش‪ ،‬اجرا‬ ‫می شد‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬این بخش از اختیارات‬ ‫براس��اس مصوبه س��ران س�� ه قوه به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت منتقل ش��ده‪ ،‬اس��تدالل ما هم این‬ ‫بود که وزارت جهاد کش��اورزی معتقد بود که بخشی‬ ‫از ابزاره��ای الزم برای تنظیم بازار همچون س��ازمان‬ ‫حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداش��ت و ستاد‬ ‫تنظیم بازار نیز که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬از ید وزارت جهاد کش��اورزی خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از هفته قبل اج��رای قانون انتزاع‬ ‫منتفی ش��ده و بر همین اساس وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بخش های جدا ش��ده از خود در سال ‪ ۹۳‬را‬ ‫در اختیار گرفت‪ .‬با این مصوبه‪ ،‬تمام اختیاراتی که از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتزع شده بود‪ ،‬دوباره‬ ‫بازمی گ��ردد تا موضوع های بازرگانی و تجاری به طور‬ ‫متمرکز پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رئوس برنامه ها در ساختار جدید‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بخش بازرگانی داخلی‪ ،‬مهم ترین موضوع و مطالبه‬ ‫عمومی‪ ،‬تنظیم بازار است‪ .‬در تنظیم بازار‪ ،‬بخش های‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می توانند‬ ‫کار را پی��ش ببرند و بر همین اس��اس‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و نظارت در کنار ظرفیت رس��انه می تواند اثربخش��ی‬ ‫فعالیت ه��ا را پیگی��ری کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مواضع تنظیم بازار و اطمینان افرینی به کارکردها را از‬ ‫طریق رسانه ها پیگیری خواهیم کرد تا ارامش بازار را‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬چراکه ارامش مردم در گرو ارامش بازار‬ ‫است‪ .‬مدرس خیابانی افزود‪ :‬فهرست ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساس��ی تعیین ش��ده که در ان حتی فوالد‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫لوازم خانگ��ی و نهاده ه��ای دام��ی در کن��ار کاالهای‬ ‫اساس��ی قرار گرفته اند‪ .‬بر این اس��اس کانون و تمرکز‬ ‫روی تنظیم بازار این ‪ ۱۰۰‬قلم کاال است و در کنار انها‬ ‫کاالهای دیگر در اولویت بعدی اجرای سیاس��ت های‬ ‫تنظیم بازار هستند‪ .‬البته امروز تامین مناسب کاالها‬ ‫و فراوانی ان‪ ،‬مقدم بر نرخ انها اس��ت و این یک اصل‬ ‫در تنظیم بازار به شمار می رود چراکه قیمت‪ ،‬خروجی‬ ‫ابزارهای تنظیم بازار است‪ .‬وی تصریح در بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد کاالها‪ ،‬اتکای ما روی توان تولید داخلی است‪.‬‬ ‫تامین بخش عمده ای از کاالهای اساسی و ضروری ما‬ ‫برعهده تولیدکننده های داخلی است؛ پس در تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬نباید سرعت حرکت و جریان کاال را کند‬ ‫یا حتی متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات از نان شب هم واجب تر است‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬معتقدیم امروز صادرات برای کشور‬ ‫از نان ش��ب واجب تر و در راس��تای تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫وقت��ی کارخانه ای با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت دارد؛‬ ‫یعنی هزینه های ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل‬ ‫می کن��د‪ ،‬پس با صادرات محصوالت خود نرخ کاال را‬ ‫در بازارهای داخل کشور نیز کاهش خواهد داد چراکه‬ ‫ظرفیت خالی کمتر می ش��ود و همین امر‪ ،‬نرخ را هم‬ ‫کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می کند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است‪ .‬از‬ ‫منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز صادرات به ما‬ ‫کمک می کند؛ بنابراین باید مشوق های حمایتی را هم‬ ‫ارائه دهیم‪ .‬امروز صادرات از اهمیت باالیی برخوردار و‬ ‫بهترین موقعیت اس��ت تا در مقابله با تهدید تحریم ها‬ ‫و سیاس��ت های ارزی‪ ،‬ب��ه بهترین ش��کل ممکن‪ ،‬به‬ ‫ص��ادرات بپردازی��م و بتوانیم ص��ادرات غیرنفتی را‬ ‫جایگزین نفت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادرات‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬فهرست ممنوعیت صادرات‬ ‫کاال به دلیل تنظیم بازار‪ ،‬به تعداد انگشتان دست هم‬ ‫نمی رس��د؛ ولی به کاالهایی ک��ه دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می گیرن��د‪ ،‬به دلیل ران��ت و اختالف قیم��ت‪ ،‬اجازه‬ ‫ص��ادرات نخواهی��م داد‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫ممنوعی��ت دائمی را بر کاالهایی اعمال خواهیم کرد‬ ‫ک��ه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریاف��ت می کنند؛ بنابراین‬ ‫ص��ادرات انها فعال ممنوع خواه��د بود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫ممنوعیت ه��ای صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬وی با بیان اینکه فعال حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در دس��تور کار قرار ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برنامه ای‬ ‫برای حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداریم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫بررسی طرح اشتغالزایی بودجه ‪۹۸‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف‬ ‫مدیریتی‬ ‫اشتغالزایی با تسهیالت دولتی به ثمر می رسد؟‬ ‫محسن احتشام‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی بیرجند‬ ‫در شرایط بحران و تغییر و تحوالت کسب وکار‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات باید با تفکر اس��تراتژیک تعیین‬ ‫شود؛ یعنی به نوعی فعال اقتصادی را از چالش های‬ ‫فضای کس��ب و کار داخلی و بین المللی رها کند‬ ‫تا بتواند اهداف توس��عه صادراتی و اش��تغالزایی‬ ‫را محق��ق کن��د‪ .‬اما فع��االن اقتص��ادی به ویژه‬ ‫صادرکننده ها درحال حاضر م��دام به دنبال این‬ ‫هس��تند که چگونه بخش��نامه های انی و بدون‬ ‫کارشناس��ی و خلق الس��اعه را از روی دوش‬ ‫خ��ود بردارند‪ .‬دول��ت باید نقاط ق��وت و ضعف‬ ‫یک تصمیم را به طور کارشناسی ش��ده‪ ،‬بررسی‬ ‫و مس��یر را تس��هیل و ارز اوری را اسان کند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه بیشتر محدودیت ایجاد کند‪ .‬ممنوعیت یا‬ ‫محدودیت در بخش تجارت خالف قانون است و‬ ‫منفی ارزیابی می شود که اگر هم دولت به اجبار‬ ‫این کار را می کند باید از قبل پیش��گیری کند تا‬ ‫مجبور به چنین کاری نباش��د‪ .‬بدون شک همه‬ ‫وظیفه داریم در راستا تامین نیازهای داخلی گام‬ ‫برداریم اما از ابتدا اگر به درس��تی مدیریت شود‬ ‫شاهد مش��کالت گوناگون نخواهیم بود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هم در دوره تحریم های قبلی و‬ ‫هم درحال حاضر‪ ،‬بخش خصوصی واقعی بود که‬ ‫سینه س��پر کرد و با وجود مشکل ها‪ ،‬جان فدایی‬ ‫کرد‪ .‬بخش خصوصی واقعی ضررهای بس��یاری‬ ‫را هم در این ش��رایط محتمل ش��ده و می ش��ود‬ ‫ک��ه در واقع اهل سیاس��ت به اه��ل اقتصاد ضرر‬ ‫زد‪ .‬بای��د این ضررها تقس��یم به تقصیر ش��ود تا‬ ‫مشخص باش��د فعاالن اقتصادی شناسنامه دار و‬ ‫واقع��ی چند درصد مقصر بودند و دیگران چقدر‪.‬‬ ‫در واقع این بخش خصوصی واقعی اس��ت که در‬ ‫راستای منافع ملی گام برمی دارد و برای اقتصاد‬ ‫کش��ور کار و ارزش می افرین��د؛ نه انهایی که از‬ ‫اب گل ال��ود ماهی می گیرن��د و مانند چند ماه‬ ‫گذش��ته بازار ه��ا را به��م می زنن��د‪ .‬فعال بخش‬ ‫خصوصی حافظ خدمات اجتماعی اس��ت اما در‬ ‫مقابل دولت با س��ختگیری ها و س��نگ اندازی ها‬ ‫راه را برای واقعی ها بس��ته اس��ت و فضا را برای‬ ‫قانون منده��ا روز به روز تنگ تر می کند و این در‬ ‫حالی است که دالالن و سوداگران در این مسیر‬ ‫سود می برند و هر روز توسع ه می یابند‪ .‬روز به روز‬ ‫فضای واس��طه گری و داللی و سودجویی و رانت‬ ‫بر فعالیت ه��ای مولد و ارزش افرین که می تواند‬ ‫باعث خلق ثروت شود غالب می شود و در نهایت‬ ‫ه��م برنده واقعی اینها هس��تند که در راس��تای‬ ‫منافع فردی و رانت و سودجویی حرکت می کنند‬ ‫و به ط��ور عمده‪ ،‬باعث یاس و بی انگیزگی فعاالن‬ ‫اقتصادی می ش��وند که در راس��تای تولید ثروت‬ ‫و مناف��ع ملی گام برمی دارن��د‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫واقعی در این شرایط احساس مایوسی می کنند‬ ‫چراکه تئوری مس��اوات یا برابری برقرار نش��ده‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه به دلیل مدیریت های نادرست‬ ‫اس��ت ک��ه فضا برای اف��راد رانتخ��وار و دالل به‬ ‫نس��بت کس��ی که می خواهد قانونی و سالم کار‬ ‫کند اس��ان تر اس��ت‪ .‬باید باورکنیم عصر اقتصاد‬ ‫دولتی و دس��توری تمام ش��ده و دولت به جای‬ ‫ایجاد بس��تری برای خلق ث��روت عمومی برای‬ ‫هم��ه مناط��ق به وی��ژه مناطق مح��روم و کمتر‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬متاسفانه مس��یر را برای تخلف و‬ ‫ران��ت باز می کند‪ .‬هرچند ش��اید برخی بگویند‬ ‫ضعف در قوانین داریم اما اینطور نیست؛ بلکه ما‬ ‫قوانین بس��یار خوبی داریم که متاسفانه در اجرا‬ ‫مشکل دارد و از نبود نظارت ها و ضعف مدیریتی‬ ‫نشات می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دعوت از شرکت های‬ ‫استارت اپی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی از‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپی برای حض��ور در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی دام و طیور دعوت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬محمود ب��ازاری اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به برگزاری هجدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته از تمام‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپ مرتبط و متقاضی‬ ‫حضور در این نمایش��گاه دعوت می شود برای‬ ‫هرگونه هماهنگی برای مشارکت در نمایشگاه‬ ‫با شرکت میالد مبتکر شرق (مجری برگزاری‬ ‫نمایش��گاه) به ش��ماره تلفن ‪۰۲۱۴۴۴۸۲۱۶‬‬ ‫تم��اس بگیرن��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬هجدهمین‬ ‫دوره نمایشگاه بین المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع‬ ‫وابس��ته طی روزهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬مرداد امسال‬ ‫در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولیدی در ح��وزه صنعت و‬ ‫معدن فراتر از کمبود نقدینگی اس��ت؛ این را فعاالن‬ ‫اقتصادی این حوزه می گویند‪ .‬انها معتقدند واحدهای‬ ‫تولیدی از نبود اس��تراتژی توسعه‪ ،‬رنج می برند‪ .‬نبود‬ ‫ثبات سیاس��ت های کالن‪ ،‬قوانین مخل تولید‪ ،‬محیط‬ ‫کس��ب وکار نامناس��ب و بی توجه��ی ب��ه نظر بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مشکل اصلی تولید و صنعت کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ات��اق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫س��خنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای‬ ‫اسالمی از برنامه ریزی برای اشتغال ‪ ۲۷۰‬هزار نفر در‬ ‫بخش صنعت و معدن خبر داده اس��ت‪ .‬در تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برای اش��تغال یک میلیون‬ ‫نفر در حوزه های گوناگون اقتصادی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته ش��ده که نیمی از ان قرار است‬ ‫از سوی صندوق توس��عه ملی تامین شود‪ .‬جعفرزاده‬ ‫ایمن اب��ادی درباره جزئیات این طرح به پایگاه خبری‬ ‫ات��اق ایران می گوی��د‪ :‬از طریق طرح ه��ای نیمه تمام‬ ‫عمرانی ‪ ۱۳۰‬هزار نفر مش��غول به کار خواهند ش��د‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر از طریق تس��هیالت برنامه‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی‪ ۸۷ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر از طریق‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدها و هزار نفر از طریق‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعت��ی و خدم��ات کلینیکی‬ ‫مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫در همین ب��اره فع��االن بخ��ش خصوص��ی درباره‬ ‫طرح ه��ای اش��تغالزایی دولت که با ش��یوه اختصاص‬ ‫منابع تهیه می ش��ود‪ ،‬نظره��ای متفاوتی دارند که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی در اولویت‬ ‫محسن خلیلی عراقی‪ ،‬فعال باسابقه صنعت ایران‬ ‫در برنامه های‬ ‫اشتغالزایی فقط‬ ‫با تزریق پول‬ ‫نمی توان اهداف‬ ‫بلندمدت را‬ ‫تضمین کرد‬ ‫ه��ر برنامه ای که درنهایت منج��ر به رونق تولید و‬ ‫رونق اقتصاد صنعت محور شود‪ ،‬اتفاق مثبتی است‪ .‬در‬ ‫واقع توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت‬ ‫میهن مان است‪.‬‬ ‫توس��عه ای ک��ه رک��ن اصل��ی ان سیاس��ت گذاری‬ ‫مناس��ب دولت‪ ،‬محوریت بخش خصوص��ی و قوانین‬ ‫کارا اس��ت‪ ،‬اما این توس��عه صنعت��ی نیازمند فضای‬ ‫مناس��ب کس��ب وکار و ثبات مولفه های اقتصاد کالن‬ ‫و س��رمایه اجتماعی در چارچوب اقتصاد باز و رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬باید دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و بقیه‬ ‫ارکان سیاست گذاری به همراه بخش خصوصی برای‬ ‫تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی اق��دام کنند‪ .‬باید‬ ‫تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی در اولویت باشد‪،‬‬ ‫در این صورت برنامه های کوتاه مدت می تواند بهتر به‬ ‫اهداف تعیین شده نزدیک شود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬با‬ ‫برنامه های اش��تغالزایی از طریق تزریق پول نمی توان‬ ‫اهداف بلندمدت را تضمین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی‪ ،‬تنها مشکل نیست‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو‬ ‫مشکالت واحدهای اقتصادی کمک بانک ها نیست؛‬ ‫انها اکنون هم با ارائه تسهیالت به واحدهای اقتصادی‬ ‫کمک می کنند‪ .‬کارگروهی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فعال است که رئیس ان شخص وزیر است‪ .‬در‬ ‫ان کارگروه بانک مرکزی‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫سازمان مالیات عضویت دارد‪ ،‬ولی اگر هنوز مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی پابرجاس��ت به این معنی است که‬ ‫مش��کالت انها خیلی باالتر و بیش��تر از تس��هیالت و‬ ‫نقدینگی است‪.‬‬ ‫نرخ ارز از ‪ ۳۸۰۰‬تومان به ‪۱۲‬هزار تومان رسیده و باید نقدینگی‬ ‫بنگاه ها ‪ ۳‬برابر شود ولی چون دولت می خواهد تورم را کنترل کند؛‬ ‫بنابراین نقدینگی را کنترل می کند‬ ‫واحده��ای تولی��دی در مقط��ع فعل��ی مش��کالت‬ ‫گوناگونی دارند؛ انها برای واردات مواد اولیه و صادرات‬ ‫تولید خ��ود با تصمیم های گوناگ��ون بانک مرکزی و‬ ‫دول��ت روبه رو هس��تند‪ .‬دولت برای کنت��رل نرخ ارز‬ ‫سیاست سختگیرانه ای در حوزه واردات در پیش دارد‬ ‫و خیل��ی از واحدهای تولیدی ب��رای واردکردن مواد‬ ‫اولیه با مشکالت جدی روبه رو هستند‪ .‬باید این موارد‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫یک��ی از بحران ه��ای ج��دی واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫نقدینگی است‪ .‬ارز از ‪ ۳۸۰۰‬تومان به ‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫رسیده و باید نقدینگی بنگاه ها ‪ ۳‬برابر بیشتر شود ولی‬ ‫چون دولت می خواهد ت��ورم را کنترل کند؛ بنابراین‬ ‫نقدینگ��ی را کنترل می کند‪ .‬این ها س��بب می ش��ود‬ ‫واحدهای تولیدی برای نقدینگی و فروش محصوالت‬ ‫خود مش��کالت جدی داشته باش��ند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫س��ازمان مالیاتی و بیمه تامی��ن اجتماعی در بودجه‬ ‫خود کمبود دارند و تعهدهایی به دولت دارند بنابراین‬ ‫فش��ار زیادی ب��ه واحده��ای تولیدی شناس��نامه دار‬ ‫می اورند‪ .‬برخی از واحدهای تولیدی بدهی قبلی هم‬ ‫دارند‪ .‬اگر کارگروه��ی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای رفع موانع تولید تشکیل ش��ده‪ ،‬اختیارات‬ ‫وسیع تری داشته باشد می تواند تا حدی مشکالت عام‬ ‫واحده��ا از قبیل بروکراس��ی ها را برطرف و برای رفع‬ ‫مشکالت خاص بنگاه ها اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع مالی شرط الزم‪ ،‬نه کافی‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬فعال حوزه معدن‬ ‫سال گذشته هم در قانون بودجه برای تجهیز منابع‬ ‫مال��ی واحدهای صنعتی تصمیم بر این بود که حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و صندوق توسعه‬ ‫ملی تخصیص دهند‪ .‬گویا امس��ال هم این ماده تکرار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اما من معتقدم مشکالت حوزه صنعت و‬ ‫معدن خیلی فراتر از این موارد اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫برای تکمیل طرح های نیمه تمام به ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه نیاز است‪ .‬حرکت های دولت و مجلس‬ ‫فی نفسه بد نیس��ت و هرقدر مشکل نقدینگی بخش‬ ‫خصوصی حل شود‪ ،‬خوب است ولی بخش خصوصی‬ ‫از چیزهای دیگری ه��م گالیه دارد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫بیش��تر از قوانین مخل تولید‪ ،‬از فضای کسب وکار‪ ،‬از‬ ‫نبود ثبات قوانین و مقررات اسیب می بیند تا کمبود‬ ‫سرمایه در گردش‪.‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید و بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫دقیقا به این دلیل نوشته ش��ده است ولی در عمل به‬ ‫ان توجه نمی شود‪ .‬قرار بود در سیاست گذاری ها نظر‬ ‫بخش خصوصی لحاظ ش��ود اما در عم��ل این اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬منابع مالی و تجهیز ان ش��رط الزم اس��ت‪،‬‬ ‫ولی کافی نیست‪.‬‬ ‫از مح��ل سیاس��ت گذاری نادرس��ت بس��یاری از‬ ‫بنگاه های��ی که تا دی��روز کار می کردند ورشکس��ته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ما باید به قوانین خوب عمل کرده و قوانین‬ ‫مخل تولید را اصالح کنی��م‪ .‬تاکید می کنم که امروز‬ ‫فعاالن اقتصادی درگیر مش��کالت زیادی هستند که‬ ‫یکی از انها کمبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹با روش های اسان نقدینگی تامین شود‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬فعال حوزه صنعت‬ ‫بزرگ ترین مش��کل صنع��ت نقدینگی اس��ت؛ اگر‬ ‫نقدینگ��ی تامین نش��ود این ش��غل های موجود هم‬ ‫به خط��ر می افتد‪ .‬باید با روش های س��هل و اس��ان‬ ‫نقدینگ��ی را تامین ک��رد؛ به دلیل افزای��ش‪ ۳‬برابری‬ ‫نرخ ارز باید تس��هیالت ‪ ۳‬برابر ش��ود‪ .‬بانک برای این‬ ‫تس��هیالت وثیقه می خواهد ولی پیشنهاد ما به بانک‬ ‫مرک��زی این اس��ت که همان ‪ ۳‬برابر تس��هیالت را با‬ ‫وثیق��ه قبلی بدهند‪ ،‬صنعت نمی تواند نخس��ت وثیقه‬ ‫بخرد و سپس به دنبال تسهیالت باشد‪ .‬بانک می تواند‬ ‫با همان وثیقه قبلی تس��هیالت ده��د و باقیمانده ان‬ ‫را چک و س��فته از واحد تولیدی بگی��رد‪ .‬گام بعدی‬ ‫این اس��ت ک��ه دولت بده��ی خود را ب��ه صنعتگران‬ ‫به ویژه قطعه س��ازان یک ماهه پرداخت کند‪ .‬باید مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز خارجی و داخلی واحدها با ش��رایط‬ ‫اسان تری در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد‪ .‬باید‬ ‫نیازسنجی از بنگاه های اقتصادی انجام و با بروکراسی‬ ‫کمت��ری مواد اولی��ه واحدهای صنعتی تامین ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین بدهی واحدهای صنعتی با نرخ قبلی تسویه‬ ‫شود؛ وگرنه همه ش��رکت ها ورشکسته می شود‪ .‬باید‬ ‫واحدهای صنعتی را از ورشکس��تگی و نابودی نجات‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گره کار در محیط کسب وکار است‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬فعال حوزه صنعت‬ ‫اینکه مجلس یا دولت دوست دارند در حوزه صنعت‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار شغل یا در بخش های دیگر اقتصاد تعدادی‬ ‫شغل ایجاد شود‪ ،‬هدف گذاری مثبتی است‪ ،‬اما اینکه‬ ‫چقدر این بند اجرایی ش��ود‪ ،‬گفته دیگری اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان س��رمایه در‬ ‫گردش در اختیار واحده��ای تولیدی قرار دادند ولی‬ ‫م��ا درنهایت تغییر قابل توجه��ی در وضعیت بنگاه ها‪،‬‬ ‫صنعت و اش��تغال ندیدیم‪ .‬اگرچه در ش��رایط حاضر‬ ‫به دلیل وضعیت اقتصادی هم��ه بنگاه ها و بازرگان ها‬ ‫به س��رمایه در گردش نیاز دارند اما گره کار در اینجا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫گره کار در محیط کس��ب وکار و اراده سیاسی برای‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی و اس��تراتژی توس��عه برای‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬در نبود این ‪ 3‬عام��ل اصلی حتی اگر‬ ‫پول هم به صنایع کش��ور تزریق ش��ود‪ ،‬من خیلی به‬ ‫اینده اثربخش��ی ان خوش��بین نیس��تم‪ .‬اما اگر این‬ ‫برنامه همراه با اصالح س��اختار اقتصادی همراه شود‪،‬‬ ‫می تواند گره گشای بخش صنعت و معدن شود در غیر‬ ‫این مفید نخواهد بود‪ .‬حتی ممکن است در نهایت به‬ ‫بیشتر شدن بدهی واحدهای صنعتی بینجامد‪.‬‬ ‫توافق برای توسعه تجارت متقابل محصوالت کشاورزی و دامی‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬سرپرس��ت هیات تجاری ات��اق تهران در‬ ‫ب�لاروس به همراه تع��دادی از فعاالن اقتص��ادی در دیدار با ایگور‬ ‫بریل��و‪ ،‬معاون وزیر کش��اورزی ب�لاروس‪ ،‬بر لزوم توس��عه تجارت‬ ‫محص��والت کش��اورزی و دام��ی با توجه ب��ه ظرفیت ب��االی دو‬ ‫کش��ور تاکی��د کردند و از ضرورت تس��هیل مبادله ای��ن کاالها و‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک به ویژه کشت فراسرزمینی که مورد توجه‬ ‫ایران است‪ ،‬گفتند‪ .‬در نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران و معاون‬ ‫وزیرکش��اورزی بالروس در محل ای��ن وزارتخانه‪ ،‬دو طرف‪ ،‬ضمن‬ ‫بررسی فرصت های همکاری‪ ،‬نسبت به تسهیل مبادالت تجاری در‬ ‫حوزه کشاورزی توافق کردند؛ توافقی برای افزایش تجارت متقابل‬ ‫محصوالت کشاورزی میان ایران و بالروس‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق تهران با اشاره به وضعیت‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی و لبنی در ای��ران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ایران‬ ‫کشوری چهار فصل است و محصوالت متنوعی در حوزه کشاورزی ‬ ‫تولید و صادر می کند‪ .‬همچنین ایران در حوزه لبنیات‪ ،‬جز کره در‬ ‫تولید سایر محصوالت به خودکفایی دست یافته است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه به کیفیت مطلوب و متفاوت محصوالت کش��اورزی‬ ‫ایران به دلیل ش��رایط اب و هوایی اش��اره کرد و خطاب به معاون‬ ‫وزیر کشاورزی بالروس گفت که ایران می تواند نیازهای این کشور‬ ‫را از طریق صادرات تامین کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬بالروس نیز می تواند‬ ‫بسیاری از کاالهای مورد نیاز ایران را عرضه کند‪ .‬البته افزایش این‬ ‫مبادالت در صورت حل مشکالت بانکی قابل تحقق است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز صادرات گوشت بالروس به ایران‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬ایگ��ور بریل��و‪ ،‬معاون وزیرکش��اورزی‬ ‫بالروس با اش��اره به اینکه تراز تج��اری ایران و بالروس در حوزه‬ ‫اینکه بالروس مهد تولید لبنیات و س��ایرمحصوالت دامی اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای صادرات گوش��ت بالروس به ایران‪ ،‬مش��کالتی وجود‬ ‫اینکه برزیل به عنوان رقیب بالروس‪ ،‬گوش��ت گرم‬ ‫دارد؛ نخس��ت ‬ ‫را با ن��رخ ارزان تر به ایران عرضه می کند و این اختالف نرخ قابل‬ ‫توجه است‪ .‬بنابراین انتظار می رود وزارت کشاورزی بالروس برای‬ ‫اعمال تخفیف برای گوش��ت صادراتی به ایران اقدام کند‪ .‬در عین‬ ‫حال درخواس��ت دیگر ما این است که کشتارگاه های این کشور‪،‬‬ ‫شرایط ذبح اسال می را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹با ایران کنار می اییم‬ ‫کش��اورزی به سود ایران اس��ت گفت‪ :‬در‪ ۶‬ماه نخست امسال نیز‬ ‫ایران ‪۳.۵‬میلیون دالر محصول کش��اورزی به بالروس صادر کرده‬ ‫و صادرات بالروس به ایران دچار کاهش شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه ایران می تواند یکی از بازارها برای صادرات‬ ‫گوش��ت گاو بالروس باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این زمینه همکاری هایی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت؛ به طوری که دو س��ال پیش به ایران س��فری‬ ‫داشتم و با مقامات س��ازمان دامپزشکی و وزارت کشاورزی ایران‬ ‫مالقات کردم‪ .‬در این س��فر‪ ،‬پروتکلی ب��رای رفع محدودیت های‬ ‫صادراتی به ایران امضا کرده و در ژانویه امسال نیز مجوز صادرات‬ ‫گوشت به ایران را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت نرخ گوشت گرم برزیلی و بالروسی‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬فع��ال اقتصادی و‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به صادرات خش��کبار‬ ‫ایرانی به بالروس اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��هم ایران از بازار خشکبار‬ ‫بالروس‪ ،‬س��هم بزرگی نیس��ت و این بازار ظرفیت صادرات بیشتر‬ ‫از س��وی ایران را داراس��ت‪ .‬از این رو درخواس��ت ما این اس��ت که‬ ‫برنامه ای برای افزایش صادرات خش��کبار به این کش��ور از طریق‬ ‫طراحی مشوق هایی برای حمایت از واردکنندگان خشکبار از ایران‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫همچنین مهدی جهانگیری با اشاره به سرمایه گذاری مجموعه‬ ‫تح��ت مدیریت خود با عن��وان مجموعه کش��اورزی و دامپروری‬ ‫افتاب در منطقه باریسف بالروس اظهار کرد‪ :‬دولت ایران سیاست‬ ‫کشت فراس��رزمینی را در پیش گرفته و از سرمایه گذاران در این‬ ‫زمین��ه حمایت می کند که فعالیت ما نیز در همین زمینه اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬مس��ئله ما برای کشت فراس��رزمینی این است که‬ ‫س��ازمان های محلی‪ ،‬سیاس��ت های خ��ود را در مراحل گوناگون‬ ‫کشت اعمال می کنند و درخواست ما این است که شرایطی برای‬ ‫کش��ت فرا س��رزمینی با فناوری ایران فراهم ش��ود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫در همین حال بریلو با اشاره به وجود کمیسیونی در این کشور‬ ‫ب��رای تعیین حداقل ارزش صادرات��ی کاالها گفت‪ :‬اگر بازار ایران‬ ‫برای ما جذاب باش��د‪ ،‬ما حاضریم درباره نرخ گوش��ت صادراتی با‬ ‫ط��رف ایرانی کنار بیاییم‪ .‬مهم این اس��ت که گفت وگو ها را ادامه‬ ‫دهیم و مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫بریلوف از برگزاری کارگروه تخصصی کشاورزی ایران و بالروس‬ ‫در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت که براساس تفاهمنامه ای که‬ ‫س��ال گذشته میان دو کشور امضا ش��ده‪ ،‬افزایش حجم مبادالت‬ ‫تجاری م��ورد تاکید ق��رار گرفته؛ از این رو الزم اس��ت صادرات‬ ‫متقابل محصوالت کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد‪ .‬او پیشنهاد‬ ‫ک��رد در کارگروه تخصصی کش��اورزی دو کش��ور که در س��طح‬ ‫معاونان وزیر در دو کشور برگزار می شود‪ ،‬شرکت های صادرکننده‬ ‫نیز حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫در نهایت پس از بح��ث و تبادل نظر‪ ،‬طرفین درباره پیگیری و‬ ‫تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی از جمله خشکبار و تولیدات‬ ‫گلخانه ای از ای��ران به بالروس و همچنین ص��ادرات محصوالتی‬ ‫چون گوشت و کره از بالروس به ایران به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫مازاد تولید دام فرصتی برای افزایش قدرت خرید مصرف کننده‬ ‫‹ ‹قیمت باید پایین بیاید‬ ‫در ای��ن زمین��ه رئیس‬ ‫هی��ات مدی��ره اتحادیه‬ ‫مرک��زی دامداران گفت‪:‬‬ ‫به تازگی ب��ا کاهش نرخ‬ ‫قابل توج��ه دام زن��ده‬ ‫س��نگین روبه رو شدیم‪،‬‬ ‫ب��ه گون��ه ای ک��ه ه��ر‬ ‫کیلوگ��رم دام زنده س��نگین ‪۱۵‬ه��زار تومان‬ ‫ارزان تر از قبل فروخته می ش��ود و این کاهش‬ ‫نرخ برای دام زنده سبک به حدود ‪۸‬هزار تومان‬ ‫می رس��د‪ .‬بنابراین هر کیلوگرم گوش��ت قرمز‬ ‫گوساله باید در کشور ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان تر از‬ ‫قبل فروخته شود و نرخ گوشت گوسفندی نیز‬ ‫باید حدود ‪ ۱۵‬هزار تومان کاهش یابد‪.‬‬ ‫حس��ین نعمتی در گفت وگو با ایس��نا تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬همه نهاد ه��ای متول��ی از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی تا ناظرانی همچون سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و‪ ...‬بای��د به این نکته توجه‬ ‫داشته باشند که نرخ گوشت قرمز باید کاهش‬ ‫پیدا کند و همه دس��ت به دس��ت هم دهیم تا‬ ‫این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬دغدغه رئیس جمه��وری و وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی درباره نرخ گوشت قرمز درست‬ ‫و بجا بوده و هرچه زودتر باید نرخ گوشت قرمز‬ ‫پایین بیاید؛ چراکه پس از افزایش قیمت هایی‬ ‫که در س��ال گذش��ته اتفاق افتاد‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫می تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نعمت��ی درب��اره وضعی��ت تولی��د و عرض��ه‬ ‫گوش��ت قرمز اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون مش��کلی‬ ‫در زمینه تولید گوشت قرمز نداریم و برخالف‬ ‫گذش��ته که برخی از دام��داران پس از فروش‬ ‫دام های ش��ان بیکار می ش��دند و دامی نبود که‬ ‫ان را بفروش��ند‪ ،‬هم اکنون مازاد تولید دارند و‬ ‫مشکل انها بیش��تر فروش و عرضه دام زنده و‬ ‫گوشت گوسفندی ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق دام به خارج‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت‬ ‫گوسفندی از قاچاق دام‬ ‫خبر داد‪ .‬اصغر ملکی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫خبرنگاران ج��وان‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬خ��روج دام از‬ ‫مرزهای کشور بر افزایش‬ ‫نرخ گوش��ت در ب��ازار دامن زده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی درب��اره اخرین‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مس��ئوالن کشور درباره وضعیت بازار گوشت‬ ‫اتفاق نظر دارند که نرخ ان باالتر از چیزی است‬ ‫که باید باش��د‪ .‬البته اظهارنظر درباره اینکه چه‬ ‫باید کرد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رئیس جمهوری ‪ ۱‬مرداد‬ ‫در نشست س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز با اش��اره به گزارش های ارائه شده درباره‬ ‫دام های وارداتی به کش��ور در ماه های گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در مقطعی و بیش��تر براساس شایعه های‬ ‫مرب��وط به ص��ادرات دام زنده از کش��ور‪ ،‬نرخ‬ ‫گوشت افزایش یافت اما باوجود اقدامات خوبی‬ ‫که در زمینه واردات دام انجام شد‪ ،‬نرخ گوشت‬ ‫هنوز متعادل نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی با اش��اره ب��ه اظه��ارات وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر‬ ‫دس��ت کم ‪۳۰‬درصد نرخ گوش��ت اضافه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشخص است که اینجا با مشکلی روبه رو‬ ‫هس��تیم که باید ان را برط��رف کنیم زیرا اگر‬ ‫اجحافی ش��ود‪ ،‬از دام��دار گرفته تا مردم‪ ،‬همه‬ ‫متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫انچنان که گفته ش��د‪ ،‬رئیس جمهوری اذعان‬ ‫کرده است که مش��کلی در بازار گوشت وجود‬ ‫دارد‪ .‬اما این مشکل چیست؟!‬ ‫نرخ منطقی گوشت چقدر است؟‬ ‫حس��ین نعمتی‪ :‬هر کیلوگرم گوش��ت گوساله باید در کش��ور ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان تر از قبل‬ ‫فروخته شود و نرخ گوشت گوسفندی نیز باید حدود ‪۱۵‬هزار تومان کاهش یابد‬ ‫تحوالت بازار گوش��ت اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫گرمای شدید هوا‪ ،‬رکود سنگینی بر بازار حاکم‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابر اخرین اطالعات‪ ،‬تعدادی‬ ‫دام از مرز های کشور خارج شده که این امر در‬ ‫هفته های گذش��ته تا حدودی ب��ر افزایش نرخ‬ ‫گوشت در بازار دامن زده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ملک��ی‪ ،‬هم اکنون هر کیلو ش��قه‬ ‫گوسفندی بدون دنبه با افزایش ‪۲‬هزار تومانی‬ ‫با نرخ ‪ ۹۳‬تا ‪۹۴‬هزار تومان به مغازه دار و ‪۱۰۳‬‬ ‫ت��ا ‪۱۰۵‬ه��زار تومان ب��ه مصرف کننده عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با‬ ‫اش��اره به اینکه قاچاق دام ت��ا حدودی منجر‬ ‫به تالطم نرخ گوش��ت در بازار ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬هم اکنون برخی دالالن به س��بب‬ ‫ورود حجاج و عی��د قربان دام های خود را در‬ ‫دامداری ها نگه��داری می کنند ت��ا بتوانند با‬ ‫قیمت های بهتری در بازار به فروش برس��انند‪.‬‬ ‫وی نرخ کنونی هر کیل��و دام زنده را ‪۴۵‬هزار‬ ‫توم��ان اعالم ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس تجربه‬ ‫س��ال های قبل‪ ،‬هرس��ال از چن��د روز مانده‬ ‫به عی��د قربان‪ ،‬نرخ دام زنده با نوس��اناتی در‬ ‫بازار روبه رو می ش��ود که امسال خروج دام از‬ ‫مرز های غربی و جنوب به س��مت عراق‪ ،‬مزید‬ ‫بر علت اس��ت تا دامداران ب��ا نرخ های باالیی‬ ‫اقدام به عرضه دام در بازار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دامداران همکاری نمی کنند‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره‬ ‫به اینکه برخی از دامداران همچنان به فروش‬ ‫دام با نرخ سال گذش��ته در بازار اصرار دارند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬با وج��ود بارندگی ه��ای اخیر‬ ‫و ش��رایط مس��اعد علوفه در صح��را و مراتع‪،‬‬ ‫دامداران بای��د تا حدودی نرخ دام بر مراتع را‬ ‫کاهش دهند‪ ،‬درحالی که انها به س��بب خرید‬ ‫دام با دالر از سوی خریداران خارجی همچنان‬ ‫به عرضه دام با نرخ های باال تمایل دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار گوشت قرمز در رکود‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫گوش��ت قرمز شهرس��تان‬ ‫اصفه��ان نی��ز در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر به‬ ‫دلی��ل کاه��ش قدرت‬ ‫خرید مردم که از گرانی‬ ‫گوش��ت سرچش��مه‬ ‫می گی��رد‪ ،‬ب��ازار در رکود به س��ر می ب��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬اصغر‬ ‫پورباطنی درباره وضعیت تامین دام سنگین و‬ ‫س��بک در اصفهان گفت‪ :‬در چند روز گذشته‬ ‫نرخ دام س��بک افزای��ش یافته‪ ،‬ام��ا نرخ دام‬ ‫سنگین با کاهش روبه رو است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ه��ر کیل��و دام زن��ده کیلویی‬ ‫‪ ۳۵‬ت��ا ‪۴۷‬هزار تومان اس��ت ک��ه پس از ذبح‬ ‫نرخ ان افزای��ش می یابد و ای��ن افزایش نرخ‬ ‫ب��ه درجه بن��دی و کیفیت گوش��ت بس��تگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬دام سبک موردنیاز از‬ ‫تبریز‪ ،‬کردستان‪ ،‬شیراز‪ ،‬خرم اباد و استان های‬ ‫همجوار وارد اصفهان می شود‪.‬‬ ‫پورباطن��ی با تاکی��د بر اهمی��ت کیفیت و‬ ‫نرخ گوش��ت قرمز در بی��ن اعضای این صنف‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬گوش��ت های واردات��ی پس از‬ ‫س��رمایه گذاری از س��وی ع��ده ای ب��ه تهران‬ ‫می اید و س��پس فرایند قیمت گ��ذاری انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما اعضای ما از لحاظ نرخ و کیفیت‬ ‫از گوشت های وارداتی استقبال نمی کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫کیفی��ت ان ب��ا کیفیت گوش��ت درجه ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫داخل کشور تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به طور معمول گوشت های وارداتی‬ ‫از قرقیزس��تان‪ ،‬روس��یه و رومانی وارد کشور‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز‬ ‫شهرس��تان اصفهان درباره قاچ��اق دام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذشته ش��اهد قاچاق دام بودیم‪ ،‬اما‬ ‫اکنون بسیار کم با این مسئله روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود و به گفته قصابان‪ ،‬برخی دالالن‬ ‫یک نوع گوسفند را از ترکیه یا روسیه به بندر‬ ‫منتقل می کنند و اصفهان فقط اس��تراحتگاه‬ ‫ماشین حمل این نوع دام به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر برای اعضای اتحادیه‬ ‫هر کیلو گوشت گوسفندی را با نرخ ‪۱۰۲‬هزار‬ ‫توم��ان تعیین کرده ایم که ب��ه دلیل به صرفه‬ ‫نبودن‪ ،‬درصدد افزایش نرخ ان هستیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بازیابی هویت‬ ‫شهری با مکث‬ ‫در بافت‬ ‫تاریخی تهران‬ ‫پرهام جانفشان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان تهران‬ ‫اقامت ‪ 80‬هزار خارجی با میانگین ‪ 5‬شب در مازندران‬ ‫گردشگران خارجی ‪ 8‬میلیارد دالر در ایران خرج کردند‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گردشگر تابستانه در مازندران‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫خبر‬ ‫اموزش مدیریت عمومی‬ ‫تاسیسات گردشگری‬ ‫در ‪ ۳۱‬استان‬ ‫مدی��رکل دفتر اموزش و مطالعات گردش��گری‬ ‫از تعری��ف دوره اموزش��ی کوتاه م��دت «مدیریت‬ ‫عمومی تاسیسات گردش��گری» و ابالغ شیوه نامه‬ ‫اجرایی ان از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی به‬ ‫اداره های کل ‪ ۳۱‬استان کشور خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری‪ ،‬زاهد شفیعی با بیان‬ ‫ای��ن خبر گفت‪ :‬دوره مدیریت عمومی تاسیس��ات‬ ‫گردشگری با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص‬ ‫برای مدیریت انواع مختلف تاسیس��ات گردشگری‬ ‫و به عنوان یکی از ش��رایط الزم برای دریافت کارت‬ ‫مدیریت‪ ،‬بر اس��اس ش��یوه نامه اجرای��ی صدور و‬ ‫تمدی��د کارت مدیران تاسیس��ات گردش��گری‪،‬‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه مخاطبان‬ ‫ای��ن دوره‪ ،‬متقاضی��ان دریاف��ت کارت مدیری��ت‬ ‫برای انواع تاسیس��ات گردشگری و همچنین تمام‬ ‫عالقه مندان به اشنایی با این حوزه هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان‬ ‫حضور در دوره های مدیریت تخصصی تاسیس��ات‬ ‫گردش��گری‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬ش��فیعی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مجری دوره اموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیس��ات گردش��گری‪ ،‬موسس��ه های اموزشی‬ ‫گردش��گری هستند که مجوز برگزاری این دوره را‬ ‫از سازمان میراث فرهنگی گرفته اند‪ .‬وی همچنین‬ ‫در تش��ریح جزئیات دوره یادش��ده گفت‪ :‬مجموع‬ ‫مدت دوره اموزش��ی کوتاه مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیس��ات گردشگری ‪ ۱۸۴‬س��اعت‪ ،‬شامل ‪۱۲۸‬‬ ‫س��اعت اموزش نظری و ‪ ۵۶‬ساعت اموزش عملی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدی��رکل اموزش و مطالعات گردش��گری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ضروری است دست کم ‪ ۳۰‬ساعت‬ ‫از اموزش های عملی دوره با همکاری تش��کل های‬ ‫حرفه ای مربوط در محل تاسیس��ات گردش��گری‬ ‫در ح��ال بهره برداری برگزار ش��ود‪ .‬از ‪ ۳۰‬س��اعت‬ ‫اموزش عملی‪ ،‬برگزاری دس��ت کم یک نشست در‬ ‫مراکز سرگرمی تفریحی‪ ،‬یک جلسه در واحدهای‬ ‫اقامتی و یک جلس��ه در واحدهای پذیرایی‪ ،‬الزامی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��فیعی‪ ،‬اعتبار گواهینامه ای��ن دوره را از‬ ‫تاری��خ صدور به مدت ‪ ۵‬س��ال اع�لام و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضروری اس��ت فراگیران پس از پای��ان این مدت‪،‬‬ ‫در دوره بازام��وزی مدیری��ت عمومی تاسیس��ات‬ ‫گردشگری شرکت کنند‪ .‬اشنایی با انواع تاسیسات‬ ‫گردشگری‪ ،‬شناخت صنعت گردشگری‪ ،‬مدیریت‬ ‫و سرپرس��تی در تاسیسات گردش��گری‪ ،‬اشنایی‬ ‫ب��ا اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬اش��نایی‬ ‫مقدماتی با زبان انگلیس��ی در گردشگری‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و پیش��گیری از ح��وادث‪ ،‬مهارت های‬ ‫ف��ردی و ارتباط��ی‪ ،‬قوانی��ن‪ ،‬مق��ررات و ضوابط‬ ‫تاسیسات گردشگری‪ ،‬اشنایی با طراحی داخلی و‬ ‫تجهیزات تاسیسات گردشگری‪ ،‬مدیریت کیفیت‬ ‫و رضایت مش��تریان‪ ،‬گردشگری پایدار و توجهات‬ ‫زیس��ت محیطی و نیز اش��نایی با مفاهیم کسب و‬ ‫کارهای مکمل در تاسیس��ات گردشگری‪ ،‬برخی از‬ ‫دروس دوره اموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیسات گردشگری است‪.‬‬ ‫یک م��اه از فصل تابس��تان گذش��ت و گزارش های‬ ‫میدانی و رس��می گواه از ان دارد که امس��ال با وجود‬ ‫همه مشقت های مالی که ایرانیان به ان دچار شده اند‪،‬‬ ‫به شهرهای مختلف ایران س��فر می کنند‪ .‬گردشگران‬ ‫خارجی هم همچنان در ش��هرهای مختلف در ارامش‬ ‫و اسایش به اماکن دیدنی سر می زنند و از جاذبه های‬ ‫ایران بازدید می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫و بر اس��اس گزارش��ی از ایس��نا‪،‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری در ایین گشایش دهمین نمایشگاه صنایع‬ ‫دس��تی و هنرهای سنتی خراس��ان رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با وجود مش��کالت و تهدیدات‪ ،‬گردشگری رشد خوبی‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین اقدامات مختلفی در حال انجام‬ ‫است که امار گردشگران ورودی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان بیان کرد‪ :‬گردشگری کشور رونق‬ ‫خوبی دارد‪ .‬بنا بر امار بانک مرکزی‪ ،‬سال گذشته ‪۸.۱۱‬‬ ‫میلیارد دالر سهم گردشگری از درامد غیرنفتی بوده و‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‬ ‫گردش��گری در حال اجرا داریم که شامل مجتمع های‬ ‫گردشگری و هتل ها با ستاره های مختلف است‪.‬‬ ‫مهران حسنی‬ ‫محمود فخری‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬امار گردش��گران ورودی به‬ ‫کش��ور ‪ ۷.۴‬میلی��ون نفر بود که در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۸.۷‬‬ ‫میلیون نفر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردش��گری مازندران گفت‪ :‬از اول خرداد تا‬ ‫‪ ۳۱‬تی��ر ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۱۹‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر با‬ ‫میانگین ‪ ۴‬ش��ب و ‪ ۵‬روز در اس��تان مازندران اقامت‬ ‫داش��ته اند‪ .‬این ام��ار از گردش��گران داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت اما امارگیری درباره گردشگران خارجی در این‬ ‫اس��تان هر ‪ ۳‬ماه یک بار انجام می شود‪ .‬از این رو امار‬ ‫گردش��گران خارجی در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫نفر با میانگین ‪ ۵‬شب اقامت بوده است‪.‬‬ ‫مه��ران حس��نی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��تاد اجرای��ی خدمات س��فر با حضور س��ازمان های‬ ‫اجرای��ی مختل��ف پ��س از پای��ان تعطی�لات ن��وروز‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای تابستان را انجام داد‪ ۱۲ .‬کارگروه در‬ ‫استان با هماهنگی ‪ ۲۲‬فرماندار در این طرح مشارکت‬ ‫داش��تند و پیش بینی هایی درب��اره امداد و نجات‪ ،‬امور‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬اسکان و پذیرایی‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬کنترل قیمت ها و‪ ...‬انجام ش��د و درحال حاضر با‬ ‫این میزان جمعیتی که وارد اس��تان شده است‪ ،‬اماده‬ ‫پذیرایی از گردشگران هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا توانس��ته ایم خدمات م��ورد نیاز‬ ‫گردشگران را به وس��یله صنوف مختلف ارائه دهیم‪ ،‬به‬ ‫نحوی که شایس��ته هم وطنانی باش��د که مازندران را‬ ‫برای سفر انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫حس��نی همچنین تصریح ک��رد‪ :‬در برخی روزهای‬ ‫ویژه مانند عید فطر تعداد گردش��گران افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همه گردش��گرانی که وارد اس��تان می ش��وند‬ ‫نیاز ب��ه خدمات دارند‪ .‬س��تاد اجرایی‪ ،‬خدمات س��فر‬ ‫س��ازمان های مختلف را کنار هم قرار داده و توانس��ته‬ ‫اس��ت برنامه ریزی ه��ای درس��تی برای ارائ��ه خدمات‬ ‫شایس��ته به گردش��گران انجام دهد‪ .‬در ادامه روزهای‬ ‫گرم تابس��تانی با نشست هایی که در کارگروه ها برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬هم افزایی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نخس��تین هدف گردشگری تابستانه‬ ‫در مازندران‪ ،‬اس��تفاده از فضای س��احلی و دریاس��ت‬ ‫که ب��ر این اس��اس طرح هایی برای ارائ��ه خدمات در‬ ‫س��احل داش��ته ایم‪ .‬البته طرح هایی نیز ب��رای توزیع‬ ‫جمعیت گردش��گران و درامد حاص��ل از ورود انها در‬ ‫اس��تان داریم‪ .‬گردشگری روس��تایی طرحی است که‬ ‫زی��ر مجموع��ه اقامتگاه های بوم گردی ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن اقامتگاه ه��ا بهانه ای ب��رای ورود گردش��گران به‬ ‫روستاهاس��ت که در کنار این اقام��ت‪ ،‬جامعه محلی‪،‬‬ ‫انتفاع��ی از ورود گردش��گران می برند‪ .‬ع�لاوه بر ان‪،‬‬ ‫مشارکت در مرمت بناهای تاریخی‬ ‫به جای پرداخت مالیات‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��تان قزوین گفت‪ :‬مشارکت‬ ‫مودی��ان مالیات��ی در هزینه ه��ای مرم��ت و‬ ‫نگهداری از بناهای تاریخی به منزله هزینه های‬ ‫قابل قبول مالیاتی تلقی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬علیرضا‬ ‫خزائل��ی گفت‪ :‬بر اس��اس بن��د (د) تبصره ‪۱۰‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کشور‪ ،‬همه وجوه‬ ‫مش��ارکت در مرمت بناه��ای تاریخی به جای‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات و هزینه هایی که از س��وی‬ ‫اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی ش��امل افراد‪،‬‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬صاحبان صنایع‪ ،‬کس��ب و کارها و‬ ‫همه مودی��ان مالیاتی برای مرم��ت‪ ،‬حفاظت‬ ‫و نگه��داری از بناه��ای تاریخ��ی پرداخ��ت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با تاییدیه س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری و اعالم به اداره‬ ‫کل مالیات��ی‪ ،‬به منزله هزینه ه��ای قابل قبول‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انس��انی که گذش��ته خ��ود را فرام��وش کرده‪،‬‬ ‫نمی توان��د جریان زندگی را ب��ه طور معمول دنبال‬ ‫کند‪ .‬ش��هرها نیز مانند انس��ان ها هستند‪ .‬شهری‬ ‫که از س��بک زندگی تاریخی خود دور ش��ده باشد‬ ‫نمی تواند حیات طبیعی داشته باشد‪ .‬مردم هر شهر‬ ‫نیاز دارند با تاریخچه ان شهر اشنا شوند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬اش��نایی مردم با داستان بناهای تاریخی هر‬ ‫شهر در بلندمدت اثار مثبتی برای ایران به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬بناهای تاریخی‪ ،‬حافظه شهر هستند‬ ‫و ما به شهری پویا می گوییم که یاداور گذشته خود‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین تاکید بر این است که با فراهم اوردن‬ ‫ش��رایط بازدید مردم از خانه ه��ای تاریخی و تغییر‬ ‫کاربری انها ب��رای نمونه به صورت کافه یا هتل‪ ،‬به‬ ‫عنوان نق��اط مکث مردم بتوانن��د در انجا یکی دو‬ ‫س��اعت یا چند روزی را به س��ر برن��د‪ ،‬فکر کنند و‬ ‫در حال و هوای نوس��تالژیک قرار گیرند‪ .‬هتل های‬ ‫تاریخی بسیاری در تهران قابل ساخت هستند و از‬ ‫برخی از انها بهره برداری شده است‪ .‬کافه هایی هم‬ ‫به همین منظور ساخته شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی احی��ای اماکن تاریخ��ی با توجه‬ ‫ب��ه سیاس��ت های س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری‪ ،‬یک موضوع اصولی و‬ ‫مهم است‪ .‬احیای ساختمان های تاریخی و تبدیل‬ ‫انه��ا به مکانی قابل اس��تفاده ب��رای مردم موجب‬ ‫افزای��ش تفکر در ب��اب هویت ش��هری و فرهنگ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر مونس��ان‪ :‬گردشگری کش��ور رونق خوبی دارد‪ .‬بنا بر امار بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سال گذشته ‪ ۸.۱۱‬میلیارد دالر سهم گردشگری از درامد غیرنفتی‬ ‫ب��وده و درحال حاضر ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه گردش��گری‬ ‫در حال اجرا داریم که ش��امل مجتمع های گردشگری و هتل ها با ستاره های‬ ‫مختلف است‬ ‫غذاهای محلی‪ ،‬ایین ها‪ ،‬اداب و رسوم و صنایع دستی‬ ‫این مناطق معرفی می شوند‪.‬‬ ‫حس��نی افزود‪ :‬توره��ای طبیعت گ��ردی در مناطق‬ ‫روس��تایی از ظرفیت های دیگری هس��تند که به انها‬ ‫توجه می ش��ود‪ .‬به این ترتیب تجربه زندگی روستایی‬ ‫برای گردشگران لذت بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از تورهای داخلی در فارس‬ ‫رئیس هی��ات مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی ف��ارس گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬مردم از‬ ‫تورهای داخلی و استان گردی استقبال می کنند‪.‬‬ ‫محم��ود فخ��ری در گفت وگو با ایلنا ب��ا بیان اینکه‬ ‫افزای��ش نرخ دالر باعث ش��ده اس��ت مس��افرت افراد‬ ‫به خارج از کش��ور به ش��دت کاهش یاب��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تع��داد مع��دودی از افراد‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫خارجی را برای مسافرت انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط مالی موجود س��بب ش��ده است‬ ‫مردم قدرت س��فرهای خارجی را از دست بدهند و به‬ ‫مکان های داخل کشور و استان سفر کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه گردش��گری در س��ال جاری‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سیاس��ت های بین المللی هم سبب‬ ‫ش��ده که گردش��گران اندکی به داخل کش��ور بیایند‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه درحال حاض��ر افراد ح��وزه خلیج فارس‬ ‫بیشترین گردشگران خارجی به ایران هستند و بازدید‬ ‫گردش��گران خارجی و کش��ورهای اروپای��ی از ایران و‬ ‫استان فارس به شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫فخری با بیان اینکه ش��یراز و استان فارس با داشتن‬ ‫جاذبه ه��ای عدیده تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی قطب‬ ‫گردش��گری کش��ور هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نگاه مدیران‬ ‫دولتی به جاذبه ها و رونق گردش��گری اس��تان فارس‬ ‫ضعیف اس��ت چراکه معتقدیم ق��رار گرفتن دولت در‬ ‫کنار بخش خصوصی می تواند نتیجه های مناس��بی را‬ ‫در بخش گردشگری رقم بزند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که نب��ود تعامل و در کنار یکدیگر‬ ‫قرار نگرفتن بخش خصوصی و دولتی باعث می شود در‬ ‫بخش گردشگری به یک نتیجه واحد نرسیم و این مهم‬ ‫سبب می ش��ود از دیگر استان ها و استان های همجوار‬ ‫عقب بمانیم‪.‬‬ ‫مالیات��ی تلقی می ش��ود‪ .‬وی اس��تفاده از این‬ ‫قانون را فرصت مناس��بی برای س��اماندهی و‬ ‫مرمت بناهای تاریخی دانست و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بس��یاری از صاحبان ثروت و مودیان‬ ‫مالیاتی ممکن اس��ت وارث یا مالک یک بنای‬ ‫تاریخی باش��ند‪ ،‬استفاده از این ظرفیت قانونی‬ ‫ضمن مش��ارکت در پروژه حفظ و نگهداری از‬ ‫میراث های ارزشمند تاریخی‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫را برای مرمت و س��اماندهی ملک اجدادی انها‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬افراد‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬کس��ب و کارها و همه مودیان مالیاتی‬ ‫می توانن��د با مراجعه به ح��وزه معاونت میراث‬ ‫فرهنگ��ی ای��ن اداره برای مش��ارکت در پروژه‬ ‫مرمت و س��اماندهی بناهای تاریخی یا معرفی‬ ‫ملک مورد نظر خود برای تجهیز و مرمت اعالم‬ ‫امادگی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر بر نرخ تور ها‬ ‫ثمردار‪ ،‬یکی از مس��ئوالن اژانس های هواپیمایی در‬ ‫ش��یراز هم با بی��ان اینکه نرخ ت��ور و اقامت هتل ها به‬ ‫عواملی مانن��د نوع هتل‪ ،‬پرواز‪ ،‬غذا و‪ ...‬بس��تگی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر نرخ تورهای داخلی و درون استانی‬ ‫در یک روز از ‪ ۶۰‬هزار تومان ش��روع می شود و به بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه وضع معیش��ت‬ ‫مردم به گونه ای ش��ده که س��فر از اولویت سوم به بعد‬ ‫خانواده هاس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬مردم پس از تامی��ن مایحتاج‬ ‫زندگی‪ ،‬برنامه س��فر می چینند‪ ،‬به طوری که در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬میزان سفرهای داخلی و خارجی مردم به شدت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬ثمردار با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫م��ردم از توره��ای ی��ک روزه و دو روزه درون اس��تانی‬ ‫اس��تقبال می کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه نرخ‬ ‫تورهای بیرون از اس��تان و ش��هرهای ش��مالی حدود‬ ‫‪۳‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬مردم از سفرهای درون استانی‬ ‫بیش��تر اس��تقبال می کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نرخ‬ ‫س��فرهای داخلی نسبت به س��ال گذشته ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر هزینه سفر ‪۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬روزه به کش��وری مانند ترکیه ح��دود ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تومان می شود‪ .‬این مسئول اژانس گردشگری ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اساس بررسی ها‪ ،‬ایران اولویت ‪ ۱۵‬به بعد گردشگران‬ ‫خارجی به ش��مار می اید‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ش��یراز دومین‬ ‫شهر گردشگران خارجی اس��ت که برای سفر به ایران‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان گیالن‪،‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫اس��تان گیالن نیز درباره شرایط صنعت گردشگری در‬ ‫این استان گفت‪ :‬تحقق سفرهای دریایی به کشورهای‬ ‫همس��ایه دری��ای خزر موجب می ش��ود تا تاسیس��ات‬ ‫گردشگری ساحلی گیالن در تمام سال فعالیت دائمی‬ ‫و پر رونق داشته باشند‪.‬‬ ‫شهرود امیرانتخابی با اش��اره به اینکه استان گیالن‬ ‫دارای ‪ ۲۸۸‬کیلومتر نوار ساحلی و ‪ ۹‬شهرستان ساحلی‬ ‫دارای امکانات اولیه و زیرساخت های الزم برای اجرای‬ ‫برنامه های گردش��کری دریایی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه محدوده م��رز ابی اس��تان گیالن و همج��واری با‬ ‫استان های ساحلی مازندران و گلستان‪ ،‬این شهرستان‬ ‫ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه ساله حدود‪ ۲۰‬میلیون گردشگر وارد‬ ‫استان گیالن می شوند که ‪ ۸۰‬درصد انها برای استفاده‬ ‫از مواهب طبیعی دریا و تفریحات ساحلی به ویژه در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال به گیالن می ایند‪ .‬امیر انتخابی با بیان‬ ‫اینکه اجرای س��فرهای دریایی برای جذب گردشگران‬ ‫خارج��ی‪ ،‬منجر به رون��ق اقتصادی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫توسعه گردشگری خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تاسیسات صنعت‬ ‫گردشگری مس��تقر در نوار ساحلی اس��تان به صورت‬ ‫فصل��ی و فقط در ‪ ۳‬ماه تابس��تان مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند که موجب کاهش درصد اشتغال و پایین بودن‬ ‫درامد تاسیسات اقامتی و پذیرایی در استان شده و در‬ ‫صورت تحقق س��فرهای دریایی از کشورهای همسایه‬ ‫دریای خزر‪ ،‬تاسیس��ات گردش��گری ساحلی استان در‬ ‫تمام سال فعالیتی دائمی و پر رونق خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬مس��یرهای گردشگری استان گیالن را‬ ‫بندر انزلی‪ ،‬اس��تارا‪ ،‬چمخاله‪ ،‬کیاشهر و منطقه ازاد در‬ ‫بندر انزلی معرفی کرد و افزود‪ :‬مس��یرهای گردشگری‬ ‫دریایی خارجی ش��امل مس��یر بنادر باک��و اذربایجان‪،‬‬ ‫اس��تراخان روس��یه‪ ،‬اکتائو قزاقس��تان و ترکمن باشی‬ ‫ترکمنستان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه بندر انزلی دارای اس��کله‬ ‫و امکانات اس��تاندارد برای پذیرش گردشگران دریایی‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر بنادر‬ ‫استان برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان گیالن گفت‪ :‬تاسیس��ات گردشگری دریایی در‬ ‫‪ ۹‬شهرس��تان استارا‪ ،‬استانه اشرفیه‪ ،‬بندرانزلی‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫رش��ت‪ ،‬رودس��ر‪ ،‬رضوانش��هر‪ ،‬الهیجان و لنگرود فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی به فعالی��ت ‪ ۲۶‬مجتمع گردش��گری‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ط��رح سالم س��ازی‪ ۵۵ ،‬خانه مس��افر و ‪ ۱۹‬هتل در‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر نوار س��احلی در بندر انزلی اش��اره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شهرس��تان اس��تارا نی��ز ‪ ۳‬هتل‪ ۳ ،‬طرح‬ ‫سالم س��ازی‪ ۴۵ ،‬خانه مسافر و یک مجتمع گردشگری‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گیالن دارای ‪ ۳۸‬طرح س�لامت دریا‪۹۲ ،‬‬ ‫واحد اقامتی و مراکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری‬ ‫مشرف به سواحل است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬هر کدام از اس��تان ها بنا بر‬ ‫ظرفیت خ��ود فعالیت های��ی برای جذب گردش��گران‬ ‫داخلی داش��ته اند و تالش ها برای تابستانی پر سفر در‬ ‫ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫حریم موزه پمپ بنزین دروازه دولت در معرض تهدید‬ ‫در حالی که تنها یک ماه از گشایش تنها موزه نفتی‬ ‫پایتخت می گذرد‪ ،‬عملیات غیراصولی ساخت ایستگاه‬ ‫اتش نش��انی در ضلع جنوبی موزه پمپ بنزین دروازه‬ ‫دولت‪ ،‬حریم این اثر ملی را در معرض تهدید قرار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬عملیات گودب��رداری‪ ،‬بتن ریزی‬ ‫غیراصول��ی و بدون رعای��ت الزامات ایمنی س��اخت‬ ‫ایس��تگاه اتش نش��انی در مجاورت موزه پمپ بنزین‬ ‫دروازه دولت تهران که به شماره ‪ ۳۱۷۱۱‬در فهرست‬ ‫اثار ملی کشور ثبت شده است‪ ،‬موجب تخریب بخشی‬ ‫از دیوار ضلع جنوبی بنای تاریخی این موزه و اس��یب‬ ‫ب��ه اقالم و تجهیزات به نمایش درامده در محوطه باز‬ ‫موزه شده است‪.‬‬ ‫مسئول موزه دروازه دولت تهران ضمن ابراز نگرانی‬ ‫از ادام��ه فعالیت غیراصول��ی پیمانکار طرف قرارداد با‬ ‫ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬ته��ران که عملیات س��اخت‬ ‫ایس��تگاه اتش نش��انی در ضل��ع جنوبی م��وزه پمپ‬ ‫بنزی��ن دروازه دولت را بر عه��ده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫پیگیری ه��ای مک��رر مدیریت موزه ها و مرکز اس��ناد‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬در ‪ ۲۴‬اردیبهش��ت سال گذشته‪ ،‬دستور‬ ‫توقف عملیات گودبرداری و ساخت وس��از در مجاورت‬ ‫موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران از سوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان تهران صادر شد اما متاسفانه‬ ‫کارگاه یادش��ده فعالی��ت خود را چن��د هفته پس از‬ ‫گشایش این موزه بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی و‬ ‫حفظ حریم این اثر ملی از سر گرفته است‪.‬‬ ‫مری��م اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬در همی��ن زمین��ه در‬ ‫مکاتبه ای که دوباره از س��وی مدیریت موزه ها و مرکز‬ ‫اسناد صنعت نفت در ‪ ۲۷‬فروردین امسال با مهندس‬ ‫بزرگ نیا‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران انجام‬ ‫شد‪ ،‬خواستار توقف عملیات ساختمانی یادشده شدیم‬ ‫که تاکن��ون به نتیجه ای نرس��یده و فعالیت پیمانکار‬ ‫بدون در نظر گرفتن الزامات ایمنی ادامه دارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی بر ض��رورت حفظ اثار تاریخی کش��ور‬ ‫تاکی��د ک��رد و افزود‪ :‬هش��دارهای الزم ب��ه پیمانکار‬ ‫این طرح نیز داده ش��ده و از شرکت «مستحکم» که‬ ‫عملیات اجرایی ساخت ایستگاه اتش نشانی مجاورت‬ ‫موزه نفتی پایتخت را بر عهده دارد‪ ،‬در نامه ای رسمی‬ ‫خواسته شده تا ضمن رعایت اصول ایمنی در ساخت‬ ‫این بن��ا‪ ،‬از حفاظ و حصار مطمئن برای جلوگیری از‬ ‫هرگون��ه مزاحمت بصری و فیزیکی (از جهت مصالح)‬ ‫استفاده کند‪ .‬با این حال ‪ ۳‬مرداد ‪ ۹۸‬شاهد بتن ریزی‬ ‫غیراصولی بدون رعایت الزامات ایمنی در این محوطه‬ ‫بودیم که متاس��فانه موجب اس��یب رسیدن به اقالم‬ ‫منحص��ر به ف��رد و تجهیزات ارزش��مند ب��ه نمایش‬ ‫درام��ده در محوط��ه ب��از و تخریب بخش��ی از دیوار‬ ‫قدیم��ی موزه با قدمت��ی نزدیک به یک قرن‪ ،‬ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئول موزه پمپ بنزی��ن دروازه دولت تهران در‬ ‫پایان‪ ،‬از مس��ئوالن خواس��ت ضمن برخ��ورد قانونی‬ ‫و بازدارن��ده با پیمانکار این طرح‪ ،‬هرچه س��ریع تر از‬ ‫ادام��ه عملیات اجرایی بدون در نظر گرفتن تمهیدات‬ ‫الزم درباره حف��ظ ایمنی که در اینده نزدیک ممکن‬ ‫است بنای تاریخی نخستین موزه نفت پایتخت را در‬ ‫معرض اسیب جدی قرار دهد‪ ،‬جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اولویت های بانک مرکزی مشخص شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تحقق اولویت ها در کوتاه مدت‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این زمینه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۴‬اولویتی‬ ‫که بانک مرکزی به ان اش��اره کرده اس��ت از‬ ‫مهم ترین واجبات برای اقتصاد ایران به ش��مار‬ ‫می ای��د که باید هرچه س��ریع تر عملی ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۴‬برنامه مهم برای اقتصاد ایران‬ ‫بان��ک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پ��ول ملی‪ ،‬مهار تورم‪،‬‬ ‫کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و اصالح نظام بانکی‬ ‫را به عنوان ‪ ۴‬برنامه اولویت دار بانک مرکزی برای اقتصاد‬ ‫ایران اعالم کرده است‬ ‫افزود‪ :‬بی تردید رونق تولید‪ ،‬رش��د اقتصادی و‬ ‫اصالح نظام بانکی اگر محقق شود‪ ،‬این اقدام ها‬ ‫در نهای��ت می تواند ارزش پ��ول ملی را تقویت‬ ‫کند و باعث مهار تورم در کش��ور شود؛ اهدافی‬ ‫که بانک مرکزی به دنبال تحقق ان است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اما اگر پول‬ ‫ملی ضعیف ش��د‪ ،‬این‬ ‫موضوع همه بخش ها را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫و باع��ث ایج��اد تورم‪،‬‬ ‫رکود‪ ،‬بیکاری‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ه��ا و بی ثبات��ی‬ ‫بازارها می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬نخستین اقدام بانک مرکزی‬ ‫باید تقویت ارزش پول ملی و به ثبات رساندن‬ ‫نرخ ارز باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در مدت اخیر بانک مرکزی‬ ‫با اقدام هایی که انجام داد توانس��ت بخش��ی از‬ ‫این تنش ها را کم و ثبات نس��بی را در بازار ارز‬ ‫حاکم کند که این فعالیت ها باید مستمر باشد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بی تردید وقتی ب��ازار ارز به ثبات‬ ‫رسید‪ ،‬در گام بعدی بانک مرکزی باید نیازهای‬ ‫ارزی بخش های مولد و واقعی اقتصاد را با نرخ‬ ‫منطقی ارز تامین کن��د تا صنایع و بخش های‬ ‫تولیدی کشور که این روزها با مشکالت زیادی‬ ‫روبه رو هستند از رکود خارج شوند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬درحال حاضر هزینه‬ ‫تولید به ش��دت افزایش یافته که بخش زیادی‬ ‫از ای��ن افزایش هزینه ها از بابت رش��د نرخ ارز‬ ‫اس��ت که باید در این راس��تا گام های اساسی‬ ‫برای کاهش نرخ ارز برداش��ته شود‪ ،‬البته این‬ ‫مهم مدتی است در دس��تور کار بانک مرکزی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬بخش��ی از هزینه های حوزه‬ ‫تولید باب��ت هزینه های تامین مالی اس��ت که‬ ‫بای��د این هزینه ه��ا نیز کاهش یاب��د و درکنار‬ ‫این اقدام ها یارانه مورد نیاز این بخش ها تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بغزی��ان در ای��ن زمین��ه ب��ه اص�لاح نظام‬ ‫بانکی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بانک ه��ا باید از‬ ‫بنگاه��داری خارج ش��وند و با ه��دف افزایش‬ ‫ت��وان اعتباردهی ش��ان‪ ،‬ام��وال مازادش��ان را‬ ‫واگذار کنن��د‪ .‬در عین ح��ال بانک ها به جای‬ ‫تامی��ن هزینه ها از محل دریافت س��ود بانکی‪،‬‬ ‫باید از محل کارمزدهای بانکی هزینه های شان‬ ‫را تامی��ن کنند ک��ه این خود ب��ه کاهش نرخ‬ ‫تمام شده پول در بانک ها و ار زان تر شدن هزینه‬ ‫تامین مال��ی بنگاه های اقتصادی کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت بانک ها باید با‬ ‫ازادس��ازی منابع بلوکه شده شان در بخش های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬انه��ا را ب��ه س��مت بخ��ش تولید‬ ‫هدای��ت کنن��د تا بلکه ای��ن امر ب��ه تقویت و‬ ‫رون��ق بخش تولید بینجامد‪ .‬ب��ه گفته بغزیان‪،‬‬ ‫س��ختگیری ها برای انجام فعالیت های تولیدی‬ ‫بای��د کمرنگ ش��ود و نظارت بانک ه��ا بر روند‬ ‫تس��هیالت دهی و اینکه هزینه ک��رد این منابع‬ ‫در بخ��ش واقع��ی اقتصادی باش��د‪ ،‬تش��دید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬بی تردید تحقق‬ ‫این اهداف در کوتاه مدت امکان پذیر اس��ت اما‬ ‫نیازمند یک عزم و اراده جدی است که باید در‬ ‫حوزه اقتصادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به مرور شاهد کاهش خواهیم بود‬ ‫محمد دالمن پور‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به کاهش نرخ ارز‬ ‫در هفته های اخیر و فعالیت های بانک مرکزی‬ ‫در ای��ن حوزه گفت‪ :‬نرخ در بازارهای اقتصادی‬ ‫تحت تاثیر نی��روی عرضه و تقاضا بوده و این دو‬ ‫نیرو تعیین کننده نرخ تعادلی بازار است‪ .‬درباره‬ ‫کاهش تقاضای دالر و سایر ارزهای معتبر چند‬ ‫دلیل می تواند وجود داش��ته باش��د که یکی از‬ ‫انها‪ ،‬کاهش تقاضای س��فته بازی و سوداگرانه‬ ‫نسبت به دالر و س��ایر ارزهای معتبر است که‬ ‫این مهم به دلیل نزدیک شدن نرخ بازار ازاد و‬ ‫ارز نیمایی ناشی از سیاست بانک مرکزی است‬ ‫که سبب شده جذابیت سفته بازی کاهش یابد‬ ‫و سوداگران دیگر عالقه ای برای حضور در این‬ ‫بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی کاه��ش واردات را عام��ل دیگری برای‬ ‫کاهش تقاضای دالر دانس��ت و در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دلیل سوم کاهش تقاضای دالر‪ ،‬محدود شدن‬ ‫فعالیت کارت هایی است که در خارج از کشور‬ ‫فعال بوده و روند خروج س��رمایه از کش��ور را‬ ‫اس��ان می کنند که این مهم با سیاس��ت هایی‬ ‫که بانک مرکزی در پیش گرفته اس��ت‪ ،‬امکان‬ ‫خروج سرمایه کم شده است‪.‬‬ ‫همچنین کاهش تقاضای ارز مس��افرتی‪ ،‬ارز‬ ‫دانشجویی‪ ،‬ارز برای کاالی لوکس خارجی و‪...‬‬ ‫از چرخه تقاضا‪ ،‬دلیلی دیگر برای کاهش تقاضا‬ ‫و نرخ دالر اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به عرضه دالر‬ ‫و تاثی��ر ان در کاهش قیم��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش عرضه نیز بانک مرک��زی در مواقعی با‬ ‫تزریق ارز به بازار از هیجان ها جلوگیری کرده‬ ‫اما فشار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی‬ ‫بازرگان��ان ب��ه کاه��ش ن��رخ دالر دام��ن زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس مس��ائل اقتصادی با تاکید بر‬ ‫حمایت از سیاس��ت های بانک مرکزی‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اگر بانک مرک��زی بتواند سیاس��ت های‬ ‫خود را که در کوتاه مدت نتایج مثبتی داش��ته‬ ‫با سیاس��ت های بلندمدت همراه کند‪ ،‬ش��اهد‬ ‫ادامه ثبات در بازار ارز خواهیم بود و باید توجه‬ ‫داش��ت که درحال حاضر بانک مرکزی توانسته‬ ‫اعتباری را در بازارهای پولی و مالی به دس��ت‬ ‫اورد و با کمک دولت اقدام های بلندمدت برای‬ ‫کنترل نقدینگی داش��ته باش��د و دولت نیز در‬ ‫راستای رش��د اقتصادی برنامه داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫مرور ش��اهد کاهش تورم و کاهش نوسان ها در‬ ‫نرخ ارز خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه کشور در‬ ‫جنگ اقتصادی ق��رار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود این‬ ‫شرایط اقتصادی سخت‪ ،‬بانک مرکزی توانسته‬ ‫اعتب��ار و توان الزم را برای کنترل بازار از خود‬ ‫نش��ان دهد و باید این اقدام های کوتاه مدت با‬ ‫سیاس��ت های بلندمدت عجین ش��ود تا شاهد‬ ‫ثب��ات قیمت های ارز باش��یم و نکت��ه دیگری‬ ‫که باید به ان توجه ش��ود این است که کشور‬ ‫ناگزیر است اگر ساالنه ‪ ۲۲‬درصد اختالف نرخ‬ ‫تورم داخلی و خارجی را تجربه می کند‪ ،‬معادل‬ ‫هم��ان مقدار نرخ ارز را تغییر دهد که اگر این‬ ‫مهم اتف��اق نیفتد و با سیاس��ت های نرخ دالر‬ ‫ثبات نگه داش��ته ش��ود‪ ،‬مانند فنری رفته رفته‬ ‫ن��رخ ارز منقب��ض و جمع ت��ر ش��ده و زمانی‬ ‫می رس��د که دیگر بانک مرک��زی توان کنترل‬ ‫ای��ن نرخ را ندارد و بازار با یک خبر دچار تنش‬ ‫ج��دی و جهش قیمت��ی می ش��ود‪ .‬دالمن پور‬ ‫اف��زود‪ :‬باید واقعیت های اقتص��ادی را هر چند‬ ‫هم که تلخ باش��د‪ ،‬پذیرفت و اگ��ر این داروی‬ ‫تلخ(تغییر نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و‬ ‫خارجی) به مرور زمان پذیرفته نش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫مدتی اقتصاد نیازمند جراحی سختی می شود‬ ‫که پیامدهای بس��یاری را برای اقتصاد و مردم‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا باید متعادل شود‬ ‫مه��دی رفیع��ی‪ ،‬دیگر‬ ‫کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫معتقد است که‬ ‫ب��رای بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتص��اد و معیش��ت‬ ‫م��ردم‪ ،‬بای��د در گام‬ ‫نخس��ت ثبات پایدار در بازارها ایجاد شود و در‬ ‫راس تمام��ی اینه��ا ثبات نرخ ارز اس��ت که از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تا زمانی که این ثبات پایدار‬ ‫ایجاد نشود نمی توان انتظار داشت با اقدام های‬ ‫دیگ��ر بانک مرکزی وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫بهتر و پول ملی تقویت ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگرچه‬ ‫بانک مرکزی در مدت اخیر توانس��ت با برخی‬ ‫اقدام ها و برنامه ریزی ها‪ ،‬بخش��ی از نوسان های‬ ‫ارزی را ک��م و اقتص��اد را به س��مت یک ثبات‬ ‫نس��بی هدایت کند‪ ،‬اما این مهم کافی نیست‬ ‫و بانک مرکزی بای��د به مردم و فعاالن اقتصاد ‬ ‫اطمین��ان دهد که این نوس��ان ها دوباره ایجاد‬ ‫نخواهد شد و این ثبات پایدار است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر بخ��ش زیادی‬ ‫از ذخای��ر ارزی کش��ور در دس��ت م��ردم و‬ ‫خانه های شان نگهداری می ش��ود که این پول‬ ‫می توانس��ت به چرخه اقتصادی کشور برگردد‬ ‫و ای��ن بخش ه��ا را رونق بخش��د ام��ا به دلیل‬ ‫نوسان های موجود هنوز این امر اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ر ای��ن باور اس��ت که ب��رای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬بانک مرکزی باید ابتدا به بازار و جامعه‬ ‫اطمین��ان ده��د که ثب��ات در ب��ازار ارز تداوم‬ ‫خواه��د داش��ت و نیاز ه��ای ارزی بخش های‬ ‫گوناگون اقتصاد تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکی��د بر اینک��ه بانک‬ ‫مرک��زی باید ب��ا اعتمادس��ازی ب��رای فعاالن‬ ‫اقتص��اد و جامع��ه مبنی ب��ر اینک��ه ب��ا وجود‬ ‫مشکالت در حوزه صادرات و نقل و انتقال های‬ ‫ارزی‪ ،‬می توان��د انتظارات فع��االن اقتصاد که‬ ‫برای تامین مواد اولیه و نیازهای خارجی ش��ان‬ ‫احتیاج به ارز دارند را براورده کند‪.‬‬ ‫رفیعی بر این باور اس��ت که اگر انتظار داریم‬ ‫تولید رون��ق بگیرد و ارزش پ��ول ملی تقویت‬ ‫ش��ود باید عرضه و تقاضای ارز متعادل شود و‬ ‫جز این مهم راه دیگری نیست‪.‬‬ ‫فرمول جدید بیمه خسارت خودروهای غیرمتعارف‬ ‫هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬خرداد ماه فرمول بیمه‬ ‫مرکزی درباره نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای‬ ‫غیرمتع��ارف را غیرقانونی اعالم و ان را ابطال کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۸‬قانون بیمه اجباری خسارت های واردشده بر‬ ‫شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی فقط‬ ‫تا میزان خس��ارت «متناظر» واردش��ده به گران ترین خودرو ‬ ‫متع��ارف قابل جبران خواهد بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬خودروها به‬ ‫طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم بندی‬ ‫ش��ده اند که برای مثال‪ ،‬امسال نرخ خودروهای متعارف کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان (نصف دیه مرد مس��لمان در سال ‪ )۹۸‬و‬ ‫خودروهای غیرمتعارف نیز باالتر از این رقم است که خسارت‬ ‫خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت‬ ‫خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه‬ ‫مرد مس��لمان از س��وی مقصر و ش��رکت بیمه مربوط جبران‬ ‫می شود‪ .‬در این باره حسین کریم خان زند مدیر عامل بیمه نوین‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا درباره ابطال فرمول بیمه مرکزی در زمینه‬ ‫محاس��به خس��ارت خودروهای غیرمتعارف از س��وی دیوان‬ ‫عدالت اداری اظهار کرد‪ :‬قانون بیمه شخص ثالث درباره نحوه‬ ‫محاسبه خس��ارت خودروهای غیرمتعارف وارد جزئیات نشده‬ ‫و حتی اعالم نکرده که منظور از «خودروی متناظر» چیس��ت‬ ‫و چگونه باید «تناس��ب» را محاسبه کرد‪ .‬کریم خان زند ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر گروهی از کارشناس��ان خ��ودرو در صنعت‬ ‫بیمه در کمیته خودرو س��ندیکای بیمه گران در حال کار روی‬ ‫ابطال فرمول بیمه مرکزی و پیش��نهادهای جایگزین برای ان‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیرعامل بیمه نوین تصریح کرد‪ :‬شرکت های بیمه‬ ‫ی عالی‬ ‫موظف به رعایت قانون هس��تن د به همین دلیل شورا ‬ ‫بیمه باید فرمول دیگری را تهیه کند تا شرکت ها در محاسبه‬ ‫خس��ارت خودروهای غیرمتعارف بدانن��د که منظور از خودرو ‬ ‫متناظر چیس��ت و چگونه باید خس��ارت وارد شده را محاسبه‬ ‫کنند‪ .‬عضو ش��ورای عالی بیمه درب��اره اینکه تا زمان تدوین‬ ‫فرمول جدید برای این موضوع‪ ،‬خسارت وارد شده به این دسته‬ ‫از خودروها چگونه باید محاسبه شود و میزان تعهد شرکت ها‬ ‫برابر بیمه گذاران ثالث چقدر است‪ ،‬نیز گفت‪ :‬شرکت های بیمه‬ ‫درحال حاضر بیشتر از سقف خسارت بیمه نامه خریداری شده‬ ‫در بیم��ه ش��خص ثال��ث بیمه گ��ذاران درباره ای��ن موضوع‬ ‫متعهد نیس��تند‪ .‬فعال ناچار هس��تیم با این روش رفتار کنیم‬ ‫تا ش��ورای عالی بیمه مصوب��ه دیگری در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بر اس��اس «قاعده تناظ��ر» موضوع تبص��ره ‪ ۳‬ماده ‪۸‬‬ ‫قانون بیمه شخص ثالث درصورتی که بر فرض در یک حادثه‬ ‫رانندگی‪ ،‬چراغ ماشین یک خودرو نامتعارف اسیب ببیند قطع‬ ‫نظر از اینکه نرخ ان چقدر است‪ ،‬هزینه تعویض یا تعمیر چراغ‬ ‫گران ترین خودر و متعارف (برای امس��ال خودرو ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی) به مالک خودرو پرداخت خواهد ش��د و در کل سقف‬ ‫تعیین ش��ده برای از بین رفتن کامل یک خودرو نامتعارف در‬ ‫هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام ان سال است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا وجود ابطال بن��د ‪ ۲‬ماده ی��ک و ماده ‪۲‬‬ ‫ش��یوه نامه همچنان مفاد تبصره های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬قانون‬ ‫در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و‬ ‫سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث‬ ‫رانندگ��ی معادل نصف دیه مرد مس��لمان در ماه حرام خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سازمان استخدامی‪ ،‬مسئول راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬بخش��نامه همکاری ذی حس��ابی ها با س��ازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابالغ شده است‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند درباره اخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��امانه باید از سوی س��ازمان امور اداری و استخدامی راه اندازی شود و نمی دانم این‬ ‫کجا عنوان ش��ده که سامانه باید از س��وی وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شود‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دس��تمزد سازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه ذی حساب های کشور اطالعات‬ ‫خوب��ی در اختیار دارند باید با س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی همکاری می کردند که‬ ‫بخش��نامه همکاری انها با این س��ازمان ابالغ شده است‪ .‬بر اساس ماده(‪ )۲۹‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه‪ ،‬دولت مکلف ش��د برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا‬ ‫شد‪ .‬همچنین در بودجه سال ‪ ۹۸‬امده است که به منظور ایجاد انضباط مالی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و پرداخت به موقع حقوق کارکنان‪ ،‬تمامی نهاد های اجرایی موضوع ماده(‪ )۲۹‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه موظفند از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل‬ ‫منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابطی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫معیشت مردم کش��ور این روزها دستخوش‬ ‫مس��ائل اقتصادی ش��ده که خود نی��ز متاثر از‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکاست‪ .‬امریکا در بیش‬ ‫از یک س��ال گذش��ته تالش کرده تا با فشار بر‬ ‫حوزه اقتصادی ایران‪ ،‬ارزش پول ملی را پایین‬ ‫اورد و اقتص��اد ایران را فلج کند و این اقدام را‬ ‫متمرکز بر بازار ارز که متاثر از درامدهای نفتی‬ ‫است‪ ،‬نهاده است‪.‬‬ ‫این محدودیت ها و فش��ارها س��بب ش��د تا‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته به دلیل حجم‬ ‫باالی نقدینگی و تورم ایجادشده‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫با تنش ها و التهاب های ش��دیدی روبه رو شود‬ ‫و ن��رخ کاال و خدمات در همه بازارها نوس��ان ‬ ‫ش��دیدی را تجرب��ه کن��د و فض��ای داللی و‬ ‫س��فته بازی در بازارها حاکم شود‪ .‬این وضعیت‬ ‫که اس��یب های جدی را به تمام بخش ها وارد‬ ‫کرده است‪ ،‬سرانجام با اقدام های بانک مرکزی‬ ‫و اعم��ال سیاس��ت های کنترل��ی‪ ،‬در ماه های‬ ‫گذش��ته تا حدی ساماندهی و ترمز نوسان های‬ ‫شدید قیمتی کشیده شد به طوری که با وجود‬ ‫تحریم های امریکا این روزها شاهد ثبات نسبی‬ ‫اقتصادی به ویژه در حوزه ارزی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رایط در حال��ی ب��ر اقتص��اد ایران‬ ‫حاکم اس��ت که بی تردید برای بهبود وضعیت‬ ‫معیش��تی مردم و ثبات بیشتر نرخ ها‪ ،‬ضرور ی‬ ‫اس��ت اقدام ه��ای بانک مرک��زی در این حوزه‬ ‫ت��داوم یاب��د و برنامه های پیوس��ته ای در این‬ ‫بخش ها تدوین ش��ود‪ .‬با توج��ه به اهمیت این‬ ‫موضوع بانک مرکزی در ادامه این مسیر‪ ،‬حفظ‬ ‫و تقوی��ت ارزش پول ملی‪ ،‬مه��ار تورم‪ ،‬کمک‬ ‫به رونق تولید و رش��د اقتصادی و اصالح نظام‬ ‫بانکی را ب��ه عنوان ‪ ۴‬برنام��ه اولویت دار بانک‬ ‫مرک��زی برای اقتصاد ایران اعالم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی به مناسبت نخستین سالگرد‬ ‫ریاس��ت خود ب��ر بانک مرکزی در یادداش��تی‬ ‫نوشت‪ :‬ثبات نس��بی حاکم بر بازارها از اشکار‬ ‫ش��دن اغاز شکس��ت ت�لاش دش��منان ایران‬ ‫حکایت می کند‪ .‬اما با تمام وجود می پذیرم که‬ ‫به خاطر ش��وک ایجاد ش��ده در بازارها و تورم‬ ‫ناش��ی از ان زندگی اقتصادی بسیاری از مردم‬ ‫در تنگن��ا قرار گرفته اس��ت‪ .‬طبیع��ی بود که‬ ‫تمام تالش م��ان در این مدت صرف جلوگیری‬ ‫از انتش��ار بیشتر ش��وک ها در اقتصاد و کنترل‬ ‫ش��اخص های کالن باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در ادامه‬ ‫مس��یر‪ ،‬حفظ و تقویت ارزش پ��ول ملی‪ ،‬مهار‬ ‫تورم‪ ،‬کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و‬ ‫اصالح نظام بانک��ی برنامه های بعدی در بانک‬ ‫مرکزی است‪.‬‬ ‫اولویت ه��ای بان��ک مرک��زی در حالی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور اعالم شده است که کارشناسان‬ ‫معتقدن��د ای��ن اقدام ه��ا از الزام ه��ای بهب��ود‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور به ش��مار می اید‬ ‫ک��ه بای��د از س��وی بان��ک مرک��زی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این برنامه ها همچون‬ ‫زنجیره بهم پیوس��ته ای هس��تند که تحقق هر‬ ‫یک از انها می تواند بر بخش دیگر تاثیر بگذارد‬ ‫و برنامه های بانک مرکزی را پیش ببرد‪.‬‬ ‫اموزش سواد‬ ‫مالی؛ یک پله‬ ‫باالتر‬ ‫وهاب قلیچ‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫امروزه با توجه به گس��تردگی دانش بشری و توسعه‬ ‫جهان فناوری ها‪ ،‬تعریف «انس��ان باس��واد» نسبت به‬ ‫گذش��ته تفاوت های اساس��ی پیدا کرده است‪ .‬در قرن‬ ‫حاضر صرف خواندن و نوش��تن و حتی دانس��تن زبان‬ ‫دوم نمی توان��د ب��رای باس��واد بودن کافی باش��د‪ .‬بنا‬ ‫بر تعریف س��ازمان اموزش��ی‪ ،‬علم��ی و فرهنگی ملل‬ ‫متحد (یونس��کو) شخص باسواد فردی است که دارای‬ ‫‪ ۶‬نوع س��واد اموزش و پرورشی‪ ،‬س��واد عاطفی‪ ،‬سواد‬ ‫ارتباطی‪ ،‬سواد رسانه‪ ،‬سواد رایانه ای و سواد مالی باشد‪.‬‬ ‫س��واد مال��ی (‪ )Financial Literacy‬به عنوان‬ ‫موردی مهم در س��تون نیازمندی ه��ای عصر جدید‪،‬‬ ‫ترکیبی از اگاهی‪ ،‬دانش‪ ،‬مهارت‪ ،‬گرایش و رفتارهای‬ ‫مالی الزم برای تصمیم گیری درس��ت مالی و سرانجام‬ ‫دس��تیابی به وضعیت مساعد مالی فردی تعریف شده‬ ‫است‪ .‬بنا بر امار موجود در رده بندی کشورهای جهان‬ ‫از حیث س��واد مالی اف��راد جامع ه ‪-‬ب��ا غلبه درصدی‬ ‫مردان نس��بت ب��ه زنان‪ -‬کش��ورهایی مانن��د کانادا‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬امریکا و کشورهای اروپای غربی در رده های‬ ‫باال و کشورهای کمتر توسعه یافته ای همچون ایران در‬ ‫رده های پایین قرار دارند‪.‬‬ ‫از جمل��ه ع��وارض پایین بودن س��طح س��واد مالی‬ ‫یک جامعه می توان به « اس��تقبال مناس��ب نکردن از‬ ‫بازارهای مالی و ابزارهای جدید تامین مالی»‪ « ،‬رش��د‬ ‫نک��ردن کارافرینی‪ ،‬س��رمایه گذاری های خطرپذیر و‬ ‫نواوری های مالی متناسب با رشد جمعیت»‪« ،‬افزایش‬ ‫هزینه ه��ای اقتصادی قابل اجتن��اب در حوزه تولید و‬ ‫مصرف»‪« ،‬افزایش احتمال مورد سوء اس��تفاده مالی‬ ‫قرار گرفتن افراد» و‪ ...‬اش��اره داشت که البته اثرگذاری‬ ‫سایر علل نهادی و زیرساختی نیز در موارد پیش گفته‬ ‫قابل چشم پوشی نیست‪.‬‬ ‫به طور قطع نقطه ش��روع ب ه کار برای ارتقای سطح‬ ‫س��واد مالی جامعه‪ ،‬نظام اموزش��ی و تربیتی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره ای ک��ه کش��ورهای پیش��رفته از یک‬ ‫«استراتژی ملی اموزش س��واد مالی» برخوردار بوده‬ ‫و برنامه ری��زی پرهزینه ای برای اجرایی ش��دن ان در‬ ‫مراکز اموزشی و تربیتی(از پیش دبستانی تا دانشگاه)‬ ‫و رس��انه های جمعی خود دارند‪ ،‬متاس��فانه شاهد ان‬ ‫هس��تیم که در نظام اموزشی کش��ور ما چندان توجه‬ ‫س��اختارمند و هدفداری به این حوزه مهم نمی ش��ود‪.‬‬ ‫فراگی��ری و درک مفاهیمی همچ��ون درامد‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫س��ود‪ ،‬بهره وری‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬هزینه فرصت‪ ،‬محافظت‬ ‫از پ��ول و نح��وه بودجه بن��دی ان‪ ،‬ریس��ک پذیری‪،‬‬ ‫پس انداز‪ ،‬اعتبار و بدهی‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬بانکداری‪،‬‬ ‫بیم��ه‪ ،‬مالیات‪ ،‬س��هامداری‪ ،‬قواعد خری��د و فروش و‬ ‫س��ایر موارد مشابه از س��وی طبقه نوجوانان و جوانان‬ ‫نقش بزرگی در بسترسازی نظام تصمیم گیری درست‬ ‫اقتص��ادی در ذهن و باور افراد جامع��ه و رفع برخی از‬ ‫عل��ل فکری‪ -‬فرهنگی ایج��اد و بقای فق��ر اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬با این وصف ب ه نظر نمی رس��د که اموزش س��واد‬ ‫مالی در س��اختن جامعه ای پویا و فعال اهمیتی کمتر‬ ‫از اموزش ریاضیات و فیزیک و ش��یمی داش��ته باشد!‬ ‫س��خن درباره اهمیت س��واد مالی در عص��ر حاضر و‬ ‫ض��رورت برنامه ریزی ب��رای پرداخت ب��ه ان در نظام‬ ‫اموزش��ی کشور فراوان اس��ت‪ .‬اما انچه در این نوشتار‬ ‫مدنظر نویسنده است یک پله باالتر از این موضوع بوده‬ ‫که کمتر بدان اش��اره ش��ده و ان عبارت است از سواد‬ ‫مالی اس�لامی! روشن اس��ت که نظام تعلیم و تربیت‬ ‫کشور درون دایره ای از اصول و موازین اسالمی تعریف‬ ‫ش��ده و چنانچه توصی��ه ای به س��واداموزی هرگونه‬ ‫دانش��ی(از جمله س��واد مالی) در این نظام می ش��ود‬ ‫باید ش��یوه و محتوای اموزش��ی بر اس��اس این اصول‬ ‫و موازی��ن طراحی و برنامه ریزی ش��ود‪ .‬ب��ا نگاهی به‬ ‫وضعیت حال حاضر درمی یابیم که خروجی های نظام‬ ‫اموزش��ی کشور اگرچه شاید در برخی از سرفصل های‬ ‫س��واد مالی تاحدودی اطالعات داش��ته باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی به س��رفصل های مباحث مالی و اقتصاد اسالمی‬ ‫می رسیم این س��طح از اگاهی به درجات ضعیف تری‬ ‫می رس��د‪ .‬هر ف��رد از جامعه روزانه با م��وارد زیادی از‬ ‫تصمیم ه��ا و انتخاب های اقتص��ادی در زمینه خرید‪،‬‬ ‫ف��روش‪ ،‬پس انداز‪ ،‬مص��رف‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫مالی و‪ ...‬روبه رو اس��ت‪ .‬شریعت اس�لامی با درک این‬ ‫مه��م‪ ،‬اموزه هایی را در نحوه «کس��ب و مصرف درامد‬ ‫و روزی ح�لال»‪« ،‬انجام صحیح کس��ب وکار‪ ،‬تجارت‬ ‫و معامله گری»‪« ،‬ش��ناخت حقوق اقتصادی و الزامات‬ ‫رعایت ان در قبال دیگران» و مواردی از این دس��ت را‬ ‫عرضه کرده است که می تواند مورد توجه برنامه ریزان‬ ‫اموزشی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نتیجه بحث انکه اوال با توجه به تحوالت عصر جدید‬ ‫و وضعی��ت ایران در امارهای جهانی‪ ،‬نظام اموزش��ی‬ ‫کش��ور نیازمند ان اس��ت که به س��رعت ب��ه تدوین و‬ ‫اج��رای یک اس��تراتژی مل��ی اموزش س��واد مالی به‬ ‫دانش اموزان و دانش��جویان اقدام کن��د‪ .‬دوم اینکه با‬ ‫توجه ب��ه ارزش های حاکم بر جامعه و نظام اس�لامی‬ ‫و ظرفیت های مالی اس�لامی نیاز است این استراتژی‬ ‫ملی اموزشی‪ ،‬مبتنی بر مولفه های سواد مالی اسالمی‬ ‫طراحی و پایه ریزی شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گچساران مطرح شد‬ ‫تمرکز بر توسعه‬ ‫و فروش بیمه های زندگی‬ ‫خبر‬ ‫ایین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس‬ ‫بیمه اس��یا ب��ا حض��ور مس��ئوالن وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬رئی��س کل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫مدی��ران عامل بانک ها و بیمه ه��ا‪ ،‬بیمه گذاران‬ ‫عم��ده‪ ،‬نماین��دگان مجل��س و نایب رئی��س‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدیران‪ ،‬مش��اوران و بازنشستگان شرکت بیمه‬ ‫اس��یا در هتل اس��پیناس پاالس برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه اس��یا‪ ،‬غالمرضا‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی در این ایین‬ ‫ضمن تبریک ش��صتمین سالگرد تاسیس بیمه‬ ‫اسیا اظهار کرد‪ :‬بیمه اسیا دوران میانسالی خود‬ ‫را سپری می کند و مدیران و کارکنان این شرکت‬ ‫باید با تکیه بر نواوری و خالقیت‪ ،‬خون تازه ای در‬ ‫رگ های این شرکت جاری کنند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫تجربه بیش از نیم قرن مدیران شرکت بیمه اسیا‬ ‫افزود‪ :‬این تجربه می تواند عالوه بر ارتقای سطح‬ ‫کیفی این ش��رکت‪ ،‬به باالب��ردن ضریب تجربه‬ ‫صنع��ت بیمه نیز کمک کن��د‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی ضمن قدردانی از عملکرد ش��رکت بیمه‬ ‫اس��یا‪ ،‬به فضای رقابتی بازار بیمه کش��ور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ش��رکت های بیمه دارای س��ابقه‪،‬‬ ‫بای��د خود را ب��ه ابزارهای نوی��ن و فناوری های‬ ‫روز مجهز کنند تا از قافله رقابت با ش��رکت های‬ ‫بیمه تازه نفس جا نمانن د زیرا با ورود استارت اپ‪،‬‬ ‫معادالت بازار بیمه تغییر خواهد کرد‪ .‬وی کسب‬ ‫رتبه های نخس��ت برای شرکت های بیمه را یک‬ ‫افتخ��ار عن��وان کرد و افزود‪ :‬حف��ظ این رتبه ها‬ ‫ب��ه توان��ی مضاعف نی��از دارد که هم��ه ارکان‬ ‫ش��رکت باید برای ان ت�لاش کنند‪.‬بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های نیروی انس��انی جوان‪ ،‬توانمند و‬ ‫باانگیزه در راس��تای توسعه صنعت بیمه‪ ،‬اعالم‬ ‫اقت��دار‪ ،‬توانمندی و اب��راز وجود صنعت بیمه با‬ ‫پرداخ��ت بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد از خس��ارت های‬ ‫حادثه سیل در مدت زمان کوتاه‪ ،‬ابراز خرسندی‬ ‫از نگاه مثبت دولت و مجلس در راستای پیگیری‬ ‫فرایند همگانی س��ازی بیمه حوادث در کشور و‬ ‫رش��د احتمال��ی ‪ ۶۵‬ه��زار میلی��اردی پرتفوی‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬تالش در راس��تای کاهش ضریب‬ ‫خس��ارت رش��ته های زیانده به کمت��ر از ‪۱۰۰‬‬ ‫در صد و س��وددهی‪ ،‬تاکید ب��ر ضرورت کاهش‬ ‫تصدی گری نهاد ناظر از س��ندیکای بیمه گران و‬ ‫دعوت از انجمن های حرفه ای و نهادهای مرتبط‬ ‫ب��ه منظ��ور هم��کاری در ماموریت ه��ای بیمه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬یاد کردن نماین��دگان و کارگزاران به‬ ‫عنوان ش��بکه ارزش افرین صنعت بیمه‪ ،‬تقویت‬ ‫صنع��ت بیم��ه در اقتصاد کالن کش��ور بیش از‬ ‫پیش ب��ا حمایت تمام��ی ارکان صنعت بیمه و‬ ‫جل��ب رضای��ت بیمه گ��ذاران و‪ ...‬از دیگر موارد‬ ‫اشا ره ش��ده رئیس کل بیمه مرکزی در این ایین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مس��عود بادی��ن‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا سربلندی و پیشتازی بیمه‬ ‫اسیا در ‪ ۶‬دهه پرفرازونشیب را مرهون لطف الهی‬ ‫و تالش و همکاری مدیران‪ ،‬کارکنان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و بیمه گذاران وفادار خانواده بزرگ بیمه اس��یا‬ ‫عن��وان ک��رد و افزود‪ :‬در دهه هفت��م از فعالیت‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تالش خواهیم کرد تا همچنان صیانت‬ ‫از حقوق بیمه گ��ذاران با رعایت اصول حرفه ای‬ ‫بیمه گری و پرداخت س��ریع و اسان خسارت را‬ ‫ب��ه عنوان یک رس��الت بنیادین و باور عمیق در‬ ‫سرلوحه فعالیت خویش قرار دهیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با ارائه امار و عملکرد بیمه اسیا در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ابراز خشنودی از روند رو به رشد بیمه اسیا به‬ ‫مهم ترین اقدام ها و افتخارات بیمه اسیا در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬از جمله پرداخت روزانه ‪ ۸۱‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت‪ ،‬گش��ایش مجتمع تخصصی بیمه های‬ ‫زندگی‪ ،‬راه اندازی مجتم��ع تخصصی پرداخت‬ ‫خس��ارت خودروهای س��نگین‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫واحد خسارت مشگین ش��هر‪ ،‬برگزاری سومین‬ ‫جش��نواره ف��روش بیمه های عم��ر و پس انداز‪،‬‬ ‫ارائه طرح جدید بیمه ای زرین‪ ،‬کس��ب س��طح‬ ‫یک توانگری مالی‪ ،‬کس��ب رتبه نخس��ت گروه‬ ‫موسس��ه های بیمه ای ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر کشور‬ ‫برای پنجمین سال متوالی‪ ،‬ساخت و تحویل یک‬ ‫مدرسه در استان سیستان و بلوچستان و شروع‬ ‫به س��اخت دو مدرسه در استان های اذربایجان‬ ‫شرقی و خراسان جنوبی‪ ،‬خرید و گشایش شعبه‬ ‫ورامین و پرداخت بزرگ ترین سرمایه بیمه عمر‬ ‫و پس ان��داز صنع��ت بیمه کش��ور اش��اره کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره بیمه اس��یا برنامه های‬ ‫این��ده ش��رکت را اص�لاح ترکی��ب پرتف��وی‪،‬‬ ‫ف��روش بیمه های خرد در س��طح کالن‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر توس��عه و فروش بیمه ه��ای زندگی و جذب‬ ‫نماین��دگان بیمه های زندگی با توجه به اجرایی‬ ‫ش��دن ایین نامه ش��ماره ‪ ،۹۶‬برگزاری مجامع‬ ‫فصلی ش��عب‪ ،‬پیگیری وصول مطالبات‪ ،‬جدیت‬ ‫در کنت��رل و نظارت و تاکید ب��ر تداوم اموزش‬ ‫پایه ای و فنی در تمامی س��طوح سازمانی اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت بانک توسعه تعاون از طرح های اقتصادی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک توسعه‬ ‫تعاون در طول‬ ‫مدت فعالیت‬ ‫‪ ۱۰‬ساله بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت‬ ‫اعتباری پرداخت‬ ‫کرده که نزدیک‬ ‫به ‪۷۰‬درصد ان‪،‬‬ ‫که رقمی بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫بوده در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته پرداخت‬ ‫ شده است‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون‬ ‫که به همراه هیاتی برای بازدید از تعدادی از طرح های‬ ‫اقتصادی شهرس��تان های گچساران و باشت و شرکت‬ ‫در جلسه ش��ورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان‬ ‫گچساران به اس��تان کهگیلویه و بویر احمد سفر کرده‬ ‫بود از نزدیک از ش��عبه شهرس��تان گچساران‪ ،‬شعبه‬ ‫مرکزی‪ ،‬ش��عبه شهید مطهری‪ ،‬ش��عبه شهید چمران‬ ‫بازدید و با کارکنان شعب گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک های توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان با حضور در جلسه کارگروه اشتغال‬ ‫و س��رمایه گذاری شهرس��تان گچس��اران به بررس��ی‬ ‫وضعیت طرح های اقتصادی در بخش های کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و گردش��گری و نحوه و چگونگ��ی حمایت از‬ ‫این طرح ها در قالب ایجادی و توس��عه ای و تکمیلی و‬ ‫سرمایه در گردش پرداخت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از کارکردهای بانک توسعه ای کمک‬ ‫به فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای حل مش��کل‬ ‫بیکاری اس��ت که خوش��بختانه بانک توسعه تعاون با‬ ‫لو‬ ‫توجه به فلس��فه وجود‪ ،‬ماموری��ت و تکالیف محو ‬ ‫عهده دار ش��دن عاملی��ت اجرایی طرح ه��ای ملی در‬ ‫زمینه اش��تغال نقش افرینی مناس��بی را ب��ا توجه به‬ ‫امکانات و مقدورات ایفا کند‪ .‬مهدیان در همین راستا‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تع��اون در طول م��دت فعالیت‬ ‫‪ ۱۰‬س��اله بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫اعتب��اری پرداخت کرده ک��ه نزدیک به ‪۷۰‬درصد ان‪،‬‬ ‫ک��ه رقمی بی��ش از ‪ ۲۳۰‬هزار میلی��ارد ریال بوده در‬ ‫‪ ۳‬سال گذش��ته پرداخت ش��ده که بیانگر سمت وسو‬ ‫گرفت��ن بهتر و بیش��تر تس��هیالت اعتب��اری بانک با‬ ‫ات��کا به ظرفیت عاملی��ت طرح های ملی اش��تغال به‬ ‫ایجاد‪ ،‬توس��عه و حفظ اش��تغال بوده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که مصوبه های این نشست در کمترین‬ ‫زم��ان اجرایی و بانک توس��عه تعاون ب��ا اتکا به منابع‬ ‫داخلی و سایر منابع موجود برای انجام تعهدات اقدام‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬همچنین غالمرض��ا تاج گردون‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم گچس��اران و باش��ت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و رئیس کمیسیون برنامه ‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی که در جلس��ه کارگروه اش��تغال و‬ ‫سرمایه گذاری شهرستان گچس��اران سخن می گفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از طرح های اقتصادی با سرمایه بری‬ ‫بیش��تر و باالتر‪ ،‬ظرفیت اش��تغالزایی کمت��ری دار ند‬ ‫بانک توس��عه تع��اون با وجود اینکه از ظرفیت مناس��ب و کارنامه‬ ‫عملکرد قابل قبولی برخوردار اس��ت ‪ ،‬مق��دورات و محدودیت هایی‬ ‫نیز دارد که الزم اس��ت انتظارات و توقع��ات را از این بانک منطقی‬ ‫کنیم‬ ‫در حال��ی که طرح های کوچک و متوس��ط مربوط به‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی از س��رمایه بری کمتر و‬ ‫اش��تغالزایی بیش��تری برخوردار هس��تند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر فراهم ش��دن ش��رایط مناس��ب برای بهره گیری از‬ ‫ظرفی��ت بانک توس��عه تع��اون به منظ��ور حمایت از‬ ‫طرح ه��ای اقتص��ادی ایجادی‪ ،‬توس��عه ای‪ ،‬تکمیلی و‬ ‫تامین س��رمایه در گ��ردش و پرداخ��ت وام حمایتی‬ ‫ب��ه جامعه هدف اظهار کرد‪ :‬ت�لاش برای کاهش نرخ‬ ‫بی��کاری منطقه و فراهم کردن زمینه ایجاد اش��تغال‬ ‫جدید مستلزم ورود س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصا د‬ ‫ب��ا دارا ب��ودن توجیه های اقتصادی اس��ت که در این‬ ‫راس��تا درنظر است شرکت ریسندگی از سوی گروهی‬ ‫از فع��االن اقتصادی ب��ا ظرفیت تولید و اش��تغالزایی‬ ‫مناسب با مشارکت بانک توسعه تعاون و سایر بانک ها‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬تاج گردون با تاکید بر اینکه در بازدید‬ ‫و بررس��ی میدان��ی مش��کالت و نیازه��ای طرح های‬ ‫برنامه اینده بانک صنعت و معدن‪ ،‬استقرار بانکداری باز و شرکتی‬ ‫رویکرد بانک صنعت و معدن برای اینده بانکداری‬ ‫حرکت به س��مت بانکداری باز و ش��رکتی است که‬ ‫می تواند پاس��خگوی نیازهای بازار و مش��تریان در‬ ‫کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه در گس��تره ای از‬ ‫نواوری باش��د‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬حسین‬ ‫مهری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و معدن که به اس��تان اذربایجان ش��رقی سفر کرده‬ ‫ب��ود در جمع کارکنان بانک در این اس��تان حض��ور یافت و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬توج��ه به بانک��داری دیجیتال و باز که م��ورد تاکید دولت و‬ ‫سیاس��ت گذاران نظام بانکی کش��ور است از برنامه های اینده بانک‬ ‫صنعت و معدن اس��ت‪ .‬مهری ادام��ه داد‪ :‬به عنوان بانک تخصصی‬ ‫و توس��عه ای برای تحقق ش��عار رونق تولید موردنظر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب تالش می کنیم و می توانیم در ای��ن زمینه تاثیرگذارترین‬ ‫بان��ک کش��ور باش��یم‪ .‬وی همچنی��ن با اش��اره به‬ ‫تحریم های ظالمانه اقتصادی امریکا علیه کشورمان‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای حمایت از صنعتگران و کارافرینان‪،‬‬ ‫تامی��ن س��رمایه در گ��ردش واحده��ای تولیدی و‬ ‫اعطای تسهیالت به طرح های توسعه ای که موجب‬ ‫اشتغال پایدار می شود و حمایت از طرح های معدنی‬ ‫برای جلوگیری از خام فروش��ی از دیگر اولویت ها و‬ ‫سیاس��ت های اصلی بانک است‪ .‬رئیس هیات مدیره بانک صنعت و‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬برای تسهیل خدمت رسانی و سرعت بخشیدن‬ ‫به فرایند اعطای تسهیالت فرایندهای کار کاهش یافت و به شعب‬ ‫و سرپرس��تی ها اختیارات بیشتری داده شد زیرا کمترین تعلل در‬ ‫فراین��د تامین نقدینگی واحدهای صنعت��ی می تواند موجب بروز‬ ‫مشکالتی برای وضعیت تولید و اشتغال کشور شود‪.‬‬ ‫اقتصادی را می توان با اس��تفاده از ظرفیت و مقدورات‬ ‫بانک توس��عه تعاون در قال��ب عاملیت طرح های ملی‬ ‫برطرف کرد‪ .‬وی همچنین منابع داخلی این بانک را از‬ ‫دیگر فرصت های مناسب برای گره گشایی از نیازهای‬ ‫مالی فعاالن اقتصاد دانست و در این باره گفت‪ :‬فراهم‬ ‫کردن شرایطی برای اعمال حمایت های موثر در قالب‬ ‫تخصیص یاران��ه از محل کمک های فن��ی و اعتباری‬ ‫می توان��د ن��رخ تس��هیالت اعتب��اری ب��رای صاحبان‬ ‫طرح ه��ای اقتصادی را ج��ذاب و قابل بهره گیری کند‬ ‫ک��ه الزم اس��ت در این باره اس��تان از س��رفصل های‬ ‫موجود در قالب انعق��اد تفاهمنامه مبلغی را به صورت‬ ‫کمک های فن��ی و اعتباری منظور کند تا با تخصیص‬ ‫مبلغ یارانه ای به بانک توس��عه تعاون‪ ،‬این بانک بتواند‬ ‫با لحاظ کردن چند برابر منابع‪ ،‬طرح های مورد بازدید‬ ‫شده و سایر طرح اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫وی در همی��ن باره اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تعاون با‬ ‫وجود اینکه از ظرفیت مناسب و کارنامه عملکرد قابل‬ ‫قبولی برخوردار است‪ ،‬مقدورات و محدودیت هایی نیز‬ ‫دارد که الزم اس��ت انتظارات و توقعات را از این بانک‬ ‫منطقی کنیم‪ .‬س��ید باقر فتاح��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫بانک توس��عه تعاون هم در این جلس��ه با بیان اینکه‬ ‫پرداخت تس��هیالت اعتباری فراین��دی دوطرفه بین‬ ‫بانک و متقاضیان اعتباری است‪ ،‬گفت‪ :‬بازدید تعدادی‬ ‫از طرح های اقتصادی شهرستان گچساران و باشت که‬ ‫به صورت ایجادی‪ ،‬توسعه ای‪ ،‬تکمیلی و تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش بوده ان��د برش��ی از وضعی��ت اقتصادی و‬ ‫کسب وکارها و طرح های گوناگون استان و شهرستان‬ ‫است که به طور قطع تجمیع امکانات و منابع استانی‬ ‫و شهرس��تانی فرص��ت بهتری را پی��ش روی بانک و‬ ‫مشتریان قرار می دهد‪ .‬فتاحی با تاکید بر اینکه طرح‬ ‫اش��تغال پایدار روستایی از سال گذشته شروع شده و‬ ‫ امس��ال ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬در کنار منابع حاصل از‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬فرصت های‬ ‫مناس��ب برای پرداخت تسهیالت اعتباری ارزان قیمت‬ ‫و با کیفی��ت برای فعاالن اقتصاد به ش��مار می اید که‬ ‫فعاالن بخش کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت می توانند‬ ‫از بودجه تخصیصی س��ال گذش��ته و امسال بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬او بابی��ان اینک��ه منابع تخصیص��ی از محل‬ ‫تبص��ره ‪۱۸‬در ‪۳‬بخش و به صورت تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش موردنیاز فعاالن اقتصاد و کمک به نوس��ازی‬ ‫و جایگزینی ماش��ین االت و طرح های که بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی دارند پرداخت خواهد ش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تعاون عالوه بر ام��کان پرداخت‬ ‫تس��هیالت از محل های یادشده از محل منابع داخلی‬ ‫نیز امادگی پرداخت تسهیالت اعتباری با نرخ مصوب‬ ‫ش��ورای پول اعتبار ی��ا در قالب انعق��اد تفاهمنامه با‬ ‫نهادهای اجرایی اس��تانی و شهرستانی با نرخ اعتباری‬ ‫مناسب از محل یارانه های که به بانک اختصاص داده‬ ‫می ش��ود به متقاضیان صاحب اهلی��ت و با طرح های‬ ‫دارای توجیهات فنی پرداخت تسهیالت اعتباری کند‪.‬‬ ‫وی استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫بخش تعاون را در صدور ضمانتنامه برای گیرندگان و‬ ‫دریافت کنندگان تس��هیالت اعتباری یک فرصت ویژه‬ ‫و خاص تلق��ی کرد و اظهار امی��دواری کرد صاحبان‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی بیش از پیش از این فرصت بهره‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫موبایل بانک سرمایه بروزرسانی شد‬ ‫«نسخه جدید موبایل بانک سرمایه» با قابلیت ها‬ ‫و امکانات ویژه و به منظور پاس��خگویی مطلوب تر‬ ‫به نیازهای مش��تریان روانه بازار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک سرمایه‪ ،‬با هدف افزایش سطح‬ ‫دسترسی هموطنان گرامی به خدمات نوین بانکی‬ ‫و ب��ه منظ��ور رفاه حال مش��تریان و تس��هیل در‬ ‫خدمت رسانیبهانها‪،‬نسخهجدیدسامانههمراه بانک‬ ‫سرمایه با امکانات و قابلیت های ویژه اماده بهره برداری مشتریان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می افزاید‪ :‬ب��ه منظور افزایش رضایتمندی بیش از‬ ‫پیش مش��تریان‪ ،‬ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات الکترونیکی‬ ‫همواره در دستور کار این بانک قرار دارد و در این راستا در نسخه‬ ‫جدید موبایل بانک سرمایه عالوه بر بهبود قابلیت ها و افزایش کارایی‬ ‫سامانه‪ ،‬امکانات جدیدی مانند ورود با استفاده از اثر‬ ‫انگشت در نس��خه ‪ ،IOS‬اشتراک گذاری رسیدها‪،‬‬ ‫صورتحس��اب‪ ،‬مان��ده و‪ ...‬از طری��ق ش��بکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬پیام رسان ها‪ ،‬بلوتوث و‪ ،...‬نمایش خودکار‬ ‫شماره کارت های نقدی مشتری در فهرست کارت ها‬ ‫و تغیی��ر و بهبود واس��ط کاربری‪ ،‬نیز فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��تریان می توانند با حذف نس��خه قبل��ی موبایل بانک خود‬ ‫و دانلود نس��خه جدید از صفحه اصلی وب س��ایت بانک س��رمایه‬ ‫ب��ه نش��انی ‪ www.sbank.ir‬یا بروزرس��انی و نص��ب نرم افزار‬ ‫موبایل بانک از طریق س��ایر سرویس های ارائه دهنده نرم افزارهای‬ ‫کارب��ردی مانند کافه بازار و س��یب بانک‪ ،‬از خدمات این س��امانه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بهینه سازی شبکه شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫ش��عبه امیرکبی��ر بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران در منطق��ه ‪ ۲۲‬تهران‬ ‫با هدف بهینه س��ازی و گس��ترش ش��بکه ش��عب‪ ،‬دسترس��ی مناس��ب و نیز‬ ‫ارائ��ه خدم��ات بهت��ر در «ش��هرک راه اه��ن‪ ،‬بل��وار امیرکبیر» اغ��از به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬شعبه امیرکبیر (کد‬ ‫‪ )۳۰۲۱‬در ایینی با حضور مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک و همچنین توکلی‬ ‫و تلیکانی‪ ،‬اعضای هیات مدیره گشایش یافت‪ .‬اکبری در این ایین‪ ،‬ضمن تاکید‬ ‫بر ویژگی های گش��ایش حس��اب و سپرده گذاری در شعب بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از طرح های تس��هیالتی و خدمات بانک اس��تقبال زیادی‬ ‫شده به نحوی که منابع ان در ‪ ۴‬ماه اغاز امسال بیش از ‪ ۱۵‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ترویج قرض الحس��نه می تواند به عنوان اب��زار مفیدی در‬ ‫راس��تای تحقق اهداف توزیعی و توانمندس��ازی جامعه عمل کند و تسهیالت‬ ‫افزایش وام قرض الحسنه بانک ملی با هدف گره گشایی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از ‪۸‬‬ ‫هزار وام قرض الحس��نه به منظور رفع نیازهای ضروری‬ ‫مش��تریان از محل منابع قرض الحس��نه خود پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫بانک از اغاز امس��ال تا پایان خ��رداد ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۶۸‬وام‬ ‫قرض الحس��نه رف��ع نیازهای ضروری ب��ه ارزش ‪۲۹۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۴‬میلیون ریال پرداخته اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫گذش��ته نیز بانک مل��ی ایران بیش از ‪ ۶۷‬هزار وام قرض الحس��نه رفع‬ ‫نیازه��ای ضروری تخصیص داد که ارزش ریالی ان به‬ ‫یک هزار و‪ ۹۸۷‬میلیارد و‪ ۲۸۳‬ریال می رسد‪ .‬همچنین‬ ‫این بانک در ‪ ۳‬ما ه نخست امسال مبلغ ‪ ۳‬میلیارد و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون ریال وام قرض الحسنه تعمیر مسکن پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال در مدت یادش��ده به منظور رفع‬ ‫نیازه��ای فوری و ضروری متقاضیان‪ ۸۶ ،‬هزار و ‪۳۹۴‬‬ ‫وام قرض الحسنه به ارزش افزون بر ‪ ۸۸۳‬میلیارد ریال‬ ‫از سوی بانک کارگشایی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری فروشگاه رفاه و بانک تجارت‬ ‫ش��رکت فروش��گاه های زنجیره ای رف��اه و بانک تج��ارت برای‬ ‫گس��ترش همکاری و مش��ارکت در طرح جش��نواره ‪ ۲۴‬س��الگی‬ ‫رفاه تفاهمنامه همکاری بس��تند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای رفاه‪ ،‬در ایین امضای این تفاهمنامه‪ ،‬رسول‬ ‫محم��دی‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای رفاه و حمیرضا ش��ریفیان‪ ،‬معاون حوزه راهبری بازار و‬ ‫بو کار بانک تجارت و مدیران سازمانی دو طرف قرارداد‬ ‫توسعه کس ‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬زمینه همکاری در این تفاهمنامه اعطای وام ‪۲۴‬‬ ‫میلیون تومانی بانک تجارت در قبال تسهیالت خرید بسته جهیزیه‬ ‫از فروشگاه های رفاه سراسر کشور خواهد بود‪ .‬همچنین موضوع این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬همکاری های متقابل همزمان با برگزاری جشن سالگرد‬ ‫‪ ۲۴‬سالگی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫اهدای ‪ ۱۰‬هزار بس��ته تسهیالتی جهیزیه برای خرید لوازم خانگی‬ ‫ن یک��ی از برنامه های اصلی‬ ‫ب��ه زوج ها ب��ه ارزش ‪ ۲۴‬میلیون توما ‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به مناسبت جشن ‪ ۲۴‬سالگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک می تواند با تمرکز بر بنگاه های تولیدی متوس��ط و کوچک به رونق‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور کمک کند‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران با‬ ‫اشاره به پرداخت بیش از یک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به اقش��ار گوناگون در س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال نیز برنامه داریم تا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مورد تس��هیالت قرض الحس��نه به نیازمندان جامعه‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫ثبت احوال کشور به جمع بیمه گذاران بیمه میهن پیوست‬ ‫هم��کاری بیمه میهن با س��ازمان ثبت احوال کش��ور با‬ ‫حضور مدیران و معاونان این سازمان و همچنین مدیرعامل‬ ‫و معاونان شرکت بیمه میهن اغاز شد‪ .‬سازمان ثبت احوال‬ ‫کش��ور در حالی امور بیمه ای خ��ود را در قراردادی با بیمه‬ ‫میهن بس��ت که در نخس��تین جلس��ه‪ ،‬مدیران سازمان از‬ ‫انعق��اد این ق��رارداد برای رفاه حال بیش��تر کارکنان خود‬ ‫اظه��ار امیدواری کردند‪ .‬در دیداری که داریوش محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمه میهن ب ا مولوی‪ ،‬قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور در‬ ‫این س��ازمان انجام داد رسالت بیمه میهن را رضایت‬ ‫کامل مش��تریان در چارچوب ق��رارداد بین طرف ها‬ ‫ عن��وان کرد‪ .‬محمدی با تاکید بر ارائه خدمات متمایز‬ ‫به مش��تریان استراتژیک ش��رکت‪ ،‬از حضور سازمان‬ ‫ثبت احوال در جمع بیمه گذاران شرکت بیمه میهن‬ ‫استقبال کرد و گفت‪ :‬ارتقای کیفیت خدمات شرکت‬ ‫با توجه به گس��تردگی ش��عب و کیفی��ت خدمات به‬ ‫بیمه شدگان‪ ،‬رضایت بیشتر این سازمان را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ارتقای نرم افزار پست بانک برای ارائه خدمات متنوع‬ ‫ نرم اف��زار پس��ت بانک ای��ران در حال ارتقا و توس��عه ب��رای ارائه‬ ‫خدمات متنوع است‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫پس��ت بانک ایران در جلس��ه ش��ورای اداری مدیریت شعب استان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬نرم افزار پست بانک در حال ارتق ا و بروزرسانی و توسعه‬ ‫برای تامین نیازهای بانک به منظور ارائه خدمات متنوع به مشتریان‬ ‫و شعب است‪.‬‬ ‫مهرانی در این جلس��ه پس از طرح پیش��نهاد ها رئیسان شعب و‬ ‫واحدهای س��تادی بانک درباره خدمات الکترونیک و نرم افزار بانک‬ ‫گفت‪ :‬محور تمام برنامه ها و سیاست گذاری های بانک‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مطلوب تر به مردم و تس��هیل انجام امور در واحدهای اجرایی است‬ ‫و در این راس��تا از هیچ تالش��ی دریغ نمی کنیم‪ .‬حس��ن شجاعی‪،‬‬ ‫مدیر ش��عب اس��تان نیز در این جلس��ه گزارش عملکرد استان در‬ ‫بخش های گوناگون را ارائه کرد و سپس تعدادی از کارکنان استان‪،‬‬ ‫مش��کالت و راهکاره��ای بهب��ود خدمات بانک را مط��رح کردند و‬ ‫مهرانی و هیات همراه نیز به پرسش ها و ابهام های مطرح شده پاسخ‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پایان بیش از ‪ ۲‬دهه انتظار برای صرفه جویی یک ساعت و ‪ ۴۰‬دقیقه ای زمان‬ ‫ازادراه تهران ‪ -‬شمال همین روزها راه می افتد‬ ‫همه کس��انی که بیش از ‪ ۲۰‬س��ال است اخبار ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال را دنبال می کنند و نگران سرنوش��ت این‬ ‫پروژه قدیمی هس��تند‪ ،‬به طور حتم از ش��نیدن این خبر‬ ‫که مهم ترین قطعه این ازادراه تا پایان تابستان به شبکه‬ ‫فعال جاده ای کش��ور می پیوندد‪ ،‬خوش��حال می ش��وند‪.‬‬ ‫البته باتوجه به س��فر س��االنه ‪ ۵۰‬میلیون نفر به اس��تان‬ ‫مازندران‪ ،‬این خبر به طور قطع برای طیف گس��ترده تری‬ ‫از دنبال کنندگان اخبار‪ ،‬دارای ارزش خبری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫درحالی که چند روزی بیش��تر از‬ ‫تغییر رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی به عنوان‬ ‫پیمانکار ازادراه تهران‪-‬ش��مال نمی گذرد‪ ،‬رئیس جدید‬ ‫ای��ن نه��اد‪ ،‬در ب��دو کار‪ ،‬ب��ه بازدید یک��ی از مهم ترین‬ ‫پروژه های در دست ساخت بنیاد رفت و در جریان اخرین‬ ‫وضعیت ان قرار گرفت‪ .‬س��ید پرویز فتاح که از ‪ 2‬مرداد‬ ‫به طور رس��می با کمیته امداد خمینی (ره) خداحافظی‬ ‫کرد و سکان مدیریت بنیاد مستضعفان را به دست گرفت‪،‬‬ ‫‪ ۴‬م��رداد ب��ا همراهی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬از‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال بازدید و ای��ن خبر خوب را اعالم‬ ‫کرد‪« :‬تا پایان تابس��تان‪ ،‬تردد از ازادراه تهران‪-‬شمال را‬ ‫اغاز خواهیم کرد»‪ .‬او البته تاکید کرد بهره برداری رسمی‬ ‫از ای��ن پروژه‪ ،‬به دهه فجر موکول خواهد ش��د‪ .‬فتاح در‬ ‫این بازدید با اشاره به پیشرفت ‪ ۹۵.۵‬درصدی قطعه یک‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان برنامه و بودجه با‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به شکل اوراق اسناد‬ ‫خزانه اس�لامی به ازادراه تهران‪-‬شمال موافقت کرده که‬ ‫در صورت تخصیص این اعتبار‪ ،‬قطعه یک ازادراه به طور‬ ‫موقت تا پایان تابس��تان وارد مدار بهره برداری و تردد در‬ ‫ان اغاز می ش��ود‪ .‬رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقالب‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه س��اخت ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫به طور کامل به دست مهندسان ایرانی بوده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۴‬س��اخت این ازادراه برعهده چینی ها‬ ‫بود که متاس��فانه در این مدت‪ ،‬هیچ پیشرفتی در قطعه‬ ‫یک ش��اهد نبودیم و چینی ها برای س��اخت این ازادراه‬ ‫گروکشی می کردند اما در نهایت‪ ،‬پس از مدتی فاینانس‬ ‫را ره��ا کردن��د‪ .‬پس از چینی ها پیمانکاران و مش��اوران‬ ‫ایرانی به این پروژه ورود کردند و کار را با هزینه ای بسیار‬ ‫پایین تر به سرانجام رساندند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬روسازی و زیرسازی به‬ ‫پایان رس��یده و فقط نصب تجهیزات‪ ،‬تهویه‪ ،‬هواکش ها‬ ‫و جت فن ه��ا باقی مانده ک��ه در صورت تخصیص اعتبار‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومانی‪ ،‬نصب ای��ن تجهیزات نیز به پایان‬ ‫خواهد رس��ید اما بهره برداری رسمی‪ ،‬با حضور مقامات و‬ ‫به شرط اجرای تعهدات مالی دولت‪ ،‬در دهه فجر برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طول حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ،‬تنها قطعه فعال این پروژه است‬ ‫و از سال ‪ ۹۴‬زیر بار ترافیک رفته است‪ .‬این قطعه سه راهی‬ ‫مرزن اباد را به چالوس متصل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به جزئیات فنی ازادراه‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان در س��ال جاری به بخش یک ازادراه اختصاص‬ ‫یافت��ه و همین مس��ئله زمینه بهره برداری از ای��ن پروژه در ماه های‬ ‫پیش رو را فراهم کرده است‬ ‫رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‪ ،‬ارزش‬ ‫فعلی قطعه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال را ‪ 8‬هزار میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬از این میزان‪ ۵۰ ،‬درصد سهم‬ ‫دولت و ‪ ۵۰‬درصد س��هم بنیاد مس��تضعفان اس��ت که‬ ‫براس��اس نرخ روز‪ ،‬س��هم بنیاد مستضعفان کمی بیشتر‬ ‫ش��ده که این افزایش س��هم‪ ،‬حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته فتاح‪ ،‬قرار اس��ت ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫هوش��مند باشد و مانند س��ایر ازادراه های اطراف تهران‪،‬‬ ‫ع��وارض ان به ط��ور الکترونیک��ی از خودروهای عبوری‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۲‬کیلومتر از ازادراه فعال می شود‬ ‫خبر فتاح درباره راه اندازی قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ،‬گرچه جدیدترین وعده در این زمینه اس��ت اما‬ ‫نخس��تین وعده نیس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر بارها وعده‬ ‫راه ان��دازی این قطعه ازس��وی دولتمردان داده ش��ده که‬ ‫اخرین این وعده ها‪ ،‬ازس��وی معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫برای نوروز ‪ ۹۸‬داده ش��ده بود اما محقق نشد‪ .‬حدود یک‬ ‫سال پیش نیز مسئوالن پروژه وعده داده بودند این قطعه‬ ‫تا ابان‪ ،‬زیر بار ترافیک برود که این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫از انجا که قطعه یک‪ ،‬مهم ترین بخش پروژه ازادراه ‪۱۲1‬‬ ‫کیلومتری تهران‪-‬ش��مال است‪ ،‬بیشترین وعده ها درباره‬ ‫راه اندازی ان داده ش��ده اس��ت‪ .‬این قطعه ‪۳۲‬کیلومتری‬ ‫که کار ساخت ان از سال ‪ ۷۵‬و در دولت سازندگی کلید‬ ‫خورد‪ ،‬از تقاطع بزرگراه ازادگان و بزرگراه ش��هید همت‬ ‫در ته��ران اغاز ش��ده و ب��ا عبور از مناطق کن‪ ،‬س��ولقان‬ ‫و امام��زاده عقی��ل و تونل تالون و دره النیز به س��ه راهی‬ ‫شهرس��تانک کرج می رس��د و مسیر فعلی ‪ ۹۲‬کیلومتری‬ ‫تهران‪-‬چالوس را حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر و از نظر زمانی حدود‬ ‫ی��ک س��اعت و ‪ ۴۰‬دقیقه کوتاه می کن��د‪ .‬قطعه دوم این‬ ‫ازادراه‪ ،‬حدفاصل دواب شهرس��تانک‪-‬پل زنگوله به طول‬ ‫تقریبی ‪ ۲۵‬کیلومتر است که تونل البرز به طول ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬متر به عنوان طوالنی ترین تونل جاده ای خاورمیانه‪،‬‬ ‫در این قطعه قرار دارد‪ .‬با بهره برداری از این قطعه‪ ،‬مسیر‬ ‫فعل��ی کرج‪-‬چالوس ح��دود ‪ ۵‬کیلومتر کوتاه می ش��ود‪.‬‬ ‫قطعه س��وم ازادراه تهران‪-‬ش��مال حدفاصل پل زنگوله و‬ ‫س��ه راهی دشت نظیر را دربرمی گیرد که طول ان حدود‬ ‫‪ ۴۶‬کیلومتر و دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬برای ساخت این قطعه با شرکت دوو‬ ‫کره جنوبی با سرمایه گذاری یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالری‪ ،‬توافق ش��ده اس��ت‪ .‬چهارمین قطعه این پروژه به‬ ‫اغاز ساخت اسکله چندمنظوره بندر سیریک‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمت ها هستیم‪.‬‬ ‫س��خن وزیر راه و شهرس��ازی درباره وادادگی نرخ مس��کن و‬ ‫اینکه بهتر اس��ت مردم تا شکسته شدن حباب قیمت ها‪ ،‬خانه‬ ‫خریداری نکنند و در عین حال‪ ،‬کاهش نس��بی نرخ ارز منجر‬ ‫به کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۲‬درصدی نرخ مس��کن در مناطق گوناگون‬ ‫تهران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی قلی خس��روی افزود‪ :‬از انجایی که‬ ‫‹ ‹کم�ک ‪ ۶۰۰‬میلی�اردی ب�ه پ�روژه ‪۸‬ه�زار‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫رئیس بنیاد‬ ‫مستضعفان‪:‬‬ ‫تا پایان تابستان‪،‬‬ ‫تردد از ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال را‬ ‫اغاز خواهیم کرد‬ ‫‹ ‹عوارض ‪ ۳۰‬هزار تومانی احتمالی‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد رقم‬ ‫واقعی عوارضی که استفاده کنندگان از منطقه یک ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال باید پرداخت کنند‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫است اما باتوجه به اینکه رقم عوارض باید به گونه ای باشد‬ ‫که مردم توان پرداخت ان را داش��ته باش��ند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود رقم عوارضی ازادراه ح��دود ‪ ۳۰‬هزار تومان در‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬البته هنوز در این زمینه هیچ خبر قطعی‬ ‫منتشر نشده است‪.‬‬ ‫جزئیات مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بوشهر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬طرح تدقیق‬ ‫مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عموم��ی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان بوش��هر‪ ،‬س��یاوش ارجمندزاده درباره این طرح مطالعاتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مطالعات با همکاری سازمان های گوناگون استانی‬ ‫و با نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در دو گام اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬گام نخست این مطالعات شامل جمع اوری اسناد‬ ‫و اطالعات و تدوین روش شناسی است که با پایان یافتن ان گام‬ ‫دوم مطالعات براساس روش شناسی تهیه شده در حال اجرا است‪.‬‬ ‫ارجمن��دزاده اظهار ک��رد‪ :‬ایجاد توازن می��ان منافع حاصل از‬ ‫توس��عه اقتصادی و استفاده انسان از سواحل‪ ،‬حفاظت‪ ،‬نگهداری‬ ‫و بازسازی س��واحل‪ ،‬به کمترین میزان رساندن خسارت جانی و‬ ‫مالی در س��واحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره گیری‬ ‫همگانی از ساحل ها‪ ،‬از مزیت های طرح تدقیق مطالعات مدیریت‬ ‫یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر به شمار می رود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار در اس��تفاده های چندگانه از مناطق‬ ‫س��احلی باتوجه ب��ه ظرفیت های محیطی‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت‬ ‫ش��کننده س��واحل و کاه��ش اس��یب پذیری مناطق س��احلی‪،‬‬ ‫بسترس��ازی برای پدافند غیرعامل در س��واحل اس��تان و بهبود‬ ‫جلب مش��ارکت مردمی در بهره برداری و مراقبت از سواحل دیگر‬ ‫افزایش اجاره بها باالتر از ‪ ۳۰‬درصد ممنوع‬ ‫اجاره تابعی از نرخ مسکن است‪ ،‬اجاره بها نیز باید کاهش داشته‬ ‫باشد‪ .‬قلی خسروی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۷‬شاهد رشد بیش از‬ ‫‪ 100‬درصدی نرخ مسکن بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و بانک مرکزی از رش��د ‪ ۱۱۲‬درصدی نرخ مس��کن خبر دادند‬ ‫که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره بها بوده است؛ چراکه‬ ‫ش��اخص اصلی اجاره بها نرخ مسکن اس��ت اما اکنون که وارد‬ ‫دوره کسادی شده ایم‪ ،‬باید نرخ اجاره هم کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلس��ه اخیر رئیس جمهوری با مس��ئوالن‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش مس��کن در کش��ور گفت‪ :‬در این جلسه رئیس جمهوری‬ ‫از افزای��ش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ اجاره خب��ر داده که موجران باید‬ ‫پیشنهادهای خود را تا این سقف مطرح کنند و از نرخ اعالمی‬ ‫دولت باالتر نروند‪ .‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اکنون بنگاه های مش��اور امالک به ط��ور خودجوش روی‬ ‫شیش�� ه مغازه های خ��ود اعالمیه هایی را نص��ب کرده اند که از‬ ‫اج��اره دادن خانه هایی ب��ا قیمت های غیرمتع��ارف خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬گرچ��ه این اقدام خودجوش بود ام��ا اکنون درقالب‬ ‫از مزیت ه��ای ط��رح تدقیق مطالعات مدیری��ت یکپارچه مناطق‬ ‫س��احلی اس��ت‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق س��احلی کش��ور‬ ‫(‪ )ICZM‬در س��طح اس��تان بوشهر مبتنی بر ش��ناخت مسائل‬ ‫و مش��کالت خاص این استان اس��ت که احصای این مشکالت و‬ ‫طبقه بن��دی و اولویت دهی برای حل پای��دار انها از وظایف اصلی‬ ‫این گونه مطالعات در برش اس��تانی به شمار می رود‪ .‬ارجمندزاده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬استان بوشهر با پیشینه تاریخی در توسعه دریامحور‪،‬‬ ‫دریان��وردی و اس��تفاده از منابع طبیعی دریای��ی همواره یکی از‬ ‫قطب های تجاری‪ ،‬صنعتی و ش��یالتی کش��ور به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫طرح مدیریت یکپارچه مناطق س��احلی استان بوشهر (‪ICZM‬‬ ‫با وفاداری به اسناد باالدست ملی به ویژه طرح مدیریت یکپارچه‬ ‫مناطق ساحلی کشور‪ ،‬سند ساماندهی سواحل کشور‪ ،‬برنامه های‬ ‫چهارم و پنجم توس��عه‪ ،‬س��ند ملی محیط زیست و برنامه امایش‬ ‫اس��تان بوش��هر اجرا می ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫می کوش��د نقشه راه توس��عه متعادل در فضای منطقه ساحلی را‬ ‫برای افزایش اثربخشی سرمایه های معیشتی‪ ،‬حفظ کارایی منابع‬ ‫موجود‪ ،‬تامین امنیت و حفظ محیط زیس��ت این خطه با کاهش‬ ‫تعارض ها ترسیم کند‪.‬‬ ‫شیوه نامه به بنگاه های امالک ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران ب��ا بیان اینکه بعد از‬ ‫انقالب ‪ ۴‬بار جهش نرخ داشتیم اما هیچ کدام از نرخ ارز تبعیت‬ ‫نمی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود مس��کن از اوایل انق�لاب در دوره های‬ ‫گوناگون جبران شده و بی انصافی است بگوییم مسکنی در این‬ ‫کشور تولید نشده است؛ اکنون نیز بعد از گذشت ‪ ۵‬سال برنامه‬ ‫دولت برای س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی بازار را به حالت‬ ‫تعدیل بازخواهد گرداند‪.‬‬ ‫ب��ا بهره ب��رداری از ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫به عنوان پروژه ای ملی‪ ،‬س��طح تردد مسافران‬ ‫و گردش��گران به ش��هرهای س��احلی استان‬ ‫مازن��دران دوچن��دان می ش��ود‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫این س��فرها و رفت وامدها‪ ،‬ترکیب ش��هرها و‬ ‫روستاها به شیوه ناهمگونی تغییر پیدا خواهد‬ ‫کرد و با مش��کالتی مانند افزای��ش ترافیک‪،‬‬ ‫اس��یب های اجتماعی و زیس��ت محیطی در‬ ‫منطقه روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن مش��کالت احتمال��ی ک��ه با‬ ‫بهره برداری از ازادراه تهران‪-‬شمال به منطقه‬ ‫تحمی��ل خواه��د ش��د‪ ،‬مش��کالتی در حوزه‬ ‫امدادرس��انی هنگام وقوع بالی��ای طبیعی و‬ ‫غیرطبیعی مانند س��یل‪ ،‬زلزل��ه‪ ،‬ریزش کوه‬ ‫و رانش زمین و‪ ...‬اس��ت‪ .‬باتوج��ه به ترافیک‬ ‫احتمالی این مسیر در صورت بهره برداری و با‬ ‫در نظر گرفتن نیاز به زیرس��اخت حمل ونقلی‬ ‫ب��رای رویاروی��ی ب��ا بحران ها‪ ،‬توس��عه ریلی‬ ‫منطقه می تواند اقدامی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫درواق��ع باتوج��ه به اینکه توس��عه ش��بکه‬ ‫جاده ای به دلیل ساخت وس��ازهای انجام شده‬ ‫در ای��ن منطقه بیش از این میس��ر نیس��ت‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود دولت با همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬برای اجرای طرح های ریلی در این‬ ‫منطقه برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫البت��ه یکی از مهم تری��ن طرح های مصوب‬ ‫در س��فرهای اس��تانی دولت های نهم و دهم‪،‬‬ ‫ساخت کنارگذر ساحلی در این منطقه بود که‬ ‫اگر کامل اجرا می شد‪ ،‬به طور قطع می توانست‬ ‫نقش��ی مهم در کاهش ترافیک منطقه داشته‬ ‫باش��د و در مواقع بحرانی برای امدادرس��انی‬ ‫مناسب مورد استفاده قرار گیرد اما این طرح‬ ‫نیمه کاره رها شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه به زودی بهره ب��رداری از‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران‪-‬شمال اغاز می شود‪،‬‬ ‫الزم اس��ت مس��ئوالن و برنامه ری��زان ملی و‬ ‫محلی‪ ،‬هرچه زودت��ر طرحی جامع برای این‬ ‫منطقه تهیه کنند که هدف ان‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های امداد و نجات‪ ،‬زیست محیطی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و درمانی‪ ،‬گردش��گری و ارتباطی‪،‬‬ ‫به تناس��ب س��اخت و بهره ب��رداری از ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال باشد‪.‬‬ ‫اغاز سوخت گیری دو‬ ‫کشتی ایرانی در برزیل‬ ‫دو کشتی باری «ترمه» و «باوند» که حامل بار‬ ‫به میزان ‪ ۶۶‬و ‪ ۵۰‬هزار تن هستند سوخت گیری‬ ‫در اب ه��ای برزی��ل را اغاز کردن��د‪ .‬یک منبع‬ ‫اگاه ب��ه ایرنا اعالم کرد‪ :‬این دو کش��تی به علت‬ ‫تحریم های امریکا و جلوگیری ش��رکت دولتی‬ ‫پتروب��راس برزیل از س��وخت دهی‪ ،‬حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫در بن��در پاراناگوا لنگر انداخته بودند که اکنون‬ ‫با پیگیری های فنی و حقوقی شرکت کشتیرانی‬ ‫سفیران پیام دریا (س��پید) سوخت گیری خود‬ ‫را اغاز کردند‪ .‬این کش��تی ها متعلق به ش��رکت‬ ‫کشتیرانی س��فیران پیام دریا (سپید) هستند‪.‬‬ ‫این دو کش��تی دو م��اه پیش محموله هایی را از‬ ‫ایران به برزیل حمل کرده بودند‪ .‬این کش��تی ها‬ ‫پس از س��وخت گیری‪ ،‬بن��در پاراناگوا برزیل را‬ ‫ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫افزایش ترافیک در‬ ‫محدوده کاهش االیندگی‬ ‫رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی پایتخت‬ ‫گفت‪ :‬بعد از گذشت حدود یک ماه ترافیک داخل‬ ‫محدوده طرح کاهش (زوج یا فرد پیشین) نسبت‬ ‫به روزهای ابتدایی طرح افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با مهر‬ ‫با بی��ان اینکه نیروی انتظامی در حال بررس��ی‬ ‫وضعی��ت ترافی��ک با اجرای طرح جدید اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما دو موضوع اساس��ی یعنی تاثیر طرح‬ ‫جدید بر کاهش الودگی هوا و کاهش ترافیک را‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ .‬مهماندار در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه ایا با گذشت یک ماه از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬تغییری در حجم ترافیک در محدوده طرح‬ ‫داش��ته ایم یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در روزهای ابتدایی‬ ‫طرح جدید در داخل محدوده طرح‪ ،‬ترافیک چند‬ ‫درصد کمتر ش��ده بود اما بیرون منطقه ترافیک‬ ‫سنگینی داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از گذشت حدود‬ ‫ی��ک ماه از این طرح همچنان بیرون از محدوده‬ ‫ترافیک سنگین داریم و ترافیک داخل محدوده‬ ‫نس��بت به روزهای ابتدایی طرح جدید افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ ،‬مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرشهید‬ ‫باهنر از برنامه ریزی به منظور اغاز عملیات اجرایی س��اخت‬ ‫اسکله چندمنظوره در بندر سیریک با ساختار شمع و عرشه‬ ‫و اعتب��ار ‪ ۲۴۵‬میلیارد ریال��ی در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬حمیدرضا محمدحس��ینی با‬ ‫اش��اره به تاکید رهب��ر معظم انق�لاب و رئیس جمهوری بر‬ ‫توسعه سواحل مکران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان سیریک از نظر‬ ‫راه دسترس��ی به اقیانوس هند و اب های ازاد‪ ،‬در موقعیتی‬ ‫راهبردی در س��واحل مکران قرار گرفته که این امر فرصتی‬ ‫ویژه برای جذب سرمایه گذار و توسعه و عمران شرق استان‬ ‫هرمزگان به ش��مار می رود‪ .‬وی با بیان اینکه حدود نیمی از‬ ‫س��واحل مکران در اس��تان هرمزگان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بندر‬ ‫س��یریک در محل تالقی دریای عم��ان و خلیج فارس واقع‬ ‫شده است‪ .‬مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت‪:‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های بندری در راس��تای تسهیل تخلیه و‬ ‫بارگیری شناورهای تجاری سنتی و فلزی در بندر سیریک‬ ‫و کم��ک به رونق اقتصادی س��احلی و ساحل نش��ینان این‬ ‫منطقه است‪ .‬محمدحس��ینی اضافه کرد‪ :‬بندر چندمنظوره‬ ‫سیریک با ‪ ۳۴‬هکتار وسعت حوضچه و ‪ ۵۱‬هکتار پسکرانه‪،‬‬ ‫پس از مجتمع بندری ش��هید رجایی‪ ،‬دومین بندر بزرگ از‬ ‫نظر وس��عت حوضچه در محدوده سواحل استان هرمزگان‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی طول ب��ازوی اصلی موج ش��کن این‬ ‫بن��در را ه��زار و ‪ ۴۰۰‬متر‪ ،‬طول ب��ازوی فرعی را ‪ ۸۷۹‬متر‬ ‫و قط��ر چرخش حوضچ��ه را ‪ ۸۰‬متر عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر یک اس��کله شناور ‪ ۱۵۰‬تنی‪ ،‬یک رمپ شناور‬ ‫‪ ۳۰‬متری و ‪ ۶۶‬بوالرد (راهبند س��تونی) در این بندر ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه به زودی عملیات‬ ‫ساخت اس��کله چندمنظوره بندر سیریک اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مناقصه اجرای فاز نخس��ت بن��در چندمنظوره‬ ‫س��یریک‪ ،‬برگزار و قرارداد ان بس��ته شده است‪ .‬مدیر اداره‬ ‫بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر بیان کرد‪ :‬این پروژه‪ ،‬شامل‬ ‫س��اخت سکوی پهلوگیری و یک اسکله تجاری از نوع شمع‬ ‫و عرشه به طول ‪ ۱۰۴‬متر است که مساحتی بیش از هزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬متر مربع را شامل می شود‪ .‬محمدحسینی مدت زمان‬ ‫پیش بینی شده برای اجرای طرح ساخت اسکله های جدید‬ ‫بندر س��یریک را ‪ ۲۴‬ماه اعالم کرد و افزود‪ :‬اعتبار اولیه این‬ ‫پ��روژه بیش از ‪ ۲۴۵‬میلیارد ریال اس��ت که از محل منابع‬ ‫داخلی س��ازمان بنادر و دریانوردی تامین می شود‪ .‬سیریک‬ ‫در فاصله ‪ ۱۷۰‬کیلومتری ش��رق بندرعباس‪ ،‬مرکز اس��تان‬ ‫هرمزگان واقع شده است‪.‬‬ ‫مهران اصفهانی زاده‪ -‬استاد دانشگاه‬ ‫در رشته مهندسی عمران‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫پروژه های راهس��ازی کشور ش��ناخته می شود‪ .‬ساخت و‬ ‫بهره برداری از این ازادراه در ‪ ۴‬قطعه برنامه ریزی ش��ده و‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲۱‬کیلومتر طول‪ ۱۷۹ ،‬تونل به طول حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار متر و ‪ ۹۴‬پ��ل بزرگ به طول ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۳۳‬‬ ‫متر خواهد داشت‪ .‬حدود ‪ ۴۲‬درصد کل مسیر این ازادراه‪،‬‬ ‫تونل و پل خواهد بود‪ ۳۹ .‬تونل در بخش نخست‪ ۴۴ ،‬تونل‬ ‫در دومین قطعه‪ ۹۲ ،‬تونل در سومین قطعه و ‪ ۴‬تونل در‬ ‫چهارمین قطعه این پروژه طراحی شده و در مجموع این‬ ‫ازادراه ‪ ۱۷۹‬تون��ل خواهد داش��ت ک��ه در مجموع طول‬ ‫انها حدود ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر خواهد بود‪ .‬قطعه نخس��ت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال ‪ ۲۵‬پل بزرگ دارد‪ .‬دومین قطعه ‪۲۷‬‬ ‫پل‪ ،‬سومین قطعه ‪ ۳۸‬پل و چهارمین قطعه ‪ ۴‬پل دارد و‬ ‫درمجم��وع ‪ ۹۴‬پل به طول ‪ ۱۲‬هزار متر در این ازادراه به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مش��کالت مالی و تامین نش��دن اعتب��ار الزم‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل تاخیر در اجرای پروژه بزرگ ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫بوده است‪ .‬با حل این مشکالت‪ ،‬این پروژه از سال گذشته‬ ‫به بهره برداری نزدیک تر ش��ده و انطور که رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه به تازگی اعالم کرده‪ ،‬پس از توافق وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و شرکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل ونقل‪ ۶۰۰ ،‬میلیارد تومان در‬ ‫سال جاری به بخش یک ازادراه اختصاص یافته و همین‬ ‫مس��ئله زمینه بهره برداری از این پروژه در ماه های پیش‬ ‫رو را فراهم کرده اس��ت‪ .‬براساس اعالم بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫ارزش ریالی این پروژه براس��اس نرخ روز‪ ۸ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که سهم بنیاد مستضعفان از این رقم‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ازادراه‬ ‫تهران‪-‬‬ ‫شمال اماده‬ ‫بحران هاست؟‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تاکید مدیران بخش های ابفای تهران نشان می دهد‬ ‫اطالعیه مهم شرکت پخش‬ ‫درباره کارت سوخت‬ ‫خبر‬ ‫ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فراورده های‬ ‫نفتی ایران در اطالعی��ه ای از دارندگان کارت های‬ ‫هوشمند س��وخت درخواست کرد تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫حداقل یک بار با استفاده از کارت سوخت شخصی‬ ‫خ��ود س��وخت گیری کنند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬این شرکت با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬با‬ ‫توجه به اجرای مصوبه های دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده‬ ‫از کارت هوش��مند سوخت ش��خصی از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫امس��ال‪ ،‬الزم است مالکان خودرو و موتورسیکلتی‬ ‫که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند‪،‬‬ ‫به منظور شناس��ایی مش��کالت احتمالی و کسب‬ ‫اطمینان خاطر از درس��تی عملکرد کارت سوخت‪،‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬روز اینده حداقل یک نوبت سوخت گیری با‬ ‫اس��تفاده از کارت های سوخت شخصی خود انجام‬ ‫دهند و در صورت بروز هرگونه مش��کل احتمالی‪،‬‬ ‫موارد را به سامانه ‪ ۰۹۶۲۷‬اطالع دهند‪».‬‬ ‫اب تهران الوده نیست‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جریمه مشترکان‬ ‫پرمصرف اب‬ ‫قائم مق��ام اب و فاضالب اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫الگ��وی مص��رف ب��رای هر خان��وار در ته��ران ‪۱۴‬‬ ‫مترمکع��ب در م��اه اس��ت و چنانچه بی��ش از این‬ ‫مصرف داشته باشند‪ ،‬مشمول جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدنس��ب در گفت وگو با ایلنا با اشاره‬ ‫به روند جهش��ی مصرف اب در ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکش��نبه‪ ۳۰ ،‬تیر با دم��ای ‪ ۳۹‬درجه‪ ۳ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷۵‬ه��زار و ‪ ۱۹۹‬متر مکعب اب در تهران مصرف‬ ‫ی که در مدت مشابه سال گذشته در‬ ‫ش��ده در حال ‬ ‫دمای ‪ ۴۰‬درجه‪ ،‬می��زان مصرف ‪ ۳‬میلیون و ‪۳۹۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۷‬متر مکعب بوده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬الگوی مصرف برای هر خان��وار در تهران ‪۱۴‬‬ ‫مترمکع��ب در م��اه اس��ت و چنانچه بی��ش از این‬ ‫مصرف داش��ته باشند‪ ،‬مشمول جریمه ای خواهند‬ ‫ش��د که مصوب��ه دول��ت و ابالغی ب��ه وزارت نیرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استان تهران‬ ‫‪ ۲۲.۹‬درصد‬ ‫اب بدون درامد‬ ‫وجود دارد؛‬ ‫یعنی اب‪ ،‬تامین‬ ‫و توزیع و مصرف‬ ‫شده اما هزینه‬ ‫ان دریافت‬ ‫نشده است‬ ‫مدیران بخش های ابفای اس��تان تهران ضمن تشریح‬ ‫اخری��ن وضعیت تامین اب در ته��ران تاکید کردند اب‬ ‫شهر از نظر کیفیت استاندارد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پیام امین��ی‪ ،‬مدی��ر تصفیه خانه‬ ‫ش��ماره یک تهران در بازدید خبرن��گاران از بخش های‬ ‫گوناگون ابفای اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه تصفیه خانه‬ ‫ش��ماره یک تهران‪ ،‬قدیمی ترین تصفیه خانه شهر تهران‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬این تصفیه خانه در سال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید و بیش از ‪ ۶۵‬س��ال از عمر ان‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در تصفیه خان��ه ش��ماره ی��ک‬ ‫تهران(جاللیه) باالترین اس��تانداردهای اب دنیا رعایت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬س��ال پی��ش ‪AWWA‬‬ ‫اس��تانداردهایی را مشخص و افقی را تدوین می کند که‬ ‫کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به سمت ان حرکت‬ ‫کنند که ایران در همان سال به شاخص هایی که تعیین‬ ‫شده بود‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫مدیر تصفیه خانه شماره یک تهران ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫استانداردهای سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬شاخص کدورت‬ ‫اب یک ‪ MTU‬بود اما این رقم به ‪ ۰.۳‬رس��ید و اکنون‬ ‫‪ ۰.۱‬هدف گذاری شده که ایران پیش از سال ‪ ۸۵‬به این‬ ‫استانداردها رسیده بود‪.‬‬ ‫امین��ی با تاکید بر اینکه کیفی��ت اب تهران باالترین‬ ‫اس��تانداردها را دارد‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬صحبت های��ی که‬ ‫پیرامون الودگی اب تهران مطرح می شود‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح فعالیت ‪ ۷‬تصفیه خانه تهران‬ ‫وی با اشاره به اینکه تهران دارای ‪ ۷‬تصفیه خانه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصفیه خانه شش��م هن��وز به مدار نیامده اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت تصفیه خانه یک‪ ۳ ،‬مترمکعب در ثانیه و ظرفیت‬ ‫تصفیه خانه دو‪ ۸ ،‬مترمکعب در ثانیه اس��ت‪ .‬تصفیه خانه‬ ‫تهرانپارس که شامل تصفیه های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬می شود‪ ،‬در کل ‬ ‫‪ ۸‬مترمکعب در ثانیه ظرفیت دارد و ظرفیت تصفیه خانه‬ ‫پنج��م نیز ‪ ۷.۵‬مترمکع��ب در ثانیه اس��ت‪ .‬تصفیه خانه‬ ‫هفت��م در ‪ ۲‬ف��از طراحی که فاز نخس��ت ان با ظرفیت‬ ‫‪ ۲.۵‬مترمکعب در ثانیه قرار دارد و فاز دوم نیز با همین‬ ‫ظرفیت به زودی وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر تصفیه خانه شماره یک تهران‪۳۰ ،‬درصد‬ ‫اب تهران از منابع زیرزمینی استحصال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف ‪ ۴۰۰۰‬لیتری اب در تهران‬ ‫در ادامه این بازدید‪ ،‬حسین سرایی‪ ،‬مدیر مرکز کنترل‬ ‫اب ته��ران‪ ،‬درباره نحوه تامین اب ته��ران توضیح داد‪:‬‬ ‫منابع تامین اب ش��هر تهران ش��امل اب سطحی(‪ ۵‬سد‬ ‫طالق��ان‪ ،‬امیر کبیر‪ ،‬الر‪ ،‬لتیان‪ ،‬مامل��و) و اب زیرزمینی‬ ‫(چاه) می ش��ود‪ .‬به طور کلی ‪ ۹۵‬مخزن اصلی با ظرفیت‬ ‫ذخی��ره یک میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬مترمکعب در تهران وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره می��زان مصرف اب در ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫میزان مصرف در س��ال گذش��ته ‪ ۴۶‬هزار مترمکعب در‬ ‫ثانی��ه بوده که امس��ال به بیش از ‪ ۵۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫رسیده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬میزان مصرف اب در شهر‬ ‫تهران ‪ ۴۰۰۰‬لیتر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای مبحث ‪ ۱۶‬مقررات ساختمان‬ ‫همچنین صادق یونس��لو‪ ،‬مدیر دفتر مدیریت مصرف‬ ‫اب اس��تان تهران ب��ا تاکید بر اینکه به جای سیاس��ت‬ ‫تامی��ن و توزیع اب یعنی تاکید ب��ر تامین منابع جدید‪،‬‬ ‫باید ب��ه دنبال مدیریت تقاضا و مص��رف یعنی مدیریت‬ ‫بهینه داشته ها باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬بدون تردید عبور از بحران‬ ‫اب نیازمن��د تغییر بنیادین در همه س��طوح مدیریت و‬ ‫تصمیم گیری اب کش��ور است و مس��تلزم تغییر نگرش‬ ‫از «چ��ه مقدار اب بیش��تر مورد نیاز اس��ت؟» به «چه‬ ‫فعالیت های��ی برای بهترین نحوه اس��تفاده از منابع ابی‬ ‫موج��ود باید انجام داد؟» اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین و موثرترین روش ها برای مقابله با کم ابی‪ ،‬نحوه‬ ‫استفاده درس��ت از منابع موجود(داشته ها) است وگرنه‬ ‫چنانچه ب��ه روش های نامتعارف‪ ،‬س��ایر حوزه ها نیز اب‬ ‫انتقال دهیم یا چاه جدید حفر کنیم همچنان جوابگوی‬ ‫نیازهای ما نخواهد بود و باید بپذیریم که کم ابی‪ ،‬همراه‬ ‫همیشگی تمدن ایرانی بوده و و خواهد بود و سازگاری‪،‬‬ ‫کلید قفل حل مشکل کم ابی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��رانه اب تجدیدش��ونده کش��ور در‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب به ازای هر نفر در س��ال اس��ت‬ ‫و این در حالی اس��ت در استان تهران‪ ،‬این رقم کمتر از‬ ‫س��رانه اب تجدیدش��ونده کش��ور در حدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب در س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬در اس��تان تهران‪ ،‬این رقم کمتر از ‪ ۳۵۰‬مترمکعب در سال است و‬ ‫این استان از نظر منابع ابی در بحران مطلق قرار دارد‬ ‫‪ ۳۵۰‬مترمکعب در س��ال به ازای هر نفر در س��ال است‬ ‫و اس��تان تهران از نظر منابع اب��ی در بحران مطلق ابی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫یونسلو با بیان اینکه میزان تولید اب در تهران ساالنه‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور کلی در استان تهران ‪ ۲۲.۹‬درصد اب بدون درامد‬ ‫وج��ود دارد؛ یعن��ی اب‪ ،‬تامین و توزیع و مصرف ش��ده ‬ ‫اما هزینه ان دریافت نش��ده اس��ت‪ .‬بخش��ی از این اب‪،‬‬ ‫صرف اتش نش��انی می شود‪ ،‬بخش��ی از سوی مشترکان‬ ‫غیرمجاز استفاده می شود و بخشی هم به واسطه خطای‬ ‫اندازه گیری کنتور اس��ت و بخشی نیز مربوط به مصارف‬ ‫فرایندی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یونس��لو‪ ،‬از ‪ ۲۲.۹‬درصد اب ب��دون درامد‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۹‬درصد ابی اس��ت ک��ه واقعا از ش��بکه توزیع‪،‬‬ ‫انشعاب و خط انتقال و مخازن ذخیره هدر می رود که با‬ ‫توجه به اختالف رقم ‪ ۹۰۰‬متری شهر تهران در مقایسه‬ ‫با سایر کشورها عدد مطلوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وج�ود ‪ ۱۳۰‬میلی�ارد مترمکع�ب اب‬ ‫تجدیدپذیر در کشور‬ ‫در ادام��ه این بازدید‪ ،‬محم��دی‪ ،‬مدیر دفتر نظارت بر‬ ‫بهره برداری فاضالب اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب اب تجدیدپذیر در کل کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬همه این حجم اب کیفیت یکس��انی‬ ‫ندارن��د و ‪ ۶‬میلی��ارد مترمکع��ب از باکیفیت تری��ن انها‬ ‫ب��رای اب اش��امیدنی انتخ��اب می ش��ود‪ ۸۵ .‬درصد (‪۵‬‬ ‫میلیارد مترمکعب) تبدیل به فاضالب شده که به چرخه‬ ‫بازمی گ��ردد و در مواردی که قابلیت مصرف وجود دارد‪،‬‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اس��تان تهران حدود ‪ ۷۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه فاضالب وجود دارد ک��ه ‪ ۶۲۰۰‬کیلومتر ان در‬ ‫ش��هر تهران اس��ت‪ .‬مدیر دفتر نظارت ب��ر بهره برداری‬ ‫فاضالب اس��تان تهران با بی��ان اینکه ظرفیت تصفیه در‬ ‫اس��تان تهران ‪ ۳۷۵‬میلیون مترمکعب در س��ال اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۴۰۰ :‬میلیون مترمکعب نیز در دس��ت س��اخت‬ ‫داریم که تا پایان برنامه شش��م توس��عه تکمیل می شود‬ ‫و ظرفی��ت تصفیه فاضالب در اس��تان ته��ران به ‪۷۷۵‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب می رس��د‪ .‬وی با اش��اره به ظرفیت‬ ‫تصفیه خان��ه جنوب تهران گفت‪ :‬ای��ن تصفیه خانه ‪۲۴۶‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب غیراش��امیدنی‪ ۵ ،‬مگاوات انرژی‬ ‫و همچنین کود کشاورزی تحویل می دهد‪.‬‬ ‫تقسیم ‪ 150‬ریال سود نقدی به ازای هر سهم و تخصیص ‪ 33‬درصد سهام جایزه‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال ‪1397‬‬ ‫با تصویب افزایش سرمایه ‪ 33‬درصدی در مجمع فوق العاده‪ :‬سرمایه بورس تهران ‪ 2000‬میلیارد ریالی می شود‬ ‫روز شنبه ‪ 29‬تیرماه ‪ 98‬راس ساعت ‪ ،15:30‬مجمع عمومی عادی‬ ‫س�الیانه بورس تهران ب�ا حضور بیش از ‪ 59‬درصد از س�هامداران‬ ‫تش�کیل شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران ‪-‬‬ ‫روز شنبه ‪ 29‬تیرماه ‪ ،98‬مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران‬ ‫با حضور بیش از ‪ 59‬درصد از سهامداران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلس��ه دکتر محمد ابراهی��م محمدپورزرندی به عنوان رئیس‬ ‫جلس��ه مجمع‪ ،‬رسمیت جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران را با حضور بیش از ‪ 59‬درصد از س��هامداران اعالم کرد‪.‬رییس‬ ‫جلسه از اقایان عسکری مارانی از طرف گروه نهادهای مالی‪ ،‬حمید اذرخش‬ ‫از طرف گروه کارگزاران به عنوان ناظرین جلس��ه‪ ،‬عباس��علی حقانی نس��ب‬ ‫به عنوان دبیر جلس��ه و اقای محس��ن خدابخش به عنوان نماینده س��ازمان‬ ‫ب��ورس ب��رای حضور در جایگاه دعوت کرد‪ .‬همچنی��ن دکتر علی صحرائی‬ ‫به عنوان مدیرعامل بورس تهران‪ ،‬علی علیزاده گیاش��ی معاونت پشتیبانی و‬ ‫اقای احمد خالقی نماینده حسابرس و بازرس قانونی از موسسه حسابرسی‬ ‫وانی��ا نی��ک تدبیر در جایگاه حضور یافتند‪ .‬در ادامه این جلس��ه دکتر علی‬ ‫صحرائی مدیرعامل بورس تهران ضمن تش��کر از تمامی س��هامداران برای‬ ‫حضور در مجمع‪ ،‬گزارش هیات مدیره به مجمع را برای س��هامداران بورس‬ ‫تهران قرائت کرد‪ .‬براساس این گزارش در مجمع بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫صورت های مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬بررس��ی و تصویب شد‪ .‬در ضمن‬ ‫با موافقت سهامداران شرکت بورس‪ ،‬پرداخت ‪ 150‬ریال سود نقدی به ازای‬ ‫هر سهم به تصویب رسید‪ .‬همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار تعیین‬ ‫گردید‪ .‬موسس��ه حسابرسی “وانیا نیک تدبیر" به عنوان حسابرس مستقل و‬ ‫بازرس قانونی اصلی‪ ،‬موسسه حسابرسی “ازموده کاران “ نیز به عنوان بازرس‬ ‫قانونی علی البدل تعیین شدند‪ .‬حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای‬ ‫سال ‪ 97‬مبلغ ‪ 130‬میلیون تومان در نظر گرفته شد‪ .‬در خاتمه این جلسه‬ ‫حق حضور اعضای هیات مدیره به مبلغ ‪ 15‬میلیون ریال به ازای هر جلسه‬ ‫و حداکثر تا س��قف ‪ 2‬جلسه در ماه تصویب شد‪ .‬پاداش اعضای هیات مدیره‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬مبلغ ‪ 2600‬میلیون ریال تعیین‬ ‫و با اکثریت اراء تصویب شد‪ .‬در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار ش��د و طی ان افزایش س��رمایه ‪33‬‬ ‫درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید‪ .‬با توجه‬ ‫به برنامه ارائه شده بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ‪1500‬‬ ‫میلیارد ریال به مبلغ ‪ 2000‬میلیارد ریال معادل ‪ 33‬درصد از محل س��ود‬ ‫انباش��ته و اندوخت��ه احتیاطی افزایش دهد‪ .‬هدف ب��ورس تهران از افزایش‬ ‫س��رمایه رعایت مقررات س��ازمان بورس و اوراق بهادار در راس��تای اجرای‬ ‫مصوبه “تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" مورخ ‪ 1395/01/24‬است‪.‬‬ ‫همچنین در این مجمع برخی مفاد اساسنامه اصالح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران س��ال ‪ 1397‬را در‬ ‫حال��ی ب��ه پای��ان رس��اند که ش��اخص ها و‬ ‫معیاره��ای عملک��رد ان همگ��ی رون��دی‬ ‫امیدبخش را به ثبت رس��اندند‪ .‬در این س��ال‬ ‫شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫روندی صع��ودی را طی کردند و از این بابت‬ ‫این ب��ورس را در عرصه ملی و بین المللی در‬ ‫جایگاه ممتازی قرار دادند‪.‬‬ ‫ارزش بازار س��هام بورس اوراق بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬با رش��دی‬ ‫‪79‬درص��دی به ‪6.829‬هزار میلیارد ریال رس��ید‪ .‬حجم و ارزش معامالت‬ ‫بازار س��هام نیز بیانگر رونق این بازار در س��ال ‪ 97‬هس��تند به گونه ای که‬ ‫ارزش معامالت سهام در این سال با رشدی ‪ 161‬درصدی به ‪ 1.407‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسید‪ .‬ارزش معامالت بازار بدهی نیز روندی مشابه بازار سهام‬ ‫را پش��ت س��ر گذاشت و رش��دی ‪63‬درصدی را به ثبت رساند‪ .‬در این بین‬ ‫رش��د ‪ 211‬درصدی معامالت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل‬ ‫معامله نیز نویدبخش رونق این ابزار مالی در بورس تهران است‪ .‬بدین سان‬ ‫ارزش کل معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در س��ال ‪ 1397‬با رشدی‬ ‫‪ 150‬درصدی به ‪ 1.606‬هزار میلیارد ریال رس��ید‪ .‬در میان ش��اخصه های‬ ‫عملک��ردی در ح��وزه معامالت اوراق بهادار در بورس تهران‪ ،‬رش��د درخور‬ ‫مالحظ ه ‪ 291‬درصدی معامالت برخط در س��ال ‪ 1397‬و روند رو به رش��د‬ ‫س��ال های پیشین ان نش��ان دهنده نفوذ موثر و رو به رشد فناوری در بازار‬ ‫سرمایه ایران است‪.‬‬ ‫افزون بر افزایش ارزش بازار و رونق فزاینده معامالت اوراق بهادار‪ ،‬بررسی‬ ‫ش��اخص های بورس اوراق بهادار تهران نیز بیانگر بازدهی مناسب این بازار‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬هس��تند‪ .‬ش��اخص کل (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران در این سال به ‪ 178.659‬واحد رسید و رشدی ‪86‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬ش��اخص کل (هم وزن) نیز در این سال رشدی ‪91‬درصدی را به ثبت‬ ‫رس��اند‪ .‬رشد درخور توجه هر دو شاخص یادشده‪ ،‬بازدهی عمومی بازار در‬ ‫سطح شرکت های بزرگ و همچنین متوسط و کوچک را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بخش بازار سرمایه ایران‪ ،‬در‬ ‫عرصه تامین مالی و کمک به رونق تولید و افزایش اشتغال در اقتصاد کشور‬ ‫نیز سال موفقی را به پایان رساند‪ .‬میزان تامین مالی از طریق بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬با رش��دی ‪ 77‬درصدی به ‪ 272‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسید‪ .‬این موضوع باتوجه به ضرورت ایفای نقش بازار سرمایه به عنوان‬ ‫یک منبع پایدار تامین مالی مورد توجه سیاس��ت گذاران و دست اندرکاران‬ ‫اقتصاد کالن ایران قرار گرفته و جایگاه بورس اوراق بهادار تهران را در عرصه‬ ‫ملی ارتقا داده اس��ت‪ .‬با وجود تاکید زیاد بر شفافیت اطالعاتی شرکت های‬ ‫متقاضی پذیرش و برطرف ش��دن مش��کالت انها پیش از پذیرفته ش��دن‪،‬‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬در زمینه پذیرش ش��رکت ها نیز‬ ‫عملکرد مناسبی داشت‪ .‬در این سال ‪ 11‬شرکت در بورس تهران پذیرش‪،‬‬ ‫‪ 6‬شرکت عرضه و ‪ 2‬شرکت از فرابورس ایران به بورس تهران منتقل شدند‪.‬‬ ‫از نظر فعالیت های توس��عه محور نیز بورس اوراق بهادار تهران سال ‪1397‬‬ ‫را در حال��ی به پایان رس��اند که ابزار مال��ی جدیدی قدم به عرصه این بازار‬ ‫گذاش��ت‪ .‬قراردادهای اتی سبد سهام با کارکرد و ویژگی های اتی شاخص‬ ‫پس از تالش بسیار برای دریافت مصوبه فقهی‪ ،‬تدوین مقررات‪ ،‬اماده سازی‬ ‫زیرس��اخت های فنی و اموزش به فعاالن بازار س��رمایه در بازار مشتقه این‬ ‫بورس معامله ش��د‪ .‬فروش اس��تقراضی به عنوان سازوکار معامالتی مدرن و‬ ‫مورد اس��تفاده در بازارهای س��رمایه از بعد اجرایی و عملیاتی مورد توجه‬ ‫جدی س��ازمان بورس و بورس تهران قرار گرفت و پیش نویس مقررات ان‬ ‫پس از تایید هیات مدیره به س��ازمان بورس پیش��نهاد شد‪ .‬وارانت به عنوان‬ ‫دیگر ابزار مالی مورد توجه بورس تهران در س��ه قس��م ش��رکتی‪ ،‬مشتقه و‬ ‫س��بد سهام (با کارکرد ش��اخص) به تایید و تصویب کمیته فقهی سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار رسید و پیش نویس دستورالعمل ان نیز توسط بورس‬ ‫تهران تهیه شد‪ .‬ابزارهای مالی دیگری همچون اسناد قابل معامله‪ ،‬گواهی‬ ‫س��ود اهرمی و گواهی جایزه توس��ط بورس تهران مورد مطالعه و بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفتن��د و می توانن��د در اینده به جمع ابزارهای مالی بازار س��رمایه‬ ‫ایران بپیوندند‪.‬‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار ته��ران به عنوان بازاری که مهمترین ش��رکت های‬ ‫صنایع اصلی کشور را گرد هم اورده است‪ ،‬خود را در رونق تولید و افزایش‬ ‫اشتغال موثر و مسئول می داند‪ .‬امید است روند رو به رشد بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران و توسعه زیرساخت ها‪ ،‬ریزساختارها و ابزارهای مالی این بازار کمکی‬ ‫برای سربلندی و ابادانی ایران باشد‪ .‬هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫بر خود الزم می داند از تمامی فعاالن و کنش گران بازار سرمایه کشورمان که‬ ‫با تالش‪ ،‬همراهی و همدلی خود موجبات رشد و توسعه روزافزون بازار اوراق‬ ‫بهادار ایران مان را فراهم می اورند‪ ،‬سپاس��گزاری کند و همچون همیشه با‬ ‫عزمی راس��خ و تالشی خس��تگی ناپذیر به تکاپوی خود برای ساختن بازار‬ ‫اوراق بهاداری پیشرو‪ ،‬کارامد و توسعه یافته ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص های بازار سهام‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬ش��اخص کل (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار تهران از‬ ‫‪ 96.290‬واحد در ابتدای س��ال به ‪ 178.659‬واحد در پایان س��ال رس��ید‬ ‫که بیانگر افزایش��ی ‪86‬درصدی اس��ت‪ .‬شاخص قیمت (ارزش وزنی) نیز از‬ ‫‪ 30.534‬واحد در پایان سال ‪ 1396‬به ‪ 51.523‬واحد در پایان سال ‪1397‬‬ ‫رس��ید و رش��دی ‪69‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬ش��اخص کل (هم وزن) نیز در‬ ‫سال ‪ 1397‬با رشدی ‪91‬درصدی از ‪ 17.271‬به ‪ 32.969‬رسید‪ .‬همچنین‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن) با رشدی ‪79‬درصدی به ‪ 23.012‬واحد در پایان‬ ‫سال ‪ 1397‬رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫شرح‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص قیمت‬ ‫(ارزش ‪ -‬وزنی)‬ ‫شاخص کل‬ ‫(هم وزن)‬ ‫شاخص قیمت‬ ‫(هم وزن)‬ ‫شاخص شناور‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫شاخص مالی‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪178.659‬‬ ‫‪96.290‬‬ ‫مقدار‬ ‫تغییر‬ ‫‪82.369‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪86‬‬ ‫‪51.523‬‬ ‫‪30.534‬‬ ‫‪20.989‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪32.969‬‬ ‫‪17.271‬‬ ‫‪15.698‬‬ ‫‪91‬‬ ‫شاخص ‪50‬‬ ‫شرکت فعال تر‬ ‫شاخص ‪30‬‬ ‫شرکت بزرگ‬ ‫‪23.012‬‬ ‫‪12.855‬‬ ‫‪10.157‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪200.125‬‬ ‫‪133.867‬‬ ‫‪345.162‬‬ ‫‪205.266‬‬ ‫‪103.136‬‬ ‫‪68.124‬‬ ‫‪206.487‬‬ ‫‪119.176‬‬ ‫‪96.989‬‬ ‫‪65.743‬‬ ‫‪138.675‬‬ ‫‪86.090‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7.668‬‬ ‫‪4.036‬‬ ‫‪3.632‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪8.985‬‬ ‫‪4.293‬‬ ‫‪4.692‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪161.031‬‬ ‫‪86.082‬‬ ‫‪74.949‬‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫مناب��ع ریس��ک عموم��ا ب��ه دو گ��روه ریس��ک کاهش پذیر یا ریس��ک‬ ‫غیرسیس��تماتیک و ریس��ک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم‬ ‫می ش��وند‪ .‬ریسک غیرسیس��تماتیک‪ ،‬به ویژگی های شرکت نظیر ریسک‬ ‫تجاری‪ ،‬مالی و ریس��ک نقدینگی ش��رکت‪ ،‬نوع محصول‪ ،‬ساختار سرمایه و‬ ‫ترکیب سهامداران عمده ان بستگی دارد‪ .‬ریسک سیستماتیک به شرایط‬ ‫کلی بازار و تحوالت سیاس��ی و اقتصادی داخل کشور‪ ،‬چرخه های تجاری‪،‬‬ ‫تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می شود‪.‬‬ ‫با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی‪ ،‬قضایی یا دولتی نظیر‬ ‫تغییر نرخ بهره بانکی‪ ،‬نرخ تعرفه کمرگی‪ ،‬بازار پول و نرخ ارز‪ ،‬صرف نظر از‬ ‫منافع سیاسی یا اقتصادی مورد نظر‪ ،‬ریسک سیستماتیک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در ب��ورس ته��ران در کوتاه م��دت‪ ،‬متغیره��ای برون زا (عوامل سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و غیره) نس��بت به متغیره��ای درون زا (ویژگی های‬ ‫شرکت ها نظیر میزان سوداوری‪ ،‬بهره وری و طرح های توسعه و پروژه های‬ ‫داخلی ش��رکت) تاثیر بیش��تری در حجم معامالت و قیمت سهام شرکت‬ ‫داش��ته اند‪ .‬تنوع صنایع و ابزارهای معامالتی صندوق های سرمایه گذاری و‬ ‫ش��رکت های پذیرفته شده در بورس تهران سرمایه گذاران را ملزم می کند‬ ‫در تصمیم ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬ریس��ک و بازده مورد انتظ��ار خود را به‬ ‫درس��تی تجزیه و تحلیل کنند تا به نتیجه مطلوب دس��ت یابند‪ .‬شناسایی‪،‬‬ ‫اندازه گیری و مدیریت ریس��ک س��ه مرحله اساسی در مقابله با مخاطرات‬ ‫هستند‪ .‬مشکل بیشتر سرمایه گذاران این است که از وجود و ابعاد برخی از‬ ‫ریسک ها بی اطالع هستند و بدون شناخت کافی وارد بازار می شوند‪ .‬معموال‬ ‫از ریس��ک مفهوم منفی برداشت می ش��ود‪ ،‬اما ریسک بخش جدایی ناپذیر‬ ‫س��رمایه گذاری است و فرایند س��رمایه گذاری باید بر پایه درک درست از‬ ‫ریسک بنا نهاده شود‪ .‬به نظر می رسد شفاف سازی بیشتر در حوزه مقررات‪،‬‬ ‫دسترسی یکسان مشارکت کنندگان بازار به اطالعات و اتخاذ سیاست های‬ ‫با ثبات مالی نقش مهمی در کاهش ریس��ک سیس��تماتیک ایفا می کند‪.‬‬ ‫اگر سیاس��ت های راهبردی در زمینه قیمت گذاری‪ ،‬خرید تضمینی‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه های بهره برداری‪ ،‬تنظیم بازار و قیمت گذاری مواد اولیه شفاف شود‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران می توانند در فضای شفاف تری فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز اتی شرکت‬ ‫چشم انداز اتی شرکت به کلیت محیط کسب وکار و اقتصاد کشور وابسته‬ ‫اس��ت و تمامی عوامل ذکرش��ده در گزارش اعم از تورم مورد انتظار‪ ،‬نرخ‬ ‫س��پرده های بانکی‪ ،‬بازده بازارهای موازی و رکود در صنایع بر فعالیت اتی‬ ‫شرکت و چشم انداز فعالیت ان اثرگذار است‪ .‬معهذا‪ ،‬نکته ای که می بایست‬ ‫در نظر داش��ت ماهیت وجودی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران است که‬ ‫ان را از س��ایر ش��رکت های فعال در اقتصاد کشور متمایز می نماید و ان نیز‬ ‫موض��وع منحصربه ف��رد بودن نوع فعالیت بورس اوراق بهادار می باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬توقف در فعالیت بورس تهران متصور نمی باش��د و شرکت همواره‬ ‫در مسیر تداوم و رشد قرار دارد‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪87‬‬ ‫درامد ارائه خدمات‬ ‫بهای تمام شده خدمات ارائه شده‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.452.817‬‬ ‫(‪)301.912‬‬ ‫‪1.150.905‬‬ ‫(‪)165.041‬‬ ‫‪985.864‬‬ ‫‪65.557‬‬ ‫‪1.051.421‬‬ ‫(‪)159.238‬‬ ‫‪892.183‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪595‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪656.781‬‬ ‫(‪)259.925‬‬ ‫‪396.856‬‬ ‫(‪)143.985‬‬ ‫‪252.871‬‬ ‫‪49.253‬‬ ‫‪302.124‬‬ ‫(‪)52.902‬‬ ‫‪249.222‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪166‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫فیلم لینکلن (ساخته استیون اسپیلبرگ‪ )1391 /‬نیز‬ ‫به چش��م می خورد‪ .‬لیال حاتمی و پیمان معادی در‬ ‫این فهرس��ت ‪ ۵۰‬نفری به ترتیب رتبه های ‪ ۳۶‬و ‪۳۷‬‬ ‫را به عنوان برترین هنرپیش��ه ه ا دارند‪ .‬لیال حاتمی و‬ ‫پیم��ان معادی برای بازی در این فیلم خرس نقره ای‬ ‫بهترین بازیگر زن و مرد را در جش��نواره فیلم برلین‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫با ناهید رحمدل به بهانه چاپ کتاب «پاریس من و ان ماهی»‬ ‫بحران اقتصادی و تاثیر ان بر فروش کتاب‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ناهید رحمدل‪ ،‬نویسنده و داستان نویس نخستین کتابش‬ ‫را با عنوان «پاریس من و ان ماهی» منتشر کرد‪ .‬مجموعه‬ ‫داس��تانی با محوریت ش��هر پاری��س که نویس��نده تالش‬ ‫کرده مش��اهده های خود را با عنصر خی��ال در هم امیزد و‬ ‫داس��تان های گوناگونی را روایت کند‪ .‬ب��ا رحمدل به بهانه‬ ‫انتشار نخستین کتابش درباره فضای نشر گفت وگو کردیم‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کتاب «پاریس من و ان ماهی» نخستین مجموعه ‬ ‫داستانی ش�ما و با محوریت ش�هر پاریس است‪ .‬چرا‬ ‫تصمیم گرفتید چنین کتابی را چاپ کنید؟‬ ‫این کتاب در اصل قرار بود یک سفرنامه باشد‪ ،‬اما پس از‬ ‫انکه شروع به نوشتن کردم‪ ،‬تصمیم گرفتم ان را به داستان‬ ‫تبدی��ل و عنصر خیال را به ان اضافه کنم؛ یعنی خط اصلی‬ ‫داستان واقعی است اما ریز داستان هایی به ان اضافه شده تا‬ ‫تبدیل به قصه هایی کوتاه شود‪.‬‬ ‫€ €از چه زمان�ی احس�اس کردید توانایی نوش�تن‬ ‫داس�تان دارید؟ چگونه ب�ه این نتیجه رس�یدید که‬ ‫کتابی از داستان های خودتان را چاپ کنید؟‬ ‫خاطرم نیس��ت از چه زمانی عالقه مند به نوشتن شدم‪.‬‬ ‫چون تا جایی که یادم اس��ت از زمان مدرس��ه انش��ای من‬ ‫خوب بود و حتی برای دیگران هم انشا می نوشتم‪ .‬گاه چند‬ ‫پاراگراف خوب داش��تم که بچه ها در انشا های ش��ان از انها‬ ‫استفاده می کردند و نمره های خوبی می گرفتند‪ .‬نوشتن را‬ ‫به طورتجربی دریافتم و س��عی کردم در این فضا از نوشتن‬ ‫لذت ببرم‪ .‬زمانی که وبالگ نویس��ی ش��کل گرفت من هم‬ ‫مانند بقیه کس��انی که به نوش��تن عادت داش��تند وبالگی‬ ‫راه انداختم ک��ه البته خیلی هم از ان اس��تفاده نکردم‪ ،‬اما‬ ‫ساخت این وبالگ باعث شد من بیشتر تمرین نوشتن کنم‬ ‫و از جایی به بعد به این نتیجه رس��یدم که می توانم ش��کل‬ ‫جدی تری به نوش��تن بدهم‪ .‬اوایل بیش��تر خاطره نویس��ی‬ ‫می کردم و پس از مدتی دوس��تانی که به طور جدی من را‬ ‫تشویق به نوش��تن کرده و این ذهنیت را درون من تقویت‬ ‫کردند که به سمت نوشتن داستان حرکت کنم‪.‬‬ ‫€ €به ط�ور اکادمی�ک ب�ه س�راغ داستان نویس�ی‬ ‫نرفتید؟‬ ‫دوس��تانم ب��ه م��ن می گفتن��د خاطرات��ی که از س��فر‬ ‫پاریس نوش��تی را در قالب داستان منتش��ر کن و من فرق‬ ‫خاطره نویسی و داستان نویسی را درست متوجه نمی شدم و‬ ‫برای همین در کارگاه های داستان نویسی سیامک گلشیری‬ ‫ش��رکت کردم و با اینک��ه دوره ان خیل��ی طوالنی نبود به‬ ‫اندازه ‪ ۳‬ترمی که در کالس های ایشان شرکت کردم‪ ،‬بسیار‬ ‫ناش��ران پیش��نهاد کمک به چاپ کتاب را می دادن��د؛ یعنی امکان‬ ‫نداشت بدون اینکه خودم وارد فرایند هزینه ای ان بشوم‪ ،‬بتوانم‬ ‫کتابم را چاپ کنم‬ ‫اموختم و خیلی سریع توانستم در فضای قصه نویسی ورود‬ ‫کنم‪ .‬هنوز هم کالس های داستان نویس��ی با حضور همان‬ ‫اعض��ا ادام��ه دارد و با اینک��ه دیگر اقای گلش��یری حضور‬ ‫ندارن��د ما س��عی می کنیم با ش��یوه ورک ش��اپ و خوانش‬ ‫داستان های مان ان جمع را حفظ کنیم و ادامه بدهیم‪ .‬این‬ ‫شیوه باعث شد حس نوشتن درون من ریشه بگیرد و تداوم‬ ‫داشته باشد و این شرایط را بتوانم حفظ کنم‪.‬‬ ‫€ €ایا شغل ش�ما و محیط اداری باعث نمی شود در‬ ‫نوشتن شما وقفه ای ایجاد شود؟‬ ‫بله البته تاثیر داش��ت و برای همین هم نوشتن نخستین‬ ‫کتابم ‪ ۳‬سال به طول انجامید‪ .‬البته بخشی از طوالتی شدن‬ ‫فرایند چاپ کتاب نخست من به دلیل وسواس من در ارائه‬ ‫بهترین کارم بودم‪ .‬می خواس��تم با کار اولم اثر قابل قبولی‬ ‫را ارائه کنم و این وس��واس باعث ش��د زمان انتش��ار کمی‬ ‫طوالنی تر ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت اکنون این بازه زمانی برای‬ ‫ی من کمتر ش��ده و می خواهم زودتر چاپ‬ ‫چاپ کتاب بعد ‬ ‫کنم‪ .‬اما اینکه با ش��غل اصلی در تناقض اس��ت باید بگویم‬ ‫یک جاهایی این تداخل باعث می ش��ود حرکت من کند تر‬ ‫ش��ود‪ .‬البته که من این تضاد در ش��غل اصلی با عالقه ام که‬ ‫ی اس��ت را ایراد نمی بینم‪ .‬بسیاری از نویسندگان‬ ‫نویسندگ ‬ ‫گزارش‬ ‫از چهارش��نبه پیش‪ ۳ ،‬فیل��م به گردونه اکران س��ینماها اضافه‬ ‫ش��دند که بین انها «قصرش��یرین» رض��ا میرکریم��ی در دو روز‬ ‫نخست اکران‪ ،‬بیشترین فروش را داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬قصرش��یرین» تازه ترین س��اخته سیدرضا‬ ‫میرکریمی از چهارشنبه ‪ ۲‬مرداد روی پرده سینماها رفت و در دو‬ ‫روز نخست‪ 296 ،‬میلیون و ‪ 860‬هزار تومان فروخت‪.‬‬ ‫قصه فیلم روایتی اس��ت از زندگی جالل مرادی که در تصادفی‬ ‫خان��واده ای را به قتل می رس��اند‪ ،‬اما تص��ادف در دادگاه غیرعمد‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ .‬او پس از گذران��دن دوران حبس‪ ،‬همس��ر و‬ ‫فرزندانش را ترک کرده و به ش��هر دیگری می رود‪ ،‬حاال پس از دو‬ ‫س��ال به شهرش باز می گردد چراکه همس��رش دچار مرگ مغزی‬ ‫شده و او باید به وضعیت دو فرزندش سروسامان بدهد‪.‬‬ ‫حام��د به��داد‪ ،‬ژیال ش��اهی‪ ،‬یون��ا تدین و نیوش��ا علیپ��ور در‬ ‫«قصرش��یرین» به ایفای نقش می پردازند‪ .‬ای��ن فیلم به تازگی در‬ ‫جش��نواره فیلم ش��انگهای برنده ‪ ۳‬جایزه بهتری��ن فیلم‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی و بهترین بازیگر مرد (بهداد) شد و سال گذشته در سی‬ ‫و هفتمین جش��نواره فیلم فجر در ‪ ۷‬بخش نام��زد دریافت جایزه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫«س��رکوب» دومین فیلمی است که از چهارشنبه پیش به جمع‬ ‫فیلم های در ح��ال اکران پیوس��ت‪ .‬این فیلم ب��ه کارگردانی رضا‬ ‫گوران و تهیه کنندگی حبیب اس��ماعیلی در دو روز ‪ 90‬میلیون و‬ ‫‪ 173‬هزار تومان فروش داشت‪.‬‬ ‫در این فیلم باران کوثری‪ ،‬س��ارا بهرامی‪ ،‬پردیس احمدیه‪ ،‬الهام‬ ‫کردا‪ ،‬رویا افش��ار‪ ،‬جمش��ید هاش��م پور و ارتین گلچین به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫مطرح چه داخل ایران و چه در س��طح بین المللی ش��غل و‬ ‫حرف ه دیگری داش��تند ک��ه از ان راه امرارمعاش می کردند‬ ‫و در عین حال به نویس��ندگی ه��م می پرداختند‪ .‬طبیعی‬ ‫است که در ش��کل ایده الش همه نویسندگان دوست دارند‬ ‫تنها منبع درامدی و شغلی شان همان نویسندگی باشد اما‬ ‫اگر هم نبود الزامی وجود ندارد و به این ش��کل و شیوه هم‬ ‫می توان گذران زندگی کرد‪.‬‬ ‫€ €به عنوان کسی که نخستین کتابش را چاپ کرده‬ ‫از تجربه چاپ کتاب بگویید‪ .‬چه مشکالتی بر سر راه‬ ‫ش�ما بود و چه مس�یری را برای چاپ کتاب تان طی‬ ‫کردید؟ ناش�ران با ش�ما به عنوان نویس�نده تازه کار‬ ‫چطور برخورد می کردند؟‬ ‫من س��عی کردم ب��رای چاپ کتاب��م به س��یاق تمامی‬ ‫نویس��ندگانی که وارد این حوزه می شوند به سراغ نامداران‬ ‫عرصه نشر بروم‪ .‬ناشرانی که اسم ش��ان بر سر زبان ها است‬ ‫و هر نویس��نده ای عالقه دارد کتابش در انجا چاپ ش��ود‪.‬‬ ‫در میان گفت وگوهایی که با ناش��ران داشتم دو ناشر اصال‬ ‫کتابم را نخواندند و یک ناش��ر هم که کتاب را خواند‪ ،‬گفت‬ ‫کتاب خوبی است اما چون کار نخست شما است نمی توانیم‬ ‫چاپ کنیم‪.‬‬ ‫€ €یعنی تنه�ا دلیل ش�ان این ب�ود ک�ه کار اولتان‬ ‫اس�ت؟ یا توقع داش�تند هزینه های چاپ را خودتان‬ ‫بپردازید؟‬ ‫پیش��نهاد کمک کردن در چاپ کتاب را ک��ه می دادند؛‬ ‫یعنی امکان نداشت بدون اینکه خودم وارد فرایند هزینه ای‬ ‫بش��وم‪ ،‬بتوانم کتاب��م را چاپ کنم‪ .‬من خ��ودم مخالف این‬ ‫موضوع بودم ولی از جایی به بعد احس��اس کردم شاید یک‬ ‫روند طبیعی برای افراد تازه کار باشد‪.‬‬ ‫€ €خب اینکه نعل وارونه است‪ .‬نویسنده کار می کند‬ ‫و کتاب می نویسد که بتواند کتابش را بفروشد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬متاس��فانه شرایط نشر در کش��ور ما طوری است که‬ ‫مجبوریم برای اینکه وارد این فضا بش��ویم به این شیوه کار‬ ‫کردن ت��ن بدهیم‪ .‬در نهایت با ناش��ری که قرارداد بس��تم‬ ‫باز ه��م کمکی را برای چ��اپ کتاب کردم و متاس��فانه در‬ ‫زمانی کتاب من چاپ ش��د ک��ه به ماج��رای گرانی دالر و‬ ‫کاغذ برخورد کردیم و ای��ن فرایند کمی طوالنی و گران تر‬ ‫ش��د‪ .‬همین باعث ش��د تیراژ کتاب را انقدر پایین بیاوریم‬ ‫که متاس��فانه در رون��د معرفی و فروش ان نیز به مش��کل‬ ‫برخوردیم‪ .‬حتی در ش��بکه پخش هم با مش��کالتی روبه رو‬ ‫ش��دیم‪ .‬پخش کننده کتاب را به کتابفروشی ها نمی دهد و‬ ‫هر باری که از پخش کننده پرس��یدم گفتند به دلیل اینکه‬ ‫کتابفروش��ی ها درخواس��تی برای کتاب ندارند‪ .‬این باعث‬ ‫شد حتی من برای دوس��تانم که دنبال کتاب بودند خودم‬ ‫به پخش کننده س��ر بزنم و ازش کتاب خ��ودم را بخرم و به‬ ‫دوس��تانم بدهم‪ .‬البته من خودم را به پخش کننده معرفی‬ ‫نکردم و پخش کننده گفت ما براساس عرضه و تقاضا و نیاز‬ ‫کتابفروش کتاب را می دهیم‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنید مش�کل کج�ا بود که نتوانس�تید‬ ‫کتاب را خوب معرفی کنید؟‬ ‫متاسفانه به دلیل مش��غله هایی که داشتم نتوانستم برای‬ ‫کتاب خوب تبلیغ کنم‪ .‬باید بیش��تر وقت می گذاش��تم و با‬ ‫رسانه ها تعامل برقرار و حتی ایین رونمایی و امضای کتاب‬ ‫برگزار می ک��ردم‪ .‬کارهای تبلیغاتی برای کتاب کم بود و به‬ ‫همین دلیل انطور که باید معرفی نش��د‪ .‬ام��ا با این وجود‬ ‫تصمیم گرفتم در انتش��ار بع��دی کتابم تمرک��زم را برای‬ ‫معرفی نخستین کتابم بگذارم‪.‬‬ ‫€ €برای کار بعدی تان فکری کرده اید؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر دو کار جداگانه را به ط��ور موازی پیش‬ ‫می برم؛ یک س��فرنامه و ی��ک مجموعه داس��تان کوتاه که‬ ‫تالش می کنم هر دو را هر چه س��ریع تر برای انتشار اماده‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زمانی کتاب من‬ ‫چاپ شد که به‬ ‫ماجرای گرانی‬ ‫دالر و کاغذ‬ ‫برخورد کردیم و‬ ‫این فرایند کمی‬ ‫طوالنی و گران تر‬ ‫شد‪ .‬همین‬ ‫باعث شد تیراژ‬ ‫کتاب را انقدر‬ ‫پایین بیاوریم‬ ‫که متاسفانه‬ ‫در روند معرفی‬ ‫و فروش ان‬ ‫نیز با مشکل‬ ‫روبه رو شدیم‬ ‫از فروش فیلم های سینمایی در فصل تابستان‬ ‫فروش های متوسط در گرمای مرداد‬ ‫«تپلی و من» س��اخته حس��ین قناعت تنها فیلم کودک که در‬ ‫حال حاضر بر پرده سینماهاس��ت در دو روز نخست ‪ 67‬میلیون و‬ ‫‪ 262‬هزار تومان به دس��ت اورد‪ .‬حسن معجونی‪ ،‬سامیار محمدی‪،‬‬ ‫میتراحجار و س��یروس گرجس��تانی بازیگران این فیلم س��ینمایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«نیوکاس��ل» به کارگردانی محس��ن قصابی��ان و تهیه کنندگی‬ ‫علیرض��ا اش��تیانی پور در ‪ 9‬روز ‪ 566‬میلی��ون و ‪ 795‬هزار تومان‬ ‫فروش را پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬این فیلم روایتی اس��ت از فرید که‬ ‫‪ 9‬صبح با خبر می ش��ود صاحب عمارت قدیم��ی که در ان زندگی‬ ‫می کنند ‪ ۹‬شب به فرودگاه می رس��د‪ .‬حاال او و ساکنینی که فرید‬ ‫بدون اطالع صاحب خانه‪ ،‬انها را به عمارت اورده‪ ،‬فقط ‪ 12‬س��اعت‬ ‫فرصت دارند تا خانه را خالی کنند اما‪...‬‬ ‫بهرام افشاری‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬حمید گودرزی‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬نیما‬ ‫شاهرخ ش��اهی و پژمان بازغی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫«کار کثیف» به کارگردانی خس��رو معصوم��ی در ‪ ۳‬هفته فقط‬ ‫‪ 173‬میلی��ون و ‪ 379‬ه��زار تومان فروخته اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم که‬ ‫مضمون��ی اجتماعی دارد روایت زندگی زوج جوانی اس��ت که مرد‬ ‫به دلیل مش��کالت اقتصادی و بیکاری مجبور به انجام فعالیت هایی‬ ‫می ش��ود که درنهایت راهی جز مهاجرت ب��رای او باقی نمی گذارد‬ ‫اما این تمام ماجرا نیس��ت‪ .‬در این فیلم پدرام شریفی‪ ،‬الهام نامی‪،‬‬ ‫شاهرخ فروتنیان‪ ،‬لوون هفتوان‪ ،‬رضا فیاضی‪ ،‬خیام وقار‪ ،‬مهران نائل‬ ‫و‪ ...‬به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«ایک��س الرج» به کارگردانی محس��ن توکل��ی و تهیه کنندگی‬ ‫محمدحس��ین فرح بخش در ‪ ۴‬هفته مجموع ف��روش خود را به ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 963‬میلیون تومان رس��اند‪« .‬ایکس الرج» داس��تان ‪۳‬‬ ‫جوان امروزی را روایت می کند کهپس از رهایی از زندان و در مسیر‬ ‫تحقق رویاه ای شان‪ ،‬با اتفاق هایی غیرمنتظره روبه رو می شوند‪ .‬اکبر‬ ‫عبدی‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی نیا‪ ،‬سحر قریش��ی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪،‬‬ ‫یوسف تیموری‪ ،‬علی صادقی‪ ،‬رضا ناجی و بهاره رهنما در این فیلم‬ ‫به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫«ش��بی که ماه کامل شد» س��اخته نرگس ابیار در ‪ ۷‬هفته ‪15‬‬ ‫میلیارد و ‪ 16‬میلیون تومان فروخته اس��ت‪ .‬این فیلم روایت دختر‬ ‫جوانی از مناطق جنوب شهر تهران اس��ت که درگیر عشق جوانی‬ ‫شهرستانی می شود و این در حالی است که دختر به دالیلی مجبور‬ ‫به مهاجرت از ایران است‪ .‬در این مسیر برادرش با او همراه می شود‬ ‫اما در میان��ه راه‪ ،‬اتفاق هایی برای انها رقم می خ��ورد‪ .‬در این فیلم‬ ‫هوتن شکیبا‪ ،‬الناز شاکردوست‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬فرشته صدرعرفایی‬ ‫و ارمین حیدریان به ایفای نقش های متفاوتی پرداخته اند‪« .‬ما همه‬ ‫با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی در ‪ ۷‬هفته ‪ 10‬میلیارد‬ ‫و ‪ 85‬میلیون تومانی فروش داشت‪ .‬داستان فیلم در بستری کمدی‬ ‫روایت می ش��ود و ماجرای س��قوط یک هواپیما همراه با مسافرانی‬ ‫اس��ت که رازهای گوناگون��ی دارند؛ راز هایی که قرار نیس��ت تا ابد‬ ‫پنهان بمانند‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬مهناز افشار‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬ویشکا‬ ‫اسایش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫«سرخپوست» ساخته نیما جاویدی در مقام کارگردان نیز موفق‬ ‫ش��ده تا در این رقابت در جایگاه سوم بایستد و ‪ 11‬میلیارد و ‪740‬‬ ‫میلیون تومان را پش��ت سر بگذارد‪ .‬نوید محمدزاده‪ ،‬پریناز ایزدیار‪،‬‬ ‫ستاره پسیانی‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی و حبیب رضایی نیز در‬ ‫این پروژه سینمایی به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫قصه فیلم درباره زندانی است در یکی از شهرهای کشور که باید‬ ‫طی مدت زمانی کوتاه تخلیه شود‪ ،‬اما درمیان جابه جایی زندانی ها‪،‬‬ ‫یک زندانی فرار می کند و این اغازی اس��ت ب��رای روایتی متفاوت‬ ‫از زندگی‪.‬‬ ‫«زهرمار» به کارگردان��ی جواد رضویان و تهی��ه کنندگی جواد‬ ‫نوروزبیگی در ‪ ۵‬هفته به ف��روش ‪ 4‬میلیارد و ‪ 190‬میلیون تومانی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬قصه فیلم درباره رضا مردی است که امروز به عنوان‬ ‫یک فرد ارزش��ی شناخته می شود اما گذش��ته ای دارد که او را رها‬ ‫نمی کند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر می کند‪...‬‬ ‫سیامک انصاری‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک صفری‪،‬‬ ‫برزو ارجمند‪ ،‬نسیم ادبی‪ ،‬علی استادی‪ ،‬رضا رویگری‪ ،‬حسین محب‬ ‫اهری و سیامک ادیب در این فیلم به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫اکران فیلم س��ینمایی «ش��بی که ماه کامل‬ ‫ش��د» برای ناش��نوایان به همراه جلسه نقد و‬ ‫بررسی در پردیس کورش برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از مهر س��ال ‪ ٩٧‬اکران‬ ‫ناش��نوایان در پردی��س ک��ورش اغ��از و در‬ ‫جش��نواره فجر ادامه پیدا ک��رد‪ .‬این اکران ها با‬ ‫ش��عار س��ینما‪ ،‬برای همه و با هدف هم افزایی‬ ‫مخاطب موفق ش��د ‪ ۳‬هزار مخاطب عالقه مند‬ ‫را به س��ینما اضافه کند‪« .‬ش��بی که ماه کامل‬ ‫شد» همراه با نشس��ت نقد و بررسی نخستین‬ ‫اکران ویژه ای اس��ت که به هم��ه مخاطبان از‬ ‫جمله ناش��نوایان و کم شنوایان فرصت می دهد‬ ‫مستقیم پرسش های خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫در این اکران هوتن ش��کیبا‪ ،‬پدرام شریفی و‬ ‫نرگس ابیار حضور خواهند داشت‪ .‬این اکران ها‬ ‫با حمایت پردیس کورش و با همکاری س��ینما‬ ‫اشاره تهیه و پس از اکران در قالب برنامه ای با‬ ‫عنوان سینما سکوت عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت کارگردان‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬تلویزیون‬ ‫مسعود رش��یدی در بازگشت به کارگردانی‪،‬‬ ‫قصد دارد س��ریال جدی��دی را جلوی دوربین‬ ‫بب��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��عود رش��یدی‬ ‫به زودی سریال «پسران عزیز» را با فیلمنامه ای‬ ‫از خود و ب��ه تهیه کنندگی علی پاکدامن کلید‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫این س��ریال یک درام اجتماعی و خانوادگی‬ ‫اس��ت که ب��ا روایت ی��ک قصه چن��د الیه‪ ،‬به‬ ‫اسیب شناسی معضالت امروز جامعه می پردازد‪.‬‬ ‫«پس��ران عزیز» که این روزها در مرحله پیش‬ ‫تولید و انتخاب بازیگران به س��ر می برد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬قس��مت دارد و در لوکیش��ن های تهران و‬ ‫ش��مال تصویربرداری خواهد ش��د‪ .‬رش��یدی‬ ‫کارگردانی تع��دادی از س��ریال های تلویزیون‬ ‫در ده��ه ‪ ۷۰‬از جمل��ه «جدال با سرنوش��ت»‪،‬‬ ‫«روزگار وص��ل» و «قل��ب یخ��ی» را بر عهده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫امین تارخ رودرروی‬ ‫مهدی سلطانی‬ ‫امین ت��ارخ روب��ه روی مهدی س��لطانی در‬ ‫س��ریال «اق��ازاده» قرار می گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این بازیگر باس��ابقه سینما و تلویزیون‬ ‫پس از مهدی س��لطانی دومین بازیگری است‬ ‫که حضور او در س��ریال جدید ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی «اقازاده» به کارگردانی بهرنگ توفیقی‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس امین ت��ارخ در نخس��تین‬ ‫همکاری با حامد عنقا‪ ،‬نویس��نده و تهیه کننده‬ ‫«اق��ازاده» نق��ش روبه روی س��لطانی را بازی‬ ‫می کند‪ .‬سلطانی و تارخ نقش پدرهای داستان‬ ‫ای��ن س��ریال را بر عه��ده دارند ک��ه در قصه‬ ‫روبه روی هم قرار می گیرند‪ .‬همچنین بناس��ت‬ ‫نقش اول زن «اقازاده» را یک بازیگر ناش��ناس‬ ‫ایفا کند و عوامل مش��غول رایزنی با یک بازیگر‬ ‫ترک نیز برای حضور در این سریال هستند‪.‬‬ ‫تهیه کننده ایرانی با فیلمی‬ ‫از افغانستان در ونیز‬ ‫فیلم «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» محصول سینمای‬ ‫افغانس��تان و به تهیه کنندگی کتایون ش��هابی‬ ‫به عنوان یکی از فیلم های بخش افق های هفتاد‬ ‫و شش��مین جش��نواره فیلم ونیز پذیرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این فیلم که نخستین فیلم‬ ‫بلند و داس��تانی صحرا کریمی‪ ،‬فیلم ساز جوان‬ ‫افغانستانی و از معدود زنان فیلمساز ساکن این‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬یکی از ‪ ۱۹‬فیلم بخش رقابتی‬ ‫افق های ونیز ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫صحرا کریمی در این فیلم کلیش��ه های رایج‬ ‫در مورد افغانس��تان و به ویژه زنان را به چالش‬ ‫می کش��د و از نگاه س��ینما روای��ت و تصویری‬ ‫از زندگ��ی ‪ ۳‬زن از ‪ ۳‬قش��ر متفاوت جامعه در‬ ‫کاب��ل امروز را ارائه می ده��د‪ .‬به علت جنگ و‬ ‫ناامنی‪ ،‬رس��انه های خبری سال هاس��ت اخبار‬ ‫ناخوشایندی از افغانستان بازتاب می دهند‪.‬‬ ‫«ح��وا‪ ،‬مری��م‪ ،‬عایش��ه» تولی��د س��ینمای‬ ‫مستقل افغانس��تان اس��ت و باوجود ناامنی ها‬ ‫که فیلمبرداری را در افغانس��تان دشوار کرده‪،‬‬ ‫در ش��هر و کوچ��ه پس کوچه ه��ای کاب��ل در‬ ‫لوکیش��ن های واقعی با بازیگ��ران و نابازیگران‬ ‫افغانس��تانی س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬هفت��اد‬ ‫و شش��مین جش��نواره فیل��م ونی��ز به عنوان‬ ‫قدیمی ترین جشنواره س��ینمایی جهان از ‪۲۸‬‬ ‫اوت تا ‪ ۷‬س��پتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬شهریور) در ایتالیا‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫جدایی نادر‬ ‫از سیمین در‬ ‫بین ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم برتر‬ ‫یک پایگاه اطالع رسانی امریکایی سینمایی یکصد‬ ‫فیلم مطرح دهه گذش��ته را فهرست کرده است؛ در‬ ‫این فهرس��ت فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته‬ ‫اصغر فرهادی رتبه ‪ 45‬و لیال حاتمی و پیمان معادی‬ ‫نی��ز رتبه ه��ای ‪ 36‬و ‪ 37‬را در میان ‪ ۵۰‬هنرپیش��ه‬ ‫تاثیرگذار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایندی وایر‪ ،‬از اواس��ط هفته گذش��ته و‬ ‫در روزهای تابس��تان اخرین س��ال از دهه دوم قرن‬ ‫‪ 1389( 21‬ت��ا ‪ )1398‬یکصد فیل��م اثرگذار‪ ،‬مطرح‬ ‫و برت��ر یک ده��ه را به انتخاب منتق��دان این پایگاه‬ ‫معرفی ک��رده و توضیح کوتاهی درباره فیلمنامه اثر‪،‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬نقاط قوت و جوایز کس��ب کرده ان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموع��ه که در گام نخس��ت به معرفی‬ ‫یکصد فیلم برتر پرداخته در گام های بعدی به ترتیب‬ ‫به معرفی بهترین هنرپیشه های این فیلم ها‪ ،‬بهترین‬ ‫فیلمنامه و بهترین صحنه ارایی و موسیقی می پردازد‬ ‫و این پرونده به تدریج کامل می شود‪.‬‬ ‫در فهرس��ت یکصد فیلم برتر دهه گذش��ته‪ ،‬فیلم‬ ‫جدایی نادر از سیمین (ساخته به سال ‪ )1390‬که در‬ ‫مجامع بین المللی به نام جدایی (‪)A Separation‬‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬رتبه ‪ 45‬را دارد‪ .‬در توضیح کوتاهی‬ ‫درباره فیلم نوشته است‪ :‬دهه دوم قرن بیستم دهه ای‬ ‫بود که اصغر فرهادی‪ ،‬فیلسماز ایرانی خود را به عنوان‬ ‫استاد بالمنازع س��ینما مطرح کرد و درام خانوادگی‬ ‫جدایی به عنوان ش��اهکار وی در خاطرها باقی ماند‪.‬‬ ‫فرهادی که برای این فیلم برنده جایزه خرس طالیی‬ ‫از جش��نواره فیلم برلی��ن در س��ال ‪ 1390‬و جوایز‬ ‫گلدن گلوب و بهترین فیلم خارجی اس��کار در س��ال‬ ‫‪ 1391‬ش��د‪ ،‬روایت��ی از رویایی قانون��ی اعضای یک‬ ‫خانواده و جامعه را نش��ان می دهد که طی ان روابط‬ ‫خانوادگی از هم می پاشد‪ .‬فیلمنامه قوی مخاطبان را‬ ‫با قهرمان زن داستان؛ سیمین (با بازی لیال حاتمی)‬ ‫هم��راه می کند که می خواهد ب��ا دخترش مهاجرت‬ ‫کند و همس��ر او ن��ادر (با بازی پیم��ان معادی) پدر‬ ‫بیمارش را نمی تواند تنها بگذارد‪.‬‬ ‫هنرپیش��ه هایی ک��ه دی��دن ای��ن فیلم ه�� ا را ب��ر‬ ‫پ��رده نق��ره ای برای ما محق��ق کردن��د‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از قس��مت های این مجموعه اس��ت ک��ه ایندی وایر‬ ‫منتشر و در ان ‪ ۵۰‬بازی برتر دهه یادشده را معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این بین نام های اشنایی به نام کیت‬ ‫بالنش��ت ب��رای بازی در فیل��م کارول (س��اخته تاد‬ ‫هین��س‪ )1394 /‬و دنیل دی لوئی��س برای بازی در‬ ‫اکران «شبی که ماه کامل‬ ‫شد» برای ناشنوایان‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪ 25 - 1398‬ذی القعده ‪ 28 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1338‬پیاپی ‪2656‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫کنسرت حسین زمان با گالیه هایی از جنس موسیقی‬ ‫حس��ین زمان خواننده موسیقی پاپ کشورمان بعد‬ ‫از ‪ ۱۷‬س��ال دوری از اجراهای زنده تازه ترین کنس��رت‬ ‫خود را پنجش��نبه‪ 3 ،‬مرداد در مرکز همایش های برج‬ ‫میالد تهران برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫حس��ین زمان‪ ،‬خواننده موسیقی‬ ‫پاپ کش��ورمان که بیش از ‪ ۱۷‬س��ال از صحن ه اجرای‬ ‫زن��ده دور بود‪ ،‬پنجش��نبه ش��ب‪3 ،‬م��رداد تازه ترین‬ ‫کنس��رت خود را به رهبری ارکس��تر صابر جعفری در‬ ‫مرک��ز همایش های برج میالد ته��ران برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫این کنس��رت که خ�لاف اغلب کنس��رت های پاپ از‬ ‫ارکس��تری متشکل از سازهای کالسیک و الکترونیک‬ ‫اس��تفاده شده بود قطعات منتخب حسین زمان که در‬ ‫سال های گذشته در دس��ترس شنوندگان قرار گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬اجرا ش��د‪ .‬حس��ین زمان پیش از اج��رای قطعه‬ ‫نخس��ت کنس��رت خطاب به مخاطبان در سالن گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از اینکه بخواهم این کنس��رت را در‬ ‫ته��ران برگزار کن��م خیلی ها به من گفتند‬ ‫«ای��ن کار را نکن چراکه ‪ ۱۷‬س��ال اس��ت‬ ‫در حافظه مردم نیس��تی» اما ش��ما امشب‬ ‫عک��س این ماجرا را ثابت کردید و نش��ان‬ ‫دادید که حق با من بود‪ .‬این خواننده پیش‬ ‫از خوانش قطعه «مس��افر» به اهنگسازی‬ ‫زنده ی��اد بابک بیات توضی��ح داد‪ :‬مرحوم بابک بیات از‬ ‫هنرمن��دان ارزنده ای بود که فقدان��ش امروز در حوزه‬ ‫موسیقی کشور به شدت احساس می شود‪.‬‬ ‫من به خوبی به یاد دارم که وقتی در نیمه های ش��ب‬ ‫در منزل استاد بیات مشغول ساخت قطعه مسافر بودیم‬ ‫او در ش��رایطی که هیچ کس نبود تا خودش را نش��ان‬ ‫بدهد با هر نتی که برای این قطعه می نوش��ت اشک از‬ ‫چش��مانش سرازیر می ش��د و ای کاش هنرمندان ما از‬ ‫این استاد مسلم موسیقی کشورمان درس‬ ‫بگیرند‪ .‬زمان هنگام اجرای یکی از قطعات‬ ‫پایانی کنسرت خود تصریح کرد‪ :‬موسیقی‬ ‫این روزها بیش��تر در دس��ت دالالن افتاده‬ ‫که متاس��فانه فض��ای خوبی را ب��رای این‬ ‫هنر به وج��ود نیاورده اند‪ .‬البته من با دیگر‬ ‫گروه ها و گونه های فعال موسیقی پاپ هیچ‬ ‫مش��کلی ندارم زیرا معتقدم همه سلیقه ها باید در این‬ ‫عرصه فضایی برای اجرای اثارش��ان داشته باشند‪ .‬من‬ ‫فقط انتظارم از این هنرمندان و گروه ها این اس��ت که‬ ‫حرمت هنر موس��یقی را حفظ و س��عی کنند بر حفظ‬ ‫اس��تقالل خود متمرکز ش��وند‪ .‬به هر حال من نه ادم‬ ‫ثروتمندی هس��تم و نه چیز دیگر‪ .‬من فقط یک استاد‬ ‫دانش��گاه هس��تم که پای تخته به تدریس مشغولم که‬ ‫متاسفانه این امکان هم در مقاطعی از من سلب شد‪.‬‬ ‫جهانگیر کوثری درباره لزوم حفظ نیروهای انسانی‬ ‫باتجربه تلویزیون به عنوان یک س��رمایه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تلویزیون باید دیدش را وسیع تر و عمیق تر کند‪ .‬تمام‬ ‫مجریان و گزارش��گران مطرح جهان باالی ‪ ۷۰‬سال‬ ‫س��ن دارند؛ این در حالی است که در ایران خیلی از‬ ‫مجریان پشت درهای بسته مانده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا این مجری و گزارش��گر باسابقه‬ ‫تلویزیون درباره حاشیه هایی که به تازگی با اعالم خبر‬ ‫مهاجرت م��زدک میرزایی پیش امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫االن ‪ 10‬س��ال اس��ت که از تلویزیون اخراج شده ام‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ ۲۲‬س��ال در تلویزیون سابقه‬ ‫داشتم؛ نه اشتباهی کردم‪ ،‬نه تخطی کردم و نه حتی‬ ‫اش��تباه فنی مرتکب ش��ده ام‪ .‬هیچ گاه هم ندانستم‬ ‫چرا در تلویزیون نیستم‪ .‬به هیچ کسی هم نمی توانم‬ ‫بگویم چرا؟ اما برای مزدک میرزایی شاید این موانع‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬فشار و س��ختگیری اینچنین برایش‬ ‫وجود نداش��ت و جلوی برنام��ه اش را نگرفته بودند‪.‬‬ ‫من االن حتی نمی توانم وارد صداوسیما شوم و دیگر‬ ‫کارهایم را انجام دهم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مهاجرت مزدک میرزایی گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق خیلی طبیعی اس��ت‪ .‬انسان ها ازادند که محل‬ ‫زندگی خود را انتخاب کنند و هرجا که دوست دارند‬ ‫و ترجی��ح می دهند زندگ��ی می کنند‪ .‬دالیل دیگری‬ ‫هم می تواند در دل این مهاجرت وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نام های باری تعالی در قران مجید‪ -‬اینک‬ ‫‪ -2‬بر تخت قدرت نشستن ‪ -‬صبور و شکیبا ‪ -‬پدران اجداد‬ ‫‪ -3‬نیازها و درخواست ها ‪ -‬زنگ شتر کاروان ‪ -‬مادر محترمه‬ ‫‪ -4‬پیش درامد شب و روز ‪ -‬نی سست و میان تهی ‪ -‬از ارتفاعات استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری‬ ‫‪ -5‬بدش��گون و بدیمن ‪ -‬جاده هموار و ش��ن ریزه شده ‪ -‬شکست خورده در شطرنج‬ ‫ جفت ماده‬‫‪ -6‬ظرف خمیر نانوایی ‪ -‬خاندان موسیقیدان المانی‬ ‫‪ -7‬مقابل حاشیه و مطالب فرعی ان ‪ -‬معروف ترین شاعره یونان باستان‬ ‫‪ -8‬ضمیر وزنی ‪ -‬هالوژن نمک طعام ‪ -‬حرف فاصله رسان ‪ -‬گربه عرب‬ ‫‪ -9‬گرانبها ‪ -‬دلسوزی و مهربانی‬ ‫‪ -10‬نشانه کاال ‪ -‬ابراه کشتی‬ ‫‪ -11‬از هم پاشیده بر اثر فشار ‪ -‬قسمتی از پیراهن یا شلوار ‪ -‬زمزمه به اواز اهسته‬ ‫ هر بخش کتاب اوستا‬‫‪ -12‬سوره ‪ 109‬قران ‪ -‬خوش پوش ‪ -‬در روغن سرخ کردن‬ ‫‪ -13‬خون گیری به شیوه سنتی ‪ -‬توده رقیق اب ‪ -‬دانه سحرامیز‬ ‫‪ -14‬عمل و رفتار ‪ -‬هم صحبت ‪ -‬طایفه ای دوره گرد‬ ‫‪ -15‬متحد و همراه ‪ -‬سفرنامه ای از جالل ال احمد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش ک‬ ‫خ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫گ‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪192‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪193‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬برتری و فزونی ‪ -‬یادگاری از علی اکبر دهخدا‬ ‫‪ -2‬بی نیاز از جلوگیری و بدون مشکل ‪ -‬عدد و شماره ‪ -‬بهشت‬ ‫‪ -3‬باالترین سقف پرواز پرنده ‪ -‬نیای رستم ‪ -‬بحر ‪ -‬پدیداورنده و کشف کننده‬ ‫‪ -4‬زبان عرب زبان ‪ -‬رگ دل ‪ -‬ابخوری برنجین‬ ‫‪ -5‬پایتخت ازبکستان ‪ -‬دل بسته شدید‬ ‫‪ -6‬مظهر حیات ‪ -‬تکرارش موجود ترس��ناک شود ‪ -‬اغوش و کنار‪ -‬فرمانده‬ ‫بدن‬ ‫‪ -7‬از القاب مردانه انگلیسی ‪ -‬جالی رویه کفش‬ ‫‪ -8‬محل تحصیل دانش اموز ‪ -‬تن پروری افراد غیرفعال‬ ‫‪ -9‬زمین لم یزرع ‪ -‬جوانمرد‬ ‫‪ -10‬خسته فاقد ان است ‪ -‬تکرارش چاه ابی است در جوار مکه ‪ -‬سایه گاه‬ ‫ درختچه ای گرمسیری‬‫‪ -11‬از روش های سیم کش��ی ساختمان ‪ -‬نوعی وسیله ورزشی برای کاهش‬ ‫وزن و تناسب اندام‬ ‫‪ -12‬بخش خارج از زمین مسابقه ورزشی ‪ -‬افسونگر ‪ -‬نوعی ساعت‬ ‫‪ -13‬گل صحرایی ‪ -‬حرف همراهی ‪ -‬کاشتنی انفجاری ‪ -‬اخطار اتومبیل‬ ‫‪ -14‬حبس برای تمام عمر ‪ -‬شتر ماده ‪ -‬چیرگی و غلبه‬ ‫‪ -15‬گونه ای اتاق و میز ‪ -‬بسندگی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س ک‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫مزدک اتفاقا در صداوس��یما موقعیت خوبی داش��ت؛‬ ‫اما در مقطعی تصمیم گرفت که برود‪ .‬ش��اید به دلیل‬ ‫تناسب نداشتن برداشت های مالی با فعالیت و دالیلی‬ ‫دیگر ادم ها تصمی��م می گیرند جایی دیگر بروند که‬ ‫شرایط در انجا مهیاتر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت جهانگی��ر کوثری س��ال ها به عنوان‬ ‫گزارش��گر و همچنین مجری برنام��ه «ورزش از نگاه‬ ‫دو» ب��ا صداوس��یما همکاری داش��ت‪ .‬او در مقطعی‬ ‫اج��رای برنامه «م��ردم ایران س�لام» را هم برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬کوثری از س��ال ‪ ۸۸‬دیگر در تلویزیون حاضر‬ ‫نشد‪ .‬او اردیبهشت امسال اجرای یک برنامه فوتبالی‬ ‫را در سایت اپارات برعهده گرفت‪.‬‬ ‫فروش جهانی جدیدترین اثر از مجموعه‬ ‫فیلم های مرد عنکبوتی که باعنوان «مرد‬ ‫عنکبوت��ی‪ :‬دور از خان��ه» چن��دی پیش‬ ‫اکران خود را اغاز ک��رده بود‪ ،‬از مرز یک‬ ‫میلیارد دالر گذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از ورایتی‪،‬‬ ‫در «مرد عنکبوت��ی‪ :‬دور از خانه»‪« ،‬پیتر‬ ‫پارکر» با بازی «تام هالند» و دوس��تانش برای تعطیالت تابس��تانی‬ ‫ب��ه ایتالیا س��فر می کنند اما ای��ن تعطیالت با ماموریت��ی که به او‬ ‫محول می ش��ود کوتاه می ش��ود و باید با یک ش��خصیت ش��رور به‬ ‫نام «میس��تریو» با بازی «جک جیلنه��ال» همکاری کند‪« .‬مایکل‬ ‫کیتون» و «مریسا تومی» دیگر بازیگر این فیلم ابرقهرمانی هستند‪.‬‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خان��ه» را می توان دنباله «مرد عنکبوتی‪:‬‬ ‫بازگش��ت به خانه (‪ »)۲۰۱۷‬به شمار اورد‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬بازگشت‬ ‫به خانه» در س��ال ‪ )1396( ۲۰۱۷‬به ف��روش ‪ ۳۴۴‬میلیون دالری‬ ‫در سینماهای امریکای شمالی و فروش جهانی ‪ ۸۸۰‬میلیون دالری‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫عنوان پرفروش ترین اثری که پخش جهانی ان برعهده اس��تودیو‬ ‫«سونی» است و فروش ان از مرز یک میلیارد دالر گذشته باشد‪ ،‬به‬ ‫«اسکای فال» بازمی گردد که به فروش جهانی ‪ ۱.۱۱‬میلیارد دالری‬ ‫دس��ت یافت‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه » با سبقت از «جومانجی‪:‬‬ ‫ورود ب��ه جن��گل » که در مجم��وع ‪ ۹۶۳‬میلی��ون دالر فروخت‪ ،‬به‬ ‫دومین اثر پرفروش «سونی» تبدیل شد‪.‬‬ ‫«برایان مگی» درگذشت‬ ‫«برای��ان مگ��ی» نویس��نده پرفروش‪،‬‬ ‫فیلس��وف و مج��ری نامدار انگلیس��ی که‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬کتاب را در کارنامه خود ثبت‬ ‫کرده‪ ،‬در سن ‪۸۹‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫مگی عالوه بر نویسندگی به عنوان مجری‬ ‫برنامه هایی با محوریت فلس��فه ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬او در س��ال ‪ ۱۳۶۶‬برنامه ‪ ۱۵‬قسمتی «مردان اندیشه » را‬ ‫به تهیه کنندگی شبکه بی بی س��ی اجرا کرد که در ان با فیلسوفان‬ ‫نامدار ان زمان مانند «نوام چامس��کی» به گفت وگو می پرداخت‪ .‬او‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۶‬نیز برنامه ای را باعنوان «فیلس��وفان بزرگ» برای‬ ‫شبکه بی بی سی ‪ ۲‬اجرا کرد‪.‬‬ ‫از مگی همواره به عنوان نویسنده محبوب کتاب های فلسفی که از‬ ‫نعمت قابل فهم و س��اده کردن موضوعات پیچیده برای خوانندگان‬ ‫عادی بهره مند بود‪ ،‬یاد می شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از اثار مگی مانند «مردان اندیش��ه» و «مواجهه با مرگ» ‬ ‫پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده اند‪.‬‬ ‫جشنواره تورنتو به مریل استریپ‬ ‫جایزه می دهد‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم تورنتو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نخس��تین جایزه بازیگر خ��ود را به مریل‬ ‫استریپ اهدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از انترتینمنت‬ ‫ویکلی‪ ،‬در جش��ن تجلیل جشنواره فیلم‬ ‫تورنت��و جای��زه جدی��د بازیگر ب��ه مریل‬ ‫استریپ اهدا می ش��ود‪ .‬این جشنواره روز‬ ‫جمعه اعالم کرد بازیگر برنده ‪ ۳‬جایزه اس��کار نخس��تین جایزه این‬ ‫جش��نواره را که از امسال برای تجلیل از بازیگری اهدا خواهد شد‪،‬‬ ‫دریافت می کند‪ .‬این جایزه در جشنی که ‪ ۹‬سپتامبر (‪ 18‬شهریور)‬ ‫برگزار می شود به این بازیگر اهدا می شود‪ .‬جشنواره فیلم تورنتو در‬ ‫نظر دارد در جش��ن جدید ساالنه این جش��نواره از تاثیرگذاران بر‬ ‫صنعت فیل��م قدردانی کند‪ .‬عالوه بر اهدای این جایزه‪ ،‬فیلم جدید‬ ‫استریپ که «الندروموت» ساخته استیون سودربرگ است‪ ،‬در این‬ ‫دوره جشنواره نمایش داده می شود‪ .‬گری اولدمن و انتونیو باندراس‬ ‫در این فیلم بازی کرده اند‪.‬‬ ‫استریپ به جز بازی در این فیلم‪ ،‬به تازگی سرگرم بازی در سریال‬ ‫«دروغ های کوچک بزرگ» بوده اس��ت‪ .‬این جشنواره چندی پیش‬ ‫اع�لام کرد امس��ال دو جای��زه جدید اهدا می کند ک��ه یکی از انها‬ ‫برای تجلیل از یک رس��انه و دیگری یک بازیگر اس��ت‪ .‬جش��نواره‬ ‫فیلم تورنتو ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬س��پتامبر (‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۴‬شهریور) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خانه شاملو را تخریب می کنند؟‬ ‫همس��ایه های خانه «ش��املو» می گویند‬ ‫مال��ک مجوز گودب��رداری خان��ه را گرفته‪،‬‬ ‫همین امروز و فردا باید خانه را تخریب کنند‬ ‫ت��ا کار گودب��رداری براس��اس تاریخ مجوز‪،‬‬ ‫شروع ش��ود‪ .‬میراث فرهنگی هم خانه را نه‬ ‫فقط به دلیل نس��بیت اش با این شاعر‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل ارزش های معماری اش واجد ثبت می داند و بر حفظ ان تاکید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا بیش از‪ 3‬ماه از انتشار نخستین خبرها درباره رایزنی های مالک‬ ‫خانه ش��املو در خیابان نجات اللهی (ویال ) نبش کوچه خسرو می گذرد؛ رایزنی هایی‬ ‫که به نظر می رس��د به نتیجه رسیده اند و حتی ش��هرداری مجوز گودبرداری خانه را‬ ‫هم صادر کرده؛ ان هم خالف درخواستی که در همان زمان میراث فرهنگی استان‬ ‫ته��ران‪ ،‬از ش��هرداری مبنی بر جلوگیری از تخریب خانه ک��رده بود‪ .‬همین یک ماه‬ ‫پیش س��ازمان میراث فرهنگی با همکاری شهرداری با حضور شهردار تهران‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری و اعضای ش��ورای ش��هر و حتی برخی مسئوالن دیگر‪ ،‬بخش باالیی‬ ‫خیابان ویال را به «گذر صنایع دس��تی» تبدیل کردند تا گردشگر بیشتری را جذب‬ ‫این منطقه بی رونق کنند‪.‬‬ ‫منطق��ه ای که به طور قطع همین خانه های تاریخی اگر با شناس��نامه ای کامل در‬ ‫مقابل چشم گردش��گران قرار گیرند‪ ،‬چه بسا ظرفیت تبدیل شدن به سی تیر را هم‬ ‫داش��ته باشد؛ ان هم با مطرح ش��دن طرح هایی برای سنگفرش و پیاده راه کردن این‬ ‫بخش از خیابان‪ .‬خانه مدت هاست به جز در ورودی که همیشه با قفل و زنجیر بسته‬ ‫اس��ت‪ ،‬هیچ چارچوب و در و پنجره دیگری ن��دارد‪ .‬این را از فاصله دور هم می توان‬ ‫به راحت��ی دید‪ .‬زباله ها درون خانه پراکنده اند و می توان گفت این بنای تاریخی را با‬ ‫زباله پر کرده اند‪ .‬به نظر می رس��د ش��هرداری وقتی پای امضای مجو ِز ساخت وساز به‬ ‫میان می اید‪ ،‬همه طرح ها و نقشه های فرهنگی و تاریخی را فراموش می کند‪.‬‬ ‫محس��ن شیخ االسالمی‪ ،‬معاون میراث فرهنگی اس��تان تهران می گوید‪ :‬در همان‬ ‫زمان در نامه ای به ش��هرداری منطقه ‪ ۶‬اعالم کرده بودیم این خانه ارزشمند است و‬ ‫از انها درخواست کردیم حکمی برای تخریب خانه صادر نشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز ‪-‬ش��نبه ‪ ۵‬مرداد‪ -‬بار دیگر در نامه و تماس با ش��هرداری‬ ‫منطقه ‪ ۶‬بر این قضیه تاکید می کنیم که تخریب و نوس��ازی این بنا ممنوع اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬اگر ش��خصی به نام ش��املو هم برای مدتی در این خانه نبود‪ ،‬باز هم‬ ‫همین کار را انجام می دادیم‪ ،‬چون این بنا از نظر معماری دارای ارزش است و نباید‬ ‫از جداره خیابان نجات اللهی حذف شود‪.‬‬ ‫مهران مدیری دوباره کنسرت برگزار می کند‬ ‫مهران مدیری‪ ،‬بازیگر و کارگردان شناخته شده تلویزیون‪ ،‬سینما و تئاتر ‪ 28‬مرداد‬ ‫بار دیگر کنسرتی را با همراهی سامان احتشامی و هنرمندان دیگر برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مهران مدیری که این روزها با س��ریال ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫«هیوال» مشغول فعالیت است‪ ،‬دوشنبه ‪ 28‬مرداد کنسرت دیگری را در تاالر رویال‬ ‫هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار خواهد کرد‪ .‬در این کنسرت که به همت شرکت‬ ‫«رویال هنر» برگزار می شود‪ ،‬سامان احتشامی نوازنده و اهنگساز مطرح موسیقی با‬ ‫مدیری همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫کنسرت مهران مدیری در شرایطی برگزار می شود که هنوز از سرنوشت تازه ترین‬ ‫البوم او در مقام خواننده به اهنگس��ازی مهیار علیزاده خبر جدیدی منتش��ر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیری و علیزاده در تولید تیتراژ برنامه تلویزیونی «دورهمی» ش��بکه نسیم‬ ‫همکاری هایی با هم داشتند‪ .‬مهران مدیری که سال ‪ ۱۳۷۹‬البوم «از روی سادگی»‬ ‫را ب��ا همراه��ی زنده یاد بابک بیات و فردین خلعتبری منتش��ر کرده بود‪ ،‬تابس��تان‬ ‫سال گذش��ته مجموعه کنسرت هایی را با حضور سامان احتشامی و سایر نوازندگان‬ ‫مطرح موسیقی کشورمان از جمله نیما حمدی نوازنده درامز‪ ،‬جابر خدایاری نوازنده‬ ‫پرکاشن‪ ،‬بابک ریاحی پور نوازنده گیتار باس‪ ،‬مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک‬ ‫در برج میالد تهران برگزار کرد‪ .‬این بازیگر و کارگردان تئاتر در س��ال های اخیر در‬ ‫تیت��راژ س��ریال ها و مجموعه هایی که خود به عنوان کارگ��ردان روی انتن تلویزیون‬ ‫داش��ته خوانندگی کرده که از ان جمله می توان به س��ریال «شب های برره»‪« ،‬باغ‬ ‫مظفر»‪« ،‬قهوه تلخ» و مجموعه «دورهمی» اشاره کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫در ایران خیلی از مجریان پشت درهای بسته مانده اند‬ ‫جدیدترین «مرد عنکبوتی»‬ ‫میلیاردی شد‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانش�ناس‪ :‬یکی از اصول علوم‬ ‫تکاملی نگر که در روانشناس��ی مدرن‪ ،‬به نام روانشناسی‬ ‫فرگش��تی هم شناخته می شود‪ ،‬اصل بقا است‪ .‬هنگامی‬ ‫که به موضوع مدیریت و ش��اخه روانشناس��ی اجتماعی‬ ‫می رس��یم‪ ،‬اوضاع کمی متفاوت اس��ت‪ .‬ای��ن تفاوت در‬ ‫نوع نگاه به افراد اس��ت‪ .‬از دیدگاه روانشناسی اجتماعی‪،‬‬ ‫مسئله بنیادین انسان‪ ،‬تنها بقا نیست‪ ،‬بلکه بحث بر سر‬ ‫یادگرفتن ش��یوه زیس��تن با خویش��تن و در ادامه با گروه ها و نقش پذیری ها در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫می دانید که مفهوم فردیت در مقابل جمعیت شکل می گیرد‪ .‬از این منظر‪ ،‬یک‬ ‫مدیر موفق‪ ،‬کسی است که بینش و شناخت معقولی از خود دارد و فردیت الزم‬ ‫را برای تعامل (و نه بقا) در برابر همکاران خود کسب کرده است‪ .‬شاید مدیرانی‬ ‫را بشناسید که تنها با استراتژی اهرم اختیار نصب و عزل افراد‪ ،‬سازمان خود را‬ ‫مدیریت می کنند و چه بس��ا موفق هم هس��تند‪ ،‬اما این فقط یک نوع بقا است!‬ ‫به ویژه که این موفقیت‪ ،‬کوتاه مدت اس��ت‪ ،‬دائم یکپارچگی سازمان را به چالش‬ ‫می کشد و به طور قطع انرژی زیادی از مدیر خواهد برد‪.‬‬ ‫پژوهش ها نشان می دهد مدیران موفق نباید تنها در پی جذب نیروی انسانی‬ ‫مناس��ب س��لیقه خود برای سازمان شان باش��ند‪ ،‬بلکه باید در حفظ و نگهداری‬ ‫ای��ن منابع نیز تالش و کاری کنند که کارکنان‪ ،‬در کنار انجام وظایف قراردادی‬ ‫و رس��می خود‪ ،‬نسبت به س��ازمان احساس تعلق و دلبس��تگی داشته باشند و‬ ‫اینجاس��ت که حفظ بقا‪ ،‬برای یک مدیر کافی نخواهد بود‪ .‬همان طور که اش��اره‬ ‫شد‪ ،‬در نگاه روانشناسی اجتماعی‪ ،‬انسان محصول رابطه ها و پیوندهایی است که‬ ‫براساس فردیتش با دیگران برقرار می کند؛ بنابراین الزم است جنبه های شناختی‬ ‫همکاران خود را شناسایی کنیم‪ ،‬انها را بپرورانیم و در کنار چارچوب های کاری‪،‬‬ ‫به انها نیز توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫این نکته در ظاهر بس��یار س��اده و بدیهی اس��ت‪ ،‬اما نیم نگاه��ی به وضعیت‬ ‫اکثریت محیط های کاری در ایران‪ ،‬نش��ان می دهد مدی��ران به دالیل گوناگون‪،‬‬ ‫س��راغ نظریه روابط انس��انی نمی روند؛ دالیلی مانند نااگاهی مدیران از داشتن‬ ‫چنین مسئولیتی‪ ،‬کمبود منابع مادی برای اموزش و ایجاد چنین فضاهایی و‪...‬‬ ‫و اما راه حل چیس��ت؟ به طور قطع یک راه حل‪ ،‬انکار نیاز مدیران به یادگیری‬ ‫مهارت های روان شناس��ی صنعتی‪-‬س��ازمانی اس��ت! راه حلی که ای��ن روزها در‬ ‫خیلی از س��ازمان ها شاهد هس��تیم! اما اگر به جز شیوه های سنتی مدیریت که‬ ‫به ط��ور عمده ریش��ه در اصل بقا و حرف را به کرس��ی نش��اندن دارد‪ ،‬به دنبال‬ ‫راه حل های علمی و امروزی تر هستید‪ ،‬ساده ترین گام برای شروع‪ ،‬کمک گرفتن‬ ‫از متخصصانی است که می توانند با برگزاری کارگاه های درون سازمانی‪ ،‬با ایجاد‬ ‫واحدهای کم هزینه مش��اوره و اموزش تعامالت انس��انی‪ ،‬ت��ار و پود پنهان یک‬ ‫س��ازمان را سامان دهند‪ .‬این سرمایه گذاری‪ ،‬شاید در ابتدا هزینه ای غیرضروری‬ ‫به نظر بیاید‪ ،‬اما در بلندمدت‪ ،‬به طور قطع خواهید دید که بازدهی و س��وداوری‬ ‫مادی سازمان را‪ ،‬افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بقای مدیر‪ ،‬یا بقای سازمان؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!