روزنامه صمت شماره 1341 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1341

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1341

روزنامه صمت شماره 1341

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دارایی قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر‬ ‫مصادره می شود‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫رئیس جمه��وری نجات جامعه و جوانان از معضل اعتیاد را یک وظیفه ملی برش��مرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بین بخش��ی است و همه سازمان ها و نهادها در این زمینه‬ ‫مسئول هستند و وظیفه مهم و سنگینی برعهده دارند‪ .‬حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬پیش��گیری از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق را بسیار بااهمیت‬ ‫خواند و با اشاره به نظر صریح رهبر معظم انقالب در مصادره همه اموال و دارایی های قاچاقچیان‬ ‫حرف��ه ای مواد مخدر گفت‪ :‬باوجود نظر صریح رهبر معظم انقالب‪ ،‬نیازی به قانون جدید در این‬ ‫عرصه احس��اس نمی ش��ود و با ابالغ نظر ایشان به قضات ازسوی قوه قضاییه‪ ،‬شاهد تحول خوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫در زمینه پیشگیری از قاچاق مواد مخدر خواهیم بود‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1341‬پیاپی ‪ 16 2659‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی با ایجاد ‪ 3000‬شغل در مناطق محروم عملیاتی شد‬ ‫چهره ها‬ ‫تاکید بر نظارت بیشتر‬ ‫روی نرخ کاالها‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اسیب شناسی جریان های‬ ‫غیرمولد بر التهاب های بازار‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نظام مالیاتی‬ ‫و عدالت اجتماعی‬ ‫گام های بزرگ برای نجات معادن کوچک غیرفعال‬ ‫ صب��ح دیروز همایش « رون��ق تولید با احیا‪ ،‬فعال سازی و توسع��ه معادن کوچک مقیاس»‬ ‫با حضور جمع زیادی از فعاالن معدنی سراسر کش��ور‪ ،‬تش��کل های معدن��ی و مدیران عامل‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی حامی معادن کوچک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‬ ‫نیاب��ت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در هتل ارم تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫با اش��اره به راه اندازی معادن کوچ��ک در استان های محروم گفت‪ ۳۰ :‬درصد ارزش افزوده در‬ ‫بخش معدن متعلق به معادن کوچک است اما ‪۷۰‬درصد اش��تغالزایی به همراه دارد‪ .‬براساس‬ ‫هدف گ��ذاری سال ‪ ،۹۸‬پیش بینی ش��ده درقال��ب طرح احیای معادن کوچک ‪ ۶۰۰‬بس��ته‬ ‫سرمایه گذاری عملیاتی شود که حاصل ان ایجاد ‪۳‬هزار شغل است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیاست های دولت‬ ‫در چه مسیری است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ایجاد درامد از محل مالیات‬ ‫جدی گرفته شود‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪11‬‬ ‫نمایندگی ها‪ ،‬قطعات را‬ ‫به نرخ ازاد می فروشند‬ ‫بازرسی و رصد بازار ‪ ۵‬کاالی اساسی در هر هفته‬ ‫مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را لمس می کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سی�لاب ابتدای س��ال منجر به خس��ارت دیدن بس��یاری از‬ ‫هموطنان شد و چون این سیل در ایام نوروز رخ داد به خودروهای‬ ‫بس��یاری اسیب زد‪ .‬پیش تر کارش��ناسان فع��ال بیمه ای از بیمه‬ ‫نبودن حجم زیادی از خودروها گفته بودند که این امر مش��کالتی‬ ‫را برای صاحبان خودروها به وجود اورده است‪ .‬غالمرضا سلیمانی‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه عنوان کرده بود نقش فرهنگ سازی در‬ ‫کاهش سوانح‪ ،‬تعیین کننده و مهم است و ش��ورای عالی بیمه در‬ ‫کنار مقوله فرهنگ سازی‪ ،‬طرح «راننده محوری» را نیز در صنعت‬ ‫بیمه دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بازارهای کش��ور در ماه ‪ ۲‬گذشته روند به نسبت‬ ‫ارام��ی را تجربه کرده و در بازار ارز و طال نیز نرخ ها‬ ‫به س��مت ثبات با میل ب��ه کاهش حرکت می کند‪.‬‬ ‫واکنش بازار کاال و خدمات نس��بت به این ش��رایط‬ ‫تا حدود زیادی ب��ا مقاومت در ثبات یا کاهش نرخ‬ ‫همراه بوده است‪ .‬در این بین اهمیت فرایند تامین‬ ‫و توزیع کاال در اقتصاد ایران دوباره مطرح می شود‪.‬‬ ‫مدت های طوالنی اس��ت که ساختار بازار کشور در‬ ‫کنار فرایندهای جاری و س��نتی تامین تا مصرف‬ ‫تح��ت تاثیر یک جری��ان واس��طه ای و دالل گونه‬ ‫غیررس��می قرار دارد‪ .‬همین جریان ها در ش��رایط‬ ‫بحرانی با نقش افرینی زیاد در کنترل شبکه تالش‬ ‫می کنند فرایندهای بازار را براس��اس خواس��ت و‬ ‫عالقه خود راهبری کنند‪.‬‬ ‫همچنین برنامه های کالن کشور در مرحله اجرا‬ ‫متاثر از این جریان واس��طه‪ ،‬اثرگذاری کمتری بر‬ ‫بازار دارد‪.‬‬ ‫واقعیت امر این است که زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫از یک ساختار منسجم و مناسب برخوردار نیست؛‬ ‫بنابراین فرایند تامین و توزیع کاال با یک روند قابل‬ ‫پیش بینی همراه نمی ش��ود‪ .‬بخش غیردولتی این‬ ‫زنجیره هنوز توسعه و تجهیز نشده و به طور سنتی‪،‬‬ ‫غیرشفاف و کند عمل می کند و دولت هم به سبب‬ ‫اقتضائات سیاس��ت های کالن کشور امکان جدی‬ ‫ب��رای ورود به ای��ن زنجیره را ن��دارد‪ .‬البته اگر هم‬ ‫ای��ن امکان برای دولت فراهم بود نتیجه مناس��بی‬ ‫نمی توانس��ت به همراه داشته باشد‪ ،‬چراکه به طور‬ ‫معم��ول بنگاهداری دولتی امر غیرمعقول و ناموثر‬ ‫قلمداد می ش��ود‪ .‬در نتیجه اس��یب پذیری جریان‬ ‫بازار بیش از انکه تحت تاثیر تحریم های اقتصادی‬ ‫باش��د متاثر از رفتارهای غیراقتصادی جریان های‬ ‫مخرب اقتصادی است‪ .‬در حقیقت حواشی موجود‬ ‫در زنجی��ره تولید ت��ا مصرف به عن��وان یک عامل‬ ‫ش��تاب دهنده افزایش قیمت ها عمل می کند و در‬ ‫شرایط کاهش��ی با عرضه قطره چکانی تالش دارد‬ ‫شرایط تورمی را افزایش یا در همان وضع نگه دارد؛‬ ‫ام��ری که نم��ود عینی ان در عرض��ه خودروهای‬ ‫داخلی برای همگان مشهود است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن شناس��ایی و تعیین تکلی��ف این افراد‬ ‫و جریان ه��ا بای��د به عن��وان ی��ک اولویت جدی‬ ‫ازس��وی متولیان تنظیم بازار مد نظ��ر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ح��ذف و برخورد ب��ا این افراد موجب خواهد ش��د‬ ‫بازار به س��مت یک روال منطقی قابل پیش بینی و‬ ‫ارزیابی سوق پیدا کند‪ .‬این موضوع می تواند دست‬ ‫سیاس��ت گذاران ب��ازار را در مهار ت��ورم‪ ،‬کنترل و‬ ‫نظارت بر بازار تا حدود زیادی باز بگذارد‪.‬‬ ‫جری��ان واس��طه ای غیرمولد در م��دت نزدیک‬ ‫‪ 2‬س��ال گذش��ته باتوجه به ضعف های موجود در‬ ‫زنجی��ره تولید تا مصرف توانس��ت روند ب��ازار را با‬ ‫تالطم جدی روبه رو کند؛ به گونه ای که بسیاری از‬ ‫برنامه ریزی های نهادهای متولی تنظیم بازار اثار و‬ ‫نتایج مناس��بی به همراه نداشت‪ .‬درحال حاضر که‬ ‫جریان تامین و مصرف به یک ثبات نس��بی رسیده‬ ‫الزم اس��ت نهادهای مرتبط بیش از هر امر دیگری‬ ‫تالش خود را معطوف به تعیین تکلیف این جریان‬ ‫مخرب بازار کنند و سپس با تنظیم بازار اسیب های‬ ‫موجود در زنجیره تامین تا مصرف را در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون ذخیره س��ازی مناس��ب‪ ،‬لجس��تیک و‬ ‫پش��تیبانی‪ ،‬سیاس��ت گذاری و اجرا‪ ،‬روان س��ازی‬ ‫فراینده��ای مرتب��ط ب��ر زنجی��ره‪ ،‬نوین س��ازی‬ ‫س��اختارهای اطالعات مرتبط با موجودی واقعی‬ ‫کااله��ا و‪ ...‬مورد بررس��ی و بازبینی درس��ت قرار‬ ‫دهند‪ .‬در این صورت امکان بروز دوباره مش��کالت‬ ‫در ش��رایط ویژه اقتصادی وجود نخواهد داشت‪ .‬در‬ ‫این میان ت�لاش در جهت کاهش ارکان غیرضرور‬ ‫در زنجیره تامین تا مصرف از ضرورت هایی اس��ت‬ ‫ک��ه باید مد نظ��ر تصمیم گیران و تصمیم س��ازان‬ ‫بازار قرار گیرد‪ .‬تش��ویق و ترغیب اس��تارت اپ ها‬ ‫ب��رای ایف��ای نقش در این زنجی��ره و ترمیم ان در‬ ‫کنار نوین س��ازی واقعی مفهوم نظارت و بازرس��ی‬ ‫ب��ازار از طری��ق بازطراحی یک نظ��ارت کارامد و‬ ‫سیستماتیک مش��رف بر تمامی فرایندهای تولید‬ ‫تا مص��رف و فراهم کردن بس��ترهای یک فعالیت‬ ‫قانونمن��د در زنجیره می توان��د از راهکارهای حل‬ ‫این مشکالت باشد‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه مطالب پیش گفته به نظر می رس��د‬ ‫ضرورت س��اماندهی س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫مولفه های موثر بر س�لامت و ارامش بازار به عنوان‬ ‫یک اولویت مهم بیش از انتزاع و تفکیک وظایف دو‬ ‫ساختار دولتی باید مد نظر قرار گیرد‪ ،‬چراکه تدبیر‬ ‫ام��ور در حوزه های اس��یب پذیر تج��ارت اهمیت‬ ‫و اولویت بیش��تری از تفکیک و انت��زاع وظایف دو‬ ‫س��اختار از ی��ک وزارتخانه و ایج��اد دو وزارتخانه‬ ‫خواه��د داش��ت و البته هزینه ه��ای فرایند انتزاع‬ ‫بر اقتصاد در حال جنگ کش��ور به مراتب بیشتر از‬ ‫هزینه های اصالح امور و تغییر فرایندها خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری نجات جامع��ه و جوانان از معضل‬ ‫اعتی��اد را یک وظیفه مل��ی برش��مرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بین بخش��ی است و‬ ‫همه سازمان ها و نهادها در این زمینه مسئول هستند‬ ‫و وظیفه مهم و سنگینی برعهده دارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر‪،‬‬ ‫پیش��گیری از قاچاق مواد مخ��در و برخورد قاطع با‬ ‫باندهای قاچاق را بس��یار بااهمیت خواند و با اش��اره‬ ‫ب��ه نظر صریح رهبر معظم انق�لاب در مصادره همه‬ ‫دارایی قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر مصادره می شود‬ ‫اموال و دارایی ه��ای قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر‬ ‫گف��ت‪ :‬باوجود نظر صریح رهبر معظم انقالب‪ ،‬نیازی‬ ‫به قانون جدید در این عرصه احس��اس نمی شود و با‬ ‫ابالغ نظر ایشان به قضات ازسوی قوه قضاییه‪ ،‬شاهد‬ ‫تح��ول خوبی در زمین��ه پیش��گیری از قاچاق مواد‬ ‫مخدر خواهیم بود‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به امار‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی جمع اوری معتادان متجاهر در شهرهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬ضرورت ارائه اموزش های الزم فرهنگی و فنی‬ ‫به معتادان جمع اوری ش��ده از معاب��ر را برای فراهم‬ ‫کردن زمینه بازگش��ت ای��ن افراد ب��ه جامعه‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪ .‬رئیس جمهوری همچنین تکدی گری‬ ‫را از دیگ��ر معض�لات جامعه عنوان ک��رد و با تاکید‬ ‫بر ضرورت جمع اوری متکدیان از س��طح ش��هرها و‬ ‫معاب��ر‪ ،‬گفت‪ :‬تکدی گری و تجاه��ر به مواد مخدر به‬ ‫فرهن��گ و هویت مل��ی ما ضربه می زن��د و ضروری‬ ‫است که صداوس��یما و سایر نهادهای تبلیغاتی برای‬ ‫انجام کارهای فرهنگی در این زمینه تالش بیشتری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬روحانی همچنین بهره گیری از فضای‬ ‫مجازی برای اگاهی بخش��یدن به مردم و جامعه در‬ ‫زمین��ه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را اقدامی مهم و‬ ‫ضروری خواند و گفت‪ :‬باید با استفاده از افراد با ذوق‬ ‫و س��لیقه در فضای مجازی از ای��ن ظرفیت بزرگ و‬ ‫مهم استفاده ش��ود و در این راه گروه های اجتماعی‬ ‫مرجع باید برای کمک به صحنه بیایند و توجه داشته‬ ‫باش��ند که اعتیاد برای امروز و اینده کشور خطرناک‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه همه باید در این‬ ‫زمینه احس��اس وظیفه کنن��د و بار مب��ارزه با مواد‬ ‫مخدر نمی تواند تنها بر دوش قوه قضاییه و اقدام های‬ ‫تنبیهی باشد‪ ،‬نقش اموزش و پرورش را در این زمینه‬ ‫بسیار مهم توصیف کرد‪.‬‬ ‫تاکید وزیر کشور بر نظارت بیشتر روی نرخ کاالها‬ ‫مبادله کاال با کشورهای همسایه در دستور کار است‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید بر نظارت بیش��تر بر نرخ کاالها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همکاری برای مبادله کاال با کش��ورهای همسایه‬ ‫که ظرفی��ت این کار را دارند در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کشور در حاشیه سی ویکمین جلسه ستاد اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغات اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬هر جلس��ه مصوبات‬ ‫جلسات گذش��ته و اقدام های انجام شده ازسوی نهادها‬ ‫را پیگی��ری می کنی��م و پس از پیگیری م��واردی که در‬ ‫ان کوتاهی ش��ده یا انجام نش��ده به طور حتم تذکر داده‬ ‫می ش��ود که الحمدهلل همه س��ازمان ها به خوبی در این‬ ‫زمینه عمل می کنند‪ .‬وزیر کش��ور با بیان اینکه موضوع‬ ‫تغییر نرخ برخی کاالها در این جلس��ه مطرح شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به روند کاهشی نرخ ارز توقع جامعه این است که‬ ‫در تثبیت یا کاهش نرخ کاالها اقدام های مناسبی انجام‬ ‫شود‪ .‬در این زمین ه سازمان های متولی توضیحاتی دادند‬ ‫و مقرر شد این موضوع پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای اقامت به افراد خارجی‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در ادامه به مصوب��ه دولت در زمینه‬ ‫اعط��ای اقامت به افراد خارجی که دس��ت کم ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫دالر س��رمایه گذاری یا س��پرده در ایران داشته باشند‪،‬‬ ‫رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در دیدار وزیر‬ ‫بین الملل حزب حاکم چین گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫به دنب��ال ایجاد تنش نبوده و نیس��ت‪ ،‬با ای��ن وجود در‬ ‫صورت تعدی دش��منان‪ ،‬از اقت��دار و منافع خود به طور‬ ‫حت��م دفاع جانانه خواهد کرد‪ .‬به گزارش اداره کل روابط‬ ‫عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬ایت اهلل صادق‬ ‫امل��ی الریجانی در دیدار س��ونگ تائ��و‪ ،‬وزیر بین الملل‬ ‫حزب حاکم چین اظه��ار کرد‪ :‬امیدواریم ایران و چین با‬ ‫مشترکات گوناگونی که در زمینه های تمدنی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی دارند نقش برجسته تری در عرصه‬ ‫بین الملل ایفا کنند‪ .‬س��فر شما را در راستای ارتقای این‬ ‫همکاری ها و باب جدی��دی در تحوالت و همکاری های‬ ‫راهبردی دو کش��ور می دانیم‪ .‬ای��ت اهلل املی الریجانی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬امروز در صحنه جهانی کش��ور موثر و مقتدر‬ ‫چین و کش��ور مق��اوم و موثر ای��ران می توانند در مقابل‬ ‫یکجانبه گرای��ی امریکا‪ ،‬نقش افرینی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایج��ان ش��رقی گف��ت‪ :‬تبری��ز و‬ ‫خط��ه اذربایج��ان‪ ،‬پنجش��نبه هفته ج��اری‪ ،‬میزبان‬ ‫حجت االسال مو المس��لمین حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫محت��رم جمه��وری و تعدادی از اعض��ای هیات دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحم��دی در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در این س��فر که ب��رای بهره ب��رداری از‬ ‫پروژه های مربوط به اب های مرزی انجام می ش��ود‪3 ،‬‬ ‫پروژه مهم س��د حاجیالرچای در شهرس��تان ورزقان‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۱۵۶‬میلیارد توم��ان‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬این مصوبه در جلس��ه س��تاد مطرح‬ ‫و بررس��ی ش��د‪ .‬براین اس��اس به افراد خارجی مشمول‬ ‫این مصوبه‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۵‬سال یا بیشتر از ان اقامت اعطا‬ ‫خواهد ش��د که مقرر شد در این زمینه اطالع رسانی الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه ثبت نرخ ها‬ ‫وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه موضوع راه اندازی‬ ‫س��امانه ثبت قیمت ها ‪ 2‬ماه پیش در س��تاد مطرح شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر ش��د سازمان های اجرایی به ویژه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حدود ‪ ۱۰۰‬قلم کاال اعالم‬ ‫نرخ روزانه داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین در جلسه امروز با‬ ‫توجه به رونمایی از این س��امانه‪ ،‬نظرات اعضای س��تاد‬ ‫درباره نواقص و مشکالت ان مطرح و مقرر شد این موارد‬ ‫به طور حتم رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر کاال با همسایه ها‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه از دیگر مباحث مطرح شده در‬ ‫این جلس��ه بحث تهاتر کاالها با کشورهای همسایه بود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این ظرفیت در برخی کش��ورهای همس��ایه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در مقاب��ل ورود کاال‪ ،‬بتوانند در صدور‬ ‫کاال به ایران نقش داش��ته باش��ند‪ .‬اتاق بازرگانی نیز در‬ ‫این زمینه پیش��نهاد متناسبی را مطرح کرد و مقرر شد‬ ‫کارگروهی در این زمینه تش��کیل شود تا این موضوع را‬ ‫بررسی و این امکان را فعال کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکسی های اینترنتی‬ ‫وزیر کش��ور همچنین موضوع تاکسی های اینترنتی‬ ‫را بسیار مهم برش��مرد که در جلسه هفته گذشته ستاد‬ ‫مورد بحث قرار گرفته بود و گفت‪ :‬در این جلسه متولیان‬ ‫این امر حضور داش��تند و مقرر شد شیوه نامه ای تنظیم‬ ‫و در ش��ورای عالی ترافیک مورد بررس��ی قرار گیرد و در‬ ‫نهایت با تصویب ان ش��یوه نامه بتوانیم ضمن مدیریت و‬ ‫نظارت درست‪ ،‬از ظرفیت این شبکه حمل ونقل در حوزه‬ ‫خودروهای ش��خصی و در مراحل بعدی در خودروهای‬ ‫عمومی چون تاکسی و اتوبوس به خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بلیت هواپیما‬ ‫رئی��س س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬هفته گذش��ته موضوع افزایش نرخ بلیت‬ ‫هواپیما نیز مطرح ش��ده بود که این هفته رئیس سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری در جلسه حضور یافتند و توضیحاتی‬ ‫ارائ��ه کردن��د‪ .‬وی در همین باره اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫نظ��ارت دقیق تری بر س��قف نرخ بلی��ت هواپیما اعمال‬ ‫ایران به دنبال ایجاد تنش نبوده و نیست‬ ‫امریکایی ها در هوای س��لطه دهه های گذشته در جهان‬ ‫هس��تند و با لشکرکش��ی به جای جای جهان و با ظلم‪،‬‬ ‫تنش زایی می کنند‪ .‬جمهوری اس�لامی به دنبال ایجاد‬ ‫تن��ش نبوده و نیس��ت‪ ،‬ب��ا این وجود در ص��ورت تعدی‬ ‫دش��منان‪ ،‬از اقت��دار و مناف��ع خود به ط��ور حتم دفاع‬ ‫جانان��ه خواهد کرد‪ .‬رئیس مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام عنوان ک��رد‪ :‬جمهوری خلق چین با اس��تقالل و‬ ‫توانایی ه��ای خ��ود در مقابل امریکا ایس��تاده و این یک‬ ‫ارزش قابل قدردانی است که دیگر کشورها می توانند در‬ ‫مقابل زیاده خواهی های امریکا ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های کلی فضای سایبری‬ ‫ای��ت اهلل املی الریجانی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود تصریح ک��رد‪ :‬از جمله سیاس��ت های کلی که در‬ ‫دس��تور کار مجمع اس��ت‪ ،‬سیاس��ت های کلی فضای‬ ‫مجازی و س��ایبری اس��ت که می توانیم از پیشرفت ها و‬ ‫ش��یوه سیاس��ت گذاری های کلی چی��ن در این بخش‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬به ویژه پیش��رفت های فن��اوری چین و‬ ‫موض��وع مدیریت فض��ای مجازی یک��ی از محورهایی‬ ‫است که می توانیم از تجربه های شما بهره ببریم؛ فضای‬ ‫مجازی که به نوعی به واقعیت دنیای امروز تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل اصلی تنش ها در خاورمیانه‬ ‫در ادامه‪ ،‬سونگ تائو‪ ،‬وزیر بین الملل حزب حاکم چین‬ ‫گفت‪ :‬ط��رف چینی برای محافظت از حق��وق قانونی و‬ ‫مش��روع ایرانیان‪ ،‬هرگونه حمای��ت الزم را انجام خواهد‬ ‫داد و اراده چین برای توس��عه رواب��ط راهبردی با ایران‬ ‫در هیچ ص��ورت تغییر نخواهد کرد‪ .‬چین همواره حاضر‬ ‫اس��ت با ایران برای اجرای برجام و حفظ صلح در منطقه‬ ‫فعاالن��ه همکاری کند‪ .‬امریکا به دنب��ال یکجانبه گرایی‬ ‫و عام��ل اصلی مس��ائل و تنش ها در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ .‬ما با تحریم های یکجانبه امریکا مخالف هستیم‬ ‫و حاضریم در همکاری با ش��ما با تحریم های این کشور‬ ‫اذربایجان شرقی میزبان رئیس جمهوری می شود‬ ‫اب های ارس ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫و ش��بکه ابیاری س��د خداافری��ن با س��رمایه گذاری‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ،‬بهره برداری می ش��ود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه نیرو ع�لاوه بر این ‪ 3‬ط��رح‪ ،‬فاز‬ ‫نخس��ت نیروگاه س��یکل ترکیبی شهرستان هریس با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۳۰۰‬مگاوات و ظرفیت اس��می ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬در این طرح‪ ۲۱۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫به ص��ورت ریالی و ‪ ۲۴۰‬میلیون ی��ورو به صورت ارزی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری شده اس��ت‪ .‬در مجموع در بخش نیرو‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار میلی��ارد تومان پروژه برای بهره برداری‬ ‫داری��م‪ .‬پورمحمدی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه عمرانی نیز‬ ‫‪ ۳۷۰‬پروژه ام��اده بهره برداری در اذربایجان ش��رقی‬ ‫وجود دارد که برای این پروژه ها نیز بیش از هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬استاندار‬ ‫اذربایجان ش��رقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش صنعت‬ ‫و مع��دن‪ 8 ،‬پروژه پاالیش��گاهی و می��راث فرهنگی و‬ ‫گردشگری نیز در مجموع ‪ ۱۴۰‬پروژه با سرمایه گذاری‬ ‫بی��ش از ‪ 5‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان وجود دارد که‬ ‫امیدواری��م بخش عم��ده این پروژه ها در س��فر اینده‬ ‫دکت��ر روحانی به اذربایجان ش��رقی ب��ه بهره برداری‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��ود و باتوجه به اعالم س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫درباره اینکه س��قف قیمت ها بسته شده و با هر شرکتی‬ ‫که باالی س��قف نرخ تعیین شده‪ ،‬بلیت بفروشد برخورد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مقرر ش��د در نظارت بر سقف قیمت ها به طور‬ ‫حتم کنترل های الزم را داشته باشند و سقف قیمت ها را‬ ‫نیز به مردم اعالم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫وزیر کش��ور اشاره کرد‪ :‬در س��ی ویکمین جلسه ستاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی کش��ور‪ ،‬ترخیص‬ ‫کااله��ای اساس��ی از بندرها و گمرک ها مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بخش اصلی برخی مش��کالت در این زمینه‬ ‫مربوط به انتقال ارز است‪.‬‬ ‫ارز م��ورد نی��از تخصی��ص داده ش��ده ام��ا در انتقال‬ ‫ان مش��کل وج��ود دارد و باید س��ازمان های مس��ئول‬ ‫پیگیری ه��ای الزم را انجام دهند ت��ا در ترخیص کاال به‬ ‫مش��کلی برنخوریم‪ .‬رحمانی فضلی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کاالهای مورد نیازی که از خارج کش��ور تامین می شود‪،‬‬ ‫به ان��دازه کافی در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬همچنین ثبت‬ ‫س��فارش ها برای جایگزینی ای��ن کاالها و تخصیص ارز‬ ‫با توجه به نیاز‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مقابله و از منافع یکدیگر محافظت کنیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هر دو کشور چین و ایران زیر فشارهای امریکا هستند اما‬ ‫اراده ما برای ارتقای مبادالت و یافتن راه حل های جدید‬ ‫تغییر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حل برای پروژه های اقتصادی‬ ‫تائو یاداور ش��د‪ :‬همان طور که رئیس جمهوری چین‬ ‫بیان کرده در ش��رایط فعلی برای همکاری در پروژه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬باید راه حل پیدا کنیم‪ .‬برای اجرای پروژه هایی‬ ‫که به مش��کل خورده اند نیز در این��ده باید برنامه ریزی‬ ‫جداگانه ای داش��ته باش��یم‪ .‬چین هم��واره به تقاضای‬ ‫دوستان ایرانی در زمینه همکاری های انرژی و اقتصادی‬ ‫اهمیت می دهد‪ .‬وزیر بین الملل حزب حاکم چین گفت‪:‬‬ ‫در اینده نزدی��ک با معاون وزیر اقتصاد ایران در چین به‬ ‫رایزنی خواهیم پرداخت و در س��ازکار همکاری جدید با‬ ‫ایران‪ ،‬رئیس جمهوری چین‪ ،‬مس��ئولی را انتخاب کرده‬ ‫که به زودی معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫برس��د‪ .‬پورمحم��دی اف��زود‪ :‬در مجم��وع ‪ ۸‬ه��زار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری ریال��ی و ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫یورو س��رمایه گذاری ارزی در قال��ب ‪ ۵۲۱‬پروژه‪ ،‬قابل‬ ‫س‬ ‫بهره برداری اس��ت که بخش��ی از انها به دس��ت رئی ‬ ‫محترم جمهوری افتتاح می ش��ود‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫سفر رئیس جمهوری و تعدادی از اعضای هیات دولت به‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فرصت مغتنمی است که مشکالت‬ ‫اس��تان را با ای��ن عزیزان در میان بگذاری��م و از نظرها‪،‬‬ ‫مس��اعدت ها و راهنمایی های این عزیزان برای اعتالی‬ ‫بیشتر استان بهره ببریم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا‬ ‫فرق بسیار دارد‬ ‫ایین مذهبی ارامنه ایران در قره کلیسا چالدران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایسنا‬ ‫وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا فرق بسیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم این بلیه از جامعه ما برداش��ته ش��ود و به دنبال توهین و‬ ‫تخریب شخصیت افراد نباشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمدجواد ظریف درباره محتوای پاس��خ رهبر معظم‬ ‫انقالب به نامه خود در زمینه س��ریال گاندو گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب همیشه‬ ‫به من محبت داشتند و من وامدار محبت ایشان هستم‪ .‬این محبت همچنان‬ ‫ادامه دارد و اگر محبت های ایش��ان نبود‪ ،‬برخی اتفاق هایی که در بعضی جاها‬ ‫می افت��د‪ ،‬امکان تحم��ل را از بین می برد‪ .‬وزیر امور خارجه در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا در برابر انتقادها دل نازک ش��ده اید‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬اصال دل نازک‬ ‫نشدم؛ اتفاقا در برابر انتقادها بسیار شکیبا هستم و هیچ مشکلی با انتقاد ندارم‪.‬‬ ‫اما انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا فرق بسیار دارد و امیدوارم این بلیه از جامعه‬ ‫ما برداشته شود و به دنبال توهین و تخریب شخصیت افراد نباشیم‪ .‬سیدعباس‬ ‫موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه خبر نامه ظریف به رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره توهین ها و تهمت های مطرح شده علیه وزارت خارجه در سریال‬ ‫گاندو را تایید کرد‪ .‬وزیر امور خارجه به دنبال پخش این س��ریال در نامه ای به‬ ‫رهبر معظم انقالب از توهین‪ ،‬تهمت و تخریب ها گالیه کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه حمل��ه جنایتکارانه نیروهای‬ ‫ائتالف به رهبری عربس��تان سعودی به بازاری در‬ ‫اس��تان صعده را ک��ه منجر به ش��هادت و مجروح‬ ‫ش��دن ده ها غیرنظامی شد‪ ،‬به ش��دت محکوم و با‬ ‫اعالم انزجار شدید از این گونه اقدام های وحشیانه‬ ‫و غیرانسانی‪ ،‬با مردم یمن به ویژه خانواده قربانیان‬ ‫این حادثه‪ ،‬ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی بوریس جانس��ون گفت‪:‬‬ ‫نخست وزیر جدید انگلیس در انتظار توافق رهبران‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی برای از س��رگیری مذاکرات‬ ‫برکسیت است‪ .‬به گفته سخنگوی دولت جانسون‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر به طور قطع خواهان دیدار و مذاکره‬ ‫با رهبران کش��ورهای اروپایی اس��ت ام��ا از طرف‬ ‫دیگ��ر وی این احتم��ال را می دهد ک��ه اروپایی ها‬ ‫دیگر حاضر به از س��رگیری مذاکرات برکس��یت با‬ ‫انگلیس نباشند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روس��یه در نامه ای به ش��ورای امنیت‪،‬‬ ‫طرح خود ب��رای تامین امنیت خلیج ف��ارس را به‬ ‫این ش��ورا و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد‪.‬‬ ‫در نامه روس��یه بر لزوم ایجاد س��اختار امنیتی در‬ ‫خلیج فارس که در ان رایزنی کش��ورهای منطقه و‬ ‫نیز برخی کش��ورهای خارج از ان پیش بینی شده‪،‬‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نماین��ده روس��یه در س��ازمان های‬ ‫بین المللی در وین اعالم کرد‪ :‬نشس��ت کمیسیون‬ ‫مش��ترک برجام نشان داد که دولت جدید انگلیس‬ ‫به برجام پایبند اس��ت و برای اج��رای ان امادگی‬ ‫دارد‪ .‬میخایی��ل اولیان��وف در توییتر نوش��ت‪ :‬این‬ ‫نشس��ت نش��ان داد دولت جدید انگلی��س اماده‬ ‫در اجرای برجام س��هم داش��ته باش��د و این برای‬ ‫استحکام معامله هسته ای مهم است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مدی��ر موسس��ه بروکینگ��ز گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت وزیر جدید انگلیس با اعزام نماینده خود‬ ‫(کارولین هرندال) در نشست این هفته وین نشان‬ ‫داد وی همچنان به دنبال حفظ توافق هس��ته ای با‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش نشریه پلیتیکو‪ ،‬توماس رایت‬ ‫گفت‪ :‬دالیل بس��یار کمی وج��ود دارد که بوریس‬ ‫جانسون از سیاست های ترامپ در مسائل تغییرات‬ ‫اب وهوایی‪ ،‬ایران‪ ،‬مهاجران و دیگر مسائل حمایت‬ ‫کن��د‪ .‬به گفته رایت‪ ،‬جانس��ون در چند وقت اخیر‬ ‫بس��یار بر مس��ائلی که ترامپ بارها با انها مخالفت‬ ‫ک��رده متمرکز ش��ده و انتظار م��ی رود وی بتواند‬ ‫دیدگاه های ترامپ درباره این مسائل را تغییر دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر پیش��ین المان در ایران‪ ،‬به‬ ‫ریاس��ت س��ازکار مالی ویژه اروپا با ایران موسوم به‬ ‫اینستکس منصوب شد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫المان از تصمیم ‪ ۳‬کشور اروپایی برای انتصاب برند‬ ‫اربل‪ ،‬س��فیر پیشین المان در ایران به عنوان رئیس‬ ‫س��ازکار مالی اروپا و ایران (اینس��تکس) خبر داد‪.‬‬ ‫پیش از این پل فیشر ریاست این سازکار را برعهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزارت خارجه چین از ایاالت متحده‬ ‫خواست از اعمال فشار حداکثری علیه ایران دست‬ ‫بکش��د و موانع جدید برای طرفین برجام در زمینه‬ ‫پایبندی به تعهدات ش��ان ایج��اد نکند‪ .‬به گزارش‬ ‫شینهوا‪ ،‬هوا چان یینگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چی��ن اعالم کرد‪ :‬اجرای کام��ل و موثر برجام یکی‬ ‫از ملزومات قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل‬ ‫و تنه��ا راه اطمین��ان حاصل ک��ردن از حل و فصل‬ ‫مسئله هسته ای ایران و کاهش تنش ها است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ترام��پ در توییتی به ت��وان باالی‬ ‫ای��ران در مذاکره اذع��ان کرد و نوش��ت‪ :‬ایرانی ها‬ ‫تاکن��ون در هیچ مذاکره ای شکس��ت نخورده اند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا در توییتر خود نوش��ت‪:‬‬ ‫«فقط به یاد داشته باشید ایرانی ها هرگز در جنگی‬ ‫پیروز نش��ده اند اما هرگز در مذاکره ای هم شکست‬ ‫نخورده اند‪».‬‬ ‫مهر‪ -‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن‬ ‫گفت‪ :‬طرح پیش��نهادی برخی رسانه های انگلیس‬ ‫برای تبادل کش��تی های توقیف ش��ده میان ایران‬ ‫و انگلیس غیرممکن اس��ت‪ .‬حمید بعیدی نژاد در‬ ‫پیامی توییتری نوش��ت انگلیس به طور غیرقانونی‬ ‫کش��تی حامل نفت ای��ران را توقیف ک��رد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ایران کش��تی انگلی��س را به دلیل‬ ‫نق��ض برخی مقررات امنیتی در تنگه هرمز توقیف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دومینیک راب‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫انگلی��س به دنبال انتش��ار ویدئوی توقیف نفتکش‬ ‫انگلیس��ی ازس��وی نیروهای سپاه پاس��داران‪ ،‬در‬ ‫گفت وگویی با ش��بکه اسکای نیوز‪ ،‬خواستار ازادی‬ ‫این کش��تی انگلیس��ی ش��د و گفت‪ :‬اگر ایرانی ها‬ ‫می خواهن��د از تاریکی بیرون بیایند و به عنوان یک‬ ‫عضو مس��ئول جامعه جهانی پذیرفته ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫به س��اختار قانونمند جامعه جهانی پایبند باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی ش��ود کشتی های خارجی را به طور‬ ‫غیرقانونی توقیف کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬شش��مین نشس��ت مش��ترک گارد‬ ‫ساحلی جمهوری اس�لامی ایران و امارات متحده‬ ‫عربی ب��ا حضور مقامات مربوط به منظور بررس��ی‬ ‫همکاری های دوجانبه در تهران برگزار می شود‪ .‬به‬ ‫همین منظور در راستای توافق های انجام شده یک‬ ‫هیات ‪ ۷‬نفره از مقامات ارش��د گارد ساحلی دولت‬ ‫امارات متحده عربی وارد تهران شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اسیب شناسی‬ ‫جریان های‬ ‫غیرمولد بر‬ ‫التهاب های بازار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫نمایندگی ها قطعات را‬ ‫به نرخ ازاد‬ ‫می فروشند‬ ‫«تام کاد»‪« ،‬تام فاز»‬ ‫«تام اج»‪ ...‬تا کجا؟!‬ ‫اولویت های صنعت‬ ‫نفت در مکران‬ ‫و غرب کارون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ پیشگام کامیون سازی ایران درگذشت‬ ‫گروه صنعت ‪ :‬اصغر قندچی‪ ،‬موس��س شرکت ایران کاوه‬ ‫و پیشگام کامیون س��ازی در س��ن ‪ ۹۱‬س��الگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬قندچ��ی کارافری��ن ایران��ی و پ��در‬ ‫کامیون س��ازی و موسس نخس��تین و بزرگ ترین کارخانه‬ ‫تریلر و کامیون س��اخت ایران به نام ایران کاوه‪( ،‬سایپادیزل‬ ‫کنون��ی) ب��ود‪ .‬وی در دروازه قزوی��ن ته��ران صاحب گاراژ‬ ‫بزرگی بود‪ .‬قطعات کامیون ماک را که حس��ین میردامادی‬ ‫از امری��کا می اورد‪ ،‬قندچ��ی در گاراژ مونتاژ می کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه برخی قطعه های این کامیون را متناسب با جغرافیای‬ ‫ایران تقویت می کرد‪.‬‬ ‫به بهانه درگذش��ت این پیشکسوت به بازنشر مصاحبه ای‬ ‫از وی ک��ه در وب س��ایت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران منتشر شده است پرداخته ایم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ € چ�ه زمان�ی نخس�تین کارگاه ت�ان را راه اندازی‬ ‫کردید؟‬ ‫‪ ۱۶‬ساله بودم که کارگاه شخصی باز کردم؛ شب و روز کار‬ ‫می کردم‪ ،‬کار ماش��ین یک رس��ته نیست‪ ،‬جورواجور است‪،‬‬ ‫س��واری‪ ،‬کامیون و‪ ...‬برای همی��ن باید خیلی تالش کرد تا‬ ‫اس��تادکار شد‪ .‬نخست در کار ماشین های سواری بودم ولی‬ ‫کم کم رفتم سراغ ماشین سنگین به ویژه ماک‪.‬‬ ‫€ €گفتید که اول مکانیک ماشین های سواری بودید‪،‬‬ ‫مگر حدود س�ال ‪ ، ۱۳۲۵‬چقدر ماش�ین س�واری در‬ ‫تهران وجود داشت؟‬ ‫ان زمان ماشین س��واری زیاد نبود و مشتری های خاص‬ ‫داشتم‪ ،‬ان دوره شورولت زیاد بود‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه اولیه ش�ما چقدر بود؟ ایا از کسی برای‬ ‫راه اندازی کارگاه کمک گرفتید؟‬ ‫سرمایه خاصی نداشتم و از کسی هم کمک مالی نگرفتم‪.‬‬ ‫ج��ای نخس��تین کارگاهم هنوز هس��ت‪ ،‬در همین خیابان‬ ‫قزوین نزدیک س��ی متری بود‪ ،‬اسم کافه ش��کوفه را حتما‬ ‫ش��نیده اید‪ .‬روبه روی ان یک گاراژ بود ک��ه ما انجا بودیم‪،‬‬ ‫هوا روش��ن می شد کار را شروع می کردم و با عشق و عالقه‬ ‫تا دیروقت کار می کردم و فقط به فکر پیشرفت بودم‪ ،‬فقط‬ ‫کار‪ ،‬کار و کار‪ ...‬ان وقت ه��ا دوچرخه داش��تم و با ان س��ر‬ ‫کار می رفتم‪.‬‬ ‫€ €از چه زمانی کار شما گسترش پیدا کرد؟‬ ‫ان زمان��ی که کارگاه زدم همزمان با پایان جنگ جهانی‬ ‫ش��د و کلی ماشین های اس��قاطی امریکایی مثل ماک و‪...‬‬ ‫در هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬س��نگاپور و‪ ...‬اوراق شده بودند یا اینکه‬ ‫امریکایی ها انها را همان جا رها کرده بودند‪ .‬یادم هس��ت دو‬ ‫تا دالل بودند که برای من از این کشورها جنس ها و قطعات‬ ‫ماش��ین ها را می اوردند و م��ن هم انها را می خریدم و روی‬ ‫ماشین ها س��وار می کردم‪ .‬با همین قطعات‪ ،‬یک ماشین را‬ ‫جمع می کردیم‪.‬‬ ‫مدتی هم نگذش��ت ک��ه خودروهایی که از جنگ جهانی‬ ‫باقی مانده بود س��ر از خرمش��هر دراورد و به سمت تهران‬ ‫س��رازیر ش��د‪ .‬ما با کم��ک ای��ن خودروه��ا و قطعاتی که‬ ‫می اوردند‪ ،‬هر روز ماش��ین های بیشتری را جمع می کردیم‬ ‫و این ط��ور بود که کار را توس��عه دادیم‪ .‬در کنار اینها چند‬ ‫س��الی هم که گذشت دیگر خودم ش��روع کردم به تولید؛‬ ‫چ��ون اهنگری را کن��ار مکانیکی اموخته ب��ودم و فوالد و‬ ‫فلزات را می شناختم‪.‬‬ ‫بعض��ی از قطعات را می س��اختم یا کیفیت انه��ا را ارتقا‬ ‫می دادم تا جایی که اس��م گاراژم پیچید و هر چه ماش��ین‬ ‫س��نگین تصادف��ی و چپ کرده ب��ود‪ ،‬می اوردند پیش من؛‬ ‫ما هم مث��ل پینه دوز‪ ،‬همه چی��ز را وصله پینه می کردیم تا‬ ‫ماشین درست شود‪ .‬اول کار نگاه می کردم و کپی اما کم کم‬ ‫ فهمیدم می توان هم ه چیز را س��اخت ‪ .‬برای مثال‪ ،‬قطعات‬ ‫زیربن��دی ماک را تغییر می دادم چون ما جاده درس��ت در‬ ‫قندچی‪ :‬کارخانه مثل فرزندم بود ‬ ‫ب��ه ام��ام خمینی گفتم که می خواهم س��رمایه گذاری کن��م و اکنون هم‬ ‫تعداد زیادی ش��غل ایجاد کرده ام‪ .‬بعد از این حرف ها امام خمینی گفتند‬ ‫که مالکیت در اسالم محترم است و ایجاد اشتغال و کارافرینی بسیار مهم‬ ‫است و ثواب دارد و هرچقدر می خواهی سرمایه گذاری کن‬ ‫کش��ور نداش��تیم و همگ��ی خاکی بودن��د و خیلی وقت ها‬ ‫زیربندی ها اس��یب می دید‪ .‬اتفاقا ان زمان فردی در تهران‬ ‫بود که نمایندگی ماک را داش��ت و بعض��ی وقت ها به من‬ ‫قطع��ه می داد‪ ،‬خیلی وقت ها برای دیدن کار و تغییراتی که‬ ‫م��ی دادم به گاراژ م��ا می امد و از نزدی��ک کار را با تعجب‬ ‫ن��گاه می کرد‪ ،‬یا به خاطر دارم ک��ه رادیاتورهای کامیون ها‬ ‫را ب��زرگ می ک��ردم تا در جاده های ان زم��ان ایران جوش‬ ‫نیاورن��د یا حتی موتور را از این به ان می کردم‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫اگر یک موتور ماک ‪ ۱۲۰‬اسب بود‪ ،‬من ‪ ۱۵۰‬اسب روی ان‬ ‫می گذاشتم و تقویتش می کردم‪.‬‬ ‫€ €چه زمان�ی به فکر راه ان�دازی کارخانه ایران کاوه‬ ‫افتادید و چه شد که این کارخانه را راه اندازی کردید؟‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۱‬یا ‪ ۱۳۴۲‬بود که دکتر نیازمند معاون وزیر‬ ‫وقت اقتصاد(دکتر عالیخانی) که رئیس سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع هم بود‪ ،‬امد گاراژ و این فکر را مطرح کرد‬ ‫و برای این کار پیشقدم شد‪.‬‬ ‫انها دنبال کس��ی می گشتند که کمکشان کند تا ماشین‬ ‫بس��ازند و من را پیدا کردند‪ ،‬نماینده بنز امده بود ایران و‬ ‫اع�لام کرده بود که می خواهد اینج��ا خط تولید راه اندازی‬ ‫کند ام��ا چون دنبال مونتاژ بود نه تولی��د با دکتر نیازمند‬ ‫دعوایش شده بود و ش��اه هم به نیازمند و عالیخانی گفته‬ ‫ب��ود حاال که با ای��ن نماینده بنز دعوا کردی��د ‪ ۶‬ماه وقت‬ ‫دارید که اینجا ماش��ین تولید کنید وگرنه باید وسایل تان‬ ‫را برداری��د و از وزارتخان��ه بروی��د‪ .‬انها هم دنبال کس��ی‬ ‫می گشتند که کاربلد باش��د که حمایتشان کند تا ماشین‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫م��ن تا پی��ش از ان روز که اقای نیازمند ام��د گاراژ‪ ،‬او‬ ‫را ندی��ده بودم‪ .‬یادم می ای د داش��تم کار می کردم که دیدم‬ ‫یک مرد با کت ش��لواری شیک وارد گاراژ شد با چند نفر و‬ ‫خودش را معرفی کرد و گفت که معاون وزیر اقتصاد است و‬ ‫برای دیدن کار ما امده است‪ .‬شروع به پرسش کرد و اینکه‬ ‫چه کارهایی بلد هستم و‪...‬‬ ‫قطعاتی را که س��اخته بودم نشان دادم؛ هرچه من بیشتر‬ ‫تعریف می کردم و قطعات بیش��تری که خودمان درس��ت‬ ‫کرده بودیم نش��ان می دادم هیجان زده تر می شدند تا اینکه‬ ‫اق��ای نیازمند و همکارانش را داخل س��وله گاراژ بردم و به‬ ‫انه��ا هیکل کامیونی(بدنه اس��بی کامیون) را که با دس��ت‬ ‫س��اخته بودم نشان دادم؛ چهره اقای نیازمند در ان لحظه‬ ‫را هیچ وق��ت از یاد نمی برم‪ ،‬انگار همی��ن حاال بود‪ ،‬ان قدر‬ ‫خوشحال شد که کم مانده بود من را بغل کند‪.‬‬ ‫نیازمند خواس��ت چند روز دیگر به وزارتخانه بروم‪ .‬وقتی‬ ‫رفتم‪ ،‬پرسید اگر ما حمایت کنیم تو کارخانه تولید کامیون‬ ‫راه اندازی می کنی؟‬ ‫من هم که عاش��ق تولید بودم س��ریع گفت��م بله‪ .‬وزارت‬ ‫صنایع ان زمان در اختیار ما بود‪ ،‬دکتر نیازمند و عالیخانی‬ ‫به من گفتند هر کاری داش��تی بیا اتاق ما؛ حتی باور کنید‬ ‫م��ن فکر نمی ک��ردم تا این ح��د حمایت کنن��د اما هرچه‬ ‫می خواس��تم فراهم می کردند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ان زمان ما برق‬ ‫نداش��تیم و ب��ا موتوربرق کار می کردیم ک��ه صدا و دودش‬ ‫همه جا را برمی داش��ت‪ .‬وقتی تقاضای برق کردم سریع ‪۱۵‬‬ ‫امپ��ر برق ‪ ۳‬فاز به ما دادند‪ .‬ب��ا حمایت های دکتر نیازمند‬ ‫ماشین س��از ش��دم و کارخانه ایران کاوه را راه اندازی و انجا‬ ‫خط تولید کامیون ماک را تاسیس کردم‪.‬‬ ‫€ €چرا نام کارخانه را «ایران کاوه» گذاشتید؟‬ ‫ایران که نام کش��ورمان اس��ت و کاوه هم برگرفته از نام‬ ‫کاوه اهنگر است‪.‬‬ ‫€ €زمانی ک�ه کارخانه را راه اندازی کردید‪ ،‬ش�ریک‬ ‫داشتید؟‬ ‫بله زیرا ان قدری س��رمایه نداش��تم که به تنهایی بخواهم‬ ‫این کار را انجام دهم با اقایان میردامادی و همایون زمینی‬ ‫در کرج گرفتیم و مجوز دریافت ش��د و تولید ش��روع شد‪.‬‬ ‫می دانید‪ ،‬وقتی مس��ئوالن امریکایی ش��رکت ماک شنیده‬ ‫بودند که من روی کامیون های ماک چه تغییراتی می دهم‬ ‫و مثال موتور را عوض می کنم‪ ،‬خیلی تعجب کرده بودند‪.‬‬ ‫شفاف سازی ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫قائم مقام شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران(‪ )ISQI‬با اش��اره به حاشیه های ایجاد شده‬ ‫در زمین��ه نتای��ج ارزیابی عملکرد ش��رکت های‬ ‫خدمات پ��س از فروش خودرو در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اع�لام کرد ک��ه با وج��ود ادعای چند ش��رکت‬ ‫گوناگون در این زمینه‪ ،‬ایس��اکو رتبه نخس��ت را‬ ‫در این حوزه کسب کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��عید تاجیک ب��ا هدف‬ ‫شفاف س��ازی نسبت به حاش��یه های اخیر درباره‬ ‫نتایج ارزیاب��ی عملکرد ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات پ��س از فروش خودرو در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ل چندی پی��ش گزارش‬ ‫ای��ران به رس��م هر س��ا ‬ ‫ارزیاب��ی عملکرد ش��رکت های خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش خودرو در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را منتش��ر کرد‬ ‫که ابهام ها‪ ،‬پرسش ها و اعتراض برخی شرکت ها‬ ‫را در پی داش��ت‪ .‬به همین س��بب گفتنی است‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی خدم��ات پ��س از فروش ش��رکت های‬ ‫ل بر اساس الزامات‬ ‫عرضه کننده خودرو‪ ،‬هر س��ا ‬ ‫شیوه نامه شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬مص��وب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام می شود و ارزیابی سال ‪ ۹۷‬در سطح‬ ‫‪ ۴۵‬ش��رکت خودرویی تولیدکننده و واردکننده‬ ‫خودرو انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��دل ارزیاب��ی خدم��ات پ��س از‬ ‫فروش خودرو بر اس��اس ارزیاب��ی ‪ ۴‬حوزه اصلی‬ ‫ارزیابی نظام مدیریتی ش��رکت های خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬ارزیاب��ی نمایندگی های مجاز‪ ،‬ارزیابی‬ ‫رضایتمندی مش��تریان و ارزیابی رضایت مدیران‬ ‫نمایندگی ها از عملکرد شرکت های عرضه کننده‬ ‫خودرو‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬بر مبنای این ‪ ۴‬شاخص‬ ‫و ارزیابی ها در س��ال ‪ ۹۷‬در بخ��ش خودروهای‬ ‫س��بک در حوزه نظام مدیریتی‪ ،‬ش��رکت ایساکو‬ ‫رتبه یک را به خود اختصاص داده است‪ .‬در حوزه‬ ‫نمایندگی های مجاز نیز ش��رکت پارس خودرو در‬ ‫رتبه نخس��ت ق��رار دارد‪ .‬در بخ��ش خودروهای‬ ‫س��نگین نیز ش��رکت بهمن دیزل مقام نخست را‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫تاجیک ب��ا اعالم اینکه به ط��ور کلی وضعیت‬ ‫کیفی��ت خدمات پس از فروش خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬نسبت به س��ال پیش از ان (‪ ،)۹۶‬رشد کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ،۹۷‬امتیاز شاخص وضعیت‬ ‫کیفی��ت خدمات پ��س از فروش ب��ه ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫رس��یده که نس��بت به ‪ ۶۸.۲‬درصد سال پیش از‬ ‫ن( ‪ ،)۹۶‬رش��د را نش��ان می دهد‪ .‬در خودروهای‬ ‫ا ‬ ‫سبک ‪ ۲۸‬ش��رکت مورد ارزیابی ‪۲.۷‬درصد رشد‬ ‫ش��اخص را تجربه کرده اند‪ ۴ .‬ش��رکت نیز حائز‬ ‫رتب��ه چهارم ش��ده که محدودیت های��ی به طور‬ ‫حتم برای ش��ان لحاظ خواهد ش��د ک��ه چنانچه‬ ‫واردکننده باش��ند‪ ،‬تمدید مجوز واردات شان لغو‬ ‫می شود و اجازه واردات نخواهند داشت‪ .‬چنانچه‬ ‫تولیدکننده نیز باشند باید اصالحات انجام دهند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه در سال ‪ ،۹۷‬شرکت های واردکننده‬ ‫خودرو‪ ،‬اف��ت کیفیت خدمات پ��س از فروش و‬ ‫تولیدکنندگان نیز رش��د کیفیت ‪۴.۵‬درصدی در‬ ‫کیفیت این خدمات داشته اند که در مجموع رشد‬ ‫‪۴.۱‬درصدی براورد شده است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما چ�ه قطعات�ی را در کارخان�ه تولی�د و چه‬ ‫تجهیزاتی را وارد می کردید؟‬ ‫اتاق ماش��ین و زیربندی ها را همین جا در کارخانه تولید‬ ‫می کردیم و موتور‪ ،‬گیربکس و دیفرانس��یل را هم سفارش‬ ‫می دادی��م‪ ،‬می اوردند و روی بدنه نص��ب می کردیم‪ ،‬البته‬ ‫به مرور زمان در س��اخت قطع��ات دیگر هم کارهایی انجام‬ ‫دادیم و ش��اید اگر تاکنون کارخانه ادام��ه حیات داده بود‪،‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصد داخلی سازی شده بود‪.‬‬ ‫€ €ان زمان چقدر کامیون ماک تولید می کردید؟‬ ‫روز ب��ه روز امار تولید باالتر می رف��ت و پیش از انقالب به‬ ‫روزی ‪ ۱۰‬تا رسیده بود‪.‬‬ ‫€ €استقبال از تولیدات کارخانه چطور بود؟‬ ‫خیلی خوب بود‪ ،‬حتی خودمان هم باورمان نمی شد‪ .‬افراد‬ ‫برای ماشین های ماکی که ما در ایران کاوه تولید می کردیم‬ ‫و با مارک «ای��ران کاوه» یا «مونتاژ ای��ران» معروف بودند‪،‬‬ ‫ثبت ن��ام می کردند و ‪ ۶‬ماه ه��م در نوبت منتظر می ماندند‬ ‫تا ماشین را تحویل می گرفتند‪ .‬شاید باور نکنید ولی حواله‬ ‫هرکدام از ماشین ها ‪۱۰۰‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫€ €بدنه را در کارخانه با دست می ساختید؟‬ ‫خی��ر‪ .‬اگر با دس��ت می س��اختیم‪ ،‬ان قدر س��رعت عمل‬ ‫نداش��تیم‪ .‬با دس��ت‪ ،‬قالب هایش را و ب��ا قالب ها قطعات را ‬ ‫می ساختیم‪.‬‬ ‫€ €برای ساخت داخلی با مسئوالن امریکایی شرکت‬ ‫ماک اختالفی نداشتید؟‬ ‫بله داش��تیم‪ .‬چون جاده های ما خاک��ی بود هر روز یکی‬ ‫از قطعات ماش��ین ها می شکس��ت‪ ،‬به خاطر همین دائم به‬ ‫امریکایی ها می گفتیم و س��رانجام کار به جایی رس��ید که‬ ‫انها به ش��وخی ب��ه ما می گفتند ‪ « :‬ماش��ین امریکایی برای‬ ‫ج��اده امریکایی»‪ .‬ما هم با توجه به تغییراتی که می دادیم‪،‬‬ ‫می گفتیم‪« :‬ماشین ایرانی برای جاده ایرانی»‪.‬‬ ‫€ €پس از انقالب برای کارخانه ایران کاوه چه اتفاقی‬ ‫افتاد؛ ایا تولید تغییر کرد؟‬ ‫اتفاقا زمان پی��روزی انقالب من امریکا بودم‪ ،‬برای باطل‬ ‫ک��ردن ‪۴‬هزار س��فارش قطعه رفت��ه بودم و چن��د نفر از‬ ‫دوس��تان و اشنایان هم به من پیشنهاد دادند که همان جا‬ ‫بمان��م اما من عاش��ق کارم و ایران ب��ودم‪ .‬از طرفی هم با‬ ‫خیلی ها که در انقالب بودند اش��نایی داش��تیم؛ برادر من‬ ‫جزو ش��هدای ‪ ۱۶‬اذر است‪ .‬برگشتم ایران ولی با توجه به‬ ‫روابط ایران و امریکا و ش��لوغی های کش��ور کار خراب شد‬ ‫و تولید افت کرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به این موضوع تغییری در تولید دادید؟‬ ‫از امریکا که امدم مس��تقیم به کارخانه رفتم ؛ کارگرهای‬ ‫زیادی داش��تیم‪ .‬ان زمان هم��ه را جمع کردم و در نطقی‬ ‫قراضه ‪ ،‬به انها گفتم که مملکت اس�لامی ش��ده و کش��ور‬ ‫دنبال توس��عه و پیش��رفت اس��ت و بهتر اس��ت باتوجه به‬ ‫ش��رایط و نیاز کش��ور ما هم تغییراتی بدهیم و پیش��نهاد‬ ‫دادم تولید کامی��ون را کم کنیم و در عوض تولید وانت را‬ ‫ب��ه مجموعه اضافه کنیم‪ .‬حتی گفتم می توانیم به کارگرها‬ ‫هم وانت بدهیم تا بعد از کار با وانت کار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه جز این س��خنرانی یک روز هم به ذهنم رس��ید که‬ ‫کارگره��ا را ن��زد امام بب��رم‪ ۱۰ .‬تا اتوب��وس بودیم‪ .‬وقتی‬ ‫رس��یدیم یکی از مس��ئوالن دفت��ر امام م��ن و کارخانه را‬ ‫معرف��ی کرد و بعد من به امام خمینی گفتم که می خواهم‬ ‫س��رمایه گذاری کنم و اکنون هم تعداد زیادی شغل ایجاد‬ ‫کرده ام‪ .‬بعد از این حرف ها امام خمینی گفتند که مالکیت‬ ‫در اس�لام محترم است و ایجاد اشتغال و کارافرینی بسیار‬ ‫مهم است و ثواب دارد و هرچقدر می خواهی سرمایه گذاری‬ ‫کن‪.‬‬ ‫€ €ان دوران بیش�تر در کارخانه چه کارهایی انجام‬ ‫می دادید؟‬ ‫بیش��تر تعمیرات انجام می دادیم تا اینکه جنگ ش��روع‬ ‫ش��د و دیگر حس��ابی درگیر ش��دم‪ .‬در زمان جنگ کارم‬ ‫س��رپا نگه داشتن ماشین های سنگین بود که با انها اذوقه‪،‬‬ ‫اس��لحه‪ ،‬مهمات و‪ ...‬خط می بردند‪ .‬م��ن از همان روزهای‬ ‫اول درگیر جنگ شدم؛ اول از همه تیمسار فالحی فرمانده‬ ‫نیروی زمینی ارتش دنبالم فرس��تاد و من را بردند پادگان‬ ‫نی��روی زمینی‪ .‬گفت خرمش��هر و مرزهای کش��ور درگیر‬ ‫جنگ ش��ده و نیروی زمینی عراق درحال پیش��روی است‬ ‫ولی م��ا «تانک بر» نداریم که تانک های ارتش را به منطقه‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫تا این را گفت‪ ،‬چون امار ماش��ین های سنگین تانکربر را‬ ‫داش��تم گفتم ش��ما ‪ ۵۶۰‬تا تانک بر دارید‪ .‬گفت اینها همه‬ ‫خوابیده اس��ت و کار نمی کند‪ .‬گفتم من راه شان می اندازم‪.‬‬ ‫فردا صبح رفتم و ماش��ین ها را دیدم و کار را ش��روع کردم‬ ‫و چند س��اعتی نگذشت که توانس��تم ‪ ۱۵‬یا ‪ ۲۰‬ماشین را‬ ‫راه بیندازم و به تیمس��ار فالحی خبر دادم تا اماده انتقال‬ ‫تانک ها و تجهیزات سنگین دیگر به جبهه شوند‪.‬‬ ‫می دانی��د زمان جنگ که ش��د دیگر به ما قطعات بزرگ‬ ‫ماش��ین ها را نمی دادند‪ .‬ما معموال از ماش��ین های روسی‪،‬‬ ‫انگلیس��ی و المانی اس��تفاده می کردیم و وقتی با مش��کل‬ ‫تامین قطع��ات روبه رو می ش��دیم از همدیگ��ر وصله پینه‬ ‫می کردیم‪ .‬انها فک��ر می کردند با ندادن قطعات این جوری‬ ‫ماش��ین های س��نگین ما فلج و زمین گیر می شوند ولی ما‬ ‫فوری ش��روع کردیم از این به ان کردن و ماشین ها را راه‬ ‫انداختیم‪ .‬ماش��ین درس��ت کرده بودیم که موتورش ماک‬ ‫بود‪ ،‬بدنه اش بنز و دیفرانسیلش چیز دیگری بود‪.‬‬ ‫€ €در سال های جنگ کارخانه تولید نداشت؟‬ ‫تولی��د داش��تیم ولی ش��رایط کار مثل هم��ه واحدهای‬ ‫تولیدی دیگر بد بود‪ .‬مش��کل اصلی از وقتی ش��روع ش��د‬ ‫که من را خواس��تند وزارت صنایع و س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع و اعالم کردند ک��ه مدیریت و مالکیت‬ ‫کارخان��ه را بای��د فراموش کنم‪ .‬این صحب��ت برای حدود‬ ‫سال های ‪ ۶۲‬یا ‪ ۶۳‬است که به من گفتند کارخانه از حاال‬ ‫به بعد زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار‬ ‫دارد و یک نفر را به عنوان مدیر انجا گذاشتند و من اصال‬ ‫نمی دانستم که چه کاری باید انجام بدهم و دردم را به چه‬ ‫کسی بگویم؛ انگار فرزندم را گرفته بودند‪.‬‬ ‫€ €پس از اینک�ه مدیریت و مالکی�ت کارخانه را از‬ ‫شما گرفتند دیگر هیچ وقت انجا نرفتید؟‬ ‫نه‪ .‬دلم نبود‪ ،‬انها فرزندم را گرفته بودند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایران خودرو ‪ ۶۵۰‬قطعه‬ ‫و سایپا ‪ ۳۰۰‬قطعه‬ ‫را داخلی سازی کردند‬ ‫مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬در نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بیش از‬ ‫‪۲‬هزار قلم قطعه برای داخلی سازی ارائه و باالی‬ ‫‪۷۴۰‬میلیارد تومان قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬ص��ادق نجفی در‬ ‫نخس��تین نشس��ت جامعه بازرس��ی و نظارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیان ک��رد‪ :‬بیش از‬ ‫‪۷۵‬درصد مس��ائل اقتصادی از مرحله تولید تا‬ ‫توزی��ع و مصرف در بخ��ش تولید و خدمات به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بازمی گردد که‬ ‫نشانگر اهمیت و جایگاه این مجموعه است ‪.‬‬ ‫وی درباره نهضت داخلی سازی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه داخلی سازی شرکت ایران خودرو حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬قطعه و ش��رکت سایپا حدود ‪ ۳۰۰‬قطعه‬ ‫م��ورد نیازش��ان را برای داخلی س��ازی معرفی‬ ‫کردند و فراخوان های الزم را دادند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره نمایش��گاه ساخت داخل‬ ‫اف��زود‪ :‬در نخس��تین نمایش��گاه فرصت های‬ ‫س��اخت داخ��ل و رونق تولید بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫قلم قطعه برای داخلی سازی ارائه و باالی ‪۷۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫مش��اور عالی و دس��تیار وی��ژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬نقش بازرس��ان و ناظران در‬ ‫مجموعه وزارتخانه پیش��گیرانه دانست و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به مدیران ریس��ک پذیر‪ ،‬شجاع و جهادی‬ ‫نی��از داریم و معنای کار جهادی در واقع تالش‬ ‫تا پای جان است‪ .‬نجفی ادامه داد‪ :‬رونق تولید‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی و صیان��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫کاره��ای مهمی اس��ت که باید در دس��تور کار‬ ‫قرار بگیرند‪.‬‬ ‫خریدار سهام‬ ‫خودروسازان به شرط‬ ‫دخالت نکردن دولت‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت‪ :‬برای‬ ‫واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی های ش��رکت های خودروساز و‬ ‫بررس��ی اهلیت خریدار از مسائل مهم هستند‪،‬‬ ‫ضمن انکه خریدار اگاه نیز باید ش��رط دخالت‬ ‫نکردن دولت در این صنعت را برای خرید لحاظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫درب��اره ل��زوم تجدی��د ارزیابی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از پی��ش از واگ��ذاری س��هام دولت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به طور قط��ع‪ ،‬تجدی��د ارزیابی‬ ‫خودروس��ازی ها پیش از واگذاری سهام دولت‪،‬‬ ‫به س��ود شرکت های خودروس��از و سهامداران‬ ‫فعلی و خود دولت خواهد بود و به نظر می رسد‬ ‫که تجدید ارزیابی جزء برنامه های خودروسازان‬ ‫باش��د‪ .‬پیش از واگذاری سهام‪ ،‬تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ه��ای ش��رکت های خودروس��از ب��رای‬ ‫شفاف سازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران افزود‪:‬‬ ‫در ص��ورت تجدی��د ارزیابی دارایی ه��ا‪ ،‬اثبات‬ ‫می ش��ود دارایی های شرکت بس��یار بیشتر از‬ ‫رقم فعلی است و ش��رکت خودروساز مشمول‬ ‫ماده ورشکس��تگی قانون تجارت نخواهد شد و‬ ‫در این صورت‪ ،‬ش��رکت خودروساز با شفافیت‬ ‫بیشتری واگذار می شود‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش گفت‪ :‬یکی از دغدغه های مهم‬ ‫خری��داران س��هام دولت در خودروس��ازی ها‪،‬‬ ‫نگران��ی از احتم��ال قیمت گذاری دس��توری‬ ‫خودرو اس��ت؛ اس��یب ها و مش��کالت صنعت‬ ‫خ��ودرو به دلیل دخالت های بیش از حد دولت‬ ‫بوده و این در حالی اس��ت که س��هام دولت در‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت خودروساز ‪ ۱۴‬و ‪۱۷‬درصد است‪ ،‬اما‬ ‫دخالت ه��ای دولت در این صنعت بس��یار زیاد‬ ‫است و یک خریدار اگاه باید این شرط را برای‬ ‫خرید سهام لحاظ کند که دولت به دخالت های‬ ‫خود را در این صنعت پایان دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر بخش خصوصی س��هام‬ ‫دول��ت را خریداری کند و دولت در این صنعت‬ ‫دخال��ت نکند امید ب��ه بهبودی صنعت خودرو‬ ‫وج��ود دارد ام��ا اگر دخالت ه��ای دولت ادامه‬ ‫داش��ته باش��د وضعیت تغییری نخواهد کرد و‬ ‫«در روی همان پاشنه» خواهد چرخید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره اهلیت‬ ‫خریداران سهام دولت در خودروسازی ها گفت‪:‬‬ ‫باید از تجربه های ناموفق گذش��ته در واگذاری‬ ‫ش��رکت هایی مانند هپکو و ماشین سازی تبریز‬ ‫اس��تفاده کرد چراک��ه برخی اف��راد در کمین‬ ‫اس��تفاده از رانت هس��تند‪ .‬نعمت بخش افزود‪:‬‬ ‫کس��ی که قصد خرید سهام دولت را دارد باید‬ ‫با صنعت خودرو اش��نا باش��د و به نظر می رسد‬ ‫کنسرسیومی از قطعه سازان اهلیت الزم را برای‬ ‫خرید سهام دولت در خودروسازی ها دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تناسب نداشتن دریافتی و پرداختی حق بیمه خودرو عنوان شد‬ ‫نمایندگی ها‪ ،‬قطعات را به نرخ ازاد می فروشند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نیلوفر معتمد‪:‬‬ ‫در اعالم میزان‬ ‫خسارت به‬ ‫شرکت های‬ ‫ارزیاب خسارت‪،‬‬ ‫میزان خسارت‬ ‫بدنه کمتر از‬ ‫شخص ثالث‬ ‫است‬ ‫حسین قاسمی‪:‬‬ ‫حق بیمه ای که‬ ‫شرکت ها برای‬ ‫بیمه بدنه و‬ ‫شخص ثالث‬ ‫دریافت می کنند‪،‬‬ ‫بسیار ناچیز‬ ‫است‬ ‫سیالب ابتدای سال منجر به خسارت دیدن بسیاری‬ ‫از هموطنان ش��د و چون این س��یل در ای��ام نوروز بود‬ ‫به خودروهای بسیاری اس��یب زد‪ .‬پیش تر کارشناسان‬ ‫فع��ال بیمه ای از بیمه نبودن حج��م زیادی از خودروها‬ ‫گفت��ه بودند که این امر مش��کالتی را ب��رای صاحبان‬ ‫خودروه��ا به وج��ود اورده اس��ت‪ .‬غالمرضا س��لیمانی‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیم��ه در نشس��ت مجمع عمومی‬ ‫صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان کرده بود نقش‬ ‫فرهنگ س��ازی در کاهش س��وانح‪ ،‬تعیین کننده و مهم‬ ‫اس��ت و شورای عالی بیمه در کنار مقوله فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫مس��ئله طرح «راننده محوری» را نی��ز در صنعت بیمه‬ ‫دنبال می کند‪.‬‬ ‫در بح��ث خودرو این ام��ر برای صاحب��ان خودرو تا‬ ‫حدودی بهینه شده که برای بیمه وسیله نقلیه شخصی‬ ‫خود اقدام کنند اما به نظر می رس��د این امر مهم هنوز‬ ‫از س��وی صاحبان موتورس��یکلت جدی گرفته نش��ده‬ ‫چراکه س��لیمانی از تردد ‪ ۹‬میلیون راکب موتورسیکلت‬ ‫بدون بیمه نامه در کش��ور خبر داده و عنوان می کند در‬ ‫نشست های گوناگونی که با نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور‬ ‫و نهادهای ذی ربط برگزار ش��ده‪ ،‬راهکارهای گوناگونی‬ ‫برای کاهش تخلفات و تش��ویق موتورسیکلت س��واران‬ ‫برای تسهیل در تهیه بیمه نامه بررسی شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه موض��وع بیمه خودروها ش��امل ماش��ین و‬ ‫موتورس��یکلت را‬ ‫با یکی از ش��رکت های ارزیاب‬ ‫خس��ارت دنب��ال کرده که ای��ن کارشناس��ان از گرانی‬ ‫قطع��ات و تامی��ن نش��دن ان از س��وی نمایندگی ه��ا‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار بیمه بدنه پایین تر از شخص ثالث‬ ‫افزایش نرخ خودروه��ا بیمه بدنه را نیز گران کرده و‬ ‫ش��رکت های بیمه ای به صاحبان خودرو تاکید می کنند‬ ‫به دلی��ل گرانی قطعات برای بروزرس��انی بیمه نامه خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬البته بیمه وسیله نقلیه همیشه چالشی بوده‬ ‫که کش��ور ب��ا ان درگیر بوده و هنوز هم مش��کالت ان‬ ‫به طور کامل برطرف نش��ده اس��ت‪ .‬در این راستا برخی‬ ‫ش��رکت ها برای تش��ویق صاحبان خودرو تخفیف های‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪۵۰‬درصدی در نظر گرفته ان��د‪ .‬نیلوفر معتمد از‬ ‫کارشناسان حوزه بیمه و ارزیاب خسارت در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های ارزیاب خسارت زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت های بیمه هس��تند و به عنوان مثال شرکت ما‬ ‫با ‪ ۱۵‬ش��رکت بیم��ه ای ق��رارداد دارد‪ .‬در بحث میزان‬ ‫خس��ارتی که به ما اعالم می ش��ود (خسارت بیمه ثالث‬ ‫و بدنه) میزان خسارت بدنه کمتر از شخص ثالث است‪.‬‬ ‫این نشان می دهد امار صدور بیمه بدنه پایین تر بوده و‬ ‫افراد برای بیمه بدنه خودرو خود اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ازار بیمه بدنه رقابتی اس��ت و بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اس��ت که قانون مش��خصی دارد و همه‬ ‫ش��رکت های بیمه ای باید از ان پیروی و استفاده کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای بیمه نامه بدنه ش��رکت ها با توجه به بازار‬ ‫رقابتی که وجود دارد‪ ،‬می توانند مبلغ را به شکل قسطی‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬در این زمین��ه پیش پرداخت ها و تعداد‬ ‫قس��ط ها متفاوت است و هر ش��رکت می تواند با توجه‬ ‫به سرمایه و توان مالی خود برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫برای اینکه صاحبان خودرو س��رگردان نشوند پرداخت‬ ‫خس��ارت را براساس نرخ قطعه در بازار ازاد بپردازیم در‬ ‫حالی که مبلغ بیمه ای که دریافت کرده ایم براساس نرخ‬ ‫قطعات در نمایندگی ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات دهی شرکت های خارجی‬ ‫قاس��می گفت‪ :‬ش��رکت بیمه به این امید خودرویی‬ ‫مانند سمند که برای یکی از خودروسازان داخلی است‬ ‫را بیم��ه می کند که نمایندگی ه��ا قطعات مورد نیاز ان‬ ‫را تامی��ن کن��د که این گونه نیس��ت و انها م��ردم را به‬ ‫بازار ارجاع می دهند‪ .‬ش��رکت بیمه گذار هم ناگزیر باید‬ ‫خس��ارت قطعه را براساس نرخ بازار ازاد بپردازد‪ .‬با این‬ ‫روند ش��رکت های بیمه گذار متضرر شده و با ادامه ان‪،‬‬ ‫سرمایه این شرکت ها دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬ح��ق بیمه ای که در قب��ال خودرو در‬ ‫کش��ور دریافت می شود با مبلغ پرداختی این شرکت ها‬ ‫در مقاب��ل خس��ارات مطابق��ت ن��دارد‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته حق بیمه گران تر و شرایط ان متفاوت با ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال تا زمانی که خودرو تعمیر ش��ود‬ ‫ش��رکت مربوط‪ ،‬خودرویی مش��ابه خودرو بیمه گذار در‬ ‫اختیارش ق��رار می دهد یا هزین��ه ایاب وذهاب صاحب‬ ‫خودرو پرداخت می شود‪ .‬این کارشناس با گالیه از رویه‬ ‫بیمه گذاری در کش��ور گفت‪ :‬وقتی حق بیمه ثالث قرار‬ ‫اس��ت در کشور گران شود نهادهای گوناگون از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گرفته تا هیات وزیران ورود می کند‪.‬‬ ‫حاش��یه مسائل بیمه ای در کشور ما زیاد است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬اگر همان شیوه کشورهایی مانند المان در ایران‬ ‫پیاده ش��ود ممکن است این شبهه پیش اید که شرکت‬ ‫ارزیاب با تعمیرگاه ش��ریک اس��ت تا مبل��غ باالتری از‬ ‫صاحب خودرو دریافت کند‪.‬‬ ‫ش��رکت بیم��ه به ای��ن امید خودرویی مانند س��مند که ب��رای یکی از‬ ‫خودروسازان داخلی است را بیمه می کند که نمایندگی ها قطعات مورد‬ ‫نیاز ان را تامین کنند اما این گونه نیس��ت و انها مردم را به بازار ارجاع‬ ‫می دهند‪ .‬ش��رکت بیمه گذار هم ناگزیر باید خسارت قطعه را براساس‬ ‫نرخ بازار ازاد بپردازد‬ ‫معتمد خاطرنش��ان کرد‪ :‬مبلغ بیمه نامه یکی است و‬ ‫نرخ ان افزایش داشته اما کاهش نداشته است و درباره‬ ‫تخفیف های��ی که برخی ش��رکت های بیم��ه ای اعمال‬ ‫می کنند بیش��تر در بحث قس��ط بندی و پیش پرداخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت حق بیمه در دریافت و پرداخت‬ ‫حسین قاس��می از دیگر کارشناسان ارزیابی خسارت‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه ب��ه گرانی خودروها و قطعات‬ ‫ان مبلغی که شرکت های بیمه گر از افراد در قبال بیمه‬ ‫بدنه و ش��خص ثال��ث دریافت می کنن��د‪ ،‬رقم ناچیزی‬ ‫است‪ .‬بسیاری از قطعات خودرو در نمایندگی های مجاز‪،‬‬ ‫موجود نیس��ت اما ما به عنوان شرکت های بیمه ای این‬ ‫قطعات را به نرخ ازاد محاس��به و هزینه ان را پرداخت‬ ‫می کنی��م‪ .‬ام��ا ح��ق بیمه ای ک��ه در این ب��اره دریافت‬ ‫کرده ایم خیلی کمتر از نرخ قطعات بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بیمه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا ش��رکت های بیمه‪ ،‬قطعات را خ��ود تهیه می کنند و‬ ‫در اختیار صاحب��ان خودرو می گذارن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫بعضی م��وارد قطعات تهیه و در اختی��ار بیمه گذار قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬نمایندگی های مجاز موظ��ف به تامین قطعه‬ ‫ب��رای خودروهای��ی که ب��ه انها تعهد خدم��ات پس از‬ ‫فروش دارند‪ ،‬هس��تند‪ .‬تفاوتی ه��م نمی کند چه برای‬ ‫خودروه��ای داخلی و چه خارجی مانند هیوندا‪ ،‬کیا و‪...‬‬ ‫‪.‬قاسمی با بیان اینکه در شرایط فعلی حتی نمایندگی ها‬ ‫ه��م قطعات را نمی توانند ب��رای صاحبان خودرو تامین‬ ‫کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬وقت��ی صاحبان خودرو به ش��رکت های‬ ‫نمایندگ��ی مراجع��ه می کنن��د اعالم می ش��ود قطعات‬ ‫موجود نیس��ت حتی نمایندگی های خودروهای داخلی‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اگر در سمت راننده ال‪ ۹۰‬دچار خسارت‬ ‫ش��ود و صاحب خودرو ب��ه نمایندگی مراجعه کند‪ ،‬نرخ‬ ‫ان را ح��دود ‪۹۰۰‬هزار تومان اع�لام می کنند اما برای‬ ‫خری��د‪ ،‬می گوین��د موجودی ندارند و بای��د از بازار ازاد‬ ‫تامی��ن کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب این نرخ ح��دود ‪۶‬میلیون‬ ‫توم��ان می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬با همین یک قلم‪ ،‬مش��خص‬ ‫می ش��ود حق بیمه ای که شرکت های برای بیمه بدنه و‬ ‫بیمه شخص ثالث دریافت می کنند‪ ،‬بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه برای خودرویی ک��ه نرخ ان ‪۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان دارد حق بیمه بدنه ان یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان و بیمه ش��خص ثالث یک میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت که بیمه گر انچه برای خس��ارت پرداخت‬ ‫می کند بس��یار بیشتر است زیرا بیش��تر قطعات باید از‬ ‫بازار ازاد و با نرخ باال تهیه شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬چون شرکت های تامین کننده‬ ‫قطعات اعالم می کنند قطعه ندارند ما نیز ناگزیر هستیم‬ ‫‹ ‹هزینه بیمه‬ ‫قاس��می درباره نرخ بیمه ها هم گف��ت‪ :‬میانگین حق‬ ‫بیم��ه ش��خص ثال��ث ‪۲‬میلیون توم��ان و بدن��ه حدود‬ ‫‪۵‬میلیون تومان است‪ .‬او افزود‪ :‬بیشترین مشکل بیمه ای‬ ‫در زمین��ه خودروه��ای خارج��ی به وی��ژه خودروهای‬ ‫چینی است‪ .‬خوش��بختانه امس��ال از بیمه بدنه بیشتر‬ ‫اس��تقبال شده و می توان گفت به طور تقریبی ‪۶۵‬درصد‬ ‫خودروهای کشور بیمه بدنه دارند‪ .‬همچنین چون بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اجباری اس��ت ‪۹۰‬درصد خودروها دارای‬ ‫بیمه شخص ثالث هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه موتورسیکلت‬ ‫این کارش��ناس بیم��ه درب��اره بیمه موتورس��یکلت‬ ‫ه��م گفت‪ :‬ب��ه این دلیل ک��ه صاحبان موتورس��یکلت‬ ‫از قش��ر کم درام��د کش��ور هس��تند به ط��ور معم��ول‬ ‫ب��رای بیم��ه اق��دام نمی کنن��د‪ .‬عل��ت اصل��ی اینک��ه‬ ‫بیش��تر موتورس��یکلت ها بیم��ه نیس��تند به ای��ن امر‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬قاس��می گفت‪ :‬وقتی نرخ موتورس��یکلت‬ ‫‪۱۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬پرداخت ‪۸۰۰‬هزار تومان حق‬ ‫بیمه برای صاحبان این وسیله نقلیه بسیار سنگین است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بخ��ش زیادی از رانندگان موتورس��یکلت‬ ‫دارای گواهینامه نیس��تند‪ .‬راکبان موتورس��یکلت وقتی‬ ‫گرفت��ن گواهینام��ه را ضروری نمی دانن��د به طور قطع‬ ‫برای گرفتن بیمه هم اهمیتی قائل نیستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظام مالیاتی و عدالت اجتماعی‬ ‫عب�اس مجیدی نژاد‪-‬رئی�س انجم�ن صنف�ی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‪ :‬مالیات به عنوان ابزاری مهم در‬ ‫سیاست مالی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬نظام مالیاتی در تمام جوامع‬ ‫به عن��وان ابزاری تعیین کنن��ده در چگونگی نیل به توس��عه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تامین عدالت اجتماعی و سازمان دهی فعالیت های‬ ‫اقتصادی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نظام‬ ‫مالیات��ی فقط ب��رای تامین منابع دولت نب��وده‪ ،‬بلکه باید در‬ ‫خدمت تولید و تشویق س��رمایه گذاری‪ ،‬توزیع دوباره درامد‬ ‫باش��د و رونق بازار س��رمایه را فراهم کند و در نهایت موجب‬ ‫رفاه عمومی بیش��تر ش��هروندان ش��ود‪ .‬مالیات را یک هزینه‬ ‫اجتماع��ی تعریف کرده اند که عم��وم افراد جامعه با پرداخت‬ ‫ان در راس��تای بهره وری از منابع و امکانات در یک کشور ان‬ ‫را می پردازن��د‪ .‬مالیات ابزاری ب��رای توزیع عادالنه ثروت بین‬ ‫قش��رهای گوناگون جامعه بوده و باعث ایجاد توزیع درامدها‬ ‫خواهد شد‪ .‬دولت با تعیین انواع مالیات ها برای افراد حقیقی‪،‬‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬س��ازمان ها و نهاد های دولتی در کشور‪،‬‬ ‫بودج��ه الزم را برای بسترس��ازی و رفع نیازه��ای اولیه برای‬ ‫توس��عه زیرساخت های شهری و پیشبرد درست و بهینه امور‬ ‫در کشور فراهم می کند؛ از جمله این فعالیت ها استقرار امنیت‪،‬‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬اموزش و پرورش و ایجاد زیرس��اخت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم در توسعه اقتصادی رش��د اقتصادی همراه‬ ‫ب��ا تغییرات در اقتصاد داخلی و همراه با افزایش ظرفیت های‬ ‫تولیدی در کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬مالیات یک��ی از مولفه های‬ ‫کارامدی است که عامل رشد و توسعه اقتصادی را‬ ‫در جامعه پی ریزی می کند و دولت از طریق مالیات‬ ‫می تواند تورم را در کش��ور کنت��رل کند‪ .‬مالیات ها‬ ‫می توانند از طریق کنترل بر درامدها‪ ،‬باعث ش��وند‬ ‫تقاضا برای کاالهای مصرفی کاهش یافته و عرضه‬ ‫و تقاضا متعادل شود و به این ترتیب تورم ناشی از‬ ‫فش��ار تقاضا را با استفاده از مالیات می توان از بین‬ ‫ برد‪ .‬یکی دیگ��ر از مهم ترین دالیل گرفتن مالیات ها‪ ،‬کاهش‬ ‫فاصل��ه طبقاتی بین عموم افراد مردم جامعه اس��ت‪ .‬در اصل‬ ‫توس��عه به معنای واقع��ی کلمه یعنی ایجاد ی��ک رفاه برای‬ ‫تمام قش��رهای جامعه است‪ .‬بدون ش��ک یکی از مهم ترین‬ ‫دالی��ل برای دریافت مالیات بای��د عدالت اجتماعی و کاهش‬ ‫فاصل��ه طبقاتی بین ملت باش��د‪ .‬البته این م��ورد که اقتصاد‬ ‫در کش��ور دچار بیماری مزمن ش��ده و این بیماری عوارض‬ ‫خ��ود را به دنبال خواهد داش��ت را نمی ت��وان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫هنگامی که ساختار و سازمان اجتماعی مانند حلقه های یک‬ ‫زنجیره که بهم متصل هستند دیده نشود و دیدگاه نظام مند‬ ‫بر ساختار اجرایی کشور حاکم نباشد‪ ،‬بسیاری از عوامل برای‬ ‫رش��د و توسعه به ضد خود تبدیل می شود‪ .‬نوسان های ارزی‬ ‫و جهش ان در چندین دوره ریاس��ت جمهوری گذش��ته در‬ ‫عمل مسیر س��رمایه گذاری را دچار چالش های اساسی کرده‬ ‫و دیگر رغبتی به انجام این امور ازس��وی کارافرینان نیست؛‬ ‫بنابرای��ن نقدینگی جذب بازار های کاذب از جمله ارز و ملک‬ ‫شده و روابط داللی و واسطه گری بر اقتصاد حاکم شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی عرصه برای بنگاه های تولیدی و‬ ‫خدماتی تنگ ش��ده و عاملی برای فرار س��رمایه از‬ ‫این بخش های به وجود امده است‪ .‬در بازار معامالت‬ ‫کاال و خدم��ات به دالی��ل ضع��ف نظ��ام نظارتی و‬ ‫قانون��ی‪ ،‬نوعی بازار پنهان که به ان بازار زیرزمینی‬ ‫گفته می ش��ود به وجود ام��ده و تالش عده ای افراد‬ ‫سودجو در راستای دور زدن محدودیت های قانونی‬ ‫جامع��ه به پدید امدن اقتصاد زیرزمینی منجر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البته عامل تشدید کننده در این بازار حضور گستره نهاد های‬ ‫دولتی در اقتصاد بوده که بس��ترهای مناس��ب را برای تعداد‬ ‫معدود از اف��راد از این رانت ها را اماده کرده اس��ت‪ .‬مواردی‬ ‫اینچنینی می تواند منجر به پیدایش انحصارگران و محتکران‬ ‫قدرتمندی در جامعه شوند که از بدنه نهادهای دولتی بوده و‬ ‫ب��ه حدی قدرت و توان مالی پیدا کرده اند که خود دولت هم‬ ‫نمی تواند ب��ه مقابله با انها بپردازد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬درامد ایجاد‬ ‫شده از این فعالیت ها منجر به فرار سرمایه از جامعه تولیدی و‬ ‫نابودی اقتصاد می شود‪ .‬تازه ترین اطالعات به دست امده نشان‬ ‫می دهد اصناف به طور میانگین ‪۷۹۰‬هزار تومان در هر س��ال‬ ‫مالیات قطعی می پردازند که این رقم کمتر از متوسط مالیات‬ ‫کارمندان دولت اس��ت‪ .‬براساس اعالم س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور‪۸۸۰‬میلیارد توم��ان از یک میلی��ون و ‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫صنفی در س��ال گذشته مالیات دریافت ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫مفهوم کارمندان دولت از اصناف‪ ،‬مالیات بیش��تری پرداخت‬ ‫می کنند و ان بدتر افراد و سازمان های که باید بار مالیاتی را‬ ‫به دوش بکشند مالیات نمی پردازند‪ .‬مدیرکل دفتر مبارزه با‬ ‫پولش��ویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته «فقط در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬رقمی معادل ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل شناسایی فرارهای مالیاتی‪ ،‬تشخیص و مطالبه شده که‬ ‫از این رقم‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان مربوط به بررس��ی‬ ‫تراکنش‪‎‬های سنگین و مشکوک بانکی‪ ۱۱۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫مربوط به اعمال ماده ‪ ۱۸۱‬قانون مالیات‪‎‬های مستقیم و ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۵۶۰‬میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی‬ ‫مرب��وط به سوء‪‎‬اس��تفاده از معافیت‪‎‬های ص��ادرات و مناطق‬ ‫وی��ژه و ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی درباره محصوالت پتروش��یمی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیر‪‎‬کل دفتر بازرس��ی ویژه‪ ،‬مبارزه با پولشویی‬ ‫و فرار مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور همچنین درباره‬ ‫اقدام های انجام شده در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده‬ ‫‪ ۱۸۱‬قانون مالیات‪‎‬های مس��تقیم نیز گفت‪ :‬از زمان تصویب‬ ‫و اب�لاغ ایین‪‎‬نامه اجرایی موضوع م��اده ‪ ۱۸۱‬ق‪.‬م‪.‬م تا پایان‬ ‫خرداد ‪ ،۱۳۹۸‬عملیات اجرایی موضوع این ماده‪ ،‬درباره تعداد‬ ‫‪ ۶۰۰‬مودی مالیاتی انجام شده است»‪ .‬مهم ترین مولفه برای‬ ‫دس��تیابی به یک جامعه مرفه همراه با عدالت اجتماعی اهرم‬ ‫مالیات اس��ت‪ ،‬اما با وج��ود قوانین متناق��ص‪ ،‬خال یک نهاد‬ ‫نظارتی و زمینه س��ازی برای بهره ب��رداری از رانت برای افراد‬ ‫و بنگاه های خاص‪ ،‬ب��ار مالیاتی به دوش مردم افتاده که این‬ ‫پدی��ده عامل از بین رفتن عدالت اجتماعی ش��ده و در عمل‬ ‫مالیات نه تنها در راستای توسعه نبوده‪ ،‬بلکه خود عاملی برای‬ ‫ازدیاد فاصله شده و به ضد خود تبدیل شده است‪.‬‬ ‫تولید «پژو ‪ »۳۰۱‬زمینه ساز تولیدات باکیفیت در کشور است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬نیازمند خودرویی همچون پژو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫سوی ایران خودرو بودیم‪.‬‬ ‫احم��د انارکی محمدی در گفت وگو با نبض بازار با اش��اره‬ ‫ب��ه تولید خودرو پژو ‪ ۳۰۱‬از س��وی ایران خ��ودرو گفت‪ :‬ما‬ ‫نیازمند خودرویی همچون پژو ‪ ۳۰۱‬از س��وی ایران خودرو‬ ‫بودی��م‪ .‬وی با بیان اینکه کش��ورهایی همچون چین روزانه‬ ‫دس��ت به تولید خودروهای جدید می زنند‪ ،‬افزود‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفتن این ش��رایط انتظار این است که ما هم در کشورمان‬ ‫شاهد پیش��رفت در عرصه خودرو باشیم که تولید پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫می تواند در همین راس��تا قرار گیرد‪ .‬ای��ن نماینده مجلس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به قرار گرفتن در ش��رایط تحریم تولید‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬می تواند گام مهمی تلقی ش��ود و این امیدواری را‬ ‫به جامع��ه تزریق و نوعی اثبات کند ک��ه تحریم ها بدون اثر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید خودرو ‪ ۳۰۱‬زمینه ساز تولیدات‬ ‫باکیفیت در کش��ور اس��ت که می تواند با س��ایر خودروهای‬ ‫داخلی رقابت کند‪ .‬انارکی محمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع می توانی��م در کیفی��ت تولید خ��ودرو حرف��ی برای‬ ‫گفتن داش��ته باش��یم که تولید خودرو پ��ژو ‪ ۳۰۱‬نمونه ای‬ ‫از ان است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫فوالد اتیه خلیج فارس به دنبال‬ ‫راه اندازی واحد الکترود گرافیتی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی با ایجاد ‪ 3000‬شغل در مناطق محروم عملیاتی شد‬ ‫گام های بزرگ برای نجات معادن کوچک غیرفعال‬ ‫‹ ‹اغ�از راه ان�دازی مع�ادنکوچ�ک در مناط�ق‬ ‫محروم‬ ‫مع��اون امور مع��دن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس گفت‪ :‬راه اندازی معادن کوچک در اس��تان های‬ ‫محروم اغاز ش��ده است‪ .‬جعفر س��رقینی تصریح کرد‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫ارزش افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک اس��ت اما‬ ‫‪۷۰‬درصد اشتغالزایی به همراه دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ارزش تولیدات‬ ‫معادن کوچک مقیاس راه اندازی ش��ده‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه توس��عه معادن کوچک بهترین رویکرد‬ ‫برای اش��تغالزایی پایدار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مصمم به توسعه طرح احیا و توسعه معادن کوچک است‪.‬‬ ‫س��رقینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این طرح بای��د مناطق محروم را‬ ‫بیش��تر مورد توجه ق��رار داد‪ .‬وی درب��اره ارزش تولیدات معدنی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذشته‪ ،‬ارزش مواد معدنی و زنجیره‬ ‫فراوری حدود ‪ ۲۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان به تحقیقات صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در این همایش خبر داد‪ :‬با امضای‬ ‫تفاهمنام��ه بی��ن معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫و انجم��ن ف��والد با ایمی��درو‪ ،‬صندوق پژوهش و فن��اوری فوالد‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان بودج��ه به تحقیقات و ن��واوری این‬ ‫صنع��ت اختصاص می دهد‪ .‬خداداد غریب پور ادامه داد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫تعامل با دانش��گاه ها را در راستای توس��عه پژوهش‪ ،‬بومی سازی‬ ‫و تعمی��ق س��اخت داخل ادامه خواه��د داد‪ .‬وی همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پای��ش تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام با تش��کیل کارگروه‬ ‫پژوه��ش در ایمیدرو کلید خورده اس��ت‪ .‬به گفت��ه غریب پور‪ ،‬با‬ ‫تشکیل کنسرسیوم های معدنی‪ ،‬اهداف معدن و صنایع معدنی با‬ ‫س��رعت بیشتری دنبال خواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو‬ ‫امادگ��ی تعامل ب��ا دس��ت اندرکاران طرح ملی احی��ای معادن‬ ‫کوچ��ک را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم ای��ن رویداد منجر به همکاری‬ ‫بیش��تر فعاالن این بخش برای توس��عه معادن کوچک شود‪ .‬وی‬ ‫‹ ‹همکاری اکتشافی با ایمیدرو‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور نیز در یکی از پنل ه��ای تخصصی اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫سازمان با همکاری ایمیدرو قرار است کار ژئوفیزیک هوایی پهنه‬ ‫دیواندره در اس��تان کردس��تان را انجام دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی در س��ال جاری‪ ،‬کار اکتشاف‬ ‫‪ ۱۹۲‬ه��زار کیلومتر مرب��ع را انجام می دهد که ش��امل ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫کیلومتر ژئوفیزیک هوایی اس��ت‪ .‬ش��هیدی گفت‪ ۹۸.۳ :‬درصد‬ ‫معادن کشور کوچک مقیاس هس��تند و با توجه به اینکه تعریف‬ ‫مش��خصی از این معادن وجود ندارد‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور معیارهایی برای سنجش اندازه معادن‬ ‫در نظر گرفته که شامل میزان سرمایه‪ ،‬عمق معدن و میزان تولید‬ ‫و فناوری مورد استفاده در معادن است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی ‪ ۱۵۰‬معدن در فاز نخست‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫در هدف گذاری س��ال ‪ ،۹۸‬پیش بینی ش��ده اس��ت ‪ ۶۰۰‬بس��ته‬ ‫س��رمایه گذاری عملیات��ی ش��ود که حاص��ل ان ایج��اد ‪۳‬هزار‬ ‫ش��غل اس��ت‪ .‬وجیه اهلل جعف��ری‪ ،‬دبیر ش��ورای راهبردی طرح‬ ‫احیای مع��ادن کوچک مقی��اس تصریح کرد‪ :‬این تعداد بس��ته‬ ‫س��رمایه گذاری برای فعال س��ازی ‪ ۱۵۰‬معدن‪ ،‬منج��ر به ایجاد‬ ‫ش��غل برای ‪۳‬هزار نف��ر در حوزه معادن کوچک می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫یاداوری اینکه فعال س��ازی مع��ادن کوچک‪ ،‬هم اکنون به عنوان‬ ‫طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی در بند ‪ ۳۷‬سیاست های ابالغی‬ ‫گنجانده ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۴۸ :‬مع��دن در حال تجهیز‬ ‫هس��تند که بیشتر انها در اس��تان مرکزی قرار دارند‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه ایمیدرو مجری طرح اس��ت و طرح را برای انجام به شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران تفویض کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۲۶‬مع��دن کوچک مقیاس اطالعات خود را ارس��ال کرده اند و‬ ‫در ‪ ۹‬اس��تان‪ ،‬پردازش اطالعات‪ ،‬تکمیل ش��ده و یک اس��تان نیز‬ ‫در حال پردازش اطالعات اس��ت‪ .‬از تعداد معادن پردازش ش��ده‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬صبح دی��روز همایش « رون��ق تولید با احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس» ب��ا حضور جمع‬ ‫زیادی از فعاالن معدنی سراس��ر کش��ور‪ ،‬تش��کل های معدنی و‬ ‫مدیران عامل ش��رکت های ب��زرگ معدنی حامی معادن کوچک‬ ‫از س��وی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی به نیابت از س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‬ ‫در هت��ل ارم ته��ران برگزار ش��د‪ .‬قرار بود در ای��ن همایش‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز حضور داش��ته باش��د و از نزدیک به‬ ‫درددل فع��االن معادن کوچک گ��وش کند اما به دلیل حضور در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نتوانست تا اخرین دقایق‪ ،‬خود را به این‬ ‫همایش برساند‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ک��ه یکی از طرح های مصوب س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت‪ ۲ ،‬پنل تخصصی چالش های فعال سازی معادن‬ ‫کوچک مقیاس و راهکارها با حضور وجیه اهلل جعفری مدیرعامل‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئیس خانه‬ ‫معدن‪ ،‬بهرام ش��کوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران و علی یزدانی مش��اور مدیرعامل میدکو‬ ‫و مه��رداد اکبریان رئیس انجمن س��نگ اهن در همایش معادن‬ ‫کوچک و متوسط برگزار شد‪.‬‬ ‫پنل سیاس��ت ها و برنامه های حمایتی برای پیاده سازی طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس نیز با حضور‬ ‫خ��داداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬جعفر س��رقینی‬ ‫معاون ام��ور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬علیرضا‬ ‫ش��هیدی رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی‪،‬‬ ‫داریوش اسماعیلی رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫و عس��گری معاون بانک توس��عه صنعت و معدن به طور جداگانه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بخ��ش پایانی همایش رون��ق تولید با احیا و‬ ‫فعال سازی معادن کوچک‪ ۲ ،‬تفاهمنامه به امضا رسید‪ .‬در بخش‬ ‫پایانی این همایش تفاهمنامه س��ه جانب��ه ای بین بانک صنعت‬ ‫و مع��دن و صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی و‬ ‫ایمپاس��کو به منظور تامی��ن مالی برای توس��عه معادن کوچک‬ ‫مقیاس به امضا رس��ید‪ .‬تفاهمنام��ه دوجانبه دیگری میان بانک‬ ‫صنع��ت و معدن با صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی نیز امضا شد‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��رمایه صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬امس��ال به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان افزایش خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مخالف تامین مالی به روش لیزینگ در بخش معدن‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬معدن فعال و قابل توسعه با ایجاد اشتغال جدید بوده اند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ۱۸۵ ،‬معدن نیز غیر فعال هس��تند و قابلیت احیا دارند‪.‬‬ ‫در حوزه معادن کوچک‪ ۴۷ ،‬بلوک بندی تعریف ش��ده اس��ت که‬ ‫با س��اخت واحد فراوری ثابت‪ ،‬قابل فعالیت هس��تند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران گف��ت‪ :‬در ‪ ۵‬مورد نیز‬ ‫تسهیالت زیرساختی‪ ،‬ارائه شده و این تعداد معادن به سمت فعال‬ ‫ش��دن می روند‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون مشکل ‪ ۱۳‬معدن با معرفی به‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی رفع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬م��ورد نیز دارای مش��کل حقوقی بودند ک��ه درحال حاضر به‬ ‫نوعی مشکل انها برطرف شده است‪ .‬جعفری به پاالیش اطالعات‬ ‫معادن کوچک اشاره کرد و گفت‪ :‬از ‪ ۲۷‬نمونه معدن پایش شده‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬درصد مشکل تامین نقدینگی‪ ۱۲ ،‬درصد مشکل زیرساخت‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد مش��کل تکمیل اکتشاف‪ ۱۰ ،‬درصد مشکل حقوقی و‬ ‫‪ ۵‬درصد مشکل بازار داشته اند‪ .‬وی به تاثیر برنامه ها و اقدامات در‬ ‫این طرح‪ ،‬اش��اره و تاکید کرد‪ :‬اگر این ‪ ۲۷‬پروژه عملیاتی ش��وند‪،‬‬ ‫‪ ۶۲‬معدن تاثیر مثبت می گیرن��د‪ .‬همچنین با اجرای پروژه های‬ ‫زیرس��اختی‪ ۴۴ ،‬معدن و چنانچه ‪ ۵۵‬پروژه مس��تقل انجام شود‬ ‫‪ ۳۵۰‬معدن‪ ،‬تاثیر قابل توجه می پذیرند‪ .‬مدیرعامل شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم پس از این‬ ‫همایش‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫با سرعت و دقت بیشتری پیش رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت مس اماده خرید محص�ول از معادن‬ ‫کوچک است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران گفت‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫می شود تعدادی از معادن کوچک‪ ،‬با تشکیل کنسرسیوم تجمیع‬ ‫ش��وند و در کنار انها کارخانه فراوری راه اندازی ش��ود‪ .‬اردش��یر‬ ‫س��عدمحمدی که در پنل نخس��ت همایش رونق تولید با احیا و‬ ‫فعال سازی معادن کوچک مقیاس سخن می گفت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت مس‪ ،‬اماده خرید محصول مورد نیاز خود از معادن کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در کشور برای همین میزان‬ ‫ظرفیت ذوب مس به ‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن کنسانتره مس نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که تولید کنس��انتره در کشور فقط یک میلیون‬ ‫و ‪۱۰۰‬هزار تن اس��ت که نشان می دهد به افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫میزانتولیدکنسانترهنیازداریمومعادنکوچکمی توانندبخشی‬ ‫از این نیاز را تامین کنند‪ .‬س��عد محمدی در همین زمینه افزود‪:‬‬ ‫شرکت مس از سرمایه گذاران در کنسانتره مس و معادن حمایت‬ ‫وی��ژه خواهد کرد‪ ،‬همچنین با معدنداران مس‪ ،‬اماده مش��ارکت‬ ‫در معادن کوچک و متوس��ط در زمینه اکتش��افات و تولید مس‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت میدکو از معادن کوچک‬ ‫در ای��ن پنل‪ ،‬علی یزدانی‪ ،‬مش��اور مدیرعام��ل میدکو در امور‬ ‫معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬میدکو ب��ا بیش از ‪ ۳۰‬معدن کوچک قرارداد دارد‪.‬‬ ‫همچنین در اس��تان های کرمانش��اه‪ ،‬همدان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬قزوین و‪ ...‬فعالیت های توس��عه ای داریم‪ .‬یزدانی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬میدکو با حض��ور در ‪ ۳۵‬پروژه و س��رمایه گذاری ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬نق��ش بارزی در بخش مع��دن و صنایع معدنی دارد‪ .‬میدکو‬ ‫همچنی��ن امادگ��ی س��رمایه گذاری در مع��ادن غیرفل��زی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫عزیز قنواتی در گفت وگو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کرد‬ ‫فوالد اتیه خلیج فارس به دنبال راه اندازی واحد الکترود گرافیتی‬ ‫سارا اصغری‪ :‬مجتمع فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫س��هامی خاص به عنوان نخس��تین واحد تولید‬ ‫ف��والد در زمین��ی ب��ه مس��احت ‪۲۰‬هکت��ار در‬ ‫شهرک های صنعتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت این ش��رکت که از س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫بهره برداری رسیده‪ ،‬مربوط به تولید میلگردهای‬ ‫فوالدی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا ظرفیت��ی ح��دود ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫تن در س��ال مش��غول تولید اس��ت‪ .‬میلگردهای‬ ‫تولی��دی ش��رکت اتی��ه خلیج ف��ارس درح��ال ‬ ‫حاض��ر ب��ه کش��ورهای همج��وار نی��ز ص��ادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬از مزای��ای ای��ن ش��رکت‪ ،‬نزدیکی به‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان برای تامین مواد اولیه‬ ‫و همچنین نزدیکی به دریا برای صادرات است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی عزی��ز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫ش��رکت ف��والد امیرکبی��ر کاش��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جدی��د ف��والد اتی��ه خلیج فارس ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه درب��اره برنامه ه��ای ای��ن ش��رکت‬ ‫ب��ا وی گفت وگوی��ی انج��ام داده ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین امیرکبیر کاش��ان اواخر اذر س��ال ‪۹۵‬‬ ‫در س��مت مدیرعامل��ی ای��ن ش��رکت منصوب‬ ‫ش��د و ‪ ۲۷‬تی��ر ‪ ۹۸‬از س��مت مدیرعامل��ی این‬ ‫شرکت جابه جا ش��د اما هم اکنون با مدیرعاملی‬ ‫ش��رکت فوالد اتیه خلیج ف��ارس همچنان عضو‬ ‫هیات مدی��ره فوالد امیرکبیر کاش��ان باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €درباره ش�رکت فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد اتی��ه خلیج فارس در اس��تان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬نخستین ش��رکت فوالدسازی است‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در شهرک صنعتی تاسیس‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وقت گش��ایش شد‪ .‬تولید این شرکت در‬ ‫فاز نخس��ت میلگرد ب��وده و هم اکنون با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۴۵۰‬هزار تن مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫€ €چه طرح های توسعه ای برای این شرکت‬ ‫درنظر گرفته شده است؟‬ ‫فازهای توس��عه ای این کارخانه در مراحل بعد‬ ‫از تولید ورق با ظرفیت ‪۴۵۰‬هزار تنی اس��ت که‬ ‫مش��اوره ان نیز گرفته شده و طرح توجیهی ان‬ ‫انجام و با سازندگان ان نیز مذاکره شده است که‬ ‫معتقدی��م با چابکی بخش خصوص��ی این کار با‬ ‫موفقیت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فازهای بعدی توس��عه فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫ش��امل نورد تیراهن با ظرفی��ت ‪۴۵۰‬هزار تن و‬ ‫تاس��یس یک واحد الکت��رود گرافیتی با ظرفیت‬ ‫س��االنه ‪۳۰‬هزار تن است که طرح های توجیهی‬ ‫ای��ن دو فاز نیز انجام ش��ده اند‪ .‬البت��ه فاز ورق و‬ ‫الکت��رود گرافیتی در اولویت نخس��ت طرح های‬ ‫توسعه ای قرار دارند‪.‬‬ ‫فازهای بعدی توس��عه فوالد اتیه خلیج فارس ش��امل نورد‬ ‫تیراه��ن ب��ا ظرفی��ت ‪۴۵۰‬هزار تن و تاس��یس ی��ک واحد‬ ‫الکترود گرافیتی با ظرفیت س��االنه ‪۳۰‬هزار تن اس��ت که‬ ‫طرح های توجیهی این دو فاز نیز تهیه شده اند‬ ‫€ €ایا برای وارد ک�ردن تجهیزات الکترود‬ ‫گرافیتی با مشکلی روبه رو نیستید؟‬ ‫چون این واحد به ص��ورت ‪۱۰۰‬درصد متعلق‬ ‫ب��ه بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬از این رو ب��رای وارد‬ ‫ک��ردن تجهیزات‪ ،‬این واح��د راهکارهای خود را‬ ‫دنبال می کن��د‪ .‬بنابراین قص��د دارد فناوری ان‬ ‫را خری��داری و با ترکیب��ی از متخصصان داخلی‬ ‫و خارج��ی این کارخانه را راه ان��دازی کند‪ .‬فکر‬ ‫می کنم بخش خصوص��ی راحت تر بتواند در این‬ ‫زمین��ه اقدام های��ی را انجام دهد‪ .‬م��ا به عنوان‬ ‫بخش خصوصی می خواهیم برای تامین الکترود‬ ‫گرافیتی در کنار بخش دولتی با سرعت بیشتری‬ ‫نیاز فوالدسازان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €در مجموع�ه چن�د نف�ر مش�غول کار‬ ‫هستند؟‬ ‫درحال حاضر به طور مستقیم ‪ ۳۵۰‬نفر مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ .‬در صنعت فوالد به طور معمول هر‬ ‫نفر اش��تغال مس��تقیم برای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬نفر به طور‬ ‫غیرمس��تقیم اش��تغال ایجاد می کند که در این‬ ‫واح��د نیز بی��ش از ‪ ۸‬برابر اش��تغال مس��تقیم‪،‬‬ ‫اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €در تامین مواد اولیه با مش�کلی روبه رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫مش��کلی برای تامین مواد اولی��ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مزیت��ی که این کارخانه دارد‪ ،‬همجواری با فوالد‬ ‫خوزس��تان است که می تواند ش��مش مورد نیاز‬ ‫خ��ود را به س��ادگی از این واح��د تامین کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر به دلی��ل همجواری ب��ا دریا دارای‬ ‫مزیت صادراتی است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به همج�واری این واحد با دریا‪،‬‬ ‫ای�ن مجتمع چه میزان از تولی�د خود را به‬ ‫صادرات اختصاص می دهد؟‬ ‫ح��دود ‪ ۹۰‬ت��ا ‪۹۵‬درصد محصوالت ش��رکت‬ ‫ف��والد اتی��ه خلیج فارس به ص��ادرات اختصاص‬ ‫داده شده و در کل این شرکت با هدف صادراتی‬ ‫تاس��یس شده اس��ت‪ .‬از این رو در نمایشگاه های‬ ‫دیگر کشورها نیز شرکت داریم‪ .‬چند وقت پیش‬ ‫در نمایش��گاه بغداد حضور داش��تیم‪ .‬هم اکنون‬ ‫نمایشگا ه سوریه را پیش رو داریم که قصد داریم‬ ‫در این نمایشگاه حضور داشته باشیم و صادرات‬ ‫به عراق و س��وریه ج��زو برنامه های ما به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬همچنین در بحث تب��ادالت تجاری و‬ ‫ترانزیت کاال و کمک به توس��عه صادرات و حتی‬ ‫س��اخت یک کارخان��ه فوالد در ع��راق‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫€ €سخن تکمیلی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫با بخش��نامه جدیدی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره خرید ش��مش از ب��ورس کاال‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬موافق نیس��تیم‪ .‬وزارتخانه هر‬ ‫تصمیمی که می گیرد‪ ،‬بهتر اس��ت با هماهنگی‬ ‫کل زنجیره فوالد گرفته شود‪ .‬تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت که تصمیم ها با مش��ورت‬ ‫انجمن ها و تش��کل ها گرفته شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫اینگون��ه بخش��نامه ها به نفع فوالدس��ازان و کل‬ ‫زنجیره فوالد نیس��ت‪ .‬درحال حاضر در ش��رایط‬ ‫سختی قرار داریم و نباید دولت برای فوالدسازان‬ ‫محدودیت هایی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن بخش�نامه چ�ه مش�کلی ب�رای‬ ‫فوالدسازان ایجاد می کند؟‬ ‫در سامانه بهین یاب ‪ ۹‬واحد ثبت نام کرده اند و‬ ‫چون عرضه ها زیاد می شود و تقاضا وجود ندارد‪،‬‬ ‫قیمت ها س��قوط می کنند‪ .‬اگر قیمت ها س��قوط‬ ‫کنند به ضرر تولیدکنندگان فوالد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که بیش��تر ش��رکت ها‬ ‫مش��کالت بده��ی مع��وق و مالیات��ی دارند‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫بخش��نامه خوبی نیس��ت و به ض��رر کل زنجیره‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬بهتر است وزارتخانه با هماهنگی با‬ ‫زنجیره فوالد تمام جوانب را درنظر گرفته و این‬ ‫تصمیم ها را بگیرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫پیشنهادهای اتاق‬ ‫بازرگانی برای اصالح‬ ‫سیاست های ارزی‬ ‫عطر «چای ایرانی»‬ ‫در قوری های گل قرمزی‬ ‫تجربه کشاورزی‬ ‫با رواج گردشگری‬ ‫مزرعه‬ ‫بازرسی و رصد بازار ‪ ۵‬کاالی اساسی در هر هفته‬ ‫‹ ‹اولویت بندی بازرسی کاالهای اساسی‬ ‫معاون بازرس��ی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان از اولویت بندی بازرسی کاالهای اساسی‬ ‫در بازار خبر داد و با بیان اینکه هر هفته ‪ ۵‬قلم کاال در‬ ‫کل کش��ور به طور هماهنگ رصد می شوند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اولویت بازرس��ی در هفته جاری مرتبط با مرغ‪ ،‬ش��کر‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬روغن موتور و الس��تیک است و همه استان ها در‬ ‫این زمینه مکلف به تشدید بازرسی ها در این اولویت ها‬ ‫هس��تند؛ ضمن اینکه توصیه می کنیم مصرف کنندگان‬ ‫نیز تخلفات را گزارش داده و در س��امانه ‪www.۱۲۴.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت کنند‪.‬‬ ‫ش��هرام میراخورل��و در گفت وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫برنامه ریزی دولت برای نظارت بر بازار کاالهای اساسی‬ ‫و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را‬ ‫مشاهده خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با تصمیم دولت‪ ،‬هر هفته‬ ‫‪ ۵‬قلم کاالی اساسی اولویت دار از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقالم‬ ‫با دقت رصد می ش��ود‪ .‬براساس تصمیم رئیس جمهوری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با س��اختار جدیدی با‬ ‫ق��درت وارد حوزه تنظیم بازار ش��ده و از این پس بازار‬ ‫را زیر ذره بین خود قرار خواهد داد به ش��کلی که مردم‬ ‫اث��ار ملموس ان را به زودی احس��اس خواهند کرد‪ .‬به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ن��رخ کاالها در هر بازاری دس��ت کم یک برابر س��ال‬ ‫گذش��ته و حتی چند م��اه پیش ش��ده و در این میان‬ ‫بس��یاری هم از اب گل الود ماه��ی می گیرند‪ .‬عالوه بر‬ ‫مولفه های تاثیرگ��ذار بر نرخ کاالها‪ ،‬س��ودجویانی هم‬ ‫هس��تند که به کم فروشی و گران فروشی رو می اورند و‬ ‫س��فره مردم را کوچک تر می کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬رصد و‬ ‫بازرس��ی بازار یکی از مهم ترین اقدام هایی است که باید‬ ‫در دس��تور کار قرار بگیرد و به س��رعت دست متخلفان‬ ‫پیش از اینک��ه دور زدن دولت و مردم زیردندان ش��ان‬ ‫مزه کند‪ ،‬رو شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس به تازگی کنترل ب��ازار اولویت بندی‬ ‫شده و هر هفته ‪۵‬قلم کاال مورد بازرسی و رصد بازرسان‬ ‫مرب��وط قرار می گی��رد‪ .‬اقدامی که به نظر می رس��د با‬ ‫برنامه ریزی و کار کارشناس��ی انجام شده و به طور قطع‬ ‫اثار ملموس��ی را در بازار برجا خواهد گذاشت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران نیز خبر از مجهزس��ازی‬ ‫بازرسی ها به امکانات مبتنی بر فناوری اطالعات می دهد‬ ‫و می گوید‪ :‬به زودی بازرسی ه ا را به سیستم های مبتنی‬ ‫بر فن��اوری اطالعات مجهز می کنیم ب��ه این معنی که‬ ‫عملیات بازرسی در محل مورد شکایت یا مورد بازرسی‬ ‫بازرسان به طورانالین ثبت می شود‪.‬‬ ‫ی را به سیس��تم های مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫ما به زودی بازرس�� ‬ ‫مجهز می کنیم‪ ،‬به این معنی که عملیات بازرس��ی در محل شکایت یا‬ ‫محل بازرسی بازرسان به طور انالین ثبت می شود‬ ‫عرضه کنندگان کاال نیز هش��دار می دهی��م نرخ کاال را‬ ‫روی ان درج کنن��د چراک��ه درج نکردن ن��رخ به هیچ‬ ‫عنوان پذیرفته ش��ده نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از وظایفی‬ ‫که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که‬ ‫یکی از مولفه های ان اگاهی و اطالع از مشخصات کاال‬ ‫اس��ت و در این راستا درج نرخ واقعی روی کاال یا برای‬ ‫خدمت باید انجام شود‪ .‬معاون بازرسی سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با تاکی��د بر اینکه‬ ‫عرض��ه هیچ کاالیی بدون برچس��ب نرخ از این پس در‬ ‫بازار پذیرفته نخواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی کاالهایی که در‬ ‫سطح عرضه وجود دارند باید برچسب نرخ داشته باشند‬ ‫و اگر این کار انجام نش��ود‪ ،‬ش��ائبه گران فروشی و سایر‬ ‫تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه ها ایجاد می شود و با‬ ‫این موارد به شدت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف های توخالی برخی فروشگاه ها‬ ‫به گفت��ه میراخورل��و‪ ،‬برخ��ی واحده��ای صنفی در‬ ‫هفته های گذش��ته با ظاهرس��ازی‪ ،‬وانمود می کنند در‬ ‫حال ارائه تخفیف های ویژه روی برخی کاالها هس��تند‬ ‫اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف کنندگان را‬ ‫فراهم کرده اند؛ نرخ س��ود واحدهای تولیدی و حاش��یه‬ ‫سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسته به نوع کاال‬ ‫و خدمت کامال مش��خص است و ضوابط مرتبط با خود‬ ‫را دارد؛ بنابراین اینکه برخی کاالها ازس��وی فروشگاه ها‬ ‫یا واحدهای صنفی ب��ا تخفیف های غیرواقعی و صوری‬ ‫عرضه شده و در نهایت قیمتی که کاال به مصرف کننده‬ ‫اعطا می شود همان نرخ واقعی براساس نرخ تمام شده و‬ ‫حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود‬ ‫کردن به ارائه تخفیف‪ ،‬یک تخلف است و به شدت با ان‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیش ف��روش و فروش ه��ای اقس��اطی‬ ‫نی��ز ضواب��ط خاص خ��ود را دارد و واحده��ای صنفی‬ ‫نمی توانند ه��ر رفتاری را در زمینه اعالم نرخ داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬این در ش��رایطی است که برخی کاالها رقابتی‬ ‫بوده و نرخ انها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما به هر حال رقابت باید در راستای حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کننده باشد نه در راستای افزایش نرخ‬ ‫که منجر به س��ود بیش��تر تولیدکننده می شود‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه هر حراجی که رخ می ده��د‪ ،‬باید با مجوز مرکز‬ ‫امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسی مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫رئیس ات��اق اصن��اف ای��ران در این ب��اره اظهارکرد‪:‬‬ ‫اتاق های اصناف سراسر کشور به دلیل عضویت و حضور‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران صاحب کرسی بین المللی شد‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران موفق به کس��ب کرسی بین المللی‬ ‫در اتحادیه صندوق های ضمانت صادرات کش��ورهای اس�لامی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران موفق به کس��ب کرس��ی بین الملل��ی در اتحادیه صندوق های‬ ‫ضمانت صادرات کشورهای اسالمی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫صندوق با اجماع کامل اعضا به مدت ‪ ۲‬س��ال به عنوان هیات مدیره‬ ‫اتحادیه امان انتخاب ش��د‪ .‬عضویت صندوق در هیات مدیره اتحادیه‬ ‫ام��ان‪ ،‬امکان همکاری بیش��تر در حوزه وص��ول مطالبات خارجی و‬ ‫بیمه اتکایی با س��ایر کش��ورهای اس�لامی را برای صن��دوق فراهم‬ ‫اورده و همچنین رایزنی ب��رای تامین فاینانس برای صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی مهندسی را تس��هیل خواهد بود‪ .‬از مزیت های عضویت‬ ‫صندوق ضمان��ت صادرات ای��ران در اتحادیه امان‪ ،‬دسترس��ی این‬ ‫موسس��ه را به اطالعات خریداران خارجی بیش��تری فراهم می کند‬ ‫و امکان ارائه پوش��ش برای صادرکنندگان ایرانی با ضریب اطمینان‬ ‫باالتری فراهم خواهد شد‪ .‬همچنین همکاری اتکایی صندوق با سایر‬ ‫اعضا‪ ،‬ظرفیت پوش��ش ریسک صندوق را افزایش داده و امکان ارائه‬ ‫خدمات بیش��تری را برای صادرکنندگان ایران فراهم می کند‪ .‬امکان‬ ‫رایزن��ی صندوق برای تامین فاینانس ب��رای صادرکنندگان خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی از دیگر مزیت های عضویت صندوق در اتحادیه امان‬ ‫برای صادرکنندگان ایرانی است‪ .‬همچنین در راستای همکاری های‬ ‫اتکایی و جذب منابع مالی موسس��ه ‪ ICIEC‬برای پروژه های ایران‬ ‫مانند س��اخت خطوط لوله گازی ای��ران‪ -‬اروپا و ایران ‪ -‬عمان و نیز‬ ‫پوش��ش ریسک بخش پتروش��یمی ایران‪ ،‬بخشی از ریسک صندوق‬ ‫به موسسه ‪ ICIEC‬واگذار ش��ده است‪ .‬درحال حاضر نیز‪ ،‬به منظور‬ ‫افزایش تب��ادالت تجاری ایران و عمان‪ ،‬طراحی محصول جدیدی با‬ ‫همکاری موسسه ‪ Credit Oman‬در دست اقدام قرار دارد‪.‬‬ ‫در کارگروه ه��ای تنظیم بازار در اس��تان ها و همچنین‬ ‫کشور در عمل در جریان تصمیم های این کارگروه قرار‬ ‫می گیرند و با تعیین خط مش��ی برای زیرمجموعه خود‬ ‫در همان مسیر پیگیر خواهند بود‪.‬‬ ‫س��عید ممبینی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫راه اندازی تعدادی از سامانه هایی که امکان رصد و پایش‬ ‫کاال در ب��ازار را فراهم کرده‪ ،‬انتظار می رود ش��فافیتی‬ ‫که مورد نیاز اس��ت ایجاد ش��ود‪ .‬این امر در دستور کار‬ ‫اتاق ه��ای اصناف و بازرس��ی های اصناف ق��رار گرفته‬ ‫و توصی��ه ش��ده کاالهایی که در تنظیم ب��ازار به عنوان‬ ‫کاالهای مهم تعریف می ش��وند از طریق س��امانه ثبت‬ ‫ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬عمده فروش��ان در سامانه جامع‬ ‫تجارت ثبت کنند که کاال را از کجا خریدار کرده اند و به‬ ‫چه کسی و کجا می فروشند‪ .‬کاالهای واحدهای صنفی‬ ‫خرده فروش هم از طریق این س��امانه ثبت می ش��وند و‬ ‫قابل مصرف خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش بین��ی می کنیم با ش��فافیت‪ ،‬در‬ ‫اینده اعمال به نظارت بیش��تری هم از س��وی بازرسی‬ ‫اصناف انجام شود‪ .‬ضمن اینکه به زودی بازرسی اصناف‬ ‫را مجهز به امکانات برخوردار از فناوری خواهیم کرد که‬ ‫به بهبود ش��رایط توزیع کاال و رعایت قیمت ها و حقوق‬ ‫مصرف کننده کمک می کند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف ای��ران اظهار کرد‪ :‬م��ا به زودی‬ ‫ی را به سیس��تم های مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫بازرس ‬ ‫مجه��ز می کنیم به این معنی که عملیات بازرس��ی در‬ ‫محل مورد ش��کایت یا مورد بازرس��ی بازرس��ان به طور‬ ‫انالی��ن ثبت می ش��ود‪ .‬در واق��ع گزارش های��ی را که‬ ‫پیش از ای��ن بازرس در کاغذ ثبت می ک��رده و فرایند‬ ‫به نس��بت طوالنی داشته در لحظه در سامانه مورد نظر‬ ‫ثبت می شود‪ .‬خود سامانه نیز بازرسی هایی که در نقاط‬ ‫گوناگون کش��ور اتف��اق می افتد را رص��د و قیمت های‬ ‫کاالهای گوناگون را با هم مقایسه می کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫گزارش ه��ای مدیریتی را ارائه می ده��د که می تواند به‬ ‫تصمیم س��ازی های متناس��ب با ش��رایطی که پیش رو‬ ‫است‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫ممبینی گفت‪ :‬این موضوع به پیش��نهاد اتاق اصناف‬ ‫ای��ران مطرح ش��ده و باید مورد تایی��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز قرار بگی��رد که در حال پیگیری و‬ ‫کار کارشناسی است‪ .‬در صورت توافق و مجوز اجرا‪ ،‬این‬ ‫مهم را به طور ازمایشی در چند استان از اواسط شهریور‬ ‫اجرایی خواهیم کرد‪ .‬برای تعیین موقعیت‪ ،‬باید دید در‬ ‫ن یا شهر را برای ما انتخاب کنند‬ ‫تنظیم بازار کدام استا ‬ ‫اما ترجیح می دهیم این طرح ابتدا در تهران اجرا شود‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهرام میراخورلو‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫بخشنامه جدید گمرک برای کاهش توقف کاالهای وارداتی در مرزها‬ ‫مصوبه مورد توافق وزارت صنعت‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی‬ ‫ب��رای تس��هیل ورود کاال و کاهش رس��وبات در بندرها‪ ،‬به‬ ‫گمرکات کشور ابالغ شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در این بخشنامه‬ ‫برای جلوگیری از هرگونه ایس��تایی اقالم وارداتی به کشور‬ ‫در مرزه��ای ورودی ب��ه دلی��ل نیاز به تمدی��د مجوز ثبت‬ ‫س��فارش تمهیداتی اندیش��یده شده اس��ت‪ :‬نخست اینکه‬ ‫کاالهای اساس��ی که در گروه یک اولویت ارزی قرار دارند‪،‬‬ ‫نیاز به تمدید مجوز ثبت س��فارش ندارن��د‪ .‬برای کاالهای‬ ‫گروه دو اگر در گمرکات مرزی با مواردی روبه رو ش��وند که‬ ‫ترانزیت اقالم اظهار ش��ده نیاز به مجوز ثبت سفارش داشته‬ ‫و با وجود سایر شرایط قانونی‪ ،‬مجوز ثبت سفارش صادرشده‬ ‫نیاز به تمدید اعتبار دارد‪ ،‬گمرکات نس��بت به ادامه مسیر‬ ‫کاال اقدام کنند‪ .‬یعنی کاال در مرز متوقف نشده و برای طی‬ ‫کردن روند تش��ریفات قطعی به گمرک مقصد ارجاع داده‬ ‫شود‪ .‬همچنین در این بخشنامه درباره ترانزیت خارجی کاال‬ ‫از گم��رکات مرزی به مقصد مناط��ق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫اینطور امده اس��ت‪ :‬ترانزیت کاالهای گروه چهار به مقصد‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی ممنوع است؛ ترانزیت کاالهای‬ ‫غیرگروه چهار در صورتی که جزء ردیف تعرفه های معاف از‬ ‫ثبت سفارش مصوبه هیات وزیران باشند‪ ،‬به مقصد مناطق‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی نیاز به هیچ نوع ثبت س��فارش ندارند‪.‬‬ ‫همچنین برای ترانزیت کااله��ای غیرگروه چهار به مقصد‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬در صورتی که کاال جزء ردیف‬ ‫تعرفه های معاف از ثبت سفارش نباشد‪ ،‬ثبت سفارش از نوع‬ ‫ورود به مناطق ازاد و ویژه یا س��رزمین اصلی کافی بوده و‬ ‫نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سیاست های‬ ‫دولت در چه‬ ‫مسیری است؟‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را لمس می کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ه��ر سیاس��تی را می ت��وان در ‪ ۴‬وضعیت‬ ‫ارزیابی کرد‪ ،‬یک سیاست خوب در یک مسیر‬ ‫درست‪ ،‬یک سیاست غلط در مسیر غلط‪ ،‬یک‬ ‫سیاست درست در مسیر غلط و یک سیاست‬ ‫غلط در مسیر درست‪.‬‬ ‫برای سیاس��ت ها هیچ وضعیت��ی خارج از‬ ‫این ‪ ۴‬مورد وجود ندارد و باید دید در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور سیاس��ت های دولت از جمله‬ ‫تخصیص اعتبار برای توس��عه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط در کدام یک از این وضعیت ها قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنون��ی کش��ور ب��ه محدودی��ت‬ ‫فضای تولید منجر ش��ده اس��ت‪ .‬مش��کالت‬ ‫گوناگون��ی از جمل��ه انگی��زه نداش��تن برای‬ ‫تولی��د‪ ،‬افزایش هزینه های تولید‪ ،‬بی ثباتی در‬ ‫سیاست گذاری ها‪ ،‬فضای نامساعد کسب وکار‬ ‫و تحریم های بین المللی وجود دارد‪.‬‬ ‫در این شرایط پاگرفتن صنعت دشوار است‬ ‫و این دشواری برای صنایع کوچک به مراتب‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫به ط��ور طبیعی نمی ت��وان انتظار داش��ت‬ ‫بخش ه��ای تولیدی و صنایع در این ش��رایط‬ ‫ش��کل بگیرد و فعالیت انها ادام��ه پیدا کند‪.‬‬ ‫مشکالت بس��یار است با این حال دولتمردان‬ ‫هم دست روی دست نگذاشته اند‪.‬‬ ‫هرچند بانک مرک��زی در اندازه توان خود‬ ‫برای توس��عه صنایع اعتب��ار در نظر می گیرد‬ ‫ام��ا این اقدام ب��ه هیچ عنوان کافی نیس��ت‪.‬‬ ‫تعیین اعتبار برای توس��عه صنایع‪ ،‬مشکالت‬ ‫عدی��ده کنون��ی را برطرف نمی کن��د چراکه‬ ‫ریش��ه مش��کالت همچنان پابرجاست و هر‬ ‫نوع اقدامی می تواند به ضرر عده ای و به سود‬ ‫عده ای تمام شود‪.‬‬ ‫به عبارت س��اده تر‪ ،‬تعیین اعتبار از س��وی‬ ‫بان��ک مرکزی ب��رای توس��عه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط با وجود پایداری ریش��ه مشکالت‬ ‫زمینه ساز رانت است‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م بانک مرکزی مس��تقل‬ ‫نیست‪ .‬این بانک‪ ،‬بانک دولت است و نمی تواند‬ ‫مستقل از ان عمل کند‪ .‬هرچند اعالم می کند‬ ‫در ظاهر قصد اعمال یک سیاس��ت درست را‬ ‫دارد اما اینکه تا چه اندازه این سیاست درست‬ ‫در مس��یر درست قرار می گیرد‪ ،‬محل بحث و‬ ‫تردید است‪.‬‬ ‫چنین سیاس��ت هایی در شرایط کنونی در‬ ‫مسیر درست نیست‪.‬‬ ‫اس��تراتژی بلندمدت ب��رای صنعت وجود‬ ‫ن��دارد و نمی توان به رش��د تولید ب��ا اتکا به‬ ‫اعتب��ارات محدود امیدوار بود و امید داش��ت‬ ‫که س��هم بخش خصوصی در اقتصاد با رونق‬ ‫صنایع کوچک و متوسط با این روش ها بیشتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬ریشه مش��کالت در قانون است که‬ ‫اصالح به تاخیر افتاده و در اولویت قرار ندارد‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه قانون فضای مساعد فعالیت‬ ‫بخش خصوصی را محدود کرده اس��ت و باید‬ ‫ان را اصالح کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫نرخ کاالهای اساسی گزارش داد‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۳‬رقمی نرخ گوشت‬ ‫قرمز و شکر سفید‬ ‫پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای اصالح سیاست های ارزی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوسان های‬ ‫شدید نرخ ارز‬ ‫و سیر صعودی‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۹۷‬موجبات‬ ‫تحلیل توان‬ ‫تولید داخل و‬ ‫تضعیف قدرت‬ ‫خرید خانوار را‬ ‫فراهم کرده‬ ‫است‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران با‬ ‫بازنشر بیانیه خود که در ان خواستار حذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی ش��ده بود‪ ،‬پیش��نهادهای هشت گانه ای را برای‬ ‫اصالح سیاست های ارزی به دولت ارائه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬این‬ ‫تش��کل با بازنشر بیانیه چندی قبل خود مبنی بر لزوم‬ ‫حذف ارز دولتی‪ ،‬پیش��نهادهای هشت گانه ای را برای‬ ‫اصالح سیاس��ت های ارزی ب��ه دولت ارائه داد‪ .‬در متن‬ ‫بیانیه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫که پیش از این در نخس��تین نشس��ت دوره نهم هیات‬ ‫نمایندگان اتاق ایران در مش��هد در ‪ ۳۰‬تیر به تصویب‬ ‫اعضا رس��یده بود‪ ،‬با هدف اصالح سیاست های ارزی ‪۸‬‬ ‫پیشنهاد به دولت ارائه شد‪.‬‬ ‫متن کامل بیانیه به این شرح است‪:‬‬ ‫بیانیه الزام حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از اقتصاد کشور‬ ‫اقتصاد کش��ور از سال گذشته به واسطه نقض برجام‪،‬‬ ‫تحمیل دور جدید تحریم ها و محدودیت های ایجادشده‬ ‫در عرصه تعامالت خارجی‪ ،‬با ش��رایط جدیدی روبه رو‬ ‫شد که همین امر محیط کسب وکار فعاالن اقتصادی را‬ ‫دشوارتر و پیچیده تر از گذشته کرده است‪ .‬نوسان های‬ ‫شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت ها‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۹۷‬موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت‬ ‫خرید خانوار را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬اتاق ای��ران به عنوان نماینده بخش‬ ‫خصوصی و مش��اور قوای س��ه گانه‪ ،‬اعتق��اد دارد فائق‬ ‫امدن بر انبوه مش��کالت موجود و زمینه س��ازی برای‬ ‫رون��ق تولید؛ انچنان که م��ورد نظر رهبر فرزانه انقالب‬ ‫قرار دارد‪ ،‬در گرو تعامل موثر دولت و بخش خصوصی و‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های فکری و فنی فعاالن اقتصادی‬ ‫در تمام��ی مراح��ل تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی‬ ‫کش��ور و ضرورت مدیریت درست این منابع در شرایط‬ ‫پیش رو‪ ،‬اتاق ایران توجه دولت را به این موارد معطوف‬ ‫می دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها‬ ‫در براب��ر تورم های فزاینده‪ ،‬موفق عمل نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جدول نرخ‬ ‫کاالهای اساس��ی و مهم مربوط به مقایسه خرداد‬ ‫و اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با یکدیگر و نیز خرداد امس��ال‬ ‫با ماه مش��ابه سال گذشته رشد ‪ ۳‬رقمی گوشت‬ ‫گوس��اله‪ ،‬گوسفند و شکر س��فید را ثبت کرده و‬ ‫این درحالی اس��ت که روغن نباتی مایع با افزایش‬ ‫‪ ۲۸.۵‬درصدی کمترین رشد را بین ‪ ۱۲‬محصول‬ ‫مورد بررسی نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا برپایه‬ ‫داده ه��ای اماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نرخ گوش��ت گوس��اله خرداد امسال هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۸۸۴‬هزار و ‪ ۴۶۴‬ریال بود که در مقایس��ه با نرخ‬ ‫‪ ۸۷۹‬هزار و ‪ ۴۵۰‬ریال در اردیبهشت امسال رشد‬ ‫‪ ۰.۶‬درصدی را نشان می دهد‪ ،‬اما نسبت به خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬ک��ه هرکیلوگ��رم ‪ ۴۰۶‬هزار و ‪ ۶۲۸‬ریال بود‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۱۷.۵‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫هر کیلوگرم شکر سفید خرداد امسال ‪ ۶۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۱‬ریال ثبت ش��ده و در مقایسه با اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬ک��ه ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۱۷۵‬ریال ب��ود‪ ،‬افزایش ‪۶.۸‬‬ ‫درص��دی دارد‪ ،‬اما نس��بت به خ��رداد ‪ ۹۷‬که هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۵۵‬ریال بود‪ ،‬رش��د ‪۱۰۷.۷‬‬ ‫درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬عالوه بر این گوشت‬ ‫گوس��فندی ( مخلوط) نیز خرداد امس��ال به نرخ‬ ‫هرکیوگ��رم ‪ ۹۶۲‬هزار و ‪ ۷۹۸‬ریال عرضه ش��د و‬ ‫نس��بت به اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬که ‪ ۹۵۲‬هزار و ‪۱۸۹‬‬ ‫ریال بود‪ ،‬رشد ‪ ۱.۱‬درصدی یافت‪ ،‬اما در مقایسه‬ ‫ب��ا خرداد ‪ ۹۷‬که هرکیلوگ��رم ‪ ۴۶۹‬هزار و ‪۵۵۳‬‬ ‫ری��ال بود‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۵‬درصدی دارد‪ .‬پس از ‪۳‬‬ ‫قلم یادش��ده که باالترین میزان رشد نرخ نسبت‬ ‫به خرداد س��ال گذش��ته را داش��تند‪ ،‬شکر بسته‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرم��ی هم با رش��د ‪ ۹۵‬درص��دی در دوره‬ ‫مورد بررس��ی در جایگاه چهارم اس��ت و درحالی‬ ‫که خرداد امسال این کاال هر بسته ‪ ۶۸‬هزار و ‪۴۴‬‬ ‫ریال عرضه ش��د‪ ،‬خرداد سال گذشته یک بسته‬ ‫ش��کر ‪ ۹۰۰‬گرمی ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۸۹۸‬ریال عرضه‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در عین حال اردیبهش��ت امسال این‬ ‫کاال هر بسته ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۸۰۲‬ریال بود که مقایسه‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬با اردیبهش��ت رش��د ‪ ۲۶.۵‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬بنابر امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ش��یر استریل پاکتی ‪ ۲.۵‬درصد چربی‪،‬‬ ‫خرداد امسال هر لیتر ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۲۵۱‬ریال بود و‬ ‫در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۶‬ریال بود‪ ،‬افزایش ‪ ۷۸.۴‬درصدی داش��ت‬ ‫که در واقع پنجمین کاالی اساس��ی مهم از نظر‬ ‫رش��د نرخ در دوره مورد بررسی است‪ ،‬همچنین‬ ‫نرخ ش��یر اس��تریل پاکتی ‪ ۲.۵‬درصد چربی در‬ ‫اردیبهش��ت امسال هر لیتر ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۴۴۰‬ریال‬ ‫بود‪ .‬مقایسه خرداد ‪ ۹۸‬با اردیبهشت گویای رشد‬ ‫‪ ۵.۴‬درصدی اس��ت‪ .‬براس��اس داده های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برنج طارم اعال هم بین‬ ‫کاالهای مورد بررس��ی در جایگاه شش��م از نظر‬ ‫رش��د نرخ نشس��ت‪ ،‬خرداد امسال هرکیلوگرم از‬ ‫این نوع برنج ‪ ۲۳۷‬هزار و ‪ ۹۸۲‬ریال نرخ داش��ت‬ ‫و در مقایس��ه با خ��رداد ‪ ۹۷‬که هرکیلوگرم ‪۱۳۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۱۶‬ری��ال بود‪ ،‬رش��د ‪ ۷۵.۱‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬اردیبهش��ت م��اه ‪ ۹۸‬هرکیلوگرم‬ ‫برنج طارم اعال ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۹۵۸‬ریال نرخ داشت‬ ‫و مقایس��ه خرداد با اردیبهشت ‪ ۹۸‬حاکی از رشد‬ ‫‪ ۳۰.۸‬درصدی است‪ .‬برنج داخلی هاشمی درجه‬ ‫ی��ک در ام��ار وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به عنوان هفتمین کاالی دارای رشد نرخ باالست‪،‬‬ ‫بر پایه این بررس��ی هر کیلوگرم از این نوع برنج‬ ‫خرداد امسال ‪ ۲۳۲‬هزار و ‪ ۳۱۴‬ریال بود و نسبت‬ ‫ب��ه خ��رداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۱۳۳‬ه��زار و ‪ ۵۲۵‬ریال بود‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۷۴‬درص��دی را ثبت کرد‪ ،‬در عین حال‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬ه��م هرکیلوگرم از این نوع برنج‬ ‫‪ ۱۷۹‬ه��زار و ‪ ۸۸۷‬ریال بود و مقایس��ه خرداد با‬ ‫اردیبهش��ت امسال گویای رش��د ‪ ۲۹.۱‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناب��ر امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روغ��ن نباتی جامد‪ ،‬برنج تایلندی‪ ،‬گوش��ت مرغ‬ ‫تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن‬ ‫نباتی مایع الدن و افتاب در این بررسی به ترتیب‬ ‫بیش��ترین رش��د نرخ را در خرداد امسال نسبت‬ ‫ب��ه خرداد ‪ ۹۷‬داش��تند‪ ،‬حل��ب ‪ ۵‬کیلویی روغن‬ ‫نباتی جامد در س��ومین ماه امس��ال ‪ ۴۲۲‬هزار و‬ ‫‪۷۰۰‬ریال بود و نسبت به خرداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۲۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۱‬ریال بود‪ ،‬رشد ‪ ۶۱‬درصدی یافت‪ ،‬در عین‬ ‫حال اردیبهش��ت امس��ال هم نرخ این نوع روغن‬ ‫‪ ۳۹۵‬هزار و ‪ ۱۷۲‬ریال بود که مقایس��ه خرداد با‬ ‫اردیبهشت حاکی از رشد ‪ ۷‬درصدی است‪ .‬برنج‬ ‫تایلندی هم در این بررس��ی در خرداد امسال هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۸۹۵‬ریال نرخ داش��ت و در‬ ‫مقایسه با خرداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۸۷۳‬ریال بود‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۵۹.۸‬درصدی را ثبت کرد و در عین حال‬ ‫اردیبهش��ت نرخ این کاال ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۵۲۰‬ریال و‬ ‫مقایس��ه خرداد ‪ ۹۸‬با ماه قبل رشد ‪ ۴.۷‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ های نیمایی و ازاد‪ ،‬به گسترش‬ ‫رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست گذاری‬ ‫دولت منجر شده است‬ ‫شاهد این امر‪ ،‬تفاوت نه چندان محسوس تورم کاالهای‬ ‫اساسی و غیراساسی در سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تف��اوت معن��ادار ن��رخ ارز ترجیحی ب��ا نرخ های‬ ‫نیمایی و ازاد‪ ،‬به گس��ترش رانت و فس��اد در جامعه و‬ ‫کاهش اعتماد عمومی به توان سیاس��ت گذاری دولت‬ ‫منجر ش��ده اس��ت‪ .‬افزایش محس��وس واردات برخی‬ ‫کاالهای اساس��ی در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال های‬ ‫گذش��ته و تف��اوت در ن��رخ توزیع دولت��ی و ازاد اقالم‬ ‫مصرفی اساس��ی‪ ،‬انعکاس��ی از فساد شکل گرفته بر اثر‬ ‫سیاست گذاری نامطلوب ارزی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه ای‪ ،‬در مواردی‬ ‫تضعی��ف تولی��د داخلی را نیز به دنبال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کاالهای مشابه‬ ‫نظر معاون وزیر جهادکشاورزی درباره واگذاری‬ ‫اختیارات به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی و‬ ‫تکمیل��ی وزیر جهادکش��اورزی اعالم کرد فعال‬ ‫به صالح نیس��ت درباره واگذاری وظایف تنظیم‬ ‫بازاری بخش کشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت صحبت کنم و باید متولیان جدید را‬ ‫حمای��ت کرد‪ ،‬ام��ا باید به این نکت��ه هم توجه‬ ‫کنیم که واردات به تولید اسیبی نزند‪.‬‬ ‫علی اکب��ر مهرف��رد در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اتفاقی که افتاده این است که دولت‬ ‫تصمیمی در این باره گرفته و به س��ران سه قوه‬ ‫و شورای هماهنگی اقتصادی پیشنهادی در این‬ ‫زمینه داده است و در نهایت رهبر معظم انقالب‬ ‫ان را تایی��د کرده اند و بنابرای��ن باید از این به‬ ‫بعد درباره نحوه کار و وظایف جدید و کس��انی‬ ‫که مس��ئولیت جدی��د پیدا کرده ان��د‪ ،‬صحبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا باید به همه کسانی که وظایف‬ ‫جدی��دی ب��ه انه��ا محول ش��ده کم��ک کرد‬ ‫چراکه درحال حاض��ر مهم رفاه مردم‪ ،‬دور زدن‬ ‫تحریم ها و اتخاذ سیاس��ت ها و تدابیری اس��ت‬ ‫ک��ه تحریم ها کمترین تاثیر را روی این موضوع‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی وزیر جهادکش��اورزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن در ش��رایط کنونی ص�لاح نمی دانم‬ ‫ب��ه گذش��ته برگردی��م و مخالفت ی��ا موافقت‬ ‫خ��ود را در این زمینه اعالم کنیم یا اس��تدالل‬ ‫کارشناس��ان گوناگون را در این باره طرح کنیم‬ ‫هر چند باید روزی این مسئله اسیب شناسی و‬ ‫تحلیل شود تا ایندگان از ان استفاده کنند اما‬ ‫امروز ان روز نیس��ت و باید به فکر تامین کاال و‬ ‫مایحتاج مردم باشیم و هر تصمیمی که در این‬ ‫زمینه گرفته شده را حمایت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بن�د الف فق�ط واگذار ش�ده‪ ،‬نه همه‬ ‫قانون!‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری مبنی بر‬ ‫اینک��ه براس��اس مصوبه دقیقا چ��ه وظایفی به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل ش��ده‬ ‫و چ��ه وظایفی همچنان برعه��ده وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬در مصوبه اخیر‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا‬ ‫امده که وظای��ف و اختیارات بند «الف» قانون‬ ‫تمرکز وظای��ف بازرگانی بخش کش��اورزی‪ ،‬از‬ ‫وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت واگذار شده است‪.‬‬ ‫معن��ا و مفهوم ان این اس��ت ک��ه مدیریت‬ ‫واردات‪ ،‬ص��ادرات و تنظی��م ب��ازار داخل��ی‬ ‫محصوالت کش��اورزی بر عهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت اما نهاده های کشاورزی‬ ‫کودها‪ ،‬س��موم‪ ،‬بذور‪ ،‬داروهای دامی و‪ ...‬که به‬ ‫نظر نمی رس��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ه��م در این زمینه ادعایی داش��ته باش��د و در‬ ‫مصوب��ه اخیر هم ذکر نش��ده اس��ت‪ ،‬بر عهده‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی است؛ چراکه باید وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ان را مدیری��ت کند و با تولید‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی وزیر جه��اد کش��اورزی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بن��د «ال��ف» قان��ون تمرک��ز وظایف بخش‬ ‫کش��اورزی امده ک��ه تجارت ش��امل صادرات‪،‬‬ ‫واردات و تنظی��م ب��ازار داخل��ی محصوالت و‬ ‫کاالهای اساسی زراعی‪ ،‬باغی و گیاهان دارویی‬ ‫ش��امل گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬پنبه وش‪ ،‬روغن‬ ‫و دانه ه��ای روغنی‪ ،‬چای‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬س��یب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫ش��کر و کنجاله و همچنی��ن محصوالت دامی‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان شامل شیر و فراورده های لبنی‪،‬‬ ‫گوش��ت س��فید‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬تخم مرغ و نیز‬ ‫پیله ابریش��م به وزارت جهادکش��اورزی واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهرف��رد‪ ،‬ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ه��م که ب��ه دنب��ال قان��ون تمرکز ب��ه وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی منتقل شده بود با مصوبه اخیر‬ ‫می توان��د ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫منتقل شود که در مدیریت ذخایر راهبردی به‬ ‫کم��ک وزارتخانه متولی برود اما در انجام دیگر‬ ‫وظایف خ��ود همچون خری��د تضمینی گندم‪،‬‬ ‫دانه ه��ای روغن��ی و‪ ...‬همچنان مباش��ر وزارت‬ ‫جهادکشاورزی خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام در دیگر‬ ‫بنده��ای قانون تمرکز وظای��ف بازرگانی بخش‬ ‫کش��اورزی به ان اشاره ش��ده و در این مصوبه‬ ‫نیامده اس��ت و بیشتر از انکه وظیفه بازرگانی و‬ ‫تنظیم بازاری داش��ته باشند‪ ،‬ماهیت پشتیبانی‬ ‫و حمایتی از تولیدکنندگان دارد که این وظیفه‬ ‫اصلی ط��ی س��الیان متم��ادی و در دوره های‬ ‫گوناگون پا بر جا بوده است‪.‬‬ ‫اقالم اساس��ی وارداتی از دالیل این امر اس��ت‪ .‬نظر به‬ ‫موضوع های یادشده‪ ،‬ناکارامدی سیاست تخصیص ارز‬ ‫یارانه ای در براورد اهداف مورد نظر دولت‪ ،‬محرز است؛‬ ‫بنابرای��ن اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اج��رای ای��ن م��وارد را به عن��وان سیاس��ت جایگزین‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی‪ ،‬توصیه می کند؛‬ ‫‪ -۱‬توقف تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛‬ ‫‪ -۲‬حرکت به س��وی اجرای سیاس��ت تک نرخی در‬ ‫بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار ازاد‬ ‫در کنار دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه از معامالت‬ ‫ارزی بابت مابه التفاوت نرخ ارز؛‬ ‫‪ -۳‬تخصی��ص مناب��ع ایجادش��ده از مح��ل ح��ذف‬ ‫ارز ترجیح��ی به پرداخ��ت یارانه نقدی به قش��رهای‬ ‫اس��یب پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه‬ ‫مشخص؛‬ ‫‪ -۴‬تمرکز بر شناس��ایی دقی��ق جامعه هدف خانوار‬ ‫در راس��تای پرهیز از تکرار تجربه های غلط گذشته در‬ ‫زمینه پرداخت یارانه همگانی؛‬ ‫‪ -۵‬پرداخ��ت تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش ب��ه‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬بازپرداخ��ت بدهی های دولت به‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬بانک ها و تامی��ن اجتماعی از محل‬ ‫سایر منابع ازادشده ناشی از حذف ارز یارانه ای؛‬ ‫‪ -۶‬تعیی��ن دقی��ق نیازه��ای واردات��ی و هماهنگی‬ ‫نهاد ه��ای درگیر با فرایند تخصی��ص ارز و واردات در‬ ‫راس��تای مدیریت درست ثبت سفارش ها و جلوگیری‬ ‫از پیدایش زمینه های رانتجویی؛‬ ‫‪ -۷‬حداقل س��ازی حق��وق ورودی م��واد اولی��ه و‬ ‫ماشین االت مورد نیاز بخش تولید کشور؛‬ ‫‪ -۸‬افزای��ش س��هم واردات در مقاب��ل ص��ادرات در‬ ‫بس��ته ارزی بان��ک مرک��زی به منظ��ور زمینه س��ازی‬ ‫ب��رای بازگرداندن تمامی ارزه��ای صادراتی به داخل‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫نرخ چای خارجی ‪ 3‬برابر شد‬ ‫عطر «چای ایرانی» در قوری های گل قرمزی‬ ‫ن��رخ چای خارجی از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت؛ فعاالن اقتصادی دلی��ل این افزایش‬ ‫ن��رخ را حذف ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی برای این کاال عنوان‬ ‫می کنن��د و بر این عقیده اند که خبری از کاهش نرخ چای‬ ‫نیست مگر اینکه اتفاقی در نرخ ارز نیمایی بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اگرچه ایران یکی از بهترین چای ها را‬ ‫دارد اما تاجران توانسته اند ذائقه ایرانیان را به چای خارجی‬ ‫ع��ادت دهند‪ .‬به این ترتیب ن��رخ چای ایرانی برای انها که‬ ‫وضعیت معیشت و س��بد هزینه خانوار را بررسی می کنند‬ ‫چن��دان اهمیت��ی ندارد و این نرخ چای خارجی اس��ت که‬ ‫اهمیت یافته اس��ت‪ .‬حال اینکه فع��االن این عرصه خبر از‬ ‫افزای��ش ‪ ٨٠‬هزارتومانی نرخ چ��ای خارجی در بازار تهران‬ ‫می دهن��د‪ .‬البته این افزایش نرخ برای مصرف کننده ای که‬ ‫دخل و خرجش جور درنمی اید بسیار نگران کننده است اما‬ ‫از س��وی دیگر با افزایش نرخ چای خارجی و ثبات تقریبی‬ ‫چای ایرانی‪ ،‬چایکاران ما فرصتی برای رقابت پیدا کرده اند‬ ‫و با برابر شدن نرخ چای خارجی و ایرانی یا ارزان شدن چای‬ ‫ایرانی نسبت به خارجی‪ ،‬این امکان به وجود می اید که در‬ ‫اینده ای نه چندان دور‪ ،‬چای خوش عطر ایرانی در بیش��تر‬ ‫قوری های گل قرمزی خانم های خانه دم بکشد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه رئیس اتحادیه بنکداران تهران چند روز‬ ‫پی��ش با بیان اینکه نرخ چ��ای خارجی در هرکیلوگرم ‪٨٠‬‬ ‫هزارتوم��ان افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ذف ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومانی از واردات این کاال و اختصاص ارز نیمایی برای ان‪،‬‬ ‫دلیل این امر است‪.‬‬ ‫محمد اقاطاهر در گفت وگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ‬ ‫چای در بازار گفت‪ :‬از ‪١٥‬خرداد تمام محموله های چای که‬ ‫در گمرک بودند با ارز نیمایی ترخیص شدند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش خصوص��ی ادامه داد‪ :‬نرخ چای خارجی‬ ‫‪ ٥٠٠‬گرم��ی از ‪ ٢٩‬ه��زار و ‪ ٩٠٠‬تومان به ‪ ٦٩‬هزار و ‪٩٠٠‬‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬به عبارت��ی چای خارج��ی در نیم‬ ‫کیلوگ��رم ‪ ٤٠‬هزارتومان و در یک کیلوگرم ‪ ٨٠‬هزارتومان‬ ‫افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ جزئی چای ایرانی‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران تهران با بیان اینکه چای ایرانی‬ ‫نیز افزایش نرخ جزئی و معقولی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان‬ ‫ای��ن افزایش نرخ را نمی دانم چون چای ایرانی بیش��تر در‬ ‫شمال خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬چای ایرانی به کش��ور ترکیه که خواهان‬ ‫این نوع چای اس��ت‪ ،‬صادر می شود‪ .‬این اتفاق خوبی است؛‬ ‫ی داخلی صادر ش��ود و سنواتی‬ ‫چراکه باعث می ش��ود چا ‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتم��ال کاهش نرخ چای در ب��ازار اینگونه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اگر ن��رخ ارز نیمایی کاه��ش یابد و محصول‬ ‫جدید وارد شود‪ ،‬احتمال این امر وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ ۶۲‬هزارتن چای خارجی‬ ‫رئیس س��ازمان چای کش��ور نیز در این ب��اره اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی موجب قابل رقابت ش��دن‬ ‫چای ایرانی با چای خارجی ش��د‪.‬حبیب جهان س��از به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس امار گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن چای خارجی وارد کش��ور شد‬ ‫که بخش عمده ان مربوط به هندوس��تان و س��ریالنکا بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای افزود‪ :‬با وجود افزایش نرخ چای تولید‬ ‫داخل در چند س��ال گذش��ته به دلی��ل حمایت های دولت‬ ‫از ای��ن صنعت‪ ،‬همچنان نرخ چ��ای داخلی با خارجی قابل‬ ‫رقابت نیست‪ .‬جهان ساز حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای چای‬ ‫واردات��ی را اقدامی مثبت در چارچ��وب تقویت تولید چای‬ ‫داخل��ی بی��ان کرد و گفت‪ :‬حذف ارز دولتی از چای وارداتی‬ ‫و تخصیص ارز نیمایی به ان‪ ،‬قدرت چای داخلی را در بازار‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان چای کش��ور افزایش نرخ چای خارج��ی را موجب افزایش‬ ‫قدرت رقابت چای ایرانی با خارجی در بازار می داند و معتقد است‪ ،‬اثار این‬ ‫افزایش نرخ در بلندمدت مثبت خواهد بود‬ ‫اقاطاه��ر درب��اره اینکه چرا با وجود کاهش نرخ دالر نرخ‬ ‫چای پایین نیامده است نیز گفت‪ :‬مواد غذایی با ارز ازاد وارد‬ ‫نمی شوند‪ .‬واردات این محصوالت با ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی یا ارز‬ ‫نیمایی انجام می ش��ود‪ .‬درنتیج��ه کاهش نرخ دالر در بازار‬ ‫ازاد نمی تواند تاثیری روی نرخ این محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس اخرین گزارش متوس��ط نرخ‬ ‫محصوالت خوراکی مناطق ش��هری که از سوی مرکز امار‬ ‫ایران منتش��ر شد‪ ،‬نرخ هر بسته ‪ ۵۰۰‬گرمی چای خارجی‬ ‫در خرداد ‪۳۵ ،۹۸‬هزار و ‪۳۴‬تومان ش��د که نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته ‪۴۶.۱‬درصد افزایش را نشان می دهد؛‬ ‫به طوری که خرداد سال ‪ ۹۷‬نرخ هر بسته ‪ ۵۰۰‬گرمی چای‬ ‫خارجی ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۸۴‬تومان بود‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی اس��ت‪ ،‬نیاز مصرفی چای کشور ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتن است؛ از این میزان ‪۷۵‬هزار تن از محل واردات‬ ‫و ‪ ۲۵‬ه��زار تن از تولید داخلی تامین می ش��ود که نش��ان‬ ‫می دهد س��هم چ��ای خارجی در بازار داخلی س��ه چهارم‬ ‫س��رانه مصرف و چای داخلی ما س��هم یک چهارمی در این‬ ‫بازار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته بندی دلیل گرانی نیست‬ ‫دبی��ر کل کانون صنایع غذای��ی ایران با بیان اینکه چای‬ ‫ایرانی به دلیل طعم خاصی که دارد ذائقه همه افراد جامعه‬ ‫را دربرنمی گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز بخش عم��ده مردم ایران‬ ‫گرای��ش به س��مت مصرف چای های خارج��ی دارند که با‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در پایان فروردین ‪ ،‬افزایش ‪3‬برابری‬ ‫نرخ چای دور از تصور نبود‪.‬‬ ‫کاوه زرگران به ایرنا گفت‪ :‬با حذف ارز دولتی واردکنندگان‬ ‫ناچارن��د ای��ن کااله��ا را با ارز نیمایی ی��ا ازاد تامین و وارد‬ ‫کش��ور کنند که با توجه به فاصله نرخ ارز ازاد نس��بت به‬ ‫ارز دولت��ی‪ ،‬افزای��ش ‪3‬برابری نرخ چ��ای خارجی منطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران بیان کرد‪ :‬نرخ جهانی‬ ‫چای افزایش نداش��ته‪ ،‬بلکه محاسبات نرخ های ریال و دالر‬ ‫تغییر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی س��هم بس��ته بندی را در افزای��ش ن��رخ چای اندک‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد نرخ هر بس��ته‬ ‫چای را محصول چای خش��ک تش��کیل می دهد و هزینه‬ ‫بس��ته بندی ان تنه��ا بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬زرگران با‬ ‫بی��ان اینکه گوش��ت قرم��ز‪ ،‬چای و حبوبات س��هم زیادی‬ ‫در س��بد خانوار ایران��ی دارند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬دولت پیش از‬ ‫ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی برای حفظ ق��درت خرید مردم‬ ‫بای��د راهکاره��ای جایگزی��ن همچون ارزان کردن س��بد‬ ‫خان��وار یا عرضه بس��ته های حمایتی درنظ��ر می گرفت تا‬ ‫مردم با مش��کل تامین این کاال ها روبه رو نشوند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط فعلی نش��ان می دهد که با کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مردم در روس��تاها و ش��هرها‪ ،‬مصرف چای نیز کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۱۷۵‬میلیارد تومان به چایکاران‬ ‫البته رئیس سازمان چای کشور افزایش نرخ چای خارجی‬ ‫را موجب افزایش قدرت رقابت چای ایرانی با خارجی در بازار‬ ‫می داند و معتقد اس��ت‪ ،‬اثار ای��ن افزایش نرخ در بلندمدت‬ ‫مثبت اس��ت‪ .‬به گ��زارش وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬حبیب‬ ‫جهانساز با بیان اینکه از اغاز فصل برداشت تاکنون‪۷۰ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۳‬تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش خرید این محص��ول ‪۲۱۱‬میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪.‬وی ب��ا تاکید بر اینکه از ‪ ۲۱۱‬میلی��ارد تومان ارزش‬ ‫خرید برگ سبز چای‪۱۷۵ ،‬میلیارد تومان ان پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬میزان مطالبات پرداخت شده حدود ‪۸۳‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان چای کش��ور ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��رای چ��ای وارداتی را اقدام��ی مثبت به منظ��ور تقویت‬ ‫تولید چای داخلی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬حذف ارز دولتی‬ ‫از چ��ای واردات��ی و تخصی��ص ارز نیمای��ی ب��ه ان موجب‬ ‫ق��درت رقابت چای داخلی در بازار ش��ده اس��ت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫این موضوع همچنین س��بب شده که کارخانه های فراوری‬ ‫چای داخلی به کیفی سازی چای خشک روی اورند و ذائقه‬ ‫مصرف کنندگان نیز به س��مت چای داخلی سوق پیداکرده‬ ‫است‪ .‬بر اساس گزارشی از ایرنا‪ ،‬بهای هر نیم کیلوگرم چای‬ ‫خش��ک خارجی برندهای متنوع توینینگز ‪ ۷۵‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬گلس��تان ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬دوغزال ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬احمد ‪ ۷۰‬هزار تومان و جهان ‪ ۶۰‬هزار تومان است؛‬ ‫درحالی ک��ه پیش از این با دریاف��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬نرخ‬ ‫همین کاالها برای چای توینینگز ‪ ۳۷‬هزار تومان‪ ،‬گلستان‬ ‫‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬توم��ان‪ ،‬دو غزال ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫احم��د ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان و جهان ‪ ۲۸‬هزار تومان بود؛‬ ‫البته گفته می شود برخی برندهای ضعیف تر به دلیل کمبود‬ ‫تقاضا هنوز نرخ کاالهای خود را اضافه نکرده اند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره‬ ‫اتحادیه مرغ��داران‪،‬‬ ‫افزای��ش تلف��ات ب��ه‬ ‫دلیل کمبود واکس��ن‬ ‫را یک��ی از عوام��ل‬ ‫کاه��ش عرض��ه مرغ‬ ‫در بازار اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عظیم حجت‬ ‫درباره اخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫و مرغ اماده طبخ در خرده فروش��ی ها ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه فروش مرغ گرم با نرخ باالتر از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان مورد تایید نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگرچ��ه در یک هفته اخیر‪ ،‬نرخ مرغ زنده فقط‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان نوسان داشته‪ ،‬اما مرغ گرم افزایش‬ ‫نرخ قابل توجهی را در بازار تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام دستفروشان‬ ‫تبریز برای ساماندهی‬ ‫محمد اقاطاهر‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫حبیب جهان ساز‬ ‫ش��هردار تبری��ز با بی��ان اینک��ه در مجموع‬ ‫‪۱۱‬میدان برای س��اماندهی دستفروش��ان در‬ ‫تبریز شناس��ایی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫تعداد دستفروش��ان در س��طح ش��هر افزایش‬ ‫یافته و بیش��تر ای��ن افراد از خارج از ش��هر به‬ ‫تبریز مراجعه و بس��اط ف��روش خود را تا عصر‬ ‫در ش��هر پهن می کنند و این عامل شناس��ایی‬ ‫دستفروش��ان را س��خت تر می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ایرج ش��هین باهر در نشس��ت شورای‬ ‫اس�لامی تبریز‪ ،‬با اش��اره به بحث س��اماندهی‬ ‫دستفروشان در س��طح شهر گفت‪ :‬ساماندهی‬ ‫دستفروشان جزو وظایف شهرداری نیست ولی‬ ‫ب��ا این حال تالش می کنیم در چنین وضعیت‬ ‫اقتصادی مشکالت دستفروشان را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ثبت نام دستفروشان اغاز شده‬ ‫و براس��اس ای��ن ثبت نام‪ ،‬تعداد دستفروش��ان‬ ‫مش��خص و فضاهایی برای استقرار انها درنظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ش��هرداری‬ ‫فضای��ی به اندازه و مس��احت کافی برای طرح‬ ‫استقرار دستفروشان ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫در چند روز گذش��ته ‪ ۵۰‬فضا شناس��ایی شده‬ ‫ک��ه تعداد زی��ادی از انه��ا دارای معارض بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هنوز تعداد کمی از دستفروش��ان‬ ‫به طور رسمی ثبت نام کرده و شناسایی شده اند‪،‬‬ ‫براس��اس ثبت نام و تعداد دستفروشان‪ ،‬فضای‬ ‫کافی در اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تولید نوشابه های سالمت محور در «زمزم»‬ ‫گ��روه کارخانج��ات زم��زم ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫بزرگ ترین مجموعه های تولیدی صنعت اشامیدنی‬ ‫کش��ور و منطق��ه با بی��ش از ‪ ۶۰‬س��ال تجربه و دارا‬ ‫ب��ودن ‪۱۱‬کارخانه در سراس��ر ایران ب��ه تولید انواع‬ ‫نوشابه های گازدار‪ ،‬ابمیوه‪ ،‬ماءالشعیر‪ ،‬دوغ‪ ،‬اب های‬ ‫معدنی و اشامیدنی مشغول فعالیت است که عالوه بر‬ ‫حضور موثر در بازار داخلی‪ ،‬حضور فعالی در بازارهای‬ ‫منطق��ه ای و بین الملل��ی دارد‪.‬‬ ‫در این باره به‬ ‫گفت وگو ب��ا غالمرض��ا ش��بانی خفری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه کارخانجات زمزم نشس��ت و از کلیات تولید‬ ‫در این گروه جویا ش��د‪ .‬ش��رح ای��ن گفت وگو را در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €گ�روه کارخانجات زمزم چ�ه محصوالتی‬ ‫تولید می کند؟‬ ‫ان��واع نوش��ابه های گازدار در طعم ه��ای ک��وال‪،‬‬ ‫پرتقالی‪ ،‬لیمویی و لیموناد با برند زمزم‪ ،‬انواع ابمیوه‬ ‫در طعم ه��ای گوناگون ب��ا برند تارمیت��ا‪ ،‬انواع دوغ‬ ‫گازدار و بدون گاز‪ ،‬نوش��ابه ورزش��ی‪ ،‬نوشیدنی های‬ ‫دان��ه ریح��ان در طعم ه��ای گوناگون ب��ا برند ویتا‪،‬‬ ‫اب معدنی و اشامیدنی و انواع ماءالشعیر در طعم های‬ ‫گوناگون با برند استار که تمامی محصوالت یادشده‬ ‫با بسته بندی های شیشه‪ ،‬پت و قوطی تولید می شود‪،‬‬ ‫ازجمله محصوالت این کارخانجات زمزم است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود واکسن تلفات‬ ‫مرغ را افزایش داد‬ ‫€ €چند نفر به طور مس�تقیم در مراکز تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬اداری و‪ ...‬شرکت اشتغال دارند؟‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر در سراس��ر کشور در گروه زمزم‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €برای ارائ�ه محصوالت سلامت محور چه‬ ‫اقداماتی انجام داده اید؟‬ ‫گروه زم��زم با رویکرد س�لامتی و کاهش عوامل‬ ‫مض��ر اقدام��ات مهم و موث��ری در تولید محصوالت‬ ‫س�لامت محور انجام داده است که ازجمله می توان‬ ‫به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫تولید نوش��ابه با طعم ک��وال و برند کوالپ که در‬‫ان اس��ید فس��فریک و نگهدارنده حذف و کلسیم به‬ ‫ان اضافه شده است‪.‬‬ ‫تولید نوشابه با طعم پرتقالی و برند اورنج اپ که‬‫در این محصول رنگ مصنوعی حذف و رنگ طبیعی‬ ‫بتاکاروتن که پیش ساز ویتامین ا در بدن بوده‪ ،‬به ان‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫ تولید نوش��ابه با طعم لیموی��ی و برند لمون اپ‬‫که در فرموالس��یون این محصول از ویتامین س��ی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫تولی��د نوش��ابه کم کال��ری با برن��د گرین که در‬‫ان ش��کر به می��زان ‪۴۰‬درص��د کاهش یافت��ه و از‬ ‫شیرین کننده طبیعی استویا استفاده شده است‪.‬‬ ‫تولید محصوالت بر پایه لبنی‬‫تولید محصوالت ورزشی بر پایه میوه‬‫تولی��د نوش��یدنی هایی ک��ه ح��اوی ترکیبات‬‫سیترولین بوده به وسیله کنسانتره هندوانه‬ ‫ای��ن رویک��رد ب��ا تاکید وی��ژه و به منظ��ور ارائه‬ ‫محصوالت س�لامت محور به هموطن��ان گرامی در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری جش�نواره مل�ی صنع�ت‬ ‫سالمت محور چه اهمیتی دارد؟‬ ‫برگزاری این جشنوار ه می تواند کمک قابل توجهی‬ ‫ب��ه معرفی محصوالت س��الم و مناس��ب س�لامت‬ ‫قش��رهای گوناگ��ون جامع��ه و نیز ارتقای س��طح‬ ‫تولیدات محصوالت س�لامت محور در کش��ور کرده‬ ‫و مش��وق تاثیرگ��ذاری در جهت توج��ه روزافزون‬ ‫واحده��ای تولی��دی به تمرکز ب��ر تولید محصوالت‬ ‫سالمت محور برای مردم باشد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از جذابیت های مغفول در روستا گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫بازاریابی‬ ‫فرش‬ ‫با معرفی‬ ‫نقش ها‬ ‫تجربه کشاورزی با رواج گردشگری مزرعه‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سال هاست هر نهادی می خواهد اشتغالزایی‬ ‫کند بی هیچ تفکر و تردیدی به س��راغ رشته‬ ‫فرشبافی می رود‪ .‬سازمان ملی فرش‪ ،‬خیرانی‬ ‫که از زنان سرپرست خانوار حمایت می کنند‪،‬‬ ‫ش��وراهای محلی ش��هر و‪ ...‬این گون��ه نهاد ها‬ ‫بس��یارند‪ .‬ابتدا به زنان قالیباف��ی می اموزند‬ ‫و س��پس مواد اولی��ه تولید در اختیارش��ان‬ ‫می گذارند و انها را تشویق به تولید می کنند‪.‬‬ ‫در نهایت اما وقتی در ش��هر به خانه همسایه‬ ‫یا فامیل و بس��تگان می رویم یا اینکه مشغول‬ ‫خری��د ل��وازم خانگ��ی برای منزل ش��خصی‬ ‫خودمان می ش��ویم می بینیم که فرش شدن‬ ‫تم��ام نق��اط چهار دی��واری دیگ��ر برای مان‬ ‫اهمیت ندارد و به بیان صریح تر‪ ،‬فرش نشدن‬ ‫خانه را باکالس می دانیم‪.‬‬ ‫ای��ن همه انچ��ه در تقاضا اتف��اق می افتد‪،‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬گاه��ی خانواده ه��ا نیازمند فرش��ی‬ ‫هس��تند که زیر کمد و تخ��ت نرود و در واقع‬ ‫قصد خرید فرش مس��تطیل یا دایره ش��کل‬ ‫نیس��تند‪ .‬انها می خواهند س��فارش بافت در‬ ‫ابع��اد و اندازه های گوناگون بدهند‪ ،‬اما خبری‬ ‫از شرکت واس��طه ای که دست مشتری را در‬ ‫دستان بافندگان فرش بگذارد‪ ،‬نیست‪ .‬به این‬ ‫ترتیب حجم زیادی از فرش ها بافته ش��ده در‬ ‫ص��ف خرید خریداران می مانن��د‪ .‬حال اینکه‬ ‫قالیباف��ان باید پیش از اقدام به تولید و بافتن‬ ‫فرش‪ ،‬بازاریابی کنند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته ب��ه موجب کاهش‬ ‫سطح اب در روس��تاها‪ ،‬بسیاری از اهالی این‬ ‫مناطق تالش کرده ان��د قالیبافی را جایگزین‬ ‫کش��اورزی کنند و حاال شاهد ورود جوانان و‬ ‫نوجوانان به عرصه قالیبافی هستیم‪ ،‬اما خبری‬ ‫از بازاریابی نیست‪.‬‬ ‫البت��ه رس��انه مل��ی تبلیغات��ی درب��اره‬ ‫فروش��گاه های فرش پخش می کند اما در این‬ ‫تبلیغ��ات توجهی به معرفی گل ها و طرح ها و‬ ‫پرداختن به پیش��ینه انها نمی شود‪ .‬هر کدام‬ ‫از گل ه��ای قالی قصه ای دارن��د که متولیان‬ ‫ف��رش در ایران و جهان ق��در انها را می دانند‬ ‫اما انها که قرار اس��ت پ��ا بر این نقش بکوبند‬ ‫و س��ال ها روی ان راه برون��د‪ ،‬هی��چ از ای��ن‬ ‫نقش ه��ا نمی دانند‪ .‬نقش هایی ک��ه گاه ثبت‬ ‫ملی یا بین المللی می شوند هیچ ارزشی برای‬ ‫مصرف کننده ندارند چراکه مصرف کننده از راز‬ ‫انها با خبر نیست؛ از این رو شایسته و بایسته‬ ‫اس��ت پیش از فروش هر ک��دام از فرش ها با‬ ‫نقش هایی که ان را به سفارش دهنده معرفی‬ ‫ی برای انها را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫می کنیم‪ ،‬بازاریاب ‬ ‫خبر‬ ‫رشد صنعت گردشگری‬ ‫روستایی‪-‬کشاورزی چین‬ ‫مقام ه��ای گردش��گری چین در گزارش��ی از‬ ‫‪ ۱.۵۱‬میلی��ارد س��فر روستایی‪-‬کش��اورزی در‬ ‫چین‪ ،‬در نیمه سال نخست سال جاری میالدی‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از ای توربونیوز‪ ،‬این‬ ‫اطالعات در جریان یک همایش ملی با محوریت‬ ‫گردشگری روستایی‪-‬کشاورزی که روز یکشنبه‬ ‫با حض��ور وزیر فرهنگ و گردش��گری چین در‬ ‫شهر «چنگدو» برگزار شد‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه امار ارائه ش��ده در این همایش‪،‬‬ ‫س��ود کل��ی حاص��ل از صنع��ت گردش��گری‬ ‫روستایی‪-‬کش��اورزی چین در نیمه سال نخست‬ ‫سال جاری میالدی به ‪ ۱۲۵‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫است‪ .‬این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش‬ ‫‪ ۱۰.۲‬درصدی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫اطالع��ات ارائه ش��ده حاکی از ان اس��ت که‬ ‫صنعت گردشگری روستایی‪-‬کشاورزی چین تا‬ ‫پایان ژوئن امسال‪ ،‬حدود ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار‬ ‫شغل در این کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و گردش��گری چین با تاکید بر‬ ‫نقش مهم اسکان گردشگران در خانه های بومی‬ ‫در کاهش فقر در کش��ور‪ ،‬از نخس��تین فهرست‬ ‫مقصدهای مهم گردش��گری روستایی چین که‬ ‫شامل ‪ ۳۲۰‬روستا در سراسر این کشور می شود‬ ‫نیز رونمایی کرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بابک مغازه ای‬ ‫گردشگری‬ ‫کشاورزی‬ ‫می تواند‬ ‫معیشت مکملی‬ ‫برای کشاورزان‬ ‫و روستاییان‬ ‫به شمار رود‬ ‫به شرط انکه‬ ‫کشاورزان‬ ‫شغل خود را‬ ‫تغییر ندهند‬ ‫و گردشگری‬ ‫به معیشت‬ ‫جایگزین تبدیل‬ ‫نشود‬ ‫رفتن از ش��هر های دود زده به مزرعه عجب صفایی‬ ‫دارد! اسمانی که به طور باورنکردنی نیلی است و برای‬ ‫ما که اس��مان را طوسی و سفید یا در بهترین حالت‪،‬‬ ‫اب��ی اما کمرنگ تجربه می کنیم‪ ،‬هیجان انگیز اس��ت؛‬ ‫زمینی که تا چشم کار می کند سبز و پر محصول است‬ ‫و البت��ه از خاک و گِل هم مبرا نیس��ت‪ ،‬اما همچنان‬ ‫جذاب و لذت بخش اس��ت که دوس��ت داریم به عمد‬ ‫به این خاک و گل دس��ت بزنی��م‪ .‬تراکتور‪ ،‬بیل‪ ،‬داس‬ ‫و چیزهایی از این دس��ت را می توان برای نخستین بار‬ ‫در زندگی لمس کرد؛ تنها به شرط اینکه به مزرعه ای‬ ‫برویم و کش��اورزان هم اجازه دهن��د چند روزی انجا‬ ‫مانند یک کش��اورز نوپا کار کنیم‪ .‬البته شاید با تجربه‬ ‫بودن و کاردانی بچه های روس��تا نس��بت به ما که به‬ ‫احتمال دکتر‪ ،‬مهندس هستیم و شاید خنده های زیر‬ ‫زیرکی این بازیگوش های دوس��ت داشتنی باعث شود‬ ‫کمی جا بخوریم اما خیلی زود خودمان هم به دس��ت‬ ‫و پا چلفتی بودن م��ان می خندیم‪ ،‬عکس می گیریم و‬ ‫تجربه های م��ان را با اوصافی هیجان انگیز با دوس��تان‬ ‫و خانواده م��ان ب��ه اش��تراک می گذاری��م و این یعنی‬ ‫گردشگری مزرعه‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چند س��الی اس��ت گردش��گری‬ ‫روس��تایی یا به اصطالح بوم گردی در ایران رواج یافته‬ ‫است و حاال بیشتر مردم ایران این گونه از گردشگری‬ ‫را می شناس��ند ام��ا گردش��گری روس��تایی را چقدر‬ ‫می شناسیم؟ در ایران به دلیل نبود فضای مزرعه داری‬ ‫و متمرکز ش��دن مزرع��ه‪ ،‬دامداری و کش��اورزی در‬ ‫روستاهای کشور‪ ،‬گردشگری کشاورزی با گردشگری‬ ‫روستایی همپوش��انی دارد‪ ،‬در حالی که این دو با هم‬ ‫تفاوت های بسیاری دارند‪.‬‬ ‫به دست گرفتن بیل‪ ،‬نشس��تن پشت تراکتور‪ ،‬عبور‬ ‫از زمین های پر از گل و الی با چکمه های پالس��تیکی‬ ‫س��یاه‪ ،‬گاو اه��ن و بذر پاش��یدن در مزرعه‪ ،‬س��اخت‬ ‫مترسک و دلهره گرما زدگی و سرما زدگی محصوالت‪،‬‬ ‫پیاده روی ه��ای طوالنی از روس��تا تا س��ر زمین‪ ،‬بلند‬ ‫دادزدن های س��ر زمین و اهل خانواده و روستا را صدا‬ ‫کردن‪ ...‬همه این ها هرچند برای برخی از ما شهری ها‬ ‫به عنوان یک زندگی دائمی پذیرفتنی نیست‪ ،‬اما خیلی‬ ‫از ما دوس��ت داریم چند ماه یا چند روزی را به سبک‬ ‫و سیاق کشاورزان زندگی کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کش��اورزی در مناطق��ی که دارای‬ ‫ظرفیت الزم برای توس��عه گردش��گری هستند‪ ،‬یکی‬ ‫از راهبردهایی برای تقویت نواحی روس��تایی به شمار‬ ‫می رود و در نهایت هم از مهاجرت روستاییان به شهر‬ ‫می کاهد و هم برای انها درامدزایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت گردشگری مزرعه با روستا‬ ‫یک کارش��ناس صنعت گردش��گری در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬یکی از انواع مهم گردش��گری در جهان‬ ‫گردش��گری کشاورزی یا گردش��گری مزرعه است که‬ ‫این نوع گردش��گری در بسیاری از کشورهای همسایه‬ ‫مانند ترکیه رونق یافته است‪.‬‬ ‫باب��ک مغ��ازه ای معتقد اس��ت گردش��گری مزرعه‬ ‫یا کش��اورزی نوعی از گردش��گری اس��ت ک��ه در ان‬ ‫گردش��گران به تعداد محدود ب��ه یک مزرعه یا محلی‬ ‫اجرای طرح گردشگری مزرعه کار پیچیده ای است و نیاز به همکاری‬ ‫نهاد های گوناگون با محوریت استانداری و اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیست و بنیاد مسکن دارد‬ ‫که به امور کش��اورزی‪ ،‬باغبانی‪ ،‬گلکاری یا دامپروری‬ ‫وابس��ته است‪ ،‬س��فر و با خانواده کشاورز یک یا چند‬ ‫روز زندگ��ی کرده و فعالیت های کش��اورزی را تجربه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ع�لاوه بر ای��ن در مزرعه و م��کان اقامتی‬ ‫ساکنان مزرعه اقامت خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی در گردشگری کشاورزی تجربه فعالیت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مزرع��ه داری و دامپ��روری هدف س��فر‬ ‫گردشگران است و بازدید از روستاها و مناطق اطراف‬ ‫انها مدنظر گردشگران نیست‪.‬‬ ‫مغازه ای اظهار کرد‪ :‬گردش��گری کشاورزی می تواند‬ ‫معیشت مکملی برای کشاورزان و روستاییان به شمار‬ ‫رود به شرط انکه کشاورزان شغل خود را تغییر ندهند‬ ‫و گردشگری به معیش��ت جایگزین تبدیل نشود‪ .‬نوع‬ ‫دوم گردش��گری کش��اورزی که در کش��ور ما بیشتر‬ ‫متداول ش��ده‪ ،‬گردشگری جش��نواره های کشاورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ای��ن نوع گردش��گری اف��راد در زمان های‬ ‫خاص��ی مانند زمان برداش��ت محصوالت کش��اورزی‬ ‫ی��ا باغداری به محل های موردنظ��ر مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫مانند جشنواره انگور‪ ،‬جشنواره توت فرنگی و مانند انها‬ ‫که در برخی از اس��تان های کشور گام هایی برای انها‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این جش��نواره ها س��ود چندانی برای ان‬ ‫منطقه یا محله ندارند و به طور معمول دو بار در سال‬ ‫برگزار می ش��وند‪ .‬نوع نخست گردش��گری کشاورزی‬ ‫س��ود مالی بیشتری دارد و گردش��گران در تمام ایام‬ ‫سال می توانند ان را تجربه کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس گردش��گری عنوان کرد‪ :‬گردشگری‬ ‫بازدید از «کاخ تاریخی صفی اباد» بهشهر ازاد شد‬ ‫ب��ا پیگیری ه��ای اس��تاندار مازن��دران و‬ ‫همراه��ی وزارت اطالع��ات‪ ،‬کاخ تاریخ��ی‬ ‫صفی اباد بهش��هر برای بازدید مردم و تغییر‬ ‫کاربری گردشگری ازادسازی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬این کاخ در شهرس��تان‬ ‫بهش��هر به دستور شاه عباس در سال ‪۱۰۱۰‬‬ ‫هجری قمری س��اخته ش��د و در زمان شاه‬ ‫صفی توس��عه پیدا کرد‪ .‬فاصل��ه کاخ تا دریا‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬کیلومتر اس��ت و در ایام س��لطنت‬ ‫صفویه‪ ،‬این راه زیرزمینی برای جلوگیری از تهاجم ازبکان و س��ایر‬ ‫مللی که اطراف دریای خزر زندگی می کردند‪ ،‬استفاده می شد‪.‬‬ ‫در طول س��ال ها این بنای تاریخی دچار حوادث گوناگونی شد‪.‬‬ ‫در زم��ان حمله افغان ها اس��یب دید و در زمان نادرش��اه تعمیر و‬ ‫بازسازی شد‪ .‬این بنا در زمان قاجاریه نیز مورد مرمت قرار گرفت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬س��ال پیش هم طعمه اتش س��وزی شده و به کلی اثار و‬ ‫ش��کوه باس��تانی خود را از دس��ت داد‪ .‬این کاخ پیش از انقالب در‬ ‫اختی��ار امریکایی ها بوده اما پس از انقالب کاربرد نظامی و امنیتی‬ ‫داش��ت و در اختیار وزارت اطالعات بود و به همین دلیل بازدید از‬ ‫ان میسر نمی شد‪.‬‬ ‫تا اوایل س��ال ‪ ۸۴‬تصمیم��ی درباره ازاد س��ازی عرصه و حریم‬ ‫کاخ صف��وی گرفته نش��ده بود‪ .‬تا اینکه رئیس پیش��ین س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری به منظور تهیه طرح‬ ‫ساماندهی باغ ها‪ ،‬دستور ازاد سازی مجموعه صفی اباد را برای قرار‬ ‫گرفتن در طرح ساماندهی داد‪.‬‬ ‫ای��ن واگذاری یا ازادس��ازی اگرچه با موافق��ت وزارت اطالعات‬ ‫همراه بود‪ ،‬اما به نتیجه نمی رسید‪ .‬البته در اذر سال ‪ ۹۷‬علی محمد‬ ‫شاعری‪ ،‬نماینده مردم ش��رق مازندران در مجلس از ساخت جاده‬ ‫دسترس��ی ب��رای ای��ن کاخ خب��ر داده و گفته ب��ود‪ :‬منتظر اعالم‬ ‫نظر نهایی از س��وی وزارت اطالعات هس��تیم ت��ا عملیات اجرایی‬ ‫س��اخت جاده دسترس��ی به کاخ صفی اباد را اغاز کنیم‪ .‬اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫مازن��دران بای��د کاخ صفی اب��اد را مرمت و‬ ‫بازس��ازی کند و همچنین وظیفه نگهداری‬ ‫و مدیری��ت کاخ صفی اباد ب��ه لحاظ میراثی‬ ‫در اختیار اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری قرار گی��رد؛ البت��ه نهاد های‬ ‫دیگ��ر مانند ش��هرداری‪ ،‬مناب��ع طبیعی و‬ ‫محیط زیس��ت نی��ز همکاری ه��ای الزم را‬ ‫به منظور ایجاد جاده دسترس��ی‪ ،‬فنس کش��ی‬ ‫و فراهم کردن امکانات و تس��هیالت الزم ب��رای عموم مردم انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مردم اس��تان مازندران س��ال ها برای بازدید از این بنای تاریخی‬ ‫انتظار کش��یده بودند چون هر مس��ئولی که در اس��تان روی میز‬ ‫ریاس��ت می نشست قول ازادس��ازی ان را می داد تا اینکه استاندار‬ ‫مازندران در دیدار با وزیر اطالعات موافقت نهایی را برای این اقدام‬ ‫گرفت و درباره تمهید زمینه های الزم برای استفاده عموم مردم از‬ ‫فضای گردش��گری کاخ تاریخی صفی اباد بهشهر گفت وگو و اعالم‬ ‫کرد ب��ا حمایت و همراهی وزیر اطالع��ات‪ ،‬کاخ تاریخی صفی اباد‬ ‫بهشهر برای مقصدهای گردش��گری و بهره گیری عموم مردم ازاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این باره احمد حسین زادگان گفت‪ :‬با همکاری های بین بخشی‬ ‫و بهره گی��ری از ظرفیت ها و مزیت های گوناگون اس��تان می توان‬ ‫زمینه ارتقای نش��اط و امی��د اجتماعی را در جامع��ه فراهم کرد‪.‬‬ ‫در راس��تای توسعه همه جانبه اس��تان و تمهید فضاهای الزم برای‬ ‫افزای��ش امید در جامعه همه تالش و ظرفیت های موجود را به کار‬ ‫خواهیم گرفت و کاخ تاریخی صفی اباد بهشهر یکی از فرصت های‬ ‫بی بدیل گردشگری برای تحقق این مهم است‪.‬‬ ‫البته در دیدار استاندار مازندران و وزیر اطالعات غیر از واگذاری‬ ‫کاخ صفی اباد‪ ،‬سواحل مجتمع رفاهی تفریحی وزارت اطالعات در‬ ‫استان نیز در راستای حفظ حریم ‪ ۶۰‬متری دریا ازاد شد‪.‬‬ ‫کش��اورزی هم می تواند به معیش��ت و درامد خانواده‬ ‫کمک کند و هم تش��ویقی باشد تا فعالیت کشاورزی‬ ‫و دامپ��روری بهتر انجام ش��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬افرادی‬ ‫از خان��واده که چن��دان نمی توانند ب��ه اقتصاد خانوار‬ ‫کمک کنند می توانند در ارائه خدمات به گردش��گران‬ ‫کش��اورزی فعالیت کنند و س��وداوری داشته باشند‪.‬‬ ‫فعال کردن گردش��گری کش��اورزی می تواند صنایع‬ ‫وابس��ته به ان مانند صنایع دستی و تولید محصوالت‬ ‫لبن��ی را نی��ز فعال کند که این ام��ر منجر به افزایش‬ ‫درامد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تف�اوت گردش�گری مزرع�ه در جهان و‬ ‫ایران‬ ‫اگرچ��ه کمتر پیش می اید متولیان گردش��گری به‬ ‫موضوع گردش��گری مزرع��ه توجه کنن��د‪ ،‬اما رئیس‬ ‫کارگ��روه تخصص��ی گردش��گری ات��اق فکر توس��عه‬ ‫مازندران به تازگی دراین ب��اره اظهارنظر کرد و گفت‪:‬‬ ‫در استانی که گردش��گری با مزرعه تقابل دارد‪ ،‬زمان‬ ‫و ان��رژی زیادی برای پذی��رش و مطالعه این موضوع‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رمض��ان زاده در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا اظهارک��رد‪:‬‬ ‫کارشناس��ان میراث مازندران باید در زمینه بررس��ی‬ ‫الگوهای گردش��گری مزرعه در جهان اموزش دیده تا‬ ‫بازدهی تولید را ارتقا داده و گردش��گری مرزعه را در‬ ‫سطح کشور رواج دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشورهایی مانند بالروس‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫رومان��ی‪ ،‬انگلی��س و امری��کا وارد مقوله گردش��گری‬ ‫مزرعه ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید سیاست های الگویی‬ ‫کش��ورهایی که گردش��گری مزرعه را تجربه کردند را‬ ‫مطالعه کنیم زیرا این کشورها نخست مرز بین واژه ها‬ ‫را اموختن��د و پس ان سیاس��ت گذاری و پایه گذاری‬ ‫کردند‪ .‬الگوهای گردش��گری مزرع��ه یکی از الگوهای‬ ‫موفق در جهان است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه‬ ‫مازن��دران با بی��ان اینکه پس از مطالعه گردش��گری‬ ‫مزرعه و داش��تن زمین برای اجرایی کردن این طرح‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی می تواند بخشی از مجوزها را‬ ‫صادر کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای رشد گردشگری مزرعه نیاز به‬ ‫چند شاخص مانند اموزش‪ ،‬تقویت اگاهی و غذا داریم‬ ‫که باید تامین شود‪.‬‬ ‫رمض��ان زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ا وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی که اداره کل ان در مازندران اس��ت‪،‬‬ ‫قانونی دارد که به من اجازه دهد بخش��ی از مساحت‬ ‫زمین را زیرس��ازه ببرم؟ اگر جهاد کش��اورزی راضی‬ ‫ش��ود ایا بنیاد مسکن به دلیل اجرای طرح های هادی‬ ‫که در مس��یر سازه مشخص اس��ت‪ ،‬اجازه ادامه کار را‬ ‫می دهند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای ط��رح گردش��گری مزرعه کار‬ ‫پیچیده ای ب��وده و نیاز به همکاری نهاد های گوناگون‬ ‫ب��ا محوری��ت اس��تانداری و اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت و بنیاد مس��کن دارد تا‬ ‫فعالیت های قانونی و اجرایی داخل یک روستا را که بر‬ ‫عهده دارند با همکاری یکدیگر به طور قانونی‪ ،‬مصوب‬ ‫و اجرایی کنند‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬تا زمانی ک��ه تناقض های قانونی بین‬ ‫بنیاد مسکن اجازه ساخت سازه خارج از بافت روستا را‬ ‫بدهد یا جهادکش��اورزی اجازه ندهد انقدر از مساحت‬ ‫زمین کش��اورزی زیر س��ازه برود(تغیی��رات کاربری‬ ‫اراضی) این چالش ها باعث می شود اگر کسی بخواهد‬ ‫گردش��گری مزرعه را اجرا کند‪ ،‬نتواند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این صورت فقط نمونه ای از گردشگری مزرعه را در‬ ‫کنار اقامتگاه بوم گردی ارائه می دهد که درست نیست‬ ‫چراکه گردشگری مزرعه خود تعریف جداگانه ای دارد‪.‬‬ ‫مدیرگ��روه جهانگردی دانش��گاه مازن��دران گفت‪ :‬ایا‬ ‫این صنعت توانس��ته جلوی تغییرات کاربری‪ ،‬گرفتن‬ ‫سواحل ازسوی نهادها در بخش خصوصی‪ ،‬شبکه های‬ ‫گردش��گری که دور ان محفوظ شده یا بحث ساخت‬ ‫خانه ه��ای دوم را در اس��تان بگی��رد؟ رمض��ان زاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درست است اش��تغالی ایجاد شده‬ ‫و درامدی وارد اس��تان می ش��ود اما اگر به دقت مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد متوجه می ش��ویم بخش زیادی از‬ ‫توس��عه پایدار زیر سوال رفته است؛ بنابراین نمی توان‬ ‫گفت صنعت گردشگری در مازندران یک صنعت موفق‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رسد مازندران نسبت به گردشگری‬ ‫مزرعه حس��اس اس��ت‪ .‬تا جایی که چن��د وقت پیش‬ ‫استاندار این استان هم کارگروهی در این باره تشکیل‬ ‫داده بود‪ .‬ش��اید گردش��گری مزرعه در ایران به تازگی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته باشد اما این ظرفیت را دارد که‬ ‫به همان س��رعتی که بوم گردی در ایران جا افتاد‪ ،‬این‬ ‫رشته از گردشگری نیز رواج یابد‪.‬‬ ‫یک اقامتگاه بوم گردی موزه دار شد‬ ‫مدی��رکل موزه ه��ا و اموال تاریخی کش��ور‪ ،‬م��وزه را مهم ترین رکن‬ ‫فرهنگی جامعه و معیار توس��عه دانست و از صدور مجوز نخستین موزه‬ ‫در اقامتگاه بوم گردی روستای سریزد شهرستان مهریز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا کارگر در بازدید از مکان های تاریخی و‬ ‫گردشگری شهرستان مهریز‪ ،‬گفت‪ :‬اثار تاریخی باارزش‪ ،‬مردمان اصیل‬ ‫و بافت تاریخی زیبا باعث شده استان یزد و شهرستان مهریز مورد توجه‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کالبد ش��هری و جریان زندگی متفاوت باعث ایجاد‬ ‫عالقه در گردشگران داخلی و خارجی می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شهر مهریز‬ ‫دارای می��راث ملموس و ناملموس و ویژگی های غنی و منحصر به فرد‬ ‫اس��ت و در اینده می تواند به یک قطب گردش��گری تبدیل شود که به‬ ‫رونق و توسعه پایدار شهرستان کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل موزه های کش��ور با اش��اره به اینکه موزه ها تالش می کنند‬ ‫می��راث مادی و معن��وی را حفظ کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به س��رمایه گذاران‬ ‫کمک کنیم تا حرکت های خود جوش مردمی پایدار بماند‪ .‬وی موزه را‬ ‫مهم ترین رکن فرهنگی جامعه و معیار توسعه دانست و از صدور مجوز‬ ‫نخس��تین موزه در اقامتگاه بوم گردی در روس��تای سریزد شهرستان‬ ‫مهریز خبر داد‪ .‬کارگر در پایان با بیان این رشد موزه ها نسبت به گذشته‬ ‫قابل مقایس��ه نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در موزه های خصوصی شاهد رشد‬ ‫چش��مگیری هس��تیم به طوری که مدیران میراث فرهنگی استان ها‬ ‫به طور مس��تمر بر تقاضای مکرر بخش خصوصی و مجموعه داران برای‬ ‫راه اندازی موزه ها تاکید دارند‪.‬‬ ‫رض��ا زارع زاده‪ ،‬فرماندار مهریز نی��ز در ادامه به وضعیت امروز موزه و‬ ‫موزه داری در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬با مرور ‪ ۳۰۰‬سال تاریخ موزه داری‬ ‫جهان‪ ،‬شاهد یک وضعیت مطلوب در عرصه موزه داری هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تک تک افراد جامعه باید در امور موزه ها نقش داشته باشند‬ ‫چراکه موزه ها زمانی به عن��وان نهاد اجتماعی نقش را ایفا می کنند که‬ ‫تمام مردم در این موضوع مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫زارع زاده ب��ا بیان اینکه ام��روزه موزه ها خودجوش و براس��اس نیاز‬ ‫اجتماعی ش��کل می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در بس��یاری از روس��تاها افراد اثار‬ ‫تاریخی خانوادگی خود را به طورخودجوش در یک موزه جمع می کنند‬ ‫که تبدیل به کانونی برای هم اندیشی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز جامعه ایرانی به این نیاز رس��یده که در حفظ هویت‬ ‫خ��ود بدون نیاز جدی به حمایت دولت بکوش��د و این حفظ هویت در‬ ‫قالب راه اندازی موزه ش��کل می گی��رد‪ .‬فرماندار مهریز گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫که جامعه نیاز به رش��د و توسعه دارد‪ ،‬بنابراین یکی از اتفاق های مهمی‬ ‫ک��ه در حوزه موزه داری باید مورد توجه ق��رار گیرد‪ ،‬موضوع اجتماعی‬ ‫شدن موزه ها است‪.‬‬ ‫گیوه بافی و ارغوان بافی کرمانشاهی ها را در تهران ببینید‬ ‫با هدف معرفی اثار هنرمندان صنایع دس��تی استان کرمانشاه‪ ،‬اثار‬ ‫هنرمندان و صنعتگران صنایع دس��تی این اس��تان در محل س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش میراث اریا‪ ،‬ای��ن اثار نمونه هایی از اثار برتر و ش��اخص‬ ‫این هنرمندان در رش��ته های گلیم بافی‪ ،‬گیوه بافی‪ ،‬مصنوعات چرمی‪،‬‬ ‫ارغوان بافی‪ ،‬ساز سنتی‪ ،‬قفل فلزی‪ ،‬زیوراالت سنتی‪ ،‬گره چینی‪ ،‬منبت‬ ‫چوب و‪ ...‬اس��ت‪ .‬نمونه اثار به نمایش گذاش��ته از کارگاه برتر و فعاالن‬ ‫صنایع دستی به نمایندگی استان کرمانشاه برگزیده شده است‪.‬‬ ‫اث��ار ارائه ش��ده از هنرمن��دان دارای درجه هن��ری‪ ،‬دارندگان مهر‬ ‫اصالت و نش��ان ملی مرغوبیت صنایع دستی و هنرمندانی که صادرات‬ ‫صنایع دستی را انجام می دهند‪ ،‬جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این نمایش��گاه ترویج و فراه��م کردن بازار فروش‬ ‫محصوالت صنایع دس��تی‪ ،‬ارائه توانمندی ه��ای صنعتگران و معرفی‬ ‫صنایع دستی رشته های بومی استان است‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۱۰۰‬اثر به‬ ‫نمایش گذاشته شده و از ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬مرداد در ساختمان شماره یک سازمان‬ ‫میراث فرهنگی دایر است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار طال و سکه دیگر جذاب نیست‬ ‫مسیر سرمایه گذاری ها تغییرکرد‬ ‫قیمت ارز در حالی این روزها با کمترین نوس��ان روبه رو‬ ‫اس��ت و روند باثبات ت��ری را طی می کند که به دنبال ان‪،‬‬ ‫بازار طال و س��که که وابستگی زیادی به تغییرات نرخ این‬ ‫پول خارجی دارد در پی همین روند‪ ،‬با ش��یب کاهش��ی‬ ‫روبه رو شده و در انواع سکه و طال ریزش قیمت ها را شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته به دلیل خروج امریکا از‬ ‫برج��ام و اعمال تحریم ها‪ ،‬این موضوع بهانه ای ش��د برای‬ ‫اینکه اقتصاد ایران نوس��ان های ش��دیدی را تجربه کند و‬ ‫نقدینگی های انباشته شده سال های گذشته‪ ،‬به بازارهایی‬ ‫همچون ارز و س��که س��رازیر ش��ود و قیمت ها را در این‬ ‫بازار دچار تغییرات ش��دید کند که همین ش��رایط حباب‬ ‫س��که را به ش��دت افزایش داد و نرخ طال را با یک س��یر‬ ‫صعودی ش��دید روبه رو کرد‪ .‬این موضوع که باعث ش��ده‬ ‫ب��ود تا تقاضای کاذبی در این ب��ازار به وجو د اید و فضای‬ ‫سفته بازی و داللی شکل بگیرد‪ ،‬اما به دنبال سیاست های‬ ‫مناس��ب بانک مرکزی در ح��وزه ارزی و کاهش قیمت ها‬ ‫در ای��ن بازار‪ ،‬مدتی اس��ت که وضعیت بازار طال و س��که‬ ‫ه��م تغییر ک��رده و در این بازار دیگر خبری از ش��وک و‬ ‫هیجان شدید قیمتی نیست و تقاضای کاذبی برای خرید‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ان طور که فعاالن بازار طال و س��که می گویند‪ ،‬به دلیل‬ ‫تغییر در جو بازار و کاهش ش��وک ها و هیجان ها‪ ،‬مس��یر‬ ‫سرمایه گذاری ها تغییر کرده و بازار طال و سکه دیگر مثل‬ ‫گذشته برای سرمایه گذاری جذاب نیست‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تقاضا برای خریدطال کم است‬ ‫نرخ ارز در صرافی ها ثابت ماند‬ ‫ب��ا وج��ود افزایش نرخ خرید ارز در بانک ها‪ ،‬نرخ خرید و ف��روش دالر و یورو در صرافی های مجاز بانک‬ ‫مرکزی نسبت به دوشنبه تغییر چندانی نداشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بانک ها دیروز نرخ دالر را نسبت‬ ‫به روز دوش��نبه افزایش دادند به طوری که نرخ خرید دالر در بانک ها که دوش��نبه ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۲‬تومان‬ ‫بود‪ ،‬دیروز به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫ش��عب ارزی بانک ها دیروز هر یورو را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان خریدند که در مقایس��ه با نرخ ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳‬تومانی روز دوشنبه‪ ،‬نرخ این ارز نیز افزایش یافت‪ .‬هر پوند انگلیس هم دیروز در شعب ارزی بانک ها‬ ‫به نرخ ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۴۸‬تومان خریداری ش��د‪ .‬نرخ ارز مس��افرتی در بانک ها نیز همچنان از نرخ فروش ان‬ ‫ت به طوری که نرخ فروش ارز مسافرتی در بانک ها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۷۸‬تومان اعالم شد که‬ ‫در بازار باالتر اس ‬ ‫با احتساب کارمزد به حدود ‪ ۱۴‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫اما در صرافی های مجاز بانک مرکزی نرخ دال ر نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند به طوری که نرخ خرید‬ ‫دالر در این صرافی ها ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫این صرافی ها دیروز هر یورو را به نرخ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان خریدند و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان فروختند‬ ‫که نسبت به روز دوشنبه تغییر چشمگیری نداشت‪.‬‬ ‫بانک به شکل سپرده نگهداری یا در بازار مسکن یا بورس‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود تدریجی طالهای خانگی به بازار‬ ‫این کارش��ناس بازار معتقد اس��ت که البته هنوز بخش‬ ‫زیادی از س��رمایه های طالی��ی مردم در خانه های ش��ان‬ ‫نگهداری می ش��ود که پیش بینی می ش��ود به تدریج وارد‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫کش��تی ارای تاکید کرد این شرایط را البته ما در حوزه‬ ‫ارزی هم ش��اهد هس��تی م به طوری که ب��ا مدیریت بانک‬ ‫مرکزی و خارج ش��دن بازار از حالت چند نرخی‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در این بازار به ثبات نس��بی دست پیدا کرده و سبب شده‬ ‫که سایر بازارها هم تحت تاثیر این شرایط قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف‬ ‫در ادام��ه با اش��اره ب��ه تغیی��رات احتمال��ی در بازارهای‬ ‫جهانی و تاثیری ک��ه این تغییرات می تواند روی وضعیت‬ ‫قیمت ها در بازار داخلی طال و س��که داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تغییرات در بازاره��ای مالی بین المللی و در اونس جهانی‬ ‫طال‪ ،‬نوس��ان های طبیعی هستند که بر مبنای معیارهای‬ ‫اقتصادی دنیا اس��ت و با نوس��ان های ش��وک گونه که در‬ ‫داخل ما ش��اهد ان هس��تیم متفاوت است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫تغییری در اونس جهانی طال ایجاد ش��ود‪ ،‬بازار داخلی ما‬ ‫هم همپا با این تغییر حرکت خواهد کرد و این بر اس��اس‬ ‫اصول اقتصادی است که در دنیا حاکم است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش شدید حباب سکه‬ ‫همچنی��ن عب��اداهلل محمدولی‪ ،‬رئی��س انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان طال و جواهر در گفت وگو با ایرنا درباره اخرین‬ ‫وضعیت بازار طالی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار طال اکنون دچار‬ ‫رکود ش��ده و قیمت ها به شدت متغیر ش��ده است‪ .‬وی با‬ ‫برشماری عوامل ایجاد رکود و بی ثباتی در بازار طال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش اصلی نوسان نرخ طال ناشی از تغییر نرخ دالر است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمای��ان طال و جواهر با بیان‬ ‫اینکه جذابیت س��رمایه گذاری در بازار ط�لا از بین رفته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬عامل دیگری که رکود در این بازار را به دنبال‬ ‫داشته‪ ،‬وجود هزینه های سربار به این بازار است که باعث‬ ‫اصالح طرح الزام بانک ها به حذف سود از بدهی تسهیالت گیرندگان‬ ‫نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان‪ ،‬اصالحات طرح الزام‬ ‫بانک ه��ا برای حذف س��ود از بدهی تس��هیالت گیرندگان را اعمال کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی طرح دوفوریتی الزام بانک ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال‬ ‫اصالحات��ی ب��ا ‪ ۱۷۱‬رای موافق‪ ۸ ،‬رای مخالف و ‪ ۵‬رای ممتنع از مجموع‬ ‫‪ ۲۰۵‬نماین��ده حاض��ر در جلس��ه موافقت کردند‪ .‬بن��د (‪ )۱‬اصالحی ماده‬ ‫واحده به این ش��رح است‪ :‬مالک محاس��به بدهی متقاضیان مشمول این‬ ‫قان��ون‪« ،‬ق��رارداد اولیه» اس��ت‪ .‬در صورتی که ق��رارداد اولیه یک یا چند‬ ‫نوب��ت برخالف مق��ررات اعالمی بانک مرک��زی از راه هایی مانند بس��تن‬ ‫توافقنامه‪ ،‬قرارداد جدید یا اعطای تس��هیالت جایگزین امهال شده باشد‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی از اغاز شناس��ایی ‪۳۰‬‬ ‫بو کار پرتکرار کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمدعلی‬ ‫کس�� ‬ ‫دهقان دهنوی با اش��اره به رتبه ایران در فضای کس��ب و کار در‬ ‫جهان گفت‪ :‬این رتبه‪ ،‬ش��اخص بین المللی بوده و ممکن است‬ ‫برخی از قسمت های ان درباره کشورمان درست باشد و برخی‬ ‫هم درس��ت نباش��د اما در مجموع‪ ،‬ش��اخص های قابل اتکایی‬ ‫هستند‪ .‬معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان‬ ‫اینکه از نظر امتیاز در ش��اخص ها پیشرفت داشتیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از س��ال پیش تا امسال حدود ‪ ۲‬نمره به نمره کشورمان افزوده‬ ‫ش��ده اما رتبه م��ا ‪ ۴‬پله کاهش یافته‪ ،‬یعنی بهبود و س��رعت‬ ‫فضای کسب وکار ما خوب نبوده و این نقص است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫اخری��ن قراردا د یا توافقنامه پی��ش از تاریخ یکم فروردین ‪« ۱۳۹۳‬قرارداد‬ ‫مالک محاس��به» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس ان انجام‬ ‫می شود‪ .‬قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۱ ،۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۲‬و م��اده (‪ )۲۳‬قان��ون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور مصوب یکم اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۴‬با‬ ‫شرایط مندرج در احکام یادشده و بدون لحاظ جریمه ها‪ ،‬بسته شده است‪،‬‬ ‫از شمول حکم این قانون مستثنا است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگان با حذف بن��د (‪ )۸‬ماده واحده با ‪ ۱۳۲‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬رای مخالف و ‪ ۱۳‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۵‬نماینده حاضر در جلسه‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫‹ ‹خروج سرمایه گذاران از بازار طال‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬خروج سرمایه گذاران از بازار طال‬ ‫س��بب مهاجرت انها ب��ه بازارهای موازی مانند مس��کن‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر با تاکید‬ ‫ب��ر ل��زوم حمایت از صنعت ط�لا در کش��ور‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته که بازار طالی ای��ران دچار رکود‬ ‫و بی ثباتی بوده‪ ،‬کش��ورهایی مانند ترکی��ه‪ ،‬هند و ایتالیا‬ ‫توانسته اند سهم خود در بازار طالی جهانی را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫محمدولی با بیان اینکه سیاست و برنامه مشخصی برای‬ ‫جایگاه و س��هم طال در اقتصاد کش��ور وجود ندارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬همواره ب��دون وجود برنامه های خاص‪ ،‬فقط نظاره گر‬ ‫تحوالت می ش��ویم تا مش��کلی رخ دهد بعد به سراغ رفع‬ ‫ان می رویم‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات اخیر سخنگوی هیات دولت مبنی بر‬ ‫تس��هیل واردات طال و نقره نیز گفت‪ :‬واردات شمش طال‬ ‫و نق��ره ازاد ش��ده اما محدودی��ت واردات مصنوعات طال‬ ‫همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫عباداهلل محمدولی‬ ‫گسترش همکاری های بانکی و تجاری ایران و استرالیا‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با س��فیر اس��ترالیا بر‬ ‫گس��ترش روابط بانکی و تجاری میان دو کش��ور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬اکبر کمیجانی‬ ‫در ای��ن دیدار‪ ،‬روابط مالی و بانکی را نخس��تین گام در‬ ‫توس��عه روابط تجاری خواند و گفت‪ :‬ایران و اس��ترالیا‬ ‫از ظرفیت ه��ای الزم اقتص��ادی و روابط بانکی و تجاری‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می ت��وان ب��ه گس��ترش همکاری ه��ا در‬ ‫زمینه های گوناگون میان دو کش��ور امید داش��ت‪ .‬یان‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰‬کسب و کار پرتکرار کشور‬ ‫به اینکه بهبودهای حاصل ش��ده در فضای کسب وکار ریشه در‬ ‫قوانین دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قانون ابزاری برای بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫اس��ت‪ .‬دهقان با اش��اره به اینک��ه جایگاه فعلی م��ا در محیط‬ ‫کسب وکار مناسب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ناهماهنگی و همکاری نکردن‬ ‫و الزام به اجرای قانون موجب ش��ده اس��ت پیش��رفت نکنیم‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی افزود‪ :‬از طریق هیات مقررات زدایی که فراقوه ای‬ ‫و به ریاس��ت وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی اس��ت برنامه هایی‬ ‫را اغ��از کردیم و نهاد هایی مانند وزارت جهاد کش��اورزی وارد‬ ‫تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی شده اند‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد‪ :‬مهلت تعامل با وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابس��تان امس��ال اس��ت و اگر‬ ‫افزایش قیمت ها ش��ده اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در برخی‬ ‫کش��ورها برای تولید طال مانند س��ایر صنایع‪ ،‬معافیت ها‬ ‫و مش��وق هایی در نظر گرفته می ش��ود اما در ایران نه تنها‬ ‫معافیت مالیاتی وجود ندارد بلکه به ش��یوه های گوناگون‬ ‫هزینه هایی به این صنعت تحمیل می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر با اش��اره‬ ‫به نوسان های نرخ طال و سکه در بازار ازاد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ هر‬ ‫گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رس��یده و‬ ‫هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید نیز با نرخ ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان فروخته می شود‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ان ط�لا و جواهر درباره می��زان حباب‬ ‫سکه (اخالف ارزش واقعی و بازاری) نیز گفت‪ :‬حباب سکه‬ ‫نیز به کمترین میزان خود رسیده و در حال نزدیک شدن‬ ‫به صفر است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬کاهش حباب سکه ناشی از‬ ‫افت خرید و فروش و افت جذابیت سرمایه گذاری در بازار‬ ‫طال و سکه بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمای��ان طال و جواهر با بیان‬ ‫اینک��ه این روزها‪ ،‬می��زان تولید و به دنبال ان فروش طال‬ ‫به ش��دت کاهش یافته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کاهش معامالت‬ ‫بازار طال‪ ،‬تعطیلی کارگاه های تولیدی‪ ،‬بیکاری ش��اغالن‬ ‫و همچنین خروج س��رمایه گذاران از این بازار را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نه��ادی کار بارگذاری مجوزها را در س��امانه مجوزهای وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارای��ی اغاز کرد با او هم��کاری می کنیم و‬ ‫اگ��ر این کار را نک��رد از ابزارهای قانونی هی��ات مقررات زدایی‬ ‫اس��تفاده و با او برخورد می کنی��م‪ .‬دهقان دهنوی با بیان اینکه‬ ‫یکی از زیر سامانه هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای‬ ‫کشور طراحی کردیم سامانه «دادور» است‪ ،‬گفت‪ :‬هر متقاضی‬ ‫کس��ب وکار در هر نقطه از کش��ور که با مانعی روبه رو ش��ود و‬ ‫احساس کند نهادی کارشکنی می کند یا خالف ضوابط‪ ،‬مجوز‬ ‫او را نمی دهد می تواند در س��امانه «دادور» اعالم شکایت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در یک هفته‪ ،‬اس��تاندار ی��ا باالترین مقام نهاد‬ ‫اجرایی مربوط ان اس��تان موظف اس��ت پاسخ ان فرد را بدهد‬ ‫بیگز‪ ،‬س��فیر اس��ترالیا در تهران نیز در این دیدار با بیان‬ ‫اینکه در تالش��یم روابط با ایران بهبود یابد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز‬ ‫ان گونه که باید روابط مالی میان دو کشور برقرار نیست‬ ‫و ضروری اس��ت حجم روابط تج��اری افزایش یابد‪ .‬در‬ ‫پایان این جلس��ه مقرر شد‪ ،‬مالقات هایی میان رئیسان‬ ‫کل بانک ه��ای مرکزی‪ ،‬وزیران امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫صنعت و کش��اورزی به منظور شناسایی راه هایی برای‬ ‫استفاده از کانال های مالی در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫بین الملل��ی و نیز در راس��تای توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫ترتیب داده شود‪.‬‬ ‫و این موضوع را به طور مرتب‪ ،‬رصد و به ش��کایت ها رسیدگی‬ ‫می کنیم‪ .‬وزارت کش��ور هم در این زمینه همکاری خوبی دارد‬ ‫و باید در این زمینه بیش��تر اطالع رس��انی شود‪ .‬دهقان دهنوی‬ ‫با بیان اینکه شناس��ایی ‪ ۳۰‬کس��ب وکار پرتکرار کشور را اغاز‬ ‫کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬کل فرایند انها از جمله شروع‪ ،‬فرایند مجوزها‬ ‫و امت��داد کس��ب وکار به صورت فرایند م��دون و داخل پنجره‬ ‫واحد در اختیار فعاالن کسب وکار قرار دادیم و اجرای ان را به‬ ‫صورت ازمایش��ی در چند استان اغاز می کنیم و به کل کشور‬ ‫تس��ری خواهیم داد‪ .‬بهبود فضای کس��ب وکار فرایند مستمر‬ ‫است و هیچ وقت متوقف نمی شود و همه نهاد ها باید به وظایف‬ ‫خود در این زمینه عمل کنند‪.‬‬ ‫مالیات س��تانی‪ ،‬از مباحثی اس��ت ک��ه به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از تحریم ه��ا و کاه��ش‬ ‫درامده��ای ارزی به وی��ژه از محل صادرات نفتی‪،‬‬ ‫این روزه��ا بیش از هر زمان دیگ��ری مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و به ان اهمیت داده می شود‪ .‬مالیات از‬ ‫ابزارهای درامدی است که ظرفیت های بسیاری ‬ ‫در کش��ور برای بهره گیری از ان وجود دارد اما به‬ ‫دلی��ل بی توجهی هایی که به این موضوع ش��ده‪،‬‬ ‫بخش زیادی از فعالیت ها و درامدها هس��تند که‬ ‫مالی��ات اندکی پرداخت می کنند ی��ا از پرداخت‬ ‫مالی��ات س��ربازمی زنند‪ .‬ای��ن نگ��رش در حالی‬ ‫درکشور ما وجود دارد که موضوع مالیات در سایر‬ ‫کش��ورها امری پذیرفته ش��ده است و عمل به این‬ ‫قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪ .‬این‬ ‫ضعف قانونی و س��اختاری در حالی در کش��ور ما‬ ‫وجود دارد که ما هنوز نتوانسته ایم برای شناسایی‬ ‫فعالیت ها و درامدهایی که در بخش های گوناگون‬ ‫وجود دارد اقدام مناسبی انجام دهیم و با ان دسته‬ ‫از فعالیت هایی ک��ه از پرداخت مالیات خودداری‬ ‫می کنن��د برخورد قانونی کنیم‪ .‬دلی��ل این امر را‬ ‫می ش��ود در دسترس��ی کام��ل نداش��تن به یک‬ ‫س��امانه جامع و کامل اطالعاتی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر حجم زیادی از فعالیت ها و درامدها‬ ‫در کش��ور هس��ت که باوجود بازدهی باالی انها و‬ ‫س��ود سرش��اری که به دس��ت می اورند‪ ،‬به دلیل‬ ‫نبود اطالعات و شناس��ایی نادرس��ت از پرداخت‬ ‫مالیات فراری هس��تند و خود را مل��زم به اجرای‬ ‫ای��ن قانون نمی دانند‪ .‬نتیج��ه این چالش هم این‬ ‫شده که با حجم باالیی از فراریان مالیاتی در کشور‬ ‫روبه رو هس��تیم که جلوگیری از فعالیت ش��ان یا‬ ‫برخورد با انها به یک معضل برای مسئوالن کشور‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ .‬به هر حال‪ ،‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫درامدهای مالی��ات را جایگزین درامدهای نفتی‬ ‫کنیم و از طریق مالیات س��تانی یک درامد پایدار‬ ‫برای کشور ایجاد کنیم‪ ،‬باید در گام نخست نسبت‬ ‫به فراهم کردن یک مکانیس��م و س��ازکار مناسب‬ ‫در راس��تای شناسایی ان دس��ته از فعالیت های‬ ‫غیرمولد که سود سرشاری را عاید افراد می کنند و‬ ‫ن دسته از فعالیت هایی که درامد زیادی دارند یا‬ ‫ا ‬ ‫مالیات نمی دهند یا اگر هم می دهند بسیار اندک‬ ‫اس��ت اقدام شود‪ .‬بخش��ی از این هدف می تواند از‬ ‫طریق ثبت معامالت‪ ،‬پیگیری فرایند یا بررس��ی‬ ‫تراکنش ه��ای مش��کوک که ب��ا دس��تگاه های‬ ‫کارتخوان و ابزاره��ای خدمات الکترونیک بانکی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬تحقق یابد‪ .‬بی تردید با شناسایی‬ ‫این فعالیت ها و گس��ترش پایه های مالیاتی ضمن‬ ‫اینک��ه می توان درامدهای پای��داری از این محل‬ ‫ایج��اد کرد و زمینه توس��عه اقتصادی کش��ور را‬ ‫فراه��م اورد‪ ،‬می توان از فعالیت ه��ای زیرزمینی‬ ‫و فعالیت هایی که به تش��دید فضای س��فته بازی‬ ‫و دالل��ی کم��ک می کنن��د جلوگیری ک��رد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حال حاضر ایج��اد درامد از محل مالیات‬ ‫موضوع مهمی اس��ت که بای��د به صورت جدی به‬ ‫ان پرداخت��ه و اقدام های مناس��ب و عملی در این‬ ‫راستا انجام شود‪.‬‬ ‫مهر تایید سهامداران‬ ‫بر عملکردبانک پارسیان‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه بانک پارس��یان‬ ‫برای بررس��ی عملکرد دوره مال��ی منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬روز دوش��نبه‪ ،‬در سالن اجتماعات‬ ‫پژوهش��گاه نیرو و ب��ا حضور بی��ش از ‪ ۸۱‬درصد‬ ‫س��هامداران برگ��زار ش��د‪ .‬در ابت��دا‪ ،‬مت��ن پیام‬ ‫هیات مدی��ره به س��هامداران ب��رای جمع حاضر‬ ‫قرائت شد‪ .‬سپس هیات رئیسه با ترکیب مهندس‬ ‫عباس خسروانی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک به عنوان‬ ‫رئیس جلس��ه‪ ،‬باغستانی و موحد نژاد‪ ،‬نمایندگان‬ ‫س��هامداران به عن��وان ناظرین‪ ،‬ابوالقاس��می به‬ ‫عن��وان دبیر جلس��ه و نماین��دگان بانک مرکزی‬ ‫و س��ازمان ب��ورس در جایگاه حض��ور یافتند‪ .‬در‬ ‫ادام��ه با دعوت هیات رئیس��ه‪ ،‬ک��ورش پرویزیان‬ ‫مدیرعامل بانک‪ ،‬گزارش مس��تدل و مبسوطی از‬ ‫عملکرد بانک در س��ال ‪ ۹۷‬را ب��رای حاضران ارائه‬ ‫کرد‪ .‬در این مجمع‪ ،‬س��هامداران پس از اس��تماع‬ ‫گ��زارش هیات مدی��ره و ب��ازرس قانون��ی درباره‬ ‫عملک��رد س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬با‬ ‫اکثری��ت ارا به تصویب صورت های مالی این بانک‬ ‫رای مثبت دادند‪ .‬انتخاب موسس��ه حسابرس��ی‬ ‫«دش و همکاران» به عنوان حس��ابرس مس��تقل‬ ‫و بازرس قانونی‪ ،‬و موسس��ه «رایمند و همکاران»‬ ‫به عنوان حس��ابرس و بازرس علی البدل‪ ،‬انتخاب‬ ‫روزنامه ه��ای دنیای اقتص��اد و اطالعات به عنوان‬ ‫روزنامه های رس��می بانک پارس��یان در سال ‪۹۸‬‬ ‫از دیگ��ر مصوبه های مجم��ع عمومی عادی بانک‬ ‫پارسیان بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی طال و‬ ‫جواهر اتاق اصناف در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه در‬ ‫چند هفته گذش��ته با توجه به تثبیت ن��رخ ارز و نزدیک‬ ‫ش��دن تنوع نرخ ارزی به یکدیگر‪ ،‬نوس��ان های ش��دید و‬ ‫ش��وک گونه نرخ ارز کاهش یافته و به دنبال ان‪ ،‬بازار طال‬ ‫و سکه تحت تاثیر این شرایط یک روند کاهشی و به نسبت ‬ ‫باثبات��ی را در پیش گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬اف��ت قیمت ها در بازار‬ ‫ارز باعث ش��ده فشار از روی طال و سکه برداشته و نرخ ها‬ ‫در این بازار تاحد زیادی تعدیل ش��ود و حباب س��که نیز‬ ‫به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه حباب س��که با توجه ب��ه این روند به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رس��ید ه در حال��ی که فروردین‬ ‫امس��ال حباب س��که حدود ‪ ۵۸۰‬هزار تومان بود‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬این شرایط باید تا جایی ادامه یابد که نرخ ها به تعادل‬ ‫برسد و دیگر حبابی در سکه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫کش��تی ارای در دالی��ل تداوم این رون��د در بازار طال و‬ ‫سکه گفت‪ :‬با توجه به افت قیمت ها در بازار طال‪ ،‬این مهم‬ ‫سبب ش��ده تا جذابیت سرمایه گذاری و خرید برای سکه‬ ‫و مصنوع��ات طال در این بازار به ش��دت کم ش��ود و افراد‬ ‫دیگر تمایلی به خرید این کاال نداشته باشند‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫متعادل شدن عرض هو تقاض ا و بی رونق شدن بازار‪ ،‬این مهم‬ ‫به تداوم روند کاهشی قیمت ها کمک کرده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه به کاهش نوس��ان های بازارها مدتی‬ ‫است که رفتار مردم نس��بت به سرمایه گذاری تغییر و به‬ ‫دلیل کاهش جذابیت حوزه طال‪ ،‬س��که و ارز‪ ،‬س��رمایه ها‬ ‫ب��ه س��مت بازاره��ای دیگری همچون مس��کن‪ ،‬س��هام‪،‬‬ ‫سپرده گذاری در بانک ها تمایل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گفته کشتی ارای این شرایط سبب شده تا بخشی از‬ ‫س��که و طالهایی که مردم در خانه ها نگهداری می کردند‬ ‫وارد بازار ش��وند که این خود موضوعی اس��ت که به روند‬ ‫کاهشی قیمت ها کمک کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم به این نتیجه رس��یده اند که نگهداری‬ ‫س��که و طال در خانه های ش��ان‪ ،‬دیگ��ر از لحاظ اقتصادی‬ ‫به صرفه نیست و بهتر است ان را تبدیل به وجه نقد و در‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مردم به این نتیجه رس��یده اند که نگهداری س��که و طال در خانه های شان‪،‬‬ ‫دیگر از لحاظ اقتصادی به صرفه نیس��ت و بهتر اس��ت ان را تبدیل به وجه‬ ‫نق��د و در بانک به ش��کل س��پرده نگه��داری ی��ا در بازار مس��کن یا بورس‬ ‫سرمایه گذاری کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد درامد‬ ‫از محل مالیات‬ ‫جدی‬ ‫گرفته شود‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹رشد تولید «حق بیمه» بیمه سینا‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نشس��ت ماهانه مدیران س��تادی و مناطق‬ ‫بیم��ه س��ینا به منظ��ور بررس��ی عملک��رد و‬ ‫برنامه های این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت رضا جعف��ری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیمه س��ینا ضم��ن ارائه گ��زارش تحلیلی به‬ ‫بیان عملکرد ‪ ۴‬ماهه شرکت پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫نس��بت به ‪ ۴‬ماه اغا ز س��ال گذشته رشد ‪۸۶‬‬ ‫درصدی در تولید حق بیمه داشته ایم و براورد‬ ‫دستیابی به رش��د ‪ ۲‬برابری در ‪ ۶‬ما ه نخست‬ ‫امس��ال را پیش بین��ی می کنی��م‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه بس��یاری از خس��ارت های‬ ‫معوق سال گذش��ته در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‬ ‫تسویه شده‪ ،‬اما با اعمال نظارت بهینه نسبت‬ ‫خسارت از ‪ ۷۸‬درصد سال پیش به ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با تغییر سیاست های اعتباری و‬ ‫تمرکز بر فروش بیمه های خرد و وصول برخی‬ ‫از مطالبات گذشته‪ ،‬نقدینگی نسبت به مدت‬ ‫مشابه ‪ ۱۷۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به طور کلی در سایر شاخص ها نیز‬ ‫ش��اهد افزایش سهم بیمه سینا در رشته های‬ ‫گوناگ��ون بوده ای��م که این روند روبه رش��د و‬ ‫بهبودی حاصل شده نتیجه همکاری و همدلی‬ ‫می��ان هم��ه بخش ه��ای ش��رکت در اجرای‬ ‫برنامه ها و سیاس��ت های ابالغی بوده است و‬ ‫انتظ��ار می رود این روند تا پایان س��ال تداوم‬ ‫یابد و ش��اهد بهبودی در همه ش��اخص های‬ ‫شرکت باش��یم و بتوانیم نظر س��هامداران را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت ه�ای مال�ی بیم�ه میه�ن ب�ه‬ ‫تصویب رسید‬ ‫مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه صاحبان‬ ‫س��هام ش��رکت بیمه میهن به منظور بررسی‬ ‫صورت های مالی حسابرسی ش��ده منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬با حضور بی��ش از ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫صاحبان سهام برگزار شد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام‬ ‫ای��ن ش��رکت با حض��ور بی��ش از ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫صاحبان س��هام‪ ،‬حس��ابرس و بازرس قانونی‪،‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و‬ ‫بیم��ه مرکزی و اعضای هیات مدیره ش��رکت‬ ‫بیمه میهن برگزار شد‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬هیات رئیسه مجمع‬ ‫متش��کل از حمیدی به عنوان رئیس مجمع‪،‬‬ ‫درفش��ی و خادم المله به عنوان ناظران مجمع‬ ‫و محمدی مدیرعامل ش��رکت به عنوان دبیر‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬داریوش محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه میهن در گزارش��ی که به س��هامداران‬ ‫داد عن��وان کرد که برنامه هایی برای امس��ال‬ ‫و س��ال های بع��د تدوی��ن ش��د ه ک��ه ضمن‬ ‫توس��عه فعالیت های بیمه ای و سرمایه گذاری‬ ‫ب��ا درنظرگرفت��ن مدیری��ت ریس��ک و نی��ز‬ ‫بازیاب��ی جایگاه ش��رکت در بازار ب��ا تاکید بر‬ ‫متوازن س��ازی پرتفوی به نحوی اقدام ش��ود‬ ‫که زیان انباشته ش��رکت در سال های اینده‬ ‫مستهلک ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬گزارش حسابرس‬ ‫و ب��ازرس قانونی درب��اره صورت های مالی و‬ ‫عملکرد ش��رکت در س��ال مالی ‪ ۹۷‬قرائت و‬ ‫پ��س از بح��ث و تبادل نظر درب��اره بندهای‬ ‫حس��ابرس و طرح پرس��ش ها از سوی برخی‬ ‫س��هامداران حاض��ر در جلس��ه‪ ،‬صورت های‬ ‫مال��ی بیم��ه میهن ب��ه تصویب س��هامداران‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعهخدماتالکترونیک بانک ملت‬ ‫بان��ک مل��ت ب��ا ه��دف توس��عه خدمات‬ ‫الکترونی��ک‪ ۷ ،‬دس��تگاه خوددریاف��ت‪-‬‬ ‫ خودپ��رداز(‪ )CRS‬در نق��اط گوناگ��ون‬ ‫اس��تان های تهران و البرز نص��ب و راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش اخب��ار پول��ی مالی‪CRS ،‬‬ ‫دستگاهی اس��ت که عالوه بر تمامی خدمات‬ ‫دس��تگاه های خودپ��رداز‪ ،‬خدم��ت واریز انی‬ ‫وجه به ش��ماره حس��اب‪/‬کارت بانک ملت را‬ ‫به دارندگان کارت ملت در تمامی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫شبانه روز ارائه می کند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مشتریان بانک ملت‬ ‫می توانن��د از ای��ن پس با مراجعه به ش��عب‬ ‫مس��تقل مرک��زی‪ ،‬فلک��ه س��وم تهرانپارس‪،‬‬ ‫چهار راه مولوی‪ ،‬پ��ل تهران نو و منظریه کرج‬ ‫و همچنی��ن پایگاه های مرک��ز خرید تیراژه و‬ ‫بهب��ودی تهران از خدمات این دس��تگاه ها به‬ ‫صورت ش��بانه روزی اس��تفاده کنن��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬خدمت واریز وجه در این دستگاه ها‬ ‫فق��ط ب��ه دارن��دگان کارت بان��ک مل��ت و‬ ‫س��ایرخدمات مانند برداش��ت وجه و‪ ...‬مانند‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز به تمام��ی دارندگان‬ ‫کارت عضو ش��تاب ارائه خواهد شد‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال‪ ،‬حداکثر س��قف واریز در ش��بانه روز از‬ ‫طریق این دستگاه ها مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال‬ ‫تعیین شده و برای هر مرحله واریز‪ ،‬واگذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬قطعه اسکناس حداقل ‪ ۱۰‬هزار ریالی و‬ ‫حداکثر یک میلیون ریالی امکان پذیر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تاکید کرد‬ ‫اهتمام ویژه بانک مسکن به تامین مالی پروژه های مسکن مهر‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۱۱۰‬رشته و‬ ‫صنعت مختلف به‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫وابسته است‪،‬‬ ‫رونق این‬ ‫بخش می تواند‬ ‫کل اقتصاد‬ ‫را رونق دهد‬ ‫در جریان دومین روز از نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫ساختمان‪ ،‬ابوالقاس��م رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫مس��کن و بهم��ن عبداللهی‪ ،‬رئیس ات��اق تعاون ایران‬ ‫به عنوان متولیان برگزاری نوزدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنع��ت س��اختمان ب��ا یکدیگ��ر دیدار و‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار پایگاه خبری بانک مس��کن ‪-‬‬ ‫ هیبن��ا‪ ،‬مدیرعامل بانک مس��کن در جری��ان بازدید از‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان و‬ ‫صنایع وابس��ته با بیان اینکه حمایت از بخش مس��کن‬ ‫می تواند هم به افزایش توان تولید و هم به اشتغالزایی‬ ‫کشور کمک کند با اش��اره به اینکه صنعت ساختمان‬ ‫در دوران تحری��م کمتری��ن تاثیر را نس��بت به س��ایر‬ ‫صنای��ع می پذی��رد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صنعت س��اختمان به‬ ‫عنوان پیشران اقتصادی کشور در تولید ثروت می تواند‬ ‫نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی با بیان اینکه صنعت س��اختمان نیاز‬ ‫چندان��ی به فناوری های خارج از کش��ور ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت از بخش مس��کن می تواند هم به افزایش توان‬ ‫تولید و هم به اش��تغالزایی کش��ور کم��ک کند‪ .‬بانک‬ ‫مس��کن نیز باید در حوزه تامین مالی این بخش تمام‬ ‫توان خود را به کار بگیرد‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی با اظهار امیدواری از خروج مسکن از‬ ‫رکود در س��ال جاری‪ ،‬به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫برای افزایش س��قف تس��هیالت مسکن اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت سقف تسهیالت مسکن ماموریت بانک‬ ‫مس��کن است که ابالغ ش��ده و تالش می کنیم که این‬ ‫حمای��ت از بخش مس��کن می تواند ه��م به افزایش ت��وان تولید و هم به‬ ‫اشتغالزایی کشور کمک کند‪ .‬بانک مسکن نیز باید در حوزه تامین مالی این‬ ‫بخش تمام توان خود را به کار بگیرد‬ ‫سیاس��ت به خوبی پاس��خگوی نیاز تکمیل پروژه های‬ ‫مسکن مهر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه بیشتر مالکان‬ ‫واحدهای باقی مانده مس��کن مهر مس��تاجر هس��تند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬تکمیل هر چه س��ریع تر مسکن‬ ‫مه��ر و تحویل ای��ن پروژه ها می تواند ب��ه کنترل بازار‬ ‫کمک کن��د‪ .‬رحیمی انارکی همچنین ب��ه رئیس اتاق‬ ‫تع��اون ای��ران پیش��نهاد داد ت��ا در س��ال های اینده‬ ‫مدت زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت‬ ‫س��اختمان بیشتر شود تا فضای استفاده بهتر از فضای‬ ‫به وجود امده بیش از گذشته فراهم شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫با تاکید بر حمایت و استفاده از ظرفیت استارت اپ ها و‬ ‫بانک رفاه‪ ،‬شریک تجاری مشتریانش است‬ ‫هدف اصلی بانک رفاه رضایتمندی مش��تریان است که با‬ ‫ایجاد بانکداری شرکتی به این مهم جامه عمل پوشانده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬محمد علی س��همانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رفاه گف��ت‪ :‬رس��الت بانک رف��اه ایجاد‬ ‫ارزش افزوده با ارائه خدمات درخور و شایس��ته به مشتریان‬ ‫اس��ت تا به عنوان یک شریک تجاری در کنار انها بهره مند‬ ‫ش��ود اما هدف اصلی بانک رضایتمندی مشتریان است که‬ ‫با ایجاد بانکداری ش��رکتی به این مهم جامه عمل پوشانده ایم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک رفاه در نخس��تین دوره اموزش��ی ویژه مش��تریان برتر ش��رکتی و‬ ‫اختصاصی افزود‪ :‬یکی از موضوع های مهم و قابل توجه در بازارهای مالی و‬ ‫سرمایه‪ ،‬نهاد مالی به نام بانکداری سرمایه گذاری است که شاید در کشور‬ ‫ما هنوز شناخته نشده و جایگاه خود را پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رف��اه کارگ��ران با اش��اره ب��ه نقش مه��م بانکداری‬ ‫سرمایه گذاری در تامین منابع مالی مشتریان افزود‪ :‬بانکداری سرمایه گذاری‬ ‫و دپارتمان بانکداری ش��رکتی و اختصاصی که با هدف تکمیل خال و سبد‬ ‫محصوالت و خدمات در بانک رفاه ایجاد ش��ده است می تواند خال کمبود‬ ‫منابع مالی را که مشتریان بزرگ بانک‪ ،‬اشخاص حقوقی و شرکت ها با ان‬ ‫روبه رو هستند برطرف کند‪.‬‬ ‫سهمانی منابع مالی نظام بانکی را محدود خواند و تصریح کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫به دلیل محدودیت منابع مالی بانک ها و نبود بانک های سرمایه گذاری در‬ ‫ایران‪ ،‬مشتریان فقط تسهیالت از بانک دریافت می کردند و به همین دلیل‬ ‫مش��تریان در صف دریافت تسهیالت قرار گرفته و نیازهای‬ ‫مالی انها به موقع تامین نش��ده و در نهایت دچار مش��کالت‬ ‫مالی می شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه در ادامه به س��ازکارهای ایجاد ش��ده‬ ‫در این بانک در حوزه بانکداری س��رمایه گذاری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بانک رفاه س��عی بر ان ش��ده تا در حوزه خدمات‬ ‫اعتباری‪ ،‬بانکداری ش��رکتی و س��ایر حوزه های فعالیت و با‬ ‫کمک نهادهای مالی و شرکت های ابزاری زیر مجموعه بانک مانند شرکت‬ ‫کارگزاری بانک رفاه که جزو‪ ۱۰‬کارگزاری مطرح و اول بورس کشور است‪،‬‬ ‫مجموعه ای از محصوالت و خدمات مش��ترک بازار پول و سرمایه از سوی‬ ‫بانک متمرکز‪ ،‬تجمیع و به مشتریان ارائه شده و نیازهای مشتریان بزرگ‪،‬‬ ‫شرکتی و اختصاصی تامین شود‪.‬‬ ‫وی محصوالت قابل ارائه از سوی حوزه بانکداری سرمایه گذاری را متنوع‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬شاید اولویت این حوزه‪ ،‬مشتریان بانکداری شرکتی باشد‬ ‫اما مش��تریان اختصاصی هم می توانند از خدمات و محصوالت این بخش‬ ‫اس��تفاده کنند و در سال های اخیر سعی شده تا سبد محصوالت ارائه شده‬ ‫از سوی این حوزه با کیفیت الزم و با شرایط مورد نظر مشتریان ارائه شود‪.‬‬ ‫سهمانی با ابراز امیدواری از فرصت به وجود امده اظهار کرد‪ :‬این نشست‬ ‫ می تواند فرصت مناسبی برای بانک و مشتریان فراهم اورد تا با تبادل نظر‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬بهره برداری الزم از این نشس��ت داش��ته و اهداف هر دو طرف‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫س��اختمان گفت‪ :‬در همین زمینه بانک مسکن در نظر‬ ‫دارد دی امس��ال نمایش��گاهی با محوریت حمایت از‬ ‫اس��تارت اپ ها برگزار کند که اتاق تعاون نیز می تواند‬ ‫از این ظرفیت استفاده کند‪ .‬در این نشست‪ ،‬همچنین‬ ‫بهم��ن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اش��اره به‬ ‫اینکه همه کشور بر خروج مسکن از رکود اهتمام دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر منبعی که به بخش مس��کن تزریق شود اثار‬ ‫ان در کل اقتصاد مشهود و محسوس خواهد بود‪.‬رئیس‬ ‫ات��اق تعاون ایران با بیان اینکه بس��یاری از محصوالت‬ ‫صنعت س��اختمان به کش��ورهای دیگر صادر می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۱۱۰‬رشته و صنعت مختلف به‬ ‫صنعت ساختمان وابسته است‪ ،‬روند این بخش می تواند‬ ‫کل اقتصاد را رونق دهد‪.‬عبداللهی همچنین به حضور‬ ‫گسترده استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ ۴۴ :‬ش��رکت فعال در ح��وزه دانش بنیان‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال حضور فعال دارند و وجه تمایز‬ ‫نمایشگاه امسال نسبت به دوره های گذشته نیز حضور‬ ‫اس��تارت اپ ها اس��ت‪ .‬وی به حضور ‪ ۴‬دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬صنعتی شریف و علم و صنعت در نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر‬ ‫در مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا ایده های بسیار‬ ‫خوبی برای اش��تغالزایی و تجاری سازی تولیدات خود‬ ‫دارند که با سرمایه های بسیار اندک می توانند تولیدات‬ ‫خود را تجاری س��ازی و به اش��تغال کش��ور نیز کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تالش بانک کشاورزی برای رونق تولید‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫بانک کش��اورزی با بیان اینکه در مسیر‬ ‫حمایت از رونق تولید کشاورزی حرکت‬ ‫می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با ت�لاش کارکنان این‬ ‫بان��ک ای��ن توانمندی ه��ا افزایش پیدا‬ ‫می کند و اثر بخشی اقدام ها و فعالیت های‬ ‫بانک نیز بیش��تر خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک کش��اورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی که‬ ‫در ایی��ن معرف��ی برخ��ی از مدیران جدی��د این بانک‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬ب��ا اعالم این مطل��ب‪ ،‬نقش و جایگاه‬ ‫بانک کشاورزی در اقتصاد کشور و اجرای سیاست های‬ ‫دولت را تشریح کرد‪ .‬وی با اشاره به درخشش نام بانک‬ ‫کشاورزی در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه و اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��تان چهارمحال و بختیاری که اس��تاندار‪،‬‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و فرمانداران‬ ‫منتخب در س��خنان خود از عملکرد مطلوب این بانک‬ ‫ابراز رضایت و تش��کر و قدر دانی کردند‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد‬ ‫بانک کشاورزی موثر و مورد توجه است‪ .‬خدارحمی این‬ ‫حس��ن توجه نسبت به بانک کشاورزی را مایه دلگرمی‬ ‫برای برداشتن گام های بزرگ تر و حرکت های محکم تر‬ ‫برای کمک به گردش اقتصاد کش��ور دانست‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب با عن��وان «رونق تولید» تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هر حرکت و تالشی در مسیر رونق‬ ‫تولید‪ ،‬ب��ه افزایش توان جامعه بزرگ ما‬ ‫در مقابل��ه با ش��رایط خطیری که در ان‬ ‫ق��رار داریم کمک می کن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک کش��اورزی با بی��ان اینکه با تحقق‬ ‫رونق تولید توان مدافعان غیور کش��ور در عرصه دفاعی‬ ‫و دیپلماتی��ک نی��ز در رویارویی با تهدیدهای دش��من‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در ش��رایطی که دشمن از‬ ‫هر امکان و عاملی برای اس��یب زدن به کش��ور استفاده‬ ‫می کن��د‪ ،‬بای��د با دقت بیش��تر و ت�لاش مضاعف از هر‬ ‫امکان و ابزاری برای تقویت و اس��تحکام اقتصاد و تولید‬ ‫کشور استفاده کنیم‪ .‬خدارحمی گفت‪ :‬بانک کشاورزی‬ ‫ب��ه لحاظ تحقق برنامه ها و ش��اخص های عملکردی در‬ ‫مس��یر تقویت اقتصاد و رون��ق تولید رو به جلو در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬وی با تاکید ب��ر کنترل و منطقی کردن‬ ‫هزینه ه��ا به منظور بهبود عملک��رد مالی و درامدهای‬ ‫بانک گفت‪ :‬باید با تالش شبانه روزی و حرکت جهادی از‬ ‫ظرفیت های موجود برای تحقق برنامه های تدوین شده‬ ‫در این زمینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بانک شهر موفق در حمایت از توسعه و عمران شهرها‬ ‫شهردار کالنش��هر اهواز با اشاره به اهمیت تعامل بانک شهر با مدیریت‬ ‫ش��هری کالنش��هرها‪ ،‬اقدام های این بانک را در حمایت از توسعه و عمران‬ ‫ش��هرها موفق دانس��ت و ب��ر ضرورت توس��عه روابط متقابل در راس��تای‬ ‫خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬موس��ی شاعری‬ ‫با اش��اره به پیش��ینه خوب و قابل توجه میان مدیریت شهری اهواز و این‬ ‫بانک گفت‪ :‬با اس��تفاده از ظرفیت های بانک شهر‪ ،‬می توان خدمات بهتر و‬ ‫شایس��ته تری به ش��هروندان ارائه داد‪ .‬وی با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر‬ ‫بانک شهر از اجرای پروژه های ش��هری اهواز افزود‪ :‬امیدواریم این بانک با‬ ‫اختصاص تس��هیالت ویژه به منظور توسعه و ابادانی‪ ،‬کالنشهر اهواز را نیز‬ ‫قرعه کشی طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا‬ ‫دومین مرحله قرعه کش��ی طرح همراز باش��گاه‬ ‫مشتریان بانک س��ینا پایان شهریو ر امسال برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬در‬ ‫ط��رح همراز به کارب��ران فعال همراه بانک س��ینا‬ ‫ک��ه در طول اج��رای طرح به انج��ام تراکنش های‬ ‫بانکی از ای��ن درگاه اقدام کنند و موفق به کس��ب‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬امتیاز در باشگاه مشتریان بانک سینا‬ ‫ش��وند جوایز ارزنده ای به قید قرعه اعطا خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این طرح‪ ،‬همچنین مش��تریانی که به نص��ب نرم افزار همراه بانک‬ ‫س��ینا و ورود به این س��امانه اقدام می کنن��د ‪ ۵۰‬امتیاز هدیه داده‬ ‫می ش��ود و متناسب با فعالیت کاربران در این بستر‬ ‫و انجام تراکنش های مختلف با کارت بانکی س��ینا‪،‬‬ ‫امتیازهای ویژه ای در باش��گاه مش��تریان به میزان‬ ‫‪ ۲‬برابر امتیاز سایر درگاه های پرداخت الکترونیک‬ ‫بانک به انها تعلق می گیرد‪ .‬در طرح همراز باش��گاه‬ ‫مشتریان بانک سینا به ازای هر قسط ‪۱.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫ریالی پرداختی مربوط به خود یا دیگران در همراه‬ ‫بانک ‪ ۲‬امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت‪ .‬کاربران می توانند با افزایش‬ ‫ل جاری‪ ،‬شانس برنده شدن‬ ‫تعداد تراکنش ها تا پایان شهریورس��ا ‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ثبت اتوماتیک اعتبار اسنادی در بانک توسعه صادرات‬ ‫ثبت اس��ناد مرتبط با عملیات اعتبارات اس��نادی ارزی و ریالی در‬ ‫س��امانه جامع بانک��داری بین الملل (‪)FBTI‬در تمامی ش��عب بانک‬ ‫توسعه صادرات عملیاتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات‪ ،‬از این پس به دنبال‬ ‫ورود اطالعات پرونده جدید اعتبار اسنادی در سامانه جامع بانکداری‬ ‫بین المل��ل(‪ ،) FBTI‬اس��ناد حس��ابداری مرتب��ط ب��ا ان به صورت‬ ‫اتوماتیک در س��فیر ثبت خواهد شد‪ .‬این س��امانه پس از راه اندازی‬ ‫ازمایش��ی در ‪ ۳‬ش��عبه یزد‪ ،‬ارومیه و شهرکرد‪ ،‬به منظور یکپارچه سازی شبکه ها با‬ ‫ثبت اسناد اتوماتیک در اینترنت بانک توسعه صادرات و همچنین جلوگیری از ورود‬ ‫اطالعات تکراری و کاهش خطای کاربری عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫از مزای��ای این س��امانه می توان به م��واردی چون ایج��اد اتوماتیک ردیف های‬ ‫اس��ناد حس��ابداری مرتبط با عملیات اعتبار اس��نادی بر مبنای اطالعات وارد شده‬ ‫ مانند سایر کالنشهرهای کشور یاری کند‪.‬‬ ‫ش��هردار اهواز با اشاره به محبوبیت بانک ش��هر در شبکه بانکی کشور‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه یکی از ماموریت های این بانک‪ ،‬کمک به توسعه‬ ‫و عمران شهرهاس��ت که تاکن��ون نیز در توجه به ای��ن مهم‪ ،‬موفق عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ارتقای فرهنگ بیمه در بین دانش اموزان‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مع��اون برنامه ری��زی و‬ ‫توس��عه بازار بیمه معلم با عبدالرضا عزیزی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ساختمان مرکزی بیمه معلم دیدار کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه معل��م‪ ،‬در این‬ ‫دی��دار درباره مباحث کالن صنعت بیمه و ضرورت‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه بحث و تبادل نظر شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه صمیمانه ضمن تش��ریح عملکرد شرکت بیمه معلم و‬ ‫پوشش بیمه ای جامعه بزرگ فرهنگیان‪ ،‬عنوان شد که بیمه معلم‬ ‫تالش کرده تا در راستای سند استراتژیک خود خدمات متنوعی‬ ‫از س��وی کاربر و ثبت اتوماتیک در سامانه سفیر پس از تایید نهایی‬ ‫پرونده اعتبار اس��نادی‪ ،‬بی نیازی از ثبت اسناد حسابداری به صورت‬ ‫دستی در سامانه حسابداری سنتی‪ ،‬بی نیازی از ورود دوباره اطالعات‬ ‫اعتبارات اس��نادی از سوی کاربران در سامانه بانک جامع تسهیالتی‬ ‫مشتریان برای فرم های مربوط اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتقال اتوماتیک اطالعات از س��امانه جام��ع بانکداری‬ ‫بین المل��ل ب��ه س��امانه یکپارچ��ه بانکی و کنت��رل و تایی��د نهایی‬ ‫اطالعات از س��وی کاربر برای انتق��ال اطالعات مرتبط با سمات (س��امانه متمرکز‬ ‫اطالعات تس��هیالت و تعهدات) به بانک مرکزی‪ ،‬ویژگی دیگر این س��امانه اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این نیز ثبت اس��ناد مرتبط با حواله های ارزی و بروات ارزی و ضمانتنامه‬ ‫ارزی نی��ز از زیرس��امانه ‪ FBTI‬در اینترنت بانک توس��عه صادرات عملیاتی ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫را به مردم کشور‪ ،‬جامعه فرهنگیان و دانش اموزان‬ ‫ارائ��ه دهد‪ .‬بر مبنای این گ��زارش‪ ،‬ارتقای فرهنگ‬ ‫بیمه در میان دانش اموزان از برنامه های مهم بیمه‬ ‫معلم به شمار می رود که اقدام های متنوعی در این‬ ‫زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این دی��دار از عملکرد بیم��ه معلم به‬ ‫دلیل پوش��ش بیمه ای به جامعه فرهنگیان ابراز خرس��ندی کرد‬ ‫و با ارائه رهنمودهایی‪ ،‬خواس��تار خدمت بیش��تر صنعت بیمه به‬ ‫مردم کشور شد‪.‬‬ ‫استقبال بانک ها از سامانه های نظارتی بانک ملی‬ ‫جلس��ه ارائه س��امانه های‬ ‫نظارت��ی بان��ک مل��ی ایران‬ ‫ب��ا حض��ور نماین��دگان ‪۱۶‬‬ ‫بان��ک و موسس��ه اعتب��اری‬ ‫خصوصی‪ ،‬در محل مدیریت‬ ‫امور بازرس��ی و حسابرس��ی‬ ‫بانک برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک مل��ی ای��ران‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت حس��ن س��عیدی اصل‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بازرس��ی و حسابرسی به تشریح شبکه های‬ ‫نظارت��ی بان��ک مل��ی ای��ران پرداخ��ت و‬ ‫تقویت مستمر ش��بکه های نظارتی بانک را‬ ‫یاداور ش��د‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫ویژگی ه��ا و قابلیت ه��ای‬ ‫س��امانه های موجود (سامانه‬ ‫بازرس��ی‪ ،‬روس��ای ح��وزه‪،‬‬ ‫س��ماب‪ ،‬مانیتورین��گ ان��ی‬ ‫ارزی) و زیر س��امانه های انها‬ ‫برای حاضران تش��ریح ش��د‪.‬‬ ‫نماین��دگان بانک ه��ا نی��ز در ادامه ضمن‬ ‫اس��تقبال از ویژگی ه��ای ش��بکه نظارتی‬ ‫بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬بر ض��رورت بهره مندی‬ ‫تمام��ی بانک ه��ا از ای��ن س��امانه ها تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫«تام کاد»‪« ،‬تام فاز»‪« ،‬تام اج»‪ ...‬تا کجا؟!‬ ‫مسئوالن چوپان دروغگو نشوند! ‬ ‫«ت��ام فاز» و «تام ا ِج» هم به «تام کاد» پیوس��تند تا‬ ‫زنجیره برنامه های مسکنی دولت طوالنی تر شود‪ .‬گرچه‬ ‫دولتمردان هدف از ارائه این طرح ها را حل مش��کالت‬ ‫موجود در حوزه مسکن می دانند اما برخی کارشناسان‬ ‫و دس��ت اندرکاران این بخش‪ ،‬نس��بت ب��ه پیامدهای‬ ‫نامطل��وب ارائ��ه پی درپی برنامه ها‪ ،‬پی��ش از اجرا یا به‬ ‫نتیجه رسیدن طرح های پیشین‪ ،‬هشدار می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫با گذش��ت حدود یک دهه از کلید‬ ‫خ��وردن پروژه ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی مس��کن‬ ‫مهر‪ ،‬پرونده این پروژه هنوز باز اس��ت و دولت دوازدهم‬ ‫به عنوان دومین دولتی که میراث دار‪ ،‬نه طراح این پروژه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تالش می کند حدود ‪ ۳۷۰‬هزار واحد باقیمانده‬ ‫از این طرح را بس��ازد یا تعیی��ن تکلیف کند و تحویل‬ ‫متقاضیان دهد‪ .‬وزیر پیش��ین راه و شهرسازی همواره‬ ‫تاکید داش��ت که همین می��راث پرهزینه‪ ،‬مانع اجرای‬ ‫برنامه های مس��کنی مدنظر او مانند مس��کن اجتماعی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یل انتقادها به برنامه نداشتن عباس اخوندی در‬ ‫حوزه مس��کن موجب ش��د جایگزین او در وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی که از مهر ‪ ۹۷‬سکان این نهاد را در دست‬ ‫گرفت‪ ،‬دست پر به س��اختمان دادمان بیاید تا هر روز‬ ‫وعده اج��رای برنامه مس��کنی جدیدی از س��وی او و‬ ‫همکارانش رسانه ای شود‪.‬‬ ‫ط��رح اقدام مل��ی مهم ترین طرح مس��کنی اس��ت‬ ‫ک��ه محمد اس�لامی از ابت��دای حض��ور در وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی از اج��رای ان خبر داده اس��ت‪ .‬در قالب‬ ‫این طرح قرار اس��ت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی شهری‬ ‫در سراس��ر کشور س��اخته ش��ود که از این میان‪۶۰ ،‬‬ ‫هزار خانه س��هم تهران اس��ت‪ .‬او ماه گذش��ته اجرای‬ ‫ای��ن طرح را با پ��روژه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۹‬واحدی در ش��هر‬ ‫جدی��د اندیش��ه تهران کلی��د زد و وع��ده داد تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬هم��ه واحدهای مس��کونی مدنظر س��اخته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹«ت�ام فاز» و «تام اِج»؛ تعهدهای مس�کنی‬ ‫جدید دولت دوازدهم‬ ‫براس��اس سخن معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی ایجاد بازار تعهدی مصالح‪ ،‬تکمیل طرح‬ ‫مسکن مهر‪ ،‬جمع اوری سرمایه های خرد ملی در قالب‬ ‫صندوق های تامین مس��کن برای گروه های متوسط به‬ ‫پایین درامدی و رفع معضل سکونتگاه های غیررسمی‬ ‫و بافت های فرس��وده‪ ،‬از مهم ترین برنامه های دولت در‬ ‫زمینه مسکن است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مازیار حس��ینی‪ ،‬عالوه بر ط��رح «تام کاد»‬ ‫به عنوان طرح تامین مس��کن کارکنان دولت که وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی پیش تر درباره ان اطالع رسانی کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬طرح ه��ای «تام ف��از» و «تام اج» نی��ز دو طرح‬ ‫دیگری هستند که قرار اس��ت با استفاده از زمین های‬ ‫س��ازمان های دولت��ی‪ ،‬نظام��ی و نهاده��ای عموم��ی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بخشی از مش��کل کمبود مسکن در کشور‬ ‫را حل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫حس��ینی درباره ای��ن طرح ها توضی��ح داد‪« :‬تام کاد»‬ ‫طرح تامین مس��کن کارکنان دولت است که به رویت‬ ‫رئیس جمه��وری رس��یده و س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫در ح��ال تهیه ش��یوه نامه اجرای ان ب��رای تصویب در‬ ‫هیات دولت است‪.‬‬ ‫همچنین «تام فاز» یعنی طرح تامین مسکن به روش‬ ‫فروش اقساطی زمین نیز در دست برنامه ریزی است و‬ ‫به زودی سازکار ان تهیه و اعالم می شود‪« .‬تام اج» نیز‬ ‫طرح تامین مسکن به روش اجاره است که برای تمامی‬ ‫دهک های متوسط و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی ادام��ه داد‪ :‬تع��داد واحده��ای طرح های‬ ‫اغازش��ده در قالب طرح اقدام ملی ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۸‬واحد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۱۵۰‬ه��زار واحد‪ ،‬ام��اده کلنگ زنی‬ ‫ریاست جمهوری همزمان با عید غدیر در سراسر کشور‬ ‫است که از این تعداد‪ ۶۵ ،‬هزار واحد مسکونی‪ ۸۰ ،‬هزار‬ ‫واحد اماده سازی زمین برای ساخت واحدهایمسکونی‬ ‫و ‪ ۵‬هزار واحد اماده س��ازی زمین برای ایجاد خدمات‬ ‫روبنایی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت باید به طور انبوه و در سراسر کشور‪ ،‬زمین در اختیار سازندگان‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬همچنی��ن الزم اس��ت دولت اقدام ه��ای اصالح��ی در زمینه‬ ‫مالیات های حوزه مسکن انجام دهد‬ ‫‹ ‹از دس�ت رفتن س�رمایه اجتماعی با تعدد‬ ‫طرح ها‬ ‫یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد است اینکه‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬به طور مرتب نام های گوناگون‬ ‫به عنوان طرح های مس��کنی ازسوی دس��ت اندرکاران‬ ‫مسکن رسانه ای شده اما هیچ کدام به نتیجه ملموسی‬ ‫نرس��یده‪ ،‬می تواند از اعتماد عمومی به سیاس��ت های‬ ‫مسکنی حاکمیت بکاهد‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬مسکن امید‪،‬‬ ‫مس��کن اجتماعی‪ ،‬طرح های تولید مس��کن ذیل طرح‬ ‫جامع مس��کن‪ ،‬صندوق پس انداز مسکن یکم‪ ،‬صندوق‬ ‫زمین و س��اختمان‪ ،‬بازار رهن ثانوی��ه‪ ،‬طرح بازافرینی‬ ‫ش��هری و اجرای بلوکی بافت فرس��وده‪ ،‬تنها برخی از‬ ‫برنامه هایی اس��ت که در س��ال های اخی��ر وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای حوزه مس��کن ارائه داده اما پرس��ش‬ ‫اساس��ی این اس��ت که کدام یک از این طرح ها اجرا و‬ ‫چه نتیجه ای از انها حاصل شده است؟‬ ‫بیضای��ی ادامه داد‪ :‬دولت همه س��رمایه خود را برای‬ ‫راه اندازی صندوق پس انداز مس��کن یکم گذاش��ت اما‬ ‫این طرح شکس��ت خ��ورده و اوراق ان در سراش��یبی‬ ‫سقوط است‪ .‬طرح هایی مانند بازار رهن ثانویه و مسکن‬ ‫اجتماعی هم که از مرز لفاظی فراتر نرفتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رونمایی از طرح های جدید مسکنی‬ ‫دول��ت با نام های «ت��ام فاز» و «ت��ام اج» بیان کرد‪ :‬با‬ ‫این طرح ها و اصطالح س��ازی ها مش��کل مسکن کشور‬ ‫حل نمی ش��ود و نیازمند اقدام های جدی در این حوزه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن تاکید کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫اقدامی اساس��ی برای حل مشکل مس��کن‪ ،‬دولت باید‬ ‫به ط��ور انبوه و در سراس��ر کش��ور‪ ،‬زمی��ن در اختیار‬ ‫سازندگان بگذارد‪ .‬همچنین الزم است دولت اقدام های‬ ‫اصالحی در زمینه مالیات های حوزه مسکن انجام دهد‬ ‫تا س��وداگری در این بخش کنترل شود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تکمیل و راه اندازی س��امانه اطالعات��ی دولت در حوزه‬ ‫مسکن ضروری است تا بازار خانه و زمین شفاف شود‪.‬‬ ‫بیضایی با تاکید بر اینکه مردم به اقدام های عملی در‬ ‫حوزه مسکن نمره قبولی می دهند؛ نه به اصطالح سازی‬ ‫برای طرح های گوناگون‪ ،‬گفت‪ :‬حل مش��کل مس��کن‬ ‫م��ردم نیازمن��د تامین زمین‪ ،‬تامی��ن مصالح و وضع و‬ ‫اجرای سیاست های درست در زمینه تامین مالی است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ارائه وعده های پی درپی و گوناگون‬ ‫در حوزه مس��کن بدون نتیجه بخش ب��ودن طرح های‬ ‫پیش��ین‪ ،‬واکنش منفی مردم را به دنبال خواهد داشت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال های اخیر بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬طرح در‬ ‫حوزه مس��کن ارائه شده و این طرح های بی نتیجه‪ ،‬جز‬ ‫س��وزاندن سرمایه اجتماعی دولت یعنی از دست رفتن‬ ‫اعتماد مردم نتیجه ای نداشته است‪.‬‬ ‫بیضای��ی با بیان اینک��ه وع��ده دادن پی درپی بدون‬ ‫اج��را‪ ،‬دولت را تبدیل به چوپان دروغگو می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازار مس��کن نیازمند چند اقدام س��اده اما اثرگذار‬ ‫است که در باال بیان شد و نیازی به طرح های جدید و‬ ‫اصطالح سازی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی بخش خصوصی در طرح های‬ ‫گوناگون مسکنی‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان نیز با انتقاد از ارائه‬ ‫طرح ه��ای پی درپی ازس��وی دولت در حوزه مس��کن‪،‬‬ ‫از بی توجه��ی به نظر بخش خصوص��ی در تدوین این‬ ‫طرح ها انتقاد می کند‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت به‬ ‫گفت‪ :‬مس��لم اس��ت‬ ‫ک��ه برنامه ریزی های وزارت راه وشهرس��ازی در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬بای��د مبتنی بر طرح جامع مس��کن کش��ور‬ ‫باش��د و سیاس��ت مش��خصی را دنبال کن��د اما به نظر‬ ‫نمی رس��د طرح ه��ای گوناگ��ون ای��ن نهاد ب��ه برنامه‬ ‫اجرای��ی مش��خصی در ح��وزه تولی��د مس��کن منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست گذاری های دولت در بخش‬ ‫مس��کن بای��د مبتنی ب��ر نتایج حاصل ش��ده از امار و‬ ‫برپایه نیاز کشور باش��د‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ایراد اساسی همه‬ ‫طرح های مس��کنی دولت این اس��ت که م��ا به عنوان‬ ‫بخ��ش خصوصی در تدوی��ن هیچ کدام از انها نقش��ی‬ ‫نداش��ته و اطالعات��ی درباره انها نداری��م‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که معاونت حقوقی رئیس جمهوری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و اق��ای روحان��ی بر لزوم مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی در حوزه مس��کن تاکید دارند و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی نی��ز باره��ا عنوان ک��رده که درحال‬ ‫برنامه ری��زی برای جلب مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان ادامه داد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت برنامه مش��ارکتی باعنوان اقدام مل��ی در زمینه‬ ‫تولید مس��کن در کش��ور اجرا ش��ود‪ ،‬جزئیات اجرایی‬ ‫ای��ن طرح باید ماحصل تفکر جمعی بخش خصوصی و‬ ‫دولت باشد اما در این زمینه هنوز با سازندگان و بخش‬ ‫خصوصی صحبتی نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احتمال واکنش منفی مردم و بازار به‬ ‫«باوند» به ایران برمی گردد‬ ‫براس��اس بیانیه اداره بندر پاراناگوئه‪ ،‬یکی از دو کشتی ایرانی بعدازظهر‬ ‫دوشنبه به وقت محلی‪ ،‬بعد از سوخت گیری اب های برزیل را ترک کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا از رویترز‪ ،‬کش��تی باوند ایران که بی��ش از ‪ ۵۰‬روز در‬ ‫بندرهای برزیل متوقف شده بود‪ ،‬روز دوشنبه بندر پاراناگوئه را ترک کرد‪.‬‬ ‫کشتی دوم ایرانی به نام ترمه که دو روز پیش بندر پاراناگوئه را ترک کرده‬ ‫بود‪ ،‬روز دوشنبه عازم بندر جنوبی ایمبیتوبا برزیل شد تا پیش از عزیمت‬ ‫به ایران‪ ،‬در انجا محموله ذرت بارگیری کند‪.‬‬ ‫پ��س از انک��ه دادگاهی در برزیل حکم داد که ش��رکت نفت دولتی این‬ ‫کشور باید به دو کشتی ایرانی معطل مانده در ساحل برزیل سوخت دهد‪،‬‬ ‫«ارنس��تو ارائوجو» وزیر خارجه این کشور گفت همه طرف ها باید از حکم‬ ‫این دادگاه پیروی کنند‪.‬‬ ‫وی پ��س از صدور حکم دادگاه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫ش��رکت پتروبراس (ش��رکت نفت دولتی برزی��ل) در فعالیت های خود در‬ ‫امریکا خس��ارت ببیند و این احتمال هنوز هم وجود دارد؛ اما این شرکت‬ ‫براساس حکم دادگاه عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫حکم سوخت رسانی به کشتی های ایرانی ازسوی «دیاس توفولی» رئیس‬ ‫دیوان عالی فدرال برزیل صادر شد‪.‬‬ ‫به دنب��ال فش��ارهای تحریم��ی امری��کا‪ ،‬ش��رکت دولتی پتروش��یمی‬ ‫برزیل از ارائه س��وخت به دو کش��تی ب��اری ایرانی خ��ودداری کرد و این‬ ‫کش��تی ها نزدی��ک دو م��اه در بندره��ای برزی��ل در بالتکلیفی به س��ر‬ ‫بردند‪.‬‬ ‫براس��اس حکم دادگاه برزیل شرکت «الوا کوئیمیکا» برزیل در فهرست‬ ‫تحریم های امریکا نیست و پتروبراس باید به کشتی های ایرانی حمل کننده‬ ‫بار این شرکت سوخت تحویل دهد‪.‬‬ ‫ارائه طرح های گوناگون مس��کنی ازسوی دولت گفت‪:‬‬ ‫اینکه به طور مرتب به مردم بگوییم برای مسکن برنامه‬ ‫داری��م اما اقدام عملیاتی مش��اهده نکنند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫اعتماد عمومی را خدشه دار می کند‪.‬‬ ‫پورحاجت با اش��اره به تاثیر منفی اس��تفاده نکردن‬ ‫از نظر بخش خصوصی در تدوین برنامه های مس��کنی‬ ‫دولت گفت‪ :‬به طور مثال قراردادهایی که سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن برای اجرای فاز نخست طرح اقدام ملی‬ ‫برای تولید ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی در س��ال جاری‬ ‫رونمای��ی کرده‪ ،‬از نظ��ر ما در بخ��ش خصوصی ایراد‬ ‫اساس��ی دارد و نمی تواند تبدیل به قرارداد مش��ارکت‬ ‫ش��ود‪ .‬این قراردادها یکسویه اس��ت و با نگاه دولتی و‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن کلی��ت قراردادهای مش��ارکت‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما این ایرادها را به این س��ازمان اعالم‬ ‫کرده ایم و الزم است به عموم مردم نیز اطالع دهیم که‬ ‫این قراردادها ایرادهای سنگین حقوقی دارد‪.‬‬ ‫پورحاجت با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برای سیاست ورزی در حوزه مسکن‪ ،‬نیازمند همفکری‬ ‫ب��ا بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اس��ت این نهاد‬ ‫برنامه ری��زی مش��خصی برای طرح هایی ک��ه در حوزه‬ ‫مس��کن رونمایی می کند داشته باشد‪ .‬همچنین منابع‬ ‫مالی این برنامه ها باید مشخص باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت باید مش��خص کند در‬ ‫طرح های مسکنی خود‪ ،‬زمین را چگونه تامین می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئله مهم دیگر این است که قراردادهایی که‬ ‫قرار اس��ت براساس ان با سازندگان کار کند‪ ،‬اجرایی و‬ ‫دقیق باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر کانون سراس��ری انبوه س��ازان با بی��ان اینکه‬ ‫قرارداده��ای مش��ارکت در س��اخت بای��د مبتن��ی بر‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور و متناس��ب با شرایط بخش‬ ‫خصوصی باش��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬قراردادهای��ی که دولت‬ ‫ب��رای تولی��د انبوه مس��کن و به ط��ور مش��ارکتی در‬ ‫نظ��ر گرفته‪ ،‬دارای ن��گاه دولتی‪ ،‬ناعادالن��ه و یکطرفه‬ ‫اس��ت و قراردادهایی نیس��تند که منتهی به انجام کار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه مس��کن با بیان اینکه وضعیت‬ ‫مسکن چه در بخش تولید و چه در بخش بازار‪ ،‬بحرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زنگ خطر مسکن چند سال است که‬ ‫به صدا درامده و اکنون به نقطه بحرانی رس��یده است‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت باید در کنار بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬برنامه ریزی اجرایی در این زمینه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫برای حل مش��کل مس��کن‪ ،‬س��ال های زیادی را در‬ ‫دولت ه��ای اخی��ر از دس��ت داده ایم و سیاس��ت ورزی‬ ‫مناس��ب در حوزه تولید مس��کن انجام نشد که حاصل‬ ‫ای��ن بی توجهی‪ ،‬ت��ورم و افزایش افسارگس��یخته نرخ‬ ‫مسکن در یکی دو سال اخیر است‪.‬‬ ‫مازیار حسینی‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫تشدید برخورد پلیس با پالک های مخدوش‬ ‫رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید برخورد‬ ‫با رانندگانی که اقدام به پوش��ش پالک یا مخدوش‬ ‫کردن ان می کنند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرض��ا مهمان��دار در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫مه��ر‪ ،‬افزود‪ :‬پلی��س با قاطعی��ت با ای��ن متخلفان‬ ‫برخ��ورد می کن��د و تاکن��ون ب��ا ‪ ۱۷۶۰‬رانن��ده‬ ‫متخلف ک��ه پالک خودروی ش��ان را دس��تکاری و‬ ‫مخ��دوش کرده ی��ا پوش��انده اند‪ ،‬برخ��ورد کرده و‬ ‫وس��ایل نقلیه یادش��ده ب��ه پارکینگ انتق��ال یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راه��ور تهران ب��زرگ ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ب��ه اس��تناد م��اده ‪ ۷۲۰‬قان��ون مجازات اس�لامی‬ ‫(تعزی��رات) هرگونه تغییر در رقم ه��ای پالک جرم‬ ‫اس��ت و در صورت مش��اهده ماموران پلیس‪ ،‬ضمن‬ ‫جلوگی��ری از تردد ای��ن خودروها برای رس��یدگی‬ ‫و برخ��ورد قانون��ی ب��ه مرج��ع قضای��ی معرف��ی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئی��س پلی��س راهور ته��ران ب��زرگ اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی رانن��دگان ک��ه ب��رای ورود ب��ه‬ ‫طرح ترافی��ک و مح��دوده کنترل الودگی دس��ت‬ ‫به پوش��اندن پ�لاک می زنند‪ ،‬ب��ا هماهنگی به عمل‬ ‫ام��ده به مرج��ع قضایی معرفی می ش��وند تا ضمن‬ ‫شناس��ایی و منع خدمات‪ ،‬با انها برخورد الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی گف��ت‪:‬‬ ‫دامنه قیمتی ‪۶۰‬هزار‬ ‫واح��د مس��کونی از‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحدی که‬ ‫در برنام��ه اقدام ملی‬ ‫در ش��هرهای اقماری‬ ‫تهران ساخته می شود براساس پیش فرض های‬ ‫فعلی ما ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد ‪۶۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی در برنامه اق��دام ملی عرضه و‬ ‫تولید مسکن در شهرهای اقماری اطراف تهران‬ ‫ب��ا براورد قیمتی ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ام��روز‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به مردم عرضه ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هنوز ب��رای این واحده��ا قیمت گذاری‬ ‫نکرده ای��م و قصد هم نداریم که از امروز قیمتی‬ ‫را تعیی��ن‪ ،‬نهایی و اعالم کنیم چراکه این اقدام‬ ‫منطقی و شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تمهیدات��ی پیش بینی‬ ‫کرده ای��م ک��ه نرخ تم ام ش��ده ای��ن واحدها به‬ ‫کمترین میزان برسد‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ما این است‬ ‫که با تمهیداتی مانند عرضه زمین‪ ،‬جبران سود‬ ‫از محل سایر مزایایی که برای سازنده می تواند‬ ‫به وجود بیاید تا بتواند بخشی از هزینه هایش را‬ ‫پوش��ش دهد و سرعت بخش��ی به اجرای پروژه‬ ‫برای جلوگیری از افزای��ش هزینه ها‪ ،‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده س��اخت ای��ن واحدهای مس��کونی را به‬ ‫کمترین میزان برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬تسهیالتی‬ ‫تعیی��ن کرده ای��م ک��ه در انه��ا‪ ،‬تالش ش��ده‬ ‫هزینه های مال��ی باتوجه به ت��وان نظام بانکی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در حداقل دوره خود باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫هدف ما این اس��ت نرخ عرض��ه در برنامه اقدام‬ ‫ملی منطبق با توان جامعه هدف باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پروژه ها در ش��هرها و مناطق‬ ‫گوناگون متفاوت اس��ت و قیمت ها هم متفاوت‬ ‫خواهد ب��ود اما برنامه ما این اس��ت که جامعه‬ ‫ه��دف‪ ،‬صاحبخان��ه ش��وند؛ یعنی کس��انی که‬ ‫نمی توانن��د ب��ا منابعی ک��ه در اختی��ار دارند‬ ‫صاحبخانه ش��وند؛ بنابراین باید تس��هیل گری‬ ‫دولت در این زمینه‪ ،‬دقیق باشد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬البته ما به‬ ‫این موضوع ه��م توجه داریم ک��ه باید قیمتی‬ ‫براورد ش��ود تا متقاضیان ب��رای پس انداز خود‬ ‫برنام��ه ای داش��ته باش��ند‪ .‬دامن��ه قیمتی ‪۶۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی از ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحدی که‬ ‫در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید مس��کن در‬ ‫شهرهای اقماری تهران ساخته می شود براساس‬ ‫پیش فرض های فعلی م��ا ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این قیمت گذاری برای شهرهای‬ ‫جدیدی ک��ه در اطراف تهران هس��تند‪ ،‬فرض‬ ‫درستی است‪.‬‬ ‫اس�لامی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا‬ ‫ام��کان پیش فروش این واحده��ا وجود دارد تا‬ ‫متقاضیان بتوانند در ‪ ۲‬س��ال پس انداز خود را‬ ‫به س��ازنده ارائه دهند‪ ،‬گفت‪ :‬قانون پیش فروش‬ ‫و پیش خرید مس��کن درحال حاضر قابلیت اجرا‬ ‫ن��دارد و فرایند اصالح را از س��ر می گذراند اما‬ ‫این کار در قالب پروژه های مشارکتی قابل اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دوش��نبه هفت��ه ج��اری در‬ ‫‪۲۱‬اس��تان فراخوان داده ش��د و زمین ها را هم‬ ‫معرفی کردیم‪ .‬یک��ی از مهم ترین پایه های این‬ ‫پروژه ها بانک ها هس��تند که براس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ‪ ۸۰‬درصد منابع پروژه را‬ ‫تامین می کنند؛ بنابرای��ن در قالب قراردادهای‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬در نظام واگ��ذاری خود به خود این‬ ‫قرارداده��ا تبدی��ل به قرارداد فروش اقس��اطی‬ ‫می ش��وند ک��ه فراین��د ان‪ ،‬ثبت ن��ام و دادن‬ ‫پیش قسط است و به نوعی پیش فروش به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬این فرایند‬ ‫در قالب قانون پیش فروش نیست بلکه در قالب‬ ‫قرارداد مش��ارکت است‪ .‬اس�لامی درباره شیوه‬ ‫قیمت گ��ذاری واحدهای��ی که در قال��ب برنامه‬ ‫اق��دام ملی بین دولت و س��رمایه گذار تقس��یم‬ ‫می شود و احتمال ش��کاف قیمتی که بین این‬ ‫واحده��ا ناش��ی از عرضه مس��تقیم ان در بازار‬ ‫ازس��وی س��رمایه گذار و عرضه بخشی دیگر در‬ ‫صن��دوق پس انداز یکم ازس��وی دول��ت ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در مش��ارکت هر طرف‬ ‫س��هم خود را برم��ی دارد اما نرخ ب��رای جامعه‬ ‫هدف همان نرخی اس��ت که تعیین شده است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع در ف��روش این واحده��ا تفکیک‬ ‫قیمت��ی باعنوان نرخ ازاد و نرخ دولتی نخواهیم‬ ‫داشت و در این صورت‪ ،‬معنا و مفهوم مشارکت‬ ‫از دست خواهد رفت‪ .‬قصد ما صاحبخانه شدن‬ ‫جامعه هدف اس��ت و اجازه نخواهیم داد که در‬ ‫حاشیه این برنامه سوداگری در بازار رخ دهد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫انتقاد کارشناسان از اجرا نشدن طرح های پی درپی دولت در حوزه مسکن‬ ‫جزئیات ساخت ‪۶۰‬هزار‬ ‫خانه ‪۳۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملیات لوله گذاری و ساخت مخازن در جاسک کلید خورد‬ ‫اولویت های صنعت نفت در مکران و غرب کارون‬ ‫بخشنامه وزیر نفت با موضوع اولویت های شرکت ملی نفت‬ ‫ایران در سال ‪(۹۸‬همسو با برنامه ملی اقتصاد مقاومتی) بر ‪۳‬‬ ‫پروژ ه محوری متمرکز اس��ت؛ افزایش ظرفیت تولید نفت خام‬ ‫میدان های مش��ترک غرب کارون‪ ،‬س��اخت خط لوله گوره‪-‬‬ ‫ جاس��ک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک و تکمیل‬ ‫ظرفیت و راه اندازی فازهای ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی‪.‬‬ ‫از انجا که دو اولویت نخست این بخشنامه به طور مستقیم‬ ‫با حوزه کاری شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در ارتباط‬ ‫است‪ ،‬تورج دهقانی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬روند پیشرفت این‬ ‫دو محور را در گفت وگو با شانا توضیح داده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اگرچه غرب کارون به واسطه سیل بهار امسال‪ ،‬شاهد اندکی‬ ‫کاهش تولید نفت بوده‪ ،‬اما همچنان روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشکه نفت از میدان های مشترک نفتی این منطقه راهبردی‬ ‫برداشت و برنامه های افزایش ظرفیت تولید نفت در این بخش‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫دهقان��ی درباره وض��ع پروژه انتقال نفت گوره به جاس��ک‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ای��ن طرح که در گس��تره ای وس��یع و با عبور از‬ ‫‪ ۳‬استان (بوش��هر‪ ،‬فارس و هرمزگان) اجرایی می شود‪ ،‬به ویژه‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور جایگاهی خاص دارد‪ .‬در این پروژه‬ ‫راهب��ردی که ارزش تقریبی ان حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫س��اخت هزار کیلومتر خط لوله‪ ،‬پایانه صادراتی‪ ،‬ایستگاه های‬ ‫تلمبه خانه‪ ،‬تجهیزات اندازه گیری‪ ،‬تاسیسات ذخیره سازی و‪...‬‬ ‫لحاظ شده است و فعالیت های اجرایی ان با جدیت در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫برای نمون��ه‪ ،‬مناقصه های بخش ه��ای گوناگون این پروژه‬ ‫برگزار ش��ده و بیش��تر انها به مرحله قرارداد رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫قراردادهای س��اخت ایس��تگاه ها به پیمانکار واگذار ش��ده و‬ ‫عملیات زیربنایی و اماده س��ازی س��ایت در حال انجام است؛‬ ‫عملیات اجرایی پروژه س��اخت مخازن هم که قرارداد ان مهر‬ ‫س��ال گذشته امضا شد‪ ،‬اغاز ش��ده و عملیات لوله گذاری هم‬ ‫کلید خورده است‪ .‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع‬ ‫نفت خام س��بک و سنگین میدان های جنوب غربی کشور به‬ ‫ساحل های جنوب شرقی‪ ،‬ذخیره سازی و صادرات ان از طریق‬ ‫پایانه جدید جاس��ک‪ ،‬تضمین اس��تمرار ص��ادرات نفت خام‪،‬‬ ‫تمرکززدای��ی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن ان‪ ،‬امکان‬ ‫اس��ت و اروندان متولی بهره برداری‪ ،‬بنابراین بدیهی است که‬ ‫میدان ها بعد از توسعه باید به شرکت بهره بردار تحویل شوند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در مقطعی که موضوع قراردادهای جدید نفتی و‬ ‫واگذاری توس��عه و تولید به شرکت های طرف قرارداد مطرح‬ ‫بود‪ ،‬این بحث مطرح شد که تا زمان انعقاد قراردادهای جدید‬ ‫ب��رای میدان های غرب کارون‪ ،‬به ط��ور موقت عملیات تولید‬ ‫در اختیار متن قرار گیرد و از انجا که ان هدف حاصل نش��د‪،‬‬ ‫به طور طبیعی کار باید به روند پیشین خود بازگردد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬واگ��ذاری میدان ازادگان جنوبی به ش��رکت نفت و گاز‬ ‫اروندان کلید خورده و مقرر شده مرحله به مرحله‪ ،‬بخش هایی‬ ‫که تولیدی شده است به این شرکت تحویل داده شود‪.‬‬ ‫تامین خوراک پاالیش��گاهی برنامه ریزی ش��ده برای ساخت‬ ‫در س��واحل مکران‪ ،‬فراهم سازی زمینه برای سرمایه گذاری و‬ ‫اجرای طرح های صنایع پایین دس��تی و توسعه پایدار مناطق‬ ‫محروم جنوب شرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال‬ ‫نفت خام گوره‪ -‬جاسک است‪.‬‬ ‫دهقانی به مزیت دیگر این طرح در اس��تفاده از توانمندی‬ ‫س��ازندگان داخلی هم اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل تحریم‪ ،‬در‬ ‫واردات ورق لوله ها دچار مشکل شدیم اما خوشبختانه امکان‬ ‫تولید داخلی ورق ترش در کشور فراهم و عملیات ساخت ان‬ ‫از ماه ها پیش اغاز شده است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت «متن» با اشاره به همکاری مطلوب دیگر‬ ‫س��ازمان های مرتبط در طرح انتقال نفت گوره‪ -‬جاسک‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد تا بهره ب��رداری اولیه از این طرح ملی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای افزای�ش تولی�د نف�ت در‬ ‫یاداوران‬ ‫‹ ‹ف�از نخس�ت نیروگاه غرب کارون در ایس�تگاه‬ ‫اخر‬ ‫دهقانی با بیان اینکه فاز نخست نیروگاه غرب کارون نیز در‬ ‫استانه بهره برداری قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولید مستمر نفت در‬ ‫غرب کارون منوط به تامین مستمر و مطمئن برق است و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬راه ان��دازی نیروگاه غرب کارون اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬بر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬در یک تا دو ماه‬ ‫این��ده‪ ،‬دو ط��رح ی��اداوران و تلمبه خانه غ��رب کارون اماده‬ ‫برق گیری می شوند ‪.‬‬ ‫‹ ‹نص�ب دومی�ن پم�پ درون چاه�ی در یاران‬ ‫شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت از نصب پمپ‬ ‫درون چاهی (‪ )ESP‬در چاه ش��ماره ‪ ۴‬میدان یاران شمالی در‬ ‫مس��یر اجرای برنامه نگهداشت تولید این میدان مشترک هم‬ ‫خبر داد و یاداور شد‪ :‬به طور طبیعی باید منتظر نتایج عملکرد‬ ‫این پمپ بمانیم ‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم شرکت متن‪ ،‬این پمپ در عمق حدود ‪۲۳۰۰‬‬ ‫متری در درون لوله اس��تری ‪ ۷‬اینچی نصب شده است؛ قطر‬ ‫خارجی ان ‪ ۴‬اینچ و طول مجموعه پمپ حدود ‪ ۱۷‬متر است‬ ‫و عملکرد این پمپ‪ ،‬راهنمای موثری در انتخاب و بکارگیری‬ ‫روش ه��ای نگهداش��ت تولی��د و ازدیاد برداش��ت از چاه های‬ ‫مخازن سروک میدان های غرب کارون خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید مس��تمر نفت در غرب کارون منوط به تامین مس��تمر و مطمئن برق‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک تا دو ماه اینده‪ ،‬دو طرح یاداوران و تلمبه خانه غرب کارون‬ ‫اماده برق گیری می شوند‬ ‫طرح توس��عه میدان نفتی یاران ش��مالی با ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ‪ ۳۰‬هزار بش��که نفت‪ ،‬ابان ‪ ۹۵‬به بهره برداری رس��ید‬ ‫و پ��س از مدتی با افت تولید روبه رو ش��د ک��ه به این منظور‪،‬‬ ‫اس��تفاده از پمپ های درون چاهی برای افزایش دوباره تولید‬ ‫میدان در دس��تور کار قرار گرفت و در این زمینه‪ ،‬نخس��تین‬ ‫پمپ درون چاهی‪ ،‬تیر س��ال گذش��ته در چاه شماره ‪ ۱۴‬این‬ ‫میدان نصب ش��د که عملکرد ان به دلیل مشکالت فرایندی‬ ‫دوام چندانی نداشت‪ .‬حال باید منتظر نتیجه عملکرد دومین‬ ‫‪ ESP‬بود‪ ،‬نگهداش��ت و افزایش تولید در میدان های مشترک‬ ‫اهمیتی دوچندان دارد‪.‬‬ ‫تالش برای حفظ کیفیت و سالمت اب اشامیدنی اصفهان‬ ‫بهروز راعی‪ -‬معاون بهره برداری ش��رکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر سالمت اب‬ ‫اشامیدنی گفت‪ :‬در فصل تابستان در اوج مصرف‬ ‫با افزایش دما‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬هزار لیتر در ثانیه اب‬ ‫اش��امیدنی برای رفع نیاز مشترکان در ‪ ۵۶‬شهر‬ ‫اس��تان الزم اس��ت در حالی که حداکثر ظرفیت‬ ‫تامی��ن تصفیه خانه اب اصفه��ان حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای رفع این‬ ‫کمبود منابع زیرزمینی در مدار بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬ناصر‬ ‫اکبری اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۱۵‬درصد اب اش��امیدنی‬ ‫مش��ترکان در سطح اس��تان از منابع زیرزمینی‬ ‫و ‪ ۸۵‬درص��د دیگر فقط از س��امانه اب رس��انی‬ ‫اصفهان بزرگ تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬میزان ام�لاح موجود در منابع‬ ‫زیرزمینی در س��طح استان متفاوت است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬طعم و م��زه اب هم با توجه به امالح موجود‬ ‫در اب کمی تغییر می کند اما مسلم است سالمت‬ ‫و بهداشت اب اش��امیدنی در سطح استان مورد‬ ‫تایید مراکز ذی صالح است‪.‬‬ ‫اکب��ری با بیان اینکه خط قرمز ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان کیفیت اب است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هر رو ز در فاصله زمانی کم و با دقت بس��یار‬ ‫زی��اد‪ ،‬پی��ش از اینکه اب در ش��بکه میان مردم‬ ‫توزیع شود از سوی کارکنان واحد کیفی شرکت‬ ‫اب و فاضالب مورد بررس��ی و نظارت دقیق قرار‬ ‫می گی��رد ت��ا از ورود هرگونه الودگی به ش��بکه‬ ‫توزیع جلوگیری ش��ود و ب��ه بهترین نحو ممکن‬ ‫گندزدایی می شود‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان با اشاره به نظارت شبکه بهداشت‬ ‫بر کیفیت اب اش��امیدنی اس��تان گفت‪ :‬به طور‬ ‫مستمر مسئوالن در مرکز بهداشت محیط استان‬ ‫با ازمایش های گوناگون کیفیت اب اشامیدنی را‬ ‫مورد بررسی قرار می دهند و پس از تایید‪ ،‬اب در‬ ‫مدار بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اکب��ری به نقل از مدیر بهداش��ت محیط مرکز‬ ‫بهداشت اس��تان اصفهان مبنی بر تغییر مزه اب‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر مزه به دلیل تغییر ‪ EC‬و س��ختی‬ ‫اب ب��ا توجه به اضافه ش��دن منابع زیرزمینی به‬ ‫اب طرح اصفهان بزرگ اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه باید‬ ‫توجه داش��ت ذائقه شهروندان به اب طرح عادت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون‬ ‫کیفیت اب اصفهان به لحاظ بهداش��ت و سالمت‬ ‫مورد تایید مرکز بهداش��ت اصفهان است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه درحال حاضر با وجود اب کافی پشت‬ ‫سد زاینده رود‪ ،‬امکان اب رسانی به شهر اصفهان‬ ‫به اندازه کافی وجود ن��دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین‬ ‫دلی��ل و ناکافی بودن تامی��ن اب از تصفیه خانه‬ ‫بابا ش��یخ علی‪ ،‬بخش��ی از اب مصرفی اصفهان از‬ ‫محل چاه ها تامین می شود‪.‬‬ ‫اکبری با اش��اره به اظهارات حس��ین صفاری‪،‬‬ ‫مدیر بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان‬ ‫اصفهان مبنی بر اینکه کیفیت و س�لامت اب هر‬ ‫چاهی که قرار اس��ت وارد مدار اب رس��انی شهر‬ ‫اصفهان شود از س��وی مرکز بهداشت و دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی اصفهان به تایید می رس��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اب تم��ام چاه های��ی که وارد مدار اب رس��انی به‬ ‫اصفهان می ش��ود کلر زنی شده و از نظر بهداشتی‬ ‫س��ال م و ع��اری از هرگون��ه الودگ��ی میکروبی‬ ‫است‪ .‬در گفت وگویی که ‪ ۲‬مرداد امسال حسین‬ ‫صفاری‪ ،‬مدیر بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت‬ ‫اس��تان اصفهان با خبرگزاری ایمنا داش��ته است‬ ‫عالوه بر تایید کیفیت و س�لامت اب اش��امیدنی‬ ‫اع�لام ک��رد ابتال ب��ه بیماری ها ناش��ی از تغییر‬ ‫کیفیت اب اشامیدنی اصفهان را به شدت تکذیب‬ ‫می کنیم چراکه س�لامت اب اشامیدنی اصفهان‬ ‫تضمین شده اب اشامیدنی از نظر بهداشتی سالم‬ ‫و عاری از هرگونه الودگی میکروبی است‪.‬‬ ‫صادرات برق نیروگاه های خورشیدی تسهیل شد‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و‬ ‫بهره وری انرژی برق (س��اتبا) گفت‪ :‬همه امکانات‬ ‫ب��رای حمای��ت از ص��ادرات ب��رق نیروگاه های‬ ‫خورش��یدی بس��یج ش��ده و مصوبه های قانونی‬ ‫الزم نیز وج��ود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫از پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬سیدمحمد صادق زاده‬ ‫افزود‪ :‬این مجموعه با هدف تحقق سیاس��ت های‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬همه امکان��ات و ظرفیت های خود‬ ‫را ب��رای حمایت از ص��ادرات ب��رق نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر به کش��ورهای همسایه بسیج خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ص��ادرات برق تجدیدپذی��ر را فرصتی‬ ‫برای کس��ب منافع مادی و معنوی بیش��تر برای‬ ‫کشور دانست و ادامه داد‪ :‬ساتبا در راستای تحقق‬ ‫سیاست های ابالغی از سوی وزارت نیرو در زمینه‬ ‫حمایت از صادرات برق تجدیدپذیر به کشورهای‬ ‫همس��ایه در نخس��تین گام این فرص��ت را برای‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است‬ ‫تا اگر ب��ه هر دلیل قرارداد فروش برق به س��ایر‬ ‫کش��ورها با مشکل روبه رو ش��د‪ ،‬به طور همزمان‬ ‫امکان بازگش��ت و فروش برق ای��ن نیروگاه ها به‬ ‫ساتبا براساس ش��رایط و نرخ های مصوب وزارت‬ ‫نیرو وجود داشته باشد‪ .‬رئیس سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی برق تاکید کرد‪ :‬بر‬ ‫مبنای مذاکره های انجام ش��ده ب��ا وزارت نیرو و‬ ‫برای جلب اطمینان س��رمایه گذاران این مهم در‬ ‫متن پروانه های صادرات برق گنجانده شده است‪.‬‬ ‫صادق زاده گفت‪ :‬س��اتبا امادگی الزم برای رفع‬ ‫همه ابهام های احتمالی را خواهد داشت و اهتمام‬ ‫کامل برای عملیاتی شدن این پروژه ها را وظیفه‬ ‫خود می داند‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید پروپیلن ایران ‪ ۳‬میلیون تن افزایش می یابد‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی گفت‪ :‬با‬ ‫اج��را و بهره برداری از ‪ ۷‬طرح پروپیلنی در صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ۳ ،‬میلیون تن ب��ه ظرفیت تولید این‬ ‫محصول در کشور افزوده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬بهزاد محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی در نشس��ت هم اندیشی‬ ‫مدی��ران عام��ل طرح ه��ای تبدی��ل پروپ��ان به‬ ‫پروپیل��ن(‪ )PDH‬و پلی پروپیل��ن (‪ )PP‬اظه��ار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ص��ورت افزایش تولی��د پروپیلن باید به‬ ‫تنوع بخش��ی در زنجیره پروپیلن و مش��تقات ان‬ ‫توجه ش��ود تا به تاب اوری بیشتر برای واحدهای‬ ‫تولیدکننده بینجامد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن ‪۷‬‬ ‫طرح پروپیلنی‪ ۳ ،‬میلیون تن به ظرفیت پروپیلن‬ ‫کش��ور افزوده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬ه��زار تن پروپیلن از س��وی ‪ ۲‬پاالیش��گاه‬ ‫و ‪ ۶‬مجتم��ع پتروش��یمی تولی��د می ش��ود ک��ه‬ ‫ب��ه ط��ور تقریب��ی تم��ام ان در داخل کش��ور به‬ ‫مصرف می رس��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی افزود‪ :‬از ‪ ۷‬ط��رح پروپیلنی‪ ۳ ،‬طرح‬ ‫سلمان فارسی‪ ،‬هیرسا پلیمر و کوروش در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) متمرکز است‬ ‫که از پیش��رفت مناس��بی در بخش تامین دانش‬ ‫فنی برخوردارند و ‪ ۴‬طرح توسعه انتخاب‪ ،‬مهرپترو‬ ‫کیمیا‪ ،‬سازه صنعتی اذران و نفت و گاز رضوی در‬ ‫منطقه کنگان و عسلویه فعال می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز واگذاری ازادگان جنوبی به اروندان‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬صحب��ت ب��ا دهقانی به می��دان ازادگان جنوبی‬ ‫رس��ید؛ بزرگ ترین میدان مش��ترک نفتی کشور که با تالش‬ ‫متخصصان شرکت متن در چند سال گذشته(پس از خلع ید‬ ‫شرکت چینی) شتاب خوبی را در بخش افزایش تولید شاهد‬ ‫بوده و راه اندازی واحد فراورش س��یار نیز به روند توس��عه در‬ ‫این میدان کمک کرده است‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به پیگیری مجدانه فعالیت ها در این میدان‬ ‫مشترک‪ ،‬در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری ازادگان جنوبی‬ ‫به اروندان‪ ،‬با بیان اینکه در غرب کارون‪ ،‬متن متولی توس��عه‬ ‫وی درب��اره قرارداد توس��عه فناورانه می��دان ازادگان که با‬ ‫همکاری دانشگاه تهران در حال اجراست نیز گفت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫دستاورد اجرای پروژه های پژوهشی مطالعه فناورانه مخازن‪،‬‬ ‫تبدیل ارزش س��ایه (ذخایر هیدروکرب��وری مخزن) به ارزش‬ ‫واقعی اس��ت و این مهم با مدیریت بهینه تاسیس��ات‪ ،‬مخزن‬ ‫و مجموعه دارایی ها محقق می ش��ود‪ .‬ما س��ال گذش��ته برای‬ ‫نخس��تین بار از نتای��ج تحقیقات و مطالعات دانش��گاه تهران‬ ‫در ازادگان اس��تفاده کردی��م و به دس��تاوردها و نتایج اینده‬ ‫ای��ن تحقیقات امیدواریم ‪ .‬وی پرسش��ی دیگ��ر درباره میدان‬ ‫یاداوران‪ ،‬به برنامه افزایش تولید نفت این میدان در چند ماه‬ ‫اینده این گونه پاسخ داد‪ :‬با هدف افزایش تولید صیانتی‪ ،‬برای‬ ‫اس��تفاده بیشتر از ظرفیت های برداش��ت نفت در این میدان‬ ‫تدبیری اندیشیده می شود تا ضمن انکه چارچوب های حقوقی‬ ‫و قراردادی حفظ ش��ود‪ ،‬صیانت از منافع ملی هم در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد ‪ .‬پرس��ش پایانی را دهقانی مطرح کرد؛ به طور‬ ‫تقریب��ی هم��گان به این اجماع نظر رس��یده اند که این حجم‬ ‫اعمال فشار و تحریم به کشور حتی در دوران جنگ هم سابقه‬ ‫نداش��ته؛ صنعت نفت هم با وجود همه دشواری های ناشی از‬ ‫تحریم‪ ،‬شبانه روزی در تالش است‪ .‬پس دلیل این همه هجمه‬ ‫علیه وزارت نفت چیس��ت؟ اگر بپذیریم امروز در سخت ترین‬ ‫موقعیت در ‪ ۴۰‬سال گذشته قرار گرفته ایم‪ ،‬ایا به طور طبیعی‬ ‫نباید میزان انس��جام و همدلی هم به بیشترین سطح خود در‬ ‫این ‪ ۴۰‬سال رسیده باشد؟ ایا امروز چنین است؟ ‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫تئاتر خصوصی؛ از ایده تـا اجرا‬ ‫کارگ��ردان نمایش خورش��ید کاروان با بی��ان اینکه‬ ‫به دالیلی مانند ظرفیت محدود سالن ها و نبود تبلیغات‬ ‫برای مطل��ع کردن مخاطب��ان گروه ه��ای تئاتری‪ ،‬ان‬ ‫گروه ها نمی توانند به ه��دف نهایی خود‪ ،‬یعنی ارائه اثر‬ ‫تولیدی شان در سطحی وسیع برسند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬پس با‬ ‫این حساب هیچ نگاه منطقی حکم نمی کند که با وجود‬ ‫شرایط و محدودیت هایی اینچنینی انتظار حضور بخش‬ ‫خصوصی و س��رمایه گذاری در این عرص��ه را از فعاالن‬ ‫اقتصادی با محوریت حرکت به سمت شکل گیری تئاتر‬ ‫خصوصی حرفه ای و نه رشد قارچ گونه خانه هایی که به‬ ‫سالنی برای نمایش تبدیل می شوند‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جوانان‪ ،‬قافله ساالر تحقق تئاتر خصوصی‬ ‫در کشور هستند‬ ‫ی برای بازگشت‬ ‫تجربه نش��ان داده بخش خصوصی به سبب نگران ‬ ‫س��رمایه‪ ،‬دست به هر کاری می زند و این می تواند زنگ خطری برای‬ ‫به ابتذال کشیده شدن تئاتر‪ ،‬این هنر اندیشه ورز باشد‬ ‫‹ ‹تئاتر خصوصی و افت سطحی نگری‬ ‫م��درس و عض��و انجم��ن جهان��ی منتق��دان تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬نقش نظارت کیفی مس��ئوالن ب��ر روند تولیدات‬ ‫نمایش��ی نه تنها مخل جریان خصوصی س��ازی در تئاتر‬ ‫کش��ور نمی ش��ود‪ ،‬بلکه به اعتماد بیش��تر مخاطبان به‬ ‫س��طح کیفی اثار تولیدی و دورماندن از سطحی نگری‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫فرشید ابراهیمیان در این باره اظهارکرد‪ :‬تئاتر‪ ،‬هنری‬ ‫زنده و پویاس��ت و بر همگان اش��کار است که این هنر‬ ‫با مخاطب زنده اس��ت؛ پس در حقیقت مش��تریان این‬ ‫کاالی پربها‪ ،‬مخاطبان ان هس��تند که با صرف سرمایه‬ ‫ان را به دس��ت می اورن��د و در ادامه این کاال به س��بب‬ ‫تاثی��ری که بر ذه��ن و روان مخاطب خود می گذارد به‬ ‫چنان س��رمایه ای بدل می ش��ود که با هیچ متر و معیار‬ ‫مادی قابل مقایسه نیست!‬ ‫وی ب��ا ط��رح این پرس��ش ک��ه ایا ای��ن چیزی جز‬ ‫معامله ای پر سود برای دو طرف تولید کننده و متقاضی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین سبب با نگاهی به سیر تطور و‬ ‫بالندگی این هنر به روشنی می توان حمایت دولت ها و‬ ‫کشورها از این کاالی پر سود را رصد کرد‪ ،‬چراکه ثمره‬ ‫و حاصل ان به تقوی��ت بنیان های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬تربیتی و حتی سیاسی همان جوامع انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته ابراهیمیان‪ ،‬بر همین اساس شاهدیم این کاال‬ ‫به دلیل محسنات بی پایان و بی مثالش همواره زیر چتر‬ ‫حمایتی کش��ورها و دولتمردان انها بوده و پیوس��ته از‬ ‫نعم��ت یارانه های دولتی بهره برده اس��ت‪ .‬حتی همان‬ ‫دولتمردان با نظارت مس��تمر و دقی��ق خود پیگیر این‬ ‫ام��ر بوده اند که این کاالی غیرقاب��ل تبادل به مرزهای‬ ‫س��قوط‪ ،‬تباهی‪ ،‬ابتذال‪ ،‬س��اده نگری و نابودی رهنمون‬ ‫نشود!‬ ‫مترج��م کتاب های «هنر و ماورا» و «نقد تئاتر از نظر‬ ‫ت��ا عمل» تاکیدکرد‪ :‬مبحث دیگ��ری که تاکنون کمتر‬ ‫ازس��وی بخش دولتی به ان پرداخته شده تالش برای‬ ‫تفهیم این نکته ب��ه حامیان بخش خصوصی هنر تئاتر‬ ‫است که مسئله نظارت بر تولید اثار نمایشی با حمایت‬ ‫بخ��ش خصوصی به معن��ای دخالت مس��تقیم و اعمال‬ ‫س��لیقه در کمیت و کیفیت اثار نیس��ت‪ ،‬مس��ئله مهم‬ ‫ان اس��ت که این نظارت به قواعد اثر تولیدی نمایش��ی‬ ‫در راس��تای ضوابط و قوانین نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ناگفته پیداس��ت مخالفت بخش خصوصی‬ ‫با نظارت نهاد های متولی در مس��یر تولید اثار نمایشی‬ ‫می توان��د ضربه ه��ای جبران ناپذیری چ��ون فروافتادن‬ ‫ای��ن اث��ار در دام س��طحی نگری و ابت��ذال را به همراه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬چه انکه نمون��ه بارز این اتف��اق درباره‬ ‫س��ینمای کمدی ای��ران رخ داد و به دلیل هجوم باالی‬ ‫تهیه کنندگان بخش خصوصی و نگاه فقط مادی انها به‬ ‫مس��ئله بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری شان‪ ،‬شاهد‬ ‫از وضعیت خصوصی سازی در عرصه نمایش‬ ‫سیر نزولی این گونه سینمایی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن حرکت نزولی تا جایی پی��ش رفته که دیگر جز‬ ‫خرابه ای غیرقاب��ل اعتماد از ان س��ینمای به اصطالح‬ ‫کمدی این روزها که به پایین ترین س��طح خود رسیده‪،‬‬ ‫باقی نمانده است‪.‬‬ ‫بازیگ��ر س��ریال های «کی��ف انگلیس��ی» و «کاله‬ ‫پهل��وی» گفت‪ :‬تا زمان��ی که نقش نظارت��ی دولت بر‬ ‫روند تولیدات نمایشی بخش خصوصی جنبه فرمایشی‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬ادامه دار بودن این روند نه تنها مخل جریان‬ ‫خصوصی سازی در تئاتر کشور نمی شود که باعث اعتماد‬ ‫بیشتر مخاطبان به س��طح کیفی اثار تولیدی و این به‬ ‫خودی خود مس��بب افزایش تعداد مخاطب و در نتیجه‬ ‫رش��د اقتصاد هنر در سایه حضور فعال بخش خصوصی‬ ‫و فقط نظارت کیفی و محتوایی از سوی نهادهای دولتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬تجربه نش��ان داده بخش‬ ‫ی برای بازگشت سرمایه‪ ،‬دست‬ ‫خصوصی به سبب نگران ‬ ‫ب��ه هر کاری می زند و ای��ن می تواند زنگ خطری برای‬ ‫به ابتذال کشیده شدن تئاتر‪ ،‬این هنر اندیشه ورز باشد‪.‬‬ ‫مبتال ش��دن به این اس��یب نه تنها در اینده نمی تواند‬ ‫کمک��ی به رش��د و تعال��ی تئاتر و اقتص��اد ان کند که‬ ‫بیشتر ان را به سمت سقوط و قهقرا می کشاند‪ .‬ناگفته‬ ‫پیداست وقوع این مسئله به هیچ وجه برای اینده تئاتر‬ ‫کشور نمی تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت های سخت افزاری برای تحقق‬ ‫تئاتر خصوصی نداریم‬ ‫کارگ��ردان و مدرس تئاتر با انتقاد از رش��د قارچ گونه‬ ‫خانه های��ی ک��ه در پایتخت به اصطالح به س��الن های‬ ‫تئاتر تبدیل می شوند در حالی که از ساده ترین امکانات‬ ‫برای میزبانی از اثار نمایشی بی بهره اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫بپذیریم زیرساخت های سخت افزاری برای تحقق تئاتر‬ ‫خصوصی نداریم‪.‬‬ ‫محمود فرهنگ گفت‪ :‬تجربه نش��ان داده هر زمان در‬ ‫بدنه نظام فرهنگی کش��ور صحب��ت از حمایت مالی از‬ ‫تولید اثار هنری به میان می اید‪ ،‬نگاه عموم هنرمندان‬ ‫به دست گش��اده دولت و جیب جادویی ان است‪ ،‬انگار‬ ‫ان نقدینگ��ی و موجودی ان تمام��ی ندارد! به ویژه این‬ ‫رویکرد و نگاه میان هنرمندان حوزه هایی بیشتر جاری‬ ‫ا س��ت که گس��تره عرضه اثار هنری به مخاطب در ان‬ ‫شاخه ها محدودتر می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توج��ه به این ش��رایط‪ ،‬وقتی پای‬ ‫برنامه ریزی های س��االنه یا تخصیص ردیف بودجه های‬ ‫دولت��ی ب��رای تولید و ارائ��ه هنر در س��طح جامعه در‬ ‫میان اس��ت‪ ،‬هنرمندان حوزه تئاتر‪ ،‬بس��یار بیش��تر از‬ ‫س��ایر ش��اخه های هنری بر طبل بی حمایتی و مهجور‬ ‫بودن هنرش��ان می کوبند و در این میان سعی می کنند‬ ‫در تخصی��ص ردیف بودجه دولت��ی در قالب یارانه های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هر انقدر در توان ش��ان اس��ت به جای تالش‬ ‫برای رونق اقتصاد هنر و محصوالت هنری ش��ان بیشتر‬ ‫ب��ه نگاه حمایتگرانه دول��ت از فعالیت های هنری توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر تئات��ر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��کی وجود ندارد ک��ه هنر تئاتر با تعریف‬ ‫واقع��ی خود‪ ،‬یعن��ی ارائه اثر زنده‪ ،‬منس��جم‪ ،‬قدرتمند‬ ‫و مخاطب پس��ند می توان��د ب��رای مدت��ی طوالن��ی بر‬ ‫صحنه ه��ای مجموعه های نمایش��ی هر کش��وری باقی‬ ‫بماند‪ ،‬اما وقتی زیرساخت های سخت افزاری موجود در‬ ‫زمینه ساخت سالن های مجهز نمایشی و در اختیار قرار‬ ‫دادن انه��ا به هنرمندان تئاتر با کندی بس��یاری انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نمی توان امیدی به موفقی��ت اجرایی کردن‬ ‫طرح ایجاد تئاترهای خصوصی در کشور داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬منظور من از س��الن های تئاتر‬ ‫خصوص��ی به عن��وان س��رمایه زیرس��اختی ای��ن هنر‪،‬‬ ‫س��الن هایی اس��ت که س��اده ترین امکانات یک سالن‬ ‫نمایش��ی مانند اکوستیک بودن و خدمات ابتدایی فنی‬ ‫مانند نور و صدا را در ابتدایی ترین حالت داشته باشند‪،‬‬ ‫ن��ه انچه امروز در پایتخت ش��اهدیم و س��اختمان های‬ ‫قدیمی و مس��کونی را به اصطالح به س��الن نمایش��ی‬ ‫تبدی��ل کرده ان��د‪ .‬ان س��ازه ها کوچک تری��ن تطبیقی‬ ‫ب��ا تعریف س��الن نمایش حتی در س��اده ترین ش��کل‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن م��درس دانش��گاه اف��زود‪ :‬موفقی��ت طرح های‬ ‫اینچنین��ی زمان��ی تضمین خواهد ش��د ک��ه دولت با‬ ‫س��اخت مجموعه های نمایش��ی مجهز به تعداد بسیار‬ ‫بیش��تر از ام��اری ک��ه درحال حاضر وج��ود دارد‪ ،‬این‬ ‫ام��کان را در اختیار هنرمن��دان و حامیان مالی بخش‬ ‫خصوص��ی قرار دهد که پس از تولید یک اثر نمایش��ی‬ ‫ازس��وی انه��ا‪ ،‬ان گروه نمایش��ی اجازه ان را داش��ته‬ ‫باش��د ک��ه تا هر مدت��ی ک��ه مخاطب برای تماش��ای‬ ‫ان اث��ر به س��الن می ای��د‪ ،‬اث��ر تولیدی خ��ود را اجرا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته فرهنگ‪ ،‬وقتی هیچ کدام از این امکانات وجود‬ ‫ندارد و یک گروه نمایشی با تمام مشقت های فرایند تولید‪،‬‬ ‫موفق به خلق اثری تئاتری با تمام معیارهای استاندارد‬ ‫و مطلوب می ش��ود‪ ،‬ولی به دلی��ل محدودیت زمان اجرا‬ ‫و ترافیک اثار منتظر ب��رای به صحنه امدن‪ ،‬نمی تواند‬ ‫ب��ه اجرای عمومی خود در س��ایه رضایت و اس��تقبال‬ ‫مخاطب ادامه دهد‪ ،‬دیگر امیدی به ریسک پذیری بخش‬ ‫خصوصی در عرصه تولید اثار نمایشی با شرایط موجود‬ ‫نمی ماند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان و مدرس تئاتر با تاکی��د بر اینکه جوانان‪،‬‬ ‫قافله س��االر تحقق و انس��جام تئاتر خصوصی در کشور‬ ‫هستند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد رایزنی مسئوالن و انعکاس‬ ‫موفقیت های هنرمندان تازه نفس‪ ،‬دولت را مجاب کند‬ ‫امکانات و زیرساخت های سخت افزاری خود را در عرصه‬ ‫هنر نمایش به ویژه تئاتر خصوصی توسعه دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا خاکی در ادامه گفت‪ :‬از زمان مطرح شدن‬ ‫موضوع تقویت پایه های اقتصاد تئاتر در سیاس��ت های‬ ‫کالن فرهنگی و هنری کشور با تکیه بر خصوصی سازی‬ ‫در عرص��ه نمایش و تالش هنرمن��دان این عرصه برای‬ ‫جذب کمک ه��ای مالی خ��ارج از بخش ه��ای دولتی‪،‬‬ ‫ای��ن طرح موافقان و مخالفان بس��یاری را به خود دیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلی��ل تکث��ر ارا در این ش��اخه‪ ،‬دولت‬ ‫همچنان در اجرایی کردن طرح اجباری تامین بخش��ی‬ ‫از هزینه های نمایش های تولید ش��ده در طول س��ال از‬ ‫منابع غیردولتی صبوری به خرج می دهد‪ ،‬با این وجود‬ ‫هستند هنرمندانی که ش��رایط به وجود امده را با تمام‬ ‫س��ختی ها برای رسیدن به هدف نهایی سند چشم انداز‬ ‫حضور بخش خصوصی در تولید اثار نمایش��ی‪ ،‬روش��ن‬ ‫ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان نمایش ه��ای «پرتره» و «م��رغ دریایی»‬ ‫چشم انداز خصوصی س��ازی تئاتر و رشد پلکانی اقتصاد‬ ‫تئات��ر با وج��ود تالش های انج��ام ش��د ه و برنامه های‬ ‫در دس��ت اج��را برای این��ده را روش��ن ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬وقتی به اس��تعدادهای جوان��ان هنرمند تئاتر در‬ ‫بازار کش��ور نگاه می کنی��م‪ ،‬متوجه می ش��ویم اتکا بر‬ ‫خالقیت های فردی و تالش و پش��تکار خستگی ناپذیر‬ ‫این نسل ظهور نس��ل جدیدی از هنرمندان تئاتر را در‬ ‫اینده نزدیک نوید می دهد که شعارشان اشتی مخاطب‬ ‫با تئاتر است‪.‬‬ ‫به گفته خاکی‪ ،‬کما اینکه در چند سال گذشته همین‬ ‫جوانان در سایه حمایت های دولتی و تعداد محدودی از‬ ‫بخش های خصوصی توانسته اند اعتماد دولت و متولیان‬ ‫فرهنگی و بخش خصوصی را به توانایی های ش��ان جلب‬ ‫کرده و موفقیت های بی نظیری در ان سوی مرزها برای‬ ‫تئاتر ایران کسب کنند‪.‬‬ ‫مترجم نمایش��نامه های «کسب و کار اقای فابریزی»‬ ‫و «اتش سوزی ها» تصریح کرد‪ :‬ادامه این شیوه‪ ،‬بی شک‬ ‫مسئوالن را وا می دارد برای حمایت از این سرمایه های‬ ‫گرانبه��ا و ب��رای رفاه نس��بی حال هنرمن��دان تمامی‬ ‫امکانات خود را بسیج کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تش��ویق و ترغیب حامی��ان مالی بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ه س��رمایه گذاری در کاره��ای خالقانه و‬ ‫تماشاگرپسند این جوانان باعث جذب روزافزون بخش‬ ‫خصوصی به تولید اثار نمایشی در کشور شده است‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه مس��ئوالن نیز در‬ ‫این مدت با توجه ب��ه محدودیت های موجود در راه پر‬ ‫فراز و نش��یب مسئولیت شان تا حد توان از این جوانان‬ ‫حمایت کرده اند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد رایزنی مسئوالن و‬ ‫انعکاس موفقیت های ای��ن هنرمندان تازه نفس‪ ،‬دولت‬ ‫را مجاب کند امکانات و زیرس��اخت های س��خت افزاری‬ ‫خود را در عرصه هنرهای نمایش��ی توس��عه دهد و در‬ ‫کنار این تالش ها با تضمین بازگش��ت س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی و حمایت از تبلیغ تئاتر در رسانه های مردمی‪،‬‬ ‫در جذب حداکثری مخاطبان به س��الن های نمایشی و‬ ‫مناب��ع مالی بخش خصوصی موفق تر از گذش��ته عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قدردانی از ‪ ۳‬پیشکسوت‬ ‫سینما در «سینماتورز»‬ ‫هیچ نگاه منطقی‬ ‫حکم نمی کند که‬ ‫با وجود شرایط و‬ ‫محدودیت هایی‬ ‫اینچنینی انتظار‬ ‫حضور بخش‬ ‫خصوصی و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در این عرصه‬ ‫را از فعاالن‬ ‫اقتصادی با‬ ‫محوریت حرکت‬ ‫به سمت‬ ‫شکل گیری‬ ‫تئاتر خصوصی‬ ‫حرفه ای و نه‬ ‫رشد قارچ گونه‬ ‫خانه هایی که‬ ‫به سالنی برای‬ ‫نمایش تبدیل‬ ‫می شوند‪ ،‬داشت‬ ‫تنوع در بخش بین الملل جشنواره فیلم کودک‪ ،‬باال است‬ ‫بهروز راعی‪ :‬مس��ئول تامین فیلم های خارجی جش��نواره‬ ‫کودک با اش��اره ب��ه اس��تقبال از بخش بین الملل جش��نواره‬ ‫فیلم ه��ای کودکان و نوجوانان‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره تنوع در این‬ ‫بخش زیاد است و از کش��ورهای گوناگون اثار بسیاری حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬تندی��س طباطبایی افزود‪ :‬در‬ ‫بخش «بین الملل» جش��نواره امسال‪ ۴ ،‬بخش اصلی داریم که‬ ‫از بخش های رقابتی هس��تند و شامل فیلم های بلند داستانی‪،‬‬ ‫فیلم های بلند انیمیش��ن‪ ،‬فیلم های کوتاه داستانی و فیلم های‬ ‫کوتاه انیمیشن می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این بخش ها س��عی کردیم از همه قاره ها‬ ‫فیلم داش��ته باش��یم و در واقع به نوعی ‪ ۵‬قاره را درگیر کنیم‪،‬‬ ‫اما تمرکز اصلی مان کشورهای اس��یایی و اروپایی بود‪ .‬امسال‬ ‫همچنین به سینمای کش��ورهای اسکاندیناوی و نوردیک هم‬ ‫نگاه خاصی ش��ده اس��ت‪ ،‬دلیل این توجه نیز متناس��ب بودن‬ ‫فرهنگ و نگاه انها نسبت به دنیای کودک و سینمای ما است‪.‬‬ ‫مس��ئول تامین فیلم های خارجی این جش��نواره با اشاره به‬ ‫استقبال کشورها درباره تعداد اثار شرکت کننده در بخش های‬ ‫گوناگ��ون بخش «بین المل��ل» بیان کرد‪ :‬ما برای کش��ورهای‬ ‫ش��رکت کننده فراخ��وان فرس��تادیم اما بس��یاری از فیلم ها را‬ ‫خودمان انتخاب کردی��م‪ ،‬در واقع با توجه به مقررات و نگاهی‬ ‫که مدنظر ما بود و همچنین تمرکزی که روی کشورها داشتیم‬ ‫اثار را انتخاب کردیم‪ .‬استقبال در این بخش بسیار خوب بوده‬ ‫و امس��ال تنوع در بخش «بین الملل» زیاد است و از کشورهای‬ ‫گوناگون اثاری را داریم‪ .‬در بخش بلند داستانی ‪ ۱۲‬فیلم‪ ،‬بلند‬ ‫انیمیش��ن ‪ ١٠‬فیلم‪ ،‬کوتاه داس��تانی ‪ ٩‬فیلم و کوتاه انیمیشن‬ ‫نیز ‪ ۱۱‬اثر شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نکته مه��م دیگری که امس��ال در بخش‬ ‫«بین الملل» حائز اهمیت بود‪ ،‬توجه به اثار تولید مشترک بین‬ ‫کشورهای اس��یایی و اروپایی است‪ .‬همچنین امسال به غیر از‬ ‫بخش ه��ای بلند و رقابتی‪ ،‬بخش ه��ای جنبی گوناگونی نیز در‬ ‫بخش «بین الملل» جشنواره داریم‪ .‬بخش مهمی که به نظر ما‬ ‫برای مخاطب نیز جذاب اس��ت مرور فیلم های دانمارکی است‬ ‫و در این بخش ‪ ۸‬فیلم که ش��امل فیلم های بلند و انیمیشن و‬ ‫داستانی می ش��ود مرور می شوند‪ .‬طباطبایی اضافه کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر مرور س��ینمای دانمارک‪ ،‬س��عی کردیم نگاهی به سینمای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه نیز داشته باش��یم‪ ،‬به همین منظور نیز‬ ‫بخش جنبی «طلوع تفلیس» را از کش��ور گرجس��تان داریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرور فیلم های تاتارس��تان ه��م از دیگر بخش های‬ ‫فیلم سینمایی «درساژ» ساخت ه پویا بادکوبه‬ ‫درتازه تری��ن حضور بین المللی خ��ود در رویداد‬ ‫«‪ »Middle East Now‬ایتالی��ا ب��ه نمایش‬ ‫در می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مس��ئوالن جش��نواره‬ ‫«‪ »Middle East Now‬برنامه های سینمایی‬ ‫مخصوصی را برای تابستان ‪ ۲۰۱۹‬تنظیم کردند‬ ‫که شامل نمایش خاص از فیلم های تولید شده‬ ‫در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫نمای��ش فوق الع��اده «درس��اژ» ‪ ۳۰‬ژوئیه (‪۸‬‬ ‫مرداد) برگزار می ش��ود‪ .‬هر روز از اکران فیلم در‬ ‫این رویداد به بزرگداشت سینمای یک کشور از‬ ‫خاورمیانه اختصاص دارد که «درس��اژ» نماینده‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬همچنین در این شب‪ ،‬ایین یادبود‬ ‫«فلیچتا ف��رارو»‪ ،‬متخصص مطالع��ات تاریخی‬ ‫اجتماعی ای��ران که در معرف��ی فرهنگ و هنر‬ ‫ایران فردی موثر بود‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فیلم های حاضر در ای��ن رویداد در فضای باز‬ ‫گالری مع��روف «‪»Piazzale Degli Uffizi‬‬ ‫ش��هر فلورانس ب��ه نمای��ش در می ایند‪ .‬پخش‬ ‫بین المللی این فیلم س��ینمایی ازسوی شرکت‬ ‫«دریم لب» با مدیریت نس��رین میر شب انجام‬ ‫می ش��ود و تهیه ان را روح اهلل و س��میرا برادری‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫جنبی بخش «بین الملل» جشنواره سی و دوم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتفاق دیگری که در جش��نواره امس��ال افتاده‪،‬‬ ‫نمایش فیلم های منتخب جش��نواره «انس��ی» فرانسه که یک‬ ‫جش��نواره بین المللی و معروف در این کش��ور به شمار می اید‪،‬‬ ‫است‪ .‬این جشنواره ویژه انیمیشن است و ما ‪ ۱۰‬اثر از ان داریم‬ ‫که در بخش جنبی انها را نمایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫عل��ی نصیری��ان‪ ،‬رض��ا کیانی��ان و محم��ود‬ ‫کالری در جش��نواره فیلم «سینماتورز» تجلیل‬ ‫می ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین دوره ‬ ‫جش��نواره فیلم «س��ینماتورز» روز گذش��ته با‬ ‫ورود کاروان هنرمندان سینمای ایران به جزیره‬ ‫کیش اغاز شد‪ .‬در ایین پایانی این جشنواره در‬ ‫کنار قدردانی از فیلم های منتخب اکران ‪ ۹۷‬در‬ ‫حوزه گردشگری و بازنمایی زیبایی های طبیعی‬ ‫و ش��هری ای��ران از ‪ ۳‬چهر ه ماندگار س��ینمای‬ ‫کشورمان تجلیل می شود‪.‬‬ ‫علی نصیریان به سبب نیم قرن سابقه درخشان‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬رضا کیانی��ان به دلیل پیش��تازی در‬ ‫فرهنگ سازی برای محافظت از محیط زیست و‬ ‫محمود کالری به سبب ثبت قاب های ماندگار از‬ ‫جلوه های بصری ایران تکریم می شوند‪.‬‬ ‫«س��ینماتورز» از روز گذش��ته ب��ا حض��ور‬ ‫هنرمندانی همچون بهرام رادان‪ ،‬مهناز افش��ار‪،‬‬ ‫هانیه توس��لی‪ ،‬پیمان مع��ادی‪ ،‬حبیب رضایی‪،‬‬ ‫بابک حمیدی��ان‪ ،‬میالد کی مرام‪ ،‬مهدی پاکدل‪،‬‬ ‫مینا ساداتی‪ ،‬کیومرت پوراحمد‪ ،‬بهناز جعفری‪،‬‬ ‫مه��رداد صدیقی��ان‪ ،‬ش��قایق فراهان��ی‪ ،‬نرگس‬ ‫ابیار‪ ،‬گوه��ر خیراندیش‪ ،‬ازیت��ا موگویی‪ ،‬امین‬ ‫تارخ‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی نیا‪ ،‬مهراب قاسم خانی‪،‬‬ ‫محمدعل��ی باش��ه اهنگر و مس��عود رایگان در‬ ‫هتل ه��ای ویدا‪ ،‬کوروش و مرک��ز همایش های‬ ‫بین المللی خلیج فارس شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم نیویورک‬ ‫با «مرد ایرلندی»‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫«مرد ایرلندی» جدیدترین ساخته سینمایی‬ ‫«مارتی��ن اسکورس��یزی» به عن��وان افتتاحی��ه‬ ‫پنج��اه و هفتمی��ن جش��واره فیل��م نیویورک‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از واریتی‪،‬‬ ‫«م��رد ایرلندی» پروژه س��ینمایی که «مارتین‬ ‫اسکورس��یزی» سال هاس��ت قصد ساخت ان را‬ ‫داشت‪ ،‬سرانجام نخس��تین نمایش جهانی خود‬ ‫را در جشنواره فیلم نیویورک تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫این فیل��م که با هزین��ه ‪ ۱۶۰‬میلیون دالری‬ ‫س��اخته ش��ده یکی از امیدهای اصلی کمپانی‬ ‫نتفلیک��س در جوای��ز اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬پنجاه و هفتمین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم نیویورک از ‪ ۲۷‬سپتامبر تا ‪ ۱۳‬اکتبر (‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬مهر) در امریکا برگزار می شود‪.‬‬ ‫پایان تدوین «دوزیست»‬ ‫با پای��ان تدوین فیلم س��ینما «دوزیس��ت»‬ ‫ازس��وی مهدی س��عدی‪ ،‬مراحل صداگذاری و‬ ‫ساخت موسیقی این فیلم به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلمبرداری ای��ن فیلم به‬ ‫کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی س��عید‬ ‫خان��ی که از اواس��ط فروردین اغاز ش��ده بود و‬ ‫پس از ‪ ۵۰‬جلس��ه به پایان رس��ید‪ .‬جواد عزتی‪،‬‬ ‫هادی حجازی فر‪ ،‬ستاره پسیانی‪ ،‬مجید نوروزی‪،‬‬ ‫الهام اخوان و پژمان جمش��یدی‪ ،‬با حضور مانی‬ ‫حقیق��ی و س��عید پورصمیمی جم��ع بازیگران‬ ‫«دوزیست» را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫«دوزیس��ت» یک فیلم اجتماع��ی و دومین‬ ‫همکاری س��عید خانی و برزو نیک نژاد به عنوان‬ ‫تهیه کنن��ده و کارگردان پ��س از فیلم پرفروش‬ ‫«لونه زنبور» است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گرچه پاگرفتن تئاتر خصوصی نیازمند پیش زمینه های‬ ‫گوناگونی چون س��اخت س��الن های خصوصی‪ ،‬ش��کل‬ ‫گرفتن گروه های نمایشی‪ ،‬کاهش نظارت ها و گسترش‬ ‫فرهنگ تماشای تئاتر در جامعه است اما توجه به توان‬ ‫بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف گفته شده یکی از‬ ‫مراحل اولیه توجه به تئاتر خصوصی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬قطع وابس��تگی تئات��ر به بودجه‬ ‫دولت��ی ب��ه بریدن بن��د ناف ن��وزاد می ماند ک��ه برای‬ ‫ادامه زندگی مس��تقل از مادر اجتناب ناپذیر است‪ ،‬زیرا‬ ‫خصوصی شدن تئاتر ایران‪ ،‬یک شبه شدنی نیست و در‬ ‫اینده می توان امیدوار بود مدیریت چنین مراکزی به طور‬ ‫کامل در اختیار گروه های تئاتری و هنرمندان گذاشته‬ ‫ش��ود‪ .‬به دنبال افزایش مخاطبان و تقوی��ت بنیه مالی‬ ‫هنرهای نمایشی کش��ور‪ ،‬می توان انتظار داشت بخش‬ ‫خصوصی نیز وارد عرصه سالن س��ازی ش��ود و به تدریج‬ ‫دیگر تکه های پ��ازل تئاتر خصوصی کش��ور را تکمیل‬ ‫کند‪ .‬حال چند سالی است شاهد حضور تماشاخانه های‬ ‫خصوصی کوچک در فضای تئاتری کشور و به ویژه شهر‬ ‫تهران هس��تیم که همگی چون بازوان کوچک حمایتی‬ ‫به کمک دولت امده اند و ضمن اینکه فضاهای بیشتری‬ ‫را دراختی��ار جامعه تئاتر می گذارن��د‪ ،‬گام های اغازین‬ ‫برای رونق اقتصاد در تئاتر به شمار می روند‪.‬‬ ‫نمایش فیلم «درساژ»‬ ‫در فلورانس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪ 28 - 1398‬ذی القعده ‪ 31 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1341‬پیاپی ‪2659‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬استقبال از خودروهای تصادفی به علت گرانی خودروهای نو‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دیدار‬ ‫برگزاری ‪ 8‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این هفته تعدادی از گالری های‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران پذیرای اثاری از هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند که در ش��اخه های گوناگون‬ ‫هنرهای تجس��می در معرض دید عالقه مندان به هنر‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫گالری ایوان سپید‪ ،‬کرج‪ :‬نمایشگاه نقاشی مریم‬ ‫علیا با نام «مانترا» تا ‪ ۹‬مرداد در گالری ایوان س��پید به‬ ‫نش��انی مهرشهر کرج‪ ،‬بلوار ارم‪ ،‬بعد از باغ سیب‪ ،‬جنب‬ ‫سه راه شهرداری‪ ،‬شماره ‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری اکن�ون‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫طراح��ی و نقاش��ی « ‪ ۴۵۵‬کیلومتر» ت��ا ‪ ۱۶‬مرداد در‬ ‫گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان خاقانی‪،‬‬ ‫کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گال�ری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه عکس تئاتر‬ ‫کان��ون عکس اصفهان تا ‪ ۱۶‬م��رداد در گالری نگرش‬ ‫به نشانی خیابان خاقانی‪ ،‬بین وحید و خواجه پطرس‪،‬‬ ‫نبش بن بست شهپر‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری صفوی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه نقاشی نسرین‬ ‫ذهب صنیعی با ن��ام «قاجار در صفویه» تا ‪ ۹‬مرداد در‬ ‫نگارخانه صفوی برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند به‬ ‫نش��انی خیابان خاقانی‪ ،‬حدفاص��ل خواجه پطروس و‬ ‫وحید‪ ،‬جنب کوچه شماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه‬ ‫صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫علیرض��ا چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاس��ت‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نش��انی ابش��ار دوم‪ ،‬کوچه‬ ‫فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری گ�ذار‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه اث��ار علی‬ ‫محبوب��ی صوفیانی با ن��ام «تذکار» ت��ا ‪ ۱۱‬مرداد در‬ ‫گالری گذار به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪،‬‬ ‫کوچه س��نگ تراش ها‪ ،‬نبش بن بست سعدی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری زی‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه اثار مرجان اندرودی‬ ‫ب��ا نام «اینک اخرالزمان» ت��ا ‪ ۱۸‬مرداد در گالری زی‬ ‫به نشانی شیراز‪ ،‬مجموعه فرهنگی سینمایی هنر شهر‬ ‫افتاب‪ ،‬مجتمع خلیج فارس‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری پیرس�وک‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه اثار ثنا‬ ‫عاطفی نیا تا ‪ ۸‬مرداد در گالری پیرس��وک به نش��انی‬ ‫خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪ ،۴‬س��مت چپ‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۳‬برپا بود‪.‬‬ ‫سینماگران ‪ ۲۱‬خانه سیل زده را بازسازی می کنند‬ ‫مدیرعامل خانه سینما با اشاره به حمایت سینماگران‬ ‫در خان��ه س��ینما در روزه��ای وقوع س��یل در جنوب و‬ ‫ش��مال کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امش��ب ارزومندیم ‪ ۸‬شهریور ‪۲۱‬‬ ‫خانه را در مناطق س��یل زده بازس��ازی کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن قدردان��ی از نامزدهای بیس��ت ویکمین‬ ‫جشن بزرگ سینمای ایران ش��امگاه دوشنبه‪ ۷ ،‬مرداد‬ ‫ب��ا حضور س��ینماگران در تاالر پذیرای��ی ماهان تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬منوچه��ر شاهس��واری‪ ،‬مدیرعامل خانه‬ ‫س��ینما در این ایین با اش��اره به اینکه ما اهالی س��ینما‬ ‫بای��د بدانیم بنیان تمدنی جهان از تصویر اس��ت و بدون‬ ‫تصوی��ر معنا نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم امش��ب که جمعی‬ ‫از نامزدهای جشن بیس��ت ویکم دور هم جمع شده اند‪،‬‬ ‫ش��ب خوبی داشته باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه امسال بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬رای جمع اوری ش��ده که نشان دهنده حضور ‪۴۰‬‬ ‫درصدی س��ینماگران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امشب بی مقدمه از‬ ‫رامی��ن حی��دری فاروقی به عنوان رئی��س انجمن عالی‬ ‫هنرهای علوم و فنون س��ینمایی پرده ب��رداری کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه س��ینما با اشاره به حمایت سینماگران‬ ‫در خانه سینما در روزهای وقوع سیل در جنوب و شمال‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬امش��ب ارزومندیم ‪ ۸‬شهریور ‪ ۲۱‬خانه را‬ ‫در مناطق سیل زده بازس��ازی کنیم‪ .‬شاهسواری افزود‪:‬‬ ‫هیچ امری بدون حضور تک تک ما شکل نمی گیرد‪ .‬ما در‬ ‫سینمای ایران با تولیدات خود برای هموطنان هیجان و‬ ‫ش��ادی می اوریم‪ .‬کامران ملکی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫سینما در این ایین گفت‪ :‬امسال قرار شد بیست ویکمین‬ ‫جشن خانه سینما با یک ضیافت و قدردانی از نامزدهای‬ ‫جش��ن برگزار ش��ود‪ .‬این ایین یک دورهمی برای اهالی‬ ‫سینما است‪.‬‬ ‫در پایان این ایین از تمامی نامزدهای بیست ویکمین‬ ‫جشن سینمای ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪195‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س گ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کشف بقایای ‪2‬هزار ساله در ترکیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫میراث‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪196‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫س ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫محمداقازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫دوش��نبه ناهار مهمان‬ ‫ب��ودم و میزبان‪ ،‬ناصر بزرگمهر‪.‬‬ ‫مدت کوتاهی در انجا کار کردم و وقتی می بینم چه انها که در‬ ‫ان دوران با هم کار کردیم و چه انهایی که ش��انس همکاری با‬ ‫انها را نداشتم انقدر مهربان از من استقبال کردند غم و رنجی را‬ ‫که بر شانه هایم سنگینی می کند سبک تر می یابم‪ .‬روزنامه نگاران‬ ‫ج��وان به من امی��د می دهند که هنوز این راه تل��خ ادامه دارد؛‬ ‫باوجود همه سختی ها‪.‬‬ ‫ناص��ر بزرگمهر هم بخ��ش مهمی از خاطرات من اس��ت که‬ ‫می ت��وان از این خاطرات کتابی خواندنی و درس قلمی نوش��ت؛‬ ‫اگر زندگی حوصله کن��د‪ .‬دیگرانی هم که در این ضیافت بودند‬ ‫دوس��تان قدیم و جدید بودند که دیدن شان به لحظات متفاوت‬ ‫می��دان داد‪ .‬از دی��دن همکارم که از‬ ‫رفت��ه بود و اکنون‬ ‫دوباره انجا مش��غول کار ش��ده و اهل هنر است خوشحال شدم‪.‬‬ ‫ندیدن مه��دی نجفی غمگینم کرد اما وقت��ی در تماس تلفنی‬ ‫شنیدم به زودی جشن عروسی اش برپا می شود‪ ،‬کلی ذوق کردم‪.‬‬ ‫دی��دن محمد وجدانی هنرمند و ش��اعر که از دهه ‪ 60‬اش��نا‬ ‫بودی��م و روز دوش��نبه بعد از مدت ها دیدمش خوش��حالم کرد‪.‬‬ ‫درب��اره او و اثارش جداگانه می نویس��م‪ .‬پژمان موس��وی همکار‬ ‫و دوس��ت روزنامه نگارم هم بود که ای��ن روزها درباره صاحبان‬ ‫امتیازی بدون انکه نش��ریه ای برای مخاطب منتش��ر کنند کلی‬ ‫مطلب می نویسد‪ .‬از من پرسید چرا وارد این بحث نشدم‪ ،‬پاسخ‬ ‫دادم مطبوعات از دیروز تا ای��ن روزها برمبنای رانت می چرخد‬ ‫و اگر درباره جزئیات دس��ت به افش��اگری بزنیم و ربط ان را با‬ ‫کلی��ت نادیده بگیریم بدون انکه بخواهیم در جدال رانت خواران‬ ‫به نفع دانه درش��ت ترها مداخله کرده ایم‪ .‬ناصر با تایید حرفم‪ ،‬از‬ ‫رانت یک میلیون دالری س��ال های قبل‪ ،‬ثروت عظیم صاحبان‬ ‫امتیاز که تبدیل به س��اختمان های الکچری‪ ،‬معدن و رستوران‬ ‫شده‪ ،‬می گوید و می کوشد با روایت هایی ابهام هایی را که درباره‬ ‫در روزنامه ها شکل گرفته‪ ،‬رفع کند‪.‬‬ ‫خیلی دلم نمی خواست بحث را ادامه بدهم‪ .‬نمی خواستم کام‬ ‫دوس��تان را با حرف هایم تلخ کنم و بگویم ما معاونت مطبوعاتی‬ ‫نداش��تیم و نداریم بلکه اس��م اش را باید بگذاریم معاونت توزیع‬ ‫ران��ت و تذکر و هش��دار برای معدود نوش��ته های درس��ت که‬ ‫طرف حقیقت می ایس��تند و بی اعتنا به سرنوشت روزنامه نگاران‬ ‫حداقل بگیر‪ ،‬رهایش می کنم تا جداگانه بنویسم در این باره‪.‬‬ ‫محم��ودی زود م��ی رود تا به کارهای اداری و مالی برس��د‪ .‬با‬ ‫دهشور گپ طوالنی می زنم و بعد خداحافظی می کنم تا در رنج‬ ‫و ان��زوای زندگی روزمره در ازدحام مترو و هرم گرمای مردادی‬ ‫گم ش��وم‪ .‬این شعر وجدانی چقدر حال این روزهای من و شاید‬ ‫ش��ما باشد‪« :‬مثل دیوانه ای ‪ /‬که رویایی ست در اشک هایش ‪ /‬و‬ ‫ستاره ای‪ /‬قلب اش را می برد ‪ /‬از ایستگاهی به ایستگاهی‪».‬‬ ‫باستان شناس��ان موف��ق‬ ‫ش��دند بقای��ای انس��ان های‬ ‫متعلق ب��ه قرن نه��م پیش‬ ‫از می�لاد مس��یح و تم��دن‬ ‫«اورارتوه��ا » را در یک��ی از‬ ‫اس��تان های ترکی��ه کش��ف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل‬ ‫از دیلی صاباح‪ ،‬این بقایا در یک گورس��تان ‪ ۲۷۵۰‬س��اله کشف‬ ‫ش��دند‪ .‬این گورس��تان چند باستانی‪ ،‬دو س��ال پیش در جریان‬ ‫کاوش در یکی از قلعه های باستانی استان «وان » کشف شد‪.‬‬ ‫بقای��ای متعلق ب��ه قرن نهم پیش از میالد‪ ،‬ازس��وی یک تیم‬ ‫‪ ۲۲‬نفره متش��کل از چند انسان ش��ناس‪ ،‬باستان شناس‪ ،‬مورخ و‬ ‫متخصص بازسازی و ترمیم کشف شد‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫اکتش��اف می تواند در مطالعه تمدن های باس��تانی به روش های‬ ‫علمی تر مفید و ارزشمند باشد‪.‬‬ ‫«دو باغ» تمدید شد‬ ‫فراخوان ارس��ال ایده های اجرایی رویداد «دو باغ» تا‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬تمدید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫بنا به درخواس��ت هنرمندان برای‬ ‫فرص��ت بیش��تر در ارائه طرح ها و ایده ه��ا و همین طور‬ ‫اس��تقبال هنرمندان از این طرح مهلت فراخوان رویداد‬ ‫دو باغ تا پایان مرداد تمدید شد‪.‬‬ ‫روی��داد دو ب��اغ‪ ،‬تجرب��ه ای بینارش��ته ای اس��ت که‬ ‫شکل گیری ایده هنری را موضوع خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در تی��ر ماه به دعوت انجمن هنرمندان مجسمه س��از و ب��ا همکاری اداره کل‬ ‫هنرهای تجس��می و خانه هنرمندان کرمان‪ ،‬هنرمندان مجسمه س��از در سفری‬ ‫س��ه روزه به باغ های ماهان و سنگی در کرمان رفتند تا پس از مطالعات میدانی‬ ‫ایده های خود را برای ساخت اثر هنری ارسال کنند‪.‬‬ ‫دو ب��اغ به همت انجمن هنرمندان مجسمه س��از ایران با هم��کاری اداره کل‬ ‫هنرهای تجس��می و خانه هنرمن��دان کرمان و موزه هنره��ای معاصر صنعتی‬ ‫کرمان‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از مناظر طبیعی و دیدنی در استان گیالن ‪ -‬سیاه و سفید و صفت اسب‬ ‫‪ -2‬احتیاج و درخواست ‪ -‬عاری از میکروب و ضدعفونی شده ‪ -‬خاطر و حافظه‬ ‫‪ -3‬نام پیشین زاهدان ‪ -‬بهترین نوع اختیار ‪ -‬مقیاس وزن معادل ‪75‬گرم‬ ‫‪ -4‬از ویتامین ها ‪ -‬زدنی خودستایی ‪ -‬مستقیما و بدون انحراف‬ ‫‪ -5‬شیرینی چای ‪ -‬خیاط سال های دور ‪ -‬شیرینی سر عروس ‪ -‬سوره ‪72‬قران‬ ‫‪ -6‬هر یک از سنگ های قیمتی ‪ -‬مقام و منزلت‬ ‫‪ -7‬از حروف انگلیسی ‪ -‬کنکاش و مشورت‬ ‫‪ -8‬گونه ای چاشنی ‪ -‬نامطبوع ‪ -‬از ضمایر پرسشی ‪ -‬حرف پیروزی‬ ‫‪ -9‬دعایی در رکعت دوم نماز ‪ -‬کشوری قدیمی در بین النهرین‬ ‫‪ -10‬زاپاس ‪ -‬دریاچه بختگان در این استان واقع است‬ ‫‪ -11‬طالی ناب‪ -‬بی عدالتی ‪ -‬نوعی کشتی و ساز ‪ -‬شکاف و رخنه‬ ‫‪ -12‬از االت موسیقی ‪ -‬تظاهر به نیکوکاری ‪ -‬حس بویایی‬ ‫‪ -13‬از القاب رستم ‪ -‬قیمت و بهای جنس ‪ -‬راهنمایی برای رسیدن به مقصد‬ ‫‪ -14‬درس ناخوان��ده ‪ -‬اخت��راع فرانک اس��پیرنگ امریکایی در س��ال ‪1887‬‬ ‫میالدی ‪ -‬مخفی و مکتوم‬ ‫‪ -15‬خوب و پسندیده ‪ -‬مهم ترین یادگار دکتر محمد معین‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجه مشترک نوزاد و تفنگ ‪-‬کشوری در شمال شرقی اسیای مرکزی‬ ‫‪ -2‬اجاره به شرط تملیک ‪ -‬دیار ساحل نشینان‪ -‬پیشوند نشانه فعل استمراری‬ ‫‪ -3‬قوم حضرت هود(ع)‪ -‬چرخ نخ ریسی ‪ -‬قورباغه درختی ‪ -‬نمایش خنده اور‬ ‫‪ -4‬شوخ و بذله گو ‪ -‬ظاهر ترسناک ‪ -‬رتبه اداری‬ ‫‪ -5‬شهری در اطراف نطنز ‪ -‬وقار و سنگینی‬ ‫‪ -6‬صوت ش��گفتی ادیبانه ‪ -‬اجاق گاز سربس��ته ‪ -‬ضمیر وزنی ‪ -‬تاقچه خانه های‬ ‫قدیمی‬ ‫‪ -7‬از اندام قرینه ‪ -‬درختی تنومند با چوب محکم‬ ‫‪ -8‬طرحی از نقاشی برای قالی‪ ،‬کاشی و تذهیب ‪ -‬مته نجاری‬ ‫‪ -9‬پارچه روپوشی ‪ -‬در رگ ها جاری است‬ ‫‪ -10‬همدم تنهایی چوپان ‪ -‬رودی در اروپا ‪ -‬مروارید درشت‪ -‬تخم مرغ انگلیسی‬ ‫‪ -11‬شایستگی و سزاواری ‪ -‬ماده محرک قهوه‬ ‫‪ -12‬دچار بیماری اندک ‪ -‬کوچک ترین گوزن ایرانی ‪ -‬خودی با ما‬ ‫‪ -13‬نمره ایده ال ‪ -‬اتمسفر ‪ -‬رنج و محنت ‪ -‬شهری در استان اذربایجان شرقی‬ ‫‪ -14‬رسوب اب رودخانه ‪ -‬از ملزومات نظافت منزل ‪ -‬معروف و مشهور‬ ‫‪ -15‬نشان دادن زور و توانایی خود ‪ -‬منسوب به کره خاکی‬ ‫از ایستگاهی به ایستگاهی‬ ‫ناصر فکوهی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر‪:‬‬ ‫این نوش��ته دو بخش دارد؛ ی��ک بخش جدی و یک‬ ‫بخش غیرجدی که در ش��ماره پیشین بخش نخست را‬ ‫به چاپ رساندیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بخش غیرجدی ش��امل یک داستان است‪ .‬روزی‬ ‫روزگاری مردمان زحمتکش��ی در کنار کویری خشک با‬ ‫تنگدس��تی‪ ،‬گاه با نگون بختی و گاه نیز با خوش��بختی‪،‬‬ ‫زندگ��ی خود را می گذراندند‪ .‬انها اغل��ب ادم های قانعی بودند و پاک و بااخالق‪.‬‬ ‫کمتر دروغ می گفتند‪ ،‬کمتر نظرتنگ و حس��ود بودند و چش��م به مال کس��ی‬ ‫داش��تند و مال خود را نیز به رخ کس��ی نمی کش��یدند‪ .‬ای��ن مردمان ادم هایی‬ ‫زحمتک��ش بودند که س��خت بر ان بودن��د که باید با زحمت خ��ود نان خود را‬ ‫به دست بیاورند تا برکتی داشته باشد‪ ،‬به همین منظور نیز چاه هایی در دل زمین‬ ‫می کندن��د و انقدر در انها فرو می رفتند تا به قطره ای اب برس��ند یا تونل هایی‬ ‫در دل خاک حفر و انقدر با مهربانی و سختکوشی از انها نگهداری می کردند تا‬ ‫اب هایی کمیاب را از کوهس��تان هایی کیلومترها دورتر به نهال خشکی برسانند‬ ‫و انق��در از ان دلجوی��ی کنند تا میوه و دانه و س��ایه ای به انها بدهد‪ .‬زندگی به‬ ‫ای��ن گونه پیش می رفت ت��ا روزی ناگهان‪ ،‬ادم هایی از راه های دور رس��یدند و‬ ‫«ط�لای س��یاهی» از زمین بیرون کش��یدند و ثروتی باداورده ب��ه این مردمان‬ ‫رس��ید و انها همه کار و زندگی و زحمتکش��ی های خود را زمین گذاشتند و از‬ ‫یاد بردند و به دنبال زمین و حواله و س��ند و ثبت و ضبط و چک و س��فته و وام‬ ‫و تعاونی و نرخ س��ود و‪ ...‬رفتند‪ .‬انها س��اختمان های پرشکوه برپا کردند و برای‬ ‫خود لباس های زیبا خریدند و شهرهای بزرگ ساختند و انها را با مراکز تجاری‬ ‫ب��ا اجناس لوکس ک��ه از غیرخودی ها خریده بودند تا به خودی های بفروش��ند‬ ‫پ��ر کردند؛ اما به ای��ن نیز اکتفا نکردند و شهرهای ش��ان را انقدر با خودروهای‬ ‫رنگارنگ و گران قیمت و پرمصرف و بی مصرف و الوده اکنده کردند که نفس را‬ ‫بر یکدیگر بریدند و هر س��ال ده ها هزار نفر را با مرگی خش��ونت بار روانه جهان‬ ‫دیگ��ر کردند‪ .‬گروهی از این مردم برای خود دم ودس��تگاه هایی نیز راه انداختند‬ ‫و دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬اموزشگاه ها‪ ،‬ورزش��گاه ها‪ ،‬فروشگاه ها‪ ،‬اسایشگاه ها‪،‬‬ ‫فرودگاه ها و بس��یاری «گاه»های دیگر و حتی پایگاه های اینترنتی و‪ ...‬دست وپا‬ ‫کردند و در انها به ازار یکدیگر و دیگران مش��غول ش��دند و نام این ازار دیدن و‬ ‫ازار رساندن را «کار» گذاشتند‪ .‬گروه دیگری از انها زبان های بیگانه را اموختند‬ ‫و انچه را از ان زبان ها می فهمیدند و به زبانی الکن به رخ دیگران می کش��یدند‬ ‫و اس��م این حرف ها را نیز «تجدد» گذاشتند‪ .‬انها لباس های شیک می پوشیدند‬ ‫و حرف ه��ای غیرقابل فهمی بر زب��ان می راندند و کتاب های عجیب و غریبی به‬ ‫زبانی عجیب و غریب تر منتش��ر می کردند که نه خود چیزی از انها می فهمیدند‬ ‫و نه دیگران اما همه این را نش��ان استثنایی بودن خود می دانستند‪ .‬انها فیلم و‬ ‫فیلمخانه و نمایش��خانه و کتابخانه و نگارخانه و بسیاری «خانه» های دیگر برای‬ ‫خود س��اختند و به جش��نواره های خارجی رفتند و نخل ها و خرس های طالیی‬ ‫و نق��ره ای و از همه رنگ های دیگ��ر‪ ،‬مدال ها و جوایز و رده بندی ها و‪ ...‬زیادی را‬ ‫از ان خ��ود ک��رده و به این امر افتخار کردند‪ .‬گروهی از همین مردمان نیز برای‬ ‫همیش��ه با دلی اکنده از غم اما اغلب با جیب هایی پر از پول برای همیشه ترک‬ ‫«وطنی» کردند که به شدت دوستش می داشتند و روانه والیت های فرنگ شدند‬ ‫و برای خود با ان جیب های اکنده‪ ،‬ش��هرت و ش��کوه و جاللی دیگر ساختند و‬ ‫هر روز و هر ش��ب برای «وطن از دس��ت رفته» شعر و ترانه و داستان و تحلیل‬ ‫و مطالعه و مجله و نش��ریه و تلویزیون و‪ ...‬س��اختند و در انها ش��روع به تعریف‬ ‫کردن یا دش��نام دادن به یکدیگر کردند‪ .‬گروهی ه��م راه میانگین را گرفتند و‬ ‫روزنامه ه��ای زردرنگ و مجله های رنگارنگ و وبالگ ها و س��ایت های بی رنگ به‬ ‫چاپ رساندند تا هم از تعریف ها سود ببرند و هم از دشنام ها؛ ماجراها بسیار بود‬ ‫و این حکایت سر دراز دارد‪ ...‬کوتاه کنیم تا اینکه یک روز صبح که این مردمان‬ ‫از خواب برخاس��تند‪ ،‬دیدند مانند قهرمان «مس��خ» کافکا‪ ،‬به یک حشره بزرگ‬ ‫تبدیل شده اند که دیگر حتی پدر و مادرهای شان هم صدای شان را از پشت در‪،‬‬ ‫نمی شناسند‪ .‬دیگر روی ش��ان نمی شد از اتاق بیرون بیایند و در اتاق ماندن هم‬ ‫حاصلی نداش��ت؛ ان وقت بود که به جان هم افتادند و هر یک دیگری را متهم‬ ‫کرد به اینکه او باید مسئولیت این سقوط را بپذیرد‪ ...‬و اگر این داستان تا همین‬ ‫لحظه هم خس��ته کننده نبوده‪ ،‬باقی ان به طور حتم خس��ته کننده است؛ مانند‬ ‫گفتمان��ی که پایان خوش��ی در بر ندارد و باید در نیم��ه راه رهایش کرد‪ ،‬چون‬ ‫بی شک هیچ گوشی را برای شنیدن قصه های تلخ بدون پایان خوش نساخته اند‪.‬‬ ‫و سرانجام اینکه در این مقاله نیمه جدی و بیشتر از نیمه غیرجدی‪ ،‬نه «کافکا»‬ ‫تقصیری داش��ت و نه «نفت»‪ ،‬این تنه��ا ماجرایی صددرصد تخیلی بود که مثل‬ ‫نوش��ته پایانی فیلم های داستانی‪ ،‬هرگونه ش��باهتی با ماجراهای واقعی در ان‪،‬‬ ‫کامال تصادفی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقاله سه ش��نبه‪ ۱۴ ،‬ابان ‪ ۱۳۸۷‬در روزنامه کارگزاران به چاپ رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کافکا و نفت‬ ‫(بخش دوم و پایانی)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!