روزنامه جهان اقتصاد شماره 7450 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7450

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7450

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7450

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯¹ÔŸYÕÂƼm†ÌËÕ{Zf«Y½ÁZ » €ÌyYÕZÅָ̘ e\̇M½Y€^mÕY€]Õ{Zf«YºÌ¼e Äv¨¾Ì¼Å{ Ä·Z¬»€‡ Ճ€¿Y½Â̼̈¯”ŸZ]{Zf«Y½ZÆmÕ´f¨³{ |‹s€˜»ºÅ{†¸n» -|Œ¯Ê»½Z»YÊ]Z¿Á€¯ d·Á{{€°¸¼ŸZ]Ä »Zm²Àŀ§Ê«Ôe ÕZÅYZ]¾f§€³†aŠ·Zq ºË€veZˆa{d¨¿Äf§d‡{Y ևŻևZÀ‹Ä »ZmՀf¯{ÕÂnŒ¿Y{ Õ{Y‚Æ]{Zn‡ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż ÕZÅYZ]cÔ»Z »ÕZÆ],ª§Â»|ËÁ¯ÕZÆÀˆ¯YÁdyZ‡Y|¿YºŒqY€ÌyY Öe|»įd¬Ì¬u¾ËY{ÂmÁZ]Z»Y{€¯dˬeÄf‹~³ÕZÅÄf¨Å{Yd¨¿ µÂ—{{‹Ã{Z¨f‡YÁžËÂeÖ¿ZÆmt˜‡{¾ˆ¯YÁZe|̌¯|ÅYÂyµÂ— |¿Z»|ÅYÂy¦Ì “d¨¿ÕY€]Z“Z¬ec|»¾ËY Հ´Ë{¶»ZŸÖf¨¿½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä]-{Zf«Y½ZÆmZ´//¿€^y‰Y‚³Ä] ¹ÁY|eÕY€],cYZœf¿Y,d‡YÃ{€¯{ZnËYd¨¿ÕZÅYZ]{Öf^j»ÕZ”§į |Ì·ÂeŠËY‚§YÄ»Z¿€]½{Zf§Y€ÌyZeÄ]Á…Ôa®aÁYÖ¸ §ē€ŸdË{Á|v» d‡YÃÁ€³¾ËY }MÁÕZŁÁ…Ô//a®aÁYÃÁ€³d¨¿½Y€ËÁ,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] Á{Ä°Œ]½Â̸̻Á{½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠËY‚§YÄÅZ»ć€ÌyZeÄÀ˂³ÃZ]{ |¿€Ì³Ö»ºÌ¼e Äv¨ Ö¸»cZ¯Z]{Y€§Y{{€e¹Y‚·Y €^f »ÖËZ‡ZÀ‹cZ¯Á €^yÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{ZÅY¿ZyÄ]d·Á{Ö¿Y€^mcZ»Y|«YYÕÂƼm†ÌË ‘ŸÔ]½Z»ÂeY‚ÅÄ¿ZÅZ»€¨¿½Â̸̻®Ë{‚¿Ä]µZ‡½ZËZaZed¨³Á{Y{ į|ÀÀ°Ì»d§ZË{Ö¿Z»Âe½Â̸̻®Ë¹YÁºÅY¿Zy½Â̸̻Á{Œ̻dyY{€a ÖËZÀ]€Ë»Y ÂÌ¿‰€fˆ³†°Ÿ ¾°ˆ»ÖÅ|¿Z»Z‡½Â¿Z«sԏY |Ë|ms€—ÄWYYÕZmÄ] Z¿€ËY†°Ÿ ÕÂf‡{ÕZÅd¼Ì«Y{Ó§ÀÌn¿½|‹kZy Äv¨ {€¯¹ÔŸYÕÂƼm†ÌËÕ{Zf«Y½ÁZ » ºËY€mÂy{{Á‚§Y½ZË|¿ÁZÆ¿ {Â//‹|Ë|¼eµZˆ»Y¹ZÆqÁ €œ¿{½MÕY€]Öf¸Æ»į‘YŸÁÖeZÌ·Z»ÖÅ|]Ã|//Œ¿dyY{€a ½MļÅdyY{€a•€‹Ä]½MÖ³{Œz]|‹€¬»,{Â]Ã|//‹Äf§€³ ÕZÅcZÌ·Z»Ä]‘Y€fŸYÕY€]ֿ¿Z«d¸Æ»d‹Y{½ZÌ]ÕÁ |]Z˹ÁY|e Õ{Zf«Y½ÁZ » |‹|ÅYÂy|Ë|¼eºÌ¿ÁÃZ»®Ëc|»Ä]‚Ì¿Ö£Ô]Y Ä»Z¿ZƛYºÌ¸ˆed¸Æ»Ây{d‹Y{ZƛYÕÂƼm†ÌË ÃZ¼Ë{Á}MÕY€]d¸Æ»¾ËY€³Y,֫¬uZz‹Y{€°¸¼ŸcZÌ·Z» Ö·Z»ÕZÅc¾ÌÀr¼Å,{Œ̻|Ë|¼eÃZ»¾¼Æ]½ZËZaZe,|//‹Z] {Œ̻|Ë|¼eÃZ»¾¼Æ]½ZËZaZe½Z‹Ã|‹և€]Zˆu €³Y,|ÀÀ¯{ZZÅÃZ´f‡{Ã{Â]¹ÓįÖËZŁÂn»ļÅd¨³ÕÁ ZeYÁ®ÌeZ»ÂeY,|‡€Ì»½ZËZaÄ]ÃZ»¾¼Æ]µÁYZeZŁÂn»¾ËYd¸Æ» ‘YŸdyY{€a{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZË|¿ÁZÆ¿ {Œ̻|Ë|¼e¾¼Æ]½ZËZa {Œ̻|Ë|¼eÃZ»¾¼Æ]ÕY|f]YZe‚Ì¿ZÆËY{€Æ‹ČÌaÁ\ˆ¯ Ä]ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÕY€]įÕ{»Ä//‡Ây{¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ö¸¤‹Äf‡Zf‡Y¾ËY{d¨³,Ã|‹ÖuY€—Ã|Ë{\̇Mc|‹ ÖÀÌ]ŠÌaZÅÃ{Y¿Zy¾ËYÕY€]įÖ»Y|«YÁ{,µÁˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] Ö¿Â̸̻Ä »ZmÄ]cÔÌƈe½Z»Âe½Â̸̻®ËdyY{€a,Ö°ËÃ|‹ ,½M•Zˆ«YÁ{€¯|ÅYÂy¶^¬ed·Á{Y½M{‚»Z¯įd‡YÃ|‹{ZË Ä¿YZËÁÄ¿YZË[Zˆu¶v»YZÅY¿ZyÕ‡YdyY{€aÄ]ZÌ¿½Á|] |‹|ÅYÂyd‹Y{€]{Y€§YÖfŒÌ » ®Ë€ÅÄ]Ä¿ZÅZ»µZ//ˆ»Y½ZËZaZeÃZ»}MY,¹Á{¹Y|«Y{€¯ħZ“YÕÁ ZÅY¿Zyd//‡€a€‡Ä]½Z»ÂeY‚ŵ{Z »ZÅY¿ZyÕZ”ŸYY |‹Z]½ZŒËZÅ|»M{ŠÅZ¯Y֌z]½Y€^mZe{Œ̻dyY{€a {Á‚§Y‚Ì¿ZÅZ¯Á\ˆ¯Z]•Z^eY{ÕÂƼm†ÌËÕ{Zf«Y½ÁZ » cZÌ·Z»µÂÁÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|‹€¬»ZÅZ¯Á\//ˆ¯ļÅÕY€] ÕZÅÄ¿YÁ€a|Ë|neZËÁ|ÕY€]Á{‹¦«Âf»ÃZ»¾¼Æ]ZeºÌ¬fˆ» ~yYÄ]ՁZÌ¿,̬֬uZz//‹YÕ{Zf«YÕZÅ|uYÁZ¯Á\ˆ¯ d‹Y{|ÀÅYÂz¿ÖeZÌ·Z»dyY{€aÖÅY³ Z]®ËÃZ»Ä//‡€ÅįÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYd¨³ÕÁ ¹Â‡ÄÅZ»ćÕY€]ÃZ»®Ëc|»Ä]|//‹€¬»,{‹ºÌ¸//ˆe|ËZ] Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡ºÌ¼eYÕÂƼm†ÌËÕ{Zf«Y½ÁZ » į{Y{€^yZÅZ¯Á\ˆ¯Ád]Zi|»M{½Á|]ÕZÅY¿ZyÕY€]Z¿Á€¯ d§€³|ÅYÂyY€«€ÌiZedve½Z‹|»M{,€ÌyYÕZÅdË{Á|v»Z] Õ{Zf«Y{Zf‡Ĉ¸mÄ̋Zu{½ZË|¿ÁZÆ¿|¼v»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÖËZÅÃ{Y¿ZyÄ]€›Z¿ºÌ¼e¾ËYY{»Á{{Á‚§Yd·Á{ ÕY€]{»¾ÌÀr¼Å,d§€³|ÅYÂyY€«€ÌiZedve½Z‹|»M{į įd‡YÖËZÅZ¯Á\ˆ¯ÕY€]{»Ä//‡ÁZÅZ¯Á\//ˆ¯¹Â¼Ÿ |ÀÀÌ^Ì»\̇M|Ë|‹—Ä] ָ̘ eZ]ºÌ¼e¾ËYª˜À»…Z‡Y€]įÖËZÅÃ{Y¿Zy,ÕÁÄf¨³Ä] {ÁZÆqÁć,Á{ÕZÅÃÁ€³ÕY€]‚»€«dÌ “ÁZ]ÕZŀÆ//‹{ Ö»Á€]ÁZÆqÁćÃÁ€³ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÕY€]Ön¿Z¿ÕZŀƋ €fŒÌ]Á|¿Y|¿d]Zi|»M{į|¿ÂŒÌ»[ˆv»ÖËZÅY¿Zy,|¿Â‹ |ÀÀÌ^̻Ļ| dÌ ¼mį|¿YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ZÅY¿Zy¾ËY{Y{t̓Âe½ZË|¿ÁZÆ¿ |¿ÂŒÌ»¶»Z‹YÄ »ZmÂ¼n»Y€¨¿½Â̸̻ {€¯s€˜»ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ÖmZyd‡Ż¶WZˆ»|‹Y€³¶Ì¸ve d·Y|Ÿ¹ZƇ©Á|À{ZnËYZ]d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Z»ZmŠ‹Âa d‡YÖ»Zœ¿{Ây€]ÕY€]½Y€ËY®Ë€veµZ^¿{Ä]Z°Ë€»M ¹ZƇ‰Á€§¦«Âed‹Y{ZƛYÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ¹ZƇÖ¸¯º«įY€qd‹Y~³YZ]ÕÁ€]Õ§€ÌiZed·Y|Ÿ |ÀÀ°Ì»‰Á€§Ä]Á€‹¹{€»Öf«ÁÁd‡Y±‚]Z̈]d·Y|Ÿ c|‹Ä]ZÅd¼Ì«Ä°ÀËYµÁY-{Y{{ÂmÁ±‚]Z̈]€˜yÁ{ dˀË|»ÕYÃ|Ÿ,¾ÌËZaÕZÅd¼Ì«¾ËY{Ä°ÀËY¹Á{Á|ËNÌ»¾ÌËZa |¿ÁNÌ»d‡{Ä]‚ÌqZ¿ÕZÅw€¿Z]YZÅd¯€‹ dÌ “ÁÃZ]{ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ö//]YY{½ÂËZ¼Å ¦«ÂeÁ…Â]Ö·ZŸÕY‹€ÌyYcZ]»Y†aÄËZ»€‡YZ] |ÅZ‹Äf‹~³ÕZŁÁ{d‹Y{ZƛYd·Y|Ÿ¹ZÆ//‡‰Á€§ ÕÂƼm†ÌWcZ]Zzf¿YY| ]įºË{Â]ÄËZ»€‡YZ]|//‹ ºÅՁY»ÕZÅYZ]{Á{Â]Šy€q{€ˆf»YZ]ºÅZ°Ë€»M Á{Ây,YÁÄ°//‡ÕZÅYZ] ºË{Â]ZÅd¼Ì«‰‚Ë|ÅZ//‹ Z°‹M{¯ÕZÅÄ¿ZŒ¿ºÅ­Ô»YYZ]{Á|¿{€¯ÖÀ̌¿\¬Ÿ d‡YÃ|‹ YÄËZ»€‡ÁµÂa€Ìˆ»Á{Ö´ÀË|¬¿€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ ¾ËYÔ¼ŸÖ°¿Z]{‡w€¿cZ^iZ]µÂaYZ]{į|À°Ì»µZ^¿{ {Œ̻ÄËZ»€‡YZ]{YÁÖ´ÀË|¬¿ hŸZ]Ö¨¸fz»¶»YŸÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY ,Ö°¿Z]{‡w€¿|//‹ZÆ¿MY֌z]į|‹ŽyZ//‹d§Y ¹|ŸÁZÆÌËÁ{ÂyÄËÁÄ]cӐv»ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« µZu{d¨³,{Â]d·Á{ÁZÅÃZ´ŒËÓZaZ]•Z^eY{ḑZ¨‹ YZ]Ä]Ö°¼¯|¿{Y|¿YÖ°¿Z]{‡w€¿ŠËY‚§YÁZmYį€“Zu {ÁÁ{|¿Z¼]|{€ËÖ°¿Z]{‡w€¿€³YÁ|‹ÄËZ»€‡ {€¯|ÅYÂy¶¼Ÿ€i»ÄËZ»€‡YZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿½Zˀm d‹Y{½ZÌ]…Â]Z]ՁY»ÕZÅYZ]€ËZ//‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö]YY{ YZ]{ÁÄf§€³¹YMºÅՁY»ÕZÅYZ]įºÌf//ˆÅ½M|ÅZ‹ {Â]Ã|‹|‹Ã{Z»MYZ]¾ËY€]ZÀ]{Â]Ã|»M¾ÌËZaZÅd¼Ì«,ÄËZ»€‡ {ÂycY€ÌiZeÓ¼ »{Œ̻Äf§€³įÖeZ¼Ì¼eÄf^·Y{Á‚§YÕÁ Ö·ZŸÕY‹€ÌyYĈ¸m{ÖÀ Ë|Å|Ì»½ZŒ¿| ]Äf¨Å|ÀqY Ân»Á|ÁZÅ©Á|À¦¬//‡ŠËY‚§YÄ]ºÌ¼eį…Â] ÖeZ̸¼ŸcZ¼Ì¼e¾ËYįÖ¿Z»Ze,|‹Äf§€³|Ë|mÕZÅ©Á|À ºÌÀÌ^Ì»ÃÁ{½M{…Â]{Y½M€iYįd‡Y€^¿Z»Öe|»{‹ Ä¿ÓZ‡¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe¥|ÅZ]¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆms€—cZ̸¯Ö·Zu{ Ã|ֻ̇ԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿\ːeÄ]ֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻®Ë s€—Z]Y{Âyd¨·Zz»,Ö§Z¯ž]ZÀ»ÖÀÌ]ŠÌa¹|Ÿ¶Ì·{Ä]d·Á{įd//‡Y |Ì·Âe Á€»YÕZÅd^v½YÂf̼¿ÓZuYY~· |//‹|ÅYÂy‚¯€¼f»¹Zm€] Ö¸ÌyYZ°Ë€»M|Ë|md·Á{ž“Y»{»{cZ ËZ‹ZËZ»cZ»Z¬» {ÁMZ¼Œ]ÖËZÆ¿ÁÕ|m ,½Y€ËYÄ̸ŸÃ|ÀËMÁ{Zf¨Å{`»Y€ed·Á{cZ»Y|«YÃZ]{Õ|¼uY ÕZźˀveZËZÅZ¯ÄqZÆ¿Md¨³½YÂf̼¿ªÌ«{Ö¸ÌyÄ°ÀËY½ZÌ]Z//] Ö°Ë{ZÆ¿Mį֘y{€¯ħZ“Y,|ÀÅ{¹Zn¿YZ»Ä̸Ÿ|À¿YÂfÌ»ՀfŒÌ] Ä»Z¿€]Ä¿ZÆ]Ä]įÖËZźˀveįÃ{Â]¾ËY|¿YÄf‹Y{,Äf//‹~³ÃZ»Á{ –]ºˆËÁ€eÁ€Œ]©Â¬u¶WZˆ»Ä]Yd‡Y½Y€ËYÖËZŸ{YÕYÄfˆÅ ½Y€ËYÕZÅ{ZÆ¿į{Â]|ÅYÂy€e¶°//Œ»½|ËZ]ÕY€]Á¾ËYY |ÀÅ{ º//ˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»Ze€—ZyÄ]Y€ÌyYįYd¨¿cYÁcYÁ¶j» ¾ËYį|À¯¹ÔŸY|ËZ]įY€q |À¯kZyºË€veYY|¿YÃ{€¯ºË€ve ¾ËY¶Ë}Á|ÀÀ°Ì¼¿ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖfˆËÁ€e¹Y|«Y€´Ë{ZÅ{ZÆ¿ d¨³ÖmZyd‡Ż¶WZˆ»|‹Y€´¸Ì¸ve¾ËY |¿€Ì´Ì¼¿Y€«½Â¿Z« |ÀÅYÂy,|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ¹ÓևŻÃ{YY½|ËZ]d·Á{{€³YÄf^·Y Z»Y |‹Z]ּƻÖ¸Ìyž¿Z»|¿YÂf̼¿¾ËYÁ|ÀÀ¯Y|ÌaÖ¸uÃYdˆ¿YÂe Á{֗įՀ´Ë{Z¯{Á‚§YÕÁ |À°Ì»€e¶°Œ»½|ËZ]ÕY€]YZ¯ ¥€u½MY€f¼¯€yYÁY¾ËY{Ád‡YÃ{Â]½Md^vÄf‹~³µZ‡ †ÌˁYZźˀveªÌ¸ eªu¾f§€³ÕY€]À´À¯¹Y|«Yd‡YÃ|‹Ã{ Ã|̇À´À¯\ːeÄ]įּˀve¾Ì¿Y«{ d‡YZ°Ë€»MÂƼm ,Ö·Z»ºË€ve½Âr¼ÅÖËZźˀveĸ¼mY½Y€ËYÕZźˀveÃ|¼Ÿį ,d‡YÀ´À¯¾Ì¿Y«…Z‡Y€]‚Ì¿d¨¿ºË€veÁՂ¯€»®¿Z]ºË€ve ÕY€]YÁYd‡{ZeÃ|‹Äf§€³€œ¿{ÂƼm†ÌWÕY€]ªÌ¸ eªu YÖy€]Z»Y|‹ÁM{ZËÕÁ |¿Y~´]Z]®ÌeZ¼¸bË{cZ»Y|«YÁÀ¯Y~» |¿YÃ{€¯{ZÆÀŒÌaÖËZ°Ë€»MÖf‡Yd‡{ÖeZ ·Z˜»‚¯Y€»ÕZÅ…ZÀ‹Z¯ ZˆeZ¯½Â¿Z«{ {‹Äf§€³ÂƼm†ÌWYZźˀveªÌ¸ eªuį {»{Ö»Y|«Y¾ÌÀq,|Ì//‡À´À¯\ːeÄ]cÁY{į ªWԟÄ]ÄmÂeZ]À´À¯½Z»½M |‹¹Zn¿YÄÌ//‡ÁÄ̸ŸZźˀve YÄ̇ÁÄ̸ŸÕZźˀve`»Y€eį{Â]½Y€´¿¾ÌeÂaÁ`»Y€e¾Ì] YZźˀve½{€¯ªÌ¸ e{ÂƼm†ÌWªuÄnÌf¿{,|À¯ªÌ¸ e Z»Yd‹Y{{ÂmÁ½Â¿Z«½M{‚Ì¿Ö·Z¼‹À¯Á½Y€ËYº‡YÄf^·Y d§€³ Ö¸Ìy|Ë|mÂ“»Á{Â]Ö¸^«ÕZźˀve€]|̯Ze½Y€ËY{»{ {Â^¿s€˜»ּƻ ÃÁ{½ZËZaZeÃ|¿Z»Ö«Z]c|»ÖmZyd‡Ż¶WZˆ»|‹Y€³¶Ì¸ve º«c|»¾ËY{|¿YÂfÌ»įÖeZ»Y|«YÁZ°Ë€»MÕÂƼmd‡ZËÖ¸ § d¼‡Y€fŒÌ]ÕZźˀve½Z°»YÁ{Y{Y€«Ö//‡€]{»Y{Âz] dˆ¿Y|¿Ö¨fÀ»YZ°Ë€»MÀ´À¯ Z´¿€^yZ]³Ád¨³{Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»€´¸Ì¸ve"Õ|¼uY‰Á¯" Õ{Z»ÕZÅcZˆydyY{€a½Âr¼Å½Y€ËY•Á€‹ZËMÄ°ÀËYÃZ]{,ZÀ¸ËY dŒ³Z]ÕY€],d//‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYZ°Ë€»MkÁ€yY†aįÕÂÀ » Ä]Ä¿ZÀÌ]ž«YÁ€³Yd‹Y{ZƛY,|À°Ì¼¿{ZnËYÖ ¿Z»¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M Á|Ì«½Á|]Á¶»Z¯ž§|ËZ]½Y€ËY•€‹ŠÌaZe|ŸZ«ºÌÀ¯ÃZ´¿ZËZ”« €°§ |‹Z]¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M|Ë|md·Á{dŒ³Z]ÕY€]ZƼˀve•€‹ Y€´Ë{֗Á€‹€]Õ{ZˁÕZŒ§Za,|À¯¾ÌÀqZ°Ë€»M€³YįºÀ°Ì¼¿ ºÌ‹Z]|ÅZ‹Y½Y€ËYÄÌuZ¿ dŒ³Z]ÕY€]ÖËZÅ•€‹ŠÌas€—d//‡Y¾°¼»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,|‹Z]Äf‹Y{ÖeZ¤Ì¸^eÄ^ÀmÖ¿ZÌ»Ã{½ÓÂXˆ»–‡Âe¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M ½Y€ËYZËMįºË‹ÄmÂf»ŽzŒ»—Ä]ºÌ¿YÂfÌ»֘ËY€‹{d¨³ Y‰{ÂyZ¯½|ËZ]į{Y{cZ//ˆy½Y€^mÂ¿Y֗€‹ŠÌa Ä»Z¿€]ÁÃ|̇½Y€ËYµZ^«{ŽzŒ»Öf‡ŻÄ]Á|‹Z]Ã{€¯Á€‹ Ä]½Y€ËYZËMį{Œ̻ŽzŒ»½Z»½M |//‹Z]Ã{€¯¹ÔŸYYŠËZÅ ª]Z‡¶°‹Ä]Zźˀve¤·Y€Ì£֏Zy•€‹ŠÌaÕ|mc ¾°¼»į{‹Ö»Äf¨³½Z¼³Á…|ucÄ]½ÂÀ¯Y €ÌyZË{Y{ Öy€]¶j»֘ËY€‹Zźˀvež§ÕY€]Z°Ë€»M|Ë|md·Á{d//‡Y €´Ë{cZŸÂ“»Öy€]{»{À¯Y~»Ô//j»Á¹Zm€]{cY€Ì̤e ÖËZÅ•€‹ŠÌa¾ÌÀqį|¿YÃ{€¯¾//‹ÁÔ^«Z»cZ»Z¬»Z»Y{Y{ d^v{Á‚§Y¶¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»|‹Y…ZÀ//‹Z¯¾ËY |¿€Ë~b̼¿Y ,|¿Z»ºÌÅYÂyZ°Ë€»MÖ¸¼ŸcZ»Y|«Y€œfÀ»Ä°ÀËY€]ÖÀ^»¦Ë€›ÕZ«M ½|ËZ]d·Á{ºÌÀÌ^]µÁYįd‡YÖ¬˜À»ÖÀ Ë d‡Y{Ây€]¾Ë€f̬˜À» ŠÀ¯YÁ½MÄ]d^ˆ¿†b‡Á|Å{¹Zn¿Y|ÅYÂzÌ»ÕZ¯Äq¶¼Ÿ{ {€¯|ÅYÂyYZ¯¾Ì¼Å¶¼Ÿ{‚Ì¿½Y€ËYįºÀ°Ì»€°§ ºÌÅ{½ZŒ¿ Հœ¿Äq½|ËZ]|ÀÀÌ^]|¿Z»|ÀÅYÂy€œfÀ»cZ»Z¬»€´Ë{cZ^ŸÄ//] {Á|uį{Y{|ÀÅYÂy½ZŒ¿ŠÀ¯YÁ½MÄ]d^ˆ¿†b‡d‹Y{|ÅYÂy Äq½|ËZ]|Ë{|ËZ]Ä°ÀËY¾¼“ d//‡YÖ«Z]Ö ˜¬»¾ÌÀqZeÃZ»Á{ Â“»€]Öf˧ÄqZ]Á|‹|ÅYÂy¶WZ«½Y€ËYĸXˆ»ÕY€]ÖfË·ÁY {€¯{Z¬f¿YŒ¯ÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]½Zˀm¥Ôyd¯€uYd¼€ËÁ d§€³YÖËY{‚¯€¼eÕZmÖËY€³‚¯€¼e {€´Ë|°ËZÀ¯{d·Á{Á†¸n»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌË ¾Ì¿Y«ž§ÄÀÌ»{ÕZ°¼Å,|¿Y{Ö»€]¹Z³Œ¯Á¹{€»cÔ°Œ»ž§ÕZf‡Y {€¼‹€]d¼cYÁÁ‚¯€»¾ËYÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ»YY|Ì·ÂeÁÂu{ºuY‚» ‚¼ËZeŻM €ÌyYÕZÅָ̘ e\̇M½Y€^mÕY€]Õ{Zf«YºÌ¼e ¹ZƇ‰Á€§¦«ÂeÄf^·Y{€¯|̯ZeÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY ¹ZƇÖ¸¯º«įY€qd‹Y~³YZ]ÕÁ€]Õ§€ÌiZed·Y|Ÿ |ÀÀ°Ì»‰Á€§Ä]Á€‹¹{€»Öf«ÁÁd‡Y±‚]Z̈]d·Y|Ÿ c|‹Ä]ZÅd¼Ì«Ä°ÀËYµÁY-{Y{{ÂmÁ±‚]ZÌ//ˆ]€˜yÁ{ dˀË|»ÕYÃ|Ÿ,¾ÌËZaÕZÅd¼Ì«¾ËY{Ä°ÀËY¹Á{Á|ËNÌ»¾ÌËZa |¿ÁNÌ»d‡{Ä]‚ÌqZ¿ÕZÅw€¿Z]YZÆf¯€‹ d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YM¹Á{ĸu€»Z]€˜y¾ËY{Y{Ä»Y{YÖ]YY{ ¶uY€»dŸ€‡¾ËYÄ]|ËZ^¿įºÌf¨³ž«Â»½Z¼ÅÁ|//‹€fŒÌ] µZ‡ćc|»{į{Â]¾ËYZ»{ZÆÀŒÌaÁ{‹¹Zn¿YՁZ‡{YM Y¹ZƇY|{µZ‡€ÅÖÀ Ë{Â//‹¹Zn¿YՁZ‡{YM¾ËY |ÀÀ¯{YM ZƛYd·Y|Ÿ¹ZƇ©Á|À¶Ì°//Œe{ZÆÀŒÌaÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ZÌfyY{YÕYĜuÔ»¶]Z«º«d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YMd‹Y{ YÕ|¬¿Ä¿YZË|¿YÂfÌ»d·Á{€´Ë{Õ‡Y |Å|Ì»Y€«Y¿Zy ©Á|À¾ËYÁ|À¯d·Y|Ÿ¹ZƇ©Á|ÀÖÅYY½MÁ¥~u ֌z]€´Ë{ÖˇYÁ|Å|Ì»¹Zn¿YYd·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿Y{€³YZ] |À¯Y|ÌaZfyY|¿YÂfֿ̻Y€¼Ÿ¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€aÄ]½MY {Z̸̻Y‚ÅÄ¿ÓZ‡d·Á{{Á‚§YÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY pÌÅįÖ·Zu{|À°Ì»ÄÀ˂ÅÕ|¬¿Ä¿YZËdyY{€ad]Z]½Z»Âe Ä¿YZ˽Z»ÂeY‚žËY€³YZ»Y{Y|¿Y¿Zy{Zf«Y{Հ//ÌiZe ‰YºÅ¹{€»ÕY€]|¿YÂfÌ»{‹d·Y|Ÿ©Á|À{YÁÄ¿ZÌÅZ» d·Á{Ö¿Y€¼Ÿ¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—ºÅÁ|À¯š¨uYd·Y|Ÿ¹ZƇ |¿Z‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]Y ÖËYY{Z]Ö«Á|ÀµZ‡ćY| ]¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÖ]YY{ €³Y d‡Y¹{€»Ä]ª¸ f»įd‹Y{ºÌÅYÂyÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ºÅ,{Â//ŒÌ»š¨uY¿Zy{cÁ€iºÅ|À¯Y|ÌaÄ»Y{Yº«¾ËY Õ{Zˁ‰Á€§ZŒ§ºÅÁ|‹|ÅYÂy{ZnËYÕYÄ ‡ÂeÕZÅs€— |ËN̼¿{YÁYZ]Ä] ‰Á€§½Z»Âe{Z̸̻Y‚ž//ËYÖf«ÁZ»Y{€¯|̯ZeÕÁ {Zˁ‰Á€§ZŒ§,{Y|¿½Y{€³YZ]į֘ËY€‹{Á{‹{YM €‡įÖËÔ]½Z¼Å|À¿Z»-|‹|ÅYÂy€f¼¯ºÅZÅd¼Ì«,{Œ̻ |»Mº°Ë֌ËÓZaÁº°ËÖËYY{©Á|À |‹Zf‡YÂy{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ {€¯½YÂÀŸÓZ¯…Â]{{Ó§ÀÌn¿¹Z¼eē€Ÿև€]Z]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ,ZÅ|uYÁYÄf‡{¾ËYÕY€]{Y{Ä»Y{YµÁˆ»¹Z¬»¾ËY |¿YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ {ÂmÁÄ]½ZŒËZŹYÁ•Zˆ«Y{ÖeÔ°Œ»d‡Y¾°¼»įÖËZn¿MY ,d‹Y{|ÅYÂy†¨ÀeÃZ»®ËÃZ»}M|ŸÂ»Z]cÔÌƈe•Zˆ«Y,|ËM ļˀmµÂ¼Œ»ÁÃ|‹¶¬fÀ»ÃÁ{½ZËZaÄ]ÃZ»}M–//ˆ«¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂz¿€ÌyZe ,ZÅZ¯Á\ˆ¯ָ̘ eÁÃZ»}MĸZ§{Är¿ZÀqd‹Y{ZƛYÕÁ Á€]ÁÖfŒ³€]®qZ]Õ{Y€§YZË{€§į|‹ÕÂv¿Ä]Ö·Z»cÔ°Œ» ®¿Z]Ä]Ä mY€»Z],|À‹Z]Äf‹Y{ÖfyY{€až«Â»Ä]|Àfˆ¿YÂf¿Á|¿|‹ |ÀÀ¯­ZaY½McZ ^eÁÖfŒ³€]®q€]\e€f»ZiM|À¿YÂfÌ» Z³dyY{€aįZ³‘Â^«,ZÅ|uYÁ¾ËY{{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZË|¿ÁZÆ¿ {Œ̻|Ë|¼eÃZ»Á{c|»Ä]d‡YÃZ¼Ë{½ZËZaZeÃZ»}MÕY|f]YYZÆ¿M Ä]ZÅZ//Œ§YÖ¼¯€Ì]Y|e¾ËYZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y½Z//ËZa{ÕÁ ÕZÅÄ̏ÂedËZŸÁÖ¸»¹‚Ÿ®ËZ]Á{‹Äf‡Z¯ZÅZ¯Á\//ˆ¯ Ôf]Y{|n»Հ̳kÁYY½YÂf],½Z»{Ád‹Y|Æ]½ÓÁˆ»Öf‹Y|Æ] {€¯Հ̳¸mZ¿Á€¯Ä] {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡|Ë|m{ZÆÀŒÌaYÖ¿ZuÁ d‡YÃ{Âydˆ°‹½Y€ËY{»{ÂXb¼aÕZÅd‡Ż ½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§d‡Żdˆ°‹Ä]̸ָve{‚¼ËZeŻM »Y€ËÁÂXb¼a®ËZ»ÕZÅd//‡Żd‡YÄf//‹Â¿ÕY‚³€^y¾ËY dyY{€a Äq€³Y-d‡YÃ{Âydˆ°‹½Y€ËYÕYÄfˆÅÄ»Z¿€]Z]ĸ]Z¬»{Z°Ë€»MÄmZy €f°Ë{‚¿½|‹ÕYÄfˆÅÄ]Y½Y€ËYZ»YÃ{\̇MŒ¯¾ËY{Zf«YÄ]Zźˀve d‡YÃ{€¯ į{Œ̻ÄfyZÀ‹€´¼f//‡Áº·Z›ÖeZ¼¸bË{½YÂÀŸÄ]½Z³|ÀËM½ZÌ»{ÂXb¼a ÁºËƒ€Ì̤eµZ^¿{Ä],½Y€ËY¹{€»Ä]¾°¼»Öfz//‡ÁZ//Œ§µZ¼ŸYªË€—Y {Â]Œ¯¾ËY{d»Â°u Õ{€°ËÁÁYÖmZyd‡ŻºÌeÁ½|ËZ]{Á€Ì»Zœf¿Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY ®Ì°¨eºÅYYÕYÄfˆÅ€Ì£ÁÕYÄfˆÅcZŸÂ“»ÁÃ{€¯}ZzeYZ»Z]ÁY|À¿Z» |ÀÀ¯ ½ZŒ¿†b‡ÁÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Z°Ë€»M½|¿Y{€³Z]½|ËZ]Õ‡Y¹Y|«Y¾Ì·ÁY ÖeY€¯Y~»ÕY€]ÕY‚]Y½YÂÀŸÄ]Ã|vf»cÓZËYÕ‡Y¶ËZ¼eÁdÌ¿¾ˆu½{Y{ d‡Y€fÆ]ÁžÌ‡ÁÖ¬§YÂeÁ¦¸fz»cZŸÂ“»{Ã{€fˆ³ ֈ̷Za¾ËZ§ Ä],Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ»®ÌeZ¼¸bË{–]YÁ{ÂmÁ¹|Ÿ d‡YÃ|‹€nÀ»½Y€ËY}¨¿ŠËY‚§Y ÖmZyd//‡ŻÕÁŠÌaÕZ//ÅŠ·ZqÄ]Ö//¸Ì¸ve{Ö//ˆÌ·Za¾ËZ§ dyY{€aÃ|vf»cÓZËY\zfÀ»ÂƼm†ÌW -{Œ̻|̨‡wZ¯{YÁÕ{ÁÄ]½|ËZ],ֈ̷Za¾ËZ§Y¶¬¿Ä]ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] ¹Zm€]Y½Y€ËYkÁ€y½Z°»Y½{€]¾Ì]Y|¿YÂfÌ»½|ËZ]d·Á{ÕY€]¹Y|«Y¾Ì·ÁY ºÅ€´Ë{ÖÅY€°§Ä]|ËZ]½|ËZ]Z»Y|‹Z]d//‡{ÕZŁZÌf»YÕZ˜ŸYµZ^«{ ZËÕYĬ˜À»ÕZ¯€‹ĸÌ//‡Â]ÖËZÅ´f¨³ªË€—Y|ËZ]¶uÃY¾ËY |//‹Z] {‹µZ‡Y½Y€ËYÄ]ÖËZaÁY Ä¿ZÌ»ÁZy{{Âyž§ZÀ»Ä]½|̇{Ã|vf»cÓZËY½YÂeįd‡YÖ·Zu{¾ËY ¾Ë€edÌ ¼m€a,¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ],½Y€ËYZ]®ÌeZ¼¸bË{–]YÁ¾f‹Y|¿¶Ì·{Ä] d‡YÃ|‹¦Ì ”eĬ˜À»{Œ¯¾Ë€eÄ f§€ŒÌaÁ Ĭ˜À»{{Âyž§ZÀ»Ä]½|̇ÕY€]Ã|vf»cÓZËYįÃ|//‹hŸZ]€»Y¾Ì¼Å Ä]‚Ì¿Â“»¾Ì¼ÅÁ{‹Äf//ˆ]YÁ¶ÌWY€//‡YÁÖ]€Ÿ½Z¼¯ZuÄ]Ä¿ZÌ»ÁZy ÁÕ{Zf«Yc|«dˬeÁĬ˜À»{[€Ÿ½Z̠̋½ZÌ»{½Y€ËY}¨¿ŠËY‚§Y d‡YÃ|‹€nÀ»Ĭ˜À»¾ËY{¾ÌqÁÄ̇Á®Ë„eY€f‡Y ‘ZË{ÖmdˆŒ¿Ä¿Zf‡M{ €Œ]©Â¬uÂ“»ZaÁYÄË{ZveY {€Ì´Ì¼¿Ã|Ë{Z¿Y½Zfˆ]€Ÿ{ Ã|Ë{Z¿Y½Zfˆ]€Ÿ{€//Œ]©Â¬uÁZÆË{YMÂ“»{€¯¹ÔŸYZaÁYÄË{ZveY d§€³|ÅYÂz¿ÁÄf§€´¿ ÕY‹†ÌW,¶ŒÌ»µZ‹,¹ÂÌ·YŻÁՀ^yÄ°^‹Y¶¬¿Ä],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¹ÔŸYÕY€]Հ^y†¿Y€¨À¯{ZaÁY½Â̼̈¯†ÌW,¾ËÓ{½Â§ÓÁYÁZaÁY ĸXˆ»ZaÁY|¿{€¯¹ÔŸY‘ZË{ÃÁ€³dˆŒ¿ÃZ]{ÄË{ZveY¾ËYž“Y» d§€³|ÅYÂz¿ÁÄf§€´¿Ã|Ë{Z¿Y½Zfˆ]€Ÿ{€Œ]©Â¬uÁZÆË{YM Y‚³€]‘ZË{ՁZn»cÄ]Ä^À‹®ËÁÄ^À//‹ÁÃÁ€³dˆŒ¿ {Œ̻ ½Zfˆ]€Ÿ{½ZÌ]Õ{YMÁ€Œ]©Â¬uÂ“»|¿{€¯|̯Pe¾ËÓ{½Â§Á¶ŒÌ» ÄËÁÄ]YZÅÃ|¿Á€a¾ËY¹Z¼e®Ë{‚¿YÄË{ZveY½ÓÂXˆ» d‡Y€¼fˆ»ÁÕ|m Ö¿Zfˆ]€Ÿ¥€—Z]YÂ“»¾ËYÁÃ{€¯Հ̴Ìa½ÓZ §Á½Z¿©Â¬uÃZ]{ |¿Y~´Ì»½ZÌ»{ Y‚³€]ՁZn»cÄ]Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]įµZ//ˆ»YÕZÅdˆŒ¿d¨³¶ŒÌ» ĸXˆ»¾ËY {Œ̻Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{ZaÁY®ÌeZ¼¸bË{dÌ·Z §ž¿Z»,{Â//ŒÌ» {Y~´]ZÀ¯Y{ÂyµÂYÁZʼnYYZ§{¶ˆ¯Á€]{Œ̼¿hŸZ] صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ -|Œ¯Ê»½Z»YÊ]Z¿Á€¯ d·Á{{€°¸¼ŸZ]Ä »Zm²Àŀ§Ê«Ôe d‡Ż {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡|Ë|m{ZÆÀŒÌaYÖ¿ZuÁ €^f »ÖËZ‡ZÀ‹cZ¯ÁÖ¸»cZ¯Z]{Y€§Y{{€e¹Y‚·Y Õ{Y‚Æ]{Zn‡ ևŻևZÀ‹Ä »ZmՀf¯{ÕÂnŒ¿Y{ CovidÄ]Ôf]Y{»¾Ì·ÁYÖËZ‡ZÀ‹YµZ‡®ËZ¬Ì«{Á€»YÁ|‹Ä·Z‡®ËZ¿Á€¯ {Y€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë½Z//mÁ€»YÄ]ZeÕZ¼Ì]¾ËY,{~³Ö»¾//Ìq{ d‡YÄf§€³½ZÆm€‡Y€‡ d‡YÃ|‹Z¼¿dŒ´¿Y½ZÆm{{ÂyÊËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]±€»{¯{‚Ì¿Z»Œ¯ dŒa±€»ÁÊËYÂÅÄv¿Z{±€»ÁÉYÃ{Zm±€»-€´Ë{ÉZű€»YʸÌy|À¿Z» « {~³Ö»Z»{įd‡Y½Z»~³¾Ì´À‡k»®ÀËY±€»»¸»Z‹µÂ«Ä] ±€» ZŽZˆ¿Y½|¿Z»Ã|¿Á|¿Y{ÄÀˀË{Êf¨·YºÅZ]€¬§Á±€»d‡ZÆ·Z‡Z»Â//Œ¯{ dˆÌ¿‚Ì´¿Y•ZŒ¿Ä »ZmÀÆqÁd‡YÃ|‹ÁM®ËÃZ§Ö^ˆ¿ÕZÅŽyZ‹Z] |˳Ê»Œ¯Ö°‹‚a¹Zœ¿½Z»Z‡¶¯†ÌË d‡YÃ|ˀ]Y½Z»½Z»YZ¿Á€¯ÓZu |{{Á|u½Zf‡Z¼Ì]{Ã|‹Հfˆ]{Y€§Y½ZÌ»Y|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅÖ//‡€]» |{Á{€´Ë{ÉZÅŒ¯{½Y‚Ì»¾ËYįÊ·Zu{|ÀÅ{Ö»d‡{YY½Z//Œ¿Zm « d‡Y Z¿Á€¯Ö´·Z‡®Ë{Á{Â//‹Ö¼¿º¯Â//Œ¯{Zŀ̻Á±€»įּƻ¶Ì·{®Ë ĸXˆ»cZÅŒ¯€´Ë{†°Ÿ€]įdˆÀËY{Y{Õ{ |¿ÁZÅÄfŒ¯Z»M Հ´Ë{¹Y|¯€Å±‚]d^̐»¾ËYµÂ¸ »Á¶»ZŸÁdˆÌ¿¾//‹Á½Y|ÀqZ»ÕY€] |À¯Ö»ºÆf»Y ¹{€»Á{Y{€œ¿{Y¹{€//»ÉZÅ|»MÁd§ÁZŶËZ]»¶v»»|˳Ê»d//·Á{ ÁÖvˀ¨eÕZŀ¨‡Y|ÀfˆÌ¿€“Zu–ËY€‹¾ËY{¹{€»Öy€]ÂÀÅ,|¿|‹Á§ €ËÁdËZÆ¿{ |ÀÀ¯Ö»dËZŸ¹{€»|{–¬§Á|¿Y{€]d‡{Õ{€³ƒZ//‡Za « ºÌÀ¯…Z¼f·Y|ËZ]º¿YZ°¼ÅÁ¾»|¬q|¿Ê»{Zˀ§d‹Y|Æ] {Y{Y€«Äˀœ¿…Z‡Y€] |¿Y{Ê»dÌ “Á¾ËY¶»ZŸYd·Á{‚Ì¿Ä »Zm€´Ë{ʧ€—Y Ö¿Y€¼°uªuÁºÌf‹~³{Âyª¸˜»Õ{YMªuYZÅd¸»Z»,«­Ó½Zm»ʟZ¼fmY ®Ë{ {‹¾Ì¼”eZ»ÕY€]Ä ‡ÂeÁdÌÀ»Y,d»Ô‡ZeºË{€¯Z˜ŸYZÅd·Á{Ä]Y ʇŻÁÉ{Zf«Y€œ¿YŒ¯€³Yįd//‡YÁZ]¾ËY€]½Y€ËYÄ »Zmʸ¯cZ^Ÿ |»MZ¯ZÅd·Á{Ád‹Y{Y€«É{ZŸ–ËY€‹{,€´Ë{ÉZÅÂ//Œ¯YÉZ̈]|À¿Z» \̇MÉZŀŒ«YÉ{Zf«YdËZ¼uÄ»Z¿€]d·Á{Á{Â^¿½Y€³Ö³|¿ÄÀ˂Å,|¿{Â] ºË{Â^¿ZŽZˆ¿Y±€»{ÊaZÌaÊ¿{¯|ÅZ‹-d‹Y{€Ë~a Ád‡YÃ{€¯Y|ÌaÊ«ÔeºÅZ]d·Á{{€°¸¼ŸZ]Ä »Zm²Àŀ§Á ‹įd‡YZnÀËY {‹ʼ¿Ã|Ë{½M{{Â^Æ]YÉYÄ¿ZŒ¿įd‡YÉYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿dÌ “Á½M¶Zu -dˆÌ¿Öf‹Y|Æ]ĸX//ˆ»½Y€ËY{Z¿Á€¯į|¿ÁZ]¾ËY€]ºÅ½Y€œÀ^uZYÉYÃ|Ÿ Ê»|ÌËZeYÁZ]¾ËYd‹Y|Æ]€ËÁ¾z//‡ÖËZm{ d‡Y֟Z¼fmYևŻÄ°¸] Öfˆ°‹ՁÁ€³Y ºÀ°]ž¼mÖ»|ÌaYº¿YÂeÖ¼¿ÖËZÆÀeÄ]¾»į|Ì¿Y|]…ZÀ·YZÆËY» |À¯ ¹Y‚f·Y¹|ŸY~·« d¨³ºÅYÂyY½Y€¬»ÁºÀ¯Ö»Z]Yº¿ZÅ{|ÀˆËÂÀ]Z»ÕZaÄ]Y ļÅ€]d·Á{–¸ˆeÁ¥Y€‹Y¹|ŸÁZ¿Á€¯Z]–^e€»É{Zf«YÁևŻcZ¼Ì¼eÄ] ÖËZ»MÖf‡YÁdˀË|»½Â»M‘€ »{Œ¯d‡YÃ|‹\^‡,\¿YÂmÁ»Y {€Ì´]Y€«ʼƻ ½Y€ËYÄ »Zm€Ì»Á±€»\^‡YZ°Ë€»M‚Ì¿ÉYÃ|Ÿ®ËƒÂ·ÂW|ËYÃZ´¿Z]ÁČ̼Å|À¿Z» d·Á{»d//‡YÄf¨³d¨¿€ËÁcYZƛY¾Ë€eÁZe{ |À¿Y{Ê»Z¿Á€¯Ê»|ÌaY€iY{ « d‡Z¿Á€¯Հ̳ļŶ̷{Ä]½Y€ËY¹{€»Y€¨¿Ä¿YÁ½|‹ÄfŒ¯µÂXˆ»Z°Ë€»M É|»MZ¯Z¿Á{€°¸¼ŸįÉYÄ »ZmÁYÄ »Zm²Àŀ§įÊf·Á{½ZÌ»ºËYÃ{Zf§Y€Ì³ Ä]½Y€ËYÄ »ZmÁ€»YÊa{ÊaÉZű€»€¬»YZ°Ë€»MįÊÅZ³|Ë{ÁYd//·Á{ ʇŻºfˆÌ‡É|»MZ¯ÁYÄ »Zm ‹Z¿Á€¯ |¿Y{Ê»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋€—Zy d‡YÃ{®v»YZ»Êf‹Y|Æ]Á Ö»d‹Y|Æ]€ËÁÁ|À¯Ö»Ä]€neYZ¿Á€¯Ö»|ÌaYYÕYÁZeĸu€»Â//Œ¯½ÂÀ¯Y ՁZ]|ÀËZÌ]ÃZe¯¹{€»€³Y,d‡Yd»Ô‡¹Zœ¿ÕÁM[Zed€§¾Ë€yM¾ËY»|˳ ÕYėÁÄ]ÖÀ ËÖ¼«ZÆq±€» ºÌ//‡Ö»Ö¼«ÕZű€»Ä]Áº//ˁZ]Ö»Y « d‡YY‹{½MY½|‹Ôyį|̇ºÌÅYÂy ½ÓY¾Ì¼ÅY|ËZ]{€¯Z°¿YY½M½YÂeÖ¼¿Ád‡Z»ºŒqŠÌaįÖf¬Ì¬u…Z‡Y€] É{Zf«YÁʟZ¼fmY¦¸fz»ÉZÅŠz]{½Y€v]YÊfÌ “Á ºÌfˆÅÃ|¿Z]d¨³ ºfˆÌ‡LY‚mYÉ|»MZ¯Z¿Ö«Ôe½Y€v]¾ËY¶»ZŸ d‡Y½Z̟Ê]ÂyÄ]½Y€ËYÁ€»YÄ »Zm ,ʻ¼ŸÉZÅ{…Z‡Y¾ËY€] d‡YÄ »Zm²Àŀ§Á½ÓÂX//ˆ»{€°¸¼ŸÁ Ã|‹Z^À¸eºÅÕÁd‡ZÆ·Z‡į{Y{{ÂmÁdˀË|»s˜//‡YÊËÓZ]ÊfËZ“Z¿ d‡Y {ÂyÕÁŠÌaÕZŽY€v]Z]|ÅYÂyÖ»Zn¯ZeÁ|¬q½Y€ËY{d¸» d·Á{Z»Y .|À°¿®Ë{‚¿d€§Ä]YZÅ|Ë|ÆeÁ|‹Z]º³{€‡ ÖfÌ «Â»{,{Ây|Æ eÁŽze€]€›Z¿į{Y{ZÌ¿ÖËZÅdÌ·YÁ|¿Á€Æ‹Ä]Ä »Zm Öf·Á{Ä]Á|À‹Z]Ä ‡Âe½Zˀm{µZ §Հ´ŒÀ¯Á€Ë~adÌ·ÂXˆ»|¿€Ì³Ö»Y€«į Ö¼³{€‡Z]Ä°¿MÕZmÄ]Á|À°¿®¼¯|»MZ¯Z¿ÕZÅdÌ·Y|Ì·ÂeZ]Ä]į{Y{ZÌ¿ ,Ä ‡ÂeÖ «YÁºÌÅZ¨»Ä]|À¯dˬeÖËY€³dˆÌ·ÂaÂaÕZ^ˁÄf‡Âa{YºfˆÌ‡LY‚mY |À¯ՂËÄ»Z¿€]€Ìˆ»¾ËY{Á|‹Z]Äf‹Y{ÁZ] Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÁÄÅZ»®ËÖ·ZÆ»Y®ËÁºË{Â]Ã{€¯\ːe{| f»{Y»ÕY€]µZ‡ ÕÁŠÌa0ÓZ¼fuYįÖeÔ°Œ»Ä°ÀËYÕY€]ºË{Y{ÃZ»ZËÁÄÅZ»Á{ {‹Äf‡Z¯,d‡Y¹{€» ž»Zms€—d̬§Â»ÕY€]ÕZ°¼ÅÁÖÅY€¼Å¹Á‚·€]|̯ZeZ]ÕÁ ¹{€»¹Z¼e€³Yd//‹Y{ZƛYZËÂaÕZÅdË{Á|v»ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» Á|¿Y~´]ZÀ¯YZ//Æ̼ÅÁ{Á|ÀÀ¯cZŸY€»YZŶ¼ ·YÂf//‡{ Ä]ZÌ¿|ÀÅ{ŠÅZ¯YZÅ{{€eÁ|ÀÀ°¿d¯€‹Á€“€Ì£cZ ¼ne ºÌË´]¹{€»Ä]į{Â]¾ËYÕY€]cÔ̘ e¾ËYž«YÁ{ ºËY|¿ָ̘ e {ÂycZŸY€»Z]¹{€»¹YÁ|Ì»Y d‡YY|ŒÅÁdz‡–ËY€‹,–ËY€‹ ZÆÌe§ºÅÁÕZ¼Ì]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ºÅÁ|ÀÀ¯ÃZe¯YcÔ̘ eºÅ |ÀÅ{ŠÅZ¯Y Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ö·Á‚¿|¿ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Õ´Àz‡ €Æ‹{ Ĉ¸m½ZËZa{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Õ´Àz‡«ÖˆÌËZ“€Ì¸Ÿ» ž»Zms€—Ä^À‹ÁYd¨³{Zf‡¾ËYcZ]»Ä]ÃZ‹YZ]{Zf‡¾ËY Ö¸»{Zf‡Ä]»…Z‡Y€]Ád‡YÃ|//‹Á€‹|À¼‹ÂÅdˀË|» ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ |//‹|ÅYÂyY€mYs€—¾ËY hv]ZÆ¿MYÖ°ËįºËY{Žz//Œ»Ä»Z¿€]ĸu€»¾ËY{Z¿Á€¯ d‡Y|À¼‹ÂÅÕZÅd Ë{Á|v» Öf¿MÖ¸yY{|Ì·ÂeÕZÅdˆeÄ^À//‹ÁY¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ‚¯Y€»{įd‡YÃ|̇Z»d‡{Ä]dˆeY‚ŽY‚Ì»Ä]Ö¿ƒ Äf¨ÅÁÄf¨Å¾ËYºËYÁ|Ì»YÁ|‹|ÅYÂyžËÂeZŽZf‡YÁÖf‹Y|Æ] ºÌ¿Z‡€]Á{Y‚ÅÁY‚ÅÄ]YZÅdˆe½Y‚Ì»ºÌ¿YÂf]Ã|ÀËM Â^ŸÁ{dˆeY‚Ł€»YÃ|ÀËMÄf¨ÅÁ{֗{¾ÌÀr¼ÅÁ Ä]ZÅdˆe¾ËY{€¯tˀeZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Õ´Àz‡ ºÌÀ¯ µ€fÀ¯Ä]ºËYÁ|Ì»YÁ{Œ̻¹Zn¿YÖf‹Y|Æ]‚¯Y€»{½Z´ËYc {‹€nÀ»ÕZ¼Ì]€i» Œ¯|¿ÁÁdÌ “ÁY֋Y‚³Ĉ¸m¾ËY{{€¯tˀeֈÌË d‡YÃ|‹s€˜»Ĉ¸m¾ËY{įּƻÂ“» d‡YÃ|‹ÄWYY d‡YÃ|‹Á€‹Ä^À‹ÁYÂv»ĸv»Հ´·Z]€£Ö¸»l̈]s€— {įՀƋdÌ “ÁÂy{֋Y‚³‚Ì¿Ĉ¸m¾ËY{ Ã|‹µZ¼ŸYdË{Á|v»ZÆ¿MÕY€]Äf‹~³{Á|¿{Â]‚»€«dÌ “Á —Ä]€Æ‹{‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€]{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹ÄWYY{Â] YÖ°Ë{¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÃ|‹‰Y‚³ÕZ¼Ì]Ö·Á‚¿|¿Á¶»Z¯ €´Ë{½Zf‡€Æ‹Á{{Ád‡YÃ|‹Á€‹Ö·Á‚¿|¿ÁZŽZf‡€Æ‹ Á€‹½Z]MįYį{Â]Öu€—¾ËY d‡Y€]½Z»Ö¼¯|¿Á¾ËY d‡YÃ{Â]€i»s€—į{Â]¾ËYÕZ˳lËZf¿Ä¿Zfz^‹ÂyÁºË{€¯ {ZnËY¾ËY|ÅY‹…Z//‡Y€]|À¯®¼¯ÕZ¼Ì]ŠÅZ¯Ä]|¿YÂfÌ»Á Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Õ´Àz‡ d//‡YÃ{Â]€i»ZÅdË{Á|v» ,{Œ̻Y€mYZÆ¿M{ZÅdË{Á|v»Á€»YįÖËZŀƋÃZ]{¾ÌÀr¼Å Á‚»€«dÌ “Á{€Æ‹ÕY€]Á€»YY‚Ì¿ZÅdË{Á|v»d¨³ Á€‹{dÌ “Á{€Æ‹ÁÖn¿Z¿dÌ “Á{€Æ//‹ €]¢·Z]{Œ̻ZÅdË{Á|v»¾ËYµÂ¼Œ»įÖfÌ ¼mÁ|‹|ÅYÂy Â¼n»{Á|ÀfˆÅ‚»€«dÌ “Á{įd//‡Y€¨¿½Â̸̻ ºËYÁ|Ì»Yį|¿Y{Y€«®ËÁÁ{,ćY|ŒÅdÌ “Á{€¨¿½Â̸̻ ZÅÃZ´f‡{ÕZ°¼Å¾ÌÀr¼ÅÁ{Y{|ÀÅYÂy¹Zn¿Y¹{€»įÖfËZŸZ] ZˁY| ]ÁÃ{Â]½ZËÔf^»¾ÌÀr¼ÅÁ½YZ¼Ì]Õ{ÁÁŠÅZ¯|ÅZ‹ ºÌ‹Z]€Ì»Á±€»ŠÅZ¯|ÅZ‹Äf¨Å ,Öf‹Y|Æ]µÂYcZŸY€»ÁZÅĸZ§dËZŸÁÖ°‹‚aÕZŶ°eÁ€a ºËY|¿{{€eŠÅZ¯ÁZŽ|Œ¿ž¼mºÅÁ{ |]ZËÖ»ŠÅZ¯Ä¿Z^‹ÕZÅ{{€edŸZ‡ dŸZ//‡YÄ¿Z^//‹{{€eį{Â]¾ËYcZ]»YÖ°Ë{Á‚§YÕÁ ֋Z¿ZÆ̼ÅÁ{¾ËYYÕZ̈]į¾ËY¶Ì·{Ä]|À¯Y|ÌaŠÅZ¯\‹ |]ZËÖ»ŠÅZ¯ZÆ̼ÅÁ{{‹ž˜«{{€e€³YÁd‡YZÅ{{€e¾ËYY Ä]įºÌÀ¯ħZ“YÁY|ÌaºÅ¶¼°»ÕZÅs€—|ËZ]ZÅZ¯¾ËYZÀ¯{ ºÌ‡€]ÄnÌf¿ d£Y€§cZŸZ‡ÕY€]Z¼Ì‡ÁY|¹Y|«Yºf¨Å¹Y‚·Y{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ d‡YºÆ»Ö¸Ìy|Ì¿Z¼]Ä¿Zy{ºÌË´̻¹{€»Ä]Öf«Á d‡Y¹{€» Ä]Y¹{€»d«Á|¿YÂf]Á|‹Z]Äf‹Y{{Z‹ÕZÅÄ»Z¿€]Z¼Ì‡ÁY|į ºÅ‰Á€aÁ‰Â»MÁZÅÃZ´Œ¿Y{Á|‹Z]Ã|¿Â»MÁ|À¯€aÖ]Ây {Á|ÀÅ{Ä»Y{YY…{ÕZÅ…Ô¯|À¿YÂf]ՁZn»ÕZ”§ªË€—Y ÖeZ»Y‚·YÁ‚mºÅ¾ËYį|À‹Z]…Z¼e{½ZŒ¼¸ »Á{Zf//‡YZ]Ä¿Zy {‹Y€mY|ËZ]įd‡Y Á{€¯€¯}Ö¿Y€^mÁÖfËZ¼ucZ»Y|«YYºfŒÅ¹Y‚·YÕÂƼm†ÌË Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ÁZ¯Á\ˆ¯Äf¨ÅÁ{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³ ¹{€»,ºËY{cZ¿Z°»YÁ½YÂeįÕ|u{|ËZ],{Â//ŒÌ»¶Ì˜ e¹{€» {Á|uÕY€]|‹[»Á€»Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ºÌÀ¯®¼¯ÁÕZËY µZ//ˆ»Y½ZËZaZeÄ¿ZÅZ» €¨¿½Â̸̻ €¨¿½Â̸̻®Ë{‚¿ ÕY€]¾ÌÀr¼Å ºÌÀ¯dyY{€a‘ŸÔ]½Z»ÂeY‚ÅÃZ»€Å Y€«ZÆ¿MZÌfyY{Ö¿Z»Âe½Â̸̻®Ë¹YÁ|‹€¬»ºÅY¿Zy½Â̸̻ Ád§€³Y€«¹{€»ZÌfyY{µZ‡¶ËYÁYįÖ»YÁ½Z¼ÅÄÌ^‹ {€Ì´] |ÀÀ°Ì»dyY{€aZ]¹{€»Ád‡YÄÅZ»ºÅ¹YÁ½M ®qÕY€]įÖeÔ°Œ»ÁZ³µÂadyY{€aĸXˆ»{Á‚§YÖ¿ZuÁ ¶ËYÁY{Z»įd‡YÖËZłÌqÄ]ZŒ»į€´Ë{{Y»Á|ËNÌ»{ÂmÁÄ] ,{Œ̻Ö¿Z‡Ô—YÁ¡Ô]Y½Z¿MÄ]\e€»—Ä]cZ]»ÃZ³Y€« |À‹Z]Äf‹Y{Հ¼fˆ»ŠËZaÁ|ÀÀ¯¹Y|«Y|ËZ] €^f »ÖËZ‡ZÀ‹cZ¯ÁÖ¸»cZ¯Z]{Y€§Y{{€e €^y{Zf‡Á€»YĈ¸m{Õ{ZÆÀŒÌaÄWYYYºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË ¾ËY…Z‡Y€]d¨³Á|À¯և€]Y½MÃZ³Y€«d//‡YY€«į{Y{ Z]€^f »ÖËZ‡ZÀ‹cZ¯ZËÖ¸»cZ¯|ËZ]Ä »Zm{Y€§YļÅ{ZÆÀŒÌa {YÁºÌÅ|¿ÁZmYÔf^»{€§Ä]Ze|À‹Z]Äf‹Y{{ÂyÃY€¼ÅÖ¸»ÃZ¼‹ {‹Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§ZËcZŸZ¼fmY¶v»,¶¬¿Á¶¼uºfˆÌ‡ ½YÂÀŸÄ]YÖf·Á{€Ì£ÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{ÖÅY€¼ÅÁÕZ°¼ÅÕÁ |ËZ]ž»Zms€—ÕY€mY{d¨³Á{Y{Y€«|̯Ze{»¹Â//‡¹Y‚·Y Ä]d̬§Â»Z]Z¯¾ËYÁ|ÀÅ|]ºÅd‡{Ä]d‡{ZÅÃZ´f//‡{ļŠ|‡€]¹Zn¿Y€‡ €¼uYµÔÅ,l̈],¾Ë€ÌyÕZ̼ÅÁ®¼¯Y¹ZÆq¹Y‚·YÖ¿ZuÁ ÁÕZËÄÀÌ»¾ËY{|ËZ]ļÅd¨³Ád//ˆ¿Y{Zž¼//‡ÖfuÁ ¹ÔŸYÁ€»YÁ|ÀfˆÅÄÀ̘¿€«{įÕ{Y€§YÄ]ZÂz»|ÀÀ¯®¼¯ ¾ËYÁd§€³|ÅYÂy¹Zn¿YžË€‡dˆeY‚ÅÄ¿YÁį|//‹ ŠËY‚§Y½ZËÔf^»{Y| e½MZ]Äq€³Yįd//‡YּƻÂ“»Z¯ ŠÅZ¯ZÆˀf//ˆ]Á€Ì»Á±€»Z¼//‹€´Ë{¥€—YÖ·Á|]ZËÖ» {€¯|ÅYÂyY|Ìa Á{€¯€¯}¾‹ÁÁ¥Z¨‹,ž«Â»Ä]Ö¿Z‡Ô—YYºnÀa¹Y‚·YÕÁ ÁZÅÄ̏ÂeÁ{Œ̻}ZzeYÃZ³Y€«{ZËZnÀËYįÖeZ¼Ì¼ed¨³ Átˀ,¾‹Á½Z]Z]|ËZ],{Y{d‹Y|Æ]cYÁįÖËZŶ°eÁ€a {‹¡Ô]Y¹{€»Ä]t“YÁ ¹{€» d‡Y¹{€»ՁZ‡ZÀ«YºŒ‹ĸXˆ»d¨³ÕÂƼm†ÌË ¾ˆ¯YÁįY€qºËY|¿Հ´Ë{ÃY–ËY€‹¾ËY{į|¿Â‹ž¿Z«|ËZ] ÁZÅÄ̏ÂeÕY€mY‚mÖÅYpÌžËY€]ZÀ]ºËY|¿¾X¼˜»ÖËÁY{Á –ËY€‹{ZÅY¿ZyÄ]d·Á{Ö¿Y€^mcZ»Y|«YYÕÂƼm†ÌË €¨¿½Â̸̻®Ë{‚¿Ä]µZ//‡½ZËZaZed¨³Á{Y{€^yÖËZ¿Á€¯ ½Â̸̻Á{Â//ŒÌ»dyY{€a‘ŸÔ]½Z»ÂeY‚ÅÄ//¿ZÅZ» dyY{€aZ]į|ÀÀ°Ì»d§ZË{Ö¿Z»Âe½Â̸̻®Ë¹YÁºÅY¿Zy d‡YÄÅZ»½M {Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYdnu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Z]ĸ]Z¬»ž»Zms€—Z£MÄ]ÃZ‹YZ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m ÖËZŀƋ{Á€»YYs€—¾ËYd//‹Y{ZƛYÃZ»}MµÁYYZ¿Á€¯ |ÅYÂyÖeZ̸¼ŸÁÖËY€mY,|¿Y{{ÁÖn¿Z¿,‚»€«dÌ “Áį µZ¬f¿YÁºÌÀ¯µ€fÀ¯Y…Á€ËÁµZ¬f¿Yįd‡Y¾ËYÖ¸Y¥|Å |‹ ÖËZ‡ZÀ‹€f Ë€‡YÔf^»{Y€§Y |‡€]¾°¼»|u¾Ë€f¼¯Ä]…Á€ËÁ Հfˆ]Ä]ZÌ¿½Á|],|¿Â‹ÄÀ̘¿€«|ËZ]įÕ{Y€§YÁºÌÀ¯½Z»{Á ºÌÅ{ŠÅZ¯Y{{€eÁž¼ne |¿Â‹d^«Y€»Ö]ÂyÄ]½|‹ ¾ËYÕY€]ºÌÀ¯cZŸY€»YµÂY¹Z¼eZ»ZÆÀËY€]ÃÁԟ½ÓYd¨³ÕÁ Äq€ÅÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ÁZÅZ¯Á\ˆ¯€]Õ{Zf«YZŒ§į ¾°¼»,|ÀÀ¯cZŸY€»YZŶ¼ ·YÂf‡{ļÅ€³Y {‹º¯€f Ë€‡ ¾°¼»ºÌÀ°¿cZŸY€»€³YZ»Y|‡€]ÁÄ]ZÆ̸̘ e¾ËYd//‡Y |‡€¿[¸˜»ʬ¿Ä]Äf¨ÅÁ{¾ËYd‡Y ÁZËÂaZÅdË{Á|v»d̬§Â»cZ»‚·Ytˀ//ŒeZ]ÕÂƼm†ÌË ՀË~adÌ·ÁÂ//ˆ»s€—¾ËYd̬§Â»¹Y‚·Y¾Ì·ÁYd¨³cÔ̘ e ºÌË´]¹{€»Ä]į{Â]¾ËYÕY€]cÔ̘ e¾ËY d//‡Y¹{€»{ZuM hv] ºÌÀ¯cZŸY€»|ËZ]ļÅÁd‡YÕ|mÖ¸ÌyZ¿Á€¯…Á€ËÁ ¹{€»į{Â]¾ËYhv] {‹Äfˆ]ÕYÁZ¤»į{Â^¿ָ̘ e€//‡ Á|ÀÀ¯cZŸY€»Ö¼ÅÁ{ÕZÅÄ»Z¿€]ÁÖ//ŸZ¼fmYÕZÅĸZ§{ |¿ÂŒ¿ž¼m d‡YÖ³{Y¿ZyÕZÅÖ¼ÅÁ{ZÅÔf]YYÕZ̈]d¸Ÿ ¶°//Œ»ZÅZ¯Á\//ˆ¯YŠÌ]ZÆ̼ÅÁ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ žÌ̌e{¹{€»,|À°Ì»c§Õ{€§Öf«Á{Y{Ä»Y{Y,d‡YÃ{€¯{ZnËY ¾ËY d‡Y|]ºÌÀ°¿d¯€‹€³Y|ÀË´̻|ÀÀ°Ì»d¯€‹ÁYÁZÀm |ËZ]|Àf¨´Ì»Ô^« d‡YÃ{€¯{ZnËYÕZ̈]cÔ°Œ»ZŽ|‹ž¼m ½ZŒ¿,Ã|‹¹Zn¿YY€ÌyYįÖeZ¬Ì¬ve {Â]ħ€//‡ÁĈ˜Ÿ\«Y€» ֈ¨ÀeÕZÅÄ¿ZŒ§YºÅ½{€¯d^vÁ½{¥€u{Âyį|Å|Ì» ®^‡Z˾̴À‡d‡Y¾°¼»ZÅÄ¿ZŒ§Y¾ËYį|À¯Ö»€//ŒfÀ»Y ®‡Z»Á|¿ÂŒÌ»ž¼mºÅÁ{{Y€§YÖf«Á–ËY€//‹¾ËY{ |‹Z] hŸZ]{ÂyÄ]{Ây,|‹Z]Ôf^»€¨¿®Ë€³Y{Â//ŒÌ»Äf‹Y{€]ºÅ {Œ̻Ä̬]ÕÔf]Y ,ZÅÔf]YYÕZÌ//ˆ]Á€»YÄ°ÀËYÕÁM{ZËZ]ºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË Ô»Z¯Z¼Ì]€¨¿Á{Zˮ˺ÌÀÌ^Ì»ÖÅZ³d¨³,d//‡YÖ³{Y¿Zy ¾ËY€]ZÀ] d//‡YÃ{€¯Ôf^»YļÅ,¦Ì “d»ÔŸZ]ZËd»Ô Ì] ¾ËYZed‡Yd//ˆz¿¹Y‚·YÄ »Zm{Y€§Y{ZuMՀË~adÌ·ÂX//ˆ» |‹Z]Šz]€iYdË{Á|v» {Y{Ä»Y{YÁ{€¼//‹€]cZ]»ÕY€mYd¿Z¼“Y¹Á{¹Y‚//·YÕÁ Ä°ÀËY ºÌf‹Y{ÖeZ]»ºÅÁ€»Y ºË{€¯\ːeÕZ̈]cZ]» ÕYÃ|Ÿ {‹Y€mY|ËZ]cZ]» {Y|¿€ÌiZe|‹Z]~£Z¯ÕÁ\¯€» cÓZ^¼Ì]Ö¼¯Õ{Y€§YZ»Y|ÀÀ°Ì»Y€mYYcZ]»¹{€»YÕ{Zˁ ‰Á{€]Y€mYd¿Z¼“dÌ·ÂXˆ»įÖËZÅÃZ´f‡{|ËZ]¾ËY€]ZÀ]|ÀfˆÅ ÕÁ€Ì¿,ÄÌËZ”«ë,Y€mY€]€›Z¿ÕZÅÃZ´f//‡{|À¿Z»d//‡Y½Z¿M ªË€—YįÖ¿Zˆ¯ļÅÁZÅÄË{ZveY,cY€Ë‚ e,lÌ//ˆ],Ö»Zœf¿Y d‡ŻÕ‡ZÆq †¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌW d‡Y€f¼¯ÕZ¼Ì]ÄÀ˂ŁY¹{€»Ä]ÖfŒÌ »ÕZÅ®¼¯dyY{€a YÀÌn¿ºÌ¿YÂf]|ËZ//‹ZeºÌÅ|]¹{€»Ä]YµÂa¾//ËY ºÌÀ¯ž˜« ¹{€»Õ‡YZŶ°eÁ€adËZŸ¹|ŸÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Œ¯µZ¼‹Ä]ZÆÌ¿Y€ÆeYÕ{Y| eÄ¿Z¨//‡Zf»{€¯½ZÌ] ½Y‚Ë‚Ÿ,c€§Zˆ»Z]įdˆÌ¿d‡{Z0  «YÁ¾ËYÁ|Àf§ ÕZ‡ÁZ] |¿Â‹ÕZ¼Ì]Zq{Ö·Z¼‹ÕZŽZf‡Y{Z» ½Zfˆ¸³Á½Ô̳,½Y|¿Z»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´//Œ¿Y{ ¾ËY{įÖÆmÂe¶]Z«|{|Àf¨´Ì»¹{€°Ì»d^v ÕZŀƋ€ËZ‡Á½Y€ÆeY¾Ë€§Zˆ»|ÀÀ°Ì»c§ZŽZf‡Y ºÅ{Œ̻ÕZf§€³Z»ÕY€]ºÅ|ÀËMÖ»į|ÀfˆÅ€´Ë{ ½Z‹{ÂyÕY€] ÄÀ̘¿€«Y| ]ÕZŁÁÕY€]į¾ËY½ZÌ]Z]ÕZˀÆ//‹ ZËÁ{Ä°ÀËYd¨³,ºÌ‹Z]Äf//‹Y{ªÌ«{ՂËÄ»Z¿€]|ËZ] cZ«Z¨eYÃZ]Á{½MY|// ]ÁºÌÀ¯ÄÀ̘¿€«Z»Äf¨ÅÄ//‡ ®Ë|ËZ]Z»½Z»¾ËY{ {Y|¿Ã|ËZ§,{Â//‹Y€°e¶^« Õ|Ë|mZ°ÅYZeºÌ‹Z]Äf‹Y{ZŶ°eÁ€a{Հ´¿Z] ÁÖËY€mYÄÀ̘¿€«¾f‹Y{€]Y| ]ZeºËÁZÌ]d‡{Ä]Y ºÌÅ{Ä»Y{YY½M Á¶£Z//Œ»Äf¨ÅÖ·YÄr¿ZÀqÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ½Á€Ì]ZÆ¿MZ»Y|À¿Z¼]Ä¿Zy{{Y€§YZe{‹¶Ì˜ e¥ÂÀ ®ËZ]{€¯ZƛY,{€]º//ÌÅYÂz¿ŠÌaYÕZ¯,|¿Á€] ž˜«YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÀÌn¿ºÌ¿YÂeÖ//»€eªÌ«{Ä»Z¿€] d‹Y|Æ]ÃZ´ËZa®ËÄ¿Zy€ÅÂv»º¸ »s€—|ËZ] ºÌÀ¯ µ€fÀ¯{€¼i€¼j»Z̈]|¿YÂfÌ»įY€qºË€Ì´]Õ|mY †¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌW |‹Z]ÕZ¼Ì] ÕZaÃ{€¯Ö³{Z»M¹ÔŸYl̈]{€¯|̯ZeֻԇYÕY‹ YºÌ¿YÂfÌ»įd‡YÖ]Âyḑ€›¹€œ¿Ä]į|ËZÌ]Z¯ Ö]ZË{ÁՀ̴ŒÌa,d^«Y€»{½YÂfÌ» ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½M Ã{Z¨f‡Yl̈]YÄ¿ZÀ»Â»ÕZÅ®¼¯dˀË|»ZËÁ½YZ¼Ì] ž˜«YÀÌn¿ºÌ¿YÂf¿Z»€³Yd¨³½ZËZa{ÕÁ º//ÌÀ¯ ºË´]|ËZ]Ä¿Z¨//‡Zf»|À¯Y|ÌaÄ»Y{YÖ¿ÂÀ¯|¿ÁÁºÌÀ¯ €¨¿Ö·YY‚ÅÄ]ÃZ»Õ{Á}M{Z»cZ¨¸e|ËZ//‹ Äf‹Y{ÀÌn¿ž˜«ÕY€]Õ|m¹Z¼fÅY|ËZ]¾ËY€]ZÀ]|‡€] ºÌ‹Z] ֈ¯‰Â³Z]Z»YZÅÄ̏Âeļź£€Ì¸Ÿ{Y{Ä»Y{YÕÁ ¹{€»ÕZ°¼Å¹|Ÿ¾ËY€³Yd¨³|ËZ]ÁdˆÌ¿Z°Å|] YÕZ̈]|À¿Z»ºÅZ»|‹Z]¹Ó|ËZ//‹|À¯Y|ÌaÄ»Y{Y ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÄˀƫëYÖ]€£ÕZÅŒ¯ ½ZÌ]Z]ÕY‹†¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌW Á{d‹Y{ZƛY,ºË€Ì´]Õ|mYÄÀ̘¿€«|ËZ]Z»į¾ËY ָ̘ eį¹{Y{Ä»Z¿ÂƼm†ÌWÕZ«MÄ]ŠÌaÄ//f¨Å {€Ì³c¹Y|«Y¾ËY|ËZ]Á|ÌÀ¯¶»Z¯ Õ{Y€§YÄÀ̘¿€«Z]{Œ̻s€˜»{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ Ä]Äfˆ]½Z‹Ö³|¿d//ŒÌ »Á|¿Y{Ä¿YÁ|»M{į ֐«Z¿s€—d·Á{Äf^·Y.{Œ̻Äqd‡YÄ¿YÁ|»M{ |Å|]¹{€»Ä]½Z»ÂeY‚ÅՀ¨¿Ä°ÀËY|À¿Z»Ã{Y{Y €fŒÌ]¢¸^»¾ËY‰Z¯ÕYªÌ«{[Zf¯Á[Zˆu®ËZ]į {€Ì³cÖ¸»Z¯ÄÀ̘¿€«Ze{‹dyY{€a¹{€»Ä] Z]{Œ̻½YÂÀŸZŁÁ¾ËYį¾ ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕZˀÆ//‹ ZÅÄÀ˂ÅÁºÌÀ°Ì»Y|ÌaÕ{Zf«YcÔ°Œ»¶»Z¯ÄÀ̘¿€« įÕZ¼Ì]ÄÀ˂ź˴]|ËZ]{€¯|̯Ze,{Â//ŒÌ»Z̈] d‡YÄÀ̘¿€«ÄÀ˂ŁY€fŒÌ]Z̈]|ÀÀ°Ì»dyY{€a¹{€» |À°Ì»Y|ÌaՀf//ˆ]Ä]kZÌfuYįÕZ¼Ì]{Á‚//§YÕÁ |Œ°Ì¼¿Հfˆ]Ä]½Z//‹Z¯įÖ¿YZ¼Ì]{Y| eY¡Z§ ½Z‹Z¯Á\ˆ¯ºÅZÆ¿Mį|¿ÂŒÌ»ÄÀ̘¿€«µ‚À»{Á {Á|ËZ]–//‡Âf»—Ä],{ÂzÌ»€]¶°//Œ»Ä] ÄÀ˂ŽZ»Âe½Â̸̻{Á|uį{‹Հfˆ]½Zf‡Z¼Ì] Y|ÌaÃYICUÄ]Ã{€°¿ÖËY|y€³YµZu {Œ̻½ZŒËY ½Z‹ÄÀ˂ŽZ»Âe½Â̸̻Ö·Yd//‡Y¾°¼»|ÀÀ¯ ¾ËYºËŒ̻ÄmÂf»ÖfŒ´¿Y€‡[Zˆu®ËZ]į{‹ d‡YÖ¿Ô¯µÂa¢¸^» Ã|ÅZŒ»{Á‚§YÖ»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY Հfˆ]€¨¿Ze|Ë´̻Z¼Ì‡ÁY|Ä¿YÁºÌÀ°Ì» |]€“Á|Ì¿‚]ž//¼mYdÌ ¼m¾ËY€³Y{Â//ŒÌ» YÖÆmÂe¶]Z«{|ŸZ^ˀ¬eº//ÌÀ¯½Â̸̻Z˽Â̸̻ {Z̸̻Y‚ŽYY‚ÅÁ|ËNÌ»d‡{Ä]½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYՀfˆ] ÄÀ̘¿€«Z]ºÌ¿YÂfÌ»į{Œ̻½Z»{ÄÀ˂Å¥€½Z»Âe €e|Ë|‹ÖfuÁ{Zf§Y©Z¨eY|̟{įՂÌq½Z¼Å¶»Z¯ ½ZŒ¿€—Zy†¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌW {ºÌÀ¯ž˜«YZ//¿Á€¯Ö¸ §ÀÌn¿ºÌ¿YÂf¿€³Y{€//¯ ÕZ¼Ì]¾ËYYZ»½Z´fyZ]½Zm{Y| eÕ{Á}MÕZÅÃZ» |̇|ÅYÂy€¨¿ZeY‚ÅÄ] ָ̘ eÃZ]{,ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕZˀƋÖ¸ À̈u ÁZ¿Á€¯ÀÌn¿ž˜«Áµ€fÀ¯ÕY€]Â//Œ¯ÕYÄf¨ÅÁ{ ¾ËYÖ ˜«½Z»{ŠËY|ÌaZeÖ³|¿®^//‡¾ËYdËZŸ Ä]ÄmÂeZ]ZŁÁ¾ËYįÖ³|¿®^//‡d¨³ÕZ¼Ì] €³YÁdˆÌ¿dz‡ºÅÖ¸Ìy{Â//‹dËZŸ|ËZ]Z¿Á€¯ YºÌ¿YÂfÌ»|À‹Z]Äf//‹Y{Õ|mÄmÂe{Y»¾ËYÄ]¹{€» ºÌËM€]ÕZ¼Ì]†a ÕY‹†¸n»½Z»{Ád//‹Y|Æ]½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW Z»¹{€»įd‡Y¾ËYÁ€»Y¶°//Œ»{€¯½Z//Œ¿€—Zy Õ{Zˁ{Y| e¾fyZ]½Zm,Z̈]½YZ¼Ì]{ÂmÁº£€Ì¸Ÿ ºÅZ],Ö°‹‚aÁ½Z»{{Z¯c{ZÆ//‹Á½ZÀ—¼ÅY |ÀÀ¯dËZŸYZŶ°eÁ€a|//ËZ]į|¿Y|¿ÁZ]Ö¸Ìy ½Zˀm¾ËYZ]Ö¨À»ÁZ^»®Ë|ÀÅYÂzÌ»֟¿Ä]Z//ËÁ |À‹Z]Äf‹Y{ dËZŸYZŶ°eÁ€a¹{€»ļÅZ0  «YÁ€³Y{€¯|̯ZeÕÁ ,|ÀÀ¯dËZŸY֟Z¼fmYĸZ§,|À¿‚]®//‡Z»,|ÀÀ¯ Ä]Á|ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«Y½Z‹{Ây|¿ÂŒÌ»Z¼Ì]įÕ{Y€§Y |ÀË´]Á|ÀÀ¯Ö¿Z‡Ô—Y|¿{Â]…Z¼e{įÖËZŽM ¹ÓcZ»Y|«YºÅ{Y€§Y½MZe|¿|‹ÕZ¼Ì]¾ËYZq{į ºÌÀ¯µ€fÀ¯YÕZ¼Ì]¾ËYºÌ¿YÂfÌ»,|ÀÅ{¹Zn¿YY Ä]ÄmÂeZ]{€//¯½Z//Œ¿€—Zy½Y|ÅY¹{€»Ã|//ÀËZ¼¿ |ÀˆËÂÀ]¶°eÁ€a|¬q€Å,Z¿Á€¯{Zf‡Ád·Á{dÌ “Á ¶°Œ»¹|¬f »Á|ËN̼¿d‡{Ä]Öf̬§Â»{Œ¿Y€mYZ»Y ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÄˀƫëYºÌÅYÂz̼¿įd//‡ZnÀËYZ» Ö´Àŀ§ÁÃ|̼Ƨ¹{€//»Z»¹{€»ºÌÀ¯Ö»€°§½Â//q ½Z°‹‚aÁ¾Ì·ÂXˆ»,Ä »Zm½Z³€^yÖf«Áį|Àf//ˆÅ |ÀÀ°Ì»dËZŸ,{‹dËZŸZƸ°eÁ€aį|ÀÀ°Ì»Ä̏Âe Ö·YZeįY€qdˆÌ¿˜ÀËYÄ¿Z¨‡Zf»įÖe{ ÕZÅÃ{Zm{¾Ì´À‡®Ì§Y€e|ÅZ‹Z»{Œ̻¶Ì˜ eÁ ºÌfˆÅŒ¯µZ¼‹ ¶¸»½Z»Z‡¶¯€Ì]{ÄËÁÃ|ÀËZ¼¿Z]Y|Ë{{ÖmZy |¿YÃ{€¯ևŻ¥Y|ÅY½Z³Á€³YġĿZf‡Á{€Œ]huZ^»Ö]€£ÕZÅŒ¯ {€¯{Z¬f¿YªŒ»{{Õ‡½ZËÂnÅZÀaÁ½Z³YÁM ÕZŸ{YįÖ]€£ÕZÅÂ//Œ¯d‹Y{ZƛYÄmZy»Y€ËÁ|//‹YZÌf//‡{ ½Z³Á€³YġĿZf‡Á{€Œ]huZ^»,|ÀÀ°Ì»Ä¿Zf‡Á|¿Zˆ¿Y¶WZˆ»YdËZ¼u †¿Y€¨À¯¾ËYÕY‚³€]ž¿Z»į|¿{€¯‰ÔeÁ|¿YÃ{€¯{ÂyÖ//‡Ż¥Y|ÅY |¿Â‹ ZƛY¾Ì§€—Ád§€³Y€«և€]{»,Y|Ë{¾ËY{\·{YdÌ “Á¾Ë€yM ¹|ŸÁŠ»YMš¨u|ÅZ‹\·{Y{{Âm»cZ¬§YÂeÕY€mYZ]|¿{€¯ÕYÁ|Ì»Y |À‹Z]ZÆˀ̳{Հ̳€‡Y Y|Ë{¾ËY{,Ã{€¯€¨//‡½Y€ÆeÄ]ZÆÌ¿‚ËYÄ»Y{YÕY€]°//ˆ»Yį¾‡|a ÄËÂ//‡Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«Äf̼¯ÕZ”ŸYZ]Ã|»M¶¼ŸÄ]ÕZÆÌ´ÀÅZ¼Å¾//ˀyM YևZ‡Y½Â¿Z«Äf̼¯ÖeMÕZÅdˆŒ¿ÕY‚³€]½Z»ÁZ¯Âf‡{Ây{ {€¯tˀŒeÖ¿Y€ËY¥€—ÕY€] ½Y€v]Ö//‡Ż|¿ÁYdËZ¼u{½Y€ËYÕZʼnÔeYÂy¾ËY{ÕÁ {€¯Ö¿Y{|«Á€°Œeġ ÕZÅŒ¯{€¯|̯ZeևŻÄËÁ»Y{ÄmZy»Y€ËÁ|//‹YZÌf‡{ |¿YÃ{€¯{ÂyևŻ¥Y|ÅY½Z³Á€³YÄËÂ//‡Ä¿Zf//‡Á{€Œ]huZ^»Ö]€£ {ÕÂ//‡½ZËÂnÅZÀaÁ½Z³YÁM†¿Y€¨À¯ÕY‚³€]ž¿Z»į|¿{€¯‰Ô//eÁ |¿Â‹ªŒ»{ €Ì³»,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] …Y{įġ»Y{¶¸»½Z»Z//‡¶¯€Ì]{ÄËÁÃ|ÀËZ¼¿«¾//‡|a ÁY ,d‡YÃ{€¯€¨‡½Y€ÆeÄ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmcZ»Z¬»Z]Y|Ë{ÕY€]ÖeZÌÅ ևŻÄËÁ»Y{ÄmZy»Y€ËÁ|‹YZÌf//‡{«ÖmZy€¤YÖ¸Ÿ»Z] {€¯Y|Ë{ ½Â¿Z«Äf̼¯ĸ¼mYÄËÂ//‡cÓÂve¾Ë€yM½Â»Y€ÌaY|Ë{¾ËY{¾//̧€— |¿{€¯€œ¿µ{Z^eÁ³Ád¨³cY€§©€‹Á\·{Y,½Z³YÁM†¿Y€¨À¯,ևZ‡Y ¹ÁY|eÁġ½Y€v]ևŻ¶uÃYՀ̴Ìa{¾‡|aÕZʼnÔeYÖmZy Õ‡YÁ{€¯dËZ¼uŒ¯¾ËYևZ‡Y½Â¿Z«Äf̼¯ÕZÅd//ˆŒ¿ÕY‚³€] †¿Y€¨À¯{Ö]€£ÕZÅŒ¯ÄËÁÄ]ZÅŒ¯Öy€]d¯Z//Œ»¹|ŸY€´Ë{ …Á¹Z¬» {Âydˆ°‹½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§d‡Ż d‡Żdˆ°‹Ä]¾ËÁ{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡{Ä̇ÁºWY{Ã|ÀËZ¼¿¥Â¿ZÌ·ÁY¶ÌËZzÌ» Հj¯Y|uZŒ§d‡ŻÄ°‡€´Ë{ÕÁd¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§ d‡Y`»Y€e¥Y|ÅY¶»Z¯dˆ°‹,½Y€ËYÄ̸Ÿ YZ¯į|À¯Ö»¹ÔŸYÁ€£Z]Z°Ë€»Md‹Â¿ÖfÌËÂe{Ä^À‹Á¥Â¿ZÌ·ÁY,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÄ°‡ÕÁ®Ë¾ËYZ»Yd‡YÄf‹Y{½Y€ËY{Zf«Y€][€z»cY€ÌiZeՀj¯Y|uZŒ§ ¹ÔŸY¥Y|ÅY¶»Z¯dˆ°‹Äf^·YÁÖ¿Zˆ¿YÕZÅl¿ÁcÔ°Œ»,Ä°‡€´Ë{¥€—{Á‚§YÕÁ {Â]Ã|‹¹ÔŸY¾f´À‹YÁÕ‡Y`»Y€ed‡YÂy{\·Z«{įd‡Yd‡Ż¾ËYÃ|‹ d‡YÃ{Âydˆ°‹¶»Z¯˜]½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§YZ¯½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä] ZÆq‰Ôeįįd‡Y½|//ŒË€b‡Ä]ÁÖ·Zu{«`»Y€e|·Z¿Á{»d·Á{Ö¿ZËZaÕZŁÁ ÕY€]À¯Y~»‚Ì»ÕZaZ^mÓZ]Y½Y€Æedˆ¿YÂf¿`»Y€eZŒ§Á|¿Z»ÄnÌfÀÌ]½Y€ËYÄ̸ŸÁYÄ·Z‡ |¿ZŒ°]ÄË¿Ziª§YÂeÄ]Ö]ZÌf‡{ µZ‡Á{dŒÆ^Ë{YZ°Ë€»MÕÂƼm†ÌW dˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€]`»Y€eÖ¿Y€ËY|“{€^ÅY €Ë‚³Z¿Y½Y€ËYZe{€¯‰ÔeՀj¯Y|uZŒ§d‡Ż¾f§€³ŠÌa{Á¹Zm€]YkÁ€yZ]¶^« Ã|ÀËZ¼¿ZeÄf§€³ÄmZy€ËÁ«ÂXb¼a®ËZ»»Y‚Ì¿`»Y€eºÌe |À¯{ÂycZ^·Z˜»‰€Ë~aÄ] ž»Zn»{½Y€ËYÀÆq½{€¯‰Á|z»¥|ÅZ]YÖ¿YÁY€§‰ÔedÌÀ»YÕY‹{Œ¯¾ËY |¿{€^¿ÖËZmÄ]ÃYdËZÆ¿{Z»Y|Àfˆ]Z¯Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì] †ÌW«Ö¿ZuÁ¾ˆu»¹Ô‡ÓYdnuÃZ»½Z]MºfŒÅÁdˆÌ]Ä^À‹ZÆqÁ•Z^eY¾Ì¼Å{ €°§{Á€»YÁZeZ»į|ÀÀ°Ì»€°§Öy€]{€¯ZƛYd·Á{cZÌÅdˆŒ¿½Zˀm{ÕÂƼm Ä̸ŸZ°Ë€»Md·Á{¾ËYÕ{Zf«Y²ÀmįµZ‡YZ»€Ìy,ºÌfˆÅ¹{€»Ä̸Ÿ|Ë|Æež§{Áž§ ¹Zn¿YÕZʼnÔeÄnÌf¿ÁºË{Â]d€§{ZnËYÁ|Ë|ÆeÁºË€vež§µZ^¿{,|‹Z£M½Y€ËYd¸» Ö«ÔyYÁ֫¬u,ևŻÕZÅŠz]{Z°Ë€»Mįd‡YÃ{Â]¾ËYµZ‡ć¾ËY֗{Ã|‹ {Âydˆ°‹¶»Z¯cÄ] ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ Z°Ë€»MÖf]ZÌ¿²ÀmYÕYĿ¼¿¶]Z¯ÖfˆËÁ€eĸ¼u d‡Y½Zfˆ¿Z¤§Y{ Öf]ZÌ¿²ÀmYÕYĿ¼¿Y¶]Z¯{Á€»Yt^ÖfˆËÁ€eĸ¼uÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ÄmÂf»Y½MºÌ¬fˆ»dÌ·ÂXˆ»Á{€¯€¯}½Zfˆ¿Z¤§Y{Z°Ë€»MdˆËÁ€e½Z¿Z¼ÌaºÅcZ»Y|«YÁ dˆ¿Y{Œ¯¾ËY «Ã{Y\̘y|Ì ‡»,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Ä]d¯Y¾Ë|Àqd]ZYZ]•Z^eY{Ã|‹€ŒfÀ»Z^yYÃZ]{½YZ´¿€^yµY‡Ä]x//‡Za{ Ŀ³€Å,½Z»Œ¯cZ¨‡•ZÌuėÂv»Y֌z]Ä]d¯Y®Ëd]ZYĸ¼mY¶]Z¯€Æ‹ {€¯¹Â°v»,|Å|Ì»Y€«ĸ¼u{»YÖ»Zœ¿€Ì£¾¯Z»YÁ½Zfˆ¿Z¤§Y¹{€»įÖfˆËÁ€e¹Y|«Y ÖfˆËÁ€e¹Y|«Y¾ËY½ZÌ¿Z]€«Ã{Y¿ZyZÂy½Zfˆ¿Z¤§Y¹{€»Ád·Á{Z]Õ{|¼ÅY€]YZ]ÕÁ ĸv»ĸ¼mYÁ¶]Z¯€Æ‹¦¸fz»•Z¬¿Ä]ÕZmÁÖ°‹Â»ÖfˆËÁ€eĸ¼u{d¨³ ėÂv»Ä]d¯Y®Ë¶«Y|uĜv·¾ËYZeÃ|»M¶¼ŸÄ]ÕZÆ̇€]ª^—,€Æ‹¾ËY®ÌeZ¼¸bË{ cZˆÌ‡ZeÖy€]Ä]Ö˂mÕZÅ\̇M½MÄnÌf¿{įÃ{€¯d]ZY¶]Z¯{½Y€ËYcZ¨‡Ö¸yY{ µZu¾ÌŸ{{Y{Ä»Y{YÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d‡YÃ|‹{YÁcZ¨//‡cY‚ÌÆneÁ ĸ¼u¾ËYÃ{Y\̘y d‡YÃ|//Œ¿½Y€ËYcZ¨‡¶À‡€aÄmÂf»Հ˜ypÌÅÄ¿Zfz^//‹Ây €¯}½Zfˆ¿Z¤§Y{Z°Ë€»MdˆËÁ€e½Z¿Z¼ÌaºÅcZ»Y|«YÁÖf]ZÌ¿²ÀmYÕYĿ¼¿YÖfˆËÁ€e dˆ¿Y{Œ¯¾ËYÄmÂf»Y½MºÌ¬fˆ»dÌ·ÂXˆ»Á{€¯ ®Ë{įd§€³Y€«®‹Â»¥|ŽZfˆ¿Z¤§YdzfËZa¶]Z¯Á€»Yt^,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {Â]Ã|‹[Ze€a€Æ‹¥€—Ä]½MYÁZn]Zm€Æ‹¾ËY[€£{«¾°ˆ»ÄÌÆe»Ĭ˜À»{d¿YÁ ¾eÁÄfŒ¯Ö»Zœ¿€Ì£ćÖf¯YcÔ¼u¾ËY{įd‡YÄf¨³½Zfˆ¿Z¤§YÂ//Œ¯cYÁ Ä]Ö¼yÁÄfŒ¯lÀaµZ¬f¿YY½Zfˆ¿Z¤§Yd‹Y|Æ]cYÁZ»Y|¿YÃ|//‹Ö¼yºÅ€´Ë{ {"Ä¿Zy€Ìy",¶]Z¯€Æ‹‚¯€»"½Z¿Z¤§YÃ{"Ĭ˜À»{ZÅd¯Y {Y{€^y¶]Z¯ÕZŽZf//‡Z¼Ì] "cY|"ÃYZÆq{«Ö¸»Â̋M»Á"¿€Æ‹"{½Y€ËYcZ¨‡¶v»,¶]Z¯€Æ‹µZ¼//‹ Öf¯YcÔ¼u¾ËY{įd‹Â¿Ę]Y¾ËY{½Zfˆ¿Z¤§Y"t^dŒÅ"Ä»Z¿Á {€¯d]ZY ¶¯—Ä]į|¿YÄf‹Â¿ºÅž]ZÀ»Öy€] |¿YÃ|‹Ö¼yºÅ€´Ë{¾eÁÄfŒ¯€¨¿dŒÅ d‡YÃ{€¯|ÌWZeYd¯YZÆÀe½Zfˆ¿Z¤§Yd·Á{Z»Yd‡YÃ|‹[Ze€a¶]Z¯€Æ‹Ä]d¯Y Y¶]Z¯"Öy€r¸a"{Zn¨¿YÁ{ÁÖf¯YcÔ¼u¾ËYdÌ·ÂXˆ»ÖÅÁ€³ZËŽz‹½ÂÀ¯Ze d‡YÄf§€´¿Ã|Ɵ€] صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯¹ÔŸY½Y€ËY¥ZÀY©ZeYµÁY†ÌW\WZ¿ ½ZÀˀ§MZ¯Á|Ì·ÂeÖ»Zu,ՁÁZŒ¯®¿Z] ÕÁ€“cZ»|yÃ|ÀÀ¯ÄWYY¥ZÀYdÌ·Z §Ä»Y{Y ”uZ‡ºÌ¼eÖ·ZŸÕZÅÄf̼¯{¥ZÀYÃ|ÀËZ¼¿½YÂÀŸ Ä »ZmcYZœf¿YÁcÔ°//Œ»µZ¬f¿YÄÀÌ»ÃY¼ÅÁÄf//‹Y{ ÃÁ€³{¶£ZŒ»c¾ÌÌ eY~· {Z‡Ö»ºÅY€§Y¥ZÀY dËZŸZ]¾ÌÀr¼ÅÁ¥ZÀYcZœ¿Ás€—Z]¦¸fz»ÕZ//Å ÕZÅÄ̏ÂeÄ]ÄmÂeÁ½Z»{Ád//‹Y|Æ]cYÁcZœuÔ» Ö´fˆ]YÁÄ]ÄmÂeZ]d‡YÖÀf¨³ {‹Ö»¾ÌÌ e½Z//ŒËYÖÀ§ ÕY€]¹ÓÕZÅÖ¿‚ËY¶£Z//Œ»Öy€]Á{Ö¨ÀÕZÅÄf//‡ d‡Y¹Zn¿YµZu{ZÅÄf‡YÕ{Y| edÌ·Z §Ân»Á| Á{•Z¬¿Z]\‡ZÀf»Á{ZË®ËÖ¸¤‹ÕZÅÃÁ€³{|¿YÂf]Ze {€Ì³Y€«Ön¿Z¿ ®Ë½YÂÀŸÄ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Äˀ°//‹ €‡Y€‡{YÕZÌ//ˆ]cԔ »ÄfyZÀ//‹Z¿֟Z¼fmY½Y€v] Y{€¯¹ÔŸY,dˆÌ¿Z»Œ¯Ä]Žfz»ÁÃ{€¯Ã{ZnËY½ZÆm Ã|Ë|a¾ËYZ]ÄÆmY»{¥ZÀYÁ€»YÄ]ZeÄf‹~³µZ‡|À¨‡Y ÕZÅ\̇MÁÁ€]ÁÕZÌ//ˆ]Õ{Zf«YÕZÅŠ·ZqZ]Âƛ¿ ¹ÓÕZÅdËZ¼u|À»ZÌ¿Á|¿YÃ|‹¶¼vf»YՀË~aZ¿½Y€^m Ö³{Œz]€Ìœ¿½Z//ŒfÌ·Z §ÕZmÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯dÆm d ¿Z¼»,֟Z¼fmY¾Ì»Ze¹Zœ¿{ÕYļÌ]ÕZŦ̨zeÖeZÌ·Z» ÕY€]¹ÓZ//^fŸYŽÌzeÁZÅ®q½{Âyd//Œ³€]Y |ÀfˆÅÄÀˆv·Y‘€«ÕZŹYÁcÔÌƈe ±‚]cZn¿ZyZ¯YՁÁZŒ¯®¿Z]Õ{Z̸̻dËZ¼u ÖËY~£dÌÀ»YYdËZ¼uÕZf‡Y{€e€]|¿€] YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com c{Ze|‹|ÅYÂyՀ̴ÌaÕY|¿Zf//‡YªË€—Y\eY€» {{€³¹ÔŸYÖ¸»{Zf‡Ä]¹Á‚· Ä]½Y€ËY¥ZÀY©Z//eY†ÌWÄ¿Zfz^//‹Ây{€¯tˀeÕÁ ZÅָ̘ edËZŸ€]cZœ¿ÁªÌ«{ÕY€mYÂy{–]€Ë} Ád‡YÃ|»M¶¼ŸÄ]Ö¨À¶£ZŒ»dÌ·Z §ÕZÅdË{Á|v»Á ºË‹Á€]Á֏ZydË{Á|v»Z]s€—ÕY€mY֗{Är¿ZÀq dˀË|»ž»Zms€—d¨³½Y€ËY¥ZÀY©ZeYµÁY†ÌW\WZ¿ Z]\‡ZÀf»ÁZŀƋÕZ̧Y€¤m€]ÖÀf^»ZÅdË{Á|v»|À¼‹ÂÅ ÁÖn¿Z¿,{ÕZÅÃÁ€³\·Z£{|ËÁ¯…Á€ËÁÂÌ//‹ Œ¯€‡Y€‡{®ËÃÁ€³¶£ZŒ»Ád‡YÃ|‹¾ËÁ|e‚»€« |ÀfˆÅdÌ·Z §Ä]Zn» Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaZ]´f¨³{Äˀ°//‹|¼v»¾Ë|·YµÔm Ö¨À¶£ZŒ»dÌ·Z §¾f//ˆ¿Y{ÕÁ€“Z],½Y€ËY¥ZÀY©ZeY {Ä¿YÁÕZŁZÌ¿ž§ÁcZ»|yÂ¿Ę//‡YÁÄ]®ËÃÁ€³ |À¼‹ÂÅdˀË|»ž»Zms€—Á€‹Z£MZ]{€¯ZƛYÄ »Zm ÁdÌ «Â»Z]\‡ZÀf»Á ÕZÅÃÁ€³€ËZ//‡ZÅdË{Á|v» ¾Ì¿Y«Հj¯Y|udËZŸÄ]¹‚¸»ZŽZf‡YÁZŀƋÕZ̧Y€¤m Á|ÀfˆÅZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡€ÌyYcZ]»{Ã|‹¹ÔŸY {Ây€]½Â¿Z«ª]Z˜»cZ]»dËZŸ¹|ŸÁZÀf»Yc{ |‹|ÅYÂy {| f»cZ//ˆ¸mÖa{{€¯ZƛY½Ô̳¥ZÀY©ZeY†ÌW ’˨eÄ]ÄmÂeZ]½YY|¿Zf//‡YÁ½YY|¿Z»€§,½YY|//Œz]Z] ÕZÅÄË{ZveYZ]¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZÅÕY|¿Zf//‡YÄ]cYZÌfyY |‹|̯ZecZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂuY¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z]{ {Y{wÕZmµZ‡dˆz¿ÄÅZ»d¨Å{ ¾°ˆ»®¿Z]Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yd̨̯ÁdŸ€‡ŠËY‚§Y d§ZËŠÅZ¯|{Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁÖ¿Á‰Y ‘YŸ½|‹Ö°Ì¿Á€f°·Yhv]ETCÂ“»Ä ‡Âe½M€]ÃÁԟ Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅ|ÀËY€§€]€fŒÌ]cZœ¿µZ¼ŸY,Â//Œ¯ÖÅY{YM Õ”u€Ì£ÕZÅdÌ·Z §ՁZ‡|À¼¿YÂehuZ^»Ä]€fŒÌ]{ÁÁ,®¿Z] ÕZÅdˀË|»€ËZ‡Z]€f//ŒÌ]¶»Z e¾ÌÀr¼ÅÁ®¿Z]Ö°Ì¿Á€f°·YÁ |̯Ze{»ÁÃZ‹Y{»cZŸÂ“»,¾°ˆ»®¿Z]ğ¼n»{µZ § {Â]®¿Z]ITÁÂuY|Ë{Z]{¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Õ‡Y cÁ€“€]¾ÌÀr¼Å¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ÕÁMž¼mÁÖ°¿Z]‚¯€¼f»ºf//ˆÌ‡{d̨̯ÁdŸ€‡ŠËY‚§Y {€¯|̯ZeÖ¼Ë|«Ö°¿Z]ÕZźfˆÌ‡ ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§»Y€Ë|»µ{€Ì‹½Z‡Z‡|Ë{Z]¾ËYÄ̋Zu{ ZÅdË»Z»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋–ËY€‹{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]cZ—Z^eY ¾°//ˆ»®¿Z]cZŸÔ—YÕÁZÀ§|uYÁÕZ//ÅdÌ·Z §Á¦//ËZ›Á, ®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»”ud¨³,d//‡YÃ|‹€e¾Ì´À‡Á€eÃ{€fˆ³ µZu{½YÂe¹Z¼eZ]ÁÂu¾ËY½ZÀ¯Z¯į֘ËY€‹¾ÌÀq{¾°ˆ» ½Ô£Z‹{Â̴¿Y{ZnËYÁ†¨¿Ä]{Z¼fŸY֟¿|ÀfˆÅÖ¿Z‡d»|y Ö§€´‹€ÌiZe½Z//ŒËY”uZ]‚Ì¿Á€»YÁ|À¯Ö»{ZnËYŠz]¾ËY |‹{ZnËYcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂu½ZÀ¯Z¯֌z]|Ì»YÁÄÌuÁ{ {ÂyŠz]Ճ€¿Y”uZ]¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ €^Z]¾°ˆ»®¿Z]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§»YdˀË|»{ ¾ËYÕZÅdÌ·Z §ÁcÔ°Œ»Á¶WZˆ»½Zˀm{®Ë{‚¿YÁĸÂuÁ ¾ËY{¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»{€¯½ZŒ¿€—Zyd§€³Y€«Šz] |ÀqÕY€mYÕY€]¹ÓÕZÅՀ̴ÌaÁ€Ì]Y|e¹Zn¿YdÌ·ÂXˆ»|Ë{Z] {€¯µÂv»½ZÀ¯Z¯Ä]YºÆ»dË»Z» ÁcZŸÔ—YÕÁZ//À§»Yd//ˀË|»Y|Ë{Z]{½ZËZ//‹€//f¯{ cZ»|yd̨̯ÁdŸ€//‡ŠËY‚§Y€]|̯Ze€//]ÃÁԟ,cZ—Z^eY ÕZÅdË»Z»,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ÃÁ{{¾°ˆ»®¿Z]Ö°Ì¿Á€f°·Y {€¯¾ÌÌ eÁÂu¾ËY½ZÀ¯Z¯ÕY€]Õ|Ë|m ,½ZËZ‹{¼v»,ZÀ^ÌÅ ¾°ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZaZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÕÁZÀ§»YdˀË|»YÃ{€‡|Ë{Z]{¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Ä¿Zf‡Á{ÁŠz]|Ì»Y”uZ]¾°ˆ»®¿Z]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y d¨³Ád^v½ZÀ¯Z¯¹Z¼eZ]Šz]¾ËY½ZÀ¯Z¯ž¼m{{Â//y Á¶WZˆ»ÁÁÂu¾ËYÕZÅdÌ·Z §½Zˀm{®Ë{‚¿YÁ|¿{€¯³Á d§€³Y€«{Âm»cÔ°Œ» ÕÁZÀ§½Z¼eZa{Y|Ë{Z]{½ZËZ//‹€f¯{‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ÕYħ€u¶WZˆ»YÔ—Y¾¼“¾°ˆ»®¿Z]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y ÁՀ̴ÌaœÀ»Ä]¹ÓcYÂf//‡{Šz]¾ËY{¶£Z‹½ZÀ¯Z¯ {¾ÌÀr¼ÅÕÁ {€¯{ZYÄÀÌ»¾ËY{{Âm»cÔ°//Œ»ž§ {ÁÂu¾ËY½ÓÁˆ»Z]įÖ¸¨»Ä//ˆ¸m{|Ë{Z]¾ËY½Zˀm Ä»Y{Y€],d‹Y{®¿Z]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂuÕZÅÄ»Z¿€]Ây cZŸÂ“»¶§Á¶uÁIT¶WZˆ»¦¸fz»և€]ÁcZˆ¸m¾ËY {€¯|̯Ze–]Õ} ÕZÅÁÂuŠËY‚§Y,ZÅdÌ·Z §¹Zn¿Y{d̨̯ÁdŸ€//‡ŠËY‚§Y ½ZˀfŒ»Ä]Ö¿Z‡d»|y{Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅY‚]YÄ ‡Âe,ÖeZœ¿ ®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»į{Â]ÖËZÅdË»Z»Y֌z]ZÅ|ÀËY€§ÖÀÌ]Z]Á ÁÂu½ZÀ¯Z¯Õ‡YZŽM¹Zn¿YÄ]d^ˆ¿|Ë{Z]¾ËY{¾°//ˆ» {Y{Y€«|̯Ze{»cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ ¾ËYcY{YÁ|Å{Ö»½ZŒ¿Äf‹~³µZ‡Ä]Z//Œ»ÃÁ{{c} ֋Y™Zv·Ä]ÁÕ|{|//‹Ö¿Á™Zv·Ä]µÂv» d‡YÃ{€¯Ä]€neYÕ|{|‹ ÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËµZ//ˆ»YÄÅZ»d¨Å{-d‡YÖÀf¨³ Ó{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ//]Âm¾e Á½Â̸̻®ËcY{YÁZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ|‹Â//Œ¯{YÁ Á½Â̸̻‰YÄ]µÂv»¾ËYÖÀeÁY‚Å Õ|{Ö¨À»Ö¿Á|‹Äf‹~³Ä]ZŒ»ÃÁ{{Ó{Y‚Å |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{Ö¨À»֋Y|‹Á ¾eÁY‚Å-‰Y‚³¾ËY{€œ¿{»Ö¿Z»ÁZ//]{ {YÁÓ{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]ZˇÄ·ZnÀ¯ Á½Â̸̻®ËcY{YÁZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ|‹Â//Œ¯ Á½Â̸̻‰YÄ//]ZËÂ//‡Ä·ZnÀ¯ÖÀeÁY‚Å |‹Ö¿Á™Zv·Ä]Äf//‹~³µZ‡Ä]Z//Œ»ÃÁ{{Ó{Y‚Å Õ|{Ö¨À»|‹Ö//‹Y™Zv·Ä]ÁÕ|{Ö¨À» |Å{Ö»½ZŒ¿Y ÁY‚ŵZˆ»YÖËY|f]YÄÅZ»d¨Å{-d//‡Y€¯}Ä]¹Ó Ó{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]ZˇÄ¿Y{¾e Á½Â̸̻®ËcY{YÁZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ|‹Â//Œ¯{YÁ Á½Â̸̻‰YÄ]µÂv»¾ËYÖÀeÁY‚Å ™Zv·Ä]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{µÂv»¾ËYÕÓ{Y‚Å Ö¨À»|‹֋Y™Zv·Ä]ÁÕ|{Ö¨À»|‹Ö¿Á |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿¾e½Â̸̻ YŠÌ]µZ//ˆ»YÄÅZ»d¨Å{ YŠÌ]cY{YÁZ]Ä//ˆËZ¬»{įd‡YÃ|‹Â//Œ¯{YÁ Ö¿ÁŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{¹Ô«Y¾ËYÖÀe½Â̸̻ |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{ ÄË{ZveYֻ¼Ÿ–//]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] Â¼n»‰Y,Y|¿ÁY½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁ Á{Z̸̻Á{ÕZn·Z‡ÄÅZ»d¨Å{Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁ Z]Ä//ˆËZ¬»{įd//‡YÓ{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻ cY{YÁÕÓ{Y‚ÅÁ½Â//̸̻Á{Z̸̻Á{‰Y Õ|{ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ |Å{Ö»½ZŒ¿Y Á½Â̸̻ÕZmµZ‡ÄÅZ»d¨Å{-d//‡Y€¯}Ä]¹Ó {įd‡YÃ|‹Â//Œ¯{YÁÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿¾eÁY‚Å ÕZÅÃ{ZÆ¿ÖÀeÁY‚ÅÁ½Â̸̻cY{YÁZ]ĈËZ¬» YÕ|{Ö¿ÁŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{Ö»Y{ |Å{Ö»½ZŒ¿ lÀaÕZn·Z‡ÖËY|f]YÄÅZ»d¨Å֗,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] Á{Z̸̻®Ë‰YÄ]c}¾eÁY‚//ÅÁ½Â̸̻ d‡YÃ|‹Â//Œ¯{YÁÓ{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻ ÖÀeÁY‚ÅÁ½Â̸̻ZÆqcY{YÁZ]Z»M¾ËYĈËZ¬» ÕÓ{Y‚ÅÁ½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë‰YÄ//]c} Á®ÌeZ»ÂeY€Ì£—Ä]ÁÕZÅÄÅ{{Œ¯{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Ö¿ÁZ¯Z»d À Ä]Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Á½Y€´f ÀY€¨¿|ÀqdËZ¼uZ]µZ‡{ÁÕY~³ÄËZaÖfÀ‡ ¥€»Ä¿Y€‡ÁÁ€»Y |‹†Ì‡ZeÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯®^‡Ä],Z¯{Ây¹Z¼ed Àc YŠÌ]Õ|‹Äf‹~³µZ‡Ã{{įd//‡Y¹€³Â¸Ì¯Ä]®Ë{‚¿Â//Œ¯{Ö¿ÁZ¯Z» ,d̨̯Á|Ì·Âe½Y‚Ì»ŠËY‚§YÁŠz]¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§YZ] d‡YÄf‹Y{|{ Ö¸yY{ÕZÅYZ]ºÆ‡|{€“ZuµZu{ {€¯Y|ÌaÖ¿ZËZ‹ŠËY‚§YY~£Â¿¾ËY¥€» Z]ՁÁZŒ¯®¿Z]Ád‡Y½ÁZ¯Z»ĸ¼mYd À¾ËYµÁY|¿€]Ã{d‡{{½Y€ËYÕZf‡Za cÔÌƈeÕZ˜ŸYZ],µZ¤f‹YÁ|Ì·Âe,ÕY~³ÄËZ»€‡{{ÂyÖfËZ¼uÕZÅd‡ŻµZ¼ŸY d‡YÄf‹Y{€]Œ¯ÖËY~£dÌÀ»YYdËZ¼u{Հ´Ë{¹Z³,½ÁZ¯Z»d¯€‹Ä]Õ{Z̸̻ ÕZ˜ŸYZ]®¿Z]¾ËY,ՁÁZ//Œ¯®¿Z]¶¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÁÂ˽Â̸̻¢¸^»Ä]ՁYÄ·YÂu¦¬‡ÁµZË{Z̸̻¢¸^»Ä]Ö·ZËcÔÌƈe Հi»Š¬¿,½ÁZ¯Z»Õ|Ì·Âe|uYÁdÌ·Z §ÕY€]Ö°¿Z]Ä»Z¿d¿Z¼“Y¿YÁ|¾ÌÀr¼Å d‡YÄf‹Y{¹{€»ÖËY~£dÌÀ»YYd¿Z̏Á|Ì·ÂeYdËZ¼u{ Õ“½Z‡Y€y½Zf‡YÖ¿ÁZ eÕZÅd¯€‹¶°Œ»¶uÁև€] ½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»”uZ] cÔ°Œ»Ád§€ŒÌa½Zˀm{Õ“½Z‡Y€y½Zf‡YÄ]€¨‡Z]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d§€³Y€«½Zf//‡Y¾ËYÖ¿ÁZ eÕZÅs€—ÁZÅÃÁ€aÖy€] ½Z‡Y€y½Zf‡YÄ]€¨‡½Zˀm{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»½ZË|Æ»×Ydnu,½ÁZ eÄ ‡Âe ֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁ½ÁZ e½ÁZ »ՀÌ^¯€f¯{”uZ]ÕYĈ¸m{Õ“ ÕZÅd¯€‹cÔ°Œ»և€]Ä]Õ“½Z‡Y€yÖ¿ÁZ eÕZÅd¯€‹½Z³|ÀËZ¼¿Á½Zf‡Y¾ËY Y‚³€]½Zf‡Y֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e¶¯ÃY{Y¶v»{įĈ¸m¾ËY{ dyY{€aÖ¿ÁZ e ®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Á|ÀfyY{€a{ÂycÔ°Œ»½ZÌ]Ä]½Zf‡YÖ¿ÁZ eÕZÅd¯€‹YÖy€],|‹ ÁÂu{®¿Z]‚¯€¼eŠËY‚§YYcÔ°Œ»¾ËYž§ÕY€]ÖËZÅZ°ÅYÄWYY¾¼“½ÁZ eÄ ‡Âe d¯€‹,Ö°Ìf‡ÔacӐv»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹ {Y{€^yÕ“½Z//‡Y€yÕZÅÖ¿ÁZ e ÖËZÅÃÁ€aĸ¼mY|ƌ»€¼Ì¸aÖ¿ÁZ ed¯€‹Á|ƌ»…Âe®Ë‚̧ÃZ´¿Y½ZÌÀ]Š¿Y{Ö¿ÁZ e ®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»¾ÌÀr¼Å€¨‡¾ËYÄ»Y{Y{ |¿{€¯|Ë{Z]ZŽMYÃY€¼ÅcPÌÅÁ½ZË|Æ»į{Â] Á½Z¿MZ]€œ¿µ{Z^eÁhv]Ä]½Z¼Ë€§½Zf‡€Æ‹½Y€´¿ÁZ e½ZÌ»{”u¾¼“½ÁZ eÄ ‡Âe dyY{€aÕ{Zf«Y½ÓZ §¾ËYÕÁY€§cÔ°Œ»¶uÕZÅZ°ÅYև€] €e€]€Ë|»Äb‡®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌW |‹Œ¯ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁÁÂu{ ֻ¼Ÿ–]YÁÕZžˀe€]ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å|¨Å€e€]€Ë|»Äb//‡®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌW ¾Ì¼Å{‚¿Z‹½YÁY{dXÌÅÕO…Z//‡Y€]Äb‡®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y |//‹Â//Œ¯ \ˆ¯Ä]ª§Â»½Y€ËYֻ¼Ÿ–]YÁÕZžˀe€]ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å|¨ÅÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]¹ÂˁÂb¼‡ ֻ¼Ÿ–]YÁÁŠz]€iYֻ¼Ÿ–]YÁÄËÁ½ZŒ¿,Œ¯ֻ¼Ÿ–]YÁ€e€]€Ë|»½YÂÀŸć ,Äb‡®¿Z]Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |‹ՁZn»Á®Ì¿Á€f°·YcZ—Z^eYÄf‹{€e€] {½Y€ËYֻ¼Ÿ–]YÁÕZžˀe€]ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å|¨ÅÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]¹ÂˁÂb¼‡¾Ì¼Å{‚¿Z‹ cY€ÌiPeև€]Â“»Z]ÖmZyÁÖ¿Y€ËYÄfˆm€]|ÌeZ‡YÁ¾Ìzf»”uZ]µZ‡ YÁY‚³€]ÃZ»½Z]MÁÕZŁÁÖ//—֗Z^eYÕZÅdÌ·Z §Áֻ¼Ÿ–]YÁ€]Z¿Á€¯ ,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Ä]ÄmÂeZ]¹ÂˁÂb¼‡¾ËY |‹€Ë|¬eŒ¯ֻ¼Ÿ–]YÁÕZžˀe€] |¿|‹cŸ{ÄÌ»ZffyYº‡Y€»{€e€]ÕZÅd¯€‹ÁZŽZ»Z‡ZÆÀeÁY‚³€]ՁZn»cÄ] cÄ]½Y€ËYY€¨¿ÁŒ¯Yֻ¼Ÿ–]YÁÖ¿ZÆm¾¼n¿YLZ”ŸYY€¨¿Á †ÌWÕ|À°‡YZ“€»Ô£‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |¿{€¯d¯€‹¹ÂˁÂb¼‡¾ËY{ՁZn» €iR»cZ¬Ì§Âe¶Ì·{Ä]ÃYÂÀŒm½YÁY{dXÌÅÕO…Z‡Y€]Äb‡®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y Ö¼¯Ä ‡Âe{¹Z¼fÅYÁÄf//ˆËZ‹֗Z^eY¹Zœ¿ÖuY€—,ֻ¼Ÿ–]YÁdˀË|»½YÁ{{ Yֻ¼Ÿ–]YÁ€e€]€Ë|»…Zb‡s·,Äb//‡®¿Z]{ֻ¼Ÿ–]YÁÕZÅdÌ·Z §̯֨Á {€¯d§ZË{ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ½ÓZ §¾Ë€e€]Ä]Ճ€¿YÖ¸»ÂËZmÕZ˜ŸY ÃZ´ŒËZ¼¿Á†¿Y€¨À¯¾Ì¼nÀaÕÂƼmd//‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »dËZ¼uZ] |ÅYÂyY‚³€]¾ËÔ¿McÄ]€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÖ¸»ÂËZm¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì] d¿ÁZ »Ճ€¿YÁ[MÁÂuÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡dËZ¼uZ],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |//‹ ¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿Á†¿Y€¨À¯¾Ì¼nÀa,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÕZÆ˃€¿YÄ ‡Âe{ÁŠÌaÕZÆŒ·Zqև€]¥|ÅZ]€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÖ¸»ÂËZm Z¿Á€¯½YÁ{{ÁÂu¾ËYZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]ÕY€]ÖËZÅZ°ÅYÄWYYÁ€Ë~a|Ë|ne ÕZÆÆ»Z¿€]YÖ°Ë {‹Ö»Y‚³€]¾ËÔ¿McÄ]ÕZmÃZ»}MÁ{,ºË€veÁ ÕÁZÀ§ÕZÅd¯€‹ d‡Y€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿YÖ¸»ÂËZmÕZ˜ŸY,†¿Y€¨À¯¾ËYÖ¸Y {ÕYÄ¿YÁM¿և|ÀÆ»cZ»|yZË|¿Â‹ÁÂu¾ËY{€e€]ÕZÅÃÁ€aÄWYYÄ]ª§Â»į ,ÁZÀ§½ÓZ § |‹|ÀÅYÂyÂËZm¾ËYÃ|¿€],|ÀÀ¯ē€Ÿ€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂu Ä̸¯ÁÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅÄfˆÅ,ZÅ_ZeZf‡Y,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹,©ÔyÁ¹€¿žËZÀ {Y|ËÁ¾ËY{½Z³|ÀÀ¯d¯€//‹ĸ¼mY€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂuÄ]½Y|À»īԟ {‚Ì¿ZÅÕY{€Æ‹Á©€]ÕZÅd¯€‹|À¿Z»ÕY{€]ÀÆ]ÕZŽZ»Z‡¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÅ €Ë¾‡Z]½YÂm€e€]€´ŒÅÁ„aÄ]‚Ì¿ՂËYÂm d§ZË|ÀÅYÂy”uÄ¿ÓZ‡{Y|ËÁ¾ËY |‹|ÅYÂyLZ˜ŸY{Y|ËÁ¾ËY{\zfÀ»Y~³€ÌiZeÖ¼¸Ÿd̐z‹ÁµZ‡ ½Y€Æe¥Y€—Y{Ä¿Zyd¼Ì«ŠÅZ¯ {ZÅw€¿ÁÄf§€³Y€//«{¯dÌ “Á{½Y€Æe¥Y€—YÕZŀÆ//‹{¾°//ˆ»YZ] ‰Y‚³Ä] d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{Ze¾Ì]d‹|¯ZaÁ{€´fŒÅ,†Ë{€aÕZŀƋ {€¯d§YÕY|¬»dzfËZaYdÌ ^eÄ]½Y€Æe¥Y€—YÕZŀƋ{¾°ˆ»d¼Ì«,ZÀˆËY Á†Ë{€a|Ë|mÕZŀƋ{Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅw€¿|Å{Ö»½Z//Œ¿Ö¿Y|Ì»ÕZÅև€] Ã|‹{Zˆ¯cÔ»Z »‚Ì¿d‹|¯Za€Æ‹{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{Ze{€´fŒÅ {Á|uÃ|‹{ZˀƋć€Å{µZu¾ÌŸ{ d//ˆÌ¿Հ^y[}Z¯ÕZÅw€¿Y€´Ë{Á ¹Zn¿YÄ]Ö¸ËZ¼eÁÃ{€¯ÖÀ̌¿\¬Ÿ½YY|ˀy|{{Á|uÁ½Z³|À‹Á€§Yּ̿ cZ¿ZnÌÅ€´Ë{Õ‡Y d‡YÃ|‹|¯Y‰Á€§Á|ˀy™Zv·¾Ì¼ÅÄ] |¿Y|¿ĸ»Z » |¿ZÅ{Zf§YÂaZ°eÄ]‰Á€§ÕY€]½ÓÓ{Öy€]ÁÄf‹Y~³€ÌiZeÃ|ÀËMYd‹Y{€]{ևŻ ºŒq|¿Y{Ö //‡Á|ÀÀ°Ì»ÕY{{ÂyYZ]Ö «YÁdÌ “ÁÄËYYY½ÓÓ{Öy€]Äf^·Y |Å{Ö»½ZŒ¿¾°ˆ»ē€ŸŠËY‚§Y{ÂmÁ¾ËYZ] |ÀÅ{½ZŒ¿Ö//ŒËY‚§YYÃ|ÀËMY|¿Y ­Ô»Y½YÁZŒ»YÖ°Ë {Y{{ÂmÁÁŠÌaª§Y{d¼Ì«ŠÅZ¯Ä]d^ˆ¿ÖËZÅÖ¿Y€´¿ {Á|u¶^«Äf¨ÅÁ{ZeįÖËZÅ|uYÁd¼Ì«d¨³ZÀˆËYÄ]{€´fŒÅ|Ë|m€Æ‹{ Öy€]Äf^·Y dˆÌ¿Y|ˀyZ»YÃ|̇½Z»Âe½Â̸̻Ä]|‹Ö»ÄfyÁ€§½Z»Âe½Â̸̻ ĸnŸ‰Á€§ÕY€]€´Ë{Õ{Y| eZ»Y|¿Y|¿‰Á€§ÕY€]Ö¸ËZ¼e–ËY€‹¾ËY{ºÅ½Z°·Z» d‡Y½YY|ˀyž¨¿Ä]YZ]Ö¸¯dÌ “Á |¿Y{ ºÅ{YÁ{d·Á{½ZËZaZe[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈e |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä] |uYÁd//‹Â¿֟Z¼fmYÕZÅÄv¨YÖ°Ë{Á€//Ì¿€ËÁÕZ¨]MÁ[M½ÁZ// » Ä] |Ì//‡|ÅYÂyÕY{€]ÀÆ]Ä]«|Ì»YÁ€Ì]|e»d·Á{½ZËZaZe[ԓZ§Ä//¿ZyĄ̈e ÃZ]{d‹Â¿{Ây¹Y€³Zf//ˆÀËYÄv¨{«Öˆ»ZyÃ{YÖ¬eº//‡Z«»,Z¿€ËY‰Y‚³ Ã|‹¹Zn¿YÕYĜuÔ»¶]Z«ÕZÅd§€ŒÌaZŀƋ{[ԓZ§ÕZÅÄ¿ZyĄ̈edyZ‡ {ÂmÁZŀƋ{[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈eZÆq–¬§[Ô¬¿YÕY|f]Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡Y |Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{½M|uYÁįÃ|̇|uYÁÄ]½ÂÀ¯YįÖ·Zu{,d‹Y{ ,ZÆ¿M€]ÃÁԟd‹Â¿½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|‹ÄfyZ‡ ÕY{€]ÀÆ]ºÅ{YÁ{d·Á{½ZËZaZeįd‡YÄ»Z¿€]{‚Ì¿€´Ë|Æ¿ZyĄ̈e|uYÁ į€f»Â¸Ì¯Y‚Åd¨ÅÄ]®Ë{‚¿½Y€Æe€Æ‹{{Á‚§Yֈ»ZyÃ{YÖ¬e |‹|ÅYÂy |ÀÀ¯Ö»‰Ôe½YZ°¼Å{€¯ÃZ“YÕÁ d‡YÃ|‹ÖËY€mY,d‡Y[ԓZ§Ä°^‹|{ [ÂÀm{‚Ì¿Á{\ °»€f»ḑ€›Z]½Y€Æe[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈e¾Ë€f³‚]Ze ÀË|»cZÌņÌË |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ//ˆ»Y½ZËZaZeÄ»Z¿€]Y€e{ÁÃZ»½Y€Æe Y€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻Á{Ä¿ZyĄ̈e¾ËYd‹Â¿½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€‹ ÕY€]ÕY{€Æ‹ZÌfyY{½M[ZˆaY֌z]Á|Å{Ö»Š‹ÂaY½Y€Æe€Æ‹dÌ ¼m d§€³|ÅYÂyY€«‚^‡ÕZ”§ÕZÌ]M Zn»€Ì£ÕZŁZ‡ÁdyZ‡€]†¸n»cZœ¿dˬe sԏYs€—cZ̸¯\ːeYֻԇYÕY‹†¸n»¶Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ €^yZŁZ‡ÁdyZ‡€]†¸n»cZœ¿dˬe¥|ÅZ]ZÅÕY{€Æ‹½Â¿Z«Ã{Z» sԏYs€—cZ̸¯\ːe€^y¹ÔŸYZ],d¸»Ä¿ZyZ]³Ád¨³{,½Zˀ”yÖ¸Ÿ {Y{ ½YÂÀŸÄ]Äf‹~³Äf¨Åd¨³†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯{ZÅÕY{€Æ‹½Â¿Z«Ã{Z» tˀŒeY†aÁºf§ZË”u†¸n»½Y€¼Ÿ½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ä//ˆ¸m{s€—¾ËYsY€— ÕZÅÀ^eÁ[»ZÅÕY{€Æ//‹Ö¸ §½Â¿Z«Ã{Z»sԏYcZËÁ€“ ÕZÅcÁ€“Á–ËY€‹…Z‡Y€]įµZ//‡{[Ô¬¿Y¹€fv»ÕY‹ÖuԏY ½{Y{½Z»Z‡ÕY€]{Âm»½Â¿Z«į¹{€¯|̯Ze,d‡YÃ|‹\ːeֻԇY[Ô¬¿YÄÌ·ÁY ÕZÅZÀ]gY|uYÕY€]Ân»Á|¹|ŸY֋Z¿Zn»€Ì£ÕZŁZ‡ÁdyZ‡dÌ “ÁÄ] ½M{Ã|‹gY|uYÕZŽZ¼fyZ‡cZ¨¸zeÄ]Ö³|̇¾ÌÀr¼ÅÁ¾°//ˆ»|«Z§{Y€§Y ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€ÌaYµZ‡YŠÌ]d‹~³Y†aįd‡YÃ|‹[»ž˜¬» ÕZÅZÀ]gY|uYÁ’Ì ^eYՀ//̳¸mÁ½Â¿Z«d̼¯Zu¶YÕY€//mYcÁ€“Á {Y{c€ËZ¤»ֻ¼Ÿ©Â¬u|ŸY«ÁÕZ¼ »ÁՁZ‡€Æ‹µÂYZ]Z0 ‡Z‡YįZn»€Ì£ ÕY{Y{Zˆ§YՀ̳¸mÕZf‡Y{¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{Y{¿¶Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ Ã{Z»ÕZÅÀ^e{cY€¬»’¬¿µZ^«{Ö¿Z¼fyZ‡¦¸zeÕZÅļˀm~yYÁ cZ¨¸zeª¬veÄ]ZÅÕY{€Æ‹Á¾Ë€›Z¿,¾Ì°·Z»ªËŒecZ^m»įÕY{€Æ‹½Â¿Z« {\‡ZÀ»d̸]Z«Yd‡YÃ{€¯ºÅY€§YÄ¿YÁ€a¦·Zz»ZËÁÄ¿YÁ€a½Á|]Ö¿Z¼fyZ//‡ dˆÌ¿Y{Ây€]Ö¿Z¼fyZ‡cZ¨¸zeÁZn»€Ì£ÕZŁZ‡ÁdyZ‡YՀ̴ŒÌadÆm |Ë|ms€—ÄWYYÕZmÄ]¾°ˆ»ÖÅ|¿Z»Z‡½Â¿Z«sԏY ½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ įd‡Y¾ËY¾»€œ¿{Y{Ä»Y{Y |ÀÅYÂz]½Z³|ÀËZ¼¿Ä°ÀËYÕZmÄ] ¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆm½YÂÀŸZ]Öu€— Yd‡{¾ËYYÖËZÅs€—Z˾°ˆ» €fÆ],|ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{ ÖÅ|¿Z»Z‡½Â¿Z«Ž«Y¿d‡Y |ÀÀ¯¥€—€]¾°ˆ»ÁÂu{Y d·Á{€yYÁY{Äf^·Y{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ¹Z¬»{dËZÆ¿{Á|¿{Â]Ã|̇ºÅÄf°¿¾ËYÄ]{Y„¿Õ|¼uY ÃÂ^¿Y¾¼n¿Yį{Â]Ã{Y{Âf‡{½Z»½M¾°ˆ»ÕY‹d‡ZË ÕY‹cZˆ¸m{ZÅÃÁ€aÖËY€mYÖ·Âf»½YÂÀŸÄ]Y½YZ‡ |ÀÀ¯cŸ{¾°ˆ» ½Â¿Z«įd//‡Y¾ËY¾»|̯ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]dmZuÂa d‡YŒ¯{Ö«€f»Á¥Z¨‹Ô»Z¯½Â¿Z«®Ë,ÖÅ|¿Z»Z//‡ ¾°ˆ»|Ì·ÂeÄ]¹Y|«Y½Mª]Z˜»Á¥€—€]Y½MŽ«Y¿|ËZ]Á Z¯,{Â//‹ÄWYYÕ|Ë|ms€—½ÓYį¾ËY{€¯ZƛY,|//ÀÀ¯ ½YÂeÖ»{Âm»½Â¿Z«{Ây{Ã{Z»Á{Ö°ËZ]ÁdˆÌ¿Öf‡{ Ä°ÀËY€]ÃÁԟZÅcZÌ·Z»ÁÂu{Ôj» {€¯¥€—€]YŽ«Y¿ Ã{Z»{,ÄfyY{€aÂ“»¾ËYÄ]ZfuY€½Â//¿Z«®ËÃ{Z» ½Z»Z‡Á¾°ˆ»|Ì·ÂeŠz]¾Ì]ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z« d‡YČ«ZÀ»{»ÖeZÌ·Z»»Y Šz]ÃZ³pÌÅ{Á‚//§Y½YZ//‡ÃÂ^¿YՀ//‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ –ËY€‹ÃZ³pÌÅÁ{€°¿Ã{Z¨f‡YZÅḑZ »¾ËYY֏y ,|¿{Â]Äf§€³€œ¿{ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »YÃ{Z¨f//‡YÕY€]Y Äv·ZÕZÅÃZ³{Y{{Â“»¾ËYÄ//°ÀËYZ¼¯ |¿{€°¿™Zv· Y{YÁÔ¼ŸY|Ì·ÂeŠz]ÖÀ Ëd‡YÄf§€³Y€«և€]{» ÕY€]֏yŠz]Z»Y|¿{€¯Ö¿Z¼fyZ‡cZ̸¼Ÿ¹Zn¿YÄ] Â^n»,{Â]Äf§€³€œ¿{d·Á{įÖËZÅḑZ »YÕ|À»ÀÆ] |‹Z]{ÂycZ^·Z˜»€Ì´ÌaÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{ªË€—Y|‹ ÕZmÄ]įd//‡Y¾ËY¾»€œ¿¾ËY€]ZÀ]d¨³½Z//ËZa{ÕÁ |ÀÀ¯sԏYY{Âm»¾Ì¿Y«,|Ë|mÕZÅs€—\ːe ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ |‹dyY{€a֓Z¬f»Y‚ÅÄ]¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ ¹YÁdyY{€a•€‹Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » dyY{€aY,d‡YÃ{Â]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä¿Z»Z‡{cZŸÔ—Y¶Ì¼°e,¾°ˆ»Ä Ë{Á cYÁ‰Y‚³Ä] {Y{€^y֓Z¬f»Y‚ÅÄ]ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ Ä Ë{Á¹YÁcÔÌƈedyY{€a|¿ÁÂy{«Ã{Y{¼v»{¼v»»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY {¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ¹Z¿d^id¨³,½M½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iÁ–ËY€//‹½Y|mYÁÄ]¾°//ˆ» ,|¿{€¯¹Z¿d^iįÕ{Y€§YY€¨¿Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯ZeÁ|̇¹Z¼eYÄ]Äf‹~³ÕZÅÃZ» Ä¿Z»Z‡{įÕ{Y€§YºË{€¯d‡YÂy{d¨³ÕÁ |¿YÃ{€¯ÕY~³Z]Y{ÂycZŸÔ—Y Äq€Å|¿Y{¶ËZ¼e¾°//ˆ»Ä Ë{Á¹YÁd§ZË{Ä]€³Y,|¿{€¯¹Z¿d^item mrud ir {‹ºÅY€§Ö°¿Z]¹Zœ¿Ä]½Z¿MÖ§€ »|ÀËM€§Ze|ÀÀ¯ÕY~³Z]Y{Ây­Y|»€f Ë€‡ ¾°ˆ»½Y|«Z§Á½Y€mZfˆ»YÖy€]ÕY€]įÖeÔ°Œ»¶Ì·{Ä]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡Ád·Á{ Y½Z°»Y¾ËY,|»MŠÌaZÅ|»M{\ˆ¯{¶¸yÁZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]Z¿Á€¯–ËY€‹{ Ö¤·Z^»d§ZË{Z]®q¯ÁÖ¿ZÌ»,±‚]ÕZŀƋ{€mZfˆ»½Z̓Z¬f»Ze{€¯ºÅY€§ ½Y€Æe½Y€mZfˆ»ÕY€]¾°ˆ»Ä Ë{Áº« |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂyZÌ¿{»¾°ˆ»¾Ì»ZeÄ]d^ˆ¿ ®q¯ÕZŀƋÕY€]Á½Z»Âe½Â̸̻ZŀƋ½Ô¯€ËZ‡ÕY€],½Z»Âe½Â̸̻ Á|À¿Y{€³Z]®¿Z]Ä]YÄ Ë{Á¶YµZ‡®ËY†a|ËZ]½Z̓Z¬f» d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ d‡YÃ|‹¾ÌÌ e|{cÔÌƈe¾ËY{‡µZu¾ÌŸ{ ÖËZÀ]€Ë»Y |‹Zf‡YÂy{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ºË{€¯Ã|ÅZ//Œ»Z»įՂÌqY€mY¹Z¬»{Z»Y{€¯t//ˀe ZËd//‡YÄf§€´¿cÂ“»¾ËYÄ]Õ|À^ËZaį{Â]¾ËY YŠÌ]Ád‡YµZ‡ÕY€]½Â¿Z«¾ËY,Ö·Z»¾Ì»ZeÁÂu{ ½Z»½MįÖ·ZËž]ZÀ»,d‡YÄf‹~³½M€¼ŸYºÅµZ‡ {Y{Հ´¿Z]Ä]ZÌ¿,Ã|‹¦Ë€ e ÖÅ|¿Z»Z‡½Â¿Z«µ{{Ä°ÀËY€eºÆ»ļŁY{Á‚§YdmZuÂa ֏yŠz]ÃZ´ËZmį{Â]¾ËYd§€³|‹Ö»įÕ{Y€ËY ÁÂu»Yªf§ÁªeÄ]|ËZ]į¾°//ˆ»ÕZÅYÂ//‹µ{{ ÃZ´ËZm|ËZ]¹€œ¿Ä] d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{,{Y{€b]¾°ˆ»|Ì·Âe ֏yŠz]įY€q|ÀÀ¯Žz//Œ»Y֏yŠz] Šz],|À¯dˀË|»YZÅÃÁ€a¾ËY|Ze€¨d//‡YY€« ¾°//ˆ»|Ì·ÂeÁÂu{|ËZ]įÖËZÅÄÀ˂žËYYÖ//¼ÌœŸ Y½MÖ´ÀË|¬¿YÕYÃ|//¼ŸŠz]Ád//§€³Ö»c ÕZÅY‹{|‹Ö»Ã|ÅZ//Œ»įՂÌq½MZ»Y|À¯dËY|Å Šz]ÃZ´ËZm,{Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{½Â¿Z«ÕY€]įÖÀ°ˆ» {Â]Ã|Œ¿¦Ë€ e֏y ½Â¿Z«½YÂÀŸZ]Ö«€f»Ô»Z¯½Â¿Z«®ËZ»,Œ¯¾°ˆ»ÁÂu įºËY{Œ¯¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeYdËZ¼uÖÅ|¿Z»Z‡ ºÅ€Æ»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁ d‡YÃ|‹[»µZ‡{ Áž]ZÀ»,½Â¿Z«¾ËY{,d‡YÃ|//‹|·Âf»½Â¿Z«¾Ì¼Åµ{Y {Z»YÃ|‹Äf§€³€œ¿{¾°//ˆ»|Ì·ÂeÕY€]ºÅÖmZz» Ä»Z¿€]ºÌÅYÂz]Z»€³YÖÀ Ëd‡YÄf‹Y{ºÅ֐«Y¿Y€mY¹Z¬» ¾Ì¼Å,ºÌÀÌ^]¾°//ˆ»|Ì·Âe{YÖÅ|¿Z»Z//‡½Â¿Z«ÖËY€mY Ž«Y¿Á|‹ÄfyZ‡Â//Œ¯{į{‹Ö»Հƻ¾°ˆ» d‹Y{Õ{Zˁ d‡Y¾ËY¾»€œ¿{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ŠÆm½YÂÀŸZ]Öu€—|ÀÅYÂz]½Z³|ÀËZ¼¿Ä°ÀËYÕZmÄ]į Âf‡{{Yd‡{¾ËYYÖËZÅs€—Z˾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe {YÖÅ|¿Z»Z‡½Â¿Z«Ž«Y¿d‡Y€fÆ],|ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯ |ÀÀ¯¥€—€]¾°ˆ»ÁÂu ¦Ë€ eÄ]ÖÅ|¿Z»Z//‡½Â¿Z«®ËÃ{Z»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ,d‡YÃ|‹ÄfyY{€a¾°//ˆ»ÁÂu{ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ » ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com ¥|ÅZ]«¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆm»s€—cZ̸¯Ö·Zu{ \ːeÄ]ֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻®ËÄ¿ÓZ‡¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe Ä]d·Á{įd‡YÃ|ֻ̇ԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ s€—Z]Y{Âyd¨·Zz»,Ö//§Z¯ž]ZÀ»ÖÀÌ]ŠÌa¹|Ÿ¶//Ì·{ Z]-Ã{€¯¹ÔŸY¾°ˆ»|Ì·ÂeŠÆm€]ÖÀ^»†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ ֗Y¾v{և€]Ád˧Á{¶uY€»,s€—µZu¾ËY {‹Ö»\ːe½ZÀ̌¿½Zf‡ZÆ]–‡ÂeÕ{ÁÄ]ÁÃ{€¯ ,dmZuÂa|̋€§Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ ÃZ]{ÁdyY{€a´f¨³Ä]½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ÖeÓYÂ//‡s€—¾ËY{֏yŠz]Š¬¿Ás€—¾//ËY |̇€a {d¨³¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·Âes€—ÃZ]{dmZuÂa|̋€§ {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » |¿Â‹Ö»Ä¿Zy\uZºÅ½YZ´¿€^y {ÂmÁ{Y| e¾ËYYŠÌ]ḑ€›Z «YÁ†Ë{€a{{€¯|̯ZeÁ d^i|^‡{Z¼fuZŀƋÄ̬]¶j»d‹Y{½Z°»Y€³YÁ{Y|¿ d§€³Ö»Y€«¹Z¿ ÁÃYcYÁ¥€//—YµZ//‡¾//¼Æ]d//‡YÖÀf¨³ ÕY€]¾°ˆ»dyZ//‡œÀ»Ä]Ö//ˆË¿ŠÌaՁZ//‡€Æ‹ į|‹Ã{Zf‡€§{Z‹YcYÁÄ]²Àŀ§ÁÄ¿Z//‡[ZvY Ä^À‹Á{Á d‡YÃ|Œ¿Y€mYĸu€»{YÁÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÂÀÅ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ,ֻԇY|¼v»ÃZ»{Y{€» •ÂÀ»€»Y¾ËYd¨³,d‡YÖ¼fu½YZ´¿€^y¾°ˆ»dyZ‡ ÄÀÌ»¾ËY{ֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§cYÁįd‡Y¾ËY€] |‹Z]Äf‹Y{Y¹ÓÕZ°¼Å Z]ÖËY€mYÕZÅÁ€Ì¿€“ZuµZu{{€¯tˀeÃ{Y{Â//¼v» Ö]Âyd§€ŒÌa½ÂÀ¯ZeÁ|ÀÀ¯Ö»Z¯ÃÁ€aÕÁ{Zˁ‚¯€¼e ÕZ¯d¨‡ÁÖÀÌqĤÌeĸu€»{½ÂÀ¯YºÅ d//‡YÄf‹Y{ €°§ {‹ÕZ¯­Z¿¶uY€»{YÁ€e{ÁºËYÁ|Ì»YÁd//‡Y {Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{¶«Y|uºÀ¯Ö» {Â]dyZ//‡Ä¿YÁ€aÕYY{ÃÁ€aÄ°ÀËY{ÂmÁZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {€¯{ZnËYs€—{ÕYĨ«Áį|Àf‹Y{ÕY{€Æ‹Z]YÖjuZ^» d€§|Àfˆ¿YÂe½{€¯Z¯Äf¨Ì‹ćZ]|‹¶uÄ°ÀËYY| ]Á |ÀÀ¯½Y€^mYÄf§d‡{Y s€—ÕZÅ|uYÁ{Y| e¾ÌÀr¼ÅՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ¹ÔŸY|uYÁY†Ë{€a|Ë|m€Æ‹{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Y cÔÌƈe¦¬‡ZËMįµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ô §d¨³,|]ZËÖ»ŠËY‚§Yº°Ë¾°ˆ»Ö¿Z»Âe½Â̸̻ }ZzeYՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁÂu{Õ|Ë|mº//̼e Y֟ԗYZ»|¿€Ì´]ּ̼eÖ°¿Z]ÁÂu{€³YÁÃ|//Œ¿ ºËY|¿½M €ˆ¿Y€ÆeÖ¸»¾°ˆ»Õ|{d§€ŒÌa dÌ “Á¾Ë€yMÂy{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Ä]ÃÁ€a¾ËYd¨³€//ˆ¿Y€Æe{¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«YÃÁ€a Y€mYd·Á{Á֏yŠz]®Ë€‹¾Ì]Öf¯ZŒ»c ½Z°»Y|‡€¿d§€ŒÌa|{ZeÄ]įÖ¿Z»Á{‹Ö» {Y|¿{ÂmÁ¾Ì§€—ºÆ‡¾ÌÌ e Ä»Z¿ºÅZ¨e†Ë¿ŠÌad¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Ã{Z»MÁÃ|Ì//‡Z”»YÄ]½YZ´¿€^yÕY€]¾°//ˆ»dyZ//‡ Õ‡Y€Æ‹Á½Zf‡Y€ÅŠ//‹Âadve{Y€§Y{Y| ed§ZË{ ºÌfˆÅ{Z‹YcYÁ ŠÌa{€¯ZƛYZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» \·Z«{½YZ´¿€^yÕY€]¾°ˆ»dyZ//‡Ä»Z¿ºÅZ¨e†Ë¿ Ö»Ô//‡Y{Z//‹YÁ²Àŀ§cYÁÕY€]YÖ¸»¹Y|«Ys€— ZeºËYÃ{Z»MZ» |¿{€¯¹ÔŸYºÅY½Z//ŒeY€œ¿ÁºË{Zf//‡€§ Y€Æ‹Á½Zf‡Y€Å{Š//‹Âadve{Y| e{Z//‹YcYÁ ,ºËY{¾Ì»¾Ì»Ze{Ä//¯ÖfŸZ”]|u{Z»Á|À¯¹Ô//ŸY ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YY¹Óc|ŸZˆ» {€¯s€˜»ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |ÀfˆÅ¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y¶»YŸYZÅ®¿Z] |¿YÃ{€¯d§ZË{Y ½Y€mPfˆ»ÖËZmÄ]ZmÕ|{ŠÅZ¯ Ö¿ZnÌÅYYZ]Ö//¸ÌyYw€¿cÓÂveÄ¿Z¨//‡Pf»į¾ËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{Ö»Ô//‡Y ֌¯[Z^‡YYºË|‹ª§Â»Z¿Á€¯Â̋Á€»Y–ËY€//‹{{€¯tˀe,d‡YÃ{€¯ d^ˆ¿|{ZÅÖËZmÄ]ZmZŦÀÄ̟ԗY…Z‡Y€] ºÌÀ¯Հ̳¸mZž̌¿ÃZmY ¾ËY‚Ì¿­Ô»YÄË{ZveYÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{ÁM€] d‡YÄf§ZËŠÅZ¯µZ‡ZaÄ] d‡Yd̬§Â»®ËįºËYÃ|‹ÄmY»ÖËZmÄ]ZmÕ|{{Á|uŠÅZ¯Z]įd‡Y {Zˆ]Ä¿Zy¹{€»ÕY€]d‡YÃ{€¯‰Â»Y€§d·Á{"|À˳Ö»ZÅÖy€]|‹ZƛYÕÁ ÕZÅÃÁ€a,d//‡YÄ¿Z¼·Z›Zŀœ¿ZƛYĿ³¾ËY," |¿YÃ{€¯ZÅY|y½Z»YÄ]YZÆ¿MÁ Ä¿ZyY‚ŵZ‡®Ë֗¾°ˆ»{ZÌÀ]{ d‡YµZ §Œ¯€‡Y€‡{Z‡ÁdyZ‡ {Y| e¾ËYY,d‡YÃ|‹gY|uYZËՁZ‡Z]ZË{Â]Ã|Ë{\̇M¶Ì‡Â«Á¶Ì·{Ä]į xËZeµÂ—{,|¿YÃ|‹ÄfyZ‡|uYÁY‚ÅÁ|¿YÄf‹Y{ևZ‡YcY€Ì¼ e|uYÁY‚Å {Äf^·YÁd‡YÃ|‹Za€]ՁZ‡Ä¿Zyd”Æ¿,ºËYÄf‹Y|¿Õ{¯¾ÌÀq[Ô¬¿YՁÁ€Ìa ¾Ì»©Zv·YÕY€]ֿ¿Z«|ÀËM€§½{€¯֗µZu{įºËY{YÖeÔ°Œ»¾Ì»¾Ì»Pe ÁºËYÃ{€°¿­ZaYĸXˆ»cįd‡Y¾ËYºÅÄf°¿,ºÌfˆÅ¶°Œ»¾ËYž§dÆm ºÌfˆÅ¥|ÅÕZÅÃÁ€³ÕY€]¾°ˆ»dyZ‡µZ^¿{Ä] Öf·Á{ÃZ´f‡{Ö¸»¾°ˆ»֓Z¬f»Y‚ÅdÌuԏ{ Ö°Ë ºËYÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹Y¾°//ˆ»ÕY€]Ö «YÁÕZÅZ“Z¬e¹Z¼e½ÍYZe{€¯|̯PeÕÁ ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕZÅÄ»ZÀ¼ÅZ¨eºÆ»cZ°¿Y ©Z¨eY®Ëįd‡YÃ{Â]Z§{cYÁÁ‰Á€aÁ‰Â»M,Z¯,{ZÆmÕZÅÄ¿ZzeYÁ Ä]Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{Yְ˵Zj»½YÂÀŸÄ],d‡Y¾°ˆ»Ö¸»s€—¶¼°»Áָ̼°e …Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä],d‡YÃ{€¯Ö§€ »Y€¨¿Y‚ÅՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ ,|¿YÃ|‹¶f»ºÅÄ]ÖeZŸÔ—YÕZÅ®¿Z]ÁÃ|‹µZ §Ö°Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡Z¿Á€¯ ŽzŒ»ĸXˆ»¾ËYįºÌÀ¯¶f»ºÅÄ]Yd·Á{ÖeZŸÔ—YÕZÅÃZ´ËZaļźËYÄfˆ¿YÂe Ö¬]Z»Á|ÀfˆÅ–ËY€‹|mYÁ€¨¿Y‚Å–¬§Ã|//‹Ö§€ »€¨¿Y‚ŽMY{€¯ |¿Y{Ä¿Zy Z£M|uYÁY‚ÅdyZ‡cZ̸¼Ÿ€¨¿Y‚žËYÕY€]d¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ¶Ë|^eY|ËZa½Zˀm®ËÄ]¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·Âe½ZˀmºËYÃ{Â]½MµZ^¿{Ä] d‡YÃ|‹ Y½M|ËZÌ]Öf·Á{į¾ËY,|À¿‚]½{Â]ևŻ²¿YÄ»Z¿€]¾ËYÄ]į{Œ¿Ŀ³¾ËYÁ{‹ ºËYÄf‹Y~³Ö¸»¹Y|«YY½Mº‡YœÀ»¾Ì¼ÅÕY€],|À¯¤· Ä]Ze|ÀÀ¯d¯ZŒ»Ä»Z¿€]¾ËY{|ËZ]ļÅį¾ËY€]|̯PeZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {‹¹Zn¿YZ¯Ze|À¿‚]€ÌŒ¼‹ÁÄÀ̇s€—¾ËY{|ËZ]ļÅd¨³,|‡€]¹Zn¿Y€‡ ,d‡YÃ|‹ÄfyZ‡€ÌyYÕZŵZ‡ֿ֗°ˆ»|uYÁY‚Å{Á|u|‹ÁM{ZËÕÁ {|ŸcZ ·Z˜»ª]Z˜» d‡Y¾°ˆ»¾Ì»PeÕY€]½Y€ËYĸXˆ»c{|Ÿ¾ËY¶“Z¨e …Z‡Y¾ËY€]‚Ì¿¾°ˆ»Ö¸»s€—įºËYÃ{€¯µZvf‡YY|uYÁY‚Åē€Ÿ ½Â̸̻ Ã{€fˆ³¹Z¿d^iÁd§€³Y€«Z¯Âf‡{{|ÀËM€§¾ËY d‡YÃ|‹ÖuY€— ¾ËY,|¿|‹ÄfyZÀ‹–ËY€‹|mYÁ€¨¿Y‚Å{Y| e¾ËYŠËÓZaY†a |‹¹Zn¿Y€¨¿ |¿YÃ{€¯¹Z¿d^i€Æ»¾°ˆ»s€—{įd‡YÕ{Y€§YY€Ì£ ¹{€»Ä]¾°ˆ»Y‚ŶËÂve ¾°ˆ»Y‚Å{Á|u¶ËÂveÁ¶Ì¼°eÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ¾°ˆ»dyZ//‡ÕY€]dÌ “ÁÄ//‡\·Z«{¾°//ˆ»Ö¸»s€—{d¨³¹{€»Ä] ÁÖÅÁ€³cÄ]¾Ì»¾f//‹Y~³ZÌfyY{ZžËYYÖ°Ë-ºËYÃ{€¯Ղ//ËÄ»Z¿€] Z]įd‡YÀ¨¿€j¯Y|uÁ,ZÅÃÁ€³¾ËY d//‡Y¾°ˆ»dyZ//‡ÕY€]Õ{Y€¨¿Y Zeįd‡YY‚Å\·Z«¾ËYÄÌ·ÁY{|Ÿ {‹Ö»Y€mY¾°ˆ»{ZÌÀ]d¯Z//Œ» |]ZËÖ»ŠËY‚§Y|uYÁY‚Å ĸu€»{ÕZ¼‹,¾Ì»¶ËÂveĸu€»{ZÅÃÁ€a¾ËYY֌z]{€¯ħZ“YֻԇY {Y{Y€«d¸°‡Yĸu€»{Õ{Y| eÁ½Â̇Y|¿Â§{ZÆ¿MY֌z],ՁZ‡Ã{Z»M {{Á‚§Y,{‹Ö»ÄfyZ‡ՁZ//‡ž¼fn»\·Z«{|uYÁY‚Åį¾ËYY€]YZ]ÕÁ Ä̬]Ád‡YÃ|‹¹{€»¶ËÂve¾°ˆ»Ö¸»s€—|uYÁY‚Å{Á|uZfŒÌaÕZŽZf‡Y |¿Y{Y€«d§€ŒÌa¦¸fz»ÕZÅÄËÓ{ į|ÀfˆÅÃ|¿Á€a¶Ì°//ŒeµZu{¾°//ˆ»|uYÁY‚Åį¾ËY¹ÔŸYZ]ÕÁ Z¿Á€¯Â̋½Z»{d·Á{ÕZÅdËZ¼uÄ]d‡YÖf¯Z//Œ»ÕZÅ{Y{Y€«|uYÁY‚Å ½Y€mPfˆ»Ä]ºÌ¿YÂeÖ¼¿įd‡Y½MdÌ «YÁ{Y{Ä»Y{YÁ{€¯ÃZ‹YZžÌ//Œ¿ÃZmYY YZÆ¿MdŒÌ »Á|Àf//ˆÌ¿Y|·ÂaZ0 »Y‚·Y½Z°·Z»YÖ¸Ìy,ºÌÀÌ^¿Y½Z°·Z»ÁºÌÀ¯ÃZ´¿ Z¿Á€¯Â̋ÀÌn¿|Ë|Œe¹|ŸÕY€]µZ//ˆ»Y¶ËYÁY {~³Ö»ÃZmYd§ZË{ªË€— Z¿Á€¯Z]ÁZ^»{Zf‡–‡ÂeÃ|‹¾ÌÌ e¦¬//‡Z]ÃZmY|Ë|¼eÄ»Y{Y{ÁÃZ»|Ë|¼e |‹\ːe Ä»Z¿€]¾ËY{ ºÌf§€³€œ¿{¹{€»ÕY€]Y¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯Ä»Y{Y{{€¯ZƛYÕÁ d§ZË{dË·ÁYZ]½Y€mPfˆ»Ä]Ä Ë{Á¹YÁdyY{€aį|¿{€¯¹Z¿d^i€¨¿½Â̸̻ ÖfËZ¼uÕZÅ{ZÆ¿Š‹ÂadveÕZÅY¿ZyÁÀ¨¿ÁÕZÅY¿Zy,ŽzŒ»©Â¬u d§€³Y€«ÃYcYÁZ¯Âf‡{{ ¶Ì°Œe®¿Z]{ÖfˆËZ]µÂ¼Œ»€¨¿į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Y‚Å,|¿YÃ|‹Ö§€ »®¿Z]Ä]€¨¿Y‚Å{Y| e¾ËYY|‹ÁM{ZË,|ÀÅ{Ã|¿Á€a ¹YÁ€¨¿Y‚Å{Á|u½ÂÀ¯Ze¾ÌÀr¼Å,|¿YÃ{Y{Ã|¿Á€a¶Ì°Œe®¿Z]{Á€»YZe€¨¿ ¾°//ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y¶»YŸYÖ°ËZÅ®¿Z]į¾ËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d‡YÃ{€°¿ZÅ{ÂyµZuÄ]Y¹{€»d·Á{d¨³,|ÀfˆÅ ¾°ˆ»Ö¸»s€—ZËMįŠ‡€a¾ËYÄ]x‡Za{ºÌÀˆeZ]³Ád¨³{ֻԇY|¼v» ¾°ˆ»Šz]cÓÂve{€¯ZƛY,|À¯¶uY½Y€mPf//ˆ»Á½Y€ËY¶°Œ»|¿YÂeÖ» {¾°ˆ»ē€Ÿ¾Ë€eÓZ]įµZ‡{ d‡Z“Z¬eÁē€Ÿhv]Z]•Z^eYÖ]Z0 ^ˀ¬e d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eY¾°ˆ»d¼Ì«֌Æm|‹Ã{Y{ÕÁŒ¯ {Zf«YŠz]Õ{Zf«YÕZŶ̸veÁՂ¯€»®¿Z]Z»MÖÀvÀ»…Z//‡Y€]{Á‚§YÕÁ ,Ó{w€¿ºÌÀÌ]Ö»‡¾ËYÄ]{Zf¨ÅÄÅ{¶ËYÁYYՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{¾°ˆ» ¾°ˆ»ÖÀ Ë,d//‡YÄf§ZËŠËY‚§YºÅÕZb¼Åֿ°//ˆ»|uYÁž]€»€f»®ËÁԗ ÕZÅYZ]YÕZ̈]Ä°¸]¾°ˆ»ZÆÀeÄ¿,{€Ì³Ö»€ÌiPeՁY»ÕZÅYZ]Y|Ë|‹Ö¸Ìy d‡YÓ{d¼Ì«Y€iPf»Õ{Zf«Y ¹Zn¿Y|ËZ]įÕZ¯¾Ë€eºÆ»Œ¯Õ{Zf«YcÓÂveZ]•Z^eY{{€¯tˀeÕÁ ZÌ¿ĸXˆ»¾ËY,ºÌÀ¯kZy¾°ˆ»YZ]YYÖ§€»€Ì£ÕZ“Z¬eįd‡Y¾ËYºÌÅ{ Y֌z] |‹Z]Ö§€»¾°ˆ»YZ]{Z“Z¬e–¬§ZeºÌÀ¯{ZnËYYÖÀÌ¿Y«į{Y{ €j¯YÁ€»YZeÄf//‹~³Yį|ËMÖ»ÁÂu¾ËYÄ]µÂa‰Yš¨uÕY€]įºÅZ“Z¬e d‡YÃ{Â]Ö·Z»cZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]ZÌfyY{ž]ZÀ»¹ÂnŁY€iPf»ZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y |ÀÅ{¹Zn¿YYµÂa‰Yš¨uZe|¿YÃ{€¯ÕY|ˀyY¾°ˆ»|uYÁ||Àqį ºfˆÌ‡{ÂyÕZÅZ¯\//ˆ¯{|¿YÄf//ˆ¿YÂeZÅ®¿Z]ªË€—¾ËYYį¾ËYY€]YZ]ÕÁ –ËY€‹ZÌ¿¾Ë€eºÆ»Á¾ËYY{€¯ZƛY,|ÀÀ¯{ZnËYՁZ‡|À¼¿YÂeÕY€]ՁZ‡ÀÌy} ºÌÀ¯dËZ¼uY¾°ˆ»Z‡Ád yZ‡hv]įd‡Y¾ËYŒ¯Ö¿ÂÀ¯ ÁÕ{ÂmÁĨˆ¸§™Zv·YZ»ÕY€]d̼ÅY‚WZuÄf°¿{€¯½ZÌ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÁÃYcYÁֿ¿Z«¦ËZ›Ás€‹ÁևZ‡Y½Â¿Z«…Z‡Y€]įd‡Y¾ËYÖeY}Ĩ̛Á d·ÂƇÄ]|À¿YÂf]ZÆ¿MÁ{‹ºÅY€§¹{€»½|‹Y{Ä¿ZyÄÀÌ»ՂËÄ»Z¿€]Z]ՁZ‡€Æ‹ |¿Â‹Ä¿Zy\uZ { d‡YÃ|‹µZ^¿{¾°ˆ»ž»Zms€—\·Z«{ՂËÄ»Z¿€]¾ËY{€¯ħZ“YֻԇY Ö³|¿Z»\¬ŸZËZ“Z¬e|‹Z]•Z^eY{įd‡YÃ{Â]½MÖmÁ€y,s€—¾ËYcZ ·Z˜» ZeºÌÀ¯ºÌœÀeZm€]ZaÄ»Z¿€]®Ë\·Z«{YÃ|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»ºÌ¿YÂf]Šz]¾ËY{ |¿Â‹Y{Ä¿Zy¾Ì »c|»{¹{€» Öy€]d^«ZŸ¾f§€³€œ¿{½Á|]kYÁ{YY‚//Å{Á|uÄ¿ÓZ//‡{Y{Ä»Y{YÕÁ {į½M¶Ì·{Ä]½YÂmÕZÅkÁ¾ËYYÕ{Y| e {Â//‹Ö»d^iÂ//Œ¯{,ZÅkYÁ{Y {»Ä¿Zy|À¿YÂeÖ»|¿Y{Ö·Z»dŸZ˜f‡YZÆ¿MÕZÅÃ{Y¿ZyÁ|Àf//ˆÅÓZ]ÕZÅ®Å{ |ÀÀ¯ÄÌÆeY{ÂyZÌ¿ {Y{€^y†¸n»{¶Ì]{Y½Zf‡Y½Z³|ÀËZ¼¿ž¼n»†ÌË d§ZËŠËY‚§YÄ¿ZÌ»–¶Ì]{Y¾ÅMÃYZ^fŸY {\ːeY†a¶Ì]{YÖf ÀÁÕZneÕZne{YMĬ˜À»ÄvËÓ{Y{Ä//»Y{YÕÁ ¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»{½Z^Æ´¿ÕY‹d¨·Zz»€—ZyÄ]†¸n»Ád·Á{ {€Ì´]Y€«ÖËZÆ¿|ÌËZe{»{‹Ö»‰Ôeįd‡Yև€]d‡{{ ½Z¤» ¶Ì]{YÃ{ZmÄËÂ]½Zf‡YÕZÅÃ{Zmd¨³Á|//‹ÁM{ZËY½Zf//‡Y{ÕYÃ{Zm {ZÅÃY€³‚]ÁÖ¸YÕZÅÃYgY|uY€ÌyYÕZŵZ//‡{Ö·Á{Y|¿Ö]¸˜»dÌ “Á ¾¼“d§ZË|ÅYÂyŠË‚§Y½Zf‡YÕZÅÃ{ZmÖÀ¼ËYZÆ¿M¶Ì¼°eZ]įÃ|‹Á€‹½Zf‡Y |‹¶§Z£|ËZ^¿ºÅ֟€§ÕZÅÃ{Zm{‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿ž§Y|ËZ^¿Ä°ÀËY ÄÀÌ»{Zfˆ‹ÕZÅdÌ·Z §Ã|¼Ÿ{Á‚§Y½Zf‡Y{Zfˆ‹ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ž¿Y»ž§Ä]€nÀ»ZÅÕY~³ÄËZ»€‡¾ËYd‡Y|Ì»Yį{Â]|ÅYÂyÖ¿Y€¼ŸÁÕ{Zf«Y {‹½Zf‡Y{µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeŠÆmÁ|Ì·Âe ½|‹ÖËZÆ¿¶Ì]{Y½Zf‡Y¹{€»ÄÀˀË{ÕZÅÁMÁcZ^·Z˜»Y€´Ë{Ö°Ëd¨³Õ‡» įY€qºÌfˆÅÄvËÓ¾ËY½|‹ÖËZÆ¿€Ì´Ìaįd‡Y¶Ì]{Y½Zf‡YÕZne{YMĬ˜À» ½YÁZŒ¯cӐv»cY{Z¶ÌƈeÁÕ{Zf«Y{¯Y½Zf‡YkÁ€yÕY€]ºË|¬f » d‡YÕÁ€“Á¹Ó{YMĬ˜À»\ːe,½Zf‡Y ÄmÂed·Á{d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{¶Ì]{Y½Zf‡Y½Z³|ÀËZ¼¿ž¼n»†ÌË ÃÁ€a¾ËYcYZ^fŸY½Y‚Ì»Y€ÌyYÁÄf‹Y{Ä¿ZÌ»–¶Ì]{Y¾ÅMÃYs€—¶Ì¼°eÄ]ՀfŒÌ] d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ÃÁ€aÖËY€mYcZ̸¼Ÿ{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{Õ‡»º›Z¯|̇¹Ô‡ÓYdnu d§€ŒÌaZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«d¯ZŒ»Z]Ád‡Y[¸˜»Ä¿ZÌ» ¶Ì]{Y¾ÅMÃY |̇|ÅYÂyÕY{€]ÀÆ]Ä]€¬»½Z»{ÁÄf§€³[Zf‹ÃÁ€a¾ËYְ˂̧ {€¯¹ÔŸYµZË{Z̸̻Y‚ÅZÆqYÃÁ€a¾ËYÄ//]Äf§ZˍZfyYZ^fŸY½Y‚Ì»ÕÁ Ád‡Y¶Ì]{Y¾ÅMÃYs€—¶Ì¼°e½Zf‡Y¹{€»Ö¸YÕZÅÄf//‡YÂyYÖ°Ëd¨³Á ¾ËYž«Â»Ä]¹Z¼eY€]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌËdz]¿ÄËÂ]½Zf‡Y½ÓÁÂ//ˆ» |¿Y{|̯ZeÃÁ€a cZ§{ZeŠË‚§YֻԇYÕY‹†¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY {€¯{Z¬f¿YŒ¯ÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]½Zˀm¥Ôyd¯€uYd¼€ËÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ,ևŻcZŸY‚¿,ÖËY€³‚¯€¼e,Œ¯ÕY{Y¹Zœ¿cÔ°Œ»Ä] ½M½|//‹ÃY{Y½Y€³Ád·Á{½{Â]±‚]ÁÕY{YÖ//‡Y€¯Á€] ¥Ôy€]d¨³Ádˆ¿Y{Œ¯€Ì´¿Z^ˀ³Ö¸Y¶WZ//ˆ»YY Ä]ºÌf§¸mÄq€ÅÄ ‡Âeº//Œ‹ÁºnÀaÁ¹ZÆqÕZÅÄ»Z¿€] |‹ÖËY€³‚¯€¼eÖËY{‚¯€¼eÕZm {Õ{Zf«Y²Àŀ§Ä]ÄmÂe¹|Ÿ,cZneÁ½| »,d À€ËÁ Œ¯{Zf«YÁÂu¶WZˆ»Y€´Ë{Ö°ËYÖÀË{ÕZÅÁ»M¢Ì¸^e tÌvcZ¤Ì¸^eÁÖÀË{ÕZÅÁ»MZ]|ËZ]|‹ÁM{ZËÁ{€¼‹€] Y€qºÌÀ¯sԏYYÕ{Zf«Y½YY~³ÄËZ»€‡Ä]d^ˆ¿Ö¨À»ÃZ´¿ |ÀfˆÅ{Zf«Y½Y|ÅZn»|À¿Z»Ä]ZÆ¿Mį ½YY‚³Z¯,†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,Õ{Zf«Yh¸j»Õ´·Y¾ÌÌ^eZ]ÕÁ h¸j»¾ËYÔ“YY½Z//Àˀ§MZ¯Á½YY~³ÄËZ»€//‡ÁÖf»Â°u ¾ËYÖ·ZŸ¾Ë€›Z¿½YÂÀŸÄ]Ä ¼mļWYÖ·ZŸcZœ¿Z]įdˆ¿Y{ {ÁM|ÀÅYÂy|Ë|aŒ¯{YdÌÀ»YÁÕ{Zf«YcZ^i,|¿Á [Ô¬¿Yºœ »€^ÅcZ¿ZÌ]Ä]ÃZ‹YZ]ºÅ{YÁ{d·Á{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ ,[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]{Õ{Zf«Y¶WZ//ˆ»ÁÂu{Ö»Ô//‡Y Äm{Â]Öf‡Z¯½Y€^mÁŒ¯{cZ^i{ZnËY¶»Z‹{Zf«YÁÂu ÕYÄËZaÕZŁZÌ¿¾Ì»Ze,Œ¯{cÁ€i\//‡ZÀ»žËÂe,Öf·Á{ ž¿Y»ž§Á–¸£ÕZÅÕY~´f‡ŻZ]ÄÆmY»,¹{€»d//ŒÌ » dË·ÁYÁZÅՀ̳dÆm¾ËYÖ¸YÂv»YcY{Z//Á|Ì·Âe dˆ¿Y{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÕZ¯ ‚¯€»Z]–]YÁ¾//Ì]Հ³¶ÌÆ//ˆeÁՀ³ºÌœÀe€]|̯ZeZ]ÕÁ {Á‚§Y,ZÅÄ ¿ZzeYÁ€ËZ‡Ád¼cYÁZ]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a ŽzŒ»YÖ]ÂqZqÕZ°¼Å¾ËY{ZnËYÕZf‡Y{ºÌ¿YÂeÖ» Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYįºÌ¿Z‡€]Z”»YÄ]ÁÄÌÆeY̫֬{Ä»Z¿ºÅZ¨eÁºÌÀ¯ |‹Z]ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Z]ÕZ°¼ÅÕY€]ÖË´·Y|¿YÂeÖ» ¾ËÁ|e€]ÃÁԟ|//‹ÁM{Zˆ¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌË Ö¯€fŒ»ÃÁ€³Z¯ºÌ¿YÂeÖ»,d¼cYÁÁ‚¯€»¾Ì]Ä»Z¿ºÅZ¨e Ö´f¨ÅcZˆ¸mZ]įºÌÅ{¶Ì°Œe¥€—Á{½Z³|ÀËZ¼¿”uZ] |À‹Z]€Ì´ÌaYğ¼n»Á{{Z¯Ö´f‡ÂÌa,€¼fˆ»Á {‹Ö»ÃY{Y«½Y€³»d·Á{ ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿d¼€ËÁÖÀÌ//ˆu¹Z“€Ì¸Ÿ {d·Á{Á†¸n»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌË Ö»€]¹Z³Œ¯Á¹{€»cÔ°Œ»ž§ÕZf‡Y{€´Ë|°ËZÀ¯ YY|Ì·ÂeÁÂu{ºuY‚»¾Ì¿Y«ž§ÄÀÌ»{ÕZ°¼Å,|¿Y{ {€¼‹€]d¼cYÁÁ‚¯€»¾ËYÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ» ½| »,d À€ËÁÖÀ̈u¹Z“€Ì¸Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‚¯€»†ÌËÖ¿Z¯YZ“€Ì¸ŸZ]­€f//Œ»ÖfˆŒ¿{cZneÁ {€¯´f¨³ÁY|Ë{ֻԇYÕY‹†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a ‚¯€»ÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ»Ä]ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{Ö¿Z¯YZ“€Ì¸Ÿ d¨³,cZneÁ½| »,d ÀcYÁÁ†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a Á†¸n»į|‹Z]¾ËY€]‰Ôe|ËZ]{Âm»ÕZ¯ÕZÅÄÀÌ»Z] Œ¯Á¹{€»cÔ°Œ»ž§ÕZf‡Y{€´Ë|°ËZÀ¯{d·Á{ |¿Y{€]¹Z³ ½Â¿Z«…Z‡Y€]ÄÌËZ”«ëÁd·Á{,†¸n»¦ËZ›Á{Á‚§YÕÁ ÕZf‡Y{ZÆÀËYļÅZ»Yd‡YÃ|‹ŽzŒ»{ÂyÕZm{ևZ‡Y |ÀfˆÅ€´Ë|°ËZÀ¯{ÁZ°¼Å¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|y {ÕZ°¼ÅֻԇYÕY‹†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌË ÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ»YY|Ì·ÂeÁÂu{ºuY‚»¾Ì¿Y«ž§ÄÀÌ» hv]{{€¯tˀeÁ{€¼//‹€]d¼cYÁÁ‚¯€»¾//ËY Ö¯€fŒ»ÃÁ€³Z¯ºÌ¿YÂeÖ»|Ì·ÂeÁÂuÕZŁZÌ¿և€]Á¾Ì¿Y« ¾ËY\·Z«{Ä^¿ZmÁ{ÕZ//ÅÕZ°¼ÅÄÀÌ»ZeºÌÅ{¶Ì°//ŒeY ÕZneÁÖ¿| »,Öf À€´Ë{¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÁÃÁ€³Z¯ |ËM|Ë|a Y€œ¿ÁÂuZ¼Ì¬fˆ»†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ‚¯€»d¨³,|À¯Ö»¶ÁŒ¯»Y{€^ŒÌaÕY€]ÕY~³¶ËÄ] »Y¹Z¼e{dÌ »ZmÁÄÀ̌Ìa½€«ž]Z]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a ºËYÁ|Ì»YÁd‡YÃ{€¯ŠÅÁ„aÁևZÀ‹Z¯Z¯Ö¨¸fz»{Z ]Y{ †¸n»Ád·Á{ÕZ°¼Å€Ìˆ»{YÖf//‡{€Ìˆ»ºÌ¿YÂf]Ze ºÌÀ¯Y€«€] {Հ̳dÆm,ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{º«¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d‡YÃ|ËZ§Ö]ZÅd¼Ì«ŠÅZ¯€]Y€]{Á{Ây½Z³|À‹Á€§d»ÁZ¬» Á{ÂyYZ]{ª¸˜»{¯ Ö¯ZuYYZ]YÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯ÕZŶ̸veįÖ·Zu{,d‡YÖÀf¨³ €ÌiZeÄ]ÄmÂeZ],d‡YÃ|ÀËMÕZÅÄf¨Å֗ZÅw€¿֌ÅZ¯|¿ÁY Ä̸zeZ]|ÀÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Z‡ZÀ‹Z¯,ZÅYZ]€ËZ‡€]½MºÌ¬fˆ» ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÁ{ÂyYZ]{ZÅd¼Ì«|Ë|‹µÁ‚¿ÁÖf¼Ì«[Z^u |¿YÂeֻĿZ‡ZÀ‹Z¯ÕZź̼e}ZzeYÁ½Y{€¼f·Á{ÕZÅd‡Ż Á{Ây½|Ì¿Z‡€Ì//ˆ»{{Âm»ÕZÅ[ZÆf·YY€f//ŒÌ]Äq€Å ÁcZ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{ |//ÅZ°]½Z̓Z¬f»d//‡{Ä] ՁZ‡Ä ˜«ḑ€›{€¯¹ÔŸYÄf‹~³Äf¨ÅÁ{ÂyÕZÅğ¼n» ,d‡YÁ{ÂyÃZ´f‡{½Â̸̻ćÄ¿ZÌ·Z‡|Ì·ÂeÕ³x‡ZaÂ//Œ¯ ՂËÄ»Z¿€]Á{ÂyY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë|Ì·ÂeÕY€]µZ//ˆ»YZ»Y d‡YÃ|‹ d¨³,€e¾ÌËZaÖfuÁ½Z»Âe½Â̸̻€»Ä]|ËY€a½|Ì//‡Á ,½ÓÓ{ՁZ]…Â]¶Ì·{Ä]Á{Âyd¼Ì«,ÕYÄŀ]{Ä°ÀËYdÌ «YÁ Ö·Á‚¿Z]Z»Y,d§ZËŠËY‚§YÓ{d¼Ì«|//‹Y€e|Ë|‹Öy€¿Z] ÁÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eY,|ËZ]įĿ´¿MÁ{Âyd¼Ì«ŠÅZ¯,Ó{½|//‹ {Y{‰‚ËÕZmÂÀÅ YÁ{Ây|Ì·Âe|//‹Ä]Á|¿ÁÄ]ÄmÂeZ]½ÂÀ¯Y{€¯|̯ZeÕÁ ,Z“Z¬eYē€Ÿ½{Â]€fŒÌ]ÁŒ¯±‚]Z‡Á{ÂyÁ{ÕÂ//‡ |]ZËŠÅZ¯ŠÌaYŠÌ]ZÅd¼Ì«į{ÁÖ»Zœf¿Y {€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ÆeÕÁ{Ây½YY{ÃZ´ŒËZ¼¿ÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ Ö¿Ä¿ZqZ]ÁÃ{Â]Ã|//ÀÀ¯¾ÌÌ e,Ö «YÁՀf//Œ»,Ö¸ §YZ]€]ZÀ] |À¯ÕY|ˀy{Ây€œ¿{»d¼Ì«Ä]YÁ{Ây|¿YÂeÖ» |ÀÀ¯Ö»d»ÁZ¬»ZÅd¼Ì« ¦Ä]YZ]{½Z³|À//‹Á€§½ÂÀ¯Y,Ö//¨À¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä//] €fŒÌ]ŠÅZ¯|Ì»YÄ]Á{Ây½Z̓Z¬f»Á½Z³|ÀÀ¯¥€»Z»Y,|¿YÃ|‹ |¿YÃ|̌¯d‡{|ˀyY,ZÅd¼Ì« ‚Ì¿ZÅd¼Ì«,|]ZËŠÅZ¯€f//ŒÌ]Yw€¿Äq€Å{Y{t̓ÂeÕÁ Äf‹~³ÃZ»®ËZeÁ{Á|u{įÕ˜],|»M|ÅYÂy€e¾ÌËZa ÁՃZf¿Â»,Ö¸yY{ÕZ//ÅÁ{Âyd¼Ì«Õ|{Zed//§Y ÖmZyÕZÅÁ{ÂyYZ]{µÁ‚¿¾ËYÁºË{Â]|ÅZ//‹YÖmZy {Â]€e|Ë|‹\eY€»Ä] Y`ÌeÁ„ad¼Ì«d§YÕÁM{Z˾¼“,\ˆ¿Ö¿Z‹Z¯ ½Z»Âe½Â̸̻Y€f¼¯Ä]Äf//‹~³ÕZÅÄf¨Å{½Z»Âe½Â̸̻ |Ì·ÂeZ^yY Ä»Z¿d¿Z¼“½Z»Âe{Z̸̻Á| ZŽZÌÀ]Š¿Y{ÕY€]ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Y d§€³YÖËY{‚¯€¼eÕZmÖËY€³‚¯€¼e ʬ¿®ËY{Zf«YÄÌ¿ZÌ]¾ËY{Հ^źœ »¹Z¬»{Y{t̓Âe į|¿YÃ{»€§|̯ZeÄ°¿M¾¼“|¿YÄfˆ¿Y{Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁÕ|̸¯ ՀË~aZ¿}¨¿ÁՀË~aZ¿ʸ‡ºÆ»¶»ZŸÁc«ʬ¿®Ë{Zf«Y d‡YŒ¯ ½Zf‡YlÀ³Ä ¸«Ĭ˜À»{Äf§€³ccZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,Õ{Zf«Yd»ÁZ¬»Y€¬f‡YÁÖËY{dÌ»Á€v»ÕZf‡Y{½Z»€¯ [Ô¬¿Y½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]ÕZ°¼ÅZ]Ĭ˜À»¾ËY{{€¯tˀe ½|»dŒ¯Õ´·YÄWYYZ]¹{€»ÖÅY€¼ÅÁÕZ°¼ÅÁֻԇY Ö]ÂyÖËY‚·Z¤f‹Y,Õ|Ì·ÂecӐv»ÕY€]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYÁ |Ì»YŠËY‚§Y,dÌÀ»YÕZ¬eY,ºWY€mŠÅZ¯ÄÀÌ»ÁÄf§€³c ,Y|ËZaµZ¤f‹YÁÕY|¼¿Â¿Z«Á½Â¿Z«d̼¯ZuŠËY‚§Y,Ö³|¿Ä] d‡YÃ|‹ºÅY€§ Õ|e½Z»{Äf§€³¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ//‹YZ]ÖÀ̈u¹ {€¯½ZŒ¿€—Zy,Õ“½Z‡Y€yÁ½Z»€¯ÕY|¿Zf‡YdÌ·ÂXˆ» ,|Ì·ÂeÁÂu{Äf§€³¹Zn¿YcZ»Y|«YZ]ZÅdÌ·ÂXˆ»¾ËY{ {Y»¾ËYįºË{€¯ZuY|Ì·ÂeÁÄ ‡ÂeºuY‚»½YÂÀŸÄ]Y½Â¿Z« cYÁÁ†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÕZ°¼ÅZ‡ÄÀÌ»|¿YÂeÖ» |‹Z]cZneÁ½| »,d À Œ¯µZ¤f‹Y|{ÁÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|{ÕÁ d¨³Ádˆ¿Y{cZneÁ½| »Á,d ÀcYÁd‡{{Y ž§Ád//ŒÌ »ÕY€]ÕYÃ{YYÁ€°§,‰ÔeÁÕZ°¼ÅZ]|ËZ] ºÌ‹Z]Äf‹Y{Œ¯Õ{Zf«Y¶WZˆ» {ZÆÀŒÌaYµZ^¬f//‡YZ]½ZËZa{,cZneÁ½| »,d À€ËÁ ‚¯€»ÁÄ¿ZzeYÁ¾ËY¾Ì]­€fŒ»ÕZ°¼ÅÃÁ€³Z¯¶Ì°//Œe Ä»ZÀ¼ÅZ¨eÕZ”»YÁÄ//ÌÆeZ]{€¯|̯Ze,†¸n»ÕZ//ÅŠÅÁ„a Á¶WZˆ»ž§Ä]YÁ|Ì»Y,ÃÁ€³Z¯¶Ì°ŒeÁ­€f//Œ»ÕZ°¼Å ºÌÅYÂyŒ¯ÕZneÁÖf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅÁÂucÔ°Œ» {Â] ½Z³|ÀËZ¼¿Y¶°Œf»ÖÅÁ€³Z¯Ze|‹€¬»dˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ †¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÁcZneÁ½| »,d// ÀcYÁ և€]Á­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¼ÅZ¨e¾ËÁ|eÄÀÌ»Á¶Ì°//Œe {ÁMºÅY€§YÄ^¿ZmÁ{ÕZ¯¶WZˆ» {Zf«Y½ZÆm ž“ÁZ]d¨³½Y€ÆeÕÁ{Ây½YY{ÃZ´ŒËZ¼¿ÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ Õ{¯{Á{Ây|¯YYZ],ÖËZ¿Á€¯ÕYÄf¨ÅÁ{ÕZÅdË{Á|v» ,d‡YµÁ‚¿Ö^̋Y€‡{½ZÀr¼ÅZÅd¼Ì«Ád§Á€§€e|Ë|//‹ ŠÅZ¯¶]Z¬»{Á{Ây½Z³|À//‹Á€§Öy€]d»ÁZ¬»µZu¾ËYZ] d‡YÃ|ËZ§Ö]ZÅd¼Ì« ÕZÅdË{Á|v»{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{«\ˆ¿Ö¿Z‹Z¯×Yd¼ ¿» {¯,Ã|‹Á{ÂyÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ļÅָ̘ e\m»,Ã|‹{ZnËY pÌÅÁÃ|‹º¯ZuYZ]¾ËY€]¶^«ÕZÅÄf¨ÅY€e|Ë|//‹Áª¸˜» {‹Ö¼¿¹Zn¿Y֋Á€§Á|ˀy d¼Ì«ŠÅZ¯,{Â//‹Ö¼¿¹Zn¿YÕYĸ»Z »Öf«Á{€¯Ä//§Z“YÕÁ ZÅŠÅZ¯€]Y€]{½ZÀr¼ÅÕYÃ|Ÿ|Àq€Å,{Y{µZ^¿|]YZÅÁ{Ây {Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡ÄÅZ»{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀZ»M…Z‡Y€] ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹{Z½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€]Ä»Z¿d¿Z¼“½Z»Âe Öf·Á{Z˱‚]½ZËZ»€§Z¯ÄËÁÄ]½ZËZ»€§Z¯µÂ¼ »—Ä],ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À Ä^·Z˜»Ä»Z¿d¿Z¼“,½YZ°¿Z¼ÌadyY{€aŠÌaÁ{Y{Y€«|¬Ÿ,Ã|ËY‚»ZËĐ«ZÀ»{d¯€‹ÕY€] cY|Æ e¹Zn¿YÁ|À¯Ö»{ZZ»€§Z¯ž¨¿Ä]Ö·Z»{ZÆ¿įd‡YÕ|À‡Ä»Z¿d¿Z¼“ |ÀÀ¯Ö» ¾ËY{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À |À¯Ö»¾Ì¼”eÖ·Z»cÄ]Z°¿Z¼ÌaÕÂ//‡YY և€]lËZf¿ |À¯Ö»ÄWYYY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]Ä»Z¿d¿Z¼“Á|cZ»|yZf//‡Y {ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ»Z¿d¿Z¼“d»|yÃ|ÀÀ¯~yY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{Y| e {Z̸̻YŠÌ]¢¸^»Ä]Ä»Z¿d¿Z¼“À¬§į|Å{Ö»½ZŒ¿ÕZmµZ‡µÁYÄÅZ» ‰Á€§ÄÀÌ»{ZnËYÁ½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»‰Á€§Ä]€nÀ»½Y‚Ì»¾ËYįÃ|‹{Z½Z»Âe ©Á|À,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] d‡YÃ|‹½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv»½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿ Ä]YÕ|¬¿Ä Ë{ÁY|{Zed‡YÄf‹Y{ZÅ®¿Z]Z]įÖeZ¬§YÂe{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ÕYY{d¯€‹d‡YY€«€³Y\Ìe€e¾ËYÄ]-|À¯Ö»¾Ì»Ze½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZm Ã{€¯dyY{€aY½M|{įd‡YÖ§Z¯,|À¯d§ZË{Ä»Z¿d¿Z¼“,Õ|¬¿Ã{€b‡|{ Äfˆ¿YÂeÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¾ÌÀr¼Å {€¯|ÅYÂy¶^¬e©Á|ÀY½MÃ|¿Z¼Ì«Z]Á Ä»Z¿d¿Z¼“Á|{‚»Z¯{ZÅd¯€‹ž¨¿Ä]YÕ|{¦Ì¨ze,cZ¬§YÂe¾Ì¼Åª^— {ÁMd‡{Ä] ZbËZ‡­€fŒ»ÕZ°¼Å{cZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{Հ̴Ìa ŠeYÖËYÂÅÕÁ€Ì¿Á ÖÅ|¿Z»€§ÖWY€mY½ÁZ »ÁZbËZ‡|‹Y½Y€Ë|»Á½Z¿ÁZ »YÖ ¼m”uZ]Öf//ˆŒ¿{ ‰Y‚³Ä] d§€³Y€«և€]{»¥€—Á{ÕZ°¼Å{»cZŸÂ“»,ŠeYÖËYÂÅÕÁ€Ì¿ {ŠeYÖËYÂÅÕÁ€Ì¿ÖÅ|¿Z»€§ÖWY€mY½ÁZ »×Y€¿|̇Ö¸Ÿ|¼v»|̇€Ì»Y,ÂÌ¿ZbËZ‡ ¾ËY{ {€¯Y‚³€]Z‡Á{ÂyÃÁ€³¾ËY½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »Z]ÖfˆŒ¿Ád§ZË”uZbËZ‡ ÃÁ€³ZÌ¿{»cZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{dÆm¾Ì§€—ÕZ°¼Å{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YdˆŒ¿ Ä»Z¿€]ÁcZ ·Z˜»½ÁZ »Õ|¼v»¶³‰ÂËY{dˆŒ¿¾ËY{ d§€³Y€«և€]{»ZbËZ‡ ÕZ°¼Å¾ËY{Äf§€Ë~accZ»Y|«YY֋Y‚³ÄWYY¾¼“,ZbËZ‡ÃÁ€³®Ë„eY€f‡YՂË ğ¼n» {€¯s€˜»Y{Âm»cÔ°Œ»½{€¯¥€—€]ÁZÅÃÁ€a€fÆ]¹Zn¿YÕZÅÃY,­€fŒ» |Ì·Âe,ÖÅZ´ŒËZ»MÁÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃÁ€a¹Zn¿Y,cZ ˜«ÕZ¯¾Ì‹Z»Ây{ÖeZ»Y|«Y ÃZ´f‡{,dˆeÕZÅÃZ´f‡{Y¿Y¶yY{dyZ//‡,Á{Ây®eÕZÅÁÖ°Ì¿Á€f°·YcZ ˜« |‹Հ̴ÌaĈ¸m¾ËY{ ÁÕZ¯¾Ì‹Z»ÕZÅY‚]Y,{Y»†ÀmŽÌzŒe d‡Y¶¼uÄÀ˂Å-dˆÌ¿{Â^¼¯,½Z¼Ì‡YZ]¶°Œ» €]Y€]cÁZ»d¼Ì«d¨³,Ã|‹ž˜«Ä¿ZyZ¯Z³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Z¼Ì‡d À¾¼n¿Y€Ì]{ ÃZ]Á{ŠËY‚§YÂn»|ËZ]Á¾ËYY,d‡YÃ|‹½Y€³|{ºÅ¶¼uÄÀ˂ÅÁd‡YZ³ dÌ “Á{»{€Æ»Z]³Ád¨³{½Zz̋Z“€·Y|^Ÿ ºË€Ì´]d¼cYÁYYd¼Ì« Y‚ÅÄ¿ZyZ¯[{½Z¼Ì‡Ĉ̯€Åd¼Ì«€“ZuµZu{d‹Y{ZƛY,Œ¯{½Z¼Ì‡ |¿YÃ{€¯¹ÔŸY½Z»ÂeÁY‚ÅÃ|ÀÀ¯¥€»ÕY€]YĈ̯€Åd¼Ì« d‡Y½Z»ÂeÁ ÁY‚ÅYĈ̯€Å,|À¯¦˜·ՀfŒ»ªu{Ö¸Ìy|ÅYÂz]€³Y‰Á€§¶»ZŸÖ·Á [¯€‡Yd¼Ì«Äq€Å{Á‚§Y½Z¼Ì‡d À½ZËZ»€§Z¯Ö¨À¾¼n¿Y€Ì]{ |‹Á€§Ö»½Z»Âe ‰YÄ»Y{Y{Z»Yd‡Y½Z»Âe Ä¿ZyZ¯[{Ĉ̯€Å€³Y-|f§YÖ»©Z¨eY¾ËY|ÀÀ¯ {Y{Ä»Y{YÕÁ {€¯ÕY~³d¼Ì«{‹Ö¼¿įÁÄ],{Y{…Á¶»ZŸ{‡,¶¼uÄËY€¯,Ã{Á‚§Y Ö¸yY{YZ]{½Z¼Ì‡žËÂe½Y‚Ì»,¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»{ZÅÄ¿ZyZ¯ 0 ^«d‹Y{ZƛY½Z¼Ì‡¾¼n¿Y€Ì]{ |¿YÃ{Y{ŠËY‚§Y|{ Y ÄÀ˂Ŷ̷{Ä]cZn¿ZyZ¯Ô ¶Ì·{Ä]½ÂÀ¯YºÅZ»Y|¿{€]Ö»¥€»€aª—ZÀ»Ä]|Ì·Âe€aª—ZÀ»YY½Z¼Ì‡,¶¼u\‡ZÀ» Ŀ´¿Z¼ÅºÅ‰Á€§¶»ZŸÁ|ÀÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËY|À¿YÂeÖ¼¿cZn¿ZyZ¯¶¼uÕÓZ]ÄÀ˂ŠĈ̯€Å{½Z»ÂeÁY‚Å,|Å|]ՀfŒ»Ä]Yd¼Ì«¾Ë€f¼¯|ÅYÂz]€³Y|‹Äf¨³į ¶Ì·{Ä]Ä°¸]{Y|¿{ÂmÁ½Z¼Ì‡{Â^¼¯d¨³YZ]{½Z¼Ì‡{Â^¼¯{»{½Zz̋ d‡Y d‡YÃ|Œ¿º¯|Ì·ÂeZ»Yd‡Yº¯YZ]{½Z¼Ì‡,¶¼uÄËY€¯ŠËY‚§YY֋Z¿ÖËZn]Zm¹|Ÿ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm d¨¿ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |‹s€˜»ºÅ{†¸n»Ճ€¿Y½Â̼̈¯”ŸZ]{Zf«Y½ZÆmÕ´f¨³{ ÃŻÕԗÕZ¼¿Á{Yp̧d^j»ÖÀÌ]ŠÌa d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Á,É|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d//¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ Z]ÁÉ|{¹|ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ dÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y Z^yYÖa{d//¨¿ÕY€]Z“Z¬e{€¯ÖÀÌ]ŠÌa‚´ÀÌfËp̧ÖnÀ//‡Z^fŸYÄ//ˆ‡Â» |À¯Ö»Y|Ìa{Â^Æ]Ã|ÀËMµZ‡{|Ë|mÕZ¿Á€¯…Á€ËÁ¾ˆ¯YÁdyZ‡YÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»Y µZ¼fuYÄ]"Ö¿ZÆmÕZÅÓZ¯ՄeY€f‡Y"‰Y‚³¾Ë€e|Ë|m{p̧,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Ö¿ZÆmÕZ“Z¬eÕZÌuY{ºÆ»¶»ZŸ½YÂÀŸÄ]|ËÁ¯¾ˆ¯YÁÕY€˜“Y|ÌËZeÕ« {€¯ÃZ‹Yd¨¿ÕY€] ÃZ‹YÖ¸ §t˜‡{ē€ŸdË{Á|v»|Ë|¼eÕY€]…Ôa®aÁYÄ»Z¿€]Ä]¾ÌÀr¼Åp̧ ŠËY‚§YÁÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ē€ŸdË{Á|v»¶ÌƈeÃÁ€³¾ËYÄÌ·ÁYÄ»Z¿€] {€¯ Z] d‡YÃ{Â]µZ‡ÄË¿YƒZ£MYÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻Á{{Á|u½Y‚Ì»Ä]|Ì·Âe Á|Àf§€fÀÌËZaZ°Ë€»MÁZaÁY{|ËÁ¯Â̋|Ë|mk»¶Ì·{Ä]ZÆf¼Ì«µZu¾ËY ŠÅZ¯ÖfuÁÖ¸ §ē€ŸdË{Á|v»|Ë|¼eÃZ]{hv]Հ̳¶°‹hŸZ]€»Y¾ËY µZ‡Ä]Ä¿ZÀÌ]‰Ây|Ë{Z»|¿{€¯ZƛYp̧½Y€´¸Ì¸ve |‹…Ôa®aÁY|Ì·Âe€fŒÌ] {‹Ö»ē€ŸµZ‡¹Á{ļ̿{€i»¾//ˆ¯YÁ®Ëį‘€§¾ËYÕZÀ^»€]Y Ö»š¨u,|À¯Ö»®¼¯d¨¿ÕY€]Z“Z¬e{Â^Æ]Ä]įÃ{€fˆ³Ö¿ZÆm{Zf«YÕZÌuYÁ ÕZÆf¼Ì«Õ{ ¶Ìˆ¿ZfaZ°Ë€»MÕZÆf·ZËYYÖy€]ÁZaÁY{ÄÀ̘¿€«µZu¾ËYZ] ºÌÀ¯ µZ‡{d¿€]d¨¿Ä°Œ]€Åd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»{Y{Zœf¿Yp̧ {€¯|ÅYÂy{Á|v»Yd¨¿ Z]ĈËZ¬»{€ÌyY{ÁM€] |‡€]Ó{Ä]µZ//‡{ÁÓ{Ä]Ã|ÀËMÕ{ÔÌ» µÁ‚¿µZ‡{Ó{ÁµZ‡{d¿€]d¨¿Ó{d¼Ì«Ö¸^«ÖÀÌ]ŠÌa d‡YÃ{€¯Y|Ìa ºË€veZˆa{d¨¿Äf§d‡{YÕZÅYZ]¾f§€³†aŠ·Zq €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com {Á{Â]Ã|̇Ä°//Œ]Y‚ÅÄ]Ä¿YÁ½Y€ËYd¨¿cY{Z Y|ÌaŠËY‚§YՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿cY{ZÖÅZe¯½Z//» Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]®Ë{‚¿,ÃZ»|Àq‘€Ÿ{Á{€¯ ÕZźˀveÁևŻž¿Y»€³Yd//ˆÌ¿Ö°‹½ÂÀ¯YÁ|Ì//‡ d¨¿cY{Z¾°¼»½Z»¾Ë€eÃZe¯{{‹Äf//‹Y{€]Ä¿Z¼·Z› ‰Á€§ÕZÅYZ],ªÌ«{Ö]ZËYZ]Z]|ËZ]Á|//]ZËÖ»ŠËY‚§Y¹Zy ,d‡Y¶°//Œ»dÌ “Á¾ËY{ZŽM¾f§€³†aį¹Zyd¨¿ ºÌÀ¯ZÌuYY 0 ^«į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]½|ËZ]ՁÁ€ÌaZ]ÕÁÄf¨³Ä] įd‡YÄf¨³Ô ½Y€ËYŒ¯įd‡YÕYÁ|Ì»Yֈ]ÕZm{{€³Ö»Z]¹Zm€]Ä] ÖÅY€¼ÅÁ|Å|¿wÕYÀœfÀ»€Ì£©Z¨eYįÖ//e{|¿YÂf] Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÁ¾Ë€v],cYZ»Y|À¿Z»Ö]€ŸÕZÅŒ¯֔ ] |À¯Ã{Z¨f‡Yd€§¾ËYY,{‹ª¬v» {į{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]Ä]½|//ËZ]€³YÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÖËY€Ì» ½Y€ËYd¨¿cY{Z,|À¯¶¼ŸÄf¨³ÖeZ]Zzf¿YÕZÅd]Z«ÃÁ{ d‡Y½MYÖ¯ZuµZ‡Ä]€ned¨³{€¯|ÅYÂyY|ÌaŠËY‚§Y Z“Z¬eÁÄf‹Y~³€ÌiZeZÅÖËZaÁYÁ|ÀÅ,Ö]ÂÀmÀ¯,¾aYƒ,¾Ìq Ä]ē€Ÿįd‡YÖ·Zu{¾ËYd‡YÄf§ZËŠÅZ¯¹Zyd¨¿ÕY€] {Â]Ö«Z]{Âyc« ¥€»¾Ë€e±‚]½YÂ//ÀŸÄ]¾Ìqį¾ËYY†a{Á‚//§YÕÁ |‹€]ÖÀ^»ÖËZŀ^yÁ|»M€]Z¿Á€¯dˀË|»Ã|ƟYd¨¿Ã|ÀÀ¯ ¶]Z«ŠÅZ¯ē€ŸZÅÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]Z»Y|‹Ã|ÌÀ‹Õ{Zf«Y Z]½Md¼Ì«ÄËÁÄ]d¨¿YZ]įºË{Â]|ÅZ‹Ád‹Y|¿ÖÆmÂe {Â]ÄmY»֌ËY‚§Y|¿ÁÁcY€Ì̤e ÕZÆ],ª§Â»|ËÁ¯ÕZÆÀ//ˆ¯YÁdyZ//‡Y|¿Yº//ŒqY€ÌyY Z»Y{€¯dˬeÄf//‹~³ÕZÅÄf¨Å{Yd¨¿ÕZÅYZ]cÔ»Z » {¾ˆ¯YÁZe|Ì//Œ¯|ÅYÂyµÂ—Öe|»įd¬Ì¬u¾ËY{ÂmÁZ] ÕY€]Z“Z¬ec|»¾ËYµÂ—{{‹Ã{Z¨f‡YÁžËÂeÖ¿ZÆmt˜‡ |¿Z»|ÅYÂy¦Ì “d¨¿ ¶»ZŸÖf¨¿½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä]-{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ,d//‡YÃ{€¯{ZnËYd¨¿ÕZÅYZ]{Öf^j»ÕZ”§įՀ//´Ë{ Ä]Á…Ôa®aÁYÖ¸ §ē€ŸdË{Á|v»¹ÁY|eÕY€],cYZœf¿Y d‡YÃÁ€³¾ËY|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ»Z¿€]½{Zf§Y€ÌyZe ÁÕZŁÁ…Ôa®aÁYÃÁ€³d¨¿½Y€ËÁ,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] Á{½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠËY‚§YÄÅZ»Ä//‡€ÌyZeÄÀ˂³ÃZ]{}M |¿€Ì³Ö»ºÌ¼eÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ºÅ{†¸n»Ճ€¿Y½Â̼̈¯”Ÿ,ÖËY€Ì»µÔm,ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ ÕZŁÁ{{€¯ZƛY{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád//¨³{ Ö¿ZÆm{Zf«Y|‹{Â^Æ]Ä]ZÅ|Ì»YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¦Œ¯Z],€ÌyY €œ¿Ä]Ád‡YÄf‹Y~³€ÌiZed¨¿d¼Ì«ŠËY‚§Y{ÁÃ|‹€fŒÌ] {Â^Æ]Ä]ZÅ|Ì»YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁžËÂeÄ]½|‹®Ë{‚¿Z]|//‡Ö» ¾ËYÁ{€Ì³ª¿ÁZÅZ¯Á\//ˆ¯Á{‹€f//ŒÌ]Ö¿ZÆm{Zf«Y d¨¿ÕY€]YZ“Z¬eÁÃ|//‹d¨¿d¼Ì«{ÖeY€Ì̤ehŸZ]ºÆ» d¼Ì«ŠËY‚§Y€]{ÂyÄ]¿Ä]|¿YÂeÖ»Á|Å{Ö»ŠËY‚§Y¹Z//y {Y~³€iYd¨¿ įd‡YÕYĿ³Ä]d¨¿YZ]cÓÂve€Ì//‡{€¯tˀeÕÁ |À¿Z»ÖËZÅŒ¯Õ{Zf«Y|‹€]Z¿Á€¯ÂÌ//‹,d¨³½YÂeÖ» Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe[Zf¯Á[ZˆuÖ]‘Y€¬f‡Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e d§€³Y€«|f//‡Á{Y{{» d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á  |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e €Ì]Y|e|Ë|Œe½Á|]Y{ÂyÖ·Z»{Â^¼¯Y֌z]|Å{Ö»ÁZmY |ÀÀ¯½Y€^mY‹{Öf“ZË dÌ “Á{ÃZ]Á{{ÁZË€Ë{Öf¨¿ÕZÅ{Zf«Y¾ËYµZu¾ËYZ] Ö»|Ì»Yd¨¿€eÓZ]d¼Ì«Ä]ÃZ]Á{Á|¿Â‹Ö»Zf§€³ÖÆ]ZŒ» Á|À¯®¼¯ZÆ¿MÕZ^fŸYÄ^eÁ†¿ZÀËZ§º//Ì°veÄ]Ze|¿|À] |Ë|mē€«©YÁYZËÃ{€¯{|n»†¿ZÀËZ§Y½Z‹ÖÅ|]|À¿YÂf] Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯cZuԏYļÅÖÅ|]Z]ŠËY‚§Y |ÀÀ¯€ŒfÀ» dyY|¿Y|ÅYÂy€ÌyZeÄ]YĬ˜À»¾ËY{d¨¿Ä] Ã|ŸÁ,ZÆu€—Y€œÀ§€Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯ Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯ÁÖf¨¿€Ì£{Zf«YdˬeÕY€]ZÆfË·ÁYÁZÅ d¼Ì«ÁÖf¨¿ÕZÅ|»M{Ä]½ZÀr¼Å,d¨¿½Z‡Â¿€adÌÅZ»Ä] |¿Z»|ÀÅYÂyÄfˆ]YÁÃ|ÀËM{d¨¿ Ö]€ŸÖf¨¿½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z//‡Y€] ÁZ°Ë€»M¶Ì‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]d^ˆ¿į|¿ÁZ]¾ËY€]½ZÀr¼Å €]Á{Â]|ÅYÂy€fÌ¿Ó—ZÆ¿MÕZ¬],ÄÀ˂ŀa½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€ËZ‡ ÁZÆÌÅ|]Ä]Y| ]Á|ÀÀ¯Ö»‘Y€¬f‡Y½ÂÀ¯Y,ÁZ]¾Ì¼Å…Z‡Y {€¯|ÀÅYÂy€°§cZuԏY d‡YÖ°f»Õ{ ‡Õ°»YMÕ‡YÖfyY{€a¹ZƇ ÁÖf·Á{‘Y€¬f‡Y{»¾Ë€e|Ë|m°»YM€ÌyY‘Y€¬f//‡Y Yּ̿įÖ^›Â]Y d‡YÃ{Â]Ä¿ZÌ»ÁZy{µZ//ˆ»YÖf¯€‹ €^»Zfb‡{,{Y{ZÌfyY{YÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»Yd¨¿€ËZy} ®Ë|̇€‡|ŸÂ»į{€¯{Zē€«©YÁYÓ{{Z̸̻lÀa ÕY€]c|»¾Ë€eÖ¿Ó—įd‡Y€´Ë{µZ‡½MYŠz] {Öf·Á{Ã|ÀÀ¯‘Y€¬f‡Y®ËÕ‡YÀ//ŒfÀ»ē€«©YÁY ©YÁYZŒf¿Y {ÁÖ»Z¼‹Ä]…Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹ ¾ËYÁd‡Yē€«©YÁYZ//Œf¿YÁ{¾Ì»Â//‡Ö^›Â]Yē€« {Â]Ã{€¯‘Y€¬f‡YÓ{{Z̸̻ZÆ]{¾ÌŒ¿€Ì»Y Z£M€˜«Õ‡Y¶ËÁM¶ËYÁY{Öf·Á{ē€«©YÁYZ//Œf¿Y ÁÄ·Z‡,Ä·Z‡lÀa|̇€‡|ŸÂ»Z]Ó{{Z̸̻į|‹ ՀeY‹{Ö·Z»Z“ÁYį¾Ë€v]Á½Z¼Ÿ {€¯€ŒfÀ»Ä·Z‡ µZˆ»YºÅ|¿Y{Ĭ˜À»€f³‚]d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ]ĈËZ¬»{ |¿YÃ|‹¶‡Âf»ē€«©YÁYÕZÅYZ]Ä] ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]‘Y€¬f‡Y|‡Ö»€œ¿Ä]€“ZuµZu{ ZÆ¿MÄ]Ád‡Y½Y€v]YkÁ€yÕY€]ÃY¾Ë€fÆ]Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿ d‡YÃ|¿Z»ZÆ¿MZÌ¿{»d¼Ì«t˜‡Y€fÀÌËZaZ̈] Õ°»YM,ē€«©YÁY½Z³|ÀÀ¯€//ŒfÀ»¾Ë€e|Ë|mYÖ//°Ë Äf¨ÅÁd‡Y½ZÆmÖf¨¿d¯€‹¾Ë€f³‚]įÃ{Â]Õ{ //‡ {€¯{Zē€«©YÁYÓ{{Z̸̻dŒÅ€j¯Y|uÄf‹~³ ē€«©YÁYYZ]Ä]Äf‹~³µZ‡Á{{Z]¾Ì»Á{ÕY€]°»YM {Z̸̻Äf‹~³µZ‡d¯€//‹¾ËY {€¯Ä mY€»Ö¸¸¼·Y¾Ì] YŠÌ]½MÕY€]Ä//¯{Â]Ã{€¯€//ŒfÀ»ē€«©YÁYÓ{ {Â]Ã{€¯d§ZË{‰Z¨‡Z°Ë€»MÓ{{Z̸̻ ¹ZƇ{‡ŠÅZ¯ÕZmÄ]|Å{Ö»tÌm€e°»YMž«YÁ{ Ö»dyY{€aŠ¿YY|»ZƇÄ]Ã{Y{Ã|ŸÁįÄ¿ÓZ‡ÕÓ{{Z̸̻ ½Zfˆ]€Ÿd·Á{d¯€‹¾ËY±‚]Y|»ZƇ |À¯‘Y€¬f‡Y,|À¯ d‡YÕ|{ºÆ‡Z]Õ{ ‡ Zed¨¿d¼Ì«€³Yį|¿YÃ{Y{Y|//ŒÅ½Y€´¸Ì¸veµZu¾ËYZ] įÖ»ZƇ{‡,|¿Z¼]Ó{Ã{Á|v»{€´Ë{µZ//‡|Àq Ä]ÁÄm{Â]Հ//ˆ¯½Y€^mÕY€]|À¯Ö»dyY{€aÂ//°»YM ½Zfˆ]€ŸÄm{Â] {Â]|ÅYÂz¿Ö§Z¯Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸŠËY‚§Y {‡Äf^·YÁZÆeZÌ·Z»,ZÌf»YªuÄ]Õ{ZˁÕ{Á|uZeÕ{ //‡ ¶Ì·{Ä]µZˆ»Y…Z§l̸yĬ˜À»Ö]€Ÿd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ã|‹ZÆf¼Ì«ÁZ“Z¬e•Â¬//‡hŸZ]įZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za |¿YÃ{Y{d‡{YYÖf¨¿|»M{Ó{ZÅ{Z̸̻,d‡Y ÕZÅ|»M{{Ö³‚]ºÆ‡d¨¿įZn¿MY,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÕZÆf·Á{Äm{Â]Հˆ¯,{Y{d¨¿Ä]Äfˆ]YÁÕZÅ{Zf«YÖf·Á{ d¨¿½Z³|ÀÀ¯{Z d//‡YÃ{€//¯Y|ÌaŠËY‚§YÄ//¬˜À»¾ËY ¹Y|«YÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁZÆeZÌ·Z»½{€]ÓZ]Ä]µZˆ»Y¶ËYÁYÄ¿ZÌ»ÁZy Ö§Z¯Ö·Z»ÕZÅ{Â^¼¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€//]cZ»Y|«Y¾ËYZ»Y|¿{€¯ |¿{Â^¿ ÖÅ|]ŠËY‚§YÄ]| ]ĸu€»{d¨¿±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ËY |¿{€¯¹Y|«YÖf¯€//‹ÁÖf·Á{ē€«©YÁYÁ|ª//ˀ—Y Ã|̇Ó{{Z̸̻Ä]Ĭ˜À»¾ËY{ē€«©YÁYZ//Œf¿Y €eY€§µZ//‡{À//ŒfÀ»ē€«©YÁYÖ¸^«{¯YÁ d‡YÄf§ ÕÓZ]ÕZ“Z¬eÁ­|¿YÀÆ]ÕZÆy€¿{|»Ä]Öf¨¿ÕZÅŒ¯¾ËY Ä]Á¥Z°‹½{€¯€aÕY€]‘Y€¬f‡YÕÁ,½YY~³ÄËZ»€//‡ d¨¿d¼Ì«Y€Ë|ÀÀ¯Ö»[Zˆu½ZŒËZÅÄ»Z¿Y€e{ŠËY‚§Y ÃZe¯€^y Հe€]ÕY€]Ä̇ÁÁ½Zfˆ]€ŸÁZ^» ½ZÆmd¨¿YZ]¾Ë€f³‚]{ d¨¿Ã|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]Ä]½|‹¶Ë|^eÕY€]ÕYÃ{€Œ§d]Z«{Ä̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ ÕZ“Z¬e½|‹{Á|v»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋{ÂmÁZ]Œ¯Á{€ÅÁ|ÀfˆÅµZ‡{¾Ìq |¿YÃ{Y{ŠËY‚§YYÖËŻMµÂ£¾ËYÄ]½ZŒeY{Z,d¨¿ÕY€]Ö¿ZÆm įÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ|Å{Ö»½ZŒ¿€¸b¯ÁZˆ°eÁ,ÂÌfÌÀ̧ÕZÆf¯€‹ÕZÅZ»M,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¾Ì]µZ‡€^»Y¿ZeÄË¿YƒY,{Â]¾ÌqÄ]d¨¿Ã|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]Äf‹~³Õ{ÔÌ»µZ‡ {d¨¿‰Á€§d¼Ì«ŠÅZ¯ d‡YÄfyÁ€§Œ¯¾ËYÄ]d¨¿Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ze {Y{ŠËY‚§YYÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸcY{ZºÅÕZmÃZ» ½Â̸̻ {Á|u½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YYįd‡YÄ̇ÁÄ]½|̇µZu{Â//Œ¯¾ËY {Ä°Œ]½Â̸̻ {Á|ucY{ZZ]©Y€ŸÁd‡YÃ{€¯{Z¾ÌqÄ]d¨¿Á{Ä°//Œ] Õ{Zf«YdÌ·Z §Ä]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋įµZˆ»Yd¨¿d À {Y{Y€«¹Â‡Ä^e{,Á ÖËZÅŒ¯{Á| »Yְ˾Ìq |‹¶¼vf»Õ|Ë|‹\̇M,{ļ˜·Հ´//‹{€³d ÀÁ Ĭ]Z‡Ö]Ö¿YYYÖÀÌq½YY|ˀyÁd‡YÃ{Y{ŠËY‚§YYµZ‡{d¨¿|ˀyįd‡Y Z°ˆeÁd¯€‹€´¸Ì¸ve,²¿YÂÅZ¿€‡ |¿{€]YÃ{Z¨f‡YdËZÆ¿ÕZmÕ{ÔÌ»µZ‡{ZÆf¼Ì« ¾Ë€e€]ÃZ´ËZmµZˆ»YÁÃ{ZÀ¯YÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄ̇Á|‡Ö»€œ¿Ä]d¨³ÃZ]¾ËY{ Äq|Ë{|ËZ]Ád‡YÄ¿Z‹Ä]Ä¿Z‹d]Z«®Ë¾ËY |À¯Ö»\ˆ¯Y¾ÌqÄ]d¨¿Ã|ÀÀ¯{Z {‹Ö»ÖËZÆ¿Ã|¿€]ֈ¯ Ze ¾Ì]|‡Ö»¾ÌqÄ]Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸY€^»Y¿{įÖf¨¿ºnu{ÁÖ»Zœf¿Y {Â]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ze Ä»ÃZ»{º«¾ËYįÖ·Zu{|‹Z]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ {‹Ö»[ˆv»€^f¯YcY{Zºnu€]Y€]Á{Z^ˀ¬eÁ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿   d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com  d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe  ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ¾eY‚Å ŽyZ‹  |{  µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa ¹Z¿            ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿…            ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³   …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ    ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³   ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…   …Za           ē€ŸY|¬»  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ‰Y ½Z³|À‹Á€§   ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa  Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹€Ì]{ |‹¾°¼»€Ì£{YMª—ZÀ»{ՏÕZÅd¯€‹dÌ·Z § €fŒÌ]|Ì·ÂeÕY€]ՁÁZŒ¯Ä ‡ÂeÁÂu{įÖËZÅdË{Á|v» ¾ËYd ÀŠz]½ÓZ §ÕY€]ÁÃ{€¯{ZnËYd¿YÃ|‹Äf//‹Y{€] €Åd‡YŒ¯Õ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅd‡ŻZžËY d//ˆÌ¿— |¿Y{Y{Ây{€¯Z¯ZÅd‡ŻY¹Y|¯ Ö¸yY{ÕY~³ÄËZ»€‡[~mÕY€]{YMª—ZÀ»{Á‚§Y®¿Z]֔e€» Ä ‡Âe¾ËYÄ°ÀËYdÆmÄ]|¿|‹ÖÀÌ]ŠÌaֿ»Y€ÌaÁÂuÄ ‡ÂeÁ 0 ^«įdÌ·Z §Á{‹¹Zn¿Y {€Ì´]cd‡YÃ{Â^¿½M½Z°»YÔ ¾°¼»Z»Y,d//ˆÌ¿©ZqZ«{YMĬ˜À»{ÖËÓZ¯pÌÅ{Y{Ä»Y{YÁY µÁYĸu€»{,|¿{€¯Ö»Ã{Z¨f‡YL‡½Â¿Z«¾ËYYZÅÖy€]d‡Y Ö¸Y¾Ì»€‡{ZŽMdÌ·Z §Z»Y,|¿|‹Ö»d^iZÅd¯€‹Öy€] Äf§€³|ËZ]cZ»Y|«Yd‡{¾ËYÕ¸m{Â]¦¸zeį|‹Ö»¹Zn¿Y |‹Äf§€³į|‹Ö» ºÅÖy€]d¨³Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Ö·ZŸÕYÂ//‹€Ì]{ Á€»Y|uYÁÀnÀa¾ËY{ZnËYZ]į|¿{Â]Ã{€¯d^iՏd¯€‹ Ã{€¯d¯€‹d^i֐z//‹{»®ËÄ°ÀËY½Z°»Y{YMĬ˜À»{ Ä¿Z»Z‡įY€q,dˆÌ¿{‹¹Zn¿YĬ˜À»{ŠfÌ·Z §Ä°ÀËY½Á|] d‡Y¶f»ÕŒ¯ÕZÅd¯€‹d^iÄ¿Z»Z‡{|uYÁÀnÀa ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹€Ì]{ÁÂƼm†ÌËÁZŒ» ÕZÅd¯€‹d^iÄ¿Z»Z‡Ä]µZeYÁ|uYÁÀnÀa¾ËY{ZnËYZ]d¨³ dˆÌ¿¾°¼»ÕÕZÅd¯€‹dÌ·Z §½Z°»Y€´Ë{,ÕŒ¯ {YMª—ZÀ»{ՏÕZÅd¯€‹d^iÄ]ÃZ‹YZ],®¿Z]֔e€» ,{Y|¿{ÂmÁÖ»ZÆ]YpÌÅ{YMª—ZÀ»ÖeZÌ·Z»ḑZ »{{€¯ZƛY Õ|Ë|mÖ·Z»¾Ì»Pež]ZÀ»|À¯Ö»[ZnËYŒ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹ ÄÀÌ»¾ËY{ÕYÃ|¼ŸŠ¬¿cZÌ·Z»Á{‹{ZnËYŒ¯Äm{Â]ÕY€] {Y{ |¿Y{cÁZ¨f»ÕZÅ{€¯Z¯¦¸fz»ÕZÅŠz]{Zf«Y{{Y{Ä»Y{YÁY ÕYÄ ‡ÂeÕZÅՂËÄ»Z¿€]{Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §YŠz]®Ë ©ÂŒ»{ZnËYŠz]®Ëd‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]©ÂŒ»{ZnËYÁ {{€e{d·ÂƇÕY€]Šz]®Ë d‡Y¹{€»YcZÌ·Z»~yYÕY€] |¿Â‹Ö»¦Ë€ eÕ{Zf«Yğ¼n»Äfˆ]{{Y»¾ËY d‡ÓZ¯ Y€qįºÌË´]º//Ì¿YÂeÖ¼¿{€//¯½ZÌ]ÂƼm†ÌËÁZ//Œ» ½Y€Æed«Â»Ä ¼m¹Z»Y Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÃ{Ĭ˜À»d‡Y€u†ÌË {Ây½YÂeZ],dz‡–ËY€‹{½ZƨY¾ÅM[Á} d‡YÃ{€¯Ä^¸£cÔ°Œ»€] ÕY|ËZaÁÄ ‡ÂeÄ»Ó,dÌÀ»Y d‡YºfˆÌ‡€Å{ {¼¿€Ë|¬e‚Ì¿½ZƨY¾ÅM[Á}Ö//´Àŀ§ÕZÅdÌ·Z §YÕÁ Y,|Å|]|//‹YY¬eÁ½Z¼ËYįÖ´Àŀ§ÕZÅdÌ·Z §d¨³Á ½Z»Z‡ÕY€]Ö´Àŀ§ÕZÅZ¯d ¨À» dˆÌ¿Y|md§€ŒÌaÁ|Ì·Âe Ö¿Y€Æe|ÌƋ½Âr¼ÅÖ¿Y€Ë|»dÌ]€e,½M¶ZuÁd‡Y{ZˁZ̈] ,ÕÁM¿,ZÅÄfy»M¾fˆ]Z¯Ä],‰Â»M¶»ZŸlÀaÕÁ d‡Y¹|¬» Z»ļÅ{Á‚§YÁdˆ¿Y{d̬§Â»¶»ZŸY{ZveYÁZ¯{c|ÅZn» Zm{{ÂycZ»Â¸ »{ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{YÂÀ//‹‰Â³ÃY¼Å|ËZ] Ád‡Y¾»Â»¦ËZ›ÁY|Ë|mŠ¿Y{ÁZÅcZÆ»\//ˆ¯ ºÌ¿‚¿ ¾ËY¾fˆ]Z¯Ä]¾ÌÀr¼Å {¼¿¦«Âf»Yº¸Ÿ\ˆ¯|ËZ^¿‚³€Å |Å{½ZŒ¿Y{Ây€iYZ¯{|¿YÂeÖ»įd‡Y|Ë|mº¸ŸÁŠ¿Y{ |Ë|mÕZŁ€»½|Ë{¿{Ác€nÅ,½Y€//Æed«Â»Ä ¼m¹Z»Y Á{|ËZ^¿‚³€Å¾»Â»d¨³Ádˆ¿Y{d̬§Â»cZ»Y‚·Y€´Ë{YY ¾ËY |Å{Y€«€œ¿|»Z¯{YÕÁM¿Á|‹Z]ºÅ|À¿Z¼Å‰Á Հ^źœ »¹Z¬»įd‡Y|Ì·ÂeŠÆm¶»ZŸ,µÂveÁÕÁM¿ |ËZ]Ä°¸]ºÌ‹Z]֏ZydËZ¼uZœf¿Y{|ËZ^¿ž«YÁ{ |¿{»€§ ŠÆmÁ{€Ì³cµÂveZeºÌÀ¯d¯€u{Âm»cZ¿Z°»YZ//] {‹ª¬v»|Ì·Âe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾ÅM[Á}{½Y€//Æed«Â»Ä ¼m¹Z»Y,Ö¬Ë|º›Z¯ Yd//ËM –y¦¸fz»ÕZÅŠz]Y|Ë{Z]¾¼“Ád§ZË”u½ZƨY {€¯´f¨³ÁY|Ë{d¯€‹¾ËY¾Ì·ÂXˆ»Z]|Ì·Âe ¾ÅM[Á}½Y€´//‹ÔecZ¼uYY|Ë{¾ËY{Ö¬Ë| YdËM ,Z¯{•ZŒ¿ZŽMÕY€]Á{€¯Ö¿Y{|«d À{½ZƨY Z³{Á€aYYZÅd§MÁZÅÔ]Yd̿»ÁÖ³|¿{d//̬§Â» {¼¿d¸Xˆ» –ËY€‹{½ZƨY¾ÅM[Á}d‹Y{ZƛY½Y€Æed«Â»Ä ¼m¹Z»Y ÁՃ€¿YÄ¿YZËd§ZË{½Á|]Ád‡Y{ÂyÄ]Ö°f»Õ{Zf«Ydz‡ ½ZŒ¿€»Y¾ËY |À¯½Y€^mYZŽZˁÄfˆ¿YÂe,֏ZydËZ¼u½Á|] YY|y|ËZ]Ád‡Yd¯€‹¾ËY¾Ì·ÂXˆ»Á½Y€³Z¯‰ÔeÃ|ÀÅ{ d‡YÃ|»MªWZ§cÔ°Œ»€]‰Ôe€ağ¼n»¾ËYį{€¯€°‹ d¯€‹¾ËY{\//‡ZÀ»dˀË|»|//‹ÁM{ZËÖ¬Ë| YdËM įÃ|‹hŸZ]½Y€³Z¯¾ËY‰ÔeÁÃ|‹½ZÀ¯Z¯Ö»€´·{\m» |À‹Z]Y{Ây€]|Ì·Âe{[Ây–ËY€‹Y {‹Ö»Ö¬¸eÕ|̸¯Âv»®Ë½YÂÀ ]Á|‹Z]Ö»ºfˆÌ‡€Å{ d¨³¾ËYÄ»Y{Y{Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÃ{Ĭ˜À»d‡Y€u†ÌË ÕZÅcÁ€“YÖ°ËYՃ·ÂÀ°eÁcZ¿Z°»YYÃ{Z¨f//‡Y³ ZƛYÁdˆ¿Y{Z³µZ¬f¿YÄ°^‹ÁcZˆÌ‡ZeÕY€]dÌÀ»Y{ZnËY ÕZźf//ˆÌ‡Öf›Z¨uÕZÅd̸]Z«ÁÖËYZ¯Ä]ÄmÂeZ]{€¯ Ä],ÖeZ̸¼Ÿ‚¯Y€»{dÌÀ»Y¾Ì»Zed̼ÅY¾ÌÀr¼ÅÁÃ|‹{ZË ÀÆ]‚¯€»Á{{ºfˆÌ‡¾ËYՁY|¿YÃY€Ì´ÌaÕ|mc Ä¿Zfz^‹ÂyÁºËYÃ{Â]€Æ‹Â]Ák»Âyķ·•Â˜yÕY{€] Z³Ä ‡ÂeÁև|ÀÆ»d¯€‹ÕZ°¼ÅÁ|¿ÁY|y¦˜·Z]‚Ì¿ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ºÆ»¾ËY½Y€ËY ½{€]ÀÆ]Z]Ä¿Z»Z‡¾ËYd¨³\¸˜»¾ËY€fŒÌ]t̓Âe{ÕÁ ¾Ì]Á{\¿ÁÂ//Œ¯{ZÌ¿{ÁÕZÅÕÁZÀ§¾//ˀyMY €]ՀːeÁÖf¯€uÄf§€//ŒÌaÕZŀ´//ˆuÄ]‚Æn»ÕZÅ ,ÁÄ¿Z^‹µÂ—{ÕY{€]ÀÆ]‚¯Y€»ֿ»Y€ÌaZuÕÁ ÁÄ¿Z»Z//‡µ€fÀ¯©ZeY{YÓZ]d̨̯Ás“ÁZ]ՀËÁZe ÂeY€aYÄ]ՀːeŠËZadÆmd//‡Y€uÖ¸YÕZÅ[{ |Å{Ö»ÄWYY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä]ÃZ//‹YZ]Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÃ{Ä//¬˜À»d//‡Y€u†ÌË Ĭ˜À»¾ËYt˜‡{®Ì¿Á€f°·Yd›Z¨uÕZźfˆÌ‡Ä ‡Âe d‡YºfˆÌ‡€Å{ÕY|ËZaÁÄ ‡ÂeÄ»Ó,dÌÀ»Yd¨³ {YÂm,Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÃ{Ĭ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Á‚§YÃZe¯Ö˳d¨³{Ĭ˜À»¾ËYd‡Y€u†ÌËÖeZˁ ÁµY»YYd‡Y€uÁd›Z¨uZ]cZ̸¼ŸÃ{Ĭ˜À»d//‡Y€u ÕY|ËZa{ÖËY‚ˆ]Š¬¿,Z³µZ¬f¿Yķ·•Â˜yºË€u¾ÌÀr¼Å {Y{Œ¯Z³µZ¬f¿YÄ°^‹dÌÀ»YÁ Ճ€¿Y|{YŠÌ]Ĭ˜À»¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÖeZˁ dÌ «Â»Ä]ÄmÂeZ]d¨³,|Å{Ö»µZ¬f¿YÁ¾Ì»ZeYŒ¯Z³ ¾Ë€f³‚]Z]ÕYÂn¼Å¾ÌÀr¼ÅÁcZ̸¼ŸÃ{Ĭ˜À»®Ë„eY€f‡Y ļÅ{ÖÀÌ´À‡dÌ·ÂXˆ»d‡Y€u,Œ¯Z³ÕZÆÅZ´ŒËÓZa ÁÖ´Àŀ§| ]YÄqÁÖËZ̧Y€¤md “Á€œ¿YÄqZÅÄÀÌ» {Y{Ã|Ɵ€]֟Z¼fmY ÕY|ËZaÁÄ //‡ÂeÄ»Ó,dÌÀ»Y®//‹½Á|]{Y{Ä»Y{YÕÁ {Âyº«Á€Ì¿cYÁÃYÂÀŒm¾Ì»Á{{ Œ¯{º«ÕZ¨]Mֻ¼Ÿ–]YÁ€e€]Ä^e\ˆ¯ Y©€]Á[Md ÀÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁÕZʼnÔeįÃ|‹{ZËÖf€§½YÂÀŸÄ]ÃYÂÀŒm ¾‹ÁÁÃ|¿Z‡ÕZÅZÌ »ÁÃ{Y{Y€«ÁÂu¾ËY½Y{Zf‡Y¾Ë€eÄfˆm€]cÁZ”«‘€ »{ d‡YÃ{€¯ºÌ‡€eY©€]Á[Md ÀÕZÅ{ÁZf‡{[¸˜»…Z° ¿YÕY€] ÁÕÁM¿Äf‹{dˆ¿YÂeº«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁįd§€³ YÃYÂÀ//Œm¾ËY†Ë|ÀeÁ€Ë|¬es·Á|Å{ZfyY{ÂyÄ]Y¹Â//‡Ä^e,dÌ«Ôy |À¯d§ZË{ Ä]º«½Zf‡Y{Á€Ì¿cYÁ½Y€Ë|»Ö´ÀÅZ¼ÅÕY‹†ÌW–‡Âeį€Ë|¬es·¾ËY{ [Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»ÖËÔ]€¯|¼v»ºË|¬eÁ€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{Y€f¯{Yd]ZÌ¿ ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁ{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÃYÂÀŒm¾Ì»Á{d‡YÃ|»M,|‹º«½Zf‡Y[ԓZ§Á |Ì»Y¿,€ÌyYÕZŵZ‡{įd‡YÖf À|À¼‹YcZ»|y­YÁ„a,©€]Á[Md À d‡YÃ|¿Z]Ze½Z¼ÀÆÌ»Y€§Y€‡d¸»ÕZŽZmÄ]Y Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€f§{¶¯€Ë|»½Y€^]ĬË|LZ”»YÄ]į€Ë|¬es·¾ËYÄ»Y{Y{ ¾ËYY,Ã|̇Œ¯©€]Á[Md ÀÕZÅÃYÂÀŒmÁZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]{Zf‡†ÌWÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö]ZˁYÃYÂÀŒm¾Ì»Á{{dˆ¿YÂeº«½Zf//‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ {ÂyÄ]YdÌ«ÔyÁÕÁM¿Äf‹€e€]Ä^eÂ//Œ¯©€]Á[Md Àֻ¼Ÿ–]YÁ |Å{ZfyY ÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ÕZžˀe€],º«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Á€Ì¿€ËÁֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ”uZ]Œ¯©€]Á[Md ÀÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁÖ]ZˁY |¿|‹€Ë|¬eÁÖ§€ » Y€«ÕÁY{{»Âv»{©€]Á[Md ÀYd¯€‹ZiMÃYÂÀ//Œm¾ËY{ l̈]Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½ŻZa®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Á֏yÕZÅ®¿Z]½Â¿Z¯†Ìˮˀ^e¹ZÌa ,½Z»{Ád‹Y|Æ]ÕZÅÃÁ€³Z¯{Ä¿ÓZ §”u¾ÌÀr¼ÅÁZ¿Á€¯½Y€v]{ dˆÌ¿ d‡Y€Ë|¬e¶]Z«Z̈]‚Ì¿ÄÌuÁ¾ËYÁÃ{Â]Y~³€iYZ̈]Ö»{€»ÕÁ€Ì¿¾ËYŠ¬¿ |À¸]ÕZŽZ»MZ]©ZjÌ»|Ë|neÕY€]d‡YÖ¼Àf¤»d€§l̈]Ã|Ày€§Á­Z^»Äf¨Å [Ô¬¿Yºœ »€^ÅZ]ÃZ]Á{d‡YÖf Ì]ÁÃÖÀ̼y¹Z»Yc€”u Yl̈]Äf¨Å½|̇Y€§,½ZÌnÌ̈]ÕZʼnÔeÁcZ¼uÄ]½{ZÆ¿kY¾¼“\¿ZnÀËY Ö»Y€³½YZ^¿ZmÁY|Ƌ‚ »ÕZÅÃ{Y¿ZyÁ½Y€³ZjËY,c€Ì]Z]Áµ{ZË{½ZÌn̈]Ä] ՁY€§Y€‡ÁºË³Ö»®Ë€^e֏yÕZÅ®¿Z]Ä°^‹{Ö»Y€³½YZ°¼ÅÁŒ¯ cZËÂÀ»ÕZf‡Y{Á×Y¶nŸ½Z»¹Z»YcZÆmÂeÂe€a{YֻԇY½Y€ËYÕ|À¸]€‡Á ¹Y{d¸Xˆ»½ZÀ»{‚ËYYՀ^źœ »¹Z¬» Õ{Y€§Y¾Ë€eZ¯Ä]Ã{Z»MÁ¾Ë€eZ¯Y|§ÁZŽZˆ¿Y¾Ë€e­ZaªÌ¼ŸÁÄ¿Z¬‹ZŸ½Z¼ËYl̈] ¹{€»‰Á{Z‹Á{Œ¯Õ|À¸]€‡ÁֻԇY[Ô¬¿YÄÌ·ZŸ¥Y|ÅYª¬veÃY{įd‡Y ÁÃ|‹ÄfyZ‡²Àŀ§®Ël̈] |¿ÁÖ¼¿¢Ë{֌‹Â¯Á‰ÔepÌŁY¾Ì·Áˆ»Á ½ZÀr¼Å…|¬»Z§{½YÁ{{½ZÌn̈]ÕZ¨ÁÂ¸y d‡Y¹ÁćZ¼u½YÁ{{ ÁŽ¸z»½ZÌn̈]½ZŒy{ÕZ¼Ì‡dÌ¿Y¿Š]ZeÁ|Œy{Ö»|Ì//‹Ây½Âr¼Å ½Z»€§dvel̈] {€¯Ö»{Ây[Á~n»YZŽZˆ¿Yָ̼ve²Àm½Zˀm{Z^» d‡YÄfˆ¿YÂe½ÂÀ¯ZeÁÃ|»M½Y|Ì»Ä]ևZ‡YÕZÅŠ·ZqZ]ÄÆmY»{[Ô¬¿Yºœ »€^Å [~m{l̈]Š¬¿|Ë{€eÖ] |Å{ccY|Ë|ÆeZ]ĸ]Z¬»{Հi»ÖÀˀ§MŠ¬¿ Ã|̋Âa†¯pÌŁY½Z»Á€v»Á¹{€»Ä]d»|y{µZ §Õ{ZÆmÕZÅÁ€Ì¿ÖÅ|¿Z»Z‡Á ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY{Հ´‹{€³½Â̇Y|§ՁY|¿YÃY {Á‚§Yd‡Y½Y€ËYd¨¿d ÀZ]Հ´‹{€³¾Ë‚´ËZmdÆm{ Ĭ˜À»ĸ¼mYŒ¯{YMª—ZÀ»)½ZÌ»Ã|¿Z//‡¶»Z e{ZnËYZ] {(ֻԇYÕY‹†¸n»Հ´‹{€³½ÂÌ//ˆ¯Y€§ÁŠÌ¯{YM ÕÁ {Â]ºÌÅYÂyÄÀÌ»¾ËY{Հi»cZ»Y|«Y|ÅZ‹®Ë{‚¿Ã|ÀËM {ZËÂaÁµZ §Öf À-Հ´‹{€³d Àį¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ] ½Â̼̈¯{ZnËYcÁ€“€],d‡YŒ¯{ÖËY‚·Z¤f‹YÁÕÁMY Y|{į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯tˀeÁ|̯ZeՀ´//‹{€³ ,d‡Yd¨¿cYÁÄ]ª¸ f»d¨¿cY{ZY¶ZuÕÁMY ½Ô¯ÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅYÄ]Ö]ZËd‡{ÕZf‡Y{Á¾ËYY Y€«Z¯Âf‡{{įՀ´‹{€³½Â̼̈¯\·Z«{d À¾ËY Á¶¼u,ZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÄÀÌ»{ÖËZÅs€—,d‡YÄf§€³ |//‹|ÅYÂyY€mYÕYÃ{ZmÕZÅ…Â]ÂeYÁÖËYÂÅÁָ˶//¬¿ Õ{Zf«Y½ÓZ §½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYՀ´‹{€³½Â̼̈¯†ÌW {֏yŠz]½Z¼·Za¾Ë€f³‚]½YÂ//ÀŸÄ]YÖf·Á{€Ì£ {€¯½YÂÀŸŒ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½YÂÀŸZ]Öu€—¾ËÁ|eY½Y€ËY©ZeYՀ´‹{€³½Â̼̈¯†ÌW ÖËZ¨¯{Ây¥|ÅZ]½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY{(Հ´‹{€³½Â̇Y|§) ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y{€^yd À¾ËY ½Â̼̈¯†ÌWÖ°¸¼·Y|^Ÿ€^¯YÖ¸Ÿ,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡ ÄÀÌ»{ŠÌ¯{YMÄ//¬˜À»ºÆ»Š¬¿€]½Y€ËY©ZeYՀ´//‹{€³ ÃZ‹YĬ˜À»¾ËY{Հ´‹{€³d ÀÕZ¬eYÁՁZ‡|À¼‹ÂÅ ÕZÅÄf̼¯Á½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY½Â̼̈¯{d‹Y{ZƛYÁ{€¯ Z]Öu€—,|¿Y{”ud À¾ËYÄfˆm€]|ÌeZ//‡YįՀ´Ë{ Ö»‰ÔeÁd‡Y¾ËÁ|eµZu{(Հ´‹{€³½Â̇Y|§(½YÂÀŸ ºÌ¿Z‡€]{ÂyÖ «YÁÃZ´ËZmÄ]Y½Y€ËYՀ´//‹€³d ÀºÌÀ¯ Y€eY€§ÃZ´¿ÁÖ//¸¸¼·Y¾Ì]{€°ËÁį¾ËY½ZÌ]Z]Ö//°¸¼·Y|^Ÿ ̯֨ÁÖ¼¯t˜‡ÕZ¬eY¥|ÅZ]Հ´‹{€³d À{ZŁ€» Հi»Z¯ÃYÁÂu¾ËYcZˆÌ‡ZeՁZ‡{Y|¿Zf//‡YÁcZ»|y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y€§,½ŻZa®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Á֏yÕZ^fŸYcZ//ˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]½Â¿Z¯†ÌË d¨³®Ë€^eYl̈]Äf¨Å½|̇ ÖÅZ³M,½Z¼ËYÁªŒŸ€Æœ»l̈]d‡Ys€//‹¾Ë|]½Z˂ËÁ€a‰¯€f¯{¹ZÌa¾f» ºœ »¹Z¬» d//‡Yd¸»ÁÂ//Œ¯½{€¯|À¸]€//‡ÕY€]¶»Z¯Ö³{Z»MÁc|ÅZn»Á Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^Å ¹{€»Ä]Ä¿Z·Zyd»|yÁd‡YÔyY{Z¼¿,l̈] ½Z‡Y€y{Ó§–‡ÂeŒ¯Õ{Ó§d¯€‹¾Ë€e€]½YÂÀŸ\ˆ¯ \ˆ¯Z]µZ//ˆ»YÓZ]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÁ¶¼uÄÀ˂Ž{Â] Y€«Œ¯{Ó§½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe|{{Â//‡|{ {‡\ˆ¯Z]µZ‡½ZËZaZeºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁd§€³ ºÌ‡€]{‡µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]¹Á{ÄÅZ» Z]€“ZuµZu{d¨³½Z‡Y€y{Ó§ž¼fn»¶»ZŸ€Ë|» cÄ]Œ¯{½„Ì//ˆ¯YÖÆmÂe¶]Z«½Y‚Ì»|Ì·Âe Â̋ÃÁ{{YÂ]Z//ŒÌ¿ÕZÆ¿Zf‡Z¼Ì]½„̈¯Y½Z´ËY ½„Ì//ˆ¯YÕ{»cÄ]Äf^·Y ºÌÀ¯Ö»¾Ì»ZeZ//¿Á€¯ ®Ë¾ÌÀr¼ÅÁ½Zf‡YÕZŀƋY€´Ë{Öy€]Ö¿Zf‡Z¼Ì] ºË{€¯¾Ì»ZeY½Zfˆ¸³½Zf‡Y{{» ¶¼uÄËY€¯Õ|{ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕ¨£ {Y»¾Ì»ZeÕY€],€Œ«¾ËY[ZfŸYÁ½YY|¿ÂÌ»Z¯–//‡Âe YºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁºÌf//ˆÅ¶°//Œ»Zq{{ÂyÄÌ·ÁY Õ{Ó§ž¼fn»¾ËYÄÌ·ÁY{YÂ//»µZ¬f¿YÕY€]ָ˽Z³ÁZ¿ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Z]d¯€//‹¾ËYd¨³½Z//‡Y€y{Ó§ž¼fn»¶»ZŸ€Ë|» ½YÂÀŸ,Ž·Zy{‡{Z̸̻µZËY‚Å{Á|u\//ˆ¯ {€¯\ˆ¯YŒ¯€e€]Õ{Ó§d¯€‹ cYÁÄ ]ZeÕZÆf¯€‹dˆŒ¿Ä̋Zu{Õ¨£Հˆ¯ µZˆ»Y{Á‚§YÕ“½Z‡Y€y֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e t̓Âe¾ËYZ]d‡YŒ¯{Ó§žËZÀÕY€]Ö^ÌnŸµZ‡ Ö¨À»\Ìe€eÄ]½Z//ƨY¾ÅM[Á}ÁįZ^»{ÓÂ//§į {Ó§ZÆ¿MY†aÁ|¿YÄf‹Y{ÕÁM{Â//‡|{Á ž§Y{Ó§,|{[ÂÀmÃÁZ¯,|{½Zf‡Ây ÄÅZ»{{Â//‡ŠËY‚§Y|{‚»€Å{Ó§Á|{ \ˆ¯µZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Z]Ä//ˆËZ¬»{µZˆ»Ydˆz¿ |¿YÃ{€¯ YY{Z]½Z‡Y€y{Ó§įd//‡YÖ·Zu{¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ -|‹¹Zn¿YÄ°^‹cY€Ì¼ eՀ‡Y€‡¿Z»\·Z«{ Á€Ì¿cYÁɀ‡Y€‡Ê]ZˁY{ÊaZÌaZ]¾Ì»Á{ÉY€] {Z]M¾ÌˆuÕZf‡Á©€]žËÂecZˆÌ‡ZeÁ•Â˜yՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁsԏY ½ZÀ¼‡½Zf‡Y{ ©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁ–‡Âe€e€]Ä^e\ˆ¯ ½Zn¿½Zf‡Y gY|uYd¨³Ã|Ë{€³sԏYÖËYÂŦ̠“ZŒ§Ä°^‹€f» ÕZÅÄËZaĸY’Ë e,|Ë|mÖËYÂŦ̠“ZŒ§Ä°^‹€f» ½YÂÀŸÄ],©€]žËÂeÖËYÂÅÃZ´fˆËYŠ‹sԏYÁÃ{‡€§©€] {‹Ö»[ˆv»Ã|»M¶¼ŸÄ]cZ»Y|«YÖy€] ՁZ‡µ{Z f»dÆm|Ë|m–y€//‡gY|uY{€¯ħZ“YÕÁ Ö§Z“YÕZÅÄyZ‹…€Å,½ZÀ̼—Yd̸]Z«ŠËY‚§YÁÄ°^//‹Z] Ä]Ã{‡€§¡Y€q€‡ÃZ´f‡{¶Ë|^eÁ’Ë e,Ä°^‹Z]€Ì³{ {»Á€˜yÕZŽ¿Z¯{»ž§ÁÖËZ//‡ZÀ‹,Ã{Z]€a Ã|̇¹Zn¿YÄ]ÕZÅdÌ·Z §€´Ë{Y,žËÂeÕZÅÄ°^‹ºË€už§ {ÁÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿€]¾ËY{ ÁY‚Å®Ë{Y| f//‡YÄ]¿Z»¾ËY{€¯tˀeÃ{YÕÂ//‡Â» ®^‡ÕÁ{ÂyÃZ´f//‡{YՀ̳ÀÆ]Z]dŸZ//‡€¨¿ Ä],s€—\·Z«{ÁÖeZ̸¼Ÿ`̯Y”uZ],¾Ì´À//‡Á d‡YÃ|»M{Y€mY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com žËÂeÃ{‡€§ÕZÅÄ°^//‹cY€Ì¼ eՀ//‡Y€‡¿Z»\·Z«{ ÕZf‡ÁÖ¿Z‡©€]cY‚ÌÆneÁcZˆÌ‡Ze,•Â˜y,©€]ÕÁ€Ì¿ ½ZÀ¼‡½Zf‡Y{½Y{YM½Zf//‡€Æ‹ž]YÂeYZÅ{€¯{Z]M¾Ì//ˆu |‹ՁZ‡Z]ÁsԏY \¸˜»Ä]ÃZ‹YZ]½ZÀ¼‡½Zf‡Y©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» YŠÌ],Zf‡Á¾ËY©€]ÕZÅÄ°^//‹d»|«d//‹Y{½ZÌ]©Â§ ­Y€f‹YÕYY{Á€¨¿ÁY‚Å®ËdÌ ¼mZ]µZ//‡ Ä°^‹½{Â]Y{ēZŸÁÖ³{Â//‡€§Ä]ÄmÂeZ]įd//‡Y©€] dËZŸZ]½M©€]cZˆÌ‡ZeՁZˆÆ]cZ̸¼Ÿ,Zf‡Á©€]žËÂe |̇¹Zn¿YÄ]ÖÀ¼ËYÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a d»|yŠËZ»¾ËY{į¾ËY½YÂÀŸZ]Ã{YÕ‡»|¼v»|̇ ÁY‚ÅćÁd·Á¸̯–y€f»ÁY‚ÅlÀa,Ö·Z f» Ĭ˜À»[Md¯€‹Á½Zn¿½Zf//‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂe ÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ÄÌ»ZffyY¾ÌWM{ |//‹Y|ÅY½Zn¿ÉY Á€Ì¿€ËÁ,©€]Á[Md ÀÉZÅʻ¼Ÿ–]YÁÊ]ZˁY Ä »Zm{|Ì»YÁÉÁM[Z//eµÂX//ˆ»Z»į¾ËY½ZÌ]Z] Z¯ļÅį|Àf//ˆÅª§Â»ÊËZÅd¯€‹d¨³,ºÌf//ˆÅ ¹{€»Z]Ę//‡YÁÊ]•Z^eYÁʻ¼Ÿ–]YÁZ¯Y{Ây ÉY‚³€]½YZ¯|¿Yd//‡{Y€Ë|¬eZ]Á€Ì¿€ËÁ|À¿Y|] ©€]Á[Md ÀÉZÅʻ¼Ÿ–]YÁÃYÂÀ//Œm¾Ì»Á{ [Md ÀÃ{Y¿Zy,Á€Ì¿cYÁʻ¼Ÿ–]YÁYºŸY Zf¼»ÉZÅÄ^eįÊËZÅʻ¼Ÿ–]YÁÄ]®Ë€^eÁ©€]Á dË|mZ]d‡Y|Ì»Yd¨³,|¿{ÁMd‡{Ä]YÃYÂÀŒm ,d·Á{Ê¿ZËZaµZ//‡ÉZÅÄ»Z¿€]ª¬ve{€f//ŒÌ]Äq€Å {ÂyÉZÅÃZ´f‡{Ê¿Z»Z‡dÌjÌuYd^«Y€»ÉY€]ļŠºÌÀ¯‰Ôe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] {€°¸¼ŸÊ]ZˁYÃYÂÀ//Œm¾Ì»Á{{,½Z//n¿½Zf//‡Y –]YÁ,Â//Œ¯©€]Á[Md ÀÉZÅʻ¼Ÿ–//]YÁ d]Z«{ÖaZÌaZ//]¾Ì»Á{ÕY€]d¯€//‹¾ËYʻ¼Ÿ \ˆ¯Ydˆz¿Ä^e,Á€Ì¿cYÁÄ ]Zed¯€‹Z] ½YÁY{cZÌÅ,Á€Ì¿€ËÁÂ//”uZ]ÃYÂÀ//Œm¾ËY{€¯ ½Y€Ë|»,ZÅʻ¼Ÿ–//]YÁ{€°¸¼ŸÊ]ZˁYÃYÂÀ//Œm d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ZŽZf//‡YžËÂeÉZÅd¯€//‹¶»ZŸ ʻ¼Ÿ–]YÁ½Y€//Ë|»Á½Zn¿©€//]ÉÁ€Ì¿ž//ˁÂe ʈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]Â//Œ¯©€]Á[Md À ʻ¼Ÿ–]YÁ¾Ë€e€]†Ë|ÀeÁ…Zb‡s·,|‹Y‚³€] d¯€//‹ʻ¼Ÿ–]YÁÄ]Â//Œ¯©€]Á[Md// À |‹¹Zn¿YµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ] Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]ּ̇Ä°^‹€f»¶Ë|^eÃÁ€a ½YÂˀ»ºË|«½Y€Ì‡Y{ĸv»{ ÊËYÂŦ̠“ZŒ§Ä°^‹€f»¶Ë|^eÃÁ€a¹Z¼eYY½YÂˀ»½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» {Y{€^y½YÂˀ»½Zf‡€Æ‹Êf À­€Æ‹{Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä] Z]d¨³Öf^v»֔e€»½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {½YÂˀ»Öf À­€Æ‹Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]ֈ»ºÌ‡Ä°^‹¶Ë|^eÃÁ€aÄ°ÀËYÄ]ÄmÂe dˀË|»¾ËY½YZ°¼ÅՁÁÄ¿Z^‹‰ÔeZ]d‡Yd̼ÅY‚WZuÕ{Zf«Yª¿ÁÁ|»M{|Ì·Âe |̇¹Z¼eYÄ]µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻®Ë€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]ÃÁ€a¾ËY ž§ÃÁ€a¾ËYÕY€mYY¥|Åd‹Y½ZŸ}YÃÁ€a¾ËYÖËY€mY¥Y|ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Öf^v» ,Ö¿ZƳZ¿ÕZÅ֋»ZyÁÖ·ZeYYՀ̳¸m,Ä°^‹d«€//‡YՀ̳¸m,ƒZf·Á¦ “ \ˀ“½{€]ÓZ],֋»Zy¾Ë€f¼¯Z]žË€‡cY€Ì¼ eÕY€]\‡ZÀ»Հf//ˆ]½|»M{ÂmÂ] ՁZ‡{Y|¿Zf‡YdËZÆ¿{Ád«€‡YՀ̳¸m,Ö·Z¼fuYcY€˜y€]Y€]{Ä°^‹dÌÀ»Y |‹Z]ֻİ^‹ {‹Ö»Â̿Z°»®q€«ՁZ‡€Æ‹ÕZÅÃ|¿Á€a ZƛYÂy¾ËY{¦Ë€‹Ö»€y¾ˆv»,®q€«ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] žË€ˆedÆmÖeZ¿Z°»Y{ZnËYœÀ»Ä]ÁÂm[Z]YºË€°eÕZf‡Y{s€—¾ËYd‹Y{ ¹Zn¿YZÅÃ|¿Á€aՁZ‡ÄqZb°ËÁÖeZŸÔ—YÕZÅÃZ´ËZa{ZnËYÁ¾Ì mY€»Ä]ÖË´z‡Za{ {‹Ö» ÁÃ{Z¨f‡Yd̸]Z«,Ö¿Z´ËZ]Ã|‹µZ¤//‹YÕZ”§ŠÅZ¯s€—¾ËY€´Ë{ÕZÅÖ³„ËÁYÕÁ ½ZË{»–‡ÂeÃ|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YdÌ “Á¾Ë€yMYÖÅZ³MÁ€]Z¯|Àq½Z»‚¼Åև€f‡{ {€¯½YÂÀŸ,Ã|‹½YÂÀŸ©€—Y ÕZÅÃ|¿Á€aY‚ÅՁZ‡ÄqZb°ËÁÖÅ|¿Z»Z‡,¾°‡YcZ̸¼Ÿ{€¯ZƛY®q€«Y{€Æ‹ Z£MÖ¼‡cÄ]ՀƋdˀË|»½Z‡ZÀ‹Z¯–‡Âe®q€«ÕY{€Æ‹Ĭ˜À»Ö¿Z´ËZ] |‡€]¹Z¼eYÄ]ZÅÃ|¿Á€a¾ËYÃZ»֗ºËYÁ|Ì»YÁd‡YÃ|‹ º«xËZe¦¸fz»ž—Z¬»{€Æ‹€ËÁZeՁZ‡|Àfˆ»cÁ€“ xËZed¨³¦¸fz»ž—Z¬»{€Æ‹€ËÁZeՁZ‡|Àfˆ»cÁ€“€]|̯ZeZ]º«Y{€Æ‹ ®^‡½M{ÁÃ|‹ÄÌÆe½Y|À»€ÀÅ–//‡Âeįd‡YÖËZņ°Ÿ¾Ì¼Å€Æ//‹®Ë» {Y{{ÂmÁ ÁZÅÖËZ^ˁ,ZÅ\̇M,ՀƋÕZÅŠ·Zq,Õ|¿Á€Æ‹²Àŀ§,Ö³|¿ Z],¾»€Æ‹†°ŸÃYÂÀŒm½Z³|˂³€]Y€Ë|¬eº‡Y€»{{Y„¿½ZÌWZ¬‡֔e€»|̇€f¯{ ®Ë»xËZe{€¯ZƛY¦¸fz»ž—Z¬»{€Æ‹€ËÁZeՁZ‡|Àfˆ»cÁ€“€]|̯Ze ²Àŀ§,Ö³|¿®^‡½M{ÁÃ|‹ÄÌÆe½Y|À»€ÀÅ–‡Âeįd‡YÖËZņ°Ÿ¾Ì¼Å€Æ‹ {Y{{ÂmÁ…ÁZÅÖËZ^ˁ,ZÅ\̇M,ՀƋÕZÅŠ·Zq,Õ|¿Á€Æ‹ Äf‹~³{ÖmZy½YZ‡|Àfˆ»–‡ÂeŒ¯ÕZŀƋYįÕ|Àfˆ»€ËÁZeÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹ÄmÂe€Æ‹ՁZ‡|Àfˆ»½Zˀm¾ËYÄ]€¼fˆ»Ä»Z¿€]®ËcÄ]|ËZ]{Á‚§YÃ|‹ÄÌÆe ¾Ì‡|ÀÆ»l̈]¾‹ÁÕ|¼uY|ÌƋÕ{ZÆmÃÁ€³–‡Âe d§€³c€f‹Â‹d À ¾¯€Æ¿ª¼ŸÁ‘€Ÿ½Z»‚¼ÅºÌœÀe¹‚Ì¿Z°»dyZ‡ÁÖuY€—Y€fyYd^i ¹‚Ì¿Z°»dyZ‡ÁÖuY€—½YÂÀŸÄ]֟Y€fyYd^i,½| »Ád À¾Ì‡|ÀÆ»l̈]½Z»Z‡ l̈]€Ë|»Õ| ‡Õ{ZÅÖn̈]…|ÀÆ»–//‡Âe¾¯€Æ¿ª¼ŸÁ‘€Ÿ½Z»‚¼ÅºÌœÀe ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸Ÿ½ÁZ »€§ÕÀ»|¼v»€f¯{ÃY€¼ÅÄ]€f‹Â‹½| »Ád À¾Ì‡|ÀÆ» d‡Yc¾ËYÄ]ÃZ´f‡{¾ËY{€]Z¯,|¿YÃ|¿Z‡d^iÄ]€f‹Â‹ž»Zm|uYÁֻԇY{YM ,{‹Ö»Ã{Z¨f‡Y¾¯€Æ¿¹Z¿Ä]ÖÅZ´f‡{YՁÁZŒ¯ÕZž̻{[MµZ¬f¿YdÆmį |¿Y|¿Z¯ª¼ŸÁ‘€Ÿ€Ì̤ed̸]Z«YZ]{{Âm»ÕZž¯€Æ¿ Հ³Z¯ÄÀ˂ÅŠÅZ¯ ՁÁZŒ¯Šz]{[M¥€»ŠÅZ¯ ÃZ´f‡{¾ËYÕZËY‚»Y Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »d‡Y€¯}½ZËZ‹ d‡YÕZÌ]M½Z»|¿YŠËY‚§Y Ճ€¿Y¥€»ŠÅZ¯ {»ÁÃ{€¯d^iYs€—¾ËY½Zf‡Ây½Zf‡YlŸ€ŸÖ·Ác€”uÃZb//‡֌ÅÁ„aÁ d‡YÄf§€³Y€«Ö·Z»dËZ¼u Ö¿Z‡Z³‚^‡ŠËÂaª¬veÕZf‡Y{ Ö]ÂÀm½Z‡Y€y‚^‡½Zf‡€Æ‹¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]½ZËY€‡ {‹Ö»Ö§€ » ÁՀƋY¿Zy|{Õ|À»ÀÆ]Z]Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡Y{½ZËY€‡½Zf//‡€Æ‹ Ö]ÂÀm½Z‡Y€y‚^‡½Zf‡€Æ‹¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿YÖËZf‡ÁY¿Zy|{ {{€³Ö»Ö§€ » µZu{d¨³Ö¼‹ZÅ{¼v»|̇,Ö]ÂÀm½Z‡Y€yZ³d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |ÀfˆÅY{Ây€]Ö Ì^—Z³d¼ ¿Y½ZËY€‡½Zf‡€Æ‹ÕZf‡ÁÁ€Æ‹€“Zu Y¿Zy|{ÁՀƋY¿Zy|{{Á‚§YÖ]ÂÀm½Z‡Y€yZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |¿Y{Y€«Ö Ì^—Z³Š‹Âadve½ZËY€‡½Zf‡€Æ‹ÖËZf‡Á ‚Ì¿…Á{€§ÁČÌ]€‡,½ZÌ»{,ÄËÁ€Œ]ÕZŽZf‡€Æ‹,½ZËY€‡½Zf‡€Æ‹€]ÃÁԟ{Á‚§YÕÁ |¿{€³Ö»Ö§€ »‚^‡½Zf‡€Æ‹½YÂÀŸÄ]µZˆ»Y½ZËZaZe d¯€‹{DM[MÁÖÀe|Ë|mZz]²Ë{ÃZ´f‡{ {‹Ö»ÄfyZ‡½ZƨYd¨¿ŠËÓZa €´Ë{Ö^¿ZmÕZÅÃÁ€aÕ{Y| eÁ¹Â‡€Ì˜¬e|uYÁ,ՁZ‡¾Ë‚À]|uYÁՁY|¿YÃYÄ]ÄmÂeZ] ÖÀe|Ë|mZz]²Ë{ÃZ´f‡{,ÃZ´ŒËÓZaZÌ¿{»Zz]¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠËY‚§Y¥|ÅZ]Á {‹Ö»ÄfyZ‡½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€‹{€˜¬»DM[MÁ ,ÖuY€—{Á‚§Ys€—{Á|ud§€ŒÌaÄ]ÃZ‹YZ],d¯€‹ZÅÃÁ€aÕY€mYÁև|ÀÆ»€Ë|» ¾e hr/t ÖmÁ€yḑ€›Z]Zz]²Ë{ÃZ´f‡{Á{ՁY|¿YÃYÁ\¿,dyZ‡,ÄÌÆe { \ °»€f»)500 hr/m3 ºWY{ ÖmÁ€yḑ€›Z]DM[M|uYÁ®ËÁdŸZ//‡€] ÕZmµZ‡ÃZ»|À¨‡Ys€—½ZËZa,ZÅÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€] Á Ã|‹ Z£M ¶^« ÕZÆ·Z‡ Y ,(dŸZ‡ ½Z¼fyZ‡®Ë,ÃÁ€aÕY€mYÕZf‡Y{d¨³¾ÌÀr¼ÅÖuZf§|̇À»|̇ {Â]|ÅYÂy DM[M|uYÁÁZz]²Ë{¥Y€—YÁÃ|//‹ÄfyZ‡ÃZ¼//‹©€]֟€§‚¯€»,µ€fÀ¯ ¶]Z¯,ZÅ֌¯ ķ· ,֗Z^eY ÕZŀ̈» ¹Z¼e ÕY€mY ,½M ZÀ¯ { Á {‹ Ö» ՁZ//‡ ėÂv» ÃZ´ŒËÓZa{Âm»cZˆÌ‡PeÁ€¯~·Y©Â§ÕZÅ|uYÁ¶Z§|u֗Z^eYÕZŵZÀ´Ì‡ÁZÅ {{€³Ö»ÖËY€mY ½Y€Æe½Zf‡Y[€£ÕZ¨]M¾Ì¯€fŒ»»YÁ|»M{½ÁZ » Zn»€Ì£[M[Z Œ¿YÄf‹ÖËZ‡ZÀ‹ ½Y€Æe½Zf‡Y[€£{ [€‹[M¾Ì»ZedÌ·ÂXˆ»½Y€Æe½Zf‡Y[€£ÕZ¨]Md¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]|¿ÁÔ§[Y€Æ‡ Ö¿Z‡Ô—Y{ÂmÁZ]Ä¿Z¨‡Zf»Á{Y{Ã|Ɵ€]Y{Ô»ÁZˀƋ,…|«ÕZŽZf//‡€Æ‹ Öy€]ºÌfˆÅ|ÅZ‹½ZÀr¼Å½Y|¿Á€Æ‹Õ‡YÄÀÌÆ]¥€»dˀË|»¹Á‚·Ây{ |ÀÀ¯Ö»[MžËÂecZˆÌ‡ZeYֿ¿Z«€Ì£ÕY{€]ÀÆ]Ä]c{Z^»Âm{‡Á¦¸zf»{Y€§Y žÌ̔e,[Md§|Å,žËÂeÄ°^‹Ä]\̇M\^‡Zn»€Ì£[McZ]Z Œ¿Y{ÂmÁ{Á‚§YÁY {‹Ö»Ö¬¸e¹€m|ÀˆaZ¿¶¼Ÿ¾ËY½Â¿Z«ª^—Á|‹|ÅYÂyֿ¿Z«¾Ì¯€fŒ»©Â¬u ¾Ì¨¸zf»{»{Z¨]MÖËY€mY¶»YŸÕ‡YÃ|‹¹Zn¿YÕZÅdÌ·Z §Ây{|¿ÁÔ§ Ã|‹ÕÁMž¼mÁÖËZ‡ZÀ‹Zn»€Ì£[M[Z Œ¿YÄf‹ÕZmµZ‡ÕY|f]YYd¨³ {Ây€]Á|¿YÃ|‹Zn»Ä]¶Ë|^eėÂ]€»ºWY€m~yYY†aÄf‹½Y‚Ì»Yį,d‡Y d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y€¼fˆ»—Ä]cZ]Z Œ¿YĿ´ÀËYZ] -{Y{€^y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|» |ÌƋ|À]{ևZ‡YÕÓZ¯ÖÀeY‚ÅÖfŒ¯Հ̳¸Æa Z]ÖeY{YÁ¹|À³Հ̳Z]ÁÄ̸zecZ̸¼ŸZ£M ÖfŒÆ] ½|»cY‚ÌÆne |À]{¹|À³¾eY‚Åḑ€›Ä]ևZ‡YÕÓZ¯¶»ZuÖfŒ¯Հ̳¸ÆaYÖËZ«MÁ€Æ] ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»,ÖËZ«MÁ€Æ] {Y{€^yZÆ]ZqÖfŒÆ]|ÌƋ ¶»ZuÖfŒ¯,ZÆ]Zq|À]ªË€—YŒ¯Ä]Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁ¹ÁY|e{{€¯½ZÌ] t^,{Â]Ã|‹Հ̳Z]Ä̇ÁŒ¯Y|^»Yį¹|À³¾eÄ//‡Á{¿Á|°ËÁY‚Å Հ̳Z]ÁÄ̸ze½|»cY‚ÌÆneÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d§€³¸ÆaÖfŒÆ]|ÌƋ|À]{{Á€»Y †aĸZ§Ô]{Âm»ÕZÅdyZ‡€ËÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§Yև¿ZÌ«Y±‚]|À]¾ËY{cÔ£ d‡Y¹Zn¿YµZu{Öf^j»¹€¿Z]Á|‹Z£M½MÄ̸zecZ̸¼Ÿ,ÖfŒ¯Հ̳¸ÆaY صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Y¿ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y d^ˆ¿¾Ë€fÆ]µZ‡dˆz¿ÄÅZ»Š‹{,¿cZneļÌ] Õ|{|‹d//ˆ¿YÂe½MZÀ¯{Ád^iYÖ·Z»ÕZÅ {d¯€//‹¾ËY¾ÌÀr¼Å |À¯Ä]€ne‚Ì¿YļÌ]ªu|Ì·Âe µZË{Z̸̻ÁY‚ÅÖ·Zu{µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»Š‹ {Z̸̻º«¾ËY¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{įdyZ‡{‡ {Â]µZË d^ˆ¿¾Ë€fÆ]µZ‡dˆz¿ÄÅZ»Š‹{,¿cZneļÌ] Õ|{|‹d//ˆ¿YÂe½MZÀ¯{Ád^iYÖ·Z»ÕZÅ {d¯€//‹¾ËY¾ÌÀr¼Å |À¯Ä]€ne‚Ì¿YļÌ]ªu|Ì·Âe µZË{Z̸̻ÁY‚ÅÖ·Zu{µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»Š‹ {Z̸̻º«¾ËY¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{įdyZ‡{‡ {Â]µZË ½ZÌ]Z]¿cZneÄ//¼Ì]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÖƸ·Y¿Z¼Ì¿ ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÄ]ÄmÂeZ]d//¨³,©Â§\¸˜» Äfˆ¿YÂe¿cZne,Ã|‹ZÌ¿{¹Z¼eÄmÂf»įÕ{Zf«Y{¯ Y¶Zu|»M{ÁÂ//u{ªÌ«{Á\//‡ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]Z] ,ÕYļÌ]cZ̸¼ŸY¶Zu{‡¾ÌÀr¼ÅÁZÅÕY~³ÄËZ»€‡ Y|‹¾ËY,ž«YÁ{ |À¯Ä]€neYՀ̴¼Œq|»M{ŠËY‚§Y d‡YÃ{Â]€eÓZ]ļÌ]d À–‡Âf» µZˆ»YµÁYÄÅZ»Š‹{d‹Y{ZƛYºÆ»¾ËYtˀŒe{ÕÁ µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Y€fŒÌ]|{d¯€‹Õ|Ì·ÂeļÌ]ªu |‹–‡Âf»€]Y€]ć|‹|{¾ËYįÄf‹Y{|‹Äf‹~³ |»M{ŠËY‚§YÁļÌ]ªu|Ì·Âe¶§€//‡{ļÌ]d À d‡YՀ³ļÌ] ÁÂu{Ö§€—Y{Á‚§Y¿cZneļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{,Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^//ˆ¿‚Ì¿cZˆy ¶]Z]¥ZÀYÁ|»€‡ļÌ]½ZÌ»ÕYļÌ]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y ¥ZÀYÁ¶£Z//Œ»½Z^uZZ]ļÌ]d À|¿ÂÌaZ£M€//‡ Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y¥|žÌÀr¼ÅÕÁ {Â//]|ÅYÂy¦¸fz» Š‹ÂaY|»€//‡ļÌ]Z]¶]Z]½Zf//‡€Æ‹¥ZÀYÕZ°¼Å Z]d¨³Ádˆ¿Y{½Â³Z¿Â³g{YÂuY֋Z¿ÕZÅcZˆy ¶«Y|uÄ]¥ZÀY{dÌ·Z §®ˆË,Ä»ZÀ¼ÅZ¨e¾ËYÕY€mY d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW,\eZ¯Ö^fn»€f¯{ |̇|ÅYÂy {d¨³,Œ¯Õ{Zf«YdÌ “ÁtˀŒeZ]‚Ì¿|»€‡ļÌ] Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §®ˆËįŒ¯€“ZuµZu–ËY€‹ ÄmÂe,ļÌ]Ä]Õ{Zf«Y½ÓZ §Á¥ZÀY|ËZ],d‡YÄf§€eÓZ] |uZeY{ÂyÕZÅdÌ·Z §®ˆËZe|À//‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ] |¿ÁZÌ]¾ÌËZa¾°¼» ֋Z¿ÕZÅcZˆyŠ‹ÂaÁļÌ]²Àŀ§‰€fˆ³¥|ÅZ] Ä»Z¿ºÅZ¨e,Ö¨ÀÕZÅ|uYÁ{Ö Ì^—ÁÖ¸¤//‹g{YÂuY ½Zf‡€Æ‹¥ZÀYž»Zn»Á|»€‡ļÌ]½ZÌ»ÕZƼÌ]ÕZ°¼Å {,|»€//‡ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |//‹Z”»Y¶]Z] d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌW”uZ]ÕYĈ¸m ½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z‡†ÌWÁ|»€‡ļÌ] |»€‡ļÌ]Á¶]Z]¥ZÀYÕYļÌ]ÕZ°¼Å{ZÀ‡Y,½Y|¿Z» †ÌW¸¿Y«Ö¸¬À̈u…|ÀÆ» |̇¥€—Á{ÕZ”»YÄ] Y†a½Y|¿Z»½Zf//‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡ {|»€‡ļÌ]¶¼ŸZ°f]YY€Ë|¬eZ],Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»Y ,¥ZÀYZ]|»€‡ļÌ]¶»Z ed¨³¥ZÀYZ]Ã|¿Z‡¶»Z e ÕÂf‡{ÕZÅd¼Ì«Y{Ó§ÀÌn¿½|‹kZy |‡Ö»Ö¿ZÆm|{Ö·Y{Á|uÄ]Ô¼ŸZÅd¼Ì« µÂv»ºœŸYŠz]įd//‡Y¦Ì “Z“Z¬e|¬¿MZËÁ Ä]Õ{Ó§d¯€‹‰Á€§w€¿¾Ì´¿ZÌ»Á{‹Ö»{Z {‹Ö»®Ë{‚¿Ö¿ZÆmd¼Ì« ÀÌn¿ÕZÅd¯€‹Õ|À]ž¼mZ]Õ{ZÌÀ]€³¶Ì¸ve¾ËY ÖnÀ¨‡Yd¼Ì«€³Yį|Ì//‡ÄnÌf¿¾ËYÄ]¾ÅM²À//‡ ÖnÀ¨‡YįÖËZÅÕ{Ó§ÕY€]|//‡€]Ö¿ZÆmd¼Ì«Ä] ºÅÓZu¾Ì¼ÅZ»Yd//ˆÌ¿Ö]Ây€^y|ÀÀ¯Ö»¥€//» Ä]½Md¼Ì«Á{Â//‹Ö»ĸ»Z »ÓZ¯…Â]{ÖnÀ¨//‡Y Š¼‹|{Ö·Y|u{,Š¼//‹|{ÕZm €iY¾Ë€fÆ],|¿Â‹ÓZ¯…Â]{YÁcӐv»€³Y d‡Y ,ÂÀ¯,ZÌuYÁÕZÅd¯€//‹Z ^— {€Ì³Ö»{Zr¯Yd^j» ¶Ì¸ve{Z»Y|ÀÀ¯Ö»Ä]€neY{‡|‹ºÅ¶´¯,€Æ´¯ ž“ÁZ]½Âq,d//‹Y~³­Ô»YÖ¿ZÆmd¼Ì«|ËZ^¿ZÅ |ÅYÂyĸ»Z »Ö¿ZÆm€ËÖ¸yY{w€¿,cY{Z€]ħ€ e Ö¿ZÆmd¼Ì«ÕÁ©ÁÁŠ¼‹|ÌÀÌ]ֻİÀËYÁ|//‹ ½McY{Zħ€ eįd‡Yd¸Ÿ¾ËYÄ]|¿Â‹Ö»ĸ»Z » d‡Y€¨ZÅ Y|¿Z¼Œq,|Ë|mµZ‡֋Â»MºË¬eÕ{€^ÅY|À‡ÄÌÆe d‡YÃ{Y{Y€«"Z»"ļÌ]d¯€‹ÕÁŠÌaYÖÀ‹Á ‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€//‡€Ë|»,ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Z]Ã|¿Z‡¶»Z ed¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]"Z»"ļÌ]d¯€//‹ ÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]ÕZf‡Y{d¯€//‹½Z³|ÀËZ¼¿ÕY‹ ÄÌÆeÕY€]½Z³|ÀËZ¼¿ÖnÀ‡ZÌ¿|ÌËZeÁև€]ÁÖ//‹Â»M ÖÀ‹ÁY|¿Z¼Œq,|Ë|mµZ‡֋Â»MºË¬eÕ{€^ÅY|À‡ d‡YÃ{Y{Y€«d¯€‹ÕÁŠÌaY ÃÁ{{"Z»"ļÌ]d¯€//‹‰Â»MÃY{Y{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ ²À‡ÀÌn¿ÕY€]įÕYħ€ e|{-Z]d]Z«¦¬‡ ÕÁd]Z«¹|ŸÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ»{{€³Ö»ž“Á¾//ÅM d¼Ì«įd‡Y¾ËYZ»Zœf¿YÖeZ^ŸÄ],{‹µÂv»¾ËY ħ€ ew€¿YZy\//‡ZÀe®Ë{Àf¿Z//ˆÀ¯ÁÄ·|À³ ÖnÀ¨‡Y¾ÅM{Ä·Z//ˆ»¾ËYĿ¼¿ {€Ì´]Y€«cY{Z Ó{½MÖ¿ZÆmd¼Ì«ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»į{Y{{ÂmÁ ĸ»Z »Š¼‹d¼Ì«|{{Á|u½Y€ËY{Z»Yd//‡Y ĸ»Z »Š¼‹d¼Ì«|{|ËZ]įÖ·Zu{{‹Ö» ÓZ¯…Â]{¾ÅM²À‡ē€ŸZ»Á‚·ÖeZ^ŸÄ] {Â//‹ |‹|ÅYÂz¿Ö¿ZÆmd¼Ì«Ä]‰Á€§w€¿½|̇hŸZ] Õ|À]ž¼mZ]Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯ÀË|»dXÌņÌW ÖËZÅd¯€‹į|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹ ,Âz§,įZ^»ÕZÅd¯€//‹¶j»|¿Y{YÀÌn¿¶¯į d¯€‹ |¿€Ì³Ö¼¿|Ë|m¾Ì¿Y«YՀÌiZepÌÅ,…Zz§ ‚ÌqZ¿Z̈]€ÌiZe,|ÀÀ¯¶Ë|^e\¸‡YÄ]YÄ·|À³įÖËZÅ d¸Ì]Ä]YÄ·|À³įÖËZÅd¯€‹,‚»€Å½Âr¼Å|¿€Ì³Ö» ¾ÌÌ ehv] |{|¿€Ì³Ö»Ö¯|¿Y€ÌiZe|ÀÀ¯¶Ë|^e Á{‹Ö»¦¯{d]Z«hŸZ]ZË|{d¼Ì«¦¯ Š¼‹d¼Ì«Á€»Y d‡YÃ|‹‰Y‚³Ó{ÁÓ{ Àf¿ZˆÀ¯ÖeZ^ŸÄ] d‡YÓ{\¸//‡YÁÓ{ { d‡YŠ¼//‹|{ Ä·|À³Ád¸Ì]|{ Á|{ \Ìe€eÄ]¹Z«Y¾ËY\¸//‡YÂy Ä·|À³Á|{Àf¿ZˆÀ¯½Y€ËY{½ÂÀ°¼Å d‡Y|{ {Ó§d¯€‹d¸Ì]Á\¸//‡Yw€¿¾Ì´¿ZÌ»|{ Ä]YÄ·|À³įd¯€‹ÕY€]ÖeZ^ŸÄ],d//‡Y½Zf‡Ây Ä]|{ Y\ˀ“¾ËYÃ{€¯Ö»¶Ë|^e\¸//‡Y ,Ã|̇|{ Ä]ZŁZ‡d¸Ì]ÕY€]ÁÃ|̇|{ ,|À¯Ö»¶Ë|^ed¸Ì]Ä]YÄ·|À³įÖf¯€//‹ÄËÁY¾ËY ZÂy,{€¯|ÅYÂz¿…ZˆuYZÅÄÀ˂Å{֌uZ§€Ì̤e d¯€‹ÕY€]Z»Yd//‹Y{{ÂmÁ\ˀ“ŠËY‚§YZœf¿Yį ¾ËY,|ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeÄ·|À³ÁÕY|ˀyÀf¿ZˆÀ¯įÖËZÅ |‹|ÅYÂy…ZˆuY€fŒÌ]Ö¯|¿YÄÀ˂Å|‹ |̋Z]Äf‹Y{{ZËÄ]{Á‚§YÄËZ»€‡YZ]À^y…ZÀ‹Z¯¾ËY Á|À¯Ö»¶Ë|^e\¸//‡YÄ]YÄ·|À³½Z³‚»€Å{Ó§Ä//¯ |ÀÀ¯Ö»¶Ë|^ed¸Ì]Ä]YÄ·|À³ž§YÁÃÁZ¯ÕZÅd¯€‹ Ö»¾Ì»ZeY{Ây­YÂyYּ̿įZ^»{Ó§¾ÌÀr¼Å {‡{Ád‡YZÅÖÀÅM²À‡Y|»ZÆ//‡¶]Z¬»{Á|À¯ ÖeZ^ŸÄ],{‹Ö»ÖjÀyÄÀ˂ÅŠËY‚§Y€iYÕY~³ÄËZ»€‡ DPSd§ZË{Á©ÁÄ]Àf¿Z//ˆÀ¯¶Ë|^e¶Ì·{Ä]įZ^» |ÅYÂz¿ՀÌiZepÌÅdËZÆ¿{,{Zr¯Á¶´¯,½{Z// »ÁY —Ä],½Z´À‡Z]«…Zz§»Á{Z]ZÀ‡Z]‚Ì¿«Âz§» d§€³ ¾ËYÕY€]ՀÌ̤eY~·|¿Y{ZÌfyY{Ä·|À³ÁÀf¿ZˆÀ¯¶»Z¯ {‹Ö¼¿{ZnËYZÅd¯€‹ €Å,ZÅÖÀÅM²À//‡{{€¯|̯ZeÕ{ZÌÀ]€³¶Ì¸ve¾ËY |‹,ÄfyÁ€§Ö»Àf¿Z//ˆÀ¯ՀfŒÌ]Y|¬»įÖf¯€//‹ {Àf¿ZˆÀ¯\ˀ“½Âqd‹Y{|ÅYÂy{‡{ՀfŒÌ] Ä·|À³ÖeZ^ŸÄ],{Â]|{ Ä·|À³Á|{½Y€ËY €ËÄ]ĸZ§ÓZuZ»Y,{Â]Àf¿ZˆÀ¯Y€e½Y€³|{ Z̈]Àf¿ZˆÀ¯w€¿|‹¶¼Ÿ{ |//‡Ö»|{ d‡YÄ·|À³Y€fŒÌ] Ä·|À³ÁÀf¿ZˆÀ¯,¾ÅM²À‡cY{ZÕY€]d¨³cÓÔÅ ½Mē€ŸZÀ¼“,{‹ž“ÁÖÀÌ´À‡ħ€ eįd‡YY€« Z ^—Á{Â]|ÅYÂyÖf¼Ì«¦¯®ËÕÁÓZ¯…Â]{ZÅ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Œ¯Ö¿| »žËZÀ¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÁÂu{ZŁÁ¾ËY ¹Z¼eē€ŸÂy{d‡YÃ|‹s€˜»Õ|Ë|mhv] cӐv»ÄËZad¼Ì«€Ì̤eÁÓZ¯…Â]{{Ó§ÀÌn¿ Ã|ÀËMÃZ»Á{Ze|¿Y֟|»s€—¾ËY½ZuY€—,ē€ŸÕY€//] ÕZÅdyZ‡€ËÁÖËY€mY|Ë|mºÌ¼e¾ËYZ¯ÁZ//‡ ®ËZ]Â“»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] {Â//‹Ö»ZÌÆ»½M ºËYÃ{€¯´f¨³ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯ÀË|»dXÌņÌW,cÓÔÅ|Ì·Á ÄËZad¼Ì«¾ÌÌ ehv]Ä]ÃZ‹YZ]{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ Z]ÕY~³d¼Ì«Â¿¾ËYd¨³{Ó§ÕY€]ÓZ¯…Â]{ ¾ËYÖ¿Y€´¿¶Y d‡YcÁZ¨f»ÕÂf//‡{ÕY~³d¼Ì« {į|‹Z]ÄmY»¦¬//‡Z]ÓZ¯…Â]{d¼Ì«į{Â] |{ÄËZad¼Ì«Á{Y|¿{ÂmÁÖ¨¬//‡{ZÆÀŒÌa¾ËY d‡YÖËZ¼Ì¿Ó{…Z‡Y€]Ö¿ZÆmd¼Ì« ,Ã|»M{ÂmÁÄ]cYZœf¿Y¶Ì·{Ä]½ÂÀ¯YºÅd¨³cÓÔÅ Y‚ÅÔj»Äf§ZËŠÅZ¯c|//‹Ä]|ˀyÕY€]Z“Z¬e €³YÓZu d//‹Y{Z“Z¬e¾eY‚ÅZÆÀe,d¸Ì]ē€Ÿ¾e Z̈]Šz]ÖÀ Ë¾ËY,|//‹Z]¶°//‹¾Ì¼ÅÄ]dÌ “Á µ{Z »Á{Â//‹Ö»Ö¿ZÆmYZ]ÖÅYµÂv»Yּƻ YÄËZad¼Ì«Öf«ÁZ»Y,{‹Ö»ĸ»Z »Ö¿ZÆmd¼Ì« YÓ{Ö˳,ºËY~´]Z¼Ì¿Ó{Z]Ö¿ZÆmd//¼Ì«|{ Ã{€¯ē€ŸÓZ¯…Â]{¦Ì¨zeZ]|{Ö//·Y ÄËÁY¾ËYY{‹Ö»dˬeÓZ¯…Â]{Z“Z¬eY~·,ºËY |{ZfËZÆ¿į{Â//‹ĸ»Z »ÄËZa|{ÕÁ€³Y įºÅ{‹dˬeZ“Z¬e€³YÁÄf‹Y{{ÂmÁZ“Z¬e,ē€Ÿ d¼Ì«¾ÌÌ ehÌu¾ËY,{‹Ö¼¿ĸ»Z »ÄËZaÕÁ€´Ë{ į|Àq€Å,dˆÌ¿Ã|ÀÀ¯½Y€´¿¾»€œ¿Ä]|{ÄËZa d¼Ì«½Y€´¿ďÔy.|{Y€q,{Y|¿ZÀ^»Áª//˜À» ‰Á€§w€¿¾Ì´¿ZÌ»Á{‹Ö»†¿ÓZ]½Âq,{Â]|ËZ^¿ÄËZa {Â]|ÅYÂy®Ë{‚¿Ö¿ZÆmd¼Ì«½Z¼ÅÄ]ZÅd¯€‹¶¯ d//‹Y{½ZÌ]Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯ÀË|»dXÌņÌW \Ìe€eÄ],Ä//¿ZyZ¯[{Ä·|À³ÁÀf¿Z//ˆÀ¯d¼Ì« |À°Ì»Y{YÁ¾Ë‚´ËZmÕZÅÃYÄ]Y¹{€»,ZÅŠÀ¯Y€e€]cZÌ·Z» ֋Â»MÕ{€^ÅY|À‡ÄÌÆeZ]¾‹ÁՁY|¿YºŒq-Z¿Á€¯ÃÁ{{µZ §‰Â»M š¨uœÀ»Ä],–y€]‰Â»M¹Á‚·ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ YÃ{Z¨f‡YZ],‰Á€§Ä°^//‹½Z³|ÀËZ¼¿Á¶À//‡€ad»Ô‡ c|«Z],Ä¿Z‡ZÀ‹Z¯ՂˀÆ»Z¿€]Z]Á{Âm»ÕZÅḑ€› Ã{€¯¹Y|«Y֋Â»McZ»|yÄWYYÄ]d^ˆ¿€f//ŒÌ]Ճ€¿YÁ Ä»Z¿€]Ä]ÃZ‹Y¾¼“‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡€Ë|» d‡Y {¶À‡€aÖ]ZˁY½Â»Md¨³ÃY{Y¾ËY¹Y|«Yd‡{{ÕZÅ dŒÆ^Ë{YZeÕZmµZ‡ÃZ»½Z]MYÖÀ§€Ì£ÁÖÀ§ÕZÅÄÀÌ» dˀË|»œÀ»Ä]ָ̼°eÕZÅÄ»Z¿€]ÁY‚³€]ÃZ//» |‹|ÅYÂyÄWYY½YÂm¶À‡€aÕZÅcZÆ»{Â^Æ]ÁŠ¿Y{ {€¯½YÂÀŸÓZ¯…Â]{{Ó§ÀÌn¿¹Z¼eē€Ÿև€]Z]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ¿cZneÕ|{ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y…° »‰Z¼‹ d//‡YÕÁ€“Äf°¿¾ËYÕÁM{ZË ºË{€¯Ä]€neYŠÅZ¯ ÁºÆ»¶»YŸcZˆyŠÅZ¯ÁļÌ]ªu|Ì·Âe|//‹į ,|ÀfˆÅÕYļÌ]d¯€//‹®ËÕÁM{Â//‡ÕY€]ÕY~³€ÌiZe ½Z¼ÅįZÅcZ//ˆy,¶]Z¬»{ÁÄf§ÓZ]ZÅ|»M{įY€q dÌ·Z §{Â//‡¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |]ZËÖ»ŠÅZ¯,d//‡ZÅÄÀ˂ŠÄ°¿M{ÂmÁZ]µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»Š‹{d¯€//‹ÕYļÌ] {Â]d^j»,{€¯Ä]€neYÖ¨À»|‹ļÌ]d À į{Y{½MYd//ËZ°uZŀ^yÖy€]d¨³Ä//»Y{Y{ÕÁ µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»Š//‹{ļÌ]d ÀՀ³ļÌ]dÌ·Z § Y֋Z¿|//‹Z»Y,Ã{Â]ÄmY»Õ|{Ö¨À»|//‹Z] ½M¹Z¼eį{Â]ÃY€¼ÅŠËY‚§Y|{Z]¿cZneՀ³ļÌ] |‹Հ³ļÌ]ÕZÅdÌ·Z §Y¶Zu{‡Ä]¶Ë|^e ºÆ»Ö·Z»ÕZÅd^ˆ¿d̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{ÖƸ·Y¿ ,µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»Š‹ÕY€]{€¯½YÂÀŸ,ļÌ]d À{ {Y¹Â‡Ä^e|{ cZ//ˆyd^ˆ¿Z]¿cZne ¶Ì·{Ä]¹Á{ÁµÁYÄ^ed¯€‹Á{ {€¯\ˆ¯ļÌ]d À {Â]ZÅÄf‹€´Ë{{ÂÀe¹|ŸÁÖ³|¿ļÌ]€]¥€‚¯€¼e ½{€¯™Zv·­Ô»€³Y |¿€Ì³Y€«ÃZ´ËZm¾ËY{|Àfˆ¿YÂeį \eY€»Ä]¿cZneļÌ]dÌ “Á,|‹Z]¶»Z¯Õ¨eÂa|^‡ d^ˆ¿d¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ d//‡Y€fÆ]d¯€//‹Á{¾ËYY Ã{Z]d^ˆ¿,d‡ZÅd¯€‹{€°¸¼ŸÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿į€´Ë{ ¾Ë€fÆ]YÖ°Ë‚Ì¿ÁÂu¾ËY{¿cZneļÌ] d‡ZÅÖËYY{ |{ÖËYY{d^ˆ¿¾f‹Y{Z]ÁÃ{€¯d^iYZÅ{€°¸¼Ÿ {d^ˆ¿¾ËYd̼ÅY d‡YÃ|‹d À¾ËYÕZžˀe€]Y {€°¸¼ŸÖËZ‡ZÀ‹Ã{Z]½YÂÀŸÄ]ÖËYY{ÖÅ{Z]įd‡Y¾ËY {‹Ö»Ã|ÌnÀ‡ZÅd¯€‹ ÄËZ»€‡YZ] cZ»|y¾ËYį|À‹Z]|¬f »Öy€]d‡Y¾°¼»|Àq€Å d‡Y µZuÄ]ZeZ»Y,|‹Z]Äf‹Y{ºÅÕ|»M{,ì·Z]—Ä]|¿YÂeÖ» d‡YÄf‹Y{ºÅÄÀ˂ÅZÅ®¿Z]ÕY€] Ö¼«Á,|ÌÀ¯Ö»cZ¯Ä]cZ¯YÖ¤¸^»Z¼‹,µZj»—Ä] [Z//ˆuÄ]¢¸^»¾ËYį|À¯Ö»€//ˆ¯{‚»Z¯½YÂÀŸÄ]Y Y€qÓZu ®¿Z]\ÌmÄ¿{‹Ö»‚ËYÁpspÕZÅd¯€//‹ YÖ·Âa®Ë.|À¯dyY{€a®¿Z]YŠÀ¯Y€e¾ËYcZÌ·Z»|ËZ] {‚»Z¯Հ¨¿®ËºÅd»|y¾ËYd]Z],|¿YÃ{€¯Zn]Zm€¨¿Á{ .|Å|]cZÌ·Z»®¿Z]|ËZ]Y€qÓZu,d‡YÄf§€³ Äf‹~³µZ‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€] |‹½ZÆmY¾Ë€eŠÀ¯Y€e€aÁÂË ÕZÅŠÀ¯Y€e½Y‚Ì»Äf‹~³µZ‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€]{€¯¹ÔŸYd¨ÌWÂ//‡ d‡YÄf§€³֌ÌaÓ{YÁÂËZ]Ö°¿Z] Ä »Zm,Õ{ÂeZ‹YY¶¬¿Ä]ÁÄËZ»€//‡YZ]Հ^yÃZ´Ì//‡Za‰Y‚³Ä] ¾Ì·ÁYÕY€]{€¯¹ÔŸYd¨ÌW‡½ZÆmÖ°¿Z]¾Ì]ÖeY€]Zz»Ö·Z»cZ—Z^eY ÕZÅŠÀ¯Y€e¾Ë€fŒÌ]ÁÄf§€³֌ÌaÓ{YÁÂËÄf//‹~³µZ//‡{Z] d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y½ZÆm ÁÂËįÕZ]¾Ë€yM,d¨ÌW‡Ä¿ZÅZ»ÕZÅÃ{Y{Y±€^»Â¸]‰Y‚³ª^— d‡YÃ{Â]Ä˧{Â]Ã|‹½ZÆmY¾Ë€e{€]Z¯€a Y‚ŁYŠÌ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö°¿Z]¾Ì]ÕZÅŠÀ¯Y€eįd¨ÌWÂ//‡ÕZÅÃ{Y{ ½ZŒ¿{Y{Ã|ƟÄ]½ZÆmŒ¯YŠÌ]{YÖ·Z»Ä//ˆ‡R»Á®¿Z] d‡YÄf‹Y{Y{€]Z¯¾Ë€fŒÌ]ZaÁYÄË{ZveY|uYÁYÄf//‹~³ÃZ»į{Y{ Y€«¾aYƒ¾Ë½MµZ^¿{Ä//]Á†Ì¸´¿Y|¿Âa†b//‡ÁÓ{,ÁÂ˵Z^¿{Ä] Ä]Y¾Ìq½MÂËį|//‹Y{Z¿Z¯Ó{½ZÆm{€]Z¯€aY¾Ì¼nÀa |¿YÄf§€³ {Zf‡€§ºŒ‹ÃZ´ËZm Ö°¿Z]ÕZÅŠÀ¯Y€eY|{ €^f¯YÃZ»{į{Y{½ZŒ¿d¨ÌW‡Z»M Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|{¾ËYįd//‡YÃ|//‹¹Zn¿YÁÂËZ]½ZÆm d‡Y½ÂÀ¯ZeÄ˧Yt˜‡¾Ë€eÓZ]ÁÄf‹Y{ŠÆm {Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Õ|{ ֗¬‡Z]Z°Ë€»MÓ{YÃ{Z¨f//‡Y |̇|{ Ä]ÃZ»¾ËY {Ây…Z»ÃZ»{¯Ä]d^ˆ¿Z°Ë€»MÓ{±€^»Â¸]ÕZÅÃ{Y{…Z//‡Y€] Ó{µZu¾ËYZ] d‡YÃ{€¯•Â¬‡½ZÆmºÆ»ÕZŁY€]Y€]{|{ ՁY€ËZy}Y|{ÁÃ|//¿Z»Ö«Z]ZÌ¿{ÀÌy}Y¾//Ì·ÁY½Z//Àr¼Å d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y½ZÆmÖ¼‡ {‚»Z¯ÕY|¬»ºÅZÅ®¿Z]Z»Öfu ZÅ®¿Z]Ä]dyY{€a Y€œ¿{»cZ»|yÁZ¯Z//eZÅd¯€//‹¾ËYÄ]ºÌÅ{Ö» {‚»Z¯½Z»{ÂyZÅ®¿Z]Z»,€´Ë{cZ^ŸÄ] |ÀÅ{¹Z//n¿Y ½MY֌z]ºÌÅYÂz]įºÌfˆÌ¿€Ì´]{‚»Z¯Z»ÁºÌfˆÅÃ|] įdˆÅÖ¸°Œ»¾ËY ºÌÀ¯‚ËYÁd·Á{Ä¿Y‚y[ZˆuÄ]Y ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÖf‡{€Ì]|eZe|ÀÀÌ^]ZÅֈ¸n»Z]¾ËY×ZŒ¿Y ZƛY{Zf«Y{cZÌ·Z»~yYZ¯ÁZ‡Ä]ÃZ‹YZ]Õ|̌¼m ÖËZÅŠÀ¯Y€e¾ËY.|¿€Ì³Ö¼¿|»M{Ä]€´»YcZÌ·Z»d‹Y{ €]ÄÀ˂ŽMÄWYYįd//‡YÖeZ»|y®Ë,{€Ì³Ö»¹Zn¿Yį Z]įd‹Y|¿֐zŒ»Ö·Âf»Á{Â]Ã|‹[»€Ì]|e½Á|] Ä]»¾ËY,{‹Äf§€³ZÅ®¿Z]YµÂa¾ËY|ËZ]ÕZ¯ÁZ‡Äq {‚»Z¯€´»{Á‚§YÕÁ |̇€¿֐zŒ»¹Zn¿Y€‡Ä]†¸n» Y½McZÌ·Z»|ËZ]ÓZuį|¿€Ì³Ö»ZÅ®¿Z]YZÅŠ//À¯Y€e ZÌfyY{ÁÄÌÆeį®Ì¿Á€f°·YcZ»|y¾ËY |ÀÀ¯dyY{€a d‹Y|¿{‚»Z¯ŠÌaÄf¨Å¾Ì¼ÅZe,{‹Ö»Ã{Y{Y€«¹{€» į|¿Y{€aÖ»{‚»Z¯pspÕZÅd¯€//‹Ä]ZÅ®¿Z]{Ây {‚»Z¯d¬Ì¬u{ |ÀÅ{¹Zn¿YZÅ®¿Z]ÕY€]YcZ»|y¾ËY ÕY€]Ä¿d‡YpspÕZÅd¯€//‹ÕY€]ՀfŒ»YÖf§ZË{ d¨³֏yÕZ^fŸYcZ//ˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]½Â¿Z¯€Ì]{ ,ZÅŠÀ¯Y€e¾ËYÄÀ˂ÅÁ|‹Z]ZÅŠÀ¯Y€ed]Z]cZÌ·Z»Öf«Á ¹{€»–‡ÂeÖÀ˂´ËZmÕZÅÃY,{Á€]ÓZ]Ã|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÕY€] ½Â¿Z¯€Ì]{Õ|̌¼mZ“|¼v» |‹|ÅYÂyY|Ìa¾Ì§€—Á {ZÀ^ËYZ]´f¨³{֏yÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z] d§ZË{€]ÖÀ^»†¸n»Õ‡YÖeY{ZÆÀŒÌas€—Ây ºÀ¯Ö»€°§d¨³Ö°¿Z]ÕZÅ{‚»Z¯ÁZÅŠÀ¯Y€eYcZÌ·Z» |{Á{,ŠÀ¯Y€e€ÅY{€¯\ːe†¸n»į{Â]µZ‡ ½Â¿Z«¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y {‹‚ËYÁÄ¿Y‚y[Z//ˆuÄ] صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7460

روزنامه جهان اقتصاد 7460

شماره : 7460
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه جهان اقتصاد 7459

روزنامه جهان اقتصاد 7459

شماره : 7459
تاریخ : 1399/09/12
روزنامه جهان اقتصاد 7457

روزنامه جهان اقتصاد 7457

شماره : 7457
تاریخ : 1399/09/10
روزنامه جهان اقتصاد 7456

روزنامه جهان اقتصاد 7456

شماره : 7456
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه جهان اقتصاد 7455

روزنامه جهان اقتصاد 7455

شماره : 7455
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه جهان اقتصاد 7454

روزنامه جهان اقتصاد 7454

شماره : 7454
تاریخ : 1399/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!