روزنامه جهان اقتصاد شماره 7423 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7423

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7423

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7423

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ €Æ»Ä^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁZŒ»cZ»|y‚¯€»Ã|ÀÀ¯½Y€´¿‰Y‚³ ½Y€ËY{Zf«Y{Õ{YMÕYĸa•Â¬‡ Äv¨ Ä·Z¬»€‡ €´¸Ì¸ve Ö«€]¾Ì‹Z»ZeÕ{Á{¾Ì‹Z»Y ÉÂ^ŸÉZŁYÁ€aÉ|{|‹ ½Y€ËY½Z¼‡MY ŠÌ¯ʸ¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§{€°¸¼ŸÁ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ÕYČ̋†¿YƒMYÕYČ̋ÓZe…Z^f«Y ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ÖWY€Ì»|ÌuÁ Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ Äv¨¾Ì¼Å{ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż {Y{€^yd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| eÂ^Ÿ €¨¿Y‚ŁYŒ¯{ imore†°Ÿ ÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ÃZ]{ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ |¿YÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Œ¯{€¨¿ {|ËÁ¯Ä]Ôf]YY֋Z¿c§{Y»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«ÕÔf]YZ»M¾Ë€yM {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]À^y…ZÀ‹Z¯®Ë Äv¨ ŠÌ¯ʸ¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§{€°¸¼ŸÁ½Y€ËY½Z¼‡MYÉÂ^ŸÉZŁYÁ€aÉ|{|‹ ֏ZfyYÕZÅÃZ³{Á€§ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aŠz]{¾ÌÀr¼Å Ö¨À»|‹Äf‹~³µZ‡ÂˀƋÄ]d^ˆ¿ZŁYÁ€aŠÅZ¯½Y‚Ì» Äf‹~³ÃZ»{ZŁYÁ€a¾ËY{Y| e d‡YÃ{€¯d^iYÕ|{ Z]ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€»Ä]d^//ˆ¿į{Â]YÁ€aÁY‚Å d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ €]¢·Z]YÁ€a Z]ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ZÆÀe֏ZfyYÕZÅÃZ³{Á€§¾Ì]{ ÃY€¼Å€§Zˆ»ÖËZn]ZmÕ|{ÁZŁYÁ€aÕ|{|‹ ZÅŽyZ‹ļÅ{€´Ë{{{€e€aÃZ³{Á€§{€°¸¼ŸÁd‡YÃ{Â] ÕÃ|‹€ŒfÀ»Z»M…Z‡Y€] d‡YÃ{Â]Ö¨À»ÂˀÆ//‹֗ YÁ€aÕZmµZ‡ÃZ»ÂˀƋ{ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿|{Á|{\Ìe€e {Â^Æ]µZˆ»YÃZ»ÂˀƋ{Z»Mª^—įd‹Y{{€°¸¼ŸŠÅZ¯ ÁdˆŒ¿{Äf‹~³µZ‡ÂˀƋÄ]d^ˆ¿Ö·ÁÄf‹Y{{€°¸¼Ÿ Z]Á€§Zˆ»ÖËZn]ZmŠz]{ÁÖ¨À»|‹|{d‡Zy€] d‡YÄf‹Y{Ö¨À»|‹|{Á\Ìe€eÄ]‚Ì¿ €§Zˆ»ÁZ]ÖËZn]Zm,d‡Zy€]ÁdˆŒ¿{‚Ì¿|ƌ»ÃZ³{Á€§ ,|{Äf‹~³µZ‡½Zfˆ]ZeÃZ»¾Ë€yMÄ]d^ˆ¿\Ìe€eÄ] d‡YÃ{€¯d^iYÖ¨À»|‹|{Á Հ̳c€ËZ¤» Á d^i ¹|Ÿ"¶Ì·{Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§Z»M d‡YÃ|Œ¿k{ZÅÃZ³{Á€§ d¯€‹ Z»M { "Ä¿Z»Z‡ { ÂˀƋ{ZÆÅZ³{Á€§d¯€//‹Ö¼//‡Z»M…Z//‡Y€] ŠÅZ¯|{€]¢·Z]ÂˀƋÄ]d^ˆ¿€§Zˆ»ÖËZn]Zm d‡YÄf‹Y{|‹|{½Y€ËY½Z¼‡MYÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÁ ÁZÆÅZ³{Á€§d¯€//‹Ã|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m…Z//‡Y€] dveÃZ³{Á€§{µZˆ»YÃZ»ÂˀƋ֗½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Z]ĈËZ¬»{ZÆÅZ³{Á€§d¯€‹dÌ°·Z» ÖËZn]ZmÁ|{Z¼ÌaYÂÅd//‡Zy€]ÁdˆŒ¿Šz]{ d‡YÃ|‹d^iŠÅZ¯|{Á\Ìe€eÄ]Z]Á€§Zˆ» Z]ÖËZn]ZmŠz]{µZˆ»YÃZ»{Y{€»{‚Ì¿{Z]M€Æ»ÃZ³{Á€§ Ä]d‡Zy€]ÁdˆŒ¿Á€§Z//ˆ»ÖËZn]ZmŠz]{Á|{ {€¯s€˜»Õ{Zf«Y»Y…ZÀ‹Z¯ ḑZ¨‹ÕY€«€]ÁՀ̳ºÌ¼e¹Zœ¿sԏYZ]Ö¸»|Ì·Âeª¿Á Ä]¹Y|«YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{®Ë,Õ{Zf«YÕZÅdË{Á|v»Ö»Z¼e |À¯Ö»Õ{Zf«YÂ“»Z]Ö]Zf¯ZŒf¿Y d‡YcZ^iZ]{Zf«Y{ZnËY{¶Y¾Ë€eºÆ»,ḑZ¨‹ YdËZ¼u{ḑZ¨‹Â“»d̼ÅYÄ]Ä»Y{Y{ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY l¿ḑZ¨‹¹|ŸY|Ì·ÂeZ»Œ¯{{€¯|̯ZeÁÃZ‹YÖ¸»|Ì·Âe {‹Ö»Äf¨³€³Y d‡YḑZ¨‹¹|ŸµÂv»©ZqZ«Ã|Ë|a {€]Ö» ÕY€]¾ËY,|À¯¶¼Ÿ¥Z¨‹Ö°¿Z]ºfˆÌ‡|ËZ]ÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»ÕY€] |¿YÂeÖ»ºÅd·Á{|‹Z]¥Z¨‹€³YºfˆÌ‡ d‡YÖ¸»|Ì·ÂeÄ]d»|y |À¯Y|ÌaŠÅZ¯d¨¿Ä]Ö´fˆ]YÁºÅÁ{€Ì´]cZÌ·Z» Ádˆ¿Y{{Zf«Y{d·Y|ŸÕY€«€]YḑZ¨//‹lËZf¿YÖ°ËÕÁ ®¼¯ÕY€] d//‡YcZÌ·Z»Y¥Z »,{Zf«YYÕ{ZˁŠz]{Á‚§Y ,ՂËÄm{Â]¹Zœ¿{ÕZfyZ//‡ÖeZuԏY֗|ËZ]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ] ÖfˆËZ]Õ{Zf«Y¾Ì·Z §ļÅį{‹Äf§€³€œ¿{ºÅĸX//ˆ»¾ËY ,|ÀÅ{Ö¼¿cZÌ·Z»½ÓÓ{ÁZÅĘ//‡YÁ€“ZuµZu{ |ÀÅ{cZÌ·Z» cZÌ·Z»|ËZ],|¿Y{ÖÅZ³Z¯ÁÄ¿ZyZ¯Ä°¿M¶Ì·{Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ»Y Ä°¿MÕZmÄ]–ËY€‹¾ËY{Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁdˆÌ¿d·Y|Ÿ¾ËY |ÀÅ|] ļˀmÖÅZ³,{‹ªËŒe,|Ì·ÂeŠz]{ÕY~³ÄËZ»€‡€—ZyÄ] Հ̳ºÌ¼e½Ô¯¹Zœ¿{|ËZ]¶WZˆ»Ŀ³¾ËYsԏY |¿Â‹Ö»ºÅ ºÌ‹Z]|Ì·Âeª¿Á|ÅZ‹Ze|f§Y©Z¨eY Ä̏ÂeÖ¿ZÆmÄ »ZmZ]¶»Z e€]{Zf«Y{€³Y{€¯|̯ZeÖ//¯ÁZa |f§YÖ»©Z¨eY{Zˆ§,Äfˆ]{Zf«Y®Ë{įd‡Y¶Ì·{¾ËYÄ],{‹Ö» ZÀ »¾ËYÄ]{{€³€]{Zf«YÄ]ḑZ¨‹€³YZ»Y {Y|¿{ÂmÁḑZ¨‹Á ÕZÀjf‡YÄ]‚Ìqļžfˆ¿Y{Á{€Ì´]ccZŸÔ—Y{YMÄ·{Z^»į ‘€§¹{€»ļŪu,ÖfÌÀ»Y¶WZˆ»Á{Y€§Y֏yÁÂucZŸÔ—Y Y€«€]Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]½ZÌ»º·Z‡d]Z«–ËY€‹¾ÌÀr¼ÅÁ{‹ ÃZ´¿M,{Á€]½ZÌ»YÖf·ÂyÁ֏y,Öf·Á{ÕZÅZv¿YÁ{‹ {€Ì´]ª¿ÁÖ¸»|Ì·ÂeįºÌ‹Z]Äf‹Y{Zœf¿YºÌ¿YÂeÖ» {Á|v»Ĭ¸u{Z»½Y€Ë|»YÕZ̈]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y |ÀÀ¯Ö»d^v {Á|¿Y|¿ZŽMÄ]YªËZ¬u½ZÌ]cZˆmį|¿YÃ|‹€Ì³{Õ{Y€§Y |¿YÃ{Zf§YY|mÄ »ZmYÄnÌf¿ ÓZ]{Zf«Y{Y{Zˆ§Á\¸¬eÄÀ˂Å|ËZ]į¾ËY€]|̯Ze¾¼“Ö¯ÁZa ,ÄÌËZ”«ëÄ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeև€f‡{|ËZ]Á€»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy,{€] žËZ“Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe®ËYÖ¬uįÖe{Ze|‹Z]ÄÀ˂ź¯ÁžË€‡ {€Ì³cÖÅYÂy{Y{žË€‡,ÄÌWZ”«ëÄ]Ä mY€»Z],|‹ ֘ËY€//‹¾ÌÀq{ÂmÁc{{Y{Ä»Y{YÃZ´//Œ¿Y{{Zf//‡Y¾ËY {Z»Y d‡YŠ¿Z^ÌfŒaÖËZ”«ÃZ´f‡{|À¯Ö»…Z//ˆuYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕY€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÕZ̈]d‡YÂy{µZj»½YÂÀŸÄ]į֘ËY€‹ ½Z»‚¼ÅcÄ]Á{‹Ö»{Ö°¿Z]ºfˆÌ‡Õ‡Y¹YÁd§ZË{ ¾Ì»Z”edËZŸ½Á|]Հ´Ë{{€§Ä]¦¸ze®Ë¹Zn¿YZ]®¿Z]½Z¼Å Z]ž—Z«Áž«Â»Ä]ÖËZ”«{Ây€]YՀ^yÁ|Å{Ö»Ö»YÁ,ֿ¿Z« ¶yY{{ÕY~³ÄËZ»€‡YÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZf Ì^—,{Y|¿{ÂmÁºÅ¦¸zf» |‹|ÅYÂy{€ˆ·{Œ¯ ©Â¬uÄ]ž«Y»YÖ//¸Ìy{Ö¸»½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe{Y{Ä//»Y{YÕÁ ÕZÅÄËZ»€‡ZŽM{‹Ö»hŸZ]¾ËYįd‡YÃ|‹Õ| e½Z‹Õ{Zf«Y ÕZŵZ‡֗{‹Ö//‡€]€³Y |¿Á€]Â//Œ¯YÁ|¿Y{€]Y{Ây |ˀyÕY€]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯{½ZÌ¿Y€ËYÕY~³ÄËZ»€‡ºnuÄf‹~³ Ä]€“Zu{Y€§Y¾ËYY€q{‹և€]Ád‡YÃ{Â]½Y‚Ì»ÄqÄ]­Ô»Y cÔ°Œ»YÕZ̈]¶ËÓ{,|¿YÃ{Â^¿Œ¯¶yY{{ÕY~³ÄËZ»€‡ {‹Ö»ŽzŒ»ÖËZÀ]€Ë |À¯Ö»|Ì·ÂeįÕ{€§€ÅY|ËZ]d»Â°uį¾ËY€]|̯ZeZ]Ö¯ÁZa {Ö¼//‡Y–¬§Ä¿ÁÖ «YÁcÄ]|ËZ]¾Ì¿Y«Á|À¯d//ËZ¼u {ÂyĨ̛Á†¯€ÅÄ »Zm{€³Y{€¯tˀe,|À‹Z]|Ì·Âed»|y Z»Y {€¯|ÅYÂyd¯€uÖ·Z ed¼‡Ä]ºf//ˆÌ‡,|Å{¹Zn¿YÄÀÌÆ]Y Ä]ÄmÂeZ]ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{įºÌfˆÅ|ÅZ‹ZŁÁ¾ËY{Ä¿Z¨‡Zf» Äm{Â]½ZÀr¼ÅµZ‡Y| ]Y€qįd‡YºÆ»µY‡®Ë¾ËY |À¯ µZj»½YÂÀŸÄ].|//À¯Ö»Y|ÌaZfyY†¸n»Ä]Ö¿Ô¯Ö//¿Y€¼Ÿ ĈËZ¬»Z»ֻԇYÕY‹†¸n»Z]YZÌ¿Zfˀ]¹YŸ†¸n»ÕZÅÄÀ˂ŠºÌœÀeÃÂv¿¾ËYZËM.dˆÌq½Y€ËY†¸n»{ḑY€‹Y¾ËYd¸Ÿ.|ÌÀ¯ dËZ¼uZ]Öf^ˆ¿,d‡YÄmY»Äm{Â]Հˆ¯Z]įÕ{Zf«Y{Äm{Â] .{Y{|Ì·ÂeY Y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]…Z//‡Y€]{Á‚§YÖ¯ÁZa |ÅZ‹Z»ÕZmµZ‡Äm{Â]½Â¿Z«{Z»Y,|¿YÃ|‹žÀ»ÃÁ€a¦Ë€ e dyZ‡ÕY€]ÕYÄm{Â]½Zf‡€·½Zf‡YÕZŀƋYÖ°Ë{įºÌfˆÅ ž§ZÀ»įd‡YÃ|‹µYÁ®Ë¾ËY d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{¹ÂË{Zf‡Y ¾f»½ZÌ»ÕYĈËZ¬»€³Y {‹Ö»ÕYĬ˜À»ž§ZÀ»Ö¿Z]€«Ä·Z‡€ÅÖ¸» ¾Ì¿Y«¾f»Z]|ÀÅ{Ö»ÄWYY†¸n»Ä]ZÅd·Á{įÕYÄ//m{Â]tËY· |ÌÅYÂy,|ÌÅ{¹Zn¿Y,{‹Ö»\ːe†¸n»{įÕYÄm{Â]ÖËZÆ¿ Ä»Z¿€]½Â̼̈¯ÕZ”ŸYįÖ¬—ZÀ»d¼‡Ä]ZÅÄm{Â]Ŀ´qį|Ë{ d‡YÃ|‹dËY|Å,|¿YÃ|»MZn¿MY†¸n»Äm{Â]Á įÃ{Â]Ä¿Y{€z]Z¿Z»½Y€Ë|»cZ¼Ì¼eYÕZ̈]{€¯tˀeÕÁ įºË³Ö»Ŀ¼¿®Ë½YÂÀŸÄ]ZÆÀe d‡YÃ|‹dÌ “Á¾ËYÄ]€nÀ» Y¶ËÂÀ»ÃZ¯ļ̿ÕZÅÁZ‡ÃZŒ¿Z»€¯Áº«ÕZŀƋ{½ÓYZ¼//‹ Õ{Zf«YÁÖ¼¸ŸÄ ·Z˜»Ŀ³pÌŽÁ|]įÕYÃÁ€a |ÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ» YÖ°Ëį{Â]¾ËY½MÕY€mY¶Ì·{ZÆÀeÁ|‹½M¥€½Z»ÂeZÅ{Z̸̻ |À»īԟŒ¯{ÃÁ€a¾ËYÕY€mYÄ],ª]Z‡ÕÂƼm†ÌW|ÌeZ‡Y {Â] ½ZŒ¿Ö¸WZˆ»¾ÌÀq{ÂmÁį¾ËY€]|̯ZeZ]Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY {€¯ħZ“Y,{Y{¶°Œ»Z»Œ¯{½Ô¯Հ̳ºÌ¼e¹Zœ¿|Å{Ö» Ö¼‡ÕZŽÂ^ˀe|ËZ]Ž«Y¿¾ËYsԏYd¼//‡Ä]d¯€uÕY€] į{€Ì³Y€«Ö¸¬fˆ»½Z‡ZÀ‹Z¯ÁŽzf»{Y€§YZÌfyY{Œ¯ ÕYħ€ucZÌ]€neÄ]{ZÀf‡YZ]ÁÕ{Y{Y|y¶¬ eÕÁ€Ì¿YÃ{Z¨f‡YZ] YdËZ¼u¹Á‚·€]|̯ZeZ]ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Հ̳ºÌ¼e¹Zœ¿{Õ|msԏYÕÁ€³{Y½Mdˬe,Ö¸»|Ì·Âe Y€¬f‡YÕY€]Õ|m¹‚Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁ{Zf«YÁÂu{Â//Œ¯½Ô¯ dˆ¿Y{Õ{Zf«YcY{ÁY€»Ö»Z¼e{ḑZ¨‹ ºœ »€^Åįd‡YּƻÂ“»Ö¸yY{|Ì·ÂeYdËZ¼uÄ·Zˆ» Á€³{YÕ{Zf«YcÔ°Œ»kԟÁ|¿YÃ{€¯|̯Ze½M€]‚Ì¿[Ô¬¿Y Ö¸»µÂa‰Y•Â¬‡YՀ̳¸mÃY€¼ÅÄ]|Ì·ÂeĸXˆ»€]‚¯€¼e Ö·Z»ÕZÅ{Zˆ§ÁÄËÁÖ]cY{YÁ,©ZqZ«½Âr¼ÅÖËZÅÄfy¾fˆ]Á |¿{€¯¦ÌÂe ĻԟÃZ´//Œ¿Y{{Zf«YÃÁ€³Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÖ¯ÁZaÕ|//Æ» {YÂ//Œ¯{|Ì·ÂeŠÆmª¬veZ¿€ËYZ]³Ád¨³{,ÖËZ^—Z^— Y½Â¿Z«¾ÌÀr¼ÅÁd̼¯Zu½Z¯YÖ»Z¼eÄ^¿ZmļÅdËZ¼uÕÁ€³ YŠÌ]Ö¸ §–ËY€‹{½Y€ËY{Zf«Yd¨³Á{€¯¦ÌÂeÖ¸»|Ì·Âe ,|À¯®¼¯cZ^idˬeÄ]įÖf‡Ż€ÅÁ{Y{ZÌ¿cZ^iÄ]‚Ìq€Å |ËZ]¥|žËYÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€] |‹|ÅYÂyÖ¸»|Ì·Âe|//‹hŸZ] ¶Ë|^eŒ¯½Ô¯Հ̳ºÌ¼e¹Zœ¿dË·ÁYÄ]Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§ {‹ Ä¿Y{€z]ZÅd‡ŻZ]|ËZ]Z»{€¯|̯ZeÄ»Y{Y{{Zf«Y{Zf//‡Y¾ËY sԏYY½Z»ՁZ//‡ºÌ¼e¹Zœ¿ºÅÁՀ̳ºÌ¼eÕZŹZœ¿ºÅ …Z‡Y€]|ËZ]į,ևZÀ‹Z¯¹Zœ¿ÖÀ ËՁZ//‡ºÌ¼e¹Zœ¿ ºÌÀ¯ ¹Zœ¿½MY€eºÆ»Z»Y |À¯{Ây€]cÔ°Œ»Z]ÖÅZ³MÁº¸Ÿ,dÌ¿Ô¬Ÿ ÁÃ{Â]Œ¯½Ô¯½Y€Ë|»Y¶°Œf»įd‡YŒ¯Հ̳ºÌ¼e |¿€Ì´]€œ¿{YÖ¸»ž§ZÀ»|ËZ] Y€³YZ»{€¯ħZ“YÖ¸»|Ì·ÂeYdËZ¼ucÁ€“€]|̯ZeZ//]ÕÁ ½Y€Ë|»|ËZ]ÖÀ Ë,ºÌÀ¯Ö»d^v½Ô¯Հ̳ºÌ¼e¹Zœ¿sԏY †¸n»µZj»½YÂÀŸÄ] |ÀÀ¯Á€//‹½Z//‹{ÂyYcZuԏY½Ô¯ Á€‹{ÂyÕY€]Õ|À]Äm{Â]YYsԏY¾ËY|ËZ]ֻԇYÕY‹ {€¯s€˜»½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY{Zˆ§Z]ÁZ^»ÁÖËZ”«dËZ¼u½Â̼̈¯†ÌË .{ÁMÖ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€‡€]ÄqYw€¿ŠËY‚§Y į,Ã|‹cÔ°Œ»YÕZÌ//ˆ]½|»M{ÂmÁÄ]hŸZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ZÌÆ»YÄÌ·ÁY{Y»|¿YÄfˆ¿YÂf¿ZÅ|uYÁ¾ËYÁÃ{Â]{Â^¼¯YY|mķ¬» ,Â̗Á¹Y{ÁÂu{µZj»½YÂÀŸÄ] d‡YÃ|‹Ö¿Y€³Ä]€nÀ»Á|ÀÀ¯ {Z»Ä¿Z¨‡Zf» d‡YÂ̗ZÌ¿{»¹Ô«YÄ]և€f‡{Ö¸YÂ“» ºËY{ÁŠÌaY{Â^¼¯ºÅÁd¼Ì«ŠËY‚§YÂ“»ºÅZÅ|uYÁ¾ËY ĸZ§Ô]|Ì·ÂeŠÅZ¯ÁÃ|‹|Ì·ÂeÕ|mŠÅZ¯hŸZ]{Y»¾ËYÁ {Y~³Ö»µÂv»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«ŠËY‚§YÕÁ€]Y{ÂyZiM ZiM,d//‡{¾ËYYÕ{Y»ÁÖÀ§cZ ˜«,Ճ·ÂÀ°e,Õ|À]Äf//ˆ] €´Ë|°ËZ]Õ|Ì·ÂeÕZÅÁÂuÄ//¯Y€q {Y~³Ö»ÕZm€]Ö//eÁZ¨f» cÓM¾Ì‹Z»,ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÄ]ՀfŒÌ]Ö´fˆ]YÁįÖËZÆ¿MÁ|ÀeÁZ¨f» ŠÅZ¯Z]Öy€]ÁÃ|Ë{\̇MZÌ//ˆ]|¿Y{Ճ·ÂÀ°eÁcZ ˜«Á ºÅÖ¸»µÂa‰YŠÅZ¯Z]ž«YÁ{ |¿YÃ|//‹ÄmY»Õ|m|Ì·Âe {‹Ö»½Y€³ÄÌ·ÁY{Y»ºÅÁ|À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯ՀË~aև€f‡{ YÖy€]ÕY€]ՀË~aÖ//‡€f‡{ŠÅZ¯{Á‚§YÖ¿Z³Z]©ZeY”Ÿ Y€Ë,ºÌÀ¯Ã{Z¨f//‡YÖ¸»µÂa‰Y€Ì´¼//ŒqŠÅZ¯Y,Ó{w€¿ ¾ËY€]ZÀ] dˆÌ¿Ö//‡€]¶]Z«Yw€¿ŠËY‚§Y\·Z«{Â“»¾ËY YZ»cZ^‡ZÀ»,Ö¸»µÂa‰Y€Ì³ºŒqŠÅZ¯Á{Âm»–ËY€//‹ d‡YÃ{ºÅ€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÔ»Z eÕY€] dÌ·Z §ÕY€]Y½Y‚Ì»ÄqÄ]|¿Y|]|ËZ]Ã|//ÀÀ¯|Ì·Âe{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y»Ä]Ö´f//ˆ]YÁZËMÄ°¿MÕZÀ »Ä] d//‡Y|À»ZÌ¿{ÂyÀ//»Á ,ZÅÓZ¯-|À¿Z»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁY¿YÕY€]Y€Ë.€//ÌyZË{Y{ÄÌ·ÁY ½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY{Zˆ§Z]ÁZ^»ÁÖËZ”«dËZ¼u½Â̼̈¯†ÌË Œ¯{Zf«YÁYZ]{{Zˆ§Ä]€nÀ»Yw€¿ŠËY‚§Yd‹Y{ZƛY ÕZÅÄÀÌ»,Yw€¿ŠËY‚§YÁՁZ]|ŸY«Ö´fz˺ÅÄ]Y€Ë {‹Ö» Ä]YcZ»|yÁd À{¦¸fz»ÕZÅÁ€³ÕZf§€³ÕY€]Õ{| f» {ÁMÖ»{ÂmÁ Yw€¿ÕY~³€ÌiZeZ]Ę]Y{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{{€§½YÁ€§¾ˆu ŠËY‚§YsԘYÕZmÄ]d‡Y€fÆ]d‹Y{ZƛYÂ//Œ¯{Zf«Y€] Ö¿Zˆ¿YÄ mZ§€˜y ZŀƋ½Ô¯¶ˆ³d¯€u€iY{ |Ì·Âe ÕÁÀÆ]Á|Ì·ÂeŠËY‚§YZ]•Z^eYÖ]ÄËZ»€‡YZ]Ö¸¯|‹ Y‚Å{Y| eįd‡YÃ|‹¹Zn¿YÖmÁ€yYÁ€aÁÕ{ÁÁ ÖmÁ€y€§Zˆ»ÁY‚Å{Y| eÁÕ{ÁÁ€§Zˆ»Á ĈËZ¬»{Z»M¾ËYį|¿YÃ|‹¹Y‚ŸYÁ‰€Ë~aÃZ³{Á€§¾ËY{ |‹|{Z]d‡Zy€]ÁdˆŒ¿{Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Z] |{Á|{Z]\Ìe€eÄ]€§Z//ˆ»‰€Ë~aÁ¹Y‚ŸYÁ d‡YÃ|̇d^iÄ]ŠËY‚§Y ÁÄ ‡Âed¯€//‹{€°¸¼ŸÁZÅdÌ·Z §Y€f//ŒÌ]Ô—YÕY€] Ö»ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ÕZÅÃZ³{Á€§Á{ZÀ]d//ˀË|» Kishports.com …{M Ä] ğ¼n» ¾ËY dËZ//‡ [Á½YÂe .{€¯ Ä mY€» @ kishportsZË Á ÖËZÀ]€Ë»Y d‡YÖ¿|Œ¿Z°¿YÖeÁ€“ZŀƋ{½MºË€uÁ¶ˆ³ªÌ«|e {€¯s€˜»ՁZ‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ Á{Âyw€¿Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅcÁZ¨e ½ÓÓ{\Ìm{ ÖËY~£{Y»Z°fuYÕY€]Ö¿ZÆmYZ]Ä]ZÅŒ¯¹ÂnÅ ½|‹¶fz»YÖ¿Y€´¿¶Ì·{Ä],{Z]M¹Ô‡YZeÄf§€³ÀÅZ«YՁÁZŒ¯ÕZÅÓZ¯½YY|ˀy |¿YÄfyY{€aÖ¿ZÆmYZ]Y|ˀyÄ],Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋€iY€]ÖËY~£{Y»¾Ì»Ze ¹|À³Y|ˀy¾Ë€f³‚]į€»ÁÃ{€¯ÀÌy}¹|À³Õ{Zˁ½Y‚Ì»½{Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÕZÅYZ]{YÁ,Ö¸yY{d‹Y{€]½Z»{ÁÃ{ַ¼ »€Ì£¹Y|«YÄ]d‡{,d‡Y½ZÆm{ ¹ÔŸY½YÂËZe d‡YÃ{Y{ŠËY‚§Y|{YŠÌ]¶ËÁMYY‰|ˀyÁÃ|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕY€]|ˀy¹€³€‡¾ÌqÁ{€¯|ÅYÂydˬeY{Ây®Ë„eY€f‡YÖËY~£€ËZy}įÃ{€¯ d‡Y¹Y{­YÂy¾Ì»Ze €]Y€]{{ÂyY|ÀÀ¯Ö»‰ÔeZÅÂ//Œ¯˜q|Å{Ö»½ZŒ¿¹Z´ÀÅ{ÁÕZÅ|ˀy Â̋€iY€]Ö¿ZÆmcZne½|Ë{\̇MÁ{ZÀ]dÌ·Z §½|//‹¶fz»½Â»Y€ÌaZÆÌ¿Y€´¿ ÁY|¿YÄ]½ÂÀ¯ZeįÖËY~£{Y»¾Ì»ZeÀÌn¿Ö»|¿Za¾ËY |ÀÀ¯dœ§Zv»Z¿Á€¯…Á€ËÁ {ZÆÅZ´‹Á€§Ö·ZyÕZÅĈ¨«ÁÃ{Y{Y€«€ÌiZedveY{€¯Ö»ՁZ‡ÀÌy},Z“Z¬e |ÀÅ{€Ì̤eY½Z‹|ˀyÕZÆe{ZŸ½Z³|ÀÀ¯¥€»įÃ|‹hŸZ]½ZÆm€‡Y€‡ Ĝ§Zv»{€°ËÁÃ{€¯Y{YÁY½Z³|ÀÀ¯¥€»|ËÁ¯,Z°Ë€»Y®¿Z]½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä] €]Y€]{•ZÌfuY½YÂÀŸÄ]YՀf//ŒÌ]{Y»ÄnÌf¿{Á|¿€Ì´]ŠÌa{YՀeÄ//¿YZ¯ |ÀÀ¯Ö»ÀÌy}ē€ŸÖ·Z¼fuYÕZÅ{Â^¼¯ ¶Ì‡Â«Á¶»Z‹įÃ{Á‚§YZˇÁ¹|À³,c}ÕY€]ZÆf¼Ì«ŠËY‚§YÄ]¶»YŸYÕZ¼‹ Z°Ë€»MZ]ÕZneª§YÂedveŠeY|Æ e¾Ì»ZeÕY€]Œ¯¾ËY|ˀyŠËY‚§YÁ¾Ìq{ Ö»|¿ZaYįÖËZƇ{Z]|ÅYÂyÖ»¾°a|¿{€¯ZƛYÄf‹~³ÃZ»ÃZ³Mž]ZÀ»Z»Y d‡YÃ{Â] {Y{ē€ŸcÔ°Œ»¶¼veÕY€]Ö§Z¯€ËZy}į|À¯¶Zu½ZÀ̼—Y,d‡YÄf§€³ Äf§€³ºÌ¼eZÅŒ¯YÖy€]d¨³ÃZ]¾ËY{ÂWZ§|‹Y½Y{{Zf«Y,½ŻZ^ŸZ“€·Y|^Ÿ cÓÔfyYc{Y½Z‹ZÌ¿{»{Y»¾Ì»ZeZe|¿Y|¿ZÌ]¸mY{ÂyÖËY~£|ˀy|¿Y |À¿Z»ZÅŒ¯YÕZ¼‹ZÆÀe |ÀÀ¯¾Ì¼”eZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za€iY€]Ã|»M{ÂmÁÄ] ¶ËÓ{ZÅŒ¯¾ËYZ»Y|ÀfˆÅ{Ây®Ë„eY€f‡Y€ËZy}ŠËY‚§YµZ^¿{Ä]½Zfˆ¯ZaÁ€» ē€Ÿ½Y‚Ì»,ÖmZyYÄ]և€f‡{¶»Z//‹į|¿Y{Z¯¾ËY¹Zn¿YÕY€]ºÅՀ´Ë{ d‡YÖ¸yY{ÕZÆf¼Ì«µ€fÀ¯cÁ€“ÁÖ¸yY{ Ã{Á‚§YcY{YÁŠËY‚§YÕY€]ZÅŒ¯¾ËYZÌ¿Ä]Š¯Y€»ÁÄ̯€e{µÂv»d‹Y{€]Z»Y d‡Y¾°¼»ZÅŒ¯YÕZ̈]d¨³±€^»Â¸]Ä]¹YÖÀ¨¸eÄ^uZ»{½ŻZ^Ÿ d‡Y ՁZÌ¿½MÄ]Y€Ë|À‹Z]Äf‹Y{Հf¼¯|ˀy¿µZ‡{d‡Y¾°¼»Z»Y|ÀÀ¯|ˀy½ÂÀ¯Y Ä¿Zfˆ»¹|À³–ËY€‹įÂyÄ]|f§ZÌ]Ö«Z¨eY¾ÌÀqd‡Y¾°¼» d‹Y{|ÀÅYÂz¿ |À¯Y|ÌaՀfŒÌ]ŠËY‚§Yd‡Y¾°¼»ZÆf¼Ì«,|ÀÀ¯€^€³YÁdˆÌ¿[¸˜» ŽyZ‹€Ë d‡Y|‹Ä]ÁZÅŒ¯|ˀyŠËY‚§YZ]ՁÁZ//Œ¯ÕZÅÓZ¯ÕZÆf¼Ì« ¾WÁƒY,{€Ì³Ö»ÁY|¿YYºÆ»ՁÁZŒ¯ÕZÅÓZ¯cÔ»Z »į±€^»Â¸]ՁÁZŒ¯ ÕZÆf¼Ì«,ָˁ€]µÂ¿ZeYÁ€°‹d¯€‹®Ë¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] d‡YÃ{€¯{ |{ {¾ÌqՁZ‡ÀÌy}|¿Á d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y,ՁZ‡ÀÌy}{¾Ìq¹Y|«YZ]€°‹ ÖËÓZ¯€ÅÃ|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€f³‚]įŒ¯¾ËY {‹|Ë|Œed‡Y¾°¼»Ã|ÀËMÕ{ÔÌ»µZ‡ {ÂyÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]ÕZf‡Y{,d‡Y½ZÆm{ZˇÁ¾ÅM²À‡ZeÄf§€³¹Zyd¨¿Y |Å{ŠËY‚§YYÖf·Á{€ËZy}½Y‚Ì»{Y{|« d‡YÃ|Œ¿{Z©Y€ŸÄ]½Y€ËYYÖËÁY{Ŀ³pÌÅ ¦Œ¯€]ÖÀ^»ՁZn»ÕZ”§{Հ^yZŒf¿YÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¯€¼³»YÁÖÀ§½ÁZ » ÖËÁY{Ŀ³pÌÅcY{Z,ZÅև€]ª^—d¨³,½Y€ËYY©ZqZ«ÕÁY{Ó{Y‚ÅZÅ| ,­€¼³‰Y‚³Ä] d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YŒ¯Ö¼‡ÕZŁ€»ªË€—Y©Y€ŸÂ//Œ¯Ä] Á€¼¸«ªË€—YÁY{ķ¼v»|ÀqÄf‹~³ÃZ»{d//‹Y{ZƛYÖ¬¿ÁYµZ¼m{Y{€Æ» įd‡YÃ|‹ÖmZyd˂¿Y€e,cY€¬»¹Z¼e¶»Z¯dËZŸZ]Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ÕZŁÂn»Á|¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡YÃ{Â]ÖmZyÕZÅŒ¯‚Ì¿ZÅÁY{¾ËYO|^» ,ÁY{cY{ZÕY€]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÂn»ĸ¼mYֿ¿Z« ÂÀ¼»Œ¯YkZyÄ]ÁY{ĸ¼mYÕÁ€“ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯cY{Z{€¯tˀe ¹Zn¿Y,cY{YÁćÁ€aµÁˆ»¹Z¬»¾ËY |¿{Â^¿Ö¿Y€ËY‚Ì¿Ã|‹¹ÔŸYÕZÅÁY{Ád//‡Y ćÁ€a®ËYŒ¯{ÖmZyÕZÅÁY{žËÂeÁÖ ˜«ŽÌy€e,Ö¯€¼³cZ¨Ë€Œe YÂn»Á|Z]Œ¯Ä]ÖmZyÕÁY{{ÁÁ{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{€¼‹€]®ÌeZ¼fˆÌ‡ ĸu€»ZeYÃ|‹ŽÌy€eÕZÅÁY{,žm€»¾ËYÁÄf§€Ë~acd‹Y|Æ]cYÁÕ‡ {ÂmÁZ],Ö¼‡Õ{Z^»YÁY{ºnu¾ËY{|n»cY{Z¾ËY€]ZÀ],|À¯Ö»|,žËÂe ªË€—Yķ¼v»¾ËYkÁ€yZ0  ˜«Á|‡Ö»€œ¿Ä]¾Å}YÁ{,½McY{Zd̟ÂÀ¼» d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YŒ¯YkZyÄ]Œ¯cZ¯€¼³ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d‡Ż {Y{€^yd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ €¨¿Y‚ŁYŒ¯{Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| eÂ^Ÿ Ö«€]¾Ì‹Z»ZeÕ{Á{¾Ì‹Z»Y ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ,½Zf‡Ây,¶Ì]{Y,½Zf‡€·,¾ËÁ‚«,½ZÀ¼‡,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y ,¹ÔËY,½Zn¿,€Æ‹Â],½Ô̳,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,ÃZŒ¿Z»€¯ ,€^·Y,ÕZÌfz]ÁµZ//v»ZÆq,½Y|¿Z»,Õ“½Z//‡Y€y {‚Ë,½Y|¼Å,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y,½Z»€¯,Ղ¯€»,Ö]€£½ZnËZ]}M ÕZŽZf‡Y¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{½Zf‡{€¯Á |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{‚Ì¿½Zfˆ¸³Á…Z§,½Z³‚»€Å Z¿Á€¯d¸ŸÄ]½ZÆm{€¨¿½Â̸̻®ËYŠÌ]c§ …Á€ËÁ½ZËÔf^»{Y| e{€¯ZƛYd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Ä¿Z¨‡Zf»ÁÃ|‹®Ë{‚¿€¨¿½Â̸̻€»Ä]½ZÆm{Z¿Á€¯ €iY{Y{Ây½ZmZÌ¿{{€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻®ËYŠÌ] ÕZ¼Ì]¾ËY€]½|‹ÀÌq |¿YÃ{Y{d‡{YÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]Y ÕZ°¼Ådˬe¹‚¸f//ˆ»Ö¿ZÆmŠ·Zq¾ËY¶uÁ|Ë|a¿ †u½|‹ÄÀË{ZÆ¿ÁÖf//‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏ÂeÄ]¶¼Ÿ{¹{€» d‡Y½Z´¼Å{֟Z¼fmYՀË~adÌ·Áˆ» µZu¾Ì´¼Æ//‡dÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»Y{€¯½ZÌ]ÕÁ ZÆÌ¿Y€´¿ÁµZ‡{€‡ÕZŁÁZ£MÁŒ¯{ÕZ¼Ì]€“Zu Ä]¶¼Ÿ{½Y‚Ë‚ŸZ¼‹ÕZ°¼ÅZ],Z»€‡¶§ÕZŀ˜yÁ ÁŠÌadz‡ÕZŁÁY~³|ÅZ‹Öf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏Âe …Á€ËÁ¾ËYYÖ//‹Z¿€Ì»Á±€»ÁÕZ¼Ì]d§M¾Ë€f¼¯Z] ºÌ‹Z] ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ½Y€ËYZ˜«¾Ì·ÁYdËZÆ¿{Á|‹¾ÅMÃYÄf¨Ì‹ÁY,ZaÁYÄ]ÃZ‹¾Ë|·Y€Z¿ÕZŀ¨‡Öa{ ÄÀ˜¸ˆ·Y{Z¼fŸY |‹¥Á€ »Õ{Á{¾Ì‹Z»Ä]ÁՁY|¿YÃYµZ‡{ՀƋÁ½Y€Æe¾Ì] ÕY€]¾ÅMÃY½|̌¯ »|ˆË¿Ö»Ղˀ^e|Æfn»Z«M{YÂmY€Ì»µÂ«Y{ÂycY€—Zy{ Z£M{ « dˆÌ¿[Ây¾Ë{Á\Å~»dÆmÄ]Ö·Á,d‡Y[ÂyÖ¸Ìy‰Z »Á[Z^‡Y ¹{€»…€e¾fzËÕY€]ÃZ‹¾Ë|·Y€Z¿Á{‹Õ{Á{¾Ì‹Z»Y‡d‹Y|¿cO€mÖ//ˆ¯ YÖy€] |Àf§ºÌœ ·Y|^Ÿc€”uÄ]Õ{Á{¾Ì‹Z»Z]Öf°¸¼»cZ»Z¬»YÖ ¼mZ]ÃY€¼Å d‡Y\·ZmÖ¸Ìy|¿{Â]ÄfyY|¿Y½{€³Ä]¾¨¯Öy€]Á|Àf¨³Ö»€¯}\·€ËÕÁ½ZÅY€¼Å ÕÁ{Âyd ÀµÂv»Y‡ºÌÅYÂyÖ»Öf«ÁÂÀŵZ‡d‹~³Y†aºÅÁ€»Y ºÌ˳Ö»€¯}ÁºËY{Y…€e†u½Z¼ÅºË‹|ËY€aÖÀ Ë½Z»Œ¯ Yįd‡Y½MYÖ¯Zu½ZÆmՃ€¿YÄÀv{ÁŠÌacÓÂve{»{ž»ZmÕZÅև€] ¶Ì·{Ճ€¿Y½Z‡ZÀ‹Z¯Á{ZÆ¿|ÅYÂyŠÅZ¯Ä]Ád¨¿Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e,Õ{ÔÌ»µZ‡ Ö«€]ÕÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡Y |À¿Y{Ö»ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼u{¥€´‹cÓÂveY½MÖ¸Y ÕÁ{Ây½Â̸̻ {ÁÁZ]µZ‡{įÕYĿ´]d‡YŠËY‚§YµZu{dŸ€‡Ä] Õ|{|‹Á|Ì//‡½Â̸̻ Ä]½ZÆmÖ«€]ÕZÅÁ{Ây¶¯{Y| e,|Ë|mÖ«€] Õ{ÔÌ»ÕZmÄÅ{½ZËZaZe,Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM‰Y‚³Ä] d‹Y{¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿ |̇|ÅYÂyÁ€»Y€]Y€]YŠÌ]ÖÀ Ë½Â̸̻Ä]½ZÆmÖ«€]ÕZÅÁ{Ây{Y| e ՁZ‡ÀÌy}ḑ€›dË{Á|v»Ö«€]ÕZÅÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡YÄ ‡ÂeÖ¸Yž¿Y»YÖ°Ë ÕÁ{Ây|Ì·ÂeÄÀ˂Å%{Á|uÁÃ{Â]Ä ˜«¾Ë€e½Y€³ž«YÁ{įd‡YՀ—Z]{Ճ€¿Y ՁZ‡ÀÌy}ÄÀÌ»{Ã{€fˆ³cZ¬Ì¬ve |Å{Ö»ZfyY{ÂyÄ]Y–‡Âf»ÁY|¿YZ]Ö«€] ՁZ‡Հ—Z]µÂ£ |ÀÅY{Հf»Â¸Ì¯½Â̸̻Á{ÕZÅՀ—Z]ÁÄfˆŒ¿µÂv»Ä]Ճ€¿Y Âe»µY€Àmd¯€‹Á½ZÆmÖ«€]ÕÁ{ÂyÃ|¿Z‡¾Ë€e¥Á€ »Ԉed¯€//‹,¾Ìq ŠÌ]ŠËZ¼Ìad̸]Z«Z]Ö«€]ÕÁ{ÂyՀ—Z]|Ì·ÂeÃ|ÀËMµZ//‡Yį|¿YÃ{€¯¹ÔŸYļŠYƒZ‹€ÅZ]€f»Â¸Ì¯d§Zˆ»½{€¯֗ÁÃZ»À¯Ä]dŒ³€]Ád§c€§Zˆ»Á{Y {€¯|ÀÅYÂyZ£M ½Z³|¿Y{įd‡Y¾ËY{Â]ºÌÅYÂy|ÅZ‹Á{½Y|ÀqÄ¿Ã|ÀËM{įՀ´Ë{€Ì´¼ŒqµÂve cZŸZ‡{ÁÃ{€¯¶f»©€]Ä°^‹Ä]Y{ÂyÄ̸¬¿ĸ̇Á{Â]|ÀÅYÂy{Z«Ö«€]ÕÁ{Ây kÁYcZŸZ‡{ {‹ÀÌy}ְˀf°·YՃ€¿YÕ|Ì//‹ÂyÁÕ{Z]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿|Ì·ÂekÁY ®·Z»ªË€—¾ËYYÁÃ{Y{¶ËÂveÄ°^‹Ä]YÃ|//‹ÀÌy}Ճ€¿YÁ{ÂyՀ—Z],¥€» {€¯|ÅYÂy|»M{\ˆ¯Á{Ây –‡ÂeYZ]€Ìzˆeĸ¼mY½ZÆm{Á{Âyd À{€Ì´¼ŒqcÓÂveÄ°ÀËYďÔy Ö«€]ÕZž̋Z» d‡YÄfz˺ÅÄ]YՃ€¿YYZ]cÓ{Z »Öfu,ְˀf°·YÕZÅÁ{Ây ½ÂqՀ´Ë{ÕZËY‚»YÖ³|ÀËÓM{ZnËY¹|Ÿ¾¼“ÁÃ{Â]Y{Ây€]ÓZ]½ZÀ̼—Yd̸]Z«Y |‹Z]¾¨¯¾f‹Y{ÃY€¼ÅÁ¾f¨³€¯}Ä]ՁZÌ¿įd‡Y|Ì ]Y~·Á|¿Y{Ây€]ÓZ]dÌÀ»Y ÖÀ Ë½Z»Ö¸»µÂv»Z»Y Á€»YÖ«€]¾Ì‹Z»Ä]ºË|̇Á€Ë{Õ{Á{¾Ì//‹Z»Y,[Ây Ö»ZŸ{Yd‡YÄÅ{|ÀqįZ»½YZ‡Á{Ây {Y{Y€«Ã{€f//ˆ³¦Ì—¾ËYÕZn¯{|ËY€a …|‡€»ÖfuÁ½ZˆÌ¿,ZeÂËÂe,Á„a,¿Z]ÕÁZÀ§µZ¬f¿YÁ­€fŒ»|Ì·ÂeÕZÅ{Y{Y€«|ÀÀ¯ |¿YÃ{€¯|¬ À» Á{Âyd¼Ì«{Â]Y€«įYd]Z«ÕY‹.d‡Y€^yÄqZ»ÕÁ{Âyd À{Z0  «YÁ Ã|¿Z»Ö«Z]®f//‡{Á€f§{ZÆÀe½MYį|¿{€¯¶Ë|^eÖ»{ÁµZËÖ]€Ì//‹Ä]|À¯¾ÌÌ eY Á{Ây‰Á€§ĸ¼mY{ÂyµÁY|f»ÕZʼnÁZ]ºÅY†¸n»Žv¨eÁªÌ¬ve d‡Y 0 j»įžËZÀcYÁ€] |¿{€¯ºÌ¬ŸÄËÁ–ËY€‹Z] cZœ¿½Z‹{€°¸¼Ÿ€]d‡YY€«Ô Ö·Z»ž]ZÀ»Ä]Y{Ây,ÕY|°¿Z]Ä]{ÁÁZ]Öfu |À¿YÖ»{Ây€yÁ|¿YÂ//‡|À¯ Ŀ´qºËY{{ZËÄ] |ÀÅ{Ö¼¿Ղ¯€»®¿Z]cZ]»Ä]Öf̼ÅYpÌÅÁÃ{€¯¶f»¹{€» d ÀYdËZ¼uÄ]ÁÃ{€¯kZy€Ìˆ»YY|Ì·ÂeYdËZ¼uÄfˆ]|Àfˆ¿YÂe¶^«d·Á{{ |¿{€¯¶Ë|^eÁ{Ây ÕZmÄ]«Ã|¿YÂyÁ{Ây»Y½MÁ{ZÆÀ¿½M€]Z̧Z»¹Z¿½YÂeÖ»˜q֘ËY€//‹¾ÌÀq{ Y¢Ë{Ö·Á|À¯Ö»©Y‚eY¹{€»\ÌmYÁ{Âyd Àž«YÁ{ |Ì»ZÀ¿«Ã|//¿YÂy|a» ՁZ‡Ä ˜«Ä°^‹Z]½M•Z^eYÁՁZ‡Á{Ây±‚]ÕZÆf¯€‹dÌ°·Z» ÖË´z‡ZaÖ¯|¿Y —½Z¼Å {ÁMÖ¼¿{€‡½MY†°rÌÅįÃ|‹Y€mYÁÖuY€—ÕYÃ|ÌrÌacÄ] 4 Ŀ³¾ËYįd‡Zn¯d À¾ËY}¨¿ž^À»|¿Y{Ö¼¿ֈ¯į Ád‡YY‡¹{€»Ã{€³€] |À¯Ö»ՁZeÄ°Ë {ÁÁYՀ̳¸m,Á{ÂyYZ]{{Âm»Zv¿Y¶Ì·{Ä]įd‡Y¾ËYZ]¦‡ZedÌ «YÁ cÓÂveĸ§Z«YŒ¯ÕÁ{Âyd À€´Ë{½ZÆÀaÁY|Ìad¿YY¿YÁÖmZyÕÁ{Ây Ä]d//‡{ŠÌaYŠÌ]Á€ÅdˀË|»¦ “€iY{ÁÃ|¿Z»\¬Ÿ½ZÆmְ˃·ÂÀ°e ¾ËYZËMZ»Y ºË|ÅZ//‹Á{Âyd¼Ì«Ä¿YÁŠËY‚§Y{Y½MÄnÌf¿į|À¯Ö»¹{€»\Ìm d¿YYÃ{Z¨f‡YZ]‚Ì¿ּ̋Á€faÁ{Ó§žËZÀ.d‡Z»ÕÁ{Âyd ÀŽfz»–ËY€‹ ,Ղ¯€ »®¿Z]ÁÃ{€¯{ZY{ÂycӐv»,Ճ€¿YÁÄÌ·ÁY{YÂ//»ĸ¼mY{| f»ÕZÅ 0 j»įÖ¿Z³Y½Z¼ÅÖÀ Ë ÕY€]|ËZ],|‹Z]Äf‹Y{d‡{{YŒ¯{Zf«Y’^¿d‡YY€«Ô |À¯ÖËY|³cY{ZY¶ZuYdŒ³€ ] Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Ä]Ö ˜«—Ä]Â//Œ¯{€¨¿ÁY‚//ŽÂÀ¯Ze |¿YÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁ …Á€ËÁÄ]Ö ˜«ÕÔf]YZ»M¾Ë€yMÃZ]{ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ ½ZÌ]Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf]YY֋Z¿c§{Y»ÁZ¿Á€¯ …Z//‡Y€]Á€Æ»Ä^À//‹ÁZeÄ ¼mÁY{€¯ Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚Å,֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ » €¨¿ÁY‚Å®Ëį|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä] |ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հfˆ]ZÆ¿MY |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{ Z¼Ì],c|//»¾ËYµÂ//—{Ä¿Z¨//‡Zf»{Y{Ä//»Y{YÕÁ ½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d‡{YY{Ây½Zm|ËÁ¯ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]ÕZ¼Ì]¾ËY Y€¨¿ÁY‚//ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^//‹Ây{Á‚§YÕÓ |¿YÃ|//‹ŽÌy€eZŽZf//‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì] dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹ ÁY‚ÅÁ½Â̸̻ZÆq½ÂÀ¯Zed¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌzŒeŠËZ»M ,Ö«€‹½ZnËZ]}M,º«,½ZƨY,½Y€ÆeÕZŽZf‡Y{€¯½ZÌ]ÕÁ ¥ZŸ |ÀfˆÅÖÅYÂy~ŸÄ]€“Zu½Z^¸—sԏY [Ô¬¿Y€Ìˆ»|¿YÂf̼¿cZ]Zzf¿Y{¹{€»º¯d¯ZŒ» |À¯¾Ì¼”eY YºÅ{Zˆ//¸n»cZ]Zzf¿Y{¹{€»d¯Z//Œ»½Y‚Ì»¥ZŸ ZÆË|»MZ¯Z¿Öy€]€—ZyÄ]¹{€»d¨³Á{€¯¦ÌÂeÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ ÕZÅÄËÔ³|ÀfˆÅ½Z^ˀ³Ä]d‡{½MZ]įÖf//ŒÌ »dÌ “ÁÁ {€—ZyÄ]ºÅÁ¶//Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|¿Y{½ÓÂX//ˆ»YÖ¬uÄ] Zf§Â¿¶Ì·{Ä]ºÅÁÄf§€³cÃ{€f//ˆ³ÕZÅdÌuԏ Ö·Â^«¶]Z«d¯ZŒ»ºÅ{Zˆ¸n»cZ]Zzf¿Y{ևŻcZ¿Zˀm Ä»Y{YÃ|ÀËMcZ]Zzf¿Y{d¯ZŒ»½Y‚Ì»¾ËY€³YÁºË{Â^¿|ÅZ‹Y |À¯¾Ì¼”eY[Ô¬¿Y€Ìˆ»|¿YÂf̼¿,|‹Z]Äf‹Y{ Œ¯ÃY{YÃÂv¿{€Ì̤e¹Á‚· Ö¸ §–ËY€‹|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»”Ÿ |¿YÂfÌ»¹{€»ÖÅY€¼ÅZ]Ö¸ §|¿ÁÄ»Y{YÁ|À¯€Ì̤eŒ¯€]º¯Zu |¿Y{[Ô¬¿YÃÁ€³{µ{įÖ¿Zˆ¯{€¯½ZŒ¿€—Zy,{‹sԏY ½M¹ÁY|e|¿YÂfÌ»įŒ¯Ö¸ §dÌ “ÁY|ÀfˆÅ|À»Ä£|£{Á €]½|»MªWZ§ÃYÁ|ÀfˆÅ½Y€´¿,{‹ÕY³Z¿cZ«Z¨eYÄ]€nÀ» ¹Znˆ¿Yš¨uÁŒ¯ÃY{YÃÂv¿{€Ì̤eYZÅŠ·ZqÁcÔ°Œ» |À¿Y|Ì»[Ô¬¿YÃ{Y¿Zy{Ö·|¼ÅÁ |À¯ÃY{YYŒ¯|¿YÂf̼¿ևŻ½Zˀm®Ë {Z¬fŸYÖ^¸—sԏY½Z¼f¨³Ä]įÖ¿Z^¸—sԏYÄ°ÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ d¨³,|¿ÂŒÌ¼¿€ÅZ›½Â̈ˁÂaYŠ¬¿{ÃZ³pÌÅ|¿Y{x//‡Y YŒ¯|¿YÂf̼¿ևŻ½Zˀm®Ëįd‡YÃ{Y{½ZŒ¿Ä]€ne |À¯ÃY{Y Z],{Â]º¯Zu½Z´^z¿€]įÖ³{Ây€‡Á…ZËÁÖfÌÀ»Y–ËY€//‹ ¶°‹µZ‡cZ]Zzf¿YcÓÂve½Z¿YÂmÕY{½Y|Ì»ÁՁZf//ŒÌa ¾Ë€yM{ÂyºŸÄ]|Àf‡YÂzÌ»įcZ¿ZˀmÖy€]cÓ{Z »Ád§€³ |¿{ºÅ€]|À¿‚]cZuԏYcÂ]Ze€]YxÌ» ½ZˀmÄ]cÔ¼uÁZÅļnžˀeĬ]ZˆÌ]|ÅZ‹ÄÅ{{ ºË{Â]cZuԏY cZuԏY½ZˀmÕZÆˁÁ€ÌaÄ]ÃZ//‹YZ]½ZÌ¿Y€ËY|Ì»Y{ZÌÀ]†ÌW ZÅļnžˀeĬ]ZˆÌ]|ÅZ//‹ÄÅ{{{€¯tˀe,ÄÅ{{ €°¨eÄ]ºÅcÔ¼u¾ËY ºË{Â]cZuԏY½Z//ˀmÄ]cÔ¼uÁ ½Zˀm¶^¼‡֟¿Ä]į\¸—sԏY{Y€§YÄ]ºÅÁ{Â]cZuԏY {Ây¾»Y{Ö^ˀze|¿Á¾ËYÄ¿Z¨‡Pf»Á|¿|ŒÌ»[ˆv»cZuԏY ÖËZŀœ¿ZƛY½Zˀm¾ËY¶yY{YÁd§€³ºÅYcZuԏY½Zˀm |‹Ã|ÌÀ‹{€°Ì»dˬeYcZuԏY\Ì«Ö^ˀze|¿Áį |Ì»Y½Â̈¯Y€§Ä̸ŸÕYÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ÕZÅ\ˀze YºÅ{†¸n»|Ì»Y½ÂÌ//ˆ¯Y€§Ä̸ŸįÖ^ˀze{€°ËÁÄ//]ÕÁ {€¯ÃZ‹Yd§€³¶°‹½Â̈¯Y€§¾ËY¶Ì°ŒeµÁYÕZŁÁ½Z¼Å ½ÂÌ//ˆ¯Y€§Ä̸ŸįÕYÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ÕZÅ\ˀze{ÂmÁZ]d¨³Á ,ºÅ{†¸n»¶Ì°ŒeY| ]µZ‡®Ë¹{€»Z»Yd§€³c|Ì»Y €Æ‹ֻԇYÕZÅY‹|Ì»YdˆÌ·Ä]{Y{€ycZ]Zzf¿Y{ÖÀ Ë ¹{€»{|n»{Z¼fŸYÁ|¿{Y{ÕO¶»Z¯cÄ]½Y€Æe{Zf//‡ÁÁ {ÂmÁZ]ÁcZuԏY¹Z¿Ä]Ö¸ mdˆÌ·{ÂmÁZ]|Ì»YdˆÌ·Ä] ÕZŹZÌa,{Â]Äf§€³c|Ì»Y½ÂÌ//ˆ¯Y€§Ä]įÖeÔ¼uÖ»Z¼e d‹Y{Õ{Zˁ ÕZŽZ»MÁ¹Ô‡Y¦Ë€ve€˜yÖfuÁd//‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y {Y{{ÂmÁ‚Ì¿[Ô¬¿Y ÕZÅd·Á{¾Ë€eª§Â»YÖ°ËcZuԏYd·Á{ {Â][Ô¬¿YY| ] ,cZuԏYd·Á{{€//°¸¼ŸÄ]ÃZ//‹YZ]½ZÌ¿Y€ËY|Ì»Y{ZÌÀ]†ÌW ¾Ë€eª§Â»YÖ°ËcZuԏYd·Á{ºË´̻duY€Z]|‹ÁM{ZË Õ{Zf«Yd§€ŒÌaYºŸYZÅÄÀÌ»ļÅ{[Ô¬¿YY| ]ÕZÅd·Á{ ž»Zn»{½Y€ËYd·‚À»Á½P‹Z¬eYÁ¹{€»ÕZÆË{YMÁ©Â¬u¾Ì»Pe, { |À°Ì»cZ^iYY¾»ÕZŸ{YdvZÅZ»MÖ»Z¼eÁ{Â]Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ö·Zˆ°ŒyZ]ÁÕÓ{ÕYÄ°Œ]d¨¿Z]cZuԏYd·Á{dŒÅ |̇|{ Ä]¹Âe,ºÌf‹Y{įÖ¯ZÀfŒuÁ Ö¿ZuÁd·Á{,{€¯{Â]Z¿YZÅZfyZ‡{Y„ÀË|¼uYd·Á{ {€¯¶¼ŸÕYÀ˂m ¹Z¼eYY| ]įÖËZÅd·Á{{Â]Zœf¿Y{Á‚§YÄÀÌ»¾Ì¼Å{¥ZŸ {Ã|//‹Z£M|¿Á|¿€Ì´Ì»Ã|Ɵ€]Y»Y¹Z»cZuԏYÃÁ{ ՀfŒÌ]ÕZÅd§€ŒÌa|ÅZ//‹Á|¿{Y|̻ĻY{YYcZuԏYd·Á{ ÕZ«Md·Á{{ºÅÄ°¸]{Â^¿Z¯{Öf§€//ŒÌaZÆÀeÄ¿Ö·ÁºÌ//‹Z] Õ{ZˁÕZÅ{€³\¬Ÿ|ÅZ‹Ö¿ZuÁÕZ«Md·Á{{ºÅÁ{Y„ÀË|¼uY ZÅZfyZ‡{Y„ÀË|¼uYÕZ«Md·Á{{ ºË{Â]¦¸fz»ÕZÅŽyZ‹{ |ÅZ‹½{€¯¶¼ŸÕYÀ˂mZ]ºÅÖ¿ZuÁÕZ«Md·Á{{|‹{Â]Z¿ ºÌfˆÅŒ¯Ö¸ §dÌ “Á d¨³Á{€¯ÃZ‹Y|‹Y‚³€]µZ‡cZ]Zzf¿Yį֘ËY€‹Ä]ÕÁ ½MZ]ÁºË{Â]ÁÄ]Á½MZ]µZ‡g{YÂuY| ]į֘ËY€//‹{ d‡ŻÕ‡ZÆq °ˆ»{½Y€ËY€Ì¨‡ ºËYÃ{€¯ÄÌÆeÕYÄ»Z¿€]Ä̇ÁZ]Ö»Zœ¿ÕZ°¼ÅZ]Ę]Y{ d§€ŒÌaZËM |ÀÀ¯Z”»YYZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ­€fŒ» ĸXˆ»¾ËYÂy{֐zŒ»ÕZÅxËZeÁ .{Y{{ÂmÁ Ö»½Zˀm{Ä̇ÁÁ½Y€ËY¾Ì]{»¾ËY{´f¨³ ÕZ‡ÁŠÌaÕ|ÀqÖÀ¨¸e…Z¼e{Zf Ì^—Á|‹Z] Ö¸Ìy¾» |//‹ÃZ//‹YÂ“»¾ËYÄ]‚Ì¿ÂƼm {ºÅZ]YՀi»ÕZÆ»|«ºÌ¿YÂf]Z//»į¹YÁ|Ì»Y ºËY{€]ÄÀÌ»¾ËY À«¶§Á¶uĸXˆ»Ây{½Y€ËYž“» Հ´Ìn¿ZÌ»Ã{Z»MZ «YÁZ¼‹ZËM.|‹Z]Ö»Äq¡Z] ZËMÁ.|ÌfˆÅÄ̯€eÁÄ̇ÁZ]­€fŒ»c] ®//ˆÀÌ»ÃÁ€³Z¯Y½Y€ËYį{Y{dÌ «YÁ¾ËY .d‡Y֓YZ¿ZaÁYÕZ°¼ÅÁdÌÀ»Y½Z»Z‡ ¾Ì]t¸½ZÅYÂyZ//»ºË´]|ËZ]‚Ìq€ÅY¶//^« ²Àm¾ËYºË|¬f »ÁºÌ‹Z]Ö»ÄËZˆ¼ÅÂ//Œ¯Á{ Ĭ˜À»¶¯¹{€»ÁŒ¯Á{¹{€»€“Ä]|¿YÂeÖ» š¨uZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¶Ì·{¾ËYÄ] |//‹Z] ÕYÄ¿ÓZ §¶°‹Ä],ĸX//ˆ»¾ËY{¥€˜Ì]ž“» Ö»Z¯ÄËZˆ¼ÅŒ¯Á{¾ËYµÂX//ˆ»cZ»Z¬»Z] ZÆ¿MÁºË€Ì³Ö»Z¯Ä//]Y¹ÓÕZÆ//‹ÔeZ» |À¯ YZ»¹Á{Äf°¿ ºÌ¿YÂyÖ»Y€§ÕY|Àf//ŒËÂyÄ]Y Â//Œ¯Á{¾Ì]Äv·Z»Ä]€nÀ»įÖ//eYZ°f]Y½M įÕZ°f]YYĸ¼mY,ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y,{‹Ö» {Y{¹Zn¿Y¾ÌeÂaÂƼm†ÌWՀ´Ìn¿ZÌ»Z]Ä̇Á °ˆ»Ä]½Zf//ˆÀ»YÁ½ZnËZ]}MÄmZyÕYÁÁ Z»įd‡Y¾ËY¹Â//‡Äf°¿ |¿{€¯À¯Y~»Á|¿|»M Ä]€nÀ»|À¿YÂeÖ»¶°‹€ÅÄ]įÖeYZ°f]Y€ËZ‡Y Ö¨¸fz»ÕZÅÄÀ˂³ ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y,|¿Â‹t¸ Հ´Ìn¿ZÌ»d»€§|À˳Ö»Ö//y€]|¿Y{{ÂmÁ €]¾»Z“ÕZÅŒ¯½YÂÀŸÄ]Ä̯€eÁÄ̇Á,½Y€ËY ½YÂÀ ] €´Ë{ÕZÆ·|»ZËÄ¿Zf‡Md»€§µ|»…Z‡Y ½Z»Z‡®ˆÀÌ»ÃÁ€³¾Ì]­€f//Œ»µ|»®ËµZj» €ËZ//‡Á Ä̯€eÁ½Y€ËYÁZaÁYÕZ°¼ÅÁdÌÀ»Y Ö//‡€]d//ˆËZ]Ö»ºÅcYZ°f]Y¾ËY cYZ°f]Y €i»dˆËZ]Ö»cYZ°f]Y¾ËYºÌÀ¯Ö»€°§ |¿Â‹ Á½ZnËZ]}M¾Ì]t¸\m»dËZÆ¿{Á|À//‹Z] |¿Â‹½ZfˆÀ»Y ºÌÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡d À¾ËY{½Z»{Âyįd‡Y ÖËZ¿YÂe¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ºÌ‹Z]Ã{Z»M֟Z§{ÄÀÌ»{Á cY‚ÌÆneÁÖ»Zœ¿cZv̸ˆe|Ì·ÂeÄÀÌ»{½Z»{Ây Ô»Z¯Z»ÁºË{Y{ŠËY‚§YYÂ//Œ¯¶yY{{Ö´Àm Z»įÄf^·YZ»Y ºÌ‹Z]Ö»Z¨¯{ÂyžËZÀYÕZ̈]{ ÕZ°¼ÅÁÂu{|À¼«ÔŸÕZÅŒ¯Z]ž˜«˜] ¹ÓcY‚ÌÆne|ˀyĸXˆ»{ÁÖ»Zœ¿ ÖÀ§ÕZÅ ÖfË{Á|v»Z»ÕY€] {€¯ºÌÅYÂyÕZ°¼Å,Z»ÕY€] ĸX//ˆ»¾ËYY€Ì]|eZ]Z»Ád//‹Y{|ÅYÂz¿{ÂmÁ {€¯ºÌÅYÂyÃ{Z¨f‡Y ÁÂu{֐z//Œ»‚Ìq€“ZuµZ//u{ZËM ½Y€ÆeÁ°//ˆ»¾Ì]Ö»Zœ¿ ÖÀ§ÕZÅÕZ°¼Å .{Y{{ÂmÁ ÄÌ//‡ÁÁºËY{°//ˆ»Z]Ö]ÂyÖ¸Ìy–]YÁZ» ZÅÖËZ°Ë€»YÄ»ZÀ ˜«Z]Á{€//¯Z»Ä]Õ{Zˁ®¼¯ ÕZÅÖ¿‚ËYZ»Á{Y{Ö¨À»ÕY½MÄ]Á{€//¯ĸ]Z¬» { ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YĸXˆ»¾ËY{YÖ°Ë{‚¿ZÌ//ˆ] Äf^·YįºË´]|ËZ]Ö»Zœ¿ÕZÅÕZ°¼ÅÂy ¾ËY×YZŒ¿YÁºËYÃ{€¯ÄÌÆeĘ]Y¾ËY{ÕYÄ»Z¿€]Z» |‹|ÀÅYÂyY€mY½Z»d‹~³Z]ZÅÄ»Z¿€] –ËY€//‹{½Y€ËY{Ö·Z»dÌ “ÁÁY|¿YÄqZe |ˀyÁZmY½Y€//ÆeÄ]Ĭ]Z//‡Ö]ÕZźˀve Z]Â¼n»{½ÓYZËMÁ.|Å{Ö»YcZv̸//ˆe cY|Ì·Âe½Y€ËYįd//‡Yt“YÁÄ°ÀËY[ZˆfuY {ÂmÁÖeÁ€“¾ÌÀq,{Y{ÁÂu¾ËY{Y{Ây .{Y{ Ö»Zœ¿cY‚ÌÆne¾Ì»ZeÕZÅÁÂuYÕZÌ//ˆ]{ €]ÃÁԟ ºÌ]ZËd‡{ÖËÓZ]t˜//‡Ä]ºËYÄfˆ¿YÂe Y½Z»{ÂyÖ»Zœ¿cY‚ÌÆnecY{Z¶Ì//ˆ¿Zfa½M ºÌÅYÂyZ»ZÆfË{Á|v»ž§[Z//ˆfuYZ] ºËY{‚Ì¿ ºÌ¿YÂeÖ»,ºÌÀ¯{ZY{ÂycZv̸//ˆedˆ¿YÂe €³Y ºÌÀ¯\ˆ¯½MYY{Ây{‡ÁºÌ‹Á€¨]YZÆ¿M pÌÅ,ºÌ‹Z]Äf‹Y{cZv̸ˆeÖy€]|ˀyÄ]ՁZÌ¿ Ã{Z»MZ»Ád‹Y{|ÅYÂz¿{ÂmÁZ»ÕY€]ÖfË{Á|v» ºÌÀ¯Z¯ÁÂu¾ËY{į{Â]ºÌÅYÂy ½Y€ËYį|Ë{€¯¹ÔŸYZ¼‹€^»Zfb‡ÃZ»€yYÁY{ |Ì·ÂeÄ»ZÀf¬§Y»Õ{ÁÄ]|À¿YÂeÖ»ÄÌ//‡ÁÁ ÕZÅŒ¯Z]ž˜«˜]d¨³,°ˆ»{½Y€ËY€Ì¨‡ {ÁÖ»Zœ¿ ÖÀ§ÕZÅÕZ°¼ÅÁÂu{|À¼«ÔŸ ÕZ°¼Å,½Y€ËYÕY€]¹ÓcY‚ÌÆne|ˀyĸX//ˆ» {€¯ºÌÅYÂy Z]Ä^uZ»{Ö//·Ômº›Z¯,ZÀ//ˆËY‰Y‚//³Ä] –]YÁZ»{€¯ZƛYÄ̇Á«†¯Z§€fÀËY»ÕY‚³€^y Õ{Zˁ®¼¯Ä̇ÁÁºËY{°ˆ»Z]Ö]ÂyÖ¸Ìy Ä]Á{€¯ĸ]Z¬»ZÅÖËZ°Ë€»MÄ»ZÀ ˜«Z]ÁÃ{€¯Z»Ä] YÖ°Ë{‚¿Z̈]ÕZÅÖ¿‚ËYZ»Á{Y{Ö¨À»ÕY½M ÕZ°¼ÅÂy{ ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YĸXˆ»¾ËY{ ¾ËY{ÕYÄ»Z¿€]Z»Äf^·YįºË´]|ËZ]Ö»Zœ¿ÕZÅ d‹~³Z]ZÅÄ»Z¿€]¾ËY×YZŒ¿YÁºËYÃ{€¯ÄÌÆeĘ]Y |‹|ÀÅYÂyY€mY½Z» ÕY‚³€^y¾ËYZ]Ä̇Á{½Y€ËY€Ì¨‡Ä^uZ»¾f» d‡Y€Ës€‹Ä]…Á Ę]Y{ÖeZv̸ˆeºË€veZ^fŸYxËZe€^f¯Y ZÅZ]įÕ˜¿Z¼ÅÁ|‡Ö»½ZËZaÄ]½Y€ËYZ] ÁÂu{ZÆfË{Á|v»,|¿YÃ{€¯¹ÔŸY°//ˆ»{ ½ZËZaÄ]½Y€ËYÁÄ̇ÁÖ»Zœ¿ ÖÀ§ÕZÅÕZ°¼Å Äq½Y€ËYÕY€]€»Y¾ËYÕ{€]Z¯d̼ÅY |À‡Ö» Ä]d//‡{į{Y{ºÌ¼e½Y€ËYZËM.{Â]|ÅYÂy YÁ|¿‚]Œ¯YkZy{cZv̸ˆeÖ¸¯|ˀy cZ¬§YÂeZËM.|À¯|ˀy{Y{|«ÖËZÅŒ¯Äq .{Y{{ÂmÁÄ̇ÁZ]ĸXˆ»¾ËY{֐zŒ» ¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹Ä»ZÀ ˜«{x‡Za įd‡YÃ|‹Äf¨³¾‹ÁÁt“YÁc]|vf» Ä̸Ÿ€]ÖeZv̸//ˆeÕZźˀve€^f¯YxËZeY ZÅÖËZ°Ë€»Y |¿Â‹Ö»ž§½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ÖjÀyYÄ»ZÀ ˜«¾ËYZe|¿{€¯Õ{ZˁZÌ//ˆ]‰Ôe |¿|¿Z»ÕÁ‚À»{ĸXˆ»¾ËY{Ä¿Zfz^‹ÂyZ»Y,|ÀÀ¯ ÖËZ°Ë€»YZ]ĸXˆ»¾ËY{d//ˆ¿YÂeÖ¿ZÆmÄ »Zm {ÂyYÕ{ZˁÕZƋÔe¾ÌqÁÄ̇ÁÁ|À¯ĸ]Z¬» ²Àm½Z»YÁÄf‹~³ÕZÅÄÅ{֗ |¿{Y{½Z//Œ¿ ÕZ̈]½Z»½M{,¾Ìˆu¹Y|\¿ZmYָ̼ve d§ZË{{Z»Á|¿{€¯Ö»dËZ¼uÁYYZÅŒ¯Y Õ{ZˁÕZÅdÌ»Á€v»Ö´ÀmcY‚ÌÆnecZv̸ˆe ¹Óį|‹¾‹ÁZ»ÕY€]½Z»½M ºË{€¯¶¼veY ֜ŸYÁ {‹Ö»ÄÀ˂ÅՀ^ÅcYÂf‡{Z]ª]Z˜»Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀcYZ^fŸY ÖËZÅ®¼¯‚Ì¿€´Ë{‚¯Y€»ÁZŽZf‡Z¼Ì]Ä]ZÅÃZ´//Œ¿Y{‚n]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Ã{Y{ŽÌzeÖ¸»Ä ‡Âe©Á|À¶v»YįÖeYZ^fŸYÃZ]{d¨³,d‡YÃ|//‹ ºÌf‹Â¿Հ^Åd»|yZ»įd‡YÖ]ÂqZq…Z‡Y€]|f¨Ì]įÖ«Z¨eY€Å,{Œ̻ €´»-{Œ̻Ã{Z¨f‡Y©Á|À¾ËYcYZ^fŸYY½ZŒËYcYÂf‡{ÁÂv»…Z‡Y€]Á .|Å{¹Zn¿Y|ÅYÂz]Š·{įÕZ¯€Åֈ¯€Å{Œ̻ ÕZ«M|¿€§dË”ŸÃZ//]{¾»{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÂƼm†ÌW€f§{†ÌW Ä]Á¹{€¯ÂmÁ…€aÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ{Ö¿ZuÁ ÂËZÀ‡¾ËYÄfˆŒ¿įֈ¯¶Yž«YÁ{-dˆÌ¿ՂÌq¾ÌÀqԏYį|Àf¨³¾» |À‡€b]ÃZ]¾ËY{¾Ì·ÂXˆ»YįÄf‹Y~³Z¯€//‡Y½YZ´¿€^y,Ã{€¯ÖuY€—Y dË”ŸÃZ´Œ¿Y{½MÖ¼¸ŸdXÌÅ{ԏYÕÂƼm†ÌWÕZ«M€fy{įÖ·Zu{ {Y|¿ ÃZ³pÌÅcZuԏY\Ì«½ZˀmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌ¿Y€ËY|Ì»Y{ZÌÀ]†ÌË {Y„ÀË|¼uYÕZ«MYdËZ¼u€—ZyÄ]¹{€»YÖÅYÂy~Ÿd»ZÆ//‹ d·Á{ÕZÆË|»MZ¯Z¿Öy€]€—ZyÄ]½Z^¸—sԏYd¨³,d‹Y|¿Y ÖÅYÂy~ŸÄ]€“Zu{Ä]€“cZuԏY֟Z¼fmYÄËZ»€‡Ä]į |ÀfˆÅ ½ÓZ §YÖ ¼mZ]Y|Ë{{¥ZŸZ“|¼v»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Ä]€¨ÃZ»€yMÄÅ{¹ZËYd̸ˆeZ]Õ½Zf‡€Æ‹Ö¿|»ÁÖ//‡Ż dyY{€a|‹ª¬v»½Y€ËYֻԇY[Ô¬¿Y½MÖa{įÖ§Y|ÅYÁ€» Á|¿Z¼]Ã|¿ÃY¼Å[Ô¬¿YÕZʼnYÁ[Ô¬¿Y|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á | ]Är¿Md¨³,|]Z˪¬ve[Ô¬¿Y¾ËY¥Y|ÅYįºÌÀ¯‰Ôe|ËZ] d‡Y|À¼‹YZ̈]Z0  ˜«d‡YÃ|»Md‡{Ä][Ô¬¿YYµZ‡Y €Ì̤eÄ »Zm{€´Ë{ºÌË´]įºËYÃ|̇€¿ÖËZÆ¿¥Y|ÅYÄ]Z»Ö·Á ևZ‡YcÁZ¨e®Ëĸu€»¾ËY{€Ì̤e{Y{Ä»Y{YÕÁ d//ˆÌ¿¹Ó ÕZaYÕY€]€Ì̤e[Ô¬¿YY¶^«{,{Y{[Ô¬¿YY¶^«{€Ì̤eZ] Á€»YÁ{Â]Ä¿Z´Ì]Ä]Äfˆ]YÁÁ|‡Z§½Y|¿{¾]ZeºËƒ®Ë½{ÁM{ Ä]d‡YÃ|»M{Ä »Zm¾f»YįÖ»Zœ¿įd//‡Y¾ËYÕY€]€Ì̤e sԏYZÅZf§ÁZÅZfyZ‡{d‡Y¹Ó€³Y |//‡€]{Ây¥Y|ÅY ½Â¿Z«{įÖ§Y|ÅY½Z¼ÅÁ[Ô¬¿YÕZŽZ»MZeºÌÀ¯‰ÔeÁ{‹ |]Z˪¬ve,d‡YÃ|»MևZ‡Y [Ô¬¿YÕZŽZ»MÁ¹Ô‡Y¦Ë€ve€˜yÃZ]{Y|ŒÅ Öfud‡Y¾°¼»įÖ¸ §|¿ÁZ]ºË|¬f »{€¯½ZŒ¿€—Zy¥ZŸ d‡Y…€f‡{YÁ{Â//Œ¯d§€ŒÌa,|‹Z]ºÅdÌ¿¾//ˆuZ] ½Y€ËYÄ̸ŸZÅ|Ë|ÆeÁՀ]Y€]Z¿Á’Ì ^e,€¬§½Âr¼ÅÖeÔ°//Œ» Ä ‡Âe©Á|À¶v»YįÖeYZ^fŸYÃZ]{{€¯tˀeÕÂƼm†ÌW€f§{†ÌW Z»įd‡YÖ]ÂqZq…Z//‡Y€]|f¨Ì]įÖ«Z¨eY€Å,{Â//ŒÌ»Ã{Y{ŽÌzeÖ¸» ©Á|À¾ËYcYZ^fŸYY½ZŒËYcYÂf‡{ÁÂv»…Z‡Y€]ÁºÌf‹Â¿Հ^Åd»|y {Œ̻Ã{Z¨f‡Y cYZ^fŸYŽÌzeÃZ]{Ö^¸˜»ZŒf¿YÃZ]{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{֜ŸYÁ{¼v» {ÕÂƼm†ÌW|¿€§dË”Ÿ¶Ì·{Ä]Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{YÖ°ËÄ]ÖËZ¿Á€¯ ,|¿{Y{t̓Âe‚Ì¿d·Á{Õ´Àz‡į˜¿Z¼Å{€¯ZƛYÃZ´Œ¿Y{¾ËYÖ¼¸ŸdXÌÅ |¿{€¯®¼¯,|ÀfˆÅ|À»ZÌ¿įÖËZÅÃZ´Œ¿Y{YÕZ̈]Ä]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ {Á|¿{€´]Ze|À‹Z]½MµZ^¿{ÕYÃ|Ÿd‡Y¾°¼»µZu-{Y{Ä»Y{YºÅ|¿Á¾ËYÁ ½MÄ]{Y€§Y¾ËY€—ZyÄ]d·Á{Äm{Â]į|ÀË´]Á|ÀÀ¯Y|ÌaYÕ{Y€§YÃZ´Œ¿Y{€Å |¿{Y{ÃZ´Œ¿Y{ {Y{€^y½Y€ÆeY|¿Zf‡Y ÕZmÄf¨Å½ZËZaZe½Y€Æe{ÖËZ¿Á€¯ÕZÅdË{Á|v»|Ë|¼e {Y{€^yÕZmÄf¨Å½ZËZaZe½Y€Æe{ÖËZ¿Á€¯ÕZÅdË{Á|v»|Ë|¼eY½Y€ÆeY|¿Zf‡Y Â̋|Ë|ŒeÖa{ZÅdË{Á|v»|Ë|¼etˀŒe{Öa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì‹Â¿Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ½ZËZaZeÄ^ÀŒ°ËÁYÄf‹~³Äf¨Å{Ö£Ô]YÕZÅdË{Á|v»¹Z¼ed¨³…Á€ËÁZ¿Á€¯ {ZÅ…Ô¯ÕY‚³€]Ây{ d‡YÖ«Z]{Âyc«Ä]½Y€Æe½Zf//‡Y{ÕZmÄf¨Å YՀ̳ÀÆ]ÁÕ”u€Ì£ÕZʼnÂ»M€]|̯ZeZÅÃZ´‹Â»M€ËZ‡ÁZÅÃZ´Œ¿Y{,…Y|» d‡YՁZn»ÕZ”§ ÕÁ€“½Y€Æe½Zf‡Y{½Y|¿Á€Æ‹ÕY€]µZÀ»[{Y®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y½ZÀr¼Å{Á‚§YÕÁ ÕZÅÃZ´‹Z],ZÅŠËZ¼ÅÁÖ^Å~»,Ö´Àŀ§,֟Z¼fmYº‡Y€»Ŀ³€ÅÕY‚³€] d‡YÖ»Y‚·YÁ ÃÂÆ«,ħZ¯,Ä]ZŒ»{Y»ÁÁ{Âm,ÄeYZ¯,ÖfŒ¯ĸ¼mY{Ây€]€aÕZʼnÁ,Ö//‹Á Ã|̋Âa€‡ÕZŀzf‡Y,Ö]MÖvˀ¨e‚¯Y€»,ZÅՁZ]€Æ‹ÁŠuÁ¡Z],ZÅÄ¿ZzËZqÁZÅÄ¿Zy Y€«|̯Ze{»ÄÌ£Ô]Y¾ËY{Ä ¼mZ¼¿ÕY‚³€]¹|Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁՁZˆ¿|]ÕZÅÃZ´‹Z]Á d‡YÄf§€³ ½ZÀ^·ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y d‡Y¶ÌWY€‡YÕY€]Հ̳ZÌf»YµZ^¿{Ä]ŠÌaµZ‡YZ°Ë€»M ‰Œ¯¾Ì]ÕZmcY€¯Y~»į{€¯|̯Ze½ZÀ^·ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]½Â¿Z«ÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y ՁZˆË{ZŸÄ]€nÀ»Ád‡YÖËZË{ÕZŁ€»ºÌ‡€eÃZ]{ÁÖÀ§Z§€Öf//ˆÌ¿ÂÌƏºËƒZ] |‹|ÅYÂz¿–]YÁ ÕZmc€¯Y~»tˀŒe{½ZÀ^·ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]½Â¿Z«ÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y«×Y¶”§Ö¸Ÿ» d¨³ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád ¨³{ÖËZË{ÕZŁ€»ºÌ‡€eÕY€]ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÁ½ZÀ^·¾Ì] ž§ZÀ»š¨uÕY€]Z§€cY€¯Y~»¾ËYįºË´]|ËZ]dˆÌ¿ÂÌƏ¾¼‹{Z]½ZÀ^·cY€¯Y~»ÃZ]{ d‡YÄf§€³cZË{€Ëž]ZÀ»YÕ|À»ÀÆ]ÁÖËZË{ÕZŁ€»ºÌ‡€e{½ZÀ^· ĸÅÁ{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒįd¨³|ËZ]‚Ì¿cY€¯Y~»¾ËY{¶ÌWY€‡YZ]•Z^eY{{Á‚§Y×Y¶”§ d»ÁZ¬»Á½ZÀ^·¹{€»Y¾ÌÀr¼ÅºËƒ¾ËY {‹ÄfyZÀ‹d̼‡Ä]½MŠ¬¿|ÅYÂzÌ»dˆz¿ cZ̸¼ŸY|À¯Ö»‰Ôe‚Ì¿Ä»Y{Y{ {Y{Ä//¼ÅYÁ{ÂyÕZÅՀ³ÁZneZ]ĸ]Z¬»{Z//Æ¿M |À¯ÖËÂm{‡ZË{{d¨¿¥ZŒf¯Y ÁÕ{ÔÌ»µZ‡cY€¯Y~»Ö Ì^—|¿ÁÄ»Y{YÁd//‡YÖÀ§cY€¯Y~»¾ËY{€¯|̯ZeÕÁ {€¯Z¯Ä]Z£M²ÀmY†aÕ{ÔÌ»µZ‡{įd‡YÕYÄ^¿ZmćÄf̼¯Z¯Ä»Y{Y ¶]Z«ÁÖ Ì^—cY€¯Y~»,|‹Z]Ö»Zœ¿ÁÖÀ§ZÅY|Ë{¾ËYįÖ¿Z»Zed¨³Ö¿ZÀ^·€´¸Ì¸ve¾ËY {‹Ö»{Á|v»½ZÀ^·©Â¬uš¨uÁÕZË{ÕZŁ€»ºÌ‡€eÄ]Z§€Ád‡YµÂ^« YÃ{Z¨f‡YÁÖËZË{ÕZŁ€»€‡€]ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÁ½ZÀ^·¾Ì]ZÅ¥Ô fyY|Ë|ŒeÃZ]{ÕÁ ,ÖÀÌ»ÕZŁ€»{»{ d‡Y½YÁY€§¾¼‹{Á½ZÀ^·¾Ì]cZ§ÔfyYZf Ì^—d¨³ÖËZË{ž]ZÀ» ĸ¼u½ZÀ^·[ÂÀm{«€n«»ÕZf‡ÁÁ«Z]‹€§»Ĭ˜À»Á«Z^ ‹»Y‚»Ä]ZÅZ]¶ÌWY€‡Y ®Ë{‚¿Y¶ÌWY€‡Y‚Ì¿ÖËZË{ÕZŁ€»{»{ d‡YÃ{€¯’¬¿YÂ//Œ¯¾ËYd̼¯ZuÁ ª—ZÀ»¾ËY¾f§€³†aZ]ÕY€]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁÃ{Y{Y€«¥|Å{»Y½ZÀ^·ÕYĬ˜À»ÕZÅ[M {Œ̻‰Ôe €ÌyZËÃ{Y{¹Zn¿Y½ZÀ^·Ö]MºË€u{Ö§ZŒf¯YcZ̸¼Ÿ½ÂÀ¯Ze¶ÌWY€‡YZËYÄ°ÀËYÃZ]{×Y¶”§ ÄËZaÕZÆËZ¨u¶ÌWY€‡Yd‡Y¾°¼»Z»YdˆÌ¿…€f‡{{ÄÀÌ»¾ËY{̫֬{ÖeZŸÔ—Yd¨³ {Á€Ì»Z¼‹Ä]d«€‡Ö»Y|«Y¾ÌÀqµZu€ÅÄ]Á|‹Z]Ã{Y{¹Zn¿YÖ]M Z³kY€zf‡YÕY€]©Á|À{ZnËY{ZÆÀŒÌaZ°Ë€»M¾ÌŒÌaÖn¿ZÌ»,«¥ÂÅ®Ë{€§»d¨³ÕÁ ֟¿Ä]¹Y|«Y¾ËYZ]Y€Ëd§€Ë~b¿Y½M½ZÀ^·Z»Y{€¯s€˜»Y¶ÌWY€‡YÁ½ZÀ^·¾Ì]½MºÌˆ¬eÁ dyZÀŒÌ»d̼‡Ä]YÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ ©Â¬uYZ§{ÕY€]cY€¯Y~»YÁ{¾ËY{‰Œ¯Z¯ÁZ//‡ÃZ]{Ö¿ZÀ^·€´¸Ì¸ve¾ËY cY€¯Y~»¾ËYÁÃ{Â]ÖËZË{ÕZŁ€»ºÌ‡€ecY€¯Y~»Y{Ã|Ɵ½ZÀ^·ŠeYd¨³{ÂyÖ Ì^— ¾ËYį|Àq€Å|À°¿֋Y€ež¿Z»ÁÕZ°^ˀ§ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€³Y¾ËY€]ZÀ] d‡YÖÀ§Ô»Z¯ Ä]ZŁ€»ºÌ‡€eZ¯Ö¬˜À»ÁµÂ¬ »ÕYÃÁ{{į{Á€Ì»Zœf¿Yd‡YÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«Â“» d·ZuYcY€¯Y~»{‹‰Ôe€³YZ»Y d‡YŽzŒ»Ô»Z¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Â¿Z«Y€Ë,|‡ÄnÌf¿ Z ˜«,|‹Z]–]ÁՁZˆË{ZŸµZ^¿{Ä]Á|À¯Y|ÌaևŻÕ‡Ád¼‡ÁÃ|‹kZyÕ{ZŸ Ã{Z»€]ÁÃ{€¯ՁZ^n·¶ÌWY€‡Y€³Y{Á‚§YÕÁ |»M|ÅYÂy{ÂmÁÄ]€Ìˆ»¾ËY{ÖeÔ°Œ» įºÀ¯|̯Ze|ËZ]c€Å{ d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]ÖËZÅ|»ZÌa,|À¯Y€Y½ZÀ^·©Â¬u {€¯|ÅYÂz¿ÖÅZe¯{Ây©Â¬uª¬ve{‚³€ÅÁd‡YcY€¯Y~»dŒa½ZÀ^·ŠeY صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY €´¸Ì¸ve ½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁZŒ»cZ»|y‚¯€»Ã|ÀÀ¯½Y€´¿‰Y‚³ ÕYČ̋†¿YƒMYÕYČ̋ÓZe…Z^f«Y ½Y€ËY{Zf«Y{Õ{YMÕYĸa•Â¬‡ ½Â¿Z«d̼¯Zu¦Ì ”eÁdÌ°·Z»©Â¬u{Z°‹MÖÀ»YZ¿ŠËY‚§Y 0ÓZ¼fuYÁÕZÆ·Z‡֗¾Ìqd·Á{cÔyY|»Y֋Z¿ Á֫¬uºf//ˆÌ‡ÁÂu{ÄËÁÄ],²À°´ÀÅÀ¼¿€]Ö¨À»€ÌiPe Y|Ë|aÖeMÕZÆ·Z‡ÕZƋY‚³{įd‹Y{|ÅYÂydÌ°·Z»©Â¬u {Œ̻ ,†ÌW‡,|À¸ËÂÌ¿½MY| ]Á{Y{Y€«¹Á{ÃZ´ËZm{ÂaZ´À//‡ ÕZÆÆ^e|À·€ËYÁY{Z¿Z¯,½Zfˆm€³,†Ë»,ZÌ·Y€f‡Y,Ã|vf»cÓZËY Á±‚]ÕZÅŒ¯€ËZ‡ |ÀÀ°Ì»\ˆ¯ZÌf»Y¾Ë€fŒÌ]Z]YÕ| ] ,Ä//ˆ¿Y€§,ZÌ·ZfËY,½Z¼·M,¾aYƒY|ÀeZ^ŸºÆ» ¾ÌqÁ,¶Ë€],|//ÀÅ,ÄÌ//‡Á,®Ë‚°» ½Y€ËYÕ{Zf«YÕ{YMև€] Ä^eYÁÄf//‹Y{d§Y½Y€ËYÕ{Zf«YÕ{YMÄ^e,Ö]ZˁY¾//ËY{ Õ{YMÀ¼¿ d‡YÃ{€¯•Â¬‡{Ä^eÄ]{ Ä]Ád‡YÃ{Â]Äf‹~³µZ‡֗{Ä^e¾Ë€fÀÌËZa½Y€ËYÕ{Zf«Y d‡YÄf§ZËŠÅZ¯ {|Ÿ ½YÂfÌ»ÖÀ Ë½M¶^«Z»µZ‡ÁµZ‡ÕZÅZ»MĈËZ¬»Z] ŽyZ‹®Ë{ÁŠÅZ¯½Y€ËYZÌf»Y,ŽyZ‹€Ë{įd§ZË{ Ö^ˆ¿{Â^Æ]d·Á{ÁY|¿YŽyZ//‹{ d//‡YÄf§ZËŠËY‚§YZÌf»Y Հf¼¯À¼¿dÌ°·Z»©Â¬uÁ֫¬uºfˆÌ‡Z»Y{Œ̻Ã|ÅZŒ» cZneÕ{YMÁÄf‹Y{d§YÕ«µÂa-d‡YÃ|‹¦Ì ”eÁÄf§€³ ŽyZ‹{¾ÌÀr¼Å,d‡YÃ|‹¶¼vf»Õ|Ë|//‹d§YÖ¸¸¼·ZÀÌ] ÕZfyZ‡cÔ°Œ»€]ÃÁԟ {Œ̻Ã|Ë{Ö^//ˆ¿ŠÅZ¯cY€¬» | ]Á|//‹kZy¹Zm€]YZ°Ë€»MÖ»ÃZ»{,½Y€ËY{Zf«Y €nÀ»į{€¯¶Ì¼ve½Y€ËYÄ̸ŸYÕZÅ{€f//ˆ³ÕZƼˀve½MY |Ë|‹d§Y{Y‰{Âyį|//‹½Y€ËY¥€—YÖËZÆ//ŒÀ¯YÁÄ] |Å|Ì»½ZŒ¿Õ«µÂaÁÖ¸¸¼·ZÀÌ]cZneÕ{YMÕZƐyZ‹ YZ]ÃÁ€³ ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] À˂mt˜‡Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÖËY€mY|¿ÁY žÌf‡Á¹Âƨ»Ä]Ä·{Z^»Õ{YM Ö¸¸¼·ZÀÌ]cZneÕ{YM {Œ̻ Õ{Zf«YÕ{YMÕY€] Á{Y{Y€«|¬Ÿ,‰Á€§,|ˀy¶»Z//‹½M ¶»Z‹Ä·{Z^»Õ{YMį|]ZÌÌ»ŠÅZ¯Ö¿Z»Õ{YM¾ËY,d‡YÕÁ€“ |‹Z^¿ZÅŒ¯€´Ë{{Y€§YÁZÅZ¯Á\ˆ¯ ªu½{€¯{Á|v»ÕY€]Y‚]YÖy€]YZ//ÆÀeÄ¿ZÆf·Á{cY€¬» cY€¬»d‡Y¾°¼»Ä°¸],|ÀÀ°Ì»Ã{Z¨f‡YÖ¸¸¼·ZÀÌ]t˜‡{Ä·{Z^» ,cÔÌƈeÁZ^fŸY\ˆ¯,Ä·{Z^»ªuį|ÀÀ¯µZ¼ŸY‚Ì¿YÖÀÌ´À‡ |À°Ì»{Á|v»Y{Y€§YZ¯Â^ˆ¯Ä¿Y{YMÃY{YÁµZ¤f‹YÁ¹Y|zf‡Y Õ{Zf«YÕ{YM{ZÅŒ¯¾Ë€f¨Ì “Á¾Ë€e€] ŽyZ//‹€ËY®Ë€Å{Â//Œ¯€Å,Ö]ZˁY‰Y‚³¾ËY{ {½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕY~´ÆËZ»€//‡ÃÁZ//Œ»cZ»|y‚¯€» Õ{YMŽyZ‹{»{‚Ë€§Ä//ˆ‡Â»Ö]ZˁYYįÕZƏÔy €]ZÀ]įd‡YÄf‹Â¿,d‡YÃ{€¯€ŒfÀ»ZÌ¿{ÕZÅÂ//Œ¯Õ{Zf«Y ½Y€ËY{Õ{Zf«YÕ{YM,Œ¯ÖeZ ·Z˜»€^f »Ĉ‡Â»¾ËY‰Y‚³ ¾ËY d//‡YÃ{€¯µÁ‚¿Ä^eÄ]Ä^eYÁÃ{Â]µÂ§YÄ]Á Ã|‹ÕÁM{€³ÕZÆÅ{Y{…Z‡Y€]Ã|‹€ŒfÀ»Ö³ZeÄ]į‰Y‚³ d‡YµZ‡{ Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Z‡Ô—YµZe€aY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZÅ{ZÆ¿ÁZÆf‡ŻdËZ¼u½Y‚Ì»Õ{Zf«YÕ{YMŽyZ‹,½Y€Æe Õ{YMÕZÀ]²À‡ |À°Ì»Հ̴ŁY|¿YYÕ{Zf«YÕ{YMYŒ¯€Å Ád]Z«Õ{YM,Ä¿Y{YMcÓ{Z^»,֐z‹ÕZÆ]Zzf¿Y¶»Z‹Õ{Zf«Y d‡Y֐z‹ÕZÆÌËYY{dÌÀ»YÁÕ{€§dÌÀ»YÁZÅYZ]Ä]{ÁÁ d‡YÃ{€¯€ŒfÀ»YÕ{Zf«YÕ{YM‰Y‚³¾Ë€yM‚Ë€§Ĉ‡Â» {Œ̻Ã|ÌnÀ‡ÁÂulÀa{Õ{Zf«YÕ{YMÄm{‰Y‚³¾ËY{ ÁY|¿YÁcZ//Ì·Z»,d·Á{ÕZÆÆÀ˂ÅŠ//ËY‚§YZ]d·Á{ÁY|//¿Y {Œ̻Õ{€§[Zzf¿Y¾Ë‚´ËZmd·Á{Հ̴¼Ì¼e,Öf·Á{ÕZÆf¯€‹ |]ZÌÌ»ŠÅZ¯Õ{Zf«YÕ{YMÁ µY»YÁZz‹YYdËZ¼udÌ°·Z»©Â¬uÁ֫¬uºfˆÌ‡ Ö¸Y€ZÀŸYÖ°Ë|¿ZÅ{ÁMd//‡{Ä]ªvÆ]įÖ·Y»YZÆ¿M {€¯Z¯¾Ë€f¼Æ»¾ËY,ž«YÁ{ d‡YÖ¿|»Ä »ZmÁÕ{Zf«YÕ{YM d‡Yd·Á{®Ë ¾Ì]YYÃ|»Md‡|Æ]Y|¿ZˆaÁ{‚¼f‡{‰Y¹ÂeÕ«µÂa ÕÁ€“dÌ°·Z»©Â¬uYdËZ¼uÕY€]º·Z‡µÂa¾ËY€]ZÀ] {€^Ì» ÕY€]ՂˀƻZ¿€]|‹Z]Y|ËZaZ¿Ä°¸],{ZˁZÆÀfÆ¿¹ÂeÖf«Á d‡Y Y‹{{Y€§YÕY€]Õ{Zf«YÕ{YMY€i»Ã{Z¨f‡YÄnÌf¿{ÁÃ|ÀËM ŠÌ¯ÕZÅd€§ÖËZ‡ZÀ‹Õ{€^ÅYÄ»Z¿€] {‹Ö»¾ËÁ|e YZ]ÃÁ€³ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Õ{ÁÁY¸]Ä]Ã{Zm¶Ë|^eÁ’Ë€ es€—ÖËY€mY|¿ÁY|Ë{Z] Ä]Ö]ÂÀm¶uZ‡Ã{ZmµZeYdÆmºŒ«À˂mÕZ§{ÕZf//‡Á cZÌÅÁÖÀ»Â»ÕZÅ|Ë{Z]¹Á{ĸu€»ºŒ«À˂mÖ·Z¼‹¶uZ//‡ d‡YY€«,s€—¾ËYÕY€]Ã|//‹Z”»YÄ»Z¿ºÅZ¨eª]Z˜» {Â]ÃY€¼Å ÁÄf§€³cÕZ§{ֻԇYÕY‹–‡Âes€—¾ËYՂˀ¯Zy Õ‡YÃÁ€a¾ËYÖËZÀ‹ÁÁ‚^‡ÕZ”§,ÕY~³µÁ|m,d·Z¨‡M {‹¹Zn¿YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ ÖWY€Ì»|ÌuÁ Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ trades@jahaneghtesad.com €fŒÌ]À¼¿¾ËYÄq€Å |À¯\ˆ¯|¿YÂfÌ»ZÌf»YZe€¨YՁZÌf»Y Ĉ‡Â»ÕZƋY‚³ d‡YÁÂu½M{€fÆ]dÌ “Á€]d·Ó{ |‹Z] ‰Y‚³…Z‡Y¾ËY€] {Œ̻ÄÌÆe¶^«µZ‡Á{cZŸÔ—YÄËZa€]‚Ë€§ Ã|‹¾ËÁ|eµZ‡YÃ|‹ÕÁM{€³cZŸÔ—Y€]ÖÀf^» Y½Y€ËYĸ¼mY½ZÆmŒ¯dÌ “Á‰Y‚³¾ËY{ d‡Y d‡YÄf§€³Y€«և€]{»Õ{Zf«YÕ{YM€œ¿ µZu{½ZÀr¼ÅÖ¿ZÆmÕ{Zf«YÕ{YMįd//‡Y½M€´¿ZÌ]Z»M {Õ{Zf«YÕ{YM¾Ì´¿ZÌ»,ZeÕZÆ·Z‡¾Ì]-d‡Y|‹ ²À°´ÀÅ d‡YÄf§ZË{Â^Æ]ž«YÁ{ÁŠËY‚§Y Ä] Y½ZÆm {Y{Y€«Õ{Zf«YÕ{YM™Zv·YŒ¯¾Ë€e€]ÃZ´ËZm{½ZÀr¼Å Ä»Y{Y{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË ,Õ{Zf«Y,Ö¿Y€¼ŸÕZ//ÅÃÁ€aY{Ây€¼f//ˆ»ÕZÅ|Ë{Z]|¿Á Ö¿Y€¼Ÿs€—¾Ë|ÀqYÃZ»€Æ»Ä^ÀŒnÀaÁ ÁՀ´‹{€³ –]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {€¯|Ë{Z]À˂mt˜‡{ ÖÀ»Â»Z“|̼u,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ ½Z»Z//‡½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »YÖ ¼m”uZ]įZÅ|Ë{Z]¾ËY{ d§€ŒÌaÁÖËY€mY|¿Á½Zˀm{,|//‹Y‚³€]º//Œ«{YMĬ˜À» |¿ÁžË€//ˆeÕY€]Ád§€³Y€«Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—¾ËYÖ//°Ë‚̧ {€¯{ZY¹ÓcYÂf‡{ZÆ¿MÕY€mY ÕZÅ|Ë{Z]YÄ»Z¿€]¾Ìfˆz¿{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» gY|uYdÆmÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa¶v»{”uZ],{ÂyÄ^ÀŒnÀaÁ Y€«s€—¾ËYְ˂̧d§€//ŒÌacZÌW‚m½Zˀm{¹Z´ÀŽY|Ì» €Æ‹Ö¿Y€¼Ÿs€—¾ËYÖËY€mY|¿Á{žË€ˆecÁ€“€]Ád§€³ {€¯|̯ZeºŒ« trades@jahaneghtesad.com ¾ËYYd‡Yd¯€uµZu{d§€//ŒÌaÁÄ ‡Âed¼//‡ ,Ö¿Y€¼ŸÕZÅdÌ·Z §{ÕYÄ//¨«Á¾Ë€f°q¯|//ËZ^¿Á Á½YÁM¿ÕZÅs€—ÁÖ´Àŀ§,Õ{Zf«Y,Հ´//‹{€³ Á¦ŸZ”»‰ÔeZ]{€¯tˀeՀ¨œ» |Å{w©Ôy |̌z]dŸ€‡ÖeZ»|¬»ÕZÅŠz]Ä]|ËZ]Ö]Ô¬¿Yd¯€u ÄÀÌ»¾ËY{Հi»cZ»Y|«YÂv»Õ{Zf«YÃZ´¿®ËZ]Á {‹ÖËY€mYÁÖeZ̸¼Ÿ {Zf«Y½ZÆm dÆmŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡Õ{€^ÅYÄ»Z¿€]¾ËÁ|eZ] ÕZÅdÌ·Z §ZfyZ‡Ä ‡Âe-{Âm»ÕZÅd€§ÖËZ‡ZÀ‹ ‰Y‚³Ä] d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{ŠÌ¯{YMĬ˜À» {,ŠÌ¯{YMĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm ÕZÅÃ|ÀËZ¼¿Z]ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»Ĉ¸m cZŸZ¼fmY¾·Z‡{€Æ»Ä^ÀŒnÀa,†¸n»½ÂÌ//ˆ¯Y€§ {YMª—ZÀ»ÃY{YÖ//´¿Â´qֿ¿Z«ÕY€mY,½Z»Z//‡¾ËY Հ¨œ»¾Ì//ˆv»Ô£ d§€³Y€«Ö//‡€]Áhv]{» ÕZÅdÌ·Z §ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÀË|»dXÌņÌW Y€¬f‡Y,Հ´//‹{€³cZ»|y"ÕZÅÁÂu{Ĭ˜À»¾ËY Š¬¿į"Õ{Zf«Yª¿Áª¬veÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Z¨ËY|¿YÂeÖ»Â//Œ¯cÔ°//Œ»½{€¯¥€—€]{ּƻ d À¾f§€³֌ÌaZ]Á€»YÕZÌ¿{{d‹Y{ZƛY|À¯ Ä]ՀfŒÌ]dŸ€//‡Z]į֗Z^eYcÓÂveÁՃ·ÂÀ°e À—ZyµZu{…Â]YZ]Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ¹ZËY¾ËYY½YÂeÖ»| ]ZÆ·Z‡į€Ì³†¨¿Á֌ËZ‡€§ÕZŁÁd‡YÃ|ÀËMÕY€]½{€¯d‡{ {€¯{ZË‚Ì´¿Y€]Š·ZqÄŀ]®Ë½YÂÀŸÄ] Öf¼Ì«ÁÖ¿Z»sԏY¶°‹Ö·Á{‹Ö»[ˆv»ÄËZ»€‡YZ]Y֌z]½{l¿Äq€³Y Õ|À¯Ä]YZ]dÌ·Z §ÕZÅdŸZ‡{½Z»Z˳įd‡YÃ|‹֌ËZ‡€§Áº—Ôe€aÕÂv¿Ä] ÕYČ̋†¿YƒMº¸Ì§ZËÁ"d»Â·Ö¿|̇"ÄfyZ‡"Ö´‡€Æ›| ]"º¸Ì§ÄÌ^‹ՂÌq{~³Ö» ½M{½Z»Z˳Ö·Á|Å{Ö»wdŸZ‡|Àq{g{YÂuļÅįZ̯Ö¼eZuºÌÅY€]YÄfyZ‡ d‡Y±‚]½Zf‡Y{®ËYÖ¿ZÆÀaŠz]YÕYÁZeŠËZ¼¿½MĬ̫{€ÅÁÃ|‹¦«Âf»½Z°» ÄËZ»€‡ÕY€]YÕYČ̋†¿YƒMº¸Ì§ÄÌ^‹ՂÌq½Y€Æe…Â],t^Á€Åd//‡YÖe|» cZ«Z¨eY½ZˀmY½Z»Ád‡Y½{Y{wµZu{dŸ€//‡Ä]g{YÂu,|À¯Ö»֟Y|e½YY~³ Ö»Z^ˀ¬e½Y€Ì´¿Z‡Â¿YÖW‚m{Y| eÁÖ¸Y½Y€´ËZ]Y€Ì£Ä]|À¯Ö»d¯€u€eÄfˆÅM {|¿YÃ|‹ÄËZ»€‡YZ]{YÁµZj»YYį½Y€Ì´¿Z‡Â¿Ö¿YY|»ZƇ\¸£Yįd¨³cY€mÄ]½YÂe Y€«‰Á€§Ö¿Â̸̻ÕZŦ{€fŒÌ]½ZˁYY€§ÕY€]Á|ÀfˆÅÕ|{Ze€“ Z»Y|Å{Ö»wÕY~³€ÌiZe©Z¨eYÄ¿Á|ÀÀ¯Ö»ž¼mYZŦÖ¸Y½Y€´ËZ]Ä¿Z»Y|¿Y{ d‡YZ̈]cZ«Z¨eYÁ{ZˁZŀ^y ZŁÁ¾ËY|ËZ]YZ]įºÌ//‡Ö»ÄnÌf¿¾ËYÄ]{Â//‹Ö»ÃZ´¿…Â]įY€mZ»ÕZm€ÅY cZ^ŸÄ],{Y|¿ÕZ³Z‡lËZf¿Z]cZ«Z¨eYÁZŀ^yÖ·Á|‹Z]Äf‹Y{YՀe\‡ZÀ»dÌ “Á €“{ÂmÁZ]½YY|»ZƇ,|]€^yZË|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ[ÂyÕZŀ^yį|À¯Ö¼¿Ö«€§€eÃ{Z‡ ÕZŁÁ¾ËYµY‡d»ÔŸ¾ËYÁ|¿YÃ{ZfˆËYÖ¿Â̸̻‰Á€§¦{½ZÀr¼ÅÕ|{ d‡YÄËZ»€‡YZ] ÕY€]Ö]ÂyÕZÅÄ¿ZŒ¿ºÌÅ{Y€«Ö]ZˁY{»µZ°ÌÀ°e€œÀ»YY…Â]YZ]ºÌÅYÂz]€³Y Y| ]d‡Y|Ìa¶¯ŽyZ‹Y{¼¿ÕZÅÃ{Y{ª]Z˜»ž«YÁ{ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÕZmÄf¨Å ºÅÁÃ|‹Äfˆ°‹Ö·Á‚¿µZ¿Z¯¦¬‡ºÅ®^·Âa½Z»‚¼Å—Ä],½{Y{d^j»ÖËY€³YÁZ]ć Ö»|Å{Ö»½ZŒ¿įd‡Y|uYÁ,,Ã{Á|v»{Ã|‹Äfˆ°‹®ÌeZf‡Yd»ÁZ¬»Ä] {ŽyZ‹dÌ^jeZed‹Y{|Ì»YÕ{ Ä]Ö·Á‚¿d·ZuY¶¯ŽyZ‹|¿Á€Ì̤eÄ]½YÂe |uYÁ ÕÓZ] Ã{Á|v»{®ÌeZf//‡Yd»ÁZ¬»{Â//‹¹Zn¿Yd̬§Â»Z]®^·Âa€³Yįd//‡YÖ·Zu{¾ËY Հe|Ë|m¦¯¶¯ŽyZ‹{€Ì´]Y€«‰‚ËY¿ÕÁ€³YÁ{Â]|ÅYÂy|uYÁ,, |¿Z‡€Ì»d^iÄ]Y|uYÁ,,Ã{Á|v»Ä]d^ˆ¿ †¿YƒMº¸Ì§Z]…Â]ÕYČ̋ÓZeÕZŁÁ¾ËYdÅZ^‹Ä]Ղf¿Z§¶°‹Ä]įĿ´¿Z¼ÅZ»Y Č̋†¿YƒMº¸Ì§½Z¿Z»€Æ«¹Z¼eįºÌÀ¯ÃZ‹Y‚Ì¿Äf°¿¾ËYÄ]d‡Y¹Ó|‹ÄfyY{€aÕYČ̋ …Â]ÕYČ̋ÓZeÓZuÁd§€¿ŠÌa½Z¿Z»€Æ«ž¨¿Ä]½Zf‡Y{|¿ÁÖ·Á|¿{Â]Öf^j»{Y€§YÕY Äf^·Yį|Å{½ZŒ¿{Ây½YY|»ZƇÄ]YՂ^‡Äf¨Å|ËZ]ÁŠÌad^j»©Z¨eYZÅÃ{{ÂmÁZ]‚Ì¿ .{Â]|ÅYÂy½YY|»ZƇž¨¿Ä]Äf¨Å½ZËZa|Ë{|ËZ] €^y,|Å{Y€«{ Y¿ÕÁYÄËZ»€‡YZ]|¿YÂeÖ»įÕZmÄf¨ÅcZ«Z¨eY¾Ë€f¼Æ»YZ»Y Ö³|¿Y¶Ì·{Ä]cÔ»Z »ºnuŠËY‚§YhŸZ]{Y|ËÁ¾ËY|ËZ‹d‡YZ°Ë€»MÕZƼˀve¤· µZÀ´Ì‡|¿YÂfÌ»Yd¼Ì«¾ÌÀr¼Å {‹ZÅ{Z¼¿YÖy€]ÄÅZ»ÕZƋY‚³¾ÌÀr¼ÅÁZƼƇ ÕZmÄf¨Åd^j»cZ«Z¨eYY€´Ë{Ö°Ë |‹Z]ÄËZ»€‡YZ]Ä]µÂaªË‚eÕY€]Հ´Ë{d^j» d»ÁZ¬»¦¬‡{‹dËZ¼u{Z¼¿¾ËYY€³Yįd‡Y"Zfˆ‹"Z‡ŽyZ‹{Z¼¿ÖËZ//Œ³Z] ½Z]M¶ËYÁYY®Ë֌ËÓZa©Á|ÀcÔ»Z »Z£M¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂyÄfˆ°‹¶¯ŽyZ‹ ½|‹®Ë{‚¿{ÂmÁZ],{€¯֋ÂaºŒqÖ³{Z‡Ä]½YY½YÂeÖ¼¿įd‡YÕY~³€ÌiZe{Y|ËÁ ¾ËYYdËZ¼uÕY€]|ËZ]d·Á{|‡Ö»€œ¿Ä]ÃZ»½Z]M{ŠËÓZa©Á|ÀÖËZŒ³Z]½Z» Ä]»ª^—Ä°ÀËY¾¼“ |Å{¹Zn¿YZÆ¿MYÖ]ÂydËZ¼uÕ| ]ÕZÅ©Á|ÀÁ©Á|//À ¾ËY|‹|ÅYÂyē€Ÿ¹Â‡YY{½Z]M€yMZeZfËZÆ¿ZËÁ½Z]MµÁYÄf¨Å{Ã|‹Äf¨³d·Á{cPÌÅ d^j»ÕZÅ{Y|ËÁY֌z]ZÆÀeZÆÀËYļÅÁ{‹Ö»[ˆv»d^j»µZÀ´Ì‡YZ]ÕY€]€^y ¾Ì¼ÅÄ^À‹ZÆq€Ÿ{ÕYČ̋ÓZeZËÁ{Â]|ÅYÂy‰Ây½M½ZËZa|Ë{|ËZ]įd‡YYZ] †¿YƒMº¸Ì§½ZËZa{ÕÂf‡€a‚ËÁ€aZË"Ö´‡€Æ›| ]"º¸Ì§{"ÂÀÌqZaµM"†uÃZ]Á{Äf¨Å |À¯Ö»֟Y|e½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]YÕYČ̋ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÃZ³|Ë{ €¿ÀÅZ— ½Z¼fyZ‡և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡Ղ¯€»ÕY‹”Ÿ {½M¹{€»įY€Ë d‡YÃ|̇½Y‚Ì»¾Ë€f¼¯Ä]ZËÔ]½M{įd‡YՀƋ,ÁM[Ze€Æ‹ ÕÁ€ÌaµÂ¬ »Ö¿Z¼fyZ‡¾Ì¿Y«YįÖËZÅdyZ‡€ËÁºœÀ»cZ»|yZ]ÖËZÅĸv»ÁZÅÄ¿Zy ÕZÅՁZ‡Ä¿Zy,\//‡ZÀ»֓YY{Â^¼¯€—ZyÄ]½M{Ä°¿M½Á|]-|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿|ÀÀ¯Ö» ÄmÂe½Á|]º¯Y€eYÖÅÂ^¿Y{ZËÁY{\̋ÕZž̻Á‚Ìy¶Ì‡ÕZÅd‹{ÕÁ€]Ã|ŸZ«Ö] |‹Z]Äf§€³¹Zn¿Y,ÖËZ”§Ö³{Œ³Ä] Ö¼¿Z»Y,d‹Y{|ÅYÂy€Æ‹¶¯ÕÁM[Ze{Y‚‡Ä]֌¬¿֓YYՀ]Z¯ÕZÅ´·YÄq€³Y [Ze{½Md̼ÅYÁ€Æ‹¶°‹Ã|ÀÅ{¶Ì°Œe€ZÀŸYְ˽YÂÀŸÄ]½Z¼fyZ‡d̼ÅYY½YÂe ՁZ‡€Æ‹{Ö·ZyÁ€4aÕZ”§\‡ZÀeÄ]ÄmÂe€]ÃÁԟž˜«—Ä] {Â]¶§Z£€Æ‹ÕÁM t·Z»d̨̯,dyZ‡d̨̯½Âr¼ÅÖËZÅĨ·R»,€Æ//‹|^·Z¯ÕÁM[Ze{½Md̼ÅYÁ €Æ‹ÕÁM[Ze{‚Ì¿½Z¼fyZ‡º¯Y€eÁduZˆ»ÁcZ¬^—{Y| e,½Z¼fyZ‡d»|«,Ö¿Z¼fyZ‡ ž^eÄ]ÁZ‡ÁdyZ‡d̨̯ŠÅZ¯Ä]€nÀ»įÖ¸»YŸ¾Ë€f¼Æ»Y |ÀfˆÅd̼ÅY‚WZu ÕZÅ|À]ÕY€mY{ªÌ«|e¹|ŸÄ]½YÂeÖ»d‡Y½Y€v]ž«Y»{½Z¼fyZ‡€]Ã{YÁcYZˆy½M ,{Y|¿Zf‡Y|«Z§t·Z»YÃ{Z¨f‡YZËÁ{Y|¿Zf‡Yt·Z»YÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ,½Z¼fyZ‡Ö¸»cY€¬» {€¯ÃZ‹Y Á€ÅZ»€³Z¯ÕÁ€Ì¿Հ̳Z°]Ä]ÄmÂe¹|Ÿ,¾Ë¿ÕZÅՃ·ÂÀ°eYÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ ,d¨³½YÂeÖ»,d‡Yd̼ÅY‚ËZu€Æ‹€f//ˆ]{įՀÀŸ½YÂÀŸÄ],½Z¼fyZ//‡{»{ Ö¸»cY€¬»¦¸fz»huZ^»{Á½Z¼fyZ//‡µ€fÀ¯ÁÖ//‡|ÀÆ»¹Zœ¿½Â¿Z«{Y~³½Â¿Z« Ã{€¯|̯PedyZ‡d̨̯Ä]ZÅZ]ÁsԐË}Ã|¿Z‡–‡Âe½Z¼fyZ‡dyZ‡€]ZÅZ]½Z¼fyZ‡ d‡YdËQ¶]Z«½ZÀr¼ÅZŀƋ{¦¸fz»ÕZŽZ³Y¾Ì]Ö´ÀÅZ¼Å¹|ŸÄ¿Z¨‡Pf»Z»Y d‡Y {¾ËY€]ZÀ] dˆ¿Y{½Z¼fyZ‡ÕÁM[ZeÄ]ÄmÂeÕY€]ÕY‚]Y½YÂeÖ»YՁZ‡̯֨®‹Ö] cÄ]¶uY€»¹Z¼e֗•€‹Ä]Ö°¸»ÁÖ6À§Ä»ZÀ‡ZÀ‹Á|,ՁZ‡̯֨Ä]ÄmÂeÕZf‡Y |‹Z]½Z¼fyZ‡d̨̯µ€fÀ¯ÕY€]\‡ZÀ»Ö¸uÃY|¿YÂeÖ»ֿ¿Z« ÕYY{įd‡YՀƋÕZÅdyZ‡€ËÄ]ÄmÂeZŀƋÕÁM[Ze{ºÆ»¶WZˆ»Y¾ÌÀr¼Å Œ¯ՂËÄ»Z¿€]¹Zœ¿ZfyZ‡{ÂÀÅZŀƋÕÁM[ZeÂ“»Z»Y d//‡YZ̈]d̼ÅY ÄËÁÄ]ÁŒ¯ÕZŀƋZÅ{Y|¿Zf‡Y…Z‡Y€]Ä¿Z¨‡Pf»Ád‡YÄf§€³Y€«ÄmÂe{»€f¼¯ Á¶Ì‡,Ä·‚·,Ձ‡ŠeMĸ¼mYZŽY€v]ÕZ̈]€]Y€]{¹ÓÕÁM[Ze,Zŀƌ¿Ô¯ |ËZ]¶Y½YÂÀŸÄ]cY€˜y¶]Z¬»{ZŀÆ//‹ÕÁM[ZeÕY€]Õ{Y»Ö¸¯—Ä] |¿Y|¿Y ÖeZÌuÉZÅdyZ‡€Ëš¨uÁÉY~³ÄËZ»€‡½YÂeÖ»{Y»¾ËYĸ¼mY |¿€Ì³Y€«€œ¿|» ÁÖ¿Z»{ÄËÁÄ]¦¸fz»ÕZÅՀ]Z¯ÕYY{¾¯Z»YÖÀ¼ËYÖ]ZˁY,ɀË~a€˜yŠÅZ¯ÕY€//] Z]ª]Z˜»֓YYɀ]Z¯ɂËÄ»Z¿€]µÂYÁÖ¿Z¼fyZ‡cY€¬»ÉY€mYÁ{€]Z¯,Ö//‹Â»M ÉZÅ­€Æ‹LZ¬eYÁ|»M{º¯½Y|¿Á€Æ‹ÉY€]¾¼ËY֓YYÖËZ‡ZÀ‹,Ö·Z¼fuYɀË~a€˜y ž«Â»{ÁM[ZeÕZŀƋÄ·Pˆ»Ä]¹{€»ÄmÂeÕY€]ՁZ‡²Àŀ§,Ö¼‡€Ì£Áֿ¿Z«€Ì£ ÕY€]|‡Ö»€œ¿Ä] dˆ¿Y{YZŀƋ{g{YÂuÁ€]ì·Z]ÕZŽ¿Z¯ÖËZ//‡ZÀ‹,½Y€v] d‡YÕÁ€“½Z¼fyZ‡Ö¸»cY€¬»huZ^»Ä]€fŒÌ]ÄmÂe‚Ì¿Ö¸ §ÕZÅdyZ‡€ËcZn¿ ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaž^À» ¶Ì¸ve ZŀƋ½Ô¯¶ˆ³d¯€u€iY{Ö¿Zˆ¿YÄ mZ§€˜y gY|uYÕZŽZ¼fyZ‡{Y| eįd‡Y€¯}Ä]¹Ó ,[Z]ÁY‚ŽY€Æe{¶ˆ³ÕÁ€]Ã|‹ ÁY‚Å‚Ë€^e{,[Z]ÁY‚Åk€¯{ ½Z»€¯{Á[Z]ÁY‚Ů˽Zn¿{,[Z] d‡Y[Z] ğ¼n»{€¯ZƛY,g{YÂuÂ«Á½Z»{¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|y ZÌfyY{įÖeZ¿Z°»YÁcY‚ÌÆne¶Ì·{Ä]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ ”ucZ¿Z°»YÁc|«¹Z//¼eZ]g{YÂuÂ«Á½Z//»{,{Y{ |ÀÀ¯Ö»Y|Ìa ZËÄ·‚·€]Y€]{ZŽZ¼fyZ//‡ÖÀ¼ËYÄ//»Z¿¾ÌËMįd//‡YÖÀf¨³ ÁZ‡ÕYÁ€·ÖuY€—ÕY€]ÕYÁZ‡¾Ì¿Y«ğ¼n»{Y|¿Zf‡Y d‡YÄ·‚·€]Y€]{ {Y|¿Zf//‡YYÖ¸§{ZÅ| ]į,¶ÆqÄÅ{{cY€¬»¾ËY €]Y€]{ZÅÁZ‡ՁZ//‡¹ÁZ¬»€Ì//ˆ»{Ö»Z³,d§€³Y€«½Y€ËY Ä»Z¿¾ÌËMÕZ^mYÕY€mYÁ\ːe {Â]½Y€ËY{[€z»ÕZÅÄ·‚· ÕZŵZ‡{{Y|¿Zf‡YÄ·‚·€]Y€]{ZŽZ¼fyZ‡ÖuY€— ,Ö¼¸ŸÄÆmÁZ]Y½Y€ËYd·Á{Ä»Z¿€]ÁÖ¸»¹‚Ÿ‚Ì¿Á |̌z]ֿ¿Z«d̼‡ dyZ‡|¿Á{և|ÀÆ»–]Y“ª¿Á\m»Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY¾ËÁ|e Á½M€Ì³Y€§ÕY€mYÕY€]‰Ôe,µZu¾ÌŸ{Á|‹Œ¯Z//‡Á Z̈],Ä·‚·Y֋Z¿cYZ//ˆyŠÅZ¯{,cZ¨¸zeYՀ̳¸m {Â]€iR» €]Y€]{ZŽZ¼fyZ‡ÖuY€—Ä»Z¿¾ÌËM»{€œ¿|Ë|ne,d·Á{dXÌÅ Äf‹Y~³ՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ã|Ɵ€]Y«Ä·‚· {€Ë~a¹Zn¿YZ]®ËµZ‡€ÅºÆ»¾ËYįd‡Y ,{‹Ö»hv]Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY{įÕYÁZ‡ÕZÅhv]¾Ë€eºÆ»Y ÁZ‡{ZÅÖ¼œÀ»Z¿µ€fÀ¯Á½Z¼fyZ‡€]{YÁÄ·‚·ÕÁ€Ì¿¾ÌÌ e d‡Y ÕÁ€]Ã|‹gY|uYÕZŽZ¼fyZ//‡{Y| eįd//‡Y€¯}Ä]¹Ó ,[Z]ÁY‚Åk€¯{,[Z]ÁY‚ŽY€Æe{¶ˆ³ {Á[Z]ÁY‚Ů˽Zn¿{,[Z]ÁY‚Å‚Ë€^e{ d‡Y[Z]½Z»€¯ d‹Y{ºÌÅYÂyÁŠÌa{YÖ¿Zˆ¿YºÌœŸÄi{Zu,{‹µZ §¶ˆ³ d«{½ZÀr¼Å,Z‡ÁdyZ‡hv]{€´Ë{ÕÂ//‡Yd¨³Zn¿ ZÅcZœ¿½ÂÀ¯Y |ËMÖ¼¿¶¼ŸÄ]Ä»Z¿¾ÌËMÕY€//mY{¹Ó |ÀÀ¯Ö»ħZ“YYcÔ°Œ»ZžËYÁ|ÀfˆÌ¿ªÌ«{ [ÂyYÄ·‚·cY€—Zz»¹{€»įºËY{|̯PeÃY¼ÅZ»{Á‚§YÕÁ ՀfŒÌ]ÖÅY€¼ÅªË€—¾ËYÄ]Y€Ë-|À¿Y|]YŠËZÅ|»ZÌaÁ|À‡ZÀŒ] |ÅZ‹g{YÂu{Ze{‹Ö»hŸZ]Â“»¾ËYÁd//‹Y{|ÀÅYÂy ºÌ‹Z]Ö¿ZmcZˆyŠÅZ¯ Z]Z»ÕZ°¼Å{€¯½YÂÀŸÂ//Œ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW Á¾°//ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»ĸ¼mYՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ įÖeZŸÔ—Y¶Ì·{Ä]Ád‡Y²ÀeZ´ÀeZ̈]Á[ÂyՁZ//‡€Æ‹ {YZ»,|¿YÄf‹Y{Äf‹~³YįÖeZ ·Z˜»Ád‡Y½Z//ŒËYZÌfyY{ |ÀÀ¯Ö»®¼¯½Z»¥Y|ÅY{€^ŒÌa {ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁğ¼n»‰ÔeYÖ¿Y{|«¾¼“Zn¿ Ä]€ne½ÂÀ¯ZeZ»Ä°ÀËY,d‡Yd̼ÅY‚WZuZÌ//ˆ]Är¿Md¨³ÕÁ ¾ËY֗įÕYÄi{Zu¾Ë€eÓZ]ÁºËYÄf‹Y|¿YZŀƋ½Ô¯{Äi{Zu d‡Y[ZÅ}¶a€‡Ä·‚·Ä]•Â]€»,Äf‡ÂÌaÂ«ÁÄ]Œ¯{c|» |Àf§€³Y€«€ÌiPedve€¨¿Y‚Å{Á|uÖfÌ ¼m½M֗į ÕY€] d‡YՀ̴ŒÌa-g{YÂu{Z¯…Z‡Y{€¯½ZŒ¿€—ZyZn¿ {¹ÓcZŸÔ—Y,dˆz¿ĸu€»{Zed//‡Y¹Ó‚Ì¿Հ̴ŒÌa …Z‡Y€]Y¹ÓcZ¼Ì¼e½MÕZÀ^»€]½YÂf]Ze|//‹Z]…€f//‡{ {€¯}ZzeYZŶˆ³ÕÁ€]Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜» ÕZÅZÀ]YįÕZ»Md¨³Œ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z//‡†ÌW {Y| e d‡Y­ZÀ·ÂÅZ̈],{‹Ö»ÄWYY¶ˆ³ÕÁ€]Ã|‹gY|uY ‚¯Y€»Áֿ°ˆ»‚¯Y€»,Ä^e€»|À¸]ÕZŽZ¼fyZ‡YÕ{ZˁZÌ//ˆ] |¿YÃ|‹ÄfyZ‡¶ˆ³ÕÁ€]ZŀƋ½Ô¯{ÖeZÌu ÕY{Y½Z¼fyZ‡[Z]Y‚Å{Á|uk€¯{–¬§{€¯tˀeÕÁ ¾ËYÃ{€¯Z¿ÕY|y€³Yį|¿YÃ|‹ÄfyZ‡¶ˆ³ÕÁ€]ֿ°ˆ»Á ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Á¶ˆ³ªÌ«|ecÁ€“€]Œ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z//‡†ÌW k€¯{d¨³Á{€¯|//̯ZeZŀÆ//‹½Ô¯Ã{Á|v»{½MºË€u µZ §€³YįÃ|‹gY|uY¶ˆ³ÕÁ€]½Z¼fyZ‡Y‚Å{Á|u d‹Y{ºÌÅYÂyÁŠÌa{Ö¿Zˆ¿YºÌœŸÄi{Zu,{‹ ÁÃYcYÁՀ//^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] Ö·Z ËY‹€ÌyYdˆŒ¿Ä]ÃZ//‹YZ],Zn¿¶ÌŸZ¼‡Y,ՁZ‡€Æ‹ {¶//ˆ³ªÌ«|eÂy{½Y€//ËYÕZ//¼ »ÁՁZ//‡€Æ‹ ±‚]ÕZŀƋ{¶ˆ³ªÌ«|eÂ“»{€¯ZƛYZŀÆ//‹½Ô¯ d̼ÅY‚WZuZ̈]½Zn¿Á‚Ë€^e,|ƌ»,k€¯,½Z»€¯,½Y€Æe|À¿Z» ¶ˆ³ÕÁ€]ZŀƋ½Ô¯¾ËY{ZŽZ¼fyZ‡YÕZ̈]Y€Ë-d‡Y |¿YÃ|‹gY|uY {€¯¹ÔŸYÖeY€u©€]ÕÁ€Ì¿|Ì·Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» .{Â]|ÅYÂyÄq½Y€ËY{{Z]Ճ€¿YÃ|ÀËM Ö»Œ¯Õ{Z]ÕZÆÅZ³Á€Ì¿¾Ì·ÁYgY|uYYįÄf//‹~³ÄÅ{Á{YŠÌ]µÂ—{į|Àq€Å ½Â¿Z«\ːeY†aZÆÀeÁÄf‹Y{|À¯Äf^·YÁÄf‡ÂÌaZ0 f^ˆ¿Ö´ÀÅMZÅÃZ³Á€Ì¿¾ËY|‹,{~³ Ä]Z»Yd‡YÄf§€³[Zf‹Õ{Á|uZe|¿Á¾ËY,€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿Y©€]ÖÀ̼”e|ˀy ½ZŒy{ÁÂu¾ËY{Œ¯ÕÓZ]ÕZÅḑ€›Ä]ÄmÂeZ]Ճ€¿Y¾ËYÃ|ÀËMį|‡Ö»€œ¿ |‹Z] Ճ€¿YÄËÁÄ]Á€Ë~a|Ë|neZÆ˃€¿YY¿YÄmÂe¶]Z«ḑ€›¾f‹Y{Z]½Y€ËYZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] |Ì·ÂeZ]½ZˁcY€iY,ž]ZÀ»¾ËYY{ÂyZÌ¿{»Ճ€¿YY֌z]¾Ì»Pe€]ÃÁԟ|¿YÂeÖ»,Õ{Z] ½ZfˆÌ‡½Zf‡Y½Âr¼ÅÖ»Á€v»ª—ZÀ»Ä ‡ÂecZ^m»ÁÃ{Y{ŠÅZ¯Ÿָ§ž]ZÀ»YՃ€¿Y {ÁMºÅY€§d‡YŒ¯ª—ZÀ»¾Ë€f»Á€v»µZu¾ÌŸ{Á¾Ë€e‚Ìy{Z]YįY½Zfˆq¸]Á Ճ€¿Y¾ËYYÃ{Z¨f‡Yįd‡Y¾ËY€´¿ZÌ]½Y€ËY{{Z]Ճ€¿YYÃ{Z¨f‡YÕ{Zf«YÃ|ÀËMÕZ¼¿Á{ Äm{{ĸZuÖËÂmħ€ {‹Ö»dy‡½YÂÀ ]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÖËÂmħ€\m» cZ¬fŒ»Ä]Y€¿M¶Ë|^eÄ°ÀËY€f¼Æ»ÁcY{Z½Z°»YįÃ|‹Öf¨¿ÕZÅ{ÁM€§š¨u\m»µÁY {Z‡Ö»ºÅY€§ÓZ]Ã{Á‚§Y‰YZ]ּ̋Á€fa{ZˁZ̈] ¾Ì¼ÅįÃ{Â]֘Ìv»dˆËÖ³{·MĿ³€Å|«Z§Ճ€¿Y¾ËYYÄf̈ˀf°·Y|Ì·Âe¹Á{Äm{{ Ä]Ö]ZÌf‡{ÕY€]€Ìˆ»ÄnÌf¿{ÁÃ{€¯dˆË–Ìv»º·Z‡d Ì^—š¨uÄ]Ö¿ZËZ‹®¼¯¶»ZŸ ½Y€¼Ÿ€]ÃÁԟ½Y€ËY{{Z]Ճ€¿YYÃ{Z¨f‡Y {‹Ö»ºÅY€§֟Z¼fmY,Õ{Zf«YY|ËZaÄ ‡Âe {Zf«Y{Z]Ճ€¿YÕÁM¾§ՁZ‡Ö»Â]Z]ÀyÓZ]ÁÃ|‹|Ë|m¶£ZŒ»{ZnËYcZ^m»Ö¿Y{Z]MÁ |]ZËÖ»ՀfŒÌ]|‹Œ¯ d¼Ì«,ÄËZ»€‡dŒ³€]½Z»c|»,s€—ÕZÅ|»M{ÁZÅÄÀ˂Å,Õ{Z]ÕZÆÅZ³Á€Ì¿Ö]ZˁY{ ¶»Z¯ĈËZ¬»ÕY€]ÖËZÆ¿ÕZÅŽyZ‹,ÄËZ»€‡Ö¸yY{Ã{Z]w€¿ÁÕ|Ì·Âeְˀf°·YՃ€¿Y Y|ËZaÄ ‡Âeְˀf°·YՃ€¿Yē€Ÿºˆḟ‰€fˆ³ÕY€]įZn¿MY d‡Y¦¸fz»ÕZÅĨ·R» ºÌÅ{Y€«€œ¿|»Y|·Â»€Å֟Z¼fmYž§ZÀ»ÁZÅÄÀ˂ŹZ¼e|ËZ]ºÌÀ¯Ö»\̬ eY ÕZÅÃ|ÀËÓMž§{ÄÀ˂ÅZÆÀeÕ{Zf«Y€Ì£ÁÕ{Zf«YÕZÅħ€¾Ì]Yd//‹Y{€œ¿{|ËZ] Ö¼¯c]|¿YÂeÖ»ָ̈§ÕZÆÅZ³Á€Ì¿Y|ŸZf»€”»ÕZŁZ³Ą̈eÁ֘Ìv»dˆË Ã|ÀËÓM֘Ìv»dˆËcY€iY¹Z¼eÃ|¿€Ì³€]{ž«YÁ{ZÅÄÀ˂žËY {‹{YÁcZ^‡Zv»{ €ËZ//‡ÁZÅÂ]€¯Á|ÌÅÁCoxÁNoxÁSox|Ì·Âe¶Ì^«Yc|»|À¸]Ác|»ÃZe¯{ZÅ d‡YÕYÄ¿Zz¸³ÕZŁZ³|Ì·ÂeÁÕ|̇YÕZÆ¿YZ]{ZnËYÁ­ZyÁ[MÖ³{·M,Ö¼‡ÕZŁZ³ ©€]|Ì·ÂeÄÀ˂Å©€]Ճ€¿YÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z‡¹ÔŸYª^—¾¼“{ Ã|‹|Ì·Âe©€] d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯ÕYĜuÔ»¶]Z«˜]Äf//‹~³ÄÅ{Á{{{Z]Ճ€¿YY Y€f¼¯Ä]½ÂÀ¯YZ»YÃ{Â]dŸZ‡cYÁ¸̯€ÅÕY€]dÀ‡,µZ‡{{Z]Ճ€¿Y–‡Âe {¾ÌÀr¼Å {€¯|ÀÅYÂy€f¼¯‚Ì¿Yd¼Ì«|Ë|mÕZžÌ]ÂeÄ ‡Âe d‡YÃ|̇dÀ‡ \¿ḑ€›¶¯Á|ÀfˆÅ½Y€´Ë{ZfŒÌa|ÀÅÁ­Z¼¿Y{,ZÌ¿Zb‡Y,Z°Ë€»M,½Z¼·MŒ¯lÀaZÌ¿{ d‡YcYÁZ´Ì³ €]Y€]Õ{ÔÌ»µZ‡½ZËZaZeZÌ¿{{Õ{Z]ÕZÆÀÌ]Âe Z]€]Y€]Õ{ÔÌ»µZ‡{½ZÆm{Z]Ճ€¿Yd À‰{€³{ÄËZ»€‡¶¯¾¼“{ {Á|u{{Z]Ճ€¿YÕY~³ÄËZ»€‡d¼Ì« d‡YÃ{Â]ÁÂË{Z̸̻€]Y€]Õ|Ì//‹Ây ÄÀ˂ÅÄ]Ö¬]Z»ÁcY‚ÌÆneÄÀ˂ÅÄ]½MÓ{{Á|u{į{‹Ö»{ÁM€]cYÁ¸̯€]Ó{ ½|‹€f³‚]Z]€ÌyYµZ‡|Àq{ {‹Ö»–^e€»ՁY|¿YÃYÁ\¿ÁdËZ‡½{€¯Ã{Z»MÕZÅ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯ZÆ¿MÕY~³ÄËZ»€‡d¼Ì«,ÕZneÕZÆÀÌ]Âe‚ËZ‡ €Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z‡†Ì˾̰eZ‡|¼v»ÕZÅÄf¨³ª^—įd‡Y֘ËY€‹{¾ËY Õ|̋ÂyՃ€¿YŠz],d‡Y€Ìœ¿Ö]Õ{Z]Ճ€¿Y{½Z»Œ¯ḑ€›½Y€ËY©€]ÕÁÀÆ]Á {‹Ã{Z¨f‡YÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]ZÅḑ€›¾ËYY{‹Ö»‰ÔeÁd‡Y½ZÆmª—ZÀ»¾Ë€fÆ]Y½Y€ËY į|ÀfˆÅ½Z»Œ¯©€‹{‚Ìy{Z]Ĭ˜À»ćsÁÁ{Á¥YÂy,¶]YµZ¼‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Á|u|Ì·Âeḑ€›Ád‡YÕ{Z]Ճ€¿Y|Ì·Âe€œ¿YŠz]¾Ë€e|À¼‹Y¶]YŠz] d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½MÕY€]ÖeYÁZ´» dyZ‡½Z//Œ¿€—ZyÁ{€¯¦ÌÂe½ZÆmÕZÅ{Z]¾Ë€e€Ìœ¿Ö]YÖ°ËÕYY{Y¥YÂyÕÁ d‡YÄf§€³cZÅ{Z]¾ËYY©€]cYÁZ´»YŠÌ]|Ì·ÂeÖÀÌ]ŠÌa ÕZÅÄf¨Å{į{€¯¦ÌÂeŒ¯©€‹‚Ìy{Z]ª—ZÀ»¾Ë€fÆ]YºÅYsÁ{Ĭ˜À»¾Ì°eZ‡ ¾ËYY½YÂf]{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa{Y{Ä»Y{YÁÃ|‹\¿½M{ÖeYÁZ´»Õ{Z]ÃZ³Á€Ì¿®Ë€ÌyY {€¯|Ì·Âe©€]cYÁZ´»Y‚Å|Àq‚Ì¿ÄÌuZ¿ ÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z‡–‡ÂeŒ¯{Z]†¸—Y¾ËÁ|eÄ]Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ » {€¯¦ÌÂe½ZÆmt˜‡{Ã|‹¾ËÁ|eÕZņ¸—Y¾Ë€eªÌ«{YÖ°ËY½MÁ{€¯ÃZ‹Y©€] Äf§€³c}¨¿½Zfˆ¿Z¤§Y­ZyÄ]ÖfuZËYÁ€eªÌ«{½|»Md‡|]ÕY€]†¸—Y¾ËÁ|e¹Z´ÀÅ ¾ËÁ|ed‡Y€Ìœ¿Ö]{ÂyÂ¿{į†¸—Y¾ËYÖ¯Z¼¿Y{ÁÖ¿Z¼·MÕZÅd¯€//‹®¼¯Z]Á YÁ{Ã|ÀËM{Õ{Z]ḑ€›Y©€]|Ì·ÂeÄÀÌ»{­€f//Œ»ÕZÅÃÁ€a¹Zn¿YµZ¼fuY {‹ {Â]|ÅYÂz¿Zœf¿Y ¶Ì¸ve¹ÔŸY…Z‡Y€]įÖËZmZed‡YÄ ‡ÂeµZu{Õ{Z]Ճ€¿YÄ ‡Âe€Ìˆ»‚Ì¿½ZÆm{ ©€]|Ì·ÂeÖ¿ZÆm|^‡{Õ|̋ÂyÁÕ{Z]Ճ€¿YºÆ‡€^»Yֈ̸´¿YÖf//ˆË–Ìv»ÃÁ€³ Ö¿ZÆmŠËZ»€³ÕZÅ|»ZÌa½{€¯{Á|v»€Ìˆ»Ä]Y½ZÆmÁ|‹€]Y€]Á{Äf‹~³µZ‡lÀa֗ {€¯®Ë{‚¿ µZ‡dˆz¿ļ̿{Y½ZÆm•Z¬¿€j¯Y{©€]Y|{{Á|u€Ë~a|Ë|než]ZÀ» Ö¸¯ÕZ“Z¬eÁd§€³¹Zn¿YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ZÆ»ÕY€]įÖËZÅָ̘ eZ] |¿{Y{¶Ì°Œe ÖËY{¾]€¯,|ÀŒz^]{Â^Æ]Y½ZŒ¼Æ‡{Y{d€§ZŀË~a|Ë|neÄ]Á{Y{ŠÅZ¯Y©€]ÕY€] |Ì·ÂeY|{{įÕŒ¯{©€]|Ì·Âe¶Ì¸veÄ]€^»Y |‹dˬeµZˆ»Y©€]Ä°^‹ {Õ|̋ÂyÁÕ{Z]ÕÁ€Ì¿{Y{½ZŒ¿և€]¾ËYÕZÅÄf§ZËÁdyY{€a|¿Y{ºÆ‡Ö¿ZÆm©€] įÖ·Zu{d§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{µZ‡µÁYļ̿ d‹Y{ŠÅZ¯|{ćZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za€ÌiZedveÖ¿ZÆmÕZ“Z¬e {©€]|Ì·Âe|^‡Y²À‡µZ£ºÆ‡,Õ|̋ÂyÕZƸÀaÁÕ{Z]ÕZÆÀÌ]ÂeÄ ‡ÂeZ]½Z»‚¼Å Ö]€£ÕZaÁYÕZÅŒ¯Ze|¼ŸįZÅŒ¯YÖy€]{Ád‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯½ZÆm€‡Y€‡ d‡YÃ|‹¥~uÁ€Ì¿|Ì·ÂeY²À‡µZ£,|ÀfˆÅ ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ €Æ‹Á½Z¼fyZ‡ÕÁM[ZeÁdyZ‡d̨̯ ÖËZÀ]€Ë»Y d‡YÖ¿|Œ¿Z°¿YÖeÁ€“ZŀƋ{½MºË€uÁ¶ˆ³ªÌ«|e YÂÅÖ³|ÀËÓMŠÅZ¯¥|ÅZ]½Y€Æe{Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿dyZ‡ {µZˆ»Yd‡YY€«Œ¯¦¸fz»•Z¬¿̸ּ«Y–ËY€‹Z]ª^˜À» {‹Z£MZÅÃZ³Á€Ì¿YÖ°Ë {Â]Äf¨³µZ//‡ZaÃZ»€Æ»{Á€Ì¿€ËÁՃ€¿YÁ©€]½ÁZ » ZeÖ¸yY{cZ¿Z°»YļŁYÃ{Z¨f//‡YZ]Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿gY|uYs€— ¾ËY{ÖÅZ³Á€Ì¿cY‚ÌÆneļÅÁ{‹Ö»ÄWYYµZ//‡½ZËZa cY‚ÌÆneÄ]ZÌ¿½Á|]ÁÖ¸yY{½Zzf»½YÂeYÃ{Z¨f‡YZ]s€— |‹|ÅYÂyÄfyZ‡ÖmZy ª^˜À»¶yY{dyZ‡Äf§€//ŒÌaÕZÅ|uYÁZ]Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿s€— ,½YÂeŠËY‚§Y¥Y|ÅYZ]ÁŒ¯¦¸fz»•Z¬¿̸ּ«Y–ËY€‹Z] ŠÅZ¯Á֘Ìv»d//ˆË–ËY€//‹Z]©Z^˜¿Y,ÖÅ{Z]ŠËY‚§Y {Â^Æ]ÁgY|uYÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯,ZÅÃ|ÀËÓMµ€fÀ¯,[M¥€» ևZÀ‹Z¯ÁÖ¼¸ŸÕZÅև€]ÁÄ ·Z˜»֗,cY€Ì¼ eÕZÅÁZ] d‡YÃ|‹ÄÌÆeÕZ°f]YÕZÅs€—Á «|‹ ,Ã|»Md//‡{Ä]ÕZÅÄf§ZËÁÃ|//‹¹Zn¿YÕZÅÖ//‡€]Ä]ÄmÂeZ//] |ÀÀ¯Ö»s€˜»Ây¾ËY{YÖeY{ZÆÀŒÌa½Y€´ŒÅÁ„a ½Â¿Z«\ːeÁ¾ËÁ|e|À»ZÌ¿½Â//˂˸eÁÂË{Y€j°eª¬ve Zed‡Y¹Ó¾ËY€]ZÀ]-d//‡YֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{Zy ½Â˂˸eÁÂË{Y†Ì//‡Pe½Â¿Z«†Ë¿ŠÌaÄÌÆeÕY€]Õ|m¹Y|«Y -{€Ì´]c,֏y ÕY€mYÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f//‡{{€°¸¼Ÿ€]¹ÁY|»Áª//Ì«{ÖeZœ¿ ՁZ‡€fˆ]ÕZf‡Y{Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«¶YÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż ¹Zn¿Y֏yÕY|ÌÀ‹ÁÕY|Ë{ÕZÅÄ¿Z‡†Ì‡PeÕY€]\‡ZÀ» -{‹ ÄÅ{Á{֗įÄ̯€e¶j»ÖËZÅÂ//Œ¯YÕY{€]´·YÄ]Ä̏Âe 0 j» |‹Z]ZŒ´ÅY|¿YÂeÖ»,|¿YÃ{¼ÌaY€Ì//ˆ»¾ËY€ÌyY Ä̯€e{Ô ÕZŵZ¿Z¯†Ì‡PeÁ֏yŠz]ÕZÅdÌ·Z §žÀ»dÆmֿ¿Z« ŠzaºfˆÌ‡Ä̯€eª—ZÀ»\¸£Y{,¾ËY€]ÃÁԟ {Y|¿{ÂmÁ{| f» ÕZÅÄfˆ]½M{įd//‡YlËY¶]Z¯ªË€—YÖ¿Â˂˸eÕZÅÄ»Z¿€] ¶]Z«ÖËZ°Ë€»MÁÖËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯\¸£YÕZŵZ¿Z¯,Ö¿Â˂˸e Ä·Z¬»cÄ]Ä ·Z˜»¾ËYYÃ|»Md‡{Ä]ÕZÅÄf§ZË d‡Yd§ZË{ ÕY|Ë{ÕZÅÄ¿Z‡†Ì‡ZeÖnÀ‡½Z°»Y»½YÂÀŸZ]֌ÅÁ„aÖ¼¸Ÿ ֫¬u¹Zœ¿€œÀ»YÖ¸»Ä¿Z‡cYY»Ä]֏yÕY|ÌÀ//‹Á ÕY~³d//‡ŻÕ{€^ÅYcZ ·Z˜»»Ö¼¸ŸÄ»Z¿¶§{«½Y€//ËY -ÕÂƼmd‡Zˮ˄eY€f‡YÕZÅև€]‚¯€»Ä]Äfˆ]YÁ«Ö»Â¼Ÿ d‡YÃ|‹€ŒfÀ» ļÅÁ{Y{dË·ÁYÖ//¸»ÃZ³Á€Ì¿gY|uYÕY€],½M{¾//ÌËZa {‹ª¬v»½Y€Æe{€»Y¾ËYZe|‹|ÅYÂyÄf§€³Z°]ZʼnÔe {Á‚§Y½Y€ËYÖeY€u©€]ÕÁ€Ì¿|Ì·ÂedˀË|»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ºÅÁ|¿Y{ÖËÓZ]Ö³|ÀËÓMºÅ½Y€ÆeÃ{‡€§ÕZÅÃZ³Á€Ì¿½ÂÀ¯Y c|ŸZˆ»Z]d‡YÕÁ€“¾ËY€]ZÀ],d‡Y{ZˁZÆ¿M[M¥€» gY|uY€Æ‹¾ËY{Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿dˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡ {‹ Äf§€//ŒÌaÕZÅ|uYÁZ]Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿ÕY€mYs€—,d//‡YÖÀf¨³ ÃZ»€Æ»Œ¯¦¸fz»•Z¬¿̸ּ«Y–ËY€‹Z]ª^˜À»¶yY{dyZ‡ ¾Ë|]Ze|‹s€˜»Á€Ì¿€ËÁՃ€¿YÁ©€]½ÁZ »Õ‡YµZ‡Za d·Á{{Ö¸yY{½YÂeÄ]Z°eYZ]Ä ‡ÂeÕY€]¹Z³¾Ìfˆz¿\Ìe€e {‹Äf‹Y{€]|Ì»YÁ€Ì]|e ¶yY{dyZ‡Äf§€ŒÌaÕZÅ|uYÁZ]Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ |‹s€˜»֫¬u€œ¿YÄ ·Z˜»®Ë{ ½Â˂˸e{Zv¿Y¾fˆ°‹,Ö¿Â˂˸eºmZÆe|Ë|mk»Z]ĸ]Z¬»ÃY Ö·Z»Z]{ZnËY½Á|]YÖ¿Â˂˸eÕZÅÄ»Z¿€]€j°eÁÂÀeÄ]Ä »Zm ¹Z´ŒÌa-½Y€´ŒÅÁ„a¾ËY€œ¿Y «|À¯¥€—€]ÕZfyZ‡ÁÖ¿Zˆ¿Y ,ֻԇYcZ¤Ì¸^e½Z»Z‡,ÖÅZ´Œ¿Y{{ZÆm€Ìœ¿ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿½|‹ {Ä]ZŒ»ÕZÅ{ZÌÀ]ÁZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ÁÖ»Ô//‡YÕÂƼmÕY‚³€^y ÕY~³YÁZËZ¼Ì‡ÁY|YkZyÖ¿Â˂˸eÕZÅÄ°^//‹†Ì//‡Ze {Âm»Zv¿Y|¿YÂeÖ»ZÅ{ZÆ¿¾ËYÄ]{Âm»ÕZÅÄ°^//‹YÖy€] ½Y€´//ŒÅÁ„a |À¯ž§lË|eÄ]Y½Â˂˸eÁÂË{YdˀË|»{ Õ{YMªuYdËZ¼u{ևZ‡Y½Â¿Z«Õ|m¹‚ŸÄ]ÃZ‹YZ]Ä ·Z˜» ½ZÌ]‰€Ë~a{¶Y{€°ËÁÁcZŸÔ—YÄ]Ö]ZËd‡{ªuÁ½ZÌ] cY€¯Y~»sÁ€Œ»Ä]dËZÀŸZ]‚Ì¿ÁcZŸÂ^˜»Õ‡Y\·Z˜»{YM ½Z^Æ´¿ÕY‹€œ¿ÁÖ//‡Z‡Y½Â¿Z«{Հ´¿Z]Á¾ËÁ|e,†¸n» Öf̼¯ZuÁÕ{Zf«Y»Y{Öf·Á{Z//v¿Y{ZnËYZ]d¨·Zz»{ ֏y½Â˂˸eÁÂË{YՁY|¿YÃY½YÂeÖ»c«Ä]»|À˳Ö» ¾ËY€]ZÀ] dˆ¿Y{ևZ‡Y½Â¿Z«Z]ª§Y»Ä°¸]Á€ËZ¤»€Ì£Öf¯€uY Z»Y,|¿€Ì´]®¼¯֏yŠz]Y|À¿YÂeÖ»Ö¿Â˂˸eÕZÅÄ°^‹ {ÂmÁ,{€Ì´]Y€«֏yŠz]ZÌfyY{½Â˂˸eÄ°ÀËY½Z°»Y |‹Z]Y€«€³YÁd‡YÖ¸»Ä¿Z‡Á€³{Z»Ö¸»c|uÁY€Ë-{Y|¿ ÕZŲÀŀ§Z]Ö¿Â˂˸eÁÂË{YÄ°^‹®ËŒ¯YÕYʬ¿€Å{ |ÅYÂyÄ«€¨eÁdfŒeZq{Z»Ö¸»c|uÁ,{Â//‹{ZnËY¦¸fz» ½Z»Âe½Â̸̻ Հf»Ö¸»¾°ˆ» €j¯Y|u¹YÁÁ{ÂyÃ{ÁMYÃ{Z¨f//‡YZ]Á|ÀÅ|]Öf·Á{¾Ì» |¿Â‹Ä¿Zy\uZ|{Ö¿Z»Âe½Â̸̻ YįÃ|//‹ÖuY€—֟ÂÀf»ÕZÆ^·Z«{¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€— Z]Öf¯ZŒ»ÕZÅÃÁ€a,½Z̓Z¬f»Y¹Z¿d^iÄ]½YÂeÖ»ZÆ¿Mĸ¼m Ö¿ÁZ e¶Ì°Œe,Öf·Á{ÕZÆÅZ´f‡{Z]Ä»ZÀ¼ÅZ¨e{Z¬ ¿Y,½YZ°¿Z¼Ìa ¾Ì»ÖÅÁ€³\·Z«{ {€¯ÃZ‹YÀ¨¿|ÀqÕZÆÅÁ€³¶Ì°ŒeÁ |Ì·ÂeÁ|¿€Ì´]Ä¿YÁ€a½Z‹{ÂyZe{€Ì³Ö»Y€«½Z̓Z¬f»ZÌfyY{ YÖÆmÂe¶]Z«{Y| e,\·Z«¾ËY{{Â//‹Ö»Äf¨³ |ÀÀ¯¾°ˆ» sZff§Yĸu€»Ä]Ã|‹Á€‹Äf‹~³µZ‡Y½ZŒfyZ‡įZÅ|uYÁ d‡YÃ|̇ ½YÂeÖ»ZÆ¿Mĸ¼mYį{Y{֘ËY€‹Ö¸»¾°ˆ»YÕY{Ây€] [Ô¬¿YՁÁ€ÌaÕY|f]YYÖf·Á{¾°ˆ»Á¾Ì»YÃ{Z¨f‡Y¹|ŸÄ] Ä·Z‡lÀad¿Â°‡,½ÂÀ¯ZeµZ//‡YdÌ°·Z»¹|Ÿ,½ÂÀ¯Ze ½{Â]Y¿Zyd‡€a€‡ÁZ“Z¬e{»¥Y€—YÕZŀƋZˀƋ{ {€¯ÃZ‹Y s€—,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,Ã{Y{¼v»{¼v»Äf¨³Ä]ZÀ] { d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa¦¸fz»ÕZÅ|»M{ÕY€]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Y €]¾Ì»d¼Ì«Á|‹Z]¾Ì»ÕYY{d·Á{įÖËZŀƋ{s€—¾ËY {‹Ö»Ã{Y{ÃZmYÄ·Z‡¾Ì»,|Å{ÁZmYֿ¿Z«–]Y“…Z‡Y ÖeZÌW‚mY€fŒÌ]Öf·Á{¾Ì»d¼Ì«įÖËZŀÆ//‹{,¾ÌÀr¼Å ¹Zn¿Y֗Zˆ«Y‰Á€§ÃÂ̋Ä]ÕY~³YÁ,Ã|»M½Â¿Z«{įd//‡Y ÕY€]Ö]ÂyZ̈]Ã{Á‚§Y‰YÃÂ̋¾ËYµZu¾ÌŸ{į{‹Ö» €ed¼Ì¬¿Y€³įÖËZž̻,ÕÁÄf¨³Ä] |À¯Ö»{ZnËY½Z̓Z¬f» ½Z³|¿Z‡Z]d¯ZŒ»cÄ]|¿Y{Zy–ËY€//‹Á|ÀfˆÅ {‹Ö»ÄfyZ‡ įַ«¾ËY€]ZÀ],d§€´¿Y€«ZÌfyY{ºÅZÌ¿{»¾Ì»Öfu Ä]µZˆ»Ydˆz¿ļ̿{ÃZ³Á€Ì¿¾ËY{ZnËYÕY€]{Â]Ã|//‹Ã{Y{ |‹Á€]Á€ÌyZeZ],ÕZ°¼Å¹|Ÿ¶Ì·{ …Z‡Y¾ËY€]{Á‚§Y½Y€ËYÖeY€u©€]|Ì·Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» dj ]ÃZ³Á€Ì¿Ö¸ §½Z°»{Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿{ZnËYZ¯{‹Ö»‰Ôe d›Z¨u½Z»Z‡Õ‡YÂn»Á|Z]Á{‹ÖeZ̸¼Ÿ½Y€Æe ‰ÔeÁ|‹|ÅYÂyÃ{¾Ì»€]gY|uY²À¸¯,dˆË–Ìv»Y {‹ª¬v»Z¯¾ËYµZˆ»Y½ZËZaZe|‹|ÅYÂy Ân»€´Ë{ÃZ»®ËZeÄ°ÀËYÄ]d^ˆ¿ÕYÁ|Ì»YY€]YZ]\¸—€— d¨³,{‹{ZdˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡Õ‡Y¹Ó {ZnËYÕY€]և€]{Œ¿{ZÃ|‹¾ÌÌ e½Z»{Ân»Är¿ZÀq |‹|ÅYÂyZ£MՀ´Ë{½Z°»{ÃZ³Á€Ì¿¾ËY ½Z»|¿YZ]Ã{‡€§ÕZÅÃZ³Á€Ì¿{ÂmÁ¶Ì·{Ä]½Y€Æe{Y{Ä»Y{YÕÁ €Åd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»ÕZmµZ‡¹Á{ÄÅZ»ćÕZÅÄÀ˂Å…Z‡Y€] Ä]įÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe½Â̸̻ Ö¸»¾°//ˆ»ž]€»€f» d‡YÃ|‹¡Ô]YZŽZf‡Y ÁÃYcYÁ½ÓÂX//ˆ»¹ÔŸY¾Ë€yMª]Z˜»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ½Â̸̻ Ö¸»¾°ˆ»ž]€»€f»€ÅdyZ//‡ÄÀ˂Å,ՁZ‡€Æ‹ ¹Á{ÄÅZ»ćÕZÅÄÀ˂Å…Z‡Y€]įÃ|//‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe d‡YÕZmµZ‡ Ây¾ËY{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,Ã{Y{¼v»{¼v» ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁd¼Ì«¾ÌÌ e­Ô»Œ¯ÖÀ§¹Zœ¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ,¹Á{ÄÅZ»ćÕZŶË| eZ]ZÆ]d‡€Æ§…Z‡Y€]d¨³d‡YÖ¸» ZËŠËY‚§Y|{½Z‡Â¿Z]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Հf» …Z‡Y€]Zed‡YÃ|‹’˨eZÌfyY¾ËYZŽZf‡YÄ]ŠÅZ¯|{ |ÀÅ{¹Zn¿YYÄ^‡Zv»ÁՂËÄ»Z¿€]ZÅZÌ »¾ËY ,Äf‹~³µZ‡ÃZ»Õ{¶ËYÁYÕZÅ{ÁM€]…Z//‡Y€]€´Ë{¥€—Y įÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe½Â̸̻Ze ¾Ì»€f»€Åd¼Ì« €ÅÄÌ·ÁYÃ{ÁM {€¯|ÀÅYÂydyY{€aµZ‡•Zˆ«Y{½Z̓Z¬f» d‡Y½Z»Âe½Â̸̻{Á|uµÁYĸu€»{‚Ì¿֓Z¬f» |{{‡w€¿Z]Ö°¿Z]¹YÁ‚Ì¿½Z»Âe½Â̸̻¦¬//‡Ze dyY{€aÄ·Z‡dyY{€aZ]c|»ÁÄ·Z‡Á{d¯Z//Œ»ÃÁ{Z] ½Â̸̻Ö°¿Z]¹YÁ€“ZuµZu{[Z//ˆu¾ËYZ] {Â//‹Ö» ®ËdyZ‡Õ§Z°e½Z̓Z¬f»Ö¿Z»Âe½Â̸̻Ã{ÁMÁÖ¿Z»Âe |Å{Ö»YՀf»|uYÁ dyZ‡¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—\·Z«{|¿Y{|«įÖ¿Z̓Z¬f» ¹€§½{Â]‚^‡ĸ¼mYs€—¾ËYÄ¿Z³lÀa–ËY€‹€³Y|ÀÀ¯Z‡Á d§ZË{ÕZ“Z¬eÖÅÁ€³¶°‹Ä]|À¿YÂeÖ»|À‹Z]Äf‹Y{Y«k» ž¿Y»-ėÂ]€»¾Ì¿Y«ÁÄ¿Zz]Zf¯{ZÀ‡Yև€]Z]½Y€´ŒÅÁ„a,Ã|‹ ÕZÅÄ¿Z‡†Ì‡ZeÖnÀ‡½Z°»YÂy{֫¬uÕZÅZ°ÅYÁ |¿{€¯և€]Y֏y cZ—Z^eY¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{ÕZ´¿Ä»Z¿Á€´//ŒÅÁ„a-Õ|‡Y…Z^Ÿ ÕÂn´Àmļ—Z§Á€Æ¸¯Ö¸ À̈uÃY€¼ÅÄ]ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{֟Z¼fmY¹Â¸ŸÁ©Â¬uÃ|°Œ¿Y{½Y€´ŒÅÁ„a-½Zn¸y |Àf‹Y{d¯ZŒ»,Ä ·Z˜»¾ËY¹Zn¿Y{ ĸ]Z¬»ÃY»|À˳Ö»½Z¬¬v»¾ËY,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅև€]…Z‡Y€] Á½Â˂˸e{Zv¿Y¾f//ˆ°‹,Ö¿Â˂˸eºmZÆe|Ë|mk»Z] d‡Y¾ËY{Ö»{€»Á֏yŠz]”u€Ìˆ»½{Œ³ ḑ€›Ä]Ö¸ §–ËY€‹YՀfŒÌ]\eY€»Ä]ḑ€›Á¶Ì//ˆ¿ZfaZe Ö Ì^— {‹ħZ“YZÅÄ»Z¿€]ŠzaÁ|Ì·ÂeÕY€]Z¼Ì‡ÁY|{Á|v» ¶yY{{֏y½Â˂˸eµ€fÀ¯ÁdˀË|»,ÕY~³d‡Żd‡Y |¿Á|¿YÂeÖ»Á{Y{Ö¿ÂÀ¯ÕZ”§Ä]d^ˆ¿Ö¿YÁY€§d˂»Â//Œ¯ ÖfÌ “Á{ |‹Z]Äf‹Y{½Â³Z¿Â³ªËÔ//‡¾Ì»Pe{Õ|‹Ä]Á ÕYÃYÂÅZ»Ö¿Â˂˸eÕZÅÄ°^‹€]ÖËYÂfv»µ€fÀ¯Ŀ³pÌŹZœ¿į ,֟Z¼fmY,Ö«ÔyYÕZÅÕZnÀÅZ¿¹Zˆ«YÁY¿YlËÁ€eZ]ZŽMÁ{Y|¿ ¶]Z¬eÁÂÌf‡½Y|Ì»{Z¼Ì//‡ÁY|½Z»Z‡Z]ÖfÌÀ»YÁÖ//‡Ż Ö´Àŀ§Š˜ŸÁÃ|ÀËY‚§ZÌ¿|¿YÂeÖ»½Z»Z‡¾ËY,|ÀfˆÅÖ´Àŀ§ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYÖeY€u©€]ÕÁ€Ì¿|Ì·Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ‰Ôed¨³,|¿Y{ÖËÓZ]Ö³|ÀËÓM½Y€ÆeÃ{‡€§ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ ¹ÓÕZŁÂn»d§ZË{Z]Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿dyZ//‡²À¸¯ºÌÀ¯Ö» €]½Y€Æedj ]ÃZ³Á€Ì¿{dˆË–Ìv»Yd›Z¨u½Z»Z//‡Y {‹Ã{¾Ì» ¾Ë€yMÃZ]{Z//¿€ËYZ]³Ád¨³{«\¸—€—¾//ˆv»» Õ‡YÄf‹~³µZ‡½Ms€—įÖ¸»ÃZ³Á€Ì¿dyZ‡dÌ “Á ,{Â]Ã|‹s€˜»Á€Ì¿€ËÁՃ€¿YÁ©€]½ÁZ »«Õ€WZu½ÂËZ¼Å» gY|uYY€Å¾ÌËÂ]{Ö¸»ÃZ³Á€Ì¿{Â]Y€«dyZ‡½ZŒ¿€—Zy Äf§€³c‚Ì¿½M½|‹ÖeZ̸¼ŸÕY€]¹ÓÕZŹY|«YÁ{‹ {Â] ÕZ°¼ÅÄ]ZÌ¿Y€Å¾ÌËÂ]{ÃZ³Á€Ì¿¾ËY{ZnËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ įÕYĿ³Ä]|Œ¿¹Zn¿YÕZ°¼ÅpÌÅįd‹Y{Ö¿Zf‡YÕZŹZ¬» ֏yÕZÅÄ¿Z‡†Ì‡Ze½Z°»Yև€]Z]Ä ·Z˜»®Ë½Y€´ŒÅÁ„a ¾f//ˆ°‹,Ö¿Â˂˸eºmZÆe|Ë|mk»Z]ĸ]Z¬»ÃY»|//À˳Ö» Á֏yŠz]”u€Ìˆ»½{Â//Œ³Á½Â˂˸e{Zv¿Y –ËY€‹YՀfŒÌ]\eY€»Ä]¶Ìˆ¿ZfaZed//‡Y¾ËY{Ö»{€» ZÅÄ»Z¿€]ŠzaÁ|Ì·ÂeÕY€]Z¼Ì//‡ÁY|{Á|v»ḑ€›Ä]Ö¸ § įd‡YÕ|ÀËM€§ՁZ‡֏y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] «{Â//‹ħZ“Y Šz]Ä]Öv˜‡€Å{Öf̼¯ZuŠz]cZˆÌ‡ZeÁ¦ËZ›Á½M֗ –ËY€‹ÁZ“ÁY{Â^Æ]Z¯¾ËY¥|ÅÁ{Â//‹Ö»¶¬fÀ»֏y ÁdÌ°·Z»{½Y€ËY{įÖ³‚]žËZÀĸ¼mY d//‡YÕ{Zf«Y d‡Y½Â˂˸eÁÂË{Y,{Y{Y€«d̼¯Zu¶»Z¯Zv¿Y ÁÖ¿Z‡Ô—Y¦¸fz»ÕZÅÄ°^‹d§€ŒÌaÁ‰€f//ˆ³Ä]ÄmÂeZ] ÖeY|ÌƼe|ËZ]ֿ¿Z«™Zv·Ä]įd¨³½YÂeÖ»ZÌ¿{{Ö»€³€//‡ YÖ¿Y€´¿Ŀ³pÌŽÁ|]Y֏yŠz]½YÂf]į{‹Ã|̌Ë|¿Y Ö«ÔyÁÖ§€ŸcZ¿ÂX‹ÁÖ¸»ž§ZÀ»ÁdÌÀ»Y½|‹Y{ċ|yd]Z] {ZnËY {€¯½Â˂˸eÁÂË{Y{ŠzaÁ|Ì·Âe{YÁ,Ä// »Zm ֟“»-|¿Â‹€nÀ»d]Z«{ZnËYÄ]|¿YÂeÖ»֏yÕZÅÄ°^‹ {Y|¿{ÂmÁZ¼Ì‡ÁY|{½ÂÀ¯Yį Õ‡Y½M†ÌWįd‡YÖf̼¯ZucZŸÂ“»YZ¼Ì//‡ÁY| įÖ»Âƨ»Ä]½M½{€¯֏y¾ËY€]ZÀ]-{‹Ö»[Zzf¿YՀ^Å ÁÂË{YÕZÅÄ°^‹|À¿YÂf]{Y€§Yįc¾ËYÄ]Á{Y{{ÂmÁZÌ¿{{ t·Z»Z],|¿€Ì´]Ã|Ɵ€]Y½MÃY{Y½Z‹{ÂyÁ|ÀÀ¯{ZnËYÖ¿Â˂˸e Y|ÖeZ»|y»YÕY~³YÁZ»Y {Y{c€ËZ¤»½Y€ËYֻԇYÕÂƼm Äf¨³cZ°¿Ä]ÄmÂeZ] {Y|¿Ö À»֏y½Z»Z//‡Ä]Z¼Ì‡Á ¹Á¾¸¯,±Â^»ZÅÄ]½Y€ÆeÕZŁYÁ€aՀ̳€‡Y ÕZŁÁ{ÁÃ|‹Z£MÃZ»½Z]MºÆ¿Y¾¸¯–½Y€ÆeYÁ€a¾ÌÀr¼Å ¹Z»YÃZ³{Á€§dŸZ‡{ÃZ¼‹YÁ€aZ]Äf¨Å€ÅÄ ¼m ÃZ³{Á€§{YÁÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ//‡{Á­€eYÃÖÀ̼y ÃZ¼‹YÁ€aZ]Á½Z¼Å{‚Ì¿YÁ€a¾ËYdŒ³Z] {Â//‹Ö»¾¸¯ {ÁYÁ€a¾¸¯ÃZ³{Á€§YÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ//‡{ ¾Ì»Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§{Ä^À‹Á{Y|»Z]dŸZ‡ |À̌¿Ö» YÁ€a"Z¼Å"½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÖËZ¼ÌaYÂŹԟY…Z//‡Y€] Á¾¸¯,c¨°¿Y€§ÃZ³{Á€//§Ä//‡Ä]Ö´f¨ÅcÄ]½Z¼·MÄ] |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y±Â^»ZÅ ¹ ½Y€ÆeÃ{Z ·Y©Â§YÁ€acZÌW‚m ¹Z»YÃZ³{Á€§LY|^»Y€//´Ë{Äf¨ÅÁ{¹ ½Y€ÆeÃ{Z ·Y©Â§YÁ€//a Ä]dŒ³Z]ÁZÌ·ZfËYÄ]€¨‡ÕY€]¹{€»Á{‹Ö»¹Zn¿YÃÖÀ̼y €ËY½Y€ËYÖÀ¨¸e‰Á€§€f§{ZËdËZ‡YY½Md̸]|À¿YÂeÖ»Œ¯ ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ |ÀÀ¯ÄÌÆe ÕY€]½ZÀ—¼ÅÕZ“Z¬eÁZ//¿Á€¯ÂÌ//‹Öa{{€¯¹ÔŸY"Z¼Å" ½Z»Z‡Õ‡YYÁ€aÂn»Á|Ä]ÄmÂeZ]ÁŒ¯Ä]d mY€» "Z¼Å"½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖËZ¼ÌaYÂÅ,ZÌ·ZfËYÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ |¬»Ä]Ã{Z ·Y©Â§YÁ€a®Ë€^f¯YÃZ//»½Z]MºnÀaÁ{ |Å{Ö»¹Zn¿Y¹ÃZ³{Á€§ ÃZ³{Á€§YÁ€aÃZ¼‹Z]dŸZ//‡{Ã{Z ·Y©Â§YÁ€a¾ËY ÃZ³{Á€§{YÁÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ‡{Á­€eYÃÖÀ̼y¹Z»Y {YÁ€aÃZ¼‹Z]Á½Z¼Å{d//Œ³Z]YÁ€a {‹Ö»¹ dŸZ‡{ÁYÁ€a¹ÃZ³{Á€§YÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ‡ |À̌¿Ö»¾Ì»Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»Yc€”uÃZ³{Á€§{ Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» ¾¸¯Á±Â^»ZÅ|¬»Á{Á½Z¼·MÄ]½Y€ÆeÕZŁYÁ€a{|n»Z£M {Y{€^yÖeMÕZÅÄf¨Å{ ÕZŁYÁ€aՀ̳€‡YÃZ]{ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ö¿ZÆm¾Ì//ˆu Ä]ÖmZyÕZŁYÁ€a{Ĩ«ÁZÅÃZ»Y†a{€¯ZƛY½Z¼·M ½Y€ËY Ä]Ã|ÀËMÄf¨ÅYY{ÂyÕZŁYÁ€a€ËY½Y€ËYZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{ {€¯|ÅYÂyZ£M½Z¼·M YÁ€a€^f¯YZ]¥{Z»ÃZ»€Æ»Ã|ÀËMÄf¨ÅÄ^À‹Á{Y{Á‚§YÕÁ Z]¥{Z»ÃZ»½Z]MºŒ‹YÁ{‹Ö»Äf§€³€‡Y±Â^»ZÅ ½Y€Æe d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YYÁ€a¾ËYÄf¨Å€ÅÄ^À‹ćÕZŁÁ‚Ì¿€^f¯Y Z]€]Y€]ÃZ»½Z]MÄ ¼mY‚Ì¿¾¸¯ ½Y€ÆeÕZŁYÁ€aÁYÄf¨³Ä] Ä»Y{Y‚Ì¿Äf¨Å€ÅÄ ¼mÕZŁÁ{Á|‹|ÅYÂyÄf§€³€‡Y€^f¯Y |À¯Ö»Y|Ìa ÃZ»€Æ»Ä^À//‹Á{Á{±Â^»ZÅ ½Y€ÆeYÁ€a,d//‡YÖÀf¨³ ¹Z»YÃZ³{Á€§YdŸZ‡{YÁ€aÃZ¼//‹Z]ÕZmµZ‡ ÃZ³{Á€§{Ö¸v»d«ÁÄ]dŸZ//‡{ÁYÁ€aÃÖÀ̼y YÁ€aÃZ¼‹Ä]‚Ì¿dŒ³Z]YÁ€a |À̌¿Ö»¾Ì»Ä]±Â^»ZÅ ±Â^»ZÅÃZ³{Á€§YÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ‡{Á½Z¼Å{ ¾ËY{dŸZ‡{Á¹Zn¿YÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§|¬»Ä] |À̌¿Ö»¾Ì»Ä]ÃZ³{Á€§ dŸZ‡{Äf¨Å€ÅÄ^À‹ćÕZŁÁ{ÃZ»½Z]MºŒ‹YÁ€a¾Ì¼Å d«ÁÄ]dŸZ‡{ÁYÁ€aÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§Y ½Z¼Å{½MdŒ³€]Á|‹|ÅYÂy±Â^»ZÅÃZ³{Á€§{YÁÖ¸v» dŸZ‡{ÁYÁ€a±Â^»ZŁYÖ¸v»d«ÁÄ]dŸZ‡{Á dˆŒ¿|ÅYÂy¾Ì»Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§{ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ©Z¨eY {€¯s€˜»ՁZ‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ½ÓÓ{\Ìm{Á{Âyw€¿Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅcÁZ¨e ¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë¾Ì»ZeÁÄÀÌ»¾ËY{‚Ì¿ÓZ¯…Â]ÁÃ{Â] d‡YÃ{€¯Ö³{Z»M¹ÔŸY ,…Â]{Á{Âyd¼Ì«¦Œ¯Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y{Y„¿Ö^v» YµZ‡YÃ|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÃZ»{½YZ‡Ä ˜«Á½YZ‡Á{Ây |¿Â‹kZy½Zˁ ¦Œ¯ÕY€]…Â]{Á{Âyē€Ÿ{ZÆÀ//ŒÌa¶Ì·{d¨³ÕÁ ,{Ó§ĸ¼mY½M|//Ì·ÂeÖ//‡Z‡YÄÌ·ÁY{Y»”u,d//¼Ì« {Zed‡Y…Â]{Ạ̀Áּ̋Á€facӐv»,¹ÂÌÀ̻·M ½YÂf»ÀÌn¿®Ë|ÅZ‹ÖËZÆ¿µÂv»ZeÄÌ·ÁY{Y»YdËZÆ¿ ºÌ‹Z]µ{Z f»Á \ËZ¿«{Y„¿ַ‡|¼uY|̇»µZˆ»YÃZ»{Y{€»ºfˆÌ],d‡YÖÀf¨³ {ֻԇYÕY‹†¸n»½{Z »ÁžËZÀ½Â̼̈¯µÁY†ÌW d ÀÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]½Â̼̈¯¾ËYs€—Y,Z¿€ËYZ]³Ád¨³ {Y{€^yÁÂu¾ËYcÔ°Œ»ž§ÁÁ{ÂyYZ]Á ½{Z »ÁžËZÀ½ÂÌ//ˆÌ¼¯ÕÁ{ÂyÄf̼¯{{€¯¹ÔŸYÕÁ d‡{{¾§[ZvYÁ½Zzf»–‡ÂeÖ »Zms€—,†¸n» cÔ°Œ»,¶WZˆ»ļÅև€]Y†aZeºÌ‹Ôe{Ád‡YÄÌÆe s€—¾ËY½Z»¾Ë€eÃZe¯{,Á{ÂyYZ]Ád ÀdÌ “ÁÁ ºË€^]ֻԇYÕY‹†¸n»ÖÀ¸Ÿ¾vÄ]Y …Â]{Á{Âyē€ŸÄ]¹Y‚·Y½Âr¼ÅÕ{Y»,s€—¾ËY{ –‡ÂeÃ|‹‰Á€§ŠÌaÕZÅÁ{Âyd¯ZŒ»{‡¾ÌÌ e,ÓZ¯ Z]®ËÃZ»ć€ÅÁ{ÂyÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«¾ÌÌ eÁZ‡Á{Ây d‡YÃ|‹Ã|Ë{d]Z«ÕY‹–‡Âe žËZÀ½Â̼̈¯Õ´Àz‡«ÕÁ€Ì§×Ydnu»,Äf‹~³Äf¨Å d ÀÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]Öu€—ՁZ‡Ã{Z»MY†¸n»½{Z »Á €^yÃ|ÀËMÄf¨ÅćZeZÅd¼Ì«cZ]ZÆf·Y½{€¯Š¯Á€§ÁÁ{Ây ÕZÅŠz]YÖy€]d¨³d ÀcYÁ¹Z¬»®ËZ»Y,{Â]Ã{Y{ dˆÌ¿Y€mY¶]Z«,s€—¾ËY Á|¿{€¯Y‚³€]Á{Âyd À¦¸fz»½Z¯YZ]ÖaZÌaÄ//ˆ¸m dËZÆ¿{ÁsԏY,s€—Ã|‹Y€«,ļÅcY€œ¿ÁYM}ZzeYZ] {‹Õ|À]ž¼m ÁÁ{Âyd// À½ÓZ §t//Ìm€ed¨³Ö//¨À¹Z¬»¾//ËY ¦Œ¯ÕZmÄ]YZ]ÄÌ//‹Zu{ÕY~³d¼Ì«€]ՁZ//‡Ä ˜« ¾Ìfˆz¿…Â]{Á{Ây”uY€Ë,d‡Y…Â]{d¼Ì« ZyÕZÅÖ³|ÌrÌaZ]įd‡Y½ZÆm{d‡{¾ËYYÄ]€ne d‡YÃY€¼Å{Ây ®ËºÅ…Â],{ÂmÁ¾ËYZ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyµZu¾ÌŸ{ÕÁ Zy‚Ì¿½Z»Œ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹Y€Ë,d‡YZyZ°ÅY Á{Ây½YZ//‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ÁÕYÄ¿ZyZ¯d¼Ì«Õ|{YŠ//Ì]ĸZ§Ä]ÃZ//‹YZ] ½YÂf]Öf«Á{€¯|̯Ze,ՃZ//f¿Â»ÁÖ¸yY{ÕZÅÁ{ÂyÕYZ] Õ—Ä]{€¯sԏYYd//¼Ì«¥ÔfyY¾ËYYÖ//Œz]Öfu ½Z³Z¼‹,|ÀÀ°¿€“Z‡Ä ˜«ÁZ//‡Á{Ây,Y{Ä¿ZyZ¯į ,[}Z¯ÕZ“Z¬eŠÅZ¯Z]ÁÄf§ZËŠËY‚§Yē€ŸÄnÌf¿{Á|Ì·Âe ½ZˁYlË|eÄ]‚Ì¿Á{Âyd ÀÁÃ|‹Á{YZ]Y[ZÆf·Y {‹Ö»kZy Šz]cY€œ¿ÁYMYs€—¾ËY¾ËÁ|e{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ dŒÅ{Á|uZÅֈ¸n»{Y{Ä»Y{Y,Ã|//‹Ã{Z¨f‡Y‚Ì¿֏y Á{Ây½YZ//‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ Y‚ŁYŠ//Ì]dyY{€aY¾¼n¿Y¾ËYcZ^//‡Zv»d¨³ ZÅÁ{ÂyÕYZ]ÁÕYÄ¿ZyZ¯d¼Ì«cÁZ¨f·YÄ]Z»Ö¿Z»Âe{Z̸̻ d‡YµZ‡®Ëc|»{¹{€»Õ‡Y ¾¼n¿Y{Á‚//§YZ¿€ËYZ//]Â//³Ád¨³{«{Y„//¿Ö^v»‰M» YŠÌ]Yº«¾ËY,Ä]ZŒ»ŠÅÁ„a{½Y€ËY½YZ//‡Á{Ây Ä]–¬§į¹Z«Y¾ËYÄ//ˆËZ¬»ÁÃ{¾Ì¼ze½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å {Z̸̻Y‚Å{Á|//uº«Z]Äf§ZÅĘ//‡YÁÁ½ÓÓ{\Ìm Ä mZ§ª¼ŸYÖ¯Zu,ՁZ‡Ä ˜«ÁÁ{ÂyÀÌn¿½ZˁÖ¿Z»Âe d‡YžËZÀ¾ËY{ ,Á{Âyd ÀÁYZ]µÂves€—Ây{Ö¨À¹Z¬»¾ËY †¸n»½{Z »ÁžËZÀ½Â̼̈¯Õ‡Ys€—¾ËYd‹Y{ZƛY {d¼Ì«¦Œ¯ÕY€]Á{Âyd‡YY€«½M֗įÃ|//‹ÄWYY {‹kZyÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«YZeē€Ÿ…Â] įd//‡YÄmY»ÖeÔ°//Œ»Z]¶¼Ÿ{s€—¾ËY,ÕÁÄf¨³Ä] Á{Ây€³YºË|¬f »|Àq€Å,|À¯Ö»dz‡Y½M½|‹ÖeZ̸¼Ÿ |̇|ÅYÂy{ÂyÖ «YÁd¼Ì«Ä]{Á€]…Â]Ä] [»d¼Ì«cÁZ¨f·YÄ]Z»ÕY€]Ä°ÀËYd//‹Y{½ZÌ]{Y„¿Ö^v» ~yY|ËZ]ּ̼eÄq…Â]{Ã|‹¦//Œ¯d¼Ì«ÁÁ{Ây d‡Y¥ÔfyY¶v»½ÂÀ¯Y,{‹ ÕY‹†¸n»ÖÀ¸Ÿ¾vÄ]½|̇Zes€—¾ËY,ÕÁ{Z¬fŸYÄ] ½MZeÁ{Y{ŠÌa{ՁY{ÃYÂ//ÀŽ{ÁMÕYÁÖ»Ô//‡Y {Á{Ây,d«Â»Z°ÅY®Ë½YÂÀŸÄ]į{‹Ö»{ZÆÀŒÌa½Z» {‹ē€ŸYZ]Ä̋Zu ÕZÅd¼Ì«|¿YÂeÖ»Ã|‹{ZËs€—{€¯ÖÀÌ]ŠÌaÖ¨À¹Z¬»¾ËY ŠÅZ¯YŠz]¾ËY{ZÅՁZ]Äf¨//‡Á|À°Œ]YYZ][}Z¯ ZÅÁ{ÂyÕYÄ¿ZyZ¯d//¼Ì«ŠËY‚§Y\m»¾ÌÀr¼Å,|//Å{ |‹|ÅYÂy d‡YÃ|‹€¨cY{Z ­Z‹Âa‰Á€§Õ|{ZeŠÅZ¯ ºÌfˆÅ­Z‹Âa|Ì·ÂeÁÂu ºÅļ¯{Á`ˁ¶j»­Z‹Âad ÀZÌ¿¾Ë€eÖËY|f]Y d‡YÖeY{YÁ cYÁÄf‹~³µZ‡¶Æq֗d¨³­Z//‹ÂažËZÀµZ §¾ËY d‡YÄf‹Y|¿­Z//‹Âa|Ì·Âe½{€¯Z¨¯{ÂyÕY€]Ö»‚Ÿd¼ `ˁ½Âr¼ÅÖeZ»Á‚¸»Áx¿,½Â‡|Ì·ÂeÕY€]ÖfuÄ¿ZzeYÁ d ÀZÌ¿¾Ë€eÖËY|f]Yž«YÁ{ d‡YÃ{€°¿Ö»Y|«YpÌÅļ¯{Á {‹Ö¼¿|Ì·ÂeŒ¯{ÁÃ{Â]ÖeY{YÁºÅ­Z‹Âa |Ì·Âe|˳Ö»ºÌ‡€b]d¼cYÁY€³YµZud¨³Հ^Å ¾ËYd̼¯Ád̨̯|À¯Ö¼¿ÃZ‹Y½MÄ]įÕYÄ·P//ˆ»Z»YºËY{ x¿,½Â‡¾Ì»PeÕY€]­Z‹Âa½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe d‡YcӐv» cYÁ½ÂÀ¯Ze{€¯|̯ZeÕÁ |ÀfˆÅĬ̔»{cZ»Á‚¸»€ËZ‡Á Ö·Â^«¶]Z«¹Y|«Y­Z‹Âad ÀÕZÅdyZ//‡€ËÕY€]d¼ d‡YÃ{Y|¿¹Zn¿Y µZu{įd‡YÖ°¿Z]cÓ{Z^»ªË€—YZÅŒ¯¹Â¼ŸÄ]ÓZ¯ {Y{{ÂmÁ­Z‹Âad À{LÔy¾ËY€“Zu {€°¿ºÅY€§Y­Z‹Âad ÀÕZÅdyZ‡€Ëd¼cYÁ ­Z‹Âa½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveYª]Z‡†ÌW\ËZ¿ ZƛY,d‡YÃ{€¯Y€“¾Ë€fŒÌ]­Z‹ÂaÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z] ŠËY‚§Y€]Y€]ZÆqŠÌaµZ‡Á{Ä]d^ˆ¿ÄÌ·ÁY{Y»w€¿d‹Y{ ¶Ì·{Ä]‚Ì¿­Z‹Âa|Ì·ÂecÓM¾Ì‹Z»w€¿¾ÌÀr¼Åd‡YÄf§ZË ½YÂeÂ“»Á{¾ËY d‡YÄf//‹Y{Հ]Y€]ZÆq|//‹Yw€¿ d‡YÃ{€¯¦Ì ”eY­Z‹Âa½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ä],cÓM¾Ì‹Z»ÄÌÆeÕY€]­Z//‹ÂaÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe½YÂe{Á‚§YÕÁ ®ËÄ]ÕÁ€“ÁÄÌ·ÁY{YÂ//»ÁÖ¯|ËcZ ˜«ÄÌÆe,ÕÁMÁ Ö¨°»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe‰{€³{ÄËZ»€//‡ d‡YÃ|Ì//‡¹ZÆq d¨³Հ^Å |ÀÀ¯Z¯ŠÌaµZ‡Á{ḑ€›Z]|À¿YÂf]įdˆÌ¿ {ÖÅ{{‡ŠÅZ¯Á|Ì·Âe‰‚Ë,€³Z¯‰‚Ë|ÅZ‹ÄnÌf¿{ Œ¯¦¸fz»ª—ZÀ»Á¦¸fz»ÕZÅ®Å{¾Ì]{{|Ÿ¾ËYÄf^·Y d‡YcÁZ¨f» ZÌ¿{»ÁÖ§€»ÕÓZ¯­Z‹ÂaµZu€ÅÄ]{€¯|̯ZeՀ^Å |‡Ö¼¿€¨Ä]YZ]¾ËYÕZ“Z¬e‚³€ÅÁd‡Y¹{€» ºË´]º¿YÂeÖ»{€¯tˀe­Z‹ÂacY{ZÄ]ÃZ‹YZ]Հ^Å ÖËZÅŒ¯Ä]ZÆÀeÁd‡YÃ|Ì//‡€¨Ä]ÓZ¯¾ËYcY{Zį cÓ{Z^»cÄ]ºÅ½MġÁ©Y€Ÿ,½Zf//ˆ¿Z¤§Y½Âr¼Å cÓ{Z^»Â¿¾ËYÕÁ½YÂeÖ¼¿Äf^·YįºËY{cY{Z//Ձ€» Ö¸v»µÂaZ]ÁÃ{Â]ÖW‚mZ̈]įY€qd‹Y~³YcY{Z¹Z¿ {‹Ö»¹Zn¿Y įd‡Y¾ËY­Z//‹ÂacY{Zž˜«¶ËÓ{ĸ¼mY{Á‚§YÕÁ €´Ë{¥€—YÁ|‡Ö»d‡{Ä]dz‡Z̈]YZ]{ÄÌ·ÁY{Y» ½YÂf]Y­Z‹Âa€³YÖfu¾ËY€]ZÀ]d‡Yž˜«‚Ì¿Z»Ö°¿Z]–]YÁ ‰Á€§ÖÀ »Ä]cY{Z-d§€³YŠ·Âa½YÂeÖ¼¿Z»Y{€¯{Z Ö¿Y€³ÁZ¿Á€¯Â̋¶Ì·{Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]­Z‹Âad ÀµZ §®Ë ,d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{Ze¾Ì]­Z//‹Âa‰Á€§,ZÅÓZ¯ d‡YÃ|̇€¨Ä]Z^ˀ¬e­Z‹ÂacY{Zd¨³ YZ]dÌ “Á{»{,€//Æ»Z]³Ád¨³{Հ^ÅÕ|//Æ» c|«ŠÅZ¯ÁZÅd¼Ì«¾f§ÓZ]¶Ì·{Ä]d‹Y{ZƛY­Z‹Âa Z“Z¬eŠÅZ¯|ÅZ‹,Z¿Á€¯ÂÌ//‹YÖ¿Y€´¿Äf^·YÁ¹{€»|ˀy €¨Ä]Z“Z¬eį|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY{Y€§YYÖy€]į˜¿MZ»YºË{Â] dˆÌ¿d‡{Ã|̇ ÕZÅ…Z^·ÁY¸‹Ád¯ÁÂu{{Á‚§Y­Z‹ÂažËZÀµZ §¾ËY Â̋¶Ì·{Ä]{‹Ö»Ã{Z¨f‡YևÁ€ŸÁY‚ŸÕY€]€fŒÌ]įÖ¼‡ {{|Ÿ¾ËYZ»Y ºÌfˆÅZ“Z¬eÕ|{ŠÅZ¯|ÅZ//‹Z¿Á€¯ d‡Y|{ÖfuYÕZÅ…Z^·ÁÂu d^ˆ¿­Z‹ÂaÖ¿Y€³ÁZ¿Á€¯Â̋¶Ì·{Ä]¾ËY€]ZÀ]{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡YÃ{Â]|{Ze¾Ì]‰Á€§ŠÅZ¯,Õ{ZŸ½YÁ{Ä] Ö¸yY{ž¿Y»d¸ŸÄ]¹€qcY{ZŠÅZ¯ ÕY|f]YÄÅZ»{ÁÓ{½Â̸̻Ä]µZ‡{Â^»ÓZ‡ d‡YÃ|̇Ó{½Â̸̻Ä]µZˆ»Y Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Â^»ÓZ//‡Á¹€q½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW ½ZÌ],dˆÌ¿Ö//‹Á€§¹Zy¸]cÁÁÂ^»ÓZ//‡cY{Z ¹ZyÕÓZ¯¦Ë€ e|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z»{d‹Y{ cY{Z{»{ÃYÁ¾ËYYÃ{Z¨f//‡YY~·,d‡YÃ|//‹€¯} YÕY{{ÂyÕY€//]¸mÄ]Y€§‚mՂ//ÌqµÂv»¾ËY dˆÌ¿½ÓÂXˆ»Õ‡YÖË´z‡Za cÁÁ|{YŠÌ]Â^»ÓZ//‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ d¨³,|À¯Ö»{ZnËYÃ{Á‚//§Y‰Y|{YŠÌ]Â//¸] Ä¿ZÆ]Ä]Â^»ÓZ‡Á¹€qcY{ZÄ]įd//‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ|‹ž“Á‘YŸ֋Á€§¹ZyYՀ̳¸m dyY{€aY¶//Zuž]ZÀ»{Â]Y€«Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]Ö//eÂÅÓ Ä¿d¨³,{{€³€]d ÀÄ//]{Â]Y€«Šz]¾ËY‘YÂ//Ÿ |À¿Z»ÖeZŸÂ“»s€—Z]Ä°¸]Äf§€´¿c¹Y|«Y¾ËYZÆÀe Ã{Y{ŠÅZ¯c|‹Ä]YŠz]¾ËY{cY{Z,֋Á€§¹Zy d‡Y ¸]cÁÁÂ^»ÓZ//‡cY{ZŠÅZ¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ¾ËYcY{Z€³Yd¨³,{‹Ö»Ö Ì^—Ä]\Ì//‡MÄ]€nÀ» Äf‹Y|¿cY{ZÁZmYZËÁÄf‹Y|¿{Zf«Yħ€cӐv» {‹Zv»YZËÁZÅd Ì^—{d‡Âa|ËZ]|‹Z] ¾ËY¥€»Õ{Zf«YÖ¸ §–ËY€//‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖeÂÅÓ |ËZ]Ád//‡Y|{{Á|uÂ//Œ¯{cӐv» cY|Ì·ÂeYdËZ¼u¶Ì·{Ä]Y~·,d‡YÖeY{YÁÓ¼ »½|» {ÂmÁ€Ë~a½Z°»YÄÌ·ÁY{Y»ÁcÓM¾Ì‹Z»{ÁÁ½Z°»Y,Ö¸yY{ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YÓZ]ħ€ eZ]ÓZ¯¾ËYcY{YÁZËÁ{Y|¿ ÖmZ//ˆ¿d Àğ¼n»€Ë¹€qd ÀÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYÄ]€f¼¯,ÖmZˆ¿d Àd ‡Á¶Ì·{Ä]d¨³,d//‡Y Ä]ԏY¹€qd ÀÕZÅdËZ¼uÁ{‹Ö»ÄmÂed À dˆÌ¿ÖmZˆ¿d ÀÕZÅdËZ¼uÁY|¿Y ÕZÅÄ¿YÁ€aÄËÁÖ]Á|//¾ÌÀr¼Åd//‹Y{½ZÌ]ÖeÂÅÓ {Y€Ë,d//‡Y|Ë|Æe®Ëd À¾ËYÕY€]‚Ì¿ÕY{€]ÀÆ] Ö·Zvf‡Yd‡Âa,|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ¹Z¼e½|‹µZ §c {Â]|ÅYÂz¿ZÅ|uYÁ¾ËYÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÕ´z‡Za,Ö¸yY{ {‹¹Zn¿Yd‡ÂacY{YÁ|ËZ]Y~·Á ¾ËY{µÂX//ˆ»cZ»Z¬»{€°¸¼Ÿ{€°¸¼ŸÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYd‹Y{¾ËZ]-Ã|‹d À½|‹Ö^˜«Á{hŸZ],ÁÂu ՂËÄ»Z¿€]Z]ÁÃ{Â]Y|À»ZÌ¿Œ¯įd//‡YÖ·Zu{ {€¯d¯€uÃ{Á‚§Y‰YZ]µÂv»|Ì·Âed¼‡Ä]½YÂeÖ» |Ì·ÂeÂy{Ö¬˜À»€Ì£huZ^»s€—d‹Y{½ZÌ]ÕÁ µZ¤f//‹Y¾f§¾Ì]YhŸZ],¹€qÁÂ^»ÓZ//‡cY{ZÁ YcZn¿ZyZ¯Á{Â//‹Ö»€ÆŒ»€q{{Âm»ÕZÅ|uYÁ |À¯Ö»įÁ€f»ÕZÅ|uYÁÄ]¶Ë|^e {ÁµZ‡{Â^»ÓZ‡cY{Z½Y‚Ì»d¨³ÖeÂÅÓ Ä]ÄmÂeZ]įÃ{Â]Ó{½Â̸̻YŠÌ]dÌ “Á¾Ë€fÆ] cY{Z½Y‚Ì»,ÖeY{ZÕZÅÄËZaŠÅZ¯Á‘YŸž“Á ՀƋ½Á{Ã{‡€§…Â]ÂeYÃZ´f‡{ՁZ‡Z]ÕY€]ՁZ‡€fˆ] Äy€qYÖ³{‡€§¶Ì·|]į|‹|ÅYÂyÖ¨«Âf»ÕZÅÁ{ÂyՁY|¿YÃYhŸZ]ՀƋ |¿YÃ|‹kZyֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u ÃZ´f‡{€ËZ//‡ÕZ°¼ÅcÁ€“cZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Y½ÁZ » ÕYÃ|¼ŸŠz]cÔÌƈeÕZ˜ŸYZ]{€¯tˀeÁ{Y{Y€«|̯Ze{»YÖËY€mYÕZÅ |‹|ÀÅYÂy¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿{YÁZÅ…Â]ÂeY¾ËYY Á…Â]ÂeYՀ§Zˆ»½Z³ÁZ¿dˀË|»ÁՁZ‡Z]cÔÌƈeÕZ˜ŸYs€—և€] …Â]ÖÀÌ» ¦«Âf»ÕZÅ…Â]ÂeYՁZ‡Z]ÁŒ¯ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uՁZ‡Z]և€]€]ÃÁԟ ÖÀÌ»Á…Â]ÂeYՀ§Zˆ»½Z³ÁZ¿dˀË|»ÁՁZ‡Z]cÔÌƈeÕZ˜ŸYs€—,Ã{‡€§Á ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡YÖ¿Z³|ÀËZ¼¿”u{s€—{»{Y»€ËZ//‡ՀƋ½Á€]…Â] Õ{Y| e¾ÌÀr¼ÅÁ¾Ì´À‡ÕZÅÁ{Ây½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y,ÕY|ÅY½Z»Z‡,Äm{Â] |Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§YÕY€]ÖeZ¼Ì¼eÁd§€³Y€«և€]{»Á{Ây½Z³|¿Z‡Y |‹}ZzeYՀ§Zˆ»½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿¾ÌÀr¼ÅÁ ÕZÅŠ·Zq¾Ë€f¼Æ»tˀ//ŒeZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Y½ÁZ » ÖeZ¼Ì¼e}ZzeYYՀƋ½Á€]ÁՀƋ½Á{ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿ՁZ‡Z] {Y{€^yՀƋ½Á{…Â]ÂeYÃZ´f‡{ՁZ‡Z]ÕY€] ÃYcYÁ,Œ¯cYÁYÖ¿Z³|ÀËZ¼¿Z]­€fŒ»d//ˆŒ¿{Ö¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ» |̯Ze{»Yֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uՁZ‡Z]cÁ€“½Y€ÆeÕY{€Æ//‹,ՁZ‡€Æ‹Á {Á|uՁZ‡Z],ZÅÃZ´f//‡{€ËZ//‡ÁÂ//Œ¯cYÁZ]Ö¬§YÂe֗d¨³Á{Y{Y€« ÕY€]¹ÓcZ¼Ì¼eÁd§€³Y€«Z¯Âf‡{{ՀƋ½Á{…Â]ÂeYÃZ´f‡{ |‹}ZzeYÂ“»¾ËYÕY€mYdÆmcÔÌƈeZfyY Ö¸yY{½YZ‡Á{ÂyÕZÅḑ€›ÁZŶ̈¿ZfaYÕ|À»ÀÆ]Ä]ÃZ‹YZ]Ö¯ZÌ¿Ö«{Z …Â]ÂeYÃZ´f‡{,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Õ‡YZ^fŸY¾Ì»Zec{{Á‚§Y …Â]ÂeYÃ|¿Z‡ÕZÅd¯€‹ÕZ°¼ÅZ]ZŽZf‡€Æ‹{Ö¬]Z»Á½Y€Æe{Ã{Â//‡€§ d§€³|ÅYÂyY€«ՁZ‡Z]{»ՀƋ½Á{ ½Á{¶¬¿Á¶¼uՁZ‡Z]ÁՀ]YŠÅZ¯€]ÃÁԟd‡Ż¾ËYÕY€mY{Á‚§YÕÁ †¸n»žËZÀ½Â̼̈¯†ÌË\ËZ¿ |À¯Ö¼¿€Ì̤eÁ{ÂyÕY~³d¼Ì«{ZÆ¿ ÃÁ€³Z¯Ä]»ª^—Ä°¸]-|À¯€Ì̤edËZ¼u½Z»Z‡Ä]d]Z«ÕYÂ//‹YÕY~³d¼Ì« įZÅd¼Ì«¾ÌÌ ecZÌŵ»€§Ã|‹€¬»Á{ÂyÖÅ|¿Z»Z‡s€—½Zˀm{½ÂÌ//ˆÌ¼¯ {‹Äf§€³Z¯Ä]d]Z«ÕY‹–‡Âe|À¯Ö»Ã{Z¨f‡Y½MYºÅdËZ¼u½Z»Z‡ d¼Ì«ÃÂv¿Z]¾ËYYŠÌa|‹ÁM{ZËÖ»Ô//‡YÕY‹†¸n»{½YÁ€Ì//‹¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Ä]ē€ŸY~·,ºËY|¿|Ì·ÂeÂ̴¿YZ»d¨³Ö»Z//‡Á{Âyd]Z«ÕYÂ//‹Ö¸^«ÕY~³ d¼Ì«¾ÌÌ ecZÌŵ»€§…Z//‡Y€]ºÌf¨³Z»¾ËY€]ZÀ]{Zf§YÖ»©Z¨eYÖ¿Z°qÀ˜«c |]ÁdˆÌ¿d‡{|‹Z]Ã{€¯€Ì̤eÕY~³d¼Ì«{ZÆ¿į¾ËYZ»Y,{Â//‹ÕY~³d¼Ì«ZÅ d‡YÃ{Zf§YZm dˆÌ¿Y€«į¾ËY½ZÌ]Z]ֻԇYÕY‹†¸n»½{Z »ÁžËZÀ½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌË\ËZ¿ Ä]»ª^—d¨³,{‹¶¬fÀ»dËZ¼u½Z»Z‡Ä]d]Z«ÕY‹YÁ{ÂyÕY~³d¼Ì« d‡YÃ{€¯€Ì̤ed]Z«ÕY‹ÕY€]ÕY~³d¼Ì«µÂ»€§Á{ÂyYZ]ÖÅ|¿Z»Z‡s€— µÂ»€§d]Z«ÕY‹{ÕY~³d¼Ì«Â“»{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{Õ|mÖ¸Ÿ d¼Ì«Ö§€—Y |¿{Â]‘€f »Â“»¾ËYÄ]Y€j¯Y‚Ì¿ZŁZ//‡Á{ÂyÁd//‹Y|¿֏Zy …Z‡Y€]ºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌa½Â̼̈¯{Z»Y~·|‹Ö»lÀŒf»YZ]Á{Zf§YÖ»€ÌyZeÄ]ÕY~³ Ö»¹Zn¿YY¶yY{|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯ÕY~³d¼Ì«įZÅd¼Ì«¾ÌÌ eÁÕY~³d¼Ì«‰Á {ZÆ¿dˆÌ¿Y€«{€¯|̯ZeÕÁ |À¯ÕY~³d¼Ì«µÂ»€§¾ËYZ]ºÅd]Z«ÕYÂ//‹,|Å{ |Ì·ÂeZ^yY ‰€§ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì·ÁY ½‚ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Åğ¼n»{ ğ¼n»{‰€//§ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì·ÁY ½YÁZÌ¿{½‚ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å d//‡YÕY‚³€]µZu{ÃZ»€Æ»Ze ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÖËY€mY€Ë|»Õ”e€»k€ËY ¾ËYd¨³ÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËYÂy{ Y€Æ»ºÆ¿ÁdˆÌ]ZeÁÁļÅÃYÂÀŒm ğ¼n»{ćÁdˆÌ]ZeÃ{ZËdŸZ‡ Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{Á‚§YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÖËY€mY€Ë|» d‡YµZ §½‚ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÉZÅŠËZ¼Å ¾ËY{Ö]€£½ZnËZ]}M,…Z§,º«,½ZƨYÕZŽZf//‡YY¥Z^f//‡{‰€§ÁÂu½ÓZ § ½Zִ̻ÀÅZ¼ÅÁZ¬eY¥|ÅZ]ÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY{€¯|̯ZeÕÁ |¿Y{”uÃZ´//ŒËZ¼¿ ÕZʼn€§,‚Ë€^e,½ZƨY¾ÌËZ¿,º«ÕZŀƋ¥Z^f‡{‰€§¸]ZeÁ‰€§½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋¶»Z¯dËZŸZ]¾ÌŒÀ·{ÖËZ”§{½|»ÕZʼn€§ÁՀËZŒŸÁÕZÌfz] ÃZ»€Æ»ºÆ¿ÁdˆÌ]ZeÁÁļÅÃYÂÀŒm¾ËY d‡Yd‡Á{€ÀŽY|À»īԟÕY€Ë~aÖf‹Y|Æ] Ä]½YÁZÌ¿{ž«YÁ½‚ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÉZÅŠËZ¼Åğ¼n»{ćÁdˆÌ]ZeÃ{ZËdŸZ‡Y Y‚³€]֏ZfyY²À̯ZaZ]­Ôad‡Yd¼‡ÄÌ¿Y{ÂmMÄ]Ã|̇€¿®¿Z‹Z¯d¼‡ {‹Ö» {‹Ö»¾ËÁ|eŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y|À‡ {ZÆmcYÁ®¼¯Z]Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹0Y€ÌyYd¨³ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁÁZŒ» d‡YÃ|‹Á€‹½McZˆ¸mį|ÀfˆÅÖËY~£dÌÀ»Y|À‡ÄÌÆeÁºÌœÀeµZu{ՁÁZŒ¯ Ö¸»žm€»ÁՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁÁZŒ»|¿|À°‡Y,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ‰Y‚³Ä] dÌÀ»YYŠÌaÖËY~£dÌÀ»Yd‹Y{ZƛY,Y~£Ö¿ZÆmÁZÀÌ]Á{ÖfˆËÂÀe½Â̈¿YÂÀ¯ Ö¸YdË·ÁYÖËY~£dÌÀ»Y,ZÅŒ¯YÕZ̈]{Ád//‡Yd̼ÅY‚WZuÖ»Zœ¿Á֟Z§{ ğ‚»YÁ€»YÁ{Â]s€˜»À¨‡Zeğ‚»YÄf‹~³{{Á‚§YÕÁ {‹Ö»[ˆv»Œ¯ {€¯½ZŒ¿€—ZyÖËY~£dÌÀ»YYÂWZ§¦Ë€ eZ]Ę]Y{|¿ {Y{Y€«ÄmÂe{»µÂ¸‡Ze €œ¿YY~£Ä]duYև€f‡{,{€¯s€˜»Šz]ć{YÖËY~£dÌÀ»YµZ‡{ÂWZ§ {Y|¿և€f‡{d̨̯Z]ÕY~£Ä]į–‡Âf»ÖËY~£dÌÀ»Y,Ö·ZŸt˜‡{d̨̯Ád̼¯ ÖÀ»YZ¿µZ‡{{Á‚§YÕÁ {‹Ö»¶»Z‹YÖËY~£Ö]Á|ÀqZeįÖËY~£ÖÀ»YZ¿Á ÁÄ]µZ‡{½Y‚Ì»¾ËYįd‹Y{{ÂmÁ½ZÆmdÌ ¼mºÅ{Á{ÖËY~£ ÖËY~£dÌÀ»Y|ËZ]Z»¾ËY€]ZÀ],d‡YÄf§€³{ÂyÄ]֌ËY‚§Y|¿ÁÁ|̇½ZÆmdÌ ¼mºÅ{ {ÖËY~£dÌÀ»YdÌ “ÁZ]Ę]Y{ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁÁZŒ» ºÌÅ{Y€«dË·ÁY{Y µZu{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ®¼¯Z]Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕYÂ//‹0Y€ÌyYd¨³½Y€ËY į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡YÃ|‹Á€‹½McZˆ¸mį|ÀfˆÅÖËY~£dÌÀ»Y|À‡ÄÌÆeÁºÌœÀe ,ºËYÃ|¿Z‡¹Zn¿YÄ]s€—Z]Y«ZeŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y»ÃÁ€aÄf‹~³µZ‡ZÆq{ ,µZ‡{Á€¨¿½Â̸̻½Y€ËYdÌ ¼mµZ‡{ÃÁ€a¾ËY{{€¯ħZ“Y |ÅYÂyŠËY‚§Y|{{Á|uµZ‡{Œ¯ÖËY~£ZÌ¿ÁÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa€¨¿½Â̸̻ ,|‹Z]ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕZÅdË·ÁYYÖ°Ë|ËZ]cZ ËZ“ŠÅZ¯{€¯½YÂÀŸ|¿ d§ZË cÔ°Œ»YÕ{ZˁŠz]Z¯¾ËYZ]į{€Ì³Y€«€œ¿|»|ËZ]¥€»Õ´·YÄÌÆe¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂy¶uŒ¯ՁÁZŒ¯ ÓZ¯…Â]ÓZe{©ÁÕZÅē€Ÿ¶¯¹Á‚· {Ó§YįÖËZÅd¯€‹Zed‡Y¹Ód¨³Ö´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÕ´Àz‡ Y|¿{€°¿ē€Ÿ…Â]{ַv»½ÂÀ¯Ze€³Y,|ÀÀ¯Ö»|Ì·Âe©ÁÁÄÌÆe\¸‡YįZ^» ,Õ¿‚£Z“|̼u,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |¿€Ì³Y€«d//‡YÂyZ]{»d¼cYÁÕÂ//‡ {Ó§d¯€‹Öf‡{¾ÌËZad À½YÂÀŸÄ]Ö´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÕ´Àz‡ ¹Y·|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÕY€]¾¼n¿Y¾ËYÕZ”ŸYcÔ°Œ»Ã|¼ŸÂy{įZ^» ,{Y{{ÂmÁÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÕY€]įZ^»{Ó§d¯€‹Z¯ÕÁÖeY{Y€ËYd¨³ZÀ¸ËYÄ]Ö´¿Zy Ä¿ZyZ¯¾ËYZ»Y|Å{Ö»\¸‡YՁZ‡{Ó§ÕZÅÄ¿ZyZ¯€ËZ‡Ä]įZ^»{ӧİ¿Mdˆz¿ Á{€°¸¼Ÿ€]ÖeZœ¿Á|ÀÀ¯Ö¼¿ē€ŸÓZ¯…Â]{Y½Z//‹{ÂyÕ|Ì·Âe{Ó§©ÁZÅ dˆÌ¿ZÅd¯€‹¾ËY‰Á€§ Ä·Z¬»€‡ {Y{{Y|ŒÅÂ^»ÓZ‡Á¹€q½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW ½Z»Âe{Z̸̻€//]¢·Z]d¨³,{Â//‹{Z½M|{ dyY{€aÄf‹~³µZ‡֗½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡Y‘YŸ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYdËZ¼uÕY€]Äm{Â]{įÕ{|ŸÁÃ|//‹ {Z̸̻Äf‹~³µZ‡{,Ã|//‹Äf§€³€œ¿{d À¾ËY ZÅևY€¯Á€]ĸ¼mY¦¸fz»¶WZˆ»¶Ì·{Ä]įÃ{Â]½Z»Âe d‡YÄf‹Y{Y½MYÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y|uYÁ®ËZÆÀe ÖmZ//ˆ¿žËZÀ¶¯€Ë|»Z»M…Z//‡Y€]d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ ½Z»Âe{Z̸̻ µZ//ˆ»YcZneÁ½| »,d ÀcYÁ ÕÂ//‡Y‚Ì¿½Z»Âe{Z̸̻Äf^·YÁÄf§€³€œ¿{Äm{Â]{ ¢·Z^»Äq€³Y¾ËY€]ZÀ]-d‡YÄf§ZˍZfyYՁÁZŒ¯®¿Z] ½McY{ZÁµÂv»¾ËYY‘YÂ//Ÿ\·Z«{Öf¨´ÀÅ d À¾ËYÕ{Zf«YÄy€qÄ]įÕ{|ŸZ»Y,{‹Ö»~yY ž]ZÀ»ZÆÀe‘YŸ~yYY~·,Ã{Â]|{€¨,{{€//³Ö»Z] €e¦Ì “ÁÄ]ÁYd ÀÁ|Å{Ö»ŠËY‚§YYd·Á{ Á¹€q½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW |À¯Ö» {½Y€ËYdË”Ÿ¹|ŸY֋Z¿cY€iYÄ]¾ÌÀr¼ÅÂ^»ÓZ‡ –‡Âe¹€qcY{Zd¨³ÁÃZ‹YcZneÖ¿ZÆm½Z»Z‡ |{ħ€ eZ]½Zfˆ¯ZaÁZÌ¿Zb‡Y,ZÌ·ZfËY,Ä̯€eÕZÅŒ¯ Zeħ€ eZ]½Y€ËY¹€qcY{ZįÖ·Zu{,d//‡Y ÕY€]d]Z«c|«,Â“»¾ËYį{‹Ö»¹Zn¿YÕ|{ ½YY|ˀyÁd//‡YÃ{Y{ŠÅZ¯YŠz]¾ËY½Z³|ÀÀ¯{Z Ö¿Y€ËYÖËZÆ¿cÓÂ//v»|ˀyÕY€]Ö¸ËZ¼eºÅÖmZy |¿Y|¿ {Zf«Y½ZÆm Ö«€]¾Ì‹Z»ZeÕ{Á{¾Ì‹Z»Y Â^»ÓZ‡Á¹€q½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW Ö¸yY{¦¸fz»ž¿Y»d¨³¹€qcY{ZŠÅZ¯Ä]ÃZ‹YZ] žËZÀ½|‹ÁÄ]¹|ŸÁÖeY{Z‘YŸž“Áĸ¼mY ¾ËY{cY{ZŠ//ÅZ¯hŸZ],d À¾ËY{ZÌ¿{Â//» d‡YÃ|‹Šz] ÕY‚³€^yÕ{Zf«YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{ÖeÂÅÓ|¼v» Â^»ÓZ‡Á¹€qcY{ZÁ|Ì·ÂedÌ “Á{»{…Z§ Õ|mcÔ°Œ»YÖ°ËÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡¹|Ÿd¨³ ,¦¸fz»¶ËÓ{Ä//]½Z»Â//Œ¯{Z»Y,d//‡Yd À¾ËY ¹ÓÕZÅdËZ¼uÁÃ{Â^¿ÄmÂe{»ÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡ ¹€qd À¾ËY€]ZÀ]-{Â//‹Ö¼¿¹Zn¿Yd À¾ËYY‚//Ì¿ €f°q¯µZu{‚Ì¿½Z»Á€»Ä]įd‡YÃ|‹ZÅÖf À d‡Y½|‹ Â^»ÓZ‡Á¹€q½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW cÁZËÂ^»ÓZ‡cY{ZÄ]cY{Z¬f¿YYÖ°ËÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ] |À¿Z»ÖËZÅŒ¯{Ã{Á‚§Y‰YZ]cӐv»Ä]¶Ë|^e,¸] {ZnËYÄ]€nÀ»ÁÂu¾ËY{ՁZ‡|¿€]{Á‚§Y,d//‡YZÌ·ZfËY YY|¿€]d À¾ËY{€³YÁ{Â//‹Ö»ÓZ]Ã{Á‚§Y‰Y ŠÅZ¯|{Zed¼Ì«,ºËY{€]Õ|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯Öy€] ¾ËY{ºÆ»ZÌ//ˆ]Â“»®Ë²ÀË|¿€]¾ËY€]ZÀ],|]ZËÖ» {ÁÖ»Z¼‹Ä]d À |¿YÄfˆ¿YÂf¿d À¾ËYÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖeÂÅÓ cÓM¾Ì‹Z»ÁÄÌ·ÁY{Y»d//‹Y{½ZÌ],|ÀÀ¯ÁÄ]Y{Ây ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Äv¨YÄ»Y{Y d À,{Zˆ§Z]¹YÂeÁ{·MZ^£ÕZ”§ÁÁÕÁZÀ§Y¾f§€³ĸZ§,ÖfˀË|»¦ “ ºÆ‡įÃ|̇ÖËZmÄ]Z¯ÁÄfyY|¿Y†¨¿Ä]Á{Ây€Ì£ÁÁ{ÂyYºŸYYÂ//Œ¯ Ä»Z¿€]¾ËÁ|eµÂ¤Œ»dz‡įÖ¿Y‚Ë‚Ÿ d‡Y%ZÆÀeÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeYd À ZaÁÃ{ZÆ¿ZÀ¯YcZ¼ÅÂe|ËZ]|¿YÃ|ÀËMÕY€]ՂËÄ»Z¿€]ÁY|¿YºŒqª§Y,Ä ‡Âeºf¨Å d‡YµÂ§YÄ]Á½Y€ËY{ÄËÁÄ]Á½ZÆm{Z³Ád¨¿d À |¿Y~´]Ö «YÁÕZÌ¿{Ä] {Â^¼¯ĸ¼mY̸ּ«YÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]‚Ì¿ՁÁZŒ¯ÕZÅdÌ·Z §Ä ‡Âe€]ÄÌ°e |Ì·ÂeYּ̿{Á|uÁ€»YįcZ»|yŠz] dˆÌ¿ŠÌ]Ö]Y€‡­ZyŠËZ‡€§Á[M Ä ‡Âe|¿YÂeÖ¼¿½ZÆmZ]Œ¯•Z^eYž˜«¶Ì·{Ä]|Å{Ö»¶Ì°ŒeYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿ ¶Ë|^e½Y€v]€]YÄ]ÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§ÄËÁÄ]½Z¿YÂmµZ¤f‹YÄ·Zˆ»Ö§€—Y |]ZË €]Œ¯{Zf«YÄ ‡ÂeZ]½{Y{Y€«\Ìe€e¾Ë|] dˆmÕYÃZq½MÕY€]|ËZ]ÁÃ|‹ |ÅYÂyŠÅZ¯‚Ì¿YÕZ°Ì]½Y€v],|·Â»µZ¤f‹Y{ZnËYZ]įd‡YÃYZÆÀed ÀŠz] Ä]Ö«€]¾Ì‹Z»€Ì//ˆ»{Á¸mÄ]d¯€uÕZmÄ]įZ»ÕÁ{Âyd ÀZËMZ»Y {Y{ .|¿Z‡€]¥|ÅÄ]YZ»|¿YÂeÖ»d‡Yd¯€uµZu{Õ{Á{¾Ì‹Z»dÆm{Á\¬Ÿ Ö¸»ž§ZÀ»Ád§€³Öy‹Ä]YÕ{Zf«Y¾Ì¿Y«½YÂeÖ¼¿¾ËYYŠÌ],Ä°ÀËY€yM¹Ô¯ ÕZÅdÌ·Z §ļÅįŒ¯ÖfˀË|»ºfˆÌ‡{Ö//‡Z‡YՀ´¿Z]Á€»Y {ZÆ¿Za€ËY ,|Å{Ö¼¿Ö «YÁ֏yŠz]Ä]½|̌¯†¨¿ÁZmYÁÃ{€¯€Ìz//ˆeYÕ{Zf«Y 0 »Z¯Հ»Y Y‡½ZÀ¯€¯},ÄfyY|¿Y½{€³€]¾¨¯|ËZ]c¾ËY€Ì£{ dˆËÁ€“Ô ZŸ{ÁºË{€³€]ÁºËÁ€]ÃZ»À¯Ä]Z]Á{,Ã|‹|ËY€aÖÀ Ë½Z»{ÂyÕ{Á{¾Ì‹Z»½Z¼Å |‹Z^¿|]¾Ë{Á\Å~»ÕY€]įºÌÀ¯ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |‹d¨¿d¼Ì«|Ë|‹•Â¬‡ž¿Z»®aÁYÃ|ŸÁ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ­ZÀ‡€eÖf¨¿ÕÂËZÀ‡Y…Ôa®aÁY…Y€Å ÕZÅŒ¯½Y€ËÁÃ|ÀËMd//ˆŒ¿,€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] }MÁ€^»Z‡{µÁYÁ€^»Y¿ÕZŁÁ…Ôa®aÁY {‹Ö»Y‚³€] ÁY|Ë{{…Ôa®aÁY½Y€ËÁ­€fŒ»ÖeZœ¿Äf̼¯ {Â] Ö»Á|Å{Ö»Y€«և€]{»YZ¼¿Á{¾ËY{ÂyÄ^À//‹Á{ |À¯ÄËYYÖËZÅÄ̏Âe|Ì·Âed‡ŻÃZ]{|¿YÂe ¾Ìqd¨¿cY{YÁ d‡YŠÅZ¯Ä]Á €Ì̤e        d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ         Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ Ƀ€¿Y¶»Zu …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ -€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] ,É|{¹|ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯dÀ‡ Z]ÁÉ|{¹|ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ dÀ‡Z]ÁÕ|{¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y Z°Ë€»M{|ËÁ¯Ä]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Y€ÌiZedveÄ ¼mÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« Z»Y|‹Äfˆ]ŠÅZ¯Ö¯|¿YZ],{€¯|Ë|ŒeYZ“Z¬eÕZ¼¿Á{Ä]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿įZaÁYÁ |¿Z‡d^iÄ]YÖ]¸˜»Ö´f¨Å{€°¸¼Ÿdˆ¿YÂe…Ôa®aÁYÕZÅÃ|ŸÁ€ÌiZedve Ö»€œ¿Ä]d‹Â¿֋Y‚³{OANDAd¯€‹{d¨¿YZ]€´¸Ì¸ve,ZË»{YÁ{Y dËY|ŽYÂeÕ‡Ä]Yd¨¿YZ]į|¿YÃ{Y{½ZÀ̼—YZÅYZ]Ä]Š¿Y|vf»Á®aÁY|‡ Õ|À^ËZa€]€´Ë{Z]įÄ̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸcYZƛYYd¨¿ÕZÆf¼Ì« |ÀÀ¯Ö» ,¾ÌeÂa€Ì¼Ë{ÓÁ |Àf§ZËdËZ¼uÖ¯|¿Y,|¿{€¯|̯Ze…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ] Äf‹~³Äf¨Å–‡YÁYÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ|Æ Ì·Á,½Z¼¸‡¾]|¼v»ÁÄ̇ÁÂƼm†ÌË ÁÃ{€¯³Ád¨³…Ôa®aÁYÃÁ€³\·Z«{ÕZ°¼Å¶»Z‹Ä^¿ZmÁ{ÕZ°¼ÅÃZ]{ {Â]Ã|‹|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ]ÃÁ€³ÕZÅŒ¯Õ|À^ËZaZf‡YÂy Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« d¨¿ Ä»Y{YÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡¹Â‡ÄÅZ»Ä//‡½ZËZaZe¾Ìq €^»Zfb‡ÃZ»{d¨¿|ˀy–‡Âf»įÕ—Ä],d§ZË ½Â̸̻ Z]€]Y€]ÁcÁYÃZ//»Y€f//ŒÌ]|{ d¨¿|ˀyŠËY‚§Y¶ËÓ{YÖ°Ë {Â]Á{Ä°//Œ] {Â]¾Ìq¶¬f//ˆ»ÕZÅÃZ´//ŒËÓZa|Ë|mḑ€›¾Ìq Ö·Á |¿{Â]Ã{€°¿€aY{ÂycY{YÁÄ̼Æ//‡ÂÀÅį įd‡Y¾ÌËZaÄ]ÁºÅZÅÃZ´ŒËÓZa¾ËYḑ€›ÓZu Öa{d¨¿ÕY€]Y€//´Ë{d¼Ì«ŠÅZ¯®ËÓZ¼fuY d‹Y{|ÅYÂy ÄÅZ»Ä//‡{¾Ìqd¨¿Ä¿YÁcY{YÁ–//‡Âf»w€¿ Ä°Œ]½Â̸̻ Z]€]Y€]Õ{ÔÌ»ÕZmµZ//‡¹Á{ €fŒÌ] {Â]Ä°Œ]½Â̸̻ ¹Â//‡ÄÅZ»Ä//‡{Á ÕZÆf¯€‹–‡ÂeÕZmÄÅZ»ć{¾Ìqd¨¿cY{YÁ ÕZÅÃZ´ŒËÓZa½Âq|//‹|ÅYÂy¹Zn¿YÖf·Á{Ճ€¿Y ¶Ì¼°eYÕZmµZ//‡{{Ây|ˀyÄ»Z¿€]¶¬f//ˆ» d¨¿cY{YÁŠ//ÅZ¯€´Ë{¶ËÓ{YÖ//°Ë |¿YÃ{€¯ ŠÌ]ē€Ÿ֏yÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´//ŒËÓZa–‡Âe įÃ{Â]Z“Z¬e|‹½|‹|À¯ÁYZ]Ä]dy‡|uY d‡YÃ{ÁM¾ÌËZaYÖÅ{{‡ÕZÅÄ̋Zu ÕZmµZ‡Ö¿ZËZaÄÅZ»ć{¾Ìq¹Zyd¨¿cY{YÁ |ÅYÂy½Zf//ˆ]Ze¶§Y€e¾ÌËZa|{ Õ{ÔÌ» d‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ €]Y€]į{Â] Yį¾Ìq,†ËY€a¶ËÁYY¶¬¿Ä]ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ÕÓZ]|ˀyµZu{Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ//̳ļÅÕY|f]Y ՁZ‡ÀÌy}ÕZ”§½|//‹€aZ]ÓZu,Ã{Â]¹Zyd¨¿ {YÁįÖ¬—ZÀ»{d//¨¿ÕY€]Z“Z¬e¦ “Á{Â//y ¹Zyd¨¿cY{YÁ,|¿{Â]Œ¯¾ËYYdyÂ//‡Ã|ÀÀ¯ |Å{Ö»ŠÅZ¯Y ÕZmµZ‡Ö¿ZËZaÄÅZ»ć{¾Ìq¹Zyd¨¿cY{YÁ |ÅYÂy½Zf//ˆ]Ze¶§Y€e¾ÌËZa|{ Õ{ÔÌ» d‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ €]Y€]į{Â] ²Àm€—ZyÄ]d¨¿d//¼Ì«•Â¬//‡ÕY|f]YY¾Ìq ,Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÁÄ̇ÁÁ½Zf//ˆ]€Ÿd¼Ì« Á½Y€mZe d//‡YÃ{Â]½YYd¨¿½{€¯{YÁµZu{ įÖ¿Z»Ze|¿{Y{Ä»Y{Y{Ây|ˀyÄ]ºÅZÅÃZ´ŒËÓZa Õ{ÁÄ]¾Ìqd¨¿ՁZ//‡ÀÌy}ž]ZÀ»|‹‰Y‚³ |¿Â‹Ö»€a –//‡Âed¨¿ÕÓZ]|ˀy,Zŀ^y¾ËYº//£Ö¸ŸÖ·Á {‹ÄmY»µZ‡{ē€Ÿ ē€ŸŠÅZ¯YÕ|Ë|mÁ{{€¯ª§YÂeµZˆ»Y…Ôa®aÁY {Ä°Œ]½Â̸̻ Y‰|Ì·ÂeÄ»ÃZ»YÁ{Y~´]Y€mYÄ]Y Ä]Y{Âyē€ŸdË{Á|v»½Y‚Ì»cÁYYÁ{€¯{Á|v»Á |«| ]ĸu€»{Á{€¯¶ÌƈeÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ ½Â̸̻ Ä]µZ//‡ÄË¿YƒYYē€ŸdË{Á|v»{Y{ |¿Z‡€]Á{Ä°Œ] …Ôa®aÁY­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯d//ˆŒ¿½Z»YµZu¾ËYZ] Ä]Ôf]YÖ¿ZÆm|‹ÁÃ{€¯{ Ö^Ì·d¨¿|Ì·Âe,€^»Zfb‡{ ÁZÅŒ¯YÖy€]{ZÆfË{Á|v»|Ë|nehŸZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁ d‡YÃ|‹d¨¿ÕY€]Z“Z¬e€fŒÌ]½|‹¦Ì “ |Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂe{d¯ZŒ»Y,d‡Y®aÁY”ŸįÖ^Ì· |Ì·Âe,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕÂËZÀ‡¾Ë€e|]dve d‡YÃ|‹¥Z » Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Ã|ÀËMÕ{ÔÌ»µZ//‡{Ö^Ì·d¨¿ Y‚ÅŒ¯¾ËY|Ì·Âe,ÄËZaÕÂËZÀ‡dveÁ|À¯Ö»|‹ {Â]|ÅYÂyÁ{Ä°Œ] ÕZ°¼ÅÁÄ ‡Âe½Z»Z‡d¨¿€ËZy},ÂËZÀ‡¾Ë€e|]dve YZ]ŠnÀ‡ÕY€]…Ôa®aÁYÃ{Z¨f‡Y{»ZÌ »įÕ{Zf«Y |¿Z»|ÅYÂyÄ·Z‡lÀa¾Ì´¿ZÌ»Y€eÓZ]µZ‡{,d//‡Y ÄÅZ»ć{|ËÁ¯€fÌ¿Ó—Á€e|Ë|‹¹Á{k»¾ÌÀr¼Å Z°Ë€»M,ZaÁY{µZ‡µÁYÄÅZ»ćÁµZ‡¹ZÆq |‹|ÅYÂyÖÆfÀ»€f¼¯Õ{Zf«YÕZÌuYÄ]|ÀÅÁ ć{Äf§€ŒÌaÕZÅ{Zf«Yd¨¿€ËZy},ÄËZaÕÂËZÀ//‡dve |ÅYÂyÄ·Z‡lÀa¾Ì´¿ZÌ»Y€eÓZ]Ö¯|¿YµZ‡µÁYÄÅZ» ,|‹Ã|ÅZŒ»€fËÁ–‡ÂeįÕYÄ¿Z»€v»|À//‡…Z‡Y€] ÂÌ//‹¹Á{k»į|¿Y{ļÅYÁ¾ËYYŠ¿Y|vf»Á®//aÁY µZ‡{d¨¿ē€ŸZ^//‹YÄ],Ö^Ì·|Ì·ÂeŠÆmÁ|ËÁ¯ {‹ÖÆfÀ» YÂËZÀ‡¾ËY…Ôa®aÁY­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] և€]{»Ä^À‹lÀaÁ{{ÂyՁZn»Ä¿ZÅZ»dˆŒ¿{ ē€Ÿ{YZ»ÖËÂËZÀ‡pÌÅdve€^»Zfb‡{Äf̼¯¾ËY {Y{Y€« {Â]Ã{€°¿ÖÀÌ]ŠÌaY ÕY€]Š¿Y|vf»Á®aÁYÕZÅÄ»Z¿€],d¨¿Ö·Z¼fuYē€Ÿ{YZ» ÕY|f]YYÁ{Ä°Œ]½Â̸̻Á{{Á|u½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠËY‚§Y ּ̼e½ÂÀ¯Ze®aÁYµZu¾ËYZ] |¿Ö»ºÆ]YµZ‡ d‡YÄf§€´¿|Ì·ÂeŠËY‚§Y¤·ÕY€] {Â^Æ]YÄÌ·ÁYÕZÅÄ¿Z//Œ¿,Ä¿Z»€v»|À//‡¾ËYÕYÂfv»ª^— Ã|ÀÀ°‹–ËY€‹Z Œ·Ydve½ZÆmYÖËZƌz]{Õ{Zf«Y Ä] d//‡YÄf§€³Y€«ZÌuY|¿ÁÄ]d^//ˆ¿Ã|ÀËY‚§ÖÀÌ]|]Á €//‡Y€‡{|ËÁ¯Ä]Ôf]Y{Y»{|n»ŠËY‚§YÂy ¾°¼»½Zfˆ»ÕZÆÅZ»{{Á|v»ÄÀ̘¿€«Y|¿YºŒqÁ½ZÆm ÕY€]Z“Z¬eÁÕ{Zf«YÕZÌuY|¿ÁÄmÂf»ÕZÆ°//ˆËd‡Y |À¯Ã|ÌrÌaYd¨¿ ÕÂËZÀ‡{ d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÂËZÀ‡¾Ë|Àq|À‡¾ËY{ µZ‡{ē€ŸÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ {Â^¼¯,ÄËZa ½Â̸̻ {Â^¼¯ÖÀÌ]ŠÌaY€f¼¯Äf^·YįÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa ŠÌa,ÂËZÀ‡¾Ë€e|]{Z»Y d‡Y€^»Zfb‡{Á{Ä°//Œ] {YZ»Á{Ä°Œ]Y‚ÅZ]d‡Y¾°¼»YZ]įÃ|‹ÖÀÌ] Äf§d‡{YÖf¨¿¶£ZŒ»YÕZ̈] |¿{€³Ö¼¿Z]‚³€ÅZ°Ë€»M{ ½ZŒ¿YZ]cZŸÔ—YÁµZ¤f‹Y{»{Ä¿Z³|ÀqÕZ»MÕZŶ̸ve ¾Ì]YZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅ֗įÖ¸£ZŒ»Y|{|Å{Ö» ¾ÌËZa½ZÀr¼Åd¨¿d¼Ì«€³Y |¿Â‹Ö¼¿ZÌuY½ZËZaZe,|¿YÄf§ {¥ZŒf¯YÁ|Ì·ÂeŠz]{įÖ¸¤‹Y|{,|¿Z¼] |¿{€³Ö¼¿Z]‚³€Å,Äf§¾Ì]YÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡¹Á{ÄÅZ»ć ÕYÄ°Œ]Ä]µZ//‡ZeÖ¿ZÆmd¨¿Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM |‡Ö»Ó{ ¾ËY{Y{Ây¶¤‹įd‡YÕ{Y€§YÕY€]Ö¿Ó—Ö¿Z»µZ//‡Á{ žËZÀ{Հ´Ë{¶£ZŒ»ZÆ¿MYÖy€] |ÀÅ{Ö»d//‡{YŠz] [ÂyÄÀ˂³®Ë€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YŠz] |ÀÀ¯Ö»Y|Ìa€´Ë{ Á{Z],Õ|̋ÂyÕZÅՃ€¿Y{ÕY~³ÄËZ»€‡½Âqd‡ZÆ¿MÕY€] Šz]{ÕY~³ÄËZ»€‡Ád//‡YŠËY‚§YÄ]Á|Ë|mÕZÅÕÁZÀ§ |]ZËÖ»ŠÅZ¯Z³Ád¨¿ |¿ÁMÖ»ÕÁ­ZaÕZÆ˃€¿YÄ]lË|eÄ]ZaÁYd¨¿±‚]ÕZÅd¯€‹ ½ZËZf¼Å,¾Ì]¾ËY{ d‡ZÆ¿M½ZÀ¯Z¯¾Ì]{ZÆeZÆ»€Ì̤e¹‚¸fˆ»į |¿Y|¿­ZaÕZÅՃ€¿YÕY€//]֏Zy¶¼ ·YÂf//‡{ZÆ¿MÖËZ°Ë€»M ÁÕ{Zf«Y¶ËÓ{Ä]Ö·Ád‡Y€Ì̤eµZu{ºÅZ°Ë€»Md¨¿d À ºÅ¾ËYÁ|¿Â‹µZfÌnË{|ËZ]ºÅZ°Ë€»Md¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ևŻ d‡YÕ|Ë|mZ¯ÕÁ€Ì¿¹‚¸fˆ» įÖ¸¤‹Y|{,|¿Z¼]¾ÌËZa½ZÀr¼Åd¨¿d¼Ì«€³Y ÕZmµZ‡¹Á{ÄÅZ»ć{Z°Ë€»Md¨¿¥ZŒf¯YÁ|Ì·ÂeŠz]{ |¿{€³Ö¼¿Z]‚³€Å,Äf§¾Ì]YÕ{ÔÌ» ¶¤‹Y‚ŁYŠÌ],†ËY€a¶ËÁYY¶¬¿Ä]ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] cÁYZe…Z»ÃZ»YZ°Ë€»M{|Ì·ÂeÁ¥Z//Œf¯Yd ÀŠz]{ Äf§¾Ì]YZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÄnÌf¿{Õ{ÔÌ»ÕZmµZ//‡ ּ̋Á€faÁ֌ËÓZaÕZÅŠz]{ºÅ€´Ë{¶¤‹Y‚Å d‡Y d‡YÃ|‹{Â]Z¿ ½ZËZaZe¶«Y|u¶£ZŒ»¾ËYYÕZ̈] dˆÌ¿|]ÕZŀ^y½ZËZa¾ËY |‹|ÀÅYÂz¿ZÌuY‚³€ÅÖy€]Á|¿{€³Ö¼¿Z]Õ{ÔÌ»Ã|ÀËMµZ‡ €ÌiZe dˆÌ¿ÁM\n eZÆ¿MÕ{Â]Z¿dŸ€‡Á¶£ZŒ»¾f§d‡{Y Ã{Â]Ã|ÀÀ¯{Â]Z¿ÁžË€//‡d¨¿d À€]Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŠÄ»Ze…Z»YÃZ»ć֗|{…Y‚´e{d¨¿|Ì·Âe d//‡Y |{ ZÆÀe,Ö¸^«½Y€v]֗d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ d§ZËŠÅZ¯ {Â]ÃZ»֗ Á¶£ZŒ»žË€‡¾f§d‡{YhŸZ]ZÅdÌ·Z §¾ËYžË€//‡ŠÅZ¯ ÃÁ{֗ÃY¼Åd¨¿d À |‹ZÅÖ´fˆ°‹Á{Y| e¾f§ÓZ] {ºÆ»ĸXˆ» d‡YÃ{Â]ÄmY»¶£ZŒ»‰‚ËZ]d¼Ì«ŠÅZ¯ÕZÅ |¿{€³Ö¼¿Z]‚³€Å¶£ZŒ»¾ËYYÕZ̈]įd‡Y¾ËY€“ZuµZu صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ©Z¨eY {€¯s€˜»įZ^»{Ó§d¯€‹|ˀy½ÁZ » Z¿Á€¯YՀ̴ŒÌa|Ë|Œe¹Á‚·ÁÕ“¹€u½Y€WYŠËY‚§Y YZ]¾Ì»PeÕY€]®Ë„eY€f‡Y€ËZy}YÃ{Z¨f‡Y {Ó§,µZ‡¾Ì¼Å{ |‹YZ]Ä]d¯€‹cӐv»ȓ€ŸÁ|Ì·Âe ķ¼v»|ˀyÄ]¹Y|«Y{ÂyÈÌ·ÁY{Y»Հˆ¯½Y€^mÕY€]įZ^» Œ¯¶yY{Ä]½M{|n»¶¼uÁŒ¯ÕZÅ|À]{ÖeY{ZÕZÅ {€¯d¯€‹|Ì·ÂeÈy€q{{Y»¾ËY½{Y{Y€«Á ȧ€ e½|‹€iYÖ]ÁYd¼Ì«ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ],€“ZuµZu{ žËÂeՀ̴ÌaÁªÌ«{dˀË|»,ÄÌ·ÁY{Y»cY{ZÕ|{ Á|Ì·Âe½Y‚Ì»Y‰Y‚³€¼fˆ»d§ZË{ªË€—YÄ·|À³ÁÀf¿ZˆÀ¯ cYÁÕYÄ̼ƇcY|Æ e¹Zn¿YœÀ»Ä]Ö¿| »ÕZÆf¯€‹žËÂe ¥~u¾ÌÀr¼ÅÁÕ{Ó§ÕZÆf¯€‹Z]¾Ì»PeÕZÅ{Y{Y€«Ád¼ {ÁÖ»Z¼‹Ä]YZ]ºÌœÀe{€Ë~aZ¿[ZÀfmYÖeÁ€“ZÅʇYÁ {Ó§d ÀÈ ‡ÂeևZ‡YdyZ‡€Ë,Ö¯|ËcZ ˜«¾Ì»Pe Y|ËZaÁÄf//‡ÂÌaš¨ud̼ÅYÄ]ÄmÂeZ],įZ^»{Ó§d¯€//‹ ֟ÂÀf»cZ»Y|«Y,|Ì·Âe|ÀËY€§¹ÁY|e{Ö¯|ËcZ// ˜«Õ{Âm» d‡YÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{{Ây|ˀyՂËÄ»Z¿€]|uYÁ{Y ¾Ì‹Z»,Ö¯|ËcZ ˜«dyZ‡ՁZ‡Ö»Â]È»Y{YZÆf‡Ż¾ËYYÖ°Ë Á{Âm»cZn¿ZyZ¯ÁZÆÅZ³Z¯ªË€—Y ÁcY‚//ÌÆne,cÓM YŠÌ]|Ì·ÂehŸZ]įd‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÆf¯€‹¾ÌÀr¼Å µZ‡ÕY|f]YYŒ¯¶yY{{Ö//‡Z‡Y{Y»Á‚ÌÆneÄ ˜«Y‚Å ª§Â»ՁZ‡Ö»Â]¶»Z//‹|ÀËY€§¾ËY d‡YÃ|//‹½ÂÀ¯Ze •Â˜yZÌ¿{»…ZˆuÁ®Ë„eY€f‡Y,Ã|ÌrÌacY‚ÌÆneÁcZ ˜« ÕZÅï,ZÌuY|ÀËY€§‡€b¼¯,¹€³{¿¶Ë|À»¶Ì^«Y|Ì·Âe {Ó§d¯€‹ d‡YÃ{Â]ՁZ‡Ä·|À³|ÀËY€§¾§Á²À̸̿M†¯Z] ªË€—Y{Âm»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeՁZ‡|À¼¿YÂeÄ]¹Y|«Y¾ÌÀr¼ÅįZ^» ¯~»ÕZÅ{Y{Y€«Ö·Z»¾Ì»PeÁÄ·Z‡ćZe®ËÕZÅ{Y{Y€«{Z¬ ¿Y ÕZÆf‡Ż€´Ë{Y d‡YÃ{€¯ZÆfyY{€aŠÌa¦¬‡ŠËY‚§Y¶v»Y ÖËZ‡ZÀ‹Ä]½YÂeÖ»¹ÁY|»ÁY|ËZa¾Ì»PeÄÀÌ»{d¯€‹¾ËY µZ‡ÕY|f]YY¦¸fz»ÕZÆfÌ·Z §ÈÀÌ»{|Ë|mÇ|ÀÀ¯¾Ì»Pe ÈÀÌ»Z]Ã|ÀÀ¯¾Ì»PeÁY‚ÅZ]•Z^eY¾ÌÀr¼ÅÁ½ÂÀ¯Ze {€¯ÃZ‹Y֐zeÁY|ËZa¾Ì»PeÕZf‡Y{dÌ·Z § ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾ËY‚Ì¿Ä·|À³ÁÀf¿ZˆÀ¯,¾ÅM²À‡ÈËÁÖ]cY{ZÄ¿Z¨‡Pf»Á į֘ËY€‹€]ZÀ],Äf‹~³µZ‡ć{ d‡YÃ{€¯|Ë|ŒeYĸXˆ» |uZeÖÅZ³įZ^»{ӧȷ|À³ÁÀf¿Z//ˆÀ¯Õ{Âm»,|‹€¯} |Ì·ÂeŠÅZ¯€˜yZ]Yd¯€‹ÁÄf§ZËŠÅZ¯Á|ÀqZÌ¿¾Ì»Pe d‡YÄfyZ‡ÃY€¼Å {ÂycY|Æ e¹Zn¿YœÀ»Ä],įZ^»{Ó§Äf‹~³µZ‡{ Õ{Âm»Y¾eY‚ŁYZqZ¿Ä],ÖËZÆ¿cӐv»YZ//]{ ,|‹Ö»Ö¬¸ed¯€‹®Ë„eY€f‡YǀÌy}ž«YÁ{į,{ÂyµZfze €Ì´¼ŒqŠÅZ¯YՀ̳¸mhŸZ]€»Y¾Ì¼Å–¬§Á{€¯Ã{Z¨f‡Y {¾ÌÀr¼Åd¯€‹¾ËY |À¯d¯€u{ÂyÈÌ·ÁY{Y»Õ{Âm»€fÆ] ¥€—€]Á½Z»¥ÔeYÕZÆÅZ³Â¸³ÖËZ‡ZÀ‹ªË€—YZed‡Y‰Ôe ZÌ¿{»ÈÌ·ÁY{Y»ÁÓZ¯­Y|e½Z»,ėÂ]€»cÔ°Œ»¾fyZ‡ |¿Z‡€]¶«Y|uÄ]Y{Ây ÄÌ·ÁY{Y»Š·ZqYÂ^ŸÕY€]ÖËZÆf‡Ż ÄËZ»€‡Ä]ÄmÂeZ],Äf//‹~³ÕZÆ·Z//‡µÂ—{įd//‡YÖÀf¨³ d‡{Z¿Á¹Zy{Ó§|Ì·ÂeǁÂu{Ö¿| »ÕZÆf¯€‹ÕZÆËY~³ Y֌z],Œ¯{Ó§d À{ÄÌ·ÁY{Y»žËÂedˀË|»½{Â] Äf§ZËŠÅZ¯ÄÌ·ÁY{Y»{Â//^¼¯¶Ì·{Ä]Z‡{Ó§ÕZÅ|uYÁḑ€› ÖË´f¨³{,įZ^»{Ó§d¯€‹|ˀy½ÁZ »,Öf‡YÂy{‚ËZ“ ®Ë„eY€f‡Y€ËZy}YÃ{Z¨f‡YÁÕY{Z^¿YŠ¬¿tˀŒeÄ]ָ̐¨e d‡YÄfyY{€a {~³Ö»½Ze€œ¿YÖf‡YÂy{‚ËZ“cYZƛYY֌z]Ä»Y{Y{ ,Ö¯|ËcZ ˜«ÁÄÌ·ÁY{Y»Õ{Â//m»tÌvdˀË|»ÈÀÌ»{ įd‡YÖ//‡ZÀ‹Z¯ÁÖ¼¸Ÿ¶Y®ËÕ{Âm»ÈÀÌÆ]ÕY|Æ´¿ ±‚]ÕZÆ¿Z»Z‡{ÁÕY{Z^¿Y֓ZËÕZÆ·|»[ÂqZÆq{|ËZ] Á¾ÌÌ e,–^e€»ÕZÅY‚§Y¹€¿YÃ{Z¨f//‡YZ]ÁÂ̿Z°»cÄ] †^uhŸZ]ÄÀÌÆ]|uY€fŒÌ] 5Õ{Âm»ÕY|Æ´¿ {‹ÖeZ̸¼Ÿ Ö·Z»ÕZÅÄÀ˂Ŷ̼veÁÕÁ€“€Ì£¹Ô«Y¾Ì»PeY֋Z¿ÈËZ»€‡ ¥€—Y |‹|ÅYÂyÕÁM{‡ŠÅZ¯ZfËZÆ¿ÁÕY{Z^¿YÁ¶¼u ž«Â»Ä]¾Ì»Pe¹|Ÿ\m»‚Ì¿ÄÀÌÆ]|uY€f¼¯5Õ{Âm»,€´Ë{ |ÀËY€§¶Ì¼°e{€ÌyPe{ZnËYhŸZ]Á ÁÖ¯|ËcZ ˜«,ÄÌ·ÁY{Y» {Œ̻ÕÁÀÆ]ÁÕÁM{‡ŠÅZ¯Á|Ì·Âe |Ì·Âe¹ÁY|eÈ»Ó¾Ìfˆz¿,ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Pe ,Àf¿ZˆÀ¯¶»Z//‹Ã|¼Ÿ—Ä]Ö¸YÈÌ·ÁY{Y»,įZ^»{Ó§{ |Ì·Âe¾e®Ë€ÅÕYYÄ],ž«YÁ{Ád‡YÖnÀ¨//‡Y¾ÅMÁÄ·|À³ ÖnÀ¨‡Y¾ÅM¾e ÁÄ·|À³¾e ,Àf¿ZˆÀ¯¾e Ä],©Á ÕÓZ]w€¿ÁŒ¯{Zf«Y½{Â]Ö»ÂeÄ]ÄmÂeZ],µZu d‡YZÌ¿ ºÅ¾ˆuÖÅZ³Á|À¯Ö¼¿{ZnËYÖ¸°Œ»{Y»¾ËY{YZ»ǀÌy},½M d§Y,ÄnÌf¿{Á|Ì·ÂeŠÅZ¯hŸZ]½M{Â^¼¯Z»Y,{‹Ö»Ö¬¸e {Ó§d¯€‹ |‹|ÅYÂyd¯€‹{‡ŠÅZ¯ÁÄ¿ZÌ·Z//‡‰Á€§ ÄËZ»€‡ĸ¼mYÖËZÆf//‡Ż}ZzeYªË€—YZeÃ{€¯‰ÔeįZ^» ®Ë„eY€f‡YÈÌ·ÁY{Y»¹Ô«YYÖy€]|Ì·Âe{d¯Z//Œ»ÁÕY~³ Á|Ë|mž]ZÀ»ÖËZ‡ZÀ‹¾ÌÀr¼ÅÁÂ//Œ¯¶yY{{ÖÅZ³Â¸³Á dˀË|»€Ìˆ»{,c|»|À¸]ÕZÅ{Y{Y€«{Z¬ ¿YÁ½ZÀ̼—Y¶]Z«¾Ì»Pe {€¯¹ÔŸY½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€‹|Ì·Âe½ÁZ » d¨¿d À֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»¹Zn¿YÕZf‡Y{ ÁÂËÁÁÂ˶ÌWÁZ³|Ì·ÂeՀ]Y€]Á{|‹ [ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»ÁÂuÕZÆ¿Zf‡Z¼Ì]Ä]ÂeÔÌf¿ÁÃZ´f‡{ÕY|ÅY |ÅYÂy֘Ìv»dˆËÕZÅÃ|ÀËÓMŠÅZ¯ÁdˆË–Ìv»š¨u d‹Y{ ÃÁ€aՁY|¿YÃYY½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€‹|Ì·Âe½ÁZ » {Á‚§YÁ{Y{€^yÃ|ÀËMµZ‡{‚Ì¿d¯€‹¶ÌWÁZ³Ą̈eºÌœŸ ¶uY€»,ÃÁ€a¾ËYÕ|{YŠÌ]d§€//ŒÌaÄ]ÄmÂeZ] ÕY{€]ÀÆ]Z]{ÁÖ»Zœf¿YÁd‡YÃ|‹Á€‹ՁY|¿YÃYŠÌa Ä¿YÁÕ|Ì·Âe¶ÌWÁZ³€fÌ·½Â̸̻Ö»Z¼eÃÁ€a¾ËYY¶»Z¯ {Y|¿Zf‡YZ]ª]Z˜»½McZzŒ»į{‹Ą̈eÃZ´ŒËÓZa¾ËY |‹|ÅYÂyÁÂËÖ¸¸¼·Y¾Ì] €]¢·Z]ÕYÄÀ˂ŶÌWÁZ³Ą̈eÃÁ€aÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Â//a€¨ m µZu{ÁÄf//‹Y{½Z»Âe{Z̸̻ÁÁÂ˽Â//̸̻ cZ^̯€e,s€—¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z]{€¯tˀed‡Y¶Ì¼°e Y€f¼¯Ä]½Z//ƨYÃZ´//ŒËÓZaÕ|Ì·Âe¶ÌWÁZ³Õ{€³Â³ d§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯PPM ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |Ì·Âe½Y‚Ì»d¨³½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€‹|Ì·Âe½ÁZ » YÕ|{Ö^ˀ¬eŠËY‚§YZ]ÁÂËÁÁÂ˶ÌWÁZ³ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÁ{€fÌ·½Â̸̻Ä]€fÌ·½Â̸̻ Z]½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€‹|Ì·Âe½ÁZ »,Âa€¨ mZ“€Ì¸Ÿ ŠËY‚§YÁ¶ÌWÁZ³d̨̯LZ¬eYdÆm{{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸY –ËY€//‹{ÖeY€Ì̤e,ÁÂËÁÁÂ˶ÌWÁZ³|Ì·Âe½Y‚Ì» |ÀËY€§Á|‹µZ¼ŸY†¯Z»Á‚ËMÕZÅ|uYÁÕZÅÂf¯MÖeZ̸¼Ÿ |Ë{€³ՁZ‡ÄÀÌÆ]µÂv»¾ËY|Ì·Âe {ÁÂ˶ÌWÁZ³|Ì·Âe€ÌyYŠËY‚§YÂy{Â//a€¨ m Ä]Á{€fÌ·½Â//̸̻Y½ZƨYd¨¿ŠËÓZad¯€//‹ µÂv»¾ËYd̨̯ŠËY‚§Yd‹Y{ZƛYÁ{€fÌ·½Â̸̻ {ÖÆmÂe¶]Z«€ÌiPe,d¯€‹ÕY€]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY¾¼“ ÃZ´f‡{|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư½Zf‡YÁ½Zf‡Ây½Zf‡Y ,…Z§,½Zf‡€·,€Æ‹Â]ÕZÆ¿Zf‡YÄ]ZÆÅZ´f‡{€ËZ‡ {Â]|ÅYÂy {‹Ö»Y|ÅY½Z‡Y€yÁ¹ÔËY,ÃZŒ¿Z»€¯ ÕZÅÃZ´f‡{¾ËYdyZ‡ÁÖuY€—¶uY€»Ö»Z¼ed//‡ÖÀf¨³ ĸXˆ»¾ËYįÃ|‹¹Zn¿YÖ¸yY{½Zzf»–‡Âeֈ¨Àe®¼¯ d‡Y¶yY{|Ì·ÂeYdËZ¼u{Հi»¹Z³{Ây ‚Ì¿½Zf‡ÂyY|¿Zf‡Y,Öf Ë€‹Z“€»Ô£€f¯{,º//‡Y€»¾ËY{ ½Zf‡Ây¹{€»Yd¨¿d À€¼f//ˆ»ÕZÆfËZ¼uÁZʼnÔe ZÆ»,ZÅ{€³‚˶°Œ»ž§Ä]®¼¯|//‹ÁM{ZËÁ{€¯€Ë|¬e ,µZÀ»ՁZ//‡Z]Ä]®¼¯€]ÃÁԟÁ¿ÕZÅ[ÔÌ//‡ Z]ĸ]Z¬»{ÕZ°¼ÅÁÃ|//Ë{\Ì//‡MÖ¿Z»{‚¯Y€»Á…Y|» {€¼‹€]Ö³‚]cZ»Y|«YY½YÂeÖ»Y|ËÁ¯ÕZ¼Ì]Ö»|¿Za Ä]֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»Ä]¶¼ŸÕZf‡Y{d¨¿d Àį d‡YÃ|¿Z‡¹Zn¿Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com YÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]ÄËÁÂeÔÌf¿Áֈ¨Àe®¼¯ÃZ´f‡{ Ä]֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»¹Zn¿YÕZf‡Y{d¨¿cYÁÕ‡ |‹Y|ÅY[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¿Z»{‚¯Y€» ½YY|¿Zf//‡Y,d//‹Y|Æ]Ád¨¿½Y€ËÁ”uZ]Ö¼//‡Y€»{ ZŽZf‡YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡Q,€Æ‹Â]Á½Zf‡Ây {½YZ¯|¿Yd‡{Á½Y€Ë|»€ËZ‡Á†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ] ÃZ´f‡{,|‹¹Zn¿Yd¨¿cYÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Z]ÕZ”§ Œ¯‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¿Z»{‚¯Y€»Ä]ÂeÔÌf¿Áֈ¨Àe®¼¯ ª—ZÀ»ÁÂuÕZÆ¿Zf‡Z¼Ì]Ä]ÃZ´f//‡{¾Ì]¾ËYYį,Y|ÅY d§ZˍZfyY[ÂÀm‚Ìzf¨¿ Ã|‹ÄÌÆe½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]įZÆÅZ´f‡{¾ËY ºÆ‡į|‹|ÀÅYÂyžËÂe‚Ìzf¨¿¦¸fz»ÕZÆ¿Zf‡Y{d‡Y d‡YÃ|̇¶»Z¯ÖËZ¨¯{ÂyÄ]®‡Z»|Ì·ÂeÄÀÌ»{½ZƨY |À¼¿YÂe|ÌeZ‡Y{ÂmÁZ]d¨³½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ¹Âƨ»ÁZÀ »ÃZ´Œ¿Y{{cZneÁ|Ì·ÂeÖ¸YÕZÀ]€Ë,ÃZ´Œ¿Y{ {€Ì³Ö» Á¥ZÀYl̈],Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁd¯Z//Œ»Z]Á€»Y{Á‚§YÕÁ ¶»Z¯ÖËZ¨¯{ÂyÄ]®‡Z»|Ì·ÂeÄÀÌ»{½ZƨY½Zf‡Y,ÃZ´Œ¿Y{ Á€»Y®‡Z»|Ì·ÂeÃZ³Â¸³į¾ËY€]|̯PeZ]̸ָm d‡YÃ|Ì//‡ d^ˆ¿ÄÌ·ÁYµÂv»¾ËYÖ¸ §|Ì·Âe{Y{Ä»Y{Yd‡Y½Â¸]d¸»¾Ì»Pe ¾ËY{|¿YÂeÖ»½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Ád‡Yº¯Œ¯ZÌ¿Ä] cӐv»YdËZ¼uÕÁ |‹Z]Äf‹Y{ÖÆmÂe½ZËZ‹®¼¯ÁÂu ÕZŁÂn»|À»ZÌ¿YÃÂ^¿Y|Ì·ÂeœÀ»Ä]d»Ô‡ÁÂu½ZÌÀ]Š¿Y{ \ˆ¯ÕY€]d¨³Ád//ˆ¿Y{ÁY{ÁY~£½Z»Z//‡YÕY{€]ÀÆ] ¹Z¬»ºWZ« d‡Y½ZÌÅZ´Œ¿Y{ZÀ¯{½Z»Z‡¾ËY,ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€a cY€Ë‚ e½Z»Z‡¹Z¬»ºWZ«Á½ZƨY½Zf‡Y֟Z¼fmY¾Ì»Pe¶¯ÃY{Y |¿{Â]Y|Ë{¾ËY½Z¿Z¼ÆÌ»€´Ë{Y½ZƨY½Zf‡YÖf»Â°u Á½Z¬¬v»ÕZÅ{ÁZf‡{Y€“Zu¾ËŸ|»,d//ˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÁÂu{½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{½YÁZÀ§ ,¥ZÌ·Y¿Z¿ֈËÁ€f°·YÃZ´f‡{,Z¿Á€¯žË€‡ŽÌzŒed̯ĸ¼mY ÕZÅğ¼n»ÁNÕZÅ®‡Z»dyZ‡®ÌeZ»ÂeY¹Z¼eÃZ´f‡{ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{NÁÄËÓ|Àq,ÄËÓćÕZÅ®‡Z»|Ì·Âe |¿|‹ZÀ‹McӐv»¾ËY|Ì·Âe|¿ÁZ]®Ë{‚¿YÁ|Ë{Z] {½ZÌÅZ´Œ¿Y{ÕZʼnÔeį¾ËY½ZÌ]Z]d//ˆŒ¿¾ËY{½ZƨY dÌ “Á®‡Z»ÁÁY{€œ¿YÁ€»Yd‡YÃ|‹\^‡Z¿Á€¯½YÁ{ ÕZÅ®‡Z»|Ì·ÂeÄÀÌ»{d¯€‹d¨³ºÌ‹Z]Äf//‹Y{Ö]Ây Á|ÀfˆÅµZ §Á{Ä ˜«½Â̸̻€]¢·Z]Öf̧€›Z]ÄËÓ|Àq d‡YžËÂeÃ{Z»M‚Ì¿®‡Z»Ä ˜«½Â̸̻{Á|u Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ՁZ//‡ÁY{Ã|°//Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ |ÀqÕZÅ®‡Z»|Ì·ÂeÄÌ·ÁYÃ{Z»¾Ì»Pe{ÖËZ¨¯{ÂyÄ]ZÌ¿½ZƨY ½ZƨY½Zf‡YZÌ¿{€¯|̯PeÁdˆ¿Y{ÕÁ€“Y½Â¸]d¸»ÄËÓ ºËY{€œ¿{Ád‡YŒ¯¶¯{¾eÁ½Â¸]d¸»¾ećÄ¿YÁ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ÖmZˆ¿և|ÀÆ»Ã|°Œ¿Y{[Ây¶Ìˆ¿ZfaY ºË€Ì´]®¼¯½Â¸]d¸»|Ì·ÂeÄÀÌ»{ YYÖuY€mÕZÅŠ°f//‡{ÁÁZ¯…Z^·,½Z³|Ì·ÂeÄ»Y{Y{ÕÁ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe{€¯½ZŒ¿€—ZyÁdˆ¿Y{½Z»{{Z¯ÕZŁZÌ¿ĸ¼m ¹Ô«Y¾Ì»PedÆm{|¿YÂeÖ»½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ÖÀ§ÁÖ¼¸Ÿ cӐv»Ä]į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ֿԏY {‹ž«YÁ€iR»Öf‹Y|Æ] tˀe{Y{{ÂmÁ¶»Z¯{Z¬fŸY½Z¬¬v»ÕZʼnÔeÁÃZ´Œ¿Y{|Ì·Âe ÁÂn»Á|dÆm{ÖfËZ¼upÌŁYÄf//‹~³½Âr¼Å{€¯ {€¯ºÌÅYÂz¿¢Ë{¹ÓÕZÅ{Y|¿Zf‡YÕZ˜ŸY cZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†Ì˾̌¿Zm̸ָmºÌÅY€]Y ÕZʼnÔeY€Ë|¬eZ]{ÂyÕZÅd^vY֌z]{‚Ì¿½ZƨY º«½Zf‡YÕZÆÅYt˜‡{ֈË¿YÂË{ÕÁMž¼mÁZv»Ys€— |¿{¼¿¹Y|«Yº«½Zf‡YÕZÆÅYt˜‡YÂn»|«Z§Õ¸]ZeÁֈË¿ {Y{t̓Âes€—¾ËYÕY€mYcÁ€“Ây{,ÂaÁ¿€^¯Y Y֋Z¿ÕYÃ{Zmg{YÂuŠÅZ¯€»Y{™Âv¸»ÕZźfËMĸ¼mY d‡YÃ|À¿Y‚¯€¼e{µÔfyYYd ¿Z¼»,Ö¿Zˆ¿YÕZ˜y Ö»ZÆÅYt˜‡{¸]ZeÁÄf‹Â¿Â¿€Å\¿Ák{{Y{Ä»Y{YÕÁ |//‹Z]ÕYÃ{Zm®Ì§Y€eÕZÅÄ»Z¿¾ÌËMZ]ª]Z˜»Á–]Y“ž]Ze|ËZ] ‚¯€¼e{µÔfyYYՀ̳¸mdÆm€»Y\¿YÂmÖ»Z¼eZÆ¿M{į d‡YÃ|‹™Zv·½Z³|À¿Y Ö§€ »¥€ÃZ³MZ¿ZËÁÂm{‡Öy€]Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ÂaÁ¿ €Ì£ÕZŸ]Ze\¿ÁÖ//ˆË¿YÂË{Z],ZyÕ|¿€]¢Ì¸^eZËÁ Ö»ՀË~aZ¿½Y€^mcZ¼˜·Äq\m»ZÆÅYt˜//‡{{Y|¿Zf‡Y |¿Â‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com º«½Zf‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{YÕY|ÅY½ÁZ » {»ÕÁMž¼mÁZv»YÄ]d^ˆ¿€Ì³Y€§Öu€—{{Y{€^y |‹¹Y|«Yº«½Zf‡YÕZÆÅYt˜‡YÂn»|«Z§¸]ZeÁֈË¿YÂË{ d¿Z̏ÕZf‡Y{,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁՀ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ÕZ˜yYÖ//‹Z¿cZ§{Ze\ˀ“ŠÅZ¯ÁÕYÃ{Zmº//ËY€uY YÂn»|«Z§ÕZŸ]ZeÕÁMž¼mÁֈË¿YÂË{Zv»Ys€—,Ö¿Zˆ¿Y ÃY{YÕY|ÅY½ÁZ » |»M{Y€mYĸu€»Ä]º«½Zf‡YÕZÆÅYt˜‡ €^y¹ÔŸY¾¼“º«½Zf//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ ¶¯ÃY{YÖËY€mY¶»YŸ,s€—¾ËYÕY€mYÕZf‡Y{{Á‚§Y©Â§ YÂË{Ä ˜«{»€]½Á‚§YÕÁMž¼mÁZv»YÄ]d^ˆ¿Â^f» Z]–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿d//ËZ¼u~yY½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{†ÌW ¾ËY¶Ì°Œe¶ËÓ{¾Ë€f¼Æ»YYÂv»d»Ô//‡ÕZŁÂn»Á| Ä¿YÂfŒaÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕÁZÀ§ÁÖ¼¸ŸZ^fŸY{Á‚§YÁ|¿YÂydˆŒ¿ ZÌ¿Ád‡Y½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{½YÁZÀ§Õ|Ì·ÂecӐv» ¾ËYÄËYY{žË€ˆeÕY€],ÁY{ÁY~£½Z»Z‡Ád¼cYÁd‡Y d§ZË{ÁÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÁ|Ây{¹{€»Ä]cZ»|y |ÀËZ¼¿dËZ¼uZÅğ¼n»¾ËYY,ÄÌ·ÁY{Y» ÃZ´Œ¿Y{֌ËÁÕZÅd¯€‹½Y€Ë|»Y¾eÄ//‡,d//ˆŒ¿¾ËY{ ÁՀ̴ŒÌaÁÂu{{Ây½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»,½ZƨYÖf À ¾ËYÄ ‡ÂeœÀ»Ä]ÁŠÌaÕZÅŠ·ZqÁÖ§€ »YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» |¿{¼¿ÄËYYYZÅ{ÁZf‡{ ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§dˆËÃ|°ŒÅÁ„a†ÌW{Y½ZÌ¿Z¼Ì¸‡ÄvÌ^€f¯{ ÄËYYZ],YÂÅYd ÀdˆË¿Z¿d¯€//‹€Ë|»Á½ZƨYÖf À ,¥ZÌ·Y¿Z¿ֈËÁ€f°·YÃZ´f‡{ÁZ¿Á€¯žË€‡ŽÌzŒed̯ÃÁ€a ÃZ´f‡{dyZ‡ÃÁ€aÄWYYZ]ZeYd¯€‹€Ë|»ÖÀÌ]Ã}|¼v»€f¯{ d¯€‹YÖ°·Z»Ö¸Ÿ€f¯{ÁNÁÄËÓćÕZÅ®‡Z»|Ì·ÂeÁ ֿ¨Ÿ|“Šz]{Ã|‹ÄfyZ‡ÕZÅÕÁZÀ§ÄWYYZ]d ÀY¿ |Ì·ÂeÁdyZ‡Y֋Y‚³,UVCÄ ‹YªË€—YYÂÅÁs˜//‡ |¿{€¯ÄWYYZÅÕÁZÀ§¾ËY Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÕÁY{ÁY~£½ÁZ »,ֿԏY¶”¨·YÂ]Y€f¯{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Ä¿YÁZÀ§ÕZÅ{ÁZf‡{և€]dˆŒ¿ ¾ËYÃÂ^¿Y|Ì·Âež¿Y»ž§¥|ÅZ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÁÂu ÁÂuÁÖeZœ¿|‹Y½ÓÂXˆ»YÖ ¼m”uZ]ÁcӐv» |‹Y‚³€]½Zf‡Yd»Ô‡ Y֋Y‚³,Y|Ë{¾ËYÕY|f]Y{½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{†ÌW ¾ËYÖ¼¸Ÿ¦¸fz»ÕZÅÄ//ŸÂ¼n»Ä¿YÁZÀ§ÁÖ¼¸ŸÕZʼnÔ//e {€¯ÄËYYŒ¯{|˯ÕZ¼Ì]Â̋ÕY|f]YYÃZ´Œ¿Y{ Ã{Â]|¬¿ZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]Č̼Åį¾ËY½ZÌ]Z]Öv˜]YÕ|Æ»|̇€f¯{ Õ{€^ÅYµÂves€—{d¨³,{Y|¿Õ{€]Z¯cZ¬Ì¬veįd‡Y ÕYÄËÁÃZ´ËZmY֟Z¼fmYÖ//Œz]€iY½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ d‡YY{Ây€] ֟Z¼fmYd·Z‡¾ËYÄ»Y{Y{YÃZ´Œ¿Y{¾ËYÄ¿YÁZÀ§cZ»|yÕÁ {ÃZ´Œ¿Y{{€¯tˀeÁdˆ¿Y{Œ¯d»Ô‡¹Zœ¿Ä]d»|yÁ ÕZÅd¯€‹YdËZ¼uÕY€]¹Ó–ËY€‹ÁcZ¿Z°»YÖÅZe¯c|» YÖeӐv»d‡YÄf//ˆ¿YÂeįÁ€»YZe{€¯ºÅY€§Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ֿ¨Ÿ|“ÕZžÌ]Z¯,NNÁÄËÓÄ//‡ÕZÅ®‡Z»ĸ¼m |ËZ¼¿ē€ŸŒ¯Ä]YZ¿Á€¯ŽÌzŒed̯ÁUVC ½Y{Z]Md¨¿ŠËÓZa{ՁZ³Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÃZ´f‡{ՁZ‡Z] ÄÅZ»|ÀqćÁ€a֗Y†aÁÄf§|//‹Ö»ÕY|Æ´¿Z^¿Y{Á –‡ÂeÖmZyÁÖ¸yY{ÕZÅÃÁZŒ»~yYÁÖeZ ·Z˜»Á֌ÅÁ„a dËZÀŸZ]dËZÆ¿{ÁÃ|‹ÖeZ̸¼ŸZ§{YÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z‡ZÀ‹Z¯ ‰ÔeZÅÃZ»Y| ]|¿|‹ª§Â»½Z‡ZÀ‹Z¯‰ÔeÁZ³{Á€aÄËÁ €Ì£cZŒËZ»MdÆmÖ°ËY‚n»µZ¿Z¯Á{Z]Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÃZ´f‡{ €]PIONAŠËZ»MdÆmՀ´Ë{ÁÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£Á¾ÌeÁ {¯~»ŠËZ»MdÆmÃZ´f‡{ÄËZÆÀeįÖÀ˂À]ÕZÅĿ¼¿ÕÁ ÃZ´ŒËZ»M{{Âm»ÃZ´f‡{ZÆÀeĸ̇ÁÄ]Á{Â]{Âm»»Y¾ËY ÖeÔ°//Œ»Z]Z0 ÅZ³Z¯ÕÓZ]ºnu¶Ì·{Ä]Ád§€³Ö»¹Zn¿YZ³ ÕZÌuYÄ]ª§Â»ÃÁ€a¾ËY{ ºÌËZ¼¿ՁY|¿YÃYYºË|‹Ö»ÄmY» Z°Ë€»MŒ¯ZÅÃZ´f‡{Ã|¿Z‡Ö¿Zb¼¯™Zv·YįºË|‹ÖeZ ˜« d‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÃZ´ŒËZ»M½YZ°¼Å–‡ÂeՁZ³Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÃZ´f‡{ՁZ‡Z] ÕY‚§Ydz‡Š¿Y{ÄÀÌ»{»Y¾ËYÕY€]Ö³‚]{ÁZf//‡{Z³ |‹Z]Ö»Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÕZÅÃZ´f‡{ ½Z»‚Ë‚ŸŒ¯Ä̸ŸÄ¿Z¼·Z›Ádz//‡ÕZźˀveµZ¼ŸYY†a YÁ¶°Œ»Z̈]ÖÅZ´ŒËZ»McZ»Á‚¸»ÁcY‚ÌÆne¾Ì»ZeÁÄÌÆe |‹hŸZ]Â“»¾ËY |‹Ö»d¨´ÀÅÕZÅÄÀ˂Ź‚¸fˆ»Ö§€— ֋Z¿–ËY€‹¦ŸZ”»Öf¼ÅZ]ÃZ´ŒËZ»M{Z»|Æ f»½Z‡ZÀ‹Z¯Ze ¶Ë|^eÖ¸yY{Š¿Y{ÕZ¬eYdÆm\‡ZÀ»Öf€§Ä]YZźˀveY ¹|ŸÁÖ]Y€y¶Ì·{Ä]įÖËZÅÃZ´f‡{¡Y€//‡Ä]Á¾ËYY |ÀËZ¼¿ kZyÃ{Y,[ÂÌ »cZ ˜«¾Ì»ZeÁ€Ì¼ eÂy{ÖËZ¿YÂe ZÆ¿Zf‡YÖËZ¿Á€¯Z^yY d‹Y~³|ÅYÂy½ZËÔf^»ŠÅZ¯{Y{Âyd^j»€ÌiZeZÅdË{Á|v»¾ËY Z¿Á€¯Â̋µ€fÀ¯ÕY€]Õ|Ì»Y½ZƨYÄ]€¨‡dË{Á|v»µZ¼ŸY Z¿Á€¯{Zf‡¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋™Zv·Ä]½ZƨY įd‹Y~³Y€mYÄ]Œ¯€´Ë{€ÆŒ¿Ô¯ZÆqÃY€¼ÅÄ]Y½ZƨYÄ]€¨‡dË{Á|v»Ä]» Õ|Ì»Yž«YÁ{Öf‹Y|Æ]¶°eÁ€aªÌ«{ÕY€mYZ]{€^ÅY¾ËY¶»Z¯ÕY€mYZ]½Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ] ÕZŀ¨‡€ÌiZeÃZ]{Äf§€³ccZ¬Ì¬ve€]ZÀ] d‡YĬ˜À»{ÕZ¼Ì]¾ËYµ€fÀ¯ÕY€] •Z^eYÁž¼ne{ZnËY¶»Z‹Ä^ÀmÁ{Y€¨‡€˜y,Z¿Á€¯Â̋½Y‚Ì»ŠËY‚§Y€]ՀƋ¾Ì] Y~³€ÌiZe€´Ë{ª—ZÀ»Ä]Ã{·MÕZŀƋY…Á€ËÁµZ¬f¿Y¹Á{Á€¨‡Öa{€´Ë|°ËZ]{Y€§Y ÕY€]‚Ì»MÀ—Zz»Հ»Y,½M€]Y€YÁ‚»€«–ËY€‹¾ËY{½{€¯€¨‡…Z‡Y¾ËY€] d‡Y Z¿Á€¯Â̋½Y€v]Z]½ZƨY½Zf‡Yį֘ËY€‹{ {‹Ö»[ˆv»¹{€»¹Â¼ŸÖf»Ô‡ pÌÅÁÖn¿Z¿dÌ “ÁZ]½Zf‡€Æ‹ZÆqÁ‚»€«dÌ “ÁZ]½Zf‡€Æ‹Ád‡YÄmY» d‡YՀˆ»ÕZ¼Ì]¾ËYÃ|ÀÀ¯|Ë|ŒeZŀ¨‡,{Y|¿Y€«{ZË|̨‡dÌ “ÁZ]Ö¿Zf‡€Æ‹ {{€eY½ZƨY½Zf‡Y{dË{Á|v»µZ¼ŸYÃZ´fˆËYÃ|‹¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€] {ÁÁZ¿Á€¯{Zf‡cZ]»…Z‡Y€]Á|ÀÀ¯Ö»Հ̳¸mÖ¿Zf‡Y€Ì£Ö»Â]€Ì£ÕZÅÁ{Ây Á¹Zu{YYՀ̳¸m¥|ÅZ]cÔ̘ e½ZËZaZe½Zf‡Y¾ËY¶yY{Ä]Ö»Â]€Ì£ÕZÅÁ{Ây d‡YÂÀ¼»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ŠËY‚§Y {Zf«Y½ZÆm Ä]d^ˆ¿Öf‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯Ád‡YÖ¿Â̸̻dÌ ¼m”u¶v»cÔ̘ e€f//ŒÌ]į ÖfË{Á|v»ºÅ€³YÁ|Œ¿}ZzeYּ̼e,|¿YÃ{Y{Y|ŒÅ½Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁğZ‹Y\«YŸ ¶v»ZÆ¿Zf‡Y¾ËYÕZÅÕ{ÁÁcÔ̘ eÁ€‹Z]į|‹¾Ì¼ÅÁ{Â^¿Ä¿Y€Ì´fz‡|‹¹ÔŸY |¿{Â]Ã{€¯€¨‡¹‚Ÿ½Y€ÆeYZe|¼Ÿį|‹ÖËZÅÁ{ÂyÖÀÌ´À‡®Ì§Y€e Äf¨³€]ZÀ]Á{Â]|ÅZ‹YÁŠÌacÔ̘ e{{{€edË{Á|v»į{Â]Ö¿Zf‡YYְˁ€^·Y Á{ÁÁdˆ¿YÂeÁ{Â]Y~³€iYÖ»Y|«Ys€—¾ËY½Zf‡Y¾ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ Ö¿Y€v]Á‚»€«dÌ “Á€]|̯ZeZ]Övf§|¼v» |À¯{Á|v»Áµ€fÀ¯YZÅÁ{ÂykÁ€y €aÕZŽZf‡YÕY€]ÄËÁÄ]Á€»ÁÂ^ŸÕZÅdË{Á|v»µZ¼ŸY{€¯½ZŒ¿€—Zy€^·Y½Zf‡Y ¹{€»YÕÁ {Â]|ÅYÂyY~³€ÌiZeÁºÆ»Z̈]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯{€^·Y|À¿Z»Õ{{€e ½ÓÁˆ»Y{Á‚§YÁ{€¯Ö¿Y{|«Ã|‹µZ¼ŸYÕZÅdË{Á|v»dËZŸ€—ZyÄ]€^·Y½Zf‡Y Y|¿Zf‡Y,½Zf‡YZ¿Á€¯dˀË|»{Zf‡{Ö¿Zf‡Y¾Ì]ÕZÅ€¨‡ÕZÅdË{Á|v»s€—ÕY€mY Á€»ÁÂ^ŸÕZÅdË{Á|v»ÕY€mY{ÕY|ÅYÁÖ»Zœf¿Y½ÓÁˆ»Ák€¯Y|¿Z»€§,€^·Y ºÌÀ¯Ö»Ö¿Y{|«½Zf‡YÖmÁ€yÁÕ{ÁÁÕ{Z^»{ dË{Á|v»s€—ÕY€mYÁcZœ¿{ÂÅY†Ì¸aÁÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿cZ»Y|«YÄ»Y{Y{ÕÁ {ÖËY‚‡Ä]€ÌiZeZÅdË{Á|v»¾ËYd‹Y{½ZÌ]Ádˆ¿Y{|À¼‹YÖ¿Zf‡Y¾Ì]ÕZÅ€¨‡ µZ¼ŸYÁ¹{€»ÕZ°¼ÅÃ|ÀËMÕÄf¨ÅÁ{{Á{Y{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]€fŒÌ]ZŒf¿YYՀ̳¸m €yMcÔ̘ e{ZÅc€§Zˆ»ŠËY‚§YÖÀÌ]ŠÌaZ]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ –ËY€‹{½M{ |ËÁ¯ÕZ¼Ì]Â̋įY€Æ//‹Ä]|»MÁd§dË{Á|v»,Äf¨Å ¹Â‡k»Ä¿Zf‡M{įևÁ€ËÁÕZ¼Ì],{€¯ÄWYY½|‹ÖËY€mYÕY€]Yd‡Y€fŒÌ]Ö¿ÂÀ¯ d‡YÄf§€³Y¾—¼Å½ZmÄf‹~³dŸZ‡{Á{Ây Z¿Á€¯…Á€ËÁŠÆmÄ]ÄmÂeZ]įd¨³½YZ´¿€^yÄ]Äf‹~³Äf¨ÅÄ^À‹ZÆqÖ°¼¿€f¯{ ÕY€]ºËY€mµZ¼ŸYÁ€fŒÌ]dË{Á|v»µZ¼ŸY‚mÖÅYpÌŽM€fŒÌ]‰€fˆ³€˜y²¿Á ÁÕ|¿Á€Æ‹©Â¬u{Y€§Y¾ËYY€ËºËY|¿,|ÀÀ¯Ö¼¿cZŸY€»YÖf//‹Y|Æ]µÂYįÕ{Y€§Y |ÀÀ¯Ö»|Ë|ÆeY½Y€´Ë{d»Ô‡ †ÌWd»|yYÕYÄ»Z¿į{€¯ZƛYt̓Âe¾ËYZ]Ö°‹‚a‰Â»YÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ ÕZ¼Ì]Â̋½Y‚Ì»įºÆ»€Æ‹lÀa{d‡YÃ{€¯ŠÅYÂy½Z//ŒËYYÁºË|¬eÕÂƼm Á½ZƨY,|ƌ»,k€¯,½Y€Æe¶»Z‹,d‡Y€fŒÌ]¹{€»ÕZf§€³Ád‡ÓZ]ZÆ¿M{|ËÁ¯ †ÌWÁ{‹µZ¼ŸY|»MÁd§Á{{€edË{Á|v»Äf¨Å¾ËY€yMcÔ̘ eÁć{ÄÌ»ÁY |¿{€¯¡Ô]YėÂ]€»ÕZÆÅZ´f‡{Ä]Y½MÂf‡{Á|¿{€¯d¬§Y»ĸZ§Ô]‚Ì¿ÕÂƼm ZeZÅZ»M€]ZÀ],d‡YÃ|‹ÖËY€mYÁ¡Ô]Y½Zf‡YÕY€]įÖ·Zu{|»MÁd§d̟ÂÀ¼» d‡YÃ{ÁYºÅY€§YZÅ|»MÁd§ŠÅZ¯\m»|{ Œ¯Ö·Z¼‹ÕZÆ¿Zf‡YÄ]€¨‡ÕY€]Z»Y,Œ¯½Zf‡YÄ]dË{Á|v»ÁºÌ¼e¾ËY}ZzeYZ] ¾ˆu¹Z»Y,¹Ô‡Y¹€°»Ö^¿ÕY³Â//‡¹ZËYÁ€¨ÃZ»Ö¿ZËZaÄÅ{Z]½Z»‚¼ÅZ¿€ËY Õ“¹€u{½YÁZn»Á½Y€WYZ¼//‹€]Ĝv·Ä]Ĝv·,Z“¹Z»YÁÖ^fn» ÕY€mY€]ZÆeZœ¿ÁÖf‹Y|Æ]¾ËY»dËZŸ|Ë|ŒecÁ€“ºÆ»¾ËYÁ{‹Ö»Ã{Á‚§Y |À¯Ö»½Y|ÀqÁ{YÂy¾ËY{Öf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€a …|¬»|ƌ»Ä]€¨‡ÕÂƼm†ÌËtˀÂf‡{Z]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡|Àq€Å cZƗÁd¼ŸdÌ]¶ÅY½Z³{Y|·{©Â‹Z»Yd‡YÃ{€¯ÂÀ¼»€¨ÃZ»½ZËZaZeY €]¹ZËY¾ËY{Z“€·Yև»¾]Ö¸Ÿlnv·Y¾»Zi¦Ë€‹žn”»YÂm{”uÕY€] d‡YÃ{€¯€fŒÌ]YZ¿Á€¯Â̋€˜yÁÃ{Á‚§Y¹€u{€“ZudÌ ¼m Õ{Y| eḑ€›Y|{ŠËZŒ³€]ÖÀ^»Õ“…|«½Zf‡M¹Y|«Yį¾ËY{ÂmÁZ] ÕZÆ¿Zfˆ^‹Áļ°v·YY{©YÁ,ÄËY|Æ·YY{©YÁ,ÃÖÀ̼y¹Z»Y©YÁĸ¼mYZÆ«YÁY ÁÕ“€Æ˜»¹€uÕZÆÀv{dÌ ¼m¹Zu{YYՀ̳¸mÕY€]{Z‹€Å³|nˆ» dÌ ¼m½Y‚Ì»€]ÃZ³{ÂyZ¿ºÆ»¾ËYZ»YÃ{Â]½Y€WYcZˁÕY€]€fŒÌ]ÖËZ”§½{€¯ºÅY€§ Á½ZÌ·Âf»Õ‡YZÆeZœ¿|Ë|Œe|À»ZÌ¿dÌ “Á¾ËYdˀË|»įÃ{Á‚§Yį€^f»¾¯Z»Y{ d‡Y¹{€»–‡ÂeÖf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€a€fŒÌ]dËZŸ |‹Ä]Á|¿Á€]Õ“€Æ˜»¹€uÕZÆÀvÁZÆ«YÁYZ¿€ËYZ´¿€^ycY|ÅZ//Œ» ,½YÁZn»€]ÃÁԟįÕÂ//—Ä],d//‹Y{d·Ó{…|¬»½Z°»¾ËY{½Y€WYdÌ ¼m |Àf‹Y{”u‚Ì¿ÖmZy½Y€WYĸ¼mY½Zf‡YYkZy½Y€WYYÕ{Á|v»ÕZÅÃÁ€³ |¿{Â]cZˁµÂ¤Œ»Á ÕYÃÂ̋Z]tˀ“Ä]€e®Ë{‚¿ÕYĸZ§Y¹Z»YcZˁÕY€]ÃÂÀ»ēÁY֌z]ŠËZŒ³ Õ{Y€¨¿YcÄ]|À¿YÂf]½Y€WYd‡YÃ|‹hŸZ]Ã{€¯ÖuY€—Õ“…|«½Zf‡Mį €Ìˆ»YÁÃ{Z ˆ·YY{©YÁd¼‡Ä]Õ{YM¾v€Ìˆ»Y֟Z¼fmYĸZ§dËZŸZ]Á Á½Y€WY¶ËZ¼eÂ“»¾ËYZ»Y|¿Â‹¥€Œ»c€”u€‡ÓZ]d¼ˆ«Ä]{Z‹€Å³|nˆ» Õ{YM¾v{dÌ ¼m{Y| e€]ÁÃ{€¯€fŒÌ]tˀ“Ä]½|‹®Ë{‚¿ÕY€]Y½YÁZn» d‡YÃ{Á‚§Y{Z‹€Å³|nˆ»Á ,ÃZ³Z]¾ËY¥Y€—YÕZÆ¿Z]ZÌyÄ]ÁÕÂ//“€Æ˜»¹€uÕZÆf//ˆ]Y®Ë€ÅÕ{ÁÁ{ Ád‡YÃ|‹\¿֟Z¼fmYĸZ§dËZŸÁ®//‡Z»½{½{Â]Ö»Y‚·Y€]ÖÀ^»Ö˸]Ze |ÀÀ¯Ö»Հ̳¸m€Æ˜»¹€u¶yY{Ä]®‡Z»½Á|]{Y€§Y{ÁÁY‚Ì¿½Z»{Zy Z^ˀ¬eĸZ§{Ã{Y¿Zy€Åįd‡YÕÂv¿Ä]‚Ì¿¦¸fz»ÕZÆÀv{ZƋ€§½Z»|Ìq ĸZ§Á|¿Y{€b]cZˁÄ]ÁÄf§€³Y€«‰€§®ËÕÁ,€´Ë{Ã{Y¿ZyYՀf»Á{Ze®Ë cZˁÕY€]ž¼neY¹{€»‚Ìŀa¥ZÁY¾ËYļÅZ]Z»Y{Â//‹dËZŸ֟Z¼fmYÕY~³ Z¿Á€¯Â̋YªË€—¾ËYY|ËZ]Á{Y{ՀfŒÌ]d̼ÅY\eY€»Ä]ÕY³‡¹ZËY{¹€u {€¯Հ̳¸m š¨uÁ®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y|À¿Y{Ö»ļÅ€´Ë{YZ¿Á€¯Â̋YÄ¿Y€Ì´ŒÌaÖf‹Y|Æ]cZ°¿ ½{€¯ֿ¨Ÿ|“Ád‡{Õ‹Ádˆ‹Á€f»Á{ZeºÌ¿Á®Ë֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§ ½ÁZ »,{Y„¿Õ|Àm€Ì]€f¯{įÕ—Ä]{Y{d̼ÅYZ̈]Â“»¾ËYdËZŸZ»Y½MºËY{ c{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ã{·M{€§€Åd‡YÄf¨³|ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Öf‹Y|Æ] €¨¿ÃZ»®Ë{Á{Y|ÀÌ]ÃYÄ]YÕZ¼Ì]µZ¬f¿YYÕYÀÌn¿|¿YÂeÖ»®‡Z»¾f‹Y|¿ |À¯Ö»Ã{·M…Á€ËÁ¾ËYÄ]Y {Y֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§dËZŸÁ®‡Z»½{,½Y€WY,Z¿€ËYZ´¿€^ycY|ÅZŒ»ª^— ‰Ôe€Æ˜»¹€u½Z»{Zyį|Àq€Å|ÀÀ¯Ö¼¿dËZŸ|ËZ]į—½MÕ“€Æ˜»¹€u |ËZ]‚Ì¿¹{€»{Ây,cY€¯~eYY|mZ»Y|ÀÀ¯Ö»¹{€»Õ‡Y{Y»¾ËYdËZŸÕY€]Õ{Zˁ |À‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ]ḋZˆuÂ“»¾ËYÄ]d^ˆ¿ Ás˜//‡½{€¯ֿ¨Ÿ|“Á®//‡Z»½{,֟Z¼fmYĸZ§dËZŸį¾ËYÄ]ÄmÂeZ] ¹ÁY|»½{€¯ֿ¨Ÿ|“,d‡Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]YYՀ̴ŒÌaÖËԗd¸j»ZÅd//‡{ ÕZƸ°eÁ€adËZŸÕY€]½Y€WYÄ]€°»Ä̏ÂeÁÕ“€Æ˜»¹€uÕZÆ«YÁÁZÆÀv Õ—Ä]d‡YÃ{€¯|̯Ze½M€]Z¼WY{Õ“…|«½Zf‡Mįd‡Y֟“»Öf‹Y|Æ] į€^f»¾¯Z»YՁÁÄ¿Z^‹½{€¯ֿ¨Ÿ|“YÕ“€Æ˜»¹€u½Y€WYcZ»|y½ÁZ »į d‡YÃ{Y{€^y€¨ÃZ»Ö¿ZËZaÄÅ{{Õ“ ÕY~³ĸZ§ÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ»Z¿ÃÂÌ//‹dËZŸ€]¶»Z¯cZœ¿Ä]ÃZ//‹YZ]¹ZÀÆ]¾Ì»Y ÁZÌ»{ZyÕÁ€Ì¿d//‡YÄf¨³Õ“€Æ˜»¹€u¦¸fz»ÕZÅÄ»Z¿€]{֟Z¼fmY ¹€u¦¸fz»ÕZƌz]Ás˜‡ֿ¨Ÿ|“,€Æ˜»¹€ud//‹Y|Æ]cZ»|yÕÁ€Ì¿ |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖf‡{ÕZÅ`¼aÁÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZÅÁ{ÂyªË€—YYÕ“€Æ˜» Ä]ZÆ¿M¹Y‚·YÁ½YÁZn»Á½Y€WY¾Ì]®‡Z»žËÂe,Z¼¿€Æ»Õ|À]Äfˆ]{€¯ħZ“YÕÁ ½{€¯ֿ¨Ÿ|“ÁZ¼¿¥Â¨{֟Z¼fmYĸZ§dËZŸÄ]¹Y‚·Y,®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y µZu{dË|mZ]įd‡YÕYÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y€´Ë{YÖf‹Y|Æ]ÕZņËÁ€‡ÄfŸZ‡ d‡YՀ̴Ìa {½YÁZn»Á½Y€WYYdœ§Zv»ÕY€]d¨³Õ“€Æ˜»¹€u½Y€WYcZ»|y½ÁZ// » {Ön¿€˜//‹cÄ]į€^f»¾¯Z»YÕZʼn€§ļÅ,¹ZËY¾ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁ€]Y€] Á{‹Ö¼¿Ã{Z¨f‡YZʼn€§¾ËYYÖe|»,ÕÁMž¼mY| ]Ád‡YÃ|‹Ã{€fˆ³Zžv {‹Ö»ZÆ¿M¾Ë‚´ËZmÃ|Œ¿Ã{Z¨f‡YÁ¿ÕZʼn€§ ¦¸fz»ÕZÅd¼ˆ«Y|Ë{Z]ÁcZœ¿µZu{Z¼WY{d‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯{€¯|̯PeÕÁ {€»Y½ÓÁˆ»Ä]Y¹ÓcZ°¿Á|ÀfˆÅÖf‹Y|Æ]ÕZÅÂf//‡{ªÌ«{ÕY€mYÕY€]¹€u |ÀÀ¯Ö»{‚‹Â³€Æ˜»¹€u ÄËÁÄ]¦¸fz»ÕZÆÀv{ÕY{Y‚ŸÕZÆeZÌÅÄ·Z‡€ÅµYÁª^—€¨ÃZ»Ö¿ZËZa¹ZËY{ Z»Y|ÀfyY{€aÖ»ÕY³‡Ä]Á|¿{€¯Ö»Z¼fmYZ“¹Z»Y¹€uÕ“ž»Zm¾v Äf‹~³ÕZÆ·Z‡Ö³‚]Áð‹Ä]cZŸZ¼fmYĿ³¾ËY,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]µZˆ»Y dˆÌ¿Á|¬»Õ“€Æ˜»¹€u{ ÕY{Y‚ŸÁÕY³‡¹ZËY{µZ‡€Åd‡YÄf¨³ÃZ]¾ËY{Õ“€Æ˜»¹€uÖ·ZŸ€Ë|» €¨‡|ƌ»Ä]¦¸fz»ÕZŽZf‡€Æ‹ÁZŽZf‡YYÖ^Å~»ÕZÅcZÌÅ,€¨ÃZ»Ö¿ZËZaÄÅ{ ÂÀ»ÃZ³Z]Ä]¥€ŒeYZÆeZÌžËY,Z¿Á€¯Â̋Y֋Z¿–ËY€‹¶Ì·{Ä],µZˆ»YZ»Y|¿{€¯Ö» Ö¿Y¿ÃZ³Z]¹Y|yÁ¾Ì¼ÅY,|ÀfˆÅ¹Á€v»¹ZËY¾ËY{ÕY³‡ÁÕY{Y‚ŸÁÕ“ ÕZÅÄf//ˆ]Z]ZÆeZÌÅd¯€uY|^»{”u¾¼“Z“¹Z»Yºq€aZ]lnv·Y¾»Zi |ÀfˆÅÖ^Å~»ÕZÆeZÌÅÕÂÀ »ÕY€Ë~aÕ“­€^f» |ÅYÂy½Y€WYYÖ³|ÀËZ¼¿Ä]ÖËZÅÃÁ€³½Z]‚Ì»€Æ˜»¹€u,¹ZËY¾ËY{{€¯tˀeÕÁ ”u¹€u{ºËYÃ{€¯cŸ{|ƌ»€Æ‹ºÌ¬»½Z¿Z]Õ}MYÖÅÁ€³,Ŀ¼¿ÕY€]į{Â] ÂÀ»ÃZ³Z]¾ËYÄ]µZ‡€Åį½Z]Õ}MÖ^Å~»ÕZÆeZÌŁYd]ZÌ¿ÁÖ³|ÀËZ¼¿Ä]Á|À]ZË Ä»Z¿€]¾ËY |¿Y{€b]ÕY³‡ÁÕY{Y‚ŸÄ]ֻԇYÕÂƼm¾v{|¿|‹Ö»¥€Œ» |‹|ÅYÂyY‚³€]‚Ì¿ZÅÖ¿Y|¿Z»ÁZÅÕ{‚Ë,½Z¿Z][€ŸÄËÁ d¯€‹Y€¨ÃZ»Ö¿ZËZa¹ZËY{į{€¯Ä̏Âe¹{€»Ä]|ƌ»Ö°‹‚a¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË ÕYÄÌÀ̈uÄ]¶Ë|^eY{ÂyµZÀ»Á|ÀÀ¯[ZÀfmY€Æ‹{¦¸fz»ÕY{Y‚Ÿº//‡Y€»{ Ôf^»½YZ¼Ì]ÕZ¨‹ÕY€]Ä̟{Y½|¿YÂyÁļWYc{ZƋÕY€]ÕY{Y‚ŸœÀ»Ä]®q¯ |ÀÀ¯|ËÁ¯Ä] ¶°‹Á{ÁŠÌa|¿Á¾Ì¼ÅÄ]€³YÁd‡YÖ¿Y€v]–ËY€‹d¨³{Y„¿Õ|Àm€Ì]Ö¸Ÿ€f¯{ {Y€§YÁ½ZËÔf^»{Y| e{‹€fŒÌ]Öf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€adËZŸ¹|ŸÁcZŸZ¼fmYՀ̳ |]ZËÖ»ŠËY‚§YZÆ¿Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ] d]Z]Ö¿Y€´¿Z»YºËY{Y€«|ËÁ¯ÕZ¼Ì]kÁYdÌ “Á{®ÀËYºÅ{Y{Ä//»Y{YÕÁ ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{–‡Âe¹ÓcY|ÌƼeY€Ë{Y|¿{ÂmÁZÆ¿Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ]dze¾Ì»Ze d‡YÃ|‹Ã|̌Ë|¿Y|ƌ»Ö°‹‚a dËZŸd«{Ä]Öf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€aį֗Z¬¿{d¨³|ƌ»Ö°‹‚a¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË ®‡Z»YÃ{Z¨f‡YįÖe{Ád‡YÃ|‹ZÆ»[ÂyÖ¸ÌyZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋,Ã|‹ ¶°‹ÁZÅ|»MÁd§{¹ÓÕZÆ·€fÀ¯ÁZÆf^«Y€»,|‡€]|{YŠÌ]Ä]¹{€»¾Ì]{ d‡Y€i»Z̈]…Á€ËÁ¾ËYÂ̋ŠÅZ¯{,{€Ì³¹Zn¿YcZ ¼neՀ̳ {Y{¾ËYÄ]Ö´fˆ],|À¯֗YՀ̇Äq|ËÁ¯ÕZ¼Ì]į¾ËY{Á‚§Y{Y„¿Õ|Àm€Ì] ÁZƸ°eÁ€adËZŸ{Á|ÀÀ¯ÕZ°¼Å|«Äq¹{€»Á|¿€Ì´]ּ̼eÄq½ÓÁˆ»į |ÀÀ¯¶¼ŸĿ´qcZŸZ¼fmY{”u …Á€ËÁÄ]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ZeÄ¿YÁ®ÀËYºÅ{Á‚§YÖÀˀv]¾Ìˆu|¼v»€f¯{ ZeÁ|¿Â‹Ö»‰€Ë~a|ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Š‹Âa€ËÖ¿Z»{‚¯Y€»{Z¿Á€¯ |ÀfˆÅՀfˆ]ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕZÆ¿Zf‡Z¼Ì]ÄËÁÕZÆf^«Y€»Šz]{‚Ì¿€¨¿ Á|Z]Z“¹Z»Yc{ZÆ//‹¹ZËYÄ¿Zf‡M{‚Ì¿Õ“…|«½Zf//‡Mֻ¼Ÿ–]YÁ Ä]ÄmÂeZ]{€¯d‡YÂy{Õ“€Æ˜»duZ//‡½Y|À¼e{YYÁ½Z³{Y|·{YÕYÄ̟ԗY ,Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡ÕZÅÄ̏ÂeÄ]ÄmÂe¾¼“,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋¹Â‡k»€˜y |ÀËÂm®ˆ¼e¥ÂW¹Z»Yև|«Y¿YÄ],Á{ÃYYcZˁZ] ʇYÁÄ]Ã|»M{ÂmÁÄ]Zy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]ÕZmµZ‡{d‡YÃ|»MÄ̟ԗY¾ËY{ ºË€°eÕY€]d»|y¾¼“,{€¯Ö ‡Õ“…|«½Zf‡M,Z¿Á€¯…ÂvÀ»…Á€ËÁÂ̋ ֗Z^eY½Â³Z¿Â³ÕZŀfˆ]{ZnËYZ],cZ‡Y»ŠËZ»{Ä^¿ZmļÅ”uÁ‚Ë‚Ÿ½Y€WY Y¿YY½Z«ZfŒ»ļÅÕ|À»ÀÆ]–ËY€‹,ՁZn»ÕZ”§ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì],Ö¸»ÕZÅÄ¿Z‡{ įºÌ¨«YÁ€»Y¾ËY€]{Ây|Àq€Å|ËZ¼¿ºÅY€§º·ZŸ€‡Y€‡{Y…|¬»½Zf‡M¾ËYÕÂÀ » |‹|ÅYÂz¿½Y€^mՀ´Ë{¹Y|«YpÌÅZ]Õ”ucZˁcZ¯€]ÁcY€iY صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm €Æ»Ä^ÀŒ°Ë €^f¯Y µÁÓYžÌ]µÁY ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d‹Y{{ZË Y|¬» ŽyZ‹ ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e   ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y      cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ÀÆ]w€¿ŠËY‚§Y€]ÖÀf^»{Zf«Y®Ë½Y€ËY{Zf«Y ŠËY‚§YY֋Z¿ZÅd¯€‹‰Y|‹įdˆÌ¿ÕÁ ÕZÅs€—ÕY€mYŠËY‚§Y,YZ]ºÆ‡ŠËY‚§Y,|Ì·Âe –ËY€‹ |‹Z] ÁcӐv»ՁZ‡̯֨ÁÄ ‡Âe |‹ Á¹ZƇ,ԗ,®¸»‰YįĿ´¿Z¼Å,Ö»Âe ½M{įՁÁZŒ¯¾Ì»Ä ˜«®Ë‰Y,|À¯Ö» ‰YÖ·Z»½ZÌ]Ä]{€Ì³Ö¼¿c֟ÁdŒ¯ |À¯Ö¼¿{ZnËYd¼Ì«|‹ÄÌmÂeÕY€]ÕYÃ{Á‚§Y |À¯Ö»|‹ºÅ ԗÁÂu{YZ]YÖ·|»Z»,Ä°‡ÖeMcÔ»Z »{ÂmÁZ] Ád‹Y{Y‰{Ây½Y|À¼«ÔŸÁ½Z^—Zz»įºÌf//‹Y{Y cÔ»Z »¾ËYd¼‡Ä]‚Ì¿½YY~³ÄËZ»€‡Ö´ÀË|¬¿Y֌z] ¾ËY,Ä°‡ÖeMYZ]Ö¬˜À»€Ì£¦«ÂeZ]Z»Y{€¯Ö»d¯€u ºÌf§€³½Z»{ÂyYY¥Z¨‹Á[Y~m€fˆ] įd‡YYZ]ÕZŵ|»Y¿YYÖ°ËZÌ¿{{ÖeMcÔ»Z » Ö»½MYįÖÆmÂe¶]Z«µZ^¬f‡YÁc|»Ö¿Ó—Ä]€neZ] { {‹Ö»[ˆv»ZÌ¿{{ÖeÔ»Z »ºÆ»ÕZÅYZ]Y{‹ Ö·Z»ÕZÅY‚]YÁÕ{Zf«YÕZÅÓZ¯ÕY€]cÔ»Z »YÂ¿¾ËY Äf‹Y{cÔ»Z »‰YįÕ|À‡€ÅÁ©YÁYÁ¹ZƇYºŸY {ÂmÁ֏ZydË{Á|v»Á{Â//‹Ö»¹Zn¿Yĸ»Z »|‹Z] ԗÁcY‚¸§Y֌z],¾°//ˆ»½YÂeÖ»µZj»ÕY€] {Y|¿ |¿ZnÀ³ÖeMcÔ»Z »YZ]{d‡YÓZ¯¾Ë€eÄmÂe{»į {»{ÖeMcÔ»Z »YZ]Ä]€neÄÅ{®ËYŠÌ]Äq€³ ÕZ̈]cZ¿Z°»YÁd‹Y{{ÂmÁÓZ¯…Â]{ԗÄ°//‡ d‡YÃ|‹{ZnËY½MÕY€] ÕZÅḑZ »|À¿Z»ÖËZÅhv]ÁÃ{Â]ġÁ{cÔ»Z »¾ËY ‰Á€§Á|ˀy,¾ÌËZaÕZÅ{‚»Z¯,Ö°¿Z]{Â//‡,ÖeÔ»Z » ½M{,{‹Ö»¹Zn¿Y¥Z¨//‹cÄ]Á{įÖËZÅ Ö]Âyµ€fÀ¯|¿YÂeÖ»½Y{€³YZ],YZ]¾ËY{ d‡Ys€˜» ÁÃ{Â]¥Z¨‹YZ]ÕZÅÃ{Y{įY€q,|‹Z]Äf‹Y{YZ]ÕÁ€] Ö¬˜À»ÁÃ|‹µ€fÀ¯–ËY€‹ž]Ze,cZ‹Z¨‡d¼Ì«cY€Ì̤e Ä°‡ÖeMYZ][~m|¿YÂeÖ»įÖ´ÀË|¬¿Ö§€—Y d‡Y Ä »Zm{į|‹Z]Õ{€yÕZÅÖ´ÀË|¬¿d‡Y¾°¼»{‹ Ä]{Œ¿[~mÄ°‡ÖeMÕZÅYZ]{€³Yį|Àf//ˆÅ{YM Ö»Ä]€“Ö «YÁcÔ»Z »Ä]Ád§|ÅYÂy€´Ë{ÕZÅYZ] Á½Z^—Zz»dˆ¿YÂeÖ»įºÌf‹Y{YZ]YÖ·|»Z»†a |¿ ,½MÖ¬˜À»€Ì£¦«ÂeZ]Á|‹Z]Äf‹Y{Y‰{Ây½Y|À¼«ÔŸ ¦«Âe¶Ì·{ž«YÁ{ ºÌf§€³Ä »ZmÁ½Z»{ÂyYY½Z°»Y¾ËY Ö»dË·ÁYYÕ|¬¿YZ],Y~³d‡Żį{Â]¾ËYYZ]¾ËY Y|Ë|mÕZÅY‚]YįÖ¿Y|¬fÀ»¶Ì¸ve½ZÌ»¾ËY{Ádˆ¿Y{ ̫֬{Ô—YÖ·Z»ÕZÅYZ]Ä]d^ˆ¿ӏYÁ|À‡ZÀ‹Ö¼¿ cÔ»Z »į{Â]¾ËY½Y|¬fÀ»ÄÌmÂe |‹ž«YÁ€i»|¿Y|¿ ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e ÕÁÀÆ]Á|Ì·ÂeŠËY‚§YZ]•Z^eYÖ]ÄËZ»€‡YZ]Ö¸¯|‹ Ö°ÌÀ]MÖ¸Ÿ ÄËZ»€‡YZ]€´¸Ìve     d‡YÃ|‹€ËY€‡ÄËZ»€‡YZ]ÖÀ Ë {‹Ö»\m»Ö»ÂeY|Ë|//‹–ËY€‹d¨³Ö¿Z¼Ì¸//‡ ļŹZƇ‰Y,ŽzŒ»ÕYʬ¿ZeÖ´ÀË|¬¿¶Ì//‡Ze ½{Â^¿Z˽{Â]Ã{{Â//‡¾f§€³€œ¿{½Á|]YZÅd¯€//‹ Ä]ē€Ÿ¶]Z«¹ZƇd^//ˆ¿,½MZÀ¯{ |Å{ŠËY‚§Y,ZÆ¿M w€¿ {‹Ö»ZÅd¼Ì«€fŒÌ]|‹­€v»Õ{ÁÁÖ´ÀË|¬¿ ½YY~³ÄËZ»€//‡Ze{Â//‹Ö»\m»‚Ì¿Ö¨À»Ö «YÁÀÆ] |ÀÀ°¿Ã|Àˆ]|{ZË|{cZ¿Z‡Â¿ZËÃ{Z]Ä]€´Ë{ YZ]{€“ZuµZu{įd‡YÖ//ŒËY‚§Y|¿Á½MÄnÌf¿Á d̸¯{įÕ|‹,dËZÆ¿{ ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZ//Œ»ÄËZ»€‡ Á{Y|ŸYÁª˜À»…Z‡Y€],d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYÄËZ»€//‡YZ] ÄmÂe¶]Z«ŠËY‚§YÄnÌf¿Ä¿Z»Y d//‡Y{Zf«YÖ «YÁ¹Z«Y ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÄ¿Ád‡Y|Ì·Âe {Y\ÌnŸÕZÅ|//‹|ËZ^¿Z»Y{€¯|̯Ze½ZËZa{ÕÁ d¯€//‹Šz]{ d§€³Ã|Ë{Z¿YZ]®q¯ÕZÅŠz] d¼Ì«įd‡YÄf§€³cÖËZÅ|//‹,®q¯ÕZÅ ÖeY}‰YY€eY€§Ö^ÌnŸ€—Ä]YZÅd¯€‹¾ËY¹ZƇ įºÌfˆÅÄmY»Ö»ZÆ//‡Z]ZuԘYÁd//‡YÃ{€]{Ây ½{€¯Š¯Á€§Z]ZÅŠz]¾ËY |¿YÃ|‹ÂÌ·ÁÁYc|//‹Ä] Õ|Ë|//‹Öf¼Ì«sԏYÁ•Â¬//‡€Ì³{,€ÌyYcZ¿ZnÌÅ ®ÌeZ»ÂeY˜],YZ]Õ|À¼//‹ÂÅdÌÅZ»į|‹|ÀÅYÂy |¿Z‡|ÅYÂyµ{Z eÄ]YZÆ¿Md¼Ì« ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ͘й ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ͘й Ͳ͘й Ͳ˹͘˿й Ͳ͘й Ͳ˹́͘й Ͳ͘й Ͳ˺͘˹й Ͳ͘й Ͳ˺͘˻й Ͳ͘й Ͳ˺͘˽й Ͳ͘й Ͳ˺͘˿й Ͳ͘й Ͳ˺́͘й   ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ̱έίΑΕϛέη ιΧΎη   ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη   µÁYYZ]ŽyZ‹ ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη   ¹Á{YZ]ŽyZ‹ ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη   d ÀŽyZ‹ ΕόϧλιΧΎη   ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ΕϣϳϗιΧΎη   d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ Εϛέη ΕϣϳϗιΧΎη   ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ϲηίέ΍ϲϧίϭ ΕϣϳϗιΧΎη   ¶¯ŽyZ‹ ϝϛιΧΎη   ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ϝϛιΧΎη   €f·Z §d¯€‹ ŽyZ‹ έΗϟΎόϓΕϛέηιΧΎη ͘й ˹͘˹й Ͳ͘й Ͳ˹͘˻й ͘й    Ͳ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     Ͳ͘й Ͳ˻͘˹й έϳϳϐΗ €Ì̤e       Ê·Z»ŽyZ‹ ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹    …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹     µÁYYZ]ŽyZ‹     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e       ‚¸§ ԗ À¬¿ ¾ÌeÔa  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹    d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa †»     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§ ºÌÀ̻·M €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e [€‡    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡  ¶^«ÉZ¯Á ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy     ÁÂË     cYZ»YºÅ{     ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯       ¾aYƒ¾Ë|  |ÀÅÄÌaÁ  Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̯€e€Ì·     Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{  Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»  d¯€uÕY~³ÄËZ»€‡ÕZŀfˆ]€ËZ‡d¼‡Ä]|ËZ],{Ây Ã|‹{Á|ˆ»ZË{Á|v»ՁY»ÕZÅYZ]ļŁÁ€»Yį|À¯ {Ä¿Z¨‡Zf»įÁ{Ây,®¸»,ԗ,Y€Ìœ¿ÖËZÅYZ] |¿Y [ZˆuÄ]ÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯½YÂÀŸÄ]½ZÆmYÕYʬ¿pÌÅ ÕZÅÓZ¯Ä°¸],Á{Â//yZÆÀeÄ¿Z»Â//Œ¯{Z»Y|ËMÖ¼¿ |¿YÃ|‹ÕYÄËZ»€‡ÕZÅÓZ¯Ä]¶Ë|^e‚Ì¿ևZ‡Y ¾Ì»ZeÕY~³ÄËZ»€‡ÁZ//Œ»d¯€‹ÕY~³ÄËZ»€‡€Ë|» įÕYÕY~³ÄËZ»€‡€fˆ]ZÆÀed‹Y{½ZÌ]¾Ë¿ÄËZ»€//‡ ÄËZ»€‡|{Ö·YZœf¿Y{»Ã{Z]¶«Y|u|¿YÂeÖ» ÁÖËYY{µZ¬f¿YÁ¶¬¿®//ˆËZ]Á|ËZ¼¿ª¬v»Y½YY~³ ÁÖËYY{ÕY{Ä´¿ÁÖeÓ{Z^»®ˆËÁÕ|ËZŸ€]cZÌ·Z» YZ]Ö «YÁÃ{Z]Y€Ë d‡YÄËZ»€‡YZ],dˆÌ¿ÁÄ]Á Ö¨À»|Ë|m–ËY€‹Ád·Á{µ€fÀ¯¶Ì·{Ä]®¸»Áԗ,Y ÕY€]d^j»Ã{Z]įd‡YÕYZ]ZÆÀeÄËZ»€‡YZ]Ád‡Y |À¯Ö»ºÅY€§Š¿ÓZ § Õ|À]ž¼mZ]{€¯|̯ZeÄËZ»€//‡YZ]À^y€³¶Ì¸ve¾ËY Ö «YÁÀÆ]w€¿»Á«Ö»ÂeY|Ë|‹»–ËY€‹{,©Â§{Y» {Âm»ÕY~³ÄËZ»€‡€fˆ]ZÆÀed¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿«Ö¨À» ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YdÆm{¹Âe{ÂmÁ½Y€ËY{Zf«YÕZ¬] ZÅÖËYY{Ö·ZˉYŠ//ËY‚§Y,‰Á€§ŠËY‚§YZ^«Z f»Á d‡Y Á ®Ë½Y€ËY{Zf«Y{Á‚§YÄËZ»€‡YZ]Õ{ZÌÀ]€³¶Ì¸ve¾ËY |//‹įd//ˆÌ¿ÕÁÀÆ]w€¿ŠËY‚§Y€]ÖÀf^»{Zf«Y ,YZ]ºÆ‡ŠËY‚§Y,|Ì·ÂeŠËY‚§YY֋Z¿ZÅd¯€‹‰Y cӐv»ՁZ‡̯֨ÁÄ ‡ÂeÕZÅs€—ÕY€mYŠËY‚§Y ,ԗ,®¸»‰YįĿ´¿Z¼Å,Ö»Âe–ËY€‹ |‹Z] Á ՁÁZŒ¯¾Ì»Ä ˜«®Ë‰Y,|À¯Ö»|‹ Á¹ZƇ Ö·Z»½ZÌ]Ä]{€Ì³Ö¼¿c֟Ád//Œ¯½M{į |À¯Ö¼¿{ZnËYd¼Ì«|‹ÄÌmÂeÕY€]ÕYÃ{Á‚§Y‰Y |À¯Ö»|‹ºÅ ½Á|]ÀÆ]w€¿,Ö»Âe–ËY€//‹¾ÌÀq{d¨³Ö¿Z¼Ì¸‡ Ã{€b‡,ÖeZ^ŸÄ],|À¯Ö»µZ^¿{Y֌ÅZ¯Õ|¿Á®ˆË Ö «YÁ¹ÂeÁ|{ÀÆ]w€¿Z]Ö°¿Z]ºfˆÌ‡{½YY~³ ÕZÅÃ{€b‡‰YY|{Ä¿ÓZ//‡,|{YŠÌ] Ö¨À»Ö «YÁÀÆ]w€¿Y€Ë,|ÀÅ{Ö»d//‡{YY{Ây Zœf¿Y{»Ã{Z]\ˆ¯ÕY€]Ö´ÀË|¬¿Y~· d‡YÃ|‹|{ Ö´ÀË|¬¿dÌ “ÁÄËZ»€‡YZ]{ºÆ»Z̈]¶WZˆ»YÖ°Ë {Ö´ÀË|¬¿dÌ “Áև€]Z]įY€q,d//‡YŒ¯{ {€¯ÖÀÌ]ŠÌaY¹Âe½Y‚Ì»½YÂeÖ»Œ¯ ½ZÆmZ]´f¨³{,ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯,Ö¿Z¼Ì¸‡ZÀÌ//‡ €fÆ]­{ÕY€//]d¨³©Â§\¸˜»Ä//]ÃZ//‹YZ]{Zf«Y ¹Z«YÁ{Y|ŸYև€]Ä]|ËZ]Y|f]YÄËZ»€‡YZ]Ö¸ §dÌ “Á cZ‹Y‚³…Z//‡Y€] {€¯ÄmÂe¹ÂeÁÖ´ÀË|¬¿Ä]•Â]€» µZ‡{YOYÖ´ÀË|¬¿|‹w€¿,Ղ¯€»®¿Z]d¿ÁZ » w€¿–‡Âf»įd//‡YÃ|Ì//‡|{ º«Ä] Y~·,d‡YÃ{Â]|{Äf‹~³µZ‡֗Ö´ÀË|¬¿|‹ µZ‡ÕZÆf¿Y{Ö´ÀË|¬¿ºnuį{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa {Â]|ÅYÂy½Z»Âe{Z̸̻½Â̸̻Ö·Y {Á|u Ղ¯€»®¿Z]Õ‡YÕ|Ë|mcZ‹Y‚³d¨³Ö¿Z¼Ì¸//‡ \ˀ“Ö¸^«cZ‹Y‚³…Z//‡Y€]Z»Y,d‡YÃ|Œ¿€//ŒfÀ» d‡YÃ|̇|{ Ä]µZ‡{Ö·ÂaÄËZaÃ|ÀËY‚§ |{ Ä]{|Ÿ¾//ËYµZ//‡ÕZÆf¿Y{ÓZ¼fuYį d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y ¾Ì»ZeÕY~³ÄËZ»€‡ÁZ//Œ»d¯€‹ÕY~³ÄËZ»€‡€Ë|» Z»MºÌÀ¯‘€§€³Y¾ËY€]ZÀ]d//‹Y{½ZÌ]¾Ë¿ÄËZ»€//‡ ¾ËY€œ¿YÄ//¯|//‹Z]tÌvՂ¯€»®¿Z]cZŸÔ—YÁ €iZ°e\ˀ“¾f§€³€œ¿{Z]d//ˆÌ¿d//‡{\¿Zm |{YŠÌ]Ö¼«Ä//]µZ//‡Ö «YÁ¹Âew€¿ µZ‡{Ö «YÁ¹Âew€¿Ã{Z‡½ZÌ]Ä] |̇|ÅYÂy ÕÂ//‡Yį|{Ä¿Á{Â]|ÅYÂy|{YŠÌ] cZ^‡Zv»¾ËYÖnÀ‡dvÕY€] {‹Ö»½ZÌ]¾Ì·ÂXˆ» \ÌmÁÄ »Zmt˜‡{ZÅd¼Ì«|//‹Ä]d//ˆÌ§Z¯‚Ì¿ |ÌÀ¯ÃZ´¿½Ze{Ây {Zf«Yį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÄËZ»€‡YZ]À^y€³¶Ì¸ve¾ËY •€‹,Ã{Z‡½ZÌ]Ä]d¨³d//‡YÖ»Âe{Zf«Y®Ë½Y€ËY Zed‡YÕYĸu€»,Ö¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹‰€Ë~a|ÀËY€§{Á‚§YÕ|Ìu ÖËZÆ¿|ÌWZe€œfÀ»Á|¿{Y{¹Zn¿YYÄËZ»€‡ŠËY‚§Yž¼n»d¯€‹YŠÌ]Á€»YÄ] |ÀfˆÅ d¯€‹ž¼n»{€¯ħZ“Yd·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Õ´Àz‡ |‹Y€«…Â]Ö·ZŸÕY‹ºÌ¼e…Z‡Y€]Z»Y|‹Y‚³€]½Y€Æe½Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ {‹†Ì‡ZeÄ¿Z³Y|mcÄ]€^·YÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ d¨³,{‹Ö»Y‚³€]d¯€‹ÄËZ»€‡ŠËY‚§Yž¼n»,Ã|ÀËMÄf¨Å{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ €¨¿½Â̸̻,|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYºÌ¬fˆ»‰Áįd·Y|Ÿ¹ZƇY|»ZƇ½Â̸̻Y ¹ZƇ|ÀÅYÂyÖ»{Y€§Yįd‡Y¾ËY€´¿ZÌ]Â“»¾ËY|¿{€¯{Ây¹ZƇ‰Á€§Ä]¹Y|«Y |ÀÀ¯ÕY|Æ´¿Y{Ây ¾Ìfˆz¿½YÂÀŸÄ]Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹{€¯tˀeÕ|Ìu Ã{€¯[Zzf¿YYºÌ¬fˆ»€Ì£‰ÁįÖ¿YY|»ZƇÁ{Â]…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~ad¯€‹ ¹ZƇ‰Á€§ÕY€]Ö¨¾ËY€]ZÀ]|¿{€°¿{Ây¹ZƇ‰Á€§Ä]¹Y|«Y½Zf//‡Y¾ËY{|¿Y |Œ¿¶Ì°Œed·Y|Ÿ ļÅÃ|ÀËMÃZ»®ËZed¨³d·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Õ´Àz‡ |¿Â‹Ö»Äf§€Ë~a…Â]{d·Y|Ÿ¹ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹ ÕZÅd¯€//‹ļÅÃ|ÀËMÃZ»®ËZeį¾ËY½Z//Ì]Z]Õ|Ìu€^¯Y,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ºÌ¬fˆ»€Ì£‰ÁįÕ{Y€§YÁ|¿Â‹Ö»Äf§€Ë~a…Â]{d·Y|Ÿ¹ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ ¹ZƇՁZ‡{YM½Z»Y{Á‚§Y|À//‹Á€¨]Y{Ây¹ZÆ//‡|À¿YÂeÖ»|¿YÃ{€¯[Zzf¿YY ¹ZƇ¾ËYY€Ë|ÀÀ¯ÕY{{Ây½M‰Á€§YįÃ|‹|̯Ze½YY|»ZÆ//‡Ä]ZÅZ]d·Y|Ÿ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½M{‡YÃ|ÀËM{|À¿YÂeÖ»¹{€»Ád‡YÃ|¿Y |‹ŽzŒ»d·Y|Ÿ¹ZƇ‰Á€§ÕY€]ºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»‰ÁÁ{{Y{Ä»Y{YÕÁ |^‡Á|ÀfˆÅÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Y|»ZƇ,ºÌ¬f//ˆ»€Ì£‰Á{į d‡YÄf§€³Y€«Ö¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹ZÌfyY{,d·Y|Ÿ¹ZƇÖËYY{ d^iįÖ¿Zf‡Y½Z¼ÅÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹–‡Âe|ËZ]{Y€§YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ZźƇZ§€,ºÌ¬fˆ»€Ì£‰Á{d¨³|ÀÀ¯{Ây¹ZÆ//‡‰Á€§Ä]¹Y|«Y|¿{€¯¹Z¿ ÕY€]{Y€§YÁ{‹Ö»ē€ŸÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹–‡ÂeÁºÆ‡®Ë{ |ÀÀ¯¹Y|«Y½Zf‡Y{ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹½Z¼Å–‡Âe|ËZ]‰Á€§ …Â]½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» d‡Yֿ¿Z«€Ì£¹ZƇÖÅ{µZ´À̇ ÕYY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁZŒ»ÕZÅd¯€‹cZ»|yY|ËZ]–¬§ºÅ¹ZƇYZ]{ Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡dËZ‡{Ã|‹d^iÁ…Â]½Z»Z//‡YÂn» ZË|ˀyÕY€]Y½YY|»ZÆ//‡,ŽzŒ»ÖeZœuÔ»dËZŸZ]į|ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡Y ÖÅ{µZÀ´Ì‡ªu̬֬uZË֫¬u{€§pÌžËY€]ZÀ] |ÀÀ¯Ö»ÖËZ¼ÀÅY‰Á€§ {‹Ö»¹€m\°e€»Á{Y|¿Y¹ZƇ‰Á€§Á|ˀy Ä»Y{Y,VIPÁ֏yÕZÅÃÁ€³ÖÅ{µZÀ´Ì//‡dÌ·Z §Ä]ÃZ//‹YZ]ָ̯Á Ö»¹ÔŸY…Â]½Z»Z//‡Ä]¦¸fz»ž]ZÀ»YZÅÃÁ€³¾ËY¦¸ze‰Y‚³{Y{ {įÖ¿YY|»ZƇ {Â//‹Ö»€f¸Ì§ÁՀ̴Ìa,Zf§†Ì¸aÕZ°¼ÅZ]į{Â//‹ ÕY€‡{Y{ÁZf§†Ì¸aÄ]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»|¿YÃ|//‹Zf§€³Ö¿YY{€^ÅÔ¯¹Y{ |À‹Z]Â“»¾ËY€Ì´Ìa,ÕYÄ¿ZËYºËY€m ֿ¿Z«€Ì£€]|̯ZeZ]…Â//]½Z»Z//‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» ¹Y{{Zf§€³½YY|»ZÆ//‡d¨³,µZ´ÀÌ//‡‰Á€§Á|ˀyÕZŵZ¿Z¯½{Â//] |À‹Z]€Ì´Ìa,ÕYÄ¿ZËYºËY€mÕY€‡{Y{ÁZf§†Ì¸aªË€—Y½YY{€^ÅÔ¯ ½Z»Z‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ָ̯Á‰ÁŻ,ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] {”uYY½YY|»ZÆ//‡,ՁZ//ˆ´Àŀ§ÁÖ¿Z//‡Ô—Y€œÀ»Y…Â] d¨³,{Zf«YY{YÄ]Ã{€¯ÖÆ¿¹ZƇ‰Á€§Á|ˀyÖÅ{µZ´ÀÌ//‡ÕZŵZ¿Z¯ ÃÁ€³¾ËYÄ]{Z¼fŸYÁÃ{Â]ֿ¿Z«€Ì£‰Á€§Á|ˀyµZÀ´Ì//‡žmY€»dÌ·Z § Ã|ƟÄ]½MÖ¨À»cZ ^eÁd//ˆÌ¿Ö¬˜À»,|Àf//ˆÅ֐z//‹ž§ZÀ»µZ^¿{į d‡Y½YY|»ZƇ |ÀÀ¯Ö¼¿{Z¼fŸYÕ|¿€]€ÅÄ]kZfvËZ»|ˀy{¹{€»į˜¿Z¼Å{Á‚//§YÕÁ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì«   Ê´f¨Å Ä·{Z^»|uYÁ †¿ÁY †¿ÁY †¿ÁY  ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ó{ d¼Ì«    Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Ã|ÀËMÃZ»®ËZed·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿Zf‡YÕZÅd¯€‹ļʼn€Ë~a ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й Ͳ͘й Ͳ˹͘˽й {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]À^y…ZÀ‹Z¯®Ë Ä°‡ÖeMcÔ»Z »Ö·ZyÕZm Ã|‹ԗÄ°‡d¼Ì«ÄmÂe¶]Z«ŠËY‚§YhŸZ]Ä°//‡ÖeM {YÂ“»¾ËYcZÌ]€neÁZÅև€]įÖ·Zu{d‡Y {Â^¿{Ä°‡ÕZÆ]Öa{ÖaŠÆmZ]‚Ì¿Á€»YÁ{€¯Ö» |‹cZ^iY½Z»½M½Y|¬fÀ»€œ¿¥ÔyÖeMYZ] ÕÓZ]ḑZ¨‹,ÖeMcÔ»Z »ÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë ZÅYZ]¾ËY{cÔ»Z »ÕZ°f//‡{Ä°Ë—Ä]d//‡Y½M Y|ˀyÁcÔ»Z »ºnuįY€qdˆÌ¿€Ë~a½Z°»YZ^ˀ¬e ,ÖeMcÔ»Z »{d¼Ì«¦Œ¯ d‡YŽzŒ»Ã|À‹Á€§Á ÁZÀ‹YZ]¾ËY{įÕYÄËZ»€‡Á{Y{̫֬{Z̈]|ÀËM€§ Ö´ÀË|¬¿Y֌z]Ze|À¯Ö³‚]®¼¯|¿YÂeÖ»d//‡Y įd‡Yt“YÁ€aÖfÀ‡YZ]{Z»Y {Â//‹YZ]¾ËY[~m Ö¿ZnÌÅÕZÅd¼Ì«ÖfÀ‡YZ]{ |f§YÖ»½M{Ö«Z¨eYÄq Á{‹Ö»\·Z£YZ]{ÁY֏ZyÕZÅdŸZ//‡{ d‡Y¾°¼»,{Y{Ä°‡‰Á€§Á|ˀy|«įÕY|ˀy µÓ{ {‹ÁÄ]ÁcÁZ¨f»d¼Ì«Â¿|ÀqZ]½Z»®Ë{ d¼Ì«Y€eÓZ]į|Å{Ö//»Öf¼Ì«Z]Äf¨//‡ÁYZ]¦¯ d‡YÄ°‡‰Á€§Zn»ÕZÅÖ§Y€ÁÁÖ¼‡ Ä]€neÄÅ{®ËY| ]Ä°//‡ÖeMcÔ»Z »€Ì‡Z¨e¾ËYZ] ְ˂̧‰Á€§Á|ˀyZËÄ°//‡Õ|¬¿YZ]Ä°ÀËY¶Ì·{Ä] ¾°¼»…Â]{įµÓ|f‡Y¾ËYZ]d§€³Y€«ÄmÂe{» ¦«Âf»|À¯[Z^u{ZnËYÁ|]ZËŠËY‚§YZÅd¼Ì«d//‡Y Ä°ÀËYd‡YÃ|‹cZ^iYZÌ¿{ļÅ{į֟“»Z»Y |//‹ YÄËZ»€‡YZ]{€¯Z¯½Z¼Å|À¿YÂeÖ»Z¬Ì«{ÖeMÕZÅYZ] cÁZ¨eÁ|À‹Z]Äf‹Y{Y¹ZÆ//‡©YÁY‰Á€§Á|ˀyÂ¿ ¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯{Z»Y{Y|¿{ÂmÁ{€¯Z¯{֏Zy Ö«YÁYZËZÅÓZ¯Y֔ ]ÕÁ€]d‡Y¾°¼»Y~´f‡Ż Հf¼¯ZË€fŒÌ]‚¯€¼e|¿Â‹Ö»ZmÄ]ZmcÔ»Z »{į {µZj»—Ä] {Y{dÌ “ÁÄ]Ö´fˆ]¾ËYÁ|‹Z]Äf‹Y{ Zf Ì^—ºÌfˆÅ½Y€¨ŸÃ|¼ŸÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ»įZn¿MYZ»Œ¯ ÃYÄf^·YÁ|‹Z][Y~mZ̈]|¿YÂeÖ»½Y€¨ŸÕY€]ÖeMYZ] ÖeMÕZÅ{Y{Y€«{ZnËYZ] |]Zˉ€fˆ³|ËZ]Z»YÃ|‹ՁY|¿Y Á€ežË€‡d¼Ì«¦Œ¯ºÅ,¦¸fz»ÕZÅÖËYY{ÕÁ€] Öf¼Ì«ÕZÅ®ˆËŠ‹Âa½Z°»YºÅ,Ã|‹¶Zu€e¥Z¨‹ ,ÓZ¯®Ë½Y€´ËZ]ºÅÁÃ|//‹ºÅY€§ZÅYZ]½ÓZ §ÕY€] |¿Â‹Ö»ž¨fÀ»‚Ì¿ZÅÕY‚³Z¯ÁÓZ¯…Â] €^yÓZ¯ž^À» ÄËZ»€‡YZ] Ê´f¨Å ‰Á€§        |ˀy                        ¶^«ÉZ¯Á ‰Á€§              |ˀy       YÂ¿ ÁÂË cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë    Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á   ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËÖ»Y€³ZfˆÀËY|Ë|md‹Y{{ZË ֿ¿Z«Ã{€b‡w€¿|{®ËŠÅZ¯ €Ì´]Ä¿YZËÕZÅY¿ZyÄ]d¼Ì«½YY¹YÁÕZ˜ŸY¥|ÅZ] d§€³¹Zn¿Y¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯Ö·Z» \ˀ“ŠÅZ¯¥|ÅZ]ÃZ»€Æ»µÁYY,Õ{Z//f«YÕZŀ̤f»|¿ÁŠËZaÄ]€//œ¿ ½MÄÌ·ÁYdÌ “ÁÄ//]ֿ¿Z«Ã{€b//‡w€¿,Ö´ÀË|¬¿|//‹€fŒÌ]µ€fÀ¯ÁÃ|ÀËY‚§ ª^—,‚Ì¿ZÆ°¿Z]Ä»Z¿Y€e®//ˆËŠÅZ¯ÕY€]֗ZÌfuYcZ»Y|«Y |//‹Ã|¿Y{€³€] {Á€Ì»ŠÌaÄ»Z¿€] ZŒf¿YªË€—YµZ//‡µÁYļ̿Äm{Â]Հ//ˆ¯¾Ì»Pe{¹€fv»d·Á{ÖÅY€¼Å ,Ã|‹~yYֿ¿Z«ÕZŁÂn»Ä]ÄmÂeZ]¹YÁ|Ì»Y d//‡Y€Ë|¬e¶]Z«ÖÅ|]©YÁY µZˆ»YÄm{Â]Հˆ¯½YÂf]Ze|]ZËÄ»Y{YdË|mZ]‚Ì¿µZ//‡¹Á{ļ̿{,|¿Á¾ËY {€¯Ö·Z»¾Ì»Pe½Ô¯{Zf«Y€]Ö^¿ZmcY€iY¾Ë€f¼¯Z]Áº·Z‡cÄ]Y Ä^¿Zm®ËÕZźˀveÄ»Y{Y,Â//Œ¯{Zf«YÕY‚¿Á€]¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»,®//‹Ö] Ö·ÂaÕZŀ̤f»Ä]žmY¶Ì¸veĿ³€Å d//‡Y½Z»Œ¯Ä̸ŸZ°Ë€»YÄ¿Z¼·Z›Á ,¶»ZŸ¾ËY€ÌiPe¾f§€³€œ¿{½Á|],Ղ¯€»®¿Z]{€°¸¼ŸÂy{cÁZ”«Á |‹Z]ZŒ´ÅYÖËY€mY€œ¿YÁÖ¼¸Ÿ,ž»Zm¶Ì¸ve®Ë|¿YÂeÖ¼¿|Ë{€eÖ] µ€fÀ¯|¿ÁÃZ//]{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËÖ»Y€³Zf//ˆÀËY|Ë|md//‹Y{{ZË |‹€ŒfÀ»Ö´ÀË|¬¿ÁÖ·ÂaÄËZaÕZŀ̤f» ®¿Z]d‹Â¿{Ây¹Y€³Zf//ˆÀËYÄv¨{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ€f¯{,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] ¹ÂeZÆ»cÁ€“€]ÃÁԟ,ÕZ^fŸYÁÖ·Âad‡ŻµÂX//ˆ»½YÂÀ ],Ղ¯€» Z¿Á€¯ÂÌ//‹YÖ//‹Z¿Õ{Zf«YcY€iYZ]ÄmY»,{¯YkÁ€yÄ]®//¼¯Á 0 »Z¯–ËY€‹¾ËY{ d//‡YÃ{Â]Äm{Â]Հˆ¯Ö·Z»¾Ì»Ze¶ÌÆ//ˆe‚Ì¿Á ,Ã|ÌrÌaÔ ÄËZadÌ “Á,ZÅd‡YÂy{YÕZ̈]¶]Z¬»{,Ղ¯€»®¿Z]d»ÁZ¬»{Â^¿€³Y {Â]Ã{Âyº«€´Ë{ÕYĿ³Ä]Á€»Y,Ö´ÀË|¬¿ÁÖ·Âa dˆ¿YÂeÖ¼¿,ZÌ¿{Ղ¯€»ÕZÅ®¿Z]¹Z¼e|À¿Z»Ä],Ղ¯€»®¿Z],Zf‡Y¾Ì¼Å{ º¯cZ¬^—{Zf«YįZ//¿Á€¯ÂÌ//‹¶WYÁY{Ö·Z»¾Ì»PeÕZŁZÌ¿Ây{ Ã{€b‡w€¿|{®ËŠÅZ¯ |‹Z]cÁZ¨eÖ]{Â]ÄfyZ//‡€iPf»YÄ »Zm|»M{ ¹YÁÕZ˜ŸYÁÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]Z//Æ°¿Z]Ä]®¼¯¥|ÅZ],µZ//‡ÕY|f]Y{ֿ¿Z« ¾Ì»PeÁÃ|Ë{\̇MÕZÅZ¯Á\ˆ¯‚Ì¿Á€Ì´]Ä¿YZËÕZÅY¿ZyÄ]d¼Ì«½YY صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7427

روزنامه جهان اقتصاد 7427

شماره : 7427
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه جهان اقتصاد 7426

روزنامه جهان اقتصاد 7426

شماره : 7426
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه جهان اقتصاد 7425

روزنامه جهان اقتصاد 7425

شماره : 7425
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه جهان اقتصاد 7424

روزنامه جهان اقتصاد 7424

شماره : 7424
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه جهان اقتصاد 7420

روزنامه جهان اقتصاد 7420

شماره : 7420
تاریخ : 1399/07/22
روزنامه جهان اقتصاد 7419

روزنامه جهان اقتصاد 7419

شماره : 7419
تاریخ : 1399/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!