روزنامه جهان اقتصاد شماره 7398 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7398

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7398

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7398

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÂˀƋÄ^À‹ZÆq  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Zfb‡ ¹€v»  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯s€˜»d·Á{Õ´Àz‡ Äv¨ Y«½Y€‡Ĉ¸mdÌ]ÃZ‹ÕY~³ÄËZ»€‡dÌÀ»Y Ä·Z¬»€‡ |‹s€˜»†¸n»ÖÀ¸ŸĈ¸m{ÄÀ´¿”uZ] dˀË|»¾Ë¿µÂY Œ¯{ ZÅֈ¸n»‚Ì»ÕÁÖf¨¿|À‡ZÆq \ːeZœf¿Y{ Õ{Zf«Y€´ŒÅÁ„a d«Y|€^¯Y €´Ë{ÉZÅÄv¨{ |̯ZeŒ¯Ä̸Ÿ¾¼‹{Õ{Zf«YZ̟¹Z¼e²ÀmÄ]ÃZ‹YZ]d¨¿€ËÁ {½Mē€ŸÁd¨¿‰Á€§ÕY€]Õ{ZÆÀ//ŒÌa€ÅYd¨¿cYÁ{€¯ {€¯|ÅYÂyµZ^¬f‡Y…Â] ÕÄWYY¾¼“ֻԇYÕY‹†¸n»{ÄÀ´¿½„Ì],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Á€»Y{€¯½ZÌ]Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ád¨¿cYÁ{€°¸¼ŸY֋Y‚³ ºËƒÁZ°Ë€»MÕÂ//‡YįÕ{Zf«YZ//̟¹Z¼e²Àm{Â//Œ¯ Y€«d‡YÃ|‹¶Ì¼ve½Y€ËYd¸»€]½Z‹¾Ì¬¨f»ÕZ°¼ÅZ]ÖfˆÌ¿ÂÌƏ d‡Y¹Ó½ÂÀ¯Y |ÀËY‚¨Ì]ºË€ve¾ËY{Z ]Y€]Ze|À‹Â¯Ö»ZÆ¿MÁºËY{ †¸n»Ád·Á{ÄËÁÄ]¹Zœ¿½Z¯YÄ//¼Å…|¬»Z§{½YÁ{|À¿Z¼Å |ÀÀ¯¶¼ŸÄqZb°ËcÄ]֌Ë|¿YºÅZ]ֻԇYÕY‹ YZ]ÁÄ ‡Âe |‹|À¸]֏yŠz]‘Y€fŸYÕY| Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§,d¼cYÁ̸֨°eÔ] Ö¿Z³Z]ÕZÅcZ¯Š·ZqÁ ¾Ë€eÃ|¼ŸÄ],ÃZ»ÂˀƋd//ˆŒ¿{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅÕZ”ŸY Ö¿Z³Z]cZ¯|Ë|¼eÁÁ||ÀËM€§ĸ¼mYÂ//Œ¯ÕZneÁÂuÕZÅŠ·Zq d¼cYÁÄÅZ»|Àq½|¿Z»€//ˁÁÖ]YÁ|ÀfyY{€acY{ZY¶//ZuYÁ |¿{€¯{Z¬f¿Y Äv¨ |Ì·Âe €Æ»†°Ÿ {€¯¹ÔŸYd ÀcYÁµÁˆ»¹Z¬» Z¿€ËY†°Ÿ {€¯ÄmY»Š·ZqZ]Y½Y€mZfˆ»įÕZ°ÅY-Ä Ë{Á¹YÁ Äv¨ ºuY‚»cY€¬»¥~uZ£M d À{Ân»Á|ÕY€] cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕZneÕZÅd‡ŻÁÕ{Zf«Y»Y€f§{¶¯€Ë|» Á|ÕY€]įÖ¿Á€Ì]¶//z»cY€¬»ÁZÅÄËÁ,ZŁÂn»¥~u|ÀËM€§Z//£MY YZŁÂn»Á||¿Á{µÔyYÁÃ{€¯{ZnËY¶°//Œ»d ÀcYÁÕZŁÂn» {Y{€^y,|¿YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ] Ä Ë{Á¹YÁ¶¼ ·YÂf‡{ÄÌuԏY €mPfˆ»½ZˁÄ],®¿Z]{‡Ä] ÄËZ»€‡YZ] {€¯s€˜»Zˆ»Zm Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§YYZÅ®¿Z] |¿€]Ö»{‡ cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡†ÌWÄ]x‡Za{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY¶¯€Ì]{Ä»Z¿ dˆÌ¿Z˜yÁ½Â»M¶v»Ö¿Z³Z]cZ¯Ä¿Z»Z‡ |ÅYÂyºÅY€§½MՀ‡Y€‡ÕY€mY½Z°»Y,cY{Y€ËYž§ |‹ Á½| »,d// ÀcYÁd//‡€a€‡įÖ//·Zu{ Âf‡{,½Y€ËY©ZeY†ÌWd‡YÂy{‰€Ë~aZ]cZne d·ZuÄ]cZ¯Á|Á|Ë|¼e|ÀËY€§d//Œ³Z]Ä] Ä ‡Âe½Z»Z‡,d//‡YÃ{Y{YÃ|ÀËMÃZ»Á{ÕY€]Ö¸^« Ä¿Z»Z‡¾ËYcÓZ°//‹Y½Y€ËY©ZeYÄ]ÕYÄ»Z¿{cZne Äfˆ¿Y|¿{YÁYÃ|‹s€˜»cY{Y€ËYÁÄf§€³Ã|Ë{Z¿Y d‡Y Ä]{ÂyÄ»Z¿{½Y€//ËY©ZeY¶¯€//Ì]{ÄÀÌ»¾//ËY{ …Z‡Y€]d‡YÃ{ÁMcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡†ÌW |Ë|¼eÁd§ZË{½Z̓Z¬f»Õ‡YĸYÁcZŸÔ—Y d//‡YÂy{d^i½Z°»Y¹|Ÿ€]ÖÀ^»Ö¿Z³Z]cZ¯ ©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿Հ̴ÌaÁcZnež»ZmÄ¿Z»Z//‡{ ¹€fv»½Z‡ZÀ‹Z¯½ZŸ}Yª^—Ây¾ËY{½Y€ËY ½Z°»Y¹|ŸcÔ°//Œ»ÁÖÀ§cY{Y€ËYd¼cYÁ »Y½Z»Z//‡ÁՂ¯€»®¿Z]ÕZÅÄ¿Z»Z//‡Z]•Z^eY Y~· d‡YÃ|‹ėÂ]€»cÔ°Œ»Á€]\m»ÖeZÌ·Z» cZ¯Ä¿Z»Z‡įÖ·Zu{©ZeYÕ‡Y¶°Œ»¹ÔŸY Á|Ä]d^ˆ¿µZ‡Ã{c|»Ä]įÖ¿Z³Z]|À¼‹ÂÅ d‡YÃ{¼¿Ö»¹Y|«Y¶°//Œ»½Á|]cZ¯|Ë|¼eÁ {cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡–//‡ÂeÄuÁ€˜»{Y»Z] d‡Y{Z”e {Ö¿Z³Z]cZ¯¾Ì·ÁYÁ|įd//‡YÕ|«Ä] Ã{Âyº«½MZ¯Ä]Z£MY†aÁ,Ä¿Z»Z‡¾ËY d‡Y |ÀËY€§{cZnež»ZmÄ¿Z»Z‡cY{Y€ËYÁcÔ°//Œ» {Y»ÃY€¼ÅÄ]Ö¿Z³Z]ÕZÅcZ¯Á|//Á|Ë|¼e Õ‡YZÅZ]Äf//‹~³ÖÅÃZ»֗,Ö«Y|»ÁÖÀ̟ Ä ‡Âe½Z»Z‡Ä]¦¸fz»ÕZŽZf//‡€Æ‹ÕZÅ©ZeY įŒ¯€‡Y€‡ÕZÅ©ZeY d‡YÃ|//‹¹ÔŸYcZne Z],|ÀfˆÅ•Z^eY{Õ{Zf«Y½ÓZ §Z]€¼fˆ»—Ä] ¾Ì¼ÅÄ]|¿YÃ|‹ÄmY»½Z̓Z¬f»ÕZÅÄËÔ³ÁÄ mY€» Ä¿Z»Z‡¾ËYÕZÅÖ¿Z»Zˆ]Z¿,{ÂyĨ̛Á…Z‡Y€]¶Ì·{ ÁcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡Ô—YÄ]ÁÃ{€¯Õ|À]Äf‡{Y |¿YÃ|¿Z‡cZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z‡ ÕZŽZf‡Y{cZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z//‡ ÄËÁcY{Y€ËYÁcÔ°Œ»Ä]d^ˆ¿ZÅZ]‚Ì¿¦¸fz» ½ZŒ¿ŠÀ¯YÁÖ¿Z³Z]cZ¯Á|Á|Ë|¼e|Ë|m cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ]Y\eY€»Á|¿YÃ{Y{ |¿YÃ{€¯¹ÔŸY ,d‡YÄf‹Y{Y€]Y{ÂyÄ»Z¿{‚Ì¿Ö¿Z”»Z“|¼v» Z]ÃÁ€a¾ËYį|‹Ä̏ÂeÖf·Á{½ÓÂX//ˆ»Ä]ZÅZ] ½ZËZ¼¿Y| ]Ze{‹Z£M½Zf‡Y|Àq{c¸ËZaÕY€mY { {€¯¹Y|«Y½MsԏYÄ]d^ˆ¿½YÂf],ZŦ “½|‹ ÁÄ¿Z»Z‡Õ|»MZ¯Y½ZÀ̼—Y\ˆ¯Y†a–ËY€‹¾ËY YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Š‹ÂaÕY€]cZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡Õ¸mÄ]Y€§ |‹\m»Ö¿Z³Z]cZ¯|Ë|mÄ¿Z»Z‡ÕZŦ “ ,½Z»Z‡¾ËYd‡ZËÄ]ÕYÄ»Z¿֗½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{Ze ©ZeYcY{ZÆÀŒÌa,Ä¿Z»Z‡¾ËYcY{Y€ËY½{€¼‹€]¾¼“ |À¯³Z]YÄf‹~³ÕZÅÃZ»֗½Y€ËY ©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ½Z»Z//‡†ÌWÄ]ÕYÄ»Z¿{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{,½Y€ËY ž»ZmÄ¿Z»Z‡cY{Y€ËY½{€¼‹€]¾¼“,cZneÄ ‡Âe ÃÂÌ//‹€Ì̤e|ÀËY€§{ÖËY€mYÕZŦ “,cZ//ne {Y{Y€«|̯Ze{»YÖ¿Z³Z]cZ¯Á|Á|Ë|¼e |̼ux‡ZaÖa{įÕYÄ»Z¿֗Ö¿Z”»Z“|¼v» ©ZeYÕ‡YÃ|‹s€˜»cZ»ZÆ]YÁcÓZ°‹YÄ]¹Â]{Y ÄÀÌ»{½Y€ËYՁÁZ//Œ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z] {Z,Ö¿Z³Z]cZ¯Á|Á|Ë|¼e|Ë|m|ÀËY€§ ½Z¼·ZaÕZÅÄ̏ÂeÁcZ^eZ°»Â¼n»,d//‡YÃ|‹ ³Z]YcZnež»ZmÄ¿Z»Z‡ÃZ]{֏yŠz] {€¯ €‡Y€‡ÕZÅ©ZeYįd‡YÃ{€¯|̯Ze½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{ ÕY€]Y{ÂyÄ^¿ZmļÅÕZ°¼ÅY|f]Y½Z¼ÅYŒ¯ ¹Zn¿YÖ¿Z³Z]cZ¯Á|//Á|Ë|¼eÃÂÌ//‹€Ì̤e cZnež»ZmÄ¿Z»Z‡ÕZŦ “ÁcY{Y€ËYZ»Y|¿YÃ{Y{ dˆÌ¿¾¼ËYÖ¿Zf‡YpÌÅd‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » Œ¯{Z¿Á€¯µ{Z^eÃYZÆq,½Y€Æe Á€]ÁZ¿Á€¯Â̋¹Â‡k»Z]Œ¯ZËMįµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{Öq€Ë€u ÕZÅÄ]€neÄ]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»Y,ÕY~³º‡YYkZy{€¯ZƛY.d‡YÃ|‹ ¾ÌÀr¼ÅÁÃZ»{Y{€»{ZÅÖe§ÕÓZ]Z»MÁZŀ¨//‡ŠËY‚§YÃZ»{Y{€yx¸e {Á|¿Y{½|¿Z»Ä¿Zy{ÕY€]ՀfŒÌ]¶ËZ¼e¹{€»įZ»€‡¶§Ä]Ö°Ë{‚¿ ¾ËYºÌ¿YÂf]ÁÃ{€¯¶¼ŸÄ¿Y|À¼‹ÂÅ,{ÁÖ»ÓZ]…Á€ËÁµZ¬f¿YµZ¼fuYÄnÌf¿ ºËY~´]€‡dŒaÖ]ÂyÄ]YdÌ “Á ½Zf‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹[Z]YZ»Ö¿Y€´¿¾Ë€f//ŒÌ]½ÂÀ¯YºÅd¨³ÕÁ ½Zf‡Y€ËZ//‡YZÅ{{€eÕÓZ]ŠËY‚§YÁ½{Â]dzfËZa¶Ì·{Ä]įd//‡Y½Y€Æe d‡YÃ|‹¶Ë|^eŒ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]µ{Z^eÃYZÆq½YÂÀŸÄ],Â//Œ¯ÕZÅ ½Zf‡Y{|ËÁ¯Ä]½ZËÔf^»ŠËY‚§Y|ÅZ//‹€ÌyYÕZŁÁ{Ä°¿M¾¼“ ºËYÃ{Â]‚Ì¿º«ÁÖ«€‹½ZnËZ]}MÕZÅ ºÅŒ¯ÕZŽZf‡Y¹Y|¯įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{d‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » ½YÂeÖ»¥Z¨//‹Á­Ö¸Ìyd¨³|¿Y{Y€«Ö¯Z¿€˜ydÌ “Á{½Â//À¯Y {|ËZ]½Z¼ËZÅZf§ÁÃ{Â^¿¾¼ËYŒ¯½Zf//‡YpÌÅ€“ZuµZu{įd¨³ |‹Z]Ŀ³¾¼ËYÕZÅZf§,ZŽZf‡Y¹Z¼e ¾Ë€fŒÌ]½ÂÀ¯YºÅd¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » dzfËZa¶Ì·{Ä]įd//‡Y½Y€Æe{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹[Z]YZ»Ö¿Y€´¿ ÃYZÆq½YÂÀŸÄ],Â//Œ¯ÕZŽZf‡Y€ËZ//‡YZÅ{{€eÕÓZ]ŠËY‚§YÁ½{Â] €ÌyYÕZŁÁ{Ä°¿M¾¼“d‡YÃ|‹¶Ë|^eÂ//Œ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]µ{Z^e ‚Ì¿º«ÁÖ«€‹½ZnËZ]}MÕZŽZf‡Y{|ËÁ¯Ä]½ZËÔf^»ŠËY‚§Y|ÅZ//‹ ºËYÃ{Â] :d¨³ Z¿Á€¯ Ö»|bËY ¹Â‡ k» ÃZ]{ ZÀ//ˆËY Z] ³ Á d¨³ { "Öq€Ë€u k€ËY" {ÃZ»ÂˀƋµÁYÄf¨Å{įÖËZŀ¨‡ŠËY‚§YÄmÂeZ]ºË{€¯Ö»ÖÀÌ] ŠÌa ¹Â‡Äf¨ÅY,ºË{Â]|ÅZ‹Y֟Z¼fmYÕZÅ{{€eŠËY‚§YÁ{Y{wŒ¯t˜‡ {Y»ŠËY‚§YÄf¨ÅZeÁՀfˆ]{Y»ŠËY‚§YÄf¨ÅÁ{ZeÃZ»ÂˀƋ¹ZÆqÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Œ¯{Y€Ì»Á±€» d^j»{»ÁY‚Å{Á|uÃZ»ÂˀÆ//‹µÁYÄf¨Å{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÖ·Á‚¿|¿Á¾ËYįºÌf‹Y{Œ¯¶¯{Z¿Á€¯Ä]Ôf]YÖ ˜«Ã|‹Հf//ˆ] ZƛY|̇{»Ä]Ö ˜«{Y»Ád‹Y{Ä»Y{YÂˀÆ//‹¹Á{Äf¨Å{ €¨¿{Á|uÄ]Հfˆ]{Y»{Y| eÃZ»ÂˀƋ¹Â‡Äf¨Å{Ä¿Z¨‡Zf»{€¯ |Å{Ö»½ZŒ¿Y½ZËÔf^»|¿ÁŠËY‚§YÃZ»ÂˀƋ¹Á{Äf¨ÅÄ]d^ˆ¿į|̇ |ËÁ¯Ä]Ôf]YY֋Z¿€Ì»Á±€»w€¿ÃZ]Á{ºÅ¹Â‡Äf¨Å{Ä°¿M¾¼“ d‡YÃ{€¯Y|Ìa֌ËY‚§YÕ|¿Á Ä]֟Z¼fmYÕZÅ{{€eŠËY‚§YÁZ»€‡¶§Á€‹,d//‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » ZƛYÁdˆ¿Y{Ã|ÀËMÕZŁÁÖËZÅÖ¿Y€´¿YY…Y|»ÖËZ//Œ³Z]Ę//‡YÁ ÕY{{ÂyÕÁ€“€Ì£ÕZÅ{{€eY½Z//Àr¼ÅºÌÀ¯Ö»ŠÅYÂy¹{€»Y{€//¯ [ZÀfmYÁְ˂̧ÕY~³ĸZ§dËZŸ,ZÅd‡{\e€»Õ‹Ádˆ‹ÁÃ{€¯ ¶°Œ»‚ÌËZa¶§{Ze|À‹Z]Äf‹Y{Z¯Âf‡{{½ZÀr¼ÅYž¼neÁ{{€eY ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿Õ|m صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ dˀË|»¾Ë¿µÂY Œ¯{ d‡Ż Y«½Y€‡Ĉ¸mdÌ]ÃZ‹ÕY~³ÄËZ»€‡dÌÀ»Y d«Y|€^¯Y Õ{Zf«Y€´ŒÅÁ„a ,d‡YÄfˆˆ³ÁÄfˆ]YÁÕZŀ̤f»ÕYY{Œ¯Á€»YdÌ “Á€Ì//ˆ¨eÁ¶Ì¸ve ¹|Ÿ,Öf ÀÁÕ{Zf«YÄ »ZmÄ5 fz̈³Zˆ§YZ³Á¾ËY{€i»¶»ZŸ¾Ì·ÁY d‡ZźˀvedyZÀ‹ Ã|Ë|aZ]ÁZ^»{Ö³{Z //‹Zq{µZ‡ÕZŁÁ¾Ì·ÁYY½Z»Â//Œ¯ Z§€Ö]Ô¬¿YcY€°¨eÃZ³pÌÅ-{Â]Õ|Ì·Âe±‚]ÕZÆÆ¿ZyZ¯ZËÕY|ÆËZ»€‡ Հ°¨e¾ÌÀq¾ËYÕYY{ÁÕZ//Åc|«Z]ÁZ^»Z//ËÖ³{Z //‹¾ËYÕY€] Á|‹ÕY~´¿ZÌÀ]Öf//ˆÌ¿Â¼¯ÕZÅŒ¯{–¬§ÁZ^»ÃÂÌ//‹¾ËYÄ°¸]{Â^¿ Á€eZ]Ád//Œ³ZÅÖ]Ô¬¿YÕÂXeÁÂu{YÁŽ«Z¿ÁZ^»Ã|ËY®Ë½YÂ//ÀŸÄ] ÃÂ̋Á{YÁZa¿[Ô¬¿Y¾ËYÄ]¾Ì´¼Æ‡Ä]€“ֻԇYZÆÀ̈ËÂXeÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ |‹•Z˜v¿YZq{¾Ë{ZÌÀ]ÕZÅZfyZ‡֔ ]{Ö¿Y€ËY ֻԇYÁZ^» ½Y|¿Á€Æ‹ļÅ€“ZuµZu{Ö·ÁdˆÌ¿ևZÀ‹ÃYÁ½Z»|«.dˆÌqºË€ve d‡Y¾ËY{Y{d̼ÅYÄr¿MZ»Y|À‡ZÀ‹Ö»Y½MZiMÁÃYÁ¾ËY¹Â]Á€»¾ËY Ã{Â]Äq¹Â‹Ã|Ë|a¾ËY{ÖËY€mY½YY~³d//‡ŻÁÖf·Á{½ZÌ·Âf»Ĩ̛Áį .d‡Y ÕY|ÆËZ»€‡Z]ÁZ^»Z //‹Z]YÖf À±‚]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ°ÀËYY†a €°¨e½ZÌ»¾ËY{,|Ë{€³{¯Zq{½Z»Á€»Ä]|Ì·Âe,ºË|¿Z//Œ¯Š·ZqÄ] ,€°¨e¾ËYÖ·Á|//‹Â//Œ¯Öf ÀÁÕ|Ì·ÂeÁÂu{YÁÖf ÀÕZƯ€Æ//‹ |À»ZÌ¿Öf À€°¨e¾//ËYd//‡YÖÆË|]-{Â]¾ËÁ|e{ÖeZ»ZÆ]YÕYY{,{Â//y Õ|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ÄÌ·ÁYcZ//»Á‚¸»|¿YÂf]įÖ¸v»{Zf«YÕZÅdyZ//‡€Ë Ä ‡ÂeÕY€]Õ{€^ÅYÄˀœ¿¾ËYZËMZ»Y,|//‹Z]|ËZ]|ËZ¼¿ZÌÆ»YÖf À±‚] dyY{€aºÌÅYÂy½MÄ]įd‡YÖ·Y‡¾ËY.d‹Y{¾ÌÌ^eŒ¯Öf À Ä]€neYºË€ve|//ÀËY€§ZÆ·Z//‡¾ËY{įÖ »YÂmÕ{Zf«YcÓÂveÄ]€//³Y ¾ËYZq{Œ¯|ËZ^¿ºÌfˆË€´¿Ö»Öv˜//‡ÁÃ{Z//‡cÄ]Öfu|¿ZÅ{€¯ ºË{€°¿­{ÕZf‹Â¿™Zv·Ä]ÖfuYºË€veÃYÁ†a,|Ë{€³Ö»ZÆ̳€»Á ®‹Ö],d‹Y{ºÌÅYÂyՄeY€f//‡Y½MÕY€]ºÌ//‡ZÀŒ]ž«Â»Ä]YºË€ve€³Y Ö»Z³ŠÌa½YÂÀŸÄ]Öf ÀÕZÅ­€Æ‹€°¨e{Õ|Ì·ÂeÕZÅdyZ//‡€Ë{ZnËY ÁÖeZ̸¼ŸÕZ°ÅYÕ|Ì·Âe±‚]žËZÀYdËZ¼u{ºË€veZ]ÁZ^»ÕY€//] dyZ‡ÕY€]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeįºÀ¯ÕÁM{ZË|ËZ]-d//‡YÕŒ¯Y€§ Z]ÃY€¼ÅÁMÄ ‡ÂeÕ|ÀËY€§Œ¯Ö¿| »ž]ZÀ»YÖf ÀÕZÅ|uYÁcY‚ÌÆne {Zf«Y€ÅÕY€]Ö¨˜Ÿʬ¿ZÅdyZ‡€Ë¾ËYdyZÀ‹Y~·,d‡YY|ËZaµZ¤f‹Y d‡Yž»YÂmÕZƐyZ‹Ä ‡ÂeÁ ÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯ÁÄ¿ZÌ»ÁZyÕ{Zf«Y,Ö//‡Żž“ÁÄ]–¬§Á–¬§€³Y ,Ճ€¿Y,{€¯ºÌÅYÂyY|ÌaYÕ|Ì·ÂecӐv»ÕY€]¥€»ÕZÅYZ]ºË€´À] ÄËZ»€‡ZÌfyY{Y½YY|Ì·Âe½Z°»YÂ//Œ¯ÖËZ̧Y€¤m–ËY€//‹ÁÄÌ·ÁY{Y» ,d̨̯Z]Ád¼Ì«½YYÕ|//Ì·ÂeÕZÅ|ÀËY€§Ö¸Y¶»ZŸ,{Y~//³Ö»½YY~³ ÕZÅ|uYÁÖnÀ‡½Z°»YÁÖf À€Å{ÄÌ·ÁY{Y»ÁՃ€¿Yž]ZÀ»Ä]Ö//‡€f‡{ {ZnËYY|Ì·Âe½Z°»YÁ{Âm»½Y€ËYŒ¯ZËcÔ§{ZÅḑ€›¾ËYįÕ|Ì·Âe {Â]|ÅYÂy|ËZ¼¿Ö» cY€°¨eYÃ{Z¨f‡YÁ|Ì·ÂeÕZÅՄeY€f//‡Y¾ËÁ|eÁdyZÀ‹Z]d//‡YÖÆË|] ž]ZÀ»įÖ·Z»‘Y€¬f‡YĿ³€ÅZˆ¿ZÀËZ§YZÌ¿Ö]YÂ//Œ¯ÖfuÖf À €ËZ‡Öfuž«YÁ{Á{€¯ºÌÅYÂy|ËZ¼¿Ö»½Â¼ÀÅŠ·ZqÄ]YÂ//Œ¯Ö·Z» |‹|ÀÅYÂy\Ì£€e|·Â»ÕZÅž¼fn»{Y|»ZƇ½YÂÀŸÄ]”uÄ]ZÅŒ¯ Z̈]½MZ°ÅYÁ{Y|¿ÕZÅ|ÌrÌaZfyZ‡,ºËZ¼¿ÕÁZ¯YÁYºË€veÄ·Z//ˆ»€³Y Ä¿YÂfŒaÄ]Öf ÀևZ¼¸bË{Z˶̸veŠ¿Y{Ä]ZÌ¿Z»Y,d‡YÕ{€^ÅYÁÃ{Z//‡ YºË€ve½Z^//‡Z¯Ä]{ÁÁ½Z°»YºÅį{Y{Â//Œ¯ÖËZ”«ÁÖËY€mY½ZÌ·Âf» |¿Á¾ËYY¶ZucÁZ¨f»ÕZźˀveZ‡€fˆ]įYÖf Àd¿YºÅÁ|Å|¿ {€^]¾Ì]YYd‡Y –¬§į{|¿€³Ö»[Â//ˆv»Ä¿Z´Ì]¶»YŸºnÀa½Âf//‡ž«YÁ{¶»YŸ¾ËYY€Ë |À¯Ö»Y{YÁ¶j»Ä]ĸ]Z¬»­Â‹Ä]YÖ¸v»ÕZÅYZ]{Y€§Y¾ËYÕÁM[ZÆf·Y Õ|Ì·ÂecӐv»YÖnÀ‡½Z°»Y|À»ZÌ¿µÁY¹Z³{Öf ÀÖ//‡Z¼¸bË{Äˀœ¿ €³Z¼ f‡YÕZÅŒ¯įd‡YÄ¿YZ´¿ZÅ{Z‡Äf^·Y,d‡Y¥|ÅYZ]ÖuY€—ÁŒ¯ |ÀÀ°¿Ã{Z¨f‡YՄeY€f//‡Y¾ËY½{€¯{Á|v»ÕY€]ºË€veÄÀ˂³Z˲ÀÌb»Y{ÕÂXeY {Á€§ÁY€§¾ËY{,|ÀËZ¼¿Ö»Y~³YÁYYZ]{d]Z«½Z°»Yc¾ËY{Y€Ë ÁÃ{€¯dÌ·Z §Ä]Á€‹¹ZŸYZ]½YÂÀŸÄ]Öf ÀÖ//‡Z¼¸bË{®Ë„eY€f‡Y¹Á{¹Z³ Ã|¿Á€ŒÌaÖu€—½YÂÀŸÄ]Öf ÀևZ¼¸bË{ZfyZ//‡†a,{ÁֻĠ‡Âed¼‡ ÖËZËÂa\^‡ՄeY€f‡Y¾ËY,{Â]|ÅYÂyÕ{Zf«YÁÖf ÀÕZ°ÅY,Z¿Á€¯Zˆa{ |‹|ÅYÂyµZ‡dˀË|»{d¼cYÁ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir {€¯s€˜»d·Á{Õ´Àz‡ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Ä¿ZzeYÁ¾ËY{¶^«½ZÌ·Z‡Y”uZ]Ád‹Y{–ËY€‹Y¶»Z¯ Äf^·Yį{ÁZÌ¿ÕY̷ָ{€ÅÄ]Z»Y|‹Z]Ö¬§Â»{€§dˆ¿YÂeÖ» |‹½ZÌ]ºÅÖ¨¸fz»¶ËÓ{ YÕ{€§ºÌ¿YÂeÖ¼¿d¼€ËÁÖ§€ »ÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö Ì] {{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Y|¿Ä¿ZzeYÁÄ]ÖËZÀ‹MįºÌÀ¯Ö§€ » Ä^uZ»,Ã|‹ÄÌÆe{Y€§YYÖfˆÌ·į¹{€¯¹ÔŸYºÅ¶^«Ĉ¸m {€§Õ{ÁÄ]ÕÂƼm†ÌWÁ{Y{½ZˀmdˆÌ·¾ËYcY€¨¿Z] |À¯Ö»Ö§€ »Y€œ¿{» Ä°ÀËY½ZÌ]Z]֟Z¼fmYcZ—Z^eY»Y{ÕÂƼm†ÌWZÌf‡{ ½ÂÀ¯YºÅ{€¯Y€]Y,d‡Z»Ä£|£{ZÅÄ¿ZzeYÁ¾f§€³½Z»Z//‡ ½ZÌ·Z‡YÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¼cYÁÄÀ˂³ÖÀÌ«€//‡€¨ m ª]Y‡ÁÃ{Â]Ä¿ZzeYÁ¾ËY{¦¸fz»ÕZÅd·Á{{¾Ì//ŒÌa ¹Zn¿YµZu{Ä¿ZzeYÁ¾ËY½Z¿ÁZ »®¼¯Z],{Y{ÖÆmÂe¶]Z« |ÀfˆÅ»Y d‡YÄÌËZ”«ëĘÌu{ÕZ°§Y|Ë¿Â“» ÕZ°§Y|Ë¿¹Y|ŸYÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{d·Á{Õ´Àz//‡ ½MÁd//‡YÄÌËZ”«ë¦ËZ›ÁĘÌu{Â“»¾ËYd//¨³ Ö^·Z˜»€³Y|‹Z]€œ¿|»įÕ|¿Á€Æ‹©Â¬u[Z]Yį֌z] Ã{€¯¹ÔŸYÄÌËZ”«ëį½ZÀr¿M |‹|ÅYÂyµZ^¿{Z¼fu|‹Z] d‡YÃ{Â]¶f«Z]Ę]Y{ÁµZ‡Ä]•Â]€»{€§¾ËY¹€m ¾ËY€]ZÀ] d‡YÄf‹Y{֏yÖ¯Z‹Ã|¿Á€a¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ YÁÃ{Â^¿d·Á{cYZÌfyYĘÌu{ºÅÃ|¿Á€aՀ̴Ìa|//ÀËM€§ cZŸÔ—Y\ˆ¯½Z°»YÄf^·Yd‡YÄÌËZ”«ë¦ËZ›ÁÁcYZÌfyY Ä]•Â]€»¾ËYįY€q{Y|¿{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{d·Á{ÕY€]º//Å {ºÅYtÌvÖ¿Z‡Ô—YºÅZ¼fuÁd//‡Y€´Ë{ë®Ë d‹Y{|ÀÅYÂyÄÀÌ»¾ËY ,½Y€ËYÕZŵÂa{Y{€f‡YYՀ̳¸mÕY€]Z°Ë€»MZŒ§ d‡YՀ̳d¨y Öy€]Õ‡Y½Y€ËYÖ·Z»cZ^·Z˜»{Y{€f‡Y¹|Ÿ¶¸ŸÃZ]{Ö Ì] Á€»Y½ZÆm{dÌ «YÁ®Ë|‹½ZÌ]įÄr¿Md¨³ÕZÅŒ¯ Z»€]YĬ¸uÄ°ÀËYÕY€]ÁÃ{€¯{YÁ½Y€ËY€]YZŒ§Z°Ë€»M,d‡Y ֋Áž»Zn»ÁÖ»{€»ÕZÅ{ZÆ¿,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ž»Zn»Ä]|À¯²Àe ¹{€»½YÁÁsÁÄ]YZÅZŒ§Ĉ¸‡¾ËYÁ{ÁMÖ»Z//Œ§ºÅ Ä]Z»į|À¯Ö»ՁY{€a¡Á{tÌ«ÁºÅÖ¸ÌyÁ|À¯Ö»{YÁ½Y€ËY ºËY|¿ÕZ¯½Y€ËY¹{€» €ËZ‡{Ö]ÂyՁYž]ZÀ»Z»d//‹Y{ZƛYd·Á{Õ´Àz‡ Z»,|À¯¶§Á¶uYZ»ՁY¶WZˆ»|¿YÂeÖ»įºËY{ZÅŒ¯ ¾ËYÁ|ÀÀ¯d»ÁZ¬»Z°Ë€»MÖÅYÂyÃ{Zˁ¶]Z¬»ZÅŒ¯ºËY{ž«Âe Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»¥ÔyÁd‡YՀ̳d¨y֟¿Z°Ë€»MZ¯ d‡Y ÕY€]Ö ¿Z»pÌÅ|vf»¶¸»½Z»Z‡ÕZÅÄ»Z¿ž˜«ª]Z˜»{Á‚§YÕÁ Z°Ë€»MÄÌ^Àe–¬§¾ËYÁ{Y|¿{ÂmÁ½Y€ËYZ]Z¯ÕY€]ZÅÂ//Œ¯ Á­€fŒ»®¿Z]ÁZ¯|À¿Z»¦¸fz»ÕZÅÃÂÌ//‹Ä]½Y€ËY d‡Y ¾°¼»ZÅŒ¯ÕÁM[Ze,d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y€eZÆe|À¿Z»ÕZÅZ¯ |‹Z]cÁZ¨f»Z°Ë€»MÁ¶]Z¬»d‡Y ¶WZˆ»ºÌ¿YÂf]ºÌÀ¯Ö»‰ÔeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]d·Á{Õ´Àz‡ |Ë|md¨ÌˇÃZ]{{Á‚§Y,ºÌÀ¯¶uYZÅŒ¯Z]{ÂyՁY ºÌ‡€]ÄnÌf¿Ä]ÖËZÅZ°ÅYZ]ºËYÁ|Ì»YÁ|‹hv] ºË{Â]Ã{€¯ Â“»¾ËYÁ|Å{Ö»ŠÅZ¯YÖ´ÀË|¬¿s€—¾ËY{Á‚//§YÕÁ Z» |À¯Ö»ºÅY€§Y|Ë|mÕY~³ÄËZ»€‡½Z°»YÁ€f¼¯Y¹Âe Z ˜«įd‡Y¾ËYºÅZ»ÕZÀ]ÁºÌf§€¿c|«€aÕZŵÂa¡Y€‡ Á{Y{Y€«d·Á{Z¯Âf‡{{¾ËY€]ZÀ] ºÌÀ¯Հ̳¸m¹ÂeY º¿Y{Ö»įÄr¿M {€Ì³cºÅZ¨es€—¾ËY½Â»Y€ÌaºËYÁ|Ì»Y ½Y€‡€œ¿{»s€—d̸¯Ö·ÁÃ{Â]s€—¶YÖ˂mcÓZ°‹Y d‡YÃ{Â]Y« ½Á€Ì]Á|ÀÀ¯|ÌËZeYs€—¾ËYëć½Y€‡ºË€œfÀ»{Á‚§YÖ Ì] Ö·Ád‡Yhv]{»µZu€ÅÄ]į|Àf//‹Y{ÖeY€œ¿ʬ¿|ËZÌ] ºÅ½Z¯Z¼¯Á{€¯|ÅYÂyµZ^¿{Á|¿Y{Ö»|̨»Ys€—¾ËYd·Á{ ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »į{Y{Y€«d·Á{Z¯Âf//‡{{ |¿{€¯Y€YÁ|̯Zeĸ¼m¾Ì¼Å€]Y| ]ºÅ ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]–ËY€‹ĸ¼mY,Œ¯Á€»Y–ËY€‹Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¾ËYY¡Z§|Ì¿YÂeÖ¼¿Á€»Yd‹Y{ZƛY֟Z¼fmYÁÕYĬ˜À» ½Á{Y¶WZˆ»ļÅd¸ŸÁ€»Y |ÌÀ¯¶Ì¸veY{Zf«Y,–ËY€‹ ,d‡Y¾°¼»|ËÁMÖ»Z¼‹įÖËZŶuÃY¾ËY€]ZÀ] dˆÌ¿{Zf«Y {€¯Հ̳ºÌ¼e½YÂf]Õ{ZŸ–ËY€‹{į|‹Z^¿ÖËZŶuÃY ÕY€]|¿YÂeÖ»įd‡YÃ|ËZ§€aÖ¸ §–ËY€‹{¶uÃY¾ËY€]ZÀ] |À¯ž¼mYÖ´ÀË|¬¿ºÅÁ|À¯ž]ZÀ»¾Ì»Ze|Ë|mÕY~³ÄËZ»€‡ Ä]| ]®ËY½Zf‡Á{YÖy€]į¹YÃ|Ë{{Á‚§Yd·Á{Õ´Àz‡ d·ZuÄ]‚ÌqļÅįºÌfˆÅ֘ËY€‹{Z´¿Y|ÀÀ¯Ö»ÃZ´¿Ä̔« |ÀÀ¯|¬¿Yּ̼e–ËY€‹¾ËY{|ÀÅYÂyÖ»Ád‡Y{Ây Ö ]ZeZ»Œ¯{Zf«Y,Ö¸ §–ËY€‹{{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ Ì] Z»Á|f§YÖ»{Zf«YÁÂu{įd‡YÖeZ«Z¨eYÁ€´Ë{¶WZˆ»Y cZ¼Ì¼e†Àm¾ËYZ»ÁºËÁ€]Õ{Zf«YcZ^id¼‡Ä]ºËZqZ¿ ºÌ¿Y{Ö»|̨»Y Ö¸YÄ·Zˆ»Áַ¤Œ¼·{,ÃŒ·{¹{€»À»ÁÖ³|¿ d‡Yd·Á{ Ö§€ »ÕY€]d·Á{Öf^£Ö]ÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{Ö Ì] Հ^yd·Á{cZ«Z¨eYd//¨³cZneÁ½| »,d// À€ËÁ ,ÃŒ·{¹{€»À»ÁÖ³|¿|Ì//‹Z]¾X¼˜»Ö·Á{Â//‹Ö¼¿ Y¹ZÌa¾ËY¹{€»Ä]|ËZ^¿ d‡Z»ļÅÖ¸YÄ·Zˆ»Áַ¤Œ¼·{ Ä·Zˆ»Z0 «Z¨eY,ºËY{֋ÂaºŒq½Z‹¶WZˆ»Ä]d^ˆ¿Z»įºÌÅ|] d‡YŒ¯ÕY€]ּƻÂ“»Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{Ö¿Z³Z] Ö¿Z³Z]Ád¼cYÁ®Ì°¨eÕY€]d·Á{ºÌ¼e d‡Yd‡{ ÁcY{YÁÁZmY,ÓZ¯ՁZ//‡ÀÌy}{{Á‚§Yd·Á{Õ´Àz‡ ºÌ¼e|Å{Ö»½ZŒ¿ZÆÀËYļÅ,d¼Ì«µ€fÀ¯ÁžËÂe,cY{Z Öf‡{ºÌ¼eÖ¿Z³Z]Ód¼cYÁ®Ì°¨eÕY€]d·Á{ d‡YÃ{Â] |ËZ]d¼Ì«€œ¿YY¹{€»Ö³|¿įÖ¿Y€v]–ËY€//‹{,Ö Ì] {|À¼¿YÂeÁÕ«{€§®ËįºËY{ZÌ¿¾ËYÄ],{€¯d^«Y€»€fŒÌ] ž«Â»Ä],ºË€z]ž«Â»Ä]Ŀ´qįºÌ¿Y|]Ze{€Ì³Y€«ÃZ´ËZm¾ËY ºÌÀ¯cZœ¿Öf‡{Ä]ÁžËÂe ºË{€¯Ö§€ »YÕ{€§d¼cYÁÕY€]Z»Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ,d‹Y{YÖf ÀdˀË|»Ĭ]Z‡ºÅÁÖ¿Z³Z]Ĭ]Z//‡ºÅį Ô—YÁŽze,|Æ eºÅÁ{Â]Öf‡|¯Za{€§ÁY{€¯tˀe YZÅÖ´ÀÅZ¼Å¾ËY|À¿YÂf]dŸ€‡Ä]įÖËZÅZ¯ÁZ‡Á¦¸fz» |‹s€˜»ÖjuZ^»|ÀÅ{¶°‹ ÃZ]{ {Â]Ĭ˜À»¶WZˆ»Ĉ¸mÕZÅhv]YÖ°Ë|‹ÁM{ZËÕÁ Ĭ˜À»{Z°Ë€»M”uÄ]ÄmÂeZ]Z»Ĭ˜À»Á€»YÖËZÅḋZˆu ½ZËZa{ |‹hv]Ĭ˜À»{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒįÖËZÅÄX—ÂeÁ ½YÂÀŸÄ]Z¼fuY€fŒÌ]¶»Z eį|Àf‹Y{Y€YY«½Y€‡Ĉ¸m –ËY€‹YÂ^ŸÕY€]į|‹|̯ZeÁ|¿€Ì´]€œ¿{Z¯ÁZ//‡ ՀfŒÌ]Ö´ÀÅZ¼ÅĿ´q¹{€»Ö³|¿{Â^Æ]ÕY€]ÁÁ€»Ydz‡ {€Ì´]c ºË|¬f » ºË€Ì³Ö»®Ì¿µZ§Ä]YÂ“»¾ËYZ»d¨³Ö Ì] Ä »ZmZ]Y«Ö´ÀÅZ¼Å|À»ZÌ¿Ö¸ §Y‹{–ËY€‹Yª§Â»Â^Ÿ ¾ËYY|¿ÁY|ydËZÀŸºËYÁ|Ì»Y d‡Y€´Ë|¼ÅÄ]€fŒÌ]{Z¼fŸYÁ ¦«YÁdz‡–ËY€‹Ä]ëć€Å ºÌÀ¯Â^Ÿdz//‡–ËY€‹ |ÀfˆÅ {YÖf¨¿¦¸‡©YÁY‰Á€§s€—½Z¯Z¼¯d·Á{ {Y{Z¯Âf‡{ ½|‹kZyZ¯Âf‡{YÃZ]{,Z¿€ËYµY‡Ä]x//‡Za{Ö Ì] ©Zv‡YÄf‹~³Ád‹Y{ZƛY,Öf¨¿¦¸‡©YÁY‰Á€§s€— {€¯d^vÄÀÌ»¾ËY{ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »Հ̴¿ZÆm ½Z¯Z¼¯s€—¾ËY,ºf//‹Y{d^vÄÀÌ»¾ËY{ÁYZ]ºÅ¾»Á Y½Md·Á{Á{Â//‹Ö»[Â//ˆv»d·Á{ºÆ»ÕZÅs€—Á‚m |À¯Ö»µZ^¿{ {s€—¾ËYÕY€mYįºÌfˆÅ|¬f »{€¯½YÂÀŸd·Á{Õ´Àz‡ ÕZÅÖËYY{ÁµÂaįÖ»{€»ºÅ {Y{d̏Zy|ÀqÖ¸ §–ËY€‹ Z ˜«įÕYÄËZ»€‡|¿Â‹ÄËZ»€‡\uZ|À¿YÂeÖ»|¿Y{­|¿Y ¾ÌÌ^eZ»į֘ËY€//‹Z]Á{Y{{ÂmÁ½M†a{ºÅÖ//À̼”e d‡ŻÕ‡ZÆq Ö¿ZuÁ ÖÅ|]ÄˈeÕY€]Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀcÔÌƈe½Z³|ÀÀ¯d§ZË{ |¿Y{d¸Æ»µZ‡½ZËZaZe ºÌœÀeÁ½M€//]cZœ¿{ÄqÁZÅd//¼Ì«ºÌœÀe Ä]ªÌ«{Ö´ÀÅZ¼ÅZ]dˆËZ]Ö»žËÂeÁ|Ì·ÂeÄy€q |ÀÀ¯¶¼Ÿ{Ây¦ËZ›Á |Ì·ÂeŠËY‚§YdÌ «YÁÄ]ÄmÂeZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ Ä]d^ˆ¿µZ//‡µÁYÃZ»Á{{Á{Âyē€ŸÁ Á{ÂyYZ]{µ{Z e¹|Ÿ|ÅZ‹|ËZ^¿,Äf‹~³µZ‡ Áē€Ÿ,žËÂeÄ//y€q{µÔyYd¨³,ºÌ//‹Z] ÁÖ³|¿ºÅYZ]{Ö´f¨//‹M{ZnËYÁÓZ¯‰Á€§ Zq{YÄ »ZmÖ¿YÁŠ»YMºÅÁ¹{€»d//ŒÌ » |À¯Ö»¶°Œ» Ö»d¼cYÁ{€//¯tˀeÕÂƼm†ÌË Ö´ÀÅZ¼ÅZ]{Ây¦ËZ›ÁÁdË»Z»ª^—dˆËZ] Y¹ÓÁÕ§cZ»Y|«Y½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ¥ZÀY {»¹Ô«YÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯d¼Ì«ºÌœÀeÕY€//] ,|¿Y{¹{€»Ö³|¿€]ÕYÄËZacY€ÌiZeį¹{€»ZÌ¿ €Ì//ˆ»¾ËY{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ |Å{¹Zn¿Y ÃÂv¿Á¥~uÄ¿ZËÂmd¿YՀ³ʇYÁºfˆÌ‡|ËZ] sԏYÖ «YÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€]‰Á€§Á|ˀy Äf§€³¹Zn¿Yd˧Ä]|ËZ]cZ»Y|«Y¾ËY{Á‚§Y,{‹ {‹Ö¿Z‡Ô—YÂy¾ËY{¹{€»Ä]Z Ë€‡Á |¿YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁÕ{Y»€Ìˆ»¾ËY{€³YÁ ž§Z Ë€‡|ËZ]{€Ì´]Y€«ÖËÂm{‡ÁÃ{Z¨f‡Y{» €Ìˆ»¾ËY–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿c|ŸZˆ»ÁÖ´ÀÅZ¼ÅZ]Á {‹¦«Âf» s€—¾ËYYdËZ¼ud//]Z][Ô¬¿Yºœ »€//^ŁY {€¯Ö¿Y{|« ½|//‹ºÅY€§Ä]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÂƼm†ÌË d¯€‹ՁY¹YÁÖÅ|]Ö·ZËÄˈe|Ë|m–ËY€‹ |¿YÂeÖ»–ËY€‹¾ËYd¨³,Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]ÁZÅ Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]¾ËYYÕZ̈]¹ZƇē€ŸÄÀÌ» YZ]dˬe\m»ºÅį|À¯ºÅY€§Y…Â]{ ½Z‡MÄˈeÕY€]YÄÀÌ»ºÅÁ{Â]|ÅYÂyÄËZ»€‡ ºÅÁ|À¯Ö»ºÅY€§ZÅd¯€//‹¾ËYÕZÅÖÅ|]€e ՁZ‡€fˆ]ÁZÅ|uYÁ¾ËY{Ä //‡Âes€—ÕY€mY |À¯Ö»¾Ì»ZeY¹Ó –]€Ë}ÕZÅÃZ´f‡{Y¾ÌÀr¼ÅĈ¸m¾ËY{Ö¿ZuÁ ¶¼ ·YÂf‡{ÕY€mYÁ\ːe¶uY€»Zed//‡YÂy d^ˆ¿ÁÃ{Y{¹Zn¿YdŸ€‡Ä]YÄ]»¾ËYÖËY€mY ÕZÅÃZ»{Z//e|ÀÀ¯¹Y|«Y¹ÓÖ¿Z//‡Ô—YÄ//] |À¿YÂf]Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]ÕZmµZ//‡YÃ|¿Z¼Ì«Z] |ÀÅ{¹Zn¿YÄÀÌ»¾ËY{Y¹ÓcZ»Y|«Y cYÁd‡€a€‡«ÖÀÌ«€‡€¨ m»Ä//ˆ¸m¾ËY{ ևZ‡YÕZÅÓZ¯|Ì·ÂedÌ “ÁYÖ//‹Y‚³d¼ {d¼Ì«cZ¿Z‡Â¿ÁŒ¯{Á{ÂyÁÂ//Œ¯{ ÄWYYY†aÂƼm†ÌWÁ{€¯ÄWYYÁ{ÂyYZ] d//ˆËZ]Ö»d¼cYÁ{€¯|̯Ze,‰Y‚³¾ËY ÕZÅÓZ¯d//¼Ì«Ây{ÄËÁÕZ//Åd^«Y€» {Äq–]€Ë}ÕZÅÃZ´f//‡{Á|‹Z]Äf‹Y{Ö//‡Z‡Y ¶¼ ·YÂf//‡{ÄÌÆeÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†//ÌË Öf§ZË{ՁYcÔÌÆ//ˆedyY{€aZ]ÃÂv¿ÖËY€mY Z]d¨³,½YY~³ÄËZ»€//‡Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe–‡Âe Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,[Ô//¬¿Y€^ŁYd·Á{ÁZnf//‡Y cÔÌƈe,Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀYįÖ¿YY~³ÄËZ»€‡ µZ//ˆ»Y½ZËZaZe|À¿YÂeÖ»,|¿YÃ{€¯d§ZË{ՁY ©Á|ÀZ]Ö·Z˶°‹Ä]Y{ÂyՁYcÔÌÆ//ˆe |ÀÀ¯dyY{€aY{ÂyÖÅ|]ÁÄˈe,Ä ‡Âe d//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaYZ¿€ËY‰Y‚³Ä//] Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼm Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁd‹Á|°Ë{Ä^À‹ćÁ {€¯½ZŒ¿€—Zy,d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf//‡ {{ÂyÕZÅՂËÄ//»Z¿€]ÁZÅd//‡ŻZ]d·Á{ Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½YY~³ÄËZ»€//‡dˬedÆm –ËY€‹{įÄf//‹Y{‰Ôe֏yŠz]ÄËÁ {€Ì´]€œ¿{YÖeY|ÌƼeÕ{Zf«Ydz‡ÁZy ÕZźˀveÁ{Œ¿¦«Âf»Œ¯|Ì·ÂeÄy€qį {Zf«Y€]ÕYÄ]€“Áļ˜·|¿YÂf¿Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ |À¯{YÁŒ¯ Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf//‡Á€»YÄ]»Ö//¿ZuÁ |Ì·ÂeՁYcÔÌƈeÖ·ZËÄËÂ//ˆe{»{d·Á{ ®Ë½{€¯ºÅY€§YÖ¸»Ä ‡Âe©Á|ÀY½Z³|ÀÀ¯ Yį{€¼//‹€]Ö¿Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]ºÀf¤»d€§ Á|¿YÃ{€¯d§ZË{cÔÌƈeÖ¸»Ä //‡Âe©Á|À ½Z^Æ´¿ÕY‹½Y|«Â¬u”Ÿ d§ZËŠÅZ¯ÃZ»Ä]֟Z¼fmY¾Ì»ZeÕZÅÖÅ|]¦Ì¸°e¾ÌÌ ed¸Æ» Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«¶YÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż«¦·Y»|À] L‚mª]Z˜» ½Z»Z//‡Ád//‡Y|{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]{Ã{Z»¾ËY®ËÀ^eÁ Ä]d^//ˆ¿ÃZ»Ze€j¯Y|u|À¨¸°»½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]Á֟Z¼fmY¾//Ì»Pe €]{YZ»¹ZƇÕY~³YÁ,¯~»®¿Z]Ä]½Z»Z//‡ÕZÅÖÅ|]¦Ì¸°e¾ÌÌ e ֻԟY–]Y“Z]®¿Z]½McZ»Y|«YÁ{€°¸¼Ÿ©Z^˜¿YÁ½Z»Z//‡|{ Á–^e€»Zz‹Y,ÕY~³ÄËZ»€//‡Zn»d^ˆ¿Ây{Ղ¯€»®¿Z] |ÀÀ¯¹Y|«Y|uYÁž¨ÀË} ½ZËZaZeį{Â]Ã|‹€¬»Ä]»{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ¹ZƇÕY~³YÁ,ZÅÖÅ|]dyY{€aĸ¼mYÕ»YÄ]d^//ˆ¿,¯~»d¸Æ» Á{Z¨»{Â^¿Žz//Œ»įdÆm¾ËYY,{Â//‹«¦Ì¸°e¾ÌÌ e» Á{YZ» cÄ],Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«¶YÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż{{Âm»¦Ì·Z°e ÕY‹ÕÂ//‡Y,|//‹|ÅYÂyÖËY€mYÖ^Ìe€eÄqÄ]ÁÖ¿Z»Äq{‚nÀ» {Â]Ã|‹ÄmY»¹ZÆ]YZ]½Z^Æ´¿ cZ^Ÿ|‹Y€«½Â̼̈¯Ĉ¸m{d¨³½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹½Y|«Â¬u”Ÿ €ËZ‡ÕY€mY€]Á¥~u«¯~»®¿Z]Ä]½Z»Z‡ÕZÅÖÅ|]¦Ì¸°e¾ÌÌ e» |̯ZeևZ‡Y½Â¿Z«¶YÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż{{Âm»¦Ì·Z°eÁ{Z¨» YÖy€]c|»¾ËY{įÄf‹~³ÃZ»|Àq½Z»[ZˆfuYZ]¾ÌÀr¼Å {Â//‹ ¶Ì¸¬eÃZ»Ä]‚Ì¿ÄÅZ»d¸Æ»,d//‡YÃ{Â]¹Zn¿YµZu{¯~»»Y |]ZË Y†a½Â̼̈¯cY{ZÆÀŒÌaÄf^·Y{€¯½YÂÀŸ½Z^Æ´¿ÕY‹½Y|«Â¬u”Ÿ |‹|ÀÅYÂyÖ¬¸eÖËZÆ¿,†¸n»ÖÀ¸Ÿ¾v{\ːe ¦¸‡©YÁY‰Á€§s€—½{€¯¦ÌÂeºÆ»Z]d·Á{Õ´Àz‡ {Y{Y€«d·Á{Z¯Âf‡{{½Z¯Z¼¯s€—¾ËYd¨³,Öf¨¿ Z]Հ^ydˆŒ¿{d·Á{Õ´Àz‡,Ö Ì]Ö¸Ÿ,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] cÔ°Œ»¶u{|¿YÂeÖ»ëćÖ´ÀÅZ¼Åd¨³Ä¿Z‡[ZvY ,d‡YÃ{€¯{ZnËYZÌ¿{ÕY€]Õ{ZˁcÔ°Œ»Z¿Á€¯,|‹Z]Y~³€ÌiZe …Á€ËÁÂ̋ÁºË€veÂ“»Z]ºÅįd‡YÕŒ¯ZÆÀe½Y€ËY ÖeZ¼Ì¼eÄ]ZÌ¿ºÆ»¶WZˆ»YÕ{Y| e,d//‡YÁÄ]ÁZ¿Á€¯ ,dˆÌ¿d·Á{ÁÄˀn»ëZÌfyY{cZ¼Ì¼e¾ËYļÅį{Y{ –ËY€‹{cZ¼Ì¼eYÖy€]Ây{d·Á{¶»Z¯ZÌfyY {ºÅZ¨eÁd·Á{ZÀ¯{ëÁ{½{Â]¾ËY€]ZÀ] d‡Yº¯Ö¿Y€v] |À¯Ö»®¼¯ZÅՀ̳ºÌ¼e|ÀËY€§½{€¯ÃZe¯Ä]ºÅcZ¼Ì¼e {ZÅÕZ°¼ÅÂ¿¾ËY {‹Ö»€nÀ»Y€mY{ÕZ°¼ÅÄ]ºÅÁ d‡YÖzËZeÃÁ{¾ËY€Ë~aZ¿[ZÀfmYcZËÁ€“YÖ¸ §–ËY€‹ |ÀÀ¯Ö»Ä]€neY½M½Y€ËYd¸»į Ĉ¸m¾ËY{{Á‚§YY«½Y€‡dˆŒ¿ÃZ]{d·Á{Õ´Àz//‡ Â“»¾Ë€eºÆ»,|¿{€¯s€˜»ëć½Y€‡YÖ¨¸fz»huZ^» ÄËZ»€‡dÌÀ»Y¾ÌÀr¼Å {Â]ÕY~³ÄËZ»€//‡ŠËY‚§YÖ´¿Â´q hv]{»Œ¯{ÕY~³ÄËZ»€//‡cÔ°//Œ»ÁZÅÕY~³ Z]cY{Z‰€fˆ³hv]Ä]Ä//ˆ¸m€´Ë{Šz] d§€³Y€« w€qÄ]YžË€‡dŒ³€]Ád§ZˍZfyYĬ˜À»Á½Z´ËZˆ¼Å ½M{ÕYëÕZ//ÅÕZ°¼ÅÁd§€³Y€«hv]{»|//Ì·Âe |‹ÖÀÌ]ŠÌa ÕZÅd‡ŻÁ…Â]ÁYYZ]¶WZˆ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ Ì] ZÌ¿įÖËZÅ{ZÆÀŒÌaÁZÅs€—Á¹Âe¾f‡Z¯ÁÖ´ÀË|¬¿ŠÅZ¯ ÃZ]{¾ÌÀr¼Å |‹hv]Ĉ¸m¾ËY{{Y{ëćÕZ°¼ÅÄ] {Y»{ÖËZ”«ÁÖeZœ¿ÁÖÀÌÀ¬eÖËY€mYÖ´ÀÅZ¼ÅÖ´¿Â´q ¾Ì»ZeÕZÅÖÅ|]¦Ì¸°e¾ÌÌ ed¸Æ»d¨³½Z^Æ´¿ÕY‹½Y|«Â¬u”Ÿ d§ZËŠÅZ¯ÃZ»Ä]ÃZ»Y֟Z¼fmY Õ{ZÅ,½Z^Æ´¿ÕY‹Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaYZ¿€ËYÄ^À//‹ćÁ‰Y‚³Ä] {«ºÅ|¨Åd¼//ˆ« ½Z¼·ZadËYÁ»½YÂÀŸZ]Ö//^¸˜»{¦Ìœ¿½Zv— ºf§†¸n»Ä],ÃZ»ÂˀÆ//‹Ä^ÀŒ°Ëd‹Â¿{Ây¹Y€³Zf//ˆÀËY ÄËÁ½Â̼̈¯»¥€—Y½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹ÕZ”ŸYYÄf§€³ccŸ{ ¾ÌÌ^eÕY€]«Ö‡Z‡Y½Â¿Z«¶YÕY€mY€]cZœ¿Á|Ì·Âeª¿ÁÁŠÆm ¶Y½Â¿Z«Ã{Z»Ä]À^e®//Ë©Zv·Ys€—»Ây{YÂ//‹€œ¿ ¾ÌÀr¼ÅÁ{Â]Ã|‹Ã{ZŸY†¸n»Ä]Y‹¥€—Yį{Â]«Ö//‡Z‡Y½Â¿Z« ½Z^Æ´¿ÕY‹¹ZÆ]Yž§dÆmÖËZÅZ°ÅY¾f§ZËÕY€] įY½ÂÌ//ˆÌ¼¯¾ËY¶Ì°//ŒeY|f]Y{Á‚§Y½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹½Y|«Â¬u”Ÿ ½Â¿Z«¶YÕY€mY€]cZ//œ¿ÄËÁ½ÂÌ//ˆÌ¼¯{ÖeY€Ì̤eZ]Ö³ZeÄ] ÁŠÆmÂ“»d̼ÅYÄ]dËZÀŸZ]Áºf¨³®Ë€^e,{Â]Ã|‹¹Zn¿YևZ‡Y Ä£|£{įևZ‡Y½Â¿Z«¶YÕZÅd‡ŻÕY€mY¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì·Âeª¿Á Č̼ÅZ»¹{€¯‘€Ÿ,d//‡YŒ¯½YÂˆ·{€ËZ//‡ÁՀ^źœ »¹Z¬» ¾ËYZ»Y,d‡Y†·Zn»d»|y{½Z^Æ´¿ÕY‹ևZÀ‹Z¯dŸZ”]ºËYÄf¨³ —Ä],½Z³|ÀËZ¼¿¶ËZ¼ec{Â//“»d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]dŸZ”] d‹Y{|ÅYÂyY€«ÄËÁ½Â̼̈¯¾ËYd»|y{ÄËÁ ÕZ]|Àq¶^«†¸n»YÄ//¯s€—¾ËY…Z//‡Y€]{€¯½YÂÀŸ¦Ìœ¿½Zv— į{Â]Ã|‹€¬»,{Â]½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹Á†¸n»½ZÌ»d//Œ³€]Ád§{ |uYÁ®·Z»¦Ë€ edËZŸZ]֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z‡¹ZƇ¦¬//‡€j¯Y|u Ö]ÂÀmÕZ¬Ë€§M{½Y€ËYcZ¨‡ Z°Ë€»MÖeZŸÔ—YÕZÅÃZ´f‡{ÕZÅ¡Á{ÕZ¼¿x¿d‡Ż {Y|¿ÕY|ˀy ÕY€]Z°Ë€»MÖeZŸÔ—YÕZÅÃZ´f‡{ÕZÅ¡Á{ZÌ¿{{€¯|̯ZeÖ]ÂÀmÕZ¬Ë€§M{½Y€ËYcZ¨‡ {Y|¿ÕY|ˀy€´Ë{Z¼¿x¿d‡Ż¾ËY d‡YÃ{€°¿‰Â»Y€§Y©Y€ŸÄ̸Ÿ²ÀmZ£M YÖ¼¸Ì§ZŒf¿YZ]€fÌËÂe{{ÂyՀ]Z¯[Z//ˆu{ÕÂÀmÕZ¬Ë€§M{½Y€ËYcZ¨//‡ ÕZÅ¡Á{ZÌ¿{d//‹Â¿,{€¯Ö»½ZŸ}Y\¸¬eÁÖË´£Á{Ä//]įÂXb¼a®ËZ»cYZ//ƛY d‡YÃ{€°¿‰Â»Y€§Y©Y€ŸÄ̸Ÿ²ÀmZ£MÕY€]Z°Ë€»MÖeZŸÔ—YÕZÅÃZ´f‡{ Á€»YįÖ·Zu{ÄËÁÄ] {Y|¿ÕY|ˀy€´Ë{Z¼¿x¿d‡Ż¾ËYd//‡YÃ|»MÄ»Y{Y{ ºœŸYÕ´£Á{ÖfuÁZÅ´£Á{½Z¼ÅYÖ°Ë‚Ì¿,`»Y€eևZ¼¸bË{ÃZ´f//‡{…O{ {Y{Y€« cZ»Z¬»ÁZ°Ë€»MÖeZŸÔ—YÕZʼnY‚³Y¶¬¿Ä]°Ìf·ÂaÖËZ°Ë€»MÄˀŒ¿,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ¹Z¬f¿Y¾f§€³ÕY€]‰Ôe{½ZÀr¼Å½Y€ËYįd‡YÃ|//‹֟|»Z°Ë€»Md·Á{Ä]®Ë{‚¿ d‡YÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|^Æb‡Y{€‡ ¹Z¬f¿Y¾f§€³¥|ÅZ]½Y€ÆeįÃ|‹֟|»…ZÀ//‹Z¿ž]ZÀ»Y¶¬¿Ä]ÖËZ°Ë€»MÄ¿Z//‡¾ËY d‡YÄf‹Y{YÖ]ÂÀmÕZ¬Ë€§M{Z°Ë€»M€Ì¨‡†¯Z»Z¿ÓÁ€e|«Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€e {ZÅÖËZ°Ë€»MÕZŸ{YÁ€Ë{€Æ›ºÅ½Y€ËYÄmZycYÁÕ´Àz‡«Ã{Y\̘y|Ì ‡» d·Á{ÖeZŸÔ—Y|“YZ¯Y֌z]ևZ‡YÖ]ÕZÅZŸ{Y¾ÌÀqd¨³Á{€¯{Y{»¾ËY d‡Y½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÕÂƼm†ÌW«`»Y€e|·Z¿Á{» Ä¿Zf‡M{Ö¿Y€ËY|“ՁY{€a¡Á{ÁÖ¿¹ZÆeYÄ]Ã|vf»cÓZËYºËƒ®ˆ¼e{€¯ħZ“YÕÁ YÃ{Z¨f‡YL‡ÕY€]ºËƒ¾ËYÕZÅZ//Œ§Z]½Z»‚¼ÅÁZ°Ë€»MÕÂƼmd//‡ZËcZ]Zzf¿Y Հ»Y½Y€ËY¹{€»€]ZŒ§ŠËY‚§Y¥|ÅZ]|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹ÕZÅZ¯ÁZ//‡ {Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z« |ÅYÂyÄ»Y{Y‚Ì¿Ã|ÀËM{ÓZ¼fuYįÖËZÅՁZ//‡€^yÁcZ»Y|«Y¾ÌÀq,Ã{Y\̘yÄf¨³Ä] Z]¶]Z¬e{¾f´À‹YÁ¹ÁY|»ÕZÅÖ»Z¯Z¿|À¸]d‡€Æ§Ä]Á|¿Z»|ÅYÂyÄnÌf¿Ö]Z ˜«,d§ZË {Á‚§Y|ÅYÂy½Y€ËYֻԇYÕÂƼm Ã{€¯¹ÔŸYZÅZ]įĿ´¿Z¼ÅֻԇYÕÂƼm{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{Õ´Àz‡ {YÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Ä¿Ó{‚]ÁÄ¿Z»€n»Á€eZ]•Z^eY{Ö¸¸¼·Y¾Ì]֫¬uՀ̴Ìa,d‡Y |À¯Ö»‰Â»Y€§Ä¿Á|Œz]ֻĿYÖfˆËÁ€e¹Y|«Y¾ËYÁ{Y{|ÅYÂyÄ»Y{Ys˜‡Ö»Z¼e ¾Ì ]Y{Zf‡ Ö]€£ÕZŁ€»d¼‡Ä]ÖÅÁ€³ÕÁÃ{ZÌaĿ³€ÅÕY‚³€] d‡YÂÀ¼» ÁÖÅÁ€³ÕÁÃ{ZÌaÁÖËZ¼ÌbÅYĿ³€ÅÕY‚³€]{€¯¹ÔŸYÕYÄ̟ԗY{¾Ì ]Y{Zf//‡ Öf‹Y|Æ]ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋¥Ôy€]ÁÂÀ¼»Ö]€£ÕZŁ€»d¼‡Ä]½YÂÀŸ€ÅdveÖ¿YÁZ¯ {Â]|ÅYÂyZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ ÃZ¼‹Ä̟ԗY¾f»{,Œ¯cYÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaZ¿€ËYÄ^À//‹ćÁ‰Y‚³Ä] c{ZƋw€‡–y½Z¬‹ZŸÁY|»¾Ë{¹{€»Ô—YÄ]d‡YÃ|»M¾Ì ]YՂ¯€»{Zf‡ dyZ‡€Ë¹Z¼eՁZ‡Ã{Z»Mº£€Ì¸ŸÕZmµZ‡{,|¿Z‡Ö»¹Ôˆ·YÄ̸Ÿ¾Ìˆv·Y×YY|^ŸZ]Y Z»YÖÀ̈u¾Ì ]Y¹ZËY{€´Ë{ð‹Z]ćZ¼u®ËÕY‚³€]ÕY€]cY|ÌƼe}ZzeYÁZÅ ¹Zn¿YÕY€]ZÅŒ¯€´Ë{¾Ë€WY‰€Ë~a¹|Ÿ¹ÔŸYÁ©Y€Ÿ{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋¶Ì·{Ä] {Zf‡ºÌ¼e¾ÌÀr¼Å,Œ¯½M{ÕYÄÀ̘¿€«ÕZÅd‡ŻµZ¼Ÿ5YÁ¾Ì ]YÖWZ¼ÌbÅYº‡Y€» ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋ÁZÅd‡ŻµZ¼Ÿ5Y€]ÖÀ^»Â//Œ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»dˀË|»Ö¸» ,|‹Y€mYŒ¯ºÌƧÁY{Y‚Ÿ¹{€»Õ‡Y¶°‹¾Ë€fÆ]Ä]į¹€v»ÃZ»Öf‹Y|Æ],Ö°‹‚a €Ë~a½Z°»YÕZn·Z‡€¨ÃZ»¹ZËY{©Y€ŸŒ¯Ä]YÁd¼Ë‚ŸĿ³€Å{‹Ö»¹ÔŸY |‹Z]Ö»{Á|ˆ»YÁ{{€eÕY€]Œ¯ÕZŁ€»ÁÃ{Â^¿ Ö¿YÁZ¯ÁÖÅÁ€³ÕÁÃ{ZÌaÁÖËZ¼ÌbÅYĿ³€ÅÕY‚³€]d‡YÃ|»MÄ̟ԗY¾ËYÄ»Y{Y{ {Zf‡Öf‹Y|Æ]ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋¥Ôy€]ÁÂÀ¼»Ö]€£ÕZŁ€»d¼//‡Ä]½YÂÀŸ€Ådve d‡YÂy{½Y{Y‚ŸYd‡YÃ|‹ÃZ//‹YÄ̟ԗY¾ËY{¾ÌÀr¼Å {Â]|ÅYÂyZ¿Á€¯Ö¸» ÄmÂe€^f »€Ì£ÕZÅdËZ‡ÁՁZn»ÕZ”§{Ã|‹s€—\·Z˜»ÁcZ ËZ//‹Ä]{‹Ö» Z]ÁZ^»dˀË|»Ö¸»{Zf‡Á¾Ì ]YՂ¯€»{Zf‡Õ‡YÃ{ZÕZÅÄ̟ԗYZ0 §€ÁÃ{€°¿ ÕZÅÄ»Z¿€]d‡YÃ|‹½ZŒ¿€—ZyÄ̟ԗY¾ËY|À]¾Ë€yM{ |ÀÅ{Y€«¶¼Ÿ­Ô»YZ¿Á€¯ ¾Ì ]Y֋YÕZ”§¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿¥|ÅZ]ÕZmµZ‡¾Ì ]YÖËZ¼ÌbÅYº‡Y€»¾Ë‚´ËZm |‹|ÅYÂy¹ÔŸYY| ] صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» ÃZ³|Ë{ |‹|À¸]֏yŠz]‘Y€fŸYÕY| Ö¿Z³Z]ÕZÅcZ¯Š·ZqÁZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§,d¼cYÁ̸֨°eÔ] ¾ËYÁ|¿‚]Y€yM¥€uįd//ˆÌ¿ֈ¯ÁºÌfˆÅּ̼eÖ] |Å{Ö»l¿YŒ¯{Zf«Y ÕZŽZ»Z‡½Y€Ë|»YÄ»Z¿Á{d//ˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ÕZ//ˆ¿YÂy {€¯dWY€«YŒ¯¦¸fz»½Zf//‡YÁ{cZneÁ½| »,d À Á|Ây{Ö¿ÂÀ¯Š·Zq€aÁºÆ^»–ËY€‹Ã|ÀÅ{½ZŒ¿į ª§Â»k€ËY–‡ÂeZÅÄ»Z¿¾ËY d‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËY{Ö¿Z³Z]cZ¯ ¾ˆv»Á½ZƨY½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†ÌW [Z˜yÃZŒ¿Z»€¯cZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†ÌWÖ]YY{ ÁYYÁÃ|//‹Äf‹Â¿d¼cYÁd‡€a€‡ÖÀÌ«€//‡€¨ mÄ] įÖeÔ°Œ»ÁÖ¿ÂÀ¯Ã|ÌrÌa–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]|¿YÃ{€¯d‡YÂy{ {ÂmÁÖ¿Z³Z]cZ¯|Ë|¼eÁÁ|ÕY€]cZnež»ZmÄ¿Z»Z‡{ {‹Ã{Z¨f‡YÖ¿Z³Z]©ZeYÄ¿Z»Z‡ÖÀ Ë,Ö¸^«Ä¿Z»Z‡½Z¼ÅY,{Y{ Z]Öf·Á{€Ë|»Á{¾ËY {{€³Z]{Y{€»µÁYxËZeY¶^«Ä]–ËY€‹Á {ÂmÁÄ]Õ{Zf«Y½ÓZ §ÁZneÕY€]įÕZ̈]cÔ°Œ»Ä]ÃZ‹Y cԔ »Z]|Ë|mÄ¿Z»Z‡į|¿{€¯ÃZ‹Y{ÂyÕZÅÄ»Z¿{d‡YÃ|»M Á½Z³|ÀÀ¯{ZÕY€]Õ|mÕZÅŠ·ZqÁd‡ÁÄ]ÁÕ{ZˁZ̈] d‡YÃ{€¯{ZnËY½Z³|ÀÀ¯{YÁ {Y{{ÂmÁÕY€YÄq»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]{ÂyÕZÅd^vÄ»Y{Y{ÁY cZ»Y|«Y¾ËY|À¯Y|ÌaÄ ‡ÂecY{ZºËY{ZÌ¿į֘ËY€//‹{ |ËZ]įd//‡YÕÂÆ//‡cZ»Y|«Y¾ËY€³Y{Y{Ä»Y{Y,«{€Ì³c d·Á{Z]Y€qºÌ¿Y|]|ËZ]Z»d‡YÕ|¼Ÿ€³YÁ{‹¥€—€]žË€‡ YÕ{Zˁ{Y| e¾Ì]YYÄ//»Z¿Á{¾» {€Ì³Ö»ÖeZ¼Ì¼e¾//ÌÀq YZ«Z¨eYįÖËZÅÄ»Z¿,¹|¿YÂyYÃ|‹Äf‹Â¿{»¾ËY{įÖËZÅÄ»Z¿ ž§ZÀ»µZ^¿{|ÀË´]įdˆÌ¿Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÁ֏yŠz] | ] |¿YÄf‹Â¿ZŽZf‡Yd¼cYY{YYZÅÄ»Z¿¾ËY |ÀfˆÅ½Z‹{Ây ¹€fv»d‡€a€‡,ÖÀÌ«€‡ÕZ«McÔ°Œ»…Z° ¿YÁZÅÄ»Z¿¾ËYY Ä]cZ¯|Ë|¼eÁÁ||ÀËM€§į|Àf‹Â¿ÕYÄ»Z¿,d¼cYÁ Á{‹Ö¼¿{ZcZ¯ÁÃ{Zf¨Ì¿Ö«Z¨eYÂÀÅZ»Y|//‹Z]¶^«µYÁ d‡YÃ|‹½Y|ÀqÁ{cZ¯€¼³{ZÅÓZ¯ŽÌy€e¶°Œ» Y¶ZuYdŒ³Z]|Ë|mÄf//ˆ]Ä]Ä»Y{Y{½Y€Æe©ZeY†ÌW {ÂmÁÄfˆ]¾ËY{Ã|¼ŸµZ°‹Yćd¨³Á{€¯ÃZ//‹YcY{Z Šz]ž«YÁ{½Z³|//ÀÀ¯{ZZ]cÂ//Œ»½Á|]Ä°ÀËYµÁY-{Y{ ½Z»ÖeY{ZÕZÅÓZ¯Ä̸¯ÕY€]ÁÃ|‹{ZÁ¾ËÁ|e֏y Z̈]½Z»ÖeY{ZÕZÅÓZ¯\¸£YÕY€]įÃ|‹€œ¿{ÄÅZ»ZÆq ÕY€]Ö¿Z»ÁZ]¾ËYd‡Y¾°¼» d‡YYd//Œ³Z]ÕY€]Ö¯|¿Y Z̈]ZÅÓZ¯\¸£YÕY€]Z»Y|//‹Z]\‡ZÀ»ּ̋Á€facӐv» Zq{½Z³|ÀÀ¯{Z{‹Ö»hŸZ]0Y{|n»Ád‡YÃZe¯Á{Á|v» ½Z»¾ËY¶«Y|uįd‡Y¾ËYZ»{ZÆÀŒÌa |¿ÂŒ][Zˆu|]Á¶°Œ» {YÁYՀf¼¯½Z»{dˆ¿YÂeֈ¯€³YÁ{‹€œ¿{ÄÅZ»Š‹ {‹Öe{ZªËŒeµÂ¼Œ»{€¯ Y€³Ä ‡ÂedË{€§d̼ÅYÁÄ ‡ÂeŠ·Zq€a€Ìˆ» ՁÁsԇ¾Ìˆu ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW\WZ¿ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com {‹Ö¼¿Äf§€³¹ÓÕZź̼eZËįºË|ÅZ‹ÁÃ{Â]€ËÁ½Á|] Ä]ºÅÁ|Ì·ÂeÄ]ºÅį{‹Ö»}ZzeYևZÀ‹Z¯€Ì£ÖeZ¼Ì¼eZË ÕZÅZ»MÄ]Ä»Y{Y{ÕZˆ¿YÂy{ ˆ» d//‡YÃ{ļ˜·cY{Z µZˆ»YµÁY¶§{d¨³Á{€¯ÃZ‹YÄf‹~³ÕZÅÃZ»{ÖeY{Z Ä]d^ˆ¿ºÅÃZ»{Y{€»{ÁºËYÄf//‹Y{cY{ZŠÅZ¯|{ ¾Ì¼ÅºÌÅ{Ä»Y{Y‰Á¾ËYZ]€³Y d‡YÄf§ZËŠÅZ¯cY{ZÃZ»€Ìe Œ¯Õ{Zf«YcÔ°Œ»ÕYÁY|¿YZe|¿YÂeÖ»įՁY|»M{Y|¬» ÖËZź̼eÄ]ÃZ‹YZ]ÁY |‹|ÅYÂy¶°Œ»Zq{ºÅ|À¯¶uY Ö¿Z»{Z0 ¬Ì«{d¨³,{‹Ö»Y€mYÁ}ZzeYd‡{Z¿ÕZŽZ»{į €‡€]{Âm»cÔ°Œ»į{‹Ö»…ZˆuYÖ//‡Z‡YZÌ¿¾ËYį ÕY|f]YY½ZƳZ¿,{‹¶¨»Á¶u€ežË€//‡Äq€ÅcY{ZÃY ½M|Ë|¼eÃZ»{Y{€»ļ̿YÁÖ¿Z³Z]ÕZÅcZ¯Á|ÃZ»{Y{€» cZnež»ZmÄ¿Z»Z‡Ä]|À¼‹ÂÅÖ¿Z³Z]cZ¯ÄqZb°ËÄ¿Z»Z‡Y ֌ËZ»McÄ]Y|f]YºÌ¼e¾ËY|ËZ]įÖ·Zu{ {‹Ö»¶¬fÀ» cÔ°Œ»ž§Y| ]Á|//‹Ö»ÖËY€mY½Zf‡YÁ{,½Zf//‡Y®Ë{ 0 ¼Ÿ ºË{Y{Ö»–//ˆ]€´Ë{ÕZŽZf//‡YÄ]Y½M ÃZ»Á{Ä]®Ë{‚¿Ô —Ä]Á|ÀfˆÅ½Y{€³€‡½Z³|ÀÀ¯{Z,½Z³|ÀÀ¯{YÁįd//‡Y įºËY{Ã|ÀÀ¯Ä mY€»YŠÌ]Ä¿YÁ½Y€Æe©ZeY{–//‡Âf» ,Ö¿Z³Z]cZ¯€—ZyÄ]Ád‡YÃ|¿Z»Ö«Z]ZÅ|À]{½ZŒËZÅÓZ¯ 0 ¼ŸÁ|ÀÀ¯ŽÌy€eY½Z//ŒËÓZ¯|À¿YÂeÖ¼¿ ´z‡ZaºÅֈ¯Ô {ÂmÁÖ¸°Œ»į{‹Ö»Ä^uZ»ZÅÄ¿Z‡{įÖ·Zu{ dˆÌ¿ Är¿MZ]ºË|ÅZ‹¶¼Ÿ{Är¿MZ»Yd‡YÃ|//‹¶u‚ÌqļÅÁ{Y|¿ 0 »Z¯{Â//‹Ö»Äf¨³ ֟¿|ÅZ‹€“ZuµZu{ d//‡Y{Z”e{Ô ¾ÌmÁcÔÌƈeµZ¬f¿Y–ËY€‹ Õ{Y€¨¿YY|ˀyÄ] ½Z̓Z¬f» |ÀfˆÅY{Ây€]Ö¿Z»Âe½Â̸̻cÔÌÆ//ˆed§ZË{ |ˀycÔÌƈe½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡Ze|À¿YÂeÖ»‚Ì¿ZŀƋ€ËZ‡ ¦¬‡¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯d§ZË{«Äˆe»©YÁY|ˀyÕYY{¾°ˆ» {,½Z»Âe½Â̸̻Ä]½Y€Æe€Æ‹{¾ÌmÁÕY€]cÔÌƈe¾ËY ½Â̸̻Ä]ZŀƋ€ËZ‡Á½Z»Âe½Â̸̻±‚]ÕZŀÆ//‹ cÔÌƈe½Z»Âe½Â̸̻ŠËY‚§Y½Z°»Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe Äq‚Ì¿Ã|‹€¯}¢·Z^»Ä]Ä//ˆe©YÁYÀ¬§|ˀyÕYY{Ä·Z m {€§¶ËZ¼ec{,¾//ÌmÁ\·Z«{ÄqÁÕ{Y€¨¿Y\//·Z«{ ¾Ì]ÄmÂe¶]Z«¥ÔfyYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y {Y{{ÂmÁÃ|¿€Ì³cÔÌƈe cÔÌƈe|Ë|mÕZŦ¬‡Á©YÁYcÔÌƈeÖ¼Ë|«ÕZŦ¬‡ ֓Z¬f»¾°ˆ»½YY|ˀyÕY€]d//‡Y¾°¼»Š‡€a¾ËY,©YÁY ,Y{¹YÁÕZÅÄ¿Zy|ˀyc{į|ËZÌ]ŠÌacÔÌƈeYÃ{Z¨f‡Y d§ZË{Äf‹~³{į¾ÌmÁcÔÌƈeį{Y{{ÂmÁ½Z°»Y¾ËYZËM .{‹¶¬fÀ»®¸»|Ë|mY|ˀyÄ]Õ{Y€¨¿Y¶°‹Ä]½ÂÀ¯Y,Ã|‹ {Zf«Y½ZÆm ªu©YÁY¶v»YÖfyY{€acÔÌÆ//ˆe¦¬//‡ÄmÂe¶]Z«€Ì̤e µZ¬f¿YÕZ“Z¬eՀ̳¶°‹\^‡¾°ˆ»cÔÌƈeYÃ{Z¨f‡Y¹|¬e d‡YÃ|‹¾°ˆ»YZ]{Õ{Y€¨¿Y½YY|ˀyÄ]¾ÌmÁcÔÌƈe Äf‹~³µZ‡ÃZ»Õ{,ZÀ^ÌÅ ¾°//ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] YÃ{Z¨f‡Y¹|¬eªu©YÁY|ˀy¶v»Y¾°ˆ»cÔÌƈe¦¬‡ {į€Ì̤e¾ËYZ] {€¯€Ì̤e«Äˆe»Ä]¹Â‡Â»¾°//ˆ»cÔÌƈe ¦¬‡,d§€³c¾°ˆ»½Z̓Z¬f»|ˀyc|«ºÌ»€eÕZf‡Y €´Ë{½Âr¼Å¾°ˆ»©YÁY¶v»Y¾°ˆ»|ˀyÕ{Y€¨¿YcÔÌƈe ÖÆmÂe¶]Z«ŠËY‚§Y¶v»¾//ËYYdyY{€a¶]Z«cÔÌÆ//ˆeY¿Y Õ{Y€¨¿Y½Z̓Z¬f»,½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡ÃZ»Õ{¶ËYÁYY d‡YÄf§ZË d§ZË{Ä]{Z«½MYŠÌaį½Y€Æe€Æ‹{¾°ˆ»©YÁYcÔÌƈe Ö¿Â̸̻cÔÌƈeÄ],|¿{Â]©YÁY¶v»YÖ¿Â̸̻cÔÌƈe ‚¯Y€»{Õ{Y€¨¿Y½Z̓Z¬f» |¿YÃ{€¯Y|Ìaև€f‡{¾°ˆ»|ˀyÕY€] ½Z°»YY‚Ì¿€¨¿Y‚ŁYŠÌ]dÌ ¼mZ]ÕZŀƋÁZŽZf//‡Y ,¹ZÆ//‡YZ]Á®Ë-|Å{Ö»Y€«€ÌiPedveYYZ]®Ë¾¼Æ] Ó{,Ä°‡ºÅ€ÌyYÁ|Àq{ YÁ®ËÁ¾°//ˆ»Á®Ë Ád//‡YÖ¿Y€v]–ËY€//‹¾ËY |¿YÄf§€³Y€«€ÌiPedveÁ{ÂyÁ ¶” »Á¶°Œ»¾Ë€eºÆ»|¿Â‹Ö»Y|Ì][YÂyY¹{€»įÁ€Å ZÅd¼Ì«ÕY€]Ö«Z¨eYÄqd«Á€yMZeįd//‡Y¾ËY½Z//‹Ö³|¿ |ËZ]d·Á{įÖ»Y|«Y¾Ë€eºÆ»Ö¿ÂÀ¯Ö»Âe–ËY€//‹{ |f§YÖ» ºÌ¬fˆ»cÄ]ÄqÖ·ÂaÄËZaŠËY‚§YYįd‡Y¾ËY,|Å{¹Zn¿Y įd‡Y¾ËY€‡ZÅhv]0Y€ÌyY |À¯Հ̳¸mºÌ¬f//ˆ»€Ì£ÄqÁ Y|{®ËZË{€Ì³¹Zn¿YՂ¯€»®¿Z]ÖmZyÕZÅÖËYY{¶Ìƈe hŸZ]ZžËYY¹Y|¯€Åį{‹ªË‚e…Â]Ä]Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ» YZ»ÕZ“Z¬e {‹Ö»Äfz̈³Zˆ§YÕZŹÂeÁÖ·ÂaÄËZaŠËY‚§Y ¶¼ve¹{€»,{€Ì´¿ccZ«Z¨eY¾ËYįd‡Y¾ËY¹€fv»d·Á{ |¿Y|¿YZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁ¹ÂeY|¬»¾ËY Ä][Z˜yŠËZÅd^vÄ//»Y{Y{½Y€ÆeÖ//¿Z³Z]©ZeY†ÌW ¾Ë€eºÆ»Ä//¯d//‡YÃZ»ZÆqYŠÌ]d¨³ÕÂ//Ƽm†ÌW €ËÁ½Á|],cZneÁ½| »d ÀcYÁÖÀ Ë,Œ¯Ä¿ZzeYÁ Zœf¿YÁd‡Y|Ì·ÂeŠÆmµZ//‡įÖ·Z‡{ºÅ½M-d//‡YÃ|¿Z» ֌ËY‚§YŒ¯|Ì·Âe{ºÌ¿YÂf]µZ‡¾ËYÕY~³¹Z¿Ä]ÄmÂeZ]{ÁÖ» ÁÕ{Zf«Y¾Ì´À//‡ÕZźˀve|ÅZ//‹Z» ºÌÀ¯{ZnËYYÁŠÆm cY{ZÕÁ|ËZ]¶«Y|u–ËY€‹¾ËY{ÁºÌfˆÅÖf¨¿ÕZźˀve ºÌÀ¯½Y€^mYZÅ{Â^¼¯Y֌z]ºÌ¿YÂf]ZeºË‹‚¯€¼f»Öf¨¿€Ì£ Ä¿ZzeYÁ¾//ˀeºÆ»įd¼cYÁÖ//fÌ “Á¾ÌÀq{Z//»Y įd‡YÃZ»YŠÌ]{Â//‹Ö»[ˆv»€“ZuµZu{Â//Œ¯ ,ÃZ»ÂˀƋdˆŒ¿{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅÕZ”ŸY Á||ÀËM€§ĸ¼mYŒ¯ÕZneÁÂuÕZÅŠ·Zq¾Ë€eÃ|¼ŸÄ] YÁ|ÀfyY{€acY{ZY¶ZuYÁÖ¿Z³Z]cZ¯|//Ë|¼eÁ {¾ÌÀqºÅ |¿{€¯{Z¬f¿Yd¼cYÁÄÅZ»|Àq½|¿Z»€ËÁÖ] Öy€]YÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÕ{Z//f«Y½ÁZ »”u Ä»Z¿ºÅZ¨e®ËdˆŒ¿¾ËY{dËZÆ¿{ |Àf¨³ÖeZÌ·Z»cÔ°//Œ» {Â^Æ]ÕY€]{Zf«YcYÁÁ½Y€//ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY¾Ì]ÕZ°//¼Å Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§Ä]•Â]€»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŽyZ‹{½Y€ËYÃZ´ËZm |̇Z”»YÄ] ©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅdˆŒ¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿”uZ],ºÆ¿Á{{½Y€ÆeÖ¿Z³Z] ½Y€Æe©ZeY½ZÌ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YĈ¸mÂf‡{Z]ÁÖf·Á{ ÃZ´ËZm{Â^Æ]ÕY€]‰Ôe¥|ÅZ]ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÁ ŽyZ‹ĸ¼mYZ¯Á\ˆ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŽyZ‹{½Y€ËY{Zf«Y ž¼n»ՀË~ad]Z«ŽyZ//‹ÁÖ¿ZÆm®¿Z]Z¯Á\//ˆ¯¹Zn¿Y |‹Y‚³€],{Zf«YÖ¿ZÆm ÁZÅŠ·Zq|À¿Z»Հ//´Ë{ºÆ»cZŸÂ“»Äf^·Yd//ˆŒ¿¾ËY{ Ö¿Z³Z]cZ¯|Ë|¼eÁÁ||ÀËM€§{Õ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°Œ» ,cY{ZY¶ZuYdŒ³Z]Ä·Zˆ»,cZnež»ZmÄ¿Z»Z//‡{ Áhv]{»ºÅÖ´ÀË|¬¿|À¿Z»½Ô¯ÕZÅŽyZ‹Á¹ZÆ//‡YZ] d§€³Y€«և€] d//‹Y|Ì»Y€³Z]{Ây½ZÀz//‡Z£M{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW ÃY¼Å|ËZ]d¨³,ºËYÄf§€³Y€«½MÄ¿Zf‡M{į…|¬»Z§{Äf¨Å {Ä¿Z«{ZÁÄ¿Z·ZyįºÌ‹Z]Ö¿Z³|À»ÕZÅc{Z//‹½Y{|« { |¿|Ì´ÀmÁ|¿{€¯‰ÔeÂ//Œ¯YZ§{ÕY€]{€^¿ÕZÅÄÆ^m Ö»Y€³YY|ƋÖ»Z¼e{ZË…|¬»Z§{Äf¨Å½|Ì//‡Y€§Ä¿Zf//‡M ºËY{Ö» {Ö´ÀË|¬¿|‹Ä]{ÂyÕZÅd^vÄ»Y{Y{ÕZˆ¿YÂy{ ˆ» ¶»ZŸ¾Ë€eºÆ»Ö´ÀË|¬¿€“ZuµZu{d¨³Á{€¯ÃZ‹YŒ¯ |‹Z]Ö´ÀË|¬¿Äf‹~³ÃZ»|Àq{ d‡YÕ{Zf«Y¹Zœ¿{µÔyY Y‚ÅÄ¿YÁ–‡Âf»—Ä]ÖÀ Ë-d‡YÃ{Â]ÄmY»Õ|{ į—½Z¼Å {‹Ö»ħZ“YÖ´ÀË|¬¿ºnuÄ]½Z»Âe{Z̸̻Á ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖ´ÀË|¬¿ºnuµZ‡dˆz¿ÄÅZ»lÀa{ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y Õ|{|‹|ÅZ‹|‹Z]Äf‹Y{Ä»Y{YµYÁ¾Ì¼Å€³Y{Y{Ä»Y{YÁY €]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵZ//‡½ZËZaZeÁ{Â]ºÌÅYÂyÖ´ÀË|¬¿ |À¿Z»Á€Å½Y{€³€‡Ö´ÀË|¬¿ |‹|ÅYÂyħZ“YŒ¯Ö´ÀË|¬¿ ÖËY{dÌ»Á€v»½Z°»Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]ÖËZf‡ÁµZ¤f‹YcÔÌƈe d‡YÃ{ÁMºÅY€§YÖËZf‡Áª—ZÀ»Y ZÅdÌ»Á€v»ŠÅZ¯cZ^m»,֟Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯{€°ËÁZ] d‡YÃ{ÁMºÅY€§YÖÅZ§cZ¿Z°»YŠËY‚§YÁ ¡Ô]Y|À»ZÌ¿,s€—¾ËYÖÅ|¿Z»Z//‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ªÌ^˜e,½YZ°¼ÅcZŸÔ—YÖ¿Z‡Á€],{| f»ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËM ,cÔÌƈedyY{€a–ËY€‹Z]®¿Z]®Ì¿Á€f°·YÕZÅÄ¿Z»Z‡ Ö´ÀÅZ¼Å,½ZˀfŒ»ÖËZ¼ÀÅY,ZÅÃ|¿Á€aև€]ÕÓZ]ºnu Y€´Ë{ÕZÌ//ˆ]ÁՁY»ÁÖf//‡{ÓZ]ÕZÅÃZ´f//‡{Z] Ä ‡Âe®¿Z]{Á‚§YÄ»Y{Y{d‡YÃ{Â]ÖËY€mYÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å ¾ËY|À¼§|ÅÁtÌvÕY€mYÕY€]ÕYÄ//ËÁd̼ÅY½ÁZ e Z],{Zf‡Á¦{®¿Z]½ZÀ¯Z¯Ád//‡YÃ{Â]¶WZ«s€— cZ^//‡Zv»Y€eY€§,s€—¾ËY֟Z¼fmYd^j»ZiMÄ]ÁZ] Ä]Ö¿Z‡d»|yÕY€]®¿Z]d̸»ZŸ½Z°»YY,¥Z f»Ö·Z» ÖËÂmÀÆ]Œ¯€‡Y€‡ÁÖËZf‡Áª—ZÀ»{¹{€»¹Â¼Ÿ d‡YÃ{¼¿ dyY{€a½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Ö]ZËYZ]ÁZŽZf‡Y»Y½ÁZ » ž§{Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]ÖËZf//‡ÁµZ¤f‹YcÔÌƈe dˆ¿Y{Y~³€ÌiPeÖËZf‡Áª—ZÀ»YdÌ»Á€v» Ä ‡Âe®¿Z]Ö]ZËYZ]ÁZŽZf‡Y»Y½ÁZ »Õ{Z »|Ì //‡ ÕY€mY{ZŽZf‡YÖy€]{€°¸¼Ÿև€]Ĉ¸m{½ÁZ e ¾ËYd‹Y{ZƛYՀËZŒŸÁÖËZf‡ÁY|ËZaµZ¤f//‹Ys€— ֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YÕZÅ{€^ÅY¾Ë€eºÆ»ÕZf‡Y{s€— ž]ZÀ»ÁÃ|»M{Y€mYĸu€»Ä]€ÌyYµZ//‡Ä//‡֗d·Á{ Ö·Z»Ĉ‡Â»Á®¿Z]ZÆqªË€—YÖ¸»Ä //‡Âe©Á|À Ä]Œ¯€‡Y€‡{|Ì·Âeª¿ÁÁµZ¤f‹Y{ZnËYdÆm¶»ZŸ d‡YÄf§Zˎ̐ze½Y€´¿ÁZ eÁ½ZÀˀ§MZ¯ µZ¤f‹Ys€—ÕY€mY½Z°»YY½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]{Á‚§YÕ{Z » ¦¸fz»ª—ZÀ»¾ÌÀ¯Z//‡Ä]ÕY‚³d»|yÕY€]ÖËZf//‡Á ®¿Z]dËZ¼u{»Õ{Zf«YÕZÅs€—Ád‡YÃ{¼¿Ã{Z¨f‡Y ÂƼm†ÌWÕ‡Y«Õ{Zf«YŠËZŒ³»Â“»s€—Öa{ÁÄf‹~³ÕZŁÁ֗{ ÁÂu½Y€œÀ^uZÁÕ{Zf«Y½ÓZ §Z]ՀfÌWÂeŠ·Zq®ËcÄ]YµY‡¾ËY,¹€fv» «Ö «YÁÕ{Zf«YŠËZŒ³»Z¼‹€œ¿Ä]įºf‹Y~³½ZÌ»{Ä ‡ÂeÁZ¯Á\ˆ¯dˀË|» .|ËMÖ»d‡|]Ŀ´qÁdˆÌq ֿ»„Å®ËՀ̳¶°‹|À»ZÌ¿,Ä ‡Âe€Ìˆ»{‚Ë‚Ÿ½Y€ËYd¯€uį¹Y{Áºf‹Y{ÁZ] Âv¿¾Ë€fÆ]į-d‡YÖËZÆf‡Ż¾ÌÌ eÁÄ ‡ÂeÕ{€^ÅYÕZÆfË·ÁY,Ä ‡ÂeÕZÀ »{»{ Z]Á[ÂqZq¾Ì¼Å{‚Ì¿Š·ZqÂ“»s€— |ÀÀ¯Ö»Ö¿Z^ÌfŒaÕZÆfË·ÁY¾ËYY¾°¼» Õ‡Ä]d¯€uÁ|·Â»Õ´f¨³®ËՀ̳¶°‹ÕY€]½Â³Z¿Â³Z°§YÁYM֗Z e¥|Å d§€³c½Mª¬veÕZÅ{€^ÅYÁÄ ‡ÂeÕZÀ »®Ì¿Â»„Å­{ į¹{€¯d§ZË{ºÅºÆ»Á[Z¿«[YÂmZ¿»®Ë,Š·Zq½McŸ{Ä]ZÆ]YÂmļŽZÌ»{Z»Y {Y{ՀfŒÌ]Õ´f¨³ÁÖ¿YÂyZ]‰YºÀ¯Ö»€°§ d‹Â¿€‡®ËÁd‡Y€‡€Ìˆ»®ËÄ ‡Âe|¿{Â]Ã{»€§½Â¼”»Ä]¶¬¿½Y‚Ë‚ŸYÖ°Ë ¾Ì »ÕZÆ»Z³½{¼ÌaÁŽzŒ»d‡Ż|ÀqZË®Ë}ZzeYZ]½YÂf]įdˆÌ¿¾‹ÁÁ¹Âfv» |¿Z‡c{Z ‡ĸ«kÁYÄ]d¯Ô§€ «YYÕŒ¯ÁÄ »Zm Ã|ÌrÌaÁ¦Ë€›Ö·{Z eÄ ‡Âe {Â]|̨»Á¹ÓZ̈]¶«YÓ¾»ÕY€]€¯~e¾ËYºÀ¯Ö»€°§ ZÅZfyZ‡¾ËYğ¼n»įÕYĿ³Ä]-d‡YևŻÁ֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YÕZÅZfyZ‡½ZÌ» |ÀÀ¯Ö¿Z^ÌfŒaÁdˬe«ZÆ¿Zˆ¿YÖËZ§Â°‹YdËZ¼u»dË»Z»ÕY€mY€Ìˆ»{Y€´Ë|°Ë dˆÌ¿|·Â»{Zf«Y®ËÁ|À¼e|«d·Á{®ËÁY{Ây€]Ä »Zm®Ë,ÖËY€³Ä ‡ÂedËZ£ Ö»Š¬¿ÕZ¨ËYÄ ‡Âe{,«ZÆ¿Zˆ¿YÖËZ§Â°‹»€Ìˆ»YdËZ¼ud»|y{ZÆÀËYļÅÄ°¸] |ÀÀ¯ Á|·Â»Ö³|¿|ÀÅYÂz¿ZË,|À¿YÂf¿,|À¿Y|¿,Ä »Zm½M½Z´^z¿¶«YÓZË,Ä »Zm®ËÕZ”ŸY€³Y ‰Ôe-|ÀÀ¯\̬ eևZ‡YªuÁÖeY}‰Y®Ë½YÂÀŸÄ]Y«½|»½Zˆ¿Y»Ã|À·Z]ÁY{ZÀ » ÖfuZËÁ€Ì³Y€§ÁÂmĸyY|»¹‚Ì·Ż‡®ËZË,ևY€¯ÂÀ°eÄ]Ä ‡Âe€Ìˆ»{d¯€uÕY€] ½ZÌ»¾ËY{Är¿MdËZÆ¿{Á{‹Ö»Äf‡Z¯Á€§¹Zn¿Y€‡Ö]Äfz̈³Zˆ§YÕY{ÄËZ»€‡®Ë d‡YdÌ¿Zˆ¿YÁ½Zˆ¿Y{‹Ö»Ä mZ§ÖfuÄ°¸]Á½Y€ˆy¶¼vf» Z]Y֌Ë|¿Y¾‹Á€Ÿ{Ö¿Zˆ¿YÖ³|¿|À¿YÂf¿,½M½Z´^z¿¶«ÓZË,Ä »Zm®ËÕZ”ŸY€³Y ÖËZÆfÌ·ÂXˆ»Á|ÀÀ¯Ä]€ne½Y|mÁÁÃ{YYÁ¾Å}Õ{YM€]ÄÌ°eÁ{Z¬¿{ZÌÀ]{Ây¶¬ŸdËÂv» ZÆ¿M€œ¿{Ä]€ne¾ËYÁ|¿€Ì´]‰Á{Ä]-|À¯Ö»Z]½|»½Zˆ¿YdË{€§€]ZÆË{YM¾ËYįY {ZÆ¿MÕZʼnÔe,ÖeY}֋Y½YÂÀ ]Á-|‹Z^¿½MÖ¸´ÅÕZÀ »{«ÖËZÅ»©Y|» dËY|ÅÄ]{Z««Öf‡Ż»pÌÅ-|À°¿Հ^ÅYÁÖÅ|¿Z»Z‡Y֐z‹Ö³|¿½Â³Z¿Â³ÕZÅ {Â]|ÅYÂz¿Ä ‡Âe€Ìˆ»{Ä »Zm ,Z»Y-|‡€]€œ¿Ä]¶»Ze¶]Z«ÕYÂfv»YÖ·ZyÁÖÆË|]ÁZ¼¿x¿Y€°e•€§Y|ËZ‹ÃY‚³¾ËY Ä »ZmÕZ”ŸYÖ´f§ZËÄ ‡ÂeY,Ä »ZmÄ ‡Âe {Y{Äf¨Æ¿{Ây{YªÌ¼ŸÖf¬Ì¬u½ZÀr¼Å Ä ‡Âe€Ìˆ»{Ä »Zm½{ÁM{d¯€uÄ]ÕY{‡€³Y {‹Ö»Z£M½M½Z´^z¿¶«YÓZËÁ ºÌÀ¯Z£M{ÂyÖ³|¿Á{ÂyY|ËZ]-ºËY{Y €^y €]ՂËÄm{Â]µ|»€]Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡|ÌËZe€Æ» ½ Y€ËYļÌ]{€°¸¼ŸÕZÀ^» Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡|ÌËZeÄ]½Y€ËYļÌ]Ö»ZƇd¯€‹{€°¸¼ŸÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]µ|» ՂËÄm{Â]»µ|»,½Y€ËYļÌ]Äm{Â]ÁՂËÄ»Z¿€]dˀË|»¹ÔŸY…Z‡Y€] |̇Œ¯ ļÌ]Ö»ZƇd¯€‹½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|»Š‹Â¯Á‰ÔeZ],d¯€‹¾ËY«{€°¸¼ŸÕZÀ^»€] |‹ՁZ‡Ã{ZÌa\zfÀ»Ä^ ‹ZÆq{ÁÖuY€—…|»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅÁ½Y€ËY {«\zfÀ»Ä^ ‹ZÆq{{€°¸¼ŸÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]Ä»Z¿ºÅZ¨e»¶»Z‹ÖWY€mYµ|»lËZf¿ ½Z»Z‡ž]ZÀ»‚ÌÆneÁd·Á{cY|Æ eŠËZa»Y†ÌW,¸¿Zy€f¯{º¿Zy”uZ]ÕYĈ¸m {»ÁÄWYY½Y€ËYļÌ]ÕÁM¿ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ »,ָ̟Z¼‡Y€f¯{ÁŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] d§€³Y€«Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡|ÌWPe |‹ÄfyZÀ‹Ö°¿Z]cZ»|yÄËYY{[Â^v»|¿€]d¸»®¿Z] Ö°¿Z][Â^v»|¿€],½Z³|ÀÀ¯¥€»[Â^v»|¿€]ÃYÂÀ//ŒmÃÁ{¾Ì¼f¨Å{d¸»®¿Z] [Â^v»|¿€]ÃYÂÀŒmÃÁ{¾Ì¼f¨Å{,d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹ÄfyZÀ‹ |‹ÄfyZÀ‹Ö°¿Z]cZ»|yÄËYY{[Â^v»|¿€]½YÂÀŸÄ]d¸»®¿Z],½Z³|ÀÀ¯¥€» ֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹{Ö»{€»LYMªË€—YÁ[Â^v»|¿€]Ö¸»ÃYÂÀ//Œm{Ö]ZˁY¾ËY Ö/‡Â/]ğ¼n»€Ë,d¸»dyY{€aÄ]d¯€‹,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] d‡YÄf§€³c [Â^v»|¿€]½YÂÀŸÄ],ÖÅZ´‹Á€§ÕZÅÄ¿ZËZaÃÁ€³{,ÃYÂÀŒmYÃÁ{¾ËY{ºÅd¸»®¿Z] d‡YÃ|‹[Zzf¿Y½Y€]Z¯Á½ZˀfŒ» صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY Äf¨Å{½Y€ËYÄ]Ä̯€eYYÁ€aÕY€«€] d¯€//‹€ÌyYcZ»Y|«YÃZ]{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÄf//‹~³ÁįÖ·Zu{ {Y|¿{ÂmÁÄ//ÀÌ»¾ËY{Ö¸°//Œ»{Â]Ã{€¯¹ÔŸY€ËYŠÌ¯€eÖ//ËZ¼ÌaYÂÅ ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹¾¼n¿Y€Ì]{,d//‡Y¶]Z¬f»ÖËYÂÅÁÂu{–]YÁÁ {¬» {ÁÖ»Ä̯€eÄ]½Y€ËYY€§Zˆ»½Á|]YÁ€aÖ·YćÄf¨Å€Å|˳Ö» ½Y€ËYÕZŁYÁ€adÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ö¿Z»Z//‡Õ| //‡Y į|¿Y{YÂn»¾ËYÖ¿Y€ËYÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹YÖy€]d¨³Ä̯€eÄ] ¹Zn¿Y{»ZŁYÁ€a¾ËYÁ|À//‹Z]Äf‹Y{YÁ€aÄ̯€eÄ]€§Z//ˆ»½Á|]½Y€ËYY ,d‡YÃ{€¯¶]Z¬f»¹Y|«Y¹ÔŸYÃY€ËÁįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ {Â//‹Ö» {Y|¿{ÂmÁŒ¯Ä]ZÅÖ¿Y€ËYµZ¬f¿YÕY€]Ö¸°Œ»ÁdË{Á|v»pÌÅ{Y{Ä»Y{Y ZƛY­€e½Y€§Zˆ»‰€Ë~aÄ]ÃZ//‹YZ]ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹¾¼n¿Y€Ì]{ {Ö¿Z»Z‡Õ| ‡YÄf¨³Ä] {‹Ö»¹Zn¿YZŶ°eÁ€a…Z‡Y€]¹Y|«Y¾ËYd‹Y{ ÃZ³{Á€§Z]¶°Œ»ÁdË{Á|v»½Á|]ZÅÖ¿Y€ËY½|¿Y{€³Z]ÕY€]€“ZuµZu ¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y|//¿{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{Ö¸°//Œ»ÁºÌf//ˆÅ•Z^eY{ZÌ¿{ †¿‚Ì]d̸]ÄÀ˂Å‚ËÁ€ËY€˜«Ä°ÀËY€]ÖÀ^»½Y€§Zˆ»YÖy€]dËZ°//‹ÃZ]{ cÄ]ՂÌq¾ÌÀq½ÂÀ¯Ze{€¯|̯Ze,{€Ì³Ö»ֻ¿¯YÖ//·|ÀÕY€]Y {‹Ö¼¿ÕY~³d¼Ì«µÂ¼Œ»ÖmZyd̸]Äf^·YÁd‡YÃ|Œ¿¹ÔŸYÖ¼‡ Ä]‚ËÁ€ËY€˜«ÕZŁYÁ€aÕÓZ]d¼Ì«ÃZ]{ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ ÖÀ Ë|Å{Ö»¹Zn¿Y¾Œ°¿Z¯Z]YµÂ^¿Zf//‡YÕZŁYÁ€a‚ËÁ€ËY€˜«d¨³Ä̯€e ZÅÄÀ˂žËY€]ZÀ]|‡Ö»µÂ^¿Zf‡YÄ]| ]Á{Y€´¸]Ä]Zn¿MYÁÄuÁ{Ä]YÁ€a |]ZËÖ»ŠËY‚§Y ½ZnËZ]}MÁ½Y€ËYÕZnecY{ÁY€»ÄÀÌ» {‹Ö»ºÅY€§ Á¶¼u€ËÁZ]ֈ¿Y€¨À¯ÂË|ËÁd//ˆŒ¿{½Z»Œ¯ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÕÂƼmÖ³{Z»M€],½ZnËZ]}MÕÂƼmÄf§€ŒÌaÕZÆËÁZÀ§ÁcZ—Z^eY,¶¬¿ ,ÕYĬ˜À»Ö//¸ËcZ—Z^eYÁZÅdyZ//‡€Ë‰€f//ˆ³ÕY€]½Y€ËYÖ»Ô//‡Y |¼v»,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁՀ^yÃZ´ËZaZ´¿€^y‰Y‚³Ä] {€¯|̯Ze cZ—Z^eY,¶¬¿Á¶¼u€ËÁÃ{YÖ¸«¾Ì»YZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÖ»Ô//‡Y {†¿Y€¨À¯Â//W|ËÁªË€—Y½ZnËZ]}MÕÂ//ƼmÄf§€//ŒÌaÕZÅÕÁZÀ§Á Á{ |¿{€¯´f¨³Œ¯Á{½Zָ̻¬¿ÁÖ¸¼uÕZÆËZ°¼ÅÁ–]YÁÂy Ä ‡Âe¹Á‚·€]Œ¯Á{ÂƼmÕZ//‡Á|̯ZeÁdËZ¼uÄ]ÃZ//‹YZ]¥€— Z]|¿{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,Öf˂¿Y€eÁÖ//¸¬¿Á¶¼uÕZÅÄÀÌ»{ÕZÆËZ°¼Å |ÀÅ{‰€f//ˆ³Y¾Ì]Z»Ö§ÕZÆËZ°¼Å|À¿YÂf]­€f//Œ»ÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°e {ÕZqYZf‡MÄ¿Zy{ÁÕÁ€]ÖËÁ{Ây­€fŒ»¶agY|uY€]¾Ì§€—|̯Pe ,YZf‡M YZf//‡MÖ¸ËÄ¿ZËZaY¶»Z¯ÕY{€]ÀÆ]Á¶Ì¼°ecÁ€“,YZf//‡M ¾ÅM–ygY|uY¾ÌÀr¼ÅÁÓZ¯ÖËZn]Zm{½YŠ//¬¿Áḑ€›Ä]ÄmÂeZ] {Â]Œ¯Á{ÕYÁ½ZÌ»À¯Y~»{»€´Ë{cZŸÂ“»YYZf//‡M d//‹ ÃY•Â˜y{»{cZ«Ô»¾ËY{½Z»Â//Œ¯ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€Ë‚aÖ»Ô//‡Y Ã{€fˆ³ḑ€›‚Ì¿ÁÂ//Œ¯Ö]ÂÀm{ZÀ]\¸£YZe½MµZeYÁ½Y€ËY{¾ÅM ½MµZeYÁ[€£ ©€‹Á[ÂÀm–µZ¼‹ÕZŀ̈»{½Z»Â//Œ¯¾ÅMÃY Ä]½Z»Œ¯Ö³{Z»M€]ÁÄWYYÖeZv̓ÂeÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯ÕZžÅMÃYÄ] {€¯|̯Ze€´Ë|°ËcZ¿Z°»YYÕY{€]ÀÆ]œÀ» |ÌÀ°¿Ä mY€»©€]ÃY{YÄ]€´Ë{ÃZ»€Æ»Y €Æ‹ª—ZÀ»{ÃZ»€Æ»µÁYYd¨³±‚]½Y€Æe©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¹{€»įÖeZ»|y¹Z¼eÁ|‹|ÅYÂz¿ÄWYYÕ”ucÄ]cZ»|y½Y€Æe dËZ“\ˆ¯ÕY€]Ã|‹Ö¿Z//‡Ô—YįÖËZÅÄ¿Z»Z//‡ªË€—Y|¿Y{ZÌ¿ Z]³Ád¨³{ÕÂ^¾Ìˆu {‹Ö»¹Zn¿YÕ”u€Ì£cÄ]¹{€» cZ»|y½|‹Õ”u€Ì£s€—įd‡YµZ‡Á{{Á|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z],ZÀ//ˆËY {Á{ÂyÖ»º«ÃZ»€Æ»µÁYs€—¾ËY¶Ì¼°e{€¯ZƛY,d‡YÃ|//‹Z£M ļÅ|À¿YÂeÖ»¹{€»Á{‹Ö¼¿ÄWYYÕ”u—Ä]cZ»|y½Y€Æe€Æ//‹ Ö¿Z//‡Ô—YįÖËZÅÄ¿Z»Z//‡ÁZÅÃZ³{Ä]Ä mY€»Z]YZÌ¿{»cZ»|y µZˆ»Y®Ìa{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÀÀ¯Հ̴Ìa{ÂyÃY€¼Å¾¨¸eZËÁµ‚À»YÃ|‹ {€¯ZƛY,ºË{Â]|ÅZ‹Y֌ÅZ¯|¿ÁÄf‹~³ÕZŵZ‡º£Ö¸Ÿ½Y€Æe€Æ‹ ՂËÄ»Z¿€]֋»ZyÁ|‹žËÂeՀf//ŒÌ]Ճ€¿Yįd‡Y֘ËY€//‹{¾ËY ¹Y|«Y®ËÄ·Zˆ»¾ËY{ÁÁ‚§YÕÂ^ ºÌf//‹Y|¿‚Ì¿|Ì·ÂeŠÅZ¯¶Ì·{Ä]Ã|//‹ cÕZÅՂËÄ»Z¿€]ÁÖf·Á{ÕZŽZ»Z‡Á¹{€»ÕZ°¼ÅZ]į{Â]ºÆ» ½Y€ÆeՁZ‡Ã{Z»MµZ^¿{Ä]½ÂÀ¯YºÅY‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡ÕY€],|//‹¹Zn¿YÄf§€³ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]±‚]½Y€Æe©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ºÌf//ˆÅ®ÌaÕY€] ÖËZÅÃÁ€adˆËZ]Ö»d¨³,d‡YÕY‚³€]µZu{®ÌaÖ³{Z»McZ//ˆ¸m Ä»Z¿€]Հˆ°Ë¾ËY€]ÃÁԟ,{€Ì³c‚Ì¿Ä°^//‹sԏYÁ{Â//‹¦Ë€ e ºËY{Z¯Âf‡{{‚Ì¿¥€»dˀË|»ÕZÅ ÃZmY¹YÁ­Y|»ÕY~³Z]½Z»|Ë|¼eµZ¼fuY d§ZË{–ËY€‹|mYÁ€¨¿Y‚ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ª§Â»{Y€§YYÖÆmÂe¶]Z«{Y| eįÖe{d¨³,|ÀfˆÅ¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ d¸Æ»¾ËY|À‹Z]Ã|Œ¿Ö¸»¹Y|«YÄ¿Z»Z‡{{Ây­Y|»¶Ì¼°eÁÕY~³Z]Ä] {Á|u{€¯ZƛYZÀˆËYZ]´f¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» ºÌÀ¯Ö»|Ë|¼eY |¿{Â]Ã{€¯¹Z¿d^i¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯¹YÁd§ZË{ÕY€]įÖ¿Zˆ¯Y€¨¿Y‚Å …{MÄ]Ö¸»¹Y|«YÄ¿Z»Z//‡{­Y|»¶Ì¼°eÕY€]ÁÄfyZÀ‹–ËY€//‹|mYÁ Y­Y|»€¨¿Y‚ŽÂÀ¯Ze{Y| e¾ËYY |¿|//‹cŸ{Tem mrud ir Y‚ŁYŠÌ]Á€»YZe{Á‚§YÕÁ |¿YÃ|//‹Ö§€ »®¿Z]¶]ZeZ¯Ä]Á¶Ì¼°e dyY{€acÔÌƈeÀ¬§Á¶Ì°//ŒeZÆ°¿Z]{ÃZmY¹YÁd§ZË{Ã|¿Á€a Ö·Z»Ĉ‡Â»Á®¿Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » d‡YÃ|//‹ {€°¸¼Ÿd¨³|¿Y{Ã|Ɵ€]YÃZmYÄ Ë{Á®¼¯dyY{€adÌ·ÂXˆ»ÕZ^fŸY dŸ€//‡|ÀËM€§¾ËYÄ]ZÅ®¿Z]YÕ{Y| ed//‡YcÁZ¨f»½MY| ]Z//Å®¿Z] ¶^«Ä]d^ˆ¿–ËY€‹Ö¸¯—Ä]Z»Y|¿Y{Հe|À¯|¿Á€´Ë{Öy€]Á|¿YÃ{Y{ d¸Æ»|Ë|¼eµZ¼fuYZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{Ã{Y{¼v» d‡YÃ|‹€fÆ] ½Z³|¿Z»ZmÕY€]Ö¸»¹Y|//«YÄ¿Z»Z//‡{ÃZmY¹YÁd§ZË{­Y|»ÕY~³Z] Ä]ª§Â»įÖ¿Zˆ¯{Y| e€³YºÌÀÌ^]YdÌ “Á¾Ë€yM|ËZ]d¨³,{Y{{ÂmÁ ,dˆÌ¿|Ë|¼eÄ]Ö»Á‚·|‹Z]ÖÆmÂe¶]Z«|{|¿YÃ|‹{Ây­Y|»¶Ì¼°e {Y{{ÂmÁ|Ë|¼eµZ¼fuYc¾ËY€Ì£{ {€¯ÄmY»Š·ZqZ]Y½Y€mZfˆ»įÕZ°ÅY-Ä Ë{Á¹YÁ €mPfˆ»½ZˁÄ]-®¿Z]{‡Ä],Ä Ë{Á¹YÁ¶¼ ·YÂf‡{ÄÌuԏY {Y{ZÌ¿¾»Z“®ËÖ¿Z»Âe½Â̸̻ ½{Â]Äf¨‡ZË®qcÄ]d¿Z¼“~yYÃÂv¿¾ÌÌ e¾ÌÀr¼Å YÖy€]įd‡YÖ·Zu{¾ËY-d‡YÃ|//‹Y~³YÁZÅ®¿Z]Ä]‚Ì¿ ¶¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]į|¿YÃ{€¯¹ÔŸY½Z̓Z¬f»Ä]¶»ZŸÕZÅ®¿Z] ¹Z¿Ä]|ËZ]‚Ì¿®qÁ|¿€Ë~aÖ¼¿½Z̓Z¬f»YÄf¨‡,®¿Z]Ö¸yY{ Ä]®qÄf‡{įÖe{€´Ë{cZ^ŸÄ]-|‹Z]֓Z¬f»{Ây ÕY{{ÂyÄ Ë{Á¹YÁÃ|¿Á€a¶Ì°ŒeY,|//‹Z^¿֓Z¬f»5{Ây¹Z¿ |ÀÀ¯Ö» ÁÃYcYÁÁՂ//¯€»®¿Z]cZ»Z¬»ÕÂ//‡Y‚Ì¿¾ËYYŠÌa ÖfŒ³€]®qd]Z]Ö»Ô f//‡Yį{Â]Ã|‹¹ÔŸYՁZ//‡€Æ‹ Äf‡{ZÆÀe,Ã|‹¾ËÁ|e¶¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]Z»Y-{‹Ö¼¿¹Zn¿Y ZfyY| ]Ä]|À¨‡YÄ]ZÆ¿MÁ|xËZeįÖËZÅ®q |¿Y|¿ÖfŒ³€]®qd]Z]¹Ô f‡YÄ]ՁZÌ¿,|‹Z]Äf‹Y{ Ä¿Z»Z‡Õ‡YÃ|//‹Ö§€ »{€§€³Yį|¿Y{YZÌfyY¾ËY®¿Z] Á­Y|»¶Ì¼°eÄ]d^ˆ¿Äf¨Å¥€›,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ d§ZË{Äy€qYY֓Z¬f»,|À°¿¹Y|«Y®¿Z]Ä]¾»Z“Ö//§€ » |ÀÀ¯¥~ucÔÌƈe ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÖ»Ô//‡Y|¼v»¾ËYYŠÌaįÖ·Zu{ Ã{€¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÖf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ŷv»Y¾°ˆ»Ä Ë{ÁcÔÌƈež]ZÀ»|¿{Â] ÕY€]Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÕZ^fŸY–yY {,Ã|‹¾Ì»PeZ¿Á€¯YÃ|Ë{\̇MÕZÅÃZ´À]Ä]cÔÌƈeÕZ˜ŸY Á{,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁՂ¯€»®¿Z][»¶¼ ·YÂf‡{ ®ËÁZÅ®¿Z]Ö¸yY{ž]ZÀ»,¾°ˆ»Ä Ë{ÁcÔÌƈež]ZÀ»¹Â//‡ ®¿Z]{‚¿ZÅ®¿Z]ֿ¿Z«ÀÌy}ՁZ‡{YM¶v»YÃ|¿Z»Ö«Z]¹Â‡ d‡YÃ|‹¹ÔŸYՂ¯€» ,¾°ˆ»Ä Ë{ÁcÔÌƈe{‡w€¿,¯~»¶¼ ·YÂf‡{{Äq€³Y ZË,֓Z¬f»Õ‡Y¹YÁ¾ËYd§ZË{‰Á[Zzf¿YÄ]Äfˆ] ,֓Z¬f»€³Yįd‡YÃ|‹¹ÔŸYÕYÀ^e{Z»YÃ|‹¾ÌÌ e|{ ,|À°¿¹Y|«YÃ|‹¾ÌÌ eÕZÅ|̇€‡{•Zˆ«YdyY{€aÄ]d^ˆ¿ ÕY‹[»{‡w€¿Ä],cÔÌƈe¾ËY{‡w€¿Ä°¿M€]ÃÁԟ |{,|À¯Ö»€Ì̤e|{€“ZuµZu{Z^fŸYÁµÂ//a į|‹|ÅYÂyÃ{Á‚§Y{Â//‡w€¿Ä]¹Y‚f·YÄmÁ½YÂÀŸÄ]‚Ì¿€´Ë{ 0 ¼Ÿ |Å{Ö»ŠËY‚§Y|{Ä]YėÂ]€»cÔÌƈe{‡Ô €Æ»†°Ÿ |Ì»Y©€]s€—cZ̸¯Z]Ճ€¿Y½Â̼̈¯d¬§Y» ½Y€ËY©€]ÕÁ€//Ì¿žËÂeÁµZ¬f¿Y,|//Ì·Âe֐ze{Z»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ©€]"s€—cZ̸¯Z]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ճ€¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯d¬§Y»d¨³ ,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] d//‡Y©€]d ÀcÂ//«ʬ¿ÁZzf§YÄËZ»"|//Ì»Y Ö§€ »dËÂv»Z]€Ì¿YÂed¯€//‹ŠËZa‚¯€»{«Ã{YÖ·Âf»¾//ˆu|¼v»» ,Ö¸»s€—¾ËYÖËY€mYÁÖÀ§ÕZÅd̸]Z«Á|Ì»Y©€]s€—cZÌ˂mÖ//‡€]Á Ä]ZÀ//‹MÁ|À¼¿YÂe¶»Z¯—Ä]\̯€e®Ë†¸n»©€]Äf̼¯\̯€e{Á‚//§Y s€—cZ̸¯Z]†¸n»Ճ€¿Y½Â̼̈¯d¬§Y»ÕÁ d‡Y©€]d À¶ËZ//ˆ» Ä]ÃZ‹Y¾¼“Á{€¼‹€]©€]d Àc«ʬ¿ÁZzf§YÄËZ»Y«|Ì»Y©€]» Ys€—¾ËY,ÄËZ»€‡YZ]{©€]d ÀÕZÅÖËYY{YÃ{Z¨f‡YÕ{ZÆÀŒÌas€— Ճ€¿Y½Â̼̈¯dËZ¼u|À»ZÌ¿įdˆ¿Y{©€]d ÀÕZÅs€—{€^ŒÌaÕY€] Z]–‡Âf»—Ä]ZŵZ‡¾ËY{©€]d Àd¨³,€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|» d‡Y Ö¿ZÆm–‡Âf»Z]ĈËZ¬»{½Y‚Ì»¾Ë€eÓZ]į{Â]ÁÄ]Á¥€»|‹|{ ,ÖÅZ³Á€Ì¿cZˆÌ‡Ze½|‹€]Y€]|À»ZÌ¿Õ|‹¾ÌÀqÄ]ÖË´z‡ZaÁd‡Y ½Z»Âe{Z̸̻Y‚//ÅÄ]®Ë{‚¿Ä¿ÓZ//‡ZfyYÁZÅd//ˆaÁ•Â˜y ÖÀ§™Zv·Ä]|Àq€Å,{Â^¿€Ë~a½Z°»Yž]ZÀ»€œ¿Yįd//‡YÕY~³ÄËZ»€‡ {€¯ÃZ‹YՃ€¿Yž]ZÀ»dË{Á|v»Ä],Ã{YÖ·Âf» d//‹Y{{ÂmÁ¹ÓÕ|À¼¿YÂe ZÅÃZ³Á€Ì¿Ö¸Ydy‡įZ³dy‡dË{Á|v»Äf//‹~³µZ‡įÕ—Ä] Ä]¶ÌËÁZ³€fÌ·{Z̸̻YÃ{Z¨f//‡YÄ]Y©€]d À,{Â//‹Ö»[ˆv» ¶¯Y|{Z]€]Y€]½Y‚Ì»¾ËYį{€¯Y{YÁÓ{{Z̸̻lÀaZeZÆq‰Y ŠÅZ¯dŸZ‡cYÁ¸̯ć€Å€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|» d‡ZÅÃZ³Á€Ì¿Ö§€»Ճ€¿Y Z]Ád//ˆ¿Y{€]Y€]¶ÌËÁZ³€fÌ·®Ë¥€»{ÖËÂmħ€Z]Y©€]¥€» ,ÖËZ‡®ÌaÁՃ€¿Y¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]Šz]Á{€Å{Z¯d̼ÅY€]|̯Ze µZ‡Ä//‡֗Á€Ì¿cYÁÕÂ//‡Y©€]ÕZ“Z¬eÁē€Ÿ½Z»YÂedˀË|»Ä] {€¯ÃZ‹Y€ÌyY ÖËZÀ]€Ë»Y ºÌÅ{ŠÅZ¯,Äf§€³Y€«¹{€» s€—YÖ°Ë«¾°//ˆ»Ä Ë{Á¹YÁÕZ˜ŸY»s€—,½Z//Ì»¾ËY{ Ád¼Ì«Šz]{€ÌyYÕZÅÖ¿Y€³Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅ YdËZ¼uÁÃZmYYZ]{cZ^i{ZnËYÕZf‡Y{Á¾°ˆ»ÃZmY {Â]Œ¯€]Ã|‹¶Ì¼veÕ{Zf«Y–ËY€‹{|»M{º¯½Y€mPfˆ» d·ÂƇÄ]¾°¼»|uZe¹YÁ¾ËYdyY{€a{Â]Y€«įÖ·Zu{Z»Y ÕY€]–ËY€‹,¹YÁ¾ËYÖËY€mY¶¼ ·YÂf‡{ÄÌuԏY{,{‹¹Zn¿Y d‡YÃ|‹€edz‡½Y€mPfˆ» Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁįÖ//·Zu{ Ö¿Z»Âe½Â̸̻ÁÕZŹYÁÕY€]¾»Z“Ä]ZÌ¿¹|ŸYZ//ÅZ] ºÅZ¨eZ]įcÔÌƈe¾ËYÖuԏY¶¼ ·YÂf‡{{,|¿YÃ{Y{€^y ¹Z¬»ºWZ«ÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»d¿ÁZ » Á¹YÁ,Ã|‹¾ËÁ|e¶»ZŸÕZÅ®¿Z]½Y€Ë|»Z]Ղ¯€»®¿Z] Ö¿YÁY€§d̼ÅYY¿ZyÄÀ˂Å|^‡{¾°ˆ»ÃZmYÄÀ˂ÅÁ|ÀfˆÅ ¹ÓcZ¼Ì¼e¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmY|‹ZÆ»ÕY€]Z ˜«d·Á{ {Y{ Z³Z‡{Zf«YµÂYZ]d‡Y¾°¼»Äf^·Yį{€¯|ÅYÂy}ZzeYY ZŒ«YÄ]Á{€Ì´]Ã|Ë{Z¿YÂ“»¾ËY|¿YÂeÖ¼¿d·Á{Z»Y-|‹Z^¿ [Zzf¿Y€e®q¯ÕYÄ¿Zy|ÌfˆÅZqZ¿į|Ë´]Ä »Zm¦Ì “ |ÌÀ¯c€mZÆ»€Æ‹Ä̋ZuÄ]ZË ,¾°//ˆ»–ËY€//‹Á€»Y{Â]Äf¨³ÕÂƼm†ÌË,½MYŠÌa dˆÌ¿ª^˜À»Õ{Zf«YÕZÅŽyZ‹Z],¾°ˆ»d¼Ì«ÁZÅÃZmY Ä¿Ó{ZŸZ¿ZŒ§¹{€»Ä]į{Y{½ZˀmÄ »Zm{Öf¯€u®ËÖÀ Ë €ËÁį¹{Y{Âf//‡{d·Á{{¶//Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |//À¯Ö»{YÁ µÁY½ÁZ »€œ¿€Ë¾°//ˆ»€ËÁÁՂ¯€»®¿Z]†ÌW,{Zf«Y €Ë~a½Z°»YÄ·Zˆ»¾ËYZÆ»ÕY€]įYÖËZÅs€—ļÅ,ÂƼm†ÌW ‰Á{€]Á€»YįYÕZŒ§ºÌ¿YÂf]Ze|ÀÅ{Y€«€œ¿{»d//‡Y ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com dÌ ¼m–‡Âf»—Ä],Œ¯{ÕZ¼‹€‡¾Ë€yM…Z//‡Y€] ÕŒ¯…Z̬»{Ä¿Zy\uZdÌ ¼mÄ]¾Ì//Œ¿ÃZmY ¾ËYZ]ÁÃ|‹{ÁM€]|{ ½Y€Æe€Æ//‹…Z̬»{Á|{ Y€Æ‹dÌ ¼m|{Ä]®Ë{‚¿ZŀÆ//Œ¿Ô¯{[ZˆfuY |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Zž̌¿ÃZmY ÃZmYÁ¾°ˆ»d¼Ì«į֘ËY€//‹{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] YÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »,Äf§ZËŠËY‚§YÄfzÌ//ˆ³Zˆ§Y—Ä] Ã{Y{€^y¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmY|‹ZÆ»ÕY€]d·Á{Հ̳ºÌ¼e {Â] ¾Ì//Œ¿ÃZmYÄ »ZmYÕ{ZˁŠz]{Â]Ã{€¯½YÂÀŸՀ̴¿ZÆm -Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YZ] cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Ä ‡ÂeÕY€]{Z̸̻Y‚ÅÕY~³ÄËZ»€‡ ¥|ÅZ]cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ՁZ‡Ö»Â]Ä¿Zy€Ì]{¶Ì°ŒeYÕÁ ÕY‚³€]Z]d¨³Á{Y{€//^yÁÂu¾ËY{­€f//Œ»½Z]{ZnËY ºÌf//ˆ¿YÂe,ÂeY€aYYcZŸÔ—YÕÁMž¼mÁ{| f»cZ//ˆ¸m Ä»Z¿€]Zf‡Y¾ËY{ÁºÌÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹YcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ÕZŁZÌ¿ |‹ºÌœÀeµZ‡Ze¶yY{|Ì·ÂeÄ·Z‡ ½ÂÀ¯YºÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYcY€]Zz»d ÀÕZ°Ë|À//‡†ÌW ¾Ì»ZeÖmZycӐv»YÖeY€]Zz»Ä°^‹cY‚ÌÆneY֌z] µZ‡ÕZÆf¿YZeÃ|‹¹Zn¿YՂËÄ»Z¿€]Z]ª]Z˜»{Á‚§Y,{Â//‹Ö» Šz]¾ËYՁZ‡Ö»Â],Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÕZÅ|ÀËM€§¶Ì¼°eZ] {‹Ö»¹Zn¿Y¶»Z¯cÄ] ÕÁÁd‡YÄf§€ŒÌacY‚ÌÆneՁZ‡Ö»Â]€]Z»|̯Zed¨³ÕÁ d‹Y~³ºÌÅYÂz¿½Z»–‡Âf»Á®q¯ÕZÅՃ·ÂÀ°e {Z̸̻Y‚Å€]¢·Z]Ä//»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»YZ]{€¯|//̯ZeÕÁ cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYÁÄ //‡ÂeÕY€]½Z»Âe |ËZ]Ö¸yY{cY‚ÌÆned̨̯Zf‡Y¾ËY{ {‹Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡ ZÌfyY{d̨̯Z]cZ»|yÁ|‹Z]d]Z«¶]Z«ÖmZyµÂv»Z] {€Ì³Y€«¹{€» ½ÂÀ¯Ze‚Ì¿և€f‡{Ä°^‹{½Y€ËYcY€]Zz»d¯€‹d¨³Õ| d‡YÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å cY€]Zz»d ÀÕZ°Ë|À‡†ÌWZ´f‡€»Y€§º//‡Y€»¾ËY{ {cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^//‹ÕZŁZÌ¿ÕZuYÄ]ÃZ//‹YZ]‚Ì¿½Y€ËY ¹Zn¿YcZ—Z^eYcYÁÕÁZÀ§d¿ÁZ »Z]ÕZ°¼ÅZ]įcY‚ÌÆne Ä°^‹ÕZÅdyZ‡€ËÕY€]¹ÓcY‚ÌÆneՁZ‡Ö»Â]d¨³,|‹ d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{Äf‹~³µZ‡YcZŸÔ—YÖ¸» \‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYd¨³,d‡YÃ|‹¦Ì¸°ed¯€‹¾ËY d¯€‹¦Ì·Z°eYd¿€eYÁ€f»Ä°^//‹Áև€f‡{Ä°^//‹ÄËÓ{ –^e€»ÕZÅŠz]€ËZ‡ÁZÅÂeY€aYļÅZed//‡Y½Y€ËYcY€]Zz» |¿Â‹|À»ÀÆ]cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Y|À¿YÂf] Ä ‡ÂeÕY€]cY€]Zz»d¯€‹,Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYZ]ª]Z˜»d¨³ÕÁ cY€]Zz»d ÀÕZ°Ë|À‡Ö¸yY{cY|Ì·ÂeYcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ |À¯Ö»Ã{Z¨f‡Y ½ÂÀ¯YºÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYcY€]Zz»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Ä»Y{Y,d‡Y¶yY{dyZ‡Œ¯ÖeY€]Zz»Ä°^‹cY‚ÌÆneY|{ ŠÌaZeįÖeY‚ÌÆneYÁÂ˽Â̸̻,Äf‹~³µZ‡Á{{{Y{ ¶yY{|Ì·ÂeÁՁZ‡Ö»Â],|//‹Ö»ÄÌÆeÂ//Œ¯kZyY¾ËYY |‹½M¾Ë‚´ËZm Á½Y€ËYcY€//]Zz»d¯€//‹½ZÌ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YZ] ÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å|‹€¬»,cY€]Zz»d ÀÕZ°Ë|À‡ ÕY~³ÄËZ»€‡cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYÁÄ ‡Âe {‹ d¯€‹½ZÌ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y,€Æ»Z´¿€^y‰Y‚³Ä] Ä ‡ÂeÕZf‡Y{cY€]Zz»d ÀÕZ°Ë|À//‡Á½Y€ËYcY€]Zz» ÖËZa€]Ä̋Zu{Á€»YcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^//‹ÕZÅdyZ//‡€Ë ÃZ´ŒÅÁ„a{Ö¸»Ä°^‹Ö»Â]Äf§€//ŒÌaÕZÅ{ÁZf‡{ÃZ´ŒËZ¼¿ |‹¹Zn¿YcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY Ö·ZŸÕY‹€Ì]{Õ{Z]MÁ€Ì§¾ˆv·YÂ]Y”uZ]įº‡Y€»¾ËY{ d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Õ||Ìn»|̇,|‹Y‚³€]ՁZn»ÕZ”§ ÕY€]cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹{į̷֨Z°eÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYcY€]Zz» |‹ՁZn»ÕZ”§ÖÅ|¿Z»Z‡Z¯Ä]d‡{†¸n» {‹Ö»ZÅÖ»Â]ÕZÅZ¯Á\ˆ¯|‹ž¿Z»ZÅÖmZy²Àˀf¸Ì§ Äq{‹ŽzŒ»|ËZ]įd‡YÃ{Y{¾f‹Y~³ZÌfyY{ÁÃ{Y{Ä] Á{‹Äf‹Y~³­Y€f‹YÄ]Öf·Á{ÕZŽZ³Y¹Y|¯–‡ÂeÖËZÅÃ{Y{ Ä]|ËZ]µZu¾ÌŸ{ {‹ÄWYY֏yŠz]Ä]ÖËZÅÃ{Y{Äq ½ÂÀ¯YºÅZÆÀËY {‹ÄmÂeZÅÃ{Y{µ{Z^e{֐z‹ºË€uÂ“» ºÌÀ¯ŽzŒ»YdÌ “ÁįºÌÀ¯Ö»‰ÔeZ»ÁdˆÌ¿ŽzŒ» {Y|¿{ÂmÁcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Y֐zŒ»¦Ë€ e cZ»|ydˀË|»Ö·ZŸÄf̼¯¶Ì°//Œe¶ËÓ{{»{ÃYÂyZ“ cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹{Y{t̓Âe—¾ËYcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^//‹ ¦Ë€ eÂÀÅZ»Yd//‡Y֏yŠz]dÌ·Z §ÕY€]Հf//ˆ] ½ÂÀ¯YºÅ d‡YÃ|Œ¿ÖËY€mYÁ{Y|¿{ÂmÁÄ°^‹¾ËYY֐zŒ» ½MÕÁ֐zŒ»cZ»|yįcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹½YÂÀŸÄ]ՂÌq {ÂmÁ€œ¿¥ÔfyYºÅ½M¦Ë€ eÕÁÖfuÁºËY|¿{‹ÄWYY ÁÃ{€¯Y€mYYÄ°^‹¾ËY|{|˳Ö»d·Á{µZj»ÕY€] {Y{ |À¯Ö¼¿|ÌËZeºÅY½M|{ÖfuՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€» {ZnËY,s€—¾ËY{ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»¶Ë}Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ YÄ°^‹¾ËY{€¯Z¯Á¦Ë€ eÁՁZn»ÕZ”§Հ³ºÌœÀe‚¯€» ¶Ë|^eÕYĿ³Ä]s€—įd‡Y¾ËY½Z¼‹ÔeÁºËYÃ{€¯ŽzŒ» Äf‹Y{”u‚¯€»¾ËY{‚Ì¿֏yŠz]į{‹½Â¿Z«Ä] Šz]½Z³|ÀËZ¼¿{‹Ö»Äf§€³Öf̼¯ZuºÌ¼e€³YÁ|À//‹Z] |ÀÀ¯Z§{½Z‹ž§ZÀ»Y|À¿YÂf]֏y ¹ÔŸYÖ³ZeÄ]s€—¾//ËYÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ,{‹Ö»Ã{Y{ZmY¦¸fz»ÕZŽÂ̼̈¯Ä]Z0  ˜«ÁÃ|‹µÂÁ ºÌÅYÂyY½Z//ŒeY€œ¿ÁÃ{€¯cŸ{¦¸fz»‚¯Y€»YZ»d¨³ Z”§¾ËYdˀË|»{ºÅ֏yŠz]įºÌÀ¯Ö»‰Ôe |ÌÀ‹ ºÌÀ¯{YÁ Z»YdˆÌ¿Ö ˜«ZŽÂ̼̈¯Ä]s€—ZmYÂÀÅÄf^·Yd¨³ÕÁ Äm{Â]½Â̼̈¯ÕÁZÀ§Äf̼¯ÁžËZÀÕZŽÂ̼̈¯Ä]0ÓZ¼fuY Ö Ì^—Ád‡YÕ{ZŸ‚Ì¿s€—¾ËY½Z» |//‹|ÅYÂyÃ{Y{ZmY {Y{{ÂmÁ½M¦¸fz»\¿YÂmև€]ÕY€]Ö§Z¯d€§įd‡Y ºÆ»½Âq ºÌÀ¯s€˜»Ys€—ÕYĸnŸcÄ]ºËY|¿|«Z» {‹Ã|Ë{Y½M{{Z ]YļÅZe{‹ºÅY€§Հfˆ]®Ëįd‡Y ՂÌqdËZÆ¿{įºÌfˆÅ¾ËYµZ^¿{Ä]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÃYÂyZ“ ½ZuY€—Z]d‹Y{ZƛY|‹Z]Œ¯ž§ZÀ»ž¨¿Ä]į{‹\ːe ÕZŽZ//‡¹ZÌaÖÅ|¿Z»Z//‡ÁՁZn»ÕZ”§Yd¿Z̏»s€— Ã{€¯{ÁÁcZÌW‚mÄ]s€—½MÄf^·Y ºË{€¯d^vºÅ«ÖŸZ¼fmY Á{¾ËYįd‡Y¾°¼» d‡YÂ“»¶¯sԏY½Z»|«Z»Z»Y ,Ä¿ZË|f§YÖ»©Z¨eY¾ËYÄ°ÀËYÄf^·Y |¿Â//‹¹Z£{YºÅZ]Z0 fËZÆ¿s€— ºËY{Â“»¾ËYև€]ÕY€]ÖeZˆ¸mZ»YdˆÌ¿Ö ˜« ºÌ¿Á®Ëd‡YÄf¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÖ»Ô//‡Y|¼v» Á|¿|‹ÖËZ//‡ZÀ‹|¿Y{|uYÁ®ËYŠÌ]į®·Z»½Â̸̻ ºÌfˆÅՀ̳{ÂyZ]Ä¿Zf‡M{ÁÃ|‹µZ‡Y®»ZÌa½ZŒËY€] x//‡ZaZÅ®»ZÌaÄ]ºÅÁ|ÀÀ¯Ö»Ä mY€»dËZ//‡Ä]¹{€» |‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]ZÅÖËZ»MÖf//‡YÄ°ÀËY’v»Ä] |ÀÅ|Ì» cZÌ·Z»~yYÕZÅij€]Á|Ä]d^ˆ¿ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ {€¯|ÅYÂy¹Y|«Y s€—Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZ//Ì·Z»~yYÕZf//‡Y{¾ÌÀr¼Å ÕY‹Z]d//Œ³€]Ád§{†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯ d‡YÃ|‹sԏY½McY{Y€ËYÁÃ|//‹ÕZ¯Š°q½Z^Æ´¿ Ä¿YÂfŒaY€mYÕY€]Á|ÌËZe€ežË€//‡Äq€Åį{ÁÖ»|Ì»YÁ |‹Z]Հeº°vfˆ» |¿Z‡Ö¼¿ÖËZmÄ]Y Ä]¦¸fz»¾Ì·ÂXˆ»Á½Z‡ZÀ‹Z¯{€¯|̯Ze†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY Y€mYd¿Z¼“{Â^¿Y0Y€°»ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹€Ì]{ÄËÁ Հ̳ºÌ¼e{ՁY»ÕZÅ{ZÆ¿{ÂmÁÁY‹¾ËYcZ]»ÕY€] ÁÄËZaÕZŹ€¨f¸aŠ//z]{s€—¾ËY{į|//¿YÃ{€¯d^v ÕY€]ֿ¿Z«ÕY€//mYd¿Z¼“,cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^//‹Õ{€]Z¯ d‡YÃ|‹Ã|Ë{ZÅd‡ŻÁcZ¼Ì¼e ÃÂv¿{ºÅ֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ÕY||ËZ],ÕÁÄf¨³Ä] Ä·Zˆ»¾ËYd̼ÅY {‹Ã|ÌÀ‹ÕY~³cY€¬»ÁZÅd‡ŻÕY€mY Š¿Y{ÕZÅd¯€‹€]ÖÀf^»0ӏYįՁZn»ÕZ”§ÕZŹ€¨f¸a{ d‡Y¦ŸZ”»|ÀfˆÅ©ÔyÁ½ZÌÀ] {‹Ö»{ZnËYՁZn»ÕZ”§€³ºÌœÀe½Z»Z‡ ÖÅ|¿Z»Z‡Ây{½Z»‚¼Ås€—Á{ÄWYYÄ°ÀËYÄ]x‡Za{ÕÁ ¶Yd¨³,|À¯Ö»{ZnËYYÕZ¯ՁY»Ä^WZ//‹ՁZn»ÕZ”§ Zq{ՁZn»ÕZ”§dˀË|»d̸¯{Z»įd//‡Y¾ËYÂ“» |À¯sԏYYd̸¯½Mįd‡YY€«s€—¾ËYÁºÌfˆÅÖeÓZ°‹Y {‹Ö¼¿cZÌW‚m{YÁÖ¸ÌyÁ ÕY‹,cZ—Z^eYcYÁŠ¬¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY †¸n»‚Ì¿ÁՁZn»ÕZ”§Ö//¸»‚¯€»ÁՁZn»ÕZ”§Ö//·ZŸ Ĩ̛ÁÕY€]d¨³{‹Žz//Œ»ՁZn»ÕZ”§ÁÂu{|ËZ] LÔy¾ËYÕY€]įd‡YZÌ¿€³ºÌœÀe½Z»Z//‡®Ë,Հ³ºÌœÀe ½Â¿Z«¾ËY{…Z‡Y¾ËY€]-d‡YÃ|Œ¿Ã|̌Ë|¿YÕYÃZq½ÂÀ¯Ze €³ºÌœÀe½Z»Z‡¾ËY”ŸÖ¿Zˆ¯Äqį|‹|ÅYÂyŽz//Œ» ֟¿Ä] {€¯|ÅYÂydÌ·Z §Õ{ZÆ¿Äq¶Ë}½Z»Z‡¾ËYÁ|¿Â‹Ö» ՁZn»ÕZ”§{Y¦¸fz»ÕZŀ´ËZ]¾Ì]–]YÁ½Z»Z//‡¾ËY |À¯Ö»ŽzŒ» {ÁÁcZÌW‚mÄ]Ö¸Ìys€—¾ËY{Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÃYÂyZ“ ֐z//Œ»[ÂqZqÁµYÁ²Àˀf¸Ì§Ä°ÀËY{Y{Ä»Y{Y,ºË{€°¿ dÌ·Z §įÕYÃ|ŸZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§|‹Z^¿—¾ËYÁ|‹Z]Äf‹Y{ {Z»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] {‹€f¸Ì§ŽzŒ»µYÁ½Á|]|¿Y{Õ{Zf«Y ÕY‹ÁÖ¸»dÌÀ»YÕY‹Ã|Ɵ€]Y²Àˀf¸Ì§ZÌfyY,s€—¾ËY ºËYÃ{Y{Y€«ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸ ÁdˆÌ¿ž»ZmµZ‡[»ÕYÄ¿ZËYºËY€m½Â¿Z«d¨³ÕÁ €œ¿{ZÅZ¯Á\ˆ¯Á֏yŠz]Y֐z//Œ»dËZ¼u Ä]½Â¿Z«¾ËY{ºÌÀ¯Ö»‰ÔeZ»d¸Ÿ¾Ì¼ÅÄ] d//‡YÄf§€´¿ ՁZn»ÕZ”§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]ÖfËZ¼uÃZ´¿Žz//Œ»— ºÌ‹Z]Äf‹Y{ •Â]€»hv]Ã|‹s€—€´Ë{Â“»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÃYÂyZ“ Á|Ë|Æe¾Ë€fŒÌ],Šz]¾ËY½ÓZ §Á½Z‡ZÀ‹Z¯€œ¿…Z//‡Y€] €Ìœ¿Ö¸»Ä°^‹Õ{€]Z¯ÁÄËZacZ»|yÁÂu{Œ¯¦ “ {žË€ˆe d‡Y Á֟Z¼fmYÄ°^‹,½Z‡¹ZÌa,ÂnfˆmÂe» ,|À¼‹ÂÅd·Á{d¼‡Ä]d¯€uÁ®Ì¿Á€f°·Yd·Á{ՁZ‡Ã{ZÌa ÁՁZn»ÕZ”§cZ»|yYÃ{Z¨f‡Y{¹{€»ՀË~a\̇MŠÅZ¯ Ä ‡ÂeÁÄ ‡Âe,ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿Ö³|¿Y{Z]½YÂedˬe ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½YÂeYՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡YZ]µZfÌnË{{Zf«Y ÁÄËZacZ»|yÄ ‡ÂeZ]|ËZ]įd‡YÖ§Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»YÖ¸yY{ [»½Ô¯ÕZÅd‡Ż€]ÖÀf^»cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Õ{€]Z¯ ½Z³|ÀËZ¼¿YÖ ¼mY~· {‹ª¬v»ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹ ÕZÅd‡Ż½{€¯ÖËY€mYÄ]®¼¯ÕY€]ֻԇYÕY‹†¸n» Y€“ZuÄ]»†Ë¿ŠÌa,©Â§¥Y|ÅYÁÖ·ZŸÕY‹[» « |¿YÃ{€¯ÄWYY,\ːeÕY€]ÁÄÌÆeZ] ÖÅ|¿Z»Z‡Â“»Ä]s€—Á{€Å{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{ÂmÁ¾ËYZ] |̯ZecZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹ÖËY€mYd¿Z¼“Á֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹ {ÂmÁÕZ¯ՁY»¾ËY¶ËÓ{Ây{ÖeZ»ZÆ]Y,d‡YÃ|//‹ |‡Ö»€œ¿Ä]µY‡¶v»{€°ËÁ¾ËYÄ]†¸n»¹Y‚·YÁ{Y{ s€—sY€—ÁֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿,ÃYÂyZ“Ö^fn» cZ»|yÃ|ÀÅ{ÄWYYÕZŹ€¨f¸aՀË~ad]Z«ÁÄ ‡ÂeYdËZ¼u» {»{,€Æ»Z]´f¨³{«cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Õ{€]Z¯ÁÄËZa µZ‡įÕYÄ¿ZËYºËY€m½Â¿Z«Ä¿Z¨‡Zf»d¨³s€—¾ËYÄWYY¶ËÓ{ Á\ˆ¯YdËZ¼uÕY€]ÁdˆÌ¿Ö »Zm½Â¿Z«Ã|‹\ːe ÕZÅd‹Y{€]L‡Öy€]Öfu {Y|¿Y¹Óḑ€›Ö»Â]ÕZÅZ¯ d‡YÃ|‹ZÆ¿MÄ]Ä]€“ÁZÅZ¯Á\ˆ¯²Àˀf¸Ì§hŸZ]Ę]Z“Ö] dËZ¼uÕY€]µÁYÄm{{Ã|‹{ZÆÀŒÌaįÖu€—¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |ËZ^¿Ád‡YcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^//‹Õ{€]Z¯ÁÄËZaÕZŹ€¨f¸aY ÖËZ”«dËZ¼u€´Ë{Õ‡Y |‹Z]½Z‡¹ZÌaÄ]{Á|v»Â“» YÕYĬ̸‡²Àˀf¸Ì§Yd ¿Z¼»ÁÖ¸yY{ÕZŹ€¨f¸aYֿ¿Z«Á {€Ì³c|ËZ],s€—¾ËYª]Z˜»įd‡YÖËZÅZ¯¾Ë€f¼Æ» {€]Z¯€aÕZŹ€¨f¸a¾Ì]Öf]Z«ÕZ”§¾Ì¼”eÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ Ä¿Y|À¼//‹ÂÅdËZ¼uµZu¾ÌŸ{ÁÖ»Â]ÕZÅĿ¼¿Z]ÖmZy ÕZÅZ¯Á\ˆ¯,ZÅÖmZy²Àˀf¸Ì§Z]d¨³,d‡Y¹ÓZÆ¿MY ¶]Z¬»{ºÅY½Y€//]Z¯Ä°¸]|ÀÀ¯Ö¼¿|//‹ZÆÀeÄ¿Z//ÅÖ»Â] ºÌÅ{Ö»Y€«Ö¸yY{ÕZŹ€¨f¸a Z]µZfÌnË{{Zf«YÄ ‡Âe|‹Z]dË·ÁY|ËZ]Är¿Md¨³ÃYÂyZ“ ÃZ´¿ d‡YÖ¸yY{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½YÂeYՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡Y {Z ]Y¾f§€´¿€œ¿{ÁÖ´Àŀ§ÕZÅŠ·Zq€]ÖÀf^»Z0 §€ÁÖ^¸‡ Z»{€]Z¯€aÕZŹ€¨f¸aÄ]¹{€»À»ÁÖ³|¿Ö´fˆ]YÁÕ{Zf«Y {Y{€^yÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯†ÌW Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZŸÔ—Yd§ZË{Z]cZÌ·Z»Ä^·Z˜»Z£M d‡YՀ̳{ÂyZ]ªË€—Y½|‹¥Z¨‹ÁcZŸÔ—YÄ]ZÌ¿ Õ‡YÕZʼnÔeÁcZ»Y|«Y€ÌyYµZ‡®Ë{,d‡YÖÀf¨³ ÕZÅ|uYÁ¾ËY{Â]Y€«ÁÃ|‹¹Zn¿YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ cZÌ·Z»Հ̴ÌaÕY€]ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Ä]Ã|‹ÖËZ//‡ZÀ‹Ö·Zy {‹µZ‡YZÆ¿M |¿YÂeÖ»Z»YdˆÌ¿Ö³‚]º«¶v»¾ËYYÖËY|»M{|Àq€Å YՀ̳¸m֟¿Ä]ÁՀ³Y{‡ŠÅZ¯ÁՀ³ºÌœÀeŠ¬¿ |‹Z]Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Y¾°ˆ»Z°fuY ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Ä]ÖeZŸÔ—YÂÀÅ€“ZuµZu{d¨³½Z°‡Y ¶°Œf»[¸˜»cZŸÔ—Yd§ZË{’v»Ä]d‡YÃ|Œ¿µZ‡Y µÂÁÄ]d^ˆ¿ÁÃ{¥€›Ö·Zy®¸»Á®·Z»cZŸÔ—YY {€¯ºÌÅYÂy¹Y|«YcZÌ·Z» ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{Y{Ä»Y{YÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯†ÌW Á|À¯ÖeZ̸¼ŸYÄ¿Z»Z‡¾ËY€f Ë€‡Äq€Åįd‡Y‰Ôe{ ÄnÌf¿Ä]ÂÀÅY€qÄ°ÀËYZ»Y{Y{Y€«ZÆ¿MdË·ÁY{įº¿Y{Ö» ªÌ«{ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]µZu€ÅÄ]|̇€aZÆ¿MY|ËZ]d‡YÃ|̇€¿ ÕZ”§Ö·ZŸÕYÂ//‹cZ]»ÕY€]ÖËY€mYÕZÅd¿Z¼“{Â//^¿ hŸZ],cZˆ¸mºœÀ»ÕY‚³€]Ä]Y‹¾ËY¹Z¼fÅY¹|ŸÁՁZn» {YՁZn»ÕZ”§ÖÅ|¿Z»Z‡ºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Ze|‹ |ÀÅ{Y€«Z¯Âf‡{ ՁZn»ÕZ”§{½Y€]Z¯©Â¬uYd¿Z̏»s€—Ä°¿MY†//a {ÕZmÃZ»ÂˀƋ¶ËYÁY«ÖŸZ¼fmYÕZŽZ‡¹ZÌaÖÅ|¿Z»Z‡Á {Á|uÕZ”»YÄ]Á|‹µÂÁ¹ÔŸYֻԇYÕY‹†¸n» dËZ¼u»s€—,†¸n»Ã|ÀËZ¼¿‚Ì¿Ö³ZeÄ],|Ì//‡Ã|ÀËZ¼¿ ÁÄËZacZ»|yÃ|ÀÅ{ÄWYYÕZŹ€¨f¸aՀË~ad]Z«ÁÄ ‡ÂeY |¿{€¯Z”»YY«cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Õ{€]Z¯ cZˆ¸mž«Â»Ä]½|//Œ¿Y‚³€]|ËMÖ»€]€»Y\¿YÂmYį˜¿M cÔ°Œ»,Z”§¾ËYÖÅ|¿Z»Z‡¹|Ÿ,ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹ ÕY€]ÖËY€mYd//¿Z¼“{Â^¿Á֟Z¼fmYÕZÅÄ°^//‹Ä]•Â//]€» ½M€]YºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹cZ]» ÖÅ|¿Z»Z‡ÁÃ{Y{Y€«¾Ì]Ã}€ËYŒ¯ՁZn»ÕZ”§ZeÄf‹Y{ |¿Y~´]dË·ÁY{YZ”§¾ËY Äf¨Åć€Å¶«Y|u|ËZ]ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹įÕ{ÂmÁZ] Ö¸»Ä°^‹s€—Ä]•Â]€»cZŸÂ“»Á|Å{Ĉ¸m¶Ì°ŒeZ^°Ë Ö«Z]Y‹¾ËYcZˆ¸mÕY‚³€]¶˜ »d//‡YZÅc|»cZŸÔ—Y d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeZ]®ËZÆÀeÄf‹~³ÃZ»֗Y‹¾ËYZ»Y,Ã|¿Z» ¾ËYcZ]»Ä]½|̌z]dÌÀ̟{¹Ó¹Z¼fÅY|ËZ]į˜¿MÁ {Y|¿{ÂmÁY‹ Á{ÁÃ|‹Z¯Ä]d//‡{ºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] cZ]»ÕY€mYÕY€]ֿ¿Z«d//¿Z¼“¾ËÁ|e¥|ÅZ]Ys€— {cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹s€—ÄËÁÄ]ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹ |¿YÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{ ÕZŽZ‡¹ZÌaÖÅ|¿Z»Z//‡ÁՁZn»ÕZ”§Yd¿Z̏»s€—{ Ä //‡Âe,Ã|//‹ÄWYY†¸n»Ä]Ã{Z»\·Z«{į«ÖŸZ¼fmY ZŽZ‡¹ZÌaÂyÄ]Á֗Z^eYÁÖeZŸÔ—Y¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ cY|Ì·ÂeYdËZ¼u¹Á‚·‚Ì¿ÁÁÂu¾ËY{ֿ¿Z«Ôy{ÂmÁÁ ’¬¿Á\̇M‘€ »{įÖ¿Y€]Z¯©Â¬uYd¿Z̏ÁÖ¸yY{ d‡YÃ|‹½YÂÀŸÖÆÌmÂe¶ËÓ{ĸ¼mY,|¿Y{Y€«|Ë|‹ ՀË~ad]Z«ÁÄ ‡ÂeYdËZ¼u»s€—ÖÆÌmÂe¶ËÓ{|À]{ Ö¸»Ä°^//‹Õ{€]Z¯ÁÄËZacZ»|yÃ|//ÀÅ{ÄWYYÕZ//Ź€¨f¸a cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹»d‡YÃ|//‹½YÂÀŸ—¾ËY‚Ì¿«cZŸÔ—Y €“ZudË·ÁY¾Ë€f¼Æ»,Հ^ÅcZ^·Z˜»ÁÖf‡{ÓZ]{ZÀ‡YÃY³Ä] ¾ËY½Ô¯s€—ÁÕZ¼ »|À‡0Y€ÌyYÁd‡YŒ¯ՁZn»ÕZ”§ d‡YÃ|‹\ːeÁs€—ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹{Ä°^‹ Õ‡YÖeZŸÔ—YÂÀÅd¨³ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯†ÌW ÄWYYÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ Ä^·Z˜»cZÌ·Z»ÁÁ,cZŸÔ—Yd§ZË{’v»Ä]ÁÃ|Œ¿ ºÌÀ¯Ö» Ã{Z»À^eª^—ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¦ËZ›ÁYÖ°Ë Á­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z‡{ZnËYºÌ¬fˆ»ÕZÆeZÌ·Z»½Â¿Z«€°» |¿YÂf]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡½MªË€—Yįd‡YŒ¯½Z°‡Y YŠÌ]½Â¿Z«¾ËY |À¯ÖËZ‡ZÀ‹Yֿ°ˆ»Ö·ZyÕZÅ|uYÁ d·Á{\̐¿¶v»¾ËYYÕ|WYŸÁÃ{Â]Ä¿Z»Z‡¶˜ »µZ‡ d‡YÃ|Œ¿ ¾Ë€yM{»{…Z//§Z]³Ád//¨³{Z//‡ZaÖ¸Ÿ|Ì»Y Á­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z‡cZŸÔ—YÕZÀ^»€]cZÌ·Z»~yYdÌ “Á صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» {€¯¹ÔŸYd ÀcYÁµÁˆ»¹Z¬» ÕZÅZ°ÅYև€]dˆŒ¿ Z¬Ë€§MÄ]Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»cY{ZÄ ‡Âe d À{Ân»Á|ÕY€]ºuY‚»cY€¬»¥~uZ£M {ZnËYÕY€]ՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z//‡ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»ªË€—Y ½{Â^¿¾°¼»ÁdˆË–Ìv»ÕZŁÂn»|Ë|¼e,Öf À|uYÁ YÂmÁ|Ä]•Â]€»€^¼eªud//yY{€aÖf¿€fÀËYdyY{€a Ä]½Z̓Z¬f»€°»cZ// mY€»ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ†Ì//‡Pe ÕZŽYÂÀŸ€´Ë{YYÖeZÌ·Z»¶¯cYY{YÄ]Õ”uc Ö§€ »d ÀŠz]{ZŁÂn»Á|ÁÂu{Y{¶°//Œ» {€¯ ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»¶¯ÕZ//ÅÃY{YY¹Ô f//‡Yd§ZË{Ä//]ÕÁ d§ZË{,¥Z//Œf¯YÄ¿YÁ€aÁ|//Ây{ÕY{‚//Ìz]M ÖÅY³ÁÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÄ¿YÁ€aÃ|ËY‚»Ây{d¬§Y» ,ÕY{‚Ìz]MÁÖ Ì^—ž]ZÀ»¶¯ÕZÅÃY{YY‘Z »Ô]¦Œ¯ ½{Â^¿¾°¼»,d//ˆË–Ìv»½Z»Z//‡Y¹Ô f//‡Yd§ZË{ Õ{¿YÂÅÄr]Zf¯ÕZÅ{Ö¿| »ÕZÅÃ{Á|v»ÕY~³YÁ ÕZÅÃ{Á|v»¹Ô f‡Y\·Z«{že€»ÕY~³YÁ½{Â^¿€//ˆÌ»Á {{Âm»cÔ°//Œ»¾Ë€f¼Æ»Y€´Ë{Zz//‹YÄ]Ö¿| » {€¯¹ÔŸY½| »ÁÂu |¿Á{{Âm»cÔ°//Œ»¾Ë€f¼Æ»¾ÌÀr¼Å,µÁˆ»¾ËY ÖÀËÁZÀŸ¶»Z//‹Y¥ZÀYÁcZneÁÂuÕZŁÂn»Á| |Ë|¼eÁÁ|½Z̓Z¬f»ÕY€]ZÅÕY{€Æ‹Y¹Ô f//‡Y½Âq |uYÁ¶v»Հ]Z¯Â//¿Ây{Ö¨À\//ˆ¯Ä¿YÁ€a ZËdyY{€a€]ÖÀ^»ÖeZÌ·Z»»YÃY{YÖÅY³d§ZË{,Ö//¨À |Ë|¼e½Z̓Z¬f»ÕY€]Ã|‹Ö ˜«cZÌ·Z»ÖÅ|]dyY{€a\Ìe€e ÖÅY³ÁÖ°‹‚aÄÀËZ »cZ¯Á|,Ö¨À\//ˆ¯Ä¿YÁ€a Ö»Zœf¿Y,Õ{€§dÌuԏÖÅY³Á|ÁÖ°‹‚adÌuԏ {€¯½YÂÀŸÖÀ§Á֐zeÄ¿YÁ€aÁ|,ְ̧Y€eÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÕY€]Öf//ˆË–Ìv»–]Y“ÁcY€¬»©Z^˜¿YÂn»d§ZË{ ÕZÅÄ¿YÁ€a{sÔ//YĿ³€ÅÁÕYÄ //‡ÂeÕZÅs€—ļŠÄ¿YÁ€aÁ|ÁÃ|//¿Y{Z]ÁÃ|ÌrÌaÕ|ÀËM€§ÕY{€//]ÀÆ] {»{{Y|¿Zf‡YÄ¿YÁ€aÁdyZ‡Ä¿YÁ€a,Öf‹Y|Æ]ÕY{€]ÀÆ] ÖËY~£{Y»€]cZœ¿ÃY{Y–//‡ÂeÖËÁY{ÁÖËY~£žËZÀ {€¯½YÂÀŸՁY»—Ä],{Y|¿Zf‡Y¶¯ÃY{YÁÖf‹Y|Æ]Á Á©€],[MÕZÅd¯€//‹Y¹Ô f‡Y½{Â]€]½Z»,ÖÀÌ°//Œe ¾Ì»d§ZË{,d// ÀZÌ¿¾Ì»ZeÂn»d§ZË{ÕY€//]Z³ Á½ZÌ¿Y€ËY¥ZÀYÄ¿Z»Z//‡,½| »€f‡Y{Z¯Ä¿Z»Z//‡,[Z˾ÌÆ] žË€ˆeÁ¶ÌƈeYZŁÂn»cZ»|yÄWYY,€´Ë{ÕZÅÄ¿Z»Z//‡ ÖeÔ°Œ»Z]ÕZneÁÕ|Ì·Âe½ÓZ §À»Á—Ä]Z»Y,Ã{€¯ cZ»|yÄWYYį|ÀfˆÅÁÄ]Á{| f»ÕZÅÃZ´f‡{Z]¶»Z e{ |À¯Ö»ÄmY»¶°Œ»Z]{Y»Öy€]{YŠz]¾ËY Ân»d§ZË{¶»Z‹Yd ÀÁÂucÔ°Œ»¾Ë€f¼Æ»,ÕÁ ÕZÅ|uYÁY€¬f‡YÖf//ˆË–Ìv»–]Y“ÁcY€¬»©Z^˜¿Y ,Ã|//‹¹Zn¿YÕZŹԠf//‡Y½{Â]€]½Z»Öf ÀÕ|//Ì·Âe cYÁÕZneÕZÅd//‡ŻÁÕ{Zf«Y»Y€f§{¶¯€Ë|» ZÅÄËÁ,ZŁÂn»¥~u|ÀËM€§Z£MYcZneÁ½| »,d À cYÁÕZŁÂn»Á|//ÕY€]įÖ¿Á€Ì]¶z»cY€//¬»Á YZŁÂn»Á||¿Á{µÔyYÁÃ{€¯{ZnËY¶°Œ»d À {Y{€^y,|¿YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ] «ÖÀÌ°Œe|¼uY»,d ÀcYÁY{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÁÕ{Zf«Y»YcYÁd//‡YÂy{Ä]Â“»¾ËY{Á‚//§Y ¶ÌÆ//ˆeÁÖËY{cY€¬»cZÌÅ{s€—œÀ»Ä]ÁÖ//ËYY{ d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{,ZŁÂn»Á| ÕZŽZ»Z‡Y¹Ô f//‡YªË€—Y¹Y|«Y¾ËYd//‹Y{½ZÌ]ÕÁ ÕZÅZ°ÅYÃY€//¼ÅÄ]ÁŠz]½ÓZ §ÁZŶ°//Œe,Ö¿Zf//‡Y Ä]cZneÁ½| »,d ÀÁÂuć{ZÆ¿MsԏYÕ{ZÆÀŒÌa d‡YÃ|‹Õ|À]ž¼mÁÄÌÆeY‚n»c YÂm,d ÀÁÂuÕZŁÂn»¾Ë€f¼Æ»{Y{Ä»Y{YÖÀÌ°//Œe ÁsԏY,Ä ‡Âeį|Àf//ˆÅÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÁ†Ì//‡Ze {‹Ö»¶»Z‹‚Ì¿YZŁÂn»¾ËY|Ë|¼e Ä]•Â]€»ZŁÂn»¾Ë€f¼Æ»½|// »ÁÂu{{€¯ħZ“YÕÁ Á½{Z »ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€a,¥Z//Œf¯YÄ¿YÁ€a,d‹Y{€]ÁZmY YÂm,Ân»¾Ë€f¼Æ»‚Ì¿Ö¿Z³Z]ÁÂu{Á¦Œ¯ÖÅY³ d‡Y\ˆ¯ cYÁÕZneÕZÅd//‡ŻÁÕ{Zf«Y»Y€f§{¶¯€Ë|» Ä¿Z»Z//‡{ZnËYZ]d ÀcYÁ|Àq€Å{Y{t̓Âed// À {€¯|̯ZeÖ¨À¹Z¬» ÕY~³ÄËZ»€‡{ZÅs€—Õ{Zf«Y…Z̬»Ä]ÄmÂe¹Á‚· ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÖ°ËÕÂ//‡Y½Â˂˸eµÁƒZ»|Ì·ÂeÕY€] |¬qÕY~³ÄËZ»€‡¾ÌÀq|Ë{|ËZ]Y|f]Y{Z»Y,d‡YÖ¸yY{ ÄmÂe{»|ËZ]½M|Ì·ÂeƒY€ÌeÁÕ{Zf«Y…Z̬»ÁÃ|‹¹Z¼e {€Ì³Y€« ÕYĿ³Ä]ְ˃·ÂÀ°ecY€Ì̤eÁ€»Y{€¯ÕÁM{ZËÖ¼‹ZÅ Á{‹Ö»[Â//ˆv»|Ë|m€Ÿ®ËÃZ»€Åįd//‡Y ֏ZyÂ¿½YÂeÖ¼¿į|ÀÀ¯ÄmÂe|ËZ]µÁƒZ»½YY~³ÄËZ»€‡ {€¯ē€ŸÁ|Ì·ÂeČ¼ÅÕY€]YµÂv»¾ËYY ½Â̸̻ YŠ//Ì]Ä¿ZÌ·Z//‡ÕZ“Z¬eÄ]µZu¾ÌŸ{ÕÁ Öfud‹Y{ZƛYÁ{€¯ÃZ‹YŒ¯{½Â˂˸eÖÅZ´f‡{ Z],{Y{Š‹ÂaµÁƒZ»Â¿®ËZ]½YÂf]Yḑ€›¾ËYļÅ€³Y {Â]|ÅYÂz¿Ã|‹¹Zn¿YÕY~³ÄËZ»€‡Õ´]YÂmºÅ Öfu{€¯ħZ“Y½Y€ËYÖ//´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y¶¯€Ì]{ ÕY€]|ËZ],|Ì¿Z‡Õ{Zf«YƒY€ÌeÄ]YµÁƒZ»|Ì·Âe½YÂf]€³Y €œ¿Ä]į{€¯Հ°§½MZ//Ì¿€]{YZ»Ã|¿Z»Ö«Z]cY{Z// ½MÕY€]ÕYZ],½ZÆm{ÕÁZÀ§Ã|ËY‚§|//‹Z]|‡Ö¼¿ d§Z˽YÂf] Z]±‚]ÕZÅd¯€‹,ՁÁ€»Y½ZÆm{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ Á{ÂyÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯µZ^¿{Ä//],¹Z£{Y|ÀËM€§½{€¯֗ -|ÀfˆÅZÅd¯€‹€´Ë{ÕÂ//‡Yd]Z«ÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§Y |‹Z]‚Ì¿Ö¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€œ¿|»|ËZ]įÖeZ°¿ ¹Zn¿YÕY€]ÖmZyÁÖ¸yY{½YY~³ÄËZ»€//‡cZ^·Z˜»ĸ¼m {€Ì³Y€«ÄmÂe{»|ËZ]įd‡Y|·Â»ÕY~³ÄËZ»€‡®Ë į{€¯¦ÌÂe«Â‡€eÖËÂÅM»Ä]Zj»Ä]YÄËZ»€‡,Ö¼‹ZÅ d̼¯Zuğ¼n»{Á‚§YÁ|À¯Ö»Y€§|Ë|Æe¾Ë€f°q¯Z] Ä]d^//ˆ¿,ÖeY|ÌƼeZ]|ËZ]†¸n»ÁÄÌWZ”«ë,d·Á{Y Á\¸m|ÅZ‹Ze|ÀÀ¯¹Y|«YÕ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅŽyZ‹{Â^Æ] ºÌ‹Z]½YY~³ÄËZ»€‡€fŒÌ]Äq€Å[~m \¸m{€°ËÁZ]cY€¬»Á¾Ì¿Y«Öy€]sԏYd¨³ÕÁ Ád¼Ì«½YYÖ°¿Z]cÔÌƈeÕZ˜ŸY,|·Â»ÕY~³ÄËZ»€//‡ €´Ë{ĸ¼mY,Ö¿ZÆmÄ°^‹Z]®ÌeZ¼fˆÌ‡|¿ÂÌa½{€¯ºÅY€§ d‡YÖf Àª¿ÁÁŒ¯{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä ‡ÂecZ»Y‚·Y ՁZ‡Ö¸yY{ªÌ¼ e ÕZf‡Y{Ã|‹¹Zn¿YÕZʼnÔeÄ]ÃZ‹YZ],Ö¨À¹Z¬»¾ËY |ÀËM€§{€¯½ZŒ¿€—Zy,¦¸fz»žËZÀ{ՁZ‡Ö¸yY{ªÌ¼ e ÕY€]Ö¯Z^»Â“»{ÂycY}{ZÅՁZ//‡Ö¸yY{Ä ‡Âe Y½Z»ՀË~a\̇MÁZÅÖ´f//ˆ]YÁįd‡YÂ//Œ¯d À Áְ˃·ÂÀ°ehuZ^»Ä]ÄmÂeZ//]|ËZ]Z»Y,|Å{Ö»ŠÅZ¯ {‹¹Zn¿YÕ{Zf«Y…Z̬» |Ì·ÂeÕY€]ZʼnÔe¾ÌÀr¼Å,ՁZ‡‡Á€b¼¯dˆ°‹,ÕÁ YŒ¯{Äf//‹~³ÕZŵZ//‡{¶ËZ]»Ád¸^e,[Ze`· ÖÆ]ZŒ»‰Ôe€]ÖÀ^»ZÅÃ|ÌÀ‹Á€»Yd¨³Á|//‹ÁM{ZË Ä¿ZyZ¯Š//ÌaµZ//‡Ä]®Ë{‚¿|//‹ÁM{ZËÖ¼//‹ZÅ Z¯Ä]Z£MY€Ì‹{ZÅÖËZÌ·ZfËYÕZ°¼ÅZ]ՁZ‡‡Á€b¼¯ ÃZ´f‡{½Â̸̻®Ë½MÕY€]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ḑ€›,{€¯ {€¯|Ì·ÂeÃZ´f‡{Y‚ŁY€f¼¯¶¼Ÿ{Z»Y{Â] {| ]ÕZŵZ‡{Հ´Ë{Ä]Z//Œ»Ä¿ZyZ¯{€¯ħZ“YÕÁ YŠÌ]Â¼n»{|Àq€ÅÁ|//‹{ZnËY¾ËÁ‚«½Zf‡Y ,|‹ÕY~³ÄËZ»€‡ZÅÄ¿ZyZ¯¾ËYՁY|¿YÃYÕY€]Ó{½Â̸̻ {,Õ{Zf«YÕZÅḑ€›½|//Œ¿Äf§€³€œ¿{¶Ì·{Ä]Z//»Y |¿|‹¶Ì˜ e,|Ì·ÂeÃZ´f‡{½Â̸̻ºÌ¿Y€f¼¯Z]Â¼n» {¾ËYd‹Y{½ZÌ]½Y€ËYÖ´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y¶¯€Ì]{ ḑ€›Z]¾ÌqŒ¯{ÖÆ]Z//Œ»Ä¿ZyZ¯įd‡YÖ·Zu ÕZŁZÌ¿,Öe{Á€]‡Á€b¼¯ÃZ´f‡{½Â̸̻Ä¿ZÌ·Z‡|Ì·Âe ¾ËY€],|Å{Ö»Š‹ÂaY½ZÆmÕZÅŒ¯YÖ³‚]Šz] ºÆ»Z̈]|Ì·Âe{Õ{Zf«Y…Z̬»¾f§€³€œ¿{…Z//‡Y d‡Y ÕYĈ¸mÕY‚³€]Ä],d ÀcYÁª]Z‡µÁˆ»¹Z¬»¾ËY ½M{į{€¯ÃZ‹Y¹Zm€]Y†aœÀ»¾Ì¼ÅÄ]ZÅÖÀÌqZ] w€¿½Âr¼ÅÖeÓY‡Ä]ªÌ«{ÖË´z‡ZaÖÀÌq½ÓÁÂ//ˆ» {ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]YẠ̀ÁµÂadŒ³Z]ºˆÌ¿Z°»,Y |¿{Â]Ã|‹Zf‡YÂy¾ËY YÕ{Zf«Y–ËY€‹cZ^iÁZÅŽyZ//‹{Â^Æ]{€¯|̯ZeÕÁ Ä]ÄmÂed¨³½Y€//ËYÖ´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y¶¯€//Ì]{ |//‹ÁZÅs€—\//‡ZÀ»ƒY€Ìe,Õ{Zf«Y…Z̬»ÁÄÌmÂe ÕY~³ÄËZ»€‡®Ë¹Zn¿YÕY€]ºÆ»{Y»ĸ¼mY,Ճ·ÂÀ°e d‡YÕ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅŽyZ‹{Â^Æ]ZÀ¯{ª§Â» cÔ°Œ»Ây{Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«Ö¼‹ZÅ…Z^Ÿ» {Á‚§Y,½Z»Â//Œ¯{žËZÀÂyÄ]ÕY~³ÄËZ»€//‡ ÁÖËYZ¯ÕZ¬eY{|¿YÂeÖ»Z¯Á\//ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½Â¿Z« ,|‹Z]Äf‹Y{ÖËY‚ˆ]ºÆ‡Œ¯Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]ÕÁÀÆ] Õ‡YÖ¸yY{cÔ°Œ»ž§Հ̴ÌaÁÕYÀ˂m{€°¸¼ŸZ»Y ¾ÌÀr¼ÅÁZÅÃZ´f‡{€ËZ‡¾f‹Y{€œ¿{½Á|],ZÅÃZ´f//‡{ Yž¿Z»,¶WZˆ»ļÅ|À¼‹ÂÅdˀË|»ÕY€]ž»Zm‰€´¿{Â^¿ d‡YÃ|‹½Â¿Z«¾ËY¥Y|ÅYª¬ve ®¿Z]Õ‡YÀŒfÀ»ÕZÅZ»MÄËZa€],Ö¨À¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] {,¶¸¼·Y¾Ì]ḑZ¨‹½Z»Z‡Á{Zf«YÖ¿ZÆmž¼n»,Ö¿ZÆm ÁՀË~ad]Z«,Z¯Á\ˆ¯d·ÂƇ½Âr¼ÅÖËZÅŽyZ‹ ÕZ¬eYœÀ»Ä]ՀfŒÌ]cZ»Y|«Y|À»ZÌ¿,{Zˆ§­{ŽyZ‹ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖeZuԏY|ËZ]ÁºÌfˆÅ½Z»Œ¯dÌ “Á Öe{Á€]ÕZŇÁ€b¼¯ÖÅZ´f‡{½Â̸̻ cY{YÁÄ],ÕÁ ÃZ‹YẠ̀ÁZÅÄ¿Zy{€‡,ZŵZrzË,Zŀ¸Ìq{Ã{Z¨f‡Y{» ,{‹Ö»½M¥€Ó{½Â̸̻Ze{Á|uÄ¿ZÌ·Z‡į{€¯ d‡YŒ¯{|Ì·Âe¶]Z«\‡ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]®ËZ]Z»Y ­€¼³Õ´Àz‡ d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]­€¼³{‰Z¨‡d^i½Á|]ÕÁ{ÂyÁY‚Å®Ë ÖeY{YÁÁ{ÂyÃZ´f//‡{ÁY‚ÅÄf//‹~³µZ‡ Y‚Åd¨Å{Á|uįd//‹Y{{ÂmÁŒ¯cZ¯€¼³{ Y‚ÅlÀaÁŽÌy€eÄf‹~³µZ‡ÃZ»€ÌeZeÁ{ÂyÃZ´f‡{ Ž«Z¿{ZÀ//‡YÕYY{į{Â]Ã|¿Z»Ö«Z]Á{Â//yÁ |¿{Â] ÃZ»ÂˀƋ{Á{ÂyŽÌy€ed¸Æ»¹Z¼eYÄ]ÄmÂeZ] µY»YÄ]¶ËÂve€Ìˆ»{Á{ÂyÁY‚Å®Ë{Á|u •Â]€»ZÆ¿MYÖ//y€]įd§€³|ÀÅYÂyY€//«̸ְ¼e ëYdWY€]º°u|Àf//ˆ¿YÂf¿įd//‡YÖËZÅÁ{ÂyÄ] |ÀÀ¯d§ZË{ÄÌËZ”« {Á|uc|»¾ËY{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ d//‡YÄÌËZ”« Ã|‹µZ˜]YZÆ¿M‰Z¨‡d^iÖËZ”«º°uZ]Á{Ây Y{ÂyÕÁ{Âyֿ¿Z«¶uY€»֗Y| ]|Àfˆ¿YÂe{Â] Ân»¶Ì·{Ä]Ã|¿Z»Ö«Z]{Y| eZ»Y|ÀÀ¯kZy­€//¼³Y |¿Z»Ö»Ö«Z]Œ¯cZ¯€¼³{‰Z¨‡d^i¾f‹Y|¿ Œ¯cZ¯€¼³{Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÁ{Ây,̘֨·Äf¨³Ä] ½Z°»Y{~³Ö»½M{ÁÁYÕ{Zˁ½Z»į¶Ì·{¾ËYÄ//] ½|//Œ¿|Ë|¼ec{Á|¿Y|¿YY|^»Ä]d//Œ³Z] ÄfyÁ€§Ã|ËY‚»{|ËZ]ŽÌy€eÕY€]Ã|//‹¾ÌÌ ed¸Æ» |¿€Ì´]Y€«̸ְ¼eµY»YZÌfyY{ZË|¿Â‹ ÁZ]¾ËY{Ä//¯|¿{Â]Ã|//Œ¿Á{ÂyŽÌy€eÄ]ª§Â» cZ¯€¼³Y{Â//yÕZÅÁ{ÂykÁ€yÄ//]¹Y|«YÖ¿Z» |¿{€¯Œ¯ Á{ÂyY‚ÅÄ//‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]­€¼³Õ´Àz//‡ Ä]»…Z//‡Y€]{€¯tˀe,|¿Y{Ö//ËZ”«Ã|¿Á€a ëY|À¿YÂf]Ä//¯Ö¿Z»€Å{{Y€§Y¾ËYd//·Á{cZÌÅ ¶uY€»֗Y†//a|ÀÀ¯d§ZË{dWY€]º//°uÄÌËZ”« {€¯|ÀÅYÂyd§ZË{YÁ{Â//yŽÌy€eÂn»,½Â¿Z« ÕY€]µY»Y¦Ì«ÂeÁ{ZÀ‡Yª]Z˜e¹|Ÿ,©ZqZ«Ä]¾›į ë{Ã|¿Á€a¶Ì°ŒeÕZÅd¸Ÿĸ¼mYՀ´Ë{Ä]¾Ë{ {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeZ^yY ©Z¨eY ½Á|]Á{ÂyÁY‚Å®Ëd¨³­€¼³Õ´Àz//‡ {įd‡YÃ|¿Z»Ö«Z]Œ¯cZ¯€¼³{‰Z¨//‡d^i µY»YZÌfyY{,Ž//Ìy€eÂn»d§ZË{¹|Ÿc d§€³|ÀÅYÂyY€«̸ְ¼e Z´¿€^yZ]³Ád¨³{Ä^À‹ćÁ«Ö¨Ì˜·Ä·YsÁ» ÃZ»{Y{€yYÄÅZ»Ä//‡d¸Æ»¾ÌÌ eÄ]ÃZ//‹YZ]Z¿€ËY ¾ËY{d//‹Y{ZƛY,­€¼³YÁ{ÂyŽÌy€eÕY€] į|Àf//‹Y{ŽÌy€ed̸]Z«Á{ÂyÁY‚//Åc|» ŽÌy€eֿ¿Z«ÕZÅ|ÀËM€§¹Z¼e,¾Ì//ŒÌaÕZÅd¸Æ»{ Ã|‹ŽzŒ»½Z»{Z»YÄf//‹Y~³€‡dŒaYÁ{Ây Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅYև€]ÕYĬ˜À» ÓZ¯‚Ì»ÕY‚³€]YÖËZ¬Ë€§MÁÖ]€Ÿ€f§{¶¯€Ë|» Ä^À‹Á{ÖËZ¬Ë€§MÕZÅŒ¯Ä]½Y€ËYÖ¿Z¼fyZ‡¹Y·ÁcY‚ÌÆne,t·Z»cY{Z {Y{€^y½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡{ÃZ»€Æ» €^y¾ËY¹ÔŸYZ]¾f¸Ìa{Y€§,½Y€ËYcZneÄ //‡Âe½Z»Z//‡ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö§€ »dÆm½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡ÕZÅÄ»Z¿€][ÂqZq{‚Ì»¾ËYd‹Y{ZƛY ÕZÅŒ¯ÕZŁZÌ¿ÄmÂeZ]Á½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ] ÕZÅÂ//Œ¯Ä]Ö¿Z¼fyZ//‡¹Y·ÁcY‚ÌÆne,t·Z»cY{ZÕZÅḑ€›ÁÖËZ¬Ë€§M |‹|ÅYÂyY‚³€]ÖËZ¬Ë€§M Ã|ÀÀ¯{ZÁÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ//ÂyÕZÅd¯€//‹€]ÃÁԟd//ˆŒ¿¾ËY{{Á‚§YÕÁ ,Z¬Ë€§M{Zf‡,ÄmZy»YcYÁ|À¿Z»Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{½Z³|ÀËZ¼¿,¯~»cӐv» ÕZÅd¯€‹¾ÌÀr¼ÅÁ–]Õ}ÕZÅÄË{ZveYÁÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ {€¯|ÀÅYÂyY|Ìa”uÓZ¯¶¬¿Á¶¼u Ä¿Zy€Ì]{½YÂÀŸÄ]½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡d¨³ÖËZ¬Ë€§MÁÖ]€Ÿ€f§{¶¯€Ë|» {,ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]cY{ZÄ //‡ÂecYY»Ä]Z¬Ë€§M{Zf‡Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯ ÕY€]Y֟ÂÀf»ÕZÅÄ»Z¿€],½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ]Ö§€ »ÕZf//‡Y Y€«{ÂyZ¯Âf//‡{{Z¬Ë€§MÃZ«{ĸ¼mYÖeY{Z¥|Å|Ë|mÕZÅYZ]Ö§€ » d‡YÃ{Y{ ÕZÅÄ¿ZzeZ¨//‡Z]įÖ°Ë{‚¿¶»Z eÁÕZ°¼ÅZ]į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y¾ÌÀr¼Å¾f¸Ìa Ä]ÖËZ¬Ë€§M|À¼«ÔŸZneÁZÅYZ]Ö§€ »Z],d‡YY€«€]ÖËZ¬Ë€§MÕZÅÂ//Œ¯{½Y€ËY …Á€ËÁÂÌ//‹Y¶^«½YÁ{Ä]YZ¬Ë€§MÃZ«Z]ÕZne–]YÁt˜//‡,Ö¿Y€ËYÕZÅ¥€— ºÌ¿Z‡€]Z¿Á€¯ Ä ‡Âe€Ìˆ»{¾f§€³Y€«ÁdÌ ¼mŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]ÖËZ¬Ë€§MÕZÅŒ¯,d‡YÖÀf¨³ ½Y€ËYÖ¿Z¼fyZ‡¹Y·ÁcY‚ÌÆne,t·Z»YÕZÌ//ˆ]ÕY€]Ö^‡ZÀ»YZ],ÖÀ̌¿€Æ‹Á |¿Â‹Ö»[ˆv» Œ¯ÖaMcZf‡YÕY~³ÄËZ»€‡{Y|ËÁ¾Ë€f³‚] ÕY~³ÄËZ»€‡{Y|ËÁ¾Ì»Á{ÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]_McZf‡YÄ¿Z‡ÁcZ—Z^eY€Ë|» ºÌeYŠÌ]ՁZn»ÕÁY{ÁÄÌ·ÁYև€]Y| ]{Y|ËÁ¾ËYd¨³,[Ze€aÕ°//‡ {‹Ö»Y‚³€]¹Ô‡ÕZÅ{Y|ËÁ‚¯€»{ÖaMcZf‡Y {ÂyÕZÅs€—ÖaMcZf‡YºÌe,Õ”u€Ì£ĸu€»{d¨³Ã{YÖ¸‡Z]½Ô//‡Y Ĉ¸m¾Ë|ÀqÕY‚³€]ÁÄÌ·ÁYև€]Y| ]Ze,|¿{€¯µZ‡Y_McZf//‡YÕY€]Y Y|ÌaÃYÕ”u{Y|ËÁ¾ËYÄ]ÖaMcZf‡Yºf//ˆÌ‡Â¯Y½ÓZ §”uZ]ՁZn»ÕÁY{ lÀaZźÌe¾ËY{Á‚§YÕ”uĸu€»{ºÌe”uÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ |ÀÀ¯ |¿€Ì³Ö»Y€«և€]{»½YÁY{–‡ÂeÁÃ|‹€“Zu{Y|ËÁ{ÃZ»ÂˀƋÄ^À‹ –ËY€//‹ÁÃ|//‹¹ÔŸYÖËZÆ¿ÕÁY{ÄnÌf¿{Y|ËÁ¾ËYÄÌ»ZffyY{d¨³Ã{YÖ¸//‡Z] Ä¿Z‡ÁcZ—Z^eY€Ë|» |‹|ÅYÂy¹ÔŸYZźÌeÄ]Ö ˜«cÄ]ÕY~³ÄËZ»€‡ Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯s€˜»{Y|ËÁ¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ºnuZ]Ę]Y{_McZf//‡Y ,|ÀfˆÅÕ~]ŠÌaÁÕ~]ĸu€»{€“ZuÕZźÌe_McZf//‡YÖ¸Y\—Zz» {Â]|ÅYÂy½Z»Âe½Â̸̻ºÌe€Å€]ÕY~³ÄËZ»€‡–‡Âf» {Á‚§Y{Y|ËÁ¾ËY{ÖaMcZf//‡YºfˆÌ‡Â¯Y½ÓZ §”uÄ]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ Z]ºÌ¿YÂf]Ze{‹Ö»Y‚³€]ÖaMcZf‡YºfˆÌ‡Â¯Y{ŽyZ//‹{Y€§YÕÁY{Z]{Y|ËÁ¾ËY €e®Ë{‚¿d̬§Â»Ä]Y€“ZuÕZźÌe,€¼fˆ»Հ^ÅYÁ,Ö¿Z^ÌfŒa,d‡{ÕY~³ÄËZ»€‡ ºÌÀ¯ ÖËÁÂ˽Â̸̻Հ]YŠÅZ¯ Á{Âyd À{ՁZ‡Ö¸yY{Z] ÖËÁÂËY‚ÅÁ½Â̸̻Հ]YŠÅZ¯ª¬veYcZneÁ½| »,d ÀcYÁ {Y{€^y¶yY{dyZ‡ÕZł̻{Á{Âyd À{ՁZ‡Ö¸yY{¶v»Y ¶yY{dyZ//‡ÕZł̻{Â¼n»{½ÂÀ¯Ze,d ÀcYÁÄ^À//‹ćÁ‰Y‚³Ä] ½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅZÆq{Y{Y€«ºnuZ]Ä ˜«ÕY€]ÃÁ€aÃ|‹Y‚³€] d‡YÃ|‹|¬ À» µZ‡®ËƒY€Ìe…Z//‡Y€]Հ]YŠÅZ¯ÁÃ|Ì//‡ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]ÃÁ€a,{Y| e¾ËYY d‡YÁÂ˽Â̸̻ ½ÂÀ¯ZeÃ|‹ª¬v»Հ]YŠÅZ¯ÁÁÂ˽Â̸̻|Ì·Âe ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYÕZÅd¯€‹cY|Æ e¶¯µZˆ»YÃZ»ÂˀƋZe,‰Y‚³¾ËYÄËZa€] Ã{Â]ÃZ´f‡{ÁY‚ŽY‚Ì»Ä]©Â »cY|Æ eÁÃZ´f‡{ÁY‚ŵ{Z » |{Á|{dŒÅ\Ìe€eÄ]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{¹Z«Y¾ËY d//‡Y d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯ ÁY‚ÅÄ]Õ|{dŒÅŠÅZ¯Z]c|»¾ËY֗Á{Ây½Y€ËYd¯€‹cY|Æ e d‡YÃZ´f‡{ÁY‚ÅdŒÅÕ|{d§YZ]‚Ì¿½M©Â »cY|Æ eÁ|̇ÃZ´f‡{ ÁÃZ´f‡{ÁY‚ÅZbËZ‡d¯€//‹©Â »cY|Æ eÁcY|Æ e¶¯½ÂÀ¯Y¾ÌÀr¼Å Á\Ìe€eÄ]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{įd‡YÃZ´f//‡{ÁY‚Å d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ ÃZ´f‡{ÁY‚ÅÕY€]‰Á€§s€—½ÂÀ¯Ze|ËY‚§YÖ»d ÀcYÁ‰Y‚³ d‡YÃ|‹ÖËY€mYZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYÕZÅd¯€‹–‡ÂeÁ{Ây ‰Á€§s€—Á{֗Ã|//‹{ZnËYcY|Æ eÂ¼n»YÁ{Ây½Y€ËYd¯€//‹¾Ì]¾//ËY{ ½ZˀfŒ»Ä]YÁ{ÂyÃZ´f‡{ÁY‚ŽÂÀ¯Ze,ÃZ´f‡{Y‚ŽY‚Ì»Ä]Ã{Z ·Y©Â§ ĸu€»®Ë{Ã|‹{ZnËY|Æ eÃZ´f‡{Y‚ŝ¼n»Y‚Ì¿ZbËZ//‡d¯€‹Á¶ËÂve d‡YÃ{Y{¶ËÂveYÃZ´f‡{ÁY‚Åd¨ÅÃ{Z ·Y©Â§‰Á€§ |‹¹ÔŸY¶yY{dyZ‡ÕZÅÁ{ÂyÖ]Z̋Y‰Y‚³…Z‡Y€] ÃZ»{Y{€»{ÃZf‡ÕY‡ÕÁ{Ây|Ì·Âe {€¯{Ây½MYY̯֨ÃZf‡ZÆq SWM |¿|‹ÕYÃZf‡ćÖf¼Ì«d‡€Æ§¾ËY{Âe»½Z»€¯…Y®mÁ…Y®m |¿{ÁMd‡{Ä]ÃZf‡ć‚Ì¿Á{Ây½Y€Ë|»´ÌeÁÁ{Ây¦Ì‡G ÃZf//‡Á{‚Ì¿Á{Ây½Y€Ë|»…Y†°ËY¹Y ÕÁ ¹YÖf¼Ì«…Ô¯¾ËYÁÃÁ€³¾ËY{ {€¯\ˆ¯ Y…ÔaZ¿{,Õ{ …YÁ„aÁÁ„aÕZÅÁ{Ây,ZÆqÖf¼Ì«t˜//‡{¾ÌÀr¼Å d‡{Ä]̯֨ÃZf‡ZÆq¹Y|¯€ÅÁ{Ây…Zad¯€‹oY†¿ZÌ·€]ÁÁ{Ây½Y€ËY |¿{ÁM cӐv»YÖ´¼ÅZ¿{ÁÁ„//a,Õ{ …YÁ„a,Z//¿Y,Öf¼Ì«d//‡€Æ§¾ËY{ Á{Ây½Y€ËY®ÌeZ»ÂeY…ZaÁ„aÁ|¿{€¯{Ây½MYY̯֨ÃZf//‡Ä//‡Á{Ây½Y€ËY |‹ÕYÃZf‡ć‚Ì¿ÃZŒ¿Z»€¯ ,Á{Ây½Y€ËY½Y€Æe…Z//aÁ„aÕZÅÁ{Ây,‚Ë€^eÁ{Ây½Y€ËY‚Ë€^e|À¼//‡,¾ÌÀr¼Å …ZaÁ„a,…Z§Á{Ây½Y€ËY…ZaÁ„a,½Z//‡Y€yÁ{Ây½Y€ËY½Z//‡Y€y…ZaÁ„a Y̯֨ÃZf‡ćÖ´¼ÅY{€§ՁZ//‡Á{ÂyžËZÀ…ZaÁ„aÁ½Y|¿Z»Á{Ây½Y€ËY t˜‡{ {€¯\ˆ¯̯֨ÃZf‡Á{‚Ì¿½Z‡Y€yÁ{Ây½Y€ËYÁ„a |¿{€¯{Ây½MY M®Ì˯ {ÁMd‡{Ä]̯֨ÃZf‡Á{Á{Ây…Za†°ËYZbËZ//‡‚Ì¿lÀaÖf¼Ì« d§ZË{Ä]ª§Â»‚Ì¿¾WÁ€ḟ ZbËZ‡ÕZ^ÌeÁZÀËZ‡,ZbËZ‡Z^ÌeÁ®Ì˯ÁÁ{Ây…Za |¿|‹̯֨ÃZf‡ć ¹Zn¿Y̯֨Ö]Z̋Y‰Y‚³¾Ë€yM…Z‡Y€]{€¯¹ÔŸYcZneÁ½| »,d ÀcYÁ ZÆq|Àfˆ¿YÂeÕY‡ÕÁ{ÂylÀa®^‡ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³{,µZˆ»YÃZ»{Y{€»{Ã|‹ ̯֨ÃZf‡ćd¿YÁÁÕY‡®^‡ÕÁ{Ây¾ÌÀr¼ÅÁ|¿ÁMd‡{Ä]̯֨ÃZf‡ |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ] dyZ‡ÕZÅÁ{ÂyÖ]Z̋Y‰Y‚³…Z‡Y€],d ÀcYÁÄ^À‹ćÁ‰Y‚³Ä] {µZˆ»YÃZ»{Y{€»{,|‹€ŒfÀ»Ä¿ZzeYÁ¶¬¿Á¶¼užËZÀ¶¯ÃY{Y–‡Âeį¶yY{ ½Âe§_Z°ÌaÂÌ¿d¿YÁ,®ËÖf¼Ì«d‡€Æ§Ád¿YÁŠz]{Á®^‡ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³ ÕZÅÁ{Âyd̨̯¾Ë€eÓZ],̯֨ÃZf‡ćd§ZË{Z]µ‚Ë{Á{Ây½Y€ËYd¯€‹Ö·‚Ë{ {Y{ZfyY{ÂyÄ]Y¶yY{dyZ‡Õ|Ì·Âe p˽ZˆÌ¿ÕZÅd¿YÁ‚Ì¿d¿YÁŠz]{Á®^‡ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³,Á{Öf¼Ì«d‡€Æ§{ YZ¯Y{‚»Á¾Ì]Z¯®eYZ¯Y{‚»ÕZÅd¿YÁÁÁ¾4]d¯€‹ZbËZ‡,{ZÌ»Yd¯€‹ |¿|‹̯֨ÃZf‡ć\ˆ¯Ä]ª§Â»Âe»¾¼Æ]d¯€‹`Ìe¾Ì]Z¯Á{ ¾Ì]Z¯Á{YZ¯Y{‚»d¿YÁÁµ‚Ë{Á{Ây½Y€ËYd¯€‹½ZˆËMd¿YÁÃÁ€³¾Ì¼Å{ ÕZŽZˆÌ¿d¿YÁÁ|Àf§€³ÕZmÕ| ]Ã{{̯֨ÃZf‡Á{\ˆ¯Z]Âe»¾¼Æ]d¯€‹ |ÀÀ¯{Ây½MYY̯֨ÃZf‡®Ë|Àfˆ¿YÂe{ZÌ»Yd¯€‹Â‡Ä¿Z³Á{ÁÂ‡®e Ä]ª§Â»_Z°ËY Á{Ây½Y€ËYd¯€‹Á„aÕÁ{Ây,ÕY‡Šz]®^‡ÃÁ€³{ {Á{Ây¾ËY-{Y{ZfyY{ÂyÄ]YZÌf»Y¾Ë€fŒÌ]Á|‹̯֨ÃZf//‡lÀad§ZË{ ‚Ì¿½Z‡Y€yÁ{Ây½Y€ËY®ÌeZ»ÂeY…Y Z¼ËZÅdˆÌ·¾ËY{Á{Y{Y€«Á{Öf¼Ì«d‡€Æ§ |ÀÀ¯Ö»µZ §Z]Y|¯YÕ|Ì·Âe|uYÁd ÀÁŒ¯ÕZÅÄ¿ZzeYÁ cYÁÕÂ//‡Y¾ËYYŠÌa,Õ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÕ|Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§YÁ|¯Y d‡YÃ|‹¹Zn¿YÂ“»¾ËYՀ̴Ìa¥|ÅZ]‚Ì¿€¨‡¾ËYį|‹¡Ô]Y½YY|¿Z»€§Ä]Œ¯ d¬Ì¬u{Á|‹¹Zn¿Y½ZÀ¼‡½Zf‡YÄ]Zf‡Y¾Ì¼Å{Հ´Ë{€¨‡‚Ì¿¾ËYYŠÌa,ÕÁÄf¨³Ä] ¡Ô]YYÃZ»ZÆqÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d‡€a¾Ë{ d‡YZÅÕY~´§|žËY½|‹Ö¸¼ŸÕY€]¹Á{€¨‡ |µZu{Œ¯cYÁ{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÄf‹~³Œ¯cYÁÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż ÕZŽZf‡YÄ]ZÅdÌ·Z §|ÕZf‡Y{ÖËZŀ¨‡Ád‡YZÅd//‡Ż¾ËYÕY€mYÖ´¿Â´q Ze½YY|¿Zf‡YdÌ·Z §Ö]ZˁYÕY€]ZÅŽyZ‹½|‹ÖËZÆ¿Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹Ö»¹Zn¿Y¦¸fz» {€°¸¼ŸÕ{ÁÄ]Á|‹¡Ô]YÖ¼‡—Ä]ZÅŽyZ‹¾ËY{€¯ħZ“Y,µZˆ»YÂˀƋ½ZËZa ÃZ‹YZ]Œ¯€ËÁ½ÁZ » {€Ì³Ö»Y€«Ö]ZˁYÁև€]{»Œ¯€‡Y€‡ÕZÅÕY|¿Zf‡Y {Zf‡ÕZ‡Á½YÂÀŸÄ]½YY|¿Zf‡Y”u|‹ÁM{ZËÕ{Zf«YÁÂu{ZÅÕY|¿Zf‡Yd̼ÅYÄ] Š¬¿Öf»ÁZ¬»{Zf«YÖÅ|¿Z»€§{Zf‡Á֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕY‹,¶Ìƈe Ä»Z¿€]|Z]Œ¯cYÁÁ{Y{µZ‡Z ‹ª¬veÁÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿€]ª¬ve{ּƻ |À¯®¼¯ZÅÄ»Z¿€]¾ËYª¬veÄ]|‹Â¯Ö»ZÅÕY|¿Zf‡Y ÁY‚Æ°ËÕZÌuYd¨³Œ¯€ËÁÕYĬ˜À»Ä //‡ÂeÁÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » Œ¯µZ §€Ì£Á|·Â»½{Z »ՁZ‡µZ §ÁÖf ÀÕZÅ­€Æ‹{€¬fˆ»|¯YÕ|Ì·Âe|uYÁ ՂËÄ»Z¿€]cZneÁ½| »,d ÀcYÁÁŒ¯cYÁ­€fŒ»dË»Z»½YÂÀŸÄ]µZˆ»Y ½YZ‡Öf ÀÃÁ€³Y|Ë{Z]Ä̋Zu{Ä^À‹ćÁd‡€a¾Ë{®]Z],Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |//‹ Öf̼¯ZuÄ¿ZzeYÁ¾ËY{Á‚§Y½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{½ZÀ¼‡±‚]Öf À­€Æ‹{ |¿Y{Ö]¸˜»Ö´ÀÅZ¼ÅÁÕZ°¼Å,|Ì·ÂeÁd ÀÁÂu{ÖËY€mYÁÖfËZ¼uŠ¬¿Z] |Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ºÆ»ÕZÅdË»Z»½|‹ÖËY€mY€]º¼»ZÅÄ¿ZzeYÁ¾ËY{€¯½ZÌ]ÕÁ ÕZÅ|uYÁY|Ë{Z]Ä]Œ¯€ËÁÕYĬ˜À»Ä ‡ÂeÁÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » |ÀfˆÅ ÕZÅ|uYÁcÔ°Œ»{€¯tˀeÁÃZ‹YÁ€»YÄ»Z¿€]{½ZÀ¼//‡½Zf//‡YÕ|Ì·ÂeÁÖf À ½Z°»Y|uZeZÆ¿McÔ°Œ»Á|//‹Ö//‡€]ZÅ|uYÁYÕ{Y| ecԔ »Á|Ë{Z]Õ|Ì·Âe {‹Ö»ž¨e€» Ä]µZ‡Z ‹ª¬veÕZf‡Y{YdË·ÁYµZ‡ÕY|f]Y{Œ¯cYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅ|uYÁÖÅ|¿Z»Z‡ÁZÌuY¥|ÅZ]‚Ì¿¦Ì¸°ed¨Å{Á‚§Y,{€¯¡Ô]YŒ¯€‡Y€‡½YY|¿Zf‡Y صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿Ö¿ZÆmē€ŸŠËY‚§Y{»{ZÅÖ¿Y€´¿ d‡YÄf§€³ÓZ] d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ//‡Á,É|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y ®ËZ]ÁÉ|{¹|Š//ËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯Ó{ ŠÅZ¯dÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä] Ó{Ä]ŠÅZ¯|{ µ{Z »dÀ‡Á€»YµZ¼‹ÕZË{d¿€]d¨¿Ä°Œ]€Åd¼Ì« |À¯ºÌ»€eYZÅÖ¿Y€´¿d¨¿±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY|ŒÅÖa{įÖ·Zu{ |̇dÀ‡Á ŠÅZ¯|ÅZ‹Ä^À‹ćÁd¨¿d¨¿d¼Ì«,d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y€´Ë{Z]Ճ€¿YÖ¿ZÆmÕZ“Z¬e |‹ZÅd¼Ì«€fŒÌ]d§Yž¿Z»…Ôa®aÁYÄf¨Å¾ËYdˆŒ¿Ä¿Zf‡M{ZÅ|ˀyŠÌaZ»Y,{Â] ÕZÅYZ]€]º¯Zu…ZˆuY»d¨³ÃZ]¾ËY{{Y¿Z‡ÕZned¯€‹€´¸Ì¸ve¾qÖ¯ÂÌq ½ZÀr¼ÅZÅŒ¯YÕZ̈]{Z¿Á€¯Â̋|Ë|ŒeÁZ“Z¬e¦Ì “Y|¿YºŒq¶Ì·{Ä]d¨¿ ÕZ“Z¬eįÖ¿Z»ZeÓZ¼fuYZ°Ë€»M¹Zyd¨¿Ád¿€]d¨¿d¼Ì«»{Á‚§YÕÁ« d‡YZeÁÀÌe « |¿Z»|ÅYÂyÓ{Ze¾Ì]{Á€]ÓZ]ÖeY€ud¨¿ÕY€]Z°Ë€»M ÕY€]YÕZeÁÀÌeY|¿YºŒqd¨¿Ã|ÀÀ¯cZneÕZÅd¯€‹Ád¨¿±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Yd¨¿ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»Y{ÂyÖÀÌ]ŠÌa®aÁY |¿YÃ{€¯ÖÀÌ]ŠÌad¨¿Ö¿ZÆmÕZ//“Z¬e µZ‡ÕZź«Ä]d^ˆ¿d‡Y¾°¼»Z“Z¬e½Y‚Ì»įÄf¨³ÖaÖ]d¯€‹ÁÃ{Y{ŠÅZ¯ |ËZÌ]€e¾ÌËZa ½Â̸̻ Z]µZˆ»Yd¨¿ÕY€]Ö¿ZÆmÕZ“Z¬eį{€¯¹ÔŸY{ÂyÄ¿ZÅZ»‰Y‚³{®aÁY Z“Z¬eŠÅZ¯,½Z»Z‡¾ËYÖ¸^«‰Y‚³{įÖ·Zu{,|‹|ÅYÂyÄmY»ŠÅZ¯Ä°Œ] {Â]Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÄ°Œ]½Â̸̻ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{Â//»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ .|̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ d¨¿ ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |‹s€˜»†¸n»ÖÀ¸ŸĈ¸m{ÄÀ´¿”uZ] \ːeZœf¿Y{ZÅֈ¸n»‚Ì»ÕÁÖf¨¿|À‡ZÆq Á€»Y d‡YÃ|‹Ã|Ë{|À¯d§ZË{Ân»d//‡YY€«įs€— ­YÂyZÅּ̋Á€faÖf‡{¾ÌËZažËZÀÄ]Ó{{Z̸̻ {Á|uZ» ºÌÅ{Ö» Öf‡{¾ÌËZažËZÀÄ ‡ÂeÕY€]Z»{€¯tˀeÄ»Y{Y{d¨¿€ËÁ Ä¿YZËÁµÂv»YZ//]Á­YÂy¾Ì»ZeÄ]€“ZuZÅÖ¼Ì//‹Á€fa ÕY€]ºËY{Zœf¿Y‚Ì¿ֻԇYÕY‹†¸n»Y ºÌfˆÅcÔÌƈe |À¯ÕZËÁÂu¾ËY{YZ»­YÂy†¨ÀeÁÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ » ,Ö¿Z‡Z³Ä ‡ÂeÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÄÀ´¿ ÕZ°¼ÅZ]Ö³‚]cZ»Y|«YÖ¿Z‡Z³Ä //‡ÂeÁÂu{{€¯½ZÌ] Á€»Y d‡YÃ|‹¹Zn¿Yd·Á{ÁֻԇYÕY‹†¸n»­€fŒ» dÌ ¼m|{Á|¿Y{Ây€]Z³YÖËZf‡ÁdÌ ¼m|{ Ö Ì^—Z³YŒ¯¶¯dÌ ¼m|{,|ÀfˆÅZ³ÕYY{ՀƋ Ö¿Z‡Z³Š‹ÂadveŒ¯ÕZf‡ÁY‚ÅÁ|ÀfˆÅY{Ây€] Z]Â//Œ¯dÌ ¼m|{ÕY{Ây€]Z»Ä»Z¿€]{ |¿Y{Y€« {{€¯tˀeÄ»Y{Y{d¨¿€ËÁ d//‡Y¹Á€v»ª—ZÀ»dË·ÁY €]Y€]Á{Z»cY{ZµZ‡Ä]d^ˆ¿Ö Ì^—Z³cY{ZÁÂu Z»Ã{YYYį|»MŠÌaÁÂu¾ËY{ÖeÔ°//Œ»Äf^·Y d‡YÃ|//‹ Á{\ °»€f»½Â̸̻º«Ä]Z»cY{ZÁÂu{ {Â]kZy Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÕZÅÃ|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]Á‚mZ»½ÂÀ¯Y ºËYÃ|̇ {Âm»cÔ°Œ»º£Ö¸Ÿּ̋Á€facY{ZÁÂu{ ºÌf//ˆÅ ¶yY{dyZ‡dˬeÁÂu{ d‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ö]ÂyÕZŹZ³ d‡YÄf§€³cÖËZÅZ¯½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼uÁ {Ây‰Ôe¹Z¼eZ»{€¯½ZÌ]Öf¨¿ÕZźˀveÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ Äf‹Y{½Z°»Yįֈ¯€ÅYÁºÌfˆ]Z¯Ä]Zźˀve½{Á{ÕY€]Y ևZ¼¸bË{\·Z«{|ËZ]‚Ì¿ֻԇYÕY‹†¸n» ºÌf§€³®¼¯ Z¯įºÌ˳Ö¼¿Z» |À¯®¼¯Z»Ä//]ÁÂu¾ËY{†·Zn¼·Y¾Ì] Ây{ÖfuºËY{®//¼¯Ä]ZÌ¿‚Ì¿Z»,d//‡YŽ¬¿Ö]Z» Á¹YÃ|ÌÀ‹Y½Z³|ÀËZ¼¿ÕZÅÄ£|£{Ã|À]‚Ì¿…Â]{d¨¿ē€Ÿ Á€»Y ºÌÀ¯Y|ÌaYÖ^‡ZÀ»ÃY€´Ë|°ËÕZ°¼ÅZ]ZeºÌfˆÅÃ{Z»MZ» €ÅYZ»–ËY€‹¾ËY{ÁºÌfˆÅ½Y€ËYd¸»Ä̸Ÿ€]Y€]Z¿²Àm{Z» ºÌÀ¯Ö»dËZ¼ud¨¿‰Á€§ÕY€]Õ{ZÆÀŒÌa Ö ]ZÀ»Z»,d‡YŒ¯d À­€v»Âe»d¨¿{Y{Ä»Y{YÄÀ´¿ {į{Y{{ÂmÁ|À‡ZÆq ºËY|¿Œ¯ÕYÄ ‡Âed¯€uÕY€] |À‡ ºËY{ZÌ¿ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»ÕZ°¼ÅÄ]ZÆ¿M\ːe {Y{Y€«|À‡,µZ‡ZeÂ//Œ¯¶¬¿Á¶¼uÁdy‡{Y{Y€« ÁµZ‡Zed¨¿|Ì·Âe|À‡,µZ‡ZeZ³|Ì·ÂeÁ¥€» |‹Z]Ö»µZ‡ZeÖf‡{¾ÌËZažËZÀÁZÅּ̋Á€fa|Ì·Âe|À‡ Äf‹Y{€]ÁÂu¾ËY{Հi»ÕZŹZ³†¸n»ÕZ°¼ÅZ]×YLZ‹½Yį {‹ YY|Ì·ÂeºËYÄfˆ¿YÂeZ»ּ̋Á€fad ÀÄ ‡ÂeÁ֋Á€§¹Zy ÁºÌ¿Z‡€]µZ‡{¾e½Â̸̻Ä]µZ‡{¾e½Â̸̻ ½Â̸̻Ä]º«¾ËYµZ‡{Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z] ºËYÄf‹Y{ּ̋Á€faÁÂu{Ö³‚]ŠÆmZ» |Ì//‡|ÅYÂy¾e µZ‡ZeÁ|‡Ö»¹Z¼eYÄ]€´Ë{µZ//‡Ze¹Á{ŠÆm×YLZ//‹½Yį cY{ZÁÂu{ {‹Ö»Äf‹Y{€]Հf³‚]¹Z³¹Â‡ŠÆm d‡YÃ|‹ZÅÃZ´ŒËÓZaÄ ‡ÂeÕY€]įÖeZ»Y|«YZ]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ¹Y|«Y¾ËYįd‡YÃ|‹€]Y€]ZÆqZ»cY{ZµZ‡Ä]d^ˆ¿ ½ZŒ¿€—ZyÄ»Y{Y{ÕÁ d//‡YÖ³‚]¹Z³Zźˀve½{Á{ÕY€] Ä]Á{¾Ë‚À]€fÌ·½Â̸̻YŒ¯{¾Ë‚À]|Ì·Âe½Y‚Ì»{€¯ ՁZˆÆ]ÁՁZ‡Â¿ÕZÅs€— d‡YÃ|̇Á{€fÌ·½Â̸̻ Âf‡{{½ZƨYÁ…Z^Ÿ|À],½Y{Z]MÃZ´ŒËÓZa€Ìœ¿‚Ì¿ZÅÃZ´ŒËÓZa dËZ¼uÁZÅÃZ´ŒËÓZaÁ€faÄ //‡Âe½Â¿Z«ÕY€mYZ] |¿Y{Y€«Z¯ ֻԇYÕY‹†¸n»{Äf‹~³µZ‡įÖf//‡{¾ÌËZažËZÀY ½ÂÀ¯Ze d‹Y{ºÌÅYÂy€]ÁÂu¾ËY{Հe|À¸]ÕZŹZ³|‹[» ¹ÓÕZŁÂn»Ád‡YÃ|//‹|ÌËZes€—½Â¿Z«¾ËYÕY€mYÕY€] cZ¿Z Ì»ÃZ´ŒËÓZaćÁd¨¿ÃZ´ŒËÓZalÀa {{€³Ö»{Z½MÕY€] ¾ËY\·Z«{¦¸fz»ÕZÅÃZ´ŒËÓZa{ՁZ//ˆÆ]s€—ÁՁZ³ Ä]º«¾ËYµZ‡{ d‡YÄf‹Y{|Ì·ÂeÁ{\ °»€f» \ °»€f»½Â̸̻Ä]‚Ì¿Á€»YÁd‡YÃ|̇\ °»€f»½Â̸̻ Äf‹~³µZ‡µÂ—{€´Ë{cZ^ŸÄ] ºËYÄf§ZËd‡{Á{ Äf‹Y{ŠËY‚§YÖ]ÂÀm…Za|Ì·Âeḑ€›Á{\ °»€f»½Â̸̻ d¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ µ{Z »Ö¼«ÖÀ Ëd‡Y ÕY€]YdyÂ//‡¾ËYºÌf//‹Y{|«Z»€³Y{€¯ħZ“Yd¨¿€ËÁ Ä]įºÌfyZ‡Ö»ÃZ´//ŒËÓZaZÆÅ{|ËZ]ºÌÀ¯¾Ì»ZeÂ//Œ¯¶yY{ YÖ³|¿–ËY€‹ÁºË{€¯Ö»{YÁÕ|mÕZÅ\̇MdˆË–Ìv» ½ZÌ]ŠÌaÁ|ÀqÃ|À]į{Â]d¸Ÿ¾Ì¼ÅÄ],ºË{€¯Ö»€eYÂ//‹{ |À¯Ö»{YÁÕ|m\̇MdˆË–Ìv»Ä]ՁZ‡ÃZ´ŒËÓZaį¹{€¯ Z§,d//‡YÄf§€³cÖ]ÂÀm…Za{ÕZ³|¿Z»ÕZÅZ¯ ®ËÖ°ŒyŠz]ZÆÀeÁd‡YÃ|̇¹Z¼eYÄ]ZË{{Ö]ÂÀm…Za cŸ{֐zeÕZŽÂ̼̈¯YÃ|À] d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]ÃZ´ŒËÓZa |ÀÀ¯|Ë{Z]Ö]ÂÀm…ZaYĬ˜À»{”uZ]ZeºÀ¯Ö» cY{ZÁÂu{Äf§€³ccZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÄÀ´¿ Ä]ó¹Zyd¨¿µZ¬f¿Yķ·–yÂy{{€¯½Z//Œ¿€—Zy €f»Â¸Ì¯{Á|uÁÃ|̌z]ÂÀeŒ¯cY{ZÄ]į®‡Zm YÕÁ{ÁÂu{ d//‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ö³‚]ÕZŹZ³|//‹Z]Ö» Œ¯Ä̸Ÿ¾¼‹{Õ{Zf«YZ̟¹Z¼e²ÀmÄ]ÃZ‹YZ]d¨¿€ËÁ ē€ŸÁd¨¿‰Á€§ÕY€]Õ{ZÆÀŒÌa€ÅYd¨¿cYÁ{€¯|̯Ze {€¯|ÅYÂyµZ^¬f‡Y…Â]{½M ¾¼“ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{ÄÀ´¿½„Ì],ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ½ZÌ]Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ád¨¿cYÁ{€°¸¼ŸYÖ//‹Y‚³ÕÄWYY ÁZ°Ë€»MÕ‡YįÕ{Zf«YZ̟¹Z¼e²Àm{Œ¯Á€»Y{€¯ Ã|‹¶Ì¼ve½Y€ËYd¸»€]½Z‹¾Ì¬¨f»ÕZ°¼ÅZ]ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ ½ÂÀ¯Y |ÀËY‚¨Ì]ºË€ve¾ËY{Z ]Y€]Ze|À‹Â¯Ö»ZÆ¿MÁºËY{Y€«d‡Y Ád·Á{ÄËÁÄ]¹Zœ¿½Z¯YļÅ…|¬»Z§{½YÁ{|À¿Z¼Åd‡Y¹Ó |ÀÀ¯¶¼ŸÄqZb°ËcÄ]֌Ë|¿YºÅZ]ֻԇYÕY‹†¸n» ÕZÅÄ»Z¿€]Ây{Ö//‹Y‚³Ã|À]{€¯Z//ƛYÄ»Y{Y{ÕÁ {Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅd//‡ŻÕY€mYÕZf//‡Y{Ä¿ZzeYÁ ¾Ë{ZÌ»{|Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§Y {€¯ºÅYÂyÄWYY½Z³|ÀËZ¼¿Ä]Âv» ,ּ̋Á€fad ÀÄ ‡ÂeÁ֋Á€§¹ZyYÕÁ{,Öf¨¿­€f//Œ» ¶yY{dyZ‡YdËZ¼u,Z³cY{ZŠËY‚§Y,Ö¿Z‡Z³Ä ‡Âe ĸ]Z¬»,d¨¿¶ Œ»ÕZŁZ³ÕÁMž¼m,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Á įd//‡YÖËZÅÂv»ĸ¼mYÃ|ÀËMÕY€]ÕY~³¶ËÁZźˀveZ] Y½M‰Y‚³Ã|À]Ád//‡YÄf//‹Y{ՂËÄ»Z¿€]½M{d¨¿cYÁ ºÀ¯Ö»½Z³|ÀËZ¼¿ºË|¬e ŠËY‚§YÕY€]Ä¿ZzeYÁÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{d¨¿€ËÁ ÁÂu¾ËY{Ä¿ZzeYÁ{€¯½ZÌ]­€fŒ»¾Ë{ZÌ»{|Ì·Âeḑ€› ½ÁZ¯[€£½Y|Ì»½ÂÀ¯Y,d‡YÃ{€¯Õ|À]dË·ÁYY­€fŒ»¾Ë{ZÌ» Z]Ä¿ZzeYÁį|ÀfˆÅÖ¯€f//Œ»¾Ë{ZÌ»Á{Ö]ÂÀm…Za½Y|Ì»Á d‡YÃ{Y{ŠËY‚§YZÆ¿M{Y|Ì·Âeḑ€›,ՂËÄ»Z¿€] Y‚ÅÄ¿YÁZ»µZ‡{½ÁZ¯[€£½Y|Ì»{{Y{Ä»Y{YÕÁ {Ä°Œ]Y‚ÅÄ]|Ì·Âe¾ËYµZ‡{Z»YºÌf‹Y{|Ì·ÂeÄ°Œ] ÕZÅ{Y{Y€« ºÌfˆÌ¿\¬Ÿ{ÂyÕZÅÄËZˆ¼ÅYZ»Ád‡YÃ|̇Á d‡YÃ|‹Äfˆ]­€fŒ»¾Ë{ZÌ»€ËZ‡{|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]‚Ì¿Öf¨¿ Äf§€³€œ¿{|Ì·Âet˜‡ŠËY‚§YÁÄ ‡ÂeÕY€]Հ´Ë{ÕZÅs€— {Ád‡YÃ|‹LZ”»Y{Y{Y€«½ÂÀ¯ZeµZ‡Y d‡YÃ|‹ Á{cZ̸¼Ÿ½Zf‡Ây½Zf‡YÄ]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌË€¨‡ ºÌÅ{ŠËY‚§YY½MÁÃ{€¯š¨uY|Ì·ÂeºÌ¿YÂf]Ze|‹Z£M‚Ì¿½Y|Ì» Z]Ö]ÂÀm…ZaÄ]Z»|Ì·ÂeZ³ÁÂu{{€¯|̯ZeÄ//»Y{Y{ÕÁ ÄËZ»€//‡Ö]ÂÀm…Za{Ó{{Z̸̻Y‚ŽÂÀ¯Ze {{€³Ö» ÕÂƼmÄ]ּ̋Á€faÁZ³d ÀcYZzf§Y d‡YÃ|‹ÕY~³ ÖËZÅZ¯‚Ì¿[Ô¬¿YY¶^«d¨¿ÁÂu{ {{€³Ö»Z]½Y€ËYֻԇY įÄq€ÅZ³d ÀÁּ̋Á€faÁÂu{Z»Y{Â]Äf§€³c { d‡Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmZ¯À¼i|À‹Z]Ö»Y{Ây€]Á€»Y ½Â̸̻{Á|uµZ//‡{Ö]ÂÀm…Za½Y|Ì»Z³ÁÂu d§€³†aY½ZÆmd¯€‹¾Ë€e|À¼‹Y½YÂÀŸ°»YM ½ZÆmd¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]į°»YM d//‡YÃ{€¯{ Ó{½Â̸ˀeÁ{€» YZ]{{Ây¹ZƇֻ¼ŸÄÌ·ÁYē€ŸY| ]Ö¯|¿YÄf‹~³µZ‡€^»Z‡{–‡YÁY,d‡Y ‰YįÄÌWÁƒ{¶aY {€¯Y|Ìad‡{½ZÆmd¯€‹¾Ë€e|À¼‹Y½YÂÀŸÄ],‘ZË ĸ]Z¬»ÕY€]Z°Ë€»MÖ·ÂaÁÖ·Z»­€v»cZ»Y|«YÄuÂ^v]{ÕÁZÀ§ÕZÆf¯€‹¹ZÆ//‡ °»YMYY½YÂÀŸ¾ËY,d‹Y~³{ Ä]ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Õ{Zf«YcZ ^eZ] {Â]Ã{Â] d‹Y{|‹ Z^ˀ¬eį{€¯d§Y|{{Á|u€^»Zfb‡{¶aYd¯€‹¹ZÆ//‡‰Y,¾Ì]¾ËY{ ŠÅZ¯½YÂÀŸÄ]½|‹Ö·Á‚¿ d‡Yd¯€‹¾ËY¹ZƇ|¿Á½|//‹Ö·Á‚¿ÕZÀ »Ä] ½Â̸ˀe Y¶aYYZ]‰Y {‹Ö»¦Ë€ e‰€ÌyYkÁYY¹ZƇ‰YÕ|{ d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ó{½Â̸ˀe Ä]Ó{ Ä]½Z‹YZ]‰Yį|ÀfˆÅÖËZÆf¯€‹ZÆÀe°»YMÁ¶aY,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] ÄuÂ^v]{d¯€‹¾ËYYZ]ÄËZ»€‡‰Y|‹Öa{Õ{ ‡Õ°»YMÖf¨¿d¯€‹ ¶aYYY½ZÆmd¯€‹¾Ë€e|À¼‹Y½YÂÀŸ,Z°Ë€»M{ÕÁZÀ§ÕZÆf¯€‹¹ZÆ//‡d§Y d§€³†a žË€ˆeÄ]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿€ÌiZedved¿€]d¨¿d¼Ì«į¾ËY{ÂmÁZ],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Á{€¯•Â¬//‡|{ÕZmÕ{ÔÌ»ÃZ»{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»Š//ËY‚§Y |{ ‘ZËYZ]{°»YM¹ZƇ‰Y,|̇Ä°//Œ]€Å{Ó{¾ÌËZaÄ] ÃZe¯€^y ¥Z^Ì·Z« |À¯€Ì̤e|ËZ]Ճ€¿Y…Â]{€°ËÁ …Â]Y€qd¨³{€¯¶Ë|^ed€§Ä]Y|Ë|Æe|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌW .d‡YÄf§€´¿ª¿ÁՃ€¿Y ÕZÅÄ»Z¿€]ÃZ]{d¨¿€ËÁÕZÅd^vY| ]ÁÄ^À‹ć¥Z^Ì·Z«€«Z]|¼v»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Œ¯Ä]ZŒ§ÁºË€veÁ¾¼‹{cZ»Y|«YÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛYÕ|À]ž¼m{Ä¿ZzeYÁ¾ËY {€^]ŠÌaYŠËZÅZ¯d¨¿cYÁZÅÕY~´§|ÅÁZÅÄ»Z¿€]ª^—įd‹Y{Zœf¿Y½YÂeÖ¼¿ d€§Ä]Y¾¼‹{|Ë|Æe|ËZ]įºË€Ë~b]ZÅÃZ´ŒÅÁ„aÁd·Á{,†¸n»{ļÅ|ËZ]įÄf^·Y Äf§€³Z°]ÖÀ§cY‚ÌÆneÁY‚]YZ]Y½Z»{ÂyÕZʼnÁ,ÕY~´§|Å,ZÅ{€°ËÁÁÃ{€¯¶Ë|^e ºÌÀ¯d¯€uÖ¿Á{ÕZÅÄf‹Y{€]ÖÀf^»Á ÕZ¯-{Y{{ÂmÁՃ·ÂÀ°eÁd ÀŠz]Ád¨¿cYÁ{½YÂe¾ËYºÀX¼˜»{Á‚//§YÕÁ \¬ŸÕ{Y»{Äf^·Y,Ã|‹Äf‹Y{€]½MÄ]½|̇ÕY€]ºÅÖ]ÂyÕZŹZ³įÖ¿|‹Ádz‡ l̸yÃZ´ŒËÓZa½MĿ¼¿ d‡YÄf§€³cÖ]ÂycZ»Y|«Y€´Ë{Õ{Y»{ÁÕ|mÖ³|¿Z» µÂ—{įŒ¯ÖÀ§½YÂeÄ]ºÌÀ¯Ö»Zzf§Y ¹{€¯|Ë{Z]½Zf‡Ây€¨‡{įd‡Y…Z§ ¾ÌÀq|ËZ]†a |À¯|Ì·ÂeÃ{ÁM€§¾e½Â̸̻{Á|u€]¢·Z]Öf̧€›Äfˆ¿YÂeÄ·Z‡ćÃÁ{ |ËZ]d¨³Ճ€¿Y…Â]ÃZ]{†¸n»†ÌW |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½Y€Ì³ºÌ¼e¾Ì]{ÕÁZ] ¾ËY d‡YÄf§€´¿ª¿Á,d‡Y€œ¿|»į˜¿MՃ€¿Y…Â]Y€qįºÌÅ{x‡ZaµY‡¾ËYÄ] YZ»d¨³Ճ€¿Y¥€»½Y‚Ì»Y{Z¬f¿YZ]¥Z^Ì·Z« |Å{ÕÁ|ËZ]įd‡ZÅ{€°ËÁ€Ì̤e½Z¼Å Ճ€¿Y¥€»Õ´·YÃZ]{Z»{€°¸¼ŸY~· ºÌfˆÅՃ€¿YÕÓZ]Ã|ÀÀ¯¥€»ÕZÅŒ¯ĸ¼m ÕY€]įÃ|‹¾ËY€]ºÌ¼ed¨³,žËZ»Z³¶°Œ»Ä]ÃZ‹YZ]ÄÀÀ¬»ë†ÌW dˆÌ¿µÂ^«¶]Z« YZ³d‡{Á{ÕZÅZf‡Á{{Y€§Y¾ËYÄ°ÀËYµZu |ÀÀ¯¹Z¿d^idËZ‡{{Y€§YžËZ»Z³¾Ì»Ze |¿Y~³Ö»{ÂyµÂ¯ÕÁ€]d¼uÄ] ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ŽyZ‹  d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ĸ»Z »‰Y ĸ»Z »ºnu {Y| e |{ d¼Ì« µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa    …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa      ½ Y€Æ]d¨¿      ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa              ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa ½ZÅZb‡d¨¿    … Zad¨¿   d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡   ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ϥΎϬϔλ΍ΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ϡϠϳϓϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ :,W Ωϧϭέ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ¹Z¿   ¾eY‚Å ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ Z,W €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  º¸Ì§¾¸ÌaÁ€aʸa ÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» {Zf«Y½ZÆm Z^yY Ĭ˜À»‰Á€aÁ‰Â»MÕY‹Ĉ¸m{Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» d‡YZÅÄÀÌ»Ö»Z¼e{Ä^¿ZmļÅÕ´·YÄ]½|‹¶Ë|^e-Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»{€^ÅY ÁZÅḑ€›Z]Ö¿Ô̳½YÂ»MŠ¿Y{ÖËZÀ‹MÕZÅÂeÕY€«€],‚y Š¿Y{ŠÅÁ„aÕZÅs€—{ÕZ°¼ÅÁĬ˜À»dÌ·Z §ÕZÅÁÂu {Y{Y€«և€]{»½YÂeÖ»YՁ»M ÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeœÀ»Ä]d‹Y{ZƛY,Z¿Á€¯½YÁ{{¶¯ÃY{Y¾ËY †Ì‡Pe,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»ÄËÁՁ»MŠ¿Y{ÕY€‡ŠÅÁ„a{ZnËY-ZÅ ÕZË{Ä̋ZuÕZÅŒ¯Z]Ö¬Ì^˜eÖ´Àŀ§cÓ{Z^eÁcÓ{Z^»‚¯€» ÄÀÌ»{½Y‚Ì»€ÅįY€q{Y{Y€«ZÅÄÀÌ»Ö»Z¼e{Ä//^¿ZmļŠ,ºÌ‹Z]ՁZ‡Â´·YµZ^¿{Ä]ÖfyZ‡€Ë,ÕY~³ÄËZ»€‡,ÕZneÕZÅ Ä]‚Ì¿Ö¼¸ŸÁ֋Â»M,Ö´Àŀ§ÕZÅŠz]{ՄeY€f‡Y¾ËY|ËZ] Zf‡Y¾Ì¼Å{{Á‚§Y,ºÌÅ{Y€«Z¯Âf//‡{{½Z»‚¼Åc ½YÂ»MŠ¿Y{Y®Ë€ÅÕZÅ{Y| f//‡YdËZ¼uÁdˀË|»,¦Œ¯ ¾ËY{Á{Y{Y€«ÕZ¯dË·ÁY{|ËZ]YĬ˜À»Ã{Á|v»t˜//‡ {»ZÅՂËÄ»Z¿€]{YÖeMÄ·Z‡Ã{ZelÀaÄ¿ZÅÁ„aÃ|ÀËMª§Y€Ìˆ» ºÌÅ{Ö»Y€«ÄmÂe €^ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{Ö·‚¿Y|À]½Zf‡€Æ‹Ä ¼m¹Z»Y ÃZb‡½Y€ˆ§YYÖ//‹Â»M{Z¯{Ây€ÌyYcZ¿ZÌ]{[Ô¬¿Yºœ » ÕZÅḑ€›€]€fŒÌ]‚¯€¼eZf‡YÂy,|¿{€¯€Ì^ eŠ¿Y{Ád§€ŒÌa Ö¸»ÕZÅd€§ÁZÅÕ|À¼¿YÂeÄ]ÄmÂeZ]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»ÖË´·Y ‰Â»M¾Ë{ZÌÀ]µÂve|À‡ÕY€mY{€¯ħZ“YÁ|‹½MÖ¸¸¼·Y¾Ì]Á ÕY€]ÕYÄÀÌ»|¿YÂeÖ»Ĭ˜À»¾ËYdËÂv»Z]½Zf‡Y{‰Á€aÁ ÁÂ“»pÌÅįY€q|‹Z]Œ¯•Z¬¿€ËZ‡ÕY€]ՁZ‡Â´·Y Ä]½|̇ÕY€]ÁdˆÌ¿dÌ]€eÁºÌ¸ eY€f¼Æ»Œ¯{ÖfÌ·Z § Ä]ºÆ»¾ËYÄ]|ËZ]ֻԇYÕÂƼmÕZÅŽyZ//‹Z]ÕYÄ »Zm d‹Y{ÄmÂeÄËÁc ÁZÅÖÅY€¼ÅYÖ¿Y{|«Z]½Ô̳½Zf‡Y‰Á€aÁ‰Â»M¶¯€Ë|» {€°¸¼ŸY֋Y‚³ÄWYYZ]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕZÅc|ŸZˆ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d//‡ZËZ]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»‰Á€aÁ‰Â»MÕYÂ//‹Ä//ˆ¸m ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cPÌņÌË,½ZÆ]ÁÖ·Á|¼v»€f¯{ ½Zf//‡Y‰Á€aÁ‰Â»M¶¯€//Ë|»Öf¼u|¼v»Â//”uÁ Ä ¼m¹Z»Y¾Ë|·Y†¼//‹{YÂn·Y|^Ÿ|̇¹Ô//‡ÓYdnu,½Ô̳ ‰Á€aÁ‰Â»MÁ½Z»Z‡½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »,Ö·‚¿Y|À]½Zf‡€Æ‹ |‹Y‚³€]½Zf‡Y ,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] –ËY€‹Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cPÌņÌË ÀÆ]dÆmÖf€§YZ¿Á€¯ÕZ//¼Ì]Հ̳ļŁYÖ//‹Z¿Zy ՁZn»‰Â»MÄ ‡ÂedÆmŒ¯‰Á€aÁ‰Â»M¹Zœ¿ÕY{€] ÕÁŠÌaÕZÅŠ·ZqÁZÅḑ€›Y̸ָveÄWYYZ]Á{€¯Ö]ZˁY |Ì·ÂeZ]|ËZ]d‹Y{ZƛYՁZn»ÕZ”§Y½YÂ»MŠ¿Y{Õ|À»ÀÆ] ¶ˆ¿dËY|Å€Ì//ˆ»{¥|ÅÄ »Zm[¸˜»Á[Y~mÕZÅYÂfv» ,Â“»d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]Ád‹Y{€]¹Z³d¿€fÀËYZ]ÄmY»{Ã|ÀËM ¾ËY{½Zf//‡Y‰Á€aÁ‰Â»MZ]ÕZ°¼ÅÕY€]Y{ÂyÖ³{Z»M ºÌÀ¯Ö»¹ÔŸYÁÂu Õ´·YÄ]½|//‹¶Ë|^e€]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»{€^ÅYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZ¨uÕZŶ¯{ÕZ‡Q”uZ]cZ̸¼ŸĈ¸m{½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»Y€mYÁºÌ‡€eÕÂv»ÃÁ€aÕZÀ^»€]d¯€‹¥Y|ÅYՀ̳dÆm ÖËY€³d̨̯,ÓZ¯¾Ì»Pe|//¿ÁsԏY•Z^eY¾Ì¼Å{½Y€//ËY ZƛYÁÁM{ZËYÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|¿Z//‡dˬeÁ µÂY€]ÖÀf^»d//ˆËZ]Ö»ÕZ¨ud À{Z¯ÕY€mY{€¯ Š¿Y{,,cY‚ÌÆnež«Â»Ä]cY€Ì¼ eÁՁZ‡|»MÁ,և|ÀÆ» ÁZÅ{Y|¿Zf‡YhuZ^»{cZ»Y‚·YÁZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸÁÁ ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹½ZÀ¯Z¯{Á‚§YÕÁ |‹Z]d¨¿d ÀHSE į|ÀfˆÅ±‚]ğ¼n»®ËÖ´¼Å½Z¿MÕZÅÃ{Y¿ZyÁ½Y€ËY ՀË~adÌ·ÂXˆ»ÁZ¯Ä]d^//ˆ¿Ö¿{µZj»ªËԟÁ¶»Z e{ d¨¿d À½ZÀ¯Z¯¾Ë€eÂˆ·{Á¾Ë€eŠ°f¼uZ¼//‹{ Á|À¿Y{Ö»Œ¯ÄËZ»€‡Yd¯€‹¾ËYÁ|¿Â//‹Ö»[ˆv» Y€¼f‡YÁd‹Y|Æ´¿Áš¨udÆm{{ÂyµZ §d¯Z//Œ»Z] |ÀÀ¯Ö»‰Ôe½MÕZÅdÌ·Z § ,Ö·|¼Åį|Àf//ˆÅ±‚]Ä¿ZyZ¯¾ËY½ZÀ¯Z¯Á€Ë|»ÖeZ̸¼Ÿ ÄÀÌ»½Z¿M¦ŸZ”»‰ÔeÁd¯Z//Œ»,ÖÅÁ€³Z¯,ÖËY€´¼Å ‰YÁd¨¿ÃZq¹Z´ÀÅ{Á½|//‹Õ|Ì·Âe,Ö//Œz][Zf//‹ |ÀËM€§¶Zu,ÃZqĬ¸u€Å¶Ì¼°eÁ{ÁMÖ»ºÅY€§YÕ{Zf«Y d‡YZ»Z¯ |¿Á,Ã|»M¶¼ŸÄ]ÕZÅև€]…Z‡Y€]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡» Ád‡Yd^j»Á¸mÄ]Ád¯€//‹Ö·Z»Y€eÁ{€°¸¼ŸÕZm •Z^”¿Yd¨³,{Y{Z¯½Z»|¿YŠËY‚§YÁZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯Y½ZŒ¿ ,{Âm»cZ¿Z°»YYՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡Y,ZÅÄÀ˂ÅՁZ‡ÄÀÌÆ],ÕZ¯ ÁZÅ|ÀËM€§{Â^Æ]ÁsÔ//Y,Ö¸yY{ÕZÅÕ|À¼¿YÂeՀ̳Z°] ÄÀÌ»į|ËMÖ»Z¼‹Ä]ּƻcZ°¿YÖ·Z»ḑZ¨‹ÁZfyZ‡ ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁMÖ»ºÅY€§Yd¯€‹ÖËZËÂa d ÀÕZŁZÌ¿Ä]ÖË´z‡Za,Œ¯ÕZ¨ud À{d¯€‹ d‡YÃ{€¯¦Ë€ e{ÂyZ¯Z¼‹Ádˆz¿dË·ÁYYd¨¿ d¯€‹ÖeZ̸¼ŸÕZÅdÌ·Z §Y֌z]µZˆ»Y{€¯ZƛYÕ‡» dÌ·Z §ŠËY€³Ád‡YÂv»ÃÁ€a֌z]ÁÄ»ZÀ¬§YÂe\·Z«{ ©Â‡ÕÂv»ÃÁ€aÕ‡Ád¼//‡Ä]€fŒÌ]Ã|ÀËMµZ‡{ZÅ |‹|ÅYÂyÃ{Y{ ÀÆ]ÁZ¯½Z»|¿YÄ]¹Z¼fÅY½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁHSEdˆË–Ìv»Ád//‹Y|Æ],ÖÀ¼ËYcZ»Y‚·Y,ÕÁ ½Z»Z‡ÄËZ»€‡¾Ë€e|À¼‹Y½YÂÀŸÄ]½ZÀ¯Z¯d»Ô‡½M…Y {€¯½YÂÀŸd¯€‹¾ËY{‰ÔeÁZ¯dË·ÁYY {Á‚§YÕ|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯®ËÄ]ÕZ¨uÃZ´f//‡{¦ÌÂeZ]ÕÁ Ĭ˜À»€Å{ÕZ¨uÕZÅÃZ´f‡{{½ZÀ¯Z¯ğ¼n»ÁZ//‡Q ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Հ̳dÆm{€¯tˀe½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕY|ÅZ´À]֌»–yÁÕÂv»ÃÁ€aÕZÀ^»€]d¯€‹¥Y|ÅY {‹Ö»Y€mYÁºÌ‡€eÕY|»ՀfŒ»ÁÕ{Zf«Y ÕZ‡Q”uZ]cZ̸¼ŸĈ¸m{Õ‡»Ä·Y|^Ÿ|̇…|ÀÆ» ¹Zn¿Y¶v»Y|ËZ]d¯€‹ÕZÅ|»M{{Á‚§Y,ÕZ¨uÕZÅÃZ´f‡{ {‹¾Ì»Ze֐zeÁÖÀ§ÄqZb°ËcZ»|yÄËYYÁÕZ¨uZ¯ Š¬¿Äf//‹~³ÄÅ{ZÆq{ÕZ¨uÖ¸»įt̓Âe¾ËYZ]ÕÁ d¨³,{Y{ÁÄf‹Y{Œ¯{Z³Ád¨¿|Ì·Âe|ÀËM€§{ևZ‡Y ¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]d¯€‹¾ËYÁd‡Y|Ì·ÂeÖ¸YÀÌn¿ÕZ¨u {‹Ö»{YÁÖ·ZfÌnË{YZ]ŠÌ¯{YMĬ˜À»ÕZÅÁ{Ây Œ¯–ËY€‹ÁՁY¹Âe|Àf¨³Ö·Ád§€³ºÌÅYÂz¿Ղ¯€» {Y|¿{ÂmÁ½Z°»Y¾ËYįd‡YÖ¸°‹Ä] YªË€—YYZ//Ì¿{»Yį{Â]¾//ËYZ»Õ| ]{ZÆÀ//ŒÌa ŽzŒ»½M½Y‚Ì»ÁZŒÀ»į{YMª—ZÀ»{Ã|‹|Ì·ÂeµZfÌnË{ {YÁŒ¯YÄ]‚Ì¿ÕZŒ§pÌÅÁ{€¯ºÌÅYÂy¾Ì»Zed//‡Y d//‡ZËZ]Z»Ä//ˆ¸mÃ|ÀËMÄf¨ÅÕY€]ºËYÁ|Ì»Y {ÁMÖ¼¿ ÁºÌÀ¯Հ̴ÌaYÂ“»¾ËYÁ{Â//‹²ÀÅZ¼ÅՂ¯€»®¿Z] YÖ§Y€ՁY|¿YÃYÕY€]֏yŠz]ÕZÅd‡YÂy{ ºÌÀ¯ÄWYY‚Ì¿YµZfÌnË{ ՀÌ^ eÄ]ÁÃ{Â]{YMª—ZÀ»Z]ªuį|//‹Ã{Y{½ZŒ¿d·Á{ Ä]ÃZ‹YZ]Հ¨œ»ÕZ«M d‡YÃ|‹¹Zn¿Y½Â¿Z«YÃZ^f‹Y€Ìˆ¨e {€¯¹ÔŸYŒ¯{YMª—ZÀ»{Á{ÂycY{YÁ¶°Œ» ÁČ̼ÅZ» d//‡YĐ£€aĐ«®ËÁ{ÂycY{YÁhv] Ã{€¯s€˜»Y¶°Œ»¾ËYd‡YÄf//‹Y{½Z°»YįÖËZm€Å{ Ä]Á{ÂycY{YÁÕY€] ºÌf§ŠÌaºÅÖ]Ây¶uY€»ZeÁºËY ­€¼³,ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »d¬§Y»ZÆ]ZqÁºŒ«,ŠÌ¯ Ä]d^ˆ¿Ղ¯€»®¿Z]Ö·ÁºË{€¯~yY‚Ì¿Yd¼cYÁÁ ®¿Z]YYZÌ¿{»YįºË{€¯¹ÔŸY d‹Y{¶°Œ»Y¾Ì»Ze {ŠÌ¯{YMÄ//¬˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] tËY·Ás€—Á{YMª—ZÀ»ÃY{Y¾Ì¿Y«ÕY€mYÃÂ̋Ây ¹ÔŸY{YMª—ZÀ»ÕY€]ֻԇYÕY‹†¸n»{Ã|‹s€˜» {YMª—ZÀ»ÃY{YÖ´¿Â´q½Â¿Z«ÕY€mYÂy{į{€//¯ ¾Ì¿Y«¾ËYįÖ¸°‹Ä],ºËYÃ|‹ÄmY»ÖeÔ°//Œ»Z]ÕZne ÄËZ»€‡ÁZneÕY€]€ÌyYÕZŵZ‡{YÕZ̈]ÕZÅÕZf§€³ d‡YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]½YY~³ –‡ÂeÖ¸Y»YY{»Á{0Y€ÌyY,Հ¨œ»¾Ìˆv»Ô£Äf¨³Ä] Ö¸yY{cZ^eZ°»{Á|//‹¦«Âf»ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂ//Ë{ÕY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {YMª—ZÀ»€ÌyYÕZŵZ‡{|Ìf//ˆÅ½Zˀm{į—½Z¼Å cY{YÁd̟ÂÀ¼»¶Ì·{Ä]Œ¯[ÂÀm{ÂyÄ]ÕZne {Âyª¿Á֟¿Ä]Á|¿YÃ|‹ÄmY»Õ|mcÔ°Œ»Z]Á{Ây ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»µZu |¿YÃ{Y{d//‡{YY cY{YÁÕY€]ZÌ¿{»YZeÄf§€³ºÌ¼eÕYÄ¿Z«Ôys€—{ |À¯¾Ì»ZeÖ·ZfÌnË{ÕZŁY|Ì·ÂeZ]YÁ{Ây |¿{€¯Z”»YÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e€f‹Y®·Z»Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨY¾ÅM[Á} ºËY{€]Հi»ÕZŹZ³|Ì·ÂeŠÆmµZ‡ d¨³€f‹Y®·Z»Öf ÀÃZ´Œ¿Y{†ÌËd¬¨‹\·Z—Â]YÄ»Y{Y{ Õ|À¼¿YÂeÕZ¬eYÁdÌ]€e,֟Z§{d À{€fŒÌ]ÃZ´Œ¿Y{¾ËY žËZÀ֌ÅÁ„adÌ·Z §½MµÁYdË·ÁYÁµZ §Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ ÕZźˀveÄ]ÄmÂeZ]ÁŒ¯–ËY€‹\ˆuZ»Yd‡Y֟Z§{ ÖÀ§cÔ°Œ»ÁŒ¯d ÀZy–ËY€//‹,Ã|‹¹Zn¿Y ZeºÌf§€³ºÌ¼e,Ã|»MŠÌažËZÀ{įՃ·ÂÀ°eÁև|ÀÆ» Ö]ÂyÕZ°¼ÅŒ¯{Ó§d ÀÂyÄ]žËZÀļÅZ] ÁÂu{ÖËÓZ]Ճ·ÂÀ°eÁÖ¼¸Ÿḑ€›įY€qºÌ‹Z]Äf‹Y{ ºÌfˆÅYY{Yև|ÀÆ»ÖÀ§ÕZÅŠËY€³ļÅZ]{Ó§d À d‡YÄf‹Y{ÖËY‚ˆ]Š¬¿Œ¯Öf ÀÁÖ¼¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{½YÂÀŸÄ]Z]€Ë{Y½ZƨY¾ÅM[Á}d‹Y{ZƛYÕÁ ,½Y€Ë|»dÌ]€eZ]Äfˆ¿YÂeÁÃ|‹ÄfyZÀ‹Œ¯d À½Y€Ë|» ֌¬¿Œ¯d ÀÄ]½Z¿MÖ§€ »ÁZ̈]½YÁM¾§Á½Z‡|ÀÆ» ÖÅZ´ËZa½YÂÀŸÄ]Á|À¯Z¨ËYŒ¯Öf Àd§€ŒÌa{¶Ì·|]Ö] |ËMÖ»Z¼Œ]Œ¯{ʼ¸Ÿ YįÖfyZÀ‹Á{Z¼fŸYZ]{Á‚§Y½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|» {ºËYÃ{Z»M,ºËY{€f‹Y®·Z»Öf À|À¼‹YÁ±‚]ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,ÖeZ¬Ì¬ve,֋Â»M,Ö¼¸ŸÕZÅÄÀÌ»Ö»Z¼e {Œ¯Ö·ZŸ¥Y|ÅY{€^//ŒÌaÃY{ºÌ¿YÂf]ÁÃ{€¯ÕZ°¼Å ,֟Z¼fmY»YÁÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»½ÁZ »Ö»Y€Æ]Õ|Æ»,Ä ‡ÂeÁ ½ZƨY¾ÅM[Á}Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve€Ë|»Á€a¾Ë€Ì‹֔e€» Öf ÀÃZ´Œ¿Y{¾Ì·ÂXˆ»Y|ÀqÖÀeÁ†ÌËd¬¨‹\·Z—Â]Y, ¾Ì§€—LZ”»YÄ]ÃZ´Œ¿Y{¾ËYcZŸZ¼fmY¾·Z‡{€f//‹Y®·Z» |̇ ÕZ”»Yº‡Y€»{½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ{‚ːÀ» ‚¯Y€»{ÂmÁYÕ|À‡€yY€]Y¾¼“,ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY d À•Z^eYd¨³Œ¯€‡Y€‡{ÂÀf»Ö¼¸ŸÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ Ã{Â]€iYZŒÀ»Á€Ë~aZ¿ÖËY|m,Äf‡ÂÌaÕYĘ]YÃY¼ÅÃZ´Œ¿Y{Á ÕZŁY|¿YºŒqÁ¥Y|ÅY{€^//ŒÌa{ÖËY‚§YºÅÁ¶»Z e¾ËYÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {Õ{€]Z¯ÕZÅŠÅÁ„aÄ //‡ÂeÁÖ¼¸Ÿ‰ÔeÕZf‡Y{ dˬeÕY€]|ŸZˆ»ÄÀÌ»½{ÁMºÅY€§Á|Ì·ÂeŠÆmµZ//‡ ,֌ÅÁ„a,Ö¼¸ŸÕZÅÕZ°¼ÅÁÃ|¿Z‡cÔ»Z e€fŒÌ]Äq€Å ¾ÅM[Á}¾Ì]Z»Ö§ÕZ°¼ÅÕÄ»Z¿ºÅZ¨e,Ä¿YÁZÀ§Á֋Â»M |Ë{€³|¬ À»€f‹Y®·Z»Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨY ”uZ]ÖfˆŒ¿֗ÃZ»ÂˀÆ//‹Ä^À//‹Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY ՂËÄ»Z¿€]½ÁZ »€¿Õ|Æ»,¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ{‚ːÀ» -d§€³c¾ËÁ‚«½Zf‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ÖÅ|¿Z»€§”uZ] Ĩ̛Á¹Zœ¿ÁÕ{Zf«Y,Zf§,dÌÀ»Y,ÂÅY†Ì¸a€eZ§{Y€¬f‡YdÆm|¿Â·YÕY{€Æ‹ÕZÅZ—½Z¼fyZ‡ÕY|ÅY {¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{¾Ì]ÖËY‚§YºÅº//‡Y€»¾ËY{‚Ì¿|¿Â·Y ºÆ»ÕZÅĨ·Â»YÖ°ËYÄ·Âv»¦ËZ›Á¹Zn¿YÄ]®¼¯ÕZf‡Y ŠËY‚§YÕZf//‡Y{d¨³Á{€¼//‹€]¹{€»dËZ“\¸m{ cZˆ¸mÕY€«€]ÄnÌf¿{Á½Y|¿Á€Æ‹Á€Æ‹ŠËZ‡MÁdÌÀ»Y ÖÅ|¿Z»€§Z]|¿Â·YÕY{€Æ‹ÁֻԇYÕY‹¾Ì]֌Ë|¿YºÅ Ä]ª¸ f»ZÅZ—½Z¼fyZ‡,€^·Y½Zf‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿¹€fv» ÕÁ€Ì¿ZÌfyY{Ä ¨À¼·Y¹ZŸÕY{€]ÀÆ]dÆm|¿Â·YÕY{€Æ‹ d§€³Y€«€^·Y½Zf‡€Æ‹ÂÅY†Ì¸aY€¬f‡YdÆmÖ»Zœf¿Y †ÌWÁ|¿Â·YY{€Æ//‹Ö¿Z»€¯Ã{Y|¼uY×YsÁ€f¯{Ä»Y{Y{ Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZÀz‡{‚Ì¿€^·YÖf À€Æ‹d¯€‹ÀË|»cZÌÅ ½{€¯ÃZe¯d‹Y{½ZÌ],ՀƋdˀË|»ÕÁŠÌaÕZÅÄ»Z¿€] dË·ÁYYְ˽Y|¿Á€Æ‹ZÌ¿{»cZ»|y½|//‹¹Zn¿Y½Z» c|ŸZˆ»Z]‚Ì¿…Z‡Y¾ËY€]Á|‹Z]Ö»ÕY{€Æ//‹Ö¸YÕZÅ d»|y‚¯Y€»Y€¬f‡YdÆmZÅZ—½Z¼fyZ‡|Ë{€³€¬»YÂ//‹ {‹Y|ÅYÖ»{€»Á‰Ôe€ağ¼n»¾ËYÄ]Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿½Z‡ €Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌWՀ¯Y}[Y€Æ//‡…|ÀÆ»¾ÌÀr¼Å ,dÌÀ»Y†Ì¸a€eZ§{ÁÂÅY†Ì¸aY€¬f‡YdÆm|¿Â·YÕY{€Æ‹ |Ë{€³Y|ÅYĨ̛Á¹Zœ¿ÁÕ{Zf«Y†Ì¸a,Zf§†Ì¸a Y{€‡Ę]Y¾Ì¼Å{-|¿Â·YÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Y€Ë|¬e¾¼“¾ËÁ‚«½Zf//‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§½ZÌmZu ÕÁ€Ì¿d‹Y{ZƛY,|¿Â·YÕY{€Æ‹ÁY‹ÕY€¼ÅÁc|ŸZˆ» ¹Z³¹{€»ŠËZ‡MÁdÌÀ»Y¾Ì»Ze€Ì//ˆ»{½YÂe¹Z¼eZ]Ö»Zœf¿Y |ÅYÂz¿ĬËZ”»֋ÔeĿ´rÌŁY€Ì//ˆ»¾ËY{Á{Y{Ö»€] {€¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕÁ€Ì¿ÖÅ|¿Z»€§½ZÌmZuÕ|Æ»Y{€‡”uZ]Ö¼//‡Y€»{ Y|ƋÖ¿Z»€¯Ã{Y|¼uY×YsÁ€f¯{,¾ËÁ‚«½Zf//‡YÖ»Zœf¿Y ,|¿Â·Y€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌWՀ¯Y}[Y€Æ‡…|ÀÆ»,|¿Â·Y YÖ ¼mÁ€^·Y½Zf‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÖÅ|¿Z»€§ÕÀ»²Àŀ‡ Ä]ª¸ f»ZÅZ—½Z¼fyZ‡,½Zf‡€Æ‹½ÓÂXˆ»ÁÖ»Zœf¿Y½ZÅ|¿Z»€§ Ĭ˜À»Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ºŒ«{YMĬ˜À»Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY,Õ{Zf«YÕZÅŠz]Ö»Z¼e{½YÂf»ÁY|ËZaÄ ‡ÂeÕY€]ՂËÄ»Z¿€] |À¯®¼¯À˂m €«Z]|¼v»”uÄ]d^//ˆ¿¹|¬»€Ìy¾¼“¾ÌÀr¼ÅÖÀ»Â» d¨³,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ|Ë|m”Ÿc{Z ‡ cZ«Z¨eY½ZŒËYÕY~³€ÌiZeÁcZÌ]€neYÃ{Z¨f//‡YZ]ºËYÁ|Ì»Y ºÌ‹Z]|ÅZ‹Ĭ˜À»{YÖ]Ây ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ּƻZ̈]ÁևZ‡YcY€Ì̤eÁcÓÂved¨³Ĉ¸m¾ËY{‚Ì¿ ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{º//Œ«À˂m{Äf‹~³ÕZŵZ//‡֗ d‡YÃ|‹{ZnËY ÁՀ´‹{€³,Õ{Zf«Y,Ö¿Y€¼Ÿ,ÖËZÀ]€Ë ,¾Ì¿ÁZ »¹Z¼e½Zַ̻|¼ÅÁÕZ°¼Å{Y{Ä»Y{Yc{Z ‡€«Z]|¼v» Ö»ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¦¸fz»ÕZÅŠz]Á½ZÀ¯Z¯,½Y€Ë|» žË€ˆeÁÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕZÅÃÁ€a½|̇ÄnÌf¿Ä]\m»|¿YÂe {‹À˂m½YÂf»Ä ‡Âe|¿Á{ ¶]Z«ÕÂƼmd‡ZË–//‡ÂeÃÁ€asZff§Y{½MĿ¼¿į ½Z»Z‡¾ËYÕZÅŠz]Ö»Z¼e[Ây{€°¸¼ŸÄnÌf¿,{Â]Ã|ÅZŒ» {Â]|ÅYÂyY{Ä»Y{Y‚Ì¿Ã|ÀËM{įd‡Y ½ZËZaZeÄf§€³cÕZÅՂËÄ»Z¿€]ª]Z˜»{€¯Ä//§Z“YÕÁ ÕZÅÃÁ€aY€´Ë{Ä//¸u€»|ÀqsZff§Y|ÅZ//‹ºÅ{YÁ{d·Á{ ÄnÌf¿į{Â]ºÌÅYÂy ÁՀ´‹{€³,Õ{Zf«Y,Ö¿Y€¼Ÿ,ÖËZÀ]€Ë ºŒ«À˂m¾ÌÀ¯Z‡Ö³|¿–ËY‚‹{Â^Æ]ÁY|ËZaµZ¤f‹Y{ZnËY½M {Â]|ÅYÂy ÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» -Œ¯Ä //‡Âeºf¨ÅÄ»Z¿€]{º//Œ«{YMĬ˜À»ÖÀˀ§MŠ¬¿ Ĭ˜À»{{Âm»cY{ZÆÀŒÌaÁcÔ°Œ»|ËZ]{€¯½Z//Œ¿€—Zy Ã|‹Õ|À]dË·ÁYÖ¸v»ÁÕYĬ˜À»,Ö¸»–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ] cÔ°Œ»ž§Ä]Ze{€Ì´]Y€«Z‡ºÌ¼eÕZÅ{ZÆ¿ZÌfyY{Á |À‹Z]Ö¿Z‡ {Ã|‹¹Zn¿YÕZÅdÌ·Z §Y¥Z¨‹Õ|À//‡ÄÌÆe{Y{Ä»Y{YÕÁ ®Ë¾ËÁ|e¾ÌÀr¼ÅÁÄf‹~³ÕZŵZ//‡֗ºŒ«{YMĬ˜À» ÁՀ´//‹{€³,Õ{Zf«Y,Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—Yž»ZmÄ//»Z¿€] ¦¸fz»ÕZÅŠz]ÕZÅdË»Z»YÖ°Ë|¿YÂeÖ»À˂m¾ËY |‹Z]½Z»Z‡ ¹{€»Հ³Ä^·Z˜»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ºŒ«À˂m{d»|yÄWYY¾ËÕZű€]YÖ°Ë€ÌyYÃÁ{{ Õ{ZˁÕZÅd¼uÄf‹~³ÕZŵZ‡֗{€¯tˀe,d‡YÃ{Â] {įÃ|‹Ã|̌¯Õ{Zf«YÁÖfyZ‡€Ë¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ À˂mÖ¸v»ž»YÂmÁ½ZÀ¯Z‡ÕY€]½Md^j»lËZf¿®Ë{‚¿Ã|ÀËM {Â]|ÅYÂy…ZˆuY¶]Z« ºŒ«{YMĬ˜À»{Ã|»Md//‡{Ä]ÕZÅd̬§Â»-ÖÀ»Â»Äf¨³Ä] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¨³ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË ,Õ{Zf«YÕZÅŠz]Ö»Z¼e{½YÂf»ÁY|ËZaÄ //‡ÂeÁÔfŸY ¦ËZ›Á€fÆ]¹Zn¿YÕY€//]º//Œ«À˂m ÁÖ´Àŀ§,֟Z¼fmY dË»Z»¾Ë€f¼Æ»Ö¸v»ž»YÂmÖ³|¿d̨̯{Â^Æ]ÁÖf̼¯Zu Ä]ÁÕ{Zf«Y|‰Y‚³Ä] d‡YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ ,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿ ÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å{Â¿{{ÖÀ»Â»Z“|̼u ½Z»Z‡½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »Ö»Z¼e{€¯ZƛY,½Z»Z‡¾ËYÄ ‡Âe ¾Ë€yMZe{Âm»ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f//‡YZ]Á½YÂe¹Z¼eZ]|ËZ] cZ»|yµÂ¤Œ»{ÂyÁÂu{-Öf‹Y{ºŒqpÌŽÁ|]ÁĜv· d‡Y|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ºÆ»ÕZÅ{ÁZf‡{Yְ˽Y{Z]MÃZ³{Á€§{ZÅdyZ‡€Ë{ZnËY {‚^‡ÕZ”§Zf°ÅÖ·Yd¨³½Y{Z]MÃZ³{Á€§‚^‡ÕZ”§ÖÅ|¿Z»Z‡Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¥ÔfyY½Y{Z]MÕY{€Æ‹ÁÃZ³{Á€§¾Ì]ÖÅ|¿Z»Z‡¾ËYÕY€]ZÆ·Z‡į|‹ÖÅ|¿Z»Z‡Ö·Zu ½Y€§Zˆ»ÕY€]ÖËYÂŀ̈»Y€Æ‹Õ{ÁÁ,‚^‡ÕZ”§¾ËYÖÅ|¿Z»Z‡Y| ]½ÂÀ¯Y,{Â] |‡Ö»€œ¿Ä]€e[Y~m ֘Ìv»dˆËÁÕ{Zf«YÄ ‡Âe{ּ̬fˆ»Š¬¿ÖËYÂÅd ÀÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖeZz¼‹ ,{Â]ÄmY»Õ{ZˁcÔ°//Œ»Z]ÖfyZ//‡€Ë™Zv·Ä]½Y{Z]MÃZ³{Á€§{€¯tˀe{Y{ ÃZ³{Á€§¾ËY{Ö^‡ZÀ»Z¿€Ìˆ»Y€Æ‹Ä]{ÁÁÕY€]½YY~³ÄËZ»€‡Á½ÓÁˆ»Ä¿Z¨‡Zf» Zf‡Y¾ËY{į{Â]|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z‹Ây{Հ̈»{ZnËYZ»¹Y‚·YÁ|¿{€¯Ö»Â^Ÿ |‹gY|uYÃZ³{Á€§{cip Á vipÕZŽÂÌËÁZa ÃÖ¼m×YdËMÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§Ä ‡ÂeÕZf‡Y{ZÅÃZ³{Á€§d¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZÅÃZ´f‡{Âz]ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡€³Y,{Â]|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÃY€¼ÅÁ¹Z´¼Å {Y{¹Zn¿YĬ˜À»¾ËY{Õ«Z¯½YÂeÖ¼¿|À‹Z^¿|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ZÀ¯{ÖËY€mY Ä ‡Âed¨³Õ{Zf«Yª¿ÁÁ¶¬¿Á¶¼u{ÖËYÂÅd ÀŠ¬¿Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿Zz¼‹ Ä]|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕZÅdË·ÁY‚mÖÅZ³{Á€§ÕZÅdyZ‡€ËÁÖËYÂÅd À d§€³cÕYÄfˆËZ‹cZ»Y|«YZf‡Y¾ËY{į{ÁÖ»Z¼‹ ZƛY€ÌyYµZ‡Š‹¥€›|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕYÄ ‡ÂecZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ä ‡Âe|‹Ö»¹Zn¿Y|ËZ]įÖfÌ·Z §¾Ë€f¼Æ»,Ĭ˜À»Õ{Zf«YÄ //‡ÂeÕY€]d//‹Y{ Á¶¼uÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âed¨³Ö¿Zz¼‹ {Â]ÖËYÂŀ̈»ÁÖÅZ³{Á€§Ö°Ìfˆn· hv]{Õ{ZˁcY€ÌiZeY€Ëd‡Yd̼ÅY‚WZuZ̈]|¿ÁY{YMĬ˜À»ÕY€]ÖËYÂŶ¬¿ {Y{ÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»ÁÕ{Zf«Yª¿Á cZ»|«Y€ÌyYµZ‡Š‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÖËZÀ]€ËÁÖÀ§½ÁZ » ÃZ³{Á€§,Äf‹~³{d¨³Ã|‹¹Zn¿Y½Y{Z]MÃZ³{Á€§Ä ‡ÂeÕY€]Ö³‚]ÕZÅd¯€uÁ Ä]ZÌ¿¾°Ì·{Â]€eÄf§€ŒÌaÁ€eÄf§ZËÄ ‡ÂeŒ¯ÕZÅÃZ³{Á€§€ËZ‡Ä]d^ˆ¿½Y{Z]M d‹Y{|Ë|mÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËY¾ÌÀr¼ÅÁՁZˆÆ] ÕZÅŠz]{ZÅdyZ//‡€Ë{ZnËY|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ÖËZÀ]€ËÁÖÀ§½ÁZ » ‚ÌÆneÁZŵZÀÌ»€eՁZˆÆ]ÁՁZ‡Z],dyZ‡,ՁZ‡ėÂv»,Հ]ÁZ¿®¼¯cY‚ÌÆne ºÆ»ÕZÅ{ÁZf//‡{YÖ°ËY½Y{Z]MÃÖ¼m YdËMÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§{cZ¿Z°»Y {€¼‹€]Äf‹~³µZ‡Š‹{|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ Ö¿Zz¼‹{Ÿ»,|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö¼m×YdËMÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§Â“»Z]Ä¿Z‡[ZvYZ]Հ^ydˆŒ¿{Ä^À‹Á{ ZÅÁÂuYְ˽Y{Z]MÃÖ¼m×YdËMÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§‚ÌÆned¨³½Y{Z//]Mà ,Äf‹~³µZ‡Š‹{įd§Ö»Z¼//‹Ä]|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z//‡Ö¸Y¥Y|ÅYÁ {Á‚§YÕÁ {Y{¹Zn¿YYÕYÄfˆËZ‹cZ»Y|«YևZ‡YÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYZ]½Z»Z‡¾ËY ÕY€]įd‡YÖËZË{ÁÖ¸Ë,ÖÀÌ»,ÖËYÂÅÕZÅÃYÕYY{|¿ÁY{YMĬ˜À»Ä¿Zfz^‹Ây €ËZ‡{d˂»¾ËYį{‹Ö»[ˆv»Ö³‚]d˂»ÕZf«Yª¿ÁÁÕY~³ÄËZ»€‡ d‡Y€Ìœ¿º¯ZÌ¿{ÖfuÁŒ¯{YMª—ZÀ» ½ZƨY½Zf‡Y|ÌƋ{ZÌÀ]½Y€Ë|»֌Ë|¿YºÅdˆŒ¿ įZ^»{Ó§Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿½ÁZ »Z] †ÌWÁ֟Z¼fmY»YÁ½ÁZ e½ÁZ »,½Y€³ZjËY»YÁ|ÌƋ{ZÌÀ]¶¯ÇY{Yd//‡€a€‡ įZ^»{Ó§d¯€‹ÕY{Y»Y€Ë|»ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿½ÁZ »ÃY€¼ÅÄ]{ZÌÀ]¾ËYµZ¤f‹YÇY{Y ÕZÅZ°ÅYÁ|¿{€¯|̯Pe{ZÆ¿Á{¾ËY€fŒÌ]Äq€Å¶»Z ed̼ÅY€]­€fŒ»ÕZƈ¸m{ |¿{Y{Y€«և€]{»Y¾Ì§€—ÕZ°¼Åt˜‡ÕZ¬eY ¾¼“½ZƨY½Y€³ZjËY»YÁ|ÌƋ{ZÌÀ]¶¯ÇY{Yd‡€a€‡ZÌÀË|¼uY,dˆŒ¿¾ËY{ {€¯½ZŒ¿€—Zy½Zf‡Y|ÌƋ{ZÌÀ]Z]įZ^»{Ó§d¯€‹Ç{€fˆ³¶»Z eY€°ŒeÁ€Ë|¬e Z³{ZËÄ]{ÂyYYÖ´f//‹~³{ÂyYÁZjËY,d»ÁZ¬»…|¬»Z//§{½YÁ{{Z»d//¸» ÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿Á¹{€»Ä̸ŸÖ¿ZÆmZ^°f‡Y–‡ÂeÕ{Zf«Y²ÀmÁ€»Y |Àf‹Y~³ {Y{€]{…|¬»Z§{½YÁ{Y€f³‚]Ö§|ÅÁÃ|‹Z£M½Y€ËYֻԇY ZÆÀfÆ¿įÃ{Y{½ZŒ¿Á€»YÄ]Ze{Zf«YÁ|Ì·ÂeÈÆ^m{įZ^»{ӧĿZfz^‹Âyd¨³ÕÁ d‡YÃ{€¯€fË«YZ»d¸»Ä°¸],Ã{Â^¿Z‡Z¯ZƼˀve |̇|ÅYÂy½Zf‡Ây¹{€»Ä]|Ì»Y©€]s€—d ¨À» |À»ÀÆ]½Mž§ZÀ»Y©€//]½Z¯€f//Œ»Á¹{€»ļÅįd//‡YÕYĿ³Ä]|Ì»Y©€]s€— |‹|ÀÅYÂy |Ì»Y©€]s€—,d//¨³½Zf//‡Ây©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Õ|yÖ¸Ÿ µZ‡{½Z¯€fŒ»©€]¥€»…Z‡Y€]½MÖuY€—Ád‡YÖ´¿Zy½Z¯€fŒ»Âz» {‹¾ËÁ|e½MÕY€]ÖËY€mYÃÂ̋¾Ë€fÆ]Zed‡YÄf§€³cÄf‹~³ÕZÅ Y½Zf‡Y¾ËY{ZÅZf‡ÁÕÓZ]{Y| eÁ½Zf‡Ây½Zf‡YÄËÁ–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ],{Á‚§YÕÁ d‡YY{Ây€]s€—¾ËYÕZËY‚»YÕ|À»ÀÆ]ÕY€]ÖËÓZ]¶Ìˆ¿Zfa žËZÀ|À¿Z»ZÅŠz]€ËZ‡¾ËYYŠÌa,{Y{Ä»Y{Y½Zf‡Ây©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Á|uį\Ìe€e¾ËYÄ],|¿YÃ|‹|À»ÀÆ]Á€Ì¿cYÁ֬ˌeÕZÅs€—YՁÁZŒ¯Á ½YÁZŒ¯‚Ì¿ՁÁZŒ¯Šz]{Á|‹Ã{Y{Öf À½Z¯€f//Œ»Ä]‰Y{Za½Z»Âe{Z̸̻ |¿Â‹|À»ÀÆ]Õ|{¦Ì¨zeY|Àfˆ¿YÂeÖ»©€]¥€»cZŸZ‡ÖËZn]ZmZ] Ö·Z e€Ìˆ»{Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸlÀaĬ˜À»YÂf‡Y¹Z³ ÃZf‡ćÄ»Z¿€Ë|¬e\ˆ¯Z]Ö¿Z»Z‡ µZ‡{½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹€¼fˆ»{Â^Æ]ÁÕ|»M€‡ÂËZmÖ]ZˁYÃÁ{¾Ì»Â‡{ ¶Ì¿{Y{Ây€Ìˆ»ÃZf‡ćÄ»Z¿€Ë|¬e\ˆ¯Z]dˆ¿YÂeZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸlÀaĬ˜À» |À¯€eY¼ÅÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÄ] ½Z¼Ìa,Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸlÀaĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶//¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‰ÔeÁY|y¦˜·Z]{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸlÀaĬ˜À»€Ë|»ÖËY€”y Z³d À€¼fˆ»{Â^Æ]ÁÕ|»M€‡ÂËZmÖ·YÂf»µZ‡¾Ì»Á{ÕY€]Ĭ˜À»¾ËY,½ZÀ¯Z¯ {€¯d§ZË{Y ½{¼ÌaÁ½Z»Z//‡Õ{€°¸¼ŸlËZf¿{Â^Æ]dÆmÖ]ZˁY|ÀËY€§¹Zn¿Y{¼¿Ä//§Z“YÕÁ Z¯Âf‡{{ZÅՄeY€f‡YÁ¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{,ºÆ»Y‚]Y®Ë½YÂÀŸÄ]Ö¿Z»Z‡Ö·Z e€Ìˆ» d‡YÄf§€³Y€«Ĭ˜À» {ÁZÅdÌ·Z §{Â^Æ]ÕZf‡Y{{€¯ZƛY,Äf§€³cÕZÅdÌ·Z §ÃZ‹YZ]ÖËY€”y ª§Â»,¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿{ ĸa®ËZ]Ĭ˜À»¾ËY,µZ‡{Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖ]ZˁY Z³Ö¸»d¯€‹€¼fˆ»{Â^Æ]ÁÕ|»M€‡ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{ÃZf‡ćÄ»Z¿€Ë|¬e\ˆ¯Ä] Ä]½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ád¨¿€ËÁ½ÁZ »ÕZ”»YÄ]½ZŒ¿s·Á|//‹½Y€ËY |Ë{€³LY|ÅYĬ˜À» {Հ‡Y€‡¹Â‡ķ·–y€Ìˆ»{pÀËY±Ôa€Ì‹\¿ Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»֛Z¨vf‡YÁÂu €f»Â¸Ì¯€Ì‹…ZaÕZ]€Ìˆ»{ZŒ§µ€fÀ¯½Z°»YdÆmpÀËY±Ôa€Ì‹\¿cZ̸¼Ÿ |̇¹Z¼eYÄ]d̬§Â»Z]Հ‡Y€‡¹Â‡ķ·–ypÀËY–y …|ÀÆ»Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] µZ]ÕZŀ̋¹‚Ì¿Z°»Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§Y©Â§\¸˜»¹ÔŸY¾¼“ćĬ˜À»€Ë|»Âb«{Z \¿cZ̸¼ŸY~·,{Â^¿€ˆÌ»Y{€]ÀÆ]Õ‡YZŒ§µ€fÀ¯½Z°»Y,Ö¸^«Ã|‹\¿·Á Z]Á{ZÆÀŒÌaķ·•Â˜ycZ̸¼Ÿd¿ÁZ »ğ¼n»½YZ°¼ÅÕ‡YpÀËY±Ôa€Ì‹ ,[Zf̧,{€‡‰€]‚Ì»Md̬§Â»¹Zn¿YZ],ÃÁZ‡ķ·•Â˜yÕY{€]ÀÆ]‚¯€»dËÂv» c½Z»¶«Y|u{ÁZ³½Z//ˀm{Ĩ«Á{ZnËY½Á|]Ö§Y€³ÂË{YÁÕZ°//‹Âm d§€Ë~a {Հ//‡Y€‡¹ZÆqÁ¹Â//‡ķ·•Â˜yŠ¬¿Ád̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ä»Y{Y{ÕÁ LZ¬eY¥|ÅZ]ÁÖuԏY¹Y|«Y®Ë½YÂÀŸÄ]cZ̸¼Ÿ¾ËY,Œ¯[€£Á‚¯€»Z³¾Ì»Ze –yYÄÀÌÆ]ÁtÌvÕY{€]ÀÆ]d̨̯ÁÖeZ̸¼Ÿ¥Z˜ ¿YŠËY‚§YÁ½ZÀ̼—Y\ˀ“ |Ë{€³¹Zn¿Y©Â§ķ· |‹ħZ »¶Ì]{Y©€]žËÂed¯€‹|Ë|m¶»ZŸ€Ë|» Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ »”uZ]¶Ì]{Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ħZ »ÁžË{Âeº//‡Y€» –‡ÂeÖ¼°uÁ|Z] |‹Y‚³€]€Ì¿YÂežËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »ÁՃ€¿YÁ©€]»Y{ Õ{Z]Y¶ÅÖ¼Ë|«¾Ìˆu,€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»dXÌņÌW,Ã{YÖ·Âf»¾ˆu|¼v» Z]įº‡Y€»¾ËY{ |//‹[À»¶Ì]{Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ] €Æ»Ö¿ZŒyÖ¸ »Ô£ÁՃ€¿YÁ©€]»Y{Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ »ՀWZu½ÂËZ¼Å”u ½YÂÀŸÄ]Õ{Z]Y¶ÅÖ¼Ë|«¾Ìˆu[Zf¿Y¾¼“,|‹Y‚³€]€Ì¿YÂežËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » €Ë|¬ed¼‡¾ËYÕ|ec|»{Õ|//¼v»¾////ˆuÕZʼnÔeY,|Ë|m¶»ZŸ€Ë|» ¶Ì]{Y½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»[Zzf¿Y½YÂyY€§,‰Y‚³¾ËYÄËZa€] |‹ {Â]Ã|‹€ŒfÀ»µZˆ»YÃZ»ÂˀƋ{ ½Y€Æe½Zf‡Y½YY{€Æ‹Ö¸§dˆŒ¿¾Ì¼f¨ÅÄ̋Zu{ |‹¶Ì¸ne½Y€Æe½Zf‡YÕZÅÕY{€Æ‹€e€]ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁ½Y€Ë|»Y ֻ¼ŸcZ»|yÁZʼnÔeY½Y€Æe_Y|¿Zf‡Y# Öa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì//‹Â¿YÁ€Ë{t^ Ã{€fˆ³Ö¿Z‡Ô—YÂy{½Y€Æe½Zf‡YÕZÅÕY{€Æ‹€e€]ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁ d‡€a€‡,ÖËZˆ¼‹Yº‡Y€»¾ËY{ {€¯€Ë|¬eÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ÕZÅdÌ·Z §ÁZÅ{Y|ËÁ ÕY{€Æ‹ÁY‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Á֋Á,֟Z¼fmY,Ö´Àŀ§ÃY{Y ½Zf‡YÕZÅÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ½Y€´//‹ÔeÃ{{µÁYÄ^e\ˆ¯¶Ì·|]½Zf//ˆ£Z] |‹€Ë|¬e½Y€Æe ©€]d À‚^‡cZ»|y ½Zn¿½Zf//‡Y©€]žËÂed¯€//‹Z]¾ËY,‚^//‡’^«Ö¸»s€—ª§Â»ÕY€mYY†a ÕZÅ ÃZ³{ {ZnËY ªË€— Y " ‚^‡ cZ»|y " ՁY|¿Y ÃY µZ^¿|] Œ¯ ©€] d À Z] ¹Z´¼Å ¾ŒÌ°Ì¸aY Á d]Zi ¾¨¸e , d¿€fÀËY €fˆ] { ©€] žËÂe d¯€‹ cZ»|y Õ|{ 100 ÄWYY .d‡Y Ö¸ËZ]» ÕZÅ dyZ‡€Ë Ä ‡Âe ¥|Å Z] ,½Zn¿ ½Zf‡Y ©€] ÕÁ€Ì¿ žËÂe d¯€‹ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] { į "‚^‡ cZ»|y" s€— ®Ë{‚¿ Ã|ÀËM { Á€Ì¿ cYÁ ¹ÔŸY ª^— Á ®Ì¿Á€f°·Y d·Á{ ÕZÅ |‹|ÅYÂy ÖËY€mY , ¹{€» Ä] [¸˜» Ö¿Z‡ d»|y ¶Ìƈe ÕZf‡Y ÕZÅY‚]YÖ»Z¼eªË€—Y©€]d ÀcZ»|yÕ|{ÄWYYÂ//œÀ»Ä]s€—¾ËY dyZ‡€Ë¶Ì¼°eµZu{ÁÃ|Ë{€³ÖuY€—,½Zf‡Y•Z¬¿¹Z¼e{¹{€»…€f‡{{֗Z^eY |‹Z]Ö»ÖËY€mYÕZÅ ,¾Ë‚e€‡,Ö¿Z°ŒËÁ€]Ձ€»€¨ÕZÅÃZ´‡ZaÄ]Ö¿Z‡©€] Ä¿Z]½Zf‡€Æ‹¾Ë‚e€‡®m€] ,Ö¿Z°ŒËÁ€]Ձ€»€¨ÕZÆÅZ´‡ZaÄ]Ö¿Z//‡©€]YÄ¿Z]½Zf//‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» ÃZnÀaÁdˆËÁ{Á{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]Ä¿Z]½Zf‡€Æ‹¾Ë‚e€‡®m€],¾Ë‚e€//‡ {Y{€^yµZ˽Â̸̻ Õ|¼v»½ԇY½Zf‡{€¯½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö§€´‹cY€Ì¤eZq{Y€»€ÌyYµZ‡|Àq{įÖ³‚]©Z¨eYd¨³€^y¾ËYtˀŒe{ €e½Z‡MY€»{Ĩ̛Á¹Zn¿Y|À¼‹Yd¼ ¿¾ËY,d‡YZŁ€»Ä]©€]Ճ€¿Y{ÁÁ,Ã{€¯ ÕY{Ây€]İ˘],Ã{€¯½Y|ÀqÁ{YZŁ€»Yd›Z¨ud̨̯ÁÃZ´‡Za¶À‡€adÌÀ»YÁ d‡YÃ|‹ZŁ€»Ä]Äf§€ŒÌacY‚ÌÆne{ÁÁ\^‡©€]d¼ ¿Y ®m€]Á¾Ë‚e€‡,Ö¿Z°ŒËÁ€]ÕZÆÅZ´‡ZaÄ]Ö¿Z//‡©€]{€¯½ZŒ¿€—ZyÄ»Y{Y{ÕÁ ÖËYÂÅ–‡Âf»ZŒ§Ä°^‹€f»ÁYÁZ¯†¿Y€eÃZ´f//‡{Ä//‡\¿Z]¾Ë‚e€//‡ ÕZÆu€—cYZ^fŸY¶v»YµZ˽Â̸̻ÃZnÀaÁd//ˆËÁ{Á{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ] |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÁgY|uY֏ZfyY صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm ÂˀƋÄ^À‹ZÆq €^»Zfb‡ ¹€v» ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y µZ‡µÁY¶§Õ{Zf«Y|‹¹Z«YÃZ]{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËd‹Y{{ZË |{ d¨¿Z]Õ{Zf«Y|‹ ּˀvepÌÅZ]ÄmY»įÖËZÅŒ¯Z]ĈËZ¬»{ d‡Y ,Ã{Â]€Ì³{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]Z§€½Z‹{Zf«YÁ|¿{Â^¿ d‡YÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»YŒ¯Õ{Zf«Y|‹{€°¸¼Ÿ d‡YÃ{Â]cZ»|yŠz],d¨¿€Ì£Ö¨À»Šz]ZÆÀe 0 »Z¯Z¿Á€¯Y֋Z¿Öf‹Y|Æ]ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]į Ô Öf¨¿€Ì£Šz]{|‹Ö]ZˁZ]Y~· {Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z« Öf ÀÕZÅd¯€‹ÃZ»{Y{€»Á€Ìe|‹¹Z«YZ]Zf‡Y€¼Å dˆÌ¿…€f‡{YÁ{ ºÅ,ZÆ]Z]Ä//ˆËZ¬»{Öf¨¿|//‹½{Â]Ö¨À» ÕZ“Z¬eŠÅZ¯¶Ì·{Ä]ºÅÁZźˀveZ//Œ§¶Ì·{Ä] įd‡Y¾ËY|Ì»Y-d‡YÖ Ì^—,Z¿Á€¯YÖ//‹Z¿Ö¿ZÆm |‹€Ìˆ»Ä]d¨¿cY{Z€ÌyY|¿ÁZ]‚Ì¿Šz]¾ËY {{€³Z]{Ây ¹Z«YÃZ]{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË|Ë|md//‹Y{{ZË |‹€ŒfÀ»µZ‡µÁY¶§Õ{Zf«Y|‹ d//‹Y{{ZË{,ÄËZ»€//‡YZ]Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ¹Z«YÄÌ·ÁY‰Y‚³d‡YÃ|»MՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ½ZŒ¿Ղ¯€»®¿Z]µZ‡µÁY¶§Õ{Zf«Y|‹ įÃ{Â]|{ d¨¿½Á|]Õ{Zf«Y|‹|Å{Ö» d‡YÃ|‹žËÂe€Ë¶°‹Ä] |{ ՁÁZŒ¯ÃÁ€³|‹ |{ ½{Z »ÁžËZÀÃÁ€³|‹ |{ cZ»|yÃÁ€³|‹ |{ d¨¿Z]Õ{Zf«Y|‹ Äf°¿ć Z¿Á€¯­Â‹Y| ]µ{Z eÄ]dŒ³Z]€Ìˆ»{{Zf«Y |¿€]Ö»{‡Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§YYZÅ®¿Z] ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ž]ZÀ»{ÁÁʇYÁÄ]µZ‡dˆz¿ÃZ»֗ÄËZ»€//‡YZ] |ÅZ‹|¿{Â]Ã{€°¿Ä]€neY…Â]µZuÄ]ZeįÕ{Y€§YÕ|¬¿ —Ä]įÕ{ÁÁÕ|¬¿½Zˀmºnu¾ËY {Â]Ã|ÀËY‚§|‹ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅՁÁÄ]{Y{€»Á€ÌeÕZÅÃZ»{¾Ì´¿ZÌ» YZ]{ē€Ÿ¥€—Ä]d^ˆ¿Z“Z¬e¥€—|‹hŸZ],|̇ Äf‹~³ÕZÅÃZ»{įÕ|‹¾ËY€]ZÀ] {‹¹Âf»ÄËZ»€//‡ Z«Z¨eYÁ{‹Ö»[Â//ˆv»ÄËZ»€‡YZ]d§M,|//‹Ä]€ne dˆÌ¿Ã|ÀÀ¯½Y€´¿ÁÖ¬˜À»€Ì£€“ZuµZu{YZ]–ËY€‹ ÃÁZŒ»d¯€‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ,Ö¸³|Ì]Ö»Ô//‡YÖ¸Ÿ YZ]Հ^yÃZ´ËZaZ]´f¨³{ÖeM½Z»MÕY~³ÄËZ»€//‡ ŽyZ‹Äf‹~³ÕZŁÁd¯€u¶Ì¸ve¾¼“,ZÀ‡ÄËZ»€‡ Är¿Md¨³Á{€¯ºÌ‡€eYÄËZ»€//‡YZ]ÖeMY|¿YºŒq ºÌÀÌ]Ö»ÄËZ»€‡YZ]YÄf//‹~³Á|ÀqÁZŁÁ¾ËYį |ÀqįÄr¿MÁd‡YÄËZ»€‡YZ]Ö «YÁZf§Ã|ÀÅ{½ZŒ¿ Ä]ª¸ f»,Ö¿ZnÌÅZf§®ËY֋Z¿,{Zf§Y©Z¨eYÄf‹~³ÃZ» —Ä]ՁZ‡²Àŀ§½Y|¬§¶Ì·{Ä]į{Â]Ö¿YY~³ÄËZ»€‡ Ŀ³€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |¿|‹ÄËZ»€‡YZ]{YÁºÌ¬f//ˆ» ÕZŽZ‡Â¿ĸ¼mY,½ZnÌŁYÖ//‹Z¿¥Z f»€Ì£½Z‡Â¿ {Á‚§Y,{‹Ö»[ˆv»ÄËZ»€‡YZ]d§M½YÂÀŸÄ]Õ{  ÁÃ|ÌrÌa|ÀËM€§ÄËZ»€‡YZ]{|f‡Á{Y{įºÌÀ¯ÄmÂe|ËZ] {Y€§YÁ{Y{ZÌ¿Ä]€neÁÖÅZ³M,Š¿Y{Ä]įd‡Y֐ze YZ]sԏYÕZŁÁ{¹ÓÄ]€neÁŽze\ˆ¯½Á|] Ö»ŽyZ‹½Z‡Â¿|Ë|ŒehŸZ]Á|ÀÀ¯Ö»¶¼ŸÖ¿ZnÌÅ dˀË|»ÕY€]įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ֻԇYÖ¸Ÿ |¿Â‹ |ËZ]Z»{Á‚§Y,d‹Y{Õ{€°ËÁÄq|ËZ]YZ]Ö¿ZnÌÅÕZ”§ ZÆ¿MՀ³ĸ»Z »½Z»įYÃ|//¼ŸÁ{€y½YY~³ÄËZ»€//‡ d¼‡Ä]d‡YµZ‡®ËY€f¼¯¶«Y|uÄËZ»€//‡YZ]{ ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶»Z//‹,ºÌ¬fˆ»€Ì£ÕY~³ÄËZ»€‡ ½Y{€³|^‡ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁZŒ»ÕZÅd¯€//‹,ÕY~³ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ{ZÆ¿|ËZ]Äf^·Y{Á‚§YÕÁ ºÌÀ¯dËY|ÅZÅ x‡ZaÕY€]Y¹ÓÕZÅdyZ‡€ËÁZŀfˆ]ºÅºÌ¬fˆ»€Ì£ ZÌÆ»¹Ó–ËY€‹€³Y |À‹Z]Äf‹Y{½YY~³ÄËZ»€‡ÕZŁZÌ¿Ä] ºÌ¬fˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡d¼‡Ä]ZqZ¿Ä]ZÅY~³ÄËZ»€‡|‹Z^¿ {€¯s€˜»Zˆ»Zm |À¯Ö»Y|ÌaY{Ây€Ìˆ»YZ] ¾ËYY{Á‚§YֻԇYÖ¸Ÿ |¿Â‹Ö»dËY|ÅÄËZ»€‡YZ]{ ÖzËZecÄ] ºÌÀ¯d«{ÕY~³ÄËZ»€//‡{|ËZ]†a {Á|uÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeÄ]d^ˆ¿Z»ÄËZ»€‡YZ]‰Y |Ì·ÂeÄ]d^//ˆ¿YZ]‰YÖ ˜¬»{Z»Y,Ã{Â] Ze ®Ë{‚¿Ä]ÖfuÁd§€eY€§ºÅ®ËYÖ¸yY{Ž//·ZyZ¿ Á|‹ÄmY»|Ë|m®ˆË®ËZ]Z»ÄËZ»€‡YZ]¾ËY€]ZÀ] |‹ Y|Ë|m®ˆË¾ËY֌z]€iYÄf‹~³ÃZ»֗ŽyZ‹d§Y Z]YZ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY {Y{ŠÅZ¯ ÄËZ»€‡YÕZ̈]d¨³,|‹ÄmY»ºÅÖ³|¿Â‹|¬¿®ˆË ÄËZ»€‡YZ]Ä]ºÌ¬f//ˆ»cÄ]įÕYħ€u€Ì£½YY~³ Zf§…€eÁ½ZnÌÅZ]‰Á€§¦Z]ÄÆmY»{|¿|‹{YÁ Äf^·Y |‹YZ]sԏY|ÀËM€§ŠËY‚§Y¶»ZŸ€»Y¾ËYÁ|¿{€¯ ½Z»Z‡¾Ì·ÂXˆ»Á…Â]½Z»Z‡įՀÌ]Y|eÄ¿Zfz^//‹Ây Ä]ÕZ̈]®¼¯,|¿{€¯}ZzeYÄf‹~³Äf¨Åć֗…Â] ZÌfyY©YÁYhv]ÄËÁÄ] {€¯Ö³|¿Â‹|¬¿®ˆËŠÅZ¯ ½Z»Z‡Õ‡YįZÅd¯€‹Ä¿Y‚y¹ZƇÁ‰Á€§Á|ˀy YZ]Ö³|¿Â‹|¬¿Ä]ÖÆmÂe¶]Z«½Y‚Ì»Ä]{‹Ö»Հ̴Ìa ÄËZ»€‡ÃÁZŒ»d¯€//‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ |À¯Ö»®¼¯ €›Z¿{ZÆ¿Y~³€iYcZ»Y|«YļÅZ]{Y{Ä»Y{YÖeM½Z»MÕY~³ įd‡Y¾ËY½YY~³ÄËZ»€‡Ä]Z»Ä̏ÂeZ»Y–ËY€‹dˀË|»Á |¿Â‹{YÁ…Â]Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀªË€—Y ®ˆË½YÂÀŸÄ]Ö°ˆËZ]ºÌ¬fˆ»€Ì£ÕY~³ÄËZ»€//‡{ ¦›Â»©Á|À€Ë|»Zn¿M{ ºÌfˆÌ¿ÄmY»ºÅÖ³|¿Â‹|¬¿ ‰Á€§Z˵Z˜]Yc{Y½YY~³ÄËZ»€//‡ÃÂmÁ,d‡Y dyY{€aZŽMÄ]€¬»|ŸÂ»{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ|uYÁ Y½Z¯YYÄf‹~³{ÄËZ»€‡YZ]{Á‚§YֻԇYÖ¸Ÿ |À¯ YÖÀ¯Äf‹~³µZ‡{Ä¿Zfz^‹Ây,{Â^¿Â//Œ¯{Zf«Y Z]Z»ÁÃ{Zf§YºÅՀ´Ë{©Z¨eY d‡YÃ|‹Â//Œ¯{Zf«Y YZ]d̼ÅY¾ËY€]ZÀ] ºÌfˆÅÄmY»Y~³ÄËZ»€‡€¨¿½Â̸̻ ÁÃ|‹Äf‹~³Y€fŒÌ]Ö¸Ìy½Y{€¼f·Á{Ád·Á{ÕY€]ÄËZ»€‡ ¹{€»ž§ZÀ»Áž]ZÀ»Y½Y{€¼f·Á{Ád·Á{½Y€v]Á€]ž«Â»{ YÖy€]į|̌Ë|¿Y|ÀÅYÂyYՀÌ]Y|eÁ|ÀÀ¯Ö»dËZ¼u |À¯Y|ÌaŠÅZ¯Y~³ÄËZ»€‡ÕY€]ZÅ®ˆË ÄËZ»€‡YZ] ÖÀ »Ä]Ö´ÀË|¬¿Z//Æ»Ád//ˆÌ¿Ö´ÀË|¬¿YՀ^y Öe{,¾ÌÀr¼Å d‡Y¹ÂeZÆ»Á|Ì·ÂeYdËZ¼u ZÅ®¿Z]Á|À°¿‘Y€¬f//‡YՂ¯€»®¿Z]Yd·Á{Ä//¯ Ö·ÂaÄËZaÕZŀ̤f»Ze|À//‹Z^¿Z°Å|]Ղ¯€»®¿Z]Ä] Œ¯{Zff«Y{įÖ´ÀË|¬¿¶Ì‡½YÂeÖ»,|]ZÌ¿ŠËY‚§Y {€¯ZÆ»YÃ|‹ÕZm ,{|n»¶Ë‚Àew€¿ŠËY‚§YÁֿ¿Z«ÀÌy}w€¿Š//ËY‚§Y ½ZÆÀaÄm{Â]Հˆ¯ÃY¼ÅįÖ¿Z»ZeZ»Y{€¯{Á|v» į|À¯Ö»‘Y€¬f//‡YՂ¯€»®¿Z]Yd·Á{Áº//ËY{ Ö´ÀË|¬¿|‹|ÅZ//‹,{Y{Öa{YÖ·ÂaÄËZaŠËY‚§Y {Â]ºÌÅYÂy {Zf«YÖ «YÁŠz]{Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve¾//ËYÄf¨³Ä] €³Y,ºÌfˆÅÁ€]Á{Zf«Y{€¬§ÁÖ¨À»Õ{Zf«Y|‹ ÕYÂzf¿Y,Ö·Ó{,{Œ¿dËY|Å|Ì·Âed¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿ {Zf«YÖ «YÁŠz]Á{Œ̻dˬe€fŒÌ]Հ³Y{‡Á |Œ¯Ö»Y€yMÕZņ¨¿¹ÂeÁ{¯[ÔnÀ»{ ŠËY‚§YÄnÌf¿Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]Õ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯¾ËY Ö»½ZËZ¼¿Ö°¿Z]ÕZÅÃ{€b‡Y¶Zu{‡{Ö´ÀË|¬¿ {‡Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§YYZÅ®¿Z],¾ËY€]ZÀ]d¨³,{Â//‹ ,{‹Ö»ž¼mÖ°¿Z]ÕZÅÃ{€b//‡Öf«Á,Y€Ë|¿€]Ö» Ö·Z»ZÌ¿,cYZ^fŸYªË€—YZe|Àf//ˆÅ¦›Â»ZÅ®¿Z] ÕZÅ®¿Z]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y|ÀÀ¯¾Ì»ZeY{Zf«YÖ «YÁŠz] Ã{ÕY{ÃZ´À]Ä]d‡{ÁÃ{Y|¿¹Zn¿YYZ¯¾ËYÂ//Œ¯ Ä]YcYZ^fŸY¾Ë€fŒÌ]ZeÃ|//‹\m»€»Y¾ËYį|¿Y |ÀÅ{ZfyY{Âyğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹ µZ‡½ZËZaZeÕ{Zf«Y|‹w€¿ÖÀÌ]ŠÌa {Zf«Y½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡Á{YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Zˆ»Zm µZˆ»YÕY€]{Á‚§Y,d‡YÕ{Zf«YÖ¨À»|‹Zq{½Y€ËY |{ZeÄ]Õ{Zf«Y|‹įºÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌa {µZ//‡ÖËY|f]YÄÅZ»Ä//‡{,Y€Ë|À¯•Â¬//‡Ö¨À» Ö¨À»|{ Õ{Zf«Y|‹,Öf·Á{Ö¼‡ÕZÅZ»M ¹Z«Y¾Ì¼ÅÄ]µZ‡½ZËZaZe½M½{€¯Y|ÌaÄ»Y{YZ]įÃ{Â] ZfyZ‡{|ËZ]Yd¸Ÿį|‡Ö»|{ZeÖÀ Ë {Y|ˆ¿Y,Ö·Z ¨¿YÕZÅÕY~´f‡Ż,ևŻÖf·Á{{Zf«Y ÁÖ¨À»ÕY~³ÄËZ»€‡w€¿,Â//Œ¯Ä]Y{ÁÁž]ZÀ» {€¯ÂnfˆmŒ¯YÄËZ»€‡kÁ€y Â//Œ¯{€“ZuµZu{įÖ´Ì¿|¬¿€³Y{Y{Ä»Y{YÕÁ {¾Ì´À‡{¯Á¹Âe|ÅZ‹,{Â//Œ¿µ€fÀ¯{Y{ÂmÁ YYZÆ°¿Z]µÂaª¸yc|«½YÂfÌ» {Â]ºÌÅYÂy|//Ì·Âe ,Ö°¿Z]¾Ì]ÀÆ]w€¿ŠËY‚§Y½ÂqÖ·ÂaÕZÆf‡ŻªË€— Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§YÄnÌf¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve®Ë ,{‹Ö»½ZËZ¼¿Ö°¿Z]ÕZÅÃ{€b//‡Y¶Zu{Â//‡{ ,Y€Ë|¿€]Ö»{Â//‡Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§YYZÅ®¿Z]d¨³ ¦›Â»ZÅ®¿Z],{‹Ö»ž¼mÖ°¿Z]ÕZÅÃ{€b//‡Öf«Á {Zf«YÖ «YÁŠz]Ö·Z»ZÌ¿,cYZ^fŸYªË€—YZe|ÀfˆÅ Հ´Ë{€Ìˆ»Œ¯ÕZÅ®¿Z]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y|ÀÀ¯¾Ì»ZeY \m»€»Y¾ËYį|¿YÃ{ÕY{ÃZ´À]Ä]d‡{ÁÃ{¼ÌaY ğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹Ä]YcYZ^fŸY¾Ë€fŒÌ]ZeÃ|‹ |ÀÅ{ZfyY{Ây Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Z//ˆ»Zm{¼v» ÕZŀ̤f»€ËZ‡€]ÖÆmÂe¶]Z«cY€ÌiZeÖ´ÀË|¬¿cY€Ì̤e ÁÖ´ÀË|¬¿º//nu{€¯Z//ƛY,{Y{Õ{Z//f«Y½Ô¯ {Y~³Ö»€ÌiZff¼Ì«ֻ¼Ÿt˜‡€]µÂa‰{€³dŸ€‡ |Ì·Âed¼‡Ä]Ã|‹ª¸yÖ´ÀË|¬¿½Y‚Ì»€³Y,¾ÌÀr¼Å Zn¿MY {‹Ö»¹ÂeŠËY‚§YÄ]€nÀ»,{Â//Œ¿dËY|Å |‹¾Ì¼”e¶»Z‹Ղ¯€»®¿Z]Ö·ÂaÕZÆf//‡Żį {µ{Z e{ZnËY,ZÆf¼Ì«ֻ¼Ÿt˜//‡dÌ^je,Õ{Zf«Y Ö»½Z//Œ¿ZÅ{ÁM€]Z»Yd//‡YÖmZyÕZÆfyY{€aY€e €fŒÌ]cY{ZYcY{YÁºnu€“ZuµZu{į|Å{ Y‚ŵ{Z »Ö´ÀË|¬¿µZ‡{,¾ËY€]ÃÁԟ d‡Y €]½Á‚§YµZˆ»Y,µZ‡d//‹~³Z]ÁÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ ÖeZ^ŸÄ]įºËY{Ö´ÀË|¬¿½Z»Âe{Z̸̻Y‚//Å YµYÂÀ»¾ËY€]ÁÃ|//‹€]Y€] Ö´ÀË|¬¿c|»¾ËY{ ŠËY‚§Y֌ÆmYw€¿ÁÃ|‹Äf//‡Z¯Ö¸»µÂa‰Y d‡YÄf§ZË |Ì·ÂeÄ]Ö´ÀË|¬¿½|Œ¿dËY|ÅcY€ÌiZe ¦Ì “|Ì·Âe,ÕZ°//Ì]į֘ËY€//‹{{Y{Ä»Y{YÕÁ ,¦«ÂeµZu{ÁÃ{Z//f§Y†¨¿YÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´//À]Á -ÖËŻMÄ ‡Âe®¿Z] {‹Ö»®q¯€ÌyYÄÅ{{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ä ‡ÂeµZu{ÕŻM{Zf«Y Z]Ã|ÀËMµZ//‡{‚Ì¿|ÀÅ{ÁÖ»Zœf¿Y,µZu¾ËYZ] ÄÌ·ÁY {‹ZÌuY|{d^j»Õ{Zf«Y|‹d^i [ÂÀmĬ˜À»ÕZÅ{Zf«Y{Z¿Á€¯Ö»|¿ZaįÖ//·Zu{ YÖ°ËÄ//¯Šz]¾ËY,{€Ì³Ö»c|//‹ZÌ//‡M©€//‹ {,{‹Ö»[ˆv»€œ¿{»Ĭ˜À»ÕZÅğ¼n»€Ë ÄmY»Õ{Zf«Y|‹Õ|{ ŠÅZ¯Z]ÕZmµZ‡ |‹|ÅYÂyZÌuYÖeMµZ‡†b‡ÁÃ|‹ ŠÌa¾Ë€eÁZeį{€¯|̯Ze{ÂyÄÌ¿ZÌ]Ä»Y{Y{Y{YÁZ//‡ µZu{ÕZÌ//‡M{ZÌuYį{Y{dËZ°u¾ËYYZÅÖÀÌ] |‹Z]€eÖ¿Ó—|¿Á¾ËYÁÃ{Â]«L»¶°//‹Ä]Ä ‡Âe ®¿Z]¾ËYÄ]d¨¿Ö¿ZÆmÕZÆ]ŠÅZ¯ÁZ“Z¬e֋ZaÁ€§ w€¿YY{ÂyÖÀÌ]ŠÌaZed‡YÃ{Y{YÁZmY¾ËYÖËŻM d]Zi|{ ÕÁÄ //‡ÂeµZu{ÕZÌ//‡M{¹Âe Ä]µZ‡{º«¾ËYį{Y{Zœf¿YÁÄf‹Y{Ä´¿ |]ZËŠÅZ¯|{ {Y{YÁZ‡,{‹Ö»[ˆv»Ĭ˜À»¾ËYY|¿YºŒqÕY€] įd¨³€´Ë{ÕYÄ¿Z//‡ÖÆÌmÂedˆŒ¿®Ë½Zˀm ¾°aÕZne²Àmį«Ö°Ìf·ÂaÂWƒÕZÅŠÀe|Ë|Œe» |¿YÂeÖ»‚Ì¿{ÁÖ»Z¼‹Ä]½MYŠz]‚Ì¿¾f´À‹YÁÁ |‹Z]Õ{Zf«Y|‹€‡€]Ö ¿Z» {Z]¾Ìf//ˆz¿ÕY€]Z¿Á€¯…Á€ËÁį¾Ìq{Ä//f^·Y |¿Á,|‹Y|Ë|aŒ¯¾ËY½ZÅÁÁ€Æ‹{€^»Z//‡{ÃZ» ÖÀÌ]ŠÌaÖËŻMÄ ‡Âe®¿Z]įÕ—Ä]d‡Y…° » ÕÁµZ‡{Œ¯¾ËYÕ{Zf«Y|//‹YY{Ây {ÁÖ»Zœf¿Y,ž«YÁ{-d‡YÃ{€¯š¨u|{ d^j» |‹d^iZ]µZ‡{½ZÆm±‚]{Zf«Y¾Ì»Á{ {‹ZÌuYc|«Z]Õ|{ µZ‡{½Zf‡Á|ÀÅ{Zf«Yįd‡Y½MYÖ¯ZuZÅÖÀÌ]ŠÌa €e|Ë|‹\eY€»Ä]ÖÀÌ]ŠÌa-{‹®q¯|{ÕZm {ÁM€]{Œ¯¾ËYÕ{Zf«Y|‹Õ|{ŠÅZ¯Y €f¼¯ |ËÁ¯Ö»|¿ZaYŠÌaÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÁs˜‡ d‡Y cZˆyįd‡Y½MYÖ¯ZuZÅÖÀÌ]ŠÌaÖ¿Z//‡Á€] |‹Ö»e¾ËYYŠÌaÄr¿MYÖ»|¿Za–‡ÂeÃ|‹{YÁ {Á|u|Ë|mÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€]įÕ—Ä]Ã{Â]€e±‚] {¯Z]ÕZmµZ‡{Ĭ˜À»¾ËYÕ{Zf«Y¹ZÆqÄ//‡ |‹|ÀÅYÂyÄmY» ÕYÄÌ¿ZÌ]{®¿Z]¾ËY|‹Y½Y{{Zf«Y«Y{YÁZ‡Ö¯ÂˇÂË» Šz]ÕZÅ{Zf«Y€j¯Yįd‹Y{Zœf¿Y½YÂeÖ»{€¯¹ÔŸY Ã|¿Z¼Ì«Z]{|‹ÕY€]YÖfz‡€Ìˆ»Ä̇¿ZÌ«YÁZÌ//‡M YÕ{Zf«YÕZÅ|Ë|Æe |À‹Z]Äf‹Y{ÁŠÌaµZ‡ įÕ—Ä]Ã{Â]ì·Z]½ZÀr¼Å |ËÁ¯Ö»|¿Za\¿Zm Ze{Y{Yc|«¾ËY{|n»Â̋ÁÄÌ·ÁYÕZÅk»¹ÁY|e {‹ՀfŒÌ]ÕZÅdË{Á|v»µZ¼ŸYÄ]€nÀ» Ö·Á‚¿®//ˆË¾Ë€e±‚]½ZÀr¼ÅÖ»|¿ZaįÖ·Zu{ į{€¯¹ÔŸY֋Y‚³{ADBÖËŻMÄ ‡Âe®¿Z] Õ{Zf«Y|‹Ze{Â//‹Ö»hŸZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za ÄÅ{{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]ŻMÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯ {‹ZÌuYµZ‡{ÁÄf§ZËŠÅZ¯€ÌyY ,®¿Z]¾ËYÖÀÌ]ŠÌa…Z//‡Y€],€fËÁYZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] Yį«Ä ‡ÂeµZu{ÕŻM»{Zf«Y{ÁÖ»Zœf¿Y Ä]ÕZmµZ‡{,d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÄ̇¿ZÌ«Y ŻMŒ¯ {‹®q¯|{ ÁY|¿Y ŻMYŠz]¾ËYįd‡YµZ‡YZ]¾Ìfˆz¿¾ËY Ö¸^«ÖÀÌ]ŠÌa-|‹|ÅYÂyÁ€]ÁÖ¨À»Õ{Zf«Y|‹Z] ¾ËYÕ|{ Õ{Zf«Y|‹Y¾WÁƒÃZ»{®¿Z]¾ËY Ö¿Z‡Á€]{ÖËŻMÄ ‡Âe®¿Z] d‹Y{dËZ°uĬ˜À» µZ‡…Y€]į{€¯¹ÔŸY{ÂyÖËŻMÄ ‡ÂeY|¿YºŒq Õ{Zf«Y|‹ÁÃ|‹ZÌuYĬ˜À»¾ËY{ÁÖ»Zœf¿Y Z]ćZ¬»{½ZÀr¼ÅÄf^·Yį{Y~´]ÕZm€]Y|{ -{Y{€^y½Y€ËY…Â]Y€§Ö·Z»€Ë|» "…Â]Y€§"{Z¼¿ÕY€]Ö¿Y{€³YZ]ž]ZÀ»½Z»Âe{Z̸̻ZfyY ÁևÂ]½Y€‹Z¿Õ‡YÕÁ€“ Áµ{Z e{ZnËYœÀ»Ä]ևÂ]Y€§ {€¯½YÂÀŸYZ]Ä]½|̌z]ª¼Ÿ Ö¿Y{€³YZ]cZ//̸¼ŸÁYÄ//f¨³Ä] Á֐ze½YÂeÁÄËZ»€//‡Z]|ËZ] ½Y{€³YZ]Õ‡YÖ§Z¯Հ³¶Ì¸ve ŠÅZ¯\m»Z//e{€Ì³cÂ// cÔ»Z »{{Âm»ÕZÅdË{Á|v» ÕZŦ¶Ì°Œeĸ¼mY¹ZÆ//‡ {‹Ö¿Ó—‰Á€§Á|ˀy …Â]Y€§į{€¯¹ÔŸY¾ÌÀr¼ÅÁY ½M¹ZƇįՀ//‹Z¿½YÂÀŸÄ]½Y€ËY Äfˆ¿Y{ºÆ»Ö¿Y{€³YZ]cZ̸¼ŸªË€—YYYZ]{µ{Z eÄ]Ö]ZÌf‡{,{‹Ö»ĸ»Z »YZ]{ ÖeÔ»Z »{Z¼¿Ö³|¿Â‹|¬¿Zed‡Y‰Ôe{Ö¿Y{€³YZ]ž]ZÀ»ŠËY‚§YZ]½ÂÀ¯YºÅÁd//‡Y {‹š¨uŠÌaYŠÌ]…Â]Y€§ ¦¬‡Ze«…Â]Y€§»ÖeÔ»Z »{Z¼¿Ö¿Y{€³YZ]ž]ZÀ»ŠËY‚§YY½Y€ËY…Â]Y€§Ö·Z»€Ë|» ©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡cZ]»Ä]ÄmÂeZ]½Y€ËY…Â]Y€§d¨³Á{Y{€^y½Z»Âe{Z̸̻ ÄÀ»Y{|Ë|ve,Ö³|¿Â‹|¬¿ÕZ¬eY,YZ]Ä]֌z]µ{Z e¥|ÅZ]…Â]Ö·ZŸÕY‹ÁY{ZÆ] ZeY…Â]Y€§{Z¼¿Ö¿Y{€³YZ]ž]ZÀ»d‡YÄf§€³ºÌ¼eYZ]ÕZ“Z¬eÁē€ŸºÌœÀeÁ½Z‡Â¿ dˀË|»Y¶¬¿Ä],ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |Å{ŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻¦¬‡ Ö»Y|«YY¦¸fz»¹ZƇ{Ö¿Y{€³YZ]cZ̸¼Ÿ¹Zn¿YÕ|¼uY†³€¿,½Y€ËY…Â]Y€§cZ—Z^eY صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7397

روزنامه جهان اقتصاد 7397

شماره : 7397
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7395

روزنامه جهان اقتصاد 7395

شماره : 7395
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه جهان اقتصاد 7394

روزنامه جهان اقتصاد 7394

شماره : 7394
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه جهان اقتصاد 7393

روزنامه جهان اقتصاد 7393

شماره : 7393
تاریخ : 1399/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!