روزنامه جهان اقتصاد شماره 7371 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7371

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7371

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7371

ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^À‹ ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] d‡Â³M Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |‹s€˜»½Y€ËYÖ¿Z³Z]Ád ÀÖ·ZÅYÁÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YYÖ ¼mÄÌ¿ZÌ]{ {Y|¿Z˜yÁ½Â»MÕY€]Ö·Zn»½Y€ËY¦Ìv¿{Zf«Y Äv¨ …ZÀ‹Z¯Õ´f¨³{d¨¿d ÀÃ|ÀËMÄ]cÁZ¨f»ÖÅZ´¿ {Zf«Y½ZÆmZ]Ճ€¿YÁÂu €´¸Ì¸ve |ÌÀ¯µÁ5 YZ»Ã{»€§d¼u€» Ä̋ZuÄ]d¨¿d À {‹Ö»Ã|¿Y ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ÄËZ»€‡YZ]Ä]ª»Ö]|‹dŒ³Z] Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ÖWY€Ì»|ÌuÁ Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ğ¼n»Ã|ÀˆË¿Á ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa†°Ÿ Z»YºÌfˆÅd¨¿d À{ÖËZÅ\̌¿ÁY€§|ÅZ‹įd‡YÄÅ{lÀaYŠÌ] …Á€ËÁZ¿Á€¯ʇYÁÄ]d¼Ì«•Â¬‡,YZ]µÂ¼ »ÕZÅÄy€q¥Ôy€] {Â]|ÅYÂyZ³Ád¨¿d ÀÕY€]±‚]ÕY|ŒÅ½YÂÀŸÄ] ½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ//‹Z¯,ÖËZ‡Â»¦‡ÂË Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e¹Â‡®ËZ0 ^ˀ¬eį€Ì³ļÅÕZ¼Ì]¾ËY{€¯ZƛY,{Zf«Y {YÁZ]d‡YÃ{€]¾Ì]Y€¨‡d̟ÂÀ¼»ÁՀ//‡Y€‡ÕZÅָ̘ eZ]Yd¨¿ ÕZÆ¿Y€v]€Ì³{ZŁÁ¾ËY{ÂyįÖf¨¿d ÀÄ]ºÌ¬fˆ»Ä]€“®Ë½{€¯ d‡YÃ{€¯|Ë|ŒeYd À¾ËY{½Y€v],d‡Y{ÂyZy Äv¨ {€¯s€˜»Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖËZÀ]€Ë»Y |‹sZff§YՁ€»­ZyÁž]ZÀ»Ä ‡ÂeÕZÅs€—Y±‚]ÕYğ¼n» Œ¯[€£Ձ€»Y¿ {‹Ö»‚^‡µZ‡Y†a eֈ¯€f¼¯,{Ây|̸¯Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡Ö¸»s€—cZ ·Z˜»įÖ¿Z»ŠÌaµZ‡ ÃZŒ¿Z»€¯ÕZÅd‹{d¼‡Ä]½MdËY|ÅÁ½YÁ€Ì‡Ä¿Zy{ÁZÆ»Z]įs€—¾ËYį{€¯Ö» |À̌À]Z]Ä]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{ÁÄÅ{dŒÅY†a,{Â]Ã|‹ÖuY€—¹ÔËYÁ |Ì·Âe Z¿Á€¯{Zf‡cYÂf‡{½{€°¿dËZŸÕY€]cYZn» {Zf«Y½ZÆm†°Ÿ Ä·Z¬»€‡ |‹¹ÔŸYd¼Ì«½YYsԘYÄ]ÕZÅÁ{ÂyYZ]š¨uÕY€]d·Á{€Ì]|ekÁY ½|‹€aÕY€]|À¼‡ÁZ^ÌeƒY€ÌeŠËY‚§Y †°ËYµYÖmÁ|ËY€aÕZm …Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅd‡ŻÕY€mYÁ}ZzeY{|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{Á¹Zœ¿dË·ÁY¾Ë€eºÆ»Y¹{€»d»Ô‡Á½Zmš¨uÂƼm†ÌW d‡YY€mÓY¹ÓļÅÕY€]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡Ö¼¸ŸÁÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯cZ¼Ì¼e{€¯tˀeÁdˆ¿Y{Z¿Á€¯ {Zf‡¶Ì°ŒeÄ]ÃZ‹YZ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ¾ˆu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaYZ¿€ËY‰Y‚³Ä] YZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]€iR»ĸ]Z¬»ÕZÅd‡ŻÁcZ¼Ì¼eļÅ|‹ÁM{ZËÕYëY€§ÁÖÅZ´f‡{Y€§Á֌z]Y€§{Zf‡®Ë½YÂÀŸÄ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸» d‡Y€mÓY¹ÓŒ¯ğ¼n»ļÅÕY€]įÃ|‹}ZzeY֐zeÁÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯ÕZÅÃZ³|Ë{ÁÖ ¼m{€y…Z‡Y€]½ÂÀ¯ZeZ£M½Z¼Å Äv¨ ÖËZÅÁ{ÂyÖÀ˂´ËZmÂy{cZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Y½ÁZ » Zŵ|»¾ËYY¹Y|¯€Å¾Ë‚´ËZmÕZÅÁ{Âyd¨³|ËY€aÁ†//°ËYµYÖmÁ„a|À¿Z» ¹€§d¸a{Y†°ËY¹€§d¸a¾Ë‚´ËZmÁÃ{Â]{Âm»YZ]{€ÌyYµZ//‡|Àq֗ ÕZžŒaMÁÕZÅd¨Ì·†Ì§Z]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{įÖËZÅÁ{ÂyÁZÀËZ‡ÁZ^ÌeÁ†°ËY |ÀfˆÅ,|»M|ÀÅYÂy€fŒÌ] ÄËZ»€‡YZ]€Ìˆ»YÄm{Â]Հˆ¯½Y€^m Šz]į¾ËY¹Â‡Á|//‹|ÅYÂy€f³‚]֏yŠz]Á€f°q¯d·Á{į¾ËY¹Á{ |À¯ÃY{YYZÅd¯€‹|¿YÂeÖ»d·Á{Y€fÆ]֏y ©YÁYY‚yY©YÁYZŒf¿YYÃ{Z¨f‡YÄËZ»€‡YZ]ªË€—YÄm{Â]Հˆ¯ŠÅZ¯€´Ë{¶vÅY ÂyÄ]Á¹{€»ÄËZ»€‡‰Á¾ËYYÃ{Z¨f‡YZ]d·Á{ d‡Y…Â]Y€§{d·Á{ÖÅ|] ®¿Z]Á¹{€»µÂaµZ‡®ËY| ]Á|Å{Š‹ÂaY{ÂyÕZÅÄÀ˂ÅZe|À¯[~mYZÅ®¿Z] Ä]Â^n»€´Ë{d·Á{įd‡Y¾ËY¹Y|«Y¾ËYÕZÅd˂»Y |¿Y{€³€]‰{‡ÃY€¼ÅÄ]YZÅ {ZnËYYc|«€aµÂaՂ¯€»®¿Z]Y‘Y€¬f‡YįY€q,dˆÌ¿Ղ¯€»®¿Z]Y‘Y€¬f‡Y {Â]|ÅYÂy¹Âe|Ë|Œe½MÄnÌf¿į{€¯|ÅYÂy Ä]d¨¿‰Á€§ŠÌaև€]µZu{,Äm{Â]Հˆ¯½Y€^mÕY€]¹Y|«Y¾Ë€eÁZe{d·Á{ |À¯½Y€^mY{ÂyÄm{Â]Հˆ¯Á|À¯[~mY¹{€»Ö´ÀË|¬¿ªË€—¾ËYYZe,d‡Y¹{€» ÕZÅÖ´ÀË|¬¿‰Áć¾ËY,|¿Y{­€f//Œ»d˂»®ËÓZ]{Ã|//‹s€˜»‰ÁÄ//‡ ÁYYZ][~mÄËZ»€‡\Ìe€e¾Ë|]Á{€¯|ÅYÂyÄËZ»€‡YZ][~mY¹{€»½Y{€³€‡ ŠËY‚§Y¾ËYY€fŒÌ]Yw€¿į|Å{Ö»Y|Ì»Y¾ËYÁ|‹|ÅYÂz¿|·Â»€Ì£ÕZÅYZ]€´Ë{ Ö»Y¹ZÌa¾ËY,d·Á{–‡ÂeÃ|‹s€˜»‰ÁćªÌ«{ÕY€mYį¾ËY¾¼“ d§ZË|ÅYÂz¿ dˆÌ¿Äm{Â]Հˆ¯ž§µZ^¿{Ä]Yw€¿ŠËY‚§YZ]d·Á{į|Å{ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com d·Á{¾ËYZ»Y,|Å{Ö»½Z//Œ¿½Zfˆ»¶§{Y{ÂyÄm{Â]Հ//ˆ¯Ó¼ »,|À¯Ö» YÕYÃ|Ÿ d‡YÃ{Â]Äm{Â]Հ//ˆ¯½Y€^mÕY€]ÖÅY€°§Ä]µZ//‡ÕY|f]Y½Z¼ÅY Հˆ¯Y֌z]dˆ¿YÂeYw€¿ŠËY‚§YZ]µZ‡{d·Á{į|¿ÁZ]¾ËY€]½Z‡ZÀ‹Z¯ {cZÌ·Z»ŠËY‚§Y\m»Yw€¿ŠËY‚§YÄ°¿MÂyÄ],|À¯½Y€^mY{ÂyÄ//m{Â] ž§dÆm{Yw€¿ŠËY‚§Y{Z]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWZ»Y d//‡YÃ|‹‚Ì¿µZ//‡ ½Á|]YÄm{Â]Հˆ¯įd‡YÖËZŶuÃYµZ^¿{Ä]d·Á{į{Â]Äf¨³,Äm{Â]Հˆ¯ |Å{ŠÅZ¯,¹Âew€¿ŠËY‚§Y ,|À¿Y{Ö»ÄËZ»€‡YZ]{YÄm{Â]Հˆ¯ž§¶uÃY¾Ë€fÆ]ÄËZ»€//‡YZ]½Z‡ZÀ‹Z¯ d‡YÄËZ»€‡YZ]ªË€—Y¹{€»Ä]d·Á{ÕZÅÖËYY{‰Á€§Äm{Â]Հˆ¯Z°ÅY¾Ì·ÁY d·Á{¹Y|«Y¾ËY d‡Y¹Y|«Y¾ËY½{€¯Ö¸¼ŸµZu{ETFÕZÆ«Á|ÀªË€—Yd·Á{Á |]ZËÖ¼¿ŠËY‚§Y¹Âe,Äm{Â]Հˆ¯½Y€^mÕY€]į¾ËYµÁY,{Y{Õ{Zf«Yd^j»€iY|Àq Y€´·ÂYևŻµZ §®Ë d‡YÕ|m½ZËY€´·ÂYÖ¿Á{d]Z«į{Y{½ZŒ¿sZf§cYZƛY {Y| e€aÕZÅY|Ë|¿Z¯Z]Ö¿Á{d]Z«Ä],d]Z«½Y|Ì»½{Â]Ö·ZyY½ZÀ̼—YZ]½ZËY€´·ÂY |Ì ‡|À¿Z»{Y{{ÂmÁZŽM½|‹Y|Ë|¿Z¯µZ¼fuYį{Y€§YÖy€]cZ¯€ve,|¿YÃ{ÁMÕÁ d‡Y{Âƌ»Ô»Z¯¾Ë€ËZ‡ÁsZf§‚ËÁ€a,¥Z^Ì·Z«€«Z]|¼v»,Ö»Z£€“×Yc‚Ÿ,̸ָm ÁÕ|mÔ»Z¯½ZËY€´·ÂY¾Ì]Ö¿Zˀm½Á{d]Z«į{Y{½ZŒ¿sZf§€ÌyYÄ^uZ»ÄËÁÄ] ”u½YÂeZÅ\¸—sԏYįÃ{€¯Y|Ìa½ZÀ̼—Y½Zˀm¾ËYįY€q-d‡Yc|«\ˆ¯ÕY€] ՁÁ€ÌaµZ^¿{Ä]Ä¿Z³Y|m®Ë€Å½ZÀ̼—Y¾ËYZ]Ád‹Y{|ÀÅYÂz¿YcZ]Zzf¿Y{€i» {ÂmÁÕ{ZˁcZ«Z¨eYÂ«ÁµZ¼fuYY€Ë,|‹Z]ºÅÂe®Ë|¿YÂeÖ»ºÅ½ZÀ̼—Y¾Ì¼ÅZ»Y|ÀfˆÅ |Å{€Ì̤ecZuԏY½Zˀmž¨¿Ä]Y–ËY€‹cÓÂve¾ËY|ËZ‹Á{Y{ cZ]Zzf¿YZeÃZe¯ĸZ§{įÄ^uZ»½Z»Y¡Z§įd‡Y¾ËY€´Ë{Äf°¿{Y{Ä»Y{YÕÁ {€¯½ZÌ]įÖ¿ZÀz‡Â¿Ä]ÄmÂeZ],d‹Y{ZÅ¥€u½MY‰{ÂyįÖfÌ¿¾ÌÀr¼ÅÁd‡Y YÁYYdËZ¼u†¿Z‹{Y{µZ¼fuY,d‹Y{Öa{YÕ{ZˁÕZÅŠÀ¯YÁįÁYÕZÅ¥€uÁ |Å{ŠÅZ¯Õ{Zˁ|uZeÃ|ÀËMcZ]Zzf¿YÕY€] ZÌfyY{YÖf€§¾ÌÀqÖ¸»Ä¿Z‡Y€qįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{½Y€³{ZÆmÄÆ^m¶¯€Ì]{ \ËZ£ÕZÅ{ZÆ¿Á{Y€§YÂy{Ö³{Z//‡Ä]˜ÀËYį|Å{Ö»Y€«€´Ë{{Y€§YZËsZf§ Ád‡YZ¼Ì‡ÁY|Yֻ¼ŸÄ^·Z˜»®ËµY‡¾ËYx//‡Zad¨³,|ÀÀ¯s€˜»YÖ^·Z˜» ÕY€]ÕYÃ|ÀÀ¯ž¿Z«x‡ZaÖ¸»Ä¿Z‡º¿Y{Ö»|Ì ]Äq€³Y,|ÀÅ{[YÂmµY‡¾ËYÄ]|ËZ]ZŽM µZ¼fuY-d‡Ys€˜»µZ¼fuYÁ{µY‡¾ËYÄ]x‡Za{¾»€œ¿Y |‹Z]Äf‹Y{Š//‡€a¾ËY €´Ë{µZ¼fuYÁd‡YÃ{€¯Z£MYÖuZÀm{Ây€]Ö¸»Ä¿Z‡įd//‡Y¾ËY€eÕ«ÁµÁY Z¼¯ {‹kZyÄ»Z¿€]½Zˀn»d‡{Yµ€fÀ¯įÃ|‹\m»ÖfˀË|»¦ “įd‡Y¾ËY Y|½Zˀn»YÖ¼Œq€Å®Ë{Ây|Àe{Ây€]Z]sZf§ŠÌaÃZ»|ÀqÄ^uZ»{Ä°ÀËY {Â]Äf§€³Z¼Ì‡Á cZ]Zzf¿YÄ¿Zf‡M{€³Y,|‹Ã|ÌÀ‹sZf§½Z]YįÖ^·Z˜»d¨³,Y€´·ÂYևŻµZ §®Ë ®Ë{‚¿ĸZ§{ZŽM½|‹s€˜»¶Ì·{Ä]įd‹Y{ՀfŒÌ]‰Y{Â^¿ÕÂƼmd‡ZË |‹€Ì^ eÖeZ]Zzf¿YZf§½YÂÀŸÄ]ևŻ½ÓZ §½ZÅ}Y½ZÌ»{,cZ]Zzf¿YÄ] ³Ád¨³{,ֻԇY½Y€ËY½Y€³{ZÆmÄÆ^m¶¯€Ì]{ÁY€´·ÂYևŻµZ §Ղ˂Ÿ[ZÅÁ Ä»Z¿€]®Ë{½Z¨ ”f//ˆ»{ZÌÀ]†ÌW€ÌyYcYZƛY[ZeZ]Ây{,ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ] d‡ZËcZ]Zzf¿YÄ¿Zf‡M{€³Y,|‹Ã|ÌÀ‹sZf§ÕZ«M½Z]YįÖ^·Z˜»d¨³,Ö¿Â˂˸e Ä]®Ë{‚¿ĸZ§{ZŽM½|‹s€˜»¶Ì·{Ä]įd//‹Y{Հf//ŒÌ]‰Y,{Â^¿ÕÂƼm ºÅ¾»ÕY€]į|‹€Ì^ eÖeZ]Zzf¿YZf§½YÂÀŸÄ]ևŻ½ÓZ §½ZÅ}Y½ZÌ»{,cZ]Zzf¿Y cZ]Zzf¿YÕY€]sZf§‚Ìyį|̇€œ¿Ä]ZÅ¥€u¾ËYZ]ž«YÁ{|//‹{ZnËYÖfÌÀÅ}¾ÌÀq d‡YÃ{Â]Zn»€Ì£dŸ€‡Á|Àe\̋Z] ÁZ‡ÄqZ]Á¾Ì¨ ”fˆ»{ZÌÀ]{Ö¿Zˆ¯ÄqÄ°ÀËY½Âr¼ÅÕ{Y»Ä]sZf§€³Y{Y{Ä»Y{YÕÁ {€°¸¼ŸY̫֬{‰Y‚³ZËM.d‡Y|¬q{ZÌÀ]½Y€¬»ºÆ‡.|¿YÃ{€¯Y~³YÁY­Ô»YÕZ¯ Y|¬q.{Y{ÄÀ˂Ŷv»ÁZÅ|»M{,µY»YY֋Y‚³.{Y{½ÂÀ¯Ze½M†Ì‡ZeÁ|]Y{ZÌÀ] Y|ËZ‹,{€¯Ö»ÃZ‹Y.d‡YÃ|‹ÄÀ˂ž̨ ”fˆ»ÕY€]½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]µY»YÁZÅ|»M{ |‹Ö»º¯½MÖeZ]Zzf¿YÄ^WZ‹ÁÄ^uZ»Õ|Àe {Y„¿Õ|¼uYÖeZ]Zzf¿YÕZÅZf§Ä]sZf§€ÌyYZf§ÄÌ^ŒeÄ]¾ÌÀr¼ÅY€´·ÂYևŻµZ §¾ËY Y‰{ÂyÕZŒ¿YsZf§į|¿|¬f »ևŻ½Z‡ZÀ‹Z¯€fŒÌ]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YµZ‡{ įd‡YÁYÕZÅÄ»Z¿€]YŽ«Z¿Öb¯®ËÄWYYµZu{ÁÃ{€¯Öb¯{Y„¿Õ|¼uYd‡{ÕÁY į˜¿MÄ^uZ»¾ËY¾»€œ¿Ä]Äf^·Y d‡YÃ|̇½ZËZaÄ]½MÃÁ{d¨³½YÂeÖ»֟¿Ä] |‹Á€]ÁÖfz‡d»ÁZ¬»ÁZÅŠÀ¯YÁZ]Ád§€¿ŠÌad‹Y{Zœf¿YsZf§ d‹Y{ZƛYcZ]Zzf¿Y½|//‹Ö^˜«®ex¸edÌ «YÁÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{Ղ˂Ÿ ¦Ë€› {‹Y|ËZa½ZÀ^·–ËY€‹ZÅ¥€—ļÅÕZ°¼ÅZ]¹YÁ|Ì»Y Ä»Y{YÕY€]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ³{Z»M€]Á{€¯{ZË€“Zu–ËY€‹Yª§Â»Â^ŸÁZÆÌfz‡ {€¯|̯Ze½ZÀ^·Ä]ZÅ®¼¯ ļÅÕZ°¼ÅZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y¾ÌÀr¼ÅÖ»Ô//‡YÕÂƼmևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{†ÌË ¾ËYևŻÕZ”§{ÕY|ËZa–ËY€//‹,½ZÀ^·¹Znˆ¿YÁÖ¸yY{ÄÀv{Ö//‡ŻÕZƧ€— †ÌËÖ´fˆ^¼Å¹ÔŸYYY|Ë{¾ËY{‚Ì¿½ZÀ^·ÂƼm†Ì˽Ÿ¶ŒÌ» {€Ì³¶°‹Œ¯ |¼v»Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {€¯Ö¿Y{|«cÁ€Ì]|À]{Zn¨¿YZ]•Z^eY{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ¶]€‹,Œ¯¾ËY€ËÁdˆz¿[ZË{½ZˆuZ]½ÂÀ¯Ze,{Â]Ã|‹½ZÀ^·{YÁį¦Ë€›{YÂm d‡YÃ{€¯³Ád¨³ÁY|Ë{,½ZÀ^·½Z¼·Za†ÌËՀ]ÄÌ^¿Á½ZÀ^·ÄmZy€ËÁÄ^ÅÁ Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,½ZÀ^·ÕÂƼm†ÌËZ]Y|Ë{{Ö»Ô//‡YÕÂƼmÄmZy»Y€ËÁ ¶°‹Œ¯¾ËY{ÕY|ËZa–ËY€‹,½ZÀ^·Ö¸yY{ÄÀv{ևŻÕZÅ¥€—ļÅÕZ°¼Å Y|Ë{¾Ë€yM,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] {€Ì³ ÂƼm†Ì˽Ÿ¶ŒÌ»Z]ÁY|^ ]€«{Á€»Y€Ÿ,½ZÀ^·Ä]€¨‡{¦Ë€›{YÂm|¼v» †ÌËÖ´fˆ^¼ÅÁÕ{|¼Å\eY€»Y|Ë{¾ËY{½Z»Œ¯ÄmZy»Y€ËÁ |‹¹Zn¿Y½ZÀ^· cÁ€Ì]|À]{€ÌyYZn¨¿YÕY€//]½ZÀ^·¹{€»ÁÂƼm†ÌËÄ]Y½Y€ËY¹{€//»ÁÂ//Ƽm ºËƒ¶]Z¬»ÁÁ²Àm{½ZÀ^·ՁÁ€Ìa{€´·Z‡d^‡ZÀ»Ä]®Ë€^eZ]¦Ë€› {€¯¹ÔŸY €]½ZÀ^·¹{€»Ä^¸£YÕYÄ¿ZŒ¿½YÂÀ ]Y½M,d‡Y½MÁ€·Z‡¾Ì¼Å{ZÆqÁ€»YįÖfˆÌ¿ÂÌƏ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ |ÌÀ¯µÁ5 YZ»Ã{»€§d¼u€» d‡Ż Z¿Á€¯{Zf‡cYÂf‡{½{€°¿dËZŸÕY€]cYZn» ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y •Â¬‡ՀˁY€‡{į|À¿M½Y€´¿ÕZ̈]ÁÄf§ZËŠËY‚§YŒ¯{Zf«YÖ¨À»\̋d‡YÖ ÅZ»|Àq ŠÅZ¯dŸZ‡€ÅÖ¿Y€ËYZÆ¿Â̸̻‚ÌqZ¿|»M{‰Yį֘ËY€‹{ÁZˆ¨¿YÁ¾ËY{ |‹Z]Äf§€³Y€« {d¸»į|ÀÅ{Ö»Ã|ŸÁÁd‡Yµ€fÀ¯dve‚ÌqļÅį|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYÖf·Á{¾Ì·ÂXˆ»,|]ZËÖ» |¿Y{Y€«Õ{Zf«YÖËZ§Â°‹½YÁ{Ä]{ÁÁÄ¿Zf‡M{ÁÃZ§Ö»|«®Ë |˳Ö»½Z»M¾¼Æ]€f¯{ ºÌÀ¯Á€»YÕ{Zf«Y½Z‡ZÀ‹Z¯Y¾e|ÀqcY€œ¿Ã|Ì°qdˆÌ¿|] 0 ¼ŸYZ]¾ËYµZ‡µÁYÄÅZ»ć{…Â]Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å[~mZ] Ã|‹¶Ë|^eÂÀˁZ¯Ä]Ô dˆÌ¿¾Ìb‡Z¯Ĉ‡Â»Á‚Ë|¿Z‹Ã|Ë|a€´Ë{¾ËY|Å{ֻĻY{YÁ|̯€e|ÅYÂyZ0  ˜«[Z^uÁd‡Y ĸÌ§YY€mZ»ÁÃ{€¯{ÂycZœ¿ÁdˀË|»¦ “¥€Yd¸»µÂaY|Á€‡Ö]d·Á{į ÖfÌÀ»YÕZÅÁ€Ì¿d‡{Yµ€fÀ¯[Z^u½|̯€eZ]…Â]YZ]{ĸ»Z »|¯½Â̸̻€]¢·Z]Z] |Å{ Y€«µÓ{ÁZ]Z¼«ÕYÃ|ŸZÌfyY{Ö´ÀË|¬¿Yºnu¾ËYį½MÕZmÄ] |‹|ÅYÂykZyºÅ |‹Ö»dËY|Å|Ì·ÂeÖÀ Ë{Zf«Y|·Â»Šz]Ä]|ËZ],{€Ì³ ®¿Z]Õ|{¹Âe¥|//ŁY€eÓZ]\eY€»Ä]Ö»ÂeZœf¿Yd//‡Y|¬f »Ղˀ^eÃ|^Ÿ€f¯{ |¬f »ÕÁ |Å{Ö»Y|ŒÅÃÂ]Z^¼ËÁÔWÁ‚¿Á…Z̬»{¹Âe€]YÕ|m€˜yÄ]d^ˆ¿ÁdˆË‚¯€» ŠËY‚§Y½M\«YŸYÖ°ËÁ|À¯Ö»|Ì·Âe€¬§Ä°¸]cÁ€iÄ¿d·Á{Õ{Zf«YÕZÅd‡Żd‡Y ¾Ì»Ä]º‡ZÆ^‡YÄ·‚·¶j»Ö Ì^—ÕZËÔ]Öy€]Â«ÁY¶^«į—½Z¼Å d‡YdËZÀmÁ¹€m d¼Ì«ZÆ¿M¾Ë€eÖ¸YYÖ°ËįºËY{Ã|ÀÅ{Y|ŒÅÁÁ€ŒÌaÕZÅŽyZ‹‚Ì¿{Zf«Y{,|À]¯Ö» €]Y€]½Y€ËY{Á€]Y€]ÃÂ]Z^¼Ë,€]Y€]ÔWÁ‚¿Á{¹ZƇd¼Ì«µZ‡®Ë¥€› d‡Y¹ZÆ//‡ {Á%YŠÌ]¶^«µZ‡ZÆqÄ]d^ˆ¿Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeÔWÁ‚¿Á{ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ‚Ì¿½Y€ËY{ d‡YÃ|‹¥~uÖ¸»µÂaY€¨ÁÄf§ZËŠÅZ¯%Äf‹~³µZ‡Á{{ÃÂ]Z^¼Ë Ö»Y|«Y{d·Á{Á{‹®q¯ %µZ‡¥€›Œ¯{Zf«YÃ|‹\m»Ö¨À»Õ{Zf«Y|‹ €¨¥~u¦˜·€‡Y|]ÓÁ|‹Z]Ö»Ö¸»µÂaY€¨¥~us€—ÕY€mYµZu{Ä¿Z«Ôy d‡YÄf‹Y~³| ]ÕZÅd·Á{ÕY€]ºÅY€´Ë{ ª¸yÖÀ ËµÁYÂe»,ºÌÀ¯ĈËZ¬»ÃÂe»ćÕZ¼ÌaYÂÅ®ËZ]Y½Y€ËY{Zf«YÄr¿ZÀq\Ìe€e¾Ë|] 0 »Z¯ºÅÄËZ»€‡YZ]Âe»Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y€iY{ |y€qÖ»¹Z¼edŸ€‡Z]µÂa ÁÃ{Â]µZ §Ô Ã{Zf§YZ¯Yd‡Y|Ì·ÂeÖÀ Ë{Zf«YÖ «YÁŠz]įÖ¸YÂe»Z»Y d‡Yª¿Á€a…Â]Ä¿ZyZ¼« ºÌ‹Z]Ö¨À»Õ{Zf«Y|‹¹ÁY|e|ÅZ‹ºÅµZˆ»Y{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁ Ä]d‡{{ÂyÖeZ]Zzf¿YÃ|ŸÁª^—Ä°ÀËYÖ°Ë d‡Á€]Á[Zzf¿YÁ{Z]d·Á{֘ËY€‹¾ÌÀq{ Äy€q{½|Ìy€q,µZ ¨¿YÄ»Y{Y¹Á{[Zzf¿YÁ|À¯®ˆË€aÕ{Zf«YÖuY€mÄ]¹Y|«YÁÃ|‹¢Ìe Z̈]d·Á{€yMµZ‡{dŸZn‹ÁdÌ«ÔyĿ³€ÅÄf^·Y dˆÌ¿Z»{Zf¨³Ä]½{€¯Ã|Àˆ]Á¶—Z] –ËY€‹ |Å{Õ| ]®‹‚a¶ËÂveYc»Ä]ÁZ¼Ì]įd//‡Y½Md·Á{d//‡ŻÁÃ{Â]|Ì ] Ö»®q{ÂyÕZmÕZÅÄÀ˂ž̻ZeÕY€]d·Á{įd‡Y¾ÌÀq€“ZuµZu{Â//Œ¯{Zf«Y µÂaZÆ°¿Z][ZˆuÄ]d·Á{®q½|‹…ZaÕY€]Ղ¯€»®¿Z]dˆÌ·ZyŠ]Zˆu½ÂqÁ|Œ¯ ºÅµÂaª¸yÄf^·Y Ö·ÂaÄËZa¾f§ÓZ]ÁµÂaª¸yÖÀ Ë¾ËYÁ|À¯Ö»Z°Å|]Yd·Á{ÁÄfzË d‹Y{|ÅYÂyµZ^¿{Ä]YÕ{Zf«Y|‹ÁdˆÌ]¸˜»–ËY€‹Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ŠËY‚§YZ]¹Z³ |‹|ÅYÂy¹ÂeŠËY‚§YÄ]€nÀ»c¾ËY{|‹Z]Äm{Â]Հ//ˆ¯½Y€^m¥|ÅÄr¿ZÀqÖ·Á Ã{Â]%Á,,\Ìe€eÄ]ZeÕZÆ·Z//‡{Ö·ÂaÄËZaŠËY‚§YՂ¯€»®¿Z]Z»Mª^— €eÓZ]\eY€»Ä]Äf‹~³µZ‡Ö¿ZËZaÕZÅÃZ»{Ö·ÂaÄËZa|‹įd‡Y½MÄmÂe¶]Z«Äf°¿Z»Y d‡Y Âe»,|À¨‡Y{įÕ—Ä]|̇ % Ä]|À¨‡YÁ%Ä]¾¼Æ]{ÁÃ{Â]µZ‡–‡Âf»Y ÃZqՂ¯€»®¿Z]0Y€ÅZ›Äf^·Y {Á‚§YÖ´ÀË|¬¿Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŹZ¼edŸ€‡Z]µÂaª¸y Ä]€“Zud·Á{įÖ»Y{Z» d‡YÃ|Ë{ÕZmµZ‡µÁYÕZÅÃZ»Ä]•Â]€»Z»MZŒf¿Y¹|Ÿ{YZ¯ ÁՂ¯€»®¿Z]Y¾f§€³‘€«‚mÕYÃZq|Å{Ä»Y{Y{ÂyÖm€z·ÁÄ]ÁÃ|Œ¿Õ{Zf«YÖuY€m µZ‡€yMÕZÅÃZ»{Õ{Zf«Y|‹w€¿,|À¨‡Y{Ö·ÂaÄËZaÄ]ÄmÂeZ] {Y|¿Ö·ÂaÄËZa½{€]ÓZ] µZ‡µÁYÄÅZ»ć{į|À¿Ö»¾Ì¼zeÕ{Zf«Y½Z‡ZÀ‹Z¯,Äm{Â]Հˆ¯Á…Â]|‹,¶^« |{Ze|¿YÂeÖ»µZ‡{½Z»€§¾Ì¼ÅZ]ÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{ZeÖ·ÂaÄËZaÕZm ¾ËYÄ] |‹|ÅYÂy€ÅZ›ÓZ]Z̈]¹ÂecÄ]µZ‡¹Á{ļ̿{½M€ÌiZeį|‹Z]Äf‹Y{|‹ ½|‹ÖËÔWÁ‚¿ÁÕ|m€˜yZ]Œ¯{Zf«YµZ‡{|Å{Ö»Y|ŒÅÔÌ·|Ì ‡įd‡Y¶Ì·{ įÖÀ »¾Ë|],d‡YcÁ€ižËÂe{½YÂe¹|ŸŠËY‚§Y¹ÂecY€iY¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë d‡YÄmY» Äf§ZËÄ»Y{YY€¬§½|‹€e€Ì¬§|ÀËM€§Á{‹Ö»¶¬fÀ»d·Á{Ä]|¿Y|¿ÖËYY{įÖËZÅY¿ZyYcÁ€i |f¨Ì]À—Zz»Ä]֟Z¼fmYdÌÀ»YZe {Z¼fŸY½{Y{d‡{YÄÀ˂Å|À¯Ö»¹€¿ÄnÀaÁd‡{½MZ]d¸»įÕYÕ{Zf«YcÔ°Œ»¹Z¼eZ]Ö·Á ¹{€»{Z¼fŸY½{Y{{Z]Ä] d‡Y–¸£Õ{Zf«YÕZÅd‡ŻY€fŒÌ]\eY€»Ä]Ö¿Y€¼°u¹Zœ¿Ä]¹{€» {Y{|ÅYÂz¿ÕYÃÂÌ»,ºËY{€b]½M±€]ÁwZ‹Ä]Äq€ÅÁÃ|̇Âa½MČËį|¿Z»Ö»Öfy{Ä] ÕZÅÃ|ŸÁ½{Y{ÁÕZ¯º¿Y|¿Ä»Y{YÕY€]Ö¿Z»€´Ë{Á{‹Ö»€Ë{Õ{ÁÄ]Ä°ÀËY¹Ô¯Ž¸z» d§€³Ã|Ë{Z¿½YÂeÖ¼¿Y{Zf«Yº¸Ÿį{€¯ÕÁM{ZËd·Á{†ÌWÄ]|ËZ] d‡YÃ|¿Z¼¿Ö«Z]Ö·ZyÂe |¿Y{ÕYÃ|̬Ÿ¾ÌÀqį½Z¿M †]Á|¿Y…{…Ô¯ÕY€]{Zf«Y\f¯Á¾Ì¿Y«įd‹Y{Y€YÁ ZËÁºÌÅYÂyÖ¼¿¶Ì·{€ÅÄ]Är¿ZÀq Á{€ÅºÅ|ËZ‹Á|¿YÃ|̼ƨ¿ZËÁ|¿YÃ|¿YÂz¿{Zf«Y…{ZË ÄfŒ³Z]Zf‹Â¿¾ËY½YÂÀŸÄ]į€fÆ]½Z¼ÅºÌÅ{Y€«d§€ŒÌaÁÄ ‡Âe€Ìˆ»{YŒ¯ºÌ¿YÂeÖ¼¿ ºÌÀ¯¶¼Ÿ½MÄ]Á {»€§ÖËZ^ˁkÁY{įºËÁZÌ]½Z¼ËYY€Ì‹x̋Ä]|ËZ] ¶ÌaÄ]¾f‹~³|ËZŒ¿|‹€aÂq¶Ì]Ä]¾f§€³|ËZ‹ļŒq€‡5 Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir {€¯s€˜»Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÁÄËÁ€Ì̤eÄ]½MÖÆÌ^ÀeÁÖ³|¿Y{Z]Ä^Àmį{‹µZ¼ŸY {‹€nÀ»½Y|¿Á€Æ‹Ö³|¿®^‡ į|À¿Y|]ÖÀ//‹ÁÄ]|ËZ]ļÅ{€¯tˀeÕÂƼm†ÌË ©Â¬udËZŸÁ¹{€»d»Ô‡š¨uÕY€]ZÅcYZn»ÁºWY€m Z0 ¬Ì«{,ZÅÄ»Z¿ÃÂÌ//‹½{€°¿dËZŸÁÃ|‹¾ÌÌ e½Y|¿Á€Æ//‹ d‡YļˀmÁcYZn»¹‚¸fˆ»ÁÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uÄ]ÁZne Á‰Â»M,¾//ÌÌ^eÄ]YÂ//Œ¯ÕZÅÃZ´f//‡{¹Z¼eÖ¿ZuÁ ÁZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸÁªÌ«{ÕY€mYÄÀÌ»{Ö¿Z‡Ô—Y d¨³Á{€¯¦›Â»Ã|‹¾ÌÌ ecYZn»ÁºWY€mÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋ ÄnÌf¿,Ây¾ËY{¹Ó‰Â»MÁªÌ«{Ö¿Z‡Ô—Y¹|Ÿ Ád‹Y{|ÀÅYÂyµZ^¿{Ä]Y¹{€»ÖfËZ“Z¿ÁÄf‹Y{…° » |¿Â‹«½ZÌ]Ô][Z¬Ÿ»Zq{¹{€»{Y{ÁZmY|ËZ^¿ {{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË ÁÁY{|Ì·ÂeÄÀÌ»{Ã|‹¶ZuÕZÅd§€ŒÌa,Ä//ˆ¸m¾ËY d€§Ád^j»ÕZÅ{ÁZf‡{ĸ¼mYÂ//Œ¯{Y¾ˆ¯YÁ cÔ°Œ»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋|Ë|ÆeY֋Z¿Ã|//‹{ZnËY |Ì·ÂeÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸÕZ¼Ì]¾ËY €ÌyYÕZŵZ‡{d·Á{¾ËYÕZÅdË·ÁYY¾//ˆ¯YÁÁÁY{ d§€³ՀfŒÌ]d ‡ÁÁdŸ€‡Z¿Á€¯Â̋½Z»{įÃ{Â] ÖËZÆ¿Á[¸˜»ÄnÌf¿Ä]½|̇ZeZÅd̬§Â»¾ËYºËYÁ|Ì»YÁ |]ZËÄ»Y{Y ¾//ˆ¯YÁÁÁY{|Ì·ÂeÕY€]Zb¼ÅÁ½Z»‚¼Å‰ÔeÖ//¿ZuÁ YkZyYZÌ¿{»¾ˆ¯YÁÁÁY{ÄÌÆeÁÂ//Œ¯¶yY{{ dËZŸ,¶Y¾Ë€eºÆ»½Z¯Z¼¯d¨³Á|¿YÂyY{Ä»Y{YÖf¯€u ÁY{Ä]Ö]ZÌf‡{½Z»ZeÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ļŶ»Z¯ d‡Y|ÌËPe{»¾ˆ¯YÁÁ ÁÂuć{Öf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{½{€°¿dËZŸºWY€m {Zf‡Á֐zeÕZÅÄf̼¯{¹{€»¹Â¼ŸÁ¥ZÀY,cYY{Y d«{ZÅcYZn»ÁºËY€m¾ËY¾ÌÌ e{d¨³Á{€¯ÃZ‹YÖ¸» ÕÂv¿Ä]Y€mYd¿Z¼“Ád̸]Z«¾f‹Y{¾¼“Zed‡YÃ|//‹ ֐zeÕZÅÄf̼¯{ևZÀ‹Z¯huZ^»Áև€]ZÅdŸZ‡ Y½M‚Ì¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]žmY€»½ÂÀ¯Zeį{Â//‹Ö»}ZzeY,{Zf//‡ |¿YÃ{€¯¾Ìˆve ÁcYZn»ªÌ«{¾ÌÌ eÁÖuY€—,¾ËÁ|eÄ]Ä»Y{Y{Ö¿ZuÁ dË·ÁY¾Ë€eºÆ»Y¹{€»d»Ô‡Á½Zmš¨uÂƼm†ÌW ÁZÅd//‡ŻÕY€mYÁ}ZzeY{|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{Á¹Z//œ¿ {€¯tˀeÁd//ˆ¿Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕZ//ÅÄ»Z¿€] ¹ÓļÅÕY€]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡Ö¼¸ŸÁÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯cZ¼Ì¼e d‡YY€mÓY ,ÕÂƼmd//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaYZ¿€ËY‰Y‚³Ä] ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ¾ˆu ½YÂÀŸÄ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡¶Ì°ŒeÄ]ÃZ‹YZ]Z¿Á€¯Z] |‹ÁM{ZËÕYëY€§ÁÖÅZ´f//‡{Y€§Á֌z]Y€§{Zf‡®Ë Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]€iR»ĸ]Z¬»ÕZÅd//‡ŻÁcZ¼Ì¼eļŠÕZÅÃZ³|Ë{ÁÖ// ¼m{€y…Z//‡Y€]½ÂÀ¯ZeZ£M½Z¼ÅY ğ¼n»ļÅÕY€]įÃ|//‹}ZzeY֐zeÁÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯ d‡Y€mÓY¹ÓŒ¯ ZÅՀ̳ºÌ¼e{¹Zn//ˆ¿YÁ|uYÁd̼¯ZuÂƼm†ÌË ¹Z¬»|ÌËPe{»duY€Ä]ÁZÅZ]įYZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡{ {d̬§Â»ºÆ»¶ËÓ{Yd//‡YÄf§€³Y€«‚Ì¿Հ^źœ » Á|¿YÂy¹Á{ÁµÁYÕZÅk»{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ZÆ» »Y{»{Հ̳ºÌ¼eÖfu[Ô¬¿Yº//œ »€^Å{Á‚§Y žmY€»ÁÃ{¼¿¥Â˜ »{Zf‡¾ËYcZ]»Ä]Y{Ây֐z‹ YÖÀË{ÕZžÌËMÁ€WZ ‹ÃZ]{Հ̳ºÌ¼e‚Ì¿|̸¬e¹ZœŸ |¿YÃ{€¯µÂv»{Zf‡¾ËYÄ] 0 »Z¯|ÀËM€§Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ZÅՀ̳ºÌ¼eÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯ÁÖ¼¸ŸÔ Ä]ZÅÃZ³|Ë{ÁhuZ^»Õ|À]ž¼mÁ֐zeÕZ//ÅÄf̼¯{ Ö¸»{Zf//‡Ä]½MÄWYYÁ¦¸fz»ÕZÅÄf̼¯Ä]»cÂ// ֐z‹Ä¿Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡{cZ¼Ì¼e{€¯|̯Pe Ä¿YÂfŒaZ]ÁÖ ¼m{€yÕZÀ^»€]Ä°¸]d‡YÖÅZ´f//‡{Ä¿Á ¹{½Y€ËYcZ¨‡ |¿Â‹Ö»Ã|¿Y{€³Z]Y|^»Ä]|¿Y|¿d»Ô‡ÖÅY³įÖ¿Y€§Zˆ» ,ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹Y~yYY†aYÕZƛY{Ây¹€§|ËZ] d¯€//‹½MÃ|ÀËZ¼¿Ä]ÁÃ{€¯¶Ì¼°eYÁ€a¾ÌuZ˶//^« {d//‡Y¦›Â»ºÅÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹ |ÀÅ{¶ËÂve dˆÌ·,Ձ€»Öf‹Y|Æ]d^«Y€»ÃZ´ËZad‡YÂy{c ZÆ¿MZÌfyY{YÕZƛY{ÂyÕZŹ€§ÁYÁ€a½Y€§Z//ˆ» |Å{Y€« ½Z̓Z¬f»Ä̸¯,Ã|//‹¾ÌÌ eŠÌaYÕZÅÄËÁ…Z//‡Y€] ‚¯Y€»YÖ°Ë{kÁ€yYŠÌa|ËZ]‚Ì¿Â//Œ¯YkÁ€y Ö]ZˁY{Â//»ÃZ³{Á€§{Z//Ëd»Ô//‡cZ»|yž»Zm c{ |¿€Ì³Y€«d»Ô//‡\«Y€»Á®‹‚aÖÀÌ·Z] {Zd»Ô‡ÖÅY³,€§Zˆ»ZË|¬»Œ¯d//‡YÂy{ ֈ̸´¿Y½Z]Ä]d»Ô‡ÖÅY³įÖËZÅŒ¯{ {‹Ö» Z]"d»Ô‡dÌ “Á"€Æ»d‡YÕÁ€“,{‹Ö¼¿{Z ÕZ¼Ì]¹|ŸÁd»Ô//‡ÖÅY³Á|dv»½Â¼”» ÖÅY³ÁÄÌÆeֈ̸´¿YZËÁևZ§½Z]Ä]«{‹Ö»|ÌËZe ÁÖ·Â//ˆÀ¯ÖÀÌeӃ€Æ»ÁÂ]‚»€Æ»Ä]Y{Y€§Yd»Ô//‡ |ÀÀ¯ÂƼ»ħ€ e~yY½Á|] Y½Y€§Zˆ»¾ËY|À¿YÂeÖ»•Á€Œ»—Ä]ÖËZ¼ÌaYÂŕ˜y ºËԟÄ]ÄmÂe½Á|]Á{ÁÁ’v»Ä]ÁÃ{Â//¼¿‰€Ë~a ÄWYY¾ÌÀr¼Å {Â//‹Ö»Äf§€³|ËÁ¯d//ˆe,ÖÀÌ·Z] ¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Z»ZeÖ´¿ZyÄÀ̘¿€«dÆmÖ^f¯Ä»Z¿|Æ e d^j»c{d‡YÖÆË|] d‡YÖ»Y‚·YŠËZ»M[YÂm µÂ—,ÕZ¼Ì]º//Ëԟd//Œ³Z]ZËŠËZ»M[YÂm½{Â] ÄÀ˂Å |]ZËŠËY‚§YÁZe|ËZ]Ö´¿ZyÄ//À̘¿€«c|» |‹Z]Ö»€§Zˆ»Ã|Ɵ€]Ö·Z¼fuYÄÀ̘¿€«Ádˆe¹Zn¿Y d//‡YÃ|»M¹{½Y€//ËYcZ¨//‡Ä̟ԗYÄ//»Y{Y{ ÖfuÖmZyÁÖ//¿Y€ËYÕ{ÁÁ½Y€§Z//ˆ»Ây{ ¾ÌuՀ´·Z]€£,d»Ô//‡ÖÅY³½{Â]YY{c{ Ä]Á½{Â]Y{d»ÔŸc{ |//‹|ÅYÂy¹Zn¿Y{ÁÁ Öf‹Y|Æ]d^«Y€»ÃZ´ËZa{€¬fˆ»Öf‹Y|Æ]ºÌeŽÌzŒe Ã|‹¾ÌÌ eŠÌaY֐Ìz//ŒeÁÖ¿Z»{‚¯Y€»Ä],Ձ€» Y†aÁZ//e{ÁÁY†aՀ̴ÌaÁÃ|//‹Z//mY {‹Ö»¹Zn¿YdŒ³Z] Œ¯Ä]{ÁÁ֓Z¬f»½Y€§Zˆ»ļÅ,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] µÂ—¶Ì·{Ä]dŸZ‡Ã|‹{ZÖÅY³Z^fŸYc|» ~yYÄ]ՁZÌ¿,|‹Z]Ã|‹Հb‡¶ËÓ{€ËZ‡ZË€¨//‡c|» ÕZÅÖ]ZˁYÁՀ´·Z]€£Y†aZ0 §€ÁÃ{Â^¿dˆe{|n» d//ˆe,½{Â]Y{d»ÔŸc{Á{ÁÁ¾ÌuÖ//ÀÌ·Z] ÄnÌf¿¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Z//»ZeÁ|//‹|ÅYÂy¹Zn¿Y{|n» |¿Â‹Ö»ÄÀ̘¿€«{Y€§Y¾ËY,Ã|//‹¾ÌÌ e¶v»{ŠËZ»M {|ËZ]ÁZe€j¯Y|u,|‹Z]d^j»d//ˆe[YÂm€³Y ÕZÅÄÀ˂ÅÄ̸¯Á|À‹Z]Äf‹Y{½Z°‡YÃ|//‹¾ÌÌ eÄÀ̘¿€« {Â]|ÅYÂy€§Zˆ»Ã|Ɵ€]{|n»dˆeÁd»Z«Y ֓Z¬f»½ZÌ¿Y€ËYY,d//‹Y|Æ]cYÁ¶¼ ·YÂf//‡{ª^— kZy{ZŽMd»Z«Yc|»µÂ—įÂ//Œ¯Ä]dŒ³Z] ºÅ,|‹Z]Äf‹~³Äf¨ÅYŠÌ]{ÁÁ½Z»{Â//Œ¯Y ¶v»½Z]Ä]ÖÅY³ZËÁֈ̸´¿Y½Z]Ä]d»Ô‡ÖÅY³ €]ÖÀ^»Ö³|ÀËZ¼¿–‡Âed»Ô‡dÌ “Á€Æ»Ä]ÂƼ» {‹Ö»~yY|ËÁ¯Ä]Ôf]Y¹|Ÿ ÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿ŽÌz//ŒeZ]Äm»¶ËÓ{Ä]įÖe{ ,{Â^¿Á|¬»PCRdˆe~yY½Z°»YO|^»Œ¯{Ã|‹{ZË d‡ŻÕ‡ZÆq ÖËZ°Ë€»MÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁ{Zf‡Y |À¯Ã{Z¨f‡Y½Y€ËYZ]À¯Y~»ÕY€]¾»€‹ÁՀ¯Y|ËZ]½|ËZ] Z]į|¿Â‹|Ì»YZ¿½ZÀqŠ¿YZÌf//‡{Á`»Y€e,€^»Y¿ {Â^Æ]Y{ÂyÖeZ]Zzf¿YY|¿Yº//Œq|À¿YÂf]į|Ì»Y¾ËY |À‡€]ª§YÂeÄ],|ÀŒz^] ½|ËZ]ՁÁ€ÌaZ]Ã|vf»cÓZËYևZ¼¸bË{|Ë|ne |‹|ÅYÂyµZ^¿{ d¨³cZ]Zzf¿Y{½|ËZ]ՁÁ€ÌaµZ¼fuY{»{ÕÁ ÃZ»{½|ËZ]ՁÁ€ÌaZ»Y,|//‹Z]µZÌy®Ë¾ËY|ËZ//‹ Ã|vf»cÓZËYևZ¼¸bË{|Ë|neZ]ĸZ§Ô]Z0 ^ˀ¬e€^»Y¿ 0ÓZ¼fuY¹Y|«Y¾ËY,€´Ë{{Y»ĸ¼mY |‹|ÅYÂyµZ^¿{ ,½Y€ËYZ]cY€¯Y~»Ä]dŒ³Z]ÕY€]¶¼ŸZ°f]Y¹‚¸fˆ» ¥Y|ÅYYְ˺À¯Ö»e¾» d‡Y•€‹ŠÌa½Á|] Ä]¹Zm€]dveZe|À¯\Ì£€eY½Y€ËYįd‡Y¾ËY½|ËZ] {{€³€]¶»Z¯cY|Æ e À¯Y~»ÕY€]Y¾»€‹Õ|¿ÁÁՀ¯½Zm|ËZ]½|ËZ] {€Ì´]Z¯Ä]½Y€ËYZ] d¨³½|ËZ]Ä][Z˜yÕYÄ̏Âe{¾ÌÀqºÅ…€]ÓZ¯ d‡Y¾ËY½|ËZ]ÕY€]Ä¿Y|À»{€yZ̈]ºÌ¼e,¾»€œ¿Ä] Õ|¿ÁÁՀ¯½Zmĸ¼mY,«Ö¼Ë|«ºÌe»ÕZ”ŸYį {€Ì´]Z¯Ä]½Y€ËYZ]À¯Y~»{ÃZ]Á{Y¾»€‹ {€¯|ÅYÂz¿Õ{Zˁ cZ]Zzf¿Y{`»Y€edˆ°‹Ä]º¸ŸZ]­ÂŽZËY€] {Y{Z¨ f‡Y €]­ÂÅÃZ]{¾»½Z¼³Á…|ud¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ĭ^—½Z¼eZaM¾°·Z]Y¾»,d‡YŽ·Zy¶Ìze…Z‡Y 0 ^«­ÂÅ,ºˆË¿Ö»{ÂyºÅ{YÁ{ ­Á{ÃZ´Œ¿Y{{Ô Ä»Z¿€]|¿YÂf]ZeÃ{€¯Հ̳ÃZÀ¯ÁY|ËZ‹Äf‹Y{”u Ã{Z»MZÅ…Ô¯Á€‹ÕY€]Á|À¯¾ËÁ|eY{Âyև{ ÃZ»|Àq{0ÓZ¼fuYdˆ¿Y{ֻİÀËY¶Ì·{Ä]ÁY {Â//‹ Z°Ë€»M–]YÁZ˽Y€ËYd//‡Ż{ՀÌ̤epÌÅÃ|ÀËM `»Y€ed‡Y¾°¼»Ád§€³|ÅYÂz¿c½Y€ËYÁ |‹kZyd¼‡¾ËYY-|Å|]d‡{YYcZ]Zzf¿Y d‡YÁ|ÀeÁ€Ì³dz‡Õ{€§‚»Y€]M ÖËZ°Ë€»MÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y Č̼Å d‡YÁ|ÀeÁ€Ì³dz‡Õ{€§ºÅ‚»Y€]M{Á‚§Y ÕY€]ÁYºÌÀ¯eįd‡YYÂ//‹{ Ã{Â]˜ÀËYºÅ d‡YÃ|‹[À»Ã|vf»cÓZËYž“»«½{€¯¹€¿» Z°Ë€»M ‰€´¿ZË d‡Ż{ՀÌ̤e¾»,¾ËY€]ZÀ] cZ]Zzf¿YÄ]½|‹®Ë{‚¿Z]Ä°ÀËY€´»,ºÀ¯Ö¼¿ÖÀÌ]ŠÌa d‡ŻY| ]­ÂÅį{€¯|̯Ze¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁ{Zf‡Y ½ZËÂnŒ¿Y{Ä]Ze{{€³Ö»Z]ÃZ´//Œ¿Y{Ä]†Ë|eÕY€] ÄnÌf¿Ö]Öf//‡ŻZźˀveY€qį|Ë´]ÖËZ°Ë€»M d‡Y ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡YJohnCalabrese…€]ÓZ¯½Zm ¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡YÖËZ°Ë€»MÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁ [ˆv»ºÅÄ¿ZÌ»ÁZycZ ·Z˜»Ä//ˆ‡Â»€´ŒÅÁ„a {ÂycY€œ¿½ZÌ]Ä]ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ {Â//‹Ö» d‡YÄfyY{€aÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ZÅŠÀeÃZ]{ ՀÌ̤e­Âžf§Z]Z°Ë€»MÕZÅd‡Ż {€¯|ÅYÂz¿ Z¨ f‡YY†a­ÂŽZËY€]Ã|ÀËM{»{…€]ÓZ¯½Zm |ÅYÂyZ]­Á{ÃZ´Œ¿Y{{†Ë|eÄ]0ÓZ¼fuYÁYd¨³ Y€qį|Å{t̓Âe½ZËÂn//Œ¿Y{ÕY€]|ËZ]ÁdŒ³ Ä]‚»Y€]McÂÌ·Y dˆÌ¿Õ{€^ÅYÕZÅ®Ìf¯ZeZźˀve ÖmZyd‡ŻÁÂuÕÁ|Àe®ËÕÁ¾ÌŒ¿Zm½YÂÀŸ ½YÂÀŸÄ]¹Z¬»Á{ÃZ»|Àq֗ÁY d‡YÖ¿Ó—Ä»ÁZ] Ä] d‡YÄf//‹Y{ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYÕY€]Z°Ë€»MÃ|ÀËZ¼¿ €Ì̤e­Âžf§Z]ZÅd‡ŻY®ËpÌÅ{ZˁµZ¼fuY ÄmZycYÁ d‡YÖ¼fuÖ³{ZfˆËYZ]ÖfˆÌ¿ÂÌƏ¾¼‹{dˆ°‹ Z]Á{‹½ZÀ¼‹{d‡{ÄrˁZ]Â//Œ¯¾ËYd̼¯Zu {€¯|ÅYÂyÂ^ŸÖ¿ÂÀ¯½Y€v]Y,Ö·|¼ÅÁc|uÁ Ĭ˜À»ÕZÅd¸»ÁZÆf·Á{ļÅÄ]Ö³‚]…{¾ËYÁ d‡Y ½Y€ËYֻԇYÕÂƼm|‹½Z//Œ¿€—Zy¹ZÌa¾ËY{ Ád//ˆÅ,Ã{Â]½ZÀ^·d·Á{Ád¸»ZÀ¯{ÃYÂ//¼Å ÕÂƼmÄmZy»Y€ËÁÁ€»Y€¨‡ |¿Z»|ÅYÂy ćZ¼u¾ËYÁµZ//‡{‚Ì¿½ZÀ^·Ä]½Y€ËYÖ»Ô//‡Y ÕZÅd̐z‹ÁcZ»Z¬»Z]³Ád¨³ÁY|Ë{Á±‚] ½ZÀ^·Á½Y€ËYÃ|¿Z‡cZ^‡ZÀ»ÕZ¬eYœÀ»Ä],Ö¿ZÀ^· Y€¼f‡YÕZf‡Y{{Y€]Ád‡Á{Œ¯Á{½YÂÀŸÄ] ,d·Á{Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ^¿ZmļÅdËZ¼u d‡YÃ|‹¹Zn¿Y‚Ì¿½ZÀ^·d»ÁZ¬»ÁŠeY,d¸» ½ZÀ^·ÕY€]Yc‚ŸÁdÌÀ»Y,cZ^i,|»Md‡|]ZÅÖ¿ZÀ^· ÁÖ¿ZÀ^·½Y{€»Á½Z¿ÕY|ËZa {ÁM½Z¤»YÄ]Ĭ˜À»Á ½YÁZnf»Ä]Öe€^Ÿ…{,d»ÁZ¬»ÂÌ£½Z¿YÂm¹ ÁcY|Ë|ÆeYY½ZÀ^·į{Y{½Z¿MdˆËÁ€e½ZÌ»ZuÁ |À¯Ö»š¨u¶ÌËY€‡YÖ¸ mºËƒcYÁZne ½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZycYÁ ,ÖfˆÌ¿ÂÌƏ¾¼‹{¶]Z¬»{Ö³{ZfˆËYd‡Y|¬f » {€¯|̯Ze,|¿Z//Œ¯Ö»Ö¼fud//ˆ°‹Ä]Y½Z//¿M c|«ÁÖ³{ZfˆËY¶^¼‡ÁÁ²ÀmįĿ´¿Z¼Å Z]ÖfˆÌ¿ÂÌƏt¸//ˆ»½Y|¿{ZeºËƒ¶]Z¬»{¹{€» |Ë{€e½Á|] {Â//]ÃY€¼Å½ZÀ^·d¸»¾Ë€Ì//‹ՁÁ€Ìa €—ZyÄ]ÃY¼ÅYՁÁ€Ìa¾ËY¾Ë€Ì‹º —½ZÀ^·d¸» ÁµÔ¬f‡Y,dÌÀ»Y{Y{|ÅYÂz¿ÁZmYÁd‹Y{|ÅYÂy ®Ë€^eZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄmZy»YcYÁ d»ÁZ¬»¾Ë€§MÁ€£ՁÁ€Ìa{€´·Z//‡¾Ì¼Å{ZÆq į{€¯|̯Ze,ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€]Y€]{½ZÀ^·ֻԇY d‡YÖ¼fuÖ³{ZfˆËYZ]ÖfˆÌ¿ÂÌƏ¾¼‹{dˆ°‹ ÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z//‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ¾Ì¼Å{ZÆqÖ»ZÌa{{ZÆ¿¾ËY,ÄmZyÂ//»YcYÁ ½ZÀ^·ֻԇYd»ÁZ¬»¾Ë€§MÁ€£ՁÁ€Ìa{€´·Z//‡ įYµZ‡²Àm{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€]Y€]{ ,d¸»Ä]{ÁM{YÁ€´·Z¤‹YºËƒÄ]ÖzËZedˆ°‹ [‚u¶¯€Ì]{ÄËÁÄ]Á½ZÀ^·d»ÁZ¬»ÁŠeY,d·Á{ d¨³dÌÀÆeÁ®Ë€^e,×Y {į±‚]ՁÁ€Ìa¾ËYd‡YÃ|»M¹ZÌa¾ËYÄ»Y{Y{ Ö·|¼ÅÁ¦¸fz»¦ËY—½Zָ̻yY{¹Znˆ¿YÄËZ//‡ Z°Ë€»MÖ¿Y€ËY|“{ZÆÀŒÌaÄ]Ĉ¿Y€§{d‡{ įÖ·Z»c€]Y½Âr¼ÅÖ//‡Ż½Y€œ¿\uZÖy€] ¾ËY€],d‡YÃ{Â]ºÅ¹Zm€]{Z°Ë€»MÖeY€¯Y~»ºÌe”Ÿ Ö´fz̈³ºÅYž¿Z»Zed‡Y‰Ôe{ZaÁYį|¿ÁZ] {Z°Ë€»MZ]Õ|m€œ¿¥ÔfyYµZ^¿{Ä]dÌÀ»YÕY‹ ÖËZÅ{ZÆÀŒÌaYÁ|¿Â‹½Y€ËYÖeZv̸ˆeºË€veÄ·Z//ˆ» Â¿€]‚¯€¼eZËZÅdË{Á|v»Y{c|»|Ë|¼e½Âr¼Å |¿YÄf¨³¾z‡ÖeZv̸ˆeÕZźfˆÌ‡Y֏Zy Á|vf»¶¸»½Z»Z//‡{½Y€ËYÖ³|ÀËZ¼¿,µZu¾ËYZ] dÌÀ»YÕY‹Y½M{į{€¯{ZÕYÄÌ¿ZÌ]Ä^À//‹lÀa ÃZ´ËZmÁZ^fŸYÁÄ»ZÀ ˜«Y{Â]Ã|//‹Äf‡YÂy Z°Ë€»MĿ³Z¼Ì]Áֿ¿Z«€Ì£¹Y|«Y€]Y€]{dÌÀ»YÕY‹ |ÀfˆËZ] |ÀÀ¯Ö» {€¯ħZ“Y|vf»¶¸»½Z»Z//‡{Ĉ¿Y€§ºWY{Ã|ÀËZ¼¿ d‡YZÅ¥€—ļÅZ]Ã|¿Z‡¶»Z eZ¯¾ËYÄ»Ó Ä»ZÀ ˜«Z°Ë€»Mį֘ËY€‹{Ĉ¿Y€§€Ì¨‡cYZƛY¾ËY ÕY‹Ä]½Y€ËYÖeZv̸ˆeºË€veÕY€]Y{ÂyÄ^¿Zn°Ë €´¿ZŒ¿|¿YÂeÖ»,d‡YÃ{Y{ÄWYY|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»Y s€—Z]Öf^j»€œ¿Ö¸¯—Ä]ZÅÖËZaÁYį|//‹Z]½M |¿Y|¿Z°Ë€»M {Z¨»Á¹Zm€]µZ^«{ZÆ¿M{€°ËÁd//ˆÌ¿ŽzŒ»Z»Y {Ä°ÀËYY½Z‹œÀ»ÁdÌÀ»YÕYÂ//‹Ä»ZÀ ˜« ¹Zm€]¶»Z¯ÕY€mYÄ]½Y€ËY½{ÁMÕY€]€œ¿µ{Z^eµZu dˆÌq,dˆÅ Ö¿Y€ËY½ZÀ—¼ÅÁ½Y€§Zˆ»{€¯¹ÔŸY¹{½Y€ËYcZ¨‡ ÖÅY³½{€°¿ÄWYYc{,|¿Â//‹Ö»½Y€ËY¹ZŸį ,{ÁÁ¾Ìu|ËÁ¯Ä]Ôf]Y¹|ŸdˆeÄnÌf¿Ád»Ô‡ |¿Â‹Ö»Ã|¿Y{€³Z]YÁ€aY|^»Ä] ÕYÄ̟ԟYÁ|//Z]½Y€//ËYcZ¨//‡,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÂy½Z¿MY½Y€ËYÄ]Õ{ÁÁ½Y€§Z//ˆ»ÕY€]Öf‹Y|Æ] Á½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ‡YÃ{Z¶¼ ·YÂf‡{Ä] |ÀÀ¯ÄmÂeÖ°‹‚a‰Â»M Ä]Ôf]Y¹|ŸdˆeÄnÌf¿ÄWYY,¶¼ ·YÂf‡{¾ËY…Z//‡Y€] Ä]{ÁÁ֓Z¬f»įÖmZyZ^eYÕY€]PCR|ËÁ¯ ¶v»½Z]Ä]ÖÅY³ZËÁֈ̸´¿Y½Z]Ä],|À‹Z]Ö»Œ¯ Ö»Y‚·YÖ³|ÀËZ¼¿–‡Âed»Ô//‡dÌ “Á€Æ»Ä]ÂƼ» ,{ÁÁ¾Ìud»Ô‡ÖÅY³ÄWYY¹|Ÿc{Ád‡Y |¿Â‹Ö»Ã|¿Y{€³Z]YÁ€aO|^»Ä]½Y€§Z//ˆ»YÄf‡{¾ËY Ã|//‹{ZËÖÅY³Á|½Z»c|»Y|ËZ^¿Ä°ÀËY¾//¼“ |‹Z]Äf‹~³dŸZ‡YŠÌ] ,{ÁÁ¾Ìu€³Y{Á‚§YÄ̟ԗY¾ËY{¹{½Y€ËYcZ¨‡ ֌À¯YÁ{|vf»¶¸»½Z»Z‡{Ä//ˆ¿Y€§ºWY{Ã|ÀËZ¼¿ ÖeZv̸ˆed̟ÂÀ¼»|Ë|¼eÕY€]Z°Ë€»M{ZÆÀŒÌaÄ]Z°‹M žÀ»ºËƒÕY€]Y½MÁ{€¯|̯Ze¹Zm€]š¨u€],½Y€//ËY dˆ¿Y{Õ|̸¯Ö¼eYsԇ‰€fˆ³ d//‹Â¿{ÂyՀfÌWÂeÄv¨{€ËYÂËÕ{…Ô°Ì¿ ÁÖ¼eYsԇ‰€f//ˆ³žÀ»ºËƒÕY|Æ´¿{¹Zm€] ,{ÁÖ¼¿ŠÌaÖ¼eYsԇÄ]‚³€Å½Y€ËYÄ°ÀËYY½ZÀ̼—Y |À¯Ö»Z¨ËYÕ|̸¯Š¬¿ pÌŽZŒeY|Æ eÄ]¶¼Ÿ{ZÅÖËZaÁYÖ¿YÂeZ¿YįÕÁ ,Ĉ¿Y€§ÖËZaÁYŒ¯ć{Y{Ä»Y{Y,d‡YÃ{€°¿Öf^v |À¿Z»Ö»¹Zm€]š¨u{{Ây|Æ e€]½Z¼·MÁ†Ì¸´¿Y €œ¿µ{Z^eª§YÂe¾ËY¶»Z¯ÕY€mYÄ]½Y€ËY½{ÁMÕY€]Á d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ d‡Y[Zf‹Ä]Á½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŠÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ {€¨¿c§Z]ÁÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Œ¯{€¨¿ Ä]Œ¯{Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| e,Ä ¼mZeÄ^ÀŒnÀaYÄf‹~³dŸZ‡ d‡YÃ|̇€¨¿ÁY‚Å c§{Y»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yMÃZ]{ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ Ä ¼mÁZeÄ^À‹lÀaÁY{€¯½ZÌ]Œ¯{…Á€ËÁ¾ËYÄ]Ôf]YY֋Z¿ Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚Å,֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]Á{Y{€» |¿|‹Հfˆ]ZÆ¿MY€¨¿ÁY‚Å®Ëį|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä] |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] d‡{YY{Ây½Zm|ËÁ¯Z¼Ì],c|»¾ËYµÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{ YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^//‹Ây{Á‚§YÕÓ {|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì] |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á ŽÌzŒeŠËZ»MÁY‚ÅÁ½Â̸̻½ÂÀ¯Zed¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ ,¶Ì]{Y,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y,½Zfˆ¸³,º«,½Y€Æe,½Y|¿Z»ÕZŽZf//‡Y{€¯ZƛYÕÁ {‚Ë,Ղ¯€»,Ö«€‹½ZnËZ]}M,½ZÀ¼//‡,½Z»€¯,Õ“½Z//‡Y€y,€^·Y,½ZƨY ,½Zf‡€·,¹ÔËY,…Z§ÕZŽZf//‡Y¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{½Ô̳Á ÁÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,½Y|¼Å,€Æ‹Â],Ö]€£½ZnËZ]}M,¾ËÁ‚«,½Zn¿,½Z³‚»€Å |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{ºÅ|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư ½Zf‡Y¾ËYd¨³Ղ¯€»½Zf‡Y{Z¿Á€¯dÌ “ÁÃZ]{d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ |À¨‡Y{|Ë|‹‚Ìy|ÅZ‹½Zf‡Y¾ËY{ d‡Y‚»€«dÌ “ÁZ]ÕZŽZf‡YYÖ°Ë ÃZ»¾Ë{Á€§€yYÁYY ºË{Â]µZ//ˆ»Y¾Ë{Á€§{Õ|m‚ÌyÁÄf‹~³µZ//‡ÃZ» {Y{€y¶ËYÁYZeįd§ZËŠÅZ¯½Zf//‡Y¾ËY{Ä¿YÁՀf//ˆ]ÁÔf]Y{Y»{Y| e \¸£Y{Ä¿YÁՀfˆ]ÁÔf]YŠËY‚§Y|ÅZ‹ÃZ]Á{,ÃZ»{Y{€yļ̿Y d‹Y{Ä»Y{Y dÌ “ÁÄ]€´Ë{½Zf‡€Æ‹ćÄf‹~³Äf¨ÅYÁºÌfˆÅՂ¯€»½Zf‡YÕZŽZf‡€Æ‹ ,ÃÁZ‡,½ZnÌ·{,[Y|Ày,¾Ì¼y,­YY½Zf‡€Æ‹€“ZuµZu{ |¿|‹¶Ë|^e‚»€« dÌ “Á{cÔv»Á|¿Z‹½Zf//‡€Æ‹Á{Á‚»€«dÌ “Á{½Zn̼¯Á½ZÅY€§ |¿Y{Y€«Y|ŒÅ Ղ¯€»½Zf‡Y¾¯Z»YÁ¥ÂÀ{Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÕY€mY½Y‚Ì»{€¯½ZÌ]ÕÁ Y|¬»Ä]­YY{dËZŸ½Y‚Ì»¾Ë€f//ŒÌ] d‡YÃ|//‹‰Y‚³|{ d‡Y|{½Y‚Ì»Ä]|¿Z‹{¾Ë€f¼¯Á|{ įÃ|‹‰Y‚³|{ Ղ¯€»½Zf//‡Y{®‡Z»YÃ{Z¨f//‡Y{Á‚§YÕÓ ¾Ë€e¾ÌËZaÁ|{½Y‚Ì»Ä]­YY½Zf‡€Æ‹Ä]•Â]€»Ã{Z¨f//‡Y½Y‚Ì»¾Ë€eÓZ] d‡Y|{Y|¬»Ä][Y|Ày½Zf‡€Æ‹Ä]•Â]€»½Y‚Ì» YÕZ̈]|»MÁd§ÁcY{ÁY€»¶v»Ղ¯€»½Zf‡Yd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » Á±€»{Y»¾Ë€fŒÌ]Ád‡YŒ¯|À¼·Z‡½Zf‡Y¾Ì»Â‡Ö§€—YÁd‡ZŽZf‡Y d‡YÃ{Y{wµZ‡ÕÓZ]¾ÌÀ‡{½Zf‡Y¾ËY{€Ì» Ö¼ÅÁ{ÁY‚ŸÁևÁ€Ÿ†·Zn»ÕY‚³€]½Y‚Ì»,ZʼnY‚³…Z‡Y€]{Á‚§YÕÁ ÕZ¼Ì]dˀË|»ÕY€]Õ|mŠ·Zq®Ëįd‡ÓZ]½ZÀr¼Å½Zf‡Y¾ËY{Ö³{Y¿Zy įd‡Y¾ËYՂ¯€»½Zf‡Y¹{€»YZ»d‡YÂy{ {‹Ö»[ˆv»½Zf‡Y¾ËY{ YÕY{{ÂyÁ®‡Z»Y€f//ŒÌ]Ã{Z¨f‡Y,Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÕ|mdËZŸZ] ÁՀfˆ]ÁÔf]Y{Y»ŠÅZ¯|ÅZ‹ºÌ¿YÂf],Ö³{Y¿ZyÖ¼ÅÁ{º//‡Y€»ÕY‚³€] ºÌ‹Z]ÖeMÕZÅÄf¨Å{‚»€«dÌ “ÁY½Zf‡Y¾ËYkÁ€y €»Y½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁ½ZËÔf^»Z¼‹d¨³d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ {Y{Ây½Zm½ZÆm€‡Y€‡{€¨¿Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯ZeÁÄf‹~³½Â̸̻®Ë ½ZÀr¼Å½ZÆm{…Á€ËÁ¾ËYՀ̳ļÅ |¿YÃ{Y{d‡{YÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]Y€iY µÂYdËZŸ,…Á€ËÁÀÌn¿ž˜«ÕY€]¶»ZŸ¾Ë€eևZ‡YÁd‡Y[Zf//‹Ä]Á YÃ{Z¨f‡YÁZÅd‡{\e€»¾fˆ‹,ְ˂̧ÕY~³ĸZ§dËZŸ¶»Z‹Ä¿Z³Ä//‡ µÂY¾ËYÄ]Õ|À]ÕZa{€´Ë|°ËÖ·|¼ÅÁÖÅY€¼ÅZ]ºËYÁ|Ì»Y d//‡Y®‡Z» ºÌ‹Z]Œ¯{ÕZ¼Ì]ÀÌn¿dˆ°‹|ÅZ‹ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €´¸Ì¸ve |‹s€˜»½Y€ËYÖ¿Z³Z]Ád ÀÖ·ZÅYÁÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YYÖ ¼mÄÌ¿ZÌ]{ ÄËZ»€‡YZ]Ä]ª»Ö]|‹dŒ³Z] {Y|¿Z˜yÁ½Â»MÕY€]Ö·Zn»½Y€ËY¦Ìv¿{Zf«Y Ã|Ɵ€]Y½Y€ËYÕÂƼmd‡ZËd¿ÁZ »ÁÖ¿|]dÌ]€e ¹Zœ¿ÖuY€—ÁÕ{ļÌ]Á®¿Z]†Ì//‡Ze,d//‡YÄf‹Y{ ‚Ì¿YÄ·Z‡Ä»Z¿€]֗Â//Œ¯‰ÁÄ //‡Âež»Zm dÌ]€e½Z»Z‡€]ÁYd//‡ZËÕZÆ·Z//‡ {Y{Ä»Z¿Z¯{ ½Y€ËY‰ÁÄ^¿ZmļÅd§€ŒÌaÁ|‹ÕZÆ·Z//‡,Ö¿|] ¾Ì]½Â̇Y|§®ËZ]¾Ì·ÁYÕY€]ÁYdˀË|»dve {Â] Z]|Ë{€³ÕY~³ÄËZaÖ¿ZÆm{½Y€//ËY¹ZÀ]Ö¸¸¼·Y Y ÕYÄ¿ZyÁÕZʼnÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]½ÂÌ//‡Y|§¹Z¿ ©Á|À†Ì‡Ze¹ZÀ‹Ây€Ë|»¾ËYZ³|¿Z»cZ»|y€´Ë{ Z]¾Ì·ÁYÕY€]‰Á½Zeˆ°ŒÌaÁ½Z¿Z»€Æ«YdËZ¼u ÃÁ{®ËÕÁ”uÕZÅ€´Ë{Y d‡Y½Y€ËY{ Ã{Y‚̸Ÿ€Æ» |‹Z]Ö»½ZƨYÕY|¿Zf‡Yd¼‡{ª§Â» ,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY{dË”Ÿ‚Ì¿Õ{ZˁÕZÆ·Z//‡ Ä]½ZÀr¼ÅÁÃ{€//¯Ä]€neY½Y€ËYՁÁZ//Œ¯Á½{Z » |ÀÅ{ֻĻY{YÃZ´ËZm¾ËY{ŠËÂycZ»|y ÄÀ˂³¾Ë€fÆ]Ä]YÁY[€n»€//Ë|»¾ËYdËY{ÁÄ]€ne €Æ‹Â]ÃZ³Á€Ì¿dÌ·Z §{|n»Z£MÃÁ€aՁY|¿YÃYÕY€] ÁY½Z//Œy{{€°¸¼Ÿ {€¯µ|]¦«ÂeµZ//‡Y†a ÕZÅd¯€//‹ÁZÆe|«ÕZÅÖÀ°//‹Z¯ļź£Ö//¸Ÿ ÄfyÁ€§{ÂyÕ{ZËYÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃYÂyd//Ì»Z¼eÁ±‚] ÕÂ//Œ¯dˀË|»{Z³|¿Z»cZv¨YÖ¸yY{ Ö·ZÅYZŁÁ¾ËYįdˆÌ¿dÆmÖ]|ËZ‹ dˆÅÁÃ{Â] ÁY{|n»{ÁÁZœf¿YºŒqµÂ¬·Yª¨f»d ÀÁÃZ´Œ¿Y{ YÁYį|¿YÁ|Ì»YÁ|ÀŒ¯Ö»YŒ¯d ÀÄ] {½Y€ËYcZneÁ½| »,d ÀÕY|¿Z°//‡¾f§€Ë~aÄ] cY€mÄ] |ÀÀ¯֓Yd·Á{€¼ŸYÃ|¿Z¼Ì«Z]µZ//‡®Ë ®Ë½YÂÀŸÄ//]Ã{Y‚̸Ÿ€Æ»¾//ˆv»įd¨³½YÂeÖ//» ÕY€]ÄÀ˂³¾Ë€f^‡ZÀ»Ã{Y{†aŠËZ»MÁÄfŒ¯Z¯€Ë|» ºÆ¿Md‡Yd̼ÅY€aÁ…Z//ˆu¾ÌÀrÀËYÕYÄ¿ZzeYÁ ÕZÅÄX—ÂeÁZ//źˀveZ]¶]Z¬eįÁŠ//ÌaµZ//‡{ Á¹ZÀ‹ÂyÁÄfŒ¯Z¯½Y€Ë|»dˀË|»Á€³{¾¼‹{ s€˜»įd‡Y€—Zy¾Ì¼ÅÄ] d‡ÁY½ÂqՀ°¨‹Ây {ÖÀÌ^‹ÂyÁ|Ì»YYÖm»Ã{Y‚̸Ÿ€Æ»€f¯{¹Z¿½|//‹ d‡YÄfyY|¿YÃYÄ]½Y€ËY{Zf«YÁd À ÖWY€Ì»|ÌuÁ ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com Y½Z‡Y€y¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁ½Z‡Y€y Ĭ˜À»…Â]¾Ì·ÁY{ZnËYÁ|ƌ» ª§Z]¾ÅMÃYĸ¼m ÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁµZ‡{½Z//‡Y€y½Zf‡Y{ÕY {Zf«YÁd À±‚]µÂve€³Z£M,Ö¿Zf//‡YZ³|¿Z» hŸZ]¹ZÀ‹Ây€Ë|»¾ËYÕZÅdÌ·Z § |‹½Z‡Y€y½Zf‡Y į|Ë{€³Œ¯Ö«€//‹ÕZŁ€»{dÌÀ»YÁcZ^i{ZnËY |̌°Ì»l¿Œ¯©€‹{ÖÀ»YZ¿YÄÅ{|Àqc|»Ä] {YMĬ˜À»YÖ³‚]ÕZƌz]Ä ‡ÂeÁ†Ì‡ZeÁ{ZnËY Ĭ˜À»Öf ÀÕZƯ€Æ//‹Ä //‡ÂeÁÕY~³ÄËZaÁŠÌ¯ €Ì£ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹¾Ì·ÁYÕY~³½ZÌÀ]ÁŠÌ¯{YM µZ‡{€ËYŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂŹZ¿Z]Â//Œ¯Öf·Á{ ČË|¿YY~´¿ZÌÀ]Á†//‡Â»½YÂÀŸÄ]YÃ{Y‚̸Ÿ€Æ»¹Z¿, ºÆ¿MŠÌ¯{YMĬ˜À»{Œ¯Հ´//‹{€³\˜«¾Ì·ÁY ª§Â»ÕZÅÄ//ŒË|¿Y½Z¼³Ö] |À°Ì»s€˜»ÄÅ{{ ÁY|¿Y†ahŸZ]Õ{Zf«Y€°¨‹ÂyÁ¹ZÀ‹Ây€Ë|»¾ËY ½Z»‚Ë‚ŸÂ//Œ¯YYÖÆ]ZÀf»¢·Z^»kÁ€yYՀ̳¸m ½Z»Z‡d‡ZËd¼‡ZÆ·Z‡įÃ{Y‚̸Ÿ€Æ» d‡YÃ|Ë{€³ ½Y€ËYÖ¿Z³Z]Ád ÀÖ·ZÅYÁÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YYÖ ¼m –ËY€‹,Œ¯{Zf«YdÌ “ÁÄ]ÃZ‹Y¾¼“ÕYÄÌ¿ZÌ]{ |Àf‡Y|¿\‡ZÀ»Z˜yÁ½Â»MÕY€]Y įÖ¿ÂÀ¯…Z//ˆu–ËY€//‹{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Öy€]ÁZ¿Á€¯Հ̳ļÅ,[€£Ä¿Y{€¼¿YÂmZ¿ÕZźˀve ZeÃ{Y{ºÅd‡{Ä]d//‡{cÔ°Œ»ÁZÅdˀË|»L‡ ¹ÂeÁ|À¯¶Ì¼veŒ¯{Zf«YÄ]YĬ]Z//‡º¯Ö¿Y€v] Y¹{€»À»Á½Y~³Ád//ŒÌ »,¾°//‹€¼¯Ö¿Y€³Á Á{d‡YÕÁ€“,Ã{€¯ÄmY»Õ{ZˁÕZÅÕYÂ//‹{Z] ÁÖ¸»ž§ZÀ»š//¨uÕY€]\ eÁÖ//‡ZˆuYÕZ”§Y ª¿ÁÁZÅd¼Ì«¾°‹€¼¯ŠËY‚§YÁZÅ֋Á€¨¿Y€³ZÆ» |‹ÃY€¼ÅÁµ|¼Å|Ì·Âe ½Â»MÕY€]Ö·Zn»,Ö¿ÂÀ¯ž˜¬»{½Y€ËY¦Ìv¿{Zf«Y Äf//‹Y~´¿Ö«Z]Ä]€neº¯½Y€Ë|»Ä]½{Y{½Y|Ì»ÁZ˜yÁ ½Y€ËY®Ì¿Z°»¾Ì‡|ÀÆ»¾¼n¿Y†‡Â»ÕZ”ŸYYd//‡Y ,Žzf»ÁÃ{»MZ¯Ö¿Y€Ë|»¡Â//^¿Ád¼ÅZ]ZÆÀeÁ |Ì·Âe•Â˜yÕY€mYÁÖuY€— |//‹Z^Ì»µZ//‡{ Ád//‡|¯ZaÖ¿YY|¼f//‡ŻÁÂ^ÁÂ̴¿YZ],Ö»{€» µZ‡{ZbËZ//‡cZn¿ZyZ¯{½Z//ˆÌ¿d¿YÁ {€¯Â^ŸY‹{–ËY€‹¾ËYY½YÂeÖ»įd‡ZÀ‹M{{ d¯€//‹{Á{ÂyÕ|Ì·Âe•Â˜yÄ //‡ÂeÖuY€—Á …|¬»Z§{Á[Ô//¬¿Yg{YÂu½Y¯{Ä//¯Ö¿Y€Ë|» cZ»|y€´Ë{YµZ‡{Ö¿Y€ËYZ//‡Á{ÂyÕZÅ {ÂyZ^fŸYÁ֟Z¼fmYÄËZ»€//‡|¿€“ZuÁÃ|‹Ã|Ë|]M ¾ËY d//‡Yd À{ª§Â»€//Ë|»¾ËYZ³|¿Z» ÕY€]d·Á{ÕZÅÃZ»¾Ë€yM{ÁÖzËZeÄŀ]¾ËY{Y |ÀÀ¯ÄÀ˂Ź{€»cZn¿Á½Y€v]YÂ^Ÿ žËZÀ€ËÁd¿ÁZ »ÃZ´ËZm{½Z//Àr¼Åª§Â»{€°¸¼Ÿ cZÌÅdË”ŸÁÕY{€]ÀÆ]ÁÖf À»Y{¾Ì´À//‡ ÁZ§{dz‡ÕZŵZ//‡{€»,Ã{Y‚̸Ÿ€Æ»¾//ˆv»€f¯{ µZ‡Y½Y€ËYžËZÀՁZ//‡Â¿Á‰€fˆ³½Z»Z//‡¶»ZŸ ÕZÅdÌ·Áˆ»{Ö¿Z//Œy{ÕYÄ»Z¿Z¯įÖ³|¿Z//‡ ÃZb‡{”u d‡YÄf‹Y{Ä»Y{YµZ//‡Ze Y{Y{Öf À±‚]ÕZÅ|uYÁdˀË|»ÁÖËY€mYÖ·ZŸ ¹ZËY{²ÀmÕZÅÄÆ^mÁÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿Y½YY|//‡Za cYÁÕ|eZ]|¿YÂeÖ»įd‡YÖ¿Y€Ë|»¾Ë€e|À¼¿YÂe {Ö³|¿Z//‡{ZÆmÕZa¿{ZÆ¿dˀË|»Á…|¬»Z//§{ ÕZÅ|uYÁÃ|ÀËY‚§½Y€//v]€]cZneÁ½|// »,d À dˀË|»dÌ·Z §ÕZÅ¾Ìfˆz¿YÄ£Y€»½Zf‡€Æ‹ ÕZÅŠ·ZqÁZÅd¼Ì«ÄfzÌ//ˆ³¹Zn·ŠËY‚§Y,Õ|Ì·Âe |À¯Ä^¸£cZneÁÖ¿Z³Z]ÁÂuÃ|ÌrÌa d‡YÃ{Â]½ZŒËYÕŒ¯ ±‚]½Z‡Y€yÕY|¿Zf‡Yd¼‡{ÁYdˀË|»µZ‡ZÆq ÃZ´Œ¿Y{Á½Y€ÆeÃZ´//Œ¿Y{Ã{€¯¶ÌveįÃ{Y‚̸Ÿ€Æ» d ÀÕZƌz]{ּ̜ŸµÂve,{Â]ÄqZb°ËÂÀÅį cZ ·Z˜»\uZÄ//¯ÁY d//‡Y|À¸Å±€^¸ÌeÁ‚//ˀ^e ՁZ‡Á{Âyd¯€‹{ZnËY {º«½Zf//‡Y¾ËY{Zf«YÁ {Zf«Yև|ÀÆ»Á½Ô¯{Zf«YÂy{ÕYÃ{€f//ˆ³ |‹և€]ÖËZ”«cZ»Z¬»Z]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»dˆŒ¿{ ½Zf‡{Y{‚Ì»ÕÁºŒ«½Y¿Z]ƒÔaÁ½Y|°¼¿Z£,ºË|«ÃZ³{Á€§Ã|¿Á€a YՀ̳¸mÕY€]YÖeY{ZÆÀŒÌa½Z³‚»€Å½Zf‡Y‚¯€»[Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf//‡{Y{ZÆf¿Y{ ¾ËYÕY€mYį{€¯|̯ZeÁs€˜»¾Ì§€—€œ¿\¸mÁÃ|¿Á€a¾ËYÖËZ”«|¿Á½|‹Ö¿Ó— |‹|ÅYÂyºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Á½YY|ˀy½Zˁž¿Z»cY{ZÆÀŒÌa ½Â»Y€Ìa֋Y‚³ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Հ´‹{€³Á֟Z¼fmY,Ö´Àŀ§½ÁZ »Ä»Y{Y{ Ã{Á|v»{Ö¸»Ö Ì^—gY€Ì»\ˀzeÁÕY~³YÁ{Ã{€fˆ³cZ¨¸zecY|Àfˆ»և€] Áֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{ÄËÁÂf‡{Zf‡YÂyÁ{€¯ÄWYY½Y|°¼¿Z£dËZ‡ÂWƒÁºŒ«­ZaÂWƒ |‹ZÅs€—¾ËY¦«ÂeÕY€]½Z³‚»€Å½Zf‡Y‚¯€»[Ô¬¿Y Ĭ˜À»½Z»Z‡cZÌËY€mYÁÖf·Á{ÁÖ¸»֓YYYd›Z¨u½Z´Ë{€°¸¼ŸY֋Y‚³ÄWYY Ĉ¸mYՀ´Ë{Šz]ÕZmµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆqÁµZ‡{ºŒ«{YM ‚¯€»[Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{Á½Z»Z‡¾ËY¶»ZŸ€Ë|»”uZ]{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÄËÁ {Â]½Z³‚»€Å½Zf‡Y [Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌ˽ZËZa{ ½Zf‡€Æ‹¾ËY[Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{,ºŒ«½Zf‡€Æ‹Հfˆ³{Y{†ÌË,½Z³‚»€Å½Zf‡Y Z£dËZ‡ÂWƒÃ{Á|v»YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »YÖ ¼mÃY€¼ÅÄ] Õ|Ë{Z]dËZ‡ÂWƒ¾ËYºË€u{´̻Y‚»Äf§€³cÕZŁZ‡ÁdyZ‡Á½Y|°¼¿ |¿{ÁM¶¼ŸÄ]Ö¿Y|Ì» [Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{Z]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÀË|»cZÌņÌËdˆŒ¿ žË€ˆeÁև€]¥|ÅZ]ºŒ«½Zf‡€Æ‹[Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{Á½Z³‚»€Å½Zf‡Y‚¯€» |‹Y‚³€]ºŒ«{ZÅÃ|¿Á€aÖy€]¶u{ Հ̳¶°‹|¿ÁY֋Y‚³Ä//ˆ¸mÕY|f]Y{ÃZ»{Y{€»Át^,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] [Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{Ä»Y{Y{Á|‹ÄËYYÖḟ½|¸³Ã|¿Á€a{Ã|//‹֗¶uY€»Á Ã|¿Á€a¾ËY¦Ì¸°e¾ÌÌ e|ÀËM€§žË€ˆedÆm{YÖeYÂf‡{‚Ì¿½Z³‚»€Å½Zf//‡Y‚¯€» {€¯{Z Y{ÂycY{ZÆÀŒÌaÁcY€œ¿ʬ¿‚Ì¿½YY|ˀy½Z³|ÀËZ¼¿Ĉ¸m¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ ÖÅY€¼ÅZf‡YÂyºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌˁYÁ|¿{€¯s€˜» |¿|‹Ã|¿Á€a¾ËY¶°Œ»€ežË€‡¶uÕY€]ÕZ°¼ÅÁ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º//Œ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌËÄ»Y{Y{¾ÌÀr¼Å ¶uÕY€]½YY|ˀyZ]Ö§Z¯ÖÅY€¼ÅÄf‹~³{Õ{| f»cZˆ¸mÕY‚³€]Z]½Z»Z‡¾ËY ¾ËY½|̇½Z»Z‡Ä]ÕZf‡Y{Äf§€³cÕZʼnÔe¹Z¼eÁÄf‹Y{Ã|»MŠÌa¶WZˆ» d‡YÃÁ€a Y‚Ì¿ºŒ«À˂mÖ]ÂÀm¶uZ‡{½Y¿Z]ƒÔagY|uY|¿ÁžË€ˆeÁZ‡ÁdyZ‡–ËY€‹ {Y{Y€«և€]{»½Zf‡Y[Ô¬¿YÁֻ¼Ÿ½Zf‡{Y{į{Â]ÖËZÅÃÁ€a€´Ë{ Õ€¬»d§ZË{ÕY€]Z¿Á€¯ÕZ°Ì]ļÌ]½Z³|¿Z»Zm¹Z¿d^iÖ´¿Â´q Ä¿Z»Z‡{YÁZeÃ{Zf//‡€§®»ZÌa{Y€§Y¾ËYÕY€],½ÁZ ecYÁ |¿{€°¿¹Z¿d^iėÂ]€» |ÀÀ¯Ö¿Z‡ÁÄ]ZË{YÁY{ÂycZŸÔ—YÁ|¿Â‹ {€ÌyZeZ]Y{ÂyÖ°¿Z][ZˆuÃZ¼‹̷ָ{€ÅÄ]į|ÀfˆÅÕ{Y€§Y‚Ì¿¹Â‡ÃÁ€³ µZ‡Y€ÌyZeZ]‚Ì¿½ÁZ ecYÁ®»ZÌaÄnÌf¿{Á|¿{€¯{YÁÕZ°Ì]ļÌ]Ä¿Z»Z//‡ d‡YÃ|‹ ,|¿{€¯d§ZË{ÕZ°Ì]ļÌ]įÕ{Y€§Y{Y{t̓Âe½ÁZ ecYÁÕZ°Ì]ļÌ]¶¯€Ë|» ¾ËYZ»Y {‹Ö»µZ‡Y®»ZÌad]¿Ä]{Y€§Y¾ËYÕY€],{Y{Y€¼f‡YZÆ¿MÕZ°Ì]Är¿ZÀq Y€uY|«į|ÀÀ¯¹ÔŸYÁÄ mY€»d·Á{½YÂzŒÌa€eZ§{Ä]Á|À‹Z^¿®»ZÌa€œfÀ»{Y€§Y |¿Y{YZ¯–]YÁž»ZmÄ¿Z»Z‡ÕY€]dËÂÅ {|n»dËÂŁY€uYÄ]ՁZÌ¿€´Ë{,|À‹Z]Ã|‹dËÂŁY€uY¾ËYY¶^«{Y€§YÄr¿ZÀq –]YÁž»ZmÄ¿Z»Z‡{YÁ|¿YÂeÖ»|¿{€¯d§ZË{¾ËYYŠÌaįÕ{ˆa½Z¼ÅZ]{Y|¿ |ÀÀ¯ÄWYYY¹Ó­Y|»Á[Zzf¿YYÕZ°Ì]ļÌ]–]YÁÄ¿Z»Z‡€Ë†b‡Á|¿Â‹Z¯ ÕZ°Ì]ļÌ]ÕZÅdyY{€aÁZÅև€]ÃZ»{Y{€yÕY|f]YYd‹Y{ZƛYÖËZ]Z]{ //ˆ» •Á€Œ»½MdyY{€aÁd‡YÃ{Â]½Â¿Z«¾ËYd¨ÅÃ{Z»ÁÕZ°Ì]ļÌ]½Â¿Z«ª^—{Y€§Y d‡Yֿ¿Z«–ËY€‹¾f‹Y{Ä] ļÌ]d§ZË{–ËY€‹į|ÀÀ¯Ö»­Y{Y½Z‹{ÂyįÕ{Y€§YµÁÂ//ˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] |¿Â‹dËÂŁY€uYÁ|ÀÀ¯Ä mY€»d·Á{½YÂzŒÌa€eZ§{Ä]|ËZ]‚Ì¿|¿Y{YÕZ°Ì] Ây{¹ÓÕZÅÖ//‡€]Ze|ÀÀ¯֗{Y{t̓ÂeįÖ^Ìe€e½Z¼ÅÄ]Y¶uY€»Á {‹¹Zn¿Y‚Ì¿ZÆ¿MÕZ“Z¬e cÄ]ÕZ°//Ì]ļÌ]d//‡YÂy{Ä]Ö³|Ì//‡ÁÖ//‡€]į{€¯|̯ZeÖËZ]Z] {‹Ö»¹Zn¿YÖ°Ì¿Á€f°·Y ¾ËYÄ]d‡YÂy{¾ËYd¨³,Z¯–]YÁž»ZmÄ¿Z»Z‡{¶Ìve­|»ÄWYYÃZ]{ÕÁ ¾ÌÀr¼Å|ÀÀ¯d¯€‹Ձ»M{Y‡d”Æ¿ÕZÅ…Ô¯{{Y‡Ö]{Y€§Yįd‡Y¶Ì·{ ,Ä¿Z»Z//‡{½MÕY~³Z]Z]į|¿Y{֏ZyÖeZƻĻZ¿ÖÅY³Á­|»{Y€§YÖy€] {‹ºÅY€§ZÆ¿MÕY€]{|n»µZ¤f‹YÄÀÌ» ļÌ]d§ZË{ÕY€]{Y€§Yd//‡Y¾°¼»{€¯|̯Ze½ÁZ ecYÁÕZ°Ì]ļÌ]¶¯€Ë|» ÁÄ mY€»{Âyd¿Â°//‡¶v»Z¯cYY{YZËÖ]ZËZ¯Ä]Õ”ucÄ]ÕZ°Ì] ļÌ]Ä¿Z»Z‡€ËÁZ¯–]YÁž»ZmÄ¿Z»Z‡Ä]|ËZ]Z¼fu‚Ì¿{Y€§Y¾ËY,|À‹Z]Ã{€¯¹Z¿d^i |ÀÀ¯{YÁY{ÂycZŸÔ—YÁÄ mY€»ÕZ°Ì] d¨³,ÕZ°Ì]ļÌ]Õ€¬»d§ZË{ÕY€]d»|y½ZËZacZ¯¾f‹Y{¹Á‚·ÃZ]{ÕÁ ֿ¿Z«€Ì£µZ¤f‹Y{Ád‡Yֿ¿Z«€Ì£d»|y½ZËZacZ¯¾f‹Y{½Á|]Z¯Ä]µZ¤f‹Y {Y€§YµZ¤f‹Yֿ¿Z«™Zv·Ä]Är¿ZÀqZ»Y{€Ì³Ö¼¿ª¸ eÕZ°Ì]ļÌ]|‹Z]į̷ָ{€ÅÄ] |ÀfˆÅÕZ°Ì]ļÌ]d§ZË{µÂ¼Œ»|‹Z]Zn» {Y€§Yd//ŒÌ »Ä]®¼¯ÕY€]d·Á{cÔÌÆ//ˆeĸ¼mYZ¿Á€¯ÕZ°Ì]ļÌ]dyY{€a {½Z¿MÕZ°Ì]įÖ¿Zˆ¯Ás€—¾ËY½Z³|¿Z»Zm |‹dyY{€aÖ·YÂf»ÃZ»ćį{Â] ÁÄ mY€»d·Á{½YÂzŒÌa€eZ§{Ä]|ËZ]d‡YÂy{d^iÕY€]d‹Y{Ä»Y{Y‚Ì¿ÃZ»{Y{€y |ÀÅ{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y YdËZ¼uÕY€]ZÅZ¯Á\ˆ¯ָ̘ eÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹Y†ad·Á{,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] dŒÆ^Ë{YÁ¾Ë{Á€§,|À¨‡YÃZ»ćd§€³ºÌ¼e|¿|‹Z°Ì]įÖ¿Zˆ¯dŒÌ » dyY{€a,xËZe¾ËYY†aį{‹Ö»s€˜»µY‡¾ËYµZu,|À¯dyY{€aÕZ°Ì]ļÌ] .{{€³Ö»Z]Äf‹~³µYÁÄ]ZËMÁ{Â]|ÅYÂyÖeÄqÄ]ÕZ°Ì]ļÌ] ÕZÅdË{Á|v»µZ¼ŸYʇYÁÄ]įd‡Z¿Á€¯Â̋Õ{Zf«YcZ ^eYÖ°Ë,ÕZ°Ì] Ã|‹Œ¯Z¯ÕÁ€Ì¿YÖÆmÂe¶]Z«Šz]€Ì³¾»Y{,ZÅZ¯Á\ˆ¯ָ̘ eÁÕ{{€e d‡Y YY{ÂyZ¯Z¿Á€¯Â̋ÃÁ{{Z^mÓZ]įÖ¿Zˆ¯dŒÌ »YdËZ¼uÕY€]d·Á{ ,ÕZ°Ì]©Á|ÀÄ]ªË‚eZ]įÄf§€³€œ¿{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅlÀa,|¿YÃ{Y{d//‡{ Ä»Y{YYZ¿Á€¯Ö»|ÌaY{¶£ZŒ»ָ̘ eZ]į|//‹|ÅYÂyÖ¿Zˆ¯YdËZ¼u¥€ bimebikari mcls gov ir…{MÄ]ÕYÄ¿Z»Z‡œÀ»¾Ì¼ÅÕY€] |¿YÃ|¿Z»Z]Z¯ |ÀÀ¯d^i½M{Y{Âyd‡YÂy{,{Y€§YZe|‹ՁY|¿YÃY ļÌ]ĸu€»ć{€¨¿ÁY‚Å{Á|uÃZ»|À¨//‡Y{Z»M¾Ë€yM…Z//‡Y€] ļÌ]Õ€¬»ÃZ»|À¨‡Y{įÕ{Y€§Y[ZˆfuYZ]ÃZ»¾Ë{Á€§{ |¿{€¯d§ZË{ÕZ°Ì] ÃZ»dŒÆ^Ë{Y{º«¾ËYÁ|̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]º«|¿{€¯d§ZË{ÕZ°Ì] |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ] Z¿Á€¯ÕZ°Ì]ļÌ]d§ZË{½Z̓Z¬f»¹Z¿d^i€]ÖÀ^»½YÁY€§|̯Ze{ÂmÁZ]½ZÌ»¾ËY{ ZËÁÖ]ZËZ¯ÃY{YÄ]Öy€]bimebikari mcls gov irÕZ°Ì]ļÌ]Ä¿Z»Z//‡{ ½|¿Z»ZmÄ]€nÀ»į|¿{€¯¹Z¿d^iZn¿MÁÄ mY€»{Âyd¿Â°//‡¶v»Z¯cYY{Y {Á|u½ÁZ ecYÁÕZ°Ì]ļÌ]¶¯€Ë|»Äf¨³Ä]ZÀ]įd‡YÃ|//‹{Y€§Y¾ËY¹Z¿ |ÀfˆÅ€¨¿Y‚Å ÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁ¹Y€³Zf//ˆÀËYÄv¨{½ÁZ ecYÁÕZ°Ì]ļÌ]¶¯€Ë|» ÕZ°Ì]ļÌ]d§ZË{ÕY€]Z¯ž»ZmÄ¿Z»Z//‡{cZŸÔ—Y{ÁÁÃÂv¿ÃZ]{֟Z¼fmY d‡YÃ{Y{ÖeZv̓Âe ºÌˆ¬eÄf‡{|ÀqÄ],|¿{€¯ÕZ°Ì]ļÌ]Ä¿Z»Z‡{įÕ{Y€§Y«ÖËZ]Z]{ ˆ»»Äf¨³Ä] Ö·YÂf»ÃZ»ćÕY€]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡įÕZ°Ì]ļÌ]Õ€¬»Öy€],|¿Â‹Ö» ®ËZÆ¿M{Y| eį|¿{€¯d§ZË{Y{Â]Ã{€¯[»YdŒÆ^Ë{YÁ¾Ë{Á€§,|À¨‡Y d‡Y€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻ Ä¿Z»Z‡{Ä°ÀËYZËÁÃ{Â]ÃZ^f‹YZÆ¿M¶ËZ]»ÃZ¼‹į|Àf//ˆÅÖ¿Z³|¿Z»Zm¹Á{ÃÁ€³ |‹ŽzŒ»µZ‡{Ä°‡½YY|ˀyÂ˜¬»cZÌ·Z»½Y‚Ì» |ÀÀ¯¹Y|«YcZÌ·Z»dyY{€adyY{€aÄ]d^ˆ¿tax gov irÖ¿ZŒ¿Ä]Œ¯ÖeZÌ·Z» µÂ¼Œ»,|À‹Z]Ã{€¯ÕY|ˀyÄ°‡Y€f¼¯µZ‡{įÕ{Y€§YÄ»ZÀŒz]¾ËY…Z‡Y€] ½YY|ˀy,½Z»ÂeY‚ÅÄ°‡Ä ˜«€ÅÕYYÄ]Ä°‡Ze½YY|ˀyZ»Y,|¿ÂŒÌ¼¿cZÌ·Z» Ä°‡ZeYįÕ{Y€§YÁ½Z»ÂeY‚ÅÄ°//‡Ä ˜«€ÅÕYYÄ]‚Ì¿Ä°//‡Ze |ÀÀ¯dyY{€a|ËZ]Â˜¬»cZÌ·Z»½Z»ÂeY‚ÅÄ°‡Ä ˜«€ÅÕYYÄ]|À‹Z]Ã{€¯ÕY|ˀy Ze¶»Z¯cÄ]YÃ|‹ŽzŒ»Â˜¬»cZÌ·Z»dyY{€a½Z°»Yį֏Zz‹YÄ]¾ÌÀr¼Å cÄ]ÃZ»ZÆq€j¯Y|uÃ|‹¾ÌÌ eÂ˜¬»cZÌ·Z»,|À‹Z]Äf‹Y|¿µZ‡ÃZ»{Y{€»½ZËZa YÄ°‡Ä ˜«YŠÌ]d§ZË{Ä]d^ˆ¿Äf‹~³µZ‡{įÕ{Y€§Y {‹Ö»–̈¬eÕÁZˆ» Ä°‡‰Á€§Á|ˀyZ]–^e€»¶¤‹įÖ¸£ZŒ»½Z^uZ¾ÌÀr¼ÅÁ|¿YÃ{€¯¹Y|«YՂ¯€»®¿Z] cZÌ·Z»dyY{€aÁÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYºÌ¸ˆeÄ]¦¸°»ÁÃ{Â^¿¶¼ ·YÂf‡{¾ËYµÂ¼Œ»,|¿Y{ |ÀfˆÅÃZ»{Y{€»½ZËZa€¬»|ŸÂ»{ª¸ f» {įՂ¯€»®¿Z]YÄ°‡Y|ˀy̬֬uZz‹YÖ»Z¼eÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä»ZÀŒz]ª^— |ÀfˆÅÂ˜¬»cZÌ·Z»µÂ¼Œ»|¿YÃ{€¯¹Y|«YÄ°‡Ä ˜«€j¯Y|ud§ZË{Ä]µZ‡ Ö»Z¼eÕYÄ»ZÀŒz]Á|Z]ÕYÄ»ZÀŒz]Á|Z]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯†ÌW,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ä ˜«€j¯Y|ud§ZË{Ä]µZ‡{įՂ¯€»®¿Z]YÄ°‡Y|ˀy̬֬uZz‹Y {€¯¹ÔŸYÂ˜¬»cZÌ·Z»µÂ¼Œ»YÃ{¼¿¹Y|«YÄ°‡ ֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]YÄ°‡Y|ˀy̬֬uZz‹YÖ»Z¼eÄ»ZÀŒz]¾ËYª^— cZÌ·Z»µÂ¼Œ»|¿YÃ{€¯¹Y|«YÄ°//‡Ä ˜«€j¯Y|ud§ZË{Ä]µZ//‡{į½Y€ËY €¬»|ŸÂ»{Y{ÂyÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYÖfˆËZ]Á|ÀfˆÅ¶¼ ·YÂf//‡{¾ËYÂ“»Â˜¬» |ÀËZ¼¿ºÌ¸ˆe Ád‡YÃ|//‹¾ÌÌ eµZ//‡ÃZ»{Y{€»½ZËZaZe€j¯Y|u,{Y€§Y¾ËYcZÌ·Z»dyY{€ad¸Æ» »Y½Z»Z‡ÖeZÌ·Z»½ZË{»Ö°Ì¿Á€f°·YcZ̸¼ŸÄ¿Z»Z//‡Ä]Ä mY€»Z]|ËZ]¯~»½YY|ˀy Հb‡YՂ»€«Äf¨Å…Â]YZ]Á|»M{[MYd‡{Ô»Z¯Äf‹~³Äf¨ÅÕZÅÖÀÌ]ŠÌa k»ÕÁ¶¯ŽyZ‹į|Å{Ö»½ZŒ¿ĸ»Z »ևZÀŒ¿YÁÁµZ°ÌÀ°eÕZŶ̸ve {€¯ ¾ËY,{‹Ö»s€˜»Öy€]Õ‡YįÖËZÅÖÀÌ^‹ÂyļÅ¥Ôy€]Á{Y{Y€«֌ËZ‡€§ d‹Y{|ÅYÂz¿ÖÆmÂe¶]Z«|‹YZ]‚Ì¿Äf¨Å ZŁÁ¾ËY֌ËZ‡€§k»ºË{€¯ÃZ‹Y½MÄ]½Âf‡¾Ì¼Å{Äf‹~³Äf¨ÅÄ^À‹įĿ´¿Z¼Å |{Ze¾Ì]ZÅ{Z¼¿\¸£Yd‹~³įÕYÄf¨ÅÁd‡YÖ¿Z»ÁÖf¼Ì«sԏY†ÀmY €œ¿Ä]{ÂyÖ¸^«dËZ¼uʬ¿Ä]ZÅ{Z¼¿½|‹®Ë{‚¿Ä]ÄmÂeZ]Á|¿YÄf‹Y{d¼Ì«‰‚Ë ºÌ‹Z]{Á|v»¾Ì¼ÅÕÁZÅd¼Ì«½{Zm{ÁÖ¿Z»sԏYZ§{YÁÁ€»YY|//‡Ö» Zq{€f¼¯YZ]įcÁZ¨e¾ËYZ]–¬§{Y|¿¶^«YÖ¼¯d‡{Äf¨Å¾ËY€eÃ{Z‡cZ^ŸÄ] |À¿Z»Ö»Ö«Z]ZÅd¼Ì«¾Ì¼ÅÕÁ®q¯cZ¿Z‡Â¿Z]ZÅ{Z¼¿½MÕZn]Á{‹Ö»‰‚Ë Ä]Á€‹{|n»YZ]’^¿Ä^À‹ćÕZŁÁ{Âz]Äf¨ÅµÂ—{d‡Y¾°¼»Äf^·Y |Å{Ö»½ZŒ¿YZ]Ö¸¯Õ´·YÖ·Á{‹Ã|Ë{ZÅ{Z¼¿YÖy€]{|‹ÕZÅÄ¿ZŒ¿Á|À¯½{ {Y{Y€«ZÅd¼Ì«½{Zm{ÁÖ¿Z»sԏYY¿ÕÁÔ §ÕYČ̋ÓZeį ÖeZuԏYZ]Ö¿ZnÌÅÄf¨Å®ËY†a…Â]cÔ»Z »Á¾Ë€yM{įd‡YÖ·Zu{¾ËY {€¯Հb‡Õ|uYÁY‚ŁYŠÌ]d§YZ]YÄ^À‹ZÆqÁÖ¿ZËZacZœv·d‹Y{Öa{į ZÅÃZ´ŒËÓZa{d·Á{¹ZƇē€ŸÖ´¿Â´q€^yÕZmÄf¨ÅcZuԏY¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»į ÖËY|f]YªËZ«{ZÆÀeYZ],ÕY~³YÁÖ´¿Â´qÖËZÆ¿½|‹ŽzŒ»Z]Ä^À‹ZÆqÁ{Z»Y {Â] |¿Y~³d^j»Y|»{Y {Â]‰Á€§¦¶ËÓ{Y€´Ë{Ö°ËZÅ®¿Z]ÕY‚³Z¯–‡Âed·Y|Ÿ¹ZƇ‰Á€§¾ÌÀr¼Å c|‹Ä]į"Á{Ây"Á"ZaZˆy"ÖËÁ{ÂyµÂ£Á{ÕZŹZƇY€qįd‡ZnÀËYµY‡Z»Y Y€«ÖËÁ{Ây{Z¼¿Á{dÌ]Y~m¶Ì·{®‹Ö].{€¯‰‚Ë|u¾ËYZe|¿{Â]dËZ¼u{» d¯€‹Á{¾ËYįÖËZn¿MYÖ·Á{Â]"¹Â‡YY{"cÄ]d·Á{‰Á€§dˆÌ·{ZÆ¿M¾f§€³ |Å{Ö»ÃZ´//ŒËÓZaÁd¨¿ÕÂ]YZ][ÂyÕZŀ^yļÅÔ §Á|¿Y{Ö¿YÁY€§ÕZŽZˁ |¿YÃ{€¯ÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅ{Z¼¿Z]½MÖÀ˂´ËZmÁZŹZƇ¾ËYYkÁ€yÄ]ºÌ¼eÕZ̈] Zœf¿YÄ]ÄmÂeZ],{Y{ºÅ¾‹Áļ̿½ZŒ¿…€y,‚»€«ÕZŁÁ¾ËY{Öfu…Â]YZ]Z»Y Öy€]ÕÁ‚^‡¿ÕZÅÄ¿ÁÄf¨Å–‡YÁYY|‡Ö»€œ¿Ä]ZÅd¼Ì«|//‹ÕY€]YZ] cZŸZ‡€Ì̤e¾ÌÀr¼Å |Œz^]Š»YMYZ]Ö¿YÁÕZ”§Ä]|¿YÂeÖ»¾ËYį|]Zf]ZÅZ¼¿Y ½Y€Æe…Â]cZ»Y|«YYÖ°Ë,cÔ»Z »Ö¸YÄfˆÅcÔ°Œ»ŠÅZ¯ÕY€]…Â]cÔ»Z » –ËY€‹Y€eÖ¬˜À»Ö¼¯Yµ{Z eÁµ€fÀ¯Õ{Á|uZeYÖ¿Â̸̻ÕZŦ|¿YÂeÖ»įd‡Y ¾ËYÁ|Àf‹Y{Õ|{Ö·Y‰‚ËZźƇ\¸£Y€ÌyYÄf¨Å|ÀqµÂ—{Z»Y |À¯Ö¸ § įºÅÖf¨¿¦¸3 ‡s€—Ád‡ZÅd¼Ì«|‹Á|Ë|m½YY|»ZƇ{ÁÁÕY€] Ö¼Àf¬»d€§ 3 YZ]|‹hŸZ]€»Y¾Ì¼Åįd‡ZÅETF©Á|À¾Ì¼Åd·Á{‚¯€¼eÁdˆÌ¿Õ|mÂÀÅ Á{‹Ö»Ö¿Z»sԏY{YÁÁ€»YYYZ]|‹ÃZ‹Y‚Ì¿Y|f]Y{į˜¿Z¼ÅÖ·Á {‹Ö» d‹Y{YÖaZ‹ÕZÅ|‹Zœf¿YÄf¨Å½ZËZaZe|ËZ^¿Ád‡Y¹YMÁ{Á|v»Ö¸ÌyZÅd¼Ì«|‹ |¿|‹ŽzŒ»Ã|ÀËM®¿Z]½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]ÃÁ{¾Ì¼Å{Ã|¿€] \ ‹ÕZ‡QÁ½Y€Ë|»,½Z¿ÁZ »YÖ ¼m,ÀË|»cPÌÅ”Ÿ”uZ]֌¯ğ€«¾ÌËM |¿|‹Ö§€ »s€‹¾ËYÄ]½Z³|¿€]Ád§€³¹Zn¿YÃ|ÀËM®¿Z] ÄÌ«{ZÄ^ ‹ ½Y€Æe½ZŒ§Y~]¶”¨·YÂ]Y ¶^»YZ]Ä^ ‹ ½Y€ÆeÕ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{|Ë¿ ÖfŒÆ]|ÌƋÄ^ ‹–k€¯ÂaÖÀË{ÄÀ̟ļ—Z§ ÁÖ¿Z‹Z¯×YÈËMÄ^ ‹–{€mÁ€]ÖWZÀ]€f‹YÕZËÂˁ½Z¼ËY Ö]ÂÀmÕ| ‡Ä^ ‹ ½Y€ÆeÕ{ ˆ»Ö¬e|¼v»|̇ |¿|‹Ö·ZË{Z̸̻®ËÄËÁÂËZmlÀa½Z³|¿€] ÃZ´‹Z]ÃÁ{¾Ì¼Å{֌¯ğ€«½Z³|¿€]ļÅÖ»Z//‡YÃ|ÅZŒ»ÕY€],¹€fv»½Zˀf//Œ» |ÀËZ¼¿Âmir baÄ]|À¿YÂeÖ»,½ZˀfŒ» ÁZÅÃ|Ë|¿»½YÂÀŸZ],Ã|ÀËM®¿Z]½Zˀf//Œ»ÃZ´‹Z]ÃÁ{¾Ì¼Å{Ö//Œ¯ğ€«¹Zn¿YZ] |¿|‹ŽzŒ»,ÃÁ{¾ËYÃ|¿€],«ZÅÄf§€¿ ÕY|°¿Z]½Â³Z¿Â³cZ//»|yYՀ̳ÀÆ]Z]Ã|ÀËM®¿Z]½Zˀf//Œ»ºÅÃÁ{¾//ËY{ ŠËY‚§Y¾ÌÀqºÅÁÄÀˆv·Y‘ €«ÕZÅÃ{€b//‡Õ{Âm»½Y‚Ì»Ä]ÄmÂeZ],Ö°Ì¿Á€f°·Y ÕZŀ¨‡»֌¯ğ€«{ÁÃ{€¯\ˆ¯ZÌf»Y,Õ{ZŸc|»ÃZe¯ÕZÅ[ZˆuÕ{Âm» \ˆ¯,֌¯ğ€«¾ËY{d¯€‹•€‹ |¿|‹Ã{Y{d¯€‹,s€—½ZËZa«Ö¿|Œ¿Y€°e {Â]ZÌf»YY‚ÅlÀa¶«Y|u lÀa¶»Z‹,Ö¿|Œ¿Y€°eÕZŀ¨‡\·Z«{µZË{Z̸̻Ã{YÁ{‰YÄ]s€—¾ËY‚ËYÂm 5Ö¸yY{€¨‡ÄÀ˂Å® ¼¯|®ËÁÖ·Z˽Â̸̻|¿ZaÂËZmÃ{,Ö·ZË{Z̸̻®ËÂËZm {Â]Ã|ÀËM®¿Z]½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]ÕZ”ŸYļÅÕY€],Ö·Z˽Â̸̻dˆÌ] صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ¶Ì¸ve ¥€»Õ´·YsԏYcÁ€“Á[MŠ·Zq ½| »Šz]{ c|»Ä]d^ˆ¿Œ¯{[M¥€»¾Ì´¿ZÌ»|Å{Ö»½Z//Œ¿Á€Ì¿cYÁÕZÅZ»M Šz]Ä]½MY֌z]įd‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{{Á|u,Äf‹~³µZ‡Ä]Z//Œ» {Y{ª¸ e½| »Ád À և€]Ä]{ÂycZ ·Z˜»YÖ°Ë{¾ËYYŠÌaֻԇYÕY‹†¸n»ŠÅÁ„a‚¯€» ½Y€ËYÖ¿| »žËZÀÁ½| »Šz]{[M¥€»Õ´·YsԏYÁž//]ZÀ»dˀË|» {€¯Ö¿Z‡Ô—YY•Z^eY¾ËY{YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{ÁZf‡{Á{Â]ÄfyY{€a 5 ZËÁ|‹Z]ÄÀÌÆ]€Ì£Á¥Z f»Z¿˜]įÖ¿| »ž¼fn»ZËd¯€//‹®Ë[M¥€» Ä]Öf ÀÕZÅŠz]€ËZ‡Z]Հ̳{Á€]\m»,{Y~´]Ö¨À»€ÌiPe[Md̨̯€] {‹Ö»Õ{Zf«YcÔ°Œ»ÁÖ¸v»ž»YÂmÁՁÁZŒ¯Ây Z»Y,|ÀfˆÅ[M¥€»ºÌœÀeµÁÂ//ˆ»Ö¸v»ÕZŹZ¬»ZËÁZÅd·Á{Ä°ÀËYdÌ «YÁ [M¥€»Ä]d^//ˆ¿{Âm»cY€¬»Y€eY€§Ö¿| »ÕZÆf¯€//‹Ze{Y{cÁ€“ {Á|v»Öf·Á{cZœ¿Áµ€fÀ¯ḑ€›Šz]¾ËY{įÄËÁÄ],|ÀÅ{½ZŒ¿ḋZˆu d‡Y ½{Z »kY€zf‡YÁÕÁM€§cZ̸¼ŸY¶ZuÖ¿| »ÕZÅ[N//ˆaÁZÅ[ZŁĄ̈e ZiM|¿YÂeÖ»Ád//‡YY~³€iYÖ¸v»ÕZÆ¿YÂz]MÕÁY€Ë,d//‡YÕÁ€“Հ//»Y ¾Ì»Pe{|À¿YÂeÖ»ZÅd¯€‹¾ËYį֌¬¿ |‹Z]Äf‹Y{Ö¸v»t˜//‡{Ö]¸˜»Z¿ cZ¿Z°»YYÃ{Z¨f‡YZ]ZËÁÖf·Á{€Ì£ÕZŽZ»Z‡Z]d¯ZŒ»ĸ̇Â],Ö¸v»[Mž»YÂm d‡YÄmÂe¶]Z«Z̈],|ÀÀ¯Z¨ËY{Ây {Á|u¶»Z‹½ZÆm{[M¥€»–‡Âf»,Ö¿ZÆmZ»M…Z‡Y€]ZÌ¿{{[M¥Z» ֻ¼Ÿ¥Z»Ä̬]ÁՃ€¿YÁžËZÀ{|{,ՁÁZŒ¯Šz]{|{ d‡YÃ|‹Ã|Ë{|{ {Á|u½| »ºÆ‡Ád‡Y |ÀfˆÅÁ€]Á[M½Y€v]Z]½ZÆm{Œ¯įd‡Y½MÕZ˳Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅZ»M Ä ‡ÂeÁdÌ ¼m|‹ŠËY‚§YZ]įÖ·Zu{|¿Y{Y€«Ä¿ZÌ»ÁZy{Œ¯į |ÅYÂy{ÂmÁYZ]{Z“Z¬eŠËY‚§Y,Ղ¸§cӐv»ÕY€]ZÅdyZ‡€ËÁZŀƋ {‚Ì¿½Y€ËYÁ{‹Ö»s€˜»[MÕZ“Z¬eÁ¥€»ŠËY‚§Y‚Ì¿½MµZ^¿{Ä]Ád‹Y{ d‡YÁ€]Á[MÕ|m½Y€v]Z]įd‡YÖËZÅŒ¯Z¼‹ ,ԗ,{Ó§,¾ÅMcY‚¸§½ZÌ»Yį{Y{½ZŒ¿‚Ì¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ã|‹¹Zn¿YcZ¬Ì¬velËZf¿ |Ì·ÂeÄ]•Â]€»[M¥€»¾Ë€fŒÌ],ćZ»Á¾‹ÁÖ¿Z¼Ì‡cӐv»,ºÌÀ̻·M,†» d‡Y†»‚¸§|Ì·Âe½MY†aÁԗ‚¸§ {ÂyÄ]Y[M¥€»½Y‚Ì»¾Ë€f¼¯½Z¼Ì‡ÁćZ»Á¾‹d À¶]Z¬»{¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Y{ZfyY d‡YZÌ¿[M\ °»€f»{Á|u{ԗ­ZyYԗ‚¸§¹€³Â¸Ì¯®Ë|Ì·ÂeÕY€] |‡Ö»\ °»€f»{Á|uÄ]†»‚¸§¾e€Å|Ì·ÂeÕY€]º«¾ËYÁ įd//‡Y¹Zn¿YµZu{½ZƨYÄe»Õԗž¼fn»{½ÂÀ¯Y[Md§ZˁZ]s€— YŠÌ]Ö]ZˁZ]½Z°»Y,s€—Z£MY†aÄe»ğ¼n»½Y€Ë|»cYZƛY…Z‡Y€] Y|{½ÂÀ¯Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY,d‹Y{|ÅYÂy{ÂmÁÖ§€»[MY|{ {‹Ö»Ã|¿Y{€³Z]Y|»Ä]Ö§€»[M ²ÀÌrÌ·,šÌ¸¤eÕ|Ì·ÂeŠz]ć{½Z»€¯ļŒq€‡ž¼fn»{[M¥€»½Y‚Ì» |¿Áį|Å{Ö»½ZŒ¿ ÕZÆ·Z‡½MÕ|Ì·ÂeµÂv»ÕYYÄ]ÃZ´ŒËÓZaÁ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]ԗY†a†»į|Àq€Å,d‡Y֌ÅZ¯Â]‚»Šz]ć{¥€» {Y{Y[M¥€» Á|‹¥€»|Ì·Âe¾e€ÅÕYYÄ][M\ °»€f» ºÅšÌ¸¤e|uYÁ{µZ‡ Á|̇¥€»Ä]µÂv»¾e€ÅÕYYÄ][M\ °»€f» ‚Ì¿²ÀÌrÌ·|uYÁ{ |̇¥€»Ä]µÂv»¾e€ÅÕYYÄ][M\ °»€f» ÃZ´ŒËÓZa{ Ád‡Y\ °»€f» {Á|u{ַ¼ »½Z¼Ì‡¾e€Å|Ì·ÂeÕY€][M¥€»½Y‚Ì» Ö´fˆ]‚Ì¿Ä¿ZyZ¯Ã|ÀÅ{¶Ì°ŒeÕZÅ|uYÁY®Ë€Å{[M¥€»½Y‚Ì»ž«YÁ{ |Ì«\ °»€f» ZeÁ{{Á|u|À¸eÂa½Z¼Ì//‡¾e€Å|Ì·ÂeÕY€][M¥€» {Y{ d‡YÃ|‹ d‡YÕ{ÁÁḑ€›ž]ZeÁ€Ì¤f»Z̈]ćZ»Á¾//‹d À{Ö§€»[M½Y‚Ì» Ä]Äfˆ]ַ¼ »ÕZÅÖË‹ćZ»{Ö§€»[MY|¬»Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»€]ZÀ]Á |‹Z]€Ì¤f»dŸZ‡€]\ °»€f»ÁY‚Æ°ËZe¾Ì]|¿YÂeÖ»½MÕ{ÁÁḑ€› ¹Zy{Ó§|Ì·ÂežËZÀ{[M¥€»½Y‚Ì»ÄÀÌ»{Ö¿Y|Ì»Á֌ÅÁ„acZ ·Z˜» |Å{Ö»½ZŒ¿ZÌ¿{{{Âm»ÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]½MĈËZ¬»ÁZ»MÁՁZ‡Ä·|À³ÁÖ¿ZÌ» ÄÀÌ»{ևZ‡YՀ´¿Z]|À»ZÌ¿Œ¯{ՁZ‡Ä·|À³Á{Ó§|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯į |ÀfˆÅ[Md§ZˁZ]Á¥€»ÕZÅ|ÀËY€§sԏYÁ[Mž]ZÀ»dˀË|» dˀË|»¹Á‚·Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]{[Mž]ZÀ»dˀË|»Ã|¼ŸÕZÅŠ·Zq Y€Ë,d‡YÕÁ€“Հ»YÖ¿| »{Y»ÕÁY€§ÕZÅ|uYÁÁÕZ°¿| »{[M¥€» |À¯Ö»ºÌœÀeYÖ¸v»ž]ZÀ»Y[Md‹Y{€]{Ö «YÁZÌ¿¾Ì]\‡ZÀe¥€—®ËY ÁÃ{€¯ºÅY€§Y€´Ë{ÕZÅŠz]{¥€»ÕY€]€fŒÌ]Ö//‡€f‡{½Z°»Y€»Y¾ËYį ÄÀ˂ÅÁÃ|‹¥Y€—Y–Ìv»Ä]Ö¿| »ÕZÅ[Zˆa{ÁÁŠÅZ¯\m»€´Ë{¥€—Y |Å{Ö»ŠÅZ¯YZłˀ]MÁZŽYÂz]MYd›Z¨u žËZÀÁ½| »Šz]{[Mž]ZÀ»dˀË|»Ä£|£{¾Ë€f¼Æ»|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€] ½Z°»YŠËY‚§Y,…€f‡{{Ö¸v»ž]ZÀ»Y[Md‹Y{€]½Y‚Ì»ŠÅZ¯,¶»Z‹Ö¿| » ÀÆ]½Z»|¿YŠËY‚§Y,ÕYĬ˜À»ÁÖ¸v»€´Ë{ÕZÅŠz]ÕY€][M½{Â]…€f‡{{ ÁÖ¿| »ÕZÅ[ZˆaºnuŠÅZ¯,Ã|//‹|Ì·ÂeµÂv»¾e€ÅÕYYÄ][MÕÁ ÕZÅŠ·Zqև€]{dˆË–Ìv»Ä]ZÆ¿M{ÁÁ®//ˆËÄm{ŠÅZ¯ÁÕÁM€§ d‡Y{Y»ĸ¼mY½Md§ZˁZ]cÁ€“ÁÖ¿| »žËZÀ{[MÖ³{·MZ]–^e€» {½MÖ³{·MÁ[M|uYŠÌ]¥€»YՀ̳¸m,Ã|¼Ÿ{€°ËÁÁ{¾//ÌÀr¼Å ,¹Á{ d‡Y½MY¶ZuÖ³{·MÄnÌf¿{Á[Z//ˆaºnuŠÅZ¯ÖÀ »Ä]įž^À» Ä]¹Y‚·Y dˆË–Ìv»{Ä̸zeZË{|n»Ã{Z¨f‡YÕY€]½MĄ̈eÁ[ZˆaÕÁMž¼m d‡Y[ZˆaĄ̈eÕY€]¹‚·YcY€¬»ÁZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ÌÌ e,ZÅ{€°ËÁ¾ËYÄ]¾fyY{€a Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅZ°ÅY Ä]ÄmÂeÁ|¿YÃ|‹žËÂeŒ¯t˜‡{Ã|À¯Y€a¶°//‹Ä]Ö¿| »žËZÀÁ½{Z » Õ{Zˁd̼ÅY[Mž]ZÀ»Ä]և€f‡{€œÀ»YÖf ÀÁÖ¿| »ÕZÅ|uYÁ¾ËYdÌ «Â» Œ¯Ö¿ZÌ»ÕZŽZf‡Y{€fŒÌ],Ö¿| »{Y»ÕÁY€§ÕZÅÄ¿ZyZ¯Ŀ¼¿ÕY€]Á{Y{ ÕZÆ¿Zf‡YÁ½Y€ÆeYÖËZÅŠz]Á{‚Ë,Ö]ÂÀmÁÕ“ÕZŽZ//‡Y€y,½Z»€¯|À¿Z» |¿YÄf§€³Y€«Ղ¯€» į|¿YÄf§€³Y€«Ö¬—ZÀ»{‚Ì¿ÕÁY€§ÕZÅÄ¿ZyZ¯YÕYÃ|¼ŸŠz]¾ÌÀr¼Å Ä]ÄmÂeZ]ÖuY¿¾ËY{Ád‡YÃ|‹Ã|ÅZ//Œ»ZÆ¿M{ÖÀÌ»€ËÕZÆ]M½Zz»d§Y Ã|¼Ÿ¶°‹Ä][Md‹Y{€],ZÆ¿M€]º¯Zuְ˃·Á|ÌÅ–ËY€‹Á®ŒyÕYÂÅÁ[M ÁÖ·Z¼‹ÕZƌz]{įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁ{‹Ö»¹Zn¿YÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»Y |ÀÀ¯Ö»Z¨ËY[MÃ|ÀÀ¯¾Ì»Pež]ZÀ»{Á€ŒÌaŠ¬¿Öv˜‡ÕZÆ]M½YÁŒ¯Ö]€£ Z]lË|f]ÁÃ|‹Z£MZÅZ//ˆ¿Z¯Z̟€aÕZÅd¼//ˆ«{Y|f]Y,½{Z »YÕY{€]ÀÆ] Ád‡YÄf§€³Y€«ÄmÂe{»Z̟º¯Ö¿| »{Y»YÃ{Z¨f‡Y,Z̟€a€ËZy}ŠÅZ¯ |¿YÃ|‹ÖËYYÄ¿Z¯¦¸fz»ÕZƋÁ YÃ{Z¨f‡YÄ]Â^n»½YZ°¿| » ½Y€ËY{Ád‡YÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁÖ¸Y¶»ZŸ[M,ÖËYYÄ¿Z¯ÕZʼnÁ€fŒÌ]{Á€»Y ž]ZÀ»Ä]և€f‡{½Z°»Y½{Z »Ö°Ë{‚¿{{Y»ÕYÃZa{ÁÃ{Â]{Á|v»[Mž]ZÀ» {‹¶¼u½| »¶v»ZeÁ{¶Y§Y|ËZ]ÄnÌf¿{Á{Y|¿{ÂmÁ[M ÄÌÆeÁÖËYYÄ¿Z¯ÕY€]Y½{Z »½YY{€]ÀÆ][M¾Ì»PeÕZÅÄÀ˂Ž{Z »¾ËY{¾ËY€]ZÀ] Ö]ZˁZ]d¼‡Ä]Á|À¯Ö»[Mž]ZÀ»YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YÄ]Â^n»,YZ]Ä]ē€Ÿ¶]Z«{Y» Ö¬—ZÀ»{Z»Y |ÀÀ¯Ö»d¯€u,{Â//‹Ö»¥€»Հf¼¯[MįÖËZʼnÁÁ[M ¶Ì·{Ä]€“ZuµZu{,d‡YÕÁY€§ÕZÅÄ¿ZyZ¯Á½YZ°¿| »…€f‡{{[Mį Áž]ZÀ»dˀË|»d¼‡Ä]d¯€uÕY€]Ö§Z¯į€v»ÕÁ€Ì¿,[Md¼Ì«½|Œ¿sԏY {‹ՂËÄ»Z¿€]ÄÀÌ»¾ËY{Zed‡Y¹Y‚·YÁd‡YÃ|Œ¿{ZnËY¥€»Õ´·Yt·ZY ÕZÅ|uYÁÁ½{Z »{Ö//§€»ÁZe[M¾Ì»PeÁŠÅZ¯ÕZÅZ°ÅYÖ¸¯Â//—Ä] Ã{Z¨f‡Y,Ö]ZˁZ]Áµ€fÀ¯ {€¯ºÌˆ¬eŠz]Á{Ä]½YÂfÌ»YÖ¿| »{Y»ÕÁY€§ Հ̴ŁY|¿YÁµ€fÀ¯Ä°^‹Հ̳Z°Æ]Ö]ZˁZ]Áµ€fÀ¯Šz]{¾Ë‚´ËZmž]ZÀ»Y ÁÖfŒ³€][MYÃ{Z¨f‡YÁ\‡ZÀ»ÖËYZ¯Z]Zŀ°ÀÌeYÃ{Z¨f‡Y,Ä¿ZyZ¯Ä]{ÁÁ[M {‹Ö»¹Zn¿Yĸ—Z]ÕZÅ|‡ÁZÅĸ—Z]Y[MÖ]ZˁZ] Á½| »Šz]½ÓZ §Ä]Ä»Z¿€]¾ËY¹ÔŸYÁ½Á|»Ä»Z¿€]…Z‡Y€][Md¼Ì«sԏY ž]ZÀ»dˀË|»,ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YœÀ»Ä]­€veÁÂ̴¿Y{ZnËYÕY€]Ö¿| »žËZÀ ÁŒ¯ÕZÅd˂»¾f§€³€œ¿{Z]|ËZ]d¼Ì«sԏY [M¥€»Õ´·YsԏYÁ Öf ÀÕZÅ|uYÁÕY€]Á{‹¹Zn¿YÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »ՀË~ad]Z«½YÂeš¨u {‹[»ļˀmÁ‘YŸ¥€»€aÖ¿| »Á ևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡½|‹µZ § [ZˆadˀË|»Á¥€»Õ´·YsԏY¾ÌÀr¼Å Šz][M¾Ì»ZeÕY€]Öf‡Z¯ÕZÆ]MÖ]Z˶̈¿ZfaœÀ»Ä]Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁ žËZÀÁ½| »ÃYȬ¿{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa¥Y|ÅY…Z//‡Y€]Ö¿| »žËZÀÁ½| » d‡YÕ{ZÆÀŒÌaÕZÅÂv»ĸ¼mY Ö¿| » ÖËZÀ]€Ë»Y |‹sZff§YՁ€»­ZyÁž]ZÀ»Ä ‡ÂeÕZÅs€—Y±‚]ÕYğ¼n» {‹Ö»‚^‡µZ‡Y†aŒ¯[€£Ձ€»Y¿ |ÀÅ{¹Zn¿Y֓YY¾ËY{dŒ¯Z]ćZedŒ¯ ½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡YÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ Ã|‹ħZ“YÖ]MdŒ¯Z]ՁÁZ//Œ¯ÕZž̻Ä]Zf°ÅY‚Å Ä]€¨¿ÕY€]Á€»YÕZÅs€—sZff§YZ]{€¯|̯Ze,d//‡Y |‹|ÅYÂy{ZnËY¶¤‹ºÌ¬fˆ»— Œ¯[€£ՁÁZŒ¯ÁÖ]Mž]ZÀ»Ä]d·Á{ÄmÂe Â//Œ¯[€£Ö]Mž]ZÀ»Yd¿Z̏Ä]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{ÄmÂe -d§€³Y€«|̯Ze{»Á€»Y¾ÌËM{į{Â]ÖeZŸÂ“»YÖ°Ë ¥€›d¨³ÃZŒ¿Z»€¯Y|¿Zf‡Y|¿ÁZ]²À‹ÂÅĘ]Y¾ËY{ ±‚]s€—,ÃZ‹¥€‹|‡¶»Z‹±‚]s€—ćÄf‹~³Á Z»Â‡ÕZŀƋª¿Ás€—ÁÖ¯ZyÁ[MÄ ‡ÂeÁՀ̈»€³ ÕÂƼm†ÌË–‡Âe†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁªË€—Y€Æ//‹d¨¿Á d‡YÃ|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÁsZff§Y {‚Ì¿ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ­ZyÁ[M½ÁZ »Հ^¯Y{Y€¼Ì¸Ÿ ¹ÔËY½Zf‡Y{¾Ë¿ÕZÌ]MÕZÅs€—ÕY€mYZ]d¨³¾ÌËM¾ËY [ÂÀm֓YYÕZÌuYÁՀ̈»€³Ä¿Z»Z‡ÕZÅÃÁ€a\·Z«{ Y‚ŁYÕZÌ]M¾Ë¿ºfˆÌ‡Ä]‚Æn»֓YY½Y‚Ì»,½Zf//‡Y |]ZËÖ»ŠËY‚§YZf°ÅY‚ÅÄ]Zf°Å d»|yµZ‡d//ŒÅ{|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{ºÆ//‡{Á‚§YÕÁ Y‚ŝ¼n»Y¹ÔËY½Zf‡YÄ]ՁÁZŒ¯ÁÂu{Ö¿Z‡ d‡YZf°ÅY‚Å,Zf°Å d·Á{ÖËZÆ¿¥|Å,Ձ€»ÕZÆ]MļÅZÆ» ºŒ‹Ä»Z¿€]{Œ¯c|»|À¸]¥Y|ÅYYՁ€»ÕZÅ[MZÆ» Ձ€»Ä¿Zy{Á¾f‹Y{Z]½Z»Œ¯-{ÁÖ»Z¼‹Ä]Ä ‡Âe ¾ËY,|ÀfˆÅ­€fŒ»ÁՁ€»ÕZÅ[Mž“»{įÖ¿Zf‡YÁ Ä ‡ÂeºÅÕZÌ]M¾Ë¿ÕZÅÄ¿Z»Z//‡ÕY€mYZ]Ze{Y{Yd̸]Z« d§|ŁYºÅÁ|À¯ÖeZ̸¼ŸY½ZÀÌ//Œ¿€»dŒÌ »Á€» |ÀÀ¯Հ̳¸m½Y€ËY½ÂqÖ°ŒyŒ¯{ºÅ½MÖ]Mž]ZÀ» ÖËZŽZf‡Y­€f//Œ»ÁՁ€»ÕZÅ[MÄ]½YÂeÖ»|¿ÂÌa¾ËY{ ,Õ“½Z‡Y€y,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Âq Ö]Âyd̸]Z«į{€¯ÃZ‹YÖ]€£½ZnËZ]}MÁÖ«€‹½ZnËZ]}M |¿Y{ÕZÌ]MÕZÅÄ¿Z»Z‡Ä ‡ÂeÕY€] Y¶^«Zed//‡YÄf¨³Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{YZ“Ę]Y¾//ËY{ €f»½Â̸̻Z]Ձ€»|‡®ËZ»Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿YՁÁ€Ìa Á[Ô¬¿YY| ]įºÌf‹Y{ZÌfyY{[MºÌœÀec|«\ °» {Z̸̻ ḑ€›Z]|‡Ä]{Y| e¾ËYd·Á{ZÆqc|»{ |‡ÖËZÆÀeÄ]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{Z»Y|Ì//‡\ °»€f» ºÅÂÀÅÁÃ|//‹Y€mY\ °»€f»{Z̸̻ ºÌœÀec|«Z] d‡Y€mYµZu{d‡{¾ËYYÖËZÅs€— [Ô¬¿Yºœ »€^ÅÁZmYZ]| ]Ä]µZ‡Y,Á€Ì¿€ËÁÄf¨³Ä] ZÅs€—¾ËY¶v»Y,Ö¸»Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡YÕY€] cYÁZ´»ÁZf‡Á,€Æ‹[€‹[MµÁYĸu€»{ Zf°ÅY‚ÅZÅÃ{Á|‹ħZ“YŒ¯Ö]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ḑ€› |¿|‹Y€mY֌°Å½|»ÕZÅÄ°^‹ ²Àm½Z»{d‹Y{ZƛY,|Àf‹Y{ÕZ°¼Å±‚]s€—¾ËY ¾ËY¹Ô‡Y½Z³|À»ՁÁ€ÌaZ]į{Â]¾ËYZ»ÕÁM,ָ̼ve Ĭ˜À»¾ËY¹{€»ZÅs€—¾ËYsZff§YZ]Á€»YÁ{‹{Z]MZÅd‹{ {Â]ºÌÅYÂyĬ˜À»¾ËYÖ¿Y{Z]M|ÅZ‹ ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y{d‹{,Ã|‹{ZnËYÕZŵZ¿Z¯YÃ{Z¨f‡YZ] į¶»Z‹į|¿Â‹Ö»ÕZÌ]M¹ÔËY½Zf‡Y{d//‹{®ËÁ ÕZÅķ·[Z //Œ¿Y€f»Â¸Ì¯,µZ¬f¿YÖ//¸Y–y€f»Â¸Ì¯ dŒÅ½MÕY€]Á{Y{¶¿Âe€f»Â¸Ì¯ÁY‚ÅdŒÅ,֟€§ –y€f»Â¸Ì¯ÁÕ«ZŒ§dˆaÃZ´fˆËYÁƒZb¼aÃZ´fˆËY ½Zf‡Y{½MZf°ÅÁY‚ÅįÃ|//‹gY|uY©€]µZ¬f¿Y d‡Yž«YÁ¹ÔËY{½MZf°ÅÁY‚Å®ËÁÃZŒ¿Z»€¯ d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁÁ€Ì¿€ËÁ½ÁZ »ZÅÖ·Â//‡kZu|¼v» Y‚Åd¨³ZÅs€—¾ËYÃZ]{Â//Œ¯[Mž]ZÀ»dˀË|» ZeÃZŒ¿Z»€¯Á¹ÔËYՁ€»ÕZŽZf‡Y{ՁÁZŒ¯֓YYZf°Å {‹Ö»[Á€Œ»ºÅ{YÁ{d·Á{½ZËZa d ‡ÁZ]ĸ³YÕZÅd‹{s€—¾ËYsZff§YZ]|//‹ÁM{ZËÕÁ lÀaµZ¼‹[ZÅ},Zf°ÅÁY‚Åć½Y€Ì´m,Zf°Å ÁZf°ÅÁY‚Å®//ËÖ]ÂÀm[ZÅ},Zf°ÅÁY‚//Å Ä°^‹¾ËYŠ//‹ÂadveZf°ÅÁY‚Ů˂ËÁY€«Ä»Âu |¿€Ì³Ö»Y€« sZff§YZ]ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁՁYÁZyº›Z¯Äf¨³Ä]¾ÌÀr¼Å dŒ¯Ä]ºË{֓YYYZf°ÅÁY‚ÅZÆÀeÄ¿s€—¾ËY ®ËÕZmÄ]dˆ¿YÂe|ÀÅYÂyÖ»½YÁZŒ¯,{‹Ö»¶Ë|^eÖ]M \ °»€f»½Â̸̻{Á|uՀ̈»€³Ä¿Z»Z‡s€—ÕY€mYZ] {į{€Ì³Ö»Y€«¹ÔËYÁÃZŒ¿Z»€¯ÕZŽZf//‡YZÌfyY{[M ¶a€‡ÕZŽZf‡€Æ‹ºË{ÕZž̻YZf°ÅY‚Ås€—¾ËY ¾¼“{‹Ö»¶Ë|^eÖ]MÄ]¾Ë€Ì//‹€«Á[€¤¿Ô̳,[ZÅ} Šz]ºÆ‡‚Ì¿[M\ °»€f»½Â̸̻,½Y‚Ì»¾ËYYÄ°ÀËY d‡Yd À †¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÂ//Ä]ÕÂƼm†ÌË”uZ]Ä//r¿M Ä ‡ÂeÕZÅs€—Y±‚]ÕYğ¼n»,|Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä] Á€Ì¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁÕZ°¼ÅZ]įd//‡YՁ€»­ZyÁž]ZÀ» ÁÖ¿Z‡€]MÕZÅÄ°^‹¶»Z‹ÁÃ|‹ÖËY€mYՁÁZ//Œ¯{ZÆmÁ d‡Y¹ÔËYÁÃZŒ¿Z»€¯֓YYYZf°ÅY‚Å{֌°Å ,d ÀÁ[€‹[MÕZŁZÌ¿¾Ì»ZeÁÖ·Zˆ°ŒycY€iYŠÅZ¯ Y¹ÔËYÁÃZŒ¿Z»€¯ÕZŽZf//‡Y{ՁÁZŒ¯Ä //‡ÂeÁ{Â^Æ] ½MÕY€mYÕY€]į{ÁÖ»Z¼//‹Ä]ÃÁ€a¾ËYÕY€mY¥Y|ÅY d‡YÄf§€³cÕY~³ÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻€]½Á‚§Y |ÅZ//‹s€—¾ËYsZff§YZ],Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{YZ//“Äf¨³Ä] Ĭ˜À»Ä ‡ÂeÁՁÁZ//Œ¯cY|Ì·Âe{Հ]Y€]ZÆqŠËY‚§Y ֓YYYZf°ÅY‚źÅ{YÁ{d·Á{½ZËZaZeÁ{Â]ºÌÅYÂy ¾ËYÕÁ-{€Ì³Ö»Y€«Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡Š‹ÂadveĬ˜À»¾ËY ÕY~³ÄËZ»€‡Z]s€—µZ//ˆ»Y½ZËZaZeį{Y{ºÅYÃ|ŸÁ {‹Ö»sZff§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å sZff§Y¾ÌËM{ÕÂƼm†ÌËÖ¿ZuÁ¾ˆu¹Ô‡ÓYdnu ÕY€mY{įÖ¿Z//ˆ¯ļŁYÖ¿Y{|«Z]Ö¯ZyÁÖ]Ms€—¾ËY Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡Ö¸»s€—cZ ·Z˜»įÖ¿Z»ŠÌaµZ//‡ ZÆ»Z]įs€—¾ËYį{€¯Ö»eÖ//ˆ¯€f¼¯,{Ây|̸¯ ÁÃZŒ¿Z»€¯ÕZÅd‹{d¼‡Ä]½MdËY|ÅÁ½YÁ€Ì‡Ä¿Zy{Á Á€Ì]|ed·Á{{ÁÄÅ{dŒÅY†a,{Â]Ã|//‹ÖuY€—¹ÔËY |À̌À]Z]Ä]|Ì»Y ½YÂÀŸÄ]Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡Ö¸»s€—cZ ·Z˜»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Á€‹µZ‡Y½Z»Œ¯xËZe{Ö¿Y€¼Ÿs€—¾Ë€f³‚] d‹Y|¿Öf§€ŒÌa|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{YŠÌaZe½MÕY€mYÁ|‹ ,[Ô¬¿Yºœ »€^ŁYÁZmY\ˆ¯Z]d·Á{µZ‡{Ä°ÀËYZe [MZÆ»Ä]YÖ¸»Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ»YÓ{{Z̸̻dŒÅ ZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»\Ìe€e¾ËYÄ]Á{Y{ZfyYՁ€»ÕZÅ µZ¿Z¯ÁZÅÄ°^‹{ZnËYªË€—YՁ€»ÕZÅd//‹{ÕZÌuYÕY€] |‹ºÅY€§Ö¿Z‡€]MÕZÅ {Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡s€—ÕY€mY|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{Á¾ËYY |À¿YÂeÖ»įÖËZÅs€—¶Ë}{YÃZŒ¿Z»€¯Á¹ÔËYÕZÅd//‹{ ŠÌaZeY€Ë{Y{Y€«,|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ¸»Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ»Y Á|‹Ö»kZy€»Y½MÕZÅ[M,½YÁ€Ì//‡Ä¿Zy{ÁZÆ»Y d‹Y|¿Y¹ÓÖËYZ¯ Ö¿Y€¼Ÿs€—¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]Հ̈»€³Ä¿Z»Z‡±‚]s€— [Mįd‡Y€mYd‡{{Z^fŸYµZË{Z̸̻Y‚ÅZ]Œ¯ Y{‡¿¶¿ÂeªË€—YY½Zf‡{€¯½Zf‡Y{½YÁ€Ì‡Ä¿Zy{Á {½Y€Æ»Á½Y€¸Å{ZeYĬ˜À»ÕZž̻ÁkZyĸ³YĬ˜À» |À¯Ö»ÕZÌ]M¹ÔËY½Zf‡Y |‹s€˜»Ä̯€e¶¬¿Á¶¼uÁ½Y€ËYՁZ‡€Æ‹ÁÃYÕYÁ¾Ì]ֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁÕYĈ¸m{ {Y{€^y½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ » |Ë|m€Ìˆ»®Ë{ZnËYZ]Ä̯€eÁ½Y€ËYָ˶¬¿Á¶¼uÄ ‡Âe {Â]|ÅYÂyµZ‡¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZÅsZff§YÃ|¼Ÿ Äf§€Ë~acÖf‹Y|Æ]€Ì]Y|eÁcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ád‹Y{ ½ÂÌ»Z¯{{€e½|‹½YÁ½ZÅYÂy,Z¿Á€¯…Á€ËÁµ€fÀ¯ÄÀÌ»{ |‹ÓZ¯ÖËZmÄ]ZmZ»M¾f§ÓZ]ÁZŁ€»{ZÅ ½Y€ËY¾Ì]ָ˶¬¿Á¶¼uÄ ‡Âehv]Ä//ˆ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ ÁÃY€ËÁ,Ö»Ô//‡Y|¼v»į{Â]֟“»€´Ë{Ä//̯€eÁ ÁÃY€ËÁÂy¾ËY{ d//‹Y{ÃZ‹Y½MÄ]ՁZ//‡€Æ‹ ªË€—YÄ̯€eZ]½Y€ËYָˁ€»ZÆÀeÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYՁZ‡€Æ‹ |̯Ze­€fŒ»ÕZŁ€»{Y| eŠËY‚§Y€]Ä̯€e½YÁÄ]ՁY€» {€¯ Z][‡¾f§ÓZ]hŸZ]ÃZ´fˆËY®ËÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ֻԇY …Z‡Y€]½Y€ËYį¾ËY½ZÌ]Z],|‹|ÅYÂyŒ¯Á{¾Ì]€»{ ÖËZŒ³Z]ÕY€]YZˀiļŒqÃZ´fˆËY,Œ¯Á{½Y€‡cY€¯Y~» ÕY€]½MÃ|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»Á{ZÆÀŒÌa|Ë|mָˀ̈»®Ë d‡YÃ|‹µZ‡YÄ̯€eŒ¯ Ä̯€edyZ‡€ËÁ¶¬¿Á¶¼uÁ½Y€ËYՁZ‡€Æ‹ÁÃYÕYÁ {Œ¯Á{dÌ “Á¾Ë€yMÖ//ˆ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁÕYĈ¸m{ |¿{Y{Y€«և€]{»Y¶¬¿Á¶¼uÁÂu ÂW|ËÁÕYĈ¸m{Ö»Ô//‡Y|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] žË€‡Äq€Å¶Ì°Œe€],¸£ÁY¶ÌŸZ¼‡YYZ¯µ{ZŸZ]ֈ¿Y€¨À¯ t˜‡{Â//Œ¯Á{¶¬¿Á¶¼u­€f//Œ»Äf̼¯ÕY‚³€]€e ¶]Z¬»¥€—µÂ^«{»Â“»¾ËYįd//‹Y{|̯Ze½Z¿ÁZ » ¾Ë€fÅZe¯{Ĉ¸m¾ËY|‹ZÀ]Ây¾Ì¼Å{ d§€³Y€« Ä»Y{Y{Ze¶Ì°//ŒeÖ//ˆ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]¾°¼»½Z» ®Ë¶°‹Ä]Œ¯Á{ÕYÁt˜‡{և€]Z]½McZ]» ÖeZ̸¼ŸÁÖËY€mYd̸]Z«€ežË€//‡Äq€ÅÁZ”»YÄ»ZÀ¼ÅZ¨e |À¯Y|Ìa dŸ€‡€]¾ÌÀr¼Å½Y€ËYՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÄ//ˆ¸m¾ËY{ |̯Ze­€fŒ»ÕZŁ€»{Â//Œ¯Á{ÕYÃ{Zmd˂¿Y€e¾f§€³ ¹|ŸÁÃ{Â]‚»€«ZÆ¿Mk¹€§įÕ{Y€§YÁd//‡YÃ|//‹¹Zn¿Y Ö¸»¹Y|«YÄy€qÄ]d//‡YÃ|‹ÄfyZÀ//‹€v»ZÆ¿MdÌ°·Z» |¿{€³Ö»Z]¾°ˆ» ¹Z¿d^iÖ»Z¼e¦Ì¸°e,ÂˀƋ½ZËZaZe{€¯tˀeÃ{Y{¼v» Õ{Y€§YZÀ »¾Ë|] {‹Ö»¾ÌÌ e¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—½Z³|‹ {Á|À¿Z»Ö»Ö«Z]s€—¾ËY{|ÀfˆÅÖ «YÁ–ËY€‹|mYÁį ÄËYYÖ·|fˆ»­Y|»|À¿YÂf¿Ä°Ìe{ZÅÃ|//‹dÌuԏ |‹|ÀÅYÂykZyÄ¿Á{€³¾ËYY|ÀÀ¯ –ËY€‹|ÌËZeįÕ{Y€§Y{Y{t̓ÂeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ÕY€]®¿Z]Ä]Ã|‹¹ÔŸYÃÂmÁ‚ËYÁÄ]d^//ˆ¿ÁÃ|‹ÖËZÆ¿ ¾Ë|] |À¿Z»Ö»ÃÁ€a{|ÀÀ¯Ö»¹Y|«Y,Ö¸»¹Y|«Y[ZˆusZff§Y Á[ZˆusZff§YÄ]d^ˆ¿Ã|‹¾ÌÌ ed¸Æ»{Ä°Ì¿Zˆ¯,ZÀ » Ö¸»¹Y|«Ys€—½Z³|‹¥~uÁ‚m|ÀÀ°¿¹Y|«Y‚Ì¿ÄmÁ‚ËYÁ |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]¾°ˆ» ¹ÔŸYZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ//‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » ¹Zn¿Y{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZÅsZff§YÃ|¼ŸÄ°ÀËY sZff§YÄ]d^ˆ¿Ã|‹¾ÌÌ ed¸Æ»{Ä°Ì¿Zˆ¯d¨³,{‹Ö» Á½Z³|ÀÅ{¥Y€¿YÁ‚//m|ÀÀ°¿¹Y|«YÄmÁ‚ËYÁÁ[Z//ˆu |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZÅÖ§~u ÁÃYcYÁՀ//^yÃZ´ËZaZ]´f¨³{Ã{Y{¼v»{Â//¼v» Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ây{ՁZ‡€Æ‹ Öy€]Y,{‹Ö»¹Zn¿YµZ‡{s€—ÕZÅsZff§YÃ|¼Ÿ {Y{€^yd·Á{Äf¨Å{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZÅsZff§Y {€Æ»¾°//ˆ»Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅ|uYÁÖy€]sZff§Y,ÕÁÄf¨³Ä] ֌z]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—¾ÌÀr¼ÅÁ|uYÁY‚Å{Á|u d‡Y¾°ˆ»Šz]{d·Á{Äf¨ÅÕZÅÄ»Z¿€]Y ¾ÌÌ ed¨³,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ » ZŽZf‡Y{¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^i¦Ì¸°e |‹s€˜»½Z^—Zz»ՁZ‡ÃZ³MÁՁZn»ÕZ”§{Ã{Z¨f‡YL‡Ĉ¸m{ ՁZn»ÕZ”§{Ã|‹ÄWYYÕZņËÁ€‡\̇MÖËZ‡ZÀ‹¹Á‚· Y–^e€»ÕZÅÃZ´f‡{ZeºË{€¯‰ÔeÖ¸ÌyZ» d§€³¶°‹ºWY€mYÖm»įºË{Â] Ã{Z¨f‡YL‡hŸZ]įÖËZÅZ¯ÃYZ0 ¼fu|ÀÀ¯{ZYÖ¿YÂyY€§Ä°ÀËYY¶^«ºÌÀ¯[Zn» |ÀÀ¯և€]Y{‹Ö»ÕYħ€u½Z»€n» ½YÂÀŸÄ]Z»{Á‚§YZf§†Ì¸aՀ^ËZ//‡ºWY€mYՀ̴//ŒÌaÁŽÌz//Œe‚¯€»†ÌW YÕYÄ¿YZ˺WY€m¦¸fz»ÕZÅÃ|¿Á€aÁºËY{ÕZ̈]Z¯Á€//‡¹{€»Z]įZf§†Ì¸a ZŽYÂyY€§½Zˀm{ZÅÄ¿Z‡ªË€—YZ0 e|¼Ÿ{Y»¾ËY{ºËYÃ{€¯Ã|ÅZŒ»Áև€] ºËYÄf§€³Y€« d¨³d‡Y½{Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«,cZŸÔ—YÕÁZÀ§¾‡Zv»YÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö^m d‡{—Ä]ÁÖuY€—,ÖÀÌ]ŠÌaY¶WZˆ»YÕZ̈]{Â//‹Ö»cZŸÔ—YÕÁZÀ§Z] YÕZ̈]Â«ÁYºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯ÄmÂeĸX//ˆ»¾ËYÄ]€³Y¾ËY€]ZÀ]-{€¯ՁZ//‡Ã{ZÌa ºÌÀ¯Հ̴ŒÌaºWY€m …Y€ÅhŸZ]ÁdˆÌ¿ÕÁÃ{Zˁ֟¿Ä]†Ì¸aÕZÅY|ŒÅZËMÄ°ÀËYÃZ]{Ä»Y{Y{ÕÁ ¶Zu{€Ì³Ö»¶°‹įºWY€mÖ¸ §ºnu¾Ì¼Åd¨³{‹Ö¼¿½Y€]Z¯|uYŠÌ] ÖÀ Ëd//‡YÄÌËZ”«ëÁZf§†Ì¸a{Z»½YZ°¼ÅÄfŸZ//‡ÕZÅŠËZaÁ\«Y€» ºÌf‹Y{Á€»YY€e|]\eY€»Ä]ÖfÌ “ÁZ»{Â^¿Ö»Zœf¿YÁՀ¨Ì¯ÕZÅՀ̴//ŒÌa€³Y ÁY|¿YYŠÌ]Zf§†Ì¸aÕZÅY|ŒÅÄ°ÀËYZ»Y-ºfˆÌ¿Y|ŒÅt˜‡ŠÅZ¯Ä]¶WZ«¾ËY€]ZÀ] ՁZ‡²Àŀ§ÁÂu{€´Ë{ÕZÅÃZ´f‡{Ä¿Z¨‡Pf»įd‡Y€—Zy¾ËYÄ]{‹Ö»Ã|Ë{ |¿YÃ{€°¿{ÁÁÄ¿Y€Ì´ŒÌa ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Z]Zf§†Ì¸aÕZ°¼ÅcÁ€“ ÕZ°¼ÅcÁ€“ÃZ]{Zf§†Ì¸aՀ^ËZ‡ºWY€mYՀ̴ŒÌaÁŽÌzŒe‚¯€»†ÌW d¨³ՁZn»ÕZ”§{ZÅÃ{Z¨f‡YL‡YՀ̳¸mÕY€]ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Z]Zf§†Ì¸a |¿YÂeÖ»|Ë´]ÖËZÆÀeÄ]|¿YÂeÖ¼¿ֈ¯įd‡YÃ|Ì//‡ÕYĸu€»Ä]ՁZn»ÕZ”§ {Y{YÖ³{Z»M¾ËYÁ{Y{µÂ^«Y{€^ÅY¾ËYºÅZf§†Ì¸a |À¯dˀË|»YZ”§¾//ËY ÕZ”§{ºÅZŽMZe|Å{Y€«ZÅÄ¿ZzeYÁÁZÅÃZ´f‡{ZÌfyY{Y{ÂycZÌ]€neZe ÁcZ»Y|«YļÅ|f¨Ì]©Z¨eY€³YÂ“»¾ËY |ÀÅ{¹Zn¿YY{ÂyÖËZÅdË»P»ՁZn» {Â]|ÅYÂz¿Zf§†Ì¸a¥€—YZÅY|ŒÅ ÖËZÅÁÂuÄqÄ]•Â]€»ºWY€m¾Ë€fŒÌ]Z¿Á€¯Â̋¹ZËY{Ä°ÀËYÃZ]{†b‡Ö^m ÕYÄ¿ZËYºWY€m|{Ö·Z»ºWY€m½ZÀr¼Å{| f»ÕZÅŠËZaº£Ö¸Ÿd¨³d‡YÃ{Â] ZÅd¼uY‚»{ZnËYÁÖf¿€fÀËYÕZÅYMÁZz‹YZ]–^e€»ºWY€mÕ| ]Ä^e{Á|ÀfˆÅ {Y{Y€«dÌjÌu®fÅÁ {»{Y€§YÖËYY{,Ö·Z»ºWY€m{»{ºÌÀ¯ÄmÂe|ËZ]įÖeZ°¿YÖ°Ë{Á‚//§YÕÁ |ÀfˆÅdŒ³€]¶]Z«¢·Z^»¾ËYÕ{Zˁ{Á|uZeÃ|¿Á€a¶Ì°ŒeZ]į{€Ì³Ö»Y€«{€^f‡{ –^e€»ºWY€m{»{Ä¿Z¨‡Pf»Ö·Á |ÀÀ¯Ö»Y|ÌaĸÌ§Ã|¿Á€a¹€n»Հ̴f//‡{Z]Á ,¹€n»½|‹Y|ÌaZ]Öfu,֏y€ËÁZeZŒf¿YÁdÌjÌu®fŶj»Zz//‹YZ] ºË€uÁÂuÄ]ºÀ¯Ö»ŠÅYÂyՁZn»ÕZ”§½Y€]Z¯YÁ{‹Ö¼¿¶u¹€mcY€iY Ád¸¨£YÖ//‹Z¿ºÅÁÂu¾ËY{ºWY€mÃ|¼Ÿ |ÀÀ¯ÕYÄËÁÄmÂe{Ây֏y d‡YՁZn»½Y€]Z¯Ä]{Z¼fŸY ¹€mÄ][Z°eYÕY€]|À¯Ö»®¼¯¹€n»Ä]|‹Z]Ã|Ë|¿ {Y{ŠÅZ¯YÖ·Z»ºWY€mZËÂa‚» ÕZ”§Y¹{€»Ã{Z¨f//‡YŠËY‚§YÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹Öa{ºWY€mŠËY‚§Y€ÌiPeÃZ]{ÕÁ ,d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YՁZn»ÕZ”§Y¹{€»Ã{Z¨f‡Yį½Y‚Ì»½Z¼ÅÄ]d¨³ՁZn» Ö¼WY€mYÖ°ËZ¿Á€¯Â̋Y¶^«Ä¿Zfz^//‹ÂyZ»YÄf§ZËŠËY‚§YºÅÕYÄ¿ZËYºWY€m ÁÖ ¼mZ¯®ËZ]Öf¿€fÀËYÖ·Z»ÕZÅÕY{€]ÃÔ¯ÖÀ Ë{Â]lËYZ̈]¾ËYYŠÌaį d§ZËŠÅZ¯¥€»Z]®ËÕZł»ՁZ‡µZ § ¾ËY€³Y{Á‚§YÄÌËZ”«ë֟Z¼fmYd¿ÁZ »Հ^ËZ‡ºWY€mYՀ̴//ŒÌaÃY{Y†ÌW Â̋½YÁ{{ՁZn»ÕZ”§Ä]¹{€»įÖ»ÂnÅZ]{Â]Ã|Œ¿¹Zn¿YÄ¿Y€Ì´//ŒÌa¹Y|«Y Ö ¼m{€yįºËYÁ|Ì»Y ºË{Â]|ÅZ//‹YՀf//ŒÌ]ºWY€m\eY€»Ä],|Àf//‹Y{Z¿Á€¯ ÕÁZÀ§|‹Z]\‡ZÀf»ºÌ‹Z]|ÅZ//‹Ze|ÀÀ¯Հ̴ÌaY¶WZˆ»¶Ì^«¾ËYZÅÃZ´f//‡{ ÖÀ¼ËYÁº·Z‡ՁZn»ÕZ”§®ËºÌÅYÂz]€³Y |À¯Y|Ìa|‹ºÅÄ¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Y |‹Z]Հ̴ŒÌa€]½Z»‚¯€¼e|ËZ]ºÌ‹Z]Äf‹Y{ ÕYÄ¿ZËYºWY€mZ]{Ây€]ÀÌn¿€yM{†Ì¸aÁÖËZ”«ÃZ´f‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇ cZ»Y|«Y‰{Ây֐zeĘÌu{ÖÅZ´f‡{€Åįd‡YÕÁ€“d¨³|¿Y{Y€« {ZÆ¿®Ë½YÂeÁḑ€›YĸXˆ»¾ËYįY€q|À¯Հ̴ÌaYՀ̴//ŒÌaÁÂu{¹Ó ¦¸fz»ÖËZÅÃZ´f‡{ՁZn»ÕZ”§{Ä¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«YÁÂu{ d//‡YkZy cZ»Y|«YZ»Y-|¿YÃ{€¯{ÁÁY‚n»cÄ]{Z//‹YcYÁ,cZ—Z^eYcYÁ½Âr¼Å µ{Z^e|ËZ]ZÅÃZ´f//‡{ļÅįd//‡YÖ·Zu{¾ËY d//‡YÕYÀ˂mcÄ]ZŽM ¹Z¼e,ÖÅZ´f‡{¾Ì]֐zeÕZÅdˆŒ¿{|ËZ] |À‹Z]Äf‹Y{cZÌ]€neÁcZŸÔ—Y ZņËÁ€‡ºÌÅ|¿ÁZmYÁ{‹ZuY,Â̋Y¶^«ZņËÁ€//‡Ö·Z¼fuYÕZÅ\̇M |¿Â‹€Ì³ļÅևZÀ‹\̇M½Á|] hv]ºÌ‹Z]Äf‹Y{¹{€»YºÌ¿YÂeÖ»įּƻZœf¿Y®Ë{€¯½ZŒ¿€—Zy¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ä]d^ˆ¿Á|À‹Z]Äf‹Y{ՀË~adÌ·ÂXˆ»†u{Y€§Yįd‡Y֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ» {Ây€]Z”§¾ËY{Ö»€mÄ]€³YÁ|À//‹Z^¿cÁZ¨eÖ]ՁZn»ÕZ”§{ºWY€mÂ«Á |ÀÅ{‰Y‚³Y½MZf§†Ì¸aZËÄÌËZ”«ë֟Z¼fmYd¿ÁZ »dËZ‡Ä]Ä mY€»Z]|¿{€¯ ZÅÃ{Z¨f‡YL‡YՀ̳¸mÕY€]Zf§†Ì¸a{| f»ÕZÅY|ŒÅ ՁZn»ÕZ”§½Y€]Z¯Ä]Zf§†Ì¸a{| f»ÕZÅY|ŒÅ{| e¶ËÓ{ÃZ]{Ö^mÄ»Y{Y{ ZfyYՁZn»ÕZ”§{”uÄ//]YÕ{Zˁ½Z»¹{€»€“ZuµZu{d//¨³ Â̋Z]ÁºËY{Y€«½M{įÖ¿Z»ž˜¬»{ZÅY|ŒÅ¾ËYZ]ºËY{‰ÔeZ» |ÀÅ{Ö» cZŸÂ“»Z]\‡ZÀf»,ՁZn»ÕZ”§YÃ{Z¨f‡YŠËY‚§YZ]Ã|‹ÃY€¼ÅįZ¿Á€¯…Á€ËÁ ZeºÌÅ{Y|ŒÅ¹{€»Ä] Á¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ¹Z¿d^iZË°À¯ÕZ”§½Âr¼Å¦¸fz» ¾ËYՀ̴ŒÌaÁÂu{Z»¦ËZ›ÁYְˆa |ÀÀ¯Y|ÌaÖÅZ³MZÅÃ{Z¨f‡YL‡Ä]d^ˆ¿ ºÌÀ¯¶¬fÀ»¹{€»Ä]Y¹ÓÕZÅY|ŒÅ\e€»Á€¼fˆ»—Ä]įd‡Y Y¹€mÂ«ÁÖ·Z¼fuYÕZÅÄ^ÀmÖ¿YÂyY€§€ÅY¶^«|ËZ]¾Ì·ÂXˆ»Ä°ÀËY€]½ZÌ]Z]ÕÁ ՁZ‡{YMÕY€]ZŽYÂyY€§Á|Z]½Z»ºÅÄf‹~³ÕZÅÃZ»{d¨³,|¿€Ì´]€œ¿{ |ÅZ‹ Á¾°//ˆ»Ä Ë{Á¹YÁZËZ¿Á€¯Ö¿Z»Âe½Â̸̻®Ë¹YÁd§ZË{,d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad com Á¹{€»À»ÁÕZŁZÌ¿ž§œÀ»Ä]ՁZn»ÕZ”§{į֟ÂÀf»ÕZņËÁ€//‡Z] ÁÖÀÌ]ŠÌaZņËÁ€‡¾ËYÕZÅ\̇Md‡Y¹Ó,{Â//‹Ö»ÄWYYÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À] Y¹{€»Ã{Z¨f‡YŠËY‚§YÁZ¿Á€¯Â̋Öa{į֘ËY€‹{ÂyÄ]-{‹ÖËZ‡ZÀ‹ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YºÅÕYÄ¿ZËYºWY€m,ՁZn»ÕZ”§ d¿ÁZ »Հ^ËZ‡ºWY€mYՀ̴ŒÌaÃY{Y†ÌW,ֻԇ|¼,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‚¯€»†ÌW,Ö^m|//¼v»Ö¸ŸÁÄÌËZ”«ë¹€mÂ«ÁYՀ̴//ŒÌaÁ֟Z¼fmY Â“»Z]ČË|¿YÁ|¬¿Ĉ¸m{Zf§†Ì¸aՀ^ËZ‡ºWY€mYՀ̴ŒÌaÁŽÌz//Œe ÕZÅY|ŒÅÁՁZ‡²Àŀ§«½Z^—Zz»ՁZ‡ÃZ³MÁՁZn»ÕZ”§{Ã{Z¨f//‡YL‡» ZÅÃ{Z¨f‡Y‡YՀ̳¸m{Z°ÅY¾Ë€e€iR»YՁZn»ÕZ”§½Y€]Z¯Ä]Ä¿Y€Ì´ŒÌa |Àfˆ¿Y{Z”§¾ËY{ ¦Ë€ e…Z‡Y€]d¨³ÁdyY{€a¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌa½Â¿Z«¦Ë€ eÄ]Ö»Ô//‡ ¹€mÂ«Á€˜yÖËZ‡ZÀ‹ÁÖÀÌ]ŠÌaYd‡YcZ^Ÿ¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌa,ֿ¿Z« Ä]|ËZ]Y¦Ë€ e¾//ËY ¹€m½{€]¾Ì]YÁŠÅZ¯ÕY€//]Ä¿Y€Ì´//ŒÌa€Ì]Y|e}ZzeYÁ {Y{–//ˆ]|f§YÖ»©Z¨eYՁZn»ÕZ”§ÄËÁÄ]¦¸fz»ÕZÅÁÂu{įÖ¼WY€mļŠZŽMļÅį{‹Ö»ÄWYYՁZn»ÕZ”§{֟ÂÀf»ÕZņËÁ€‡įºË|ÅZ//‹Á€»Y {Â//‹Ö»ÄWYYÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]Á¹{€»À»ÁÕZŁZÌ¿ž§œÀ»Ä]ÁÕ{€//]Z¯ |À¯ÖËZ‡ZÀ‹ÁÖÀÌ]ŠÌaYZņËÁ€‡¾ËYÕZÅ\̇M|ËZ]Հ̴ŒÌaÄ »Zm Ä »ZmÁd̼¯Zu½YÂÀŸÄ]|ËZ]{‹€Ì³ļÅZņËÁ€//‡Ä°ÀËYY¶^«{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁÂu¾ËY{ºÅZÅ{€^ÅY¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë ºÌÀ¯¾ÌÌ^eYÄ¿Y€Ì´ŒÌa€Ì]Y|e,Հ̴ŒÌa Y|¿€Ì³Y€«ºWY€mkZ»M¹{€»Ä°ÀËYY¶^«Zed//‡Yֻ¼ŸÕZÅÖÅZ³MLZ¬eYhv] ÕZ”§{ºWY€mÃ|¼Ÿ ºÌÅ{ŠÅZ¯YZÅ\̇M¾ËYֻ¼ŸÖËZÅÖÅZ³MLZ¬eYªË€— ÕZÅÖÅZ³MZ¬eYÕÁ€³YÁd//‡Y¦¸fz»©€—Ä]ZÅÕY{€]ÃÔ¯Ä]•Â]€»ՁZn» {€¯Հ̴ŒÌaºWY€mÂ¿¾ËYÂ«ÁYºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯‚¯€¼eֻ¼Ÿ ºÌÅ{Ö»ŠÅZ¯YՁZn»ÕZ”§{Ö»ZÀ¼³ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÄÌËZ”«ë֟Z¼fmYd¿ÁZ »Հ^ËZ//‡ºWY€mYՀ̴//ŒÌaÃY{Y†ÌW ¾ËY{{Y€§YÖ»ZÀ¼³†u,{Y{{ÂmÁįÖeÔ°//Œ»YÖ°ËՁZn»ÕZ”§ÁÂu{ µZu{d¨³,|¿Â‹¹€m[Z°eYÄ]º¼»{Y€§Y{‹Ö»¾ËYÄ]€nÀ»įd‡YZ”§ ՁZn»ÕZ”§{Ö»ZÀ¼³ŠÅZ¯,ZÅÃZ´f‡{ļÅ®¼¯Z]įºÌfˆÅՀÌ]Y|eՀ̴Ìa ºÌ‹Z]Äf‹Y{Y ֟Z¼fmYd¿ÁZ »{¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌaÂ“»{{€^ÅY|ÀqÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇ {Y€§YYd€§\¸‡,ֻ¼ŸZÅÖÅZ³MZ¬eYd¨³,d//‡YÃ|‹¦Ë€ eÄÌËZ”«ë Ä¿YËY€³Y‚‡ÕZÅՀ̴ŒÌaÁÖ»ZÀ¼³ŠÅZ¯,Հ̴f‡{€˜yŠËY‚§Y,¹€m[Z°eYÕY€] ºË€Ë~b]|ËZ] d‡Yֻ¼ŸÕZÅÖÅZ³MZ¬eYZ»ÕZÅ{€^ÅY¾Ë€eºÆ»YÖ°ËÖ·Á d‡Y Y¹ÓÕZÅÖ¿Z‡Ô—YÁZʼnÂ»M,{€Ì³Ö»Y€«¹€mkZ»M{»į֐z//‹€³Y صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} ©Z¨eY |‹¹ÔŸYd¼Ì«½YYsԘYÄ]ÕZÅÁ{ÂyYZ]š¨uÕY€]d·Á{€Ì]|ekÁY †°ËYµYÖmÁ|ËY€aÕZm½|‹€aÕY€]|À¼‡ÁZ^ÌeƒY€ÌeŠËY‚§Y |f¨Ì]©Z¨eYÄÌ·ÁY{Y» |¿ÁÖ¸¼ ·YÂf//‡{Z]Á¶^«ºÌ¿ÁÃZ»®Ë{Á|//uY{Á‚//§YÕÁ Z]Z»Á|‹Y~³YÁd¼cYÁžËZÀd¿ÁZ »Ä]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze |Ì·ÂeZ»M¾Ì´¿ZÌ»|‹€¬»ºË{€¯¡Ô]YZŽZf‡YÄ]įÖ¸¼ ·YÂf‡{ {Y»Ä̼ƇZfyYÕZÀ^»ÁÕZŵZ‡{ZÅÃZ´À]|ˀyÁ Ä̼Ƈ½YÂÀŸÄ]{Â]€f¼¯Z»M¾ËYY¹Y|¯€ÅÖÀ Ë{€Ì³Y€«ÄÌ·ÁY €Ì£Á|¯YįÖËZÅ|uYÁÕY€]Á{‹Ö»Äf§€³€œ¿{ÕZmµZ‡ Ö¼‡Yḑ€›|{ZeÖ¿Zf‡YÃÁ€³Z¯|ÌËZeZ]‚Ì¿|¿{Â]µZ § |]ZËÖ»ŽÌzeÄ̼ƇZŽMÕY€] Á®q¯žËZÀZ»ÕZÅÃZ´À]Y|{{Á|uÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]ÕÁ Ä]d ÀŠz]Ã{Á‚§Y‰}YY|{{Á‚§Y,|ÀfˆÅ–‡Âf» cÄ]Ã{Á‚§Y‰Y¾ËYY|{{Á|uÁºÌ¬fˆ»c d‡Y®q¯žËZÀÄ]•Â]€»ºÌ¬fˆ»€Ì£ ÁÂu{Ä¿ZzeYÁ¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » ,d‡YÃ{€¯¦Ë€ eÃÁ€a¾Ë|ÀqSME–‡Âf»Á®q¯žËZÀ Ây¾ËY{Â“»¾Ë€f¼Æ»|¯YÕZ//Å|uYÁÕZÌuYd¨³ Öf ÀÕZÅ­€Æ‹{€¬fˆ»|¯YÃZ´À]Y‚Å{Á|uYįd‡Y Ád‡YÃ|‹ÕY~´§|ŵZ‡{|uYÁՁZˆ·Z §ÕY€] d‡YÃ{Â]|Ì·ÂeY|»Ä]ZÅ|uYÁ¾ËYY|uYÁZ»M¾Ë€yMª^— ½YÂÀŸÄ]ÖeY{YÁÁÖ¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÂ“»Ö¯ZÌ¿Ö«{Z Ádˆ¿Y{d¼cYÁ¥|ž̻Á{YSMEdÌ·Z §Ö¸Y¾¯ Ä¿ZzeYÁ¾ËY–‡Âeּ̋Á€faÁ{Ó§ÀÌn¿ÖÅ|¿Z»Z‡{€¯ħZ“Y {‹Ö»µZ^¿{ Ö¸Yº¸«ć{µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»ZÆq{d¨³Ö¯ZÌ¿Ö«{Z Z]ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»Á½Â˂˸e,‚Ë€§µZrzË|À¿Z»Ö´¿Zy¹Y· ºË{Â]ÄmY»|Ì·ÂeŠËY‚§Y YŠÌ]±‚]Ö´¿Zy¹Y·{¶yY{dyZ//‡¦¯{Á‚§YÕÁ ª¬v»|{ZeÖ]M€·Â¯|À¿Z»Ö´¿Zy¹Y·Öy€]{Á|{ Ö´¿Zy¹Y·d¼Ì«ÃZ]{d¼cYÁžËZÀ½ÁZ » d‡YÃ|‹ d‡Y|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿|À¿Z»¦¸fz»¶»YŸž]ZeZÅd¼Ì«¾ËYd¨³‚Ì¿ €]€¼Ì¸aÁÂ̿Y·Z³©Ád¼Ì«ZËÁ|]ZËÖ»€Ì̤eYw€¿įÖ¿Z» {įÖf]Z«ÁÖ¿ZÆmd¼Ì«…Z‡Y€]…Â]{ÕY~³d¼Ì«ÕZÀ^» ¾ÌÌ eÖËZ¼Ì¿Y€Ì ˆew€¿YÖ^ˀ“cÄ]{€Ì³Ö»¶°‹½M Z»Y,{‹Ö»µÂv»d¼Ì«ŠËY‚§YÄ]€nÀ»{ÂyÄ]{Ây¾ËY{‹Ö» ŠËY‚§YÁZmYµZ‡Z]ĈËZ¬»{|{dËZ¼u½Z»Z‡µZˆ»Y ZÅd¼Ì«¾ËY|ËZ]ZÅÃZ´À]ÁÃ{Y{YÖ´¿Zy¹Y·cӐv»d¼Ì« €³YֻԟYd¼Ì«¾ËYY€eÓZ]Z0  ˜«į|ÀÀ¯d^iÄ¿Z»Z‡{Y ½MZ]|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁžËÂeÁē€Ÿ¦¯ÁÂu{Öf¼Ì«ŠËY‚§Y {‹Ö»{Ây€] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÁÖ «YÁ,Á{Âyd¼Ì«įd//‡Y½MÖa{d¼cYÁ¾ËY€]ZÀ] {Œ¿½ZˁÄ]€nÀ»Ze|‹Z]Ö¬˜À» ,ºÌÀ°¿½Zˁ¾Ì»ZeÁՁZ‡Á{ÂyÄ°^//‹{€³Y{€¯tˀeÕÁ Z¬eYYZÅ{Y|¿Zf‡YÁºÌÀ¯cZ¬Ì¬ve,ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÕÁM¿ºÌ¿YÂeÖ» ºÌÅ{ d¼Ì«|‹µZ‡ZaÄ]d^ˆ¿|{|ËZ]–¬§Ö´¿Zy¹Y· |‹Z]Äf‹Y{ Y€´Ë{ÖË´f¨¬³{¾ÌÀr¼Åd¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ// » {Y{€^yYZ]{Ö¸yY{ÕZÅÓZ¯ÁcӐv»YµZ^¬f‡Y €“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z¼Ì‡ÁY|Z]´f¨³{Ö¯ZÌ¿Ö«{Z {d¨³,|¿Y|¿Z“Z¬e¶°//Œ»–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À]€j¯Y ¹Z¼ed¼Ì«ŠÅZ¯ÕY€]ZÅċÂyhv]Ä°ÀËYY¶^«Äf‹~³ÕZŵZ‡ ÕY€]Z“Z¬e|f¨Ì]©Z¨eYÄqZb°ËcÄ]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze‚Ì¿ÁÃ|‹ YZ»Y,{Â]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ£|£{¾Ë€f¼Æ»¶yY{dyZ//‡ÕZÅÓZ¯ Ä]¶yY{dyZ‡ÕZÅÓZ¯ÁÃ|‹¶u¶°Œ»¾ËY½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡ {Y{{ÂmÁ½MÕY€]‚Ì¿Z“Z¬eÁ{‹Ö»ē€ŸYZ]Ä]Á|Ì·ÂeÖ]Ây ÄÌ·ÁY{Y»Ä̼Æ//‡Ây{d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » Z»Y,d//‡Y¾e½Â̸̻ {Á|u©Á|Ì·Âeḑ€›{€¯½ZÌ],©Á €³YÁd‡Y{|Ÿ¾ËYYŠÌ]Äf‹~³ÕZŵZ‡{Ã{ZÕZÅÄ¿YÁ€a {Y»Ä̼ƇÃ|‹{ZÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÄ¿YÁ€a…Z‡Y€]ºÌf‡YÂyÖ» Ä°ÀËY¾¼“ºÌf‹Y|¿ÄÌ·ÁY{Y»Õ{Âm»|¬ÀËYºÌÅ{ZfyYÄÌ·ÁY €]{Â]Ã{€¯ÄWYY¶^«ZŵZ//‡Ä¿ZzeYÁÖ¿| »d¿ÁZ »įÖ·|» žËÂe{d·Y|ŸZe{‹Ö»¾Ì»ZeZÅÃZ´À]¾ËY|Ì·ÂeÁ|ˀy…Z‡Y ºÌÀ¯Ö¼¿Y|Ìa d¼Ì«ŠËY‚§Yµ€fÀ¯Ây{d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » ÁdˆÌ¿–^e€»Z‡Á{ÂyÄ]YZ]{d¼Ì«ŠËY‚§Yd¨³ZÅÁ{Ây |ÀfˆÅ[»ÕZÅd¼Ì«dËZŸÄ]¦¸°»½YZ‡Á{Ây hv]|À¿Z»Հ´Ë{¶»YŸž]Ze,{Y{{ÂmÁYZ]{įÖËZÅd¼Ì« d‡YՁY»ÕZÅYZ]ÁÕ{Zf«YcZ¿Z‡Â¿ ÕZÅdË{Á|v»‰Á€§ÁÂu{į½Mº£Ä]{Á‚§YÖ¯ZÌ¿Ö«{Z ֔ ]Z»Y,{Œ¿¶Ë|^eÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯Ä]Á{ÂyįºÌf‹Y~³Z̈] ¾Ì¼ÅÄ] |ÀÀ¯Ö»[ZˆuÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯½YÂÀŸÄ]Á{ÂyÕÁ{Y€§Y Z]d]Z«{Ze|¼ŸÁd‡YÖ¬˜À»€Ì£YZ]{d¼Ì«cZ¿Z‡Â¿¶Ì·{ d‡Y ÁÄ°‡ÁY|À¿Z»ZÅYZ]€ËZ‡ įd‡Y¾ËYÃ|‹¹ÔŸYZÅZ]d¼cYÁ{Äq½M{€¯|̯PeÕÁ įºÌfˆÌ¿¾ËYµZ^¿{Z» |Å{Ä»Y{YY|Ì·Âe½Zˁ½Á|]|ËZ]Z‡Á{Ây {‹ÕY~³d¼Ì«YZ]Ä̋Zu{Á{‹{YMÁZÅÁ{Âyd¼Ì« ,d¼cYÁd‡Ż-dˆÌ¿¾ËYÄ¿ZzeYÁd‡Ż½YÂÀŸpÌÅÄ] d‡YÁ{Âyd¼Ì«ՁZ‡Ö «YÁÁՁZ‡Ö¬˜À» ,dˆÌ¿Ö¬˜À»ÁÖ «YÁÁ{Âyd¼Ì«Öf«Ád¨³Ö¯ZÌ¿Ö«{Z ՁZ‡Ä ˜«Ä°^‹€³YÁ{‹Ö»¶¬fÀ»ՁZ‡Ä ˜«Ä°^‹Ä]½Zˁ¾ËY d‹Y{ºÌÅYÂz¿Á{Ây,{‹¦«Âf» Ã|À^ˁ¾ËYÁºÌÀ¯Â//Œ¯{YÁÃ{€¯Z¯Á{Ây|ËZ]c¾ËY{ Ä^eÄfˆ¿YÂeÁÄf‹Y{Á{Âyd ÀZŵZ//‡įdˆÌ¿ÕÂ//Œ¯ |ËZ]į¾ËYZË |À¯\//ˆ¯|Ì·Âe½Y‚Ì»™Zv·YYÁÖ¿ZÆm {‹kZy€¨ÕZÅÁ{ÂycY{YÁœÀ»Ä]Œ¯YÕZ̈]Y Ây{cZneÁ½| »,d ÀcYÁž//ËZÀ»Y½ÁZ » d¨³|ËY€aÁ†°ËYµYÖmÁ„a|À¿Z»ÖËZÅÁ{ÂyÖÀ˂´ËZm €ÌyYµZ//‡|Àq֗Zŵ|»¾ËYY¹Y|¯€Å¾Ë‚´ËZmÕZÅÁ{Ây ¹€§d¸a{Y†°ËY¹€§d¸a¾Ë‚´ËZmÁÃ{Â]{Âm»YZ]{ Z]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Ä//¯ÖËZÅÁ{ÂyÁZÀËZ//‡ÁZ^ÌeÁ†//°ËY |ÀfˆÅ,|»M|ÀÅYÂy€fŒÌ]ÕZžŒaMÁÕZÅd¨Ì·†Ì§ ÕZŵ|»{Á‚§YÖ¯ZÌ¿Ö//«{ZÕ|Æ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] {ºÅ…ZaÁ„aÁÃ|‹|Ì·ÂeZŵZ‡|À¼‡ÃÁ€³YºÅÁ{Ây½Y€ËY d¼Ì«Z]ÖËZÅÁ{ÂyÁ¹€§d¸aÁÂu{ {Y{{ÂmÁÖËÓZ¯|^//‡ Ä]|À¿YÂeÖ»įºËY{Ö¨¸fz»ÕZŵ|»,\//‡ZÀ»ÕZÅd¼Ì«ÁÄËZa |¿Â‹ē€ŸYZ] ,w€qZÆqÕZÅd¸°Ì//‡Âe»|//Ì·Âes€—Ä//‡{»{ÕÁ ½YYÕZÅÁ{Ây½YÂÀŸÄ]|À¸Ì‡ZÆqÕZÅÁ{ÂyÁZÅZ¯Á€°Ì» ,|À¯Ö»µZ^¿{d¼cYÁįÖjuZ^»YÖ°Ë{€¯¹ÔŸYd//¼Ì« Â“»Ä]{Á|//v»ZÆÀeįd//‡Y¥€»º¯ÕZÅÁ{Âyhv] dˆÌ¿½YYÕZÅÁ{Ây ¥€»ŠÅZ¯|À¿Z»֘Ìv»dˆËÕZÅhv]ÁZÅՄeY€f‡YYÖ°Ë ¥€»º¯ÕZÅÁ{Âyhv],½MYÖ//‹Z¿ÕZÅÃ|ÀËÓMÁdy‡ {ºÅ֏yŠz]Á|¿Y{ÃÁ€aÖf·Á{d¯€‹Á{€Åįd‡Y d‡YÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ÄÀÌ»¾ËY Äf¨ÅÁ{cZˆ¸m{ºÅ‰€fˆ³½Z»Z‡{€¯tˀeÖ¯ZÌ¿Ö«{Z {Âm»ÕZÅÁ{ÂyÕÁZe|À¯Ö»µZ^¿{YÂ“»¾ËY{ÂyZ]®Ë {‹Ã{Z¨f‡YÁՁZ‡Ã{ZÌa ZÅÁ{Âyd¨³cZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Y½ÁZ » Ö¸yY{ÕZŹ€§d¸aÕÁ‚//Ì¿Z»Á|¿Y{Ö//¿Â³Z¿Â³ÕZÅ…Ô¯ |{½Mž^eÄ]ÁÁ{Ây¾ŒaMÄq€ÅZ»Y-ºËY{¦¸fz»ÕZÅÁ{Ây {ÁÖ»€eÓZ]‚Ì¿ZÅd¼Ì«Zf Ì^—,|À¯Y|ÌaŠËY‚§YÁ{Ây®Ì¿Á€f°·Y -|Àf//ˆÅֻ¿¯YZ»ÕZÅÁ{Ây€j¯YÄf^·Y{Y{Ä»Y{YÖ¯ZÌ¿Ö«{Z ,ZyÁ{Âyć,Á{‚mÄ]Z»ÕZÅÁ{Ây|Ì·Âe¦Ì—Z^ˀ¬eÖÀ Ë |ÀÀ¯Ö»¥€»Ä »Zm{ZuMįd‡YÕ{Zf«YÁֻ¿¯Y |Ì·Âe½Z°»YÁÁ{Â//yÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Z]YZÅd¼Ì«ºÌÅYÂyÖ¼¿{Y{t//̓Âed¼Ì«½YYÕZ//ÅÁ{Ây ÖËZÅd¼Ì«Z]Yw€¿…Z‡Y€]½Âq-ºÌÀ¯Ä^‡Zv»ՁYՁZ‡µ{Z » ¹Z¼eYZÌ¿{{Z»cY|Ì·Âe,Ã|//‹¹ÔŸYÁ[»€“ZuµZu{į ZÌ¿{{YՀf»Â¸Ì¯€¨Á{ÂypÌÅZ^ˀ¬eÁ|¿€e½YYZÅÁ{Ây Öf¼Ì«ÁZ]¾ËY{ÕZ^mYÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÁÖÀ§cZzŒ»¾ËYZ] |‹tˀŒeՁZ‡Ä ˜«d ÀÕ|mÕZÅŠ·Zq d‡Y֏yŠz]Ä]ÕY~³YÁ,Á{Âyd ÀcZn¿ÃY ºÌfˆÅZ°^¸—Äf‹~³|̇€‡ ºË€ve{¾Ì»ZeÀÌn¿į֘ËY€//‹{{€¯tˀe{Y„¿Ö^v» ,ºË€ve¹Â‡Á¹Á{,µÁY¹Z³¾f‹Y~³€‡d//ŒaZ]Á¹Á{ÁµÁY Ö¿Zm…Â]ÁZ‡Á{Ây¹ZƇZe{Zf//ˆËYÄ¿Y{€»ÁÃ{€¯‰Ôe {Á|u¾Ì¼ÅÁÁ{Ây½Y€ËYÕZŹZÆ//‡|{-{€Ì´]ÃZ]Á{ ¾Ì¼Å d‡YÃ|‹€]Y€]YŠÌ]Ö//‹Y™Zv·Ä]ZÌaZ‡ÕY€] ½Z¼Å€³YįY€q-d‡YÃ{Â]½YZ‡Ä ˜«d¼ÅÄ]ZʼnYŠËY‚§Y ½ÂÀ¯Y,|¿{Â]Ã{Y{ŽÌze¹ZƇ,Z‡Ä ˜«\¸—ÕZmÄ]ž«Â» |¿{Â]ºÌƇd̬§Â»¾ËY{‚Ì¿½YZ‡Ä ˜« Z‡Ä ˜«\¸—-|̋Á€¨]Y{Ây¹ZƇÁZÅÖËYY{ |ÌÀ¯dyY{€aY ½YZ‡Á{ÂyYÂ//Œ¯ՁZ//‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ¹ZƇZË|À‹Á€¨]Y{Ây­Ô»YÁ|·Â»€Ì£ÕZÅÖËYY{įd‡YÂy Ä]d‡{į|̋Á€¨]d//‡ÓZ]ZÅd¼Ì«įµZuY{Ây…Â] |ÌÅ|]YZ»\¸—Á|̋Á€¨]-dˆÅºÅ¶uÃY¾Ë€e|¬¿ {d¨³-¦¯Ž«Z¿ÕZÅÁ{Ây{|n»ŠËY‚§YÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Á{Ž«Z¿ÕZÅÁ{Ây{Y| eÄ°¿MY†aįºËYÃ|̇ZnÀËYÄ]ÄnÌf¿ {|n»-{Â]Ã{€¯Y|ÌaŠÅZ¯ÃZ´f‡{Ö·YdŒÅZ‡Á{Ây |¿YÃ{€¯¹ÔŸYÄ°ÀËYZ] d‡YÃ|̇ÃZ´f//‡{Y‚ŁYŠÌ]Ä] ž¼mÖ¿Zfˆ]ZecÔ̘ e{¦¯Ž«Z¿ÕZÅÁ{Ây¾ËYY֌z] ½Z¼ÅÄ]{|n»į{‹Ö»ÄqԏYįd‡ZnÀËYµY‡Z»Y|¿Â‹Ö» ”Ÿ¾ËY.ºÌ‹Z]½{€¯ž¼mµZ^¿{Ä]ºÌÅYÂz]įºÌ‡Ö»ÕYʬ¿ †¸n»{€¯½ZŒ¿€—ZyՁZ‡Ä ˜«¾´¼Å¾¼n¿YÀË|»cZÌÅ Z»Y-|ÀfˆÅºÅZ¯ÕZaÄ¿Zfz^‹ÂyÁd‡YÃ{€¯Z£MYZ¯|Ë|m cY€¬» |¿Y{,|Ì·Âe¶z»¾Ì¿Y«ž§[Z]{ÖeYZœf¿Y½YZ‡Ä ˜« Zœf¿Yd·Á{YY|Ì·Âež¿Z»cY€¬»ž§Á|À¯Ö»¾ÌÌ ed·Á{Y ¾Ì¿Y«ž§Ád‡YֻԇYÕY‹†¸n»Žfz»¾Ì¿Y«Z»YºËY{ †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿d¼ÅÁd‡{Ä]½MŠÆmÁ|Ì·Âe€Ìˆ»¥Ôy ,ÖËZÆ¿ÕÓZ¯d¼Ì«,ÄÌ·ÁY{Y»hv]{µZj»—Ä] {Â]|ÅYÂy Ä ˜«dyZ‡ÕY€]ZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»Z»Y{‹Ö»¾ÌÌ eÕÂf‡{ ¹ÓY~·-{‹Ö»Ä^‡Zv»…Z§l̸y{YMYZ]ÁÓZ¯…Â]{ µÂv»€³Y |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁÁ{¾ËY½Zַ̻{Z eÁ\‡ZÀed‡Y ¾Ì»ZeÀÌn¿¹Z¼eÖfˆËZ],{‹Ö»ÕY~³d¼Ì«ÕÂf‡{ÖËZÆ¿ {€¯ÕY~³d¼Ì«ÕÂf‡{ºÅ {Y{Y€«{Yw€¿Ä^‡Zv»ÕZÀ^»½ZÀr¼Åį|À‹Z]Äf‹Y{ÄmÂe |ÀÅYÂz]‚Ì¿½ÂÀ¯YÄr¿ZÀq d‡Y½Z»ÂeY‚ŽZ¼Å½YZ‡Ä ˜« ՁZ‡Ä ˜«d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ì´¿ZÌ»,|ÀÀ¯|Ë|neYZÅd¼Ì« ,ºÌÅ{Ö»µÂveZ»įÕYÄ ˜«®Ë€ÅÄnÌf¿{ {Â]|ÅYÂy|{ ºÌÀ¯Ö»"֋Á€§€Ë"Ö «YÁÕZÅd¼Ì«d^//ˆ¿Ä]|{ cY|Æ ehv],½YZ‡Ä ˜«¹Á{Õ|m¶°Œ»{Y{Ä»Y{Y{Y„¿Ö^v» Ä]Z‡Ä ˜«įZn¯€Å d‡Y½YZ‡Ä ˜«Á½YZ‡Á{Ây¾Ì]Z»Ö§ Z]Z‡Á{Ây,|À°¿¶¼ŸY{ÂycY|Æ eY®ËÖfuZ‡Á{Ây ,|À¯Ö»ļˀmÄ°ÀËY€]ÃÁԟ,{Y{įÖËY€mYd¿Z¼“Ác|« Ä ˜«ÁÄf‹Y~³ZÀ¯YZ‡Ä ˜«ÕÂv¿®ËÄ]Á{ÁMÖ»Z//Œ§ |ÀqÂ“»¾ËYį|À¯Ö»¾Ì»ZeՀ´Ë{ž^À»YY{ÂyZÌ¿{» d‡YÃ|‹|Ì·Âeº¯ÕZŃY€Ìe{Ö¸œ »ºÅÕYsource {‹Äf‹Y{€]Z‡Ä ˜«ÁZ‡Á{Ây½ZÌ»Öf̟[Z]YÃZ´¿ d‡YÂy¾ËY€]ZÀ]{€¯tˀeŒ¯½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y”Ÿ¾ËY cY|Æ e{Z ]Y{,d¼Ì«{Z ]Y{€//]ÃÁԟZÅ{Y{Y€«sԏY,Z» ÁZ‡Á{Ây½ZÌ»Öf̟ [Z]YÃZ´¿|ËZ]€´Ë{ d//‡YÄ^¿ZmÁ{ Ä°ÀËZ¼¯ |¿Â‹¾Ë‚´ËZm{€] {€]Ę]YÁ{‹‘ŸZ‡Ä ˜« |‹Ö ‡Ä¿Z³Y|mcÄ]¾WÁ€ḟÁ„aÃÁ€a{ÕZ]Á{Ö°Ë {€¯¹ÔŸYZ‡Á{Âyį|‹Ä]€neÁ{‹¶Zu©Z¨eY¾ËYį |À¯Ö»d§ZË{Y{ÂycZ^·Z˜»Z‡Ä ˜«,ÃZ»ć½Z»…Y{ |‹|ÅYÂyļˀmµÂ¼Œ»Z‡Ä ˜«,|//Œ¿¶ËÂveÄ ˜«€³YÁ ¶¼Ÿ{Ây|Æ eÄ]‚Ì¿Z//‡Á{Ây¾»€¬»|ŸÂ»{Är¿ZÀqÁ dyY{€aºÅYÂyļˀm,¹{€°¿dyY{€aYZ‡Ä ˜«µÂaÁ¹{€°¿ ¶°‹Ä^¿ZmÁ{cY|Æ eºfˆÌ‡¾ËYÖfˆËZ]Y~·-{Zf§Y‚Ì¿©Z¨eY¾ËYÁ ÕY€]Â̴¿Y€aY{Z§Á¾Ì»ZeÀÌn¿į|‹|ÅYÂyhŸZ]į{€Ì³ ÀÌn¿¶¯cZ^·Z˜»½Y‚Ì»{€¯¹ÔŸYÕÁ {‹{ZnËYZ‡Á{Ây {Z̸̻Y‚ÅÄ]\ˀ«Œ¯½YZ//‡Á{ÂyYÖ¸yY{¾Ì»Ze ©Â »cZ^·Z˜»,º«¾ËYY½Z»Âe{Z̸̻Y‚Åįd‡Y½Z»Âe ½Z»Âe{Z̸̻{Á|u d//‡YÄf//‹~³ÁZuԘY €´Ë{ÃZ»Š‹ÕY€]¾Ë{|ˀy®q½YZ//‡Ä ˜«{ÂyZ^fŸYY µÂa{ÂyZ^fŸYYÁÃ{Y{Y€«®¿Z]ZÌfyY{Z‡Ä ˜«į|¿YÃ{Y{ ÁÃ|‹Ä·Zˆ°ËY€ÌyYZÅ®qxËZeįÄf^·Y d//‡YÃ{€¯d§ZË{ xËZed‡YÂy{Z‡Á{Ây½Zf//‡Á{įºË|À‹ºÅÖËZm ½ZÀr¼Å€´Ë{½Z»Âe{Z̸̻¾ËY€]ZÀ] |¿YÄf//‹Y{ºÅÄÅZ» |‹Z^¿Z¯{Հ³Õ|eZ»Y|‹Z]Äf‹Y{Yd À Z]Z‡Ä ˜«į|‹Z]ÕYĿ³Ä]–ËY€‹|ËZ]Y€q{€¯|̯ZeÕÁ cZ ˜«ŽzŒ»½Z»{Áž«Â»Ä],Õ{Zf«YcÔ°Œ»{ÂmÁ ÃZ»Y| ]Y{ÂycZ^·Z˜»Z»Y,|Å{¶ËÂveY½YZ‡Á{Ây¹Ó Šz]Á¹{€»įd//‡Y¾ËY¾»{Z¬fŸYÁÁZ].|À¯d§ZË{ZÅ ÕZm,d·Á{”uZ] |¿Â‹Œ¯{Zf«Y{YÁ|ËZ]֏y ֏yŠz]{ÂmÁZ]Z»Y{Y{{ÂmÁZźˀveÕY€]֐zŒ» |‹|ÅYÂy€e²¿€¼¯Zźˀve€iY {ÂmÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z],€ÆŒ»Ô‡YÁcZ¿Y€Ì¼‹,Õ,½Y€ÆeÃ|ÀËZ¼¿ ,{Â]|ÅYÂy½YZ‡Ä ˜«½Zִ̻fˆ^¼Å{ZnËY\^‡,Zž¼n¿Y Á¹Zn¿Y¹ÓcÂ//Œ»įd//‡Zž¼n¿Y¾ËY{{€¯Z//ƛY į|ÀfˆÅZž̼ÅÖfu {Â//‹Ö»ÄWYY\//‡ZÀ»ÕZÅZ°ÅY Ö§€ »d¼cYÁÕY|Ë|¿Z¯ÕY€]Y|À¼¿YÂeŽz‹|À¿YÂeÖ» |ÀÀ¯ |¿Â‹Ö»¶ËÂveÖ «YÁd¼Ì«€Ë|{cZ ˜« ¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ {Y„¿Ö^v»‰YMdˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ \¸m¹|ŸÄ]ÃZ//‹YZ] Œ¯ՁZ//‡Ä ˜«Áį€v»ÕÁ€Ì¿ €ËÁÄ]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿{Z¼fŸYÁdËZ“ ½Z³|ÀËZ¼¿Ád·Á{Y,Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆud ÀÕ{ZÆÀŒÌa €´Ë|°ËZ]€e½Z]€Æ»¶»Z eÁd ËZ//Œ»Z]Zed//‡YÂy†¸n» |Ì·ÂeÁcZneºÆ»µZ]Á{įÕYÄ¿ZzeYÁ¾ËYZe|ÀÀ¯ÕZ°¼Å ÁÖf‡€a€‡Ö],{‹Ö»ºfy|Ì·ÂeŠÆmÄ]dËZÆ¿{ÁÄf‹Y{Y {‹¶uÂ“»¾ËY€f Ë€‡Äq€ÅÁ|¿Z¼¿ÁZËÖ] Ö¸Y¶°//Œ»Ä//‡€“ZuµZu{Ä°ÀËY€]|̯Ze¾//¼“ÕÁ ¾Ì·ÁY{€¯ZƛY,d‡YÃ|‹Œ¯ՁZ‡Ä ˜«d À€Ì´¿Z^ˀ³ įd‡Y½YZ‡Á{ÂyZ]½YZ//‡Ä ˜«{Y{Y€«hv]{Â“» ¾¼n¿Yd‡YÂyįd‡Yd¼Ì«hv],½M"¾Ë€Ì//‹"d¼ˆ« Ád^j»…Z‡Y€]d¼Ì«įd‡Y¾ËYŒ¯ՁZ‡Ä ˜«¾´¼Å ÄÀÌ»¾ËY{ d‡YÁZÀ‹,|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿w€¿|{Ö¨À» ZÅd¼Ì«{Հ´¿Z]Z^°ËÃZ»ć€Åįd‡Ys€˜»ÖeY{ZÆÀŒÌa ‚Ì·Z¿MÄ¿ZÌ·Z‡įd‡YÖ¸ §dÌ “ÁY€fÆ]Z ˜«į{€Ì³c ZÅd¼Ì«Հ´¿Z]Y€Ì£Är¿ZÀq {€Ì³c|ÅYÂz]d¼Ì« |‹|ÅYÂyµZv»dÌ·Z §Ä»Y{Y,|‹Z] ½ÓÂXˆ»|‹ÁM{ZËŒ¯ՁZ‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ÁՁZ‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿YÖ//ŒË|¿YºÅd//ˆŒ¿{ ½ÓÂXˆ»ÁֻԇYÕY‹†¸n»žËZÀ½Â̼̈¯½Z³|ÀËZ¼¿ ÄfyY{€a|Ì·Âe|‹ÕZÅÃZ³Â¸³ÁZÅŠ·ZqÖ//‡€]Ä],­€¼³ ,Ղ¯€»®¿Z]–‡ÂeYŽÌze¹|ŸÄ]ÃZ‹Y¾¼“į|‹ ¹|ŸÁcZ ˜«d¼Ì«½|¿Z»d]Zi¾ÌŸ{ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«ŠËY‚§Y ć½YÂÀŸÄ],Œ¯ՁZ‡Ä ˜«d ÀZÌ¿{»Ö´ÀË|¬¿¾Ì»Ze |‹s€˜»d À¾ËY¶°Œ»ÁÖ¸YŠ·Zq žËZÀ֐ze¾¼n¿Y֌Ë|¿YºÅdˆŒ¿,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Z]ՁZ‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼Å և€]½Â»Y€ÌaֻԇYÕÂƼm­€¼³¾Ì·ÂX//ˆ»ÁֻԇY |‹Y‚³€]Œ¯ՁZ‡Ä ˜«d ÀcÔ°Œ» ¾¼n¿Y†ÌË ŠÀ»Ö¨n¿Z“|¼v»d//ˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{ Ä£|£{¾Ë€f³‚]Ä//°ÀËY½ZÌ]Z] ՁZ//‡Ä ˜«¾´¼ÅžËZÀ ÕZÅd§ZË{ÁÖ´ÀË|¬¿¾Ì»Ze¶°//Œ»,Â//Œ¯½YZ//‡Ä ˜« ¾Ì»Zeįd‡YÃZ»dŒÅ{Á|u€“ZuµZu{d¨³,d‡ZŽM \^‡ÁÃ|‹¶°Œ»Zq{½YZ‡Ä ˜«cZ^·Z˜»µÂÁÁÖ´ÀË|¬¿ ½|‹Äfz̈³Zˆ§YÄ°ÀËY¾¼“ d‡YÃ|//‹ZÅ|uYÁÕZf§€³ cZ ˜«d¼Ì«Z»Y|¿Â‹Ö»ÁÄ]dŸ€‡Ä]įÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì« |¿Z»Ö»d]Zi½ZÀr¼Å YÁ€fÌecÄ]cÔ°Œ»ÄWYYÄ]Y{ÂyÕZÅd^vįÕÁ ¾´¼Å¾¼n¿YÕZ”ŸYÄ]Y¶WZˆ»tˀŒeÁt̓Âe-{€¯Ã|Àˆ] ÁֻԇYÕYÂ//‹†¸n»€“Zu½Z³|ÀËZ¼¿YÁÃ{€¯Y~³YÁ ֌Ë|¿YºÅd‡YÂy{,½Y€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³¾Ì·ÂXˆ» ¾ËYÁŠÌaÕZÅŠ·Zq½{€]¾Ì]YÁŠÅZ¯ÕY€]Հ//°§ºÅÁ {€¯d À žËZÀ½Â̼̈¯†ÌË ÖfŒaÓZeՀ^¯Y×Yc‚Ÿ,Zf‡Y¾ËY{ {ÂyÕZÅZ°ÅYÄWYY{ ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{½{Z »Á cZŒËZ»€§Ä]ÃZ‹Y¾¼“,½YZ‡Ä ˜«cÔ°Œ»ž§dÆm{ Šz]ÖÀˀ§MŠ¬¿Á{ÁÁ¹Y‚·YZ]Ę]Y{Հ//^źœ »¹Z¬» ՁZ‡Á{Âyd ÀcZn¿ÃY,Õ{Zf«Y{֏y |ËZ]d·Á{d¨³ÁÄf//ˆ¿Y{֏yŠz]Ä]½MÕY~³YÁY {ÁZÀ¯½Y|Ì»YÁÃ{€¯Y~³YÁYZÅՁZ‡Á{Ây{{Ây¹ZƇ ՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹ZeÃ|‹¶¼Ÿ{YÁ֏yŠz]Ze Y¹ÓdËZ¼u|ËZ]d·Á{ |À‹Z]Äf‹Y{YZÌ¿{Z]d]Z«c|« dÆm¥Ôyd¯€u Z¿Á€¯ÃÁ{{½Y€ËYՁÁZŒ¯cӐv»cY{Z {|Å{Ö»½ZŒ¿cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡Õ‡YÃ|//‹ÄWYYÕZÅZ»M¾Ë€e|Ë|m ‰Y‚³Ä] d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Y€ËYՁÁZŒ¯cӐv»cY{Z,Äf‹~³ÕZÅÃZ» Õ{ÔÌ»µZ‡{ÓZ¼fuY,Ö¿ZÆm®¿Z]ÕZÅ{ÁY€]ª^—į–ËY€‹{,ZÀˆËY Ze½ZÆm¦¸fz»ÕZÅŒ¯½Zֿ̻ZÆmcZne½Y‚Ì»,Z¿Á€¯ÂÌ//‹€ÌiZedve ¾ËYYY{Ây|¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿½Y€ËYZ ˜«Ád§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯‚Ì¿|{€//» ½YÂeÖ»,֌z]cY{Z{į|Å{Ö»½ZŒ¿|Ë|mÕZÅZ»MZ»Y,|À¯ÖÀjfˆ»|¿Á ÕZÅÃZ»{Ö¼‡ÕZÅZ»Mª^—įÖ·Zu{ {ÁM{ÂmÁÄ]YÖËZ°eY¶]Z«ÕZÅZ»M Ä ‡Âe½Z»Z‡,Äf§ZËŠÅZ¯|{Y{Á|u‚Ì¿½Y€ËYcY{Z,µZ//ˆ»YÖËY|f]Y Ã{Y{€^yՁÁZŒ¯cӐv»ÁÂu{½Y€ËYcY{Z½Y‚Ì»ŠËY‚§YYcZne cY{Z½Y‚Ì»,ÕZmµZ‡ÖËY|f]YÄÅZ»ZÆq{,½Z»Z‡¾ËY¹ÔŸY…Z‡Y€] d‡Y |{Y{Á|u֋Y€œ¿YÁ|{Y{Á|uÖ¿Á€œ¿Y½Y€ËYՁÁZŒ¯ cY{ZÁÂu{¾ÌÀr¼Å d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿ Z]ĈËZ¬»{ÁµZˆ»YÃZ»€Ìe½ZËZaZe½Y€ËYcY{Z‚Ì¿ÖËY~£žËZÀcӐv» Šz]|Àq€Å d‡YÃ|¿Z‡d^iÄ]YÕ|{Õ|‹¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|» Äfˆ]YÁZËּ̋Á€faÕZÅÓZ¯Ä]•Â]€»‚Ì¿½Y€ËYÖf¨¿€Ì£cY{ZYÖÆmÂe¶]Z« cY{Z,Z¿Á€¯Y¶ZuÕZÅdË{Á|v»Áּˀve–ËY€‹{Z»Y{‹Ö»d¨¿Ä] Õ|Æ» |‹Z]Äf‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«d̼ÅY|¿YÂeÖ»ՁÁZŒ¯ÁÖËY~£cӐv» Z¿Á€¯Â̋|¿ÁÄ]ÃZ‹YZ],ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{–Õ{Zf«YµZ §–Âb̸Ÿ …€eÄ]ÄmÂeZ]…Z§l̸yÄ̋ZuÕZÅŒ¯YÕZ̈]{€¯ZƛY,Ĭ˜À»{ Á|¿YÃ{€¯ÖËY€mYYÖfz‡ÕZÅÄÀ̘¿€«Äf‹~³ÕZÅÃZ»{,Z¿Á€¯Â̋Y¶Zu Ä] d‡YÃ{€¯Y‹{ZÆ¿MZÌ¿{»ÖËY~£{Y»¾Ì»ZeÕY€]YZ¯ZŁ€»½|‹Äfˆ] ½{€¯Y|Ìa,ÕZneÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä],ZÅÂ//Œ¯¾ËYYÖy€]{,ÕÁÄf¨³ ÕZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁ|‹ÄmY»ÕY‹{Z]ÖËY|f]YՁÁZŒ¯cӐv»Öy€] |̇d^iÄ]Õ|Ë|‹ {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeZ^yY Ö¿Z]ZÌy…|»֜§ZuY|y¹ZÌa Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ//]Ö»ZÌa֗cZneÁ½| »,d ÀcYÁª]Z//‡d//‡€a€‡ ļŵZ¤f//‹Y{ZnËY¥|ÅZ]|Ì·ÂeŠÆmª¬vedÆm{į{€¯¹ÔŸY½Z³|ÀÀ¯{Z d‡YÄfˆ]Z¯Ä]Y{Ây‰Ôe Ä°ÀËYY| ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁª]Z‡d‡€a€‡Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu ½YZ°¼ÅY€°Œe¾¼“Ö»ZÌa֗-{€°¿\ˆ¯YֻԇYÕY‹†¸n»{Z¼fŸYÕY ÃZ»֗{ÂycZ»Y|«YÖy€]Ä]ÃZ//‹YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁ{{Ây dÆm{į{€¯¹ÔŸY½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]d¼cYÁ{d//»|y d‡YÄfˆ]Z¯Ä]Y{Ây‰ÔeļŵZ¤f‹Y{ZnËY¥|ÅZ]|Ì·ÂeŠÆmª¬ve \¿ZnÀËYZÌfyY{YÖf€§į¹€¯Z‹YµZ f»Á½Z]€Æ»|¿ÁY|yd‡YÃ|»M¹ZÌa¾ËY{ Z̈]–ËY€‹{Ze{Y{Y€«½Y€ËYֻԇYÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿¹Á|yZ]€‡½YÂÀŸÄ] cYÁd‡€a€‡Á€ËÁ¹Z¬»ºWZ«cˆ¯{YÄf‹~³ÃZ»,Õ{Zf«Y²Àmdz‡ º‹Z]¹Œ¯¦Ë€‹d¸»Y‚´f»|y,cZneÁ½| »,d À ZÌ¿{»ÕÁ€“¹Ô«YÁևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeÕY€]YÂf‡YÖËZŹ|«,€Ì//ˆ»¾ËY{ ÕYY{ÁÁ€“€Ì£ÕZÅÓZ¯cY{YÁd̟ÂÀ¼»,ÖeY{ZÕZÅdyZ‡€Ëdˬe,¹{€» Õ|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{YÂ//»¾Ì»Ze€eºÆ»ļŁYÁÖ¸yY{|Ì·ÂeÄ]Z//Œ» Ä]YÖf À¦¸fz»ÕZÅŠz]ÖËZ°eY{ÂyÁՁZ‡Ö¸yY{Ze¹{€¯‰ÔeÁÄf//‹Y{€] ÁÕZ‡{ÂyÖfˀË|»ÕZÅd//‡ŻÕZmÕZm{,ÕÂv»¹Y|«YÁÄ»Z¿€]®Ë½YÂÀŸ ºËZ¼¿ÕZm dÆm{Ze|‹‰Ôe,ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]Z]Zf‡YºÅÁ|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ À—Zz»€a½YÁ{{¹{€»dŒÌ »Ä]ÄmÂeÁµZ¤f‹Y{ZnËY¥|ÅZ]|Ì·ÂeŠÆmª¬ve Š¬¿,½Y€ËY{Zf«YÁ¹{€»Ä̸Ÿ€]Ã{Âyºˆ«½ZÀ¼‹{Ĭ]Z‡Ö]ÁÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀve ½Â»MZ¿Z¼ÅįZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]ĸ]Z¬»Ã|ÀÀ¯Ö¿Z^ÌfŒacZ»Y|«YÁÃ{¼¿Z¨ËYՀi» €¼iÄ]º¿YZ°¼ÅÕZËZ]ÕÂv¿Ä],Y{Â]Œ¯d ÀÁ|Ì·ÂeŠz]ÕY€]Öfz//‡ ŠÌaY½Y€ËYֻԇYÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿d¼œŸÁ|n»,®//‹½Á|]įº¿Z‡€] d‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]½ZÌ¿ZÆm½Z¼Œq dËZÆ¿,Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋ,¹Ô‡YÃZb‡Y€§Y€‡Y{€‡\f°»YևPeÄ]į½ÂÀ¯Y Á½| »,d ÀcYÁÕZŸ{YÖ]¶À//‡€aÁ½Y€Ë|»,½Z¿ÁZ »ÃY€¼ÅÄ]Y{Ây‰Ôe †¸n»{ÖÆ·Y½Â»M®Ë{ÁÄfˆ]Z¯Ä]¹‚Ë‚ŸŒ¯Ä]d»|ydÆm{cZne {Z¼fŸY¾ˆuYZeº¿Y{Ö»\mYÁ{Ây€],¹|Ë{¹Z¼e{Ây€]YdnuֻԇYÕY‹ d·Á{¹€fv»ÕZ”ŸY,½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¹€fv»d//‡ZË,Ö¿ZuÁ¾ˆu€f¯{ ÕZÅdËZ¼uÁZÅÖ¿Z^Ìf//Œa,֜ŸYÁ{¼v»€f¯{ÕZ«M[ZÀm¹‚Ë‚Ÿ{Y€]ÄËÁÄ//]Á [ZvYÁ½Z³|ÀÀ¯{Z,¥ZÀY,½YZ¯½| »,½ZÀˀ§MZ¯,½Y€³d À,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ºËZ¼¿Ö¿Y{|«,ºfÌ·ÂXˆ»½YÁ{{Ä¿Z‡Âˆ·{ €°ŒeÁ€Ë|¬eÕZmįֻԇYÕYÂ//‹†¸n»¹€fv»½Z³|ÀËZ¼¿®¼¯Ä]įÁ€»Y cZneÁ½| »,d ÀcYÁdÌ·ÂXˆ»¾Ì´À//‡Z],d‡Y‘€§¾»€]½Z//ŒËYY \¸—½Y€ËY¦Ë€‹d¸»ÃZ´//ŒÌaYÁÃ{Â]Zf//‡YÂyYÖÆ·Y½Y€¨£,¹YÃ{€¯Y~³YÁY ¹Y{dÌ·Ôu ºÌœŸḑ€›,Zźˀved€§YÃ{Z¨f‡YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡Y|Ì»Y Õ{ÂÀŒycZ^m»Á|¿Z‡€]ÂƛĐÀ»Ä]|Ë|mÃÁ{{YŒ¯ÕZneÁÕ|Ì·Âe À¨‡€]|Ì·ÂeŠÆnËZÅ{ÁZf‡{ÁlËZf¿ÕY~³€iYÁÖ·Z ·Yĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬» {ÁMºÅY€§Y¹{€»dŒÌ »Á cZÆmÂe¶›{Y½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿Ä]½YY‚´f»|yļŪ̧Âe ¹Zf‡YÂyµZ f»{Z«|¿ÁY|yÃZ³{YlŸ€ Ì·Ác€”u ÁÂuÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿Ö§€ »ՁZn»{Y|ËÁÕY‚³€] d»Ô‡ÁÁY{,Ö°‹‚acY‚ÌÆne ¥|ÅZ]d»Ô//‡ÁÁY{,Ö°//‹‚acY‚ÌÆneÁÂuÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿Ö§€ »{Y|ËÁ {d»Ô‡ÁÁY{,Ö°//‹‚acY‚ÌÆneÁÂuÕÁM¿ÕZ“Z¬eÁē€ŸÖ¿Z//‡ºÆ] ©Á|Àd¼ÅÄ]Á½Z´ËYÁ¾ËÔ¿McÂ//Ä]ÕZmÃZ»{Y{€»ZeÕZ//ŁÁ {‹Ö»Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ Ä]ZÀÌ]ÁՁZn»{Y|ËÁ¾ËY,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅŠ·Zqž§ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½YÂeYÕ|À»ÀÆ]ÁՁZ//‡Ä°^‹œÀ» |‹|ÅYÂyY‚³€]ÁÂu¾ËY ÁY{,Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÂuÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿ÄWYY€]ÃÁԟ,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] Y{€]ÀÆ]ÕZÅd¯€‹¶»Z eÃÂv¿tˀŒeÁÃ|¿x‡ZaÁŠ‡€acZˆ¸m,d»Ô‡Á ÕZnecY€¯Y~»,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Z]d»Ô‡ÁÁY{,Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÂu {|Ë|mcӐv»Ä //‡ÂeÕZÅ|ËZ^¿ÃZ³Z¯ÕY‚³€],¾ËÔ¿McÂ//Ä]BB ÁՀ°§dÌ°·Z»Š¬¿Ö§€ »ÕZÅÃZ³Z¯ÕY‚³€],½Y€ËYՁZ//‡ÁY{ÕZÅd¯€//‹ ÕZÅdËZ¼uÖ§€ »Ád»Ô‡ÁÂucӐv»YZ]Ä ‡Âe{ZÅ{Y|¿Zf‡Yd§ZË{ YÕÂƼmd//‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »‚Ì¿ÁÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|À |‹|ÅYÂyY‚³€]‚Ì¿ÕÁZÀ§ÕZ“Z¬eÁē€ŸÖ¿Z‡ºÆ] Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»½Y|À¼«ÔŸÁd‡Y½Z´ËYÁ{YM¹Â¼ŸÕY€]{Y|ËÁ¾ËY{”u |ÀÀ¯¹Z¿d^i{Y|ËÁ¾ËY{”uÕY€]https evnd co jHBhÖ¿ZŒ¿Ä] ,d»Ô//‡ÁÁY{,Ö°//‹‚acY‚ÌÆneÁÂuÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿Ö§€ »ՁZn»{Y|ËÁ d»Ô‡ÁÁY{,Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÂuÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿ž§ÁÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]Öf€§ d‡YÖÅZ´Œ¿Y{‚¯Y€»Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁZÀ§ÕZÅd¯€‹,Öf ÀÕZÅ|uYÁ”uZ] ÔWÁ‚¿ÁÄ]ÃZ´a®Œy€Ì‹cY{Z Ä] |‹µZ‡YÔWÁ‚¿ÁÄ],{€¯€Æ//‹ÃZ´a{YÂ¿®Œy€Ì‹d¯€//‹ÖeY{Zķ¼v» {YÂ¿®Œy€Ì‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÖWY|y|̼u,ÃZ´a½Y€ËY€Ì//‹žËZÀ‰Y‚³ |̼u {Y{€^yÔWÁ‚¿ÁŒ¯Ä]{YÂ¿®Œy€Ì‹֗«Y‚ŵZ‡YY{€¯€Æ‹ÃZ´a Á{{Á«¶Ì»Âf¯Ó»½ZŒ¿Z]ZÅķ¼v»¾ËYµZ‡Y{€¯ÃZ//‹Y€^y¾ËY½ZÌ]Z]ÖWY|y {Â]|ÅYÂyÃZ»ÂˀƋcY{Z¹Á{ĸu€»į{‹Ö»¹Zn¿Yĸu€» ÕZÅYZ]Ä ‡Âe{€¯tˀe{€¯€Æ//‹ÃZ´a{YÂ¿®//Œy€Ì‹d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{®Œy€Ì‹d¯€‹ÕY~³d‡ŻdË·ÁYÖeY{Z Œ¯t˜‡{Öf ÀċÂyÖËZ‡ZÀ‹ Z]įÖËZ̧Y€¤mĬ˜À»®Ë{‚¯€¼f»Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ|uYÁÄ]Z¯Á\ˆ¯Ä//‹Ây YÖ¯€fŒ»ZËÄ]Z//Œ»cZ»|yZËcӐv»,€´Ë|°ËÕZÅdÌ·Z §¶Ì¼°eÁÕZ°¼Å {‹Ö»©Ô—Y,|¿Y{Ây€]‚Ì¿Ö¯€fŒ»ÕZÅd€§ÁZÅŠ·ZqYÁÃ{€¯ÄWYYÁ|Ì·Âe ÁZʼnY‚³ÄËZa€] d‡YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯t˜‡{Öf ÀċÂy,½ÂÀ¯Zeį µZˆ»Y{Y{€y½ZËZaZe,½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡ÕZÅZ»M Äf§ZËļeZy‚Ì¿ÕYċÂyÄ ‡ÂeÃÁ€aÁÖËZ‡ZÀ‹Œ¯t˜‡{Öf ÀċÂy ÃÁ€aÁÄf§ZËļeZyÕYċÂyÄ ‡ÂeÖnÀ‡½Z°»YÃÁ€ac|»¾Ì¼Å{ d‡Y d‡{{ÕYċÂyÄ ‡ÂeÕZÅÃÁ€a¾Ì]Y d‡YY€mYd‡{{Œ¯½Zf//‡Y{ d‡YՁZ‡Ã{ZÌaĸu€»{{»ÁÖfyZÀ//‹Ä ·Z˜»ĸu€»{{»lÀa‚Ì¿Y€mY ,ÖeZ»|y,Öf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅŠz]€ËY®Ë€Å{|À¿YÂeÖ»Z¯Á\ˆ¯ÕZÅċÂy |À‹Z]µZ §Öf‡{žËZÀÁՀÀÅ,ՁÁZŒ¯ ÕY€]į{‹Ö»©Ô—YZ¯Á\ˆ¯ÕZÅ|uYÁYÕYğ¼n»Ä]"Z¯Á\ˆ¯Ä°^‹" |ÀÀ¯ÕZ°¼ÅºÅZ]­€fŒ»Öf€§YÃ{Z¨f‡YZË­€fŒ»Ö¸°Œ»Z]ÄÆmY» µÂ¼ »—Ä]ZÅÄ°^‹ |¿Y{{ÂmÁ"Ã|Œ¿d^i"Á"Ã|‹d^i"¶°‹Á{Ä]ZÅÄ°^//‹ ,Ö¿ÁZ e,¾¼n¿Y\//·Z«{LZ”f«Yc{ÁÄf§€³¶°//‹Ã|//Œ¿d^icÄ] |¿Â‹Ö»d^iẠ̀ÁÖ»ZƇd¯€‹,¹Â̇€ˆÀ¯ {| f»ÕZÅÄ°^‹ÕZ°¼ÅÁ¥ÔfWYY¶Zu±‚]Ä°^‹Ä]"€Ì³Y€§Ä°^‹"¾ÌÀr¼Å Ö³|ÀËZ¼¿ÁՀ^ÅŠ¬¿c|»Y{{|¿YÂeÖ»į{‹Ö»©Ô—YċÂy®Ë{{Âm» |À¯Z¨ËYYċÂy |ÀfˆÅ֫¬uZË̬֬uÕZÅd̐z‹,"Z¯Á\ˆ¯Ä ‡ÂecZ»|y½Z³|ÀÅ{ÄWYY" Á\ˆ¯{| f»ÕZÅÁÂu{YZÅċÂy½Á{Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]ZÌ¿{»cZ»|yį Ö]ZËYZ],ÕÁNÀ§{Â^Æ],Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»{Â^Æ],Ö·Z»¾Ì»Pe,ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Peĸ¼mY,Z¯ |ÀÀ¯Ö»ÄWYYẠ̀Á ½ÂÀ¯Y½MÄ ]ZeÖ¿Zf‡YÕZÅd¯€‹Á½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡ µZu{Õ{Zf«YÄËÁÄ//¬˜À»Ä//‡ÁÖf ÀÄÌuZ¿Á­€Æ//‹½{Â]YY{Z] cZ»|y‚¯€»,ÕÁZÀ§­€Æ‹,֐zeÖf ÀÄÌuZ¿Á­€Æ‹,ÕY{€]ÀÆ] Y‚Å,ÕY‚§Y¹€¿cZ»|yÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ž¼fn»Á{,Z¯Á\//ˆ¯ÁÕÁZÀ§ ÁY‚ÅÄ//‡ÁÖf À|uYÁÁY‚ŁYÕY{€]ÀÆ]ÁÃ|¬ À»{Y{Y€//«Á Œ¯€‡Y€‡{Y€¨¿ÁY‚ź̬fˆ»µZ¤f‹YcZ^m»,ÖÅZ³Z¯|uYÁ d‡YÃ{€¯ºÅY€§ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ {Zf«Y½ZÆmZ]Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯Õ´f¨³{d¨¿d ÀÃ|ÀËMÄ]cÁZ¨f»ÖÅZ´¿ d§ZËŠÅZ¯d¿€]d¨¿d¼Ì« {‹Ö»Ã|¿YÄ̋ZuÄ]d¨¿d À d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡Á,É|{¹|ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯ Z]ÁÉ|{¹|ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ Z]ÁÕ|{¹|ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ ¹ÁY|eº£Ä]įÃ|‹{ZnËYÕYÁ|Ì»Y¾ËYįÖ·Zu{,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] |ÅZ‹Ä ¼mÁd¨¿d¼Ì«,d‡YŠËY‚§YµZu{d¨¿ÕY€]Z“Z¬eZ¿Á€¯Ã{€fˆ³Â̋ d§€³Y€«{ÂyÖ·YÂf»֌ËY‚§YÄf¨Å¾Ì»Á{d^i€Ìˆ»{Á{Â]ŠËY‚§Y {Â^Æ]Õ{Á|uZedÌ “Á»d¨³‚ÌfËÂÌ°//‡ÂÅÁ‚Ì»d¯€‹€´¸Ì¸ve,€³ÁZËc€]Y ē€Ÿ{YZ»Z]YZ] |¿Y{ĸZ§[¸˜»dÌ “ÁZ]ÂÀÅYZ]{€i»¶»YŸZ»YÄf§ZË cZ¿Z Ì»Á¾Ë‚À],¹Zyd¨¿€ËZy}½Y‚Ì»į{€¯¹ÔŸYZ°Ë€»Md·Á{Äf¨Å¾ËY« d‡Á€]Á {Ây|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]¹Y|«YZÅÃZ´ŒËÓZaÁÃ{Â]ŠÅZ¯|ÅZ‹Äf‹~³Äf¨Å֗Œ¯¾ËY ŠÌaՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM,{ÂmÁ¾ËYZ] |‹ZÅd¼Ì«|‹\^‡ĸXˆ»¾Ì¼Å |¿YÃ{€¯ ŠÅZ¯Äf¨³ÁÃ{Y{ŠÅZ¯YÕ{ÔÌ»ÕZmµZ//‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»Y{ÂyÖÀÌ] µZ‡{d¨¿¥€»ÕYÄ°Œ]½Â̸̻ d§Y\m»Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]ÖËYÂÅÕZŀ¨//‡ Äf¨³Äf¨Å¾ËY¶ËYÁYºÅ®aÁYd¨¿Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯½Z»Z‡ |//‹|ÅYÂy Á®aÁY d§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯Ä°Œ]½Â̸̻ ÓZ¼fuYµZˆ»Yd¨¿Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e{Â] ÕZ“Z¬e|{{Á|u½Y‚Ì»Ä]Y{Âyd¨¿|Ì·ÂeÖ»ÃZ»YÄ̇Áĸ¼mYŠ¿Y|vf» {Y|¿Zœf¿YÄf¨³Ä̇ÁՃ€¿Y€ËÁ­Y¿|¿Zˆ°·Y,µZu¾Ì¼Å{ |¿YÃ{Y{ŠÅZ¯Ö¿ZÆm ŠÅZ¯{»{֠ˀ‡ּ̼eÃ|ÀËMÄf¨Å{…Ôa®aÁYÃÁ€³ÖeZœ¿Äf̼¯dˆŒ¿{ {‹}ZzeYd¨¿|Ì·Âe €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com {{€³Ö»½Y€^m€Ë~a|Ë|ne ±‚]ÕZÅd¯€‹¶WZ//ˆ»Y€´Ë{Ö°Ë{€¯½YÂÀŸÕÁ d‡Y¦¸fz»ÕZÅŒ¯{ևŻcÔ°Œ»Á€]Öf¨¿ Հf¼¯cZ^iYd¨¿d À{Â//‹Ö»hŸZ]€»Y¾ËYį ½{ÁMZŒ§Z]ևŻcY€˜y¾ÌÀr¼ÅÁ|‹Z]Y{Ây€] ÕZÅ{Y{Y€«Ä]ZÆ¿M{Â//‹Ö»hŸZ]ÕZÅd¯€//‹¾ËYÄ] |¿ÁZÌ]ÕÁ¿ZÅՃ€¿YÁÂu{Հe¾X¼˜» ¾ÌËZa½ZÀr¼ÅZÆf¼Ì«€//³Y{€¯½Z//Œ¿€—Zy½ZËZa{ÕÁ {Â^Æ]Ã|ÀËMµZ‡Ä//‡ZËÁ{֗{¥€»Á|À¿Z¼]Ö«Z] {,{‹Ö»Ã|¿YÄ̋ZuÄ]d¨¿d Àº¯º¯,|À°¿Y|Ìa ¿ÕZÅՃ€¿YÄ]Y~³ÕÁÖ§€»Ճ€¿YÃ|¼ŸįÖ·Zu d‡Y¾°¼»d¨¿ÕZÅd¼Ì«{ÂmÁ¾ËYZ],|À¯Ö»‚¯€¼e ÄÀÌ»Á«|ÀfˆÅºÅÂÀÅÖf¨¿ÕZÅd¯€‹»Z»Y|À¯€Ì̤e ÄËZ»€‡€³YÖfu,d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y½ZÀr¼Å{Âm»ÕZÅ |À‡€]€œ¿Ä]€e[Y~m¿ZÅՃ€¿YÕÁM{‡ÁÕY~³ €Å{Ó{Yd//¨¿d¼Ì«•Â¬//‡{€¯tˀeÕÁ Հ˜y²¿¶ËÁMÃZ»{Ó{€ËÄ]ÄË¿Yƒ{Ä°Œ] d¯€‹½Y€Ë|»Á¾ËYY-d¨¿d À½ÓZ §ÕY€]d‡Y ÕY€]į|¿|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]¹Zn¿Y€//‡Öf¨¿±‚]ÕZÅ Ճ€¿YÄ]Y{ÂyZ¯Á\ˆ¯€f Ë€//‡Äq€ÅZ¬]Á½|¿Z» |ÀÅ{€Ì̤eÕ|̋ÂyÁÕ{Z]|À¿Z»€Ë~a|Ë|neÕZÅ {d À¾ËY{Zf«Yd§€Ë~a|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËZ//‡Â» ÕZŵZ‡{ZÅd¼Ì«•Â¬‡¾Ì»Á{Ád//‡Y€Ì̤eµZu Ã{€°¿®¼¯ÕY~³ÄËZ»€‡dÆmd¨¿dÌ «Â»Ä]€ÌyY ÕZÅÃÁ€aÕY€mYÕZÀ »Ä]ZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯d¨³d‡Y Õ|¬¿½ZˀmZŃÁ€a¾ËYZ0 »Â¼ŸÁd‡YÕ|̋ÂyÁÕ{Z] d¯€‹ÕY€]c|»Ö¿Ó—ÕZÅ{Y{Y€«dveYՀeY|ËZa ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Õ{Â//‡€aÃ{Z]Á|ÀÀ¯Ö»¾Ì»PeZÅ ÕZÅd¼Ì«įºÌf//ˆÅ½M|ÅZ‹Z»įÖ»Z´ÀÅÁd//‡Y ÕZÅÃÁ€aZ]d//¼Ì«d§Y¾ËY|¿Â//‹Ö»cZ^iÖ]Öf¨¿ Ö¿ZÆm{¯Ád¨¿d¼Ì«½|‹½YYÁd‡YºÆ»Z̈] [~mZ]Zed‡YÃ{º«ZÅd·Á{ÕY€]YÖ^‡ZÀ»d€§ Y̸ּ«YcY€˜y,ÂÀËZÅՃ€¿YÁÂu{½YY~³ÄËZ»€//‡ |Ë|mÕZÅd€§©Z//¨eY¾ËYÁ|ÀÅ{ŠÅZ¯c|//‹Ä] €ÌiZedvec|‹Ä]Yd¨¿d À{ÕY~³ÄËZ»€//‡ Öf¨¿ÕZÅd¯€‹€j¯Y¹ZÆ//‡įÕ|uÄ]Ze|Å{Ö»Y€« {€¯|ÅYÂy•Â¬‡ ½Y€v]¾ËYįd‡Y¾ËYÖ¸YÄf°¿Z»Y{€¯|̯ZeÖËZ‡Â» Ã{Y{€Ì̤eÖÆmÂe¶]Z«½Y‚Ì»Ä]Y¹{€»‰€´¿,Öf‹Y|Æ] ̸ּ«YcY€//Ì̤eÁ­ZaÕZÅdyÂ//‡d̼ÅYÁd//‡Y ¾ËYY-d‡YÃ|//‹Z°‹M¹{€»ÕY€]½Z»€ÅY€f//ŒÌ] µZ‡|ÀqZeį|¿ÁZ]¾ËY€]d¨¿d À¾Ìzf»Á {±‚]ÕZÅÃÁ€agY|uYÁÕY~´ÆËZ»€‡YZ]Ã|ÀËM Ö¸Ì//ˆ§ÕZÅՃ€¿YYZ]ºnuÄ]¿ÕZÅՃ€¿YÁÂ//u |‡Ö» {ÖËZÅ\̌¿ÁY€§|ÅZ//‹įd//‡YÄÅ{lÀaYŠÌ] µÂ¼ »ÕZÅÄ//y€q¥Ôy€]Z»YºÌf//ˆÅd¨¿d À ½YÂÀŸÄ]«…Á€ËÁZ¿Á€¯»ʇYÁÄ]d¼Ì«•Â¬‡,YZ] {Â]|ÅYÂyZ³Ád¨¿d ÀÕY€]±‚]ÕY|ŒÅ Z]³Ád¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯,ÖËZ‡Â»¦//‡ÂË į€Ì³ļÅÕZ¼Ì]¾ËY{€¯ZƛY,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y ÕZÅָ̘ eZ]Yd//¨¿Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e¹Â//‡®ËZ0 ^ˀ¬e ½{€¯{YÁZ]d‡YÃ{€]¾Ì]Y€¨‡d̟ÂÀ¼»ÁՀ‡Y€‡ ZŁÁ¾ËY{Â//yįÖf¨¿d ÀÄ]ºÌ¬f//ˆ»Ä]€“®Ë d À¾ËY{½Y€v],d‡Y{ÂyZyÕZÆ¿Y€v]€Ì³{ |Å{Ö»Y|ŒÅZ»Ä]ĸX//ˆ»¾ËY d‡YÃ{€¯|Ë|//ŒeY Ä]0Y{|n»d¨¿ÕZ“Z¬eį{€¯Y|ÌaÖ·Âve½YÂfÌ»Ŀ´q .|‡€]{ÂykÁYÕZŁÁ YÖf¨¿¾Ë{ZÌ»,Äf//‹~³ÃZ»|Àq{{€¯t//ˀeÕÁ €a{¯½Z»{ՁZ‡ÀÌy}½Zz»,|¿YÃ|¿Z»Z]dÌ·Z § ºÌ¬fˆ»€Ì£—Ä]Öfu,d¨¿Ö¸»ÕZÅd¯€‹Á|¿YÃ|‹ {ÂycӐv»|ÀÀ¯‰ÔeZe|¿YÃ|‹Öf¼Ì«²Àm{YÁ Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ã|vf»cÓZËY{d¨¿d¼Ì«,|À//‹Á€¨]Y ļÅZÆÀËY,|‹Ö¨À»d«Â»—Ä]¶ËÁMÃZ»{,xËZe{ {d¨¿ÕY€]Z“Z¬e»|À¯Ö»|̯Zeįd‡YÖËZÅÄ¿Z//Œ¿ «d‡YÄf§€³Y€«Õ|ÀeÖ^̋Y€‡ ¾Ë€e[€z»Y†aÖf¨¿½Y€Ë|»įÖ»Z´ÀÅ{€¯½ZÌ]ÕÁ ÕZÅYZ]YY{ÂyºÆ//‡,d À¾ËYxËZeÕZÅÃÁ{ €Ì̤eÖ´¿Â´q{»{ÕZÌ//ˆ],|ÀÀ¯Ö»\¸—Ö¿ZÆm |ÀfˆÅ½Y€´¿,d À¾ËYY|¿YºŒqÁ¶°‹ ¾ËY€]Öf¨¿½Y€//Ë|»€´Ë{Ö§€—Y{Y{Ä»Y{YÖËZ//‡Â» d¨¿ÕZ“Z¬eį{€¯|ÅYÂy€//Ì̤e½ZÀq½ZÆm|¿{Z¬fŸY ¾ËYY½€«®ËYŠ//Ì]įÕ{ €Ì//ˆ»Ö]ZˁZ]ÕY€] Z»Y |À¯Ö»ÕZ̈]‰Ôe,d//‡YÃ{€¯dËZ¼ud À d//‹Y{€]Ã{€ad̬§Â»¾ËYY½YÂeÖ»ÁY|¿YÄqZeÄ°ÀËY d‡Y¹ZÆ]YYÕYÄ·ZÅ{ÂÀÅ €°§į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯{»¾ËY{{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ Հ»YÖËYÂÅÁ[McY€˜yŠÅZ¯ÕY€//]‰Ôe|ÀÀ¯Ö» {Y{cÁZ¨eÕÂƼm†ÌWÕ{Zf«YŠËZŒ³s€—Z]Öf¨¿¦¸‡©YÁY‰Á€§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e {Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|//‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³Y€« ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹ |//‹¢·Z]µZË |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{ cÔ»Z » ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e    Õ‡YºÅ©YÁY¾ËYºÅŠÌaÕZŵZ//‡,{‹Ö»€//ŒfÀ» s€—¾ËYÄ»Z¿¾ÌËM d‡YÃ|‹€ŒfÀ»½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ |Ë|mÖu€—Ád‡YÃ|‹¾ËÁ|eÄf//‹~³ÕZŵZ‡{‚Ì¿ dˆÌ¿ s€—½MÁ{Y{cÁZ¨ed·Á{d¨¿‰Á€§s€—Z]s€—¾//ËY ½ZËZ‹Á{Y|¿ÕYÃ|‹\ːeÁ½Á|»Ä»Z¿¾ÌËMÂÀÅd·Á{ ¾Ì»ZeÕY€]Ä·Z‡€ÅŠÌaÕZŵZ‡ª^—s€—¾ËYd//‡Y€¯} {‹Ö»€ŒfÀ»d¨¿ÕZÅÃÁ€aÖ·Z» {‹Ö»ē€Ÿ½Z»ÂeÁ ÁÄ°//Œ]®ËÄÌ·ÁYē€Ÿ¾ËY{€¨¿€ÅÕY€]|ˀy¶«Y|u |{©YÁY{‡¾ÌÀr¼Åd‡YÄ°Œ]Y‚Å€j¯Y|u d‡YÕYÃÁ{dyY{€a½Á|]ÁÖ¼‡Y d¨¿Ö¸»d¯€‹Y{dË·ÁYÕZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»Ze¥|ÅZ] {Á|uw€¿Z]µZ//ˆ»Y©YÁY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŽY€//ËY {‹Ö»€ŒfÀ»Ä·Z‡cÄ]ÁÖ¼‡Y|{ ŠÌaÕZŵZ‡ª^—¹Zyd¨¿{Y|¿Zf‡YՁY»¦¸//‡©YÁY ®Ë\·Z«{½MÖËY€mYcY€¬»Á֫¬uÕZŹY‚·Y½|//‹ {‹Ö»Ö¿Z‡Ô—Y–]Õ}žmY€»ªË€—YÁÄ»Z¿€] ‰Á€§{Â]Ã{€¯¹ÔŸYÕYÄ//̟ԗYZ//Œf¿YZ]Ճ€¿Y…Â] d¨¿Ä°//Œ]Y‚ŁYŠÌ]ē€ŸZ]Öf¨¿¦¸//‡©YÁY |‹|ÅYÂyZ£MՃ€¿Y…Â]ÓZe{ÃZ»{Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ‰Á€§Yĸu€»¾Ìf//ˆz¿,µY|¯dËZ‡Ä̟ԗY…Z//‡Y€] {d¨¿Ä°Œ]Y‚ŁYŠÌ]ē€ŸZ]Öf¨¿¦¸//‡©YÁY Y‚ÅÄ°Œ]€Åd¼Ì«Z]Ճ€¿Y…Â]ÓZe{ÁÁ¾ËY ÃZe¯€^y d¨¿ÕY€]Z“Z¬eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÖÀÌ]ŠÌa€Ì̤e Ö¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM‰Y‚³ª^— |Å{ŠÅZ¯Y¾Ë‚À]¥€»Y‰{ÁM€]†¿YƒM¾ËYd//‡Y ÃY€¼ÅÄ]ÖeMÕZ“Z¬e½Â»Y€ÌacZ»ZÆ]YÁd§€eY€§Z“Z¬eY¾WÁƒ{ē€Ÿ½Y‚Ì»,Ճ€//¿Y ÕZÅYZ]µ{Z eÖ]ZˁZ]|¿Áįd‡Y½MÕZÀ »Ä]±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡Y|Ì·ÂeŠËY‚§Y ½Z»‚¼ÅÁd‡YŠËY‚§YÄ]Á¶Ë€]ÁY{Z¿Z¯,Z°Ë€»M{d¨¿|Ì·Âe {Â]|ÅYÂy¦Ë€›d¨¿ ½ÂÀ¯ZeįÖËZÅŒ¯€³YµZu¾ËYZ] d‡YÃ{€¯¶ÌƈeY{Âyē€ŸdË{Á|v»…Ôa®aÁY ŠÅZ¯€fŒÌ]Õ|À^ËZa¹|Ÿ½Y€^mÕY€]Y½Z‹|Ì·Âe|¿YÃ{€°¿¶¼Ÿ¶»Z¯—Ä]ª§YÂe¾ËYÄ] ,€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] d§ZË|ÅYÂz¿ŠËY‚§YՀ̴¼Œq½Y‚Ì»Ä]d¨¿Ö¿ZÆmē€Ÿ,|ÀÅ{ Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM|Ë|mÖÀÌ]ŠÌaÄ]ŠÀ¯YÁ{Ä^À‹lÀaÁcÔ»Z »{d¨¿ÕZÆf¼Ì« dÀ‡ÁÓ{Ä],ŠÅZ¯|{ µ{Z »dÀ‡Z]d¿€]d¨¿ÕZÆ] {€¯Y|ÌaŠÅZ¯ Ä],ŠÅZ¯|{ µ{Z »dÀ‡Z]Z°Ë€»MdË|»€fÀËY…Y‚´ed‡ÁÁ|̇Ä°Œ]€Å{ |̇Ä°Œ]€Å{dÀ‡ÁÓ{ ½Y‚Ì»Ä]YµZ‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬eY{ÂyÖÀÌ]ŠÌaIEAՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM ÕZ“Z¬eZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za¶Ì·{Ä]€f¼¯ÖËYÂÅÕZŀ¨‡{Y{Y|//ŒÅÁŠÅZ¯ՀfŒÌ] †¿YƒM,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |Å{Ö»ŠÅZ¯Á{Ä°Œ]½Â̸̻ µZˆ»YYd¨¿ÕY€]Ö¿ZÆm ŠÅZ¯Á{Ä°Œ]Y‚ÅYµZ‡{Ճ€¿YÕY€]Z“Z¬eÕZ¼¿Á{Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì] ÃZ»d¨Å{†¿YƒM¾ËYÖ¨À»Հ´¿Z]¾Ìfˆz¿į|¿Z‡Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Á{Y{ ÕY€]Z“Z¬e½|‹¦Ì “d‡YÃ|»MՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÄ¿ZÅZ»‰Y‚³{ {Â]Äf‹~³ įÕYÃ{ZmÁÖËZ¼ÌaYÂÅÕZƌz] d‡Yd¨¿ÕY€]Z“Z¬eŠÅZ¯Ö¸Y¶»ZŸdmdy‡ Ö¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM |¿€]Ö¼¿€ˆ]Ö]ÂydÌ “Á{|ÀfˆÅd¨¿¥€»{ևZ‡YÕZƌz] |ÅYÂyµZ‡t˜‡Y€f¼¯½ZÀr¼ÅµZ‡{d¨¿¥€»{€¯ÖÀÌ]ŠÌaՃ€¿Y ª—ZÀ»YÕZ̈]{ÖËZn]ZmdÌ “Áį|Å{Ö»½ZŒ¿†¿YƒM¾ËYÃZ‹Y{»ÕZÅZ»M |¿Z» Ã|‹hŸZ]|ËÁ¯{Y»|‹µZu¾ËYZ]d//‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YZaÁY{Z»YÃ|¿Z»|¯Y Ä̇ÁՃ€¿Y€ËÁ d§€³|ÅYÂz¿Ã{‚]Zf‹ºÌ¼e…Ôa®aÁY Á®Ëd‡Y¾°¼»®aÁY€Ì£Á®aÁY½Y€ËÁ­€fŒ»ÖeZœ¿Äf̼¯dˆŒ¿{Â]Ã{Y{ cY€Ì̤eÕY€]Ö¿ZƳZ¿ÕZÅ{ZÆÀŒÌa†¯pÌÅd¨³­Y¿ {‹Y‚³€]cÁY{€e€Ë{ …Ôa®aÁYÃÁ€³ d‡YÃ{€°¿s€˜»|Ì·ÂeŠÅZ¯Ây{Ö§Z“YÕZÅ{ZÆÀŒÌaZË ¶ÌƈeÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ Ä] YY{ÂyÄ¿Z^¸—ÁY{|Ì·ÂeŠÅZ¯cÁYµÁYY Ã{Y{½ZŒ¿c|»|À¸]ՂËÄ»Z¿€]ºÀ¯Ö»ed¨³Ä̇ÁՃ€¿Y€ËÁ d//‡YÃ{€¯ Z»Ád‡YÃ{€¯Y|ÌacZ^iŠÌ]Áº¯½ÂÀ¯YYZ]Á|¿YÃ|‹Äf§€³d‡{cZ¼Ì¼eį ®aÁY½Y€ËÁ­€fŒ»ÖeZœ¿Äf̼¯dˆŒ¿ ºÌfˆÅd¨¿YZ]ÖnË|e¾f§Z˽YÂe|ÅZ‹ c|»Ö¿Ó—€ÌiZeÄ]d^ˆ¿ÕYÃ|ÀËY‚§ÕZÆÌ¿Y€´¿į{‹Ö»Y‚³€]֘ËY€‹{…Ôa Ö»|¿Za¾ËY½Â»Y€ÌacZ»ZÆ]YÁ{Y{{ÂmÁd¨¿ÕY€]Z“Z¬eÕÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za d¨¿ÕY€]Z“Z¬eY{ÂyÖÀÌ]ŠÌa{Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÁ®aÁYd‡YÃ|‹hŸZ] |ÀÀ¯Հ´¿Z]µZ‡{ ÖÀÌ]Z]ÃZ]{Ã|ÀËMÄf¨ÅdˆŒ¿{…Ôa®aÁYÕZÅÄf̼¯{€¯ZƛYÄ̇ÁՃ€¿Y€ËÁ ÕY€]Ö³‚]cZ¼Ì¼e{ÁÖ¼¿Zœf¿YÁ{€¯|ÀÅYÂz¿À¯Y~»|Ì·ÂeŠÅZ¯Ö¸ §½Z¼Ìa ºÆ^»Z̈]|¿ÁÁ½Z‡Â¿€ad¨¿YZ],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {‹Äf§€³ª§YÂe¾ËY{Z¨»€Ì̤e Äf̼¯dˆŒ¿d‡YÃ{€¯ZqZ¿Y…Ôa®aÁYÃÁ€³d¨¿ÕY€]Ö¿ZÆmÕZ“Z¬eÕZÌuY įÖ·Zu{-|À¯Y‚³€]Ä¿ZÅZ»cÄ]µZ‡½ZËZaZeY½Y€ËÁ­€fŒ»ÖeZœ¿ {€¯Ö»Y|Ë{…Ôa®aÁYd¨¿½Y€ËÁÖ¼‡dˆŒ¿YŠÌa¯~»Äf̼¯¾ËYYŠÌa ®aÁY€Ì£Á®aÁY½Y€ËÁ­€fŒ»ÖeZœ¿Äf̼¯dˆŒ¿Á­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯d//ˆŒ¿ Äf̼¯ՁZn»dˆŒ¿Z»Y{‹Y‚³€]{Y{€»ÁcÁYÁÕZŁÁ{Â]Y€« dˆŒ¿{®aÁY {Zf§Y\¬ŸÁ®ËÄÌ//‡Ád‡YÂy{Ä]½Y€ËÁ­€f//Œ»ÖeZœ¿ {Â^Æ]|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ]Õ|À^ËZat˜//‡ÁYZ]dÌ “Á{Â]Ã{€¯¹ÔŸY{ÂyÄÌËÁƒ €^yÄ̇ÁՃ€¿Y€ËÁ,­Y¿|¿Zˆ°·YY¶¬¿Ä]…ZeÕY‚³€^y€fŒÌa d‡YÃ{€¯Y|Ìa ÁįÖf¨¿¦¸//‡©YÁYd¨³Ճ€¿Y…Â]¶//»ZŸ€Ë|» {‹Ö»ē€ŸՃ€¿Y…Â]{ÃZ»{Y{€»Ã|ÀËMÄ^ÀŒ°Ë ¾z‡½MÃZ]{Äf‹~³Ä^À‹ZÆqÕÂƼm†ÌWįÄr¿MZ] {Y{cÁZ¨e{Â]Äf¨³ ¦¸‡©YÁYZŒf¿Y½Â»Y€ÌaÖÀ̈uÖ¸Ÿ|̇,Z¿Z‹‰Y‚³Ä] ©YÁYZ//Œf¿YµYÁª^—¾ËY{€¯tˀeYZ]¾ËY{Öf¨¿ {‹Ö»¹Zn¿Y½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹Ö·Z»¾Ì»Ze ÖËZÆ¿c{ÕÂƼm†ÌWֻԟYs€//—{Á‚§YÕÁ |‹ÂÀ¼»|ÀÅ{ÖÀÌqÕZÅŠ°f¨¿YÃ{Z¨f‡Y ª¸ f»ÕZƌ°f¨¿ÄËY€¯|ÀÅÖf·Á{Öf¨¿ÕZÆf¯€‹,¾°aÁ¿Ö¸Å{½ZÌ»–]YÁÖ³€ÌeÄuÂ^v]{ Ã{€¯¦«Âf»YÖf¨¿cӐv»Ád¨¿cY{ZZËcY{YÁÕY€]¾Ìqºq€a¶»ZuZ˾ÌqÄ] Ã|‹d^iZ˾ÌqÄ]ª¸ f»ÕZÆÌfŒ¯į|¿{€¯ZƛY±€^»Â¸]Ä]ÃZ³Mž]ZÀ»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |¿Y Ã{Z¨f‡Y{»Öf¨¿cӐv»Ád¨¿cY{ZZËcY{YÁÕY€]|¿Y|¿ÁZmYŒ¯¾ËY–‡Âe Ö¿Z³Z]ÕZÆf¯€‹Á½Z³|ÀÀ¯{ZY|¿Y{|«|ÀÅÖf·Á{Öf¨¿ÕZÆf¯€‹¾ÌÀr¼Å |¿€Ì³Y€« |ÀÀ°¿Ã{Z¨f‡YÖÀÌqÕZƌ°f¨¿YZÆ¿MÄ]d¨¿¶ËÂveÕY€]|ÀÀ¯d‡YÂy{d¨¿ ,Ã|»M{ÂmÁÄ],|ÀfˆÅŻM{d¨¿±‚]Ã|ÀÀ¯{YÁÁ{į|ÀÅÁ¾Ìq½ZÌ»Y€ÌyYįÖf»Ây Ã{Â]µ‚·‚f»ÃY¼Å¾ÌqÁ|ÀŽZÌ»–]YÁ d‡YÃ{€¯ÀÌeYÂ//Œ¯Á{½ZÌ»ÕZne–]YÁ µZ‡{ÖËÁZËÁ¾Ë€e‚Ì»Md¿ÂŒy,{Zf§Y©Z¨eYŒ¯Á{½ZÌ»Y€ÌyYįՁ€»ÕZƌÀeZ»Y |¿|‹²Àm{YÁՁ€»{Á|u½{€¯ŽzŒ»ÕY€]|ÀÅÁ¾Ìqį{Â]ÕZ]¾Ë€yMYÁÄf‹~³ Á{YÁÃ{€¯½Y€´¿Y|vf»¶¸»½Z»Z‡ĸXˆ»¾ËYį|ÀfˆÅÕYÄfˆÅÕZÆe|«Œ¯Á{€Å |ÀÅ{½ZŒ¿{ÂyYYÕY{¾fŒËÂy€j¯Y|ud‡YÄf‡YÂyŒ¯ ÕZÆ¿Z»Z‡Äf¨³Ä]ÁÃ|‹†° À»Ö¿Z³Z]ÕZÅÁÂuYÕZ̈]{¾ÌqÁ|ÀŽZÌ»ÕZƌÀe Äf‹Y{Ä´¿Ö¸^«Y|ŒÅ½Á|]€fŒÌ]և€]ÕY€]|ÀÅ{ZÀ]YÕZ̈]{¾ÌqcY{YÁ,ÕZne Z»Y{€¯|ÀÅYÂz¿Ã{Z¨f‡Y¾ÌqZ]–^e€»ÕZÆÌfŒ¯Y|ÀÅÖf¨¿ÕZƷ£į¾ËY{ÂmÁZ] |¿YÃ|‹ ÖÀÌqÕZÆÌfŒ¯YZÆ¿MÃ{Z¨f‡YY€Ë|¿Â‹Á€]Ád¨¿cZne{Ö³‚]µÔfyYZ]|¿Y|¿Zœf¿Y YÖÀÌqÕZÆÌfŒ¯Õ|ÀÅÕZÆf¯€‹,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z//‡Y€] {Â]{Á|v»µZu€Å{ Öf¨¿ÕZÆf¯€‹įÕ|Àŀ̣ÕZƌ°f¨¿€j¯Y |¿{€¯Ö»ÄËY€¯žËZ»Ö Ì^—Z³¶¼uÕY€]Ze|¼Ÿ |ÀÀ¯Ö»{{€eÖ¿ZfË»ZËZ»Z¿Za,Zˀ^Ì·ÕZÅŒ¯ºq€aZ]|ÀÀ¯Ö»¹Y|zf‡Y ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ¾eY‚Å  ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹    d¯€‹ µZ §ÉZÅd¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ĸ»Z »ºnu µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e        |{ €Ì̤e   Ê¿ZËZad¼Ì« ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ϡϠϳϓϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ :,W Ωϧϭέ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ĸ»Z »‰Y ϥΎϬϔλ΍ΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ¹Z¿  ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿… ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ Z,W  …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ      |¿Z‹ʼ̋Á€fa      €¸¯Á€Ì¿ ºnu ĸ»Z »‰Y      ­Zyʼ̋Á€fa ĸ»Z » µZËY‚Å      ½€«ʼ̋ÀË|a      ½ Zˆ¯Za     Y€Ì‹ʼ̋Á€fa      Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³      Ã|ÀË‹             €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  º¸Ì§¾¸ÌaÁ€aʸa ÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} Z^yY d‡YÖeZ¬Ì¬veÖ¼¸ŸÕZÅ­€Æ‹{ZnËY½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ]½|‹®Ë{‚¿Z°ÅY¾Ë€f¼Æ» Ä¿ZÀ»Â»Ö·|¼ÅŠËÂaÕY€mYdÆm½Z»€¯½Zf‡Yl̈] µ|¼Å½Y€ËYd”Æ¿{ d§€ŒÌa€]Y€]{Õ|‡ÖËY€³­|»\e ºÌÀ¯[ZÀfmY­|»ÁÂu{ZÅÕÓZ‡Z£Â£¾ËYYÁ ÕY€]Z°ÅY¾Ë€f¼Æ»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]…Za²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» cZÆ»ÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]½{ÁMÕÁÂ//Œ¯Ä ‡Âe ­|»įÖÅZ´Œ¿Y{Ä]ZÌ¿€´Ë{Z»{€¯tˀed//‡YՁ»M {ZnËYcÁ€i|¿YÂf]įºËY{ZÌ¿ÖÅZ´//Œ¿Y{Ä]Z»ÁºËY|¿|Å|] |À¯ ¾Ë€fŒÌ]¶ˆ¿¾Ë€§MZ¯ÕZÅÃZ´//Œ¿Y{{Á‚§YZ//‡Հ°//‹ ÕZÅd¯€‹ÁZÅÂeZ]°¿MÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za€]½Z‹‚¯€¼e YՀ̳ĸZ§Z°ÅY¾Ë€f¼Æ»,¾Ë€§MZ¯¾ËY d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ­€Æ‹{ZnËYY½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ]½|‹®Ë{‚¿ÁÖËY€³­|» ¾ËYÄ]ZÅÃZ´Œ¿Y{¾ËY€³Yd¨³Ádˆ¿Y{ÖeZ¬Ì¬veÖ¼¸ŸÕZÅ |¿Â‹kZyÄ¿Á{€³Y|ËZ]|¿Á€¿d¼‡ Ä]ÄmÂeZÅÖ¿Y€ËYļű‚]ÕÁMį¶Ì·{¾ËYÄ]{Á‚//§YÕÁ YÕZ̈]YÖÀˀ§MZ¯Ä ‡ÂeZ]ºÌ¿YÂeÖ»d//‡Y{Zf«Yķ¬» ºÌÀ¯Հ̳¸mÖ·Z»cZ¨¸ze ‰Â»MÁÂuÄ]•Â]€»cÔ°Œ»½Â»Y€ÌaÄ»Y{Y{Z‡Հ°//‹ YŠÌ]‰Â»MÖ·Âf»Z»Â//Œ¯{Ä¿Z¨‡Zf»d//‹Y{ZƛY‚Ì¿ {Z‹YÁ²Àŀ§ÃY{Y,ÕYħ€uÁÖÀ§¶»Z‹Ád‡Y½Z»Z‡®Ë ֌»–yZ]¹Y|¯€Åį{‹Ö»‰Á€aÁ‰Â»MÁÖ»Ô//‡Y ÕZŽZ¬¿|¿YÂeÖ»Â“»¾Ì¼ÅÁ|ÀÀ¯Ö»Z¯cÁZ¨f»ÕZÅ |‹Z]½YZ°§ÔyÕY€]Ö^‡ZÀ»ÕZaÕZmÁ|À¯{ZnËYYÕ{Zˁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÃZ´Œ¿Y{ļÆÀËYÄ]ՁZÌ¿ÄqZ «YÁį|ËMÖ»ŠÌaÄf°¿¾ËYÁ{Y{ .{Y{{ÂmÁŒ¯{ Z»Ä°¸]dˆÌ¿Z»ZÌ¿…|ÀÆ»Á€f¯{ļžËY|Å{ֻĻY{YÕÁ ºËY{€]¹Z³Ձ»McZÆ»ÁՁÁŠ¿Y{²Àŀ§ÕZf‡Y{|ËZ] ZƛY½Y€ËYÁ¾ÌqÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e¾Ì]ĈËZ¬»Z]Z‡Հ°‹ Y€fŒÌ]Ö¼¯{ÂyÕ{Z̸̻Á{dÌ ¼mZ]¾Ìqd//‹Y{ dÌ ¼m½Â̸̻Z]½Y€ËYŒ¯įÖ·Zu{{Y{ÃZ´Œ¿Y{ {ÂmÁ½Y€ËY{¾ÌqY€f¼¯ÃZ´Œ¿Y{ZÆÀeÁºËY{ÃZ´//Œ¿Y{ {ÖËY€³­|»\eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]…Za²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» Õ¸m{‹Ö»hŸZ]įÃ|‹Õ|]²Àŀ§Ä]¶Ë|^eZ»Â//Œ¯ Z»Œ¯{Ä¿Z¨‡Zf»|˳Ö»{‹Äf§€³ZÅd§€ŒÌaYÕZ̈] Â^n»®q¯Z¯Á\//ˆ¯®ËՁY|¿YÃYÕY€]Öfu{€§®Ë |‹Z]Äf‹Y{ևZÀ‹Z¯­|»įd‡Y Õ{€§Ád‡YY€³­|»Z̈]Z»Œ¯{Á‚§YZ‡Հ°‹ºjÌ» |ËZ]|‹Z]Äf‹Y{dˀË|»¹Z¬»Öf·Á{½Z»Z‡®Ë{|ÅYÂyÖ»į dˆÌ¿d‡{¾ËYÁ|‹Z]Äf‹Y{Հf¯{Z¼fu º¸ŸÕZŁ€»Äf§€³ºÌ¼eįd‡Yֈ¯€f¯{{€¯tˀeÕÁ Yº¸Ÿ{Á€]Ä¿Zz]Zf¯lÀ¯Ä]įd‡Y¾ËY‰Y¥|ÅÁ|¿Y€fˆ´]Y ÕZneÕZf‡Y{Á|Å{‰€f//ˆ³Yº¸ŸÕZŁ€»,|À¯Ä ·Z˜» ½Y€´f ÀZÌfyY{Á|À¯|Ì·ÂeYŠ¿Y{,{Y{€]¹|«Š¿Y{ՁZ‡ |Å{Y€«½Z¿Y{{Zf«Y ԏY|‹Z]€Ë|»|ÅYÂyÖ»įÖ//ˆ¯{€¯|̯Ze¾Ë€§MZ¯¾ËY ÕZ^¨·Y|ËZ]Ä°¸],|‹Z]Äf‹Y{ÄÌ·ZŸ­|»įdˆÌ¿¾ËYÄ]ՁZÌ¿ |‹YևZÀ‹Z¯ZË|‹Z]Ĉ¿ZˆÌ·|¿YÂeÖ»ÓZu|¿Y|]YdˀË|» d¨³½YÂeÖ»|ËM€]cÔ°Œ»¶uÁdˀË|»†aY|¿YÂf]Öf«Á d‡YÖ]Ây€Ë|» ¾ËÁ‚«½Zf‡Y{Y|»YÄf̼¯¶¯€Ë|» {Y{€^y½Zf‡ÂyՀƋÁÃY¶¯ÃY{YÖÀˀ§MZ]½ÁZ » |‹Z£Mµ|¼Å½Y€ËYŠËZ»¹Á{ĸu€» ½Zf‡Ây{dÌ°·Z»|À‡|«Z§|»MZ¯Z¿ÕZÅd§Z]ÕY€]cÔÌƈe Öy€] { Á {‹ Ö» ¹{€» ¹Z —Y ÕY€] ªÌ§Âe \¸— |¿ÁY|y Y .|¿Y Ã|‹ Ö§€ » ¹{€» ¾Ë€fÆ] ½Z³|ÀÀ¯ ¹Z —Y ,cZËYÁ Y €´Ë{ ¾Ì¼¸//ˆ» €»Y Ö·Á ½Z»€§ Ä] ®Ì^· Z] ÕÁ|Æ» ¹Z —Y :{Á‚§Y ÕÁ Á |‹ ÖËY€mY "Ö·|¼Å Á cZ‡Y» Ã{€fˆ³ ŠËZ»" ½YÂÀŸ Z] ®¼¯ ÃY { ֻԇY ½Y€ËY  ‹ Á ‹ €a ¹{€» į {Y{ ½ZŒ¿ .|ÀÀ¯ Ö¼¿ ¢Ë{ ֌‹Â¯ pÌÅ Y ½Y|À»ZÌ¿ Ä] Ö¸» ±‚] ŠËZ¼Å ½M Ä»Y{Y { ®ÀËY :{€¯ ½YÂÀŸ ½Z˳ ªu Zœf¿Y { Á €^Å Á€Ìa į ºÌÀ¯ d]Zi ½ZÆm ¹{€» Ä] ºÌÅYÂy Ö» ÖWY‹ZŸ Á () ¾Ìˆu \f°» Y Ö´¼Å ,½{Â] ÖnÀ» Âƛ .{€Ì³ Ö» ļŒq€‡ Հ^Å ½Z´f¨Ì‹ Z» ½{Â] Z] µ|¼Å ½Y€ËY Š//ËZ» ¹Á{ ĸu€» :{€¯ ½Z//Œ¿€—Zy ÕÁ ,dËÓÁ ÄÅ{ ḑ€› Y Õ|À» ÀÆ] Z] "ÖÀÌ//ˆu ¹Z —Y" ½YÂÀŸ Á ½Y|ÌƋ ÓZ//‡ ÕY³Â//‡ ¹ZËY Á €¨ Á ¹€v» ÕZÅ ÃZ» Á Ö^Å~» ÕZÅ cZÌÅ ,¾Ë€Ìy ,½YZ¯Â°Ì¿ Ö»Z¼e d¯Z//Œ» ZÌ¿ Ä] €f//ŒÌ] ‚¯€¼e Á Ö»{€» ÕZÅ ®¼¯ Á cYÁ~¿ dËY|Å Y€mY|À»ZÌ¿ ÕZÅ Ã{Y¿Zy ½Z»{ Á Öf//‹Y|Æ] ,ÖfŒÌ » ÕZÅ |‹|ÅYÂy ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ŠËZ» ¹Á{ ĸu€» :d¨³ ¾ËÁ‚« ½Zf‡Y {Y|»Y Äf̼¯ ¶¯€Ë|» .|‹ Z£M "ÖÀ̈u ¹Z —Y" ½YÂÀŸ Z] µ|¼Å ½Y€ËY Z] ½Z˳ ªu Ö¸Ÿ€Æ» -{Y|»Y Äf̼¯ Հ^y dËZ//‡ ‰Y‚³ Ä] ¾ËÁ‚« ½Zf//‡Y Z¯Â°Ì¿ ¹{€» ÕZÅ ®¼¯ Á ÖÅY€¼Å Y €Ë|¬e ©ZÌf‹Y Á ‹ Ä·Z//‡ €Å :{€¯ ½ZÌ] ½Y|À»ZÌ¿ Ä] d»|y ÕY€] ¾ËY Á {‹ Ö» €fŒÌ] ½Y|ÌÆ//‹ ÓZ‡ Á |Ì//‡ ÕY€] ÕY{Y‚Ÿ ՁÁ€»Y ½|¼f» ÕZÌ¿{ ,…ZˆuY Á  ‹ Á ‹ ½Y€°Ì] ÕZË{ .|Å{ Ö» Y€« {Ây €ÌiPe dve Äf‹~³ Y €fŒÌ] Y ÄÌuÁ Z] ZÌ¿{ €‡Y€‡ { ¹{€» į d‡Y ‹ ¾ËY Z] :{Y{ Ä»Y{Y ÕÁ Á ¥€‹ ÕY€] ÕZ¯Y|§ Á ¹Â¸œ» Y Z§{ Á ºf‡ Á º¸› Z] ÁZ^» .|¿Â‹ ZÀ‹M Ö³{YM Á Õ{YM Á d¸Ì”§ ¾Ë€f¼Æ» Y Ö°Ë :{€¯ ħZ“Y ¾ËÁ‚« ½Zf‡Y {Y|»Y Äf̼¯ ¶¯€Ë|» ֻ¼Ÿ ½Z] Ä] į d‡Y ¹Z —Y Â“» ÕY{Y‚Ÿ ¹Â‡ Á [Y{M cZËYÁ Á cZËM { Ä//¯ {Â//‹ Ö» €Ì^ e ½{Y{ Õ~¿ Ä] ½M Y Ä̟{Y Y ֔ ] { į ÖËZm Ze d‡Y Ã|‹ |̯Pe ½M €] ֻԇY ¾ËYdyZ‡{®¿Z]Zœf¿Y{»ʰ˂̧d§€ŒÌa,Ê°¿Z]cÔÌƈe cÔÌƈe€Ìˆ»{įd‡YÊeÔ°Œ»Y€´Ë{Ê°ËZÅ|uYÁYÂ¿ ZÅcZœ¿d‡Y¹Óį{Y{{ÂmÁÃ{‡€§d§Z]ɁZ‡Â¿ÁɁZˆÆ] {‹Հ̴ÌadË|mZ]Ę]Y¾ËY{¹ÓÕZÅÖ¿Z‡Ô—YÁ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Zf‡ÂyՀƋÁÃY¶¯ÃY{YՀƋÖÀˀ§MZ]½ÁZ » d¨³,{Y{|»MZ¯Z¿[»Ã{Á|v»ÉYY{€Æ‹½Zf‡Ây½Zf‡Y ½Â̸̻ՀƋ|»MZ¯Z¿ÕZÅd§Z]{ՀƋÖÀˀ§MZ]cÔÌƈe ½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë¦¬//‡ZeÁ|{{Â//‡w€¿Z]µZË ÕZÅÕÁZÀ§‰ÁÄ]įÖËZÅ|uYÁÄ]ž»ZnËÁÄf¨³Ä] d‡YµZË w€¿Z]cÔÌƈeµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻|¿Â‹ÄfyZ//‡¾Ë¿ ¶¯ÃY{YՀƋÖÀˀ§MZ]½ÁZ » |//‹|ÅYÂydyY{€a|{ ÉZŀƋ{|»MZ¯Z¿ÕZÅ|uYÁ|‹ÁM{Z˽Zf‡ÂyՀƋÁÃY ½YÁ{{‡w€¿Z]cÔÌƈeµZ˽Â̸̻,€¨¿Y‚ÅÉÓZ] dyY{€aµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻®ËZeÁ|{d¯Z//Œ» Ŀ´ÀËYÄ]ZŀƋ€ËZ‡{¾ËY€]ÃÁԟ{€¯tˀeÕÁ {Â//‹Ö» ZeÁ|{{‡w€¿Z]µZ˽Â̸̻¢¸^»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ |]ZËÖ»ZfyYcÔÌƈeµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻®Ë ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ª§YÂeY½Zf‡ÂyՀƋÁÃY¶¯ÃY{YՀÆ//‹ÖÀˀ§MZ]½ÁZ » ZfyYÕY€]½Zf‡Y¾°//ˆ»®¿Z]Öf‡€a€‡Z]Äf§€³c |À‡|«Z§|»MZ¯Z¿ÕZÅd§Z]½Z̓Z¬f»Ä]ՀƋÖÀˀ§MZ]cÔÌƈe ևZÀ‹Z¯Äf̼¯¶Ì°ŒeÄ]ÃZ‹YZ]ž»Zm|¼v» {Y{€^yd°Ì·Z» cÔ°Œ»YÊ°Ëd‹Y{ZƛY,½Zf‡YՀƋÖÀˀ§MZ]cÔÌƈe dÌ°·Z»|À‡¾f‹Y|¿Ã{‡€§ÉZÅd§Z]cÔÌÆ//ˆeÁÂu{ºÆ» ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YɀƋ|»MZ¯Z¿ÉZÅd§Z]{½Z̓Z¬f» |À‡|«Z§­Ô»YɀƋ|»MZ¯Z¿ÉZÅd§Z]cÔv»€fŒÌ]{Ä°ÀËYÄ] cÔÌƈeY½Z̓Z¬f»É|À»ÀÆ]½Z°»Y¾ËYYŠÌa,|ÀfˆÅdÌ°·Z» {įÕYÄ]»Áª§YÂe֗¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-d‹Y|¿{ÂmÁÊÀˀ§MZ] ½Z°»Y,d§€³cՀƋÖÀˀ§MZ]cÔÌƈeևZÀ‹Z¯Äf̼¯ Ê]ZˁYÁʇZÀ‹Z¯Y†a–ËY€Œ·Y|mYÁ¾Ë‚´ËZm|À‡YÃ{Z¨f‡Y |‹ºÅY€§ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁYÂ¿¾ËY½Z°·Z»ÉY€]®¿Z] dyY{€a-d//Ì°·Z»|À//‡Â“»€]ÃÁԟ{€¯tˀež//»Zm ½Y€ÆeÕY{€Æ‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY‚¯€»Ä¿Z‡½ÁZ »Z]Y|Ë{{®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ d‡YՀ^ycZŸÂ“»{…ZˆuÕYĬ˜À»,½Y€ÆeµZ¼‹ Ä¿Z‡Á€^yÁÂu{ÕYÄËÁcZ»Y|«YZ´¿€^yÄf¨Å{d‹Y{ µZe€aYÖËZ¼¿ÁZÆ¿M¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËįÃ|‹¹Zn¿Y®ËĬ˜À»{ ½Z‡Mև€f‡{Ä]½M{įd//‡Y®ËĬ˜À»ÕY{€Æ//‹|Ë|m d‡YÄf§€³Y€«€œ¿|»,cZŸÔ—YÁ€^yÄ]½Y|¿Á€Æ‹ Ĭ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁÄ¿Z‡Šz]{€°¸¼ŸÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ įÖf̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]Ã|‹Ö ‡½YZ´¿€^yZ]¶»Z e{d¨³®Ë Á{Á\‡ZÀ»•Z^eY{Y{Ä¿Z‡Á€^yÁÂuÄ]®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ €‡Y{½Y|¿Á€Æ‹Հ^yÕZŁZÌ¿ÁY€«€]Ä¿Z‡[ZvYZ]ħ€— {‹Ö¿Z‡Ô—Yd«Á d‡YÄ]€neZ]ÁZ‹Â¯,ÕYħ€uÕZÅÁ€Ì¿ ÕY{€Æ‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY‚¯€»Ä¿Z‡½ÁZ »g|v»|Ì»Y Z]ÕY{€Æ‹½ÂqÖ¿Z»Z‡{ÕYÄ¿Z‡dˀË|»d¨³‚Ì¿½Y€Æe ÁdˆÌ¿Ö¿Z‡MZ¯,ğ¼n»€ËÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁ{| eÄ]ÄmÂe ֻ¼Ÿ–]YÁį|^¸—Ö»Y{ÂyÕZ¯ÕZÅd§Y€›ÁZÅÖfz‡ Ád‡YÃ|‹d§ZË{‰{€°¸¼ŸYįÖËZÅ{ÂyZ]Z]®ËĬ˜À» Հ^yÃZ´ËZmY,{Y{ÕYÄ¿Z‡»Y{Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹įÖf«{ d‡YY{Ây€]֟Z§{¶]Z« ZƛY‚Ì¿®ËĬ˜À»ÕY{€Æ//‹–]YÁ€Ë|»½ZÌ//‡ZaZ“|¼v» ¾ËYÕYÄ¿Z‡Á€^y½Z‡ZÀ‹Z¯Áֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»½ŻZaZ“ ZydÌ «Â»d‹Y{ZƛY©Â§\¸˜»½ZÌ]Z],|‹Y‚³€]Ĭ˜À» Ö¿Z‡d»|yÁֿ¿Z«¦ËZ›Á¹Zn¿Y{d«{cÁ€“®ËĬ˜À» …Z° ¿YÁÖ¿Z‡Ô—Y|À»ZÌ¿ÁÃ{€¯½Y|ÀqÁ{Y½Y|¿Á€Æ‹Ä] d‡YÖËY€mYcZ»Y|«YZ^yYž«Â»Ä]Á¥Z¨‹ ÕY{€Æ‹cZ—Z^eY‚¯€»ÕYÄ¿Z//‡{€°¸¼ŸY€Ë|¬e¾¼“ÕÁ ÕYÄ¿Z‡»Y,|Ë|mÖfˀË|»ÃÁ{{Ä¿Zfz^//‹Ây{Á‚§Y½Y€Æe {‹Ö»Հ^ÅYZÌ¿{»dÌ¿Ô¬ŸÁ€Ì]|e,ŽzeZ]ÕY{€Æ‹ ÕYY{‚Ì¿®ËĬ˜À»ÕYÄ¿Z‡Ä¿|]Á{Y{€°ŒeÁ¾ÌˆveÕZmį ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Z¼fmY,ևŻ,ÖËZ̧Y€¤mY€¬f//‡YdÌ «Â»\^‡Ä]®ËĬ˜À» {,ÄËÁÁ…Z//ˆuª—ZÀ»Y¾Ì^—Zz»Â¿ÁÕ{Zf«Y,Ö Ì^—,Õ d‡YՀ^ycZŸÂ“» Õ‡»|̼u|̇,®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‚¯€»Ä¿Z‡½ÁZ »g|v»|Ì»YZ]Y|Ë{¾ËY{Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹ |¼v»”uZ]į½Y€ÆeÕY{€Æ//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY ¾°ˆ»Á¥€»Ö¿ÁZ e¶Ì°ŒeZ]°̏Ze½Y€³Z¯ÃZ§YdËZ¼u Á€»Yį{€¯ÕY|ˀyY‚Ë€§µZrzËY‚Å{Y| e,Zfˆ‹Ä]Äfˆ]YÁ…ZaÖ´¿Zy ÕZÅÖ¿ÁZ eªË€—YÁ{‹Ö»µZ‡YcZn¿ZyZ¯Ä]֓Z¬f»½Y€³Z¯Ä]¶ËÂvedÆm Š°f¼u½Y€³Z¯d‡{Ä]•Z//ˆ«YdyY{€aZ]Ád¼Ì«¾Ë€e\//‡ZÀ»Z]¥€» |̇|ÅYÂy¾Ì»Ze|ğ¼n» ÃZ§ÁdŒÌ »Ä]ÄËÁÄmÂe¾Ì»Ze|ÕY~³ÄËZ»€//‡d¯€‹d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ {Õ{ÁÄ]ºÌÀ¯Ö»‰ÔeZf‡Y¾Ì¼Å{ d‡YÃ{Y{Y€«Z¯Âf//‡{{Y½Y€³Z¯ ±‚]Ã{Y¿Zy{Z»½YZ°¼Åį|¿Â‹ÖËY€mYÖËZÅs€—,¾°ˆ»ÕZÅÖ¿ÁZ e\·Z« |¿Â‹¾°ˆ»\uZÄÀ˂žˀf¼¯Z]°̏Ze ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Ö¿Z¼Ì¸//‡Z“¹Ô£,°̏Zeֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ŠÆmÃZ]{Հ^źœ »¹Z¬»cZŒËZ»€§ª¬veÕZf‡Y{d¨³,¾Ì»Ze|ÕY~³ dËZ¼u{֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯½ÁZ e€ËÁÁd·Á{ÖfËZ¼uÕZÅd‡ŻÕY€mY,|Ì·Âe ÕZÅÖ¿ÁZ eÖ³ZeÄ]¾Ì»Ze|ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹,Ö¸yY{|Ì·ÂeÁ½Y€³Z¯Y d‡YÃ{€¯µZ §ÁՁY|¿YÃYÄ ]ZeÕZÅd¯€‹{YՀ³Z¯¾°ˆ»Á¥€» ZŲÀË|¸Å½ZÌ»ÖËY‚§YºÅÁÕZ°¼Å€]ÃY¼Å‚Ì¿Zf//ˆ‹¶»ZŸ€Ë|»{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕY€]¹Z³¾Ìfˆz¿{¾Ì»Ze|¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|¿YÃ{€¯|̯ZeÄ ]ZeÕZÅd¯€//‹Á ¹Y·d¯€‹Z]À¯Y~»¾¼“,d¯€‹¥€»ÕZÅÖ¿ÁZ eªË€—YÓZ¯|^//‡ÄWYY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |Ì·Âe‚Ë€§µZrzËY‚ŶËÂveY¾Ì»Ze|ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d¨³Á{Y{€^y²ÀË|¸Å¾ËYğ¼n»€ËcZn¿ZyZ¯¥€»ÕZÅÖ¿ÁZ eÄ]Ö¸yY{ ÖËY‚§YºÅÁÖ¿Y€ËYÕÓZ¯YdËZ¼u,½Y€³Z¯dŒÌ »Ä]®¼¯ÕZf‡Y{¹Y|«Y¾ËY Äf§€³cZfˆ‹֟Z¼fmY¾Ì»ZeÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ÕZÅğ¼n»€Ë½ZÌ» d‡Y |‹[ԓZ§Á[M{Z¿Á€¯ÖËZ‡ZÀ‹ÁŠËZa¹Z´ŒÌa€^·YÕZ¨]M d‡YÄf‹Y{ÖÅZ´ŒËZ»M ‚Ì¿Õ“½Z‡Y€yÁ½Y€ÆeÕZ¨]MÕZÆf¯€‹€^·YÕZ¨]MµZ^¿|]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{YÕ|Æ» ÖËZ‡ZÀ‹€]ÃÁԟÖ¿Y€v]–ËY€‹{|À¿YÂeÖ»ZÆf¯€‹¾ËYd¨³,|¿YÃ|‹ÖËZ¿YÂe¾ËYÕYY{ |¿Y{€b][M{Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ÁY|¿YÄ]Ö]Á€°Ì»ÕZÆ¿ƒÂeZa Ä¿Z»Z‡¾ËY\‡ZÀ»Ä ‡ÂeZ]Á{‹ÖËZ¼¿ÁÄ¿Z»Z//‡¾ËYYÕ{Á‚]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ €ËZ‡Ä]{Â]|ÀÅYÂy{Z«[ԓZ§Á[MÕZÆf¯€//‹,ėÂ]€»ÕZÅÄÀ˂ž̻ZeÁŒ¯{ ÄËYY[Mž]ZÀ»{…Á€ËÁŠËZaÕY€]ÕYĬ˜À»[MÕZÆf¯€‹ĸ¼mY–]€Ë}ÕZÆ¿Z»Z//‡ |ÀÀ¯d»|y –Ìv»{YÁįÖ]ZˆaÁ[€‹[Md»Ô//‡Y½ZÀ̼—YÁ{ZnËY¾¼“ÁÃ{Â]Y{Ây€]ÕY Ĭ˜À»®Ë{ÕZ¼Ì]Â̋½Y‚Ì»ÖÀÌ]ŠÌaÕY€]Ö^‡ZÀ»¶Ìˆ¿Zfa|¿YÂeÖ»{‹Ö»dˆË ¾Ì¼ÅÄ] d‡YY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYYd‹Y|Æ]Ö·Âf»ÕZÆ¿Z»Z‡ÕY€]į|Å{d‡{Ä] ‰ÁՁY|¿YÃYÄ]¹Y|«Yįd‡YÃ{Â][ԓZ§Á[Md¯€‹¾Ì·ÁY½YÂÀ ]€^·YÕZ¨]M¶Ì·{ {€¯[ԓZ§Á[M{…Á€ËÁ¾ËYՀ̳ÁY|¿Y d//‹Â¿Á‰ÁÄ]Ö¼¯µY€¼Ì¸aÕYÀÌn¿ŠÀ¯YÁPCR RT-Q ‰Á{Á‚//§YÕÁ ÕZÆ̳„ËÁÕYY{Á{Y{€aÖ»[M{ZźˆÌ¿Z³YÖ°Ìf¿ƒÃ{Z»ַ°·Â»ŽÌzŒeÄ]…° » µÁY|f»ÕZƋÁÄ]d^ˆ¿ՀeÓZ]Z̈]dŸ€‡Ád«{,ZÆ̳„ËÁ¾ËY d‡YÕ{€§Ä]€vÀ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä][ԓZ§Á[M{Z¿Á€¯…Á€ËÁŠËZaÁÖËZ‡ZÀ‹Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY¹Z´//ŒÌa€^·YÕZ¨]M .|‹ Œ¯{PCR RT-Q ‰Á ÕZ¨]Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ|Æ»-€^·Y{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÖf//‡€a€‡‰Y‚³Ä] ¾ËYՀ̳ÁY|¿YÁŠËZa,½Z//Æm{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Z]d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]€^·Y ÄËÁd̼ÅYY[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈eÖmÁ€y[Zˆa¾ÌÀr¼ÅÁ[MÕZÅÄ°^‹{…Á€ËÁ {‹Ö»¥€d ÀŠz]{Ղ¯€»½Zf‡YÖ Ì^—Z³|{ Ä]ÄË|¿ÁÃÁZ‡,‰€¨eÕZŽZf‡€Æ‹{Ղ¯€»½Zf‡YÕZf‡Á¶»Z‹|{ºÅ{ć Ö¿Z‡Z³ÖÀ§ÕZÅdyZ‡€Ë{Â^¿Á½{Â]Â^ ·Y\ ,ZÅZf‡Á¾ËYY¿Zy½{Â]º¯¶Ì·{ Öf ÀÖuY¿ÁZÅ­€Æ‹|{{Y{Ä»Y{YÕÁ |ÀfˆÅÀÆ]½Á|]Ö Ì^—Z³d¼ ¿Y ½Zf‡Y{Ö Ì^—Z³­€fŒ»Y‚Å |ÀfˆÅ|À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿Y‚Ì¿Ղ¯€»½Zf‡Y {Á|už]€»€f»Â¸Ì¯ÁY‚ŵ{Z »ÖfuZˆ»Z]Ղ¯€»½Zf//‡Y {Y{{ÂmÁՂ¯€» ¾Ë€yM…Z‡Y€]ÁÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YŒ¯¶¯duZˆ»Y|{¹|Á®Ë Y‚Å®Ë,½ZfˆÅ{,€Æ‹,Šz],½Zf‡€Æ‹ÕYY{½Zf‡Y¾ËY,ÕŒ¯cZ¼Ìˆ¬e ½Zf‡Y¦¸fz»•Z¬¿{Öf À|uYÁÁY‚ŁYŠÌ] d‡YÄÀ°‡ÕYY{Õ{Z]MÁ |¿Y{Y€«–‡Âf»Á®q¯žËZÀÀ»{,½M|uYÁY‚Åį|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Ղ¯€» Ä]µÂÁ¹|Ÿd¨³̼֠‡ d‡YÃ{€¯ÄmY»ÁÂu¾ËY{Äf‹Z^¿Y\¸—Z]Y½Zf//‡YZ³ ÁÂu{Yd¯€‹¾ËY,Öf ÀÁÖ´¿ZyŠz]YՂ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹\¸—ž«Â» Y{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ö»ÄmY»¶°//Œ»Z]ZÅs€—YÕY{€]ÀÆ]ÁcZ»|yÄËYY,cYZ^fŸY ºÆ‡µZË,Ղ¯€»½Zf//‡YZ³d¯€‹–//‡ÂeÖ Ì^—Z³‰Á€§µZËY‚ŮˀŠcZ^·Z˜»µÂÁ½Y‚Ì»½ÂÀ¯Yį|‹Z]Ö»d¯€‹¾ËYºÆ//‡µZËÁZÅÄ¿YZËÕ|À¼§|Å ¶°Œ»Z]Yd¯€‹ºÆ»¾ËYÁÃ{Â]µZˁY€f¼¯ZÅŠz]¾ËYY½Zf//‡YZ³d¯€//‹ |{ºÅ{d¨ÅÁ½ÂÀ¯Yd¨³Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{€¯ÄmY» YŠÌ]ÁՀƋÕZÅY¿Zy|{¶»Z‹½Zf‡Y¾ËYÖËZf‡ÁÁՀƋÕZÅY¿ZyY {Á‚§Y̼֠‡ |ÀfˆÅY{Ây€]Ö Ì^—Z³d¼ ¿Y½Zf‡YÖËZf‡ÁÕZÅY¿Zy|{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d ÀŠz]{½Zf‡YÖ Ì^—Z³|{¥€»YՂ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YŠz]¾ËYY‚Ì¿d¯€‹¾ËY\¸—¾Ë€fŒÌ]d¨³Á{Y{€^y Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ]d¸Æ»ÄËYYÁdËZ¼u{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{̼֠‡Z“|¼v» Z ‹ª¬veÕZf‡Y{Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹Ä]ZÅ|uYÁ¾ËYÖÅ|]Äˈe{Öf ÀÁ Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Ä]ÄmÂeZ]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ {Y{Y€«Z¯Âf//‡{{|Ì·ÂeŠÆm d¯€‹ºÆ»¾ËY,ÕZÅÖÅ|]ÄˈeÕY€]Ö´¿ZyŠz]Ä]d¸Æ»ÄËYYÁ½Zf‡YÁŒ¯{ ½Z˂]M¾ˆ¯YÁdyZ‡ÕY€]cÔ̋½Z»Z‡Z]ՁYĈ‡Â»ÕZ°¼Å į¹{€°Ì¼¿½Z¼³Z»Yºf‹Y{½ZÀ̼—YՁYĈ‡Â»½YZ°¼ÅÕ|À¼¿YÂeÄ]|Àq€Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ZÌ¿¾Ì»Ze{€—Zy½ZÀ̼—Y¾ËYÁ|̇į|‡€]ÄnÌf¿Ä]ÃZe¯½Z»½M{¾ˆ¯YÁdyZ‡ {Y{{ÂmÁ‚Ì¿ZÅÁÂu€ËZ‡ÕY€]¾ˆ¯YÁ ,{Âm»dÌ “Á¾ÌÌ^eY†a,֐zeÕZÅÃÁ€³Z¯{|ËZ]{€¯½ZÌ]ÖËY€Ì»½Ây€f¯{ |»ÖfˆËdÌÀ»YÁÖf‹Y|Æ]cZ»Y|«Y,cZˆy½Y‚Ì»,ZÅÕZ¼Ì]Ây{¹Óև€] |À¯Z¨ËYּƇÄqÁÂu¾ËY{|¿YÂeÖ»¾ˆ¯YÁ{‹ŽzŒ»Ze{€Ì³Y€«€œ¿ …Z‡Y¾ËY€]{€¯ħZ“YÁdˆ¿Y{ՁYĈ‡Â»Ã|Ɵ€]YºÆ»¾ËYÄÌ·ÁY¹Z³ÁÖ¸YZ]ÕÁ ÄËZ»€‡Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁZÅŠz]Ö¬]Z»ÄÀÌ»¾ËY{ÖÀ§Š¿Y{|Ì·ÂeZ]ºÌ¿YÂeÖ» Äf‹Y{Öa{Y½YY{€]ÀÆ]d ¨À»ZeºÌÀ¯\Ì£€eÁՁY|¿YÃYY֏yŠz]½YY~³ ºÌÀ¯Y|ËZaYÖ¸»d ¨À»,¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]½YZ¯|¿Yd‡{ļŝZ¨f¿YZ]Á|‹Z] ÄÀÌ»{{€¯ZƛY,d‡Y{€¨]€vÀ»ÁÄfˆm€]Z̈]Ä¿ZÌ»ÁZyÁÖ¿ZÆmt˜‡{ՁZ‡ ÕY~³d‡ŻdˆËZ]Ö»įºË{€°¿d¯€uÕ|Ì·ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ª]Z˜»½Z˂]M¾//ˆ¯YÁ ĸ¼mY֌z]€ÅÕY€]¹Ó¦ËZ›Á½MY†aÁ|‹Ö»¹Zn¿YÄf‹~³Y½MÕY€]Ö]Ây |‹Ö»¦Ë€ eՁYĈ‡Â» ,ºÌfˆÅZÌ¿¾ËYՁZ‡Äf//ˆm€]Á¾fyY{€aµZu{Á€»YZ»Y€Ë{|Àq€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ µ{Z^e,ՁYĈ‡Â»ÖfyZ‡€ËcZ¿Z°»YÁcZÌ]€ne,Ö¿Z//ˆ¿YÄËZ»€//‡Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§Y d‡Y¹Zn¿YµZu{Ĉ‡Â»¾ËYZ]cYZœf¿Y ÖÀˆ¯YÁZÌ¿Z]Äf‹~³µZ‡YÕZ°¼Å¾ËY{€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯cÔ̋½Z»Z‡†ÌW ,ºÌf‹Y{cÔ̋½Z»Z‡ŽyZ//‹Ä»Z¿€]½YÂÀŸÄ]ZË{{†¨«{ÖÅZ»‰Á€aÕY€]į {Â]Ã|‹¹Zn¿Y {Zf«Y½ZÆm ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ĉ‡Â»Z]­€fŒ»ÕZÅÕZ°¼Åd^j»ÄÀ̌ÌaÄ]ÃZ//‹YZ]Œ¯cÔ̋½Z»Z//‡†ÌW Ä]ÕŒ¯ՂËÄ»Z¿€]{ÕÁ€aՂ]MÄ ‡Âed¨³,ՁYՁZ‡¹€‡Á¾ˆ¯YÁcZ¬Ì¬ve Ö»‰ÔeZf‡Y¾Ì¼Å{ºÌÀ¯Ã{Z»M½MÕY€]Y{Ây|ËZ]Ád‡Ys€˜»dË·ÁY®Ë½YÂÀŸ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z˂]M¾ˆ¯YÁY¿YdyZ‡ÕY€]ՁYĈ‡Â»ḑ€›YºÌÀ¯ Հ^ÅYÄf̼¯Ä̋Zu{ÖËY€Ì»½ÂyÄ·YÖ^¿€f¯{,ՁYĈ‡Â»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Y‚³€]ՁYĈ‡Â»{ėÂ]€»½ÓÂXˆ»”uZ]į½Z˂]MÕZžˆ¯YÁÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve ¹€‡Á¾ˆ¯YÁcZ¬Ì¬veÁÂu{ՁYĈ‡Â»ՁZfŒÌaÁÃZ´ËZm,Z^fŸYÄ°ÀËY½ZÌ]Z],|‹ cZ¿Z°»YÄ̸¯d¨³½Z»€¯½Zf‡YÖfˆË‚Æ]Ö»{€»ÕZÆf¯ZŒ»½ÁZ »Õ|¼v»Ö¸Ÿ|¼v» ½Y€ËY d”Æ¿ { Ä¿ZÀ»Â» Ö//·|¼Å"ŠËÂa¹Á{ĸu€»ÕY€mYd//ÆmY½Z»€¯½Zf//‡Y ºËYÃ{€¯l̈]"µ|¼Å ®¼¯¹YÁ|e€]ÖÀ^»½Z]€«|Ì ‡|̟d^‡ZÀ¼][Ô¬¿Yºœ »€^ÅÂf‡{Y†a{Á‚§YÕÁ Ä]ÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡Öf·Á{€Ì£ÁÖf·Á{ÕZÆ¿Z»Z‡ÁZÅ{ZÆ¿Á¹{€»Õ‡YÄ¿ZÀ»Â»ÕZÅ lËZf¿į|Ë{€³Y€mYdËÓÁÄÅ{{s€—¾ËYµÁYĸu€»ÁÄf¨³®Ì^·Ä·ºœ »ÕY|¿¾ËY ŠËÂa¾ËY¹Á{ĸu€»¹€v»ÃZ»Z£Md^‡ZÀ»Ä]‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁd‹Y{Öa{YÖ]Ây {€¯|ÅYÂyZ¯Ä]Z£M {ÂyÄ¿Zf‡Á|ŸÂ¿ÕZÅ®¼¯Zed‡YÂy֟Z¼fmYLZ¯€‹€ËZ//‡Á¾Ë€Ìy,¹{€»YÕÁ ¹€¿ªË€—Y¾ÌÀr¼ÅÁ#ZËÁ‚ËYÁcZ¯ÃZ¼‹Ä]Y ½Â§_Z‡,{Zb̯,®ËÃZf‡,cZ¯ÃY€¼Å,_Ze,,Ä°‡,_M,{ZfŒÅd¨ÅÕZÅY‚§Y ®¼¯|À¿YÂeÖ»½ZÀ—¼Å|‹ÁM{Z˾ÌÀr¼ÅÕÁ |ÀËZ¼¿dyY{€aµZÀ´Ì‡ÁcZa,Öa Á¹€v»ÃZ»{YÖËY~£®ŒyÕZÅÀÌmÁ¹Ô«Y,cYÁ~¿¶»Z‹{ÂyÕ|¬¿€Ì£ÕZÅ €‡Y€‡{cZœ¿dveÄˀÌycZˆ‡Â»ÁÖf·Á{€Ì£‚¯Y€»ÁÖfˆË‚Æ]cYY{YÄ]€¨ |ÀËZ¼¿¶ËÂve½Zf‡Y ÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]ZÌ¿{»žËZ»½„̈¯YY֌z]¾Ì»Ze ½Z‡Y€y{Ó§ž¼fn»d¯€‹–‡Âe ZŽZf‡Z¼Ì]ZÌ¿{»½„̈¯Y½Y‚Ì»ŠËY‚§YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]½Z//‡Y€y{Ó§ |‹¶^¬f»½YZ¼Ì]ÕY€]YÖeZÌuÃ{Z»¾ËYY֌z]¾Ì»Ze ÖËZÅÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Z‡Y€y{Ó§ž¼fn»d¯€‹½„̈¯Y|uYÁ|Ì·Âed‡€a€‡ {Á|uZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋ÕY|f]YYž¼fn»,ÖeZÌuZÌ¿¾ËY{Â^¼¯Y½ZÀ—¼ÅÖ¿Y€´¿ Ä]|{ ¶«Y|uÂ//¸yZ]Y|uYÁ¾ËYÕ|Ì·ÂežËZ»½„Ì//ˆ¯Y¾eY‚Å®//Ë {€¯µZ‡Y½Y€ÆeÁd]€e,|ƌ»,Â]ZŒÌ¿ÕZŀƋÂyÄ]Œ¯ÕZŽZf‡Z¼Ì] {įd‡YžËZ»ÁZ³cÁ{Ä]|uYÁ¾ËYÕ|Ì·Âe½„̈¯Yd¨³Ã{Y|̼uZ“€Ì¸Ÿ –ËY€‹{Á{€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡YՁZ³½„̈¯YYՁZ‡{Ó§Šz]ÕY€]µZ»€¿–ËY€‹ {{€³Ö»Ã{Z¨f‡YºÅŠz]¾ËYÕY€]žËZ»½„̈¯YYÕY€˜“Y ‰ÔeÁªÌ«{ՂËÄ»Z¿€]Z],Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Z]Äf‹~³µZ//‡€yYÁYY{Á‚§YÕÁ d»Ô‡Ä]®¼¯Á֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»¹Zn¿Y€Ìˆ»{Öf À|uYÁ¾ËY½YZ°¼Å ÕY€]Yd¯€‹{YZ»Õ|Ì·Âe½„̈¯YÃZ»€Å,žËZ»½„̈¯Y|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€],Ä »Zm d‡YÃ{Y{ZfyYZŽZf‡Z¼Ì]ZÌ¿ž§ ÕZÅZf‡Á[€‹[Md̨̯ÁÖ¼¯{Â^Æ]cZ̸¼Ÿ €f‹Â‹€Ì«dzeÁ·Y{€Ìa,¾Ë|·Y†¼‹x̋ ÕZÅZf‡Á[€‹[Md̨̯ÁÖ¼¯{Â^Æ]cZ̸¼Ÿd¨³€f‹Â‹Ĭ˜À»Z¨]MÃY{Y€Ë|» |‹¹Zn¿Y€Ì«dzeÁ·Y{€Ìa,¾Ë|·Y†¼‹x̋ ÕZÅZf‡Á[€‹[Md̨̯ÁÖ¼¯{Â^Æ]cZ̸¼ŸZ£MÄ]ÃZ‹YZ]Âa×Y|^Ÿºf//‡ ½YZÌÅ{ÁY‹Z]Ĉ¸mY†ad‹Y{ZƛY€Ì«dzeÁ·Y{€Ìa,¾Ë|·Y†¼‹x̋ Ây{ÃY{YÕY{€]ÀÆ]µÂXˆ»Á¾Ë|·Y†¼‹x̋Á€Ì«dze,·Y{€ÌaÕZf‡Á ¾ËYž§Ây{¹€fv»Y|¿Z»€§Հ̴ÌaÁª—ZÀ»¾ËY[€‹[Md̨̯½{Â]¾ÌËZa |‹Ã{Zf‡€§Ö¿Z‡€]McZˆÌ‡Ze¶v»Ä]ÃY{Y½Z‡ZÀ‹Z¯,¶°Œ» [€‹[Md̨̯½{Â]¾ÌËZa½|‹ŽzŒ»Á½Z//‡ZÀ‹Z¯”uY†a{Á‚§YÕÁ ¹Zn¿YĬ˜À»Ö¿Z‡€]MÕZÅÄr“ÂuÕŒfˆ‹ÁÖ]ÁÄËÓ¹Y|«YµZ‡¾Ë|ÀqY†a, ª§Â»Ö¿Z‡€]MÄ°^‹•Â˜yÕZ°‹ÂmÁ€f¸Ì§,`¼aÁ€f°·Y\¿Á’Ë eZ]Á|‹ ºË|‹¶°Œ»¾ËYž§Ä] [ZÀm½Zf‡€Æ‹¹€fv»Y|¿Z»€§,¶°Œ»ž§ÁcZ̸¼Ÿ½ZËZaY| ]{€¯½ZÌ]ÂaÄ·Y|^Ÿ Y€]YY†aÁ½|‹¹{€»µZuÕZËÂmÁ|Ë{Z]¯‚»ÕZÅZf‡ÁYÂaÄ¿Y{Ä^Àa…|ÀÆ» –‡ÂegY|uYµZu{Ä¿ZyÂe»ÁÄ¿ZyĄ̈eÃÁ€aY,Ĭ˜À»¹{€»Õ|À»dËZ“ |‹|Ë{Z]¾¼¸§ÃZqcZˆÌ‡Ze{½Zf‡Ây©€]Á[M …Z^Ÿ|À]– Ó –¹€ÆmÂv»Ö·Z»¾Ì»Ze|ÀËM€§և€] ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÊ·Z»¾Ì»Ze|ÀËY€§½{¼¿ÖeZ̸¼ŸÄ//ˆ¸m ž]ZÀ»dˀË|»ÁՂËÄ»Z¿€]d¿ÁZ »ÕZ¨£€f¯{”uZ]†¿Y€¨À¯ÂË|ËÁªË€—Y |‹Y‚³€]½Zf‡ÓՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|»Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ žË€ˆed̼ÅYÄ]ÄmÂeZ],½Zf‡ÓՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {ÕYÄ//ˆ¸m,¶¬¿Á¶¼uÁÂu{Â//Œ¯¹Z¼eļ̿Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—¶Ì¼°e{ {k|À»ÕYÄËZ»€//‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eÕZÅs€—YÖ//Œz]Ö·Z»¾Ì»ZeÂy cYÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]Œ¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«®Ëd//‡ÂÌa |Ë{€³Y‚³€]ÃY …Z^Ÿ|À] Ó ¹€ÆmÂv»¹Á{|¿Z]gY|uYÃÁ€aÊ·Z»¾Ì»Ze|ÀËY€§½{¼¿ÖeZ̸¼Ÿ tˀŒeÄ]½Zf‡ÓՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|»į{Â]Ĉ¸m¾ËYÕZÅZ¯Âf‡{ĸ¼mY d¯Z//Œ»ÁÖ¸yY{†¿ZÀËZ§ªË€—YÃÁ€a¾ËY{Äf§€³cÕZÅ|ÀËY€§¾Ë€yM ºÌœÀe½Â¿Z«Ä]Õ{Y»©Zv·Y½Â¿Z«Ã{Z»ֿ¿Z«ḑ€›¶Ë}ZÅ®¿Z]ÁÖ//Ây dyY{€ad·Á{Ö·Z»cY€¬»Y֌z] ՁÁZŒ¯ÁÖf À©€]­€fŒ»d¯ZŒ» cÔv»½Zf‡€Æ‹Z]®ÌaŠÅZ¯ÕZÅs€—{ s€—{ՁÁZŒ¯ÁÖf À©€]­€fŒ»d¨³cÔv»½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» |¿YÃ{€¯d¯ZŒ»½Zf‡€Æ‹¾ËYÕZmµZ‡֗Z]®ÌaŠÅZ¯ÕZÅ Y~³{ּƻŠ¬¿½YÁZŒ¯ÁžËZÀd¯ZŒ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Հ¨{YÂm…|ÀÆ» s€—{­€fŒ»Äf‹~³µZ‡֗{Á‚§Y,{Y{©€]¥€»dˀË|»Á½Zf//ˆ]Ze®Ìa {ėÂ]€»‰Y{ZaµZ˽Â̸̻¢¸^»Ád¯ZŒ»½Zf‡€Æ‹¾ËY®ÌaŠÅZ¯ÕZÅ |‹Äf§€³€œ¿{¯~»¾Ì¯€fŒ»‘Â^« ÄÀÌÆ]ÁsԏY,cÔv»½Zf‡€Æ‹{©€]ÖËYÂŞˁÂedˆaÃZ´f‡{cY€Ì¼ eÕÁ ÕYĤÌecÁYcZ¯ć\¿,cÔv»€Æ‹‚¯€»ֻ¼ŸÖÀÌ»dˆaÃZ´f‡{ćՁZ‡ Ö§Y€³Z¿Á€¯¹Zn¿Y,Ä°^‹ÕY|ËZaÁ¿Z»c|«ÁÖÀ¼ËYŠËY‚§YdÆmÖ¸Y•Â˜y{ ¿Z»¾Ì»Â‡¹Zn¿YÁ½Zf‡€Æ‹Öf ÀÕZÅ­€Æ‹{ÓZ]ƒY€b»MZ]Öf ÀÕZÅ|̧{ Ã|‹¹Zn¿YÕZÅdÌ·Z §ĸ¼mYYėÂ]€»[Â̟ՁZ‡¥€—€]ÁÖ¿Zf‡YÖ§Y€³Â»€e {€¯€¯}cÔv»½Zf‡€Æ‹{ cÔv»dˆaÕZÅ|̧Á•Â˜y{ÖËYMZ]cÔv»½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» ÁZn»Z]€aÕZÅ|̧Z]¶Ë| edÆmÖ]MÕZÅÃZ³Á€Ì¿{ÁÁÄ]ÄmÂeZ]cÔv»Á ZŒ§Ä°^‹cY€Ì¼ e€f»Â¸Ì¯¹Zn¿YZ]Ä°^‹ÕY|ËZaÁcZ¨¸eŠÅZ¯ÕZf//‡Y{Y ¡Y€qÃZ´f‡{†ËÁ€‡Á€Ì¼ eÁ€]Z »YÄ¿Z^‹€¼fˆ»ÕZÅ|Ë{Z]¹Zn¿Y,–‡Âf» {¶]Z¯Ä]ºÌ‡ÖËYÂŦ̠“ZŒ§Ä°^‹€f»ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁsԏYÁÖËZÀ‹Á {€¼‹€]ÕZmµZ‡֗cZ»Y|«Y€´Ë{YY‚Ìyd«€‡ª—ZÀ» €°ŒÌ¿Ä ‡Âe֓YYYZf°ÅÄ¿YÁ {ÁÖ»€°ŒÌ¿dŒ¯€ËÄ] ½Y€´‹Ôed¼ÅÄ]d¨³Ö^¿ZmžËZÀÁ€°//ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁÖ»€°ŒÌ¿dŒ¯€ËÄ]€°ŒÌ¿Ä ‡Âe֓YYYZf°ÅÄ¿YÁՁÁZŒ¯ ½Zy®q¯Y€Ì»d ÀÁdŒ¯{€°ŒÌ¿dŒ¯|¿ÁY|Ë{Z]{ՀZ¿Ö¸Ÿ|^Ÿ Zf°ÅY‚Å{€°ŒÌ¿dŒ¯cZ̸¼Ÿ€“ZuµZu{d‹Y{ZƛY\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z] {Y{Ä»Y{Y€°ŒÌ¿Ä ‡ÂeÄ¿Z´f¨ÅÕZÅd¯€‹֓YYY Y€Ì»d ÀÁdŒ¯֓YYYZf°ÅY‚Å{Á|uÕZm֟YµZ‡{{Á‚§YÕÁ €°ŒÌ¿dŒ¯‚Ì¿ZÅd ÀÁdŒ¯€ËZ‡{Á{ÁÖ»€°ŒÌ¿dŒ¯€Ë½Zy®q¯ {Y{Ä»Y{YÃZ»ÂˀƋ€yYÁYZe ğ¼n»d¼ÅÁ‰Ôe{€¯tˀeÖ^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¹Z¬»ŠËZ»€§Ä]¶¼ŸÁ|Ì·ÂeŠÆmZ ‹ª¬veÕZf‡Y{€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹±‚] Á€°‹|Ì·ÂeŠÆm|ÅZ‹µZˆ»Y,€°ŒÌ¿\‡ZÀ»|‹Ä]ÄmÂeZ]Ád‡YՀ^źœ » {Â]ºÌÅYÂyÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|Ì·ÂeՀ]Y€]Á{ŠËY‚§Y Y֌z]½Y€^mœÀ»Ä]Äf//‹~³µZ‡{€°ŒÌ¿dŒ¯{¯Ä]ÃZ//‹YZ]ՀZ¿ Z]d¨³,½Zfˆ]ZeÖ·Zˆ°ŒyÁÃZ»¾Ë{Á€§[ÔÌ//‡Y֋Z¿ÕZÅcZˆy YZf°ÅY‚Å{€°ŒÌ¿dŒ¯¾ÌÀr¼ÅÁÄf//‹~³µZ‡{€°ŒÌ¿dŒ¯{¯ [Ô̇{įd¯€‹¾ËYÕZž̻ļÅ,µZ//ˆ»Y½Zfˆ]Ze{€°ŒÌ¿Ä //‡Âe֓YY |¿|‹ՁZ‡Z]ÁZÌuY,{Â]Ã|Ë{\̇MÃZ»¾Ë{Á€§ صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y †¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ĈÌWcZÌÅ”Ÿ |‹֌z]Á{½Y€Æe…Â]cÔ»Z » ÓZ¯…Â]ÃZ´ËZmÂy{ÃZ¬¿ZyՀœ¿ÖÀ£|Ì//‡ {Ã|‹Äf‹Z^¿YÖ´ÀË|¬¿dˀË|»d¨³Œ¯{Zf«Y{ |Ì·Âed¼‡Ä]½M½{Y{©Â‡ÕY€]d€§¾Ë€fÆ]Ä »Zm ÄËÁÄ]ÁÄËZ»€‡YZ]{”u€eÃ{Z‡½Z]Ä]Ád//‡Y ¥€»Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]ÄËÁd€§®ËÓZ¯…Â] d‡Y½Z³|ÀÀ¯ ÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ä//ˆÌWcZÌÅ”Ÿ Öf€§YÓZ¯…Â]"€^yÓZ¯"Z]³Ád¨³{ֻԇY ÓZ]d]Z«c|«Z]Â//Œ¯Õ{Zf«Yª¿ÁÕY€]\‡ZÀ» ÕZÅŒ¯{Õ{Zf«Y|‹¶ËÓ{YÖ°Ë{Á‚§YÁ|¿YÂy Öf]Z«ÖËZ”§{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂedÌ·Z §ḑZ¨‹,Äf§ZËÄ ‡Âe Հfˆ]{ÄÌ·ÁY{Y»ÁZÅÓZ¯ĸ»Z »Z]Ä°Ë—Ä]d//‡Y d¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿,ZÅʇYÁ”uYÁ{Ä]Á¥Z¨//‹ ÕY€]½Z°»¾Ë€fÆ]ÓZ¯…Â]Á|À¯Ö»Y|Ìa©Â//‡|Ì·Âe d‡YŒ¯ÕÓZ¯YZ]Ä]֌z]µ{Z e Ö»ÂÀf»Ö·Z»ÕZÅY‚]Y¾f‹Y{Z]ÓZ¯…Â]{Y{Ä»Y{YÕÁ d¼//‡Ä]Ö´ÀË|¬¿YÖÆmÂe¶]Z«Šz][~m{|¿YÂe ½{€¯ZÌÆ»Á¾ËYYÁ|‹Z]Äf‹Y{ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿|Ì·Âe cZËÁ€“YÓZ¯…Â]Ö·Z»YZ]Ä //‡ÂeÕY€]–ËY€‹ d‡Z»{Zf«Y Ę//‡YÁÁÖ·Ó{†¸n»{€i¯ÁµZz¸y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d¨³Á{€¯½YÂÀŸÂ//Œ¯ևZ‡YcÔ°//Œ»YYՀ³ ½Z³|¿Z‡ÕY€]¯~»€Ìˆ»{¹Âe,Ö¿Z¼fyZ//‡ÕZÅ {‹Ö»¥~u ,{‹Ö¼¿cZœ¿Á{‹Ö¼¿d^iÖËZmpÌÅįÖËZÅZ¯ ÃZ»ZËŠ‹®¿Z]{€¯|̯Ze¾°//ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» YÖf¼Ì«ŠËY‚§YpÌŽÁ|]YÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»µÂa,| ] Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ½MY†aÁÃ|¿Z‡Ä]¹ÂeÁ|À¯Ö»d§ZË{½Z³|¿Z‡ {‹Ö¼¿¶¬fÀ»Y|ˀyÄ] {‹Ö»µ{Z f»Yw€¿ ZÅd//‡Ż¾ËY½Z³|ÀÀ¯{YÁZÌ¿{»Y¾Ì»Ze{Á ,Ã|‹}ZzeYÕZÅd//‡ŻZ]d¨³Ղ¯€»®¿Z]†ÌË Á{Y{€^yµZˆ»Y֗Ä»Z¿€]¾ËY½|//‹ÖeZ̸¼ŸYÕÁ Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»cZ¯,¾Ì»ZeÀÌn¿Ä»Y€]{d¨³ {‹Ö»µ{Z f»Yd¼Ì« ¾Ì»ZelË|eÄ]YYÖ «YÁ½Z̓Z¬f»YÁÃ|‹µZ¼ŸY ºÌÀ¯Ö» Y|Ë{Ä̋Zu{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ€f¯{,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] {|¿YÂeÖ»Ã|¿Z‡Á|‹Z]ZÅY‚]YYÖ°Ë|¿YÂeÖ»‚Ì¿ ¹Zn¿YÕZÅÖÀÌ]ŠÌaZ]{€¯½YÂÀŸՂ¯€»®//¿Z]†ÌË Ö «YÁd¼Ì«{€¯ZƛY,Z¼Ì‡ÁY|½Z»Z‡†ÌËZ] €eY€§¾Ì»ZeÀÌn¿{Z»Y {‹ÃZ¨f‡Y½MYZyÕZÅZm dÌ “Á½|‹€fÆ]|ÅZ//‹€œ¿{»cZ»Y|«YÁÃ|//‹ |ÀÀ¯Ö»s€˜»ՁZn»ÕZ”§ÁYZ]{įÖËZÅw€¿Y {ÁZf‡{¾Ë€eºÆ» ºËYÄf§Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»cZ¯Y {Â]ºÌÅYÂy ¶Ë| eYw€¿¾ËY½YÂeÖ»d‡ŻÁÄ»Z¿€]Z]ÁdˆÌ¿ Ä]|Ì·ÂeY¾°ˆ»ē€ŸŠËY‚§Y‚Ì¿¾°ˆ»®¿Z]Ä»Z¿€] 4 {€¯ |À¯YÖ´ÀË|¬¿‰{€³dŸ€‡Ä»Z¿€]¾ËY d‡Y¥€» {Zf«Y|ÀÅYÂyÖ»įÖ¿Zˆ¯d‡Ż{€¯tˀeÖf¼Å |‡Ö¼¿ÄnÌf¿Ä]|¿‚Ë€]ºÆ]YŒ¯ Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ÁºË{€¯Z£MYd‡Ż¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ ŠÅZ¯Ä]į|Å{Ö»ŠÅZ¯YÖ´ÀË|¬¿ŠËY‚§YÁÃ{€¯ |À¯Ö»®¼¯¹Âe Z],{‹Ö»{Zf«YÄ]Õ|mÕZÅ\̇M½|//‹{YÁhŸZ] Y‚]YY¿Y{ÂmÁÁ‰Á€§Á|ˀy{ḑZ¨//‹Ä]ÄmÂe Â¿€ÅcÔ»Z »Á”uÁÁ€»Y,ÓZ¯…Â]{Ö·Z»ÕZÅ į{‹Ö»[Â//ˆv»d€§®ËYZ]¾ËY{ַv» Z”§¾ËY{”uZ]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeºÅÁÃ|ÀÀ¯¥€»º//Å {€]|ÀÅYÂy{‡ ÓZ¯…Â]Ä ‡ÂeYÕ{Zf«Y½Â̼̈¯dËZ¼u ½Â̼̈¯ÄËÁÄ]†¸n»Ã{YYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÃZ¬¿ZyՀœ¿ ½Â̼̈¯d¨³,d‡YÓZ¯…Â]YdËZ¼u€]Õ{Zf«Y ÁÄËZ»€‡YZ]YdËZ¼u€]YZÀ^»ºÅ{Zˆ¸n»Õ{Zf«Y ®Ë½YÂÀŸÄ]YZ]¾ËYÄ]Ád‡YÃ{Y{Y€«ÓZ¯…Â]ÄËÁÄ] ÄvËÓ½Z»€Åd·Á{…Z‡Y¾Ì¼Å€],{‹Ö»ÃZ´¿d€§ ½Â̼̈¯|Å{ÄWYY{‡€aÁ¥Z¨‹YZ]¾ËYLZ¬eYÕY€]ÕY ½Â¿Z«Á\ːe{ÓZ]dŸ€‡Ád«{Z]†¸n»Õ{Zf«Y {Y{|ÅYÂy¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y½M½|‹ Ä]ÃZ‹YZ]†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ĈÌWcZÌÅ”Ÿ ÄËZ»€‡YZ]dˬeÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYÄ°ÀËY …Â]Ä°ÀËYÄ//]ÄmÂeZ]d//‹Y{ZƛY,{Y{cÁ€//“ d¼Ì«Á{Y{{ÂmÁ½M{ḑZ¨//‹įd‡YÖ¿Z°»ÓZ¯ {Â//‹Ö»¾ÌÌ eZ“Z¬eÁē€ŸÁdÌ «YÁ…Z//‡Y€]ZÅ ÄWYYÕY€]Հf//ŒÌ]¶ËZ¼eÃ|ÀÀ¯¥€»Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe …Z‡Y¾Ì¼Å€]|Å{Ö»½ZŒ¿YZ]¾ËY{{ÂycӐv» {‹dˬeZÌ¿{»Á¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë|ËZ] ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹ ¶¯ŽyZ‹   ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y      cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ͘й ¶¯ŽyZ‹ ͘й ͘й ˹͘˹й ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m Ͳ͘й Ͳ˹͘˿й Ͳ͘й Ͳ˹́͘й Ͳ͘й Ͳ˺͘˹й Ͳ͘й Ͳ˺͘˻й Ͳ͘й Ͳ˺͘˽й Ͳ͘й Ͳ˺͘˿й …Â]½Z»Z‡ÀË|»dXÌÅ”Ÿ d‡Y¹€m֋Á€§µZÀ´Ì‡    Ͳ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹         %έϳϳϐΗ €Ì̤e Ê·Z»ŽyZ‹   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹    ÄfˆŒ¿Z]ÁļÌ] €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« d ÀŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ºÌÀ̻·M     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e [€‡     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy         †» ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿  ¶^«ÉZ¯Á YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË     ÁÂË cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË   ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa     †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§     †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯     |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯     |ÀÅÄÌaÁ  ¾aYƒ¾Ë|°Ë          ƒÁ€¿½Á€¯     Z°Ë€»MÓ{     Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̇Á¶]Á     ©Y€ŸZÀË{|    Ä̯€e€Ì·  Z°Ë€»MÓ{  Y{Z¿Z¯Ó{  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|        |¿YÂeÖ»¯~»s€—ÕZÅ|uYÁ|¿ÁZ]¾ËY€]Ä¿ZzeYÁ Öu€— |¿Y{€³Z]¾°//ˆ»YZ]Ä]Yµ{Z eÕ{Á|uZe {ֿ°ˆ»|uYÁY‚ŽM\·Z«{d//‡YY€«į {‹ÄfyZ‡Œ¯ ֐ze®¿Z]ZÆÀe½YÂÀŸÄ]¾°//ˆ»®¿Z]¾Ì]¾ËY{ {|Ì·Âeª¿ÁÕY€]YÕ|Ë|mÄ»Z¿€]‚Ì¿¾°ˆ»ÁÂu ÕZmÄ]įÕYÄ»Z¿€] d‡YÃ{€¯¾ËÁ|e|Ì·ÂeŠÆmµZ‡ ¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeŠz]­€ve€],Z“Z¬e®Ë€ve |Ë|m¶»ZŸ€Ë|»½ZËZ‹{¼v» d‡YÃ|‹‚¯€¼f»Œ¯ Á{Â]ºÌÀˆeÕY‚³€^y½Z¼Æ»Äf‹~³Äf¨Å¾°ˆ»®¿Z] tˀŒeÄ]ÕY‚³€^yÕ{Zf«YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{ dyY{€a¯~»Ä»Z¿€] €]½M€ÌiZeÁ¾°ˆ»d¼Ì«cZ¿Z‡Â¿Ây{½ZËZ‹ ºÌ¿YÂf]į¾ËYÕY€]{€¯ZƛY,¾°ˆ»®¿Z]ÕZÅÄ»Z¿€] ÄmÂeZ]ºÌÅ{ŠÅZ¯¾°ˆ»dyZ‡ÕZÅÄÀ˂Åž«YÁ{ ¾ËY¾°ˆ»®¿Z]Ö¸YÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë,YZ]–ËY€‹Ä] ºÌÀ¯¾Ì»ZeŠz]¾ËYÕY€]ÓZ¯¾Ì»ZeÀÌn¿įd‡Y µZ//‡Y€¿MՂ¯€»®¿Z]į"¹Z³"s€—Yį¾ËY¾¼“ YZ]Z]ª§YÂeÄ]ÄmÂeZ]µZˆ»YÁ{€¯ÖËZ¼¿ÁÄf//‹~³ dyY{€ad¸Æ»Z»YºÌÀ¯ÕY|ˀyYÓZ¯ºÌ¿YÂf],ÄËZ»€‡ |‹Z]ÃZ»Ze½Z³|¿Z‡ÕY€]ÓZ¯¾ËYÄmÁ Ö»{ÂmÁÄ]Y֘ËY€‹¾°ˆ»®¿Z]Ä»Z¿€]½Y{Á‚§YÕÁ ͘й Ͳ͘й Ͳ˺́͘й ÄËZ¼¿ ŠÅZ¯YÃÁ€aÖ·Z»ÕZÅÄÀ˂Å|¿YÂf]Ã|¿Z//‡Ze{ÁM Ád‡Y¹Z³s€—ÄÌ^‹¾°ˆ»®¿Z]¾Ì»ZeÀÌn¿ |Å{ Á{‹Ö»ÕY|ˀyÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»®¿Z]¾Ì¼”eZ] ÄÌ·ÁY{Y»Ã|ÀÀ¯¾Ì»ZeįՀ´Ë{Žz‹Ä]|¿YÂeÖ»¾ËY {Y{YµZ¬f¿Yd̸]Z«d‡YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕY€] {,Ä»Z¿€]¾ËYÄ]ZŒ»{€¯tˀe¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» | ]Ã{€¯[»Y€¿MZ^fŸYÁµÂaÕY‹į¹Z³s€— YZ]{½YÂeÖ»sc|»YºŒ‹®Ë½|‹Հb//‡Y {‹¶Ë|^eÖ´ÀË|¬¿Ä]ÄËZ»€‡ ,d‡YÃZ»Ze½Z¼Å®¿Z]|Æ eį¾ËYÕÁM{ZËZ]½ZËZ‹ ÖeӐv»|¿YÂeÖ»Ã|¿Z‡c¾ËY{{€¯ħZ“Y |À¯Ö»ÕY|ˀyY½Z¼Ì‡,€mM,½Z¼Ì‡,{€´¸Ì»|À¿Z» ¾Ì¼”e| ]ÃZ»ZeÕY€//]YÄmÁdyY{€a®//¿Z]Á |À¯Ö» ÖÀˆuÄq¾°ˆ»®¿Z]s€—įŠ‡€a¾ËYs€—Z]ÕÁ |‹Z]ÄÅZ»dyY{€a€³Y{Y{Ä»Y{Y,{Y{Ã|¿Z//‡ÕY€] Ä]Y€¿MÄËZ»€‡YZ]{ÃZ»®ËY| ]½|¿YÂeÖ»Ã|¿Z‡ {‹|̇€‡įdËZÆ¿{ÁY| ] |À¯¶Ë|^e|¬¿µÂa Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»µÂaÁ|ÌËZÌ]įºÌ˳Ö»ՀfŒ»Ä] |ÌÀ¯dyY{€a¾°ˆ»®¿Z]Ä]YÃ|‹ÕY|ˀy ¹ÂeYՀ̳¸mYs€—¾ËYÕZÅd˂»YÖ//°ËÕÁ Ã{ZÆ¿¾Ì»Ze{¾°ˆ»®¿Z]Ä»Z¿€]Z]d¨³Á{€¯¹ÔŸY ͘й   ÄfˆŒ¿Z]ÁļÌ] %0.43-66ϪΗγηϧίΎΑϭϪϣϳΑ  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ %1.11-̱έίΑΕϛέη 30ιΧΎη  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ %1.02-έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  µÁYYZ]ŽyZ‹ %0.87-ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ %1.71-ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  d ÀŽyZ‹ %1.36-ΕόϧλιΧΎη  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ %0.47-(ϥίϭϡϫ)ΕϣϳϗιΧΎη  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ %0.88-Εϛέη 50ΕϣϳϗιΧΎη  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ %1.22-(ϲηίέ΍-ϲϧίϭ)ΕϣϳϗιΧΎη  ¶¯ŽyZ‹ %1.22-ϝϛιΧΎη  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ %0.47-(ϥίϭϡϫ)ϝϛιΧΎη Ͳ͘й Ͳ˹͘˽й ÖeÔ»Z »cZˆ¸mÕ|À^¿Z»ÃZ»{Y{€»w»Ä^À‹Á{Y |À¯Ö»€Ì̤ed«Â»cÄ] Ä]ÄmÂeZ],…Â//]d¯€//‹YZ]d¿ÁZ »‰Y‚³Ä//] …Â]ÕÁZÀ§dˀË|»d¯€‹–‡ÂeÃ|‹ÄWYYcZŸÔ—Y ÕZÅd¯€//‹cÔ»Z »½{Â]ŠÀ¯Y€e€a€]ÖÀ^»½Y€Æe ÖWY€mY¶¼ ·YÂf‡{Á{Y»{ZÀf//‡YÄ],žËZÀÖy€] {Á½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]{cÔ»Z »¹Zn¿YÃÂ//v¿ |Ë|mÕ|À^¿Z»,ÖeÔ»Z »Ä¿Z»Z‡{€¯Z¯{Â^Æ]ÕZf‡Y d«Â»c]½Y€Æe…Â]{žËZÀÖeÔ»Z »cZˆ¸m |À¯Ö»€Ì̤e{Y{€»w»Y ŠÌa½Z»µÁYÖeÔ»Z »Ĉ¸m{‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ¹Zn¿Y½Z»ÁÖ//·YdŸZ//‡YŠËZ//Œ³ |‹Z]Ö»Ö·YdŸZ‡YcÔ»Z » d ÀY€Ì£Ä],žËZÀÄ̸¯ÖeÔ»Z »Ä//ˆ¸m¾ËY{ Öf ÀÕYÄf‹|ÀqÕZÅd¯€‹d À,ևZ‡YcY‚¸§ ¾ËYÄ»Z¿€]¾Ë€e|Ë|mtˀŒeZ]¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» d‡Ż{¾°//ˆ»®¿Z]d¨³,|Ì·Âeª¿ÁÕY€]®¿Z] ē€ŸÕÁµZˆ»YÕY~´»Z¿ÕZf//‡Y{{Ây|Ë|m d‡YÃ|‹‚¯€¼f»¾°ˆ» Ä¿ÓZ‡€ÌyYµZ‡֗Z»Mª]Z˜»,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ,Ã|‹ÄfyZ‡Œ¯{ֿ°ˆ»|uYÁY‚Å{Á|u ZÌ¿įÃ{Â]Ö·Zu{¾//ËY |uYÁ½Â̸̻{Á|uÖÀ Ë ,d‡Y|uYÁY‚Å{Á|uÄ¿ÓZ//‡¾°ˆ»Ä]Œ¯ ĸZ§ Äf‹~³µZ‡֗|uYÁ½Â̸̻ {Á|uÖÀ Ë ֘ËY€‹¾°ˆ»ÕZ“Z¬eÁē€Ÿ¾Ì]Õ|uYÁ½Â̸̻ ÃÁ{|ÅZ‹Y¶^«ÕZŵZ‡|À¿Z»ZeÃ{ÁM{ÂmÁÄ]Y ºÌ‹Z^¿¾°ˆ»{¯Áª¿ÁÄ·Z‡ZeÕZÅ ‰Âzf‡{¾°ˆ»YZ]ĸu€»ZÆq{€ÌyYµZ‡֗ ÃZ»€Ìe֗Ŀ¼¿¾Ë€e|Ë|m{ d‡YÃ{Â]Öf¼Ì«cY€Ì̤e ½Y€Æe{ֿ°ˆ»|uYÁž]€»€f»€Åd¼Ì«–‡Âf»µZˆ»Y ½Â̸̻€»Ä]ÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{YŠÌ]Ö¼¯ ŠËY‚§YÕ|ŸZe|¿Áև€] d‡YÃ|‹®Ë{‚¿½Z»Âe {Y{€»ÕZmÃZ//»֗{€¯ÖÀÌ]ŠÌa½YÂeÖ»d//¼Ì« ZeŠËY‚§Y½Z¼eZaMž]€»€f»€Åd¼Ì«–‡Âf» {€¯|ÅYÂyÄ]€neYÕ|{ ÕY€mYՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁd·Á{–ËY€‹¾ËY{ ¾ËY½ÓÂXˆ»Á|¿Y{Z¯Âf‡{{Y¾°ˆ»Ö¸»s€— ͘й ͘й Ͳ͘й Ͳ˹͘˻й ÕYÄfˆÅdyÂ//‡Á®¯,Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§d ÀÁ ZÌfyYÁĸ»Z »ZÌfyYYºŸYėÂ]€»cZ¬f//Œ»ÃY€¼ÅÄ] |ÀfˆÅĸ»Z »¶]Z«Ö ^e‰Á€§ dŸZ‡YŠËZŒ³ŠÌa½Z»¹Á{ÖeÔ»Z »Ĉ¸m{ dŸZ//‡YcÔ»Z »¹Zn¿Y½Z»ÁÖ·Y |‹Z]Ö»Ö·Y ,ևZ‡YcY‚¸§žËZÀ¹Á{ÖeÔ»Z »Ĉ¸m{d‡YÖÀf¨³ ®¯,Öf¨¿ÕZÆÅ{ÁM€§ÁÖf ÀÕYÄf‹|ÀqÕZÆf¯€‹ YºŸYėÂ]€»cZ¬f//Œ»ÃY€¼ÅÄ]ÕYÄfˆÅdyÂ//‡Á |À‹Z]Ö»ĸ»Z »¶]Z«Ö ^e‰Á€§ZÌfyYÁĸ»Z »ZÌfyY ,ETFĸ»Z »¶]Z«ÕZÆ«Á|ÀÄ̸¯įd‡Y€¯}½ZËZ‹ ÕZÅ{Z¼¿Ö»Z¼ecÔ»Z »‚Ì¿Ád]Zi|»M{Z]Y{ZÆ]©YÁY ĸ»Z »¶]Z«ÖeÔ»Z »¹Á{Ä//ˆ¸m{¹ZÆ//‡|^//‡ÖeM Õ|À]½Z»µÁ|mÃ|ÅZŒ»ÕY€]½Y|À»īԟ {Â]|ÀÅYÂy |ÀÀ¯®Ì¸¯YZnÀËYcÔ»Z »cZˆ¸m d¼Ì«½YY¾°ˆ»|Ì·ÂeÕY€]¾°ˆ»®¿Z]|Ë|mÄ»Z¿€]YÖËZ¼¿Á     €Ì̤e ½Y€Æe…Â]ÖeÔ»Z »cZˆ¸mÕ|À]½Z»d«Â»€Ì̤e d‡YŒ¯ÕÓZ¯YZ]Ä]֌z]µ{Z eÕY€]½Z°»¾Ë€fÆ]ÓZ¯…Â] €Ì̤e ÄËZ»€‡YZ] ZÌ·Y€f‡YÓ{      Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å     ½ZnËZ]}McZÀ» Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å º‡YÄ]ÃÁ€³ÁµZ¿Z¯Y‚ÅÄ//‡ÕÓZ]|Ë{|ÌÅYÂy|ÌÀ¯Ânf//ˆmՁZn»ÕZ”§ Ã|ÅZŒ»‚Ì¿Հ^yÕZÅdËZ‡{Öfu d‡YÖz¸e©Z¨eY®ËįÃ|‹d^iµZÀ´Ì‡ ¹Zn¿Y¹ÓÂn»ÁŽze¾f‹Y{½Á|]YZ¯¾ËY̠֨“t˜//‡{{Â//‹Ö» |ÀÅ{Ö» {¶WZˆ»Á{Y»Â¿¾ËYZ]{Ây€]ÕY€]ֿ¿Z«ḑ€›d//‹Y{½ZÌ]Õ|Ë|‡ Äf̼¯Ö³ZeÄ]‚Ì¿…Â]d¯€‹ d‡YÃ{€¯¹Y|«YºÅ½Z»Z‡Á{Y{{ÂmÁŒ¯ d‡YÃ{Y{¶Ì°Œe«ÕZn»ÕZ”§Äf̼¯»½YÂÀŸdveÖ^¿Zm ºÌœÀeÁ€›Z¿ÃZ´f‡{Ĩ̛Ád¨³Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ÀË|»dXÌÅ”Ÿ d‡YÄËZ»€‡YZ]Yd¿Z̏,Ã|ÀÀ¯ Õ|m|‹Á,,,,ÕZŵZ‡{ÄËZ»€‡YZ]{Á‚§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ YZ]ŽyZ‹ÕZ¯ÁY€f¼¯µÂ—{¾ËYYY|m d//‡YÃ{€¯Ä]€neY d‡YÃ|̇|uYÁ½Â̸̻Á{Ä]|uYÁY‚ŁYÄËZ»€‡ ©YÁYYZ]½Â¿Z«…Z‡Y€]d¨³Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ÀË|»dXÌÅ”Ÿ {‹Ö»Ö¬¸e¹€m֋Á€§µZÀ´Ì‡Y{ZÆ] d‹Y{ZƛY{Zf«YÂË{YZ]³Ád¨³{Õ|Ë|‡Õ|Æ»|Ì//‡,€Æ»‰Y‚³Ä] ÁÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y‡ÄËZ»€//‡YZ]ÕZ”§YÖ»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯֔ ]Ä¿Z¨//‡Pf» Á̸ָve,Ö¼¸ŸÄ¿YÂfŒa|«Z§į|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Y¹ZÆ//‡Öy€]Ö§€ »{ÖeZ»Y|«Y d‡Y֐ze ֐z‹€Å½Y€ËYֻԇYÕÂƼmY{ZÆ]©YÁYYZ]½Â¿Z«ª^—d‹Y{ZƛYÕÁ ©YÁYcÔ»Z »|¿ÁYÃ|ÀÀ¯ÃY€¼³ՀÅZ›{ZnËYÄ]€nÀ»Z0 ŸÂ¿ÕÁcZ»Y|«YÄ//¯ Y{ZÆ]©YÁYcÔ»Z »¹Zn¿YÄ]Zz‹YÕY£YZËÁ[}Z¯ÕZÅd¼Ì«{ZnËYZËY{ZÆ] d‡{Ä]ÕZÅ{‡€]Y€]lÀaZeÕ|¬¿ÕY‚mÁµZ‡lÀaZeՀ˂ e†^uÄ]{Â//‹ |‹|ÅYÂy¹Â°v»Ã|»M {YµZÀ´Ì//‡ÃYÁ€³Yd¨³Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ÀË|»dXÌÅ”Ÿ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7411

روزنامه جهان اقتصاد 7411

شماره : 7411
تاریخ : 1399/07/10
روزنامه جهان اقتصاد 7410

روزنامه جهان اقتصاد 7410

شماره : 7410
تاریخ : 1399/07/09
روزنامه جهان اقتصاد 7409

روزنامه جهان اقتصاد 7409

شماره : 7409
تاریخ : 1399/07/08
روزنامه جهان اقتصاد 7408

روزنامه جهان اقتصاد 7408

شماره : 7408
تاریخ : 1399/07/07
روزنامه جهان اقتصاد 7407

روزنامه جهان اقتصاد 7407

شماره : 7407
تاریخ : 1399/07/06
روزنامه جهان اقتصاد 7406

روزنامه جهان اقتصاد 7406

شماره : 7406
تاریخ : 1399/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!