روزنامه جهان اقتصاد شماره 7369 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7369

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7369

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7369

ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^À‹ZÆq ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] d‡Â³M Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |‹€ŒfÀ»ՁZ‡Ö¸yY{dˬeÕY€]d¼€ËÁºÆ»ÄÌ£Ô]YcZÌW‚m Äv¨ ¾Ë¿cӐv»|Ì·ÂeZecY{YÁdˀË|»Y Ä·Z¬»€‡ {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{[MÁÂu…ZÀ‹Z¯®Ë ē€ŸdˀË|»YŠy€q¹Á‚· Z“Z¬edˀË|»d¼‡Ä][M Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ¶YÕ{¼v»¾Ìˆu €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż ¾Ë€Ì‹[M |ÀfˆÅ½Y€v]¾ËY¶ËÓ{YZÅÖ·Zˆ°ŒyÁºÌ¸«Y€Ì̤e d‡Y[M½Y€v]€Ì³{Á€»Y½ZÆm |{®Ë{Á|uY|¬»¾ËYYį|Å{Ö»¶Ì°ŒeY½ZÆmÕZÆ]M¶¯|{{Á|uZÆÀe¾Ì»À¯{ |¿Y{Y€«ZÅïÁ[ÂÀmÁµZ¼‹\˜«{xËcÄ]½MÖ¬]Z»Ád‡Y…€f‡{{ÖfuYÄ] {Y{Y€«¾Ì»€Ë{ºÅ¾Ë€Ì‹[MY|{ Ä] |‹|ÅYÂyÄmY»Õ|mcÔ°Œ»Z]½ZÆmÃ|ÀËM{[MÕY€]Z“Z¬eÁdÌ ¼mŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ] c€mZÆ»Ä]Â^n»[M{Â^¼¯¶Ì·{Ä]€¨¿{Z̸̻®Ë{Á|uµZ‡Ze,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{ZÆ¿‰Y‚³ [MYÃ{Z¨f‡YÁº·Z‡[MÄ]և€f‡{¹|Ÿ¶Ì·{Ä]½ZÆm{€¨¿Y‚Å{Á|u,Ä·Z‡€Å |¿Â‹Ö» {Â]|ÅYÂy[M€‡€]ZŲÀmÃ|ÀËM{½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä] |ÀÅ{Ö»d‡{YY{Ây½ZmÃ{·M[€‹ {Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{d¼cYÁÖ¿Z¼·ZaÁ֫¬ud¿ÁZ »d‡€a€‡ {€¯½YÂÀŸ †¸n»¶»Z e{d¼cYÁ {‹Ö»€eZËÂad·Á{Z] ZÀˆËY†°Ÿ Äv¨ dËZÀŸZ]Ád·Á{Õ‡Yd¼€ËÁ½YÂÀŸÄ]Ö¿Z]ZÌy…|»Ö§€ »Ä]ÄmÂeZ] ,Õ|¼v»Ö¯Z¿Y|¼uY,¹{€»À»ÁÖ³|¿Á{Z//f«Y{Ä¿ZzeYÁ¾ËYŠ¬¿Ä] ÕY‹†¸n»ª]Z‡Ã|ÀËZ¼¿Ád¼cYÁÖ¿Z¼·ZaÁ֫¬ud¿ÁZ »d‡€a€‡ YZ]ÁÄ ‡Âe ­Ô»YÄË{ZveY†ÌW …Â]{d·Á{ÕZÅÃZ´ŒËÓZa¹ZƇē€ŸY{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³ ÕY~³YÁÕY€]{Zf«YÁd¨¿cÂyY|¬Ÿ ZÅ֌ËÓZa¹ZƇ Z¿€ËY†°Ÿ ¹Z¼eÕY€]ՀˁÁ,d¼€ËÁ µÂ§ÁµÂY Ã|‹ZÅÄ¿Z‡Հ^ydÌ]ÃZ‹ZŁÁ¾ËYZ»Y|‹Ö»Ã|ÌÀ‹…Â]{d·Á{Ö//ŒËÓZa¹ZÆ//‡ē€ŸÄ»‚»,ŠÌaÃZ»®ËY ZfuY€ÄÀ´¿-|‹d¨¿€ËÁɀ̳ž“»hŸZ]|‹{YÁ{Zf«YÁd¨¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁÄ]ZŁÁ¾ËYįÖËZÅļnÅ-d‡Y {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»įÖ·Zu{,|ÀÅ{Ö»€aÁµZ]ZÅ¥€uÄ]|ÀÀ̌¿Ö»Z°Ì]ÕYÃ|Ÿ{€¯½YÂÀŸ ,‚Ë€^e,½Y€ÆeÕZÅÃZ´ŒËÓZa{{Ây¹ZƇÖ«Z]ÕY~³YÁÄ]ºÌ¼eZ]d·Á{į{Â]Öe|»,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] |‹Ö»Y~³YÁÁē€Ÿ֌ËÓZaÕZÅd¯€‹¾ËY{Öf·Á{¹ZƇļÅ,½M…Z‡Y€]į{Y{ÄWYYÕYÄ»Z¿€]½ZƨYÁ…Z^Ÿ|À] d‡Y|{½Y€ÆeÁ…Z^Ÿ|À],‚Ë€^eÕZÅÃZ´ŒËÓZa{Á|{½ZƨYÃZ´ŒËÓZa{d·Á{ºÆ‡ Äv¨ d‡YÖ]Ô¬¿YÁ|¸]Z¯Ö¿Z]ZÌy…|» ½Z»{Ö¿Z]ZÌy…|//»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Â//Œ¯­Ô»Y½YÁZ//Œ»ÄË{ZveY†ÌW ļÅd¨³d‡YÃ{€¯{ZnËYÖ³‚]cÓÂve,d¼cYÁÖf//‡€a€‡ÃZe¯ |Æ eÄ]YÖ¿Z]ZÌy…|»,d¼cYÁZ]–^e€»¥ZÀYÁ½YZ¯|¿Yd//‡{ ÄËZ»€‡YZ] {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve …Â]{¹{€»ÕZÅÄËZ»€‡Z]d·Á{ՁZ] ½YÂÀŸ½MÄ]į{€¯Ö»YÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅd¯€‹ÄËÁ©Á|À¢Ì¸^eį{Â]ZÅÃZ»d·Á{ cYÁ½{€°¿ÕZ°¼Å¶Ì·{Ä]Y¹Á{YY{d·Á{ŠÌaÁÁ{Z»Y {Â//]Ã{Y{Y¹Á{YY{ ÄmÂeZ] {€¯{ZnËY½YY{¹ZƇÕY€]YÕZ̈]cÔ°Œ»Â“»¾ËY {€¯¹ÔŸYÖ¨fÀ»d¨¿ ºËYÃ{€¯´f¨³ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®ËZ]Â“»¾ËYd̼ÅYÄ] ½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦À\zfÀ» dˆÌ¿Œ¯{Zf«YsԏÄ]d¼cYÁ½|¿Z»¦Ì¸°eÔ] ¾ËY{ÕÁÕZÅÕ|À¼¿YÂeZ]d·Á{ÁÂƼm†ÌWÖËZÀ‹MÄ¿Z//Œ¿,d¼€ËÁ½YÂÀŸÄ] €ËÁÄ]ÓZ]ÕOÁՀj¯Y|udËZ¼uZ]įd‡Y†¸n»d]¿µZu{€¯s€˜»,d‡Y į|À¯À]Zz»Z°‹MÁt“YÁÖ»ZÌaÖmZyŽyÓZ]ÁÖ¸yY{¾Ì^—Zz»Ä]Ã|//‹Ö§€ » €´Ë|°ËY¹Zœ¿½Z¯Y€´Ë{ÁÄ¿Z³ćÕY«ÖÅY€¼ÅÁdËZ¼u{ևŻªËԇ¥ÔfyY dË»Z»Ö¿ZËZaµZ‡{ºÅ{YÁ{d·Á{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]ÖˇYd¨³ÕÁ dˆÌ¿Y~³€iY Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÃZ»{Ze{‹¾‹Ád¼€ËÁ¦Ì¸°e€e{ÁÄq€Å|ËZ],{Y{Y€«{Ây ½|¿Z»¦Ì¸°eÔ]įY€q,{€^¿€‡Ä]̸֨°eÔ]{Õ{Zf«YÕZÅÄ¿ZzeYÁ¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë ÖËYÁZ]ĈËZ¬»{{€¯tˀeÖÀˆv·YÂ]Y dˆÌ¿Œ¯{Zf«YsԏÄ]d¼cYÁ …|»ÁY|¿YÄ]¹Y|°rÌÅ,|¿YÄf‹Y{ZÌfyY{Yd¼cYÁ½Z°‡€ÌyYµZ‡|Àq֗į Ö¨ÀÄ »ZmÁÄfyZÀ‹Ö¼¿Ö]ÂyÄ]YÁÂu¾ËYÁÃ{Â^¿®Ë{‚¿Ö¨ÀÄ »ZmZ]Ö¿Z]ZÌy …|»|ÌËPe{Á€§YÕÁ |]ZËŠËY‚§YŠÌaYŠÌ]ġÁ{¶»Z e½ZŒËY”uZ]{Y{|Ì»Y ¾ËYY,d‡Ydz‡ÕZŁÁ¾ËY{Ö¨ÀÄ »ZmÕY€]Õ|Ì»YÄ¿Á,†¸n»–‡ÂeÖ¿Z]ZÌy ½Z°‡Šz]¾ËYZ]ZÀ‹M€ËÁZe|¿Y{Ö»{ÂyĨ̛ÁY½ZŒËYYdËZ¼u¥ZÀYÃ{Y¿ZyÁ {€Ì´]d‡{{Yd¼cYÁ Ä]d¼cYÁ…O{Ö¿Z]ZÌy…|»”uc|»{Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÖÀ//ˆv·YÂ]Y Äq€³Y{€¯tˀe,d‡YÃ|‹¥ZÀYcÔ°Œ»ž§ÕY€]Õ{Zˁ‰Ôe,d‡€a€‡½YÂÀŸ Ã|»M{ÂmÁÄ]Äf‹~³{ZÆ¿MY֌z]įd‹Y{ÄmÂe|ËZ],d‡Zm€]ZaÖeÔ°Œ»½ZÀr¼Å {ČË‚Ì¿€´Ë{ÖÅÁ€³ÁÄ¿Z¼yÕZźˀve¶Zu‚Ì¿֌z],Ã|¿Z»Ö«Z]½ZÀr¼ÅÁ d‹Y{Ân »ž«Âe†¯pÌŁY½YÂeÖ¼¿Á{Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ ½ZŒËYYdËZ¼ud¨³Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁYÖ¨ÀÄ »ZmdËZ¼uÂy{½ZËZa{ÕÁ Á½| »,d ÀcYÁdˆaY€uYÕY€]ÄfˆËZ‹ÕYÄÀ˂³Ö§€ »Á[Zzf¿Y|ÌËPež«YÁ{ Z]YYZ]ÁcZne,|Ì·Âe|ËZ]įd‡YՀË|»|À»ZÌ¿įևZˆuÃZ´ËZm,d‡YcZne |‡ZÀŒ]Ö]ÂyÄ]½Md ‡ÁÁZÅÖ³|ÌrÌaļŠÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com ÕZÅ¥Ô¯Öy€]|¿YÂeÖ»cZneÁ½| »,d À€ËÁ½YÂÀŸÄ]Ö¿Z]ZÌy…|»[Zzf¿Y |ËZŒ´]Yd‡YÃ{Zf§YcZneÁYZ]»Y{įÖËZÅÀ³Áº³{€‡ Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]´f¨³{½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦À\zfÀ»ÖÀˆv·YÂ]Y|¼uY cYÁ|‹YdˀË|»ÕZÅd//ˆa{Ö¿Z]ZÌy…|»”uÄ]€ne{Á‚§Y\¸˜»¾ËY½ZÌ] ,d‡YÖ¿Y€v]Ádz‡–ËY€‹€Ë|»ÕÁÃ{Y{½Z//Œ¿Äf//‹~³YÁ{Y{d¼ÁÖ¿Z³Z] d‡YÁ€]Á½MZ]Œ¯YZ]ÁcZne,d ÀÁ€»Yį֘ËY€‹ ,d ÀcYÁ,d‡YÁ€]Á½MZ]Œ¯{Zf«YįÕYÄËÁ–ËY€‹¶ËÓ{Ä]Á€»Yd¨³ÕÁ {Ä¿Z³|ÀqÕZÅŠ·ZqÁ½Y€v]dˀË|»½YÂeįd//‡YՀˁÁ|À»ZÌ¿cZneÁ½| » |‹Z]Äf‹Y{Y¦¸fz»ÕZÅŠz] Á‡®ËYÄÀˀË{¾¼‹{Ä¿Z¼yÕZźˀvecZ ^eÁZiMÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÖÀ//ˆv·YÂ]Y Á€]ÁÕ{| f»cÔ°Œ»Z]YŒ¯YZ]€´Ë{¥€—YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿½Y€v] ÕZneÕZŀ̈»½|‹Äfˆ],|Ì·ÂeŠz]{ÄÌ·ÁY{Y»ÁՁYž]ZÀ»{Â^¼¯{Á‚§Y,d‡YÃ{€¯ ÕZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁZ“Z¬eŠÅZ¯Á{¯dËZÆ¿{ÁcZneÁÂu{YµZ¬f¿YÁ d‡YÃ{Y{Y€«Öfz‡–ËY€‹{Yd¼cYÁÖÀ ËZÅÁÂu¾ËYÖf·Á{Ö·Âf»,YZ]{ |ÀqՀË|»|À»ZÌ¿d¼cYÁÄu€Œ»cÔ°//Œ»¶uÁdˀË|»ÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ |f¬»ÖÅ{½Z»€§½Âq|¿YÂf]ÁÄfyZ^¿Y{ÂyŠ·Zq¾Ì·ÁYZ]{Ây€]{įd//‡YÕ| ] ®ËY֠ˁÂeÁÕZne,Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]Yd›Z¨uÕY€]Y{ÂyÖ¸«Y|už]ZÀ»ÁZÅÁ€Ì¿ ‚¯€¼f»ZÅd ¼Ì«µ€fÀ¯Á{Á|v»ÖËÓZ¯ž]ZÀ»dˀË|»Z]Y¿ZyÖËÓZ¯ÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÁ‡ †¸n»Ä]Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuÖ§€ »Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦À\zfÀ» |À¯ Ö»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯{d¸»®¿Z]¹Z¿YÃ{Z¨f‡YL‡ÃZ]{ÃZ]Á{Y|ŒÅ ¹ZÌa½Y€]Z¯Ä],{‹Ö»Հ̴Ìa‚Ì¿Zf§†Ì¸aÁÖËZ”«žmY€»ªË€—Y,®¿Z]¾ËY½ZŒ¿ Ã{Z¨f‡YL‡Ŀ³€ÅYՀ̴ŒÌaÕY€]į{€¯Ä̏Âe֟Z¼fmYÕZÅÄ°^//‹ÁZŽZ‡ ‚Ìŀa0Y|mdË”ŸÕY€]½Zf‡Á{YcŸ{ZËÖËZÅÃÁ€³¾ÌÀq{dË”ŸY,Ö·Z¼fuY |ÀÀ¯ ¹Y€´¸e½Z‡¹ZÌa{Ö¼‡ÃÁ€³Z˵Z¿Z¯Ŀ³pÌÅd¸»®¿Z],Ä̟ԗY¾ËY…Z//‡Y€] ÂÀ¼»Áֿ¿Z«€Ì£ZŵZ¿Z¯ÁZÅÃÁ€³Õ‡Y®¿Z]¾ËY½ZŒ¿Z˹Z¿YÃ{Z¨f‡YÁ{Y|¿ {Y{ֻĴ¿™Â¨v»d¸»®¿Z]ÕY€]Yֿ¿Z«{€´ÌaªuÁd‡Y Öy€]Ä¿ZËÂm{‡Áֿ¿Z«€Ì£ÕZÅdÌ·Z §Ä]d^ˆ¿0Y{|n»,d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ {Y{Y|ŒÅ½Y€]Z¯Ä]®¿Z]¾ËY½ZŒ¿Á¹Z¿YÃ{Z¨f‡YZ]Ö»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯ µZ¿Z¯YÕYÄ°^‹½Z¯Z¼¯,Ö¸^«ÕZÅY|ŒÅ{ÂmÁZ],d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €´Ë{YcŸ{ÁdË”ŸÕYY{|¬¿µÂadyY{€aÕZŸ{YZ]Ö»Y€´¸eÕZÅÃÁ€³ÁZ//Å {įÃ{Y{Ä»Y{YYd¸»®¿Z]ÕZne½ZŒ¿Á¹Z¿YÃ{Z¨f‡YL‡,dË”ŸÕY€]½Y€]Z¯ d‡YÄf§€³c®¿Z]Õ‡Y¹Óֿ¿Z«cZ»Y|«Y,Ä°^‹¾ËYZ]{Ây€]ÕZf‡Y Á¹Z¿YÄ°^‹¾ËYÃ{Z¨f‡YL‡Հ̴ÌaįÄf°¿¾ËY€]|̯ZeZ]d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ ½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »Ád À½Z»Z‡†ÌW d‡Yև€]µZu{¹Zy€Ì‹[»w€¿ ¾Ì¼ÅÄ]d‡Y¾ÌËZa¹Zy€Ì‹[»d¼Ì«į|ÀfˆÅÁZ]¾ËY€]½YY|»Y{Á|ÀÅ{Y€«ZÆ¿M ¶ËYÁY,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡Yև€]µZu{ևZÀ‹Z¯t˜‡{¹Zy€Ì‹[»w€¿¶Ì·{ {ē€ŸÕY€],¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿ŠËY‚§Y|{Ze{Á|uZ]¹Zy€Ì‹d¼Ì«ÃZ»€Ìe Ã|‹ē€Ÿ€Ì‹d̨̯ÕZÀ^»€]d¼Ì«†¿Y€¸e‚Ì¿|{Zeį|‹¾ÌÌ e½Z»ÂeYZ] ŠËY‚§YZ]Ád‡YÖ]€q|{ ̯֨€Ì‹Ä]•Â]€»d¼Ì«¾ËYÄf^·Y |‹ÖÀÌ]ŠÌa½MÕY€] ÓZ¯d¼Ì«Ä]¾»ÂeÖ]€q|{€ÅÕYYÄ]Á|À¯Ö»€Ì̤e‚Ì¿€Ì‹d¼Ì«,Ö]€q|{ €ŒfÀ»ÖÀ^·cӐv»Öy€]d¼Ì«ŠËY‚§YYÖËZʼnY‚³Y€ÌyYÄf^·Y {‹Ã{Á‚§Y|¿YÂeÖ» {€¯½YÂÀŸ½Z»ÂeY‚ÅYYZ]{¡€»ºzeÄ¿Z‹€Åd¼Ì«Ä»Y{Y{Ö«{Z d‡YÃ|//‹ d‡YÃ|‹¾ÌÌ e½Z»ÂeY‚ÅÖ˸̯YZ]ºÌœÀe{Zf‡{¡€»ºze[»w€¿d¨³Á ½Y€Æe½Zf‡Y{¡€»ºzed¼Ì«ºË€Ì´]€œ¿{¹€³Â¸Ì¯Á{Y¡€»ºzeÄ¿Z‹€Å½Á€³Y¾ËY€]ZÀ] [{¡€»ºze¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«ÃZ»€Ìe€yYÁY,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡Y[»w€¿Ä]®Ë{‚¿ |‹¾ÌÌ eYZ]ºÌœÀe{Zf‡Õ‡Y½Z»ÂeY‚ŁY€f¼¯Ä¿Z‹€ÅÁ½Z»ÂeY‚ÅÁZ¤» d¨³€°‹Á|À«YZ]dÌ “ÁÃZ]{½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†ÌW Äfˆ]€°‹Äfˆ]€Åd¼Ì«€“ZuµZu{ ºÌfˆÌ¿ÄmY»ÓZ¯{Â^¼¯Z]YZ]¾ËY{Ä¿Zfz^‹Ây d‡Y½Z»ÂeÖ˸̯Ã|‹Õ|À] ÃÂv¿ÃZ]{ÖeZv̓ÂeÄWYY¾¼“½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »Ád À½Z»Z//‡†ÌW YÄf‡{½MÕY€]Äf§€³cÕY~³w€¿{»{d¨³,Õ|À]Äfˆ]cZ]Â^uw€¿Ä^‡Zv» ÖÀ^·žËZÀ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½YY|»Y{½ZÌ»|ÀfˆÌ¿ÖfËZ¼uÕÓZ¯ÃÁ€³{įÖÀ^·cӐv» €Ì‹|ÀfˆÌ¿€“Zu½YY|»Y{į|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY€Ë,{Y{{ÂmÁÖËZŀœ¿¥ÔfyY €Ì‹[»d¼Ì«į|ÀfˆÅÁZ]¾ËY€]½YY|»Y{Á|ÀÅ{Y€«ZÆ¿MZÌfyY{[»w€¿Z]Y d‡Yև€]µZu{ևZÀ‹Z¯t˜‡{¹Zy€Ì‹[»w€¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]d‡Y¾ÌËZa¹Zy ē€ŸÕ‡Y֋Á€¨¿Y€³|ÅZ‹YZ]{Ä°ÀËY½ZÌ]Z],ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Ö«{ZÄ·Y|Ë d¼Ì«ÃZ]{,d‡YÄËZaYÂ¿€Ì̤e¶Ì·{Ä]ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÖy€]ÁºÌfˆÌ¿ÓZ¯½Z³|ÀÀ¯ w€¿ÕYY{|ÀfˆÅÖfËZ¼uÕZÅÓZ¯Á‚mįÖeZÌÀ^·µÂv»º¸«d¨³ÖÀ^·cӐv» d¼Ì«…Z‡Y€]ÖÀ^·cӐv»€ËZ‡ |¿Â‹ē€Ÿ[»w€¿Z]|ËZ]į|ÀfˆÅ[» Á½Z³|ÀÀ¯¥€»©Â¬udËZ¼u½Z»Z‡d¼Ì«¾ÌÌ e–]Y“[ÂqZq{ÁÃ|//‹¹Z¼e d‡YÃ|‹Ö¿Z‡Ô—Y‚Ì¿dËZ‡{ZÅw€¿¾ËYį|¿Â‹Ö»ē€Ÿ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÃÁ€³{įÖÀ^·cӐv»YÄf‡{½MÕY€]Äf§€³cÕY~³w€¿{»{{Á‚§YÕÁ {Y{{ÂmÁÖËZŀœ¿¥ÔfyYÖÀ^·žËZÀ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½YY|»Y{½ZÌ»|ÀfˆÌ¿ÖfËZ¼uÕÓZ¯ ZÌfyY{[»w€¿Z]Y€Ì‹|ÀfˆÌ¿€“Zu½YY|»Y{į|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY€Ë صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ {‹Ö»€eZËÂad·Á{Z]†¸n»¶»Z e{d¼cYÁ ¹Z¼eÕY€]ՀˁÁ,d¼€ËÁ µÂ§ÁµÂY ¶YÕ{¼v»¾Ìˆu Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ Y{Ã|ƟYŒ¯µZ¤f‹YÁŽ·ZyZ¿|Ì·ÂeYÖ¼œŸYŠz]cZneÁ½| »,d ÀcYÁ {€Ì³Ö»cÄ¿ZzeYÁ¾ËYՀ³Ö·Âf»Z]‚Ì¿Öf¨¿€Ì£cY{Z|{YŠÌ]Ád‡Y ¦¿dÌ·ÂXˆ»ÖeZ^ŸÄ]Á{Â//‹Ö»½Y|ÀqÁ{Ä¿ZzeYÁ¾ËYŠ¬¿ºË€ve–ËY€//‹{ ®Ë½YÂÀ ]|ËZ]Ä¿ZveYÁ¾ËY€ËÁ¾ËY€]ZÀ] d//‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËY‰Á{€]Ö¸¼Ÿ{Zf«Y Š·Zq{ÖËY€mYÁֿ¿Z«µÂ§ÁÖÀ§ÁÖ¼¸ŸµÂY,Ö]€neÁÖ¼¸Ÿ¥Z ¼·YÀ//WY{ |Å{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{Öfz‡–ËY€‹¾ÌÀq{‚Ì¿YYZ]ºÌœÀe¶§€‡|ËZ]Á|‹Z] `qÀ°¼Ì¿ºÅį,€Ë|»Á©ÔyŽz‹®Ë|ËZ]d¨³½YÂeÖ»¶WZˆ»¾ËYÄ]ÄmÂeZ] dˀË|»YZÅŠz]ļŞ̇Á|Ë{Z]d‡YÀ°¼Ì¿Z]ºÅÁ|‹Z]Äf‹Y{Հ´]ZˆuՂ¤» Äf‹Y{Ä¿ZzeYÁ¾ËY{Y{ÂyÀƻÁÃ|¿€]±€]¾Ë€eÕ«|ËZ]¥Z eÖ] |À¯cZœ¿Á ÁÖ¼¸Ÿ[ZneYÕYğ¼n»½YÂeÖ»Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuÄ»Áև€]Z] ºÌ//‹Z] |Ë{ºÅZÀ¯{YYZ]ºÌœÀe{Zf‡Ze±‚]ÕZÅd¯€‹Ö¸»ZŸ€Ë|»YÖ¸¼Ÿ ¾ËYÁ{‹Ö»Ã|Ë{•Â]€»ÕZÅÁÂu{–¸ˆeÁÄ]€neYÖm»‚Ì¿½ZŒËYÄ»Z¿€]Á€»{ ž“Áև€] d‡YcZneÁ½| »Ád ÀÁÂu{dˀË|»ÁdÌ·Z §½ÂË|»½ZŒËYY Ä»Z¿€]®ËÕZÅd˂»YZÅdÌ «YÁ…Z‡Y€]ÕY~³¥|ÅÁÕ{€]Z¯ÁªÌ«{Z»MZ]{Âm» d‡YÖeZ̸¼Ÿ ºÆ»½Y€´ËZ],cZneÁ½| »,d ÀŠz]{€°¸¼Ÿ€]€i»ÕZÅĨ·Â»Ä//»Z¿€]¾ËY{ |Ë|ÆeÁd€§,¦ “,c«•Z¬¿,Ö¸yY{Áֿ»Y€Ìa–Ìv»,Y~³€iYÕZÅ|»ZÌaÁZŵZ¿Z¯ ÁÂu{ZÅÄ»Z¿€]ºÅYÁÖ¸YÕZÅ{€^ÅYÁZÅÂv»,Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡YՀ̳dÆmswot ®ËZ]֏yŠz]YÃ{Z¨f‡Y|‹Z]€fÆ]|ËZ//‹Äf^·Y d//‡YÃ|‹½ZÌ]cZneÁ|Ì·Âe €ež»ZmÄ»Z¿€]®Ë{Ö·Z»¾Ì»ZedÆm…Â]ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f//‡YÁªÌ¼Ÿ{€°ËÁ {{€³ÖËY€mYÁ¾ËÁ|e Ã|¿Z´¿Z»Yd‡YÃ|‹™Zv·Ä»Z¿€]{Öf‡{Ä]Öf‡{ÓZ]ÕZÅÄ»Z¿€]¦Ì·Z°eÕY€mY€]|̯Ze ½Â¿Z«\·Z«{†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ÕZÅÁMYÕYğ¼n»įºŒ‹Ä»Z¿€]½|//‹ÖËY€mY …Z‡Y€]ÁÃ{Â]ÖËÂËZÀ‡®eÄm{Â]ÕZÅÄ»Z¿€]½ÂqįÕYÄ»Z¿€] |¿Y{Ö»dz‡YdˆÅ d‡YÃ|‹ºÌœÀeÕ|{|‹ Ä·Z‡®Ëd€§¶Ì·|]¾ËYÁ{Y|¿¾Ë‚´ËZmÕZÅÂËZÀ‡‚Ì¿Ö¿Z]ZÌy…|»€f¯{Ä»Z¿€]Äf^·Y €ËÁºÀ°Ì»{ZÆÀŒÌa d‡YÁŠÌaµZ‡®Ë{Õ{Zf«YdÌ “Á½{Â]ŽzŒ»Á½ZŒËY Z]¾ËÔ¿MÁZËÂa,\‡ZÀ»ÖeZŸÔ—Y{Â^‹Y{®Ë{ZnËYZ],{Z¼fŸYÕY~yYY†aÕ{ZÆÀŒÌa ½ÓZ §,ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿,†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,½Y€ËÁcZÌÅÄ]Õ|À]t˜‡Z]և€f‡{{ZnËY ®¼¯,cZŸÔ—YÄ]{YMև€f‡{,d^§Z¨‹dÆm{,¹{€»¹Â¼ŸÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,Õ{Zf«Y |¿Y{€]¹Z³dÌ «YÁ…Z‡Y€]ZÅZ¯Á\ˆ¯½Z^uZÁ½ÓZ §\‡ZÀ»cZ¼Ì¼e~yYÄ] ÕZÅÄ»Z¿€]Z]|À»ZfyZ‡Á½Á|»ÖfˀË|»¹Zœ¿®Ë\·Z«{Œ¯½Y€Ë|»¹Z¼eºËYÁ|Ì»Y º¸ŸÕ{ZÆmdˀË|»,{ÂydˀË|»dveğ¼n»Y¶»Z¯dyZÀ‹…Z‡Y€]ÁÄ¿ZÀÌ]ž«YÁ |ÀÀ¯ÖËY€mYYÄËZa ‰Y‚³ Ö·Z¼‹|À·€ËY€Œ]©Â¬u{Zf‡Y d‡YwˆÀ»Öf‡ŻºË€ve Á|‹½Y€ËYÄ̸ŸZźˀve¤·½ZÅYÂyÖ·Z¼‹|À·€ËYd‡Z¨¸]‚ÀÌW¯ÃZ´Œ¿Y{€Œ]©Â¬u{Zf‡Y ºÌÀ¯€°§ºË€veÕZÌ¿{{½Y€ËYÃZÀ´Ì]¹{€»d‹Â¿€‡Ä]įÃ|̇½Md«Ád¨³ Ö·Z¼‹|À·€ËYd‡Z¨¸]‚ÀÌW¯ÃZ´Œ¿Y{€Œ]©Â¬u{Zf‡YColinHarveyÕÁZž̷¯ Á½Y€ËY{Z¿Á€¯Â̋½Y€v]{»{{ÂycY€œ¿½ZÌ]Ä]ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ d//‡Y d‡YÄfyY{€a½ZÆm Ö¿Y€v]{ZÌ¿{½ÂÀ¯Yd¨³½ZËÔf^»Z»MÁ½Y€ËY{Z¿Á€¯Â̋{»{Y|f]Y{ÕÁZž̷¯ {Y{ZÌ¿Ö¿ZÆmÖ´fˆ^¼ÅÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼ÅÄ]Ö¸ §Ö¿ZÆm½Y€v] d‡YZf§€³Ö¿ZÆm ½YY|»d ‡ŻļÅÄmÂe{»|ËZ]½ZÆmÕZmļÅ{¹{€»d»Ô‡ÁÃZ§ÁdÌÀ»Y¹|¬e Z]½ÂÀ¯Y,{‹ÄmÂe½MÄ]|ËZ]Ád‡Y½Y€ËY¹{€»©Â¬uYº·Z‡Ö³|¿ªuĸ¼mY,|‹Z] {Œ̻Äf§€³Ã|Ë{Z¿Ö¸¯—Ä]½Y€ËY¹{€»d»Ô‡Á½Y€ËY¹{€»©Â¬uZźˀveÄ]ÄmÂe ÕZźˀve¶Ì·{Ä]½ZÀr¼Å½Y€ËY¹{€»d¨³–ËY€‹¾ËY{ZźˀveY{Z¬f¿YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ įÃ|̇½Md«Á|ËZ‹ |¿€^Ì»l¿Z°Ë€»M–‡Âe€Œ]©Â¬u­ZÀfŒuÁ’¬¿Y,Õ{Zf«Y Z°Ë€»MÁ|¿Y~´]ZÀ¯YZÆÌÀ¼‹{Á|À‹Z]{Ây½ZÌ»ZÅ­Y€f‹Y½{€¯Y|ÌaµZ^¿{Ä]½Y€ËYÁZ°Ë€»M |‹Z]½Y€ËYZ]­Y€f‹Y¾f§Z˵Z^¿{Ä]ZŒ§ÁºË€ved‡ŻÕZmÄ]|ËZ]ºÅ Y€«ºÅZÀ¯{|ËZ]ZÅd·Á{Ö¸ §–ËY€‹{½ÂÀ¯Y{€¯|̯ZeÖ·Z¼‹|À·€ËYÄfˆm€]{Zf‡Y¾ËY Ze|ÀÀ¯Ö ‡{Ây‰ÔeZ]Á|¿|¿ÂÌb]Հ̳ļÅZ]ĸ]Z¬»ÕY€]Ö¿ZÆmŠ^Àm®ËÄ]Á|¿€Ì´] dˆÌ¿YdÌ»Á€v»ÕZÅd‡Ż½Z»½ÂÀ¯Y {‹Äf‹Y{€]ZÅŒ¯€ËZ‡Á½Y€ËYÄ̸ŸZźˀve |À‹Z]Äf‹Y{Ö°‹‚aÁÖ¿Z»{ÁÖf‹Y|Æ]cY‚ÌÆneÄ]½Zˆ°Ëև€f‡{|ËZ]ļŠĻZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{d¼cYÁÖ¿Z¼·ZaÁ֫¬ud¿ÁZ »d‡€a€‡ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Z]Äf‡ÂÌaÁZËÂa¶»Z eÁd//‡YÕY~³½Â¿Z«†¸n»ḑ€› YcZneÁ½| »,d ÀZÌ¿{»¾Ì¿Y«|¿YÂeÖ»†//¸n» ºÅY€§ZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÖÀ Ë†¸n»֌ÅÁ„aÕÁZ]®¼¯Z] ,½Y€´f À,¹{€»Z]•Z^eY¹|¬»–y½YÂÀ ]½Z³|//ÀËZ¼¿ {ÁM ®ËZ]YZÅ{ÂyZ]|À¿YÂeÖ»¦¸fz»¥ZÀYÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Y€«ZÅ|ÀËY€§sԏYÁZ¬eYÁ|‹d»|y{ÖeZœ¿{€°ËÁ Z¯Âf//‡{{†¸n»Z]ZËÂaÁ|À¼§|Å,¹ÁY|»•Z^eY |//Å{ {Â]|ÅYÂy ևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeZfyZ‡{Â^Æ]ÕY€]Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁ .|¿Y{€œ¿{ÖeZ»Y|«YÄq|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿Á …Z//‡Y€]ÓZ¯YZ]ºÌœÀeÃYÄ//Œ¬¿ÕY€mYÂy¾ËY{ |ÅYÂyZ¯Âf‡{{Y«½Y€‡Ö´ÀÅZ¼ÅÖ·ZŸÕY‹Ä]» ¾ËÁ|e,Õ{€^ÅY€ËZy}YÖ]¸˜»t˜//‡š¨uÁµ€f¯ {Â] ªË€—Y¾Ì»Ze¹Zœ¿ZfyZ//‡{Â^Æ],Y{dË·YÕZÅÓZ¯ºË¬e ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YZ]ª]Z˜»¥|»Õ´·YsԏY,Ö¸yY{|Ì·Âe Ö¿Y€´¿cZ»Y|«YYÕYğ¼n» {Â]|ÀÅYÂycZ»Y|«Y‚mÖ¿ZÆm Z]¶»Z e{Á{€]|ÅYÂy¾Ì]YYÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeY |‹|ÅYÂydˀË|»cY{ZÁcY{YÁՂ¯€»®¿Z] {»Ŀ´qYZ]€]cZœ¿ÁcZ»|yÁÓZ¯žËÂe¹Zœ¿ .d§€³|ÅYÂyY€«ÄmÂe Á¾ËÁ|eÂy¾ËY{Ád‡Y€œ¿{»žËÂež»Zm¹Zœ¿ dˀË|»|À¼‹ÂÅž»ZmÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYÁėÂ]€»|À‡¡Ô]Y ¾Ì»ZeÀÌn¿ÖÅ|À»Z‡ {Â]|ÅYÂyÂf//‡{{ÓZ¯žËÂe ±‚]ÕZÅÃZ´‹Á€§{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]Á̯֨,Ö¼¯Ä ‡Âe,ÓZ¯ ē€Ÿ‚¯Y€»dˬeÁՁZn»ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÕYÀÌn¿ {Â]|ÅYÂyÁÂu¾ËY{cZ»Y|«Y‚m‚Ì¿ºÌ¬fˆ» Z]ÁՀ^ž//Ì»Y€§dvecÔ°//Œ»€]Ä^¸£d¨³|//ËZ] ¹‚ŸZ]|Ì·ÂeŠÆmª¬ve{Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕZ//Ŷ°eÁ€a ZŒ´ÅYZÌ//ˆ]Y«ļŶ»Z eÁ|//‹|ÅYÂyÖeZ̸¼ŸÖ¸» d‡Y Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ևŻÃÁ€³ news morteza@gmail com Ä¿Z»Z‡{ZnËY,֏yŠz]ÕZŶ°Œeḑ€›YÃ{Z¨f//‡Y ZÅÃZ´À]Õ|À]Ä^e,ÕY‚§Y¹€¿cZ»|yÄ ‡Âe,ÖeZŸÔ—Yž»Zm Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ] d//‡Y€œ¿{»ÕZÅÄ»Z¿€]YÖy€]Á t˜//‡{ÁZÅÄ¿Zze{YÁÁZÅŠz]ļÅÕZ°¼ÅZ]|ËZ]Z¯ |‹Z]Äf‹Y{Ö^‡ZÀ»Õ{Zf«YÄÌmÂe|Ì·ÂeZe{€Ì³cÖ¸» Ä]€nÀ»|¿YÂeÖ»Ŀ´q†¸n»Ád¼cYÁ¶»Z e .{{€³ÖËY‚§YºÅ ¾Ë€f¼Æ» {Y{{Z// ]YļÅ{ÕZÌ//ˆ]ÕZÅḑ€›†¸n» cY{YÁµ€fÀ¯ÁcY{ZÄ ‡Âe‚Ì¿cZneÁÂu{d‡Y €œ¿{Õ{€^ÅYÕZÅÂv»½YÂÀ ]YZ]ºÌœÀeÁdˀË|»Á d‡YÃ|‹Äf§€³ {Zf§Y|ÅYÂy©Z¨eY\‡ZÀ»€f//ˆ]®Ë{|Ì·ÂeŠÆm Ã|‹¾ËÁ|eÕYÄ»Z¿€]ÄqZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]ÕY€] .d‡Y ÖËZ‡ZÀ‹,ZŶ¼ ·YÂf‡{ÁZÅ|ÀËY€§sԏYÂy¾ËY{ ,cYÂn»Á|¶ÌÆ//ˆe,|Ì·ÂeÃ|¿Y{Z]cY€¬»Á¾//Ì¿Y« Yd¼€ËÁ½YÂÀŸÄ]Ö¿Z]ZÌy…|»Ö//§€ »Ä]ÄmÂeZ] {Zf«Y{Ä¿ZzeYÁ¾ËYŠ¬¿Ä]dËZÀŸZ]Ád·Á{ÕÂ//‡ d//‡€a€‡,Õ|¼v»Ö¯Z¿Y|¼uY,¹{€»À»ÁÖ³|¿Á ª]Z//‡Ã|ÀËZ¼¿Ád¼cYÁÖ¿Z¼·ZaÁ֫¬ud¿ÁZ » {{Zf«Y½Z//ÆmZ]´f¨³{Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n» ¾ËYÂy .{Y{Œ¯{Zf«Y{֌¬¿Äqd¼cYÁ Õ{Z»ž]ZÀ»YÕYÃ|¼ŸŠz]cZneÁ½| »,d ÀŠz] Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeY|{,{Y{ZÌfyY{YŒ¯ÕÂÀ »Á cY{ZY|{YŠÌ]ÁµZ¤f‹YY|{,Ö¸yY{ ºË€veÁŒ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]į{Y{Ã|Ɵ€]YÖf¨¿€Ì£ ÕZÅdÌ·ÂXˆ»,YZ]Հ³ºÌœÀeŠ¬¿ŠËY‚§YÁÄ¿Z¼·Z›ÕZÅ d‡YÄf§ZËÖ¿Á‚§Ä¿ZzeYÁ¾ËY Z“ÁY|¿YÂeÖ»|uÄqZeÖ¿Z]ZÌy…|»ÕZÅÄ»Z¿€] .|Œz^]{Â^Æ]Y lËZf¿¾ÌÀr¼ÅÁ½ZŒËYÖËY€mYÁÖ¼¸Ÿª]YÂ//‡Ä]ÄmÂeZ] Z̈]½ZŒËYÕZÅÄ»Z¿€]Ö¿Z³Z]ÁÂu{dÌ·Z §Y¶Zu ‰Y,{Âm»dÌ “ÁªÌ«{և€] d‡YÖeZ̸¼ŸÁž»Zm ¥Y|ÅY,ZÅd//Ë»Z»,Šz]ÕZÅdÌ·Z §€]º//¯ZuÕZÅ Ã|//‹{ZËÄ»Z¿€]ÕZÅ[ÂqZÆqYÄ»Z¿€]ª¬vecZ»Y‚·YÁ ½Y€´ËZ]ÕY€]ÕYÄfˆËZ‹ÕZÅ{€°ËÁÄ»Z¿€]¾ËY{ d//‡Y Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeĸ¼mYcZ//neÁ½| »,d ÀÁÂ//u ¥€»,½Z³|ÀÀ¯ž//ˁÂe,½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze,½Z³|//ÀÀ¯{Z ÁÂu{ d‡YÃ|//‹™Zv·ÕYÄ //‡ÂeÕZÅ{ZÆ¿,½Z³|ÀÀ¯ ÁÕY~³ÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁ¶yY{dyZ‡Á|Ì·ÂeŠÆm|Ì·Âe €œ¿{»Õ{€^ÅYÕZÅÂv»½YÂÀ ]Õ|Ì·ÂeÕZÆu€—¶Ì¼°e Ä¿ZÌ»ÁZy…ZÀ‹Z¯ d‡YÃ{€¯dÌ^jeZÌ¿{{Y{ÂyÃZ´ËZmd»ÁZ¬» |ÀfˆÅÕ{YMµZ^¿{Ä]Հ˜§Á d¯€uùZ»Yd¸uY†a{Â]¾ËY€]ZÌ¿{e|‹ÁM{ZËÖ^Ì·{½Y€ËYª]Z‡€Ì¨‡ Z°Ë€»MÁZÆÌËZaÁYdËÂv»Z]¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]Äi{Zuž˜¬»½M{ {Œ̻|À¯d»ÁZ¬» €^Å-|ÀÀ¯¥~uZ̧Y€¤mYYÖÀ‡Â]½Z¼¸ˆ»d¸»|Àf‹Y{|«ZÆ¿MÁ{Â]Ã|»MŠÌa |¿|¿Z»Z̧Y€¤m{½Z¿Z¼¸ˆ»d»ÁZ¬»¾ËYÄnÌf¿{Á|¿{€¯Z§{d¸»¾ËYY[Ô¬¿Yºœ » {€¯ZƛYՀ³Š·Zqc|«ÁՀ˜§,Ö¿Z¼f¨³€œÀ»Ä//‡Yd»ÁZ¬»¾ÌÌ^eZ]Հ^¯Y ֋ZaÁ€§Y| ]Ád‡YÃ{€¯Ö³{ZfˆËYևY€¯Â»{µY€^Ì·½Z¼f¨³€]Y€]{d»ÁZ¬»½Z¼f¨³ d‡YÃ{Y{½ZŒ¿Yd»ÁZ¬»c|«,Ö¿Z¼f¨³¶]Z¬e¾ËYÕÁ‹ į|À°Ì»Zzf§YÁ€»Y€³ʸ‡½Zˀm¾Ë€eZ°fËZÀm½YÂÀŸÄ]Z°Ë€»M{€¯ħZ“YÕÁ d‡Yd»ÁZ¬»½{Â]Հ˜§½Z¼Å¾ËYÁ|ÀÀ¯d»Â°uÁY€]{Y|¿ÁZmYZÆ̸̈´¿YÄ]Ö¿Z» {Y|¿YՀ˜§Ö¿Z^»¾ËYY®ËpÌÅևY€¯Â»{µY€^Ì·įd‡YÖ·Zu{¾ËY {|‹ª§Â»d»ÁZ¬»d¨³d»ÁZ¬»Հ³Š·Zqc|«ÃZ]{Ä¿ZÌ»ÁZy…ZÀ‹Z¯¾ËY Ã{€¯\ˆ¯ÖËZÅd̬§Â»ÖmZy–]YÁÁZʼnY,Ö´Àŀ§| ]{¹€¿c|«ÁÂu {‹[ˆv»€³Š·Zqc|«®ËÁ c€˜§€]ÖÀf^»ÁZŽZ//ˆ¿YÖ³|¿Y֏ZyÂ¿ÕY€]ÃYÁµ|»,‰Á®Ëd»ÁZ¬» {֐zŒ»d‹Â¿€‡ÁÃ|ËY,µÂY,ÄÆ^m,ՁÁ€»YÕZÀ »{d»ÁZ¬» d//‡Y½Zˆ¿Y d‡YÃ|ÀËM |̯Ze½Zˆ¿YºË€uYZ§{Á½Zˆ¿Y|‹,ªu©Z¬uY€]d»ÁZ¬»{€¯½ZŒ¿€—Zy֟Y ÁdÌ^jeZÌ¿{{Y{ÂyÃZ´ËZmÄfˆ¿YÂeֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€ÌaYµZ‡¾ËY{Á{Y{ |À¯ÖÀˀ§MŠ¬¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻÕZÅ{€´ËZ]®Ë½YÂÀŸÄ] |ÀfˆÅd»ÁZ¬»ÄÆ^mÁ‚m,ևŻµÔ¬f‡Y€Ì´ÌaÕZÅŒ¯ ČË|¿YÖeZ ·Z˜»Ĉ‡Â»{įdˆŒ¿¾ËY{ºÅÖ^Ì·{½Y€ËYª]Z‡€Ì¨‡Հ^¯Y¾Ìˆu ÁÕ{YMµZ^¿{Ä]Հ˜§ÁÖ Ì^——Ä]ZÅÂ//Œ¯ļÅd¨³,|‹Y‚³€]¿½YZ//‡ |ÀfˆÅµÔ¬f‡Y Ä]Ö¿Z»|À¯Ö»Zzf§Y€³ʸ//‡½Zˀm¾Ë€eZ°fËZÀm½YÂÀŸÄ]Z°Ë€»M{Y{Ä»Y{YÕÁ |ÀÀ¯d»Â°u½Z¿M€]ZÌ¿{¥€—½MYZe{Y|¿ÁZmYZÆ̸̈´¿Y Á|¿€Ì³Ö»¾ŒmY{ÂyµÔ¬f‡YÁÖ¸»ÁZÅŒ¯ļŁÁ€»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyՀ^¯Y Ö Ì^——Ä]ZÅŒ¯ļņa-d‡YZ¼jf‡YÁZ¼ f‡YY½|‹ZÅÁ{YM֟¿Ä]¾ËY Ä]ÁdÌ^jeZÌ¿{{Y{ÂyÃZ´ËZmÄfˆ¿YÂed»ÁZ¬»d¨³Ä¿ZÌ»ÁZy¶WZˆ»…ZÀ//‹Z¯ |À¯ÖÀˀ§MŠ¬¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻÕZÅ{€´ËZ]®Ë½YÂÀŸ Y€«d»ÁZ¬»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d»ÁZ¬»Á{€¯{ZËdˆŒ¿{֟Y×Y| ‡,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ZÌ¿{ÁĬ˜À»{Yd»ÁZ¬»YÖËZÅømÁ€»Yd¨³,|À¯Z¨ËYÕYĬ˜À»Y€§֌¬¿d‡Y ÖÀ Ëd»ÁZ¬»¾¼‹{¾Ë€f³‚]Ä]ZÅŒ¯¾Ë€f°Ë{‚¿Ä]Öfud»ÁZ¬»ºÌÀ°Ì»Ã|ÅZŒ» d‡YÃ{€¯Y|Ìaw‡Z°Ë€»M d»ÁZ¬»ÁZ»Â//Œ¯ºË¬e{{Y{€»ÖÀ ËÁÁ²Àm½ZËZaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,d‡Y€´Ë{ÕZʼnÁ¾Ì]{‰Á®ËÕZÀ »Ä]įd»ÁZ¬»d¨³,d‡YÃ|‹d^i ‰YÁÕÂÀ »ÕZÅÄ^Àm€]įd‡Y֏ZyՃ·ÂW|ËYÁ€°¨e,dÌ¿|»®Ë€]ÖÀf^» {Y{ÄmÂeÖ¿Zˆ¿Y Ö¿Zˆ¿Y©Â¬uÁÕÂÀ »cÓZ¼¯Ä]ÁY½|¿Z‡Á½Zˆ¿YdËY|Åd»ÁZ¬»{Y{Ä»Y{Y֟Y ÕY€]|ËZ]į{Y{ºÅÖ¿ZÀ¼‹{d»ÁZ¬»Ã|ËY-{Y{|̯ZeµÔ¬f‡Y¶Y€]Á|À°Ì»µZ^¿{Y |̌Ë|¿YՀÌ]|e½ZÀ¼‹{¾ËYZ]ĸ]Z¬» d¨³d»ÁZ¬»‰Á½{Â^¿ÖËZ”f«YÁÖ·Z ¨¿Y€]|̯ZeZ]Ä¿ZÌ»ÁZy¶WZˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY d‡ŻÕ‡ZÆq Ö¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ |‹և€]Ö¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯{…Â]ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€‹ŠËY‚§Y |‹|ÅYÂyÄWYYÖuԏYcY{ZÆÀŒÌa ½Â̼̈¯ÕZ”ŸYž¼m{…Â]½Z»Z//‡†ÌWÁ€»Yd¨³¾ÌÀr¼ÅÖ˼Ÿ …Â]YZ]{€ÌyYcÓÂveÁZ//ÅdÌ·Z §|¿ÁÃZ]{Ö//‹Y‚³Ád§ZË”u {€¯ÄWYY ÕZÅÄËZ»€‡Ád‡Y|‹Ä]ÁÖ]ÂydŸ€‡Z]Œ¯ÄËZ»€‡YZ]|‹ÁM{ZËÕÁ {½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»½YÂÀŸÄ]…Â]ÕZ”ŸYÁÃ|‹YZ]{YÁŠÌaYŠÌ]¹{€» |¿YÄf‹Y{ŠËY‚§YÄËZ»€‡YZ] ¾ËY{½Z³|ÀËZ¼¿d¨³†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ huZ^»ÄWYYÁÄËZ»€‡YZ]{|Ë|m½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»֌z]ÖÅZ³M€]d//ˆŒ¿ |¿{€¯|̯ZeŒ¯ÕZÅÄ¿Z‡Á…Â]½Z»Z‡ªË€—Y֋Â»M ªË€—Yį|//‹Ä̏Âe¹{€»Ä]¾ÌÀr¼ÅÄ//ˆ¸m¾ËY{{€¯tˀeÖ//˼Ÿ €fŒÌ]ZÆ¿MÕZÅÄËZ»€‡dÌÀ»Yį|ÀÀ¯Z£MY{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡,–‡YÁÕZÅd¯€‹ Ä ‡ÂeÃZ]{Y{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{½Â̼̈¯ÕZ”ŸY[ÂqZq¾ËY{ {Â//‹š¨u |¿{€¯ÄWYYÄËZ»€‡YZ]ÕZÅdÌ·Z § {{Âm»ÕZÆÌ´ÀË|¬¿[~mÕY€]Ö]Âyd€§ÄËZ»€//‡YZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅd¯€‹{Y| eŠËY‚§Y,½Â̼̈¯ÕZ”ŸYcZ^·Z˜»YÖ°Ë{Á‚§Y,d‡YŒ¯ Ân»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{Á|//‹d^vºÅÄÀÌ»¾ËY{į{Â]…Â]ÕY‚³Z¯ Äf‹Y{€]ÖËZŹZ³€Ìˆ»¾ËY{į{Á€Ì»Zœf¿YÁ{Œ̻Հ´¿Z]Õ{ÁÄ]ZÆËY‚³Z¯ {‹ {Y| eŠËY‚§Y†//¸n»ÖmZyd//‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯Õ´Àz//‡ {Âm»Ö´ÀË|¬¿[~mÕZf//‡Y{½Z³|ÀËZ¼¿cZ^·Z˜»YY…Â]ÕZÆËY‚³Z¯ {Œ̻Հ´¿Z]Õ{ÁÄ]ZÆËY‚³Z¯ÕZŶ¼ ·YÂf‡{d¨³Á{€¯½YÂÀŸŒ¯{ ½Â̼̈¯Á€»YdˆŒ¿tˀŒeZ]½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{«Ö˼Ÿ¶”¨·YÂ]Y» |¿ÁÁ€»Äf̼¯‰Y‚³Ĉ¸m¾ËY{d‹Y{ZƛYÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y |‹և€]ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅdÌ·Z § ½Â̼̈¯|̯ZeÄ]ÃZ‹YZ]†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ ÕÂƼmd¨³½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÕZŁ€»ÕZÅḑ€›Ä]ÄmÂe¹Á‚·€//] €ÌœÀÌ]d€§®Ë¾ËYÁ{Y{Ö¯ZyÁÖ]MÕZŁ€»Â//Œ¯Z]½Y€ËYÖ»Ô//‡Y ½MÄ]d€§®Ë½YÂÀŸ€»Ä]Œ¯ÕZÅÃZ´f‡{ļÅį{Y{cÁ€“Ád//‡Y |ÀÀ¯ÃZ´¿ ½Z´ËZ//ˆ¼ÅZ]cZ—Z^eYÁZÆËZ°¼ÅÄ //‡ÂeÕY€]€»d€§Y|ËZ]{Á‚§YÕÁ ½Z´ËZˆ¼ÅZ]cÔ»Z ecÁ€“Ä]ÃZ´¿Z]Á{‹dˬeՁ€»ÕZÅdÌ·Z §ÁÃ{Z¨f‡Y {‹ՀfŒÌ]Ã{Z¨f‡Y€»Y ¾ÌÀr¼ÅÁ€»Y†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡Äf¨³Ä] ÄqYZ]¾ËYÁՀ´¿Z]Œ¯Ձ€»ÕZÅÄqYZ]Ä]•Â]€»¾Ì¿Y«|ËZ]į|‹|̯Ze {ŒfˬeZÅ ½YZ°¼ÅªË€—Y¾Ì¿Y«¾ËYį{Y{{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{ÖÀÌ¿Y«{€¯Ä//§Z“YÕÁ Հ´¿Z]ÁZÌ¿c{Á{€Ì´Ì»Y€«և€]{»½Â̼̈¯€»Äf̼¯{µZ § ¥ZŸ {‹Y‚³€]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡¶¼ ·YÂf‡{ÕZÀ^»€]|ËZ]¹€v»ÃZ»º‡Y€» Ö¸»{Zf‡ÕZŶ¼ ·YÂf‡{½{Y{Y€«ZÀ^»ÁÖÀ̈u ‹Ä]dË·ÁYZ]|ËZ]Ä°Ì·Zu{{‹ Ö¿\ˆq€]ÁÖ¿¹ZÆeYkYÁYÄËÔ³Z]¥ZŸ {‹¶¼ŸÂy¾ËY{Z¿Á€¯Z]ÁZ^» ÕY€]Ä̼¸ŸÕZÅÁÂuĸ¼mYŒ¯Ö´Àŀ§Šz]|ËZ]{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ä »Zm{{Y€§YÄ] dÌ “Á¹ÁY|eZ]Ä¿€³Á|À¯ՀfŒÌ]‰Ôe½Z¿YÂmdËY|ÅÁÄ »Zm{©ÔyYd̼¯Zu ºÌÅ|]d‡{YY½Z¿YÂmZʼnYY¾f§€³ĸZ§€—ZyÄ]į{Y{{ÂmÁÖ¿Y€´¿¾ËYÖ¸ § ¶Ì¸veÁ¾Ì»Â »ÀÌ//‡¾ÌÌ^eYÄ »ZmÖ·Z eÕY€]‰Á¾Ë€fÌeZ̸¼ŸÁ¾Ë€f¼Æ»ÕÁ {Y|ËÁ¾Ë€eY~³€ÌiZe,Y‹ZŸ{€¯ħZ“YÁdˆ¿Y{¹Ô‡Y|ºÆ»ÕZÅ{Y|ËÁÁg{YÂu d̼¯Zu,{Zˆ§,º¸›Z]ĸ]Z¬»½MÖ¸YĨˆ¸§į{Œ̻[ˆv»ÖzËZeºÆ»Äi{ZuÁ Ä]€»YļŁY€f¼Æ»Á¥Y€v¿YZ]ĸ]Z¬»ÁÖ¿Z//ˆ¿Yd»Y€¯š¨u,Ä »ZmsԏYÁ©ÔyY ¹Ô//‡ÓYdnucZ»|yY¶Ì¸neZ]½ZÌ¿Y€ËY|Ì»Y{ZÌÀ]†ÌË {Â]€°À»YÖÆ¿Á¥Á€ » |Ë{€´¿ZÌ][Zf¯Հ̳dÆmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY‹ZŸÄÌ¿ZÌ][Zf¯Ã|ÀˆË¿Ö¿Z»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ Ö¿Z»ÕZ«Md¨³,d‡YZ»Ä »ZmÁ€»YZÌ¿įd‡YÖÀ̈ud”Æ¿Ä]Ã|ÀˆË¿ªÌ¼Ÿ s€—Á|¿{Â]Ö´Àŀ§¶ËZˆ»€Ì´ÌaÄ¿YÂˆ·{Z̈]ºÅ{†¸n»{½Z‹”uµÂ—{ ÁºÅ{†¸n»{Ö]ÂyÖeZˆ¸m|‹s€˜»ÕÁÕ‡YįÖ¸»Õ³Ád¨³Õ{ZÆÀŒÌa dË·ÁYZ]Á{Y{Ä»Y{YcZˆ¸m¾ËYÁÃ|‹Y‚³€]s€—¾ËYdËÂv»Z]†¸n»Y½Á€Ì] ºË{€¯Y|Ìad‡{ºÅÖ]ÂylËZf¿Ä]ևŻÕZŽZˀm¾Ì]{c|uÁÂ“»½{Y{Y€« | ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º‡Y€»¾ËY{‚Ì¿[Zf¯Ã|ÀˆË¿«Ö¿Z»|¼uY»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ¾ËY֗Y€ÌyYÁ|‹ºÅY€§¾Ë{ÁÂu{ÖËZÅÄˀœ¿Á€]ÄÀÌ»ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€ÌaY Ö°Ëd¨³,{€¯¶Ë|^eÖ^˜«Á{ž»YÂmÄ]YÖ´Àŀ§ÁևŻž»YÂmZÅÄˀœ¿¾ËYZŵZ‡ Ád‡ŻÁZÌ¿{Z]½M½ZÌ»ÕYĘ]YÁÃ|»M©ÔyYÕY€]–¬§¾Ë{|Ë´̻ZÅÄˀœ¿¾ËYY {©ÔyY¾Ë{{į{Y{Y€«½M¶]Z¬»{Հ´Ë{Äˀœ¿{Y{Ä»Y{YÕÁ dˆÌ¿d»Â°u d‡Yc|«,d‡YºÆ»Är¿MÁ{Y{Y€«d̼ÅY¹|ÀqÄm{ ®Ë{‚¿€iY{ZÆÌ]ZÌ»Z¯ÁY‹ZŸ\f°»YÕÁ{Y֋Z¿Z»ÕZÅdˆ°‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z» ÕZÅ…{įÃ|‹‰ÔeY‹ZŸÄÌ¿ZÌ][Zf¯{d‹Y{ZƛY,d‡Y\f°»¾ËYÄ]½|‹ ¥ZŸZ“|¼v»ՁÁd‡ŻŠÀ»Á‰ÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹¾ÌÌ^eY‹ZŸ\f°» Z̈]d‡ŻÁ©ÔyYÖ´fzÌ»MÄ]į|ÀfˆÅÖËZÅd̐z‹ĸ¼mY¥ZŸÕZ«Md¨³ ÕZÅÄËZ»€‡¾ËYYÖ°Ë¥ZŸį½Z»Œ¯֟Z¼fmYÕZÅÄËZ»€‡|ËZ]Á|Àf//ˆÅ®Ë{‚¿ ºÌÀ¯š¨uYd‡Y֟Z¼fmY º‡Y€»|ËZ]|ÀË´̻Ä¿Z]Z»ºÌ«ÃZ´¿Z]Ã|Ÿ®Ëd¨³Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹”Ÿ Y€«ZÀ^»ÁÖÀ̈u ‹Ä]dË·ÁYZ]|ËZ]Ä°Ì·Zu{{‹Y‚³€]Äf‹~³|À¿Z»Ä]¹€v»ÃZ» {‹¶¼ŸÂy¾ËY{Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡ÕZŶ¼ ·YÂf‡{½{Y{ €iY«YÂ//‹ZŸÄÌ¿ZÌ]»[Zf¯YÖËZ¼¿Áº//‡Y€»{¥ZŸZ“|¼v»,Ä»Z¿|Ì»Y‰Y‚³Ä] [Ô¬¿Y½{€³Ä]Ö³‚]ªuY‹ZŸÄ°ÀËY€]|̯ZeZ],Ö¿Z»|¼uY¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu d”Æ¿½Âŀ»{Â]Ö´Àŀ§[Ô¬¿Y®Ëį½Y€ËYÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿YÁ{Y{½Y€ËYÖ»Ô//‡Y Ö´Àŀ§dˀË|»Á²Àŀ§Šz]Äf‹~³ÄÅ{{€°¸¼Ÿ{Y{Zm{Á‚§Y,d‡YYÂ//‹ZŸ Y{Z§ÁZʼnYÁZŽZ»MZ]½Y‚Ì»ÄqZe{‹ŽzŒ»Ze{‹Õ|mևZÀ‹\̇MŒ¯ ÕZÅ{€^ÅYÁZÅdË·ÁYºÌ¿YÂf]€fÆ]ZeºËYÄf§€³ĸZ§½MYÖËZÅÁÂuÄq{Áº//Ë{Â] Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹”Ÿ ºÌÀ¯¾ËÁ|e[Ô¬¿YºnÀaÄÅ{ÕY€]YŒ¯²Àŀ§ Á€ÌaZ»Y|¿Y{ÖeZ“Y€fŸY{Y{{ÂmÁŒ¯{įÖeÔ°Œ»€—ZyÄ]½Y€ËY¹{€»{Y{Ä»Y{Y ²Àŀ§Ä]ºÅ½ZÌfŒeÁ½ZÌv̈»|À¿Z»ÖÀË{ÕZÅd̸«YÖfuÁ|ÀfˆÅÖÀ̈u\f°» |¿Y{{Z¬fŸYÖËY‹ZŸ d¸»d·‚À»Á½Z‹{ÄmÁpÌÅÄ]¹{€»ÖfŒÌ »ÁÕ{Zf«YdÌ “Á{€¯|̯Ze¥ZŸ ºËYÄf§€³ĸZ§[Ô¬¿YÄÌ·ÁYÕZŽZ»MY|Å|Ì»½ZŒ¿dÌ “Á¾ËYÁdˆÌ¿½Y€ËY Ö´Àŀ§¶ËZˆ»,Œ¯ÕZÅŠ·Zq¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌ¿Y€ËY|Ì»Y{ZÌÀ]†ÌË ¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»ÁÂu¾ËYÕZÅŠ·Zq¶uÁŒ¯Ö´Àŀ§LZ¬eY{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡Y ÕZÅ\̇MŠËY‚§Y¶Ì·{¥ZŸ d//‡Y֟Z¼fmYÕZŽY€v]ÁZÅŠ·Zq¶uÁŠÅZ¯{ {d̬§Â»ÕY€]d¨³Ád//ˆ¿Y{ZʼnYÁÖ´Àŀ§¶ËZ//ˆ»Ä]ÖËZÀfŸZÌ]Y֟Z¼fmY Ö´Àŀ§¶ËZˆ»Ä]ÄmÂe,Ä »Zm{{Zˆ§Á€¬§ÖÀ¯ČËÁĸ]Z¬»ÁÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€] Y֟Z¼fmYÕZÅÄÀ˂ÅÕ|mŠÅZ¯,Ö´Àŀ§ÕZÅÄ»Z¿€]{ªÌ§ÂeZ ˜« d‡YÕÁ€“ Á€»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ä »Zm{©ÔyYÄ]ÕYÄmÂfÌ]cZ ^eÄ]Y|ŒÅZ]ÕÁ |Å|Ì»ÄnÌf¿ |À¿Z»ÖËZʼnY˜À̼ÅÁ¹{€»¾Ì]¶]Z¬f»{Z¼fŸYÁd̼¯ZuÁd·Á{Ä]ֻ¼Ÿ{Z¼fŸY ZÅŠ·ZqĿ´ÀËYÖ´Àŀ§ÃZ´¿Z]|ËZ]Á|¿YÃ|Ë{\̇M|ƟÄ]ÕZ§ÁÁÕY{d¿Z»Y,d«Y| {Z‹YÁ²Àŀ§cYÁ€Ìœ¿ÖËZÅ{ZÆ¿ÁÖ´Àŀ§½ÓÂX//ˆ»Ĩ̛ÁZÀX¼˜»Á{€¯¶uY ÃZ‹YZ]Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹”Ÿ d‡Y¾Ì´À‡Z̈]Ây¾ËY{ֻԇY ,Z¿Á€¯½YÁ{{¹€v»ÃZ»µÁYÄÅ{º‡Y€»ÕY‚³€]ÃZ]{Äf§€³cÕZŀœ¿ZƛYÄ] Y‚³€]Äf‹~³|À¿Z»Ä]¹€v»ÃZ»º‡Y€»|ËZ]|ÀË´̻Ä¿Z]Z»ºÌ«ÃZ´¿Z]Ã|Ÿ®Ë{€¯tˀe ֜ŸYÁ |À¯dÌ ^eZ°Ë€»MY|ËZ^¿…Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹ ÁÁ€//Œ»Z¿Y…Z§l̸yĬ˜À»{Z°Ë€»M”u,ÕÂƼm†ÌË€f§{†//ÌË Z°Ë€»MY|ËZ^¿…Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹d¨³Ádˆ¿Y{ÖeZ^jÌ]ÁÖÀ»YZ¿\m» |À¯dÌ ^e ÕY‹Ä]…Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹¶¯€Ì]{Ä»Z¿Ä]ŠÀ¯YÁ{«ÖœŸYÁ{¼v»» [Zˆu{½Y€ËYÖeZv̸ˆeºË€ve|Ë|¼ed‡YÂy{€]ÖÀ^»,|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»Y ÁՁZ//‡{Z¼fŸYÁ€³{Ĭ˜À»ÕZÅd¸»ž§ZÀ»ÁdÌÀ»Yš¨ud//‹Â¿{ÂyՀfÌËÂe d‡YÕYĬ˜À»½Á{ÕZÆËZ°¼Å Z°Ë€»MY|ËZ^¿…Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹{€¯tˀeÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË |À¯dÌ ^e Äf‹Y|¿ÖeZ^jÌ]ÁÖÀ»YZ¿‚mՂÌqĬ˜À»{ŠŸÁ€Œ»Z¿”uį cZˆy¾Ë€fŒÌ]Á{Œ̻Õ{Z¼fŸZÌ]\m»Y‹¾ËY€ÌyY¹Y|«Y{€¯|̯Ze֜ŸYÁ {{€´Ì»€]½Z‹{ÂyÄ]½M …Z§l̸yÕZ°¼ÅÕY‹¶¯€Ì]{«¥€nv·Y­Z^»sÔ§¦ËZ¿»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÕY‹Ä]ÕYÄ»Z¿µZ‡YZ],½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÄ¿Z¼yÕZÅd‡ŻZ]ˆ¼ÅÄ^À‹Á |‹½Y€ËYÖeZv̸ˆeºË€ve|Ë|¼eÁÄ»ZÀ ˜«|Ë|¼eZf‡YÂy,¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»Y ¹Zm€]š¨uÕY€]{Ây|Ë|mÕZÅ{ZÆÀŒÌaYÄ̇Á {Y{€^y Հ̳€‡YÕY€]YÕ|Ë|mÕZÅ{ZÆÀŒÌa°ˆ»{€¯¹ÔŸYÄÌ//‡ÁÄmZy»Y€ËÁ d‡YÃ{€¯ÄÌÆe¹Zm€]”ŸÕZÅŒ¯ÕZÆËZ°¼Å …Z»°ËZÅZ]­€fŒ»Հ^ydˆŒ¿{Ä^À‹ćÁ¥ÁÁÓÖX³€‡,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {€¯½ZÌ]Y\¸˜»¾ËY{ÂyÖ¿Z¼·MÕZf¼Å ¾Ì]ZÆËZ°¼ÅՀ̳€//‡YÄ]|¿YÂeÖ»įºË{€¯ÄWYYYÖËZÅ{ZÆÀ//ŒÌaZ»d¨³ÕÁ |À¯®¼¯¹Zm€]½Y€ËYZ]ÕYÄfˆÅĸ»Z »ÕZ”ŸY €´Ë|¼ÅZ]Ä¿ÓZ §˜]½Z¼·MÁÄ̇ÁįÖeZŸÂ“»Y{€¯½Z//Œ¿€—Zy¥ÁÁÓ ÄfˆÅÄ»Z¿€]¶§Á¶uÕY€]¹Zm€]½Â»Y€ÌadÌ “ÁÄ]º¿YÂeÖ»|ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼Å ºÀ¯ÃZ‹Y½Y€ËYÕY |ÀÀ¯Ö»{ZÆÀŒÌaZ»ÖËZaÁYÕZ¯€‹į{Y{{ÂmÁÖËZÅÃ|ËY{»¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ Ä]Z»Ã|̬ŸÄ]į{€//¯s€˜»YÖËZÅ{ZÆÀ//ŒÌa{ÂyÄ]¿Ä]ÄÌ//‡Á{Á‚§Y¥ÁÁÓ |À¯Ö»®¼¯¹Zm€]ÕZ”ŸYļÅÕZ°¼ÅՀ̳€‡Y ª§YÂeš¨uÕY€]½YÂe¹Z¼eZ]°ˆ»į{Â]Ã{€¯¹ÔŸYÄ̇ÁÄmZy»Y€ËÁ€fŒÌa ‰Ôed‡YÃ{Â]½M½{€¯{Â]Z¿µZ^¿{Ä]Z°Ë€»Mį¹Zm€]Ä]¹Â‡Â»½Y€ËYZ]ÕYÄfˆÅ |À°Ì» {‚Ì¿¾ÌqÄ°¸]Ä̇ÁZÆÀeÄ¿Á{Y{{ÂmÁ¹Zm€]š¨uÕY€]†¿Z‹ÂÀÅd¨³ÕÁ |ÀÀ¯Ö»‰Ôeª§YÂe¾ËYš¨uÕY€]‚Ì¿¹Zm€]ÖËZaÁYÕZ”ŸYÁd‡YµZ §ÄÀÌ»¾ËY ½ZÆmևÁÕZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁd^iÖ¼‡¹ÔŸYZ]¾ÌeÂa {€¯€Ì´¸§Z£Y Ä^À‹ćÁ€»YÄ̇Á{Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ìf//ˆz¿{€¯¹ÔŸYÄ̇ÁÕÂƼm†ÌW |‹d^i ¹Y{Ô—YįZn¿MZed¨³d·Á{ÕZ”ŸYž¼m{¾ÌeÂa€Ì¼Ë{ÓÁ,Z¿€ËY‰Y‚³Ä//] |‹d^iZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ½ZÆm{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Á€»Yt^ {‹ÄfyZ‡Z¿Á€¯|Ë|m¾ˆ¯YÁ½Z»Á€»Ä]½ZÆm{į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y¾ˆ¯YÁ¾ËYYŠ¿Y€fy{YÖ°Ëįd¨³ºÅY¾ËY¾ÌeÂa €]ÁZËÓZ¼³‚¯€»{Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁįd¨³Ĉ¸m¾ËY{ºÅÄ̇Ád‹Y|Æ]€ËÁ {‹ÄfyZ‡€´Ë{¾ˆ¯YÁŠ‹ÄËZa¾ËY€]d‡YY€«ÁÃ|‹ÄfyZ‡ŽzŒ»¹€¨f¸a |‹|ÅYÂyÖ¼‡d^i¾ˆ¯YÁ¾ËYÄ^À‹ZÆqY{€§į|¿{Â]Äf¨³Äf‹~³Äf¨ÅZƇÁ ŽzŒ»¶Ì·{Ä]{Â]Äf‡YÂyÄ̇Ád‹Y|Æ]cYÁYÖ°//‹‚a¾¼n¿Y®ËÁ€»Y {Y|ÀÌ]€ÌyZeÄ]Y½MÖ¼‡d^iZ¯,¾ˆ¯YÁ¾ËYÖ·Z¼fuYcY€—Zz»{Z ËY½|Œ¿ Ö¼‡d^idËZ‡Ö¼‡‰Y‚³{,Ä̇Á…ZeÖf·Á{ÕY‚³€^y‰Y‚³…Z‡Y€] ÃZ¼Ë{Ã|ÀËMµZ‡ÄË¿YƒµÁYįd‡YÃ|‹Äf‹Â¿Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¶]Z¬»,Ä̇Á{ÁY{ {€Ì³Ö»Y€«¹{€»…€f‡{{¾ˆ¯YÁ¾ËYµZˆ»Y صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} €^y ­Ô»YÄË{ZveY†ÌW d‡YÖ]Ô¬¿YÁ|¸]Z¯Ö¿Z]ZÌy…|» ½Â̼̈¯{ZnËYÁ­Ô»Y½YÁZŒ»¦ÀÕY€]Հ̴Å|¯ …|»ÕZ«Mįd‡YÖeZ»|yĸ¼mYYZ]ºÌœÀeÕY€]ZÅ {€¯ÄWYYÖ¿Z]ZÌy YÖ]ÂydyZÀ‹Ö¿Z]ZÌy…|»į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ€//ˆy c|»Ä]ÄmÂeZ]d¨³{Y{d¼cYÁdÌ·ÂXˆ»ÁÂu ÕZÅÄÀ˂³ÕY€]½Z»|ËZ^¿,d·Á{½ZËZaZeµZ‡®Ë{Á|u Ö¿Z]ZÌy…|»dyZÀ‹Ä]ÄmÂeZ]Y~· {Â//‹¥€{| f» ¶£ZŒ»Á½YZ¯|¿Yd‡{Ä^—Z«dËZ“Ád¼cYÁY ¹€fv»½Z³|ÀËZ¼¿ºËY{Z“Z¬eÁYYÄ¿ZzeYÁ¾ËYZ]–^e€» |ÀÅ|]d^j»ÕYÖ¿Z]ZÌy…|»Ä]ֻԇYÕY‹†¸n» ¾ÌŒÌa¹Z¬»ºWZ«,Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ¾ËYÖ¸ §d//‡€a€‡ÁcZneÁ½|// »,d ÀcYÁ ֗d//ŒÆ^Ë{YxËZe{ÁY d//‡YÄ¿ZzeYÁ cYÁd‡€a€‡½YÂÀŸÄ]ÂƼm†ÌWÕ‡YÖ¼°u ÂƼm†ÌW |//‹[Zzf¿YcZneÁ½| »,d// À Õ{ZÆÀ//ŒÌa€ËÁ½YÂÀŸÄ]YÖ¿Z]ZÌy…|»‚Ì¿ÃZ//»{Y{€» {€¯Ö§€ »†¸n»Ä]d¼cYÁ …|»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯­Ô»Y½YÁZ//Œ»ÄË{ZveY†ÌW cÓÂve,d¼cYÁÖf//‡€a€‡ÃZe¯½Z»{Ö¿Z]ZÌy Á½YZ¯|¿Yd//‡{ļÅd¨³d//‡YÃ{€¯{ZnËYÖ//³‚] Á|Æ eÄ]YÖ¿Z]ZÌy…|»,d¼cYÁZ]–^e€»¥ZÀY |À‡ZÀ‹Ö»Žze ½ZÆmZ´¿€^yZ//]³Ád¨³{ÕÁ€//ˆyÖ¸«Ö¨˜» Ö¿Z]ZÌy…|»ÕZ«MZ]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY{Z//f«Y Y€ÌyYÕZÆ·Z‡֗Ö]ÂydyZÀ‹ÁºËYÃ{€¯Z¯®Ë{‚¿Y cZneÁ½| »d ÀcYÁÕY€]Ö^‡ZÀ»ÄÀ˂³ºËY{ÁY d‡Y Öf‡€a€‡Ä]Ö¿Z]ZÌy…|»įÖÅZe¯c|»֗{Á‚§YÕÁ ÁÂu{Ö]ÂycÓÂve|ÅZ‹Ã|‹[À»d¼cYÁ Ö¿Z]ZÌy…|»ÕZ«M ºËYÃ{Â]¥ZÀYÁcZ»|y,Ö¿Z³Z] ÃZe¯c|»{ÄqÁd¼cYÁÖ»Z¬»ºWZ«½YÁ{{Äq Ád‡YÃ{Â]ŽzeÁ­€veLZŒÀ»Ä¿ZzeYÁÖf‡€a€‡ ºÌ‡ZÀ‹Ö»½{Â]Ö]Ô¬¿YÁ|Æ eÄ]YÁYļŠÖÅ|¿Z»Z‡{€¯|̯ZeŒ¯­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌW |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]…Y{YMĬ˜À»{­ZaZÆq duZˆ»Z]ÕY{YdËZ//‡Õ{ÁÁ{Ö³|¿ÁcÁY€— € Ì·Á­ZaÖÀÌ»,ְ˂̧d§€//ŒÌa|{Z]Zf°Å ÁÖ¸v»­ZaÁZf°ÅduZ//ˆ»Ä]Ö¿{Zq`¼¯Z] |{ÁZf°Å duZˆ»Z]Z¼ÅZ//‹Õ¯½Z¯{¯ Á|‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ//‡½ZËZaZeְ˂̧d§€ŒÌa |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZÆ¿MY|À¿YÂeÖ»½Y|¿Á€Æ‹ ¦¸fz»ÕZÅՀ]Z¯ÕYY{ZÅ­ZaÖ»Z¼ed//‡YÖÀf¨³ Ö§Z¯Á½YÂf//‡,ªÌqÓM,²À̯Za¶Ì^«YÃœÀ»|ÀqÁ ½Z¼·Y¶v»,½Z¯{¯ՁZ]¶v»,½Z¼¸^»,d£Y€§¶v»,_Z‹ ž¼ne¶v»,½Z°//‡Y`¼¯,Ö¿Y€ËY¡Z]ÕZ¼À]M,Ö¯ZaÕZÅ ÁÖÅZ´//ŒËZ¼¿ÕZÅħ€£ÄËÁՀ]Z¯,Ö¿Z]ZÌy€//eZXeÁ |‹Z]Ö»Ö¸§ÕZÅÃYÂÀŒm |uYÁ–//‡Âe½MÖuY€—į|//‹Z]Ö»²À̯ZaÁÖ¯Za Y€mY½MgY|uYcZ̸¼ŸÕ{Á‚]ÁÄf§€³¹Zn¿YՁZ//‡Z^ˁ {‹Ö» Ä]½Z¼Ë€¿¾ˆv»į{Â]Õ{Y»€´Ë{YY‹­ZagY|uY duZˆ»Ä]Y‹­ZagY|uY|‹ÁM{ZËÁ{€¯ÃZ‹Y½M ÖËZÅÃÁ€aYְ˵ZË{Z//̸̻ Z^fŸYZ]Zf°Å cZ̸¼Ÿ,½M{{Âm»Ö¸´ÀmÕZ”§Ä]ÄmÂeZ]įd‡Y ½Z¼¸^»gY|uYÁ€]Z »և€f‡{Հ]Z¯¶»Z‹½MÖËY€mY |ÅYÂyÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMÃZ»Ä//‡ZeÁ{Â]|ÅYÂy­Za {YMĬ˜À»{€´Ë{­ZaćgY|uY½ZÌ]Z]½Z¼Ë€¿ |̇ €e€Ë~b·{֘Ìv»½{ÁMºÅY€§œÀ»Ä]{€¯Ä//§Z“Y…Y ­ZaÖËY€mYcZ̸¼Ÿ,½Y|¿Â‡Yd£Y€§cZ«ÁY½Y~³ÉY€] ĸ¼mY¦¸fz»–ËY€//‹{Œ¯ÕYÄ¿Z//‡Ä »ZmÁ ¦{ÃY¼Å½YZ´¿€^y{€¯½ZŒ¿€—ZyZ¿Á€¯½Y€v] ½ÂÀ¯YÁ|ÀfˆÅÂ//Œ¯Á¹{€»Ä]d»|yµZu{,¹|¬» ½ZmZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»¹|¬»¦{Ö¿Z»{{Z¯ÕZb¼Å‚Ì¿ |ÀÀ¯Ö»Ö¿ZŒ§ Z]´f¨³ÁY|Ë{¾¼“½Y€ËYļÌ]¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z]¾ËY{ {”uZ]½YÂm½YZ´¿€^yÃZ´‹Z]†ÌW|À»€ÀÅ…Z^Ÿ ¾¼“½YZ´¿€^yÃZ´‹Z]Õ{Zf«YÃÁ€³½YZ´¿€^yž¼m µZˆ°Ëª§Â»{€°¸¼Ÿ,½Z¿M¦¸fz»ÕZÅŠ‡€aÄ]x‡Za Y½Y€ËYļÌ]Ö»ZƇd¯€‹Ã|ÀËMÕZÅÄ»Z¿€]ÁÄf//‹~³ {€¯tˀŒe Ä]YZ´//¿€^yÁ{Y{€//»½|Ì//‡Y€§,½Á‚§YÁ ÁÂu½YZ´//¿€^yÂyÄ]€^y½Y€´//‹Ôe ļÌ]"Z¯{|»ÁZËÃY¼ÅÄ//¯ļÌ]d ÀÁÕ{Zf«Y ,|¿YÃ{Â]ļÌ]d ÀÄ ‡ÂeÁՁZ//‡²Àŀ§{"½Y€ËY ºË³Ö»dÌÀÆeÁ®Ë€^e ½|̇Y€§Ä¿Zf‡M{½Y€ËYļÌ]¶»ZŸ€Ë|»‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]Á€»Yt^Z´¿€^yÁ |Ë{Z]½YÂm½YZ´¿€^yÃZ´‹Z]¦¸fz»ÕZÅd¼//ˆ«Y Œ¯ÕYÄ¿Z‡ÁՀ^yÄ »ZmÄ]YZ´¿€^yÁÁ{€¯ d¨³dÌÀÆeÁ®Ë€^e ½YZ´¿€^ycZ//¼uÁcZ»|yYÖ¿Y{|«Z//]ÖËZ“ {‹Ö» {Á‚§Yd Ì^—ZŒ]M­ZagY|uYÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{½Z¼Ë€¿ {Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]µÁYZ§{d Ì^—ZŒ]M­Za Ã|‹{ZnËYž]€»€f»Y‚ÅduZ//ˆ»Ä]ÖËZ”§{ÁµZË Ã{€aÕZ¼À]MÕYY{Á€f»µÂ˜]ÕZŒ]M¶»Z‹įd//‡Y և€f‡{,\ °»€f»ºnuÂ¼n»Z]€zf‡YćÁÕY cÁZn»{ªÌqÓMÁÖ¿{ZqÕZÅ`¼¯,Հ´//‹{€³ |‹Z]Ö»ZŒ]M½Â»Y€Ìa½{Z³€ËZf‡YZË‚^‡½Z°¸a,ZŒ]M ÄqZË{{ZnËY¶»Z//‹­Za¾ËY¹Á{Z§{{€¯½YÂÀŸÕÁ …Z^Ÿ­ZagY|uYÁZŒ]MÖ]ÂÀmd¼//ˆ«{֟ÂÀ» ½Z°‡Y`¼¯Հ]Z¯Z]ž]€»€f»duZˆ»Ä]Y€Ì» Ä¿Zz¸³,ÕY‡Äy€qÁ{€Ìˆ»,_Z//‹Ö§Z¯,Ö¿{ZqÁ …Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌW t˜‡¦¸fz»•Z¬¿{­ZaZÆqÕY{€]ÀÆ]ÁsZff§YY ½ZËZaZeµZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]…Y{YMĬ˜À» {Y{€^yµZ‡ »YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä//]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹ÔŸYZ]½Z¼Ë€¿¾ˆv»,…Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì] Á‚mÖvˀ¨e¾¯Z»YÁ‚^‡ÕZ”§Ä //‡Âed¨³€^y¾ËY ՁZ‡Z^ˁÁÂu{{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕZÅ{€°ËÁ¾Ë€f¼Æ» Äf§Z˹Zn¿YÕZÅÖuY€—Ä]ÄmÂeZ]į|//‹Z]Ö»½Y€¼ŸÁ gY|uYcZ̸¼Ÿ½Z»Z‡ՀƋ»YՁZ‡Z^ˁ|uYÁ–‡Âe ÕZ^fŸYZ]…YÕZ¨¸mÃ{Á|v»{­ZaZÆqՁZˆÆ]Á ¹Zn¿Y…Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡–‡ÂeµZË{Z̸̻€]¢·Z] Z´¿€^yÁd^‡ZÀ»Ä]½Y€ËYļÌ]¶»ZŸ€Ë|»¹ZÌa ÕYÄ¿Z//‡Ä »ZmÕZ”ŸYÁ½YZ´¿€^y{ZuM,|Ë{€eÖ//] ½ZŒËY Z˳ÁYÂÀ‹,ZÀÌ]-|¿YÄ »Zm½Z]Á‰Â³,Â//Œ¯ Ä ‡ÂeÁd§€ŒÌaÁ|¿Y{ՁZ‡²Àŀ§{ÖËY‚ˆ]Š¬¿ ¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{ՁZ‡²Àŀ§½Á|]ֻԇY½Y€ËY d À½Âr¼ÅÄ ‡ÂedyZ//‡€ËÕZÅÄËÁÄ] Ã|À·Z]Á²ÀeZ´ÀeÕZ°¼ÅÁ¾ËYY d//ˆÌ¿¾°¼»ļÌ] Ö¿YÁY€§ÕZÅÀ¼iŒ¯ļÌ]d ÀÁÕYÄ¿Z//‡Ä »Zm |Ì·ÂeŠÆmª¬veÁŒ¯d ÀÁ{Zf«Yd§€ŒÌa{ d‹Y{|ÅYÂy€]{ {¼v»|ÌƋZ´¿€^yÀ—ZyÁ{ZËd//‹Y|Ì»Y€³¾¼“ d̬§Â»ÁÖ»Z¯{Z//‹,Öf»Ô//‡ÕÁMZ//]ÁÖ//»Z {Zf«Y½ZÆm Ád^‡ZÀ»Ä]½Y€ËYļÌ]Ö»ZÆ//‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZʼnÔeÁcZ¼ud‹Y|‡ZaÄ]ְˀ^e¹ZÌaZ´¿€^y {ZÕZ´¿€^yÁÄ¿Z‡ÁÂu½ÓZ §€Ë~aZ¿Ö´f//ˆy {€¯ |¼v»€f¯{¹ZÌa¾f»,½Y€ËYļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |̟Ã|Ày€§ÁÄfˆny½Z¬ed‡Y€Ës€‹Ä]ÖËZ“ d‡YÖ¼Àf¤»d€§«Z´¿€^yÁ»Z]ºy€Ë|£|Ì //‡ ļÌ]Ö»ZÆ//‡d¯€//‹±‚]Ã{Y¿ZyYÖ³|ÀËZ¼¿Ä]Ze ZʼnZ]{Z‹¾Ë€eÄ¿Z·ZyÁZÅ{Á{¾Ë€eÄ¿Z¼Ì¼½Y€ËY Á½YZ´¿€^yZj¿,Ä¿Z//‡[ZvYÕZʼnÔe…ZaÄ]Y ºËZ¼¿ÄfzÌŀ§Á|À¼mY½YZ´¿Ä»Z¿Á ÃZ´‹Á€§{Ö¸yY{d̨̯Z]ÕÓZ¯֘ˆ«‰Á€§ ½Y€ËYcY{Z®¿Z]€Æb‡½YZ̼ÅZ] s€—{Ö¸yY{ÕÓZ¯|ˀyÕY€//]½Y€ËYcY{Z®¿Z]{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´//‹Á€§{Y| e {Y| e,½Y€ËYcY{Z®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |̇ÃZ´‹Á€§Ä]«€Æb‡½YZ̼Ż ½YZ̼Żs€—{Ö¸yY{ÕÓZ¯|ˀyÕY€]½Y€ËYcY{Z®¿Z]{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´‹Á€§ Äv]Y€»|¬Ÿ\·Z«{|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f»Á|̇ÃZ´‹Á€§Ä]½Y€ËYcY{Z®¿Z]«€Æb‡ ½Y€ËYcY{Z®¿Z]«€Æb‡½YZ̼ŻÕZ^fŸYcZ¯YµZ˽Â̸̻¦¬‡Ze,֗Zˆ«Y ¶ÌƈeÁ|Ì·ÂeÄ]®¼¯Â̴¿YZ]įs€—¾ËY{ |ÀÀ¯ÕY|ˀyd̨̯Z]Ö¸yY{cӐv» cY{Z®¿Z]–‡Âe¹{€»|ˀyc|«½{€]ÓZ]Ád̨̯Z]Ö¸yY{cӐv»ÕZ^fŸY‰Á€§ Õ|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ÁZÅd¯€‹|Ë|mÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿ÁZÅÃZ´‹Á€§Ö»Z‡Y,Ã|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Y€ËY cY|Ì·ÂeYÃ{Z¨f‡YÕY€]½ZÀ—¼Å[Zzf¿YÄÀ»Y{ÁÃ|‹Ö¿Z‡ÁÄ]®¿Z]¾ËYZ]{Y{Y€«¥€— ÕZÅd¯€‹ d‡YÃ|‹€eÃ{€fˆ³½Y€ËYcY{Z®¿Z]cÔÌƈeYÕ|À»ÀÆ]ÁÖ¸yY{[£€» ‚¯€¼f»žËÂeÄy€qÕYY{į|¿Y{d¯ZŒ»½Z°»Ys€—¾ËY{Ö¿Z³|ÀÀ¯ē€ŸÁÕ|Ì·Âe ć«€Æb‡½YZ̼ŻÕZ^fŸYÕZÅcZ¯Z^fŸY |À‹Z]{| f»‰Á€§‚¯Y€»ÁZÅÃZ´‹Á€§¶»Z‹ {Â]|ÅYÂy|{Á{‡w€¿Z]ÄÅZ»€j¯Y|u½McÔÌƈedyY{€aZ]ÁÃ{Â]ÄÅZ» ,{Y{Y€«¥€—Ö¸yY{Õ|Ì·Âed¯€‹YŠÌ]ÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f» ÕZËY‚»YÕY{Ây€]–ËY€‹YÔ—Y¾¼“,d¯€‹Á®¿Z]dËZ‡ZË\ ‹Ä]ºÌ¬fˆ»Ä mY€» |ÀÀ¯ÄWYY®¿Z]Ä]Y{Âyd‡YÂy{,«€Æb‡½YZ̼ŻÕZ^fŸYcZ¯ d‹~³{d^‡ZÀ»Ä]ZÀ̇®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»d̸ˆe¹ZÌa ½Zˇ»…Z^Ÿ|̇€f¯{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ,½Zˇ»…Z^Ÿ|̇€f¯{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud‹~³{Ö»ZÌa{ZÀ̇®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» YՂ¯€»®¿Z]ÖƬ§ÕY‹”ŸÁŒ¯{Zf«YÁ®¿Z]ÁÂu±‚]|À¼ŒË|¿Yº·ZŸÁÄ̬§ {Œ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿Á€»YÄ¿Z¨‡Zf»d‡Ys€‹¾Ë|]Ö¿Z¼ËY€f¯{d̸ˆe¹ZÌa¾f» |Àf¨³d̸ˆe ±Â‡Ä]Œ¯{Zf«Y¹Z´ŒÌaÕZƬ§Á½Y|À¼ŒË|¿YYÁ{ÂyÄfˆm€]ÕZÅÀÆqYְ˱‡ {Y~³€ÌiZeÕZÅd̐z‹ÁZf¼»½YY{€aÄˀœ¿YÖ°¿Z]¹Zœ¿Zzf§Y€aÀÆq¾ËY d‡YÄfˆŒ¿ Ö¼¸ŸÕZÅZ°ÅYÁZÅÃ|ËY,ZÅÄˀœ¿Z]ÃY¼ÅÁ|¿|‹Ö»[ˆv»ֻԇYÕY|°¿Z]ÁÂu ¾ÌÀr¼Å½ZŒËY |Àf‹Y{Ã|Ɵ€]YÖ°¿Z]Ä]Ôf^»¶WZˆ»ÖËZŒ³À³{ÕYÄËÁŠ¬¿Ä¿Z«ÔyÁ Œ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿Ä]YՀi»cZ»|y,ֻԇY{Zf«YÁ€¼¸«{²Àˆ¿Y€³Á€yZ§ZiMÄWYYZ] dËÓÁÕZ¼œŸ¹Z¬»€”v»Ä]YY³‚]º·ZŸÁ|À¼ŒË|¿YÄ̬§¾ËYd¸u,\¿ZnÀËY |¿{¼¿Z¨ËY ,ZÆÅZ´Œ¿Y{ÁÄ̼¸ŸÕZÅÁÂu,|̸¬e¹ZœŸžmY€»,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u µZ f»|¿ÁY|yÃZ³{YÃ{¼¿‘€Ÿd̸ˆe¶Ë|]Ö]{Zf‡Y½MÃ{Y¿ZyÁ½Y{€³Z‹,Ö°¿Z]¹Zœ¿ ¹Y{d¸Xˆ»d»Ô‡Á€^,½Z³|¿Z»Z]ÕY€]ÁcZm{¸Ÿ|Ì ‡|̬§½MÕY€] Ö¿Y{Z¯ÁևZÀ‹Z¯ž˜¬»{ÂnŒ¿Y{°À¯½Á|]‰€Ë {YZ¯Õ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ‰Â»M‚¯€»{ ž»ZmÃZ´Œ¿Y{cZœ¿dve‚¯Y€»YÖ°Ë{YZ¯ČË|¿Y½Y€´‹ÔeÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ‰Â»M‚¯€» Ö»ÂnŒ¿Y{ָ̐veÄf‹{ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve¹Â¸ŸcYÁÄ]Äfˆ]YÁÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ °À¯½Á|]|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟ,Հ´//‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€Ë~a ÕZÅÄf‹ |ÀÀ¯¶ÌveÄf‹lÀa{ևZÀ‹Z¯ž˜¬»ÕY€]ÁÄf‹{Ö¿Y{Z¯ž˜¬»ÕY€] dˀË|»,ÕY|¸fÅ,Ö·Z»ÕY|]Zˆu,Հ´‹{€³,Ö°¿Z]»Y¶»Z‹Ö¿Y{Z¯ž˜¬»{ָ̐ve ÕZÅÄf‹¶»Z‹ևZÀ‹Z¯ž˜¬»{ÁļÌ]»YÁcZ¨Ë€Œe,Ö]ZËYZ],Ղb‹M,Z¯Á\ˆ¯ dˀË|»ÁÕY|¸fÅdˀË|»,Հ´‹{€³dˀË|»,®¿Z]\ ‹dˀË|»,Ö°¿Z]ÕY|]Zˆu ÃZ»ÂˀƋZeYÖ¿Y{Z¯ž˜¬»{¹Z¿d^iÕY€]|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f» d‡YZ¯Á\ˆ¯ |¿€Ì´]…Z¼e ÃZ¼‹Z]ÃZ»ÂˀƋZeYևZÀ‹Z¯ž˜¬»ÕY€]Á |ÀÀ¯Ä mY€»­Ôa½ZÌfˆ»ZÆ]Äq¯{YÂn·Y|nˆ»\Àm€Ìed¨Å½Y|Ì»…{MÄ]ZËÁ ‚¯€»,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |¿Â‹¹Z¿d^iÄ]ª§Â»€¬»|ŸÂ»{įd‡YÕ{Y€§YZ]dË·ÁY t˜‡LZ¬eY¥|ÅZ]µZ‡YY{ÂydÌ·Z §{YZ¯Ä//ŒË|¿Y½Y€´//‹ÔeÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ ÁÂuć{ÄËÁÄ]€ÅZ»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿dÌ]€eÁÕ{Zf«Y¦¸fz»ÕZÅŠz]½Ô£Z‹cZÆ» ž—Z¬»{Äf‹½YÂÀŸZ]½ÂÀ¯YºÅÁ{€¯Z£M«ÕY|°¿Z]»Á«ÕY|¸fÅ»,«Õ€´//‹{€³» dÌ·Z §Ä]½Z´ËYÃÁZŒ»ÁŽzf»Á[€n»½Z‡|»Հ̳Z°]ÁÖ//‡ZÀ‹Z¯ÁÖ¿Y{Z¯ |Å{ֻĻY{Y{Ây صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY |¿Z»Ö»½Y€ËY{MTN ½YÖe¹YÖeY€]Zz»ÃÁ€³”uŠÅZ¯ÃZ]{€ÌyYÁ|Àq 5ÕYÄ¿Z‡ÕZÅÖ¿Ä¿Z¼³Á€Ìa ½|¿Z»»Ä]½M{į|¿{€¯€ŒfÀ»Ö¯€fŒ»ÄÌ¿ZÌ],½YÖe¹YÁ¶//ˆ¿Y€ËY,Ä¿ZÌ»ÁZyĬ˜À»{ ÄÌ¿ZÌ]¾ËY¶»Z¯¾f»,¶ˆ¿Y€ËYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹|̯Pe«½Y€ËY{MTN ¾ËYį|¿{€¯|̯Pe¶ˆ¿Y€ËY֗Z^eYcZ»|yd¯€‹Á½YÖe¹YÃÁ€³d‡Y€Ës€//‹Ä] d¯€‹Á½YÖe¹YÃÁ€³ {Y|¿½Y€ËYYkÁ€yÕY€]֟«·Y\ˀ«Ä»Z¿€]pÌÅ,ÖËZ¬Ë€§MÃÁ€³ Y½YÖe¹YkÁ€yÕY€]էĻZ¿€]pÌÅį|¿{€¯¹ÔŸY{Y{€»xËZe{¶ˆ¿Y€ËY ,½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{¶ˆ¿Y€ËYµZ §­€fŒ»½Â̸̻ Á{Y|¿{ÂmÁ½Y€ËYYZ] ½Á|],|¿Y{Zœf¿Y½Z‹ÂeY€aYYįYՂËZ¼f»cZ»|yį|À‹Z]Äf‹Y{½ZÀ̼—Y|À¿YÂeÖ» ŠÌaÄf¨Å,d‡YÖ]ÂÀmÕZ¬Ë€§M{½M€¬»į½YÖe¹YÃÁ€³ |ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ö¸°Œ»pÌÅ €]Y{ÂycZ»|yÃ|ÀËM{d‡Y€fÆ]įÄf§€³ºÌ¼e,ÃÁ€³¾ËYÀË|»cPÌÅ{€¯¹ÔŸY ,ÕYĸu€»|ÀqÈ»Z¿€]…Z‡Y€]Ác|»½ZÌ»{ÃÁ€³¾ËY,ÄnÌf¿{ |À¯‚¯€¼f»Z¬Ë€§MÃZ« cY€¯Y~» {€¯|ÅYÂyY~³YÁÄ¿ZÌ»ÁZy{Y{ÂyÕZÅd¯€‹,Ã|ÀËMµZ‡lÀaZeć֗ ½YÖe¹Y d‡YÃ|‹ÖËZÆ¿Z0 ^ˀ¬eġ½YÖe¹Y{{Ây¹ZƇÕY~³YÁÕY€]½YÖe¹YÃÁ€³ ½Zfˆ¿Z¤§Y{{ÂyÕZÅd¯€‹ÕY~³YÁÕY€]ª§YÂeÄ]Ö]ZÌf‡{µZ^¿{Ä],‚Ì¿| ]ĸu€»{ Á|]ZËֻĻY{YÄf‹~³ª^—½YÖe¹YÃÁ€³Á¶ˆ¿Y€ËY¾Ì]®Ë{‚¿ÕZ°¼Å {Â]|ÅYÂy¾¼ËÁ ¹Z¼eÄ],¶ˆ¿Y€ËYÁ½YÖe¹Y¾ÌÀr¼Å d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YČ̼Ŷj»¶ˆ¿Y€ËYd¯€‹dÌ·Z § {Y{|ÀÅYÂyY€«ÄmÂe{»,ÄmÁ¾Ë€fÆ]Ä]YZÆ¿Mž§ZÀ»į|ÀÅ{Ö»½ZÀ̼—Y{Ây½Z ¨ÀË} ÃYY¾°ˆ»ՁZ‡Y|m{|n»s€— ½ÓÂXˆ»d¨·Zz»Z]Ás€˜»Äf‹~³ÕZŵZ‡{į€´Ë|°ËYÃYÁ¾°ˆ»Šz]®Ì°¨e ‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹s€˜»†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Õ‡Y0Y{|n»{Â]ÃY€¼ÅÄ¿ZzeYÁª]Z‡ Z]®ËՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁğ¼n»{ÃYŠz]Y¾°ˆ»Šz]ՁZ‡Y|m,ZÀˆËY ºÅ{†¸n»{ºÅ¾ËYYŠÌas€—¾ËY d§€³Y€«½ZÀÌ//Œ¿½Zf‡ZÆ]‚Ì»ÕÁ€´Ë{ ¾ËYZ]ÁY½Z¿ÁZ »Öy€]ÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃYª]Z‡€ËÁÕ|¿ÂyM…Z^Ÿį|//‹s€˜» ÁÂuÁ{¹Z£{YZ]į{Â]¾ËYÄ¿ZzeYÁª]Z//‡½ÓÂXˆ»µÓ|f//‡Y |¿{Â]¦·Zz»®Ì°¨e µZj»—Ä] ºÌfˆÅŠz]Á{¾ËYÕY€]Հ̳ºÌ¼e{¹Znˆ¿Y|ÅZ‹ՁZ‡€Æ‹ÁÃY ,ZÅÃ{ZmZ0 ” ]|¿{Â]Y|m€´Ë|°ËY¾°//ˆ»ÁՀ]Y€eÁÃYÄ¿ZzeYÁÁ{įÖ¿Z»{ Ö»gY|uYZŀƋY€eÁ{Zŀf»Â¸Ì¯ZÅÃZ³{Á€§Z˾ÅMÃYÕZÅÃZ´fˆËY,ָ˕˜y ½Z¬§Y»,¶]Z¬»Õ‡{ d‹Y{dÌvmYZÅՁZ‡ºÌ¼e{ÕÂv»ÃÁ€aY€Ë-|//‹ Ö ¿Z»YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½{Â]¾Ì´À‡ÁºÌnu,¾°ˆ»ÁÂuYÃYÁÂu®Ì°¨e Šz]¹Z£{Y‘YŸĸ¼mY¾°ˆ»ÁÂuÖ³|¿Z»\¬Ÿ |À¿Y{Ö»ZÅÄ»Z¿€]{€^ŒÌaÕY€] Õ‡Y€´Ë{Z]®ËՁZ‡Y|mÄ»Z¿€]\Ìe€e€ÅÄ] {‹Ö»½YÂÀŸ¾°//ˆ»Šz]Z]ÃY d‡YÄf¨³ÃZ]¾ËY{†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW d‡YÃ|‹s€˜»†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ Ä]|À¿YÂf]Ä¿ZzeYÁÄ]Á{Ze|ÀfˆÅ®Ì°¨e¾ËYª§Y»†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Ö¸ §–ËY€‹{ |ÀÀ¯¶¼ŸÖf‡{Ä]½Z‹¦ËZ›Á {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{[MÁÂu…ZÀ‹Z¯®Ë Z“Z¬edˀË|»d¼‡Ä][Mē€ŸdˀË|»YŠy€q¹Á‚· ,| ]ĸu€»{Á|Å{Ö»ÄWYY{ÂyևZÀ‹Z¯Áֿ¿Z« d¯Z//Œ»Ä]YÁÂu¾ËY…ZÀ//‹Z¯Á½Y€œ¿\uZ Äf̼¯®Ëº//ņ¸n»{ÂyZ ˜«Á|//À¯Ö»cÂ//Ÿ{ {Y{֌ÅÁ„a ՂÌqÄ°ÀËY¾¼“{€¯ZƛY[MÁÂu…ZÀ‹Z¯¾ËY ÕÁ|ËZ]įd‡Y¾ËY,d//‡YºÆ»Ö]M¶WZ//ˆ»{į ž»Zm½Â¿Z«ÖÀ Ë,{Â//‹|̯Ze[MÕYēÂudˀË|» ,Ö¿Zf//‡Yd·ZuY½M‚¯€¼eį{Y{€b]¾ËYÄ]|ËZ][M ‰YºfˆÌ‡,{{€³€]ÕYēÂudˀË|»ºf//ˆÌ‡Ä] įՀ´Ë{{YÂ//»Á{Â//‹¾ÌÌ e[MÕY~³d¼Ì«Á Á¶u,{Y{{Â//mÁ[MÁÂu{֫¬u¶WZ//ˆ»{ {‹¶§ Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]įµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{ÕÁ ,|¿Y{[MÄÀÌ»{ZŽZf‡YYÖy€]įÖeÔ°//Œ»Á ½ZŒ¿€—Zy.{‹ÖeZ̸¼Ÿ|¿YÂeÖ»½Â¿Z«¾ËY½Y‚Ì»Äq ¾ËY¹Z¼e¾f§€³€//œ¿{Z]Á€Ì¿cYÁZ//e|ŸZ«{€¯ žËÂe½Â¿Z«įÃ{€¯…ZˆuYYLÔy¾ËY,cÔ°//Œ» {‹Ö¿Z‡ÁÄ]ZËsԏYZË[MÄ¿Ó{ZŸ ÁÂu{įd‡Y¾ËY€´Ë{ĸXˆ»®Ë{Y{Ä»Y{YÖ¸”§Y ,[M«Ä“€ŸdˀË|»»įd‡Y¾ËY,d//‡Ys€˜»[M ,d‡Y|¬qՁÁZŒ¯Šz]Ä]Z¬uºÌË´]Ä°ÀËYÖÀ Ë YÕÁÀÆ]ÖÀ Ë,ºËÁ€]«Z“Z¬edˀË|»»d¼//‡Ä] YÕ|Ë|mÕZ//ÅՃ·ÂÀ°eÁZʼnÁ,ºÌÀ¯€f//ŒÌ] ÁÂu{Äq,[€//‹ÁÂu{Äq,[M¥€»ÕY€//] Ã{Z¨f‡YY¥Z f»€Ì£ÕZÅ[M ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YՁÁZŒ¯ ª§Â»,[MÁÂu{–¬§Ä¿ʿ¿Z«½MZe|ŸZ«Ö·ÁºÌÀ¯ Äf§€³€œ¿{ºÅY½MÖËY€mYÕZÅÄ^Àmįd//‡Y€e ™Zv·YÄqį{‹¾ËÁ|e½Â¿Z«Ö¸°‹Ä]ÖÀ Ë,|‹Z] ,|ÀfˆÅž¨ÀË}įÖËZŽZ³Y™Zv·YÄqÁY€mYd̸]Z« {‹Ã{Y{d¯ZŒ»Á{‹Ã|Ë{Ö]ÂyÄ]½M{ ½Y€´ËZ]€³YZ//e|ŸZ«{Á‚§Y[MÁÂu…ZÀ//‹Z¯¾ËY d¿Z¼“,|¿Â//Œ¿Äf§€³ՁZ]Ä]Ö]ÂyÄ],ÁÂ//u¾ËY įd‡Yd‡{ {‹Ö»ÄmY»¶°//Œ»Z]½MÖËY€mY Č̼ÅZ»Yd‡YÁ€Ì¿cYÁÂ//Œ¯[MÖ¸YÖ·Âf» ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁįÄf//‹Y{{ÂmÁcÓ{Zn»¾ËY €³YÁd//‡Y[MÃ|ÀÀ¯¥€»¾//ˀf³‚]½YÂÀŸÄ//] ¶WZˆ»ZËd//‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËY€œ¿|»įÖ¸WZ//ˆ»½M ĸ¼mY[MÁÂu{įÖËZÅŠ·ZqZË֘Ìv»dˆË Ö]MįÖËZÅs€—{įÖÀ§Á֟Z¼fmYÕZÅd//‡ÂÌa Ã|Ë{½Â¿Z«¾ËY{ž//»ZmcÄ]€³Y,{Y{{Â//mÁ |À¯Ö»¶°Œ»Y½MÖËY€mYd¿Z¼“Z ˜«,{Œ¿ |//‡Ö»\ːeÄ]ÄvËÓ¾ËYZËMÄ°ÀËYÃZ//]{ÕÁ Â“»¾ËYd//¨³,d//‡Y~£Z¯ÕÁÖu€—–¬§ZË ÖÀ Ë,{{€³Ö»€]†¸n»Ád·Á{Šz]¾//Ì]¶»Z eÄ] ,{Y{Â“»Ä]įÖ§Y€//‹YÄ]ÄmÂeZ]įÖ¿Z³YºÅ ÄvËÓ¶°‹Ä]|Å{Ö»{ZÆÀ//ŒÌaYֿ¿Z«hv^»®Ë ֐zeÕZÅÄf̼¯Ä//¯d//‡YY~´¿Â¿Z«ºÅÖ°ËÁ {Y{Y{Ây €Æ»†°Ÿ {‚Ë{€Ë|£d¯€‹Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿¾Ì»ZÆqgY|uY Ä] {‹Ö»gY|uYª§Z]½Zf//‡€Æ‹®‹Â¯Šz]{ÖeYÁZ´»Õ|Ì//‹ÂyÃZ³Á€Ì¿ €f¯{,€Ë|£Ճ€¿YÁ©€]ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³ ²À¸¯d¨³€Ë|£Ճ€¿YÁ©€]ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ֻ »¾Ë|·Y|ˀ§|̇ Ä^À‹ZÆqª§Z]½Zf‡€Æ‹®‹Â¯Šz]{€Ë|£ÖeYÁZ´»Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿gY|uY |ÅYÂyÃ{¾Ì»Ä]ª§Z]Ö¿Zf‡€Æ‹ÁÖ¿Zf‡YcZ»Z¬»YÖ ¼mÁ{‚ËY|¿Zf‡Y”uZ] Հ‡Y€‡Ä°^‹Ä]©€]dŸZ‡cYÁ¸̯½Â̸̻Ä¿ZÌ·Z‡ÃZ³Á€Ì¿¾ËY{Á‚§YÕÁ |//‹ ֻ » |‹Z]Ö»Ö¸yY{ÃZ³Á€Ì¿¾ËYdyZ‡ÁZŒ»ÁZ°¿Z¼ÌaºÅį{€¯|ÅYÂyªË‚e duZˆ»Ä]ÖÀÌ»{Á|Ì»Zn¿Y|ÅYÂyµÂ—Ä]µZ//ˆ°ËÃZ³Á€Ì¿¾ËYdyZ//‡{Á‚§Y ½Y‚Ì»{Á‚§YÕÁ {‹Ö»gY|uY€Ë|£Ճ€¿YÁ©€]ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹–‡ÂeZf°Å \ °»€f»½Â̸̻YŠÌ]ÃZ³Á€Ì¿¾ËYdyZ//‡Z]Ö Ì^—Z³¥€»{ÖËÂmħ€ Á¾ÌËZaÕZ»{Á֘Ìv»\‡ZÀ»–ËY€‹¶Ì·{Ä]ª§Z]½Zf‡€Æ‹[Zzf¿YÁ |‹Z]Ö»µZ‡{ ÕZ°¼ÅÁÖÅY€¼ÅYÕÁ |‹Z]Ö»µZ‡Á{¶«Y|u|̋Ây¿\‡ZÀ»Š]Ze ¾Ì»Á{YÕ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿¾ËYÁ{€¯€°ŒeÁ€Ë|¬eª§Z]½Zf‡€Æ‹Á{‚˽Zf‡Y½Óˆ» dˆ¿Y{{‚Ë{‚ˀƻÃZ³Á€Ì¿Y| ]ŠŸÂ^f»d¯€‹Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿ ÖËZÀ]€Ë»Y [MÄ¿Ó{ZŸžËÂe½Â¿Z«½Z¼ÅÄvËÓ¾ËY d‡YdˆË µZ//‡{Á|uÁÃ{Â][Ô¬¿YY¶^«½MÕZÀ^»įd//‡Y ZŵZ‡¾ËY{Öf·Á{ZfyZ‡½ÂqZ»Y|‹\ːe žËÂe½Â¿Z«¾ËY{ֿ¿Z«{Y»½ÓY,d//‡YÃ{€¯€Ì̤e ÖÀ Ë{Y|¿Ö «YÁÃZ´ËZmԏYįd//ˆÅ[MÄ¿Ó{ZŸ |¿YÃ|‹¶vÀ»½ÓYį|¿{Â]Ö·Âf»ÖËZÅÃZ´f‡{ ™Zv·Y¾ËY€]ÃÁԟ{Y{Ä»Y{Y[MÁÂu…ZÀ‹Z¯¾ËY d//‡YÃ{€¯€Ì̤eºÅ[MhuZ^»,Ö¼¸ŸÁÖ//fˀË|» Ö]M¥Z»ÁÖ]Mž]ZÀ»€Ì̤e¶Ì·{Ä]ºÅÖËZÅŠ//·Zq Ö·Âf»įÖf·Á{ÃZ´f‡{½M¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|»M{ÂmÁÄ] Y~´¿Â¿Z«ÃZ´f‡{į†¸n»Ád‡YŒ¯[MÂ“» Հež»Zm½Â¿Z«į|¿YÃ{€¯…ZˆuYYLÔy¾ËY,d‡Y tÌveÁ¶Ì¼°eºÅY[MÄ¿Ó{ZŸžËÂe½Â¿Z«Ä//¯Y cZ ·Z˜»YÄf§€³€]|ËZ//‹įֿ¿Z«{Y»ºÅÁ|//À¯ |ÀÀ¯¾ËÁ|e,|‹Z]€´Ë{ÕZÅŒ¯ ÕZ¯ՁY»ÁcZ”«ZÀeÂÀÅ,€´Ë{Õ‡Y{Á‚§YÕÁ ,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖÀ Ëd//ˆÅºfˆÌ‡{ÖËZÅ Á€Ì¿cYÁ |¿Y{Ö»Ö·Âf»{Y»YÖ¸Ìy{Y{Â//y ,|Ë|m½Â¿Z«¾ËY{ d//‡Y[Mֿ¿Z«Ö·Âf»įº//Å {‹Äf§€³€œ¿{{Y»¾ËYd‡YÃ|‹Ö ‡ įd‡YµZ//‡Á{{Á|u,½Â¿Z«¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¸”§Y tˀe,d‡Y¾ËÁ|eµZu{Á€Ì¿cYÁdËÂv»Z] |ËZ],{Y{ŠÌa{Ö¿Ó—ÃYÁd‡YÄvËÓ¾ËYZ»Y{€¯ ½Â̼̈¯{Á{‹†¸n»{YÁÁ{Â//‹ÕZ¯Š°q {‹և€]ėÂ]€»ÕZÅ {Y{Y€«¾ËZ£MÄ//¸u€»{ÄvËÓ¾ËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ ÕZÅḑ€›…Z//‡Y€]Y½MÄÌ·ÁYs€—Á€Ì¿cYÁÁ |¿YÃ{Â] ¾Ì»dˆŒ¿Á€§,ZÅÄ¿Zy{Á,ZÅ[ÓZe,½|//‹®Œy Y­ZyŠËZ‡€§ÁZÅ{€³‚˽Y€v],¦¸fz»™Z¬¿{ d‡Y½Y€v]¾ËYlËZf¿ dÌ ¼m|{{Á|uÃ|ÀËMµZ‡Ze|¿Á¾Ì¼ÅZ] Ö¿Y€v]hŸZ]į|¿Â//‹Ö»c€mZÆ»Ä]Â^n»½Y€//ËY Áž]ZÀ»dˀË|»Ä]ÄmÂe¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] {Â//‹Ö»€´Ë{ d‡YÃ|‹ºÆ»ŠÌaYŠÌ][M¥€» YÁ€Ì¿€ËÁ,Š//ÌaÕ|Àq,cÁ€“¾ËYÄ]Ä//mÂeZ] {Y{€^y[Mž»Zm½Â¿Z«|Ë|mÄvËÓ¾ËÁ|e ՁÁ€ÌaY| ]ŠÌaµZ//‡{€¯ÕÁM{Z˽ZÌ¿Z¯{Y ē€ŸY[MÄ¿Ó{ZŸžËÂe½Â¿Z«ºË|//‹ª§Â»[Ô¬¿Y ¾ËYÄf^·Y-{Â]d«Á†¸n»Ád·Á{­€fŒ»Z¯įºÌÀ¯ ÃÁ{½YÂÀŸÄ]½MYÄ//¯d//‡YÕYÃÁ{Žfz»,½Â¿Z« ºÌÀ¯Ö»{ZË«Ä“€ŸdˀË|»» |¿YÂf]įYÖ//¿Â¿Z«ÄËZa,…Z//‡Y¾Ì¼Å€]d¨³ÕÁ d‹Y~³ºÌÅYÂy,|‹Z]´z//‡ZaYÁŠÌaÕZÅÄÅ{ ÁcZWZ”f«YºÌÀ¯Ö»Ö //‡ºÅÕZfyZ//‡™Zv·Ä]Á ºÅY€§Y‚Ë€]MēÂu€//]ÖÀf^»ÕZÅdˀË|»cZ//»Y‚·Y ºÌÀ¯ º//‹ZÅ|̇Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾//̼Å{ dyY{€a´f¨³Ä][MÁÂu…ZÀ‹Z¯,Ö¸”§Y ž»Zm½Â¿Z«ÄvËÓ»¾//ËÁ|eÃZ]{Ö¸”§Yº//‹ZÅ|̇ ºËY{[MÄ¿Ó{ZŸžËÂe½Â¿Z«,Œ¯{Z»d¨³«[M [MZ]–^e€»įÖËZÅÄ¿ZzeYÁֿ¿Z«ÕZ//À^»½ÓYį ,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄq,Á€Ì¿cYÁÄq,|Àf//ˆÅ –Ìv»½Z»Z//‡ÁcZne,½| »,d ÀcYÁÄ//q ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com ÁºÌ¸«Y€Ì̤e d//‡Y[M½Y€v]€//̳{Á€»Y½Z//Æm ¾Ë€Ì‹[M |ÀfˆÅ½Y€v]¾ËY¶ËÓ{YZÅÖ·Z//ˆ°Œy Y½ZÆmÕZÆ]M¶¯|{{Á|//uZÆÀe¾Ì»À//¯{ Ä]|{®Ë{Á|uY|¬»¾ËYYį|Å{Ö»¶Ì°//Œe {xËcÄ]½MÖ¬]Z»Ád‡Y…€f//‡{{ÖfuY Y|{ |¿Y{Y€«ZÅïÁ[ÂÀmÁµZ¼‹\˜« {Y{Y€«¾Ì»€Ë{ºÅ¾Ë€Ì‹[M Ã|ÀËM{[MÕY€]Z“Z¬eÁdÌ ¼mŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ//] ‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂyÄmY»Õ|mcÔ°Œ»Z]½ZÆm {Z̸̻®Ë{Á|uµZ//‡Ze,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{ZÆ¿ €Å |¿Â‹Ö»c€mZÆ»Ä]Â^n»[M{Â^¼¯¶Ì·{Ä]€¨¿ և€f‡{¹|Ÿ¶Ì·{Ä]½ZÆm{€¨¿Y‚Å{Á|u,Ä·Z‡ Y{Ây½ZmÃ{·M[€‹[MYÃ{Z¨f‡YÁº·Z//‡[MÄ] ZŲÀmÃ|ÀËM{½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä] |ÀÅ{Ö»d‡{Y {Â]|ÅYÂy[M€‡€] |Àq,d‡Y®ŒyÁ¹€³̸ּ«YÕYY{į½Y€ËYÂ//Œ¯ d‡YÃ|‹[M½Y€v]Zq{c|//‹Ä]įd‡YÖ·Z//‡ YŠÌ]Ã{Z¨f‡Y,ÖaZÌaZÅÖ·Z//ˆ°Œu,ZʼnZ]ŠÅZ¯ Ö¿Y€v]hŸZ],ZÅ|‡dyZ‡,ÖÀÌ»€ËÕZÅ[MY|u d‡YÃ|‹Ö]Mº¯½|‹€e Z]ՁÁZŒ¯,dÌ ¼mžË€‡|//‹|À¿Z»Հ´Ë{¶»YŸ cӐv»d‹Z¯ÁÁZÅՃ·ÂÀ°eYÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ €i»½Y€v]¾ËYÁ€]{‚Ì¿tÌvdˀË|»¹|Ÿ,€//^]M {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{µÂXˆ»¹Z¬»®Ë ÕZ¼«YÕZÅ­€Æ‹dyZ‡Z]½Y€³Z¯Ä]½YY¾°ˆ»ÕY~³YÁ Z£MZ¯cZ»|¬»‚Ì¿Œ¯½Zf‡Y{ÁÃ|‹ÖËZ//‡ZÀ‹¾ËÁ‚«Á€^·Y,½Y€Æe d‡YÃ|‹ ½Y€ÆeÖ°¿YÂËY,¾ËÁ‚«¾Ìb//‡Z¯¶»Z‹Öf À­€Æ//‹ZÆq¾ËYÕÁÄf¨³Ä] d‡Y€^·Y{ZÆf‹YÁ½Y€Æe{Z]M†¼‹,½ZÀ¼‡ Y¾Ì»d¼Ì«¥~u€]Y€«Ã|//‹¹ÔŸYį˜¿M{Y{Ä»Y{YµÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Z]Ã|‹ÄfyZ‡¾°ˆ»,ZÅÃÁ€a¾ËYÄ]¾Ì»½Z´ËYÕY~³YÁZ]Zed//‡ZÅÄÀ˂Š{‹Y~³YÁ½Y€³Z¯Ä]½YYd¼Ì« ÄmÂeZ]{Â]Ã{€¯¹ÔŸY,½Y€ËY½ÁZ e©ZeY†ÌWÖÆ·Y|^Ÿ¾¼Æ]‚Ì¿ŠÌaÕ|Àq cÁZ¨f»Ã{ÁM½Y‚Ì»d‡Y¾°¼»{‹Ö»ÄfyZ‡s€—¾ËY{įÖÀ°ˆ»Â¿Ä] |ÀÅYÂy¾Ì»Pe½Y€³Z¯{ÂyY|{Á®¿Z]YÃ{ÁM|{Z»Y|//‹Z] {€¯ ¾°ˆ»®¿Z]ÁZ¯Y~´f‡ŻÁÖ·Âf»ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{Â]Äf¨³ÕÁ ÁdˀË|»ÁÖ´ÀÅZ¼ÅÄ//¨Ì›Á‚Ì¿½Y€ËY½ÁZ e©ZeY d//‡YÖ·Z»Ã|ÀÀ¯¾//Ì»Pe d‡Y½Y€³Z¯cZŸÔ—Y®¿Z]Ö·Âf»Z¯cYÁ ¾°ˆ»¾Ì»Ze¥|ÅZ]Հ³Z¯ÕZÅ­€Æ‹dyZ‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¹Z¬»®Ë ¾Ì»d¼Ì«¥~uZ]d¨³,d//‡YZ¯¶v»Ä]½Y€³Z¯½|//‹®Ë{‚¿Á½YY {€Ì³Ö»Y€«½Y€³Z¯ZÌfyY{\‡ZÀ»d¼Ì«Z]¾°ˆ»,ZÅÄÀ˂ŁY ¾ËYdÌ “Á¾Ë€yM{Â//»{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{µÂX//ˆ»¹Z¬»®Ë Öf ÀÕZÅ­€Æ‹ZÀ¯{Ã|‹€¬»d¨³€Æ»Z´¿€^yÄ]Öf ÀÕZÅ­€Æ‹ ZÅ­€Æ‹{¶£Z‹½Y€³Z¯Ä],Ö°¿YÂËY½Âr¼Å{Y{{ÂmÁÕ|Ë|mÕZŀƋį €¬»Ö°¿YÂËY¾Ì¼Å{įÕYĿ³Ä]{‹Ã{Y{ZfyYֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁ |]ZˍZfyYֿ°ˆ»|uYÁdyZ‡ÕY€]ÕZf°ÅÖÀÌ»Ã|‹ ¾Ì»Pe¥|ÅZ]d‡Ż¾ËY{Á‚§Y,{Œ¿€¯}‰Y‚³{Š»Z¿d‡YÂyįÕÁ ŠÌaÁd‡YÃ|‹}ZzeY½Z‹Z¯¶v»Ä]½{Â]®Ë{‚¿ºÅÁ½Y€³Z¯ÕY€]¾°ˆ» ÁgY|uYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹{ֿ°ˆ»|uYÁY‚Å{Á|u{Â//‹Ö»ÖÀÌ] {‹Y~³YÁ½Y€³Z¯Ä] ®¿Z]Z]ZÅÃÁ€aYÖ¿Z^ÌfŒaÁdËZ¼udÌ·ÂXˆ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY ÕZŽZf‡Y{Öf À­€Æ‹ZÆqµÁY¹Z³{d¨³,d‡Y¾°ˆ»ÁÂu¶»ZŸ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} ©Z¨eY |‹€ŒfÀ»ՁZ‡Ö¸yY{dˬeÕY€]d¼€ËÁºÆ»ÄÌ£Ô]YcZÌW‚m |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ¾Ë¿cӐv» ÁªÌ¼ eÕY€]ZÌ¿{»ÕZÅÕÁZÀ§Ö¸yZ‡Ö»Â]œÀ»Ä] Z]ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ »,¶yY{dyZ‡Ä ‡Âe Ä»Z¿€]Z]|ÀfˆÅ¦›Â»Á|̼ËYÁÁ|ËYÕZŽZ»Z‡ÕZ°¼Å ÁdˬeÄ]d^ˆ¿,Žz//Œ»cZ»Y|«Y¾ÌÌ eÁž»ZmՂË ÕZÅ|uYÁÁ½ZÌÀ]Š¿Y{,֌ÅÁ„aÕZÅ|uYÁdÌ·Z §Ä ‡Âe Öf ÀÕZÅ|uYÁğ¼n»€Ë{R&DÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve |ÀËZ¼¿¹Y|«YÖ¿| »Á ÕY€«€]Z]d‡Y¦›Â»ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ » ,֌ÅÁ„aÁ֋Â»M‚¯Y€»Z]Âv»ĸXˆ»Á|À»¹Zœ¿•Z^eY dˀË|»,ÖuY€—,ŠÅÁ„aÕZÅŠz]{Œ¯ÕZÅḑ€› ¾Ì»Ze¾¼“ZeÃ{€¯Հ̳Z°]ÁՁZˆ·Z §Y|Ì·ÂeÁÃÁ€a ÄÀÌ»,¶yY{dyZ‡Ä //‡ÂeÁªÌ¼ eÕY€]Ä¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿ {{€³ºÅY€§Œ¯{ZÅÕÁZÀ§¾ËYՁZ‡Ö»Â] Z]¶»Z e{d‡Y¦›Â»ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ » ºÌˆ¬eÁÖÅ|¿Z»Z‡Ä]d^ˆ¿–]€Ë}ÕZŽZ»Z‡ÁZÅd¿ÁZ » žËZÀÕY€]Ä //‡ÂeÁªÌ¬veÁÖ//ŒÅÁ„aÕZÅdÌ·Z §Z¯ €i»Ö¿Z//‡ºÆ]Á•Z^eY¾¼“ÁÃ{¼¿¹Y|«YY{dË·ÁY ÁÃZ´Œ¿Y{€ÅÕZÅdÌ·Z §,ZÅÃZ´ŒÅÁ„aÁZÅÃZ´//Œ¿Y{Z]ZÆ¿M ¶f»ŽzŒ»dÌ·Z §Äf‹|ÀqZË®ËÄ]YÃZ´//ŒÅÁ„a |ËZ¼¿ Ö·Z»¾Ì»Ze ՁY|¿YÃYÄ]d^//ˆ¿d//‡Y¦›Â»Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » {Â̴¿Y{ZnËYÕY€]Ö·Z»¾Ì»ZeÕZ//ŵ|»½{€¯ÖeZ̸¼ŸÁ Á¶yY{Y|ˀyZ^fŸY¶Ì^«YÖ¸yY{cY|Ì·ÂeYÃ{Z¨f//‡Y ž]ZÀ»¾Ì»ZeÁÖ¸»Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ»½{€¯Ö»€ÅY,kZy Ö¿Y€ËYÕZÅÓZ¯|ˀyÁÖËZÆ¿½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€]ÕZ^fŸY |ËZ¼¿¹Y|«YZ“Z¬e®Ë€ve ՁY|¿YÃYÄ]d^//ˆ¿d//‡Y¦›Â»Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » ÕÂ//‡YÃ{ZÂf¯Z§Š//Ìa‰€Ë~a½{€¯Ö//eZ̸¼ŸÁ {ÖmZyÁÖ//¸yY{d¯Z//Œ»ZËÁÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÁZÅ®¿Z]¾Ì]ՁYcÔ//»Z »¹Zn¿Y½Z°»YÁÂ//Œ¯¶yY{ ÁÄÌÆeYŒ¯Ö¸YÕZŁZÌ¿Á¹Ô«Yd‡€Æ§|ÀfˆÅ¦›Â» Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » |ÀËZ¼¿¹ÔŸYÄ»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ »Ä] ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅdË·ÁY¹ÔŸY¾¼“d//‡Y¦›Â»‚Ì¿ ,¹Ô«Y¾ËYՀj¯Y|u|Ì·ÂeÕY€]ÕYÄ ‡ÂeÕZÅs€—dËY|Å »YÁžËZÀ»YÕZ//Æf¿ÁZ » |ËZ¼¿¹Y|«YÁՂ//ËÄ»Z¿€] ÕZÆf̧€›ÖËZ‡ZÀ‹Z]|ÀfˆÅ¦›Â»Ö¿| »žËZÀÁ½{Z » |Ì·ÂeŠËY‚§YdÆm{ZÆ¿MՁZ//‡µZ §Ä]d^ˆ¿,{Âm» ¹Y|«YŒ¯Ö¸YÕZŁZÌ¿Á¹Ô«Y¶yY{dyZ‡ªÌ¼ eZËÁ \¸mÄ]d^ˆ¿d//‡Y¦›Â»Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » |ÀËZ¼¿ ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿,֏yŠz]½YY~³ÄËZ»€‡ÕZ°¼Å ÕZŁZÌ¿Á¹Ô«YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ÕYÄ ‡ÂeÕZÆ¿Z»Z‡Á ÁÁ|ËYÕYÄ //‡ÂeÕZÆ¿Z»Z//‡ |ËZ¼¿¹Y|«YÂ//Œ¯Ö¸Y dyZ‡ªÌ¼ eÄ¿ÓZ‡ÁÖËY€mYÄ»Z¿€]|ÀfˆÅ¦›Â»Á|̼ËY dveZËÁŠ//‹ÂadveÕZÅd¯€//‹Ä̸¯ÕY€]Y¶yY{ |ÀËZ¼¿Y€mYÄ¿ÓZ‡cÄ]ÁÄÌÆe{ÂydˀË|»ÁcZœ¿ ½Z ¨ÀË}ÖËY‚§YºÅÁZŁZÌ¿ÁZÆË|À¼¿YÂeÖ¿Z‡ºÆ] Z]Ö¿| »žËZÀÁ½{Z// »»YÁž//ËZÀ»YÕZ//Æf¿ÁZ » ÁÖ¿Zf‡YÕZÆ¿Z»Z‡,Á|̼ËYÁÁ|ËYÕZÆ¿Z»Z//‡ÕZ°¼Å Õ|À]dË·ÁYZ]|ÀfˆÅ¦›Â»,Õ|Ì·ÂeÕZƸ°ŒeÁZÆÀ¼n¿Y ºÅÁÖ¿Z‡ºÆ]Ä]d^ˆ¿,ZÅÕ|À¼¿YÂeÖËZ//‡ZÀ‹ÁZŁZÌ¿ {»ÕZÅ{Y|ËÁ€¼fˆ»ÕY‚³€]ªË€—Y½Z ¨ÀË}¾Ì]ÖËY‚§Y ÁÖ¿Z»Z‡,Ö¸»t˜//‡{¶yY{dyZ//‡ÕZł̻€Ìœ¿ZÌ¿ |ÀËZ¼¿¹Y|«YÖ¿Zf‡Y d‡Y¦›Â»cY‚ÌÆneÁՁZ‡¾Ì‹Z»,¶yY{dyZ‡‚¯€» ½ZÌ»,c|»ÃZe¯ÕZŁZÌ¿d§ZË{ÕY€]Հ̴ÌaÄ]d^//ˆ¿ ÁZÅÃZ´f‡{€´Ë{¶yY{dyZ//‡Ä»Z¿€]Ác|»|À¸]Ác|» cYÁ,Á€Ì¿cYÁ,d¨¿cYÁ¶Ì^«Yֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿ ½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡,½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ],Zfˆ‹,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY ÁdˆËZ]Ö»ZÅÃZ´f‡{¾ËY |ËZ¼¿¹Y|«Y Á…|«½Zf‡M,¹Z»Y ÁÃ{€¯d§ZË{Ö¸§c]YZÆ¿MÄ»Z¿€]d§€ŒÌa‰Y‚³ |ËZ¼¿†° À»¶yY{dyZ‡Ä»ZÀ¸§{ |Ì·ÂeÁd̨̯Z¬eY,ÃZ´//Œ¿Y{Z]•Z^eY,Ä //‡ÂeÁªÌ¬ve |Ì·ÂeZ^yY µZ‡{|¯Y|uYÁՁZˆ·Z §ÕY€]ÕY~´§|Å ¾Ë¿cӐv»|Ì·ÂeZecY{YÁdˀË|»Y Հ̳¸m¾¼“Ze{ÁM¶¼ ]Y¹ÓcZ»Y|«Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÄÀÌ»,¶yY{½YÂeÕYY{ÕZ//ÅÓZ¯¾Ì»ZeÕY€]YkÁ€yY ÖmZyÕZ¯€‹Z]d¯ZŒ»{Ö¸yY{ÕZÅd¯€//‹dˬe {{€³ºÅY€§ ¾Ì»ZeՀ̴ÌaÄ]d^ˆ¿d‡Y¦›Â»Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » ÁY{dË·ÁYÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡ՁYÁÖ·ZËcÔÌƈe €nÀ»įÖeӐv»ÕY€]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ‰{€³{ÄËZ»€‡ Ã{¼¿¹Y|«Y{{€³Ö»cY{YÁŠÅZ¯Á¶yY{dyZ‡ªÌ¼ eÄ] |ËZ¼¿Հ̴ÌaY¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Z]{Y{Y€«ÁÄ»Z¿ºÅZ¨e|¬ŸÁ ½{€¯ÖeZ̸¼ŸÄ]d^ˆ¿d‡Y¦›Â»Ä»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ » Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ‰{€³{ÄËZ»€‡ÕY€]|Ì·ÂeÄËÁ[Zˆu ¶¼ ]Y¹Ó¹Y|«YÁՀ̴Ìa|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z» {ÁM ՁZ‡²Àŀ§Á‰Â»M ÕZ°¼ÅZ]d‡Y¦›Â»ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ » {ÁÕ|Ì·ÂeÕZŶ°//ŒeÁZž¼n¿YÁ–]€Ë}ÕZÅd¿ÁZ » {»֋Â»MÕYÂfv»,¶yY{dyZ‡²Àŀ§dˬedÆm YÃ{Z¨f//‡Y²Àŀ§,Ö¸yY{cY|Ì·ÂeYd//ËZ¼uÕY€]ZÌ¿ Ä̸¯{Y–^e€»{Y»€ËZ‡ÁÖ¸yY{ÕZŹZ¿Z¼¿ÁcY|Ì·Âe ָ̼°ecÔ̐veZ˽Zfˆ]{ָ̐veÁÖ//‹Â»Mž—Z¬» ,¹Â¸ŸcYÁÁ‰Á€aÁ‰Â»McYÁZ]¶»Z e֗ÁÄÌÆe |À¯ÖËY€mYÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve Z]d‡Y¦›Â»cYÁÖ¿Z//‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€» ,ÕY|ÌÀ‹,ÕY|Ë{ÕZÅÄ¿Z//‡Á–]€Ë}ÕZÅŠz]ÕZ°¼Å ÕY€]ՁZ//‡²Àŀ§dˬedÆm{ÁՁZn»Á[Âf°» ,Ö¸yY{cӐv»YÃ{Z¨f‡YÁ¶yY{dyZ‡Ä ‡ÂeÁªÌ¼ e ‰Â»MÄ //‡ÂeÄ]¹Y|«Y,ZÌ¿{»ÕZÅYÂfv»Ä//ÌÆe¾¼“ ¥€»ÕY€]Ö¸»ÕZÅÂ̴¿YdˬeÁՁZ‡²Àŀ§,ֻ¼Ÿ Ä̸¯ḑ€›Ę]Y¾ËY{YÁ|//ËZ¼¿¶yY{|Ì·ÂeÕZ//ÅÓZ¯ ,Ö^Å~»ÕZÅdÌXÅÁ|mZ//ˆ»¶Ì^«Y֟Z¼fmYÕZÅŠz] ÁZ¼Ì‡ÁY|Ál̈],{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡,Ä ¼mÕZŁZ¼¿ ,d ÀcYÁÕZÅğ¼n»€ËÄ̸¯ |ËZ¼¿Հ̳Z°]Y Z]Ę]Y¾ËY{Y¹ÓÕZ°¼Åd‡Y¦›Â»cZneÁ½| » |¿ÁM¶¼ ]Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€» cZœ¿ÁŠËZa,Հ^ÅY ÕY‚³€]Ä]d^ˆ¿¶yY{dyZ//‡d”Æ¿Հ^ÅYÕYÂ//‹ ÕY‹ |À¯Ö»¹Y|«Y€¼f//ˆ»cÄ]ÕZ¯cZ//ˆ¸m d‡Ż,Հ^ÅY,Õ|À^¿Z»Ä]d^ˆ¿d//‡Y¦›Â»Հ^ÅY ÁZÅd¿ÁZ »dÌ·Z §ÁZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY€//]cZœ¿ÁÕY~³ }ZzeYY¹ÓcZ¼Ì¼eÃ{¼¿¹Y|«YÁÂu¾ËY{ZŽZ»Z//‡ ‚¯€»,¶yY{dyZ‡d”Æ¿Հ^ÅYÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ |ËZ¼¿ {‹Ö»¾ÌÌ ecY‚ÌÆneÁՁZ‡¾Ì‹Z»Á¶yY{dyZ‡ ,Õ{Zf//‡ÕZÅd¿ÁZ »YºŸYcYÁÕZÅğ¼n»€ËÄ̸¯ ¦›Â»,Ö¿Zf‡YÕZŽZ»Z//‡ÁÁ|̼ËY,Á|ËYÕZŽZ»Z‡ |‹Y€Ë|»®Ë,Ä»ZÀŒz]¾ËY¡Ô]YY| ]Äf¨Å®Ë֗|ÀfˆÅ {ÂydË»Z»ÁÂu{¶yY{dyZ//‡µÂXˆ»½YÂÀŸÄ]Y cY‚ÌÆneÁՁZ‡¾Ì‹Z»,¶yY{dyZ‡‚¯€»Ä]Á[À» |ÀÀ¯Ö§€ » {Zf«Y½ZÆm ZÅd¿ÁZ »Ä]ÕYÄÌ£Ô]YÁ|Z]cZneÁ½| »,d À€ËÁ ÄmÂe,cZneÁ½|// »,d ÀcYÁÄ ]ZeÕZÆf¯€//‹Á €]Á{Y{Y€«|̯Ze{Â//»YՁZ//‡Ö¸yY{Â“»Ä]ÄËÁ d̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYÁdˀË|»,€¼fˆ»cZœ¿ÁŠËZacÁ€“ Ö¼WY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ՁY|¿YÃY,Ö¸yY{Ä]ZŒ»ÕZÅÓZ¯cY{YÁ Ä¿Z»Z‡€¼fˆ»Ö¿Z‡ÁÄ],ZŽZ»Z‡ÁZŽZf‡Yt˜//‡{ ÖËY‚§YºÅÁZŁZÌ¿ÁZ//ÅÕ|À¼¿YÂeÖ¿Z//‡ºÅÄ]Á½Y€Ì¿YÂe {€¯|̯Ze½Z ¨¿Õ} cÁ€“€]Ã|//‹¡Ô]YÄ»Z¿€]{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] cY{YÁd̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYÁdˀË|»,€¼fˆ»cZœ¿ÁŠËZa {Ö¼WY{ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿ՁY|¿YÃY,Ö¸yY{Ä]Z//Œ»ÕZÅÓZ¯ Ä¿Z»Z‡€¼fˆ»Ö¿Z//‡ÁÄ],ZŽZ»Z‡ÁZŽZf//‡Yt˜‡ ÖËY‚§YºÅÁZŁZÌ¿ÁZ//ÅÕ|À¼¿YÂeÖ¿Z//‡ºÅÄ]Á½Y€Ì¿YÂe d‡YÃ|‹|̯Ze½Z ¨¿Õ} Ö¿Y€ËYÕÓZ¯YdËZ¼u{€°ËÁZ]cY{YÁdˀË|» ,½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡-d‡YÃ|‹|̯ZeÄÌ£Ô]Y¾ËY{ "žËZÀ»Y"ÕZÆf¿ÁZ »ÁcY{YÁÁcY{ZcY€¬»€f§{ Ö¿Zf‡YÕZÆ¿Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]"Ö¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y"Á d^ˆ¿,Ã|‹¡Ô]Y|Ë|mÕZÅÄ»ZÀŒz]…Z‡Y€]|ÀfˆÅ¦›Â» ÕÓZ¯ÕYY{cY{YÁÕY€//]d̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYÁdˀË|»Ä//] |ÀËZ¼¿¹Y|«YÖ¸yY{Ä]ZŒ» ÁcY{ZcY€¬»€f§{Á½Y€ËYcZneÄ //‡Âe½Z»Z//‡ Á½{Z »»YÁžËZÀ»YÕZ//Æf¿ÁZ »ÕZ°¼ÅZ]cY{YÁ ½Â̼̈¯ḑ€›YÃ{Z¨f‡YZ]|ÀfˆÅ¦›Â»Ö¿| »žËZÀ Ä]d^//ˆ¿,Ö¿Y€ËYÕÓZ¯Yd//ËZ¼u{€°ËÁÁ®//ËÃ{Z» ÄËÁÄ]–^e€»cY€¬»ÁZÅÓZ¯Ö¯€¼³ÕZÅħ€ eՀ´¿Z] €¼fˆ»Á[ÁZÀf»cÄ]€ËZ//‡ÕZÅħ€ e½{€¯¯~» |ÀËZ¼¿¹Y|«Y ZÆfyZ‡€ËÄ ‡Âe ¦›Â»½Y€ËYÖf ÀÕZƯ€Æ//‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z//‡ ÕZƯ€Æ‹dË·ÁYZ]Öf ÀÕZƯ€Æ//‹Õ{ÁÁ{d//‡Y ZÅÕ|À»ZÌ¿ÄWYYÕY€]YÖ^‡ZÀ»½Z°»{Z»Á±‚]Öf À Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌa­€Æ‹€Å{€¬fˆ»ÕZÅ|uYÁÕZÆË|À¼¿YÂeÁ ZÆÅZ´//ŒËZ¼¿¾ËYÖ¼WY{ՁY|¿YÃYÕY€]ZÌ¿{»cZ»Y|«YÁ dˆËZ]Ö»ZÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYYÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y-{ÁM¶¼ŸÄ]Y {‹ºÅY€§­€Æ‹€Å{€¬fˆ»ÕZÅ|uYÁÕY€]ÖfuYÄ] |À¨›Â»Ö¿| »žËZÀÁ½{Z »»YÁžËZÀ»YÕZÆf¿ÁZ » ֐zeÁֻ¼ŸÕZÆf¯€//‹Ä ‡ÂeÁdˬeÄ]d^//ˆ¿ {Š¿Y{½{€//¯ÄÀË{ZÆ¿ÕY€]EPCdyZ//‡ÁÖ//uY€— ÁՂËÄ»Z¿€]Y{d˂»žËZÀdË·ÁYZ//]‰YÀÌn¿ c{|À¨›Â»Á|̼ËYÁÁ|ËYÕZŽZ»Z‡ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y Y¹ÓÕZ°¼Å–]€Ë}ÕZÆf¿ÁZ »Z]Ä»Z¿€]¾ËYÕY€mY{ZÌ¿ |¿ÁM¶¼ŸÄ] dyZ‡Ä ‡ÂeÁªÌ¼ e Ö¿| »žËZÀÁ½{Z »»Yd¿ÁZ »ÁžËZÀÂ//»Yd¿ÁZ » žËZÀYdËZ¼uÖ¸»ÁŠËZ¼ÅÄÌ//‹Zu{d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » Á½Â˂˸e,‚Ë€§µZrzËÖ´¿Zy¹Y·Ö¸Yº//¸«|Ì·ÂeŠËY‚§YY®q¯ Ö¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ»,ZeZ‹‰Y‚³Ä] {Y{€^yµZˆ»YÄÅZ»{ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z» ÁÕYÄ ‡Âe½Z»Z‡–‡Âe–//‡Âf»Á®q¯žËZÀZ]–^e€»cZŸÂ“»{Á‚§Y ÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡ÖÀ Ëd¼cYÁğ¼n»€Ë֐ze Z»ÕZÅÃZ´À]Y|{{Á|uÄ°ÀËY¹Ô//ŸYZ]ÕÁ {Â//‹Ö»µZ^¿{½Y€ËYÖf À Šz]Ã{Á‚§Y‰YY|{{€¯tˀe,|Àf//ˆÅ–‡Âf»Á®q¯žËZÀ cÄ]Ã{Á‚§Y‰Y¾//ËYY|{{Á|uÁºÌ¬f//ˆ»cÄ]d À cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » d‡Y–‡Âf»Á®q¯žËZÀÄ]•Â]€»ºÌ¬f//ˆ»€Ì£ SME–//‡Âf»Á®q¯žËZÀÁÂu{Ä¿ZzeYÁ¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d//¼ Â“»¾Ë€f¼Æ»|¯YÕZÅ|uYÁÕZÌuYd¨³,d‡YÃ{€¯¦Ë€ eÃÁ€a¾Ë|Àq Öf ÀÕZƯ€Æ‹{€¬fˆ»|¯YÃZ´À]Y‚Å{Á|uYįd‡YÂy¾ËY{ ¾Ë€yMª^—Ád‡YÃ|‹ÕY~´§|ŵZ‡{|uYÁՁZ//ˆ·Z §ÕY€] Â“»Ö¯ZÌ¿Ö«{Z d//‡YÃ{Â]|Ì·ÂeY|»Ä]ZÅ|uYÁ¾ËYY|uYÁZ»M ¾Ì»Á{YZÅSMEdÌ·Z §Ö¸Y¾¯½YÂÀŸÄ]ÖeY{YÁÁÖ¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze ּ̋Á€faÁ{Ó§ÀÌn¿ÖÅ|¿Z»Z‡{€¯ħZ“YÁd//ˆ¿Y{d¼cYÁ¥|Å ÕZÅÃZ´À]€j¯Y€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {‹Ö»µZ^¿{Ä¿ZzeYÁ¾ËY–‡Âe {Á|Ì·ÂeÖ]ÂyÄ]ZÅÓZ¯{€¯tˀe,|¿Y|¿Z“Z¬e¶°Œ»–//‡Âf»Á®q¯ {‹Ö»ē€ŸYZ] d‡Yž»Zm|À‡¾ËÁ|e|À»ZÌ¿ՁÁZŒ¯Šz] ž»Zm|À‡®Ë¾ËÁ|e|À»ZÌ¿YŒ¯ՁÁZŒ¯Šz],ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ ½M{ՁÁZŒ¯½ÓZ §ÁY‚mYļÅįž»ZmÕ|À‡Ä]Šz]¾ËYd¨³Ádˆ¿Y{ Á‰Y‚³Ä] {Y{ZÌ¿,|ÀÀ¯®¼¯ÁÂu¾ËY{µÂveÄ]Á|À//‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿ {”uZ]ՁYÁZyº›Z¯,Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕYÂ//‹€^y‚¯€»Ä^À‹Ä//‡ Ö¸»ZŸZ“|Ì ‡¹Ô‡ÓYdnuZ]Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{¶v» Ä]Y|Ë{¾ËY{ÕÁ {€¯³Ád¨³ÁY|Ë{Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕYÂ//‹€Ì]{ ÖËY~£dÌÀ»Y¾Ì»PeÁY~£d‹Y{ZƛYÁ{€¯ÃZ‹YՁÁZ//Œ¯Šz]Ö³{€fˆ³ Ä]ÄmÂeZ]Â//Œ¯Ö¸ §–ËY€//‹{ՁÁZ//Œ¯ºÆ»ÕZÅŠz]Y®Ë½YÂÀŸÄ] ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ {Y{ÖËÓZ]d̼ÅYZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ÁºË€ve–ËY€‹ Šz],|‹Ö¨À»ZźˀveµZ¼ŸYÄ]ÄmÂeZ]Œ¯Õ{Zf«Y|‹ÃZ³€Å|‹ÁM{ZË €³Yį¾ËY½ZÌ]Z]ՁYÁZy d‡YÄf‹Y{¶°Œ»¾ËY¶u{ÖËY‚ˆ]Š¬¿ՁÁZŒ¯ Œ¯Õ{Zf«YdÌ “ÁÄ],{Â]Ã|‹ՀfŒÌ]ÄmÂeՁÁZŒ¯Šz]Ä]Äf‹~³{ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Yḑ€›Ä]ÄmÂeZ]µZj»½YÂÀŸÄ]d¨³,|‹Ö»®¼¯ ¾ÌÀr¼ÅÁºÌÀ¯{ZĬ˜À»ÕZÅŒ¯Ä]Á|Ì·ÂeՀ̈»€³ÕZÅÃÂÌ»ºÌfˆ¿YÂeÖ» {€¯|̯PeÕÁ {Y{{ÂmÁŒ¯{½Z]ZÌ]Á½Z˂]MŠz]{ּ̜ŸÕZÅḑ€› ՁÁZŒ¯ÁÂuŠz]½ÓZ §ÁY‚mYļÅįž»ZmÕ|À//‡Ä]ՁÁZŒ¯Šz] {ZÆm€ËÁ {Y{ZÌ¿,|ÀÀ¯®¼¯ÁÂu¾ËY{µÂveÄ]Á|À‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿½M{ ž»Zm|À‡\ːeÁÄÌÆed‡YÂyÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕYÂ//‹YՁÁZŒ¯ d»|y|À‡¾ËY¾ËÁ|eZ0  ˜«Á|Å{Y€«Z¯Âf‡{{YՁÁZŒ¯Šz]µÂve ,Š¿Y{}¨¿YՁÁZ//Œ¯Šz]{€¯tˀeՁYÁZy |À¯Ö»Â//Œ¯Ä]Ö³‚] {Y|¿{ÂmÁŠ¿Y{¾ËYµZ¬f¿YÕY€]ÕYÄ°^‹įY€q{€]Ö»l¿ÕÁZÀ§ÁcZŸÔ—Y |ÀÀ¯Ö»֗YcÁZ¨f»ÕZŀ̈»¹Y|¯€ÅՁÁZŒ¯Šz]ÁÃ{€¯¶Ìve{Y€§YÁ ÕY{€]ÀÆ]Z£M ®q¯žËZÀ½Z»Z‡Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄ¿Z»Z‡ d¨³½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z//‡®q¯žËZÀ½ÁZ » cZ»|yÄ¿Z»Z//‡,®q¯žËZÀYd//ËZ¼uÖ¸»ÁZ//]½Z»‚¼ÅÁÁ€//»Y Ä] |¿|‹sZff§Y½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡Ö°Ì¿Á€f°·Y Ä¿Z»Z‡{Y{t̓ÂeÄ¿Z»Z‡¾ËYcZ»|yÂy{\uZ»€¤Y,ZeZ‹‰Y‚³ Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yÃ|ÀÀ¯ÄWYYÕZÅÃZ³{¾ËYYְ˾̻Ö°Ì¿Á€f°·YÕY~³YÁ ՁY|¿YÃY¶uY€»֌ËZ»McÄ]ZÆ¿Zf‡YYÕ{Y| e{¾ËYYŠÌaįd‡Y ÃY{Á‚§YÕÁ {‹Ö»Y€mY½MÖ¼‡ÕY{€]ÀÆ]cZ̸¼ŸÁ€»YÁÃ|//‹֗½M ½Á|]|À¿YÂeÖ»ZÆ¿MÁ¥~uY½YY~³ÄËZ»€‡Õ”uÄ mY€»,Ä¿Z»Z‡¾ËYՁY|¿Y ÁZÅ­€Æ//‹{¾Ì»ÕY~³YÁdÌ “ÁÁcZŸÔ—Y¾Ë€yMYÕ”uÄ mY€» ÕZƯ€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡½ÁZ » |¿Â‹ž¸˜»Œ¯€‡Y€‡Öf ÀÖuY¿ ÄWYY¥|ÅZ]Ö°Ì¿Á€f°·Yd»|y‚̻ĿZ»Z‡¾ÌÀr¼ÅÁ€»Y{€¯¹ÔŸY½Y€ËYÖf À ®ÌÀ̸¯Ä¿Z»Z‡,Ö°Ì¿Á€f°·YcÄ]Ö¿Zf‡YÕZƯ€Æ‹Á½Z»Z‡cZ»|yļŠZÌ¿½Á|]Ä¿Z»Z‡ªË€—YZÅSMEÕYÃÁZŒ»ÕZŁZÌ¿ÄWYYdË·ÁYZ]Z¯Á\ˆ¯ ÁÄ¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿ž§¥|ÅZ]Ä¿YÁZÀ§ÕZŁZÌ¿ž§Ä¿Z»Z‡ÁÕ”uÄ mY€»Ä] |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]®Ì¿Á€f°·YcÄ]ZÅSME®ËƒÂ·ÂÀ°e YcZ^·Z˜»d§ZË{ÕY€]½YZ‡Ä ˜«{ZÆÀŒÌa ½YZ‡Á{Ây Œ¯Á{Ây½YZ//‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ֐ze¾¼n¿Y€Ì]{ ½YZ‡Á{ÂyÖ//‡Â]ÕZÅÖËYY{‰Á€§ÕY€]Ö^//‡ZÀ»d€§½ÂÀ¯Yd¨³ Z]³Ád¨³{«{Y„¿Ö^v»‰M» d//‡Y¾Ì»ZeÀÌn¿cZ^·Z˜»d//yY{€aÁ ZŁÁ{ZÅŽyZ//‹¾f§ÓZ]Á…Â]|Ë|//‹ª¿ÁÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YZ¿€ËY {‹Ö»{ZÆÀŒÌa,½YZ‡Á{Ây¹ZƇd¼Ì«|//‹ÄËÁÄ]Äf‹~³ÕZÅÄf¨ÅÁ ¹ZÆ//‡Á­Ô»Yĸ¼mY|·Â»€Ì£ÕZÅÖËYY{€f Ë€//‡Äq€Å½YZ//‡Á{Ây ÀÌn¿Á|·Â»¾//Ì»ZeÄy€qÄ],[Ây–ËY€//‹¾ËY{Á|À//‹Á€¨]Y{Ây ZÅd¼Ì«¾f§€eÓZ]|Ì»YÄ]Z//œf¿Y¾ËY€³Yd//‹Y{½ZÌ]ÕÁ |ÀÀ¯¶¬fÀ»¾Ì»Ze ,ºÌ‹Z]…Â]¾fzËÁ€§|ÅZ//‹|ËZ‹,{‹Y{Ä»Y{Y½YZ‡Á{ÂyÕÂ//‡Y ¹ÓÖ´ÀË|¬¿¾f‹Y|¿ÁcZ^·Z˜»Z//Œ§¶Ì·{Ä]ՁZ‡Ä ˜«d ÀºÅ|ËZ‹ ÕZŁÁ¾ËYÕZÅÖÀ°‹{¯,{Y„¿Ö^v» {Á€]¾Ì]YÖfuÁÃ|//‹€f°q¯ Z]½YZ‡Ä ˜«‰ÔeÁd¼ÅZ]ºÆ»¾ËYd¨³Á|‹ÁM{ZËY½YZ//‡Á{Ây Z¿Á€¯ÁZźˀveY‹{–ËY€//‹¾ËY{cY|Ì·Âed̨̯{Â^Æ]ÁƒY€ÌeŠËY‚§Y ½YZ‡Á{ÂyÕ‡YՀfŒÌ]ÄmÂeZœf¿Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ád‡YÃ|»Md‡{Ä] {ÁÖ» صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¦Œ¯Ä]|Ì»YZ]d¨¿d¼Ì«ŠËY‚§Y d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ŠËY‚§YZ//]d¿€]d//¨¿d//¼Ì«Ö//¿ZÆmÕZ//ÅYZ]cÔ//»Z »¾//ˀyM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡Á,É|{ É|{¹|ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Z]Á Õ|{ ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Z]Á YŠÌ]|‹Z]Á€»Yd¨¿d¼Ì«Ze|‹hŸZ]Ä̇Á{Z¿Á€¯¾//ˆ¯YÁd̬§Â» {‹ÃY€¼ÅcÔ»Z »{|{®Ë d¼Ì«|//‹Z]Ä¿ZÌ»ÁZy{cZ«Z¨eY€ÌiZedveYÄf//‹~³Äf¨Åįd¨¿d¼Ì« Ä»Y{Y|‹¾ËYÄ]Ä̇Á{Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁd̬§Â»€^yZ]ÓZud‹Y~³€‡dŒa Ã{€¯‰ÂyZmÄ°//Œ]€Å{Ó{ÕÓZ]{d¿€]d¨¿d¼Ì«įZn¿MZe{Y{ d‡Y ÕY€]YZÅ|Ì»Y|¿YÂeÖ»į{Y{d̼ÅYdÆm½MYZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¦Œ¯,ž«YÁ{ |Å{ŠËY‚§Yd¨¿ÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§YÁÕ{ZŸ–ËY€‹Ä]{Zf«YdŒ³Z] ‚Ì¿ZÅÖÀÌ]ŠÌaÁÄf§Z¼¯Ä]įd//‡YÖÅZ»|ÀqZ¿Á€¯ÂÌ//‹Z]½ZÆm{Zf«Y {Y{Ö¿ZÆm{Zf«YÖ¨À»|‹YdËZ°u Ã|ÀÀ¯¹€´·{|‡Ö»‰Â³Ä]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÃZ]{Ä̇ÁYįÕZ^yYµZu¾ËYZ] ºÌ‹Z]¾ˆ¯YÁ¾ËYÖ¿ZÆmžËÂe€œfÀ»µZ‡ÕY|f]YZe|ËZ^¿|Àq€Åd‡Y ÁÓ{d¿€]Ze{€]ÓZ]|{ Yd¿€]d¨¿d¼Ì«Á€»YįÖÀ//ˆ¯YÁ {Âz]d¼Ì«Ä°Œ]€Å{dÀ‡ ŠËY‚§YZ]d¨¿¾ËY {Y{½ZŒ¿d^j»ŠÀ¯YÁ€^y¾ËYÄ]‚Ì¿Z°Ë€»MŽyZ//‹d¨¿ {Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁd̬§Â» |̇Ä°Œ]€Å{dÀ‡ÁÓ{Ä]Õ|{ ZÅ|Ì»Y,dy‡ÕZ“Z¬eŠËY‚§YÁµZ‡€‡¶§Ä]½|‹®Ë{‚¿ZÀ¯{ÄÌ//‡Á ÁŠÌaÕZÅÄf¨Å{Ä°Œ]€Å{Ó{ÕÓZ]Ä]d¨¿d¼Ì«½|Ì//‡ÕY€]Y d‡YÃ{€¯€fŒÌ] d¨¿ …Â]{d·Á{ÕZÅÃZ´ŒËÓZa¹ZƇē€ŸY{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³ ZÅ֌ËÓZa¹ZƇÕY~³YÁÕY€]{Zf«YÁd¨¿cÂyY|¬Ÿ Y֯¸]ē€ŸÖƳM,€^y¾ËY¹ÔŸYYÁÁ{ĸZ§Ä//] {€¯\n f»Y½Z´¼Åį{€¯€ŒfÀ» Äf‹Â¿,Ã{€¯€ŒfÀ»ՁZ‡֏y½Z»Z//‡įÖƳM{ {€¯|ÅYÂyY~³YÁY{Ây¹ZƇ¹Z¼ed·Á{įd‡YÃ|‹ Öy€] d‡YÄf‹Y~³…Â]½Z»Z‡Ã|ƟÄ]Y½M½Z»Z»Y |¿YÂeÖ»¶Ì·{|Àqd//·Á{¹Y|«Y¾ËY|¿|¬f »½Z//‡ZÀ‹Z¯ Ád‡YµÂaÄ]d·Á{ZÌ¿,ZŽMYÖ°Ëį|//‹Z]Äf//‹Y{ |»M{ZÅÃZ´ŒËÓZa{{Ây¹ZƇ¾fyÁ€§½Y€³Z]|ÅYÂyÖ» Á{‹Ö¼¿ºfyZnÀËYÄ]½Zf//‡Y{Z»Y |À¯\ˆ¯Հf//ŒÌ] ÄWYYÕY€]d¨¿cYÁd¬§Y»|Ë|mՀœ¿ZƛY{ÄÀ´¿ {€¯¹ÔŸYY…Â]{ZÅÃZ´ŒËÓZa¹ZƇYÖ¸°‹€Å |ÀÅYÂz]įÖ¸°//‹€ÅÄ]d¨¿cYÁd¨³d¨¿€//ˁÁ pÌÅÁ|À¯Ö»ÕZ°¼Å,|ÀÀ¯ē€ŸYZÅÃZ´//ŒËÓZa¹ZƇ {Y|¿ÖËYY{Á{Zf«Y»YcYÁZ]Ö¸°Œ» €]ÖÀ^»Հ^yZ//Œf¿YÄ]ŠÀ¯YÁ{Á€//Ë{ÄÀ´¿½„//Ì] \·Z«{ZÅÃZ´ŒËÓZa¹ZƇē€ŸZ]d¨¿cYÁd¨·Zz» ETFÖ·Z»Հ³ʇYÁĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À \·Z«{ÃZ´ŒËÓZa¹ZÆ//‡{Â]Y€«Y|f]Yd¨³¥YÖeÖË |ÅYÂy֯¸]¶°‹Ä]ē€Ÿ|Àf¨³†b‡,|‹Z]¥YÖeÖË ½YÂeÖ¼¿,֯¸]ÄWYYc{|‹Äf¨³½MY†aÁ{Â] {€¯ÄWYY¥YÖeÖËcÄ]Y¹ZƇ¾ËY ¾ËY|ÀÅYÂz]įÖ¸°//‹€ÅÄ]d¨¿cYÁ{€¯|̯PeÕÁ ºËY|¿Ö¸°Œ»pÌÅÁ|À¯Ö»ÕZ°¼Å,|ÀÀ¯ÄWYYY¹ZƇ ÖÀ^»ÖËZÅÄ ËZ‹Z//Œf¿YÄ]ŠÀ¯YÁ{¾ÌÀr¼Åd¨¿€ËÁ Z]ÖËYY{Á{Zf«Y»YÁd¨¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁd//¨·Zz»€] ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À¶Ì°ŒeÃZ]{€´Ë|°ËÕZÅÃZ³|Ë{ ‚Ì¿¹Á{YY{\·Z«{ZÅÖ//ŒËÓZaÕY€]Öf·Á{ĸ»Z »¶]Z« ,|À¿Ö»ÕYÃ|Ÿįd‡YÖËZÅ¥€u{Y»¾ËY{€¯ZƛY µZ]YZÅ¥€u¾ËY|ÀÀ̌¿Ö»Z°Ì]ÕYÃ|Ÿ-dˆÌ¿—¾ËY {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»įÖ·Zu{,|ÀÅ{Ö»€aÁ Z»|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁÖ¸°//Œ»d«Á€Å{€¯tˀeÄÀ´¿ ¶uYÂ“»Ád^vºÅZ]ÁºËY{Y€//´Ë|°Ë¾¨¸e {Y|¿{ÂmÁÖ¿Y€´¿d]Z]¾ËYYÄmÁpÌÅÄ],ºÌÀ¯Ö» €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com ½Z»Z‡į{Â]Äf‹~³Äf¨ÅÄ^À‹ZÆq{€¯‘ŸY{Ây ¹ZƇÕ|{ÕZŭ¸]{€¯¹ÔŸYՁZ//‡֏y ‚Ì¿Á½ZƨY,½Y€Æe,…Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZaÕZÅd¯€//‹ Y½Y€ËYÖ¸»ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹Õ|{ ­Â¸] ºÆ‡Y‚ÅÁ½Â̸̻…Z‡Y¾ËY€] |À¯Ö»Y~³YÁ Ö«Z]Á|¬¿cÄ]ՁZ‡֏y½Z»Z‡–‡Âe {‹Ö»ē€ŸY{ZÆ]©YÁY…Â]{•Zˆ«Y -d‹Y{ÃYÁ{{ÂyÖ//ŒËÓZa¹ZÆ//‡ÕY~³YÁÕY€]d·Á{ |¿Z‡€]‰Á€§Ä]Áē€Ÿ֯¸]—Ä]Y¹ZƇÄ°¿MÖ°Ë d·Á{ d//‡Y¹Á{©Á|À\·Z«{½Mē€Ÿ€´Ë{ÃYÁ ¹{€»Ä]Y¹ZƇZe|À¯Ã{Z¨f‡Y¹Á{ÃYYd§€³ºÌ¼eY|f]Y Z»Y {Y{¹Zn¿YµÁY©Á|À{įÕZ¯½Z¼Å|À¿Z»,|‹Á€¨] ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|ÀÄ//‡‰€Ë~a,½Y€ËÁdXÌÅÄ]» Á{Zf«YcYÁÄ]ÕZmµZ‡{¥YÖeÕY€Ë~aĸ»Z » |‹|ÅYÂyē€Ÿ,d‡YÃ|‹¡Ô]YՁZ‡֏y½Z»Z‡ ZƛYÖf·Á{¥YÖeÕY©Á|À¾Ì»Á{Ây{ÖWԟ ¥YÖeÕY©Á|À¾Ì»Á{Ö//ˆË¿ÀË~acZ»Y|«Yd‹Y{ ¹Zn¿YµZu{d‡Y֌ËÓZaÕZÅd¯€‹Ä]•Â]€»į¹Á{ ,ÃZ´ŒËÓZaZÆq¹ZƇY|{\Ìe€e¾ËYÄ]Ád//‡Y ē€Ÿ©Á|À¾ËY{½Y€ÆeÁ½ZƨY,…Z^Ÿ|À],‚//ˀ^e |‹|ÅYÂy ZÅÃZ´ŒËÓZaį{ÂmÁ¾ËYZ]Հ^yž]ZÀ»‰Y‚³…Z//‡Y€] ¹ÔŸY¹Á{©Á|//À{Â//”uÕY€]Y{Â//yÊ//³{Z»M ºÌ¼e\ÌnŸ¹Y|«Y®Ë{{Z//f«YcYÁZ»Y|¿{€¯Ö» {d·Á{Ö//ŒËÓZa¹ZÆ//‡ē€ŸÄ»‚»,ŠÌaÃZ»®ËY Ä¿Z‡Հ^ydÌ]ÃZ‹ZŁÁ¾ËYZ»Y|‹Ö»Ã|ÌÀ//‹…Â] ÕZÅÄ¿ZzeYÁÄ]ZŁÁ¾ËYįÖËZÅļnÅ-d‡YÃ|‹ZÅ d¨¿€ËÁɀ̳ž//“»hŸZ]|//‹{YÁ{Zf«YÁd¨¿ |ÀÀÌ//Œ¿Ö»Z°Ì]ÕYÃ|Ÿ»{€¯½YÂÀŸZfuY€ÄÀ´¿-|//‹ {ÂmÁÖ¸°//Œ»įÖ·Zu{,|ÀÅ{Ö»€aÁµZ]ZÅ¥€uÄ] « {Y|¿ Z]d·Á{į{Â]Öe|»,{Z//f«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ,½Y€ÆeÕZÅÃZ´ŒËÓZa{{Ây¹ZƇÖ«Z]ÕY~³YÁÄ]ºÌ¼e …Z//‡Y€]į{Y{ÄWYYÕYÄ»Z¿€]½ZƨYÁ…Z^Ÿ|À],‚Ë€^e Áē€Ÿ֌ËÓZaÕZÅd¯€‹¾ËY{Öf·Á{¹ZƇļÅ,½M |{½ZƨYÃZ´ŒËÓZa{d·Á{ºÆ‡ |‹Ö»Y~³YÁ |{½Y€ÆeÁ…Z^Ÿ|À],‚Ë€^eÕZÅÃZ´//ŒËÓZa{Á d‡Y ŠÅZ¯¶Ì·{Ä]d·Á{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ÕY~³YÁĸ¼mYÕ|//Ë|mž]ZÀ»Ä]ZÌ¿{ÂyÕZ//Å|»M{ ĸ¼mYÃ|//‹֏yÕZÅd¯€//‹{{Â//y¹ZÆ//‡ µZ^¿{€eÕ|mZÅÕY~³YÁ|¿Á,d‹Y{֌ËÓZaÕZÅd¯€‹ {Ây֌ËÓZa¹ZƇÖ¬]Z»|¿{Â]Äf¨³Öf·Á{½ÓÂXˆ» |//‹ Y~³YÁ¹{€»Ä]…Â]ª//ˀ—Y¹Á{©Á|À\·Z«{Y |ÀÀ¯Ö» ĸu€»d¨³ÃZ]¾ËY{µZˆ»YdŒÆ^Ë{Yd·Á{Õ´Àz‡ ¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À\·Z«{įÕY~³YÁ¹Á{ d·Á{¹ZƇÃ|¿Z»Ö«Z],|‹|ÅYÂy¹Zn¿Y…Â]{ĸ»Z » d‡Y…Z^Ÿ|À]Á‚Ë€^e,½ZƨY,½Y€ÆeÕZÅÃZ´ŒËÓZa{ ÕY~³YÁ»Y½ÁZ »,ÖËԟ¾//ˆu,ºÅ{Y{€»Á{ Ây{ՁZ‡֏y½Z»Z//‡ÕZÅÃZ´À]Á¹ZƇ ZƛYÖ//f·Á{¥YÖ//eÕY€//Ë~aĸ»Z »ÕZ//Å©Á|À Á½Â¿Z«Á{À^eÁµZ‡Äm{Â]½Â¿Z«ª]Z˜»d//‹Y{ Ä°Œ]½Â̸̻Ä]Õ{ ‡d¨¿|Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ {Öy€]€œ¿Yįd‡YÖ§Z“YÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻®Ë d‡YÃ|ÀÅ{Y|ŒÅYZ] ¾Ë|Àq{Õ{ ‡Õ°»YM,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z‡Y€] ÁÃ{Â]½Z»€§©ZeY{…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯ª//§YÂeÁ{ Y{Ã|ƟY½Z¼Ìa¾ËY|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]Ã|¼Ÿd¯€//‹¾ËY d‡YÃ|‹ ē€ŸŠËY‚§Y¾Ë€f³‚],€fËÁÖnÀ‡€œ¿ÕZÅÄf§Z˪^— Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÕÂ//‡YÄÌËÁƒ{®aÁYÕZ”ŸY½ZÌ»{ ‰|Ì·ÂeÁ{€¯|Ì·Âed¨¿Á{Ä°Œ]½Â̸̻ įÃ{Â] d‹Y{ŠËY‚§Y¾WÁƒÄ]d^ˆ¿Á{Ä°Œ]Y‚Å ½YY~³ÄËZ»€‡Á½Y€´¸Ì¸veZ]įÖ//ˆ¿Y€¨À¯{€Z¿¾Ì»Y {€¯¹ÔŸY,d‹Y{¹Á{ÄÅZ»Ä//‡Ö·Z»lËZf¿Z//Œf¿YY†a Y€f¼¯Z̈]µZ‡ÕY€]°»YMÄËZ»€‡ÄÀ˂ÅÄ»Z¿€] ḑ€›ŠËY‚§YÄ»Z¿€]Á{Â]|ÅYÂyÖ¸^«ՂËÄ»Z¿€]½Y‚Ì» Äf‹Y{Ö³‚]€ÌiZeÃ|ÀËMµZ//‡{ÄËZ»€‡ÕÁ|ËZ^¿|Ì·Âe |‹Z] ¾ËYYŠÌaµZ‡ÕY€]Ã|‹ՂËÄ»Z¿€]ÄËZ»€‡ÄÀ˂Š{Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{Ó{{Z̸̻Ze¾Ì] ḑ€›ÃZ]{Õ{ ‡Õ°»YMįd‹Y{ÄmÂe|ËZ]Äf^·Y ½|‹Ã{Á‚§Y|Ë|Æe¾ËYÁd‡YÃ{€¯d^v|Ì·ÂeÄ¿Á|Ì·Âe ē€ŸZ^‹Y¥|ÅZ]Y|Ì·ÂeŠÅZ¯YÕ|Ë|mÁ{Ä»ÃZ» €]|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]Ã|¼ŸÁd‡YÄf//‹Y~³Y€mYÄ]YZ]{ Äf‹~³ÕZÆÅZ»{‰|Ì·Âeįd‡YÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ‰Á{ d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯Հ̴¼Œq½Y‚Ì»Ä]Y Ö§Z“Yd¨¿ÕZÅÄ°Œ]|¿YÂeÖ»YZ]ZËMįdˆÌ¿¾ËYĸXˆ» įd‡Y¾ËYµY‡Ä°¸]|À¯[~mY|¿Â//‹Ö»|Ì·Âeį ŠËY‚§YÕY€]ՀfŒÌ]µÂa|¿YÂeÖ»Õ{ //‡Õ°»YMZËM lËZf¿ZŒf¿YY†aÂyÄ]|À¯ÄÀ˂Å{Ây|Ì·Âeḑ€› d¯€‹¾ËYŽ·Zy{‡{Y{½ZŒ¿į¹Á{ÄÅZ»ćÖ·Z» d‡YÃ{€¯•Â¬‡|{ –ËY€‹{|¿YÂeÖ¼¿įÃ|‹Öf¨¿Y‚Ë€^·ZÌ¿{į֘ËY€‹{ Õ°»YM,|À¯[~mY½MdŸ€‡Ä]Z“Z¬eÖzËZe•Â¬‡ d‡Y{Âyd¨¿|Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§YµZ^¿{Ä]Õ{ ‡ įÕ{ ‡Õ°»YM¶»ZŸ€Ë|»,€Z¿¾Ì»Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d¯€‹¾ËY{€¯|ÌËZe,d‡Y½ZÆmÖf¨¿d¯€//‹¾Ë€f³‚] ½Â̸̻Y|Ì·Âeḑ€›ŠËY‚§YÕY€]{ÂyÕZÆu€—Ä//] cYZƛY¾ËY |Å{ֻĻY{YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻Ä]Ä°Œ] d¨¿€ËZy}{YZ»Z]€“ZuµZu{įÃ|‹YZ]Ö¿Y€´¿hŸZ] d‡Á€]Á½ZÆm{ Y…Ôa®aÁYįÃ|‹¹ÔŸY֘ËY€‹{€^y¾ËY¾ÌÀr¼Å …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ ÃZe¯€^y …Y‚´e¹Zyd¨¿ Ã|ÀËM{Z³\ °»c§½Â̸̻|Ì·ÂeŠËY‚§Y d¿€]¹Zyd¨¿ {‹ Ö »ՁY|¿Y à YŒ¯{d¨¿ ֐zeYZ] ¾§ Ê Ì^—Z³ Á²À˂ËÓ¯Y,…·Z¿M•Â˜y_M­ÂÅÕZÅdÌ·Z §ļÅ,ՂËÄ»Z¿€]Z]d¨³Ö]ÂÀm…Za ŠËY‚§YÁÖ]ÂÀm…ZaÕ°‡{|Ë|mÃZqĬ¸ućÕY{€]ÀÆ]YµÁˆ»¹Z¬»®Ë {YZ]¾§ՁY|¿YÃYYÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »YZ]¾§Ä°^//‹€Ì]{ {Y{€^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{°‡¾ËY{Z³\ °»c§½Â̸̻Ä¿YÁ|Ì·Âe ¾Ë‚À] \¿Á|̇½ZËZaÄ]Á½Z»c|»{ÃZqĬ¸ućÕY€]ÖÅZq€‡Ĭ˜À»{¾ËÓ¸§ YZ] ¾§¾Ì»Â‡ÁdˆÌ] ½YÂÀŸÄ] ½Zf‡{€¯YZ] ¾§ՁY|¿Y à Y€] ÃÁԟd¨³Á{Y{€^yŒ¯ Ã|¿Z‡ÁÁ|¿Á”u½Á|]ZÅÃZqµ€fÀ¯ºfˆÌ‡ՁY|¿YÃYÁdˆeÁªÌ«{Y‚]YcY‚ÌÆne YÕY{€]ÀÆ]Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¼›Z¯{Y{€Æ»,d¨¿cYÁY¶¬¿Ä]€Æ»ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂyħZ“YŒ¯ÕZÅYZ]¾§ğ¼n»Ä]‚Ì¿,֐zeYZ]¾§ć,Œ¯{ÕYĬ˜À» ïd¨¿ d§Z˽ZËZad̬§Â»Z]Œ¯d¨¿d À½Zzf»Õ|À¼¿YÂeYÃ{Z¨f‡YZ],ÖmZy Z]d¨³µZ‡ÃZ»Õ{{Ö]ÂÀm…ZaZeÕZŁZ§Ä ‡Âes€—SPDÕ°‡ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{Â//»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Á¶Ì¼°eZ]{€¯tˀeÖ]ÂÀm…ZaZeÕZŁZ§Ä ‡Âes€—¶uZ‡Y€§Šz]†ÌW \ °»c§½Â̸̻{Á|uSPDÕ°‡|Ì·Âe½Y‚Ì»,ÃZqĬ¸uć¾ËYYÕY{€]ÀÆ] |̇½MÖ¼‡YY|¬»Ä]°‡|Ì·Âeḑ€›Ád§ZËŠËY‚§Y SPDÕ°‡{ÃZqĬ¸ućՁY|¿YÃYÁ_M­ÂÅÕZÅdÌ·Z §,ÖÀ¼ËYcZ»Y‚·YdËZŸ d§ZËŠËY‚§Y°‡¾ËY|Ì·ÂeY|»{ÕZÅÃZq{Y| eÁ|‹¶Ì¼°e SPDÕ°‡ḑ€›¶Ì¼°eÁ¶»Z¯ÕY{€]ÀÆ]œÀ»Ä]Ã|‹¹Zn¿YÕZŹY|«YÃZ]{ÕÁ dˆÌ]½YÂÀŸÄ]½Zf‡{€¯ÕYĬ˜À»YZ]¾§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¬·Zyt·Z|¼v»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {YZ]¾§€f§{¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY,|‹†Ì‡ZeÕYĬ˜À»YZ]¾§€f§{¾Ì»Â‡Á ¾Ì¼ÅÄ]‚Ì¿½MdÌ·Âe,d‡YÃ|‹†Ì‡Ze½Zf‡{€¯½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹Z]¶»Z e €Æ‹{½Zf‡{€¯½Zf‡YYZ]¾§Ä°^‹ÕY‹{Y{Ä»Y{YÖ¬·Zy d‡YÃ|//‹Y~³YÁğ¼n» ÕZŁZÌ¿¾f§€³€œ¿{Á´f¨³Áhv]Y†aY‹ÕZ”ŸYÁ{Y{¶Ì°ŒeÕYĈ¸mk|ÀÀ‡ YZ]¾§Ä°^‹€Ì]{ |¿{Y{Y€«\ːe{»YYZ]¾§€f§{¾ËYZ¯Ä»Z¿€],½Zf‡YÖ»Â]Ä¿YÁZÀ§ ,ÖeZ̸¼ŸÄ»Z¿€]\ːe€]ÃÁԟd¨³Ä»Y{Y{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ÕZÅYZ]¾§€eZ§{¶»Z ed̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] |‹\ːeÄ//ˆ¸m¾ËY{‚Ì¿ÖËY€mYÄ »Z¿¾ÌËM Y‚³Z¯,¾°¼»½Z»¾Ë€ežË€//‡{ÕYĬ˜À»€f§{¾ËY,ÕÁZÀ§µ{Z^e½YY‚³Z¯ÁÕYĬ˜À» {Á‚§Y,֐zeÕZÅYZ]¾§†Ì‡Zed̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |À¯Ö»[Zzf¿YY{Ây֏y {ÁZÀ§cZneÁµ{Z^eª¿ÁhŸZ],ZyÁÂu®Ë€]‚¯€¼eZ]֐zeÕZÅYZ]¾§Z»Y Y€«Z¯Âf‡{{d¨¿֐zeYZ]¾§†Ì‡Ze,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |¿Â‹Ö»ÁÂuÁÄf‹½M {{€¯ZƛYÖ¬·Zy,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »¹ÔŸY…Z‡Y€] d‡YÄf§€³ ÃZ»Á{Ze®Ë{ÁºÌfˆÅd¨¿cYÁğ¼n»Z]cY€¯Y~»½{€¯ÖËZÆ¿µZu{€“ZuµZu YZ]¾§Ö¿Zf‡Y€eZ§{‰€fˆ³d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] {‹Ö»sZff§Y‚Ì¿֐zeYZ]¾§¾ËYÖeM {ÕZmµZ‡{,Œ¯¹Z¼eŠ‹ÂaÕY€]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ä»Z¿€]Á |‹|ÅYÂy†Ì‡ZeYZ]¾§ÕYĬ˜À»€eZ§{‚Ì¿½Y|¿Z»Á½Zn¿½Zf‡YÁ{ Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ŽyZ‹  d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ĸ»Z »‰Y ĸ»Z »ºnu {Y| e |{ d¼Ì« µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa    …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa      ½ Y€Æ]d¨¿      ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa              ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa ½ZÅZb‡d¨¿    … Zad¨¿   d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡   ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ϥΎϬϔλ΍ΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ϡϠϳϓϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ :,W Ωϧϭέ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ¹Z¿   ¾eY‚Å ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ Z,W €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  º¸Ì§¾¸ÌaÁ€aʸa ÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY {€¯s €˜»|¿€a½Y€¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |»M{º¯ZŒ«Y¾°ˆ»¾Ì»ZeœÀ»Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«YÄ»Z¿€]{€^ŒÌa [Zf§Mĸv»‚¯€»dyZ‡{d¯ZŒ»{Y{Y€«{Z¬ ¿YÄ]¾ÌÀr¼Å ½ZËZ‹|¿{€¯ÃZ‹Y€Æ‹dÌ ¼m€aÕZÅĸv»Yְ˽YÂÀŸÄ] ½Zf‡Â]Áž]€»€f»ÕZÀ]Z][Zf§Mĸv»‚¯€»įd‡Y€¯} ŽyZ‹ÕZÅÃÁ€aYÖ°Ëž]€»€f»duZˆ»Z]Ղ¯€» dÌ°‡YdˆÌa,½Z¯{¯ՁZ]ÕZ”§¶»Z‹į|‹Z]Ö»€Æ//‹ €Ìˆ»,Ä¿Zz¸³,֋Á¾Ì»,ĸv»ÕY€//‡,Z]Á€eZXeÖ¨»M ¾—Á€f¯{ d‡Y²À̯ZaÁÖ¸§ÃZ´ŒËZ¼¿,ÕY‡Äy€qÁ{ Z§µZ¼‹{įZÀÌ»ĸv»‚¯€»ÃÁ€aÂy{ÖÅYÂy µZu{ֿ°ˆ»ÕZÅÃÁ€acÁZn»{Á|¿€a|Ë|m€Æ//‹ ÁY‚ÅduZˆ»Ä]¯~»ÃÁ€a,|¿{Á‚§Yd‡YdyZ‡ ž]€»€f»duZˆ»Ä]֋Â»Mž¼fn»¶»Z//‹ž]€»€f» ¾ÌÀ¯Z‡ZÌ¿Ã|ÀÀ¯¾Ì»Zeį|‹Z]Ö»ÕZnež¼fn»Á½Zf‡Â] ÕŒ¯ÕZ¼ »Ĭ]Zˆ»ÕY‚³€]Ä]¾ÌÀr¼Å½ZŒËY {Â]|ÅYÂy cZ»Y|«YYÖ°Ë|¿€a|Ë|m€Æ‹Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmYÓZes€— ÃZ‹Y|‹Z]Ö»Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY¶WZˆ»Ây{ևZ‡Y ÕZž·Z‡Z]Ö´Àŀ§ğ¼n»ÖuY€—YĬ]Z//ˆ»Â“»Á €yZ§s€—ć[Zzf¿YYÁ½ZÌ]ÃœÀ»|ÀqÕZž·Z‡ÁZ¼À̇ dXÌÅ–‡ÂeÁÃ|‹ÖuY€—Œ¯s€˜»½YZ¼ »¥€—Yį s€—įd‡YÖÀf¨³,{Y{€^yd//‡YÃ|Ë{€³[Zzf¿Y½YÁY{ |¿€a|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹dËZ‡{Ã|//‹Ã|˂³€]ÕZÅ d‡YÃ|‹ÕY~³Z] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d ‡ÁÄ]ÕZnež¼fn»®Ë¶»Z//‹¯~»ğ¼n» €f»duZˆ»Ä]‚^//‡ÕZ”§Á­ZaÃY€¼ÅÄ]ž]€»€f» ÕY€‡,½Z¯{¯ՁZ],ZÅÃ{Y¿ZyduY€f‡YÕZ”§¶»Z‹įž]€» ½ZŒËY |‹Z]Ö»Öf‹Y|Æ]†ËÁ€‡Á²À̯Za,Ä¿ZyZ¼¿,ĸv» ÃZ§œÀ»Ä]|¿{Á‚§YĬ˜À»¾ËY{ÕZnež¼fn»ÁÖvˀ¨e ½Y£Yĸv»‚¯€»º·Z‡­€Æ‹Õ{ÁÁŠz]{¾ÌÀ¯Z‡µZu Yįd‡YÃ|‹|¬ À»ğ¼n»¾ËYgY|uY{Y{Y€«ÁÖËZ¼¿Zm įd‡Y€¯}Ä]¹Ó|‹Z]Ö»Y{Ây€]Õ|{d§€ŒÌa €Æ‹¾Ë€edÌ ¼m€aÁ¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]|¿€a|Ë|m€Æ//‹ Ã{€fˆ³Ä ‡Âeª§Y,µZ §|Ë|m€Æ‹½ZÌ»{Œ¯|Ë|m ÄÅ{®Ë{ZÆÀe|¿€a|//Ë|m€Æ//‹ {Y{{ÂyÕÁŠÌaÕY ÃÁԟ½ÂÀ¯ZeÁÃ{Â]ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅZÅÃ{†Ì‡Ze|ÅZ‹ ¦Ì—Ã{€¯ºÅY€§¾ÌÀ¯Z‡ÕY€]įՁZf¼»ֿ°ˆ»dÌ «Â»€] d‡YÃ{Y{ÕZm{Ây{ºÅYcZ¿Z°»YY֠̇Á ¾—Á¾//ˆv»€f¯{|¿€a½Y€¼Ÿd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] ÁdyZ‡œÀ»Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«YºÆ»Ä»Z¿€]{€^ŒÌa,ÖÅYÂy |»M{º¯½Y|¿Á€Æ‹YÖ¨¸fz»ZŒ«YÁZÅÃÁ€³¾°ˆ»¾Ì»Ze Á¹Y|«Y¾Ë€eºÆ»ÓZ]Ä]Á–‡Âf»ÖfuÁ|»M{½ZÌ»cZ¬^—Ze ½Z»‚¼Å d‡YÁŠÌaµZ‡{Y€mYÕY€]½Y€¼Ÿd¯€‹Ä»Z¿€] Z¬eYœÀ»Ä]ĸv»‚¯€»gY|uYZÅ|uYÁ¾ËYdyZ//‡Z] į{Y{Y€«Z¯Âf‡{{‚Ì¿½Y|¿Á€Æ‹Ö³|¿–Ìv»d̨̯ ,ÕZne,Ö´Àŀ§,Ö^Å~»ÕZÅՀ]Z¯ÕYY{ĸv»‚¯Y€»¾ËY |‹Z]Ö»½Zf‡Â]Á‚^‡ÕZ”§,֋Â»M ĸu€»{Á|¬ À»ĸv»‚¯€»ć{Y{Y€«¯~»ĸv»‚¯Y€»Y €°»d//‡YÂy{Ä]ÄmÂeZ]ÖÅYÂy¾—Á€f¯{ d//‡Y€mY ¾¯Z»YÁ½Zf‡Â]{Â^¼¯€]ÖÀ^»¹Ô‡­€Æ‹¾¯Z‡½Y|¿Á€Æ‹ [ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»¶»ZŸ€Ë|» įZ^»{Ó§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁÖ»ՁZ‡|¿€]d¼‡Ä]d¨¿d À d‡YÃ{Â]€fŒÌ]Ó{ÁԗYįZ^»{Ó§¹ZƇÖÅ{Z] Á|Ä°ÀËY½ZÌ]Z],[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÀÌn¿Y֌z]¶Ì¼°eÕY€]ÕY~³¶Ë,ÓZ¯d̨̯Ä»ZÀÌÅY³ d¨¿cYÁ{Á‚§Y,d//‡YŒ¯d¨¿d À{‰Y¶»Z¯ Ã{Â]d̨̯ÕÄ»ZÀÌÅY³Á|ÕY€]ÖËZÅZ°ÅYµZ^¿{Ä]ÃY¼Š,֫¬ud̐z‹€œ¿Y´z‡ZaÁ¶¬fˆ»Ö¼fˆÌ‡{Â]¹ÓÁ {ÄËÁÄ]-{‹Y{Ã|ƟYcӐv»d̨̯µ€fÀ¯ÁÃ|‹{ZnËY ªË€—YcӐv»d̨̯|ÌËPe½Z°»YįºË€veÖ¸ §–ËY€‹ {Y|¿{ÂmÁ‚Ì¿Œ¯YkZy Ä]{Z¼fŸY{Z¼¿ÁÓZ¯cÂb//‡ZaYd̨̯ÕÄ»ZÀÌÅY³Õ|¼v» Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯¥€»{Z¼fŸY€]ÃÁԟį{€¼//‹€]µÂv» Äf‹Y{{€]Z¯‚Ì¿և|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|yÁ|{,d¨¿d À {€¯|ÅYÂy\¸mYŒ¯Y½Á€Ì]¥|ÅÕZÅYZ]{Z¼fŸYÁ {[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹½ÂÀ¯Zeį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZžÌ]Âe,Õ|ÀËM€§cÓM¾Ì‹Z»,ÕZ¨uÁÂu¶j»ÖËZÅŠz] ÕZ̈]ÕZŹY|«Y …ÁcZˆÌ‡Ze,ZÅÃZqÖ§€»ÕZÅÓZ¯,ՁZ³ ՁZ‡Ä ˜«Yd¯€u¾¼“d¨¿d À{Y{Ä»Y{Y,d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y {Y{Z¯Âf‡{{‚Ì¿YՁZ‡|¿€],ՁZ‡‚ÌÆned¼‡Ä] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZŹY|«YZ]d¨³[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d À,¶yY{dyZ‡Ä]d¨¿cYÁd^j»{€°ËÁÁÃ|‹¹Zn¿Y d‡Yd¯€u{ՁZ‡|¿€]d¼‡Ä]d¨¿ ÁÓZ¯d̨̯Ä»ZÀÌÅY³¾Ìfˆz¿ÕZ˜ŸY¾ÌËM{Õ|¼v»|¼uY d¨¿¾¼n¿Yd̨̯Ä»ZÀÌÅY³Á|{ZÆ¿Ä]d¨¿d ÀcY‚ÌÆne d¨¿d ÀÖeZ̸¼ŸÕZÅÁÂu{{Á‚§Y\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z],½Y€ËY ÕZŹY|«Y¶yY{dyZ‡ÁÂu{[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»{ÄËÁÄ] d‡YÃ|‹¹Zn¿Yּƻ d¯€‹{ÓZ¯º¸«Y‚Å€]¢·Z]½ÂÀ¯Zeį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ŠÌad¨³,d‡YÃ|‹ՁZ‡Ö»Â][ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸» ÁÖÀ§ÕZÅÄË|ÌËPed§ZË{ªË€—YY|f]YÓZ¯d̨̯|ÌËZe,¾ËYY ÁÄÌÆe|À¸]d‡€Æ§†b‡ÁÄÌÆecY‚ÌÆneÁZÅÓZ¯Õ|À]d‡€Æ§ d‹Y{Y{ÂyÕZÅ{€¯Z¯‰Á¾ËYį|‹Ö»¶¼Ÿ½M…Z‡Y€] Ö¸°‹Ä],ÓZ¯ÕÄf‡ÂÌa̯֨µ€fÀ¯ÁÖ]ZˁYį¾ËYhÌuYZ»Y {Â]¦ “ÕYY{,d§€³Ö¼¿c½Á|» {‹®Ì°¨eÁ{Z½MÕYM|ËZ]Ád‡YÄf§ÃZ³{Y{Ä]dËZ°‹ ®Ë{‚¿įºËY{ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ¿ÓZ‡{€¯tˀeÕÁ ,d‡Y|ˀy½MÖ¬]Z»Ád‡Y{‚¼f//‡{Á©Â¬u½M|{Ä] ÄÀÌ»¾ËY{YḋZˆuÁd«{dËZÆ¿įZ^»{Ó§ÀË|»cPÌÅ –ËY€‹Z]ž«Y»Öy€]{Á{Â//‹¹Zn¿YZ¯ÄmÁ¾Ë€fÆ]Ä]Ze{Y{ {Y{d̼ÅYZ»ÕY€]|Ì·ÂeZ¯Z»YºË‹Ö»ÄmY»Zy Ä]{Âm»ÕZźˀveÁcÔ°Œ»{ÂmÁZ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Z̼̜Ÿ d‹Y{½ZÌ],ºÌÅ{Ö»€—Zy½ZÀ̼—Y{‡¾Ì¼”eÄ]d^ˆ¿Z¯€‹¹Z¼e Z¿Á€¯Ád‡YÄf§ZËŠËY‚§Y€]Y€]Á{Ä]ÕZ°Ì],Z¿Á€¯ŠËY‚§Y{ÂmÁZ] ÖeZ^eZ°»Á|ËM{ÂmÁÄ]ÕZ̈]cÔ°Œ»Ä »Zmt˜‡{|‹hŸZ] d‡YÂy{Z0  ^eį{‹Ö»Ö¸v»cZ»Z¬»ÁՂ¯€»d·Á{Õ‡Y {į{Y{Y{Z¬fŸY¾ËYÀË|»cPÌÅ,{Â//‹Ö»ՀfŒÌ]ÕZÅ®¼¯ ÁÖ¿Zˆ¿YĨ̛Á¾ËYÁºÌ¿Z‡ÕZËY½ZÀ—ÁºÅdz‡–ËY€‹¾ËY ½ZƨYįZ^»{Ó§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{{‡d¯€‹֟€‹ µZ‡€Åįd‡YÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ZÅd¯€‹ÄËZ»€‡¾Ë€e±‚]d¨³ ¢¸^»‚Ì¿µZˆ»YįºÌÀ¯Ö»dyY{€a½Z´fˆŒ¿Z]ָ̼°eÕY€]Ö¤¸^» {‹Ö»dyY{€a½Z»Âe{Z̸̻ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {YįZ^»{Ó§¹ZÆ//‡ÖÅ{Z]įZ^»{Ó§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ŽÌzed¨³Ádˆ¿Y{Ó{ÁԗYŠÌ]c|»|À¸]Ác|»½ZÌ» \ːe{»įZ^»{Ó§d¯€‹ºÆ‡€ÅÕYYÄ]{‡µZË d§€³Y€«ž¼n» ZƛYįZ^»{Ó§d¯€//‹ֻ¼Ÿž¼n»{½Z̼̜ŸZ“|̼u ZÅÄˀÌy½Â¿Z«…Z‡Y€]ÁºÌÀ¯Ö¼¿{€§Ä]Ö°¼¯pÌÅZ»d//‹Y{ Ä°ÀËY¾¼“|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÄ ¨À¼·Y¶»ZŸÕZÅZ¯,ÁYÖm½Y‚¯Y€»Á Ö¼‡Áֿ¿Z«į{‹Ö»d‡YÂy{ÖeZ»Z¬»–‡ÂeZÅ®¼¯¾ËY |ÀfˆÅ Ö§ÔfyY¾ÅM[Á}Ã{Á|v»{d¨³įZ^»{Ó§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÃZ³{Y{€œ¿|Ë|ne{į{Y{{ÂmÁՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»cYÁ¾Ì] įZ^»–‡Âe½MY֌z]į{Y{|À‡¾f§€³{ÖeÔ°Œ»Ád‡Y €Æ»¾°ˆ»ÕY€]Zž̻Y֌z]¶^«d·Á{{,{‹¶u|¿YÂeÖ¼¿ įd‡YÄf§€³Y€«‘Y€fŸY{»Á|‹kZy¾ÅM[Á}dÌ°·Z»Y {€¯½YÂÀŸ†¸n»Ճ€¿Y½Â̼̈¯”Ÿ €Ì¿YÂeºnˆÀ»ՂËÄ»Z¿€]ÄËZ‡{֋»Zy½Á|]½Zfˆ]ZeY~³ Ã|̇ÕZneÕY{€]ÀÆ]Ä]ÄËÁ€Œ]Á¦‡Ây,ČÌ]€‡ d‡YcYÁZ´»ZÆ¿Y©€]|Ì·ÂeÖ¼‡Yḑ€›į Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÁcZ¨¸eŠ//ÅZ¯ÕZÅÃÁ€aÕY€//mY{€¯½Z//Œ¿€—Zy d¯€‹ÕZmÕZƸ¼ ·YÂf‡{ÁZÅÄËÁ¾ËÁ|e¾ÌÀr¼Å ®ecZ¨¸eÄ]Ö]ZÌf//‡{\^//‡cZ¨¸eŠÅZ¯{€°ËÁZ] ÃZ´ËZmÁÃ|Ë{€³µZ//‡½ZËZa{|//{ Ö¼« d‡YÃ{€¯{ZnËYŒ¯žËÂeÕZÆf¯€‹¾Ì]{Ö^‡ZÀ» –//‡Âf»Z//Œ§ÕZÅÄ°^//‹sԏYÁÖÀ˂´ËZmÄ]ÕÁ Ä°^‹¶Ë|^eÁ{€¯ÃZ‹YY|Œ¯ÁºÌ‡Z]Ö¼Ì//‡ÖËYÂÅ ºÆ»ÃÁ€a®Ë½YÂÀŸÄ]Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]¦Ì “ZŒ§ {€¯ÃZ‹YY{Ä»Y{YÁ ½ÂqÖeÔ°//Œ»{ÂmÁZ]{€¯tˀe€³{Y{…|//ÀÆ» |Ë|//‹ÕZÅdË{Á|v»,Zźˀve,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹ ‰ÔeZ],½Z¯€fŒ»YÓZ]Z̈]cZ^·Z˜»½Y‚Ì»ÁÕZ^fŸY {©€]¾Ì»ZeY€¼f‡Y¾¼“įºËYÃ{€¯Ö //‡½YZ°¼Å ºÌ‹Z]ºÌƇŒ¯{Ö//‹Â»Zy½Á|]½Zf//ˆ]ZeY~³ žËÂed¯€‹€ÌyYÕZÅŠ·ZqÁcÔ°Œ»Öy€]Ä]ÕÁ ¾Ë€f¼Æ»{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YÖ]ÂÀm½Z‡Y€y©€]ÕÁ€Ì¿ ÕZÅÄËZa|//uYŠÌ]Ö³{Â//‡€§d¯€//‹ÕZÅŠ·Zq Á½Zf‡Yª—ZÀ»\·Z£{­ZyÖ³|¿Ây¶Ì·{Ä]Ö¿Z¼Ì‡ d‡YZÅÂeZ»MÖ³{Ây¶Ì·{Ä]Ö¿Âf]ÕZÅÄËZa•Â¬‡ |Ë{€³tˀŒe©€]¾Ì»ZeÁ {½Z¯€fŒ»Ã|Œ¿žËÂeՃ€¿YÄ¿Y€//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYÁd‡YÂ//Œ¯–‡Âf»ºf¨Å®ËÖ]ÂÀm½Z//‡Y€y d‡YµZ‡{Ĭ̫{µ{Z »Á{Ĭ̫{¹|½Y‚Ì» cZ»Y|«YZ]Á€Ì¿YÂed¯€‹ÕZÅÄ»Z¿€]ÕZf//‡Y{d¨³ |]ZË{Â^Æ]ºÅZ]ŽyZ‹¾ËYºËYÁ|Ì»Y½YZ°¼Å Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» žËÂed¯€‹ְˀf°·YՃ€¿YcZ¨¸eÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ] ½Y‚Ì»Ä]µZ//‡½ZËZa{Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y©€]ÕÁ€Ì¿ µZ‡¾ËYÕY€]Ã|//‹¾ÌÌ e¥|ŁYįÃ{Â]|{ ŽyZ‹¾ËYÕŒ¯¾Ì´¿ZÌ»€Ë¾ÌÀr¼ÅÁÃ|//‹€f¼¯ {Y{Y€« Õ|̋ÂyÕZÆÅZ³Á€Ì¿{Y| eÄ]‰Y‚³¾ËYÄ»Y{Y{ÕÁ ÃZ‹YcYÁ¸̯Y€f¼¯[Z //Œ¿Yḑ€›Ä]{Á|v» µZ §ZÆÅZ³Á€Ì¿¾ËYY{»½Zf//‡Y{d¨³Á{€¯ d‡YcYÁZ´» ZÆ¿Mḑ€›Â¼n»įd‡Y Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿Ä¿YÁ€a€“ZuµZu{{Á‚§Y€³{Y{ Z^eZ‡–‡ÂecYÁZ´»ḑ€›Z][Z //Œ¿YY¶¬fˆ» Yįd‡YÃ|//‹{Z½Zf//‡Y{ÃZ³Á€Ì¿gY|uYÕY€] ¶¯ḑ€›Z]{»Ã{ZÕZÅÄ¿YÁ€aÂ¼n» Z^eZ//‡Z]ÖÀ̼”e|ˀy{Y{Y€«{Z¬ ¿YÄ]ª§Â»cYÁZ´» ÕZÆ¿Zf‡€Æ‹{Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿¾ÌÀr¼Å,d‡YÃ|‹ Œ¯{Ճ€¿YZfyZ//‡{€¯tˀe{Y|¿{ÂmÁ½Ô¯ ¾Ë€f¼Æ»YՃ€¿Yh//v]{Հ̳ºÌ¼eÖ³|À¯Y€aÁ d‡YÁÂu¾ËYÕZÅŠ·Zq ¾¼“ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ճ€¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ ½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹ÕZÅdÌ·Z §ÁcZ»Y|«YÃ|ÅZŒ» ÕZÆÅZ´À]Á‚//mºË|«Y©€]žËÂed¯€//‹{€¯½ZÌ] Ã{Â]ZÅd¯€//‹ÁcYY{Y¾Ì]{|»M€//‡ÁªÌ«{,ºœÀ» ©€]žËÂed¯€‹Ö¸ §cZ»Y|«Y{Â“»¾ËYÁd‡Y d‡Y½ZËZ¼¿½Z¯Z¼¯½Zf‡Y Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÁZÅdÌ·Z §YÖ// »Zm‰Y‚³ÄWYYZ]|Ë{Z]¾//ËY{ ÕZŁZÌ¿ÁZÆ//Œ·Zq,½Zf//‡Y©€]d ÀÕZÅÕ|À¼¿YÂe ¹€³–yÃÁ€³½ÂÀ¯YºÅd//‹Y{ZƛYd¯€‹¾ËY ®Ë{‚¿ÃYY½Z»€§¹€³–yÃÁ€³ÁÁ{ÃYY½Z//»€§ €œ¿{įd‡YµZ §½Zf//‡Y¾ËYÕZÆ¿Zf‡€Æ‹t˜‡{ |ˀyY†a®Ë{‚¿Y½Z»€§¹€³–yÕZÆÅÁ€³d//‡Y {‹€ËY{‚Ì¿€´Ë{½Zf‡€Æ‹ćÕY€]cY‚ÌÆne ½Y‚Ì»Á½Z¯€f//Œ»dÌ “Á‰Y‚³¾ËY{€³{Y{Õ|Æ» –//‡ÂeÄf§€³ccZ»Y|«Y,Ĭ˜À»{Ճ€¿Y¥€» ÁdˀË|»ÕY€//]Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y©€]žËÂed¯€//‹ ÕY€mYÁՂËÄ»Z¿€],Äf//‡YÂyZ¿ÕZÅÖ//‹Â»ZyŠÅZ¯ Ö¿Z//‡d»|y|ÀËY€§{Â^Æ]dÆm{¦¸fz»ÕZÅÃÁ€a ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZÆ¿Zf//‡€Æ‹¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ÁՃ€//¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ ~³d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{½Y|À^Æ¿ÁČÌ]€‡ ºnˆÀ»ՂËÄ»Z¿€]ÄËZ‡{֋»Zy½Á|]½Zf//ˆ]ZeY ‰ÔeÁÃ{Â//]Z]dˀË|»cZ//»Y|«YÁ€Ì¿YÂed¯€//‹ €Ë|¬e¶]Z«Ö]ÂÀm½Z‡Y€y©€]žËÂed¯€//‹½YZ°¼Å d‡Y ©€]ÕÁ€Ì¿ž//ˁÂed¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] {Á€»Yt^Ö// z¿Ö¨˜»€f¯{,Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y d¯€//‹©€]ÕZÆf˧Á²ÀÌqZb//ˆË{‚¯€»Y|Ë{Z] Z]|Àm€Ì]{Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂe ¾ËY{Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅdÌ·Z §ÁcZ»Y|«YYÖ//¿Y{|« Á‚mž]ZÀ»ÁՃ€¿Y|Ì·Âe{½Y€ËYd//‹Y{ZƛYd À dˀË|»ÁÂu{ºËYÁ|Ì»YÁd//‡Y|»M€‡ÕZÅŒ¯ ž¨e€»YÁŠÌaÕZÅŠ·Zq½YÂe€j¯Y|uZ]‚//Ì¿Ճ€¿Y ºÌÀ¯ ֻԇYÕY‹†¸n»{½Y|À^Æ¿ÁČÌ]€‡¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d‡Y֌·Zq€aÁÂuÂ//Œ¯{Ճ€¿YŠz]{€¯½ZÌ] {Y{¦Ë€ eZ]Ä]ZÌ¿d·Á{Z]ZÆf¯€‹Ö·Z»Ę]YÁ ÕY~³d‡ŻÖ·Âf»Ճ€¿YÁÂu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö z¿ ½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW d‡YÂnŒ¿Y{dÌ]€eÕY€]{YMÃZ´Œ¿Y{dË·ÁY‰Â»McZÆ» ÁՀ´‹{€³|À¿Z¼ÅÖËZÅÄf‹Ä]Y€Ë,ºÌÀ¯ħZ“Y‚Ì¿Y½MÕY€f¯{Á†¿ZˆÌ·©Â§ ºËY{ZÌ¿ÕY|¸fÅ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{ÂnŒ¿Y{‰€Ë~a{€¯tˀeÂnŒ¿Y{‰€Ë~aÃÂv¿Ä]ÃZ‹YZ]Ö¨n¿ ºËY{‰ÔeÁ{‹Ö»¹Zn¿Yµ| »•€‹Z]½Â»M½Á|]‰€Ë~ac{Z»±‚] {¾ÌÀr¼Å |¿Â‹¶ÌveµÂ¤Œ»ZÅÃZ´Œ¿Y{¾ËY{ՀeÓZ]µ| »Z]½ZËÂn//Œ¿Y{ ½YÂeYd‡YÃ{€]ՁZn»ÕZ”§Ä]YZʼnÂ»MZ¿Á€¯į֘ËY€‹{ºÌfˆÅ‰Ôe Ö»Œ¯YkZy{Y{ÂyÖeZ ·Z˜»ÕZÅd€§½Z¿MYÖy€]įÄfˆm€]|ÌeZ‡Y ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y|À¿Y~³ €eÓZ]{YMÃZ´Œ¿Y{±‚]Áž»ZmÕZÅ|uYÁÖ¼¸Ÿt˜‡ºËY{Ö ‡{€¯½YÂÀŸÕÁ ª]Y‡,½Â»M½Á|]‰€Ë~a{įºËY{½Â»M½Á|]‰€Ë~aÁ½Â»MZ]‰€Ë~a-|‹Z] Ä»Y{Y½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW {‹Ö»Äf§€³€œ¿{{€§ָ̐ve °À¯…Z‡Y€]Z0 §€ÖËZ»Z»ÁÕZf‡€a,Ö°‹‚b¿Y|¿{ĸ¼mYZÅÄf//‹֔ ]{Y{ ÃZ´Œ¿Y{‚¯€»dËZ‡ÕÁ½Â»MZ]ÕZÅÄf‹Á½Â»M½Á|]ÕZÅÄf‹Á|¿Y{‰€Ë~a ½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{d¨³Ö¨n¿ d‡YÃ|‹ŽzŒ»ֻԇY{YM s€—ÕY€mYZ]ºÌfˆÅ‰Ôe{Á{Y{֐yZ‹|‹‚¯Y€»Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Ձ»McZÆ»Á¶Ìve–ËY€‹ÁºÌÅ{ŠËY‚§YYd ÀÁÃZ´Œ¿Y{¾Ì]•Z^eYŠËÂa ºÌÅ{Z¬eYZÅÂnŒ¿Y{ÕY€]Y ºÌÅ{ÄWYY ½M½YÂyY€§Ád‡Y¦¸fz»žËZÀZÌ¿¹ÔŸY…Z‡Y€]ŠËÂas€—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÃ|‹Z¯YZ]{YÁ¶ÌveZ]½Z»‚¼Å|ÀfˆÅ|À»īԟįÖ¿ZËÂnŒ¿Y{ZeÃ|‹Ã{Y{ Z¯µÂ¤//Œ»Õ|mcÄ],{ÂyՁÁZ¯ZËՁ»MZ¯ÕZÅ|uYÁ…Za€]ÃÁԟ Y€fŒÌ]ŠËÂas€—ÕY€]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ՁÁZ¯ÕZÅ|uYÁ{Y| e{Á‚§Y,|¿Â‹ įՁÁZ¯ÁՁ»MZ¯ÕZÅ|uYÁZ]ZÅ|uYÁ¾ËY€´Ë{cZ^ŸÄ]d‡Yµ{Z f»|u d‡YcÁZ¨f»,|Àf‹Y{ָ̐veÄf‹€Å{½ZËÂnŒ¿Y{ ZÆÀeÃ|//‹Ã{Y{ZfyYZŽMÕY€]ŠËÂas€—įÖËZÅÄf//‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¨n¿ Y½M‚Ì¿ՁÁZŒ¯ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÕZÅÄf‹Ä°¸]|ÀfˆÌ¿ÖÀ§ÕZÅÄf//‹Ä]{Á|v» ‚¯€»{½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYZ]Ä¿Zf‡Á{Á€iR»•Z^eY…Z//‡Y¾ËY€]d¨³,|¿Y{ Ys€—¾ËY­€fŒ»cÄ]Z¯©ZeYÁZŽMÕZ°¼ÅZ]ZeºËY{½ZƨYÕÁM¿ ºÌÀ¯Ã{ZÌa ÕZÅÄ»Z¿½ZËZaZed//‡ZÅÄ»Z¿½ZËZa½|//‹|À¼§|ÅœÀ»Ä]ŠËZas€—{Á‚§YÕÁ |À¯d¯€u½|‹Õ{€]Z¯d¼‡Ä]ž—Z¬»¾ËY½ZËÂnŒ¿Y{ ÁÂu{ՁZ‡€fˆ]d̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW ÕY|¸fÅĸ¼mYՀ´‹{€³Z]–^e€»ÕZÅÄf‹ÕY€]½ZƨY½Zf‡Yd¨³Հ´‹{€³ ž—Z¬»ºËY{Ö ‡įd‡YÕ{€]Z¯ÁÖ¼¸ŸÄf‹®ËÕY|¸fÅ {Y{ÂnŒ¿Y{[~m ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com L‚mÃZ´Œ¿Y{¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW,Ö¨n¿¹ZÌa ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ž»ZmÃZ´Œ¿Y{Á{{€¯ZƛY,d‡YŒ¯{Á€ŒÌaÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ¶j»±‚]Z̈]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ád‡Y{Z]M¦n¿Á½Z´‡YÂy|uYÁ,½ZƨY½Zf//‡Y {Y{Y€«ğ¼n»¾ËY{‚Ì¿Z“€Æ‹Á½ZmÁÔ§,€Æ‹ÖÀ̼y,½Z‹Z¯ Ádˆ¿Y{½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]µZ¤f‹Y{ZnËYYÃZ´Œ¿Y{½ÓÂX//ˆ»Ä£|£{¾Ë€f³‚]ÕÁ €eÕ|mŠËÂas€—{,d‡Zf‡Y¾Ì¼Å{ŠËÁÁŠËZa,ŠËÂas€—Z ‹{Á‚§Y ¹ÔŸYįÕ{Zf«YÃZ´À]{¶ÌveZ]½Z»‚¼Å|À»īԟ½ZËÂnŒ¿Y{ZeºË‹Ö»{YÁ |ÀÀ¯dÌ·Z §Ä]Á€‹ՁÁZ¯ÁՁ»MZ¯\·Z«{,|¿YÃ{€¯ZÌ¿ ½ZËÂnŒ¿Y{¾ËYd‡Y¹ÓÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW \//ˆ¯Y¹ÓcZÆ»Õ{Zf«YÃZ´À]Ád À{½{€¯Z¯ÕY€]¶ÌveµÂ—{ ,|À‹Z]Äf‹Y{Ö§Z¯½YÂeÖËY€mYÁÖ¼¸Ÿ€œ¿Y|¿Â‹Ö»¶Ìvf·Y¡Z§įÖ¿Z»Á|ÀÀ¯ ½YÂeį|ÀfˆÅµZ‡ZeÖÀ‡ĸZ§{ÁÖËԗ½YÁ{{½ZËÂnŒ¿Y{{Y{Ä»Y{Y ªË€—YY֋Â»MÕÁÀÆ]ºÌ¿YÂf]Är¿ZÀq-|¿Y{ÖËÓZ]Z̈]ÖËY€mYÁ֋Â»M Ä »ZmÄ]YÕ|À¼¿YÂeÕZÅÁ€Ì¿ºÌ¿YÂeÖ»ºÌÅ{ŠËY‚§YÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]Z]•Z//^eY {Y{€^y½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €yM¶uY€»{½Zf‡ÂyGISÄ¿Z³ÕZÅdˆa¶Ì¼°e d‡YY€mYĸu€»{ÁÃ|‹|¬ À»‚Ì¿Zņ¿Y€e|ˀy{Y{Y€«ÁÃ|‹d¯€‹ cZ̸¼ŸÖËY€mY|¿ÁÁZž̻®¸¼e{¾Ì“Z »Z” ]Ä°¿M{ÂmÁZ]d¨³ÕÁ Šz]¾ËY{Õ|{YŠÌ]d§€ŒÌaZ»Y|¿YÃ{€¯{ZnËYĨ«ÁZÅdˆaÖ¿Z¼fyZ‡ |ÀfˆÅµZ §ZÅÃÁ€aÁ{Y{{ÂmÁ Ä]ÕYÄf‡YÂyZ¿cÔ°Œ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» º£Ö¸Ÿd¨³-d‡YÃ{€¯|À¯YZÅdˆagY|uY|¿ÁŒ¯Ö¸¯–ËY€‹YdÌ ^e ÁZźˀveZ»Y{Â]Ã|‹Œ¯{YÁºË€veY¶^«ZÅdˆa¾ËYÖ¸YcZ ˜«Ä°ÀËY Ö¿Z¼fyZ‡cZ̸¼ŸÁcY‚ÌÆne€ËZ‡d¼Ì«ÕÁ€]ž^eÄ]įŒ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹ ÃÁ€a{ÖeÔ°Œ»ZeÃ|‹hŸZ],ÕZmµZ‡{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÃY€¼ÅÄ]Äf‹Y~³€ÌiZe |ËZÌ]{ÂmÁÄ]ZÅ |‹Y‚³€] ZźˀveµZ¼ŸYY¶^«Äf§€³cÖ//‡ZÀ‹d€§Z]xËZe½M{{€¯½ZÌ]ÕÁ Y| ]Ze|‹Œ¯{YÁd‡Y†ÌW‡ABBՃ·ÂÀ°eYįZÅdˆa¾ËYcZ ˜« |¿Â‹½Zf‡Ây{YÁ,ZÆ¿MƒZf¿Â» ¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]ª^—{€¯tˀe½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Á{€^]½Z»†¿Y€eÁ€Ì¿d¯€‹{ÃZ»{Á|ucZ ˜«¾ËYƒZf¿Â»į|‹€¬¬»Ã|‹ {YÁÁ¹Zn¿YZÅd//ˆaÖËY€mYcZ̸¼ŸÄÅZ»{Y{Y€«®Ë{,ZÆ¿M¶ËÂveY| ] |¿Â‹Y|» pÌW‡{Á‚§Y,d‡Y½|//‹֗µZu{Z¯¹Zn¿Y¶uY€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]±‚]d//‹{ ¾ËY¶ËÂveÁƒZf¿Â»Ã{Â]GISÕZÅdˆad¼ˆ«¾Ë€eÖ¸YįZÅdˆa¾ËYÕZŀ̳ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ՁZ‡Ã{Z»M¶uY€»¾Ë€yMÂy{½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¾Ë€eÖ¸YįZÅdˆa¾ËYÕZŀ̳pÌW‡d¨³½Zf‡Y¾ËYGISÄ¿Z³ZÅdˆa ‚Ì¿Ö¿Z¼fyZ‡Šz]cZ̸¼ŸÁÃ|‹d¯€‹¾ËY¶ËÂveÃ{Â]GISÕZÅdˆad¼ˆ« d‡YÄf‹Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{Y€fŒÌ] |À¿Z»ÕÂm|ŸZˆ»Z¿–ËY€‹ÁZÅÃ|ÀËÓMZ]ĸ]Z¬»ÕY€]{€¯ZƛY±‚]d‹{{¼v» {Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]½Zf‡Ây{GISd·Á¸̯dˆaZÅ{€³‚Ë ½Z]6M{½Z»‚¼ÅcÄ]ZÅdˆa¾ËYÖ¿²À¸¯cZ̸¼ŸÁՂËÄ»Z¿€]½Z»Âe |¿Â‹Ö»¥~uՀ]ÕZÅÖ³{·M 5 ֟¿Ä]ÁÃ{Â]¹€m,Zn»€Ì£ÕZÅÖ//ˆË¿YÂË{ÁZÅÖƳM Õ|¿Á€Æ‹©Â¬uZ°‹M’¬¿ d‡Y ÕZÅֈË¿YÂË{YÕZ̈]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]k€¯ÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|y½ÁZ »Öf¼Å€¤YÖ¸Ÿ Ä]|ËZ]ÕY{€Æ‹½Â¿Z«ª^—d¨³,d‡Yֿ¿Z«€Ì£ÁÂn»~yY½Á|]Ĭ˜À»{Äf§€³c |À¯¹Y|«Y{Y»¾ËYՁZˆ¯ZaÄ]d^ˆ¿ՀƋ5€œÀ»š¨uÁՀ]ՁZ‡Z^ˁœÀ» cÄ]į{Ây€¼fˆ»ÕZÅd//Œ³֗ª—ZÀ»ՀÆ//‹cZ»|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{Á‚§YÕÁ ,ZÅֈË¿Z ‹ÕZv»YÁՁZˆ¯ZaÄ]d^ˆ¿|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Yª—ZÀ»t˜‡ÕZŽZ]ZÌyYÄ¿YÁ |ÀÀ°Ì»¹Y|«Y{Âm»ÖeZ¤Ì¸^eÕZŀf‡ÂaÁֈË¿YÂË{ ,Հ]ÕZÅÖ³{·M¥~uYs€—¾ËYÕY€mYY¥|Åk€¯ÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|y½ÁZ » ½Y|¿Á€Æ‹įd‡Y¹Ó{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸՀƋÕZ¼¿ÖËZ^ˁÕZ¬eYÁ€Æ‹€œÀ»Ö´f‡YM Á€]Yž¿Z»Ze|¿€Ì´]Y¹ÓÕZŁÂn»ÖeZ¤Ì¸^eÕZŀf‡Âa\¿ÁֈË¿YÂË{Ŀ³€ÅY¶^« |¿Â‹½Y|¿Á€Æ‹€ËZ‡Á{ÂyÕY€]¶°Œ»Ŀ³€Å ½ZÀ¼‡½Zf‡Y{žËZ»Z³®Ì¿Á€f°·YžËÂes€—ÕY€mY Z³Ö°Ì¿Á€f°·YžËÂes€—ÕY€mYY{Á€ÅZ‹Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|» {Y{€^y½ZÀ¼‡½Zf‡Y{ÃZ»{Y{€»ºfˆÌ]YžËZ» €^¯YÖ¸Ÿ€f¯{,{Á€ÅZ‹Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] YdËZ¼uÁ[»w€¿Ä]žËZ»Z³ē€ŸÕZf‡Y{s€—¾ËYÕY€mYÄ]ÃZ‹YZ],Հ»Z ]€Ÿ s€—ÕY€mYÕY€]Œ¯\zfÀ»Ĭ˜À»YÖ°Ë{Á€ÅZ‹Ĭ˜À»d¨³Ĭ˜À»½Z³|ÀÀ¯¥€» ®¿Z]Z]¶»Z eÁ¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë¾fyZ‡ºÅY€§Z]įd‡YžËZ»Z³®Ì¿Á€f°·YžËÂec¸ËZa d‡Y½|‹ÖËY€mYÃ{Z»MĬ˜À»¾ËY{žËZ»Z³Ö°Ì¿Á€f°·YžËÂes€—,cZne ē€ŸYՀ̳¸m,Ö°¿Z]cZ¯Z]dy‡žËÂeÖÅ|¿Z»Z‡Ys€—¾ËYÕY€mYY¥|ÅÕÁ {€¯½YÂÀŸ[»w€¿Ä]žËZ»Z³d§ZË{µÂ¼Œ»½Z³|ÀÀ¯¥€»ZÌ¿¾Ì»PeÁÄ°^‹YkZy ÕZËY‚» €´Ë{ Y Ö°¿Z] cZ¯ Y Ã{Z¨f‡Y Z] Z¯ ¹Zn¿Y d·ÂƇ Á Õ~£Z¯ ÕZÅÄ·YÂu¥~u{Á‚§YÁ .d‡Y s€— ¾ËY žËZ» Z³ dyÂ//‡ d§ZË{ –ËY€//‹ |mYÁ Ä//¯ Ö¿ZÀ—¼Š:{€//¯ |̯Pe Հ//»ZŸ [€//Ÿ …{M Ä//] Öf¨¿ ÕZ//ÅÃ{ÁM€§ d//‡YÂy{ Ä¿Z»Z//‡ { ¹Z//¿d^i Z//] |//À¿YÂeÖ» ,|Àf//ˆÅ dËÂÅ Y€uY Á cZzŒ» d^i Ä] d^ˆ¿ https://newtejaratasan.niopdc.ir .|ÀÀ¯ ¹Y|«Y Ä¿Z»Z‡ ¾ËY { ÕZÅÃZ´f‡{ªË€—YÖf·Á{[»d¼Ì«Z]žËZ»Z³|ˀy,s€—¾ËYÕY€mYZ]{€¯tˀeÕÁ d‡Y€Ë~a½Z°»YžËÂe½Ô»ZŸY|̇d§ZË{Á½YÂzeZ¯ ½Y|¿Z»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{d»Ô‡ž§Y|»¾Ì¼Å{ |‹Ö¿Z¼‡M,¶»MÄÆ^mY {Â]ŠŸY{Z]ÁZ^»µÂ¤Œ»Äˇ{¹€už§Y|»½YÂÀŸÄ]Äf‹~³{ÕÁ Ä]d»|yZÅÃZ»Y†a,¶»M½Zf‡€Æ‹ÃÖÀ̼y¹Z»Y½Zf‡Z¼Ì]ZÌÆ]Ä¿Y€§Õ|Æ»½YÁ{Z‹ d§Zf‹{Â^ »ZË{Ä]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Y֋Z¿Ö^¸«dˆËY€iY€],ÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì] {¾ÌÀr¼ÅÁ{Â]ŠŸY{Z]ÁZ^»µÂ¤Œ»ÄËÂ//‡{¹€už§Y|»½YÂÀŸÄ]Äf//‹~³{įÕÁ d‹Y{”uÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋÕZaÄ]ZaµZ¼¯Â]YՁ€»Á®Ë„eY€f‡Y€Æ‹ՁZ‡{YMcZ̸¼Ÿ …Á€ËÁÄ]Ôf]Y€iY€]įÕZ‡{Ö°‹‚b¿Y|¿{Žzf»Õ|ˁÃ{Y…Z^Ÿ©{Z€f¯{¾ÌÀr¼Å ¾Ë€§M½ZmÄ]½Zm,ÕZ¼Ì]¾ËYY֋Z¿ÕÂËcZ ËZ“€iY€]{Â]Հfˆ]½Zf‡Z¼Ì]{Z¿Á€¯ {€¯ºÌ¸ˆe ZÅ ¾Ë€e€] Y Ê°Ë ½Zn¿ ½Zf‡Y ©€] ÉÁ€Ì¿ žËÂe d¯€‹ |‹ Ä^e ‚WZu Á ¹ÔŸY "Ä¿Z‡ Á Á€Ì¿" ÃYÂÀŒm ¾Ì»Á{ { Á Á€Ì¿ " ÃYÂÀŒm ¾Ì»Á{ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ©€] ÉÁ€Ì¿ žËÂe d¯€//‹ ʻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Á Ä ]Ze ÉZÅ d¯€‹ t˜‡ { ʈ¿Y€¨À¯ ÂW|ËÁ c Ä] Z´¿€^y Á Z] ½Z¬» į " Ä¿Z//‡ [M d À ʌz] ¹Znˆ¿Y Á Ê´ÀÅZ¼Å ÉY‹ ÉZ‡Á ,Á€Ì¿ €ËÁ ”u Z] Á€Ì¿ cYÁ Äfˆ]YÁ .|‹ Y‚³€] Œ¯ €‡Y€‡ ©€] Á [M d À ʻ¼Ÿ –]YÁ ½Y€Ë|» Á ©€] Á ”u Z] ÃYÂÀŒm ÄÌ»ZffyY º‡Y€» , ½Zn¿ { ɀːe •Z^eY ®Ë { dˆŒ¿ ¾ËY Z] ½Z»‚¼Å …|ÀÆ» , ©€] Á [M d À Ê´ÀÅZ¼Å ÉYÂ//‹ †ÌW Á ¶»ZŸ €Ë|» Ã{Y‚̸Ÿ Z“€Ì¸Ÿ …|ÀÆ» –]YÁ ½Y€Ë|» Á ½Y€ËY ©€] Ä°^‹ ɀ^ÅYÁ Ê¿Z^ÌfŒa ‚¯€» †ÌW,ÉY Ĭ˜À» [M ¶»ZŸ €Ë|» ZŒ§Y . |‹ Y‚³€] ½Zn¿ ½Zf‡Y ©€]Á [M d À ʻ¼Ÿ ¾ËY Z] ÉZ³Z‡ Á ºÌ¸«Y €Ì̤e ÉZÅÂv» { Á Ê¿Z‡ Ô—Y ¥|Å Z] Ä¿Z‡Á€Ì¿ ÃYÂÀŒm ¾Ì»Á{ cÓÂve ʇ€] d‡Y ÊÀf¨³.|‹Y€mY Äf‹~³ µZ//‡ { ©€] Á [M d À€] ½M €ÌiZe Á Ã|Ë|a ¾ÌÀr¼Å Á ©€] Á [M d À { ®ËƒÂ·ÂÀ°e cY€Ì̤e Á ʟZ¼fmY ,ÉZf§ ÉZÅ´·Y ÊÀÌ»€‡ ʧY|ÅY €´Ë{ Y ºÌ¸«Y €Ì̤e Z] ÉZ³Z‡ ÉZÅÄ»Z¿€] { ʟZ¼fmY ÉZÅÄ°^‹ Á Ä¿Z‡ d¯ZŒ» \¸m .|‹ ÄfyY{€a ½M Ä] Ä¿Z‡ Á Á€Ì¿ ÃYÂÀŒm ¾Ì»Á{ { į d‡Y ÉZÅ d¯€‹ Z] ɀːe •Z^eY Á Á€Ì¿ €ËÁ ”u Z] ,ÃYÂÀŒm ÄÌ»ZffyY { d‡Y €¯} ½ZËZ‹ ©€]Á [M d À Y į |‹ Ê¿Y{|« Ã|‹ {ZË ÃYÂÀŒm ÉZžˀe€] Y Œ¯ ©€]Á [M d À Â“» Z] cZÌ] ºË€» ,½Zn¿ ½Zf‡Y ÉY Ĭ˜À» [MÁ ©€] žËÂe ÁÂu Y Z´¿€^y Á{ ½Zn¿ ½Zf‡Y { " ¥€» €a ½Z¯€fŒ» Ê´f§€³ ’^« " €iY Z] ʨ‡ÂË ZˆË€a Á ÂË{Y Šz] { "®Œy cYÂÀ«" ,Á€Ì¿ €ËÁ Y d]ZÌ¿ Ä] ½ZŒËY d‡Y ÊÀf¨³ .|¿|Ë{€³ ¹Â‡ Á ¹Á{ ÉZÅ Ä^e ‚WZu Ä^uZ» Šz] Á [M d À Ê´ÀÅZ¼Å ÉY‹ †ÌW Á ¶»ZŸ €Ë|» Ã{Y‚̸Ÿ Z“€Ì¸Ÿ Y Y {Ây †Ë|Àe Á ‚ËYÂm .|¿{¼¿ d§ZË{ ÉY Ĭ˜À» [M ¶»ZŸ €Ë|» ZŒ§Y …|ÀÆ» ¾ÌÀr¼Å Á ©€] †¿ZÅ|À]€¼¯Ö¸»s€—c¸ËZaÕY€mY Ղ¯€»½Zf‡Y©€]žËÂe{ {†¿ZÅ|À]€¼¯Ö¸»s€—-Á€Ì¿cYÁ½Y€ËY [ ¦·YŠËÂaÕZÅÃÁ€aª¬ve€Ìˆ»{ |‹Y€mYc¸ËZacÄ]Ղ¯€»½Zf‡Y©€]žËÂe d¯€‹ Y ÕZ°«€] ÖËY€mY ÕZÅ ÃÁ€³ Á €Ì¿YÂe ÖÀ¼ËY ÃÁ€³ †ÌË "º¸« ½Zˀm …|ÀÆ»" ”u Z] ©€] žËÂe d À { †¿ZÅ |À]€¼¯ {€]Z¯ ÖËZÆ¿ Z§ , ÃÁZ‡ ½Zf‡€Æ‹ { ½Zf‡{€¯ ©€] žËÂe Y€«Ö¿Y|Ì»ŠËZ»MÁև€]{»d̬§Â»Z]½YZ°«€]Ö¿ÂÀ¯ÕZÅ|À]€¼¯ ¾Ë‚´ËZm ½YÂÀŸ Ä] d§€³ |uÄ]Ä°^‹ÕÁ¶»Z¯Y€¬f‡YY¶^«•Â¬‡€˜yY֋Z¿®ˆË½|¿Z‡,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Äi{Zu{Y€§YcZn¿Á{Y|»Y‚Ì¿Á€]¸mŠËYMZ]ÕZÅÄ°^‹ÕÁ¾¼ËYcY€Ì¼ e¹Zn¿YdÆm,€¨ YÃ|ÀÀ¯{ {€§ZÆ»Ây{Z¯d›Z¨uֿ¿Z«Ã{Z»¶»Z¯ÕY€mYÁÄ°^‹ÕÁYÃ|Ë{ ÕZÅ|À]€¼¯¾Ë‚´ËZm½YÂÀŸÄ]©€]d ÀÖ»Â]–ËY€‹Z]†¿ZÅY‚]Yĸ̇ÁÄ]Հf» Z¨eY |‹Y€mYՂ¯€»½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹–‡ÂeŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ö¼Ë|« |À]€¼¯ĸ̇ÁÄ]ÁÃ|‹ՁZ‡Ö»Â]©Y€ËYÃ{Z¨f‡YZ]©€]ÕZÅÄËZaY½YZ°«€]{Á€§Á{  d‡YÃ|‹ÕÁMž¼mÖ¼Ë|«ÕZÅ|À]€¼¯Á{‹Ö»¹Zn¿Y†¿ZÅ Ղ¯€»½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ÖÀ¼ËY€f§{–‡ÂeÄf§€³cÖ¼¸ŸcZ ·Z˜»…Z‡Y€] Ä]®Ë{‚¿ÖËZËZaÁÖ//À¼ËY\ˀ“YՃ·ÂÀ°e¾ËY‚Ì¿ÖÀ¼ËYÖ^eY€»ĸ//ˆ¸‡¶Ì¸veÁ d‡YY{Ây€] Z]©€]cYÁZ´»|Ì·ÂeÕY€]½Y|¿Z»[€£©€]d¯€‹ {€¯LZ”»YÄ»ZÀ¼ÅZ¨e½Z¯€fŒ» į{Á‚§Y{Ys€§½YÂ̯,½Y|¿Z»[€£©€]žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁÄ^ÀŒ°ËÁ‰Y‚³Ä] ÂeY€¿ƒµ‚Ë{|·Â»ÕZÆÅZ´f‡{YZecZŸZ‡֗Z]kÁY½Z»{d‡YY€«½Z¯€fŒ»¾ËY Ö]°̷Z‹,ՁÁZŒ¯[MÕZÅÃZq,žËZÀ,cYY{YÕÁ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z‹{Ây©€]¾Ì»ZeÕY€] YÕZne‚¯Y€»ÁZÅž¼fn»,ZÅÄ¿ZyĄ̈e,[MƒZb¼aÕZÅÃZ´fˆËY,ZÅÄ¿Zy{€‡,ZÅÕY|£€»,ZÅ ¥€»{ÖËÂmħ€œÀ»Ä]Ä»Z¼ÀÅZ¨e¾ËY\·Z«{į{€¯Ö§€ »Ö§€»€a½Z¯€fŒ»Á‚m [€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |¿Y{ÕZ°¼Åd¯€‹¾ËYZ]Z]kÁY½Z»{©€] Ä»ZÀÅZ¨e¾ËY\·Z«{Öf ÀŠz]½Z¯€fŒ»ºÆ‡Ä»ZÀ¼ÅZ¨e¾ËY…Z//‡Y€]įd¨³½Y|¿Z» ‚Ì¿¥Z»€ËZ‡ÁÖm½Yևdy‡ÕZÅÃZ´ËZm,ÕY{Y,ՁÁZŒ¯,cYÁZ´»{Á|u Öy€]ÁÄ»Z¼ÀÅZ¨e¾ÌÀqÕZ”»YZ]ºÅµZ‡Za{Á‚§Y{Ys€§ d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌacYÁZ´» {į|‹ÖËÂmħ€¥€»kÁY½Z»{©€]cYÁZ´»YŠÌ]̸֤^eÁÖ´Àŀ§cZ»Y|«Y |‹dyY{€aÖ§€»‰Ây‰Y{ZaĬ˜À»½Z¯€fŒ»Ä]µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻½MÄnÌf¿ {Á|u½Zfˆ]Ze{©€]¥€»Õ´·Y½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¹ÔŸY…Z‡Y€] ¥€»–‡Âf» d‡YdŸZ‡cYÁ¸̯{Á|uµÂ§€´Ë{{ÁdŸZ//‡cYÁ¸̯ և€]…Z‡Y€]įÖ·Zu{d‡YdŸZ‡cYÁ¸̯ÁY‚Å{Á|u­€fŒ»€Å©€]Ä¿ÓZ‡ ºÅdŸZ‡cYÁ¸̯Y‚Å{Á|uÄ]¥€»€a½Z¯€fŒ»YÖy€]©€]¥€»Äf§€³¹Zn¿YZÅ ½MÖ ˜«µZ¼fuYÁ½Zfˆ]Ze¶§{©€]ÕÓZ]¥€»Ä]d^ˆ¿¾ËYYŠÌad¯€‹¾ËY |‡Ö» º°f‡{Ä]½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ {Â]Ã{Y{Y|ŒÅ¥€»€a½Z¯€fŒ»Ä] cZ»|y½Y|¿Z»[€£¥Z»€ËZ‡ÁÖf À,ՁÁZŒ¯,ֻ¼Ÿ,Ö´¿Zy­€f//Œ»Y‚Å d‡Y€Æ‹Â¿Á½Zf‡Y‚¯€»ÕZ‡{©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ÕYY{½Y|¿Z» |À¯Ö»ÄWYY صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq d‡Â³M Änv·YÕ} ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y …Â]{¹{€»ÕZÅÄËZ»€‡Z]d·Á{ՁZ] ÕZ°¼ÅZ]ļÌ]d À€f‡ÂaÁ†°Ÿ,º¸Ì§Ö¸»ÃYÂÀŒm ÃYÂÀŒm¾ËY€f‡ÂaYÖËZ¼¿ÁZ]€i¯ļÌ]ÁՂ¯€»ļÌ] º‡Y€»,€i¯ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯Z¯Ä]Z£M ļÌ]¶¯†ÌË”uZ]ÃYÂÀŒm¾ËY€f//‡ÂaYÖËZ¼¿Á ,½Y|À»€ÀŁYÖ// ¼m,½Y€³ļÌ]ÕZ°Ë|À//‡€Ì]{,Ղ¯€» |‹Y‚³€]€i¯ļÌ]ÁՂ¯€»ļÌ]½Z¿ÁZ » d·Z‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º//‡Y€»¾ËY{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ,d‡Y¹{€»ÕZÅÄ£|£{ŠÅZ¯,ļÌ]d ÀÁ€ÀÅ­€fŒ» |¿YÂeÖ»ՀÀźÌÅZ¨»½ZÌ]{€ÀŽZ]YՀ̳ÀÆ]d¨³ ŠÌaYŠÌ]ļÌ]d ÀÕZ//Åḑ€›Z]YÄ »Zm{Z//uM ÕZÅÄ£|£{ŠÅZ¯€ÀÅd·Z//‡įĿ´¿Z¼ÅÁ|À¯ZÀ‹M ½Y‚Ì»į{Y{Yd̸]Z«¾ËY‚Ì¿ļÌ]d À,d//‡Y¹{€» ļÌ]d ÀÄf‹Z^¿Y{‡Õ|{|‹ µZ‡{ ÖËZÆÀeÄ]įÕ˜]Äf§€³Y€«ļÌ]ÕZÅd¯€//‹Äf‹Z^¿Y ª¸ ed¯€‹¾ËYÄ]Ã|‹|Ì·ÂeÄf‹Z^¿Y{‡¶¯|{ ½Z»Âe{Z̸̻‚Ì¿µZ‡{ļÌ]d¯€//‹¾ËY{Y{ ļÌ]d¯€‹¾ËYÄf‹Z^¿Y{‡ d‡YÃ{€¯d^iÄf‹Z^¿Y{‡ Yּ̿Ä]®Ë{‚¿į{Â]½Z»Âe{Z̸̻,µZ‡{ d¯€‹¾ËYÁ{Â]{Z³Z‡ZaļÌ]d¯€‹Ä]ª¸ f»{Â//‡¾ËY ,½MY¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿µZ‡{Y{ÂyÄf‹Z^¿Y{‡ d‡YÃ{Y{ŠËY‚§Y|{ ¾ËYZeį¹Á{YY{©Á|//Àē€Ÿ¤·ZËē€ŸÃZ]{€°»ÕZÆ^Ë~°eÁ|//ÌËZe Y‚ÅÁ{|Àf//ˆ¿YÂeÄf‹~³µZ‡{ļÌ]ÕZÅd¯€//‹ YŠÌ]½Z‡Â¿ {€¯½Â³€³{YÁ€»YYZ]Ö¸¯|¿Á,d‡YÄf‹Y{Ä»Y{YºÅĜv· Y¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿į|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄf‹Z^¿Y{‡½Z»Âe{Z̸̻ YÖy€]ÁÄf‹Y{µZ^¿{Ä]Y½YY|»ZƇ{Z¬f¿YÄf‹~³Á{֌ËÓZaÕZÅ{Z¼¿ÁY|¿Y |¿{€¯d^iYÕ|{€Ì´¼Œq|‹½M Ö ˜«½|‹ŽzŒ»ZeÁÂ“»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]|¿Y{{Z¬fŸY½ZÀ‡ZÀ‹Z¯ |¿|‹Ö»¦«Âf»|ËZ]֌ËÓZaÕZÅ{Z¼¿,{Zf«YcYÁºÌ¼e Ö·Z»ÕZÅcև€],Öf§ZË{ÕZʼnY‚³…Z‡Y€] d¯€‹®ËZÆÀe|Å{Ö»½ZŒ¿Äf‹~³µZ‡{ļÌ]d¯€‹ {‡d¯€‹ÁÃ{Â^¿ÁM{Â//‡Äf‹~³µZ//‡{ļÌ] |¿{€¯d^iÄf‹Z^¿Y½Zˁd¯€‹ÕY€]Z»Y|‹ÖËZ‡ZÀ‹ {‡µÁ|m|{{Z³Z//‡ZaļÌ]d¯€‹d//‡YÖÀf¨³ |‹\ːe¾Ë¿ļÌ]Ã{Z ·Y©Â§Áֻ¼Ÿž¼n»{ {Y|¿{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{Ö¸°Œ»pÌÅ ºÅYÂyÖ»ZÅÄ¿Z‡Á¹{€»YYÖ·Â^«À¼¿ ÕZÅḑ€›Ö»Z¼eY|ËZ]ÕÁÀÆ]t˜‡ŠËY‚§YÕY€] ”uºËYÁ|Ì»YÂy¾ËY{Á{€¯Ã{Z¨f‡Y֗Z^eY ºÌÀ¯…ZˆuYļÌ]d ÀZÀ¯{½ZÀr¼ÅYZÅÄ¿Z‡ {cZœ¿ÁḑZ¨‹{Z¼¿½YÂÀŸÄ]Ä¿Z‡[ZvYYÕÁ ¹{€»YYÖ·Â^«À¼¿½ÓÂX//ˆ»d¨³Á{€¯{ZËÂ//Œ¯ d À¹YÁ|Ì»YÁ|//ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ä¿Z//‡[ZvYÁ Z]½ZËZa{ÕÁ |ËZÌ]½Á€Ì]|À¸]€//‡½Â»M¾ËYY‚Ì¿ļÌ] Ä]½Z¿MYÄ¿Z//‡[ZvYÄ]Z´¿€^yÁÃZ]Á{®Ë€^e ÕYÁ|Ì»YY€]Y¾¼“Á{€]¹Z¿Ä »Zm‰Â³ÁºŒq½YÂÀŸ €],Á{ÁcZ—Z^eYÕY€«€]œÀ¼]–ËY€‹{Â^Æ]ÕY€] {€¯|̯ZeÄ¿Z‡ÁļÌ]d À¶»Z et˜‡ŠËY‚§Y Ã{Z ·Y©Â§ž¼n»¾ÌÀr¼ÅÁÄ¿ÓZ‡Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n» µZ‡Ö·Z»ÕZÆe\ːeÁև€]ÕY€]¾Ë¿ļÌ] |{ ”uZ]|À¨//‡YÄ]ÖÆfÀ»Ö·Z» ºÆ‡€ÅÕYYÄ]ž¼n»\ːeZ]ÁY‚³€]½YY{¹ZƇ –]YÁ‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂyºÌˆ¬eÕ|¬¿{‡µZË Ä·Y€¿Y|f]Y,ž¼n»¾ËY{,¾Ë¿ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]Áֻ¼Ÿ †ÌW½YÂÀŸÄ]¾Ë¿ļÌ]ÀË|»cPÌņÌW,Ö^‡Z¼Æ— -Õ{Z—Հ«Z]½ÂËZ¼ÅÁÖv·ZÔ»Ļ »,Ä//ˆ¸m ,ÂaÖ¼¸Ë{ªËZ¬‹¾ÌÀr¼ÅÁÄ//ˆ¸m½Y€›Z¿½YÂÀŸÄ] ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e €Ì̤e   ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y ͘й  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y ͘й  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu     ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й  ÄfˆŒ¿Z]ÁļÌ] %1.98-66ϪΗγηϧίΎΑϭϪϣϳΑ  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ %3.72-̱έίΑΕϛέη 30ιΧΎη  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ %3.26-έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  µÁYYZ]ŽyZ‹ %3.27-ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ %3.00-ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  d ÀŽyZ‹ %3.22-ΕόϧλιΧΎη  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ %1.98-(ϥίϭϡϫ)ΕϣϳϗιΧΎη  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ %3.53-Εϛέη 50ΕϣϳϗιΧΎη  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ %3.16-(ϲηίέ΍-ϲϧίϭ)ΕϣϳϗιΧΎη  ¶¯ŽyZ‹ %3.16-ϝϛιΧΎη  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ %1.98-(ϥίϭϡϫ)ϝϛιΧΎη ͘й ˹͘˹й Ͳ͘й Ͳ˹͘˾й Ͳ͘й Ͳ˺͘˹й Ͳ͘й Ͳ˺͘˾й Ͳ͘й Ͳ˻͘˹й Ͳ͘й Ͳ˻͘˾й Ͳ͘й Ͳ˼͘˹й Ͳ͘й Ͳ˼͘˾й ͘й    Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     Ͳ͘й Ͳ˽͘˹й %έϳϳϐΗ €Ì̤e     Ê·Z»ŽyZ‹  ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹     ÄfˆŒ¿Z]ÁļÌ]         Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ   †¿ÁY À¬¿   †¿ÁY ¾ÌeÔa ÁZÀ‹{YMŽyZ‹      µÁYYZ]ŽyZ‹      ¹Á{YZ]ŽyZ‹     ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« d ÀŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ºÌÀ̻·M    ®Ë€f»¾e [€‡    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡     ¶¯ŽyZ‹     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy         †» ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿  ¶^«ÉZ¯Á YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË     ÁÂË cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË     ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa     †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§     †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯     |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯      |ÀÅÄÌaÁ  ¾aYƒ¾Ë|°Ë             |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|  Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{  ƒÁ€¿½Á€¯     Z°Ë€»MÓ{     Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̇Á¶]Á     Ä̯€e€Ì· ©Y€ŸZÀË{|   Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| Ä̯€e€Ì·   {€ycÄ]¹ZƇYÖ¼nu¾ÌÀqē€Ÿ{Á‚§YÄËZ»€‡YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY |‹Z]ÖeÔ»Z »¦¸ze©Y|»|¿YÂeÖ»ÁÃ{Â]ZÅ|¿Á€]Y~³€iY¶»ZŸ ‰ÁÂy{Y{Ây€œ¿…Â]½Z»Z‡€ežË€‡Äq€Åd‡Y€fÆ]{Á‚§YÕÁ įՂÌqZÆÀed‡YŽzŒ»įY€q|ËZ¼¿¹ÔŸYÄËZ»€‡YZ]{Y€mY¶]Z«ē€Ÿ Ä£|£{dˆÌ¿ºÆ»{Zf«YcYÁÁd¨¿cYÁ,ՁZ‡֏y½Z»Z‡ÕY€] d‡Y½YY|»ZƇ |À¯{ÁÁÄ̔«Ä]†¸n»€ežË€‡Äq€Å|ËZ]¶]Z¬»¥€—{{€¯|̯ZeÖ°‹Â¯ Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚Å|ÀqÖ·Z»Z]|¿YÂeÖ»įYÕYħ€u€Ì£Zf§¾ÌÀq¾Ì¸»ZŸÁ |Å{ļˀmZ]¹YÂeµ‚ŸÄ]ÕYÖfuÁ|Å{Y€«d‡YÂyZ]{»Y|‹Z]Äf‹Y{ ÖËZÅՀ̳ž“»Â“»¾ËYµZ^«{¹Y|¯€Å½ÓÂXˆ»įd//‡Y€¯}Ä]¹Ó ½Â̼̈¯”ŸÃ{Y‚̸ŸÕZ«M d‡YÃ|‹½YY{¹ZƇ½|‹l̳\m»į|¿YÃ{€¯ Ö¨fÀ»ZÅÃZ´ŒËÓZa֯¸]ē€Ÿįd‡YÄf¨³Ây¾ËY{,†¸n»Õ{Zf«Y »Y€ËÁ,|Àˆaƒ{{Zŀ§Z»Y d‡YZ¯Âf‡{{©Á|À¾ËYd^i{žË€ˆeÁ|‹ cÄ]ÃZ´ŒËÓZaē€Ÿ½|//‹Ö¨fÀ»d¸ŸÂy{ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y cÄ]ZÆÅZ´ŒËÓZa¾ËY¹ZƇē€Ÿ¹|Ÿ¶Ì·{,d‡YÄf¨³ETF¥YÖeÕY d‡YZÆÅZ´ŒËÓZa¾ËYÕ‡Y¹ÓÕZÆfyZ‡€Ë½{Â^¿Ã{Z»METF Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ½MÄ]į{€¯Ö»YÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅd¯€‹ÄËÁ©Á|À¢Ì¸^eį{Â]ZÅÃZ»d·Á{ ÕZ°¼Å¶Ì·{Ä]Y¹Á{YY{d·Á{ŠÌaÁÁ{Z»Y {Â]Ã{Y{Y«¹Á{YY{»½YÂÀŸ ¹ZƇÕY€]YÕZ̈]cÔ°Œ»Â“»¾ËY {€¯¹ÔŸYÖ¨fÀ»d¨¿cYÁ½{€°¿ ´f¨³ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®ËZ]Â“»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] {€¯{ZnËY½YY{ ºËYÃ{€¯ {Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve,Ö°‹Â¯֔e€»|̼u ֗Z^”¿YZfyZ‡Z]{ZˁZ˳ՁZ‡֏y½Z»Z‡{cZ»Z¬»Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ |ÀÅYÂz]įÖËÔ]€Å|ÀÀ¯Ê»…ZˆuYÖ·Á|ÀfˆÅZÀ‹MZËÁ|ÀfˆÌ¿ZÀ‹MÄËZ»€‡YZ] |¿ÁZÌ]YZ]¾ËY€‡|À¿YÂeÖ» ē€Ÿįd‡YÃ|‹|̯Ze{|n»ՁZ‡֏y½Z»Z‡d¼‡Y{Á‚§YÖ°‹Â¯ Á|¿YÃ{Y{Y֯¸]ē€Ÿ{ZÆÀŒÌaįd‡Y¾ËY\·Zm d‡YÖ¨fÀ»¹Á{YY{©Á|À {€¯ºÌÅYÂyē€ŸYZ]{{€ycÄ]d§€¿‰Á€§¹ZƇ€³Y|¿YÃ{€¯ZƛY -|‹Za€]ļÌ]d À€›Z¿{ZÆ¿ZÀÌ]Á¾Ìfˆz¿ |ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ä¿Z‡[ZvYÁ¹{€»YYÖ·Â^«À¼¿½ÓÂXˆ»Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW Õ|{ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÁºÆ‡€ÅÕYYÄ]Ö·ZË{‡ºÌˆ¬e –‡ÂeĈ¸m֌À»½YÂÀŸÄ]¾Ë¿ļÌ]Ö·Z»»Y€Ë|» ½YÂÀŸÄ]‚Ì¿Õ{ÓÂa†³€¿ |¿|//‹[Zzf¿Y½Y€“Zu Ĉ‡R»ֿ¿Z«…Z]Á¶¬f//ˆ»…€]Z//ˆuÃ|ÀËZ¼¿ Ղ¯€»ļÌ]½Z³|ÀËZ¼¿Á½YZ°¼ÅÁ|À¼ËYև€]Zˆu Ĉ¸m¾ËY{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡Á½Y€ËY Y k Ä¿ÓZ//‡Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»Z]½Z»ºÅ |¿{Â]€“Zu Ä]¾Ë¿ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»,|¿½ZyºË€¯¾Ìˆu,d¯€‹ µZ‡{d¯€‹¾ËY{€°¸¼ŸÁÀË|»cPÌʼnY‚³ÄWYY dyY{€a {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve ļÌ]d ÀÖ¸»ÃYÂÀŒmZ£M |Å{ŠÅZ¯ևˆv»¶°‹Ä]YÄ »ZmÕZÅÖ¿Y€´¿ €i¯ļÌ]d¯€‹Z°f]YYÖ¿Y{|«Z]Ö¿Z¼Ì¸//‡Z“€»Ô£ ÕYÂ//‹ÕZ”ŸY”uÁÃYÂÀ//Œm¾ËYÖËZa€]ÕY€//] huZ^»s€—{€¯½ZŒ¿€—Zy,dˆŒ¿¾ËY{ÕY~³d‡Ż ļÌ]d ÀÄÀˀË{ÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë,€ÀÅ\·Z«{ÕYļÌ] ÕYļÌ]ÕZÅĨ·Â»Z]ºÌ¬fˆ»cÄ]½Y|À»€ÀÅ€³YÁd‡Y ½Z^—Zz»Ä]€e½Z‡MÕYļÌ]ÕZŹZÌa,|À‹Z]Äf‹Y{Z¯Á€//‡ |‹|ÅYÂy¶¬fÀ» ZiMª¸yZ‡ÄÀÌ»Y½Y|À»€ÀÅ{ÕYļÌ]ÁZ]dˬe,ÕÁ cӐv»€³Y{€¯ZƛYÁdˆ¿Y{,ļÌ]d À{ՀÀÅ Ö¿Z´¼Å,ÄÌeM¾Ì»ZeÁÖ³|¿ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]ÂyÄ] ÕYļÌ] {‹Ö»€e[Y{Z‹Á€eZËÂaZ»Ä »Zm{‹ ÄËZ»€‡YZ]  ZÌ·Y€f‡YÓ{     Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å     ½ZnËZ]}McZÀ» ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ՁZ‡ºÅY€§YÖ¿Z¼Ì¸‡€f¯{ |ÀÀ¯Z¨ËYՀi»Š¬¿ļÌ] Á{Y{€^yļÌ]d ÀÄ]ÖaMcZf‡Yd¯€‹Ä//‡ÄÀÌ» Ä //‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ZÀ¯{Ö°Ì¿Á€f°·YÖ]ZËYZ]d¨³ Ö»Z¼‹Ä]ļÌ]d À|‹ºÆ»¶ËÓ{YÕYļÌ]²Àŀ§ †ÌË {‹µZ^¿{ՀfŒÌ]dË|mZ]|ËZ]½MY€¼f‡Yį{Á Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅÄf//ˆ]{dÌ]Y~m{ZnËY,Ղ¯€»ļÌ]¶¯ ½YY~³ļÌ]Հj¯Y|u[~m¶»YŸYYļÌ]ÕZÅd¯€‹ YÃ{Z¨f‡YZ]ÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹€³Yd¨³Á{€¯Ö]ZˁY ļÌ]ÕZÅÄfˆ]{Ây€°f^»ÕZÅÁ€Ì¿Á©ÔyÕZÅČË|¿Y µZfÌnË{€fˆ]{ÁÖuY€—Y¹{€»ÁZÌ¿Z]\‡ZÀf»ÕY }¨¿\ˀ“ŠËY‚§YÁÂu{Ö³‚]µÂve,|ÀÀ¯ē€Ÿ {Y{|ÅYÂywļÌ] ļÌ]d À|‹€Ìˆ»{ÖeZœ¿ÕZÅY‚]YÖ»Z¼eY ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y ÖeZœ¿huZ^»d̼ÅY€]|̯ZeZ]Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ļÌ]ÕZÅ{ÁZf‡{tˀŒeÄ]Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]Ö»Z¼e{ ÖeZœ¿ÕZÅY‚]Yd¨³ÁdyY{€aŠz]¾ËY{Ղ//¯€» {‹Ö»Ã{Z¨f‡YļÌ]ÕZÅd¯€‹dˬeÕY€]ļÌ]d À ‚Ì¿ļÌ]d À¶»ZŸ½Y€Ë|»ÕY€]Ö¨À»ÕZÅÀ¼¿ÖfuÁ {‹Ö»Ö]ZˁYZf‡Y¾Ì¼Å{ ¶ËÓ{YYļÌ]ÕZÅd¯€‹{Ö·€fÀ¯{Ây¹Zœ¿,Ö¿Z¼Ì¸‡ Ádˆ¿Y{ļÌ]d À{Ö·Z»•Z^”¿YÁÕY{Yd»Ô//‡ |‹€Ì//ˆ»{ÖeZœ¿ÕZÅY‚]YÖ»Z¼eYZ»{€¯tˀe Ä]€»Y¾ËYįºËY{{Z¬fŸYÁºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YļÌ]d À |‹|ÅYÂyÖÆfÀ»d À¾ËY€fŒÌ]Äq€ÅḑZ¨‹ {Ä ‡ÂeļÌ]d¯€//‹cY|Æ eÖ»Z¼e{€¯tˀeÕÁ ÁÃ|̇¹Zn¿YÄ]h·ZiŽz//‹ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]Ây ÖuY€—ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]ÕZÅḑ€›YÄ¿Z‡ÁÂu½ÓZ § Ö¿Z¼Ì¸‡€f¯{ |¿Â‹|À»ÀÆ],Z¿Á€¯…Á€ËÁÕY€]Ã|//‹ ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]¥~u,ļÌ]d À{¾ËÔ¿M‰Â//»MY d€§½YÂÀŸÄ]ZÅ_McZf‡YÃ{€fˆ³dÌ·Z §ÁÕ~£Z¯ {Á‚§YÁ{€//¯{ZˉÁ€§Ä°^//‹½Z³|ÀËZ¼¿Õ|mÕZÅ pÌÅÄ]ļÌ]ÕZÅd¯€‹½Z³|ÀËZ¼¿dÌ·Z §½|‹²¿€¼¯ Ây¾ËY{ÁdˆÌ¿€›Z¿{ZÆ¿Z¯Âf//‡{{½YÂÀŸ ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ {Y|//¿{ÂmÁÖ¿Y€´¿Ŀ´rÌÅÕZm ,Ä»Z¿ļÌ]‰Á€§€]ÃÁԟ‰Á€§Ä°^‹½Z³|ÀËZ¼¿į{€¯ dˬeį|ÀÀ¯{ÁÁºÅcYZ//ˆydyY{€aŠz]{ µÂve¾ËYÕZŁZÌ¿ŠÌaYÖ°Ì¿Á€f°·YÕZÅdyZ//‡€Ë Ä]Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YļÌ]Ö·ZŸÕYÂ//‹†ÌË d‡Y |{ºÌ¿ÁÁ{YļÌ]}¨¿\ˀ“ÖeY|ÌƼeՀ//̳Z¯ ¾ËY…Z‡Y€] |À¯Y|ÌaŠËY‚§YՀf]¸˜»ÃZ´ËZmÄ]Ö¸ § Öy€]Â«ÁÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z¼Ì¸//‡Z“€»Ô£€f¯{,‰Y‚³ ±‚]ÕZÅ®ˆËŠ//‹ÂaY½ZÆm{­Z¿{{g{YÂu ՁY|¿YÃYZ]d¨³Á{Y{€^yļÌ]d À–‡ÂeÂ//Œ¯ ÕZÅ®//ˆËYּƻŠz]Ö Ì^—g{YÂ//u©Á|À Y€«ÕYļÌ]cZ»|yŠ‹Âadve֟Z¼fmYÁÕ{Zf«Y ®Ë½YÂÀŸÄ]"Ö³ļÌ]º¯"¶” »Ä]ÕÁ d§€³|ÅYÂy d‹Y{ZƛYÁ{€¯{Z˽YY~³ļÌ]ÕY€]Õ|m\Ì//‡M Ã|‹ļÌ]{»Á‰YÁY|¿YÄ]|ËZ]ÕYļÌ]Š//‹Âa ½MÖ¨À»cZ ^e,cZˆyÁ€]¹Z´ÀÅ{Ä¿€³Á{‹ÄÌÆe |‹|ÅYÂy½YY~³ļÌ]€Ì´¿Z^ˀ³ ÕYļÌ]ÕZÅ_McZf‡Y{ÁÁ ÕZŁÂn»~yYY| ]ÖaMcZf‡YÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹ d À}¨¿\ˀ“ŠËY‚§Y{|¿YÂeÖ»€›Z¿{ZÆ¿Y¹Ó Ö¿YÁdÌÀ»YdˬeÁ€³{|Ì·ÂeŠÆmÁÕ{Zf«Yª¿Á Ád‡YcZ»|yŠz]ÁÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe d̸]Z«Ö»Z¼eY€—ZyŠ»YM¾ËY¾Ì»ZeÕY€]ļÌ]d À ֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] {€Ì³Ö»ÀÆ]{ÂyÕZÅ Ä]įÖ¿Z¼Ì¸//‡Z“€»Ô£,Ղ¯€»ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ Z]d¨³Ö»¾z‡Ä¿Z‡[ZvYZ]Z´¿€^yÁd^‡ZÀ» Š‹ÂaÕY€]Â//Œ¯ļÌ]d À{Á‚§Y\¸˜»¾ËY¹ÔŸY Á{Y{Ö§Z¯Ö³{Z»MÂ//Œ¯±‚]ÕZÅ®//ˆËÖ»Z¼e ļÌ]d À½YÂe,ZÅdË{Á|v»{ZnËY{ÂmÁZ]Zźˀve |¿YÃ{Y{ŠËY‚§YYŒ¯ ½YÂÀŸÄ]Ö³|¿ÕZÅļÌ]Ä ‡ÂeYՂ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË Ä¿Zfz^‹Âyd¨³Á{€¯{ZË€›Z¿{ZÆ¿±‚]¥Y|ÅYYÖ°Ë ÕZÅd¯€‹†Ì//‡ZeÁÁÂu¾ËY{ÕYħ€u{€°ËÁZ] ¶°‹Ä]Œ¯{Ö³|¿ÕZÅļÌ]}¨¿\ˀ“֐ze d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§YՀ̴¼Œq ļÌ]d ÀcÔ°Œ»ÁZ¿Á€¯ Z¿Á€¯Ö¨À»cZ ^eÄ//]ÃZ//‹YZ]Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ÕZÅļÌ]€Ìœ¿ÖËZÅŠ//z]{ļÌ]d ÀÕ¨e€a€] dyY{€aļÌ]d ÀdÌ “Á¾Ë€yMtˀŒeÄ]Öe€§Zˆ» d‡YÖ¿ZÆmÄ·Zˆ»®Ë|ËÁ¯¶°Œ»{€¯tˀeÁ Ö¿Z»{ÕZÅÄÀ˂ÅZÌ¿{ÕZmļÅ{½MÂ̋Z]Z0 f Ì^—Á Ö³|¿ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]|ˀyÕY€//]d^£Á{ÁÖ»ÓZ] |]ZËÖ»ŠÅZ¯ Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅdyZ//‡€ËdˬeZ]Äf^·Y{Á‚//§YÕÁ ¾ËÔ¿McZ»|yd¼//‡Ä]ļÌ]ÕZÅd¯€//‹d¯€uÁ d‡YÃ|‹d À¾ËY\̐¿ÕZ̈]ÕZÅ{ÁZf‡{ ,Äf§€³ccY|ÌƼeZ//]į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€//]YÕÁ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7411

روزنامه جهان اقتصاد 7411

شماره : 7411
تاریخ : 1399/07/10
روزنامه جهان اقتصاد 7410

روزنامه جهان اقتصاد 7410

شماره : 7410
تاریخ : 1399/07/09
روزنامه جهان اقتصاد 7409

روزنامه جهان اقتصاد 7409

شماره : 7409
تاریخ : 1399/07/08
روزنامه جهان اقتصاد 7408

روزنامه جهان اقتصاد 7408

شماره : 7408
تاریخ : 1399/07/07
روزنامه جهان اقتصاد 7407

روزنامه جهان اقتصاد 7407

شماره : 7407
تاریخ : 1399/07/06
روزنامه جهان اقتصاد 7406

روزنامه جهان اقتصاد 7406

شماره : 7406
تاریخ : 1399/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!