روزنامه جهان اقتصاد شماره 7362 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7362

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7362

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7362

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^À‹Á{  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] d‡Â³M Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {Â]Ã|ŸÁ–¬§Ö¨ÀÄ »Zm|‹Y½Y€Ë|»ÃZ]|ÀqÕZÅà |ŸÁ Äv¨ Z¿Á€¯½Y€v]Ä]ÄmÂeÖ]¥ZÀYcZÌ·Z»¾ÌÌ e Ã|ÌrÌaÕÂeY‚Å ¾°ˆ»ÃZmYÄ Ë{Á¹YÁ Ճ€¿YÁÂu€´¸Ì¸ve ÖËZ‡Â»¦‡ÂË €´Ë{ÉZÅÄv¨{ |Ì·Âe ZÆ¿Zf‡Yd¼ÕZŽZ»Z‡žËZÀ»Y½Z¿ÁZ »ŠËZ¼Å{d¼cYÁd‡€a€‡ {€¯|̯Pe ¾ËÔ¿M{Zf«Y†°Ÿ ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]ÖÅZ³Â¸³Ä ˜«ÖËZ‡ZÀ‹ Ö´fˆ]YÁž˜«Á ¾Ë€eĬ]Z‡Ö]dveÖf À\zfÀ»cӐv»|Ì·Âe|‹Yd¼cYÁd‡€a€‡ {»ÕZÅÓZ¯ÁÄÌ·ÁY{Y»YÓ{{Z̸̻ ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]d¨³Á{Y{€^yZźˀve ÖÅZ³Â¸³Ä ˜«ÁÄf§€³cÕY~´§|Å,Ã|‹Ö»{YÁ¾ËYYŠÌaZeį|Ì·ÂeZÌ¿ d‡YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€] d¨¿ ,Ã|vf»cÓZËYÕÂ//Ƽmd//‡Z˽YÂÀŸÄ]`»Y€e|·Z¿Á{[Zzf¿Y½Z//»Y Z°Ë€»Md¨¿|Ì·ÂeY|{{Á|uÁd§ZËd̼ÅY¶Ì‹d¨¿ž]ZÀ»Ä //‡Âe ¾ËY{Zf«YÕ|{ |‹{ÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡,Ä°Ë—Ä]|‹¶»Z‹Y ŽyZ‹|‹|ÅZ‹Z°Ë€»MÂ//Œ¯½M€]ÃÁԟÁ{€¯{Ây½MYYÂ//Œ¯ Â̋YŠÌaZeÕZ°Ì]Õ|{ ŠÅZ¯ÁµZ¤f‹Y{ZnËY,ÄËZ»€//‡YZ] ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅZ¯Õ{ZÌÀ]ÄmÂe{»ՁZ‡Ä ˜«d À Œ¯€ËÁ †¸n»cZ¬Ì¬veÁ‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ |ÀfˆÅÖ¿Zfˆ¿Z¤§Y¾Ë€mZÆ»YZ¯½Z¯{¯Ã|¼Ÿ °À¯ÕY‚³€]½Z»ÃZ]{Հ̳ºÌ¼e |‹µÂ¯Â»Á€»YÄ] Z]Y€ÌyYÁ½Y€ËY{½Zfˆ¿Z¤§Y€Ì¨‡Á½Zfˆ¿Z¤§Yd·Á{½ÓÂXˆ»Z] dËZ¼uÁÕZ°¼ÅįºÌf‹Y{Ö¸¨»Õ³Ád¨³ÄmZy€ËÁ |¿Â‹½Z»Œ¯Ä]Z¯½Z¯{¯{ÁÁYž¿Z»Á|ÀÅ{¹Zn¿YY¹Ó dËZŸÁdË·ÁYZ]{Y€§Y¾ËYc{Â//Ÿ¹Á‚·c{¾ÌÀr¼Å |À¿YÂf]{ÂyÕZÅÃ{Y¿ZyZ]{Y€§Y¾ËYį{€Ë~ac¹Ó–ËY€‹ ½Zfˆ¿Z¤§Y¥€—YՀ¼fˆ»ÕZÅcZœ¿ZË|¿{€³Z]½Z‹Œ¯Ä] {€Ì³¹Zn¿YÂy¾ËY{ º‡Y€»ÕY‚³€]Á¹€v»ÃZ»½{Â]ÁŠÌaÄ]ÃZ‹YZ]Œ¯€ËÁ {ּƻŠ¬¿įY‹”ŸÕZÅÃZ´f//‡{{€¯ZƛYÕY{Y‚Ÿ ḑ€›ļÅ,|¿Y{cZŸÂ“»ՁZ‡֟Z¼fmYÁՁZ‡²Àŀ§ ¾¼“ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖeÁZ¨f»¹€v»,µZˆ»YZe|¿€Ì´]Z¯Ä]Y{Ây Öf»Ô‡YÁ|ÀÀ¯Ö»dËZŸ¹{€»YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÄ°ÀËY ºÌÀ¯Y‚³€]¾ˆuYÂv¿Ä]Yº‡Y€»ºÌ¿YÂf],{‹Ö»d¿Z̏½Z‹ ÁžmY€»¾ÌÀr¼ÅÁՀ^źœ »¹Z¬»cZŒËZ»€§Z]{€¯ÃZ‹YÕÁ ,|ÀfˆÅ€i»¹€v»€»Y{įÖ¿Zˆ¯ļÅÁZ^˜yÁ½ZuY|»ÁZ¼¸Ÿ €eduYcY{ZÆÀ//ŒÌaÁZÅÄ̏Âe¾ËYZ]€»Y¾ËY¹Zn¿Y{Z//»Z¯ ºËY{ZÌ¿¹{€»ļÅÕZ°¼ÅÄ]ºÅZ]µZu¾//ËYZ] {Â]|ÅYÂy Y{Y‚Ÿ,ZÅÕY{Y‚ŸÁ¹€v»½ZËZaY| ]Ze|ÀÀ¯dËZŸZ «YÁÄ//¯ |À‹Z^¿{Ây½Y‚Ë‚Ÿ ÄmÂeºÆ»cZŸÂ“»YÖ°ËÄ°ÀËY€]|̯ZeZ//]Ö¸”§Ö¿Z¼u Z]µZˆ»Y½Z”»ÃZ»{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÄ¿ZÀ»Â»ÕZÅ®¼¯Ä] †ÌË,Հ^źœ »¹Z¬»ÕZÅdËZ¼uÁ|//‹{ZnËYįÖf”Æ¿ d‡{Ä]YÄ¿ZÀ»Â»ÕZÅ®¼¯ºÌfˆ¿YÂe‚Ë‚Ÿ€Ìy¹{€»ÁÕÂƼm {Âz]Á¹€v»ÃZ»{Ö Ì^—cÄ] ºÌ¿Z//‡€]¹{€» ZŹZ —YÁZŦ«Á,ZÅÕ~¿,Ä//¿ZÀ»Â»ÕZÅ®¼¯¹€v»µÁYÄÅ{ ZÅÃ{Y¿ZyÕY|ËZaÁcZ^iÁºÌ‹Z]Ä »Zm{©Ô—ž¿Z»×YLZ//‹ {‹€fŒÌ] ½Zf‡Y®Ëį|‹€¬»Ây¾ËY{{Á‚§YÖ¸”§Ö¿Z¼u µÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{ļÅÁ{‹¾ÌÌ ec¸ËZaÁĿ¼¿cÄ] Œ¯€//‡Y€‡{įÕZ°f]YÕZÅÃÂÌ//‹ÁZʼnÁZ]Ö·Âf»Á ½Zf‡Y¾ËY{įÖ^‡ZÀ»Õ´·YZe|ÀÀ¯¶¼Ÿ½Zf‡Y¾ËY{,|¿YÄf‹Y{ |]ZËՀˆe€´Ë{ÕZŽZf‡YÄ]Ã|̇ÄnÌf¿Ä] ֟Z¼fmYÕYÂ//‹Á€»YÄ//ˆ¸m{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Â//Œ¯€ËÁ ¾ËY{€¯½YÂÀŸ,|//‹ÄfyY{€a‚Ì¿Ö¿Z]ZÌyZ¯½Z¯{¯hv]Ä//] ÕY‹{Ö¿Z]ZÌyZ¯½Z¯{¯Â“»įd‡YÕYĈ¸m¾Ì»Â‡ d·Á{{¶^«YÖ¸¼ ·YÂf‡{ÁÄ»Z¿¾ÌËM {‹Ö»s€˜»֟Z¼fmY ¾ËY |¿{Â]Ã{€¯€œ¿ZƛYÂy¾ËY{ZÅÃZ´f‡{ļÅÁÃ{Â] {‹µZ‡Yd·Á{Ä]|‹€¬»Á\ːeĈ¸m{Á€»YÄ»Z¿¾ÌËM ºË{Â]ÄmY»½MZ]¶¼Ÿ{įÖËZÅŠ·ZqÁZŦ “ºÌ¿YÂf]Z//e ,|‹Ö»€»Y¾ËY{½ÓÂX//ˆ»d̬§Â»ž¿Z»,ž«Y»YÖy€]{Á ºÌÀ¯¥€—€] {ª§Â»ÕZž¼‡YÖ°ËZf‡Y¾Ì¼Å{{Á‚§YÖ¸”§Ö¿Z¼u ½Zf‡Y{Ղ¯Y€»†Ì‡ZeZ]|Àf//ˆ¿YÂeįZ¯½Z¯{¯Ây ¾ÌÀr¼ÅÁ½Z¯{¯¾ËY‰Â»MÁՁÂ//»McZÆ»€»Y{½Y€Æe ֋Y‚³,|ÀÀ¯¶¼ŸÖ]ÂyÄ]ZÆ¿M–]YÁdˬeÁՁZ‡֟Z¼fmY dˬe{»‚¯Y€»¾ËYºÅ|‹€¬»Á|¿{€¯ÄWYY{ÂycZ»Y|«YY {YÖÀÌÀq¾ËYÕZÅ´·YºÌ¿YÂf]¾ÌÀr¼ÅÁ{€Ì³Y€«dËZ¼uÁ ºÌÅ{‰€fˆ³Œ¯€‡Y€‡ ½Y€mZÆ»Ä]Ö¿Z]ZÌyZ¯½Z¯{¯Ã|¼ŸÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Œ¯€ËÁ Ây¾ËY{€fŒÌa{€¯tˀe,{‹Ö»•Â]€»Ö¿Zfˆ¿Z¤§Y ևŻÃÁ€³ politics@jahaneghtesad.com ½Y€mZÆ»Ä]Ö¿Z]ZÌyZ¯½Z¯{¯Ã|¼ŸÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Â//Œ¯€ËÁ Z]Ây¾ËY{€f//ŒÌad¨³,{‹Ö»•Â]€»Ö¿Zf//ˆ¿Z¤§Y Z]Y€ÌyYÁ½Y€ËY{½Zfˆ¿Z¤§Y€Ì¨//‡Á½Zfˆ¿Z¤§Yd·Á{½ÓÂXˆ» ÕZ°¼ÅįºÌf‹Y{Ö¸¨»Õ³Ád¨³Œ¯¾ËYÄmZy€ËÁ |¿Â‹½Z»Œ¯Ä]Z¯½Z¯{¯{ÁÁYž¿Z»ÁÃ{€¯dËZ¼uÁ cYÁÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ĉ¸m¾Ì»Â‡ÁևÁ|°Ë{Ö¸”§Ö¿Z¼uZ“€·Y|^Ÿ,Œ¯ €^»ZÌa¾·Z‡{ Ä^ÀŒ°Ë Át^įŒ¯֟Z¼fmYÕY‹ Z¯Âf‡{¾Ì·ÁYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ],|‹Y‚³€]Œ¯cYÁºœŸY ÃÁZŒ»Ây{ÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡‰Y‚³ÄWYYÁ€»YĈ¸m ‰Y‚³ÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡{€¯ZƛY,{Â]kYÁ{YÁ©Ô—€»Y{ {ÕYÃÁZŒ»‚¯Y€»{įÖËZʼnÔeÁcZ¼uļŁYÖ¸¨» ÕY‹¾ÌŒÌacZˆ¸mcZ]»L‚mÁÃ|‹¹Zn¿YŒ¯€‡Y€‡ {€¯ÄWYY,{Â]֟Z¼fmY ,ÃÁZŒ»‚¯Y€»†Ì//‡Ze{ÕY~³¥|ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ‚¯Y€»¾ËY{€¯tˀe,d‡YÃ{Â]kYÁ{Y¾ÌuÁ¶^«ÃÁZ//Œ» ,Â¼n»{Á|¿Â‹®Ë{‚¿¥Y|ÅYÄ]|{Ze|Àf//ˆ¿YÂe |¿{Â]ª§Â»|{{Á|u ¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{cY€œ¿,ÄÀÌ»¾ËY{{€¯ħZ“YŒ¯€ËÁ ž§{€¼f//ˆ»ÕZÅՀ̴ÌaÁZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZ]|//‹€¬»ÁÄWYY {Ö»{€»ḑ€›Y€fŒÌ]Äq€ÅÃ{Z¨f‡YÁcÓZ°‹YÁcY{Y€ËY Ä°^‹¾ËYÄ]Œ¯€‡Y€‡ÃÁZŒ»‚¯Y€»µZeYÄËÁÄ]ÁÂu¾ËY ½YÁºÌ‹Z]Äf‹Y{Հf//ŒÌ]d¿Z̏Ã{Y¿Zy€»YYºÌ¿YÂf],ºÌœŸ ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYÕZŶ°ŒeÁZŽZf‡Y½ÁZ » d‡YÃ{Â]ZÅÃÁ{ļÅ{Â“»¾Ë€eºÆ»|Ì·ÂeÄy€qÄ]YdŒ³Z] c–]Õ}½ÓÂXˆ»€´Ë{ÁՂ¯€»®¿Z]†ÌW,ÂƼm†ÌW ÖfuÁd‡YÃ|‹¥Á€»ÄÀÌ»¾ËY{ÕYÃ{Z ·Y©Â§½YÂeÁÄf§€³ ¥ZÀYÁ½ÁZ e©ZeY½Âr¼ÅÕ{Zf«YÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡cY€œ¿ʬ¿Y ºËYÃ|‹|À»ÀÆ]ÄÀÌ»¾ËY{‚Ì¿ €iR»Á|Àfˆ»cY€œ¿ÕY€Ë~aÄ°¿M¾¼“,€Ìˆ»¾ËY{{Y{Ä»Y{YÁY ÕY{Y€fŒÌ]•Z^eY¹Á‚·,ºÌfˆÅŒ¯€//‡Y€‡Õ{Zf«Y½Z´^z¿ ,ÕY{YÕZÅÄ»Z¿€]Ö//´ÀÅZ¼ÅÁ½Y€ËY©ZeYZ]½Zf//‡€Æ‹ÕZÅ©ZeY –ËY€‹{ÕZ¯ÕZÅdË·ÁYY‚Ì¿ÕÁM¿ÕZÅs€—ÁÖeZ¬Ì¬ve {‹Ö»[ˆv»Ö¸ § ,Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW,Ã|À//Œz]Õ|Æ»,dˆŒ¿¾ËY{¾ÌÀr¼Å įÖeY|Ë|ÆedÌ “Ád¨³¾ËÁ‚«ՁÁZ//Œ¯Á½{Z »,žËZÀ Ây{¹Z¿‰Ây½Z¿Z³Z]Á¶ÌY½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]d^ˆ¿ ÁÄf§€³cŒ¯¶yY{Ä]cY{ZY¶ZuYd//Œ³€] ,{‹Ö»Ã|ÅZŒ»Ղ¯€»®¿Z]–‡ÂeÄ »Zmt˜‡{įÖËZÅļnÅ ÁÕ{Zf«Y½ÓZ §YZ§{{YZ»Z¯Ád//‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿Z̈] d‡YÃ{€¯Y‹{ֻ¼ŸZ°§Y{‚¿Œ¯֏yŠz] Y‚Å{®Ëd§ZË{¹Z¼eYhv],Z»cÔ°Œ»Y€´Ë{Ö°Ë{Á‚§YÁY c|‹Ä]įd‡YÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕY€]Öf ÀÕZÅ|uYÁ‰Á€§ \Ì//‡MÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕZmÄÀ˂ÅÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÄ»Z¿€]Ä//] ½|‹¦Ë€ eÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]€´Ë{Õ‡Y |¿Z‡Ö» {,Œ¯Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕY€]֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»¶§€‡ |¿YÃ|‹€Ì³{ĸXˆ»¾ËYZ]ZÅ©ZeY,ZŽZf‡YÖ»Z¼e ՁY½Z¼ÌaÁՁY|Æ ež§Â“»{€¯tˀe,cY{Z//Y Äf‹~³µZ‡{Á{Y|¿Ö¸ §dÌ “ÁZ]֗Z^eY,½Z³|ÀÀ¯{Z €Ì]|e¹Zn¿Y€‡ÁՁÁ€Æ»,cZuԏY,Ö³|¿Z‡ÕZÅd·Á{ļÅ{ -d‡YÃ{Â]Œ¯cZne€Ì³½Z^ˀ³¦¸fz»Ö»Z‡YÄ],|Ì»YÁ Äy€qÄ]YdŒ³Z],YÁ{YļÅ{Â“»¾Ë€eºÆ»įÖËZmZe Ã{€¯‰Ôe€Ìˆ»¾ËY{ÃY¼Å‚Ì¿֏yŠz]ÁÃ{Â]|Ì·Âe d‡Y |Æ ež§d̼ÅY€]ÄÌ°eZ]½Y€ËY©ZeYÕZŶ°ŒeÁZŽZf‡Y½ÁZ » Z]Ö¿Z³Z]©ZeYÁ֏yŠz]Â“»¾ËY{{Á‚//§YՁY ÃZ³|Ë{cÁZ¨e¾ËYÁ|//¿Y{ÃZ³|Ë{cÁZ¨eÂ//Œ¯Ղ¯€»®¿Z] įY€q-d//‡YÂ//Œ¯¶yY{Ä]ÖeY{ZYd//Œ³Z]ÃÂv¿{ YdŒ³€]¹Á‚·{Ö¿Z³Z]©ZeYÁÕ{Zf«YÕZŶ°//ŒeÖ»Z¼e |¿Y|¿Õ|Ë{€e¾Ë€e®q¯ €´¿ZŒ¿½Y€ËY©ZeYÕZ»M̬֬veÕZÅ{ÁM€]{€¯ZƛYÖ¿Zz̸Ÿ ÁŒ¯¶yY{Ä]Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻ZÆÀed//Œ³Z]¹|Ÿ ¾Ì¼ÅYּƻ€Ë{Z¬»įd‡Y{Zf«YÁ|Ì·ÂeÄy€qÄ]½MªË‚e {ÂÀÅZ»Y-Ã|‹Œ¯{YÁįd//‡YÖËZŁYÄ]•Â]€»‚Ì¿º« d‡YÃ|Œ¿d^iZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡ ÕZźˀve{ÂmÁ¶Ì·{Ä]d·Á{į֘ËY€‹{{€¯|̯PeÖ¿Zz̸Ÿ ÕY€]Ö§Z¯Y¾Ì»Pe{,ZÅdË{Á|v»€´Ë{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]|Ë|//‹ Õ{Zf«YcY{ÁY€»ÁÃ|‹ÄmY»¶°Œ»Z]Œ¯Õ{Zf«Y‰{€³ Z]Õ{| f»cZ^eZ°»½Y€ËY©ZeY¥€—Y,d//‡YÄf§€³Y€«¥|ÅZ» {Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ d‡Y®Ë{‚¿¶Ì‹d¨¿[Ô¬¿Y½ZËZa ZŁZ‡Ä ˜«ÖËY|»M{Á‰Á€§Á|Ì·ÂeÖaZ‹|‹ Šz]½YZ¯Â°Ì¿ÕZ̼ÅZ]¾ËÁ‚«©ZeY{Z»{€¯ZƛYÃ|ÀŒz] |ˀyÄ]YÖÆmÂe¶]Z«¢·Z^»,©ZeYÖ¸yY{ž]ZÀ»¶v»YÁ֏y žËÂeÁÄ¿ZÀ»R»®¼¯ŠËZ»{žËÂeÕY€]cZ»Á‚¸»ÁcY‚ÌÆne ÁÖf‹Y|Æ]¹Ô«Y¾ÌÀr¼ÅÁ½Zf‡Y€Ë~a\Ì//‡M½ZËÂm€Æ»½ZÌ»{ ºËYÃ{Y{ZfyY½Zf‡YÕZŽZf‡Z¼Ì]Ä]ÖWY|ÅY tˀe¾ËÁ‚«ՁÁZ//Œ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW µZ §YZŶ°Œe»Y,¾ËÁ‚«Ö¿Z³Z]©ZeY{Z»Ä¿Zfz^‹Ây{€¯ Ä]µÂ¤Œ»Ö¿Z³Z]©ZeY{֐ze¶°Œe½ÂÀ¯YºÅÁºËYÃ{€¯ ‰Ôe,½Y€ËY©ZeYÕZÅd‡ŻZ]ª]Z˜»Zf‡Y¾ËY{ |ÀfˆÅdÌ·Z § ÕZÅÄÀ˂Å,¾ËÁ‚«©ZeYÄ]{€°¸¼Ÿ‰Y‚³¾¼“ZŶ°Œe¾ËYºËY{ |ÀÅ{ÄWYYZ»ŽyZ‹Z]ªÌ^˜eZ]Á|Àfˆ»cÄ]Y{Ây Â//Œ¯¾Ì¸eYÖ¸a|Ì·Âe\˜«,¾ËÁ‚«Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ],ÁYÄf¨³Ä] Ö¸acӐv»֐zeÃÁ€³Z¯Հ̳¶°‹,{‹Ö»[ˆv» d‡YÃ|‹µZ^¿{dË|mZ]©ZeY{¾Ì¸eY Öf¿€fÀËY½Â˂˸eՁY|¿YÃY|€f»¾ËÁ‚«©ZeY{€¯tˀeÃ|ÀŒz] ¾ËÁ‚«֏yŠz]½ÓZ §Õ{Zf«YZ^yYµÁY¹Z³{Zed‡Y Ĭ˜À»{†b‡ÁŒ¯€‡Y€‡{c|»½ZÌ»{Á½Zf‡Yt˜‡{ Ö¿Z‡Ô—Y¹ÁY|»Á¾ËÔ¿McÄ]Z¬Ë€§MµZ¼//‹ÁÄ¿ZÌ»ÁZy {‹ ÕY€]Õ|À¼e|«ÁÁÄ]Z̈]Y‚]YÖf¿€fÀËY½Â˂˸e,ÁY{Z¬fŸYÄ] ½Y€^mÁ|»M{\ˆ¯{|¿YÂeÖ»į{Â]|ÅYÂy֏yŠz] {‹ž«YÁ€iR»ZÅÄÀ˂Šd‹Y{{ZË Öf¨¿±‚]d¯€‹Š‹ÕY~³ÄËZ»€‡Ö´¿Â´q €Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕZÅÃÁ€a{ Äv¨ ¾ËYįºËY{Z“Z¬eZ»Y-{‹Ö»¹Zn¿Y€i»ÁÃ{€fˆ³cÄ] |À»ZÌ¿ÁkZfv»įÖ»{€»Á|À¯Y|ÌaY€¼f‡YÄ¿ZÀ»R»ÕZÅ®¼¯ {Y¶°Œ»¾ËYZe|À‹Z]Y{Ây€]¹{€»®¼¯Y|À¿YÂf]|ÀfˆÅ ÕY€]€i»ÕZÅÁY{Á¾ˆ¯YÁ|Ì·Âe|ÅZ‹įÖ¿Z»ZeÃZe¯c|» €´Ë|¼ÅÖ·|¼ÅÁÕZ°¼ÅZ]ºÌ¿YÂf],ºÌ//‹Z]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z»{ ºÌÀ¯¶u t^Ĉ‡Â»€Ë|»Õ{ÁY{¾ˆu|¼v»,Y‹Ĉ¸m¾ËY½ZËZa{ ‰Â»MÁÂu{ª§Â»{Z//Æ¿¹{€»½Z»Z//‡½YÂÀŸÄ]įŠËÁ ÕY‹dˆŒ¿¾Ì»Â‡ÁÖ//‡Á|°ËÄ]Ö¿Z]ZÌyZ¯½Z¯{¯ d¨³½YZ´¿€^yž¼m{,{Â]Ã|//‹cŸ{Â//Œ¯֟Z¼fmY ÕZ̈]Õ‡YZÆ¿McÔ°//Œ»Á€]Z »{Z¯½Z¯{¯”u ¾ËYÕZÅÄ£|£{s€—Á{‹Ö»µZ^¿{{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z//‡Y {Â]|ÅYÂy|̨»Z̈]Œ¯֟Z¼fmYÕY‹¾v{ZÅÃÁ€³ {Â]Ö¼Àf¤»d€§Á€»Y{€¯ZƛYŠËÁt^Ä//‡|»€Ë|» ÄÀÌ»{ּƻcZ°¿,Z¯½Z¯{¯ՁZ//‡|À¼¿YÂeÄÀÌ»{į ÁÖÀÌÀq¾ËY¶WZˆ»YՀ̴ŒÌaÁZ¯½Z¯{¯Á€]ÕZÅÄ//ŒË ¾ËYÖ»{€»ÕZÅÃÁ€³dÌ·Z §½Â»Y€Ìaž¿Y»ÁcÔ°Œ»¾ÌÀr¼Å |‹ÄWYYÖeZv̓ÂeÁÂu {ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡ÁcZˆ‡Â»d^iÕZÅ|¿Á{Â^Æ]{Á‚§YÕÁ ZÅՀ̳ºÌ¼e{Ö»{€»ÕZŶ°ŒeÁZÅÃÁ€³Š¬¿ŠËY‚§YÁ Ĉ¸m¾ËY{į{Â]ÖeZ°¿ĸ¼mY֟Z¼fmYÕZÅ\̇MÁÂu{ |‹s€˜» t^Ä//ˆ‡Â»ÕZÅs€—,Z¯½Z¯{¯ÁÂuµZ §¾ËYÄ//f¨³Ä] \̇M‘€ »{ÁZ¯­{¯ÕY€]€“ZuµZu{ŠËÁ {‹Ö»Y€mY½Z¯{¯¾ËYՁZ‡|À¼¿YÂedÆm{½Y€Æe Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve ̜֨¿Õ|Æ» ÖÀÌ´À‡ZŒ§ÁÄf‹~³µZ‡Á{{¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmY€Ì³ºŒqŠËY‚§YZ] Äf‹~³ÕZÅÃZ»{d·Á{,{Y{{ÂmÁZÅÃ{Y¿ZyYÕZÌ//ˆ]ÕÁį Y€«Z¯Âf‡{{Y½Y€mPfˆ»YdËZ¼uÁ¾°ˆ»ÃZmYYZ]µ€fÀ¯ ¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmYYZ]Ä]Zed//‡YÃ{€¯‰ÔeÄ]»|ÀqZ]ÁÃ{Y{ |Å{½Z»Z‡ Ã|ŸÁ¾Ë€eºÆ»Yְ˽ZÌ»¾ËY{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÃZmYÄ Ë{Á¹YÁ,ÃZmYYZ]ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]d·Á{Äf§€Ë~aª¬veÕZÅ Ä Ë{Á®¼¯Y½M,½YÂÀŸsԏYZ]Ղ¯€»®¿Z]†ÌËį{Â]¾°ˆ» |Ì»Z¿¾°ˆ»ÃZmY d]Zi©Â¬uÕYY{įÖËZÅÃ{Y¿ZyÄ]d·Á{{Â]Y€«,s€—¾//ËY{ Ö³|¿½Y€Æe{Á|ÀfˆÅÖf//ˆË‚Æ]Á{Y|»YÄf̼¯dËZ¼udveZË \Ìe€eÄ]®q¯ÕZŀƋÁZŀƌ¿Ô¯ÕY€]Á½Z»Âe½Â̸̻|ÀÀ¯Ö» |À¯dyY{€a|{{‡Z]¹YÁ½Z»Âe½Â̸̻Á Äv¨ Ä·Z¬»€‡ Õ{Zf«Y¾Ì·Z §d·Á{ |À¯Ö»|Ë|ÆeY ÕYÃZmYcÔÌƈe¹Z¿d^i½ZËZaº£Ä]|Ë|mÕZÅՀ̳ºÌ¼e ½Â̼̈¯Á€Ë{Ĉ¸m{įd¨³†¸n»cZ¬Ì¬veÁ‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ Y{€§|‹€¬»dËZÆ¿{Á|Œ¿Äf§€³°À¯ÕY‚³€]½Z»ÃZ]{ּ̼e‰Â»M {Y{€b]Â“»¾ËYև€]Ä]ÖÅÁ€³Z¯ ‰Â»M½Â̼̈¯Á€Ë{Ĉ¸mt̓Âe{ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÖuÔ§¾Ìˆu|¼uY ,¹Â¸ŸÕYÁ”uZ]ÕYÄ//ˆ¸m{‰Â»M½ÂÌ//ˆÌ¼¯d¨³†¸n»cZ¬Ì¬veÁ ÕZÅZ¯ÁZ‡և€]Ä]ŠnÀ‡½Z»Z‡†ÌWÁ½Z¿YÂmÁ‰ÁÁ½Z»{Ád‹Y|Æ] |Ì»Zn¿YµÂ—Ä]dŸZ‡ćYŠÌ]įĈ¸m-dyY{€a°À¯ÕY‚³€] |{ZeՀf¯{°À¯{į{Y{t̓Âed‹Y|Æ]€ËÁĈ¸m¾ËY{{Á‚§YÕÁ d‹Y|Æ]cYÁ½Z‡Z]և€]…Z‡Y€]Z»M¾ËYįd‡YÃ|‹dËZŸZŶ°eÁ€a c|‹Y½Â»MÕY‚³€]ÃÂv¿ÃZ]{ՀfŒÌ]d«{|ËZ]Äf^·Y d‡YÃ|»Md‡{Ä] |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½MÕY‚³€]½Z°»YZe{€Ì³ ÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]cZœ¿ÕY€]Ö¿Z//‡Z]įd¨³d//‹Y|Æ]€ËÁ{Á‚§YÕÁ ÃÂv¿ÃZ]{Ä¿Z —Z«įd‡YÂy°À¯ÕY‚³€]½ÓÂXˆ»YÁY,Äf§€³€œ¿{Öf‹Y|Æ] ºÅY¾ËY,|À¿‚¿¥€u|Ë{€eZ]Á|ÀÀ¯Հ̳ºÌ¼eÖf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ ¶§{d‡Y¾°¼»ÁÃ|Œ¿€fÆ]Z¿Á€¯Â̋™Zv·Y–ËY€‹Ã|ÀËM{į|ÀÀ¯™Zv· į{Â]¾ËY€]d‹Y|Æ]cYÁ|̯ZeY~· {‹ºÅ€e|]dÌ “ÁY‚¿M¸¨¿MÁ€]Z]‚ÌËZa |ËZ]Zˆa,d‡YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]•ÂÀ»°À¯ÕY‚³€]µÁYĸÅÁ{ Ã|ÀËM{½Âq-{€°¿µZ^¿{YªË ehv]Á{‹¤·Ô¯Ä°ÀËYZËÃ|‹Y‚³€]°À¯ d‹Y{ºÌÅYÂz¿YՀfÆ]–ËY€‹ |¿{Â]€»°À¯ÕY‚³€]€]ºÅŠnÀ‡½Z»Z‡†ÌWÁ¹Â¸Ÿ€ËÁ{Á‚§YÖuÔ§ ÕY€]¹Â¸ŸcYÁZ//ÌfyY{YZÅÃZ´//‹Á¶¯į{Y{t̓ÂeºÅ‰Á€//ˁÁ {€Ì³Ö»®¼¯ºÅZÅNGOYÁ|Å{Ö»Y€«°À¯ÕY‚³€] hv]Y| ]dËZÆ¿{d¨³Õ|À]ž¼m{cZ¬Ì¬veÁ‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ Äf§€³°À¯ÕY‚³€]ÃÂv¿Á½Z»ÃZ]{ּ̼epÌÅÄf§€³cÕZÅև€]Á ZËÁ¹Â¸ŸÁd‹Y|Æ]ÕYÁ”uZ]֐zeÖÅÁ€³Z¯ÁĈ¸mY{€§|‹Y€«,|Œ¿ d‹Y|Æ]½Â̼̈¯Á{¦·Zz»Áª§Y»½Z³|ÀËZ¼¿¾ÌÀr¼ÅÁ€ËÁÁ{¾ËYYÖ¿Z³|ÀËZ¼¿ {€Ì³cՀ̳ºÌ¼eÁÃ|‹Y‚³€]‰Â»MÁ |‹֟|»_ZÆ¿ÂËÕY‚³€^y YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ¾Ì¼fˆÌ]{½Y€ËY©ZeYÕZŶ°ŒeÁZŽZf‡Y½ÁZ »,Ö¿Zz̸Ÿ€¨œ» Â“»Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]¾ËÁ‚«©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅd//ˆŒ¿ ¦¸fz»ÕZŹZ¿Ä]ÁŒ¯ÕZÅd·Á{ļÅ{ՁYÕZb‡½Z¼Ìa cZŸÂ“»Y|Ì·ÂeÄy€qÄ]YdŒ³Z]d¨³,d‡YÃ{Â]s€˜» €Ìˆ»¾ËY{ÃY¼Å‚Ì¿֏yŠz]ÁÃ{Â]ZÅÃÁ{ļÅ{ºÆ» d‡YÃ{€¯‰Ôe ½ÁZ »,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ÕZÅ{€¯Z¯¾Ë€eºÆ»YÖ°Ëd¨³½Y€ËY©ZeYÕZŶ°ŒeÁZŽZf‡Y Ä^WZ‹Ö]s€—,½Y€ËY©ZeY{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿cZˆ¸m Ô—Y,½M{ÁZf‡{¶«Y|uįd‡YcY€œ¿ÁYMµ{Z^eÁcÔ°Œ» Œ¯€‡Y€‡ÕZÅ©ZeYcÔ°Œ»Á¶WZˆ»Y½Y€ËY©ZeY½ÓÂX//ˆ» d‡Y {Á‚§Y¾ËÁ‚«©Z//eY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅZ]Y|Ë{{Ö//¿Zz̸Ÿ€¨œ» ÕZÅÁ€Ì¿Y|//ËZ],ÕÂ//Œ¯cZ//ˆ¸m{½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿ ‰Y‚³ÄWYYZ]dËZÆ¿{į|À//‹Z]©ZeYÕ{Zf‡Ã|]Ö//‡ZÀ‹Z¯ ¾‹ÁY½Y€ËY©ZeYcZ^·Z˜»ÁZÅd‡Żd§€//ŒÌa|¿Á,À»Á ½ÓÂXˆ»ZË֐zeÕZŽÂ̼̈¯½Z³|ÀËZ¼¿µZu¾ÌŸ{Á|ÀÀ¯ |ÀÀ¯ÖÅY€¼ÅY½Z¿M‚Ì¿½Y€ËY©ZeY ¶ZuYdŒ³Z]{»{Ã|//‹s€˜»huZ^»Ä]ÃZ//‹YZ]ÁY ÕZÅÓZ¯cZneÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯Á½Y€ËYª§YÂe Ä¿Zf‡Á{€Œ] {Ö]ÂÀmÀ¯Á½Y€ËYį{€¯ZŸ{YÃZ³Mž^À»®ËY¶¬¿Ä]Ö]ÂÀmÀ¯Ö¼‡ÕY‚³€^y |¿YÃ{€¯ª§YÂeÄ¿Zf‡Á{€Œ]ÕZÅÓZ¯cZneÕY€]ÃÁ€³Z¯®Ë{ZnËYÄÀÌ» ½Y€ËYÁÖ]ÂÀmÀ¯įd¨³ÃZ³Mž^À»®Ë,_ZÆ¿ÂËÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Z°Ë€»MYÖ]ÂÀmÀ¯į½Y€ËYÕZźˀveYḑZ »[ÂqZq{į|¿YÃ{€¯ª§YÂe |ÀÀ¯{ZnËYÄ¿Zf‡Á{€Œ]ÕZÅÓZ¯cZneÄ ‡ÂeÕY€]ÃÁ€³Z¯®Ë,d‡YÃ{€¯d§ZË{ ª]Z˜e¥|ÅZ]{Â]|ÅYÂy¶¯€Ë|»t˜//‡{įZÅÖ¿‚ËY¾ËY{Y{Ä»Y{Yž^À»¾//ËY Ö]ÂÀmÀ¯ÕZÅÃ|ÀÀ¯{ZÄr¿MZ]Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{ÄÀÌ»{½Y€ËYÕZŁZÌ¿ |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y,|ÀÀ¯ÄWYY|À¿YÂeÖ» |‹|ÅYÂyY‚³€]Ã|ÀËMÃZ»¶ËYÁY{ÓZ¼fuYÃÁ€³Z¯¾ËYcY€¯Y~»¾Ì·ÁY cÄ]Äf¨Å¾ËYįՀeÓZ]t˜‡cY€¯Y~»{¥€—Á{,ÃZ³Mž^À»¾ËYÄf¨³ª^— ÕY|ˀyÄ]cY€¯Y~»¾ËY{Ö¿Y€ËY¥€—Á|¿YÃ|̇ª§YÂe¾ËYÄ]|‹Y‚³€]ՁZn» {€¯¶ËZ¼eY€]YÓ{{Z̸̻ZÅ|‰YÄ]Ö]ÂÀmÀ¯cӐv» Õ´Àz‡,Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡į{Â//‹Ö»s€˜»Ö·Zu{ÃZ³Mž^À»¾ËYcYZƛY À¯{½Y€ËYÃ|//‹į¸]ÕZŵÂaÄ]ÄmÂeZ]Y€ÌyY½Z»Â//Œ¯ÄmZy»YcYÁ Ö»ZÌa{½Y€ËYZ]Ä¿Zf‡Á{€Œ]cZneÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯d·Á{€ÌyYÕZÅÃ|ŸÁÁÖ]ÂÀm …¼¸»cZ»Y|«Y€œfÀ»–¬§ ºËYÃ|ÌÀ‹Ã|ŸÁÖ]ÂÀmÀ¯YÖ§Z¯ÁY|¿YÄ]d¨³ՀfÌËÂe ºÌfˆÅÄfˆm€]Á dˆÌ¿ÕÓ{½Â̸̻Á{Z˺̿ķ¼v»€œfÀ»½Y€ËY{Ö//ˆ¯{€¯|̯PeÄ»Y{Y{ÕÁ pÌÅ{ÂmÁ¹|ŸÁŒ¯¾ËY{½Y€ËY¹{€»Ö·Z»ž]ZÀ»ºnuÕYÀ¯4 cZ»Z¬»ºËYÁ|Ì»Y |À‹Z]Äf‹Y{{ZËÄ]Y½Y€ËYZ]cZneÕY€]ֿ¿Z«žÀ» صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Õ{Zf«Y¾Ì·Z §d·Á{ |À¯Ö»|Ë|ÆeY |‹Z]ZÅdÌ «YÁ€]ÖÀf^»|ËZ]Õ{Zf«YŠÆm€Ìˆ»{d¯€u ̜֨¿Õ|Æ» Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com ÕZÅd¯€‹Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸY…Z‡Y€]»|Àf‹Y{ZƛY{Y{€»Ö¿Y€Àz‡{Ö¿ZuÁÕZ«M ¾Ì»PeYZ»Y{ÂycY{ZZ]įŒ¯ּ̋Á€faÁ{Ó§d ÀÁ{{|Æ f»ÁºœÀ» «|¿YÃ{€¯ē€ŸY{ÂycY{ZY¶ZuYÓ{{Z̸̻ Äf‹~³Á{|ÀÀ¯Ö» ½Z¼ÅŒ¯Ä]ÄfŒ´¿€]ÕZŁY½Z¨¸zf»Ä°ÀËY€]ÖÀ^»Z»Ö¸^«cÓZ¬»Ö]ZˁYcYZƛY¾ËY |À¯Ö»|ÌËZeY|ÀfˆÅÖf·Á{ÕZÆf¯€‹ ԏYÁd‡Yd·Á{Ä]ª¸ f»»{€°Ì»|Ë|ÆeY€°»Y½Z³|ÀÀ¯{ZÖ¿ZuÁÕZ«MÃZ»€Ìe ºÌÀ¯¹ÔŸYZ»Ä°ÀËYd‹Y{ZƛY½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË «d//‡YY\uZd·Á{ ©ZeYcZ^‡Zv»ÁdˆÌ¿d‡{Z ˜«,|ÀfˆÅ¾WZyZÆ¿MÁÄfŒ´¿Z]½Z³|ÀÀ¯{ZÖy€]Y cZŸÔ—YįºÌf‡YÂy |Å{Ö¼¿½ZŒ¿YՂ¯€»®¿Z]Ó{{Z̸̻{|ŸZ]Ä]ZŒ»ÖnËZf¿ ÂÀÅį{‹¹ÔŸY|¿YÃ|¿Y{€´¿Z]Y{ÂyYįÖËZÅd¯€‹ZË{Y€§Yd‡€Æ§Á¥Z¨‹ ±‚]ÖËZ˜yZ ˜«ºÌˆËÂÀ]ļÅÕZaÄ]YZ˜y¾ËYÄ°ÀËYZ»Y ºËYÃ{€°¿d§ZË{Öz‡Za « d‡Y Œ¯Ä]YÖeY{ZÕZŁYÖ¿Zˆ¯Äq|Àfˆ¿Y|Ì»½Y€´Ë{Y€fÆ]įZÅÖf·Á{ÕY€]Y€ÅZ› Öf·Á{½Y€Ë|»ÕZƨ¸ze½{¼¿Ö¨z»œÀ¼],{Ây€]‰Á¾ËY[Zzf¿Y,|¿YÃ|¿Y{€´¿€] ÕZmÄ]|Àfˆ¿YÂeÖ¼¿ZËMcÀËY€Ì£{ {Â]Öf·Á{ÕZ̧Z»ÁÖf·ÂyÖf·Á{Ä^‹Á ֿ¿Z«ÕZÅ{Ây€],½Z¨¸zf»Ä]ÃZ]|ÀqÕZÅd¸Æ»ÁÕY€°eÕZÅÖ¿Y€Àz‡½{€¯Ö¿Ó— c°‡{ÁÄ¿ZÆ]¾ËYĸ̇ÁÄ]½Âq{Â^¿|]ºÅ½Y|ÀqĸXˆ»cZ]ՁZ]Äf^·Y |ÀÀ°] ÕZÅÓ{,|¿|¿Z‡½Z»ÂeY‚ÅÄ]dŸ€‡Ä]YZ]{YYd¼Ì«,Ղ¯€»®¿Z]¶»Z¯ d¼Ì«½{ÁM¾ÌËZaZ]†b‡,|ÀfyÁ€§ÓZ]ÕZÆf¼Ì«Z]Y{Ây½Z̧Y€—YÁÖf·Á{ÕZÆf¯€‹ Äm{Â]€ˆ¯Y֌z]‰Á¾ËYZ]Á|¿|ˀyYZ]Y¾ÌËZad¼Ì«Z]YY½Z¼ÅYZ]{Y ÂÀe,Yd¼Ì«¾f§ÓZ]ZÀ¼“ |‹€ad¨»ÕZÆ·ÂaYºÅ½Z̧Y€—Y\ÌmZÀ¼“Á¾Ì»ZeY |¿Z‡|uYÁ½Â̸̻Ä]Y…Â]ŽyZ‹Á{€¯¹€³Y…Â] Z̈],…Â]ÕZÅÕYħ€uÕZÅ|À§€eYÔ—Yº¯½Y{YÁÁZeYÕZ̈]ÕY€]¶^«Äf¨Å Ö·Á{Y{Ö»½ZŒ¿d^j»|‹Ä]¶ËZ¼eZ]¾Ì»|ÀqÕY€]…Â]ŽyZ‹ d‹~³ŠÀe€a ½Zˁ½{€¯{YÁZ]Ze|ŒÌ»[¯€‡cÔ»Z »ÄfˆÅÕ|À¯ÖÅY€¼ÅZ]ÁY|¼ eĸZ§Ô] {d«{Z] |¿Â//‹\uZ€f¿YYd¼Ì«Ä]Y¹ZÆ//‡ÃÂ^¿YZÅÖf·Á{,YZ]½Y{YÁÁZeÄ] Öf]¿cÄ]ÁY|¼ eįՀ´Ë{…° »Zf§¶]Z¬»{Ö°¿Z]±‚]{Z¼¿|ÀqºÆ‡ |¿YÂeÖ»|¬q…Â]ÕZmµYÁį{€¯YZ°‹MYZÅ|À§€e¾ËY,|¿|‹Ö»Ö¨À»Ád^j» ¾ÌËZad¼Ì«Ä]¹ZƇ|ˀy¥|ÅZ]ZÆf¼Ì«{֟ÂÀ»cZ¿Z‡Â¿{ZnËY |‹Z]Ä¿Z¨À»€Ì£ d¼Ì«Ä]ºÆ‡½Z¼Å‰Á€§ÁºÆ‡d¼Ì«½{€]ÓZ]ÕY€]֟ÂÀ»ՁZ‡Âm†b‡Á€e ZÆˁZ‡ÂmĿ´ÀËY {‹Ö»¹Zn¿Y­Â°Œ»cÔ»Z »–‡Âe,Ã|‹l̳½YY|ˀyÄ]€eÓZ] €´Ë{,d‡Y€mY¶]Z«Ö»Ân¿ÁÃ{ÁM{Z]ÕZÆ·Âa½Z^uZ–‡Âe–¬§įÄ¿YZ°»ÕZÆˁZ]Á Ö«Z],ZÌ¿{…Â]ÕZÅYZ]{µÂ¼ »ÕZÅÖÀÌ]ŠÌa,Õ{ZÌÀ]ÁµZ°ÌÀ°e¶Ì¸veÕY€]Ö¸v» ¾Ì]‚Ìe|Ë{ d‡Yֿ¿Z«€Ì£Äf§€ŒÌaÕZÅŒ¯YÕZ̈]{cÔ»Z »Ŀ´ÀËY {Y~³Ö¼¿ ÃY€¼Å|Ë|‹ֿ¿Z«{Ây€]½Z¨¸zf»Z]Á¦Œ¯Y€¿MĸZ§Ô]…Â]½Z//‡Z]€Ì´ÌaÁ Âz]½Z¨¸zf»d‡{½Y€ËY…Â]{Ä°Ì·Zu{ {Â//‹Ö»¾Ì´À‡ÕZÅļˀmZ] ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ád‡YZ]ZÅ|À§€e¾ËY¾f§€³Z°]{Öf·Á{Ä^‹ÁÖf·Á{±‚]ÕZÆ´ÀË|¸Å į˜¿Z¼Å d‡ZÅŒ¯½MY€eÓZ]Z̈]½Y€ËY…Â]YZ]{cÔ»Z »®ˆËįd‡Y {€¯–«Z‡ÖfˆÅYYZÅÖ¸ÌyÁ{Y{½ZŒ¿µZ‡{ÄËÁÄ]…Â]Ö¸^«Ĭ]Z‡ ŽyZ‹,­|¿Y|‹Y†aÖaZÌad§YZ] |¿Z»Ö¨À»Ö·YÂf»ÁćÄf¨Å€yM{ŽyZ‹ …Â]±‚]ÕZÆ´ÀË|¸ÅÄ]Ze|Àf‹Y{Ä´¿|uYÁY‚Å|Æ¿Á½Â̸̻®Ë€»|u{Y ֫¬uÄf^·Y |ÀÅ|]ÕYÄËÁÕZÆf€§ÁÃ|Œ¿ÖÀÌ]ŠÌa{‡,½Z//ŒË¨e€asԏYÕY€] Y|Àf//ˆ¿YÂeZÆ¿MZÀ¯{ZÆ·ZÀ´Ì//‡d§ZË{Y†aºÅ…Â]ÕYħ€uÕZÅ̬֬uÁZÅ Y½Z‡€e½Y{YÁÁZe–‡Âe‰Á€§¾Ì´À‡ÕZŦ |¿€^]YÃ{Z¨f//‡Y€j¯Y|u–ËY€‹ YÕZ̈]{ZÅÕYħ€uÕY€]YÖ·ZŸÕZÅ|ˀyd€§,ZÆf¼Ì«‰‚ËÕZÅՁZ‡Âm {€¯{ZnËYZÅ{Z¼¿ ļeZyZ]{‹¹Zn¿YŽyZ‹sԏY|ÀÅ|]ÁZmYZÅÖf·Á{Ä°ÀËYY†aÃ|ÀËMÕZŁÁ{ Z] |̇|ÅYÂy‰Á€¨]ÓZ]Z̈]Öf¼Ì«[Z^uZ]ՀfŒÌ]Öf·Á{¹ZƇ,ZÆˁZ]Ö ˜¬»¾f§ZË ½Â̸̻Ö¿YÁ€»Y¾f‹~³Y†a{€¯ÖÀÌ]ŠÌa½YÂfÌ»,|Ë|m½YY|ˀyÖ¿Â̸̻ZŒ§ |À¼e|«|¿ÁՀ̳€‡Y,¹Â‡Á¹Á{YY{¹ZƇÄËÁÄ]€fŒÌ]Öf·Á{¹ZƇē€Ÿ,|uYÁ |À¯Y|ÌaÄ»Y{YŽyZ‹|‹ dveՂ¯€»®¿Z]–‡ÂeZe|¼Ÿd‡ZÅÄÅ{įZÅÖf·Á{«pÌŁYµÂaª¸y»ÕZƋÁ¾ËY d‡YÃ|‹€nÀ»Õ{Zf«YZ]Ä mZ§lËZf¿Ä]Č̼Å{‹Ö»Äf§€³Z°]ZÅÖf·Á{–¸ˆe {Âyµ{Z f»Z¿Ä»Z¿Y€esԏYÕY€]ZÅ®¿Z]ÄÅ{{|‹hŸZ]d‡{Z¿ÕZÆ//‹Á¾ËY €fŒÌ]cY|Æ eµÂ^«ÁÓZ]ÀÆ]w€¿Z]ÃY€¼Åį|ÀÀ¯[Zzf¿YY€fŒÌ]Ã{€b‡[~m‰Á {Â]½YY~³Ã{€b‡¶]Z¬»{ Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼Œ‹ÁÃZnÀaÁ|°Ë{Ö¿ZuÁ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ¶Ì¼ve¾¼‹{Õ{Zf«Y֌ËZ‡€§²ÀmÖ¸Y¥|Å d‡YŒ¯Ä]Ö´»Z¿€]Ö] ½Ô¯{Zf«Y{Ã|//‹ÖuY€—ÃYȬ¿Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¿ZuÁ Õ{Zf«YÖ//ŒËZ‡€§²Àm{Ö//¸Y¥|Åd¨³,Â//Œ¯ Œ¯dˀË|»įd‡Y¾ËY,¹Â]Á€»¾ËYÄ]½ZÀ¼‹{ָ̼ve ֳĻZ¿€]Ö]ÁcZ¿ZnÌÅZq{cZ//»Y|«YÁZÅՀ̳ºÌ¼e{ ºÌ‡€eÁÖ¨À»cYZœf¿YLZ¬·YÁ{ZnËYÄÀÌ»¾Ì¼Å{Á{Â//‹ įd‡Y¥Y|ÅY¾Ì¼Å[ÂqZq{Œ¯ÕZ”§YºÆ^»Ã|ÀËM Á½Ô¯ÕZÅÄf‹Y{…Z‡Y€]ÁÖ¬˜À»ÕZÅՀ̳ºÌ¼eZ]|ËZ] ºÌÀ¯ÖjÀy‚Ì¿Y½ZÀ¼‹{ÄX—Âe¾ËYÖ¸»©Z§Á Â̋Y†a|Àf‹Y{Zœf¿Y½ZÀ¼‹{{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌË Ö¿Zˆ¿Y€Ì£ÕZźˀveµZ¼ŸYY֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»ÁZ¿Á€¯ Ã|‹µ€fÀ¯¶]Z«€Ì£Á|Ë|‹ÕZź—ÔeZq{Œ¯{Zf«Y,½Z¿M {‹ÄmY»€˜yZ]Á ZÅZŒ§ÁZÅdË{Á|v»ļź£€Ì¸ŸÁ€»YÄr¿M{Á‚§YÖ¿ZuÁ ÁÖ´ÀË|¬¿,YÁÄËZ»€//‡YZ],d//ŒÌ »ÁÂu{,¹{€»€] dˬedÆm{¦¸fz»ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]cÔÌÆ//ˆeÄWYY |Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»Á¹{€»ևZ‡YÕZŁZÌ¿¾Ì»Ze€]‚¯€¼eÁ|Ì·Âe ÕY€]ՁÁÄ¿Z^‹‰ÔeÁY|y¦˜·¶Zu,{€Ì³Ö»c Á¹{€»ÖÅY€¼Å,Ö//Œz]ÁÕ{Zf‡dˀË|»,ÕY~´f//‡Ż d‡YŒ¯Õ{Zf«Y½ÓZ §d^j»{€°¸¼Ÿ Õ{Zf«YÕZÅŠ·ZqÁZ//Åd€§¾ÌÌ^eZ]ÕÂƼm†//ÌË Œ¯Õ{Zf«YŠÆmÁª¿Á€Ìˆ»{d¯€ud¨³Œ¯ Zf§€³|ËZ^¿ÁÃ{Â//]¾ËYÕZÅdÌ «YÁ€//]ÖÀf^»|//ËZ] |‹Z]ÖWZ¼¿ÃŻÁÖÀÌ]|]YÄf§€³€]Ä¿ZÀÌ]ž«YÁ€Ì£ÕZŶ̸ve Ö¿ZuÁ¾ˆu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼//Œ‹ÁÃZnÀaÁ|°Ë{ Á{[Ô¬¿Yºœ »€^ÅÕZÅ{¼ÀÅd//‹Y{ZƛY,d·Á{ ÁÕY~³d‡ŻÁŒ¯Õ{Zf«Y¶WZ//ˆ»ÃZ]{½Z]€«|̟ ½Ô¯ÁÖ¸YÕZÅ{€^ÅYÃ|¿€Ì³€]{,ÁÂu¾ËY{ՂËÄ»Z¿€] dˬeÁd·Á{Õ{Zf«Y½YY~´f//‡ŻÕZŒ´ÅYÁÂ//Œ¯ d‡YÕ{Zf«Y½Y€Ë|»Ã|ÀÀ¯ Â//Œ¯Õ{Zf«YÕZÅdÌ «YÁ{€¯tˀeÕÂƼm†ÌË ÕZÅḑ€›ÁZÅÖËZ¿YÂeYՀ̳ÀÆ]Z]įd‡Y½MÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ {¹Zn//ˆ¿YÁÂ//Œ¯½Z¯YļŽZִ̻ÀÅZ¼ÅÁÕ{Zf«Y ÕZÅZÀ´ÀeY½YÂeÖ»²//ÀÅZ¼ÅÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÁdˀË|» ²Àm{ÁkZy½ZÀ¼‹{Հj¯Y|uZ//Œ§Y֋Z¿Ĭ]Z‡Ö] YŠÌ]d‹~³Y†a½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËYZ¼¯-|//‹Á€ÌaÕ{Zf«Y ÖjÀy{Ö³‚]ÕZÅd̬§Â»Ä]ºËYÄfˆ¿YÂeÃZ»|ÀqÁµZ‡Á{ ÃYȬ¿Ĉ¸m¾ËY{ ºÌÀ¯Y|Ìad//‡{½ZÀ¼‹{ÄX—Âe½{€¯ Áhv]{»ÁÄWYYÂv»{Œ¯½Ô¯{Zf«YdˀË|» d§€³Y€«և€] ևŻµZ § d‹Y{֌ËZ¼¿Ä^Àm€fŒÌ]cZ—Z^eYÁÄmZyÕYÁÄ]†¸n»ÕZÅZŒ§ ÖËY‚§YºÅ½Z‹{€°¸¼ŸÁ|À‹Z]Äf‹Y{¶»Z e€´Ë|°ËZ]|ËZ]ëćՀ^ÅÃ{»€§ª^— |‹Z]Äf‹Y{ dËZŸdË·ÁY¾ËYÖ˳cZ—Z^eYÁÄmZy»YÕYÁY½Z³|ÀËZ¼¿µY‡ÃZ]{ |‹¦Ë€›YįÖËZŵY‡Z˹Y€³ZfˆÀËY²Àˀf¸Ì§ÃZ]{Ôj»-|Œ¿ †¸n»€³Y |Àf‹Y{֌ËZ¼¿Ä^Àm€fŒÌ]|‹{YÁ€ËÁÁ{¾ËYÄ]įÖËZÅZŒ§¶Ì^«¾ËY ĸ] ֐zeÕZŽÂ̼̈¯Ä]YZÆ¿MY|f]Ydˆ¿YÂeÖ»{Â]{Y€§Y¾ËYYµY‡Zf//‡YÂyZ «YÁ €e|ÀeÖ¸ÌyÖfuÁÄ¿Y{YM|Àf//ˆ¿YÂeÖ»d·Á{Á½Z³|ÀËZ¼¿‚Ì¿Zn¿M{ |À¯Z”uY{Ây ¾¼“ {€Ì³Ö»֟Z§{{Z³‚Ì¿d·Á{{‹Ö»ÖÀ¸ŸĈ¸mÖf«ÁZ»Y|ÀÀ¯½ZÌ]Y{ÂycY€œ¿ {€Ì³Ö»Y¹{€»½Z^ˀ³,Y‚¿¾ËYÖz¸eÁ|ÀÀ¯Ö»Y|ÌaY‚¿ºÅZ]d·Á{Á†¸n»į¾ËY .Ã{€¯ÖËZÅZ¯Äq½MZ]ÁÄf‹Y{ZÌfyY{Äm{Â]|¬q.d‡YÃ|»MZ¯€‡֘ËY€//‹ ¾ËYYÖeÓY‡Á.d//‡YÃ|//Œ¿Ã{ZÌa‰YÄ»Z¿€]¹Y|¯ÁÃ{€¯Ö¸¼ŸYÖËZÅÄ»Z¿€]Äq †ÌË®Ë{|ÀÅYÂyÖ»į¹{€»{‹Ö»hŸZ]dÌ “Ác¾ËY d‡{ Õ| ]d·Á{Z¯Á€‹ÕY€]YÖËY|^»Áʬ¿®Ë¶«Y|u|ÀÀ¯[Zzf¿Y€´Ë{ÂƼm |À‹Z]Äf‹Y{ |¿YÃ{Y|¿ÄWYYY{ÂyÕZ¯½ÔÌ]Ö˳ºÅZŽM.ÄqÖ¸^«ÕZÅd·Á{ ÄWYY½Z‹Z¯½ZËZa{Y{ÂydÌ “Ác½ÂÀ¯ZeZÅd·Á{Y¹Y|¯pÌÅ Ä¿Z¨‡Zf»Ä¿ {‹‘Ÿd‡YY€«Öf·Á{½Z»Z//‡®Ë¶»ZŸ€Ë|»Öf«ÁįÖe{ |¿YÃ{€°¿ ¾ËY|»M{ÁÖÅ|]į¾ËY |Å{ÄWYYY{ÂyÖ·Z»Y€eÁ{€°¸¼ŸY֋Y‚³Y|f]Y|ËZ] ÄqÕÁdÌ·Áˆ»½ZËZa{Ád//‡YÃ{Â]|¬q¶»ZŸ€Ë|»¾ËYZ¯ÕY|f]Y{½Z»Z//‡ .d‡YÃ{€°¿Y€mYY¹Y|¯ÁY€mYY‰YÄ»Z¿€]¹Y|¯.{Y{ÖfÌ “Á .|‹Z]Äq|ËZ]d·Á{Á†¸n»µÁYdË·ÁY,Z¼‹€œ¿Y ,Հ´Ë{Z¯€ÅÄ]¾fyY{€aÁd‡YÕ{Zf«YÕZŽY€v]YÂ^Ÿ,Â//Œ¯µÁYdË·ÁY ¶uYµZ¤f‹Y¶°Œ»|¿YÂf]d·Á{€³Y d‡YdË·ÁY¾ËYY¥Y€v¿YÁÄ̋ZuÄ]¾f§ ½YÁY€§ÕZÅÃ|ËZ§Á֟Z¼fmYÕZÅ\Ì//‡MŠÅZ¯,Õ{Zf«Yª¿Á,½Z¿YÂmkYÁ{Y|À¯ Ä]µÔu©|À¿YÂeÖ»ºÅ¹{€»–ËY€//‹½M{ |//‹|ÅYÂyÄ »Zm\̐¿Հ´Ë{ |¿ÁMd‡{ .|ÌÀ¯Ö»Ö]ZˁY˜q€ÌyYÃZ»Á{{YºÅ{Zˆ¸n»{€°¸¼Ÿ Ä]ÄmÂeZ]†¸n»¹|¬f »¾» d‡YÃ|Œ¿®//Œy½Z³|ÀËZ¼¿Ä»Z¿Z^fŸY€Æ»ÂÀÅÄf^·Y d‡Y¾°¼»¾Ì¼ÅÁ|À¯€f//ŒÌ]Y{ÂyÖeZœ¿Š¬¿|ÅYÂyÖ»,Š¿Z³|ÀËZ¼¿Ä^¬Ÿ ²¿€a|ÅYÂz]†¸n»ÖeZœ¿Š¬¿€³YÄf^·Y {‹d·Á{Á†¸n»¾Ì]­Z°˜YhŸZ] {‹Հ̳p»Ä]¶Ë|^e|ËZ^¿ZÅcZœ¿¾ËYZ»Y|À¯µZ^¬f‡Y½MY|ËZ]d·Á{{‹€e ½Zf‡Z¼Ì]{½Z¼¸ˆ»Y{Y‚ŸÃ{Y¿ZyZ]†Ì¸´¿Y†Ì¸a¾Œy{Ây€] …ZˆuYÁYÄÌuZ¿Y½Zf//‡Z¼Ì]½ZÀ¯Z¯į|//‹ZŸ{Y |ÀÀ¯Ö»[ZŸYÁ|Ë|Æe {ÂyÁ{‰Y€z·{ÕY€mZ»YÃ|‹Ö¿YÂyZ]€ËÁZe Ä]\Àˁ{Z»į|Å{Ö»½Z//Œ¿ևZ^Ÿº¿ZyZ]†Ì¸a ÁÃ{Y{k€yÄ]Հf//ŒÌ]d§Z˜·|À¯Ö»…Z¼f·Y†Ì¸a | ]Ĭ̫{lÀaZ»Y |//À¿Z¼]½Z//‹€fy{ZÀ¯|ÀÅ{ÁZmY YYZŽMÁÃ|‹¶¼Ÿ{YÁd¿ÂŒyZ]†Ì¸a½Y»Z» |˳Ö»ևZ^ŸÕZ«M½ZÀr¼Åį,|ÀÀ¯Ö»½Á€Ì]©ZeY |Œ¯Ö»l¿†Ì¸a{Ây€]Y֋Z¿ÄÀ̇Ĉ¨«{{Y į|Å{Ö»½ZŒ¿Äi{Zu¾ËYÕ|¿Z//‡½M¶Ì»Äf//‹Â¿Ä] įÖ¿YZ¼Ì]Z]†Ì¸´¿YÖ¿Z»{cZ»|y½Z»Z‡Ŀ´q {Ây€]{Y{€œ¿¥ÔfyYZÆ¿MÖ¿Z»{|¿ÁÄ]d^//ˆ¿ ½Z»Z‡¦Ì “{€°¸¼ŸÄ]d^ˆ¿ZÅ‘Y€fŸY |À¯Ö» Õ|Àq {Y{ՁY{€//‡†//̸´¿YÖ¿Z»{cZ//»|y {Z¿Á€¯Z»MՀ//̳kÁYÄ]ÃZ//‹YZ]¶Ì»Ö¸Ë{ŠÌa ¾ËY{Ã{Y¿Zy®‹‚aÃ{€ÅYį{Y{‰Y‚³†Ì¸´¿Y {Y{Õ”ucZ«Ô»½YZ¼Ì]Z]®‹‚a®ËZÆÀeŒ¯ Ä]Y{Z^»Ze|¿Â//‹Ö»d˂ËÁÖÀ¨¸ecÄ]Ö¬]Z»Á ĸ¼mYÁ¾Ì·ÁY†Ì¸´¿Y¾ÌÀr¼Å |¿Â//‹Ôf^»Z¿Á€¯ {Y| eY֐zŒ»Z»Mįd‡Y½ZÆmÕZÅŒ¯{Á| » d‡YÃ{€°¿€ŒfÀ»ÖËZ¿Á€¯½Z´f§ZË{Â^Æ] €œ¿¥ÔfyY½Zf‡Z¼Ì]Z]{Â]ÖiY®Ì·Â]Zf»Áֈ¨Àe |ËZ]\Àˁ|¿{Â]|¿|¬f »½Z°‹‚aįÖ·Zu{ |Àf//‹Y{ |¿ÁÄ»Y{Y€]ÁY¾Ë|·YÁ|À¯֗YŠ³€»Ö Ì^—|¿Á |Àf‹Y{Y€YÁYš¨uÕY€]‰ÔeÁÖ¿Z»{ dÌ “Áį¶^«{»Á{{,Õ|¿Z//‡½M¶Ì»Äf‹Â¿Ä] ºÌ¼e€]Y€]{ÁYÃ{Y¿Zy,|//‹ºÌyÁ\ÀˁÖf»Ô‡ {ÁÃ{€¯d»ÁZ¬»ֈ¨ÀeÃZ´f‡{ž˜«ÕY€]½Zf‡Z¼Ì] {Â]Äf§ZË{Â^Æ]ÁYµZuÄnÌf¿ ½Zf‡Z¼Ì]{Äf‹~³µZ‡ÄÌWÁƒ{\ÀˁįZ]¾Ë€yM €³Yį|¿{Â]|¬f »Ö//‡Z^Ÿº¿ZyÁZ«M,|//‹‰€Ë~a Z»Y |¿Z»Ö»Ã|¿,{Â//‹½Z»{Öf//‡{Ä]½Z//‹€fy{ Ád‡Y±€»µZu{\Àˁį|¿{€¯¹ÔŸY½Z°//‹‚a {‹Y|mÁYY|ËZ]֟ÂÀ»†¨ÀeÃZ´f‡{ ½Z°‹‚a½ZÌ»Ã|‹µ|]Á{cY€¯Y~»YÖËZÅŠz]{ Ö¿YÂyZ]Õ|¿Z‡½M¶Ì»Õ‡YįÖ//‡Z^ŸÃ{Y¿ZyÁ ¾ËY|À˳Ö»½Zf‡Z¼Ì]¾Ì·ÂXˆ»įd‡YÃ|»MÃ|//‹ cՀ´Ë{¹Y|//«YZ»Ád//‡Y[ÂÌ »Äy€q®Ë |ÌËZÌ]ZÀ¯Ä·Zˆ»¾ËYZ]|ËZ]ºÅZ¼‹ ºÌÅ{Ö¼¿ ÕZ«MÄ][Z˜yYÕYÄ//»Z¿½Zf//‡Z¼Ì]ºÅ| ]Õ|Àq cZŸZ‡į|Å{Ö»Y|//ŒÅÁ|À¯Ö»µZ//‡YևZ^Ÿ Ä»Z¿¾ËY{ d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯‰€fy{Z]ÁYcZ«Ô» ÃÂv¿YÃ|ÀÅ{½Z°e֋Y‚³ZŒf¿YZ]Ö//ˆÌ¸´¿YÄˀŒ¿ Y{Y‚ŸÃ{Y¿ZyZ]†Ì¸a½Y»Z»‚Ì»Md¿Â//Œy{Ây€] †¨ÀeÃZ´f‡{½|‹ž˜«YŠÌaį{Y{Հ^yÖ¿Z¼¸ˆ» ½Z‹Ä·Z‡Š‹€fy{€]ÕZ^mY±€»¶Ì¼veÁ֟ÂÀ» |¿|‹kY€yY½Zf‡Z¼Ì]YÁÄ] €ËÁZe,Õ|¿Z//‡½M¶Ì»Y¶//¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚//³Ä] Äfˆ]Y|»¾Ì]Á{Ö¿YÂyZ]ªË€—YįÖ¯ZÀf//ŒuÁ Z]†Ì¸a€ˆ§YĿ´qį|Å{Ö»½Z//Œ¿Ã|»Md‡{Ä] ,Äf§€³º°v»YÄ·Z‡ևZ^Ÿ|̋½{€³d¿ÂŒy įÖ«ZeYY½Z//Œ¯½Z//Œ¯ÁÃ{À³ºÅÄ]YŠËZÅZa ‰YÖ³|¿ÕZņ¨¿¾Ë€yM,Ä·Z‡Š‹\Àˁ,‰€fy{ |¿ZŒ¯½Á€Ì]Ä]ÁÄ]|̌¯Ö»Y Ä·Z¿įÖ//·Zu{YÁY€//ˆ¼ÅZ̸Ÿ½Z//»ºÅ†Ì¸a Ö¸°‹Ä]ÁÃ{€¯Y|mdÀˁdzeZÀ¯YÁÄ]|̌¯Ö» {€¯c€a©ZeYY½Á€Ì]Ä]‚Ì»M¾ÌÅÂe µZ¼‹ÕZŽZf//‡Z¼Ì]YÖ°Ë{‰Y€z·{Äi{Zu¾ËY ZÅḋZˆu¶Ì·{Ä]Õ|¿Z‡½M¶Ì»įÃ{Y{w†Ì¸´¿Y ½ZÀ¯Z¯YÁ{€Å|̋ÁZ̸Ÿ d//‡YÃ{€^¿½MYÖ»Z¿ YŠÌ]į|ÀfˆÅ†Ì¸´¿YÖ¿Z»{cZ»|y½Z»Z‡ d^ˆ¿ŠÌaµZ‡¾Ë|ÀqYZŽM |¿Y{Z¯Ä]€neµZ‡ {ZuÕZ¼Ì]®ËZ//q{į½Z//‹€fy{½Z»{|¿ÁÄ] Z°Ë€»MÄ]sԇÖ´fˆ]YÁŠÅZ¯µZ^¿{Ä]Ĉ¿Y€§Á½Z¼·M ÖËYÂÅÕZÅÄ¿Z»Z‡­€fŒ»Ä»Z¿€]Z¼‡½Z¼·MÁÄ//ˆ¿Y€§ |Ì·Âe½MY¥|Åį|¿{€¯¹ÔŸYÄÌWÁƒ{YÖ» Z¼ÌaYžËY d‡YZaÁYdyZ//‡Ô»Z¯Ö´ÀmÕZÅdm Y¹ZÆq¶//ˆ¿Ö´ÀmÕZÅZ¼ÌaYž˂´ËZmdËZÆ¿{ Õˆ¿Y€§d¯€‹dyZ‡‡Y{ÃÂe»Á{ÕZ¼ÌaYÂÅĸ¼m ¨ËZe€fËZ§ÁÂËÃÂ//œÀ»|ÀqÃ|À´Àmd//mÁ¶WZ§Y Õ‡Y{Õ{¿YÂÅÃÁ€³Á…Z]€ËYd¯€//‹ |‹|ÅYÂz¿ ½Y€§Z‡d¯€‹ |¿Y{Š¬¿Z¼ÌaYžËYdyZ‡{Ĉ¿Y€§ |Ì·Âe{‚Ì¿«¾ÌnÀËYÁ€ËYÂËÖe¹Y»Ö¿Z¼·Md¯€//‹Á {€¯|ÀÅYÂyÕZ°¼ÅZ¼ÌaYžËYÂe» ž¿Y»ž§ÕY€]į|¿{Â]Ã{€¯¹ÔŸY½Z¼·MÁĈ¿Y€§€fŒÌa [ÂqZq{įÖËZÅsÔ//‡cY{Z€//‡€]{Âm» |Àf§ZËd‡{Ö¬§YÂeÄ],|¿YÃ|‹|Ì·Âe­€fŒ»ÕZ°¼Å ֓YZ¿ ITARsԇcY€¬»{Ö¸¸¼·Y¾Ì]®Ì§Y€e µ€fÀ¯cY€¬»¾ËY\m»Ä]|¿YÂeÖ»Z°Ë€»MY€Ë|ÀfˆÅ ,|¿Â‹Ö»ÄfyZ‡Â//Œ¯¾ËYÕÁZÀ§Z]įYÖeY‚ÆÌne ZÆ¿McY{Z,¹Á‚·c{Á|//‹Z]Äf‹Y{ZÌfyY{ |À¯{Á|v»Y {€´·Z]ÕZÅÂe»|uYÁ‰Á€§€Ë|»ֈ¿YÁ‹d¿¸§ «Safran ½Y€§Z‡»Ä]¹Â‡Â»Ĉ¿Y€§ÕZ”§YÂÅd¯€‹{ {ÖeY€¬»ÕZÅZ¯ÁZ//‡€´Ë{ÁITAR½Á|]d¨³ ÃZ«¾ËYÖ»Zœ¿cY|Ì·Âeֈ¯Äqį¾ËY{ZaÁY,Z°Ë€»M YÖ°Ë d‹Y{|ÅYÂyՀfŒÌ]¶¼ŸÕ{YM,|À¯¾Ì»ZeY ¾ËY|ÀfˆÅZaÁYdyZ‡|{įÖeY|Ì·ÂecYZÌf»Y ÕZÅŒ¯ZÌfyY{Á|À¿Z»Ö»Ö«Z]ZaÁY{įd//‡Y |¿€Ì³Ö¼¿Y€«ÖËZaÁY€Ì£ µZ^¿{Ä]Ĉ¿Y€§Á½Z¼·M{sԇÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ Z°Ë€»MÕZÅÕÁZÀ§Ä]Ö´fˆ]YÁY¾f‡Z¯ÕY€]ÖËZÅÃY Yd›Z¨uĸ¼mY{ÂyÖ»Zœ¿cY‚//ÌÆnecY|Ì·Âe{ |ÀfˆÅZÅÃ{Y{ ‰Y‚³«±Zf¿Á¹Yd·Á»Ö¿Z¼·MÄ»Z¿Á,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |Ì·Âe{Ö´fˆ]YÁYÖËZŽZÅYÂyZÅd¯€//‹¾ËY-{Y{ ÕZÅsԇÁ{€´·Z]ĸ¼mYÖeZv̸ˆeÄ¿Z»Z//‡¾Ë|Àq ÕZ¼ÌaYÂÅ®ËÁ½Z¼·Mt¸ˆ»ÕZÅÕÁ€Ì¿ÕY€]Ö¼mZÆe Ö»ÖËYÂźfˆÌ‡Հ‡Y€‡Ä»Z¿€]»…Z‡Y€]Ã|À´Àm |ÀfˆÅ«Ã|ÀËM{ZaÁY ZÅd¯€//‹¾ËY½Z»‚¼Å{Y{‰Y‚³±Zf¿Á¹Yd//·YÁ ÕZÅÕÁZÀ§cY{ZįZ°Ë€»MÖeY€¬»Z¯ÁZ//‡Y Ä]¹Â//‡Â» |À¯Ö»{Á|v»Áµ€fÀ¯Y֟Z§{ÁÖ»Zœ¿ ZÅŒ¯Ä]d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡Ä̏Âe,Ö¸v»ÄÀ̘¿€« ÄÀ̘¿€«ÕZÅŒ¯|‹Z^¿¹Ó€´Ë{įºËYÁ|Ì»YZ»Z»Y |ÀÀ¯Y€mYÃZ]Á{YՀ‡Y€‡ {Âm»ÕZÅY‚]YYd‡YÂyZÅŒ¯Y¶]Z¬»{Á¯€¯ ZÆ»ÕY€]«Ã|‹Ö»Â]Á\‡ZÀf»»Õ{€°ËÁ}ZzeYÕY€] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y|Ë|mֿ¨ŸÕZÅÕZ¼Ì] ÃZ»–//‡YÁY« |ËÁ¯»Ä]¹Â//‡Â»Z¿Á€¯…Á€ËÁ ¾Ìq‚¯€»{ž«YÁ½ZÅÁÁ€Æ//‹{}Y€^»Z//‡{ ¹Z¿Äˀ·YcY}½YÂÀŸÄ]ÕZ¼Ì]¾ËYYY|f]Y|//‹‰Y‚³ {¾Ìqd‹Y|Æ]Ö¸»½ÂÌ//ˆÌ¼¯Z»Y|//‹Ö»Ã{€] Ö¼‡cÄ]ÃZ»Õ{µZ//‡€^»Z‡{ …Á€ËÁ¾ËY {€¯¹ÔŸY¾Ìq{Y…Á€ËÁ¾ËYÂÌ//‹ ÁÃ{€¯Ôf^»½ZÆm{Y€¨¿½Â̸̻YŠÌ]½Â//À¯Ze {Y{Y€«½ZÆmÕZÅŒ¯ļÅ|{Z°Ë€»M |ÀÀ¯dˬe …Á€ËÁÂ̋į¾Ë{Á€§ |À¨‡Y…Z»ÃZ»½ZËZaZe Œ¯YŠÌ]|//‹kZyµ€fÀ¯Y½ZÆm{Z¿Á€¯ ZÅ{Z̸̻ÕÁį|¿{€¯Y€mYYÖ˂mZ˶»Z¯ÄÀ̘¿€« d‹Y~³€ÌiZe¹{€»Y€¨¿ Ä]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Åd‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡¹Z¬»¾ËY Öf‹Y|Æ]dÌ “Áį½ÂÀ¯ZeÄf‹~³ÃZ»Š‹ÕZÅ{Y|ËÁ ÕZÅÄÀ˂Åįd‹Y{ZƛY|‹¹ÔŸY½ZÆm{ÕY€˜“Y d¨´ÀÅZ̈]ÄÀ̘¿€«֟Z¼fmYÁÖf//‹Y|Æ],Õ{Zf«Y d‡YÃ{Â] ½Z»Z//‡įd//ˆÌ¿ՂÌqÄÀ̘¿€«į{Y{t̓ÂeÕÁ {‰Á¾ËY{Â]¹ÓZ»Y|À¯Ä̏Âed//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm {‹Y€mYÕZ¼Ì]žË€‡Â̋¶Ì·{Ä]ZÅÂ//Œ¯Öy€] ÕZÅÕZ¼Ì]Ä]ŠÀ¯YÁŠ//z]†ÌWÁ¯€¯½ÁZ//ËZ» ÃZ]{Y|ŒÅ¾¼“d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡€Ì³ļŠª—ZÀ»¹Z¼e{½Zˆ°Ëc|//‹Z]ÄÀ̘¿€«ÕY€mYcZ ^e ÖÀ¯ČËÕY€]ZÅÂ//Œ¯į{€¯|̯Ze,Â//Œ¯®Ë \‡ZÀf»ÁÖ¸v»ÄÀ̘¿€«€Ì]Y|ed¼‡Ä]|ËZ] |ËÁ¯ |¿Á€]Ĭ˜À»€ÅZ] d‡ZËįÖ¿ZÆmd//‹Y|Æ]¹Z¬»¾ËY,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÕZÅÕZ¼Ì]Š//z]{Հ̳ļÅÄ//]ŠÀ¯YÁÃÁ€//³ Ä»Z¿ÁZ]֏ZfyYÄ^uZ»{{Y{Ã|Ɵ€]YÂƛ¿ ÕY€mY{ZÅŒ¯cZ»Y|«YÃZ]{¥Y€´¸eÖ//ˆÌ¸´¿Y ÖËZÅY‚]YÖeZ»Y|«Y¾ÌÀqd¨³Ö//˂mZ˶»Z¯Ä̘¿€« {Y{Öf€§ZÅŒ¯Ä]įÃ{Â]ÕZ^mYZ§€Á¥Z¨//‹ |ËÁ¯ĸ]Z¬»ÕY€]Y{ÂyÖf‹Y|Æ]ÕZÆfyZ‡€ËZe µY‡Zf‡YÂyZ «YÁ†¸n»€³Y|˳Ö»Y€´·ÂYևŻµZ §«¹|¬»Ö¿Z À¯¾Ìˆu» Ä]YZÆ¿MY|f]Ydˆ¿YÂeÖ»{Â]«¦Ë€›{YÂm|¼v»»Á«Ö»€ÆmÕ}M{YÂm|¼v»»Y |Àfˆ¿YÂeÖ»d·Á{Á½Z³|ÀËZ¼¿‚Ì¿Zn¿M{ |À¯Z”uY{Ây֐zeÕZŽÂ̼̈¯ d·Á{{‹Ö»ÖÀ¸ŸĈ¸mÖf«ÁZ»Y|ÀÀ¯½ZÌ]Y{ÂycY€œ¿€e|ÀeÖ¸ÌyÖfuÁÄ¿Y{YM ¶¯€Ì]{ÁY€´·ÂYևŻ½ÓZ §Y«¹|¬»Ö¿Z À¯¾Ì//ˆu» {€Ì³Ö»֟Z§{{Z³‚Ì¿ ֻԇYÕY‹†¸n»‚Ì¿Ád·Á{ÕÁŠÌaÕZÅcÁ€“ÃZ]{½Y€ËY‚^//‡[‚u ºÅ{Zˆ¸n»Š‡€aÕY€mZ»ÃZ]{ÕÁ d‡YÄf‹Y{Ö˳Ád¨³Z¿€ËY€´//ŒÅÁ„aZ] {YÂm|¼v»»YµYÂ//‡Zf//‡YÂyZ «YÁ†¸n»€³Y|˳Ö»ºÅ{YÁ{d·Á{ÕYÁY ÕZŽÂ̼̈¯Ä]YZÆ¿MY|f]Ydˆ¿YÂeÖ»{Â]«¦Ë€›{YÂm|¼v»»Á«Ö»€ÆmÕ}M ÖfuÁÄ¿Y{YM|Àfˆ¿YÂeÖ»d·Á{Á½Z³|ÀËZ¼¿‚Ì¿Zn¿M{ |À¯Z”uY{Ây֐ze ֟Z§{{Z³‚Ì¿d·Á{{‹Ö»ÖÀ¸ŸĈ¸mÖf«ÁZ»Y|ÀÀ¯½ZÌ]Y{ÂycY€œ¿€e|ÀeÖ¸Ìy d‡Y€Ës€‹Ä]³Ád¨³¾ËYÄ»Y{Y {€Ì³Ö» Ã|¿Z»Ö«Z]µZ‡®Ë¾ËY{Äˀn»ë d‡YÃ|¿Z»d·Á{½ZËZaÄ]µZ‡®ËY€f¼¯ .|Å{¹Zn¿Y|¿YÂeÖ»ÖËZÅZ¯Äq d‡YÃ{€¯Yd»|y¾Ë€f³‚]|À¯¶¼Ÿ{Ây¦ËZ›ÁÄ]µZ‡®Ë¾ËY{€³Yd·Á{ ֟Z¼fmYÕYÄËZ»€‡į¹{€»{Z¼fŸY,{‹Ö¼¿¶¼Ÿ½MÄ]Ö·Á{‹Ö»Ã{Y{Z ‹Öf«Á ºÅ¹{€»ևŻd¯ZŒ»{ÁÖ»d‡{Y{Z¼fŸY¾ËYÖf«Á {ÁÖ»d‡{Yd//‡Y ¹{€»½MYZ»¾f§€³ĸZ§hŸZ],֟Z¼fmYÄËZ»€//‡Ä]ļ˜·¾ËY |À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯ ºÌfˆÅ‰Y֟|»į{‹Ö»ÖÀË{ÕÓZ‡ |Å{ÄWYYY{ÂyÄ»Z¿Z¯|ËZ]Ã|¿Z»Ö«Z]µZ‡®Ë{d·Á{ d‡YḑZ¨‹Õ| ]Äf°¿ ¾ËY½MÁ|¿{€¯ÃZ//‹Y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Z]Y|Ë{{Ö]ÂyÄf°¿Ä]Հ^źœ »¹Z¬» Äq{d·Á{į¾ËY« |À¯ÄWYYZ¯½ZËZa{Y{ÂydÌ “Ác|ËZ]d·Á{»į d‡ŻÕ‡ZÆq Ä̇ÁÕZ»Á{¶¸¼·Y¾Ì]»YÄf̼¯†ÌËY|Ë{{ c|»|À¸]ÕZÅÕZ°¼Å|À‡Ö¿Z‡ÁÄ]€]¦Ë€›|̯Ze Ä̇ÁÁ½Y€ËY –]YÁt˜‡Ä]Ä̇ÁÁ½Y€ËYc|»|À¸]ÕZÅÕZ°¼Å|À‡Ö¿Z‡ÁÄ]€]ÄmZy»Y€ËÁ {€¯|̯ZeÕ{€^ÅY Ö°ˆe¸‡Y|Ì¿ÂX·,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z//‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] €‡Ä]½Y€Æe{½Z»Œ¯cZ»Z¬»Z]Y|Ë{ÕY€]įÄ̇ÁÕZ»Á{¶¸¼·Y¾Ì]»YÄf̼¯†ÌË {€¯³Ád¨³ÁY|Ë{ÄmZy»Y€ËÁ¦Ë€›{YÂm|¼v»Z] Ä^ÀŒ°Ë Át^,{€]Ö» t˜‡€]½Z¼·ZaÁ{tˀeZÂyÁÂ//Œ¯Á{ÕZŽZ¼·Za–]YÁY|Ë{¾ËY{¦Ë€› {€¯¦ÌÂed̼ÅYZ]Y¾Ì]Z¼Ì§Õ{€^ÅY–]YÁ |À‡Ö¿Z‡ÁÄ],¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Â//Œ¯Á{ÕZÅÕZ°¼Åt˜//‡Ä]ÄmÂeZ]ÕÁ µZu{ÕZÅÕZ°¼ÅÄ]ÄmÂeZ]Õ{€^ÅY–]YÁt˜‡Ä]Œ¯Á{c|»|À¸]ÕZÅÕZ°¼Å {Y{Y€«|̯Ze{»YŒ¯Á{€“Zu –ËY€‹{€¨‡¾ËY¹Zn¿Y‚Ì¿Ä̇ÁÕZ»Á{¶¸¼·Y¾Ì]»YÄf̼¯†ÌËÖ°//ˆe¸‡Y|Ì¿ÂX· {€¯€¯}Œ¯Á{¾Ì]{s€˜»ºÆ»cZŸÂ“»Á–]YÁt˜‡Y֋Z¿YZ¿Á€¯Հ̳ļŠ{Z ]YZÂyÄ^¿ZmÁ{cZŸÂ“»€]ÃÁÔ//ŸÖ°//ˆe¸‡Y|Ì¿ÂX·Á¦Ë€›Õ³Ád¨³{ ,ġcÓÂve,¹Zm€]Ä]•Â]€»¶WZˆ»ÁÂu{Œ¯Á{ÕZÅÃZ³|Ë{,ZÅÕZ°¼ÅÕ{Zf«Y ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì],ÕYĬ˜À»ÕZÅZ¯ÁZ‡{Œ¯Á{ÕZÅÕZ°¼Å¾ÌÀr¼ÅÁÖ^Ì·Á¾¼Ë,©Y€Ÿ d§€³Y€«€œ¿µ{Z^e{»‚Ì¿ėÂ]€»ÕZŽZ»Z‡ ÁY|Ë{ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌË¥Z^Ì·Z«€«Z]|¼v»Z]ºÅÁ€Ë{Ö°//ˆe¸‡Y|Ì¿ÂX· {€¯³Ád¨³ ֜ŸYÁ `»Y€edˆ°‹¶»YŸYՀj¯Y|uZŒ§d‡ŻY€¼f‡Y {Â]|ÅYÂy dˆ°‹½Y€ËYd¸»Ã{YY¶]Z¬»{Հj¯Y|uZŒ§d‡Żd‹Â¿ÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË ÁYdˆ°‹¶»YŸYÖ°ËÄ],`»Y€e–¸£ÕZÅd‡Ż€ËZ‡ZÀ¯{½MY€¼f//‡YÁÃ{Ây d‹Â¿€fÌËÂe{{ÂyՀ]Z¯[Zˆu{«ÖœŸYÁ{¼v»» |//‹|ÅYÂyµ|]cZ]Zzf¿Y{ d¼ÅZ]ZÅd§€ŒÌa¾ËY-{‹½Y€ËY֟Z§{ÁÖ¼¸Ÿd§€ŒÌaž¿Z»|¿YÂeÖ¼¿Zźˀve‰€fˆ³» {€¯tˀeÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË« d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{Y½Z¿YÂmÁ½Y|À¼//Œ¿Y{ÕÓYÁ ZÀ¯{½MY€¼f‡YÁÃ{Âydˆ°‹½Y€ËYd¸»Ã{YY¶]Z¬»{Հj¯Y|uZ//Œ§d‡Ż» « |‹|ÅYÂyµ|]cZ]Zzf¿Y{ÁYdˆ°‹¶»YŸYÖ°ËÄ],`»Y€e–¸£ÕZÅd‡Ż€ËZ‡ {€mÁ€]Ã|ÀËZ¼¿ |À¯Ö³|̇|¿ÁZ»{嶺ÁÕY€mZ»Ä]ÄÌËZ”«ë ÄÌËZ”«ëYÖ¸»ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»¥€eY{Z¬f¿YZ]ֻԇYÕY‹†¸n»{{€mÁ€]Ã|ÀËZ¼¿ ºÌ‹Z^¿ZÅZf§¾ËY|ÅZ‹€´Ë{,|¿ÁZ»{嶺ÁÕY€mZ»Ä]Ö³|̇Z]d‡YÂy ,½{Z »,ZÅZË{¶Y¾ËYd¨³ևZ‡Y½Â¿Z«¶YÄ]{ZÀf‡YZ]ÕZ˜yYZ]Õ{¬»ļ—Z§ |ËMÖ»[ZˆuÄ]Ö Ì^—֓YYÁÖ¸»ž]ZÀ»½YÂÀŸÄ]įÄq½MļÅÁžeY€»,ZŶ´Àm,ZÅï Á¾¯Z»Yį|ÀÀ¯Ö»ZŸ{YÕYÃ|ŸŒ¯µZ¼‹{įºÌfˆÅ|ÅZ‹Á€»Y-d‡YÃ{€¯ŽzŒ»Y »YÁZÅY‹½Â̼̈¯”Ÿ {Zf§Y|ÅYÂz¿©Z¨eY¾ËY‚³€Å¶Yª^—-d‡Yħ«»žeY€» ¶´Àm,ÕYÂyïÃZ]{[Ô¬¿YՀ^ÅcZ¿ZÌ]ÕÁM{ZËZ]ֻԇYÕY‹†¸n»Ö¸yY{ Ä],d‡Y\mYÁžeY€»YÕY|Æ´¿Ád‡Y€u|‹ÁM{ZËÕYÂyZË{ÁÕYÂy¾Ì»,ÕYÂy ½|‹Ö¸»½Â¿Z«®ËÃ{Z»…Z‡Y€]|¿ÁZ»{žeY€»½{Â]֧«»ÕZŸ{Y|ÌÀ¯Ö³|̇ĸXˆ»¾ËY µZ‡{ZŶ´Àm½|‹Ö¸»½Â¿Z«Ä]ÃZ‹YZ]{€mÁ€]Ã|ÀËZ¼¿ d‡Y…Z‡YÖ]ZŶ´Àm ª¸ f»Á|ËMÖ»[ZˆuÄ]ֻ¼ŸµY»Y,žeY€»ÁÖ¸´Àm֓YYÖ»Z¼e,½Â¿Z«¾ËY€]ZÀ]{Á‚§Y |À‹Z]Ã|»M{ֈ¯®¸¼eÄ]xËZeY¶^«į¾ËYY€´»d‡Yd·Á{Ä] YÖ¿YÁZŒ¯{€¯ZƛY{ÂyÄÌ]Zzf¿YÁÂu½YÁZŒ¯cÔ°Œ»Ä]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ ¶WZ«ZÆ¿MÕY€]ÖfÌ°·Z»Ö Ì^—ž]ZÀ»Z»Y|¿Y{Ä·Z^«ZË|À//‡,©ZrÀ]{Ây¾Ì»ÕY€]įºËY{ |¬q€Å|À˳Ö»Á|ÀÀ¯Ö»s€˜»Yd·Á{Z^mYºÌÀ¯Ö»{Z¬f¿YÖ Ì^—ž]ZÀ»Ä]Öf«Á-dˆÌ¿ ºÌÀ¯Ö»‘Y€fŸY½MÕÁZ»|À¯dËZ°‹ÁZŒ¯ |¿ÁZ»{ïÕY€mZ»Ä]ÄÌËZ”«ë®‹½Á|]d¨³ZÅY‹ÁÖ¸yY{»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ ºÌ‹Z^¿Ä¿Z¼·Z›ÕZÅZf§¾ËY|ÅZ‹€´Ë{Ze|À¯Ö»Ö³|̇ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €^y {Â]Ã|ŸÁ–¬§Ö¨ÀÄ »Zm|‹Y½Y€Ë|»ÃZ]|ÀqÕZÅà |ŸÁ Z¿Á€¯½Y€v]Ä]ÄmÂeÖ]¥ZÀYcZÌ·Z»¾ÌÌ e Ze½Â̸̻¾Ì]įÕ{Y€§Y,Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{‚Ì¿Ã{Â]½Z»Âe ½Â̸̻YŠÌ]įÕ{Y€§YÁŠËY‚§Y|{Z]Ã{Â]½Z»Âe½Â̸̻ Ä]d^ˆ¿Õ|{ŠËY‚§YZ]|À¿YÂeÖ»|¿YÄf‹Y{cZÌ·Z»½Z»Âe |ÀÀ¯¾ÌÌ eY{ÂycZÌ·Z»µZ‡ Y¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿,Ã|‹¾ÌÌ eįÖ^ËY€“¾ËY{€¯tˀeÕÁ įÖeÔ°Œ»€ËZ‡Á{¯Ä]ÄmÂeZ]įd‡YY{Ây€]Ö//ŒÅZ¯ »Y½Z»Z‡Á½Y€ËY¥ZÀY©ZeYcY€¯Y~»{{Zf§Y©Z¨eYµZ‡{ d§€³Y€«|̯Ze{»ÖeZÌ·Z» Ã{Z¨f‡YÃ{Z»À^eY|ÀfˆÌ¿¶ËZ»įÖ¿ZË{»{€¯|̯ZeÖÀÌ^¼» |ÀÀ¯ºÌ¸ˆeY{ÂyÄ»Z¿ZƛY½Â¿Z«Ã{Z»ÕY€mY{|À¿YÂeÖ»,|ÀÀ¯ »Y½Z»Z‡Ä]Y{ÂyÄ»Z¿ZƛY,¾ËYYŠÌaįÖ¿ZË{»¾ÌÀr¼Å ÕY€mY{|ÀfˆÅ¶ËZ»Är¿ZÀq½ZŒËY |À‹Z^¿½Y€´¿|¿YÃ{Y{ÖeZÌ·Z» |ÅYÂy­Ô»½Z‹€ÌyY¹Y|«Y,|¿Â‹cZÌ·Z»¾ÌÌ eÃ{Z»À^e d‡YÃ|‹|Ì«duY€Ä]Ã|‹¡Ô]Y¶¼ ·YÂf‡{{€»Y¾ËY {Â] Ä]d‡YÂyZÅÄË{ZveYÁZÅ©ZeYÕZ‡ÁY½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW Y½ZŒËYZe|À¿Z‡€]Ö¨À½ZË{»Ô—YÄ]Y©Â§ª§YÂedŸ€//‡ Ã{Z¨f‡Yd‡Y\‡ZÀ»½ZŒËY€]įÖe{Ã|//‹{ZnËY½Z°»Y |ÀÀ¯ ª§YÂeįdˆÌ¿Ö¨ÀÄ »Zm€Ë|»ZÆÀe½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌWÄf^·Y |¿Y{Ö»½Y€ËY¥ZÀY©ZeYcY€¯Y~»Y¶Zud̬§Â»YÃ|‹¶Zu dËZ¼uª§YÂe¾ËYYÖ¨ÀÄ »Zm½ÓZ §Á½Y€Ë|»Y€´Ë{Öy€]Á |¿YÃ{€¯ ÖeÔ°Œ»¶Ì·{Ä]ÁÁ€‹¶Ì‡Z]µZ‡įd‡Y¾ËYdÌ «YÁZ»Y dËZÆ¿{ÁÄ·Z‡|Àq{¯¹YÁ|e,ZÅd¼Ì«֌ÆmŠËY‚§Y½Âq YÕZ̈]Á{Â^¿¥ZÀYÕY€]Ö]ÂyµZ‡,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ {‡Á|»M{Õ|mŠÅZ¯Z],ZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y{ÂmÁZ]Öfu½ZŒËY ÃZ»¾Ë€fÆ]Ö¨ÀÕZÅ|uYÁYÕZ̈]Ö§€—YÁ|¿YÃ|//‹Á€]Á d‡{YZ¿Á€¯Â̋¶Ì·{Ä]YÃZ»|À¨‡YÖÀ Ë‰Á€§ÕY€]µZ//‡ |¿{Y{ dÌ·Z §ÕY€]Ã|//‹¾ÌÌ ecZÌ·Z»½Y‚Ì»¹ÔŸYZ]d¨³|ËZ]ž«YÁÄ] ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcY€¯Y~»į|‹ŽzŒ»µZ//‡{¥ZÀY ÕYÄnÌf¿pÌÅcZÌ·Z»Ây{Z¿Á€¯½YÁ{ÄËÁcY|ÌƼe}ZzeY Y¥ZÀY½Z³|ÀËZ¼¿ZËįd//‡YÖÀ »¾ËYÄ]¾ËYÁd‡YÄf‹Y|¿ {ZÆ¿½ÓRˆ»Ä°ÀËYZËÁ|¿YÃ{Â^¿Y{Ây€]Ö·Â^«¶]Z«À¯Y~»½YÂe Ä »ZmÄ]®¼¯ÕY€]Ö¸ËZ¼ed·Á{{½Y€Ì³º ̼eÁŒ¯ÖeZÌ·Z» |¿Y|¿Ö¨À Ö¨ÀÕZÅ|uYÁÁ{Y|//¿ՀÌ̤eÄnÌf¿{,d//ˆÅÄq€Åd¸Ÿ €‡Ä]Õ{ZŸ–ËY€‹{Ö˳ÁÃ{€¯‰Â»Y€§YZÅÃ|ŸÁļÅ|ËZ] |ÀÀ¯dyY{€aYµZ‡cZÌ·Z»,|¿€]Ö» ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com ZeÖeZÌ·Z»ḑZ »€]Y€]ZeįÖ¿ZË{»,…Z‡Y¾ËY€]{Á‚§YÕÁ À^eÕZËY‚»Y|À¿YÂeÖ»,|¿YÄf‹Y{|»M{½Z»Âe½Â̸̻{Á|u Yį|À¿YÂeÖ»½ZË{»ļÅįd‡YÖÆË|] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÃ{Z» €]Y€],c¾ËY{į|ÀÅ|]Ä»Z¿ZƛYÁÃ{€¯Ã{Z¨f//‡YÃ{Z» {‹Ö»¾ÌÌ e½ZŒeZÌ·Z»|ÀÅ{Ö»įÖ¯Y|»Á{ZÀ‡YÁcYZƛY į֘ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—Zy½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW Á{€y¥ZÀYÖ¸¯–ËY€‹‚Ì¿Á|Àf//‹Y{Äf‹~³µZ‡{¥ZÀY Á{ZÀ‡Yš¨uÁ€eZ§{d^i½Z°»YY½Z//ŒËYYÕZÌ//ˆ],®q¯ |̯ZecY€¯Y~»¾ËYµÂ—{Y~·-|¿YÃ{Â^¿Y{Ây€][Zf¯Á[Zˆu cZÌ·Z»¾ÌÌ eÃ{Z»À^e\·Z«{|À¿YÂf]½ZŒËYįºËYÄf//‹Y{ ½Z»Z‡Ä]Ä mY€»€Ì³{€f¼¯{Y€§Y¾ËYÃ|‹¹Zn¿Yª§YÂeZ] |¿Â‹ {‹Ö»¾ÌÌ eZÆ¿McZÌ·Z»ºÌ¼e®ËZ]Á|‹|ÀÅYÂyÖeZÌ·Z»»Y Ö»Z¼ed‡YÃ|‹{ZįÖ¸¼ ·YÂf//‡{€]ZÀ]{€¯ZƛYÖÀÌ^¼» ‰Á€§½Y‚Ì»įÖe{¹Á{Á¹Â‡ÃÁ€³YºŸYÖ¨À½ZË{» Ã{Z»À^e€]ZÀ]|À¿YÂeÖ»,|//‹Z]Ã|‹¾ÌÌ e¦¬‡€ËZÆ¿M {ZŽMcZÌ·Z»įÕ{Y€§Y |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂycZÌ·Z»¾ÌÌ eÄ]d^ˆ¿ |ÀÅYÂz¿֌ËY‚§YpÌÅ,Ã{Â]½Z»Âe½Â̸̻ Ze€¨YµZ//‡ {‹Ö»¾ÌÌ e½ZŒËYµZ‡ÕY€]cZÌ·Z»Y|¬»½Z¼ÅÁd//‹Y{ ½Â̸̻Ze½Z»Âe½Â̸̻ YµZ‡{ZÆ¿McZÌ·Z»įÕ{Y€§Y µZ‡{įÖ¿ZË{R»Ä°ÀËY€]|̯Pe¾¼“¶¼ ·YÂf‡{¾ËY¾f»{ ,Ö¸^«–ËY€‹š¨uÄ]•Á€Œ»,|¿{Â]ÖeZÌ·Z»ḑZ »µÂ¼Œ» ŠËY‚§Y½Y‚Ì»,|ÀfˆÅ¥Z »‚Ì¿µZ//‡cZÌ·Z»dyY{€aY µZ‡{½Z‹|»M{Ä°ÀËY€]•Á€//Œ»YÖ¨ÀÕZÅ|uYÁcZÌ·Z» ¾ÌÌ es€‹¾ËYÄ]Y|‹Z^¿€fŒÌ]½Z»Âe½Â̸̻¢¸^»Y d‡YÃ|‹ Y‚ÅÁ½Â̸̻ZÆ¿MµZ‡Ö ˜«cZÌ·Z»į¶£ZŒ»½Z^uZ µZ‡{€°¸¼ŸÄ]d^ˆ¿ŠËY‚§Y½Á|]YµZ‡cZÌ·Z»,Ã{Â]½Z»Âe |ÀÀ¯dyY{€a|ËZ] Á½Â̸̻YZÆ¿MµZ‡Ö ˜«cZÌ·Z»įÖ¸£Z//Œ»cZÌ·Z» Ze½Z»Âe½Â̸̻Y,|{,Ã{Â]½Z»Âe½Â̸̻Ze½Z»ÂeY‚Å |{½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]Á|{½Z//»Âe½Â̸̻ Ã{Â]½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]½Z‹|»M{įZÆ¿MÁ|]ZËÖ»ŠËY‚§Y |ÀÀ¯ºÌ¸ˆeÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛY|ËZ] †ÌWÖÀÌ^¼»|Ì ‡ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Á¥ZÀYª§YÂeYZ§{{ d¨³½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaÄ]½Y€ËY¥ZÀY©ZeY ¾ÌÌ eÄ]Ö³|̇ÃÂv¿Ây{Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅՀ̴ÌaZ] ¹Zn¿Y€‡Á¶Zuª§YÂedËZÆ¿{Ö¨À½ZË{»µZ‡cZÌ·Z» |‹¹ÔŸYª§YÂe¾ËY¶¼ ·YÂf‡{ cZÌ·Z»½{Zf§YªË eÄ]ZËŠÅZ¯,ŠŒz]Ây{Är¿MļŠÃ|ŸÁZ»Z¼e 0 ,{Â]Ã|‹s€˜»Ö¨ÀZËÖf·Á{½Y€Ë|»Õ‡Y¥ZÀY |̋Âb¿¶¼ŸÄ »ZmÃZ³pÌÅį{Â]ÖËZÅ|̟ÁÁ dÌ·Z §Õ|mÕ{¯Z˦«Âe,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Â̋Ö¨À»cZ ^eÁZiMYÖ°ËÖ¨ÀÕZÅ|uYÁdˀj¯YÄ]\ˀ« YÖÆmÂe¶]Z«{Y| eÄ°ÌËZmZe,d‡YÃ{Â]Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁ ¶°‹Ä]ÖÅÁ€³Á¶Ì˜ e¶»Z¯—Ä]–‡Âf»Á®q¯ÕZÅ|uYÁ |ÀÅ{ֻĻY{Y{ÂydÌ·Z §Ä]įºÅÖËZÆ¿MÁ|¿YÃ|»M{¶Ì˜ eļ̿ |¿YÃ{€¯Ä]€neYÕYĜuÔ»¶]Z«|»M{ŠÅZ¯ÁÕ|mÕ{¯ Z]À¯Y~»{Ö¨ÀÄ »Zm½Z³|ÀËZ¼¿Ze|//‹\m»–ËY€‹¾ËY Ze|À‹Z]Ö¨ÀÄ »ZmÕY€]ÖeÔÌÆ//ˆe¾f§€³€Ì´Ìa½Y{€»d·Á{ ÕZÅ|uYÁÕ{Â]Z¿YÁº¯Ã|‹¶Ì¼vecÔ°Œ»Z]Ö^Ìe€e€ÅÄ] {‹Հ̳¸m½ZŒËZÅÄËZ»€‡ÁÖ¨À cY€¯Y~»½MÕZÀ^»€]Ád§€³Y€«ÄmÂe{»įÕ{Y»YÖ°Ë ½Z»Z//‡,Ö¨ÀÄ »Zm½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]Ä^¿Zm|ÀqÁÃZ]|Àq {Â]µZ‡cZÌ·Z»hv],d¼cYÁÁÖeZÌ·Z» ÃZ]|ÀqÕZmµZ‡¶ËYÁYYÖ¨ÀÄ »Zm|‹Y½Y€Ë|»įÖ·Zu{ Ä]ÁÃ|‹¶ucZÌ·Z»¶°//Œ»į|¿{Y{Ã|ŸÁÁÂu¾ËYÖ·ZÅYÄ] |¿YÃ|̇Ö]ÂycZ¬§YÂe Â̋YįÖËZÅÃZ´À]į|//‹|̯PeÃ|//‹s€˜»ÕZÅÃ|ŸÁ{ Ád§€³|ÀÅYÂyY€«dËZ¼u{»|¿YÃ|Ë{\̇MZ¿Á€¯…Á€ËÁ {Â]|ÅYÂycZÌ·Z»ÁÂu{ZÅdËZ¼u¾ËYYÖ°ËZ ˜« \̇MÕZÅÃZ´À]ÄËÁcÔÌƈe|À¿Z»€´Ë{ÕZÅÃ|ŸÁįÖ·Zu{ dyY{€a–ËY€‹¹ÔŸYZ],Ã|̇€¿Ö]¸˜»ÄnÌf¿Ä]‚Ì¿Z¿Á€¯YÃ|Ë{ {ZÆ¿†ÌWÕ‡YÖ¨ÀÕZÅ|uYÁµZ‡{€°¸¼ŸcZÌ·Z» ÄËÁdËZ¼uYՀ^yºÅÁÂu¾ËY{į|‹Žz//Œ»ÖeZÌ·Z» ,{Â]Ã|‹s€˜»Ö¨ÀÄ »Zm½Y€Ë|»Õ‡YÄr¿MļÅÁdˆÌ¿ ‰Âyµ{ZÆ¿MÄ]|ËZ^¿¥ZÀYÁd//‡Y|̟ÁÁÃ|ŸÁ|u{ZÆÀe |ÀÀ¯ ¾ÌÌ eYŒ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯†ÌW‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ¶£ZŒ»½Z^uZYÖy€]µZ‡{€°¸¼Ÿd]Z]Â˜¬»cZÌ·Z» {Y{€^y Â˜¬»cZÌ·Z»¾ÌÌ eÃÂv¿,Ö¸¼ ·YÂf‡{Á|Z],Z‡ZaÖ¸Ÿ|Ì»Y ÕY€mY{µZ//‡{€°¸¼Ÿd]Z]¶£Z//Œ»½Z^uZYÖy€] [»ºÌ¬f//ˆ»ÕZÆeZÌ·Z»½Â¿Z«ÖuԏYÃ{Z»À^e {€¯¹ÔŸYYÃZ»€Ìe {€¯s€˜»ºfË´·Y½Y{€³|^‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÖÀˀ§McÁ€iÕY€]¾X¼˜»ÖÅYÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À ½YY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]YÓZ]ÕZÅÖÅ{Z]|À//‹Â¯Ö»,Žzf»ÕZźÌeYՀ̳ÀÆ] ՀeÖ¬˜À»ÕZÅŠÀ¯YÁ|¿{Z«֐zeÕZźÌe¾ËY,¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯{ZnËY ®ˆËÕYÃ{ÂeÕZÅZf§ÄÀ»Y{ÁºnuŠÅZ¯Z]ÁÃ{Y{½Z//Œ¿YZ]½Z‡Â¿–ËY€‹{ |ÀÅ{ŠÅZ¯YÕY~³ÄËZ»€‡ |ËZ^¿Հ̳ºÌ¼eÕY€],ZÅ©Á|À[Zzf¿Y{½YY~³ÄËZ»€‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{Y‚̸«Z«M ‰€Ë~aZ]¹YÂe€eÓZ]ÖÅ{Z]®//‹Ö]d¨³|ÀÅ{Y€«€œ¿|»YÖÅ{Z]ZÌ »Z§€ ¾Ë€eÓZ]įÖËZÅ©Á|ÀÓ¼ »Á{Â//‹Ö»¶ZuÕY~³ÄËZ»€‡{€eÓZ]®//ˆË Ä]€neYՀfŒÌ]½Zˁ‚Ì¿ZÅd¼Ì«ŠÅZ¯ÁYZ]sԏY–ËY€//‹{,{Y{YÖÅ{Z] {€¯|ÀÅYÂy {ÕY~³ÄËZ»€//‡Á®//ˆËµ€fÀ¯ZÀ¯{ÖÅ{Z]½{¼¿€j¯Y|u-d//‡YÖÀf¨³ ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|ÀÕY~³ÄËZ»€‡Ö¸YÕZÅd‡Ż,Õ{ZÌÀ]Ä¿YÂfŒaZ]ÖËZÅd¯€‹ {Y{Y€«ºfË´·Y½Y{€³|^‡d¯€‹dˀË|»dveįd‡YÖ»YÂy­€fŒ» ֌ËY‚§YÀÆ]w€¿Z]d]Zi|»M{©YÁYē€Ÿ|ÅZ‹€ÌyYÄf¨Å|Àq{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÄËZ»€‡YZ]ªË€—YÖ·Z»ž]ZÀ»[~m{d·Á{¹‚Ÿ€´¿ZŒ¿Ä·Zˆ»¾ËYd¨³ºËYÃ{Â] į|À¯½Y€^mÖ»Âe€Ì£ÕÂv¿Ä]Y{ÂyÄm{Â]Հˆ¯Y֌z]€Ìˆ»¾ËYYZed‡Y {ÁÖ»Z¼‹Ä]{Zf«Y¶¯ÁÄËZ»€‡YZ]ÕY€]Ö]¸˜»Z̈]Ã|Ë|a µ{Z ed¼‡Ä]YZ]d¯€u ŠËY‚§Y€]ÖÀ^»Ö¸¼ ·YÂf‡{¡Ô]YÄ]d^//ˆ¿€ÌyYÕZŁÁ{d·Á{{Á‚§YÃ{Y‚̸«Z«M Ä]x‡ZaZ]ªË€—¾ËYYZeÃ{€¯¹Y|«Y|{Ze{ÂyÄ ]ZeÕZÅd¯€‹ÁZÀ‹¹ZÆ//‡ ½Y{€³|^‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |À¯{ZnËYYZ]{Öf¼Ì«µ{Z e½YY~³ÄËZ»€//‡ÕZ“Z¬e dˆ¿Y{ÄËZ»€‡YZ]{€i»¶»YŸ€´Ë{Y‚Ì¿YZ°Ë€»MÕÁŠÌacZ]Zzf¿YºfË´·Y {YÖeÁZ¨f»cY€ÌiZeÕÂƼmd//‡ZË|À//ˆ»{`»Y€eÕZ¬]YZËÁ¥~ud¨³Á ¹ÁY|ec{`»Y€eՁÁ€ÌaZ] d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]ÄËZ»€‡YZ]ÁŒ¯{Zf«Y ÄËZ»€‡YZ]|‹ÄnÌf¿{ÁYw€¿|‹Z]ÓZ¼fuY,½Y€ËYµZ^«{Ö¿ÂÀ¯ÕZÅd‡Ż Ö¨À»cZ ^e|¿YÂeÖ»ZÅŠÀe|Ë|Œed¼‡Ä]ÁYÕZÅd‡Ż€Ì̤e {Â]ºÌÅYÂyÄmY» ½|»MZ¯ÕÁZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹Z]Äf‹Y{ÄËZ»€‡YZ]½Mž^eÄ]ÁŒ¯¶¯ÕY€] {Á{€¯|ÅYÂyY|ÌaŠÅZ¯Yw€¿,½Y€ËYZ]ŠÀeŠÅZ¯d‡Ż¹ÔŸYÁZÅcY€¯Â»{ {Z»Y|‹|ÅYÂyÃY€¼ÅÖuԏY|¿ÁZ]c|»ÃZe¯{‚Ì¿…Â]¶¯ŽyZ‹½MÖa ”uÁÕY~³ÄËZ»€‡{dÌÀ»YŠËY‚§Y,{Zf«Yw€q‰{€³Z]c|»|À¸]Ác|»½ZÌ» {Â]ºÌÅYÂyÄËZ»€‡YZ]Õ{ d¯€u|ÅZ‹Y{|n»ÖmZyÕZÅd¯€‹ ¾X¼˜»€Ìˆ»-ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À |À‹Z]Äf‹Y{ÄËZ»€‡YZ]Ä]c|»ÃZe¯{€°ËÁ|ËZ^¿½YY~³ÄËZ»€‡Ã{Y‚̸«Z«MÄf¨³Ä] ÕZÅd¯€‹ÁZÅ©Á|ÀcZ»|yYÁÃ|Œ¿YZ]{YÁºÌ¬fˆ»cÄ]d‡Y€fÆ]Á Z]½Y{€³|^‡ÕZÅd¯€//‹įY€q|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÕY~³ÄËZ»€//‡ÁZŒ»Á½Y{€³|^‡ ÕZÅÃZ»{ÄËZ»€‡YZ]Y|¿YºŒqtˀŒe{ºfË´·Y½Y{€³|^‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Äm{Â]Հˆ¯¾Ì»ZeÁYw€¿Ö·€fÀ¯ÕZÅd‡ŻµZ¼ŸY€]ÃÁԟd·Á{d¨³ÁŠÌa Öf·Á{ÕZÅd¯€‹¹Y‚·YZ]ZeÃ{€¯¹‚mY{Ây¹‚Ÿ,d]Zi|»M{©YÁYē€ŸªË€—Y |¿Y{€³Z]ÄËZ»€‡YZ]Ä]Yµ{Z e,|{¦¬‡ZeÁZÀ‹¹ZƇē€ŸŠËY‚§YÕY€] YZ]Y|¿YºŒqÂy{ºfË´·Y½Y{€³|^‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Ã{Y‚̸«Z«M‰M Ã{Â]€Ì´¼ŒqZ̈]€ÌyYÃZ»|Àq֗…Â]YZ]Ä]¹{€»½{ÁMÕÁd¨³ÄËZ»€‡ ÕY|f]YYÂ¼n»{įÕ—Ä]d‡YÃ|‹…Â]YZ]Ĭ]Z‡Ö]|‹hŸZ]Ád‡Y ¶¯{įÖ·Zu{Ã|‹YZ]¾ËY{YÁÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯ZeµZ‡ d‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u{|Ÿ¾ËYµZ‡ {Zf«Y{Ö»ÂeY|¿YºŒq Ád·Á{ÕÂÀ »dËZ¼u,Yd¼Ì«|‹,{Zf«Y{Ö»ÂeY|¿YºŒqÃ{Y‚̸«Z«MÄf¨³Ä] Ã|‹ÄËZ»€‡YZ]Ä]ֻ¼ŸµZ^«YÁ{Z¼fŸYÄ]€nÀ»…Â]Ä]d^ˆ¿Ä »Zm{€°ËÁ€Ì̤e Ä]{Á|uY,€´¿Ã|ÀËMp e|»M{Ä]d¼Ì«\ˀ“ŠËY‚§YÄÀÌ»¶»YŸ¾ËYÖ»Z¼eÁ d‡YÃ{€¯ºÅY€§Y{Á|u{Y|ŸY ÓZ]Ö¸Ìyp e\ˀ“įYZ]{®q¯ÕZÅd¯€‹ÄmÂe¶]Z«{Y| eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {Á|u{½ZÀr¼ÅYZ]YÕYÃ|¼Ÿ֌z]֋Y™Zv·Ä]d¨³|¿Y{ÄÌmÂe¶]Z«€Ì£Á ZÅd¯€‹¾ËY¹ZƇd¼Ì«,\ˀ“¾ËYZ]į{Â//‹Ö»ĸ»Z »€f¼¯ÖfuÁ\ˀ“ €Ë~aZ¿‚Ë€³‚Ì¿®q¯ÕZÅd¯€‹Öy€]¹ZÆ//‡d¼Ì«sԏYZ»Y|À¯Ö»Y|ÌaÄÌmÂe d‡Y YZ]dÌ ^eÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YYZ]Ã|ÀËM{Y~³€ÌiZeÕZÅÂf¯Z§Ä]Ã{Y‚̸«Z«M ‰Ôe{YÖ·€fÀ¯ÕZÅd‡ŻµZ¼ŸY€]ÃÁԟd·Á{,Yd¼Ì«cY€Ì̤eYÄËZ»€‡ |Å{ŠËY‚§Y¹ZƇYZ]{ºÅÁd]Zi|»M{©YÁY{ºÅYē€Ÿ¥€—Zed‡Y Ղ¯€»¶¬fˆ»Ä^ ‹Y¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Ã{€‡|Ë{Z] ¶»ZŸ€Ë|»½ZËZ‹{¼v»€f¯{,ZÀ^ÌÅ ¾°ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZaZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ¶¬fˆ»Ä^ ‹YÃ{€‡cÄ]ÕZ¯Äf¨Å¾Ì·ÁY{ÁÁ€»Yt^¾°ˆ»®¿Z] d§€³Y€«»Y½Zˀm{®Ë{‚¿YÁ{€¯|Ë{Z]Ղ¯€» {ZÀ^ÌÅ ¾°ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZaZ´¿€^yZ]´f¨³{Ղ¯€»¶¬fˆ»Ä^ ‹½ÁZ » {®Ë{‚¿YÄ^ ‹{”uZ]¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»d¨³|Ë{Z]¾ËYÂy {€¯ÄWYYÖeY{ZÆÀŒÌaÁd§€³Y€«»Y½Zˀm {¾ÌÀr¼ÅÁ´f¨³Ä^ ‹¦¸fz»€ËYÁ{ÕZ‡ÁZ]|Ë{Z]¾ËY{½ZËZ‹{¼v»€f¯{ ,cYZ^fŸY,cZ^·Z˜»µÂÁ,cÔÌƈeÁ¹YÁ€ËYÁ{Y|Ë{Z]{ÁÄ¿Zf‡Á{–Ìv»®Ë ĸ¼mYÄ^ ‹ÖeZ̸¼ŸdÌ “Á½Â»Y€ÌaYÖeÓY‡,ՁY€ËYÁ{ÁÖ°¿Z]cZ»|y ,cZ^·Z˜»µÂÁ,Ö·ZËÖ¸yY{cYZ^fŸYÁՁYÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ{ZÀ//‡YcYZ^fŸY |̯ZeÖ°¿Z]Ä»Z¿d¿Z¼“Y¿YÁ|€]Á|¿|̇€aÖËZ˜ŸYcÔÌÆ//ˆedÌ “Á |¿{€¯ …Á€ËÁÂ̋Ä]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛYZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ºÀ¯Ö»|̯ZeÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a¶»Z¯ÕY€mY€]Ö°¿Z]½YZ°¼Å½ZÌ»{Z¿Á€¯ |À‹Z]d»Ô‡Ádv{½YZ°¼ÅÖ»Z¼e¹YÁ|Ì»YÁ ¹Z¼ed‹Y{ZƛYÁÃZ‹Y½ZˀfŒ»Ä]cZ»|yÄWYYÄ]¾ÌÀr¼Å½ZËZ‹{¼v»€f¯{ ÄÀÌ»¾ËY{Á|‹Z]Ö°¿Z]‚Ë‚Ÿ½ZˀfŒ»Ä]€fÆ]cZ»|yÄWYY|ËZ]½YZ°¼Å‰Ôe |À‹Z]Z‹Â¯ Y{€¯d‡YÂy{Ä^ ‹½YZ°¼ÅY|Ë{Z]¾ËY½ZËZa{¾°//ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» cZŸÔ—Y½Zˀm{ÁÄf‹Y{ÖÅZ³MÄ^ ‹dÌ “ÁZ]–^e€»Z»MÁcZŸÔ—Y¾Ë€yM ¶»ZŸ€Ë|»ÕÃ{€‡|Ë{Z]d‡Y€¯}Ä]¹Ó |À‹Z]Ä^ ‹dÌ·Z §ĘÌuÄ]•Â]€» |‹Ղ¯€»¶¬fˆ»Ä^ ‹½YZ°¼ÅÖ·Zv‹ÂyhŸZ]¾°ˆ»®¿Z] ÃZ»ZÆq{ևZ]Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë¹Zn¿Y ÄÅZ»ZÆq{€°¸¼Ÿ‰Y‚³ÄWYYZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼u½Z»Z//‡ ÕZÅևZ]{Y| e,ZŽZf‡YcZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z‡½Z‡Z]Á½Z»Z‡¾ËY ‰Y‚³Ä] {€¯¹ÔŸY{»ÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËYc|»¾ËY{Ã|‹¹Zn¿Y Ã|‹€//ŒfÀ»Z»M…Z//‡Y€],cZneÁ½| »,d ÀcYÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm ,¡€»d‹Â³,ÃÂÌ»,l¿€],cZÌÀ^·¶»Z‹µZˆ»YÕY|f]YYÖ//‡Z]Y{dË·ÁYÕZÅÓZ¯ ,Ö´¿Zy¹Y·,ÖeZ^¿¾£Á,­Ô»Y,Ä¿Zy{€‡ÁZ^¿Y,€°‹Á|À«,¡€»ºze,‚»€«d‹Â³ ,~£Z¯,Á{Ây,Âe»¾£Á,Á{Ây®Ìf‡Ó,Ö¿Z¼fyZ//‡t·Z»,ՀːeÁÖe d‡YÃ{Â]¶¬¿Á¶¼uÁZÅÃ|ÀË‹ ÁdËZ¼u½Z»Z‡½Z‡Z]Õ‡YÃ|‹¦Œ¯cZ¨¸ze{Y| e‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] d‡YÃ{Â]{»ÁY‚Å|°Ëc|»¾ËY{,ZŽZf‡Yd¼ÕZŽZ»Z‡ Ã|‹¶Ì°ŒeÕZÅÃ|¿Á€a{Y| e¾ÌÀr¼Å½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼u½Z»Z‡ d‡YÃ{€¯¹ÔŸY{»ÁY‚Å,µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»ZÆq{Y¾Ì¨¸zf»ÕY€] {Ö»Z³-½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YÃ|ÀËM®¿Z]dËZ¼u µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeŠÆmÕZf‡Y ŠËY‚§Y,½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YYdËZ¼u€]ÖÀ^»,{ÂyÕZÅdË·ÁYÕZf‡Y{Ã|ÀËM®¿Z] Á{€yÕZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»PedÆm{YÕ|À»¥|ÅÕZÅÄ»Z¿€],µZ¤f//‹YÁ|Ì·Âe {Y{¹Y|«Yd‡{{,–‡Âf» Ö¼«Z]cÔÌƈeÀ¬§dŒÅÁ{ZfŒÅdyY{€a,{€°ËÁ¾ËYY¶Zu{ÁZf‡{ ¾ËY d‡YÃ{Â]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]µZ//‡֗µZË{Z̸̻€]¢·Z] ֋YZ]Ä»Z¿d¿Z¼“À¬§¶ÆqYŠÌ],c|»¾Ì¼ÅµÂ—{¾ÌÀqºÅ,®¿Z] {Z,¯~»ÕZÅd¯€‹ÕY€]\‡ZÀ»֘ËY€//‹Z],µZË{Z̸̻Y‚ŮˁYŠÌ] ®Ë„eY€f‡Y®Ë€‹½YÂÀŸÄ]|‹ª§Â»Ã|ÀËM®¿Z],cY|Àfˆ»¾ËY…Z‡Y€] d‡YÃ{¼¿ µZ‡֗©Á|À¾ËYZ]ÕZ°¼Ådˆz¿Ä^e,ÕÁM¿ÁÖËZ§Â°//‹©Á|À |Å{ZfyY{ÂyÄ]Y dËZ¼u¥|ÅZ]cÔÌƈedyY{€a¹Â‡ĸu€»,µZ‡{¾ÌÀr¼ÅÃ|ÀËM®¿Z] dyY{€a d‡YÃ{€¯Z£MYZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹YÃ|Ë{\̇MÕZÅZ¯Á\ˆ¯Y ÕZÅd¯€‹ÕY€]ÁÄÅZ»dyY{€aZ]Á|{w€¿Z]¹Â//‡ĸu€»cÔÌÆ//ˆe ½ÂÀ¯Ze¶»Z e¾ËYZ£MY-{‹Ö»ÁM{ZË d‡YÃ|//‹Äf§€³€œ¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ |¿YÃ|‹|À»ÀÆ],Ã|ÀËM®¿Z]ÖfËZ¼ucÔÌƈeY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ É|¬¿ÄmÁdyY{€aÉY€]Ê·Z˽Â̸̻¦¬‡¾ÌÌ e ZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»Ä] µZ˽Â̸̻,ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»Ä]Õ|¬¿ÄmÁdyY{€a¦¬‡ |‹¾ÌÌ e |Ë|mÄ»ZÀŒz]…Z‡Y€],½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] µZ˽Â̸̻Y,Žz‹€ÅÄ]É|¬¿ÄmÁdyY{€aÉY€]€¬»¦¬‡Ղ¯€»®¿Z] d§ZËŠÅZ¯µZ˽Â̸̻Ä] Ä]ÉYÄ»ZÀŒz]Á|Z]ÕZmµZ//‡ÃZ»dŒÆ^Ë{Y{Ղ¯€»®¿Z],d//‡YÖÀf¨³ YÉZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»Ä]|¬¿ÄmÁdyY{€a¦¬//‡,ZÅ®¿Z] ½Â̸̻Ä]º«¾ËY,|Ë|mÄ»ZÀŒz]Ä]{ZÀf//‡YZ]į{Â]Ã{€¯¾ÌÌ eµZ˽Â̸̻ d§ZËŠÅZ¯µZË µZfÌnË{ÕY|°¿Z]€Ìˆ»{-ÖfÀ‡ÕY|°¿Z]ļeZyµZ‡ ºËY{Ö»€]¹Z³ {Y{€^y{ÖfÀ‡ÕY|°¿Z]ļeZyYd·Z‡ÄÀˆv·Y‘ €«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{֟Z¼fmYÕY|°¿Z]ÕY€mYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{Y¾Ìˆu¾Ìˆu|¼v» Z]\‡ZÀf»ַv»ÖuY€—Ä]¹Y|«Y®¿Z]¾ËY€ÌyYµZ//‡|Àq{d¨³d·Z//‡ Ö ¼m½ZˀfŒ»Ä]cZ»|yÄWYY"ZËÁ"֟Z¼fmYÕY|°¿Z]"Y½MÁ{€¯{Ây½ZˀfŒ» |Ì»Z¿"½ZˀfŒ»ÕZÅÃÁ€³ZË Ö°¿Z]¾Ë¿cZ»|yÄWYYÕÄ¿YÁM¿Z¯ÁZ‡֟Z¼fmYÕY|°¿Z]ž«YÁ{{Á‚§YÕÁ ÕZŀƋ{֟Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯Ö³|¿ÁZ¯ÕZŽ¿Z¯\·Z«{Ö ¼m½ZˀfŒ»Ä] ,ÖËÂnŒ¿Y{Á|mZˆ»,ÕYĸv»,Ö³{Y¿Zy֟Z¼fmYÕZ̼Å,ZÅZf‡ÁÁ®q¯ d‡YZÅÕYZ],¥ZÀYÖ¨ÀÁZÅd¯€‹ÁcYY{Y,ZŽZ»Z‡Ö¿Z»Z‡ Ä]Ád¿€fÀËY€fˆ]{®¿Z]¾ËYcZ»|y¹Z¼e€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ã{Y¾Ìˆu ÕY|°¿Z]ļeZyµZ‡{Á‚§Y-d‡YÄWYY¶]Z«½ZˀfŒ»Ä]Õ”u€Ì£c Ö¿Z»MÕZÀ »Ä]µZfÌnË{ÕY|°¿Z]€Ìˆ»{Ád‡Yd·Z‡ÄÀˆv·Z“€«®¿Z]{ÖfÀ‡ ºËY{Ö»€]¹Z³½M |ÅYÂz¿ÕZÆ^ ‹pÌÅd·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]µZ‡{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Á€»YįÄf‹Y{dÌ·Z §Ä^ ‹{Á|uZ]®¿Z]¾ËYµZ‡{d‹Y{ZƛY-d‹Y{ ÃÁZŒ»ÃZ´fˆËY½YÂÀŸÄ]Ä^ ‹{Y| e¾ËYY€“ZuµZu{ÁÃ|̇Ä^ ‹Ä] |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z § ½{Â]½YYÁ½Z‡M-֟€‹¾ÌÀr¼Å֟Z¼fmYÁ{€y-ÄÀ//ˆv·Y‘€«Ã{Y¾Ì//ˆu ½YÂÀŸÄ]Z»{Á‚§YÁ{€¼‹€]d·Z‡ÄÀˆv·Y‘ €«®¿Z]¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»YYcZ»|y ºËY{֏ZydÌ·ÂXˆ»…ZˆuYŒ¯ÄÀˆv·Y‘ €«֏y®¿Z]ZÆÀeÁ¾Ìfˆz¿ |]ZËŠËY€§YÄ »Zm¶¯ÕY€]ÄÀˆv·Y‘ €«Š‹Âa\ˀ“Ze Õ”u€Ì£ÕY|°¿Z]¾‡Zv»€]|̯ZeZ]d·Z//‡ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Á{€ÅÕY€]{€] {€]ՁZ]®ËcZ»|yĿ´ÀËYYՀ̳ÀÆ]ÕZËY‚»d//‹Y{ZƛY d‡Y€´Ë{Õ‡{½ZˀfŒ»Áˆ°Ë{®¿Z]ÖÀ ËÖ¸Y¾¯ d·ÂƇÕY€]ՁZn»Ä¿Z»Z‡¾ËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Yd·Z‡ՁZn»½YÂzŒÌaÄ]ÕÁ Ã|‹¦Ë€ ed·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]½ZˀfŒ»ÕY€]cZ»|yd§ZË{Áև€f‡{ Ö»d·Z‡ՁZn»½YÂzŒÌaÁ®¿Z]dËZ‡Ä]{ÁÁZ]½ZˀfŒ»įÕYĿ³Ä] d‡Y |ÀÀ¯d§ZË{Ä^ ‹Ä]ZÌ¿½Á|]Y{ÂyÖ°¿Z]cZ»|y|À¿YÂe Ä·Z¬»€‡ |À¯Ö»|Ë|ÆeYÕ{Zf«Y¾Ì·Z §d·Á{ ̜֨¿Õ|Æ» Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com Äv¨YÄ»Y{Y ŠËY‚§Y,€eÓZ]ÀÆ]ÕZÆy€¿Ĭ]Zˆ»,¹{€»Ã{€b‡€fŒÌ][~mÕY€]ZÆ°¿Z]¾Ì]d]Z«Z] ‰ÁpÌŁYį{ÁM½Z¤»YÄ//]ZÆ°¿Z]Ä»Z¿Y€eÕY€]Ã{Z ·Y©Â§ÖÅ{½Zˁ,cY|//Æ e µÂ^«Ä]Â^n»,Œ¯{¾°ˆ»ÕÓZ]|‹|Ì»YÄ]ZÆ°¿Z]†a {Â^¿½Y€^m¶]Z«ַ¬ » ZeÁ|¿{€¯{ZnËYZÌ¿|uYŠÌ]cZ^ ‹,|¿|‹¾°ˆ»YZ]{ÕY~³ÄËZ»€‡®ˆË Ã|‹½ZÆÀa֏yÕZÆ°¿Z]½YY|»ZƇÄ̋Zu{{ÂyįZÅÖf·Á{į|Àf§ŠÌaZn¿M {Õ{Zf«Y½Y€v]YՀ̳¸mÄ¿ZÆ]Ä]ÁZÆ°¿Z]Ö´fˆ°‹ÁYՀ̳¸mÕY€],|¿{Â] YZ]{º—Ôe{ZnËY,\Ì«ÕZÅYZ]{cÔ°Œ»Áž¿Y»{ZnËYÁZƋÁY¿YZ],Œ¯ Y{Ây€iYZź—Ôe¾ËY| ]ÕZŵZ‡{ |¿{Y{cZn¿Ö´fˆ°‹ÁYYZÆ°¿Z],¾°ˆ» ÀÌn¿Ä]€nÀ»Č̼Ŷj»Á{Y{½ZŒ¿¾°ˆ»\Ì«ÕZÅYZ]€´Ë{|Ë|‹ÕZÆ¿Z‡Â¿{ |Ë{€³Õ{Zf«Y€Ë~aZ¿½ZËZaÕZÆ¿Y€v] |¿YÃ{€¯Ö¸—Z]Á{ÕZÅՁZ//]¾ÌÀqÕÓZ]®//ˆË{YÁY…Â]ºÅ€“ZuµZu{ ՁZ]¾ËYcZ ^e|Ë|Œe€],½MŽyZ‹ŠËY‚§YÁ…Â]YZÅÖf·Á{YÁÄ¿YÂË{dËZ¼u ÄnÌf¿{Á|¿{Y{Ä»Y{YºÅZÅYZ]µ{Z eÕZŁ€»Y½Á€Ì]YՁZ]įZn¿MZed‡YÃ{Á‚§Y ¶»Z¯c°‡{Ö¸»µÂa‰YŠÅZ¯ÖÀ ËÖmZyÕZŁYd¼Ì«ŠËY‚§YÀÌn¿,½M Äfz̈³Zˆ§YŠËY‚§YÀÌn¿½MY†a |‹Á€‹Ղ¯€»®¿Z]†ÌËdËZ¼uZ]¹YÂe ,¹{€»kZfvËZ»¹Ô«Yd¼Ì«{[Zf¯Á[ZˆuÖ]¹ÂeŠËY‚§YÁZÅYZ]€ËZ‡{ZÆf¼Ì« Ä¿YÁkZfvËZ»¹Ô«Y{ZÆf¼Ì«ŠŒ¯¶Ì·{Ä] {¼¿Öf¼Ì«ÕZÅÄn̳€‡Zq{YŒ¯ Z̈]Y¹Âe,¹{€»Y~·|f§YÖ»©Z¨eYÖ¼‡¹Âew€¿Y€eÓZ]Z̈]ZÆf¼Ì«ŠËY‚§Y,¹{€» |ÀÀ¯Ö»…ZˆuY½MÖ¼‡w€¿Y€eÓZ] Ã|‹€]Y€]{Á|u½ÂÀ¯Ze€ÌeY |‹€]Y€]{Á|uµZ‡ÕY|f]YY…Â]ŽyZ//‹ µZˆ»YZÆ]{½Y€Æe{Á€]Y€]ćÄ]®Ë{‚¿ÁZ]¾Ì¼Å{¾°ˆ»d¼Ì«|‹Ád‡Y d‡YÃ{Â]%{Á|uµZˆ»YÕY|f]YYYw€¿|‹ d‡YÃ{Â]|{{Á|u €]º¯Zu–ËY€‹ÁZÅYZ]€ËZ‡Z]ĈËZ¬»¶]Z«¹ZƇYZ]|‹|Å{Ö»½ZŒ¿ĈËZ¬»¾ËY YZÅYZ]|Ë|‹µ{Z e¹|Ÿ,Ĭ]Z‡Ö]ÕZƧZ°‹¾ËY{ÂmÁ dˆÌ¿Â//Œ¯½Ô¯{Zf«Y ÕYÀÌn¿µ€fÀ¯¶]Z«€Ì£|Ë|‹cZ¿Z‡Â¿\m»½M€Åµ{Z e¹|Ÿ¾ËY |À¯Ö»Z°‹M Z]ĸZ§Ô]½McZ ^eį|»Zn¿YÖ»Õ{Zf«Y|Ë|‹ÕZÆ¿Y€v]Ä]Á{‹Ö»ZÅYZ]{ Á|Å{Ö»Y€«€ÌiZedveYŒ¯d‡{Á€§ZŒ«YÖ³|¿,¹{€»kZfvËZ»d¼Ì«ŠËY‚§Y ŠÅZ¯¹{€»kZfvËZ»d¼Ì«,ZÆf¼Ì«Ö³|À^ˆq¶Ì·{Ä],½Y€v]½{€¯Š¯Á€§Y†aÖfu {ZÅZŒ§¾ËY ºËYÃ|Ë{Z̈]¶^«ÕZÆ·Z‡{Y½MÄ]ZŒ»lËZf¿Ä°Ë—Ä]|À¯Ö¼¿Y|Ìa ÕZ°Ì]Z]ÃY€¼ÅՀ³Z¯Šz]{ÄËÁÄ]ZÅ{‚¼f‡{Ö¿Z°qÀ˜«ŠËY‚§YZ],µZ//‡ ÕZÅZŒ§ÁÖ¿Y€v]©Â§–ËY€‹ÁÃ{¼¿dz‡Z̈]Y¹{€»Ö³|¿–ËY€‹,Ã{€fˆ³ Ä°Ë—Ä]d‡YÃ|ˀ]Y¹{€»©Z¨eYÄ]\ˀ«dˀj¯Y½Z»Y,Ã|‹{ZnËY¶¼ve|uYŠÌ] ‰ÔeZÅÖf·Á{Y€ÅZ› {‚ËÖ»½Á€Ì]c|Œ]½M֟Z¼fmYcZ ^e,ÕYÄ«€m¾Ë€f°q¯Z] ,cZ‹Y‚³{ÕZ°f‡{ZËÕZ»McZ‹Y‚³ZŒf¿Y¹|Ÿĸ̇Â]YZÅZŒ§¾ËYZiM|ÀÀ¯Ö» ,ÖËZÀfŸYÖ]ÁcÔ°Œ»ÖÀ°§Y€§,dÌ·ÂXˆ»YY€§Z],Ô—Y¹|ŸZƛYZ]ZË|ÀËZ¼¿½ZÆÀa |À¿Z‡€]dˆ]¾]Ä]Ã{¼¿€eÃ|ÌrÌaYŒ¯Z“ÁY|¿Á ºÌf§ZÌ»š§Zu€ ‹{ZË |ËMÖ»ֈ¨«‚¯,¹ÂÀ‹Ö»ÕYÄ·Z¿ ¾»į,|̇€b]¡Z]¾ËY¶^¸]€^y صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY dˆÌ¿ÕYÄ fzas€—Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z» ÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€—d¨³‚¯€»Հf//ˆ³{Y{ÕÔ¯Á½Â¿Z¯ÀË|»cPÌÅ”Ÿ®Ë €œ¿Ä]-{‹¶uÃZ^°Ë|ËZ]€mZfˆ»Á€m»cÔ°//Œ»ÁdˆÌ¿Ö^‡ZÀ»s€—,Ö·Zy €œ¿{½M{cÔ°//Œ»…Z‡YYÁd//ˆÌ¿Õ{ZÌÀ]ÁÄfza½Y|Àqs€—¾ËY|//‡Ö» ½Â¿Z«Ã{Z»sԏYÂy{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÖËZÀ‡cZ¨f·Y d‡YÃ|//Œ¿Äf§€³ |ÅYÂz¿Õ{ZˁÖËYZ¯Z»Y|‹Z^¿€ÌiPeÖ]|ËZ‹s€—¾ËY{€¯ZƛY,ºÌ¬f//ˆ»ÕZÅcZÌ·Z» ¾ËY½YÂeÖ»֬ˀ—ÄqYį|ÀÀ¯Ö»Ä mY€»Z»Ä]Õ{Zˁ{Y€§YÁ€»Y¾Ì¼ÅY½Âqd‹Y{ |¿YÂeÖ»֐z‹€Å…Z‡Y¾Ì¼Å€],{Z]€‡cZÌ·Z»¾ËYdyY{€aYÁ{Á{Y½Â¿Z« Ä°ÀËY€´»,d‡YÃ{€¯Y~³YÁY{Ây|uYÁÖ¼‡|À‡ª^—į|ÀÀ¯ZŸ{YÄ»Z¿ÃZmYd^iZ] d¿Â°‡ZÆ¿M{֐z‹Z0  «YÁį|ÀÀ¯և€]Áµ€fÀ¯YÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy0Y€°»Ö¿Z‡Z] €°§¾»-d‡YZÌ¿Õ{ZˁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿,cZ¬Ì¬ve¾ËY¹Zn¿YÕY€]{Á‚§YÕÁ €ÌyZË{Y{ YdÌ·ÂXˆ»¾ËY€³YÖfu,|‹Z]Äf‹Y{Ö¿Z°»Y¾ÌÀqÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁºÀ¯Ö¼¿ |ÅYÂz¿YÖ·ZyÕZÅ|uYÁև€]ÖËZ¿YÂeºÅcY€Ë‚ e,|ÀÀ¯Y~³YÁ‚Ì¿cY€Ë‚ e½Z»Z‡Ä] ¾ËY |ÀÀ¯µ€fÀ¯YÖ·ZyÕZÅ|uYÁ{Y| e|À¿YÂf]Ö»{€»ÕZʼnY‚³…Z‡Y€]€´»,d‹Y{ ¾ËY{|À¿YÂeÖ¼¿s€—¾ËYÕY€mY{ÖeZœ¿¶»YŸ{€¯½ZÌ]Հfˆ³{Y{®ËÄËZa¶Ì¯Á ¾ËY€]ZÀ],{Y{{ÂmÁs€—¾ËY½{Á{ÕY€]ÕZ̈]ÕZÅ|À§€e½Âq,|ÀÀ¯¶¼Ÿª§Â»ÄÀÌ» ½YÂÀŸÄ]-|ÀÀ¯ՁZ‡½Zˆ°ËYcY€¬»|ËZ],|¿Y{€]ÄÀÌ»¾ËY{Öf^j»¹|«|ÀÅYÂz]€³Y {€Ì³Y€«€œ¿|»,d¼Ì«ÁĬ˜À»,ƒY€f»į{‹Äf§€³€œ¿{֋Á,ÃZmY{»{µZj» |ÀÀ¯¶¼Ÿ½M…Z‡Y€]į|ÀÀ¯¦¸°»½Â¿Z«ª^—Y½Z°·Z»ļÅÁ­Ô»YÕZÅÃZ´À]ļÅÁ Œ¯©€]|Ì·Âeḑ€›ÖeYÁZ´»Y‚ÅŠËY‚§Y Z»YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯d¨¿¶v»Y¶^«ÃÁ{Ä]d^ˆ¿½Z»|»M{Ä°ÀËYº£€Ì¸Ÿd¨³Á€Ì¿€ËÁ Z“,€Æ»‰Y‚³Ä] ºÌÀ¯Ö»Y|»{YÁ|Ë|mÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»Y‚Åd·Á{¾Ì¼Å½ZËZaZe ZÅd€§ÁՁYž]ZÀ»,Ö°¿Z]cÔÌƈe,d·Á{ֻ¼ŸÄm{Â]ÕZÅ®¼¯Äf^·Yd¨³½ZÌ¿Z¯{Y ¾ËY‰{€³Z]YÕYÃ|¼ŸŠz]ÖeZ»|yÕZÅÃZ´f‡{YÖ¸ÌyZ]ĈËZ¬»{Z»Yd//ˆÅºÅ ¹{€»{ÂyZ]Ö¿YÁY€§Ö°Ë{‚¿…ZˆuYÁd‡Y½Z³|ÀÀ¯¥€»{ÂyÃ|Ɵ€]žÌ‡Ád À –‡Âf»—Ä]µZ‡€ÅºÌÀ¯ÃZ´¿Y€ÌyYµZ‡{Á|uZ»M€³YµÂXˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] ºËY{ ZÌ¿Y‚Å|ÀqÕZÀ »Ä]¾ËYÁd‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{½M¶^«Z»µZ‡Ä]d^ˆ¿Z»Z]kÁY ÁÃ{€¯ÖË´z‡ZaYZ]kÁY½Z»–¬§Ä°ÀËYÕY€] d‡Y|Ë|mÃZ³Á€Ì¿dyZ‡ḑ€›Ä] €ËÄ]Y|‹½Y‚Ì»¾ËYºË|‹ª§Â»½Zfˆ]Ze½Zfˆ]Ze¾Ìfˆz¿{,ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿֋»Zy |‹Ã{Y{ŠÅZ¯|{®ËÄ]ºÅº«¾ËYÄf‹~³µZ‡½Zfˆ]Ze{ÁºÌÅ{ŠÅZ¯|{ ½M|‹įÕZ]kÁYZ]½Zfˆ]Ze{€¨֋»ZyÖÀ ËZ»€¨Ä»Z¿€],½Zfˆ]ZeÖÀ Ë ½Â̸̻®Ë{Á|uµZ‡€Åd¨³½ZÌ¿Z¯{Y |‹Հb‡{Â]¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿|{®Ë–¬§ ºÌÅ|]©€]ZÆÀËYÄ]|ËZ]įºËY{|Ë|m­€fŒ» ¾°ˆ»ÃZmYÄ Ë{Á¹YÁÃ|ÌrÌaÕÂeY‚Å d‡YdyY{€a¶]Z«‰ÁÁ{Ä]ÁÃ{Â]½Z»Âe½Â̸̻Á, |À¿YÂeÖ»½Y€mPf//ˆ»¹YÁ½Z³|¿€Ì³,µÁY‰Á{{Á‚//§YÕÁ Ä¿ZÅZ»Y½M{Â//‡Z§€Á|ÀÀ¯d§ZË{Ä·Z//‡®ËYcÔÌƈe ,¹Á{‰Á{ |ÀÀ¯dyY{€aY½M¶Y,µZ//‡½ZËZa{Á|¿Y{€b] ÃZ»c|»{Á|ÀÀ¯d§ZË{Ä·Z‡ćY¹YÁ|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f» |¿Y{€b]®¿Z]Ä]Y½M€§Á¶Y {|n»|̯Ze¾¼“®¿Z]¾ËY¶¯†ÌË,Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸYª^— ÕY€]½Y€mZfˆ»Ä]d//‡YÖ°¼¯Z§€¹YÁ¾ËYįÂ“»¾ËY€] ,¹YÁ¾ËY{{€¯tˀe,dˆÌ¿Ä Ë{Á¹YÁÄmÁpÌÅÄ]Y~·ÁÄ Ë{Á |À¯Ö»d§ZË{Y¹YÁįֈ¯Ád‹Y{|ÀÅYÂz¿Ö//Œ¬¿½Y€mR» Öf§ZË{¹YÁY{ÂyºÌ¼eÄ]Á{Â]|ÅYÂy¥€—¶»ZŸ®¿Z]Z//] {€¯|ÅYÂyÃ{Z¨f‡Y ºÌ‹Z]½Y€³Z¯ÕY€]½YY¾°ˆ»dyZ‡€°§Ä] {Z“Z¬eÁē€Ÿµ{Z e¹|Ÿ,Z¯ÁÂ//uµZ §®Ë,µZu¾ËYZ] ZÀˆËYÄ]Ádˆ¿Y{¾°ˆ»YZ]Ö´fz˺Æ]\m»Y¾°ˆ»YZ] Ä]Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃÁ€aÁ{€Ì´]ª¿ÁZŁZ‡ÁdyZ‡€³Yd¨³ ŠÅZ¯Á|ËMÖ»{ÂmÁÄ]Z°Ì]½Z¿YÂmÕY€]ÖËY‚·Z¤f‹Y,|‡€]ÄnÌf¿ |f§YÖ»©Z¨eY¾°ˆ»d¼Ì« ÁÕ{Zf«Y–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯ZƛYÖ//‡Â»ÂaÄ·Yd¼u ‚mÕYÃZq,¾°ˆ»ĸ¼mYÖ¸yY{ÕZÅYZ]YÕZ̈]½Z//‡Â¿ ¾°ˆ»¾Ì»ZeÕY€]Öf«Â»ÕZž°ˆ»ÁZÅZ°ÅY¾f§€³ŠÌa{ ºËY|¿½Y€³Z¯ÄËÁÄ]Ä »Zm€Ë~a\̇MÁ¦Ì “ZŒ«Y Ád·Á{Õ‡YÖ¨¸fz»ÕZÅs€—€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ ÖÀÌ]ŠÌa½Y€³Z¯½|‹Y{Ä¿ZyÁ¾°ˆ»¶°Œ»¶uÕY€]†¸n» Հ³Z¯¾°ˆ»dyZ‡,¾°ˆ»Ä Ë{ÁÕZŹYÁZfyYÁÃ|‹ ÕY€]ZÅs€—ĸ¼mYZÆ]ÃZmY¦¬‡¾ÌÌ eÁÖf ÀÕZƯ€Æ‹{ ÕZÅY¿ZydŒÌ »|^‡{¾°ˆ»ÁM¹Z‡€‡ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ d‡YÃ{Â]Հ³Z¯ |¿Â‹Ö»Zf§€³¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁZ]½Y€³Z¯ ¾ËYd¨³¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁZfyYÃZ]{Z¯ÁÂuµZ §¾ËY Ö·Á{‹ÄfyY{€a|ËZ]½M•Zˆ«YÁd//ˆÌ¿ÄÀˆv·Y‘€«ZŹYÁ |¿Y{€b]Y¹YÁ•Zˆ«Y|À¿YÂf]įdˆÌ¿ÕYĿ³Ä]½Y€³Z¯Öf§ZË{ ½Y€³Z¯Ö·Ád‡YcÁZ¨f»ZŀƋÁZŀƋ½Ô¯{¹YÁ¢¸^»Äf^·Y Ã{Y¿Zy‰Z »¾Ì»ZeYÁ|¿Â‹Ö»Zf§€³ÁZ°Å|]ZŹYÁ¾ËYZ] ¾°ˆ»dyZ‡µZ^¿{Ä]|ËZ]{€¯tˀeև»Âa |À¿Z»Ö»Z] ºÌÀ¯µZ §Y¾°ˆ»Šz]ÁºÌ//‹Z]½Y€³Z¯ÕY€]d¼Ì«½YY ZÅ|,|¿€Ì´]ª¿ÁÖ¿Y€¼ŸÕZÆfÌ·Z §ÁÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃÁ€a€³Y ½Z¿YÂmÕY€]ÖËY‚·Z¤f‹YÁ{‹Ö»µZ §Šz]¾ËYZ]–^e€»¶¤‹ |f§YÖ»©Z¨eY¾°ˆ»d¼Ì«ŠÅZ¯Á|ËMÖ»{ÂmÁÄ]Z°Ì] ՀÌiZeÄq,s€—¾ËYcY€Ì̤e|Ë{Á|¿Z»€œfÀ»|ËZ]¥ZÁY¾ËYZ] YZ]¾ËYÖÅ|¿Z»Z//‡Ä]€nÀ»ZËM,d//‹Y{|ÅYÂyÃZmYYZ]€] |‹|ÅYÂyŠÌaY€eÄf¨‹M,YZ]¾ËYZË{‹Ö»Äfz̈³Zˆ§Y ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com ¦·YdËZ‡†°Ÿ Œ¯ÖËYÂÅŠ¿Y{ÖËZ§Â°‹{¹ZÌaŠ¬¿ ĸ¼mY{ÂyÖeY}¦ËZ›Á¹Z¼eZÀ¯{¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À» YdËZ¼u{€°ËÁ,d ÀŠz]|‹ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁYdËZ¼u,µZ¤f‹Y‰€fˆ³ Šz]¾ËY€fŒÌ]Äq€ÅÖËZ§Â°‹¥|ÅZ]Œ¯ÖËYÂÅŠ¿Y{{ÂyÄ]‰Â»M –]YÁ‰Y‚³Ä] d//‡YÃ{Y{Y€«{ÂyÕ|mÕZÅdË·ÁYÁZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë‚//Ì¿Y lÀa½ÂÀ¯YºÅœÀ»¾Ì¼ÅÄ],¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»ֻ¼Ÿ ¾ËYZÀ¯{į|ÀfˆÅ½Y|À¼«ÔŸ‰Â»MÄ]µÂ¤Œ»Ĭ˜À»¾ËY{Ö¿Z^¸y‰Â»Mć|» ֐zecÄ]¹ZÌa{‚Ì¿Õ{¿YÂÅd ÀÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ‰Â»M‚¯€»,…Y|» ÃZ‹YZ]¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»¶»ZŸ€Ë|» d‡YdÌ·Z §µZu{ d ÀÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ‰Â»M‚¯€»d¨³µZ‡Y֋Â»M‚¯€»¾ËYZ¯Ä]Z£MÄ] ,Z¼ÌaYÂÅÕY|Æ´¿Á€Ì¼ e,Ö¿Z^¸yĸ¼mYָ̐veÄf//‹lÀa{¹ZÌa{Õ{¿YÂÅ d‡YµZ §ևZÀ‹Z¯ÁÖ¿Y{Z¯ž˜¬»{ՀrbˆË{ÁÕY|¿Z¼Æ»,Z¼bËYÂŮ̿Á€f°·Y Äf‹½YÂÀŸÄ]‚Ì¿ֈ̸´¿Y½Z]Ö¼m€f»ÁZ¯Á\ˆ¯dˀË|»{Á‚§Yª¸˜»³ZÀi{Z¿ ½ZËÂnŒ¿Y{Ä]¹ZÌaÃZ³{Á€§Õ{¿YÂÅd ÀÕ{€]Z¯Ö¼¸Ÿ‰Â»M‚¯€»{½Z^ÌfŒa €¨¿ÁY‚Ů˽ÂÀ¯Ze‚¯€»¾ËY†Ì‡ZeµZ‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {‹Ö»†Ë|e ‚Ì¿Ö¬]Z»Á¶Ìvf·Y¡Z§€¨¿{Y| e¾ËYYd¨³|¿|‹¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»½M{ |ÀfˆÅ¶ÌveµZu{ ÖËZÀ]€Ë»Y ÕYÃZmYcÔÌƈe¹Z¿d^i½ZËZaº£Ä]|Ë|mÕZÅՀ̳ºÌ¼e Ղ¯€»®¿Z]Õ‡Y®¿Z]d¨³Z¿€ËYÄ]Ã{Y{¼v»{¼v» –ËY€‹|mYÁ½Y€mZfˆ»Ä]¾°ˆ»Ä Ë{ÁcÔÌƈedyY{€aÕY€] cÔÌƈed§ZË{¾Ë|mYÁÖ§€ »ÃYcYÁ‰Ôeį|¿|‹¾ÌÌ e d‡Y®¿Z]Ä]ÃZ»{Y{€»Y¶^«Ze ÕY€]֓Z¬f»€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻{Á|//uÄ°ÀËY½ZÌ]Z],ÕÁ ŠËÓZaÄ^À‹ÁYd¨³,|¿{€¯¹Z¿d^i¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁd§ZË{ ÖËZn¿MYÁd‡YÃ|‹Z£MÄ Ë{Á¹YÁd§ZË{½Z̓Z¬f»cZŸÔ—Y cZ¯ºÌ//‡|ÀqYŠÌ]\uZ½Z̓Z¬f»YÕ{Zˁ{Y|// eį Ã|‹®»ZÌaÕ{ZˁcZ §{Ã{Y¿Zy½Zf//‡€a€‡Ö¸»|¯Á|ÀfˆÅ {Y{{ÂmÁ½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iYÕ{Zˁ{Y| e‰‚˵Z¼fuY,d‡Y ž]ZÀ»¶v»YÄ]»¾//ËYÂ“»Ö°¿Z]cÔÌÆ//ˆed¨³ÕÁ Ã|Ë{\̇MÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÕZÅ|uYÁÄ]֐̐zecÔÌÆ//ˆe ÕY€]ZÅ®¿Z]ZÌfyY{Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁd‡YZ¿Á€¯ d‡YÄf§€³Y€«¹YÁ¾ËYÕZ˜ŸY ½Y€mZfˆ»Ä]¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯dyY{€acZÌW‚m ,Ä^ÀŒ°ËÄf//‹~³ÁՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË,€´Ë{ÕÂ//‡Y dve,½Y€mPf//ˆ»Ä]Ö°¼¯cÔÌÆ//ˆe{€¯¹ÔŸY{Y{€//» ¹ÔŸY’v»Ä]«cZ»|yÁÓZ¯|ˀyÄv]Y€»»cÔÌÆ//ˆe½YÂÀŸ ,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕ‡Y–ËY€‹|mYÁZz‹YcZzŒ» |‹|ÅYÂyZ£M ZŀƋÕ|À]Ĭ^—…Z‡Y€]¹YÁ¾ËY¢·Z^»{€¯ZƛYÖf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ ,|Ë|mÕ{ZÆÀŒÌas€—{d‡YÄf¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Á{ÃZ»Ä]ÃZ»Y¾°ˆ»Ä Ë{ÁÖ¿Z»Âe½Â̸̻¹YÁ•Zˆ«Y ¾ËY{įÃ{Y|¿t̓ÂeÕÁÄf^·Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§YºÌ¿ÁµZ//‡ Z˶^«|{-{Â]|ÅYÂy|{|Àq{‡w€¿,ÁZe{ZÆÀ//ŒÌa |{ |ÀÀ¯Ö»s€˜»YÖ¿Y€´¿¾ËY½Y€mPfˆ»YÕZ̈],€^y¾ËYZŒf¿YZ] €³YÖ·Á|ÀÀ¯Ö»ÃZmYYÕYÄ¿Zy,Ö°¼¯5¹YÁ¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ZÆ¿Mį ZÆ¿M{‹Ã|¿Y{€³Z]®¿Z]Ä]¹YÁ¢¸^»¶¯,µZ‡®ËY| ]|‹Z]Y€« ÄmÂeZ] d‹Y{|ÀÅYÂy¶°Œ»½MY| ]µZ‡{|Ë|mÃZmYÕY€] µÂ—{|À¿YÂeÖ¼¿½Y€mPfˆ»Z0  ˜«,Ö³|¿ÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§YÄ] ºÅÁ|ÀÅ|]Y¹YÁ{‡–ˆ«ºÅ,|¿Y{€b]ÃZmYºÅ,µZ//‡®Ë |ÀÀ¯Y|¿Y†aYÖ·Âa| ]µZ‡ÃZmYÕY€]|À¿YÂf] Ö¿Y€´¿¾ËYž§ÕY€]d//‡YÄf¨³Â“»¾ËYÃZ]{Ã{Y{¼v» Ä]¶«Y|uÃZmY¹YÁdyY{€as€—įd‡Y¾ËY‰Ôe,½Y€mPfˆ» ¹YÁ¾ËYY|¿YÂf]µZ‡Ze€mPfˆ»ÖÀ Ë,{‹Y€mYµZ//‡c|» |À¯Ã{Z¨f‡YÃZmYÕY€] ZÅ®¿Z]Ä]ÃZmY¹YÁd§ZË{–ËY€‹¾Ë|mYÁÖ§€ » {Y{€»Ze ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ »,Ę]Y¾Ì¼Å{ YÃZ»{Y{€»ZeÃZmY¹YÁd§ZË{–ËY€‹½Y|mYÁÖ»Z//‡Yd¨³ {‹Ö»¹ÔŸY¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕ‡ ZŒ§ÁÄf‹~³µZ‡Á{{¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmY€Ì³ºŒqŠËY‚§YZ] ÕZÅÃZ»{d·Á{,{Y{{ÂmÁZÅÃ{Y¿ZyYÕZ̈]ÕÁįÖÀÌ´À‡ {Y½Y€mPfˆ»YdËZ¼uÁ¾°//ˆ»ÃZmYYZ]µ€fÀ¯Äf//‹~³ YZ]Ä]Zed‡YÃ{€¯‰ÔeÄ]»|ÀqZ]ÁÃ{Y{Y€«Z¯Âf//‡{ |Å{½Z»Z‡¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmY ¾Ë€eºÆ»Yְ˽ZÌ»¾ËY{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä//] ¹YÁ»,ÃZmYYZ]ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]d·Á{Äf§€Ë~aª¬veÕZÅÃ|ŸÁ ,½YÂÀŸsԏYZ]Ղ¯€»®¿Z]†ÌËį{Â]«¾°ˆ»ÃZmYÄ Ë{Á |Ì»Z¿«¾°ˆ»ÃZmYÄ Ë{Á®¼¯»Y½M ©Â¬u»ÕYY{įÖËZÅÃ{Y¿ZyÄ//]d·Á{{Â]Y€«,s€—¾ËY{ {Á|ÀfˆÅ«Öf//ˆË‚Æ]Á{Y|»YÄf̼¯dËZ¼udve»ZË«d]Zi ÁZŀÆ//Œ¿Ô¯ÕY€]Á½Z»Âe½Â̸̻|//ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½Y€//Æe {‡Z]¹YÁ½Z»Âe½Â̸̻Á\Ìe€eÄ]®q¯ÕZŀƋ |À¯dyY{€a|{ ¾ËYÁÃ|‹ÖuY€—|»M{º¯½Y€mZfˆ»YdËZ¼u¥|ÅZ]¹YÁ¾ËY Ä]ZÆÀe¹YÁ¾ËYįÖÀ »¾ËYÄ] {‹{Y€§YļŶ»Z‹įdˆÌ¿— Á½Y€Æe{į|‹|ÅYÂydyY{€aƒY€f»º¯ÕZÅ|uYÁ½Y€mZfˆ» €Ë€f°q¯ÕZŀƋ{Á€f¼¯Á€f»µ{Z »±‚]ÕZŀƋ d‡Y€f» Հ̴Å|¯d§ZË{½Y€mZfˆ»¹YÁd§ZË{€´Ë{•€‹¾ÌÀr¼Å €Ì£ÁÖf‡{ÕZÅÄ»ZÀ·Â«Ä]Ád‡YÃ|//‹Ö»Y‚·Yįd‡YÃZmY ¹ÔŸY–ËY€‹¾Ë€eºÆ»,€´Ë{Õ‡Y {€Ì³Ö¼¿ª¸ e¹YÁÖ¼‡ lÀaĬ]Z‡Ä]|ËZ]½Y€mZfˆ»cÔÌƈed§ZË{½Ó¼Œ»ÕY€]Ã|‹ |ËZ]֓Z¬f»¾ÌÀr¼Å {€¯ÃZ‹Y€œ¿{»€Æ‹{d¿Â°‡µZ‡ ¾°//ˆ»Z˾̻Šz]{d·Á{¥€—YÕYÄ¿YZËcZ¿Z°»YZ˹YÁ Ĭ]Z‡Ŀ³pÌŵZ‡YÁ|//‹Z^¿®¸»\uZ,|‹Z]Äf§€´¿ |‹Z]Äf‹Y|¿®¸»‰Á€§Á|ˀy {Y€ËY{ÂmÁ€]ÖÀ^»ÖËZÅÄ»‚»Á|Œ¿ºfyZm¾Ì¼ÅÄ]Z»YY€mZ» ¹ÔŸYZ]Z0 fËZÆ¿Á|̇‰Â³Ä]cÔÌƈe¾ËY{ÕÂ]ÄÆ^‹ÖƬ§ |‹\^‡,|̸¬e¹ZœŸžmY€»YÖy€]Õ‡Y¹YÁ¾ËY½{Â]ÕÂ] ½M¹Z¿ÁÃ|‹hv^»¾ËY{YÁ€´Ë{Z]Ղ¯€»®¿Z]ÖƬ§ÕY‹Ze ¥|ÅZ]cZ»|yÁÓZ¯|ˀyÄv]Y€»¹YÁÄ]¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁYY |Å{€Ì̤ecÔÌƈe¾ËY½{Â]ÕÂ]ÄÆ^‹ž§ YÖ°ËįÃ{€¯¹ÔŸYÖ˳Ád¨³{Ã{Y{Â//¼v»{¼v»µZu ZÌfyY{,Ղ¯€»®¿Z]Ä]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁcY{ZÆÀŒÌa Ä°¿MµZu-d‡Y¯~»cÔÌƈe{‡Á¶Y½{Y{Y€«€mPfˆ» •Zˆ«Y–¬§€mPfˆ»Á{‹Ã{Y{€m»Ä]¹YÁ¶Y{Â]Y€«€fŒÌa |À¯dyY{€aµZ‡®ËY½M {€¯s€˜»½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ՁZ‡€Æ‹{ÕÁM[ZeÄ]½Y€v]dˀË|»Y{€°ËÁ€Ì̤e ,Ö´Àŀ§,ÖfˆËÂÀeÁÂ//Œ¯{ÕÁM[ZeÂ“»Ä] ՀƋ|»MZ¯Z¿ÕZÅd§Z]{ÄËÁÄ]Ã{€fˆ³̸ּ«YÁֻ« |¿Á{Ö´Àŀ§ÁÖ//ŸZ¼fmY,,Öf̻«ÕZÅĨ·Â»d//¨³ Ád‡YcÁZ¨f»ÕYÄ »Zm€ÅÕY€]ՀƋÕÁM[Zedˬe {€Ì³Y€«ÄmÂe{»dˆËZ]Ö» ¶¸»½Z»Z‡ՂËÄ»Z¿€]€f§{‰Y‚³…Z//‡Y€]{Á‚§YÁY {Y| e€œ¿Yd//ˆz¿Ä^e½Y€//ËYµZ//‡{|vf» Ö°ËÁ{Y{YµZ‡{€fŒË ÕÓZ]c|‹Z]ÕZÅÄ·‚· Ä·‚·Â«ÁY֋Z¿ՀË~a\̇MÄÀÌ»{ZÅÄ^e¾Ë€eÓZ]Y -d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YÄv¿Z‡¾ËYcZ¨¸e{Y| eÁ Œ¯{ÀœfÀ»€Ì£žËZn§Z»M½{Â]ÓZ]Ã|ÀÅ{½ZŒ¿€»Y¾ËY Ä »Zm{ՀƋÕÁM[ZeÂ“»|ËZ]Á¾ËYY-d‡YZ» {‹dˬe ՁZˆÆ]ÄÀÌ»{d//ˆËZ]Ö»į¾ËY½ZÌ]Z]ÖÀÌ//ˆv·Y|̇ ZŀƋÕÁM[Zehv]{Žz//Œ»Ä»Z¿€]ՁZ//‡Â¿Á ÕZÅ…Z̬»Ás˜‡Ö»Z¼e{{€¯½YÂÀŸ,ºÌ//‹Z]Äf‹Y{ ,ՀƋÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ás€—ÄÌÆe½Z»{ՂËÄ»Z¿€] Ã{Á|v»{ÄËÁÄ]Ö “»Á֟“»,ָ̔¨eÁž//»Zm ,ÕÁM[Zed‡Y¹Ó,ՀÆ//‹ÖÀˀ§MZ]¥|ÅcÔv»Á |‹Z]|ÀËY€§¾ËYY֌z] |À¯ˆ¼ÅÁÄqZb°ËYՀƋÖÀˀ§MZ] Ä]½Z»YÂe,ÖËY{‚¯€¼e€]ÃÁԟ,ÃZ´¿¾ËY{€//¯tˀeÁY Y€eºÆ»ÁÄf//‹Y{ÄmÂeÕ|^·Z¯,Õ{Zf«Y,֟Z¼fmY{Z ]Y Áž»YÂmՁZ‡|À¼¿YÂe,¹{€»d¯Z//Œ»ÄËZa€]ÖÀf^»,ļŠ,ÃZ´¿¾ËY{¾ÌÀr¼Å d‡YcÔv»̯֨ÁÖ¼¯t˜‡Z¬eY cYZ°f]YÁÖ¸v»ÕZÅḑ€›dˬeÁÄ »ZmÕ|//À¼¿YÂe d‡YÄf§€³Y€«|̯Ze{»ՀƋÄ »Zm |·Âe®Ë,ÕÁM[Z//eÃYÁ,ÃZ´//Œ¿Y{…|»¾ËYÄf¨³Ä] {Y|¼¸«t¿YÂ//‡Ä]•Â]€»ÕZÅŠÀ¯YÁÕY€]|Ë|mÖ´Àŀ§ ÁcÔv»ºÅÁÖ¸v»ž»YÂmºÅÁM[Ze€Æ‹{-{‹Ö» d‡Y|̯Ze{»ÁM[Zeª—ZÀ» |{{‹Ö»Äf¨³į¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÖÀÌ//ˆv·Y|̇ tˀe,{{€³Ö»€]ÖfˀË|»ÁÂuÄ]Z»ÕZŀƋcÔ°Œ» Š¬¿Á{Â//‹Á€//‹½Y€Ë|»Y|ËZ]{€°ËÁ€Ì̤e{€//¯ d‡YÕ|̸¯,ՀƋÕÁM[Ze{´z‡ZaՀƋdˀË|» ÕÁM[ZeÕZÅŽyZ//‹ŠnÀ//‡Á¾ÌÌ^ecÁ€“€]ÁY ÖÀ§‰€´¿|//ËZ]d¨³Á{€¯|̯ZeՀÆ//‹t˜//‡{ ,ÖuY€—{{€^ÅY®Ë½YÂÀŸÄ]Y«ÖÅ|¿Z»Z‡{Ây» ºÌÀ¯dˬeՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|» ÃZ‹YZ]½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€//‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ֋Z¿Y½Y€v]dˀË|»ÕZmÄ]ÕÁM[Ze{€°ËÁ€Ì̤eÁY Ä ‡ÂeÃZ´¿d¨³Ádˆ¿Y{Š¿Y{Áº¸ŸÁÂu{€Ì̤eY Ä]ÓZ]YÁÖfˀË|»,Ä¿ZËY€³Y|f«YÃZ´¿®ËÄf‹~³{ՀƋ d§ZË€Ì̤eÖ¼fˆÌ‡ÃZ´¿Ä]{€°ËÁ¾ËYZÅ| ]į{Â]¾ÌËZa ÄËZa€]cÔ°Œ»Á¶WZˆ»¶u€]ÖÀf^»Âv»º¸Ÿ{€°ËÁÁ |‹º¯ZuŽzeÁº¸Ÿ ½Zˆ¿YZf§,Ö¼¸ŸµÂveÁ½Z»~³Z]d¨³ÖÀ̈v·Y|̇ s€˜»|¬¿¾ËYÄnÌf¿{-d§€³Y€«ÄmÂe{»ZÅ€Æ//‹Z] ¶WZˆ»ÁcÔ°Œ»¶uÄ]{Z«ÖËZÆÀeÄ]º¸ŸÁÂuį|‹ |‹s€˜»d¯ZŒ»ºËY{YZa,dÆm¾Ì¼ÅÄ]ÁÃ{Â^¿ՀƋ {įdˆ¿Y{Ö»֟Z¼fmYՀ»YYÄ ‡ÂeÄËÁÄ]ÁŠ¿Y{į d§ZËkYÁÁd§€³Y€«Ö¿Zˆ¿YÄ ‡Âe½M…Y Ä //‡ÂeÄ·‚À»Ä]Ä //‡Âe,ºË{YZa¾ËY{į¾ËY½ZÌ]Z]ÁY dËZÆ¿ÁÃ{Â^¿ՀƋÃZ´f¿Â°//‡ÁĬ˜À»®ËÕZ̧Y€¤m ,{€°ËÁ¾Ì¼Å…Z//‡Y€]d¨³,d//‡Y€œ¿|»Ö¿Z//ˆ¿Y |»MZ¯Z¿ÕZÅd§Z]ÁÃ{‡€§ÕZÅd§Z]{¹Y|«YÁcÔyY|» {Y{dÆm€Ì̤eÖÀˀ§MZ]d¼‡Ä]ՀƋ YՀƋÖÀˀ§MZ]ÁÖf¯Z//Œ»Ä //‡Âe,ÖÀÌ//ˆv·Y|̇ cZ»Y|«Y|ÅYÂyÖ»į|¿YÂyÄqZb°ËÁž//»ZmÕ{€°ËÁ ¥|ÅcÔv»ՁZ‡Â¿ÁՁZ//ˆÆ]ÁÂu{cZ¼Ì¼eÁ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ÕÁM[Ze,½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ½Y€v]dˀË|»Ä]d^//ˆ¿€ežÌ//‡ÁÁ€ež»ZmÖ»Âƨ»Y ÕZÅŽyZ//‹ŠnÀ//‡Á¾ÌÌ^ecÁ€“€]Ád//ˆ¿Y{ {€¯|̯ZeՀƋt˜‡{ÕÁM[Ze ½ZÌ]Z]ÖÀ̈v·Y|̇º¸//ˆ»|̇,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ,Õ{Zf«YÕZŽY€v]ÁZËÔ]žÌ¼neÁÖ«ÔeÁÁ€»Yį¾ËY Ã|‹hŸZ]֘Ìv»dˆËÁÖ Ì^—cY€—Zz»ÁÖf//‹Y|Æ] ½Â³Z¿Â³cY€—Zz»‘€ »{ºWY{—Ä],ž»YÂmd//‡Y ÁÂu{ZÌ¿{įºË|ÅZ‹Á€»YÄ¿Z¨‡Zf»{€¯ZƛY,|À‹Z] ÄmÂe,Á¾ËYY-d‡YÃ|‹Á€]ÁÖ³‚]¶°Œ»Z]d‹Y|Æ] ÃZ´¿Z]ՀÆ//‹ÕÁM[Ze€Ìœ¿,|Ë|mÖf§ZÌÅÄ]ֻ¼Ÿ Ö]Ây¾Ë‚´ËZmÂ“»¾//ËYÁ{Y{Y€«€œ¿|»,ž//»Zm Z¼‹Ä]½Y€v]dˀË|»€Ìœ¿¾ÌŒÌaÕZÅ{€°ËÁÄ]d^ˆ¿ ¹Âƨ»®ËÕÁM[Ze¹Â//ƨ»ºË€Ë~b]|ËZ]€œ¿Ä] |ËMÖ» ¾Ë‚´ËZmÁÃ{Â]½Y€v]dˀË|»Ä]d^ˆ¿€ežÌ‡ÁÁ€ež»Zm [ˆv»Ö¿ZÆmZ¯Âf‡{®Ë½YÂÀŸÄ]½MÕY€]Ö^//‡ZÀ» {‹Ö» صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} ©Z¨eY {€¯|̯PeZÆ¿Zf‡Yd¼ÕZŽZ»Z‡žËZÀ»Y½Z¿ÁZ »ŠËZ¼Å{d¼cYÁd‡€a€‡ Ö´fˆ]YÁž˜«ÁՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]ÖÅZ³Â¸³Ä ˜«ÖËZ‡ZÀ‹ |Ì·ÂeŠËY‚§YZ»Y,{‹Ö»|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]€nÀ»Z0 f Ì^—¶yY{dyZ‡ d¼cYÁd‡€a€‡ {Y{ÃY€¼ÅÄ]Ö´fˆ]YÁ¶yY{dyZ‡½Á|] dyZ‡d”Æ¿ÕY€]ÖÅZ´Œ¿Y{ÁÖ¼¸Ÿ‚¯Y€»Z]¶»Z e€]|̯ZeZ] Z¯ÕZa|ËZ]ÖeZ¬Ì¬veÁÖ¼¸ŸÖÅZ´Œ¿Y{‚¯Y€»{€¯tˀe¶yY{ |À¯Z¯ZyÄ ˜«®ËÁÁÂu®Ë{|ËZ]ÃZ´Œ¿Y{€ÅÁ|ÀËZÌ] |f¨Ì]©Z¨eYՀ]YŠÅZ¯Á¶yY{dyZ‡€´Ë|¼ÅÖ¿Z‹Âb¼ÅZ]Ze {‹ZÀ´ÀeZq{ÄÌ·ÁY{Y»{Â^¼¯€—ZyÄ]|Ì·Âe{Y{ÁZmY|ËZ^¿ ¾Ë€eºÆ»€“ZuµZu{ÄÌ·ÁY{Y»į¾ËY€]|̯ZeZ]Ö¿Z]ZÌy…|» Á|̯ZeZ]|ËZ]ÃZ³Â¸³¾ËYd¨³,d‡Y|Ì·ÂeÁÂuÄ]•Â]€»ĸXˆ» ÁZmY|ËZ^¿,{€Ì´]Y€«ŠËZaÁ|{»ZŽZf‡Y{ՀfŒÌ]ÄmÂe {‹ZÀ´ÀeZq{ÄÌ·ÁY{Y»{Â^¼¯€—ZyÄ]|Ì·ÂeºÌÅ|] {Y»¾Ì»ZeÕY€]Ö^‡ZÀ»Z̈]¶Ìˆ¿ZfaÕYY{YՁ€»ÕZÆ¿Zf‡YÕÁ kZfvËZ»ÁÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze{Z»c«ʬ¿{Á‚§YÁd//ˆ¿Y{ÄÌ·ÁY €“ZuµZu{,|ÀfˆÅՁ€»ÕZÆ¿Zf‡YÁZŁ€»¾Ì¼Å¹{€»ֻ¼Ÿ €»{Â]Ã|‹Äfˆ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]€—ZyÄ]įÂ//Œ¯€»Y |¿YÃ|‹µZ §ZŁ€»Y|{{Á|uÖÀ Ë Á¶Ìƈe{Zf‡Š¬¿ÁÃZ´ËZm€]|̯ZeZ]d¼cYÁd‡€a€‡ ¶Ì°Œed¨³ZÆ¿Zf‡Y{|Ì·Âe¥Y|ÅY{€^ŒÌaÕY€]|Ì·Âež¿Y»ž§ Á¹ÁY|»cÄ]|ËZ]Y|¿Zf‡Yd‡ZËÄ]ZÆ¿Zf‡Y{cZˆ¸m¾ËY Yž¿Z»|ËZ]|¯YÕZÅ|uYÁÕZÌuY€]ÃÁԟ{Zf‡¾ËYÁ|//‹Z]ºœÀ» {‹µZ §ÕZÅ|uYÁ½|‹¶Ì˜ eļ̿Z˶̘ e ¾¼‹{dˆ°‹€´¿ZŒ¿Zźˀve¾Ë€eĬ]Z‡Ö]{|Ì·Âe¹ÁY|e d‡Y €Ìˆ»Y{€¯tˀe½ZÀ¼‹{Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀveÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ¾Ë€edz//‡{|Ì·Âe,ºÌÀ¯Â^ŸÖfuYÄ]ºÌ¿YÂeÖ»Zźˀve dˆ°‹€´¿ZŒ¿¾ËY,{Y{Ä»Y{YZźˀve¾Ë€eĬ]Z‡Ö]€ËÁ–ËY€‹ dŒaÕ|À¸]€‡Z]µZ‡½Âr¼ÅYµZ‡ d‡YÃ{Â]Zźˀve {€¯ºÌÅYÂyÂ^ŸÄ¿YY€§Y€‡‚Ì¿µZˆ»YYZÀX¼˜»ÁºË{ZÆ¿€‡ Ö¿Zf‡Yd¼ÕZŽZ»Z‡½Z¿ÁZ »Yd¼cYÁd//‡€a€‡ tˀeÁ|ÀÀ¯ªË‚eÄ »Zm|^·Z¯Á¹{€»Ä]YÕYÁ|Ì»Yįd‡YÂy …Z° ¿YÖÀˀ§M|Ì»YÕY€]Á{‹ÕYÄ¿Z‡|ËZ]d^j»cZ»Y|«Y{€¯ ֻԇYÕÂƼm{€¯tˀe½ZËZa{Ö¿Z]ZÌy…|» |]ZË[¸˜» ÁZźˀveļź£€Ì¸ŸÁ½ZÀ¼‹{ºŒqÕ¯Ä]YՁY€§Y€‡€Ìˆ» {Y{|ÅYÂyÄ»Y{YZÅÖÀ¼‹{ ÂƼm†ÌËÕZ«MÄ]Ã|À] {Â//‹Ã{€b//‡| ]d·Á{Ä] dÌ “ÁÄ]ÁÄf§€³Ä//¸Z§ZÅÄÌ//‹ZuYºÀ¯Ö»Ä̏Âe Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁ€e{Á|ËZ]d·Á{ |À¯ÄmÂeYZ]Äf¨‹M |À¯Ö§€ »Y{Ây †¸n»ÖÀ¸ŸÄ//ˆ¸md//‡ZËį¥Z^Ì·Z«€«Z]|//¼v» ÕÁ€¯~eÄ]x‡Za{d‹Y{Ã|Ɵ€]YÖ»Ô//‡YÕY‹ d·Á{Z ˜«Ád‡Y¾//‹ÁÄÀÌ»¾ËY{½Â¿Z«{€¯½ZÌ] Â“»¾ËY½Â¿Z«[ÂqZq{ÁÃ{€¯dËZŸY½Â¿Z« ¾ËYÂy{¦ËZ›Á®Ì°¨e¶^«Y {Â//‹Ö»µZ^¿{ Z»Y,{Â//‹¾//‹Á½M¦Ì¸°e|ËZ]įÃ{Â]Ä¿ZzeYÁÁ{ ÕY‹†¸n»Ád·Á{¾Ì]Ã|‹¹Zn¿YcZ^eZ°»…Z‡Y€] Y{ÂyÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁd·Á{Äf¨Å¾ËY½ZËZaZeÖ»Ô//‡Y |‡Ö»ÄnÌf¿Ä]Â“»¾ËYÁÃ{€¯Ö§€ »†¸n»Ä] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ¶u€Ìˆ»,{‹Ã{Z¨f‡Y|ËZ]ZŽZf‡Y{ÕYĬ˜À»cZ—Z^eYYd¨³ Ád‡YÕY{YևY€¯Á€]¾Ë€f¼¯Z]ZŽZf‡Y{cÔ°//Œ»¶§Á YºÆ»¾ËY|ËZ]Ö¿Zf‡Yd¼ÕZÆ¿Z»Z‡žËZÀ»YÕZÅd¿ÁZ » |ÀÅ{Y€«€œ¿|» |‹Z]Äfˆ]YÁ|ËZ^¿|Ì·ÂeŠÆm |ËZ^¿|Ì·ÂeŠÆmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ¶yY{dyZ‡d¼cYÁÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»d¨³,|//‹Z]Äfˆ]YÁ {žËZÀ»YÕZÅd¿ÁZ »įd‡YÖ´fˆ]YÁĿ³€Åž˜«ÕY€] |ÀÀ¯{ÁÁÕ|mcÄ]|ËZ]ÁÂu¾ËY{ZÆ¿Zf‡Y {Հ^źœ »¹Z¬»cY|̯ZeÕÁM{ZËZ]d¼cYÁd‡€a€‡ š¨·Հ^źœ »¹Z¬»{€¯½ZÌ]¶yY{dyZ‡YdËZ¼uÂy ½Z°»YÕYY{ÕZÅÓZ¯cY{YÁÂy{Y֟€‹¹Y€uÁd¿ZÌy |¿YÃ{€]Z¯Ä]Ö¨¸fz»{Y»{¶yY{dyZ‡ {įÖeZ ˜«¶yY{|Ì·Âed¼ˆ]|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z]ZÌy…|» Ó{{Z̸̻ ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]d¨³ºËÁ€],ºÌfˆÅÄfˆ]YÁZÆ¿M Ä ˜«ÁÂu¾ËY{ÁºËYÃ{Y{¹Zn¿YÕY~³¥|//ÅcY{YÁY ÁºÌËZ¼¿ՁZ‡Ö¸yY{YZÆ¿M|ËZ]įºËYÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹YÖÅZ³Â¸³ |À‹Z]Á€ŒÌaÁ¹Z´ŒÌaÁÂu¾ËY{|ËZ]ZŽZf‡Y {€¯tˀeÁdˆ¿Y{|Ì·ÂeŠËY‚§YY€f¼Æ»Y¶yY{dyZ‡ÕÁ ÖËZ‡ZÀ‹µZ^¿{Ä]{Á‚§YÁd//ˆ¿Y{|Ì·ÂeŠÆmª¬veÕZŀ̈» žËZÀÕZÆf¿ÁZ »ÁºÌfˆÅZÆ¿McÔ°Œ»ž§Á¹Z¼eļ̿ÕZÅs€— YY{¶°Œ»ÕZÅs€—¾ËY|ËZ]ZŽZf//‡Yd¼ÕZŽZ»Z//‡ |ÀËZ¼¿ÖËZ‡ZÀ‹ ¶v»YZÅs€—¾ËYcÔ°Œ»YÖ//Œz]{Y{Ä»Y{YÖ¿Z]ZÌy…|» Áž§¶]Z«ZŽZf‡Y¶ÌƈeÕZÅ{Zf‡¾ÌÀr¼ÅÁÖ¿Zf‡YÕZÆf̧€› |ËZ]cZŸÂ“»¾ËYį{‹Ö»¶uŒ¯{€´Ë{Öy€]ÁՀ̴Ìa {‹Ö¿Z‡Ô—YÁՀ̴Ìa ÖuY¿ÁZƯ€Æ‹{|uYÁÕZÌuYÕY€]ÕY~´§|Å Öf À Z˽Á{{|¯YZ˶̘ eÖ¿| »Öf ÀÕZÅ|uYÁՁY|¿YÃYÕÁ dˆ¿Y{|Ì·ÂeŠÆmÕZŀ̈»€´Ë{YYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹½Á€Ì] ÕZÌuYÕY€]Öf ÀÕZÅ­€Æ‹®q¯žËZÀ½Z»Z//‡d¨³Á Ã{€¯ÕY~´§|ÅÖf ÀÖuY¿ÁZƯ€Æ‹{€¬f//ˆ»|uYÁ |f§YÖ»©Z¨eY‚Ì¿|Ì·ÂeŠÆmZÅ|uYÁ¾ËYՁY|¿YÃYZ]Ád‡Y ÕY€]¹ZÆq€Ìˆ»YÕÁZÀ§Ä]Ö]ZÌf‡{d¼cYÁd//‡€a€‡ ºÅ{ÕÁZÀ§Z]d ÀZm€Å{Á‚§YÁdˆ¿Y{|Ì·ÂeŠÆmdˬe |]ZËÖ»Z¬eYÁ{‹Ö»‘Ÿd Ì^—|Ì·ÂeZfyZ‡{‚Ì»MÖ» ,|¿Y{ÕYĬ˜À»c|«ZŽZf//‡YÄ°ÀËY€]|̯PeZ]Ö¿Z]ZÌy…|» ¥Z^Ì·Z« |À¯Ö»Ö§€ »Yd¼€ËÁÄf¨Å½ZËZaZed·Á{ ®Ëd·Á{ÕÂ//‡YÃZ»{Y{€»Y¶^«Ze|À¯Ö»º°u cZneÁ½|// »,d ÀcYÁÕ|//eÕY€]€//ˁÁ {‹Ö§€ » Ä»Y{Y{ֻԇYÕY‹†¸n»Ä//ˆÌËcZÌÅ”Ÿ¾ËY Ö¿Z]ZÌy…|»ÕZ«MÕZ”»YÃZ»{Y{€»Y{€¯tˀe ½ZËZaZe|ËZ]d·Á{Ád‡Yֿ¿Z«€Ì£½Z//ŒËYcZ§€eÁ ÕYÂ//‹†¸n»Ä]Y{ÂyÕ{ZÆÀ//ŒÌa€ËÁÄf¨Å¾//ËY {Z̸̻Y‚ŁYŠ//Ì]d·Á{ |À¯Ö§€ »Ö»Ô//‡Y d‡YY€«Ád//‡YÖÀÌ´À//‡º«į{Y{ÖÅ|]½Z»Âe †¸n»¾Ì]Ä//¯ºÀ¯Ö»‘€ŸÃ|//À]Ö·Á{Y{{Â//mÁ †¸n» dˆÌ¿Ö§ÔfyY½Z^Æ´¿ÕY‹ÁֻԇYÕY‹ cYÁYÖ¿Z³Z]cYÁ®Ì°¨eÂ“»Z]ćÖ¸^« Ä]dËZÆ¿{Á{€¯Ö//‡€]YcZneÁ½| »,d À {Y{Ö¨À»ÕY½M †ÌËÕZ«M½Â¿Z«\ˆu€]½ÂÀ¯Y{€¯ZƛYÄ»Y{Y{ÕÁ ½| »,d ÀcYÁÕ|eÕY€]€ËÁ®Ë|ËZ]ÂƼm ÕZ«M |À¯Ö§€ »ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ä]cZneÁ ½Â¿Z« |‹Z]ՁZ//‡Ä̋ZuµZ^¿{Ä]|ËZ^¿ÂƼm†ÌË Öf À\zfÀ»cӐv»|Ì·Âe|‹Yd¼cYÁd‡€a€‡ ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]d¨³Á{Y{€^yZźˀve¾Ë€eĬ]Z‡Ö]dve ¾ËYYŠÌaZeį|Ì·ÂeZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯ÁÄÌ·ÁY{Y»YÓ{{Z̸̻ ÕY€]ÖÅZ³Â¸³Ä ˜«ÁÄf§€³cÕY~´§|Å,Ã|‹Ö»{YÁ d‡YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ՁZ‡Ö¸yY{ ½Z¿ÁZ »ŠËZ¼Å{Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] –^e€»dÌ·ÂXˆ»Ã|¼Ÿd¨³ZŽZf‡Yd¼ÕZŽZ»Z‡žËZÀ»Y ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »Ã|ƟÄ]|Ì·ÂeŠÆmZ] ÕZŽZ»Z‡{žËZÀÕZÅd¿ÁZ »,½M\‡ZÀeÄ]Ád‡YcZneÁ |ËZ]Ä¿ZzeYÁ{žËZÀ»Yd¿ÁZ »€Ìœ¿|ËZ]‚Ì¿ZŽZf‡Yd¼ µZ‡{d¼cYÁYcYZœf¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |//‹Z]Z¯ÕZa Ây{Հ^źœ »¹Z¬»d¨³,d‡YÓZ]Z̈]|Ì·ÂeŠÆm Ö¿Z´¼Å¦Ì¸°e|Ì·ÂeŠÆmª¬veį|¿YÃ{»€§|Ì·ÂeŠÆmµZ‡ ®ËZ¯|Ì·ÂeŠÆm¥Y|ÅYª¬veįºÌ¿Y|]|ËZ]Zf‡Y¾ËY{,d‡Y ¾ËY{Ö´¿€aŠ¬¿d¼cYÁ{Âyį|Àq€Å-dˆÌ¿ÃZ´f‡{ {Y{Â“» ՁZ‡Z¼mYÁÖËY€´¼Å¹Á‚·€]|̯PeZ]d¼cYÁd‡€a€‡ ,ZÅ®¿Z]{€¯ħZ“Y|Ì·ÂeŠÆmª¬veÕY€]¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{ {¶Ìƈe{Zf‡†ÌW½YÂÀŸÄ]Y|¿Zf//‡Y,cZÌ·Z»,֟Z¼fmY¾Ì»Ze ÁY€´¼Å|ËZ]ZŽZf‡Y{–^e€»ÕZÅÃZ´f‡{€´Ë{Á­€¼³,ZŽZf‡Y ÕZŽZ»Z‡žËZÀ»YÕZÅd¿ÁZ »į|ÀÀ¯d¯€u€Ìˆ»®Ë{ |ÀÅ{Y€«€œ¿|»YÂ“»¾ËY|ËZ]ZŽZf‡Yd¼ €Ìˆ»Y|Ì·ÂeŠÆmª¬veÕY€]ÕY~´§|Å ÕY~´§|Å|Ì·ÂeŠÆmÕY€]€Ìˆ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z]ZÌy…|» Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ·ZyÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡Y{€¯½ZÌ],d‡YÃ|‹ ½Z»Z‡{žËZÀ»YÕZÅd¿ÁZ »įd‡Y€Ìˆ»ZÆq¾ËYYÖ°Ë |ÀÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹YZÅḑ€›¾ËY|ËZ]Ö¿Zf‡Yd¼ÕZÅ Ád‡Y|{Öf ÀµZ¤f‹Y\ˀ“¾Ì´¿Z̻İÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ä]¶v»Yd¨³,ºÌ¿Z//‡€]|{Ä]Y\ˀ“¾ËYºÌÅYÂyÖ» ÕZŀf»YZa{ŠÆm¾ÌÀr¼ÅÁŠËY‚§YÖ·ZyÕZÅḑ€›Հ̳Z¯ {|¿ÂÌaÖ»Â«ÁÄ]|Ì·Âe €´Ë{YY¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—¶Ì¼°ed¼cYÁd//‡€a€‡ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com cZ^eZ°»Z]į{€¯|̯ZeֻԇYÕYÂ//‹†¸n»†ÌË ¦Ì¸°eÄf¨Å¾ËY½ZËZaZe†¸n»Ád·Á{¾Ì]Ã|‹¹Zn¿Y d·Á{Á|//‹|ÅYÂyŽz//Œ»d¼cYÁÕ|e Ö§€ »ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Y{ÂyÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁ {€¯|ÅYÂy Հ¯~e{̸ּ//‡Z“€Ì¸Ÿ,{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] ÕY‹†¸n»Ä^À//Œ°ËÁĈ¸m½Zˀm{ÖÅZ¨//‹ ¾Ì]į|¿{€¯½ZÌ]ÂƼm†ÌËÕZ«M{€¯½ZÌ]ֻԇY cYÁ®Ì°¨eÂy{½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹Á†¸n» ¥ÔfyYcZneÁ½|// »,d ÀcYÁYÖ//¿Z³Z] {Zf«Y½ZÆm ¶Ì¸ve d ÀÕZ”§ÕZÅdÌ «YÁÁ½YYÕÁ{Ây|Ì·Âe |Ì·Âe,|Ì·Âe–yY†°ËY µY ÖmÁ„aÁ|ËY€akÁ€yÁÁ{Âyd¼Ì«ŠËY‚§YZ]Äq€³Y ÕZÅdÌ «YÁÄ]ÄmÂeZ]½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Z»Y,d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{½YYÕÁ{Ây |À¿Y{Ö»Ö¿|Œ¿Y½M,Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§ Z¿€ËYÄ]Ä^ÀŒ°ËÁd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÕÁ{Âyև|ÀÆ»ÃÁ€³{Zf‡Y«ÖËZ¯Z¯¾ˆu€Ì»Y» Ö»Ã|Ë{½ÓÁÂ//ˆ»ÕZÅd^v{±‚]֔«ZÀe,½YYÕÁ{Ây|Ì·ÂeÂ“»{d¨³ ÖËZÅÃ|ËYÖ§€—YÁ|ÀfˆÅÓZ]ƒY€ÌeZ]½YYÕÁ{Ây|Ì·ÂeµZ^¿{Ä]¥€—®ËYY€Ë,{‹ |¿Â‹Ö»¹Z¼e½Y€³ZËÃ{Â^¿ÁZÌ¿ª]Z˜»{‹Ö»s€˜»į Y†°ËY µY ÖmÁ„aÁ|ËY€aƒY€Ìe€aÕÁ{ÂyÁ{¥~uY†aÂyÄ]ZŁÁ¾ËY ŠËY‚§YÁÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y½{€¯…Za{Ö¿YÂeZ¿¶Ì·{Ä]ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËY|Ì·Âe–y «½YYÕÁ{Ây»½YÂÀŸÄ]Ã|‹{ZËÕZÅÁ{ÂyÖf¼Ì«ÁZ]{ÖËZÅÁ{Ây|Ì·ÂeÃ|ËY,ZÅÄÀ˂Šd‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{ |Ì·Âe,MicroCarZÅZ¯Á€°Ì»|Ì·ÂeÄÀ˂³Ä//‡d ÀcYÁd‡YÖ¯ZuZÅÃ|ÌÀ//‹ ÄÀ˂³Ze{Y{և€]d‡{{Yw€qZÆqÕZÅd¸°Ì‡Âe»Á¥€»º¯Âe»Z]Á{Ây |À˂³€]Ö¿Y€ËYÕZÅÃ{Y¿ZyÕY€]YÖ^‡ZÀ» Ö»tÌm€e½MÄ]Yd¸°Ì‡Âe»Á{€¯|ÀÅYÂz¿µZ^¬f‡YZ¯Á€°Ì»YZÅÖ¿Y€ËY,ÖËZ¯Z¯Äf¨³Ä] Y{Ây€]¹ÓÃ{Á‚§Y‰YYZÅd¸°Ì‡Âe»Z]ĈËZ¬»{ZÅZ¯Á€°Ì»|¿|¬f »Y€Ë,|ÀÅ{ |ÀfˆÌ¿ įÖËÁ{Ây€ÅÁd‡Y|ËY€a€Ìœ¿ÖËZÅÁ{ÂydyZ‡,ÄÀ˂³ZÆÀeZf‡Y¾ËY{{€¯|̯ZeÕÁ {Â]|ÅYÂy€eÓZ]ÖËZÅd¼Ì«Z],{‹|Ì·Âe|ËY€aY€ed̨̯Z]Á€e®Ì‹ ÁY‚ÅÁ{Õ¿Z¿ÕZÅÁ{ÂydyZ‡{|ÀÅ"Âe»ZeZe"d¯€‹Ä]€neÄ],ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY {Â^¿Y{Ây€]|ËZ]įÖËZŶ«Y|uYY€Ë,|‹ÃY€¼Ådˆ°‹Z]į{€¯ÃZ‹YÕÓ{ µZ¼ŸY|ËY€a€Ìœ¿ÖËÁ{ÂyÕÁYÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y|//‹Z]Y€«Öf«Á{Y{Ä»Y{YÖËZ¯Z¯ ŠÅZ¯ÕY€]dˆÌ·ZeZ¯Y,YÂÅĈ̯ZÆqYYÂÅÄ//ˆÌ¯Á{ÕZmÄ]|ËZ]Ŀ¼¿—Ä],ºÌÀ¯ €eÓZ]d¼Ì«Z]Õ{Ó§ÕZÅ©ÁY½M{ՁZ//‡®^‡œÀ»Ä]ÁÃ{€¯Ã{Z¨f//‡YÖ³|ÀËÓM d‡Yd¼Ì«ŠËY‚§YÕZÀ »Ä]ZÆÀËYļÅÁºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y ḑ€›YÁºÌÅ{ŠÅZ¯Y|Ì·ÂecÔ°Œ»,ÖËZÅs€—¾ÌÀqÄWYYÕZmÄ]{€¯{ZÆÀŒÌaÕÁ ՀË~ad]Z«c|«ŠËY‚§YÄ]{Âz]{ÂyįºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YՁZ‡|À¼¿YÂeœÀ»Ä]{Âm»ÕZÅ Z]d¨³d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÕÁ{Âyև|ÀÆ»ÃÁ€³{Zf‡Y |Ì»Zn¿Y|ÅYÂy½YZ‡Á{Ây Á¦Ì “,ՁZ‡Á{ÂyÄf‹~³ÕZŵZ‡{,½YY~´f‡ŻÁ½ÓÁˆ»ÕZÅÖ˳’«ZÀf» {Â^¿ZË{Â^¼¯,Á{Âyd̨̯cÔ°Œ»Z]½YZ‡Á{ÂyÁ€»Y,d‡YÃ|‹¦¸eŒ¯ž]ZÀ» Ŀ¼¿—Ä]ÕÁ {Y|¿֨ˀ eėÂ]€»cZ»|yÁÖ¯|˹Y·YZ]Z“ÁYÁ|¿YÄmY»Ä ˜« ½Z»‚¼Åį|ÀfˆÌ¿|À¼eÁ€i|¬¿M½Y€ËY¹{€»d¨³Á{µZj»Y{©Á|ÀÁ„aÕÁ{ÂyY ¶Ë|^eY¶j»ÖËÁ{ÂyÄ°¸],|À‹Z]Äf‹Y{ՀƋ½Á€]Á½Á{¥Z»ÕY€]Á{Ây|Àq ,Ö³{Y¿ZyÕÁ{ÂyZŁZÌ¿ļÅÄ]֟¿Ä]Á|//‹Z]Y|¿YÃYZ¯ZeºËYÃ{€¯Y{©Á|ÀÄ] {‹Ã{Y{x‡ZaẠ̀ÁÖÀ¼ËY,½{Â][Zf‹€a,½{Â]c|«€a,©Á|ÀÕZ”§ÕÓZ]ºnu ÄmÂeZ]d¨³Z¿€ËYÄ]ºÅ½YZ‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y†ÌW,ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ Y{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡€œ¿|»Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y|¿YÂf]įÖËÁ{Ây,Ö¿ZÆmÄ]€neÄ] YŠÌ]YÕZŁÁ¾ËYw€¿Z]į|‹Z]Äf‹Y{d¼Ì«Ó{Y‚ŁY€f¼¯|¿YÂeÖ¼¿|À¯…Za {‹Ö»¹Z¼e½Z»Âe½Â̸̻ ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y|¿YÂf]į{€¯|Ì·ÂeÖ¿YYÕÁ{Ây½YÂeÖ¼¿{Á‚§Y«ŠÀ»Ö¨n¿Z“|¼v»» Ä]Y{Y|¿Zf‡YÁ¾¼ËYÕZÅÁ{Ây,ZÅÂ//Œ¯€ËZ‡{d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ |À¯…ZaYÄ¿Z³ Ö¨À¹Z¬»¾ËY |ÀÅ{Ö»Y€«½ZˀfŒ»ZÌfyY{d¼Ì«½YYcÔÌƈeZ]Á֗Zˆ«Yc ÁºÌfˆÌ¿Ö³|ÀËÓM{Y|¿Zf‡YÁÃ|‹{ZËÕZÅ{Y|¿Zf‡YYµÁ|ŸÄ]¶WZ«½YÂÀŸpÌÅÄ]{€¯|̯Ze {‹ÄWYYZÅÖmZyÄ]€ne€Ìœ¿ÖËZÅs€—ºÌÀ¯Ö»{ZÆÀŒÌa¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] Ä¿ZÌ·Z‡Á|ÀÀ¯Ö»{{€eŒ¯t˜‡{ÕY‡ÕÁ{Ây½Â̸̻½ÂÀ¯Y,ŠÀ»Ö¨n¿Äf¨³Ä] Ä°¸],{Y|¿{ÂmÁÖ¿ZÀr¿M{Â^¼¯¾ËY€]ZÀ],{‹Ö»ħZ“YZ»M¾ËYÄ]ÃZ´f‡{½Â̸̻®Ë{Á|u |ÀfˆÅÁ{Ây֓Z¬f»,{‡\ˆ¯Á½Z‹ÄËZ»€‡‰Yš¨u€—ZyÄ]¹{€»€j¯Y ½Â̸̻®ËYŠÌ]Á{ÂyÖ «YÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»Á½Z̓Z¬f»{Y| e|ËZ‹įd‡Y|¬f »ÕÁ d‡YÃ|‹ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YdÆm{Ö¸»ZŸ[}Z¯ÕZ“Z¬eZ»Y,|‹Z^¿€¨¿ ,d//‡YÖ´ÀË|¬¿ºnu½{Â]ÓZ],½ZÌ»¾ËY{Õ|̸¯Äf°¿{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¨À¹Z¬»¾ËY |‹Y|¬»¾ËY|Ì·Âe½Y‚Ì»Z»Y,Ã|‹€]Y€]YŠÌ]Á€»YZeŠÌaµZ//‡d¨ÅYįÕ—Ä] ŠËY‚§Y,|]ZËŠËY‚§YÖ´ÀË|¬¿|//‹cYY»Ä]|Ì·Âe€³Yd¨³ŠÀ»Ö¨n¿ d‡YÄf//‹Y|¿ {Â]|ÅYÂz¿ŠÌ]Ö¼ÅÂe½YYÕÁ{Ây|Ì·Âe{Œ¿ª¬v»€³YZ»Y,{Zf§Y|ÅYÂz¿©Z¨eYZÅd¼Ì« d¨³Z¿€ËYÄ]d ÀcYÁį€v»ÕÁ€Ì¿ÁÁ{Ây€f§{½ÁZ »,«Âa€¨ m€Ì»Y»¾ËYYŠÌa Ã|‹s€˜»½YYÕÁ{Ây|Ì·ÂeÕY€]Ä¿ZzeYÁ€œ¿|»ÕZÅÄÀ˂³½YÂÀŸÄ]Ä]{Y»Öy€] Á€Ì¿cYÁZ],œÀ»¾ËYÄ]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ d‡YÃ|Œ¿ÖËZÆ¿ÕYÄÀ˂³pÌŁÂÀÅZ»Y,|¿Y ÖËÂmħ€¶v»YZÌ¿{»Ä¿YZ˾̻ZeÕY€]d¨¿cYÁZ],ƒZ‹ÕZÅÃZ´ËZm¾Ì»ZeÕY€] €ËZ‡Z]Ạ̀ÁcÔÌƈe{‡,‘ŸÔ]cÄ]Ö¤·Z^»¾Ì»Ze¾ÌÀr¼Å,dy‡¥€»{ {Y»½Y€v]įÖ¿Z»Ze|¿|¬f »½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€] d‡Y¹Zn¿YµZu{ÖËZÅÖ¿‚ËYZÅÃZ´f‡{ ,ºÌÀ°¿ē€ŸÃ|‹¹Z¼eÁÄËZad¼Ì«Z]Y{Y»,Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]Á{Œ¿d‡{ÄÌ·ÁY d‡YÃ|ËZ§Ö]d¼Ì«½YYÁ{ÂyY½{€¯d^v صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ {Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ .d‡YÃ{€¯€Ì³Ó{{d¨¿Y€q d‡Y®Ë{‚¿¶Ì‹d¨¿[Ô¬¿Y½ZËZa d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ//‡Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y dÀ‡Z]ÁÉ|{¹|ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§Y dÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY Z°Ë€»Md¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯€^yYÄ ¼mÁd¨¿ÕZÆf¼Ì« |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y Ã{Y{Y|ŒÅ½YÁY€§Ö·Á‚¿ÕZÆ°ˆË¹ÁY|eÄ]d^ˆ¿½Y€´¸Ì¸veZ»Yd§ZËŠËY‚§YÁ{€]{‡ ½Â̸̻ Äf‹~³Äf¨ÅŒ¯¾ËYd¨¿€ËZy}į{Y{½ZŒ¿Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y |¿Y {Z°Ë€»Md¨¿|Ì·Âeį{€¯¹ÔŸYÄ ¼mÁ†¿YƒM¾ËY¾ÌÀr¼Å d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯Ä°Œ] d‡YÃ|̇Á{Ä°Œ]½Â̸̻Ä]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{Ä°Œ]½Â̸̻Á{Ä»ÃZ» |‹¾Ì»ZÆqįÄÌËÁƒ{Ä¿ZÅZ»|‹d^iÁÄf‹~³ÕZŁÁ{d¨¿ÕZÆf¼Ì«|‹{ÂmÁZ] Äf‹~³Äf¨Å֗Õ{| f»½Y€´¸Ì¸ve,{Â]Z°Ë€»Md¨¿Ä¿ZÅZ»|‹¾Ì»Â‡Ád¿€]d¨¿Ä¿ZÅZ» ÁÕ{Zf«YdÌ “ÁÄ]•Â]€»ÕZÆ°ˆËÂƛZ]½Z»‚¼Åd¨¿ÕZ¼¿Á{½|‹ÀÌeÄ]d^ˆ¿ |Àf‹Â¿Öf‹Y{{ZË{{€eZq{Y|¿Zf‡Y®¿Z]½Y€´¸Ì¸ve |¿{Y{Y|ŒÅZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za įºÌÀ¯Ö»e½ZÀr¼ÅZ»Á|¿Z»¦«Âf»Äf‹~³ÃZ»®Ë{d¨¿ÕZÆf¼Ì«Õ{ |¿Á ºŒq½|‹ÀÌeÁZ“Z¬eÕZÌuY|¿Á½|‹¦Ì “Zed‹Y{|ÀÅYÂyÖ·Á‚¿sԏY®ËZÆf¼Ì« įd‡Y¾ËYÖ¸¯ÃZ³|Ë{{Y{Ä»Y{YÕY~³ÄËZ»€‡®¿Z]¾ËY |ÀÀ¯†° À»YÕ{Zf«YY|¿Y d‡YÃ|‹¦Ì “ÖÆmÂe¶]Z«½Y‚Ì»Ä]Äf‹~³ÃZ»֗µZ‡¹Á{ļ̿{d¨¿YZ]½YÂe Ö·Zu{,{‹Ö»d^vZÅYZ]{ē€ŸdË{Á|v»ÁZ“Z¬ežË€‡{Â^Æ]Yc|¿Ä]€´Ë{ ,‘Ÿ{ |À¯Â^ŸÄ°Œ]€Å{Ó{€»Yd¿€]d¨¿{Â]Ã{€¯®¼¯¯~»ÃZ³|Ë{į ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»ÄqZ¬Ì«{įÃ|‹‚¯€¼f»Â“»¾ËYÄ]½Y€³ĸ»Z »½ZÌ»{Ö¸Yd^v {‹Õ{ZŸd¨¿€ËZy}t˜‡Ze|̌¯|ÅYÂyµÂ—c|»ÄqÁd§|ÅYÂy¾Ì]Yd¨¿ {Ã|vf»cÓZ//ËY{¶Ì//‹[Ô¬¿Y{€¯|̯ZeÕ|¼uY ÕZÅÕÁM¿ÁcYZ°f]Y{|»Ä]Ճ·ÂÀ°e[Ô//¬¿Yž«YÁ d·Á{Ö·Z»d¯ZŒ»ZËÁd·Zy{½Á|]ÕZneÁև|ÀÆ» {Ö]Ô¬¿Y¾ÌÀq|//‡Ö»€œ¿Ä]įd//‡YÃ{Â]Z°Ë€»Y {€¯Ã|ÅZŒ»½YÂeÖ¼¿¾ËYY†aY½ZÆm•Z¬¿€ËZ‡ €]ÖÀÌ´À//‡ÄËZ//‡½ZÀqZ¿Á€¯½ÂÀ¯YºÅ{€¯½Z//Ì]ÕÁ ,d¨¿d¼Ì«{Â//¯Z]Ä//¯Ã{€f//ˆ³¶Ì//‹d¨¿[Ô¬¿Y ÕZ¨uÕZÅÃZ´f‡{ŠÅZ¯¾Ë€f//ŒÌ]Z]Öf¨¿ÕZÅÂeY€aY d¯€‹įÕ{¯,|¿YÃ|//‹Á€]ÁÖ·Z¼‹ÕZ°Ë€»M{ Ã|ÅZ//Œ»½ÂÀ¯YZeÖÀ ËÁ€//‹½Z»YÂÌŀ°Ì] d‡YÃ{€°¿ ÃÁ{¾ËY{¶Ì‹d¨¿½Y€´ËZ]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕ|¼uY ÕÓZ]įYÕY~//³ÄËZ»€//‡ÁÄÀ˂ÅŠÅZ¯¾Ë€f//ŒÌ] ÃZ´f‡{{Y| eŠÅZ¯ÁÃ{€¯Ä]€neYd‡YÃ{Â]|{ ½ZŒ¿½MŠÅZ¯Ä°¸]d//ˆÌ¿{|Ÿ®ËZ0 §€ÕZ¨uÕZÅ ,¶À‡€aÕZ¼//‹Ö]{Y| e½|//‹kZy½Y|Ì»YÃ|ÀÅ{ ¹|ŸZ0 fnÌf¿ÁZÅ{Y{Y€«¾f§½ZÌ»YÁZ°¿Z¼Ìa,Z//»€§Z¯ d‡Y½Y|Ì»½M|Ì·ÂeŠËY‚§Y YŠÌ]Z¿Á€¯Ö»Á|¿Za[€//z»€ÌiZe¶Ì·{Ä]{Á‚§YÕÁ Äf§¾Ì]YÃ|vf»cÓZËY{ՁZ³ÁÖf¨¿¶¤‹Y‚Å Šz]¾ËY{‚¼f‡{µZ//‡{{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁ |‹Z]Äf‹Y{ŠÅZ¯|{ {Á|u YdËZ°uZ°Ë€»M¹Zyd¨¿|Ì·ÂeZ»M{€¯ZƛYÕ|¼uY ,{Y{½ÂÀ¯YZe…Z»YÕYÄ°Œ]½Â̸̻ ŠÅZ¯ {Á|uŠÅZ¯ ÕZŵZ‡{įÖ·Zu{ Z»Mį|Ì»Zn¿YµÂ—Ä]µZ‡®ËYŠÌ]ÕYÄ°Œ]½Â̸̻ µZ‡½Y€v]Y~³{įÖfˀË|»|Å{Ö»½Z//Œ¿¯~» ¶Ì·{Ä]€“ZuµZu{Z»Yd‹Y{{ÂmÁ ÕZÅ {‹Ö¼¿Ã|Ë{dˀË|»¾ËY€f³‚]cÔ°Œ» d¯€//‹{Y| eÄ]ÖÅZ´¿Z]¾ÌÀr¼Åd¨³½Z//ËZa{ÕÁ cÓZËY{Äf‹~³µZ//‡֗{Ã|‹d//ˆ°‹ÁÕZÅ ÄmÂf»Á€»YZeµZ//‡{YZ]{¯½Z»YÃ|vf» ¾ËYÁd‡YµÂ§YÄ]Á¶Ì//‹d¨¿YZ]į|//‹|ÌÅYÂy d//‡ZËcZ]Zzf¿Y{`»Y€e|·Z¿Á{d//ˆ°‹Z]Â“» |ÅZ‹0ÓZ¼fuYÁd§€³|ÅYÂyc|//‹ÁŠÌaÕÂƼm {Â]ºÌÅYÂy¶Ì‹d¨¿[Ô¬¿Y½ZËZa ºÅÁ€»Y€³YÁ{Â]Ã|//‹¶Ë|^e±‚]Öf ÀÄ]…Â] |Ë|‹d§YZÀ¯{Z°Ë€»MÄËZ»€‡YZ]ŽyZ‹|‹|ÅZ‹ YµÂaªË‚eÂ“»,ºÌf//ˆÅ½MÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe d‡Y½M¾f‹Y{Ä´¿Za€‡ÕY€]ÁµY|§ªË€— Ö»YՁZ³ÁÖf¨¿ÕZŶÌ//‹Ä //‡ÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÄËÁÄ]½ZÅYÂyÕÂƼmÕZ//ÅÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»Y½YÂe {d¨³dˆ¿Y{ÕÂƼmd‡Z˵Z//‡ć{`»Y€e Z³Ád¨¿|Ì·ÂeÄÀÌ»{Ä //‡Âe€]‚¯€¼e,Ճ€¿YÁÂu ž]ZÀ»Ä]Œ¯¾ËYÖ´fˆ]YÁŠÅZ¯,{Âm»ž]ZÀ»Y¶Ì‹ ™Zv·¹|ŸÁՃ€¿YµÔ¬f//‡Yd//‡Ż,Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿ ÃÁ{ÕZÅ{ÁZf‡{Y½YÂeÖ»Y֘Ìv»d//ˆË¶WZˆ» įÖËZmZe{€¯½YÂÀŸ`»Y€e|·Z¿Á{ÕÂƼmd//‡ZË µÂ—{Á{€¯¶Ë|^edÌ «YÁÄ]YՃ€¿YµÔ¬f‡YÕZËÁ Ã|ÀÀ¯{ZÄ]Â//Œ¯¾ËY{ÂyÕÂƼmd//‡ZËÃÁ{ {€¯¶Ë|^e¶Ì‹d¨¿Ž·Zy ,½Z¼·MÂ//Œ¯lÀaÕZ“Z¬e¾Ì»ZeÕY€]į|À¯Ö»cZneY Yd¯€‹¾ËY d‡YÖ§Z¯†Ì¸´¿YÁZÌ¿Zb//‡Y,ZÌ·ZfËY,Ä//ˆ¿Y€§ –//‡ÂeÖËZÆ¿cZ¼Ì¼eZ»Y{Â//‹Ö»ÃY{Y½|À·{ՀeZ§{ Ö·Z»lËZf¿ {‹Ö»Äf§€³±Â^»Y‚¯Â·{²ÀË|·ÂÅd¯€‹ ¾Ë€ËZ‡Á½YY|°¿Z]ZÌfyY{Z»Y{Â//‹Ö¼¿¹ÔŸYZÀ¸ŸµÂfËÁ {€Ì³Ö»Y€« µZ‡{µÂfËÁ¹ZƇ|ˀyZ],±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] |ˀyZ]º«Y€eÓZ]ÁµÂ¼ »€Ì£ZÌ//ˆ]ÖzËZe€œ¿Y {Â]µZ‡{Ó{{Z̸̻ d‡Y֏yµÂfËÁdÌ°·Z»,dˀf‡YµYÁÕZƷ£ µZ‡{|¿Á¾ËYÁÄf‹Y{Õ«{Â//‡€ÌyYÕZÆ·Z‡{µÂfËÁ |»M{Ó{{Z̸̻ d¯€//‹¾ËYÁd§ZËÄ»Y{Y‚//Ì¿ €]Y€]µZ//‡{Ã|‹d^i{¯Z]įd//‹Y{Ž·Zy ÁcZne€eÓZ]ºnuYÄ//¯Ã{€¯¹ÔŸYµÂfËÁd¯€//‹ {Â] ÁÃ{€]{‡µZ//‡{d¨¿ÕZÅYZ]Ö^ˆ¿dË{Á|v» ÕZÆf¯€‹€ËZ‡ |//‹Z]Äf‹Y{ՀeÓZ]{Â//‡Ä̋ZuÄf//ˆ¿YÂe |¿{€¯‰Y‚³µZ‡{Õ«{‡ºÅd¨¿Ö¿Z³Z] Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Ád¨¿Ä°Œ]½Â̸̻d//ŒÅÄ¿YÁµÂfËÁ €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com `»Y€eÕ{Zf«YÕZÅ{ÁZf‡{µÂ§YcZ^m»Ã|vf»cÓZËY d‡YÃ|‹ºÅY€§‚Ì¿ cÓZËYd¨¿|Ì·Âe½Y‚Ì»,Ö¼//‡Z»Mª^—{Y{Ä»Y{YÕÁ Ã{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{Ä°Œ]½Â̸̻{Á|uÄ]Ã|vf» d¨¿|Ì·ÂeY|{įŒ¯¾ËY¶Ì‹d¨¿Ád//‡Y d¨¿ē€Ÿ¶¯Y|{{Á|uÁ{‹Ö»¶»Z‹Y½M d‡YÁ€]ÁÖ´fˆ°‹Á€˜yZ]d‡Y½ZÆm €‡Ä]€‡ʬ¿Ã{Á|v»|Àq€Å{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕ|¼uY Ze¾Ì]¶Ì//‹d¨¿¦¸fz»ÕZÅÁÂuÕY€]|Ì·Âe ÕZÅŽyZ//‹{Ã|»M{ÂmÁÄ]dÌ “Á,{Y{Y€«Ó{ µZ §ÕZÅÂeY€aYÃ|//¼Ÿָ̘ e\m»½ZÆmÕ{Zf«Y Y€´Ë{ְ˾ÌÀr¼Å d//‡YÃ|‹Ö·Z¼//‹ÕZ°Ë€»M{ {Y{Y€«Z Œ·YdveYZ°Ë€»Y…Â]YZ]įÖeÔ°Œ» įY€q{Â]Z°Ë€»M{Ö¸Ì//ˆ§Ճ€¿YŠz]µÂ§YÂ“» ,ÓZ]d¨¿d¼Ì«Á½YYÀÆ]ÕZÅw€//¿Z]¾ËYYŠÌaZe ÕÂƼmd‡Z˽YÂÀŸÄ]`»Y€e|·Z¿Á{[Zzf¿Y½Z»Y Ád§ZËd̼ÅY¶Ì//‹d¨¿ž]ZÀ»Ä //‡Âe,Ã|vf»cÓZËY Ä]|//‹¶»Z//‹YZ°Ë€»Md¨¿|Ì·ÂeY|{{Á|u {Zf«YÕ|{ |‹{ÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡,Ä°Ë— Z°Ë€»MŒ¯½M€]ÃÁԟÁ{€¯{Ây½MYYÂ//Œ¯¾ËY ŠÅZ¯ÁµZ¤f‹Y{ZnËY,ÄËZ»€‡YZ]ŽyZ//‹|‹|ÅZ‹ d‡YÃ{Â]Z¿Á€¯Â̋YŠÌaZeÕZ°Ì]Õ|{ Z]³Ád¨³{Ճ€//¿YÁÂu…ZÀ//‹Z¯,Õ|¼uYZ¿Y Öf¨¿²ÀmZ£MY†a{€¯ZƛY{Zf«Y½Z//ÆmZ´¿€^y ,|ËÁ¯Ö»Á|¿ZaÖ§€—YÁÄÌ//‡ÁÁ½Zf//ˆ]€Ÿ¾Ì] dvec|//‹Ä]Z°Ë€»M{d¨¿½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂedÌ·Z § ֋Z¿Õ{Zf«YÕZŽY€v]ZÀ¯{Ád§€³Y€«Z //Œ·Y ‚Ì¿Œ¯¾ËYÕ{Zf«YÕZÅŽyZ‹Ä̸¯,Z¿Á€¯Â̋Y d§µÂ§YÄ]Á Z]ĸ]Z¬»œÀ»Ä]Ã|vf»cÓZËYcZ»Z¬»{€¯tˀeÕÁ ÕZÅŒ¯Z]ÖeY€¯Y~»¹|«ŠÌa,d¨¿d¼Ì«|Ë|‹ŠÅZ¯ Á|¿|‹d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯œÀ»Ä]ÄÌ//‡ÁÁ½Zf//ˆ]€Ÿ ŠÅZ¯Á…Ôa®aÁYÕY€˜“YĈ¸m¶Ì°//Œe{ÂmÁZ] Ö¿‚ËY,®aÁY”Ÿ€Ì£ÁÂ//”ŸÕZÅÂ//Œ¯Ã|¼Ÿ|Ì·Âe ¶Ì·{Ä]d¨¿YZ]€]ÕY~³€ÌiZeÕY€//]Äf§€³¹Zn¿YÕZÅ 0 ¼ŸZ¿Á€¯ÕY~³€ÌiZeª¼Ÿ d‹Y|¿€]{ÕYÄnÌf¿Ô cZ]Zzf¿Y…° »‰Z¼//‹€“ZuµZu{{Á‚//§YÕÁ ÖÀÌ]ŠÌa½Z‡ZÀ‹Z¯ÁÃ|‹Z£MZ°Ë€»MÕÂƼmd‡ZË Ã|‹Ö¨À»Z°Ë€»MÕ{Zf«Y|‹į֘ËY€//‹{|ÀÀ¯Ö» ֟Z¼fmY½Y€v]dˀË|»{`»Y€e|·Z¿Á{Är¿ZÀq,d‡Y Äf‹Y|¿Ö¬§Â»{€°¸¼Ÿ‚Ì¿Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Y֋Z¿ |‹|ÅYÂy½ZÅYÂyÕÂƼmž¨¿Ä]d]Z«ÄnÌf¿,|‹Z] Õ{Y»`»Y€e|·Z¿Á{¾ËYYŠÌaZe{€¯tˀeÕ|¼uY |‹,…Â]ŽyZ‹|//‹,d¨¿|Ì·ÂeŠÆm½Âr¼Å {ÂyÕ{Zf«YÕZÅ{ÁZf//‡{Á‚mYµZ¤f‹YÁÕ{Zf«Y |Ì·Âe|Ë|//‹d§YÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹Z]Z»Y,{€¯Ö»{Y|¼¸« ÕÂƼmd//‡ZËcZ]Zzf¿YÖ°Ë{‚¿{Ö¸yY{Ž·ZyZ¿ ½Y|À»Z¯ÕY€]Öf¨¿µÂ£ÕÓ{{Z̸̻ cÁZz‡ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ €Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕZÅÃÁ€a{Öf¨¿±‚]d¯€‹Š‹ÕY~³ÄËZ»€‡Ö´¿Â´q Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] {Y~³Ö»ְˀf°·YcY‚ÌÆnedyZ‡ÃY{¹|«ZaÁY{ְˀf°·YƒZ‹d¯€‹¾Ë€f³‚] ÖËZ‡Â»¦‡ÂË ïd¨¿ Õ|̋ÂyՃ€¿YÁÂu{µZ §ÕZÅd¯€‹Yְ˹ZƇ|{¶‹,µZ‡{ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e {Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|//‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³Y€« ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹ |//‹¢·Z]µZË |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{ cÔ»Z » ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e      ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹     d¯€‹ µZ §ÉZÅd¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰Y Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ĸ»Z »‰Y ĸ»Z »ºnu µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ €Ì̤e Ê¿ZËZad¼Ì« Ä]ÓZ¯Ö¿Z³Z]d// Àį|À¯Ö»Z]YÖeÁ€iº«¾//ËY ÕZÅYZ]{Á€§ÁY€§{įÃ|̌z]Š¿Y€Ë|»YÖ°q¯{Z¯ įµÂfËÁ |¿YÃ{€¯ÕYÂ//‡k»Äf//‹~³ÄÅ{Á{֗Ճ€¿Y d¯€‹¾Ë€f³‚],d‡YÕ{ZŶ‡YÃ|Ɵ€]½MÖ¸»ZŸ€Ë|» d‡Y½ZÆm¶¬fˆ»d¨¿Ö¿Z³Z] µZ‡dyY{€a,{‹ª^˜À»Õ|¬¿{Â//‡Z]¹ZƇ|ˀyZ]€³Y €ÅÕYYÄ]Ó{½Â̸̻Š‹YŠÌ]µ{Z »d¯€‹¾ËY ÄËZ»€‡ÕZÆ°¿Z]{ZƋY{ZaZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ{Â]®Ë€‹ ¥Ôy€]Z»Yd‡YՀ̴¼//Œqº«ÖËZ°Ë€»M±‚]ÕY~³ ¹Z¿      …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ      ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿…      ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³      ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…      ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³      … Z§ÊËZ̼̋žËZÀ      ½ Zˆ¯Za      ÃZŒ¿Z»€¯ʼ̋Á€fažËZÀ      ºmʼ̋Á€fa      ½ Y€Ì]Z · |ÀÅ{€¬fˆ»€Ë~a|Ë|ned¯€‹¹ZƇ{ÕY~³ÄËZ»€//‡Z]†b//‡Á{€¯ÕY|ˀyY {€¯Á€‹Y¿ÕZÅՃ€¿YÕÁ€]Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve,cZ ·Z˜» µZeÂe ÕY€]µZeÂedˆÌ¿{Ây½Z^Ì«Z]ÖÅY€¼Å‚mՂÌqĈ¿Y€§d¨¿d ÀµÂ£¾ËYÖ¸¯Ä»Z¿€] {ÂyZ¯Âf‡{{YµZ‡{Ó{½Â̸̻ÕY~³ÄËZ»€//‡ZŀË~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y ÖËZÅÄ»Z¿€]Ád‡YÕˆ¿Y€§d¯€‹¾ËYÖ¸YÄËZ»€‡¶¯Y%{Á|u{º«¾ËY{Y{ |Å{ŠËY‚§Y %ZeY½MÃ|ÀËMµZ‡Zeįd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿ Z]€›ZuµZu{Õ|̋ÂyÕZÅՃ€¿Y{ºÆ»€´ËZ]®ËÄ]½|‹¶Ë|^e¥|ÅZ]µZeÂe cYÁZ´Ì³Ä]Y½MÃ|ÀËMµZ‡֗Ze{Y{|«©€]|Ì·ÂecYÁZ´Ì³ ḑ€›¾f‹Y{ |Å{ŠËY‚§Y ÕY|ˀyYSaftÕˆ¿Y€§Öf ÀÕZÅՀeZ]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹µZeÂe,µZ‡{ ½|‹|À¼‹ÂÅÁZÅՀeZ]{€°¸¼Ÿ€fÆ]Äq€Å½{€]ÓZ]|ÅZ//‹Z»®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Ze{€¯ ºÌ‹Z]ZÆ¿M Ö¿Y 0 »Z¯{Ây\Ì«Öf¨¿ÕZÅd¯€‹Z]Ö¿Yd¯€‹Äq€³Y ÖËZÌ·ZfËYd¯€‹¾ËYZ»Y,{Y{ĸZ§Ô Äf§€³€œ¿{€Ë~a|Ë|neÕZÅÕÁZÀ§{€fŒÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ÕYÄËÁÖËZÅÄ»Z¿€] d‡Y Z]|Ë|mÄ¿ZyZ¯®ËÄ]YÖ¼Ë|«ÃZ´ŒËÓZa®ËÖ¿Yd¯€//‹Z]¾Ì·ÁY,µZ//‡{ {€¯Z£MYÖ³|ÀËÓM¾Ë€f¼¯Z]Á­Zady‡|Ì·ÂedÆm¿ÕZÅՃ·ÂÀ°e ¿ÕZÅՃ€¿YÁÂu{µZ §ÕZÅd¯€//‹Z]YÖËZÅÕZ°¼Å€ÌyYÕZŵZ//‡{Ö¿Y ÕZžÌ]Âeḑ€›ŠËY‚§YÂy{Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve¥|ÅZ]ՃÁ€¿ÁÕÂ//ˆ¿Y€§ d‡Y{Y{¹Zn¿Y¿ÕZÅՃ€¿YÁÕ{Z] ½Á‹ {€°ËÁ€Ì̤eZ]Ö·Ád‡YÃ{Â]º¯Z0 f^ˆ¿€Ë~a|Ë|než]ZÀ»{½Á‹ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ {ÕYÄËÁÕZÅÄ»Z¿€]Z³Ád¨¿d À|À¿Z¼Åį{Á€Ì»½MZœf¿YÖf¨¿d¯€‹€]Y¾ËY ÕZÅÃÁ€a{Äf‹~³µZ‡֗d¯€‹¾ËY |//‹Z]ğ¼n»¾ËY½Y€Ë|»Z¯Âf//‡{ ‚¯€¼e,º¯Ã{Z]Y†aZ»Y,d‡YÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ÖËZ»€³¾Ì»ÁÕ{Z],Õ|̋Ây d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]{ÂyZ³Ád¨¿cZneÕÁ€] ÄËZ»€‡Á‚¯€¼eZ]Á,{€¯†Ì‡PeYÃ|ÀËMÕZÅՃ€¿Y©Á|À½Á‹,µZ//‡{ ŠÅZ¯hŸZ]įd̬§Â»Ä]Ö]ZÌf‡{|Ë|mÕZÅՃ·ÂÀ°eÁÕZÅÕÁZÀ§ÕÁ€]ÕY~³ {ÁZÌ]½Z¤»YÄ]{ÂyÕY€]Y{‹Ö»€f¯ZaՃ€¿Y¾Ì»PeÁÕYÄ¿Zz¸³ÕZŁZ³ZŒf¿Y ¶Ì]»½Âˆ¯Y Ճ€¿YÁÂu{|//Ë|mÕZÅÕÁM¾§{ÕY~³ÄËZ»€//‡Ä]Õ{Zˁīԟd¯€//‹¾ËY Ä¿Zz¸³ÕZŁZ³ZŒf¿YŠÅZ¯{»{d¯€‹¾ËYՄeY€f‡Y,d‡YÃ{Y{½ZŒ¿€Ë~a|Ë|ne {d¯€‹¾ËY d‡Y¾]€¯|̈¯YÕ{ÀÌy}[~mÁÖf//ˆËÕZÅdy‡{€^ŒÌa,ÕY Y¿ÕZÅՃ€¿YÁÂu{¾Ë¿ÕÁM¾§Ä ‡ÂeÕY€]Y̫֬{ՂËÄ»Z¿€]µZ//‡ {Y{Z¯Âf‡{{ Հ̳ÄnÌf¿ {{€Ì³Ö»c€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂu{į½Á‚§YÁÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡Z] Z̈]Հfˆ]½|»MºÅY€§ÁºÌfˆÅՃ€¿YYÄyZ‹¾ËYžË€‡|‹|ÅZ‹Z»®Ë{‚¿Ã|ÀËM |¿Â‹Ö»ÁÂu¾ËY{YÁįÕZÅd¯€‹Ö»Z¼eÕY€]{‡€aZ̈]ÕYZ]ÁY|»M{ Ճ€¿YÁÂu€´¸Ì¸ve ½Y€Ë|»ÃŻÕԗ¾ËYÕZÆ]½|»M¾ÌËZaÁd¨¿ÕY€]Z“Z¬e|Ë|‹d§YÁZ¿Á€¯Á€‹Y†a Z]ÕZÅՃ€¿YÁ€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y¾Ì»ZeZ]Ze|¿{Zf§Y€°§¾ËYÄ]Öf¨¿±‚]ÕZÅd¯€‹ |¿ÁZÌ]½Z¤»YÄ]{ÂyÕZÅd¯€‹ÕY€]YÖ´ŒÌ¼Å|»M{®Ë¾f‹Y{Á¹ÁY|e{ZˁÕY|ËZa ºËY{€aÖ»ZÅÕY~³ÄËZ»€‡¾ËYY֌z]Ä]Ä·Z¬»¾ËY{Á¾ËYY Á{Z]|À¿Z»€Ë~a|Ë|než]ZÀ»{YÕ{ZˁÕY~³ÄËZ»€//‡d¨¿d À½Z³‚]YÖy€] Ճ€¿Yž]ZÀ»d¼‡Ä]ָ̈§ÕZÅՃ€¿YYµZ¬f¿YµZ^¿{Ä]ZÆ¿MY€Ë|¿YÃ{Y{¹Zn¿Y|̋Ây Ö»[ZˆuÄ]Ճ€¿Yd ÀŠz]¾Ë€eÃ{·M½YÂÀŸÄ]Z0 ^·Z£Z³Ád¨¿ |ÀfˆÅ€e­Za ÕZÅÕÁM¾§{ÕY~³ÄËZ»€‡Á{Zf«Y{Â^Æ]ÕY€]‰Ôe±‚]ÕZÅd¯€‹Z»Y |ÀËM |¿YÃ{€¯Z£MY€Ë~a|Ë|ne BP Shell Chevron TOTAL Eni ExxonY|ÀeZ^ŸÖf¨¿±‚]ÕZÅd¯€‹¾ËY ÄÀ˂Å­ZaÁ|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕZÅÃÁ€a{Ó{ZÅ{Z̸̻ÕZÅd¯€‹¾ËYYÕZ̈] ÁÂu¾ËY{Ö§Z¯ÁY|¿YÄ]ZÆ¿MZËMįd‡YÃ|¿Z»Ö«Z]½ZÀr¼ÅµY‡¾ËYÄq€³Y |¿YÃ{€¯ |¿YÃ{€¯Z¯ ¥€Y{ÂyÖ^̯€eÄm{Â]Y%–¬§"d¨¿d À"€Ë~a|Ë|než]ZÀ»{|‹{ÂmÁZ] YÖf¨¿ÕZÅd¯€‹{|Ë|mÕZÅՄeY€f‡YÃ{€¯µZ‡{‚^//‡Ճ€¿YÕZÅÄ»Z¿€] ÕZÅd¯€‹,d‡YÃ{€¯€Ì̤e€Ë~a|Ë|neՃ€¿YÄ]ָ̈§ÕZÅdy‡ÄÀ˂Å€akY€zf‡Y Y|ËZa{‡Ä]½|̇Ze¶uÃY¾Ë€fÆ]½YÂeÖ»Ŀ´q|À¼Æ¨]Ze|¿Y‰Ôe{Z1 ‡Z‡YÖf¨¿ Ö¿Y€´¿Öf¨¿ÕZÅd¯€‹{‰€´¿€Ì̤e¾ËY¶ËÓ{Y€´Ë{Ö°Ë|¿ÁZÌ]½Z¤»YÄ]{ÂyÕY€] Հ´Ë{­€v»†ËZaÄ»Z¿ª§YÂeY†aįÖËYÂÅÁ[McY€Ì̤e{»{Ã|//ÀËY‚§ÕZÅ Ճ€¿Y…Z‡Y€]ՀeÃ|‹žËÂeՃ€¿YºfˆÌ‡d¼‡Ä]µZ¬f¿YdˀË|»Õ{€^ÅY¾ÌÀqÕY€] d‡YՃ€¿YŠz]ÕY€]±‚]Š·Zq®Ë€Ë~a|Ë|ne {ÖÆmÂe¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡| ]Ä]µZ‡Yįd‡YÖf¨¿d¯€//‹¾Ì·ÁYÖaÖ] Äi{ZuÖa{,d‡YÃ{Y{¹Zn¿YÕ|̋ÂyÁÕ{Z]ÕZÅՃ€¿Y|À¿Z»€Ë~a|Ë|neÕZÅÃÁ€a {Ö¸^«ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡€fŒÌ]Õ¸mBP®Ë‚°»l̸y{µZ‡{d¨¿¾fzË {Z]ḑ€›cYÁZ´»YŠÌ]ÂÀÅd¯€‹¾ËYZ»Yd§€³€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÄÀÌ» d‡YÃ{€¯€Ë~a|Ë|než]ZÀ»{{|n»ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]Á€‹€ÌyYÕZŵZ‡{Á{Y{ ZaÁYÕ|̋ÂyՃ€¿YÃ|ÀÅ{Ä ‡Âe¾Ë€f³‚]¹ZƇY%,µZ‡{d¯€‹¾ËY d‡YÃ{€¯ÕY|ˀyY {Y{¹Zn¿Y€fÆ]Ã|ÀËMÕY€]ՁZ‡Ã{Z»MÕY€]€´Ë{ÕY~³ÄËZ»€‡Á{d¯€‹¾ËY žË€‡ƒZ‹ÕZÅՀeZ] ְˀf°·YÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁžË€‡ÕZŃZ‹dyZ‡{ÕY~³ÄËZ»€‡ ¶‹ ÃÁ{ÕY€]Ó{{Z̸̻Ze¾Ì]€Ë~a|Ë|neÕZÅÃÁ€a{¶‹ÕY~³ÄËZ»€‡¥|Å |Ë|mՄeY€f‡Y½Z»YµZ‡®ËY€f¼¯d‹~³Z]Z»Yd‡YÃ|‹¾ÌÌ eµZ‡½ZËZaZe Á{Z],©€]ĸ¼mYÄÀÌ»¾Ë|Àq¶»Z‹µZ‡{Õ|À¸ÅÁֈ̸´¿YՃ€¿Yd¯€‹¾ËY Ä̸¬¿¶ËZ‡ÁYÃ{Z¨f‡Y\Ì£€eÕY€]¶¼ŸZ°f]YÁְˀf°·YÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁƒZ‹,Õ|̋Ây dÆmՃ€¿Y|Ì·Âe¶£ZŒ»ՁY|¿YÃYÕY€]d¯€‹¾ËY d‡Yְˀf°·YՀeZ]dyZ‡ÁÖ«€] į|À¯¶Zu½ZÀ̼—YZe{€¯ÄÀ˂ŵZ‡{©€]|Ì·ÂeÁ¾]€¯|̈¯YÕ{½{€¯º¯ ¹ZƇ¹Z¼e|ˀyÁÕY~³ÄËZ»€‡Z]| ]ÕZŵZ‡{ |‡€Ì»{Ây¥Y|ÅYÄ]ªÌ«{½Z»{ Z°Ë€»M{Öf¨¿ÃZ´ŒËÓZaºWY{ָ̘ e ÖËYÂÅÁÕYÃ{ZmÕZŀ¨‡ŠÅZ¯€—ZyÄ]Y{Ây֌ËÓZaḑ€›Y|{–//‡Âf» d¨¿ÀÌy}ÕY€]‚ÀÌeZ»ÃZ´ŒËÓZaY{Y{|«{€¯¹ÔŸY½ÂeYZ»d¯€‹ |¿YÃ{€¯¦«Âf» cZ ËZ“Yµ‚Ë{Â¿¾ËY |À¯|Ì·Âe€Ë~a|Ë|neµ‚Ë{Ä¿ZyZ¯¾ËY{Ã|ÀËM{Á|À¯Ã{Z¨f‡Y ±‚]ÃZ´ŒËÓZa¾Ì»ZÆq‚ÀÌeZ» {‹Ö»|Ì·Âe¹Á{d//‡{‚aÁdza¾£ÁÁÖf À ÕZmµZ‡¹Á{ÄÅZ»ć{½ÂeYZ»d¯€‹½ZˁÁ€“{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa d‡YZÌ¿€¨Ì·Z¯ ºÆ‡€Å{Ó{ Äf‹~³µZ‡d¯€‹¾ËY |‹Z]ºÆ‡€Å{Ó{ Z]€]Y€]Õ{ÔÌ» d‹Y{ÖÅ{{‡ ÁZÌ¿€¨Ì·Z¯{®q¯Öf¨¿ÃZ´//ŒËÓZaÁ{{Y{|«{€¯¹ÔŸY¹ÂÌ·Á€fa½ÂeYZ»d¯€//‹ ÕÁ€Ì¿€¨¿Á|À¯¶Ì˜ eºWY{—Ä]dy‡ÕY€]¾ÌËZaÕZ“Z¬e€—Zz]Y°˂°»ÂÌ¿ ¹ÂÌ·Á€fa½ÂeYZ»d¯€‹,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] |À¯kY€yYYZÅÃZ´ŒËÓZa¾ËYZ¯ Y°˂°»ÂÌ¿_·Z³ÁZÌ¿€¨Ì·Z¯‚ÀÌeZ»{®q¯Öf¨¿ÃZ´ŒËÓZaÁ{{Y{|«{€¯¹ÔŸY ¾Ì]Y¶¤‹\Ìe€e¾ËYÄ] |À¯¶Ì˜ eºWY{—Ä]dy‡ÕY€]¾ÌËZaÕZ“Z¬e€—Zz] Z“Z¬eŠÅZ¯€—ZyÄ]Y®q¯ÃZ´ŒËÓZaÁ{¾ËYÔ^«Z°Ë€»MÃZ´ŒËÓZa¾Ë€f³‚] {ÁÖ» —Ä]Z°Ë€»MÕZÅÃZ´ŒËÓZa {Â]Ã{€¯¶Ì˜ eZ°Ë€»M{Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÄnÌf¿{ {Z̸̻ ,¹ZƇ|ˀyZ]ªË€—YÄf‹~³µZ//‡µÂfËÁÃÁ€³ ŠŒz]Áµ~]į{€¯dyY{€aŠ¿Y€³ĸ»Z »Á½Y€Ë|»Ä]Ó{ d¨¿Ö¿Z³Z]µÂ£¾ËYÖfˀË|»cY€Ì̤e–ËY€‹{ַ¼ »€Ì£ {Â] ÕY€]µÂfËÁÖ¸Y‰Á,¹ZÆ//‡|ˀyZ],ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Ä]Yd¯€‹¾ËYįd‡YÕ|À»Z¯{Á|uÄ]½{Y{‰Y{Za |¿Y{d‡{{֏yc YŠÌ]d¨¿Ö¿Z³Z]d¯€‹¾ËY,µÂfËÁÄ¿ÓZ‡ÕZÆ]Zˆuª^— d‡YÃ{Y{{ÂyÕZ¯€‹Ä]Äf‹~³µZ‡{YÓ{{Z̸̻ ÃZe¯€^y d§ZËŠËY‚§YÄ̇Ád¨¿|Ì·Âe ¶ÌƈeÁ…Ôa®aÁYª§YÂe¹Á{ĸu€»ÕY€mYÄ¿Zf‡M{ÄÌËÁƒ{ÄÌ//‡Ád¨¿|Ì·Âe d§ZËŠËY‚§YÖ¯|¿Y,ē€ŸdË{Á|v» Œ¯¾ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeį{Y{½ZŒ¿Ä̇ÁՃ€¿YcYÁÖeZ»|¬»Z»M,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] µ{Z »į|¿{€¯|Ì·ÂecZ¿Z Ì»Ád¨¿¾e½Â̸̻ Äf//‹~³Õ{ÔÌ»ÃZ»{ d‡Y¾WÁƒ{Á{Ä°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂeY€eÓZ]ÁÃ{Â]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ª§YÂeÄf‹~³ÃZ»,|ÀfˆÅ¥Á€ »…Ôa®aÁYÄ]įÄ̇Á¶»Z//‹Š¿Y|vf»Á®aÁY Y€mYÄÌËÁƒZeÄ»ĸZ§{įÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ YY½Z//‹|Ì·ÂeŠÅZ¯|¿{€¯ ŠËY‚§YZ»Y |ÀÀ¯¶ÌƈeµZ‡½ZËZaZecÁYYÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä],|¿{€¯ ½|‹ºÆ^»Á½ZÆm€//‡Y€‡{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§YZ]ÃÁ€³¾ËY|Ì·Âe d‡YÃ|‹¥{Z»d¨¿ÕY€]Z“Z¬edÌ “Á Ö»ÖÅZe¯ŠeY|Æ eÄ]¶¼Ÿ{d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÖ¸^«ÕZÅÁ{{įÄ̇Á Œ¯¾ËYd¨¿|Ì·ÂeÄ̼Ƈ d‹Y{Ö¸»Z¯Z^ˀ¬eÕ|À^ËZaw€¿¾WÁƒÁÄ»ÃZ»{,{€¯ |Ì·Âe€³YÁd‡YÃ|‹¾ÌÌ eÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ cZ¿Z Ì»¾f§€³€œ¿{½Á|] Ä°Œ]½Â̸̻ ÄÌËÁƒ{Œ¯¾ËY|Ì·Âe,{‹Äf§€³€œ¿{cZ¿Z Ì»½Á|]d¨¿ d‡YÃ{Â]Á{ ½Y‚Ì»Ä]Yd¨¿|Ì·Âe|À¿YÂeÖ»cÁYYÄ̇Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] ¾ËYļÅ |À¿Z‡€]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÃ{Y{ŠËY‚§YÁ{Ä°Œ]Y‚Å ÕZ“Z¬e¾Ì»ZeÕY€]cÁY|Ì·ÂeY֌z]Á{‹Ö¼¿{ZÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]Ä]d¨¿ d§€³|ÅYÂyY€«Ã{Z¨f‡Y{»Ö¸yY{ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä] ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ½Z³|À‹Á€§ ¾eY‚Å  ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì« €Ì̤e ¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϥΎϬϔλ΍ΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϥ΍έϬΗΕϔϧεϳϻΎ̡ ϥΎϳϭ̳ΩϧΗ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ϡϠϳϓϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ :,W €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯      ¹ÂeZ]¹Â̯Á |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa ¹ÂeZ]¹Â̯Á ¹ÂeZ]¹Â̯Á º¸Ì§¾¸ÌaÁ€aʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY {€¯s€˜»ÂƼm†ÌWZ]Y|Ë{{įZ^»{Ó§¶»ZŸ€Ë|» ZÆf¼Ì«cZ^iÁYZ]ZÌ¿Հj¯Y|u¾Ì»PeÕY€]įZ^»{Ó§‰Ôe d‡YÃ{Â]Œ¯{|À¼‹Y ֋Á€§¹ZyYՀ̳¸mcÁ€“Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌW {Ó§Áּ̋Á€fa{Á€»Yd¨³,Œ¯Õ|Ì·ÂecӐv»{ €»Y¾ËYÁºËYÃ|̇Ã{Á‚§Y‰YÄ]ÁÃ|//‹Y|m֋Á€§¹ZyY {‹Öf‡{¾ÌËZažËZÀÈ ‡ÂeÁµZ¤f‹Yª¿Á\m»|¿YÂeÖ» ּ̋Á€facӐv»|Ì·Âe½Y‚Ì»½|//‹€]Y€]Á{Ö¿ZuÁ€f¯{ Á|À¼‹YcZ»Y|«YÈnÌf¿YÄf//‹~³µZ//‡d¨Å{Õ{Ó§Á Œ¯½Y€³Z¯Á½Z‡ZÀ‹Z¯,½Zzf»,½Y€³|Ì·Âe±‚]€ÀÅ žËZÀ{Ö³‚]µÂve|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾ËYd‹Y{ZƛYÁ{€¼‹€] d‡YÃ{€¯{ZnËYŒ¯ּ̋Á€faÁ{Ó§ {įÖ¿Y€´‹ÔeÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeȼŁY{Á‚§YÕÂƼm†ÌW …Á€ËÁÂ̋Á¾¼‹{Õ{Zf«YZŒ§ÁºË€vedz‡–ËY€//‹ ¹Y‚´‡Zb‡,|¿{€¯‰Ôe|Ì·ÂeŠËY‚§YÁŒ¯È ‡ÂeÕY€]Z¿Á€¯ {ÂyºÆ‡Ä]c|»¾ËY{¹{€»ȼÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌW ½Y€³|Ì·Âed¨³,|¿YÃ{€¯Ö³{ZfˆËY¾¼‹{Õ{Zf«YZŒ§¶]Z¬»{ –y{ּ̋Á€faÁ{Ó§d ÀÁ|¿{Â]½Y|Ì»¾ËY½5 Z³|À» ºÌÀ¯Ö³{ZfˆËY¾¼‹{¶]Z¬»{ºÌfˆ¿YÂeį|Àf‹Y{Y€«¹|¬» Ö³{ZfˆËYÄ]d·Á{€³Yį|À‹Z]ž¸˜»¹{€»{Á‚§YÖ¿ZuÁ€f¯{ Ö³{Zf//ˆËY¾ËY,|À¯Ö»Zzf§YÖmZyZ//Œ§ÁºË€ve€]Y€]{ ,½Y€³Z¯,½Zzf»,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,¹{€»ȼʼnÔeÄ]•Â//À» Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌW d‡Y½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½YY~³ÄËZ»€‡ ÕZmµZ‡{|Ì·ÂeŠÆmÁŒ¯È ‡ÂeÕY€]Š‹Â¯Á‰Ôe ÕZÅs€—sZff§YZ]{Á‚§Y,d//‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YºÅÃ|ÀËMµZ‡Á Ã|ÀËMÕZÅÃZ»ÁZÅÄf¨Å֗{Ó§Áּ̋Á€faÕZÅŠz]{|Ë|m ºÌÅYÂy|Ì·ÂeŠÆmÁŒ¯È ‡Âe±‚]d¯€u|¿Á|ÅZ‹ {d·Á{{Ã|‹¹Zn¿Y[ÂycZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ€f¯{ {Â] ºÆ»ÕZÅÄ»Z¿€]YÃZ«cÔ§Ä]ZË{[M½|¿Z‡{Á‚§Y[MÈÀÌ» d‡YÃ{Â]¹|«ŠÌaÄÀÌ»¾ËY{{Ó§d Àįd‡Yd·Á{¾ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¶Ì¼°eÖËZÆ¿¥€»Ze|ËZ]ּ̋Á€facӐv»|Ì·ÂeǀÌn¿ {‹ {d¨³Á{€¯|̯Pe|Ì·ÂeǀÌn¿½{Â]¶Ì¼°e€]Ö¿ZuÁ€f¯{ |‹Z]¶»Z¯|ËZ]|Ì·ÂeǀÌn¿,ÖËZÆ¿¥€»ZeµÂv»|Ì·Âe|¿Á ּ̋Á€faŠz]cӐv»ºœŸYŠz]{Á€»YÄ¿Zfz^‹Ây ºËYÃ{ZfˆËY{ÂyÕZaÕÁÁºËYÃ|//‹ZÌ¿Ö]Â//Œ¯{{Ó§Á cY|Ì·Âe¾ËYºÆ»ÕZÅ{ÁZf//‡{YÖËZ¨¯{ÂyÁÖ//ËZ°eY{ÂyÁ ZÂz»½ZÀˀ§MZ¯Á½YY~³ÄËZ»€‡,½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeȼʼnÔe d‡YÃ|‹€Ë~a½Z°»Yּ̋Á€faÁ{Ó§ǀÌn¿{ {ÖÀÌ´À‡Z]ּ̋Á€faÁ{Ó§ÕZÅd¯€//‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d¨³,|¿Y{‰Á{€]Öf¨¿€Ì£cY{Z¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì·ÂeÈ//ÀÌ» {d]Z«¶]Z«d̨̯€œ¿YZ»Õ|Ì·ÂecӐv»Ä¿Zfz^‹Ây ºÌ¿YÂeÖ¼¿,|‹Z^¿[¸˜»µÂv»d̨̯€³YÁd‡YÖ¿ZÆmYZ] ºÌÀ¯d]Z«½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€ËZ‡Z]YZ]{ YÖ ¼mÃY€¼ÅÄ],įZ^»{Ó§¶»ZŸ€Ë|»½Z̼̜ŸZ//“|̼u ‰Y‚³,ÕÂƼm†ÌWZ]Y|Ë{¾¼“,Â//Œ¯Õ{Ó§½Y€Ë|» ÈÅZ»ZÆq{d¯€‹¾ËYÕZÅ{ÁZf‡{Á|Ì·Âe|¿ÁY֗ˆ^» {Ó§{Äf§€³cÕZƋÔeÁ|Ì·ÂeŠÆmµZ‡d//ˆz¿ ÄWYYZÆf¼Ì«cZ^iÁ¶yY{YZ]ZÌ¿Հj¯Y|u¾Ì»PeÕY€]Ä//¯Z^» {€¯ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y€Ì]{įd//ˆŒ¿¾ËY{Ö¿ZuÁ¾//ˆu ,½Zf‡Ây{Ó§,įZ^»{Ó¨ËZÅd¯€//‹¶»ZŸ½Y€Ë|»Á{Ó§ YÖ ¼mÁ¸»{Zq,€Æ³¶³,½ZƨY¾ÅM[Á},½Z‡Y€y{Ó§ YÖ¿Y{|«Z],|Àf‹Y{”u½M{‚Ì¿ּ̋Á€fažËZÀ½ÓZ § d‹Y{ZƛYּ̋Á€faÁ{Ó§Šz]Á{{½ÓZ §ȼʼnÔe Œ¯ּ̋Á€faÖfuÁ{Ó§ǀÌn¿ÕZÅĬ¸uȼÅcӐv» Šz]Á{¾ËY{Ád‡YÃ|‹€]Y€]Á{Z^ˀ¬e,|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{ ºËYÃ|‹Y|m֋Á€§¹ZyY {Ó§Áּ̋Á€fažËZÀ½ÓZ §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕÂƼm†ÌW dˆ¿Y{Œ¯cY{ZÁÕ{Zf«YÈÆ^m¹|¬»–y½YZ]€//‡Y Œ¯Öf ÀŠz]Á{¾ËYÕZÅ{ÁZf‡{ÁÖËZ°eY{Âyd¨³Á d‡YÃ{€¯{ZnËYÁ{¾ËY{±‚]Ö·Âve {Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡YÖ¿ZuÁ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu {Y{€^yּ̋Á€faŠz]{Ä ‡Âe¹Á{¹Z³{€^ŒÌaÕY€]ÕÓ{ µZ‡{į¹Â//‡ŠÆmÕY€]½ÂÀ¯ZeºÅÓ{{Z̸̻{Á‚§YÁ ºËYÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡,|‡Ö»ÄnÌf¿Ä] Y{ÂyYž«Â»Ä]Šz]Á{¾ËYįd‹Y{ZƛYÕÂƼm†ÌW ºË€ve,Z°Ë€»M€]Y€]{į|À¯Ö»Zzf§Yd·Á{€³YÁ|¿YÃ|¿Y{€³€] Á®¼¯ÈËZ‡{Ö³{ZfˆËY¾ËY,d//‡YÃ{ZfˆËYÖmZyZŒ§Á {€¯s€˜»…Z§Y|¿Zf‡Y d‡YŒ¯{Zf«Y­€v»Âe»…Z§½Zf‡Y d‡Y½Zˀm{½Zf‡Y ÃY{YMY|Ë{Z]{€¯½ZÌ]…Z§½Zf‡Y{d·Á{¹Z¬»¾Ë€eÖ·ZŸ {Z̸̻€]¢·Z]Ád§€³c¶^«€¨‡֗½ZƨY Y€Ì‹ Ö·Zu{¾ËY|‹ª¬v»€¨‡½M֗Ã|//‹[»Z^fŸY½Z»Âe ÄÀÌ»{Ö¿Y€¼ŸÕZÅdÌ·Z §½Zf//‡Y¦¸fz»•Z¬¿{įd‡Y d‡Y½ZˀmµZu{½Zf‡Y€‡Y€‡{Ã{ZmdyZ‡ Ö¿,Ä˸ˆŸ Y€Ì‹,€Æ‹Â]Ä]Y€Ì‹֗Z^eYÕZŀ̈»{Á‚§YÁY d‡YdyZ‡½Zˀm{…Z§½Zf‡Y{½ŻZaÄ]{€»Ó,{‚Ë ‚Ë |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Õ{ÁÄ]‚Ì¿ZÅs€—¾ËYd‡Y|Ì»YÁ Ä]‚Ì¿s€—¾ËYcÔÌƈeÄWYYZ]Á{€Ì´]Y€«ÄmÂe{»€fŒÌ] d·Á{{|‡ZÆq…Z§{įd‡Y€¯}Ä]¹Ó|//‡€]ÄnÌf¿ {‚Ì¿€´Ë{|‡ZÆqÁÃ|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZË |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]d·Á{½ZËZaZe…Z§ …Z§½Zf‡Y{[M¾Ì»PeÕZf‡Y{|‹€¯~f»…Z§Y|¿Zf‡Y ÕY{½YÂz]MÁÕY{‚//Ìz]MÕZÅs€—ÕY€mYZ]ZeÃ|//‹‰Ôe [MÂ“»{Äf^·Y{‹¹Y|«Y…Z§½Zf‡Y{[M¾Ì»PeÄ]d^ˆ¿ įd‡YÖ·Zu{¾ËYÄf§€³cÕYÄËÁÕZʼnÔe‚Ì¿[€‹ {ZÅs€—¾ËY½ZÀr¼ÅÁÃ|̇€¿½ZËZaÄ][€‹[M¾Ì»PecZ»Y|«Y {€¯¹ÔŸYÄ´À·|À]Õ{¿ZË{Á{ZÀ]€Ë|» ½Z³‚»€Å[€£{ZÀ]{ՀÀÌf¿Z¯cZ̸¼ŸÕ|{|‹ ÄËÁcÄ],ÕZneÕZÅķ¼v»Â¿¾ËYY¾eÁY‚Å |‹€´¿ZËZ¼¿‚Ì¿½Y‚Ì»¾ËYį|¿|‹Zn]ZmՀ]½Y€¯ƒZeÂ]Z¯ |‹Z]Ö»Äf‹~³µZ‡Z]ĈËZ¬»{Õ|{ YŠÌ],ÕZmµZ‡dˆz¿ÃZ»֗{€¯ħZ“Y\ˆ¿Հ°ˆŸ º«į|‹½Z³‚»€Å[€£{ZÀ]{YÁÖf¨¿€Ì£ÕÓZ¯¾eY‚Å d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{,Äf‹~³µZ‡Z]ÖnÀˆ¼Å{½M Ö»Y{,ՁÁZŒ¯cӐv»cY{Zºnu{Á‚§YµÂXˆ»¹Z¬»¾ËY |‹į|̇¾eÁY‚ź«Ä]Ä´À·|À]{¹ZŒuYÁ |̇d^iÄ]ÄÀÌ»¾ËY{Õ|{ µZ//‡ÃZ»֗{€¯tˀeÄ´À·|À]Õ{¿ZË{Á{ZÀ]€//Ë|» ķ¼v»½MÃ|¼ŸįÖf¨¿€Ì£ÕZ//ÅÓZ¯d˂¿Y€eºnu,ÕZm ,½Y‚Ì»¾ËYYį|̇¾eÁY‚ÅÄ]d//‡YÃ{Â]Á{Ây ½Z³‚»€Å[€£{ZÀ]{Öf˂¿Y€eÕÁ{ÂyÃZ´f‡{ÁY‚Å |‹Zn]Zm ÖËZn]ZmcZ̸¼ŸÕ|{|‹Y¾ÌÀr¼ÅµÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ,c|»¾ËY֗d¨³Á{Y{€^yÄ´À·|À]{Հ//ÌÀf¿Z¯ÕZÅÓZ¯ Ä]|À]¾ËY{€a€ÀÌf¿Z¯TEUÁY‚ÅՀ̳Z]ÁÄ//̸ze |̇¹Zn¿Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y¿Y¾e½Â̸̻ ÖËZn]ZmYÄ´À·|À]Õ{¿ZË{Á{ZÀ]€Ë|» ¾ÌÀr¼ÅÁÖf¨¿€Ì£cY{ZÕ|{€Ì´¼ŒqŠËY‚§YÁÓZ¯ dˆz¿ÄÅZ»{ՀÀÌf¿Z¯cZ̸¼ŸÕ|{€Ì´¼Œq|‹ {Y{€^y½Z³‚»€Å[€£{ZÀ]{µZ‡ ,½Z³‚»€ÅÉ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] µZ‡ÄÅZ»Ö¿Z»ÃÁ{{d‹Y{ZƛY"\ˆ¿ Հ°ˆŸ º//‡Z«" {ÓZ¯Y¿Y¾eÁY‚ÅÁ½Â//̸̻®ËÂ¼n»{, ,½Y‚Ì»¾ËYYį|‹Հ̳Z]ÁÄ̸ze½MÄ]Äfˆ]YÁ{ZÀ]ÁÄ´À·|À] •Â]€»|Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{|‹į¾eÁY‚Å ÕZÅÃ{ÁM€§Ä]€´Ë{¾eÁY‚ÅÁÖf¨¿€Ì£ÕZÅÓZ¯Ä] {Y{ZfyYÖf¨¿ Öf¨¿€Ì£ÕZÅÓZ¯cY{Z½Y‚̻ĴÀ·|À]Õ{¿ZË{Á{ZÀ]€Ë|» {Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY¾eÁY‚ÅY½Z³‚»€Å[€£{ZÀ]{ ,Z^°Œy,Z]ÀeÁÃÂÌ»¶»Z‹ÖeY{ZÕZÅķ¼v»¾ËYÃ|¼Ÿ YŠz]¾ËY{įd‡YÃ{Â]Ö¿Z¼fyZ//‡t·Z»ÁÖ¿| »{Y» ¾ÌÀr¼ÅÁºË{Â]|ÅZ//‹YÕ|{ŠËY‚§Y,cZ̸¼Ÿ ÃY{YYŒ¯Öf¨¿ÕZÅ|»M{½Á|]Äf//ˆ¿YÂed·Á{{Y{Ä»Y{YÁY Ä ‡ÂeÄ]d^ˆ¿d‡YÄf//ˆ¿YÂe,ZÅÄ»Z¿€]dËY|Å€]ÃÁԟÁ|À¯ {Zf«Y{ÖeÔ°Œ»įd//‡YÖ·Zu{¾ËY|À¯¹Y|«YZÅdÌ·Z § ÕZÅÃZ´f‡{ļÅÕZ°¼ÅZ]‚Ì¿cÔ°Œ»¾ËYį{Y{{ÂmÁ½Y€ËY ÁM{ZË…Z§½Zf‡Y{d·Á{¹Z¬»¾Ë€eÖ·ZŸ {Â//‹Ö»¥€—€] Á|‹Z]½Y€ËYÕ{Zf«Y­€v»Âe»Äf//ˆ¿YÂe…Z§½Zf‡Y|‹ žËZÀÁՀ´‹{€³,Öf ÀÕZÅs€—\·Z«{½Zf‡YÕZŶ̈¿Zfa d‡YÃ|‹Ö§€ »½ZÌ¿ZÆmÄ]Öf‡{ |ËZ]…Z§½Zf//‡YÄ]…Z§l̸yY[MµZ¬f¿YÂ“»{Á‚§YÁY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {įÕZÅÖ³„ËÁÄ]ÄmÂeZ]…Z§½Zf‡Yd¨³…Z§Y|¿Zf‡Y d‡YŒ¯{Zf«Y­€v»Âe»d‡YÄf‹Y{Œ¯{Zf«YÁÂu ½ÁZ »{€¯½ZÌ]Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕYÂ//‹{Ö¼Ìu×YdËZÀŸ |‹{ZnËYÖeY|Æ ed‹Y{½Zf‡YÄ]įՀ¨‡Á{֗ÂƼm†ÌW Ö^‡ZÀ»cZ»|yZeÃ|‹\m»ÁÖËY€mYcY|Æ e¾ËYÖ»Z¼eį {{€³ÄWYY¹{€»Ä] ½Zn¿½Zf‡Yʧ€»©€]½Y‚Ì»É|{YŠÌ]ŠËY‚§Y Äf‹~³µZ‡Z]ĈËZ¬»{ ½Y‚Ì»½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ZƛYÁ¹ÔŸYcYÁZ´» YµZ//‡{©€]¥€» YŠÌ]Z]¶^«µZ//‡Ä]d^ˆ¿µZ//ˆ»Y¥€»½Y‚Ì»{€¯ {€¯½ZŒ¿€—ZyÉÁ d//‡YÃ|‹ÄmY»|‹|{ ¥€»½Y‚Ì»,YÂÅÉZ»{Š//ËY‚§YZ]ÉZmÄf¨ÅµÂ—{ {ÁÊ»€eY€§ʏZfyYÄ̼Æ//‡½Y‚Ì»Y,½Zf‡Y{©€] Ê´¿ZyÉZÅ­Y€f‹Yʧ€»Z]|{į¾ËY½ZÌ]Z]Á Ä]€“ZuµZu{d‹Y{ZƛYd‡YʌËZ»€‡Z0 ŸÂ¿,½Zf‡Y ¥€»|‹|{{Á|u,¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»d^ˆ¿ YY~· ºÌfˆÅ|ÅZ‹½Zf‡Y{Y|Ë|m¾Ì¯€f//Œ»™Zv·Z] |À¯Á{YÃ{Z¨f‡YZ]{ÁÊ»Zœf¿Y½Zf‡YºÌƧ½Y|¿Á€Æ‹ Ze¾Ì]ɁZ³ÉZŀ·Â¯cZf‡Â»€eºÌœÀe,Ê]MÉZŀ·Â¯ Ö«€]¥€»€a¹Y·YÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ,{Y€³Êf¿Z‡Äm{ ½Z»‚¼Å—Ä]Ê«€]ÁZmÁÊËŒ§€›,ÊËŒ‡Z^·,ÂeY|À¿Z» ÁʧZ“YÉZÅ`»Ó½{€¯‰Â»ZyÁÊ·YcZŸZ‡{ d¯€‹{{Ây½Z»{Zy,Á{Ê Ì^—ÊËZÀ‹ÁYÃ{Z¨f‡Y ¾X¼˜»ÁY|ËZa©€]¾Ì»Ze{Y½Zn¿©€]ÉÁ€Ì¿ž//ˁÂe |ÀÀ¯ÉZË ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¨³½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Ã{Y{Ä»Y{YY{ÂyÉ{ |¿Á½Zn¿{©€]¥€»€Ì‡ |̇d^iÄ]cYÁZ´»¥€»½Y‚Ì»Á d¯€//‹ʻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¶»ZŸ€Ë|»Ã{Y‚̸ŸZ“€Ì¸Ÿ½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂe {,½Zn¿½Zf‡Y©€]žËÂed¯€//‹ÀË|»dXÌņÌWÁ ½Zn¿‚¯€»ÉZ¼Ì‡ÁY|€^y|uYÁZ´¿€^yZ]³Ád¨³ {Y{€^y½Zf‡Y{©€]¥€»É{ €Ì‡Y ½Zn¿{©€]¥€»€Ì‡Äf‹~³Äf¨Åʗ{{Á‚§YÉÁ cYÁZ´»¥€»½Y‚Ì»Ã{Y{Ä»Y{YY{ÂyÉ{ |¿Á |̇d^iÄ] ž^eÄ]ÁYÂÅÉZ»{ŠËY‚§YµZ^¿{Ä]{Y{Ä»Y{YÃ{Y‚̸ŸZ“€Ì¸Ÿ ¥€»É´·YdËZŸ¹|Ÿc{,¥€»½Y‚//Ì»½M ¾ËY,Ä°^‹ÉY|ËZaš¨uœÀ»Ä]Á½Z¯€f//Œ»–//‡Âe {Â]|ÅYÂyZ]ÉY€˜“YdˀË|»µZ¼ŸYÄ]ZqZ¿d¯€‹ {Y{YÕŒ¯¹Á{Ä^e,žËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³{Ö·Z¼‹½Z‡Y€y Á¥€»ՀfŒÌ]Ճ€¿Y½YÂeÖ»įd‡Y½MÃ|ÀÅ{½ZŒ¿Â“» Հf¼¯ÕZÅÃ|ÀËÓM,Ճ€¿YÕZŶ»Zu€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{µZu¾ÌŸ{ {€¯|Ì·Âe‚Ì¿ {Á|{½Zf‡YՀÆ//‹ª—ZÀ»{Z³}¨¿\ˀ“½ÂÀ¯Y ½Zf‡YÕZf‡Á½ÂÀ¯YºÅÁd‡Y|{ ÖËZf‡ÁÖuY¿ įÖ·Zu{|ÀfˆÅ|À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿YÖ·Z¼‹½Z//‡Y€y ÖËZf‡ÁÁ|{ ՀƋª—ZÀ»Ö¿Z‡Z³ÕŒ¯¾Ì´¿ZÌ» d‡Y|{ d‡Y|{YŠÌ]½Zf‡YՃ€¿Y|^‡¾Ì»Ze{Ö Ì^—Z³ºÆ‡ |^‡{Z³ºÆ‡,Z³Ö¸»d¯€‹ÕY~´§|Å…Z‡Y€]Ö·Zu{ Ä^eÖ·Z¼‹½Z‡Y€yhÌu¾ËYYįd‡Y|{Œ¯Ճ€¿Y d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YŒ¯¹Á{ žËZÀY|{,žËZÀ¾ËYÄ]Ö¿Z‡Z³Z]įd‡YÃ|‹Ö¿Z‡ Z³d¼ ¿YÁÃ{Z¨f‡Y©|À]Ö¿Z‡Z³ºÆ‡YÖ·Z¼‹½Z‡Y€y Ä^e½Zf‡YZ³d¯€‹,€œÀ»¾ËYYį|¿YÃ|//‹|À»ÀÆ]Ö Ì^— {ÂyÄ]Ö¿Zf‡YZ³ÕZÅd¯€‹½ZÌ»{YžËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³¹Á{ d‡YÃ{Y{ZfyY ÄÀ˂ÅZ]Öf ÀÁÕ|Ì·Âe|uYÁÄf‹~³µZ‡{{Á‚§Y֯¸]€Ì» Ã{Z¨f‡Yį|¿|‹Y{Z³µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻€]½Á‚§YÕY ÖËÂmħ€|¿YÂeÖ»Ö Ì^—Z³YÖf À|uYÁ{Y| e¾ËY Äf‹Y{Öa{YµZ‡®Ë{žËZ»dy‡¥€»€fÌ·ÁY‚Å Ö Ì^—Z³¥€»,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅև€]ª]Z˜»d¨³ÕÁ |‹Z] Á¹Zyd¨¿Ä]d^//ˆ¿|{{Á|uՃ€¿Y|uYÁ€//Å{ ¾ËYÁ|À¯Ö»|Ì·ÂeÃ|ÀËÓMÕZŁZ³€f¼¯²À‡µZ£Ä]d^ˆ¿|{ d‡Y½Zf‡Y{Y|ËZa ÕZmµZ‡{{Á‚§YÖ·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|//‹¥€»d ÀŠz]{½Zf//‡YZ³¥€»Ã|¼Ÿ ½Zf‡YZ³¥€»|{€]½Á‚§YµZ‡ZaŠz]¾ËY¾ÌÀr¼Å {Â^Æ],ÖËY‚·Z¤f‹Y½Âr¼ÅÖËZÅd˂»į{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y µZ^¿{Ä]YdˆË–Ìv»Yd›Z¨uÁZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯,|Ì·ÂeÄy€q {Y{ ,{Zf«YÕY‹Ä]»¡Ô]Y…Z//‡Y€]d//‹Y{ZƛY֯¸]€Ì» ÕY€]Ä¿YZˎ̐zeZ]Õ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ Y€«d¯€‹¾ËYZ¯Âf‡{{µZ//‡Y֏ZfyY–yÕY€mY ÁÖf À|uYÁÖ·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡YºÆ‡įd//‡YÄf§€³ Z³|uYÁ{Y| e¾ËYY€“ZuµZu{d¨³ÕÁ {Â]Õ|Ì·Âe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¶°Ì‡©€]ÃZ³Á€Ì¿d¨³Z¿€ËYZ]³Ád¨³{֯¸]€Ì»Z“¾ˆu ÁՀ³ÄfzË,½Y€ËYÕZÀ̻·M,{ÂÀn]ּ̋Á€fa,½YÁ€Ì‹Ö^̯€e YZÆ¿Mdy‡įdˆ¿Y{Ö ËZÀĸ¼mYY¾ËY€¨‡Y€fˆ³ķ· d‡YÖ Ì^—Z³ ½Z´¼Å…€f‡{{­ZaÁ½YYՃ€¿Y¶»ZuÖ Ì^—Z³d¨³ÕÁ ÕZÅdy‡¾Ë‚´ËZmY½MZe|À¯Ö»‰Ôed¯€‹¾ËYÁd‡Y Ä]dˆË–Ìv»Yd¿Z̏€]ÃÁԟ½MÖÀ˂´ËZmį,|À¯ָ̈§ {ZnËY{d¯€‹֟Z¼fmYÕZÅdÌ·Áˆ»ÕZÅÄ»Z¿€]Yְ˽YÂÀŸ µZ¤f‹YYdËZ¼uÁµZ‡Z ‹ª¬veœÀ»Ä],|Ì·ÂedyZ‡€Ë ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹Y€Ì¿YÂed¯€‹žËÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »€Ë|¬e Y|¿Zf‡Y|ÌWZeZ]{¼¿½ZÌ],ÕY{YZ¯dŸZ‡€Ì̤eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e½M€]ÃÁԟÁ{€¯€Ì̤eÕY{YZ¯dŸZ//‡,½Z»€¯ {cYY{YÖ§€»©€]ŠËZaY†aį|Ë{€³|¬ À»lÌ//ˆ]Z] ªË€—YÃ|//‹¾ÌÌ eÖ§€»©€]½Y‚Ì»Ä]|Æ e¹|ŸcÂ// |ËMÖ»¶¼ ]¹ÓcZ»Y|«Yl̈]µÂXˆ» ÕÓZ]Öf À¾Ì¯€fŒ»Ö»Z¼eÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY Zf‡Y¾Ì¼Å{d¨³,d‡YÃ|‹\¿¹ZƧÂfÀ¯,cYÁ¸̯ ŠÅZ¯Ây{ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨eÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹Z] Ä]Ã|ÀËZ¼¿®ËÁ|//‹Ä·{Z^»,¥€»kÁY½Z»{©€]¥€» ĸˆ¸‡¾ËYdËZÆ¿{Á|Ë{€³Žz//Œ»Ճ€¿YµÂX//ˆ»½YÂÀŸ ¾Ì¯€fŒ»ÕZ°¼ÅZ]ºÌ¿YÂf]įÃ|‹\^‡Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y ‚^‡Ã{Á|v»{Yd¯€‹Ö§€»Z]Ճ€¿Y¥€»dˀË|»Á ºÌWZ¼¿š¨u²¿ µÂ¬À»€Ì£ÁµÂ¬À»µY»Y‰Á€§d¨³,{Â//‹dËZŸd·Y|Ÿ ՀË|»€³YÁd‡Yֿ¿Z«¦Ì¸°e®Ë‚Ì¿ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ ½YÂÀŸÄ]|À°¿Ö§€ »Y{Âyd»|y¶v»ÃZ´f‡{{YZ»µY»Y Äm{Â]d‡ÂÌaµÁ|mÄ]ÃZ‹YZ]Հz§ {‹Ö»ÄfyZÀ‹¦¸zf» Á½Zf‡€Æ‹s€—ŠÌaÕZŵZ‡{€¯½ZÌ]Ö¸»cYZ^fŸYZË ¾Ìˆu¹Z»Y½Zf‡Z¼Ì]Ä ‡ÂeÁÃZ³{Á€§s€—Á{ÕZmµZ‡{ ¾Ì»Pe|‡€]½ZËZaÄ]įÖ¿Z»ZeÁd§€³Y€«µÁ|m¾ËY{ {‹Ö»¾Ì¼”e½MZ^fŸY ¹‚Ì¿Z°»Á\‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€ËÄ]ÄmÂeZ]d¯€‹¾ËYd¨³Á cYÁÕ‡YÃ|‹¹ÔŸYZ]®ÌaÄ]Äf//ˆ¿YÂeÃ|‹¹Zn¿YÕZÅ |‹Z]|Æ f»Á€Ì¿ ¾Ì¯€fŒ»Ád¯€‹¾ËY¾Ì]Ä»Z¿ºÅZ¨eY‚ŽÂÀ¯Ze{Á‚§YÕÁ ºÅZ¨eÕY€mYÃÂ̋Y½ZÀ̼—YµÂuÕY€]ÁÃ|‹|¬ À»ՁÁZŒ¯ ¾Ì¯€fŒ»ŠËZaÁՁY|¿YÃY,d¯€‹{Zf‡{Ö//ŒËZa‚¯€»,Ä»Z¿ {‹Ö»¹Zn¿Y¯~» {ՁÁZŒ¯­€f//Œ»{Y| e{¼¿tˀeZÌ¿ÕÁ|Æ» ­€fŒ»{Y| e¾ËYYį|‹Z]Ö»½Z»€¯[ÂÀm©€]ÁÂu įd//‡YZÀ »½Y|]¾ËYÁ|¿YÃ{¼¿Z”»YYÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e ¾ÌÀr¼Å |¿ÁMÖ»¶¼ ]Y¹ÓÕZ°//¼Å|{YŠ//Ì] Y¶ÁÁž˜«½Z°»Y­€fŒ»ÕY€]Z]€fÆ]dˀË|»dÆm ºËYÃ{¼¿ºÅY€§YÁ{ÃY ©€]Ä°^‹Ձ€»½Á€]cZ—Z^eY¦Ì¯Áº¯YÔ—YÁ½Y€ËY©€] ¶¼ŸdŸ€‡Á©€]d À²ÀÅZ¼Å‰ÔeY®ÌacZŸZ//‡{ {Ö§€»Z]dˀË|»ÁŠËZa{ğ¼n»¾ËY½YZ¯|¿Yd‡{ ,{Y{Ä»Y{YĨ«ÁÖ]½Zfˆ]Ze®Ìa½ZËZaZeįÄ°^‹…ZˆucZœv· {€¯Ö¿Y{|«Á€°Œe ”u¾¼“‚Ì¿€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÖ·Âf»¾ˆu|¼v»…|ÀÆ» YÖ»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»ÁÁ€Ì¿€ËÁdËZ“,‚¯€»¾ËY{ ¹Á‚·€]ÁÖ]ZˁYd À¾ËYc«ʬ¿Y©€]d À{€°¸¼Ÿ ՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€]į©€]d ÀÕ|À¼¿YÂeÁY|f«YYd^«Y€» {€¯|̯Ze,Ã|‹¶Zu d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ZÌ¿ÕÁ|Æ»|Ìu·Y|^Ÿ…|ÀÆ»dˆŒ¿¾ËY{ ğ¼n»Y֋Y‚³ÄWYYÄ]½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂe dyY{€a½Zfˆ]ZeZ]®ÌaYª§Â»~³ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y {Á€ÅZ‹Y|¿Z»€§ d§ZËŠËY‚§Y|{{Á€ÅZ‹cYZ^fŸY ÃZ³{Á€§ d‡YÖeZœ¿ÕZÅÃZ´f//‡{YՀ̴Ìa¶]Z«ÁÃ{Y{w Y|¿Z»€§|Àf§€³Ö¸»Z^fŸY¦Ë{¾Ìˆu¹Z»Y½Zf‡Z¼Ì]Á d·Y|Ÿ¶°‹¾Ë€fÆ]Ä]Z^fŸYžËÂe{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]{Á€ÅZ‹ ¾ËYºÅŽÌze{Ä//¯d//‡Y¾ËYZ»Zœf¿YÁ|//‹dËZŸ Ö¿Zf‡€Æ‹€Ë|»€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|̇½Z»Âe½Â̸̻ Ö¿Zf‡Y¾Ì´¿ZÌ»YÕÁÃZ´f//‡{ÕZ^fŸYŽÌze¾Ì´¿ZÌ»į €³Y{Á‚§Y,ºÌ¿Y{Ö¼¿½Zf‡€Æ‹Y‚´f»|y€Ë|»Y|//‹Z]€eº¯ ÕZ¯º¯Ád¿ZÌy{Œ¿ÄÀ˂Å€¬»½Z°»Á½Z»{ÕZ^fŸY -|‹Y€fyY½ZÀ¼‡©€]žËÂed¯€‹{ ©€]ÕZÅÄËZa\¿ÕY€]Õ| 4]Á{lÀ‡ÄËÁYÃZ´f‡{ |¼v»|̇,¾»Y|¯Za€¤YÖ¸Ÿ–‡Âe "©€] ÕZÅ ÄËZa \¿ ÕY€] Õ| ] Á{ lÀ‡ ÄËÁY ÃZ´f‡{" d^iÄ]ÁY€fyY½ZÀ¼‡½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹{,Հ¤YÖ¸ŸZ“ÁÃ{YÕ‡» ÁÃ|Ë{€³ÖuY€—©€]ÖÀf]ÕZÅÄËZa\¿Âz»Ã|‹ÄfyZ‡ÃZ´f‡{d‡YÖÀf¨³ |̇ ÄËZa\¿ÂeY€aYÄ]Y½Z°»Y¾ËY½Z»‚¼ÅÁ{Y|¿{ÂmÁ©€]ÕZÅÄËZa\¿ÕY€]Ä]ZŒ»Ŀ¼¿ ÁÃ{€¯Ã|ÅZŒ»\¿d·Zu{YÄËZaÕZËYÁdÌ “Á¾ËÔ¿Mį|Å{Ö»¶Ì¬i€mÃ|À¿YÁ Ã{Z¨f‡Y{»®ÌÀ°e{‹Ö»ÁM{ZË |À¯[Zzf¿Y€œ¿|»ÄËZa½{Â]{¼ŸÕY€]Yd·Zu¾Ë€fÆ] dÆm€´ŒËZ¼¿Á{½{Â]YY{Á©€]ÕZÅÄËZaY¿YÕY€]ÃZ´f‡{duY\¿,Y€fyY¾ËY{ ֟€§ÃZ´f‡{d‡Y€¯}¶]Z« d‡Y¶Ì¬i€mÃ|À¿YÁÄËZa\¿ÂeY€aYÕY€]ÄËZaÕZËYÁ½|Ë{ Ã|À¿Y|Ë{Ä]ÄmÂeZ]ÁÃ|Ë{€³¶f»¶Ì¬i€mÃZ´f‡{ÕÁ€]Z]¾ÅMªË€—YįÄf‹Y{Öf̸]Z« ÕYY{,½Z‡M{€¯Z¯dÆm֟€§ÁÖ¸YÃZ´f‡{Á{¼¿ZmÄ]ZmYÃZ´f‡{½YÂeÖ»,¶Ì¬i€m Ö»½ZŒ¿€—Zy |À‹Z]Ö»ƒZ‹¶]Z«®¿Z]ÁZaÁÁ{Ây©€]Z]į|ÀfˆÅƒZ‹ÁՀ—Z] ÃZ´f‡{¾ËY,ÄËZa\¿ÂeY€aYįÃ|Ë{€³ÖuY€—ÖeÄ]Ã|‹ÄfyZ‡ÃZ´f‡{Ä¿|]{Z‡ ÖÀf]¦¸fz»ÕZÅÄ/ËZa{Z ]YÁŠ/Œ¯c|«€Ì̤eÁ|À¯€¬/fˆ»ÖfuYÄ]ZÅÄËZaÕÁ€]Y Ã|À¿YÁÄËZa\¿ÂeY€aYÄ]Y½Z°»Y¾ËYÁÄf§Z¼‹Ä]ÃZ´f‡{¾ËYÕZÅd̸]Z«€´Ë{Y©€] \¿µZu{ÓZ]d«{Z]YÄËZaÕZÅÄËÁYdÌ “ÁÕYĜv·cÂ/Ä]į|Å{Ö»¶Ì¬i€m |ËZ¼¿[Zzf¿Y€œ¿|»ÄËZa½{Â]{¼ŸÕY€]Yd·Zu¾Ë€fÆ]ÁÃ{€¯dËÁ ®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ ՀƋևZ¼¸bË{ªË€—YÖ¿ZÆm€Æ‹Ä]½Y€Æe€Æ‹¶Ë|^e {‹Ö»ª¬v» ÄmÂe,€»Y¾ËYª¬veÕY€]įd‡YÃ|‹Ã|Ë{Ö¿ZÆmՀƋ,Y|¿YºŒq|À‡{½Y€Æe€Æ‹ |̇,®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Â]|ÅYÂyZ‡Z¯ՀƋևZ¼¸bË{Ä] ‚¯€»¶¸¼·Y¾Ì]½ÁZ »½ZË}MÂa¡Z^€ÌŁZ]Y|Ë{{Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹Õ‡»|̼u Ö¿ÂÀ¯€Ÿ{d‹Y{ZƛY©Â§\¸˜»½ZÌ]Z]½Y€ÆeÕY{€Æ‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY ,ՀƋ{Zf«YÄ],ZŁ€»Y€eY€§Ä]½Z»€Æ‹ÕZÅd̸]Z«Ö§€ »ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eYÄ ‡Âe Õ‡» |À¯Ö»ÖËY‚‡Ä]®¼¯֟Z¼fmYd·Y|ŸÕ‡Ä]d¯€uÁ€Æ‹{cÁ€i|Ì·Âe Ö»€´Ë|°ËZ]Öf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿½YÂÀŸÄ]ZÅÕY{€Æ‹•Z^eYdyZ‡½ZŒ¿€—Zy ®ÌeZ¼¸bË{Ĭ˜À»®Ëį®ËĬ˜À»½ZÌ»¾ËY{Á|À¯€eº°vfˆ»YZÅŒ¯¾Ì]|¿ÂÌa|¿YÂe Y{Ây€]Ö]Ây¶Ìˆ¿ZfaY,d‡Y{ÂyZyÖ´Àŀ§ÁÖ^Å~»,Ö Ì^—ÕZÅÄ]}ZmÕYY{Á ½Y€ÆeÕY{€Æ‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY‚¯€»¶¸¼·Y¾Ì]½ÁZ »½ZË}MÂa¡Z^€ÌŁ d‡Y ÕY{€Æ‹µZ §”ud¨³Á{€¯ÃZ‹Y¶¸¼·Y¾Ì]ÁÂu{cZ—Z^eY‚¯€»ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]‚Ì¿ ½MÕÄ»Óįd‡YºÆ»Z»ÕY€]Ö¿ZÆmÕZÅÄ^e\ˆ¯ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÄ»Z¿€]{½Y€Æe įd‡YY€mYd‡{{€Æ‹{įd‡YÖ]ÂyÕZÅÃÁ€aYÕYħ€u‰ÁZ]ÕZ´¿|Àfˆ» |‹Z]Äf‹Y{Հi»ÕZ°¼Å|¿YÂeÖ»ÄÀÌ»¾ËY{®ËĬ˜À» ºË€¯•Z]Ö]ÂÀmÕ|À]€¼¯,Zœf¿YµZ‡Y†a {‹Ö»¾‹Á Ã|ŸÁª^—d¨³Á{Y{€^yÖ]ÂÀmÕ|À]€¼¯ÖËZÀ//‹Ás€—Z£MYºË€¯•Z]Y{€Æ//‹ ,½Zf‡€Æ‹©€]ÃY{YÕZ°¼ÅZ]Á€»Y¹{Â]Ã{Y{ּˀ¯•Z]¦Ë€//‹½Y|¿Á€Æ‹Ä]įÕY ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁÃY{Y‰Y‚³Ä] {Ây|̸¯Ö]ÂÀmÕ|À]€¼¯ÖËZÀ‹Ás€— Z]ºË€¯•Z]Y{€Æ‹,Z‡Za€¤Y…|ÀÆ»-ºË€¯•Z]€Æ//‹ֻԇYÕY‹ÁÕY{€Æ//‹ ՁZ‡Z^ˁœÀ»Ä]ÁÖ]ÂÀmÕ|À]€¼¯ÖËZÀ‹ÁºfˆÌ‡{Â^¿¶Ì·{Ä]{Á‚§Y©Â§€^y¹ÔŸY |»M{Y€mYĸu€»Ä]µZ‡Y†a,€Ìˆ»¾ËYÖËZÀ‹ÁcZ̸¼Ÿ,cZ§{ZeŠÅZ¯ÁÄ¿Z^‹ ֟Z¼fmYdÌÀ»YZ]ּ̬fˆ»•Z^eY\‹{€]Z »ÖËZÀ‹ÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ºË€¯•Z]Y{€Æ‹ cZ̸¼ŸÕY€mYY†aį|‹Z]Ö»€f»Â¸Ì¯ÃÁ€a¾ËYµÂ—{€¯tˀe,{Y{½Y|¿Á€Æ‹ {Â]ºÌÅYÂy€Ìˆ»¾ËYÖËZÀ‹Á|ÅZ‹,Ã|ÀËMÁ|ÀqZeÖ¿Y€¼ŸÁÖÀ§ÕZÅ cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§»Yª^‡Y†ÌWžË{Âeº‡Y€» |‹Y‚³€]Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹ ÕÁZÀ§»Yª^‡Y†ÌWÖ^m|¨žË{Âeº‡Y€»ÕZmµZ//‡ÃZ»{Y{€»ºf¨ÅZ]½Z»‚¼Å ¾ËYÀË|»dXÌÅZ”ŸYÁ¶»ZŸ€Ë|»”uZ]Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y |Ë{€³Y‚³€]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]cZŸZ¼fmY¾·Z‡{d¯€‹ d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»̼֠‡Z“|¼v»,Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ļŁYY{ÂyÖ¿Z»Z‡¦ËZ›Á|À»Z¯€Åįd//‡Y[Ây|¬q{¼¿½ZÌ]º//‡Y€»¾ËY{ Ö¨—ZŸ€œ¿YÄqÁÕZfyZ‡ÁÖ¿Z»Z‡Á֐ze€œ¿YÄq,|Å{¹Zn¿YÖf‡{Ä]\¿YÂm |¿YÃ{Y{¹Zn¿YÖf‡{Ä]Y½Z‹{ÂyĨ̛Á{Z ]YÖ»Z¼eY½ZŒËYį,½YZ°¼ÅZ]ÖeZ—Z^eYÁ YÄqÁ|‹Z]Ö»½YZ°¼ÅļÅ{‚¿Z]įÕZ¯Ä]€neÁÖ¿Z»Z‡©€ŸÁ֐ze€œ¿YÄq €Åį¹YÁ|Ì»YÁÃ|‹…ZˆuYՂ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹{½ZŒËYÖ·ZyÕZmÁ,Ö¨—ZŸ€œ¿ ½Z‹Ã{Y¿ZyÁ½ZŒËYÕY€]ZÆf¿Y{Á|À‹Z]cZ¯€]Á€ÌyLZŒÀ»|Ë|mdˆa{Á|ÀfˆÅįZn¯ ÀË|»dXÌÅÕZ”ŸYĈ¸mÄ»Y{Y{ |¿|‹Zf‡YÂy½ZÀ»|¿ÁY|yYÖf»Ô//‡ÁªÌ§ÂeÕÁM Z³{½Z‹”uc|»֗½ZŒËYcZ¼uÁÃ|¿YcZ»|yÁ¾‡Zv»½ZÌ]Ä]‚Ì¿d¯€//‹ Y€Ë|¬es·ÁZËY|ÅÕY|ÅYZ]º‡Y€»¾ËY½ZËZa{‰Y‚³¾ËYÄËZa€] |ÀfyY{€aՂ¯€»½Zf‡Y |»M¶¼ŸÄ]Ö¿Y{|«Ö^m|¨cZ¼u …|¬»Z§{Á»­ZadyZ‡{ÕZ‡ÕY{€Æ‹ d‡YÄf‹Y{ּƻŠ¬¿ ¾ÌËM{½Y|¿Z»…|¬»Z§{ÕZʼnYÁ€Œ¿ÁZiMš¨u¶¯€Ë|»Ö°¸»×Y|^ŸY{€//‡ cÔ°Œ»º£Ä]ÕZ‡ÕY{€Æ‹d¨³…|¬»Z§{Á»­ZaÖ¸Y[{€‡Ö¿²À¸¯ d‡YÄf‹Y{ּƻŠ¬¿…|¬»Z§{Á»­ZadyZ‡Ä]®¼¯{Õ{Zf«Y [{€‡Ö¿²À¸¯¾ÌËM,ÕZ‡ÕY{€Æ‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eYdˀË|»‰Y‚³Ä] …Z^Ÿ,ÕZ‡½Zf‡€Æ‹Y|¿Z»€§ÖËZ“Ö¸ ‡Z^Ÿ”uZ]…|¬»Z§{Á»­ZaÖ¸Y …|¬»Z§{ÕZʼnYÁ€Œ¿ÁZiMš¨u¶¯€Ë|»Ö°¸»×Y|^ŸY{€‡,ÕZ‡Y{€Æ‹Ö^m |‹Y‚³€]…|¬»Z§{Á»­Za{Ö¿Zf‡€Æ‹ÁÖ¿Zf‡Y½ÓÂXˆ»€ËZ‡Á½Y|¿Z» …|¬»Z§{ćZ¼u¾ÌÌ^eY½Zf‡Y‚¯€»{…|¬»Z§{Á»­ZagY|uYÕZ‡Y{€Æ//‹ ,…|¬»Z§{{Ö¿Y|¿Z»½YÁÓ{ÕZÅՁZ‡xËZed¨³Á{€¼‹€]Հ´‹{€³Ä //‡ÂeÁ YÖ¿Y|¿Z»½Z³|À»d]€£Õ{Á|uZe|¿YÂeÖ»,…|¬»Z§{Á»­ZaÁÃ|‹ž«YÁµÂ¨¤» ÃY{YZ],…|¬»Z§{Á»­ZagY|uYÕY€]ÕZ‡ÕY{€Æ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |À¯¥€—€] ÕZÅc{Z‹d‹Y|‡Za{Á‚§Y,{Y{ÕZ°¼Å,½Y|¿Z»…|¬»Z§{ÕZʼnYÁZiMš¨u¶¯ ¶]Z¬»{|ËZ]Á{Y{Y€«Z»ļʼnÁ{Ä]įd‡YÕYĨ̛Á,¶—Z]Ä̸ŸªuÄÆ^m{½Z³|À» ºÌÀ¯¾Ë5{ÕY{YZŽMÕZÅÃ{Y¿ZyÁ½Y€³ZjËY,½YZ^¿Zm,Y€‡Y,Y|Ƌ |¿YÂeÖ»įd‡YՀ´‹{€³ÁÖ´Àŀ§Ö¿Z°»,…|¬»Z§{Á»­Zad¨³ÕZ‡Y{€Æ‹ |À¯®¼¯ÕZ‡€Æ‹½YÂf»Ä ‡ÂeÄ] dyZ‡Ä¿YÁ€aÁ|Zœf¿Y{ÃÁZ‡Ö¸»¾°ˆ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com [ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂeÁµZ¬f¿Y|ÀËY€§€]ÕYĜv·cZœ¿Ĉ¸m |‹Y‚³€]Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ »”uZ]½Z»€¯½Zf‡Y žËÂed¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €ËÁ½ÁZ »”uZ]dˆŒ¿¾ËY,½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿ ֐ze{Z»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,Ճ€¿YÁ©€]»Y{Á€//Ì¿ ÁžËÂeÕZÅd¯€‹²ÀÌqZbˆË{½Y€Ë|»Á¶»ZŸ½Y€Ë|»,€Ì¿YÂe ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€»{ֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]ÕYĬ˜À»©€] |‹Y‚³€] ”uZ]Ճ€¿YÁ©€]»Y{Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ »ՀWZu…|ÀÆ» Ä°^‹dˀË|»d¯€‹Z]•Z^eY¾¼“©€]d ÀŠËZa‚¯€»{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {½Zf‡€Æ‹cYZ^fŸYÕ|{ |‹Y{Á€ÅZ‹Y|¿Z»€§ Á{Z̸̻cYZ^fŸY¾ËYd¨³Á{Y{€^yÕZmµZ//‡ Äf̼¯dˆŒ¿{Հz§{Z¿,€Æ»‰Y‚³Ä] d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ ÕY|¿Z»€§Ö¿Z]‚Ì»Ä]Ä^À‹ćÃZ´»Z‹į{Á€ÅZ//‹ՂËÄ»Z¿€] ½Zf‡€Æ‹cYZ^fŸYÕ|{ ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]|‹Y‚³€] Á{Z̸̻Ä]{Á€ÅZ‹cYZ^fŸY{€¯½ZÌ],ÕZmµZ‡{ ÕZÅ|uYÁgY|uYÖËY€mYcZ̸¼ŸZ£Md¨³ÃÁZ//‡ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYÃY{Y†ÌWՂ¯€» t·Z d‡YÕY{€Æ‹ÕÂ//‡YdyZ‡Ä¿YÁ€aÁ|Ä]•ÂÀ»€Æ‹¾ËY{Ö¸»¾°//ˆ» d^i¶»Z‹Ö¸»¾°ˆ»s€—ÕY€mYcZ»|¬»¹Zn¿YÄ],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÖÀˆuÖËÔ]€¯ µÁYZ§{ÃÁZ‡€Æ‹{{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y Á¾Ì»ÕY~³YÁ,½Z̓Z¬f»ŠËÓZa,¹Z¿ –ËY€‹{Ö°»ZÌacÄ]‚Ì¿€¨¿¾ÌÀr¼Å,|¿YÃ{€¯¹Z¿d^i¹Á{Z§{,€¨¿ Y¹Z¿d^i|ÀËM€§¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{€¨¿Â¼n»{į|¿{€¯¹Z¿d^iÖËZ¿Á€¯ ÃÁZ‡€Æ‹{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—,dˆz¿Z§{,½Z̓Z¬f»ŠËÓZaY†aÁ|¿YÃ{€¯֗ µÁYÃÁ€a{€¯ZƛYÕÁ d‡YÃ|‹ÕY~´§|ÅÃÁ€aÁ{\·Z«{½Z̓Z¬f»Y€¨¿ÕY€] |uYÁgY|uYÕY€]Zf°Å d ‡ÁÄ]ÖÀÌ»{Á€n§­€Æ‹ÖËZ̧Y€¤mÃ{Á|v»{ ­€Æ‹{ž«YÁZf°Å duZˆ»Ä]ÖÀÌ»{֓Z¬f»ÕY€]‚Ì¿¹Á{ÃÁ€aÁֿ°ˆ» d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Õ¸Ÿ Á|Y†a{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸYùZ»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡YZÅÃÁ€a¾ËYY‚³Z¯ÕÁ ,Ղ¯€»½Zf‡YÕZŽZf‡€Æ‹¾Ì]{Á|‹|ÅYÂyY‚³€]Đ«ZÀ»,Z°¿Z¼Ìa¾ÌÌ eÕY€]Ä¿YÁ€a ,ÃÁ€aÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|¿Á{ÁÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Zf‡Yc¸ËZa½YÂÀŸÄ]ÃÁZ‡½Zf‡€Æ‹ d‡YÁ€ŒÌa {½Y|¿Á€Æ‹YÖy€]\‡ZÀ»µZ^¬f‡Y¹|ŸÂy{ÃÁZ‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÃY{Y†ÌW ZÆÀeZŀƋYÖy€]{{€¯ZƛY,Ä̼ƇŽÌze{ÂmÁZ]ÄË|¿ÁÃÁZ‡Ä ]ZeÕZŀƋ Z]ÃÁM€Æ‹€Ìœ¿ՀƋ{ÖfuÁ|‹¹Zn¿Y¹Z¿d^iZŀƋ¾ËYŽÌzeÄ̼Æ//‡Yּ̿ Öy€]{µZ^¬f‡Y¹|Ÿd¸Ÿ d§€´¿cÖ»Z¿d^ipÌÅ,Ä̼Æ//‡ŽÌze{ÂmÁ ZŀƋ€ËZ‡ÁÃÁZ‡€Æ‹{½Z̓Z¬f»¹Z¿d^i,ÃÁMÁ{Z]M©€£€Ìœ¿ÃÁZ‡Ä ]ZeÕZŀƋY d‡YÃ{Â] صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹Á{ d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y ZŁZ‡Ä ˜«ÖËY|»M{Á‰Á€§Á|Ì·ÂeÖaZ‹|‹ YÖËYY{Ã{Z]w€¿{¯¿cZneļÌ]d¯€‹ dˆ°‹ÕYļÌ]d¯€‹¾Ì]{ ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅZ¯Õ{ZÌÀ]ÄmÂe{»ՁZ‡Ä ˜«d À ¿cZneļÌ]d¯€‹ROAÖËYY{Ã{Z]ŽyZ//‹ ¾Ì]{Á|̇|{µ{Z »º«Ä]Äf‹~³µZ//‡{ {€¯{Ây½MYYdˆz¿Ä^eև€]{»d¯€‹ Y¶¬¿Ä]Â//¿cZneļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] ÖËYY{Ã{Z]ŽyZ‹և€]¾ËY{-Ö¿Y€ËYÕY|°¿Z] |¿YÃ{€¯Y‚³€]Y{ÂyÄ¿ÓZ‡ž»Zn»įÕYļÌ]d¯€‹ ÖÅ{Z]ŽyZ‹|‹ŽzŒ»ÁÄf§€³Y€«Ä ·Z˜»{» d‡YÄf‹Y{Õ|{ŠËY‚§YµZ‡ ՁZ‡Ä ˜«ÕZÅd¯€‹YÖ°Ëįd‡Y€¯}Ä]¹Ó ¾ËYÁ{€¯d§ZË{d¼Ì«ŠËY‚§YÂn»Äf‹~³Äf¨Å{ ՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹€´Ë{Ze{Y{{ÂmÁµZ¼fuY ɁZ‡€À§d¯€//‹ |ÀÀ¯d§ZË{d¼Ì«ŠËY‚§YÂn» Ân»į{€¯LZŒ§YÕYÄ̟ԗY֗"‚y"{Z¼¿Z] Ã{€¯d§ZË{|{½Y‚Ì»Ä]cӐv»w€¿ŠËY‚§Y d‡Y Ä ˜«ÕZÅd¯€‹ÖËY|»M{|‹,d‡Y€¯}Ä]¹Ó |‹Ä]Ö°Ë{‚¿Z̈]•Z^eYÄËZ»€//‡YZ]{ՁZ‡ Á{Ây½Y€ËYÖÀ ËŒ¯ՁZ‡Á{ÂyµÂ£Á{|Ì·Âe Á{¾ËYįd‡Y¾ËY€]d·Á{d//‡Ż {Y{ZbËZ‡Á ,|ÀÅ{ŠËY‚§YY{ÂycY|Ì·Âe½YÂe¹Z¼eZ]Z‡Á{Ây Ã|‹‚Ì¿ZŁZ‡Ä ˜«|‹ÕY€]Ö¸»ZŸÂ“»¾ËYį ZbËZ‡d¯€‹‰Á€§Á|Ì·Âe‰Y‚³Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y,d‡Y įd‡Y½MYÖ¯Zud//‡YÃ|‹€//ŒfÀ»µY|¯{į {Á|u{µZˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€§½Y‚Ì» {Y{€yÄ]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å®Ë |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{|‹ÃZ» Ä]ZŒ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe{d¯€‹‰Á€§Ä//ˆËZ¬»Z»Y ®Ëd¯€‹‰Á€§½Y‚Ì»|Å{Ö»½ZŒ¿µZ//‡{ ²¿|Ì·ÂeŠÅZ¯¾//ËY d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ZŁZ//‡Ä ˜«ÕY€]d//‡YՀ˜y {ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³ŽyZ‹Äf//‹~³Äf¨ÅÕY|f]Y ¾¼n¿Y€Ì]{Ę]Y¾ËY{ d‡YÄf§€³Y€«sԏYZ§ d¼Ì«µZ^¿{Ä]»įd‡YÃ{Y{€^yՁZ‡Ä ˜«žËZÀ ½ZÌ»\//‡ZÀeÁµ{Z e{ZnËYÕY€],Á{Â//yÕY~³ Y€«Ád//‡Y¾Ì»ZeÀÌn¿ÁÁ{ÂyÕY~³d¼Ì« ÃÂ̋®Ë,ÖËZÆ¿µÂv»ÕZÆf¿YZeļŒq€‡Yd‡Y « {‹µZ¼ŸYÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« ÕÁM{Â//‡|//‹Â“»¾ËYª¬vecÂ//{ ¾ËYÁ{Â]|ÅYÂyÖaZ//‹ՁZ‡Ä ˜«ÕZÅd¯€‹ Y€«ÄËZ»€//‡YZ]Ö·ZÅYÄmÂe{»{|n»d// À d§€³|ÅYÂy €^·YļÌ]{ÕZ¯Á{¿Z»ÕY‚³€] Á{¹Zn¿YÕY€]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÕZÅdyZ‡€Ëdˆe c{Ze{Â]€^·YÄ//¼Ì]¦¸fz»ÕZÅŠz]ÕZ¯ ¶§Á€‹Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Ö·Z¼fuYŠËY‚§Y ÕZÅ|»MÁd§YՀ//̳¸m¹Á‚·Á½Zf//ˆ»Á‚ÌËZa –ËY€‹½Âr¼Å|¿YÂf]€^·YļÌ]d¯€//‹,ÕÁ€“€Ì£ |Å{ÄËYY{Ây½YY‚³ļÌ]Ä]YcZ»|y¾Ë€fÆ],Õ{ZŸ Y½Y€Æe½Zf‡Y{‚»€«dÌ “Á¹ÔŸYÄ]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å Äf̼¯Ä]»…Z‡Y€]ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Õ‡ {c®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y,€^·YļÌ]¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a Ö»Y‚·Y‚Ì¿½Z³|ÀÀ¯Ä mY€»Á½ZÀ¯Z¯ÕY€]ÕY{Y–Ìv» |‹ ‚»€«d·Zu{½Y€Æe€Æ//‹dÌ “Á¾f§€³Y€«Öa{ ÕZÅdˀË|»{ÕZ¯Á{¿Z»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ |‹Y‚³€]€^·YļÌ]d¯€‹Õ{Zf‡ Äf̼¯cZ]»Á€Ìa,€^·YļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]ÖÀ^»d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a {ÕZ¯Á{¿Z»,½ZÀ¯Z¯ÕZ¯Á{¹Zn¿YÁÖf‹Y|Æ] {Y{€»Ä^À//ŒnÀaÁ{Õ{Zf‡ÕZÅdˀË|» ½Y€Æe€Æ‹{€^·YļÌ]½ZÀ¯Z¯Y€¨¿Á|‹Y‚³€] Ä]ÕZ¯Á{ªË€—YÕ{Zf‡½ZÀ¯Z¯¶¯¹Â//‡®Ë |ÀfyY{€a½ZˀfŒ»Ä]cZ»|yÄËYY ¿Z»¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å,d//‡YÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{Z̏ÄË{ZveY†ÌW |]ZËŠËY‚§YÕ{Z̏ļÌ]Ä̼Ƈ ՀfŒÌ]{Y€§YÁ|ÀÀ¯Ö»{ZnËYµZ¤f‹YįYÕ{Y€§YÄ°ÀËY {Y€§Yįd‡Y¾ËY¶j»,|ÀÀ¯ªËŒe,|¿€Ì³Ö»Z¯Ä]Y ֘ËY€‹{¾ËY |ÀÀ¯ļˀm€fŒÌ]¶¤‹{ZnËY¶Ì·{Ä]Y {Ä°¸],|À¯Ö¼¿Z¯{Z//̏lÀaZ]lÀ·®Ëįd//‡Y |ÀÀ¯Ö»Z¯½MÕÁ€¨¿ZeÕ{Y» ÕÁM½ZˁÁdz‡ÃZ]{€´Ë{hv]{€¯½ZÌ]ŠÌËYM Ádz‡Ô¼Ÿ¶¤‹¾ËYÄ°ÀËY{ÂmÁZ] d//‡YÕ{Z̏ Äf§€´¿Y€«¶£ZŒ»Ŀ³¾ËYÄf‡{{Z»Y,d‡YÁM½Zˁ ÁļÌ]Ä̼ƇŠËY‚§YÖÀ ËÄf//‡YÂyÁ{¾ËY d//‡Y ÕZ´¿Ä»Z¿ªË€—YYÕ{Z̏¾fˆ¿Y{ÁM½ZˁÁdz‡ ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Z] Õ{Z̏½|‹ÁM½ZˁÁdz‡ÁļÌ]Ä̼ƇŠËY‚§Y d‡Y֟Z¼fmY¾Ì»ZeÁÂu{½Y{Z̏ÕZÅÄf‡YÂyY Հ̴Ìa†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Z//]ÕZ´¿Ä»Z¿ªË€—Yį {‹Ö» Õ{Z̏ÄË{ZveY†ÌWŠÌËYM½Z¼Ì¸‡,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] µZu{d¨³,\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ ÖÀ Ë,{Y{ՁY{€aļÌ]ÕY€]Ä̼ƇlÀalÀ·€Å€“Zu ļÌ]dyY{€aÕY€]Öf·Á{ÕZÅdËZ¼udve€¨¿lÀaZe Ö§€ »ļÌ]ÕY€]Հf//ŒÌ]{Y| e€³YÁ|¿€Ì³Ö»Y€« {‹dyY{€a{YMcÄ]ZÆ¿MļÌ]ªu|ËZ],|¿Â‹ ÕZmÄ]ÖÀ Ë,d//‡Y\ÌnŸּ̼e¾ËY{Y{Ä»Y{YÁY ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹    ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e €Ì̤e    ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y ͘й ͘й  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu ͘й     0 ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ ͘й ˼͘˾й ͘й Ͳ͘й  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ̱έίΑΕϛέη ιΧΎη  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  µÁYYZ]ŽyZ‹ ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  d ÀŽyZ‹ ΕόϧλιΧΎη  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ΕϣϳϗιΧΎη  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ Εϛέη ΕϣϳϗιΧΎη  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ϲηίέ΍ϲϧίϭ ΕϣϳϗιΧΎη  ¶¯ŽyZ‹ ϝϛιΧΎη  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ϝϛιΧΎη  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ έΗϟΎόϓΕϛέηιΧΎη ˼͘˹й ͘й ˻͘˾й ͘й ˻͘˹й ͘й ˺͘˾й ͘й ˺͘˹й ͘й ˹͘˾й ͘й ˹͘˹й ͘й    ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     έϳϳϐΗ €Ì̤e    Ê·Z»ŽyZ‹  ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ   ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY ԗ   †¿ÁY À¬¿   †¿ÁY ¾ÌeÔa        µÁYYZ]ŽyZ‹      ¹Á{YZ]ŽyZ‹      d ÀŽyZ‹     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹ Ó{ d¼Ì«   Ê¿Á|¿Âa †»    ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e Ê Ì^—€Ì«   ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ     €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡  ¶^«ÉZ¯ |ˀy ‰Á€§ |ˀy            Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ÁÂË   ÁÂË cYZ»YºÅ{   cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË   ¾Ìq½YÂË   †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§   |W‡½Á€¯   ƒÁ€¿½Á€¯ †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|         Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·  Ä̇Á¶]Á Z°Ë€»MÓ{  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë  Z°Ë€»MÓ{  Y{Z¿Z¯Ó{   Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{   ©Y€ŸZÀË{|  Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å   ZÌ·Y€f‡YÓ{ ½ZnËZ]}McZÀ» |{ ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€yÄ]ÖÆfÀ»µZ‡®Ë֗Ղ¯€»®¿Z]Ä]ZÅ®¿Z]ÖÅ|] ÕZ^fŸYcZ//ˆ‡Â»ÁÖf·Á{€Ì£ÕZÅ®¿Z]ÄÌuZ¿YZe|¼ŸŠÅZ¯¾ËYįÄf§ZËŠ//ÅZ¯ d‡YÃ{Â]Ö°¿Z]€Ì£ Ö°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]ÖÅ|],Ղ¯€»®¿Z]Z»M…Z‡Y€],ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] Ã|̇½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅÄ]ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€y½ZËZa{Ղ¯€»®¿Z]Ä] įÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŵ{Z »{Y{€y½ZËZa{ÖÅ|]½Y‚Ì»¾ËY d‡Y |À¨‡YÄ]d^ˆ¿¾ÌÀr¼ÅZ»M¾ËY d‡YÄ·Zˆ°ËÁZ]c|»{Õ|{ ŠÅZ¯€´¿ZÌ] d‡YÄf‹Y{Õ|{ |‹Äf‹~³µZ‡ÃZ» ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]ÖÅ|]¶¯ºnuY½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å,Z»M€]ZÀ] |{ €]¢·Z]{Y{€yÄ]d^//ˆ¿įd//‡YÕZneÕZÅ®¿Z]ÖÅ|]Ä]•Â]€» ZÅ®¿Z]Ö§Y€Ö^¸—Zv¿YY{Z¬f¿Y {‹¹Zn¿YZÅ®¿Z]Ö§Y€ªË€—Y€e{Zˁ½Z»¥€Á€fŒÌ]ÄÀ˂Å|{ Ö^¸—Zv¿Y{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€//Ì]{ ZeÃ|‹\m»Ö°¿Z]ÕZÅÖ§Y€ªË€—YYÖËZn]ZmÕY€]¶»ZŸÕZÅ®¿Z] |À¯Y|ÌaŠËY‚§YևZ‡YÕZÅÓZ¯ÁÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»PeÕZÅÄÀ˂Š€f§{ÄÌ£Ô]YÁÄ]»¥Ô//y€]ZÅ®¿Z]{€°¸¼ŸÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]Ã{YÖ//mZu d//‡YÂy{Ղ¯€»®¿Z]Y,d//‡YՂ¯€»®¿Z]ՁYcY€¬»ÁcZ//œ¿ YՀ̳¸mÁÁÂu¾ËY{{ÂycZ]»½|//‹ÖËY€mYÄ]d^//ˆ¿Ze{€¯ YZÅ®¿Z]{€°¸¼Ÿ€]cZœ¿Áֿ¿Z«¦ËZ›ÁºË€ve½Z^//‡Z¯ÖËÂm{Â//‡ |À¯|Ë|Œe YÂ¿ |ˀy   ¶^«ÉZ¯Á ‰Á€§   ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Äf‹~³µZ‡ÃZ»|À¨‡YZ]ĈËZ¬»{ÖÅ|]½Y‚Ì»¾ËY¾ÌÀr¼Å |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y d‡YÄf‹Y{|‹|{ €]¢·Z]µZ//‡ÃZ»{Y{€y{‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]Ä]Öf·Á{֐zeÕZÅ®¿Z]ÖÅ|] ŠËY‚§Y{Y{€yÄ]d^ˆ¿|{ ÖÅ|]½Y‚Ì»¾ËYįÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å µZ‡½ZËZaÄ]d^ˆ¿ZÅ®¿Z]YÄf‡{¾ËYÖÅ|]½Y‚Ì»įd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÄf§ZË d‡YÄf‹Y{d§Y|{ Äf‹~³ ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁÖf·Á{€Ì£ÕZÅ®¿Z]ÖÅ|]ºnuį|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅZ»MµZu¾ÌŸ{ ŠÅZ¯į|̇½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅÄ]µZ‡ÃZ»{Y{€y{Ö°¿Z]€Ì£ ½Y‚Ì»¾ËYįd‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{Y{€yZ]Ä//ˆËZ¬»{Õ|{ d‡YÃ{Â]Y{Ây€]Õ|{ Ö¨À»|‹Y‚Ì¿Äf‹~³µZ‡½ZËZaZ]ĈËZ¬»{ÖÅ|] ‚¸§¹Z¿  Ê´f¨Å -d§€³cÄf‹~³µZˆ°Ë{ {€¯s€˜»Ã{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€Ì]{ Ä·{Z^»|uYÁ  ‰Á€§ d¼Ì«€Ì̤e  ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ‚¸§ ÕY~³ÄËZ»€‡¦¬//‡¾ÌÌ eÄ]•Â]€»Á|Ë|mÄ]»Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ {€¯¡Ô]YYd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À ½Z»Z‡Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿€]cZœ¿dˀË|»,d//‡€a€‡½ZÌ£Z^Ä̓Y,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] ©YÁY{ÕZÅ©Á|ÀÕY~³ÄËZ»€//‡[Z¿Ây{ÀË|»cZÌÅÄ]»…Â] ¾f»{€¯¡Ô]YÄËZ»€//‡YZ]½ÓZ §Ä̸¯ÁZÅ©Á|À½Y€Ë|»Ä]Yd]Zi|»M{Z]Y{ZÆ] d‡Y€Ës€‹Ä]ÄÌ£Ô]Y ¦¬‡¾ÌÌ eÂy{¾Ë{Á€§…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅĈ¸mc|À] ,¹ZƇ»{«d]Zi|»M{Z]Y{ZÆ]©YÁY{»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÕY~³ÄËZ»€‡ ,…Â]Y€§Á½Y€Æe…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~a¹ZƇĸ»Z »ZÌfyY{Y{Y€«Á¹ZÆ//‡¹|¬eªu «ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÁZÅ…Â]YÖ°Ë{‚¿Ã|‹Äf§€Ë~aÖËÓZ¯Ã{€b‡ÖÅY³ Ղ¯€»®¿Z]Ä]ZÅ®¿Z]ÖÅ|]Õ|{ ŠÅZ¯ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e YZ]{ZŁZ‡Ä ˜«ÖaZ‹|‹|ÅZ‹µZ‡ÕY|f]YY ºnuZ]̬֬uÕZÅÄËZ»€‡įÕ—Ä]ºÌfˆÅÄËZ»€‡ ÃÁ€³ÖaZ‹|‹¾ËYÁd‡YÃ|‹d À¾ËY{YÁÃÂ^¿Y d‡YĬ]Z‡Ö]µZ‡ÕY|f]YYՁZ‡Á{Ây YµZ‡{Y{ÂyŠÆmZ£MՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³ Á€»YÄ]ZeÁ{€¯Á€//‹Õ|uYÁY‚Å{Á|uµZ¿Z¯ d^iÖÀ Ë,d‡YÃ|̇Õ|uYÁY‚Å{Á|uµZ¿Z¯Ä] Õ|{YŠÌ]|‹ d¯€‹,Õ{ZÌÀ]€œ¿Y,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ‰Y‚³įY€q,|ÀfˆÅ[Y~mZ̈]ՁZ‡Ä ˜«ÕZÅ µY|¯Ä¿Z»Z‡{ևÂ]ÕZÅd¯€‹‰Á€§Á|Ì·ÂeÕZÅ Ä]d^ˆ¿µZ//‡ÖËY|f]YÃZ»{į|Å{Ö»½Z//Œ¿ |¿YÃ{€¯\ˆ¯ÖËÓZ]Z̈]|‹µZ‡Ä]ZŒ»c|» ¹YÁ{µZ‡½ZËZaZeZŁZ‡Ä ˜«Õ{ZÌÀ]|‹ÓZ¼fuYÁ d§ZË|ÅYÂy |ÀqÂ“»¾ËY€eªÌ«{Á€fŒÌ]Äq€ÅÖ//‡€]ÕY€] ™Zv·YYÄËZ»€‡YZ]{µZ §ՁZ//‡Ä ˜«d¯€‹ ºËYÃ{€¯և€]Õ{ZÌÀ] «Âv¼y»Á{ÂyÂv»|Ì·Âe µZˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€§½Y‚Ì» |‹ÃZ»{Y{€yÄ]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ d¯€‹‰Á€§ĈËZ¬» |Å{Ö»½Z//Œ¿YÕ|{ |Å{Ö»½ZŒ¿µZ//‡{Ä]Z//Œ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe{ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{d¯€//‹‰Á€§½Y‚Ì» Ä]ÃZ»€Ìe֗{Ã|//‹|Ì·ÂecӐv»Ö»Z¼eZ^ˀ¬e ÕZÆf¿YZeÖ·Z»µZ‡ÕY|f]YYd¯€‹ d‡YÃ|̇‰Á€§ ‰Á€§µZ˽Â̸̻ ¢¸^»Â¼n»{ÃZ»€Ìe Ä]ZŒ»c|»{d¯€‹‰Á€§Ä]d^ˆ¿įd‡YÄf‹Y{ d‡YÄf‹Y{Õ|{|‹µZ‡ «Šy€ry»€´Œy€qd¯€‹ µZˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€§½Y‚Ì» ŠËY‚§YÃZ»{Y{€yÄ]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ {d¯€‹‰Á€§ĈËZ¬» |ÅÖ»½ZŒ¿YÕ|{ ½Y‚Ì»|Å{Ö»½ZŒ¿µZ‡{Ä]ZŒ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÕY~³ÄËZ»€‡|Ë|m¦¬‡¡Ô]Y Ͳ͘й  d¯€‹ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{d¯€‹‰Á€§ ¢¸^»Â¼n»{ÃZ»€ÌeÕZÆf¿YZeÖ·Z»µZ‡ÕY|f]YY d^ˆ¿įd‡YÄf//‹Y{‰Á€§µZ˽Â̸̻ |‹µZ//‡Ä]ZŒ»c|»{d¯€//‹‰Á€§Ä] d‡YÄf‹Y{Õ|{ «Âfy»½Y€ËYÂeZË{Y µZˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€§½Y‚Ì» ÃZ»{Y{€//yÄ]d^//ˆ¿įd//‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ ‰Á€§ĈËZ¬» |Å{Ö»½Z//Œ¿YÕ|{ŠËY‚§Y Ö»½ZŒ¿µZ‡{Ä]ZŒ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe{d¯€‹ ½Y‚Ì» d‡YÄf§ZËŠËY‚§Yd¯€‹‰Á€§½Y‚Ì»|Å{ ½Â̸̻ ¢¸^»€ÌeÃZ»{d¯€‹Ö¸yY{‰Á€§ {Y{€yÄ]d^ˆ¿YÕ|{|‹įd‡YÃ{Â]µZË ÃZ»€Ìe{d¯€‹ÖeY{Z‰Á€§ |Å{Ö»½Z//Œ¿ d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ ¢¸^»µZ//ˆ»Y d¯€‹ d‡YÄf//‹Y{Õ|{ŠËY‚§Y{Y{€yÄ] ¢¸^»Â¼n»{ÃZ»€ÌeÕZÆf¿YZeÖ·Z»µZ‡ÕY|f]YY d^ˆ¿į d‡YÄf‹Y{‰Á€§µZ˽Â̸̻  ŠËY‚§YµZ‡Ä]ZŒ»c|»{d¯€//‹‰Á€§Ä] d‡YÄf‹Y{Õ|{ «Ä¯€v¼y»į€v»Á€Ì¿Êf À µZ//ˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€//‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€//§½Y‚//Ì» {Y{€yÄ]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻  |‹sԏY©Á|ÀÕZÅÖËYY{¶¯‰YY|{€j¯Y|u½Y‚Ì»Ä] Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À{¹ZƇ‰Y€Ì̤eYÖ//‹Z¿ÀÌy}¢¸^»½Z»€Å Ö»©Á|À€Ë|»,{‹¹ZƇ¹|¬eªuÁ¹ZÆ//‡‰Y|{YŠÌ]d]Zi|»M{ €]{YZ»¢¸^»¹ZÆ//‡‰Y€Ì̤eÀÌy}¶v»YÄ¿ZÅZ»ÕZÅdyY{€a€]ÃÁԟ|¿YÂe ®Ë֗įÖ¿YY|»ZƇ¾Ì]{‡dyY{€až˜¬»µÁY{ZËÖnË|ec]‚Ì¿Y|{ €]|¿Y{”u©Á|À{|‹Z]€f°q¯¹Y|¯€ÅÀÌy}Ä^‡Zv»ž˜¬»ZËÄf‹~³µZ‡ |À¯žËÂeÕY~³ÄËZ»€‡|uYÁÁÕZÀ^» ¾ËYÂ“»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]Ã|‹¹ÔŸYÕZŹZœ¿µZ¼ŸYÕZf//‡Y{ ZÅÖËYY{\̯€esԏYdÆmÄ]»¾ËY¡Ô]YxËZeYÕYÄÅZ»®Ëd€§,Ä]» {‹Ö»Z˜ŸY Ͳ͘й ÄËZ¼¿ ‰Á€§ĈËZ¬» |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{|‹ÃZ» Ö»½ZŒ¿µZ‡{Ä]ZŒ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe{d¯€‹ d‡YÄf§ZË|‹|{d¯€‹‰Á€§½Y‚Ì»|Å{  ¢¸^»€ÌeÃZ»{d¯€‹Ö¸yY{‰Á€§½Y‚Ì» |{Äf‹~³ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ ÕZÆf¿YZeÖ·Z»µZ‡ÕY|f]YYd¯€‹ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y µZ˽Â̸̻ ¢//¸^»Â¼n»{ÃZ»€//Ìe c|»{d¯€‹‰Á€§Ä]d^ˆ¿įd‡YÄf‹Y{‰Á€§ d‡YÄf‹Y{Õ|{|‹µZ‡Ä]ZŒ» «²Àˀy»|ƌ»ՁZ‡²ÀË µZˆ»YÃZ»€Ìe{d¯€‹Ä¿ZÌÅZ»‰Á€§½Y‚Ì» ÃZ»{Y{€yÄ]d^//ˆ¿įd//‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ ‰Á€§ĈËZ¬» |Å{Ö»½Z//Œ¿YÕ|{ŠËY‚§Y ½ZŒ¿µZ‡{Ä]Z//Œ»ÃZ»Z]ÃZ»€Ìe{d¯€//‹ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Yd¯€‹‰Á€§½Y‚Ì»|Å{Ö» ¢¸^»€ÌeÃZ»{d¯€‹Ö¸yY{‰Á€§½Y‚Ì» d^ˆ¿YÕ|{|‹įd//‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ d¯€‹ÖeY{Z‰Á€§ |Å{Ö»½Z//Œ¿{Y{€yÄ] d‡YÃ{Â]µZ˽Â̸̻ ¢¸^»µZ//ˆ»YÃZ»€Ìe{ Äf//‹Y|¿Zv»¾ËYYÕ|ËZŸ{Y{€y{įÖ//·Zu{ ÃZ»€ÌeÕZÆf¿YZeÖ·Z»µZ‡ÕY|f]YYd¯€‹ d//‡Y Äf‹Y{‰Á€§µZ˽Â̸̻ ¢¸^»Â¼n»{ Ä]ZŒ»c|»{d¯€//‹‰Á€§Ä]d^//ˆ¿į d‡Y Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ˽͘˹й ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å |¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ] Á¾ËY{ d§€³֌ÌaÄËZ»€‡kÁ€yÄ]d^ˆ¿ÄËZ»€‡{ÁÁ,ÃZ»{Y{€»ºfŒÅÄ^À‹ZÆqÁ{ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ {Á|uÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]ÄËZ»€‡Õ{ÁÁ {ÄËZ»€‡{ÁÁ |Ë{€³¢·Z]µZË{Z̸̻ Ä]‚Ì¿ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·ZyÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÃY|¿YÄ]ÄËZ»€‡kÁ€yÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅÄ]d^//ˆ¿Á¾ËY ÄËZ»€‡{ÁÁYºÆ‡¾Ë€fŒÌ],ÃZ»{Y{€»ºfŒÅÄ^À‹ZÆqÁ{ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ ¾Ë€fŒÌ]¾ÌÀr¼Å |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ],µZË{Z̸̻ Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀY ¾ËY€]ZÀ] {Â]µZË{Z̸̻ ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»‚Ì¿ÄËZ»€‡ÖmÁ€y |»M{Z]ÕZÆ«Á|ÀY| ] d‡YÃ|‹{YÁZŽMÄ]ÄËZ»€//‡µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä] ¾ËYÄ]ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·Zy d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕZÆ«Á|ÀÄ]•Â]€»kÁ€yÁ{ÁÁ¾Ë€fŒÌ]d]Zi {ÁÁŽ·ZyZ]Á¾ËY{‚Ì¿–¸fz»ÕZÅ©Á|À d//‡YµZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À |¿{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] |{ 309% 27% %2390           YÃ{Z¨f//‡Y€Ì//ˆ»{ž¿Z»{ZnËYZ]¶»ZŸÕZÅ®¿Z]d¨³µÂX//ˆ»¹Z¬»®Ë Õ|{ZeŠËY‚§YÄ]€nÀ»YÖËZn]ZmÕY€]Zn»ÕZÅÖ§Y€ḑ€› |¿Â‹Ö»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»PeÕZÅÄÀ˂Š…Z^Ÿ,Y|¿ÁM½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZ//ÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY‰Y‚³Ä//] YÕZÌ//ˆ]€“ZuµZu{{€//¯ZƛY\¸˜»¾//ËY¹ÔŸYZ]Ã{YÖ//mZu ՁYž]ZÀ»ÖËZn]Zm½Z°//»YՂ¯€»®¿Z]|ÌËPe{Â//»ÁZn»ÕZÅÖ§Y€ |¿Y{YևZ‡YÕZÅÓZ¯½Z³|ÀÀ¯¾Ì»PeÁZneÕY€]€f¼¯½Z»ÁÄÀ˂ÅZ] Ä]YÖfÌ·Z §¾ÌÀq½Z°»YZv¿Y{ZnËYZ]¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä¿Z¨‡Pf»{Á‚§YÕÁ ZedyY{€aZ]YÕZÅÖËZn]ZmÖ»Z¼e|ËZ]Á|ÀÅ{Ö¼¿Zn»ÕZÅÖ§Y€ d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ Äf¨Å®ËµÂ—{Yd]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À//‹Á{ ‚Ë€³®ˆË½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À ºÌÅ{Ö»Y€«և€]{»Äf‹~³ Ó¼ »€´Ë{¥€—YÁ|¿Y{ÖÀÌËZaÖ¸Ìy®ˆË¥€—®ËY |ÀfˆÅÖ^‡ZÀ»Z̈]ÕÄÀ˂³ "ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À |ÀÅ{Ö»{Ây½YY~³ÄËZ»€//‡Ä]YÖ°¿Z]{‡Y€eÓZ]ÖËZÅÃ{Z] ¾ËY¾Ì]{YÃ{Z]¾Ë€fŒÌ]|{ Ã{Z]d^iZ]Äf‹~³Äf¨Å{"½ZÌ¿Y€ËYÕY{€§‰€fˆ³ \ˆ¯Z]"ՁÁZŒ¯®¿Z]ÕY‚³Z¯º°Ë"ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À {€¯d^iZÅ©Á|À Ä^e |¿Y{Y€«d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À{{€°¸¼Ÿ¾Ë€fÆ]¹Á{Ä//^e{ÖÅ{Z]|{ Z]"ºÌ¼ed]Zi|»M{Z]"©Á|À‚Ì¿YÄf‹~³Äf¨Åd]Zi|»M{Z]©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a¹Â‡ d‡YÃ{€¯\ˆ¯ÖÅ{Z]|{ Ä^À‹Á{€Å {Y{Y€«d‡€Æ§|{{Zˁ¥ÔfyYZ]“ÂÀ]“ÖËYY{ ½YÂÀŸÄ]¿cZneļÌ]ÄmÂe¶]Z«ÖËYY{Ã{Z]w€¿Ä] YÖ¯Zu,ļÌ]d À{Ö]ZˁYÕZÅŽyZ//‹YÖ°Ë {‡|Ì·ÂeÕY€]ZÅÖËYY{YÃ{Z¨f‡Y{|»MZ¯dˀË|» Ž·Zy{‡ºÌˆ¬e¶ZuYZÅÖËYY{Ã{Z]w€¿ d‡Y ÃÁ{®ËÕZÆf¿YÁY|f]YÕZÅÖËYY{ž¼m–‡Âf»€]ÃÁ{ |ËMÖ»d‡{Ä] ÄËZ»€‡YZ] ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 2.83 ½ZÌ¿Y€ËYÕY{€§‰€fˆ³ Á{ÁÁ 1.58 ՁÁZŒ¯®¿Z]ÕY‚³Z¯º°Ë kÁ€y 1.25 ºÌ¼ed]Zi|»M{Z] Ö´ÀË|¬¿ 1.08 {ÁÁ kÁ€y ¶“Z¨e ¥|ÅÕZ^­€fŒ» 0.96 Õ{½ZÀˀ§M‰Y 0.81 ¾Ë‚´Æ]ÄËZ»€‡‰Y{Za 0.72 ²¿€¸³¾Ë€§M‰Y 0.64 d¸»ÄÌeM 0.62 ½| »Ád À­€fŒ» 2.63 Y|ËZa¾Ë¿­€fŒ» صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7398

روزنامه جهان اقتصاد 7398

شماره : 7398
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7397

روزنامه جهان اقتصاد 7397

شماره : 7397
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7395

روزنامه جهان اقتصاد 7395

شماره : 7395
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه جهان اقتصاد 7394

روزنامه جهان اقتصاد 7394

شماره : 7394
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!