روزنامه جهان اقتصاد شماره 7361 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7361

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7361

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7361

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] d‡Â³M Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {Y{€^yÖf ÀÕZÅ­€Æ‹½Y€³Z¯ÕY€]ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uYY½Y€ËY½ÁZ e©ZeY†ÌW Äv¨ …Â]©YÁYZ]¾°ˆ»Հf»|ˀy Ä·Z¬»€‡ ‚Ì´¿Yº£½Zf‡Y{ Ö·Zˀ‡ÁŽzf»€Ì£½Y€Ë|» Ä ËZ‹®ËÖa{Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹ÕZÅՁZ‡¥Z¨‹€Ì‡ ևÂ]ÕZÅd¯€‹d¨·Zz» {Ó§cÔ»Z »kÁ€yZ] ÓZ¯…Â]Y ÃZ´Œ¿Y{ª¬v»Á…|» Õ¸Ÿ|̨‡¶³Õ|Æ»€f¯{ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż cY€¬»ÕY€]ZËZ°eÁ|mZˆ»½ÓÂXˆ» |¿€Ë~b]dÌ·ÂXˆ»¹€v»ÃZ» ÂƼm†ÌWÂf//‡{Z]į¾ËY€]ÖÀ^»|//‹ŠzaZÅÄ¿Z//‡{Հ^y{Y{€»Á ÕZÅd¯€‹| ]Ä]Á½MY,{‹Ö»ĸ»Z »ÓZ¯…Â]YkZy{Õ{Ó§cӐv» ŠÀ¯YÁÂ“»¾ËYÄ]µY|¯Ä¿Z»Z‡{ÖËZÅÄ̟ԗYZŒf¿YZ]ÄËZ»€‡YZ]{µZ §Õ{Ó§ |¿{Y{½ZŒ¿ |ËZ]½Â¿Z«ª^—| ]Ä]xËZe½MYևÂ]Õ{Ó§ÕZÅd¯€//‹,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] cÄqÄ]d¯€‹Ö·Z»ÕZÅc{€Ì̤e,Ä ËZ‹ª¬vec{į|ÀÀ¯¥Z¨//‹ ½ZŒ¿ŠÀ¯YÁÂ“»¾ËYÄ]¶°‹®ËÄ]¹Y|¯€ÅÕ{Ó§ÕZÅd¯€//‹µZu {Â]|ÅYÂy Ä]ÄmÂeZ]d‡YÃ{ÁM{ÂyÄ̟ԗY{½Zf//‡Ây{Ó§d¯€//‹Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ],|¿{Y{ |Ì·ÂeÀÌn¿Ád¯€‹¾ËY€]Õ{Ó§cӐv»ÕY€]ÕÂf‡{d¼Ì«¾ÌÌ e|Ë|‹cY€ÌiZe Š¬¿Á{ÂydÌ·Z §µZ‡µÂ—{½Y€ËYÓZ¯…Â]{| f»ÕZÅ{Á€§ÁY€§Ä]ÄmÂeZ]Á YÁ{ÓZ¯…Â]YÕ{Ó§cӐv»kÁ€y,Œ¯{Ó§d ÀÕZÅdÌ «Â»{d^j» |‡Ö»€œ¿Ä]dÌ «YÁ ½ZËZaZe¹€v»ÃZ»ÕY€]¹ÓÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ļÅd¨³ÕÂƼm†ÌË Ö¿ZuÁ¾ˆu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {‹Ö»¡Ô]YZÅÃZ´f‡{ļÅÄ]ÁŽzŒ»| ]Äf¨Å Z]¹{€»ÕZ°¼ÅYÖ¿Y{|«¾¼“Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ä^À//‹Á YZ]ÁÄ ‡Âe €Æ»†°Ÿ Äm{Â]{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖÀÌ]ŠÌa |Ì·ÂeÁµZ¤f‹YdˬeÕY€] ÕY€]Öf̧€›µZˆ»YÄm{Â]½Â¿Z«À^e{d¨³Äm{Â]Ä»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌË ºÌ¿YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁ½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ʼnYÄ]|Ì·ÂeÁµZ¤f‹Ydˬe ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MYd‡YZœf¿Y{»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{į֌ÆmdÆm{ |Ì·Âe |Å{Ö»‰Y‚³½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÁŠËÓZaÖ¸»d¯€‹–‡ÂeZÅּ̋Á€fa­YÂy¾Ì»ZeY{Zf«Y½ZÆm ּ̋Á€fa­YÂy¾Ì»Ze{ZÅÃZ´ŒËÓZa{€°¸¼Ÿ|‹ Z°Ë€»M½ÂˆÌ»k€mÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y d‡YZŒ§ŠËY‚§Y,`»Y€eÕY€]¶uÃYZÆÀe įÖ·Zu{d¨³Հj¯Y|uZŒ§d‡Ż{»{Ä»Y{Y{ÕÁ |ÀÀ¯d¬§Y»Â“»¾ËYZ]d‡Y¾°¼»ÖËZ°Ë€»M½Y€›Z¿YÖy€] dˆ°‹½Y€ËYÁÔWÁ‚¿Á{Ã|vf»cÓZËYZŒ§ÕZÅd‡Żį €³Y {Y|¿YÃ|//̬Ÿ¾ËY½ZÀr¼Å`»Y€ed·Á{,d//‡YÃ{Ây €œ¿,{‹­Z¿{{Ã|vf»cÓZËYÕY€]̷ָ{€ÅÄ]{Âm»ž“Á d‡Y€fŒÌ]ZŒ§ŠËY‚§Y,¶uÃYZÆÀeįd‡Y¾ËY`»Y€ed·Á{ Ä»Y{Y,{Y{€œ¿{`»Y€ed·Á{įÖËZÅÄÀ˂³,€´Ë{cZ^ŸÄ//] dˆÌ¿½M¾f‹Y~³ZÀ¯Ád‡YZŒ§d‡Ż {`»Y€eÄ]|¿YÂeÖ»ÄmZyd‡ŻÁÂuÕZÅŠÀe |À¯®¼¯cZ]Zzf¿Y Z°Ë€»M½ÂˆÌ»k€mÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y cÓZËYÖmZyd//‡Ż{ÁÖ¼¿Zœf¿YįÖ·Zu{{€¯ħZ“Y ,|//‹Z]Y~³€ÌiZeÁÖ¸YÂ“»€^»Y¿ÃZ»cZ]Zzf¿Y{Ã|vf» [Zzf¿YÕY€]`»Y€eÄ]|¿YÂeÖ»ÖmZyd//‡ŻÕZÅŠÀeZ»Y |À¯®¼¯{|n» d‡YÃ{€¯º¯YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]½Y€ËY½YÂeZźˀve ¹{€»d¨³½Y€ËY{Z¿Á€¯ÂÌ//‹€]Zźˀve€ÌiZe{»{ÕÁ Á¶«ZŸ{€§pÌÅ |À¿Y{Ö»Ä//¼ÅÕY€]ÕYÄ mZ§YZ¿Á€¯Z°//ˀ»M ֌À¯YÁY¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂeZ°Ë€»M½ÂˆÌ»k€mÃZ´Œ¿Y{Zf‡Y Á½Y€ËYª§YÂeÄ°ÀËY{€//¯|̯ZeÁd//ˆ¿Y{`»Y€ecZ¼Ì¼eÄ] c|»Ä]Ö´f//ˆ],|À¯Ö»Á{Õ{Zf«YÕYÁ‚¿YYY½Y€Æe,¾Ìq {Y{{Y{Y€«¾ËYÕZ³|¿Z» k€mÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y,{Á{YÁ{Y d‡ŻÁ¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÕZÅÁÂu{ÕÁ d‡YZ°Ë€»M½ÂˆÌ» {{Á d‡YªÌ¬veÁև€]Áhv]µÂ¤Œ»Z°Ë€»MÖmZy ½ZÌ]Z¿Á€¯Â̋ÁZÅŠÀeÃZ]{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³ d‡YÃ{€¯ Õ‡YÃ|‹{ZnËY–ËY€‹Ä]Öz‡Za¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe d‡Y`»Y€e ª§YÂed¤³¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe{Â//»{Y|//f]Y{{Á{YÁ{Y Ä]¥€—Á{€ÅYÖ¬˜À»x‡Za®Ëd¬Ì¬u{¾ÌqÁ½Y€ËY¾Ì] ÕY€]ºÅÁ½Y€ËYÕY€]ºÅ d‡Y`»Y€eÕ‡YÃ|‹{ZnËY–ËY€‹ ½Y€ËYª§YÂeÕZËY‚» d‡Y¶uÃY®ËYZ°‹MÕZ°¼Å¾ËY,¾Ìq ÕZÅ|À]į{Y{Ö´f//ˆ]¾ËYÄ]ZÅ¥€—Y®Ë€ÅÕY€]¾ÌqÁ d¸»,{ZˁµZ¼fuYÄ] d‡YÕ{Y»Äq¶»Z//‹Ä»ZÀ¬§YÂeÖ¨z» d‹Y{|ÀÅYÂz¿½Z¼Ìa{Z¨»YÖ¸»Z¯ÖÅZ³M‚³€ÅZÅÖÀÌqÁ½Y€ËY |À]ZËÖ¼¿ÖÅZ³M,{‹¹ÔŸYįÖ¿Z»Ze¶«Y|uZË {€¯¹ÔŸY|Àˆaƒ{ Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËÕ³Ád¨³{Ö¿ZuÁ …Â]Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{ÁÁ µZ‡ÕY|f]YY ևZ‡YÕZÅÓZ¯Ö·Z»¾Ì»PeÂÀf»ÕZʼnÁ d‡YÃ{Â]€iR»ZźˀveՁZ‡ÖjÀy{ Ä]d^ˆ¿Á|{µ{Z »,µZ‡Ä]d^ˆ¿YµZ‡µÁYÄÅZ» {€¯¹ÔŸY|{µ{Z »Äf‹~³µZ‡{Ä]ZŒ»c|» ÃZ»{…Â]Y€§Á…Â]{ZÅd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿ|Àˆaƒ{ ¶¯€]Y€]ºÌ¿ÁÁ{Ä]®Ë{‚¿ÁµZË{Z̸̻µ{Z »YµZ//‡µÁY Á̬֬uÕ{ÁÁ½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸYµZ‡ Ã{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵ{Z »ÄËZ»€//‡YZ]Ä]Ž·Zy֫¬u ÄÌ·ÁYYZ]Ä]Áš¨uYÕ{ÁÁÄËZ»€‡¾ËYºÌfˆÅ‰Ôe{įd‡Y ºÌÅ{©Â‡ÕY~³ÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁ|Ì·ÂeÁÂuÄ]Z0 fËZÆ¿Á Õ{ÁÁ½ÂÀ¯ZeµZ//‡ÕY|f]YYd¨³ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵ{Z »ÄËZ»€‡YZ]Ä]Ž·Zy֫¬uÁ̬֬u |À]Ä]ÃZ‹YZ]|Àˆaƒ{{Zŀ§,Z¼Ì‡ÁY|‰Y‚³Ä] d//‡YÃ{Â] ½YÂÀŸÄ]ÄËZ»€‡YZ]½|‹µZ §Y,Öf»ÁZ¬»{Zf«YÖ¸¯ÕZÅd‡Ż {Y| ed‹Y{ZƛYÁ{€]¹Z¿ZÅd‡Ż¾ËYª¬veÕZÅĨ·R»YÖ°Ë Á½Â̸̻ÃZ»{Y{€y½ZËZaZeÄËZ»€‡YZ]{ÕY|»ZÆ//‡ÕZÅ|¯ |¯Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇ[ZˆfuYZ]Á|¯Y‚Å {…Â]cÔ»Z »‰Y,ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ d‡YÃ|̇ {Y»ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁZÌ¿{»Y¾Ì»ZeÕY€]ÂÀf» €ËZ//‡Á½Z¯|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|ÀÀ¯{ZÖ´ÀÅZ¼ÅZ],|Ì·ÂeÄÌ·ÁY €iR»Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀveՁZ‡ÖjÀy{,ZÅÃZ´f//‡{ ¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†ÌË |]Z˹ÁY|eÁÃ|‹Հ̴Ìa|ËZ]Ád‡Y |‹ž¸˜»Ö´ÀË|¬¿µ€fÀ¯ÕY€]Ղ¯€»®¿Z]cZ»Y|«Y¾Ë€yMY ¾Ì»PeÕY€]¹ÓcY{ZÆÀŒÌad‡YÂyՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWYÁ ¶v»YÖeZ»|yÁÕZÀ]€Ë,Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÖ»Âe€Ì£Ö·Z» |À¯ÄWYYd·Á{Ä]YŒ¯{{Âm»Ö´ÀË|¬¿ ÕÂƼm†ÌËÖ¿ZuÁ¾//ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYdnu ÕZÅÓZ¯ZÌ¿{»Y¾Ì»Ze{Ղ¯€»®¿Z]ÂÀf»ÕZ//ʼnÁ €i»Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀveՁZ//‡ÖjÀy{YևZ‡Y ÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |‹cZ»Y|«Y¾ËY¹ÁY|eZf‡YÂyÁ{€¯¦ÌÂe Õ³Ád¨³{Á€»YÖ¿ZuÁ,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—Y {Öf¼Å€ZÀ·Y|^ŸcZv̓ÂeY†a,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË Y€«,ÕÁ€“ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯Y¾Ì»Ze|¿ÁcZÌW‚m½Zˀm ÕZʼnÁYÃ{Z¨f//‡Y{Ղ¯€»®¿Z]cZ»Y|«Yd¨³Ád§€³ ZÅY‹½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ |Å{Y€«Ö^Å~»ÕZÅcPÌÅZÌfyY{Öf‹Y|Æ]¹Ô«YֻԇYcZ¤Ì¸^e½Z»Z‡ Ád‡Yž¼m¶]Z«\¸˜»{€¯½ZÌ],ºÌÅ{dˆ°‹YZ¿Á€¯½Z»‚¼ÅÁ |ÀÀ¯Ö»ÃZ^f‹Y,dˆÌ¿ž¼m¶]Z«|ÀÀ¯Ö»€°§įÖ¿Zˆ¯ ¹€v»¹ZËY{ՁZn»ÕZ”§ÁÁZÅÄ¿Z‡Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]­YYÃ|ÀËZ¼¿ |Ì·Âe¹ZËY¾ËYÕY€]YÖ]ÂyÕZÅÄ»Z¿€]|ËZ]Z¼Ì//‡ÁY|{€¯½ZÌ] YÕ|¿Z]ÕZÀÆaÁ|À¯‰ÔecZ—Z^eYcYÁdyZ‡€Ë{Zf‡,|À¯ {|À¿YÂeÖ¼¿įÖËZÅÃ{Y¿ZyZe{€Ì´]€œ¿{Ö^Å~»ÕZÅcZÌÅÕY€] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MY,|ÀÀ¯Y|Ìa”uº‡Y€» |ÀfˆÅµZ §Á|¿Y{Š¬¿ՁZn»ÕZ”§{įÕ{Y€§Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZ”§{YZÅÖ¿Y€Àz‡ÁZÅÖËY€‡ÄvË|»Á|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZ”§¾ËYY d€§ՁZn»ÕZ”§{€¯½Z//Œ¿€—ZyՀ¨M |¿Y~´]ՁZn» ½MÕZÀ »Ä]Z¯¾ËYZ»Y{€¯Ã{Z¨f‡Y½MY½YÂeÖ»įd//‡YÖ]Ây Ä]Z»ºË€^]ՁZn»ÕZ”§{YÕY{Y‚ŸÕZÅcZÌÅZ0 §€įdˆÌ¿ Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ•€//‹Ä]ְ˂̧ÕZ”§{ÕY{Y‚Ÿ ºËY{ZÌ¿ |ÀÀ¯Հ̳¸m,|À¯Y|Ìa Ä]ÃZ‹YZ]Œ¯Ö¸yY{»YÁZÅYÂ//‹½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ ªË€—YÖf‹Y|Æ]¹Ô«Yd¨³Ã|//‹€ŒfÀ»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ZÌfyY{|//ËZ]Ö»Ô//‡YcZ¤Ì¸^e½Z»Z//‡|À¿Z»–]€Ë}ÕZÅ{ZÆ¿ {€Ì³Y€«ÕY{Y‚ŸÕZÅcZÌÅ €°§Ä]½ÂÀ¯YY|ËZ]ֻԇYcZ¤Ì¸^e½Z»Z‡{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ZÌfyY{Á|À¯ÄÌÆeY{Y»€ËZ//‡Á®‡Z»|À¿Z»Ö»Ô«YÁ|‹Z] {‹Y‚³€]€¨Á¹€v»º‡Y€»ºÅZe{Y~´]ÕY{Y‚ŸÕZÅcZÌÅ {€¯|̯ZeՀ¨M {‹Äf§€³Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Õ¸mºÅÁ Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ÁZ^»Z]Öe€ËZ¤»pÌŹ€v»¹ZËYº//‡Y€»ÕY‚³€] Y‚³€]€³YÁ€ÌyZË{‹Y‚³€]º//‡Y€»ºÌË´]ºÌÅYÂz]į{Y|¿ ,ºË|‹½MŠËY‚§YhŸZ]ºÌÀ¯Y‚³€]€³YÁºË{€¯ÁZ^»Z¿Á€¯Z]ºÌÀ°¿ Հ̳¸mºÅ…Á€ËÁÂ̋YÁºÌÅ{¹Zn¿YÕY{Y‚Ÿ{‹Ö»Ä°¸] ºÌÀ¯Za€]YÕY{Y‚ŸÕZÅcZÌź̿YÂeÖ»į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ºÌÀ¯ Œ¯Öf ÀÕZÅÃZ´À]ºÆ»Š·ZqÖ·Z»Š¿Y{{Â^¿ d¨³cZneÁ½| »,d ÀcYÁÖ·Z»¾Ì»ZeÁÕY~³ÄËZ»€//‡€f§{¶¯€Ë|» Ö·Z»Š¿Y{,Ö·Z»ZÌ¿Y¶^«Œ¯Ö¿| »ÁÖf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]Á€»YŠ·Zq {ÁMÖ»{ÂmÁÄ]ZÆ¿MÕY€]YÕ{ZˁcԔ »ÁcÔ°Œ»įd‡Y ¾ÌqÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË d‡Y€Ì´¼ŒqZ°ÅZ‹®Ë¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe €ËZ‡Ä]d^ˆ¿d//‡Y¾°¼»Ö¿Y€ËYÕZÅcZ¼¸bË{{€¯|̯ZeÕÁ Z]ՀfÆ]ª§YÂe ½Zfˆ¯ZaÁZ°¿Ôˀ‡,Z¬Ë€§M{ ¾ÌqÕZ¯€‹ ÕZÅÃZ´ËZaÁ½Y€ËYÕZÅYZ],½Y€ËYd¨¿Ä]¾Ìq |À‹Z]Äf‹Y{¾°a kZÌfuYÕY~³ÄËZ»€‡Ä]½Y€ËYZÌ¿Y€f¼¯Z̈]½Y€ËY{Ö»Zœ¿ c|«{µ{Z e¹|Ÿ€]|¿YÄfˆ¿YÂeÖ¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯À¯Y~»€³Y {Y{ {Â]|ÅYÂy€Ì´¼ŒqZ°ÅZ‹®Ë¾ËY,|ÀÀ¯Ä^¸£À¯Y~» d‡Y`»Y€ed·Á{ÕZˆ»€‹hŸZ]¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe ½Y€ËYÁ¾ÌqÕZ°¼ÅZ0 ¼¸ˆ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY €Ë{Z¬»{‹Ö»hŸZ]Á{Â]|ÅYÂy`»Y€ed·Á{ÕZˆ»€‹hŸZ] {ZnËYÀ´À¯ÁcZŸÂ^˜»{Õ{Z¬f¿YÕZŀœ¿ZƛYYÖÆmÂe¶]Z« ÕZÅÃÁ€³¾ÌÀr¼ÅÁ¶ÌWY€//‡Y,ÕYĜuÔ»¶]Z«—Ä] {Â//‹ ½{Y{Y€«ZŒ§dveÕY€]‰Ôe{Ã|vf»cÓZËY{Ö¿Y€ËY|“ ‰Ôe½Y€ËYÄ]d^//ˆ¿€eº°v»ž“»}ZzeYÕY€]Z°Ë€»Md·Á{ |ÀÀ¯Ö» Õ{Zf«YÕYÁ‚¿YYY½Y€Æe,¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂeÄ°ÀËY{Á‚§Y{Á ¾ÌqÄ°ÀËY {Y{ª§YÂe¾ËYÕZ³|¿Z»c|»Ä]Ö´fˆ],|À¯Ö»Á{ ²Àm{Ã|vf»cÓZËYYZÌf»Y½{ÁMd‡{Ä]ÕY€]½Z¼Ìa¾ËYY d‡YZ°‹M½Y€›Z¿€fŒÌ]ÕY€],|À¯Ö»Ã{Z¨f‡Y{ÂyÕZne |Å{ŠËY‚§YÄ »Zm Ä »Zm½{Zf§Y€˜yÄ]hŸZ]Ö«Z¨eY€³Yį¾ËY½Z//Ì]Z]­YYÃ|ÀËZ¼¿ €¨Á¹€v»d‹Y{ZƛY,{€¯֌Ë|¿YÃZq½MÕY€]|ËZ]{‹Ö» |¿Â‹ž¼mºÅ{€³ÄÌÀ̈uÁÄÌ°e®Ë{{Y€§YįdˆÌ¿½MZ0 ¼fu ½YÂeÖ»įÖÀ¯Z»YÁZ//]ÕZÅZ”§{Ä°¸]-|ÀÀ¯Y‚³€]º//‡Y€»Á ½YÂeÖ»,{Y{{ÂmÁ½M{ZÅ{Y|¿Zf//‡YÁ{€¯dËZŸYZŶ°eÁ€a {€¯Y‚³€]YÃZ»¾ËYÕZź‡Y€» ž¿Z»|¿YÂeÖ»±‚]Á¦¬ˆ»€Ì£ÕZŽZ°»YÃ{Z¨f//‡Y|̯ZeÕÁ {‹×Y|^ŸZ]Y½YY{Y‚ŸÄËÁÄ]¹{€»¾Ì]Z¿Á€¯Â̋ ÕZÅcZÌŽYÂeÖ»{€¯½YÂÀŸ,ֻԇYÕY‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY {YÖ´Àŀ§ÁZa€]Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]YÕY{Y‚Ÿ {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»ºÅZÅ| ]į{Y{lËÁ€eÄ »Zm ”uYÁ|ÀÀ¯dËZŸYZŶ¼ ·YÂf‡{|ËZ]ZÅcZÌÅ{Á‚§YÕÁ Â̋|¿YÂeÖ»…Á€ËÁįÃ|̋Âa€‡Á®q¯ÕZÅZm{½YY{Y‚Ÿ {Z¿Á€¯Â̋ŠËY‚§YÖ¿Y€´¿ÃZ]{ZÅY‹½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ dËZŸZ]{€¯½ZÌ]€¨Á¹€v»ÕZÅÃZ»º//‡Y€»ÕY‚³€]c ¹€v»¹ZËYÕZź‡Y€»½YÂeÖ»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ÁZŶ°eÁ€a |Œ¿Z¿Á€¯Â̋hŸZ]Á{€¯Y‚³€]Y€¨Á ÃZ»º‡Y€»ÕY‚³€]ÃZ]{,ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Հ¨M¾ˆu|¼v» d¨³Œ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋ŠËY‚§YÃZ]{ZÅÖ¿Y€´¿Á¹€v» hŸZ]įՂÌq½MY€Ë-d‡YºÆ»Z̈]Â“»®Ë€¨Á¹€v» d‡Y€¨Á¹€v»,{‹Äf‹Y{Ä´¿Ã|¿Á€»YÄ]Ze¹Ô‡YÃ|‹ ¹Ô‡Y{Y{Ä»Y{YŒ¯Ö¸yY{»YÁZÅY‹½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ ,{‹Ö»¹{€»Ä]½{\̇MhŸZ]įÖ¸WZˆ»Yd//‡YÃ{€¯|̯Ze {€¯Հ̳¸m|ËZ] ½ZˁÁ€“,\̇MhŸZ]ÕZ¯ÃZ³€Å|˳Ö»¹Ô‡Y¾Ë{{Á‚§YÕÁ d»Ô‡ºËY~´]|ËZ^¿Á{€¯Հ̳¸m½MY|ËZ]{‹Ö»¹{€»Ä] {YZ¿Á€¯ÂÌ//‹|¿YÂeÖ»įÖeZ»Y|«Y|À¿Z»-|f¨Ì]€˜yÄ]Ä »Zm {€¯s€˜»d¼cYÁÖ·Z»¾Ì»ZeÁÕY~³ÄËZ»€‡€f§{¶¯€Ë|» |ÀÅ{Ö¼¿cZ»|y½ZÌ¿Y€ËYÄ]ÖÀÌqÁևÁÕZÅ®¿Z] d‡Y`»Y€ed·Á{ÕZˆ»€‹hŸZ]¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe |À¯Ö¼¿ÁM Ã|vf»cÓZËY{Ä¿Á½Y€//ËY{Ä¿ Ö«ÔyYZ] |À¯Ã|ÅZŒ»ZÌ¿{YÖËZmpÌÅ{Y…Á€ËÁZ¿Á€¯‰€f//ˆ³į ¾Ì]…Á€ËÁÂÌ//‹µ€fÀ¯{½Y€ËYÖËZ¿YÂeÕ{Zf«YÕZźˀve Zźˀved‡Ż[¸˜»Z¿ÄnÌf¿¾ËY,|À¯Ö»{Á|v»Y½ZÌ¿Y€ËY –]YÁdÆm€//Ì̤eY€qįd//‡Y€´Ë{¶Ì·{®Ë¾ËY d//‡Y |¿YÂf]įd//‡YºÆ»ºÅZ¨eÄ]Ö]ZÌf//‡{Á½Y€ËYÁÃ|vf»cÓZËY dˀŒ]ÕY€]cY|Ë|ÆeZ]ĸ]Z¬»ÄÀÌ»{Հf//ŒÌ]ÕZÅÕZ°¼Å |‹Z]Äf‹Y{ ÄmÂeZ]½Y€ËYÁZ°Ë€»M–]YÁÃ|ÀËMd¨³¹Zm€]¹ÁY|eÃZ]{{Á ՀeÃ{€fˆ³¦Ì—Ä]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼ÅÁÕYÄfˆÅcZŸÂ“»Ä] cÓÂveÄ],|ÀfˆÅÁ€]Á½MZ]Œ¯Á{½ÂÀ¯YįÖeZŸÂ“»Y –]YÁ€œÀ»Y {Y{Ö´fˆ]½Y€ËY{cZ¼Ì¼eÄ]ÁÃ|vf»cÓZËY €^»Y¿cZ]Zzf¿YY†aÕ|Ë|md·Á{€³Y,½Y€ËYÁÃ|vf»cÓZËY ¾ËYZËMZ»Y{‹Ö»€fŒÌ]ZÅÕYÁ|Ì»Y,|ËZÌ]Z¯ÕÁ¾f´À‹YÁ{ €Ì̤eÄ]ÄmÂeZ] Ä¿|ËZ//‹.d‡Y¹Zm€]Ä]d//Œ³Z]ÕZÀ »Ä] ¾°¼»,Œ¯Á{¾Ì]|Ë|mcZŸÂ“»ÂƛÄ]ÄmÂeZ]ÁZ“ÁY ª§YÂed‡YÕÁ€“,|‹Z]¹Ó|Ë|mª§YÂeÃZ]{À¯Y~»d‡Y ¾ËY |‹Z]¥€—Á{€ÅÕ‡YÖ§Z“YcYZÌf»Y¶»Z//‹|Ë|m |À¯Ö»ºÅY€§€eÕ{ZŸ–ËY€‹Ä]½|̇ÕY€]YÄÀÌ»cY€¯Y~» {€¯¹ÔŸYÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌW Äv¨ Äv¨ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ Ä̇ÁZ]Ö°¿Z]Ä·{Z^»pÌÅÔ¼Ÿ€“ZuµZu{d¨³¾ÌqÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË Ö°¿Z]cZ»|yd‡YÂy{ZÅŒ¯¾ËY{Ö¿Y€ËYcÂb‡ZaZ]Õ{€§€³YÁºËY|¿¾ÌqÁ Հ^y{Y€ÌyY€fËÁÕY‚³€^y,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {‹Ö»ÕY{{Ây½MÄWYYY,|À¯ €e{ÁÄq€ÅZ°Ë€»MÕZźˀve¶Ì·{Ä]Ze|¿YÃ|//‹Y{YÁÖÀÌqÕZÅ®¿Z]-{€¯¹ÔŸY |¿ÁMÕÁÖÀÌq½Z‡¹ZÌaºfˆÌ‡Ä]Á|¿Â‹Zn]Zmd¨ÌW‡½Z‡¹ZÌaºf//ˆÌ‡Y ÕZŵZ‡{d¨³ÃZ]¾ËY{,¾ÌqÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË,ՀˀuZ“|Ìn» Ã{Â]s€˜»¾ÌqÁÄ̇ÁÕ‡Yd¨ÌW‡ÕZmÄ]€´Ë{ÕZŽZ‡¹ZÌaYÃ{Z¨f‡Y€ÌyY d‡YÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eYÂÀÅį|ÀÀ¯ħZ“Y½Z‡¹ZÌa¾ËYÄ]YՀfŒÌ]ÕZÅŒ¯Zed‡Y ¾ËYÄ°¸]dˆÌ¿d¨ÌW‡{Z»cÓ{Z^»Ö¸Y¶°Œ»įd‹Y{ÄmÂe|ËZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁºÌfˆÅÖËŒ·Âa½Zœ»{½ÂqdˆÌ¿Z»Z]ÕZ°¼ÅÄ]€“ZuÖ°¿Z]pÌÅįd‡Y †ÌW d‡YÃ|‹Z»ÕÁ€]¦ŸZ”»ZŒ§hŸZ]įd‡YZ°Ë€»MÕZźˀveÕZÆÀ»¾ËY Ö°¿Z]ºfˆÌ‡{ևZ‡Y¶°//Œ»Á{Z»½ÓY{€¯tˀe¾ÌqÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY ÕZźˀveÂe{YZ»Z]Z°¼ÅŒ¯€Åįd//‡YZ°Ë€»MÕZźˀveÖ°Ë-ºËY{ \m»½M–ËY€‹¾f§€Ë~b¿įd‡YFATFÂ“»-¹Á{¶°Œ» |Å{Ö»Y€«{Ây Ä]0Y€°»Ö·Z»{ZÆ¿¾ËYÕ‡Y€ÌyYÄf¨Å{įÕ—Ä] d//‡YÃ|‹¶°//Œ»¾ËY cÓ{Z^»|ËZ]d‡Y®ˆË€aŒ¯®Ë½Y€ËY½ÂqÃ|‹Ä»ZÀŒz]ZÌ¿{Ö°¿Z]ÕZźfˆÌ‡ {‹µ€fÀ¯c|‹Ä]½MÖ·Z» ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ dËZ¼uÕ´z‡ZaZ°Ë€»Md·Á{ |‹Z]ÖfˆËÁ€eÕZÅ®ÅÁ€³Y ÖfˆËÁ€e®ÅÁ€³Ã{€¯€‡d‹Y{Z]Ä]ŠÀ¯YÁ{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ Õ´z‡Za|ËZ]Z°Ë€»MºËƒd¨³,lŸ½Z»¹Z»Y¹ZÀ¼³½YZ]€//‡Õ‡Y|Àe cZ̸¼ŸdËY|ÅZ°Ë€»M¶yY{YÄ//¯Ö¿ZÌ¿ZmÁÖf//ˆËÁ€eÕZÅ®ÅÁ€³YdËZ¼u ½Y|¿Á€Æ‹½ÂyÁ|¿Y{Ã|Ɵ€]Y½Y€ËY¹{€»Ä̸ŸÖfˆËÁ€eÁÄ¿Zv¸ˆ»,Ä¿YZ°]Y€y cYÁÖË´Àz‡ÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] |‹Z],|¿‚ËÖ»¾Ì»€]YÖ¿Y€ËY ½Z»¹Z»Y¹ZÀ¼³½YZ]€‡Ä¿Y|f¬»¹Y|«YYÖ¿Y|«Z]Õ‡»…Z^Ÿ|̇,ÄmZy»Y {Z°Ë€»MºËƒ{Á‚§YZ°]Y€yÁÖfˆËÁ€e®ÅÁ€³®ËÃ{€¯€‡Հ̴f‡{{lŸ Ö¿Zˆ¯ÁY{Ä»ZÀ‡ZÀ‹ÕZÅdˆËÁ€eį|À¯Ö»Ö§€ »½Y€ËY¹{€»ZÀ¯{Y{ÂyÖ·Zu Ä]½Z‹d‡{ÁÄf§€³Ã|Ɵ€]Y½Y€ËY¶yY{ÖfˆËÁ€ecZ̸¼Ÿ¾Ë|ÀqdÌ·ÂXˆ»į ZÆ¿MYÁÃ{Y{ÕZm{Ây­Zy{Yd‡YÃ{·MÖ¿Y€ËYÃZÀ³Ö]½Y|¿Á€Æ‹Á¹{€»½Ây ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ |À¯Ö»Ö¿Z^ÌfŒaÁdËZ¼u¦¸fz»µZ°‹YÁ{Z ]Y{ ¾ËYYdËZ¼uÕ´z‡Za|ËZ]ºËƒ¾ËY{Á‚§YZ°Ë€»Md·Á{Ä]|Ë|‹‘Y€fŸY¾¼“ cZ̸¼ŸdËY|ÅZ°Ë€»M¶yY{YįÖ¿ZÌ¿ZmÁZÅ®ÅÁ€³€´Ë{ÁÖfˆËÁ€e®ÅÁ€³ ½Y|¿Á€Æ‹½ÂyÁ|¿Y{Ã|Ɵ€]Y½Y€ËY¹{€»Ä̸ŸÖfˆËÁ€eÁÄ¿Zv¸ˆ»,Ä¿YZ°]Y€y |‹Z],|¿‚ËÖ»¾Ì»€]YÖ¿Y€ËY Ö Ì] º‡Y€»Ä]€WZ ‹¹Zn¿YÕY€]ZŒ§-dˆÌ¿Y{€]¶Ì˜ eÕY{Y‚Ÿ |¿Ö»Ä]€“ÕY{Y‚Ÿ Y|ƌ·Y|̇ÕY{Y‚ŸÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ d»Ô‡ÕY€]ºÌyÁ\«YŸZ]€³Y€WZ ‹¹Zn¿YÕY€]ZŒ§{Á‚§Y,d//ˆÌ¿Y{€]¶Ì˜ e ¾ËY{½ZÌ¿Y€ËYd¯ZŒ»sÁÁÕY{Y‚Ÿº‡Y€»Ä]ÖzËZeÕYÄ]€“,{‹ÃY€¼Å¹{€» ½ZÌ¿Y€ËYZ»d‹Â¿€fÌËÂe{{ÂyՀ]Z¯[Zˆu{Ö Ì]Ö¸Ÿ {€¯|ÅYÂy{YÁº‡Y€» Y{€]¶Ì˜ eÕY{Y‚Ÿ ºËYÃ{ÁMZmÄ]Y€WZ ‹ÁºËYÃ{€¯ÕY{Y‚ŸY|ƌ·Y|̇ÕY€]ZŵZ‡ d»Ô‡ÕY€]ºÌyÁ\«YŸZ]€³YÖ´ŒÌ¼Å‰ÁÄ]€WZ ‹¹Zn¿YÕY€]ZŒ§Z»Y,dˆÌ¿ ¾ËY{½ZÌ¿Y€ËYd¯ZŒ»sÁÁÕY{Y‚Ÿº‡Y€»Ä]ÖzËZeÕYÄ]€“,{‹ÃY€¼Å¹{€» {€¯|ÅYÂy{YÁº‡Y€» d€§Á{‹Äf§€³Z¿Á€¯€iY€]Ö¿Zˆ¿Y½ZmÃ{€¯Z¿ÕY|y|À°¿{Á‚§Yd·Á{Õ´Àz‡ Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]‰€fˆ³į¹Y|¿|Ë{€e |]ZÌ¿YÃ|ÀËMÕZŵZ‡ÕZÅÕY{Y‚Ÿ{d¯ZŒ» Ö¿ZÆmž»Zn»ÕZÅ|¬¿Öz¸eÁ{{,Öf‹Y|Æ]µÂYcZŸY€»½Á|]ÕZÅÕY{Y‚Ÿ€iY€] {Á‚§Y|ÅYÂyZÆ¿M€]‚Ì¿YžÌ̌e\Å~»Á¾Ë{Ä̸Ÿ½ZÅYÂy|]Ád‹Y|Æ] صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ‚Ì´¿Yº£½Zf‡Y{ Ö·Zˀ‡ÁŽzf»€Ì£½Y€Ë|» Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ |¿€Ë~b]dÌ·ÂXˆ»¹€v»ÃZ»cY€¬»ÕY€]ZËZ°eÁ|mZˆ»½ÓÂXˆ» Õ¸Ÿ|̨‡¶³Õ|Æ»€f¯{ ÃZ´Œ¿Y{ª¬v»Á…|» Œ¯ÖËY€mYÕZ”§įd‡ZÆ·Z‡Ö·Zˀ‡ÁŽzf»€Ì£½Y€Ë|»‚Ì´¿Yº£½Zf‡Y{ ¾ËY |ÀfˆÅÁÃ{Â]Z¯ÁdÌ·ÂX//ˆ»|À//ˆ»€]ÃY¼ÅįÖ¿Y€Ë|» |Å{Ö»YMY dˀË|»ÄÀvY‚³€Å,ÕY|ËZa¾Ì¿Y«Á®Ë‚̧º¸ŸՃ·ÂÀÌ»€e…Z‡Y€]½Y€Ë|» Ö¿Z»Z‡d‡ZËÖ·|ÀÄ]½Z»Z//‡®ËdˀË|»Ö·|ÀYZÆÀeÁÃ|//Œ¿kZy Ä]Á{ÂyÁՁZ‡Ä ˜«d ÀdˀË|»YµZj»½YÂÀŸÄ] |¿Â//‹Ö»¶¬fÀ»€´Ë{ Š¿Y{d ÀÁŒ¯d»Ô‡¹Zœ¿Ä]Zn¿MYÁՁÁZ//Œ¯ÁÕÁ€b»Y{d À |ÅYÂyՃ·ÂÀ°e¿Z¿ZËZ”§ÁYÂÅd À0ÓZ¼fuYÕ| ]|¬»ÁՁZ‡ÁY{½ZÌÀ] ÕZ̈]{Ä ‡Âe|¿Á½|‹|À¯ևZ‡Y¶»YŸYÖ°ËŽzf»€Ì£½Y€Ë|» {Â] €j¯YŽze¾f‹Y|¿ÁcZ^i¹|Ÿd¸ŸÄ]Ä¿Z¨‡Zf» |À‹Z] Ö»ZÅÁÂuÁžËZÀY ÄfˆËZ‹Ád^j»{€°¸¼Ÿ|À¿YÂeÖ¼¿Ád‹Y{|ÀÅYÂz¿֏Zy{ÁZf‡{½Y€Ë|»¾ËY ¾ËYՃ€¿Y¾Ë€fŒÌ],{€°¸¼ŸÁdˀË|»L‡d¸ŸÄ]Á|À¿Z‡€]ÂƛĐÀ»Ä]YÕY ZycZ—Z^eY{ZnËY¥€,Ä ‡Âe€Ìˆ»{d¯€uÁÖËY€´¸¼ŸÕZmÄ]½Y€Ë|» ,Zyd ÀÖÀ¼“Š¿Y{¾f‹Y|¿ |‹|ÅYÂy{ÂyÖfˀË|»Ö·|Àš¨udÆm YZŽZ»Z‡{€°¸¼Ÿ{µÔfyYÁcZ¼Ì¼ed̨̯ŠÅZ¯,¢·Z]Z¿ÁÖ·Z¼mY€°¨e ÖfˀË|»ÁÖËY€mY¹Zœ¿{Žzf»€Ì£ÁÕÂf‡{½Y€Ë|»”ucZ¯€]€´Ë{ d‡YŒ¯ Á[Zzf¿YÁd‡Y½Z»Z‡€ÅÃ|Àbe\¸«,{€y€]ÖÀf^»ÁÄ¿Y|À¼‹ÂÅdˀË|»Z»Y cZ^ŸÄ] |‹Z]Ö»Ö¿Z»Z‡ZËd·Á{€Å{ºÆ»cZ»Y|«YYְ˽Y€Ë|»[Zf¿Y ½Z»Z‡{d̬§Â»ևZ‡Y¾¯,ÖËZ¿Y{€]ÖÀf^»ÁÂv»ŽzedˀË|»,€´Ë{ •Z¬¿{Â///mÁZ]Öfu,½Z»Z‡{½Y€Ë|»{€°¸¼Ÿ¦ “ d‡Y¹Â//‡ÃY‚ÅÕZÅ Á{€/°¸¼ŸL‡hŸZ]Ö¿Zˆ¿YÉÁ€Ì¿ÁՃ·ÂÀ°e,Ö·Z»ž]ZÀ»½Âr¼Å€´Ë{c« ,{Â]|ÅYÂz¿e¶]Z«,Žzf»½Y€Ë|»{Â^¿{ |‹|ÅYÂy½Z»Z/‡½Md/ˆ°‹ ÂyÄ]ZŽZ»Z‡Šz]€iYdËY|ÅÄ]{Z«,|¿Y|¿Y¹ÓŽzeįÖ¿Y€Ë|» ÉZÆ¿Z»Z‡{ÖfˀË|»cZ^i½Y|¬§,€ÌyYÕZŵZ‡{ |À‹Z]½ZÌÀ]Š¿Y{žËZÀ{ Ád‡YÃ{Â]Œ¯ÖfˀË|»ÕZÅ\Ì//‡M¾Ë€f³‚]YÖ°ËÖf·Á{Ä^//‹ÁÖf·Á{ €Ë|»€Ì̤eZ] d‡YÃ{€¯{YÁÖ¿Zˆ¿YÕZÅÄËZ»€‡ÁZŽZ»Z‡Ä]YÕ{ZˁcZ¼˜· ÁÖf/‡€a€‡ÉZÅÃ{ZecY€Ì̤eÖÅZ³Á|]ZËÖ¼¿ļeZyY€mZ»,½Z»Z‡®Ë|‹Y ¹ÓŠ¿Y{|«Z§{Ây½ÂqŽzf»€Ì£½Y€Ë|» |]ZËֻĻY{Y½Z»Z/‡ևZÀ‹Z¯ ZŽMY½ZŒ¿Z»Z‡{įYÕ{€§€ÅÁÃ{€¯Z¯½Z´^z¿Z]|À¿YÂeÖ¼¿Y~·,|ÀfˆÅ Y |À¿YÖ»Ä̋ZuÄ]Á|ÀÀ¯Ö»kZyÁ{Y,|‹Z]€eÓZ]¡Â^¿ÁŽze™Zv·Ä] ÖfˀË|»ÁÂu{½Y€Ë|»į|À¯Ö»Y|Ìa¹Âƨ»Ö¿Z»ÖfˀË|»|Æ e,€´Ë{¥€— Žze,{ÂydÌ·Z §ĘÌu{ՀË|»€³YÁ|À‹Z]Ä£|£{ÁŽzeÕYY{{Ây Y€q {€¯®‹|ËZ]½ZÀ¯Z¯Á½Z»Z‡,Z¯Ä]d^ˆ¿€Ë|»½M|Æ eÄ],{Y|¿Y¹Ó Áº¸ŸYį|À¯µÂ^«YÕZ¯|Å{Ö¼¿ÁZmY‰{ÂyÄ]ÃZ³pÌÅ,|Æ f»½Zˆ¿Yį Á{Y|¿ŽzeÕZ¯{įֈ¯½Y€¼q|ÌƋŠËZ»€§Ä] d‡YkZyŠ¿YÂe YÕZ̈]ÃZ´‹‚¤·,ÖfˀË|»ÕZÅdˆa…Z‡Y¾ËY€] d‡YY¬eÖ],{€Ë~aÖ»Y½M d‡YÄ »ZmYÂyÁ½Z³‚] d‡Y¶Y®ËdˀË|»cZ^i,ՁÁ€»Yª§Â»ÕZŽZ»Z‡{įd//ˆÌ·Zu{¾ËY €j¯Yįd//‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁ¾Ì]¾ËY{įÖfˀË|»ÕZÅ\Ì//‡MY€´Ë{Ö°Ë ,Ö¿Z],Öf̻«€œ¿Yį|ÀÀ¯[Z/zf¿YÖ¿ZÀ¯Z¯|/ÀÅ{Ö»tÌm€e|»MZ¯Z¿½Y€Ë|» Ö ‡ž«YÁ{ |À‹Z]½Z/‹{ÂyÄÌ^/‹Z°§YÁcÔ̐ve,ևŻ,Հ°§,Ö´Àŀ§ cZ¬Ì¬velËZf¿ |ÀfˆÅZŽMZ]­€fŒ»cZ¨ÕYY{į|ÀÀ¯Ö»Õ{Y€§Y[Zzf¿Y{ Ä]½Z»Z‡{Ã|¿Z//‡‘Z e{ZnËYZ]ŠË|¿Y€³{{Y€§Y{ÂmÁį|Å{Ö»½Z//Œ¿ ½Z»Z‡cZ¼Ì¼e{d̨̯{Â^Æ]ÁÄ·Z//ˆ»¶uc|«ŠËY‚§Y,ÕÁM¿ŠËY‚§Y {€¯|ÅYÂyÕ{Zˁ®¼¯ cZ»|y{cZ^i{ZnËY,ÖËY€³ÄfˆËZ‹¹Zœ¿Y€¬f‡Y€“ZuµZu{|‡Ö»€œ¿Ä] Ä ‡ÂeÁ‰Á€aÁd‡YÕÁ€“cZ]Zf¿Y{¥Z¿YÁd·Y|ŸdËZŸÁ½Y€Ë|» Ä£|£{¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë|ËZ]d À€Å{Y€³µÂveÁŽzf»½Y€Ë|»Y½Á{ ÕZ̈]Հ°§ÕZÅḑ€›Á{Y| f‡Y,€´Ë{Õ‡Y |//‹Z]ZÆ¿Z»Z‡ÁZÅd·Á{ ÕZÅ{Y| f‡YÁŽzf»Á|À¼¿YÂeÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ĸ¼mY {Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{ ÁÄ ‡ÂeÕY€]ÖËԗd€§®ËÕZÀ »Ä]Œ¯½YÂmÁµZ §dÌ ¼m ½ZŒy{ |̯PeÖ]ÂyÄ]Œ¯ÕZÅÖËZ¿YÂeÁZÅḑ€›¾ËY€]|ËZ]Y~· d‡YŒ¯d§€ŒÌa Z»Ã|ÀËMÄËZ»€‡ÁÀÌy}¾Ë€e±‚]-½Z»Œ¯|À¼Œ¿Y{ÁÄ^z¿½Z¿YÂm {€¯ÄÌ°eÁ Ä¿YYÁ|Ì»YÃ|ÀËM d§€³Z¯Ä]Ö]ÂyÄ]Á{€¯dˀË|»YZÅḑ€›¾ËY|ËZ] |ÀfˆÅ €fŒÌ]¶¼Ÿ{Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y d‡ZÅḑ€›¾Ì¼ÅYÖ¿Ô¬ŸÃ{Z¨f‡YÄ]Äfˆ]YÁŒ¯ d‡YÄf§€Ë~ac½Z¿YÂmÖËY€mYÁÕYħ€u֌¯¶ˆ¿ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á €‡dŒaYÖfz‡Z̈]ÕZŁÁ¾Ìˆu¹Z»YÄ]ªŒŸZ]ZŽ€« €´»,Ã{€¯Ö³{ZfˆËYZÅZŒ§Y¿Y€]Y€]{Õ«ÄÌuÁZ]ÁÃ|¿Y~³ |À¯‰Â»Y€§Y¾Ìˆu¹Z»Y|¿YÂeÖ» į{€¯¦ÌÂeÖ»€v»Z¿Á€¯{ÂmÁº£Ä]YµZˆ»Y¹€v»Ö¿ZuÁ ÕZźq€aÖf«Á{€¯tˀeÁ|̇|ÅYÂyļŹZŒ»Ä]½MÕÂ] ,{‹Ö»\¿ZŽZ]ZÌy{¹€v»ÃZ»{įÖËZÅZ ‹ÁºWԟ,ÃŻ {€¯…ZˆuYÁ|Ë{,|ÌËÂ]Y¹€v»ÃZ»µÔŽYÂeÖ»ĸZ§Ô] ×YdËM€Ì^ eÄ//]¹€v»ÃZ»{Äf^·Y{Y{Ä//»Y{YÕÂƼm†//ÌË Á{‹dËZŸ{Y€§Y֏ydÌ°·Z»|ËZ]|¬Ì·ZŸžm€»Ö¿ZfˆÌ‡ ¹{€»Ä¿ZyZËYÂË{ÕÁ€]Öf»ÔŸZ˺q€aÁZmY½Á|]dˆÌ¿Y€« ZŽZ]ZÌyÁZÅÄq¯,Z”§|ËZ]֟€‹¦ËZ›Áª^—Ä°¸] {‹\¿ ºÌÀ¯Ä¿YY³‡ÁÖÀ̈uY ¹ZËY{d¨³Z¬Ë€§M{”u½Z»{ÕYÀ—ZyÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ ZÅÄq¯ÁZŽZ]ZÌyY֔ ]€ÅZ›¹€v»µÁYt^,Z¬Ë€§M{¹€v» ÃŻºq€a®ËÄ¿Zy€Å€‡ÕÓZ]ÁÃ{€¯©€§Ô»Z¯Œ¯¾ËY{ |‹Ö»\¿ €]¢·Z]½Zf‡Á|ÀÅŒ¯{Á‚§Y|ÀÅŒ¯YՀ´Ë{µZj»€¯}Z]ÕÁ |ÀfˆÌ¿½Z¼¸ˆ»ºÅÖËZÆ¿MÖfuÁ{Y{½Z¼¸ˆ»dÌ ¼m½Â̸̻ Y‹ZŸÁZŸÂ//‡ZeÁÁ¹€v»¹ZËY{¾Ì//ˆu¹Z»Y¹Y€fuYÄ] d»ÔŸÁºq€a\¿Z]YZ”§Á|¿Â‹Ö»‰ÂaÃŻ|ÀÅ€‡Y€‡ |ÀÀ¯Ö»Ä¿YY³‡Áð‹Z]ÖÀ̈u d‡Y¾°¼»ÕY{Y‚ŸÃÂv¿Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ d‡Y¶Ì·{¾ËYÄ]cÁZ¨e¾ËY{Á‚§Y,|‹Z]cÁZ¨f»ŠÌaÕZŵZ‡Z] ֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§Á®‡Z»Z]YÖf‹Y|Æ]ZŶ°eÁ€a|ËZ]į €‡ÕZ”§ÂyÄ]½Z°»®Ë{|ËZ^¿¾ÌÀr¼Å ºÌÀ¯cZŸY€» Äf¨Å½ZËZaZeįÖËZƸ¼ ·YÂf‡{¹Z¼eÁÄf§€³cž¼neÃ|̋Âa Y€mYÁcZŸY€»,{‹Ö»¡Ô]YZÅÃZ´f‡{ļÅÄ]ÁŽzŒ»Ã|ÀËM |ËZ]¹€v»ÃZ»ÕZ”§µZˆ»Y{€¯|̯ZeºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË ºÌÀ¯ d‡Y¾°¼»Z»Y,{Œ]Ä¿YY³‡Á‹Z],ÖÀÌ//ˆuÕZ”§Ô»Z¯ ÕZŶ°eÁ€a|ËZ]Y€Ë,|‹Z]cÁZ¨f»ŠÌaÕZŵZ‡Z]ÕY{Y‚ŸÃÂv¿ ½Z°»®Ë{,|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y®‡Z»YļÅ,{‹cZŸY€»YÖf‹Y|Æ] Ã|‹Âa€‡¾¯Z»Y{Öf‹Y|Æ]µÂYÁ|//‹Z]Äf‹Y|¿{ÂmÁž¼ne {‹cZŸY€»€fŒÌ] [Ô¬¿Y€^ŽZÀz‡ {Â][Z˜z·Y¶§¹€v»ÕY³‡ÃÂv¿ÕY€] |¿{»€§Äf‹~³Á[Ô¬¿Yºœ »€^ÅįÕYÄf°¿d¨³Ö¿ZuÁ Ŀ´q|¿{€¯¾//‹ÁļÅÕY€]Á{Â][Z˜z·Y¶§Á€yM¹Ô¯ ÁÕY{Y‚ŸµZ//ˆ»Y¹€v»ÃZ»{Ŀ´q|ËZ]Z»Á|ÀÀ¯¶¼Ÿ|//ËZ] ºÌÅ{¹Zn¿YYÕY³‡ {Zf//‡Ä//ˆ¸mcZ]»ÁcY€¯Y~»Ä]¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†ÌË ÃZ]{Ö]ÂycZ¼Ì¼eĈ¸m{{Á‚§YÁ{€¯ÃZ//‹YZ¿Á€¯Ö¸» ÄÀÌ»{Ä//¯ºË{€¯\ːe,|Àf//ˆÅZÀ´Àe{įÖ¿Y€mZf//ˆ» ÕY€]¹Y|zf‡YÄÀÌ»{¾ÌÀr¼Å-{‹®¼¯ZÆ¿MÄ]¾°ˆ»Ä Ë{Á ºÌf§€³€œ¿{ÖeYZÌf»Y,|¿{Â]µZ §Z¿Á€¯½YÁ{{įÖËZÅ|uYÁ …Y|»Z¯Ä]Á€‹ַYÕZÅ[ÂqZqÃZ]{d¨³Ö¿ZuÁ €]ÁºË{€¯Հ̳ºÌ¼e{Zf‡Ĉ¸m{ÃZ»ÂˀÆ//‹ļ̿{ |ÀÀ¯¾ËÁ|eėÂ]€»ÕZÅÄ¿ZzeYÁY{Y»Ä̬]|‹Y€«ZÀ^»¾Ì¼Å |‡€]{Zf‡{ÖËZÆ¿\ːeÁ|ÌËZeÄ]Ze d‡YºÆ»|{ |¿€Ì´]YZÅdzeYּ̿€¨¿¾Ì¼ÅÁ,|‹Z] Ä]Äfˆ]YÁZ»–ËY€‹†a d‡Y‚»€«dÌ “Á,|{,ÕÓZ] d‡YÖ¿Zf‡Y–ËY€‹ ÁZ^»Ö¸»{Zf‡{Z»ºÆ»ÖËZź̼eYְˁÁ€»Y{Á‚§YÖ¿ZuÁ ½YZf‡€a½YÂÀŸÄ]Õ{Y€§YÄ°ÀËYÁ{Â]Zf‡€a{Y| eÂ“»Z¿Á€¯Z] |¿{Â]¾Ì »Z¯ÁÖf¯€‹įÖ¿YZf‡€a |¿Â‹Ö»¹Y|zf//‡Y|Ë|m {Y€§Y¾ËY,|¿{€¯Ö»dÌ·Z §Äf//‹~³ÕZÅÃZ»{Z¿Á€¯½Z//»{Á ,d‹Y|Æ]cYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË |ÀfˆÅZÌf»Y\uZ ¹Y|zf‡YdË·ÁY{Y{Y€§Y¾ËY|¿YÂeÖ»Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{ Ád‹Y|Æ]cYÁd‡{¹Y|zf‡YŠz]{|ËZ]d¨³,|Å{Y€« |‹Z]Z],d‡YcÁ€“įÕ|uZe½Z»{ Ä »Zmd»Ô‡Ö¸Yžm€»Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ d‡YÖ¸ §–ËY€‹{ ºœ »€^ÅÄf‹~³ÁÄ¿Z¼Ì°u½ZÀz‡Y€°ŒeZ]ÕÂƼm†ÌË ½ZŒËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Z//ŒËYcZ¿ZÌ]{ּƻÄf°¿Ä],[Ô¬¿Y d»Ô‡€»YÖ·Âf»įÖËZÆ¿žm€»į|¿{€¯|̯Ze{ÂycZ¿ZÌ]{ įd‡YZÀ »¾ËYÄ]¾ËY d‡YZ¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡,d‡YÄ »Zm ½MÄ]Ä¿Zy¾ËYYÁºËÁ€¿ÃZ^f‹YY€Ìˆ»ÁÃ{€°¿‘ŸY…{M {Zf‡½MÁ{Y{dÌ m€»įd‡YÄ¿Zy®Ë–¬§Ä°¸]ºË{€´¿Ä¿Zy {Zf‡¾ËYįÖeY€¬»{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ d//‡YZ¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸» [Ô¬¿Yºœ »€^ÅÖfu-d‡YY€mÓY¹ÓļÅÕY€]|À¯Ö»ž“Á ¶¼Ÿ|˳Ö»{Zf‡įÄr¿MÄ]ºÅ¾»{Âyį|¿{»€§Ä¿Z “YÂf» d‡YּƻZ̈]ĸXˆ»¾ËYÁºÀ¯Ö»Y€mYY½MÁÃ{€¯ ļÅÕY€]¹€v»ÃZ»d̼ÅYÄ]Š¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ,½Z¼¸ˆ»ֈ¯{‹Ö»€´»d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½ZÆmÁ½Y€ËY½Z¼¸ˆ» µÂ—{įÖf¸» |‹Z^¿ºÆ»ÁYÕY€]¹€v»Ö·Á|‹Z]Ö¿Y€ËYÁĠ̋ ºËY~´] ZƛY½ZËÔf^»ÖËZ‡ZÀ‹Ád//ˆeÄ»Y{Y€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌË ¶»ZuÖ¿Zˆ¯ÄqºÌ¿Y|]įd‡Y½M…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÃYd‹Y{ Y|ËZ]YZÆ¿M,|¿|‹ÖËZ‡ZÀ‹Ã{·M{Y€§YÖf«Á |ÀfˆÅ…Á€ËÁ¾ËY Ã{·M{€§įd‡YĸXˆ»¾ËYÖËZ‡ZÀ‹¹Á{ĸu€» {€¯Y|mÄ »Zm ªÌ§ÂeÄÀÌ»¾ËY{įÖËZÅŒ¯ d‡YÃ{Â]•Z^eY{Ö¿Zˆ¯ÄqZ] ÁÖËZ‡ZÀ‹YÔf^»{Y€§Y,Ã|‹dËZŸÖf‹Y|Æ]¶WZˆ»į|¿{€¯Y|Ìa |¿{€¯և€]Y•Z^eY{{Y€§YÁÃ{€¯Y|mÄ »ZmY d‡Y€Ë~a½Z°»Y¶ËZ]»ªË€—YZ¿Á€¯Ä]Ôf^»{Y€§YŠËZa Y²ÀËÂf̿»ºfˆÌ‡į|ÀfˆÅÖËZÅÂ//Œ¯Äf^·Y{Á‚§YÖ¿ZuÁ d‡Yև€]¶]Z«¶ËZ]»ªË€—YZ»YºËY|¿YºfˆÌ‡¾ËYZ» |¿Y{ YÃY¾ËYd//‹Y|Æ]cYÁ€³Y |¿YÄf§ÁÃ{Â]Zn¯{Y€§YºÌÀÌ^]į dˆÌ¿Y‹{½MÕY€mY,|¿Y|][¸˜» d‡YÃ{Z ·Y©Â§ZÅZmÖy€]{Z//Œf¿YdŸ€//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ZÆ¿M€fŒÌ]|//‹ÁM{ZË,{Â//‹Ö»{Zˁ½ZËÔf^»{Y| eÄ^e€»®ËÁ ZÌfyYZŽZf‡YÄ] |¿YÃ{€¯d¯€‹cZŸZ¼fmY{į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯ ÕZÅdË{Á|v»ÕY€]YÖËZŶ¼ ·YÂf‡{Ö¿Zf‡YÕZÅ{Zf‡ZeºË{Y{ |ÀÀ¯ž“ÁÄf¨Å®ËÕY€]Ä¿Y€Ì´fz‡ ,‚»€«Zm®ËdÌ “ÁºÌ˳Ö»Öf«ÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ½YÂÀŸ,{Y{Ö´fˆ]Ö¨¸fz»¶WZˆ»Ä],d‡Y|̨‡ÁY|ŒÅd·Zu ½McZ¿Z°»YÄ]Ä°¸]dˆÌ¿Ôf^»{Y€§Y{Y| eÄ]ZÅdÌ “Á¾ËY{€¯ dze{Y| e,½Zf‡Z¼Ì]½Zf‡€Æ‹®Ë {Y{Ö´f//ˆ]ºÅZŽZf‡Y €³Y {Y{YÖ§Z¯½Zf‡Z¼Ì]ÁZf//‡€aÁ®‹‚a,ÂËևÕM,Ö§Z¯ €¨¿,|¿Â‹Ôf^»ºÅ€¨¿ºÌ//‹Z]Äf//‹Y{dzeZn¿M{ ÖËZm{d‡Y¾°¼»€¨¿¾Ì¼Å dˆÌ¿֟“»,|¿Â‹Ôf^» dzeÖËZm{d‡Y¾°¼»ÖÀ Ë|À¯‘ŸY–ËY€//‹€´Ë{ d‡ŻÕ‡ZÆq d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ |̇€¨¿Y‚Ł€»Ä]Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm Հfˆ]Y{¼¿‚Ì¿ÃZ»{Y{€y–//‡YÁY{ÁºÌf//‹Y{ {Y»ÁÄf§€³Õ{ |¿Á½Zf//‡Y¾ËY{Ä¿YÁ Հ]Y€]Á{|‹Äf‹~³Äf¨ÅŠ‹{Հfˆ]ÁÔf]Y ½Zf‡YY½Zf‡€Æ‹€“ZuµZu{ d//‡YÄf‹Y{ dÌ “Á{½Zf‡€Æ‹Ä//‡Á‚»€«dÌ “Á{{‚Ë ÕZŽZf‡€Æ‹{Հfˆ]{Y» |¿Y{Y€«Y|//ŒÅ {Y{Õ|Àe\Ì//‹|^Ì»Á‚ˀƻ,ºeZy,d¨e,{‚//Ë d‡Y|{–¬§{‚˽Zf‡Y{ZŶ°eÁ€adËZŸ ,|À°¿Y|ÌaŠËY‚§Y¹{€»ÕZ°¼ÅZ]½Y‚Ì»¾ËY€³YÁ dÌ “Á{½Zf‡Y¾ËY¾f§€³Y€«|ÅZ‹d‡Y¾°¼» ºÌ‹Z]‚»€« ,½YZf‡€a{€¯½ZÌ]d//‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ ½ZËÂnŒ¿Y{,֐ze½YZÌf‡{,½Z°//‹‚a,½YZÌÆ] ZŽZf‡Z¼Ì]¶À‡€aÄ̸¯ÁÄ»|y,½YÁZ¯,Ö°‹‚a ¶¼vf»¦¯€]½Zmįd‡YÃZ»,Œ¯€‡Y€‡{ ֋ÔeÁŠ‹Â¯pÌŁYÁÃ|//‹Ã{ZˁÕZÅÖfz‡ c|»¾ËY{ |¿YÃ{€°¿¢//Ë{½YZ¼Ì]cZn¿ÕY€] d//‡{YYd»Ô//‡½Y€³{ZÆmYÕYÃ|Ÿ ‚Ì¿ÕYÃ|ŸÁÃ|//‹Y|£Y{½Z//‹Ã{Y¿ZyÁºËYÃ{Y{ |¿YÃ|‹ÕZ¼Ì]¾ËYl¿Á{{¶¼vf»½Z//‹{Ây Ád»Ô//‡½Z §Y|»YdËZ¼uÁÖ¿Y{|«ÃYZÆÀe Õ|mdËZŸ,Ö¸ §–ËY€//‹{ZÆ¿MÕZ//ÅÃ{Y¿Zy ,ְ˂̧ÕY~//³ĸZ§|ÅZ//‹Ä¿Z³Ä//‡µÂY ®‡Z»YÃ{Z¨f‡YÁZÅd//‡{¹ÁY|»Õ‹Ádˆ‹ |ÅZ‹€´Ë|°ËÕZ°¼ÅZ]Õ{ÁÄ]ºËYÁ|Ì»Y d‡Y ºÌ‹Z]Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁµZ¬f¿YÀÌn¿ž˜« ,€^·Y,½ZƨY,¶//Ì]{Y,Ö«€//‹½ZnËZ]}M,…Z§ ,Ö·Z¼‹½Z//‡Y€y,½Z»€¯,Õ“½Z//‡Y€y,¹ÔËY ‚»€«dÌ “Á{½Z³‚//»€ÅÁ½Zf//‡€·,½ZÀ¼//‡ ,Ö]€£½ZnËZ]}MÕZŽZf//‡Y¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€« ,½Zn¿,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,€Æ//‹Â],½Zf‡Ây ½Ô̳,{‚Ë,Ղ¯€»,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,½Y|¼Å |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{ºÅº«Á dÌ “Á{½ZÀ¼‡½Zf‡Yd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » { {Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{{‚˽Zf//‡YÁ‚»€« ¶]Z«‚Ìy|ÅZ‹½ZÀ¼‡½Zf‡Y{Äf‹~³µZ‡|À¨‡Y ¾Ë{Á€§YįºË{Â]Ôf]YÁՀfˆ]{Y»{ÖÆmÂe ÁZŶ°eÁ€adËZŸZ]ZŽZf‡Y€ËZ‡¶j»µZˆ»YÃZ» ¶]Z«ŠÅZ¯Հfˆ]ÁÔf]Y{Y»,ZÅdË{Á|v»µZ¼ŸY {Y»ŠËY‚§Y|ÅZ‹ÃZ»{Y{€yļ̿Y d‹Y{ÖÆmÂe ½Zf‡YÕZŽZf‡€Æ‹\¸£Y{Ä¿YÁՀfˆ]ÁÔf]Y µZu{ ºÌf//ˆÅ€]Y€]Á{YŠÌ]½Y‚Ì»Ä]½ZÀ¼//‡ dÌ “Á{½ZÀ¼‡½Zf‡YY½Zf//‡€Æ‹lÀa€“Zu ÕZŽZf‡€Æ‹{Հfˆ]{Y»\̋Á|ÀfˆÅ‚»€« |¿Á½Z¤»Y{Á{Á€ÅZ//‹¶j»,½Zf//‡Y¾ËY©€//‹ µZ¼ŸY,Ö¿Zf‡Y½ÓÂX//ˆ»ÕZ°¼ÅZ] {Y{Հe|Àe ÁÃ|‹¹Zn¿Y½Zf‡Y¾ËY{ՀfŒÌ]ÕZÅdË{Á|v» ŠËY‚§Y½Zf‡Y¾ËY¹{€»–‡Âe‚Ì¿ZŶ°eÁ€adËZŸ Z»MŠÅZ¯|ÅZ‹ÖeMÕZÅÄf¨Å{ºËYÁ|Ì»YÁÄf§ZË ºÌ‹Z]½Zf‡Y¾ËY{c§ÁՀfˆ]ÁÔf]Y ½Zf‡Y{{€¯ZƛY‚Ì¿{‚˽Zf‡YdÌ “ÁÃZ]{ÕÁ ÕZ¼Ì]YÖÆmÂe¶]Z«‚ÌyÃZ»|À¨//‡Y{‚Ì¿{‚Ë ‰Â»MÁ½Z//»{,d//‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ Œ¯{€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a c§Z]ÁÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä] ½Z´fyZ]½Zm{Y| e,Äf‹~³dŸZ‡{€¨¿ d‡YÃ|̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{Z¿Á€¯ Ö ˜«ÕÔf]YZ»M¾Ë€yMÃZ]{ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ ¾ËYÄ]Ôf]YY֋Z¿c§{Y»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ] ,Ä ¼mÁZeÄ ¼mÁY{€//¯½ZÌ]…Á€ËÁ ,֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]Á{Y{€» {|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ//¼Ì]ÁY‚ÅÁ{ ZÆ¿MY€¨¿ÁY‚Å®Ëį|‹ÖËZ‡ZÀ‹Â//Œ¯ |ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հfˆ] |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{ Z¼Ì],c|»¾ËYµÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ Â¼n»Á|¿{Y{d//‡{YY{Ây½Zm|ËÁ¯ €¨¿ÁY‚ÅÄ//]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½Z//m |̇ ½ÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^//‹Âyd¨³d//‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ//¼Ì]Y€¨¿ÁY‚//Å €¨¿¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf//‡Z¼Ì] ¾ËY|Ë|‹dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì] ÁY‚ÅÁ½Â//̸̻Á{½ÂÀ¯Ze{€¯½Z//Ì]ÕÓ ¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌz//ŒeŠËZ»M d‡YÃ|‹ ,½Zf//ˆ¸³,½Y|¿Z»,½Y€ÆeÕZŽZf//‡Y{Á‚§YÕÁ †¸n»‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ |Œ¿dËZŸՀf¯{½Â»M{Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ½{€¯Z]ªË€—YYÂÅÄËÂÆeZ” ]-{Â//]½Â»MÕY‚³€] Á–Ìv»ÕYÂÅZ»€³\m»įÄf§€³cZÅÀ//nÀa |‹Ö»Ã{®‡Z»½Z^¸—ÁY{ÕY€]†¨¿Ö´Àe Ã{Z¨f‡Y®‡Z»Y½Z^¸—ÁY{YÖy€]Öfu{€¯ħZ“YÕÁ Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Zvf»YÁÂu{½MĿ¼¿į|¿{Â]Ã{€°¿ d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«½M€ËÁZeįd‡Y †¸n»ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ ½YÂeÖ¼¿½YÂ//ÀŸpÌÅÄ]֟Z“ÁY¾//ÌÀqZ]{Y{Ä//»Y{Y {€¯ÕY‚³€]YՀ‡Y€‡Á|‹YdÌ ¼m€aÕZŽ»M Ä]YÂnŒ¿Y{d»Ô‡½Â»MÕY‚³€]įd§€Ë~a|ËZ]Á {Y|¿YÖ»€˜y {Á‚§YÁdˆ¿Y{Äf//‹~³Äf¨Å½Â»McY{Y€ËY¾Ë€eÖ¸Y {Á|v»ÕZÅÁÂuÖy€]YՀËÁZe–¬§ŠnÀ‡½Z»Z‡ Հe½Z»Z‡Ä]Z¿Z“ÁYZÅÁÂu€ËZ//‡{įÃ{€¯€ŒfÀ» d‡YÃ{Â]º¯Zu {ÁÁ{€ÌyZeÁ½Â»MÕY‚³€]{Ö¼œ¿Ö]{Y{Ä»Y{YÕÁ ½Z»Z‡ՀÌ]|eÖ]¶Ì·{Ä]ֿ»MÕZÅÁÂuÄ]½Z^¸—ÁY{ ¶v»½{€¯ZÌv»ÁcÓY‡ž«Â»Ä]µZ//‡Y{ŠnÀ‡ Ã{Â]Հf¯{½Â»McY{Y€ËYY€´Ë{ְ˽Z^¸—ÁY{Y€¬f‡Y |Å{t̓ÂeÃZ]¾ËY{|ËZ]ŠnÀ‡½Z»Z‡į ¶v»{YÂÅÄËÂÆeºfˆÌ‡{ÂmÁ¹|Ÿ|‹ÁM{ZËÖuÔ§ ÕZÅÁÂu{cY{Y€//ËYY€´Ë{Ö°ËZŽ»MÕY‚//³€] {Z¬f¿YZ]ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz‡ ½Â»MÕY‚³€]{Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ¹|ŸY ½Â»MÕY‚³€]Ö¸ §d//Ì “ÁZ]{€¯tˀe,Հf¯{ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y½YÂÀŸpÌÅÄ]|‹YÁՀ‡Y€‡ ZƛYd¸»Ä¿ZyZ//]³Ád¨³{ÖuÔ§¾Ì//ˆu|¼uY dËZŸÕY€]¹Â¸ŸcYÁ½ÓÂX//ˆ»Ã|ŸÁ{ÂmÁZ]{€¯ YÖ¯Zu½Z^¸—ÁY{ÕZʼnY‚³Z»YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ÕZ̈]cY{Y€ËYZ]Հf¯{½Â»MÕY‚³€]įd//‡Y¾ËY d‡YÃ{Â]ÃY€¼Å ,ֻԇYÕY‹†¸n»{¾ÌÀ»Z§Á½Y|¼Å¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ YÖ°ËYZÅÁÂu{֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§dËZŸ¹|Ÿ ½Y€ÆeY|¿Zf‡Y |‹|Ë|¼e€´Ë{Äf¨Å®Ë½Y€Æe½Zf‡Y{ÕZ¯Á{ Š¬¿®Ì§Y€es€—ªÌ¸ ed‡Y|Ì»YÁ|‹€nÀ»½Y€Æe{…Á€ËÁ¾ËY€eÃ{€fˆ³Â̋Ä] ½Y|¿Á€Æ‹Á½ZÀ¯Z‡{€¯|̯Ze½Y€ÆeY|¿Zf‡Y |‹Z]Äf‹Y{½Zˀm¾ËYdˀË|»{ּƻ ”uc{ÁÃ{€¯ÕY{{ÂydÌ ¼m€aÁ¡Â¸‹¾¯Z»Y{”uY½Y€Æe½Zf‡Y Öa|À]ÖÀˆv» |ÀÀ¯dËZŸY®‡Z»YÃ{Z¨f‡Yĸ¼mYÖf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÖ»Z¼e ÖÀ¯Z»Y{ÄËÁÄ]®‡Z»YÃ{Z¨f‡YÁZŶ°eÁ€adËZŸ€]Õ|mcZœ¿{€¯½ZŒ¿€—Zy d‡YÂy{¦¸fz»¥ZÀYÁ½Y|¿ÂƋYÁ{‹Ö»|Ë|Œe¡Â¸‹‚¯Y€»ÁZŃZ‡Za½Âr¼Å |ÀÀ¯dËZŸÖ]ÂyÄ]YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a{‹Ö» ÃZ»ÕY€]¹ÓÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ļÅd¨³ÕÂƼm†ÌË {‹Ö»¡Ô]YZÅÃZ´f‡{ļÅÄ]ÁŽzŒ»| ]Äf¨Å½ZËZaZe¹€v» ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ä^À‹ÁÖ¿ZuÁ¾ˆu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] €Ìˆ»ÁZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡Z]¹{€»ÕZ°¼ÅYÖ¿Y{|«¾¼“Z¿Á€¯Z] ‰Y‚³į{Â]ÖËZŁÁÁ‚mÁ€»Yd‹Y{ZƛY,Ä »Zmd»Ô‡ Ã{€]¹Z¿½Zf//‡Y{Á|u,{Â]Ã|ÀÀ¯YÁ|Ì»YZŽZf//‡Y¹Z«YÁZ»M ®ÌaYÁ€»YZ»Y,|¿{Â]dz‡–ËY€‹{¶^«ÕZÅÄf¨Å{į|‹ įd‡Y½Z¿MÕÁŠÌaÕY‹{€f¼¯€Ìˆ»Á|¿{€¯Â^ŸÕZ¼Ì] |̇ºÌÅYÂyŠ»YMÁcZ^i–yÄ]½Z¿McZŸY€»Z] ½ÓÁˆ»|ËZ]ºËY~³Ö»¹€v»ÃZ»ÕY€]įÖeY€¬»d¨³Ö¿ZuÁ |ËZ],{‹Ö»µÁˆ»įֈ¯Á|¿€Ë~b]dÌ·Áˆ»ZËZ°eÁ|mZˆ» {Ây€]ÁYZ]|ËZ],{€°¿d«{Ã{€°¿ÕY|yÕ{€§€³Y{€Ë~b]Y½M Z]{Ây€]ÃÂv¿d‹Y|Æ]cYÁÁŒ¯cYÁ|‹Y€«Á{‹ |ÀÀ¯¾ËÁ|eY½Z¨¸zf» –‡ÂeµZuÄ]ZeµÁYÁYįÖeY€¬»¹Z¼e{Á‚§YÕÂƼm†ÌË Zed‡YÖ«Z]{Âyc«Ä]½ZÀr¼ÅÃ|//‹¹ÔŸYd‹Y|Æ]cYÁ ZÌfyY{µÂ^«¶]Z«¾ˆ¯YÁ|À¯¹ÔŸYd//‹Y|Æ]cYÁįՁÁ Á½MZe {Â]|ÅYÂyd‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸY¾ËYµÁˆ» d‡Y Y{ÂyÄ¿Y€Ì³dz‡cZ»Y|«YÁºÌÀ¯dËZŸYcY€¬»ļÅ|ËZ] ºÌÅ{Ä»Y{Y d‡YÃ{€°¿€Ì̤eZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{€^ÅY ,d‡YÃ{€°¿€Ì̤eZ¿Á€¯Z]¶]Z¬»Z»{€^ÅYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ ¹{€»Ä]½{Y{t̓ÂeÁ‰Â»M,ÖÅZ³M¹|«¾Ìfˆz¿d‹Y{ZƛY ÁÂ̋ÃÂv¿,cY€˜y,…Á€ËÁ¾ËYÄ]d^//ˆ¿|ËZ]¹{€» d//‡Y ÕZÅÄ¿Z‡{įÖËZÅZ¯ļÅZ]ÂÀÅ |¿Â‹Ã{Y{‰Â»M,½MºWԟ Ã{Y{t̓Âe¹{€»Ä]|ËZ]Ád‡Yº¯,Ã|‹Z¼Ì//‡ÁY|Áֻ¼Ÿ {‹ ‚ÌqļÅ€]¹|¬»YÖf‹Y|Æ]¶WZ//ˆ»|ËZ]¹{€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ö»Y‚·Y®‡Z»įºÌfˆÅ֘ËY€‹{Z»{€¯tˀe,|À¿Y|]Ö»Y‚·Y {YÁ,|¿Â‹Ö»įÖËZm€Å{YÁÁ|ÀÀ¯dËZŸ|ËZ]ļÅ d‡YÃ|‹ |À¿‚]®‡Z»|ËZ],|¿Â‹Ö» ÁÕY{Y¾¯Z»Y,¶¬¿Á¶¼u¶WZ‡Á ½Z//Œ¿€—Zy,cZŸZ¼fmY½{Â]ÂÀ¼»€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌË Œ¯¶¯{ºËYÄf¨³ÁÄfˆ¿Y{Ö¿Zf‡YY€§Y¾ËYÖ¸»{Zf//‡{{€¯ ¾ËY d‡YÂÀ¼» ÁZÀ̼‡Äq,ևÁ€ŸÄq,Y‚ŸÄqcZŸZ¼fmY Õ{ZŸ–ËY€‹€³YºË{€¯|̯ZeÁd‡YՀ‡Y€‡Ä°¸],dˆÌ¿Ö¿Zf‡Y {‹{YMcZŸZ¼fmYÖy€]d‡Y¾°¼»,{‹ {‹Ö»dËZŸcYY{Y{Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a|{ |ËZ]d‹Y{Y€]Y½Z¨¸zf»Z]{Ây€]cÁ€“Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¿ZuÁ Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aºËYÄf¨³į˜¿Z¼Å {‹{Ây€]¦¸zf»Z] |ËZ],{€°¿dËZŸÕ{€§€³Y |¿Â‹Ö»dËZŸcYY{Y|{{ ÃY{YY½Zf‡Y{€¨¿ÁŒ¯{€¨¿ºÌÀ¯¹ÔŸY {‹ÄÌ^Àe Ã|‹xÌ]Âe¦¸zf»µÂXˆ»ÁÃ|‹Ã{ZÆ¿MÕY€]d^Ì£,Ã|‹kY€yY d‡Y ,®¿Z]½Ô§ºË´],ºÌÀ¯Ö»¹ÔŸYY\¼¸aį˜¿Z¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ {»cYZn»¾ËY|À¿Y|]|ËZ]¹{€» |ÀfˆÅ¦¸zf»µÂXˆ»ÁƒZ‡Za ¹ÔŸYcYY{Y,{‹Ö»¹Á€v»d»|yYֈ¯€³Y d‡Y¹Zœ¿|̯Ze dËZŸYZŶ°eÁ€a½Âq€¨¿ÁÃ{€//¯Ä mY€»€¨¿|ÀÀ¯ ,d‡Y¹ÓºÅÖ¸°eÁ€a€³Y |¿Â‹¹Á€v»d»|yY,|¿{Â]Ã{€°¿ ½Zf‡YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{½ZÀ¯Z¯ֻ‡®ËŠÅZ¯ÁÕZ¯Á{d¨³½Y€ÆeY|¿Zf‡Y |‹|Ë|¼e‚Ì¿Äf¨Å¾ËY ¾Ì]{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf//‡Ĉ¸mÄ̋Zu{Ä^À‹ÁÖa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì//‹Â¿Y {{Á‚§Y,½Y€Æe½Zf‡YÕY€]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf//‡|Ë|mÕZź̼eÄ]ÃZ//‹YZ]½YZ´¿€^y ½Âr¼ÅZÅdË{Á|v»Ä̬]ÁÃ|»M{ªÌ¸ ed·ZuÄ]dzfËZa{®Ì§Y€es€—ÕZmÄf¨Å d‡Zm€]ZaÄf‹~³ÕZÅÄf¨Å ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uºfˆÌ‡ÄËÁÄ]¦¸fz»¾¯Z»Y{¹{€»ž¼neÁ”u{Y{Ä»Y{YÕÁ ½ZnËZ]}MÕÂƼm†ÌËÖÀ¨¸e…Z¼e{Ö¿ZuÁ ¹Y{|̯Ze¯Z] ½Y€ÆecZ¬§YÂeÕY€mY€] ÕÂƼmÁ½Y€ËY½ÓÁˆ»¹Z¼fÅYZ]Ä¿Zfz^//‹ÂyÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË €ÌyYÕZŵZ‡{Œ¯Á{‰€fˆ³Ä]ÁÁÄ¿Zf‡Á{,[Ây–]YÁ|ÅZ//‹½ZnËZ]}M ÕZÅŠz]{¾Ì]Z»Ö§cZ//¬§YÂeÕY€mY|ÅZ//‹€e{ÁÄq€Å¹YÁ|Ì»Yd¨³,ºË{Â] ºÌ‹Z]YZf‡M d‹¾ÅM–y¶Ì¼°eªË€—YŒ¯Á{µZeYÄËÁÄ]¦¸fz» ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ®Ë€^eZ],ÕÁZ]½ZnËZ]}MÕÂƼm†ÌË«¥YÖ¸Ÿ¹ZÆ·Y»ÖÀ¨¸e…Z¼e{Ö¿ZuÁ {€¯ÕYÁ|Ì»YZƛY,½ZnËZ]}MÕÂƼmd¸»Ád·Á{Ä]½Z]€«|Ì ‡|̟½|̇Y€§ Y{Ây€]½Z¿Z¼¸ˆ»c|uÁ€Æœ»½YÂÀŸÄ]|̟¾ËYcZ¯€]Y½ZÆm½Z¿Z¼¸//ˆ»ļŠ|À‹Z] ‰ÔeÁÂ//Œ¯Á{[ÂyÕZÅÕZ°¼ÅÁcZ^//‡ZÀ»Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË ÕÂƼmZ]Ä^¿ZmļÅ–]YÁÄ ‡Âed¨³,cZ¬§YÂeÕY€mY{žË€ˆeÕY€]½ÓÁˆ» cZ¬§YÂeÕY€mY|ÅZ‹€e{ÁÄq€Å¹YÁ|Ì»YÁd//‡Yd̼ÅY‚WZuZ»ÕY€]½ZnËZ]}M ¾ÅM–y¶Ì¼°eªË€—YÂ//Œ¯Á{µZeYÄËÁÄ]¦¸fz»ÕZÅŠz]{¾//Ì]Z»Ö§ ºÌ‹Z]YZf‡M d‹ Ã{Z»Md¨³,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ÄÀÌ»{½Z»Œ¯ÕZÅd̬§Â»Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]½ZnËZ]}MÕÂ//ƼmZ]ZÅÕZ°¼Å‰€f//ˆ³ÁcZÌ]€neµZ¬f¿Y ºÌfˆÅ į–ËY€‹¾ËY{|À¿YÂeÖ»Œ¯Á{½ÓÁˆ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†ÌË ÕZÅÖ¿‚ËY†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁªË€—Y,d‡YÃY€¼ÅÖeÔ°Œ»Z]€¨‡ÁÕ”ucZ«Ô» ÕZnecÓ{Z^»¹Zn¿YÕY€]‰ÔecÁ€“€]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |À¿Z‡€]¹Zn¿YÄ]Y{Ây {€¯|̯ZeŒ¯Á{½ZÌ»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]Œ¯Á{ ½Z]€«|̟®Ë€^eZ],³Ád¨³¾ËY{‚Ì¿½ZnËZ]}MÕÂƼm†ÌË«¥YÖ¸Ÿ¹ZÆ·Y» d‹Y{ZƛYÁ{€¯Ö]ZˁYd^j»YŒ¯Á{cZ^‡ZÀ»Á–]YÁ,½Y€ËYd¸»Ád·Á{Ä] {€´Ë|°Ë֟Zˆ»Á‰ÔeZ]ÁŠÌaÕZÅÃZ»{½ZnËZ]}MÕÂƼmÁ½Y€ËYZÀX¼˜» d‹Y{|ÀÅYÂy€]¹Z³,ZÅÕZ°¼ÅÁcZ^‡ZÀ»ŠÌaYŠÌ]Ä ‡ÂeÕZf‡Y ÕÂƼmÕY€]YZf‡M d‹¾ÅMÃYÃÁ€a{€¯tˀe½ZnËZ]}MÕÂƼm†ÌË ÁcÔ°Œ»Áž¿Y»ž§ÕY€]Y{Ây‰ÔeÁd//‡Yd̼ÅY‚WZuZÌ//ˆ]½ZnËZ]}M {Y{ºÌÅYÂy¹Zn¿YÃÁ€a¾ËY€e{ÁÄq€Å¶Ì¼°e ‰€fˆ³Zf‡YÂyZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»€Ìˆ»{½Y€ËYÕZÅ{ÁZf‡{Y¶Ì¸neZ]ÕÁ |‹ÄÀÌ»¾ËY{½Y€ËYcZÌ]€neYÕ|À»ÀÆ]ÁŒ¯Á{ÕZÅÕZ°¼Å ÁÕÂƼmÕZ‡Áֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁÄ//ˆ¸mÕY‚³€]Y¾ÌÀr¼Å«¥YÖ¸Ÿ¹ZÆ·Y» {€¯µZ^¬f‡Y,Œ¯Á{½ÓÁˆ» {€¯s€˜»½Y€ËY€Ì¨‡ ½Y€ËYÕZ°¼Å€]|̯Ze Z¿Á€¯Y֋Z¿ÕZÅ\̇M½Y€^mÕY€]¶Ë€]Á ¦ŸZ”»ÕZ°¼ÅcÁ€“€]¶Ë€]½Z³|ÀËZ¼¿†¸n»†ÌWZ]Y|Ë{{½Y€ËY€Ì¨‡ {€¯|̯ZeZ¿Á€¯Zˆa½YÁ{{Õ{Zf«YÕZÅ\̇M½Y€^mÕY€]Œ¯Á{ ÕÂƼm€Ì¨‡«Ö^ˀ«¾Ìˆu»,¶Ë€]{½Y€ËYcZ¨‡ÕYÄ¿Z//‡Šz]‰Y‚³Ä] ÁY|Ë{¶Ë€]½Z³|ÀËZ¼¿†¸n»†ÌW«Z//ËZ»´Ë{Á»Z]¶Ë€]{½Y€ËYÖ»Ô//‡Y {€¯³Ád¨³ ¹Á‚·€]¥€—Á{,|‹Y‚³€]†¸n»†ÌWÖ¼‡ÃZ´f»Z«Y¶v»{įcZ«Ô»¾ËY{ Á{†·Zn»ÖÀˀ§MŠ¬¿Á¶»Z e‚Ì¿ÁZÅÄÀÌ»ļÅ{Ä^¿ZmÁ{–]YÁ‰€fˆ³Áš¨u |¿{€¯|̯ZeÄ^¿ZmÁ{Õ{Zf«YcY{ÁY€»Ä]֌z]ÂÀeÁLZ¬eYÄÀÌ»{Œ¯ ¶]Z¬f»ž§ZÀ»ª¬vedË·ÁY€]|̯ZeÁŒ¯Á{Ä¿Zf‡Á{–]YÁĬ]Z‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö^ˀ« Õ{Zf«YÕZÅ\̇M½Y€^mÕY€]¦ŸZ”»ÕZ°¼ÅcÁ€“,¶Ë€]Á½Y€ËY–]YÁ{ {€¯½YÂÀŸŒ¯Á{¾Ì]Õ|m֟“»YZ¿Á€¯Zˆa½YÁ{{ YcŸ{,ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌW«¥Z^Ì·Z«€«Z]|¼v»»¹Ô‡¡Ô]Y¾¼“ÕÁ {€¯|Ë|neY½Y€ËYÄ]€¨‡ÕY€]ָˁ€]ÕZf¼Å Ä^¿ZmÁ{–]YÁd̼ÅY€]|̯Ze¾¼“ºÅ¶Ë€]½Z³|ÀËZ¼¿†¸n»†ÌËZËZ»´Ë{Á Äfˆ¿Y{ºÆ»Y¥€—Á{ÕZnecY{ÁY€»ÕZ¬eY,Ä^¿ZmÁ{Ö¿Z¼·ZaևZ¼¸bË{Á½Y€ËYZ] {€¯µZ^¬f‡Y{ÂyÖ¿Y€ËYÕZf¼ÅcŸ{YÁ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯¹ÔŸYÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌW |Ì·ÂeÁµZ¤f‹YdˬeÕY€]Äm{Â]{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖÀÌ]ŠÌa Äf‹~³Z]‚ËZ¼f»Ô»Z¯ÖÅZ´ËZm,Ä ‡ÂeYÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌat˜‡ Ö·Âf»½YÂÀŸÄ]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡įY€q|¿YÃ{€¯Y|Ìa Ä»Z¿€],|À¯|ÁՀ^ÅYYÄ //‡Âe|ËZ]įŒ¯Ä //‡Âe {Y{€Ì̤e{Âm»dÌ “Á…Z‡Y€]Y‰{Ây ,º¸ŸÕZÅ­ZadË·ÁY€//]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌW½ÁZ » Ä ‡ÂeÄ»Z¿€]{ÕYħ€uÁÖÀ§ÕZʼnÂ»MÁÖËY‚§YcZÆ» Ö¿Z^ÌfŒaÕY€]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡{€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯ €vÀ»Š¬¿€“ZuµZu{įŒ¯ÕYħ€uÁÖÀ§½Z»Z‡ ÕZÅÖ¿Z^ÌfŒa|À¯Ö»¹ÔŸY,{Y{Œ¯Ä ‡ÂeÕY€]YÕ{€§Ä] d§€³|ÅYÂyc¹Ó \‡ZÀ»ÁÄËÁÕZÅÄ»Z¿€]¦Ë€ eÕY€]‰Ôetˀ//ŒeZ]ÕÁ ‚Ì¿µZ//ˆ»YÄm{Â]½Â¿Z«{{Á‚§Y,Ã|ÀËMµZ//‡Äm{Â]ÕY€] įºËY{À^e{|Ì·ÂeÁµZ¤f//‹YdˬeÕY€]Öf̧€› {ºÌ¿YÂeÖ»įd//‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å€]¢//·Z] ½MYd‡YZœf¿Y{»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{įÖ//ŒÆmdÆm ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y |·Â»ÖÀ^»½YY|¿Zf‡YÄ]ÕYÄ»ZÀŒz]¡Ô]YÄ]ÃZ//‹YZ]dz]¿ Y|À¿YÂeÖ»ªË€—¾ËYYZÅÃZ´f//‡{d¨³,ZÅÖËYY{ՁZ//‡ ÁŒ¯|‹ÕY€]{Ây{YZ»µY»YÕY~³YÁÁ‰Á€§ªË€— |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½ZÀ¯Z¯dŒÌ »{Â^Æ] Ö¿ZÌÀ]Š¿Y{¶»ZŸÁ{Ä]‚Ì¿ÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y{Y{Ä»Y{Ydz]¿ ÁÕYħ€uÁÖÀ§½Z»Z//‡ d‡YÄf//ˆ]YÁÕÂv»cZÆ»Á ¾ËYÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]Â//Œ¯ÕYħ€uÁÖÀ§Šz]ğ¼n» –ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]įºË{€¯Ö»¾Ì»ZeÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÕÁÀÆ]ŠËY‚§Yd¼‡Ä]|ËZ]Z»ÁdˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y,ºË€ve ºÌÀ¯d¯€u Äm{Â]½Â¿Z«À^e{d¨³Äm{Â]Ä»Z¿€]½Z»Z‡†ÌË Y‚ʼnYÄ]|Ì·ÂeÁµZ¤f‹YdˬeÕY€]Öf̧€›µZˆ»Y ֌ÆmdÆm{ºÌ¿YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁ½Z»Âe{Z̸̻Á ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MYd‡YZœf¿Y{»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{į |Ë|m{Y|¿Zf//‡YY‚ÅsZff§Yº//‡Y€»{dz]¿€«Z]|¼v» Šz],ºË€ve–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯|̯Ze,cZÆ»‰Â»M {Y{Y€«Œ¯Ä ‡ÂeÕY€]ՁZf¼»ÃZ´ËZm{ÕYħ€uÁÖÀ§ |‹ÕY~³¥|ÅÄ]ÃZ‹YZ]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌW d¨³µZ‡Y|¿Yº//Œq|À‡{|{dŒÅÄ¿ÓZ//‡ º¸ŸÁÕ{Zf«Ydˆz¿ÃZ´ËZm{µZ//‡{Ä°ÀËYÕY€] dŒÅY€f¼¯|‹Z]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ºËŒ]€¬fˆ»Ĭ˜À»ÕÁZÀ§Á {Â]¾ËYhv]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ºÌÀ¯Z£MYÖf]Z«¾ÌÀq|{ Õ{Zf«Y|‹ÕY€]Y½Z»ÄËÁ|ËZ]Z»ºË€ve–ËY€//‹{į ºÌÅ{€ÌÌ e Á{Õ{Zf«Y|‹¾Ì»ZeÕY€]ºŒ‹Ä»Z¿€]{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÄËZ»€‡[~m,‰Á®Ë{€¯ħZ“Y,d‡YÃ|‹¦Ë€ e¶v» |{d//ŒÅY|uYÁ {Â]Y€«įd//‡Y|Ë|mÕY~³ ¶v»Y|{ {Â]Y€«¾ÌÀr¼Å,|À¯¾Ì»ZeY€œ¿{Â//» |{ ÖeZ^ŸÄ] {Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y |Ë|mÕY~³ÄËZ»€‡¶v»Y|ËZ]YÕ|{d//ŒÅ|‹Y Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d‡YÃ{Â]Œ¯Á€ŒÌaÕZÅÃ|ËYY{YMª—ZÀ»{ZnËY Äf§€Ë~a½Y€ËY{€¯½ZŒ¿€—ZyÖÀËY€¯YÕZ¼ÌaYÂÅÕÂƇֿ´¿€‡©Z¨eYÂy{¾ËY€¯Y ¦¸fz»{Z ]YÕYY{֫¬uÁÖÀ§,€]½Z»€»Y¾ËY¹Zn¿YZ»Y|À¯dyY{€aYZ¼ÌaYÂÅd»Y€£į ½M{‚Ì¿ÖÀËY€¯YZ^eYZ»Y|¿{Â]½Z¼¿ZÀ—¼ÅZ¼ÌaYÂŽM½Y€§Zˆ»YÕZ̈]Äq€³YÁd‡Y ¾ËYdÌ·ÂXˆ»ֻԇYÕÂƼmÁ{Y{Ä»Y{YcY€¯Y~»Zf‡Y¾ËY{Á|Àf‹Y{”uZ¼ÌaYÂÅ {‹ÖËY€mYįºÌ‹Ôe{ÁÄf§€Ë~aYÕÂƇ¹Y|«Y Ây{ZÅŒ¯Öy€]Z]À¯Y~»Ä]ÃZ‹YZ]½Z»Œ¯ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ÄmZyd‡ŻºË{€¯Ö //‡ÁºËY{½ZÆmª—ZÀ»Ä]Ö¿YÂf»ÃZ´¿{€¯ZƛYՁYµ{Z^e ºÌ‹Z]Äf‹Y{|ÀfˆÅ½Y€ËYZ]ÕZ°¼ÅÄ]|À»īԟįÖËZÅŒ¯Z]Ö¿YÂf» d̼‡Ä]Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmž§ZÀ»ZÅÖ]€£€³YÖfu{Y{Ä»Y{Y¾ÌÀr¼ÅÕÂ//‡Â» d‹Y{ºÌÅYÂz¿ZÅŒ¯€ËZ‡Z]ª§YÂeÁÕZ°¼Å|À‡{ZnËYÕY€]ÖfË{Á|v»Z»|À‡ZÀŒ] ¶uZf‡YÂy½Y€ËY{€¯ZƛYÁdˆ¿Y{ŠÀeYÁ{Ä]ÁcZ^iZ]ÕYĬ˜À»Y½Y€ËYd‡ŻÕÁ {cÔ°Œ»|ËZ]Á{Y|¿YՀ´Ë{ŠÀeŠŒ¯Z»Ĭ˜À»ºË|¬f »Ád‡YcZ§ÔfyY¶§Á {‹¶u´f¨³ĸ̇ÁÄ]Á½Â¿Z«[ÂqZq d‡Y½Z´ËZˆ¼Ådˆz¿½Y€ËYd‡Ż Ä^¿ZmÁ{c|»|À¸]ª§YÂeZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{½Y€ËYÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ÕYY{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd¨³.d//‡YZ¯Âf‡{{ÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯Öy€]Z] Ád‡Y½Z´ËZˆ¼Ådˆz¿Z»d‡Ż ºËY{ÄËZˆ¼ÅŒ¯Z»Ád‡YÕ{Zˁ½Z´ËZˆ¼Å ÕZź˂̿Z°»YÃ{Z¨f‡YZ]ÃY¾ËY{ÁºË{Y{Y€«½Z´ËZˆ¼ÅZ]–]YÁY{ÂyZ¯dË·ÁYZ» ºÌÅ{¹Zn¿YÕYÄ^¿Zm|ÀqÁÕYÄ^¿ZmÁ{ÕZÅ{Y{Y€«¦¸fz» Z¯Z‡|À¿Z»Ä]Ä^¿Zm|ÀqÁÄ¿ZmćÕZÅZ¯ÁZ‡,ZÅZ¯ÁZ‡Öy€]{{Á‚§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ ºË{€¯{ZnËYÄ̇ÁÁ½ZnËZ]}M_½Y€ËY Z¼fu{€¯ZƛY,ºÌfˆÅ½Z´ËZˆ¼ÅZ]{Ây–]YÁ‰€fˆ³µZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂ//‡Â» Y–]YÁ¾ËYÁ{Y{ºÌÅYÂy¹Zn¿YÃ|ÀËM{‚//Ì¿Հ´Ë{Ä^¿Zm|ÀqÁ{Y{Ä^¿ZmÁ{{Y{Y€//« ºÌÅ{Ö»‰€fˆ³ {ÂmÁZ]ZÀ̬ËÁdˆÌ¿ÕYĬ˜À»Y€§ÕZÅŒ¯Õ‡YÃ|‹{ZnËYºÅZ¨eLÂ//‡‚mՂÌq Ö¼›Z°·Y”uÕÁ {‹ž§ºÅZ¨eL‡¾ËY´f¨³Z]|¿YÂeÖ»ºËY{įÕZ̈]cZ¯Y€f‹Y ÄqʇYÁZ]ÄqZ»{€¯|̯PeÁdˆ¿Y|¿d‡{Y½Zfˆ]€ŸÁ½Y€ËY¾Ì]•Z^eY{ZnËYÕY€] ZÅZŸ{YÖy€]Õ‡» ºÌfˆÅ½Zfˆ]€ŸŒ¯Z]¥ÔfyYÁcZ¼ÅZ¨e‡ž§Ã{Z»MʇYÁÖ] Á{€¯½YÂÀŸd‡{Z¿Y½Y€ËY{և‡ZmÕY€]½ZnËZ]}MÕÂƼm½Z¼‡MYÃ{Z¨f‡YÕY€] Œ¯¾ËYÄ]½|‹®Ë{‚¿ÁºË{Y{Y|ŒÅÖfˆÌ¿ÂÌƏ…ÂvÀ»ºËƒ”uÄ]Z»{Y{Ä»Y{Y {Â]|ÅYÂz¿½Z¼¸ˆ»ÕZÅŒ¯¹Z¼eÁ¾Ì˜ˆ¸§½Z»MÄ]d¿ZÌy‚mՂÌq |À¯dyY{€aY½Y€ËYcZ^·Z˜»€f Ë€‡Äq€ÅÖ]ÂÀmÀ¯ Öy€]Öy€]d§ZË{ÕY€]{Á‚§YÁ{¼¿¹ÔŸY{ZˁYZÅŒ¯€ËZ//‡Y½Y€ËYcZ^·Z˜»ÕÁ Ö]ÂÀmÀ¯|À¿Z»Ä]ZÅŒ¯Öy€]Z»Y|ÀfˆÅdyY{€aZ]µZu{įºË{€¯À¯Y~»cZ^·Z˜» ¹|ŸÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯¶Ì·{{Á‚§YÕÂ//‡Â» |¿{Y|¿¹Zn¿YYZ¯¾ËY{ZˁcY€¯Y~»º£Ö¸Ÿ ºÌÀ¯Ö¼¿µÂ^«YÂ“»¾ËYZ»įd‡Z°Ë€»MÄ^¿Zn°ËÕZźˀve,½Y€ËYcZ^·Z˜»dyY{€a ¦¸°»Á¦›Â»Z¼‹įd‡Y`»Y€eÕZ«MºËƒÄ¿Z]Z»ÁºË€veÂ¿®ËºË€ve¾ËYY€Ë YZ»cZ^·Z˜»,h·ZiŒ¯®Ë€—Zz]|ËZ^¿Ö]ÂÀmÀ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |ÌfˆÌ¿½MÄ] d^ˆ¿€e{ÁÄq€ÅºÀ¯Ö»d‡YÂy{Ö]ÂÀmÀ¯cZ»Z¬»Y0Y{|n»{€¯|̯Ze,|À°¿dyY{€a |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂycZ^·Z˜»ÄˈeÄ] ¹ÁÖ»Õ|Ë|mdË»Z»Ä]µZ‡Y†a ‚Ì¿cZ¼¸bË{®ËZ¯kÁYÁ{ÁÖ»dË»P»Ä]ÕYħ€ucZ¼¸bË{®ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Õ‡» Ä]Y‰{ÂydË»Z»,»P»½YÂÀŸÄ]ÃY¼Å|ËZ]cZ¼¸bË{®Ëd¨³,d‡Y½|‹€Ì¨‡ YµZ‡d¨ÅY†aÃ|À]{Á‚§Y½ZnËZ]}MÕÂƼm{½Y€ËY|Ë|m€Ì¨‡ |Å{¹Zn¿YÖf‡{ Z0 f Ì^—Á¹Á€]|Ë|mdË»P»Ä]|ËZ]Á¹{Â]‚¯€»{|À¸ÅÄÅӁY{ÂyÖ¸^«dË»P»½ZËZa {Â]|ÅYÂyÕYÄfˆm€]cZ¼¸bË{‚Ì¿Õ| ]Õ´Àz‡ ºËY{€aÖ»YÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅd»Y€£ Œ¯cZ»Z¬»Z]ֻԇYÕÂƼmcZ»Z¬»¾Ì]Ã|‹¹Zn¿YcY€¯Y~»Ây{Õ‡» YZÅÄ¿Z‡Z]{ÂyÖ´f¨ÅĈ¸mÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡€f¯{ ‰Y‚³Ä] {¼¿Za€]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÁZÅŠËZ¼Å‚¯€»{ {,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁdˀË|»Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm ,|Àf‹Y{”uÖ¿Ô̳ÕZÅÄ¿Z‡Á½Zf‡Y{ÕŒ¯ÕZÅÄ¿Z‡½Z³|ÀËZ¼¿įdˆŒ¿¾ËY {YMª—ZÀ»{ZnËYÃ|ËYŒ¯ÄmZy»YcYÁÕYÄ¿Z‡Áֻ¼ŸևZ¼¸bË{‚¯€»†ÌË Õ|À¼¿YÂeÖ·‚¿Y{YMĬ˜À»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€¯½YÂÀŸŒ¯{|À¸]€œ¿Z]ÁÁ€ŒÌaÕZÅÃ|ËYY -|Å{LZ¬eYY{ÂyÃZ´ËZm|‹ª§Â»{ÂyÕZÅḑ€›YՀ̳ÀÆ]Z]Á{Y{ÕYì·Z]ÕZÅ ½Z»{ÄËÁÄ]ºÀ¯Ö»Ö]ZˁYª§Â»Z̈]YŒ¯{{YMª—ZÀ»{€°¸¼Ÿd‹Y{ZƛY |¿|‹Œ¯ZÌ¿½{€¯¥€—€]Ä]ª§Â»{YMª—ZÀ»YÕZ̈]ֿ¿Z«€Ì£ÁÄ^¿Zn°ËZźˀve ÕZneÕZÅḑ€›ZeÃ{€¯‰Ôe{YMª—ZÀ»{ZnËYZ]ֻԇYÕÂƼmÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Äfˆ¿YÂecZneÄ ‡Âeµ|»ÄWYYZ]{YMª—ZÀ»,ּˀve–ËY€‹¾ËY{Á|Å{ŠËY‚§YY{Ây |À¿YÂeÖ»{YMª—ZÀ»ºÌÀ¯ÄmÂe{YMª—ZÀ»ḑ€›Ä]€³Y{Á‚§Y|À‹Z]Œ¯µZu®¼¯|¿Y Œ¯{Y{YMª—ZÀ»{ZnËYs€—įÖ¿Zˆ¯Ä]|ËZ]Á|ÀËZ¼¿¶uYcÔ°Œ»YÕZ̈] {Zf‡€§{Á{|¿{€¯ÖeZ̸¼ŸÁs€˜» d‡YÕ«Á¾»YĬ˜À»d‡Ż½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ ˜«d‡Ż ÕÂƼmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯ÄmZy»YcYÁÕYÄ¿Z‡Áֻ¼ŸևZ¼¸bË{‚¯€»†ÌË ֻԇYÕÂƼm{Z¬fŸYÄ]d¨³,d‡YĬ˜À»½Y€´¿,ÕYĬ˜À»c|«½YÂÀŸÄ]½Y€ËYֻԇY dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YĬ˜À»ÕZÅŒ¯{Ây”uZ]‚mĬ˜À»dÌÀ»Y½Y€ËY ÄËÁÄ]ZÅŒ¯½ZÌ»cZ¼ÅZ¨eL‡ž§ÁÖËY{ŠÀeZf‡YÂy½Y€ËYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |ËMÖ»{ÂmÁÄ]cZ§ÔfyY€iY€]įÖËZÅ¥Z°‹YºË|¬f »{Á‚§Yd‡YֻԇYÕZÅŒ¯ ÕÂƼmÕY€]Õ{€^ÅY€»Y®Ëc|uÁÁ{€¯|ÅYÂyÃ{Z¨f‡YL‡¶ÌËY€‡Y¹Z¿Ä]ÖÀ¼‹{ ÁÃ{€¯Y{Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯d¼‡Ä]Y{ÂyÖf‡Á{d‡{ÃY¼Å½Y€ËYÁÃ{Â]Ö»Ô//‡Y Y€fÆ]Öf‡Á{|ÀfˆÅĬ˜À»{t¸Áª¿ÁÁcZ^iZf‡YÂyĬ˜À»ÕZÅÂ//Œ¯€³YZÀÌ¬Ë {€¯|ÀÅYÂz¿Y|Ìa½Y€ËY {€¯ZƛYÁ¹ÔŸYÕ«Á¾»YĬ˜À»d‡Ż½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ ˜«d‡ŻÕÁ Ĭ˜À»įY€q|‹Z]Õ«Á¾»YĬ˜¿|ËZ]ºÌÀ¯Ö»Ö³|¿½M{įÕYĬ˜À»ºËY{{Z¬fŸY {Z» |¿Â‹Ö»Y{Ây€]d^Å»¾ËYYZÅÂ//Œ¯®e®eį|//‹|ÅYÂyhŸZ]Õ« ¹Y€fuY[ÂqZq{|ËZ]įd‡YÃ{Â]ÖeZ§ÔfyYZq{ÖfÀ‡—Ä]įºÌfˆÅÕYĬ˜À» ºÌfˆÅĬ˜À»cZ^iZf‡YÂyZ»Á{‹¶u‚Ì»Md¼·Zˆ»cÄ]Á¶¸¼·Y¾Ì]©Â¬uÄ] |À‹Z]Y{Z§Á{ÂyÄ¿Z³Ã{ZËcY|Æ eÄ]ZÅÖËZaÁY Á¶»Z e½YÂÀŸÄ]Är¿M{Y{t̓Âe¾ÌÀq†ÌW‡Z]Ã|‹¹Zn¿YÄ·{Z^»Ây{Õ‡» ½Y€ËYÄ]Ä¿Zf‡Á{€Œ]¹Ô«YµZ¬f¿YÕY€]†ÌW‡Á½Y€ËYÖ·Z»µZ¿Z¯[ÂqZq{Ö·Z»µZ¬f¿Y YZ¯¾ËYZ°Ë€»MÂn»Z]{ÂysԘYÄ]į†ÌˇŒ¯ÁÖ»Ô//‡YÕÂƼm¾Ì] ½|¿Z‡ÕY€]ZÅŒ¯ÁZÅd¯€‹Öy€]įd‡YÖ¸uÃY,{‹Ö»Äf¨³|¿YÃ{Y{¹Zn¿Y Z¯®ËY¾ËYZ»Äf^·YÁ|¿{€¯ÄÌ^ eZ»Œ¯ÕY€]ÁY{ÄËÁÄ]Ä¿Zf‡Á{½Zˆ¿Y¹Ô«YÖy€] ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y½YYÖ·ÁºÌ¿Y{Ö»®q¯ cY|Æ eÄ]ZÅÖËZaÁY¹Zm€]cZn¿ÕY€]ºËYÁ|Ì»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZycYÁÕ´Àz‡ ‰Ôe¹Zm€]{¹Z³¾f‹Y{€]Z]ֻԇYÕÂƼmd¨³,|À//‹Z]Y{Z§Á{ÂyÄ¿Z³Ã{ZË {Ây|Æ eÄ]ºË´]ºÅYÂyÖ»ÖËZaÁYÕZÅŒ¯Ä]ZnÀËYYÁ|ËZ¼¿{ZnËYY½YÂe{€¯ ª§Â»½ÂÀ¯ZeZÅŒ¯¾ËYÄ¿Z¨‡Pf»į|ˀ̴¿Y€«Ã|vf»d·ZËY€ÌiPedveÁ|̋Z]|À^ËZa |¿YÃ|Œ¿{ÂycY|Æ e¹Zn¿YÄ] d‡Yc|»|À¸]ÕZ°¼Å|À‡,¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe Yd‹Y{ZƛY¾ÌqÁ½Y€ËYÕZ°¼Å|À‡Ây{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ¾Ìq€´Ë{ÖˇYÁŻM[€£Ĭ˜À»{ºÆ»Œ¯½YÂÀŸÄ]ֻԇYÕÂƼm‡®Ë ½YÂÀŸÄ]Á¶ ¨·Z]Áì·Z]ÕZŶ̈¿Zfa½{Â]YY{Z]-ŻM©€‹{ºÆ»Z̈]Œ¯½YÂÀŸÄ] ZÌ¿{Õ{Zf«YµÁYc|«½YÂÀŸÄ]Á{½Y|ÀqÄ¿Ã|ÀËM{įÃ|‹s€˜»Âƛ¿c|« –]YÁŻM©€‹Á[€£c|«Á{įd‡YÖ Ì^—\^‡¾Ì¼ÅÄ]Á{‹Ö»s€˜»‚Ì¿ Ö»Ö ‡ž¿Y»{ZnËYZ]ÁdˆÌ¿Z°Ë€»Y¶Ì»ª]Z˜»Ę]Y¾ËYį|À‹Z]Äf‹Y{¶]Z¬f»ÕZ°¼Å Õ{€^ÅYÕZ°¼Å|À‡¾ËY½|‹ÖeZ̸¼ŸZ]|¿Y{Ö»½Âq{€Ì´]Y–]YÁ¾ËYÕ¸m|À¯ |‹|ÅYÂy[M€]Š¬¿ZŽMȬ¿ ÕY€]¹ÓcZuԏYÁև€]Y†a¾ÌqÁ½Y€ËYÕZ°¼Å|À‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡» ZŒ§d‡ŻZÅÖËZ°Ë€»Md¨³ºÌfˆÅ¾ÌqÖËZÆ¿€œ¿€œfÀ»ÁÃ|‹µZ//‡YZÅÖÀÌq d‡Ż¾ËYÁÁ€»Yį|¿{Â]Äf§€³ŠÌa{½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÕY€]YՀj¯Y|u …|¬»¹Zœ¿{€^ÅYÁ{Y{c{ZŸZÅZŒ§¾ËYÄ]½Y€ËYZ»YÃ|‹¶Ë|^eZŒ§€]Yd‡ŻÄ] ¶yY{ºÌœŸž]ZÀ»Ä]LZ°eYZ]Հj¯Y|ud»ÁZ¬»d‡Ż¾ËYµZ^«{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm YZ°Ë€»YȬ¿{€^ÅY¾ËYZ]|À¯Ö»‰ÔeÁ{Y{½ZÆmÁĬ˜À»{įd‡YÖ¿Zf‡Á{Á {Z‡ÄmY»dˆ°‹Z] ½ZnËZ]}MÕÂƼmZ]–]YÁ‰€fˆ³ÕY€]½Y€ËYÖ³{Z»M ÁÄÀˀË{–]YÁÄ]ÃZ‹YZ]ÄmZy»YcYÁÕYÄ¿Z‡Áֻ¼ŸևZ¼¸bË{‚¯€»†ÌË ÁÖfÌÀ»YÁևŻ¦¸fz»{Z ]Y{½ZnËZ]}MÕÂƼmZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄÀˆu Ö»{€»ÕZÅ|»MÁd§ÁZÅ´f¨³{€¯ħZ“Yd‡YÖ»{€»ÁÖÀË{ÁÖ´Àŀ§ÁÕ{Zf«Y ÕÂƼm¹{€»ÁcZ»Z¬»Õ‡YÁd‡YZ̈]d̼ÅYÕYY{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÕY€] ÕZÅÂ//Œ¯Z]½Y€ËYÕ{Zf«Y–]YÁįºË|¬f »Á{Y{{ÂmÁÃZ´¿¾Ì¼Å‚Ì¿½ZnËZ]}M d‡YÄf§€¿ŠÌa֟Z¼fmYÁևŻ–]YÁÕZb¼Å|ËZ]į½ZÀr¿YÄËZˆ¼ÅÁd‡Á{ ÁÖ·‚¿Y|À]ÄËÁÄ]½Ô̳{ZÀ]|‹ÁM{Z˽Ô̳{{Âm»ÕZÅḑ€›Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¾ÌÀq‚Ì¿½ZnËZ]}MÕÂƼm{Ád‡YÖ·Z §ÁºÌœŸZ̈]ÕZÅḑ€›ÕYY{¾Ìb‡Z¯ ZÆÀeÕ|À]ÕZÅÕZ°¼Åį{Y{{ÂmÁ{Z ]YļÅ{Œ¯Á{¾Ì]ÕZ°¼ÅÕY€]Ö³{Z»M ָ˶¬¿Á¶¼u¶Ì¼°eÁYZf‡MÄ]d‹¾ÅMÃY¹Z¼eY¹|¬f »Ád‡Y{Y»¾ËYYÖ°Ë ª¬veÄ]įd//‡YµZeY¾ËYÃ{¬¨»Ĭ¸u½YÂÀŸÄ]½ZnËZ]}MÕÂƼmÄ]½MµZeYÁ Ád‡YZ¯Âf‡{{€»Y¾ËYį|À¯Ö»®¼¯Ä^¿ZmļÅ–]YÁÄ //‡ÂeÁ¥Y|ÅY¾ËY {‹dˬe|ËZ] ºÌfˆÅ½Zfˆ]€ŸZ]cZ§ÔfyYž§Ã{Z»M €¨‡Á©Y€ŸÄ]¦Ë€›€¨//‡Á©Y€ŸÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿YÄ]ÃZ//‹YZ]Õ‡» †Ì˽YÂÀŸÄ]{€§®Ë[Zzf¿YÁ|f§YÖ»©Z¨eY©Y€Ÿ{įÄr¿Yd¨³½Y€ËYÄ]Ö¼›Z°·Y ֻԇYÕÂƼmÁd‡Y•Â]€»Œ¯½YÖ¸yY{»YÄ]¹{€»ÕÂ//‡Y©Y€ŸÂƼm ©Y€Ÿ¹{€»[Zzf¿YÄ]{Y€]Ád‡Á{Œ¯½YÂÀŸÄ]Ö·Á|À¯Ö¼¿Â“»¾ËY{Öf·Zy{ d‡Y©Y€ŸÕÂƼmZ]•Z^eYÄ ‡Âe½ZÅYÂyČ̼ÅÁÄf‹Y~³¹Y€fuY ÕZÅÃÁ€³ª§YÂeÁ©Y€ŸÕÂƼm{ևŻcZ^idŒ³Z]YÕ|À//‡€yZƛYZ]ÕÁ Y½Y€ËYdËZ¼u¹ÔŸY¾ÌÀr¼ÅÁ|Ë|m€ËÁdˆz¿ÕÁ€]Œ¯½M½Z¼·ZaÁ¦¸fz» ZËÁʇYÁZ]Õ´f¨³ÕY€]Y{ÂyÖ³{Z»MÃY¼Å½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{Á‚§Y©Y€Ÿ {Âm»cZ§ÔfyYºË|¬f »ÁÃ{€¯¹ÔŸY½Zfˆ]€Ÿĸ¼mYĬ˜À»ÕZÅŒ¯Z]ʇYÁÖ] µZ‡{½ŻZa®¿Z]Ä·Z¯Â·Yªuw€¿¹ÔŸY –‡ÂeÃ|‹¾ÌÌ e¦¬‡Ä]ÄmÂeZ]ÁZ]½Á|]Ö°¿Z]cZ̸¼Ÿ½Â¿Z«ÕY€mYÕZf//‡Y{ |‹¾ÌÌ eµZ‡{|{½Y‚Ì»Ä]½ŻZa®¿Z]Ä·Z¯Â·Yªuw€¿,Ղ¯€»®¿Z] Õ‡YÃ|‹Ã{€b‡ž]ZÀ»Հ̳Z¯Ä]µZ^«{|À¿YÂeÖ»ZÅ®¿Z]įd‡YÖ¤¸^»Ä·Z¯Â·Yªu ÄËZ»€‡ÕZÅÃ{€b‡Հ̳Z¯Ä]ÕZÅÄÀ˂Ŷ»Z‹į|ÀÀ¯d§ZË{½Z¿MY½YY~³Ã{€b//‡ ®¿Z]Õ{Zf«YÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ÁcÔÌƈeÕZ˜ŸY»Y{½ZˀfŒ»Y{c|»ÕY~³ |‹Z]Ö» {Y{€^ycY´ˁZËMd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Z»Z‡ÁÖÅZ³{Á€§ÕZƸfžÌ]ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÕZ”»Y ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ Ä»Z¿ºÅZ¨e,d‹Y|Æ]cYÁ½ÓÂX//ˆ»ÁÂ//Œ¯ՁYÁ€a•Â˜yÄ̸¯½Y€Ë|»”uZ] ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ÁÃÖÀ̼y¹Z»YÖÅZ³{Á€§ÕZƸfÅd¯€//‹¾Ì]ÕZ°¼Å |‹Z”»Y cYÁ½Y€Ë|»|Ë{Z]tˀŒe{ÃÖÀ̼y¹Z»YÖÅZ³{Á€§ÕZƸfÅd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» YY|Ë{¾ËY֗d¨³ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ÁÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ] cZ»Y|«YÄ]ÄmÂeZ]ÄnÌf¿{į|»M¶¼ŸÄ]|Ë{Z]ÖÅZ³{Á€§ÕZŶfŦ¸fz»ÕZƌz] žË€ˆeœÀ»Ä]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿YÄ]€nÀ»,Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÄ̸¯dËZŸÁ |‹ՁYÁ€aÕZÅÃÁ€³¹Z¼e½Z°‡YÁÖfˆËÂeÕZŁYÁ€a|¿Á{ ºÅZ¨e¾ËY…Z‡Y€]d¨³Ö¨‡ÂËÄ¿Z¼‡,Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ֿ¨Ÿ|“ÁÄ·Á‚ËY,Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a¶»Z¯dËZŸZ]Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»½Z°‡Y,Ä»Z¿ {‹Ö»¹Zn¿YÖÅZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŶfÅs˜‡¹Z¼e½{€¯ įÖmZyÕZŁYÁ€a½Y€§Zˆ»YÃÁ€³¾Ìfˆz¿{Y{Ä»Y{YcY´ˁZËMd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d¯€‹,|ÀÀ¯Y|ÌaY€¬f‡YÖÅZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŶfÅ{d//‡YY€«Ä»Z¿ºÅZ¨eª^— |À]ZËÖ»½Z°‡YZŶfžËY{Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¨»dËZŸZ]įd‡YY‚¿ZÅd§Â·ÖËZ¼ÌaYÂÅ ½Y€ËYՀ´‹{€³ÁÖ´Àŀ§gY€Ì»ÕY~´ÆËZ»€‡d¯€‹Ä]Äfˆ]YÁcY´ˁZËMd¯€‹ d‡YՀ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ÕZÅğ¼n»€ËY"Z´¼‡" ¾Ì»½Y€ËY®¿Z]ÕZÅÃ{€b‡{‡|Ë|mÕZÅw€¿ ÁÖ¸»µÂa‰Yš¨u¥|ÅZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]Ä]»…Z//‡Y€] ÕZÅÃ{€b‡{‡|Ë|mw€¿Œ¯Ö·Z»ÁÖ·Âa¹Zœ¿{cZ^i{ZnËYÁ¹Âew€¿Ä]µÂu |‹¹ÔŸYZÅ®¿Z]{ÕY~³ÄËZ»€‡ ÁՂ¯€»®¿Z]Ä]»…Z‡Y€]®¿Z]¾ËY-¾Ì»½Y€ËY®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³€]ZÀ] ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅÃ{€b‡[Zˆv·YÖ¸Ÿ{‡w€¿¦¬‡Ây{Z^fŸYÁµÂaÕY‹ {€¯¹ÔŸYY{ÂyÖ°¿Z]ÕZÅÃ{€b‡{‡|Ë|mw€¿ Ã{€b‡d‡Y€Ës€//‹Ä]¾Ì»½Y€ËY®¿Z]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅÃ{€b‡{Â//‡w€¿ ćÄËÁc|»ÃZe¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ã{€b‡,|{Õ{ZŸc|»ÃZe¯ÕY~³ÄËZ»€//‡ Ã{€b‡,|{ÄÅZ»Š//‹ÄËÁc|»ÃZe¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ã{€b//‡,|{ÄÅZ» |̇€‡Z]ÕY~³ÄËZ»€‡Ã{€b‡{‡w€¿Á|{µZ‡®Ë|̇€‡Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ d‡Y|{‚Ì¿µZ‡Á{ Z]ÁՂ¯€»®¿Z]{ZÆÀŒÌaÄ]įÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅÃ{€b‡[Zˆv·YÖ¸Ÿ{‡w€¿¦¬//‡ ¹Zœ¿{cZ^i{ZnËYÁÃ|‹ÕY~´§|ŹÂew€¿Ä]µÂuÁÖ¸»µÂa‰Yš¨u¥|Å d‡YÃ|̇\ːeÄ]€Ìe{Z^fŸYÁµÂaÕY‹Ĉ¸m{Œ¯Ö·Z»ÁÖ·Âa -|̇¹Zn¿YÄ]ÂƼm†ÌWÂf‡{Z] {Ó§ÁÃÁZ¯ºË|‡cZÀ]€¯Ä ‡ÂeÕZÆu€—YÕY{€]ÀÆ] ½| »Ád À®¿Z]Ö·Z»¾Ì»PeZ][ÂÀmZÀÌÅÁ ®¿Z]cÔÌƈeZ][ÂÀmZÀÌÅÁ{Ó§ÁÃÁZ¯ºË|‡cZÀ]€¯d¯€‹Á{Ä ‡ÂeÕZÅs€— |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁªË€—YÁÂƼm†ÌWÂf‡{Ä]½| »Ád À ºË|‡cZÀ]€¯ÉYÄ ‡Âes€—Á{,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Á…Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]ÂƼm†ÌË•Z^eYZ][ÂÀmZÀÌÅÁ{Ó§ž¼fn»ÁÃÁZ¯ |‹sZff§YÃZ»{Y{€»ºÆ¿Ä^ÀŒnÀa Z£M½Zf‡Ây½Zf‡Y{{€´¸Ì»|Ì·Âe¥|ÅZ]µZ‡{[ÂÀmZÀÌÅÁ{Ó§ž¼fn» ®ËÁZ^˹Z¿Ä],{€´¸Ì»ÖÀeY‚Å{¿|uYÁ®ËÉYY{ž//¼fn»¾ËY {€¯Z¯Ä] ¾ÅMYºÌ¬fˆ»cÄ]į|‹Z]Ê»Y|Ì»¹Z¿Ä],ÖÀeY‚ÅÄf‡ÂÌa{¿Á[Á}|uYÁ cÔÌƈeZ]Y|Ì»ÉYÄ ‡Âe|uYÁ |À¯Ê»|Ì·ÂeY€œ¿{»µÂv»ÊnÀ¨‡YÁēY€« Ä]½| »Ád À®¿Z]Ê·ZË{Z̸̻Ê·ZËcÔÌƈeÁÊËÁÂ˽Â̸̻ɁY |̇ÉY{€]ÀÆ] Z]Ê´¿ZyÉYČ̋¥Á€›Y¿Y|Ì·Âe¥|ÅZ]µZ//‡{ÃÁZ¯Č̋Öf ÀÃÁ€³ d¯€‹YÃÁZ¯ºË|‡cZÀ]€¯Ä ‡Âes€—Á|‹†Ì‡PeµZ‡{¾e½Â̸̻®Ëḑ€› Y‚Åḑ€›Z]¾Ì´À‡Á®^‡ºË|‡cZÀ]€¯|Ì·ÂeœÀ»Ä]įd‡YÃÁ€³¾ËYÉZÅ cÔÌƈeÁÁÂ˽Â̸̻€]¢·Z]ɁYcÔÌƈeZ]€¨¿ÊËY‚·Z¤f‹YZ]ÁµZ‡{¾e {€¯Z¯Ä]Z£M½| »Ád À®¿Z]ɇYµZË{Z̸̻Ê·ZË {Z³Z‡Za®¿Z]Ã|ÀËMYÕ{ZÌÀ]ÕZÆÀ̼ze Ä]ÄËZ»€‡YZ]{Ã|‹Äf§€Ë~a±‚]®¿Z]¾Ì»ZÆqYZ]‰Y€œ¿Y{Z³Z‡Za®¿Z] ¾ËY d‡YÃ{€¯{Ây½YY|»ZƇ|ËZŸÃ{Z]|{µZ‡ÕY|f]YYį{ÁÖ»Z¼//‹ µZ˺Æ//‡€ÅÕYYÄ]½Z»Âe{Z̸̻ÃZ»{Y{€yÄ]ÖÆfÀ»ÄÅZ»Ä//‡{®¿Z] ÃY€¼ÅÕ|{|‹Z]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿º«¾ËYįÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹{‡ d‡YÃ{Â] Ä]ÄËZ»€‡YZ]{Ã|‹Äf§€Ë~a±‚]®¿Z]¾Ì»ZÆqYZ]‰Y€œ¿Y{Z³Z//‡Za®¿Z] ¾ËY d‡YÃ{€¯{Ây½YY|»ZƇ|ËZŸÃ{Z]|{µZ‡ÕY|f]YYį{ÁÖ»Z¼//‹ µZ˺Æ//‡€ÅÕYYÄ]½Z»Âe{Z̸̻ÃZ»{Y{€yÄ]ÖÆfÀ»ÄÅZ»Ä//‡{®¿Z] ÃY€¼ÅÕ|{|‹Z]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿º«¾ËYįÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹{‡ d‡YÃ{Â] ŠËY‚§Y{ZÆÀŒÌa®¿Z]ÀË|»cZÌÅ€ÌyYÕZÅÃZ»{,ÄËZ»€‡dËZ¨¯d^ˆ¿{Â^Æ]œÀ»Ä] įÃ{€¯ÄWYYZÅÄfyÁ|¿Y¶v»YY½Z»Âe{Z̸̻Ä]½Z»Âe{Z̸̻YÄËZ»€‡ |{ ÃZ»{Y{€y½ZËZa{Z‡ZaÁÄËZ»€‡dËZ¨¯d^ˆ¿ d‡Y¹Zn¿YµZu{½M|ÀËM€§ d‡YÄf‹Y{{Â^Æ]ÃZ»|À¨‡Y½ZËZa º«Ä]d^ˆ¿įÃ{Â] ÃZ»€ÌeÄ¿ZÅZ»‰Y‚³Ä]{Z³Z‡Za®¿Z]{€°¸¼ŸÂy{Ã|‹€ŒfÀ»‰Y‚³¾Ë€yM µZ‡ÃZ»€Ìe½ZËZa{®¿Z]cÔÌƈeÃ|¿Z»‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] {{€³Ö»Z]®¿Z]¾ËY |‹ÃZ»{Y{€y½ZËZaÄ]d^ˆ¿{|Ÿ¾ËYįÃ|Ì//‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ź«Ä]ÕZm {®¿Z]ÕZÅÃ{€b‡Ã|¿Z»įd‡YÖ·Zu{¾ËY |Å{Ö»½Z//Œ¿YÕ|{ {Á|u ½Y‚Ì»Õ|{ ŠËY‚§YYdËZ°uįÃ|̇½Z»Âe{Z̸̻Y‚ź«Ä]xËZe¾ËY {Y{ÃZ»{Y{€y½ZËZaÄ]d^ˆ¿Ã{€b‡[~m |»M{½Z»Âe{Z̸̻ÖËZ‡ZÀ‹Y½ZŒ¿‚Ì¿dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{®¿Z]{€°¸¼Ÿ¶Zu {Á|u|‹Z]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿º«¾ËYį{Y{cÔÌÆ//ˆeÕZ˜ŸY¶v»Y ½YY~³Ã{€b‡Ä]Ã|‹dyY{€a{‡¶]Z¬»Õ‡{ d‡YÃ|‹ÃY€¼ÅÕ|{ Ã{€¯|‹|{{Á|u¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿{|Ÿ¾ËYįÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ Á‚ÌÆneÁÂu{d¯€//‹ÕZÅ|»M{Ž·Zyd¨³½YÂeÖ»¹Z«Y¾ËY€]ÄÌ°eZ] d//‡Y Ö·Zu{¾ËY,Ã{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÕZmµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{ž]ZÀ»ŽÌze d‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻{Á|uº«¾ËYµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{įd‡Y ÁcÔÌƈeY֋Z¿|»M{½Z»Âe{Z̸̻Z‡ZaÁ{€°¸¼Ÿ¶Zu‚Ì¿ÃZ»€Ìe{ ¶v»¾ËYYÖ¿Z»Âe{Z̸̻{‡\ˆ¯Á½YY~³Ã{€b‡Ä]ÖfyY{€aÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻ Ö^ˆ¿{Â^Æ]Ä]®¿Z]Ä¿ZÅZ»cZ‹Y‚³{€´Ë{d̼ÅY‚WZuÄf°¿ d//‡YÃ{Â]®¿Z]ÕY€] ¶v»Y®¿Z]|»Y{|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€] {{€³Ö»Z]€ÌyYÕZÅÃZ»{®¿Z]{€°¸¼Ÿ {‡įd‡YÖ·Zu{¾ËYÃ{€¯֗YÕ{ Õ|¿ÁÃZ»dƌ^Ë{YYcÔÌƈeÕZ˜ŸY Ä]Â“»¾ËY d‡YÄf‹Y{Ö·Á‚¿Հ̇Ã|‹{Z˽Z»c|»{½YY~³Ã{€b‡Ä]ÖfyY{€a ÕYĿ³Ä]Äf‹Y{Õ{ Õ|¿ÁÃZ»€Ìe½ZËZaZedŒÆÌ]{YY®¿Z]Y€eįd‡ZÀ »½Y d‡YÃ|̇ÃZ»€Ìe{½Z»Âe{Z̸̻Ä]ÃZ»dŒÆ^Ë{Y{½Z»Âe{Z̸̻Yį d§€ŒÌaÃ|ÅZ//Œ»ZÀ¯{,ÃZ»€Ìe½ZËZaZe®¿Z]Ö¿Z»Âe{Z̸̻YŠÌ]d^j»Y€e d^j»Y€e‰Y‚³ZeÃ|‹hŸZ]ŽÌzeÁ‚ÌÆneÁÂu{®¿Z]{€°¸¼Ÿ{ÄmÂe¶]Z« ¾ËY |‹Z]¶¼fv»Z̈]ÕZmµZ‡½ZËZa{Z‡ZaÁÕ‡YÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ] Ä»Z¿Z¯ÄWYY¾ÌÀr¼ÅÁÖeZ̸¼ŸÕZÅÁÂu€´Ë{{®¿Z]{€°¸¼Ÿ|Z]ÃY€¼ÅÂ“» |‹ |Å{Ö»YZ‡ZaÁ½YY|»ZƇÕY€]{‡€aÖ·Z‡|Ë¿ZÅÄÀ˂ÅŠz]{µÂ^«¶]Z« ¶Ì^«YÕ{Y»¾ÌÀr¼ÅÁ®¿Z]ÕZÅÖËYY{d¨´ÀʼnYZÀ¯{Z]ÖÅ{{‡ÄmÂe¶]Z« d‡YÃ{ÁMºÅY€§Z‡ZaÁÖf¼Ì«{ ÕY€]YÄÀÌ»ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yÖf ÀÕZÅ­€Æ‹½Y€³Z¯ÕY€]ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uY½Y€ËY½ÁZ e©ZeY†ÌW d§ZËŠËY‚§Y€]Y€]ZeÄ]Ö·ZyÕZÅÄ¿ZycZÌ·Z»º« |‹¶ÌƈeÕYÃYÂÅZ»ÂeY€aYÂn»d§ZË{–ËY€‹ d¬§Y»d§ZË{–ËY€‹,Œ¯Zy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]cZ—Z^eYcY€¬»ºÌœÀe½Â̼̈¯ ½Â̼̈¯,€Æ»‰Y‚³Ä] {€¯¶ÌƈeYÖeY€]Zz»ÕYÃYÂÅZ»ÂeY€aYdÌ·Z §Ân»ÁַY Œ¯€]º¯ZuZy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{ÂyÃZ¼‹Ĉ¸m{cZ—Z^eYcY€¬»ºÌœÀe ÖeY€]Zz»ÃYÂÅZ»ÂeY€aY{ZnËYÕZf‡Y{Z”§{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Z“Z¬e{ÂmÁÁ {ÁÁÕY€]cY|ÌƼeÖy€]ՁZ‡ºÅY€§€]ÖÀ^»½Y€ËYÖËZ”§½Z»Z‡d‡YÂy{Z],Ö»Â] ¾ËY{dÌ·Z §Ân»d§ZË{ַYd¬§Y»Á|–ËY€‹{¶ÌƈeÁÁÂu¾ËYÄ]½Z‡M Ä¿YÁ€a€]º¯ZuµÂYÄ]» |À]¶Ë}Ä]À^e®Ë…Z‡Y¾ËY€] {€¯d¬§Y»,ÄÀÌ» Ã{Á‚§YcZ—Z^eYcY€¬»ºÌœÀe½Â̼̈¯ÃZ¼‹ÖeY€]Zz»ÕYÃYÂÅZ»ÂeY€aYdÌ·Z § €œ¿{ZÌf»Y¶«Y|u|mYÁַYd¬§Y»d§ZË{֓Z¬f»Är¿ZÀq,À^e¾ËYª^— |//‹ d‡YÂy{|¿YÂeÖ»ÕÂeÓ³Ä]Ö¼//‡Ä»Z¿|Æ eÄWYYÄ]•Á€Œ»,|‹Z^¿Ã|//‹Äf§€³ ,Ä»Z¿|Æ eÄWYY½Z»YÃZ»€j¯Y|u֓Z¬f»c¾ËY{ |À¯«•Á€Œ»ַYd¬§Y»» •€‹Ö·Z»ZËÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂecYZÌf»Y¶«Y|uY€uYÕY€]¹ÓcY|Àfˆ»Ze{Y{d€§ |À¯ÄWYYÖËÂË{YcZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z‡Ä]Y©Â§|À]{Ã|‹ {Y{€»Y¹YÁd§ZË{ÕY€]®¿Z]Ä]½Y€mPfˆ»Ö§€ » d¨³Á{Y{€^y{Y{€»Y¹YÁd§ZË{ÕY€]®¿Z]Ä]½Y€mPfˆ»Ö§€ »YÃY€ËÁ½ÁZ » ‰Y‚³Ä] |]ZËÖ»ŠÅZ¯½Z¼Ì//‡Á{Ó§d¼Ì«,ÖfËZ¼u¾°//ˆ»|Ì·ÂeYdËZ¼uÕY€] Ád‡YÖÆmÁ|ÀqÂ“»®Ë¾°ˆ»Â“»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{Y{¼v»{¼v»,ºÌÀˆe ÃÂmÁÄ]¾°ˆ»d¼Ì«ŠÅZ¯{€¯ZƛY,{€Ì´]Y€«և€]{»¦¸fz»ÕZËYÁY|ËZ] ,cZÌ·Z»ž“ÁZË|Ì·ÂeŠËY‚§YZ]ZÆÀe{‹eÄ°ÀËYÁd//‡YÄf//ˆ]YÁ{Zf«YYÖ¨¸fz» ¦¸fz»©Â¬‹Y|ËZ]ÁdˆÌ¿tÌvÕe,|]ZËÖ»ŠÅZ¯¾°ˆ»Šz]{ZÅd¼Ì« Ád‡YŒ¯ZÌ¿,¾°ˆ»|Ì·ÂeZ ˜«Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ {‹Ö³|Ì//‡Â“»¾ËYÄ] ZÅZ»M…Z‡Y€]{Á‚§Y,d‡YÃ|‹ÕY~³ÄËZa¾°ˆ»|Ì·ÂeŠËY‚§YÕZÀ^»€]ZÅÕY~´f‡Ż Z»Y d‡Y€fŒÌ]Y¿Zy{Y| eYŒ¯{{Âm»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ{Y| e,€“ZuµZu{ įd‡Y¾ËY½Md¸Ÿ¾Ë€e±‚]į{Y{{ÂmÁŒ¯{¾°ˆ»{Â^¼¯ĸXˆ»µZu¾ÌŸ{ ,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] dˆÌ¿¥|ÅÕZÅÃÁ€³|ˀy½YÂe{{Âm»ÕZž°ˆ»YÕYÃ|¼ŸŠz] d‡Y½M¹Zn¿YµÂ¤Œ»ÁÃ{€¯ÖuY€—YÖÆmÁ|ÀqÕÂËZÀ‡,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ Z]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»5¶»Z‹YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕZÅÕY~´f‡ŻÃ{Y{¼v» Á,Ö¸»¾°ˆ»|Ì·Âe,Ã|¿Z¼Ì«Z]€Æ»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¹Z¼eY,ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Հ°¨¼Å YÄf‹~³Äf¨Å{įÕÂf‡{¾Ë€e|Ë|md¨³Á{€¯¹ÔŸY¾°ˆ»|Ì·Âe½Zˀmdˬe Ã{ZÆ¿Á{¾ËYkÁ€yÁ½Z¼Ì‡Á{Ó§d¼Ì«ŠÅZ¯Â“»,|‹¡Ô]YÂƼm†ÌWÕ‡ µZ‡d¼Ì«ÕZÀ^»€]Ád]Zid¼Ì«Z]ÖfËZ¼u¾°ˆ»YdËZ¼uÕY€]…Â]YÖ¿Z¼fyZ‡ ¹Z¼ed¼Ì«ÕÁYÕY~³€ÌiZeÁÕ|mcÁZ¨e,Z¯¾ËYį{Â]ŠËY‚§Y|{Z]Äf‹~³ d‹Y~³|ÅYÂyÃ|‹ {‹Ö»€Ë~a½Z°»Y…Â]©YÁYZ]¾°ˆ»Հf»|ˀy ¶°Œ»d¨³,d‡YÃ{€¯Z”»YՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁ {Y{{ÂmÁ€Ë~a\̇MZŒ«Y½YÂÀŸÄ]½Y€³Z¯ÕY€]¾°ˆ» €³Z¯Y‚ÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]|‹Y€«Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYª^— Z0 »Â¼Ÿį|ÀfˆÅZ¯µÂ¤Œ»Œ¯Öf ÀÕZÅ­€Æ//‹{ ֿ°ˆ»|uYÁY‚Å|‹Y€«,|ÀfˆÅ¾°//ˆ»֓Z¬f» ½Y€³Z¯ÕY€]ZÅÄ¿ZyZ¯®Ë{‚¿ZËÁÖf ÀÕZÅ­€Æ‹{ ¶uZÆ¿M¾°ˆ»ÄÀ˂ÅÁ|»MÁd§¶°//Œ»Ze{‹{ZnËY {‹ ½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ÕY€]|‹Y€«µÁYZ§{d¨³ÕÁ ÁÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹Öf À­€Æ//‹ZÆq¾ËÁ‚«Á€^·Y,½Y€Æe {‹{ZnËYZÆ¿M½Y€³Z¯ÕY€]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ ÕZÅZ¯,½Y€Æe½Zf//‡YÖ°¿YÂËY€Æ//‹{,ÖƸ·Y|^ŸÄf¨³Ä] d‡YY€« d‡Y¹Z¼eYÄ]ÁÃÁ€aÁ€‹Á¾Ì»ZfyY ºÅY€§ֿ°//ˆ»|uYÁY‚Å®Ë{ZnËYÕY€]¾Ì»Zf°Å cÄ]ÕÂƼm†ÌW–‡ÂeÕ{ÁÄ]ÃÁ€a¾ËYÁ{‹ ¾Ìb‡Z¯Öf À­€Æ‹,¹Á{Âv» {‹Ö»Ö¿²À¸¯ՁZn» ÕZÅ|uYÁ¶Ì¼°eZËÁ{ZnËYֿ°//ˆ»|uYÁZ]¾ËÁ‚« {ZÆf‹YÖf À€Æ‹{,¹Â‡Šz]{ {‹Ö»Z£MÃZ¯ļ̿ ZÌfyY{YZÌ¿{»¾Ì»ÃYcYÁ|‹Y€«į€^·Y½Zf‡Y {Z]M†¼‹Öf À­€Æ‹,¹ZÆqÂv»¾ÌÀr¼Å |Å{Y€« Y‚ÅÄ//¯Â//Œ¯Öf À­€Æ//‹¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ] ÖËZ‡ZÀ‹Հ³Z¯¾°ˆ»ÕY€]¾Ì»Zf°Å,{Y{€³Z¯ {ÁŒ¯½Zf‡Y{d¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ d//‡YÃ|//‹ Á{‹Ö»µZ^¿{Հ³Z¯¾Ì»gY|uY,Öf ÀÕZÅ­€Æ‹ ½ÁZ »dÌ·ÂXˆ»Z]ZŽZf‡Y{Հ³Z¯¾°ˆ»ÕZÅÄf̼¯{ ©ZeYÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕZ°¼ÅÁY|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ {‹Ö»¶Ì°Œe½ÁZ e Z]Հ³Z¯¾°ˆ»{ZnËYÕY€]Ö·Z»dËZ¼u,ÖƸ·Y|^ŸÄf¨³Ä] ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁž¸“ćÁ{Â]|ÅYÂy¾°ˆ»®¿Z] ©ZeYÁÖ·Z»Ã|ÀÀ¯¾Ì»Pe½YÂÀŸÄ]¾°ˆ»®¿Z],Ö·Âf»½YÂÀŸÄ] Հ³Z¯¾°ˆ»dyZ‡ÕY€]¶»ZŸÁY‚³Z¯½YÂÀŸÄ]½ÁZ e ºÌÀ¯Ö»ÖËZ‡ZÀ‹Yªvfˆ»{Y€§YÁ|¿€Ì³Ö»Y€«ºÅZÀ¯{ ÕY€]¾Ì»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«,{ÁŠÌaÖ]ÂyÄ]Z¯¾ËY€³YÁ Öy€]{d‡Y¾°¼»ÖfuÁ{Â//‹Ö»½YYZ̈]¾°ˆ» {‹¥~u¾°ˆ»Y¾Ì»d¼Ì«{Y» ՁY|¿YÃYÖ°¿YÂËY{Հ³Z¯¾°ˆ»ÃÁ€a¾Ì·ÁYd¨³ÕÁ Ä]ÁÃ|‹ºÅY€§¾Ì»,Ã|‹Ã{Z»M½MÕZÅÄ//Œ¬¿į{‹Ö» {‹Ö»¹Zn¿YÖ¿²À¸¯Õ{Á dˆŒ¿¾ËYYՀ´Ë{Šz]{¾ÌÀr¼Å½ÁZ e©ZeY†ÌW s€—Yd·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿ÁZ eÕZÅd¯€‹Y€qÄ°ÀËY{»{ Šz]d¨³,|¿|‹Äf‹Y~³ZÀ¯d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ՁZ//‡{YM Ö¿ÁZ eÕZÅd¯€‹–‡Âed·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ÕZÅZ¯Yּƻ d·Y|Ÿ¹ZƇ|^‡{ |‹¹Zn¿Yd·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿Zf‡€Æ‹ Z»Á|¿Y{”uևÂ]€Ì£d¯€‹ÁևÂ]d¯€//‹ ¾Ì]–‡YÁĬ¸u,d·Y|Ÿ¹ZƇÖ¿ÁZ eÕZÅd¯€‹ºË|¬f » ÕZÅd¯€‹‚Ì¿Ád·Y|Ÿ€Ë~aÄËZ»€//‡ÕZÅd¯€‹Á¹{€» |ÀfˆÅÖ¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡ ¦·YdËZ‡†°Ÿ cZÌ·Z»,Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yYs€—{d¨³†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ Äf§€³€œ¿{€]Y€]¹Â‡µZ‡Á€]Y€]¹Á{µZ‡,€]Y€]µÁYµZ‡ÕY€]ÃZmY|»M{€] Äf§€³ccZuԏYÃZ]{ՁÁ|¿Zy½ZˆuY|̇,d¸»Ä¿Zy‰Y‚³Ä] d//‡YÃ|‹ €]d¨³,†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯{Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yY¹Zœ¿dˬeÕY€] |»M{€]cZÌ·Z»,Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yYs€—{Äf§€³ccZuԏY…Z//‡Y Ã|‹Äf§€³€œ¿{€]Y€]¹Â‡µZ‡Á€]Y€]¹Á{µZ‡,€]Y€]Š‹µÁYµZ‡ÕY€]ÃZmY Ä]cZÌ·Z»Â¿€ÅÄ°ÀËYÕY€]{Y{Ä»Y{YֻԇYÕY‹†¸n»{½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d‡Y ~yYhv]{Á¾ËYY,ºÌfˆÅÕ{Zf«YcZŸÔ—Y¹Zœ¿|À»ZÌ¿,{Â//‹~yYÄ¿Ó{ZŸ¶°‹ €]Ze|‹|̯PeŒ¯{½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡{ZnËYcÁ€“€],Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z» Ä¿Z»Z‡ÖeZŸÔ—Y®¿Z]Ä°ÀËYdÆmÄ]d¨³ÕÁ {‹~yY¾°ˆ»ÁÂuÕZÅcZÌ·Z»½MÕZÀ^» ¦¸°»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{,|‹Z]Y{Ây€]Ö¿Zf‡cZÌ·Z»ÕY€]Ö§Z¯c«Y½Z°‡YÁ­Ô»Y c{Á|ÀÅ{Y€«ZÌfyY{d˧|Ì«Z]YÄ¿Z»Z‡¾ËYZÌ¿{»cZŸÔ—Yį|¿|‹ |¿Â‹Ö»¹Â°v»Öf·Á{cZ»|yYµZ¨¿YÄ],½Â¿Z«¾ËYÕY€mYYÖf·Á{½Y»P»¥Z°Àf‡Y cZŸÔ—Y,֐zŒ»c|»¥€›į|ÀfˆÅ¦¸°»½Y|¿Á€Æ‹s€—¾ËY…Z‡Y€]¾ÌÀr¼Å |ÀÅ{Y€«½Z°‡YÁ­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z‡{Y®¸¼edveֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa,d‡YÕ{‡€aYZ]½ÂqÁ|ÀÀ¯ÕY|ˀy YּƻŠ//z]Á{€Ì´]cÂ//Ö]ÂyÄËZ»€//‡[~m |À¯[~mYÄ »ZmÖ´ÀË|¬¿ ÕZÅÄËZ»€//‡0ÓÁY,­Ô»Y…Â]ՁY|¿YÃYZ],ÕÁÄ//f¨³Ä] |Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯,{‹Ö»¾°//ˆ»|Ì·Âe[~m½Y{€³€‡ |Ì·ÂeŠËY‚§YhŸZ]Z0 Ì¿Zi,{€Ì³Ö»ª¿ÁÖ¿Z¼fyZ//‡t·Z» Y¾°ˆ»Z]–^e€»€´Ë{žËZÀ¾ÌÀr¼ÅÁ{‹Ö»¾°//ˆ» Ã|ÀËMÃZ»ZÆqZe,|//ËZÌ¿ŠÌaÖ ¿Y»€³YÁ|Å{Ö»ª//¿Á {‹Ö»ՁY|¿YÃYcÔ¤fˆ»Á­Ô»YÁ¾°ˆ»…Â] Ä]€nÀ»¾°ˆ»…Â]ZËMÄ°ÀËY{»{¾ÌÀr¼ÅÖƸ·Y|^Ÿ ¾°¼»|¿YÄf¨³Öy€]d¨³,{‹Ö¼¿¾°//ˆ»w€¿ŠËY‚§Y Ö·ZŸÕY‹{Z»Y,{‹­Ô»Yd¼Ì«ŠËY‚§YhŸZ]d//‡Y ÁZmYį{‹ÕZ¯d‡YY€«Á|¿YÃ|̇€¿cZÌW‚mÄ]…Â] ½YY|»ZƇ ºÌÅ|¿½ÓÓ{ÕY€]d¼Ì«ŠËY‚§YÁÃ{Z¨f‡YL‡ ÕZž̻½Z^uZįÖf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿,…Â]¾ËY ,d‡Yº¸ˆ»Är¿MÁ{Â]|ÀÅYÂy,|Àf//ˆÅÄËZ»€//‡Á±‚] ÖÀÌ]ŠÌaį|]ZËÖ»ŠËY‚§Y¾°//ˆ»|Ì·Âe,­Ô»Y…Â]Z] {‹€nÀ»d¼Ì«ŠÅZ¯Ä]{‹Ö» k€]®ËÖf«Á,µZj»½YÂÀŸÄ]d¨³€f//ŒÌ]t̓Âe{ÕÁ ,…Â]{¹{€»,{Â//‹Ö»ՁY|¿YÃY|uYÁZ]ֿ°//ˆ» ¾ËY€]ZÀ],Yk€]½M|uYÁÄ¿Á|ÀÀ¯Ö»ÕY|ˀyևÂ]©YÁY Ä]ÃÁ€a½M{¹ZÆ//‡d¼Ì«ÁY|¿YÄ]ÃÁ€//a¶¯‰YY ¹ZƇ{Y| eŠËY‚§YZ]Á|ËÂ//‹Ö»ºÌÆ//‡Z//Œ»c |ÌÀ¯ÕY|ˀyֿ°ˆ»|uYÁ®Ë|Ì¿YÂeÖ» Հ³Z¯¾°ˆ»Y‚Å{ZnËYÕY€]Ä»Z¿€] ½ÁZ e©ZeYįÕ{Y{Y€«{»{¾ÌÀr¼Å½ÁZ e©ZeY†ÌW į{Y{{ÂmÁ¾°ˆ»Հf»ÕZÅs€—Á¦¸fz»ÕZÅ©Á|À €Å|À¿YÂeÖ»,{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡¢¸^»Ä]ÄmÂeZ]½Y|À¼«ÔŸ |ÀÀ¯¶Ë|^eƒY€f»Ä]Y{Âyž]ZÀ»Y֌z]Ä·Z‡ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€//ËY½ÁZ e©ZeY†ÌW,Zf//‡Y¾Ì¼Å{ Öf ÀÕZÅ­€Æ‹{½Y€³Z¯ÕY€]ֿ°//ˆ»|uYÁY‚Å Õ{ÁÄ]‚Ì¿cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y…Â]d¨³,{‹Ö»{ZnËY {‹Ö»{ZnËYZÅ{ZÆ¿ÁÖ¿ÁZ e,֏yŠz]d¯ZŒ»Z] cÔ°Œ»Ä]ÄmÂeZ]{€¯¹ÔŸYÖf//ˆŒ¿{ÖƸ·Y|^Ÿ¾¼Æ] ,Z¿Á€¯½YÁ{½Y€v]ÄËÁÄ]ÁÃ|‹{ZnËYŒ¯{į¾°ˆ» Y,{Y|¿Ö]Ây–ËY€‹¾°ˆ»¾ÅÁÃZmY,‰Á€§Á|ˀy ÕZž°ˆ»ÕY€]ÄËÁÄ]Z“Z¬eÄ]d^ˆ¿ē€Ÿ{Â^¼¯Ö§€— d‡YÃ|‹¶” »Zq{¾ÌËZaÄ]–‡Âf» ŠÌaZÆe|»…Â]Ö//·ZŸÕYÂ//‹ÄÀÌ»¾ËY{{Á‚§YÕÁ ÕÓZ¯ÕY€]YcÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y,…Â]d§€³º//̼e …Â]µ{{…Â]¾ËY|Àf¨³Öy€]Äf^·Y,|ÀÀ¯{ZnËY¾°ˆ» į¾°ˆ»d̼ÅYÁÖ³|ÌrÌaÄ]ÄmÂeZ]Z»Y,{‹{ZnËYÓZ¯ Y€«,{ÁÖ»Z¼‹Ä]Â//Œ¯{Zf«Y­€v»Âe»½YÂÀŸÄ] {Z̸̻Y‚ÅÄËZ»€‡Z]cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÄËÁ…Â]|‹ {‹ՁY|¿YÃY½Z»Âe …Â]¹ZƇY|{|//‹Y€«d¨³½ÁZ e©ZeY†ÌW d¯ZŒ»Z]‚Ì¿ÁÖ¿ÁZ eÁ֏yŠz]–//‡Âe­Ô»Y ÕY€]|{,{Â//‹ºÅY€§½ÁZ e©ZeYÁÖ¿Z³Z]©Z//eY Ä]ºÅ|{ÁÖf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿ÁZÅd¯€//‹ {‹ºÅY€§¹{€»{ZuM–‡ÂeֈË¿ÀË~ac į¾°//ˆ»…Â]©YÁY|ˀyªË€—Y¹{€»,ÕÁÄf¨³Ä] ¾°ˆ»Հf»cÄ],|ÀÀ¯¹ZƇÄ]¶Ë|^eY½M|À¿YÂeÖ» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ½Y€³Z¯¾°ˆ»gY|uYYÃZ»{Y{€yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÕY~´§|Å{Â]Äf¨³ÁÃ{Y{€^yÖf ÀÕZÅ­€Æ‹YÂm{ d‡YՀ³Z¯ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uY½ÁZ e©ZeY ½ÁZ e©ZeYZ]Ä»ZÀ¼ÅZ¨eÕZ”»Yº//‡Y€»{Ö»Ô//‡Y|¼v» ¾ËY{{Â]Ã{€¯ZƛY¶¬¿Á¶¼uÁ¾°ˆ»dyZ//‡ÕY€] Á€ÌaÁd‡YÃ|‹ÕY~´§|Å,Ä^·Z˜»{»Šz]Á{Ä»ZÀ¼ÅZ¨e {Հ³Z¯µZÀ»gY|uY֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯€ËÁZ]ºÅZ¨e ,|¿Y{ֿ°ˆ»d̸]Z«įÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Ö»Z¼eYÂm |‹|ÅYÂyY€mY ՁY|¿YÃYY€^y{Zf«Y€ËÁ,| ]ÁÁ{,€´Ë{ÕÂ//‡Y ÁZŽZ»Z//‡{€¯¹ÔŸYÁ{Y{"cÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y…Â]" ½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡Á½Z¨ ”f//ˆ»{ZÌÀ]½Âr¼ÅÖËZÅ{ZÆ¿ ­Ô»Yē€Ÿ½Z°»YºÅ Á֟Z¼fmY¾Ì»ZeÁ¹Z»Yc€//”u d‹Y{|ÀÅYÂy¾°ˆ»…Â]{Y{Ây{YZ» Z]ÄËZ»€‡YZ]¾Ì]•Z^eY,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Õ{Y| e”u€]ÃÁԟÁdˆÌ¿Õ|Ë|mhv],¾°ˆ»YZ] ,¹ZŸÖ»ZƇÕZÅd¯€//‹ž¼m{Z‡ÃÂ^¿YÕZÅd¯€//‹Y |f‡Á{Y{YZ]¾ËY{įd‡YÖ·Z‡|ÀqºÅ¾°ˆ»©YÁY Ã{Â]֟“»,ÄËZ»€‡YZ]ªË€—Y­Ô»Yē€ŸZ»Y{‹Ö» d‡YÃ|‹Y€°eZÅZ]ÁZÅZ]ZŵZ‡¾ËY{į d‡Y|{{Á|uÖ¸»{Zf«Y{¾°//ˆ»Šz]ºÆ‡ ¾Ì»ZeÄ]¦¸°»d·Á{,Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«¶Y…Z//‡Y€]Á ,cYZÌf»YÁcÔ¤fˆ»Á­Ô»Y…Â]{ d‡Y¹{€»¾°ˆ» |À¿Y{Ö»{€´¸Ì»Ö¿Y€³¶»ZŸY{Ó§cZn¿ZyZ¯½YZ‡ÃÂ^¿Y Հf»¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y{{€´¸Ì»Ö¿Z»Âe½Â̸̻€ÌiPe cÄ]ÓZ¯…Â]{Y½MÁÃ{€¯Z°fuYYÓZ¯¾ËY,{€´¸Ì»Á{Ó§ÁÂu{{Z»Á |¿{€¯Ö»ē€ŸÖ¿Z°qÀ˜« Ö¿ZÆm¾¼n¿Yˆ°ËYįd//‡YÖ·Zu{{€´¸Ì»d¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËY|//‹ÁM{ZËÕÁ cY{Z,€´Ë{Õ‡YÁÃ{Y{€^y½Y€ËY{ÓZ¯¾ËY|Ì·ÂeÕ|{ŠËY‚§YY{Ó§ h¸j»¾ËY¹Â‡ž¸“ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{d¼cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€]{Ó§ º£Ö¸Ÿ|Å{Ö»½ZŒ¿įÃ{Â]Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅÄ¿YÁ€aÁ|Á¾°//ˆ»|Ì·ÂeŠÅZ¯‚Ì¿ ŠÌa{֌ËY‚§Y|¿Á,֌ÅZ¯ÕZmÄ]½Md¼Ì«Z»YÄf//‹Y{ŠËY‚§Y{€´¸Ì»|Ì·ÂeÄ°¿M d‡YÄf§€³ ,d‹Y{{¿|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹Z]½YZ‡ÃÂ^¿Y½Â¿Z¯įÖeY€¯Y~»{{€¯|̯PeZ‡ÃÂ^¿Y¾ËY ½YZ‡{¿Ä]{Ó§Š¼‹ē€Ÿ,{Ó§ÁÂu{Z»ÕZÅd¯€‹įºË|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ] d‡YÃ|‹º¯{€´¸Ì»|Ì·Âeį|¿YÃ{Y{ŠÅZ¯Y Ä¿ZzeYÁ¾ËY½Z¼fyZ‡,¾°ˆ»d¿ÁZ »ÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{€¯½ZÌ]dmZuÂa Z¯¾ËYÁ|ÀfˆÅ¾°ˆ»d¼Ì«µ€fÀ¯µZ^¿{Ä]†¸n»{Zf«YÁ½Y€¼ŸÕZŽÂ̼̈¯Á |Ì·Âe½Y‚Ì»µ€fÀ¯Á|įÖ·Zu{|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy|YÃ{Z¨f‡YZ]Y d‡Y€eduYZ̈]ՁZ‡{Ó§ÕZÅÄ¿ZyZ¯{{€´¸Ì»Á{Ó§ ,ֿ°ˆ»|uYÁdyZ‡ž]€»€f»€ÅÕYYÄ]Äf‹~³ÄÅZ»ć{,Ö¨ÀµZ §¾ËYÄf¨³Ä] ÕZÅ|uYÁd¼Ì«,€´Ë{cZ//^ŸÄ]-ºËYÄf//‹Y{{€´¸Ì»d¼Ì«ŠËY‚§Y½Z»ÂeY‚Å d‡YÃ|‹€e½Y€³{€´¸Ì»¶Ì·{Ä]Z0 §€½Z»Âe½Â̸̻,Հf»ֿ°ˆ» dyZ‡¶Ìƈe½Â¿Z«\ːeÕY€]†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯|Ë|ms€—Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,Ã|»M½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯Öf˧Á{s€—¾ËY{įÕ{Y»ļÅd¨³¾°//ˆ»ē€ŸÁ -d‡YÃ|‹€¯}‚Ì¿|̇\ːeÄ]¶^«µZ‡į¾°ˆ»ÖÅ|¿Z»Z‡Á|Ì·Âe½Â¿Z«{ ºÌÀ¯¶ÌƈeY½YZ‡¾°ˆ»Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§|ËZ],ÕY€°e¾Ì¿Y«\ːeÕZmÄ] |À¯¶ÌƈeY֏yŠz]dÌ·Z §ÕZ”§,|Ì·ÂeŠz]{ĸyY|»ÕZmÄ]‚Ì¿d·Á{ {€´¸Ì»d¼Ì«ŠÅZ¯ÕY€]½YZ‡ÃÂ^¿Y{ZÆÀŒÌa d‹Y{ZƛY{€´¸Ì»d¼Ì«µ€fÀ¯ÕY€]½YZ‡ÃÂ^¿Y½Â¿Z¯{ZÆÀŒÌaÂy{dmZuÂa ÕYYÄ]|‹Y€«½Z»½M{į{Âyº«¾ÅM€ÌeÁ{€´¸Ì»d¼Ì«ŠËY‚§Y‚Ì¿ÄÅ{{ {ZÆÀŒÌaZ» {Â]Ö¬§Â»Ä]€neį{‹Ã{Y{½Z³|¿Z‡Ä]{Ó§Ä̼Ƈ,Ö¿Z¼fyZ‡Ä¿YÁ€a€Å {€´¸Ì»Á{Ó§Ä̼Ƈ,Ö¿Z¼fyZ‡Ä¿YÁ€a€ÅÕYYÄ]Á|Å{w©Z¨eY¾ËYºÅZ]ºÌÀ¯Ö» |]ZˍZfyYZ‡ÃÂ^¿YÄ] ¹€³Â¸Ì¯€ÅÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«|À˳Ö»{Ó§Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯{€¯tˀeÕÁ d‡€a€‡Á†¸n»†ÌW\ËZ¿€ÌyYĈ¸m{įÖ·Zu{d//‡Y½Z»Âe {€´¸Ì» Ä]½Z»Âe Ö˸̯d¼Ì«Ä//]{€´¸Ì»|//‹€¬»cZneÁ½| »,d ÀcYÁ ½YZ‡{Ó§įd‡Y¾ËYÃ{Y{wĸXˆ»¾ËY{įÖÅZ^f//‹Y,¾»€œ¿Ä] |‡€]‰Á€§ ©Â¬uįÖ·Zu{|ÀÀ¯Ö»Ä^‡Zv»Ó{d¼Ì«ÁÖ¿ZÆmÕZÅÂf¯Z§Z]YÃ|‹¹Z¼ed¼Ì« -|¿Â‹Ö»|À»ÀÆ]ÕYÄ¿YZËÖ§€»[MÁZ³,dy‡YÁ|ÀÅ{Ö»µZËÄ]Y½Y€³Z¯ d‡Y½Z»Âe {€´¸Ì»¹€³Â¸Ì¯€ÅÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«į|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYÁ¾ËYY cӐv»d¼Ì«|Ë|//‹ŠËY‚§Y¶»ZŸY…Â],–¸£…{M½{Y{Z]ÕYÃ|ŸÄq€³Y †¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW|À¿Z¼Å‚Ì¿½YZ//‡ÃÂ^¿YZ»Y|ÀÀ¯Ö»Ö§€ »Õ{Ó§ |À¿Y{Ö»Ö¿Y€³¾ËY¶»ZŸY{Ó§cZn¿ZyZ¯ YZ]½|//‹¹€³ÕY€]‰Ôe{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁįÖ·Zu{,€Æ»‰Y‚³Ä] ÕZÅ|uYÁ¶Ì¼°eÕY€]€Æ»¾°ˆ»cÔÌƈeŠËY‚§YYÃ{Z¨f‡YZ]ֿ°ˆ»Z‡ÁdyZ‡ į{€´¸Ì»d¼Ì«€ÌyYÄÅZ»{,d‡Y¾°ˆ»Ö¸»s€—ÕY€mY¾ÌÀr¼ÅÁÃ|¿Z»Ö«Z] Ä]½Z»ÂeY‚ŁY€f¼¯Ö˸̯Y,d‡YÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃ{ZÆ¿¾Ë€e¥€»€aYÖ°Ë |̇ºÅ½Z»ÂeY‚ÅÖ˸̯ZeÖ ˜¬»{Öfu-|̇½Z»ÂeY‚ŁYŠÌ]Ö¼¯ ¹Z¼ed¼Ì«Ä]Äfˆ]ÁŒ¯¦¸fz»ª—ZÀ»{½Z»ÂeY‚ÅZeÖ˸̯Ä]0Y{|n»Ö·Á d‡YÄfŒ³Z],ÓZ¯¾ËY¶¼uÃ|‹ Հ^yÂÀÅ,d·Á{‰Ôeº£Ö¸Ÿįd‡YÖ·Zu{{€´¸Ì»Á{Ó§d¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËY ¾ËYsZff§YYּƻŠz]d‡Y¾°¼»ÁdˆÌ¿¾°//ˆ»Ö¸»s€—ÕZÅ|uYÁsZff§YY {‹¶¬fÀ»ºÅ{‚̇d·Á{Ä],ZÅ|uYÁ …Â]{,dˆÅÄq€ÅÁ{Y|¿ÕYÄ̋ZuÁÖÀÌ»€ËYZ],{€´¸Ì»YZ],€´Ë{Õ‡Y cZ^ŸÄ]-d‡Z“Z¬eÁē€Ÿ…Z//‡Y€]‚Ì¿½Md¼Ì«¦Œ¯į{Â//‹Ö»ē€ŸÓZ¯ ÁZ“Z¬eÁē€Ÿ…Z‡Y€],…Â]{ÓZ¯d¼Ì«¦Œ¯Ĩˆ¸§|ËZ]įÖ·Zu{,€´Ë{ ÕZÅÄ¿ZyZ¯Õ‡Y{€´¸Ì»Z°fuY,½YZ‡ÃÂ^¿YÄr¿M¶Ì·{Ä]Z»Y,|‹Z]ḑZ¨‹ŠËY‚§Y |Ì·ÂeµÂv»¾ËYd¼Ì«,|ÀÀ¯Ö»½YÂÀŸÓZ¯…Â]{Ö¿Z°qÀ˜«ē€ŸÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe d‡YÃ|‹ÄmY»Ö¿ZƳZ¿ŠËY‚§YZ]¶yY{ Ĉ¸m|Àq,{€]Ö»€‡Ä]ÕYÄf¨Å®ËcÔ̘ e¹ZËY{†¸n»įºÅÄf‹~³Äf¨Å{ ÁÄf‹Y{ÄÌ°e¾°ˆ»cYÁÖ·|À€]€f//ŒÌaį†¸n»†ÌW\ËZ¿{Y‚°Ì¿Ö¸Ÿ½ZÌ» cYÁd‡€a€‡Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuZ],d‡YZ‡ÁdyZ‡YZ]|À»Ä£|£{½ÂÀ¯Y |‹Y‚³€]cZneÁ½| »,d À ÕZmÄ]½Md¼Ì«¾ÌÌ eÁÓZ¯…Â]Y{€´¸Ì»ē€ŸkÁ€y,cZ//ˆ¸m¾ËY¶uZ» ÂÀŶ¼ ·YÂf‡{¾ËYį|Àq€Å-{Â]½Z»ÂeÁY‚ÅÖ˸̯ºÅ½Md¼Ì«¦Œ¯ Z»Y-d‡YÃ|Œ¿¡Ô]YZ//‡{Ó§ÕZÅd¯€‹ÁÓZ¯…Â]Ä]d¼cYÁÕÂ//‡Y {‹Ö»Ã|ÌÀ‹{€´¸Ì»ÕÂf‡{d¼Ì«Z]½YZ‡{Ó§d¨·Zz»ÕZÅÄ»‚» …Â]Y{Ó§kÁ€yZ]†¸n»d¨·Zz» Z“|¼v» |//‹ÄmY»†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌWŠÀ¯YÁZ]Â“»¾ËYÄf^·Y Ä]ÕYÄ»Z¿{ÓZ¯…Â]Y{ÓÂ//§kÁ€y€]ÖÀ^»ZÅÄ»‚»Ä]ŠÀ¯YÁ{Ö//¼ÌÅY€]YÂa {€¯|̯ZeÓZ¯…Â]{¶»Z¯ē€ŸZ]Œ¯{Ó§ZÌ¿¾Ì»Pe¹Á‚·€],ÂƼm†ÌW Ä°¸]ÓZ¯…Â]{ē€ŸY֋Z¿Ä¿,{Ó§YZ]Ö¸ §¶°//Œ»Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ã{€¯tˀe,d‡Y½ZŒeӐv»‰Á€§{{Ó§ÕZÅÄ¿ZyZ¯ḑZ¨‹¹|ŸYÖ//‹Z¿ Ä]Öfz‡Ä]¥€»½Y‚̻İÀËYÁŒ¯{{Ó§¾e½Â̸̻|Ì·ÂeÄ]ÄmÂeZ]»{Â] Ä»Z¿€]®ËZ]Á{Y|¿{ÂmÁ¶yY{ZÌ¿¾Ì»Ped]Z]YÖ¿Y€´¿pÌÅ,|‡Ö»¾e½Â̸̻ Z¯Âf‡{{Y{Ó§cY{Z,¶yY{ZÌ¿¾Ì»Pe¾¼“½YÂeÖ»ºnˆÀ»ÁtÌvՂË ½M|{Y€f¼¯Œ¯¶yY{{¥€»{»µÂv»¾e½Â̸̻Y {Y{Y€« ‰Á€§Ä]ZÅd¯€‹–‡ÂeḑZ¨‹½Á|]Ö¬]Z»Á{€Ì³Ö»Y€«ĸ»Z »{»ÓZ¯…Â]{ « d‡YÃ{€¯ÁÄ]ÁÕ|mŠ·ZqZ]Y{Ó§YZ]€»Y¾ËYį|‡Ö» Ö¼ÌÅY€]YÂa½ZÀz‡€Æ»Z]³Ád¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{dmZuÂa|̋€§ €ÌyYÕZÅÃZ»{{€´¸Ì»d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ]{Á{€¯|ÌËPeYYZ]Ö¿Z»Zˆ]Z¿d¸ŸÃZ]{ YZ]{½Z»Âe Ö˸̯{Ó§Á{€´¸Ì»d¼Ì«Äf‹~³µZ‡ÃZ»¾¼Æ]d‹Y{ZƛY |¿Z»d]ZiµZˆ»YdŒÆ^Ë{Y¶ËYÁYZew€¿¾ËYį{Â] {€´¸Ì»d¼Ì«Ö¿ZƳZ¿|‹ÕY€mZ» ¹Zn¿YÓZ¯…Â]{¾ÅM€ÌeÁ{€´¸Ì»,Õ{Ó§cӐv»d¼Ì«¦//Œ¯{Y{Ä»Y{YÕÁ ½YZ‡{¿Á{Ó§Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯ÕY{{Ây¶Ì·{Ä]Äf‹~³ÃZ»ć{Z»Y{‹Ö» Ä]ºË{Â]{€´¸Ì»d¼Ì«ŠËY‚§Y|ÅZ‹,ÓZ¯…Â]{Õ{Ó§cӐv»½YÁē€ŸY |̇½Z»ÂeY‚ŁYŠÌ]Ä]¸̯€Å{{€´¸Ì»d¼Ì«ÃZ»{Y{€yÄ¿ZÌ»{įÕYĿ³ ½Z»Âe Ze€“ZuµZu{,Ã|//‹Ã|Ì//ŒË|¿YcY|ÌƼe¶Ì·{Ä]€ÌyYÕZŁÁ{Z»Y {‹Ö»ē€Ÿ½Z»ÂeY‚ŁYŠÌ]Ö¼¯ÁÄf§ZËŠÅZ¯ {ÁÕ|{|ŠËY‚§Y|ÅZ‹Äf‹~³ÄÅZ»ć{{Á‚§YՁZ‡ÃÂ^¿YÖ¨ÀµZ §¾ËY ±‚]ÕZÅd¯€‹įY€qºË{Â]{Ó§Á{€´¸Ì»d¼Ì«Õ|{ŠËY‚§Y€ÌyYÄÅZ» صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} {€¯s€˜»d¼cYÁÖ·Z»¾Ì»ZeÁÕY~³ÄËZ»€‡€f§{¶¯€Ë|» |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ½| »,d ÀcYÁÖ·Z»¾Ì»ZeÁÕY~³ÄËZ»€‡€f§{¶¯€Ë|» Ö¿| »ÁÖf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]Á€»YŠ·Zqd¨³cZneÁ cԔ »ÁcÔ°Œ»įd‡YÖ·Z»Š¿Y{,Ö·Z»ZÌ¿Y¶^«Œ¯ {ÁMÖ»{ÂmÁÄ]ZÆ¿MÕY€]YÕ{Zˁ Հ̳ÀÆ]Ĉ¸m{ՁZ^Ƌ×Yd¼ ¿,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ,Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ë¿ÕZÅY‚]YY¾ËÁ‚«½Zf‡YÖ¿| »ÁÖf ÀÕZÅÃZ´À] {Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ë¿ÕZÅY‚]Y¾Ë¿ÕZʼnÁºÆ‡Ä¿Z¨‡Zf»{Á‚§Y d‡Y|{lÀa€ËŒ¯Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À] ÕZÅÃZ´À]YÕZÌ//ˆ]Ö·Z»Š¿Y{,€´Ë{ÕÂ//‡Y{€¯ħZ“YÕÁ d‡YÃ{€°¿d§€ŒÌaÁ|‹ZÆ¿MÖÀ§Š¿Y{Z]\‡ZÀf»Œ¯Õ|Ì·Âe ºÌe´·YY֌z]ºÅÖ·Z»Š¿Y{į|À¿Y{Ö¼¿Z»Õ{Zf«YÃZ´À]Á d‡YÕ|Ì·Âe|uYÁ®Ë Z¯Ä]ZÌ¿ŠÌaYŠÌ]Ö·Z»Š¿Y{ÄÀÌ»{Z»d¨³µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY d¼‡Ä]|ËZ]±‚]Á–‡Âf»,®q¯ÕZÅÃZ´À]YÕZ̈]ÁºËY{ |ÀÀ¯d¯€uŠ¿Y{¾ËYZ]€fŒÌ]ÖËZÀ‹M Ã{Y{½ZŒ¿€ÌyYÕZŵZ‡֗Ö°¿Z]cÔÌƈe|¿Á{€¯ħZ“YÕÁ ZÌ¿½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|uµZ‡֗Ä¿Z¨‡Zf»įd‡Y {€¯€ŒfÀ»ZÆ]{Z¯Á\ˆ¯–Ìv»ŠËZalËZf¿ Z¿Á€¯ÃÁ{{Z¯Á\ˆ¯–Ìv»Ö¸»ŽyZ‹{Â^Æ] cZ»|yÁÕY{Y»ÕZÅdÌ·Z §,Z//Æ]¶§{ISIC rev cZˆ‡R»,Öe€§Zˆ»ÁÖfˆËÂeÕZņ¿YƒM¶»Z‹Ö¿Z^ÌfŒa cÓM¾Ì‹Z»ÁY‚]Y,¹Y·ÄËY€¯cZ//ˆ‡R»Á€§Z//ˆ»¶¼u ÁZÅÃZ´f»Z«Y,Z//ŶfŶ»Z//‹Y~£ÁZm¾//Ì»Pe»,« ÕZÅdÌ·Z §€ËZ‡»Á« ÖËY€Ë~aÕZÅÓZeÁZŽYÂf‡ ,Ö´¿ZyÁ֐z‹ÕZÅÓZ¯ÁÄ¿ZËYcY€Ì¼ e¶»Z‹ÖeZ»|y ,Z¿Â‡cZ»|y,cZmˆÀ»ÖË‹®ŒyÁŒfˆ‹,ZÅÃZ´ŒËYM …Á€ËÁÂ̋YY\̇M¾Ë€fŒÌ]« Ä]Z»€³ÁƒZ‡Z» ļÌ]ÁÖ·Z»»ÕZÅdÌ·Z §Äf‹¶]Z¬»{ÁÃ|‹¶¼vf»Z¿Á€¯ ,ÕYħ€uÕZÅdÌ·Z §»Á« Öf À|Ì·Âe»,« Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋YY\̇M¾Ë€f¼¯« ÖÀ§ÁÖ¼¸Ÿ |¿YÃ|‹¶¼vf»ZÅdÌ·Z §€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ ¾Ì‹Äˀœ¿…Z‡Y€]Z¯Á\ˆ¯ŽyZ‹ –Ìv»Ö¸»ŽyZ‹,¾Ì‹ÖÀˀ§MZ¯ֻ¼ŸÄˀœ¿…Z‡Y€] ¾Ë€e|]{|Ÿ {|Ÿ,ZÆ]{½Y€ËYZ¯Á\//ˆ¯ ¾ËYdÌ “ÁY€fÆ]įd//‡YÃ|»Md‡{Ä]d//‡YÖ]ZˁY ¾Ì´¿ZÌ»Z]½Zfˆ»Äf‹~³¶§Ö]ZˁY{ŽyZ‹ d‡Y {|ŸÕ{Zf«Y–Ìv»Ö]ZˁY¾Ì´¿ZÌ» d‡Y Á{Â]Ã|//‹¶Zu {|ŸÄf//‹~³¶§Ö]ZˁY{į ¶§{įd//‡Y {|ŸÕ{ZÆ¿–Ìv»Ö]ZˁY¾Ì´¿ZÌ» ¶§|À¿Z¼Å,…Z‡Y¾ËY€] {Â]Ã|‹Ö]ZˁY {|ŸÄf‹~³ {|ŸZ]Ö·Z»–Ìv»Á {|ŸZ]ÖËZ̧Y€¤m–Ìv»Äf//‹~³ …Z‡Y€]ZÅ–Ìv»¾Ë€e|ŸZˆ»Z¿Á¾Ë€e|ŸZˆ»\Ìe€eÄ] įd‡Y€¯}Ä]¹Ó |¿YÃ{Â]¾Ì//‹ÖÀˀ§MZ¯ֻ¼ŸÄˀœ¿ ¦¸fz»¶»YŸ½Á¾f§€³€œ¿{¶Ì·{Ä]¾Ì//‹ŽyZ//‹ Œ¯¶¯ŽyZ‹Ä]d^ˆ¿Հf//ŒÌ]d«{Y,Ä^‡Zv»{ d‡YY{Ây€] |¿YÃ|‹Ö]ZˁYÕ{Zf«Y½ÓZ §–‡ÂeZŽZf‡Y .|¿|Ë{\̇M€fŒÌ]ZÅdÌ·Z §¹Y|¯ Ã|¼ŸŠz]Ä//‡{ZÅdÌ·Z §Äf//‹ºÌ//ˆ¬eÄ]ÄmÂeZ] Œ¯€‡Y€‡Õ{Zf«Y½ÓZ §,cZ»|yÁd À,ՁÁZŒ¯ Ád ÀŠz]Z¯Á\//ˆ¯–Ìv»dÌ “Á,ZÆ]{ ¾Ë€e|ŸZˆ»Z¿Á¾Ë€e|ŸZˆ»,\Ìe€eÄ]YՁÁZ//Œ¯Šz] ŠËZa¾ËYlËZf¿…Z‡Y€] |¿YÃ{€¯Ö]ZˁYZ¯Á\ˆ¯–Ìv» ՁÁZŒ¯Šz]{Z¯Á\ˆ¯–Ìv»dÌ “Á,ZÆ]{ d ÀÁ cZ»|yÕZÅŠz]Z]Ä//ˆËZ¬»{ d‡YÃ|‹Ö]ZˁY€e\‡ZÀ»Z¿ Õ|À]Ĭ^—\ˆu€]Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §Äf‹¾Ì]{¾ÌÀr¼Å Á½Zˆ¿Yd»Ô‡»ÕZÅdÌ·Z §Äf‹,ISIC rev{Y|¿Zf‡Y Á«ÖÀ§ÁÖ¼¸Ÿ,ÕYÄ//§€udÌ·Z §»,«ÖŸZ¼fmYÕZ¯{|//» –Ìv»dÌ “Á¾Ë€e|]ÕYY{«ÕY{Z//^¿YÁ¶//¬¿Á¶¼u» ,«tˀ¨eÁÖ»€³€‡,€ÀÅ»ÕZÅdÌ·Z §Äf//‹ÁZ¯Á\ˆ¯ dÌ “Á¾Ë€fÆ]«Ä¼Ì]ÁÖ·Z»»Á«Ö¿Z^ÌfŒacZ»|yÁÕY{Y» ÕZÅdÌ·Z §Äf‹€ËZ//‡Z]ĈËZ¬»{YZ¯Á\//ˆ¯–Ìv» Œ¯Z¯Á\ˆ¯–Ìv»dÌ “Á |¿YÄf‹Y{Œ¯{Õ{Zf«Y lËZf¿…Z‡Y€]ÕZÅÃZ´À]{¶£Z‹½ZÀ¯Z¯{Y| e\//ˆu€] ¾¯Z¯€¨¿ZeZ]ÕZÅÃZ´À]cÄ]Ã|»Md‡{Ä] ¾¯Z¯ZeZ]ÕZÅÃZ´À]ÁdÌ “Á¾Ë€e|]ÕYY{ ZÅÃZ´À]€ËZ‡Ä]d^ˆ¿Z¯Á\ˆ¯–Ìv»dÌ “Á¾Ë€fÆ]ÕYY{ \ˆu€]Œ¯Z¯Á\ˆ¯–Ìv»dÌ “Á |¿YÃ|//‹Ö]ZˁY ÕYY{µZ‡ZeÕZÅÃZ³Z¯{Õ{Zf«YÃZ´À]†Ì‡PeµZ‡ ÕYY{µZ‡Y€f¼¯ÕZÅÃZ³Z¯{Á dÌ “Á¾Ë€e|] {€´Ë{Õ‡Y |¿YÃ|//‹Ö]ZˁY dÌ “Á¾Ë€fÆ] {Y|¿Zf‡YÕ|À]Ĭ^—\ˆu€]Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §Äf‹¾Ì] d¼Ì«cY€Ì̤eÁ½{Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£»Ĩ·R»ć\Ìe€eÄ] Á«ZÅ®¿Z]YÖ·Z»¾Ì»PeÕY‹{»,«cӐv»ÁÄÌ·ÁY{Y» €›Z¿ÖËY€mYÕZÅÄËÁÁcY€¬»Á¾Ì¿Y«,ZÅd‡ŻÖeZ^iÖ]» Z¯Á\ˆ¯–Ìv»ÕZÅĨ·R»¾Ë€e\‡ZÀ»Z¿Y«Z¯Á\ˆ¯€] |¿YÃ{€¯Ö]ZˁYZÅĨ·R»€ËZ‡Ä]d^ˆ¿Œ¯ .|¿Y¹|¯ZŽZf‡Y¾Ë€e|]Á¾Ë€fÆ] ½ZfˆÌ‡ÕZŽZf‡Y,ZÆ]{s€—¾ËYÕZÅÄf§ZË…Z‡Y€] dÌ “Á¾Ë€e|]ÕYY{\Ìe€eÄ]½Z»€¯Á½Y€Æe,½Zfˆq¸]Á Á½Zn¿,Ö]€£½ZnËZ]}MÕZŽZf//‡YÁZ¯Á\//ˆ¯–Ìv» Z¯Á\//ˆ¯–Ìv»dÌ “Á¾Ë€fÆ]ÕYY{\Ìe€eÄ]Ղ¯€» |¿YÃ|‹Ö]ZˁYZŽZf‡Y€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ Õ|Ì·Âeḑ€›¾Ì´¿ZÌ»|Å{Ö»½Z//Œ¿ZÅև€]¾ÌÀr¼Å ¶§{s€—{Ã|ÀÀ¯d¯€//‹Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]Ö «YÁ {½Y‚Ì»¾Ì¼ÅÄ]d^//ˆ¿įÃ{Â]|{ µ{Z »ZÆ] Õ|uYÁÖ^ˀ¬eŠÅZ¯Z],|{ Äf‹~³½Zfˆ» d‡YÃ|‹ÄmY» Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §Ö»Z¼e,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋įÖËZn¿MY ,ÃÁ{¾ËY{,{Â//]Ã{Y{Y€//«€ÌiPedveY¶§¾//ËY{ …Á€ËÁ¾ËY€ÌiPe½Y‚Ì» ¾Ì´¿ZÌ»ZÌf»YZ]Õ{Zf«Y½ÓZ § įd//‡Y€¯}Ä]¹Ó |¿{€¯Ö]ZˁYY{ÂyZ¯Á\//ˆ¯€] {‚Ì¿ZÅŽyZ‹€ËZ‡ÁÖ¿Zf‡YŽyZ‹,Œ¯¶¯ŽyZ‹ |¿YÃ|‹‰Y‚³ÁÄ^‡Zv»¶»ZŸ¾ËY¾f§€³€œ¿{Z]¶§¾ËY €]Ã{YÁ\Ì//‡M½Y‚//Ì»,Z//Æ]¶§{¾//ÌÀr¼Å ¶Ì]{YÕZŽZf‡Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹YZÅZ¯Á\ˆ¯ Ö·Z¼‹½Z‡Y€yÁ ½Zf‡Ây, ½Z³‚»€Å , º«, ½ZÀ¼‡ÕZŽZf‡Y{ÁY|¬»¾Ë€fŒÌ], €ËZ‡Ä]d^ˆ¿Y|¬»¾Ë€f¼¯, Ղ¯€»Á ½Zn¿ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com YZÆ]{½Y€//ËYZ¯Á\//ˆ¯–Ìv»Ö¸»ŠËZalËZf¿ Ö]ZˁY¾Ë€e|]À¼¿ Ä]ŽyZ‹¾ËY{|Ÿ½|Ì//‡ {ŽyZ‹¾ËYdÌ “ÁY€e|ŸZˆ»į{Y{dËZ°ud‡Y d‡Y ¾Ì´¿ZÌ»Z]½Zfˆ»Äf‹~³¶§Ö]ZˁY įZ¯Á\ˆ¯–Ìv»Ö¸»ŠËZalËZf¿,½Y€Æe©ZeY‰Y‚³Ä] c½Y€ËY©ZeYÕ{Zf«YcZŸÔ—YÁZ»M‚¯€»ÕÂ//‡Y ½ZŒ¿ZÅև€] |‹€ŒfÀ»µZ//ˆ»YZÆ]¶§ÕY€]{€Ì³Ö» –Ìv»½|‹|ŸZˆ»Z¿Ä]Z¿Á€¯ÂÌ//‹Ä°ÀËY{ÂmÁZ]|Å{Ö» ŽyZ‹ÖËZÆ¿dÌ “ÁºÅZ]-d//‡YÃ{¾»Y{Z¯Á\ˆ¯ ¶^«µZ‡Ä]ZŒ»¶§Á¶^«¶§Ä]d^ˆ¿Z¯Á\ˆ¯–Ìv» d‡YÄf§ZË{Â^Æ] YZÆ]{½Y€//ËYZ¯Á\//ˆ¯–Ìv»Ö¸»ŠËZalËZf¿ Ö]ZˁY¾Ë€e|]À¼¿ Ä]ŽyZ‹¾ËY{|Ÿ½|Ì//‡ {ŽyZ‹¾ËYdÌ “ÁY€e|ŸZˆ»į{Y{dËZ°ud‡Y d‡Y ¾Ì´¿ZÌ»Z]½Zfˆ»Äf‹~³¶§Ö]ZˁY Õ{Zf«Y½ÓZ// §€œ¿Yįd//‡Y½M€´¿ZÌ]Ö//]ZˁY¾ËY €]€iR»ÕZÅĨ·R»Öy€]dÌ “Á,ŠËZa¾ËY{Ã|ÀÀ¯d¯ZŒ» Ã|‹|ŸZˆ»Õ{Á|uZeZÆ]{½Y€ËYZ¯Á\ˆ¯–Ìv» µZ‡Ä]ZŒ»¶§Ä]d^ˆ¿ZÆ]{ŽyZ‹{|Ÿ d‡Y ¾ËYįd‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡YÃ|‹€e|ŸZˆ»|{ ¶^« ֌ËZ¼ÌaÕZÅĨ·R»Y¶ZucZŸÔ—Y¹Z£{YªË€—YŽyZ‹ d^ˆ¿Ä]Ĩ·R»ÕZ»MÕZÅĨ·R»ÕZÅÃ{Y{ÁĨ·R» d‡YÃ|‹Ä^‡Zv»Á ,ŠËZa¾ËY{Ã|ÀÀ¯d¯ZŒ»Õ{Zf«Y½ÓZ §,ZÆ]{ |‹s€˜»|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡€Ì]{Õ‡Y ½Z°·Z»Ä]̸ְ¼eÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁdŒ³Z]ÕY€]|Ë|m{ZÆÀŒÌa |‹Z]Ö»Y€mÓY¹Ó¾Ì^—Zz»ļÅÕY€]Ã{Z |Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡Ä¿Zy€Ì]{Ĉ¸m¾Ì»{Zf¨Å-d‡YÖÀf¨³ |uYÁdÌ “Á¾Ë€yMև€]Â“»Z]Ĉ¸m¾Ì»Á{ÁŒ¯ |‹Y‚³€]Ö¸»®¿Z]–‡ÂeÃ|‹®¸¼eÕ|Ì·Âe Á¶Ìƈe{Zf‡{€°¸¼ŸYµZ^¬f‡YZ]Ö¸»®¿Z]Ã|ÀËZ¼¿Ĉ¸m¾ËY{ d¨³,Ã|‹®¸¼eÕZÅ|uYÁÂ“»Ä]{ÁÁÕY€]|Ì·Âež¿Y»ž§ Ö¸»®¿Z]ÁÃ{Â]€Ë|¬e¶]Z«Â“»¾ËYÄ]{ÁÁÕY€]{Zf//‡¹Y|«Y Ä]ZÅ|uYÁ¾ËY€ežË€‡¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕY€]Y{Ây‰Ôe¹Z¼e‚Ì¿ dˆ]|ÅYÂyZ¯ €ÅYՀ^źœ »¹Z¬»¾Ì»Y€§ÕY€mY{ºËY{d‡YÂy{Œ¯ dË|mZ]{Â//‹Ö»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁָ̘ eÄ]€nÀ»įÖ»Y|«Y Á|Ì·Âe{ZÅ|uYÁ¾ËYḑ€›Y|¿YÂf]Œ¯ZeÃ{¼¿Հ̳¸m {{€³|À»ÀÆ]µZ¤f‹Y dËZ¼uYĈ¸m¾ËY{Œ¯|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡€Ì]{ Ö¿Zf‡YÕZÆÅÁ€³Z¯Á{Zf‡cZ]»YŒ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡ pÌÅŒ¯¶¯Ö//‡Z]½Z»Z//‡dËZ¼uZ]d¨³Á{Y{€^y½M ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ZËÁ½Z»Z‡¾ËY{ÁÁÄ¿ZÆ]Ä]|ËZ^¿ÖÅZ´f‡{ cZ]»,½Â¿Z«\m»Ä]į|ËZ¼¿ÕY{{ÂycZ]»ÕY€mYY {Zf‡Ä¿Zy€Ì]{Ĉ¸m¾Ì»{Zf¨Å{Ö·YºjÌ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹Z¿Ä]µZ‡ÕY~´»Z¿Ä]ÃZ‹YZ]Œ¯|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe ZÅ®¿Z]–‡ÂeÕ{ZˁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ¿Z¨‡Zf»d¨³|Ì·ÂeŠÆm d‡YÃ|‹¶Ì˜ eZ” ]Á®¸¼e Ã{Z»{k|À»ֿ¿Z«¦Ì¸°e{ZÀf‡YÄ]{Zf‡¾ËY{€¯|̯ZeÕÁ ¶Ì˜ eÕZÅ|uYÁÖËZŒ³Z]ÕY€]Õ|m¹‚Ÿ,|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z« Ã{Z¨f‡YÂ“»¾ËYÕY€]{Âyֿ¿Z«ÕZÅḑ€›¹Z¼eYÁÄf‹Y{ {€¯|ÅYÂy ¶¯ևZ]½Z»Z‡ÂyÄ]ÖeZœ¿ÕZÆÅZ´f‡{Y{Á‚§YÖ·Y |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com Ä¿Zy€Ì]{€ÌyYĈ¸m{{€¯¹ÔŸY|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡€Ì]{ ®¸¼eÕZÅ|uYÁ{Y{€f‡YÂ“»Ö¸»®¿Z]{ZÆÀŒÌaÄ]¶Ìƈe{Zf‡ w€¿Z]cZˆyÁ{‡,¶YY|{~yYZ]Ö¸^«½Z°·Z»Ä]Ã|‹ Z]†¨ÀeµZ‡®ËÕZ˜ŸYZ]Ä·Z«YxËZeZeZ^fŸYÁµÂaÕY‹{‡ ,{Zf‡Ã|ÀËMĈ¸m{{ZÆÀŒÌa¾ËY|‹€¬»Áև€]Ä·Z‡–̈¬e {‹Հ̳ºÌ¼e½M{»{Ás€˜» {Y{Z»Md ÀcYÁ ÃZ»Á{{Ö¿| »€ËZy}¥ZŒf¯Yž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚Å ÁևZÀ‹¾Ì»ÕZÅÃ{Y{ğ¼n»̸ָveÕZʼnY‚³ÄÀÌ» ‰Y‚³lÀaÄÌÆeÖ¼¯¥|Å\·Z«{ÖÀÌ]ŠÌa,Ö§Z//Œf¯Y ÄÌÆe‰Y‚³®ËµZˆ»YÖËY|f]YÄÅZ»Á{{įÃ{Â]Ö¿Zf‡Y ‰Y‚³Ä] d‡Yd§€ŒÌaµZu{Ä»Z¿€]Z]ª]Z˜»{€°¸¼ŸÁ ¹ÔŸYµZˆ»YÕY|f]Y{cZneÁ½| »,d ÀcYÁ,Z¿€ËY €]¢·Z]µZ‡{¥ZŒf¯YÄ ‡Âed‡Ż…Z//‡Y€]{€¯ |‹|ÅYÂyħZ“YŒ¯Ö¿| »€ËZy}Ä]|{Ze {Z̸̻Œ¯Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹€ËZy}Â¼n»¾ËYYŠÌa Ö ˜«¾e{Z̸̻{Á|uº«¾ËYYį{Â]Ã|‹¹ÔŸY¾e d‡YÖ·Z¼fuYÄ̬]Á dˆz¿ÄÅZ»Á{{įÃ|‹d^iĿ¼¿Y‚ÅÖ¼¯¥|Å Z]–^e€»{€°¸¼Ÿį|//‹¹Zn¿YĿ¼¿Y‚ÅZÆqµZ//ˆ»Y Ö]Z˶̈¿ZfaÄÀÌ»{¾ÌÀr¼Å d//‡YÖÀ§Šz]ÕZŁZÌ¿ Ã{Á|v»½MŠnÀ//‡|uYÁ,½Y€ËYÕZÅ­ZaÂWƒÖ]ZˁYÁ ÁÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa®Ë½MÖ¼¯¥|Åįd//‡Y­ZaÂWƒ ,d‡YÃ|»M½Mt̓Âe{ÁÄf//‹Y|¿Õ{€°¸¼ŸÄÅZ»Á{{ ,d‡Y¹Zn¿YµZu{Հf§{ÁÕYÄ¿Zz]Zf¯ÃÂ̋Ä]cZ ·Z˜» ¹Zn¿YÁÖËY€vÕZÅd//‹Y{€]Y†aZÅÖ]Z˶̈¿ZfaZ»Y Ã{Á|v»Ã|//‹{ZË|ÀËM€§Z]\//‡ZÀf»ÕZŶ̸veÁÄ˂ne {¾ËY€]ÃÁԟ |//‹|ÅYÂy¾ËÁ|eÖËZÆ¿‰Y‚³Á¹Zn¿Y cY€Ì̤e,dˆŒ¿Á€§,¶Ì‡,{€³‚Ë,Ä·‚·֘Ìv»dˆË Ã|//‹ՂËÄ»Z¿€]Ä//Œ¬¿Ä«ÁÖ¼¯¥|Å ÁºÌ¸«Y ¶Ì·{Ä]‚Ì¿€»Y¾ËYÁ|//‹ÄÌÆeÄ«ÁZÆqÄÅZ»Á{{Ä//¯ …Z‡Y€] |‹|ÅYÂyª¬v»¹Á{ÄÅZ»ć{,ZÅdË{Á|v» ,d‹Y{€]ÖËYÂŮ˂̧ÂWƒ‰ÁÄ]¥Z//Œf¯Y,ZÅÃ{Y{¾ËY |Ì»Yª—ZÀ»Ö§€ »ÁՁZ//ˆ·|»,€Ì//ˆ¨eÁ€Ì^ e,‰Y{€a Ã|‹Äf§€³€œ¿{֘y€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÖ¼¯¥|ÅŠz] ¾Ì»ZeZœf¿Y{įÃ|//Œ¿¹Zn¿YÕ{€°¸¼ŸÄÅZ»Á{{į ևZÀ‹¾Ì»Ã|‹‚Ì·Z¿MÕZÅĿ¼¿¶§€‡ d‡YÖ·Z»ž]ZÀ» \·Z«{{‹‚Ì·Z¿M|ËZ]įÖËZÅĿ¼¿{Y| e,Ö§Z//Œf¯YÁ ½Z»Z‡–//‡Âe{Y{Z»McZneÁ½| »,d ÀcYÁ dˆz¿ÄÅZ»Á{Œ¯Ö¿| »cZ§Z//Œf¯YÁևZÀ‹¾Ì» ¹Zn¿YÖ¿| »€ËZy}¥ZŒf¯Yž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ŵZ//ˆ»Y ž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÖ¼¯¥|ŵZ//ˆ»YÕY€]Á|//‹ ¾Ì»Ȭ¿ÄÌÆeÄÀÌ»{¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa ZË{ÁÖ°Œy¦¸fz»ÕZÅ…Z̬»{Õ{€]Z¯Ö//‡ZÀ‹ ¶Ì·{Ä]ÄÅZ»Á{{Z»Y,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÄ«ÁÖ¼¯¥|Å {ÁÖ»Zœf¿YÁ|//‹ÄÌÆeÄ«ÁlÀaÂ]‚»ÕZÅdË{Á|v» ¾ËY€]ÃÁԟ {‹ª¬v»ėÂ]€»lËZf¿¹Á{ÄÅZ»Ä//‡{ ÁÖfyZÀ//‹¾Ì»cY€—Zz»ÁÖ//‡|ÀÆ»ÕZÅÄ//Œ¬¿ÄÌÆe d¯€‹,…Z‡Y¾Ì¼Å€] d‡YÃ{Â]ZŹZ³¾ËYĸ¼mY½Y€ËY{ |Ì·Âe€Ìˆ»dˆ¿YÂe{€¯|¬ À»įÕ{Y{Y€«Z]ª^˜À»°ËÁ}M š¨uįÖËZÆ¿¥|ÅÄ]Á|À¯µZ^¿{Y½„//ˆ¯Â·cӐv» {ÂycY|Æ eÄ]¶¼ŸÕY€]‰ÔeÁŒ¯{µZ¤f‹YÁ|Ì·Âe |¿Z‹Âb]¶¼ŸÄ»Zm{Â]½ZˀfŒ»µZ^«{ Ä¿ZyZ¯{½„ˆ¯Â·ÕÁ{Âyįd//ˆ¿MYÖ¯ZuZÅÃ|ÌÀ‹ Õ{ÁÄ]ÁÄf§€³Y€«|Ì·ÂeY|»{½ZnËZ]}MÁ{Âyd À d‡YÃ{Z»À^e[|À]ª‹ÁN¿Zˁ Á¡Ô]Y½ÂqÖÀËÁZÀŸ¶»Z‹–^e€»{Y»€ËZ//‡¾ÌÀr¼Å Äf‹~³µZˆ°Ë{‚»cÁ€eZ§{Ä]Ö³|Ì//‡€]|̯Ze dyY{€aY€³Z¯€¨¿lÀaḑZ »½Â¿Z«µZ¼ŸY,Ã{Z» ¶Ë| e,[»Ã|//uYÁÃ{Z»Z»€§Z¯ļÌ]ºÆ//‡ À^e½ZÀ¯Z¯ļÌ]ªudyY{€aYZ»€§Z¯ÕÓZ]ºÆ//‡ YՀ̳¸mÕY€]¥Z¨//‹Õ|ÀËM€§¾ÌÌ eÁÃ{Z//» Ä]cZ^·Z˜»ŽÌzŒeÕZÆfXÌÅLZ”ŸYdˀj¯Y¶ËZ¼eµZ¼ŸY µÂYÖ·Z¼fuY½{Â]‰Á|z»Á֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z//‡ Ã{Z»¥Â//Â»dXÌÅÖ§€˜Ì]ÁÄ¿Z¨À»Ö//‡{Y{ |‹Z]Ö» Z]ZŽZ¼ÌaÁZÅ{Y{Y€«{«|//{{Y{Y€«¢//¸^»¶¯ ½Z»Z‡ZÌfyY¶Ë| eÁ¾Ì^^e,Ã{Z»½Z»Z‡ŽÌzŒe ½Z»Z‡Ö·Z ËY‹\ːeÁÀË|»dXÌÅ{ZÆÀ//ŒÌaÄ] ½Z¼Ìa|ÀqÄ¿Z³Y|mZËÁZn°ËµÂ//ÁÁÄ^·Z˜»ÃÂv¿{ Y€mY¾Ì »½Z°»Z0 ” ]Ác|//»®Ë{įZ°¿Z¼Ìa®//Ë ļÌ]ªuÄ^·Z˜»‚Ì¿ÁÂ˜¬»ÕZÅ|{…Z‡Y€]{Œ̻ ½ZÀ¯Z¯–//‡Âe½MÕZÆf¿YZeY|f]YYįÖËZÆ¿Z¼ÌaÂ“» Z°¿Z¼Ìa{ÂyÄ]ª¸ f»Ö¼WY{ÃZ³Z¯{€¬f//ˆ»Ád]Zi ½YZ°¿Z¼ÌacY€¬»…Z‡Y€]Ã{Z»…Z‡Y€]{‹¹Zn¿Y %|{ZÆqd§ZË{–Ì//ˆ¬eÁ¶Ì¸¬eÁÃ{Z» Ádz‡¶£ZŒ»{¶£Z‹½Ó¼Œ»cYÂÀ‡¶¯ļÌ]ªu dz‡–ËY€‹{ |//‡Ö»‰Â³Ä]ÁÂu¾ËYYÖ//‹Ây ÖmZy½YZ//‡Á{ÂyļÅZ^ˀ¬eįÖ·Zu{ÁÖ//¼Ë€ve ,|¿YÃ{€¯¦«Âf»Y½Y€ËYÕÁ{Âyd ÀZ]{ÂyÕZ°//¼Å {[Ô¬¿Yºœ »€^ÅcZŒËZ»€§Ä]ևZe{°ËÁ}Md¯€‹ ¹Z¼fÅY,|‹ÕY~³¹Z¿«|Ì·ÂeŠÆm»įµZ‡Z ‹ª¬ve Z //‹¾ËYª¬ve{Հi»ÕZŹZ³Zed//ˆ]Z¯Ä]Y{Ây ½„ˆ¯Â·cӐv»ƒZf¿Â»Á|Ì·Âe{Y{Y€«ÕZ”»Yį{Y{€] ¥Y|ÅY¾Ìf//ˆz¿Yְ˽Y€ËYÁ{Âyd ÀįÕ{ÂmÁZ] ZÆÀeÄ¿į{Y{½Z//Œ¿Z»Y{Â]Z°Ë€»MÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ÕZźˀve ‰ÔeZ]Ä°¸]{‹Ö¼¿d À¾ËY¦«Âe\m»ZÅZŒ§¾ËY Ã|‹¶Zu‚Ì¿Հ̴¼ŒqÕZÅd§€//ŒÌaÁÂu¾ËY½ÓZ § Öf·Á{½YZ‡Á{Ây,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] d‡Y {ÂyÖÀÌqÁÖËZaÁYÕZ¯€‹­€eY†aŒ¯֏yÁ ÕZŀ^yZŁÁ¾ËYÖ·Á|Àf‹Y~³€‡dŒaYÖfz//‡½YÁ{ Šz]{Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]cZ»Y‚·Y|À‡¾ËÁ|e {‹s€˜»¹ÓcZ]» Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]Õ|̸¯cZŸÂ“»YÖ°Ë{Á‚§YÕÁ -d‡Y«ÖŸZ¼fmY¾Ì»ZeļÌ]»|Ì·Âeª¿Á½Mž^eÄ]ÁZ¯ ÕZÅ|uYÁÁÕ{Zf«Y½ÓZ §įd//‡Y¶Ì·{½Y|]€»Y¾ËY |¿Y{€¼fˆ»•Z^eYÂ“»¾ËYZ]Äf‡ÂÌaÕ|Ì·Âe |¿YÂfÌ»įևZ‡YcZŸÂ“»Öy€]{€¯ħZ“YÖÀÌ°//Œe Ö¿ZËZ‹®¼¯֟Z¼fmY¾Ì»ZeµZ¿Z¯Y|Ì·Âeª¿Áª¬veÄ] ZZ¨»~yY¹Á‚//·¥~u½Âr¼ÅÕ{YÂ//»¶»Z//‹,|À¯ ÁÁ|½Z//»{֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z//‡Y[Z//ˆu sԏY,Ã{Z»Ö¿Z³Z]cZ¯ĸ¼mYZŁÂn»|Ë|¼e YÕ|{»…Z//‡Y€]ļÌ]ªuÄ^·Z˜»ÁÄ^//‡Zv»ÃÂv¿ d¼Ì«Ö¿Z»Âe½Â̸̻ZÆq¶«Y|u|//‹,dzfËZaÕÁ{ÂyYZ]YZ¿€ËYÖ¿Y|Ì»Ö//‡€] Ö´f¨‹MYdËZ°uįÕZ»M,|Å{Ö»½ZŒ¿ŠÌaÄf¨ÅÁ{Z]ĈËZ¬»{YÖ¸yY{ÕZÅÁ{Ây w€¿ŠÅZ¯Zœf¿YºŒq,Õ{¯–ËY€‹{½YY|ˀyÄ°ÀËY¾¼“,{Y{YZ]¾ËYŠÌaYŠÌ] |ÀfˆÅZÅ |ËY€aÕÁ{ÂyÃZ´f‡{€Åd¼Ì«,ŠÌaÄf¨ÅÁ{Z]ĈËZ¬»{ÁZbËZ‡ÃÁ€³{Ä^À‹Á Ä]Y|ËY€ad¿YÁ,½Z»Âe½Â̸̻Ä] YºÅ|ËY€a,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Y ,½Z»Âe½Â̸̻ Ä]YZ^Ìe,½Z»Âe½Â̸̻Ä]YY{©Á|ÀZ^Ìe,½Z»Âe½Â̸̻ ®ÌW¯Á½Z»Âe½Â̸̻Ä]YÃ{Z‡ÕYÃ|¿{®ÌW¯,½Z»Âe½Â̸̻Ä]YZÀËZ‡ |¿|‹ÕY~³d¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻²¿Á{M Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å½Âr¼ÅZ»Y,|Å{Ö»½ZŒ¿Y|‹ºËÔ»\̋ZÅd¼Ì«|¿Áև€]|Àq€Å d‡YÃ|̇¶«Y|uÄ]ZʼnÁ€§Á|ˀyÁÃ{Â]¶»Z¯{¯{YZ] †°ËY µY|À¼‡ÃZ´f‡{€Å,ŠÌaÄf¨ÅÁ{Z]ĈËZ¬»{ÁÁ{Ây½Y€ËYÃÁ€³{¾ËY€]ÃÁԟ …ZaÁ„a,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Y†°ËY µY ÖmÁ„a,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Y Ä]Y`ÌeÁ„a,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Y`ÌeÁ„a,½Z»Âe½Â̸̻ |̨‡ÕYÃ|¿{Á„a,½Z»Âe½Â̸̻Ä]YdŒÅÕÁÁ„a,½Z»Âe½Â̸̻ Á„a,½Z»Âe½Â̸̻Ä//]YÖ°//Œ»ÕYÃ|¿{Á„a,½Z»Âe½Â̸̻²¿ ½Â̸̻Á\Ìe€eÄ]…ÔaZ¿{ÁZ¿{¾ÌÀr¼Å,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Y®ÌeZ»ÂeY |¿{Âyd¼Ì«½Z»Âe Õ˜],|ÀÀ¯Ö»{ZËYZ]¾ËY{ÖeZ^iÖ]¶»YŸYְ˽YÂÀŸÄ]Y½Z//‡Â¿Y½Z//‡ZÀ‹Z¯ Õ|ˀy‚Ì¿½YY|ˀyÁ|ÀÀ¯Ö¼¿¹Y|«Y‰Á€§Ä]d^//ˆ¿€“…€eYÁ{Ây½Z³|¿Y{į [{Öf¼Ì«ĸZ§¾f§ZËŠËY‚§YYÖ¯Zu¾ÌÀr¼ÅYZ]և€]µZu¾ÌŸ{,|ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿Y d‡YYZ]ÁÄ¿ZyZ¯ ÕZÅÄf¨ÅÁZŁÁd¨³dzfËZaÕÁ{Ây½YY{ÃZ´ŒËZ¼¿ÄË{ZveY†ÌË,«ÖÀ¼e»|Ì ‡» YZ]€]Ö¿YÁ€iY,ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÄ]½YZ¯ƒZf¿Â»ÁÖ¸yY{½YZ‡Á{Ây¾f§ZËÁZmY,Äf‹~³ d‡YÄf‹Y{ {ZËZÅd¼Ì«[Zf¯Á[Z//ˆuÖ]|//‹¶ËÓ{Yְ˽YÂÀŸÄ]YÁ{ÂyÖ§Z¯Z¿ē€ŸÕÁ ‰{ÂyÃYYZ],{‹YZ]Ä¿YÁÁ|Ì·ÂeÖ§Z¯ÁY|¿YÄ]Á{ÂyÄr¿ZÀqd‡Y|¬f »Á|À¯Ö» |À¯Ö»Y|ÌaY YZ]Ä]Á|Ì·ÂeÁ{ÂyÖ§Z¯ÁY|¿YÄ]|Àfˆ¿YÂf¿½YZ‡Á{ÂyÄf‹~³ÕZŵZ‡{Á‚§YÖÀ¼e» d»ÁY|»¾ÌÀr¼Å,|‹¶Ë|^eÕYÄËZ»€‡Ä]Ö§€»ÕÓZ¯®ËY…Z//‡Y¾ËY€],|ÀÀ¯ē€Ÿ և€] |À¯d¯€u{Âyd‡{€Ìˆ»{|¿YÂf¿YZ]Ze|‹\^‡Á{Âyē€Ÿ{¾f‹Y|¿ ÕZÅÁ{ÂyYZ]{Äf¨ÅÁ{c|»{Ö//¿Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]ÕZÅ|//‹¾ÌÀr¼Å,YZ] ½Â̸̻Ä]Ö¿Z»Âe½Â̸̻|‹Z]…YZ¼ËZÅÃZ´f‡{€Å,|Å{Ö»½Z//Œ¿YՃZf¿Â» ½Â̸̻|‹Z]ÂeY€‡,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Ö¿Z»Âe½Â̸̻|‹Z]…Y®m,½Z»Âe €ÅÁ½Z»Âe½Â̸̻Ä]Ö¿Z»Âe½Â̸̻|//‹Z]½Z´¿Zq,½Z»Âe½Â̸̻Ä]Ö¿Z»Âe |¿|‹ÕY~³d¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻Ä]Ö¿Z»Âe½Â̸̻|‹Z]Á„aÃZ´f‡{ ©Z¨eY Õ|m¹‚ŸÁ€³{dŒ¯Õ´·YsԏYs€—ª¬ve ¹‚Ÿ|À»ZÌ¿½ZÀ¼‡½Zf‡Y{dŒ¯Õ´·YsԏYd¨³½ZÀ¼‡ÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {€¯d¯€ud¼‡¾ËYÄ]ַYՂËÄ»Z¿€]Z]|ËZ]Ád‡YÕ|mÁÖ¸» Ö¿|Ì»Z‹MŠz]{[MYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YZ]•Z^eY{ZÅÖ¿Z‡Ô—Yd‹Y{Y€]Y½ZË|Ìuk€ËY {‹€Ì³Y€§|ËZ]¥€»Õ´·YsԏYœÀ»Ä]½Zf‡Y{ՁÁZŒ¯Á sԏYÕY€]Ö»{€»ÕZŶ°ŒeÁ{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡ḑ€›YÃ{Z¨f‡Yd‹Y{Y€]YÕÁ d‡YZ¯Âf‡{{ÄËÁcÄ][M¥€»Õ´·Y ÖÅY€¼Å½Á|]½ZÀ¼‡½Zf‡YcZÀ«ÁZÅÃZqÕÁ€]|À¼‹ÂÅÂfÀ¯\¿{€¯½ZÌ]½ZË|Ìu d‡Y֌z]ÖÅZ³MÁÖ¿Z‡Ô—YÄnÌf¿½YÁZŒ¯ÖÅY€¼ÅÁ{Â^¿€Ë~a½Z°»Y½YÁZŒ¯ ÕZÅÃZ´f‡{¹Z¼eÖÅY€¼Å|À»ZÌ¿½Zf‡Y{Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡|À//‡ÕY€mY{€¯ħZ“YÕÁ d‹Y{€]¹Z³½Zf‡Y{Ö]Mº¯Š·ZqYÂ^ŸÕY€]½YÂeÖ»Ö¿Z´¼Å¹‚ŸZ]Ád‡YÖËY€mY ž§ÕY€]½Zf‡YÄ]ZÅÁÂu€ËZ‡Y[MµZ¬f¿Yd¨³½ZÀ¼‡ÕYĬ˜À»[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{Y€«Á€Ì¿cYÁÁ½ZÀ¼‡ÕYĬ˜À»[Md¯€‹Z¯Âf‡{{dË|mZ]Ö]Mº¯ {į|‹‰ÔeZÅՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€]d¨³½ZÀ¼‡½Zf‡YՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z//‡†ÌW s€—ÕY€mYZ][M\ °»€f»Y‚ÅZÆqZeć,½Zf‡YՁÁZŒ¯֓YYž]€»€f»Y‚Å ĸu€»{½Zf‡Y{Äf‹~³ÕZŵZ‡{ÄËÁ¾ËYį{‹ÖËÂmħ€¥€»Õ´·YsԏY d§€³Y€«ÖËY€mY Y€¼f‡YÕY€]€Ë~aZ¿Z°¿Y¶Y,[M¥€»{ÖËÂmħ€d‹Y{Y€]Y{Z¼Ÿ€Ì»¾ˆu|̇ Äf‹Y{ḋZˆuÂ“»¾ËYÄ]d^ˆ¿€»Y½ÓÂXˆ»|ËZ]įd‡Y½Zf‡Y{Õ{Zf«YÄ ‡Âe |À‹Z] {ºÆ»¾¯½YÂÀŸÄ]ÕYÄ¿Zz¸³ÕZÅd//Œ¯,¥€»Õ´·YsԏYZÀ¯{{€¯ħZ“YÕÁ d‡YZ¯Âf‡{{ÄËÁcÄ]½Zf‡YÄ ‡Âe ÖÀf^»½ZÀ¼‡½Zf‡YՁÁZŒ¯Šz]{Õ{Zf«YÁÖ¿Y€¼ŸsZff§Y¶]Z«ÕZÅs€—{€¯½ZÌ]ÕÁ d‡YՁÁZŒ¯Šz]{[MÕÁÀÆ]€] {ÂmÁ½ZÀ¼‡½Zf//‡YՁÁZ//Œ¯Šz]{sZff§Y¶]Z«s€—½ÂÀ¯Y{€¯tˀe{Z¼Ÿ€Ì» ÄËÁcÄ]Y[M¥€»Õ´·YsԏYÁÕÁÀÆ]|ÀËM€§ZÅs€—¾ËYÖ»Z¼eÄ//¯{Y{ |¿{€¯dËZŸ [MÕÁÀÆ]|À‡ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd¨³½ZÀ¼‡½Zf‡YՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z‡†ÌË {Ây€eduY½YÁZŒ¯s€—¾ËYÕY€mYZ]į{Y{¾ËÁ|ed‡{{YՁÁZŒ¯Šz]{ {Y{|ÀÅYÂyd¬]Z˜»Ã|ÀËM{Ö·Z¼fuYÖ]Mº¯Š·ZqZ]Y YZf°ÅY‚Åd¨³½ZÀ¼‡½Zf‡YՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z//‡ÖÅZ̳cY|Ì·Âe{Â^Æ]½ÁZ » |‹¾Ë‚´ËZmcÔ£dŒ¯Ád§ZËŠÅZ¯½Zf‡Y{€][M½ZÅZ̳Á֨̏dŒ¯d ‡Á Ä]cÔ£dŒ¯d ‡ÁŠËY‚§YZ]µZˆ»Yd‹Y{Y€]Y,Z¿€ËYZ]³Ád¨³{ÖËZ“×Y¦˜· ½Zf‡Y{ÂmÁ¹|À³dŒ¯d ‡Á,cZm֨̏|À¿Z»€][M½ZÅZ̳dŒ¯¾Ë‚´ËZm½YÂÀŸ |̇Zf°ÅY‚ÅÄ]½ZÀ¼‡ dŒ¯Ä]•Â]€»Zf°ÅY‚Å,cÔ£dŒ¯d ‡ÁZf°ÅY‚ŝ¼n»Y{€¯½ZÌ]ÕÁ d‡YÂmdŒ¯Ä]•Â]€»Zf°ÅY‚ÅÁ¹|À³ {Â]Zf°ÅY‚ŽZÀ¼‡½Zf‡Y{¹|À³dŒ¯€Ë֓YYd ‡ÁÄf‹~³µZ‡{Y{Ä»Y{YÕÁ d ‡ÁÄ]Zf°ÅY‚Æ°Ë,€][M€a½ZÅZ̳dŒ¯ÁcZm֨̏dŒ¯d ‡ÁŠÅZ¯Z]µZˆ»Yį |‹Ã{Á‚§Y¹|À³dŒ¯ Á{Â]Zf°ÅY‚ÅÄf‹~³µZ‡½ZÀ¼‡½Zf‡Y{ÂmdŒ¯d //‡Á{€¯tˀeÖËZ“ ½ZÀ¼‡½Zf‡YÕZÅYÂm,cZm֨̏ÕZmÄ]ÖÅZ̳Ŀ³¾ËYZf°ÅY‚ŮˊËY‚§YZ]µZˆ»Y |̇Zf°ÅY‚ÅÄ] €^y †¸n»žËZÀ½Â̼̈¯”Ÿ dˆÌ¿¹{€»|ÀËZ‹ÂyŠÌaµZ‡d̨̯Z]Á{Ây¶ËÂve {Ây|̸¯½Y€ËY{½„ˆ¯Â·ÕÁ{Ây|Ì·Âe {įÄr¿M {Â]ºÌÅYÂyZŽZ]ZÌy{Á{Ây¾ËY”u|ÅZ‹ d¯€‹Õ|m¹‚Ÿd‡YY{Ây€]ÕYÄËÁd̼ÅYY½ZÌ»¾ËY įd‡YZ°Ë€»MÄ¿Z¼·Z›ÕZƼˀveZ]ĸ]Z¬»dÆm{°ËÁ}M Ä]Äfˆ¿YÂe,|Ë|mÕÁ{Ây|Ì·Âe½{Ây|̸¯Z]|‡Ö»€œÀ] cӐv»¶ËÂveÁ|Ì·Âe{žË€ˆeZ]į|]ZËd‡{ºÆ»¾ËY µZ^¿|]‚Ì¿Y½ZˀfŒ»Õ|À¼fËZ“,µZ¤f‹Yš¨u¾¼“,|Ë|m d‹Y{|ÅYÂy ¶Ì¸ve Á{ÂyYZ]{cÔ»Z »¶»Z¯{¯ Œ¯Öf ÀÕZÅÃZ´À]ºÆ»Š·ZqÖ·Z»Š¿Y{{Â^¿ ª^—įÃ{Â]‰{€³{Ád//]ZiÄËZ»€//‡™Zv·Ä]d ÀŠz] Ö°¿Z]Ä°^‹Õ‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅՂ¯€»®¿Z]ÕZÅZ»M ºËYÄf‹Y{Հˆ¯½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁÃ|‹¾Ì»Ze ½| »Ád ÀŠz]Ö¸YcÔ°Œ»YÖ°ËZ^ˀ¬ed¨³ՁZ^Ƌ µZˆ»Y,Äf‹~³µZ‡{Ö´ÀË|¬¿Հˆ¯|{Ád‡YÖ´ÀË|¬¿ |̇|ÅYÂy|{Ä] ,d ÀcYÁÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»ZeÁÕY~³ÄËZ»€//‡€f§{¶¯€Ë|» |‹Ä]ÄmÂeZ]Ã|‹ÖÀÌ]ŠaµZ‡ÕY€]{Á‚§YcZneÁ½| » {Ád]ZiÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵZˆ»Y|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂ŠՀˆ¯|{µ{Z »½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁd‡YZÌ¿‰{€³ {ÂmÁՂ¯€»®¿Z]{€°¸¼ŸÁ½|// »Ád ÀZÌ¿½ZÌ»Äm{Â] |ËZ]Ä·Zˆ»¾ËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“µÁˆ»¾ËY d//‹Y{|ÅYÂy ¾Ë¿ÕZʼnÁÁÖ·Z»Š¿Y{ŠËY‚§Yd¼‡Ä]Œ¯Õ{Zf«YÃZ´À] ÁZÅ{Â^¼¯ž§ÕY€]ÁÃ{€¯d¯€u…Â]ĸ¼mYÄËZ»€‡¾Ì»Ze |¿Y{€]¹Z³ÁÂu¾ËY{{ÂycÔ°Œ» Ä ‡Âe,d·Á{ÁŒ¯ºÆ»ÕZÅÂv»Yְ˵Z//ˆ»Yd¨³ÕÁ ÕZÅ|»ZÌaÁcY€”»Z]Zed‡YÄËZ»€‡Z]ªË€—Y|Ì·ÂeÖ·Z»¾Ì»Ze {½M|Ë|‹Հˆ¯,¹{€»d//‡{{Ö´ÀË|¬¿žË€‡|//‹Ö¨À» ÄmY», ÁÁ€Ì¿¶Ë| e,|Ì·ÂeŠÅZ¯cÔ°Œ»,Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À] ºËŒ¿ {Zf«Y½ZÆm ©Z¨eY |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com cYÁÕZneÕZÆf//‡ŻÁÕ{Zf«Y»Y€f§{¶¯€Ë|» {Â^Æ]cZ»Y‚·Y|À//‡{€¯¹ÔŸYcZneÁ½| »,d À ļÌ],cZÌ·Z»ÁÂulÀa{|Ì·ÂeÁÂuZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§ Ã|‹¾ËÁ|edˆË–Ìv»Á®¿Z],­€¼³,֟Z¼fmY¾Ì»Ze d‡Y ¾ËYd¨³ÖÀÌ°//Œe|¼uY,{Z//f«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] ž¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡µZ¿Z¯Yd//‡Y€¬»cZŸÂ“» ~yYdÆmÖ¸Y{Zf‡{½MlËZf¿ÁÖ//‡€]{»|Ì·Âe ÕZÅÁ{Ây¶ËÂveÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇYÕY‹†¸n»½{Z »ÁžËZÀ½Â̼̈¯”Ÿ®Ë Ö¸yY{ÕÁ{Ây½YÂÀŸÄ]Är¿Md¨³,dˆÌ¿µÂ^«¶]Z«ŠÌaµZ‡d̨̯Z]¹{€»Ä]Ö¸yY{ dˆÌ¿¹{€»ÄfˆËZ‹|‡Ö»¹{€»d‡{Ä] ¶°‹įd‡YÖÅZ»Á{ºÅ{Zˆ¸n»{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{½ZŒy{€ZÀ·Y|^Ÿ ºÌ¼eÁև€]ÕY€]|ËZ]Z» d‡YÃ{Zf§YµYÁÕÁ‰Z¯ÁZeZŽÂ̼̈¯¶Ì°ŒeZ]ÁÄf§€³ Z ˜« ºËÂÀŒ]Y½Z¿MÕZÅ¥€uÁºÌÀ¯cŸ{½YZ‡Á{ÂyYÁ{ÂyYZ]ÃZ]{ևZÀ‹Z¯ Á{ÂyYZ]Ä]{Á|v»Â“»¾ËYÁdˆÌ¿†¸n»|ÀËZ‹ÂyZÅd¼Ì«Äfz̈³Zˆ§YŠËY‚§Y Y|ÌaŠËY‚§Y|¬ÀËYÁ{Âyd¼Ì«Y€qºÌ˳Ö»Z‡Á{ÂyÄ]Öf«Á{Á‚§YÕÁ d//ˆÌ¿ºÅ d¼Ì«Á½Â̸̻µZrzËd¼Ì«d‡YÃ|‹½Z»Âe½Â̸̻Á{Ây®Ë€³Y|˳Ö»Ã{€¯ |ËZ]†¸n»{Y{Ä»Y{Y†¸n»{€ÆŒ¿Y€ËY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d‡YÃ|‹½Z»Âe½Â̸̻½Â˂˸e d̨̯Z]ÖËÁ{ÂyÄ°ÀËY |‹Z]Äf‹Y{ÖeY|ÌƼeÁ{ÂyYZ]ÕÁ€fŒÌ]cZœ¿Áµ€fÀ¯ÕY€] d¼Ì«ŠËY‚§Y½Y‚Ì»¾Ì¼ÅZ]€³YÖfu dˆÌ¿Ö·Â^«¶]Z«€»Y{‹¹{€»¶ËÂveŠÌaµZ‡ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZŒy{ {Â]€f¼¯ZÅÖ¿Y€´¿|ËZ‹|¿{Â]ºÅd̨̯ŠËY‚§Y|ÅZ‹¹{€»Á{Ây ¾ËY{€¯ħZ“Y|]ZËÖ»ŠËY‚§YÁÄ]ÁZÅd¼Ì«ÁŠÅZ¯ÁÄ]Á¹{€»|ˀyc|« Z»{€¯ħZ“Y†¸n»žËZÀ½Â̼̈¯”Ÿ¾ËY d‡YÃ{€¯½Y€´¿Y¹{€»įd‡YՂÌq ,ºËÂÀŒ]ºÅY½YZ‡Á{ÂyÖ¿Y€´¿ÁcÔ°Œ»,µ{{{|ËZ]ÃZ]¾ËY{Հ̳ºÌ¼eÕY€] ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{Â“»¾ËYÄ]ՀeÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯ÃZ´¿|ËZ]Z» ºÌÀ¯cÁZ”«ħ€˜°ËºÌ¿YÂeÖ¼¿ ZeºÌÀ¯ÕÁMž¼mÖ§Z¯cZŸÔ—YįºËY{ZÌ¿Zf‡Y¾ËY{ ºËÁ€]¸m€Ì]|eZ]¹|«Ä]¹|« ½ZŒy{ ºÌÅ|]Z°ÅYÁ{ÂyYZ]dÌ “ÁÕY€]ºÌ¿YÂf]| ]Á|‹Z]Ä¿Z‡ZÀ‹Z¯ÃZ´¿½Z¼ÅZ´¿ ħZ“Yd‡ZŵÓ{ÁZÅʇYÁ€—ZyÄ]Á{Âyd¼Ì«ŠËY‚§YYÕYÃ|¼ŸŠz]Ä°ÀËY½ZÌ]Z] {|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYZÅÁ{ÂyÕY€]Yd¼Ì«®ËÁ{ÂycZn¿ZyZ¯|ÌÀÌ]Ö»į˜¿Z¼Å{€¯ |‡Ö»‰Á€§Ä]Õ{ZˁZ̈]Öf¼Ì«ĸZ§Z]YZ]{Á{Ây½Z¼ÅÄ°Ì·Zu صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ ÖËZ¿Á€¯ÕZÅÖ¿Y€´¿{ÂmÁZ]d¨¿d¼Ì«Ä¿ZÅZ»|‹ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y Ó{®ËZ]ÁÉ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Á Z]ÁÕ|{¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ½ZÀr¼Å½YY~³ÄËZ»€‡į¾ËY{ÂmÁZ]Ád§ZËŠËY‚§YÄ ¼mÁd¨¿cÔ»Z »ÕZÆ] dË{Á|v»¶ÌÆ//ˆeÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§YÄ»Y{YZ]Z“Z¬eÕZ¼¿Á{½Y€´¿ d§ZËd‡{ÄÌËÁƒ{Ä¿ZÅZ»|‹Ä],|¿{Â]…Ôa®aÁY|Ì·Âe |‹|ÅYÂyhŸZ]½Z‹€ÌyY¾ÌËZa{¯Yd¨¿ÕZÆf¼Ì«{Â^Æ]|¿|¬f »½Y€´¸Ì¸veYÖy€] {‹ZÌuY,{Â]Ã|‹¦«Âf»ZÆf¼Ì«•Â¬‡Y†aįÕ|Ì·ÂeY֌z] …Ôa®aÁYē€ŸdË{Á|v»¶ÌƈeÄ]ÄmÂeZ]|¿Y{Zœf¿YºÅ½Y€´¸Ì¸veYÕZ¼‹ YZ]{ZÆf¼Ì«,|À¯Ö»ħZ“Y‰|Ì·ÂeÄ]Á{Ä°Œ]½Â̸̻Á{Ä^À‹YÄ»Z¿€]ª^—į µZfÌb¯ևÖ]Md¯€‹{ÓZ¯€´¸Ì¸ve,½Y€e¶°ËZ» {€Ì´]Y€«֌ÅZ¯ÕZÅZŒ§dve {{Á|v»ÁZ]{½|¿Z»Ád¨¿d¼Ì«ÕÁM[ZedÌÅZ»{ÂmÁZ]d‹Â¿Öf//‹Y{{ZË{ YŠ‡€a¾ËY…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§YÁÖ¿ZÆmÕZ“Z¬e½|¿Z»d]Zi,€ÌyYÕZÅÄf¨Å d¯€‹,¾Ì]¾ËY{ |À¯[~mYd¨¿Ö§Z“YÕZÅÄ°Œ]|¿YÂeÖ»YZ]ZËMį{‚Ì´¿YÖ»€] Äf‹~³Äf¨ÅZ°Ë€»MµZ §d¨¿ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹{€¯¹ÔŸYÂÌŀ°Ì]Ճ€¿YcZ»|y ,oYÁd¯Z»‰Y‚³…Z‡Y€] d‡YÃ|̇Ĭ¸uÄ]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ĭ¸u®Ë Ó{ŽyZ‹ d‡YÃ|//‹dËZ¼uÓ{‰Yd§YYd¨¿ÕZÆ]|À˳Ö»½Y€´¸Ì¸ve µÁ‚¿Äf‹~³µZ‡Á{YŠÌ]{|u¾Ë€fÀÌËZaÄ]\Ì«ÕZŁYYÕ|^‡€]Y€]{Z°Ë€»M €^»Zfb‡YÄ¿ZÅZ»ŠÅZ¯¾Ë€f³‚]įd//‹Y{d§Y|{ZÆqYŠÌ]ÄÌËÁƒ{ÁÃ{€¯ d‡YÃ{Â]{‡¾ËYÄ]µZ‡ d¨¿ |Å{Ö»‰Y‚³½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÁŠËÓZaÖ¸»d¯€‹–‡ÂeZÅּ̋Á€fa­YÂy¾Ì»ZeY{Zf«Y½ZÆm ּ̋Á€fa­YÂy¾Ì»Ze{ZÅÃZ´ŒËÓZa{€°¸¼Ÿ|‹ ŠËÓZad À{ʼ̋Á€faÉZÅ|uYÁ­YÂyŽÌze ÉZÅÃZ´ŒËÓZa{€°¸¼Ÿį{Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{Â//Œ¯ Ä]É|Ì·Âe­YÂyµZ//‡Y¾f§€³ʌÌaY½Z//Œ¿¯~» {Y{ʼ̋Á€fad À Ä¿YÁÃZ´ŒËÓZa¾ËY |À¯ª¬v»ʼ̋Á€faÄ]YÉ|Ì·Âe ʼ̋Á€faÄ]Y½ZeÂ]€fÌ·Y‚ÅÁ¾Ë‚À]€fÌ·Y‚Å {Y{¶ËÂve ÉY€]€fÌ·½Â̸̻{Á|u{ʼ«Â¼n»{d‡YÊÀf¨³ |¿YÃ|‹¶‡Âf»¾Ì´À‡ÖÅ|]Á|Ë|//‹d“ZË,¶£ZŒ» €ËZ‡Á½YY|»ZƇÕ|¬¿{Â//‡dyY{€aÃ|ƟY|À¿YÂf]Ze |ÀËZÌ]€]ZÅÄÀ˂Š€fÆ]Z̈]¶Ì]»½Âˆ¯YºÆ‡€ÅÕYYÄ]dÀ//‡€“ {½Y€´¸Ì¸veį{Â]ºÆ‡€ÅÕYYÄ]dÀ//‡€“Y |¿{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌa±€^»Â¸]ÖnÀ‡€œ¿ ½Âˆ¯YÕY€]½Z»¾Ë€e|]{d¨¿d¼Ì«•Â¬//‡¾Ë€e|] {Z̸̻|ÀqՁZ‡Z]Ä»Z¿€]®Ëd¯€‹¾ËYY€Ë|»MŠÌa Ö·Z»€“Ö·YÂf»ÄÅZ»Ä//‡Á{ {Â]Ã{€¯Z//£MYÕÓ{ ¹ZƇ{Â//‡Ó{{Z̸̻dyY{€aÕY€]|Æ eÃY€¼ÅÄ] ,|¿YÃ{Y{Y|ŒÅ†¯Z//‡¾»|¸³½Y€´¸Ì¸veį—½Z¼Å |ÅYÂyd¯€‹¾ËYÕY€]Ĭ]Z//‡º¯ÖÅ|]ºnuÄ·‚À»Ä] {Â] ½Âˆ¯Y¶»ZŸ€Ë|»,{ÁÁ½Y{,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] ¹|ŸÁÄËZ»€‡ÄÀ˂ÅÓ{{Z̸̻ŠÅZ¯Y†a,¶Ì]» Հ´Ë{Ä]€ud‡Y¾°¼»,½YY|»ZƇÕ|¬¿{‡ŠËY‚§Y {d¯€‹¾ËYį|¿YÃ{€¯ZƛYÃZ³Mž]ZÀ» |‹Z]Äf//‹Y|¿ {ÂyÖËZ°Ë€»M½Y|À»Z¯Y|{ZelÀa¥~uµZ//u |¿€Ì³Ö»Y€«{€°¸¼ŸÖ]ZˁY¥|Åįd‡Y Õ|¬¿{Â//‡dyY{€aÕY€]‰|Æ eÁd¯€//‹¾ËYÖ·Z» į{Y{Y|ŒÅ½ÁÂ//‹Z»Y{€¯½ZÀ̼—YY€]Y½YY|»ZÆ//‡ {Â]|ÅYÂyÃY{ՀfŒÌ]l¿ ÕZÆf¼Ì«ÁZ“Z¬eÄq€³Y{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]{½ÁÂ//‹ YŠÌat˜‡Ä]Z»Y|¿YÃ{Y{½ZŒ¿Y{Â^Æ]ÕZÅÄ¿ZŒ¿ÓZ¯ Ä//‡{Ö·Z»lËZf¿Á|¿{€³Ö¼¿Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za |¿Z¼]¦Ì “½ZÀr¼Åd‡Y¾°¼»µZ‡¹Â‡ÄÅZ» ®Ë½Á‹,d¨¿¾ÌËZaÕZÆf¼Ì«ÁÔWÁ‚¿ÁÕZÆfÌ·Z §‚n] ¥~uÄ»Z¿€]Ä]•Â]€»ÕÓ{½Â//̸̻ÄÀ˂Š|‹¶¼vf»{ÂyZ¯ÕÁ€Ì¿Y|{µ{Z »¶¤‹ Öf€§d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»,½Á‹Ö·Z»€“{ÂmÁZ] ¾ËY |ÀÌ]Ö»ZÆf¼Ì«‰‚//ËÄuÂ^v]{Ä //‡ÂeÕY€]Y {Z̸̻lÀa|ˀy{Y{Y€«ŠÌaÄf¨ÅÁ{Y€f¼¯d¯€//‹ {€¯¹ÔŸYYՃ€¿Y¶]¿d¯€‹ÕÓ{ ÕZÅ|Ë|ÆeÃ|//ÀÀ¯†//° À»¶Ì]»½Â//ˆ¯YcÔ°//Œ» Äf§€³Y€«d¨¿d ÀÕÁŠÌaįd//‡YÕYÃ{€fˆ³ Ã|//‹¶Ë|^e‰YÄ·Z//‡xËZe½Y€v]¾Ë€f¬Ì¼ŸÄ]Á ÕZm½€«dˆz¿ÄÅ{{įÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZƷ£ d//‡Y Ã{€fˆ³¶Ë| eÄ]½ÂÀ¯Y|¿{Â]Ã{€]YÖf¨´ÀÅÕZÅ{Â//‡ d‡YÃ{€¯µZ‡YZÅž¼fn»Ä]Y­YÂy½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ] ­YÂyŽÌzeÉY€]½Y{Z]MÃZ´ŒËÓZaÄ»Z¿€]įÊ·Zu{ ,d‡YÃ{Â]Á{€fÌ·½Â̸̻ µ{Z »ZÅʼ̋Á€faÄ] €fÌ·½Â̸̻ Ä¿YÁ–‡Âf»—Ä]Äf‹~³µZ‡{Ê·Á d‡YÃ{€¯¾Ì»ZeZÅʼ̋Á€faÉY€]­YÂy ÉZÅÄ»Z¿€]Y|{‚Ì¿½ZƨYÃZ´ŒËÓZad‡YÖÀf¨³ ª¬v»Y­YYÁ½ZƨYÉZÅʼ̋Á€faÄ]­YÂyµZ‡Y ¦Ë€ e€fÌ·½Â̸̻Ä»Z¿€]Y¶¯{Ád//‡YÃ{€¯ ÉZÅʼ̋Á€faÄ]€fÌ·½Â̸̻ ÃZ´ŒËÓZa¾ËYÃ|//‹ ÉZÅķ¼v»½ZÌ»{ d‡YÃ|//‹¶ËÂve­YÂy¯~» ʼ̋Á€faÄ]®^‡ÉZf¨¿€fÌ·½Â̸̻ –¬§Ê·Z//‡Y d‡YÃ|‹µZ‡Y­YY |¿Z‹ÃZ´//ŒËÓZad//‡Y½MYÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY ÉZÅķ¼v»µZ//‡YÉY€]Ã|//‹¦Ë€ eÄ»Z¿€]Y|{ Y|̨//‡d¨¿¾¸ÌaÁ€a,½ZeÂ],Zf¨¿²ÀË|À¸]Á•Â//¸z» Ä]Äf//‹~³µZ//‡ÉY|f]YYÃZ´//ŒËÓZa¾ËY {€¯ª¬v» Y‚ÅÁ®^//‡ÉZf¨¿€fÌ·Y‚ž̴¿ZÌ»c {Zed‡YÃ{Y{¶ËÂve|¿Z‹ʼÌ//‹Á€faÄ]¾¸ÌaÁ€a€fÌ· cÄ]­YÂy€fÌ·Y‚Å{Á|uµZ//‡YÂ¼n» |¿Z‡€]d^iÄ]YÄ¿YÁ Ä¿YÁ–//‡Âf»Äf‹~³µZ//‡{‚Ì¿½Y€ÆeÃZ´//ŒËÓZa d‡YÃ{€¯µZ‡Y‚Ë€^eʼ̋Á€faÄ]Zf¨¿€fÌ·Y‚Å ÃZ´ŒËÓZaÄÅŻ½ZÌ»{‚Ì¿‚Ë€^eÃZ´ŒËÓZa\Ìe€e¾Ë|] µZ‡Y€fÌ·Y‚ŵZ//‡Y½Á|»Ä»Z¿€]Ydˆ¿YÂeZÅ ­YÂy€fÌ·Y‚Ŏ̐ze,Äf‹~³µZ‡{­YÂy €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com Šz]{ÄqZÅּ̋Á€fa­YÂy¾Ì»ZeŠÌaµZ‡|ÀqZe |Ì·ÂeÁ{Â]Á€//]ÁÕ{ZˁcÔ°//Œ»Z]Z³ÄqÁžËZ» ¥€»¥Z¨¯ÁÄ]µZ//‡{€‡ÕZŁÁ{Â//Œ¯Z³ Y|f]Y,½Zfˆ»{¥€»¾f§€³ÓZ]Z]Á{Y{Ö»Ydy‡ Z]įd‡YÖÀf¨³Z»Y|‹Ö»ž˜«ZÅּ̋Á€faZ³­YÂy ŠzaÁŠËÓZaÖ¸»d¯€‹Õ‡YZÅÃZ´ŒËÓZa‰€fˆ³ ­YÂy¾Ì»Ze{Ö¸°Œ»ZÆÀeÄ¿,½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ {ZŒ¯Y‚Ì¿{YZ»ÕZf¨¿Y֌z]Ä°¸]{Y|¿{ÂmÁ {‹Ö» Ä]‚Ì¿žËZ»­YÂy{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä//] Ó¼ »,¥€»Ze½MĸZ§Á¾//˂À]|Ì·Âe{Â^¼¯¶Ì·{ įÖËZÅּ̋Á€faÁ|»MÖ»¾ÌËZaZÅÃZ´ŒËÓZaÕZf¨¿|Ì·Âe |¿|‹Ö»ÄmY»¶°//Œ»Z]|¿{€¯Ö»Z¯žËZ»­YÂyZ] ½Â̸̻ḑ€›{ÂmÁZ]Ze{Â]Ã|//‹hŸZ]€»Y¾Ì¼Å ZÅ|uYÁ¾ËYdÌ·Z §Ó¼ »Z»Y,Œ¯ÕZÅּ̋Á€faÖÀe µZ‡Y¶°//Œ»¾ËYį|//‹Z]Ö «YÁḑ€›Y€e¾ÌËZa {Y|¿{ÂmÁ€´Ë{Äf‹~³ –‡Âf»—Ä]µZ‡{ZÅÃZ´ŒËÓZa,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ÉZÅʼÌ//‹Á€faÄ]É|Ì·Âe­YÂy€fÌ·½Â̸̻Ä¿YÁ ½{€¯ª¬v»Z]½Y{Z]MÃZ´ŒËÓZaį|¿{Y{ZfyYŒ¯ Ây¾ËY{Ã|//‹¦Ë€ eÉZÅÄ»Z¿€]Y|{ Z°Ë€»MÖf¨¿ÕZŵ£¾Ì´À‡€“YYZ]Հ̴¸§Z£ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{Â//»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe d¨¿d ÀÕZÆ¿ZÌÀ]įÕZfyZ//‡ÁևŻÕZÅ|Ë|Æe ÕZƌz]½ZÌ»{Y{€°¸¼Ÿ¾Ë€f¨Ì “,|À¯Ö»|Ë|ÆeY ÕZÆmY€yY d‡YÄf//‹Y{Z°Ë€»M¹ZÆ//‡ÕZÅYZ]¦¸fz» ½{€¯¦«Âf»ÕY€]ZÅÃÁ€a¤·ÁÄm{Â]ŠÅZ¯,Ã{€fˆ³ Ճ€¿Y,½YY~³ÄËZ»€‡Y€§ÁÃ{Â^¿Ö§Z¯d À¾ËYµÂ§Y Öa|¿Y…Y"ŽyZ//‹µZˆ»YÕY~³ÄËZ»€//‡¾Ë€e|]Y d‡YÄfyZ‡" {Z̸̻ Ä]įÔWÁ‚¿Á{ŠËZÆfÌ·Z §‰Y½ÁÂ//‹ {€¯¥~uŠËZÆ]ZˆuY¶»Z¯—Ä]Y|¿|‹¢·Z]Ó{ ŠÅZ¯¶Ì·{Ä]½Z//ˁÁ€“Ó{{Z̸̻ ¾//ÌÀr¼Å €œ¿{½Á|]Ö//fu |//‹¶¼vf»Ճ€¿YÕZÆf¼Ì«‰Y {Â]Ó{{Z̸̻Ä//‡½ÁÂ//‹€“,¯~»½Zˁ¾f§€³ ½Y€´¸Ì¸veÖÀÌ]ŠÌa{Â//»¾Ì´¿ZÌ»€]Y€]Á{YŠÌ]į Yd¯€‹¾ËY€“¾Ë€f³‚]Á±€^»Â¸]ÖnÀ//‡€œ¿{ {Â]µZ‡ µZeÂeÁ¶//‹oY{µZËÁÕZÆf¯€//‹|À¿Z»į½ÁÂ//‹ d¼Ì«‰‚ˁY,d‹Y|¿ÕYÃ{€f//ˆ³Ö¿Z³Z]ÕZÆfÌ·Z § ®ËZ»Äq€³Y |Ë{\Ì//‡Mc|‹Ä]µZ//‡{d¨¿ ÖËZ¿YÂeÄ]d^//ˆ¿ÄÌËÁƒ{½ÁÂ//‹¶»ZŸ€Ë|»,g€ËÁ ÃZe¯€^y |Å{Ö»ŠÅZ¯ÖËŻM½ZˀfŒ»ÕY€]Yd¨¿‰Á€§d¼Ì«½Zfˆ]€Ÿ d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½Zfˆ]€Ÿ¹Zyd¨¿ÖfÀ‡ Ze®ËŠÅZ¯ZÅ{ÁM€]{įd‡Y ŠÅZ¯\^‡Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¹Á{k»{Z“Z¬eÄfˆÅM{Â^Æ]|¿{€¯¹ÔŸYž]ZÀ»¾ËY ŠËÓZa{‡ÕZÅÄ̋Zuįd‡YÖ·Zu{¾ËY,|‹ÃZ»¾ËY{Ä¿ZÌ»ÁZy¹Zyd¨¿d¼Ì« —Ä]Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ¹Zyd¨¿‰Á€§Ö¼‡ÕZÅd¼Ì« d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]¦Ì “ŻM ,½Y€ËYd¨¿d¼Ì«|¿ÁÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁ{‹Ö»€//ŒfÀ»Õ{ÔÌ»ÃZ»€ÅºnÀa{Á|uµÂ¼ » €ÌiPeŻM¹Zyd¨¿YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻YŠÌ]d¼Ì«€]Ád//‡Y©Y€ŸÁd˯ {Y~³Ö» {Ây¹Zyd¨¿‰Á€§d¼Ì«½Zf//ˆ]€Ÿ{Y{µZ¼fuYį|¿{€¯¹ÔŸYÖf Àž]ZÀ»Öy€] ,€fËÁYZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |Å{ŠÅZ¯ÖËŻM½YY|ˀyÄ]ē€ŸÕY€]Y€^»Zfb‡ÃZ»{ d¼Ì«֌ÅZ¯|¿Á¶Ì·{Ä]d‡Y¾°¼»Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿį|¿{€¯¹ÔŸYÖf Àž]ZÀ» ‰Á€§Ö¼‡d¼Ì«,¦Ì “{‡ÕZÅÄ̋ZuÁÄ¿ZÌ»ÁZyĬ˜À»{d¨¿ÕZÅŽyZ‹ ÕZÅև€]…Z‡Y€] |Å{ŠÅZ¯ŻM{‰Á€§ÕY€]Y{Ây€^»Zfb‡ÃZ»¹Zyd¨¿OSP ®^‡¹Zyd¨¿ŽyZ‹‰Á€§Ö¼‡d¼Ì«|¿Y{Zœf¿YÖËŻM€´ŒËÓZalÀa,€fËÁ Ö·Zu{¾ËY,|]ZËŠÅZ¯Ä°Œ]€ÅÕY€]dÀ‡¾Ì´¿ZÌ»—Ä]€^»Zfb‡ÃZ»{½Zfˆ]€Ÿ Â̋Öa{½ÁÂ//‹Á¶Ì]»½Âˆ¯YՃ€¿YÕZÆf¯€//‹ ÁÖ¿ZÆmÕZ“Z¬e|Ë|//‹d§YhŸZ]įZ¿Á€¯…Á€//ËÁ ¾Ë€e|]µZ‡¹Á{ÄÅZ»ć{,|‹d¨¿ē€ŸZ^‹Y |¿|¿Z‡d^iÄ]YÄf‹~³ÄÅ{®Ë{Ö·Z»€“ ¶Ì]»½Âˆ¯YÕÓ{{Z̸̻ €“,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] xËZe{€“¾Ë€f³‚]µZ//‡¹Á{ÄÅZ»Ä//‡{ |Ì·ÂeŠz]Ä]d¨¿d¼Ì«֋ZaÁ€§ {Â]d¯€‹¾ËY½|» Á{Ä]€“|ËÁ¯ÄÀ̘¿€«–ËY€‹{d¯€‹¾ËYd¨¿ Äf§€³dmdy‡YZƌz]Č̼Å{Z“Z¬ed§YhŸZ] ÁŠËÓZaÕZÅ|uYÁZ¯Á\//ˆ¯Ä]Á|‹®Ìf//‡ÔaZe {\̇M¶Ì]»½Âˆ¯YÖËZ̼̋ YÄf‹~³ÄÅ{ć{Ö·Z»{€°¸¼Ÿ¾Ë€e|]ºÅ½ÁÂ//‹ Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿ZaÕZÆ^̇M{Y{Y|//ŒÅÁ{€¯Ä]€ne Á|À¯Y|ÌaÄ»Y{Y½ZÀr¼Åd//‡Y¾°¼»Ճ€¿YÕZÅYZ]€] lÀaµ{Z »{Y{|«d¯€//‹¾ËY |¿‚]Ä]€“ZÅ|»M{Ä] {Á|v»¹Â‡ÄÅZ»Ä//‡{Y{ÂyÖ¿ZÆm|Ì·ÂeY|{ |Ì·ÂeÄmÂe¶]Z«ŠËY‚§YÕY€]{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]YÁ|//À¯ {€¯ÖÀ̌¿\¬Ÿ¾Ì‡Z]½ZÌ»€a¶Ì‹d¨¿ÕZÆÌËYY{{ ,Õ{Zf«Y{Â//¯€Ìœ¿Ö¨¸fz»¶»YŸ€//ÌiZedved¨¿ d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä]©Y€ŸÕ|{Õ|À^ËZa ,®aÁYÄ]|Æ e[ÂqZq{©Y€Ÿd¨¿|Ì·Âe|¿Ád¨³d¨¿¶¸¼·Y¾Ì]ÁÂu…ZÀ//‹Z¯ d‡YÃ{Â]|Æ f»Ä»Z¿€]Ä]|{½ÂÀ¯ZeÁd‡Y֌ÅZ¯ {©Y€Ÿ¦¸zeÃZ]{€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{d¨¿¶¸¼·Y¾Ì]ÁÂu…ZÀ‹Z¯,Ö¼·ZË{|¼v» Õ{ÔÌ»¾WÁƒÃZ»{©Y€Ÿ®aÁY‰Y‚³…Z‡Y€]d¨³,®aÁY{{Ây|Æ e{»|Ì·Âe Ä°Œ]Y‚ÅÄf‹~³ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ{€¯|Ì·Âed¨¿Á{Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻ć d‡YÃ{Â]|Æ f»{ÂyÖ°aÁYÄ»Z¿€]Ä]|{½ÓYÁd‡YÄf‹Y{|Ì·ÂeŠÅZ¯ Ã|¼ŸįY€q d//ˆÌ¿ÖfuYZ¯©Y€Ÿ{d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]Հ̳ºÌ¼e{Á‚§YÕÁ –ËY€‹Œ¯¾ËY€´Ë{ÖˇYÁ|ÀfˆÅÖmZy,©Y€Ÿd¨¿d À{µZ §ÕZÅd¯€//‹ Y{Âyd¨¿|Ì·Âeį|Å{Ö»tÌm€eÁÄf‹Y{ZÌ¿{ÂyÖf¨¿|»M{Ä]Á{Y|¿Ö^‡ZÀ»Õ{Zf«Y {Œ¿€Ì³{YZ]cZ^iš¨u€—Zz]½Zfˆ]€ŸZ]į|Å{Ö»tÌm€e©Y€Ÿ |Å|¿ŠÅZ¯ |Ì·Âe€´Ë{|{©Y€Ÿ{‹Ö»ÖÀÌ]Ö»ŠÌa,d¨¿¶¸¼·Y¾Ì]ÁÂu…ZÀ‹Z¯¾ËYÄf¨³Ä] |¿Z¼]Ö«Z]|À^ËZa®aÁYÕ|À]Ä̼ƇÄ]ÁÃ{Y{ŠÅZ¯Y{Âyd¨¿ Ä]ÁÕ{ZˁZŒ§Z]ZÅÃZ´//ŒËÓZa{Y{t̓Âe‚Ì¿Ã|ÀËM{d¨¿w€¿ÖÀÌ]ŠÌaÃZ]{Ö¼·ZË{ ZÅÃZ´ŒËÓZaÖ¸YcY|Ì·ÂeYÖ°Ë dˆÌ¿ª]Z‡¶°‹Ä]¾Ë‚À]¥€»įY€q|Àf//ˆÅÁ ZÅÃZ´ŒËÓZa€]ZŒ§¾ËY,ZÅZ¼ÌaYÂÅdy‡|Ë|‹¥€»ŠÅZ¯¶Ì·{Ä]įd‡Ydmdy‡ ZÆ¿M{‡Ä̋ZuÖ§€—YÁÃ{Â]ÁÄ]Á€ËZy}ÃÂ^¿YZ]֘ËY€‹¾ÌÀq{ {Â//‹Ö»¦ŸZ”» d¼‡Ä]ZÅÃZ´ŒËÓZa,d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯Z]Ö¸^«ÃÁ{{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |]ZËÖ»ŠÅZ¯ ÖˇYÁÃ{Â]d¨¿Y¸¼»½ZŒËZÅZ^¿YÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{{Y{Ä»Y{Y,|¿{€]Ö»¹ÂnÅd¨¿|ˀy į|]ZËÖ»ŠÅZ¯ZÆ¿Md¨¿|ˀy½Y‚Ì»\Ìe€e¾ËYÄ] d‡YÄf§€¿‰Á€§ZÆ¿MÕZÅÃ{ÁM€§€´Ë{ |‹Z]€iR»d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯€]|¿YÂeÖ» Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ŽyZ‹  d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ĸ»Z »‰Y ĸ»Z »ºnu {Y| e |{ d¼Ì« µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa    …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa      ½ Y€Æ]d¨¿      ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa              ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa ½ZÅZb‡d¨¿    … Zad¨¿   d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡   ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ϥΎϬϔλ΍ΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ϡϠϳϓϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ :,W Ωϧϭέ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ ^ ¹Z¿   ¾eY‚Å ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ Z,W €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  |ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  º¸Ì§¾¸ÌaÁ€aʸa ÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} Z^yY Y€Ì‹Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW {€¯½ZÆÀaZźˀve[Z«dŒaYŒ¯Õ{Zf«YÕ|»MZ¯Z¿|ËZ^¿ ½YÂÀŸÄ]{YMYÁÖf·Á{YÕYYÄ]Z»įd‡Y¾ËYZ»Ö//‡ZÀ‹Z¯ {Y|»YÄf̼¯Š‹Âadve{Y€§YÁ€Ì´]©Â¬uZŒ«YÄ]{‚¼f‡{Ä¿YZË {‹dyY{€aÖfˆË‚Æ]Á ®¿Z]Z¯Á\ˆ¯ÕZÅŽyZ‹{Z»Œ¯Ä^eZÅZ»M…Z‡Y€] {ÁÄ^e{½ZÆmŒ¯¾Ì]YµZ//‡{Ö¿ZÆm ¾Ì]{YÄ^eĸad§YZ]ÕZmµZ‡{ḑZ¨‹ŽyZ//‹ Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§ŠËZaÕZʼnY‚³…Z‡Y€] ºËY{Œ¯ €]€›Z¿ÖËY€mYÕZÅÄËÁÁcY€¬»Á¾Ì¿Y«,ZÅd‡ŻÖeZ^iÖ] ,ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«cY€Ì̤eÁ½{Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£,Z¯Á\ˆ¯ d§ZË{{Ղ̼»Ä¿Ó{ZŸZ¿ÕZ//ÅÄËÁÁZÅ®¿Z]YÖ·Z»¾//Ì»Ze d‡YŒ¯{Zf«Y{cÔ°Œ»¾Ë€f¼Æ»YcZÌ·Z» ¹|ŸÁՀ´¿Ã|ÀËM¹|Ÿ,Ö¿YÂeZ¿Ã{€¯Zf§€³Â//Œ¯{YZ»Är¿M d̼¯ZuÁÃ{Â]Â//Œ¯Õ{Zf«Y½Y€Ì³ºÌ¼eÕYħ€ud̸ÅY ,½Z‡ZÀ‹Z¯Ä]Հ̳ºÌ¼eÕY~³YÁ¹|ŸÁ{Zf«Y€]d//‡Ż ÕZ”§Ã|‹\m»Œ¯{Zf«Y½YY{½Y|Ì»Á¾§¶ÅY½Zzf» Õ{Zf«Y¶ËZˆ»Á{Œ¿{ZnËYÄ]€ne€]ÖÀf^»ÁÖ¼¸ŸÕZÅÃYÄWYY {‹€e½Z»Zˆ]Z¿Á€ÅŒ¯Õ{Zf«YZ“ÁYÁÃ|ÌrÌa{Âm» {Œ¯{Õ{Zf«YŠv]d¯€u|¿ÁÖ//‡ZÀ‹Z¯և€]Z] Y|Ì·ÂeŠÆqÁ|Ì·Âeª¿ÁºÌ¿YÂf̼¿{€//°¸¼Ÿ¾ËYZ]įºÌ]ZÌÌ» ÕZÅÃÂ̋€Ì̤e¹Á‚·€´¿ZÌ]Ö//‡€]¾Ì¼ÅÁºÌÀ¯֗d̬§Â»Z] |‹Z]Ö»ÕY~³d‡ŻÁÖ¿Y€¼°u ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com dz]¿€f¯{Ĉ¸m{Y€Ì‹Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌWÖ«Y…|ÀÆ» ½Zf‡Y½Y€Ë|»Z]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌWÁÂƼm†ÌW½ÁZ » {½Y€Ì³ºÌ¼eÕYħ€ud̸ÅY¹|ŸÁÕ{Zf«YÕ|»MZ¯Z¿…Z§ ÕZÅÃÂ̋{dÌ]¸˜»d¼‡Ä]YZ»|ËZ]Â//Œ¯€ÌyYÕZÅÄÅ{ ºÌËMªWZ§Ž«Y¿ÁcÔ°Œ»€]ºÌ¿YÂf]Ze|Å{d¯€uÖ¿Y€¼°u ZźˀveÄ]Y֟“»€ÅÂ//Œ¯{ÕYÃ|Ÿ|//‡Ö»€œ¿Ä] Ö¿YÂeZ¿,Ö «YÁ€Ì£Հːe{¼¿Z]ÃY¾ËYYZe|ÀÅ{Ö»d^//ˆ¿ YŒ¯{Zf«YÖ¸ §cÔ°Œ»įÖ·Zu{|ÀÅ{Š‹ÂaY{Ây dˆÌ¿Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÁZźˀveY֋Z¿ ZÅ{Zˆ§¶Ì·{Ä]YÖ¿Z»ÂeYŽÌze|ËZ]d·Á{¾ÌÀr¼Å Ä]ž]ZÀ»½MŽÌzeÕZmÄ]Z»Y,|À¯ž˜«Ã|‹¹Zn¿YÕZÅd¿YÁ {Y€§YÁՀ³Z¯Ä »Zm{‚¼f‡{€]½Y‚Ì»½Z¼ÅÄ]|ËZ],¾a¯½YÂÀŸ |ËY‚¨Ì]ÖfˆË‚Æ]Á{Y|»YÄf̼¯Š‹Âadve Õ|m‘Y€fŸYÖ¿Z»ÂeYŽÌzeÄ]d^ˆ¿Ö¿Z³Z]©ZeY Äf‹Y|¿€]{ÕYÄnÌf¿{Zˆ§‚mÖf·Á{YºË|¬f »Z»Á{Y{ÁÄf‹Y{ d‡Y ÖÀ˂´ËZmÃZ]{†¸n»€ÌyYÄ]»Â“»Ä]d^ˆ¿¾ÌÀr¼Å {ZÆÀ//ŒÌa,|À»ZÌ¿Y¿ZyÄ]¾a¯ÕZ˜ŸYÁÖf·Á{YŽÌzeY ¹ÔËYּ̋Á€fa¶»ZŸ€Ë|» Ã{Á‚§Y‰YÁºÌÀ¯Ã{Z¨f//‡YºÌ¿YÂf]ÃZ´ŒËÓZaC ÁC Á ZeÁՁY|¿YÃYµZ‡{µÁYZ§įÃ|‹¦Ë€ e,ºÌ‹Z]Äf‹Y{ d‹Y{ºÌÅYÂyYd‡Y¾Ì¨·Y|uYÁµÂv»į¾¸ÌeYÃZ»€Ìe½ZËZa Zzf§Y¾ËY {Â//‹Ö»{YÁ[€£¾¸ÌeY–yÄ]Y{YZ»{Y{€»{Á dËZ¼uÁ¹ÔËYY|¿Zf‡YÄËÁcZ¼uY{Y{Zmįd‡YÖ³‚] ª¬veÕY€]ֻԇYÕY‹†¸n»{¹ÔËY¹{€»½Z³|ÀËZ¼¿ÕZÅ ¾ËY{Z¯dŸZ‡€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻ ºÀ¯€°ŒeºÆ»¾ËY {‹Ö»[Â//ˆv»Ö¿ZÆm{¯®Ë¹Zn¿YÄi{Zu½Á|]ž¼fn» ºnu d‡YÃ|//‹k{Ád^i¹ÔËYÖ¼Ì//‹Á€faÄ»Z¿Z¯{į Ã{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Ů˾̨·Y{Ö·ZËÕY~³ÄËZ»€‡ ÄËZ»€‡€Ì̤eÁՁZ‡֏yÁZÅdˀË|»{€Ì̤eÁd//‡Y Z] {‹ՁY|¿YÃY€ÌyZeZ]|uYÁ¾ËYį|¿{Â]Ö¸»YŸ…ÁY~³ d·Zy{½Á|]ºÀ¯¹ÔŸYZzf§YZ]Ö¿ZÆmZ^°f‡YÕZźˀve{ÂmÁ ±‚]ՁZ£M€‡©€]žËÂeÕZÅÄ°^‹ÕYĜv·ŠËZa Ö¸»ÄËZ»€‡¥ÔeYYՀ̳¸mÕY€] Ã{Z¨f‡Y{»ÁÕÁM{€³ÕYÄr]Zf¯\·Z«{|¿YÂeÖ»Œ¯ {€Ì³Y€« Ã|//‹ՂËÄ»Z¿€]cZ»Y|«YÁZʼnY‚³YՀ//WZu…|ÀÆ» {€¯€°Œe©€]žËÂeÕZÅd¯€‹Z]®ÌaÁ¥€»dˀË|» ¹€³ÕZŁÁÖËZ¿Á€¯–ËY€‹¾ËY{½ÂÀ¯Ze©€]¾Ì»Ze{Á‚§YÁ |‹€ˆÌ»½YZ°¼ÅcZÌ]€neµ{Z^eÁÕZ°¼ÅZ] d‡YY~³€ÌiZeZ]®ÌadˀË|»€]ZŀÀËZ»ÖËZ‡ZÀ‹ ¾ËY{ºÅՂ¯€»½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €Ìˆ»€³ÕZÆ¿Zf‡€Æ‹{ÄËÁÄ]YÂÅÕÓZ]ÕZ»{d¨³dˆŒ¿ YÃ{Z¨f‡Y,\‹Zet^dŸZ‡YÄf‡ÂÌacÄ]½Zf‡Y d‡YÃ|¿Z‡€j¯Y|uÄ]Y֌ËZ»€‡ÕZźfˆÌ‡ Ã|//‹¾ÌÌ e®Ìa¦¬//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]{Y{Ä·Y|¼v»…|ÀÆ» d‡YcYÁZ´»€Ì¿YÂeÕ‡Y½Zf//‡Y¾ËY©€]žËÂeÕY€] Ղ¯€»½Zf//‡YÄ¿YÁ¥€»ZÌ¿įd//‡YÖ·Zu{¾//ËYÁ –‡ÂeZ]dˀË|»Z]į{Á‚§Y,|‹Z]Ö»cYÁZ´»¶«Y|u ÕZ°¼ÅÁ€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿–//‡ÂecYÁZ´»|Ì·Âe {¾Ì¯€fŒ»d¯ZŒ»ÁÖeZ̸¼ŸÀÌy},¾Ì»Ze{ÂyÕZÅ|·Â» dˀË|»©€]¥€»cYÁZ´»½Y‚Ì»Ä]ÖËZ‡®ÌaÕZÅs€— d‡YÃ|̇cYÁZ´»Ä]Ղ¯€»½Zf‡Y®ÌaÁÃ|‹ ÕYĜv·ՀË~adËÁ¹ZƧÂfÀ¯Y‚Å\¿{€¯½ZÌ]ÕÁ Ã{€¯€ˆÌ»YՂ¯€»½Zf‡Y©€]¾Ì¯€fŒ»Y|{¥€» {Y{Z]dˀË|»{ÖËY‚ˆ]Š¬¿įd‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕYĜv·ŠËZad¨³Ճ€¿YÁ©€]»Y{Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ// » YՀ̳¸mÕY€]±‚]ՁZ£M€‡Œ¯©€]žËÂeÕZÅÄ°^‹ d‡YÖ¸»ÄËZ»€‡¥ÔeY ¥€»dˀË|»dˆŒ¿{ՀWZu½ÂËZ¼Å…|ÀÆ»…|ÀÆ» ÕZÅd¯€‹ÁÕYĬ˜À»©€]ÕZÅd¯€//‹¶»ZŸ½Y€Ë|»©€] Y‚³€]Ö//ˆ¿Y€¨À¯ÂË|ËÁcÄ//]įÂ//Œ¯©€]žËÂe |€Ì¿YÂeŠËZa‚¯€»ՁY|¿YÃYZ]{Á‚§Y\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]-|‹ wŒ¯©€]žËÂeÕZÅÄ°^//‹cZ«Z¨eYÁg{YÂuÕYĜv· {ÄËÁÄ]©€]¥€»µ€fÀ¯ÁcZœ¿{ּƻŠ¬¿į{Y{ {Y{©€]žËÂeÕZÅd¯€‹{®ÌacZŸZ‡ Y‚ź«Ä]¥€»®ÌaÃZ»{Y{€»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ©€]d ÀdˀË|»ÁdËY{€³Yį|Ì//‡cYÁZ´»Á ½Y‚Ì»ÖÀ Ë|̇Ö»cYÁZ´»ÁY‚ÅÄ]Y|¬»¾ËY{Â^¿ –ËY€‹¾ËY{{Â]Y€«€³Y|‹dˀË|»cYÁZ´»cYÁZ´» Ä]ZÌ¿|‹Ö»ÄfyZ‡ÃZ³Á€Ì¿ZźˀveZŒ§ÁÕ{Zf«Ydz‡ {Â]Öf¨´ÀÅÕY~³ÄËZ»€‡ | "‚¯€»ՁY|¿YÃYZ]Ճ€¿YÁ©€]»Y{Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ » ©€]d À¥€´‹ÁºÌœŸcÓÂveZ£M€//‡YµZ‡" €‡Y€‡{½YZ°¼ÅcYZ°f]YÁŠ¿Y{µ{Z^e{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸ ÕYÄi{Zu¾ÌÀq¾ËYÁÃ{Â]d̼ÅY‚WZuZ»ÕY€]Ö¸ÌyÁÃ|‹ÕZÌ]M cӐv»YÖ°ËÃ|ÀËM{ºÌfˆÅ‰Ôe{ÁÃ{Y|¿wZÌ¿{{ { {‹¥€»YZ]Ä¿YÁÁ|Ì·ÂeYÂq|¿€]Z]Ö¼Ì//‹Á€fa ºËƒÕ‡Y½YZ^¼]ÁYÂqµZ^e§¾Ì»{ÁµZ‡¾¼Æ] ºÅ€¨¿ZÅÃ{Á|¿|‹|ÌƋ€³Z‹Z¼eÁÁY{®Ë,¾°ËZ]¹Y| dyZ‡¾Ìu{įº¿YZ°¼ÅYÕ{Y| eÀ—ZyÁ{ZË |¿|‹Z^¿Zm Äf‹Y{Ö»Y€³|¿{Y{d‡{YY{Ây½ZmZ¯¾Ìu{Áž¼fn»¾ËY ÄÅ{¹ÔËYּ̋Á€faÖ¿²À¸¯ ºÀ¯Ö»Õ{|¼Å½Z¿MÃ{Y¿ZyZ]Á d·Á{½M{Á½Z»½M{įd¨¿d«Á¹€fv»€ËÁ |‹Z£M ķ·®Ë–‡Âe¹ÔËYį|¿{Â^¿ª§Y»|Àf‹Y{½Zf‡YÄ ‡ÂeÄ]ÃZ´¿ Ä ‡ÂeZ¯…Z‡Y¾ËY€]{‹¶f»Հ‡Y€‡Ö¿Z‡Z³Ä°^‹Ä] µZ‡{Á|‹¦Ë€ e¹ÔËYZ³ÃZ´ŒËÓZaÁ|‹Հ̴Ìa¹ÔËY Öf§ZË{½ZeYYįÖf À½YÂÀŸÄ]ºÅּ̋Á€fa |̇|Ì·ÂeÄ] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¨³cԇ{Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]{Ö¿ZÀ¼‡Ö¨n¿¾ˆu…|ÀÆ» {‹Ö»|Ì·ÂeYÂq|¿€]Z]¹ÔËYּ̋Á€fa|ˀ³®Ë d¨³cԇ{Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]{Ö¿ZÀ¼‡Ö¨n¿¾ˆu…|ÀÆ» sÁ€Œ» {‹Ö»|Ì·ÂeYÂq|¿€]Z]¹ÔËYּ̋Á€fa|ˀ³®Ë Ä»Z¿€]{Ö¿ZÀ¼//‡Ö¨n¿¾//ˆu…|ÀƻֿÂ˂˸eÕ´f¨³ ½Y€Æ»ՁZ‡{YMÁ€·Z‡€ÌeÁ¹ÔËY‚¯€»ÕZ¼Ì‡cԇ{ YĘy¾ËY¹Z¬»ÓYÁÕY|ƋÀ—ZyÁ{ZËÁÄf‹Y{Ö»Y€³Y½Z»€Æ« {½Z»€Æ«ÕZÅÖ»ÔËYÕZÅÕÁÓ{ÁZÅc{Z‹Ä]Á¹Y{Ö»Ö»Y€³ ּ̋Á€faž¼fn»®Ë{‚¿{ ºf‡€§Ö»{Á{…|¬»Z§{½YÁ{ LY|Ƌ½ÂyZ]į{Y{Y€«½ZÆmµZ^e§¾Ì»¾Ë€e…|¬»¹ÔËY Z¨]M½ÓÂXˆ»”uZ]Ö´À¸ÀˆuĬ˜À»¾Ì¯€fŒ»[MdÌ “Áև€] ¾ÌWZaÖ´¸Àˆu{µZÆ¿ĸYՁÁÄ¿Z^‹ÕZÌ]M Zn»€Ì£[Z Œ¿YYÃ{Z¨f‡YZ] ,½‚z»¶»Z‹Ö´À¸ÀˆuĬ˜À»Ä]Ö¿Z‡€]Mž¼fn»,Հ¯Z‹Äf¨³Ä] Ã|‹Y€mYÖ³ZeÄ]ZÅÃZq‚ÌÆneÁ€¨uÁÄ°^//‹,µZ¬f¿Y•Â˜y €Ì£ÕZÅ[Z Œ¿Y¥~uZ]Äf§€³cÖ¿Y|Ì»ÕZÅև€]Z]d‡Y {€¯|ÅYÂyY|Ìa{Â^Æ]‚Ì¿[MZŒ§dÌ “Á,Zn» d¯€‹¾Ì¯€fŒ»½ÁZ »Ã{€‡ÖËZ“Ö¸Ÿ¾ÌÀr¼Å|Ë{Z]¾ËY{ ÕÁMž¼mÕY€]¹ÓcZ//»Y|«Yd¨³½Z³‚»€Å[Ô//“Z§Á[M Äf§€³c¾ÌWZaÖ´À¸Àˆu‚^‡ÕZ”§ÄËÂ]Zn»€Ì£[Z Œ¿Y ,Zn»€Ì£ÕZÅ[Z Œ¿Y€ËZ‡ÖËZ‡ZÀ‹Á¹{€»ÕZ°¼ÅZ]įd‡Y d‹Y{ºÌÅYÂz¿¥€»®ÌacZŸZ‡{ÄËÂ][M{Â^¼¯ Ĭ˜À»ÕZÅZf//‡Á{Ã{Z’^«Â¼n»Y{Á‚//§YÕÁ ÕZÅև€]{į|¿{Â]ÓZ]¢·Z^»ÕYY{’^«–¬§Ö´¸Àˆu d‹Y|¿{ÂmÁÄ^‡Zv»ÁdWY€«{Ö¸°Œ»Ö¿Y|Ì» {YMħ€ eZ]ZËÓZ]¢·Z^»Z]Ã{Z//‘Â^«Ã|¼Ÿ,ÖËZ“Äf¨³Ä] |¿YÄf‹Y{´·YY€eÓZ]¥€»ZËÃ|‹Ä^‡Zv» €a¾Ì¯€fŒ»ÂfÀ¯dˆe¹Zn¿YÕY€]Z¨]MÖ³{Z»MYµZu¾ÌŸ{ÕÁ ¥€»įÖÀ̯€fŒ»€fŒÌ]½ZÀ̼—YÕY€]d¨³Á{Y{€^y¥€» ¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯”uZ]Ã|ÀËMÕZŁÁ֗ZÆ¿MÂfÀ¯|¿YÄf‹Y{ÓZ] |‹|ÅYÂydˆed¯€‹ ZÆ¿M’^«įÖÀ̯€fŒ»d¨³[ԓZ§Á[M¾Ì¯€f//Œ»½ÁZ » |À¿YÂeÖ»Z¯½ZËZa­Y|»ÄWYYZ]{‹Ö»Ä^//‡Zv»{YMc] |ÀÀ¯¹Y|«YÖ´¿Zyħ€ eÄ]½M€Ì̤eÄ]d^ˆ¿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |Ë{Z]{Ö´À¸ÀˆuĬ˜À»½Z¯€fŒ»Ã{Z‘Â^«Á[MdÌ “Á Á½Z³‚»€Å[ԓZ§Á[Md¯€//‹¾Ì¯€fŒ»½ÁZ »Á¹Z¬»ºWZ« |‹և€]…Z^Ÿ|À]ćĬ˜À»[ԓZ§Á[M»Y€Ë|»¾ÌÀr¼Å Հ¯Z//‹|¼uY,Z¨]MÖ¿Z´¼Å‰Â»MÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö¿Y|Ì»|Ë{Z]Y†a½Z³‚»€Å[ԓZ§Á[Md¯€//‹¹Z¬»ºWZ« ÕZÅZf‡Á[Md¨³Ö´À¸Àˆu¾Ì¯€fŒ»[MZ//Œ§dÌ “ÁY Á{Z]MÖ¸Ÿ,¾ÌËZaÖ´À¸Àˆu,ÓZ]Ö´À¸Àˆu¶»Z‹Ö´À·¾ˆuž¼fn» {‹Ö»¾Ì»ZeÄfŸZ‡c]ÃZqĬ¸uÁ{Y {ÂmÁYZf‡Ád‡{ÓZ]ÕZÅY¿ZyYÕ{Y| eZŒ§d§Yd¸Ÿ,ÕÁ {Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸ¾Ì¯€fŒ»ÕÓZ]¥Z»ÁZn»€Ì£ÕZÅ­Y€f‹Y cZ»Y|«YÁÖËZ‡ZÀ‹Zn»€Ì£ÕZÅ­Y€f‹YÃ|‹¹Zn¿YÕZÅև€]Z] d‡YÄf§€³c½MÕÁMž¼mÕY€]¹Ó ¾Ì»ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Z³‚»€Å[ԓZ§Á[Md¯€‹¹Z¬»ºWZ« ,dˆÌ¿[ԓZ§Á[Md¯€‹cYZÌfyYÁÂu{‚^‡ÕZ”§[M ,¾ÌËZaÖ´À¸ÀˆuÕZf‡Á{Z//Œ§d§YcÔ°//Œ»Ã|¼Ÿd¨³ Äf‹Z¯µZÆ¿ĸYÄfŸZ‡ÕZÌ]MÕY€][MZn»€Ì£d‹Y{€] Ö»½MÕÁMž¼mįd‡Yֻ¼Ÿ€]Z »{ÕZÌÅ{Õ‡YÃ|‹ |À¯®¼¯®ÌacZŸZ‡{ZŒ§d§Y¶°Œ»Ä]|¿YÂe |‹s€˜»ֻԇYÕY‹†¸n»{½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Z]ÕY|ÅY¶¯€Ë|»Y|Ë{{ ½ZƨY½Zf‡YÕY|ÅYÁ¶¬¿Á¶¼ucÔ°Œ»¶uÕY€]Ö·|¼Å ¾ËY{‚Ì¿ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ¶¯ÃY{Y¾Ì¿ÁZ »Á¶¯€Ë|»cZ//‹Y‚³Z¼f‡Y¾¼“Ĉ¸m Ö´ÀÅZ¼Å€]½ZƨY½Zf//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY ¹{€»cÔ°Œ»¶uÕY€]†¸n»Ád·Á{֟Zˆ»®Ë€ŒeÁ {€¯|̯Ze ¶¼ucÔ°Œ»¶uÕY€]ZÅḑ€›Ä̸¯YÃ{Z¨f//‡YÖ¿Z̤— d¨³Á{€¯¹ÔŸYÕÁ€“Y½ZƨY½Zf‡YÕY|ÅYÁ¶¬¿Á ½Z³|À¿YZÌ¿Ä]ÖË´z‡ZaÕY€]ÁÕZÅՃ·ÂÀ°eYÃ{Z¨f‡Y {€Ì³Y€«Z¯Âf‡{{|ËZ] ḑ€›Y½ZŒ¿{Âyį{Y{ZfyY½ZƨY½Zf‡YÄ]Œ¯ d‡YŠz]¾ËYÕÓZ] Á®^‡½Z³ÁZ¿{{€eÕÓZ]ºnu€´Ë{ÕÂ//‡Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ZÆq½YÂÀŸÄ]½ZƨY½Zf‡YÖeԏY»ÕZÅÂv»{¾Ì´À‡ Y€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÕY|Æ´¿Áš¨uÄÀ˂Å,Œ¯d˂¿Y€eÃY d‡YÃ{Y{ŠËY‚§Yc|‹Ä]Y½Zf‡YÕZÅÃY tˀe½ZƨY½Zf‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|» cÔ°Œ»½Zf‡YÕÓZ]ZÌ//ˆ]ÕZÅḑ€›\//‡ZÀeÄ]{€¯ d‡YÃ|ÌrÌaÁÃ{€fˆ³‚Ì¿¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY ¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ö¿Z̤—Õ|Æ»€f¯{Z]½ZƨY½Zf‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á †¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯Õ´Àz//‡Á†¸n»{½ZƨY |¿{€¯Y|Ë{ֻԇYÕY‹ ½Zf//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|»Y|Ë{¾ËY{ Á{cÔ°Œ»ÁZÆf̧€›,Ö¿ÂÀ¯dÌ “Átˀ//ŒeÄ]½ZƨY dyY{€aÕY|ÅYÁ¶¬¿Á¶¼uŠz] ÁÂu{½ZƨY½Zf‡YÃZ´ËZmÄ]Y|Ë{¾ËY{Հ”yÕ|Æ» ZmµÁYÄ^ed¨³Á{€¯ÃZ‹YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY ¶¯{€§Zˆ»ÖËZmÄ]Zm¹Â‡Ä^eÁÓZ¯¶¬¿Á¶¼uÖËZmÄ] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¾Ì¿ÁZ »Á¶¯€//Ë|»Y|Ë{{ †¸n»Ád·Á{ÖËY‚§YºÅÁÖ·|¼ÅcÁ€“€]½ZƨY½Zf‡Y ½Zf//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅYcÔ°//Œ»¶uÕY€] |‹|̯Ze½ZƨY Ã{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Y¾Ì¿ÁZ »Á¶¯€Ë|»,½ZƨY½Zf‡YÕY ½ZƨY½Zf‡YºÆ»ÃÁ€aÁ{YŒ¯ÕZÆÅY{YMÄ ‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ »|Ë{Z] Äf¨Å Á{ Ze |‹ €¬» Œ¯ ÕZÆÅY{YM Ä ‡Âe Á dyZ‡ ½ÁZ » |ÅZ‹ Õ{Á‚] Á .{‹ ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½M Z] –^e€» cÔ°Œ» Ã|ÀËM ½ZƨY ½Zf‡Y ՁZ‡€Æ‹ Á ÃY ¶¯€Ë|» .ºÌ‹Z] ½M Y ÕY{€]ÀÆ] ÃÁ€a €´Ë{ ½YÂÀ ] ½ZƨY ©€//‹ ~³ZÀ¯ ÃÁ€a Ây { Z] ÃY Â“» :d//‹Y{ ½ZŸ}Y d§€³ Y€« |Ë{Z] {» į ּƻ ÄmÂe {» ÃY¼Š,Ä ‡Âe Á |‹ { ½M d̼ÅY Á Š¬¿ Ä] ÄmÂe ~³ZÀ¯ ÃY{YM gY|uY ºÆ» ¶ËÓ{ ĸ¼m Y Á d‡Y d·Á{ ÄËÁ Ä̸¬¿ ¶ËZ‡Á {{€e Y Հ̳¸m ,€¨‡ ½Z» ŠÅZ¯ ½ZƨY ©€‹ ÕZÅÄ ˜« Zf‡Y ¾Ì¼Å{ d‡Y ®Ì§Y€e ŠÅZ¯ Á €Æ‹ Ä] ¾Ì´À‡ |Ì ‡ |̟ Z] ½Z»‚¼Å ½ZƨY ©€‹ ~³ZÀ¯ Ö¸» s€— Á ®Ë .|‹ |ÅYÂy sZff§Y ÂƼm †ÌË µÁY ½ÁZ » ”u Z] Á ºy€Ë|£ ʇ€f‡{ Á €Æ‹¾Ë ,įZ^» |À¿Z» ½Zf‡Y Ê]€£ ª—ZÀ» Ä] ¹€Ì¼‡ |¼uY €ËÂ] Á Ä˸̰Ư Á …Z§ |À¿Z» Ê]ÂÀm ÉZÆ¿Zf‡Y Ä] •Z¬¿ ¾ËY ¾ËY :{Y{ Ä»Y{Y ÕÁ .{‹ Ê» ÄfyZÀ‹ Ê·Z¼‹ Á Ê]€£ ÉZÆ¿Zf//‡Y Á ºÌˆ¬e Ä ˜« ZÆq Ä] {Â//‹ Ö» Äf¨³ ±‚] µZa ½M Ä] į ÃÁ€a ž—Z¬e ¶v») Ê·Y €¨ €f»Â¸Ì¯ Y µÁY Ä ˜« į Ã|//‹ É|À] Ä] Á {‹ֻ ¶»Z‹ Y Âv» (įZ^» -¶ÌÀ]M – º//ŒË€]Y Ã{Zm Z] ž—Z¬e ¶v» { ¶ÌÀ]M ¶a ,½M ¹Á{ Ä ˜« .d‡Y Ã|̇ ÕY{€]ÀÆ] Ä] + €f»Â¸Ì¯ { ž«YÁ ¶ÌÀ]M Ä¿{€³ Ä] ºŒË€]Y €Æ‹ Âv» į |‹Z] Ê» ¶ÌÀ]M Č¿Y€e Ä] [À» ºÌœŸ ÉY{€]Č¿Y€e ÃY€¼Å ¶]Z« ʰ˂̧ d§€//ŒÌa Z] ¹Z¿ ¾Ì¼Å Z] ÉYÃÁ€a €“Zu µZu { Õ‡ Y Ã|‹ ÄWYY ÕZÅZ°ÅY Z] į .d//‡Y€mY µZu{ ÖÆmÂe ¶¯€Ë|» ÖÅY€¼Å Z] į ½ZƨY [€£ [ÂÀm Õ|À]€¼¯ Á ©€‹ ½Zf‡€Æ‹ ¾Ì·ÂXˆ» Y |Àq ÖÀe Á ½ZƨY ½Zf‡Y ՁZ‡€Æ‹ Á ÃY ÖËY€mY Á ÖÀ§ ,ÕZ^fŸY cÔ°Œ» ,d§€Ë~a c ½ZmÁÔ§ Á d§€³ Y€« Ö//‡€] {» ¦¸fz» cZ ˜« { ÃÁ€a Á{ ¾ËY Հ̳ dŸ€‡ Á cÔ°Œ» ž§ dÆm Šz] ÄnÌf¿ ÖËZÅZ°ÅY .|‹ ÄWYY ZÅÃÁ€a ՁZ‡€Æ‹ Á ÃY ¶¯€Ë|» ½M€« ÕZ« Z“€Ì¸Ÿ |Ë{Z] ¾ËY Ä̋Zu { :{€¯ ZƛY €^y …ZÀ//‹Z¯ Z] ³ Á d¨³ ֗ ½ZƨY ½Zf//‡Y {ZnËY { Öf̼ÅY Z] Š¬¿ ½ZƨY [€£ [ÂÀm Õ|À]€¼¯ gY|uY Y€q .{Y{ Œ¯ Ö]€£ Á Ö]ÂÀm ÕZŀƋ Á ZŽZf‡Y ¾Ì] •Z^eY ,Z“€Æ‹ |À¿Z» ½Zf‡Y Ê]ÂÀm ª—ZÀ» ʗZ^eY ÃY ZÆÀe ½YÂÀŸ Ä] į ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾ÌÌ e Ã|ÀËM Äf¨Å Á{ Ze "¶ÌÀ]M ¶a" ÃÁ€a ÖÀ§ Á ÕZ^fŸY cÔ°Œ» 2Á 1 cZ ˜« ,ºy €Ë|£ |Ì ‡ |̟ Z] ½Z»‚¼Å Á {‹ Ö» ¦Ì¸°e ÂƼm †ÌË µÁY ½ÁZ » ”u Z] ½ZƨY ©€‹ ~³ZÀ¯ ÃÁ€a .{{€³Ö»sZff§Y ՁZ//‡€Æ‹ Á ÃY Ö¿Z//‡ Ô—Y Á cZ—Z^eY ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] µÔm» 5Ö¿Y|Ì» |Ë{Z] ½Zˀm { Äf//‹~³ Á ,½ZƨY ½Zf//‡Y dyZ‡ d¯€‹ ÕZÅÃY{YM Ä //‡Âe Á dyZ//‡ ½ÁZ » Ö»Y€Æ] ~³ZÀ¯ ÕZÅÃÁ€a Y «Œ¯ ¶¬¿Á¶¼u ÕZÅZÀ]€Ë Ä //‡Âe Á ½Y€Æe½Zf‡Y[€£{[€‹[M|Ì·Âež]ZÀ»Yd‹Y{€]Հ̳ÁY|¿YÂfÀ¯ÃZ´f‡{\¿ Zŀf»Â¸§¾ËYÕZ¯½Z»|¿YŠËY‚§YÁtÌv{€¯Z¯¶»YŸ¾Ë€f¼Æ» |‹Z]Ö»€f§{¾ËY|Á|̯Ze{»ÃY¼Åįd‡Y Á[Md¯€//‹|»M{½Á|][MÁ¥€//»dˀË|»€f§{€//Ë|» ՁZ‡¾ËÔ¿MÃÁ€aÕY€mYY½ZËZa{½Y€Æe½Zf‡Y[€£[ԓZ§ žËÂeÄ°^‹Ä]Õ{ÁÁÁZÆÅZq{Ä]À»ÕZŀf»Â¸§Ö»Z¼e–y€] ÕZ°¼ÅZ],cZ¨¸eŠÅZ¯ÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁՂËÄ»Z¿€]œÀ¼] {Y{€^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{d¯€‹Ճ€¿YÁY{Z°‡Y€f§{ |‹Z]Ö»¹Zn¿YµZu{¥€» [Mž^À»ÖnÀ//‡Ö]{cZ̸¼ŸÂy{Ä»Y{Y{€//Ƽ³‚] |ˀy€]µ€fÀ¯ÁcZœ¿cZ̸¼Ÿ¾ËYÕZÅÄf§Z˾ˀf¼Æ»Yd¨³ |‹Z]Ö»{Âm»ÕZÆe€ËZ¤»ŠÅZ¯ÕY€]€eÓZ]d̨̯Z]ÕZÅÂfÀ¯ Á{Y|¿Zf‡YdËZŸ€Ìœ¿Õ{Y»d‡Y€¯}½ZËZ‹d‹Y{ZƛYÁY ,PM¹Zn¿Y,ÖÅZq€//‡cY‚ÌÆneÕÁ€]€f»Â¸§\¿cZ»Y‚·Y ĸ¼mYÂfÀ¯cYÁ©€]dÌ “ÁY€¼f//ˆ»֌¯€‡Á|Ë{Z] ÄWYYÁ[MžËÂe€//fÆ]dˀË|»Áµ€fÀ¯¾ÌÀr¼Å,|Ì·ÂeÖ// «YÁ ćՁY|¿YÃYÁ\¿cZ̸¼Ÿ,Ö¿Z//‡€]M€»Y{¾X¼˜»cZ»|y {®Ì¿Â‡Y€f·Y€f»Â¸§ÃZ´f‡|°ËÁ†Ì—ZÀ¤»Á€f°·Y€f»Â¸§ÃZ´f‡{ |‹¹Zn¿Y½Zfˆ£Z]Á…|«ÕZŀƋ Ö¸§ÁÕ{»ÕZÅÖnÀ‡Ö]{cZ̸¼Ÿ{Á‚§Y€Æ¼³‚]|¼v» ÕZł̷Z¿M¹Zn¿YœÀ¼],{Y|¿Zf‡Y¶]Ze€aÃZ´f‡{Z]ž]ZÀ»Ö»Z¼eY dˀË|»€f§{½YZ°¼Å–‡Âe€¼fˆ»c]ÕYĈËZ¬»Á̸ָve Ã{€Ìm–d‹Âv»½{€¯Ã|¿Z]ZÆqY½Ô̳Y|¿Zf‡Y|Ë{Z] {½Ô̳Y|¿Zf‡YY½Ô‡Y½Ô̳ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÖ¿Z‡Ô—YÁcZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä] ½Ô̳ՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|»,ÕY|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »ÖÅY€¼ÅZ]ÖeZÌÅ…Y YÁ|¿{€¯|Ë{Z]Ã{€Ìm–d‹Âv»½{€¯Ã|¿Z]ZÆqÕY€mYY,Ö¿Zf//‡Y½Y€Ë|»YÖy€]Á |Àf§€³Y€«Ö¿Y€¼Ÿs€—¾ËYÕY€mY|¿Á½Zˀm{®Ë{‚¿ Âv»½{€¯ĘyZÆqÁՁZˆÆ]d¨³s€—¾ËYÕY€mYd̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]½Ô̳Y|¿Zf//‡Y įd‡YcZËÁ€“Y,€Ìˆ»¾ËY®Ì§Y€eºnuÄ]ÄmÂeZ]€f»Â¸Ì¯{Á|uµÂ—Ä]Ã{€Ìm d‹ {Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{{Á|u€“ZuµZu{ \¬ŸY€mY½Z»YÖ¯|¿YÃÁ€a,Äf‹~³µZ‡{Ö·Z»cY|Æ e¹Zn¿Y{€ÌyZe\^‡Ä]{Á‚§YÕÁ ÕY{€]ÀÆ]|ÅZ‹Ã|ÀËMµZ‡¶ËYÁY{ÖeMÕZÅÃZ»֗½MÕY€mY{žË€ˆeZ]ºËYÁ|Ì»Yįd‡Y ºÌ‹Z]½M ½Z¿Z³Z]ÕY€]½Z»Z´ŒÌa®Œy|À]cÔÌƈe |Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ {Y{€^y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{½Z¿Z³Z]Ä]ÄËÁcÔÌƈeÄËYYY½Z»Z´ŒÌa®Œy|À]¶»ZŸ€Ë|» {½Z»Z´ŒÌa®Œy|À]dˆz¿Z§ÕZÅŠz]ļÅdÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ]ÕYˆƋZ“|¼v» Ö¿ÁZ e|À]¾ËY{€§Ä]€vÀ»cZ»|yY½Z¿Z³Z]ÁžËZÀ½Z^uZµZ^¬f‡YÄ]ÕZmµZ//‡ |Z¬»Öy€]Ä]cӐv»Ö¸Ë¶¼u¦Ì¨zeĸ¼mYÕYÄËÁcÔÌƈe{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y ŠÌa®//Œy|À]{ÓZ¯½Z³|ÀÀ¯{YÁÕY€]ÕY{Z^¿YÄËÁÕZŦ̨zeÁ½Z³|ÀÀ¯{ZÕY€] d‡YÃ|‹ÖÀÌ] Ö¿Y€ÌfŒ¯ՀÀÌf¿Z¯ÕÂa{‚¯€»ĸ¼mYÄËÁÖ¯€¼³cZ»|yY½Z¿Z³Z]Ã{Z¨f//‡Y½Z°»YÕÁ ŠÆmµZ‡{½Z¿Z³Z]Ád À½Z^uZÄ]Ö¿Z‡d»|yÕZf‡Y{YֻԇYÕÂƼm Ä]€nÀ»Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §¾f§€³[Zf‹Á|Ì·Âeª¿Á{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÁdˆ¿Y{|Ì·Âe {‹Ĭ˜À»{Y|ËZaµZ¤f‹Y Ö¸»½Â»M{½Y|¿Z»[ԓZ§Á[MÕZÆÅZ´ŒËZ»Md̬§Â» Ö·ZŸÄm{Z]cZÆ» {‹Ö»|Ì·ÂeYÂq|¿€]Z]ּ̋Á€faµÂv»®Ë ÖËY€mYZ§{YÁZ//¼fu¾Ì¨·YÃ|ÀËMÁ¥€›ÖmZy®//Ë |Àf‡YÂz¿įÖ¿Z¿MÁ½ZÀ¼‹{½ZÅ{€]Ö¼°v»dŒ»Á{‹Ö» Ĭ˜À»{ZnËY {ºÌÅYÂy,|ÀÀÌ^]Y¹ÔËYd¸»Õ|À¸]€//‡Ác‚Ÿ †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿YÁºÌÅ{Ö»{ZÆÀŒÌaY¹ÔËY{Õ{Zf«YÄËÁ ÖfuÁ{‹Ö»€°Œe|¿{€¯dËZ¼uÕ{ZÆÀ//ŒÌas€—¾ËYYį µZ^¿{YÂ“»¾ËYÖ»Z˜ˆ]ÕZ«MÁÃ|//‹ºÅY€§ÄÌ·ÁYcZ»|¬» ¹ÔËY½Zf‡Y{ºfÌ·ÂXˆ»¹Á{Á{Yįd//‡YÁ |ÀÀ¯Ö» µZ‡ZeÁÃ|//‹¹ÔËY{YÁµZ//‡{µÁYÁ{{{~³Ö» ¾»ÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë ºf‹Y{Ã|Ɵ€]Y¹ÔËYÃZ´ŒËÓZadÌ·ÂXˆ» ֏yŠz]Ä]ZÅZ¯ÕZb‡½Á€]Á֏yŠz]dˬe Y‚Ì¿¹ÔËYdˆË–Ìv» d//‡YՀ³Õ|eŠÅZ¯œÀ»Ä] ¾ËYÄ]Y‚^‡d À½YÂÀŸÁÄf//‹Y{|Ë{Z]ּ̋Á€faž¼fn» |¿{€¯LZ˜ŸYd¯€‹ {Zf«Y½ZÆm ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ž]ZÀ»{ÂfÀ¯ÃZ´f‡{{Y| eÖ «YÁ|Ì·Âe½Y‚Ì»Ä]Ö]ZÌf‡{œÀ»Ä] |‹\¿[€‹[M|Ì·Âe ½Zf//‡Y[€£ÕZ¨]M|»M{½Á|][MÁ¥€»dˀË|»€f§{€Ë|» Y|¬»¾ÌÌ eÁՁZ‡¥Z¨‹¥|ÅZ]d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]½Y€Æe [MÕZÆÅZ´ŒËZ»Md̬§Â»\ˆ¯Y[ԓZ§Á[Md̨̯€]cZœ¿ÁŠËZa‚¯€»d‡€a€‡ {Y{€^yÖ·ZŸÄm{Z]cZƻָ»½Â»M{½Y|¿Z»[ԓZ§Á Ö¸Ÿ…|ÀÆ»-½Y|¿Z»[ԓZ§Á[Md¯€//‹Ö¿Z´¼Å‰Â»MÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‚Ì¿Á[Md̨̯€e€]cZ»|yÕZ¬eYÁÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÕZf‡Y{{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ղ » €Æ‹Â¿,Ղ¯€»ÕZÆÅZ´ŒËZ»MŠËY€ËÁISO IECÖ¸¸¼·Y¾Ì]{Y|¿Zf‡YcZ»Y‚·Y |‹ExcellenceÖ·ZŸÄm{d§ZË{Ä]ª§Â»cZƻָ»½Â»M{€ÆŒ¼WZ«Á Ä»ZÀÌÅY³d§ZË{Ä]ª§Â»‚Ì¿Äf‹~³ÕZÆ·Z‡{€Æ‹Â¿ÁՂ¯€»ÕZÆÅZ´ŒËZ»M{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹,|‹Z]Ö»Œ¯[ԓZ§Á[Mև|ÀÆ»d¯€‹|ÌWZe{»įÁ‚ËY{|¿Zf‡Y dˆaYd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] µZz¸yd·Á¸̯ gY|uYµZu{ †¸n»{€i¯ÁµZz¸y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ÃY€¼ÅÄ]¶Ì]{Y½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ©€]d‡€a€‡Ád¯€‹Ä¿Z»€v»»YÁd‡Y€u€f§{€Ë|»,µZz¸yY|¿Z»€§,ֻԇYÕY‹ |¿{¼¿|Ë{Z]µZz¸yd·Á¸̯ gY|uYµZu{dˆaY,µZz¸y ÃÁ€a¾ËY{¼¿½YÂÀŸµZz¸yd·Á¸̯ gY|uYµZ//u{ÃÁ€aÂy{Ö¼Ë|« ՁÁZŒ¯,ÕZne,Ö´¿Zy½Z¯€fŒ»ÕY€]Y|ËZa©€]¾Ì»ZeÁÄ°^‹ƒZf·Ád§Yž§ÕZf//‡Y{ ÃÁ€a¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z]ºËYÁ|Ì»Yįd‡YÃ|‹gY|uYÁÖuY€—ÓZ]¥€»Z]cZn¿ZyZ¯Á {‹¥€—€]µZz¸y½Zf‡€Æ‹©€]¦ “¶°Œ»ºÌœŸ Á†¿Y€eÁ{ÕYY{dˆa¾ËYd¨³dˆa¾ËYḑ€›ÁcZzŒ»Ây{ÕÁ {Â]|ÅYÂyÖeMÕZÆ·Z‡{µZz¸y½Zf‡€Æ‹Z]¾Ì»ZeÄ]{Z«į|‹Z]Ö»€b»Md·ÁZ´» ½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂe{Ö¿Z‡©€]cZ»|yY€¼f‡Y Z¿Á€¯–ËY€‹{ ZÌ¿ÁÖËZ¿Á€¯…Zˆu–ËY€‹{d¨³½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|‹½Y|ÀqÁ{d¯€‹¾ËY¶À‡€adÌ·ÁRˆ»,©€]Ä]Ö¿Z»{‚¯Y€» Ĩ̛ÁÄ]Z¿Á€¯¹Á{k»Â̋{ÂmÁZ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]{Ys€§½YÂ̯,€^y¾Ë€e€]‰Y‚³Ä] Ö¸¸y½Z¯€fŒ»Y|ËZa©€]¾Ì»PeÕY€]½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹Ö¿Z‡d»|y ©€]Ä]Ö¿Z»{‚¯Y€»ZÌ¿Á…Zˆu–ËY€‹{įd‡YÖ·Zu{¾ËY{€¯ZƛY,d‡YÃ|Œ¿{YÁ d‡YÃ|‹½Y|ÀqÁ{d¯€‹¾ËY¶À‡€adÌ·ÁRˆ» ÕY€mYZ]½Á|»ÕZÅÕ ‚ËÄ»Z¿€]Z]Ä¿Z³dŒÅ»YÖ»Z¼e{ÖËY€mYÁÖÀ§½YZ°¼Å{Á‚§YÕÁ ,sԏYÄ]d^ˆ¿,½Zfˆ]Ze®Ìa–ËY€‹{ÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸÁÕ{ZÆmÕZÅ¿Z» cZ»Y|«YÄ°^‹cY‚ÌÆneÁՃ€¿Yd«€‡Ã|Ë|aZ]ĸ]Z¬»,Ä°^‹ƒZf·Á¦ “ž§ÁՁZ‡ÄÀÌÆ] |ÀÅ{Ö »¹Zn¿YÕYÃ|¿Y ¥~uÃÁ€a¾ËYYּƻŠz]{€¯tˀe½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¾Ë€§M€˜yÕZŽ¿Z¯¥~uÁÖËZf‡ÁÁՀƋ½Z¼¸^»sԏYÕZf‡Y{½Y{€³€‡ÕZÅÄËZa d‡YÄ°^‹ Õ“½Z‡Y€yÖeZÌ·Z»»Y¶¯ÃY{Y¾Ì¿ÁZ »ÕY‹Ĉ¸m c«Y|yÁ¹Ô‡‘€Ÿ¾¼“Ĉ¸mÕY|f]Y{Õ“½Z‡Y€yÖeZÌ·Z»»Y¶¯ÃY{Yd‡€a€‡ €»Y{½YZ°¼ÅÕY€]d̬§Â»ÕÁMÁÄf¨³®Ë€^eYd»Z»YÁdËÓÁÄÅ{Z£MÁ|Ì ‡{Z̟Y ,ÖeZÌ·Z»Y€§Á{Zˆ§YՀ̳¸mÁÖeZÌ·Z»d·Y|Ÿª¬veÄ»Ó{€¯½ZÌ]½ZŒËY {€¯Ö¿Z‡d»|y ¾Ë€eևZ‡YÖeZÌ·Z»Y€§{Á‚§YÄ»Y{Y{€Æ»Ö¿ZˆuY€¨ m d‡Y|À¼‹ÂÅÖeZÌ·Z»¹Zœ¿Y€¬f‡Y {Œ̻ª¬v»ÖeZÌ·Z»¹Zœ¿ՁZ‡|À¼‹ÂÅZ]įd‡YŒ¯Õ{Zf«YÁÂu{Š·Zq Ã{Z»À^eÕY€mY¶¼ ·YÂf‡{Õ{ÁÄ]d¨³Õ“½Z‡Y€yÖeZÌ·Z»»Y¶¯ÃY{Yd‡€a€‡ Ã{Z¨f‡Yֿ¿Z«ḑ€›¾ËYY|À¿YÂeÖ»½ZË{»Á|‹|ÅYÂy{ZºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z« ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁ½ZË{»€fŒÌ]d¯ZŒ»ÁdËZ“\¸m,ºË€°eÕZf‡Y{ºÆ»¾ËYÁ|ÀËZ¼¿ €]cZÌ·Z»d̼ÅYÂy{€Æ»Ö¿ZˆuY€¨ m {‹Ö»½Z»Z‡Ö¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿ÕÁÀÆ] ŠÅZ¯{Հi»Š¬¿įÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{\ˆ¯ž]ZÀ»¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë{€¯½ZÌ]Ã{Á‚§Y‰Y d‡YÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»¾Ì¼Å,{Y{ÖeZÌ·Z»ÕZÅY€§ {‹Ö»žËÂeÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ]¾ËÁ‚«½Zf‡Y{žËZ»Z³ ½Zf‡Y{žËZ»Z³Ö°Ì¿Á€f°·YžËÂeY¾ËÁ‚«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|» {Y{€^yÃZ»{Y{€»ÕY|f]YY Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕY€mYY¥|žËÁ‚«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|»Zf§ƒ{ºÌÅY€]Y,¾ËÁ‚« ½Z³|ÀÀ¯¥€»€f¿Z‡Mև€f‡{{ZnËYÁ½Zf‡Y{žËZ»Z³[¸˜»žËÂeÁ¾Ì»ZeYs€—¾ËY YZn»€Ì£Ã{Z¨f‡YÁÄ°^‹YkZyē€ŸYՀ̳¸m,Ö Ì^—Z³|«Z§ÕZÅY¿ZyÖ «YÁ Ö°Ì¿Á€f°·YdyZ‡€ËYÃ{Z¨f‡YZ]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§žËÂeÖÅ|¿Z»Z//‡¾ÌÀr¼ÅÁžËZ»Z³ Z³Ö°Ì¿Á€f°·YžËÂes€—{Á‚§YÁ{€¼‹€]¾ËÁ‚«½Zf‡Y{Y¿Zyd‡€a€‡Ö°¿Z]cZ¯ d‡Y½Z¿M©Â¬uYd¿Z̏Á½Y|¿Á€Æ‹ÃZ§¾Ì»ZedÆm{Ö»Y|«YžËZ» d¨¿žËÂe€“ZuµZu{{€¯|̯Ze¾ËÁ‚«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|» Ád‡Y€mYµZu{Á‚Ì»Md̬§Â»Ö°¿Z]Ö°Ì¿Á€f°·YdyZ‡€ËYÃ{Z¨f‡YZ]½Zf‡Y{‚Ì¿|̨‡ |‹|ÅYÂyžËÂedyZ‡€Ë¾Ì¼ÅZ]‚Ì¿žËZ»Z³Zf‡Y¾Ì¼Å{ žËÂeÄ°^‹€f»Y‚ÅdŒÅYŠÌ]ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁgY|uYs€— ¹Z˜ˆ]{©€] ÖËYÂÅÄ°^‹€f»ÁY‚ÅdŒÅՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁgY|uYs€—ÕY€mYY¹Z˜ˆ]©€]»Y€Ë|» {Y{€^yÖ¿Z‡©€]•Â˜y½ZÀ̼—Y\ˀ“ÕZ¬eY¥|ÅZ] Ä ‡Âe€Æ‹¾ËY{©€]žËÂeÄ°^‹€f»ÁY‚Åćį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡»Z“|̼u|̇ ZŒ§Ä°^‹€f»ÁY‚ÅlÀa,½Z¯€fŒ»Ä]ÖÅ{cZ»|yY€¼f‡YÕZf‡Y{d‹Y{½ZÌ]Äf§ZË d‡YÃ|Ë{€³ՁZ‡ÄÀÌÆ]€“Zu½Z»ZeµZˆ»YÕY|f]YY¦Ì “ZŒ§Á–‡Âf» œÀ»Ä]{Á‚§YÃ|»M{Y€mYÄ]‚Ì¿Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯€f»gY|uYs€—į¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ žËÂeÖËYÂÅÃZ´fˆËY,½Z¯€fŒ»©€]¾Ì»ZeÕY€]¹Óḑ€›{ZnËYÁ|Ë|m½Z̓Z¬f»©€]ÄË~¤e d‡YÃ|‹ÕY{€]ÀÆ]Á\¿€b»Md·Á¸̯c|«Z]©€] s€—,€fy{¶Æq|̧ÕÁ€]Á{ÃYYž˜«¶]Z«€¿Â̈°‡ÃZ´f‡{Á{\¿|‹ÁM{ZËÕÁ \Àm€Æ‹{YMÃ{Zm,¹Z˜ˆ]֓YYÖËYÂÅ–‡Âf»ZŒ§Ä°^‹€f»ÁY‚Å®ËՁZ‡ÄÀÌÆ] ZŒ§Ä°^‹€f»ÁY‚Å®ËՁZ//ˆÆ],Šz]¾ËYcZ£Z]YÖf¼//ˆ«Á€fy{¶Æq½Z³{Za ½Z]Z///ÌyÁ€‡ևĬ˜À»{Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]ּ̇Ä°^‹¶Ë|^eœÀ»Ä]ÖËYÂŦ̠“ €/“Zu½Z/»ZeÕZ/mµZ‡Z/£MYÄf§€³cÂ/cZ»Y|/«YºÅY½YÂ///ÀŸÄ],Z“¹Z»Y |¿Â‹Ö»[Â/ˆv» صفحه 7 {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë d‡Â³M Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y Ä ËZ‹®ËÖa{Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹ÕZÅՁZ‡¥Z¨‹€Ì‡ €i¯ļÌ]ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÂn»Á| ÁŒ¯ÊeZ»|yÁÉ|Ì·Âe½YÂeYÃ{Z¨f//‡Y€j¯Y|u½Â¿Z« ¹Z¼e{€¯tˀe,d‡YÃ|‹¹Zn¿YÊ¿Y€ËYÉZÅÓZ¯YdËZ¼u {|‹|ÅYÂyÖ ‡Ád‡YÃ|‹¹Zn¿YÄËZ»€‡ŠËY‚§Y»Y d^i|Ë|mÄËZ»€‡ÁY‚³€]ž¼n»¾°¼»½Z»¾Ë€eÃZe¯ {‹ ½Â¿Z«Ä]ÃZ‹YZ]€i¯ļÌ]ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁÕ{Zf«Y€Ë|» Ö»Ô//‡YÕÂƼmY{ZÆ]©YÁYYZ]ÃZ»}M[» ÕY€mY{ÁÃ|‹{Z˽¿Z«Ä]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—Zy½Y€ËY ļÌ]d¯€‹|Ë|m¹ZƇZŒf¿YÁÄËZ»€‡ŠËY‚§YÕZ“Z¬e,½M €œ¿YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡{¹ZŸÖ»ZÆ//‡€i¯ Áև€]¹ZƇZŒf¿Y{•Â]€»cY€¬»Á¾Ì¿Y«Z]©Z^˜¿Y d‡YÃ|‹¹ÔŸYž¿Z»Ô]–^e€»cY€¬»Á¾Ì¿Y«dËZŸZ] ÓZ¯…Â]Y{Ó§cÔ»Z »kÁ€yZ]ևÂ]ÕZÅd¯€‹d¨·Zz» ¶v»Y€i¯ļÌ]Õ|{{Á|uÄËZ»€‡ŠËY‚§YÂn» ©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡Õ‡YZÅÖËYY{Ö]ZˁY|Ë|ne{YZ» |‹{Z{ZÆ] ÁÕ{Zf«Y€//Ë|»¹ÔŸYÁÖ//»Â¼Ÿ–//]YÁ‰Y‚//³Ä] ¶v»Y€i¯ļÌ]d¯€‹ÄËZ»€‡,€i¯ļÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡ {Z̸̻ÁY‚ÅŠËY‚§YZ]ZÅÖËYY{Ö]ZˁY|Ë|ne{YZ» |‡Ö»µZË{Z̸̻ÁY‚ŁYŠÌ]Ä]Ö·ZË ÕY€]d¯€//‹Ã{Z ·Y©Â§ž¼n»{Y{€//^yՁÁ|¿Zy|Ë¿ {‹Ö»Y‚³€]{Y{€»ÕZÆf¿YZeÄËZ»€‡ŠËY‚§Y¾ËY\ːe ÄËZ»€//‡Õ|{{Á|uŠËY‚§YÄ°ÀËY€]|//̯ZeZ]ÕÁ €]ÄÌ°eZ]ZÅÖËYY{Ö//]ZˁY|Ë|ne{YZ»¶v»Yd¯€//‹ «»Ã{Z»{Z¨»ÉY€mY{Ád¯€//‹Ê·Z»ZfyZ//‡sԏY Á{ÂydÌ·Z §µZ‡µÂ—{½Y€ËYÓZ¯…Â]{| f» kÁ€y,Œ¯{Ó§d ÀÕZÅdÌ «Â»{d^j»Š¬¿ Ä]dÌ «YÁYÁ{ÓZ¯…Â//]YÕ{Ó§cӐv» « |‡Ö»€œ¿ Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á{Հ^y{Y{€»xËZe{ ÖÀ ËÓZ¯…Â]Y{Ó§kÁ€y»½YÂÀŸZ]|̇_Zq kÁ€y\«YŸÄ]€^y¾ËY{į«d¿YÃ{Zm½|‹Z] |‹ÃZ‹YÓZ¯…Â]YՂ¸§cӐv» |Ìb‡{Ó§É|Ì·Âed¯€‹,Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹¾Ì]{ Ä]ÖËZ^ˁÕZÌ//ˆ][YÂm"€Ë¯"{Z¼¿Z],€Ë¯[Y€§ {Ã|‹€ŒfÀ»\¸˜»Ã|ÀÀ¯|ÌËZeįd‡YÃ{Y{€^y¾ËY ,ՁZ‡¥Z¨‹֗"€Ë¯" d‡Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á YÉ{Ó§cӐv»ē€ŸkÁ€y»d‡YÃ{€¯¹ÔŸY ḑZ¨//‹ŠÅZ¯{ÊÆmÂe¶]Z«€iY,ÓZ¯…Â]YZ] ÁÄf//‹Y{cӐv»¾ËYYZ]cÔ»Z »{d·Y|ŸÁ hŸZ]YZ]¾ËY[ZÌ£{Z“Z¬eÁē€Ÿ¹Zœ¿{ÂmÁ¹|Ÿ |‹|ÅYÂydÌ «YÁYZÅd¼Ì«|¿Á½Zˀm½|‹Á{ Ây¾ËY{ʸ¼ ·YÂf‡{Ŀ³pÌŽÂÀ¯ZeZ0 §Z”» « d‡YÃ|Œ¿¡Ô]Yd¯€‹Ä] ½Â˂˸eÄ»Z¿€]¾Ë€e\—Zz»€aÖ»Zu "Z»"Ä¼Ë Z¼Ì‡dˆz¿Ä»Z¿€]Ã{½ZÌ»{Ä»Z¿€]ZÆqZ]‚Ì¿Ä//‡Ä°^‹ d§€³Y€«Z¼Ì‡ÕZÅÄ°^//‹|{\—Zz»½Y‚Ì»€œ¿Y |Ë|m€ŸÖ¿Â˂˸eÄ»Z¿€]YdËZ¼uZ]"Z»"ļÌ]d¯€‹ ¾ËY|Ì·Âe½YZ¯|¿Yd‡{Á½Y|À»€ÀÅZÀ¯{|À¯Ö»‰Ôe YĬ]Zˆ»¾ËY{½Z³|ÀÀ¯d¯€‹¡Â¸]Á|‹€Ìˆ»,Ä»Z¿€] |À¯¾Ì»ZeYÖ¿Y€ËYÕZÅ{Y| f‡Y½|‹Ã|Ë{d€§ÁY¼Šdve|Ë|m€ŸÖ¿Â˂˸eÄ»Z¿€]{½Z³|ÀÀ¯d¯€‹Ö»Z¼e ºWY{”ŸŽ¬¿ZËc§cY€˜yÕY€]g{YÂuļÌ]Š‹Âa |¿YÄf§€³Y€«֋Z¿Ö˂mÁÖ¸¯ d¸»®¿Z],"Z»"ļÌ]dËZ¼uZ]|Ë|m€ŸÖ¿Â˂˸eÄ»Z¿€] ½Â˂˸eÄ»Z¿€]¾Ë€e\—Zz»€a½YÂÀŸÄ]d¸»dyY{€aÄ]Á |‹ÄfyZÀ‹ ÂË{YÁÂuY¶¬¿Ä]"Z//»"ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] …Z‡Y€],½YÂm½YZ´¿€^yÃZ´‹Z]Ö´Àŀ§ÃÁ€³½Â˂˸e |{YŠÌ]Ö¸»Ä¿Z‡cZ¬Ì¬ve‚¯€»ÖnÀ‡€œ¿¾Ë€yM Á|¿YÃ{Â]Z¼Ì‡¦¸fz»ÕZÅÄ»Z¿€]Ã|ÀÀÌ],ÃZ»€Ìe{¹{€» ,"Z»"ļÌ]Ö»ZƇd¯€‹dËZ¼uZ]ćÄ°^‹«|Ë|m€Ÿ» |‹ÄfyZÀ‹Ä»Z¿€]¾Ë€e\—Zz»€a,Ã|ÀÀÌ]|{{Á|u ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹    ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e d·Y|Ÿ¹ZƇ¶»Z¯ՁZ‡{YMÃ|¿Á€a|‡Ö»€œ¿Ä] ÕÂƼmd‡ZËÃ|ŸÁª^—Y€Ë,{‹Äfˆ]µZˆ»Y Ä^À‹€Ë|£|̟ÕY€]d·Y|Ÿ¹ZƇ€´Ë{|{ ¾¼Æ]ÕY€]ºÅ€´Ë{|//{ÁÃ|ÀËMÄf¨Å {‹Ö»{YM ÕY€]YºÌ¬fˆ»‰ÁįÖ¿Ó¼//Œ»…Z‡Y¾ËY€] ½ÂÀ¯ZeÁ|¿{Â]Ã{€¯[Zzf¿Y{Ây¹ZÆ//‡dˀË|» ÕY€]|À¿YÂeÖ»,|¿YÃ{€°¿{Ây¹ZƇ‰Á€§Ä]¹Y|«Y ºÅÕ{Y€§Y |ÀÀ¯¹Y|«Y{Ây¹ZƇ|{‰Á€§ ÄfyÁ€§Y{Â//y¹ZÆ//‡|{¾ËYYŠÌaį €´Ë{|{‰Á€§Ä]d^//ˆ¿|À¿YÂeÖ»,|¿{Â] |¿{€¯[Zzf¿Y{Ây¹ZƇdˀË|»ÕY€]YºÌ¬fˆ» |{‰Á€§½Z°»YÃZ»{Y{€yºfŒÅY{Y€§Y¾ËY ÕY‚³Z¯ZËZÅ®¿Z]Ä]Ä mY€»Z]Y{Ây¹ZÆ//‡Y YÃZ»€ÌeįÕZ»M¾Ë€yM…Z‡Y€]Á|Àf‹Y{ZÅ Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë,|//‹ÄWYY½ÓÂXˆ»Õ‡ ÁZÅ®¿Z]Ä]{Â//yd·Y|Ÿ¹ZÆ//‡‰Á€§ÕY€]€¨¿ Y,¯~»xËZeZeį|¿{€¯Ä// mY€»ZÅÕY‚³Z¯ Y€mY€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë‰Z¨//‡{Y| e¾ËY ‰Á€¨]d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z»Âe{Z̸̻ÁÃ|//‹ [ZˆuÄ]½Z»Âe{Z̸̻½Y‚Ì»¾ËYYįÄf§ d‡YÃ|‹‚ËYÁ¾Ì·Â¼Œ» ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y ͘й  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ˽͘˹й ͘й    Ͳ͘й  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ̱έίΑΕϛέη ιΧΎη  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  µÁYYZ]ŽyZ‹ ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  d ÀŽyZ‹ ΕόϧλιΧΎη  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ΕϣϳϗιΧΎη  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ Εϛέη ΕϣϳϗιΧΎη  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ϲηίέ΍ϲϧίϭ ΕϣϳϗιΧΎη  ¶¯ŽyZ‹ ϝϛιΧΎη  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ϝϛιΧΎη  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ έΗϟΎόϓΕϛέηιΧΎη ˼͘˹й ͘й ˻͘˾й ͘й ˻͘˹й ͘й ˺͘˾й ͘й ˺͘˹й ͘й ˹͘˾й ͘й ˹͘˹й ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ έϳϳϐΗ €Ì̤e €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     Ê·Z»ŽyZ‹      ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ d‡Y¶Ì¼°eµZu{d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YMÃ|¿Á€a ¥{Z»įÃZ»{Y{€»{,½ÓÂX//ˆ»Ã|ŸÁª^—Á ¾ËY|{‰Á€§½Z°»Y,d‡Yºy€Ë|£|̟Z] {‹Ö»ºÅY€§½Ó¼Œ»ÕY€]¹ZƇ {»{Հ^źœ »¹Z¬»ÄÌ£Ô]Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |‹{ZÃZ»dŒÆ^Ë{YºÆ¿d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YM ¾ËYÃZ»{Y{€yºÅ{ZedŒÆ^Ë{YºÅ{Y½Ó¼Œ»Á YºÌ¬fˆ»€Ì£Z˺̬fˆ»‰Áį|Àf//‹Y{YZÌfyY |ÀÀ¯[Zzf¿Y{Âyd·Y|Ÿ¹ZƇdˀË|»ÕY€] µÂ¼Œ»€¨¿½Â̸̻Y,Z»Mª^—Á…Z‡Y¾ËY€] ‰Á€¨¿Y‚//ÅÁ½Â̸̻,d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ ÄËZ»€‡YZ]֌z]ª¼ŸÕ‡Ä]Ö»Z³,ZÅd¯€‹{YMÁZÀ‹¹ZƇŠËY‚§Y ͘й ˼͘˾й ͘й ÖÀ^»|‹ŠzaZÅÄ¿Z//‡{Հ^y{Y{€»Á Õ{Ó§cӐv»ÂƼm†ÌWÂf‡{Z]į¾ËY€] Ä]Á½MY,{Â//‹Ö»ĸ»Z »ÓZ¯…Â]YkZy{ ZŒf¿YZ]ÄËZ»€‡YZ]{µZ §Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹| ] ŠÀ¯YÁÂ“»¾ËYÄ]µY|¯Ä¿Z»Z//‡{ÖËZÅÄ̟ԗY |¿{Y{½ZŒ¿ ևÂ]Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] į|ÀÀ¯¥Z¨//‹|ËZ]½Â¿Z«ª^—| ]Ä]x//ËZe½MY Ö·Z»ÕZÅc{€Ì̤e,Ä ËZ//‹ª¬vec{ ÕZÅd¯€‹µZu {Â]|ÅYÂycÄqÄ]d¯€//‹ ŠÀ¯YÁÂ“»¾ËYÄ]¶°//‹®ËÄ]¹Y|¯€ÅÕ{Ó§ {½Zf‡Ây{Ó§d¯€‹Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ],|¿{Y{½ZŒ¿ |Ë|‹cY€ÌiZeÄ]ÄmÂeZ]»d//‡YÃ{ÁM{ÂyÄ̟ԗY ¾ËY€]Õ{Ó§cӐv»ÕY€]ÕÂf‡{d¼Ì«¾ÌÌ e ÕZÅ{Á€§ÁY€§Ä]ÄmÂeZ]Á|Ì·ÂeÀÌn¿Ád¯€//‹ ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y     0 Äf‹Y{ÄmÂe|ËZ]½YY{¹ZƇ |ÀÀ¯¹Y|«Y{Ây¹ZÆ//‡ Ö¿Z»dË{Á|v»{Ây¹ZÆ//‡‰Á€§ÕY€]|À//‹Z] {Ây¹ZƇ‰Á€§Ä]¹Y|«YºÅµZ//ˆ»Y€³YÁ|¿Y|¿ |‹|ÅYÂz¿\¸‡ZŽMY‰Á€§ªu,|ÀÀ°¿ d·Y|Ÿ¹ZƇ½YY{¹ZƇÄ]½ZÀr¼Å€´Ë{ÕÂ//‡Y ÕY{{Ây{Ây¹ZƇžË€‡‰Á€§Y{‹Ö»Ä̏Âe ‰Y,ÃZ»€Ìe{YZ]dÌ “Á…Z//‡Y€] |ÀÀ¯ ½Z»ÂeY‚ÅÄÌ·ÁY‰YZ]d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡Ö «YÁ ¾ËY {Â]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Y€fŒÌ]Ö¼¯ ÃZ»{Y{€y¶ËYÁY{¹ZƇ¾ËY‰Yįd‡YÖ·Zu{ {Â]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻d¨Å{Á|u {½Y€ËYļÌ]Ö»ZƇd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÖËZ“|¼v»€f¯{ Z]֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÕÓZ‡Ö¨˜»Z]Y|Ë{ €³ļÌ]ÕZŽZ»Z‡¾Ì]Ã{€fˆ³ÕZ°¼ÅcÁ€“Ä]ÃZ‹Y Z]d¨³,¹{€»Ä]€fÆ]cZ»|yÄWYYœÀ»Ä]ÕZneÁÄ//ËZa d¯€‹,{YZ»Á¶¼°»ÕZÅļÌ]Ä]¹{€»ZÌ¿ÁµZ^«YÄ]ÄmÂe ¾Ì»Ze½Z»Z//‡ÕZ°¼ÅZ]{Y{Ö³{Z»M½Y€ËYļÌ]Ö»ZÆ//‡ dveÁÂ̿Z°»€fˆ]{Հ³ļÌ]ÕZÅ|ÀËM€§Ö»Z¼e֟Z¼fmY ļÌ]ÕY|‡Á֟Z¼fmY¾Ì»Ze®Ì¿Á€f°·YÄzˆ¿ÕZÅÄ¿Z»Z‡  €Ì̤e Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com |ÌÀ¯€^Äf¨Å®Ë½Zed·Y|Ÿ¹ZƇY|{‰Á€§ÕY€] ֟Z¼fmY¾Ì»PeZ]ÕZ°¼Å‰€fˆ³ÕY€]½Y€ËYļÌ]Ö³{Z»M ¹{€»Ä]²ÀÅZ¼ÅÕYļÌ]cZ»|yÄWYYœÀ»Ä] –]YÁ‰Y‚³Ä] |Å{Y€«ÄqZb°ËŠ‹ÂadveY½Y€ËY Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Y|Ë{¾ËY{Ö//ËZ“€f¯{,½Y€ËYļÌ]ֻ¼Ÿ dˀË|»{­€fŒ»[ZneYºÌ¿YÂeÖ»Ö¿Z»Z//‡¶»Z eZ] ŠÅZ¯ÕY€]ևZÀ‹Z¯s˜‡ÖËY‚§YºÅÁÖ¿Z»{ÕZÅÄÀ˂ŠÕ|À»dËZ“t˜‡ŠËY‚§YÁ­€f//Œ»Ö¿Z»{ÕZÅÄ£|£{ ‰€f//ˆ³ÁÄ»Y{YZ]{Á‚//§Y,ºÌËZ¼¿Ã{Z¨f//‡Y½YY~//³ļÌ] ÕZÅŠ‹Âa¾Ë€fÆ]Á¾Ë€e¶»Z¯ºÌ¿YÂeÖ»{ÂyÕZÅÕZ°¼Å ºÌËZ¼¿ÄWYY¥Z f»ÖÀ§ÕZÅw€¿¶«Y|uZ]YÕYļÌ] ÄËZ»€‡YZ] ‚ÌyÁd§Yd¨³ºÅYZ]Zf//ŒÌaÕZÅÃÁ€³ÃZ]{…Z¼·Y½Y{€³|^//‡¶»ZŸ€Ë|» ®q¯ÕZÅd¯€‹Á{‹Ö»¹Zn¿Y±‚]ÕZÅd¯€‹¹ZƇ€ÌiZeZ]Ó¼ »ŽyZ‹ Ä]Äfˆ]YÁ‚Ì¿ŽyZ‹sԏYįÖËZn¿MYÁ|ÀÅ{Ö»½ZŒ¿¶¼ ·Y†°Ÿ€e€Ë{Ö¼¯ -|¿ÁMÖ»Á®q¯¹ZƇÄ]֘ËY€‹¾ÌÀq{YZ]½ÓZ §,d‡Y±‚]ÕZźÆ//‡ ®ËZÆÀed¨³½YÂeÖ¼¿Z»YºË{Â]|ÅZ//‹YÕ{Y|y¾ÌÀqÄf¨Å¾ËY{įĿ´¿Z¼Å {ZÅd¯€‹Õ¨e€aZ]\‡ZÀf»ZźƇļÅ€“ZuµZu{Ád‡YYZ]ZfŒÌaÃÁ€³ |¿Y{Y€«Ö^‡ZÀ»Zf^ˆ¿–ËY€‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« {d^j»Ö»Z³YZÅd¯€‹{YMÁZÀ‹¹ZƇ½Y‚Ì»ŠËY‚§Y,…Z¼·Y½Y{€³|^‡¶»ZŸ€Ë|» {€¯Ö]ZˁYÄËZ»€‡YZ]€fŒÌ]ÖËZ§Â°‹dÆm ½Y‚Ì»ŠËY‚§Y€]ÖÀ^»½Y€ËÁcZÌÅÄ]»Ä]ÃZ‹YZ],ZÀ‡Z]´f¨³{½Z̷YÖ¸Ÿ Y€´Ë{ְ˹Y|«Y¾ËY{€¯½ZÌ]|{ZeÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹{YMÁZÀ‹¹ZÆ//‡ Z ˜«įd‡YYZ]Ä]֌z]ª¼ŸÕY€]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ÕZÅ{€°ËÁ ,{‹YZ]|‹dŸ€‡½|‹|À¯hŸZ]|ËZ‹Äf^·Y-d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]Öf^j»ÄnÌf¿ {Y|¿ÖeÔ»Z »|¿ÁÁ{ €]Y€]{Öf ¿Z¼»Z»Y ½Y{YÁÁZeÕY€]ZÅd¯€‹{YMÁZÀ‹¹ZÆ//‡½Y‚Ì»ŠËY‚§Y,€´Ë{Ä^ÀmY{Á‚§YÕÁ ¾ËYÁ|ÀÀ¯ÕY|ˀyՀeÃ|¿Yd¼Ì«Z]Y¹ZƇ|À¿YÂeÖ»įY€qd‡Y|̨»‚Ì¿YZ] {‹Ö»…Â]Ä]µÂaÃZ]Á{ªË‚eÄ]€nÀ»dËZÆ¿{¹Y|«Y Z]d¨³Á{€¯ÃZ‹YÄËZ»€‡YZ]Yd·Á{ÕZÅdËZ¼uÄ]…Z¼·Y½Y{€³|^‡¶»ZŸ€Ë|» ¹ZƇ|{ŠËY‚§Y,ºÌfˆÅYZ]Ä]|Ë|mÖ´ÀË|¬¿ªË‚e|ÅZ‹įÖ¸ §|¿Á¹ÁY|e {Â]|ÅYÂyÖËZ§Â°‹Á|‹Ä»Y{YÕY€]Ö¯€v»,ZÅd¯€‹{YMÁZÀ‹ ¹Zn¿Yž˜«—Ä]Á|ÀfˆÅÄÌ£Ô]Y¾ËYÕY€mYÄ]¦›Â»ZÅd¯€‹{€¯ZƛY½Z̷Y {|ÀÅ{Ö»tÌm€ed‡YÁÄ]ÁÖ·Â^«¶]Z«|//‹Z]YZ]įÖËZn¿MYZ»Y|ÀÅ{Ö» |ÀÀ¯Ö¸¼ŸY¹Y|«Y¾ËYZÅd¼Ì«¾Ë€eÓZ] ½Z»Z//‡,|ÀÀ°¿{Ây¹ZÆ//‡ē€ŸÄ]¹Y|«YZÅd¯€//‹įÖ «Y»{{Á‚//§YÕÁ ÕZÅ[Z¿Ze¹ZƇ‰Á€§Ä]d^ˆ¿YZ]–ËY€‹ª^—d‡Y¦¸°»ՁZ//‡֏y |À¯ÄËYYY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡Ä]Y½M‰Y‚³Á¹Y|«YÃ|‹¾ÌÌ e ¹{€»µZ^¬f‡YZ»YºÌ‹Z]|ÅZ‹YÖ ˜¬»cZuԏYd‡Y¾°¼»d//‹Y{Y€]Y½Z̷Y Ä»Y{Y‚Ì¿ÖeMÕZÅÃZ»֗|‡Ö»€œ¿Ä]įd‡YÃ{€¯¾ÌÌ eYYZ]|¿Á…Â]Y d‹Y{|ÅYÂy €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§ ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY ԗ Ã{Z]Z]{Z§Y½|¼eZy d·Á{d ¨À»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»{Y{€»cÔ»Z »{     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{{Á|uÖ°¿Z]µ{Z »     ¹Á{YZ]ŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{YÖÅ{Z] ©YÁY…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹¹ZƇ{Y½YY~³ÄËZ»€‡YÃ|‹d§ZË{ÃÂmÁÖ»ZƇ     d ÀŽyZ‹ Ö³|¿Â‹|¬¿YY‚yY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ ZÅ©Á|ÀÂ¿¾ËY,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡cZ»Y‚·Y…Z‡Y€] |À¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡Y{ZÆ] Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] {Â]Y{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ» ÕY~³ÄËZ»€‡¹|¬eªuÁ¹ZÆ//‡{Y{Ây®¸¼edveÕZÅÖËYY{Y|{¶«Y|u|ËZ] |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf],‰Á€§Á|ˀyÄ] ZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËYÕZÅ|uYÁ|ˀy,|À‹Z]ÕY|»ZƇÄ]|À»īԟįÖ¿YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] |ÀÀ¯ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì«     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa †»     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e Ê Ì^—€Ì«     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ     €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ö»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ÕZÅ©Á|À ºÌÀ¯Ö»Ö§€ »ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À‹®Ë ½YY~³ÄËZ»€‡Ád‡Y€fŒÌ]€´Ë{ÕZÅ©Á|ÀYZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËY®ˆË½Y‚Ì» d‡Y€f]Y~m Ä^À‹®Ë€Å {Zf«Y½ZÆm Z]Äf¨Å¾ËY{"½Z»Z‡|‹­€fŒ»"©Á|À¹Z‡‰Y‚³Ä] |¿Y{Zœf¿Y‚Ì¿YՀeÓZ]Ã{Z] µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿    d ¨À»©YÁY {Z§Y    ÃZmY©YÁY Z^    ֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y Y‚yY    Äv]Y€»©YÁY ¹|À³    d ¨À»©YÁY {Z§Y    d¯ZŒ»©YÁY |ƌ» |{Ö°¿Z] "š§ZuÕY‚³Z¯­€fŒ»"©Á|À |‹Z]Ö»ZƇ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€adˆ¿YÂeÖÅ{Z]|{ |{ Z]"½ŻZa¾Ë"©Á|À½MY†aÁÃ{Z]€a©Á|À¾Ì»Á{|{ Ã{Z]d^iZ] d‹Y{YÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À{ÖÅ{Z]¹Â‡Ä^eÖÅ{Z] www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy           ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË   ÁÂË cYZ»YºÅ{   cYZ»YºÅ{ †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯  |ÀÅÄÌaÁ              ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë |W‡½Á€¯ |¿{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻{ÁÁ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€]  Z°Ë€»MÓ{   Y{Z¿Z¯Ó{ d^ˆ¿cY€Ì̤e Ä̯€e€Ì·  Ä̯€e€Ì· Äf‹~³µZ‡{ Ä̇Á¶]Á Ä̇Á¶]Á  ©Y€ŸZÀË{|  ZÌ·Y€f‡YÓ{  Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»   †Ë‡®¿Y€§ ÄËZ»€‡Õ{ÁÁÁ¾ËY{ d§€³֌ÌaÄËZ»€‡kÁ€yÄ]d^ˆ¿ÄËZ»€‡{ÁÁ,ÃZ»{Y{€»Ä^À‹ćÁ{ ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ {Á|uÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀÄ] Á¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿Á¾ËY{ÄËZ»€‡{ÁÁ |Ë{€³¢·Z]µZË{Z̸̻ Ä]‚Ì¿ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·Zy Á{ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ÃY|¿YÄ]ÄËZ»€‡kÁ€yÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡{ ,µZË{Z̸̻ Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀYÄËZ»€‡{ÁÁYºÆ‡¾Ë€fŒÌ],ÃZ»{Y{€»Ä^À‹ć ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»‚Ì¿ÄËZ»€‡ÖmÁ€y¾Ë€fŒÌ]¾ÌÀr¼Å |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ] | ] d‡YÃ|‹kZyZŽMYÄËZ»€‡µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]¾ËY€]ZÀ] {Â]µZË{Z̸̻ Ž·Zy d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»kÁ€yÁ{ÁÁ¾Ë€fŒÌ]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀY Ž·ZyZ]Á¾ËY{‚Ì¿–¸fz»ÕZÅ©Á|À d‡YµZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡{ÁÁ  †Ì¸´¿Y|¿Âa ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ Y{Z¿Z¯Ó{  ¾Ìq½YÂË  Z°Ë€»MÓ{  ¾aYƒ¾Ë|  YÂ¿ ‰Á€§ ¾Ìq½YÂË   ¶^«ÉZ¯Á     ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å Á¾Ì¼ÅÄ] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 6.99 ½Z»Z‡|‹­€fŒ» 4.96 š§ZuÕY‚³Z¯­€fŒ» 4.5 ½ŻZa¾Ë 4.49 ՁÁZŒ¯®¿Z]ÕY‚³Z¯½YZ] 4.23 ½Zv^‡­€fŒ» 4.15 |Ì»YÕY|¿ÕZ¯Â°Ì¿­€fŒ» 4.11 ½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z] 3.61 Ã|ÀËM½YÁZ¯‰Y­€fŒ» 2.84 €^·Y­€fŒ» 2.63 Y|ËZa¾Ë¿­€fŒ» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»{Y{€»cÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å ,,d¼Ì«Z]Zfˆ‹½Y{Z¯ ʟZ¼fmY cÃZmY©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ ©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ{Â]|{½Y‚Ì»Ä]Á d‹Y{|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË,d¼Ì«Z]|ƌ»|ƌ»ÉY{€Æ‹d¯ZŒ» Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z]    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{ %285 |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]     µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %51    kÁ€y 847%    ¶“Z¨e صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7398

روزنامه جهان اقتصاد 7398

شماره : 7398
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7397

روزنامه جهان اقتصاد 7397

شماره : 7397
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7395

روزنامه جهان اقتصاد 7395

شماره : 7395
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه جهان اقتصاد 7394

روزنامه جهان اقتصاد 7394

شماره : 7394
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!