روزنامه جهان اقتصاد شماره 7360 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7360

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7360

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7360

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^À‹  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] d‡Â³MµÁY Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |¿{€¯|̯ZeֻԇY[Ô¬¿Y€^Å ¹€v»ÕY{Y‚ŸÕY‚³€]ZÌ »Z¿Á€¯{Zf‡–]Y“ Äv¨ •Â¬‡€Ìˆ»{Z°Ë€»MÕ{Zf«Y|‹ Ä·Z¬»€‡ €´¸Ì¸ve ¾ÌqÁZ°Ë€»M{Zf«YĈËZ¬» |·Z¿Á{®»€³€^¼ÅZ] ԗÄ]Ó{YÖÅZ‹{ZaµZ¬f¿Y ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ Ö¨À»Œ¯¾ËYÕ{Zf«Y|‹w€¿,Z°Ë€»MÖ¿Z³Z]cYÁ¹ÔŸYª^— €‡Y€‡{Z¿Á€¯Â̋Â“»¾ËY¶ËÓ{į,d‡YÃ|‹d^i|{ d‡YÃ{Â]Z°Ë€»M Zed‡YÃ|‹\m»Z¿Á€¯‰€f//ˆ³,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ‚Ì¿ÓZ¯Z“Z¬eŠÅZ¯,|]ZËŠÅZ¯Â//Œ¯¾ËYYZ]{ZÅÓZ¯ÕZ“Z¬e Z°Ë€»M{d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯ÄnÌf¿{Ád//¨¿ÕZ“Z¬eŠÅZ¯\m» d‡YÃ|‹ Äv¨ ‰‚ˁYՀ̳¸m Z‡ŽyZ‹ÕZŹZƇdˬeZ] Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ÖWY€Ì»|ÌuÁ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ½YÂm½YZ´¿€^yÃZ´‹Z]†°Ÿ |Ì·Âe €Æ»†°Ÿ {€Ì³Ö»½Zfˆ¿Z¤§YYY|À»€ÌÅÄ]Mªu½Y€ËYÁ€Ì¿€ËÁÃ|ŸÁ Äv¨ |À»€ÌÅ€‡€]Š°¼Œ¯½€«ºÌ¿½ZËZa |ÌÀ¯¦«Âf»YÖ¨ÀÄ »ZmÄ]Ö¿¹ZÆeY {€¯¹ÔŸY¹Z»YÖÅZ³{Á€§€Æ‹d¯€‹ÖÅZ³{Á€§½ÁZ » ¾ÌÀr¼Å |Àf//ˆÅÁc|»Ä]{ÂyÖ´¿ZyÄÀ̘¿€«Ä] ,dˆe¹Zn¿YY†aÖ¿Y€ËY€Ì£dÌ ]ZeZ]­Â°//Œ»½Y€§Zˆ» ÄÀ̘¿€«d‹Y|Æ]cYÁ¥€—YÃ|//‹ŽzŒ»‚¯Y€»{ |‹|ÀÅYÂy Z]ÃÖÀ̼y¹Z»YÖÅZ³{Á€§€Æ‹d¯€‹ÖÅZ³{Á€§½ÁZ » ­Â°Œ»{Y€§Y”uYՀ̳¸mÁÄÀ̘¿€«d̼ÅYÄ]ÃZ‹Y {…Á€ËÁ¾//ËYµ€fÀ¯Ád»Ô//‡š¨ud¨³Ä »Zm{ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÕZÅ{€°ËÁ¾Ë€eºÆ»YÖ¸ §–ËY€//‹ ZfyYÕY€]¹ÓcY|ÌƼeÁ¾Ì¼ÅY d‡YÖÀ̼y¹Z»Y ‚Ì¿Ö¿Y€ËY€Ì£½Y€§Zˆ»ÄÀ̘¿€«Á½Z°‡YÕY€]\‡ZÀ»ÖËZ”§ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ |ÀÀ¯ÄWYYY|^»Œ¯YdŸZ‡€j¯Y|uZ^fŸYZ] ÕZƛY{Ây¹€§¶//̼°e€]ÃÁԟ½Y€§Z//ˆ»{Y{Ä»Y{YÕÁ Ä]¹Y|«Y½Y€ËYÄ]{ÁÁY¶^«dŸZ‡€j¯Y|u|ËZ],d»Ô‡ ֈ̸´¿Y½Z]Ä]dˆeÖ¨À»[YÂmÁÃ{€¯PCRdˆe¹Zn¿Y ¹Z´ÀÅYO|^»Œ¯Öf‹Y|Æ]Y{dÌuԏÕZŹZ¬»|ÌËZeZ]Á |ÀÅ{¶ËÂved‹Y|Æ]cYÁ½Z³|ÀËZ¼¿Ä]{ÁÁ {ÁÁÁ|]{,½Y€§Zˆ»ļÅÕY€]Հ´·Z]€£{Y{Ä»Y{Y½Z̼ˀ¯ Z]½Y€§Zˆ»Հ´·Z]€£¾ËYÖa{ |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÂ//Œ¯Ä] {ÁÃ{€¯~yYYÖ¨À»dˆeÄnÌf¿€f//ŒÌaįÖ¿Y€ËYdÌ ]Ze ,|À‹Z]ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]YÄ]­Â°//Œ»Â//Œ¯Ä]{ÁÁÁ|] ¦›Â»,{|n»d//ˆe¹Zn¿YÁÄ»Z¿|Æ e¹€§¶Ì¼°eY†//a ÃÖÀ̼y¹Z»YÖÅZ³{Á€§€Æ//‹d¯€‹ÖÅZ³{Á€§½ÁZ » {ÁÁ•€‹,Ö£Ô]Y¶¼ ·YÂf//‡{¾Ë€yM…Z//‡Y€]d¨³ Ö¨À»ŠËZ»Mij€]ÄWYY,ÖËYÂŁ€»¾ËYªË€—Y½Y€§Z//ˆ» d‡YLY|^»Œ¯YZ¿Á€¯ Z“|¼v»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁՀ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»‰€Ë~a|Ë|m–ËY€‹tˀŒe¾¼“½Z̼ˀ¯ œÀ»Ä]{Á‚//§YZ¿Á€¯Ö¿ZÆmÖ»|¿Za–ËY€//‹{½Y€ËYÄ] ½Y€§Z//ˆ»ļÅ,|ËÁ¯…Á€ËÁ‰€f//ˆ³YՀ̳¸m xËZeYÃÖ//À̼y¹Z»YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€//§Ä]Õ{ÁÁ ¹Z´ÀÅÄ]dˆËZ]Ö»d//‡Â³MºnÀa{Y{€» YPCRZ¿Á€¯…Á€ËÁŽÌzŒeŠËZ»MÖ¨À»ÄnÌf¿{ÁÁ {€¯s€˜»Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW {Zf«YÄ]Ã{YÁÕZÅ­Â//‹Á½Ô¯{Zf«Y–Ìv»[ÂqZq ®¿Z]µÔ¬f‡YÄm{ÁcYZÌfyY,ZÅY‚]YÕZÀ^»€]¾ÌÀr¼ÅÁ |‹Z]Ղ¯€» ¾Ì»PedÆm,Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀՁYž]ZÀ»Y֌z]|ˀy µZ‡Äm{Â]{į½ZÀr¿MՂ¯€»®¿Z]–‡ÂeÄm{Â]Հˆ¯ Äm{Â]Հˆ¯¾Ì»Pe,ּˀve–ËY€//‹{|‹¦Ì¸°e |À¿Z¼Å,c|»ÃZe¯{,‰Á¾ËY d//‡YÖ·ÂaÄËZa¶v»Y Ä]Ղ¯€»®¿Z],Y~· {Â]|ÅYÂyՂ¯€»®¿Z]Y‘Y€¬f//‡Y Ö·Z¼fuYZiMÂy{Y{ÂyևZÀ‹Z¯€œ¿,Ĩ̛Áº°u {Â]Ã{€¯‰Y‚³,Äm{Â]¾Ì»Pe‰Á¾ËY|ÀËZ‹ÂyZ¿ |ËY{Հœ¿Հ³Y,d‡Y®Ë{‚¿€Ë|£|̟,d‡YºÆ»ZÅÖePÌÅ |ÌÀ¯¹ÔŸY€e{ÁZÌ¿ZiÁ|ÌÀ¯Õ|À]ž¼m½Ze{Ây¾Ì]ÓÁY |‹Z]dÌ¿Ô¬Ÿ{Z¼¿|ËZ]ÖÀ̈u¹Z»YĠ̋ ºÅŒ¯µZ¼‹¾¯Z‡ÂÆ//Œ»sY|»®ËÕ~]Z“|¼v» {,|ÀÅ{ÄËYYcZ ¼neÕY€]ÖË´·YZÅÖePÌÅį¾ËY½ZÌ]Z//] ÕY{Y‚Ÿ{»{Z«Mc€”uÁ€»YcZ¿ZÌ]d//‹Â¿ÖfÌËÂe |ËZ]ÖÀ̈u¹Z»YĠ̋į{€¯{‚//‹Â³Z»Ä]€´Ë{Z]¹€v» |‹Z]dÌ¿Ô¬Ÿ{Z¼¿ Z]Z¿Á€¯–ËY€//‹{ÁµZ//ˆ»Y|À¿YÂeÖ»ZÅcPÌÅ{Á‚§YÕÁ –ËY€‹{cZ ¼neÕY‚³€]ÕY€]|Ë|mÖË´·Y,{ÂyZ°f]Y |ÀÀ¯ÄWYYÖ¿ZÆmÄ »ZmÄ],Ö¿Y€v] ºÌfˆÅZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡cZ¼Ì¼ež]Ze Ö°Ë{ºÅdÌ]¶ÅY½ZuY|»€´Ë{YÖ¿Z¼Ë€¿Z“|Ì//‡ ¹€v»cZˆ¸mÕY‚³€]Ây{֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹Y ºÆ»Ö¸ÌyÖ¸ÌyZ»ÕY€]¹{€//»d»Ô//‡įÄf°¿¾ËY€¯}Z] ,ºÌfˆÅZ¿Á€¯Ö¸»{Zf//‡cZ¼Ì¼ež]ZeÁd//‡Y\mYÁÁ ÓÁY,{Â//‹Äf§€³Y€«€œ¿|»|ËZ]Äf°¿|Àq–¬§{€¯|̯Ze {‹Ã{Z¨f‡Y¾Ìzf»YZ0 ¼fu,¹€v»ÕY€]Հ̳ºÌ¼e{ Y¹€v»ÕZŶ°eÁ€aÁ–ËY€//‹€e{ÁÄq€ÅZ»Á{{Á‚§YÕÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Y–ËY€//‹½{€¯ºÅY€§d€§Z»į|ÌÀ¯¹ÔŸY €Ì̤e½YÂÀŸpÌÅÄ],|‹¹ÔŸYÁÄf§€³ּ̼e€³YZ»Â//‡ {Œ¿¤·,Ã|‹¹ÔŸYÁÄf§€³ºÌ¼eħ€ŸÕZŸ{¶j»Á|À°¿ |ÀÀ¯¹{€»Ád·Á{,Œ¯ÖËY€mYºfˆÌ‡Ä]¹€v»ÄÅ{¹ZËY €]ÖÀ^»[Ô¬¿Yºœ »€^ŽZÀz‡Y| ]½ZuY|»YÕ{Y| e Ö¸»{Zf‡cZ]»Ä]½ZuY|»Á½Z¿YÂyÄu¿,ZÅcZÌÅį¾ËY Y½MÁÃ{€¯ÄmÂe{Zf‡½MÃ|‹¾ÌÌ e–]Y“ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» ®Ì^·Հ^ÅÕZÅÄ̏ÂeÄ],|ÀÅ{Y€«{Ây¶¼ŸÁ¹Y|«YÕZÀ^» YZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡cZ¼Ì¼eÁ[Z˜z·Y¶§Y½ZŒËYÁ|Àf¨³ |¿{€¯Ö§€ »{Ây¹Y|«Yžm€» ºÌfˆÅ¹€v»{Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡cZ¼Ì¼ež]Ze½ZuY|» Äv¨{dÌ]¶ÅYsY|»ļ—Z§ÖÀ]|Ìn»|Ì//‡ĸ¼mY Ä][Z˜y֟Z¼fmYÕZ//ÅÄ°^//‹YÖ°Ë{{ÂyՀ//]Z¯ ½Â»Y€ÌaÖ·ZŸc€”uŠËZ»€§d//‹Â¿[Ô¬¿Yºœ »€^Å Á¹Ôˆ·YÄ̸ŸY|ƌ·Y|̇c€”uÕY‚Ÿd‹Y|‡ZaÖ´¿Â´q d‡Y[Z˜z·Y¶§,µÂ¼ »ª]Z˜»,ÖÀ̈u€WZ ‹ºÌœ e {ÁÄf‹Y~³ÄÀ̇€][{YÁdŸZ—Yd//‡{‚Ì¿Z»{Á‚§YÕÁ {Â]ºÌÅYÂy½Zf]ZÀm½Z»€§Ä]‰Â³»YžÌ¼m dÌ]¶ÅYÁ½Y|ÌƋÓZ//‡½ZuY|»€´Ë{Y‚Ì¿̘֠»ºjÌ» ÕY‚³€]Ây{½ZŒËYcZ¿ZÌ]Öa{cZƗÁd¼Ÿ cZ¼Ì¼ež]Ze{€¯|̯ZeՁZn»ÕZ”§{¹€v»cZ//ˆ¸m ÁÄ]€ne¶j»Ä¿,|Ì¿‚]¥€u®ËZ»Y,ºÌfˆÅZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ ‚Ìq®Ë "[" {ZÆ¿ €Æ› ,|Ë´] ‚Ìq ®Ë t^ "M"{ZÆ¿įħ€Ÿ ºÅ¥ÔyļÅ€ŸÁ ÕY€],½Y€´Ë{YŠÌ]¹{€»d»Ô‡d‹Â¿¾ÌÀr¼Å̘֠» ,Ĩ̛Áº°uÄ]Ղ¯€»®¿Z],Y~· {Â]|ÅYÂyՂ¯€»®//¿Z] |ÀËZ‹ÂyZ¿Ö·Z¼fuYZiMÂy{Y{ÂyևZÀ‹Z¯€œ¿ {Â]Ã{€¯‰Y‚³,Äm{Â]¾Ì»Pe‰Á¾ËY d‡Ys€‹¾ËYÄ]Öf¼Åd‹Y{{Z˶»Z¯¾f» Ác|»½ZÌ»µ€fÀ¯ÕY€]Y{Â//y‰Ôe¹Z¼eՂ¯€»®¿Z] ÕY€],{‡w€¿dˀË|»ÁÖ·ÂaÕZŀ̤f»|//‹c|»|À¸] Ö»Z¼e{ÂmÁZ]Ád//‡YÄf§€³Z¯Ä]¹Â//eZÆ»Áµ€fÀ¯ ¹Âeª¬veÕY€]{ÂyÕZÅY‚]YļŁYZÅdË{Á|v»Áž¿Y» |À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÃ|ÀËMµZ‡®ËÕY€],Ã|‹ÕY~³¥|Å {Öf//ˆËZ],Ղ¯€»®¿Z]{€°¸¼ŸÂy{cÁZ//”« ž]ZÀ»|ˀyÄ]d^ˆ¿Öf//‹Y{{ZË{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW Ö·ÂaÄËZaYÃ{Z¨f‡YÄ]ZŒ»ÕZiMįÖ¸»Ä ‡Âe©Á|ÀՁY {Y{Y|ŒÅ,{Y{ ½ZÌ]Z]{Ây¹Y€³ZfˆÀËY֐z//‹Äv¨{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ ÄËZa|‹Ä]Z0 §€µZˆ»YZÆ]{ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YļÅÄ°ÀËY Y֌z]|ˀyd‹Â¿,{Â//‹Ö¼¿•Â]€»Ö´ÀË|¬¿ÁÖ·Âa Äm{Â]Հˆ¯¾Ì»PedÆm,Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀՁYž]ZÀ» ¦Ì¸°eµZ‡Äm{Â]{į½ZÀr¿MՂ¯€»®¿Z]–//‡Âe ÄËZa¶v»YÄm{Â]Հˆ¯¾Ì»Pe,ּˀve–ËY€//‹{|‹ Y‘Y€¬f‡Y|À¿Z¼Å,c|»ÃZe¯{,‰Á¾ËY d//‡YÖ·Âa Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡cZ¼Ì¼eÁ[Ô¬¿Y€^ÅÕZÅÄ̏ÂeÄ]½ZuY|»®Ì^· Ã|ÀËM½Y€´¿ºÅ¹{€»ÁÂ//Œ¯½Z»{Ád‹Y|Æ]½ÓÁÂ//ˆ» ×Y|^ŸZ]YÕY³‡¹ZËYÁ¹€v»įd‡YÖ·Zu{¾ËY,|ÀfˆÅ ½YY{Y‚ŸdÌ ¼mÁd//‡YŠÌa{Š¿YZËÁ¾Ì//ˆu ½YÂeÖ¼¿įd‡YÕYĿ³Ä]º‡Y€»ÕY‚³€]ÃÂv¿ÁÖÀ̈u Ŀ´qZ¿Á€¯Z“ÁY¹€v»ÄÅ{½Z//ËZaY| ]{€¯ÖÀÌ]ŠÌa {‹Ö» ÁdËÂv»½ZŒeZ¿ZÌ]Y֌z]{ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u Ö¸»{Zf‡{į|¿{€¯Y~³YÁÖ¿Z‡ZÀ‹Z¯ºÌ¼eÄ]Y¶Y |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» ½ZuY|»ÁZÅcPÌÅ,ÖÀ̈u½YY³‡ļÅ|¿{€¯|̯Ze½ZŒËY ,|À¯Ö»¹ÔŸYZ¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡Äq€ÅÄ]|ÀfˆÅ¦›Â» d‡YºÆ»Z̈]Â“»Y€Ë|ÀÀ¯¶¼Ÿ tˀeÁÃZ‹Y¹€v»{ÕY{Y‚ŸÄ·Zˆ»Ä][Ô¬¿Yºœ »€^Å Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡įd‡YՂÌq½MZÌ »ZÅÕY{Y‚Ÿ{|¿{€¯ {€¯ºÅYÂycZŸY€»|À¿Y|]¹ÓZÆ¿MÄq€ÅÃ|À] |À¯Ö»¹ÔŸY ÁZÅՀ^À»,ZÅcZÌÅ,½YY{Y‚//ŸļÅÄ]¾»|̯PeÁÄ//̏Âe |ËZ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡–]Y“įd‡Y¾ËY‚Ì¿½ZuY|» ºÅµ€fÀ¯Ád^«Y€»Y|¬»¾Ì¼Å€³YįY€q,{Â//‹dËZŸ |»M|ÅYÂy|Ë|a±‚]ÕYÄ mZ§,{‹dˆ‡ {Zf‡ºÌ¼eՀ^Źԯ ®¼¯¾Ë€fŒÌ]|À¿YÂeÖ»ž˜¬»¾ËY{Á½ZÌ»¾ËY{½ZuY|» {Z¿Á€¯Y֋Z¿\Ì//‡MŠËY‚§YYՀ̳¸mZËŠÅZ¯Ä]Y d¨¿ Z¿Á€¯ÃÁ{{µZeÂeÕÓ{{Z̸̻½Zˁ d·ZuÄ]½ZÆm€‡Y€‡{ZÅŒ¯įd‡YÃ|‹\m» |ËÁ¯ÕZ¼Ì]Â̋ d¼Ì«,Z“Z¬eŠÅZ¯Z]Á{Â^¿Ճ€¿YÁÂu{€ÌiZeÖ]€»Y¾ËYÁ|ÀËM{¶Ì˜ eÄ^‹ {€]Á€§{Ây{YÖf¨¿ÕZŵ£,•Â¬‡¾ËYk»į{€¯•Â¬‡ÃZ^°ËÄ]d¨¿ Yְ˵ZeÂeÕˆ¿Y€§d¯€‹½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] d§Z˽ZËZa¾ËY€¯ÁYÁ½Y€ËYcY€¯Y~»dˆz¿Á{ ºË{Â]Ã{Y{Y|ŒÅd·Á{Ä]YÄ ‡Âe©Á|ÀYd‹Y{€]cZ ^e Äm{Â]Հˆ¯¾Ì»PeÕY€]¹€fv»d·Á{µZˆ»YįÖËZʼnÁ Z¯Ä]ÖÅ|]©YÁYZŒf¿Y‚Ì¿ÁÖf·Á{¹ZƇ‰Á€§ªË€—Y ÕZʼnÁ,Հj¯Y|uZ//Œ§¹ÁY|e–ËY€‹{,d//‡YÄf§€³ Ä »Zm{{Âm»Ö´ÀË|¬¿Y¹Óž]ZÀ»¾Ì»PeÕY€]Ö^//‡ZÀ» ®¼¯,¹ÁY|ec{Ád‡YÖ·ÂaÄËZaÄ]Z//Œ§½Á|]Á {Â]|ÅYÂy¹ÂeZÆ»¥|ÅÄ]¶Ì¿{Ղ¯€»®¿Z]Ä]Ö]Ây Ö·ÂaÄËZa|‹Ä]Z0 §€,µZˆ»YZÆ]{ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YļŠ€iPf»,Ö»ÂecYZœf¿YŠËY‚§Y {Â//‹Ö¼¿•Â]€»Ö´ÀË|¬¿Á ŠËY‚§Y{‚Ì¿ZÅYZ]€ËZ//‡{€°¸¼ŸÁÖ·Âa€Ì£¶//»YŸY |¿YÄf‹Y{Š¬¿Ö»ÂeÕZÅZŒ§ ZÅÓZ¯d¼Ì«Ö¼‡ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ ¶»YŸŠËY‚§Y¶uZ»įYZÅd¼Ì«Ö Ì^—cY€Ì̤e¾ËYÕ¸mºÌÅYÂz]€³Yd¨³ ŠÆmµZ‡{įd‡Y¾ËYŠ»Âƨ»,ºÌÀ¯[¯€‡Y½MÁºË€Ì´],d//‡Y|Ì·Âe ºË€Ì³Ö»Y|Ì·ÂeÕ¸m|Ì·Âe Z¼ÌaYÂÅÄv¿Z‡֫¬uÁÖÀ§¦¸fz»{Z ]Yև€] ½Y€ËYÄ]½Y€§Zˆ»{ÁÁ•€‹Z¿Á€¯ŠËZ»MÖ¨À»ÄnÌf¿ÄWYY {Y{Ä»Y{YZŶ°eÁ€a¾ËYÕY€mYd̼ÅY€]|̯ZeZ]½Z//̼ˀ¯ ¾f‹Y|¿ÃY€¼ÅÄ]c{Ö¿Y€ËY€Ì£dÌ ]ZeZ]½Y€§Z//ˆ» Ã|¿Y{€³Z]ÁÄf‹Y|¿YŒ¯Ä]{ÁÁÁZmY,Z¿Á€¯Ö¨À»dˆe |‹|ÀÅYÂy c{‚Ì¿Ö¿Y€ËYdÌ ]ZeZ]½Y€§Zˆ»Y¾ÌÀr¼Åd¨³ÕÁ ZeÁÃ|‹Äf§€³ŠËZ»M,|ËÁ¯dˆe¾f//‹Y|¿ÃY€¼ÅÄ] |ÀÅYÂyÕY|Æ´¿ÄÀ̘¿€«{dŸZ‡c|»Ä],ÄnÌf¿¾ÌÌ e Ä],ÄÀ̘¿€«¶v»{d»Z«YÁZ¿Á€¯dˆe¹Zn¿YÄÀ˂ÅÁ|//‹ c{¾ÌÀr¼Å {Â]|ÅYÂy€§Z//ˆ»Ã|Ɵ€]¶»Z¯— ‚¯Y€»Ä]Ôf^»{€§,…Á€ËÁŽÌzŒeÕZÅŠËZ»M½{Â]d^j» |‹|ÅYÂy¶¬fÀ»Ö¿Z»{ Y|Ì·ÂeÕ¸m ºË€Ì³Ö¼¿ZÅd¼Ì«Ö Ì^—cY€Ì̤e[¯€‡Z] Öf¨¿±‚]d¯€‹€¼¯ dˆ°‹Z³Ád¨¿d¼Ì«•Â¬‡€Ë d¼€ËÁÄ]Ã{ZŒ³€‡ÕYÄ»Z¿{¥ZÀY±‚]Ã{Y¿ZyÕZ”ŸYYÖ ¼m Äv¨ d¼cYÁd‡€a€‡Ã|ŸÁ ºœ »€^ÅÕZÅÄ̏ÂeÄ]d//Ì]¶ÅY½ZuY|»YÖ// ¼m {½ZuY|»Á½Z¿YÂyÄu¿,Z//ÅcZÌÅį¾ËY€]ÖÀ^»[Ô¬¿Y Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡cZ]»¹€v»ÕY{Y‚Ÿº//‡Y€»ÕY‚³€] cZ¿ZÌ]Á|Àf¨³®Ì^·,|ÀÅ{Y€//«{Ây¹Y|«YÕZÀ^»YZ//¿Á€¯ ¶¼Ÿžm€»Y{Zf‡¾ËYcZ¼Ì¼eÁ[Z˜z·Y¶§Y½Z//ŒËY |¿{€¯½YÂÀŸ{Ây {ÂyÖ¿Y€Àz//‡{Ä ¼mÁÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿Yºœ »€^Å Y|¦¸fz»ÕZÅÄ°^‹Yį½Z]€«|Ì //‡|̟d^//‡ZÀ»Ä] ÕY‚³€]d̨̯ÃZ]{,|//‹ŠzaÃ|¿cÄ]Z¼Ì//‡Á ¹€v»ÃZ»{Š»Â¸œ»½YZËÁ½Y|ÌƋÓZ‡ÕY{Y‚Ÿº‡Y€» ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡įd‡YՂÌq½MZÌ »|¿{»€§ |À¿Y|]¹ÓZŽMįÄr¿M€Å¾»|À˳Ö»d‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯ {€¯ºÅYÂycZŸY€»Y cZÌÅ,½YY{Y‚ŸÄ]¾»|̯PeÁÄ̏Âe|¿{€¯tˀe½ZŒËY ÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ä]įd//‡Y½M½Z¿YÂyÄu¿ÁZÅ YÕY{Y‚ŸÕY€]Ã|‹¾ÌÌ e–]Y“ÁÃ{€¯ÄmÂe½McZ]» |ÀÀ¯cZŸY€»Y½Z¿MÕ‡ |¿{»€§Y¹Ô¯ºfyՀ^Å Õ{ Հ̇{Á\Ì«Ö]įd‡YÃZ»|ÀqZ¿Á€¯…Á€ËÁ ÃZ»®Ë{¶«Y|uÁd‡YÕZ¼Ì]‰€fˆ³ÁÂÌ//‹µZu{ |¿|‹ħZ“Y‚»€«dÌ “ÁÄ]ՀfŒÌ]ÕZŽZf‡YÁ€Å€ÌyY |Àf§ZËŠËY‚§YÃZ]®ËºÅZ¿Á€¯ĸWZ£½Z³|‹c§½Mž^eÄ]Á Y€«,¾Ì§€—ª§YÂeª^—Ád§Z˽ZËZa¾ËY€¯ÁYÄ]½Y€ËYÖ»Y‚ŸYcZÌÅcY€¯Y~»dˆz¿Á{ {‹Y‚³€]½Y€Æe{ÃZ»€Æ»–‡YÁY€^f¯YÃZ»cY€¯Y~»¹Á{Á{d‡Y cY€¯Y~»dˆz¿Á{,¦ËÖ¯{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmcZ¨//‡YZ¿€ËY‰Y‚³Ä] ÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ »|¿ÁZÆ]¾ˆv»d‡ZËÄ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ»Y‚ŸYcZÌÅ Äv¿Z‡¦¸fz»{Z ]YÂy{ÖÀËY€¯ÁY¥€—Z]³Ád¨³ÕY€]ÃZ»{Y{€»Yį ÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ » d§Z˽ZËZa{Â]Ã{€¯€¨‡¦ËÖ¯Ä]Œ¯¾ËYÕZ¼ÌaYÂଇ {€¯cZ«Ô»ÕÁ½ÁZ »Á¾ËY€¯ÁYÄmZy»Y€ËÁZ]€¨‡¾ËY{½Y€ËY Ö//‡ZÀ‹Z¯cZÌÅÁÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ »¾ÌÀËÖÀ³ÂËZ]Ö¿Y€ËYcZÌÅcZ«Ô»{ Ây{Ád§€³Y€«Ö//‡€]{»Äi{Zu֫¬uÁÖÀ§¦¸fz»{Z ]Y,¾ËY€¯ÁY ½Z»¾ÌÌ eÁևZÀ‹Z¯ÕZÅÃÁ€³¾ÌÌ e |‹ª§YÂeŒ¯Á{ÕZÅÕZ°¼Å€Ìˆ»Ä»Y{Y {Â]cY€¯Y~»µÁYÁ{cZ¬§YÂe¾Ë€eºÆ»Y€^f¯YÃZ»{½Y€Æe{cY€¯Y~»¹Á{Á{ dˆŒ¿,Œ¯Á{ÄmZyÕYÁ¾Ì¿ÁZ »Ä^¿ZmÁ{cY€¯Y~»Y†ad‡Y€¯}½ZËZ//‹ Y‚³€]|W‡ÁY{Z¿Z¯¶»Z‹Â“»{¶Ìy{ÕZÅŒ¯½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]ՁZn» |¿{€¯ ‰€f//ˆ³Áš¨ud̼ÅY€]|̯ZeZ]¾Ì§€—,¾ËY€¯ÁYÄmZy»Y€ËÁZ]cZ«Ô»{ ¶§Á¶užË€//‡cÁ€“€],¾ËY€¯ÁYÁ½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÄ^¿ZmÁ{–]YÁ |¿{€¯|̯ZeZ¼ÌaYÂଇÄv¿Z‡Â“» cYÁ­Â]†Ì§Äv¨{įÖËÂW|ËÁº¸Ì§®Ë{Ä^À//ŒnÀaÁZ]ķ¯Á€fÌ»{ {»{ÖÀËY€¯ÁYÁÖ¿Y€ËYÕZÅcZÌžÌ]cY€¯Y~»d¨³,|‹€ŒfÀ»¾ËY€¯ÁYÄmZy µZu{,½Y€ÆeÄ»Âu{Ã|//‹½Â´¿€‡ÖÀËY€¯ÁY²ÀÌËÂ]ÕZ¼ÌaYÂÅÕY€]cZ//ˆy {ÁMd‡|]Äi{Zu¾ËYYYcZˆy€j¯Y|ud‡Y‰Ôe{¾ËY€¯ÁYÁd‡YÕY‚³€] ÃZ¼‹Z]¾ËY€¯ÁYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹Ä]ª¸ f»²ÀÌWÂ]ÕZ¼ÌaYÂÅ|¿Á€§®Ë Õ{Ä^À‹ZÆqt^Ĭ̫{ÁdŸZ‡,YÁ€aÄ»|yÁ€§Zˆ»Z]YÁ€a Ĭ̫{į{€¯YÁ€a¦ËÖ¯|¬»Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§YµZ‡ •Â¬‡½Y€Æe½Zf‡Yž]YÂeY€Æ‹Z^Ö·YÂu,ÖËYÂÅ|À§Y|a|¼Ÿ€Ì£®Ì¸‹¶Ì·{Ä]| ] |ÀfyZ]½Zm½M½ZÀ̌¿€‡Ö»Z¼eÁ{€¯ ÖÅY€¼ÅÁÖfÌÀ»YÁÖÀ§ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]µZˆ»YÃZ»€ÌeÄ ¼mÁÃŻÄ^ m ¶¬fÀ»ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§Ä]½Z»Z‡¾ËY¶v»Y֐zeºÌeÁZÅÃZ³{Á€§†Ì¸a |‹µZ‡Y†ËZaÄ]Á Ä^À‹ć½Y€ËYÄmZy»YcYÁ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ֫¬u½ÁZ »|¿ÁZÆ]¾//ˆv» ÃZ»{Y{€»ºÆ¿ÁºfŒÅÖ¿Y€ËYcZÌÅ{Â]Ã{€¯¹ÔŸYZ¿€ËYZ]³Ád¨³{Äf//‹~³Äf¨Å Ä^ mÖ¿YÂyZ]ÃZ]{ÕÁ {‹Ö»¦ËÖ¯ÖÅYÖÀËY€¯ÁY¥€—Z]Ö¿‚ËYÁÀ¯Y~»ÕY€] {Z]¦‡ZeÄ «YÁ¾ËYįÕŒ¯½YÂÀŸÄ]d¨³†ËZa{ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅÃŻ ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»ª]Z˜»{Â]Z»Ĩ̛ÁįYÄr¿Mc|»¾ËY{,d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eY½M ½Z» ºÌf§¸m\Ìe€eÄ]³Z°Ì‹½Â̈¿YÂÀ¯ª^—ÁºËYÃ{Y{¹Zn¿Y½Y€ËYcY€¬»¾ÌÀr¼Å cZ¬Ì¬ve{ºË{€¯cŸ{,|¿{Y{d‡{YY½Z‹½Zm½Z‹Z^eYįÖËZÅŒ¯Y•Â¬‡ ÄËÁÄ]ZÅŒ¯ļŁYÖ³‚]ÕZÅcZÌŽZ]‚Ì»Zf‡Y¾ËY{į|À‹Z]Äf‹Y{d¯ZŒ» ºË{Â]Y{Z¿Z¯Á¾ËY€¯ÁYY ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ,YZ]Ö¿ÂÀ¯d¼Ì«Y€e¾ÌËZaÖ¸»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁ {‹Ö»ē€Ÿ YÄËZ»€‡YZ]½{€¯Y|md‡ŻՀ̴Ìa€]|̯Ze¾¼“ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Y€f¼¯Öf¼Ì«Z]Ö¸»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁē€Ÿd¨³,¾°ˆ»Šz]{¥€»YZ] Ã{Y{¼v»{¼v» d§€³|ÅYÂyc,¾°//ˆ»½Z̓Z¬f»Ä]YZ]Ö¿ÂÀ¯d¼Ì« ÕÁ,ÄËZ»€‡YZ]Y¥€»YZ]½{€¯Y|mÕZf‡Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{Á‚§Y Šz]d¯ZŒ»Z]Ö¸»s€—\·Z«{įYÖËZÅ|uYÁZed//‡Y‚¯€¼f»Â“»¾ËY Ä]YZ]Ö¸ §ÕZÅd¼Ì«Y€e\‡ZÀ»d¼Ì«Z]Y{Y{Y€«dyZ‡d‡{{֏y ÃYcYÁÕZÅÕY~´f‡ŻÁZÅÄ»Z¿€]ÃZ]{ÕÁ |À¯ē€Ÿ,¾°ˆ»Ö «YÁ½Z̓Z¬f» ÕY€]įÖ¿Y‚Ì»Ä]½MŠÅZ¯ÁZÅd¼Ì«µ€fÀ¯,¾°ˆ»YZ]ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]ՁZ‡€Æ‹Á Äq,d‡Y\ːe½Zˀm{įÖÀÌ¿Y«d¨³,|‹Z]ĸ»Z »¶]Z«Ö «YÁ½Z³|ÀÀ¯¥€» €e{ÁÄr¿ZÀq,d‡Yև€]µZu{†¸n»{įÖËZÅs€—ÄqÁd·Á{ÕZÅ{ZÆÀŒÌa {Y~³Ö»€ÌiZe,ZÅd¼Ì«µ€fÀ¯Á¾°ˆ»YZ]ÕÁ|¿Â‹¡Ô]YÁÖeZ̸¼Ÿ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ¾ÌqÁZ°Ë€»M{Zf«YĈËZ¬» |·Z¿Á{®»€³€^¼ÅZ] d‡Ż ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å d‡YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡–]Y“¹€v»ÕY{Y‚ŸÕY‚³€]ZÌ » ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ¾ËYÁd‡Y{Zf«Y­Ô»Ä°¸]dˆÌ¿®¿ZeÁ_Âe{Y| ec|«YœÀ»€´Ë{Á€»Y½ZÆm{ GDPÖÀ ËÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe½Z¼ÅZËŒ¯¹{€»–‡ÂecZ»|yÁÓZ¯|Ì·Âe½Y‚Ì»ÖÀ Ë ¶Ë|^eZaÁY{Zf«YZÀ»Ô]Y{½Z°‡Ä]YŒ¯¾ËYįd‡Y½Z¼·MGDPZËÁÕ{Zf«Yc|« ,Õ{ÔÌ»µZ‡€^»Z‡{{Ŀ´qįºË{Â]|ÅZ‹ļÅ ®‹Â»Á®¿ZeÁ_ÂeÄ¿ÁÃ{€¯ ZÅŒ¯¾f§€³Y€«Z»Y |̋ZaÁ€§½ZÆmŠeY¾Ë€eÕ«¾f‹Y{º£€Ì¸ŸÕÁ‹€ÌÅZ¼m{ZveY €]Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeºÌˆ¬eZ]įd‡Y½MZÌ »®Ë.d‡YĿ´q½ZÆm{Zf«YµÁ|m{ €´Ë{ÃYÁºÌÀ¯Ä^‡Zv»YŒ¯dÌ ¼mY€¨¿€ÅÕYYÄ]|Ì·Âe½Y‚Ì»ÖÀ ËÄ¿Y€‡|»M{,dÌ ¼m d‡ZnÀËY¶°Œ»Z»Y d‡YdÌ ¼m½{¼¿™Zv·½Á|]Œ¯€ÅÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe¶¯ĈËZ¬» ÕY€]Ád‡YŒ¯½Z¼ÅµÂa|uYÁÄ]Œ¯€ÅÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe¾ÌÀqºÅÁÄ¿Y€‡|»M{į ZŸ{YºÌ¿YÂeÖ»Z»Äf^·Y {‹¶Ë|^eY®ËÄ]|ËZ]ļŽZÆm{Zf«YÕ|À]Ã{µÁ|m{¾f§€³Y€« įd‡Y|Ì ]Ö·Á|ÀÀ¯Ä^‡Zv»Z»µZËZ]Y{Ây{Zf«Y½Z¼ÅZËGDPZÅŒ¯ļÅ|ËZ]įºÌÀ¯ \Ìe€e¾Ë|] d‡Z°Ë€»MÓ{Ä^‡Zv»­Ô»€“ZuµZu{,–¸£ZËd‡{Á{‹ª¬v»€»Y¾ËY w€¿įd‡ZnÀËYÁ{‹Ö»¶Ë|^eZ°Ë€»MÓ{Ä]GDP0Ó¼ »ZÅŒ¯{Zf«YĈËZ¬»ÕY€] Ö»½Y€³Ó{Öf«ÁZ»Œ¯{į|‹ÁM{ZË|ËZ]ºÅYÄf°¿¾ËY |À¯Ö»Y|Ìad̼ÅYY¶Ë|^e Äf¨³Y~·ÁÄf§ZËŠÅZ¯Ó{Ä]½MY|¬»,|¿Z¼]d]ZiµZËÄ]Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeįÖ»Y{Z»,{‹ |]ZËÖ»µ‚Àe½ZÆm{Zf«YÕ|À]Ã{µÁ|m{Œ¯ÃZ´ËZmÁÃ|‹®q¯{Zf«Yį{‹Ö» ÕZÅŒ¯”uº£€Ì¸Ÿį{‹Ö»½MÄnÌf¿ ºË|ÅZ‹€ÌyYÄÅ{|Àq{įdˆÌ˜ËY€‹¾ËYÁ ,{‹Ö»¶»Z‹Y½ZÆm{Zf«Y%įG½Z¼ÅZËÃÁ€³{Õ{ ‡½Zf//ˆ]€ŸÁÄ̯€e {Y|¿ÃÁ€³¾ËY{ÖÅZ´ËZm½Y€ËY €“ZuµZu{įÕ|Ë|‹d]Z«Á±‚]ÕZÅŒ¯{Zf«YĈËZ¬»Ä·Zˆ»Ä]ºË{€³€]Ä»|¬»¾ËYZ] ¾ÌqÁ¾Ë€f³‚]% Z]Z°Ë€»M{Zf«YZ0 »Â¼Ÿ d‡YÄf§€³{½ZÆmÕ{Zf«Yc|«Á{¾Ì] į¾Ìq{Zf«Yįd‡Y¾ËYÖ¸YÄ·Zˆ»Z»Y {€Ì³Ö»Y€«½ZÆm{Zf«Y¹Á{Ä^e{% Z] .d‡YÃ|‹Z°Ë€»MÓ{Ä]¶Ë|^eÖy€¿ÄqZ]Ã|‹Ä^‡Zv»½YÂËÖÀ ËŒ¯¾ËYµÂa|uYÁÄ] Z»Mև€]ÕY€]|À¸Å¾´ÀÌ¿Á€³ÃZ´Œ¿Y{{½ÂˆË|»ÃÁ€a,Õ{ÔÌ»µZ//‡…Z»ÃZ»{ ÄÅ{{Z°Ë€»M{Zf«YÁY|¿Yį{Â]½MÃ|‹¹ÔŸYlËZf¿YÖ°ËÁ{Ây|̸¯½ZÆmÕ{Zf«Y d]Z«Ä]dz‡{Zf«Y½Y|Ì»{Z°Ë€»MÁ¾ÌqZŁÁ¾ËY d‡YÄf§€³Ö//ŒÌa¾ÌqYÕ{ÔÌ» ÖÀÌq½Y€³Z¯Är¿ZÀq,d‡Z°Ë€»MY€fŒÌ]€]Y€] ¾ÌqZ¯ÕÁ€Ì¿{Y| eįZn¿MY |¿YÄf‡Zy€] Z°Ë€»MY€f³‚]ÁY|¿Y€œ¿Y¾Ìq{Zf«YºÅZ]|ÀÀ¯|Ì·Âe{ÂyÖËZ°Ë€»M½YZ°¼ÅY€f¼¯Z̈] |Ì·ÂeYZÅŒ¯¾ËYļÅ{Â]¾Ìq€]Y€]½Y€³Z¯{Y| e½ZÆmŒ¯{€³Yž«YÁ{ {Â]|ÅYÂy |¿{Â]Y{Ây€]Ã|vf»cÓZËYÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]Ö¸yY{Ž·ZyZ¿ Z°Ë€»M{Á|¿{€¯|Ì·ÂecZ»|yÁÓZ¯½YÂ˽Â̸ˀe¾ÌqZ¯ÕÁ€Ì¿,Õ{ÔÌ»µZ‡{ ½YÂË €]Y€]Ó{®ËÖ¼‡‰YÄf‹~³µZ‡įZn¿MY |̇Ó{½Â̸ˀe Ä]º«¾ËY Z]Z°Ë€»M{Zf«Y\Ìe€e¾Ë|]Á|‹Ä^‡Zv»Ó{½Â̸ˀe€]Y€]¾ÌqÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe,{Â] ½YÂeÖ»½YÂË Z]¾Ìq{įd‡ZnÀËYÄ·Zˆ»Ö·Á d§€³Y€«½ZÆmµÁYÄ^e{Õ{Zˁ¥ÔfyY Y|§€—€aÁ¥Á€ »€³€^¼Å,®»²Ì]µZj»ÕY€] Z°Ë€»M{Ó{®ËZ]Ze|ˀyՀfŒÌ]¹Ô«Y Á½YÂË ¾Ìq{®»²Ì]®Ë–‡Âf»d¼Ì« |ˀ̴]€œ¿{Y|·Z¿Á{®»ÕZŽYÂf‡ ½YÂ˽Â̸ˀe‰YÁ½YÂË €]Y€]Ó{®Ë‰Yd·Zu¾ËY{ d‡YÓ{ Z°Ë€»M{ d‡Z°Ë€»MY€f³‚]¾Ìq{Zf«Y\Ìe€e¾Ë|]ÁÃ{Â]Ó{½Â̸ˀe€]Y€] YÁÃ{€¯ĈËZ¬»µZ‡Y½ZÆm{Y®»²Ì]€³€^¼Åd¼Ì«dˆÌ»Â¿Â¯Y€^f »ĸn»0Y€ÌyY d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y¦¸fz»ÕZÅŒ¯µÂa|uYÁ|ˀyc|«ŠnÀ‡ÕY€]ÕZÌ »½YÂÀŸÄ]½M Ó{Ä]d^ˆ¿ZÅŒ¯ÕZ̈]{µÂa|uYÁÖ «YÁ‰Yį|Å{Ö»½ZŒ¿Ã|»Md‡|]lËZf¿ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]cÓ{Z^»{Ã|‹Ä^‡Zv»½Y‚Ì»Y€fŒÌ] €ÅµÂa|uYÁ|ˀyc|«ŠnÀ‡ÕY€]ÕYÃ{€fˆ³և€]Ö¿ZÆm®¿Z]Z]®ËµZ‡|Àq€Å d¼Ì«ĈËZ¬» {ÁMÖ»¶¼ŸÄ]¦¸fz»ÕZÅŒ¯{ÓZ¯½YY‚Åd¼Ì«ĈËZ¬»ªË€—YŒ¯ ÄnÌf¿{Ád§Ö»Zœf¿Yį{Â]½MY€e½YY¾Ìq{ZÅd¼Ì«į{Y{½ZŒ¿µZ‡{ZÅ Ö¿ZÆm®¿Z],cZ^‡Zv»¾ËYÕZÀ^»€] {Â]Ö¸^«Ã|‹Ä^‡Zv»Y|¬»Y€f³‚]\eY€»Ä]¾Ìq{Zf«Y ÁÄf§€³֌ÌaZ°Ë€»MY¾ÌqÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeÕ{ÔÌ»µZ‡{į|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ] ¾ËYÄ]½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Z»Y d‡Z°Ë€»MY€f³‚]%,Õ{ÔÌ»µZ‡{Œ¯¾ËY{Zf«Y և€]®Ë{¾Ìˆ°Ì¯Ö·Z»ĸn»Z´¿€^yÕ{ÔÌ»µZ‡{ |ÀfˆË€´¿|Ë{€eÃ|Ë{Ä]¶Ì¸ve Z°Ë€»M{{ÂyÃ|¿YÂy€ÅYÂy€Æ‹Y€fŒÌ]Á‚´¿ZÅ{¹Ô«YÖy€]d¼Ì«į|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ] Ö¿ZÆm®¿Z]Äf‹~³ÃZ»{įÖf«Á|¿|‹€eYÁ|Ì»Y½Z‡ZÀ‹Z¯YÄf‡{¾ËY d‡Y½Âf‡Â]ÖÀ Ë ÁÓZ¯d¼Ì«į{Y{½ZŒ¿|Ë|mlËZf¿ {€¯€ŒfÀ»ZÅd¼Ì«ĈËZ¬»YY{Ây¶Ì¸ve¾Ë€yMlËZf¿ 0 ^«į{Â]½YY€fŒÌ]%¾Ìq{cZ»|y |Ì·ÂeÖ³{Z‡¾Ì¼ÅÄ]Á{Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{Ô {įd‡Y½MYÖ¯Zu|Ë|mcZ^‡Zv»d§ZËŠÅZ¯Ó{½Â̸ˀe ¾ÌqÖ¸yY{Ž·ZyZ¿ Ä]½YÂeÖ»ZËM d‡YÄf§€³d¬^‡Z°Ë€»MYÄ¿ÁÕ{ÔÌ»µZ‡Y¾Ìq{Zf«Yž«YÁ ½ZÆm€‡Ze€‡{cZ»|yÁÓZ¯Y¿Yd¼Ì«ĈËZ¬».{€¯{Z¼fŸY€ÌyYÃ|‹€ŒfÀ»cZŸÔ—YÁZ»M ÁÄf§€³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Z0 ¼ËY{ÕŒ¯{d‡Y¾°¼»ÓZ¯®Ë {Y{ÃY€¼ÅÄ]Õ{ZˁcÔ°Œ» ½ÁÄf^·Y |Å{½ÁÓZ¯€ÅÄ]|ËZ]Ö¿ZÆm®¿Z]Y~· |ËMZ¼‹Ä]†¯Â·ÕÓZ¯€´Ë{ÕŒ¯{ cÁZ¨f»Œ¯€Å{Z0  ˜«įÄf‹Y{Ä »Zm½M¥€»Ĭ̸‡ÁÖ³|¿cY{ZŸÄ]Ö´fˆ]ÓZ¯€Å |‹Zf§€³Äy€q¾ËY{½YÂeÖ»Ö³{Z‡Ä]Y~· {Y{ÓZ¯½Md¼Ì«Ä]Ö´fˆ]{Ây¾ËYÁd‡Y ¾ËY{€¯Ö]ZˁY€³€^¼Åd¼Ì«Z]YÖ¿ZÆm®¿Z]Õ‡YÃ|‹ÄWYYlËZf¿½YÂf]|ËZ‹\Ìe€e¾Ë|] €œ¿{½MÖ «YÁY|¬»Y€f¼¯Y¾Ìq½YÂË|ˀyc|«Ö¿ZÆm®¿Z]į|Å{Ö»½ZŒ¿ZÌ » ÕZ³Áįd‡ZnÀËY\·Zm {‹Ö»¹ÔŸYįd‡Y½MY€f³‚]¾Ìq{Zf«YÄnÌf¿{ÁÄf§€³ |Å{½ZŒ¿į¾ËYÕY€]Ã|‹ÕY‚]YÁ€»YZ»Y,{Â]Ã|vf»cÓZËYÕ{Zf«Yc|«{Z¼¿|·Z¿Á{®» ½ZËZa€]ՁZ£M½YÂeÖ»Y¾ËYÁÃ{Y{d‡{Y½ZÆm{Y{ÂyµÁYÄ^eŒ¯¾ËY{Zf«YĿ´q dˆ¿Y{Z°Ë€»MÖ³{€¯€‡Ä]½ZÆmÖ^˜«®e¹Zœ¿ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• http www rgs org ir ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i saeed taghipoor@jahaneghtesad com ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{ |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» ZÅÄ^ÀmļÅ{d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Zˆ¿YÄ »Zm ÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|«Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁ įºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À//‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{Ây ¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬»¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡Y {Z‡Y¼ÅÂv¿ Á֋Y¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€f//ˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§ ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Z//ł»€«–y,©Â¬uÂv»Ä//‡{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYÂ//ŒÀ»¶»Z¯¾//f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ//‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á,Ã|//‹ ZÅÖËZaÁYÕZÅÃ|ŸÁ¶˜ »ZÆÅZ»Œ¯Ä¿Z¨‡Zf»,¹Zm€]YZ°Ë€»M {Zf«Y½{€¯¶˜ »Ä°Ì·Zu{|‹֗€‹Œ¯{Zf«YÁ|¿Z»Ö«Z] d‡Y€”»Z̈],½Y€´Ë{ÕZÅÃ|ŸÁÄ] ÕZźˀveZ]ĸ]Z¬»ÕY€]ÕZ¯pÌÅZÅÖËZaÁY|¿{Á‚§Y½Z//ŒËY ,|¿{€¯s€˜»‚//Ì¿†°f//ˆÀËY¹Z¿Ä]įÄr¿MÁ|¿{€°¿Z°//ˀ»M |Œ¿ª¬v»į{Â]ÕYÄrˁZ] |̯Ze{Ây½ZÀz‡YŠz]¾ËYÕ|À]žm{ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å įd//‡YÖ¸yY{ÕZÅḑ€›½{€¯µZ §Zźˀvekԟ|¿{€¯ d‡Yc|ÅZn»|À»ZÌ¿ ÃZ‹YZ]½ZŒ¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u |Àf¨³,dŒÌ »¾Ì»Pe{ZÅY¿ZyÕ|mcÔ°Œ»ÁZÅÖ¿Y€³Ä] Z]֏ycZˆ¸m{YcÔ°Œ»¾ËYž§ÕY€]¹ÓÕZÅZ¯ Ä]ºÅZ]ÁºËYÃ{€¯s€˜»ÕÂƼm†ÌËÕZ«Mĸ¼mY½ÓÂXˆ» ºÌÀ¯Ö»|̯PeµÂXˆ»ÕZÆÅZ´f‡{ ½Z‡Â¿ZÆ»»Y{Zf«YŠz]{Õ§ĸXˆ»ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å Á|Àf//ˆ¿Y{«Ö¸»Ö·Âa‰Yš¨uÁYZ]{cZ^i{ZnËY,ZÆf¼Ì« 5 ÃZaZ//ˆ§YÁ…ZÀmYÕY€]d¼Ì«®ËÁ€Åd·Zu¾ËY |¿{Á‚§Y ÕZÆfˀË|»Ä]ZÀ‹M{Y€§YÁd‡Y€”»Œ¯ÕY€]Yd¼Ì«½{€¯ 6 {ÁÖËY€mYÕZÆÅZ´f‡{{Ây€]Z]ĸXˆ»¾ËYį|¿|¬f »ÖËY€mY d‡YZÆ»¶]Z«ÖËZ”«ÃZ´f‡{Õ{Y» ¹Zn¿YÕ{ZˁÕZʼnÔeՂ¯€»®¿Z],YÄ̔«{|¿{Á‚§Y½ZŒËY ÖÀX¼˜»ÕZʼnY‚³Äf^·Y|‹|ÅYÂyª§Â»×YLZ//‹½Yį|Å{Ö» YŠÌ]Yd¼Ì«ŠËY‚§Y{ÖfÌÀ»Y,ևŻ¶ËÓ{į{Y{{ÂmÁ Ä]įÖ¿Zˆ¯Z]|ËZ]c¾ËY{įd‡Y€iR»Õ{Zf«Y¶ËÓ{ {‹ĸ]Z¬»0Y|m,|À¿Ö»¾»Y{ŠeM¾ËY d¼//‡Ä]Ö´ÀË|¬¿dËY|ŻķZ//ˆ»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u ÕZÆfË·ÁY€´Ë{YY«|Ì·ÂeŠÆmž¿Y»ž§»¾ÌÀr¼ÅÁ«|Ì·Âe {ZÆÀŒÌa½Z//‡ZÀ‹Z¯YÕYÃ|Ÿ|Àf¨³Á|¿|¿YÂyÂ//Œ¯{Zf«Y ž¿Y»ž§ÁÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]YÖÅÁ€³Z¯ëćÕZ‡Q|¿YÃ{€¯ |ÀÀ¯¾ÌÌ e|Ì·Âe Â//Œ¯{Zf«Y{Ö//‡Z‡YcZuԏYÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€//^Å LZ¬eY»,«Ö//°¿Z]¹Zœ¿sԏY»,«Ä//m{Â]ZfyZ//‡sԏY»Y |¿{€¼‹€]«Z¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]»Á«µZ¤f‹YÁÕY~³ÄËZ»€‡ ÕY‹Ĉ¸m¶Ì°ŒeZ]½Z»‚¼ÅÁ¶^«µZ‡Á{{Y»¾ËY|Àf¨³Á {ÂmÁZ]Äf^·Yį|‹¡Ô]YY«½Y€//‡Ä]Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼ÅÖ·ZŸ Z»įd‡Y¾ËYºÆ»Äf^·Yd‡YÄf‹Y|¿ÖÆmÂe¶]Z«d§€ŒÌaZƋÔe ºÌfˆÅÕYÄ»Z¿€]ÄqµZ^¿{Ä]ÁºÌÅYÂyÖ»ÄqºÌ¿Y{Ö» Œ¯Ã|ÀËMÕY€]Ö//‡Z‡YZÌ¿Á{Y«cZ^i»Á«€^»,½Z//ŒËY Ä]¹{€»{Z¼fŸYÁÖ^Å~»½Z¼ËY€iY€]Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Á|Àf//ˆ¿Y{ Z¯Z]|ËZ]ºÅ¾Ì·ÂXˆ»|¿{Á‚§Y,d//‡Y[Âyd¸»cZ^i,¹Zœ¿ ÕZÅÖ¿Y€´¿Á|Ë{€eYÁ|ÀÅ{½ZŒ¿Y{ÂycZ^iÁ€^,Õ{ZÆm |ÀÀ¯[ZÀfmY€”» 6 Z°Ë€»MÖÀ ËÖ¸Y¾¼‹{cÔ°//Œ»,ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u Z]Á|¿|¿YÂy½Y€ËYcÔ°Œ»Z]ĈËZ¬»¶]Z«€Ì£Á±‚]ZÌ//ˆ]Y 5 ÖeZ¬^—ĸZ§¶j»Z°Ë€»MÁ€»YcÔ°Œ»YÖ¬Ë{Z»½{€¼‹€] ,Ã{€fˆ³ÕZÅÕZ°Ì]ÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»,Õ{Y„¿’Ì ^e,\ÌnŸ į¦Ì “֟Z¼fmYdˀË|»ÁZ¿Á€¯Ä̔«{ÖfˀË|»cÔ°Œ» ,{‹Ö»Z°Ë€»M†Ì¸ad‡{Ä]ÄnÀ°‹Á¶f«ÁÖ¼uÖ]Ä]€nÀ» d‡YÕÁ‚À»Á¨À»ZÌ¿{t˜‡{Z°Ë€»MÁ€»Y|Àf¨³ d¨¿Y{Zf«YՁZ‡Y|m,{ÁÖ»‰Á€§€f¼¯Œ¯d¨¿Ä°¿M Z]|ËZ]Â“»¾ËYįd‡Y½{Y{ÕÁµZu{Ö Ì^——Ä]¹Zy |‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]†¸n»Ád·Á{Հ̴Ìa ,À¯Y~»ÕZŸ{YYZ//ÅÖËZ°Ë€»YÖ¸Y¥|Å|¿{€¯|̯Pe½Z//ŒËY ÂƼm†ÌËÄf^·Y d//‡Y½Y€ËYd¸»ÖeZÌuÕZÅÖËZ¿YÂe¾f§€³ d‡YÖeZ]Zzf¿YÁ֐z//‹ž§ZÀ»Öy€]µZ^¿{Ä]ºÅZ°Ë€»YÖ¸ § Ö·Z¼‹À¯Z]À¯Y~»YÖeZ¤Ì¸^eÃ{Z¨f‡Y½Âr¼Å Ä]ZÅŒ¯ļÅZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ°ÀËY€]|̯PeZ]½ZŒËY |¿{Á‚§Y,|À¯Ö»À¯Y~»Öf//ˆÌ¿ÂÌƏÖ¸ mºËƒÁZ°Ë€»M‚m kԟÄ°¸]dˆÌ¿¾¼‹{Z]À¯Y~»ÁÖÀ̌¿\¬Ÿ,Zźˀvekԟ ½Y|Ì»Ä]½Z¿YÂm½{€¯{YÁ,Ö¸»ÕZÅÖËZ¿YÂe€]ÄÌ°e,½MÖ «YÁ ½Z¯YÄ]¶¼Ÿ¹Ô¯®Ë{Á,Œ¯½YÁY€§ÕZÅḑ€›ÕZÌuYÁ d‡YÖËY€³½Á€]ÁÖËY½Á{ÖÀ ËÖf»ÁZ¬»{Zf«Y Ö¸yY{ÕZÅÖËZ¿YÂeÁcZ¿Z°»YZ»|¿{€¯|̯ZeֻԇY[Ô¬¿Y€^Å Õ{ZÆmdˀË|»Z]|ËZ]įºËY{½YÁY€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅḑ€›Á |ÀËZÌ]{d̸ §Ä],Ö «YÁ€Ì]|eÁ Ö»Ô//‡YÕÂƼmÄ°ÀËY€]|̯PeZ]ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u Ä]ֻԇY¹Zœ¿Ö «YÁÄÌ°eZ»Y{Y{ZÌ¿{{ՀiR»½Zf//‡Á{½Y€ËY ºÅ,Ö¸yY{µÔ¬f‡YÁcZ¿Z°»Y€]ÄÌ°e|Àf¨³,d‡Y¹{€»ÁY|y ÕY€]įֈ¯½M {Y{Ö¸yY{½ZÅYÂy|]ºÅÁÖmZy½ZÀ¼//‹{ ,{‹Ö»|Ì·Âe¶yY{{įYÖËÓZ¯d‡Y€“Zu‰{Âyž§ZÀ» ÕZÅ|̯Pe{ÂmÁZ]Á|À¯Ö»d¿ZÌyž«YÁ{,|À¯{YÁkZ//yY ¶yY{{įÖËZÅÓZ¯cY{YÁ½ZÀr¼ÅZ»Yd‡YÃ|//‹įÕ€°» {Y{Ä»Y{Y,|¿Â‹Ö»|Ì·Âe ZźˀveÂy{Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^ÅįÕYÄf°¿¾Ë€yM {Â]«½Y€´Ë{5Ö·ZyÂeÕZÅÃ|ŸÁÄ]¾fˆ^¿µ{»|Àf¨³ kÁ€yY| ]ÁµZ//‡{|Àf¨³ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€//”u {|¿{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ|¿|¿YÂyÄf‹~³µZ//‡®ËÁ¶ÆqµÂ— ½M{»{ZËÁZ°¿YÖ¸¯Â//—Ä]c«•Z¬¿,ÖeZ¤Ì¸^e–y¾ËY €]Y€]ZÅ|ÖfuÁZÆÅ{,|‹Z]Ö¨ “ʬ¿€³YZ»Y{‹Ö»c°‡ {‹Ö»ÖËZ¼À³‚] ÕY€]½{Y{–//¸£…{MÂ//y{Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€//^Å €³Y{Â//‹Ö»Äf¨³ÖeZ¤Ì¸^e–y¾ËY{|Àf¨³‚Ì¿Zźˀvež§ |ÌÀ°¿Ö³{ZfˆËYÁ|ÌËZÌ]ÃZe¯,{‹¥€—€]Zźˀve|ÌÅYÂyÖ» |ÀÀ¯Ö»Y€°eY–¸£…{M¾ËYºÅ¶yY{{Öy€]Ä¿Z¨//‡Pf»Á Á¾¼‹{YįÖfyZÀ‹Z]½Y€ËYd¸»dˀj¯YÕÁ€]–y¾ËYZ»Y dˆÌ¿€iR»,|¿Y{ÁYՁÁ‘€£ ¦Ë€ve½ZˀmÄ//°ÀËY€]|̯PeZ]ÕYÄ//À»Zy×YdËMc€//”u €³Y|¿{€¯½ZŒ¿€—Zy,d//‡YÃ|Ì//‡€¿{Ây|Z¬»Ä]cZÌ «YÁ dˆ°‹ºÅºË€ve½ZˀmZ0  ˜«,{Âz]dˆ°‹¦Ë€ve½Zˀm €³YÁd‡YZÅÃ{YY²Àm½Y|Ì»,Ö¿ÂÀ¯Y€Ë,{Ây|ÅYÂy |ÅYÂyÄ^¸£¾¼‹{Ã{YY€],|¿Z¼]Ö«Z]º°vfˆ»½Y€ËYd¸»Ã{YY {€¯ ±‚]dËZÀm®ËºË€veÄ°ÀËYZ]|Àf¨³ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u ևŻ½ÓZ §Á½Y|À¼Œ¿Y{,½ÓÂXˆ»,½Z¿YÂmÄËÂ]¹{€»Z»Yd‡Y |¿{€¯Ã{Z¨f‡YÖ¸»†¨¿Ä]LZ°eYŠËY‚§YÕY€]Â“»¾ËYY Á֋Â»Mdm|Ì·Âe|¿{Á‚§YÄÀÌ»¾Ì¼Å{ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å ,½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹Y‚Å|ÀqՁY|¿YÃY,¦Ë€›Á…ZˆucZ ˜« ±‚]cZ»Y|«Y,ÃZb‡d‡{Ä]…Z§l̸yÃZf‡ÃZ´ŒËÓZadyZ‡ s€—,©€]Á[MÄÀÌ»{Á€Ì¿cYÁÕZÅs€—,Ö]ÂÀm…Za{ ½YÁ{{ļÅ,֟Z§{‚Ì´¿Yd¨´//‹cY|Ì·ÂeÁÃYcYÁÕZÅ d‡YÃ|‹¹Zn¿YºË€ve YºË€ve½YÁ{Z//iMY€´Ë{Ö°ËÕYÄÀ»Zy×Yd//ËYc€”u d¸ŸÄ]|Àf¨³Á|¿{€¼‹€]d¨¿YŒ¯{Zf«YՁZ‡Y|m¾Ë€¼e d‡ŻÕ‡ZÆq €˜«€Ì»YÖÀ¨¸e…Z¼e{Ö¿ZuÁ {Y|¿€˜«Z]–]YÁÄ ‡ÂeÕY€]ÖfË{Á|v»½Y€ËY ºÌ¿YÂeÖ»ZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³Z]ZÀX¼˜»Ád‡Y…€f‡{ ºËÁZÌ]½Z¤»YÄ]Ĭ˜À»ÕY€]YՀfÆ]–ËY€‹ ÖÀ¨¸eÕ´f¨³¾ËY{‚Ì¿«Ö¿ZiµM|¼u¾]ºÌ¼ex̋» Y€]Y½Y€ËYd¸»d·Á{Ä]½Z]€«|Ì ‡|̟¶]Z¬f»®Ë€^eZ] ÃY€¼Å½ZÆm½Z¼¸ˆ»ÕZÅd¸»ÕY€]|̟¾ËY{€¯ÕYÁ|Ì»Y Ä ‡ÂecÁ€“Ä]ÃZ‹YZ]€˜«€Ì»Y |‹Z]d¯€]Á€ÌyZ] {€¯tˀe,€˜«Á½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅÁ–]YÁ €˜«ÕY€]ÃY¼Å½Y€ËYZ]ZÅÕZ°¼ÅÁcZ^//‡ZÀ»Ä ‡Âe {cÔ°Œ»ÁZÅÖfz‡YÂ^ŸZ]¹YÁ|Ì»YÁÄf‹Y{d̼ÅY Œ¯Á{–]YÁÄ^¿ZmļÅÁŠÌaYŠÌ]Ä ‡ÂeÕZf‡Y {‹Äf‹Y{€]Õ|À¸]ÕZŹZ³ Ö»Ô//‡YÕÂƼmd¨³Á{€¯Ö]ZˁYd^j»YÖ¼Ë|« Á–]YÁÄ //‡ÂeÕY€]ÖfË{Á|v»Áž¿Z»pÌŽY€ËY½Y€ËY {Y|¿{Y€]Ád‡Á{Œ¯½YÂÀŸÄ]€˜«Z]ZÅÕZ°¼Å ½ÓÁÂ//ˆ»‰ÔeZ]Ze{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYÖ¿ZuÁ€f¯{ ,€˜«Á½Y€ËYÕ{Zf«Y­€f//Œ»½Â̼̈¯{Â//Œ¯Á{ Õ{Zf«YcZ^‡ZÀ»ÁZÅÕZ°¼Å{­€veÁÄ ‡Âe|ÅZ‹ …ÔmY–ËY€‹{Â^Æ]Z]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ÁÃ{Â]¾Ì]Z»Ö§ {‹Y‚³€]Œ¯Á{½ÓÁˆ»Õ”u €˜«Á½Y€ËY–]YÁÄ ‡ÂecÁ€“Ä]ÃZ‹YZ]ÂƼm†ÌW ÁdÌÀ»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ĭ˜À»…Zˆu–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ] ¶]Z«ÕYĬ˜À»ÕZÅÕZ°¼Å[ÂqZq{ZÆÀeĬ˜À»cZ^i €˜«€Ì»YZ]ÖÀ¨¸e…Z¼e{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm†ÌË €]Ádˆ¿Y{Ä¿Y{Y€]ÁÄ¿Zf//‡Á{YÄuÁ{Á½Y€Æe–]YÁ ÁcZ^‡ZÀ»ºÌ°veÁÄ //‡ÂedÆm{‰ÔecÁ€“ {€¯|̯ZeÄ^¿ZmļÅÕZÅÕZ°¼Å ¹Ô//‡ÓYdnu,d·Á{Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] …Z¼e{Ä^ÀŒnÀaÁÖ¿ZuÁ¾//ˆu€f¯{¾Ì¼¸ˆ·YÁ Z],ÕÁZ]€˜«€Ì»Y«Ö¿ZiµM|¼u¾]ºÌ¼exÌ//‹»ÖÀ¨¸e ÕYÁ|Ì»YY€]Y€˜«d¸»Ád·Á{Ä]½Z]€«|Ì ‡|̟®Ë€^e ÁÃ{Â]­Z^»½ZÆm½Z¿Z¼¸ˆ»ļÅÕY€]|̟¾ËYį{€¯ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y±‚]|̟¾ËYcZ¯€]Y|À¿YÂf]½Z´¼Å ÄËZ//ˆ¼ÅÁ{½YÂÀŸÄ]€˜«Á½Y€ËY–]YÁÂƼm†ÌW Z¿Á€¯¹ZËY{¹€v»ÕY{Y‚ŸÃZ]{֌‡€aÄ]Ö¿ZfˆÌ‡×YdËMx‡Za Ö¿Â˂˸eÕZÅÄ°^‹ªË€—Y–¬§¹€v»ÕY{Y‚Ÿ ½Y€“ZuZn»{Y| eÄ]d//‡Y¹Ó¾ÌÀr¼Å{»¾ËY{ Z¨f¯Y,|ÀÀ¯Ö»¾ÌÌ e–]Õ}cZ»Z¬»į֘]Y“Z]€]Y€] º//‡Y€»ÕY‚³€]Ä]ÄmÂeZ]Â“»¾ËYÄf^·Yį,{Â//‹ ‰€fˆ³½Y‚Ì»Ä]Äfˆ]Á,Z]ZËÃ|Ì//‹Âa€‡ÕZÅZ”§{ {Y{cÁZ¨e,¦¸fz»ÕZŀƋ{…Á€ËÁ Á,ÖËYÂ//‹ZŸÕZÅ{Z¼¿ ÄÀ»Y{€ažËÂeÁŠ//za/ ÁZŽY|Ì»{²¿ÃZÌ//‡cZ ˜«ÁZźq€a¾f//‹Y€§Y€] dËZŸZ],ֻ¼ŸÕZÅZ”§€´Ë{ÁZÅÄq¯ÁZ//ŽZ]ZÌy |À¿Z»Á֏y­Ô»YÁµY»Yd»€uÄ]‘€ e¹|Ÿ d‡Y\‡ZÀ»Äf^·Y Œ¯{ÕZm¾Ì¿Y«YdÌ ^eÁ,½M ¾Ìˆu¹Z»Yc€”u½ZÀz‡YÖËZÅŠz],ZÅ{Z¼¿¾ËY{į c€”u½MÄ¿Z^¸—sԏY±‚]d”Æ¿{¹Ôˆ·YÄ̸Ÿ Ô]€¯Ä mZ§½Â»Y€ÌaÃ|‹Äf¨³½Âf»ÁZ ‹YÕZÅZ°ÅZ‹Á ,d^‡ZÀ»¾ËYÄ]¹Â‡€»ÕZÅÖ¯YÂyÄÀÌ»{{‹Ã{ÁM žËÂeÁ|Ì·Âe{¹ÓÖf‹Y|Æ]–ËY€‹į{Y{cÁ€“ \m»¶WZˆ»¾ËYdËZŸ|Àq€Å-{€Ì³Y€«€œ¿|»ZÆ¿M Ä]ZÆÀe,žËÂe½Z»{֣¸‹YՀ̳¸mÕY€]į{{€³ Ã|Àˆ]½ZÀ»R»ÕZÅÄ¿ZyÄ]½M½|¿Z‡Á®ŒyÕY~£ÄÌÆe Ä»Z«YÁºÆ»d^‡ZÀ»¾ËYÕZÌuYÃY{YļÅ|¿ÁY|y {‹ Ä̸ŸĻԇÁ×YcY¸ÖfŒÆ]½Z¿YÂmÁ€//‡ÕY‚Ÿ ªÌ§Âf·YÖ·ÁÄ¿Y G -|ËZ»€¨]ª6§Â»{Âm»–ËY€‹Z]€]Y€] c€”u½M­Za½Y|¿ZyÁ¹€//¯Y€^»ZÌaZ]Õ{|¼Å Ã|‹{YÁ½Z¿Z¼¸ˆ»Á¹Ô‡YÄ]įÖ³‚]d^̐»¾ËY{ €Ë{Y»,ĸ¼mYį-{Y{{ÂmÁÖ¨¸fz»ÕZÅÃY,d‡Y d‡Y c€”u†·Zn»ºÌ¬fˆ»Šza{ÄmÂe¶]Z«ŠËY‚§Y/ ÁÖ¿Â˂˸eÕZÅÄ°^‹ªË€—Y¹Ôˆ·YÄ̸Ÿ×Y|^ŸZ]Y ‚¯Y€»įd‡YÄfˆËZ‹œÀ»¾ËYÕY€]-Öf¿€fÀËYÕZÅZ”§ ½ZuY6|»ÁÄfˆm€]½Z^̘yZ],Ö´Àŀ§ÁÖÀË{cZˆ‡R»Á |ÀÀ¯ªËŒeY½ZÀ»R»‚Ì¿Á,|¿ÁM¶¼ŸÄ]Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿YÂe ÕZÅÄ»Z¿€]Ä],½M|À¿Z»Ö//ËZÅZmÁ{ÂyÕZÅÄ¿Zy{Ze |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZÆ¿MYÁÃ{Y{Y€§‰Â³ÖuY|»ÁÖ¿Y€Àz‡ \‹YÖÀÌ »ÕZÅdŸZ‡{Ö´¿Zy†·Zn»ÕY‚³€]/ Z]įÖ¿Z//ˆ¯ÁÃ{Y¿Zy{Y€§YZÆÀeįÕYĿ³Ä]-ÁZ//Ë Öy€]Ä]Á|À]ZËÂ//”u½M{|¿Y{|»MÁd§½Z//ŒËY cÄ]įÖ//ˆ·Zn»|Àq€Å,ÕY{Y‚ŸÕZÅÄ»Z¿€]Y Öf¿€fÀËYÕZÅZ”§{ZËÕYÃYÂÅZ»ÕZÅÄ°^//‹YºÌ¬fˆ» |¿Zbˆ]‰Â³,{‹Ö»Šza d«{Z]Öf‹Y|Æ]–]Y“ļÅ|ËZ],ֻ¼Ÿ†·Zn»{Z»Y ¾Ì]֟Z¼fmYĸZ§Ä//¯ZÀ »¾Ë|]-{{€³dËZŸ¹Z//¼e ¹Y·€´Ë{ÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅ®‡Z»Á{‹œÀ»½Y€“Zu {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³YÃ|¿Y{Z] ÖÀË{Ö·ZŸdÌ m€»Ö¿ZfˆÌ‡Ö¸Ÿ|̇×YdËMc€”u c€”uÕY{Y‚ŸÁ¹€v»º‡Y€»ÃZ]{֌‡€aÄ]©Y€Ÿ {Y{x‡ZaZ¿Á€¯¹ZËY{×Y|^ŸZ]Y ×YdËMÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä//] d‡Ys€‹¾ËYÄ]x‡ZaÁŠ‡€a¾f»-Ö¿ZfˆÌ‡ ĸ6 ›6|»4 Ö¿ZfˆÌ‡×YdËMc€”u|¬Ì·ZŸžm€» ÄeZ¯€]Á×YļuÁº°Ì¸Ÿ¹Ôˆ·Y Á€·Z‡½|̇Y€§Á¹Y€v·Y¹€v»ÃZ»Ä]½|//‹®Ë{‚¿Z] |̯PeÁZ¿Á€¯Հ̳ļÅÄ»Y{YÄ]ÄmÂeZ]Á,Ô]€¯Ä mZ§ cZ ¼6 neÖËZa€]Y‚ÌŀacÁ€“€]–]Õ}½ÓÂX//ˆ» YÕZ̈],Ã|Ì//‹Âa€‡ÕZÅZ”§{ÂyÄ],±‚] µÂ¼ »º‡Y€»ÖËZa€]Ä»Y{YÄ]ÕZÌ//ˆ]¶ËZ¼eį¾ÌÀ»R» ÕY‚³€]Ä]d^ˆ¿d‡YYÁY‚//‡Är¿MY,|¿Y{ÕY{Y‚Ÿ ×YcY¸LY|Æ//Œ·Y|̇c€”uÕY³Â//‡º‡Y€» ¹Zn¿Y¹Ôˆ·YºÆ̸Ÿc€”u½M½YZËÁ½Y|¿ZyÁÄ̸Ÿ ÖËZ¼ÀÅYÄÀÌ»¾ËY{d‡Y֟|fˆ» |ÀÀ¯Ö»µYR‡|ÀÅ{ ½YÁY€§€°ŒeZ] |ÌËZ»€§ ¥€‹Y¦n¿–¾ÌÀ»R»YÖ ¼m [ZvYÖ¸ŸÁ¾Ìˆv·Y{ÓÁYÖ¸ŸÁ¾Ìˆv·YÖ¸Ÿ¹Ôˆ·Y ÄeZ¯€]Á×YļuÁ¾Ìˆv·Y ZƛYÁ,­Z¿{{d^//‡ZÀ»¾ËY{ÃÁ|¿YÁº£Y€]YÕY€] d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ‚»€«ÕZÆ¿Zf‡Yž¼mÄ]{‚Ë{ÁÁµZ¼fuY Œ¯{|ËÁ¯ŽÌzŒeŠËZ»MÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{½ÂÀ¯Zed¨³ÕÓ Á‚»€«dÌ “Á{½Zf‡YÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y ,…Z§,½Zfˆ¸³,½Y|¿Z»,½Y€ÆeÕZÆ¿Zf‡Y{Á‚§Y,|ÀfˆÅY|ŒÅdÌ “Á{½Zf//‡Y ,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y,½Z»€¯,Õ“½Z‡Y€y,¹ÔËY,€^·Y,½ZƨY,¶Ì]{Y,Ö«€‹½ZnËZ]}M ,Ö]€£½ZnËZ]}MÕZÆ¿Zf‡Y¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{½Z³‚»€ÅÁ½Zf‡€·,½ZÀ¼‡ ,Ղ¯€»,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,½Y|¼Å,½Zn¿,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,€Æ‹Â],½Zf‡Ây ½Zf‡Y{Z¿Á€¯dÌ “ÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{ºÅº«Á½Ô̳,{‚Ë d‡Y|{–‡Âf»—Ä]{‚˽Zf‡Y{Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸd¨³{‚Ë ,Öf·Á{cZ»|yÄWYY‚¯Y€»ÁZŃZ‡Za{ÕY~³ĸZ§ÁZŶ°eÁ€adËZŸ½Y‚Ì»¾Ë€f¼¯ {d¯€‹ d‡Y|{–‡Âf»—Ä]ZÅ\˜»ÁZŽZfˆ»YMÁZŽYÂf‡ÁZÅ®¿Z] {YºÆ‡¾Ë€fŒÌ]ZÅc€§Zˆ»ÁÖ¼ÅÁ{º‡Y€»ÁZžŒm,ZŽZfˆ»YMÁºfyº//‡Y€» d‡YÄf‹Y{ÕZ¼Ì]µZ¬f¿Y Y¹€v»ÕZÅÕY{Y‚ŸÕY‚³€]{ZÌ »ֻԇY[Ô¬¿Yºœ »€^Å Á|¿{€¯½ZÌ]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡ÁÖf‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯–]Y“ {‹cZŸY€»|ËZ],|À¿Y|]¹ÓZÆ¿MÄq€Å|¿{»€§ c€”u,Հ^źœ »¹Z¬»€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ö¿Y€Àz‡{½Z]€«|̟Äf//ˆny{Ä ¼mÁÕYÄÀ»Zy×YdËM Á•Z//Œ¿€4a”uÄ]Y½Y€ËY¦Ë€//‹d¸»,Ö¿Â˂˸eÃ|//¿ Ã|Ë{\̇MÕZŀŒ«Ä]Ä¿ZÀ»R»®¼¯»ÕÂÀ »Ĭ]Zˆ»{€eÃ{€fˆ³ |¿|¿YÂyY€§«d»Ô‡½Y|ÅZn»ÕZËÁ ½YY³Â//‡ļÅ|¿{€¯|̯Pe¹€v»ÃZ»ÕY{Y‚ŸÃZ]{½Z//ŒËY Ö¸»{Zf‡Äq€ÅÄ]|ÀfˆÅ¦›Â»½ZuY|»ÁZÅcPÌÅ,ÖÀÌ//ˆu ºÆ»ZÌ//ˆ]Â“»Y€Ë|ÀÀ¯¶¼Ÿ,|À¯Ö»¹ÔŸYZ¿Á€¯Z]ÁZ^» d‡Y tˀeÁÃZ‹Y¹€v»{ÕY{Y‚ŸÄ·Z//ˆ»Ä][Ô¬¿Yºœ »€^Å Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡įd//‡YՂÌq½MZÌ »ZÅÕY{Y‚Ÿ{|¿{€¯ {€¯ºÅYÂycZŸY€»|À¿Y|]¹ÓZ//Æ¿MÄq€ÅÃ|À] |À¯Ö»¹ÔŸY ½ZuY|»ÁZÅՀ^À»,ZÅcZÌÅ,½YY{Y‚ŸļÅÄ]¾»|̯PeÁÄ̏Âe įY€q,{‹dËZŸ|ËZ]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡–]Y“įd‡Y¾ËY‚Ì¿ ±‚]ÕYÄ mZ§,{‹dˆ‡ºÅµ€fÀ¯Ád^«Y€»Y|¬»¾Ì¼Å€³Y |»M|ÅYÂy|Ë|a ½YÁ{{¹{€»\¸£YÕ{Zf«Y½|Ë{\̇MÄ]ÃZ‹YZ][Ô¬¿Y€^Å cÔ°Œ»ÁZÅ\̇MZq{ÕYÃ|Ÿ½ZÌ»¾ËY{Äf^·Y|¿{Á‚§YZ¿Á€¯ Ä],Ö»{€»Ä¿ZÀ»R»®¼¯d”Æ¿‰€fˆ³Z]|ËZ]į|¿YÃ|‹Õ|m d§Zf‹ZŀŒ«¾ËY®¼¯ Á|¿YÂyՀ³Ö]Ô¬¿YÖ «YÁÕZÀ »YZÅZ¯Ŀ³¾ËY[Ô¬¿Y€^Å ÕZŶ¼ ·YÂf‡{¶»Z¯dËZŸZ]|¿YÂeÖ»‚Ì¿¹€v»ÃZ»¹Z —Y|¿{Á‚§Y |‡€]ZÅÃ{Y¿Zyd‡{Ä]Ä¿ZÀ»R»®¼¯¶°‹Ä]Öf‹Y|Æ] ÖfËZÀmYZ°Ë€»YÕZźˀve,½ZŒ¿ZÀz‡¹Á{Šz]{[Ô¬¿Y€^Å ¾ËYYhÌ^y¾¼‹{|¿{Á‚§YÁ|¿{€¼‹€]½Y€ËYd¸»Ä̸Ÿ±‚] {Y{Ö¨¸fz»¥Y|ÅYÄf§€³Ä¿ZŒ¿Yd¸»ļÅįZźˀve c|»ÃZe¯¥|ÅY«d¸»½{ÁMÃÂf‡Ä]Á½{€¯Äfˆy»½ZŒËY |À¯Äf¨‹MY¹{€»|ÅYÂyÖ»¾¼‹{|Àf¨³Á|¿{€¼‹€]Zźˀve Y¹Y|»d¸Ÿ¾Ì¼ÅÄ]|ÀfˆËZ]d»Â°u¶]Z¬»{ZŽZ]ZÌy{Ze ½Zfˆ]ZeÄ]½Z‹{Ây½ÂÀ¯YZ»Y|˳Ö»ÁÄf¨³¾z‡¡Y{½Zfˆ]Ze |¿YÃ|‹Ôf^»¡Y{ {Âz]Œ¯d§€//ŒÌaYՀ̳¸mÁdË{Á|v»{ZnËY» [Ô¬¿Y€^Åįd//‡ZÅÖËZ°Ë€»Yc|»½ZÌ»¥|Å«Ö¼¸Ÿ| ] Ö´fˆ°‹ÁÄ]µZ^¿{ºÅc|»Y{{¾¼//‹{|Àf¨³½M¾ÌÌ^eZ] ,c½M{įY€qd‡Y½Y€ËYÕ{Zf«Y֋ZaÁ€§Á½|¿Z//Œ¯ {Â]|ÅYÂz¿€Ë~a½Z°»Y,Œ¯®ËÕY€]cZÌuÄ»Y{Y ®Ë,ºË€ve½ZˀmcYY»Ä]Ä°ÀËY€]|̯PeZ]ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å {ÂmÁºÅcZÌ «YÁ½{Y{½ZŒ¿½Â³ƒYÁÁ«ªËZ¬u¦Ë€ve»½Zˀm ½{Y{Á¹{€»ÄÌuÁÄ]½{Ä]€“,½Zˀm¾ËY¥|Å|//Àf¨³,{Y{ d‡YºË€vekԟÃZ]{–¸£…{M ÕZŹZ¬»¹ÁY|»½ZÀz//‡Ä]ÃZ//‹YZ]ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u ½Â³ƒYÁÕY€]ZÆ¿MÄ]Äfˆ]YÁÕZÅÄ¿Z‡Ã{€fˆ³cZ¤Ì¸^eÁÖËZ°Ë€»M Á•ZŒ¿¾f§€³,¾¼‹{¥|Å|¿{Á‚§Y½Y€ËYcZÌ «YÁ½{Y{½Z//Œ¿ ¾]Ä]Œ¯į|ÀÀ¯Z¬·YĿ´ÀËYZed‡Y½Z¿YÂmÄËÂ]d¸»Y|Ì»Y {Y|¿{ÂmÁcÔ°Œ»¶u½Z°»YÁÃ|̇dˆ] {Ö]€£ÕZÅÄ¿Z‡ÖeZ¤Ì¸^ed]Zi–yYcZÌ «YÁ¦Ë€ve½ZŒËY €¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ dŸZ‡{€¨¿c§Z]Á|¿YÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Â//Œ¯{ ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½ZmZ¼‹,Äf//‹~³ ¾ËYY֋Z¿c§{Y»ÁÂ//Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yMÃZ]{ Ö ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]Á{Y{€»Ä ¼mÁZeÄ^À‹lÀaÁY{€¯½ZÌ]…Á€ËÁ ÁY‚Åį|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚ÅÁ{,֐ÌzŒe Y‚ÅÄ]Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հfˆ]{» ½Zm|ËÁ¯Z¼Ì],Äf‹~³dŸZ‡µÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ |̇Á €¨¿ÁY‚ÅÄ]½ÂÀ¯ZeÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d‡{YY{Ây {Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » |̇ {|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á |ÀfˆÅd¨ÌW‡Y¾f§€³ĸZ§Zf‡YÂy¾ÌqÕZÅ®¿Z] ÖËÁZËÁÁ¾ÌqÕZŹZ¬»ÁcZˆ‡Â»,ZÅ{ZÆ¿Ä̸ŸZ°Ë€»MÕZźˀveÁZÅ|Ë|ÆeŠËY‚§YZ] d¨ÌW‡Ö·Z»Ä¿Z»Z‡Y¾f§€³ĸZ§Zf‡YÂy¾ÌqÕZÅ®¿Z]YÕZ¼‹,Œ¯Á{Ã|ÀËY‚§ |ÀfˆÅZ°Ë€»M–¸ˆedve ºË€ve{€¯‰Y‚³Ä^ÀŒnÀaÁ¾Ìqdˆa²ÀÌ¿»ZÀËZqcÁZ‡Ä»Z¿Á,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ã|‹hŸZ],¾Ìq½Z¼·Za{²À¯²ÀÅdÌÀ»Y½Â¿Z«\ːeZ]•Z^eY{ÄËÂ]Z°Ë€»MÕZÅ ÕZÅÄ¿Z»Z‡{€]Z¯Y¾f§€³ĸZ§Zf‡YÂyÁÃ{€¯Ö¿Y€´¿¹ÔŸY¾ÌqÕZÅ®¿Z]Zed//‡Y |¿Â‹Z°Ë€»MZ]–^e€»Ö·Z» įd‡Yֿ¿Z«ÄvËÓև€]µZu{Z°Ë€»Mįd‡Y¾ËY‰Y‚³¾ËYÄ]ZÀ]ZÅÖ¿Y€´¿€´Ë{Y ²ÀÅևŻ»Y{–]Õ}ÕZŹZ¬»Ä]įYÖÀÌqÕZÅ®¿Z]|Å{Ö»½Z°»YŒ¯¾ËYÄ] |À¯ºË€ve|¿YÄf‹Y{d‡{½MÕY€mYÁ½Â¿Z«¾ËY\ːe{ÁÃ{€¯®¼¯²À¯ «…Y Öa ÕM և»įd‡Yd¨ÌW‡Ä]ZŒ»Ö°¿Z]¾Ì]ÖfyY{€aÄ¿Z»Z‡®ËÕYY{{Ây¾Ìq ÕZÅdyY{€aÁcÓ{Z^e¹Zn¿YÄ]½MʇYÁÄ]Zed‡YÃ|‹ՁY|¿YÃYµZ‡{Á{Y{¹Z¿ {‹c|ŸZˆ»¾ÌqÖ¸»Y½YÂËZ]Ö°¿Z] d‹Y{€œ¿Z]d‡YÃ{ÁM{Ây|Ë|mÄÌ¿ZÌ]{¾ÌqՂ¯€»®¿Z]Ö°¿Z]ÕY~³ÄËZ»€‡|uYÁ Z°Ë€»MÖ·Z¼fuYÕZźˀveÕY€]Y{Ây|ËZ]¾ÌqÕZÅ®¿Z]d‡YÂ«ÁµZu{įÖeÓÂve Ö¿Y€´¿Z]Ä»Z¿Á¾ËYÄf‹Â¿…Z‡Y€]¾ÌqÕZÅ®¿Z]ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅŠz] |ÀÀ¯Ã{Z»M ½Â¿Z«½Zˀn»Ä]įÖËZÅ®¿Z]½{Y{Y€«¥|ÅÕY€]ֿ¿Z«ÄvËÓ\ːeÕY€]Z°Ë€»MÄ»Z¿€] ÕZÅdyY{€a®Ë„¸]{d¨ÌW‡Ä¿Z»Z‡ |ÀÀ¯Ö»µZ^¿{|ÀÅ{Ö»cZ»|y²À¯²ÀÅÖfÌÀ»Y Õ{€‡Ä]ÄmÂeZ]½ÂÀ¯Y¾°aÁ|Å{Ö»Y€«Z°Ë€»MZÌfyY{Y¾Ìqĸ¼mYZÅŒ¯Ö¿ZÆm ½YÂËZ]{ÂyÖÀÌqÖfyY{€aÄ¿Z»Z‡Ze|‹Â¯Ö»Ád‡YÂ“»¾ËY½Y€´¿¾f´À‹YÁZ]–]YÁ ½Y€´¿d‡YՀ̳¶°‹µZu{įÖ ËZ«Ád]Z]c|Œ]¾ÌqՂ¯€»®¿Z] |Å{‰€fˆ³Y ¾¼‹{Ä]½{dŒ»ÃY¾Ë€fÆ]»d‡YÃ{ÁM‰YÃ|ÀÅ{Y|ŒÅÕZʼnY‚³YÖ°Ë{d‡Y ÁŒ¯YŠÌ]€“Zu½Z»{ «|ÌÀ¯š¨uÁYd//Œ»ZÅ|YY{Âyįd//‡Y¾ËY į|Å{Ö»½ZŒ¿Ղ¯€»®¿Z]Z»M|ÀfˆÅ¾ÌqÖ¿YÂËÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÖfyY{€aÄ¿Z»Z‡”ŸĬ˜À» µ{Z »½YÂ˽Â̸̻Á{Z̸̻Ä¿YÁÕ{ÔÌ»µZ‡{Ä¿Z»Z‡¾ËYªË€—Y d‡YÃ|‹¹Zn¿YÖ°¿Z]cÓ{Z^»Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻ ¹Z´À»€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y |À¯Ö»½Y€ËY{YÁYÕ{ZˁµÂa¾ÌqZ]ª§YÂe Հj¯Y|ud»ÁZ¬»Z]`»Y€ed·Á{Հj¯Y|uZŒ§Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]¹Z´À»€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{Zf//‡Y {»{{|n»À¯Y~»s€—½Z°»Y½|ËZ]ÂmÕÂƼmd‡ZËd¨³,d‡YÃ|‹ÄmY»½Y€ËY ¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y…Z¯Â·cZ°‡Y¹Z̸ËÁ |À¯Ö»ºÅY€§YÕYÄfˆÅª§YÂe ªÌ¬veZ°Ë€»MÄmZyd‡ŻÁÂu{֐zecÄ]ÕÁ d‡Y¹Z´À»€Ì]ÃZ´//Œ¿Y{ €ÌyYÕZÅŠÀeÂy{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ d‡YÃ{€¯Ö//‡€]Á Ä̸ŸՀj¯Y|uZŒ§{»{Y|f]Y{…Z¯Â·cZ°‡Y¹Z̸ËÁ {€¯s€˜»Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ» Հj¯Y|ud»ÁZ¬»Z]`»Y€ed·Á{Հj¯Y|uZŒ§įºÌfˆÅÕYʬ¿{½ÂÀ¯YZ»d¨³½Y€ËY –ËY€‹Á|¿Z‡Ö»\̇MZ°Ë€»MÄ]ºÅÁ½Y€ËYÄ]ºÅ{€°ËÁ¾ËYÁd‡YÃ|‹ÄmY»½Y€ËY ÕZ̈]Z]ÕZne–]YÁž˜«d¨³¾ÌqZ]½Y€ËYª§YÂe{»{Ä»Y{Y{ÕÁ |À¯Ö»€e|]Y ||Àq…Z‡Y¾ËY€]įd‡Y¾ÌqZ]½Y€ËYª§YÂe¶Ì·{,cZne|Ë|//‹ŠÅZ¯Á½ZÆmY †¸n»{ÁdˆÌ¿Ö ˜«ª§YÂe¾ËYÂÀÅ {‹Ö»½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{YÁÓ{{Z̸̻ {Zźˀve{»{Ä»Y{Y{ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY {Y{{ÂmÁª§YÂe¾ËYZ]ÖËZÅd¨·Zz»½Y€ËY ½Y€ËY¹{€»Ä]YÕ{ZˁÖfz‡`»Y€ed·Á{ž»ZmÕZźˀved¨³½Y€ËYÖËZ¿Á€¯–ËY€//‹ ļź̿YÂeÖ¼¿ºÅ€´Ë{Õ‡YZ»Yd‡YÃ{€¯½Y|ÀqÁ{YcÔ°Œ»Öy€]Á|À¯Ö»¶Ì¼ve ª¿Áž¿Z»c|»Ö¿Ó—{Ö¸yY{¶WZˆ»{Á‚§YÕÁ ºËY|ÀÌ]Zźˀve½{€³Ä]YcÔ°Œ» ¾ËYZ¿Á€¯ d‡YÃ{€¯®¼¯µÂa‰Yd§YÁ¹ÂeÄ]ÁÃ|‹½Y€ËYµZ¤f‹YÁcZne,|Ì·Âe {ZÅŒ¯€ËZ‡½Âr¼Å½Y€ËYd·Á{ÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ{ d‡YÃ{€¯€eÃ|ÌrÌaY–ËY€//‹ hŸZ]ֻ¼Ÿ¾¯Z»YÁ¶£ZŒ»ÖËZŒ³Z]†b‡{€¯µZ¼ŸYYÖËZÅָ̘ eÁZÅdË{Á|v»Y|f]Y Y¶»YŸ¾ËY€ÌiZe|ËZ^¿`»Y€ed·Á{ÕZźˀve¾fˆ¿Y{€¬»¾¼“ |‹…Á€ËÁ‰€fˆ³ ½Z°»Y½|ËZ]ÂmÕÂƼmd‡ZËd¨³¹Zm€]Ã|ÀËM{»{…Z¯Â·¹Z̸ËÁ d§€³Ã|Ë{Z¿ ºÌ¼e|ËZ]½Y€ËY½ÓÂXˆ»Z»Y |Å{Ö»ÄWYYYÕYÄf//ˆÅª§YÂe{»{{|n»À¯Y~»s€— ¾ËY½Z³|ÀÀ¯Z”»Y¾ÌÀr¼ÅÁZaÁYZ]|ÀÅYÂyÖ»ZËMÁ|ÀÀ¯À¯Y~»|ÀÅYÂyÖ»ZÆ¿MZËMį|¿€Ì´] Ä̇Á|Àq€Å|f§YÖ»€˜yÄ]½Y€ËY{Zf«Y,{‹{Â]Z¿¹ Zm€]€³Y |ÀÀ¯ÕZ°¼ÅÃZ]Á{ª§YÂe |À‹Z]½Y€ËYÖmZ¿|À¿YÂeÖ»¾ÌqÁ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €´¸Ì¸ve d¼€ËÁÄ]Ã{ZŒ³€‡ÕYÄ»Z¿{¥ZÀY±‚]Ã{Y¿ZyÕZ”ŸYYÖ ¼m Z‡ŽyZ‹ÕZŹZƇdˬeZ]‰‚ˁYՀ̳¸m |ÌÀ¯¦«Âf»YÖ¨ÀÄ »ZmÄ]Ö¿¹ZÆeY |¿YÂyÖ»½Z»¾Ì»€‡¹{€»Ä]º¸›ÕZÅĬ¸uYÖ°Ë -d¼cYÁ¹€fv»d‡€a€‡ ½Z¼¸uY¹Z»YÕÂ//‡Yį|ÀfˆÅZŽZ¼ÅÂ//Œ¯Ö¨ÀÄ »Zm Y½ZŒËY½Z»Ä¿Y€§€^ÅįZŽZ¼Å,|Àf§€³¹Z¿[Ô¬¿Y€^f‡½YÁZ] {ZÅZ]‚Ì¿Ö·Z ]ZÀmÁ|¿YÂyÖ»€´‹ÔeÁ|Æ f»,¾»R»ÕZŽZˆ¿Y |ËYÃ{¼¿|̯Ze‚Ë‚ŸÃ{Y¿Zy¾ËYÕZʼnY€]½ZŒËYºË€°e Ä»Z¿½Z¿Z³Z]Á¥ZÀY»Y‚¯€»†ÌWÕ‡Yį{‹Ö»ÄqZ»Y ÕY€],Ö˳|]Á©Y€£Y€‡Y€‡Á‚Ì»M¾ÌÅÂeZ»Y,…ZÀ//‹Z¿{€§®Ë ÖËÂn·{ÕZmÄ]Á{‹Ö»µZ‡YŒ¯¥ZÀY¾Ì^zfÀ»\zfÀ» €]¦ŸZ”»º¸›Yį{‹Ö»|̯Ze,Y€f§YÁd¼ÆeļžËYd]Z] €´Ë{Ö m€»YÄÌ·ÁYº¸›½ZŒËY€Ì^ eÄ]Ö˳,|ÌÀ¯Հ̳¸m¹{€» |ÀfˆÅ¥ZÀY½M¦ŸZ”»Á¹Á{Ĭ¸uÁÃ|‹Äf‹Y{YÁ -Ö¿Z]ZÌy…|»ÕZ«M[ZÀm ¥ZÀY¦Ë€‹Ã{Y¿ZyÕZÅÖËY€³ZjËYÁZÅc|ÅZn»|ÅZ‹xËZe dŒ´¿Y{ÂmÁ½YÂeÖ¼¿Äq€³YÁd‡Y[Ô¬¿YՁÁ€ÌaY| ]Á¶^« ļÅÄ]ÖÀÌÀq¾ËYÖeZ»ZÆeY½{Y{ºÌ¼ eZ»Y,{€¯Z°¿YYZ¯Z˜yZ¼‹ d‡YÖ§Z¿YÖ]dËZÆ¿,Ã{Y¿Zy¾ËYÕZ”ŸY Á€´eZ£Ä],|ÀfˆÅ¹{€»ZËÁ¾Ì»YÃY¼Åį¥ZÀY½{€¯ºÆf» Œ¯YkZy½Â̇ÁÂaYZŒ§½YÁZ]€Ì^ eYÃ{Z¨f‡YÁ€´·ÁZbq Äq,|ÀfˆÅ¦À½Y|¼f »Á½Z³‚]YįZÅÄË{ZveYÕZ‡QÕY€] ,½{Œ¯֟Z¼fmYÄËZ»€‡Y֌z]ČËÄ]Ä//ŒÌe‚mÖËZÀ » {Y{ -d¼cYÁ¹€fv»d‡€a€‡ Ä]¥ZÀY¦Ë€‹Á±‚]Ã{Y¿ZyÕZ”ŸY®ËZ°Ë|Ì»YºŒqÁ€»Y ¾ËYÃ|ÀËZ¼¿ÁÃ{Y¿Zy¾Ì¼ÅÕZ”ŸYYְ˽YÂÀŸÄ]Ze,d‡YZ¼‹ |ÌÀ¯{Ây€]ÖÀ°‹d»€u¾ËYZ],¹€fv»d·Á{{Y‚´f»|y€Œ« {‹¶Ë|^e¹Â‹ÖfŸ|]Ä]Y{Z^»Ze Y€«¥|ÅY½Z»‚Ë‚ŸŒ¯ZŒ«Y¾Ë€f¨Ë€‹YְˁÁ€»YįÖf§M {‹€Ì³Y€§Y{Z^»,{Œ¿{Ây€]½MZ]€³YÁÃ{Y{ ¶Ì¼vež«ÂeÖ]ÁÂ^,€³‰ÔeÃ{Y¿Zy¾ËY€]įÖ¨ŸZ”»º¸› {‹Ö» ,Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuÕZ«M[ZÀm ՀË|»Á|¬f »Á¾»Â»,Äf‡YÁÕ{€§YZ¼‹ÖËZÀ‹MZŵZ‡Öa{ ºÌ‡ZÀ‹Ö»€´‹ÔeÁd»Ô‡,|Æ f» ,|ËY{Ã|Ɵ€]Y½M|‹YdˀË|»Z¼‹įÕYÄ¿ZzeYÁ{Á€»YZ»Y ¥ZÀY€]¦ŸZ”»º¸›Ä]ZÆ¿M€Ì^ eZ ˜«įd‡Y½Zˀm{ÖeZ«Z¨eY d‡YÁŠÌaÄÀ˂³ZÆÀe ¥ZÀYÄ]¾ÌÅÂe€‡Y€‡,{‹Ö»Äf‹Â¿Z¼‹Ä][Z˜yÕYÄ»Z¿Á€»Y ¾Ë€f°Ë{‚¿d¼cYÁğ¼n»{įcZœ¿Ö·ZŸcZÌÅ€Ì]{Á YdËZ¼uÁ½MÄ]½{Y{x‡ZaÕZmÄ],d‡Y¥ZÀYÃ{Y¿ZyÄ]{€§ Y¥ZÀYÁÃ|‹Y¿ºÅÃ|ÀÀ¯¾ÌÅÂeZ]{Ây,Œ¯Ö¨ÀÄ »Zm ,{Â]Ã|‹Äf‹Â¿d¼cYÁd‡€a€‡Ä][ZœyÄ»Z¿¾ËYÄq€³Y †ÌWÖÀÌ^¼»|Ì ‡Ä][Z˜yÕYÄ»Z¿{¥ZÀY»Y‚¯€»†ÌWZ»Y Á½| »,d À½Z»Z//‡†ÌWÖ«{Z×Y|ËÁ½Y€ËY¥ZÀY©ZeY ”uZf‡YÂyÁÃ{Y{Y€«ÃZ‹Y{»Y¯~»Ä»Z¿,½Y€ÆecZne Yd ¿Z¼»ÁÃ|‹cZœ¿ÁÕY~³d¼Ì«ÁÂu{ZÅÄË{ZveY²¿€a d‡YÃ{Y{Y€«|̯Pe{»Y¹{€»€]¦ŸZ”»¥ZvmY Ã{Y¿ZyÖ·ZÅYYÖ ¼m‘Y€fŸYÁ{Z//¬f¿Y{»ZÅÕZ´¿Ä»Z¿¾ËY Zf‡YÂyÃ{ZŒ³€‡ÕYÄ»Z¿µZ//‡YZ]½Z//ŒËYÁÄf§€³Y€«¥ZÀY ¾ÌÀqÄ»Z¿¾ËY{,|¿YÃ|//‹d¼cYÁd//‡€a€‡Ö³|̇ d‡YÃ|»M ®ËY,|À¯Ö»Ä]€neYÖz¸eÃÁ{Â//Œ¯¥ZÀY±‚]Ã{Y¿Zy Ö§€—YÁd§€´¿{ÂyÄ]dÌ «YÁ²¿ÃZ³pÌÅįÖËZÅÃ|ŸÁ‡ ÖWY€Ì»|ÌuÁ ğ¼n»Ã|ÀˆË¿ÁÕ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ[Zf¯ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com Ä»Z¿ÁZÌfyY{įÃ{ZŒ³€‡ÕYÄ»Z¿{Ö¨À½ÓZ §YÖ ¼m d‡€a€‡Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuY,d‡YÄf§€³Y€«{Zf«Y½ZÆm º¸›ÁÖ˳|]½ZˀmZe|Àf‡YÂycZneÁ½| »,d ÀcYÁ |À¯¦«Âf»YÖ¨ÀÃ{Y¿ZyÄ] į|‹€ŒfÀ»ÕYÄ»Z¿Äf‹~³Äf¨Å,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ½ÂqÖËZÅd¼Æe[Z˜yYÖ¨ÀÄ »Zm…ZÀ//‹Z¿Õ{€§½M{ ½YÁZ]YZÅÄË{ZveYÕZ//‡QÁ{Â]Ã{Y{Y€«€´·ÁZbqÁ€//´eZ£ {Â]Ã|¿YÂy¹{€»€]ZŒ§µZ¼ŸYÕY€]Œ¯YkZy½Â̇ÁÂaY Ö§Z¯Z¿Z»Y,¹Ó-cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y…Â] •Â]€»¾Ì¿Y« |]ZËZ¬eYÖ·Â^«¶]Z«t˜//‡Ä]|¿€i»­Ô»Y ÄqZb°ËÁt̬Àe,cÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y¥€eÁdÌ°·Z»Ä] Ö³{Z‡Ä]½YÂf¿ Ád·Z¯Á½Âr¼ÅÖËZÅY‚]YYZe{‹ՁZ‡ ,{€¯Ã{Z¨f‡YZÅÖËYY{¾ËY¥Z¨‹µZ¬f¿YÁ¶¬¿½{Á{ÕY€] cÓÂveÁÁcZ̔f¬»Z]YZ]¾ËYdÌ°·Z»{ZÀ‡Yd^i¹Zœ¿ \‡ZÀ»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y,dËZÆ¿{Á{{€³¹Z´¼ÅÖ¿ZÆmÕÁZÀ§ …Â]{µZ §ÕZÆf¯€‹ÁZÅ©Á|ÀÕY€]Öf¯€‹d̼¯Zu Ö·Z»ž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡YÃÂv¿Šz]½ZÀ̼—Yµ€fÀ¯dÆm,­Ô»Y {{€³¾ËÁ|e,Ã|‹‚ÌÆne{€y ®ÌeZ¼fˆÌ‡|¿Á{Â^Æ]•€//‹Ä]Äf^·YÁµÂY¾ËYdËZŸZ] ÁÖfyZ‡€ËÄ ‡Âe,ÖÀÌ»€//‡ŠËZ»MÕZÅÕY~´f//‡Ż ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ÁZÅÕY{€Æ//‹Ád·Á{{ՀÆ//‹dˀË|» cÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y…Â]-{Â]YÁ|Ì»Y½YÂeÖ»,¶y|¼Ë} Õ‡Ä]¾°ˆ»Á¾Ì»YZ]¾ËYdËY|ÅÕY€]|»MZ¯ÕY‚]Y {‹|·Â»ÁY|ËZaµ{Z e®Ë Ö·Z»¾Ë¿ÕZÅY‚]YZ]–¬§Ä¿į-|ÀfˆÅZÅYZ]¾ËY{µ{Z e ՀË~a¥Z˜ ¿YÖ°]ZqªÌ¨¸eÄ°¸]-|Àf//ˆÌ¿Ö¿|//‹sԏY ¹|ŸÁYZ]¾ËY{Ö¿Y€¼°uÕZÅZ˜yZ]¾Ë¿Ö·Z»ÕZÅY‚]Y ÕZÅÖ´f¨‹MįÖeY€—Zz»|¿YÂeÖ»,½MY֋Z¿ÕZŵ{Z e |À¯½Y|Àq|Y|//À¯Ö»Â//Œ¯{Zf«YÄmÂf»YZ]¾ËY įÃ|vf»cÓZËY{ ÕZÆ·Z‡Ö·Z»Ä mZ§Ä°¿ZÀq -|Ë{¿{YÖ¿ZÆm{Zf«Y¹Z¼e€´¿Y€ËÁָ̇½Âr¼Å {»Ö·Z»ÕZÅY‚]Y¦Ì “Հ³ºÌœÀeY֋Z¿Õ{Zˁ|uZe {Â]Œ¯¾ËYcÔ¤fˆ»Á­Ô»YYZ]{Ã{Z¨f‡Y ÕZÆf̧€›ÁZËY‚»Y½Y€//ËY{Zf«YÕ|À»ÀÆ]ÕY€]ž//«YÁ{ ÖËZ‡ZÀ‹Ö¸»s€—d‡YÕÁ€“,cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y…Â] €eºnˆÀ»Á€f Ë€//‡Â//Œ¯֓YYdÌ°·Z»¦Ì¸°e¾ÌÌ e Á­Ô»YcZŸÔ—Y{»{ḑZ¨//‹-{‹µZ^¿{Äf//‹~³Y Õ{ZÅÕZÅs€—,ÖfyZ//‡€ËÄ ‡ÂeÕZÅs€—,cÔ¤fˆ» ÕY~´//‹Y€]įÖeZŸÔ—YļÅÖ¸¯Â//—Ä]ÁZÅ€Æ//‹ {Á|u|‹…Â]YZ]{YÁ̬֬u{Y€§YÕ‡YįÖ´ÀË|¬¿½Y‚Ì»Äf‹~³ÕYÄf¨Å{ Äf¨ÅÄ]d^ˆ¿€]Y€] ÕYČ̋ÓZeÄ]Ö´ÀË|¬¿Õ{ÁÁºnuÖÀ Ë¾ËYÁ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ d‡YÄf‹Y{|‹½MY¶^« €œ¿Ä]ÖÆmÂe¶]Z«{|Ÿ̬֬u{Y€§Y–‡ÂeÁÁ®Ë{ºÅ½MÖ´ÀË|¬¿½Y‚Ì»¾ËYÄq€³Y Y̬֬u–‡ÂeÖ´ÀË|¬¿½Z»Âe{Z̸̻,{ÁÁÄ]€neÃZ»€Ìe{…Â]Ö·Á|‡Ö» ºÌÀ¯Ö»d^vÃZ»{Y{€»µÁYÄÅ{{¶¯ŽyZ‹sԏYY֘ËY€‹{Z»ÖÀ Ë¾ËYÁÄf‹Y{ d‡YYZ]Ä]½|‹€ËY€‡µZu{{€yÕZÅÄËZ»€‡¶Ìyį Á½Â̸̻®ËdËZ¼uÕÁ¶¯ŽyZ‹ZeÃ|‹hŸZ]Ö´ÀË|¬¿{ÁÁ½Y‚Ì»¾Ì¼Åž«YÁ{ įdˆÌ¿Ö°‹ |À¯¶¼fv»€Ì£Y{|Ÿ¾ËY€ËÄ]sԏYÁ|Å{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁ|uYÁY‚Å Öy€]‰Á€§ZŒ§ÁÖ¿Â̸̻ē€ŸÁd‡YsԏYµZu{¹YMÁ½ZÆÀa¶°‹Ä]…Â]YZ] ž«YÁ{ |À¯d»ÁZ¬»|ˀyŠ˜ŸÁÖ´ÀË|¬¿Õ{ÁÁYºnu¾ËY€]Y€]{Äfˆ¿YÂf¿ZŹZƇY d€§½YÂÀŸÄ]Ä°¸]Äfˆ¿Y|¿‰‚ËÄ¿ZŒ¿ZÆÀeÄ¿YZŹZƇYÖy€]sԏY̬֬u{Y€§Y |ÀfˆÅÃ|ÀËM‚^‡ÕZŁÁ€œfÀ»ÁÃ{€¯{Y|¼¸«{ÁÁ ½ÓÂXˆ»Õ‡Y|À¼‹ÂŶ°‹Ä]ÖfuZËÁ…ˆv»Z¿¶°‹Ä]…Â]€eÃ{Z‡cZ^ŸÄ] {Œ¿‰‚˭‹{YÁYZ]Zed‡YZ‡ŽyZ‹ÕZŹZƇÖf]¿sԏYµZu{-–]€Ë ÖËZÅ{Z¼¿sԏYÄf¨Å¾ËYÕY€]|‡Ö»€œ¿Ä]Ä^À‹ZÆqÁÄ^À‹ćÕZÅ{Y|ËÁÄ]ÄmÂeZ] |ÀqÁÖ°¿Z],ÖËÁ{ÂyÕZÅ{Z¼¿sԏYÄ]d]¿Á|‡€]¹Z¼eYÄ]…Z§,Ö¸¼§,{Ó§€Ìœ¿ |‡€]|¿YÃ|¿Z»Zmį֌ËÓZaºÆ»{Z¼¿ Ä]ZÌ¿YZ]d¨³|ËZ]ºÌÅ{Y€«¶Ì¸ve{»Y¶¯ŽyZ‹µZ°ÌÀ°e€œÀ»YºÌÅYÂz]€³Y Á{|ÅYÂycZf‡Yk»{Õ«Õ|¿Á†b‡Á{Y{k»dyZ‡ÕY€]duY€f//‡Y ZŹZƇ€ËZ‡Y€f¼¯|¿Â‹Ö»ē€ŸETF|^‡{įÖÅZ´ŒËÓZaÕZŹZƇ¾Ì]¾ËY{ |‡Ö»€œ¿Ä]½ÁºÅŽyZ‹և€]Z]Z»Y |¿ÂyÖ»sԏYՂÌqZ¿Ô»Z¯¶°‹Ä]Á ċ|y|¿ÁÄ]įÕ|mÁªÌ¼ŸÖuԏYZ»Y-|Œ°]µÂ—Äf¨Å¾Ì¼Å½ZËZaZeÖ¿Z»sԏY dˆÌ¿Zœf¿Y{»|À¯{YÁ Z]ĈËZ¬»{YÃZ»{Y{€»sԏY,…Â]ŽyZ‹ÕZf§Õ´·Y…Z‡Y€],d‡Yº¸ˆ»Är¿M ºnuÄ°ÀËY¾¼“ ÕY|¬»Zedˆ¿Y{Ö¿Z»Â¿Y€fŒÌ]|ËZ],Ö¸^«{»Á{ÕZÅsԏY ŽyZ‹Á{Á|]ZËŠËY‚§YµZ‡½ZËZaZeZŹZƇ‰Yįd‡Y¾ËYÃY³Ö´ÀË|¬¿Õ{ÁÁ €³Y |̇|ÅYÂy|uYÁ½Â̸̻Ä]¶«Y|uµZˆ»Y|À¨‡Y{¶«Y|u¶¯ŽyZ‹Á½ÁºÅ {‡YÕ|À»€Æ]ÁÕY|»ZƇÁ€»YYZ]{ÃÂ̋¾Ë€fÆ]†aºË€Ë~b]Y´·Y¾ËYºÌÅYÂz] Հ̴¿Z‡Â¿Ä¿d‡Y\¯€» €^y ŠËY‚§YZ],ÖfyZ‡€ËÄ ‡ÂeÁZ‡ÁdyZ‡ÕZÅÃÁ€a{ Œ¯{Zf«YÖËZËÂaÄ],ÁÂu¾ËYÕZÅÖËYY{Ö³|¿Â‹|¬¿ ®¼¯cÔ¤fˆ»Á­Ô»YYZ]Ä]Y|ËZaµ{Z e®ËdŒ³Z]Á |ËZ¼¿ÖÆmÂe½ZËZ‹ Ä·{Z^»»ÕZÅY‚]YÄ ‡ÂeYÖ¸°‹€Å,ַY—Ä]¾ÌÀr¼Å ÕZÅ{ZÆ¿ÖËYZ¯ÕZ¬eYÁÄ ‡ÂeÄ]€nÀ»dËZÆ¿{į«dÌ°·Z» -d‡YÖ¯Z^»¹Y|«Y-{‹Ö»Õ{Zf«Y¹Zœ¿{dÌ°·Z»ÁYZ] {Zf«YÄ]|¿YÂeÖ»d//‡{ÕY€mYÁÖuY€—c{į |·Â»ÁY|ËZadÌ “Á®ËÄ]dŒ³Z]ÕY€]½Y€ËYZŒ§dve |À¯®¼¯ ÁcÔ¤f//ˆ»,­Ô»YYZ]{Â//»{Žz//Œ»—Ä]Z»Y ÕYZ]½YÂÀ ]½Z¼fyZ‡d À¾ÌÀr¼ÅÁÄfˆ]YÁÕZŁZÌf»Y Õ|̸¯Äf°¿¾ËY|ËZ],YZ]¾ËYÄ]Äf//ˆ^¼ÅÁ®Ë{‚¿ZÌ//ˆ] ÁÖfˀË|»ÕZÅZ˜yÁ|//]Ö¿Y€¼°uį-d//‹Y{€œ¿{Y ¹|ŸÁÖ´f¨‹MՀ̳¶°‹{Õ{ZÌÀ]Ö¸»YŸ,ÕY~´f‡Ż ՁÁsԇ¾Ìˆu ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW\WZ¿ |¬¿¦ “,…Z̬»½Ô¯Ö·Z»¾Ì»ZeÕZ//ÅY‚]Y½{Â]{Á|v» ,Z‡ÁdyZ‡ÁÂu±‚]ÕZÅÃÁ€a{ZÅÖËYY{Ö³|¿Â‹ YZ]dËY|ÅÕY€]¥Z¨‹žm€»®Ë{Â^¿ÁZÆf¼Ì«Ö´f¨//‹M Z]Y֌z],cÔ¤fˆ»Á­Ô»YYZ]Á½Z¼fyZ//‡d À €]º¯ZuÖ»Âe{¯–ËY€//‹ZÀ¯{įd//‡YÕYÄ¿ÁÁ ÁÃ{€¯ªÌ¼ eY½Z¼fyZ//‡d À{{¯,Â//Œ¯{Zf«Y Á€]ÁÃZ³Ä]ÃZ³ÕZÅÖ´f¨//‹MÁ€]\m»,µZu¾ÌŸ{ ­Ô»YÄËÂ],cÔ¤fˆ»Á­Ô»YYZ]{Ö»ÂeÕZÅÖ»Z¿Â‡ YŒ¯©€—¾ËYYÁ{Â//‹Ö»±‚]ÕZŀƋֿ°//ˆ» {Z‡Ö»½YÁY€§֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»Zf§€³ ,cYZÌf»YÁcÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y֐ze…Â]†Ì//‡Ze µÂa‚ÌÆneÄÀ˂Ž{ÁM¾ÌËZa¾¼“|¿YÂeÖ»įd‡YՀ̈» d‡YÃ{€°¿ՀÌ̤eÖ¿Z³Z]cZ¯Á|{©ZeYÃZ´ËZm Ã|‹Äf§€³€œ¿{|Ë|mÕZÅZ¯ÁZ‡ÃZ]{½Y€ËY©ZeYĈÌWcZÌÅ”Ÿ,Ö¨‹Z¯½YÂ̯ Ö¨‹Z¯ {Y{t̓Âe½Y€ËY©ZeYÄ¿Z»Z‡{cZ̸¼Ÿ¾ËY¦«ÂeÁÖ¿Z³Z]cZ¯Á|ÕY€] cZ¯Á|ÕY€]Ö¸YÕZÅÃ|ÀÀ¯Z”»YYÖ//°Ë½ZÀr¼Å½Y€ËY©ZeYį|À¯Ö»|//̯Pe 0 ¬fˆ»ºÅdË”ŸcZ¯cÁ|¶uY€»Ád‡YÖ¿Z³Z] {‹Ö»Հ̴Ìa©ZeY–‡ÂeÔ †ÌW¹Â]{Y|̼u,Äf‹~³Äf¨Å,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹ÔŸYcZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z‡ÕZ‡ÁÄ]ÕYÄ»Z¿{cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡ ¦«Âf»Ö¿Z³Z]©ZeYÄ¿Z»Z‡{µZˆ»Y{Y{€»®ËYÖ¿Z³Z]cZ¯Á|cZ̸¼Ÿį{€¯ cZ̸¼Ÿ,Ä»ZÀŒz]¾ËY…Z‡Y€] {‹Ö»¹Zn¿YÖnÀ‡Z^fŸYÄqZb°ËÄ¿Z»Z‡{Z0 §€Á ¶]Z«Ö¿Z³Z]©ZeYÄ¿Z»Z‡{½ZÀr¼ÅµZ‡{Y{€»xËZeZeºÅÖ¿Z³Z]cZ¯|Ë|¼e Ö¿Z³Z]©ZeYÄ¿Z»Z‡{‚Ì¿Ö¿Z³Z]cZ¯|Ë|¼ecZ̸¼Ÿ¯~»xËZeYZ»YÃ{Â]¹Zn¿Y |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÖnÀ‡Z^fŸYÄqZb°ËÄ¿Z»Z‡{Z0 §€Á¦«Âf» ÁÄfyY{€aÖeZv̓ÂeÄWYYÄ]|Ë|mÄ//‡Á€a¾ËYÃZ]{½Y€ËY©ZeYÄ//ˆÌWcZÌÅ”Ÿ Ö¿Z³Z]©ZeYį{‹Ö»d‹Y{€]Zŀ^yÖy€]Y—¾ËYÄ¿Z¨‡Pf»|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy Ä]¶»Z¯—Ä]|ÀËM€§¾ËYÁ{Y|¿Ã|//Ɵ€]YÖ¿Z³Z]cZ¯Á|dÌ·ÂX//ˆ»€´Ë{ Ö¿Z³Z]©ZeYÄ°¸] {Y|¿dv½YÂÀŸpÌÅÄ]įd//‡YÃ|//‹Y~³YÁd ÀcYÁ Ä]•Â]€»ÕZÅhv]Ád‡YÖ¿Z³Z]cZ¯Á|Ö¸YÕZÅÃ|ÀÀ¯Z”»YYְ˽ZÀr¼Å {‹Ö»Հ̴Ìa½Y€ËY©ZeY{¶^«|À¿Z»Ã|¿Á€a¶Ì°ŒeÁdË”ŸcZ¯ |‹ª¬v»d¯€‹{‡Õ|{{Á|u|‹ ž¼n»{{Z³Z‡Zad¨¿€ad‡{ įd‡Y°ÌaZed¯€‹ÕZÅğ¼n»€ËY«…Zb‹»ևÂ]{Z¼¿Z]{Z³Z‡Zad¨¿d¯€‹ |ËZŸYÕ|{{Á|uÃ{Z]ÕZmµZ‡ÕY|f]YYd¯€‹¾ËY¹ZƇd¼Ì«cZ¿Z‡Â¿ Ä]ÃZ»€ÌexËZe{įd¯€‹¾ËYÄ¿ZÌ·Z‡Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n» d‡YÃ{€¯½YY|»ZÆ//‡ Ây{½YY|»ZƇZe{{€³Y‚³€]ÃZ»{Y{€»xËZe{d‡YY€«{Â]Ã{Ây†¨Àe |ÀÀ¯Հ̳ºÌ¼e{‡ºÌˆ¬e½Y‚Ì»ÁÖ·Z»ÕZÅc\ːe ½Zf‡€Æ‹{d¯€‹¾ËYÕZÅÄ¿ZyZ¯ d‡Y€Ì«Y¿Y{Z³Z‡Zad¨¿d¯€‹Ö¸YµÂv» Â¼n»{½M|Ì·Âeḑ€›ÁÃ{Â]ž«YÁ½Y{Z]MÁ…Z^Ÿ|À],Y€Ì‹,­YY,‚Ë€^e,½Y€ÆeÕZÅ Y¿Y¾e½Â̸̻ ‰Á€§Ä]ª§Â»d¯€‹¾ËYµZ‡{ d‡YµZ‡{¾e½Â̸̻ Ö»½ZŒ¿YÕ|{{Á|u|‹¶^«µZ‡ÖÀe½Â̸̻ ‰Á€§Ä]d^ˆ¿į|‹€Ì« …Â]{cY{ZÁÖ¸yY{YZ]¶¯Yd¯€‹¾ËY¦¸fz»cӐv»‰Á€§ºÆ‡ |Å{ \Ìe€eÄ]µZ‡{€°¸¼Ÿ{{Y|ŸY¾ËY d//‡Y|{Á|{\Ìe€eÄ]ÓZ¯ d‡YÃ{Â]|{Á|{ |»M{Ã|‹ª§Â»µZ//‡ÄÅZ»{«…Zb‹»,d¯€‹Ö·Z»ÕZÅc…Z//‡Y€] |‹Z]¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿º«¾ËYį|À¯ÖËZ‡ZÀ‹µZË{Z̸̻ µ{Z »֋Á€§ ‰Á€§ÕY|¬»|‹Ä]•Â]€»|{|»M{ŠËY‚§Y¾ËYY d‡YÃ|‹ÃY€¼ÅÕ|{ ‰Á€§w€¿¾Ì´¿ZÌ»,…Z‡Y¾ËY€] d‡YcӐv»‰Á€§w€¿ŠËY‚§Y|{d‡Y Y‚Å Ä]µZ‡{¾e€ÅÕYYÄ]µZËY‚Å Y{Z³Z‡Zad¨¿cӐv» Ã|‹¹Z¼eÕZÆ] d//‡YÄf§ZËŠËY‚§YµZ//‡{¾e€ÅÕYYÄ]µZ˽Â̸̻Z˵ZË ÄÌ°eZ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ {Á|uµZ‡{‚Ì¿d¯€‹cӐv»‰Á€§ Ã{Â]µZË{Z̸̻Ž·ZyZ¿{‡µZ‡{d¯€‹{€°¸¼Ÿ¶Zu,©Â§{Y|ŸY€] Ä̋ZuÂ¼n»{ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{½MY¶^«µZ‡Z]ĈËZ¬»{{|Ÿ¾ËYį d‡YÃ|̇|{ Ä]µZ‡{|{ Yd¯€‹Ž·ZyZ¿{‡ d¯€‹{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]YdËZ°u‚Ì¿«…Zb‹»ÕYÄÀ˂ÅÁÕ|»M{¹Ô«Y€ËZ//‡և€] Yd¯€‹Ö·Z»ÕZÅÄÀ˂Å {Y{ÖeZ̸¼Ÿ€Ì£ÕZÅ|»M{€ËZ//‡ÁÖ·Z»ÕZÅÄÀÌ»{ Õ‡{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯µZ‡{µZË{Z̸̻{Á|uÄ]µZ‡{µZË{Z̸̻ Â¼n»{ |‹ÃY€¼ÅՀ]Y€]YŠÌ]|‹Z]«…Zb//‹»ÖeZ̸¼Ÿ€Ì£ÕZÅ|»M{¶]Z¬» ÁcZÌ·Z»€ˆ¯Y¶^«{‡µZË{Z̸̻µ{Z »Ö¼«µZ//‡{{Z³Z//‡Zad¨¿ Ö·ZŸZ̈]|‹YdËZ°u{|Ÿ¾ËYįÃ{€¯‰Y‚³Ž·Zy{‡YµZË{Z̸̻ d‡YÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Õ|{ Ä^À‹ÁÄ¿ZÌ·Z‡Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»{«…Zb‹»½Y€Ë|»,ÃZ‹Y{»\·Z˜»Ä]ÄmÂeZ] ÕY€]d¯€‹¾ËYÖeMÄ»Z¿€]Ze|À¿Z»Ö»€œfÀ»½YY|»ZƇÁ|¿ÁÖ»ž¼n»Ä]€aÖf//‡{Z] |ÀÀ¯d§ZË{YZ¬eYÁ|‹ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY µZfÌnË{{Zf«YÕY€]{Z¼fŸY{»dyZ‡€Ë¾Ì»Ze {Z¼fŸY{»cZ»|ydyZ‡€Ë¾Ì»Zed¨³ICTÃZ´ŒÅÁ„adÌÀ»YÃ|°ŒÅÁ„a†ÌW d¯ZŒ»Z]Œ¯{Ö·ZfÌnË{{Zf«Yª¬vedÆm{µZfÌnË{dËÂŁY€uYZ¯ÁZ‡Á {,€Æ»Z]´f¨³{Öy€‡[€Ÿ}Â]Y {Â//‹Ö»Հ̴ÌaÄ¿ZzeYÁ|ÀqÕZ°¼ÅÁ Œ¯{µZfÌnË{{Zf«Yª¬veÕY€]µZfÌnË{dËÂŁY€uYZ¯ÁZ‡Ö´¿Â´qÂy Ã|°ŒÅÁ„ad¨³,{‹Ö»µZ^¿{Ây¾ËY{dÌÀ»YÃ|°ŒÅÁ„a{įÖËZÅÃÁ€aÁ ®Ë,d‡YŽzŒ»‚Ì¿Š»Z¿Yį˜¿Z¼ÅÁ{Y{dÌ·Z §Ĭ]Z‡µZ‡{Á|udÌÀ»Y •Â]€»cZŸÂ“»Ã|°ŒÅÁ„a¾ËY¾ËY€]ZÀ]ÖËY€mY|uYÁ®ËÄ¿Ád‡Y֌ÅÁ„a|uYÁ Z]ÕÁ d‡YÃ{€]ŠÌa€ÌyYÕZŵZ‡֗YՀ^ËZ‡dÌÀ»YÁÂu{Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÄ] ZŁÁ¾ËYįÖ¿Z»Z‡ÕZÅÃ{Y{Yd›Z¨uÁ½Y€]Z¯֏yºË€uhv]Ä°ÀËY½ZÌ] ÕY€]Á{€Ì³Ö»€]{YÖeÁZ¨f»ķ¬»®Ë€Å,{‹Ö»s€˜»Ä »Zmt˜‡{\¸£Y‚Ì¿ hv]{µZj»ÕY€]{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÃ|//‹Äf§€³€œ¿{‚Ì¿ÖeÁZ¨f»ÕZÅZ°ÅY,½M Z¯ÁZ‡ÁÖuY€—ÕÁµZ‡YdÌÀ»YÃ|°ŒÅÁ„a,Ö¿Z»Z//‡ÕZÅÃ{Y{Yd›Z¨u ®Ë¦Ë€ eµZ^¿{Ä]ÄÀÌ»¾ËY{ÁÃ{€¯Z¯«Ã|‹Õ|À]Ĭ^—ÕZÅÃ{Y{dÌÀ»Y¾Ì»Ze» d‡YÃ{Â]½MḋZˆu½Y‚Ì»…Z‡Y€],cZŸÔ—YÄ]և€f‡{[ÂqZq |ÀfˆÅ¾°ˆ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ]ZÅ®¿Z]d]Z«Ã|¿Z]¹{€» ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ]d]Z«µZu{ZÅ®¿Z]į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW {Y{µZ^¿{Ä]{Zf«YÕY€]YÕZ̈]cZ ^eZ ˜«{€°ËÁ¾ËYd¨³,|ÀfˆÅ¾°//ˆ» ÁÃYcYÁ½ÓÂXˆ»cYZƛYÄ]ÃZ‹YZ]Öq¯ÖËZ“Z“|¼v»,ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] Y€«ZÅ®¿Z]dÌ°·Z»{ÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyY֌z]Ä°ÀËY€]ÖÀ^»ՁZ‡€Æ‹ ,¾°ˆ»YZ]{d¼Ì«ŠËY‚§YÁŠÀeÁ€]¶»YŸYÖ°ËÄ¿Z¨//‡Pf»{€¯ZƛY,{Y{ ¾ËYÔ¼ŸÁd‡Y¾°ˆ»‰Á€§Á|ˀyÁZ‡ÁdyZ//‡{ZÅ®¿Z]dÌ·Z § ¹ÔŸYZÅZ]†¸n»{€¯tˀeÕÁ d‡YÃ{€¯¶¸yZq{YZ“Z¬eÁē€Ÿ¹Zœ¿ĸXˆ» Ô»Z¯ÕY|°¿Z]¹Zœ¿ՄeY€f‡Y¾ËYÁd‡Y¦·Zz»Ô»Z¯ZÅ®¿Z]ÕY{ÃZ´À]Z]įÃ{€¯ ÃZ´À]ÁÂuÄ]ZÅ®¿Z]{ÁÁY|ËZ]Ղ¯€»®¿Z]Á¾ËYY,d‡YŒ¯{Zf«Y€“Ä] ÁÂ//Œ¯Õ{Zf«Ydˬe,ZÅ®¿Z]Ö¸YĨ̛Á{Á‚§YÕÁ |À¯Հ̳¸m|ËZ]ÕY{ Ö»ª¬v»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]\‡ZÀ»cÔÌƈeÄWYYZ]ºÅ½MÁd‡YÕ|Ì·ÂeÕZÅŠz] ,cÔÌƈeÄWYYÕZmÄ]€fŒÌ]{‡\ˆ¯ÕY€]ZÅ®¿Z]įºË|ÅZ‹Ä¿Z¨‡Pf»Z»Y,{‹ †¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW |ÀÀ¯Ö»ªË‚eÕ{Zf«YÕZÅYZ]Ä]{ÂyÕZÅÄËZ»€‡ Z]d]Z«µZu{Ô¼ŸZÅ®¿Z]įÃ|‹ÕYĿ³Ä]dÌ “ÁÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{d¨³ Z ˜«{€°ËÁ¾ËYÁ|ÀfˆÅ¾°ˆ»ÁÂu{ÄËÁÄ]֏yŠz]Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe {Y{µZ^¿{Ä]Œ¯|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YŠz]ÕY€]YÕZ̈]cZ ^e |À»€ÌÅ€‡€]Š°¼Œ¯½€«ºÌ¿½ZËZa {Y{{ÂmÁŒ¯Á{¾Ì]Õ{Zf«Y {d¨³ºÅ|À»€ÌÅÄ¿Zy{ÁY½Y€ËYÄ//]MªuÃZ]{Á€Ì¿€ËÁ įºÌÀ¯Ö»¶¼Ÿ½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY¾Ì]µZ‡Ã|ÅZ »[ÂqZq ÕZËZˆÌ¼¯dXÌŶ̰Œe½YÂÀŸdveÕZ¯ÁZ‡,Ã|ÅZ »½M{ ÕÂƼmYÖÀ Ë¥€—Á{€ÅYįd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa|À»€ÌÅ |ÀfˆÅ”Ÿ½M{½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYֻԇY cZœ¿,|À»€ÌÅÕZËZˆÌ¼¯¾ËY¦ËZ›Áĸ¼mYd¨³½ZÌ¿Z¯{Y [ÂyÕZ”§Ä]ÄmÂeZ//]Ä¿Zfz^//‹ÂyÁÃ{Â]Ã|ÅZ »ÕY€mY€] d‡YµZ §Ã|ÅZ »YŠz]¾ËY,ÕZ°¼Å ½Y€Æe{\e€»cÄ]|À»€ÌÅÕZËZˆÌ¼¯cZˆ¸m{Á‚§YÕÁ {‹Ö»Y‚³€]¶]Z¯Á ÕY€mYŠËZaÕY€]ºÅÖ]ÂycZ»Y|«Yd¨³¾ÌÀr¼ÅÁ€Ì¿€//ˁÁ cYÁd‡€a€‡€ÌyY€¨‡Ád‡Y¹Zn¿YµZu{|À»€ÌÅÃ|ÅZ » ÕZÅ´f¨³{Â“»¾ËY€]Õ|̯PeºÅ½Y€ËYÄ]½Zfˆ¿Z¤§YÄmZy {Â]Ä^¿ZmÁ{ Y½Y‚Ì»½MZ3 f Ì^—ºÅÖ¸ §Ö]MµZ//‡{{€¯tˀe½ZÌ¿Z¯{Y Ö]Ây–ËY€//‹{ÁºÌÀ¯Ö»d§ZË{Y|À»€ÌÅÄ¿Zy{ÁÄ]Mªu ºË€]Ö»€‡Ä] tˀe|À»€ÌÅÄ¿Zy{Á€Ìˆ»{|Ë|m|//‡gY|uYÃZ]{ÕÁ Ä¿Zy{Á¾ËY€Ì//ˆ»{įÖ]MÁZ//‡Â¿€ÅÖ Ì^——Ä]{€¯ €ÌiPe|À»€ÌÅÄÀÌ»{½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY{Y{Y€«€]|ËZ^¿,{‹gY|uY {½Z¼¿YZ°¼ÅÄmÂe{»ĸXˆ»¾ËYºÌfˆÅYÁ|Ì»YZ»Á{Y~´] |‹Z]ºÅ½Zfˆ¿Z¤§Y YÕY{€]ÀÆ]ÃZ]{½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY¾Ì]{Y{Y€«{Á‚§YÁ€Ì¿€ËÁ įÃ{Â]Œ¯Á{Ã|‹|ÌËPeÁÖ¼‡{Y{Y€«®Ë|À»€ÌÅÄ¿Zy{Á d‡Y¹Y€fuY¶]Z«¥€—Á{€ÅÕY€] ®ËÄ¿Zy{Á¾ËYd//¨³ºÅ{Á€Ë€ÅÄ¿Zy{ÁÃZ]{½Z//Ì¿Z¯{Y Ä¿Zy{Á¾ËYY½ZfˆÀ¼¯€eÁ½Y€ËY,ZÆf¿Y{Ád‡YՁ€»Ä¿Zy{Á |ÀfˆÅ|À»ÀÆ]Ö¸§ µZ‡YÖËZÅÃZ»{įd//‡YÕ{Á{Á€Ë€ÅÄ¿Zy{Á{Á‚§YÕÁ gY|uYÄ¿Zy{Á¾ËYÕÁYÖf//‡Á{|‡Z»į{Â//‹Ö»[M€a ºË{€¯ ½Zfˆ¿Z¤§YcZ»Z¬»Z]cY€¯Y~»Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{½ZÌ¿Z¯{Y \·Z«{ÄmZy»YcYÁd¨³,d‡Y½Zˀm{{Á€Ë€ÅÃZ]{ €»Y¾ËYÄ]YÖjv]Œ¯Á{c|»|À¸]Áž»ZmÕZÅÕZ°¼Å|À‡ d‡YÃ{Y{ZfyY YÃ{Z¨f‡YÕY€]cY€¯Y~»{Ö]ÂyÕZÅd§€ŒÌa{Á‚§YÁ€Ì¿€ËÁ ºËYÁ|Ì»Yįd‡YÃ|‹¹Zn¿Y½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY¾Ì]{Á€Ë€ÅÄ¿Zy{Á |‡€]Z”»YÄ]Ö¼‡—Ä]ž»Zm|À‡¾ËY®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ Y‚Åḑ€›Z]YÂÌe»°·ÁÖ¸ËÁÕZ//]½Z³ÁZ¿LZ¬eYÁ Äu·€‡{½Z»Âe{Z̸̻ÕZ^fŸY‰YÄ],ÃZ´f//‡{ d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyÕZÅdÌ·Z § ZŽMdË·ÁYÁZÅÄ»Z¿€]¾ËYd¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ,ZÌ¿{»Z^fŸYY|¬»¾ËYY€—Zy¾Ì¼ÅÄ] d‡YÃ|‹ŽzŒ» {Z̸̻¢¸^»,Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡ÕZ°¼ÅZ] ,ZÌ¿{»cZ^fŸYÃ|¿Z»Ö«Z]ÕY€]ÁÄf§Zˎ̐ze½ÂÀ¯Ze½Z»Âe d‡YՀ̴Ìad‡{{\eY€» ¦·YdËZ‡†°Ÿ Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»Ö¿Y€³€¬»…Â] Á{Ó§Z°fuY,Yw€¿ŠËY‚§Y,…Â]{Ã|//‹{ZnËY[Z^u|¿|¬f »½Z//‡ZÀ‹Z¯ €ÌyYÕZÅÃZ»{¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y¶»YŸĸ¼mYÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{Z YZ]{…Â][Z^uY֋Z¿Ö¨À»€iYÁ{Ád^j»€iY®Ë,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ{Â] ¶»ZŸ½YÂÀŸÄ]…Â]½YY|»ZƇ¥€—Y®¸»YZ]Ö·Z»ƒZ‹ |‹ÖËZ‡ZÀ‹¾°ˆ» ZÅև€] {‹Ö»Ö]ZˁY¾°ˆ»ÁÂu€]…Â]d^j»cY€iYĸ¼mYŠz]ª¿Á {ÁÁ¾°ˆ»YZ]Ä]…Â]ÕZÅÄËZ»€‡Y֌z]Äf‹~³ÃZ»d¨Å֗|Å{Ö»½ZŒ¿ Ä]€ÌyYµZ‡®Ë{Á|u֗…Â]ŽyZ//‹¹ÁY|»ŠËY‚§Y{ÂmÁ¾ËYZ] d//‡YÃ{€¯ ½ZŒ¿Y{Ây|¿Â‹Ö»ē€ŸÓZ¯…Â]{įÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃ{ZÆ¿d¼Ì«|‹¶°‹ d¼Ì«Õ{ |¿Á d‡YÃ|‹¶Ë|^eZ‡ÁdyZ‡Šz]ÕY€]Ö//Œ·ZqÄ]įÃ{Y{ ÄmÂeZ] {Y{Öa{Y½Z³|¿Z‡ÄËÔ³‚Ì¿Äf‹~³ÕZÅÃZ»֗Ö¿Z¼fyZ//‡ÕZÅÃ{ZÆ¿ ֔ ],{‹Ö»{ZÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]¶yY{|Ì·ÂeÖ¿Z¼fyZ//‡t·Z»Ä°ÀËYÄ] ÕZÅYZ]{{Ây‰Á€§d¼Ì«,Yd¼Ì«|‹Ä]ÄmÂeZ]|¿Y{Zœf¿Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ä]{€´¸Ì»,½Z³|¿Z//‡ÕZŸ{Y€]ZÀ]€´Ë{¥€—Y |ÀÀ¯Y€f¼ÅYw€¿Z]‚Ì¿YÖ¸yY{ ±‚]ÕZÅd¯€‹Z°fuY¶Ì·{Ä]¾°ˆ»ÖËZÆ¿d¼Ì«{Y~³€ÌiZeÕÓZ¯®Ë½YÂÀŸ Œ¯įd‡YÖ·Zu{¾ËY {‹Ö¼¿ē€ŸÖ^‡ZÀ»d¼Ì«Z],µÂv»¾ËYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe µZ//‡{‚Ì¿{Ó§cY{ZÁ{Y{Y€«Ö^//‡ZÀ»dÌ “Á{{Ó§|Ì·Âe€œ¿Y½Y€ËY d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{Äf‹~³ ÖËZÀ]€Ë»Y {€Ì³Ö»½Zfˆ¿Z¤§YYY|À»€ÌÅÄ]Mªu½Y€ËYÁ€Ì¿€ËÁÃ|ŸÁ d‡YÄ¿|‹ž˜«µZu{|À»€ÌÅ[MÄ°ÀËY|]€^y{Â]Äf‹Â¿€fÌËÂe Á¶]YÄm{ÕZ»€³Z]½Â»ZŽ|‹®//Œy|¿ÁÕ{ÁÄ]Á ½Zfˆ¿Z¤§YįÕYÄ]N¬uYՀ^yÁ{‹Ö»Z£MÁÕZÅ{Z] ‚Ë€‡Á[Ô̇[MÃZ»ZÆq¾ËY¹Z¼e{ dˆÌ¿Ã{Â]|Æ f»½MÄ] ,{Ây|Æ eºÅÂÀŽZfˆ¿Z¤§Y,{Â]ÕZm[Y|À£YÁÖ°n¯|‡ |À¯Ö¼¿Y€mYYÄ]Z¬u€]Y€]{ ½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼Å­€fŒ»½Â̼̈¯†ÌW,µZu¾ËYZ] Y|À»€ÌÅÄ¿Zy{ÁÄ]MªuÕZmÖ]MµZ‡{d¨³½Zfˆ¿Z¤§YÁ ºË€]Ö»€‡Ä]Ö]Ây–ËY€‹{ÁºÌÀ¯Ö»d§ZË{ µÂXˆ»½YÂÀŸÄ]Á€Ì¿cYÁdÌ·ÂXˆ»Ä]ÃZ//‹YZ]½ZÌ¿Z¯{YZ“ {Z¬fŸYÄ]d¨³,½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼Å½Â̼̈¯ {ÂmÁ½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY¾Ì]ZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€]Ö]ÂyÄÀÌ»¾» {Y{ ÕZÅdÌ·Z §ÄÀÌ»{ÃZ´ŒËZ¼¿Á{®Ë{‚¿Ã|ÀËM{d¨³Á€Ì¿€ËÁ ­€fŒ»½Â̼̈¯Á{€¯ºÌÅYÂyZa€]YÖf ÀÁÖ¿Z³Z],ÕZne ºÌÀ¯Ö»Y‚³€]½Zfˆ¿Z¤§Y{YÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼Å Ä ‡Âe½Zf//ˆ¿Z¤§YZ]YZÅÕZ°¼Å,©€]ÄÀÌ»{{Á‚§Y½ZÌ¿Z¯{Y ÁÕZne–]YÁÄ //‡ÂeÕY€]Ö]ÂyZÌ//ˆ]ÄÀÌ»Á{Y{ºÌÅYÂy ,½Y€ËY[Ô¬¿Y,½Zfˆ¿Z¤§YÕZe{¯ĸ¼mYÖi{YÂuZ»Y Á,µZ‡{d«ÁÕÁ‹ÕZÅÁ€Ì¿–‡Âe½Zfˆ¿Z¤§YµZ¤‹Y ՀÌiZeÖ´¼Å½Z^·Z—d»Â°uÁ½Zfˆ¿Z¤§YÖ¸yY{²Àm½MY†a [Y€Ì‡|À»€ÌÅ[MYį½Â»ZÅ[ÓZed//‹Â¿€‡€]‚Ì»MÄ mZ§ |Àf‹Y~³,|‹Ö» {Â]Á‚Ìz¸ZuÖ¿Z»į½Â»ZÅÖ¸¸¼·Y¾Ì][ÓZe,€ÌyYÄÅ{Á{{ Y†aį,½Z^·Z—d»Â°u d‡YÃ|‹[Mº¯Á®ŒydËZ£Ä] ½Y€ËYZ],{¦Ë€‹Y‚»{Ö¿Y€ËYÕZÅcZ¼¸bË{½|‹ÄfŒ¯ dˆ]Y|À»€ÌÅ{ÁÖ°n¯|‡ÄrË{,d§ŠÌa²ÀmÄ¿Zf‡MZe ZeįÖ°n¯|‡½{Â]Äfˆ] {€¯ž˜«½Y€ËYÕÁÄ]Y[M½ZˀmÁ ÕZÅÖ·Zˆ°Œy¾Ë€f³‚]YÖ°ËÕZÅ|»ZÌa,d§ZËÄ»Y{YµZ‡ {€¯|Ë|ŒeY̸ּ«YcY€Ì̤e€iY€]Ĭ˜À»xËZe ÕY€]‰Œ¯į{Â]Äf‹Y{ZƛY€fŒÌa½Y€Æe{½Zfˆ¿Z¤§Y€Ì¨‡ Ö¼ÅZ¨ed‹Y{ZË {€¯|ÅYÂyÕZ°¼Å½Y€ËYZ]½Â»ZÅ[ÓZeÕZÌuY įd‡Y½M€]|‹Z”»Y½Zf//ˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY½ZÌ»ÄË¿YƒÃZ»{į ÕY‚³€]Zf//‡YÂyÁ{Â//‹Y€mY¶»Z¯—Ä]|ËZ]{Y{Y€« d‡YÃ|‹|À»€ÌÅ[MÕZËZˆÌ¼¯ºœÀ»ÕZÅĈ¸m {ՁZn»ÕZ”§µZ §®Ë,{Y{€y{įd‡YÖ·Zu{¾ËY {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » |¿Â‹Ö»¶f»Ö¸ËÄ°^‹Ä]µZˆ»Y|Ë|m½Zf‡YZÆq ÁÄ ‡Âe,Ö¸ËÄ°^//‹Ä]½Zf//‡YZÆq¶«Y|uµZeYĸ¼mY d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{YÖ¸ËÖf˂¿Y€eÄ°^‹¶Ì¼°e gY|uYÄ»Z¿€]|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{…Z‡Y¾Ì¼Å€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ՁZˆÆ],ՁZ//‡Â¿,¹Á{Á֟€§,Ö¸Y•Â˜y€f»Â¸Ì¯ ¦Ì·Z°eÁ€ÌyYÕZŵZ‡{ÂƼmd‡ZËÁՀ^źœ »¹Z¬» ŠËY‚§YÂy{,Ä ‡ÂeºŒ‹Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]ĸ¼mYֿ¿Z« ,d˂¿Y€eÁ€§Zˆ»,Z]¶¼uÁÂu{ָ˶¬¿Á¶¼uºÆ//‡ ÕYÄËÁÄ»Z¿€]|Ì·ÂeŠÆmµZ//‡{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com €]į½Zf//ˆ¿Z¤§Y{{Á€Ë€ÅÁ|À»€ÌÅÄ¿Zy{ÁÁ{Y½Y€ËYÄ]Z¬u ¥ÔfyYÁhv]¶v»ÃY¼Å,Ã|‹ÄfyZ‡ÖËZÅ|‡,Á{€ÅÕÁ d‡YÃ{Â]Œ¯Á{¾ËY Á½Y€ËYÂ//Œ¯Á{įÖ·Zu{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] µZ‡{į|À»€ÌÅ[MÄ]•Â]€»{Y{Y€«Ä]d^ˆ¿½Zfˆ¿Z¤§Y ½€«Ä][M€‡€]ZÅ¥ÔfyYZ»Y|¿YÃ{€¯|Æ e¹ÔŸY,Ã|‹|¬ À» Ö»Z],{Â]ZÌ¿Zfˀ]ÄËZ¼v·Ydve½Zfˆ¿Z¤§YįÖ¿Z»,Õ{ÔÌ»ºÅ{Â¿ €]Y½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY€»ÖËZÌ¿Zfˀ]€ˆ§Y®Ë½Z»¾ËY{ {{€³ {Y{Y€«Zf·{{|À»€ÌÅÖ¸YÄyZ‹ÕÁ ÕY€]«Zf·{½Â̼̈¯»½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÕ{ÔÌ»µZ//‡{ µZ‡{Á|¿{€¯{ZnËYYÂ//Œ¯Á{[MºÆ‡ŠnÀ‡Áև€] [MºÆ‡½M…Z‡Y€]į|‹Z”»YŒ¯Á{½ZÌ»Õ|À//‡ \ °»€f»½Â̸̻Ä¿ÓZ//‡ZËÄÌ¿Zi{[M\ °»€f»½Y€ËY |‹¾ÌÌ e µZ‡Ä]įµZ//‡{d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » {ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,d‡YÃ|‹ÕY~´»Z¿|Ì·ÂeŠÆm YÕYÄËÁÕZÅÄ»Z¿€]ָ˶¬¿Á¶¼uºÆ‡ŠËY‚§YÂy Âf‡{{YÖ¸ËÄ°^‹Ä]½Zf//‡YZÆq¶«Y|uµZeYĸ¼m {Y{Z¯ ¹Z¼eYÁÄ //‡Âehv]{ÕZ¨£{¼v»€Ì»Y,Z¿€ËY‰Y‚³Ä//] ŠÆmµZ‡įµZ‡{ÂyÄ]Œ¯Ö¸ËÕZÅÃÁ€a cY|̯ZeÄ]dËZÀŸZ]d‹Y{ZƛY,d‡YÃ|‹ÕY~´»Z¿|Ì·Âe {€¯s€˜»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ |Œ¯Ö»‰Á{Ä]Ä »ZmY¾°ˆ»{Zf«YÃZ^f‹YÕY~³d‡ŻZ] ZʼnY‚³¾ËYÕ{Zf«Y½Â̼̈¯Á|Å{ÄWYY[Âf°»‰Y‚³†¸n»ÕZŽÂ̼̈¯Ä] |À¯Ö»€ŒfÀ»¹Â¼ŸÕY€]Y d¨³Ä»Y{Y{ºÅՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ »Ã{Y{¼v»{¼v» ¹Zn¿Y½Z°·Z»ÕZƛY{Ây…Z‡Y€]Œ¯½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ÕZÅÃ{Y{ÖËZÆ¿|ÌËPe cZŸÔ—YÁ¹Zn¿YYÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyÖËZ‡ZÀ‹Z¯ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖÀ Ë{‹Ö» |uYÁ|À¯ZƛY®·Z»€³Yį|À¯Ö»µZ‡YZÅÄ¿Zy¾ËY½Z°·Z»Ä]®»ZÌacÄ]Y½M |À¯|ÌËPeZË|À°¿ÄWYY­Y|»€³YZ»Y,|À¯ÄWYYY½M­Y|»|ËZ]{Y{€mPfˆ»ֿ°ˆ» {‹Ö»Ö§€ »ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä]ֿ°ˆ»|uYÁ½M-d‡YÖ·Zy,Ä¿Zy ‚Ì·Z¿MZŽMcZŸÔ—YÁÖËZ‡ZÀ‹ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻d//ŒÅ{Á‚§YÕÁ {‹Ö»µZ‡Y½Z°·Z»ÕY€]½M®»ZÌaÕ{ÁÄ]Ád‡YÃ|‹ ,|‹Ö»|Ì·Âeֿ°ˆ»|uYÁY‚Å|ËZ]Ä¿ÓZ‡Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ã{Y{¼v» ÄfyZ‡µZ//‡{|uYÁY‚Å{Á|u–¬§€ÌyYÕZŵZ//‡{֏yŠz]Z»Y ¾°ˆ»|Ì·Âe{Â^¼¯µZ‡ZÆq|¿YÂeÖ»Ö·Zyֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻Á{YŠÌ],d‡Y |À¯½Y€^mY |ÀfˆÅ€f»ÕÓZ]Ä̬]Á€f»€ËÖ·ZyÕZÅ|uYÁ|{{Á|u{Á‚§YÕÁ ÕZÅ|uYÁÖËZ‡ZÀ‹¹Z¼eYZ]d¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » €³YÁºÌÅ{Ö»YZÅ|uYÁ¾ËYē€Ÿd¸Æ»½Z°·Z»Ä]ÃZ»ć,{Y{€»ZeÖ·Zyֿ°ˆ» ºÌÀ¯Ö»ֻ¼Ÿ¹ÔŸYYZŽMd‡€Æ§,|ÀÅ|¿¹Zn¿YYZ¯¾ËY |ËZ]Œ¯ÕZÅZ»MļÅd¨³‚Ì¿Œ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡†ÌWZ‡ZaÖ¸Ÿ|Ì»Y d̼¯Zu½Z¯YļÅZÌfyY{Öf̼¯ZuÕZź̼eÕY€]½Â¿Z«…Z‡Y€]Á{‹d^i {€Ì´]Y€« Ö¸Y¶°Œ»¾ËY{Á‚§Y|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ|ËZ^¿cZŸÔ—YÖ´¿Z»€v»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»|Ë|ms€—Ö³„ËÁ¾Ë€f¼Æ»Á€´Ë{ÕZÅÁÂuÁ¾°//ˆ»ÁÂu d‡Yhv]¾ËYÄ]{ÁÁ-Ö·Zy Ä°¸]dˆÌ¿d·Á{ÕY€]|»M{\ˆ¯¥|ÅZ]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»d¨³Z//‡Za |¿Â‹ē€ŸÄy€q{YÁÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyºÌÅYÂyÖ» Á{€¯¹ÔŸYŒ¯½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡{ZnËYÖ·Âf»YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕÁ {Ä¿Z»Z‡¾ËY{d^iÕY€]¶»Z¯—Ä]Y{ÂycZŸÔ—YÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡{Á‚§Y Á{ÂycZŸÔ—Y|ËZ]Ä¿ZzeYÁ¾ËYZ»Y,d‡YÃ{Y{Y€«ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁZÌfyY Œ¯Ö·ZyÕZÅÄ¿Zyd‡€Æ§Ze|Å{Y€«Ä¿Z»Z‡¾ËY{YZÅÃZ´f//‡{€´Ë{cZŸÔ—Y |À¯¹Y|«Y½M…Z‡Y€]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Á{‹ŽzŒ» dˆÌ¿ºÌœÀeZ»Œ¯{¾°ˆ»YZ]d¨³Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯€§Ö]Y€eÕ{ZÅ,½ZËZa{ d‡ÓZ]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy{Y| eÁ µZ¬f¿YÁ¶¬¿cZÌ·Z»–¬§Z»Y,{Y{{ÂmÁ¾°ˆ»ÁÂu{֟ÂÀf»ÕZÅcZÌ·Z»{Á‚§YÕÁ {‹Ö»~yY Äf‹Y{{ÂmÁÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»½Â¿Z«µZ‡YÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³€§Ö]Y€e d‡YÃ{Â^¿Ã|¿Y{Z]½MÕZÅw€¿Z»Y,d‡Y Y|¿YÂeÖ»Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€—†Ë¿ŠÌa{|Ë|mÕZÅw€¿{Á‚//§YÕÁ |À¯Հ̳¸mZÅÄ¿Zy¾ËY½{Â]Ö·Zy ¾°ˆ»{Zf«YÁÂuÕY~³d‡Żd¨³†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\WZ¿ |Œ¯Ö»‰Á{Ä]Ä »ZmY½MZ]Ád‡YZ]Ä mZ§ ½Â̼̈¯{įÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€—ÃZ]{ՁÁ|¿Zy½ZˆuY,€Æ»‰Y‚³Ä] ¾°ˆ»Õ{Zf«YÁÂuÕY~³d‡Ż{Á‚§Yd‡YÖ//‡€]µZu{†¸n»Õ{Zf«Y |Œ¯Ö»‰Á{Ä]Ä »ZmY½MZ]Ád‡YZ]Ä mZ§ €ÅµZ‡€Ë{€§ºË|‹ÄmÂf»Հ¨¿½Â̸̻ZÆqĿ¼¿Ö//‡€]Z]{Á‚§YÕÁ |¿Y{{Ây¹Z¿Ä]ֿ°ˆ»|uYÁlÀaYŠÌ]¹Y|¯ ½ZÀ¯Z‡Á½Z°·Z»ÁÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy{Y| eZ»Mįd//‡YÖ·Zu{¾ËYd¨³ՁÁ|¿Zy €‡Ä]¾°ˆ»YZ]cZŸÔ—YÖ¼œ¿Ö]Á[‹M{Œ¯Á|¿Y{Ö¼¿†°rÌÅYZÅÄ¿Zy d‡YÃ{€¯[¸˜»YZ]¾ËY½Y€³Y{‡ÕY€]YZ”§į{€]Ö» \m»Á|À¯Ö»ĸ]Z¬»¾°//ˆ»Z°fuYZ]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€—{Á‚§YÕÁ |‹|ÅYÂyē€ŸŠËY‚§Y {ZnËYYÖ¼WY{½Â¿Z«,s€—¾ËY\ːed¨³†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ {Y~´]€iY¾°ˆ»ē€ŸÁZÅd¼Ì«€]½MÕY€mYdˆz¿µZ‡{ºËY{Zœf¿Yį|À¯Ö» ½Mw€¿Z»Y,|‹\ːeÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»½Â¿Z«µZ//‡{d¨³ՁÁ|¿Zy µZ‡½Â¿Z«Z]ĈËZ¬»{€]Y€]cZÌ·Z»w€¿s€—¾ËY{½ÂÀ¯YÁ{Â^¿Ã|¿Y{Z],½Â¿Z« d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y €yYÁY,{‹ՁY|¿YÃYµZ‡{{Â]Y€«įŒ¯½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡{Á‚§YÕÁ ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁÕZÅ{¯¹Â‡®ËY€f¼¯–¬§½ÂÀ¯YÁ{€¯Z¯Ä]Z£MµZ‡ d‡YÃ|‹d^iÄ¿Z»Z‡¾ËY{ Œ¯½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡dˬeÕY€]ZÅY‚]YļŁYs€—¾ËY{d¨³ՁÁ|¿Zy {ÂyÕZÅÃ{Y{|¿YÃ|‹¦¸°»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Áֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿Ád‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡Y |ÀÅ{Y€«ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁZÌfyY{½Z´ËYÁžË€‡Y ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡Ä]cZŸÔ—YÄWYYÕY€]ZÅÃZ´f‡{|À»Z¯ZË€Ë|»€³Y{Á‚§YÕÁ |¿Â‹Ö»¹Â°v»d»|yYµZ¨¿YÄ]|ÀÀ°¿ÕZ°¼ÅŒ¯ ÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»|Ë|ms€—…Z‡Y€]d¨³†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ įÖ¿Zˆ¯ZËֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ½Z°·Z»ļÅ,½M½|‹Y€mÓY¹ÓY†aÃZ»ćÁÖ·Zy Ã{Y¿ZyÁ{ÂyÖ¸»|¯ÃZ»Á{c|»{|ËZ]|ÀfˆÌ¿½M®·Z»Z»Y,|ÀfˆÅ¾¯Z‡|uYÁ{ |ÀÀ¯k{|ÀfˆÅ½M®·Z»Z˾¯Z‡įֿ°ˆ»|uYÁ|¯¶]Z¬»Y½P‹ ĸ»Z »½Z»{½McZÌ·Z»ÁÖ¬¸eÖ·ZyÄ¿Zy½M,{Œ¿¹Zn¿YZ¯¾ËY€³Yd¨³ՁÁ|¿Zy {‹Ö»~yYÃZmYZË YZË|ËZ]®·Z»Z»Y,{Y|¿dË{Á|v»{€§€ÅÕY€]Ä¿Zy{Y| es€—¾ËY{{Á‚//§YÕÁ |f¨Ì¿©Z¨eYZ°fuYZe|Å{ÃZmYY½MZË|À¯Ã{Z¨f‡Yֿ°ˆ»|uYÁ d‡Y¥Z »cZÌ·Z»Y‚Ì¿֟€§ÃZ´f¿Â°‡,s€—¾ËY…Z‡Y€]d¨³ՁÁ|¿Zy ¾°ˆ»dyZ‡ÄÀ˂Å,ZÅZ¯ÁZ‡dŸ€‡ŠËY‚§Y€]½Á‚§Ys€—¾ËYÕY€mY{Á‚§YÕÁ k|À»xËZe½ZËZaZe|ËZ]ֿ°ˆ»|uYÁ,s€—¾ËY…Z‡Y€]Y€Ë,|Å{Ö»ŠÅZ¯‚Ì¿Y ½Â¿Z«€œ¿Y{‹¹Zn¿Y€ÌyPe½MdyZ‡{Äq€ÅÁ{‹ÄfyZ‡,dyZ//‡Ä¿YÁ€a{ {€Ì³Ö»Y€«|¿Â‹Ö»cZÌ·Z»µÂ¼Œ»įÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyŠz]{Y~³ ՃY€f»€ÅZ]¶¬fˆ»ֿ°ˆ»Ä¿Zy€Åd¨³†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ ÕYYÄ],s€—¾ËY…Z‡Y€]Á{‹Ö»Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»|Ë|ms€—µÂ¼//Œ» ÃZmY€]cZÌ·Z»,|»M{€]Y€]¹Â‡µZ‡Á€]Y€]¹Á{µZ//‡,€]Y€]Š‹µÁYµZ//‡ {‹Ö»~yY {½Â¿Z«¾ËYZ»Y,|¿Y{ÄËZ»€‡€]Õ|ËZŸ½Â¿Z«ZÌ¿{Â//Œ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁÁ|¿Zy †¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯{ÄËZ»€‡€]Õ|ËZŸs€—և€]Y,{Y|¿{ÂmÁZ»Œ¯ {Y{€^y Ö·ZyÄ¿Zy€]cZÌ·Z»½YÂÀŸÄ]Ä¿ÓZ//‡,®¸»‰Y|{lÀaZeZÆq¾Ì]d¨³ÕÁ ¾ËY{YÖeZÌ·Z»ÄËZacZŸÔ—YµZ‡€Åd‡Y¦›Â»ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Á{‹Ö»d§ZË{ |À¯ÁÄ]ÄÀÌ» Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{ZËZÅ®¿Z]ĸ̇ÁÄ]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁZ°fuY€³Y{Á‚§YՁÁ|¿Zy Äf§€³cZÌ·Z»ZŽMY̬֬u¾°ˆ»½Y€°fv»cZÌ·Z»½Y‚Ì»€]Y€]Á{,{‹¹Zn¿YZÅ{ZÆ¿Á {‹Ö» Z]®ËÃZ»Á{€Åd‡YÃ|‹¦¸°»,s€—¾ËY…Z‡Y€]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁd¨³ÕÁ صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} ©Z¨eY d¼cYÁd‡€a€‡Ã|ŸÁ ºË€Ì³Ö¼¿ZÅd¼Ì«Ö Ì^—cY€Ì̤e[¯€‡Z]Y|Ì·ÂeÕ¸m ½Z»Z‡ºÅd¨³cZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ ÁÖ¿Zf‡{Y{Z]ÃY€¼ÅÖf»Â°ucY€Ë‚ e½Z»Z//‡ºÅÁdËZ¼u ½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡Z]į|¿Y{ÖeZœ¿ÕZźÌe,dÌÀ»Y†Ì¸a |À¯Ö»ĸ]Z¬»c|‹Ä] Z]ÓZ¯ē€ŸÕY€]Öy€]d»ÁZ¬»Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¿Z]ZÌy…|» ÁÂu{Z»‚¯€¼eµZˆ»Y{Á‚§Y,Ã|ÀËM{Ö//‹Á€¨¿Y€³¥|Å ÕÁ d‡ÓZ¯ÕY|Æ´¿‚¯Y€»ÁZÅZ^¿YÕÁcZœ¿ÁÖ//‡Z] |‹,|‹ª§Â»Á{€¯Ö]ÂyÕZʼnÔeºÅՂ¯€»®¿Z]d¨³ |À¯µ€fÀ¯YYw€¿€uÁ|uÖ] ÕZÅÓZ¯{Á‚§Y,cZ//neÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ ºÅZÅÃZ´‹Á€§Á{ZÀ]Á{Y{{ÂmÁŒ¯{§ÁÄ]Ö//‡Z‡Y d‡ÓZ¯Y¸¼» ¦ÌÂe֌ËY‚§YYŒ¯Õ|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯Z»M,Ö¿Z]ZÌy…|» ,Õ{Zf«Y²ÀmÁºË€ve–ËY€‹¾Ë€edz//‡{d¨³Á{€¯ įd‡Y֌ËY‚§YZ»Ö¿| »ÁÖf ÀÕZÅÄf‡ļÅZÀjf‡Y½Á|] ZÅd¼Ì«{µ{Z eÁē€ŸŠËY‚§YÄ]|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾ËY{Â//y |À¯Ö»®¼¯ Á{Â^¼¯,ºÌfˆÅÁ€]Á½MZ]YZ]{½ÂÀ¯YįՂÌq{Á‚§YÕÁ Ö¸¯ÕZ”§Y€iZf»ZÅÓZ¯YÕYÃ|¼ŸŠz]Ä°¸]dˆÌ¿Ö¿Y€³ d‡YŒ¯Õ{Zf«Y €Ì̤eÄ]ÃZ‹YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ Á¹Âe,Yw€//¿Öf«Ád¨³,Õ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅŽyZ//‹ d‡YÄf‹Y~³€ÌiZeºÅZÅÓZ¯ÕÁ,Ã{€¯€Ì̤e{‚¼f‡{ Ö Ì^—cY€Ì̤e¾ËYÕ¸mºÌÅYÂz]€³Y{Á‚§YÖ¿Z]ZÌy…|» ½MÁºË€Ì´],d‡Y|Ì·Âe¶»YŸŠËY‚§Y¶uZ»įYZÅd¼Ì« |Ì·ÂeŠÆmµZ‡{įd‡Y¾ËYŠ»Âƨ»,ºÌÀ¯[¯€//‡Y ºË€Ì³Ö»Y|Ì·ÂeÕ¸m |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡Z]|Ë|‹{Ây€] ZÅÓZ¯d¼Ì«cY€Ì̤eY LÂ//‡Z]d¨³,cZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ ÕZÅŽyZ‹Y€iZf»įZÅÓZ¯d¼Ì«cY€Ì̤eY½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y ºÌÀ¯Ö»{Ây€]c|‹Ä],d‡YÕ{Zf«Y½Ô¯ Öy€]{ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ì//ˆu įd¼Ì«cY€Ì̤e¾Ì]|ËZ]{Á‚§YcZ]Â^uÁcZÌÀ^·¶j»ZÅÓZ¯ L‡Z]įÖ¿Y€³Ád‡YÕ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅŽyZ//‹Y€iZf» ¶WZ«cÁZ¨e,|ËMÖ»ŠÌa‰Á€§YZÀf»YÁZ°fuY,Ã{Z¨f//‡Y ÕZÅŠz]{½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡Z]{€¯tˀeÕÁ ºË‹ ºÌÀ¯Ö»{Ây€],c|‹Ä]ē€ŸZË|Ì·Âe Ä]|Ë|mÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡Z]ºÅÁ|¿Y{YZ»ÕZŹ|//À³ ḑ€›Ä]Á|¿Â‹Ö»ՁZ‡Z]ÁՁZ//‡Â¿ZŸ̇¾ËYÁ€» {‹Ö»ħZ“YZŽM ՁZÌ¿,½YÁZŒ¯Y€f//ŒÌ]¹|À³|ˀycYY»Ä]d¨³ÕÁ ºËY{Z]ÁÁÖÀf],Ղ¸§ÕZŸ̇Z˹|À³ÕY|Æ´¿¶v»Ä] d¯€‹½ÂÀ¯Y{Á‚§YcZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ {Õ{ZˁÕZÅs€—,֏yŠz]ÁÖf·Á{Ö¿Z³Z]ÕZÅ Õ¸̇Á{YÕY{€]ÀÆ]½MĿ¼¿į|¿YÄfyY|¿YÃYՁZ‡Â¸Ì‡ {[YY{½Zf‡€Æ‹ÖÀeY‚ÅÁ|̸«Y½Zf‡€Æ‹ÖÀeY‚Å Õ¸̇ºÅÃ|ÀËMÄf¨Åd¨³Ö¿Z]ZÌy…|» {Â]Äf‹~³Á |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Â]ZŒÌ¿ÁÁ€Ì§€Æ‹ÖÀeY‚Å ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ cY€Ì̤e¾ËYÕ¸mºÌÅYÂz]€³Yd¨³ZÅÓZ¯d¼Ì«Ö¼//‡ ºË€Ì´],d‡Y|Ì·Âe¶»YŸŠËY‚§Y¶uZ»įYZÅd¼Ì«Ö Ì^— ŠÆmµZ‡{įd‡Y¾ËYŠ»Âƨ»,ºÌÀ¯[¯€//‡Y½MÁ ºË€Ì³Ö»Y|Ì·ÂeÕ¸m|Ì·Âe ®Ë{‚¿d¨³Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¾ËYįd‡YÃ|‹¹Zn¿Y¹|À³ÖÀ̼”e|ˀy¾e½Â̸̻d¨ÅÄ] |{dŒÅµZ‡Za¹|À³ÖÀ̼”e|ˀy½Y‚Ì»Ä]d^ˆ¿{|Ÿ d‡Y€fŒÌ] |{,ºË|ˀy½YÁZŒ¯YµZ//ˆ»YįÖ»|À³{Á‚§YÕÁ ¹|À³ÖÀ̼”e|ˀyw€¿Y€Ë,d‡Y€f¿Y€³µZ//‡ZaÄ]d^ˆ¿ d§€eÓZ] ļÅÄ]{€¯tˀe,cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ Z^ˀ¬e,ÃZ»€ÌeZe|¿YÃ{Y{d·Á{Ä]Y½Z‹¹|À³įÖ¿YÁZŒ¯ d‡YÃ|‹dyY{€a½ZŒ·Âa|{ |ˀyŠËY‚§YºÅµZˆ»YÓZ¼fuYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z]ZÌy…|» |ˀyÕY€]µZˆ»Y{Á‚§Y,ºËY{µZ‡ZaÄ]d^ˆ¿¹|À³ÖÀ̼”e d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]¹|À³¾e½Â̸̻Ze{Á|uÖÀ̼”e Z¨¯{ÂyŒ¯Ö§€»¹|À³¾Ì»ZeÄÀÌ»{d¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ ºË‹Ö» {Á|ud¨³,cZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ ºËY{,¹|À³ÕY|Æ´¿ėÂv»Á¸̇ḑ€›¾e½Â̸̻ ¹|À³ÕY|Æ´¿ÕY€]Ö¸°Œ»į¾ËY€]|̯ZeZ]Ö¿Z]ZÌy…|» ŠËZnÀ³Ö¼Ë|«ÕZŸ̇ºÅ{Á‚§Y,{Y|¿{ÂmÁÂ//Œ¯{ Á{ÂycZ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y€Ì]{ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{½YYÕÁ{Ây|Ì·Âe |¿{Â]ÄmY»|{ s€˜»,{Œ¿¶ucÔ°//Œ»¾ÌÀqįÖ¿Z»Ze{€¯|̯ZeÕÁ d‡Y¸mÄ]ÁY€§d‡{¾ËYYÖ¸WZˆ»½{€¯ Á{ÂyÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« ÕY~³d¼Ì«ÕY€//mYÂy{¾ÌÀr¼ÅÖ¨À¹Z//¬»¾ËY ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«d¨³,d]Z«ÕY‹Õ‡YÕÂf‡{ Ád‡YÃZ^f//‹YՀ´Ë{ÕÓZ¯€ÅÕY€]įÁ{ÂyÕY€]–¬§Ä¿ Yē€Ÿ¶°Œ»½YÂeÖ¼¿ÁÃ|//‹{Zˆ§Ád¿Y{ZnËY\^//‡ {€¯¶u {Á‚§YÁ{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{ ‰YÄ]€neZÌ¿{t˜‡{įd‡ZŵZ‡ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« {Á{Âyē€Ÿd¼‡Ä]½M¾f‹Y~³ZÀ¯Z]|ËZ]ÁÃ{Y{†aY dyY{€acY{YÁՁZ‡{YM½Z»ºÅÁYZ]Ä̋Zu Ä¿Á{€³{½YÂeÖ»\Ìe€e¾Ì¼ÅÄ]–¬§{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ µ{Z f»ÁZÅd¼Ì«sԏYÄ]Á|¿Z»Ö«Z]d//‡{Z¯Ád]Z« {€¯¹Y|«YZ“Z¬eÁē€ŸՁZ‡ {ÂmÁ‚Ì¿¹ÂÌÀ̻·MÁ†»,ּ̋Á€facӐv»Ây{ {Y{ Á{Œ¿d//‡{ÄÌ·ÁY{Y»½Y€v]įÖ¿Z»Ze{€¯|̯Ze¸´Ì] ē€ŸÃ|‹¹Z¼eÁÄËZad¼Ì«Z]Y{Y»Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€] d‡YÃ|ËZ§Ö]d¼Ì«½YYÁ{ÂyY½{€¯d^v,ºÌÀ°¿ Z]Ó{Y‚ÅZ//Æq{Á|uÖf¼Ì«Z]įÕ|//ËY€a{Y{Ä//»Y{YÕÁ ē€ŸẠ̀ÁYÂÅĈ̯,Ö«€]€]ÓZ]Č̋,€·Â¯€Ìœ¿ÖeZ¿Z°»Y ZqZ¿Ä]Ö»{€»Á֟Z¼fmYÕZÅZŒ§,ZÅÄ¿Z‡ZŒ§Z],|‹Ö» ¾Ë€e½YYYÖ°ËįÖ·Zu{,|‹kZyZbËZ//‡|Ì·Âe–yY |»MÖ»Z¼‹Ä]½ZÆmÕZÅÁ{Ây ZƛYÁ{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{ ½Z»Âe½Â̸̻{Á|uÖ¿Z»ÂeY‚ÅÓ{w€¿Z]|ËY€ad‹Y{ {,{€¯Ö¼¿µÂ^«YÖf¼Ì«¾ÌÀq†¯pÌÅZ»Yd//‹Y{d¼Ì« ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖy€]ÁµÓ{ÕYÃ|Ÿ\ÌmÄ]½M|Ì·Âe{‡‘Ÿ ÕZÅ{‡…Â]{Ö°ˆËpÌŽÁ|]įd§Ö»ÄÌ·ÁY{Y» Ze½ZˁZ]½YZ‡Á{ÂyZ»Y,|¿{€¯Ö»\//ˆ¯Õ|{Ze |ÅZ‹,{€¯µ€fÀ¯YÄËZaYw€¿¾ÌÀr¼ÅÁ¹Zn¿YYcZ ˜«Á {Â]ºÌÅYÂz¿½YYÕÁ{Ây|Ì·Âe ½ZÆm€“ZuµZuÕÁ{Ây¾Ë€e½YY,"¸´Ì]ZˁZ»"Äf¨³Ä] [ZˆfuYZ]į{‹Ö»ē€ŸÕÓ{Y‚ÅZÆqd¼Ì«Z]|ÀÅ{ d¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻{Á|u,ZŁÁ¾ËYÖ¿Z»ÂeY‚ÅÓ{ d‹Y{|ÅYÂy Č̋€Ìœ¿cZ¿Z°»Y¾Ë€eÖËY|f]YYÖfuÁ{Ây¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ |ÅYÂz]įÖe{ÁdˆÌ¿Y{Ây€]ºÅ€·Â¯ÁÖ«€]€]ÓZ] |ÅYÂy½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]d¼Ì«{Â//‹ē€Ÿ½Y€ËY{ d§ZË YZ»į|]ZËÖ»ÖÀ »Ö¿Z»Ö¿YYd‹Y{½ZÌ]Ö¨À¹Z¬»¾ËY ÃZq,½{Z »ĸ¼mYŒ¯{Âm»Öf]Z«ÕZÅd˂»Á\ÅY» ,½Zzf»Á½YYՃ€¿Y,ּ̋Á€facӐv»Ád¨¿ÕZÅ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÖf‡{Ä]{ÂyÃ{€°¸Ìve½Z¿YÂmÁ½Z‡|ÀÆ» ½Z»Œ¯Õ|Ì·Âe¾ÅMÁ€»Yįd//‡YÖ·Zu{¾ËYd¨³ÕÁ dÌ “Á¾ËYÄ]ZŒ»Á{‹Ö»ē€Ÿ½ZÆm•Z¬¿€ËZ‡Y€e½Y€³ d¨³Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{ Ã{Â^¿€Ë~b¿Z°»Yd À¾ËYÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹Z]½YYÕÁ{Ây|Ì·Âe ÁŒ¯{Âm»ÕZÅd˂»ÁcZ¿Z°»YYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y|À»ZÌ¿Á d‡YcÔ°Œ»Öy€]ž§¾ÌÀr¼Å |ËY€aƒY€Ìe€aÕÁ{ÂyÁ{¥~uY†aÂyÄ]ZŁÁ¾ËY ZbËZ//‡ÁÁ{Ây½Y€ËY|Ì·Âe–yY†°ËY µY ÖmÁ„aÁ ŠËY‚§YÁÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf//‡Y½{€¯…Za{Ö¿YÂeZ¿¶Ì·{Ä] {ZËÕZÅÁ{ÂyÖf¼Ì«ÁZ]{ÖËZÅÁ{Ây|Ì·ÂeÃ|ËY,Z//ÅÄÀ˂Šd‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{«½YYÕÁ{Ây»½YÂÀŸÄ]Ã|‹ ZÅZ¯Á€°Ì»|Ì·ÂeÄÀ˂³ćd ÀcYÁd‡YÖ¯ZuZÅÃ|ÌÀ‹ Á¥€//»º¯Â//e»Z//]Á{Â//y|//Ì·Âe,MicroCar ÄÀ˂³Ze{Y{և€]d‡{{Yw€qZÆqÕZÅd¸°Ì‡Âe» |À˂³€]Ö¿Y€ËYÕZÅÃ{Y¿ZyÕY€]YÖ^‡ZÀ» ÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{,ÄÀÌ»¾ËY{ ÁÄÌ·ÁY{Y»Á{Â//y®Ëd¼Ì«|{|˳Ö»Á{Â//y {Y»¾Ì»Ze½YÂf¿įÖ¿Z»Ze¾ËY€]ZÀ],|Å{Ö»¶Ì°Œe½McZ ˜« cZneÁ½| »,d ÀcYÁÃÁ€asZff§Yº‡Y€»{Ö¿ZuÁ¾ˆu {‹Ö»Ã{Á‚§Y{Ó§ÀÌn¿€]¾e½Â̸̻µZˆ»Y ZËY‚Ů˹Y|¯€Å,|‹sZff§YÁ€»YįÖËZÅÃÁ€aY®Ë€Å{ Ã{€¯{ZnËYºÌ¬fˆ»€Ì£µZ¤f‹YY‚Å|ÀqÁºÌ¬fˆ»µZ¤f‹YY‚Å ZŒ§įdz‡µZ‡{YµZ¤f‹YZ»į|Å{Ö»½Z//Œ¿įd‡Y ºÌÅ{Ö»ŠËY‚§Y,d‡Y{ZˁÕZ°Ì] Ö¬—ZÀ»½Zfˆ¸³Á½Ô̳,½Y|¿Z»ÕZŽZf//‡YÁµZ¼//‹Ĭ˜À» -d‡Yd ÀÁՁÁZŒ¯cӐv»dŒ¯ÕY€]Ã{Z»MįdˆÅ €ËÁºÅ{Y{Ö³{Z»M[ÂqdŸYÕY€]ZŽZf//‡Y¾ËYZ0 Âz» |»M{į|Àf¨³¾»Ä]½YY|¿Zf‡YY€¨¿Á{ºÅÁÖ¸^«ՁÁZŒ¯{ZÆm d‡Y€fŒÌ]ºÅl¿€]YµZ¼‹{[ÂqdŸY Z¯Á|¿Y~´]d«Á€fŒÌ]|ËZ]ZÅ®¿Z]½Y€Ë|»Á½ÓÁˆ»,½Y€ËÁ ֏yŠz]¾Ì]®Ë{‚¿Ę]Y¾ËY,{‹¶ucÔ°Œ»Ze|ÀÀ¯ Z»¾¼‹{Á€fŒÌ]YZ»dŸ€‡ZÅdË{Á|v»ž§ÁÖf·Á{Šz]Á |À¯Ö»|Ì»YZ¿Y Á{Â¼n»{Y{Ó§ÁÖnÀ¨‡Y¾ÅM,Ä·|À³,Àf¿ZˆÀ¯ºÌf//ˆ¿YÂe ºÌÀ¯€]Y€] ¾ËYYį{‹Ö»Ã{Á‚§YZ»{Ó§ÀÌn¿¾e½Â̸̻,µZ‡{ ¾e½Â̸̻ºË|‹ºnÀaÃZ»{YÁįµÁYÃZ»{¾e½Â̸̻ |ÅYÂysZff§YµZ‡½ZËZaZeįÃ|¿Z¼Ì«Z]¾e½Â̸̻ÁÃ|‹sZff§Y d‡Y|Ì·Âe€Ìˆ»{Œ¯į|Å{Ö»½ZŒ¿¾ËYÁ|‹ ,[ÂqŠz]{½Zf‡YÄ//‡{s€—½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å į|Å{Ö»½ZŒ¿į|‹sZff§YZÅÃ|ÀË‹ÁČ̋ÄÌ·ÁY{Y»Á{Ó§ ºÌfˆÅd¯€u€Ìˆ»{Z» ºÌÀ¯Ö»{ZºÅÁºÌÀ¯Ö»¾Ì»ZeYÖ¸yY{ZÌ¿½ÂÀ¯YºÅ{Ó§{ {į|‹Äf¨³ºÅºË|‡cZÀ]€¯{ÁČ̋Á¸]Šz]{Á€»Y ºÌ¿YÂeÖ»Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿¾Ì»Ze€]ÃÁԟ{‹Ö»¹Zn¿YįÕ| ]Z§ ºÌ‹Z]ºÅÃ|ÀÀ¯{ZÖfu ÂƼm†ÌWÂf‡{Z]…Z§½Zf‡Y{[YY{ÖÀeY‚ÅՂ¸§ |‹Z£M {[ÂÀmZ//ÀÌÅÁ{Ó§ž¼fn»{€//´¸Ì»ÁŠ¼//‹|Ì·Âes€— €´Ë{‚Ì¿…Z§½Zf‡Y{ÃÁZ¯ºË|‡cZÀ]€¯|Ì·Âes€—Á½Zf‡Ây lÀa¾ËYsZff§YZ] |¿|‹sZff§Yº//‡Y€»¾ËY{į|¿{Â]ÖËZÅs€— |‹{ZnËYY|ËZaµZ¤f‹Y€¨¿ÁY‚Æ°ËÕY€],ÃÁ€a ÂË|ËÁcÄ]įÖ¸»ÕZÅs€—¾ËYsZff§Yº//‡Y€»{Ö¿ZuÁ ½| »Ád ÀÁÂu{Yd·Á{cZ»Y|«Y,|//‹Y‚³€]†¿Y€¨À¯ €Ës€‹Ä]ÂƼm†ÌWÕZÅd^v¾Ë€eºÆ»į{€¯tˀŒe d‡Y ¦¿Z0 ^ˀ¬eZÅÀÌn¿¾ËY|Ì·Âe,d·Á{Z//£M{{Ó§Šz]{ ºÌf‹Y{µZ‡{Är¿M{Ó§ÄÀÌ»{Z»ÖÀ Ë,{Â]Á€»Y–ËY€‹ µZ‡€Å{ºË€ve–ËY€‹{Z»Ád‡YÃ|Ì//‡€]Y€]Á{Ä]Á€»Y |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com {d¨³d ÀcYÁÖ¸»ÃÁ€asZff§Yº‡Y€»{ÂƼm†ÌW –ËY€‹¦¿Z0 ^ˀ¬eZÅÀÌn¿¾ËY|Ì·Âe,d·Á{Z£M{{Ó§Šz] Ä]Á€»YºÌf‹Y{µZ‡{Är¿M{Ó§ÄÀÌ»{Z»ÖÀ Ë,{Â]Á€»Y ºÌfˆ¿YÂeµZ‡€Å{ºË€ve–ËY€‹{Z»Ád‡YÃ|Ì//‡€]Y€]Á{ ºÌÀ¯€]Y€]Á{Â¼n»{Y{Ó§ÁÖnÀ¨‡Y¾ÅM,Ä·|À³,Àf¿ZˆÀ¯ Ä»Z¿€]\·Z«{Ö¸»ÃÁ€alÀa,ÂƼm†ÌW”uZ]Ö¼‡Y€»{ ÕZŽZf‡Y{«|Ì·ÂeŠÆmÕY€]|Ì»YÁ€Ì]|e»ÕÂ//Œ¯Á±‚] YÕY{€]ÀÆ],Zf‡Y¾ËY{ |‹sZff§Y½Y|¿Z»Á½Zf‡Ây,…Z§ ½Zf‡Y{ּ̋¾ËMd¯€‹MDFÄfzeY¿Y|Ì·ÂeÄ ‡Âes€— Õ¸̇Á|̸«YÖÀeY‚ÅՂ¸§Õ¸Ì//‡ÕZÅs€—Á½Y|¿Z» ¾Ìq{ÖËZ”§cY‚ÌÆne¶¼uÄËÁÕZŽÂÌ»Z¯dyZ‡ ½|qÄ]¶Ë|^eZe|ÀÌ]Ö»Z»€³Äm{YŠÌ]ÄÌ¿Zi¥€› Z¯¾ËYÁ{‹Ö»\·Z«{YÁ[Y~»Öf̧Y€³½|q {‹Öf̧Y€³ ÂÌ·µ€fÀ¯{»|ËZ]ĸu€»€Å {Â//‹Ã{Y{¹Zn¿YĬ̫{{|ËZ] Ö¸°‹[Y~»¾ÅMZ]\̯€e¹Z´ÀÅḑY€³,{€Ì³Y€«ÕY²ÀÌq ¾ÌÀq{ d//‡Y¾ÌËZaZÌ//ˆ]½McZ^iÁ{Y{{¿Áķ¸³½ZÌ» cZzŒ»Ä̸¯ d‡Y¶°Œ»Z̈]Öf̧Y€³½|q¾fyZ‡֘ËY€‹ {€Ì³Ö»Y€«ŠÅÁ€³ÁÕY²ÀÌqÂÌ·¶»Z¯µ€fÀ¯dveÖÀ§ d‡YYÂÅ{Ä°‡®Ë½{€¯c€a¶j»»|˳Ö»ÕY²ÀÌqÂÌ· d‡Y¾ÅM€´Ë{¥€—ÁՀfˆ¯Zy½|q|Ì·Âe½MÕÁ®Ëį Öf̧Y€³½|q,½MÄ^·ÕÁÄ°//‡½{ZfˆËYÖÀ Ë¾ËY½ZÌ»d·Zu ÕÁÄ°‡Č̼Åįd‡Y½M|À»ZÌ¿Öf À|Ì·Âe {Â]|ÅYÂy Ö·‚Ë{Âe»ÃZ´f‡{ćĬ̫{€ÅƒZf¿Â»ÃZ³Z¯{ «|fˆËZ]‰YÄ^· ¾ÌqÖËZ”§¶¬¿Á¶¼uÄËÁÕZŽÂÌ»Z¯ļÅ{ {‹Ö»|Ì·Âe {‹Ö»\¿Öf̧Y€³½|qZ]Ã|‹ÄfyZ‡ÕZÅÂe»|Ë|m¶ˆ¿ d À{Á€//ŒÌad¯€//‹½YÂÀŸÄ]»|˳Ö»ÕY²ÀÌqÂÌ· ºÌ‡€]½ZÆmt˜‡¾Ë€eÄf§€ŒÌaÄ]įºËY{Ĩ̛ÁZ»,ՁZ‡Âe» « {ÁÖ»Z¼‹Ä]¾ÌqdyZ‡žËZÀÖ¸»ÕZËQ¾ËYÁ ¾Ìq½Â˂˸eÂË{YՀ^yÃZ´ËZaž^À» ՁZ‡Âe»d À{ZÅÕÁZÀ§¾Ë€eºÆ»Ö°Ëº¯Y€f»Öf̧Y€³ ÕÁZÀ§¾ËYįºÌf§€³ºÌ¼eZ»Â“»¾ËYÄ]ÄmÂeZ] d//‡Y ²¿‚»€«|À¸Ì‡YŠÌ]ÃZ´ËZa¾ËY{« ºÌÀ¯{Ây½MYY Äf‹~³µZ‡{ÕY²ÀÌqÂÌ·ºÌe֌ËZ»MÕZÅ|À¸Ì‡Ä̸¯į d‡YŠËZ»M®ËÄnÌf¿|À¸Ì‡€Å {‹Ö»Ã|Ë{|ÀfˆÅ ÄfyZ‡º¯Y€f»Öf̧Y€³½|qYÃ{Z¨f‡YZ]ZÅ|À¸Ì‡¾ËYÄ̸¯Ä¿|] Äm{ÕZÅÂe»dyZ‡ÕY€]{Y»¾Ë€fÆ]ĸ¼mYÃ{Z»¾ËY-Ã|‹ ½|q€]Y€]Á{½Mc|«Ád»ÁZ¬»Äm{Ád//‡Y½ZÆm{®Ë ¾ËYÄ]Õ|uZe½Z¼·MÁ|W‡ZÆÀeÔ^« d//‡YÖfÀ‡Հfˆ¯Zy ÖuY€—ÁŠÅÁ„aY¾Ë€eºÆ» |¿{Â]Ã{€¯Y|Ìad//‡{ÕÁZÀ§ d‡YÄf¨Æ¿ºÌ‡¾ËY½Á{²¿ÕYÀ¬¿Äf‹{ÖÀÌq½Z‡|ÀÆ» Z]{Ây€]{[Y~»¾ÅM,|ÀÅ{Ö»Y€«Ã¯½Á{YºÌ//‡¾ËY ÂÌ· {‹Ö»|Ì·Âeº¯Y€f»Öf̧Y€³½|qÄ]ÓZ]cY€uÁḑY€³ ÃŻ{ÂaµÂ»€§Ä]½{€¯Y|Ìad‡{ÕY€]ŠÅÁ€³ÁÕY²ÀÌq ÕY²ÀÌqÂÌ· |¿{€¯¥€d«Á¶»Z¯µZ//‡ºÌ‡¾ËY¶yY{ \̯€eÄ]¹Y|¯€Åį{Y{{ÂmÁ¦¸fz»\̯€eZÅ|»|˳Ö» Ä]½{€¯Y|Ìad‡{{ÂmÁZ]« d‹Y{ZÌ¿½Â³Z¿Â³ÕZÅŠËZ»MÁ [Y~»¾ÅM |‹Z]ªÌ«{|ËZ]{Âm»µÂv»,|Ì·ÂeÕÁZÀ§µÂ»€§ ÄËÁY»|˳Ö»½ÂÌ»Z¯¾ËYÃ|À¿YÄ][Z˜yÕZ¯²¿ZË {Y{ZÌ¿ ²À§ÄË‹ÕZ]« d//‡YÄm{½ÂÀ¯YÂv»|Àq¾ËY½Z»€§ Y½ÂÌ»Z¯ÁY «¹{€¯d§ZË{ [ÂyZ̈]»|Å{Ö»[YÂmÃ|À¿Y ÕZÅŠËZ»MYÖ°ËZ¯¾ËY |¿Ö»Á{Ö·YÂf»—Ä]Á|¿YÖ» |À¸]ºÅ½ÂÌ»Z¯ d‡Y½ÂÌ»Z¯Ö°Ì¿Z°»{€°¸¼ŸŠnÀ‡ÕY€]ºÆ» ZÅw€qY®Ë€Å,Šy€qZ ‹ŠÅZ¯ÕY€] d‡YžÌ‡ÁºÅÁ Ä°¿MÕY€] |‹Z]Äf‹Y{Šy€q¥€—Á{Ä]Äm{Ze|¿YÂeÖ» µ€fÀ¯ÃZ´f‡{,|À//‹Z]²ÀÅN¼ÅºÅZ]Ô»Z¯½ÂÌ»Z¯w€q ªÌ¸ eÄ^ mÁ½Z»€§|À¸Ì‡Ä]ÁÃ|‹\¿½ÂÌ»Z¯ÕÁ ÕZÅZ¯,½ÂÌ»Z¯Â¿¾ËYYÃ{Z¨f//‡YZ] {Y{ZÌ¿¶¬f//ˆ»½Z»€§ ÖfÀ‡ÃÂ̋YÔ»Z¯®‹Â»[Ze€a½Y|Ì»¶v»Ä]®‹Â»¶¼u €eÓZ]ÕÁÀÆ]Z]Á€e€iR»,€eduYZ̈]ÁÃ|‹Á{ָ˵Z¬f¿Y {‹Ö»¹Zn¿Y Y‚ÅĸZ§{½ZÆmÖ·‚Ë{ÕZÅÂe»dyZ‡ÃZ´ËZa¾Ë€e±‚] {Y{Y€«¾ÌqŒ¯²¿Á{½Z‹½Zf‡Y,½Z§ÕÁ€Æ‹Հf»Â¸Ì¯ ¹Zn¿YY½ÂÌ»Z¯Âe»\¿Z¯«ÕY²ÀÌqÂÌ·»…|ÀÆ»ÃÁ€³ ½|̇µZu{¾ÌqdyZ‡žËZÀ»|˳Ö»ÕY²ÀÌqÂÌ· |ÀÅ{ ½|qYÃ{Z¨f‡YÕÁZÀ§ |ÀfˆÅÃ{Z ·Y©Â§d§€ŒÌaĸu€»®ËÄ] ¶¬¿Á¶¼uÄ]ZÌ¿Z”§Ä][Ze€aYŠÌa¾Ì´À‡cY‚ÌÆneļŠZÌ¿ÄËÁcY‚ÌÆneY€´Ë{Äf‡{®ËÄ]{ÂyZ¯¾ËYÁ|¿Y{ÖÀÌ» ¾Ë€e±‚] |À‹Z]Äf‹Y{Y¹ÓՀË~a¥Z˜ ¿YÁc|«į{Y{ ÖËZ”§cY‚ÌÆne¶¼uÄËÁÕZŽÂÌ»Z¯dyZ‡ÁÖuY€—ÃZ´ËZa ®Ë|ËZ]Zn¿M{į{Y{Y€«Ö]ÂŽZf//‡Y½Z³ÂWZ//‹€Æ‹{ ¶¬¿Á¶¼uÂz»ZŽÂÌ»Z¯¾ËY |ÀÅ{¹Zn¿YÄËÁŠ//ËZ»M €f» ÁµÂ—€f»ZeÁ½Á¾eÁ|ÀfˆÅÄËÁcY‚ÌÆne ºÌ¿Á®ËZŽÂÌ»Z¯¾ËYY®Ë€ÅZ]ėÂv»t˜‡ |¿Y{‘€Ÿ d‡Y½ÂfÀÌ»|]¾Ì»®Ë€]Y€] Հf¿Z³»|˳Ö»cÓM¾Ì‹Z»¾ËYdyZ‡ÃÁ€a¾Ì‡|ÀÆ»YÖ°Ë ½ÁZ]į|¿Y{½Á¾eºÅZ]ÖÀeÕZÅÄ¿ÁÁÖÀe ¾ËYÄËÁÕZŽÂÌ»Z¯ |À¯Ö»Հ]Y€]²//ÀÌWÂ]ÕZ¼ÌaYÂÅÁ{ w€q{Y| e¾Ë€fŒÌ]Ä]¾Ì´À‡Ä̸¬¿ĸ̇Á®Ë½YÂÀŸÄ],Ä¿ZyZ¯ {»Z¼ÌaZ”§ÁZ¼ÌaYÂű‚]cZ ˜«µZ¬f¿YÕY€//]Á|¿Y{ZÌ¿ «|¿€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y …|ÀÆ» d‹Y{Y€«½Z¼·MZÌfyY{cӐv»¾ËY|Ì·ÂeYZ]Ô^« ÖuY€—Yw€qÃ{ZmÕÁZŒ§ºÌ//ˆ¬eÕY€]«ÕZ¯²¿ZË» µ€fÀ¯ºfˆÌ‡¾Ë€eÄf§€ŒÌaÄ]w€q{Y| e¾ËYµ€fÀ¯ d‡YÃ{€¯ ½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y€Ì]{ Á{ÂyYZ]Äf¨‹M{ÄÌ·ÁY{Y»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½ÓÓ{{‡ ,d¿YÄ]€nÀ»ÄÀÌ»¾ËY{ֻ‡Z°ÅYĿ³€Å{€¯|̯ZeÕÁ |‹|ÅYÂyµÔyYÁ{Zˆ§ ÕÂf‡{cÄ]ZÅÁ{Âyd¼Ì«Á€»Y{€¯ħZ“Y{Y„¿Ö^v» ,{‹Ö»Ä^‡Zv»{YM½M{Äf§Z¯Ä]ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«Z»Y,¾ÌÌ e Ö¼‡—Ä]Är¿MY\eY€»Ä]Á{ÂyÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«¾ËY€]ZÀ] d‡Y€fŒÌ]{‹Ö»¹ÔŸYZ‡Á{ÂyÕ‡Y {Y»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½ÓÓ{,–ËY€‹¾ËY{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ‘Ÿ{Z»Y,Ã|‹Y{Ây€]Z‹€‡ÕZÅ{Â//‡YÖ¸yY{ÄÌ·ÁY |ÀÀ¯Ö»€“½YZ‡Ä ˜«Á½YZ‡Á{Ây Ö¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»cY|Ì·Âe{{Âm»Zv¿Y,{Y„¿Ö^v»Äf¨³Ä] ּ̋Á€facӐv»Á¹ÂÌÀ̻·M,†»,Õ{Ó§ÕZÅ©Á€Ìœ¿ ļÅ{ÂmÁZ]ZÆ¿McY{YÁÖfu,{Y»Öy€]{Ã|//‹\^//‡ |‹Z]ħ€Ä]Ạ̀Á­€¼³,¶¬¿Á¶¼uÕZÅÄÀ˂Š…Z‡Y€]į{‹Ö»¹Zn¿YÖËZÅd¯€‹Õ‡YÃ|¼Ÿ—Ä] ÕZÀ^»€]ÁÃ|‹ē€Ÿ…Â]{ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]» ÕY~³d¼Ì«|{lÀaÕZÆÀ»…Z§l̸yFOB[§w€¿ |¿Â‹Ö» |]ZËÖ»ŠËY‚§YYw€¿Öf«Á…Z‡Y¾ËY€]{Y{Ä»Y{Y{Y„¿Ö^v» ּ̋Á€facӐv»,{Ó§,†»€Ìœ¿Ö¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì« {€Ì³Ö»Y€«€ÌiZedve‚Ì¿Ạ̀Á ÄÌ·ÁY{Y»ÕY~³d¼Ì«ÕY€]ַ»€§¾ÌÀqÄWYY{€¯|̯ZeÕÁ d‡Y֘¸£ÕY~³d‡Ż,{Y{Yw€¿Z]ºÌ¬fˆ»Ę]Yį Ây{½YZ‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ Yw€¿,ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«įºÌf§€Ë~a€³Yd¨³‚Ì¿¹Á{Z°ÅY d¼Ì«{ÁÖ»Zœf¿YÃZ´¿M,|‹Z]{YM|ËZ]|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿w€¿Á {‹Ä^‡Zv»{YM‚Ì¿Á{Ây |ÀÅ{Ö»Y€«ZÅÁ{Ây€]Ö «YÁ€Ì£ÕÓZ] Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{,«{Y„¿Ö^v»‰M»,|¿ÂÌa¾ËY{ Z°ÅYÁ{–¬§{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{½YZ‡Ä ˜«Áį€v» į{Y{{ÂmÁ½M{µ{Z// e{ZnËYÁÁ{ÂyYZ]ºÌœÀeÕY€] ¾Ì»ZeÀÌn¿¶¯Ä]ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«ºÌ¼ e,ZÆ¿M¾Ìfˆz¿ d‡Y {Á{ÂyÕÂf//‡{ÕY~³d¼Ì«Õ|m½Y|¬fÀ»YÄ//¯ÕÁ ¹ÁY|e€]Y€YY~³d‡Ż€³Y{Y{Ä»Y{Y,d‡YÄf‹~³ÕZŵZ‡ ,{Ó§ÄÌ·ÁY{Y»ÃÂ̋½Z¼ÅÄ]|ËZ],{Y{ÕY~³d¼Ì«ÃÂ̋¾ËY Á{Ây|Ì·ÂecZ»|y¾ÌÀr¼Å,Ö¸yY{Ạ̀Á†»,ּ̋Á€fa {‹¶Ë| eYw€¿d^ˆ¿½Z¼ÅÄ]ÁÃ|‹ÕY~³d¼Ì«Ä ˜«Á įÖmZyÄÌ·ÁY{YÂ//»€]ÃÁԟd//‹Y{½ZÌ]Ö¨À¹Z¬»¾ËY ‚Ì¿Ö¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»|Ì·Âe,d‡YYw€¿Y€iZf»ºÌ¬fˆ»—Ä] d¨³½YZ//‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y€//Ì]{ ¹ÁY|e€]d]Z«ÕYÂ//‹|̯ZeÄËÁÄ]Á{ÂyYZ//]dÌ “Á ½ÓÓ{ZeÃ|‹\^‡,ZÅÁ{ÂyÕÂf//‡{ÕY~³d¼Ì«ÃÂ̋ ¾ËYYYZÅ{Â//‡¾Ë€f//ŒÌ]Ö¸yY{ÄÌ·ÁY{Y»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ |ÀÀ¯\ˆ¯YZ]Äf¨‹M { {€]Ö»€//‡Ä][ZÆf·Y{½ZÀr¼ÅÁ{ÂyYZ]ZŁÁ¾ËY ½Z³|À‹Á€§,dˆÌ¿YZ]{Ö «YÁÃ|À‹Á€§ÁY|ˀyįÖ·Zu ÕY€]ÖËÓZ]Á|Ë|mÕZÅd¼Ì«Á€Å{Yw€¿Z]\‡ZÀf» |ÀÀ¯Ö»Ä^·Z˜»{ÂyÕZÅÁ{Ây Ö§€»ÕÓZ¯®ËYÁ{Ây½|‹¶Ë|^e,½Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ] º«YZÅd¼Ì«Ö¿ÂÀ¯dÌ “ÁÄf‹~³ÕZŵZ‡{ÕYÄËZ»€‡Ä] ZÅd¼Ì«ŠËY‚§Yž¼—Ä]Á{Ây½Z^uZįÕ—Ä],d‡YÃ{ ÕZÅd¼Ì«ZËÃ{€¯ZÀf»Y‰Á€§Y,Yw€¿ŠËY‚§YcYY»Ä] {Zf«Y½ZÆm ©Z¨eY ÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{ÖËZ¨¯{Âys€—Ö³|¿Z»\¬Ÿ ÖËZ°eY{Ây\ˀ“Õ|{{Â^Æ]Ä]€nÀ»ÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{ÖËZ°eY{Âys€—ÕY€mY d‡YÕ|mÖ³|¿Z»\¬ŸZq{¯~»s€—{ÂmÁ¾ËYZ]Ã|‹ {ZÆmcYÁÕZÅs€—¾Ë€eºÆ»YÖ°ËÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{ÖËZ°eY{Âys€—,€Æ»‰Y‚³Ä] -d‡Y¶yY{{Œ¯¾£ÁZÌ¿¾Ì»PeÁkZyÄ]Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯dÆm{ՁÁZŒ¯ ÁÖËYµZ¤f‹Y,ÖËY~£dÌÀ»Y¾Ì»PeÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ»½M½|̇¹Zn¿Y€//‡Ä]įÖu€— ¾ËYÕY€mY€]d·Á{Äf‹~³ÕZÆ·Z‡֗į|Àq€Å {‹Œ¯YYkÁ€yYՀ̳¸m \¬ŸZ»YÄf§ZË{Â^Æ]ÖËZ°eY{Ây\ˀ“‚Ì¿|{{Á|uÁÄf‹Y{Õ{Zˁ|̯Zes€— dŒÅYÖ°ËÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{ÖËZ°eY{Âys€— {‹Ö»Ã|ÅZŒ»Ä»Z¿€]{Õ{ZˁÖ³|¿Z» ÕY€mY |‹ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ–‡Âeį{Â]Ö//‡Z‡YcӐv»ÖËZ°eY{Âys€— |‹Z£MµZ‡¹Á{ļ̿Y{Â]Ã|‹¾ËÁ|eª§YZeįÄ·Z‡s€—¾ËY Ã{€¯¹ÔŸYՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{Հn»,€mZÆ»Z“€Ì¸ŸÄÀÌ»¾ËY{ {Ze|ËZ]…Z‡Y¾ËY€]įºËY{ÄÀÌ»¾ËY{ÖËZ°eY{ÂyÕY€]µZ‡ÕYÄ»Z¿€]Z»{Â] ¾Ë€fŒÌ]-ºÌÀ¯¾Ì»Pe¶yY{{¾£ÁÄ]YŒ¯ZÌ¿|{¶«Y|u,µZ‡¾ËY½ZËZa YÁ{‹Ö»dŒ¯‚ÌËZa{Ä¿Y{¾ËYįY€qd‡YY‚¸¯µÂv»ÕÁÄÀÌ»¾ËY{Z»‚¯€¼e |‹|ÅYÂy®¼¯‚Ì¿Œ¯Ö]Mº¯½Y€v]¶uÄ]¾ËY€]ZÀ]|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÕÂmcÓÁ‚¿ {ZÆmcYÁ½ÓÂX//ˆ»ÕZÅÖÀÌ]ŠÌa,s€—¾ËYÕY€mYYµZ//‡{Á|ud//‹~³Z] {‹Ö»Ã|ÅZŒ»ÁÂu¾ËY{Õ{ZˁÖ³|¿Z»\¬ŸÁÃ|//Œ¿ª¬v»½ÂÀ¯ZeՁÁZ//Œ¯ YÁÃ{€¯|‹|{{Á|uZÆÀeÖËZ°eY{Ây½Y‚Ì»Äf‹~³ZŵZ‡¾ËY֗ÖeZ^ŸÄ] dˆÌ¿¾ËYÕZ˳‚Ì¿{Âm»dÌ “Á¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|̇|{Ä]|{Š//‹ ¥Y|ÅYÄ]Á|ÀÀ¯½Y€^mYÃ|‹{ZnËYÖ³|¿Z»\¬ŸÃ|¿Z»Ö«Z]c|»{|À¿YÂf]½ÓÂXˆ»į |À]ZËd‡{Ä»Z¿€] ZÌ¿{»¾£ÁY|{{Á|u,µZ‡{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ½ÓÂXˆ»Äf¨³Ä] |{€“ZuµZu{Á|‹Ö»[ˆv»¶yY{|Ì·Âe|{Á{Â]ÖeY{YÁ,Œ¯ d‡Y¶yY{|Ì·ÂeŒ¯ZÌ¿{»¾£Á |̇ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ |ÀÀ¯Ö»½YÂÀŸÖ³|¿Z»\¬Ÿ¾ËYÕY€]Yֿ³Z¿Â³¶ËÓ{½Z‡ZÀ‹Z¯ Z]€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯Ö¨À¹Zœ¿ÁZŒ»,ÖÀ̈u€¨ m dˆz¿¶Ì·{d¨³,{Y{d̼ÅY¶Ì·{|ÀqÄ]Œ¯{ÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{dŒ¯Ä°ÀËY½ZÌ] Ä]Â̗Á¹Y{­YÂy¾Ì»PeÕY€]¾ÌÀr¼Åd‡Y¾£ÁcY{YÁÄ]Œ¯|Ë|‹Ö´fˆ]YÁ |À¿Z»ַv»dŒ¯Z]Ä°ÀËY¾¼“ºË|À»ZÌ¿Ã|‹dŒ¯ÕZÅÄ¿Y{YÖ·Zvf‡YÄ·ZnÀ¯ {‹Ö»{ZnËY€´Ë{cӐv»dŒ¯{Ö]ÂyZ̈]֟Y[ÁZÀeY‚¸¯ ÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{dŒ¯Ây{ÕYÃ{€fˆ³cZ¤Ì¸^eÄf‹~³ÕZÆ·Z‡֗{€¯ħZ“YÕÁ Z»Y|¿{ÁMÕÁcӐv»¾ËYdŒ¯Ä]½YÁZŒ¯¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|‹¹Zn¿YY‚¸¯ÄËÂ] |‹½Z¿MÖÀ̌¿\¬ŸÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ{€ˆ·{\m»d§€³cįÕZÅՀƻÖ] Ã|ÀÅ{½ZŒ¿Äf‹~³ÃÁ{|Àq֗Y‚¸¯|Ì·Âe|¿Áև€]{€¯tˀeZ¯Y‚¸¯ÁZŒ¯¾ËY dˆÌ¿Ö]Ây©Z¨eY¾ËYįd‡YÁÂu¾ËY{{Zˁ\̌¿ÁY€§ Y‚¸¯dŒ¯Ä ‡Âe¹|Ÿ¶ËÓ{€´Ë{YYÁÂu¾ËY{¦ “ÁcÓM¾Ì‹Z»{Â^¼¯ÕÁ Z»Y|ÌÅ{Ö»¹Zn¿YַYÁd//‡{|Ze€¨YYÕZ¯Öf«Á{Á‚//§YÁ{€¯¹Ô//ŸY ½Z³ÁZ¿dÌ “Á {ÁÖ»¾Ì]YZÅ{ÁZf//‡{¹Z¼e|ËÂyÖ»€]¶°//Œ»Ä]€yMĜv·{ ¶yY{{­|¿Y½Y‚Ì»Ä]d‹Y{€]|ÅÁdˆÌ¿\‡ZÀ»½Y|Àq‚Ì¿Y‚¸¯d‹Y{€]Âz» ֐·ZyZ¿Zq{µÂv»ºÅÁºËY{‰‚Ëd‹Y{€]ž«Â»ºÅ¾ËY€]ZÀ]{Y{{ÂmÁŒ¯ |¿Ö»cZˆyÁZŒ¯Ä]¾ËYį{ÂyÖ»d§Y¶ËÂve½Z»Á{‹Ö» ,|ÀfˆÅՀ][Mº¯cӐv»½Y{€´]Zf§MÁ²¿€¸³|À¿Z»ÖeӐv»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ cӐv»¾ËYdŒ¯Ä //‡ÂeÄÀÌ»{ºÌf//ˆ¿YÂeÖ»{Âm»[M½Y€v]¶Ì·{Ä]d¨³ c|‹Ä]ZÆ¿MdŒ¯Ö§Z¯ÕZÅdËZ¼u¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ä¿Z¨‡Pf»įºÌÅ{¹Zn¿YÖ]ÂycZ»Y|«Y dŒ¯¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]Y¹ÓÕZÅḑ€›Á֓YYįd‡YÖ·Zu{¾ËYÃ|‹{Á|v» ºËY{ZÌfyY{ {Œ¯Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯Ö¨À¹Zœ¿†ÌW,Ã{Y®¸»žÌ¨//‹|¼v»¾ÌÀr¼Å ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡d‡{Z¿ÕZÅÕY~´f‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z]€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³ ª¬veµÂv»¾ËYdŒ¯Ä»Z¿€]Ze|‹\m»Y‚¸¯d¼Ì«¾ÌÌ ehv]{{Zf«YÕY‹ ,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÁ֏yŠz]ÕZŶ°ŒecY{ZÆÀŒÌaº£Ö¸Ÿd¨³,|]ZÌ¿ dËZÆ¿{Á{Â^¿ħ€Ä]½Á€¬»½YÁZŒ¯ÕY€]į|¿{€¯¾ÌÌ eY‚¸¯ÕY€]Yd¼Ì«¶«Y|u |¿{€°¿dŒ¯YÕ{ZˁµZ^¬f‡Y½YÁZŒ¯ {Y{½YÁZŒ¯Ä]Y‚¸¯|Ì·ÂeÄÀÌ»{YÕ{ZˁÕZÅÃ|ŸÁd·Á{,µZ//‡{€¯ħZ“YÕÁ Ä]½YÁZŒ¯Öf^£Ö]¶ËÓ{€´Ë{Y‚Ì¿Ä·Z//ˆ»¾Ì¼ÅÁ|//Œ¿Ö¸¼ŸZÆ¿M¹Y|°rÌÅį d‡YÃ{Â]dŒ¯ {¾ÌÀr¼ÅÁ[ÂyÁÖ¬˜À»w€¿¾ÌÌ eÃZ]{ÖËZÅÃ|ŸÁµZj»½YÂÀŸÄ]d¨³Ã{Y®¸» ½YZ¯Y‚¸¯Á|Ë{€´¿ÖeZ̸¼ŸZÆ¿M¹Y|°rÌÅį|‹Ã{Y{½YÁZŒ¯Ä]µÂv»ļÌ]ÁÂu cZ^·Z˜»dyY{€ahv]{Öfu d‡YÃ{€°¿¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]d·Á{į|¿{Â]Ö¯Z‹ ¾ËYļÅÁ|ÀÅ|]Y½YÁZŒ¯µÂaZed‹Y{{ÂmÁÕ{Zˁ€ÌyPeºÅµZˆ»Y¾Ì¼ÅÖfu‚Ì¿ {‹Ö»½YÁZŒ¯Öf^£Ö]hŸZ]{Y» ½Â̇Y‚Ì¿Z°»½Y|¬§ĸ¼mYÖjuZ^»€Æ»Z]´f¨³{ÖeZ^¿¾£Ád À…ZÀ‹Z¯®Ë ÖËZ°eY{Âys€—ª¬ve¹|Ÿ{Y¶Ì^«¾ËYYÕ{Y»ÁÁÕZÅՃ·ÂÀ°e{Â^¿,\‡ZÀ» dˆ¿Y{€iR»ÖÀ£ÁÕZÅÄ¿Y{ ZÌ¿{»~]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ],{Œ¿€¯}‰Y‚³{Š»Z¿d//‡YÂyį…ZÀ‹Z¯¾ËY {ÂmÁŒ¯Ä]Á~]cY{YÁÄÀÌ»{¹ÓÕZÅḑZ¨‹d¨³,d‡YÖeY{YYÁY‚¸¯dŒ¯ {Y|¿ |Ì·ÂeZ^yY |¿Z‡€]ÖWZ¨¯{ÂyÄ]À¯|Ì·Âe{YŒ¯ÃZ´a ÃZ´aÖ¿YÂÌ·ESL|Ì·Âe–y,½Y€ÆeY|¿Zf‡Y”uZ]ÁÃZ´a|Ì·Âe•Â˜yÄ //‡Âe¥|ÅZ] ,Äf‹~³Ä^ÀŒnÀa,ÃZ´a½Y€ËY€Ì‹žËZÀd¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹sZff§Y½Y€Æe ÂËÂf‡Za€Ì‹d¯€‹|Ì·Âe•Â˜yY|Ë{Z]¾¼“,½Y€ÆeY|¿Zf‡YÖa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì‹Â¿Y †ÌWÖ«{ZÄ·Y|Ë|Ë{Z]¾ËY{ {€¯sZff§YY½Y€ÆeÃZ´aÖ¿YÂÌ·ESL|Ì·Âe–y,½Y€ÆeÃZ´a Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »Հ´ˆŸÄ·Yd¼Œu,½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z‡ |Àf‹Y{”u‚Ì¿½Y€Æe½Zf‡YՁÁZŒ¯{ZÆm†ÌWÕZ¬¨·YÁ}ºË€¯Á½Y€ÆeÕY|¿Zf//‡Y ½Y€ËY€Ì‹žËZÀd¯€‹½ZŒy{Ĭ]Z‡Ä]ÃZ‹YZ],½Y€ÆeY|¿Zf‡YÖa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì‹Â¿Y |Ì·ÂeÄÀÌ»{Zed‡YÂyÄ^z¿Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»”uZ]Á®Œy€Ì‹Á€ÌÀaÖËZ¨¯{ÂyÁÂu{ ‘YŸÁ€Ì‹¥€»Ä¿Y€‡Ä]ÃZ‹YZ],½Y€ÆeY|¿Zf‡Y |À¿Z‡€]ÖËZ¨¯{ÂyÄ]YŒ¯‚Ì¿À¯ {€¯tˀeÖ¿Y€ËY½Z¯{¯|«ÖÅZe¯Á½YÂzf‡YÖ¯Âa¾‡ŠÅZ¯ĸ¼mY,½MY֋Z¿ ḑ€›Z]ÃZ´aÁ{Y{ZfyY½Y€Æe€Æ‹Ä]Œ¯¹Zy€Ì‹|Ì·Âeḑ€›ºÆ‡Y|{ Ä ‡Âe€]ÃÁԟZe|À¯ÕY~³¥|ÅZÅÕY|»Y{Ä ‡ÂeÕZf‡Y{{Y{įÖËÓZ]¶Ìˆ¿ZfaÁ d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ևÁ|«Ä·Y|Ë {‹¶»Z¯‚Ì¿À¨‡Zeğ‚»ÀÌn¿Œ¯ÕÁ€b»Y{d À ÁÕZmµZ‡µÁYÄÅZ»ć{ÃZ´acY{ZÕ|{|‹Ä]ÃZ‹YZ],½Y€ËY€Ì‹žËZÀ žËZÀÄ]•Â]€»cY{Zºnu¾Ë€eÓZ]{€¯tˀeŒ¯ÕÁMY{cY{Z€i»Š¬¿ d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YµÁYÄ^eÁÂu¾ËY{½Y€ËY€Ì‹žËZÀd¯€‹Ád‡YÖËY~£ Ã|ÀÀ¯{ZÄÌ^ÀeÄ·‚À»Ä]Ä»ZyÁ®Œy€Ì‹cY{Z{‘YŸd§ZË{{€¯tˀeÕÁ Zf‡Y¾ËY{¥ÂÀ€ËZ‡Á®Œy€Ì//‹¾¼n¿Y,½YY|»Y{ž§ZÀ»|Ë|ÆeÄ]ÄmÂeZ]Ád//‡Y |‹ÄËÁ¾ËYsԏYZf‡YÂy ļŒq€‡ÕY~³ÄËZ»€‡Õ|{ÖÅ{Z] µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»ć{ cZ¼uYÖ¿Y{|«Z]ļŒq€‡†»ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,«Õ|À¼mYÖ¸Ÿ» YdËZ¼uÄÀÌ»{½Y€ËY†»žËZÀÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,«Õ|¼v»| ‡€Ì//‹{Y»€f¯{ ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹Á‰Yd¨³†»d ÀÁÂu{µZ §Áğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹ ĸ»Z »ºnuZ]µZ//Ë{Z̸̻,µ{Z// »ÃZ»€Ìe¹Â//‡xËZe{ļ//Œq€‡†» ÕZÅd¯€‹Z]ĈËZ¬»{Á¾ËY{ĸ»Z »ºnuÁÁ‰YhÌuYįd‡Y,, ¾ËY½ZÌ]Z]Õ|À¼mY,«…€//a†»»‰Y‚³Ä] {Y{YÁÄ//^e\Ìe€eÄ]{ÂyÃÁ€//³ ÃZ»{Y{€»µÁYxËZe{ļŒq€‡†»ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¹ZƇYZ]‰Yd¨³\¸˜» d‡YºÆ‡€ÅÕYYÄ]µZË,,ÃZ»€Ìe¹Â‡{ÁºÆ//‡€ÅÕYYÄ]µZË,, d‡YÃ{€¯Š¿YY|»ZÆ//‡\̐¿YÕ|{ÖÅ{Z]Ö¿Z»ÁZ]¾ËY֗Â¼n»{į Ä ‡ÂeÁÖ¿| »ÕZÅdÌ·Z §Ä ‡ÂeœÀ»Ä]Ö¿| »cÓM¾Ì‹Z»ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ Ã|‹ՂËÄ»Z¿€]ÕZÅÂv»€´Ë{Y½Z¼fyZ‡d À{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÄÀÌ»{ZÅdÌ·Z § ֌z]dŸ€‡½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡ÕY|f]YYį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YµZ‡{ÄËZ»€‡d¯€‹ Öy€]¾ÌÀr¼Å{€¯½ZÌ]d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{Ö¸^«ÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅs€—¹Z¼eYdÆm ÕY€]Y¾Ì´À‡ÕZÅ®Ìf‡Ó|Ì·ÂeÁÖËZ̼̋{Y»ÃÁ€a¶Ì^«Y|Ë|mÕZÅÃÁ€aÁZÅs€—Y ºË{Y{Y€«Z¯Âf‡{{ÁÖuY€—½Y€ËY†»žËZÀÖ¸»d¯ZŒ»Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕZ°¼Å {Ö¿| »ÕZÅdÌ·Z §ÁÕY{€]­ZyŠËY‚§YZ]{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa¾ÌÀr¼Å{€¯½ZÌ]Õ|À¼mY |‹Z]Äf‹Y{µZ‡Ä]d^ˆ¿ÖÆmÂe¶]Z«ŠËY‚§YZÅd¯€‹¾ËY{‡‚Ì¿µZ‡ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ Z°Ë€»MÕ{Zf«Y|‹Ĭ]Z‡Ö]d§Y d¨¿¥€»€]Ö¨À»ՀÌiZe d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ//‡Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ ¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å|̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ÁÓ{®ËZ]ÁÉ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z » ¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |//‹dÌ^je |‹Ĭ]Z‡Ö]d§YÄ]ŠÀ¯YÁ{ |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ//‡Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YµZu{½ZÀr¼ÅÂ//Œ¯¾ËY{Z¿Á€¯Ä]Ôf]Y{Y»įÖ·Zu{ÁZ°Ë€»MÕ{Zf«Y ¾ÌËZaÄ]½|̇Y†ad¨¿d¼Ì«,{Y~´]d¨¿¥€»€]Ö¨À»ՀÌiZe|¿YÂeÖ»įd‡Y †aºÅZ°Ë€»M¹Zyd¨¿d¼Ì« {Â]ÃY€¼ÅŠËY‚§YZ],Ä^ÀŒnÀaÁ{€ÌyYÄf¨Åº«¾Ë€e ÁÓ{Ä]Ád‹Y{|‹|{ µ{Z »dÀ‡Á€»Y¶^«Ĉ¸m{ ŠÅZ¯Y …Y‚´ed‡Ád¨¿Á{Y{Y€«Ä¿ZÅZ»|‹¾Ì»ZÆqd^i€Ìˆ»{d¿€]d¨¿ |̇dÀ‡ ½ZËÔf^»Z¼‹ŠËY‚§Y {€¯|ÅYÂyÄ]€neYÄ¿ZÅZ»d¼Ì«|‹¾Ì»Â‡‚Ì¿Z°Ë€»MdÌË|»€fÀËY YZÅÖ¿Y€´¿Y{|n»,ּ̻€e|¿ÁÃZ»|ÀqY†aZeÃ|‹\^//‡½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ] ¹YևĈ‡Â»{d¨¿YZ]€´¸Ì¸neÖeZ¯®»¶°ËZ» {€Ì´]ÓZ]Ճ€¿YÕY€]Z“Z¬eŠÅZ¯ Ã|ÀËMÕZÅÃZ»֗|Ì·Âe½Y‚Ì»{»{…Ôa®aÁYºÌ¼eYZ»į½ÂÀ¯Y»d¨³†f¯Z»և ÕZÅŒ¯½Z»Z‡« {ÁÖ»Z¼‹Ä]Z“Z¬eŠÅZ¯d¨¿YZ]{¶»ZŸ¾Ë€eÖ¸Y,ºËY{Ô—Y d¨¿|Ì·Âe|¿Y{|«|À§Á€ »…Ôa®aÁYÃÁ€³Ä]įŠ¿Y|vf»Á®aÁYd¨¿Ã|ÀÀ¯{Z |ÀËY‚§ZÌ]Ö¿ZÆmē€ŸÄ]Ä°Œ]½Â̸̻ {Á|uÄ¿YÁÁ|ÀÅ{ŠËY‚§YÄ^À‹ÁYY{Ây Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì«          d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ           Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ Ƀ€¿Y¶»Zu …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ Z¿Á€¯ÃÁ{{µZeÂeÕÓ{{Z̸̻½Zˁ dˆ°‹Z³Ád¨¿d¼Ì«•Â¬‡€ËÖf¨¿±‚]d¯€‹€¼¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ĸZ§{d¿€]d¨¿Ä°Œ]€Åd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,µZeÂe{ÁM€]ª^— Z^ˀ¬eį{Y{Y€«dÀ‡dŒÅÁÓ{{ZeµZ‡ d‡YÁZ]¾ËY€]µZeÂeµZu¾ËYZ] d‡YBPd¯€‹{ÁM€]Ä]ZŒ» ḑ€›Ä]µZ‡Yd¨¿Šz]{ZÆËY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯į ZÆf¼Ì«{Â^Æ]hŸZ]ÁÃ|‹€nÀ»µZ‡ZeÖ¿ZÆm|Ì·ÂeÖ§Z¯Z¿ ÕZÆf§€ŒÌaÄ]ÄmÂeZ]µZ‡Y†a{Y{Zœf¿YµZeÂe {‹Ö» Ä]d¨¿ÕY€]Z“Z¬e,¶¬¿Á¶¼uÁÂu{ÂyÄ]ÕÁZ//À§ {Ó{Ã{Á|v»{d¿€]d¨¿d¼Ì«Á|//‡Ö»{Ây®Ìa {Â]|ÅYÂyÄ°Œ]€Å d¯€‹¾ËY¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»¦«Âf»YÖËY{Z¿Z¯Öf¨¿ÕZÅćZ» Y{Z¿Z¯d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YYd‡YÄf§€³ºÌ¼eÕˆ¿Y€§ µZeÂež“Y»Z]ª^˜À»¾¼n¿Y¾ËYįÃ{€¯¹ÔŸYÁ{Â//‹kZy dˆÌ¿ ÕZÆ·Z‡ÕY€]d¨¿d¼Ì«ÖÀÌ]ŠÌaµZeÂe,€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] Y€«Հ´¿Z]{»µZ‡{ZÆf¼Ì«d§YÄ]ÄmÂeZ]YÃ|ÀËM ,µZ‡{Ó{Yd¿€]d¨¿Ä°//Œ]€Åd¼Ì«Á{Y{ µZ‡{Ó{ÁµZ//‡{Ó{,{Ó{ {€¯ÖÀÌ]ŠÌa |¿Z»…Ôa®aÁYÄ̼ƇY€eÓZ]©Y€Ÿd¨¿|Ì·Âe €Ì̤e d¨¿ d‡YÃ{€¯ d//‡Y|À^ËZa…Ôa®aÁYª§YÂeÄ]įÃ{€¯¹ÔŸY©Y€Ÿ Â//Œ¯¾ËY {Y{|ÅYÂyŠËY‚§YY{ÂyÕ|À^ËZaw€¿Á d‡YÄf‹Y{¾WÁƒÁÄ»{įÕ|Ì·Âe{YZ»įÃ{Y{µÂ« |À¯½Y€^m|// ]ÕZÆÅZ»{|Ì·Âe€f//ŒÌ]ŠÅZ¯Z]Y ¾ËY€]ZÀ]Ád‡Y©Y€Ÿd¨¿cY{ZÖ¸Y¶v»[ÂÀm cY{Z{|ËZ]…Ô//a®aÁYª§YÂeÄ]{Y|¤]Õ|//À^ËZa {‹†° À»€f¼¯ |Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÁ{¾Ìfˆz¿įµZ‡{{Y|¤] ½Z¼Ìa¾ËYÄ]¾f‡ÂÌaÄ]Ö¸ËZ¼e,|//‹Z£M…Ôa®aÁY Ä]…Ôa®aÁYª§YÂeįÃ{€¯¹ÔŸYZ]¾ËYZ»Yd//‹Y|¿ d‡YŒ¯¾ËYž¨¿ µZ¼‹YcY{Zį{Y{½ZŒ¿Zƌ°f¨¿Z»MµZu¾ËYZ] ¾ËYµZ¼//‹cY{ZÁÄf//‹Y{ŠËY‚§YÄÌËÁƒ{©Y€Ÿ Z]ĈËZ¬»{Á{Ä°Œ]Y‚Ŷ«Y|uŒ¯ d‡YÃ{Â]¾WÁƒ{Á{Ä°Œ]Y‚Å ©Y€ŸµZ¼‹cY{ZŠËY‚§Y,€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] ÄÌËÁƒ{Œ¯¾ËYd¨¿cY{Zįd‡Y½MÕZÀ »Ä] d‡YÃ{Â]€eÓZ]Á{Ä°Œ]Y‚Å ÕZmÕ{ÔÌ»ÃZ»ÕY|//f]YY©Y€Ÿd¨¿cY{ZZ//»M ¾Ì»Á{Ä//¯|Å{Ö»½Z//Œ¿ÁÄf//‹Y{ŠËY‚§Y½Â//À¯Ze ¾ÌÌ eÄ̼Æ//‡Y€eÓZ]½ZÀr¼Å®aÁY±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe |À¯Ö»|Ì·Âe…Ôa®aÁYª§YÂedveÃ|‹ Öf Àž^À»®ËÁ½Z°ËMÂÌfÌÀ̧Z»M,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÕZÅÄ¿ZËZa€ËZ//‡ÁÀ]YcY{Z//|Å{Ö»½Z//Œ¿ Á{Ä°//Œ]½Â̸̻ Ä]ÄÌËÁƒZe©Y€ŸÖ]ÂÀm Ö¼‡Z»MY€eÓZ]Á{Ä°Œ]Y‚Åį|//‹¢·Z] {Â]¾WÁƒ{Œ¯¾ËY[ÂÀmYd¨¿cY{Z ¶]Z«€Ì̤epÌÅd¨³€fËÁÄ//]ÃZ³MÖf Àž^À»®Ë ½ZÀr¼ÅÀ]d¨¿cY{ZÁÃ{Y|¿ÕÁÖ//ÆmÂe d‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ Ze ¥|ÅZ]…Ôa®aÁYÃÁ€³\·Z«{Š¿Y|vf»Á®//aÁY |Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÕY€mYÄ»ÃZ//»YZÆf¼Ì«dˬe ¾ËYY©Y€ŸºÆ‡Á|¿{€¯Z£MYÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ d‡YÃ{Â]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ,|Ì·ÂeŠÅZ¯ Ä]¶»Z¯—Ä]ÂÀÅ©Y€Ÿį|Å{Ö»½ZŒ¿ÄÌËÁƒZ»M €eÓZ]ZÌ//ˆ]ÁÃ{€°¿¶¼Ÿ|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]ŠeY|Æ e {Zd¨¿,|Å{Ö»½ZŒ¿ÄÌËÁƒՀ̳Z]Ä»Z¿€]Är¿MY {ÖËZÆÌËYY{¶»Z‹ºÅÄf‹~³ÃZ»{BPd¯€‹ÕÓ{{Z̸̻ {Â]Y{Z¿Z¯ ÕZŁZ³ZŒf¿Y€Ì´¼ŒqŠÅZ¯ÕY€]ŠËZÆu€—Y€ÌyYįµZeÂe c|»|À¸]ÕZ¼¿Á{ŠÅZ¯Öa{,{Â]Ã{€¯¹ÔŸYYÕYÄ//¿Zz¸³ c§Öf¨¿ćZ»ÕZÅÃÁ€a‰YYÓ{{Z̸̻ ,d¨¿d¼Ì« {Y{ŠÅZ¯Y{ÂyÖËY{Z¿Z¯d¿Â»‡Á‚¸ÌÅ µZ‡ Ä]µZ//‡YYµZeÂeZ³Ád¨¿€ËZy}¯~»¹Y|«Y |Å{Ö»ŠÅZ¯Ö¸ §|Ì·Âet˜‡ {ḑ€›Ä ‡ÂeÕZÅÃÁ€a{ÕY~³ÄËZ»€‡¾ÌÀr¼ÅµZeÂe €‡Y€‡{ZÅŒ¯įd‡YÃ|‹\m» |ËÁ¯ÕZ¼Ì]Â̋ ÁÂu{€ÌiZeÖ]€»Y¾ËYÁ|ÀËM{¶Ì˜ eÄ^//‹d·ZuÄ]½ZÆm į{€¯•Â¬‡ÃZ^°ËÄ]d¨¿d¼Ì«,Z“Z¬eŠÅZ¯Z]Á{Â^¿Ճ€¿Y {€]Á€§{Ây{YÖf¨¿ÕZŵ£,•Â¬‡¾ËYk» d¯€//‹½Y€´¸Ì¸veÄf¨³Ä]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{,Öf¨¿±‚]ÕZÅd¯€‹Yְ˵ZeÂeÕˆ¿Y€§ Ճ€¿YÕY€]d¯€//‹¾ËY-{Y|¿{Ây½Z^Ì«Z]ÖÅY€¼Å‚mÖÅY {YµZ‡{ÕÓ{½Â̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡€Ë~a|Ë|neÕZÅ ÄËZ»€‡¶¯Y|{{Á|u{º«¾ËYį{Y{{ÂyZ¯Âf‡{ Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÖËZÅÄ»Z¿€]Ád‡YÕˆ¿Y€§d¯€‹¾ËYÖ¸Y |Å{ŠËY‚§Y|{ZeY½MÃ|ÀËMµZ‡Zeįd‡Y ŠÅZ¯Y†aĈ¿Y€§µZeÂed¯€‹,Հ^yž]ZÀ»‰Y‚³…Z‡Y€] Ze|¼ŸįY{ÂyÕZÆÌËYY{‰Y,Z³Ád//¨¿d¼Ì«ÕZ¼¿Á{ {Y{ŠÅZ¯Ó{{Z̸̻dŒÅ,|¿{Â]Y{Z¿Z¯Öf¨¿ćZ»ÕZÅÃÁ€a €ËZ‡Ä]Z//Œ»¹Y|«YµZ^¿{Ä]µZeÂeՃ€¿YÕZÆÌËYY{‰YŠÅZ¯ Äf¨Å{BPÁ¶‹oY{µZËÁ¶»Z‹Z³Ád¨¿±‚]ÕZÆf¯€‹ ¶Ì·{Ä]dy‡¥€»|Ë|‹ŠÅZ¯Ä]ŠÀ¯YÁ{Á€ÌyYÕZÅ {€Ì³Ö»cZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za ŠÅZ¯Ä]į{Y{ŠÅZ¯Yd¨¿d¼Ì«c|»ÃZe¯ÕZ¼¿Á{µZeÂe ½Â̸̻ŠÅZ¯ÁÖËY{Z¿Z¯ÕZÆÌËYY{‰YÕÓ{{Z̸̻ d¯€‹¾ËYÖËZÌ·Y€f‡YLNGžËZ»Ö Ì^—Z³cZˆÌ‡ZeÕÓ{ |‹€nÀ» Ճ€¿YÁÃ|ÌrÌakY€zf‡Y|ÀËM€§¹‚¸fˆ»Y{Z¿Z¯Öf¨¿ÕZÅÄ//‡Z» ½ZˁÁ€“ {‹Ö»|Ë|‹Ö³|ÀËÓMhŸZ]į|ÀfˆÅՀ] cYZ»YÁ½Zfˆ]€Ÿ€e½YYd¨¿€œfÀ»Ö¿ZÆmYZ] {‡Ä̋ZuÄuÂ^v]{½YY|ˀyÕZ“Z¬eZ»Y{Â]Ã|//‹ÖÀÌ] ē€ŸÕZÆfË{Á|v»¶Ìƈe |¿Z»ª»Ö],d¨¿ŠËÓZa¦Ì “ d‡YÄf‹Y~³€ÌiZeYZ]ÕZ”§{‚Ì¿cÁYÃZ»Y…Ôa®aÁY |À¯Ö»¹ÔŸYÃZ»€ÅºnÀaY{Ây‰Á€§d¼Ì«Ó¼ »°»YM ½Â̸̻YŠÌ]cZneÕÁ½Zfˆ]€Ÿd¨¿ÕY~³d¼Ì«Á ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY€Ë{Y~³Ö»€ÌiZeÄ¿ZÌ»ÁZyd¨¿Á{Ä°Œ] ½ZŒeY{ZÕY€]Y°»YMÕY~³d¼Ì«\¸£YĬ˜À»¾ËYd¨¿ Ä¿ZÌ»ÁZy½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed¨¿Ã|¼Ÿ |ÀÀ¯Ö»µZ^¿{ŻM|¬»Ä] d¼Ì«¾ÌÌ eÁ{ÁÖ»‰Á€§Ä]c|//»|À¸]ÕZÅ{Y{Y€«dve ÕZÅķ¼v»ÕY€]|À¿Y|]|Å{Ö»ÁZmY½ZˀfŒ»Ä]Ö¼‡‰Á€§ |¿Y{€b]µÂa|ËZ]|¬qÃ|ÀËM dË{Á|v»¶ÌƈeZ]{ÁÖ»Zœf¿Y,†eÔa‰Y‚³…Z//‡Y€] {Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Ä°Œ]½Â̸̻ Y…Ôa®aÁYē€Ÿ ŠËY‚§YÄ¿ZÌ»ÁZyd¨¿ē€Ÿ,µZ‡½ZËZaZecÁYÕY|f]YYÁ Ä]Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿd¨¿Ä¿ZÅZ»|Ì·Âe,ª§YÂe¾ËYdve |À¯Y|Ìa d^ˆ¿|{Z^ˀ¬eį|‹{Á|v»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Œ¯¾ËY {Y{½ZŒ¿ŠÅZ¯¶ËÁM{Á{Ä°Œ]½Â̸̻Ä] Ä]Ä¿Z^¸—ÁY{—Ä]Á{Ä°Œ]½Â̸̻®Ë¾WÁƒ{¾ÌÀr¼Å {Y|¿Ä»Y{YÄÌËÁƒ{Y¹Y|«Y¾ËYZ»Y{€¯ħZ“Y{Ây|Ì·ÂeŠÅZ¯ ¶»YŸ[¸˜»Z¿dÌ “ÁZ]|¿{€¯ÖÀÌ]ŠÌad¨¿½Y€³ĸ»Z » d¨¿Ö¸»d¯€‹ÁÕ{ //‡Õ°»YMd¯€//‹,YZ]¾Ë{ZÌÀ] |¿Â//‹Â^n»,d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»Ä//‡Y†a­Â¿{YÖ^›Â]Y |¿ÁZÌ]¾ÌËZaY€^»Zfb‡ÕY€]{Âyd¨¿Ö¼‡‰Á€§d¼Ì« |¿Y…YÖnÀ//‡€œ¿{½Z³|ÀÀ¯d¯€//‹,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Á°»YMd¯€//‹Á{€Å|¿{€¯ÖÀÌ]ŠÌa†eÔaµZ]¸³Ö//a Հ̳Z]ÕY€]ŻM|¬»Ä]d¨¿Ö¼‡‰Á€§d¼Ì«­Â¿{Y ŠÅZ¯Ä°Œ]€Å{Ó{®ËZedÀ//‡¾Ì]Y€^»Zfb//‡{ {Y{|ÀÅYÂy Ä]ÄmÂeZ]d//¨³ÂaZ´À//‡{€¬f//ˆ»Öf¨¿€³ĸ»Z »®Ë |ÅYÂz¿Y|Ìa{Â^Æ]Õ{Á¾ËYÄ]Z“Z¬e,Ö¸ §Õ{Zf«YdÌ “Á ¾ËYÕ‡Yd¨¿Ö¼‡‰Á€§d¼Ì«Ã|ÀËMÃZ»į¾ËY€´»{€¯ {‹Ã{Y{ŠÅZ¯ZÆf¯€‹ {ÂyÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³ļÅÖ¼‡‰Á€§d¼Ì«ÄÌËÁƒ{°»YM ŠËY‚§YÄ°//Œ]€Å{Ó{®Ë½Y‚Ì»Ä]YZÌ//‡MÕY€]cÁY{ d¨¿Ä°Œ]€ÅÖ¼‡‰Á€§d¼Ì«ºÅ­Â¿{Yd¯€‹ {Â]Ã{Y{ Y¹Â¯Y€aMd¨¿Ä°Œ]€ÅÁdÀ//‡YcÁY{½Z]» {Y{ŠËY‚§YÄÌËÁƒÄ]d^ˆ¿dÀ‡ ŠÌaÕ{Zˁ{Á|uZecÁYÕY€]‰Á€//§d¼Ì«ŠËY‚§YÄq€³Y صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY €ÆŒ¼WZ«Y{€Æ‹ …|«½Zf‡€Æ‹{Õ{Z̸̻Ã{©ZqZ«\ˆqķ¼v»¦Œ¯ d‡Y€ÆŒ¼WZ«dËÂÅÖmZˆ¿Ä¿ZyZ¯ µZÅÁY,LZÌuYÄÀÌ»{¾ËÁZŒ»–‡ÂeZÅÄÀ˂Å{ÁM€]Z] Ä¿ZyZ¯ÄËÂÆe,ZÅdyZ‡€ËՁZ‡Z],ZÅÃZ´f‡{½{¼¿ ½Z»Âe{Z̸̻ZeÄ]ZÌ¿¾ËÁZŒ»dÆmķ‡{ZnËYÁ ħ€Ä]Z̈]ÖËZn]Zm¢¸^»Ä]ÄmÂeZ]įºËY{{€¯ÄÀ˂ŠÖ³{Z»MÕY{€Æ‹€´Ë{Õ‡Yd‹Y{½ZÌ]ÕÁ {Â]|ÅYÂy Ä]¶Ë|^eÁÕY|ˀyYÄ¿ZyZ¯¥Y€—YÕZž̻į{Y{ ½{¼¿¾ˆuYÄ]¶Ë|^eÁՁZ‡Z]dÆm{Á|À¯¾ˆuY ÄmÂeZ]Ä¿ZyĄ̈e{ZnËY,ļ//ŒqY[MµZ¬f¿Y,ÖÀ§ÄÌÀ]Y ºÌÅ{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«YºÅ֘Ìv»dˆË–ËY€‹Ä] €—Zy{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{€Æ‹ºWZ«Y{€Æ//‹ ֐zeÕZźÌe|Ë{Z]ÁcY€œ¿Ä]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿ ÁºË|«½ZmZˆ¿cY€œ¿,ÕY{€Æ‹,µZ‡{ÃÁZ//Œ»Á Ö¿Z»Âe{Z̸̻ÖÅ|],ÄÌ·ÁY{Y»{»{{Y€§Y€ËZ//‡ ‚Ì¿ÖËYY{ÁcZÌ·Z»cYY{YÁ֏y½Z»Z‡Ä]Ä¿ZyZ¯ ºÌÀ¯¶uY¯~»{Y»Ã{Á‚§Y‰YYÃ{Z¨f‡YZ]ºÌ¿YÂeÖ» š¨uYÃ{Yt·Z…|ÀÆ» {‹¾ˆuYÄ]¶Ë|^eÄ¿ZyZ¯Á ÕZÅdËZ¼uÁÖ¸ §½Z°»{€Æ‹ºWZ«®ËÃZ¼‹ÖmZˆ¿ ‚ÌÆneÁՁZˆÆ]dÆmùZ»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡Ö·Z» {ÂmÁZ]ÕY{€Æ‹d¨³Á{Y{€^yÄ¿ZyZ¯¾ËYµZÅÁYÁ ÕZÅ|£|£{Á{Y€§Y©Â¬udyY{€aÁ¶À//‡€a€¨¿ ÖeY}Ĩ̛ÁÄ¿ZyZ¯ÃY{YÁÕY|Æ´¿{Y{Ö»¹ÔŸY€//´Ë{ Հ̳ºÌ¼e¾Ì·ÂXˆ»c€ÅÖ·ÁdˆÌ¿ÕY{€Æ//‹ µZ¤f‹YÁºÌÀ¯®¼¯½Z´¼ÅÕZ°¼ÅZ]ºÌ¿YÂeÖ»Z»|ÀÀ¯ {{€³{ZnËYºÅY|ËZa ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {Á|u{Ö¤¸^»|À¯Y|ÌaµZ¬f¿Y€´Ë{½Z°»ÁÖf À Y|Ë{{Z»¾°Ì·,d‹Y{|ÅYÂy€]{ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻ Á½Y€Æe{ֻԇYÕY‹†¸n»{€Æ‹ºWZ«Ã|ÀËZ¼¿Z] {įÖe{ºË{€¯Ö//³{Z»M¹ÔŸYY|¿Z»€§Ã|ÀËZ¼¿ |‹Z]ÕY{€Æ//‹½{Â]Ö·Âf»Z]Ä¿ZyZ¯Ö¸ §½Z°»¾Ì¼Å ºÌÅYÂz¿Õ{»Z»€Æ‹t˜‡{¾Ì»ÕZf‡Y{ÁºÌfˆÅ ZbËZ‡¾Ì»ÁÂu{ºÌfˆ¿YÂeÖ»c¾ËY{Ád‹Y{ ºÌÅ{¹Zn¿YYՀ]Z¯€Ì̤eÁ‰Á€§hv]ÖmZˆ¿Á {»{Z»ºÆ»ÃZ³|Ë{ZÆÀe{€¯tˀeÃ{Yt·Z…|ÀÆ» ­€Æ‹Ä]Ä¿ZyZ¯¾ËY€³YÁd‡Y½MLZÌuYÖmZˆ¿Ä¿ZyZ¯ Y|Ë{Z]½Zˀm{€Æ‹ºWZ«Y{€Æ//‹Ã{Yt·Z…|ÀÆ» dËÂÅÁ‚mÖmZˆ¿d‹Y{½ZÌ]Ö¿ZÀz‡{ÖmZˆ¿Ä¿ZyZ¯ įd‡Y|À¼‹Y|¿€]®ËÁ€Æ‹ºWZ«Ö´Àŀ§ÁÖzËZe dË·ÁY€Æ‹ºWZ«ÕY{€Æ‹ÁºnÀaֻԇYÕYÂ//‹{Z» ŠÆmÁª¿ÁÁÄ¿ZyZ¯¾//ËYcÔ°//Œ»¶u{Y{Ây ºËYÃ{Y{Y€«|Ì·Âe ,¹Z»Y½Z»€§{Zf‡ÖËY€mY½ÁZ »”uZ]Á€»Y{Á‚§YÕÁ †¸n»½{Z »ÁžËZÀ½Â̼̈¯†ÌWՀ^¯Y×Yc‚Ÿ€f¯{ …|ÀÆ»€Æ‹ºWZ«ÄÌ]Zzf¿YÁÂu½Z³|ÀËZ¼¿ÁֻԇYÕY‹ Ây¾ËY{ּƻcZ¬§YÂe½Z//Ë{Y€»€f¯{ÁÂb̸Ÿ ÕY€mY|ÅZ‹Ã|ÀËMÕZŁÁ{×YLZ//‹½YÁÃ|»M¶¼ŸÄ] ºÌÅYÂyÄ¿ZyZ¯¾ËY{Õ|ÀËZ//‹ÂycZ«Z¨eYÁcZ¼Ì¼e {Â] d]Z]ÕY{€Æ‹–‡Âf»—Ä]{€¯½ZÌ]€Æ‹ºWZ«Y{€Æ‹ ¾ËYįÃ{€¯k€y½Z»Âe½Â̸̻ÖÅZ»ÖmZˆ¿Ä¿ZyZ¯ YՀ̳¸mÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂedÆmdˆ¿YÂeÖ»º« ÕY|Æ´¿¶Y{Á{‹ÄÀ˂ŠÁ­Za{ZnËYÁ¶Ì‡Â«Á dˆÌ¿Y‹ÁÕY{€Æ‹Ĩ̛ÁÄ¿ZyZ¯ µZ^¿{Ä]€Æ‹ºWZ«ÖmZˆ¿Ä¿ZyZ¯ÄÀÌ»{Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ ½ÂÀ¯Y€³YÁºËY|¿Öf‹Y|¼ŒqÁºË{Â^¿¾Ì»Ã{Á‚§Y‰Y ½M|{{Á|u®·Z»Z»|Å{Հ]Z¯€Ì̤eÄ¿ZyZ¯¾ËY †¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ |À¯Ö»¾Ì»ZeYŒ¯ZÌ¿{»¶Ë,½|»Ճ·ÂÀ°eZ]½ZƨY¾ÅM[Á} ½YZ‡{Ó§¶°Œ»į|ÀÀ¯Ö»‰Ôe{ÂmÁ¹Z¼eZ]½ZƨY½Zf//‡Y½Z³|ÀËZ¼¿{Á‚§YÕÁ ÁÖËZËÂa|ÅZ‹Á{‹¶u,d‡Yd À¾ËY¾Ì´¿į½ZƨY¾ÅM[Á}ĸ¼mYŒ¯ ºÌ‹Z]d¯€‹¾ËYŠÌaYŠÌ]Ä ‡Âe {įÓZ¯…Â]d¨³Ádˆ¿Y{֏yÁ®q¯ÕZÅd¯€‹Öy€]\‡ZÀ»Z¿ē€Ÿ {Y{YZ]ÕZ“Z¬eÁē€ŸºÌœÀe{ÕYÄ¿Z¨À»{€°¸¼Ÿ,d‡YÃ|‹dÌ^jeZÌ¿{ÕZmļŠ|À¿Z»±‚]ÕZÅd¯€‹įd‡Y¾ËY{Ó§d ÀÂy{ÓZ¯…Â]Ö¸ §¶°Œ» ÕZÅd¯€‹Z»Y|ÀÀ¯Ö»ē€ŸÓZ¯…Â]{Y{ÂycӐv»įZ^»{Ó§Á¾ÅM[Á} ž«YÁ{ |¿Â‹Ö»ÓZ¯…Â]{d¼Ì«ŠËY‚§YhŸZ]ē€Ÿ¹|ŸZ]֏yÁ®q¯ ՂËÁZf‡{¾ËYÁ{‹Ö»YZ]{Õ{Ó§cӐv»ÕY€]Ö´ÀŒe\m»ē€Ÿ¹|Ÿ¾ËY d‡YÃ|‹ÓZ¯…Â]¶¯Y{Z¬f¿YÕY€] |̯ZeÕ{Ó§ÕZÅ|uYÁcӐv»ē€Ÿ€]d¼cYÁ€fŒÌ]cZœ¿cÁ€“€]ÕÁ |»Yē€Ÿ¶°Œ»¶uÁÓZ¯…Â]dˬe,†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯{Á‚§YÁ{€¯ ½ÂÀ¯YºÅ |¿Â‹ÓZ¯…Â]{ē€ŸÄ]¦›Â»|ËZ]֏yÕZÅd¯€‹Á{Y{€œ¿ ½Z‡Â¿|ÅZ‹dˆÌ¿Ö§Z¯ē€ŸÖf«ÁZeZ»YºËY|¿Õ{Ó§cӐv»{Â^¼¯Â//Œ¯{ {Â]ºÌÅYÂyd¼Ì«ŠËY‚§YÁ |ËZ]Šz]€Å,Ö¿| »žËZÀÀÌn¿{ |À¯Y|ÌaÄ ‡Âe{ÂyĘÌu{ ½{Z »{ÁÁ|ÅZ‹Ä¿Z¨‡Zf»d‹Y{ZƛY,ֻԇYÕY‹†¸n»{½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ {ÂyĘÌu{|ËZ]Šz]€ÅÖ¿| »žËZÀÀÌn¿{Ä°Ì·Zu{ºÌf//ˆÅՁZ//‡{Ó§Ä] |À¯Y|ÌaÄ ‡Âe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Â̼̈¯Õ´Àz‡ÁֻԇYÕY‹†¸n»{½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ö¿Z̤—Õ|Æ»€f¯{ ÄËZ»€‡®ËYd¯€‹¾ËYÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿½ZƨY¾ÅM[Á}Y|Ë{Z]{†¸n»Õ{Zf«Y e¥Ôy€]Öf ÀºÌœŸž¼fn»¾ËY{Á‚§YÁdˆ¿Y{Œ¯{Ó§d ÀÕY€]ºÆ» Y{Ây€]{ÂyÕZÅd¼ˆ«ÕZ̈]{,|À¿Y{Ö»½|»ÕZÅՃ·ÂÀ°e|«Z§Y½MįÖy€] |Ë{¶Ë|Ì·ÂeÃZ³Z¯{½YÂeÖ»Y½M{Z¼¿Ád‡Y½|»ÁÁ€]Ճ·ÂÀ°eY {Á|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖ¿|»cY‚ÌÆneY,¶ËdˆedÆmÃZ³Z¯¾ËYd‹Y{ZƛYÕÁ Ä¿Zfz^‹ÂyÁd‡YÖ¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡Yª]Z˜»d¯€‹¾ËY{Ã|‹|Ì·Âe¶Ëd̨̯dËZÆ¿ d‡YÃ{Z¨f‡YµZu{Œ¯¾ÅMÃY¦¸fz»ÕZÅÂv»{µÂv»¾ËY ÁՁZ‡{Ó§,|À¸]ïÕZÅŠz]Y|Ë{Z]Ä̋Zu{ÃZ»{Y{€»Ä^À‹ZÆqÖ¿Z̤—€f¯{ |Ì·ÂeÕY€]Ö]ÂyÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¾ËY{{Á‚§Y½ZƨY¾ÅM[Á}¶Ë|Ì·ÂeÃZ³Z¯ d¯€u®Ë€»Y¾ËYÁd‡YÄf§€³c¶Ëĸ¼mYŒ¯ZÌ¿{»cӐv»Á{Ó§ {‹Ö»[ˆv»Œ¯d À{ºÆ» {‹Ö»¶u\‡ZÀ»ē€ŸZ]Õ{Ó§cӐv»d¼Ì«½Z‡Â¿ Y֋Z¿YÕ{Ó§cӐv»d¼Ì«{½Z//‡Â¿,†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯Õ´Àz‡ įZ^»½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§d‡€a€‡ |‹Z˜ŸY€ÆŒÅZ»ּ̋Á€faÁ‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»½ZÀ¯Z¯Y¾eÄ]Ä]d¨¿€ËÁÕ‡Y dËZ¼u,įZ^»{Ó§YdËZ¼u d‡Y|Ì·ÂeÁµZ¤f‹YY ÕYħ€udÌuԏÄ»ZÀÌÅY³d¨¿d Àg{YÂu½ZÅ|¿Z»€§ |¿{€¯d§ZË{ ǃÁ€a{‰€eZ³Ád¨¿–Ìv»{¹ÁZ¬»ÁÄËÁ{Ó§¾//Ì»Pe{ {€¯Ö¿Y{|«®‡ZmÄ]óYd¨¿µZ¬f¿Yȷ·–y Ä]ÃZ//‹Y¾//¼“Ä//¯Z^»½Zf//‡€Æ‹ÕY|//¿Z»€§d//‡€a€‡ Ây{Ã|‹Y€mYÕZÆŃÁ€aÁÄf§€´eÕZÆËY~´ÆËZ»€‡ YÄf§€´ecZ»Y|«Y,ZÌ¿{»[MYÄÀÌÆ]Ç{Z¨f‡YÁÖ¿Zy€qZ] ž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡YZ]įZ^»{Ó§{Á‚§YÁ{€¯Ö]ZˁY|À¼‹YZ̈] ÕZ̈],{ÂyÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ŽzeÁŠ¿Y{€]ÄÌ°eZ]ÁÖ¸yY{ \m»cZ»Y|«Y¶Ì^«¾ËYZ]ÁÃ{€¯ՁZ//ˆÌ»Â]YZÌ¿{»¹Ô«YY d‡YÃ|‹Ä »Zm{•ZŒ¿ÁÖÀˀ§M|Ì»Y ,įZ^»{Ó§¶»ZŸ€Ë|»,½Z̼̜ŸZ“|̼u,Ĉ¸m¾ËYÈ»Y{Y{ Á|ËYŸd//¨³Á{€¯{ZËÖ¸»ÈËZ»€//‡½YÂÀ Æ]d¯€//‹¾ËYY ÁºÌ¬fˆ»˜Æ]YŒ¯¹{€»Ö»Z¼eįZ^»{Ó§ÕZÅ{ÁZf//‡{ ,Äf§€³Y€«€œ¿|»įÖ]ÂyÕZÆÆ ‡ÂeÁ{€Ì´Ì»€]{ºÌ¬fˆ»€Ì£ d‡YÃ|‹¦Ë€ e|Ì·ÂeŠÆmÕZf‡Y{ ½Â»Y€ÌaȬ˜À»Z]įZ^»{ÓÂ//§ÕZÆËZ°¼ÅÈÀˀË{Ȭ]Z//‡Ä]ÕÁ {ZÆËZ°¼Å¾ËYÈ»Y{Y€]ÁÃZ‹Y½ÂÀ¯ZeÕY{€^ŀÆ]½Z»Y{Ây {€¯|̯PecY€¬»[ÂqZÆq YŠÌ]¶Ì¼°eÕZf‡Y{Ã|Œ»Zn¿YÕZÆfÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ]½Z̼̜Ÿ ‰YÁÂÀf»cӐv»|Ì·Âed//̼ÅYÄ],{Ó§ǀÌn¿ŠÌa {€¯½ZŒ¿€—ZyÁdyY{€aŒ¯{½Z ¨ÀË}ÕY€]€f//ŒÌ]Ç{Á‚§Y |ÀÀ°Ì»ÄË~¤eYŒ¯žËZÀYÕZ̈]įZ^»{Ó§cӐv» Öf‡|Æ]¾¼‹{{Y{½Z//Œ¿įZ^»{Ó§Ä̸ŸZ°Ë€»MÕZƼˀveÁ ¾ËYºË€veZ]{Y{|«ÁÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹YY~³€ÌiPeÕ{Zf«Y‚¯Y€» |¿ÁÁ|Å{Y€«€ÌiPedveYd‡|ÀÌËZažËZÀYÕZ̈],d¯€‹ {Z‡¦«Âf»Y½ZŒfÌ·Z § ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y†a,ÃZ»€ÌeÄ^À‹ÁįZ^»½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§d‡€a€‡ Z“|̼uZ]Ĉ¸m{,įZ^»{Ó§d¯€‹|Ì·Âe•Â˜yY|Ë{Z] ¾Ì]¶]Z¬f»ÕZÆËZ°¼ÅÁºÌ°ved¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»½Z̼̜Ÿ {Y{Y€«|̯Pe{»YĬ˜À»Ád À Yd‹Y{ZƛY|Ë{Z]¾ËYYÕ|À//‡€yY€]Y¾¼“dËY|Å€¤Y ®Ë½YÂÀ Æ]Á¹{€]c~·d¯€‹¾ËY{‰ÔeÁZ¯Ç|ÅZ//Œ» Õ|Ì·Âeȟ¼n»¾ËY½ZÀ¯Z¯Á½Z‡|ÀÆ»Z°f//ŒaÁ¹‚ŸÄ]Ö¿Y€ËY ºÀ°Ì»Zzf§Y Ö¸»{Zf«YǁÂu{įZ^»{Ó§€iR»Š¬¿Ä]ÃZ//‹Y¾¼“ÕÁ cÔ°Œ»ÁÄ¿Z¼·Z›ÕZƼˀveZ//Œ§º£€Ì¸ŸįZ^»{Ó§{Á‚§Y Öfz‡–ËY€‹{YŒ¯{Zf«YįZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Y֋Z¿ Â//Œ¯ÁĬ˜À»{{Z»d À®Ë½YÂÀ Æ]½ZÀr¼Å,Ã{Y{Y€//« |À°Ì»Z¨ËYÖ¸»Y|f«YÁ{Zf«Y{ÖËY‚ˆ]Š¬¿Ád‡YY~³€ÌiPe Y¶]Z¬f»ÕZÆËZ°¼ÅÁ¶»Z eįZ^»½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§d‡€a€‡ Ä]Ö]ZÌf‡{{€¯½ZŒ¿€—ZyÁdˆ¿Y{|Ì·ÂeŠÆmZ ‹ª¬veÈ»|¬» Ö¿Z´¼Åd·Z‡®ËՀ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»…Z‡Y€]Z ‹¾ËY įZ^»{Ó§Š¬¿½{€¯Ö]ZˁYd^j»¾¼“,Ä»Y{Y{dËY|Å d‡Y {Ó§dˀË|»Ç{YYÁ¹‚ŸYÖ¿Y{|«ÁĬ˜À»½YÂf»È //‡Âe{ Ö¸Yd·Z//‡Y½Y€´f ÀYdËZ¼u,Ây¾ËY{įZ^» µZ¤f‹YYdËZ¼u,d¯€‹¾ËYYdËZ¼u{Á‚§YÁdˆ¿Y{½Y{€¼f·Á{ {Ó§{Äf§€´eÕZÆˁZˆÌ»Â]ÁÖËZ¨¯{ÂyÕÁ d‡Y|Ì·ÂeÁ d¯€‹¾ËYd¯ZŒ»YÁ{€¼‹€]ZƼˀvecZ¯€]ĸ¼mYYįZ^» Y€°e Y Հ̴ŒÌa ÕZÅZ°ÅY Á ¶¸Ÿ Á {Z ]Y ,{| f» ևZÀ‹Z¯ .{€Ì³ Y€« և€] Á Ö]ZˁY {» Äi{Zu { ,‰Z¯ dÌÅZ» ¶Ì·{ Ä] d¨¿ d À Ä°ÀËY ½Z//Ì] Z] d¨¿ €ËÁ ÄmY» cY€˜y Y¿Y Z] ÕY{€//]ÀÆ] Á Y€mY Y ºŸY ¶uY€» Ä//¼Å ,d¨¿ cYÁ Ö¸Y ÕZÅd¯€‹ €] ÃÁԟ :d//‹Y{ ZƛY ,d‡Y Ã|‹ Y~³YÁ ֏y Šz] Ä] į ּ̋€fa |À¿Z» ÖËZÅd¯€‹ .|À‹Z] …Zˆu HSE Ä] d^ˆ¿ |ËZ] ‚Ì¿ d À ½YZ°¿Z¼Ìa Á |¿Y cYÁ ¶»ZŸ €Ì£ |À§Y|a Á HSE ¶¯€Ë|» Õ”e€» €«Z] |̇ €f¯{ ÕZ˜ŸY ÃÁ{ ÕY€mY |ÀËY€§ ,֋Y‚³ ÕÄWYY Z] ¾ÌËM ¾ËY { ‚Ì¿ d¨¿ d À g{YÂu ÄÀv ÖÅ|¿Z»€§ ÕYħ€u dÌuԏ Ä»ZÀÌÅY³ .{€¯ tˀŒe Y d¨¿ [ÂÀm ‚Ìy d¨¿ ª—ZÀ» Ö¸» d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ,¾ÌËM ¾ËY Ä»Y{Y { ÕYħ€u dÌuԏ ÃÁ{ d//̬§Â» Z] į Ö¿ZÀ¯Z¯ Ä] ®Ë€^e Z//] ºËYÁ|Ì»Y :d//‹Y{ ZƛY ,|¿Y Ã|¿Y~³ Y ÄÀv cZ̸¼Ÿ Ã|¿Z»€§ ½|¿Z//‡ ¶«Y|u Ä] Á µ€fÀ¯ { Z¼//‹ Ä]€ne Á Š¿Y{ Y ºÌ¿YÂf] .ºÌÀ¯ Ã{Z¨f‡Y g{YÂu ½Z³|ÀÀ¯ d¯€‹ ºËY{ Zœf¿Y :{€¯ tˀe Õ|¼v» |¼uY …|ÀÆ» cZÌ]€ne Á Äf‹Y{ €œ¿ |» Y ÕÁ€a ¾Ì//Œ¿Zm hv] ÃÁ{ ¾ËY { .|ÀÀ¯ ¶¬fÀ» | ] ¶ˆ¿ Á ½ZÀ¯Z¯ €ËZ‡ Ä] Y {Ây dËZŸ :{€¯ |̯Ze d//‡Y ¾¼ËY |Ì·Âe Z» Ĩ̛Á į ¾ËY ½ZÌ] Z] ÕÁ Ä] ½ZÀ¯Z¯ ¹Z¼e Á |‹Z] {Y€§Y ļŠÄu·€//‡ |ËZ] HSE cY€¬» .|ÀÅ{ Y€« €œ¿|» Y ZÆ¿M Հj¯Y|u dËZŸ Â»M{Ây c ÃÂ̋ Á ZÅÄ»ZÀ//Œz] ğ¼n» Y d¨¿ €ËÁ ,¾ÌËM ¾ËY ÕZÆf¿Y { Ö¿Z//Œ¿ŠeM Á ÖÀ¼ËY €] |̯Pe Z] HSE ÁÂu { Ö£Ô]Y ÕZÅÄ»Z¿ .{€¯ ÖËZ¼¿Á ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com †¿Y€¨À¯ ÂW|ËÁ c Ä] Á d//¨¿ €ËÁ ”u Z] į Ö//ÀËM { Ä»ZÀÌÅY³ ,|//‹ Y‚³€] Ä˸//ˆŸ Á YÂÅY ,½Y€//Æe { ½Z»‚¼Å Y €¨¿ 45 Ä] d¨¿ d À g{YÂu ½ZÅ|¿Z»€§ ÕYħ€u dÌuԏ .|‹ Z˜ŸY d¨¿ cYÁ ½ZÀ¯Z¯ ÄËÁ Ĭ˜À» Y €¨¿ Á d¯€‹ ¾ËY ½ZÀ¯Z¯ Y €¨¿ ZÆq ,{Y| e ¾ËY Y ¶»ZŸ€Ë|» Õ|¼v» |¼uY …|ÀÆ» į |¿{Â] €ÆŒÅZ» ּ̋Á€fa ÄÀ´¿ ½„Ì] …|ÀÆ» Y d]ZÌ¿ Ä] [ÂÀm ‚Ìyd¨¿ ª—ZÀ» Ö¸» d¯€‹ .{€¯ Z˜ŸY ½Z¿M Ä] Y ÕYħ€u dÌuԏ Ä»ZÀÌÅY³ d¨¿ €ËÁ |ˀ§ Ä] ,d‡Y Ã|Ì//‡ d¨¿ €ËÁ ÕZ”»Y Ä] į ZÅ Ä»ZÀÌÅY³ ¾ËY ÕY{€] ÀÆ] d¯€‹ ½ZÀ¯Z¯ Y ZÌ¿ Ö¼Ìu Ö^fn» Á ķ¼u Ö»Ô£ d¯€‹ Y Âa žÌ§ ¾//ˆu|¼v» ,½Z¼Ì¸//‡|nˆ» Z³ Á d¨¿ ÀÆ] d¯€‹ Y ÖÆ·Y|^Ÿ€Ì» |¼uY Á ½ÁZ» Z³ Á d¨¿ ÕY{€]ÀÆ] .d§€³ ª¸ e ½YZˆr³ Z³ Á d¨¿ ÕY{€] €ÆŒÅZ» ּ̋Á€fa ÄËÁ Ĭ˜À» ½ZÀ¯Z¯ Y €¨¿ Ä»ZÀÌÅY³ ¾ÌÀr¼Å ZÆ¿M Ä] d¨¿ €ËÁ Y d]ZÌ¿ Ä] Õ|¼v» |¼uY …|ÀÆ» Õ‡ Y ‚Ì¿ .|‹ Z˜ŸY †¿Y€¨À¯ ÂË|ËÁ ªË€— Y į d¨¿ €ËÁ ,¾ÌËM ¾ËY Y Ö//Œz] { cZ̸¼Ÿ ÖÅ|¿Z»€§ ,HSE d̼ÅY €] |̯Ze Z] ,d¨³ Ö» ¾z//‡ .{€¼‹€] d¨¿ d À g{YÂu µ€fÀ¯ { ºÆ» Ö¸»ZŸ Y ÄÀv €ÆŒÅZ» ּ̋Á€fa Ձ‡ ŠeM Äi{Zu ÃZ//‹Y Z] ÄÀ´¿ …|ÀÆ» {» Y g{YÂu Y Ձ»M …{ ,|̨//‡ ± 147 ÃZq ½Y§ Á cZˆ¸m ¶Ì°//Œe Z] Äi{Zu €Å Y †a |ËZ] :d¨³ Á {Y{ Y€« |̯Ze Œ¯{Zf«YÄ ‡ÂeÕZf‡Y{Ö¸¼ŸÖ»Y|«Y ½ZƨY½Zf‡YZ¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀaÖ¼‡sZff§Y Z¯Á\ˆ¯Á€‹|¿Á{Â^Æ]ÕY€]Œ¯Õ{Zf«YՁÁČË|¿Y ÕZneÕZÅÃZ³{Y{¶Ì°Œe€ÌiZeÄ]ÄËÁÄmÂeZf‡YÂyÁ{€¯½YÂÀŸ |‹ŽyZ‹¾ËY{Â^Æ]{ Z¯Á\ˆ¯Á€‹|uYÁÀnÀaՁY|¿YÃYÃ{Z»M€´Ë{½Zf‡YÃ{ Z]d¨³º‡Y€»¾ËY{‚Ì¿½Y€ËY©ZeY†ÌW,Ö §Z//‹¾Ìˆv»Ô£ ,Ã|‹[»µZ‡{Z¯Á\//ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½Â¿Z«Ä°ÀËY ÕÁ ºÌfˆÅ½Â¿Z«¾ËYÕY€mY{ֈ̇Ze¹Y|«Y¾Ìfˆz¿|ÅZ‹Á€»Y {Y~³€iYÖ»Y|«YYZ¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀasZff§Y Õ{Zf«Y½ÓZ §€]º¯ZuÕZ”§ÁZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§½Â¿Z«ÕY€mY ¾ËY¹Zn¿Y{Á‚§YÁdˆ¿Y{Õ{Zf«YÕZÅ|uYÁÄ ‡ÂeÕZf//‡Y{ \m»,Ã|¿Z‡¶»Z eZ]Á¶»Z¯,ºnˆÀ»cÄ]Ö¼Ìed¯€u ¾ÌÀr¼ÅÕÁ |‹|ÅYÂyZŽZf//‡Y{Zf«Y{Öf^j»Ö//Œz]€iY {d»|y¾ËYZ£MÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë½|‹ºÅY€§{ZÆÀŒÌa {Y{ÄWYY‚Ì¿YÃ|ÀËMÄf¨Åć¥€›€´Ë{½Zf‡Y d‡YÕ{Zf«YÄ ‡Âeª¬vecZËÁ€“Y-Ä ‡Âe{ZnËY‰€´¿ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º//‡Y€»¾ËY{‚Ì¿½ZƨYY|¿Zf//‡Y,ÖËZ“…Z^Ÿ ,d‡Y֟Z¼fmYÕYÄf//‡YÂyÁÖ¸»ÕZ ‹,Ä //‡ÂeYd^v ½|‹ºÅY€§|À»ZÌ¿{Z ]YÖ»Z¼e{Ä ‡Âe½{¼¿ÖËY€mYÕY€]{Á‚§Y ÖÅZ³MÁŠ¿Y{,Z¯Á\//ˆ¯–Ìv»ÕÁ ºÌfˆÅ¹ÓÕZŀfˆ] {ZnËY‰€´¿ÁÕY‚§Y¹€¿ÁÕY‚§Ydz‡ÕZÅdyZ‡€Ë,¹Ó d¨³Á{€¯½YÂÀŸÕ{Zf«YÄ ‡Âeª¬vecZËÁ€“YYÄ ‡Âe {ÂmÁŒ¯{Ä ‡Âe{ZnËYÕY€]Öf^j»‰€´¿Á€»YÄ¿Zfz^‹Ây d‡YŒ¯½ÓÂXˆ»ļÅÄ£|£{Ä ‡ÂeÄ]½|̇ÁÄf‹Y{ ,|uYÁÀnÀa¾ËYsZff§YYŠÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]{Zf«YcYÁÕ{Zf«Y –‡Âf»Z]½Z»Œ¯{ZÅZ¯Á\ˆ¯dÌ·Z §Á€//‹Ĩ·Â» ¹Y|«Y¾ËYZ]{Á‚§Y,d‹Y{Y€«Ä^e{Œ¯¾Ì]{Á ¾ËYėÂ]€»ÕZŽZ³Y€´Ë{ÁÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY¶»Z eÁÃ|//¿Y d§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯ÁÄ]½Z» ¶»Z eZ]Z¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀaÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ,dˆad¯€‹,֟Z¼fmY¾Ì»Ze,ÖeZÌ·Z»»Y,{ZÀ‡Yd^iÕZŽZ»Z‡ €]ÃÁԟZŒf¿ÓY€Ìj¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÁֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§cYÁ ÕZÅdyZ‡€Ë{Á‚§Y,{‹Ö»sZff§Y‚Ì¿€´Ë{½Zf‡YZÆq{½Y€Æe ÕZÅ©ZeY,ZÅÕY|¿Zf‡YÖÅY€¼ÅZ]ZŽZf‡Y¾ËY{sZff§YÕY€]¹Ó ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÁÖËYY{Á{Zf«Y¶¯½Y€Ë|»,Ö¿Z³Z] |‹ºÅY€§–]Õ} ÃZ³{Y{¶Ì°ŒeÁZ¯Á\ˆ¯Á€‹|uYÁÀnÀaՁY|¿YÃY {Z¯Á\ˆ¯Á€‹|¿Á{Â^Æ]ÕZÅZ°ÅYÕZneÕZÅ Œ¯ ‚Ì¿Հ^źœ »¹Z¬»€f§{Õ{Zf«YÃÁ€³†ÌW,Õ|¼v»Z«MÖ¸Ÿ \ˆ¯–Ìv»Ä^eÕZ¬eYÄ]€nÀ»|uYÁÀnÀa¾ËYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ] Ö¿ÂÀ¯Ä^e{Á‚§Y,|‹|ÅYÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{½Z»Œ¯Z¯Á \‡ZÀf»ÕY{Ydz‡ևY€¯Á€]¶Ì·{Ä]Z¯Á\ˆ¯Á€‹Ĩ·Â» ¹|Ÿ,¥Y‚³ÕZÅÄÀ˂Ŷ̼ve\m»ÁÃ{Â^¿½Y€ËY•ZŒ¿ÁÁY|¿YZ] w€¿Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ZËÁÕY~³ÄËZ»€‡{€ÌyZe,ÕY~³ÄËZ»€‡ \ˆ¯Á€‹|uYÁÀnÀaՁY|¿YÃYÕÁ d‡YÃ|‹ÓZ]®//ˆË cZÌÅÕZÅZ°ÅYĸ¼mYYÕZneÕZÅÃZ³{Y{¶Ì°//ŒeÁZ¯Á {Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|ÀËY€§¾ËY{Á‚§Y,ºËYÃ{Â]Z¯Á\//ˆ¯ Ä]ÁY‚Ì¿Ö¸»t˜//‡{ÁÁÄ]ÁYZŽZf//‡Y ÁÂu{ÖeZ»Y|«Y¹Zn¿YY¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Á ½MÕZÅ|ÀËY€§d·ÂƇÁÖ·Z»¾Ì»Zež]ZÀ»ÁZÅÃÂ̋Ö//Œz]ÂÀe Á€»YÄËZ»€‡YZ]{€¯tˀeÁ{Y{€^yÄ¿ZzeYÁ¾ËY–//‡Âe |ËZ]ÁÃ{Â]ZÅÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»ZeÕY€]Ö¸Y€Ìˆ»,ZÅ®¿Z]ZÀ¯{ YZ]¾ËYÕY|ËZaÁª¼ŸŠËY‚§YÕY€]YZ]¾ËY{”u€]ÃÁԟ ÕZÅՀ̴Ìa|Àˆaƒ{ ºÌÀ¯‰ÔeYZ]¾ËYÄÌ·ÁYÕ{ÁÁŠËY‚§YÁ ÕZÅÖËYY{Á̸ְ¼eµY»YÕY~³YÁÂy{{Zf«YcYÁ Á֏yŠz]ÕZÅd̸]Z«ŠËY‚§Y\m»YZ//Å®¿Z]{YZ» Ä]¹ÓcÔÌƈeÕZ˜ŸYÕY€]ž]ZÀ»½|‹{YMÕZf//‡Y{Ö»Y|«Y {ÖeZ]»~yYY¾ÌÀr¼ÅÕÁ dˆ¿Y{֏yŠz]½ÓZ § ¾¼“Á{Y{€^yÄËZ»€//‡YZ]YÖËZÅŠz]½{¼¿Öf]Z«ÁÂu ÕZŽZf//‡Y{ְ˂̧|uYÁÀnÀaՁY|¿YÃYÕY€]Ö³{Z»M¹ÔŸY Y€]Y,ZŽZf‡Y¾ËY–//‡ÂeZÌ¿{»ÕZ”§¾Ì»Zec{€´Ë{ Z¯Á\ˆ¯Á€‹|uYÁÀnÀaÖ°Ì¿Á€f°·YÄ¿Z»Z‡{¼¿ÕYÁ|Ì»Y ¹Zn¿YYÖËYY{Á{Zf«Y»Y€ËÁ {‹ÖËZ¼¿ÁÃZ»½Z]MÕY|f]YZe YZ]{ZÅd¯€‹‰€Ë~a½Z»½|¿Z//‡¶«Y|uÄ]ÕY€]ÖeZ»Y|«Y ¶»Z¯c{ZeÃ|//‹ºÅY€§Ö¿Z°»Y{Á‚§YÁ{Y{€^yÄËZ»€//‡ ZÅd¯€‹‰€Ë~aÄf¨Åć¥€›,¹ÓcY|Àfˆ»Á­Y|»½{Â] ®ËÕZÀ]€ËcZ»Y|«Y¾ËY{¼¿ÕYÁ|Ì»YY€]Y|Àˆaƒ{ {‹¹Zn¿Y {Z»ÃZ´ËZmÕZ¬eYÁ|Ì·Âe,ÕY~³ÄËZ»€‡{Õ|mŠÆm »Y½ÁZ »,ÕÂÀÅ{½Z¬Å{Ö¸Ÿ|¼v»¾ÌÀr¼Å {‹Ö¿ZÆm{Zf«Y ”uZ]½ZƨY½Zf‡YZ¯Á\ˆ¯Á€//‹ְ˂̧|uYÁÀnÀa ‚Ë€^eÁY€Ì‹,|ƌ»ÕZŀƋZ]½Z»‚¼ÅÖËYY{Á{Zf«Y»Y€ËÁ |‹sZff§YÖ¼‡cÄ]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ] įº‡Y€»¾ËY{½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅ©ZeYÕZ‡Q,½YY|¿Zf‡Y,ÖËYY{Á{Zf«Y»Y€ËÁ”uZ] ½Zf‡YZÆq¾ËY–^e€»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{¶¯½Y€Ë|»ÁÖ¿Z³Z] ÕY€]ÕYÄËÁÁÁ€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]|À//ˆaƒ{{Zŀ§,|//‹Y‚³€] Õ{Zf«Yª¿Á€aÕZÅdÌ·Z §ÕZËÂmÁÕY~³ÄËZ»€‡ÄÀŒe{Zf«Y ,{Âm»|¬¿Y€³€ËZy}{ÂmÁZ]½Y€ËY{Zf«Y{Á‚§Y,d‡YÂ//Œ¯ Á€‹ÕZÅŽyZ‹ÄËÁÄ]-Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§d·ÂƇÁÂu{ {Y{Y€«Ö]¸˜»Z¿dÌ “Á{Z¯Á\ˆ¯ ½Z°»YŠz]|Ë¿Y{Âm»ÕZʼnÔeÁZÅÃ{YY,ZŶ̈¿ZfaÕÁ ÄËÁ¹Z¼fÅYÁdË|mZ]½YÂeÖ»d¨³Ádˆ¿Y{{Âm»ž¿Y»ž§ d‹Y{€]Œ¯Z¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]ÕZf‡Y{ՀiR»ÕZŹZ³ \ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀasZff§YZ]{€¯tˀe|À//ˆaƒ{ {¯{»®Ë{Á¹{€»dËZ“ŠËY‚§Y|ÅZ//‹,½Y€ÆeZ¯Á ª¬veœÀ»Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ºË{Â]Ĭ̫{{Ân»Á| ,µZ‡Z ‹Z]\‡ZÀf»Œ¯Õ{Zf«Y|‹ZÌ¿{»ÕY~³ÄËZ»€‡ ºÌÅYÂy‚Ì¿€´Ë{ÕZÅÁÂu{Ä¿ZËY€³sÔ//YÕZŹZ³|À»ZÌ¿ Ä£|£{ž§YÂ//Œ¯{ÕY~³ÄËZ»€//‡cZ»Á‚¸»YÖ°Ë,{Â] dˆ¿Y{Öf»Â°uÕZÅÄËÓÕZ°¼ÅÁÂu{½YY~³ÄËZ»€‡ µÂ—{į\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{ÖËYY{Á{Zf«YÂ//»Y€ËÁ ÕZŁÂn»Á|½Z»ŠÅZ¯{Õ|À¼‹YÄ]€ne|ÅZ‹µZ‡®Ë Ã{‰YÄ]©ZqZ«\ˆqY¿Y¶»Z‹ÕYķ¼v»¦Œ¯Y…|«½Zf//‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§ {Y{€^y½Zf‡€Æ‹¾ËY{µZË{Z̸̻ ķ¼v»ÕÂa{€]ÖÀ^»Հ^yµÂÁµZ^¿{Ä]d¨³€^y¾ËYtˀŒe{ÖuÔ§ÂbÅZ‹"²Àŀ‡ ½Y»Z»Z¯Âf‡{{¹ÓÕZÅև€]Y~·,ÖËY€Ë~až¼fn»®ËZ^¿Y{\ˆqY¿YY±‚] |»M¶¼ŸÄ]|Ë{Z]¶v»¾ËYYÖËZ”«Ö´ÀÅZ¼ÅZ]Á{€Ì³Ö»Y€«…|«½Zf‡€Æ‹ÖÅZ³M†Ì¸a Y€«֐ze|Ë{Z]{»¯~»Z^¿Yֿ¿Z«ÕZŁÂn»~yYZ]{€¯tˀeÖ»Zœf¿Y¹Z¬»¾ËY €ËZ‡Á\ˆqÄmÂe¶]Z«€Ë{Z¬»ÕÂa{Ä]¹Y|«YÂm{‡{Y€§YÖy€]|Ë{€³ŽzŒ»įd§€³ Ö¨À|uYÁ¾ËYZ^¿Yd¼ˆ«{{Y{Հ]Z¯\ˆq|Ì·Âed À{įÖe{YÁÖËZ̼̋{Y» Y~·d‡Yֿ¿Z«ÕZŁÂn»Ŀ³€Å|«Z§ÁÖmZy¯~»ķ¼v»įd‡YÖ·Zu{¾ËYÃ{¼¿ |‹€Ì´f‡{•Z^eY¾ËY{€¨¿®Ë¯~»ķ¼v»¦Ì«Âe€]ÃÁԟ ºÆf»{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ã|‹¦Œ¯ķ¼v»Ö·ZË{Z̸̻Ã{‰YÄ]ÃZ‹YZ]" ÖuÔ§ "²Àŀ‡ ¶Ì¼°eZ]Y~·{¼¿¥Y€fŸYÃ|‹¦Œ¯cY‚ÌÆne½{Â]©ZqZ«Ä]{ÂycZ§Y€fŸY{Ã|‹€Ì´f‡{ |‹Ö§€ »Y€‡{Y{Ä]ֿ¿Z«¶uY€»€Ì‡dÆmÃ{€^»Z¿ÖËZ”«Ã|¿Á€a cZˆÌ‡ZeYÂn¼Åª—ZÀ»Ä]Ö¿Z‡d»|yÃZ´f‡{Á ÕZmZ£MZ³Ád¨¿d¯€‹Հ]Y€e½Z³ÁZ¿ Ä ¨À¼·Y¹ZŸcZ»|yZfŒÌa µZ‡dˆz¿ÄÅZ»ć{d¨³ÉZmZ£MZ³Ád¨¿ÉY{€]ÀÆ]d¯€//‹ɀ]Y€eÃY{Y†ÌW ª—ZÀ»{ÃZ´f‡{ Ác|»Ä]ɀ]Y€e¾Ì´À//‡Á®^‡cÓM¾Ì‹Z»ÃZ´f//‡{ÕZm |¿YÃ{Â]Ö¿Z‡cZ»|yµÂ¤Œ»cZˆÌ‡ZeYÂn¼Å ėÂv»Át̘ˆe,Ä̸¬¿–WZ‡ÁÊËZn]ZmdÆmZ0 »Â¼Ÿɀ]Y€ecÓM¾Ì‹Z»{Á‚§YÊÀÌ^¼»|¼v» ÁZf‡ÁÁ€Æ‹½{¼¿ʿ¨Ÿ|“ÁɁZˆ¯Za,Ɂ‡ŠeMZÆ»,ÊËZf‡ÁÉZÅÃ{ZmɁZ//‡ |¿YÃ{¼¿d¯ZŒ»ÉY{YÉZÅdË»P»Êy€] †aÁÂu¾ËY{Ã|‹ÄWYYcZ»|y{Á‚§Yɀ]Y€ecZ»|yʳ{€fˆ³ºnuÄ]ÃZ‹Y¾¼“ÕÁ cYY{YÊy€]ÁZÅÉY|Œz],ZÅÉY|¿Z»€§d‡YÂy{…Z‡Y€]Á¶»ZŸ€Ë|»|ÌWZeÁd¬§Y»Y {€Ë~aÊ»c {Z̸̻YŠÌ]YÉZmµZ‡ÃZ»ć{Ã|‹ÄWYYcZ»|yÉ{Zf«Y‰Yµ{Z »Հ]Y€e†ÌW {¼¿½YÂÀŸµZ˽Â̸̻|¿ZaÁ ÁÄ˸̴ƯÁ½Zf‡ÂyÉZÆ¿Zf‡YÊËZ̧Y€¤mÀfˆ³{ÉZmZ£MZ³Ád¨¿ÉY{€]ÀÆ]d¯€‹ ,|Ì·ÂecZ̸¼Ÿɀ^ÅYŠ¬¿€]ÃÁԟÁÃ|‹ž«YÁZf°Å½Â̸̻ YŠÌ]d ‡ÁÄ]|¼uY€ËÂ] ɁÁÄ¿Z^‹Á€¼fˆ»Ê¿Z‡cZ»|y,ÊeZ̸¼Ÿ|uYÁYŠÌ]{Z³Ád¨¿µZ¬f¿YÁ‰ÁM€§ {Y{Ã|ƟÄ]‚Ì¿YcZˆÌ‡ZeÁZn»½Zˀƌ¼ÅÁ½Z¿MÉZÅÃ{Y¿ZyÁ½YZ°¼ÅÄ] ÂaZ«Ö·ZŸÀÆq€]d»Ô‡®‡Z» Š¬¿½Y|Ì»{d»Ô‡²Àŀ§Ä ‡ÂeÃY{Y–‡Âe"º¿Ö» ®‡Z» ¾»"Z ‹Z]Öb̸¯dyZ‡ d‡YÃ{Â]½{®‡Z»Ây{Ö¿ZƨY½Y|¿Á€Æ‹ՁZ‡ÃZ³McZ»|«Yĸ¼mY½ZÆm {½ZƨY|‹ŽzŒ»įÖ¿Z»Yd¨³\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ]d»Ô‡²Àŀ§Ä ‡ÂeÃY{Y†ÌË ՁZ‡ÃZ³MÕY€]YՀi»cZ»Y|«YºÌf§€³ºÌ¼e,{Y{Y€«|ËÁ¯…Á€ËÁÂ̋€˜yÄÌuZ¿ ºÌÅ{¹Zn¿Y½Y|¿Á€Æ‹ ½Y|¿Á€Æ‹Y|{YŠÌ]Är¿ZÀqÄf§€³ccZ¬Ì¬ve…Z‡Y€]{Á‚§Y½ZÌWÓÂeZÀˀ§ Ä]Ôf]YµZ¼fuY|{Ze|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y®‡Z»Y¡Â¸‹¾¯Z»Y{”uÁ€Æ‹{{{€e¹Z´ÀÅ |]ZËÖ»ŠÅZ¯½Z¿M½ZÌ»{Z¿Á€¯ €ÌyYÕZÅÄf¨Å{Ä¿Z¨‡Zf»,¹{€»ÖÀ̌¿Ä¿ZyÃZ»Y†aÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d//‹Y{ZƛYÕÁ ՁZ]ÕZÅ­ZaÂyÄ]Á²¿º¯½Y|¿Á€Æ‹¾Ì]{ÖÀ¼ËYÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏ÂeÄ]ÄmÂe ºÌÀ¯Y€mYZŽZ°»¾ËY{YÕ{Z‹¿Z»ºÌf§€³ºÌ¼eY~·,Ã|‹¡Â¸‹Z̈]½Z¯{¯ ½|¿YÂyZ]Á|¿|//‹Ö»­Za{YÁ|¿€§Á|aŠ¬¿{€¨¿Á{¿Z»¾ËY{{Y{Ä»Y{Y½ZÌWÓÂe Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]Ze|À¿Z¼]Ä¿Zy{|ËZ]ºÅÂÀÅį|Àf¨³Ö»½Z¯{¯Ä]Ã|¿Â»MÁÃZe¯Հ ‹ ÕY ÄË|ÅÁÃ{€¯ֿ¨Ÿ|“YÕZÅՁZ][Z^‡YÁZÅÄr]ÕZÅd‡{‚Ì¿dËZÆ¿{-|¿ÂŒ¿Ôf^» .|¿{€¯ Ö» ºË|¬e ½Z¿M Ä] "‰Z] d»Ô‡" ½5 YÂÀŸ Z] ®q¯ "‰Z] d»Ô‡" Ö»Y€³ZfˆÀËY Äv¨ ¿Z» ¾ËY { :{€¯ tˀe d»Ô‡ ²Àŀ§ Ä ‡Âe ÃY{Y †ÌË ‰Â»MZÅ Ã{Y¿Zy Ä] "ՁZ] Ä¿Zy" ½YÂÀŸ Z] Ö´¿Zy ÕZŠՁZ] ½M { į |//‹ Ö§€ » ½Z¯{¯ Ä] {‹Ö»Ã{Y{ ÕZʼnÂa¾eZ]Õ{Y€§Yį{‹Ö»Y€mY€Æ‹t˜‡{€“ZuµZu{Հ´Ë{¿Z»{€¯ZƛYÕÁ €“ZuÄÌ¿ZiYŠÌ]5Zœf¿Y½Z»Z//]Ö³|À¿YÖËZ¼ÀÅYÕZÅ¡Y€qd//Œa{Z¿Á€¯ÕÓÂÌÅ dË·ÁY{Y®‡Z»YÃ{Z¨f‡YZ¼fuį|ÀÀ¯Ö»Z“Z¬e®//‡Z»½Á|]½5 Z³|À¿YYÁ|¿Â//‹Ö» |ÀÅ{Y€«{Ây {{€e€a€˜y¡Y€qdŒaY€mYZ]Ä¿YÁįÃ|‹Z£M{Y{€»¹Á{Y¿Z»¾ËY{Á‚§Y½ZÌWÓÂe {€Ì³Ö»Y€«½Y|¿Á€Æ‹֌z]ÖÅZ³YÁÄmÂe{»{Y{€»ZeÁ{‹Ö»¹Zn¿Y€Æ‹ ZÅÖ¿Zf‡ÂyŠŒy{ Ö¿YÂz]Zf¯ÕZÅÃZ´‹Z]¹ZmÃÁ{¾Ì»ZÆq{ ÕZÅÃZ´‹Z]ŠŒy{Y½Zf‡ÂyֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯ÃY{YÄ¿Z//‡ÁÖ´Àŀ§½ÁZ » {Y{€^yŒ¯Ö¿YÂz]Zf¯ÕZÅÃZ´‹Z]¹ZmÃÁ{¾Ì»ZÆq{½Zf‡Ây ÕZʼnÔeÁ½Zf‡YÖ¿YÂz]Zf¯ÕZÅÃZ´‹Z]½Y|À»īԟļÅÄ]®Ë€^e¾¼“Õ|̌¼m֔e€» Z]½Zf‡Ây½Zf‡Yd¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ZÅÃZ´‹Z]{dÌ·Z §µZˆ°ËµÂ—{½Z‹€¼fˆ» ½Z‹ZiM½Zf‡€Æ‹YŠÌ]ÃÁ{¾Ì»ZÆq{Á {Y{Œ¯{Y€e€]¹Z¬»½Zf‡Y{ÃZ´‹Z] Y¹Zm¾ËYÄÌ»ZffyYÁÕÁY{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]ÄmÂeZ]į|¿{€¯µZ‡YÕŒ¯Ä¿Zy€Ì]{Ä]Y d§ZË€Ì̤e½ÓYÄ]ÃZ»|À¨‡Y Ä]Ä»Z¿Šz]{Ö¿YÂz]Zf¯ÕZÅÃZ´‹Z]¹Zm{Á‚§YÃYÂÀ//Œm¾ËYÕZÅŠz]Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ä¿Zy€Ì]{µÂXˆ»Á€e€]֋Á€¨]Zf¯,Ã|˂³€]ÃZ´‹Z],Ã|˂³€]€´¸Ìƈe,ÕYÄÌ¿Ziº¸Ì§,Ã|ÀˆË¿ Á€ÌŒ»Y,‚»€Æ»Y,®Œ¼Ë|¿Y½Zf‡€Æ‹½Zf‡Ây½Zf‡YYį|‹Y‚³€]Ö¿Zf‡€Æ‹ÁÖ¿Zf‡Y€e€] Հ´¸ÌƈeÄ]½YÁ€Æ»Ö¿YÂz]Zf¯ÃZ´‹Z]{€¯ħZ“YÕ|̌¼m |¿Â‹¹Z¬»‚WZu|Àfˆ¿YÂeYÂÅY ¢¸^»Á¹Zm€Ë|¬es·\ˆ¯Ä]ª§Â»Ã|˂³€]ÃZ´‹Z]½YÂÀŸÄ]€ÌŒ»YYd‹€‡°̿º¿Zy ¢¸^»¾ÌÀr¼ÅÁÃZ´‹Z]€´¸ÌƈeÄ]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻,ÃZ´‹Z]”Ÿ€ÅÄ]½Z»ÂeY‚Å ÃY{YÄ¿Z‡ÁÖ´Àŀ§½ÁZ » |‹Y|ÅYÃZ´‹Z]Ä]Ö´Àŀ§d¿ÁZ »Õ‡Y[Zf¯¾]½Z»Âe½Â̸̻ ÃZ´‹Z]YÖ^Ì£ĸuYÃ|ÀˆË¿Ä]Ä»Z¿Šz]{{€¯½ZÌ]½Zf‡ÂyֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯ Ã|˂³€]Ä»Z¿½YÂÀŸÄ]Õ|»€‡ļÌƧՀ´¸ÌƈeÄ]®Œ¼Ë|¿Y|À¿YÂyÖ»[Zf¯ļÅÖ¿YÂz]Zf¯ ¢¸^»ÃZ´‹Z]€´¸ÌƈeÄ]ÁY|ÅYÕÁÄ]½Z»ÂeY‚Å¢¸^»Á¹Zm€Ë|¬es·į|//‹[Zzf¿Y ÃZ´‹Z]Y½ZˁYÂÅYZÌv»YÃ|ÀˆË¿Ä]Ä»Z¿Šz]{{Y{Ä»Y{YÕÁ d§€³ª¸ e½Z»Âe½Â̸̻ ¢¸^»ÁY|ÅYÕÁÄ]¹Zm€Ë|¬es·Á|‹€Ë|¬e[ZfŸZÀu€§Հ´¸ÌƈeÄ]YÂÅY½Z]€Æ»ZË d§ZˍZfyYÃZ´‹Z]€´¸ÌƈeÄ]½Z»ÂeY‚Å -{€¯½YÂÀŸ½ZƨY½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |¿{Â]Äf§€³Z˜yYÔ^«įÖ§€»€a½Z¯€fŒ»©€]ž˜« ÕY€]ÕZmÄf¨Å{Á€Ì¿cYÁÕ‡Yd¨³½ZƨY½Zf‡Y©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ½Zf‡YÖ§€»®ÌaYÂÅÕZ»{ŠËY‚§YZ]į|‹¦Ë€ ecYÁZ´»¥€»®Ìa½ZƨY½Zf‡Y ºÌfˆ¿YÂeZedŸZ‡Y¦¸fz»ÕZÅŠz]ÕZ°¼ÅZ]Äf^·Y,{€¯Â^ŸcYÁZ´»YÖfu Ö¿{¯Ây{½Y|À¼«ÔŸ|̼u ºÌÀ¯µ€fÀ¯ÁdËY|ŁZn»¦¬‡€ËZeY½ZƨYZ] ©€]žËÂed¯€‹Á{YÂÅÕZ»{ŠËY‚§YZ]{€¯ZƛY,©€]¥€»{ÕZmÄf¨Å֗½ZƨY Á{ÕZ»€³ʇYÁÄ]{Á‚§YÕÁ |Àf‹Y{©€]¥€»{ÖÆ]ZŒ»–ËY€‹½ZƨY½Zf‡YÁ½Zf‡€Æ‹ ¾Ì]©€]½Zf‡YžËÂeÄ°^‹Z]Ä¿Z¨‡Zf»,Äf‹~³Äf¨ÅÁ{Ä]d^ˆ¿ÕZmÄf¨Å֗YÂÅÕYÄm{ {Â]Ã|Œ¿ºÌˆ¬eZŽZf‡€Æ‹¾Ì]{Ö¿Zˆ°Ë½Y‚Ì»Ä]|‹¾ËYÄf^·Y,d‹Y{|‹|{Ze Ö·Z¼‹ÕZŽZf‡€Æ‹{µZj»½YÂÀŸÄ]{Y{t̓Âe½ZƨY½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZŽZf‡€Æ‹{Z»Y,ºË{Â]©€]¥€»€eÓZ]|‹|ÅZ‹¶³|Ì]Á½YM,½Z‹Z¯½Âr¼Å½Zf‡Y {Â]€f¼¯©€]¥€»|‹Zˆ¿YÂyÁ½Z³{Zq,½|ˀ§,€Æ‹½Á|ˀ§½Âr¼Å½Zf‡YÖ]€£ ¦¬‡Y€Æ›dŸZ‡Y¶^«ZeÄ^À‹ćÄf‹~³ÁZeÄ^À‹Y½ZƨY½Zf‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½ZƨY½Zf‡YÕY€]ÕZmÄf¨Å{Á€Ì¿cYÁÕ‡Y{€¯ZƛY,d§€eY€§Ã|‹¾ÌÌ e®Ìa YÖfu½Zf‡YÖ§€»®ÌaYÂÅÕZ»{ŠËY‚§YZ]į|‹¦Ë€ ecYÁZ´»¥€»®Ìa ¾Ì¯€Œ»YÕ{Y| eÂyÄ]ÁՁÁZŒ¯ÕZÅÃZq,žËZÀÕZ°¼ÅZ]Äf^·Y,{€¯Â^ŸcYÁZ´» ºÌÀ¯µ€fÀ¯ÁdËY|ŁZn»¦¬‡€ËZeY½ZƨYZ]ºÌfˆ¿YÂeZedŸZ‡YÖ´¿Zy {įdŸZ‡ZÆq¾ËYÕY€]½ZƨY½Zf‡€Æ‹Á½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹Á{{Á‚§Y½Y|À¼«ÔŸ Y€«‚^‡Ĭ˜À»{Z]dˀË|»Z]|Àfˆ¿YÂe,|¿Y{Y¥€»ŠËY‚§Y¶°Œ»¾Ë€fŒÌ]Œ¯¶¯ Y€«‚»€«Ĭ˜À»{½Zf‡Yį{Â]ÕÂv¿Ä]©€]¥€»½Y‚Ì»€Æ›ZedŸZ‡YZ»Y|¿€Ì³ ÄmY»©€]¥€»ŠËY‚§YÖ¿Y€v]–ËY€‹Z]Ã|ÀËMÄf¨ÅÄ^À‹Á{ZeÄ°ÀËYÖÀÌ]ŠÌaZ]ÕÁ d§€³ ՁÁZŒ¯,d ÀÁÂu{ÂyÄ]½Z¯€fŒ»ÕZ°¼Å|À»ZÌ¿,Z]dˀË|»ÕY€]ÁºÌfˆÅ ºÌfˆÅÖ´¿Zy½Z³|ÀÀ¯¥€»Á صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ d‡Â³MµÁY Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y d§Z˪¬veµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{ ԗÄ]Ó{YÖÅZ‹{ZaµZ¬f¿Y Z]µZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{€i¯ļÌ]d¯€//‹‰Á€§ YŠÌ]Ä]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿|‹|{ |̇µZË{Z̸̻Y‚Å d¿ÁZ »d//‡€a€‡¹ÔŸYÁÖ//»Â¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] Äŀ]¾ËY{,€//i¯ļÌ]Õ{€^ÅYcZ//œ¿ÁՂËÄ»Z¿€] ÁÖ³|¿€Ì£ÕZÅÄf‹Õ|{‰Á€§\̯€ed¯€‹ d‡YÃ{€¯ÖeZ̸¼ŸYÖ³|¿Äf‹Õ|{ ,Ձ‡ŠeMÕZÅÄf//‹ÃÁ{¾ËY֗{d¨³ּˀ¯Ä·Ó \Ìe€eÄ]¹Y|¯€Åh·ZiŽz‹ÁÕY~³ÄËZ»€‡Á€¼Ÿ,Հ]Z] Ä]ZŒ»c|»Ä]d^//ˆ¿Õ|{Á,,|//‹Z] ZÅÄf‹€ËZ‡½ZÌ»Y‰Á€§|‹|{¾Ë€fŒÌ]Äf‹~³µZ‡ cÄ]Z¿Á€¯Â̋µ€fÀ¯ÁÖ ¼md»Ô//‡µ€fÀ¯ |ÅYÂz¿{Â^Æ]Z°Ë€»M{Z//f«Y,{€Ë~b¿cÖ// «YÁ d§ZË ¾ËYÁµY|§,Z°Ë€»MÃZ´ËZmd//ˬeÕY€]¾ÌÀr¼Å Ä]d¨ÌWÂ//‡ÕZŵZ¿Z¯ªË€—YÓ{ªË‚e,Â//Œ¯ ZeYʓY€¨f//‡YÕZÅYZ]Ä]¾ÌÀr¼ÅÁÖ¿ZÆmYZ] \m»‚Ì¿Â“»¾ËYį,{€¯|Ë|¼eµZ‡…Z» d‡YÃ|‹ԗ†¿ÁYdˬe {ԗ†¿ÁYZe|¿{Y{ºÅd‡{Ä]d‡{{Y»¾ËY¹Z¼e Y‚Å®ËÄ]Õ|{®ËÄ]®Ë{‚¿|‹Z]Äf‹~³Á xËZe{YÕ|Ë|m{¯Ze|À¯{ ÕÓ{Á |À¯d^i{Ây ŠËY‚§Y\m»ԗ†¿ÁYdˬeįd‡Y€¯}Ä]¹Ó ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],|//‹|ÅYÂy½Z»Â//Œ¯{ԗd¼Ì« ½Y€ËY¦¸fz»ÕZ//ÅYZ]¾Ì]{ԗÄf//‹~³Äf¨Å{ w€¿ŠËY‚§YԗY| ],{€¯\ˆ¯YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ] {ZfˆËY¹Â‡ÃZ´ËZm{ÄËZ»€‡YZ]Á¹Á{ÃZ´ËZm{Ó{ ½|̌z]ª¼ŸÕY€]Y‚]Y¾Ë€fÆ]-¹ZƇÄ]¶f»Ö³|¿ļÌ] ÄËZ»€‡YZ]Ä] {įd‡YÖ³|¿Ä»Z¿ļÌ]®Ë«¹ZƇÄ]¶f»Ö³|¿ļÌ]» ŽÌzeÄ¿Z³Y|m[Zˆu®ËÄ]Ä»Z¿ļÌ]YÖf¼ˆ«ZËļŽM ÕY~³ÄËZ»€‡ZyÕ¨e€aZ˹ZƇ®Ë{į{‹Ö»Ã{Y{ ž§ZÀ»,|‹Z]Äf‹Y{Ö]ÂyÃ{Z]Õ¨e€a¾ËY€³Y d//‡YÃ|‹ Á|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Y½MÄ]¶f»Ä»Z¿ļÌ]|ˀyZ]Z˱€» Öy€]ÕZŁÁ¾ËYÖ¿Y€´¿ |]ZËÖ»ŠÅZ¯,cÀËY€Ì£{ ‚Ì»M|Ë{€eÃZ´¿YÄËZ»€‡YZ]Ä]d^ˆ¿Õ{Zf«Y½Z‡ZÀ‹Z¯ įd‡YÖ·Zu{¾ËY-d‡YÃ|‹{ZnËYYZ]¾ËYª¼ŸÄ]ZÆ¿M ÕZÅŒ¯{½ÂÀ¯ZeŠÌaÄÅ{ZÆqYįÖËZÅY‚]YZ]½YÂeÖ» ½|̌z]ª¼ŸÕY€],{€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Äf§ZËÄ ‡Âe Á{€]ÀÆ]ºÅ½Y€ËYļÌ]d ÀÁÄËZ»€//‡YZ]Ä]½Z»‚¼Å Ö³|¿ļÌ]»ZÅY‚]Y¾ËYYÖ°Ë-{€¯¥€—€]YZ//ÅÖ¿Y€´¿ d ÀÁ¹ZƇYZ]¶]Z¬f»Ä ‡Âeįd‡Y«¹ZƇÄ]¶f» ļÌ]d ÀÄ]Â//‡®ËY|¿YÂeÖ»Á{Y{Öa{YÄ//¼Ì] ¾Ì»ZeÕY€]ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅḑ€›YZe|À¯®¼¯Â//Œ¯ €´Ë{Õ‡YÁ{€^]ÀÆ]{ÂyÕZÅ®ˆËŠ//‹ÂaÁÖ·Z» µ€fÀ¯Y¹Âe,½Y€ËY{Zf«Y½Y{€³€‡Ö´ÀË|¬¿€fŒÌ][~mZ] ÕY€] |Å{ŠÅZ¯YÄ »Zm¦¸fz»ZŒ«Y€]Ö·Z»ZŒ§Á|À¯ ¦ “Ác«•Z¬¿Y|f]Y{Zed‡YZÌ¿ºÆ»¾ËYÄ]Ö]ZÌf‡{ {€Ì´]Y€«ªÌ«{և€]{»½Y€ËYļÌ]d ÀÁÄËZ»€‡YZ] Ä ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯Ã|¼Ÿ,Äf§€ŒÌaÕZÅŒ¯¥Ôy€] ÕY€]ÄËZ»€‡YZ]YŠÌ]Ö°¿Z]¹Zœ¿µÂaYZ]Y½Y€ËY|À¿Z» ¹ÁY|eZ¬Ì«{į|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y{Âyž]ZÀ»ŽÌzeÁ‚ÌÆne ¾ËYÕY€]Õ{Zf«Y{| f»cÔ°//Œ»Á€]hŸZ]|¿Á¾Ì¼Å ÕZÅd¯€‹įd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ|‹ZÅŒ¯¶Ì^« ÃÁԟį|ÀfˆÅÖ·Z»ÕÂv»ÁºÆ»ÕZÅ{ZÆ¿ĸ¼mYÕYļÌ] ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿|À¿YÂeÖ»Õ{Zf«YdÌ·Z §dÌÀ»Y¾Ì»Ze€] ÄËZ»€‡¶]Z«ÃÂmÁ¾Ì»ZeÁÖ·Z»ÕZÅYZ]ÖËZËÂaÁ­€ve{ ļÌ]d Àd‡YÃ{€¯d]ZiÖ¿ZÆmÄ]€ne |ÀÀ¯Z¨ËYÕY~³ ¾ËYÄ]|‹Z]Äf‹Y{ÄËZ»€‡YZ]ğ¼n»Z]Ö¸]Z¬f»Ę]Y|ËZ] Á{‹Y{Ây€]¹Ó¹Z°vf‡YY|ËZ]ÄËZ»€//‡YZ]įZÀ » YZ]¾ËY{{ÂyµZ §d¯ZŒ»|ËZ]ºÅļÌ]d À½Z»‚¼Å ®¼¯{Ö³|¿ÕZÅļÌ],Zf//‡Y¾ËY{ |//Œz^]¹ÁY|eY |‹{½M€i»Š¬¿Á{Y€§YÕY~³ÄËZ»€//‡ÁY|¿Y†aÄ] ÄmÂe{»½Y|Àq½Y€ËY{Äf^·Yį{Y{d̼ÅYZ̈]Õ{Zf«Y ÕZŵZ‡֗½Y€ËYļÌ]d À,ZÆÀËYļÅZ] d‡YÄf§€´¿Y€« -d‡YÃ{Â]Á€]ÁZÅŽyZ‹{ÖÆmÂe¶]Z«|//‹Z]€ÌyY d À}¨¿\ˀ“ŽyZ‹Ö¼‡ÕZÅZ»M¾Ë€yM…Z‡Y€] {|{ YÁÃ{€¯|‹Äf‹~³µZ//‡֗½Y€ËYļÌ] d‡YÃ|̇µZ‡{|{ Ä]µZ‡ ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e €Ì̤e    cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ¢¸^»YºÆ‡€Åį½M•€‹Ä]|{ÃÁԟÄ]ē€ŸY¶^«Á½|‹Äfˆ]µ{Z » Á½Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚ÅÄËZa¶¯‰YÁ|‹Z^¿€f¼¯µZËÁY‚Å |‹|ÅYÂyY~³YÁµZËÁY‚Å ͘й    Ǣ€f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ %˹̄́̌ ;έΗϟΎόϓΕϛέη̋˹ιΧΎη Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹        %έϳϳϐΗ €Ì̤e  Ê·Z»ŽyZ‹   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹    …Â]¶¯ŽyZ‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ Ͳ͘й  Ǣ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ %˹̄̀˻- ;(ϥίϭϡϫ)ϝϛιΧΎη  Ǣ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̀˻- ;(ϥίϭϡϫ)ΕϣϳϗιΧΎη  Ǣd¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̊́- ;Εϛέη ̋˹ΕϣϳϗιΧΎη Ͳ͘й Ͳ˺͘˹й  ǢʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̋˺ ;(ϲηίέ΍-ϲϧίϭ)ΕϣϳϗιΧΎη  Ǣ¶¯ŽyZ‹ %˹̄̋˺ ;ϝϛιΧΎη  Ǣ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ %˺̄˻˻ ;̱έίΑΕϛέη ˼˹ιΧΎη  ǢÁZÀ‹{YMŽyZ‹ %˹̄̋˹ ;έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  ǢµÁYYZ]ŽyZ‹ %˹̄̊̊ ;ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  Ǣ¹Á{YZ]ŽyZ‹ %˹̄̌̊ ;ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  Ǣd ÀŽyZ‹ %˹̄̌̌ ;ΕόϧλιΧΎη Ͳ͘й Ͳ˹͘˾й €Ì̤e €Ì̤e €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ Y|¬» ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa     µÁYYZ]ŽyZ‹     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹          ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹   d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹ €Ì̤e Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy         d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿    Ê¿Á|¿Âa    ®Ë€f»¾e {Ó§    ®Ë€f»¾e [€‡    ®Ë€f»¾e ºÌÀ̻·M    †¿ÁY ¹ÂË{ÓZa ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ‰Á€§ ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì«  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ †» ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿  ¶^«ÉZ¯Á YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË     ÁÂË cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË     ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa     †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§     †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯     |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯     ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ           ¾aYƒ¾Ë|  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·     Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á   Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{|        ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{      Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ» ©YÁY…Â]¹Á{YZ]ÕZÅw€¿d‡€Æ§{«¾Ì»Y»{Z¼¿Z]"¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ze"d¯€‹ dXÌÅ w»È]»Ä]ÄmÂeZ],ZÀ//‡‰Y‚³Ä] |//‹k{½Y€ÆeY{ZÆ] …Â]YZ]{¹ZŸÖ»ZƇ¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ped¯€‹,½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]‰€Ë~a cY|Æ eÈWYYÁÄf§€³ccZ»Y|«YÈnÌf¿Ä]ÄmÂeZ] d‡YÃ|‹Äf§€Ë~aY{ZÆ]©YÁY ÃZ»{Y{€»ºf¨ÅxËZeYd¯€‹¹Z¿,¯~»È]»{Ã|‹€¯}{Y»Ây{¹Ó {€¯¹ÔŸYՁZ‡֏y½Z»Z‡ ͘й ͘й ˹͘˹й ­Ô»Y…Â]ՁY|¿YÃYYÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ {Z̸̻Y‚ÅlÀaÄÌ·ÁYÄËZ»€‡Z]cYZÌf»YÁcÔ¤fˆ»Á {Y{€^y½Z»Âe ŽÌz//Œež¼n»ֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ŽÌzŒež¼n»cZœ¿Ö·ZŸcZÌÅ,¹Zœ¿dv¸» ¾ˆv»d//‡ZËÄ]Ä^À//‹ZÆqÁ¹Zœ¿dv¸» {Y{Ĉ¸m¶Ì°ŒeÖËZ“ Y֋Y‚³Ĉ¸m¾ËY{ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ YZ]ÁÂu{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÁZÅÕY~³d‡Ż {€¯ÄWYYÄËZ»€‡ Ö¸¯ÕZÅd‡Ż|À]Ä]ÃZ//‹YZ]|Àˆaƒ{{Zŀ§ …ZaÕÁ€b»Y{Õ|{­Â¸]®Ë¹ZƇē€ŸcZÌ˂m ͘й ͘й ˹͘˾й ½YÂÀŸÄ]ÄËZ»€‡YZ]½|//‹µZ §YÖf»ÁZ¬»{Zf«Y Á{€]¹Z¿ZÅd//‡Ż¾ËYª¬veÕZÅĨ·Â»YÖ°Ë ½ZËZaZeÄËZ»€‡YZ]{ÕY|»ZƇÕZÅ|¯{Y| ed¨³ [Z//ˆfuYZ]Á|¯Y‚ÅÁ½Â̸̻ÃZ»{Y{€//y Ã|Ì//‡|¯Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ d‡Y Á…Â]{ZÅd¯€//‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿ|À//ˆaƒ{ {Z̸̻µ{Z »YµZ//‡µÁYÃZ»{…Â//]Y€§ ¹ÔŸYµZ//‡¶¯€]Y€]ºÌ¿ÁÁ{Ä]®Ë{‚¿ÁµZ//Ë Ö´ÀË|¬¿Õ{ÁÁ½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY{Á‚§YÁ{€¯ µ{Z »ÄËZ»€//‡YZ]Ä]Ž·Zy֫¬uÁ̬֬u |‹k{¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ze ͘й ͘й ˺͘˹й ¾ËYºÌfˆÅ‰Ôe{įd‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å Ä]Z0 fËZÆ¿ÁÄÌ·ÁYYZ//]Ä]Áš¨uYÕ{ÁÁÄËZ»€//‡ ºÌÅ{©Â‡ÕY~³ÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁ|Ì·ÂeÁÂu cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y…Â]ՁY|¿YÃYY¾ÌÀr¼ÅÕÁ €^y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄÌ·ÁYÄËZ»€//‡Z]cYZÌf»YÁ {Y{ ,cZœ¿Ö·ZŸcZ//ÌÅÕZ”ŸYd//ˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ Ö´ÀË|¬¿ÄËÁÖ//]ŠËY‚§YYÖ//¿Y€´¿Y€]Y¾¼“ ÕY€]¹ÓcZ¼Ì¼eÁZÅd//‡Ż}ZzeYZf‡YÂy ÖeZÌ·Z»ÕZÅY€§YՀ̳¸m,Ö´ÀË|¬¿|//‹µ€fÀ¯ ÄËZ»€‡YZ]ªË€—YÄËZ»€‡¾Ì»Ze–ËY€‹¶ÌƈeÁ Šz]{…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~ad¯€‹¾Ì¼nÀaÁ¶ÆqÁ|¿Za½YÂÀŸÄ]µZ‡ Ö·Z»ÕZÅՀ³ʇYÁÖ^ÀmÕZÅdÌ·Z §"ÃÁ€³,"Ö·Z»ÕZÅՀ³ʇYÁÖ^ÀmÕZÆfÌ·Z §" Ö·Z»ÕZÅՀ³ʇYÁÖ^ÀmÕZÅdÌ·Z §"Ĭ^—Á"Ö´fˆŒ¿Z]ÁļÌ]ÃÂmÁ¾Ì»Ze‚mÄ] d//‡€Æ§{"AMIN ¾Ì»Y"{Z¼¿Á""|¯Z]"€´Ë{ÕZm{Ã|//Œ¿Õ|À]Ĭ^— d‡YÃ|‹k{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¹Á{YZ]ÕZÅw€¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й ˺͘˾й Õ{Zf«Y|‹w€¿,Z°Ë€»MÖ¿Z³Z]cYÁ¹ÔŸYª^— ¶ËÓ{į,d‡YÃ|‹d^i|{ Ö¨À»Â//Œ¯¾ËY d‡YÃ{Â]Z°Ë€»M€‡Y€‡{Z¿Á€¯Â̋Â“»¾ËY \m»Z¿Á€¯‰€fˆ³,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ŠÅZ¯Œ¯¾ËYYZ]{ZÅÓZ¯ÕZ“Z¬eZed‡YÃ|//‹ d¨¿ÕZ“Z¬eŠÅZ¯\m»‚Ì¿ÓZ¯Z“Z¬eŠÅZ¯,|]ZË ¹Z¼e d‡YÃ|‹Z°Ë€»M{d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯ÄnÌf¿{Á {ÕY~³ÄËZ»€‡Zed‡YÃ|‹\m»cZŸÂ“»¾ËY ,{‹¶Ë|^e±‚]®ˆË®ËÄ]Z°Ë€»MÂ//Œ¯|Ì·Âe YY{ÂyÕZÅÄËZ»€‡,½YY~³ÄËZ»€//‡€—Zy¾Ì¼ÅÄ] o¯Ö¿ZÆm†¿ÁYd¼‡Ä]ÁÃ{€¯kZy|Ì·ÂeŠz] |¿YÃ{Y{ įÖ¿Z»Zeį|¿YÃ|//̬Ÿ¾ËY€]ÖËZ°Ë€»M½Z//‡ZÀ‹Z¯ ºÌÀ¯Ö»š¨uYÄËZ»€‡YZ]Ä]Ã|‹{YÁÖ´ÀË|¬¿ €°Œe‚Ì¿¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»€Ì]{ |¿|‹ Ö·ÂaÄËZaŠ//ËY‚§Y½Z//ŒËYÕZʼnÔeÁ‰Y‚³Y €ÌiZeÁÖ°¿Z]{Â//‡w€¿ŠÅZ¯ÁÄf//‹~³µZ‡{ ŠËY‚§YÖ¸Y¶»ZŸYµZ//ˆ»Y{Ö^//ˆ¿ÕZÅd¼Ì« |̯ZeÁdˆ¿Y{Äfz̈³Zˆ§Y¹ÂeÁZÅd¼Ì«½Z»‚¼Å dˆËZ]Ö»Õ{Zf«YÕZÅd//‡ŻÁcZ¼Ì¼e{€¯ Á¶»YŸļžf§€³€œ¿{Z]ž»ZmĻœÀ»®Ë{ ¹ÂeÄÀ˂ÅÄ¿Z¨‡Zf» {{€³}ZzeYZÆ¿MÕZÅ|»ZÌaÁcZ ^e ²ÀÅZ¼ÅZ¿Á֌z]cZ¼Ì¼eÁÕ{Zf«YÕZÅZŒ§Á ¾ÌËZaÕZÅ®Å{Á€Ë~a\̇MZŒ«YYÄ¿Z³ćÕY« |¿Y{€aֻĠ»Zm ͘й ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»cZœ¿Ö·ZŸcZÌÅĈ¸m{|Àˆaƒ{ ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y   •Â¬‡€Ìˆ»{Z°Ë€»MÕ{Zf«Y|‹ µZË{Z̸̻Y‚Ł€»Y€i¯ļÌ]Â^Ÿ |¿YÄf‹Y{ ½YY~³ļÌ]Ä]d¯€‹ÖfyY{€acZˆyºÆ‡{€¯ZƛYÕÁ |{Ö³|¿€Ì£ÕZÅÄ f‹{µZ‡dˆz¿ÃZ»ZÆq{ Ã{Â]ZÅcZˆyÖfyY{€a¶¯Y|{Ö³|¿ÕZÅļÌ]Á ÁY{ZË€i¯ļÌ]Õ{€^ÅYcZœ¿ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » d‡Y Á‚ËYÕZÀ^»€]d̨̯dˀË|»ºfˆÌ‡Ä»ZÀÌÅY³|Ë|¼e|‹ ÃY€¼ÅZ]ÕYÄ ¼Ì]–y€]cZ»|yYÕ|//À»ÀÆ], €i¯ļÌ]Ä¿ZÌ·Z‡ֻ¼Ÿž¼n»–y€]ÕY‚³€],€i¯ļÌ] cZ»Y|«YºÅYYºÆ‡€ÅÕYYÄ]Ö·ZË{‡ŽÌzeÁ ‰Ôe¶ZuZÅd̬§Â»¾ËYįd‡YµZ‡ÕY|f]YÄÅZ»ZÆq d‡YÃ{Â]d¯€‹½YZ°¼ÅÖ»Z¼e ÄËZ»€‡YZ]    ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» Á½Â̸̻¶»Z‹…ZaÕÁ€b»Y{Ád ÀÁdŒ¯Ö¸»d¯€‹Õ|{­Â¸] {•Zˆ«YÄ̬]Á|¬¿|{cÄ]ՁZ‡֏y½Z»Z‡–‡ÂeºÆ‡ÁY‚Å ē€ŸÁ{…Â]Õ¸]Zed¼Ì«Ä]¹ZƇ½Y‚Ì»¾ËY,ZÀ‡‰Y‚³Ä] {‹Ö»ē€Ÿ…Â] صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7456

روزنامه جهان اقتصاد 7456

شماره : 7456
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه جهان اقتصاد 7455

روزنامه جهان اقتصاد 7455

شماره : 7455
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه جهان اقتصاد 7454

روزنامه جهان اقتصاد 7454

شماره : 7454
تاریخ : 1399/09/06
روزنامه جهان اقتصاد 7453

روزنامه جهان اقتصاد 7453

شماره : 7453
تاریخ : 1399/09/05
روزنامه جهان اقتصاد 7452

روزنامه جهان اقتصاد 7452

شماره : 7452
تاریخ : 1399/09/04
روزنامه جهان اقتصاد 7451

روزنامه جهان اقتصاد 7451

شماره : 7451
تاریخ : 1399/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!