روزنامه جهان اقتصاد شماره 7359 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7359

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7359

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7359

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^ÀŒnÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ÕÓÂm Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ÉÓZe…Á€Ì‡Z]{Zf«Y½ZÆmÉ´f¨³{½Y€´f ÀÉÁŠÌaÉZÅŠ·Zqʇ€] |̇€yMÃZ´fˆËYÄ]d¨¿d À½Z³|¿Z‡ÉÁM[Ze Äv¨ Ä·Z¬»€‡ ©€]d À{Zf«Y d‡YZ¼Ì] Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve ̜֨¿Õ|Æ» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż ,¦Ì “ÕZÆf¸»Z]Z°Ë€»MZf§ d‡Y½M†Ì¸aZf§Ã|‹±‚]Ä zˆ¿ c|«ŠËZ»,lu|¿{»€§lu¹ZËY½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä]Ö»ZÌa{ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å ºˆmÁ€»YÁ|¿YՀ´eZ£Á֌¯4 ¦ Ì “Áº¸›Á{Zˆ§½Â¿Z¯įd‡YÖ¿Y€^°fˆ»€]Y€]{ d‡Y{·M½ÂyÁÃ{M½Z¿MdiZ^yÁՀ´¼f‡YֻԇYd»6 Y½ZmÁ YZ]ÁÄ ‡Âe avatars†°Ÿ d·Á{\ÌnŸºÌ¼e ½YYÖ´¿Zy¹Y·žËÂeÕY€] {€¯¹ÔŸYYÃZ»€ÌeZ»MՂ¯€»®¿Z] ĈËZ¬»{įÃ|̇|uYÁÁY‚ÅÄ]½Y€Æe€Æ//‹ֿ°ˆ» |{µZ‡ZaÃZ»€ÌeÄ]d^ˆ¿Á|{ µZ//ˆ»Y{Y{€yZ] d‡YÄf§ZË|‹ ½Y€Æe€Æ‹¦¸fz»ª—ZÀ»\ˆu€]Ã|‹¹Zn¿YcÔ»Z »{Y| ežËÂe Õ|{ ºÆ‡Z]lÀaĬ˜À»įd‡Y½MYÖ¯ZuÃZ»€Ìe{ {ÂyÄ]YÄ»Z¿Ä ËZ^»ÕZ//Å{Y{Y€«{Y| e¾Ë€f//ŒÌ]cÔ»Z »¶¯Y ÕZźƇZ]\Ìe€eÄ]Áª—ZÀ»¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ{Y{ZfyY Â¼n»{ |¿YÄf§€³Y€«Õ| ]ÕZÅÄ^e{|{ Á|{ {½Y€Æe€Æ‹{Ã|//‹¹Zn¿YcÔ»Z »{Y| e¶¯Y|{ Ö¿YÁY€§¾Ë€fŒÌ]\Ìe€eÄ]€Æ‹Ĭ˜À»Ä]•Â]€»µZ‡ÃZ»€Ìe Ö«Z]Ĭ˜À»ÁÃ{Â]Á,,,,,,,,ª—ZÀ»¶»Z‹ |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YcÔ»Z »{Y| e¶¯Y|{ Ã|¿Z» ZʼnÁ€§Á|ˀyµÁYÄ^edyZ‡µZ‡ZeÕZÅ|uYÁ €Æ‹{Ã|‹ĸ»Z »ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ{Y| ežËÂeև€]¾ÌÀr¼Å įd‡Y½MYÖ¯ZuµZ‡ÃZ»€Ìe{ZÀ]€¼Ÿ®Ì°¨eÄ]½Y€Æe Ä]YºÆ‡¾Ë€fŒÌ]|{ ºÆ‡Z]dyZ‡µZ‡ZeÕZÅ|uYÁ …Â]ÄÅZ»ՁZf°eÂƬ»¾°ˆ»YZ] €f»®Ëd¼Ì«–‡Âf»ÃZ»€Ìe,Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸY…Z//‡Y€] įÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä]½Y€Æe€Æ‹{¾°ˆ»ž]€» |{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿Á|{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y ž]€»€f»®Ë‰Á€§Á|ˀyd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö°¸»cÔ»Z »ÕZÅÃZ´À]ªË€—YÃ|‹ĸ»Z »ֿ°ˆ»|uYÁÕZÀ]€Ë įÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä]ÃZ»€Ìe{½Y€Æe€Æ‹ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿|{ Äf‹~³ÃZ»Ä]d^ˆ¿ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ ®Ëd¼Ì«–‡Âf»¾Ë€fŒÌ]½Y€ÆeÕY{€Æ‹Ä¿Z³ª—ZÀ»½ZÌ» ÁĬ˜À»Ä]½Z»Âe½Â̸̻ µ{Z »ֿ°//ˆ»ÕZÀ]€Ëž]€»€f» ¹Z«Y d‡YÄf‹Y{ª¸ eĬ˜À»Ä]½Z»Âe½Â̸̻ Z]½M¾Ë€f¼¯ |{ Á \Ìe€eÄ]µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿Â]‚» |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y cÔ»Z »Ä¿ZÌ·Z‡Õ|{|‹ ÕZŽZ¼eZaMcÔ»Z »{Y| e‰Y‚//³{»ÃZ»{€´Ë{¥€—Y d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » {‹ ¶v»|Àq|u{|̨//‡ª—ZÀ»{Õ”uÕY‚³€]c{ ÁÖ¸»Ä¿Z‡YºÌ¬fˆ»ŠzaÁÕY{€^¼¸Ì§Áž¼ne½Á|]ŽzŒ» ½Â˂˸eÁÂË{YÖ¸»Ä¿Z‡YµZÀ»{¹{€»Հ̳ÀÆ]ÁÖ¿Zf‡Y {‹¹Zn¿Y ‚¯Y€»YÕ{Y| e{,|̨‡ª—ZÀ»{Õ”uÕY‚³€]c{ ĸZ§dËZŸZ]Z]ÕZ”§{ÁZŽZf‡€Æ‹‚¯Y€»Ã|‹ŽzŒ» {‹dËZŸ€¨¿€j¯Y|udÌ ¼mÁ®‡Z»YÃ{Z¨f‡YÁ€f» Z]¦¬ˆ»ÕZŽZ°»{|̨‡ª—ZÀ»{ÕY‚³€]€]c{ ÕYY{ž]€»€f»€¨¿€ÅÕYYÄ]€¨¿€j¯Y|u¶v»ḑ€›|{ {‹dËZŸ®‡Z»YÃ{Z¨f‡YÁ\‡ZÀ»ÄËÂÆe žËÂeÁÖËY~£{Y»žËÂec{ÖËY€Ë~aÁÕ~¿žËÂe½Á|] |‹Z]À¨¿®ËÕ|À]Äfˆ]cÄ]ÖfˆËZ][M ¦¬ˆ»ÕZ”§{ÁdŸZ‡Á{YŠÌ]Z]ÕZ”§{º‡Y€»ÕY‚³€] {Œ¿dŸZ‡®ËYŠÌ]Ã|̋Âa€‡Á Ã{Â]ÕÁ€“­€fŒ»s˜‡¶v»º‡Y€»Y| ]Á¶^«ÖËY{|À³ {‹¹Zn¿Y|ËZ]Á º//‡Y€»ÕY‚³€]¶v»Õ{ÁÁ{d//‡{ֿ¨Ÿ|“{Y»{ÂmÁ |‹Z]Ö»ÕÁ€“ –//‡ÂecZ ¼neYՀ̳¸mdÆmkÁ€yÁ{ÁÁÁ{{€eµ€fÀ¯ ¹ÔŸY¾¼“Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁd‹Y|Æ]½ÁZ » €Ë|£Á½Z]€«{Z̟YÁħ€ŸÁÕY‚³€]–ËY€‹ÁÖf‹Y|Æ]–]Y“ ÕY‚³€]YÁÃ|‹Y‚³€]|̨‡ª—ZÀ»{–¬§º‡Y€»¾ËY{€¯|̯Ze {‹‚Ìŀaª—ZÀ»€ËZ‡{½M Ö¸ŸÄ»Z¿{,Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ‰Y‚³Ä] †ÌËÁÖ»Zœf¿YÁÖfÌÀ»Y½ÁZ »ÕZ¬¨·YÁ}¾ÌˆuÄ]Ö//ˆÌËZ“ Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf//‡Ö»Zœf¿YÁ֟Z¼fmY,ÖfÌÀ»YÄf̼¯ ,…ÂvÀ»…Á€ËÁ¾ËYÂÌ//‹Y¶^«Zed‡YÃ|»MÂ//Œ¯cYÁ YÄf§€³€]ÁÕ{Z//ŸcÄ]ÖÀÌWMÁÖ//^Å~»º//‡Y€»ÕY‚³€] Z]|¿Á¾ËYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z//Œf¿YZ]¾°Ì·Ã{Â]½Zˀm{,cY{Z¬fŸY ¾ÌWM,º‡Y€»¹Zn¿Y½ZÌ»µ{Z eÕY€«€]Y~·,d‡YÃ|‹ÄmY»À—Zz» ½Z»{½Y|¿Á€Æ‹½ZmdÌÀ»YÁd»Ô‡š¨uZ]Ö^Å~»’WY€§ÁZÅ cZŸÂ“»¾Ë€e…ZˆuYÖ°ËZÌ¿{{€Ì³ļÅÕZÅÕZ¼Ì]Â«Á |‹Z]Ö»֏Zy€Ì]|eÁ¶»Ze|À»ZÌ¿įÃ{Â]½Y€Ì³ºÌ¼e ÕY‚³€]–ËY€‹ÁÖf‹Y|Æ]–]Y“,d‹Y|Æ]d¿ÁZ »¹ÔŸY…Z‡Y€] d‡Y€Ës€‹Ä]€Ë|£Á½Z]€«{Z̟YÁħ€ŸÁ ħ€ŸÕY‚³€]–ËY€‹ |‹Z]Ö»ՁZn»ÕZ”§ªË€—Yħ€Ÿº‡Y€»ÕY‚³€]dË·ÁY {‹Y‚³€]|̨‡ª—ZÀ»{–¬§ħ€Ÿº‡Y€» ‚Ìŀa‚»€«ÁÖn¿Z¿,{ª—ZÀ»€ËZ‡{ħ€Ÿº‡Y€»ÕY‚³€]Y ¹Á‚·c{ ½Y{€³€‡ÕZÅÖ´ÀË|¬¿ÕÁMž¼mÃY¾Ë€fÆ]ē€«©YÁYZŒf¿Y ևY€¯Á€]ž§{Y®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Y€¬f‡Y½ZËZa{Ã{Y‚¿Zz̸Ÿ {ZnËYÕY€]Y{Ây¹‚Ÿ|ËZ]d·Á{d¨³Á|¿YÂy€i»|WYÕZÅ |Ì·ÂeÂv»€]Y{ÂyÄ»Z¿€]Á{€//̳Z¯Ä]®Ì¿Á€f°·Yd·Á{ |À¼‹ÂÅÕZźfˆÌ‡Á{ZnËY®Ì¿Á€f°·Yd·Á{€³Y |Å|]Y€« ž¿Y»ÁcÔ°Œ»YÕZ̈],{Â//‹ՁY|¿YÃYZÅŠz]ļÅ{ Y|WYÕZÅևY€¯Á€]ÁÃ|‹¥€—€]ºÅZ¯Á\//ˆ¯ÕZ”§ {ÁÖ»¾Ì] "|Ì·Âe ŠÆm"µZ‡½YÂÀŸÄ]µZˆ»YÕY~³¹Z¿Ä]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y ¾Ì¿Y«,cZÌ·Z»½Âr¼ÅÖjuZ^»€“ZuµZu{{€¯½ZŒ¿€—Zy ž¿Y»½YÂÀŸÄ]cY{ZZ]–^e€»huZ^»Öy€]Á֟Z¼fmY¾Ì»Ze |¿Â‹¥€—€]ÁÖËZ‡ZÀ‹|ËZ]į|¿Â‹Ö»Ö§€ »|Ì·ÂeŠz] Ä]ÄmÂeÁ{Â//‹ª¬v»cY{ZZ]|¿YÂeÖ»|Ì·ÂeŠÆmÁ€»Y ª¬veÄ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]d^ˆ¿cY{YÁÁcY{ZÂ“» {‹€nÀ»|Ì·ÂeŠÆm¥Y|ÅY {€Ì³ µZ//‡Á{֗{Á‚§Yē€«©YÁY{Â//‡w€¿Ä]ÃZ//‹YZ//]ÕÁ {‡Z]ē€«©YÁYZŒf¿Y¹|ŸÕY€]Հ´Ë{cÁ€“Äf//‹~³ ºÌ¿YÂeÖ»ē€«©YÁYZ//Œf¿YZ]Á€»YÖ·Ád//‹Y{{ÂmÁÓZ] Ã{ÁM{€‡¾°ˆ»ÁYŠz]YįY½Y{€³€‡ÕZÅÖ´ÀË|¬¿ ºÌÀ¯dˀË|» {½Y€ËY½ÁZ e©ZeYZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW ÖÀÌ»€ËŠz]YÕY{€]ÀÆ]Á‚ÌÆnes€//—d¨³Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË ‰Y‚³Ä] |‹Y€mYZÅÖmZyÄ]Z°eY½Á|]ºeZyÃZ³Y€«ÁÁ|̼ËY–‡Âe½Y´¿Y ÕÁÁ[€‡ÖÀÌ»€Ë½| »sZff§Y¾ÌËM{įÂa\ˀ£{Y{Y|y,{Zf«Y½ZÆm ¾°ˆ»Õ|{¶]Z¬»{…Â]Õ|{|‹ {‹Y‚³€]|̨‡ª—ZÀ»{–¬§€Ë|£Á½Z]€«{Z̟YÁħ€ŸÁº‡Y€» {‹¹Zn¿YÕY‚³€]¾Ì·ÂXˆ» ÕY‚³€]¾Ì·ÂXˆ»ÁcZ¤Ì¸^e½Z»Z‡Ö´ÀÅZ¼ÅZ]d//‹Y|Æ]‚¯Y€» |ÀËZ¼¿ՂËÄ»Z¿€]Öf‹Y|Æ]µ€fÀ¯ÁcZœ¿dÆm¹ÓÖ´ÀÅZ¼Å |À‹Z]Ö»®‡Z»|«Z§įÕ{Y€§YdÆm®‡Z»,Ã|ÀÀ¯Y‚³€]¾Ì·ÂXˆ» {‹Ã{Y{¶ËÂveÃ{Z¨f‡YdÆm¶v»Ä]{ÁÁ¹Z´ÀÅÁÄf§€³€œ¿{ €Ë|£Á½Z]€«{Z̟Y–ËY€‹ {–¬§½Z]€«Á€Ë|£|̟Z¼¿Á¾ŒmÁº‡Y€»Ŀ³€ÅÕY‚³€] {‹¹Zn¿Y|ËÁ¯ÕZ¼Ì]Â̋€œ¿Y|̨‡ª—ZÀ» Ön¿Z¿,{ª—ZÀ»{€Ë|£Á½Z]€«{Z̟YZ¼¿Áº‡Y€»ÕY‚³€]Y {‹‚Ìŀa‚»€«Á {‹‚Ìŀa±‚]cZ ¼neZ]{Z̟Y¾Œmº‡Y€»Ŀ³€ÅÕY‚³€]Y {‹¹Zn¿YÖ¸»ÕZÅÕYÄ¿Z‡ÁՁZn»cÄ]º‡Y€»ÕY‚³€] Ád]€‹ÁÖÀˀ̋žËÂedÆmÖeY¸ÕZÅÃZ´fˆËY½|‹µZ §Y {‹‚ÌŀaÄ]ZŒ»{Y» ÕZ”§{|̨‡ª—ZÀ»{€Ë|«Á½Z]€«{Z̟YZ¼¿ÕY‚³€]dË·ÁY Á€Æ»¾ÌÀr¼ÅÁ®‡Z»YÃ{Z¨f‡YZ]ÁՀf» ĸZ§dËZŸZ]Z] |‹Z]Ö»֐z‹Ã{Zn‡ ĸv»|mZˆ»cÄ]½Z]€«Á€Ë|£|̟Z¼¿ÕY‚³€]c{ Հf»ĸZ§dËZŸÁY‚³Z¼¿€¨¿€j¯Y|uZ]|̨‡ª—ZÀ»{ |‹Z]Ö»ÕÁ€“ºÅY |Ì·Âe d‡YŽ«Z¿Œ¯{Ö¿| »{Y»|Ì·ÂeÀÌn¿ ZÆ]ÃZmYÕ|{Á¾°ˆ»d¼Ì«Õ|{ŠËY‚§Y ¶^«µZ‡ÃZ»€ÌeZ]ĈËZ¬»{¯~»ºÆ//‡ |¿YÃ{Y{ZfyY{Ây Z]ÕZÅ|uYÁºÆ‡Ä]¶]Z¬»{ÁÃ|‹Äf§ZËŠÅZ¯|{ {Á|u d‡YÃ|‹Ã{Á‚§YdyZ‡µZ‡YŠÌ]ÁZe,Zed»|« µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»ZÆq{cÔ»Z »Õ|{|‹ {½Y€Æe€Æ‹ֿ°//ˆ»ÕZŽZ¼eZaMcÔ»Z »{Y| eÂ¼n»{ ֿ°ˆ»|uYÁY‚Å {Á|uÄ]µZ‡d//ˆz¿ÄÅZ»ZÆq ŠËY‚§Y|{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{įÃ|Ë{€³¢·Z] |uYÁÕZÀ]ž]€»€f»®Ëd¼Ì«–‡Âf»c|»¾ËY{ |Å{Ö»½ZŒ¿ ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻½Y€Æe€Æ//‹{Ã|‹ĸ»Z »ֿ°//ˆ» ŠËY‚§Y|{ Äf//‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿įÃ{Â] d‡YÄf§ZË €f»ZeÕZÅ|uYÁ{cÔ»Z »¾Ë€eÓZ] ÃZ»€Ìe{ZÀ]€Ë\ˆu€]Ã|‹ĸ»Z »ÕZÅ|uYÁ{Y| eÖ¿YÁY€§žËÂe €f»ZeÕZÅ|uYÁÄ]cÔ»Z »µÁYÄ^e|Å{Ö»½Z//Œ¿ ÕYY{ÕZÅ|uYÁ d‡YÄf‹Y{ZfyY|{ ºÆ//‡Z]ž]€» ÁÕZźÆ//‡Z]\Ìe€eÄ]ž]€»€f»ZeÁZeÕZÀ]€Ë Ö´¿Zy¹Y·Õ|Ì·Âe|uYÁdÌ·Z §{ÂmÁZ]Ö´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{Äf¨³Ä] {€Ì´]Y€«Ö´¿Zy¹Y·|Ì·Âe|uYÁ®ËZÌfyY{ÁÂu¾ËYY¶¯Y|{d‡YY€« .dˆÌqs€—¾ËY¶°Œ»Z»Y d‡Y[Zzf¿YÃÁ€³Õ|Ì·Âe|uYÁ¾ËY|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅՀ̴Ìa |‹s€˜»½Y´¿YÊÀÌ»€Ë½| »sZff§Yº‡Y€»{ Yw€¿º—ÔeÖÀ‹ZqZ]¹ZƇYZ]ª¿Á¹ÁY|e €fŒÌ]dŸZ‡®ËY½Z]€«Á€Ë|£Z¼¿ÕY‚³€]dÆm½Z»€j¯Y|u {Œ¿ {Ã|ÀÀ¯d¯€‹{Y€§YļÅÁ½YY‚³Z¼¿–//‡Âe®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y |‹Z]Ö»Ö»Y‚·YZ¼¿Ĕˀ§º‡Y€» |‹Z]Ö»ÕÁ€“½YY‚³Z¼¿–‡Âe֐z‹€Æ»ÁÃ{Zn‡YÃ{Z¨f‡Y ÄËÂÆe¾f‹Y{,¦¬ˆ»ÁÃ|̋Âa€‡ÕZ”§{ÕY‚³€]c{ c|»{ZÅÀnÀaÁ{¶«Y|uİ˘]|‹Z]Ö»ÕÁ€“\‡ZÀ» |‹Z]Z]Z¼¿ÕY‚³€] –‡Âeº‡Y€»Y| ]Á¶^«ÕY‚³€]ÕZŶv»­€f//Œ»s˜//‡ {‹ÖËY{|À³ÕY‚³€]¾Ì·ÂXˆ» ÄÌ^ eÁºÅY€§d‡{ֿ¨Ÿ|“cZ¿Z°»YÕY‚³€]¶v»Õ{ÁÁ{ |‹Z]Ã|‹ |À‹Z]Ö»®‡Z»|«Z§įÕ{Y€§YdÆm®‡Z»,Ã|ÀÀ¯Y‚³€]¾Ì·ÂXˆ» {‹Ã{Y{¶ËÂveÃ{Z¨f‡YdÆm¶v»Ä]{ÁÁ¹Z´ÀÅÁÄf§€³€œ¿{ |ÀËZ¼¿‚Ìŀaª—ZÀ»ļÅ{€Ë|£Á½Z]€«{Z̟Y|Ë{Z]Á|Ë{Y¹{€» ֻ¼ŸÖ¿Z‡Ô—Y{Ö¿Zf‡YÁÖ¸»Z¼Ì‡ÁY|ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y |‹Z]Ö»ÕÁ€“ ¶¼ŸÖ°‹‚b»Y{½Z»Z‡¶¼ ·YÂf‡{ª^—½Mt]}ÁÖ¿Z]€«º//‡Y€» {{€³ {‹‚ÌŀaµZÀ»{Ö¿Z]€«t]}Y Ö´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ÃZ»¾ËY{Â¼n»{ |¿Y{Y€«Õ| ]ÕZÅÄ^e{Õ|{ |{ ž]€»€f»Y€f¼¯ÕZÀ]€Ët˜‡Z]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ]YÃ|‹¹Zn¿YcÔ»Z » ֿ°ˆ»|uYÁ€Å‰Y\ˆu€]cÔ»Z »žËÂe {Ö//‡€]{»Öf¼Ì«ÕZÅÄÀ»Y{½ZÌ»{µZ//‡ÃZ»€Ìe{ Z]½Z»Âe½Â̸̻Ze‰YZ]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ½Y€Æe€Æ‹ YÃ|‹¹Zn¿YcÔ»Z »YºÆ‡¾Ë€fŒÌ],|{ ºÆ‡ZfyY ½Â̸̻Ze‰YÕYY{ÕZÅ|uYÁ |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ] ÕZźƇZfyYZ]\Ìe€eÄ]½Z»Âe{Z̸̻ Ze½Â̸̻Á Â¼n»{ |¿YÄf§€³Y€«Õ| ]ÕZÅÄ^e{Õ|{ Á Z]ֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁÄ]cÔ»Z »Y|{ {Á|uÃZ»¾ËY{ d‡YÄf‹Y{ZfyY½Z»Âe{Z̸̻ Y€f¼¯‰Y ¾°ˆ»ÄËY€¯ŽyZ‹և€]Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸY…Z‡Y€]¾ÌÀr¼Å ÃZ»€Ìe{ՀÆ//‹ª—ZÀ»¶¯{Á½Y€//Æe€Æ//‹{ÕZmY Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿Õ|{Á \Ìe€eÄ]|‹Ã|ÀÅ{½Z//Œ¿ d‡Y¶^«µZ‡ {€¯s€˜»lu¹ZËY½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä][Ô¬¿Y€^Å ºÌ¸«YĬ˜À»{€¬fˆ»d¯€‹®ËÁÄ̯€eY©€]{Â^¼¯½Y€^mÕY€]|ÅYÂyÖ»©Y€Ÿ ©Y€Ÿd‡YÄf¨³©Y€Ÿ©€]cYÁÕ´Àz‡,և»|¼uY |À¯{YÁ©€]½Zf‡{€¯ Á©Y€Ÿ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YĬ˜À»{KARÃÁ€³Y©€]cYÁZ´»{Y{|« ,Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{YZ“ÃZ»{Y{€yºÅ{‚¿Za¾ÌÀr¼Å |À¯{YÁÄ̯€eY©€]cYÁZ´» Z”»YŒ¯¾ËYÄ]©€]cY{ZÄ·Z‡Á{{Y{Y€«©Y€ŸÄ]Ä]{ÂyÁÁ®Ë€¨‡{ ¾ËY{Z»YÃ{Â]Ä·Zˆ°Ë¾ËYYŠÌaZe©Y€ŸÄ]©€]cY{ZÕZÅ{Y{Y€«Ö»Z¼e-{€¯ ÁÕZŵZ‡ÕY€]©€]cY{ZÄ·Z‡Á{{Y{Y€«ÁÃ|‹ÖËZÆ¿cY€¯Y~»,€¨‡ |̇Z”»YÄ]©Y€Ÿ©€]cYÁZ] Á‚m½Y€ËY©€]d Àd¨³Ę]Y¾Ì¼Å{½Y€//ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ ՂËÄ»Z¿€]Z]Õ|À¼¿YÂeZËÖËZ¨¯{Ây¾ËYįd‡YŒ¯|À¼¿YÂežËZÀ{Á| » ¾Ë€f¼Æ»½Y€ËY,ÁYÃ|̬ŸÄ] d‡YÃ|//‹{ZnËY֏yŠz]Ád·Á{­€fŒ» µ‚·‚f»Y½Y€ËYÃZ´ËZmYZ]¾ËYÄ]Ä̯€e{ÁÁÁd//‡Y©Y€ŸÄ]©€]Ã|ÀÀ¯{Z |‹Z]Z^«Ä]½Z¼‡YÂuįd‡Y¾ËY¶¬Ÿ•€‹Z»Y-|À¯Ö¼¿ Äv¨ Äv¨ |À¿YÂf]ZÆ£€»|ËZ‹ |ÀÅ|]Õ{Zf«YdˀË|»‰Â»M {€¯s€˜»½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ ©YÁYZŒf¿Y,½ÁZ e©ZeYZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½Â̼̈¯†ÌW Y~³€iYÁÕÁ€//“Ö»Y|«YY{Zf«YÖ¿ÂÀ¯–ËY€//‹{ē€« {‹Ö»½Y{€³€‡ÕZÅÖ´ÀË|¬¿ÕÁMž¼m\m»įdˆ¿Y{ įÖe{{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ã{Y‚¿Zz̸ŸZ“ Y¹{€»ÁžËÂeÄ »Zm{\//‡ZÀ»w€¿Z]Yē€«©YÁYd·Á{ Ä »ZmYÖ´ÀË|¬¿½|‹ž¼m\m»,|À¯ªËŒe½M|ˀyÄ] Ö»YÖ¸»µÂa‰YŠÅZ¯Õ¸m,Ö´ÀË|¬¿ŠÅZ¯Á{‹Ö» Հ]Y€] |‹…Â]YZ]ÃZ»}M{Ö·Z»ÕZÅYZ]cZ¿Z‡Â¿Á€‹½Z»Y d‡YÄf‹Y{YYZ]Ä]d^ˆ¿Հ]Y€] |‹Á¾°ˆ»Ä]d^ˆ¿ €ÌyYÃZ»d¨Å|‹Ä]Á|¿ÁÄ»Y{Y{½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»d¼Ì«,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Z]YZ]d§Ö»Zœf¿Yį|̇ž]€»€f»€Å{½Z»Âe½Â̸̻¾Ì´¿ZÌ»Ä]{Ây d^ˆ¿Á|{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿‰Á€§Á|ˀyZ»Y{‹ÄmY»cÔ»Z »ŠÅZ¯ YZ]|‹¶»ZŸ¾Ë€eºÆ»Ä°ÀËYZ] d§ZËŠËY‚§Y|{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä] |‡Ö»€œ¿Ä]{‹Ö»½YÂÀŸԗÁYÕZÅYZ]cZ¿Z‡Â¿YՀË~a€ÌiZe,¾°ˆ» d‡YÖ·Z»ƒZ‹µZu{…Â]–‡ÂeŠz]¾ËY ÃZ»€ÌeZe{Â]½Y€ËY{Ö·Z»ÕZÅYZ]cZ¿Z‡Â¿Z£M֟¿Ä]įÃZ»}MY YYÖ§€»½Z̓Z¬f»įd‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{½Y€Æe{¾°ˆ»d¼Ì« {€¯Á{YZ]¾ËY YÓ{d¼Ì«ÃZ»€//ÌeZe}MÖÀ ËÖ¿Z»ÁZ]¾Ì¼Å{µZu¾ËYZ//] YÕ|{ŠËY‚§YįÃ|Ì//‡½Z»ÂeY‚Å{Á|uÄ]½Z»Âe{Á|u |Å{Ö»½ZŒ¿ |Ì‡Á½Â̸̻®ËÖ»Z»YÄ°‡d¼Ì«į½Z]MÕY|f]YYÄ°‡YZ]¾ÌÀr¼Å Ã|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä]įÃZ»€Ìeºf¨ÅÁZeÃ{Â]½Z»ÂeY‚Å d‡YÃ|¿Z‡d^iÄ]Y|{|‹ YÁÃ{Y{½Z//Œ¿YÖ^ˀ£Á\ÌnŸŠËY‚§YÖ¿Z»ÁZ]¾Ì¼Å{…Â]YZ]Z//»Y |‹YįÃ|̇|uYÁ½Â̸̻{Á|uÄ]|uYÁY‚Å{Á|uŽyZ‹ Հ]Y€] |//‹ÃZ»€ÌeZe½Z]MY…Â]YZ] {Y{dËZ°u|{ d^ˆ¿Հ]Y€] |‹ÁYYZ]Ä]d^ˆ¿Հ]Y€] |‹,Ä°‡YZ]Ä]d^ˆ¿ d‡YÄf‹Y{¾°ˆ»YZ]Ä] \Ì«ÕZÅYZ]Ä]d^ˆ¿Հf¼¯|‹Y¾°//ˆ»YZ],~£Z¯ÕÁį½M{ÂmÁZ] Ã|¿Z‡Öf¼Ì«Z^‹YÄ]YŠz]¾ËYÖ§€»½Z̓Z¬f»ÖËZ¿YÂe¹|Ÿ,Ã{Â]Y{Ây€] d¼‡Ä]…Â]½YY|»ZƇÄËZ»€‡Y֌z]|¿|¬f »½Z‡ZÀ‹Z¯µZu¾ËYZ] d‡Y ֗½Z‹ÖËYY{‰Y–‡Âf»—Ä]ÓZuįÖ¿YY|»ZƇ-d‡YÃ|»M¾°ˆ»YZ] ZfyY®¸»|ˀyÄ]Y{Ây|»M{Y֌z]ÁÃ|‹€]Y€]Äf//‹~³ÃZ» |¿YÃ{Y{ įÃ|‹hŸZ]¾°ˆ»YZ]Ä]…Â]YZ]YÖ´ÀË|¬¿ÖnË|e{ÁÁ¶Ì·{|ËZ//‹ Ä°ÀËYZ] {Âz]|̸¯Ä¿Zyd¼Ì«ÁcÔ»Z »Õ{ |¿ÁÄf//‹~³µZ//‡}MY ,Ã{Â]|{ Äf‹~³ÃZ»{½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»d¼Ì«Ä¿ZÌÅZ»|‹–‡Âf» ,|{ ¾¼Æ],|{Õ{,|{ µ{Z »}M{Ä¿ZÌÅZ»ŠËY‚§Yw€¿ µZ‡€ÌeÁ|{ {Y{€y,|{ µZ//ˆ»YdŒÆ^Ë{Y,|{ |À¨//‡Y hŸZ]Äf‹~³­|¿YÕZÅÃZ»¾Ì¼Å{|‹|¿Á¾ËY d‡YÃ{Â]|{ÕZm {Á|uÄ]Äf‹~³µZ‡€yYÁYį‚Ì¿¾°ˆ»Ä¿ZÌ·Z‡¹Âeʬ¿Ä]ʬ¿ŽyZ‹Ze|‹ |‡€]µZˆ»YÃZ»€Ìe{|{Ä]{Â]Ã|̇|{ ¾°ˆ»d¼Ì«|‹d¸ŸY…ZÀ‹Z¯®Ë¶Ì¸ve €nÀ»…Â]YZ]ÕÁM{‡" Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯,Š¯[Ô³|¼v» YZ]{½YY~³ÄËZ»€‡Á½Z°·Z»{Á‚§Y,"{‹Ö»¾°ˆ»YZ]{Ö»ÂecYZœf¿YÄ] ¾Ì¼ÅZf Ì^—Á|À‹Z]Äf‹Y{ÕÁM{‡,…Â]YZ]Z]\‡ZÀf»Ze|¿Y{Zœf¿Y¾°ˆ» {‹Ö»¾°ˆ»YZ]{¹Âež^eÄ]Ád¼Ì«ŠËY‚§YÄ]€nÀ»Zœf¿Y YZ]ĸ¼mYZÅYZ]€ËZ//‡cÓÂve֐zŒ»Ã|ŸZ«…Z//‡Y€]{€¯|̯Ze,ÕÁ …Z‡Y¾Ì¼Å€] |Å{Ö»¶°‹Y¾°ˆ»YZ]{Ö»ÂeZœf¿Y,…Â]ÁY,ԗ {¾°//ˆ»YZ]{¹Âe¾f§ÓZ]hŸZ],…Â]YZ]{€ÌyYÕZÅÃZ»cÓÂve d‡YÃ|‹Ä]ZŒ»c|» cZÌ «YÁZ]…Â]YZ]{ZÅd¼Ì«ŠÆm"Ä°ÀËY½ZÌ]Z],¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY ,c|»ÃZe¯{Äq€³Y…Â]YZ]ª¿Á{€¯tˀe,"{Y|¿\//‡ZÀeÕ{Zf«Y ½ZŒ¿ZÅ{ÁM€]Z»Y,{€¯[~m{ÂyÄ]YÕYÄËZ»€‡ÕZ“Z¬eYÖÆmÂe¶]Z«Šz] {¾°ˆ»YZ]Ä]{ÁÁÁ…Â]YZ]YÕYÄËZ»€‡ÕZ“Z¬e¾ËYY֌z]kÁ€yY |¿Y{dËZ°u,ÕZmµZ‡ÃZ»€Ìe ,…Â]YZ]Z]ĈËZ¬»{¾°ˆ»YZ]{ÕY~³ÄËZ»€‡¾ÌËZa®ˆË,ÕÁÄf¨³Ä] YÕYÄËZ»€‡ÕZ“Z¬eY֌z]kÁ€y,ÕZmµZ‡ÃZ»€Ìe{Zed‡YÃ|‹hŸZ] ºÌ‹Z]|ÅZ‹Y¾°ˆ»YZ]Ä]{ÁÁÁÓZ]®ˆËZ]YZ]®Ë½YÂÀŸÄ]…Â]YZ] صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ |À¿YÂf]ZÆ£€»|ËZ‹ |ÀÅ|]Õ{Zf«YdˀË|»‰Â»M {€¯s€˜»lu¹ZËY½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä][Ô¬¿Y€^Å d‡Y½M†Ì¸aZf§Ã|‹±‚]Äzˆ¿,¦Ì “ÕZÆf¸»Z]Z°Ë€»MZf§ ̜֨¿Õ|Æ» Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com d¼Ì«t˜‡ZeYZ]{¡€»d‹Â³¹€³Â¸Ì¯€Å|ÀfˆÅ֟|»YZ]ºÌœÀe{Zf‡¾Ì·ÂXˆ» {¥€»€aÖÀÌXeÁ€aÃ{ÁM€§¾ËYd¼Ì«įÖe{d‡YÄf§ZËŠÅZ¯½Z»ÂeY‚Å { |‹Ö»ē€Ÿ€Æ‹t˜‡ÕZÅÁZ¤»{½Z»ÂeY‚Åd¼Ì«{Á|u{Äf‹~³ÃZ¼°Ë ¾ËY d‡YÃ|Œ¿Ã|ÅZŒ»d¼cYÁ[»d¼Ì«Z]¡€»ē€Ÿ‚¯€»pÌÅdzfËZa |À¿YÂf]€ÌyY©Z¨eY¾Ì¼Å{ZÆ£€»€³Y.dˆÌqY֋Z¿¾Ì·ÂXˆ»Zf§ÁZf¨³{’«ZÀe |À¿YÂeÖ»ZÆ£€»įd‡Y¾ËYÖÀ »Ä]¾ËY|ÀÅ|]{Z˾̷ÂXˆ»Ä]YZ“Z¬eÁē€Ÿ½Â¿Z« |‹Z]€fÆ]|ËZ‹ZËd‡ZÆ£€»½{€³Ä]¡€»Ö¿Y€³€Ì¬eÄ¿€³Á|ÀÅ|]dˀË|»‰Â»M |ÀÀÌ^]YZ]ºÌœÀeÖ¼¸Ÿ‰Â»MµÁY|¿Á€]YZ]ºÌœÀeY¶^«ėÂ]€»¾Ì·ÂXˆ» d‡Y½Z»ÂeY‚ŁY€eÓZ]¡€»ºzeÄ¿Z‹€Åd¼Ì« d‡YÃ|‹{YM¡€»ºzecY{Z ½Zˀm½ÂÀ¯Y {‹{YM¶»Z¯—Ä]ºÅÖËY~£¹Ô«Y€ËZ//‡cY{ZÕ{Á‚]d//‡YY€« ÕY€]ZÆ¿ÂÌ»Z¯º¯Y€eÕ{Y»{Á{‹Ö»¹Zn¿YdŸ€//ˆ]Õ|«Ä]ÖËY~£¹Ô«YkÁ€y †b‡ |À¯Ö»¶fz»YÖ¯€¼³ÕY{Y»Y|¿Áįd‡YÃ{€Œ§Õ|«Ä]ZŁ€»Y~³ Ö»ZÆ¿MÕZv»YÄ]€“ZuZÅÓZ¯½Z^uZ,Ö¯€¼³€ÌyZe¶Ì·{Ä]ZÅķ¼v»½|‹|‡Z§Z] YZ]{…ZÀmY¾Ë€f¿YYÖËY~£¹Ô«YÁÃÂÌ»ÄËÁÄ]Ö¿Y€ËYcӐv»Ä°ÀËYÄnÌf¿ |¿Â‹ d‡Y©Y€Ÿ ,l¿€],¡€»,cZ]Â^u|À¿Z»Y¿Zy|^‡¹Ô«Y½Y€ËY{|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€]µZu¾ÌŸ{ Ö¼‡€Ì£ZËÖ¼‡—Ä]Z]|Àq¦¸fz»ÕZÅÄ¿ZÆ]Z]µZ‡ÕY|f]YY ¾£Á,cZÌÀ^· Á½Z»YÖ]¹Âe,d·Á{Õ{Zf«YºÌe–‡ÂeZÅYZ]dˀË|»ÄnÌf¿ |Àf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y {ÁÄ]ÁÖËY~£{Y»Ã|‹hŸZ]Ád‡YÂ//Œ¯¶yY{{ÖËY~£{Y»d¼Ì«[ZÆf·Y {{€³ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯{ÖËY~£{Y»Ö¿YYÁÖ¿YÁY€§hŸZ]¶]Z¬»{{‹€f¿Y€³Œ¯ ¾Ì·ÂXˆ»½ZmÄ]€f¼¯½Y€ËY¹{€»įdˆÀËY½M¶Ì·{|ËZ‹ |ÀÀ¯ZŸ{Z»¾Ì·ÂXˆ»½ZmÄ]Ze |¿{€¯Ö¼¿d»|yĿ´ÀËYÄ¿Z´Ì]ÕZÅŒ¯¹{€»Ä]ZÅÖf·Á{Ä¿€³Á|ÀÀ¯Ö»ZŸ{Œ¯ ZÌ¿{»ÖËY~£¹Ô«YÄËÁÖ]cY{ZĿ´ÀËYÕ{Zf«YÄÌmÂe¶ËÓ{YÖ°Ë,¾Ì·ÂXˆ» €³Y»d‹Y{ZƛYÄf‹~³µZ‡Ö¿ZuÁÕZ«MÄ°Ì·Zu{ |À¿Y|Ì»Yd¼Ì«ŠËY‚§YY¹{€» Y‚ÅZeYÓ{w€¿|¿YÂeÖ»Öfu,|‹Z]Äf‹Y{Z¯¾ËY¹Zn¿YÕY€]Õ|«|ÅYÂz]d·Á{ w€¿Ö¸YÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁY~³d¼Ì«,YYZ]µZ §ZÅÖf·Á{ÖÀ Ë«{ÁZÌ]¾ÌËZaºÅ½Z»Âe Õ{ZˁºÆ‡|À¿YÂeÖ¼¿|À‹Z^¿Ղ¯€»®¿Z]¶»ZŸ€³YZÅ«×Yºˆ]|̌¼m»µZj»Y |ÀfˆÅY |À‹Z]Äf‹Y{YYZ][ZÆf·YY ž]€»€f»€Åd¼Ì«–‡Âf»,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{‰Y‚³ª^— {Y{€yÄf‹~³ÃZ»Ä]d^ˆ¿į{Â]½Z»Âe½Â̸̻dzfËZa{ÃZ»€Ìe{ֿ°ˆ»®¸» |{ |‹ÃZ»€ÌeÄf‹~³µZ//‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿,Õ|{|//‹ |uYÁ€f»€Åd¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻¾Ì´¿ZÌ»Á¹YÁ½Z»Âe½Â̸̻Z]ÖÀ Ëd‡YÄf‹Y{ |ˀy½YÂfÌ»ַ¼ »½Z¼eZaM€f»Y€f¼¯,ֿ°ˆ» |¬¿MºÅZÅÖf·Á{,|ÀÀ¯Ö»d»ÁZ¬»cZÌ·Z»dyY{€a€]Y€]{Œ¯½Y|À¼eÁ€iÄ°Ì·Zu{ Äm{Â]€//ˆ¯֘v«Zq{d·Á{ZÌ¿{»|»M{€œ¿Yį|ÀÀ°Ì»¶¸ ecZÌ·Z»~yY{ ÕZÆ¿Z¼eZaM,ZÆ·Ó{|‹h0ŸZ]Ö·Zy®¸»cZÌ·Z»~yYÖËY€mYcZ»Y|«Y{¶¸ e |¿Â//Œ] ¾°ˆ»|{{Á|ud¼Ì«ŠËY‚§Y |¿{€¯‰Á€§Á|ˀyZ]YŠÌ]YՀƻ¾°ˆ» ,µZ‡|À¨‡YZe¾Ë{Á€§ÃZ»{¾°ˆ»d¼Ì«|‹įdˆÌ·Zu{€ÌyYÃZ»ZÆq{ µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»ZÆqµÂ—{Ö¿Y€ËYÕZÅY¿ZyÖÀ Ë¾ËY d‡YÃ{Â]|{{Á|u |¿{Y{d‡{Y¾°ˆ»YZ]{Y{Ây|ˀyc|«|{YŠÌ] w€¿Ä]ÄmÂeZ]ÓZ¯d¼Ì«€“ZuµZu{»d¨³Z»M‚¯€»cZ^‡Zv»ÁÕ{Zf«Y½ÁZ » dˆÌ·{YZ»,dŸ€‡Y|¬»¾ËY d‡Y{ µZu{|{–‡Âf»dŸ€‡Z],¹Âe ʇYÁÄ]ÃZ»¾ËY{ d‡YÖ³‚]Z̈]{|ŸÁ|Å{Ö»Y€«½ZÆm¹Âe€aÂ//Œ¯ZÆq ¾Ì¼ÅZ]ÕÁ€ŒÌac{,d‡YÃ|̇|{ Ä]Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿,¦¸fz»cZ¿Z‡Â¿ ,ÖÀÌ]ŠÌa¾Ë€eÄ¿ZÀÌ^‹Ây†a «{‹±‚]Z̈]|¿YÂeÖ»µZ‡½ZËZaZe{|Ÿ¾ËY,|¿Á ¥|ŹÂeZ]¾ËY |¿Z‡Ö»|{Ö·Y¶«Y|u{Á|uÄ]µZ//‡½ZËZa¹ÂeÄ]YZ» ֌uZ§Z̈]ĸZ§|{ÖÀ ËµZ‡ÕY€]Ղ¯€»®¿Z]†ÌËÖf¼ÅÃ|‹¹ÔŸY d‡Y®¿Z]½McZ^‡Zv»ÁZ»M{ÕZ°f‡{,½YÁY€§Öf«{Ö],µZ¼ÅYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿Á{Y{ |Ë|neÄ]Y{YÁYZÅÖf·Á{,Õ{Zf«YÕZÆf‡Ż{cZÅZ^f‹YÕY€°eÄ]€neZÅÄÅ{Y€q k€ÅZ]Öf·Á{ÕZ̧Z»ž§ZÀ»į|‹Z]¾ËY|¿YÂeÖ»¶Ì·{®Ë |À¯Ö¼¿½ZŒËZÅd‡Ż{€œ¿ |ÀÀ¯Ö»Y€°e|¬ÀËYYcZÅZ^f‹YĿ´qÄ¿€³Á{‹Ö»¾Ì»ZeÕ{Zf«YÕZ”§{k€»Á ½Z»Âe½Â̸̻Ö·Y{Á|uÄ]Y¹{€»Ö³|¿Ä¿ZÅZ»ÄÀ˂Å,Öf·Á{ÕZÆf//‡Ż¾ËYÄ»Y{Y €fŒÌ]Á€ÅYZÆ¿MY~·d‡Y¾ËY€f¼¯Z̈]½Y€ËY¹{€»dˀj¯Y|»M{Ä°Ì·Zu{Ã|¿Z‡ {‹Ö»Ä »Zm–‡Âf»€Œ«Õ{Â]Z¿hŸZ]lË|f]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ÁÃ|¿ZŒ¯€¬§–y€ËÄ] ֈ¯ZÅÖf·Á{¾Ì]{ZËM |Ì»Zn¿Y|ÅYÂyÖeZ¬^—ĸZ§¶¼ve¶]Z«€Ì£½|‹¥ƒÄ]Á .{ÁM{Y|Ä]YY|ŒÅÕZÆ´¿dˆÌ¿ Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Ä]cŸ{-d‡Y½|»d6̸ÅZm¾ËY€]Y€]{¹Ô‡Y|À¼Å°//‹ ÕYÄ »Zm d‡YֻԇYÄ »ZmdˆË¾Ë{Z¼¿ŠËZ¼¿Á¹Ô‡Y Âv»{€³€]Äf‡ÂÌaÖf¯€u{,½ZÀ»R»Öf//ˆË‚¼Å½M{į YÕÁ{,‘Z eÁZÀeYÕÁ{-d‡YÄ¿ZŒ¿¾Ë€e€],|ÌuÂe ¹Ó•€‹,Ö³{·MÁ{Zˆ§YÕÁ{,Ö§Y€‹YcYZÌf»YÁ’Ì ^e ½Zf‡{Á€§Z]Ö´fzÌ»MÁ½Z¯€Œ»YdWY€]Á½Z˜Ì‹Ö»-d‡Y Z¼‹{,½Z¼ËY¶ÅY€WZ ‹¾f‹Y€§Y€]Á½Y|À¼f//ˆ»Ä]®¼¯Á ֻ¼Ÿt·Z»Áž§ZÀ»Ä]¾f§ZËd‡{Á-d‡YÖ¸Y¦ËZ›Á ÖËZÆ¿ÁÖ¿ZÌ»ÕZÅ¥|Å,ÁYÖ³|À]ÁÁY€°‹ÁY|y{ZËZ]ÃY€¼Å luÕ ÄÀÌWM{ֻԇYÕÄ »ZmYÖ·Z¼mY€Ëe¾ËY d//‡Y 6 ,ZŸ6{Y€aÖ]€£ž»YÂmd6Ì «YÁZ]½MÄ//ˆËZ¬»Á-d‡YÖ¼ÌÅY€]Y ÕY€]ÁZ^»Á‰ÔeÄ]©Â‹Y‚Ë€^·Yd¼6 ÅZ]½Z¼¸ˆ»€Åµ{ {Z‡Ö»ÕYÄ »Zm¾ÌÀqÄ]½|̇ Ä]½Y€ËY¹{€//»Z»|¿{€¯tˀeÕYÄÀ»Zy×Yd//ËMc€”u ÃY{¹|«Ö«Â//‹¾ÌÀqZ],€Ì^¯ÖÀ̼y¹Z»YՀ^ÅÁdËY|Å įYÄr¿MºËYÄfˆ¿YÂeįºÌÀ¯Ö¼¿ZŸ{Y ºË|‹ª6§Â»ÁºÌf‹Y~³ ZŸ6{YÖ·Á,ºÌŒz]ª6¬veÀˆ°ËºËY{Ö»d‡Á{ÁºÌ‡ZÀ‹Ö» 5€‡YYÕZ̈]ž¿Y»ÁÄf§ŠÌaֈ]ÃY¾ËY{įºÌÀ¯Ö» YÂf‡YZ»¹Z³,Ö¿M€«ÕZÅÃ|ŸÁÄ]{Z¼fŸYd¯€]Ä] ºËYÄf‹Y{€]ÃY ºËƒÖÀ Ë½Z»¾ËYY6|£Á½‚ÅY½Z˜Ì‹¾Ë€e±‚] d‡YÃ|¿Z» {Ây\ˀ§Á€°»[¸¤»ZË|¿Z‡€f]YZ»d‡YÄfˆ¿YÂf¿,Z°Ë€»M {€Ì´]YZ»ÕÂÀ »ÁÕ6{Z»d§€ŒÌa¸mZË|À¯ ºÌ¿Y{Ö»{Ây½Y{Y€]Y½Z¼¸ˆ»ÕZÅd¸»ļÅ ½Y{Y€]Y½Z¼¸//ˆ»ÕZÅd¸6 »ļÅZ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z][Ô¬¿Y€^Å {YÁ‘Z »ÄÆ^m{įÖ¿Z¿Z¼¸//ˆ»€Ì£Z]Á,ºÌ¿Y{Ö»{Ây ÕZf§€³Áº£|¿{Á‚§Y,ºÌÀ¯Ö»Zf§d·Y|ŸÁÖ°Ì¿Z]|¿YÃ|Œ¿ kԟÕY€]ÁºËÁMÖ»Z¼‹Ä]{ÂyÕZf§€³Y½Z¼¸ˆ»ž»YÂm €°ÌaÕY€]Ձˆ·{,¹Â¸œ»¾Ì˜ˆ¸§Ä]®¼¯ ºÌÀ¯Ö»‰Ôe½M ½ZÆmʬ¿€Å{ºf‡€Ë½Z¿Z¼¸ˆ»ÕÄ£|£{Á¾¼ËsÁ€n» Öy€]½Y€‡Ä]dv̐¿ ºÌÅ{Ö»Y€«{ÂyÖ´ŒÌ¼Å¹Z¼fÅYY ÕZmÄ]įÖ¿Y{€¼f·Á{-ºÌ¿Y{Ö»Ĩ̛ÁY½Z¼¸ˆ»ÕZÅÂ//Œ¯ ÕY€]Á|¿€]Ö»ÃZÀa¾¼‹{‰Â£MÄ],{Ây½Z¼¸ˆ»{Y€]Ä]ÄÌ°e ¶¼6 veY¾¼‹{Ö˳ÁÁ€Ì¬ve,ÁÁ|Àq֐z‹{Â//‡ |À¿Ö»{Âyd¸6 »µÔ¬f‡YÁc‚6 ŸÄ]kY€u[ÂqÁ|ÀÀ¯Ö» Á|¿€Ë~aÖ»YdˆÌ¿ÂÌƏº·Z›Á\Z£ºËƒLZ¬]į½Z¿M// dv̐¿Y½ZÀËY//|ÀÅ{Ö»½Z¿MÄ]Öf‡Á{d‡{Z°‹MÁ½ZÆÀa ºËY{Ö»~u€]Zf§¾ËYx¸eÕZÅ|»ZÌaYÁºÌÀ¯Ö» ZÌ//‡M[€£Ĭ˜À»{Z°Ë€»M”u|¿{€¯tˀe½Z//ŒËY ÁÖ¿Y€ËÁÁÖÀ»YZ¿\//m»ÁĬ˜À»¾ËYÕZÅd¸6 »½ZˁÄ//]Y ÁZ°Ë€»M5Ö¿ÂÀ¯ÕZËZ”«{ ºÌ¿Y{Ö»ZÅÂ//Œ¯Ö³|¿Z»\¬Ÿ ÕY{\¿ZmZ»ž—Z«ž“»,ºÅ½M{Õ{Y„¿’Ì ^e 6|“d¯€u ½Md‡€a{Y„¿d·Á{‚Ì»McÁZˆ«Zf§½{€¯¹Â°v»Á¹{€»Y d‡YŒ¯ c€”uÄ]cY¸Á¹Ô‡Z]½ZËZa{ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u sYÁYÄ]Á¹Y{Ö»Ö»Y€³Y¶uY¹Z»Y{ZË,ÃY|§ZÀuYÁY×YÈ6̬] ­Z^»ÁµÂ^¬»Á¾¼ËYluÁºf‡€§ Ö»{Á{½Y|ÌÆ//‹ÕÄ^6̗ 6 d¸Xˆ»µZ f»|¿ÁY|yYֻԇYd»6 YÕY€]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Y |¿{€¯ Õ´·Y–¬§Ä¿Á€»Y»|//¿{»€§ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€//”u Ä]ZaÖËYÂ//‡ÁduZ«ÁZ]ºÅZ//£MYį [€£Ö//´Àŀ§ ÖÀ Ë½MÕ{Zf«YÁևŻÕ´·YÖ6fuÄ°¸] d‹Y~³½Y|Ì» ºÅ‚Ì»M’Ì ^eÁÖeZ¬^—ÕY{ÄËZ»€‡ÁÂv»µÂaևY€¯Â»{ « d‡YÃ{Y{½ZŒ¿Y{ÂyՂ̴¿Y{Zˆ§ÁÕ|»MZ¯Z¿ Zf§Ã|‹±‚]Äzˆ¿¦Ì “ÕZÅd¸»Z]Z°Ë€»MZf§ d‡YZ§{Ö]d‡ÂaÃŻZ]Œ¯¾ËY†Ì¸a ½ZÆm{Ö¿Z´^z¿|ÀfˆÌ¿º¯Á€»Y|¿{€¯½Z//Œ¿€—Zy½ZŒËY ÕZÅZŸ6{YÄ ¼Å,Õ|À¸]€‡ÁZzf§YZ]ÁÄf‹Y€§Y€]½{€³Z]į¹Ô‡Y ÕZž˂´ËZmÁ|ÀŒ¯Ö»Š·ZqÄ]Y[€£Ö¿6|¼eÁÖf§€ » 6 ½Y€°¨f»Öy€] Ö6fuÁ€»Y |ÀÅ{Ö»½ZŒ¿duY€Z]YֻԇY Ö§€ »xËZe½ZËZa,Ä¿YÁ€¤»YºˆÌ·Y€^Ì·,¾ËYYŠÌaįÖ]€£ ÁՀœ¿Ö¿Y{€³€‡Ä]ÁÄf§€³†aYZŸ6{Y½MZqZÀ],|¿{€¯Ö» Zf§Ä],Z°Ë€»MÕZŽZ]ZÌyÄ]ÖÅZ´¿ |ÀÀ°Ì»¥Y€fŸY{ÂyÖ¸¼Ÿ ½M{ÖeZ¬^—ĸZ§ªÌ¼ŸÃ6 {Ä],{Ây¹{€»Z]Z°Ë€»M½Y{€¼f·Á{ 5 Œ¯½Md6ˀË|»ÕY€]įÖ¿Zˆ¯dÅÔ]ÁcZ¬uÄ],Œ¯ »P»cÁZˆ«Ä],½M{­ZÀ·ÂÅÕ{Y„¿’Ì ^eÄ],|¿YÃ|‹[Zzf¿Y €]Y€]{ÁÕ{€ˆ¿ÂyZ]½Z]ZÌy{Y¹€n»€Ì£®Ëį½M¦›6 » Ö«ÔyY½Y€v]ª¼Ÿ,|¿Z‡Ö»¶f«Ä]ÄnÀ°‹Z]½Y~´ÅºŒq ÁևŻĨ//ˆ¸§½Ô˜]ÁkZmŸYÁÖ]€£½6|¼e֟Z¼fmYÁ ,¦Ì “ÕZÅd¸6 »Z]Z°Ë€»MZf§ |À¯Ö»Z°‹MY½MÕ{Zf«Y ½{€³€]Y{ÂyÕ¿Yįd‡Y†Ì¸a½MZf§Ã|‹±‚]Ä zˆ¿ {Y{½ZmZe{€Œ§|«½MÁd//‹Y~³Z§{Ö]d‡ÂaÃŻ®Ë {Ây½Z°»YÁž‡Á4 ÁY|¿YÄ]®Ë€ÅºÅÖ]€£€´Ë{ÕZÅd·Á{ |¿Z]Ä mZ§d6Ì “Á¾ËYY€´Ë{ÕZÅĿ¼¿ Ã|Ë|a,Ö¼ÌÅY€]Yl//u|¿{€¯tˀeÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^Å 6 {Ã|uYÁ|ËįÖe|uÁ-d‡Yc|uÁ{,ֻԇYd»6 YÖ»Y‚·Y ,ºˆn»½Z˜Ì‹€‡€]Á{ 3 Á3 M|Ë|aZÅÖÀ¼//‹{ÁZÅ|Ë|Æe€]Y€] 6 ,ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ‰YՀÌn¿²‡ÁY6|£ÁÁZnf»ÕZ°Ë€»M €b‡ÄÀ̇Ä¿ZŸZn‹,ZÅÖ˳Á€]Y€]{Á|Œ¯{Zˀ§Z//‡M|Ÿ 5¶^v53 ]Y¼35 fŸYÁ3 {Â//»€§įd//‡YÖÆ·Y½Z»€§ÖÀ »¾ËY |À¯ {YÖ»Ô//‡Yd»6 Y,ºÌ°u½M€« YÂ//«€F ¨3 3eÓÁ3 Z// 0 ̼m 3 5 ×Y 4 Ö¸3 Ÿ3 L4 67 Y 6|‹5 3 Y»[ÂqZÆq Æ4 3ÀÌ3]L4 Z67 ¼u3 4 5Z6¨°·Y ,|À°Ì»Ö§€ »«º 6 F 5 3 3¶ 3 n3˾3·Á3 »,«Y¼¸3 ›3 ¾Ë~ 3 ·YÖ·YYÂ5 6 À¯3 €3eÓÁ3 »ÕĨ̛ÁÁYYÁ 4 È3 ¼F 5 W3YY¸5eZ¬3§»,«ÔÌ^ 0 ‡ «€¨°·Y 3 5 »R¼4 ·YÖ¸3 Ÿ3 ¾Ë€ 3 5 §Z°¸5·4×Y 3 ¾ÌÀ Á,|^¸—Ö»Y«LZ67 Ì5·Á3Yº¯4 ÁF 4|3ŸÁ3 ÕÁ6 |/// 4 YÁ~ 3 z5 /Fd3eÓ»Á 4 3ËÓ»º5 °u,|À¯Ž 6z//Œ»Y¾¼//‹{Ä°ÀËYÕY€] 5¾Ÿ3 4×Yº4 °ÆÀ «º¯4 5ZË5{¾5»º¯4 Âm5€z4˺3·Á3 5¾//Ë6|·YÖ5§º¯4 ¸5eZ¬4˺3·¾Ë~ 3 F·Y |ËZ^¿‚³€Å,Z‡d‹Â¿€‡ÁºÆ»ÕZÆ¿Z»€§¾ËY |ËZ»€§Ö»{Z d‡{Ä]ÁÃ|¿Z»Y|m½Z¿Z¼¸ˆ»Z»Ö//‹YÁՀ°§ÕĻœÀ»Y « {‹Ã{€b‡֋»Y€§ d‡YÖ¿|Œ¿Z°¿Yd¬Ì¬u®ËֻԇYÕY|Ì] ¾ËYÄÀÌ»Ä//ŒÌ¼ÅYŠÌ]Á€»YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ][Ô¬¿Y€^Å ŠË|¿YsԏÁÂˆ·{½Z´^z¿Ád»6 Y…€f‡{{ևZ‡YµÂ6 ve ÄmÂeÖÀ »Ä] ֻԇYÕY|Ì]Á€»Y|¿|//‹ÁM{ZË,d//‡Y½M 6 ,{ÂyÕÂÀ »ÁÖf§€ »ÕZÅÖËYY{Ä]½Z¼¸ˆ»½Z¿YÂmÁ½Z´^z¿ {įºˆÌ¿Â¼¯ÁºˆÌ·Y€^Ì·Á€»Y d‡YÖ¿|Œ¿Z°¿Yd¬Ì¬u®Ë ½6|¼eÕZŽZ¤»Y¾Ë€eÄfˆm€]ŠÌaµZ‡ÃZnÀaÁŠÌaµZ‡| €Ë~aZ¿½Z»{[Â̟ÁÃ{Zf§YømYÖ¸6 °],|‹Ö»Ã{€¼‹[€£ ¹Zœ¿Á,|̋ZaÁ€§,®Ë½M€]ÖÀf^»¹Zœ¿-d‡YÃ|‹Z°‹MZÆ¿M ¥€// 4 4‹{ÁªÌ¼ŸÕZÆ¿Y€v]€Ì³{ºÅՀ´Ë{¾ËY€]Ö//Àf^» d‡Y֋ZaÁ€§ lu¹ZËY½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä]Ö»ZÌa{Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^Å ½Â¿Z¯įd‡YÖ¿Y€^°fˆ»€]Y€]{c|«ŠËZ»,lu|¿{»€§ ½ZmÁºˆmÁ€»YÁ|¿YՀ´eZ£Á֌¯4 ¦ Ì “Áº¸›Á{Zˆ§ d‡Y{·M½ÂyÁÃ{M½Z¿MdiZ^yÁՀ´¼f‡YֻԇYd»6 Y c€”uZiM€Œ¿Áš¨u€f§{Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ö»ZÌa{Ä^À‹ZÆqÁֻԇY[Ô¬¿Y€^Å,Ö¼œ ·Y×YdËM ÃY¼Åįluº‡Â»»|¿{»€§lu¹ZËY½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä] ,{Â]¹Ô‡Y½ZÆmÖ´f¨°‹Ád¼œŸÁc‚6 Ÿ…Z//ˆuYº‡Â» ©Y€§…ZˆuYÄ]Ôf^»Á½ZÀ»R»c€ˆuÁÃÁ|¿Y‰Âzf‡{µZˆ»Y |À°Ì»d]€£…ZˆuYÄ^ ¯d]€£YZÆ·{ d‡Y½Z«ZfŒ»Ö»Z¯Z¿Á 5 6^·Á ,d6Ì»Á€v»¾ËY {‚Ì»MÖ»ºÅ{ÃMÁ®‹YZ]½Z³|¿Z»Y|m®Ì ¾°·,|ÌËZa|ÅYÂz¿€Ë{ÖÆ·YÕÃÂ6 «ÁµÂv]Ád//‡Yc6|»Äe¯ Z³|¿Z»|ËZ],d‡Ylu±‚]d¼ ¿¾f//ˆ¿Y{|«į,½M…{ {¹Ô‡Yd»6 Yc|«Ád¼œŸ‚» |¿Zŀ]d¸¨£YYZ»Á{‹ Ö¸6 €^»ZÌa¹€uÁÄ^ ¯ºË€u{½ZÀ»R»Â6 Àf»Á€Ì³Y€§ž¼m YŠÌ]|ËZ]µZˆ»YY¹Ôˆ·Y 6 ºÆ̸ŸžÌ¬]Õļ6 WYÁÄ·MÁÄ̸Ÿ×Y « ºÌŒË|ÀÌ]½M{ÁºÌÀ¯†uČ̼Šd‡YֻԇY’ËY€§½ZÌ»{±€]|¶³lu ±€]|¶³-d‡Y|À¿Z»Ö]ÕYĔˀ§,lu»|¿{Á‚§Y½Z//ŒËY Õ{€§ºÆ»\¿YÂmÕ ļÅÖ˳-d‡YֻԇY’WY€§½ZÌ»{ 6 Y€«,¾Ë{5Ö¿ZÆmÁÖzËZeÁ,Ö¿Z¼//‡MÁÖÀÌ»Á,֟Z¼fmYÁ ÁYÁ‚¿Y½Á|]Ö·Á,dˆÅ½M{d6ËÂÀ » {‹Á€»½M{d‡Y YÁ{Ä]Ö·Á,dˆÅ½M{Z¼fmY ÖÀ˂³c¸yÁÖÀ̌¿ċ³ 6 cZmZÀ»YÖuÁšuÖˇY ÖÅYÂy|]ÁÖ˳|]ÁՀ̳{ Ö»{€»•Z^eYÁ†¿4Y|¿ÂÌa€´Ë{5Õ‡YÁ,ÖÆ·Y€¯}ÁµZÆf]YÁ ÁºÌÅY€]YZ]//xËZeZ]{Ây¾Ë€Ë{|¿ÂÌa,º//Œq®ËZ]ÖmZu Ä]Ä¿Y|À»Á€Ìa{ÁÁ¹Z´ÀÅ{Y|yµÂ‡Z],€mZÅÁ¶ÌŸZ¼//‡Y Ö¼ŒqZ]Á{€´ÀÌ»Y//µÁ6 Y|½ZÀ»R»¶ÌyZ]Á,¹Y€v·Y|nˆ» Öf‡{|À¿YÂfÌ»¹Y|¯€ÅįY{ÂyZ³ÁºÅ½ZÀ»R»ÃÂ^¿Y,€´Ë{ « |À‹Z]×Y¶^uÄ]Ö ¼m¹ZfŸYÁÕZ̼ÅÕY€] Á€6]|e»|¿{€¯½Z//Œ¿€—Zy¹ZÌa¾ËY{Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^Å į|¿Z‡€Ì»Ö ˜«ÁZ]¾ËYÄ]YY‚³lu,luÃ|Ë|a{½|̌Ë|¿Y ÖËY‚§YºÅ½Á|],d6ˀŒ]ÕY€]¾Ë{ÕZÅÁMÁZŽZ»MYÕZ̈] Z]Á,|À̌¿Ö¼¿Z]Ä],½YY{¾Ë{Õğ¼n»ÕZ°¼ÅÁÖ·|¼ÅÁ ¶°Œ»,½ZÀ¼‹{Á½Y|¿Z »|̯,ÕZ°¼ÅÁÖ·|¼Å¾ËYŠËY|Ìa « {ÁMÖ¼¿|Ë|aÃY¾ËY€‡€]Ö¼6 Æ» d‡Y½Y€^°fˆ»€]Y€]{c|«ŠËZ»lu {c|«ŠËZ»,lu»|¿{»€§ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u Á֌¯4 ¦ Ì “Áº¸›Á{Zˆ§½Â¿Z¯įd‡YÖ¿Y€^°f//ˆ»€]Y€] ÁՀ´¼f‡YֻԇYd»6 Y½ZmÁº//ˆmÁ€»YÁ|¿YՀ´eZ£ ÕZÅÖËZ¿YÂeŠËZ¼¿,lu d//‡Y{·M½ÂyÁÃ{M½Z¿MdiZ^y ֌z]ÁlusÁÁlud Ì^—,¾ËY d‡Yd»6 Y¹€¿Ádz‡ ¶uY¹Z»Yįd‡Y½Z¼Å¾ËY-d‡YluÕZÅ¥|žˀeºÆ»Y €³Yįd‡Y½Z¼Å¾ËYÁ-|Ì»Z¿Ö¼ÌÅY€]YluY½M,€Ì^¯ÖÀ̼y 6 ½MÄ]Ä¿Z«{Z,|À»ZÀÌ»¾Ì»€u¹{ZyY{Âyįlu€»Y½ZÌ6·Âf» YÖÆ·YÕZ“,Z°Ë€»Md·Á{Õ{ÂÀ//ŒyÕZmÄ]Á|ÀÆ¿½{€³ « |À¯¶uY¹Ô‡Y½ZÆmYÖ³‚]cÔ°Œ»|¿YÂfÌ»,|ÀÀ˂³€] 5 dv¸»,Č̼ŁY ŠÌ]ÁČ̼Å|À¿Z»Á€»Y»|¿{Á‚§Y½ZŒËY d‡ŻÕ‡ZÆq d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ |¿Â‹Ö»cYZn»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aY½Z¨¸zf» įÃ{Â]¦¸zf»į|ÀfˆÅºÅÖf̸«YÄf^·Y |À¿Y{€³Ö»Z] {‹{Ây€]ZÆ¿MZ]½Â¿Z«…Z‡Y€]|ËZ] ºÌfˆÅŒ¯{Ö]Âyd¯€u|ÅZ‹{Á‚§YÖ¿ZuÁ cYÁ ºÌÀ¯ħZ“Y{€yÁ½Ô¯t˜‡{YcZœ¿|ËZ] Ze|¿Y{YYZ]€]cZœ¿Ĩ̛ÁՀf//ˆ³{Y{Ád¼ {‹Y€mYÖf¼Ì«ÕZÅ[ÂqZqÁ½Â¿Z«,cY€¬» Ö¿Z¿MÁ¾Ìˆu¹Z»Y½Z¬‹ZŸd¨³ÕÂƼm†ÌË ¾‹ÁY¾Ìˆu¹Z»YÕY‚Ÿ¶ //Œ»ºÅµZˆ»Yį Y€fŒÌ]½Z‹{Âyd//‹Y{|ÀÅYÂyZaÄ]Á{€¯|ÀÅYÂy Y֟€//‹\mYÁZe|ÀÀ¯Ö»d^«Y€»Ád^›Y»ļŠd‡YÃ{·MÖ//ˆ¯€³Y|À¿Y{Ö»½Z¿MļÅ |ÀÀ¯dËZŸ ªuºÅ,|//‹Հ´Ë{Ö³{·M\m»Á{€°¿cZŸY€» d‡Y֟€‹½Z¼“ÕYY{ºÅÁÄf‹Y~³Za€ËY…ZÀ·Y ÁÄr]Á½ÁÃ{Y¿ZyYY{Ây֔ˀ»Ö//ˆ¯Ä°ÀËY ¥ÔyÁ{Y{֟€‹½Z¼“ZÆÀËY|À¯Ö»½ZÆÀa½YZ°¼Å d‡Yֿ¿Z«Á֟€‹cY€¬» įÖ¿Zˆ¯ÕY€]d‹Y|Æ]ÁŒ¯ÕZÅÄ¿ZzeYÁ |À¯¾ÌÌ ecYZn»,|ÀÀ¯Ö¼¿cZŸY€»Y¶°eÁ€a Ö¿Zˆ¯ÕY€]d‡Y¹Ó€³YÖfu{Y{Y|//ŒÅÖ¿ZuÁ {‹¾ÌÌ ecYZn»,|ÀÀ¯Ö¼¿cZŸY€»Y¶°eÁ€aį ÕY€]ºf¨³ºÅd‹Y|Æ]cYÁÁÂ//Œ¯cYÁÄ] Y¾ËYÄf^·Y |ÀÀ¯¾ÌÌ ecYZn»d‡Y¹ÓįÕ{Y» dËZŸY¶°eÁ€aÁ{‹Ö»ÃY{Y{YÁֈ¯€³YºÌf¨³ ÁYÕY€]Á|À¿Y{€³€]YÁYZ//Ë|ÀÅ|¿ÃYYÁY,|À¯Ö¼¿ |À¿‚]d^Ì£ ½Z¨¸zf»ÕY€]ºÌ¿YÂeÖ»{€//¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË €]Y€]ºÌ¿‚¿¾»Y{cZ ËZ‹Ä]¾ËY€]ZÀ]ºÌÀ¯¾ÌÌ ecYZn» ¹{€»ÖÅZ³MºÅZÅÄ¿Z‡ÁZ¼Ì‡ÁY| ºÌf//ˆËZ]½M |‹Z^¿¶WZˆ»¾ËYÕYÂÀ‹֋³į|¿€^]ÓZ]|¬¿MY |¿Â‹Ö»cYZn»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aY½Z¨¸zf» ÃY{Y{YÁÕYÃY{Y|//À»Z¯€³Y|//‹ÁM{ZËÖ¿ZuÁ |À¿Y{€³€]YÕÁÃ{€°¿cZŸY€»YZŶ°eÁ€aÁ{‹Ö» Ö·ÁÃ|‹Žz//Œ»{Y»¾ËY|À¿‚]d^Ì£ÕÁÕY€]Á ºËY{€]YÕ| ]ÕZŹ|«ºÌ¿YÂeÖ»ºÅ¾ËYY€eÓZ]Z» ºÌÀ¯¾ÌÌ ecYZn»,|ÀfˆÅ¦¸zf»įÖËZÆ¿MÕY€]Á ,{‹Ã{¾»Y{cZ ËZ//‹Ä]|ËZ^¿Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ÁZ¼Ì‡ÁY|,ºÌfˆËZ]cZ ËZ//‹€]Y€]{|ËZ]{Á‚§Y ֋³į|¿€^]ÓZ]|ËZ]|¬¿MY¹{€»ÖÅZ³MZÅÄ¿Z‡ |‹Z^¿¶WZˆ»¾ËYÕYÂÀ‹ Հ´Ë{Z¯€´Ë{ĸu€»{½ZÀ¼//‹{{Á‚§YÖ¿ZuÁ Ä̸ŸÕYÄ»ZÀ ˜«Ö¸¸¼·Y¾Ì]ž»Zn»{-|¿{€¯Á€‹Y {į֫¬uÄ//]Z»|¿Y~´¿Á|//¿{€¯\ːeZ//» ºË€ve½ZËZaÄÀÌ»{Ä»ZÀ ˜«ÁÕYÄfˆÅª§YÂe ºÌ]ZËd‡{,d‡YÖeZv̸ˆe ÖËY|³Zn¿MÁZnÀËYY{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÂƼm†ÌË ½MÁ¾ËY€]Y€]{Á|¿ÁÖ»[€£Á©€//‹Ä]|ÀÀ¯Ö» |̨‡wZ¯YµÓ{|À¿Z»\‹Zet^Á|¿Â//‹Ö»ºy ½MÁ¾¨¸e¾ËYZ]ÁŒ¯½MÄ]Œ¯¾ËYY|¿{Zf§YÃY |¿ÁZÌ¿d‡{Ä]Öf̬§Â»pÌÅ×Y|¼v·Y Á€»YZeÁ¾¨¸e ZÆ¿MÄ]Ö —Z«Z̈]x‡ZaZ»|¿Â‹ª§Â»ՁÁºÅ€³Y …ZËd¼//‡Ä]º¯º¯€“ZuµZu{Äf^·Y ºÌÅ{Ö» |¿ÁÖ» |¿‚Ë€]ºÆ]Y ÕZŁÁÃZ»|ÀqÁµZ//‡Á{¾ËY{Z»{Á‚§YÖ¿ZuÁ ÕZŁÁºÅ¹{€»ÕY€]ÁºË|¿Y~³€‡dŒaYÖfz‡ Y|y¦˜·Ä]Z»Y{Â]Ö¸°//Œ»ÕZŁÁÁ{Â^¿ÖfuY ÁŒ¯{Zf«Y[ÂqZqÁ¹Zœ¿ÁÂ//Œ¯…Z//‡Y ¹{€»cÁ€“Á¹{€//»ZÌ¿¶«Y|u{¹{€»Ö//³|¿ §Ä]ևZ‡YÕÓZ¯Á€»Y d‡YÃ|//‹ÃY{YÖ]ÂyÄ] Ä]|À¼«ÔŸZ»§ÁZÀ¯{Äf^·Y d‡Y¹{€»ZÌfyY{ cZ»Y|«YÄÀÌ»¾ËY{|ËZ]įºË{Â]µ{Z f»d¼Ì«®Ë ºÌÅ{¹Zn¿YYՀfŒÌ] ZÌ//ˆ]Z¯Z»½Y€³|Ì·Âe,|Ì·ÂeŠz]{{Y{Ä»Y{YÕÁ žËZÀ{įÖ¿Y€³|Ì·ÂeÖÀ Ë |¿{Y{¹Zn¿YYÖ//³‚] Ä]Öf¨¿€Ì£cY{ZYÖ³‚]Šz]Á€»YįZ»ºÆ» |¿{Y{¹Zn¿YÖ³‚]ÕZÅZ¯d‡YÄfˆ]YÁZÆ¿M |‹Á{Ó§Õ|{|//‹Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¿ZuÁ Äf//‹~³µZ//‡Z]Ä//ˆËZ¬»{¹ÂÌÀ̻·MÕ|{ Y|ÌaŠËY‚§YcY|Ì·ÂeZ»ºÆ»žËZÀ¹Z¼e{d‹Y{ZƛY Z»±‚]ÕZÅÄ¿ZyZ¯Äfˆ¿YÂf¿¾¼‹{ÖÀ Ëd‡YÃ{€¯ €fŒÌ]ZÅÄ¿ZyZ¯Äf‹~³µZ‡YÖfuÁ|À¯¶Ì˜ eY |ÀÀ¯Ö»Z¯ YÖfuZ»ÕZÅÄ¿ZyZ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂ//Ƽm†ÌË cY{Zd‹Y{ZƛY,|¿YÃ{€¯|Ì·Âe€f//ŒÌ]µZ‡Za ŠÅZ¯ÕY|¬»d//‡Y¾°¼»Õ|»M{€œ¿YÖf¨¿€Ì£ ,{Ó§ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÖ¿Á€œ¿YÖ·Á|‹Z]Äf§ZË |Ì·Âe ºÌÀ¯Ö»|Ì·ÂeՀfŒÌ]ּ̋Á€faÁ¹ÂÌÀ»Â·M,†» |Ì·ÂeÁd‡YµZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÖf«Á d‡Y{ÂyÕZm€‡ ŠËY‚§YÄ]ÁºÅcY{Z//,d//‡YŠËY‚§YÄ]ÁºÅ d‡Y ŻYÁYÄ]cY{ZÕ|{ŠËY‚§Y Z]½Y€ËY{Y{Y€//«½|//‹ÖËY€mY½Z»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ½Y€ËYcY{Z|{,ÃZ»{Y{€y€yYÁYZeZÌ//‡YÁY YÄ°¿Mº£€Ì¸Ÿ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YŻYÁYÕZÅŒ¯Ä] ÁºËYÃ{Â]ÄmY»Z¿Á€¯Z]½ÂÀ¯ZeÁºÌf‹Y{YZ¿Á€¯|À¨‡Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Y€ËYcY{Z,dˆÌ¿Õ{ZŸZŁ€» Õ{Zf«Y{¾¼‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÂƼm†ÌË ,|À¯¦«Âf»YZ»cY{ZÄfˆ¿YÂf¿ÁÃ{‚¿¾Ì»YZ» Ä]d‡{|ËZ]įdˆÅÖeÔ°//Œ»Äf^·Y{€¯tˀe ¶u¶]Z«֌z] |‹Z]¶u¶]Z«ZeºÌÅ|]ºÅd//‡{ Z]Z»Yd‡YZ¿Á€¯ÁºË€ve€—ZyÄ]ºÅ֌z]Ád‡Y ‰Z¨‡d^iY,ÖËZÆ¿¥€»Ze|Ì·ÂeYªÌ«{cZœ¿ įÕÂ//Œ¯Ä]‰Z¨//‡Y,Y¾Ì»ZeÁŽÌzeZe ­€¼³YÁ{Â//‹Ö»|À]{YÁÓZ¯Öf«ÁZeºÌÅ{Ö» |À¿Z»Y½M€³Y,{‹Ö»Z^¿YÄ]{YÁÁ|]ZËÖ»ŽÌy€e dˆÌ¿Ö¸°Œ»,ºÌÀ¯µZ^¿{ÄËZ‡ YÓ{{Z̸̻ €ÌyYÁÃ{{½Z³|ÀÀ¯{Z |¿|¿Y{€³Z]Y ÄËÁÄ]Z»ÕZÅd¯€‹ļÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÂƼm†ÌË ¾Ì»ZeZ»YÄ//¯ÖËZÆ¿MÁ±‚]ÁºÆ»ÕZÅd¯€//‹ Äf‹~³Á{d‹Y{Y€]Y,|ÀfˆÅµZ §,|ÀÀ¯Ö» {Ó§Ze|¼ŸÄ//¯|̬»ÕZÅd¯€//‹Á½Z³|ÀÀ¯{Z †aYYÓ{{Z̸̻ ,|Àf//ˆÅZÅÖ¼Ì//‹Á€faÁ Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Ä]Öf‡{Ä]YYZÆ¿MYÕZ̈]Á|¿YÃ{Y{ ½Y€§Z//ˆ»½Zm¾fyY|¿Y€//˜yÄ]ÕÂƼm†//ÌË ÕZÅÃ|À´ÀmÕÂ//‡Y½Y€ËYՀ]€§Z//ˆ»ÕZ//¼ÌaYÂÅ ºˆËÁ€e»,Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á|ˀ¯ÕZ”§{YÖËZ°Ë€»M ZÅŒ¯ļÅÁµÂXˆ»ÕZŽZ»Z‡YÁ|¿YÂy«ÖËYÂÅ {Ây€]Z°Ë€»Md·Á{ÖfˆËÁ€e¹Y|«Y¾ËYZ]d‡YÂy |ÀÀ¯ ¾//ˆu¾Ì¼¸//ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d¨³d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ä^À‹ZÆqÁÖ¿ZuÁ ÁºËY{ÁŠÌaįd‡YÖf¯€]€aÕZŁÁ,ZŁÁ¾ËY d¬Ì¬uÁªu€Ìˆ»{YZ»įZŁÁÁ¹ZËY¾ËYļŠYZ»Õ|À¼¿YÂeÁ{Z¼fŸYÁÕYÁ|//Ì»Y|À¯Ö»cŸ{ |À¯Ö»€f¿Á‚§Y c|«ÕY€]ħ€ŸÁÁħ€Ÿ\‹Y|ËZ]Z»{Á‚§YÕÁ cÔ¼mZÂz»ºÌ^¸˜]{Y|¼f‡Y{Ây€fŒÌ]ÖuÁ ÖËZŸ{ÁcZ§€Ÿ½Z]ZÌ]{¾Ìˆu¹Z»Y¥Á€ »ÕZŸ{ Á€»Y½Mħ€ŸÁ{¾Ë|¬f »Á¾ÌÀ»Â»Ó¼ »į |ÀÀ¯Ö»ÕY{€]ÀÆ]ÁÃ{Z¨f‡Y½MYÁ|ÀÀ¯Ö» ÕYğ¼n»ħ€ŸÕZŸ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ¾ËY¾¼“¹ZËY¾ËY{{Á‚§Y,d‡YÖ»Ô//‡Y¥Z »Y Á€»Y–ËY€‹{|ËZ]ºËY{Ö»Ö»Y€³Yº//‡Y€»Z»į €ËÁÁ€»Yt^ ºÌÀ¯ÄmÂeÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÄ] ½Z]€«|̟Á{Äf‡YÂyįÃ{Zf‡€§ÕYÄ»Z¿d‹Y|Æ] Y€«€]Հe¶¨»º‡Y€»dÀ‡¶ÅY½Y{Y€]Ó¼ »į ļÅ|¿Y{Yº‡Y€»¾Ì¼ÅºÅ½ZÌ Ì//‹Äf^·Y|ÀÀ¯Ö» Ä^e€»Á{Ä¿€³Á|ÀÀ¯dËZŸYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a cÔ°Œ»ÁºË€Ì³Ö»Y€«ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋€Ìˆ»{ {‹Ö»½Y|ÀqÁ{Ö¿Z»{{Z¯Á¹{€»ÕY€] į|ÀfˆÌ¿ª§Â»Z»½ZÌmZuµZ//ˆ»Y{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ Á‚mÁ|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YcZ§€Ÿ½Z]ZÌ]{ħ€Ÿº//‡Y€»Y d‡YÃ{Y{w¹Ô‡YxËZe{įd‡YÕ{Z¿cZ«Z¨eY įÖËZÆ¿MÁ½ZÌmZuįºË{Â]Ö·Z‡¾ÌÀq|ÅZ‹Z»€f¼¯ |ÀÅ{¹Zn¿YY{ÂyÖÀË{Ĩ̛Á,|¿{Â]Y|yÄ¿Zyª‹ZŸ ×YLZŒ¿YÁ|ÀfˆÌ¿ª§Â»ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋¶Ì·{Ä]µZˆ»Y ÁcZmZÀ»Z]{ÂyÕZŵ{Ä]YdÌ¿Y¿{Âyµ‚À»{ |À¿Y{€³Ö»€]|¿ÁY|yZ]ZÌ¿ÁY ÕY€]|¿ÁY|yįÖËZŁÁÁ¹ZËY¾ËY…Z‡Yd¨³ÕÁ c|uÁÁZŽZ¼¸//ˆ»|̟ÓZud//‡YÃ{€¯€¬»Z» €Ì^ eÄ]įd‡Y|¿ÁY|yZ]Ö°Ë{‚¿ÁÁZŽZ¼¸ˆ» |¿ÁY|yZ]Öf//‹MÁħ€Ÿ|À˳Ö»Z¼¸ŸY֔ ] į{Â]ħ€Ÿ¾Ì¼ÅÁºÅ¹{Mc€”uÄ]ÂeÁd//‡Y |‹Äf§€Ë~a {Zf«YÃZ»|Àq¥€›|¿YÂeÖ»{€¯Ö»€°§¾¼‹{ {‚Ë€]ºÅÄ]Y½Y€ËY {įd‡YÖ»ZËY¹ZËY¾ËY{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË ½ZÅYÂy|]Z»Œ¯Á¹{€»Ä̸ŸįÖËZÅÄX—ÂeļÅ€]Y€] ¾Ì·ÁY ºËÂ//‹Ö»€eÕ«Á€e|À¼¿YÂe|¿{€¯ÖuY€— {Zf«Y|Àf‡YÂyÖ»į{Â]Z»{Zf«YÕY€]ZÆ¿MÖuY€— |ÀÅ{Y€«Õ{Zf«YZŒ§{Y¹{€»Á|¿‚Ë€]ºÆ]YZ» |Å{Ä»Y{Y|¿YÂf¿Á|¿Z¼¿Ö«Z]Z»{Zf«Y½Z¯YZ‡Z‡YÁ |‹ÁÖ¼«ćÕZŹÂeZ»į|¿{Â]¾ËY€°§Ä]ZÆ¿M Á|¿{Â]ZÆÀËY€°§Ä]ÁºËY{Ö¼«Á{Ö¨À»Õ{Z//f«Y Õ{Zf«YZ“ÁY|À¿YÂeÖ»ÃZ»|Àq¥€›|¿{€¯Ö»€°§ d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » ºÌ¨·Zz»¹€v»ÕY{Y‚ŸÕZÅÄf‡{ՁY|¿YÃYZ] Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a…Z‡Y€]d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁd‹Y|Æ]½ÁZ » Ä»Z¿€]®Ë{ֈÌWZ“€Ì¸Ÿ ºÌ¨·Zz»¹€v»¹ZËY{ÕY{Y‚ŸÕZÅÄf‡{ՁY|¿YÃYZ],¹€v»¹ZËY ºÅÄ]Y{Y€§Y¾Ì]ְ˂̧ÕZÅĸZ§ÕY{Y‚ŸÕZÅÄf‡{ՁY|¿YÃYZ ˜«{Á‚§YÖ¿Â˂˸e Äf‡{Ä°ÀËYZ]¾ÌÀr¼ÅºÌ¨·Zz»ÕY{Y‚ŸÕZÅÄf‡{ÕY€]ÖqZ‹Z¼e”uZ]¾ÌÀr¼Å,|¿Ö» ¥ÔyZÅdÌ·Z §¾ËYÁºÌf//ˆÅ¦·Zz»ºÅ|¿Â//‹ž¼mZm®Ë{Á|ÀËZÌ]¦¸fz»ÕZÅ Ôf]YYՀ̴ŒÌaÕY€]¶°eÁ€a{ÂmÁY€³YÁd‡Yd‹Y|Æ]cYÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a YÄmÁpÌÅÄ]d¨³ÕÁ d‡Y¶WZˆ»¾Ì¼ÅºÌÀ¯Ö»d^v¹{€»d»Ô‡š¨uÁZ¿Á€¯Ä] Ä]Ä¿ZÀ»Â»ÕZÅ®¼¯ºÌÀ¯Ö»Ä̏ÂeºÅcYÁ~¿{»{Á{Œ¿ÖËY€Ë~aº‡Y€»{½YY{Y‚Ÿ {Y{Y€YÖ¸Ìyֈ¯€³YÁ|‡€]½Y|À¼fˆ»d‡{Ä]Á|‹Z]¹ZyÖËY~£{Y»žËÂec |¿Â‹Ö»ž¼m¹{€»įÖËZÅZmÁZÅdXÌÅ{|ËZ^¿ZÅY~£¾ËYÄmÁpÌÅÄ]{‚b]Y~£Z¼fuį Ä]{‹žËÂe½Y|À¼fˆ»¾Ì]¦¸fz»ÕZÅZm{€]½Á€Ì]ÕZÅY~£|À¿Z»|ËZ]Ä°¸]{‹žËÂe Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ,Ö°¼¿|Ì ‡ ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿Ö¿Zˆ¿Yž¼neįÕ— Ġ̋ºËY~´¿įºË|Æ f»d¨³™ZŸÁÁ½ZuY|»,½Y€¯Y}Z]dˆŒ¿{Ä^À‹ZÆqÁ€»Y‚Ì¿ Ö»ÄWYYÖË´·YÁ{‹Z¼Ì]ZË|À¯\e,½Y|ÌƋÓZ‡ÕY{Y‚Ÿº‡Y€»€—ZyÄ]¾Ìˆu¹Z»Y ÄqÁd‹Y~³ÕZm€]Ö£Â^¿Äq{ÂyYֻԇY½Y€ËYį|ÌÀÌ^]ZÅŒ¯€ËZ‡½Z̠̋įºÌÅ{ ,¾Ìˆu¹Z»Y{Z˺ÅįºÌÀ¯d^ixËZe{ºÌÅYÂyÖ» {€¯Ã|¿Y¾Ìˆu¹Z»Y{ZËZ^ˁ d¿Z̏×Y|^ŸZ]Yc€”u©ZŒŸYºÅÁºÌf‹Y{…ZaYÔ]€¯ÕY|Ƌd̻¸œ»,Y‹ZŸ ºË{€¯Ö§€ »½ZÆmÄ]Ŀ¼¿ÁZ³|¿Z»ÖË´·YÄ°ÀËYºÅÁºË{€¯ Õ‡» ºÌfˆÅÖ]ÂÀmÀ¯…¼¸»cZ»Y|«Y€œfÀ» ÁY|¿YÄ]d¨³,Ö]ÂÀmÀ¯ÕY‚³€^yÕZŸ{YÄ]ŠÀ¯YÁ{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ Z ^—ºÌfˆÅÄfˆm€]Á…¼¸»cZ»Y|«Y€œfÀ»–¬§¾ËY€]ZÀ]-ºËYÃ|ÌÀ‹Ã|ŸÁÖ]ÂÀmÀ¯YÖ§Z¯ {«Õ‡»…Z^Ÿ|̇» dˆÌ¿ÕÓ{½Â̸̻Á{Z˽Â̸̻ºÌ¿ķ¼v»€œfÀ»½Y€ËY{ֈ¯ cZ»Z¬»ֈ¿Y€¨À¯ÂË|ËÁÕ³Ád¨³ÃZ]{_ZÆ¿ÂËÕY‚³€^yÕZŸ{YÃZ]{,Z¿€ËYZ]³Ád¨³ Ö]ÂÀmÀ¯YÖ§Z¯ÁY|¿YÄ]d¨³Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{|ˀyÃZ]{Ö]ÂÀmÀ¯Á½Y€ËY »YcYÁÕ´Àz‡ ºÌfˆÅÄfˆm€]Á…¼¸»cZ»Y|«Y€œfÀ»–¬§¾ËY€]ZÀ]-ºËYÃ|ÌÀ‹Ã|ŸÁ ,dˆÌ¿ÕÓ{½Â̸̻Á{Z˽Â̸̻ºÌ¿ķ¼v»€œfÀ»½Y€ËY{ֈ¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÄmZy {ÂmÁ¹|ŸÁŒ¯¾ËY{½Y€ËY¹{€»Ö·Z»ž]ZÀ»ºnuÕYÀ¯cZ»Z¬»ºËYÁ|Ì»Yd‹Y{ZƛY À¯_ZÆ¿ÂËÕY‚³€^y¹ÔŸYÄ]ZÀ] |À‹Z]Äf‹Y{{ZËÄ]Y½Y€ËYZ]cZneÕY€]ֿ¿Z«žÀ»pÌÅ ÁÁY{|ˀyÃZ]{½Z»Œ¯cZ»Z¬»Z]†¿Y€¨À¯ÂË|ËÁªË€—YÁ€»YÂ//Œ¯¾ËY,Ö]ÂÀm Ö]ÂÀmÀ¯ֿ¿Z«€Ì£֋Y€ež¿Z»Öa{|Ì¿YÂz]ZnÀËY |À¯Ö»³Ád¨³Ö°‹‚acY‚ÌÆne ÕZÅÖ¿‚ËY{ÄmZy»YcYÁ,ÕYÀ¯ÕZÅ®¿Z]{‚¿½Y€ËYÖ·Z»ž]ZÀ»Ä]Ö//‡€f‡{ÕY€] {ÂmÁZ¯¾ËYÕY€]ֿ¿Z«ÕZÀ^»ÁºË€vepÌÅd‡YÃ{€¯¹ÔŸYÀ¯d·Á{Ä]{| f»Á€¼fˆ» ZÅŒ¯ÕZ°¼Å֫¬uÖ¿Z^»ÁÄ¿Zf‡Á{–]YÁµÂYZ]€ËZ¤»ÕYÀ¯¥€—Zf§Á{Y|¿ d‡Y ©Y€Ÿ{½Z]€«|̟cÔ̘ eŠËY‚§Y ©Y€Ÿ{ZÅ‘Y€fŸYÁZ¿Á€¯½Z»‚¼ÅZÆ»ÕY€]‰Ôe ¹ÔŸYÁ,Z¿Á€¯Հ̳ļŁYd ¿Z¼»¶Ì·{Ä]Y½Z]€«|̟cÔ̘ eµZˆ»Y©Y€Ÿd·Á{ µZ¼ŸYZ]c|»¾Ì¼Å{YÖ//ŸZ¼fmYÕZÅ‘Y€fŸY|¿YÂf]½Z»‚¼Åįd//‡YYÁ|Ì»YÁ{€¯ ÕZŵZ‡įÖ·Zu{ |À¯ZÆ»Œ¯€//‡Y€‡{Ö¿Z´¼Å|»MÁd§d̟ÂÀ¼»cY€¬» cÔ̘ eµZˆ»Y©Y€Ÿd·Á{,{€¯Ö¼¿ÁZneÁZÆqZËćY½Z]€«|̟cÔ̘ eÄf‹~³ Հ̳ļÅÄ¿ZÆ]Ä]Œ¯{|»MÁd§d̟ÂÀ¼»cY€¬»¹ÔŸYZ]½Z»‚¼ÅY|̟ÁÁ ,©Y€Ÿ€ËÁdˆz¿Հ^ÅÄ]Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Ղ¯€»{Zf‡¹ÔŸYÄËZa€] d‡YÃ{€¯¹ÔŸYZ¿Á€¯ cÁYºÆ¿ZeÁ{‹Ö»Z£M{Y{€»ºÆ¿ÄÌWÁƒÄ^À//ŒnÀaY{€§Y½Z]€«|̟cÔ̘ e cÔ̘ eZ]½Z»‚¼Åįd‡YÃ{€¯¹ÔŸY{Zf‡¾ËY d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YÁc|»Ä]{Y{€» Ö»µZ¼ŸYZ¿Á€¯ZÆ»ÕY€]Œ¯€‡Y€‡{Ö¿Z´¼Å|»MÁd§d̟ÂÀ¼»cY€¬»,ÁÁ ¹{€»Õ|À^ËZac{Ã{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y{Y|¤]{Ö¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡Ö³|ÀËZ¼¿ {‹ {‹ZÆ»Z¿Á€¯Հ̳ļÅ,|̟cÔ̘ eÕZŁÁµÂ—{|»MÁd§d̟ÂÀ¼»cY€¬»Ä] Ä]Äf§Zˉ€fˆ³©Y€Ÿ{֌ÆmÁÃ|ÀËY‚§¶°//‹Ä]€ÌyYÕZÅÃZ»µÂ—{Z¿Á€¯…Á€ËÁ d‡YÃ{Â]Á{€¨¿Zŀ̻Á±€»Á€¨¿Y‚ÅÁ{YŠÌ]½ZËÔf^»¾Ì´¿ZÌ»įÕÂv¿ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €^y Ö´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{ ½YYÖ´¿Zy¹Y·žËÂeÕY€]d·Á{\ÌnŸºÌ¼e d¼cYÁ½ÓÂXˆ»įÖ·Y‡¾Ë€eºÆ» ¾ËY|ÀÅ{[YÂm½MÄ]|ËZ]Ղ¯€»®¿Z]Á Ä¿ÓÂnŸºÌ¼e¾ËYÃ{€adŒaįd‡Y ¹Y·Öf ÀÃZ´À]½ZÌ»YY€q.dˆÌq ¾ËY{d‡YY€«ÃZ´À]®ËZÆÀeÖ´¿Zy Ó{½Â̸̻Á|À¯d¯ZŒ»s€— .|À¯d§ZË{ÖËZ¼Ì¿Y ¾ËYºËY{|«įºÌË´]ÁºÌÀ¯ÕYÄ¿Z‡Y֟“»Y€mY Ä¿Z«{Z¹{€»Z]|ËZ]–ËY€//‹¾ËY{,ºÌÅ{¹Zn¿YYcZ»Y|«Y |‹Z]ZŒ³ÃYÄ°ÀËY€]ÃÁԟºÌÅ{¹Zn¿YÖeZ»Y|«YÁºÌÀ¯{Ây€] |À¯Š¯Á€§YZ]{‚Ì¿Ö´¿Zy¹Y·d¼Ì«[ZÆf·Y s€—įd‡YZ]¾Ì»Á{ÕY€]cZneÁ½| »,d ÀcYÁ ÃÁ{{Z]¾Ìfˆz¿ |Å{Ö»{ZÆÀŒÌaYÖ´¿Zy¹Y·‰Á€§ ֘ˆ«‰Á€§s€—d¼¾ÌŒÌa€ËÁ,Ã{Yd ¼ ¿Z“|¼v» {Ây|̸¯Ö¿Y€ËYÖ´¿Zy¹Y·º¸« cYÁÖ¸ §d‡€a€‡,Ö¿Z]ZÌy…|»¾ÌˆuÃÁ{{ÓZu ª¸yּ̼eÄfˆ]ÕZÅ{d//ŒacZneÁ½| »,d À cÄ]Ö´¿Zy¹Y·ºÌ¬fˆ»žËÂes€—€]ÖÀ^»ğZ//ˆ·Y –^e€»ÕZŶ°ŒeįÃ|‹Äf§€³€œ¿{d¼Ì«½YYÕZÅ|^‡ ½YYÖ´¿Zy¹Y·|ˀycZÌW‚mÁ–ËY€//‹YÁÂu¾ËYZ] |ÀfˆÅÔ—YÖ]d¼Ì« Z»Â//Œ¯Za¹Z¿Z]Հ´Ë{Öf ÀÃÁ€³‚Ì¿s€—¾ËY{Ö//fu Ä]{ÁÁÕY€]d¯€‹¾ËYÖÅZe¯c|»Y| ]į{€¯d¯€‹ įd‡Y¾ËY{‹Ö»{ZnËYįÖ·Y‡ |‹¥€À»s€—¾ËY ¥Y€¿Ys€—¾ËYYZ»ÂŒ¯Zaĸ¼mY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€´Ë{Y€q .|¿YÃ{Y{ ÕÓ{½Â̸̻d¿YžËÂe ¶°Œ»ZÆÀeZyÕ|Ì·ÂeÃZ´À]®ËÄ]½YYYŽÌzeZ»Y Öf¿Z¼“Äqįd‡Y¾ËY€´Ë{ºÆ»Äf°¿ d//ˆÌ¿s€—¾ËY cӐv»cY{YÁ¥€Ã|‹Ã{Y{ŽÌzeY{Y{{ÂmÁ YZ]{ZÅÓZ¯į{Y{{ÂmÁÖÀ̼”eÄq½M‚mÁ{‹¹Ó .{Œ¿ÄfyÁ€§{YM Á½Â̸̻Y|^‡¾ËYd¼Ì«d¼cYÁÖ·Zu{½Âq YZ]{|^‡¾ËYÖ¸Yd¼Ì«įÃ{€¯½YÂÀŸ½Z»ÂeY‚Å d‡Y€]Y€]|Àq ¾ËYºÅÖ´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿YÕ´Àz‡ {Ö´¿Zy¹Y·d¼Ì«|˳Ö»Á|//À¯Ö»|ÌËZeY¥ÔfyY įÖ¿Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ»Y d//‡YYZ]Y€e½YYÖ¸Ìys€—¾ËY YZ]Ä]YZÅÓZ¯¾ËY|¿Y|¿ªu,|¿Y{d¯ZŒ»s€—¾ËY{ |ÀÀ¯ē€Ÿ Á{Â//Œ¿ē€ŸYZ]{ÓZ¯į{Y{{ÂmÁÖf¿Z¼“ÄqZ//»Y Ä°ÀËY»|˳Ö»Õ¿‚£.|‡€]ÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»d//‡{Ä] Z»Ä]|//‹Á€¨]YZ]{| ]Á{€z]YZ//ÅÓZ¯¾ËY€¨¿®//Ë {Y€§YYYZ]ºÌœÀe{Zf//‡ZÀX¼˜»|˳Ö»ÕÁ« {Y|¿•Z^eY {Y»{ZËMZ»Y |À¯Ö»~yYÖ¯Y|»s€—{Ã|ÀÀ¯d¯Z//Œ» ~yY­Y|»ÓZ¯½Z³|//ÀÀ¯{YÁYYŽÌzeÕY€]€//´Ë{ .|‹Ö¼¿ Z»Y d‡Y€Ë~a\̇MZŒ«YYdËZ¼uŠ§|Å|˳Ö»d·Á{ ,€Ë~a\̇MZŒ«YYdËZ¼uÕY€]½YYYŽÌzeÄ]€ne d‡Z»{Zf«Y{ÕYÃ{Âydˆ°‹Ä]€ne Ó{|ËZ].|¿€^]ŠÌaY|Ì·Âe|ËZ]Ŀ´qZÅ|uYÁÄ̬],|‡€] ZÆ¿MÕY€]ÓZ¯Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«c¾ËY{į|¿€Ì´]{YM |¿Y|¿Y€œ¿|»|uYÁZ]d]Z«½Z°»YÁ{ÁÖ»ÓZ] .|˳Ö»Äqd¼cYÁ Ö¿Z³Z]d¿ÁZ »d‡€a€‡,Ö»Ô¯Z“|¼v»Z]¾Ìf//ˆz¿ Ö´¿Zy¹Y·žËÂeYÄfˆ]€‡—Ä]d¼cYÁÖ¸yY{ x‡Za{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËYÓZuZ»Y {Â]Ã{Y{€^yd¼Ì«½YY ¶Ì·{Ás€—cZÌW‚mÃZ]{ÂÌ¿cZneZ´¿€^yµYÂ//‡Ä] Ã{€¯c°‡,Zyd¯€‹®ËÄ]Y|{ŽÌze Ä]Öz//‡ZaÁ|À¯Ö¼¿Öf^vpÌÅÃZ]¾ËY{|//˳Ö»Á |Å{Ö¼¿½YZ´¿€^y Ղ¯€»®¿Z]Ád¼cYÁ½ÓÂXˆ»įÖ·YÂ//‡¾Ë€eºÆ» ºÌ¼e¾ËYÃ{€adŒaįd//‡Y¾ËY|ÀÅ{[YÂm½MÄ]|ËZ] Ö´¿Zy¹Y·Öf ÀÃZ´À]½ZÌ»YY€q.dˆÌqÄ¿ÓÂnŸ Á|À¯d¯ZŒ»s€—¾ËY{d//‡YY€«ÃZ´À]®ËZÆÀe .|À¯d§ZË{ÖËZ¼Ì¿YÓ{½Â̸̻ ÁՂ¸§žËZÀ€f§{ª]Z‡¶¯€Ë|»įd‡YÕ{Z¬f¿Y½Z¼Å¾ËY |˳Ö»Á|À¯Ö»ÃZ‹Y½MÄ]ºÅd¼cYÁÖ´¿Zy¹Y· ¶¯ևZ]½Z»Z//‡ÕZas€—¾ËYÕY€mYÕY€],|//‹Z]¹Ó ¾ËY€]Y€]{|ËZ]{Y€§Y ºÌŒ¯Ö»½ZÌ»Ä]YÄÌËZ”«ëÁŒ¯ cYÁÄËÁÄmÂeÁ[Zzf¿YÃÂv¿į|À‹Z]´z‡ZaZŵY‡ .d‡YÃ{Â]ÄqZyÃZ´À]®ËÄ]d¼ .|ÀÀ¯cZœ¿Y¾ËYŽÌze|¿Á€]d‡YY€«Ö¿Zˆ¯Äq Öf À|uYÁ®ËÄ//]|ËZ]Â//Œ¯ՁYž]ZÀ»̷ָ{ÄqÄ] d ÀÖÀeZ¿½Y|¿€§€´Ë{|//uYÁZËM.|]ZˍZfyY .d‡YÄf§€´¿ª¸ eZÆ¿MÄ]Yį|ÀfˆÅÖ´¿Zy¹Y· ÃZ//‹YÖ´¿Zy¹Y·Öf ÀÕZÅÃZ´À]dÌ “ÁÄ]Ö¼//‹ZÅ ¹Y·d¯€//‹®ËÄ]Ö·Zu{ZŁY¾ËY|˳Ö»Á|À¯Ö» ÕZÅ|uYÁYÕZÌ//ˆ]Ã|¿Á€aį|]ZËÖ»ZfyYÖ//´¿Zy d‡Y¶˜ »ZÅ®¿Z]{Yd§ZË{ÕY€]Ö´¿Zy¹Y·Öf À Öu€—‰Z¯ÕYįd//‡Y¾ËYZ»¥€u|˳ֻĻY{Y{ÁY Y¶^«įdˆÌ¿d‡{Z§€ {Œ¿ÕYÄ¿Z‡,d‡YÄfzaZ¿į [Zzf¿YÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁdˀË|»Ä//¯Õ¿‚£Z“|̼u ÕZž¼n¿YļÅÄ]s€—¾ËY|//˳Ö»,{Y{Ã|Ɵ€]ºÅY Ád¯€‹s€—¾ËY{ZÅd¯€‹YÖy€]ÁÃ|‹¹ÔŸY–^e€» ÕZÅd¯€‹YÖy€]Z»Y |¿YÃ{€¯¹ÔŸYY{Ây€œ¿{»d¼Ì« ½ZÌ»YZ»Y |¿YÃ{€°¿d¯€‹s€—¾ËY{Z»ÂŒ¯Za|À¿Z»s€˜» d‡YY€«[Zzf¿YÃÁ€³,|¿YÃ{€¯d¯€‹s€—¾ËY{įZÆ¿M |À¯Y€mYYs€—¾ËY ,µZrz˶»Z//‹ÓZ¯º¸«lÀa¾ËYÃ{Y{€^yÕ¿‚£įĿ´¿M įd‡YÖ«€]ÁZmÁÖË‹…Z^·¾Ì‹Z»,Z³©ZmY,½Â˂˸e {Á|u|^‡®Ë {‹Ö»ē€Ÿ¦¸fz»d¼Ì«Á{Z]|^‡Á{{ Á½Â̸̻{Á|u€´Ë{|^//‡Á{Y{d¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻ ½Z»ÂeY‚Å |À¯Ö»|ÌWZed¼cYÁÔ §Ád‡YÕ|¬¿ZÅÓZ¯¾ËY|ˀy {Y€§YZ]dË·ÁYÄq€³Y |‡€]Ö¿Zˆ¯Äqd//‡{Ä]ZÅÓZ¯¾ËY Ö´fˆŒ¿Z]½Z»Z‡ÁÖfˆË‚Æ],{Y|»YÄf̼¯Š//‹Âadve d‡Y ºÌf‹Y|¿€^ys€—ÕY€mYY Ä]Ys€—¾ËYd¼cYÁÄf¨³Õ¿‚£Z“|̼uÄq€³Y Z»YÃ{€¯¹ÔŸYÖ´¿Zy¹Y·ÁÂ//u{µZ §ÕZž¼n¿YÄ̸¯ ZƛYs€—¾ËYY½Y€ËYÖ´¿Zy¹Y·ž//ËZÀ¾¼n¿Y¶¯€Ì]{ |À¯Ö»֟ԗYÖ] ÕY€mYY»|˳Ö»ÂÌ¿cZneZ]´f¨³{Ö¼‹ZÅ…Z^Ÿ ÕZÅ|^//‡cÄ]Ö´¿Zy¹YÂ//·ºÌ¬f//ˆ»žËÂes€— ½McZÌW‚m½Zˀm{ºÅÂÀÅÁºÌf//‹Y|¿€^yd¼Ì«½YY Y¶¯|{d‡YY€«s€—¾ËY{Y€ÅZ›Z»Y ºÌf//ˆÌ¿ « |]ZˍZfyYd¯€‹®ËÄ]–¬§Œ¯Ö´¿Zy¹Y· įÖ´¿Zy¹Y·d ÀZÌ¿{»Y¶¯YÖÀ Ë»ÁYÄf¨³Ä] Y€«½MÓ{½Â̸̻{Á|u,d‡YÓ{{Z̸̻ {Á|u žËÂeZ¯¾ËYº‡Y€³Y {€Ì´]ª¸ eÖf ÀÃÁ€³®ËÄ]d‡Y «.dˆÌq†adˆÌ¿d¿Y ®ËՁYZÌ¿¾Ì»Ze½Á|//],|Ì·ÂeµZu€ÅÄ]|//˳Ö»ÕÁ |uYÁ®ËÄ]YºÆ»Šz]d‡YY€«€³Y |f§YÖ¼¿©Z¨eYÃZ´À] dÌ·Z §{ÂmÁZ]Ö´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{Äf¨³Ä] Y¶¯Y|{d//‡YY€«Ö´¿Zy¹Y·Õ|Ì·Âe|uYÁ {€Ì´]Y€«Ö´¿Zy¹Y·|Ì·Âe|uYÁ®ËZÌfyY{ÁÂu¾ËY d‡Y[Zzf¿YÃÁ€³Õ|Ì·Âe|uYÁ¾ËY|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅՀ̴Ìa .dˆÌqs€—¾ËY¶°Œ»Z»Y žËZÀ¾¼n¿Y¶¯€Ì]{Y€//^y¾ËY,ÂÌ¿cZne‰Y‚³Ä//] ŽÌzeY¶¯d‡YÄf¨³ÁÃ{€¯¹ÔŸY½Y€ËYÖ´¿Zy¹Y· {Á|uÖ¸yY{Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]Ä]Ã|//‹Ã{Y{ {‹žËÂeÕ|Ì·Âe|uYÁ¾Ì]|ËZ]įd‡YÓ{{Z̸̻ Äf//ˆ]ÕZÅ{d//ŒaՂ¯€»®¿Z]Ád¼cYÁÓZuZ»Y |uYÁ®ËÄ]Y½MÓ{½Â̸̻{Á|//u|¿YÄf§€³ºÌ¼e |ÀÅ|]Ö´¿Zy¹Y·|Ì·Âe Õ|Ì·Âe|uYÁ¾ËYºÆ‡Z˳Ã{Y{€^yÖ¼‹ZÅ…Z^ŸįĿ´¿M ¾ËYÃ|¿Z¼Ì«Z]|{Ád‡YŠz]¾ËYY¶¯Y|{ {‹ºÌˆ¬e€´Ë{|uYÁ¾Ì]|ËZ]Y €Ë|»Z»Y,Ã{€°¿½YÂÀŸYÕ|Ì·Âe|uYÁ¾ËY¹Z¿Ö¼‹ZÅÄq€³Y |ÌËZeÂÌ¿cZneZ]´f¨³{[Z//zf¿YÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ d‡Ys€—¾ËYՀn»[Zzf¿YÃÁ€³įÃ{€¯ Ã|‹ÄmY»Ö´¿Zy¹Y·žËZÀ¾¼n¿YŠÀ¯YÁZ]€^y¾ËYZ»Y cYÁÁ|¿YÃ{Â]€^yÖ]Ô»Z¯s€—¾ËYY|À˳Ö»ZÆ¿M d‡Y Ô—YY| ]ÓZuÁÃ{Y|¿Ô—YZÆ¿MÄ]YÂ“»¾ËYd¼ Ys€—cY{Y€ËYÁÄf//‹Â¿Ä»Z¿d¼cYÁÄ],€^y¾ËYY ZÆ¿MÄ]Ö]YÂmpÌŽÂÀ¯ZeÄ¿ZzeYÁ¾ËYZ»Y,|¿YÃ{ €¯½YÂ//ÀŸ d‡YÃ{Y|¿ |¿{Â]s€—ÕY€mY½Zˀm{ļŠ.d//ˆÌq[Zzf¿YÕ|Ì·Âe|uYÁÄ]YŽÌzeÕY€mZ»Z»Y ¹Y·½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿YÕ´Àz//‡įÄ//¿Â´¿M Ä]ÕYÄ»Z¿{d//¼cYÁÄf¨³Â//Ì¿cZneÄ]Ö//´¿Zy Äf‡{½MÃ{€¯¹ÔŸYÖ´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿Y |Ì·ÂecӐv»Yº¸«lÀa|À¿YÂeÖ»Ä//¯Ö¿Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY €Ë~a\̇MZŒ«Yd‡{Ä]½YYÁÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«Z]Y¶yY{ |ÀÀ¯Ö³{Z»M¹ÔŸY,|À¿Z‡€] {€¯¹ÔŸY½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Â“»cÔÌƈedyY{€a{®¿Z]¾ËYdˆz¿Ä^e\ˆ¯ ZÅ®¿Z]€ËZ‡¾Ì]{À^e cÔÌƈedyY{€a{½| »Ád À®¿Z]d‹Y{ZƛYɀƻ¾Ìˆu€f¯{ Z]ĈËZ¬»{d‡YÃ|Ë{€³¡Ô]YZÅ®¿Z]Ä]µZ‡YįÀ^eÂ“» d‡YÃ{Â]ÊfyY{€a½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]ÉYY{ZÅ®¿Z]€ËZ‡ d‹Y{½ZÌ]ɀƻ€f¯{,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ¿Z»Z‡{®¿Z]¾ËY{€°¸¼ŸZ»MÄ]{ZÀf‡YZ] ®¿Z]Ä]s€—{Y| eµZ//‡€yMZecÔÌÆ//ˆe¾ËYdyY{€aZ£MY įs€—{Y| eÄ//],Ê//‡€]Y†aį|Ë{€³ʧ€ »½| »Ád À YŠÌ]‰YÄ]cÔÌÆ//ˆe,|¿{Â]¹ÓdÌuԏÁd̸ÅYÁÄÌmÂeÉYY{ ‰{€³{ÄËZ»€‡Ád]ZiÄËZ»€‡cÔÌÆ//ˆe\·Z«{µZË{Z̸̻Y‚Å d‡YÃ|‹dyY{€a {Y| eÉZmµZ‡dˆz¿ÄÅZ»½ZËZaZeÂ¼n»{d‹Y{½YÂÀŸɀƻ€f¯{ dyY{€aZ]dËZÆ¿{Á|Ë{€³Ê//§€ »½| »Ád À®¿Z]Ä]s€//— ¾ËYÄ]µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ʤ¸^»Ád¬§Y»s€—Ä]cÔÌƈe |Ë{€³dyY{€aZÅs€— ÊfyY{€acÔÌÆ//ˆeÉZÅZ»M|//‹ÁM{Z˽| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» dyY{€a{®¿Z]¾ËYįd‡Y½MYʯZu‚Ì¿µZ‡{À^eÂ“» |‹Z]Ê»dˆz¿Ä^e‚WZuZÅ®¿Z]€ËZ‡Ä]d^ˆ¿½ZÀr¼Å¯~»cÔÌƈe ¶¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^e¦·Y|À]…Z//‡Y€],d‡YÊÀf¨³ YdËZ¼uÕY€]¹ÓcÔÌÆ//ˆe,¶»ZŸÉZÅ®¿Z],{Â]Ã|//‹€¬»Â//Œ¯ Á¶Ì¼°e,žËZÀՁZ‡Â¿ÁՁZ‡Z]dË·ÁYZ]Y‚·Z¤f//‹YÕ|Ì·ÂeÕZÆu€— Z]֏yŠz]¹Z¼eļ̿Ö¿| »ÁÖf À,ՁÁZŒ¯ÕZÆu€—ՁY|¿YÃY dËZ¼uÁ®q¯žËZÀÕZÅs€—ÕY€mY,|{ÕÓZ]ְ˂̧d§€ŒÌa Áֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uÕZÆu€—ÁÃ{‡€§ÕZÅd§Z],Öf ÀÕZÅċÂyY |ÀËZ¼¿ºÅY€§YՁ€»ª—ZÀ»ÖËY‚·Z¤f‹YÕZÆu€—Á½Z¿YÂmՁÁZ¯,Ö¸Ë –^e€»cÔÌƈeÀ¬§dyY{€a Ã|ÀËM®¿Z]–‡ÂeZ¿Á€¯Â̋Z] Õ{Zf«YdÌ·Z §{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿–ËY€‹¶Ì·{Ä]įÖËZÅZ¯Á\ˆ¯ |¿Â‹|À»ÀÆ],Ã|ÀËM®¿Z]ÖfËZ¼ucÔÌƈeY|À¿YÂeÖ»,|¿YÃ|Ë{\̇M,{Ây Հ̳ļŁY֋Z¿Ã|Ë{\̇MÕZÅZ¯Á\ˆ¯½Z^uZÄ]®¼¯¥|ÅZ]Ã|ÀËM®¿Z] ÕZÅ|uYÁÖeZ̸¼ŸcYZˆyY֌z]½Y€^mÁµZ¤f‹Yª¿Áš¨uœÀ»Ä]ÁZ¿Á€¯ Y½Z³|‹Ö§€ »Ä]cÔÌƈedyY{€aÄ]d^ˆ¿, YÂ//Œ¯Õ|Ì·Âe , Ze,Ã{¼¿¹Y|«YYZ¯֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁÄ¿Z»Z‡ªË€— d‡YÃ{€¯dyY{€aµZË{Z̸̻YŠÌ],ÖfËZ¼ucÔÌƈeÀ¬§ÕZ˜ŸYZ] ½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€Ì]{ ÕZ°Ì]Ä]€nÀ»Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ZÌ¿{»Y¾Ì»Ze{€ÌyZe {‹Ö»|Ì·ÂeŠÅZ¯Á €¼fˆ»ÕZÅՀ̴Ìa{ÂmÁZ]d¨³½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€Ì]{ ÄÅZ»{Ã|‹¹ÔŸYÕZÅZ»Y€]ZÀ]Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁ½Y‚Ì»,–]€Ë}ÕZÅÃZ´f‡{ d‡YÃ|Ë{€³ÄmY»Õ|{ŠÅZ¯Z]µZˆ»YµÁY ,Y|¿ÁM½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZ//ÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] {»Y¾Ì»Pe|¿ÁŠÅZ¯ÁÕ|À¯{€¯ZƛY\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ]Ã{YÖmZu…Z^Ÿ Œ¯{Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿{Â^¼¯|Ë|//ŒehŸZ]Õ{ÁÄ]Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁZÌ¿ |‹|ÅYÂy ÖfuÁŒ¯ÖÀÌXeÁ€a{Y»|Ì·ÂeÀÌn¿½YZ¯|¿Yd‡{ÕZÅY|ŒÅÄ¿Z¨‡Zf»{Á‚§YÕÁ ÕZÅÃ{ZÆ¿Y¾Ì»Ze{Õ{Zˁ€ÌiZeÄf‹~³ÕZÅÃZ»֗ÂƼm¹€fv»d‡ZËcY|̯Ze {Á|uµZ‡ÕY|f]YYÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁZ»MįÕÂv¿Ä]d‡YÄf‹Y|¿Ö»Y{ {Â^¼¯Z]Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{dÌ “Á¾ËY¹ÁY|ec{Ád‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ {Â]ºÌÅYÂyÄmY»ՀfŒÌ]ÕZÅ ½YZ¯|¿Yd‡{ğ¼n»{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€Ì]{ ZÌ¿{»ž]ZÀ»Õ§¾Ì»ZeÁ½Y€^mÕY€]ÕYÄ//ËÁ€Ì]|e|ËZ]Ղ¯€»®¿Z]ÄËÁÄ//] Äf^·Y |ÀÀ¯}ZzeYÄ¿ÓZ//‡Ä»Z¿€]ª]Z˜»YÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁY¾Ì»ZeÕY€] Հ¼fˆ»ÕZʼnÔeÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ĸ¼mYևZ‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁY¾Ì»ZeÕY€] Ä]ÄmÂeZ]Ád‡YÄf§€³cՂ¯€»®¿Z]ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{Õ‡Y {Â]cZ¼u¾ËY½Y{|«|ËZ]YµZ¬f¿YÁ¾Ì»ZeÕZŀ̈»€]º¯ZuÕZÅdË{Á|v» ¾Ì»PeZ0 ^ˀ¬e{€¯½Z//Œ¿€—Zy½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY€Ì]{ ÃZ»֗Œ¯{ZÀ]{֏yŠz]Ä]ª¸ f»ÖeY{YÁևZ‡YÕZÅÓZ¯ÕY€]Y cZ ^eÁZiM{Âm»ž“Á¹ÁY|e|Ë{€e½Á|]ÁÃ{Â]Y{Ây€]Ö¸«Y|u|¿ÁYÄf‹~³ d‹Y~³|ÅYÂyZm€]µ{Z f»ÕZÅd¼Ì«Z]Œ¯ÖËY~£|^‡¾Ì»Ze{Ö]¸˜»Z¿ ¶]Z«Šz]d¨³,{Â//‹Ö»ē€ŸYZ]{įc}ÕZÅķ¼v»ÃZ]{Ã{YÖmZu Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕZ^fŸYcY{YÁªË€—Y‚Ì¿YZ]{{Âm»Ö¸ §c}YÖÆmÂe ZÅķ¼v»¾ËY{Ây֐z‹Z^fŸYYÃ{Z¨f‡YZ]½Z¿Z³Z]Á½Y€mZeÁd‡YÃ|‹¹Zn¿Y ÃZ»ćZeįd‡YÃ|//‹¦›Â»Ղ¯€»®¿Z]ÁÃ{€¯ÕY|ˀyÕZ^fŸYcÄ]Y |ËZ¼¿¾Ì»ZeY½MY| ] ¹Y|«Y{ÂyZ^fŸYYÃ{Z¨f//‡YZ]֏yŠz]½ÓZ §€³Y|Ë{€e½Á|]{€¯|̯ZeÕÁ ŠÌ]žËÂeÁ|Ì·ÂeŠz]€]ÓZ¯{Â^¼¯cZ ^e|¿{€¯Ö¼¿Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁÄ] {€¯Ö»ÖËZ¼¿{ÂyŠÌaY ½Z°»YÄ¿Zfz^‹ÂyŒ¯Õ{Zf«Y{Zf‡€Ì]|eÁÄË{ZveY{ZÆÀŒÌaZ]d¨³Ã{YÖmZu ē€ŸY| ]ÁZÌ¿{»Y¾Ì»ZeÁÕZ^fŸYcÄ]Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁ ÕY€mYZÀ¯{‰Á¾ËYÄ ‡ÂeÁ¹ÁY|e|Ë{€e½Á|]Ád‡YÃ|Ë{€³ºÅY€§YZ]{½M cÔ°Œ»YÖÆmÂe¶]Z«Šz]{Á|v»½Z»{|¿YÂfÌ»Ղ¯€»®¿Z]cY|Æ ež«Â»Ä] |ËZ¼¿¥€—€]YÖ¸ § cÔ°Œ»ž§Â“»Ä]Zz‹į{€¯Z“Z¬e{ZÆm€ËÁŽz‹YY{|n»ZÆf¿Y{ÕÁ dŸ€‡ÁḑZ¨‹YÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿žËÂeÄy€qZe|À¯{ÁÁÃZ³YZ]Ä¿Z»Z‡ÕZm {{€³Y{Ây€]ՀfŒÌ]d«{Á ºÌfˆÅZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡žÌ˜»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¶»ZŸ€Ë|» ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]¹|ŸÕY€]ÕYÄ»Z¿ d‡YÃ|̇€¿½Z¼f‡{Ä] ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË {Zf‡žÌ˜»Ô»Z¯ÁºÌÀ¯Հ̳ºÌ¼eÖ¿ZnÌÅcÄ]ºÌÅYÂyÖ¼¿Z»»Ä°ÀËY½ZÌ]Z] Ä]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]¹|ŸÕY€]ÕYÄ»Z¿½ÂÀ¯Ze»{€¯|̯Ze« ºÌfˆÅZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸» « d‡YÃ|̇€¿½Z¼f‡{ ¾Ì]ÕZÆÅZ´ŒËZ¼¿Ö»ZÆ//‡d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {Ã{Y¾Ìˆu¾¼Æ]€f¯{,ÂÌ¿d»Ô//‡Y¶¬¿Ä]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÖ¸¸¼·Y {Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»cZ̸¼Ÿ{Zf‡Ã|¿Z»€§Ö·Y€f¯{cYZƛYÄ]ŠÀ¯YÁ{ÁÖË´f¨³ Ze½Y€Æe{cZ ¼neÁÃZ´ŒËZ¼¿Â¿€ÅÕY‚³€]d̟ÂÀ¼»€]ÖÀ^»½Y€Æe€Æ‹½Ô¯ Ô»Z¯ÁºÌÀ¯Հ̳ºÌ¼eÖ¿ZnÌÅcÄ]ºÌÅYÂyÖ¼¿Z»»d¨³,Ã|ÀËMÄf¨Å½ZËZa Ä]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]¹|ŸÕY€]ÕYÄ»Z¿½ÂÀ¯Ze ºÌfˆÅZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡žÌ˜» w€qºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»Ö·ÁÃ|‹€Ì³ļÅ…Á€ËÁ¾ËYÄ¿Z¨//‡Zf» d‡YÃ|̇€¿½Z¼f//‡{ ÁŒ¯¾Ì·Áˆ»Ád‹Y|Æ]cYÁ{Ây ºÌÀ¯¦«Âf»Y¥ZÀYÁd ÀÁ{Zf«Y « |¿Y{½ZŸ}YĸXˆ»¾ËYÄ]ºÅZÌ¿{¶¯ ½{€¯dËZŸZ]Áº//ÌÀ¯ºÌœÀe•Z^eY¾ËY{ÖËZŶ°eÁ€a|//ËZ]Z»»{Y{Ä//»Y{YÕÁ ½ZÀr¼ÅºÅY{ÂydÌ·Z §Áº//ÌÀ¯ÁZ^»…ÁÁ€ËÁ¾ËYZ]ºÌ¿YÂf]Z//Ŷ°eÁ€a¾//ËY ,€¼uYµÔÅ,½Z°//‹‚a”uZ]įºÌf//‹Â¿¶°eÁ€aZ»œÀ»¾Ì¼ÅÄ]ºÌÅ{Ä»Y{Y d‡YÃ|‹¾ËÁ|eZŶ°eÁ€a¾ËYÃZ´//ŒËZ¼¿d ÀÁÂu¾Ìzf»Á¾Ì·ÁÂ//ˆ» d¯ZŒ»¶°eÁ€a,½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]¶°eÁ€a,ՁZ‡ħ€£¶°eÁ€a¶»Z‹ZŶ°eÁ€a¾ËY ºË{Zf‡€§d‹Y|Æ]cYÁÄ]YZŶ°eÁ€a¾ËY d‡Y½YY{dËZ‡¶°eÁ€aÁ½Z³|ÀÀ¯ |ÌËZeÄ]ÃZ»€Ìe{Á|¿{€¯և€]YZŶ°eÁ€a¾ËYd//‹Y|Æ]cYÁ¾Ìzf»į ¶°eÁ€a¾ËYd‹Y|Æ]€ËÁd‹Y|Æ]½ÁZ »ֈÌË€f¯{Ád‡YÃ|̇d‹Y|Æ]cYÁ Œ¯ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿¶¯Ä]į|¿{Ä»Z¿ºÅÃ|À]Ä]Á|¿{€¯¡Ô]YÂ//Œ¯¶¯Ä]YZÅ « ºÀ¯¹ÔŸYYZŶ°eÁ€a Z”§Zf°ÅZ»{‹Y‚³€]d‡YY€«įÖÅZ´ŒËZ¼¿{»d¨³Ã{Y¾Ì//ˆu€f¯{ ֿ¨Ÿ|“ÁÖËY|À³YZÅZ”§¾ËYZ» d‡Y‚^//‡ÕZ”§½MZf°ÅºÌ¿ÁįºËY{ ֿ¨Ÿ|“ÁºËYÄf‹Y~³d̳YÖÀ·Z‡€ÅkÁ€yÁ{ÁÁįºËY{¾·Z//‡ ºË{€¯ ÃZ´ŒËZ¼¿{YÁįÕ{Y€§Y{ÁÁĜv·YÁºËYÃ{Y{Y€«…€f‡{{Yd‡{ÕZÅÃ|ÀÀ¯ ÃZ´ŒËZ¼¿€ÅÕY‚³€]Z]½Z»‚¼Å |À‹Z]Äf‹Y{®‡Z»|ËZ]|¿Â‹Ö»ÖnÀ‡\e|¿Â‹Ö» ÄÀ˂ÅZ»ÕY€]½Z»ÂeZÅ{Z̸̻ZŶ°eÁ€a¾ËYÕY€mY ºÌÀ¯Ö»ֿ¨Ÿ|“Y{|n»YZ”§ « d‡YÄf‹Y{ ŠÌ]Z»ÕZž·Z‡Z¨eYÁ|ÀfˆÅ{Y|¿Zf‡YÃZ´ŒËZ¼¿ÕZž·Z‡»d¨³Ä»Y{Y{ÕÁ Z¿Á€¯{Zf‡֟Z¼fmYÁÖfÌÀ»YÃÁ€³Z¯Õ‡Y d‡Y±‚]Z̈]Z”§Ád‡Y€f»Y {Y€§Y”u½Á|]ÁŽzf»{Y€§Y”uZ]֐zeÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿į|//‹|ÌËZe ÕZÅÄ°^‹ªË€—Y¾ËÔ¿MŠzaÃZ´//ŒËZ¼¿ÕY‚³€]Z]½Z»‚¼Å {Â//‹Y‚³€]Õ{ZŸ ¶¯įºË{€¯Y‚³€]ÃZ´ŒËZ¼¿ć½ÂÀ¯Ze ºËY{YÖ¿Â˂˸eÕZÅÄ°^//‹ÁՁZn» « |¿|»McŸ{cZ¯Z]¾Ìzf»–¬§Ád‡YÃ|Œ¿ºÅ€¨¿Z»½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z] €f¯{Z]ÕYÄ^uZ»{dÀ˜Ì‹Z]Z¼Ì‡ÁY|½YZ´¿€^yYÖ°ËÄ¿Z¨‡Zf»»d¨³ÕÁ ¹Y|°rÌÅ{įd‡YÖ·Zu{¾ËY{Â]Ã{Y{€^yħ€£Z]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]YÖ·Y {Y»Á¾Ì¸¯½Y€ËY¹Z¿Ä]ÃZ´ŒËZ¼¿®Ë ºËYÄf‹Y|¿ħ€£{Y| e¾ËYZ»ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Y ħ€£ž]€»€f»Y‚ÅÕY€]d¯€‹Ö·Y¶¯{įºËY{Öf‹Y|Æ]Áֿ¨Ÿ|“ Öf¯€‹€ÅºÌÀ¯ºÌˆ¬eZ”§ž]€»€f»Y‚Å€]Yd¯€‹{Y| e¾ËY€³Yį|¿Y{ ֟Z¼fmYĸZ§įÖ·Zu{{‹Ö»dËZŸZÅĸZ§Á{Y{{Âyħ€£ÕY€]Z”§€f» ԏYÁdˆÌ¿Ã|̋Âa€‡YZ]|À¿Z»ÃZ´ŒËZ¼¿ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{€f»{Y€§Y¾Ì] €f¼¯Z»{Z¯{Y| eYZÅÃ|ÀÀ¯|Ë{Z]Öfu ºËY{cZœ¿Ô»Z¯Z» |f§YÖ¼¿©Z¨eYž¼ne |‹Z]Äf‹Y{Y{ħ€£Á{d¯€‹€Å¾Ì´¿ZÌ»—Ä]€³Yd¯€‹Y |Àf//ˆÅ Y‚Å{Á|u|À‹Z]Äf‹Y{Ã|ÀÀ¯|Ë{Z]ºÅ€¨¿€³Yį|¿Y{”uZž·Z‡{€¨¿ « |ÀÀ¯Ö»Ä mY€»ÃZ´ŒËZ¼¿Ä]ÁµÂ—{Ã|ÀÀ¯|Ë{Z] ÕY~³ĸZ§€f»¶«Y|u€¨¿€ÅÕY€]|‹Z]€f»Y‚ÅZ»¾·Z‡®Ë€³Y»d¨³ÕÁ Ã|ÀÀ¯|Ë{Z]ºÅÕ{ZŸÕZŁÁ{{Y|//¿{ÂmÁºÅÕYÃ|ÀÀ¯|Ë{Z]Äf^·Y{Y{{Â//mÁ ÃZ´ŒËZ¼¿|À¿Z»Z»ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ |Àf‹Y|¿{ÂmÁZ»֐zeÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿YÕ{ZŸ YÕ{Á|v»{Y| eZ//ÆÀeÁ|ÀÀ¯Ä mY€»½MÄ]Õ{ZˁdÌ ¼mÄ//¯d//ˆÌ¿ÃZÆ]ÕZÅ « ºË{€¯ÂÀ¼»YÕ{ZŸ¹{€»{ÁÁÁ|ÀËMÖ»cŸ{cZ¯Z]¾Ìzf» dË{Á|v»Äf¨Å®Ë¾ËY{ZŃZ‡ZaZ˽Y€ÆeYZ]ZËM€“ZuµZu{»{€¯|̯ZeÕÁ ºÌÅ{Ö»ª¿Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]Z»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{.d‡YÃ|‹¶Ì˜ eÖËZ¿Á€¯ÕZÅ ª¿Á|Ì·ÂeÄ]|ÅYÂyÖ»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ֈ¯ÄqºÌÀ¯¶Ì˜ eYÃZ´ŒËZ¼¿Z»€³Y |¿YÂf]Á|Å{½ZŒ¿|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{Yd ÀcZ¼u|ÅYÂyÖ»ֈ¯Äq.|Å{ ÕZÀ̼‡ÁŠËZ¼ÅpÌÅÃZ´ŒËZ¼¿{d¨³|ËZ]Ä°ÀËY¾¼“.|À¯{ZnËYÕ{Zf«Yª¿Á « d‡YՃ·ÂÀ°eÁŠ¿Y{µ{Z^e|u{ZÆÀeÁ{‹Ö¼¿Y‚³€] |Ì·ÂeŠÆm½YÂÀŸZ]ÕZmÃZ»{Y{€y{ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì·ÁYµZˆ»Y»d¨³½ZËZa{ÕÁ ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{d¯€‹Ä]®Ë{‚¿ |//‹Y‚³€]Z¿Á€¯Z]ÁZ^»ÕZÅ{ÁZf//‡{Á {Ö¿Z»®Ë|‹Z]½Ze{ZË€³Y |¿{Â]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ze|¼ŸÁ|Àf‹Y{”u įºÌf‹Y|¿YZ¿Á€¯Šz]½Z»{{Z¯Âz»½Z³…Z^·ÖfuZ¿Á€¯ÂÌ//‹ÕY|f]Y ½{Y{½ZŒ¿ÕY€]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÁ|‹|Ì·Âe½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹–‡ÂeÄ¿Zfz^‹Ây « {Â]½Z»{{Z¯Ä]¹Y€fuYÕY{Y¾¼“ZÅd¯€‹¾ËYÕZʼnÔe صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯s€˜»½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ €^·Y½Zf‡YcY{YÁÁcY{ZÖ¸Y½Zˀ‹¹ZÌa {Y|¿€]¹Z³¾°ˆ»¾Ì»ZeÀÌn¿‚mՀ̈»{¾°ˆ»®¿Z] dŸ€‡cÁ€“€]¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»ħZ »ÁºË€°e¾ÌËM{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ cYÁ‰Y‚³Ä] {€¯|̯Ze¾°ˆ»®¿Z]–‡Âe,Ö¸»¹Y|«YÕZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»Ze¾f§€³ ‚mՀ̈»pÌÅ{|ËZ^¿¾°ˆ»®¿Z]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ֻԇY|¼v»,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY Y¾°ˆ»½Z̓Z¬f»Á½ÓZ §ÄÆ^mÁ{|ËZ]®¿Z]¾ËYd¨³,{Y{€]¹Z³Ä »Zm¾°ˆ»ÀÌn¿ ÁY |‹Z]Äf‹Y{¹Z¼fÅY½Á‚§YÁÖÀˀ§M{Z¼fŸYÄ]d ^ˆ¿ÃY¾ËY{Á|Å{Y€«dËZ¼udve ½{€¯ÃZe¯Á®Ì¿Á€f°·YÕY|°¿Z]ºfˆÌ‡ª¬ve,Y¾°ˆ»®¿Z]ÕÁŠÌa¥Y|ÅYYÖ°Ë ½YÂÀŸ,d‡YÕ|Ì»YZ¿Ã|ÀÀ¯|Ë|ŒeÁd§€ŒÌaÃ|¿Y{Z]įÕY{YÁÖËY€mY»YÕZÅ|ÀËY€§ Ä]ÓZ]¶¼ŸdŸ€‡Z]|ËZ]{Á‚§Y,®Ì¿Á€f°·Yd·Á{ḑ€›YÃ{Z¨f//‡Y€]|̯ZeZ]Á{€¯ Ä »ZmÕ|À¼fËZ“LZ¬eYdÆm{įÖËZÅÄ»Z¿€]Á¥Y|ÅYª¬veÁÖ°¿Z]¹Zœ¿Õ|»MZ¯ ,Հ^źœ »¹Z¬»cY|̯ZeÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ºË‹¶WZ¿,d//‡Y kÁ€yÕY€]Œ¯į€v»Âe»,¾°ˆ»Šz]Ä°ÀËY€]ÖÀ^»½Z¿Y{{Zf«YÁÂƼm†ÌË ¶Ì¿ÕY€]ÁºËY{Ä´¿Za€]Œ¯{YՁZ‡Ä¿Zyd”Æ¿ºÌ¿YÂf]|ËZ]d¨³,d‡Y{¯Y Âe»Y¹{€»,Ä»Y{Y{ÁY ºËY{€]¹Z³ÓZ]dŸ€‡Z]¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeY|ËZa½ZˀmÄ] ,Šz]¾ËYÖ¸YÃ|ÀÀ¯dˬeÁ½Z^ÌfŒa{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ|¿YÂy¾°ˆ»Šz]į€v» Ád‡Y¾°ˆ»Šz]Ä]ÄmÂe®¿Z]¾ËYÕ{ÂmÁĨˆ¸§-d‡Y¾°ˆ»®¿Z]|Ë{€e½Á|] d¯€u¾ËY{Y{cÁ€“‚Ì¿½ÂÀ¯Y |À¯Z¨ËYÖ]ÂyÄ]YŠ¬¿¾ËYÄfˆ¿YÂe‚Ì¿Äf‹~³{ |À¯dËZ¼u¾°ˆ»Šz]ÕZÅÃÁ€aYÁ|Å{Ä»Y{YÄf‡ÂÌad¯€uÁ\‡ZÀ»dŸ€‡Z]Y Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy‰Á€§Ä]¹‚¸»YZÅ®¿Z],{Zf«YcYÁ |À¯ÄÀ°‡Y ÕZÅŠz]{¹{€»ÕZÅÄËZ»€‡ZÅ®¿Z]Ä¿Z¨‡Pf»d¨³†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ ÕZ^fŸYž]ZÀ»{Â^¿Y¹{€»Ä]cÔÌƈeÄWYY½Z»{Z»Y,|ÀÀ¯Ö»ÄÀ˂ÅÕ{Zf«Y¦¸fz» Ä¿Zy‰Y‚³Ä] {‹{Ây€]¦¸zf»ÕZÅ®¿Z]Z]|ËZ]c|//‹Ä]Á¾ËYY |À¿Ö»¹{ cYÁ½ÓÂXˆ»cYZƛYÄ]ÃZ‹YZ]†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”ŸՀ¯Z//‹µZ^«Y,d¸» Y€«ZÅ®¿Z]dÌ°·Z»{ÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyY֌z]Ä°ÀËY€]ÖÀ^»ՁZ‡€Æ‹ÁÃY d‡Yֿ¿Z«€Ì£ÕY{ÃZ´À]ÁÕ{Zf«YÕZÅ{ÕZÅ®¿Z]dÌ·Z §Z ˜«d¨³,{Y{ |¿Y|¿YZÅÁÂu¾ËYÄ]{ÁÁÁZmYÄmÁpÌÅÄ]ZÅ®¿Z]Á Z],ֻԇYÕY‹†¸n»{†Ë{€aÁ€ÆŒ»Ô‡Y,cZ¿Y€Ì¼//‹,Õ,½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ,|¿Â‹kZyÕ{Zf«YÕZÅYZ]{Հ³Õ|eÁÕY{ÃZ´À]Y|ËZ]ZÅ®¿Z]Ä°ÀËY½ZÌ] ,Õ{Zf«YÕZÅYZ]{ֿ¿Z«€Ì£ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZmÄ]ZÅ®¿Z]ÕZ^fŸYž]ZÀ»{Á‚§Y ®¿Z]Ä¿Z¨‡Pf»d¨³ÕÁ {‹ÄWYYÕ|Ì·ÂeÕZÅŠz]Ä]ÖfËZ¼ucÔÌƈe\·Z«{|ËZ] ÄWYY½Z»{Z»Y,|ÀÀ¯Ö»ÄÀ˂ÅÕ{Zf«Y¦¸fz»ÕZÅŠz]{¹{€»ÕZÅÄËZ»€//‡ZÅ ÕZÅ®¿Z]Z]|ËZ]c|‹Ä]Á¾ËYY |À¿Ö»¹{ÕZ^fŸYž]ZÀ»{Â^¿Y¹{€»Ä]cÔÌƈe ÖËZÅÖËYY{ÁµÂ»Y‰Á€§Ä]¹‚¸»YZÅ®¿Z]|ËZ]{Zf«YcYÁ {‹{Ây€]¦¸zf» |À¯ÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy|À¿Z» |‹½Y€ËYՀ]€§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÄ]‘€ eև€]µÂXˆ»Äˇ µÁˆ»Äˇd¨³ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡g{YÂuÁt¿Y‡և€]€f§{¶¯€Ë|» d‡YÃ|‹Z£MZÅև€]Ád‡Y½ZÅZ»cÁ€Ì] ½Y€Æe€Ìˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅ‘€ eÖ//‡€] ÕZ¼ÌaYÂŁYÁ€aÄ]‘€ eÖ//‡€]d‹Y{ZƛY«€§ÖËZ“¾//ˆu»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ¹Á|»ÁġŒ¯ՁYÁ€aÖ¸¸¼·Y¾Ì]€Ìˆ»{½ZÅZ»ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹Հ]€§Zˆ» ġՌ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡Հ̴Ìa{»ՁYÁ€aÄ»|yÁ½Y€§Zˆ»Y֔ ]½|‹ ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z//‡ÕÂ//‡YÃ|»M¶¼ ]ÕZÅՀ̴ÌaZ]{Á‚§YÕÁ d§€³Y€« ¶v»Œ¯Ä]³Z°Ì‹½Z¼Ìaļ̼“cY|Àfˆ»…Z‡Y€]¹ÓcZŸÔ—YµZ‡YÁ½Y€ËY ,Â«Á¶v»Œ¯½YÂÀŸdveġŒ¯Äv¿Z‡և€]Äf̼¯Á€»Y,Äv¿Z//‡Â«Á ÁY{€]ÀÆ]Œ¯Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀ ]½Y€ËYÄv¿Z‡և€]ÕZÅÄf̼¯YÁZ£MYև€]Z¼‡ Ã|¿Z‡ÁsY€—½YÂÀŸdveBEAĈ¿Y€§Œ¯Äv¿Z‡և€]Äf̼¯ÁZ¼ÌaYÂÅ®·Z» Œ¯…Z//‡Y¾ËY€]{€¯tˀe€§ÖËZ“ d//‡YÃ{€¯cŸ{ÕZ°¼ÅÕY€]Z¼ÌaYÂÅ ÁÃ{Â]ÄÀÌ»¾ËY{֐ze‰Y‚³ZŒf¿YÁ©Z¨eY¾ËYև€]dËY|ŵÁˆ»Äˇ Ád§€³|ÅYÂyY€«½Y€ËYt¿Y‡Ö//‡€]Äf̼¯ÖÀÌ]Z]{»‰Y‚³½MÁ|Y¶^« Õ{Z^»Ä]µZ‡YÁÖËZÆ¿‰Y‚³ª§YÂeY†aÁ{‹Ö»Ã{Y{¶ËÂveġÄ]¹Ó­Y|» d§€³|ÅYÂyc¹Ó֫¬uÕZÅՀ̴Ìa,ÂWZ°ËY¶Ì^«YÖ¸¸¼·Y¾Ì] d‡YZ¼Ì]©€]d À{Zf«Y ºËYÃ{€]Ã{Zf§YÁ{Ĭ˜À»€ÅÄ]Y©€],֟Z¼fmYÁևŻ ÕZŵZ//‡µÂ—{©€]d À{Zf«Yķ¬»{{Y{Ä//»Y{YÁY ºËYÄfˆ¿YÂf¿įZÀ »¾ËYÄ]ºËYÃ|‹Ö´¿Z³Á{®ËZq{Äf‹~³ ®ËZËd//‡Yֻ¼Ÿd»|y®Ë©€]ZËMįºË€Ì´]ºÌ¼e |ËZ]d//‡Y֟Z¼fmYd»|y®Ë©€]€//³Y.ÕZ//neÕÓZ¯ ÕŒ¯ՂËÄm{Â]|À‡|À¿Z»Հ´Ë{{ZÀ‡Y{½MÕZÅÄÀ˂ŠZ¯ÁZ‡®Ë|ËZ]d‡YÕZneÕÓZ¯®ËºÅ€³YÁ{‹Ã|Ë{ ¾ËYY¹Y|¯pÌÅZ»Y {Â//‹¾ÌÌ e½MÕY€]ÕY~³d¼Ì«Ö¬˜À» d‡YÃ|Œ¿µZ^¿{ŽzŒ»—Ä]ZÅd‡Ż ¾ËYÁd//‡Y|À¼¿YÂe½Y€ËY©€]d Àd//‡YÁZ]¾ËY€]ÖÅÔ¯ ¶Ì¼veÁÂu¾ËYÄ]ZÅd·Á{įd‡YÖeÔ°Œ»º£Ö¸ŸÕ|À¼¿YÂe {Ây€]ÕYÄ¿YZËd À®Ë½YÂÀŸÄ]©€]d ÀZ]Z»-d‡YÃ{€¯ |«¾ËYZÌ¿{ÕZmpÌÅ{ ºËY|¿֐zŒ»ՄeY€f‡YpÌÅ-ºËYÃ{€¯ ¾¯Z»YÕY€]Ö¿Zn»ħ€ eµZj»—Ä] {Y|¿{ÂmÁ¦¸fz»ÕZÅħ€ e ¾ËYÕ|mcÔ°Œ»YÖ°ËՁÁZŒ¯ħ€ eÁ֋Â»MÁÖ^Å~» sԘY{įd‡Y{Y€ËY®ËZÅħ€ eÖ´¿Z³|Àq d//‡YÁÂu |ÀqįÖËÓZ¯€Å {{€³Ö»Z]ZÅħ€ e½{Â^¿¥Z¨‹Ä]d¨³½YÂeÖ» {‹Ö»{Zˆ§‰€fˆ³hŸZ]|‹Z]Öy€¿ ՄeY€f‡Y©€]d ÀÄ //‡ÂeÕY€]|ËZ]{Y{Ä»Y{YÕ|¼ÖÅÔ¯ {‹¾ÌÌ e©€]ÕY€]Ä¿Ó{ZŸÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«-{‹¾ËÁ|eÖ¼nˆÀ» d‹Y{€œ¿{YZŽM|ËZ]į{Y{Ö¨¸fz»–ËY€‹ºÅÄ¿Ó{ZŸd¼Ì« Õ|»MZ¯Z¿ÕZÅÄÀ˂Å|//ËZ^¿½Z³|ÀÀ¯¥€»Á¹{€»½ZÌ»¾//ËY{ ©€]ZËMįºË€Ì´]ºÌ¼e|ËZ]Z» |¿Y{€b]YÖf·Á{ÕZÅÃZ´f//‡{ {Y{Ây¦Ì¸°e|ËZ]-֟Z¼fmYd»|yZËd//‡YÕZneÕÓZ¯ ֐zŒ»Z°ÅY,d‡Ż½M…Z‡Y€]ZeºÌÀ¯ŽzŒ»Šz]¾ËY Á€Ì¿cYÁÄ]ZÅÄÀ˂ÅÖ·Z»Z]dÌ “Á¾ËYÄ»Y{YZ]-ºË€Ì´]ŠÌa{ dyY{€a{€ÌyZeZ]֏yŠz]Ä]Ä¿ZzeYÁ¾ËYªË€—YÁ {Y{Ä»Y{Y½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ {‹Ö»¶Ì¼vecZ«Â » և|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|ycY{ZY|{ž¿Y»ļź£Ö¸Ÿ -d‡YÖ»Â]d ÀÀÌn¿Ä]Äfˆ]YÁįÃ{Zf§Y©Z¨eY©€]d À{ Ád‡YÖ»Â]ÃZ³Á€Ì¿®ËdyZ‡{©€]d ÀÕY‚mYļÅZ^ˀ¬e {Y{Ö¸»Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeºnuŠËY‚§Y{ÖËÓZ]€ÌiZe¾ËY Á©Y€Ÿ,½Zfˆ¯Za,½Zf//ˆ¿Z¤§YÄ]©€]Ã|ÀÀ¯{ZZ»{€¯tˀeÁY Á¶WZˆ»Á{‹Ö§Z¯ÄmÂe©€]cY{ZYZ]Ä]|ËZ]-ºÌfˆÅÄ̯€e {‹¥€—€]ÁÂu¾ËYcÔ°Œ» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com €Æ»†°Ÿ ­€¼³ĸ¼mYÖËZÅḑ€›¾f//‹Y{Z]¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À» Á€^·Y½Zf‡YcY{YÁÁcY{ZÖ¸Y½Zˀ//‹½YÂÀŸÄ]Á€»YÕZ]³Z¯ÕZŁYÁ€aÁ d¨³Ĭ˜À»¶»ZŸ€Ë|»,ª¸˜»³ZÀi{Z¿,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ĭ˜À» ÄËYYÕY€]ḑ€›¾Ë€e\‡ZÀ»,ÖÅZ³{Á€§\‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€Ë¾f‹Y{Ä]ÄmÂeZ]¹ZÌa Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YŠz]½ÓZ §į{Y{YÕZ]³Z¯Šz]{֐zecZ//»|y {ÂyZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÁcY{ZŠËY‚§YÕY€]ì·Z]¶Ìˆ¿Zfa¾ËYY|À¿YÂeÖ» ÄËÁĬ˜À»{Á|u½ÂÀ¯YºÅ{€¯ħZ“YÕÁ |ÀËZ¼¿Ã{Z¨f‡Y¾°¼»½Z»¾Ë€eÃZe¯{ Ä]Ö°Ë{‚¿ĸ¼mYÖËZÅd̸]Z«¾f‹Y{Z]¹ZÌaį,|ÀfˆÅµZ §Œ¯t˜‡{Õ{Zf«Y {€§Ä]€vÀ»ÕYğ¼n»Հ§Zˆ»ÁÕZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§YÕY{Ây€]ÁdzfËZa cY{YÁÁcY{Zĸ¼mYÖËZÅŠz]{į{‹Ö»[ˆv»ª—ZÀ»€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ ÃZ‹YZ]ª¸˜»³ZÀi |À¯Z¨ËYÖ]ÂyÄ]Y{ÂyŠ¬¿Äfˆ¿YÂeµZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÄ ‡Âe¥|ÅZ] {ÂmÁZ]Äf‹~³µZ‡d¨³¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§YÄf§€³c³Z¯ÕZŁYÁ€aÄ] ¹Y·¶»Z‹ÕZ]³Z¯YÁ€a{Á|u,Œ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹ÁÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀve d‹Y{ZƛYÕÁ dˆŒ¿¾Ì»Ä]ÃZ³{Á€§¾ËY{¹{€»ևZ‡YkZfvËZ»ÁÖ°Ì¿Á€f°·Y ÃZ³{Á€§ªË€—YÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁ½Zfˆ«Y‚«,½Zf‡‚Ì«€«ÕZÅÂ//Œ¯YZÅÓZ¯¾ËY |¿YÃ|‹Œ¯{YÁ¹ZÌa |¿Z‡€]µ{Z eÄ]YÖ¿Y€ËY©€]Ä °^‹|¿YÂeÖ» Õ{| f»ÕZÅŠ·ZqZ]¶yY{{½Y€ËY©€]d ÀZ»Y{Y{Ä»Y{YÁY Äf§€³{ÂyÄ]¾»‚»ÖeZŽMYÖy€]įd//‡YÁÄ]Á d‡YZ¼Ì]©€]d À{Zf«YÁÁ€»Yž«YÁ{ d‡Y d¨³©€]d ÀÕZ¼Ì]d¸ŸÁČËÃZ]{Õ|¼ÖÅÔ¯ ½Y€ËY©€]d À½{Â]|À¼¿YÂeÖ§Z¿cÔ°//Œ»Y¾f¨³ÓÁY –‡Âf»Yd À¾ËY d‡Yd ÀÕ|À¼¿YÂeÄ¿ZŒ¿Ä°¸],dˆÌ¿ ©€]d À{½Y€ËY d‡YÄf§ZËÄ ‡Âe¹Â‡½ZÆmÕZÅŒ¯ Ád‡YÃ{€¯֗YÖ»Â]Ád‡{€Ì//ˆ»Z]ÖËZ¨¯{Ây|{ d‡YcÁZ¨f»Ö¸ÌyÁ{Âyd ÀÁÂu{ÖËZ¨¯{ÂyZ]¾ËY ½Y€ËYÔj»{€¯tˀŒe¾ÌÀqYÁÂu¾ËYcÔ°Œ»YÖ°ËÁY ¶Ì·{Ä]Á{Y{ÖÀÌËZaÖfÌ ¼mÖ·Z´qÁd‡YÁZÀÆaÕÂ//Œ¯ ¾ËY {Y|¿{ÂmÁ©€]¥€»™Zv·YÖ¿YÂf»Z]Z»{¥ÔfyY cZ¼Ì¼eՀˆ°Ë…Z‡Y€]įd‡Ys€˜»Ö·Zu{ZÅŠ·Zq |ÅYÂz¿Ö«Z¨eY¾ÌÀqįºfˆÅ|¬f »¾»Ö·Á-{€Ì´]YZ»ÕZm ԏYÄf¨³¾ËYÕZÀ »Z»Y-d‡YՃ€¿YÃ|ÀÀ¯{YÁ{ÂyÄ̯€e-{Zf§Y ÕZmÄ̯€eºÌÀ¯€°§ÁºÌÀ̌À]duYµZÌyZ]Z»įdˆÌ¿¾ËY ½{€¯¶Á-d‡YÖ]ÂycZne©€]cZne {€Ì³Ö¼¿YZ» d‡Y|̨»Z̈]€´Ë|¼ÅÄ]ZÅŒ¯©€]Ä°^‹ ®Ë„eY€f‡Y¶WZˆ»Öy€]Ճ€¿YÁÂu{|ËZ]Z»{€¯tˀeÁY ÁºÌ¿Y|]Y{Âÿָ§dyÂ//‡‰Y|ËZ]-ºË€Ì´]€œ¿{Y ºÌÀ¯¶Ë|^eÖÀÌ»ÕÁÖËYY{Ä]Y{ÂyÖÀÌ»€ËÖËYY{|ËZ] €°§ÁºË‹{YÁLNGYZ]Ä]ºËYÄfˆ¿YÂf¿ºË€ve¶Ì·{Ä]Z» Y|ÌaYZ]¾ËY{Ö¼°v»ÕZmºÌ¿YÂeÖ¼¿ºÅ¾ËYY| ]ºÀ¯Ö» d‡ZÅÖËZ°Ë€»Mµ€fÀ¯dveYZ]¾ËY-ºÌÀ¯ –ËY€//‹¾ËY{{€¯|̯Ze½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZ//ÌÅ”Ÿ d ÀZ»-ºÌÀ¯{ZY½MÁÃ{€¯¶//Ë|^e©€]Ä]YZ³|ËZ] €´Ë{ÕZÅŒ¯Ä°^‹Ä]½|‹¶Á-ºËY{Ö»Â]|À¼¿YÂe©€] d¯€‹®ËÁÄ̯€eY©€]{Â^¼¯½Y€^mÕY€]|ÅYÂyÖ»©Y€Ÿ ,և»|¼uY |À¯{YÁ©€]½Zf//‡{€¯ºÌ¸«YĬ˜À»{€¬fˆ» {Y{|«©Y€Ÿd‡YÄf¨³©Y€Ÿ©€]cYÁÕ´Àz//‡ Á©Y€Ÿ½Zf//‡{€¯ºÌ¸«YĬ˜À»{KARÃÁ€³Y©€]cYÁZ´» ÃZ»{Y{€yºÅ{‚¿Za¾ÌÀr¼Å |À¯{YÁÄ̯€eY©€]cYÁZ´» ©Y€ŸÄ]Ä]{ÂyÁÁ®//Ë€¨//‡{,Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{YZ“ Ö»Z¼e-{€¯Z”»YŒ¯¾ËYÄ]©€]cY{ZÄ·Z//‡Á{{Y{Y€« Ã{Â]Ä·Z//ˆ°Ë¾ËYYŠÌaZe©Y€ŸÄ]©€]cY{ZÕZÅ{Y{Y€« cY{ZÄ·Z‡Á{{Y{Y€«ÁÃ|‹ÖËZÆ¿cY€¯Y~»,€¨‡¾ËY{Z»Y Z”»YÄ]©Y€Ÿ©€]cYÁZ]ÁÕZŵZ‡ÕY€]©€] |̇ d¨³Ę]Y¾//̼Å{½Y€ËY©Z//eY½Z³|ÀËZ¼¿cZ//ÌÅ”Ÿ įd‡YÂ//Œ¯|À¼¿YÂežËZÀ{Á| »Á‚m½Y€ËY©€]d À Ád·Á{­€f//Œ»ՂËÄ»Z¿€]Z]Õ|À¼¿YÂeZËÖËZ¨¯{Ây¾//ËY ¾Ë€f¼Æ»½Y€ËY,ÁYÃ|̬ŸÄ] d‡YÃ|//‹{ZnËY֏yŠz] ÃZ´ËZmYZ]¾ËYÄ]Ä̯€e{ÁÁÁd‡Y©Y€ŸÄ]©€]Ã|ÀÀ¯{Z ½Z¼‡YÂuįd‡Y¾ËY¶¬Ÿ•€‹Z»Y-|À¯Ö¼¿µ‚·‚f»Y½Y€ËY |‹Z]Z^«Ä] ÖÅÔ¯Z“€Ì¸Ÿ,½Y€ËY©ZeYY¶¬¿Ä//]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |À¼¿YÂežËZÀ{Á| »Á‚m½Y€//ËY©€]d Àd¨³Õ|¼ ՂËÄ»Z¿€]Z]Õ|À¼¿YÂeZËÖËZ¨¯{Ây¾ËYįd//‡YÂ//Œ¯ Y֌z] d‡YÃ|‹{ZnËY֏yŠz]Ád·Á{­€f//Œ» ½Zfˆ¯ZaÁ½Zfˆ¿Z¤§Y,©Y€Ÿ¶j»Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Ä]d À¾ËY {Y»¾ËYÄ]Ö¸Ìy|ËZ^¿€“Zu֘ËY€‹{Ö·Á-{‹Ö»{Z {‹ÄfyY{€a Ä»Y{YÁ{€¯ÃZ‹Y©Y€ŸŒ¯Ä]½ZÌ¿Z¯{Y€¨‡Ä]Õ|¼ÖÅÔ¯ {Y{Y€«©Y€ŸÄ]Á€Ì¿€ËÁ€¨‡{µZˆ»YÃZ»{Y{€yºÅ{‚¿Za{Y{ {Y{Y€«į,Ã|‹Z”»YµZ//‡Á{c|»Ä]©Y€ŸÄ]©€]cY{Z ÃZ´¿ÁcZ^·Z˜»Y֌z]|¿YÂeÖ»{Y{Y€«¾ËY-d‡YÖ]ÂyZ̈] |‹Z]´z‡ZaY֏yŠz] Öy€]-ºÌfˆÅ©Y€ŸÄ]©€]Ã|ÀÀ¯{ZYÖ°ËZ»{Y{Ä»Y{YÕÁ Y{Z^»į|ÀfˆÅ½Y€´¿©€]ÁÂu{©Y€ŸYZ]Ä]Ä̯€e{ÁÁY ½Y€Æe­Ô»YÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ ¾°ˆ»d¼Ì«YZ]Äf¨‹M{ZÅ®¿Z]ÕZa{ ½Â¿Z«¥Ôy—Ä]ZÆÀeÄ¿ZÅ®¿Z],ž«YÁ{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |‹hŸZ]ÁÄf‹Y{ºÅՀ³Y{‡Ä°¸],|¿YÃ|‹|Ì·Âe{YÁ |¿YÃ|‹ZÅd¼Ì« Ã|¼Ÿ,€´Ë{¥€—Yd¨³½Y€//Æe­Ô»YÄË{ZneY†ÌË\ËZ¿ Á†¯Â·|ÀfyZ//‡€ÌyYÕZŵZ//‡֗ZÅ®¿Z]įÖ//ËZÅÄ¿Zy ,|¿Y|¿YZÆ¿M|ˀy½Z°»Y¦Ì “cZ¬^—įd‡YÃ{Â]Հr¯Ó ÕZmÄ],‰Z¯ÕY»Z//»Y{Â]¥ÔyZÅ®¿Z]Z¯¶//YÄq€³Y ª]Z˜»ÖËZÅ|uYÁ¶«Y|uՀr¯ÓÁ±‚]ÕZÅ|uYÁdyZ//‡ Ĭ^—{{Ä]į|ÀfyZ‡Ö»Հf»ÕZŃY€f»{¥€»Õ´·Y « {Âz]ºÅÄ »Zm–‡Âf» cZ»Y|«YÕ¸m|¿Y{Ĩ̛ÁÖeZœ¿ÕZŽZ»Z//‡d¨³ÖËZ^¬Ÿ ‚Ì¿½ÂÀ¯Y-|À¿Z//‡€]‰Á€§Ä]Y{YZ»µY»YÁ|¿€Ì´]YZÅ®¿Z] Á|¿YÃ{Zf§YÃYºÅ…Â]d¼‡Ä]ZÅ®¿Z]įºÌÅ{Ö»Y|//ŒÅ ®ËºÅ¾°ˆ»…Â],­Ô»YÁÂu{ÕY|ÅZ´À]ÕY€mZ»Y| ] d‡YZÅ®¿Z]ÕY€]|Ë|mÕY|ÅZ´À] ÕÓZ¯Ä]¾°ˆ»¶Ë|^e{Y{‰Ôed·Á{įÖ·Zu{d¨³ÕÁ ŠËY‚§Y¥|ÅZ]ZÅ®¿Z]¹Y|«Y¾ËY,ÕYÄËZ»€‡Ä¿Ád‡YÖ§€» ÁÄ ‡Âed‡ŻZÅ®¿Z]d‡Ż,{‹Ö»¹Zn¿YZÆ¿MÄËZ»€//‡ €³Y-d‡YÄËZ»€‡ŠËY‚§YZÆ¿Md‡ŻÄ°¸],dˆÌ¿¾°ˆ»ē€Ÿ |¿€]Ö»ÓZ]Y®¸»d¼Ì«ÃZ]Á{{Œ¿{Ây€] ZÌ¿{{ÁdˆÌ¿Õ{Zf«YÃZ´À]®¿Z]įºÌÀ¯Ö»|̯Zed¨³,ÕÁ |ËZ]®¿Z]-{‹Ö»¦Ë€ eÕ{Zf«Y–]YÁ¶ÌƈeÕY€]ÕY|°¿Z] |À¯d¯€u|Ì·ÂeÄ]®¼¯ÁÕ{Zf«Y|Ì·ÂelËÁ€eÕY€] {‹¶Ë|^eÕ{Zf«YÃZ´À]Ä]{ÂyÄ°ÀËYÄ¿ ZÆÀeÄ¿ZÅ®¿Z]½ÂÀ¯Yd¨³½Y€//Æe­Ô»YÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ ¾°ˆ»d¼Ì«|//‹dÆm{Ö¸»ZŸÄ°¸]|ÀÀ¯Ö»ÕY|ÅZ´À] |ÀÀ¯Ö»®¼¯ē€ŸÄy€q{Ö¿Z»Zˆ]Z¿Ä]Á|¿YÃ|‹ Á†¯Â·ÕZÅÁZ//‡,½Â¿Z«¥Ôy€]ZÅ®¿Z]Ö//ËZ^¬ŸÄf¨³Ä//] ÕZneÕZŵZ»YÕZ̈],|¿Z‡Ö»ÕZneÕZŵZ»ÁՀr¯Ó ZËÁd‡YZÅ®¿Z]ÕY€]|À¸]ֿ°//ˆ»ÕZÅk€]Z˽Y€Æe±‚] d‡Y®¿Z]ÕY€]ZŵZ»ÁZÅk€]¾ËY¹ZƇYÕYÃ|¼ŸŠz] ¾°ˆ»dyZ‡Õ´·Y,ZÅ®¿Z]ֿ¿Z«€Ì£dÌ·Z §Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅÄ¿Zy,ZÅ®¿Z]d¨³,d//‡YÃ{Y{€Ì̤e€ÌyYÕZÅÄÅ{{Y ZÅÃ|¿Z//‡d¼Ì«YYֻԟYÕZÅd¼Ì«Á|À¿Z//‡Ö»†¯Â· ½Y€Æe½{€mĬ˜À»{ÕYÃ|¿Z//‡€³YÔj»-|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY€eÓZ] YZÅ®¿Z],|‹Á€¨]½Z»Âe½Â̸̻Հf»Y[ÂyÁZ//‡®Ë Õ—Ä],|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Yd¼Ì«ŠËY‚§YÕY€],½Z//‹{ÂyZ^fŸY Հf»Ĭ˜À»½Z¼Å{Y®¸»½Z¼Å,€ed̨̯Ö]ÁZ//‡Z]į d¼Ì«|‹Ä]Ã{Z¨f‡YLÂ//‡¾Ì¼ÅÁ|À‹Á€§Ö»½Z»Âe½Â̸̻ |¿Ö»¾»Y{ d‡Y½M¶Ì·{,{Y{ Y‚ÅÄËZ»€‡½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡|À¨//‡YYµZj»ÕY€]d¨³ÕÁ d‡YÃ|Ì//‡€]Y€]Á{Ä]¾°//ˆ»ÁÂu{®¿Z]®ËÕ{Z̸̻ ¾ÌÀqÄ]dˆ¿YÂeÖ¼¿ÕY|°¿Z]dÌ·Z §Z]c|»¾ËY{įd‡Y |]ZËd‡{Õ{‡ {Ä°ÀËY€]|̯ZeZ//]½Y€Æe½Zf//‡Y­Ô»YÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ ‰Á€§Á|ˀy{ZÅ®¿Z]dÌ·Z §duY€Ä]ÕY|°¿Z]½Â//¿Z« ZÅ®¿Z]d¨³,d‡YÂÀ¼»µÂ¬À»€Ì£µY»YZ//‡ÁdyZ//‡Á ¾°//ˆ»²ÀË|¸Å€]ÃÁԟ|¿YÄfyY|¿YÃYÖ¨¸fv»ÕZŲÀË|¸Å ÕZneÕÓZ¯ÁÓZ¯²ÀË|¸Å{ZÅ®¿Z]dÌ·Z §|ÅZ//‹½ÂÀ¯Y d‡Y½Â¿Z«¥Ôy‚Ì¿½MįºÌfˆÅ ÁZ‡ÁdyZ‡ē€ŸÄ]ZÅ®¿Z]{ÁÁÖËY€q¶Ì¸ve{ÖËZ^¬Ÿ Ä]|¿€Ì³Ö»Ã{€b‡¹{€»YZÅ®¿Z]Öf«Ád¨³,¾°//ˆ»Z°fuY {Â]ÓZ]ÄËZ»€‡[~m{ZÅ®¿Z]d]Z«įÕYÃÁ{{Ây ÄËZ»€‡[~mį¥|žËYZ]½YY‚³Ã{€b‡Ä]{‡dyY€aÕY€] ½Z¼fyZ‡ÁÂu{YÁYµÂa¶Y,|À//‹Z]Äf‹Y{Հf//ŒÌ]Y~³ ,ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁd¼Ì«ºWY{½Z‡Â¿¶Ì·{Ä]½Y€ËY{į|¿{€¯ ®¿Z]ÕY€]YÕ|{ÖfuÁÕ|{ÕÓZ]ÕZÅ{‡ |{dyY{€a€´Ë{|‡€]Õ{‡¾ÌÀqÄ]®¿Z]Öf«Á {Y{ dˆÌ¿¾Ì´À‡ԏYՀfŒ»ÕY€]{‡ ‰Ôed·Á{įÖ·Zu{d¨³½Y€Æe­Ô»YÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ |Àq,{‹¶Ë|^eÖ§€»Ä]ÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯Y¾°//ˆ»|À¯Ö» †¯Â·ÕZÅ|uYÁdyZ‡Z]{ÂyÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y¥|ÅZ]®¿Z] ¦¸fz»ª—ZÀ»{Ä¿ZyÕZÅd¼Ì«,½MZ°fuYÁ±‚]ƒY€f»Z]Á |¿€]Ö»ÓZ]Y€Æ‹ YÖ¼œŸYŠz]ÖËZ‡ZÀ‹Z]½Z»‚¼ÅՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ {Ö¿Ó—ÕZŵZ‡įd‡YÃ|̇ÖËZÅ®¿Z]Ä]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy Հr¯ÓÖËZÅ|uYÁ,Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»½Â¿Z«ÕY€mYLÔy d‡YÃ{€°¿YZ]{YÁÁÄfyZ‡ Y‚Åįd‡YÃ{€¯¹ÔŸYÖ³ZeÄ]ÃYcYÁ¾°//ˆ»d¿ÁZ » Ö¿Ó—ÕZŵZ‡įd‡Y®¿Z]®ËZÌfyY{ֿ°//ˆ»|uYÁ Ád·Á{ZÌfyY{®¿Z]¾ËY¹ZƇY֌z]Ád‡YÃ|¿Z»Ö·Zy d‡Y֏yŠz]ZÌfyY{ºÅ֌z] {ZÅ®¿Z]dÌ·Z §ÃZ]{Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«ÖËZ^¬Ÿ¹Zˆu» {ZÅ®¿Z]dÌ·Z §,ÕY|°¿Z]½Â¿Z«…Z‡Y€]d¨³,¾°ˆ»ÁÂu ,ÔËÁ,Ä¿Zy‰Á€§Á|ˀy,dyZ‡YºŸYµÂ¬À»€Ì£µY»YÁÂu ZÅ®¿Z]Äf‹~³ÄÅ{®Ë{Z»Yd‡YÂÀ¼»Ö°¸»Â¿€ÅÁ¾Ì» Öf·Á{ÕZÅ®¿Z]YÕZ̈] |¿|‹®¸»Z‡ÁdyZ‡ē€Ÿ{YÁ Ä̋ZuÁ|ÀfˆÅֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ\uZ½ÂÀ¯Y֏yÁ {ÂmÁ½Z¼fyZ‡‰Á€§Á|ˀyÁÂu{įÖËÓZ]Z̈]{Â//‡ ¶ˆ¿Y€ËYGÄ°^‹{ÄÌ¿Zi€]dÌ]Z´Ì³ YŠÌ]dŸ€‡d^i Y€]Y¶ˆ¿Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»Á|»M{ŠËZ¼¿Ä],d‡YÃ|//‹Ã{Z»M,«Ä¿ZÌ»d ÀµZeY» cӐv»Â¿¾ËYÃÂ^¿YÈWYY½Z°»Y,¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€//‡Z]{€¯ÕYÁ|Ì»Y {‹ºÅY€§ d‹~³Z]Ö·Á-d‹Y{{ÂmÁºÅZÆq¶ˆ¿È°^//‹ՁY|¿YÃY½Z»{,ZÅhv]¾ËY ¹ZÆq¶ˆ¿¶«Y|uÄ]և€f‡{¹{€»ž«Âe‚Ì¿ZÅZf‡Á{ÖfuÖÅZe¯Z0 f^//ˆ¿½Z» d‡YÃY€¼Å¾¨¸e …Z‡Y€]ZÅÂeY€aY|Æ eºÅ,Ä°^‹È ‡ÂeÁGÈ°^‹ՁY|¿YÃYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,d‡YՃ·ÂÀ°ed¯€u|¿ÁZ]ª]Z˜eºÅÁՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕYÂ//‹cZ]» ÂyÄ],¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÕÁZÀ§¾ËY{€]Z¯Ö³{€f//ˆ³Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§Y d‡Y€Ë‚³Z¿½M¦¸fz»ÕZÅ{€]Z¯ÁՃ·ÂÀ°e¾ËYÈ ‡Âe,d À ¾ËYÕY€]ºÅÖfÌÀ»YÁÖ´Àŀ§ÕZÅd//‡ÂÌa|À¿Z»ÖeZœuÔ»Äf^·Y{€¯tˀeÕÁ ¾ËÁ|e{d¯ZŒ»ÕY€]ėÂ]€»‚¯Y€»Z]¶»Z eÇ{Z»M¶ˆ¿Y€ËYįd‡Y¹ÓÕÁZÀ§ d‡Y½M ¶ˆ¿Y€ËYCoreÈ°^‹ÕÁd‡YµZ‡®ËYŠÌ]»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¶//ˆ¿Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» ,ZÅdËZ‡ՁY|¿YÃYZ]–¬§ºÌ¿YÂeÖ»,dyZ‡€Ë¾ËYYÃ{Z¨f‡YZ]d¨³,«ºËYÃ{€¯Z¯ ºÌÅ{‰€fˆ³Œ¯{dŸ€‡Ä]YlÀa¶ˆ¿cZ»|y Z»‰ÔeÄ°¸],ºÌfˆÌ¿Œ¯Ä]|Ë|mՃ·ÂÀ°e½{ÁMµZ^¿{Ä]Z0 §€Z»{Á‚§YÕÁ µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ZeºÌÀ¯ºÅY€§Y֘ËY€‹,ÕÁZÀ§¾ËY®¼¯Ä]d‡Y¾ËY |À‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿¾ËY{|À¿YÂf],Ö¸yY{ ¶ˆ¿Y€ËY{Y{Y€«¥€—Ö¸yY{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®ËÄ],ÄÀÌ»¾ËY{Ö·Zj»€¯}Z]ÕÁ YZÆq¶ˆ¿¹{»,¶ˆ¿Y€ËYdËZ¼uZ]¾ËYYŠÌaįd¯€‹¾ËY{€¯¹ÔŸYÁÃZ‹Y d‡YÃ{€¯Z£M‚Ì¿YlÀa¶ˆ¿¹{»ՁZ‡Ö»Â]½ÂÀ¯YºÅ,{Â]Ã{€¯Ö»Â]Œ¯{ d¯€‹–‡ÂeįÃY€¼Å¾¨¸eºnÀa¶ˆ¿Ö»Â]¹{»|Ì·ÂeŠÌaȿ¼¿º//‡Y€»¾ËY{ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com dŸ€‡dˆeÁ¶ˆ¿Y€ËYGdËZ‡YICTÁÂu½YZ´¿€^yYÃÁ€³¾Ìfˆz¿|Ë{Z] ¶ˆ¿Ä°^‹{ÄÌ¿Zi€]dÌ]Z´Ì³ YŠÌ]dŸ€‡ÁY‚³€],ÃY€¼Å¾¨¸eºnÀa¶ˆ¿ |‹d^i½YZ´¿€^y”u{¶ˆ¿Y€ËYºnÀa ¾¨¸eºnÀa¶ˆ¿Ö¼‡dŸ€‡d//ˆe|Àq¹Zn¿YY†aY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹Zn¿Y½Y€ËYYZ]{{Âm»ÕZÅ֋³YÃ{Z¨f‡YZ]Á¶ˆ¿Y€ËYcZ°¼Ì‡Z]įÃY€¼Å ,{| f»ÕZÅdŸ€‡dˆe¹Zn¿YZ]Z0 z‹,‚Ì¿º‡Y€»¾ËY{€“Zu½YZ´¿€^y-|//‹ ,¶ˆ¿Y€ËYÃY€¼Å¾¨¸eÈ°^‹ȇZÀ‹Ç|ÅZŒ»‚Ì¿Á֋³{{Âm»cZ°¼Ì‡և€] Ä]€ne¶ˆ¿Y€ËYGÈ°^‹{YÄÌ¿Zi€]dÌ]Z´Ì³ YŠÌ]dŸ€//‡®Ë{‚¿Y |¿{€¯ ÇZ]{ÂƼm†ÌW½ZÀz‡Ä],{Y|ËÁ¾ËY{,¶ˆ¿Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»,|¿MևZ^Ÿ½„Ì] ,µZfÌnË{{Zf«Y{½Md̼ÅYÁcZ—Z^eYǁÂuY€eY€§½MÕY~³€ÌiPe,GÕÁZÀ§ ć|À¿Z»,Ö¸YÖ³„ËÁć»,lÀa¶ˆ¿ÕÁZÀ§¦Ë€ e{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€¯ÃZ//‹Y ¶ËZ]»{Zˁ|¿Z]ÕZÀÆaYÖ³„ËÁć¾ËY-d‡YÃ|‹Ã{€¼//‹€]½MÕY€]«h¸j»…O {€¯½YÂÀŸº¯Ö¸Ìy€ÌyPeÁÓZ]ÕY|ËZa‚Ì¿ÁÃÂ^¿Y•Z^eYd̸]Z«,ÓZ]dŸ€‡Ä]lfÀ» Y֠̇Á¦Ì—Ä],cZ»|yYÕYÃ{€fˆ³¦Ì—,d̸]Z«ć¾ËYÄ]Ö]ZÌf‡{Z]d¨³Á d‡YÄWYY¶]Z«¦¸fz»ÕZÅÁÂu{½Z^—Zz» d¨³lÀa¶ˆ¿ÕÁZÀ§Ä]ZÌ¿¹|ŸÇZ]{ZŹZÆ]YÖy€]Ä]ÃZ‹YZ]¶ˆ¿Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ½Y€ËY–‡Âe½Zfˆ¿Z¤§Yָˀ̈»Ö·Z»¾Ì»ZeÁdyZ‡ ½ÂÀ¯Ze½Zf//ˆ¿Z¤§Y­Zy{ָˀÌ//ˆ»µÂ—½Y‚Ì»¾ËYY{Á‚§YÖ//»{Zy d‡YÃ|̇Y€mYÄ]½MՁZ‡€ËÁՁZ‡ÁÁÃ|‹ÄfyZ‡€f»Â¸Ì¯ €Ìˆ»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €“ZuµZu{{Y{Ä»Y{Y,|À¯Ö»®¼¯Â//Œ¯Á{¾Ì]cÔ»Z eŠËY‚§YÄ]Ö¸Ë Ä°^‹€³YÁ{‹Ö»¹Zn¿Y½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯Z]Ã{ZmÁZË{ªË€—YcÓ{Z^»¹Z¼e ½Zfˆ¿Z¤§Ä]½Y€ËY­ZyYįZÅķ¼v»YÕZ̈]{‹{ZnËYŒ¯Á{¾Ì]Ö¸Ë {‹Ö»¶¬fÀ»¶ËÄ],{ÁÖ» ¾ÅM²À‡½{Z »¾Ë€e±‚]į½Z´À//‡½{Z »ºÌÀ¯ÄmÂe|ËZ]{€¯|̯ZeÕÁ Ze½{Z »ÁïÄf‹¾ËYįÃ|‹ž«YÁĬ˜À»¾ËY{{‹Ö»[ˆv»½Z»Œ¯ ½Zfˆ¿Z¤§YYÖ¿| »{Y»¾ËYÖËZmÄ]ZmÕY€]¾ÅMÃY {Y{Ä»Y{Y½Zf‡Z¤§Y­Zy |‹Z]€i»Z̈]|¿YÂeÖ»,½Md˂¿Y€eÁ½Y€ËYÄ] ½Zf//ˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËY¾Ì]ָ˖yÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ// » Ä°^‹¾ËYd¨³,|‹Z]Œ¯Á{¾Ì]cÔ»Z eÕY€]Ö]ÂyՁY|¿YºŒq|¿YÂeÖ» ¾Ì]¶Ì»Á½ÁZ£Á{Ձ€»€Ìˆ»YÁ€»YįÕZ]YÖ//Œz]|¿YÂeÖ»Ö¸Ë ÕZ]{€¯Z¯–¬§Ö¸Ë–y¾ËYÄf^·Y|À¯[~mY{‹Ö»ZmÄ]ZmÂ//Œ¯Á{ |À¯ZmÄ]ZmºÅYŒ¯Á{¾Ì]½Y€§Zˆ»|¿YÂeÖ»Á{Y|¿ ªË€—YcÓ{Z^»¹Z¼e€“ZuµZu{d‹Y{ZƛYՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Œ¯Á{¾Ì]Ö¸ËÄ°^‹€³YÁ{‹Ö»¹Zn¿Y½Zfˆ¿Z¤§YÂ//Œ¯Z]Ã{ZmÁZË{ ¶ËÄ],{ÁÖ»½Zfˆ¿Z¤§YÄ]½Y€ËY­ZyYįZÅķ¼v»YÕZ̈],{Â//‹{ZnËY {‹Ö»¶¬fÀ» ½Y€ËY¾ÅMÃYÃÁ€adÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ö»{Zy×Y€Ìy ÃZ»½Z]M|ËZ]ÃÁ€a¾ËYÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÕ|À]½Z»ª^—d//‹Y{ZƛY½Zfˆ¿Z¤§Y µZeYZ]¾Ì·ÁYÕY€]cY€Å–¥YÂy€Ìˆ»YÁ|‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡ {‹Ö»Y€«€]Œ¯Á{¾Ì]Ö¸Ë ½M€f»Â¸Ì¯Á½Zfˆ¿Z¤§Y­Zy{ָˀ̈»¾ËYY€f»Â¸Ì¯{Y{Ä»Y{YÕÁ Ã|‹ÄfyZ‡¥YÂy€Ìˆ»ՁZ‡€ËÁՁZ‡ÁÁ€»YÄ]ZeÁd‡Y½Y€ËY­Zy{ d‡YÃ{Z»MZ˜«{{€eÕY€]€Ìˆ»¾ËYÁ ָˀ̈»¾ËYdyZ‡ÕY€]½Y€ËY|Æ eÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Ze€»YÖÀ Ë½Zfˆ¿Z¨§Y­Zy{€f»Â¸Ì¯dyZ‡d¨³½Zfˆ¿Z¤§Y­Zy{ ½Zfˆ¿Z¤§Y{ָˀ̈»¾ËYÁÃ{Â]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm|Æ e{ºÅcY€Å Ã|Ɵ€]½MÖ·Z»¾Ì»ZeÁgY|uYºÅÁ{‹Ö»ÄfyZ//‡½Y€ËYÕZÅ®¼¯¶v»Y d‡Y½Y€ËY صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} ©Z¨eY |‹s€˜»½Y´¿YÊÀÌ»€Ë½| »sZff§Yº‡Y€»{ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ‰Â»MdveįՀ¨¿Ö³ZeÄ]įÕ—Ä]{Y{ÖËÓZ] ¶¤‹\uZ,ZÌ¿{»ÕZÅÃZ´f‡{|ˀyZ]|¿{Â]Äf§€³Y€« |¿YÃ|‹ ,ZŽZf‡Y{Á|̼ËYÖ§Z//Œf¯YÕZÅdÌ·Z §ÃZ]{Âa\ˀ£ {Y€œ¿{»Ö§ZŒf¯YÄÀÆa,ZŽZf‡YÄr¿ZÀqd//‹Y{ZƛY ,Ö·Z»dË{Á|v»½Á|]½Z»Z//‡¾ËY,|¿Y~´]Á|̼ËYZÌfyY |À¯Ö»ª—ZÀ»½M{Ö§ZŒf¯YÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÄ]¹Y|«Y ½| »ÁÂuŠ·ZqkY€zf‡Yª¼Ÿ d¨³º‡Y€»¾ËY{‚Ì¿ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§ |¼v»|Ì ‡ d‡YŽ«Z¿Œ¯{Ö¿| »{Y»|Ì·ÂeÀÌn¿ Á‚m½| »€œ¿Y½Y€ËY{‹Ö»¹ÔŸYįÖ·Zu{{€¯ZƛY kY€zf‡Y½Y‚Ì»Ä]ÄmÂeZ]Ö·Á,d‡Y½ZÆmÖ¿| »ÕZÅŒ¯ d‡{½Y|ÀqĸXˆ»¾ËY,|f§YÖ»©Z¨eYįÖmY€zf‡Yª¼ŸÁ ļŒq€‡Á½Â´¿Â‡{Ä ‡ÂeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Âa\ˀ£ sZff§YµZˆ»YYÃ{†»½| »į{Á‚§Y,d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y {‹Ö» ÀÌn¿Ä //‡ÂeÃZ]{Š¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Š//z]{ÕÁ ”uZ]dÌÀÌ//‡¾Ì¸¨¿YZÀ̻·M|Ì·Âes€—d¨³¹ÂÌÀ̻·M ŠËY‚§Y¥|ÅZ]{Á‚§YÕÁ d//‡YY€mYµZu{ºeZyÃZ³Y€« ÕZÅdÌ//ˆ¯Â]ÕÁM€§ÕÁ€]dÌ·Z §µZu{,ZÀ̻·M|Ì·Âe ºÌfˆÅZ̟º¯ ,ԗŠz]{d//‹Y{ZƛY,ԗ½{Z »ÃZ]{Â//a\ˀ£ Y~³YÁ֏yŠz]Ä]¹4{ÃÂ//¯Á{€ÌŽ| »Հ//^ÅY {‹Ö»sZff§YµZˆ»Y{€ÌŽ| »{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁÃ|‹ Öf¼Ì«ÕZŲÀ‡Ä ‡ÂeÄ]¾ÌÀr¼ÅÁ|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË Š¬¿,µZ¤f‹Y{Šz]¾ËYd¨³Á{€¯ÃZ//‹YÖf¼Ì«ļ̿Á YÕY{€]ÀÆ]Á‚ÌÆnes€—d¨³Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË ½Á|]ºeZyÃZ³Y€«ÁÁ|̼ËY–‡Âe½Y´¿YÖÀÌ»€ËŠz] |‹Y€mYZÅÖmZyÄ]Z°eY sZff§Y¾ÌËM{įÂa\ˀ£{Y{Y|y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÃZ‹YZ],d¨³Ö»¾z‡½Y´¿YÕÁÁ[€‡ÖÀÌ»€Ë½| » tˀe½Y´¿Y½| »{|Ë|mdÌ·Z §Ä·Z//‡d»|«Ä] ÃÁ€aYÖ°Ë,½Y´¿Y½| »ÖÀÌ»€ËŠz]ՁZ‡µZ §{€¯ d‡YÃ{Â]Ö¿Y€ËYÖÀ§Š¿Y{Z]ÁÄ¿YÁZÀ§ÕZÅ ½Zn¿½Zf‡Y½ÓÂXˆ»ÁY|¿Zf‡Yįº‡Y€»¾ËY{Âa\ˀ£ •Z¬¿YÖ°Ë{€¯|̯Ze,|Àf‹Y{”uºeZyÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§Á d‡YÃ{Â]€¬»|ŸÂ»YŠÌa½MՁY|¿YÃY,ÃÁ€aÕY€mYc« ¹Z¼eYÄ]µZ‡Á{c|»{s€—|‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaįÖ·Zu{Á |‹Z£M½| »{|Ì·Âe,‚ÌÆneY| ]ÃZ»ćc|»{,|‡€] |Ì·Âe{½Y€ËYÃZ´ËZmÄ]cZneÁ½| »d À€ËÁ½ÁZ » cӐv»|Ì·Âeºnud¨³Á{€¯ÃZ//‹YÖÀÅM€Ì£cY‚¸§ |Ì·Âe{,¹ÂÌÀ̻·MÁԗ,†»,ÕÁÁ[€//‡€Ìœ¿ÖÀÅM€Ì£ d‡YÓ{{Z̸̻ZÌ¿{Ö¸»Ž·ZyZ¿ ,Ö¿ZÆm|eZ¯†»|Ì·Âe¾e½Â̸̻Y½Y€ËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ {ºÆ//‡¾e,ԗ¾eY‚Å{Á|uYÁ¾//eY‚//Å ½Â̸̻Y€´Ë{Õ‡Y {Y{|Ì·Âe¾e Á|Ì·Âeḑ€› ZÌfyY{ḑ€›¾eY‚ŽY€ËY,¹ÂÌÀ̻·MÖ¿ZÆm|Ì·Âe¾e \ˀ£Äf¨³Ä] d‡Y¾eY‚ÅÄ¿ÓZ//‡Ö¸ §|Ì·Âeį{Y{ |Ì·Âeḑ€›¾eY‚ÅÕÁÁ¾eY‚Å[€‡{,Âa ºËY{|Ì·Âe|{Y€f¼¯,ÕÁŠz]{įºËY{ Šz]Ä //‡Âe{Õ|Ë|m{€°ËÁÁ|̼ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Šz]Zf‡Y¾ËY{d¨³,d‡YÄf§€³ŠÌa{ÖÀÅM€Ì£cY‚¸§ |Ì·Âe|‹¥|ÅZ]ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ņ» {†»Ä ‡Âe|Ë|mÕZÅs€—¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Y{Ä ‡ÂeÁ {Y{Y€«Y€mYµZu{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ |˳Ö»ÖeY{ZÕZÅd̟ÂÀ¼»\̇MY½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ ½YYÄÌ·ÁY{Y»YÕ{Ó§ÕZÅd¯€‹±‚]ÀÆ] d‡YÃ{€¯d§Y|{Ö¿| »žËZÀÁ½| » {Ö¿| »–//‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À]{Zf«Y,Ö«€£Äf¨³Ä] \«Y€»|ËZ]½Y{€¼f·Á{,Á¾ËYYÃ|//‹Ã|ÀÀ°‹Z̈],Œ¯ cZ»|,Šz]¾ËYÄ]Հ´À¸eĿ³€Å½{ÁM{YÁį|À//‹Z] ÃY€¼ÅÄ]Ö¿| »žËZÀÁ½| »֏yŠz]ÕY€]YÖfz‡ d‹Y{|ÅYÂy YŒ¯{Õ{Ó§ÕZÅd¯€//‹,Õ{Zf«YµZ §¾ËYÄf¨³Ä] ÕZÅd¯€‹€]YÖ¿ÁÂ»Z¿d]Z«Á|¿Y{Ây€]ÖËÓZ]c|« €“ZuÁ|¿YÃ{€¯¶Ì¼ve֏yŠz]–//‡Âf»Á®q¯ ÃYÖ·Zu{,|ÀÅ{d‡{YY½YYÄÌ·ÁY{Y»d¿Y|Àf//ˆÌ¿ d‡YZ]½ZÀr¼ÅÕ{Ó§cӐv»cY{Z |Ì»Zn¿Y|ÅYÂy–‡Âf»Á®q¯½{Z »ÁZÅÃZ´À] ָ̘ eÄ],½Y€Æe©ZeYÖ//»Â¼Ÿ–]YÁZ]³Ád ¨³{Ö«€£ {Y{€^yŒ¯{ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÕYY{½| »YŠÌ] d‡YÕYĿ³Ä]½| »Šz]Õ{Zf«YÁÖÀ§ZfyZ‡{Á‚§YÁ €f¼¯,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋|À¿Z»ÖeZ«Z¨eYÁZźˀve€]Y€]{į YŒ¯{Zf«YYŠz]¾ËYįÖ·Zu{,d//‡Y€Ë~a\̇M cZ¼˜·,ÖeY{Z‘YŸ¾//ÌÌ eÁZÅd̟ÂÀ¼»Y¿Yž“Á d‡YÃ|Ë{Õ|m ̸ָveÖ//‹Y‚³¾ËÁ|eÄ]½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ {€¯ÃZ‹Y½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY½Ô¯{Zf«Y½Â̼̈¯Õ‡Y ÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€‡|Å{Ö»½ZŒ¿‰Y‚³¾ËYY֌z]į ,|¿YÃ|‹ÄmY»ÄÌ·ÁY{Y»{Â^¼¯Z]ZÅÄ¿ZyZ¯įd//‡YÄf¨³ { {Â//‹Ö¼¿Ã{Y{Ö¿| »ÄÌ·ÁY{Y»cY{ZÁZmYÁ¾ËYY cYÁ|Ë|mÄ»Z¿€]Ây{ՀfŒÌ]cZv̓Âe,€^y¾ËY {Y»ÕÁ‘YŸž“ÁÁcY{Z//d̟ÂÀ¼»ÕY€]d¼ d‡YÃ|Œ¿Ã{Y{Ö¿| »ÄÌ·ÁY d‡Y|¬f »,½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ,Ö«€£{Zn//‡ {Y»įÖ·Zu{,ÖeY{ZÕZÅd̟ÂÀ¼»Á‘YŸž“Áį Ã|‹ÄmY»ZÅd¼Ì«[¯€//‡Z]¶yY{YZ]{Ö¿| »ÄÌ·ÁY Äf¨³Ä] |À¯Ö»žË€ˆeY½Y€ËY{½| »{Zf«YÕ{Â]Z¿,d‡Y d¼Ì«|{Ze,¶yY{YZ]{Ö¿| »ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«,ÕÁ €fŒÌ]ָ̘ eÄ],dÌ “Á¾ËYÁ{ÁÖ»‰Á€§Ä]½MÖeY{Z {įd‡YÕYĿ³Ä]½| »Šz]Õ{Zf«YÁÖÀ§ZfyZ//‡ €f¼¯,Z¿Á€¯…Á€//ËÁÂÌ//‹|À¿Z»ÖeZ«Z¨eYÁZźˀve€]Y€] YŒ¯{Zf«YYŠz]¾ËYįÖ·Zu{,d//‡Y€Ë~a\̇M cZ¼˜·,ÖeY{Z‘YŸ¾//ÌÌ eÁZÅd̟ÂÀ¼»Y¿Yž“Á d‡YÃ|Ë{Õ|m cYÁÖ¿| »ž//ËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ// »į—½MZ//ËM Y€«,{€¯¹ÔŸY½Z»€¯{Ä^À‹ćÁcZneÁ½| »,d À Á{‹Äf§€³€´Ë{Z]Ö¿| »ÄÌ·ÁY{Y»cY{ZÕ¸md‡Y €//ŒfÀ»€^y€]ZÀ].|]ZËÄ»Y{Y½Z¯Z¼¯ÖeY{ZÕZÅd̟ÂÀ¼» Ĉ¸m{,ָ̟Z¼‡Y‰ÂËY{,Z¿€ËYÕY‚³€^yÕÂ//‡YÃ|‹ ,½Z»€¯Y|¿Zf//‡YZ]d¼cYÁ½Z¿ÁZ »Á½Z³|ÀËZ¼¿ž¼n» ¹|À³ÖËZ°eY{Ây\ˀ“|{ª¬ve ºÌ¿‚¿À³ևŻhuZ^»Z]YŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y Ö»c½YÁZŒ¯YdËZ¼uÕZf‡Y{Z0  ˜«cZ»Y|«Y¾ËY {€Ì³ {€¯ZƛYÁÃZ‹Y|¿ÁZ»{嶺ÁÁZŶ´ÀmĸXˆ»Ä]ÕÁ |‹½ZÌ]֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹{įÄr¿M¥Ôy€]Â“»¾ËY žeY€»YZf°Åd¨ÅÃZ]{įÖ¸»ÁÖ Ì^—€iY¾ËYÄ]žmYÄ¿ ¾ËY¦«Á¥Z«ÁY½Z»Z‡ d‡Y|¿ÁZ»{ïÕZÅÄÀ»Y{Ä]¶f» Â“»¾ËY½ÂÀ¯ZeŠÌaµZ‡YÁd‡YÃ{€¯¹ÔŸYYžeY€» d‡YÃ{Â]s€˜» ÕZŶ´ÀmÖ¸»½Â¿Z«®ËÃ{Z»…Z//‡Y€]{Y{Ä»Y{YÃ{YÖ·YÁ ÁZŶ´ÀmļÅ,d‡YÕZm½ZÀr¼Åį[»Œ¯ |¿Â‹Ö»[ˆv»Ö¸»֓YYÁ‚mÁd·Á{®¸¼e{žeY€» ½Z»Z‡Ã|Ɵ€]‚Ì¿ZŽMYÕY{€]ÀÆ]ÁdˆÌ¿¦«Á¶]Z«Á dÌ¿Ä]½McY|ËZŸįdˆÌ¿¾ËYY€Ì£¦«Á d//‡ZŶ´Àm d¿Z̏ZŶ´ÀmYd̼¯ZuÖf«ÁÁ|‡€]¹{€»¹Â¼ŸÄ]€Ìy d‡Y¹{€»¹Â¼ŸÕY€]½Mž§ZÀ»,|À¯Ö» Ö¸»ÕZÅcÁ€i¾//ËY€]ÖeZœ¿€³YÄ°ÀËY€]t//ˀeZ]ÕÁ ÖfuÁ|ÀÌ^]\Ì//‡MžeY€»¾ËYÄ°ÀËYµZ¼fuY,{€Ì´¿c ½Z»Z‡d¨³,{Y{{ÂmÁ,|¿Â‹ÕZneÀÆ]Z]®¸»Ä]¶Ë|^e Œ¯Ö¸»ÕZÅcÁ€iYՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÁZŶ´Àm |À¯Ö»d¿Z̏ d‡YÃ|‹Ã{ÁM¹|À³|Ì·ÂeÁՁÁZŒ¯Šz]dËZ¼uÕY€] ՁÁZŒ¯cӐv»ÖËZ°eY{Ây\ˀ“\·Z«{½MY֌z] Ã|‹µZ¼ŸY½Â̇Y‚Ì¿Z°»s€—\·Z«{½MY֌z],Ã|‹Ã|Ë{ ZfyY~]¾Ì»ZeœÀ»Ä]ZÅÃ{ZÆ¿ÕY€]‚Ì¿½MY֌z]Á d‡YÃ|‹Ã{Y{ dÌÀ»Y|ËZ^¿d¨³ևŻÁÕYÄ¿Z‡½ÓZ §Ä][Z˜yÃ{YÖ·YÁ ¹{€»ÖËY~£dÌÀ»YÁ{À³ևŻhuZ^»Z]YŒ¯ÖËY~£ ¾Ì»Pe,{Y{{ÂmÁÖ^‡ZÀ»ÕY|ËZaį{Âm»–ËY€‹{Z0  ˜« {‹Ö» Äf‹~³µZ‡|ˀy|{{Á|uª¬ve {Á|u€“ZuµZu{{Á‚§Y,¹|À³ÖÀ̼”e|ˀyÃZ]{ÕÁ {¾ËYÁÃ{€¯Y|Ìaª¬ve¶^«µZ//‡|ˀyÂ¼n»|{ d‹Y{€]Á{Y{Ä»Y{Y|ˀyÃZ»½Z]M€yMZeįd//‡Y֘ËY€‹ Z0 ¼fu¾ËY€]ZÀ] d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YÂˀƋ–‡YÁYZe‚Ì¿¹|À³ |ÅYÂyY|ÌaŠËY‚§Y¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿½YÁZŒ¯Y¹|À³|ˀy |ˀy¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿|{®ÀËYºÅ {€¯ ºËYÃ{Y{¹Zn¿YՀfŒÌ] {ZÆmcYÁÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»d//‡€a€‡ |ˀyd¼Ì«ŠËY‚§YÄ//¯\¸˜»¾ËY½ZÌ]¾¼“ՁÁZ//Œ¯ {€¯½YÂÀŸ,{Y{Y€«Ã|ÀËMµZ‡֟YZ¯Âf‡{{ÖÀ̼”e {Á|u{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa‚Ì¿µZˆ»YÁºË{€¯|Ì·Âe¹|À³¾e ¹|À³|Ì·Âe{Œ¯{€°¸¼ŸÕÁ {‹|Ì·Âe¹|À³¾e½Â̸̻ Ä]ÁÂu¾ËY{cY|Ì·Âe{€¯ZƛYÁ¦ÌÂe½Z//Œy{Y µZˆ»Y€³Y d‡YÃ{Y{x//‡ZaYÂ//Œ¯Ö¸yY{ZÌ¿¶»Z¯— Á|Ì·ÂeÄ]֗Z^eY,d‡YÃ|‹Œ¯{YÁ¹|À³Õ{Á|v»Y|¬» €ËZy}¾Ì»PeÃZ´¿Z]cY{YÁ¾ËYÁ{Y|¿Œ¯ֻ¼Ÿ¥Z» {Ád‡YÄf§€³cּˀve–ËY€‹{Œ¯®Ë„eY€f‡Y Ę]YcY{YÁ¾ËYį¾ËY¾¼“d‡YÖf̼¯Zu€Ì]|e®Ëž«YÁ {Y|¿€ÌyYևŻÕY€mZ»Ä] cY€¬»ª^—ŠÌaÕZŵZ‡{Ö//ˆ¯€³Y{€¯½ZÌ]Ã{YÖ·YÁ –ËY€‹Ä]֘]Z0 ‡Z‡Y,|‹Z]Ã{€¯{YÁÕ{Á|v»¹|À³{Âm» ºÌfˆÅcZ^i–ËY€‹{€“ZuµZu{Á{Y|¿Œ¯€“Zu d‡YÄ ËZ‹¹|À³ÖËZ¨¯{Ây¦Ë{¥~u {ZÆmcYÁÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»d//‡€a€‡ ½ZÌ]‚Ì¿¹|À³ÖËZ¨¯{Ây¦Ë{¥~uÄ ËZ‹ÃZ]{ՁÁZŒ¯ ºË{Â^¿|‹¾ËY|ÅZ‹,{Â]Ã|‹¥~uZÅdËZ¼u¾ËY€³Y{€¯ ¾Ë€fŒÌ]{|Ì·Âe™Zv·Ä]½ÂÀ¯ZeµZ//‡YįºÌ¿Y{Ö»Z»Y ¹|À³ÖËZ°eY{Ây\ˀ“µZˆ»YÖfuÁºËY{Y€«¾°¼»t˜‡ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa|{YŠÌ] Հ´Ë{ÕZÅ\·Z«{¹|À³ÖËZ¨¯{Ây¦Ë{Äm{Â]{Á‚§YÕÁ {ZÆmcYÁÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»d//‡€a€‡ huZ^»Z]YŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y|ËZ^¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁÁZŒ¯ ¹|À³|Ì·Âe™Zv·Ä]½ÂÀ¯ZeµZ‡Yd¨³,{À³ևŻ \ˀ“µZˆ»YÖfuÁºËY{Y€«¾°¼»t˜//‡¾Ë€f//ŒÌ]{ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa|{YŠÌ]¹|À³ÖËZ°eY{Ây ZƛYÄ]ÃZ‹YZ]«Ã{YÖ·YÁ½Z‡Z‡»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] YÖy€]d¿YYÃ{Z¨f‡YÃZ]{†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿YÖ°Ë€œ¿ ZÅÃ{Y{€³Yd‹Y{ZƛY,¹|À³cY{YÁÕY€]ևŻÕZÅÀÆq ¾ËY{¥Z¨‹Ö¿Z//‡Ô—YÁºÌÅ{Y€«ºÅZÀ¯d//‡{Y ĸZ§dÌ «YÁZ]įÖeYe¾ÌÀq|ËZ^¿,{€Ì´]cĘ]Y {‹{ZnËY,{Y{ ÕY€]įՂËÄ»Z¿€]…Z//‡Y€]| ]Ä]µZ//‡Y{Á‚§YÕÁ 0 ¼Ÿ,d§€³c®Ë„eY€f‡YµÂv»¾ËY{ÖËZ°eY{Ây Ä]Ô įd‡YÖ·YÂf»µZ‡lÀa½ÂÀ¯YÁºÌf§¶»Z¯ÖËZ°eY{Âyd¼‡ ,½Z¿|À¿Z»Œ¯¥Z»¥Z¨¯,Ö¸yY{cY|Ì·Âe,¹|À³ÄÀÌ»{ |Å{Ö»Y~]¾ÌÀr¼ÅÁd À,¹Y{ {ZÆmcYÁÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»d//‡€a€‡ ½YÂÀŸ¾e½Â̸̻{Á|uY¹|À³Ä]Â//Œ¯ZÌ¿ՁÁZŒ¯ Z]€]Y€]ŠÌ]Z¼¯ZŵZ‡¾ËY{Â//Œ¯cY|Ì·Âed¨³Á{€¯ ½Â̸̻ Äf‹~³µZ‡µZj»½YÂÀŸÄ]Ád‡YÃ{Â]Y|¬»¾Ì¼Å d^i½Z»Z‡€f‡Y{Z¯Á­Ô»Y»Y½ÁZ » d‡YÃ{Ây|À‡d·Á{¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ĸ«֓YY¶¯ ïÃ|ŸZ«Ze­Â¿Y|¿ÁZ»{¶¯d¨³,d‡Y|¿ÁZ»{ïÁ‚m Ä]|¿Â‹Ö»Ö^̋Y€‡{YÁ½Y{ÂÀůįÖËZm½Z¼ÅÖÀ Ë ½Z»Z‡¹Z¿Ä]½M­ÔaZÆqÄÅ{{ÁÃ|‹ºÌˆ¬e­Ôa dŒ³€]ZƸ´Àm½Z»Z‡¹Z¿Ä]­ÔaįÃ{Ây|À‡¥Z«ÁY ºÌfˆÅև€]µZu{Y½M­ÔaÁ{Á ½Z»Z//‡Z¯ÄqÄ]|¿ÁZ»{ĸ«ÁïÄ°ÀËYÄ]x//‡Za{ÕÁ ÓZ¼fuYį{Â]Zn¿M{Ä//¯Âa½| »d¨³{ÂyÖ»¥Z«ÁY {Œ]ÖËY|»M{ZÆ¿MÕY€]Á|ÀÅ{ÃZmY|Àf‡YÂyÖ » įd‡YÖËZÅ­Ôa{įÂa½| »¾ËYÄ°ÀËYÄ]x‡Za{ÕÁ ÂÀŽZ»Z‡Ä]įÖËZÅ­Ôa{ZËÄfŒ³€]ZƸ´Àm½Z»Z‡Ä] Á{¾ËY֗įÖ¯ÔaÁ{{įÂa½| »d¨³.d‡YÄfŒ´¿€] {Y{Y€«,ÄfŒ³€]ZƸ´Àm½Z»Z‡Ä]Á Ä]d·Á{d‡YÃ|‹Ã|ÌÀ//‹įµYR‡Ä]x//‡Za{ֿ—ԧY ,|ÌÀ°¿Öf^vÂ“»¾ËYÃZ]{Ã{€¯¹ÔŸYZƸ´Àm½Z»Z‡ ¾ËY€Ì´Ìa½ZÀr¼ÅZ»Ád//‡YÃ|//Œ¿Ö£Ô]YÁ¹ÔŸYd¨³ Ä]Y{Y»ļÅÁºÌ¿Y{€³€]Y­ÔaZeÁ{įºÌfˆÅÂ“» ºÌÀ¯Ö»Ö¿Z‡Ô—Y½YZ´¿€^y ¾ËY€]Á|‹Z]ևŻcY€¯Y~»ÕY€]ÕYÄ¿YÂfŒaÁÄÀÌ»ŠÌa|¿YÂeÖ» Ä]µÁYÄm{{YžËZÀÖ´fˆ]YÁįd‡Y½MZ»‰Ôe¹Z¼e…Z‡Y ¾Ì¼ÅÄ] ºÌËZ¼¿ž˜«¶»Z¯—Ä],| ]ĸu€»{ÁÃ{Y{ŠÅZ¯¶«Y|u {€]YcZ ˜«Ó{{Z̸̻ ÕY€]ՁZ‡Ö¸yY{Ä»Z¿€]µZˆ»Y¶Ì·{ d‡YÃ|‹ÖuY€—Ö¿| »ÁÖf À¦¸fz»ÕZÅŠz] Y{€¯½Z//Œ¿€—ZycZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ Äf‡YÂycZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ ]ZeÕZÆf¯€‹ÁZÅd¿ÁZ » Հ̴Ìac«Ác|«Z]YՁZ‡Ö¸yY{Z]–^e€»ÕZÅÄ»Z¿€]ZeÃ|‹ Y½MZ]–^e€»ÕZʼnY‚³,ŠËZa¾¼“–^e€»cÄ]ÁÃ{€//¯ |ÀËZ¼¿ÄËYY €ÌyZË{{€³€]ZŶ´Àm½Z»Z‡Ä]Ã|¿Z»Ö«Z]­Ôa ¾ËYį{Y{{ÂmÁºÅµZ¼fuY¾ËYZËMÄ°ÀËYÄ]x//‡Za{ÕÁ Ö·Z¼fuY¾ÌÀqĸ]d¨³{{€´¿€]ZŶ´Àm½Z»Z‡Ä]­ÔaÁ{ Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁžeY€»Á‚m|À˳Ö»ZÆ¿MįY€q{Y{{ÂmÁºÅ Y½Z‹{ÂyZycY€œ¿ºÅZ»½Z//‡ZÀ‹Z¯Äf^·YÁdˆÌ¿ |¿Y{ d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YÃ|¿Z¼Ì«Z]­ÔaÁ{{Õ|Ë|mÕZÌuY Ä]€e{ÁÄq€//źŭÔaZeÁ{¾ËY¹YÁ|//Ì»Yd¨³ÕÁ ֗|Å{Ö»½ZŒ¿Z»և€]įY€q{{€³€]ZƸ´Àm½Z»Z//‡ ֓YYÁ‚mÁÄf§€´¿cÕ|Ë|mÕZÌuYpÌÅZÆ·Z‡¾ËY d‡YÖ¸» Ä]įÖ¯ÔaÁ{ÁÄfŒ³€]įÖ¯ÔaÁ{Ä°ÀËYÄ]x‡Za{ÕÁ Ö¯ÔaÁ{d¨³{Y{duZˆ»|¬qÄfŒ´¿€]ZƸ´Àm½Z»Z‡ Ã|¿Z»Ö«Z]­ÔaÁ{Ád‡YZf°ÅÁY‚ÅÄfŒ³€]į d‡Y{Á|u¾Ì¼ÅºËYÃ{Y{¹Zn¿YįÕYȬ¿ÕZÅև€]Z]‚Ì¿ ZËMÄ°ÀËYÄ]x‡Za{ZŶ´Àm½Z»Z//‡֫¬u€f§{¶¯€Ë|» ZË{‹Ö»[ˆv»|¿ÁZ»{žeY€»ÕZÅÄÀ»Y{Á‚mZÅ­Ôa¾ËY ÄnÌf¿Ä°ÀËYÄ]x‡Za{…Z§Z]³Ád¨³{ֿ—ԧYZ“ ïY֌z]|‹Ö»Äf¨³Ä°¿MÂy{Z¼‹ÕZÅև€] ,|̇Zn¯Ä]d‡YÃ{Ây|À‡¥Z«ÁY½Z»Z‡¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ ¥Z«ÁY½Z»Z‡¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ïY­ÔaZÆqµZ‡d¨³ ºË{Y{¹Zn¿YÁÁ{¾ËY{įÖËZÅՀ̴ÌaZ],{Â]Ã{Ây|À‡ ­ÔaÁ{ÕÁÁdŒ³€]ZƸ´Àm½Z»Z‡¹Z¿Ä]½M­ÔaÁ{ |ÀÀ¯Ö»և€]½Z»Z‡Á{½Z‡ZÀ‹Z¯‚Ì¿€´Ë{ ZƸ´Àm½Z»Z‡¾Ì]«¶»Z e»¹Z¿Z]­€fŒ»ÃÁ€³Z¯{Á‚§YÕÁ ZÅ­Ôa¾ËY¥ÔfyYÂ“»Ze|‹¶Ì°Œe¥Z«ÁY½Z»Z‡Á |ÀÀ¯և€]Y ¹Z¿Ä]½ÓYį­ÔaÁ{¾ËY¶°//Œ»Ä°ÀËYÄ]x//‡Za{ÕÁ ,d‡Y¥Z«ÁY½Z»Z//‡ZÌfyY{ÁÄfŒ´¿€]ZƸ´Àm½Z»Z‡ Ä°ÀËYÁd‡Y֫¬uÕZŀœ¿¥ÔfyY€fŒÌ]d¨³d//ˆÌq {{€³€]ZŶ´Àm½Z»Z‡Ä]¥Z«ÁY½Z»Z‡YÖ¸°‹ÄqÄ] ¥Z«ÁY½Z»Z//‡d¨³€f//ŒÌ]cZv̓ÂeÄWYY{ֿ—ԧY ,¾ÌÀr¼ÅºÅZŶ´Àm½Z»Z‡Á{Y{‰{ÂyÕY€]ÖeÓÓ|f‡Y Á{¾ËY|ËZ]ZËMį{‹Ö»Ö//‡€]ÃÁ€³Z¯¾ËY{¾ËY€]ZÀ] {€¯¹ÔŸYd¼cYÁd‡€a€‡ d¼cYÁdË»Z»ÁZ¯Âf‡{¾Ë€f¼Æ»ՁZ‡Ö»Â] ¢·Z]Á|̼ËY½Y€ËYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe½Z»Z‡ ÕÁ€]ÁÖuY€—cZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]Ä»Z¿€]Ó{{Z̸̻®Ë€] ‰ÔeļŽZÌ»¾ËY{{€¯tˀeÕÁ d‡YÃ{€¯‚¯€¼eZÆ¿MÕY€mY Ád À¦¸fz»ÕZÅŠz]YYÖ´fˆ]YÁÕZÅijįd‡Y½MZ» žËZÀYYkZyÄ]Ö´f//ˆ]YÁ¥Z¿|À]ÁÃ{€¯Y|mÂ//Œ¯½| » Ö¿| »ÁÖf ÀÕZÅÖËZ¨¯{Ây{Y{Ä»Y{YÖ¿Z]ZÌy…|» ºÌÀ¯Y|m dyZ‡Ä]ÄmÂe½Á|]ÕYÃÁ€aÁdË»Z»pÌŵZ//ˆ»YÄ°ÀËY½ZÌ] ½| »,d ÀcYÁdË»Z»¾Ë€f¼Æ»d¨³,{Y|¿{ÂmÁÖ¸yY{ –^e€»ÕZÅÃÁ€aÖ»Z¼e{¶yY{dyZ//‡Ä]ÄËÁÄmÂecZneÁ ,¶yY{dyZ‡Âv»¶Ë},ZÅÄ»Z¿€]Ö»Z¼eÁd//‡Y|Ì·ÂeŠÆmZ] |¿YÃ|‹Հ´¿Z]ÁÖuY€— µZˆ»Y…Z‡Y¾ËY€]{Á‚§YcZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ |Ì·ÂeZ^yY |‹ŽzŒ»½YZ‡Á{Âyָ̘ e¦Ì¸°e d‡YŽ«Z¿Œ¯{Ö¿| »{Y»|Ì·ÂeÀÌn¿ dˆÌ¿ µZu{€f»ª¼ŸZe½{Z »ZÌ¿{{Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ],ÕÁ cZ§ZŒf¯Y½Y€ËY{įd‡YÖ·Zu{¾ËY{Á‚§Y,d‡Y¥ZŒf¯Y Ճ·ÂÀ°e{Â^Æ]Z]ºËYÁ|Ì»Yį{‹Ö»¹Zn¿Y€f»Ze ḑ€›ÖËZ‡ZÀ‹Z]Á|]ZË{Â^Æ]ĸXˆ»¾ËY,Â//Œ¯kY€zf‡Y |‹Z]ZÌ¿{€e€]Œ¯|ÀqÁ‚m|¿YÂf]½Y€ËY,Œ¯½{Z »¶»Z¯ ½Y‚Ì»¾ËY¾f‹Y{Z]įdˆÌ¿½Y€ËYÃ|À^ˁ{Y{Ä»Y{YµÂXˆ»¾ËY ÕZ°Ì]¶°Œ»Z]½M½Zzf»Á¹{€»,½| »ÁÂu{ḑ€› |À‹Z]€Ì³{ Z]ºËYÁ|Ì»Y{€¯tˀeZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§ {{ÂyÃZ´ËZmÄ]€ežË€‡Äq€ÅÂ//Œ¯,d¼cYÁÃ{YY ÁµZ¤f‹Y½Mž^eÄ]ÁÖ¿| »{Y»µZvf‡YÁkY€zf‡Yhv] {{€³Z]ÖËY|»M{ ,½| »²ÀË|¸ÅdÌ·Z §Z£MZ]ºeZyÃZ³Y€«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|¼v» ºeZyÃZ³Y€«|‹ÁM{ZË,{Y{Z¯Âf‡{{YºÆ»ÃÁ€a hv]{Հf»ZeÕZ¨uÕZÅÃZ´f‡{Z]kY€zf‡YÕY€] ÄÌÆehv]{ºÅ{€]YÂÅcY‚ÌÆneYÁÃ|//‹{YÁkY€zf‡Y d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YZÅÄÀÆaȬ¿ į|Å{Ö»¹Zn¿YÕ{ZˁÕZÅÃÁ€a,º//eZyÃZ³Y€«{Á‚§YÕÁ ÕZÅdÌ·Z §Á€»YÁÃ{Â]dÌ»Á€aÁ‚À´À»,ÕÁ,[€‡¶»Z‹ {ÂmÁZ] d‡YÄf§€³Ö]Ây[Zf‹Ö¿| »µZvf‡YÁkY€zf‡Y {Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Z»Yd‡YÓZ]Z̈]Œ¯ÕÁM€§ḑ€›Ä°ÀËY ºËY{¶°Œ»ÁÃ{Â]Ž«Z¿ÀÌn¿Á{Y{{ÂmÁÕÁM€§ ½| »cZ§ZŒf¯Y{ÀÌy}ÖÀÌ]ŠÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]µÂX//ˆ»¾ËY †aÁ{Â]¾eÁ½Â̸̻®Ë½Y´¿Yè·Â‡ÖÀÌ»€Ë Ã|̇¾e½Â̸̻Ä]kY€zf‡YÖÀÌ]ŠÌadÌ·Z §Z£MY cZ§ZŒf¯Yḑ€›,|¿Á¾ËYÄ»Y{YZ]d//‡Y|Ì»Yd¨³,d‡Y |]ZËŠËY‚§Y µZvf‡YÄ]ÃZ‹YZ]ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§ d¿Z»YÖ¿| »{Y»{€¯½YÂÀŸ,ÖmY€zf‡YÖ¿| »{Y»Õ|{ Ö¿| »{Y»,¾ÌËZaµZvf‡YZ]|ËZ^¿Ád‡YZ»{‚¿{½Z³|ÀËM ºÌÀ¯¶Ë|^eĸ—Z]Ä]Y {Zf«Y½ZÆm Œ¯­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^i½Z»Z‡€f‡Y{Z¯Á­Ô»Y»Y½ÁZ » d‡YÃ{Ây|À‡d·Á{¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ĸ«֓YY¶¯d¨³ Á{ZÀ‡Yd^i½Z»Z‡€f‡Y{Z¯Á­Ô»Y»Y½ÁZ »½ZÌe{Z //‡ |¿ÁZ»{ĸ«µZ˾ˀyM֓YYdÌ°·Z»|À‡d¨³Œ¯­Ô»Y Ã|‹{Zd·Á{¹Z¿Ä]ºÅd‡YÖ«€‹[ÂÀmµZ˽Z¼Åį d‡Y d·Á{¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ĸ«֓YY¶¯\Ìe€e¾ËYÄ]{Á‚//§YÕÁ ¦«ÁĬ˜À»¾ËY֓YYY€f»Öf¿Z‡®ËÖfuÁ|‹Y{|À‡ dˆÌ¿ ÕZÅ­Ôa¥ÔfyY{»d¼ˆ«½M{{€¯tˀe½ZÌe{Z ‡ Z]Z ˜«Ád‡Yև€]d//‡{{Â“»‚Ì¿ÁÖf^i |‹|ÅYÂyš¨uÖËZ”«º°u dŒ³€]ZŶ´Àm½Z»Z‡Ä]¥Z«ÁYY|¿ÁZ»{­ÔaÁ{ d¨³Ę]Y¾ËY{ºÅZŶ´Àm½Z»Z‡֫¬u€f§{¶¯€Ë|» Z]į{Â]Ã{Ây|À‡¥Z«ÁY¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ïY­ÔaZÆq ‚Ì¿Y€´Ë{­ÔaÁ{ÁºË|¿Y{€³€]Y½M­ÔaÁ{ZÅՀ̴Ìa |ÀÀ¯Ö»և€]½Z»Z‡Á{½Z‡ZÀ‹Z¯ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com €]‚¯€¼eÁՁZ‡Ö»Â],cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ dyZ//‡ÁÄÌ·ÁY{Y»|Ì·Âe{Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½YÂeՀ̳Z°] Ö¿| »ÁÖf À¦¸fz»ÕZÅŠz]ZÌ¿{»cÓM¾Ì‹Z»ÁcZ ˜« ՁZ‡Ö¸yY{YÁd//ˆ¿Y{Ä¿ZzeYÁ¾ËYÕ|mZ¯Âf//‡{Y {Y{€^yŠz]¾ËYZÌ¿{»cY‚ÌÆneÁcZ ˜«YÓ{{Z̸̻ ŠËZaĈ¸m{Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ì//ˆu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]cZneÁ½|// »,d ÀcYÁÖ¿| »ÁÖ//f ÀÕZÅs€— Á{¾ËYÖ´ÀÅZ¼Å{ZnËYÕY€]ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYZ]½YZ//‡Ä ˜«¾¼n¿YÕZ´¿Ä»Z¿Öa{ Á{ÂyÄf̼¯Ĉ¸m{Â“»¾ËY,Ö¿Zfˆ]ZecÔ̘ e½Z»{»{½YZ‡Ä ˜«Z]Z‡Á{Ây ½Z»{ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYָ̘ e|//‹€¬»…Z‡Y¾ËY€] |‹¦Ì¸°e¾ÌÌ eÁÖ//‡€] Z]½Z»‚¼ÅZ‡Ä ˜«ÕZÅd¯€‹ָ̘ eµZu¾ÌŸ{Á{€Ì³c,Ã|‹¹ÔŸYÖ¸^«ÕZÅ Á{Ây½Y€ËYÖ¿Zfˆ]ZecÔ̘ exËZeįc¾ËYÄ] |‹Z]Á{Ây½Y€ËY¶Ì˜ eÕZŁÁ Y‚Ì¿ZbËZ‡½ZÀ¯Z¯Á{Â]|ÅYÂyÃZ»ÂˀƋdËZ¤·{Y{€»YZ‡Ä ˜«ÕZÅd¯€‹Á {½YZ‡Ä ˜«|‹€¬»ÄnÌf¿{ d§|ÀÅYÂyÖ¿Zfˆ]ZecÔ̘ eÄ]ÃZ»{Y{€»dËZ¤·{Y{€» ,½YZ‡Ä ˜«ָ̘ e½Z»{ZÅÖËZbËZ‡Á|ÀÅ{Ä»Y{Y{Ây|Ì·ÂeÄ]ZbËZ‡ָ̘ e½Z»c|» ¾Ì»Ze½YZ//‡Ä ˜«¶Ì˜ e€Ì£xËZe{Öf§ZË{cZ ˜«¶v»YY{ÂyZÌ¿{»cZ ˜« į{Â]Ã{€¯¹ÔŸY½YZ‡Á{ÂyÄ]ÕYÄ»Z¿{ŠÌaÁ|Àq½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y {€¯|ÀÅYÂy Ö]ÁÖ¼³{€‡\m»½YZ‡Á{Ây–‡ÂeÖ¿Zfˆ]ZecÔ̘ eÕY€]cÁZ¨f»ÕZÅxËZeµZ¼ŸY ¾ÌÀr¼ÅÁՀˆ¯ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Zed€§,¶¼Ÿ{Á|‹|ÅYÂy½YZ‡Ä ˜«|Ì·Âe{Ö¼œ¿ {€]|ÅYÂy¾Ì]YY½YZ‡Ä ˜«Ä¿Y€Ì´ŒÌacY€Ì¼ e Á{ÂycZ ˜«|Ì·ÂeÄÀ˂ÅÕ|{|‹ |Ì·ÂeÕY€]YÁÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«Õ|{Ze|‹Ä]ÃZ‹YZ]½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y€Ì]{ ֗ºËYÁ|Ì»YÁÃ|//‹ÄWYYcZ ˜«d¼Ì«ŠËY‚§YÕY€]¹Ó­Y|»d¨³,Á{ÂycZ ˜« ³Ád¨³{¸´Ì]ZˁZ» {‹ÖËZÆ¿Z‡Ä ˜«d¯€‹ÕY€]d¼Ì«|//‹Ã|ÀËMÃZ» ÁŒ¯{ՁZ‡Á{Ây¹Â‡\˜«{ZnËY€]ÖÀ^»Ã|//‹s€˜»ÕZÅhv]{»{…Z§Z] |Ì ]µZu¾ÌŸ{Ã|Œ¿Öf^vZ»Z]{»¾ËY{d¨³ÖmZyÕZÅd¯€‹Öy€]Z]À¯Y~» |‹Z]½Z»Œ¯{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]€“ZuÖ¸ §–ËY€‹Ä]ÄmÂeÄ]ÖmZyZ‡Á{Âyº¿Y{Ö» ÕY€]֏Zy¹Y|«Y|¿YÄf‹Y{”u½Y€ËY{d«Á€ÅÃ{Y{½Z//Œ¿Ä]€ne‚Ì¿ZÅÖÀÌq{»{ \˜«{ZnËY€Ì´Ìad ÀcYÁįºËYÃ|ÌÀ‹{Á‚§YÕÁ |¿YÃ{Y|¿¹Zn¿YcZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{ d‡YÃ|Œ¿Z]Z»Öf^vÖ·Ád‡YՁZ‡Á{Ây¹Â‡ |À¯Ö¼¿€Ì̤e½Z¼Ì‡ÕYÄ¿ZyZ¯d¼Ì« d¨³,dËZ¼u½Z»Z‡Z]ZÅÖ¿Z¼Ì‡Ĉ¸mcZÌW‚mtˀŒeZ]½Z¼Ì‡½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y€Ì]{ {YMYZ]{½Z¼Ì‡d¼Ì«|‹€¬»µZu¾ÌŸ{,|]ZËÖ¼¿ŠÅZ¯½Z¼Ì‡ÕYÄ¿ZyZ¯d¼Ì« tˀŒeZ]…Z§Z]³Ád¨³{½Zz̋Z“€·Y|^Ÿ |‡€]½Z»ÂeY‚Å Ä]Ze{Â//‹µ€fÀ¯ ¾ËY{d‹Y{ZƛYdËZ¼u½Z»Z‡½ÓÂXˆ»Z]½Z¼Ì‡½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ€»YĈ¸mcZÌW‚m …Z‡Y€]µÂv»¾ËYÕYÄ¿ZyZ¯d¼Ì«|‹€¬»Ás€˜»½Z¼Ì‡ÕY~³d¼Ì«Â“»Ĉ¸m {ZÅևZ]|‹Y€«¾ÌÀr¼Å {‹µZ¼ŸYdËZ¼u½Z»Z‡Á½Z¼Ì//‡¾¼n¿Y€ÌyYÄ]» {€¯tˀeÕÁ |]ZËŠÅZ¯YZ]{½Z¼Ì‡w€¿Á|]ZËŠËY‚§Y{YMYZ]{½Z¼Ì‡d¼Ì«{» Á|À¯Ö»ē€ŸY{ÂyµÂv»,{Âm»cZ]»…Z‡Y€]½Z¼Ì‡d À€“ZuµZu{ Á{Ĉ¸m{†¸n»†ÌW\ËZ¿{Y‚°Ì¿ÕZ«Mįd‡YÖy€¿½Z¼ÅÄ¿ZyZ¯[{½Z¼Ì‡d¼Ì« ½Z¼Ì‡d¼Ì«įÕ—Ä] |Àf‹Y{|̯Ze½MµZ¼ŸY€],d ÀcYÁd‡€a€‡Z]ŠÌa\‹ Հ̳Z]Á¶¼uÄÀ˂Ž{Â]ÓZ]Ä]ÃZ‹YZ]½Zz̋ d‡Y½Z»ÂeY‚Å Öf¯ZaÄ¿ZyZ¯[{ ½Z»Z‡Z]Á€»YĈ¸m{įd‡YY~³€iYÃ|ÀÀ¯¥€»d¼Ì«{Ĩ·Â»¾ËY{Y{Ä»Y{Y,½Z¼Ì‡ ¶Ë| eÃ|ÀÀ¯¥€»ÕY€]½Z¼Ì‡d¼Ì«į{‹ÖÅ|¿Z»Z‡Õ—Â“»|‹€¬»dËZ¼u |‹Z]d¯Za€ÅÕY€]½Z»ÂeY‚Å µ{Z »įÕ—Ä]{‹ ÖÅZ»Ã{ºŒqºze½Â̸̻{Á|uÄ]Ä¿ÓZ‡Œ¯ {Y{ZÌ¿ ºze{|Ÿ½Â̸̻Ze¾Ì]Ä¿ÓZ‡d¨³½Y€ËYcÔ̋½Z»Z‡ÕÁ€aՂ]MÄ ‡Âe½ÁZ » {‹Ö»|Ì·ÂeŒ¯¶yY{{½M|{{Á|uįºËY{ZÌ¿|Ì·ÂeÕY€]ÖÅZ»Ã{ºŒq Y‚ÅYÄf‹~³µZ‡{ÕÁ€aՂ]M|Ì·Âe½Y‚Ì»ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÖÆ·Y|^Ÿ¾Ìˆu ºÌfˆ¿YÂeįÕÁ€aՂ]MÁÂu{µZ‡{Z»ÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë{€¯ZƛYÁ½YÂÀŸ¾e –Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡Ân»Z]|Ì·Âe¾ËYį{Â]ZÌaÔÌeÖÅZ»¾e|Ì·Âe,ºÌÀ¯ª¬v»Y½M ¾Ì»Ze{»{ÕÁ d§€³c{‚ËÁ½ZÀ¼‡,º«,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡YZÆq{dˆË ºŒqºze{|Ÿ½Â̸̻Äf‹~³µZ‡d¨³‚Ì¿ÓMµ‚«ÖÅZ»|Ì·ÂeÕY€]Ã{ºŒqºze įÓMµ‚«ÖÅZ»Äf§ZËsZ¬·ÕZƼzeÄ]Ã{ºŒqºze |‹Œ¯{YÁÓMµ‚«|Ì·ÂeÕY€]Ã{ d¸Ÿ¾ËYÄ]Ã{ºŒqºze |À˳Ö»|ÀfˆÅÖËZn]ZmÃ{Z»MÁ|¿ZÅ{€¯|‹Ö§Z¯ÁY|¿YÄ] d‡Y½|Ë{¶]Z«ÁÃ|‹¶Ì°Œeºze½Á{ÖÅZ»½Z¼ŒqįÃ|‹¥Á€ » cY{ZÁ¥€»YZ]{Öfz‡–ËY€‹Z¿Á€¯Â̋d¸ŸÄ]µZˆ»Y{€¯tˀeÖÆ·Y|^Ÿ d‡YÃ|‹Á€]Á¶°Œ»Z]ÖÅZ»‰Á€§ÁÃ|»M{ÂmÂ]֋Á€a½Z˂]M ½Â̸̻¾Ì]Ä¿ÓZ‡į{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ËYcÔ̋½Z»Z‡ÕÁ€aՂ]MÄ ‡Âe½ÁZ » ¶yY{{½M|{{Á|uįºËY{ZÌ¿|Ì·ÂeÕY€]Ã{º//Œqºze{|Ÿ½Â̸̻Ze {‹Ö»|Ì·ÂeŒ¯ Ä·Z¬»€‡ |À¿YÂf]ZÆ£€»|ËZ‹ |ÀÅ|]Õ{Zf«YdˀË|»‰Â»M ̜֨¿Õ|Æ» Õ{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com Äv¨YÄ»Y{Y Ze , ÕZŵZ//‡{©ZqZ«½Y‚Ì»ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»ÕZÅ{ÁM€]ª^— Âz]ZÅÓZ¯©ZqZ«,Yd¼Ì«ŠËY‚§Y¶Ì·|]µZ‡ d‡YÃ{Â]Ó{{Z̸̻ {Ę]Y€ÀËY{Ö¼‡Z»M d//‡YÃ|//‹ħZ“YÃÂ^¿Y€Ë{Z¬»{Ã|¿¹Y{ÁÕYÄ¿YZ˹ԫY €œ¿{YÖmÁ€yÁÕ{ÁÁ©ZqZ«Ó{{Z̸̻{Á|uZ ¼m½YÂfַ̻ÁdˆÌ¿d‡{ ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡†ÌW d‡YŒ¯{€¨¿½Â̸̻®ËYŠÌ]µZ¤f‹Yµ{Z »¾ËY d§€³ {Zf«Y,©ZqZ«€³Y |À¯Ö»Ö]ZˁY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅYÖÀÌ»€Ë{Zf«YÂ//Œ¯ ħZ“Y½MÄ]YcZÌ·Z»Y¥Z »ÕZÆfÌ·Z §,ÖeZÌ·Z»ÂeYkZy{Zf«Y,Œ¯ÖÀÌ»€Ë Öf·Á{Äm{Â]€ˆ¯½Y‚Ì»Y€fŒÌ]Ö¸Ìy½YÂeÖ»Yd·Á{Ä¿Y‚yÄ]Ã|Œ¿‚ËYÁcZÌ·Z»ºÌÀ¯ {€¯{ÁM€]µZˆ»Y ÕY€]Ö¼¸Ÿ€Ì£ÕZƋÁՀ̳Z¯Ä]ÁcÔ°Œ»ÖËÔ¬Ÿ€Ì£ՁZ‡Ã{Z‡Ä°ÀËYYd¸¨£Z] Ö³‚]cZ»|Äq,ÖfˀË|»ÕZƨ “ÁÖf·Á{Äf§Z˽Z»Z‡ÕZ̧Z»{Zˆ§ZiM½{€¯½ZÆÀa \̇MŒ¯{Zf«Y¦Ìv¿€°ÌaÄ]ZÅÖf·Á{d‡ZÅÄÅ{,d‡YÃ{€¯{YÁŒ¯{Zf«YÄ] Y€e€Ì¬§Á€ÅY¹{€»,|À¿ZŒ¯Ö»Ö´fˆ°‹Á¹Z¯Ä]YŒ¯žËZÀ,|À¿Z//‡Ö» |ÀÀ¯Ö»¶^«Á dˀj¯YÃZ§įŒ¯Õ{Zf«YÄ ‡ÂeÁ|‹ÕY½Á{¶»YŸÄ]¾fyY{€aÕZn]ZÅÖf·Á{ cY{YÁ |ÀfˆÅÕ{Zf«YÄ ‡ÂeÁ|‹ÕY½Á€]¶»YŸY€iZf»,|À¯Ö»¾Ì»ZeY¹{€» žËZÀ½Z^uZž§ZÀ»įd‡ZÆf‡Ż¾ËYcZ ^eYÖ°Ë©ZqZ«ZËÖ¼‡˜]ZÅÓZ¯ÃÂ^¿Y |À¯Ö»¾Ì»ZeYÖmZyÕZÅŒ¯žËZÀ½Y€³Z¯ÃZ§Á Ã|ŸÁ,¹{€»dŒÌ »YdËZ¼uÕZÅZ ‹ļƿMZ]|Ë|m†¸n»Z¯Ä]Á€‹YÄ°Ì·Zu{ ÖËZŒ³Z],Œ¯|Ì·Âeª¿Á,Äm{Â]{sԏY,d‡{Á€§ZŒ«YÖ³|¿Ä]ÄmÂeÕZÅ d̼ÅYº¯{Y»Z]Y†¸n»d«Á,½Z³|ÀËZ¼¿,{~³Ö»Á,¦«Âf»ÕZÅÄ¿ZyZ¯ ÕZÅÃ|ŸÁY®ÌrÌÅ{»{½Z̈¸n»–‡Âe½Â¿Z«\ːeYÂÀÅ,|¿|¿Y~³ÕZm {‹Ö¼¿Ã|ÅZŒ»ՂÌqÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»Öfu,Õ{Zf«Y½Z»Zˆ]Z¿Z“ÁY,ÄÌ·ÁY ÁÃ|‹µ€fÀ¯Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋,Öf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€adËZŸ¶Ì·{Ä]ZÅŒ¯¹Z¼e{ d·Á{ÕZÅÕZ´¿Y¶Æ‡¶Ì·{Ä]½Y€ËY{,|¿{€³Ö»€]Ö³|¿Õ{ZŸdÌ “ÁÄ]lË|eÄ] ÁÄf§€³kÁYÃZ]Á{Â̋|Ë|mk»,¾Ìzf»Ö¼¸ŸÕZÅÄ̏ÂeÄ]ÄmÂe¹|ŸÁ €¨¿Ä¿YÁY€fŒÌ]Ö¸ÌyZ¿Á€¯cZ¨¸eÁ|¿Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{Œ¯½Zf‡Y ÕZź‡Y€»ÕY‚³€]»d‹Â¿†¸n»¾ÌŒÌaÃ|ÀËZ¼¿Ö¸¯ÂeÕZ«MĘ]Y¾Ì¼Å{ d‡Y Ö^Å~»º‡Y€»ÕY‚³€]Ä]Á«{Y|¿YÖ»€˜yÄ]YY{Y‚Ÿ½YY‚ŽZmZŁÁ¾ËY{¹€v» ºÅd‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » {€¯‘Y€fŸYd·Á{–//‡ÂeZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹½YÁ{{ ÖqZÀud¯€‹¹|Ÿ {€¯¹ÔŸYZ¿Á€¯Â̋hŸZ]Y€¨¿YŠÌ]cZ ¼neÕY‚³€] ļÅ,ºËY~´]|‹€¯}įÊ^·Z˜»ZÀ¯{€³YºÅYcZ«Z¨eY¾ËYµZj»YÁd·Á{{Y{€Æ‹ ½Zf‡Á{Z]įd‡ZÅÖf·Á{¾Ì]{Z¼mY¾f‹Y|¿ÁYY|»Á¶¼ve¹|ŸÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ZžËY ¾Ì]|À¿YÂeÖ»Ŀ´qZÆÀËY |¿Y|¿ºÅZ¨eŒ¯ÖeZÌu¶WZˆ»{ÖfuºÅ{Ây®Ë{‚¿ cÔ°Œ»Á¶WZˆ»,ÕZm»YZe|ÀÀ¯{ZnËYÖ´ÀÅZ¼Åd·Á{|À»Z¯½Â̸̻®ËYŠÌ] ½Zf‡Á{|ÀaÄ°¸]½Zzf»ÕZÅÄ̏ÂeįÖ¿Zˆ¯,|ÀËZ¼¿ÃY{YY½Y€ËY¹{€»½Â̸̻ |À]ZeÖ¼¿€]ºÅY ºÌf§ZÌ»š§Zu€ ‹{ZË |Œ¿Á¹ZyÕÁM¾ËY{ºÌfyˆ] |Œ¿Á¹Z¼eµ{Z¯{‹į½ZmdyY|³ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ {€]ÓZ]Yd¨¿d¼Ì«Z°Ë€»M€ËZy}ŠÅZ¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ//‡Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y Ó{®ËZ]ÁÉ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Á Z]ÁÕ|{¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ÀœfÀ»€Ì£ŠÅZ¯į֋Y‚³€ÌiZedveÖ¿ZÆmYZ]Ä^À‹ZÆqÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« Â̋ŠËY‚§YÄuÂ^v]{Z“Z¬edÌ “ÁÄ]d^ˆ¿YYZ]Á{Y{½ZŒ¿YZ°Ë€»Md¨¿€ËZy} d§ÓZ],{€¯YÁ|Ì»YZ¿Á€¯…Á€ËÁ ½Â̸̻ Äf‹~³Äf¨Å{Z°Ë€»Md¨¿€ËZy}{Y{½ZŒ¿¹ÂÌ·Á€fa¾°Ë€»YĈ‡Â»‰Y‚³ €ËZy}¾ËYŠËY‚§Y½Y€´¸Ì¸ve d‡YÃ|̇Ä°Œ]½Â̸̻Ä]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ä°Œ] Õ‡YÕZmÁ€Æ›Y| ]Ö¼‡Z»M |¿{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaYÄ°Œ]Y‚ŽY‚Ì»Ä] |‹|ÅYÂy€ŒfÀ»Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y Õ{Á|uZeZ»M¾ËY,_¯ֈ¯Yd¯€‹{YZ]|‹YdˆË„eY€f‡Y,†ÀËY¾¨f‡YÄf¨³Ä] |À¯Ö»¥€—€]Z“Z¬edÌ “ÁÄ]d^ˆ¿YZÆÌ¿Y€´¿ ē€ŸZ^‹YÁdy‡ÕY€]Z“Z¬e•Â¬‡Ä]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ŠËY‚§Y |ËÁ¯Ä]Ôf]Y|Ë|m{Y»{ZˁZ¼‹ d‡YÄf‹Y{Ä´¿{Âyc«Ä]½ZÀr¼ÅYYZ]{ Ö»‰Y‚³ZÅŒ¯€ËZ‡Ád‡Y½ZÆmd¨¿Ã|ÀÀ¯¥€»¾Ë€f³‚]įZ°Ë€»M{Á€Å |¿{€¯¹ÔŸYYÕZ¼Ì]¾ËY€iY€]±€»Ä¿YÁ{¯Ä^À‹ćÁZ°Ë€»Md·ZËYZÆq {‹ ÄÌÆeÕY€]ÖËZ°Ë€»McZ»Z¬»ÕZƋÔe d‹~³€¨¿Y‚Ł€»Y…Y‚´e{Ôf]Y{Y»Á ½{€¯ºÅY€§s€—Z]½ZÅYÂzËÂƼmÁÃ|‹Á€]ÁÖeZ§ÔfyYZ]€´Ë{Ö·Z»cZn¿Äfˆ]®Ë |¿{€¯d¨·Zz»Z¿Á€¯½YÁ{ÄËÁ®¼¯Ó{½Â̸ˀe®Ë d¨¿ ÉÓZe…Á€Ì‡Z]{Zf«Y½ZÆmÉ´f¨³{½Y€´f ÀÉÁŠÌaÉZÅŠ·Zqʇ€] |̇€yMÃZ´fˆËYÄ]d¨¿d À½Z³|¿Z‡ÉÁM[Ze |¿Y|¿{ÂyÕZÅdÌ·Z §½{ÁM{ªÌ¸ eÄ]‚m µ€fÀ¯įYw€¿Ĝv·Ä]Ĝv·ŠËY‚§Y{€¯½ZÌ]½ZËZa{ÕÁ ՁYž]ZÀ»{ÂmÁ¹|Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁ|‹\¸‡Ղ¯€»®¿Z]Y½M 0 ¼Ÿ Ä°ÀËY¾¼“,d//‡YÃ{¼¿¦«Âf»YÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÔ d‡YÂÀ¼»½Z¯Z¼¯‚Ì¿YkÁ€y½Á|]cY{YÁ Ä]‚Ì¿ÖeZ̸¼ŸÕZÅ|ˀyÁ|Àf//ˆÅµZ §€Ì£ZÅÃÁ€a¹Â¼Ÿ |Ë{€³Z“Z¬e|Ë|‹d§Y\m»€»Y¾ËYįd‡YÃ|̇¶«Y|u d‡YÃ|‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{¯hŸZ]Á ©Â§Ã{€¼‹€]–ËY€//‹Y€¼f//‡Yc{{€¯|̯PeÕÁ ÖÅYÁ{Y|¿{ÂmÁ½Y€´f À¹Â¼ŸÕY€]ÕÁM[Ze½Z°»Y, Äf¨³,|¿YÃ{€¯ē€ŸZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{YÖeY{ZÕZŁY{Ây|Æ eY d‡Y|{Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Y¾Ì»Ze{ZÅּ̋Á€faºÆ‡į{Â] {Z̸̻Ä]ÄmÂeZ]Â¼n»{ZÅּ̋Á€fa|Å{Ö»½ZŒ¿{Y|ŸY¾ËY Ä¿Z»Z‡¾ËY{{ÂyÕ|{ºÆ‡ÁZ¼Ì¿{Ã|‹ē€ŸYÓ{ |¿YÃ{€¯ē€ŸZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{YÓ{{Z̸̻ {Á|u½ÂÀ¯Ze ZÅּ̋Á€fa,ּ̋Á€fažËZÀÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä]Äf^·Y ,Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{µZ//‡{Y{ÂyÖeY{ZÕZŁYY|{ |¿YÃ{€¯ē€Ÿ µZ‡{ּ̋Á€facY{ZįÃ{€¯|̯Ze¾ÌÀr¼ÅÕ|¼v»{Y‚Æ] ÖfŒ´¿Y€‡[Zˆu®ËZ]įÄf‹Y{ÕÁMYÓ{{Z̸̻Äf‹~³ {Z̸̻ ZÅּ̋Á€faÄf‹~³µZ‡{ZÆÀeį{‹Ö»Žz//Œ» YZ]µ€fÀ¯{ÖËY‚//‡Ä]ºÆ//‡į|¿YÃ{€¯ē€ŸZ¼Ì¿{YÓ{ d‡YÄf‹Y{Y {Á|uµZ‡{Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Z»M…Z‡Y€]įd//‡YÖ·Zu{¾ËY {Zf«YÄy€qÄ]Z¼Ì¿Ä¿Z»Z//‡ªË€—YÖeY{ZYÓ{{Z̸̻ Ã{Â]|{Ö¿Z»ÁZ]¾ËY{ZÅּ̋Á€faºÆ‡į|‹Ã|¿Y{€³Z] ¾ËY{įd‡YÕYÄ ‡ÂeÕZÅs€—ÕY€mYZÀ¯{{|Ÿ¾ËY d‡Y ¥€›ּ̋Á€fa¹Â‡Á¹Á{ŠÆmÕY€]YÄÀÌ»ÁÃ|‹Y€mYd À d‡YÃ{€¯Ã{Z»MµZ‡ ÓÁYY€Ë |¿{Â]ÁZ^»¾ËY¹|¬»–y{Ö¼Ì//‹Á€fad Àd¨³ ՁYÕZŁZÌ¿YÖ³‚]Šz]ZÌ¿ZiÁ|¿{€¯|Ì·ÂeYÖ¸yY{ÕZŁZÌ¿ ž«YÁ{ d‡YÃ|//‹Ã{Y{x‡ZaZÆ¿M–‡ÂeZ¼Ì¿Ä¿Z»Z//‡{Œ¯ Y|{|Y€fŒÌ]Á|¿{Â]Ã{Y{µÂ«Är¿M|{|ZÅּ̋Á€fa |¿YÃ{€¯ē€ŸZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{YÖeY{ZYdŒ³Z]|Æ e Yē€ŸÂ¼n»į|Å{Ö»½ZŒ¿Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡YZ¿€ËYÕZÅՀ̴Ìa dˆz¿ļ̿{Ä¿Z»Z‡¾ËYՁY|¿YÃYÕY|f]YYÄ¿Z»Z‡¾ËY{ÖeY{Z Ã{Â]ÁÂ˽Â̸̻Á{Z̸̻Â¼n»{{Y{€yZ//e {Á|u{|Ÿ¾ËY,€]Y€] \ˀ“Z]Ó{Ä]ÁÂ˶Ë|^eZ] d‡Y {‹Ö»{ÁM€]Ó{{Z̸̻ {Zd¯€//‹,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËÄf¨³Ä]ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ Žz‹ÁÖ¿| »ÁÕ{Ó§Ã|¼Ÿd¯€‹,ּ̋Á€faÃ|ÀÀ¯ ½Â̸̻YŠÌ]cY{ZZ]½Z³|ÀÀ¯{ZÃÁ€³€ËZ‡Y֫¬u µZ‡Á{{Y{ÂycY{ZYÖ//‹Z¿Y|{¶«Y|uįÓ{ YŠÌ]Äf‹~³µZ‡Á{{|¿YÃ|¿Y{€³€]{Zf«YÄy€qÄ]Äf‹~³ |¿YÃ|¿Y{€³€]Œ¯{Zf«YÄy€qÄ]YÓ{{Z̸̻ Ä¿Z»Z‡{Yē€ŸY½Z³|ÀÀ¯{Z¾ËYºÆ‡|Å{Ö»½ZŒ¿Z»M¾ËY ÖËZ»€§Z¯Ö¨À¾¼n¿Y¶¯€Ì]{ d‡YÃ{Â]|{{Á|u,Z¼Ì¿ €eY€§ZÅּ̋Á€faÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]‚Ì¿¾ËYYŠÌaּ̋Á€fad À ÄmÂeZ]½Y€³¶Ì¸veÄf¨³Ä]Á{{€³d¨¿ÕZ“Z¬e{Õ|//m µZ//‡,…Á€ËÁ¾ËYՀ̳ļŹÁY|eYZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ] ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ÌÀr¼ÅÁ½Y€ËY{Zf«YÕY€]dz‡Z̈]Ö·Z‡ {Â]|ÅYÂy ½Z³|¿Z//‡¾¼n¿YÀË|»cZ//ÌņÌË,ÕÓZe…Á€Ì//‡ ½Z³|¿Z‡cÔ°Œ»Ây{½Y€ËYd¨¿d ÀcY‚ÌÆne ZŽZ»Z‡¹Â¼Ÿd¨³{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yÄ]d¨¿d À Ä·Zˆ°ËZeÄÅZ»ÕZÅ|ˀyּ̋Á€faÁZ³,d¨¿ÕZÅ{ZÆ¿Á ÕYĜv·ŠËY‚§YÁcZ¿Z//‡Â¿Ä]ÄmÂeZ]į|ÀÅ{Ö»¹Z//n¿Y ½Z»{½MÄ]Õ|À^ËZaÁÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«Ä^//‡Zv»,ZÅd¼Ì« 0 ¼ŸÓZ] ՀË~aZ¿¶Ë| eÁd//‡Y¾°¼»€Ì£½Y€´f ÀÕY€]Ô d‡YÃ|‹Z‡¶°Œ»ZÅ{Y{Y€« Ã|¿Z‡cÔ»Z e|À»ZÌ¿įÂ//Œ¯Ö¸ §–ËY€‹ÃZ]{ÕÁ |{{€¯tˀed//‡Yd·Á{Á֏yŠz]¾Ì] Ճ·ÂÀ°eÁÕÁZÀ§\uZÖ¼Ì//‹Á€faÁZ³,d¨¿d À –‡ÂeÁÂuć¾ËYÕZŁZÌ¿€´Ë{|{Ád//‡YÖ»Â] ª¸yÖ»Â]Ճ·ÂÀ°eÁ…° »և|ÀÆ»¹Zn¿YZ]Z»½Z³|¿Z‡ |{į{Y{{ÂmÁ¾ËYḑ€›Â¼n»{Ád‡YÃ|‹ {‹|Ì·ÂeŒ¯¶yY{{ּ̋Á€faÁZ³Ád¨¿ÕZŁZÌ¿Y ÖmZyÄÌ·ÁY{Y»Ä]ZÅÕ|À»ZÌ¿¾Ì´¿ZÌ»—Ä]{Á‚//§YÕÁ Y|{ÖÀ Ëd//‡Y|{€Ë½Z³|¿Z//‡¾Ì]{ ¾Ì»ZeÖ¸yY{ž]ZÀ»ªË€—YY{ÂyÄÌ·ÁY{Y»,½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe ZÌ¿{»cY‚ÌÆnedyZ‡ÁÂu{įºË´]|ËZ]Á|ÀÀ¯Ö» Ã{Y{wÖf À[Ô¬¿Y®ËÖ¼Ì//‹Á€faÁZ³Ád¨¿žËZÀ d‡Y ,Ö·Z»ž]ZÀ»ÕZÅdË{Á|v»Ä]€œ¿{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÓZe €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com -d‡YÃ|‹ÕY~³¹Z¿«|Ì·ÂeŠÆm»µZ//‡¹Z¿Ä]µZ//‡ Ä]ÄmÂeZ]‚Ì¿½Y€ËYd¨¿d ÀcY‚ÌÆne½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y µZ^¬f‡YÕY~´»Z¿¾ËYYŒ¯{Zf«Y{ŠÅZ´ËZmÁŠ¬¿ «|Ì·ÂeŠÆm֐zeÄf̼¯»¶Ì°ŒeZ]ÁÃ{€¯dËZ¼uÁ ÕZÅZ°ÅYÄWYYÁZÆf€§և€],cÔ°Œ»ÖËZ‡ZÀ‹µZu{ {ÖeÔ°Œ»Z»Yd‡YŒ¯{«|Ì·ÂeŠÆm»Ö «YÁÕY€mY Ã{€¯dz‡€Ìˆ»Ä»Y{YÕY€]YÃYį{Y{{ÂmÁŠÅY€//‡ d‡Y Ö¿ZÆmYZ]{įÖeZ«Z¨eY,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÃZ»{…Ôa®//aÁYÁ®aÁYª§YÂeÖ//‹ZaÁ€§¶Ì·{Ä]d//¨¿ |ËÁ¯…Á€ËÁÂ̋Z]Ád//‡ÂÌaÂ«ÁÄ]Õ{ÔÌ»…Z» į{Y{dÌ «YÁ¾ËYY½ZŒ¿,|‹|Ë|ŒeÄf¨//‹MdÌ “Á¾ËY |¿{Y{d‡{YY{ÂyÕZÅ|»M{Y֌z]ÖËZ»€§Z¯ÕZÆf¯€‹ Ö¨À»€iYÖ¼Ì//‹Á€faÁZ³,d¨¿YZ]€]®//‹½Á|]¾ËYÁ d‹Y~³ ŠÅZ¯,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋,ZƼˀve¹ÁY|e,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ZÆqd·Á{ÄmÂe¶]Z«Äm{Â]Հˆ¯Ád¨¿d¼Ì«Ĭ]Z‡Ö] Z»Á‚·į{Â]|ÀÅYÂyµZ‡{½Y€ËY{Zf«YÖ¸YŠ·Zq |ÀfˆÌ¿¶¬fˆ»€´Ë|°ËY |ËÁ¯ÕZ¼Ì]Â̋Â“»d‡Y¾ËYYÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY Ö·Zu{Œ¯{Zf«Yd‡YÃ|‹\^‡{Zf«Y¶¯€]½McY€iYÁ ŠÅZ¯Zq{,{Â]Á€]ÁZźˀveY֋Z¿Ö»Âe{¯Z]į YYZ]ºÌœÀe{ZÅּ̋Á€faºÆ‡ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{Â//»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe d‡YÃ|‹Z¯cY|Ì·Âe cY{ZÁ|Ì·Âe¾Ì´À‡Z]ºÅּ̋Á€faÕZÅd¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÁ Z¼Ì¿YZ]{ZÌ¿{»Y¾//Ì»ZeºÅÁ|¿Y{‰Á{€]YÖ//f¨¿€Ì£ €œ¿Y|¿YÂeÖ»Z»cӐv» d‡YZÆ¿MÃ|Ɵ€]µZ¤f//‹Y{ZnËYÁ Yįd‡YÖ Ì^— |À¯d]Z«½ZÆmt˜//‡cӐv»Z]d̨̯ {YÕY|ËZaYZ]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ºÌÀ¯d]Z«ºÌ¿YÂf¿€³Yd̨̯™Zv· ºÌ‹Z]Äf‹Y{ZÌfyY |ËZ]‰YÀÌn¿{ּ̋Á€faįd‡Y|¬f »Äf^·YÂƼm†ÌË Y֌z]€“ZuµZu{ {Y{€]Ã{Â]Á€»YZeÄr¿MY€eY€§¹Z³®Ë |À¯Ö»¾Ì»ZeYּ̋Á€faYՀ´Ë{֌z],ּ̋Á€facӐv» Ze|ËZ]ÀÌn¿¾ËY |À¯Ö//»¾Ì»ZeY€´Ë{Šz]ºÅŠ//z]½MÁ Z»YÃ|‹¶Ì¼°eÀÌn¿ZÅŠz]֔ ]{{‹¶Ì¼°eÖËZÆ¿¥€» ºÌfˆÅcӐv»d‡{¾ÌËZa{€fŒÌ]Z¯|À»ZÌ¿ÖËZÅŠz]{ Ó{{Z̸̻d¨³Ã|ÀËMÕY€]ÕY~³ÄËZ»€‡d̼ÅYÃZ]{ÕÁ dŒÅÁºË{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡¹Á{ŠÆmª¬veÕY€]ּ̋Á€fa{ Ã|‹¹Zn¿YÕY~³ÄËZ»€‡¹Â‡ŠÆmÕY€]½ÂÀ¯ZeºÅÓ{{Z̸̻ |‡Ö»ÄnÌf¿Ä]µZ‡Zeįd‡Y ®ËÕZźˀveYįÃZ»ćÁµZ‡¾ËY{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ ,|¿{€¯Ö³{ZfˆËY½Z‹{ÂyºÆ‡Ä]¹{€»ļÅ,{~³Ö»Z°Ë€»MÄ^¿Zm ÃZe¯€^y |À¯Ö»€a|uYŠÌ]ÃZ]Á{Yd¨¿ÕZÅYZ]®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§Y žËZ»Ö Ì^—Z³,ՁZ³cZ¿Z Ì»,¹Zyd¨¿ÕY€]Z“Z¬e,|¿YÃ|//‹ÄmY»Z¿Á€¯ ÕY€]Z“Z¬e,€^»Y¿ZecÁYÃZ»Y |À°Ì»Y|ÌaŠÅZ¯Öf¨¿cӐv»€ËZ//‡Á €^»Y¿{| ]Á|¿Z»Ö»d]ZiÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ÕÁ€]Öf¨¿cZ ËZ» {Á€Ì»ÓZ]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Á Ze\Ìe€eÄ]€^»Z‡{Á {d¨¿ē€Ÿ d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§Yd¨¿Ö¿ZÆmē€Ÿ,Z“Z¬e¥Ôy€]Ö·Á Zœf¿YÁ{Â]Ã|̇Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ÖÀ Ëº«¾Ë€f¼¯Ä]¾WÁƒÃZ» |//‹Z]Á{Ä°//Œ]½Â̸̻ Z]€]Y€]ÕÓÂmÃZ»ÕY€]º«¾ËY{ÁÖ» ª—ZÀ»€ËZ‡{|Ì·ÂeՀ̳€‡YÁ…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§Y{ÁÖ»Zœf¿Y ,€^»Zfb‡{ÁÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]cÁYÃZ»{Yd¨¿ē€Ÿ½ZÆm |¿Z‡€]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Á , Ä]\Ìe€eÄ]€^»Y¿Á€^f¯Y ½Â̸̻ Z]€]Y€]Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡ÃZ»¾Ë€yM{|Ì·Âe{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa |‹Z]Á{Ä°Œ] ZÆÀe€^»Y¿ÁcÁYÕZÅÃZ»¾Ì]Z“Z¬e€]Y€]{ē€ŸÕYÄ°Œ]½Â̸̻{YZ» ž¼mµÁYÃZ»lÀa{įd‡YÖf¨¿€ËZy}Ä°Œ]{Z̸̻ YÖ//Œz] Y†aÖfud¨¿d¼Ì«ŠËY‚§Yž¿Z»Öf¨¿ÕÓZ]€ËZy}¾ËY {Â]Ã|//‹ÕÁM |‹|ÅYÂyZ“Z¬eŠËY‚§Y ÃZ»µÁYYŠ¿Y|vf»Á®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§Y|À˳Ö»Ճ€¿Y{ZfˆË½Y€´¸Ì¸ve |ÅYÂyÃ|ÀËMÃZ»ZÆq{YZ]Ä]d¨¿|uYŠÌ]ē€ŸhŸZ]ÃZ//]Á{cÁY €fŒÌ]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ÕÁMd¨´‹€—Ä]ÕÓÂmÃZ»{Z“Z¬e |‹ {Â]d¨¿ē€ŸY Ճ€¿Y{ZfˆË½Y€´¸Ì¸ve,†ËY€a¶ËÁYY¶¬¿Ä]ºÌÀˆeÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] ē€ŸhŸZ]ÃZ]Á{cÁYÃZ»µÁYYŠ¿Y|vf»Á®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§Y|À˳Ö» ¾ËY€]ÖÀÌ]ŠÌa¾ËY |//‹|ÅYÂyÃ|ÀËMÃZ»ZÆq{YZ]Ä]d¨¿|uYŠÌ] Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅÄ»Y{Y€—ZyÄ]d¨¿ÕZ“Z¬eįd‡YYÂf//‡Y‘€§ |À°¿Y|Ìa{Â^Æ]dŸ€‡Ä] ÕZ“Z¬et˜‡Y€eÓZ]Z̈]½ZÆm{d¨¿|Ì·Âe,µZ‡µÁYÃZ»lÀa֗ Á®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯€//—ZyÄ]¾WÁƒÃZ»{d¨¿Ö¿ZÆm€//ËZy} {Â]YZ//] Ä°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂeŠÅZ¯Ö·Á|¿{€¯Y|ÌaՀ̴¼ŒqŠÅZ¯Š¿Y|vf» ÃZ»{Z“Z¬e d//‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YÕÓÂm½ZËZaZeZÆÀe…Ôa®//aÁYÁ{ d¨¿ē€ŸY€fŒÌ]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ÕÁMd¨´//‹€—Ä]ÕÓÂm {Â] …Á€ËÁՀ̳ļŹÁ{k»Z]½ZÆmÕZÅÂ//Œ¯€j¯Yį֘ËY€//‹{Ö·Á Â¼n»{½ÂÀ¯Ze,ZÅּ̋Á€faį|Å{Ö»½ZŒ¿Z¿€ËYÕZÅև€] |¿YÃ{€¯ē€ŸZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ÖeY{ZYÓ{{Z̸̻ {Á|u ÄÀÌ»¾ËY{ZÅּ̋Á€facY|Æ eYŠÌ]ÕÂƼm†ÌËÄf¨³Ä]į ¾Ì»ZeYZ¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{Œ¯ՁYÕZŁZÌ¿YÖ³‚]Šz]ÁÃ{Â] d‡YÃ{€¯ ÄfyZÀ‹Ĭ¸u¾Ë€yM½YÂÀŸÄ]Z³Ád¨¿žËZÀ{ZÅÖ¼Ì//‹Á€fa ¾Ì¼ÅY |¿Y{ÃY€¼ÅÄ]‚//Ì¿YÃ{Á‚§Y‰Y¾Ë€eÓZ]Á|¿Â//‹Ö» Y¾f§€³ĸZ§ÕZÀ »Ä]Œ¯{d À¾ËYÄ ‡Âeįd‡YÁ {ÁÖ»Z¼‹Ä]ÕÁMYÁ֋Á€§¹Zy ¾ËYÄ ‡Âe,½Y€ËY{Öf¨¿{Zf«YY¾f§€³ĸZ§ÁºÆ»¾ËYÄ]ÄmÂeZ] ¾ˆuÄf¨³Ä]įZn¿MZed§€³dŸ€‡|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{d À ÁY|m֋Á€§¹ZyYּ̋Á€fa{,½Y€ËYÕÂƼm†ÌW,Ö¿ZuÁ ºËYÃ|‹Õ| ]ÕZÅÀÌn¿ÁÃ{Á‚§Y‰Yĸu€»{YÁ žËZÀ½ÓZ §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂedˆŒ¿{Ä^À‹Á{€ŸįÖ¿ZuÁ Õ{Zf«YÄÆ^m¹|¬»–y½ÓZ §½YÂÀŸÄ]Œ¯{Ó§Áּ̋Á€fa cY|Ì·Âe{€¯|̯Ze,d¨³Ö»¾z‡Œ¯ºÆ»cY{ZÁÂ//Œ¯ |Ì·ÂeÄ°ÀËY d‡YÃ|‹€]Y€]Á{,µZˆ»Y½ZËZaZeµZ‡Yּ̋Á€fa | ]Á¶^«{|Ì·ÂeÄq€ÅÖÀ Ëd‡YÖ³‚]Z̈]€ÀÅ,Ã|‹€]Y€]Á{ µ{Z »µZ‡d¨Å¾ËY{,Ã{Â]Äf//‹~³ÕZÅd·Á{{Á[Ô¬¿YY }Â]YÖf¨¿½Y|ְ̻Ë{‚¿{Öf¨¿Ä°·Á{Ã|ÅZŒ» ž]ZÀ»¾ËYYÖ°Ëd¨³Õ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z//‡ÖËZË{d›Z¨uÁÖÀ¼ËY¶¯€Ë|» {Y{Y€«Z¯Âf‡{{Ĭ˜À»ՁZˆ¯ZaÁd‡YÃ|‹ZÆ»ÁÖËZ‡ZÀ‹,Öf¨¿Ö³{·M ½Z»Z‡ÖËZË{d›Z¨uÁÖÀ¼ËY¶¯€Ë|»,Ã|Àˆa{Z¿,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ‰Y‚³Ä] …Z‡Y€]d¨³}Â]YÖf¨¿½Y|ְ̻Ë{‚¿{Öf¨¿Ä°·Á{Ã|ÅZ//Œ»Ä]ÃZ//‹YZ]{ZÀ] {Öf¨¿Ä°·Á{,ÖËZË{Y€˜“Y{Y»{¶]Z¬f»ÕZÅ®¼¯‚¯€»YÖf§ZË{cZ//ŸÔ—Y |‹Ã|ÅZŒ»}Â]YÖf¨¿½Y|ְ̻Ë{‚¿ Á{ZÀ]½Z»Z//‡ÖmZ¿Õ{Y|»YÁZÀ//‹,€^y¾ËYd§ZË{ÁÔ—YZ]{€¯Ä//§Z“YÕÁ ½ÓÂX//ˆ»ÕZ°¼ÅZ]į|//‹¹Y‚ŸY¶v»Ä]Ö¿Y|Ì»|Ë{Z]ÁÖ]ZˁYÕY€]Õ{¿ZË{ |»M¶¼ŸÄ]¹ÓևZÀ‹Z¯½Y€ËYÃZ«cÔ§d¨¿d¯€‹ ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Åd¨³Õ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z//‡ÖËZË{d›Z¨uÁÖÀ¼ËY¶¯€Ë|» µÂ—Ä]º¸Ë{ZeÃÁZÀ³¶uY‡{€ÌyYÕZŁÁ{įÖf¨¿µZ]ZeÕZÅÄ¿Y{Ã|ÅZ//Œ»Ä] –Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡Z]¹ÓÖ´ÀÅZ¼Å{Â]Ã|‹Ã|À¯Y€a,¶uZ‡µÂ—€f»Â¸Ì¯{Á|u d‡YÃ|‹Z£MÄ^À‹ZÆqYĬ˜À»¶uY‡ՁZˆ¯ZaœÀ»Ä]dˆË ÕZźÌe–‡ÂeÁÖËZ‡ZÀ‹Ö³{·Mž]ZÀ»YÖ°Ë€“ZuµZu{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã|Àˆa Ã|ÀÀ¯Ã{·Mž]ZÀ»€ËZ‡ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]‰Ôed¨³,d‡YÃ|‹ZÆ»ÃZ«cÔ§֐ze ÕZŵÔuYÃ{Z¨f‡Y‚Ì¿ÁÕÁMž¼mªË€—YÖ³{·Mµ€fÀ¯,µZu¾ÌŸ{Á{Y{Ä»Y{Y {Y{Y€«Z¯Âf‡{{ÖËZ̼̋ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ŽyZ‹  µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ĸ»Z »ºnu {Y| e |{ d¼Ì« µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »   €Ì̤e   Ê¿ZËZa   ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϡΎϣ΍έΩϧΑ̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ S έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA αέΎ̶̡ϣϳηϭέΗ̡ έϣϭϧϣϥέϳΎΗγ΍ ϥΎϳϭ̳ΩϧΗ̶ϣϳηϭέΗ̡ ΕϻΎΗϓέΗϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ BG̵έρΑ Ωϧϭέ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ Ωϳ΍έϠ̯ϝϳϧϳϭ̶Ϡ̡ S ¹Z¿ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa     …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa ºnu      ½ Y€Æ]d¨¿ ĸ»Z » µZËY‚Å      ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa  ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa                           … Zad¨¿     d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ d¯€‹ ĸ»Z »‰Y ¾eY‚Å ½ZÅZb‡d¨¿ ĸ»Z »‰Y ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  €»ÂÀ»½€ËZf‡Y  S|ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  S|ËY€¸¯¶ÌÀËÁʸa  ɀ˜]cÓZf§€e¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY ½Y|¼Å‰€§YZ]Õ{Zˆ¯ ½ZƨYÕYĬ˜À»©€]Ö¿Y{|« Ä°^‹ÕY|ËZa{ÕZ°¼ÅÕY€]įZ^»{Ó§Y ½Z‹Á€§‰€§Äf‡Y‰€§Ä]‰€ŸY•Â¬‡ ÄÀ˂ÅZ]d§Z]{‚¼f‡{įY€q|À¯Ö¼¿¥€{Âm»ÕZÅÄÀ˂Š{Y|¿Ö¿YÂz¼ÅÖ³|¿ÕZÅ ,|¿|‹Ö¼¿ļÌ]½Y|¼ÅÖ¼Ë|«ÕZÅÃ|À§Z]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY ½Y|¼ÅÁ|¿|//‹ž¼m½Y|¼ÅÖ¼Ë|«ÕZÅÃ|À§Z]|À¯Ö»ZƛY {Y|¿Ã|À§Z] ,|À¯dËZ¼u‰€§½Z³|À§Z]Y|ËZ]d·Á{Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Ö¨n¿ |Å|]Yַ¬ »¢¸^»Ä¿ZÌÅZ»Ö¼Ë|«½Z³|À§Z]Ä]d·Á{|˳Ö» |¿Â‹{YÁ|¿Â‹\Ì£€e½Z³|À§Z]Ze Ö·Z«ÕZÅÃZ³Z¯ՁY|¿YÃYÃZ]{¥Z^f//‡{‰€§Ã|À‹Á€§¾ËY ºÅ֏yŠz]|˳Ö»‚Ì¿֏yŠz]–‡ÂeÖ§Z] €Æ‹{ºÅÖ¿Y|¼Å½YY{ÄËZ»€//‡Ä°Ë—Ä]|À¯Ö¼¿dËZ¼u |ÀÀ¯Ö¼¿ÕY~³ÄËZ»€‡½Z‹{Ây |¿YÂf]į{‹Ö»{YÁÖ¿Z»֏yŠz]|À¯Ö»ZƛYÁY {Y{Ö´fˆ]Zźˀve¾f‹Y{€]Ä]ºÅ¾ËYį|‹Z]Äf‹Y{cY{Z |ÀÀ¯ÕY|ˀyYÕ|Ì·Âe‰€§Ze |Å{Ö»½ZŒ¿Y¶Ì˜ eÕZÅÀnuYÕ{Y| e‰€§Ã|À‹Á€§¾ËY ½Z³|À//‹Á€§YÕ{Y| eª¿Á{Â^¿d¸ŸÄ]{Â//‹Ö»ÁM{ZËÁ |¿|À^]Y{ÂyÕZÅÁZ¤»|¿{Y{tÌm€e ½Y|¼Å{‰€§Ã|À§Z]Y‚Å{ÂmÁ ½Y|¼Å½Zf//‡Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y|¼Å½Zf//‡Y‰€§ÃY{Y†ÌW €“ZuµZu{|˳Ö//»,{Y{{ÂmÁ‰€§Ã|À§Z]Y‚//Å YÖ¼‡Z»MÁ|¿Â//‹Ö»Äf§Z]Ä¿Zy{½Y|¼ÅÕZʼn€§€j¯Y ºËY|¿Ö§Z^Ì·Z«ÕZÅÃZ³Z¯ ½Z³|À§Z]{Y| eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ],ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Õ|¿‚y º¯½Z³|À§Z]{Y| e|À¯Ö»ZƛY,d‡YÃ|Œ¿º¯½Y|¼Å‰€§ º¯ÁÂu{½ÓZ §{Âm»dÌ “ÁÂyY€§Ä]Ä°¸]d‡YÃ|Œ¿ dÌ·Z §Z¯¾ËY{Ö¸§cÄ]Ä]Öy€]Ä°Ë—Ä]Ã|//‹ |¿Y{ {ÂmÁ½Y|¼Å{‰€§dÌ·Z §Ä¿Zfz^//‹ÂyÄ°ÀËY€]|̯PeZ]ÁY ¾f§ÓZ]d¸ŸÄ]‰€§|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂Å|À¯Ö»tˀe,{Y{ Äf§ZËŠËY‚§YºÅ‰€§d¼Ì«½Mž^eÄ]Z0  ˜«ÁÄf§ÓZ]ÄÌ·ÁY{Y» c€m4Y½{Â]¾ÌËZa,|À§Z^]‰€§€f¼¯½Z³|À§Z]Ã|‹hŸZ]Är¿MZ»Y d‡YÃ{Â]d§Z] |ÀfˆÅļÌ]¥Z^Ì·Z«Y‚ŁYŠÌ] ÁY‚Å€“ZuµZ//u{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY |ËY‚§YÖ»,{Y{{ÂmÁ½Y|¼Å½Zf‡Y{Ö§Z^Ì·Z«Ã|//‹ļÌ]€¨¿ €Å€¼fˆ»—Ä],Ö§Z^Ì·Z«½Z³|‹ļÌ]ÖËZ»MÖf‡YœÀ»Ä] |ËMÖ»¶¼ŸÄ]|Ë{Z]Ö´¿ZyÕZÅ|uYÁY½Zf‡Y€‡Y€‡{Á Ö§Z^Ì·Z«½Z³|‹ļÌ]|{ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Õ|¿‚y {Y€§Y{Â//‹Ö»Äf¨³Ä°ÀËY{Â//‹Ö»ÁM{ZË,|Àf//ˆÅÖ «YÁ { {Y|¿dv,|ÀfˆÅÖ§Z^Ì·Z«ļÌ]Š‹Âadve¥Z^Ì·Z«€Ì£ ,|Àf‹Y|¿ļÌ]Ä]¶ËZ¼eZÅÃ|À§Z]YÖ¸Ìyį|ËZ‹ŠÌaµZ‡ Á|Àf§€³Y€«ŠËÓZa{»Z»Y|¿|//‹Ö»ļÌ]¥Z^Ì·Z«€Ì£{Y€§Y |ÀfˆÅ¥Z^Ì·Z«Ã|¿Z¼Ì«Z]{Y€§Y|{Ze€“ZuµZu{ d//ŒÅ|Å{ֻĻY{Y‚Ì¿Ö§Z^Ì·Z«ļÌ]Y½Z³|¿Z»ZmÃZ]{ÁY Ã|Œ¿Ã{Y{ZfyYÖ§Z^Ì·Z«ļÌ]ÕY€]ÕYÄ̼Ƈįd‡YÖ·Z‡ d‡Y ‰€§cY{ZÄ°ÀËY€]|̯PeZ]½Y|¼Å½Zf‡Y‰€§ÃY{Y†ÌW µZ‡|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy,d‡Y¦Ì “Ö¸Ìy½Y|¼Å½Zf//‡YY d‡YÃ|‹{Z½Y|¼Å½Zf‡YY‰€§Ó{Y‚ÅÄf//‹~³ {Â]|ÅYÂy֌ÅZ¯cY{ZZ»MZźˀve{ÂmÁZ]µZˆ»YÁ d‡YÃ|Œ¿{Z½Y|¼Å­€¼³Y֋€§pÌŵZˆ»Y ÕZmµZ‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]‚Ì¿½Y|¼Å½Zf//‡Y­€¼³¶¯€Ë|» Ö»,d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿Y½Zf‡Y­€¼³Y¥Z^f//‡{‰€§cY{Z ­€¼³Y֋€§cY{ZĿ³pÌŵZˆ»YÄÅZ»ZÆq{|˳ d‡YÄf§€´¿c½Zf‡Y µÁYÄÅZ»ZÆq{|À¯Ö»ZƛY,ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Ö¨n¿ ć{Z»YºÌf‹Y|¿½Y|¼Å{Ö//‹€§cY{Z‚Ì¿Äf‹~³µZ‡ |‹cY{ZÕY|¬»µZ‡Ö¿ZËZaÄÅZ» ÁY‚ÅÄf//‹~³µZ//‡ÃZ»Õ{{|À¯Ö»tˀeÕÁ ½Y|¼Å­€¼³YÓ{ÁY‚ʼnYÄ]‰€§¹€³Â¸Ì¯ d‡YÃ|‹{Z ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ºÅZÅÃ|À§Z]Á{Y|¿ħ€Á€»YZ»Y|Àf‹Y{Ã|À§Z]½Y|¼Å֋Á€§ |À§Z]Ö¼¿Ö·Z«½Z»ÂeY‚ÅZËՁÁÕY€] ZÅÖ·Z«Ö§€—YÁÄf§ÓZ]|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY Ã|À§Z]¶°Œ»ZÆÀeÄ¿ÁÁ€»Y|Å{ֻĻY{Y,|¿Â‹Ö¼¿ÕY|ˀy |¿|//‹d̨̯Ö]‰€§ÄÌ·ÁY{Y»ÁZÅÄ»ZyÖ»Z¼eÄ°¸]ºËY{ Ã|‹d̨̯Ö]½ÓYZ»Y{Â]ÖÅZ̳ZÅÄ»ZyÄf‹~³{Ä°Ë—Ä] d‡Y ½YÂmŠ¬¿Ö¼¿ZykZuÕZÅs€—|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy€§ÖËZ¿Y{ Á€»YÄ¿Z¨‡Pf»Z»Yd‡YÃ{Â]½Y|¼Å¥Z^f‡{‰€§ÕZÅs€—Y {Y|¿Õ{Zf«Yħ€½Âq|§Z]Ö¼¿ZÅs€—¾ËYYֈ¯ ÁÁÁ€»Yd‡Y|¬f »½Y|¼Å¥Z^f//‡{‰€§Ã|À//‹Á€§¾ËY įY€q|À̋Ö¼¿Ö·Z«Y{ÕZa½Z»ÂeY‚ÅՁÁÕY€]ֈ¯ ­YÂyk€yºÅZ],|ÀÅ|]Ã|//À§Z]Ä]YÖ·Z«µÂaª]Z˜»€³Y €³YÁ|§Z]Ö¼¿‰€§ֈ¯d¸Ÿ¾Ì¼ÅÄ]{Â//‹Ö¼¿‰YÄ¿YÁ d‹Y{ºÌÅYÂz¿֋€§€´Ë{{‹{Z{Âm»ÕZʼn€§ {{Âyį½Y|¼Å‰€§YZ]ÕZÅÖ¼Ë|«YÖ//°ËÖËZ¼ÀÅYZ] µÂ¤Œ»{Y€]Á{į¹ÁÖ»Հ´Ë{ÀnuÄ],Ã{Â]Ã|À§Z]Äf‹~³ ,ºÀ¯Ö»Z]Yd^v€‡ÁºÀ̌¿Ö»½Z‹ZÀ¯ |ÀfˆÅÖ·Z«d§Z] Á€//‹€f³‚]{Y€]į|ÀÀ¯Ö§€ »Y{ÂyºÅYÂyÖ»ZÆ¿MY dŒÅ¾//‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|·ÁZ“€Ì¸Ÿ |À¯Ö»d^vÄ] ‰€§YZ]Á€»Y|˳Ö»,d‡YÃ{€¯Z£MYÖ·Z«d§Z]Ö´·Z‡ ½Y|¼Å{‰€§d§Z]ÕZÅZ¯{Zf//‡YÁd‡YÃ|Ì]YÂy¥Z^f‡{ {Y|¿{ÂmÁ€´Ë{ ZnÌ]‰€§d§Z]µÂ¤Œ»įÖ¿Y|¼Å¥Z^f//‡{‰€§|À§Z]¾ËY ‰€§Ã|À§Z]½Y|¼Å{€´Ë{ÁÁ€»Y|Å{ֻĻY{Y,d‡YÕ´¿Y Ö¼Ë|«ÕZÅZ¯{Zf‡YºÅÁ|ÅYÂyÖ»ÄËZ»€‡ºÅįY€qdˆÌ¿ ,Ö§Z]Ö·Z«ļÌ]¾f‹Y|¿YÄËÔ³Z]Õ|·Á |À‹Z]Z¯ÕZaį|ÀfˆÌ¿ Ö§Z^Ì·Z«ļÌ]{Â]®Ì¿Z°»įÕ{€§ÕYÃÁ{{|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy d§ZË{Ä]ª§Â»,ºfˆÅ¥Z]Ö·Z«Ö¯{¯Yį¾»Z»Y|//‹Ö» ¾‡¾f§ÓZ]d¸ŸÄ]ºÅ€“ZuµZu{Á¹|Œ¿Ö§Z]Ö·Z«ļÌ] ¹Â‹ļÌ]º¿YÂeÖ¼¿ Äfze®Ëd§Z]ÕY€]ZÌ¿{»ÄËZ»€//‡ÃZ]{‰€§Ã|À§Z]¾ËY ÄÀ˂ŽZ»Âe½Â̸̻d¨ÅÖ·Z«Y{®Ëd§Z]ÕY€]|˳Ö»,Ö·Z« ‰€§¾ËY|ËZ]Ä°Ì·Zu{|¿€yÖ»½Â̸̻d¨Åd¼Ì«Ä]Á¹YÃ{€¯ {‹ÄfyÁ€§½Â̸̻ |À¯Ö¼¿¥€{Âm»ÕZÅÄÀ˂ÅZ]‰€§Ö³|À§Z] {µZ‡YįÕYÃ|À‹Á€§Z]Áº¿Ö»€‡Հ´Ë{ÀnuÄ] Á`³Ã{Â]¥Z^f‡{Ö·Z«{dÌ·Z §Ä]µÂ¤Œ»Äf‡Y¾ËY µZ‡Y|˳Ö»,d‡YÖ¨n¿×Y|ËŠ»Z¿įÁY ºÀ¯Ö»Öf¨³ µZ‡YÁºf//‹Y{dÌ·Z §½Y|¼Å‰€§YZ]{Ze ¹{€¯Ö³|À§Z]Z]Á€‹ ‰€§YZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Y|¼ÅÖ¼Ë|«Ã|À§Z]ÁÃ|À//‹Á€§¾ËY Z]‰€§Ö³|À§Z]|Å{ֻĻY{Y,d‡YÃ|‹{¯Zq{¥Z^f‡{ ÕYZ]Ád//‡Y{¯Zq{¥Z^f//‡{‰€§YZ]ÁÄf§¾Ì]Y dˆÌ¿ µÁY¥€u½ZÆm{Ö¿Y€ËY‰€§Äf‹~³{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀ̈u į˜¿Z¼Å{‹{Z|ËZ]¥Z^f‡{‰€§|Å{ֻĻY{Y,{Ö»Y {Y|¿{ÂmÁÖeY{ZÁ€»YZ»Y|‹Ö»{ZÄf‹~³{ ‰€§|ÅYÂyÖ»d·Á{Y½Y|¼Å¥Z^f//‡{‰€§Ã|À‹Á€§¾ËY ‰€§€œ¿ļŁY|ËZ]d·Á{|ËY‚§YÖ»Á|À¯dËZ¼uY¥Z^f‡{ µZu{Z»YÃ|À‹Á€§ÄqÁ½Z³|À§Z]Äq|À¯dËZ¼uY¥Z^f‡{ {Y|¿{ÂmÁÖfËZ¼u€“Zu ¥Z^f‡{‰€§Ä]d¿ZÌy-ÖÀ̋Z»‰€§|Ì·Âe ÕÁ€]ėÂv»½Á€Ì]įd‡YÖ¿YÂmÃ|À‹Á€§€§ÖËZ¿Y{Õ|Æ» |˳Ö»Á{‹Ö»ħZ“YZ»hv]Ä],d‡YÄfˆŒ¿Ö·Z«ÕZÅÄfze ÖÀ̋Z»ÕZʼn€§|Ì·Âe¾Ì¼Å¥Z^f‡{‰€§Ä]d¿ZÌy¾Ë€f³‚] ½Y|¼Å‰€§YZ]|{ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY d//‡Y ½{Â]½YYÁÖËZ^ˁ|Å{ֻĻY{Y,d//‡YÃ|‹ÖÀÌ//‹Z»‰€§ Ö·Z«Â¿¾ËYd¼‡Ä]¹{€»Ã|‹hŸZ]ÖÀ̋Z»ÕZʼn€§d¼Ì« d‡Y¾°¼»{Z ]Y½Z¼ÅZ]¥Z^f‡{‰€§Ä°Ì·Zu{|¿ÁZÌ]ÕÁ s€˜»‰€§YZ]µZ §¾ËY {Â//‹ÄfyÁ€§½Z»Âe½Â̸̻Ze d¼//‡Ä],|¿Y|¿|ˀyc|«¹{€»Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]|À¯Ö» |¿ÁÖ»ÖÀ̋Z»ÕZʼn€§|ˀy |À¯Հ̳¸md̨̯Ö]ÕZÅÖ·Z«cY{ZYd·Á{ ‰€§ÕZmµZb¿Á|ÀÅ,½Zfˆ¯Za,¾ÌqÕZʼn€§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY ½Z³|À§Z]€ÌyYÕZŵZ‡{{‹Ö»ÁM{ZË,d‡YÄf§€³YÖ¿Y€ËY ‰€§Á|¿|‹Z°^¸¬e,{Y{Y|ˀyÖ¿Y€ËY‰€§|¿|Ë{ZeÖ¿Y€ËY Á|Àf§Z]¸̯Š‹Z],d//‹Y{ZÌ¿Ä»Zy¸̯įÖ¯Zq ZÅÖmZy€´Ë{Á{Œ¿{Z[£€»†Àm|‹hŸZ]¾Ì¼Å Y½Y€ËYÖ·Z«Ȭ¿€´Ë{ÕZÅÂ//Œ¯Á€»YÁ|¿€z¿YZ»‰€§ |À‹Á€§Ö»Ö¿Y€ËYÖ·Z«½YÂÀŸÄ]Á|À§Z]Ö»Á|¿€]Ö» {‹{Zd̨̯Ö]Ö·Z«Öf«Ád//‡Y|¬f »Ã|À//‹Á€§¾ËY Y|ËZ]Á{‹Ö»Ö¿Y€ËY¥Z^f‡{‰€§ÄÆmÁ½|‹[Y€yhŸZ] {‹Հ̳¸mkZyÄ]d̨̯Ö]ÕZʼn€§cY{Z {Zd̨̯Ö]Ö·Z«|Å{ÁZmY|ËZ^¿d·Á{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÁY ÕZÅYZ]{‹Ö»hŸZ]d̨̯Ö]Ö·Z«cY{Z|˳Ö»,{‹ ½Zfˆ¿Z¤§YºËÁ€]|ËZ]Y€qZ» ºÌÅ|]d//‡{YY{ÂyÖeY{Z ZaÁYÁZ°Ë€»MÄ]Z»Ö·Z«Äf//‹~³{Ä°Ì·Zu{.ºÌÀ¯Ö]ZËYZ] |‹Ö»{Z ½Y{Z¯d‡{Ä]|ËZ]Z¯Ä°ÀËY€]|̯PeZ]½YÂmÃ|À//‹Á€§¾ËY YŠz]¾ËYdˀË|»ֈ¯|ËZ]{Â//‹Ö»ÁM{ZË,{‹Ã{€b‡ ¥Z^f‡{‰€§Á|¿Y|]Y½Z//‹Á€§‰€§{{į{€Ì´]Ã|ƟÄ] |‡ZÀŒ]Y d‡YÄf§ÓZ]‰€§|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂Š½Y|¼Å½Z‹Á€§‰€§Äf‹~³½ZÌ·Z//‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]€§ÖËZ¿Y{ ‰€§ÕZÅÁZ¤»YÖ¸Ìy|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy,|Àf‹Y{Ã|À§Z] {ÄËÁÄ]ZÅÄ¿ZyYÕZÌ//ˆ]{¾ËYYŠÌaZŵZ//‡½Y|¼Å ÕY|Z]YȬ¿½Y{€»Á½Z¿Á|¿{Â]Ö·Z«Ã|À§Z]½Z¿ZÅZf‡Á |¿{Ö»À³€]À³½Z§Z^Ì·Z«Á|¿|¿YÂyÖ»¾Ì´ÀÅMÁ|À¸] ,|¿|‹Ö»Ã{Â//Œ³ZÅÄrÀ£,|¿{Ö»Ä¿YÂmZŶ³Ö·Z«Y{ÕÁ įZŁÁ¾ËYZ//»Y|»MֻĿZyÄ]Z//Æ] |¿|¿YÂyÖ»Z//ÅÃ|¿€a Z³Á{Á|¿Â‹Ö»|Ì·ÂeÃÂ^¿YcÄ]ÖÀ̋Z»ÕZʼn€§ µZuÓ{½Z//‡Â¿ÁºË€veÕZŁÁ{ÁÖÀÌqÕZÅÖ·Z«ª¿Á {Y|¿Ö]ÂyÁÁµZuÖ¿Y€ËY‰€§ YÖ°ËÖfÀ‡Á¥Z^f//‡{Ö·Z«Á‰€§|Ì·Âe,Á{½ZÌ·Z//‡{ d‡YÃ|»MÖ»[ZˆuÄ]½Y|¼Å{ÄmÂe¶]Z«ÁY|»M{cY|Ì·Âe ½ÓZ §Äf¨³Ä]ÁÃ{Zf§Yª¿ÁY½Zf‡Y¾ËY{‰€§d§Z]½ÂÀ¯YZ»Y {Y|¿{ÂmÁ½Y|¼Å{ÕYÃ|À§Z]€´Ë{‰€§YZ] ‰€§Ä]įd‡YcY{Z|À˳Ö»‰€§YZ]½ÓZ §į˜¿M ½Y|¼Å‰€§YZ]Ö¬¿ÁÖ]Ö¸Yd¸ŸÁ|Å{Ö»ª¿ÁÖ¿Y€ËY d‡YÀ^yÕZÅÃ|À§Z]{Â^¿Á‰€§cY{Z{Â^¿ ÕÂ]Á²¿ÂÀÅį½Z‹Á€§‰€§Äf‡Y½Y|¼Å‰€§YZ]{ YZ]½ÓZ §µ{{{ÕZ//aÁÃ{Öf//Œ³,|Å{Ö»YÁ{½YÁ{ |ÀË´]¾z‡½Z¼ËY€]YZ]¾ËYdÌ “ÁYZÆ¿MZeºÀ̌¿Ö»‰€§ {Â]cY{Zįd‹Y{ª¿ÁÖ¿Z»‰€§YZ] |̯PeZ]ÁY,d//‡Y‰€§YZ]{Ö¼Ë|«½YY{ÀnuYÖ]Y€e d¸Ÿ,d‹Y{Õ{Zˁª¿ÁÄf‹~³{½Y|¼Å‰€§YZ]Ä°ÀËY€] Á|¿Y{Ö»cY{Z{Â^¿Y½Y|¼Å‰€§YZ//]Ö¬¿ÁÖ]Ö¸Y ½ÓYZ»Y{Â]cY{Zįd‹Y{ª¿ÁÖ¿Z»‰€§YZ]|˳Ö» dˆÌ¿ºÅÕYÃ|À§Z],ºËY|¿{ÂmÁ‰€§cY{Z½Âq dÌ·Z §½Y|¼Å‰€§YZ]{d‡YµZ//‡įÃ|À‹Á€§¾ËY YÖÀ̋Z»Ö·Z«ZÅÁZ¤»¹Z¼e€“ZuµZu{|Å{ֻĻY{Y,{Y{ {Á{ÕZŵZ‡{įdˆÌ·Zu{¾ËY|À‹Á€§Ö»ÁÃ{€¯¢Ì¸^e d‹Y|¿{ÂmÁÖÀ̋Z»‰€§Äfze®ËÖfu½Y|¼Å‰€§YZ] ŠËZ¼¿‘€ »Ä]ÖÀÌ//‹Z»ÕZʼn€§,YZ]ÕY|f]YYÁ€»YZ»Y |¿YÃ|‹Äf‹Y~³ ZelÀa¾Ì]¶«Y|u½Y|¼ÅÕZf‡Á€Å{ºË|«{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY ¶£ZŒ»ÁÁ€»Y{‹Ö»ÁM{ZË,d‹Y{{ÂmÁÖ·Z«Ã|À§Z]Š‹ |¿ÁÖ»¶£ZŒ»¾ËYd¼‡Ä]‰€§ÕZÅÃ|À§Z]ÁÃ|‹{Zˁ[}Z¯ Ö§Z^Ì·Z« Á½Â˂˸e,¶ËZ]»{ÂmÁZ]ՁÁ€»Y½Z¿Ö§€—YÁ |ÀÀ¯Ö¼¿ |À¯Ö»½ZÌ],‰€§YZ]€]Z¿Á€¯€ÌiPeÃZ]{‰€§Ã|À‹Á€§¾ËY €fŒÌ]Ã|‹hŸZ]ºÅZ¿Á€¯Ád‹Y{{ÂmÁ¶^«YYZ]Õ{Zˆ¯ ֋€§ºÅY{Ä¿ZyÁd‡YÃ|‹ÕY{Ä¿ZyZ»‰€§‰Á€§Á{‹ cY{ZZ»Y|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YµZ‡¾Ë|Àq,|À¯Ö»ÕY|ˀyįY {Â]Äf¨Å€Å Ö]ÂyÕZʼn€§½Y|¼ÅÖ¼Ë|«½Z³|À§Z]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö]Y€e |À¯Ö»ħZ“Y,|‹Ö»{ZÖËZaÁYÕZÅŒ¯Ä]į|Àf§Z]Ö» d¼//‡Ä]¹{€»Á{Y|¿{ÂmÁc½MÄ]Ö§Z^Ì·Z«ÁÁ€//»Y |¿ÁÖ»ÖÀ̋Z»ÕZÅÖ·Z« ½Y|¼Å‰€§YZ]{‰Á€§Á|ˀy{Â^¿ ½ZÌ]Z],d‡Y‰€§YZ]ÕZÅÖ¼Ë|«YįÖÀ̈u¼u|̇ ՁZÌ¿Ád‡YÃ|ÅZ//Œ»¶]Z«½Y|¼Å‰€§YZ]dÌ “ÁÄ°ÀËY Ö³|Ì//‡¹|ŸÁ‰€§½|//Œ¿{Z|˳Ö»,{Y|¿¾f¨³Ä] Zet^‰€§½Z³|À‹Á€§Ã|‹\m»‰€§YZ]Ä]½ÓÂX//ˆ» |ÀÀ̌À]Z°Ì]{ÂyÕZÅÀnu{€Æ›Y| ] Á|ˀy{Â^¿Ä]ÃZ//‹YZ]½Y|¼Å¥Z^f‡{‰€§Ã|À//‹Á€§¾ËY YZ]{Äf¨Å®Ë€³Y|Å{ֻĻY{Y,½Y|¼ÅYZ]{‰€§‰Á€§ |ÌÀÌ]Ö¼¿֋Á€§|ÌÀ̌À]½Y|¼Å‰€§ ¶^«|À¯Ö»tˀe,ÕZn·Z‡{‰€§YZ]–ËY€//‹ÃZ]{ÁY {ÂmÁÕYZ]Ö¸¯—Ä]½ÓYZ»Y{Â][Y€yYZ]ºÅZ//¿Á€¯Y dˆÌ¿ֈ¯Ád‡YÄf§¾Ì]YÖ¸¯—Ä]Ö§Z^Ì·Z«įY€q{Y|¿ |§Z^]Ö·Z« ‰€§Ä°ÀËY€]|̯PeZ//]½Y|¼Å‰€§Ĭ]Z//‡Z]Y{Ànu¾ËY ¥Z^f‡{‰€§ÖÀ̋Z»‰€§{ÁÁZ]|˳Ö»,|ÀfŒ¯Y¥Z^f‡{ ½ZƨYZ¨]Md¯€‹[MÄ ‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ֋Á¾¯Z»YÕY|Æ´¿ÁÄ ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» [€‹[M\ °»€f» {Â^¼¯ž§Z°ÅY¥€»dˀË|» d‡Y½ZƨY{ ֋Á¾·Z‡¶Ì¼°eÕY€]Z^fŸYµZË{Z̸̻ZfyY Y€Ì‹Հ¨¿Y‚Å ć,Äm{ZeÄ]½|Ì//‡Z]½ZƨYÕYÂÅÕZ»{½ÂÀ¯Ze ¾Ì]YÂÅÕZ»{ŠËY‚§YÄm{€ÅÁd‡YÃ|‹€f»€³Äm{ [€‹[M¥€»€]|{Zeµ{Z »ÄÌ¿Zi€]€fÌ·Ze |À¯Ö»ħZ“Y ½ZƨY½Zf‡YZ¨]Md¯€‹[MÄ //‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ÕY€]€fÌ·{Á|u–‡Âf»—Ä]Ä¿YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¾ÌÀr¼Å Ã{Z¨f‡Y{»ZÅÃ{Y¿ZyÕ‡YcZn˂^‡ÁÃÂ̻Ռfˆ‹ Ö»½ZƨY{ÖËÔËÁµZÀ»½ZÀ¯Z‡{€¯|̯Ze,{€Ì³Ö»Y€« {ÂyÕZÅÄr£Z]ÕZÌ]MÄ]d^ˆ¿Հfˆ¯Zy[MªË€—Y|À¿YÂe Äf‹Y{½Z^ËZ‡Ö]MÕZŀ·Â¯įÖe{¾ÌÀr¼Å,|ÀÀ¯¹Y|«Y |]ZËÖ»ŠÅZ¯½M[M¥€»€fÌ·{Á|u|‹Z] ½ZƨYÖ]Mž]ZÀ»|{€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ Y|{ÁZŀÆ//‹Ä«€¨f»ÕZÅÃZqÁ¾¼¸§ÕZÅÃZqY žËÂe{{€¯tˀe,{‹Ö»¾Ì»ZeÖ¸ z̋Z]Z]Ä¿ZyĄ̈e Y,{‹Ö»¹Zn¿Y€´Ë|°ËZ]Ö]Mž^À»Á{•ÔfyY[MÄ¿Ó{ZŸ Y|»{YÁ½Zf‡Yd‹Y|Æ]Ä°^‹|ÌËZeZ]ZÅÃZq[M€´Ë{Õ‡ {‹Ö»d‹Y|Æ]Á[€‹žËÂe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Z]½ZƨY½Zf‡YZ¨]Md¯€‹[MÄ ‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » {d‹Y|Æ]Á[€‹[MÄÌ¿Zi€]\ °»€f» {Â^¼¯Ä]ÄmÂe ,{Â^¼¯¾ËY½Y€^mÕY€]ÃYZÆÀe€“ZuµZu{d¨³,½ZƨY Âf‡{{ÃY¼Å[MÄ¿Ó{ZŸžËÂeÁd‡Y¥€»dˀË|» {Y{Y€«½ZƨY½Zf‡YZ¨]Md¯€‹Z¯ ZÌ¿Z]½ZƨY[M¾Ì»Zeḑ€›Ä¿Z¨‡Zf»d¨³Հ^¯Y€Z¿ ¾Ì]ÃZ»€ÌeÄ]d^ˆ¿½ZƨYÖ]MZÌ¿ÁdˆÌ¿½Zˆ°Ë½MÖ]M Ö]M{YZ»,ZÌ¿¾ËYÁÄ//f§ZËŠËY‚§YÄÌ¿Zi€]€fÌ·Z//e ¾ËYÁd‡YÃ|‹¶Ì¼ve½ZƨY[MžËÂeÄ°^‹Ä]įd‡Y ZŽZ¼fyZ‡ÕÓZ]cZ¬^—{[MZŒ§d§Y\m»Z” ]€»Y {‹Ö» dÌ “Á¾Ë€yMÁ½ZƨYÕYÂÅÕZ»{ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕYÂÅÕZ»{ÃZ»€ÌeÁZ//e{€¯ZƛY,[€//‹[M¾Ì»Ze ÃZ»{Y{€»ÕY|f]YYÁd//‡YÃ{Â]Äm{Ze¾Ì]½ZƨY ÃÁZ‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÃY{Y†ÌW dyZ‡Ä¿YÁ€aÁ|Zœf¿Y{ÃÁZ‡Ö¸»¾°ˆ» Áֿ°//ˆ»|uYÁgY|uYÕY€]Zf°Å d //‡ÁÄ]ÖÀÌ» Zf°Å duZ//ˆ»Ä]ÖÀÌ»{֓Z¬f»ÕY€]‚Ì¿¹Á{ÃÁ€a d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Õ¸Ÿ­€Æ‹{ž«YÁ {€¯¹ÔŸYùZ»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡YZÅÃÁ€a¾ËYY‚³Z¯ÕÁ Y‚³€]Đ«ZÀ»,Z°¿Z¼Ìa¾ÌÌ eÕY€]Ä¿YÁ€aÁ|Y†a{Á‚//§YÁ Ä]ÃÁZ‡½Zf‡€Æ‹,Ղ¯€»½Zf‡YÕZŽZf‡€Æ‹¾Ì]{Á|‹|ÅYÂy ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|¿Á{ÁÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Zf‡Yc¸ËZa½YÂÀŸ d‡YÁ€ŒÌa,ÃÁ€a \‡ZÀ»µZ^¬f‡Y¹|ŸÂy{ÃÁZ‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÃY{Y†ÌW {ÂmÁZ]ÄË|¿ÁÃÁZ//‡Ä ]ZeÕZŀÆ//‹{½Y|¿Á€Æ//‹YÖy€] Ä̼ƇYּ̿ZÆÀeZŀƋYÖy€]{{€¯ZƛY,Ä̼ƇŽÌze €Æ‹€Ìœ¿ՀƋ{ÖfuÁ|‹¹Zn¿Y¹Z¿d^iZŀƋ¾ËYŽÌze d§€´¿cÖ»Z¿d^ipÌÅ,Ä̼ƇŽÌze{ÂmÁZ]ÃÁM Á{Z]M©€£€Ìœ¿ÃÁZ‡Ä ]ZeÕZŀƋYÖy€]{µZ^¬f‡Y¹|Ÿd¸Ÿ d‡YÃ{Â]ZŀƋ€ËZ‡ÁÃÁZ‡€Æ‹{½Z̓Z¬f»¹Z¿d^i,ÃÁM ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com gY|uYÖËY€mYcZ̸¼ŸZ£Md¨³ÃÁZ‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÃY{Y†ÌW YdyZ‡Ä¿YÁ€aÁ|Ä]•ÂÀ»€Æ‹¾ËY{Ö¸»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁ d‡YÕY{€Æ‹Õ‡ ÕY€mYcZ»|¬»¹Zn¿YÄ],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÖÀˆuÖËÔ]€¯t·Z Á¾Ì»ÕY~³YÁ,½Z̓Z¬f»ŠËÓZa,¹Z¿d^i¶»Z‹Ö¸»¾°ˆ»s€— ¹Á{Z§{,€¨¿µÁYZ§{ÃÁZ‡€Æ‹{{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y {Ö°»ZÌacÄ]‚Ì¿€¨¿¾ÌÀr¼Å,|¿YÃ{€¯¹Z¿d^i ¹Y|«Ys€—{€¨¿Â¼n»{į|¿{€¯¹Z¿d^iÖËZ¿Á€¯–ËY€‹ ,½Z̓Z¬f»ŠËÓZaY†aÁ|¿YÃ{€¯֗Y¹Z¿d^i|ÀËM€§¾°ˆ»Ö¸» Y€¨¿ÕY€]ÃÁZ‡€Æ‹{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—,dˆz¿Z§{ d‡YÃ|‹ÕY~´§|ÅÃÁ€aÁ{\·Z«{½Z̓Z¬f» {Á€n§­€Æ‹ÖËZ̧Y€¤mÃ{Á|v»{µÁYÃÁ€a{€¯ZƛYÕÁ Y‚Å,d‡YY€Ì‹Ä]Հ^źœ »¹Z¬»€¨‡Ä]»įÖ¸»ÃÁ€a Á{ÁM€]µZËZ̸̻‚Ì¿½M¶Ì¼°eÕY€]ÁÄÀ˂ŵZË{Z̸̻ d‡YÃ|‹¾Ì»Ze ž]YÂeYd//ŒyŠz]ÃZ´//‹Á{Y{Ä»Y{YÖ¼Ìu×Yd//ËZÀŸ €´Ë{Y½Z^Æf‡YÃ|̋Âa€‡€zf‡Y¾ÌÀr¼ÅÁ½ÁZ¯½Zf//‡€Æ‹ ÁÄ ‡Âed¯€‹€œ¿€Ëįd‡Y…Z§½Zf//‡YÖ¸»ÕZÅÃÁ€a ½ZËZaZe|‹€¬»Ád‡YdyZ‡µZu{֋Á¾¯Z»YÕY|Æ´¿ |À‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡ Ä]ÃZ//‹YZ]…Z§½Z¿YÂmÁ‰Á¶¯ÃY{Yd//‡€a€‡¾ÌÀr¼Å ©€]Á[Mĸ¼mYÖeZˆÌ‡ZeÕZÅdyZ‡€Ë¾Ì»ZeÕY€]ZʼnÔe d¯€‹įd‡YÃ|‹€¬»d¨³֋ÁÕZÅğ¼n»¾ËYZ³Á |À¯¶Ì¼°eYcZˆÌ‡Ze¾ËY֋Á¾¯Z»YÕY|Æ´¿ÁÄ ‡Âe ÁÄ ‡Âed¯€‹ÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°eÕY€]{Y{Ä»Y{YÃ{YÖmZu…Z^Ÿ Z¯†b‡ÁŽzŒ»Y|Ë|mZ°¿Z¼Ìa|ËZ]֋Á¾¯Z»YÕY|Æ´¿ µZ‡€¨‡cZ]»YY€Ì‹À¨¿Y‚ž·Z‡ |À¯Z£MY¶Ì¼°e ÖÀ̈uÃY€³‚]{įd‡Y…Z§½Zf‡YÄ][Ô¬¿Yºœ »€^Å d‡YdyZ‡µZu{Y€Ì‹[€£{Ö¼‹ZÆ·Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾·Z‡{€¯¹ÔŸY֋Á¾¯Z»YÕY|Æ´¿ÁÄ ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕY€]Á{Y{Ö]Âyd§€ŒÌaY€Ì‹Ö¼‹ZÆ·YÖÀÌ//ˆuՀ¨¿Y‚Å d§ZˍZfyYµZË{Z̸̻Ö¸»ÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°e Ä]d^ˆ¿ÃÁ€a¾ËY{Á‚§Y½YZ´¿€^yž¼m{Ä^ÀŒ°Ëּˀ¯¾ˆu ÕYĜuÔ»¶]Z«dŸ€‡Œ¯{֋Á¾¯Z»YÁZž·Z‡€´Ë{ d^ˆ¿½Z¿YÂmÁ‰Á€ËÁįÖḟZˆuÄ]ÄmÂeZ]Ád‡YÄf‹Y{ ½ZËZaZe{Y{,d‡YՀ^źœ »¹Z¬»€¨‡Ä]»įÃÁ€a¾ËYÄ] |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡ ļ̿ÕZÅÃÁ€a{Y| e{»{Z¿€ËYZ´¿€^yŠ‡€aÄ]x‡Za{ÕÁ d¯€‹¾ËY€œ¿€Ë±‚]ÃÁ€ad‹Y{ZƛY,Â//Œ¯¹Z¼e {ZÆ¿MļÅį{Y{{ÂmÁÕYÁ|Ì»Y¾ËYÁd‡YdyZ//‡µZu{ |À‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|‹¾ÌÌ e½Z»Á\‡ZÀ»d€§ Հ¨¿Y‚ž·Z‡ÕY€]½ÂÀ¯ZeµZË{Z̸̻Y‚Å…Z§Y|¿Zf‡Y ¾ËYÕY€]½ÂÀ¯Zed¨³ºÅ…Z§Y|¿Zf‡Yd‡YÃ|‹ÄÀ˂ŁY€Ì‹ "®ÌaŠÅZ¯Ö»{€»ŠËÂa"½YÂÀŸZ]¾ŒÌ°Ì¸aYdyZ‡ Ö´¿Zy¾Ì¯€fŒ»ÕY€] { d¯ZŒ» Ä] ÕZne Á Ö´¿Zy ¾Ì¯€f//Œ» \Ì£€e ÕY€] \‡ZÀ» .{Â] …ˆv» Ô»Z¯ Z] ®Ìa ŠÅZ¯ Á Z] ÖË´z//‡Za ÕZÅ s€— –‡Âe Z] dˀË|»" ½YÂÀŸ Z] µZˆ»Y ½Zfˆ]Ze į Öu€— { :{Á‚§Y ÕÁ ¡Ô]Y Á€Ì¿ cYÁ Õ‡ Y "Z] ÖË´z//‡Za Ã|ÀÀ¯ žÌ¼ne ÕZÅ{ZÆ¿ {|{ ėÂ]€» ÁZŒ» d¯€‹ ÕZÆf̸]Z« Հ̳Z°] Z] ,d‡Y Ã|//‹ { Y ÕZne Á Ö´¿Zy ¾Ì¯€f//Œ» Հj¯Y|u d¯ZŒ» Ze ºÌf//ˆÅ :{¼¿ tˀe {Ây ½ZÀz‡ Ä»Y{Y { À¼i .ºÌÀ¯ \¸m Z] ®Ìa ŠÅZ¯ ZË "®Ìa ŠÅZ¯ Ö»{€» ŠËÂa" ½YÂÀŸ Z] ÖÀŒÌ°Ì¸aY ,d¯€‹ ¾ËY { ‰Á €] ÖÀf^» ,s€— ¾ËY Ã|ËY .d‡Y Ã|//‹ ÖuY€— "PeakApp" ®Ë {ZnËY Z] ,{Y{ Y€« "gamification" ZË "ՁZ//‡ Ŀ³ ՁZ]" ¥€» €fŒÌ] Äq€Å ŠÅZ¯ Ä]Y ZÆ¿M,¾Ì¯€f//Œ» ¾Ì] Öf]Z« ÕZ”§ Á Ö´¿Zy ¾Ì¯€fŒ» .|À°Ì» ªËÂ//Œe ¥€» kÁY cZŸZ‡ { ©€] Ã{Y{ ŠËY‚§Y Y {Ây ZÌf»Y ,¥€» ŠÅZ¯ ½Y‚Ì» …Z//‡Y €] ÕZne Ö¿ZËZa Ã|¿Y ‚ËYÂm Á ZÅ ÃZ´‹Á€§ ÂÀf» ÕZÅ ¦Ì¨ze Y |À¿YÂfÌ» Á .|¿Â‹ |À» ÀÆ] ,s€— ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ŠËÂa" ½YÂÀŸ Z] ÖÀŒÌ°Ì¸aY ՁY|¿Y ÃY :¥€» dˀË|» €f§{ €Ë|» ®Ìa ŠÅZ¯ ÕZf//‡Y { "PeakApp" ZË "®//Ìa ŠÅZ¯ Ö»{€» ÕZne Á Ö´¿Zy ¥Z» ½Zf‡Y [ÂÀm ©€] ÕÁ€Ì¿ žËÂe d¯€//‹ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] dyZ‡ Ây { ¥€» dˀË|» €f§{ €Ë|» ,À¼i Ö^fn» ,½Z»€¯ –]Y“ Á€Ìa :{¼¿ ½Z//Ì] "®Ìa ŠÅZ¯ Ö»{€» ŠËÂa "¾//ŒÌ°Ì¸aY ֐ze {Z» d¯€‹ Õ‡ Y ÖeÁZ¨f» ÕZÅ s€— Ä·Z‡ €Å ,ÖËY€mY Öf À ,ՁÁZŒ¯ ¾Ì¯€fŒ» Âv» µÂu Z] ®Ìa ŠÅZ¯ ÕY€] €Ì¿YÂe ºÆ‡ ¾Ë€fŒÌ] Ö´¿Zy ¾Ì¯€fŒ» į Ö·Zu { .|‹ Ö» Y€mY ÕY{Y Á [ÂÀm žËÂe d¯€‹ Õ ÃÂu { Á |¿Y{ Œ¯ { Y ©€] ¥€» ¥€» Y ºÆ‡ ¾Ë€fŒÌ] ,ՁÁZŒ¯ ¾Ì¯€fŒ» Y | ] ‚Ì¿ ½Z»€¯ ½Zf‡Y ÕZÅ ©ÂŒ» {Â^¿ ¾ËY€]ZÀ].|‹Z] Ö» Ö´¿Zy ¾Ì¯€fŒ» Ä] ª¸ f» ,©€] ÕYĬ˜//À»©€]Z]įZ^»{Ó§ÕZ°¼ÅYÕYÄ»Z¿€Ë|¬eµZ‡YZ]½ZƨYÕYĬ˜À»©€]¶»ZŸ€Ë|» YՀ̴ŒÌaœ//À»Ä]d¯€//‹¾ËY|//Ì·Âe•Â//˜y{Ö§€//»©€]Š//ÅZ¯Áº//̜Àe{ {€¯Ö¿Y{|«ՀƋÕZÅ֋»Zy È°^‹{€¯½YÂÀŸÄ»Z¿€Ë|¬e¾ËY{,½ZƨYÕYĬ˜À»©€]¶»ZŸ€Ë|»,ÖËZ“Ö//‡Â»µÂ‡ Z],½Y|¿Á€Æ‹©€]¥€»ŠËY‚§YÁYÂŽ|‹¹€³™Zv·Ä],€ÌyYÕZŁÁ{©€]Հ//‡Y€‡ Â^ŸdÆmÖf À¾Ì¯€fŒ»ḑ€›¹Z¼eY|ËZ]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡YÃ|‹ÄmY»|Ì·Âe{Â^¼¯ ZÌ¿º£€Ì¸ŸįZ^»{Ó§d¯€‹Ä¿Zfz^‹ÂyÁ|À¯Ã{Z¨f‡Y©€]Հ‡Y€‡È°^‹¥€»®ÌaY ÕY€mYÂy{ՀiR»ÕZ°¼ÅÄf‹~³ÕZÆ·Z‡|À¿Z¼Å,©€]Ä]{Ây|Ì·Âe•Â˜y|Ë|‹ Z]ÕY€˜“Yž«Y»{ÁÄf‹Y{Ä°^‹¥€»®ÌaY~³œÀ»Ä]Z]ÖË´z‡ZaÕZÅÄ»Z¿€] d‡YÃ{€¯Š¬¿ÕZ¨ËYÖ]ÂyÄ]Ä°^‹ÕY|ËZa{,Öf§ZË{Z]ŠÅZ¯ ¾ÌÀr¼ÅÁ¶^«ÕZÆ·Z‡®ÌaYª§Â»~³{įZ^»{Ó§d¯€‹ÕZ°¼ÅY{€¯tˀeÕÁ ºÌÀ°Ì»Ö¿Y{|«Á€°Œe€ÌyYÕZŁÁ{Z]dˀË|»ŽyZ‹ÕZ°¼Å Ä]Yd¯€‹¾ËY{|Ì·ÂeŠÅZ¯ž˜«—Ä]ÄÀÌ»¾ËY{įZ^»{Ó§ÕZ°¼Åd//‡YÖÀf¨³ ÕZÆ·Z‡|À¿Z¼Å{Ây֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»Ä]|Æ eÕZf‡Y{įZ^»{Ó§Z»Y-d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼Å Ö·Z¼fuYcÔ°Œ»Z]½Y|¿Á€Æ‹Zed‡YÄf‹Y{ÕYĜuÔ»¶]Z«ÕZ°¼ÅÕYĬ˜À»©€]Z]¶^« |¿{€´¿ÄmY»©€]Ö ˜«Y֋Z¿ |‹¹Zn¿Y[ԓZ§¶°Œ»ž§¥|ÅZ] |Ë|mcY‚ÌÆne\¿ ½Y{Z]M–̘‹ÖÅYć[ԓZ§Ä¿ZyÄ^¼¸e{ {Y{€^y€Æ‹¾ËYÕZ¬¨·YÁ}Ĭ˜À»{[ԓZ§ž§{¶°Œ»ž§Y½Y{Z]MZ¨]MÃY{Yd‡€a€‡ Ö³{†a¶°Œ»,cYÁ¸̯`¼aÃZ´f‡{®ËՁY|¿YÃYÁ\¿Z]d¨³€¨¿Y€Æ»Ö¨˜» |‹¥€—€]½Y{Z]YÕZ¬¨·YÁ}Ĭ˜À»{[ԓZ§ ÃYÄ//‡Ä¿ZyÄ^¼¸e¶v»{»Y¾ËYÕY{€]ÀÆ]ÃY{Y½YZ°¼Å‰ÔeZ]`¼a¾ËY{Á‚§YÕÁ ¶°Œ»ž§cZ̸¼ŸÄ»Y{Y{¾ÌÀr¼Å€¨¿Y€Æ» |Ë{€³ÕY{€]ÀÆ]Y|»{YÁÁ\¿–̘//‹ {€¯ÃZ‹YÕZ¬¨·YÁ}Õ¯{[ԓZ§ž§{•Â˜yՁZ‡Ã{Z»MÁÖ]Á€ËÓÄ]½Y{Z]M{[ԓZ§ ÁÁ{֗,֋Z]µÂ§ÕY€][ԓZ§ž§{•Â˜yՁZ‡Ã{Z»MœÀ»Ä]dyZ‡½ZŒ¿€—ZyÁ ¹Zn¿YĬ˜À»¾ËY{[ԓZ§•Â˜yÕŒfˆ‹ÁµÂÆÀ»Ö´f§€³Á{Y|ˆ¿Yž§cZ̸¼ŸÄf‹~³ ÁÕY|ƋÕZŽZ]ZÌy{µÂÆÀ»Ö´f§€³Á{Y|ˆ¿Yž§,½Y{Z]MĬ˜À»Z¨]Md‡€a€‡ d‡YÃ|‹ Z¬¨·YÁ}½Z]ZÌy{{Y|ˆ¿Yž§,‚ÌyZf‡½Z]ZÌy{Ö¸YµÂÆÀ»Á{Ö]Á€ËÓÁ{Y|ˆ¿Yž§, ¶À‡€a–‡Âeį{€]¹Z¿ÖeZ»Y|«Yĸ¼mYZ¬¨·YÁ}½Z]ZÌy–y¹Z¼eÕŒfˆ‹ÁÖ]Á€ËÓÁ ÕZ¬¨·YÁ}Ĭ˜À»{d]—ÁZ»€³–ËY€‹¾ËY{½Y{Z]MZ¨]MćĬ˜À»[ԓZ§cY€Ì¼ e|uYÁ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y€Æ‹¾ËY |‹ÕY{€]ÀÆ]Y|»{YÁ{Z]M|‡Y|Ë|mÃZq Y|»{YÁ{Z]M|‡Y€Æ‹ÃZ¼‹ÃZq½Zfˆ]Ze¹ZËY{{Z]M|‡Y€Æ‹[€//‹[M¾Ì»ZeœÀ»Ä] ¾ËY{{Z]M|‡YÕZ¨]M»Y€Ë|»,½Y|¼Å½Zf‡YÕZ¨]Mʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹ÕY{€]ÀÆ] ÕZ¼Ì]¹ZËY{€°»ÕZÅŒfˆ‹ÁÖf‹Y|Æ]¶WZˆ»dËZŸÁZ»{ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]d¨³ÃZ] [MZŒ§d§YYՀ̳¸mœÀ»Ä]½Y|¿Á€Æ‹–‡Âe[M¥€»ŠËY‚§Y½MµZ^¿{Ä]ÁZ¿Á€¯ |‹ÕY{€]ÀÆ]Y|»{YÁÁ‚ÌÆneY€ÅdŒÆ]{ž«YÁÃZ¼‹ÃZq{Z]M|‡Y€Æ‹t˜‡{ `̯Y¹Y‚ŸYÁ»Y¾ËY¶À‡€aÕZ°¼ÅZ]Ád¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÄËÁc|ŸZˆ»Z]{Á‚§YÖ¿Z¼u Ã|‹ÕY~³ķ·ÁƒZb¼adˆe,ÕZ¨uÄf‹~³cYÂÀ‡{įÃZ¼‹ÃZq¹ÓcY‚ÌÆneÁ cZ̸¼Ÿ{Y{€»Ä^À‹lÀaÁ{¹ÓcY‚ÌÆne€´Ë{ÁÁZÀ‹,©€]†¿Y€e,¸]Ze\¿Z]Ã{Â] Z]ÃZq¾ËYėÂ]€»ÄË|ÌWZeÁÖËZ̼̋ÁÖ]Á€°Ì»cZŒËZ»M¹Zn¿YY†aÁ|̇¹Z¼eYÄ]•Â]€» d§€³Y€«ÉY{€]ÀÆ]Y|»{YÁÄÌ¿Zi€]€fÌ·Ê]{ ÄË|Ì»YdˆaÖ¿ZyÕZÅ®¿Z]½{¼¿¦¬ˆ» ½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ÄË|Ì»Yd·Á¸̯dˆaÕYÁZ´»Ö¿ZyÕZÅ®¿Z] ÕY{€]ÀÆ]»Y€Ë|» |¿|‹¦¬ˆ»-[Zf§MºÌ¬f//ˆ»Š]ZeÁZ»€³¶]Z¬»{½|¿Z»¾¼ËYÕY€] Ö¿ZyÕZÅ®¿Z]¾ËYcY‚ÌÆneYÖy€]d¨³½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹©€‹ÄÌuZ¿ {YÁhŸZ]ÕÂm–ËY€‹Á[Zf§MºÌ¬fˆ»Š]ZeÁ|Àf//ˆÅd¼Ì¬¿Y€³Z” ]Á[Z̼¯ÁZy |‹Äf§€³ZÆ¿M½{€¯¦¬ˆ»Ä]ºÌ¼e¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]į|‹Ö»cY‚ÌÆne¾ËYÄ]\̇M½|‹ ÀÆ]d¿ÁZ »ՁZ‡ÄÀÌÆ]»YÕZ°¼ÅZ]©€‹ÄÌuZ¿ÕY{€]ÀÆ]»Y{€¯tˀeÖ^¸‡|¼v» ,ÕY{€]ÀÆ]–ËY€‹{Â^Æ]dÆm{Âm»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ÁZÅ{Y|¿Zf‡YÄ̸¯dËZŸZ]ÕY{€] Á½„ËÁ»€e{Y»ÁZÅd°¨Ë{ŠÅZ¯,g{YÂuŠÅZ¯,Ö¿ZyÕZÅ®¿Z]€¼ŸµÂ—Š//ËY‚§Y ¦¬ˆ»Ô^«‚Ì¿B Šz] Á {€¯ Ö¿Zy ÕZÅ ®¿Z] A Šz]½{¼¿¦¬ˆ»Ä]¹Y|«Y,Ä°^‹ÕY|ËZa Ä°^‹Ä]ÂÌf¯Y½YÂeªË‚eZ]Ä°^‹Z]®Ìa¶§{Ö¿ZyÕZÆ°¿Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {ÂËÃ|‹ ½{¼¿¦¬ˆ»Z]{Á‚§Y,|¿Â‹Ö»Ä°^‹ÕY|ËZaÁ½YÂecZ¨¸eŠÅZ¯,ƒZf·Á{Â^Æ]\m» –ËY€‹[Zf§MºÌ¬fˆ»Š]ZeYcY‚ÌÆne¾f‹Y|Æ´¿Á{ÁÖ¿ZyÕZÆ°¿Z]YŠz]¾ËYž]€»€f» d‡YÃ{€¯Y|Ìa{Â^Æ]Ä°^‹ÁÖ¿ZyÕZÅ®¿ZËÕY|ËZaÁÕY{€]ÀÆ] {€¯s€˜»½Y|¿Z»[€£©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ©€]ÕZÅÄ°^‹ՁZ‡ÄÀÌÆ]Õ{ZÆm¿Z»ÕY€mY ½Y|¿Z»[€£{ ,sԏYÕY€]Õ{ZÆm¿Z»d¨³½Y|¿Z»[€£©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Z]M{¼v» d‡YY€mYd‡{{Š‹ÂadveÕZŽZf‡€Æ‹Ö»Z¼e{©€]ƒZf·Á¦ “ž§ÁՁZ‡ÄÀÌÆ] ¶]Z¯Ä]ºÌ‡¶Ë|^ecZ̸¼Ÿs€—ÕY€mY{Ä^À‹ćt^{Ys€§½YÂ̯,€Æ»Z´¿€^y‰Y‚³Ä] žËÂed¯€‹Ö¿Z‡d»|yĨ̛ÁÄ]Z¿Á€¯¹Á{k»Â̋{ÂmÁZ]d‹Y{ZƛY{Z]M{¼v»{ {įd‡YÖ·Zu{¾ËY{ÁÃ|Œ¿{YÁÖ¸¸y½Z¯€fŒ»Y|ËZa©€]¾Ì»PeÕY€][€£©€]ÕÁ€Ì¿ d‡YÃ|‹½Y|ÀqÁ{d¯€‹¾ËY¶À‡€adÌ·ÂXˆ»,©€]Ä]Ö¿Z»{‚¯Y€»ZÌ¿Á…Zˆu–ËY€‹ Ö»Z¼e{ÖËY€mYÁÖÀ§½YZ°¼Åd¨³½Y|¿Z»[€£©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZŶ°eÁ€adËZŸÁÕ{ZÆmÕZÅ¿Z»ÕY€mYZ]½Á|»ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z]Ä¿Z´fŒÅÕZÅ»Y ĸ]Z¬»,Ä°^‹ƒZf·Á¦ “ž§ÁՁZ‡ÄÀÌÆ],sԏYÄ]d^ˆ¿,½Zfˆ]Ze®Ìa–ËY€‹{ÁÖf‹Y|Æ] ּƻŠz]{Á‚§YÕÁ |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÕYÃ|¿YcZ»Y|«YÄ°^‹cY‚ÌÆneÁՃ€¿Yd«€‡Ã|Ë|aZ] ¥~uÁÖËZf‡ÁÁՀƋ½Z¼¸^»sԏYÕZf‡Y{½Y{€³€//‡ÕZÅÄËZa¥~uÃÁ€a¾ËYY \·Z«{‚Ì¿{Z]M{¼v»½Zf‡€Æ‹{ÁÁ€»Y{Y{Ä»Y{Y{Ys€§ d‡YÄ°^‹¾Ë€§M€˜yÕZŽ¿Z¯ cZ̸¼Ÿ,€]ÓZ]ÁÖeZ̸¼ŸÕÁ{ÂyÃ{,ÖeZ̸¼ŸÕÁ€Ì¿€¨¿{Y| f‡YÄ]ÕZ°¿Z¼ÌaÃÁ€³ć Á{ƒY€f»Ä][Ż€eÁ½Y|À^Œe,½Â»{YMÕZÅZf‡Á{Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]ּ̇Ä°^‹¶Ë|^e ž§,ZÅ֋»ZyŠÅZ¯ÕZf‡Y{¶]Z¯Ä]ºÌ‡¶Ë|^ecZ̸¼Ÿ{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹¹Zn¿Y€f»Â¸Ì¯ €f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]µZ‡ÕY|f]Y{{Z]M{¼v»©€]»Y{Ä°^‹ՁZ‡Y|ËZaÁƒZf·Á¦ “ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y‚Ì¿µZ‡½ZËZaZecZ̸¼Ÿ¾ËYÁÃ|‹¹Zn¿Y …Z§Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{Ä]Z³Y…Z§ÕZÅZf‡ÁÕ|À»ÀÆ]\ˀ“ d‡YÃ|̇ Ö Ì^—Z³Y½Zf‡Y¾ËYÕZÅZf‡ÁÕ|À»ÀÆ]\ˀ“į{€¯¹ÔŸY…Z§Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Y‚ŁYŠÌ]ÕY€mYZ]½ÂÀ¯Zed¨³ÖÀ̈u…Z^ »Ô£ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ Ä] ½Zf‡YÕZf‡Á,Z³®¼¸ŸY‚ŁYŠÌ]\¿ÁÖËZf‡ÁÖ¿Z‡Z³Ä°^‹€f»Â¸Ì¯ Ä]½Zf‡YÖËZf‡ÁÄ »ZmÕ|À»ÀÆ]\ˀ“ÁÃ|‹¶f»Ö Ì^—Z³Հ‡Y€‡Ä°^‹Ä]…Z§ Z³d¼ ¿Y…Z§½Zf‡Y€Æ‹½ZÀ¯Z‡d¨³¾ÌÀr¼ÅÖÀ̈u d‡YÃ|̇|{ YdÌ ¼mÕ|À»ÀÆ]{Õ|{ }¨¿\ˀ“Ã|ÀÅ{½ZŒ¿{|Ÿ¾ËYį|¿Y{Ây€]Ö Ì^— ,ՁÁZŒ¯žËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³,…Z§½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] d‡YdyZ‡€Ë¾ËY ÃY€¼ÅÄ]µZ‡{d À€ÅÕY€]YžËZ»dyÂ//‡ՀfÌ·Y‚ÅÖÀ˂´ËZm,¾Ì´¿ZÌ»—Ä] ¥|ÅZ]YµZ¤f‹YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÁžËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÖÀ̈u d‡YÄf‹Y{ ÕZÅd·Z‡¾Ë€eºÆ»Y,ָ̈§ÕZÅdyÂ//‡€´Ë{Z]Z³½YYÁ­ZadyÂ//‡ÖÀ˂´ËZm [ZˆfuYZ]…Z§{µZ §Öf À|uYÁÁY‚ŁY{Á‚§Y,d‡Y…Z§½Zf‡YZ³d¯€‹ {,ÕÁ€aՂ]MÁÂ̗Á¹Y{,ÕYÄ¿Zz¸³,ՁÁZŒ¯,Ö¸Ë|^eÖËY~£žËZÀÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ €´Ë{Öf À|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³cZ̸¼ŸÁÃ|‹Y{Z³½ÂÀ¯ZeÖf À|uYÁÂ¼n» ,ZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯,Ö Ì^—Z³ÕY|ËZaÕZËY‚»YÕ{ÁÄ]ºÅžËZÀ¾ËYÁd‡Y€mYd‡{{‚Ì¿ Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |¿Â‹Ö»Y{Ây€]žËZ»dy‡Ä]d^ˆ¿€fŒÌ]ÖÅ{Z]Á€f¼¯Ö³{·M {€¯ħZ“YÁÃZ‹Y½Zf‡Yt˜‡{Z³žËÂeÄ°^‹ÁÄË~¤e•Â˜yÖ]ZËdŒ¿Ä]¾ÌÀr¼Å…Z§ –‡Âe‚Ì¿Z³®¼¸ŸY‚ÅÁžËÂeÄ°^‹ÁÄË~¤e•Â˜yY€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÄf‹~³µZ‡ Ö¿Z‡Z³Ä ‡ÂeÄ],…Z§Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |‹¹Zn¿Yd¯€‹¾ËYÖÀ§Ö//‡Z]|uYÁ ½Zf‡YÕZf‡ÁÁ€Æ‹Ä]µZˆ»Y{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{½Zf‡Yt˜‡{ |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÖ¿Z‡Z³ صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒnÀa ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y Œ¯|Ì·Âe½Y€´‹ÔeYdËZ¼u Yw€¿º—ÔeÖÀ‹ZqZ]¹ZƇYZ]ª¿Á¹ÁY|e ,d ÀcYÁÁ€i¯ļÌ]½ZÌ»Õ{Y{Y€«ÕZ”»YZ//] d¼cYÁ½Z//À¯Z¯Ö//»Z¼e,cZneÁ½|// » |Àf§€³Y€«€i¯ļÌ]½Z»{ÕZÅļÌ]Š‹Âadve ¾ËY…Z//‡Y€],€i¯ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] ļÌ]½Z¿ÁZ »YÖ ¼mÁ¶»ZŸ€Ë|»”uZ]į{Y{Y€« ½Y€Ë|»YÖy€]Ád¼€ËÁ½ÁZ »ÃY€//¼ÅÄ]€i¯ cYÁ½ZÀ¯Z¯Ö»Z¼e,|̇Z”»YÄ]Ä¿ZycYÁ¾ËY ÕZÅļÌ]Š//‹Âadve½Z¿MÃ{Y¿ZyÕZ”ŸYÁd¼ Y|À¿YÂeÖ»Á|Àf§€³Y€//«€i¯ļÌ]½Z»{ָ̼°e |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÄ ¼Ì]¾ËYÂÀf»cZ»|y ¦ŸZ”»ÕZʼnÔeÄ]ÄmÂeZ]-‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Yį|Ì·ÂeŠÆmÕY€]ZÅÄ¿ZzeYÁÁZÅ{ZÆ¿,ZŽZ»Z‡ [Zzf¿YµZˆ»Y¥|ŽYÂÀŸÄ][Ô¬¿Yºœ »€^ÅÕ‡ ÕY€]€i¯ļÌ],d‡YÃ|‹ÕY~´»Z¿µZ‡ÕY€]Á ½| »,d ÀcYÁ½ZÀ¯Z¯Ä]{ÂycZ»|y{Â^Æ] ,½Z¿M€fŒÌ]Äq€ÅՁZ//‡|À¼¿YÂe¥|ÅZ]ÁcZneÁ {Â^Æ]Ä]Á|¿ÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,ZÅ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅc ÕZÅÖËYY{,¹Âe€]Y{Y{Ä»Y{Y |À¼‹YYZÅ®¿Z]Ã{Z]½Á|] ,{¯Ád‡YÃ{€¯Y{ՀfŒ»Á Ã{Y{ŠÅZ¯YcÔÌƈeÕZ“Z¬e Ö´ÀË|¬¿ÕZÀ´ÀeY¾ËY€]ZÀ] d‡Y Äf‡Z¯ZÅ®¿Z]ÕZ^fŸYÁ d‡YÃ|‹ Ã|ÀÀ¯ē€Ÿ|ËZ^¿ZÆÀed·Á{ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{ YZ]{{Ây¹ZƇYž«Â»Ä]|ËZ]Ä°¸]|À//‹Z]¹ZƇ |ÀÀ¯dËZ¼u Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]dËZÆ¿{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY µZu–ËY€‹\‡ZÀ»dˀË|»{±‚]ÄÌ·ÁYÕZÅē€Ÿ d¯€‹IPOÄÌ·ÁYē€Ÿd¨³¹ZÆ//‡YZ]€“Zu Ö¿| »ÁÖf¨¿,֌ËÓZa,ּ̋Á€faÁÂu{±‚]ÕZÅ ÖËZÅd¯€‹¹ZƇÕÁYž]ZÀ»µZ¬f¿YÕY€]Y–ËY€‹ Ä],d//‡YÄf§€³ĸZ§Õ{ZÌÀ]Ö¿Z^»YZÆ¿Md¼Ì«į {ÁMÖ»ºÅY€§|Ë|mÕZÅd¯€‹ -½Y€ËY…Â]Y€§¹Â‡YZ]€Ë|»Õ‡Y Äf¨Å€ÅÄ^ÀŒ°Ë…Â]Y€§¹Â‡YZ]Ö¬§YÂe¸]Ze{cÔ»Z » {€Ì³Ö»c ÃÂv¿cY€¬»\ːeY½Y€//ËY…Â]Y€§¹Â//‡YZ]€Ë|» ÀË|»cZÌÅÕ‡Y¹Â‡YZ]Ö¬§YÂe¸]Ze{cÔ»Z »¹Zn¿Y cY€¬»µZ//ˆ»YÃZ»d//ŒÆ^Ë{Yd¨³Á{Y{€^y…Â]Y€§ \ːeÄ]į¹Â‡YZ]{Ö¬§YÂe¸]Ze{ZnËYÃZ]{|Ë|m ½ÂÀ¯YºÅÁ|‹¡Ô]Y{Â]Ã|̇…Â]½Z»Z//‡ÀË|»cZÌÅ –ËY€‹€ËZ‡ÁÖeÔ»Z »Á,¸]Ze¾ËY{cÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿ ”u½Z̓Z¬f»Á½YY|»ZƇ,½Y€‹Z¿Ô—YÕY€]d̼ÅYZ] d‡YÃ|‹¹ÔŸY¸]Ze¾ËYcÓ{Z^»{ ½Z̨ˀ‹YÂ̋,½Y€ËY…Â]Y€§cZ—Z^eYdˀË|»‰Y‚³Ä] ÃÂ̋Ä]¸]Ze¾ËY{cÔ»Z »¹Zn¿Y‰ÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ] Ä^ÀŒ°Ë¸]Ze¾ËY{cÔ»Z »¹Zn¿Y{€¯ZƛY,d‡YÖ¬§YÂe {Ád//‡Y€Ë~a½Z°»YZedŸZ//‡YÄf¨Å€Å {Á|‹Z]Œ¯Ö¼‡¶Ì˜ eÃ|‹¾ÌÌ eÁį֘ËY€//‹ ÕZ¯Á¾Ì·ÁYÄ]cÔ»Z »¹Zn¿Y,ÖÀ§½Z°»Y{ÂmÁc |‹|ÅYÂyµÂ¯Â»¾°¼» ¸]Ze{‰ÁÁ|ˀyÕZʼnZ¨‡{ÁÁ,½Z̨ˀ‹Äf¨³Ä] ½YY‚³Z¯ÖeÔ»Z »ÕZÅÃZ´fˆËY–‡ÂeZ§€¹Â‡YZ]Ö¬§YÂe {¾ËÔ¿McÔ»Z »¹Zn¿YÁd‡Y¹Zn¿Y¶]Z«…Â]Y€§”Ÿ ‚Ì¿Y¸]Ze¾ËYÄ]•Â]€»cZŸÔ—YÃ|ÅZŒ»ÁY dˆÌ¿Zn»½M {d¨³Á{€¯¹ÔŸYwww otctmc irdËZ‡[ÁªË€—Y Y†aZ§€ÖeÔ»Z »ÕZÅ{Z¼¿Ö¿ZËZad¼Ì«dËZ‡[Á¾ËY {YÁÕZʼnZ¨‡Á|‹|ÅYÂyÃ{Y{ŠËZ¼¿ÖeÔ»Z »Ĉ¸m ĸ»Z »d¼Ì«¾Ë€f¼¯Á¾Ë€fŒÌ],ÖeÔ»Z »{Z¼¿€Å{Ã|‹ €Ë|»¾ÌÀr¼Å dˆÌ¿Ã|ÅZŒ»¶]Z«ĸ»Z »¾Ë€yMd¼Ì«‚Ì¿Á ¹Â‡YZ]Ö¬§YÂe¸]Ze½Z‡Â¿ÄÀ»Y{ÃZ]{…Â]Y€§¹Â‡YZ] Õ{ZŸYZ]ÖeÔ»Z »ÕZÅ{Z¼¿{cÔ»Z »¹Zn¿Y{€¯¹ÔŸY Ö¿ZËZad¼Ì«Ä]d^ˆ¿|{Öf¼Ì«½Z‡Â¿ÄÀ»Y{Ã{Á|v»{ d‡Y¹Zn¿Y¶]Z«Ö¬§YÂecÄ]Á¶^«ÖeÔ»Z »Ĉ¸m ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e €Ì̤e  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й ¶¯ŽyZ‹ ͘й ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ˺͘˾й ͘й  Ǣ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̀˻- ;(ϥίϭϡϫ)ΕϣϳϗιΧΎη  Ǣd¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̊́- ;Εϛέη ̋˹ΕϣϳϗιΧΎη Ͳ͘й Ͳ˹͘˾й Ͳ͘й Ͳ˺͘˹й  Ǣ€f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ %˹̄́̌ ;έΗϟΎόϓΕϛέη̋˹ιΧΎη ͘й ˹͘˹й   Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹        %έϳϳϐΗ €Ì̤e  Ê·Z»ŽyZ‹   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹    …Â]¶¯ŽyZ‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ¼¿ Ͳ͘й  Ǣ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ %˹̄̀˻- ;(ϥίϭϡϫ)ϝϛιΧΎη ͘й ˹͘˾й  ǢʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ %˹̄̋˺ ;(ϲηίέ΍-ϲϧίϭ)ΕϣϳϗιΧΎη  Ǣ¶¯ŽyZ‹ %˹̄̋˺ ;ϝϛιΧΎη  Ǣ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ %˺̄˻˻ ;̱έίΑΕϛέη ˼˹ιΧΎη  ǢÁZÀ‹{YMŽyZ‹ %˹̄̋˹ ;έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  ǢµÁYYZ]ŽyZ‹ %˹̄̊̊ ;ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  Ǣ¹Á{YZ]ŽyZ‹ %˹̄̌̊ ;ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  Ǣd ÀŽyZ‹ %˹̄̌̌ ;ΕόϧλιΧΎη ͘й ˺͘˹й €Ì̤e €Ì̤e €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ Y|¬» ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa     µÁYYZ]ŽyZ‹     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹          ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹   d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy         d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿    Ê¿Á|¿Âa    ®Ë€f»¾e {Ó§    ®Ë€f»¾e [€‡    ®Ë€f»¾e ºÌÀ̻·M    †¿ÁY ¹ÂË{ÓZa ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ‰Á€§ ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e †» ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿  ¶^«ÉZ¯Á YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË     ÁÂË cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË     ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa     †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§     †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯     |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯     ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ           ¾aYƒ¾Ë|  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·     Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á   Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{|        ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{      Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»  Ä ‡ÂeZ]dˆz¿d‹Y{ZƛY,|Å{Y€«{Zf«YÖ «YÁ Y€f¼¯ÖÅ|]YZ]‰Y€“ZuµZu{ÖÅ|]YZ] ÕY€]ÃYd‡YÄËZ»€//‡YZ]‰Y¶¯Y|{ d·Á{ÁZÅÕY{€Æ‹,ZÅd¯€‹,ZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»Ze ÁZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»Ze¶Ìƈe¾ÌÀr¼Å {Â//‹Y¼ŠÖ°¿Z]¾»Z“¥~uªË€—Y,ÖÅ|]YZ]YZÅÃÁ€a Ä°ÀËY¹Á{Äf°¿ {€Ì³Ö»cÕZ^fŸYÄ^eÄ]Z°eYÁ µÂa­|¿Y‰Yš¨uÕY€]ÖÅZ´ÅZÀa½YÂÀŸÄ]¹ZƇ |¿|¬f »Ö·Z»ÁÖ·Âa½YY~³d‡Ż,|ÀÀ¯Ö»ÃZ´¿{Ây |À¿Z»|·Â»€Ì£ÕZÅYZ]|¿YÂeÖ»,YZ]¾ËYÄ]µZ^«Yį {ÁM{µ{Z ed·ZuÄ]YY µZu–ËY€//‹\//‡ZÀ»dˀË|»ÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |¿YÂeÖ»Õ{Y»½{Y{Y€«dË·ÁY¹ZÆ//‡YZ]€“Zu Šz]Ä ‡Âed»|y{Y¹ZƇYZ]Ä //‡ÂeÁ|‹ º«Ä]…Â]Y€§Á…Â]¹ZÆ//‡YZ]‰Y {Z̸̻Y‚Å|‹įÃ|Ì//‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å YZ]‰YÄ]d^//ˆ¿Հ]Y€] {Á|uÖ//¿Z»Âe {Y{ÕZmµZ‡ÕY|f]Y dËZ¼ud¨³,ZÀ‡Ä]\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z],Ö¼«Õ{Z¿Ö·Á {ÕZmµZ‡ÕY€]ÓZ]¹ÂeÖÀÌ]ŠÌaÁ½YY~³d‡Ż ¹ZƇYZ]½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»{€§Ä]€vÀ»ŠËY‚§YZÀ¯ d‡YÃ{º«Y|‹¾ËY ¹ZƇd¼Ì«{Y{t̓ÂeÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY |Ë|neÄ]•Â]€»Z^yY…Z‡Y€]ZÅd¯€‹YÕZ̈] Z^yY¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹€]Y€]|ÀqZÅÖËYY{Ö]ZˁY Ä]ÁÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«ÕY€]ÖËZ¼Ì¿Y¥~uÄ]•Â]€» ºŒq,žËZÀYÖy€]cӐv»‰Á€§d¼Ì«½Mž^e ZÅd¯€‹{‡ÁZÅ|»M{ŠËY‚§YÕY€]Ö^//‡ZÀ»Y|¿Y |¿Ö»º« ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅc{Â^Æ]Ä]Á|¿ÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ZÅ®¿Z]Ã{Z]½Á|]ÕZÅÖËYY{,¹Âe€]Y{Y{Ä»Y{Y,ZÅ ÕZ“Z¬e,{¯Ád‡YÃ{€¯Y{ՀfŒ»Á|À¼//‹YY ÕZÀ´ÀeY¾ËY€]ZÀ] d//‡YÃ{Y{ŠÅZ¯YcÔÌÆ//ˆe d‡YÃ|‹Äf‡Z¯ZÅ®¿Z]ÕZ^fŸYÁÖ´ÀË|¬¿ ¶Zu,Ö»Âe{¯–ËY€‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¼«Õ{Z¿ Ã|‹¦Ì ”eÄ »Zm–‡Âf»Á¦Ì “Šz]l¿€f‡{ YZ]Ä]¹{€»YÕZ̈]¾ËY€]ZÀ]d‹Y{ZƛY,d//‡Y ZÅETFÖÅ{{‡ÄmÂe¶]Z«ŠÆm €^·YÁ¾Ì»YÖËZ°eYļÌ]d¯€//‹Á{ÃY€¼ÅÄ]cY{Z ½Z»{Ä//¯©Á|À¾ËYÕZÅ|uYÁ {€//¯Ä//“€ŸY ŠËY‚§YÁ|‹Öa{|¿{Â]½Z»ÂeY‚ÅֈË¿ÀË~a Á|Àf§ZËՀfŒÌ]‰Y€“ZuÕZÅd¯€‹¹ZƇd¼Ì« ÃZ»€ÌeÖeÔ»Z »Á¾Ë€yM{½Z»ÂeY‚ŁYŠÌ]Ä] |̇ ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y     ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ d¼cYÁZ]€i¯ļÌ]½Z»{{Y{Y€«{Z¬ ¿Y ,½M€]Y€]į{€¯ºÅY€§Y֘ËY€//‹,Õ{Y{Y€«{Z¬ ¿YZ] Y|À¿YÂf]cZneÁ½|// »,d ÀcYÁ½Z//À¯Z¯ |¿Â‹|À»ÀÆ]d¯€‹½Z»{ָ̼°eļÌ]cZ»|y {Y{Y€«{Ä//mÂe¶]Z«Äf°¿|//ËY‚§YÖ»‰Y‚³¾//ËY d//‡Y¾ËYd¼cYÁZ]€i¯ļÌ]½Z»{ָ̼°e cYÁ½ZÀ¯Z¯€]ÃÁԟ½Z//»{ָ̼°ecZ»|yį Ä]€»Y¾ËYÁ{‹Ö»ÄËYY‚Ì¿½Z¿MÕZÅÃ{Y¿ZyÄ]-d¼ cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ]Õ«ÕY‚]Y½YÂÀŸ Ä]Ö¿Z‡cZ»|yt˜‡{Â^Æ]Z]į|Å{Ö»Y¾ËY½Z°»Y c|«Z]Á|À¯dˬeY{ÂyÕY|ËZa,{Ây½ZÀ¯Z¯ |ÀÀ¯‰ÔeµZˆ»YZ ‹ª¬veÕY€]ՀfŒÌ] Z]ºÅZ¨eY†//a€i¯ļÌ]-‰Y‚//³¾ËY…Z//‡Y€] ½Z»{Š‹ÂadveÁÕ“…|«½Zf//‡M½ÓÂXˆ» ªÌ§Âe,…|¬»½Zf‡M¾ËY½Z»{ZyÁ½ZÀ¯Z¯½{Y{Y€« YcZneÁ½| »,d ÀcYÁ½ZÀ¯Z¯Ä]d»|y {ÁMd‡{Ä]‚Ì¿ ÄËZ»€‡YZ]   ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» cY‚¸§¾ÌÀr¼ÅÁÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÆ°¿Z],Öf À {Y{©Á|À¾ËYÕ¨e€a{YºÆ‡¾Ë€fŒÌ],ևZ‡Y ÃÁ{֗|Àfˆ¿YÂe‚Ì¿…Â]{µZ §ÕZÅETF€´Ë{ YŠÌ]ÖÅ{Z]d^iZ],ÕZmµZ//‡dˆz¿ÄÅZ» { |À‹Z]Äf‹Y{\//‡ZÀ»Õ{€°¸¼Ÿ,Õ|{ ĸ¼mYÖ»ZƇĸ»Z »¶]Z«©Á|ÀÁ{ZÆÀe½ZÌ»¾ËY ÖÅ{Z]Ä]Y{€§½Y€³€Ì]|e¾Ì»YÁÃ|ÀËMÄfyÁ|¿YÄ ‡Âe «†¸—Y»Ä°Ë—Ä] |¿{€¯Ã|Àˆ]|{Y€f¼¯ ‚Ì¿«…Z¼·Y»ÁÖÅ{Z]|{YŠÌ]dˆ¿YÂe |À‹Z]Äf‹Y{ÖÅ{{‡|{ «º°ËYY{»ÄmÂe¶]Z«ÖÅ{Z] ‚Ì¿Öf·Á{ĸ»Z »¶]Z«©Á|À¾Ìfˆz¿{€°¸¼Ÿև€] ¶]Z«c|»¾ËY{º°ËÖ·Z»Հ³ʇYÁ©Á|ÀÖÀ Ë ETF¾Ìfˆz¿½YÂÀŸÄ]©Á|À¾ËY d‡YÃ{Â]ÄmÂe cÔ»Z »Z£M|ÅZ‹µZˆ»YÃZ»€ÌeYÖ·Zu{,Öf·Á{ ÖÅ{Z]dˆ¿YÂeÃZ»€Ìe{į{Â]¹ZÆ//‡YZ]{{Ây ÄËZ»€//‡\̐¿YÕ|{YŠÌ]Ä//mÂe¶]Z« Äf//‹~³ÃZ»{ETF¾Ë€e€]½YÂÀŸÄ]Á|À¯½YY~//³ {‹ÄfyZÀ‹ ¹ZÆ//‡Ã|¿Z¼Ì«Z]«º°ËYY{»©Á|À{Â//‹Ö»ÁM{ZË Ád¸»,cZneÕZÅ®¿Z]¶»Z‹d¯€//‹{d·Á{ ÁZÆ°¿Z],ևZ‡YcY‚¸§¹ZƇ|ˀy |Å{Ö»¶Ì°Œe ʇYÁÁՂ¸§ÕZÅÄ¿Z¯kY€zf‡Y,ÕZ^fŸYcZˆ‡Â» ÄmÂe{»¹ZƇ€´Ë{Y‚Ì¿Ö·ÂaÁÖ·Z»ÕZÅՀ³ ©Á|À|¿Á¾ËYÄ»Y{Y{ d‡YÃ{Â]©Á|À¾ËY{ ±‚]d¯€‹ևŽyZ‹ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ ÖÅ{Z]d^iZ]dˆ¿YÂeįd‹Y{Y€«ÁÁ€Ì§ dˆz¿ÃZ»֗€e€]ETF¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ]Õ|{ ֗«ÃÁ€Ì§»©Á|À {Â//‹ÄfyZÀ‹ÕZmµZ//‡ ÖÅ{{‡Z]įd‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«{€°¸¼Ÿ‚Ì¿ÃZ»€Ìe և€] |//‹ÃY€¼Å©Á|À¾ËYÕ|{YŠÌ] dˀË|»‚¯€¼eY½Z//Œ¿‚Ì¿Â]‚»©Á|ÀÕ¨e€a d À¾ËYį{Y{ÖËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇ|ˀy€]½M |Å{Ö»¶Ì°ŒeY«ÃÁ€Ì§»Õ¨e€aY|{ ÕZÅÃ{ÁM€§ÁևZ‡YcY‚¸§ÃÁ€³Á{¹ZÆ//‡|ˀy ©Á|À d‡YÃ{Â]©Á|À¾ËYÄmÂe{»‚Ì¿Öf¨¿ ½Y{Z¯֐yZ‹cZneĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ Y€«¹Â//‡Ä^e{«ÃÁ€Ì§»Y­|¿Y¥ÔfyYZ]‚Ì¿ dˆz¿ÃZ»{YÕ|{ ÖÅ{Z]Ád§€³ YÖÅ{Z]¾ËYY|{Äf^·Y |¿Z‡d^iÄ]µZ//‡ ÃÁ€³¹ZƇ|ˀy {€¯\//ˆ¯€ÌeÄÅZ»®ËÃÁ{{ ÕYÄf‹|Àq,ÖËZ̼Ì//‹cӐv»ĸ¼mYÖËZÅ ZË…Â]{ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À º¯Zud^j»|¿ÁZ]¹Z´¼Å|Àf//ˆ¿YÂeZÅETF½Z¼Å ÄÅZ»ÃÁ{{ÖÆmÂe¶]Z«{€°¸¼Ÿ,¹ZÆ//‡YZ]€] ¾ËYÖÅ{Z]Ä°Ë—Ä]-|ÀÀ¯d^iÕZmµZ‡dˆz¿ d§€eY€§‚Ì¿|{Ã{Á|v»YÖfu©Á|À ÕZÅ©Á|À€eªÌ«{{€°¸¼Ÿև€],ZÀ‡‰Y‚³Ä] ZÅ©Á|À¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿…Â]{ĸ»Z »¶]Z« Äf‹Y{µZ‡{YÖ]¸˜»Z̈]ÖÅ{Z]|Àfˆ¿YÂe ½ZËZaZeÕZmµZ//‡ÕY|f]YY…Z‡Y¾ËY€] |À//‹Z] ETF¾ËYY‚Ì¿Õ|{YŠÌ]{Â//‡,ÃZ»€Ìe ĸ»Z »¶]Z«©Á|À½ZÌ»{ |//‹Ã|ÅZ//Œ»ZÅ ,d¸»ª§YÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À,…Â]{Ö»ZƇ ÖÅ{Z]Á|‹ÄfyZÀ‹©Á|À¾Ë€e€]½YÂÀŸÄ] ÃÁ{{©Á|À¾ËY d‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]YÕ|{ \̐¿Õ|{YŠÌ]{Â//‡‚Ì¿ÃZ»€ÌeÄÅZ»®Ë ª§Y»©Á|ÀÕ¨e€aև€] {€¯½YY~³ÄËZ»€//‡ ¾ËY|^‡Y|{YŠÌ]į|Å{Ö»½ZŒ¿«d¸» įÄf§ZˍZfyY¹ZƇ{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]©Á|À cӐv»¹ZÆ//‡|ˀyÄ]‚Ì¿½MYÕYÃ|¼ŸŠz] ÃÁ€³¹ZÆ//‡|ˀyÄ°Ë—Ä] {Y{ª¸ eÖËZ̼Ì//‹ Y©Á|À¾ËYÕÂ//¨e€aY|{ ,ÖËZ̼Ì//‹ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7398

روزنامه جهان اقتصاد 7398

شماره : 7398
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7397

روزنامه جهان اقتصاد 7397

شماره : 7397
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7395

روزنامه جهان اقتصاد 7395

شماره : 7395
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه جهان اقتصاد 7394

روزنامه جهان اقتصاد 7394

شماره : 7394
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!