روزنامه جهان اقتصاد شماره 7358 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7358

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7358

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7358

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^À‹ZÆq  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ÕÓÂm Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ½Zfˆ]ZeÃZ»¾Ì·ÁY{¾°ˆ»YZ]Y{Zf«Y½ZÆmʇ€] Äv¨ ºËÔ»\̋Z]¾°ˆ»Ê¿Y€³Ä»Y{Y Ä·Z¬»€‡ {€¯¹ÔŸY{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY†ÌW Հ̳¸mÕY€]Ö»Z³¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a ֐ze{Zˆ§ÕZÅÃ|¿Á€aY ԗÖÀ°‹{¯ d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{Y ½YÂm½Y€³ŠÅÁ„a”Ÿ Ö¸‡ÂeZ“ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ YZ]ÁÄ ‡Âe ZeÁ|À¯Â^Ÿ{ÂyÖzËZeÖf¼Ì«¦¬‡Ydˆ¿YÂeÄf//‹~³Á{ԗ†¿ÁY Z] {Y~´]ŠËZ¼¿Ä]YÕ|Ë|m{¯Zed§ÓZ]Ó{ÁY‚Å®ÌËd¼Ì« ºËYÃ{€¯´f¨³ԗYZ]…ZÀ‹Z¯®ËZ]ĸXˆ»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂe d¨³{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY†ÌW,Ö·Á|¼v»d//ËM ČËZŽM€fŒÌ]Ä^f·Yį{Y{{ÂmÁԗd¼Ì«ŠËY‚§YÕY€]Õ{ZˁZ̈]¶ËÓ{ {Y{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]{ ½ÂÀ¯ZeÖzËZed¼Ì«¾Ë€eÓZ]ԗ†¿ÁYd¼Ì«Yt˜‡¾ËYd¨³Ö·Á|¼v» ½ZÆmÕZÅ{Zf«Y{Õ{ZˁZ̈]cZ«Z¨eYÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡ÕY|f]YYY€Ë,d‡Y į|‹Z]ԗd¼Ì«ŠËY‚§Y\^‡|¿YÂeÖ»ÖËZÆÀeÄ]ZÆ¿MY¹Y|¯€Åį{Y{ÕÁ d‡YZÌ¿{ÕZÅŒ¯¹Z¼e{Z¿Á€¯‰€fˆ³½M¾Ë€f¼Æ» Äv¨ ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌWY|Ë{{ |‹և€]Y«¶¯ºœ »Ã|¿Z»€§ÁZŒ»Z] dËZ¼u¹Á‚·ÁÄ ‡Âež¿Y» ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¾Ë¿d ÀY ¾Ìˆu€f¯{\Ìe€‡Y{€‡Z]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌWY|Ë{{ ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¾Ë¿d ÀÄ ‡Âež¿Y»,Y«¶¯ºœ »Ã|¿Z»€§ÁZŒ»½Z¬Å{ d§€³Y€«և€]{»¾Ë€§MZ¯¦À¾ËYYÄ^¿ZmļÅÕZÅdËZ¼u¹Á‚·Á |Ì·Âe {Y{½ZËZacZ ËZ‹Ä]d À€ËÁ½ÁZ » Z¿€]†°Ÿ {Ó§ÀÌn¿ÕY~³d¼Ì«Ä]d·Á{ |À¯Ö¼¿{ÁÁ Ä]d·Á{d¨³cZneÁ½|// »,d ÀcYÁÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ// » ÁÀf¿ZfˆÀ¯,Ä·|À³,¾ÅM²À‡ÕY~³d¼Ì«Y~·{‹Ö¼¿{YÁ{Ó§ÀÌn¿ÕY~³d¼Ì« d‡YÃ{€b‡֏yŠz]{ÂyÄ]YÖnÀ¨‡Y¾ÅM d¨¿ €Æ»†°Ÿ և€]¶»Z‹Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿Ä ‡ÂeՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯d·Z‡ և€],ÄËZ»€‡YZ]Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿Ä //‡ÂeÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zq Ö//‡€],ZÅ{ZÆ¿dÌ·Z §½{Â]Šz]€iYdÆm{ZÌ¿{»cZ»Y|«Y €]cZœ¿ÃÂv¿և€],ZÅ{ZÆ¿|Ë|mÕZÆŁÂn»Ö·Z˜ŸYÃÂv¿|ÀËY€§ ¶ÌƈeÁ{Â^Æ]ÕZʼnÁև€]‚Ì¿ÁÖ·Z»ÕZÅ{ZÆ¿¦¸fz»Y¿Y d‡YZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§ ÁÕÁZÀ§ՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯d·Z‡{€¯tˀe¥Z^Ì·Z«€f¯{ dÌ·Z §½{€¯Ö°Ì¿Á€f°·YÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zqև€]¶»Z‹IT և€]ÁÄËZ»€‡YZ]Ä ‡Âe{ÕÁM¾§cÓÂveÖ//‡€],YZ] d‡YÄËZ»€‡YZ]ÖÀ§ÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe Ö]ZˁYÁYZ]dˀË|»ՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯d·Z‡,µZu¾ÌŸ{ Ö´ÀË|¬¿ÕY|Æ´¿Áš¨u¦¸fz»ÕZÅZ°ÅYև€]¶»Z‹®ˆË ,Ö³|¿Â‹|¬¿ŠËY‚§Y¥|ÅZ]ÄËZ»€‡YZ]dyZ‡‚Ëև€],YZ] Ö//‡€],ÄËZ»€//‡YZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿[~mÕZÅZ°ÅYÖ//‡€] ©Á|ÀŠ¬¿և€],ºÌ¬f//ˆ»€Ì£ÕY~³ÄËZ»€‡[~m¶Ìƈe ž¿Y»¥~uZ°ÅYÁYZ]dÌ “Á¶Ì¸ve,YZ]dÌ^jeÁÄ //‡Âe Z]ĸ]Z¬»ÃÂv¿ÁÄËZ»€‡YZ]d»Ô//‡ÕZ¬eYÕZÅZ°ÅY,Ä ‡Âe d‡YÖ¿ZÆ¿cZŸÔ—YY½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y ՁZn»ÕZ”§,ZÅÄ¿Z‡ՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯d·Z‡{Y{Ä»Y{YÕÁ և€],ÄËZ»€//‡YZ]{ÖËY{cY€¬»¶»Z//‹֫¬uÁ€¼¸«Á ֫¬uÕZÆfyZ‡€ËՁZ‡ºÅY€§,{Âm»cY€¬»sԏYcÁ€“ ÁZÆ¿MÄ]Ö³|̇ÃÂv¿ÁºWY€mÁcZ¨¸ze,ÄËZ»€‡YZ]Ä ‡ÂeÕY€] d‡YՁZn»ÕZ”§¶Ìˆ¿ZfaYÃ{Z¨f‡YÁՁZ‡ḑ€› d·Z‡{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË և€]¶»Z‹Ö·Z»¾Ì»ZeÁÖÅ|]YZ]Ä ‡ÂeՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯ {¾Ë¿ÕZʼnÁև€],Ö·Z»¾Ì»Ze¶ÌƈeÕY€]{Âm»cY€¬» և€]ÁÄÌ·ÁYYZ]Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅYև€],ZÅÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»Ze d‡YÖÅ|]YZ]Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅY |‹‚»€«½Y€Æe Äv¨ {Y{€^yY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË Ղ¯€»®¿Z]Ä»ZÀŒz]Á|Z] ½Z»Âe½Â̸̻ZÅ®¿Z]{|¬¿ÄmÁdyY{€a¦¬‡ |‹¾ÌÌ e ŠÌaÃZ»ć{Á|u,ÖÅÁ„aÃ|ÀËMÁՁÁÄ//ŒË|¿YÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe ½Zeˆ°ŒÌaÁ½ÓZ §®¼¯Ä]Á½Z»Z‡Ä]Ã|À]{ÁÁ½Z»YÖÀ Ë ÖËY€mYÖ¼//‡—Ä]Á€»YYÁÄf§€³Y€«Ö//‡€]{»YZ] {‹Ö» {Y{t̓ÂeÃ|ËY¾ËY¶Ì°//Œe¥Y|ÅYt̓Âe{¶Y¥Z^Ì·Z«€f¯{ ZÆ¿Mĸ̇ÁÄ]Ze|ÀfˆÅՀ°§ÕZÅ©ZeY,ՁÁČË|¿YÕZÅÃÁ€³Z¯ ÄËZ»€‡YZ]{ÁÂu¾ËY½Z³€^ycZ¼Ì¼eÁÖ ¼m{€yYºÌ¿YÂf] ÕZÅ©ZeY{ÄËZ»€‡YZ]{cZ¼Ì¼eįÄ^WZ‹¾ËYÁ{‹Ã{Z¨f‡Y ŠÌ]ÄËZ»€‡YZ]{dÌ·Z §ÕZ”§ÁÄf§¾Ì]Y,{‹Ö»Äf§€³Äfˆ] |‹Z]|»MZ¯Á¥Z¨‹Äf‹~³Y ÄnÌf¿Ä]ÁÃ|//‹Õ|À]ž¼mÃ|ËY¾ËY½ÂÀ¯YÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ºÆ»cZŸÂ“»į|ÀfˆÅÖ¸YÃÁ€³Z¯d¨³,d//‡YÃ|̇ ÕÁZ]½YÂÀŸÄ]d‡YY€«ZÅÃÁ€³¾ËY |ÀÅ{Ö»Š‹ÂaYÄËZ»€‡YZ] ÄËZ»€‡YZ]½Z¯YÁ…Â]½Z»Z‡ÕY€]ՁZ‡ºÌ¼eÁÖeŒ» ,Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿Ä ‡ÂeÃÁ€³Z¯¶»Z‹į|¿€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{» cZŸÔ—YÕÁZÀ§cÔ°Œ»և€]œÀ»Ä]ITÁÕÁZÀ§ÃÁ€³Z¯ ®ˆËÖ]ZˁYÁYZ]dˀË|»ÃÁ€³Z¯,cÔ»Z »ÕZÅdyZ‡€ËÁ ÕZÅdyZ‡€ËÁYZ]ḑZ¨‹Ád»Ô‡Â“»Հ̴ÌaÕY€]YZ] ÃÁ€³Z¯Á֫¬uÁՁZn»ÕZ”§,Ä¿Z//‡ÃÁ€³Z¯,ÁÂu¾ËY |ÀfˆÅÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖÅ|]YZ]Ä ‡Âe €œ¿€ËZÅÃÁ€³Z¯¾//ËYļÅ{€¯tˀe…Â]½Z»Z//‡†ÌË cY€œ¿ÕÁMž¼mY| ]į|ÀfˆÅՁÁČË|¿YՂ¯€»ÃÁ€³Z¯ €¯}½ZËZ‹ {€Ì³Ö»Y€«և€]{»huZ^»Ä̸¯ÃÁ€³Z¯¾ËY{ įÕZÅÃ|ËYÁ|ÀfˆÅՂ¯€»ÃÁ€³Z¯”Ÿ½Y€Ì]{ÁZÅÃÁ€³€‡,d‡Y ,|‡€]Õ|À]ž¼mÄ°Ìe{{‹ÄfyY{€a½MÄ]ÖÅÁ€³Z¯€Å{ և€]{»½Z»Z//‡†ÌËdË”ŸÄ]ÁՂ¯€»ÃÁ€³Z¯¾ËY{ ÁÂu{ªË€—¾ËYYįÖeZ¼Ì¼eºÀX¼˜» {€Ì³Ö»Y€//«ÖËZÆ¿ Ö ¼m{€yYÕYÄ¿YÂfŒaÁÃ|‹€eÄfza,{‹Ö»Äf§€³ÄËZ»€‡YZ] Ã|ÀËMÁՁÁÄ//ŒË|¿YÃÁ€³Z¯{ZnËY¶Y¥Z^Ì·Z«¾//ˆu€f¯{ ž§ÁÄËZ»€‡YZ]{Ö ¼m{€y…Z° ¿Yd¼‡Ä]Ö»Z³ÖÅÁ„a d‡YÁÂu¾ËY½Z³€^yÁ½ÓZ §®¼¯Z]{Âm»cÔ°Œ» Á|ËZ¬Ÿ,ZÅÃ|ËYd§ZË{Z]Ä //‡ÂeÁ|‹€Ìˆ»,ZÀ//‡‰Y‚³Ä] ÕY€]ZÅ[ÂqZq¾ÌÌ eÁcY€¬»¾ËÁ|e {‹Ö»Y¼ÅYM[Z”e Ád‡YY~³€iY½Z ¨ÀË}YÕZ̈]dÌ·Z §€]Z¯Á\ˆ¯ÕZÅÁÂu Ö^̇M¾Ë€f¼¯Z]cY€Ì̤e,ZÆ¿MļÅcY€œ¿~yYZ]Ze{Y{cÁ€“ įÕ|m|¬¿ {Z‡Y¼ÅY¸mÄ]Á€Ìˆ»,½Z ¨ÀË}YÖÅÁ€³Ä] |«Z§cZ¼Ì¼eįd‡Y½M{‹Ö»{YÁ½Z³|¿€Ì³ºÌ¼eÄ]ÃY¼ŠÁ{‹Ö»~yYÖÅZ´ŒËZ»MdÌ “Á®ËÕY€]ÁÄ¿Z‡ZÀ‹Z¯և€] {Y|¿ÃY€¼ÅÄ]YՀi»lËZf¿ ÕZ̈]{‹Ö»Äf¨³{€¯½ZÌ]¶Y¥Z^Ì·Z«¾ˆu€f¯{,Zf‡Y¾ËY{ ÁÄfˆ]ÕZÅ{dŒa{ÁYZ]½ÓZ §€œ¿~yY½Á|]cZ¼Ì¼eY ~yY{Á|v»ÕYÃ|ŸcY€œ¿ÕZÀ^»€]Á¹ÓÕZÅÕZ¯Š°q½Á|] ևZˆuZ̈]Z¯Á\ˆ¯ÁÂu,ÄËZ»€‡YZ]Ö§€—Y-|¿Â‹Ö» Äf‹Y{½M½Y€´ËZ]dÌ·Z §€]Õ{ZˁZiM|¿YÂeÖ»½McY€Ì̤eįd‡Y ÕZÅÃZ³|Ë{ÁYM,Հ̳ºÌ¼e|ÀËM€§{Ze{Y{cÁ€“Y~·-|‹Z] {‹Ã{Y{d·Zy{¦¸fz» ½MÕY€]½|‹ZÌÆ»ÁÃ|ÀËMÄ]¹Z¼fÅYºÅ€´Ë{Ö§€—Y{€¯ZƛYÕÁ ÕZŪ§YÕ‡Ä]ÁÄf§€³¶°‹€Œ]ÖÀÅ}ÕZÅcZÆ»¾Ë€eÖËY|f]Y{ ‰ÔeÖÀ »Ä]Ã|ÀËMZÆ»Ád//‡YÄ f§Z˶»Z°e¶¬ eÁ€°¨e|//À¸] Ã{Â]ZŽZˆ¿Y€œ¿|»ÃY¼ÅÃ|ÀËM{[¸˜»ÕZÅ{Y|yª¬veÕY€] ÕY€]½Y|À¼ŒË|¿YÁ½ÓZ §ḑ€›Yį{Y{cÁ€“¾ËY€]ZÀ]-d‡Y ÕZÅÃÁ€³Z¯,Zf‡Y¾ËY{ {€]ÀÆ]¹Ó€Ì]Y|e}ZzeYÁÃ|ÀËMÖÀÌ]ŠÌa ÕYÄ ‡ÂeÕZÅÃ|ËYՁZ‡ÖWY€mYdÆm{ÖÅÁ„aÃ|ÀËMÁՁÁČË|¿Y Ä ‡ÂeÕZÅ|ÀËM€§{cÁZ¨f»ÕZÅÃZ³|Ë{d¯ZŒ»\¸m¾ÌÀr¼ÅÁ {€Ì³Ö»¶°‹ Ã|ËYd¨³ZÀ‡Z]³Ád¨³{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË Z°Ë€»M¶WZˆ»€³¶Ì¸ve |¿Â‹Ö»wZ‹€‡dÌÀ»YÕY‹{½Y€ËY€‡€]Z°Ë€»MÁZaÁY ÄmÁpÌÅÄ]ÖËZ°Ë€»M¥€—į¾ËYÕY€],{Y|¿{ÂmÁ`»Y€ed·Á{ {Á|ÀÀ̌À]‚Ì»®ËÁ{|À¿YÂf]¾Ì§€—įÄÌ·ÁY–ËY€‹ÁcZ»|¬» d‡YÃ{ÁZÌ¿{ÂmÁÄ]Y|ÀÀ¯d^vÀ¯Y~»¶]Z«cZŸÂ“»{» YkÁ€yY| ]įd‡YZ°Ë€»MÖaZÌacZÅZ^f‹Y€—ZyÄ]Äf^·Y¾ËYÁ Á€e,cZÅZ^f‹Y½M¾Ë€e|Ë|m{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y¹Zm€] ¶]Z«Ã|ÀËM{º¯d‡{Z°Ë€»MZ]À¯Y~»¾ËY€]ZÀ],{Â]Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ ©ZÌf‹YÁ{Z¬fŸYÖËZ°Ë€»M¥€—ÖˇY,dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YÖÀÌ]ŠÌa ՄeY€f‡YÁÃ|̬Ÿ¾ËYºÌ¸ˆeįY€q{Y|¿½Y€ËYZ]À¯Y~»ÕY€]Ö¿Y|Àq Ä]Z˽Y€ËY֋ZaÁ€§Ä]dËZÆ¿{dˆËZ]Ö»Հj¯Y|uZŒ§įd‡Y ֘ËY€‹¾ÌÀq{{€¯tˀeÖÀ̈u {Â//‹€nÀ»½Y€ÆeºË€ve ÕZÀ »Ä]Z0 »Y‚·Yd·Á{€Ì̤eÁ{€¯³Ád¨³`»Y€ed·Á{Z]½YÂeÖ¼¿ ½YÂeÖ»Á|‹|ÅYÂyduYÁ…€f‡{{À¯Y~»į{Â]|ÅYÂz¿¾ËY ½|ËZ]ÁZÅcY€¯Â»{ՁÁ€ÌaÃZ]{ÕÁ {Y{¹Zn¿YdŸ€‡Ä]Yª§YÂe ½|‹ºÅY€§ÁÃ|vf»cÓZËYÕÂƼmd‡ZËÕÁŠÌacZ]Zzf¿Y{ cZ]Zzf¿Y{ZÅcY€¯Â»{€³Yd¨³Z°Ë€»MÁ½Y€ËY¾Ì]À¯Y~»–ËY€‹ ½Y€ËYZ]Ę]Y{Y`»Y€egY€Ì»½ZÀr¼Å,|¿Â//‹ºÅÁ€Ìa€^»Y¿ Á{€¯|ÀÅYÂyÃZ´¿½MÄ]ÖËYY{®Ë½YÂÀŸÄ]Á{€¯|ÀÅYÂyš¨u €fŒÌ]cYZÌf»Y¾f§€³dÆm{½Y€ËYÄ]ZŒ§ÕY€]Ö»€ÅYÄ]½MY ,d‡Y{Âm»½M{įÖ¸WZˆ»Á¹Zm€]|Ë|¼e¾ÌÀr¼ÅÁÄ»Y{Y{ |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y {Y{YYZ]cY€Ì̤eZ]ªÌ^˜eÖËZ¿YÂe®aÁY €e¸md¨¿ÕY€]Z“Z¬e®Ìa½Z»|‹Z]Ã|‹hŸZ]d//‡Y¾°¼»Z¿Á€¯…Á€ËÁ½Y€v] |//‹hŸZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] |¿Y|¿ZÌ]€°§Ä]Y®aÁYÁ|f§ZÌ] |‹Z]d¨¿ÕY€]Z“Z¬ed§Y |À¯•Â¬‡¹Â‡®ËµZ//ˆ»Y¶ËYÁYd¨¿Ö¿ZÆm¥€» {€¯Z¯Ä]Z£MZ¼‡ÖÅÁ„aÃ|ÀËMÁՁÁČË|¿YÃÁ€³Z¯ d‹Y{|ÅYÂy{ÂmÁZŽM{ ®Ë¶»Z//‹”ŸÕYY{ZÅÃÁ€³Z¯¾ËYY¹Y|¯€Å{€¯ZƛYÕÁ ÃÁ€³Z¯€ÅÄf^·Y |ÀfˆÅ”Ÿ€¨¿Á€Ì]{€¨¿®ËÁÃÁ€³€//‡€¨¿ ÕZ”§{Á|À¯Ö»{ZnËYÕYÄ°^//‹Z˵Z¿Z¯®ËՁZn»ÕZ”§{ ÕZ”§{YÁÂu½M½ÓZ §,\Ìe€e¾ËYÄ]Á{Y{Â//”uՁZn» Ze|À¯Ö»®¼¯¹Y|«Y¾ËY |À¯Ö»{Âm»ÕZÅÃÁ€³Ä]ħZ“YՁZn» ½ÓZ §Y֠̇Á¦Ì—,{Y{{ÂmÁՁZn»ÕZ”§{įÖf ‡ÁÄ] |ÀÀ¯s€˜»Y½ZŒeY€œ¿|À¿YÂf]YZ] Ä]Á€»YYs€—¾ËYd¨³¹Y|«Y¾ËY¾f//ˆ¿Y{d^j»Z]¥Z^Ì·Z«€f¯{ ZŀÌ]{ÁZÅÃÁ€³€‡,€“ZuµZu{ {‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÖ¼//‡— ŽzŒ»YÃÁ€³Z¯ÕZ”ŸY|ËZ]ĸu€»¾ËY{į|¿YÃ|‹[Zzf¿Y |ÀÀ¯Ã{Z»MY¹ÓՁZn»ÕZ”§€fˆ]|ËZ]ZÅÃÁ€³€‡¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯ Y{ÂycY€œ¿ÁÃ|‹{YÁ•Â]€»ÃÁ€³Z¯{|À¿YÂf]YZ]½Ô §Ze ,cZŸÂ“»Õ|À]ž¼mÁև€]Y| ]Áĸu€»¾ËY{ |ÀÀ¯¹ÔŸY Y€«Õ|À]ž¼mÁÖ//‡€]{»Y{|n»Ղ¯€»ÃÁ€³Z¯{ZfËZÆ¿ Ä]ZÌ¿,ÖËZÆ¿ÕZÅÃ|ËYÕY€mYÕY€]d‡Y¾°¼»{Á‚§YÕÁ |¿€Ì´] d‡Y¾°¼» ºÌ‹Z]…Â]½Z»Z‡YÖeZ»Y|«Y¹Zn¿YZËÄ]»d§ZË{ {ÖfuÄ°ÀËYZËÁ{‹s€˜»Y‹t˜‡{huZ^»¾ËYY֔ ] {cZ»Y|«Y¾ËYļÅ {‹ÄËYY†¸n»Ád·Á{Ä]Õ{ZÆÀŒÌat˜‡ {‹Ö»¹Zn¿YÄËZ»€‡YZ]ÁÂuZ¯Á\ˆ¯ÁÂuÄ]®¼¯ÕZf‡Y ,|‹ÃZ‹Yį˜¿Z¼Å{€¯|̯ZeY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]Á¶ÌÆ//ˆeZÅÃÁ€³Z¯¾ËYºÆ»ÕZÅ{€¯Z¯Y Á|¶ÌƈeÂ“»µZj»—Ä] d‡YÄËZ»€‡YZ]ÁÂu{Z¯ YZ]ÕZ”§ªË€—¾ËYYZed‡ZÅÃÁ€³Z¯¾ËYZ¯Âf‡{{ZŁÂn» €³YÄ°Ë—Ä],|À¯Y|Ìa{Â^Æ]ÄËZ»€‡YZ]ÁÂu½ÓZ §ÕY€]ÄËZ»€‡ ½Z»¶«Y|u{|ÀfˆÅ½Z»Z‡YÖz//‡ZaZˁÂn»|À»ZÌ¿,½ÓZ § |ÀÀ¯d§ZË{Y{ÂyÕZÅx‡Za {€¯½ZÌ]€fz»—Ä]YZÅÃÁ€³Z¯Ö¸¯ÕZÅd·Z‡Ä»Y{Y{ÕÁ ¾ÌÀqdÌÀ»YÕY‹[ÂqZq{įd‡Y¾ËY{Â//‹Ö»d‹Y{€] |»M|ÅYÂz¿ŠÌaį|‡Ö»€œ¿Ä]ÁdˆÌ¿½Z‡MՂÌq {Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Ä̇ÁÁ¾Ìq|À¿Z»ÖËZÅŒ¯Ä°ÀËYÃZ]{ÕÁ ½Y€ËYYZn¯ZeÁ|¿{Â^¿€»½Y€ËYYdËZ¼uÄ]d^ˆ¿€eŠÌaž—Z¬» Zy{»¾ËY{¾ÌqÁÄ̇Á{€¯½ZŒ¿€—Zy,|ÀÀ¯Ö»dËZ¼u ¾°¼»|Àq€Å-|¿€Ì³Ö¼¿,|¿YÃ{€¯¹ÔŸYįÄr¿M‚mՀ´Ë{ºÌ¼e €“ZuµZu{½MY|¿YºŒqį֏ZyZ̈]Z̈]–ËY€‹{d‡Y {»{ÖËZŪ§YÂe®ËZ°Ë€»MÁ¾Ìq,ÄÌ//‡Á¾Ì],{Y|¿{ÂmÁ ŠÅZ¯½MÕYY{Á{€Ì³¶°‹|¿Y{Ä̇ÁÁ¾ÌqįÖeZÌuž§ZÀ» ÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼e{»{½Y€ËYY¾ÌqÁÄ̇ÁdËZ¼u ºË³Ö»įÕ{ZuZ̈]–ËY€‹{µZj»ÕY€]{Á‚§YÕÁ {‹\¸— Á|À‡€]²À¯²ÀÅÃZ]{Ö¬§YÂeÄ]¾ÌqÁZ°Ë€»Md//‡Y¾°¼» ¶°‹įÕZne²Àm{»{ZË|ÀÅ|]ŠÅZ¯½M½Â»Y€ÌaYZÅŠÀe dËZ¼uŠÅZ¯,½MÕYYÄ]Z»į|À‡€]Ö¬§YÂe®ËÄ]d‡YÄf§€³ Հœ¿©Z¨eY¾ÌÀqļˀ¯{»{,Ä̇Á{ZË-|‹Z]½Y€ËYY¾Ìq {Y{Ö¼¯Z̈]µZ¼fuY€“Zu–ËY€‹{Â“»¾ËYZ»Y{‹{ZnËY Ä̇ÁÁ¾ÌqÄnÌf¿{,dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y¶¼Ÿ{ÕYĸXˆ»¾ÌÀqÁ Ä̸ŸÖeZv̸ˆeÕZźˀve½|Œ¿|Ë|¼e€]½ZÀr¼Å€Ìˆ»¾ËY½ZËZaZe d‹Y{|ÀÅYÂyY€Y½Y€ËY Z]Z°Ë€»MÁ½Y€ËYÀ¯Y~»½Z°»YZ0 ‡Z‡Yd¨³Z°Ë€»M¶WZˆ»€´¸Ì¸ve¾ËY €nÀ»dÌÀ»YÕY‹[ÂqZq{ÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼eį ¦Ì—|¿YÂeÖ»į{Â//‹½Y€ËYŠÀ¯YÁÄnÌf¿{ÁÄ»ZÀ ˜«’¬¿Ä] {ÂmÁÄ]YՀe|]ÕZ”§Á|‹Z]Äf‹Y{YZÅ[Zzf¿YYÕYÃ{€f//ˆ³ {ÁZÌ] [ÂqZqYkZyį|¿Y{YÖ³{Z»M¾ËYZÅÖËZaÁY{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZźˀveYÖ¸°//‹{ZnËYÕY€]ZÅÖËZ°Ë€»MZ]dÌÀ»YÕYÂ//‹ ¶¬fˆ»Y½Y€ËYºÅÁ€»Y¾Ì¼ÅZaÁY,|ÀÀ¯ÖÅY€¼Å½Y€ËYÖeZv̸ˆe ÁÃ{Y{Y€«ÖeZv̸ˆeÕZźˀvedvedÌÀ»YÕY‹ÕZźˀveY Ö«Z¨eY¾ÌÀq€³Y¾ËY€]ZÀ],d‡YÃ{Y{¹Zn¿YYÕZ¯¾ÌÀq‚Ì¿Z°Ë€»M ÁYªËŒeÁZ°Ë€»M½{€¯֓YÕY€]¾Ë{Z¼¿Á®Ì¸^¼‡Ä^Àm|f¨Ì] ÕY‹{¶WZˆ»€´Ë{Á®]`À‡YºˆÌ¿Z°»Y½{€°¿Ã{Z¨f‡YÄ] d‹Y{|ÅYÂy,dÌÀ»Y Â“»¾ËYÄ]|ËZ]Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]¶¸¼·Y¾Ì]¶WZ//ˆ»€³¶Ì¸ve¾ËY Ã{Z¨f‡Y֫¬uḑ€›ÁÖËZ¿YÂeZÅÖËZ°Ë€»MįºÌ‹Z]Äf‹Y{ÄmÂe |À¿YÂeÖ»Z»Y{€¯ħZ“Y,|¿Y|¿dÌÀ»YÕY‹{Y®]`À//‡YY {-{‹Ä·{Zn»Ä]€nÀ»dÌÀ»YÕY‹{į|ÀÅ{ÄWYYՀÌ//ˆ¨e €Å d§€³|ÀÅYÂyY€«ÕY‹{–ËY€//‹{ZÅÖËZaÁYc½M Ä]€nÀ»Z»Y|À‹Z]Äf‹Y|¿Ö§Z¯֫¬uÄËZa®ËµÓ|f‡Y¾ËYį|Àq |¿Y|¿¶ËZ¼eZÅÖËZaÁYÄf^·Yį{‹Ö»Z°Ë€»MÁZaÁY½|‹wZ‹€‡ Á€»YįÄr¿MZ»Y |¿Â‹Z°Ë€»MZ]Öjv]¾ÌÀq{YÁdÌÀ»YÕY‹{ ÕZźˀve¤·½|‹®Ë{‚¿Ä]ÃZ//‹YZ]Z°Ë€»M¶WZˆ»€³¶Ì¸ve Ä]Z°Ë€»MÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y¾ÌÀr¼ÅÁ½Y€ËYÖeZv̸//ˆe dyY{€a½Y€ËYÄmZyd‡Ż€]ķ¬»Á{¾ËY{Z ]Yև€] ÕZźˀve|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹Ä»Z¿ž˜«…Z‡Y€] ½Y€ËYÁ{‹Ö»Äf‹Y{€]ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»€yYÁY{½Y€ËYÖeZv̸ˆe Z»Y,|Å{¹Zn¿Ysԇ‰Á€§Á|ˀyZÌ¿{ÕZÅŒ¯ļÅZ]|¿YÂeÖ» ¤·Zźˀve¾ËYZeÄf§€³Z¯Ä]Y{Ây½YÂe¹Z¼eZ°Ë€»M½ZÌ»¾ËY{ į{Y{|̯ZeÃ|vf»cÓZËYÄmZy»Y€ËÁÂXb¼a®ËZ» |¿ÂŒ¿ ÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼eª§Y»dÌÀ»YÕY‹”ŸÕZÅŒ¯ ÁÖ¿Y€ËY|//‹YcZ¼¸bË{Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡Á|Àf//ˆÅ½Y€ËY ÕZÅZŒ§º£€Ì¸ŸZÅŒ¯|˳Ö»ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ |ÀfˆÌ¿ÁY¹Y|«Y¾ËYª§Y»Z°Ë€»M Z´¿€^yZ]³Ád ¨³{Z°Ë€»M¶WZ//ˆ»€´¸Ì¸veÖÀ̈u¯ZË{ Z]ÁŠÌaÃZ»€Æ»{½Y€ËYÖeZv̸//ˆeÕZźˀve¤·ÃZ]{,ZÀ¸ËY ºÌ¿Y{Ö»d¨³,Z°Ë€»MÁ½Y€ËYŒ¯Á{ÕZŹZ¬»cYZƛYZ]ÄmÂe |Ë|¼eÕY€]Z°Ë€»M‰ÔeY¾ÌqÁÄ̇Á,ÖËZaÁYÕZÅŒ¯į įÖËZŵÓ|f‡YÁ|ÀÀ¯Ö¼¿dËZ¼u½Y€ËYÄ̸ŸÕYÄfˆÅÕZźˀve {»,|À¯ÄÌmÂeYÖeÁ€“¾ÌÀqZeÃ{€¯s€˜»µZuÄ]ZeZ°Ë€»M Ä]d^ˆ¿YՀfŒÌ]ÖÅY€¼ÅZÅÖËZaÁYÄf^·Y d‡YÄf§€´¿Y€«µÂ^« |¿Y{‚Ì¿Y…€e¾ËYZÆfÀ»,|¿Y{Ã|vf»cÓZËYZ]ÄÌ//‡ÁÁ¾Ìq €fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] d§€eY€§€¨¿Y‚ŁYZ¿Á€¯½Z´fyZ]½Zmd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ [Z]YÄ]|¬¿ÄmÁdyY{€aÕY€]€¬»¦¬‡,ZÅ®¿Z]Ä]ÕYÄ»ZÀŒz]¡Ô]YZ]Ղ¯€»®¿Z] Z]Ղ¯€»®¿Z],ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] {€¯¾ÌÌ e½Z»Âe½Â̸̻YµZ//‡{Âm µZ‡{Âm[Z]YÄ]|¬¿ÄmÁdyY{€aÕY€]€¬»¦¬‡,ZÅ®¿Z]Ä]ÕYÄ»ZÀŒz]¡Ô]Y ,P»Y€fuYd‡Y€Ës€‹Ä]Ä»ZÀŒz]¾ËY¾f»į{€¯¾ÌÌ e½Z»Âe½Â̸̻Y w» ÃZ¼//‹Ä»ZÀŒz]{Z¨»½|‹¾°Ëº·½Z¯¹ÔŸY¾¼“ĸÌ//‡Á¾Ë|] Âm[Z]YÄ]Ö·ZË|¬¿ÄmÁdyY{€aÕY€]€¬»¦¬‡Ây{  Z”vf‡YÄ]ĸ̇ÂÀË|],µZ‡{Ö°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]Õ‡Y d‡Y|À¼ŒÅYÂy {{€³Ö»¾ÌÌ eµZ˥»€¬»¦¬‡|¿Z‡Ö» , w» ÃZ¼‹Ä»ZÀŒz]{Z¨»™Zv·Z]\eY€»|ÀËZ»€§Âf‡{ ½MÕY€mY¾ˆu€] 4 ,Ã|‹¡Ô]YÖ°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYĈ‡Â» ®¿Z]½M–]€Ë}ÕZÅ|uYÁÄ] Ö°¿Z]ÕZŁÂn»,cY€¬»¶¯dˀË|»Ä]‚Ì¿½MYÕYÄzˆ¿Á|ËM¶¼ŸÄ]ªÌ«{cZœ¿ {{€³µZ‡Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]ÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»Á ¾Ë€yM{½ÁZ¯Z»Öf Àd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿ ÕZmÄf¨ÅÕZ¯Á ºfŒÅw»Ä^À‹ZÆqÁ‚£{Z¼¿Z]½ÁZ¯Z»Öf Àd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿ ºfŒÅw»Ä^À‹ZÆqÁ,ZÀ‡‰Y‚³Ä] {Â//‹Ö»¹Zn¿Y½Y€Æe…Â]{{Y{€» "½ÁZ¯Z»Öf À"d¯€‹¹ZƇY|{µ{Z »ºÆ‡½Â̸̻{Y| e{Y{€» …Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹d‡€Æ§{d¯€‹¾Ì¼fŒÅÁևÁ|¿Za½YÂÀŸÄ] ÁÃÁ€³"€°‹Á|À«‚mÄ]Ö¿|Ì»Z‹MÁÖËY~£cӐv»" Šz]{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY ÃÂ̋Ä]"‚£"{Z¼¿{Á¹Á{YZ]ÕZÅw€¿d‡€Æ§{ "ÖWY~£cӐv»€ËZ‡"Ĭ^— |‹|ÅYÂyē€Ÿd¼Ì«¦Œ¯dÆm‰Z¨‡d^i ¹Y{€e¿ÃZ´Œ¿Y{¥Y€¿Y ½|ËZ] `»Y€eÀ›ZÀ»¾Ìfˆz¿Ö¿Z]‚Ì»Y À›ZÀ»¾Ì·ÁY{€¯¹ÔŸYZ°Ë€»MCDPÕÂƼmd‡ZËÕZÅÀ›ZÀ»Ã|ÀÀ¯Y‚³€]Äf̼¯ ¾ÌŒÌaÕÂƼm†ÌW½ÁZ »½|ËZ]ÂmÁ`»Y€e|·Z¿Á{¾Ì]µZˆ»Y‚ÌËZaÃ|‹ՂËÄ»Z¿€] ¶v»Z¿ZË|ÀËYd·ZËYYÀ›ZÀ»¾ËYÖ¿Z]‚Ì»Y¹Y{€e¿ÃZ´//Œ¿Y{¥Y€¿YµZ^¿{Ä]Z°Ë€»M Ä°^‹Y¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ{Y{½Z°»€Ì̤eÂËZÅÁYÄ]ÃZ´Œ¿Y{¾ËYY€¬f//‡Y d‡YY€«įÀ›ZÀ»¾Ì·ÁY{€¯¹ÔŸYÄ^À//‹Á{ÁÄf̼¯¾ËY,ÂÌ¿†¯Z§Հ^y ®ÌÀ̸¯,Á½€f‡Á†Ì5¯ÃZ´Œ¿Y{­€fŒ»Ö¿Z]‚Ì»Z]{‹Y‚³€]€Æ»€^»Zfb‡ |ÅYÂyY‚³€]ÂËZÅÁYd·ZËY|À·Â̸¯€Æ‹{HECÖf‹Y|Æ]‰Â»M†Ë{€aÁ|À·Â̸¯ ֋Z¿Öf‹Y|Æ]ÕZÅÖ¿Y€´¿Y¥Y€¿Y¾ËY¶Ì·{¿ZË|ÀËYd·ZËY{¹Y{€e¿ÃZ´Œ¿Y{ |‹ †ÌWÁÃ{€¯½YÂÀŸZ¿Á€¯Հ̳ļÅZ]½Z»‚¼Å±‚]ÕZÅÖËZ¼Å{€³ÕY‚//³€]Y d‡YÃ{€¯}ZzeYYºÌ¼e¾ËYÖf‹Y|Æ]ÕZŹZ¬»Z]cŒ»Y†aÄf¨³ÃZ´Œ¿Y{¾ËY dËZ¼udveÕZÅÀ›ZÀ»½Z]‚Ì»Á½€f‡Á†Ì¯ÃZ´Œ¿Y{įd‡YZ]¾Ì»Á{¾ËY ÖÀq®Ë{À›ZÀ»ÕY‚³€]½Z°»ÃZ´Œ¿Y{¾ËY‚Ì¿Õ{ÔÌ»µZ‡{ d‡YCDP d//‡ZËd¿ÁZ »{‚»Z¿{YÁ{Y½ZmÂeZÀ//‡ÁZ°Ë€»Md«ÁÕÂƼm†ÌW½ÁZ » Z°Ë€»MÕÂƼmd//‡ZËÕZÅÀ›ZÀ»Ã|ÀÀ¯Y‚³€]Äf̼¯ {Â]ZÅcY€¯Â»{ÕÂƼm €Å{Äf̼¯¾ËYÖf‹Y|Æ]dÌÀ»YÁZŒ»½YÂÀŸÄ]|À·Â̸¯®ÌÀ̸¯įÃ{€¯ÃZ‹Y¾ÌÀr¼Å À›ZÀ»¾Ì»Á{ÕY‚³€]xËZeÄf̼¯¾ËYÄf‹~³ÃZ» {Â]|ÅYÂyµZˆ»Y‚ÌËZaÀ›ZÀ»ZÆq d‹ZžË{MՀÀł¯€»{ÁY|˸§Ö»ZÌ»€Æ‹€Æ»€^f¯YY½|ËZ]Á`»Y€e }ZzeY,{Â]½Z´ŒÌ»ÃZ´Œ¿Y{įd//ˆz¿½Z]‚Ì»¥Y€¿YY| ]ºÌ¼e¾ËY {€¯¹ÔŸY {€¯¹ÔŸY{ÂyÖÀ̌¿\¬Ÿ¾ËY¶Ì·{YÖf‹Y|Æ]ÕZÅÖ¿Y€´¿‚Ì¿½Z´ŒÌ»ÃZ´Œ¿Y{ |‹ À›ZÀ»ÁZeÂËÃZ´Œ¿Y{{€Æ»€^f¯Yd‡YY€«ÕÂƼmd‡ZËÕZÅ{‚»Z¿À›ZÀ» €^f¯YxËZe{ֈÀed·ZËY¶ËŒ¿ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z]‚Ì»Ä]d‡YY€«`»Y€e ½|ËZ]ÖËZÆ¿ €^»Y¿Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËYÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y {‹Y‚³€]½Z]M ½ÁZ »ÁZ°Ë€»MÃ|vf»cÓZËYÕÂƼm†ÌW[Zzf¿YÕY€]½Z]MZ]¥{Z» cÓZËYÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y¾Ì¼Æ¿ÁÃZnÀa,cZ]Zzf¿Y¾ËY |‹|ÅYÂyY‚³€]ÁY ÄË¿YƒxËZe{,µZ‡ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿YÃ|¿€] d‡YZ°Ë€»MÃ|vf» |À¯Ö»Z£MY‰Z¯Õ{ÔÌ»µZ‡ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Հ̳¸mÕY€]Ö»Z³¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a ֐ze{Zˆ§ÕZÅÃ|¿Á€aY |‹‚»€«½Y€Æe Ö¸‡ÂeZ“  |¿Y{Y€«‚»€«dÌ “Á{½Z³‚»€ÅÁ½Zf//‡€·,½ZÀ¼‡,Ö·Z¼‹ ÁµZv»ZÆq,€Æ‹Â],½Zf‡Ây,Ö]€£½ZnËZ]}MÕZŽZf‡Y¾ÌÀr¼Å ½Ô̳,{‚Ë,Ղ¯€»,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,½Y|¼Å,½Zn¿,ÕZÌfz] |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{ºÅº«Á ½Zf‡YćÄf¨Å¾ËYÕZ»McZŸÔ—Y¾Ë€yMª^—Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ÕÓ dÌ “Á{½Zf‡Y€“ZuµZu{ÁÃ|‹ħZ“Y‚»€«ÕZŽZf‡YÄ] ½YÂÀŸÄ]½Y€Æe½Zf‡Y |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{½Zf‡YÁ‚»€« ‚»€«dÌ “Á{Z]¾Ì·ÁYÕY€]½Zf‡Y¾Ë€e{{€e€aÁ¾Ë€edÌ ¼m€a ÕZŶ°eÁ€adËZŸÁZÅdË{Á|v»µZ¼ŸYºËYÁ|Ì»Yįd§€³Y€« Ä¿YÁՀfˆ]{Y» {Â//‹Äf§€³Õ|m½Y€Æe½Zf‡Y{Öf‹Y|Æ] ÁÃ|‹®Ë{‚¿|À¨‡Y{ÕZ¼Ì]®ÌakÁY½YÁ{Ä]Â//Œ¯{ d‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿½Y€ËYÁ½ZÆm{ÕZ¼Ì]Â̋dÌ “Á Ôf]Y€iY€]ZÌ¿{{€¨¿Y‚ŁYŠÌ]€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ [Zf//‹µZu{½ZÆm{Հ̳ļÅÁ|¿YÄfyZ]½ZmÕZ¼Ì]¾ËYÄ] d‡YÃ|‹€]Y€]Á{Z^ˀ¬eÄf‹~³Äf¨Å{Ôf]Y{Y»Ád‡Y {€°¸¼ŸÕÂ//Œ¯€³Y{€¯ZƛYd//‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ dËZŸ{¹{€»ÕZ°¼Å½Âŀ»,Äf‹Y{ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯{Հe€i» dËZŸZ]įd‡Y¾ËYZ»ŠÅYÂy d‡YÃ{Â]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a YÃ{Z¨f‡YÁZÅd‡{¹ÁY|»ÕÂ//‹Ádˆ‹,ְ˂̧ÕY~³ĸZ§ ÕZ¼Ì]€]Y€]{½ZeÃ{Y¿ZyÁ{Âyš§Zu,Zž‡ļÅÕY€]ZÅ®‡Z» |̋Z] ½YÂm½Y€³ŠÅÁ„a”Ÿ ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁÂu{Ö¿Zˆ¿YcY|Ë|ÆeÁՁYÕZÅÃ{Z¨f‡YL‡ÁZÅ{Zˆ§Z]ĸ]Z¬»ÕY€] {Y{¹Zn¿YY€¼fˆ»ŠËZaÁ|ÖfˆËZ] €Ì£cZ»Y|«Yğ¼n»Ä]Ä ‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]ÁY|¿YºŒq|À//‡€œ¿Y¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a {‹Ö»Ö³|¿Y{Z]ŠËY‚§YÁՀË~a\̇MŠÅZ¯hŸZ]į{‹Ö»Äf¨³Ä¿Zv¸ˆ» ¹ÁY|e,ՀË~a\̇MŠÅZ¯,Ö³|¿Y{Z]ŠËY‚§YœÀ»Ä]Ö»Zœ¿€Ì£cZ»Y|«Yğ¼n» cY|Ë|Æe¶]Z¬»{½Y€v]dˀË|»¶ÌÆ//ˆeÁÖ¸»ÕY|ËZaLZ¬eY,ÕÁ€“ÕZÅdÌ·Z § ¹Y|«Yd//ˆz¿¹Z³{Öf//ˆËZ] {{€³Ö»¦Ë€ e¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÕZÅdÌ·Z §\·Z«{ ºÆ»Á…Z//ˆu,ÖeZÌu€œÀ»YÖ£Ô]YcZ]»ª§Á֐zedÌ·Z §Õ|À]Ĭ^—Ä] cZ]»ÁcZ»Y‚·YՁZ‡Ã{ZÌa,Z¯¾ËY¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»įÃ{¼¿Õ|À]Äf‡{ZÆ¿M½{Â] ÕZÅd ÀZ]\‡ZÀf»Ö¸»ÕZÅÃÁ€aÁcZˆ‡Â»,ZŽZ»Z‡,ZÅ{ZÆ¿{¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a d‡Y¦¸fz» ,Հ^ËZ‡ÕZÅ|À§Y|a¶»Z‹֐ze{Z»žËZÀ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|ad̼ÅY€aÕZÅ{€°ËÁ cY|Ë|Æe€]Y€]{Ö³{Z»MÁÕ{Zf«Y,և|ÀÆ»ÁÖÀ§,ְ˃·ÂÌ]Öf//ˆË,ÖËZ̼̋ ÁcZˆ‡Â»,ZŽZ»Z‡,ZÅ{ZÆ¿{¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a|uYÁ\·Z«{¶¬fˆ»ÖeÔÌ°Œe d‡Y ¦ËZ›ÁL‚mcY|Ë|ÆeĿ³¾ËY€¼fˆ»ŠËZaį{‹{ZnËYÖfˆËZ]¦¸fz»ÕZÅd¯€‹ |À¯Y€mYY¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a½Z»Z‡ÖeY} ZÅdÌ·Z §Z]€¼fˆ»—Ä]ÁÃ{Â]µ ŻcY|Ë|ÆeÃY¼Åįd‡YÕÁ€“Äf°¿¾ËY€¯} |ÀfˆÅ€Ì̤e¶]Z«¦¸fz»–ËY€‹Á €Ì£g{YÂuÄ]½Y€v]dˀË|»įd//‡Y¾ËY½Y€v]dˀË|»Á¶»ZŸ€Ì£|À§Y|acÁZ¨e Ö¿Zˆ¿YcY|Ë|ÆeÄ]–¬§¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁÂuÖ·Á{€¯ÃZ‹YÄ·‚·Á¶Ì‡|À¿Z»Ä^«€f» {‹Ö»{YÁ ևZ],Ö¸YÄ»ÓÕ{Zf«YÕZÅ{Zˆ§Z]ĸ]Z¬»ÁÂu{įd‹Y{€œ¿{YºÆ»¾ËY|ËZ] d‡Y€¼fˆ»ŠËZaÁ֐ze ½YÂeÖ»֐ze{Zˆ§ÕZźÌedÌ·Z §YՀ̳¸mÕY€]Œ¯{Ö¸»¹Y|«YÄ]ÄmÂeZ] {Zˆ§¶Ì^«Y,Ö¿Zˆ¿YcY|Ë|ÆeZ]¶]Z¬»dÆmÖ¸»Ö»Y|«Y¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a€fˆ]Հ̳Z°]Y Y¿YÕY€]Y€¼fˆ»ŠËZaÁ|Ĩ̛Á½YÂf]ÖfˆËZ]ÖËY€mYcZ»Y|«Y{ {€]Ö§Z¯ÀÆ] {€¯Հ^ÅÁdˀË|»ZÅ|Ë|Æe €fŒÌ]֐zeZ¯|À»ZÌ¿,ÖeMcY|Ë|ÆeÁÂu{¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{ՁZ‡|À¼‹ÂÅ ¾Ë€ed̼ÅYZ] {€¯ÖËZ‡ZÀ‹YÖ¿Zˆ¿YcY|Ë|ÆeÄ̸¯ÖfˆËZ] d‡YÖ¼ÌeZ¯Z0 Âz» ÁZÆ¿MŽÌzŒe,cY|Ë|ÆeՁZ//‡Z°‹MÁÖËZ//‡ZÀ‹,¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a|ÀËM€§ÕÁÂu d‡YÖeZ̸¼ŸcZ¼Ì¼e\·Z«{Ö·€fÀ¯cZ»Y|«Y ÕYÄÀÌ»€Å{ÓZ¯©ZqZ«¾ÌÀr¼ÅÁՁYÕZÅÃ{Z¨f‡YL‡ÁÕ{Zf«YÕZÅ{Zˆ§ÖfˆËZ] dˆË€´¿cY|Ë|ÆeÂ¿¾ËY|Ë{Z] €Ë|¬eÄfˆËZ‹Œ¯{¶»ZŸ€Ì£|À§Y|a½Z»Z‡֐zecÔ»Z eÁ¾Ë¿Ö¸»cZ»Y|«Y {Â]ºÌÅYÂyŒ¯€‡Y€‡{[ÂylËZf¿|ÅZ‹®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Z0 ÀX¼˜»ÁÃ{Â] ‰Y‚³ ½Z‹Œ¯Ä]½Y€ËYY½Z¤§YZ^eYYÕ{Zˁ{Y| edŒ³Z] µZ‡{½Z¤§YZ^eYYÕ{Zˁ{Y| eIOMc€mZƻָ¸¼·Y¾Ì]½Z»Z‡‰Y‚³…Z//‡Y€] Â̋Yc|‹Ä]įÕŒ¯ |¿Y½Y€ËYY{Y€§Y¾ËYdˀj¯Y |ÀfŒ³Z]½Z//‹Œ¯Ä]ÕZm ¾Ë€mZÆ»»YcYÁ,Ä·ÁÄrËÁ{Y¶¬¿Ä]ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹€iZf»Z¿Á€¯…Á€ËÁ d^iY½Zfˆ¯ZaY{»ÁY‚ÅÁ½Y€ËYYdŒ³€]{»ÁY‚ŽZfˆ¿Z¤§Y ÄfŒ³Z]Ä¿Z^¸—ÁY{Ä̬]Á|¿YÃ{Â]ZÅÖmY€yY,½Y€ËYŒ¯Y{»Y‚ŁYŠÌ] d‡YÃ{€¯ |¿YÃ|‹½Zfˆ¿Z¤§Y{YÁoZ»ÃZ»{½ZËÂnÅZÀa¾ËY€fŒÌ] |¿Y …YÕM…Yև dyY{€a¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂeÄ]֋Y‚³{…YÕM…Yև €œ¿YZ°Ë€»Md//ˆ°‹½ZÅYÂyZÆÀe¾Ìq,…YÕM…YÖ//‡Y¶¬¿Ä]ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä//] ž§ZÀ»Հ̴ÌaÕY€]€fŒÌ]Õ{YM½ZÅYÂyÄ°¸]dˆÌ¿ZʼnÁ€´Ë{ZËÖ»Zœ¿,ְ˃·ÂW|ËY Հ̴ÌaYÖ·Zj»,€ÌyYÕZÅÃZ»{½Y€ËYZ]®Ë{‚¿Ę]YÕY€]¾Ìq‰Ôež«YÁ{ d‡Y{Ây ¾Ìq,½Y€ËYZ]ª§YÂeZ] |À¯Ö»µZ^¿{½Z»‚¼ÅY½Y€ËYÁ¾Ìqž§ZÀ»¹Y|«Y¾ËY d‡Y{Âyž§ZÀ» {Z°Ë€»Mį{‹Ö»–¸ˆ»ÖËZÅYZ]€]Á|Å{Ö»½ZŒ¿YZ°Ë€»MZ]{Âyd¨·Zz»ÁÖ¿Z»€§Z¿ Z¿Á€¯|Ë|‹‰€fˆ³Z]½Y€ËY d‡YZ°Ë€»MÕY€]Õ|Ë|ÆeÕZÀ »Ä]¾ËYÁ{Y|¿Õ”u½M €Ì³{Z¿Á€¯Ö»|¿ZaZ]įY½Y€ËY|À¿Z»ÕŒ¯|¿YÂeÖ¼¿Z°Ë€»Md·Á{Ä°ÀËY,d‡YÄmY» ½Zf‡Á{d‡YÖ·Zu{¾ËY {‹Ö»¹Z¼e½Y€³Z°Ë€»MÄÆmÁÁZ^fŸYÕY€]|À¯¦Ì ”e,d‡Y {Y|¿Ö´¿€aŠ¬¿Z°Ë€»M|Ë|mÕZÌ¿{{į|ÀÀ¯€°§¾ËYÄ]|ËZ]Z°Ë€»M Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ½ÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Œ¯{€¨¿ÁY‚Å ½Z´fyZ]½Zm{Y| e,Äf‹~³dŸZ‡{€¨¿c§Z]ÁÃ|‹ d‡YÃ|̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{Z¿Á€¯ …Á€ËÁÄ]Ö ˜«½ZËÔf^»dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ Á€Ë{Y{€¯½ZÌ]Œ¯{…Á€ËÁ¾ËYY֋Z¿c§{Y»ÁZ¿Á€¯ Á{,֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]Á{Y{€»Á€»YZe į|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚Å ½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հfˆ]ZÆ¿MY€¨¿ÁY‚Å |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{|ËÁ¯ Z¼Ì],Äf//‹~³dŸZ//‡µÂ—{Ä¿Z¨//‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ ¾ËY½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d//‡{YY{Ây½Zm|ËÁ¯ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]ÕZ¼Ì] {Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³ÕÓ ½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^» |¿Y{ ÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{½ÂÀ¯Ze{Á‚§Yd//‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌzŒeŠËZ»M ½ZnËZ]}M,…Z§,½Zfˆ¸³,½Y|¿Z»,½Y€ÆeÕZŽZf‡Y{€¯ZƛYÕÁ ½Z‡Y€y,½Z»€¯,Õ“½Z‡Y€y,¹ÔËY,€^·Y,½ZƨY,¶Ì]{Y,Ö«€‹ ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y |Å{d^ˆ¿d·Á{Ä]YcÔ°Œ»|¿YÂeÖ»µZ‡®ËZeZÆÀe†¸n» €Ì«ŽÌzeÖf˧Á{s€—cZ̸¯\ːeÄ]ևŻµZ §¾ËY d¨³Á{€¯ÃZ‹Y†¸n»{€¨¿Y‚ŀˁÕZŀƋÄ]½Z´ËY ,d//‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å€]¢·Z]Ö¼«į½Z´ËY€Ì«ž//ˁÂe įd‡YÄÌ]Zzf¿YÁÂu{½Z³|ÀËZ¼¿ÖË´z//‡ZaÕY€]ÕZ°ÅY [Zzf¿YÃÂ̋¾ËY€]½Á‚§Y |‹Z]d¿YÁ{Zˆ§Z‡ÄÀÌ»|¿YÂeÖ» Ö¸»ž§ZÀ»€]ÖuZÀmž§ZÀ»į|Å{Ö»½ZŒ¿cZ^‡Zv»½YÂË{†ÌW {Y{dË·ÁY ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y{†¸n»ZyÕZÅĬ¸u |ÀfˆÅY~³€ÌiZe \ˆ¯ÕY€]†¸n»Ö¿ÂÀ¯ÕY€´·ÂY¦Ì—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ‡»€Ì» {d‡Żd¨³,|ÀfˆÅY~³€ÌiZecZ]Zzf¿Y{c|« ÕZÅĬ¸u{Õ|̸¯ÁºÆ»cZ¼Ì¼e dˆÌ¿Z°‹M½Y|Àq½Y€ËY €]Y†¸n»dËY|ÅįÖ¿Zˆ¯YÖy€]|ËZ‹{ÂyÖ»º«Zy d‡ZËcZ]Zzf¿Y{|À¿YÂf]Á|À‹Z]ZyÕZÅĬ¸u{|¿Y{Ã|Ɵ |À‹Z]Y~³€ÌiZeÄf‹Y{ÕÂƼm {Z¯Ĝ§Zv»½Zˀmd¨³º«|̨»ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y Ä]½Zˀm¾ËYd̬§Â»Ád//‡YÕÂƼmd‡ZËtf§ÁÄ//ŒË|¿Y |‡Ö»€œ¿Ä] {Y{Ö´fˆ]Õ|m\Ì«®Ë{Â^¿Á¾ÌËZad¯ZŒ» ÁZ“ÁY{Â^Æ]{ÕÂƼmd‡ZËÕY~³€ÌiZeYÄ »ZmÕ|Ì»YZ¿ Ö»{ÂmÁÄ]†¸n»ÕY€]Öf€§,¾ÌËZad¯ZŒ»t˜‡ÖÀÌ]ŠÌa d̸¯Â“»¾ËYÄf^·Y |‹Z]Y~³€ÌiZecZ]Zzf¿Y{Ze{ÁM ¶»Z‹YZyÕZÅĬ¸uÖy€]Ä°¸]{€Ì³Ö¼¿€]{Y½Z³|ÀËZ¼¿ {‹Ö» ¹Z´ÀÅ{ZÅ{‚»Z¿dÌuԏ|ÌËZe|¿Ád¨³,{Y{ºÅ{Zˆ¸n» ˆ¼Åֈ¸n»¶Ì°ŒeÖa{–]Õ}ÕZÅ{ZÆ¿į{Y{½ZŒ¿cZ]Zzf¿Y ZÅ{ZÆ¿¾ËY{‚¿Õ{Zˁ{Z¼fŸYYÖ¿ÂÀ¯½Z³|ÀËZ¼¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |ÀfˆÅ |À¿YÂf]Zed‡Y½Z³|ÀËZ¼¿ÕY€]Ö]Âyd€§ÃZ´¿¾ËY |¿Y{Ây€] Âf‡{{Y¹{€»Õ{Zf«YcÔ°Œ»¶u,d·Á{Z]¶»Z eÂe€a{ |ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯ cÔ°Œ»Á|//‹Z]½Z¿Md»|y{¹Zœ¿|ÀÅYÂzÌ»¹{€»{Á‚§YÕÁ ½Z¿MÕY€]Y€eÖ¿Zˆ¿YÖ³|¿–ËY€‹Á¶uY½ZŒË{Zf«YÁÖfŒÌ » ŠËY‚§YÁÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{Ád//‡YÖËZn]Zœf¿Y¾ËY |À¯ºÅY€§ |ËZ]d·Á{Á†¸n»ÁÃ|‹€eÕ|m¹{€»Zœf¿YÖfŒÌ »cÔ°Œ» |ÀÀ¯Õ|mÄmÂeÄ·Zˆ»¾ËYÄ] cZ^·Z˜»Ä]x‡ZaÕY€]½Z³|ÀËZ¼¿Z°ÅY,½Z´ËY€Ì«ŽÌzes€— ÁM¹Z‡€‡|‹Ä]ÃZ//‹YZ]Õ‡»€Ì»d‡YÄÌ]Zzf¿YÕZÅÁÂu –ËY€‹¾ÌÀq{d//‹Y{ZƛYZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§YÁYd¼Ì« Ã|¿Z//‡€Ì£cY{Z¬f¿YÄ],d·Á{¶//]Z¬»{†¸n»€³YÕ{Z//f«Y |]ZËÖ»ŠËY‚§YcÔ°Œ»|‹Z]ÖuZÀmž§ZÀ»Öa{Á|¿‚]d‡{ Öy€]†¸n»¾ËY{{Y{Ä»Y{Yº«|̨»ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdÌXÅ”Ÿ Ä]Á|ÀfˆÌ¿Y{Ây€]¹ÓÖ´fzaYÖ´]€neÖ]¶Ì·{Ä]½Z³|ÀËZ¼¿ µZj»ÕY€] d‡YÃ{Â]Ĭ]Z‡Ö]Äf‹~³{į|ÀÀ¯Ö»Zf§ÕYĿ³ Â¿Z˽YZˆr³¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ä»Z¿Z^fŸYև€]{½Z³|ÀËZ¼¿Zf§ ¶»Z e¶ÅYZ»į{Â]¹ZÌa¾ËY¶»Zu,ÄmZy€ËÁZ]½Z¿M{Â//y€] Ã|ËY†¸n»€³YįÖ·Zu{ |À¯Ö»€e|]Y–ËY€‹ÄËÁ¾ËY ºÌfˆÌ¿ |‹Z]ÖuZÀm[ZˆuÄˈeµZ^¿{Ä]|ËZ^¿|‹Z]Äf‹Y{¶»Z e Ä ‡ÂecÁ€“{»{Z»į|À¯Ö»Y|Ìaª¬veÖ¿Z»Ö¿Z»[Ây ÕZÅsZÀm{ÁÖ¿ÂÀ¯ZfyZ‡{d‹Y{ZƛY,ºÌ‡€]ª§YÂe®ËÄ] Ä ‡ÂeYÖf«Á ºËYÃ|̇€¿Ö¬§YÂeÄ]Ä ‡Âe¶Y{ÂÀÅևŻ Á½MÕZ¬eYÁd·Á{ÖËZ¿YÂet˜‡‰€f//ˆ³½MYœÀ»ºË³Ö» ÕZŁZÌ¿Ä]ÖË´z‡ZaÕY€]cZ¿Z°»YÁž]ZÀ»dˀË|»ÃÂ̋{Â^Æ] {Y{Y€«Ö^¸—Ä ‡Âe€]Y€]{ÖËY€³Ä ‡ÂeÁd‡YÄ »Zm Ĭ˜À»{YÖ»Zœ¿}¨¿ÁÂu|ÅYÂyÖ»Ö^¸—Ä //‡Âe{Á‚§YÕÁ d·Á{ÖËZ¿YÂeįd‡Y¾ËYµZ^¿{Ä]ÖËY€³Ä ‡ÂeÖ·Á|Å{‰€fˆ³ ,ևŻ,Õ{Zf«Y½Â³Z¿Â³ÕZÅ{YÄ »Zmd¯Z//Œ»Á |Å{‰€fˆ³YÖ´Àŀ§Á֟Z¼fmY Ä]ÁÕ{| f»ÕZÅŠ·ZqZ]ºÅ{Zˆ¸n»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ‡»€Ì» d·Á{Äm{Â]Հˆ¯Á{Zf«YÖ¿Y€v]dÌ “Ád‹Y{½ZÌ]d‡Á ŠÅZ¯,֟Z¼fmYªÌ¼ŸÕZŽY€v],d¨¿‰Á€§|Ë|‹ºË€ve¶Ì·{Ä] ÖmZyd‡Ż{ŠÀe,ֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÁ֟Z¼fmYÄËZ»€‡ ÕZźˀveÁ½Z»Â//Œ¯½{€]YÁ‚¿YÄ]ÕY€]½ZÀ¼//‹{‰ÔeZ]į ÕYĬ˜À»cÔ°Œ»Ád‡YÃ|‹|Ë|Œe½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÄ¿Z¼y |ÀfˆÅ†¸n»Á¹Zœ¿ÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zq µZ‡Ze|¿YÂeÖ»†¸n»d¨³º«|̨»ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y ÁdˆÌ¿Z¯ÃZq¾ËYZ»Y,|Å{d^ˆ¿d·Á{Ä]YcÔ°//Œ»Ã|ÀËM €Å |ŒË|ÀÌ]Õ{Zf«YcÔ°Œ»¶uÄ]Ä¿ZÀÌ]ž«YÁÖÅZ´¿Z]d‡Y€fÆ] ½Z³|ÀËZ¼¿Zf§ÁŠÀÌ]Â¿Á†¸n»Ö¿ÂÀ¯d§Z]Ä]ÄmÂeZ]|Àq {Â]¾Ì^‹ÂyÃ|ÀËMÄ]½YÂeÖ¼¿½Y|Àq Ä]Öf^j»ÃZ´¿d̼¯ZuÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ևŻ¶ËZˆ»€´¸Ì¸ve¾ËY |‹¹Z¼e½Y€³¾f´À‹YÁZ^fŸYÕY€]¾°aÁ½Y€Æeª§YÂe http www rgs org ir d‡Ż d§€eY€§€¨¿Y‚ŁYZ¿Á€¯½Z´fyZ]½Zmd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ |ÀÀ¯žË€ˆeY{ÂyÕZÅÖËYY{ÁcZn¿ZyZ¯¹ZƇÕY~³YÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{ d·Á{¹ZƇ‰YÁÃ|//‹Œ¯±‚]ÕZÅd¯€‹{ Y֌z]ÕY~³YÁ,d‡YÄf§ZËŠËY‚§YZÅd¯€//‹¾ËY{ …Z‡Y€]Á€¼fˆ»ÁºœÀ»—Ä]Y…Â]{d·Á{¹ZƇ Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ |Å{Ä»Y{YÃ|‹Õ|À]½Z»Ä»Z¿€] Ä]½|̌z]dŸ€‡{Öf·Á{±‚]ÕZÅd¯€‹Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e ē€Ÿª§Â»Ä]€neÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§Y…Â]{¹ZƇē€Ÿ ÕZÅd¯€‹€ËZ‡,€ÌyYÕZÅÃZ»{Ö³‚]ÕZÅd¯€‹¹ZƇ Ĉ¸m¾ËY{ |ÀÀ¯Y€°eYÄ]€ne¾ËY|À¿YÂeÖ»‚Ì¿±‚] ÖËYY{Á{Zf«YÁcZneÁ½| »,d ÀÕZÅÄ¿ZycYÁ žË€ˆeÂy{{ÂycZ»Y|«Y‰Y‚³Ղ¯€»®¿Z]Á {Zf‡cZ]»…Z//‡Y€]Y­€¼³YZÅÓZ¯ŽÌy€e{ |ÀËM€§¾ÌÀr¼Å |¿{€¯ÄWYYd//·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å {‚Ì¿€´Ë{ÕZÅŒ¯{Ã|‹į¸]ÕZŁYՁZ//‡{YM ®¿Z],ÄmZy»YcYÁ|‹€¬»Ás€˜»Ä//ˆ¸m¾ËY ÕZÅZ¯ÁZ//‡YÃ{Z¨f//‡YZ],d¼cYÁÁՂ¯€» ՁYž]ZÀ»¾ËYՁZ‡{YMÕY€]ևŻÁ֫¬u,ÕZne |ÀÅ{Ä»Y{YY{ÂycZ»Y|«Y ¥€—€]dŸ€‡Ä]ž¿Y»¾ËY,ZÅÃZ´f‡{ļŽZִ̻ÀÅZ¼Å ¡Ô]YZÅŠz]ļÅÄ]ḑZ¨‹Z]|Ë|mÕZŶ¼ ·YÂf‡{Á {‹ ē€ŸÂy{Ã|‹s€˜»huZ^»Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ ÁÖuY€—Z]d¨³…Â]{Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹¹ZÆ//‡ ¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{ÕÂ//‡YįÖ]ÂyÕZÅՂËÄ»Z¿€] {Œ¯…Â]{Â]YÁ|Ì»Y½YÂeÖ»,d//‡YÄf§€³¹Zn¿Y {į|ÀËM€§¾ËY |//‹Z]Y|ËZaÁÖ¬˜À»Öf¯€u€Ì//ˆ» Ä]Ö´ÀË|¬¿dËY|ÅÁŒ¯{Zf«YՁZ‡Ö»{€»ÕZf‡Y ª¿Á‚Ì¿YŒ¯|Ì·Âe|¿YÂfÌ»,d‡YÄËZ»€‡YZ]d¼‡ |Œz^] €]{€¯¦›Â»YÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{Ö»Z¼eÕÂƼm†ÌË Ây{{Zf‡[»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{Á|ŸY«…Z‡Y Y{ÂycZ»Y|«Y,…Â]{cZn¿ZyZ¯¹ZÆ//‡ÕY~³YÁ |ÀŒz]žË€ˆe Z]d//‡YÂyÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁYÖ//¿ZuÁ €ÌyYÕZŵZ‡{įÕYÃ{€f//ˆ³ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]ÄmÂe €]{€¯¦›Â»YÖ//f·Á{ÕZÅÃZ´f//‡{ÕÂƼm†ÌË Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡[»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{…Z‡Y {Zfˆ‹¹ZÆ//‡YÖ//Œz]ē€Ÿª§Â»Ä]€neÁd·Á{ Y{ÂyÕZÅÖËYY{ÁcZn¿ZyZ¯¹ZƇÕY~³YÁ,…Â] |ÀÀ¯žË€ˆe ,ÕÂƼmd//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚//³Ä] Ä^À‹ćÁÖ¿ZuÁ¾//ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu dˆŒ¿Á€Ìa,d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf//‡Ĉ¸m{ s€—Á{Ó§Áּ̋Á€fažËZÀ½Y€Ë|»Z]Äf//‹~³Á ¾ËYž§ÕY€]d‡YÂy{ÁZÅdÌ·Z §€Ì//ˆ»ž¿Y»Öy€] Äy€qºÌÅ{Ö¼¿ÁZmYÄmÁpÌÅÄ]{€¯|̯Ze,cÔ°Œ» {‹cÔ°Œ»ÁևY€¯Á€]Zf§€³Œ¯cZneÁ|Ì·Âe Ö´ÀÅZ¼Å{ZnËYÁž¿Y»¾ËYž§Ä]¦›Â»ZÅÃZ´f‡{ļŠ|ÀfˆÅՀj¯Y|u ÁÄ //‡ÂecZWZ”f«Y€œÀ»YÄq{Á‚§YÕÂƼm†ÌË –ËY€‹cZ»Y‚·YdÆmYÄqÁŒ¯Õ{Zf«Yd§€//ŒÌa {ZnËYÁ|ŸY«sԏYZ]|ËZ],Œ¯Á€»YÃ|ÌrÌaÁZy ÖËZ°Ë€»M€´ŒÅÁ„a d‡Y…ZˆuZŪ§YÂe{{ÂyµÔ¬f‡YÄ]½Y€ËY Á{¾ËYįd‡YZ°Ë€»M|Ë|‹ÖÀ¼‹{¾ËYį{€¯‰Â»Y€§ d‡YÃ|¿Z‡ºÅÄ]YŒ¯ Á½Y€ÆeĘ]YՁZ‡Z]{Ö ‡Z°Ë€»M{Öy€] |¿Y{¾f´À‹YÁ d¨³`»Y€ed·Á{Á¹Zm€]Ã|ÀËM{»{Ä//»Y{Y{ÕÁ ¾ËY |¿Y{½Y€ËYYÕ|Ë|‹c€¨¿¾f´À‹YÁ{Zű·ÂW|ËY ¶ÌWY€‡YÁÕ{ ‡½Zf//ˆ]€ŸÄ]ÕY{Z§Á,ÖÅZ³MZ¿Y€»Y €Åįd//‡YZ°Ë€»M{€°§€—¾ËYÁ{Â//‹Ö»|·Âf» Ä¿ZÌ»ÁZy|À¿Z»ÖËZŽZ°»{Z»ÕZÅd‡ŻYįÕŒ¯ ZźˀveµZ¼ŸYįÖ·Zu{ d‡Y¾¼‹{,|À¯Ö¼¿Ö¿Z^ÌfŒa d‡Y‚Ì´¿Y€¨ÀeÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{ ,|]ZËֻĻY{YZźˀve¾ËY{€¯|̯Ze¾ÌÀr¼Å‚À̯¾¨f‡Y |ÅYÂz¿֓Y½Y€ËY֋ZaÁ€§½Z»Ze{ÂyµZÌyÄ]Z°Ë€»M ¹Zm€]į|¿|¬f »Z°Ë€»M{ÕYÃ|//Ÿ{ÂmÁ¾ËYZ] |//‹ |¿Y{Ę]Y¾ËYՁZ‡Z]{Ö ‡Ád‡Y[ÂyÖ¬§YÂe [Zzf¿Yc{½|ËZ]į{Â]|ÅYÂyՀ̈»½Z¼Å¾ËY |À¯Ö»֗½|‹ ¾ÌqÄ]įd‹Y{|ÅYÂz¿Ö¸ËZ¼e¾ËY€]ZÀ] d‡Y…Zˆu |À¯{ZnËY½Y€ËY{Y{ÂyÕZÅ{ZÆ¿ZËZÅÃZ´ËZaZe|Å{ÁZmY ÕZÅd‡ŻÄ]¹Y€fuYÕY€]ÕYÂ̴¿Y€´Ë{ZÅÖÀÌq |¿Y|¿Z°Ë€»M Â//Œ¯Á{€ÅÕY€]ª§YÂe¾ËY,{ÂmÁ¾ËYZ]{Á‚//§YÕÁ Ä]¹Y€fuYÕY€]ÕYÂ̴¿YZÅÖÀÌq½ÂÀ¯Y d‡YÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»Y {ª§YÂe¾ËY |¿Y|¿½Y€ËYµZ^«{Z°Ë€»MÕZÅd//‡Ż Z»Y,{Â]|ÅYÂyŒ¯Á{€Åž¨¿Ä]½|‹ÖËY€mYc dˆÌ¿Ö§Z¯½Y€ËYÄ]Õ{Zf«Yª¿ÁžË€‡dŒ³Z]ÕY€] ÕYÁ‚¿YÕY€]Z°Ë€»Md‡Ż{d//ˆ°‹®Ëª§YÂe¾ËY d‡Y½Y€ËY ¾ÌqÁ½Y€ËY,Z°Ë€»M|Ë|‹ÖÀ¼‹{ d‡YÃ|¿Z‡ºÅÄ]Y ½Y€ËYª§YÂeÄ]Z°Ë€»MŠÀ¯YÁ{»{ÃZ´Œ¿Y{{Zf//‡Y¾ËY Š‹ÂyÖËZÅĸ»Z »¾ÌÀqYÃ|vf»cÓZËYd¨³¾ÌqÁ įÖÀÌqÕZÅd¯€‹ºË€veZ]{€¯|ÅYÂyÖ ‡Á|ËMÖ¼¿ |ËZ^¿Z»Y,{€Ì´]YZ¯¾ËYÕ¸m,|ÀÀ¯Ö»cZne½Y€ËYZ] ª§YÂeį{€¯|̯ZeÖËZ°Ë€»M€´//ŒÅÁ„aÁZ´¿Ä»Z¿Á ÕY€]Z°Ë€»Md//‡Żd//ˆ°‹Ä·‚À»Ä]¾°aÁ½Y€Æe ¹Y€fuYÕY€]ÕYÂ̴¿Y€´Ë{ZÅÖÀÌqÁd//‡Y½Y€ËYÕYÁ‚¿Y |¿Y|¿Z°Ë€»MÕZÅd‡ŻÄ] Z´¿Ä»Z¿Á,Ã|ÀˆË¿stephenkinzer,‚À̯¾¨f‡Y Z´¿€^y¾ËYYŠÌaÕÁ d//‡YÖËZ°Ë€»M€´ŒÅÁ„aÁ Ã{€¯_Zq[Zf¯¾Ë|ÀqÁÃ{Â]‚//¼ËZe­ÂËÂÌ¿Ä»Z¿Á †¿YƒMÁÄ»Z¿Á¾Ë|ÀqÕY€]€“ZuµZu{ÕÁ d‡Y cY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{‚À̯ |ˆË¿Ö»‰Y‚³Հ^y {€¯½ZÌ]€ÌyYÕZÅŠÀeÃZ]{Y{Ây d^ˆ¿¾ÌqZ]ª§YÂe{½Y€ËY d‡Y…Zˆu{ÂyµÔ¬f‡YÄ] d¨³¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe{»{Y|f]Y{‚À̯¾¨f//‡Y Ä̟ԗYpÌÅÁÃ|//Œ¿Ö ˜«ÂÀŽY€ËYÁ¾ÌqÄ»ZÀ¬§YÂe d‡Yd‡{ d‡YÃ|Œ¿¹ÔŸY½McZÌW‚mÃZ]{Ö¼‡ cÔ°Œ»Á{Y|¿Y€«Ö]ÂyÕ{Zf«YdÌ “Á{½Y€ËYį Z̈]{ÂyµÔ¬f‡YÄ]d^//ˆ¿½ZÀr¼ÅZ»Y{Y{Õ{Zf«Y dˆ¿Y{Œ¯¾ËYd̼¯Zu’¬¿YZÅdˆÌ¿ÂÌƏ¹Y|«Y½ZÀ^·€ËÁdˆz¿ {d»ÁZ¬»ÕZÅÁ€Ì¿Öy€]½|‹Ö¼yÁc{ZƋ d‡{Z¿Ô»Z¯,Z ^//‹Y‚»Ä]ÕYÄ¿ZzaÂecÔ¼u ÖÅYÁÕZÅՁÁ€Ìa­Y|eÕY€]‰Ôe֟¿Ád‡Y ¾ÌÀr¼ÅÄÌ¿ZÌ]¾ËY{ {ÁÖ»Z¼//‹Ä]¾Ì£Á{Á Հ̳{pÌÅÄ^À‹Á{Ág{YÂu{įÃ|‹|̯Ze ©Z¨eYÄr¿MÁÃ{Y|¿w×Y[‚uÕ‡YՁY|¿Y€ÌeZË d‡YÃ{Â]½Y€´¿Á‡€e¾¼‹{Õ‡YZÆÀeÃ{Zf§Y Á€»Y¹Y|«Y€]Y€]{į{€¯|̯Ze¾ÌÀr¼Å×Y[‚u ÕZf‡Á½YZ]ķ¸³€]ÖÀ^»d//ˆÌ¿ÂÌƏ½ZÌ»Zœ¿ c°‡,Ö·ZÅYYְ˵‚À»½|Ë{\Ì//‡MÁÄËZ^Æ·Y [‚u¶]Z¬f»¹Y|«Y|ÅZ‹Õ{ÁÄ]ZÆ¿MÁ{€¯|ÅYÂz¿ {Â]|ÀÅYÂy×Y ÕZÅÄbeÁZ ^//‹Ö·Z¤//‹YY‚»{ŠeMµ{Z//^eÁ Ö·Z¤‹Y¾Ì˜ˆ¸§Á½ZÀ^·Ձ€»ª—ZÀ»{Z]Â//‹€¨¯ |¿{Y{€^y ,ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÕZÅÄ¿Z//‡ÕZŸ{Y…Z//‡Y€] ×Y[‚uÕZ//ÅÁ€Ì¿d¼//‡Ä]ºËƒ¾ËYÕZÅÁ€Ì¿ ŠeM,|¿Â‹Ö·Z¤‹Y¾Ì˜ˆ¸§{YÁ|Àf//‹Y{Ö ‡į |¿{Œ³ {Öf//ˆÌ¿ÂÌƏÕZÅÄ¿Z//‡ÕZŸ{YµZ^¿{Ä//]Z»Y ¾Ì˜//ˆ¸§€»Y×Y[‚uÕZÅÁ€Ì¿Â^ŸÂy ÕZŸ{Y{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]{½Z»Z//‡¾ËY,Ö·Z¤‹Y }¨¿cZ̸¼Ÿ¾f‹Y~³¹Z¯Z¿€]ÖÀ^»¾¼‹{ÕZÅÄ¿Z‡ ÃZ]{ZÆ¿MÕZŸ{YÁÖ·Z¤‹Y¾Ì˜ˆ¸§Ä]½ZÀ^·­ZyY cZ»Y|«YÄ]ŠÀ¯YÁ{½ZÀ^·€ËÁdˆz¿[ZË{½Zˆu [ÂÀm{Z ^‹Ö·Z¤‹YĬ˜À»{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ Ö»Zœ¿ŠÀe|Ë|ŒeZ]¶ÌWY€//‡Yį{€¯¹ÔŸY½ZÀ^· Ä»ZÀ ˜«Á½ZÀ^·d̼¯Zu€´Ë{Z//]­Z¿€˜y {€¯’¬¿Y Ây{{Ây€fÌWÂeÖ¼//‡Äv¨{[ZË{ {€¯½YÂÀŸ½ZÀ^·[ÂÀm{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒcZ»Y|«Y ÕZÅÁ€Ì¿¦ËZ›Áįd//‡Y¾ËYµZ^¿{Ä]¾¼‹{į |Å{€Ì̤e{Âyž¨¿Ä]Y½ZÀ^·[ÂÀm{¶¨Ì¿ÂË ¾Ì˜ˆ¸§ÕZŁ€»{Z“ÁYį{€¯Ö¿Y€´¿Y€]YÕÁ {‹€e|],ZÅŠÀeŠËY‚§YZ]Ö·Z¤‹Y Zn¨¿Y|ÀqÂ«ÁYÄ^À‹Á{ÁÖ¸ÌWY€‡YÕZÅÄ¿Z‡ µZ‡Ze|¿YÂeÖ»†¸n»d¨³º«|̨»ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y ÁdˆÌ¿Z¯ÃZq¾ËYZ»Y,|Å{d^ˆ¿d·Á{Ä]YcÔ°//Œ»Ã|ÀËM |ŒË|ÀÌ]Õ{Zf«YcÔ°Œ»¶uÄ]Ä¿ZÀÌ]ž«YÁÖÅZ´¿Z]d‡Y€fÆ] {Â^Æ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z¿€ËYZ]³Ád¨³{,«Õ‡»€Ì»Ö¸Ÿ|Ì//‡» ½ZÌ],{Y{Ö´fˆ]c|«ZfyZ‡{†¸n»ÃZ´ËZmÄ]Œ¯–ËY€‹ d¯ZŒ»cZ]Zzf¿YÄf‹~³Á{{¹{€»|{Ä]®Ë{‚¿d‹Y{ ļÅ|À¿YÂeÖ¼¿ÃÁ{¾ËY½Z³|ÀËZ¼¿į|Å{Ö»½ZŒ¿º«¾ËYÁ|Àf‹Y{ |ÀÅ{[ZeZ]YÄ »Zm{{Âm»cZŒËY€³ dˆÌ¿Œ¯cÔ°Œ»ČË€œ¿¥ÔfyY cÔ°Œ»ČË€œ¿¥ÔfyY|‹ÁM{ZËևŻ¶ËZˆ»€´¸Ì¸ve¾ËY {Â^Æ]Zœf¿Y½YÂf]†¸n»½|‹d‡|°ËZ]ZedˆÌ¿Œ¯Ö¿ÂÀ¯ ž«YÁ{ d§€³€œ¿{Ã|ÀËMÕY€]ÖÀ‹Áª§YÁd//‹Y{YZ“ÁY {ֿ³€³{|À»ZÌ¿¹{€»cÔ°//Œ»ÁÖfŒÌ »ÕZÅÃY‹{¶u |Å{Ö»½ZŒ¿Հ//Œ]Ä]€ned¨³ÕÁ d//‡YÖ¿Y€¼°uÕ´·Y ÁdËZ“,d¯ZŒ»,ՀË~adÌ·ÂXˆ»,ḑZ¨//‹,ÖË´z‡Zaį ÕZÅĐzŒ»½Â¿Z«d̼¯ZuÁcY€¬»Á¾Ì¿Y«YdÌ ^e,ª§YÂe |À°¿€Ì̤eÖ¿Y€¼°uµ|»įÖ¿Z»ZeÁd‡Y[ÂyÖ¿Y€¼°u®Ë {Y{{ÂmÁž»YÂm{ÖfŒÌ »ÕZÅÃY‹{½ZÀr¼Å d‡YŒ¯d§€ŒÌa‚»Ä ‡ÂeÃZ]{Z¼mY Հ]Y€]Z¿ÁÖeZ¬^—¥Z°‹,ÕZ°Ì]Á€¬§{€¯ħZ“YÕÂ//‡Â»€Ì» ÃÂ̋{€Ì̤eÄ]ZÌ¿¾ËYÁ{€¯¶uZ //‹Z]½YÂeÖ¼¿Y֟Z¼fmY Ä ‡ÂeÃ|ËYÖËZ‡ZÀ‹|À»ZÌ¿ºÅ[ÂyÖ¿Y€¼°uÁ{Y{Ö¿Y€¼°u Ö¿Y€¼°uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y d‡Y½M¾f§ZËd·ZYÁ d‡ŻÕ‡ZÆq ½ZnËZ]}MÄmZy€ËÁZ]Y|Ë{{½Y€ËY€Ì¨‡ Y~³Á€§֋ÔelÌŁYŒ¯Á{–]YÁÄ ‡ÂeÁªÌ¼ eÕY€] {€¯ºÌÅYÂz¿ Ä ‡Âe€]ÁY|Ë{Â//Œ¯¾ËYÄmZy»Y|Ë|m€ËÁZ]½ZnËZ]}MÕÂƼm{½Y€ËY€Ì¨//‡ "Ã{Y€Ì´¿ZÆm{YÂm",ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {€¯|̯ZeŒ¯Á{ZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³ÁÄ^¿ZmÁ{–]YÁ €]Œ¯¾ËYÄmZy»Y|Ë|m€ËÁ"¥Y¹Y€ËZ]½ÂvÌm"Á½ZnËZ]}MÕÂƼm{½Y€ËY€Ì¨‡ d^‡ZÀ»Ä]įY|Ë{¾ËY{ |¿{€¯|̯ZeŒ¯Á{ZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³ÁÄ^¿ZmÁ{–]YÁÄ ‡Âe Á–]YÁÄ ‡ÂeY½ZnËZ]}MÕÂƼmÄmZy€ËÁ,|//‹Y‚³€]Ã{Y€Ì´¿ZÆmdË»Z»½ZËZa ÖzËZeÖf‡Á{Á¶]Z¬f»dËZ¼uÁ¹Y€fuY…Z‡Y€]Œ¯Á{½Z̻ĿY{Y€]ÁÄ¿Zf‡Á{ÕZÅÕZ°¼Å –]YÁÁ¶WZˆ»{Œ¯Á{½ZÌ»¶]Z¬f»ÕZ°¼ÅÁdËZ¼uÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {€¯dËZ“Y€]Y €]ÖÀf^»į«¡Z]À«»Č«ZÀ»Ây{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmž“»Y,ÕYĬ˜À»ÁÄ^¿Zm|Àq {½Y€ËYÄ¿Ó{ZŸž“»Y¾ÌÀr¼ÅÁd‡YZÅŒ¯֓YdÌ»Z¼eYdËZ¼uÁ¶¸¼·Y¾Ì]©Â¬u ‚Ì¿Ã{Y€Ì´¿ZÆm {€¯Ö¿Y{|«½ZfˆÀ»YÁ½ZnËZ]}MÕÂƼm½ZÌ»€ÌyYÕZÅՀ̳{Ây ¹ZÌa½ZnËZ]}MÕÂƼmÄmZy»Y€ËÁ½YÂÀŸÄ]«¥Y¹Y€ËZ]»[Zf¿Y®Ë€^eZ]Y|Ë{¾ËY{ dË»Z»c|»{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Á{€¯¡Ô]YÕÁÄ]Y½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁ¹Ô‡Á {€¯½ZÀ̼—YY€]Y,d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YŒ¯Á{–]YÁÄ ‡ÂeÕY€]{Âm»cZ¿Z°»YļŁY{Ây {€¯|ÅYÂz¿Y~³Á€§֋ÔelÌŁYŒ¯Á{–]YÁÄ ‡ÂeÁªÌ¼ eÕY€]ºÅ½Y€ËY|Ë|m€Ì¨‡ ½Y€ËY€Ì¨‡ {€¯€Ë|¬e‚Ì¿ÖËZ¿Á€¯dz‡½YÁ{{½Y€ËYÄ]½ZnËZ]}MÕÂƼmÕZÅ®¼¯YÕÁ Ä]ÃZ‹YZ]½ZnËZ]}MÕÂƼm֓YdÌ»Z¼eY½Y€ËYdËZ¼u€]|̯ZeZ]Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿¯Z]{ ½Z³|ÀËZ¼¿¾ÌÀr¼ÅÁ½Y€ËYÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡Á€ËÁ,ÂƼm†ÌW½ÁZ »ÕZŹZÌa ,½ZfˆÀ»YÁ½ZnËZ]}MÕÂƼm½ZÌ»€ÌyYÕZÅՀ̳{Ây{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n» ,d‡YÖÀf¨³ dˆÅ‚Ì¿½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ¿Y€´¿½ZnËZ]}MÕÂƼmÕZÅÖ¿Y€´¿{€¯|̯Ze Ä]µÂ¤Œ»½ZnËZ]}MÕÂƼm{½Y€ËY€Ì¨‡½YÂÀŸÄ]µZ‡ÂˀƋYÃ{Y€Ì´¿ZÆm{YÂm Õ´Àz‡Õ‡»…Z^Ÿ|̇-|‡Ö»½ZËZaÄ],ÕZmµZ‡{Y{€»½ZËZa{ÕÁdË»Z»Á{Â]Z¯ |‹Z]¯Z]{Ã{Y€Ì´¿ZÆm¾Ë‚´ËZmd‡YY€«ÄmZy»YcYÁÖ¸ § Öf‡€a{Y„¿|“ÕZÅ‘Y€fŸYYZÅÖËZ°Ë€»MY|{dËZ¼u Öf·Y|ŸÖ]Ä̸ŸZ°Ë€»MՀ‡Y€‡ÕZÅ‘Y€fŸYY|{ÖËZ°Ë€»MÄ//‡€ÅY€¨¿Á{{Á|u |ÀÀ¯Ö»dËZ¼u,{Zf§YÃYÄ]Œ¯¾ËYd‡ÂbÅŻ|¿Á€Æ‹«|˸§kÂm»¶f«Z]įÕ{Y„¿ Z]į|Àf¨³½Z³|¿Â‹Š‡€aYּ̿,_·Z³Ä//ˆ‡Â»Öf¿€fÀËYÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Õ{Á|uY†u¾ËY‚Ì¿Öy€]Á|ÀÀ¯Ö»•Z^eY…ZˆuYc|‹Ä],ZÅ‘Y€fŸY¾ËY¥|ÅÁ¶Ì·{ dËZ¼u¾Ë€fŒÌ]į|¿{Â]Ö¿Zˆ¯½ZÌ»{ZÅcY€¯Â»{Á½Z¿YÂm,Z°Ë€»M½Zf‡ÂbÅŻ |¿{€¼‹€] YįÃ|»Md‡{Ä]_·Z³Ĉ‡Â»ÖnÀ‡€œ¿YlËZf¿¾ËY |¿{Y{½ZŒ¿ZÅ‘Y€fŸY¾ËYYY …ZˆuYZÅ‘Y€fŸY¾ËYZ]‚Ì¿½ZÅYÂzËÂƼm d‡YÃ|‹¹Zn¿Y€ÌeZeÄÌWÁƒZe¾WÁƒ ZË{Zˁ{Ây{Y†u¾ËY[‚u¾ËY½YY|§€—Y|{įÕ—Ä],|¿{€¯Ö´f//ˆ^¼Å Ä]µZ‡{Y€§YÁÖËZ°Ë€»M½Zf‡Âa|̨‡YÖ¼¯dˀj¯Y,µZu¾Ì¼Å{ |¿{€¼//‹€]Õ{Á|u Y€«€]Ę]Y½MÖËZa€]¥|ÅZ]ÃÁ€³¾ËY{Հf¼¯{Y| eÁ|¿{€¯dËZ¼uZÅ‘Y€fŸY¾ËYYÓZ] ½Z‹€œ¿,Z°Ë€»M{€ÌyYÕZÅ‘Y€fŸYį|Àf¨³ÖnÀ‡€œ¿¾ËY{½Z³|ÀÀ¯d¯€‹€j¯Y |¿{€¯ Ä·Zˆ»¾ËY€ÌiZedve¾Ë€ËZ‡YŠÌ]įÖËZÅÃÁ€³ d‡YÃ{Y{€Ì̤eÕ{Y„¿d·Y|ŸÄ]d^//ˆ¿Y €j¯Y,ÖˇY |ÀfˆÅZÅcY€¯Â»{ÁµZ‡€Ë{Y€§Y,Z^eÖËŻMÕZÅÖËZ°Ë€»M,|¿YÄf§€³Y€« {Á|uÁd‡YÃ{€°¿ՀÌ̤eZÅ‘Y€fŸYÄnÌf¿{Ä·Zˆ»¾ËYÄ]½Z‹€œ¿į|Àf¨³½ZÅYÂzËÂƼm €ÅY€¨¿®ËYŠÌ],‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |¿{Y{€^y{ÂyÃZ³|Ë{€Ì̤eY¦Ì—¾ËYY|{ €j¯YįÖ·Zu{ |¿{Y{€^yŒ¯¾ËYÕZÅ‘Y€fŸY{d¯€‹YÖËZ°Ë€»MµZˆ³‚]½YÂmZÆq Ä¿ÓZ §—Ä]į|Àf¨³|{,|ÀÀ¯Ö»dËZ¼uÕ{Y„¿Öf·Y|ŸÖ]Ä]ZÅ‘Y€fŸYYZÅÖËZ°Ë€»M Yd¯ZŒ»¾Ë€fŒÌ]į|¿{Â]ÖÅÁ€³|{½Z¿YÂm |¿YÄf‹Y{d¯ZŒ»ZÅ‘Y€fŸY¾ËY{ Z^eÖËŻMÕZÅÖËZ°Ë€»M,|{cY€¯Â»{lÀa€ÅY€¨¿®Ë{Á|uįÖ·Zu{,|Àf‹Y{ ¹ÔŸYY֓Y€fŸYcZ ¼ne{{Âyd¯€‹|{d‡ÂbÅŻÕZÅÖËZ°Ë€»MÁ|{ ¾Ë€e¾ÌËZa,½ZÅYÂzËÂƼm½ZÌ»{ZÅ‘Y€fŸY¾ËY{Ã|‹‰Y‚³d¯ZŒ»,½ZÌ»¾ËY{ |¿{€¯ ¾ËY{ZÅ‘Y€fŸYį|Àf¨³ZÅÖËZ°Ë€»M€j¯Y,ÖnÀ‡€œ¿¾ËYª^— d‡YÃ{Â]|{®Ëº« ÕY€]YZÅ‘Y€fŸY¾ËYįÕ{Y€§Y|{ |À¯Ö»®¼¯Õ{Y„¿Հ]Y€]YÖ»{€»dËZ¼uÄ]Œ¯ d‡YÄ],Z^¿ZˁÄ¿|À¿Y{Ö»Šz]ÄnÌf¿,Õ{Y„¿d·Y|ŸÁՀ]Y€]YÖ»{€»dËZ¼u |̨‡†Ì¸a®Ë {Y|¿Õ{Y„¿d·Y|ŸY¹{€»dËZ¼u{ՀÌiZepÌÅ€»Y¾ËYį|Àf¨³‚Ì¿|{ Y€«Z]Yd‡ÂbÅŻ|˸§kÂmÃZ»{Y{€yºŒ‹,Ze‡ÄÀÌ»d·ZËY†Ì·ÂaZÌÀÌ»€Æ‹{d‡Âa |¿Z‡¶f«Ä],ÕÁ½{€³€]{ÂyÕ¿Y½{Y{ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €^y |‹և€]Y«¶¯ºœ »Ã|¿Z»€§ÁZŒ»Z]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌWY|Ë{{ ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¾Ë¿d ÀYdËZ¼u¹Á‚·ÁÄ ‡Âež¿Y» dˆ¿Y{Œ¯½ZËYZ]Á ÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕÂ//Œ¯ÄË{ZveY†ÌW,Y|Ë{¾ËY½ZËZa{ {¹{€»ÕZŁZÌ¿¾Ì»ZeŒ¯ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§cZ»|yÕY ÁÄ¿ZŸZn‹{€°ËÁZ]Ö¸»‰€´¿YZ]ÕYĿ¼¿YZ¿Á€¯½Y€v] Á½ZÀ¯Z¯,½Y€Ë|»ՁÁÄ¿Z^‹‰ÔeÁd¼ÅZ]įdˆ¿Y{Ä¿Y€³ZjËY {ÁM{ÂmÁÄ]Y֘ËY€‹ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§½YZ¯|¿Yd‡{ |¿ÂŒ¿ÄmY»ÓZ¯¾Ì»ZeÕY‹{½Âr¼ÅÖeÔ°//Œ»Z]¹{€»į …Á€ËÁÂÌ//‹ÕZŁÁ¾Ìf//ˆz¿{Äq€³Y{Á‚§Y½Zˀz§€f¯{ …Á€ËÁÂ“»Y½ZÀ¯Z¯Á½Y|¿Á€Æ//‹Ö¿Y€´¿Á…€e,Z¿Á€¯ ¹Á|y½Y€Ë|»Á½Z³|À‹Á€§-½ZÀ¯Z¯Ö·Á{Â]Ã|//‹€Ì³Y€§Z¿Á€¯ Ä]d»|yÕY€]Ö¨À|uYÁ\·Z«{d ÀÁ¦À¾ËY Z¯Á\ˆ¯Á¥ZÀYcZ»|y{ÖÀˁ±€]-|¿|»MZ¯ÕZa¹{€» {Y{Z̈]€Ë|¬eÕZmį|¿{º«½Z»Œ¯ €´Ë{Z]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌW,½ZËZa{ ÕZÅ{ZÆ¿,Y~´¿Â¿Z«‚¯Y€»,½YY~³d//‡Ż{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛY YdËZ¼uÁ®¼¯,–^e€»ÕZÅÄ¿ZzeYÁÁZŽZ»Z‡ÁÖËY€mY cZ¼Ì¼eÁZÅÄ»Z¿€]Z¯Âf‡{{Y¾Ë€§MZ¯Á±‚]¦À¾ËY |ÀÅ{Y€«{Ây {ª§Â»dˀË|»YÖ·Zj»½YÂÀŸÄ]YÁÂu¾ËY¾Ë¿¶£ZŒ»½ZÌÀ] ‰ÁÁÖfˀË|»Š¿Y{µZ¬f¿YZf‡YÂyÁ{€¼//‹€]YZ]Á¥ZÀY ¥|ÅZ]¥ÂÀ€ËZ//‡Ä]ÄË{ZveY¾ËYÕZÅÄ]€neÁ½|»ÕZ//Å ¾ËY¹Zn¿YÁÃ|‹ZÆ¿M½|‹€eÕ«ÁÕ|À¼‹ÂÅ,Õ|»MZ¯ŠËY‚§Y ¥ZÀY±‚]Ä »ZmÄ^¿ZmļÅd̬§Â»ÁÖ³|À·Z]\m»YºÆ» Ä»Z¿€]Z¬eY,ÕYÄ ‡Âež¿Y»ž§dÆmYÖËY€mYÕZÅ{ZÆ¿€ËZ//‡ €Ìˆ»{Y€Ì³d«ÁÕZÅևY€¯Á€]ŠÅZ¯ÁՁZ‡®]ZqÕZÅ |‹Zf‡YÂyÖËYµZ¤f‹YÁÖÀˀ§MZ¯ Ã|¿Z»€§ÁZŒ»½Z¬Å{¾Ìˆu€f¯{`Ìe€‡Y{€‡dˆŒ¿¾ËY{ Š¿Y{dˀË|»ÁcZ»|yYdËZ¼u¹ÔŸY¾¼“Y‚Ì¿Y«¶¯ºœ » Y{€‡Z]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌWY|Ë{{ ž¿Y»,Y«¶¯ºœ »Ã|¿Z»€§ÁZ//Œ»½Z¬Å{¾Ìˆu€f¯{\Ìe€‡ ÕZÅdËZ¼u¹Á‚·ÁÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¾Ë¿d ÀÄ ‡Âe d§€³Y€«և€]{»¾Ë€§MZ¯¦À¾ËYYÄ^¿ZmļŠ,ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveY†ÌW½Zˀz§Á€ˆy€Ì»YY|Ë{¾ËY{ Œ¯{Zf«Y{¦À¾ËYÕ{€^ÅYÃZ´ËZm¾ÌÌ^eZ]ÕYÀÌn¿ÕZÅ ֟Z¼fmYdŒÌ »ºÌœÀeÁ|Ì·ÂeŠÆmÁª¿Á{€i»Š¬¿ÄËÂ]Á ‰ÁÁY‚]YYÃ{Z¨f‡Y,ÖeZÌ·Z»ḑZ¨‹,ՁZ‡½|»,֌z]ºœ¿Ä] µZ¤f‹YÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅḑ€›Ä ‡Âe,½ZÌÀ]Š¿Y{ÖfˀË|»ÕZÅ ÁÃ{¼¿ÃZ‹YÂ//Œ¯½ZËYZ]Á¥ZÀYÄ »ZmÁ¦À¾ËYÖËY Á±‚]Ä »ZmÕY€]Ö¿ZŒy{Ä»Z¿Z¯įYÁÂu¾ËYÕZÅ{ÁZf‡{ d̬§Â»{Z¼¿d‡YÃ{¼¿¶ZuŒ¯½ZËYZ]Á¥ZÀYÕ{€^ÅY {€¼‹€]Ö¨Àª§Â»dˀË|»Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZʼnÁ ZÆ¿M,ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§½Y€Ë|»YÖ¿Y{|«Z]½Zˀz§€f¯{ Z]į{€¼//‹€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÄ¿Y€³{ZÆm,ª§Â»dˀË|»{Z//¼¿Y d»|y{Õ|Ë|m¶§,¾Ë¿ÁÖ¼¸ŸÕZʼnÁ¾f§€³Z°//] Á†¸n»,d·Á{Õ|mdËZ¼u|¿YÃ{º«½ZÀ—¼ÅÄ]Ö¿Z//‡ ½Y€Ë€Æ»®¿Z]ÃY€¼Å¾ŒÌ°Ì¸aYªË€—Y¹Zn‡Ä¿Z»Z‡{¾ËÔ¿MdËÂŁY€uY ¾ËY{,{ÂyʟZ¼fmYÉZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y{‚Ì¿½Y€ËY€Æ»®¿Z] Ä mY€»Z]|À¿YÂeÊ»½ZÀ—¼Å,œÀ»¾ËYÉY€]-{€¯ÉZ°¼ÅÁÂu www qmb irÊ¿ZŒ¿Ä]½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]dËZ‡Ä] «½Y€Ë€Æ»»®¿Z]ÃY€¼Å¾//ŒÌ°Ì¸aYɁY|¿YÃYÁ\¿Ä]d^ˆ¿ dËÂŁY€uYŠz]{|ÀËY€§¾ËYÄ]ʇ€f‡{¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯¹Y|«Y https sejam qmb ir …{MÄ]¹Zn//‡dËZ//‡®Ì¿Á€f°·Y €f¼¯{dËÂŁY€uYªË€—¾ËYY d//‡Y€Ë~a½Z°»Y‚Ì¿sejam ÊËZÆ¿Ã|ÀÀ¯®qÂeY€aYįZn¿MYÄf^·Y {‹Ê»¹Zn¿YĬ̫{Y ¾ËYɇYÊËZÆ¿|ÌËZeÉY€]½Z»ʼ¯,d‡Y¾ËÔ§McÄ] hŸZ]ÉYĬ̫{|Àq|ÀËM€§¾ËY½{€¯֗ {Â//‹Ê»¥€ÂeY€aY d‡YÊ·Zu{¾ËY|‹Z^¿É”ucZ mY€»Ä]ɁZÌ¿€´Ë{{‹Ê» d‡YÃ|Œ¿¹Z¼eÂÀÅZ¿Á€¯ÉZ¼Ì]ɀ̳Y€§į ,«|»Zn¿YÊ»ZÅ|ÀËM€§Y¶À‡€aʰ˂̧”u¥~uÄ],|À¼‹ÂÅ Ä°¸]-dˆÌ¿ʸ¤‹ÉZÅd€§¥~uÉZÀ »Ä]Äf^·Y,¾ËY{€¯|̯Ze Áɀ^ÅY¹Z¬»{½Zˆ¿Y¾f§€³Y€«Á¶£ZŒ»ÊÀ˂´ËZmÉZÀ »Ä] {»{Z»Öf«Ád‹Y{½YÂÀŸÕÁ d‡YÄ ‡ÂeÉY€]ɁZ‡ḑ€› Šz]ļÅZÆÀËY-ºÌÀ¯Ê»d^v ÁļÌ],…Â],­€¼³,cZÌ·Z» ÄfˆÅcÄ],ɁZ‡|À¼‹ÂÅZ]į|ÀfˆÅ{Zf«YcYÁYÊËZÅ ¶»Z¯Y€´Ë|¼ÅZ«Z¨eYÁ|¿€Ì³Ê»Y€«ºÅZÀ¯{|À¼‹ÂÅÊËZÅ |Àˆaƒ{ |À‹Z]|À¼‹ÂÅ{Zf«Yª¬veZ‡ÄÀÌ»|À¿YÂeÊ»Á|ÀÀ¯Ê» Հ^źœ »¹Z¬»½Z»€§Z]įd·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YMZ]{Y{Ä»Y{Y Z]ºÌfˆ¿YÂe,d§€Ë~ac¹€fv»ÂƼm†ÌË|̯Ze¾ÌÀr¼ÅÁ |ÀËY€§{,É”uÄ mY€»½Z°»Y¹|ŸÁÊËZ¿Á€¯–ËY€‹Ä]ÄmÂe ºÌÅ{¹Zn¿Y,Ê°Ì¿Á€f°·YcÄ]YdËÂŁY€uY,ɁZ‡{YM¾ËY ‚Ì¿ÄËZ»€//‡YZ]€´Ë{ÉZÅÁÂuÉY€]|¿YÂeÊ»ºÆ»Ä]€ne¾ËYÁ {ÁZ°] ½Y€Ë€Æ»®¿Z]ÃY€¼ÅÁ[Á€fˆ]{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] ÕZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ»Z‡Ä]®¼¯ÕY€]ÁZf‡Y¾ËY{ d‡YÃ|‹ZÌv» ½ZÀ—¼ÅdËÂŁY€uYœÀ»Ä]ÊËZ¿YÂeÁʳ{Z»M¾ËY,½Â//³Z¿Â³ ¾Ì·ÁY{Á{Y{{ÂmÁ½Y€ËY€Æ»®¿Z]{¾ËÔ¿MÔ»Z¯cÄ//] |¯d§ZË{½Z̓Z¬f»dËÂŁY€uYÂ“»d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]ĸu€» ©YÁYɂ¯€»ÉY~³Ã{€b‡d¯€‹ÉZ°¼ÅZ]«¹Zn‡»ʇÂ] d§ZË{½Z̓Z¬f»{Y| eŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ] d‡YÃ|‹ª¬v»Y{ZÆ] Ä]•Â]€»cÔ°Œ»Á€ÌyYÉZÅÃZ»ʗÉY|»ZƇÁÖ//‡Â]|¯ ÉY‚³Z¯€eZ§{Ä]Z¿Á€¯½YÁ{{½Z̓Z¬f»¾ËYÉ”uÄ mY€» Y€uYÄ¿Z»Z‡ɁY|¿YÃYÉY€]ZÌ¿…ZˆuY¾ËY,d·Á{½YÂzŒÌaÁ Y{ZÆ]©YÁYɂ¯€»ÉY~³Ã{€b‡d¯€‹{É”u€Ì£dËÂÅ {‹ÊuY€—É”ucZ mY€»ŠÅZ¯ÉY€]Ê»‚Ì¿Z°»Ze|»M|Ë|a dyZ‡€ËÄ ‡Âe,µZfÌnË{Ê¿Z´ËZ]ɁY|¿YÃY½Mž^—Ä]ÁZŹ€§ \ˀ“½{€]ÓZ]Á½Zˀf//Œ»Ê ˜«dËÂŁY€uYÉY€]¹ÓÉZÅ É”u€Ì£ÉZÅÄ¿Z»Z‡ɁY|¿YÃY,ÁÂu¾ËY{{€°¸¼Ÿ½ZÀ̼—Y ,¾ËÔ¿McÄ]cÔÌƈed‡YÂy{Á[Z//ˆusZff§Y|À¿Z» Ä¿Z»Z‡Ä]µZeY, Á½Zˀf//Œ»[Zˆuµ| »[Zˆfu†ËÁ€‡ ¾ÌÀr¼ÅÁÂ//Œ¯µYÂuYd^iÄ¿Z»Z//‡|À¿Z»dËÂŁY€uYÉZÅ dˀË|»ž»ZmÄ¿Z»Z‡\·Z«{ZņËÁ€‡¾ËYÊ»Z¼e½{€¯lÌ°a {½Y€ËY€Æ»®¿Z]cZ»Y|«Y¾Ë€f¼Æ»YÊ´¼Å«{Z Ì»»Ä//qZb°Ë ÊËZÅdyZ‡€Ë¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë d‡Y|À¼‹ÂÅÉY|°¿Z]ÁÂu ,|À¯Ê»‰ÔeµZ//ˆ°ËYŠÌ]½MÉY€mYÁª¬veÉY€]®¿Z]į įd‡YÉ”u€Ì£Á¾ËÔ¿McÄ]«dËÂŁY€uY»Â“» {¶»Z¯Áž»ZmcÄ]Z]¾Ì·ÁYÉY€]½Z°»Y¾ËYÄ¿Zfz^//‹Ây -{Zf«Y€ËÁ”uZ] |‹ɁY|¿YÃYµZfÌnË{cYZ^fŸYÁcÔÌƈeÁÄf¨‡Ö°Ì¿Á€f°·YÄzˆ¿ ZÅ|ÀËM€§,¹Y|«Y¾ËYZ]Ä¿Zfz^‹Ây,{Â]|À¼‹ÂÅ{Zf«Yɀ^ÅYÉY€] ˜],|À¼‹ÂÅ{Zf«YÄ]{ÁÁį|Ë{€³ZÌÆ»ʸ°‹Ä]ZÅ€fˆ]Á {ÁŠÌaÄ],É|m ÉZÅdË{Á|v»ÁŒ¯{Z¿Á€¯ÉZ¼Ì]ÂÌ//‹{€¯tˀeÕÁ {Zf«YÉZÅÃÁ€aZe{Y{Y€«ÉÁŠÌaÊf€§,É”ucZ mY€» ®Ëd¨³|Àˆaƒ{€f¯{ {‹ÊËY€mYɀfŒÌ]dŸ€‡Z]|À¼‹ÂÅ ĸ¼mYž]ZÀ»YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y«Y|ËZaÄ ‡Âe»Â“»{ºÆ»hv] Ê»Z³,|À¼‹ÂÅ{Zf«Yɀ̳¶°‹-d‡YZÅ|ÀËM€§Y~£Z¯¥~u [ˆv»dˆË–Ìv»\ˀzeYɀ̳¸mÁ€Ìˆ»¾Ì¼Å{±‚] {Zf«YɁZ‡Ã{ZÌa¶»Z°f»¶°‹»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]{Zf«Y€ËÁ {‹Ê» ºË{Y{LZ¬eY«|À¼‹ÂÅ{Zf«YÄ ‡ÂeÁcZŸÔ—Y dˆÌ¿ÊÅZ´f‡{½Á{cÔÌ°Œe®ËZÆÀe,€f§{¾ËY|‹ÁM{ZËÕÁ {€¯Z¯ÁcZ»Y|«Yɀ//ˆ°Ë-ÉYÁÂu½Á{{€¯Z¯ZÀ¯{Ä°¸] d»|yÁ{¾ËYYÊËZ¼¿Á,Á€»YÄ//¯{Y{ºÅʸ»Á€Ì³Y€§ÉZÅ ÉYøm,µZfÌnË{cYZ^fŸYÁcÔÌƈeÁÄf¨‡Ê°Ì¿Á€f°·YÄzˆ¿ d‡Y¯~»cÔÌ°ŒeÊ¿Á€Ì]{€¯Z¯Y ÉÁZÀ§ɀ^ÅYÕYÂ//‹»†Ì//‡Ze,¾ÌÀr¼Å{Á‚§Y{Zf«Y€ËÁ Á€ËÁ½Z¿ÁZ »dË”ŸZ]«{Zf«YcYÁcZ—Z^eYÁcZ//ŸÔ—Y ®Ë{ZnËYœÀ»Ä]ɀ´Ë{ºÆ»¹Z³,Ä ]ZeÉZŽZ»Z//‡ÉZ‡Á ,Ä¿ZzeYÁ¾ËY½YZ¯|¿Yd‡{ğ¼n»–‡ÂeÉY~´f‡Ż|ÀËM€§ »Y€ËÁÕZÅÄ»Z¿€]ÕZf//‡Y{½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z] ª¬veÁµZfÌnË{ÉY|//°¿Z]Ä //‡Âe€]ÊÀ^»ÊËYY{ÁÉ{Zf«Y ÉZÅÉÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡ÉZÅÄ»Z¿€]ÁŒ¯{|À¼‹ÂÅÉY|°¿Z] d‡ZËÉÁZÀ§Áʼ¸Ÿd¿ÁZ »ɁZ‡|À¼‹ÂÅÁµZfÌnË{{Zf«Y ÉZÅdyZ‡€Ë¶^«µZ‡ÄËÁÄ]ÁÄf‹~³ÉZŵZ‡{,ÉÂƼm Z]Y|À¼‹ÂÅÉY|°¿Z]ÁÂu{{ÂyÉY‚§Y¹€¿ÁÉY‚§Ydz‡ d‡YÃ{Y{Ä ‡ÂedŸ€‡ µZ‡{,½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Y€ËY€Æ»®¿Z]–‡ÂeZf‡Y¾ËY{ÕYÃ{€fˆ³ÕZÅÄ»Z¿€]Äf‹~³ ¾ËY–‡ÂeŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÉY€]ZÆ¿MYÉZ̈]įÄf§€³c d‡YÃ|‹¹Zn¿Y®¿Z] ½{¼¿µZfÌnË{,®¿Z]\ ‹ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|ÀËY€§Y~£Z¯¥~u ÊeZÌ]€neÄ]ÄmÂeZ]d//‹Y{ZƛYÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€//ˁÁ {ZÀ‡Yhv]ÁcZne½Â¿Z«sԏY{Ê//ˆ¼‹{ZfŒÅÄÅ{Yį Y|À¼‹ÂÅ{Zf«Yª¬ve,ºÌf‹Y{cY€]ÁÄf¨//‡ÄËÂ]Ê°Ì¿Á€f°·Y Y€«{Zf«YcYÁ{{ÂyÉZÅÄ»Z¿€]ÉZÅÂv»Yʰ˽YÂÀŸÄ] Ê]ZˁYÄ¿YYÁ€a|À¸]YÂ“»¾ËYs€—,½YÂˆ·{YÉYÃ|Ÿ ¹{Y{ Á€Ë~aZ¿[ZÀfmYcÁ€“®Ë¾ËYį¹ÁZ//]¾ËY€]Z»Y|¿{€¯Ê» ‰Y‚³Ä] d‡YY|¿YºŒq|À//‡¥Y|ÅYÄ]ʇ€f‡{ÃY¾Ë€fÆ] |Àˆaƒ{{Zŀ§€f¯{,½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ cÔÌƈe»Á«Äf¨‡Ê°Ì¿Á€f°·YÄzˆ¿»YÊËZ¼¿Áº‡Y€»{į ½ZÌ],d¨³Ê»¾z‡{Zf«YcYÁ¶v»{«µZfÌnË{cYZ^fŸYÁ É{Zf«Y¥€ŒÌaÄ]ʌz][Zf‹¥|ÅZ]|À¼‹ÂÅ{Zf«Yd‹Y{ ÉY|f]YYY~·,d‡Y{Zf«YcYÁʸYÉZÅ{€°ËÁYÊ°Ë,Œ¯ cÔÌ°ŒeÁ€fˆ]{ÂmÁ¹|Ÿ¶Ì·{Ä],{Zf«YcYÁ{Z¯Á€‹ ÉÁZÀ§‚¯€»»Ä]YcZŸÔ—YÉÁNÀ§€f§{,ºÆ»¾ËYª¬veÉY€]¹Ó ®¿Z]Õ‡YcÔÌƈeµZË{Z̸̻YŠÌ]ÕZ˜ŸY µZ‡dˆz¿ÄÅZ»{Ã|ÀËM µZ//‡ÃZ»{Y{€yº°ËÁÖ//‡Á½ZËZaZeÃZ»¾Ë{Á€§µÁYxËZeYÃ|ÀËM®¿Z]\ //‹ Ä]\Ìe€eÄ]½Y‚Ì»¾ËYį|¿YÃ{€¯dyY{€acÔÌƈeµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ], ¾ËY{½Y€Æe\ ‹ d‡YÄf§ZˍZfyY,ÄÀˆv·Y‘€«ÁÕYÄ·{Z^»,Öf¯ZŒ»cÔÌƈe \ ‹ºÆ‡Ád‡YÃ{€¯Z˜ŸYcÔÌƈeµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Â¼n»{Ö¿Z»ÁZ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ YŠÌ]ZŀƋ€ËZ‡ {Ã|ÀËM®¿Z]d^j»{€°¸¼ŸY½ZŒ¿,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅև€]‚Ì¿ž]ZÀ»‚ÌÆneÁÂu{ ¹Z¼e¶¯ÕZÆ]į\Ìe€e¾Ë|]-{Y{ZÆ]¶§ÄÅZ»ć{µÂaÃ|//‹¹Z¼ed¼Ì«ŠÅZ¯  xËZeZe xËZe{ֿ¿Z«Ã{€b//‡[ZˆfuY½Á|]µÂaÃ|‹ ¶»YŸYÖ°Ë-d‡YÖÀf¨³ d//‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯|{ Ä]|{ Y µÂaÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«,ZÅ®¿Z]Õ‡YÖfyY{€acÔÌƈeÁÖ°¿Z]cZ»|yÕZÆ]{€iR» Á¥Z»Áž]ZÀ»tÌvdˀË|»€´¿ZÌ]µÂaÃ|‹¹Z¼ed¼Ì« d‡YÖ°¿Z]ºfˆÌ‡{ ZÅ®¿Z]{µÂaÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«ŠÅZ¯ÕZÅZ¯ÃYև€]Ád‡Y®¿Z]®ËÕZÅÄÀ˂Š|‹Z]®¿Z]®Ë{€°¸¼ŸÖËMZ¯€]֐yZ‹|¿YÂeÖ» {Y{€^y¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» ÕY{€Æ‹ÕZ°¼ÅZ]ֿ°ˆ»|Ë|mÕZÅÃÁ€a ÕZ°¼ÅZ]ֿ°ˆ»|Ë|mÕZÅÃÁ€a¦Ë€ eY¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^yÕY{€Æ‹ ­€fŒ»dˆŒ¿Ä]ÃZ‹YZ],ZÀ^ÌÅ ¾°ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZaZ]´f¨³{ՀÌƛÄ]Á Âv»YÖ°Ëd‹Y{ZƛY,½Y€ÆeY{€Æ‹Z]¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³|‹Y½Y€Ë|» ÕY{€Æ‹ÕZ°¼ÅZ]ֿ°ˆ»|Ë|mÕYÃÁ€a¦Ë€ eÂ“»ÖqZÀu€f¯{Z]cY€¯Y~» Á{¾Ì]­€fŒ»Ä»Z¿ºÅZ¨e|‹Y€«ÄÀÌ»¾ËY{į{Â]¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³Á {‹|¬ À»ÃZ´f‡{ ÕZÅḑ€›Ä]ÄmÂeZ]d¨³|Ë|mÕZÅÃÁ€a¦Ë€ e|ÀËM€§Ö¸¯[ÂqZqÃZ]{ÕÁ Y–‡Âf»ZŒ«YÕY€]¾°ˆ»dyZ‡Z]\‡ZÀf»֓YYd‡YY€«ÕY{€Æ‹,¥€—Á{ |À¯¾Ì»Ze Áև€]ÕY€]ºÌe®Ë|‹Y€«{Y{Ä»Y{Y¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹¶Ì°Œeֿ°ˆ»|Ë|mÕZÅÃÁ€a¦Ë€ e\‡ZÀ»֓YY[Zzf¿Y Ã|Ɵ€]«Ä¿YÁ€aÁ|//Á¾Ì»¾Ì»Ze»,ÕZ°¼Å¾ËY[ÂqZq{d//¨³ՀÌƛ ¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³Á«dyZ//‡ÕZÅÄÀ˂ž̻ZeÁd¯ZŒ»»ÁÕY{€Æ//‹ {Â]|ÅYÂy ,{‹Ö»Y€mYÁՀ̴ÌaŠz]Á{{|Ë|mÕZÅÃÁ€a¦Ë€ eÕ´·YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d ‡ÁZ]֓YY{¾°ˆ»dyZ‡Հ´Ë{Á€Æ‹¶yY{֓YY{¾°ˆ»dyZ‡d¨³ {Y{Y€«€œ¿|»ÕZ°¼Å¾ËY[ÂqZq{ֿ°ˆ»ÕZÅ­€Æ‹\·Z«{€fŒÌ] ÕY€mYž¿Y»ž§dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{¾ÌÀr¼Å¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» µZ‡€yYÁYÄ]•Â]€»ÃÁ€aÁ{¾ËY{Y{Y€«{Á‚§Y¹|¬»ÁÖ]ZfŁֿ°ˆ»ÃÁ€aÁ{ ՁZ‡Â¿½Z»Z‡Ä]YÃÁ€aÁ{¾ËYÖuY€—¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³{Â]Y€«įd‡Y {‹d§ZË{¹ÓÕZŁÂn»Ze|Å{ÄWYYZž̻®·Z»½YÂÀŸÄ]½Y€ÆeÕY{€Æ‹ €Æ‹Ã{Z»½Â̼̈¯Ä]»d§ZË{|À»ZÌ¿¹|¬»ÃÁ€aÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y{Á‚§YÕÁ Ã{Y{©Z^˜¿YėÂ]€»Öf//‡{ÓZ]–]Y“Z]|ËZ]ÁÄf§€³Y€«|ÀËM€§¾ËY{d//‡Y½Y€Æe ½Â̼̈¯¾ËY{d€§¾Ì·ÁY{Zed‡YÂ“»¾ËY€Ì´ÌaՁZ‡Â¿½Z»Z‡į{Â//‹ {‹s€˜» Á{Â]¡Z]¾Ì»¾ËYՀ]Z¯Äf‹~³{d¨³‚Ì¿Ö]ZfŁֿ°ˆ»ÃÁ€aÃZ]{ՀÌƛ ÕY€]ֿ¿Z«¶uY€»|ËZ]¾ËY€]ZÀ],{Y|¿{ÂmÁ¾Ì»¾ËY{Öfy{pÌÅ€“ZuµZu{ {‹֗¾Ì»¾ËYÕÁ€]ZÀ]gY|uYÂn»d§ZË{ ÃÁ€aÁ{¶°Œ»ž§Ây{{€¯|̯Ze¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€//‡ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» c¹ÓÕZÅՀ̴ÌaY{€Æ‹Âf‡{Z]|‹Y€«½Y€Æe{¹|¬»ÁÖ]ZfŁֿ°ˆ» Z£MÖ³{Z»M,dyZ‡Ân»~yY’v»Ä]ºÅ¾°//ˆ»ÕY~³ÄËZ»€//‡ÃÁ€³Á{€Ì³ d‹Y{|ÅYÂyYÖËY€mYcZ̸¼Ÿ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d‹Y{{ZË |ˀ̴]¥€»€ažËZÀYY©€]d Àªu |‹ÃZ»dŒÆ^Ë{Y{,{Â]ÃY€¼Å¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿Õ|{ d^ˆ¿YÕ|{Öf¼Ì«|‹µZˆ»YÃZ»{Y{€y{ÁÕ|{ Y{|n»ÃZ»€Ìe{Ä¿ZyÄq€³Y…Z‡Y¾ËY€]-{€¯Ä]€ne¶^«ÃZ»Ä] ÃZ»Á{{ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÄ]d^ˆ¿Հe|À¯\̋Z]Z»Y,Ã|‹½Y€³ d‡YÃ{Â]ÃY€¼ÅZÆ]¶§Ö¿ZËZa {ZÕZÅÄ»Z¿Ä ËZ^»{Y| e,ÃYcYÁ|Ë|m‰Y‚³…Z//‡Y€] Ä]d^ˆ¿įd‡YÀ¬§ÁY‚ŽY€Æe{ÃZ»€Ìe{Ã|//‹ ŠÌ]Äf‹~³µZ‡ÃZ»€ÌeÄ]d^ˆ¿Á|{{Á|uµZˆ»Y{Y{€y |À¯Ö»Ä]€neY|‹|{Y dzfËZa{¾°ˆ»ĸ»Z »À¬§ÁY‚ŵZ//ˆ»YÃZ»{Y{€y |uYÁÁY‚ÅÄf‹~³µZ‡{Y{€y{º«¾ËYį|//‹d^i d‡YÃ{Â]ֿ°ˆ» ½Y€ÆeĬ˜À»{dzfËZaÕZÅÄ¿Zyd¼Ì«įd‡Y¾ËYºÆ»Äf°¿ YŠÌ]{Z»YÄf‹Y{ž]€»€f»€Å{YÖ¿Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]|‹ ½Â̸̻®ËZe½Z»ÂeY‚žÌ]ZÅd¼Ì«|‹½Y€ÆeĬ˜À» {Հ³Y{‡|ÀfˆÅ|¬f »¾°ˆ»½Z‡ZÀ‹Z¯-d‡YÃ{Â]½Z»Âe ¾°ˆ»d¼Ì«–‡Âf»ŠËY‚§Y¶»ZŸ½Y€Æe€Æ//‹cÔv»Öy€] {‹Ã|̌Ë|¿YÖ¸uÃY½MÕY€]|ËZ]įd‡Y Y{|n»ºÅµZˆ»YÃZ»€Ìe{½Y€ÆeĬ˜À»¾Ë€e½Y€³{Ä¿Zyd¼Ì« ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻d¼Ì«–‡Âf»Z]½Y€Æe®ËĬ˜À»Ä] ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻ÃZ»{Y{€y{º«¾ËYįd‡YÃ|̇ Ö¿Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Â̸̻d¼Ì«ÃZ»dŒÆ^Ë{Y{Á ½Y€Æe®ËĬ˜À»ÕZÅÄ¿Zyd¼Ì«Äq€³Y…Z‡Y¾ËY€] d‡YÃ{Â] [Zf‹Z]ÃZ»{Y{€yÄ]d^ˆ¿Z»Yd‡YÄf‹Y{ŠËY‚§YY{|n»ÃZ»€Ìe{ d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯ÁÃ{€¯|‹Հf¼¯ Á½Â̸̻dŒÅd¼Ì«–‡Âf»Z]Ĭ˜À»‚Ì¿Ĭ˜À»¾Ë€e½YY {Ä¿ZyµZˆ»YdŒÆ^Ë{Y d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z»ÂeY‚Å Á½Â̸̻d¨Åž]€»€f»€Åd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»Z]½Y€Æe€Æ‹Ĭ˜À» d‡YÃ|‹ĸ»Z »½Z»ÂeY‚Å ½Z»Âe½Â̸̻{Á|uÄ]ZÅd¼Ì«|‹‚Ì¿dzfËZaÁª—ZÀ»{ ½Y€Æe{Ä¿Zyd¼Ì«–‡Âf»ŠËY‚§Y{įÃ|̇ž]€»€f»€Å{ d‡YÄf‹Y{Š¬¿ Á½Â̸̻Հf»–‡Âf»Z]Ĭ˜À»,dzfËZaĬ˜À»¾Ë€e½YY d¼Ì«–‡Âf»Z]Ĭ˜À»½MY†aÁ½Z»ÂeÁY‚Å {dzfËZaÕZÅÄ¿Zy-d‡YÃ{Â]½Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Â̸̻ d‡YÄf‹Y{d¼Ì«|‹½Z»Âe½Â̸̻®Ë€Ë‚Ì¿Ĭ˜À»Á{¾ËY ĸ»Z »À¬§Z]Ĭ˜À»Ä]‚Ì¿¾°ˆ»cÔ»Z »{Y| e¾Ë€f¼¯ d‡YÃ|‹{ÁM€]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Öf¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»Z] {Z̸̻Y‚ŵZˆ»YÃZ»€Ìe{¾°//ˆ»cÔ»Z »Ö·ZˉY {Z̸̻ÁY‚ÅįÄf‹~³µZ‡€ÌeÄ]d^ˆ¿į{Â]½Z»Âe |À¯Ö»Ä]€neYcÔ»Z »‰YÕ|{|‹,Ã{Â]½Z»Âe ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ ºËÔ»\̋Z]¾°ˆ»Ê¿Y€³Ä»Y{Y ֌z]Ö¸Ÿ ½Y€ËY©€]d ÀÕZ°Ë|À‡ÀË|»cZÌņÌË d‡Yd À¾ËYY€eZ¿ÕZÆÆÀ˂ÅÁZÅ|»M{Y[ÂÌ »Äy€q®Ë©€]d À{Zf«Y Y‚¿Y€v]Äy€q¾Ì¼ÅYcÁZ¨f»Õ|ÀËM€]Ô¼Ÿd À¾ËYcÔ°Œ»ÁZƌ·ZqYÕZ̈] |Å|Ì»½ZŒ¿Öf‡{Ä]©€]d ÀÕZÆf̧€›ÁZƸ̈¿ZfaÄ]ÖÅZ´¿ |¿ÂŒÌ»[Â//ˆv» Y€«Z“Z¬eÁē€ŸÕZÅZfyZ//‡ÕZÀ^»€]ÁÕ{Zf«Y[ÂqZq{d À¾ËY€³Yį dˀË|»Õ{Zf«YÃZ´À]®Ë|À¿Z»Y{Â//yk€yÁ¶y{½YÂed//ˆ¿YÂfÌ»Ád§€³Ö» ÖÀ§cZ»|yÁcY‚ÌÆne,©€]cY{ZÁ¶yY{dyZ//‡{Š¿{Â]Á€//ŒÌaZ ˜«,|À¯ ÁÕ{Zf«YÄ ‡ÂeZˆÆÀÌ»Ád‹Y{Y|ËZaÕY€¼f‡YÄf‹~³ÕZŵ Z‡|À¿Z»և|ÀÆ»Á |ŒÌ»Œ¯Öf À ֻ¼Ÿd»|y®Ë½YÂÀŸÄ]©€]Ä]½YY~´f‡Ż‰€´¿į|‹Á€‹ÖËZmYZ»Y¶°Œ» į©€]\Ìe€e¾ËYÄ] {€¯}¨¿,€i»ÁªÌ¼ŸÖ¸°‹Ä]d À¾ËY½Ô¯ÕZÆ˂ËÄ»Z¿€]{ įÕ{€°ËÁÕZÀ^»€],d‡YŽzŒ»|Ì·ÂeÄÀ˂ÅÁÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«Z]Õ{Zf«YÕÓZ¯®Ë Ö «YÁÕZÆ]Y€e¾ÌËZaZ̈]Öy€¿Z]ÁÕYÄ¿YZËÕZÆ]Z],|ÀÌ]Ö»ֻ¼Ÿd»|y®ËY½M ZŵZ‡¾ËY{d·Á{Äq€³Y {Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼Å|¿Á¾ËYÁ|‹ē€Ÿ¾Ì¯€fŒ»Ä]‰Y Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y,Ã|‹Y{Ã|ƟY©€]̸֨°eÁÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«cÁZ¨f·ZÆ]Z»dyY{€adÌ·ÂXˆ» cYÁdËZÆ¿{ d‡YÃ|¿Z»Z]¢·Z^»¾ËYdyY{€aY,Äm{Â]Հ//ˆ¯Á{¯½YÁ{{ Ä]ÕYÃ{€fˆ³ÕZÅÖÅ|]Z],d·Á{Y‰YÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÃ{|ÀqcZ^·Z˜»º£€Ì¸ŸÁ€Ì¿ d‡YÃ|‹ÄmY»Ö°¿Z]ºfˆÌ‡Á©€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,֏yŠz] d‡ŻÁÄf§€³Y€«Հ´¿Z]{»Õ|m¶°‹Ä]|ËZ][ÂÌ »Äy€q¾ËY{įÄr¿M ©€]d¼Ì«ÕÁ€]įd‡YÕZÅ{€fˆ³ÕZÆÆ¿YZËÄ·Zˆ»,{‹¾ËÁ|e½MÕY€]Õ|Ë|mÕZÅ ½YÂÀŸÄ]|À¿YÂfÌ»,¥€»€a¾Ì¯€fŒ»,dˆz¿¹Z³{ {€Ì´Ì»ª¸ e¦¸fz»¾Ì¯€fŒ»Ä] |¿€Ì³Y€«€œ¿|»,Ã|‹ē€Ÿ©€]ħ€ e€Ì̤eÁZÆf¼Ì«sԏYÕY€]¥|ÅÄ »Zm¾Ì·ÁY ÖeӐv»Ze|¼ŸįžËZÀ¾ËY |¿Y{ÖeÁZ¨f»dËZ°u¥€»€ažËZÀÄf^·Y½ZÌ»¾ËY{ Z]½Y€ËY{dy‡Á[M,©€] |ÀfˆÅ€]Ճ€¿YZfÌÅZ»,|¿Y{Œ¯Ö Ì^—ž]ZÀ»†ÀmY ºÆ‡¾Ë€eÓZ]žËZÀYd‡{¾ËY\Ìe€e¾ËYÄ],{‹Ö»ē€Ÿ¾Ì¯€fŒ»Ä]ÓZ]Z̈]Ä¿YZË |¿€]Ö»Ճ€¿M½ZÆÀaÁZ°‹MÕZÅÄ¿YZˁYY ÕÁ®Ë{ d‡YcÁZ¨f»ÕÁÁ{Z]Ä°‡®Ë€]Ճ€¿YžËZÀÁ©€]d À½Zf//‡Y{ ,ÕÁM‡½Y‚Ì»¾Ë€eÓZ]Z]įºÌÀÌ]Ö»YZÆ̼̋Á€faÁ{Ó§,†»|À¿Z»Ö ËZÀÄ°//‡ Ã{€fˆ³ÕZÆf¿YYZe|¼ŸÁ|ÀfˆÅÖfËZ¼uÕZÆf//‡ŻY€fŒÌ]ÖÅYÂyºÆ//‡µZ^¿{Ä] ÃÁԟžËZÀYd//‡{¾ËYZ»YÄ°//‡€´Ë{ÕÁ{ |¿Y{Ây€]¦¸fz»ÕZÆŁÂu{ ÕY€],|¿ZÅ|‹Ã{ZÆ¿ZÀ]ÖÀÌ»€ËÁÖÀÌ»ÖÀ£žËZÀ»ÁÖ¸»ÕZÆÆËZ»€//‡ÄËZa€]Ä°ÀËY€] Ä¿YZˁY,|¿ÂŒÌ»[ˆv»ºÅÂv»dyZ‡žËZÀÄÌ·ÁY{Y»Z‡Z‡YįÖeӐv»|Ì·Âe žËZÀÄ]©€]|À¿Z»ÖfyZ‡€ËžËZÀ¾˜]YÄ¿YZ˾ËY |¿€Ì´Ì»ÀÆ]Ճ€¿Y{ÕZÅ{€fˆ³ ½Y‚Ì»¾ËYd§ZË{Y¶Zu{‡dËZÆ¿{Z»Y,{‹Ö»ªË‚e Áּ̋Á€fa,{Ó§,†» Ä]Á|¿Z¼Ì»Ö«Z]ZÆ¿MÀ¨‡{,{~´Ì»½Z»Âe{Z̸̻ZÅY‚Ł€»YÄ¿ÓZ‡ÃZ³į½ZÆÀaÄ¿YZË |Å|Ì»ømÃ{Z]€aYd À®Ë,Öf À–^e€»ÕZƌz]ļÅ{žËÂeÕZm ž]ZÀ»YÃ{€fˆ³ÕY{€]ÀÆ]d]Z]įÖÀË{ÁÖ¸»ž§ZÀ»Y¡Z§,žËZÀ¾Ì¼ÅÄ°ÀËY€e\·Zm dyZ‡žËZÀÄ]Öf]Z«Á½YYē€ŸÕZmÄ]Y{ÂycӐv»,|¿Y{½{€³Ä]Œ¯ |ÀÀ°Ì»ē€ŸZÆ¿MÄ]Ö¸¸¼·ZÀÌ]ÕZÅYZ]Y€f§Y‚³Öf¼Ì«Z],Ö¸yY{Âv» d ÀcY‚ÌÆne½Z³|¿Z‡€Ìœ¿ÕÂv»dyZ‡žËZÀįd‡Y¾ËYd̼ÅY‚WZuÄf°¿ {|¿{Z«,ÓZ]Z̈]Ã{Á‚§Y‰YZ]ÖeӐv»ÁÃ{€fˆ³ZÌ//ˆ]¾Ì»ZeÀÌn¿Z],©€] ,{Ó§Zˆ»€Ìœ¿ÄÌ·ÁY{Y»ÕZ^fŸY|ˀyĸ¼mY¹ÓÕZÆÆÀÌ»½|‹ºÅY€§c Öf‡{ÓZ]žËZÀÖÅYÂy{‡ÁՀ´À̌z]Z»Y |À¿Y{€³Z]Œ¯cY{ZÁ|Ì·ÂeÄ]Yª¿Á d‡YÃ{€]¾Ì]YYZÆf€§¾ËYļŁÁ€»YZe €]ÃÁԟd À®Ëį{Â//‹ºÌœÀeÕÂv¿Ä]ZÆf‡Ż|ËZ]Y€qįd‡ZnÀËYÄ·Z//ˆ» ÕZÆÆ¿YZˁYt˜‡¾ËYZe,Ö¿ZÆmÕZÆf¼Ì«Z]ŠeӐv»‰Á€§ÁÖ¸»ž]ZÀ»YÕ|À¼Å€Æ] ½|‹º¯Á©€]d¼Ì«ŠËY‚§YZ]įÃ|//Œ¿{ZnËY½Z°»Y¾ËYY€q.{Â//‹|À»ÀÆ]Ճ€¿Y Õ|uZe©€]d ÀÄf§d‡{Yª»,žËZÀYd‡{¾ËYZ‹€‡{‡Ä̋ZuY֌z] .{‹Ã|¿Y{€³Z] ֌z]įd‡Y¾ËY{€Ì³Y€«€œ¿|»|ËZ]Œ¯Öf À½Ô¯ÕZÆˁZˆ¼Ì¼e{Är¿M Ä ‡Âe¥€Á€Ì¿cYÁ{|ËZ]įd‡YÖ·Âad¬Ì¬u{,¥€»€ažËZÀ{Â//‡Y d À¾ËY{ª¿ÁÖÀˀ§MZ]Á|Ë|mÕZÆŃÁ€a¦Ë€ e,©€]d ÀÕZÅdyZ‡€Ë ÄËÁÄ]¾Ì¯€fŒ»ÕY€]½M\«YŸÁ©€]d¼Ì«½{€¯Ö «YÁd]Z]ZÆÌ¿Y€´¿Äq€³Y {‹ d¿Z̏ÕZÆeÁ€“ÁcZ»Y‚·Y|ËZ]Z ˜«Z»Yd‡Y­{¶]Z«|»M{º¯ZŒ«YÁÖ´¿ZyŠz] {€¯‰Â»Y€§YÄ·Zˆ»¾ËY|ËZ^¿ d§€³€œ¿{ºÅY©€]d ÀÕZÆÆËZ»€‡ÁZÆf̧€›Y ÕZƋ|y©€]¾Ì»ZeÄ°^‹ÕY|ËZaÄ]ÖfuZËÁ|¿Z¼]Z]d¯€uYd À¾ËYw€q€³Yį ‚¯Y€»,žËZÀÁ|‹|ÅYÂy{ZnËYZÆ̋»ZyÖa{,ÖfËZ“Z¿YÕZÅ{€fˆ³k»,{‹{YÁ Á¹{€»ÃZ§ÁZ¯Á\ˆ¯,Ö³|¿ÕZƌz]ļÅÔ¼ŸÁÖ·Z»ÁÕY{YcZˆ‡Â»,Ö¿Z»{ {Œ̻ÄmY»Õ|mcY€—Zz»Z]Œ¯dÌÀ»YdËZÆ¿{ Õ{Zf«Ydz‡–ËY€‹¶Ì·{Ä]Zˆ¼Ì¼eÕZÅ{ZÆ¿€ËZ//‡Á†¸n»,d·Á{Á€»Y€³Y ¶«Y|u,|¿Y|¿YÕZneÁÖf À,Ö´¿Zy¾Ì¯€fŒ»ÕY€]©€]d¼Ì«ŠËY‚§Y½Z°»YŒ¯ ©€]d À|ÀÅ{ÁZmYÁ|ÀÅZ°]Y¥€»€ažËZÀ{‡Y֌z],Ö¸»ÖÅZ´¿Z]|À¿YÂfÌ» Ä°¸],dˆÌ¿Öf ÀZËÖ¨ÀÄf‡YÂy®Ë¾ËY |Œ°]ÖfuY†¨¿½Y€v]ļžËYY†a { {Y{Œ¯¶¯Ö³{€fˆ³Ä]Õ{Z ]Yįd‡YÖ¸»ḑ€›®Ëš¨uÕY€]Öf‡YÂy{ µZ¬f¿Y,|Ì·Âe{ÕY|ËZaÄ°¸],d À¾ËY֏yÁÖf·Á{µZ¤f‹YZÆÀeÄ¿€“ZuµZu žËZÀÖy€]Հ´¿֌z]ÄËZ‡{¹{€»ÕY€]©€]d̨̯Z]Á€¼f//ˆ»¾Ì»ZeÁžËÂeÁ ÖËÔ¬ŸÁÄ¿Z¨À»ÕY~´Æ§€ eįºË€Ë~b]|ËZ]Y~· d‡YÃ{Zf§Y€˜yÄ]c|‹Ä]Öf‡{ÓZ] Ö¨ÀºÌ¼e®ËÄ¿,d‡YÖ¸»¹Y|«Y®Ë,ÁM{‡Á¥€»€ažËZÀ©€]ÕY€] ÖËZÀ]€Ë»Y ½Zfˆ]ZeÃZ»¾Ì·ÁY{¾°ˆ»YZ]Y{Zf«Y½ZÆmʇ€] Öf¼Ì«|‹ÃZ»€Ìe{dzfËZaĬ˜À»{Ä¿Zyd¼Ì«įÖ·Zu{ Ã{€¯Ä]€neY½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻®ËZeY‚Å{Á|u ½Â̸̻Zeć¾Ì]dzfËZaĬ˜À»ZÆq{Ä¿Zyd¼Ì«,d//‡Y ÃZ»Ä]d^ˆ¿¾°ˆ»d¼Ì«µ| »€]įd‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y½Z»Âe d‹Y{֌ËY‚§Y€ÌiZeÄf‹Y~³ Öf¼Ì«|‹½Zfˆ]ZeÃZ»¾Ìfˆz¿{dzfËZaÕZÅÄ¿Zy,…Z‡Y¾ËY€] {Á|u{Y{€yÄf‹~³ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd//‡YÃ{€¯Ä]€neY |‹ ÃZ»€Ìe Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿Á|{ |À¯Ö»Ä]€neYÕ|{ ĸ¼mYdzfËZaĬ˜À»d¨Å{Z//Åd¼Ì«Ö//‡€]µZu¾ËYZ] Ö¯Zu½Y€Æe€Æ//‹Ĭ˜À»Á,,,,,,ª//—ZÀ» į{Y{YZÅd¼Ì«Ö¿Z»Âe½Â̸̻®ËZeÖ¬˜À»ŠËY‚§YY ºÅ֌ÅZ¯ÖfuÃZ»{Y{€y€e¶^«ÃZ»{ZÅd¼Ì«|‹Ä]d^ˆ¿ Á®Ë{Á|uÄ]ZÅd¼Ì«|‹‚Ì¿dzfËZaĬ˜À»{ d‡YÃ{Â] d‡YÃ|̇½Z»Âe½Â̸̻ºÌ¿ €Å{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿½Y€ÆeĬ˜À»{Ä¿Zyd¼Ì«µZj»ÕY€] {|À¯Ö»Ä]€neYd¼Ì«ŠËY‚§Y½Z»ÂeY‚Å{Á|už]€»€f» ž]€»€f»€Å{dŒÆ^Ë{YÄ]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»{Y{€y{įÖ·Zu d‹Y{d¼Ì«|‹½Z»Âe½Â̸̻®ËYŠÌ] {Á|uŠÅZ¯Z]dzfËZaÕZÅÄ¿Zyd¼Ì«µZˆ»YÃZ»¾Ë{Á€§{ į½MZË{‹¾°ˆ»‰Á€§Á|ˀycÔ»Z »|Ë|//‹ŠÅZ¯Ä] dÌ “Áև€]Z»Y |À¯Y€°eÃZ]Á{Y¾°ˆ»YZ]{w€¿|‹ YYZ]YŠz]¾ËYYÕ|m¹ZÌać,¾°ˆ»cÔ»Z »{Y{€yYZ] Õ‡Y€°»cÔ»Z »|Ë|‹ŠÅZ¯,dˆz¿¹ZÌa |À¯Ö»À]Zz» d‡Y¾°ˆ»cÔ»Z »YZ]{€ÌyYÕZÅÄf¨Å֗ZŁZ]Äf¨‡ ‰Á€§¶ËZ§ē€ŸYZ//]{Âm»dÌ “ÁYÄ//¯Հ´Ë{¹ZÌa ÕZÅÃ|À‹Á€§|Ë|‹ŠÅZ¯Ä]{‹Ö»À]Zz»½Y€Æe{½Z¼eZaM {{€³Ö»Z]YZ]{Ö§€» Öy€]Ö°¸»cÔ»Z »YZ]dÌ “ÁÃ|ÅZŒ»Yį¹ZÌa¾Ì»Â‡Z»Y |ˀyÕZ“Z¬eºnu¾f§ÓZ],|ËMÖ»d‡{Ä]½Y€Æe€Æ‹cÔv» d‡Y¾°ˆ»ÕZÅÃ|À‹Á€§{Y| eÄ]ĈËZ¬»{®¸» dŸ€‡,ʼ‡ÉZÅZ»MÄ]{ZÀf‡YZ]Äf^·YÁ½ÂÀ¯–ËY€‹{,µZu ÃZ»{Y{€yÄ]d^ˆ¿ÃZ»€Ìe{dzfËZaĬ˜À»{Ä¿Zyd¼Ì«|‹ į¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ì´¿ZÌ»įÕ—Ä],d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯ Ä]ÃZ»€Ìe{,{Â]ž]€»€f»€Å{½Z»Âe½Â̸̻ćZeÁ{ÃZ»{Y{€y{ |‹{Á|v»½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻®ËZeY‚Å ¾°ˆ»{Zf«YÁՂËÄ»Z¿€]€f§{‰Y‚³¾Ë€e|Ë|m…Z//‡Y€] ÃZ»€Ìe{dzfËZa¾°ˆ»d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ {Y{€y{į|Ì//‡ž]€»€f»€Å{½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻ d‡YÃ{Â]ž]€»€f»€Å{½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻µZˆ»YÃZ» ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com ÖÀÌ//Œ¿\¬Ÿ¶Ì·{Ä]½Z¼eZaM‰Á€§¶//ËZ§ē€ŸYZ]Y€//ÌyY d‡YÃ|//‹Zq{Ĭ]Z//‡º¯{¯®ËÄ]YZ]YZÅÃ|À//‹Á€§ ‰Á€§ÕY€]Ã|‹ē€ŸÕZŶËZ§dÌ “ÁÖ//‡€]įÕ—Ä] ÕZÅÕ|À»ZÌ¿ÁÖ°¸»cÔ»Z »ÕZÅÃZ´À]¶»Z‹ÖfÀ‡Šz]{ ŠÅZ¯Z^ˀ¬e,ՁZ//n»ÕZÅÄ¿Z»Z//‡Šz]{ÁZÅÄ»Z¿Á d‡YÃ{€¯Ä]€neYÕ|{ t˜//‡{­Ô»YÕZÅÃZ´À]Ä]Ä mY€»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZŶËZ§Ö§€ »¶v»įZÅÄ»Z¿ÁÕZÅÕ|À»ZÌ¿cZv¨,€Æ‹ ē€ŸÄËÁՁZn»ÕZÅÄ¿Z»Z‡¾ÌÀr¼ÅÁ|Àf//ˆÅ®¸»‰Á€§ ½Z°·Z»²¿º¯”u|Å{Ö»½ZŒ¿½Z¼eZaM‰Á€§Á|ˀy¶ËZ§ ē€Ÿ|Ë|mÁÖfÀ‡Šz]Á{€Å{½Z¼eZaMÕZÅÃ|À//‹Á€§Á {Âm»½YY|ˀy{Á|v»{Y| eZe,Ã|‹\^‡Ö°¸»cÔ»Z »¶ËZ§ Y{ÂyÕZ“Z¬e½{€¯¶ ¨·Z]ÁÂmÁd//ˆm½Z°»Y‚Ì¿YZ]{ |À‹Z]Äf‹Y|¿ YZ]{Ã|»MŠÌadÌ “Á|¿|¬f »®¸»cÔ»Z »YZ]½ÓZ § €nÀ»,ÖeMÕZÅÄf¨Å{d‡Y¾°¼»½Z¼eZaM‰Á€§¶ËZ§ē€Ÿ ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»ª]Z‡½ÁZ » |Œ¿Y€mYÖf‡{Ä]Ö»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÖÅ{½Z»Z‡Ä]» Œ¯ՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uÕÂËZÀ‡{¾°· {Y{ÃY€¼Å{ÂyZ]YµZ ¨¿YY֜u,d‡Y ®^‡Á€°¨e€]ÖÀf^»ՁZn»ÕZ”§cӐv»ÁZÅÕÁZÀ§|Ì·Âe{dÌ«ÔyÁÕÁM¿ {€¯|ÅYÂy¾Ì¼”eYµZ §ÄÆmY»YÕY{Ây€],Ö¿Y€ËYֻԇYÖ³|¿ µÔ¬f‡Y¶YÄ]ÄmÂeZ] d‡YÖËY½Á{ÁÖËZ°eY{Ây,¶Y¾Ì»Á{{€¯½ZŒ¿€—Zyċ‡M ½ZÌ»Ä]¾z//‡½MYՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uµÂY{į½Z´¿Z´Ì]Ä]Ö´f//ˆ]YÁ¹|ŸÁ ÁZÅY‚§Ydz‡,ÖeZÌuÕZÅdyZ//‡€ËÖ»Z¼e{ÖËZ°eY{Ây,Õ{€°ËÁ¾ÌÀqÄ»Ó,|»M d‡YŒ¯ZÌ¿{»ֻ¼ŸÕZÅ°‡ÁÄËZaÕZÅY‚§Y¹€¿ ½{Â^¿Z˽{Â]ÖeY}{Äq€³Y d‡YÖËY€³½Á€]Á½{Â]Ձ€»Y€§,Âv»¾Ì»Â‡d¨³ÕÁ ½Z´¼Å©Z¨eY{»įÄr¿M¾°·,{Y{{ÂmÁ€œ¿¥ÔfyYՁZn»ÕZ”§{Ձ€»Ö]Ö³„ËÁ {{Y{Ö»¹Óįd‡YՁZn»ÕZ”§{|Ë|mÕZŁ€»ŠËY|ÌaÁ€»¹Âƨ»€Ì̤e,d‡Y {‹}ZzeYÖËY€³½Á€]€´Ë{€Ì^ eÄ]ZËՁ€»Y€§{€°ËÁŒ¯ÄÆmY» ºÌ‡€e¾ÌÀr¼ÅÁˆ¼ÅÕZÅŒ¯ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì],ÕYĬ˜À»®Ë„eY€f‡Yª¼Ÿ{ZnËY{Á‚§YÕÁ ĸ¼mYՁZn»ÕZ”§{ ÁÖfÌÀ»Y,ÕÁZÀ§,ևŻ,Õ{Zf«Y,Ö´Àŀ§ÕZŁ€»‰€fˆ³Á d‡YՁ€»Y€§{€°ËÁ{ºÆ»cZ»Y|«Y ŠËY|ÌaÄ]ÄmÂeZ//] d//‡YÂv»d€§ÃZ´¿cÁ€“¹Y‚·Y¾Ì»ZÆqÄ//‹Â‡MÄf¨³Ä] {Œ¯µZ ¨¿YY֋Z¿ÕZÅ|»ZÌaÁՁZn»ÕZ”§|»MÁcY€Ì̤e,Äf§€ŒÌaÕZÅÕÁZÀ§ d‡YÄfyZ‡\·Z£ÃZ´¿YՁZn»ÕZ”§ķ¬»Ä]Âv»|Ë|ÆeÃZ´¿,½MYÃ{Z¨f‡YÁ‰€Ë~a ,Ö¿Z‡d»|y¶ÌƈedÆm{ՁZn»ÕZ”§ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÕÁ€“ÁZŒ³ÃYZ̈] Á֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YÄ ‡Âe,ḑZ¨‹,ÖËY‚§YºÅ,d·Y|Ÿ ,½{Â]Ձ€»Y€§ÁÖ¸»Z e,ÕYÄ°^‹ĸ¼mYּƻÕZÅÖ³„ËÁÄ]ÄmÂeZ]Z”§¾ËY¾ÌÀr¼Å d‡Y½ZÆm{ֻԇYÖ³|¿®^‡Á€°¨e€Œ¿dÆm{Y‚]Y¾Ë€fÆ] ,€]ÁY¶]Z¬»{`À‡Y,[ÂÌeÂ˶]Z¬»{cYZaM,­Â]†Ì§¶]Z¬»{Z¼¿†Ì§Á[¸¯ՁY|¿YÃY ÖmZyĿ¼¿Ä]ZŒ»Ö¸yY{ÕZÅՁZ]|Ì·Âe,_ZˆeYÁÁ¹Y€´¸e¶]Z¬»{Ö¸yY{ÕZŽZ‡¹ZÌa |ÀËMÖ»[ZˆuÄ]¹Á{Â¿µZ §ÄÆmY»YļÅÁļÅ, Á½M ՁZn»ÕZ”§{Ä¿Y€°f^»ÁµZ §ÄÆmY»Ä]ÖÆmÂeº¯ Äq€³Y d‡YÄ¿Y€°f^»ÁµZ §ÄÆmY»,ćÂ¿{€¯½ZŒ¿€—ZyՁZn»ÕZ”§…ZÀ‹Z¯¾ËY €]Z»Y,d‡YZ°¿Y¶]Z«€Ì£ÁÕÁ€“Á€»Y–ËY€‹{µZ §ÄÆmY»¹Á{ÁµÁYÂ¿Ä]ÄmÂe Y֜uZ],ÄÆmY»YÂ¿Á{¾ËY…Z‡Y€]ՁZn»ÕZ”§{Õ|m”uÁ{ÁÁ‘€§ ÕZÅÕÁZÀ§{Âfˆ»Ճ·ÂW|ËY‰€Ë~a{µZ ¨¿Y½Mį{Y{{ÂmÁŒ¯ÄÆmY»{µZ ¨¿Y d‡YÖeY{YÁ YÃ|»M€]ՁZn»ÕZ”§ÁÂu{ÄËÁÄ]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅ{Y|ËÁįd‡Yt“YÁ€ad¨³ÕÁ ÕÁZÀ§Հœ¿ÕZŽZÌÀ]Ä]¾fyY{€a d‡YÃ{€¯dËY|ÅÁ{ZnËYY½Mįd//‡YÕ ƒÂ·ÂW|ËY •Z^eY½Y€]Z¯Ö³|¿®^‡Z]įdÆm½MY,½M€]º¯ZuÖÀÌ]½ZÆmZËcZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y d‡YÃ{Â]½Y|À¼ŒË|¿YÄmÂe{»ÃY¼Å,{Y{ºÌ¬fˆ» ¶Ë}{½|»\//·Z£ÕZÅՃ·ÂW|ËYd¨³½YÂeÖ»cO€mÄ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÄ//‹Â‡M Ճ·ÂW|ËY |ÀÀ¯Ö»ÁÃ{€¯ª¬v»Y½MYÖ¿P‹ZËÄmÁÁÃ|‹€ÅZ›ÖfˆÌ¿Z»ÁYևY€¯Â»{ {Y{Ö]€£ºˆÌ¿Z»ÁYZ]Õ{ZÌÀ]cÁZ¨eį|Å{Ö»ÄWYYYÖÀË{ևZÀ‹½Zˆ¿YYÖË´·YֻԇY µZaÃ|‹ÄmÂe€f¼¯Ä ˜«įՁZn»ÕZ”§{µZ §ÄÆmY»Y¹Â‡Â¿{{€¯|̯ZeÕÁ ÄmÂe{»¥|ÅÁÂv»,¶Y½YÂÀŸÄ]įÄr¿M,d‡YÃ{Â]Ö»Ô//‡YÕÂƼmÄÆmY» ÃÁԟ…Z‡Y¾ËY€] d‡YֻԇYÖ¿|¼eÁՀ°§ÕZŽZÌÀ],{€Ì³Ö»Y€«½ÓZ §Á½Y€Ë|» ՁZn»ÕZ”§,Z°f]YÁdÌ«Ôy½{Y{Y€«Äu·€//‡Á{Âm»ÕZÅÕÁZÀ§YՀ̳ÀÆ]€] {‹Ö»ē€Ÿ½ZÆmÄ]ֻԇYµÂYZ]\‡ZÀf»Õ|Ë|m {ֻԇYÕÂƼmcZ»Y‚·YÁµÂY¾ÌÌ^e{…|»dÌ]€eÃZ´//Œ¿Y{{Zf//‡Y¾ËY ,ՁZn»ÕZ”§€Ÿ{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmµZ §ÄÆmY»cZ»Y‚·Yd¨³ՁZn»ÕZ”§ ½MdËZŸÁ€³{ՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uՀ̳¶°‹Á¥Y|ÅYª¬veįd‡YÖËZÅÄfˆËZ] ¯~»¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{,{€Ì³Y€«ÄmÂe{»€eªÌ«{Á€fŒÌ]cZ»Y‚·Y¾ËYÄq€Å d‡Y |‹|ÅYÂyª¬v»€ežÌ‡ÁÕYÀfˆ³{Á€ežË€‡ ÕÁM¿Z]ՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uՀ̳¶°‹ ÖËZÅÄ»Óĸ¼mYZ°f]YÁdÌ«Ôy,ÕÁM¿ d‡YÕÁM¿,¹Y‚·YÁ¶Y¾Ì·ÁY,ÕÁÄf¨³Ä] ÕZÅÄËÓ\¸£Y{ÖËZ¨¯{Ây|Àq€Å |‹|ÅYÂz¿ª¬v»½M½Á|]‚³€ÅµZ §ÄÆmY»įd‡Y Ö]€£Ö³|¿®^‡ÁĨˆ¸§€]ÖÀf^»,½MÃ|ËYįÖ¿Z»Ze¾°·,{‹¶ZuՁZn»ÕZ”§ Ä]Ö»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÖÅ{½Z»Z‡Ä]»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»ª]Z‡½ÁZ » ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹cZ]»Ä]ՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uÕY€]|ËZ]d¨³,|Œ¿¶¼ŸÖf‡{ ºÌ¿Z‹Âb]¶¼ŸÄ »ZmՁZn» Š·ZqÁZÅŒ¯½|‹ՁZn»,Z¿Á€¯»dˆŒ¿{ċ‡M…Z^Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z̈]dŸ€‡Z]Ճ·ÂÀ°ed¨³«Ö»Ô‡YÕÂƼmՁZ//‡ՁZn»cZ»Y‚·YÁÖ¿Y€¼°u ºÌÀ°]YÃ{Z¨f‡YÄmÁ¾Ë€fÆ]Ä]Ճ·ÂÀ°eYºÌ¿YÂf]|ËZ]Ád‡Yd§€ŒÌaµZu{ÖËÓZ] Ä »ZmՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹cZ]»Ä]|ËZ]ՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°uÕY€]{Á‚§YÕÁ Ä]µZ‡{įÖmZyÁÖ¸yY{ÕZŽZ‡¹ZÌaÄ]½{Y{½Z»Z‡Ä]»Ôj» ºÌ¿Z‹Âb]¶¼Ÿ {€¯Ö¿Y€¼°u{‹Ö¼¿˜ÀËYÁ|Œ¿¶¼ŸÖf‡{Ä],|̇\ːe Yµ{Z eįÄÌmÂe¾ËYZ]ÁºËYÃ{€°¿¶¼ŸÄ]»½MÄ]Á€»YÄ]ZeZ»{€¯ħZ“YÄ//‹Â‡M Ö¸yY{Ä]ºÅÁºË{Y{dÌ·Z §ÁZmYÖmZyÕZŽZ‡¹ZÌaÄ]ºÅ,ºÌÀ¯dËZŸºÌÅYÂyÖ» ՁZn»ÕZ”§Z]ÄÆmY»{½Y€ËYÕZÅÂËZÀ‡ ÕÂËZÀ‡ÁÁŠÌaÕZÅÂËZÀ‡¦ÌÂe{ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»ÕÁZÀ§ª]Z‡½ÁZ » Á{Ä]Ö¸¯—Ä]YÄÆmY»½Zzf»YÕZ̈]Äq€³Y{Á‚§YֻԇYÕÂƼm[¸˜» Z]tÌvÄÆmY»œÀ»Ä]Œ¯Ö¸¯ÕÂËZÀ‡¾°·,|ÀÀ¯Ö»ºÌˆ¬eµZ §ÁÄ¿Ô ¨À»Äf‡{ ºœ »¹Z¬»cZËÂÀ»Ä]ÄmÂeZ]YՁZn»ÕZ”§Ö¿Y€¼°u¾f§€³ZÌfyY{ÁՁZn»ÕZ”§ Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{€°ËÁ€Ì̤e»½MÁ,{€¯ďÔyĸ¼m®Ë{½YÂeÖ»Հ^Å d‡Y«µZ §ÄÆmY»Ä]Ö·Z ¨¿YÄÆmY» ,®ËÂ¿d¨³Á{€¯Õ|À]ºÌˆ¬eÂ¿ć€]Y½M,µZ §ÄÆmY»cZ^ŸtˀŒe{ċ‡M ZË«½Á{»µZ §ŠÀ¯YÁœÀ»Ä],ÄÆmY»YÂ¿¾ËY d‡YÖeY{YÁÕZŀfˆ]{µZ §ÄÆmY» ÕZÅՁZ],ZŽZ‡¹ZÌa,Zŀ³Ânfˆm,Zŀ³Á€»,d¿€fÀËYĸ¼mYÖeY{YÁÕZŀfˆ]«LYY{» ,ÕÁZÀ§Ղ̼»,YÂfv»ŠËÓZaĸ¼mYÕ{ZÆÀŒÌacZ»Y|«YYÕZ̈] d//‡Y ÁÕYÄ¿ZËY Y¿Y€Œ¿Á|Ì·Âe,ՁZn»ÕZ”§­€¼³gY|uYÖmZyÕYÂfv»ÁZÅ°//‡,cZ»|y ¾ËÁ|e,ֻԇYÕÂƼm¾Ì¿Y«dËZŸÄ]ZÅ°‡ÁZÅd¯€‹¹Y‚f·Y,|̨»Áº·Z‡ÕYÂfv» ÖÀ‡Õ|À]Ĭ^—,ºWY€mZ]ÁZ^»,ÕÁZÀ§{ÁÁY¶^«¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÕY€]Ö´Àŀ§d‡ÂÌa ,cZŸÔ—YkÁ€yYՀ̳¸m,cZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹,cZ»|yÁYÂfv»֟“»ÁÖf̈ÀmÁ d‡YÄÆmY»YÂ¿¾ËYÕZf‡Y{ Á¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aµÂYdËZŸ ÄÆmY»Y¹Á{Â¿ d//‡YՁZ//‡Ö»Â]½Z¼ÅZËÕ|̸¬eµZ §ÄÆmY»,¹Á{Â¿{Á‚§YÕÁ Ä°¿ZÀq d‡YՁZn»ÕZ”§ÕYÂfv»ÁcZ»|y,ZÅY‚§Y¹€¿,ZÅY‚§Ydz‡ՁZ‡Ö»Â],µZ § ¶Ì^«YÖeZ»|y d‡YÄf§€Ë~acºÆ»cZ»|yYÖy€]µZ^«{ÕYÄÆmY»¾ÌÀq½ÂÀ¯Ze صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} ©Z¨eY {Y{½ZËZacZ ËZ‹Ä]d À€ËÁ½ÁZ » d€§Á{Â//‹Ö¼¿Z^//‹Yd À{YÁ|//Ë|mY~³ÄËZ»€//‡ {ÂmÁŒ¯{įd À½MÀÌn¿Y֌z]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ |Å{Ö¼¿¹Zn¿YY{Y|¿ ¾Ì»Pe{©Z¨eY¾ËYZ]d//¨³d¼cYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ// » ÁÖ·Z»ž]ZÀ»ÁÁºÌÀ¯¶¼ŸÀÌn¿{€e|À¼§|ź̿YÂeÖ»‚Ì¿Ö·Z» dËY|ŵv»®ËÀÌn¿{Ã|¿Z»µÂ¨¤»Šz]Ä]YcÔÌƈe žËZÀÕY€]ž»ZmÕZÅs€—{€¯tˀe½ZËZa{Õ|//¿ ºÌËZ¼¿ ,ž»ZmÕZÅs€—{Ád//‡Y¾ËÁ|eµZu{ª§YZe¦¸fz» {‹Ö»Ã|Ë{µÂv»€ÅÀÌn¿ ¶°Œ»ZfyZ‡Á½Z»Z‡¾ËY{|n»ՁY|¿YYZ¼¸//ˆ»į{Ây€] {Â]|ÅYÂy ­Z‹Âa©ZqZ«Äf§Z˽Z»Z‡ÕZÅ|¿Z]žË€‡ÁÃÂ^¿Y,{|n»dŒ³Z] ÃÂ^¿YÕÂa{ÁZ¿Á€¯dÆmÄ]Ã|//‹{ZnËYÖ¿ZÆm{¯Ä]ÄmÂeZ] ½ZÆm€‡Y€‡{­Âf‡YcӐv» ՁY|Ë|‹ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]Œ¯YY½|‹kZy ­Z‹ÂaÁÖmZˆ¿žËZÀ|Ì·ÂeÀÌn¿ÕZÅZfyZ‡¦Ì ”e ­Z‹ÂaÁÖmZˆ¿žËZÀ¾Ì»ZeÀÌn¿¾Ì¸£Z‹Ã{€fˆ³ÕZ°Ì] Öu€—¾Ì¨¸zf»Z]{Ây€]¹|ŸÁ{Ây€]ָ̘ e¶ËÓ{Ä¿Z¨‡Zf» ÕZÅՂËÄ»Z¿€]{Y|f]YY½MÖnË|eY€¬f//‡YÁY€¼f//‡Yį ֘ËY€‹{Á|‡Ö¼¿€œÀ]€Ë~aÄÌmÂeÁŽzŒ»Z¿,Ã{Â]{Zf‡ ÕZŽZÌÀ]¦Ì ”edÆm©ZqZ«ļnÅ{»ÃY¼ÅÂ//Œ¯į cZ]€“Â“»¾ËY,d‡YÕ{Zf«Y€]Y€]Z¿²Àm–ËY€‹{|Ì·Âe d‡Y€¯~]¹Ó {€¯|ÅYÂy{YÁŒ¯|Ì·ÂeÄ¿|]Ä]YÖÀÌ´À//‡ dÌÅZ»dÆmÄ]­Z//‹Âa©ZqZ«Ã|//‹½YÂÀŸZÅZ]į˜¿Z¼Å {Y|¿Yw€¿½Y‚Ì»Ä]֗Z^eYpÌÅ©ZqZ«{»­Z‹Âa­Âf//‡Y Y®ËpÌÅÁÃ{Â]ħ€]½Á€¬»֘ËY€‹€Å{­Z‹Âa©ZqZ«Á d¼Ì«€Ë½Md¼Ì«į­Âf‡Y­Z‹ÂaZ]d]Z«ÖËZ¿YÂeZÅŒ¯ |¿Y|¿Yd‡YÄÌ·ÁY{Y» |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ¾ËYÕZÅd¼Ì«Ze|‹Äf§€³ÖeZ¼Ì¼eĈ¸m¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ –ËY€‹{{Y{‰ÔeֻԇYÕY‹†¸n»Á{‹µ{Z f»YZ] |À¯®¼¯d·Á{Ä]Ö¿ÂÀ¯dz‡ cYÁįÖnËZf¿Ĉ¸m¾ËY{{€¯½ZÌ]d¼cYÁd‡€a€‡ ž¼‡Ä]|‹ÄWYYd·Á{Ĉ¸m{Á{Â]Ã|̇Ę]Y¾ËY{d¼ |̇½Z³|ÀËZ¼¿€œ¿Á Á{Ó§,½Z¼Ì‡Äfz̈³Zˆ§YÕZÅÖ¿Y€³Â“»{Á‚§YÖ¿Z]ZÌy Ö´ÀÅZ¼Å{Zf‡Äf‹~³ÕZÅÄf¨ÅcZˆ¸m{Ö¿Z¼fyZ//‡t·Z» ÕY€]d·Á{Ä//¯ÖeZ»Y|«YÁ€//»YÁ|//‹hv]d·Á{Õ{Zf«Y |‹ÄWYY½Z³|ÀËZ¼¿Ä],Ã{Y{¹Zn¿Y{Y»¾ËYÖÅ|¿Z»Z‡ Áָ̼°ecY€œ¿ʬ¿ºÅ†¸n»Ę]Y¾ËY{|//‹ÁM{ZËÕÁ d¼Ì«dÌ^je\m»|ËZ]cZ»Y|«Y¾ËYÂ¼n»įd‹Y{ÖuԏY Ã|‹¡Ô]YįÖËZÅÄfˆ]ºËYÁ|Ì»Y {‹YZ]{{Ó§Á½Z¼Ì//‡ {‹Ö»dÌ^jeYZ]{½Z¼Ì‡Á{€´¸Ì»,{Ó§d¼Ì« cZneÁ½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡‚Ì¿€´Ë{ÉÂ//‡Y Äf‹~³ÁĈ¸m{d¨³{Ó§Á½Z¼Ì‡€ÌyYÕZÅÖ¿Y€³ÃZ]{ {‹µ{Z f»YZ]¾ËYÕZÅd¼Ì«Ze|‹Äf§€³ÖeZ¼Ì¼eÄ^À‹Á{ dz‡–ËY€‹{d·Á{Ä]Ze{Y{‰ÔeֻԇYÕY‹†¸n»Á |À¯®¼¯Ö¿ÂÀ¯Õ{Zf«Y ¹Á{†ÌË\ËZ¿”uZ]Ĉ¸m¾ËY{«Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu» Á½Z¼Ì‡€ÌyYÕZÅÖ¿Y€³և€]ÃZ]{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n» d¼Ì«hv]{Ä¿Z¨//‡Zf»€ÌyYÕZÅÄf¨Å{d//‹Y{ZƛY{Ó§ |‹\m»į{Zf§YÖeZ«Z¨eY{Ó§Á½Z¼Ì‡|À¿Z»Ö¿Z¼fyZ‡t·Z» t·Z»½Âq|ÀÀ¯Ö¿Y€´¿…ZˆuYÄÀÌ»¾ËY{½ÓÁˆ»ļÅZe Šz]ÁŒ¯Ö¿Y{Z]MÁÖ¿Y€¼ŸÖ¸YÕZŁZÌ¿Á‚mÖ¿Z¼fyZ//‡ |ÀfˆÅ–^e€»žËZÀYÕYÃ|¼Ÿ cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » |‹ÖËZÆ¿ÕÁÁ[€‡ž»Zms€— |»M|ÅYÂy{ÂmÁÄ]d À¾Ì¼ÅÕY€]Õ{ZˁÕZÅd€§ {€¯tˀecZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » ,µÂv»½M‰YÀÌn¿¾ËÁ|eZ]ºÌ¿YÂeÖ»žËZÀYÖ//¸Ìy{ ºÌÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹Y½MÕZÅLÔyÁZÅd˂» ,{Â//‹Žz//Œ»cӐv»ļÅÀÌn¿€³Y{€¯|̯PeÕ|¿ |‹|ÅYÂyÄËÁÄmÂed À®ËcӐv» p³YµÂv»Â¿ZÆÅ{YŠÌ]ZÅŒ¯YÖ°Ë{d¨³Õ|¿ kY€zf‡YYp³ÖfÀ‡cÄ]–¬§Z»įÖe{,{‹Ö»|Ì·Âe {ºÌÀ¯Ö»ÕÁM€§½MYµÂv»|ÀqdËZÆ¿Áº//ÌÀ¯Ö»|Ì·ÂeÁ ,{‹Žz//Œ»ZÆf¿YZeY|f]YYd À¾ËYÀÌn¿€³YįÖe ­Z‹ÂaÄË{ZveY†ÌW {Y|¿Yw€¿Ä]֗Z^eYpÌÅ­Âf‡Y­Z‹Âa©ZqZ« Ö¿Y€ËY­Z‹ÂaÕZÅ|¿€]ÄmÂe¶]Z«|‹ ­Z‹ÂaÕZÅ|¿€]Ä]€^f »‰Á€§ÕZÅ°‡YÕZ̈]ZfyY Ö¿Y€ËY Ã|¼ŸÁē€Ÿt˜‡{½ZÌr«ZqZ«½ÓÂmÄmÂe¶]Z«½|‹{Á|v» ֋Á€§ ÁY€§Z]ÃY¼ÅÃZ»¾¼Æ]ZeÃZ»¾¼Æ]Ys€—ÕY€mYÄq€³Y Ö¸Yd¸ŸÃZe¯c|»¾ËY֗½MY€¼f‡YZ»Y{Â]Á€]ÁÖËZÅ{Á€§ ÃZ»Š‹Ä]®Ë{‚¿½ÂÀ¯YºÅÄ¿Z¨‡Zf»į{Â]€¯~·Y©Â§cZ¬Ì§Âe d‡YÃ|‹¦«Âf»Ô»Z¯Â]‚»s€—įd‡Y ÕY€mYZ]ÃY¼ÅÂ//Œ¯ÖËY€mYZfyZ‡į|ˀ”vf//ˆ»®Ì¿ ©ZqZ«Äf§Z˽Z»Z‡ÕZÅ|¿Z]Z«Z¨eYÁÃ|‹ÀƋ¹Z¼eZ¿ÕZÅs€— ÁÄ¿Z»€n»ÕZÅdÌ·Z §Ä ‡ÂeÕY€]ÖeZœv·¾ÌÀq€œfÀ»ÃY¼Š|ÅYÂyµZ^¿{Ä]s€—¾ËY¦«ÂeįÖeZ ^e |¿YÃ{Â]{ÂyÄ¿YZ°f¿ZÌy d‡Y€Ës€‹Ä]d‹Y{ dÆmÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f‡{{Ã|‹{ZnËYÕZÅZfyZ‡¾f§¾Ì]Y Yd À¾ËY|¿YÂeÖ»įd//ˆÌËZÅÖ³„ËÁ,ÓZ]Ã{Á‚§Y‰YÁ |ËZ¼¿s€˜»|Ì·ÂeŠÆm½Z¯YYְ˽YÂÀ ] ÄËÁÖ]cY{YÁÁ©ZqZ«Z]d À¾ËY€ÌyY½ZÌ·Z‡֗Ä¿Z¨‡Zf» {Zf‡{¹€fv»½YZ°¼Å€ËZ‡ÁÖ·Z e€”u‰ÔeZ]įÃ{Â]Á€]Á ÄËÁ€]Y€]{Äf§Z˽Z»Z//‡ÕYÁZ^»,YÁÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^» €nÀ»į|‹ՂËÄËZaÄËÁÖ]cY{YÁÁ©ZqZ«Äf§Z˽Z»Z‡ÕZÅ ÕZÅ|¿€]Z]ĸ]Z¬»µÁYĸu€»{Á©ZqZ«Z]ĸ]Z¬»¹Z³Ä]¹Z³s€—Ä] |Ë{€³©ZqZ«­Z‹Âa€v» d¼ÅZ]ÃZ»Õ{Y{Ây€]ÖnË|eY€¬f‡Y¥|ÅZ]s€—¾ËY {Âƌ»cY€¼iį|‹Z£MÂyŠz]ÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{ d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Y€Ë ©ZqZ«­Z‹Âa€v»ÕZÅ|¿€]ē€ŸdË{Á|v»Z] ­Z‹Âa©ZqZ«ÄÀ˂ÅÁ®ˆËŠËY‚§Y |{¶yY{|Ì·Âeª¿Á ­Z‹ÂaÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{µZ¤f‹YŠËY‚§Y |Ì·ÂeZ^yY |À¿Y€´¿ZÅÖf·Ây”uY€ËZe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe |À¯Ö¼¿{ÁÁ{Ó§ÀÌn¿ÕY~³d¼Ì«Ä]d·Á{ {‹YZ]{cZ^i\m» |‹|ÅYÂyYZ]{ZÅd¼Ì«cZ^iÄ]€nÀ»€ÌyYcZ]» Á{Y{Ó§Á½Z¼Ì‡ºÅֻԇYÕY‹†¸n»¹Á{†ÌË\ËZ¿ ĸ¼mYŒ¯t˜‡Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃZ³Z¯{Y~³€iYZ̈]Ĩ·Â» ½Z¼Ì‡d¼Ì«Ä¿Z¨‡Zf»€ÌyYÕZÅÄf¨Å{d¨³Á{€¯½YÂÀŸ¾°ˆ» Z]Ĉ¸m|ÀqĘ]Y¾ËY{Á{Â]Ã|//‹ZÅ{ÂyµZuÄ]{Ó§Á |‹Y‚³€]d¼cYÁd‡€a€‡”u Äf//‹Y{ÖËY€mY»Y{d·Zy{|«Ä°¿M½Á|]{€¯½YÂ//ÀŸÕÁ Z]ÖÀe½Z¼Ì‡įºË|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]Ö//‡ZÀ‹Z¯Z¯Z],ºÌ‹Z] Y‚ŁY€f//ŒÌ]|ËZ^¿ÕYĸ§cÄ]¶¼uÁÃ{Á‚§Y‰Y |‹Z]Äf‹Y{d¼Ì«½Z»Âe ½Z¼Ì‡d¼Ì«{Y{Ä»Y{YֻԇYÕYÂ//‹†¸n»¹Á{†ÌË\ËZ¿ ¥€»ÕY€]Z»Yd//‡YÄ¿ZyZ¯{½Z»ÂeÁY‚ÅÖf¯Za ½Z»ÂeÁY‚Ŷ¼uÄÀ˂ÅÁÃ{Á‚§Y‰Y[ZˆfuYZ]Ã|ÀÀ¯ d·Á{®¼¯Z]d¼cYÁd‡€a€‡|‹Y€«į{‹Ö»¹Z¼e |À¯µ€fÀ¯YZÅd¼Ì« Ä°ÀËYd¸ŸÄ]{€´¸Ì»Á©ÁÂ“»{d//¨³¾ÌÀr¼Å{Y‚°Ì¿ Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«|‹€¬»d·Á{Ĉ¸m{{Â]ÓZ]YZ]{½Md¼Ì« ÖËZ¼Ì¿Yµ{Z »ÁÖ¿ZÆmd¼Ì«ÕZÀ^»€]|ËZ]{€´¸Ì»©Á¸̯€Å Ze|ŸZ«Á€»Y{|Ÿ¾ËYį{‹ē€ŸÃ|ÀÀ¯¥€»Ä]ÁÄ^‡Zv» |‹Z]½Z»ÂeÁY‚ŁY€fŒÌ]Ö˸̯€Å|ËZ^¿ÖËZ¼Ì¿YZ] cZ^iÄ]€nÀ»Äf//‹~³\‹Ä//ˆ¸mcZ]»{€¯tˀeÕÁ ¾ËYÁ{‹Ö»Ö¿Y€¼ŸÕZÆÅZ³Z¯ÃZ]Á{½|//‹µZ §ÁZÅd¼Ì« ¾°ˆ»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«€]Õ{Zˁ€ÌiZeZe{Â//‹Ö»hŸZ]cZ»Y|«Y |‹Z]Äf‹Y|¿ Z]¹YÁ|Ì»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyֻԇYÕY‹†¸n»¹Á{†ÌË\ËZ¿ |ÅZ‹d·Á{ÕZƌz]€ËZ‡®¼¯Ád¼cYÁ½ÓÂXˆ»‰Ôe ºÌ‹Z]YZ]{½Z¼Ì‡Á{€´¸Ì»,{Ó§d¼Ì«dÌ^je {Zf«Y½ZÆm cZneÁ½| »,d ÀcYÁÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ » Y~·{Â//‹Ö¼¿{YÁ{Ó§ÀÌn¿ÕY~³d¼Ì«Ä//]d·Á{d¨³ {ÂyÄ]YÖnÀ¨‡Y¾ÅMÁÀf¿ZfˆÀ¯,Ä·|À³,¾ÅM²À‡ÕY~³d¼Ì« d‡YÃ{€b‡֏yŠz] ½Zˀm{Ä^À‹ćÁָ̟Z¼‡Y‰ÂËY{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½YZ´¿€^yž¼m{½Zm€Ì//‡½Z¼Ë€¯€Æ³½ZËÂa|uYÁY|Ë{Z] ½Y€Ë|»ÃZ´¿įºÌf‹Y{{Ó§ÀÌn¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ]ÖfˆŒ¿{Á‚§Y €¬»Á{‹Ö¼¿žËÂeÄ¿Ó{ZŸ{‡{Ó§ÀÌn¿{į{Â]¾ËY½M {‹¹Z«YÁ{Y|ŸY¾ËY{Հœ¿|Ë|neį|‹ ¾ÅYÁ|{ Ä·|À³,|{Àf¿Zf//ˆÀ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ֏yŠz]d‹Y{ZƛYd‡YŠ¼‹|{ÖnÀ¨//‡Y ÕY€]Y{ÂycY{ZÆÀŒÌaį{€¯ŽzŒ»Y¶°ŒeÁğ¼n»ZÆq ,d€§Äf¨ÅY†aį|ÀÀ¯ÄWYY{Ó§À//Ìn¿ÕY~³d¼Ì« |Àf‹Y{ÖËZŀœ¿¥ÔfyY½MY†aÁ|¿{€°¿ª§YÂe cZneÁ½| »,d ÀcYÁÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ » Ä¿Z¨‡Zf»Z»YºÌf‹Y~³ÖeZ//ˆ¸m{Ó§ÀÌn¿½Y€Ë|»Z]{Y{Ä»Y{Y |Àf‹Y|¿‚Ì¿d¯ZŒ»ÄÌuÁÁ{Y|¿{ÂmÁž§ZÀ»{Ö¬§YÂe ½{Z »½Â̼̈¯,½| »Ä¿Zy,{Ó§½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{ZÆÀŒÌa{Á‚§YÕÁ ½Z¼ÅZ´¿ÁºËY{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌËÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY ½| »,d ÀcYÁÁ|ÀÀ¯ª§YÂe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{Âyįd‡Y¾ËY |ÀÀ°¿{Ó§ÀÌn¿ÕY~³d¼Ì«{d·Zy{Ä]ºÆf»YcZneÁ Y~·|¿Y{ZÌ¿€´Ë|°ËÄ]{Ó§ÀÌn¿Ö»Z¼e{€¯½YÂÀŸָ̟Z¼‡Y ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ád‡Y½Z¿M¾Ì]¶»Z eÄÌuÁdˬeµZ^¿{Ä]d·Á{ €œ¿c|uÁÄ]ºËYÁ|Ì»YÁºË{€°¿{ÁÁÕY~³d¼Ì«ÕY€]½ÂÀ¯Ze ºÌÀ¯Ö»¹ÔŸYY{ÂyևZÀ‹Z¯ºÌ¼eÄ¿€³Á|À‡€] |ËZ]d¨³cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ//»Z¿€]Ás€—½ÁZ » Äf‹Y{ÕYÀÌn¿ÃZ´¿Œ¯{®Ë„eY€f‡YÁºÆ»cӐv»ÕY€] Ád ÀÕZÅLÔy½|‹€aÁÖf ÀÄ ‡ÂeÄ»ÓįY€q,ºÌ‹Z] d‡YÃY¾ËYY,½| » Ĉ¸m{Õ|¿|Ì ‡,d¼cYÁY{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ä]ÄmÂed¨³²À‡µZ£}ÁÕÁÁ[€//‡Ä »Zms€—Ö//‡€] YÁd‡YÖeZÌuÁºÆ»Z̈]Â//Œ¯ÕY€]‰YÀÌn¿Â“» |À¯Ö»Հ̳¸m|Ì·ÂeŠz]{ÄËZ»€‡d§|Å {ÂÀeÁd//‡{¾ÌËZažËZÀÄ]‰YÀ//Ìn¿{{Á‚//§YÕÁ dÌÅZ»dÆmÄ]­Z‹Âa©ZqZ«d‹Â¿­Z‹Âa|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW {Y|¿Yw€¿½Y‚Ì»Ä]֗Z^eYpÌÅ©ZqZ«{»­Z‹Âa­Âf//‡Y Y®ËpÌÅÁÃ{Â]ħ€]½Á€¬»֘ËY€‹€Å{­Z‹Âa©ZqZ«Á d¼Ì«€Ë½Md¼Ì«į­Âf‡Y­Z‹ÂaZ]d]Z«ÖËZ¿YÂeZÅŒ¯ |¿Y|¿Yd‡YÄÌ·ÁY{Y» ÁÖmZˆ¿cY{ZÁ|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf‡†ÌWÕ|Ë»Ä]ÕYÄ»Z¿µZ‡YZ]­Z‹Âa |‹Œ¯Ä]­Z‹Âa©ZqZ«Z]Õ|mĸ]Z¬»Zf‡YÂyYÁ dÌÅZ»dÆmÄ]­Z‹Âa©ZqZ«",­Z‹Âa½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{Z¬fŸYÄ] {Y|¿Yw€¿½Y‚Ì»Ä]֗Z^eYpÌÅ©ZqZ«{»­Z‹Âa­Âf//‡Y ®ËpÌÅÁÃ{Â]ħ€]½Á€¬»֘ËY€‹€Å{­Z//‹Âa©ZqZ«Á €Ë½Md¼Ì«į­Âf//‡Y­Z‹ÂaZ]d]Z«ÖËZ¿YÂeZÅÂ//Œ¯Y ÕZźÌežË€‡dÌ·Z §|ËZ]Y~· |¿Y|¿Yd//‡YÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì« ÕZÅ|¿€]Z]{Ây€]dÆm¦¸fz»ÕZŽZf‡Y{Ã|‹ÖÅ|¿Z»Z‡ "{‹Äf§€³€‡Y©ZqZ«­Z‹Âa€v» ºÆ»žËZÀYÖ°Ë­Z‹Âad Àd//‡YÃ|»MÄ»Z¿¾ËY¾f»{ ÄÀ˂Å d‡YŒ¯ÕY‚·Z¤f//‹YÁÖeY{ZÖf]Z«d˂»ÕYY{Á ,Ö¨ÀÕZÅÄf‡ÁžËZÀ€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ºWY{µZ¤f‹Y{ZnËY¾ÌËZa ‚¯€¼f»€Ì£µZ¤f‹Y½Z°»Y{ZnËY,ÓZ]Ճ·ÂÀ°eÄ]­|¿YÖ´fˆ]YÁ µZ¼ŸYZ]±‚]Öf·Âyd¯€‹®Ë|˳Ö»€ËZe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÕ´Àz‡ {‡,ÖËZ¼Ì¿YZeÖf·Á{Yw€¿cÁZ¨f·YÄ]Z»dyY{€b¿ÕY€]d¼cYÁÄ]ZŒ§ d ÀÄ]\̇MZ]ÁÃ{€]¾Ì]YYYZ]{d]Z«ª˜À»į{|ÅYÂy\ÌmÄ]Ö¿Ô¯ ,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{,ZÆÀeÖ¨˜» d‡YÃ|//‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¿Y€´¿\m»,€ËZe Ã{€¯{YÁ¾Ì´À‡€ËZeÕ{ZˁY|¬»Öf·Ây±‚]d¯€//‹®ËY€ÅZ›{€¯ZƛY ՁYcÁZ¨f·YÄ]Z»Ze|À¯Ö»µZ¼ŸYÕZŒ§cZneÁ½| »,d ÀcYÁ€]Ád‡Y ½Z»ÂeÖf·Á{Yw€¿cÁZ¨f·YÄ]Z»|ÅYÂyÖ»d¯€‹¾ËYd¬Ì¬u{ {Y{€b¿Y ZÆqħ€ e½Z¼ÅZ]|ÅYÂyÖ»d¯€‹¾ËYÄ°ÀËY¾¼“ |À°¿dyY{€aYÖËZ¼Ì¿YZe Ã{€¯Ä^‡Zv»Yħ€ e½Z»Âew€¿½Z¼ÅZ]Á|‹Z]Äf//‹Y{Y{ÂycY{YÁ| |̯Ze€ËZe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÕ´Àz‡ {Y{€b¿d¼cYÁÄ]YcÁZ¨f·YÄ]Z»Á Ö«Z¨eY¾ÌÀqįY€q-d‡YÃ|‹€ËZed À|Ë|‹Ö¿Y€´¿\^//‡Â“»¾ËY{€¯ {‹Ö»Ã{Y{"€œ¿€ÅY½YÂe€aZ̈]Ã|ÀÀ¯{YÁ®Ë"Ä]Öf¿Yįd//‡ZÀ »¾ËYÄ] d¼Ì«įÖ·Zu{ {‚ËÖ»ºÆ]‚//Ì¿YZ],Ã|//‹{ZnËYd¿Y¾ËY€]ÃÁԟ¾ËY€]ZÀ] Žz//Œ»,|]ZËÖ»ŽÌzeįֻ¼ŸYd¼Ì«…Z//‡Y€]YZ]{€ËZe¥Z f» YZŁYw€¿cÁZ¨f·YÄ]Z»¾fyY{€b¿ÄnÌf¿Ö³‚]{‡d¯€‹¾ËY¹Y|«YZ»Y {‹Ö» dzË|ÅYÂyºÆ]YZ]{Yd]Z«ª˜À»įd‹Y{|ÅYÂyŠËY€] µZ‡½ZËZaZe…ÔaZ¿YÃZ´f‡{Y‚Å|Ì·Âe Ä]ÃZ‹YZ]Á{Ây½Y€ËYÖf ÀÃÁ€³cӐv»¾Ë°eÁÖuY€—,cZ¬Ì¬ve½ÁZ » ÃZ´f‡{Y‚Å,ÕZmµZ‡½ZËZaZed‡YY€«į{€¯¹ÔŸY…ÔaZ¿Y|Ì·Âeḑ€› ½ZÌ]Z]\Ìn»Âa‰Â¿Z̯,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {Â//‹YZ]Ä¿YÁÁ|Ì·ÂeµÂv»¾ËYY ÃZ»dŒÆ^Ë{YYÃZ´f//‡{ZeÄ¿YÁ|Ì·Âeḑ€›Z]…ÔaZ¿Y|Ì·ÂeÄ°ÀËY {½ZˀfŒ»cY€œ¿…Z‡Y€]µÂv»¾ËYē€ŸÁ|Ì·Âed¨³,d//‡YÃ|//‹Z£M |Ì·Âe…ÔaZ¿YÃZ´f‡{Y‚ŵZ//ˆ»Y½ZËZaZed‡YY€«Á{Y{Y€«Z¯Âf//‡{ ¥Y|ÅYÄ]¶Ì¿dÆm{…ÔaZ¿Y|Ì·ÂeÄ°ÀËY€]|̯Ze¾¼“ÁY {Â//‹YZ]Ä¿YÁÁ ՁZ‡Á{Ây¾ËY|¿€]ºÆ‡ŠËY‚§YÁÁ{Ây½Y€ËYcӐv»Ä //‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Á įd‡YÕYĿ³Ä]µÂv»d̨̯t˜‡ÕZ¬eY{€¯ZƛY-d//‡YÄf§€³c d̨̯t˜‡ÁÃ|‹ž¨e€»½ZˀfŒ»cY€œ¿Á{ÂyZ]…Z‡Y€]½M̯֨cÔ°Œ» €´Ë{{Á‚§YÕÁ d‡YÄf§€³Y€«\Ì«ÕZÅÁ{Âyt˜‡{º¯d//‡{ZË€eÓZ]½M Ö¸yY{ÕZÅYZ]½ZˀfŒ»ÕZÅÕ|À»ZÌ¿Հj¯Y|uŠ‹Âa,Á{Ây¾ËY|Ì·Âe¥Y|ÅY d‡YÖeY{ZÁ ©ZqZ«Ö¿Zy{cӐv»{Ö¿YÂÌucÓ”§YÃ{Z¨f‡Y ¶uY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Â//Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»†ÌW Z]Á{Y{€^yÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÄÀÌ»{½Z³|ÀÀ¯{YÁcÔ°Œ»YÕYÃ|¼ŸŠz]½|‹ ,Ã|‹Ã{Z¨f//‡YÖ¿YÂÌucÓ”§Y©ZqZ«Ö¿Zy{cӐv»YÖy€]{Ä°ÀËY½ZÌ] Ä] {‹Ö»Z£MÃZ»ÂˀƋµÁYYZ´Ì‡Հ̴ÅćZÀ‹s€—ÕY€mYį{€¯¹ÔŸY cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m,ZÀˆËY‰Y‚³ Ä]d^ˆ¿|{ µZˆ»YµÁYÄÅZ»Á{{Z´Ì‡|Ì·Âeį|Å{Ö»½ZŒ¿d¼ €]Y€]Á{Z^ˀ¬eZ´Ì‡©ZqZ«{ÁM€]½MÖa{ÁÄf‹Y{ŠÅZ¯¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|» ½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯{YÁ,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y†ÌWÃZ»€ÌeÄ¿ZÌ»{ d‡YÃ|‹ ֗d À¾ËYÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€//]YŽÌze¹|ŸYÖ¿Zy{cÓÂ//v» Y|uYÁdŒÅ|Ì·ÂeÃ|‹hŸZ]ĸXˆ»¾ËYįd¨³Á{Y{€^yÄf//‹~³ÃZ»ć ¾ËYÄ»Y{Yį{Â]Ã{Y{Y|ŒÅ¾ÌÀr¼ÅÁY {‹¦«Âf»Ö¿Zy{cӐv»|Ì·Âe|uYÁ ļÅ|¿YÂeÖ»| ]ÃZ»®ËZed À¾ËYÄÌ·ÁY{Y»Ä]YŽÌze¹|ŸÁdÌ “Á |¿ZŒ°]ָ̘ eÄ]YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ Á{Ây[3{ÕZÅğ¼n»|Ì·ÂecY‚ÌÆnecY{YÁYZbËZ‡ |‹ZÌ¿Ö] ÁZźˀve½{€¯€iYÖ],ՁZ‡Ö¸yY{ªÌ¼ eÕZf//‡Y{ZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³ ²À̼Å5 €·ÁÃÁ€acY‚//ÌÆneZ]¾Ì·ÁYÕY€]|//‹ª§Â»,YkÁ€yYՀ̳¸m –//‡ÂeY®Ì˯d//Œa[{ÁSQÃ{Y¿ZycӐv»Ö^¿ZmÕZ//Å[{ {Á|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ZbËZ//‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³, |À¯|Ì·ÂeÖ¿Y€ËY½Z//‡|ÀÆ» ²À̼Å5 €·ÁÃÁ€a|‹ª§Â»,Á{Âyd ÀՁZ‡Ö»Â]Ö¸»ŠËÂaÄ»Y{YÕZf//‡Y {|cÄ]¾//ËYYŠÌaįY{ÂycÓÂ//v»Öy€]Ö^¿ZmÕZ//Å[{ …€aZbËZ‡d¯€‹…Z‡Y¾ËY€] |À¯ՁZ‡Ö»Â],{Â]Äfˆ]YÁŒ¯YkZyÄ]Õ| Ö^¿ZmÕZÅ[{²À̼Å5 €·ÁÃÁ€acY‚ÌÆne\¿ÁdyZ‡,ÖuY€—"d//ˆ¿YÂe |¿Z‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]d̬§Â»Z]Y"®Ì˯dŒa[{ÁSQÃ{Y¿ZycӐv» Ö¸yY{ {Y|¿cY{YÁÄ]ZÌ¿ÓZ¯¾ËY¾Ì»ZeÕY€]ZbËZ‡ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³½ÂÀ¯YÁ |‹Œ¯YYÓ{½Â̸̻YŠÌ]kÁ€yYՀ̳¸mhŸZ]ÃÁ€a¾ËYՁZ‡ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ ÃŻÕԗYZ]{d¼Ì«ŠÅZ¯¹ÁY|e d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ É|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ÁÓ{®ËZ]Á ¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YÁZ¿Á€¯€ÌiZed//ve,{ÂyÄf//‹~³Á|¿ÁÄ»Y{Y{d¨¿d¼Ì« {Â]ÃY€¼Åd¼Ì«ŠÅZ¯Z]ºÅÁ€»Y½ZÆm{d¨¿ՁZ‡ÀÌy} €]€i»¶»YŸµZu¾ËYZ]Ã|//‹dÌ^jeÕ{Zˁ|uZeZŁÁ¾ËYd¨¿d¼Ì« ¾ÌËZa€´Ë{ÁÁ|¿€]Ö»ÓZ//]ÖfÀ//‡|ÀqYZÅd¼Ì«Á®Ëd¨¿YZ] |¿ÁMÖ» Y|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä̼Æ//‡dËZŸ€]ÖÀ^»®aÁY‰Y‚³Ä]ÄmÂeZ]Á®Ë ÕZÅՁZ‡ÀÌy}€^y€´Ë{ÁÁ{‹Ö»dˬed¨¿d¼Ì«,Z”ŸYÕ‡ ֌ÅZ¯YZÅd¼Ì«,{ÕZÅ{ƒYÕÂ//‡Yd¨¿cY{ZÁ¾ÌqÃ{€f//ˆ³ |À¯Ö» ŽzŒ»Zeį֟“» d‡YÖ«Z]d¨¿YZ]€]‚Ì¿Z¿Á€¯ÄËZ‡½ZÌ»¾ËY{ {€¯ºÌ‡€eÃ|ÀËMÕZÅÃZ»ÕY€]ÖÀ‹ÁY|¿YºŒq½YÂeÖ¼¿½Md‹Â¿€‡½|‹ ŠÅZ¯Z]ZÅd¼Ì«ZeÃ|‹hŸZ],½ZÆm{Z¿Á€¯ÃZ]Á{ÂÌ//‹,µZu¾ËYZ] |¿Â‹ÃY€¼Å ¶§Z£M¶Ì·{Ä]Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{Z“Z¬eŠËY‚§YZ]|¿YÁ|Ì»YYZ]¾ËY½ÓZ § Ä°Œ]€Å{Ó{€»Ze|¿YÂf]d¨¿d¼Ì«,¾Ì»Ö·Z¼‹À°¼Ì¿{{€‡ |À¯Y|ÌaŠËY‚§Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ                   Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ‹ |//‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ €fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] {Y{YYZ]cY€Ì̤eZ]ªÌ^˜eÖËZ¿YÂe®aÁY įÖËZÆÌ´Àm½Zˀm{Yē€ŸÕZƯ‹ÃÁ€³¾ËY dˆÌ¿Ä¿Z´Ì] ®Ë{Á{€¯dˀË|»|Àf//‡ÂÌaÂ«ÁÄ]…Z§l̸yĬ˜À»{ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe|À¿Z»Ö¿Z^Ì«Z]½|»MZÀ¯ÕY€]ÖËZÆÅYÄf‹~³ÄÅ{ Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋½Y€v]įY€ÌyY {€¯Y|ÌaZ°Ë€»M¶Ì//‹d¨¿ €´Ë{ÕZ¼‹ÁÄ̇ÁÃY€¼ÅÄ]®aÁY,|//‹Z“Z¬e•Â¬‡hŸZ] Z]…Ôa®aÁYÃÁ€³\·Z«{ÃÁ€³¾ËYYkZy½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeY {Á|uµ{Z »įÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯ ,€fËÁ‰Y‚³…Z‡Y€] |¿{€¯d¬§Y»,{Â]Ö¿ZÆm|Ì·ÂeY|{ ®aÁYÕY€]ֿ»M,|»M|ÅYÂyŠÌa| ]ĸu€»{Är¿MµZu¾ËYZ] d§YZ]{€Ì´]{ZË|ËZ]ZƯÂ//‹ž§{ÕZmÄ]ÃÁ€³¾ËY {Â]|ÅYÂy |À¯Ö³|¿d¨¿ÕY€]Z“Z¬ec|»|À¸] YÖËZaÁY½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€]Z³Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«,|À¯Ö»¶¬fÀ» Z³µZ‡YZ£MZ]į|ÀÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Y€´¸Ì¸ve |Å{Ö»ŠÅZ¯ ®Ìf·Z]ÕZË{YՀf»Â¸Ì¯ķ·–y¾ËYªË€—YÄ̇ÁÖ Ì^— Ä] |]ZËÖ»ŠÅZ¯|{ZeZaÁY{dy‡¾ËYd¼Ì«,½Z¼·MÄ] ŽyZ‹d¼Ì«, ºË€f‡Y{¿ÃÁ€a½|¿Z»¹Z¼eZ¿Z]į\Ìe€e¾ËY ÕY€]Ó{{Á|uÕ{ÔÌ»Ã|ÀËMµZ‡{ZaÁYTTF¥YÖeÖeZ³ Ö·Zu{¾ËY,{Â]|ÅYÂymmBtuÂËÖeÖ]|uYÁ½Â̸̻®Ë€Å Z³d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,µZ‡¶ËYÁY{ÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°eZ]įd‡Y {d̼ÅY‚WZuÄf°¿ {Â]|ÅYÂyÓ{ć{Á|uÃ|ÀËMµZ‡{ZaÁY {Ä¿Z¨‡Pf»įÕYķ¬»,d‡Yķ·–yªË€—YcY{Z½ZÌ»¾ËY Y |Œ¿½MÄ]ÕYÄËÁÄmÂeºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZËd·Á{d¨¿cYÁ Õ|À¼‹ÂÅZ]Ä̇ÁįÖËZn¿MY½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä]€´Ë{Öˇ Äf§€³Z¯Ä]ķ·–y¾ËYgY|uY{YÖ³‚]½YY~³ÄËZ»€‡¹Z¼e ‚Ì¿YZÅÖËZaÁYįÄ̇Á€]ZŒ§µZ¼ŸY¾ËY|‡Ö»€œ¿Ä],d‡Y |‹Z]Äf‹Y|¿½Y|ÀqÀ¼i,{€Ì³Ö»€]{ \e€»€ÌyYÕZÅÄÅ{{Ö¿ZÆmՃ€¿Y|^//‡Yd¨¿ºÆ‡|{ |{Ä]µZ‡{|{{Á|uYÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯ d‡YÃ{€¯d§YµZ‡{ ÖËZ¼ÌaYÂÅd ÀÕZÌuY|¿ÁÕ|À¯Á€fŒÌ]Ö«€]ÕZÅÁ{Ây|Ì·Âe ÕYÃ|ÀËY‚§ÕZÆ//Œ·ZqZ]Y®aÁYÁÃ{Â]Z“ÁY€Ì̤eÄ·‚À»Ä]ºÅ €ËZy}Y|{įÃÁ€³¾ËYÕZ”ŸY€j¯Y d//‡YÃ{€¯Á€]Á |ÀfˆÅÄfˆ]YÁd¨¿Ä]c|‹Ä],{Y{µ€fÀ¯{Y½ZÆmÖ ˜«d¨¿ Y€fÀÌËZaZ̈]Ád‡YÓ{ÕÓZ]½ÂÀ¯Yd¨¿d¼Ì«įÖ·Zu{ Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿĸ¼mY®aÁYÕZ”ŸY€j¯Yįd‡YÖf¼Ì«t˜‡ |¿Y{ZÌ¿½MÄ]½Z‹Äm{Â]½{€¯½YÂf»ÕY€] ½Y€v]Z],d‡Yd¨¿Ö¿ZÆmē€ŸY¹Â‡®Ë|Ì·Âež^À»į®aÁY {Â]|ÅYÂy€eY‹{€f¼¯ ®aÁYÕZ”ŸYYÖ°Ëd¨¿cYÁcZ¬Ì¬veŠz]{į¹Z¬»®Ë d¨¿ÕY€]Z“Z¬e€]Ã|‹{YÁÕZƯ‹d¨³€fËÁÄ],{Y{dÌ·Z § ¾ËYÁ|‹€nÀ»Ã|ÀÀ¯¥€»Zf§{Ö¼WY{cY€Ì̤eÄ]Äf‹~³{ |‹Z]Äf‹Y{ÖeÁZ¨ed‡Y|Ì ]ºÅZ] d¨¿Á{Ä°//Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]µZ//‡{½ZÆm {Ä°Œ]½Â̸̻Ä]d¨¿¥€»|//‹®aÁYÁ{€¯¥€» {Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaYµZ‡{Á ½|‹€Ì³¾Ì»hŸZ]Á|‹ž“ÁµZˆ»Y¶ËYÁYįÖ¿ZÆmÄÀ̘¿€«Z»Y ŠÌa®aÁY|‹hŸZ],|//‹ZÅÁ{Ây®Ì§Y€eŠÅZ¯ÁZÅZ¼ÌaYÂÅ Á{Ä°Œ]½Â̸̻Ä]YµZ‡¥€»Z»MY{ÂyÖÀÌ] {d¨¿ÕY€]Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e,®aÁYÖÀÌ]ŠÌaª^— |Å{ŠÅZ¯ {Â]|ÅYÂyµZ‡t˜‡Y€f¼¯½ZÀr¼ÅµZ‡ ZÆe|»Öf¨¿ÕZÆf¯€‹ÁՃ€¿Y½Y€´¸Ì¸ve,Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÂ//Œ¯ d¨¿ÕY€]Z“Z¬e®ÌaÄ]Ö//¿Z»Äq½ZÆm|À]ZË{|¿{€¯‰Ô//e Ö¼WY{—Ä]¥€»,d¨¿ÕY€]Z“Z¬e®ÌaY†a |̇|ÅYÂy |‹€¼fˆ»—Ä]µZ‡€ÅZ“Z¬eZ»Y |À¯Ö»Y|ÌaÖ//ŒÅZ¯|¿Á Äf‹Y{{ÂmÁÕ{Zf«YÕZÅ{¯€ÌiZedveZÀjf‡Y{»|ÀqÁÃ{€¯ d‡Y ÃÁ€³¾ËY d‡YÃ{€¯ÖÀ̌¿\¬ŸŠeYZœf¿YY®aÁYµZu¾ËYZ] µZ‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaµZ‡{ Äf‹~³µZ‡ZeZ»Y{€¯|ÅYÂy|‹Á{Ä°//Œ]½Â̸̻Ä] Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]µZ‡ÕY€]ÃÁ€³¾ËYÖÀÌ]ŠÌa ºÅ€^»Y¿‰Y‚³{d¨³®aÁY{ÃZ³Mž^À»®Ë {€¯Y|ÌaŠÅZ¯ d§€³|ÅYÂy¹Zn¿Y€´Ë{Ö·Á‚¿ÖÀÌ]Z]®Ë |ÀÀ¯€œ¿ZƛYZ“Z¬eÕZ¼¿Á{ÃZ]{|¿|Œ¿€“Zu®aÁYcZ»Z¬» Z]ªÌ^˜eÖËZ¿YÂe®aÁYįÃ{Y{½ZŒ¿xËZeį|¿{€¯½ZŒ¿€—ZyZ»Y {Y{YYZ]cY€Ì̤e ÕZÆf¯€‹ d‡Y€Ì¤f»®aÁYYkZy{d¨¿¥€»YZÅÖÀÌ]ŠÌa ºŒq½|‹¦Ì “¶Ì·{Ä]Yd¨¿d¼Ì«c|»|À¸]ÕZ¼¿Á{Öf¨¿ ZÆ¿MÕZÅÖËYY{‰YYÄ//nÌf¿{Á|¿YÃ{Y{ŠÅZ¯Z“Z¬eY|//¿Y d‡YÃ|‹Äf‡Z¯ ZaÁYZ³YZ]Ĕ^«{ZÅY‚eÕ|À¼‹ÂÅ |Àq€Å d//‡Y ÁÃZ«¾ËY½{Â]Öf À,žËZ»Z³ÖeY{YÁÕZÅ ZŒ§dveYÄ̇Ád//‹Y{‰Ôeķ·–y¾ËYºË€veZ]Z°Ë€»M |¿|‹Z¯¾ËYž¿Z»ZŒ§{ZnËYZ],½Z¼·MÄËÁÄ]ZÅÖËZaÁYZ»Y,{Y~´] ÖËZÅd¯€‹Ä̸ŸºË€veµZ¼ŸY­Y|e{Z°Ë€»MÀ´À¯½Z³|ÀËZ¼¿ d¯ZŒ»Ä̇Á«ºË€f‡Y{¿»Z³µZ¬f¿YÃÁ€a{į|Àf//ˆÅ {€¯¹ÔŸY½Z¼·M{Z°Ë€»M€Ì¨‡,¶¿€³{ZrËY€^y¾ËY |ÀÀ¯Ö» Y€§Z°Ë€»M{ºË€ve¾ËYµZ¼ŸYįd//‡YÄf¨³ÖËZ°Ë€»M¹Z¬»¾ËY Zźˀve¾ËYµZ¼ŸYYZ°Ë€»M¥|Å,¶¿€³Äf¨³Ä] {Â]|ÅYÂyÖ]‚u d‡YÄ̇ÁYZ³µZ¬f¿Yķ·–y¾ËYYÕY{€]ÀÆ]YՀ̳¸m įÖ·Zu{{€¯¹ÔŸYÖ³ZeÄ]ՂÀ°»{ÁÁՃ€¿YÃÁZŒ»Ĉ‡R» ¢Ë{ ºË€f‡Y{¿ÃÁ€a¦«ÂeÕY€]Ö//Œ‹Â¯pÌŁYZ°Ë€»M ½Z¼·MÄ]ZË{€ËYYÄ̇ÁZ³įķ·–y¾ËY¶Ì¼°e,|À¯Ö¼¿ ÄmÂe¶]Z«ÕZ»{ŠÅZ¯½YÂeÖ»Y½Md¸Ÿįd‹Y~³Ö¿Á‚§Ä]Á ‚Ì¿Õ{Zf«Y–ËY€‹{Â^Æ]Äf^·Y-dˆ¿Y{‚^‡ÃZ«¾ËY½Zfˆ»¶§{ ŠÌaµZ‡{Á|u d‡YÃ{Â^¿€ÌiPeÖ]¥€»ŠËY‚§Y¾ËY{ Z»Y,|‹Ö»¾Ì»PeÄË{ZveY¾ËY¶yY{YZaÁYÄË{ZveY¥€»|{ Ä]-d‡YŠÅZ¯Ä]Á,Ö¸yY{Ճ€¿Y¾Ì»PeºÆ‡¾ËY€“ZuµZu{ Ö¸yY{Z³|Ì·ÂeºÆ‡,|À¸Å{ՁZ³½‚z»½|‹Äfˆ]Z]įÕÂv¿ ,\Ìe€e¾ËYÄ]Á|]ZËÖ»ŠÅZ¯|{{Á|uÄ//]ZaÁYÄË{ZveY ÄË{ZveY¾ËYYkZyYZaÁYÄË{ZveYZ³Õ|{cY{YÁ½Y‚Ì» {ÂyZÌ¿Y֌z]|¿YÂeÖ»ZaÁY d‹Y{|ÅYÂyŠËY‚§Y|{Ä] Z³ÕYÄ^e€»®ecY{YÁZË€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YªË€—YYZ³Ä] ÕY|ËZa¹|Ÿ,Z³¾Ì»Pe‰Á¾ËY{ºÆ»Äf°¿Z»Y,|À¯¥€—€]žËZ» ķ¼vv»½{Â]½Y€³,€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Zˀm½{Â][ÁZÀf»Á Z“Z¬e®Ìa½Z»|‹Z]Ã|‹hŸZ]d‡Y¾°¼»Z¿Á€¯…Á€ËÁ½Y€v] |¿Y|¿ZÌ]€°§Ä]Y®aÁYÁ|f§ZÌ]€e¸md¨¿ÕY€] Ö¿ZÆm¥€»|‹hŸZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |‹Z]d¨¿ÕY€]Z“Z¬ed§Y |À¯•Â¬‡¹Â‡®ËµZˆ»Y¶ËYÁYd¨¿ Ã|‹½Z»‚¼Å€Ë~a|Ë|neՃ€¿Yž]ZÀ»ÁÖ«€]ÕZÅÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡Y {»d¨¿ÕY€]Z“Z¬eYc|»|À¸]ÕZÅÖÀÌ]ŠÌad‡YÃ|‹hŸZ]Á |¿€Ì´]Y€«€œ¿|Ë|ne {ÂyY®aÁYcZ»Z¬»YÖy€]d//‡YÃ|//‹hŸZ]Â“»¾ËY Z£M€‡ÕZmµZ‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e€Ì´¼Œqd§YZËM|À‡€b] ½ZËZaÄ]d¨¿½YÁ{€³YÁd//‡Y¥€»dÌ “Á{Ö¼WY{€Ì̤e |ËZ]Âv¿¾Ë€fÆ]Ä]Yd¨¿ē€ŸĿ´q,|‹Z]Ã|‹®Ë{‚¿{Ây {€¯dˀË|» µZ¼fuY¾ËYd¨³€fËÁÄ]ÃZ]¾ËY{®aÁYÄ]®Ë{‚¿¹Z¬»®Ë {,|À°¿Y|Ìa{Â^Æ]¶»Z¯—Ä]‚³€Åd‡Y¾°¼»d¨¿¥€»į {Y{{ÂmÁ±‚]½Y€´ËZ]ļžÅ} ÁdyY{€a®aÁYÖ¸ §Áª]Z//‡¹Z¬»¾Ë|ÀqZ]Ä^uZ»Ä]€fËÁ |¿{€¯ZƛYcZ»Z¬»¾ËY {Œ¿‰Z§½ZŒ»Z¿|¿{Â]¶ËZ»ZÆ¿MÖ´¼Å Ä°Œ]€Å{Ó{¾ÌËZaÄ]Yd¨¿d¼Ì«įµZ//ˆ»Y½Y€v]į Öe|»|À¸]ÕZÆÅZ³|Ë{ÃÁ€³¾ËY”ŸÁ®aÁY|‹hŸZ],{Zf‡€§ µY‡€ËYd‹Y{{ÂmÁd¨¿ÕY€]Z“Z¬e|‹ÕZ¼¿Á{ÃZ]{į |¿€^] d¨¿Ä°//Œ]€Åd¼Ì«įŠÌaµZ//‡Ze®aÁY”ŸÕZÆf·Á{ |¿{Â]©€£µÂa{,{Â]Ó{ÕÓZ],Õ«ÕZ“Z¬e€ÌiZedve Y{Ây|ËZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ËY,|À¯Y|ÌaÖ¼WY{ŠÅZ¯¥€»€³Y ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€ËZ‡Z]{ÂyÕZ°¼Å®aÁY |ÀÅ{ª§ÁdÌ “ÁZ] {‹¦ŸZ”»½ZŒËZÅ|»M{Ze|À¯€f´ÀÅZ¼Å|ËZ]YÄÌ//‡Á€Ìœ¿ ÁįÕZ¯Á\ˆ¯{{ÂyYZ]ºÆ//‡YZ§{ÕY€]¾ÌÀr¼ÅÁ Ze|À¯¶Zu½ZÀ̼—YŠËZ”ŸY½ZÌ»–]YÁÄ]d^ˆ¿d‡YµÂ§YÄ] {‹Ö¸yY{¥Z°‹ž¿Z» ZeµZ‡ĸZ§{®aÁYcZ¬Ì¬ve€Ë|»,{Z^«¾ˆuÄf¨³Ä] ÕZ“Z¬eÁ®aÁY€Ì£|Ì·Âe|‹¶Ì·{Ä]Ã|ÀËM{®aÁYZ¯, ZÅ…Á€]ZŒ§{ZnËY¥|ÅZ]Ze|¿Y{‰ÔeZÅÖËZ°Ë€»MÄ°Ì·Zu{ ZaÁYÄ]Z³cY{Zž¿Z»ÁÃ{€¯ºË€veYºË€f‡Y{¿ķ·–y {Y~³Ö»¹Z¯Z¿Y¥|žËYÕ|À¼‹ÂÅZ]Ä̇Á-|¿Â‹ Ö ˜«ÁÖÆË|]Հ»YZ³Ä]ZaÁYÃZ«Ö´fˆ]YÁ½Y‚Ì»,€Æ»‰Y‚³Ä] ²ÀmÄ]|ÀÅYÂz]žËZ»Z³cY{ZZ]Z°Ë€»MÁ€˜«|Àq€Å-d‡Y {Ây½MYY‚^‡ÃZ«ՁZ³|^‡{ՀfŒÌ]ºÆ‡ZeÄf§ZÅY‚eZ] ÕY€]‚Ì»ÕÁÕZÅÄÀ˂³ÖËZÆ¿Ã|¿€]ZÅ…ÁµZu€ÅÄ]Z»Y,|ÀÀ¯ |ÀfˆÅZaÁYÄ]Ö¿Z‡Z³ µZ‡ZeZaÁYÄË{ZveYՁZ³ZÌ¿Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅև€]…Z//‡Y€] Y½MY֌z]Ád‡Y\ °»€f»{Z̸̻YŠÌ],Õ{ÔÌ» Հe\‡ZÀ»ÄÀ˂³,Ä̇ÁÄf^·Yį|ÀÀ¯¾Ì»Pe|À¿YÂeÖ»€˜«ÁZ°Ë€»M ž“ÁՁZ³ÁÂu{ÕYÄ¿Y€Ì´fz//‡¾Ì¿Y«ZaÁYÄË{ZveY d//‡Y ,Õ{ÔÌ»ZeÕZŵZ‡¾Ì]{įÕÂv¿Ä]-d//‡YÃ{€¯ ¾Ì]įd‡YÖ·Zu{¾ËY-ºË{Â]ZaÁY{Z³¥€»ŠÅZ¯|ÅZ‹ ZaÁY{Z³¥€»|¿Á{|n»,Õ{ÔÌ»ZeÕZŵZ‡ ÃZe¯€^y dˆz¿ļ̿{ d§ZËŠËY‚§Y¾ÌqÄ]©Y€Ÿd¨¿cY{Z µZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡dˆz¿ļ̿{¾ÌqÄ]©Y€Ÿd¨¿cY{Z d§ZËŠËY‚§Y|{ Ö´f¨‹M{ÂmÁZ]d‡YÃ|‹ª§Â»©Y€Ÿ{Y{½ZŒ¿½Â°ËYÂÌfÌÀ̧Ĉ‡R»ÕZÅÃ{Y{€Æ»‰Y‚³Ä] |Å{ŠËY‚§Y|{ Y¾Ìq,‰YÖ¸YՀfŒ»Ä]d¨¿cY{Z,µZ‡{d¨¿YZ] ½Z»Z‡Ä°¿MY†a{€¯¹ÔŸY{ÂyÖ´f¨Å‰Y‚³{Zf‡Z¯Á€r¿Z]¶¬¿Á¶¼uʇYÁd¯€‹ ²ÀmÄ]į|¿{€¯ª§YÂe…Ôa®aÁYÄ]¹Â‡Â»Š¿Y|vf»Á®aÁYd¨¿Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯ ¾ËY d§ZË{Â^Æ]d¨¿d¼Ì«,|ÀÅ{ŠÅZ¯ÕYĬ]Z‡Ö]Y|¬»Ä]Y{Ây|Ì·ÂeÁ|ÀÅ{½ZËZaÖf¼Ì« d¨¿d¼Ì«½|‹€]Y€]Á{Ä],YZ]Yd¨¿Ö¿ZÆmž]ZÀ»Y|{{Á|ud‹Y{€]Z]ª§YÂe ŠÅZ¯Ä̼ƇY֘zed‡Y¦›Â»©Y€Ÿ,…Ôa®aÁYª§YÂe…Z‡Y€] d//‡YÃ{€¯®¼¯ ÖfŒ¯Ö]ZË{Ĉ‡R»ÕZÅÃ{Y{ |À¯½Y€^mÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{Y¾WÁƒÁÄ»ÕZÅÃZ»{{Ây|Ì·Âe ÁZ]¾ËY{®aÁY±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ì»Á{į{Y{½ZŒ¿µZ‡d//ˆz¿ļ̿{,ÂÌfÌÀ̧ įd‡Y¾ËY€´¿ZÌ]º«¾ËY d‡YÃ{€¯{Z¹Zyd¨¿¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ZÆÀeÖ¿Z» ,Ã{Â]µZ‡{¾eY‚ÅÁ½Â̸̻įµZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿©Y€ŸcY{Zt˜‡ {½MÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿µZˆ»Ydˆz¿ļ̿{©Y€ŸcY{Z d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ ŠÅZ¯¾ËY d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ ‚Ì¿Ã{Â]Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻įµZ‡ d‡Y…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ]Œ¯¾ËY€fŒÌ]Õ|À^ËZa€´¿ZŒ¿cY{Z ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ d¨¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä] ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e   ē€ŸY|¬» |{  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» µZË{Z̸̻  cÔ»Z »¶¯‰Y ŽyZ‹ d¯€‹ ½Z³|À‹Á€§ ¾eY‚Å ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡  µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ĸ»Z »‰Y ĸ»Z »ºnu {Y| e |{ d¼Ì« µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa ίϳέΑΗΕϔϧεϳϻΎ̡ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϥ΍έϬΗΕϔϧεϳϻΎ̡ ϥΎϳϭ̳ΩϧΗ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ϥ΍έϬΗΕϔϧεϳϻΎ̡ ϥΎϳϭ̳ΩϧΗ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ¹Z¿ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa     …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa ºnu ĸ»Z »‰Y      ½ Y€Æ]d¨¿ ĸ»Z » µZËY‚Å      ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa  ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa                           … Zad¨¿     d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡  ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ½ZÅZb‡d¨¿ ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯      ¾Ì´À‡cZ¯[· ¹ÂeZ]¹Â̯Á ¹ÂeZ]¹Â̯Á ¾Ì´À‡cZ¯[· ¹ÂeZ]¹Â̯Á صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY Ղ¯€»½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ºËY{Ä´¿¾‹ÁY½Z»{¡Y€q¥€»dˀË|»Z] ½{€°¿Ã{Z¨f‡YÁÁµÂ—{ZÅÖËZÀ‹Á½{€°¿¾//‹ÁZ] €·Â¯|À¯Á{YÃ{Z¨f‡YÁ֌ËZ»€‡ÕZźfˆÌ‡YÄËÁÖ] Äm{Ö·YÕÁՁZ³ÕZŀ·Â¯ÕZ»{ºÌœÀeÁÖ]MÕZÅ |ÀÀ¯ÕZË©€]¾Ì»Ze{Yd¯€‹¾ËY ½ZÌ]Z]Ղ¯€»½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» YÂÅÕZ»{Äm{€ÅŠ//ËY‚§YÕYYÄ],Z//»{ŠËY‚§YZ]Ä//°ÀËY {Á‚§Y,|]ZËÖ»ŠËY‚§YÂ//Œ¯{©€]¥€»cYÁZ´», ¹ZËY¾ËY{ÄËÁÄ]Äf‹~³Y€fŒÌ]¥€»dˀË|»cÁ€“ {‹Ö»…ZˆuYÖËZ¿Á€¯ Z]d‡YÂy¹{€»YZ»{֌ËY‚§Y|¿ÁÄ»Y{YÄ]ÃZ‹YZ]{Y{Ä·Y d¯€‹¥€»kÁYcZŸZ‡{ÄËÁÄ]©€]¥€»dˀË|» |ËZ]c¾ËY€Ì£{Á|//ÀÀ¯ÕZËY©€]ÕÁ€Ì¿žËÂe |À‹Z]֋»Zy€œfÀ» €—ZyՂ¯€»½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÄËÁÄ]©€]¥Z»µ€fÀ¯Á|Ë{Z]ÕZÅÃÁ€³{€¯½Z//Œ¿ Öy€]|¿Y{€aÖ»¥ZÀY¥Z»cZœ¿Ä]®ÌacZŸZ‡{ į|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y¥€»€aÁÖ]ZÆf·YÕZÆb»ÓY¥ZÀYY ºËYÁ|Ì»YÃ|//‹Ã{Y{ZÆ¿MÄ]¥ZÀY©ZeYªË€—Y¹Ó€¯~e Á¾//‹ÁY½Z»{¡Y€qÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ¾ËY{º//Ìf¿YÂf] Y|ËZaÖ´¿Zy¥Z»ÁÖ//¿Z»{‚¯Y€»ÕY€]Y©€]¾//Ì»Ze Y‚Ů˶«Y|uՂ¯€»½Zf‡YÄ¿YÁ¥€»ZÌ¿ ºËY{Ä´¿ d‡YcYÁZ´»Á ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¹€³ÕZŁÁ¾ËYY€³YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹|ÅYÂyž˜«ZÆ¿M €eY|ËZa,ÄÀÌÆ]¥€»Z]©€]¾Ì»Ze–ËY€‹ºÌÀ¯Â^ŸÃZ»{Y{€» {‹Ö»d‡YÂy{½Zf//‡YºÌƧ¹{€»Y{Á‚§Y,{Â]|ÅYÂy ¥Z»d^«Y€»|À¼‹ÂÅÕZÅÂfÀ¯ªË€—YÁ|¿Â//‹Ö» Ö»Ã{Y{Z˜yYcY{YÖy€]Ä//]Á{€Ì³Ö»ccYY{Y ©€],Z˜yYY| ]©€]¥Z»Ä]ÖÆmÂeÖ]c{Á{‹ {€Ì³Ö»cÃZ»ÂˀƋ¹ZÆqZeº°ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕY€]½ZƨY½Zf//‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿ÖËZa€]¶v» ÕZÅd¯€‹¾Ë€e€^f »ÖËZ¼Å{€³½Z]‚Ì»ÖaZÌaÃÁ{¾Ì¼Å{YÁ{ {Â]|ÅYÂyŒ¯Õ{Ó§ ,Հ³ÄfzË,{Ó§,Ճ·Zf»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{YÁ{ ¹ZÆqZeµÁYÕZ//ŁÁ֗Äf//ˆ]YÁžËZÀÁcÓM¾Ì//‹Z» Ze|À¯Ö»ºÅY€§Õ|À¼‹Yd€§Á{‹Ö»Za€]ÃZ»ÂˀƋ Ä]Y{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁcӐv»,Õ{Ó§žËZÀ½Z^uZ |ÀÀ¯ÄWYYÃ{€fˆ³c ,ÖÀÅM€Ì£cY‚¸§Á½|q,{Ó§|Ì·ÂeÄÀÌ»{µZ §ÕZÅd¯€‹ Ճ·Zf»,dyY{€aÁÕZ°]M,Ö//eY€ucZ̸¼Ÿ,Հ³ÄfzË ®¼¯ÁÄÌ·ÁY{Y»,ՃÂ//·Zf»d ÀcZ»|y½ÓZ §,{Â//a ,ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y,ՁZ//‡µ|»ÁՁZ//‡\·Z«,ZÅ[Á} ÖËZÅd¯€‹ĸ¼mYÄfˆ]YÁÖf ÀcY‚ÌÆneÁcÓM¾Ì‹Z» ±‚]ÖËZ¼Å{€³ÁÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY{į|¿ÁÖ»Z¼//‹Ä] Ճ·Zf»žËZÀÕZÅÕ|À¼¿YÂeÖ§€ » d‹Y{|ÀÅYÂy”u {Ây|̸¯ºË€¯•Z]{[Zv‡s€—ÕY€mY ÃÁ€³Z¯Ä]YÄnÌf¿ÁµÂ¼ »Y¹Ó¹Y|«Y,½Z̓Z¬f»Ä]Ö¿Z‡ |ÀËZ¼¿¹ÔŸY ÖËY€mYÂy{Ä»Y{Y{ºË€¯•Z]½Zf//‡€Æ‹Y|¿Z»€§ ÕZÅZf‡Á½Z̓Z¬f»Ä]d¼Ì«½YYcÔÌƈedyY{€a½{¼¿ [Zv‡s€—½{¼¿ÖeZ̸¼ŸÕZf//‡Y{{€¯ZƛY,€Æ//‹ ֗d¯€]{ZÌÀ],d¯€]µZ¤f‹YdËZ¼uÕY~³ÄËZ»€‡s€— dÆm€œ¿{»ÕZÅZf‡ÁՂ¯€»ÕY|//Œz]Z]Ö´ÀÅZ¼Å Ä]d˧|Ì«Ä]YÄ//nÌf¿Á[Zzf¿Y,s€—½{¼¿Ö//eZ̸¼Ÿ |ÀËZ¼¿¹ÔŸYÕY|¿Z»€§ ÕZÅ®¿Z]cÔÌƈedyY{€a‰Y‚³Z]Ę]Y{ÖÅZ//Œ°¸» ¶»ZŸÕZÅ®¿Z]{¼¿½YÂÀŸ,½Y|¿Á€Æ//‹Ä]½Zf‡€Æ‹¶»ZŸ {ÖfyY{€acÔÌÆ//ˆe{€°¸¼Ÿ‰Y‚³µZ//‡YÄ]d^//ˆ¿ ,ÓZ¯|ˀy,kYÁ{Y,Ö·Z¤f‹Y{Ây,Ö´¿Zy¶£Z//Œ»Ây €Å½ZËZa{{Y»€´Ë{ÁÖf ÀÕZÅ|uYÁ‰{€³{ÄËZ»€‡ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§Ä]ÃZ» Ây{¶»ZŸÕZÅ®¿Z]|Ë{€³€¬»,Ĉ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ Äq€ÅY¹ÓÕZŀ̴Ìa½Zf‡€Æ‹t˜‡{|Ë|m\ ‹sZff§Y |ÀÅ{¹Zn¿Y€f Ë€‡ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕY~³ÄËZ»€‡ÁµZ¤f//‹YÃÁ€³Z¯­€fŒ»Ĉ¸m¾Ì»ZÆq Y|¿Z»€§d‡ZËÄ]½Zf‡€Æ‹ÕZÅ®¿Z]Ö´ÀÅZ¼ÅÕYÂ//‹Á ¾ËY{ÖÅZŒ°¸»¹Zœ¿ |Ë{€³Y‚³€]ºË€¯•Z]½Zf//‡€Æ‹ ÁcYY{YÕZ‡Á”uZ]ÖËZm|ÌƋ¾·Z//‡{įĈ¸m dÆm{ÄËÁ¹Z¼fÅY€]|̯Ze¾¼“,|//Ë{€³Y‚³€]ZÅ®¿Z] ÖËY‚·Z¤f‹YÂy{cZ//ˆ¸mcZ]»½{¼¿ÖeZ̸¼Ÿ ֐zeÕZÅÄËZ»€‡ª¬veÕY€]cYY{YÕZ//‡Á{€¯½ZÌ] ,Ö´¿Zy¶£ZŒ»¶»Z‹ÖËY‚·Z¤f‹YÕZÅs€—ÁµZ¤f‹YÁÂu{ Á|ÁYZ¯Ä¿Z»Z‡{d^i,ՁÁZ¯,ÖËZf‡ÁÖËY‚·Z¤f‹Y |ÀËZ¼¿µÁ~^»ÂËÁ¹Z¼fÅYՁÁZ¯s€— d]Z]ÖËY€mY¶¼ ·YÂf//‡{Ây{d·Á{Ö·ZŸÃ|//ÀËZ¼¿ YZ¿Á€¯…Á€ËÁYÃ|Ë{\Ì//‡MZŒ«YÕZ°Ì]¹ZËYdyY{€a dyY{€a¶¼ ·YÂf//‡{ÁÖ¸»Ä //‡Âe©Á|Àž]ZÀ»¶//v» ZƛY,Ã|Œ¿ļÌ]Z¯\ˆ¯ÕZÅ|uYÁdÌ·Z §Ä]cÔÌÆ//ˆe Ô—Y¾¼“d˧|Ì«Ä]ÃÁ€³Z¯”ŸÕZÅÃZ´f//‡{{€¯ ½Zf‡Ây[ԓZ§Á[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y|{ ½ÁZ¯½Zf‡€Æ‹Á|{ ½Zf‡Y[MžËÂeÄ°^‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»¾Ì´¿ZÌ»{€¯½ZŸ}YÕÁ ½{Â]€e¾ÌËZa¶Ì·{,d//‡Y|{Œ¯½Âr¼Å½Zf//‡Ây {ÂmÁÕŒ¯¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿YÂÅYÖ]Á€°Ì»dÌ]¸˜»¾Ì´¿ZÌ» d‡Y€Æ‹Ä̋Zuª—ZÀ»{ÄËÁÄ]Zn»€Ì£cZ]Z Œ¿YÕÓZ]{Y| e ª]Z˜»[MžËÂeÄ°^‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»Z»Md¨³Âa̬֬u Ä°^‹–‡ÂeÃ|‹¹ÔŸY|{Y½Zf‡ÂyÕZ¨]M‚Æn»ÃZ´ŒËZ»M ÃZ´ŒËZ»M{[MՀ̳Ŀ¼¿Â¿{Y€Ëd‡Y€eÓZ]‚Ì¿d‹Y|Æ] {Y{{ÂmÁÖËZÅcÁZ¨eZ¨]MÁd‹Y|Æ]ÕZÅ d‡Y [MžËÂeÄ°^‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»Ã|‹ÄWYYZ»Mª]Z˜»d¨³ÕÁ Á‰Â‹,µÂ§{,ÕZmZ£M,½ZÆ^Æ],|Å{,Ã~ËY,®¸¼£Z]ÕZŀƋ d‡YÃ{Â]|{|¿Âf³ , Ö·Ó[MžËÂeÄ°^‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»Âa̬֬uÄf¨³Ä] €ÆŒ»€y, ÕÁZ], ½Y{Z]M, ½ZnË|ÀÅ, €f‹Â‹ d‡YÃ{Â]|{ ‚»€Æ»YÁ ½Zf‡Yd‹Y|Æ]Ä°^‹Z»Mª^—d¨³½Zf‡YÕZ¨]Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» YÂÅY[€£,|{YÂÅY©€‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»½Zf‡Ây ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä°^‹ÕZŸ{Yd¨³½Zf‡Ây[ԓZ§Á[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {[MžËÂeÄ°^‹Z][ԓZ§Ö«Ôe€]ÖÀ^»½Zf‡Âyd‹Y|Æ] {Y|¿dv½Zf‡Y ½Zf‡Yd‹Y|Æ]Ä°^//‹‰Y‚³ª^—{€¯½ZÌ]Âa̬֬u©{Z ÕZŀƋ[€‹[MžËÂeÄ°^//‹Ö]Á€°Ì»dÌ]¸˜»½Zf‡Ây Ã{Â]|{YÂÅY[MÕY‚n»Ä°^‹L‚mÄ]µZ‡{½Zf//‡Y -{‹Ö»¹Zn¿YÕ{Z̸̻Z^fŸYZ]Á½Zf‡Y{ {€¯¹ÔŸY€ÀÅZ]|ÌƋÉ{¿ZË{Á{ZÀ]ÃY{Y€Ë|» d¯€]ՁZ‡ÃYÁ¶as€— ¹Á€v»ª—ZÀ»{ ÖËZË{Հ§Zˆ»ž»ZmºfˆÌ‡‚Ì»Md̬§Â»ÕY€mY ‚»€ÅÁÖ¿Z¬u|ÌƋ{ZÀ]{ dŒÌ »t˜‡ÕZ¬eY,Œ¯Ձ€»ª—ZÀ»{dÌ ¼mÕZ¬]Á {‹Ö»֟Z¼fmYd·Y|Ÿ‰€fˆ³Á½ZÌËZf‡Á ÕY€mYYd¯€]{ZÌÀ]ÖËZÀ]€ËÕZ//Ås€—ÁÖ¿Y€¼Ÿ½ÁZ » Á{Y{€^yŒ¯{{ZÌÀ]¾ËY–‡ÂeÖ¿Y€¼ŸÃÁ€aÁY‚Å ÖËZÀ]€ËÁÖ¿Y€¼Ÿs€—ÕY€mY‚Ì¿µZ‡{d¨³ |nˆ»dyZ‡,ՁZ‡ć|»ĸ¼mYÖ¨¸fz»ÕZÅÁÂu{Y ,Öf‹Y|Æ]‚¯Y€»dyZ‡,Ö¿Z‡[M,ՁZ‡ÃY,Ö´Àŀ§‚¯Y€»Á Œ¯Äf§ZËÄ ‡Âe€f¼¯Á¹Á€v»ª—ZÀ»{Y ÁcYÂÀ«d»€» ºËYÃ{€¯|Æ e ÖËYµZ¤f‹Yd”Æ¿{ZnËY€]ÃÁԟd¯€]{ZÌÀ]{Á‚§YÕÂnÆ» ÁÕ{Zf«YՁZ‡|À¼¿YÂeÁÄ //‡Âe,ÖËY{dÌ»Á€v»¥|ÅZ] ½YÂÀŸÄ]Â//Œ¯Y{Ây€]€f¼¯Á¹Á€v»ª—ZÀ»{֟Z¼fmY {‚Ì¿YÕYÃ{€fˆ³ÕZÅdÌ·Z §,{ÂyÖ¸YdË»Z»Ád·Z‡ {Y{ª—ZÀ»¾ËY{ÖËZÀ]€ËÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÁÂu €]|̯ZeZ]d¯€]{Z//ÌÀ]ÖËZÀ]€ËÕZÅs€—ÁÖ//¿Y€¼Ÿ½ÁZ » ÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅs€—Š‹ÂadveŒ¯½Zf‡Y¹Z¼eį¾ËY Z]d¯€]{ZÌÀ]|Àq€Å{€¯|̯Ze,|¿Y{Y€«{ZÌÀ]¾ËYÖ//ËZÀ]€Ë ÕZÅd‡ŻÁcY|̯ZeÁՀ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»Ä]ÄmÂe €]ÖÀ^»Ã¹Z»Yc€”u½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡Õ‡YÖ£Ô]Y ž»YÂm֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YՁZ//‡|À¼¿YÂeÁÖËY{dÌ»Á€v» \ˆ¯ÕZÅd€§{ZnËYªË€—YÄf§ZËÄ //‡Âe€f¼¯Á¹Á€v» {ÖËYµZ¤f//‹Y€]Y{ÂycZ»Y|«YÁZÅdÌ·Z §Ã|//¼Ÿ,Z¯Á ÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅs€—ÕY€mYÄ]Z»Yd‡YÃ{€¯‚¯€¼f»ª—ZÀ»¾ËY {Y{ÄËÁÄmÂe‚Ì¿¹Á€v»ÁÖËZf‡Áª—ZÀ»{ÖËZÀ]€Ë {YՁZ‡ÃYÁ¶as€—¹Z»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d¯€]{ZÌÀ] {Y{¹Y|«Yd‡{{ZËÃ|¿Z‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]Œ¯¹Á€v»ª—ZÀ» ¾ËY½ZÌ]¾¼“d¯€]{ZÌÀ]ÖËZÀ]€ËÕZÅs€—ÁÖ¿Y€¼Ÿ½ÁZ » Á¹Á€v»ª—ZÀ»{YՁZ//‡ÃYÁ¶as€—{Á‚§Y\¸˜» ¾ËYYįºËY{¹Y|«Yd‡{{Œ¯½Zf‡YY{Ây€]€f¼¯ d‡Y¹Zn¿Yd‡{{Ö¬]Z»ÁÃ|‹¶Ì¼°es€—,{Y| e {ž]YÂeÕZÅZf‡ÁÁ½Zf//‡€Æ‹{Y{Ä»Y{YÕÂnÆ»|¼v» {ZÌÀ]ÖËZÀ]€ËÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅdÌ·Z §Š‹Âadve½Zf‡Y¾ËY s€—¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«ÃYÁ¶adyZ‡ÁÂu{d¯€] d‡YsZff§YÃ{Z»M‚Ì¿ՁZ‡ÃYÁ¶a ÕZŽZf‡Y,d¯€]{ZÌÀ]ÖËZÀ]€ËÕZÅs€—ÁÖ¿Y€¼Ÿ½ÁZ »Äf¨³Ä] ½Zf‡€·Á|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡,½Zf‡Ây |¿Y{{ZÌÀ]¾ËYՁZ‡ÃYÁ¶aÕZÅÃÁ€aYYºÆ‡¾Ë€fŒÌ] ÕY€]Z^fŸYµZ//Ë{Z̸̻{€//¯½Z//Œ¿€—ZyÕÂnÆ» ÖÀÌ]ŠÌad¯€]{ZÌÀ]ՁZ//‡ÃYÁ¶as€—YÕY{€]ÀÆ] d‡YÄf§Zˎ̐zeÁÃ|‹ d]Z]YÖËZf‡Áª—ZÀ»½ZÀ¯Z‡YÕZ̈]į¾ËY€]|̯ZeZ]ÕÁ {ÃYÁ¶adyZ‡d¨³,|Àf//ˆÅĬ̔»{¶aÁÃY{Â^¼¯ c€mZÆ»YՀ̳¸m€]ÃÁԟ,ÖËZf//‡ÁÁՀÆ//‹ª—ZÀ» ,Ö´Àŀ§,֟Z¼fmY¦¸fz»cÔ°Œ»Á€]Á½ZÌËZf‡ÁÄËÁÖ] š¨uhŸZ],ZŀƋ{ÖÀ̌¿Ä̋ZuY֋Z¿ÖfŒÌ »ÁÕ{Zf«Y Šz]¾ËYd̼ÅYÄ]‚Ì¿֫¬uÃY{Yd//‡€a€‡Ö§€ »{Ä¿Z´Ë Z¯Ö³{€fˆ³d¸ŸÄ]ÕY{€Æ‹{֫¬uhv]{Á‚§YÁdyY{€a ÕY{€Æ‹©Â¬uYZ§{Ád‡YºÆ»ÕZÅŠz]Yְ˦ËZ›ÁÁ YZed//‡YZÌ¿ÁÃ{Â]½Y|¿Á€Æ//‹Á€Æ//‹ž§ZÀ»YZ§{ž«YÁ{ ž§ZÀ»YY‹¹€fv»ÕZ”ŸY֫¬ucY€œ¿Á{Âm»ÕZÅḑ€› {{€³Ã{Z¨f‡YÖËZ”«º¯Zv»{ÕY{€Æ‹ cZ»|yÁcZ¼uY€°Œe¾¼“‚Ì¿€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌW Ádˆ¿Y{ğ¼n»ÖËZËÂaZ‡ÄÀÌ»YµÂveÁ€Ì̤e,Ã|//‹ÄWYY YՀƋ½Z¼·ZaÄf‡YÂyYÖ´Àŀ§cZŸÂ“»ÕY€]ՂËÄ»Z¿€] ÁÖ´Àŀ§ÁÂudˬeZ]ºËYÁ|Ì»Yd¨³Á{€¯½YÂÀŸÕY{€Æ‹ ֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§cZŸÂ“»Ä]¾fyY{€aÕY€]ŽzŒ»Ö·Âf» ºËY{€]Հi»ÕZŹZ³ÄÀÌ»¾ËY{ºÌ¿YÂf] ½Z»{Ád‡YÕY{€Æ‹©Á}‰ÂyÁµZ §¶À//‡€aĸ¼mYį Ä¿Y€‡ž]€»€f»®Ë¶«Y|uŠËY‚§YZ¼Ì//‡ÃY{YdÌ·ÂXˆ»Õ|e €œ¿Y¾ÌÀr¼ÅÁ,ZÆ¿Zf‡Â]ՁZˆÆ]Á{€´fŒÅ€Æ‹‚^//‡ÕZ”§ ÕY‚³€]ÄÀÌ»{ÖÀÌ//ˆve¶]Z«Á[ÂycZ»Y|«YՀÆ//‹€œÀ» \¿ÁdyZ‡,ՁÁZŒ¯cY|Ì·ÂeÃYÂÀŒm,ÃZ̳Á¶³ÃYÂÀŒm {¹Z»YÖ´ÀËÖzËZeÄbeÕZÅÄÀÌ·Z¨‡Á¾ËÁÂyÕZÅÄÀÌ·Z¨‡½Z¼·Y ÁÖuY€—,¹€v»ÃZ»{ÖfÀ‡ÕZŶf¯\¿ÁՁZ‡Z”§,€Æ‹ ÁÖuY€—,Y|Ƌ½Y|Ì»{Ö¿Y€ËYÕZ¼ »{Z¼¿ÖfÀ‡YÂË{dyZ‡ ՁY|¿YÃYÁd À½Y|Ì»{Õ{Z][ŻMÁÖËZf‡ÁÄ^¸¯dyZ‡ Հ̳ÀÆ]Z]{ÁÖ»Zœf¿YÁÃ{Y{¹Zn¿YՀƋ½Z¼¸^»dyZ‡ÃZ³Z¯ ¾ËY{Y{Âm»ÕZÅÖf‡Z¯|¿YÂf]Y‹¹€fv»ÕZ”ŸYcY€œ¿Y {Z‡¥€—€]ÄÀÌ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÃZ‹YZÅÁZÀ‹Á€§Zˆ»kÁ€yÁ{ÁÁd^iɁZ‡|À¼‹ÂÅ kÁ€yÁ{ÁÁd^i|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡ɁY|¿YÃYd¨³Á{€¯ Á{ZÀ]½Z»Z‡cZ̸¼ŸÁZ»MÄ¿Z»Z‡{ZÅÁZÀ‹Á€§Zˆ» Z]É{Zf‡¾Ì·ÂXˆ»ZeÃ{¼¿ºÅY€§Yd̸]Z«¾ËYÉ{¿ZË{ Y½Zf‡Y‚¯€»{ZÀ]cZ̸¼ŸÁZ»MÄ̸¯Ä¿Z»Z‡¾ËYÄ]µZeY |À¼‹ÂŶ°‹Ä]Ê¿Zˆ¿YÉZ˜yÁ€]½Á|]ÁÊ¿M¶°‹Ä] |ÀËZ¼¿d§ZË{ |À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡¾ËYd‹Y{½ZÌ]ÊÀ̈u|¼v»Z“|̼u Ã|ÅZ//Œ»Z]|À]®ËÂeY€aYZe|À¯Ê»ºÅY€§Y½Z°»Y¾ËY ,ÕÁZÀ‹ÄqÄ°ÀËY€Ìœ¿,ZÅĨ·Â»Ê»Z¼e|¿YÂf]{Ây{Â^‹Y{ d//‡YÃ|//‹kZy|À]YÖf̧€›ÄqZ]ÁÖ¿Z»Äq{ ZuYYÕ|̨»Z̈]cZŸÔ—Y¾ËY€]½Á‚§YÁÃ{¼¿dËÁ ÊÀÌ]ŠÌa€]ÊÀ^»ÖËZË{®Ì§Y€eµ€fÀ¯ÂeY€aYZÌfyY{Á Á€]½Z»{ªÌ«{cY|Àf//ˆ»ÄWYYÁÊ·Z¼fuYcY€—Zz» |Å{Y€«Äi{Zu ,Õ|»MZ¯ŠËY‚§YÉZf‡Y{֐zeÕZʼnÂ»M€]ÕÁ ɀ§Z//ˆ»ÉZÅdÌ·Z §ÕÁÀÆ]ÕZ//¬eYÁÖ//Œz]€iY »Y{žË€ˆeÁZÅ|ÀËY€§¶Ìƈed¨³Á{€¯|̯ZeÊËZË{ į{‹Ö»[ˆv»Âm[Z]YºË€°e֟¿½Zˀf//Œ» dÌ·ÂXˆ»ÉZÅÊ¿Zf‡YºÅÁ½ZÀ—¼ÅÄ]€fÆ]cZ»|yÄWYY ºÌ¿Y{Ê»{ÂyÊ«ÔyYʌ»ÁÊeY} Ä¿ZËZa¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]Ê¿Z¬u|ÌƋ|À]d‡Y€¯}½ZËZ‹ Y‚ŽY‚Ì»Ä]€§Zˆ»ÊËZn]Zmḑ€›YŒ¯ɀ§Zˆ» |‹Z]Ö»Y{Ây€]Á{€¨¿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d̬§Â»ÉY€mYY€ÀÅZ]|ÌƋÕ{¿ZË{Á{ZÀ]ÃY{Y€Ë|» YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y¥|ÅZ]ÖËZË{Հ§Zˆ»ž»ZmºfˆÌ‡‚Ì»M Á{ÁÁdÆmºœÀ»ÁÄqZb°ËZfyZ//‡{ZnËYÁZÆf̧€› {ZÀ]{½Y€§Zˆ»ÖËZn]Zm€»Y{¶ÌƈeÁZÅÁZÀ‹kÁ€y {Y{€^y‚»€ÅÁÖ¿Z¬u|ÌƋ ,½Z³‚»€ÅÉ{¿ZË{Á{ZÀ]ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁɁZ‡Ã{ZÌa|¿ÁtˀŒe{ ÖÀ̈u|¼v»Z“|̼u Ê¿Z¬u|ÌƋ|À]įÊËZn¿MYd‹Y{½ZÌ]s€—¾ËYÉY€mY ¶]Z«ºnuŒ¯ÖËZË{Հ§Zˆ»Ä¿ZËZa¾Ë€f³‚]½YÂÀ ] ÀËY‚mÄ]ʸY¾Ì»€‡YYÊËZË{€§Zˆ»{{€eYÊÆmÂe ®Ë¾ËÁ|eÁÄÌÆecÁ€“d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ] ¶Ì¸veÁZ»MªÌ«{d^i¾¼”f»įɀ§Zˆ»ž»ZmºfˆÌ‡ ÊÀ¼ËY\ˀ“½{€]ÓZ]dÆmɂËÄ»Z¿€]ÁZ//ÅÃ{Y{Ê¿M d§€³Y€«ÄmÂe{»|‹Z]ÊËZË{ÉZŀ¨‡ c|ŸZˆ»Z]d¨³€ÀÅZ]|ÌƋÉ{¿ZË{Á{ZÀ]ÃY{Y€Ë|» ž»Zmºf//ˆÌ‡Äf//‹~³µZ//‡®ËY½Z»Z//‡½YZ°¼Å ɁY|¿YÃY‚»€ÅÁÊ¿Z¬u|ÌƋ{ZÀ]{ÊËZË{ɀ§Z//ˆ» ÊÀ¼ËY\ˀ“€Ìœ¿ÊËZÅÄ//¨·Â»s€—¾ËYÉY€mYį|//‹ t˜‡½{€]ÓZ]ÁcZ»|yÄWYY{žË€//ˆe¾ÌÀr¼Å,€¨‡ d‡YÄf‹Y{Êa{Y½Y€§Zˆ»É|À¼fËZ“ Ä]{Ây½ZÀz//‡Yɀ´Ë{Šz]{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾//ËY {€´fŒÅÖ´Àŀ§ÕZÅdyZ‡€ËYÄÀÌÆ]ÕY{€]ÀÆ] ÕY‹ÕZ”ŸYÁ†ÌWÕZÅdËZ¼uY€Ë|¬eZ]ÕÁ {€Ë~ac ½Z¼·ZaÕZÅÄ£|£{YÖ°ËYÖ´Àŀ§cZŸÂ“»,€Æ‹Ö»Ô//‡Y ¡Ô^mÁZ‡½Zf‡€Æ‹‚¯€»½YÂÀŸÄ]{€´fŒÅ{Á‚§YÁdˆ¿Y{ՀƋ Ã{Â]¥Y€—YÕZÅZf‡ÁÁZŀƋ½Y|¿Á€Æ‹ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€]Ö¸v» Z]½Z»‚¼ÅZed//‡YZÌ¿Á|//‹Z]Ö»Y{Ây€]ÕYÄËÁdÌ «Â»Y ÕZÅÄÀÌ»{,¦¸fz»ÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁ€Æ‹Ö¿Y{Z]MÁ½Y€¼Ÿ {{€³‰Ôe‚Ì¿֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§ ÕY€mY,Õ|¿Á€Æ‹²Àŀ§LZ¬eY,ՀƋ–Ìv»ՁZ//‡Z^ˁÕÁ Á½Y€œ¿\uZÁ½Z´^z¿ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y,Ö´Àŀ§ÕZÅÄ»Z¿€] dˀË|»cZ «Âeĸ¼mYYÃ|‹Õ|À]½Z»Á½Á|»ՂËÄ»Z¿€]‚Ì¿ ÁZÅd̸]Z«Z]d‹Y{½ZÌ]Á{€¯½YÂÀŸ²Àŀ§ÁÂuYՀÆ//‹ ֋ÁÁ֟Z¼fmYÖ´Àŀ§d¿ÁZ »|Ë|md//‡€a€‡cZÌ]€ne ḑ€›ŠËY‚§YÕY€]¾Ì´mÃZqՁZ‡Z]Y®‡Zm½Zf//‡€Æ‹[ԓZ§Á[M»Y€Ë|» ‰Â»MÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] {Y{€^yÖf ÀÕZÅÃZ³Z¯ÁZÅZf//‡Á[M¾Ì»Ze Ĭ¸u®ËÄf‹~³µZ‡¶Ì‡{{Á‚§Y֟YÖ¸Ÿ,½Z³‚»€Å[ԓZ§Á[Md¯€‹Ö¿Z´¼Å ŠÌadÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ |‹¶°Œ»Zq{©€]cZˆÌ‡ZeÁ`¼aÃZ´f‡{,ÃZq ½|̇Y€§Z]į|‹¾Ì»Ze¾Ë‚´ËZmž]ZÀ»YÉ|Ì·ÂeÁÊf ÀÃZ³Z¯ÁZf‡Á[MÃ|»M |»M{ÂmÂ]¾Ì¯€fŒ»¾ËYZÌ¿{»[M¾Ì»Ze{ÖeÔ°Œ»,½Zfˆ]Ze¶§ ÃZqÄf§€³cÕZʼnÔeZ],{€¯tˀe®‡Zm½Zf‡€Æ‹[ԓZ§Á[M»Y€Ë|» ÃZ³Z¯ÁZf‡Á[M¾Ì»ZecÔ°Œ»Á|Ì·ÂeY|»{YÁY{|n»ՁZ‡Z]Y†a¯~» |‹ž¨e€»Öf À Ö´¿Zyħ€ e{½Zf‡Y¾ËY©€]½Z¯€fŒ»|{Y½Y|¿Z»©€]žËÂed¯€‹d‡€a€‡ ¹Y·Y½Y|¿Z»©€]Á¥€»|{{Á‚§YÖm€³Õ|//‡Y¾Ìˆu|¼v» {Y{€^y ½Zf‡Y©€]¥€»|{d¨³ÕÁ |ÀÅ{Ö»¶Ì°Œed̸b‡YÁ€·Â¯¶»Z‹֌ËZ»€‡ Öf À½Zf‡Y¾ËY½Z¯€fŒ»|{®ËY€f¼¯Á|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Ö´¿Zyħ€ e{½Y|¿Z» {Y{ZfyY½Z¯€fŒ»YÄf‡{¾ËYÄ]©€]¥€»|{į|ÀfˆÅ |ÀfˆÅÖ´¿Zy½Y|¿Z»­€fŒ»Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Öm€³Õ|‡Y {­€fŒ»ÁY‚Å,ֻ¼Ÿħ€ e{‚Ì¿­€fŒ»ÁY‚Åd//‹Y{ZƛY {­€fŒ»ÁY‚ÅÁÖf Àħ€ e{­€fŒ»ÁY‚Å,ՁÁZŒ¯ħ€ e |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §¥Z»€ËZ‡ {ZÆf‹YÖf À­€Æ‹{©ZqZ«µZfÌnË{Y|Ì·Âe Y|Ì·ÂeÃZ´f‡{¦Œ¯Y{ZÆf‹Y½Zf//‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§,{ZÆf‹YÖf À­€Æ‹ ²Àŀ‡ {Y{€^y{ZÆf‹YÖf À­€Æ‹{µZË{Z̸̻®ËYŠÌ]‰YÄ]©ZqZ«µZfÌnË{ dÌ·Z §€]ÖÀ^»Հ^yd§ZË{Öa{d¨³{ZÆf‹Y½Zf‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§,Ö°¸»½Y€»Z¯ ÖÅZ³M†Ì¸aZ¯Âf‡{{Â“»և€],µZfÌnË{Y|Ì·ÂeÄÀÌ»{Öf ÀÃZ³Z¯®Ë Z]Â“»dvY½ZÀ̼—YY†a½Y»Z»{€¯½ZÌ]ÕÁ d§€³Y€«{ZÆf//‹Y½Zf‡€Æ‹ Zn¿MYևZ]{Á¹Y‚ŸY{ZÆf‹YÖf À­€Æ‹{ÃZ³Z¯¾ËYÄ]ÖËZ”«¹Z¬»Ö´ÀÅZ¼Å d¨³{ZÆf‹Y½Zf‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§ |¿{€¯¦Œ¯©ZqZ«µZfÌnË{Y|Ì·ÂeÃZ´f‡{ ¾Ì¼zeµZË{Z̸̻®ËYŠÌ]Ã|‹¦Œ¯ÕZÅÃZ´f‡{‰Y,½Z‡ZÀ‹Z¯{ÁM€]…Z‡Y€] ¶ËÂveÃ|‹¦Œ¯ÕZÅÃZ´f‡{ÃY€¼ÅÄ]Á€Ì´f‡{Ę]Y¾ËY{€¨¿®Ë{Á‚§YÕÁ |‹Ã{ |‹€^·Y½Zf‡YÖf»Â°ucY€Ë‚ eÃY{Y |‹Z£M½Z]MµÁY{¹Y‚ŸYÕY€]Äˀ»Y½YZ]€‡¹Z¿d^i {Y|¿dv½Zf‡Ây[MžËÂeÄ°^‹{[ԓZ§Á[MÖ«ÔeÕZŸ{Y YÂÅY{[MZn»€Ì£[Z Œ¿YY‚Å{ÂmÁ {ÂmÁ[MZn»€Ì£[Z Œ¿YY‚ŁYŠÌ]YÂÅY{{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿YÃ{Y{Â^Ÿ[ԓZ§½ZÌ»YY[MÕZÅķ·ZÆ¿MYÖy€]į{Y{ Ã|‹d‡YÂy{ÕYÄ̋Zuª—ZÀ»½ZÀ¯Z//‡Y{€¯½ZÌ]Âa̬֬u Z¨]Md¯€‹YZn»[Z //Œ¿YµZËY‚Å­|¿Y¢¸^»µZ^«{į |ÀfˆÌ¿Ä·Zˆ»¾ËYµÂ^«Ä]€“Zu½YÂÀŸpÌÅÄ]Z»Y|ÀÀ¯d§ZË{ ½Zf‡Yd‹Y|Æ]Ä°^‹–‡ÂeÃ|//‹ÄWYY‰Y‚³ª]Z˜»{Á‚§YÕÁ ¾Ì´¿ZÌ»Y|{[MžËÂeÄ°^‹{{Âm»€¸¯½Y‚Ì»½Zf‡Ây d‡Y€eÓZ]‚Ì¿ÕŒ¯ ÁZf‡Á[M|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]ÃZqĬ¸u®ËՁZ‡Z] ®‡ZmÖf ÀÃZ³Z¯ ½Y|¿Z»©€]žËÂed¯€‹½Z¯€fŒ»|{YŠÌ] |ÀfˆÅÖ´¿Zy ºË€¯•Z]½Zf‡€Æ‹Y|¿Z»€§ ½ZƨYÃZ´ŒËZ¼¿{Œ¯{Ó§d À½Z³‚]ÖËZ¼Å{€³ {€°ËÁZ]Ö¿Z³Z]cÓ{Z^»ºnuŠËY‚§Y,½Y€ËYՀ³ÄfzËÁ Á¶Ì¼°e,|Ì·ÂeÕZʼnÁÁÄÌ·ÁY{Y»žËÂeÁÄÌÆe,ÖeY{Z ,Հ³ÄfzËÁՃ·Zf»d ÀZ]–^e€»cӐv»¶ËÂve Z]ÖËZÀ//‹MÁÖÀ§Š¿Y{Ö¿Z//‡ÁÄ]ÁcY|//Ì·ÂeÕZ//¬eY ½{€¯ºÅY€§,Հ³ÄfzËÁՃ·Zf»d À¾Ë¿ÕZÅ{ÁZf‡{ ÖÀˀ§MZ¯ÁÖmZyÁÖ¸yY{ÕZÅd¯€‹ÕY€]¹ÓÕZÅÄÀÌ» Հ³ÄfzËÁՃ·Zf»žËZÀՁZ‡Ö»Â]ÁY|ËZaµZ¤f//‹YÁ ÖËZa€]¥Y|ÅYÄ//¸¼mYÖ¸yY{žËZÀYd//ËZ¼u¥|ÅZ] ,Հ³ÄfzË,{Ó§,Ճ·Zf»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{YÁ{ {Â]|ÅYÂy½ZƨYÄfˆ]YÁžËZÀÁcÓM¾Ì‹Z» ÕZÅd¯€‹€Ìœ¿Ö]µZ^¬f‡YZ]Äf‹~³ÕZÅÃÁ{{ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY YÁÃ|//‹Á€]ÁՀ³ÄfzËÁ{Ó§,Ճ·Zf»ÁÂu{µZ § Äfˆ¿YÂe,{ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯{Ó§\˜«,½ZƨYįÖËZn¿M Œ¯{Ó§d ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ë€e€^f »½YÂÀŸÄ]Y{ÂyÃZ´ËZm €^f »d¯€‹½Z]‚Ì»,¶^«ÃÁ{{ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY |À¯dÌ^je ÖËZÅd¯€‹Á|‹Y‚³€]ž]€»€f»Y‚Å€]¢·Z]ÖfuZˆ»{ {ºÅ½Zfˆ¸´¿YÁ®Ë„¸],Ä̯€e,†ÌW‡,½Z¼·M,|ÀÅ,¾ÌqY |Àf‹Y{”u½M ¥€»€a֌ËZ»€‡¶ËZ‡ÁY¹{€»Ã{Z¨f//‡YÁYÂÅÕZ»€³ Ã{Y{Y€«Ö¿Y€v]–ËY€‹{YՂ¯€»½Zf‡Y{©€]dÌ “Á €˜y²¿¾ËYÖ·Ád‡YÃ{Y{ŠËY‚§YY֋»ZyµZ¼fuYÁ Z]|¿YÂeÖ»,Äf§€³Y€«½|»M{Y|Ä]Ä¿Zf//‡M{½ÂÀ¯Yį |ËZÌ¿{Y|Ä]½ÓÂXˆ»Á¹{€»ÕZ°¼Å ÖËZ¿Á€¯Y|ŒÅ–ËY€‹{Äf‹~³ÕZŁÁ{Ղ¯€»½Zf‡Y ¾ËYÂ̋‚»€«ÕZŀƋZ»M{‚Ì¿­YY€Æ‹ÁÄf§€³Y€« Y{Y€§YYÕZÌ//ˆ]ÃZ]Á{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Y{Y€«…Á€ËÁ Öy€]{Á|¿YÃ|¿Z»µZÀ»{ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]½|‹Zf§€³…€e Õ|{|‹Ze½Zf‡Y¾ËY{©€]ŠËY‚§YÄf‹~³ÕZŁÁ ¡Y€qºÌ¿YÂeÖ»¥€»dˀË|»Z]ZÆÀeįd‡YÄf§ŠÌaÄ] ºËY{Ä´¿¾‹ÁY½Z»{ d¨³Ղ¯€»½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Ղ¯€»½Zf‡Y©€]|{µ{Z »cYÁZ´»YŠÌ] d‡Y֌ËZ»€‡¶ËZ‡Á¥€» Á½Zf//‡YÖf//ˆË|À§Y|aÃZ³Y€«d//ˆŒ¿{{Á‚§Y{Y{Ä·Y {Y{€»Ä^À//‹YÕZmÄf¨Å{ÓZ]ÕZ»{ÖÀÌ]ŠÌa€//—Zz] cZŸZ‡½ZËZaY| ]Á{€¯€Ì̤e½Zf‡YcYY{YZ¯cZŸZ‡,ÃZ» ‰Â»Zy֌ËZ»€‡ÁÖËZÀ‹Á¥Z»dŸZ‡YÕZ¯ …Z§½Zf‡YZ¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀasZff§Y Ä]ÁYd¯€‹d^i½Z»c|»,¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{Ö´ÀÅZ¼ÅZ]d¨³…Z§Y|¿Zf‡Y d‡YŠÅZ¯¶]Z«ºÅZ]½Z»¾ËYY«Ö´ÀÅZ¼ÅZ]ÁÄf§ZËŠÅZ¯dŸZ‡ ”uZ]įZ¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁÀnÀasZff§Yº//‡Y€»{Ö¼Ìu×YdËZÀŸ ÀnÀaZ°f]Y½|‹s€˜»Y†ad‹Y{ZƛY,|//‹Y‚³€]¾ËÔ¿McÄ]{Zf«Y€ËÁ Œ¯½Zf‡Y¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ]…Z§,{Zf«Y€ËÁ–‡ÂeZ¯Á\ˆ¯Á€‹ְ˂̧|uYÁ µZ‡{{Y{Ä»Y{Y…Z§½Zf//‡Y{d·Á{Ö·ZŸÃ|ÀËZ¼¿ |//‹s€—¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Ã{Z»M Ä^eÄ]Ä^eY…Z§Z¯Á\//ˆ¯dÌ “ÁÄ^eÄf§€³ccZ»Y|«YZ]€ÌyYÕZÅ cZneÄËÁÄ]cZne{¶Ìƈe|À¿Z»ÖËZÅd‡Ż{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯ Õ{Zf«YdÌ “ÁdÌ^jeÁÕY~³ÄËZ»€‡®ˆËw€¿ŠÅZ¯,YÁµÂaÖËZn]Zm,ÖmZy \ˆ¯ª¿Á{įd‡YÃ{Â]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{Z¯Âf‡{{Õ{Zf«YÕZÅZÀ´Àe{ÂmÁZ] |¿Y{ÖËY‚ˆ]€ÌiZeZ¯Á ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕY{€Æ‹¾Ì·ÂXˆ»Y¾e|ÀqħZ »º‡Y€»{{€´fŒÅY{€Æ//‹ ¾Ì·ÂXˆ»ÁY{€Æ‹¾Ì¿ÁZ »,YÂ//‹ÕZ”ŸYÁ†ÌW”uZ]į ÁcZ¿Z°»YYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y€]|Ë{€³Y‚³€]ÕY{€Æ//‹ÕZÅ|uYÁ {€¯|̯Ze€Æ‹Ö´Àŀ§ÕZÅdyZ‡€Ë …|ÀÆ»-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] ½Zf‡Â]¶Ì^«YÖeZ¿Z°»YÄ¿Zfz^‹Âyd¨³{€´fŒÅY{€Æ‹Ä¿Z´Ë ÖËZÅğ¼n»½YÂ//ÀŸÄ]Õ{ՀÀÅÖ´Àŀ§ž//¼fn»Á½Y¿Z] {ÁÖ»Zœf¿YÁÃ|‹gY|uYÕY{€Æ‹¾ËY–‡Âe½Zf‡Y{€Ìœ¿Ö] ÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YZÅdyZ//‡€Ë¾ËYYÕ{€]Z¯Á½Á|»ՂËÄ»Z¿€]Z] ¶¯€Ë|»¹ÔŸY…Z‡Y€],½Zfˆ¸³Á½Y|¿Z»ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¶Y{Ã|‹{ZnËYḑ€›Ä]ÄmÂeZ],€Ì¿YÂed¯€‹ÕY{Y»YÁÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»Ä ‡Âe€f§{ ÕZÅÄ»Z¿€]½{¼¿ÖeZ̸¼ŸÁª¬veœÀ»Ä]Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ//‡Z‡Y½Â¿Z« ÕÂƼmÖ´Àŀ§Á֟Z¼fmY,Õ{Zf«YÄ ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]ÕZf‡Y{Á€Ì¿€ËÁÕ{ZÆÀŒÌa Ä]Äˀ»YcÄ]Ĩ̛Á¾Ì·Â¼Œ»Հ̳Z¯Ä]Á[~mÄ]d^ˆ¿€Ì¿YÂed¯€‹,½Y€ËYֻԇY ֻ¼ŸĨ̛Á¹Zœ¿ÕY€]dÌ·Z §ÕZÅÄÀÌ»½{€¯ºÅY€§ |ËZ¼¿Ö»¹Y|«YÖ£Ô]YÄ̼Ƈ{Y| e Õ‡Ä]Œ¯Ö¼¸ŸcZ¿Z°»Y©Â‡Át¸½Z»{½Zzf»YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YdÆmŒ¯ €iYÁÕÁÀÆ]t˜‡ŠËY‚§YÁÃZ´//Œ¿Y{Z]d À•Z^eYÕY€«€],Ö³|À·Z]ÁÖ³|¿Z//‡ d‡YÃ|‹½YÂÀŸs€—¾ËY¥Y|ÅY€´Ë{Y»P»Ĩ̛Á½ZÀ¯Z¯֌z] ÕY{€Æ‹ÕZÅ|uYÁY¡Z]ZÆqY{€Æ‹|Ë{Z] ÁY|Ë{¾¼“,ÕY{€Æ//‹ÕZÅ|uYÁÁcYY{Y,ZÅd¿ÁZ »{”uZ]¡Z]ZÆqY{€Æ//‹ ½ZÀ¯Z¯Ö¿Z‡d»|yÖ´¿Â´qÁdÌ·Z §|¿Á½Zˀm{,ŠËÂy½YZ°¼ÅÄ]c«Y|y d§€³Y€«ÕY{€Æ‹ ¡Z]ZÆqY{€Æ‹|Ë{Z]¾ËY{-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÖf//‡€a€‡‰Y‚³Ä] …|ÀÆ» {€¯|̯ZeÕY{€Æ‹½ZÀ¯Z¯–‡ÂeÕY{Y•Z^”¿YdËZŸ€]Õ|¼v»ÃZ‹…|ÀÆ» ÄËYYÄ]d^ˆ¿,Âm[Z]YºË€°e¾¼“|ËZ]ÕY{€Æ‹½ZÀ¯Z¯Ö»Z¼ed¨³Õ|¼v»ÃZ‹ ÁZÅ|uYÁ¾Ì·Áˆ»YÕÁ |À‹Z]Äf‹Y{Õ|m¹Z¼fÅY½Y|¿Á€Æ‹Á¾Ì mY€»Ä]ÄËÁcZ»|y Á|»M{ŠËY‚§YÕY€]ÁÄf‹Y{ÄËÁÄmÂeÕ|»M{cZŸÂ“»Ä]d‡YÂyÕY{€Æ‹½ZÀ¯Z¯ |À‹Z]Äf‹Y{ՀeÕ|mŠ¬¿ÕZ¨ËYY|ËZa|»M{\ˆ¯ ÕY‡Äy€qÁ{€Ìˆ»€f»Â¸Ì¯ {‹Ö»gY|uY½Y€ÆeµZ¼‹{ {ÕZmµZ‡ÃZ»½Z]M½ZËZaZe€f»Â¸Ì¯{Á|u{ÕYÂ//‡Äy€qÁ{€Ìˆ»d//ˆz¿Z§ |̼u|̇®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |//‡Ö»Y€mYÄ]½Y€ÆeµZ¼//‹ …|ÀÆ»”uZ]įÖfˆŒ¿{d‹Y{ZƛY©Â§\¸˜»½ZÌ]Z]Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹Õ‡» Á®ËĬ˜À»ְ̧Y€eÁÖ¿Y€¼Ÿ½Z¿ÁZ »,½Y€ÆeÕY{€Æ//‹½Y€¼ŸÁÖÀ§½ÁZ »ÕÂ^ |À‡¾ËY{d¨³ÕÁ |‹Z”»Y½Y€Æe€Æ‹ÕY‡Äy€qÁ{€Ìˆ»Õ{€^ÅY|À‡,|‹Y‚³€] |̯Ze€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]½Y€Æe€Æ‹€]Z »{Äy€qÁ{€Ìˆ»ÕY€mYÁՁZ‡ÁÃ{ZÌa€] ÖÀ˂´ËZmÁՁZ‡²Àŀ§Õ‡» d‡YÃ{Â]µÂ—€f»Â¸Ì¯½MYĬ˜À»ºÆ‡į|//‹ {ÂyÄ]½Y|¿Á€Æ‹ÁÄ »Zmd»Ô‡t˜‡Z¬eYÁÁ{ÂyÕZmÄ]­Za¶¬¿Á¶¼u d¨³ÕÁ dˆ¿Y{s€—¾ËYÕY€mY¥Y|ÅYºÅYYYZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]ÁZ^»Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹ Y€mYÕY‡Äy€qÁ{²ÀËÁ¶f»ºÅÄ]Ä¿Z³ª—ZÀ»¾Ì]{Ã|//‹Y€mYÕZÅ€Ì//ˆ» |‹|ÅYÂy {Á€ÅZ‹{֋Á€§º¯Á֋Á€¨¿Y€³Z]{Ây€] |¿ÁMÖ»ºÅY€§Y¹{€»ÖfËZ“Z¿cZ^m»֋Á€§º¯Á֋Á€¨¿Y€³Z]½Z^‡Z¯YÖ¼¯{Y| e ÕY|¿Z»€§ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂyÃ|¿Y{Z]ÁÕ|m,ž—Z«{Ây€]½Z¿MZ]į cY€Ë‚ e»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÂÌ//ˆÌ¼¯dˆŒ¿{Ä^ÀŒnÀaÁՀz§{Z¿{Á€ÅZ//‹ÄËÁ ¹Zn¿Y{¾ÌÀr¼ÅÁָ̼ve²Àm½Z»{½ZËYZ]{Á‚§Y{Á€ÅZ//‹½Zf‡€Æ‹Öf»Â°u |ÀfˆÅÄ »Zm{Y~³€ÌiZeÁºÆ»½Z¯YYÁ|Àf‹Y{Y€«¹|¬»–y{ÃY¼Å®Ì¿ÕZÅZ¯ {ÂydˆËZ‹Z¿¥Y|ÅYµZ^¿{Ä]֋Á€§º¯ÁÖ//‹Á€¨¿Y€³Z]Ö¯|¿Y{Y| eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYįd‡Y֋Á€¨¿Y€³Ä »Zm{ZÅÖfËZ“Z¿¾Ë€fŒÌ]LZŒÀ»ÁÁ€»Y{€¯tˀe,|ÀfˆÅ {¾Ë|f»Ö§ZÀYį½Zf‡€Æ‹¾ËY{Äf^·Yd‡YÃ{€¯{ZnËY½ÓÁˆ»ÕY€]ḋZˆu€»Y º¯Á֋Á€¨¿Y€³Ä]c{Z^»Õ{Á|v»Ã|ŸZÆÀeÁºËY|¿Ö¿ZÀr¿M¶°Œ»|ÀfˆÅµZ §YZ] |ÀÀ¯Ö»֋Á€§ ¶Ì]{Y{ÖËZÀ‹Á – d«Á Ä]# |À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Y©€]Հ‡Y€‡Ä°^‹Z],Z»€³Â«ÁZ]Ä·Z‡€Åd¨³Ö¼Ë|«¾Ì//ˆu #½YÂÀŸdveÖ//ŒËÂa,¥€»kÁY{Ճ€¿Y¥€»ŠÅZ¯Ä]®¼¯ÕZf//‡Y{į |‹ՁY|¿YÃY‚Ì¿¶Ì]{Y{Œ¯½ZÌn̈]Ö»Z¼eÃ{€fˆ³d¯ZŒ»Z]ÖËZÀ‹Á d«Á Ä] ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Á©€]¥€»ŠËY‚§Y½Mž^eÄ]ÁZ»{ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ Z]Á€Ì¿cYÁÕZ°¼ÅÁ¾Ì‡|ÀÆ»l̈]½Z»Z‡Z]Öu€—-Ö¿Z»{‚¯Y€»©€]¾Ì»Ze¹Á‚· žËÂe¶»ZŸ€Ë|» |‹¡Ô]YėÂ]€»¶¼ ·YÂf‡{ÁY€mYÖËZÀ‹Ád«Á Ä]– ŠËÂa # ½YÂÀŸ l̈]½ZÅ|¿Z»€§Á½ZÌn̈]”uZ]įÕYĈ¸mZ]¹Y|«Y¾ËY{d¨³¶Ì]{Y½Zf‡Y©€] {Ö¸»Z¯cZv̓Âe,|‹Y‚³€]…Z^Ÿc€”uÃZb‡cZ//ˆ¸m¾·Z‡¶v»{½Zf‡Y |‹|¬ À»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÁ|‹Ã{Y{Œ¯©€]dÌ “ÁÁ½Zf‡Y©€]dÌ “Á{» صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^À‹ZÆq ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YԗÖÀ°‹{¯ Y‚ÅY|»€]{ÂyÄËZ»€‡ŠËY‚§YZ]{Z³Z//‡ZaļÌ] įd‡Y½Y€ËY֏yļÌ]¾Ì·ÁYZ¼‡½Z»Âe{Z̸̻ Ö·Zu{¾ËY,{‹Ö»«ZÅÕ{Z̸̻Y‚Å»ÃZ´‹Z]{YÁ d‹Y{”Ÿ®ËZÆÀe¾ËYYŠÌaÃZ´‹Z]¾ËYįd‡Y {Â]Öf·Á{”ŸºÅ½Mį ½YÂÀŸÄ]ž]ZÀ»d//ˀË|»Ây{Հ̳ºÌ¼e d‡YÖ¸»ZŸ{Z³Z‡ZaļÌ]{€ÀÅÁº¸ŸYÕYÄfzÌ»M ÖeMÕZÅ{Y|ËÁÄ]d^ˆ¿½YY~³ÄËZ»€‡Ö¿ZÀ̼—YZ¿į d‡YÃ{€¯dˀË|»YÃ|Œ¿ÖÀÌ]ŠÌaÁ ÕY‹ÕY~³ÄËZ»€‡Ä»Z¿¾ÌËMÕZf//‡Y{d¯€u Z»Yd//‡YļÌ]d À{cZ»Y‚·Yĸ¼mYļÌ]Ö·ZŸ ļÌ]ÕZÅd¯€‹YÖy€]|^//‡{®ˆË½Z»|Ìq Ä̘u{ZÅd¯€//‹¾ËY¹ZƇįd‡YÃ|//‹\^‡ Á{Z¼fŸY{»Õ{ZÌÀ]ÁµZ°ÌÀ°eÕZŶ̸veÖ//‡€] |‹Z]½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡YÖ¨ŸZ”»½ZÀ̼—Y «YZ¯YZ]»®Ë{Á€»Y{Z³Z‡ZaļÌ]¹ZÆ//‡‰Y YY|m¹ZƇd¼Ì«YZ]¾ËY{įd‡YÃ|‹¦Ë€ e {YÓ{¦Ì ”eÂ“»¾ËYį|¿{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{ d¼Ì«{ ¶»YŸYÖ°ËÃY¼ÅÓ{¦Ì ”eÁd‹Y{€] {‹Ö»[ˆv»ԗ ÁZ°Ë€»M½ZÌ»ZÅŠÀe|Ë|Œed¨³ԗYZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY Ö»[ˆv»ԗd¼Ì«ŠËY‚§YÕY€]Հ´Ë{¶»ZŸ‚Ì¿¾Ìq Ã{€¯{ZnËYµÔyY¶¸¼·Y¾Ì]cZne{ŠÀe¾ËYįY€q,{‹ d‡YÄfz˺ÅÄ]YÖ¿ZÆmÄ¿Y»Á ½ZÆmÕZÅŒ¯{½ZÀr¼ÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ€³Y{Á‚§YÕÁ {¯,|]ZËÄ»Y{Y½ZÀr¼ÅZ°Ë€»MÁ¾//ÌqՀ̳{Á{Zf] d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{Yԗ†¿ÁYÖÀ°‹ €f//ŒÌ]{ԗÕZ“Z¬e€“ZuµZu{d¨³Ö·Á|//¼v» ÁԗÄË{ZveY†ÌW {Y{Õ{Â// |¿ÁZÌ¿{ÕZÅÂ//Œ¯ Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]įµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{€ÅYÂm Ö»Ä̏ÂeYԗŠz]{¹{€»ÕY~³ÄËZ»€‡ZËM½Z»Œ¯ |Å{Ö»½ZŒ¿ԗd À{Ã|À]cZÌ]€ne{Y{x‡Za.|À¯ Ö¿Z»pÌÅc|»|À¸]{ԗŠz]{ÕY~³ÄËZ»€//‡į Ö·Âa€³YºÀ¯Ö»Ä̏Âe¹{€»Ä]¾ËY€]ZÀ],|‡Ö¼¿½ZˁÄ] ,|ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡ÕYZ]{|ÀÅYÂyÖ»į|¿Y{ÕYħZ“Y ¾ËYԗÕZÅd˂»€´Ë{Y |ÀÀ¯ÕY|ˀyԗcZŸÂÀ» |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YԗcZŸÂÀ»Y|À¿YÂeÖ»ZÅÃ{Y¿Zyįd‡Y d¸»ÃZ´fˆËY{cZˁÁlu |‹Â¯Ö»ÃY¼ÅÕY|»ՀfŒ»€]|̯PeZ]d¸»ļÌ] Ä]€eÄf//ˆËZ‹Á€fÆ]Äq€ÅcZ»|yÄWYYœÀ»Ä] |‹Ä]½|̌z]dŸ€‡¾ÌÀr¼ÅÁ{Ây½YY‚³ļÌ] |‹ÁÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y,Œ¯Õ{Zf«YÄ ‡ÂeÁ {Y{€]ՀiR»ÕZŹZ³,ļÌ]d À̯֨ÁÖ¼¯ Ê·Âf»cZˁÁlu½Z»Z‡{Y{Y€«¾ËY…Z//‡Y€] ÉY€]g{YÂ//uÁ€¼ŸÉYļÌ]ÉZÅŠ//‹Âa~yY įd‡Yžf¼eÁÀ¼ŸluÁcZÌ·ZŸcZ^fŸ¾Ë€WY ļÌ]ɇYÉYļÌ]cZ»|yµZ‡Ã{YÁ{{Á|u{ |‹Ê»ÄWYY½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYÄ]½Y€ËY d¸»ļÌ]Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y¾ÌËM{-d//‡YÖÀf¨³ ¶»ZŸ€Ë|»Y€¨·{€f¯{-ÕŒ¯cZˁÁlu½Z»Z‡Á Álu½Z»Z‡Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»€Ë|»Õ|Ìu,d¸»ļÌ] €f¯{,Zz‹YÕZÅļÌ]½ÁZ »ÖeZÀmÄ¿ZvË,cZˁ cZ¯€Ë|»ÂaÓ»Á½Z»{ÕZ//ÅļÌ]€Ë|»Öf¼Å |Àf‹Y{”ud¸»ļÌ]ÕZ^fŸY Ä»Z¿ºÅZ¨ed//¸»ļÌ]ÁcZ//ˁÁlu½Z»Z//‡ |¿{€¯Z”»Y­€fŒ»ÉZ°¼Å Y€¨·{€f¯{,d¸»ļÌ]Ö//»Â¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Z]ÕZ°¼ÅÄ //‡ÂeÕY€]d¸»ļÌ]ÕZÅḑ€›Ä] ”ud¨³Á{€¯ÃZ//‹YcZˁÁlu½Z»Z‡ d¼ ¿d¸»ļÌ]ÕY€],cZˁÁlu½Z»Z‡ZÀ¯{ ¹Y|«Y®Ë½Âr¼ÅÕZ°¼Å¾ËYÄ]Ád‡YZzf§YÁ ºÌÀ¯Ö»ÃZ´¿ÕÂÀ » ½Z»Z‡¾f‡ÂÌaYÉ|À‡€yY€]Y¾¼“Y€¨·{€f¯{ |Àf¨³d¸»ļÌ]½Y~³ļÌ]ž¼mÄ]cZˁÁlu d¸»ļÌ]ZÌfyY{Êf€§įºË€¯Z//‹Y|¿ÁY|y ÁY|yÄ¿Zy¾Ë€WYY‚´f»|yºÌ¿YÂf]Zed§€³Y€« cZˁÁlu½Z»Z‡¹Á|y¶À‡€aÁʸ »ÉÔ]€¯ ºÌ‹Z] Հ´¿YÂeÕYY{Yd¯€‹¾ËY,d¸»ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» d¨³Á{€¯€¯}ļÌ]d À®Ët˜//‡{Ö·Z» ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e €Ì̤e  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu 0 ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ̱έίΑΕϛέη ιΧΎη  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ έϭΎϧηΩ΍ί΁ιΧΎη  µÁYYZ]ŽyZ‹ ϝϭ΍έ΍ίΎΑιΧΎη  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ ϡϭΩέ΍ίΎΑιΧΎη  d ÀŽyZ‹ ΕόϧλιΧΎη  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ΕϣϳϗιΧΎη  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ Εϛέη ΕϣϳϗιΧΎη  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ϲηίέ΍ϲϧίϭ ΕϣϳϗιΧΎη  ¶¯ŽyZ‹ ϝϛιΧΎη  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ ϥίϭϡϫ ϝϛιΧΎη  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ έΗϟΎόϓΕϛέηιΧΎη ͘й ˹́͘й ͘й ˹͘˿й ͘й ˹͘˽й ͘й ˹͘˻й ͘й ˹͘˹й Ͳ͘й Ͳ˹͘˻й Ͳ͘й Ͳ˹͘˽й ͘й €Ì̤e   ±‚]d¯€‹ŽyZ‹     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹     µÁYYZ]ŽyZ‹          d ÀŽyZ‹     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹            ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     |ˀy          ¹Á{YZ]ŽyZ‹ d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ    †¿ÁY ԗ    †¿ÁY À¬¿    †¿ÁY ¾ÌeÔa Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e ¶¯ŽyZ‹  ‚¸§¹Z¿ Ê¿Á|¿Âa  ®Ë€f»¾e {Ó§    †¿ÁY ¹ÂË{ÓZa    ®Ë€f»¾e ÉÁ    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ †» ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿  ¶^«ÉZ¯Á YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy ÁÂË   ÁÂË cYZ»YºÅ{   cYZ»YºÅ{  ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯   †Ë‡®¿Y€§   |W‡½Á€¯  ƒÁ€¿½Á€¯   Ä·{Z^»|uYÁ     Ó{ d¼Ì«    d¼Ì«€Ì̤e   ‚¸§ …Â]¶¯ŽyZ‹ ¾Ìq½YÂË  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹ †Ì¸´¿Y|¿Âa   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  Ê·Z»ŽyZ‹  €Ì̤e ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ‰Á€§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì«  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹  ¶^«ÉZ¯      ŽyZ‹ |ˀy       Ê´f¨Å ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ Y|¬» ‰Á€§ Ͳ͘й ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á €Ì̤e Ͳ͘й Ͳ͘й έϳϳϐΗ €Ì̤e ÄËZ¼¿   |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|  Z°Ë€»MÓ{  ƒÁ€¿½Á€¯  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë Y{Z¿Z¯Ó{   Z°Ë€»MÓ{  Ä̯€e€Ì·   Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̇Á¶]Á   Ä̯€e€Ì· ©Y€ŸZÀË{|   Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{|   ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ tehran.bourse@jahaneghtesad.com ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й ˺͘˹й ZÌ·Y€f‡YÓ{    Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å   ½ZnËZ]}McZÀ» ÖzËZeÖf¼Ì«¦¬‡Ydˆ¿YÂeÄf‹~³Á{ԗ†¿ÁY Zed§ÓZ]Ó{ÁY‚Å®ÌËd¼Ì«ZeÁ|À¯Â^Ÿ{Ây ¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] {Y~´]ŠËZ¼¿Ä]YÕ|Ë|m{¯ ºËYÃ{€¯´f¨³ԗYZ]…ZÀ‹Z¯®ËZ]ĸXˆ» Z]´f¨³{€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY†ÌW,Ö·Á|¼v»d//ËM d¼Ì«ŠËY‚§YÕY€]Õ{ZˁZ̈]¶ËÓ{d¨³{Zf«Y½ZÆm Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]{ČËZŽM€f//ŒÌ]Ä^f·Yį{Y{{ÂmÁԗ {Y{ ¾Ë€eÓZ]ԗ†¿ÁYd¼Ì«Yt˜//‡¾ËYd¨³Ö·Á|¼v» ÕZmµZ//‡ÕY|f]YYY€Ë,d//‡Y½ÂÀ¯ZeÖzËZed¼Ì« {Y{ÕÁ½ZÆmÕZÅ{Zf«Y{Õ{ZˁZ̈]cZ«Z¨eYÕ{ÔÌ» d¼Ì«ŠËY‚§Y\^//‡|¿YÂeÖ»ÖËZÆÀeÄ]ZÆ¿MY¹Y|¯€Åį ÕZÅŒ¯¹Z¼e{Z¿Á€¯‰€fˆ³½M¾Ë€f¼Æ»į|‹Z]ԗ d‡YZÌ¿{ \m»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]d‹Y{½ZÌ]€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY†ÌW Äfˆ]¾ËÁ|eZ]½ZÆmÕZÅŒ¯Ղ¯€»ÕZÅ®¿Z]€j¯YZe|‹ {Y{Zf«YÄ//]Ĭ]Z//‡Ö]Ö´ÀË|¬¿ªË‚e,ÖfËZ¼uÕZÅ ½Y€ËY{¾»Z“¾¯½Á|]Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ì·ÁY d¿Z¼“½Á|]©YÁYZŒf¿YÕY€]Õ|À]Ä^e Õ|À]Ä^eįZËZaÕ|À]Ä^e¶»ZŸ€Ë|»·‘Â̟¾ÌÀr¼Å d¨³{Â]Ã{Y{¹Zn¿YÖ//·Z»¾Ì»Ze¾ËY{YįZ^»{ÓÂ//§ Ö·Z»¾Ì»Pe,…Â]½Z»Z‡€Ë|»cPÌÅÄ]»Z]µZ//ˆ»Y ÕY~³ÄËZ»€‡Äm{\ˆ¯ÁZÅd¯€‹Õ|À]Ä^eªË€—Y Ä]ÄmÂeZ]…Z‡Y¾ËY€] {‹Ö»¹Zn¿YZÅd¯€‹–//‡Âe AÕZ^fŸYÄ^eÁÕY~³ÄËZ»€‡Äm{įZ^»{ӧİÀËY |À¯€ŒfÀ»d¿Z¼“½Á|]©YÁY|¿YÂeÖ»Ã{€¯\ˆ¯ ͘й ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com {‹Ö»"¾Ì»Y"{Z¼¿ÄÌ·ÁYē€ŸÕY€Ë~a…Â] ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y     {€¯¹ÔŸY{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY†ÌW ½Y€ËYÕZÅÕ{Z̸̻Y‚ÅÃZ´‹Z]Ä]֏yļÌ]¾Ì·ÁY{ÁÁ ½YY~³ÄËZ»€‡–‡ÂeÃ|‹Ä^‡Zv»«Õ{Zf«Y‰Y» dˆÌ¿ ½YY~³ÄËZ»€//‡cYZœf¿YªË€—Y«Õ{Zf«Y‰Y» Ö»¾ÌÌ e½ZÀ¼Ì¼—Y¹|ŸÁ®//ˆË,Ã{Z]Ä]d^//ˆ¿ ļÌ]¹ZƇÕ{ÁM€]«Õ{Zf«Y‰Y»Á€»YÁ{Â//‹ ÄËZ»€‡ºŸÄ]Y{ZÆ]©YÁYYZ]d¼Ì«Z]{Z³Z//‡Za Ö»YĨ·Â»¾ËYÁd//‡YZ³Z//‡€´Ë|°ËZ]½YY~³ {½YY{¹ZƇ¶ËZ¼eÁ¹ZƇ|ˀyÕZŦY½YÂe ÃÂv¿ {€¯kZfÀf‡Y…ÁÄËZ»€‡ŠËY‚§Y{d¯ZŒ» ֐yZ‹Z]{Z³Z‡ZaļÌ]½Y€Ë|»{€°¸¼ŸՀ̳ÁY|¿Y performance»«{€//°¸¼Ÿ{ZÀ//‡Y»½YÂÀŸdve d¯€‹¾ËY¹ZÆ//‡‰YÖËY€qÄ]«attribution {‹Ö»€nÀ» ÂÀeÁ®ˆËµ€fÀ¯Â“»{Äfˆ¿YÂe{Z³Z‡ZaļÌ] ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁÃÂmÁ|¬¿½ZˀmÄ]ÄmÂe,Õ¨e€a ÕZf‡Y{Õ|»M{|^//‡ՁZ‡ÂÀf»,\‡ZÀ»ÕZÅ d‡YÃ{€¯d¯€u{€°¸¼Ÿ{ZÀ‡YŽyZ‹ ÄËZ»€‡YZ] ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å Ä]d^ˆ¿½Z‹{ÂyÕZ^fŸYÖ´fˆËZ‹…Z‡Y€]ZÅd¯€‹Ze ¾Ì»ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ĸ¼·Y¹{Zy |ÀÀ¯¹Y|«YÖ·Z»¾Ì»Pe ¹ZƇÕ{ÁÄ]{Á‚§YÃ|‹‰€Ë~a…Â]{¾Ì»YÄËZ»€‡ {‹Ö»ÄÌ·ÁYē€Ÿ…Â]{"¾Ì»Y"{Z¼¿{½M Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]¹ZƇÃZmY ÁÖ·Z»ՂËÄ»Z¿€]†ÌWc{Z ‡ÂaՀ^ydˆŒ¿¾ËY{ ¹ÔŸY`ËZ°‡YªË€—Y‚Ì¿įZ^»{Ó§Ö·Z»€Ë|»Ö]Y€v» |À¯Ö»¾Ì»PeYŒ¯ZÌ¿|{įZ^»{Ó§|Àf‹Y{ ¾ËY |À¯Ö»|Ì·Âe{Ó§¾e½Â̸̻ YŠÌ]Ä¿ÓZ//‡Á ªË€—Y‰{€³{ÄËZ»€‡ÁÖ´ÀË|¬¿Ä]ZÌ¿€—ZyÄ]©YÁY ,Â“»¾ËYY€Ì£µZˆ»Y {Â//‹Ö»€ŒfÀ»ÄËZ»€‡YZ] ¾Ì»ZeÄf^·Y ºË{€¯€ŒfÀ»¦¸‡©YÁY½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å €]¾ÌÀr¼Å |‹¹Zn¿YÄËZ»€‡YZ]ªË€—YÖ´ÀË|¬¿¾ËY {{Ây¹ZÆ//‡ÃZmYªË€—Y€ÌyY¾Ì»Ze¾ËYª//¬veÕY {Z̸̻Y‚ÅÕÁMž¼mÄ]ÁÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y€Æ³¶³d¯€‹ ¹Y|«YÄËZ»€‡YZ]{©YÁYZŒf¿YªË€—YÖ´ÀË|¬¿½Z»Âe ºÌÀ¯Ö» ¹Y|«YÕÁcY|Æ edyY{€aÄ]d^//ˆ¿,Ã|¿Â‹Ö·Z»¾Ì»Pe |À¯ ®Ë–‡Âe¾»Z“d¼‡Ö·Â^«Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ĸ¼·Y¹{Zy Ö»Ô//‡YÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]|ÌËPeÄ]|ËZ]Z0 ¼fu®¿Z] ,d‡YÃ|ÌrÌaÁÖ¿Ó—ZÌ//ˆ]Õ|ÀËM€§į|//‡€]½Y€ËY ZŒf¿YÕZÆÆÀ˂Åį{‹Ö»hŸZ]¾»Z“”u{Á‚§Y €´Ë{Õ‡Y¾ÌÀr¼Å,|]ZËŠËY‚§Yd¿Z¼“{‚»Z¯d]Z] ¾ËY€] |Å{Ö»Š//ÅZ¯YYZ]ÖËYZ¯{Âm»¹‚//Ì¿Z°» Á[Âyd¯€‹®Ë¾»Z“®¿Z]®ËÄ°Ìe{,…Z‡Y Ä]ZŒ»d¯€‹Á{€ÅÕZ^fŸY®ˆË,|‹Z]|]d¯€‹®Ë dˆÌ·Zu{¾ËYÄf^·Y {Œ̻Ä]ZŒ»ºÅ©YÁYw€¿ÁÃ|//‹ d¯€‹ÕY€]Ö·Z»¾Ì»Pe–ËY€‹į|À¯Ö»º°uÖËYZ¯į {‹€e|ŸZˆ»[Ây ÕZ^fŸYÖ´fˆËZ‹…Z‡Y€]Ö·Z»¾Ì»Ze Šz]ŠÅZ¯ÕY€]{€¯|̯Ze¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ze¶»ZŸ€Ë|» ,¾Ë‚´ËZm¹‚Ì¿Z°»,¾»Z“¾¯ÕZÅŠ·ZqYÖÆmÂe¶]Z« d‡YY{ZÆ]©YÁY…Z‡Y€]ZÅd¯€‹ÕZ^fŸYÕ|À]Ä^e ÖÅ|]©YÁY¾Ì·ÁYÁÖf¯€//‹ÖÅ|]Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ë€f³‚] ¾Ì»Zed¯€‹–‡ÂeŒ¯{ÕZ^fŸYÕ|À]Ä^eªË€—Y {‹Ö»ª¬v»¾Ì»YÄËZ»€‡ dˆŒ¿{¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ze¶»ZŸ€Ë|»ĸ¼·Y¹{Zy½Z¼¸‡ ©YÁY¾Ìfˆz¿ÁÄËZ»€‡YZ]Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ë€e±‚]Հ^y Ây{\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]½Y€ËY{¾»Z“¾¯½Á|] ¾Ì·ÁYÁÖf¯€‹ÖÅ|]Ö·Z»¾Ì»Ze¾Ë€f³‚]cZÌ˂mÖy€] d//‹Y{ZƛYÕZ^fŸYÕ|À]Ä^eªË€—YÖ//Å|]©YÁY ZÌ¿{»‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»Pe©YÁY¾ËYZŒf¿YÂ“» ,,ZŒf¿Y¶]Z«©YÁY¢¸^»įÃ{Â]įZ^»{Ó§ ,,‰YÄ]®Ë€Åĸu€»֗µZ˽Â̸̻ w€¿ÁÄ·Z‡lÀa©YÁY¾ËY¾ÌÀr¼Å d//‡YµZ˽Â̸̻ YZ^°ËÃZ»ćÖ¿Z»ž—Z¬»{įd‡Y|{½M{‡ |‹|ÅYÂydyY{€aZŒf¿YxËZe ©YÁYZŒf¿Y½Z¯Y tˀŒeĿ³¾ËYY¯~»©YÁYZŒf¿Y½Z¯Y,ĸ¼·Y¹{Zy d‡Y|ËÁM¾Ì»YÕY‚³Z¯©YÁY‰Á€§¶»ZŸ{€¯ Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹{‡dyY{€a¶»ZŸ¾ÌÀr¼Å |Æ f»Á½Y{€³YZ]dËZÆ¿{ÁÃÂmÁÈˈeÁY{ZÆ]©YÁY €]¾Ì»YÄËZ»€//‡¾Ì»Ped¯€//‹Y©YÁY¾ËY†Ë¿ÀË~a {Y{Ã|Ɵ ¾»Z“¾¯ÄmÂe¶]Z«ÕZƌ·Zq ¹‚Ì¿Z°»€eŠÌad‹Y{ZƛY¾Ì»YÄËZ»€‡¾Ì»Ze¶»ZŸ€Ë|» į{Â]ÕYĿ³Ä]Y{ZÆ]©YÁYZ//Œf¿YªË€—YÖ·Z»¾Ì»Pe Ä]®¿Z]Z0 »Â¼ŸÖ·Z»{ZÆ¿®Ë”u|À»ZÌ¿©YÁYZŒf¿Y Á¶Yd¿Z¼“,¾»Z“{€¯Z¯Äf^·Y {Â]¾»Z“¾¯½YÂÀŸ Žz‹–‡Âe|Æ eÕZ¨ËY¹|Ÿc{Zed//‡Y{‡ d‡Y|À¼‹Y½Z»Z‡ļÌ]ÕY€]Z¼‹ÕZŹZ³ ¾ŒÌ°Ì¸aYį¾ËYÄ]ַ‡ZËÂa d‹Y{|ÅYÂyd¯€//‹ÕY€]‚Ì¿Ö §ZÀ»,€Ì»Á |ÀËY€§®Ë{Y½MÁÃ{€//¯‰Z¼//‹YY~³ļÌ]€ÅÕZŹ|«{Y| e«¹Z´Ìa» –‡Âf»—Ä]|Å{Ö»½ZŒ¿Z»Ö]ZˁY{Y{Ä»Y{Y,|À¯Ö»ÕY~³‰YŽzŒ» ªË€—¾ËYÄ]|¿YÂeÖ»Á{Y|Ì»€]¹|«½Â̸̻ µZ//‡µÂ—{µZ»€¿{€§®Ë ®ËY|ÀËY€§¾ËYÁY |À¯ħZ“Y{Ây€¼ŸļÌ]ÄfyÁ|¿YÄ]½Z»ÂeY‚Å{Á|u š¨udÆm{ÕÁÃ{ZÌaÄ]½YY~³ļÌ]ªËŒe¥|ÅZ]ZÆÀeÁ½Z´ËYÔ»Z¯|¿Á ļÌ]ÕY€]Ã{Á‚§Y‰Yª¸yµZ^¿{Ä]ÃY¼ÅZ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ½YÂÀŸd»Ô‡ {{€§Ä]€vÀ»Ô»Z¯¹Y|«Y®Ë«¹Z´Ìa»Z]ÕZ°¼ÅÁºÌf//ˆÅÁÃ{Â]½YY~³ d‡Zf‡Y¾Ì¼Å ZeÃ{€¯Ö§€ »Y¾Ë¿Öf»|y,_McZf‡Y®ËÕZ°¼ÅZ]½Z»Z‡ļÌ]d¯€//‹ ļÌ]{ÕY~³ÄËZ»€‡YZÆ¿Mž¨¿,½YY~³ļÌ]d»Ô‡š¨uÄ]®¼¯Z]½Z»‚¼Å |Å{ŠËY‚§Y‚Ì¿Y€¼ŸÕZÅ Z]Ö³ZeÄ]«¹Z´Ìa»¾//ŒÌ°Ì¸aY,½Z»Z‡ļÌ]d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö¿Z»ÃÁ{{€¼ŸY~³ļÌ]€ÅįÖËZÆ»|«{Y| e,½Z»Z‡ļÌ]Y‚§Y¹€¿Ä]µZeY |ËY‚§YÖ»Y~³ļÌ]ÄfyÁ|¿YÄ]Y½MÁÃ{€¯¶Ë|^e«Z^fŸY»Ä]Y{Y|Ì»€]ŽzŒ» d»Ô‡š¨uÕY€]‰Ôeį¾ËY½ZÌ]Z]Ę]Y¾Ì¼Å{½Z»Z‡ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÁZŒ» dÌ·ÂX//ˆ»®ËZÆÀeÄ¿Z¯¾ËYd¨³,d//‡Z»ÕZÅdË·ÁYYְ˽YY~³ļÌ] ±€»c|‹ŠÅZ¯Z]c|»|À¸]{Ä°¸],d‡Y½YY~³ļÌ]¹Â¼ŸµZ^«{֟Z¼fmY صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7398

روزنامه جهان اقتصاد 7398

شماره : 7398
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7397

روزنامه جهان اقتصاد 7397

شماره : 7397
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه جهان اقتصاد 7395

روزنامه جهان اقتصاد 7395

شماره : 7395
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه جهان اقتصاد 7394

روزنامه جهان اقتصاد 7394

شماره : 7394
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!