روزنامه جهان اقتصاد شماره 7355 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7355

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7355

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7355

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ÕÓÂm Änv·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄ»Z¿ÄËÁÄv¨ Äv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« Ä·Z¬»€‡ -Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ ½Zf‡Y|Àq{Z¿Á€¯®ÌaYÂ^Ÿ Äv¨ ֋Á€§Ã|¼Ÿ¥ZÀYd̼ÅYÁŠ¬¿ {Zf«Y|‹{֋Á€§Ã{€yÁ Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Ö»Y€Æ]ļÌƧ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ |Ì·Âe {€¯s€˜»Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌW Ö¿| »ÕZÅd¯€‹[M¾Ì»Zes€— |‹ª¬v»ZË{YÖf ÀÁ †¸n»†ÌWZ]֌ËYMÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÃ{ÁM€§½Z³|ÀÀ¯{YÁÕZ´¿Ä»Z¿ €eÃ|À¿\̇MÖ¸yY{ÕZneÕZÅd‡Ż ÖmZyÄ¿Z¼yÕZźˀveY ,Á|̼ËY½Y€ËYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe½Z»Z‡¶»ZŸcZÌņÌW ÃZ»{Ö]ÂÀm½Zf‡YćÄ]…Z§l̸yY[MµZ¬f¿Ys€—sZff§YÄ»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ] ÕZÅd¯€‹¾f§ZÌ¿”uÁZ¿Á€¯ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]Äq€³d¨³,ÖeMÕZÅ ¦«Âf»Z¯,Ö¿Y€ËY½Z‡|ÀÆ»Ä]{Z¼fŸYZ]Z»Y,|‹ÄmY»€ÌyZeZ]s€—ÕY€mY,ÖËZaÁY ¶yY{{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]`¼a½Âr¼ÅÃ|‹ºË€veÖ¸YcY‚ÌÆneÖy€]Á|Œ¿ ,¾Ì¿Y«ÕYĬ̸‡€Ì//ˆ¨e,Ã|Œ¿ևZÀ‹Z¯ÁÖ¿McZ¼Ì¼e,d//‡{Z¿ÕZÅd‡Ż ¹Z¬»cYÂf‡{Ä]ZŽZ»Z//‡Á½Y€Ë|»Öy€]ÖËZÀfŸYÖ],cY€¬»ÕY€mY{Ö´¿Z³|Àq Y֌z]ZÆÀeÕZ¯ÁÂu®ËZ]–]€Ë}Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿½Zִ̻ÀÅZ¼Å¹|ŸÁÖf‡{ÓZ] d‡YÖf·Á{ÕZŽZ»Z‡Z]•Z^eY{Õ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°Œ» ÕZÅd//‡Ż½{Â]º¯ZuYÄÅ{¾Ë|ÀqÄ°Ì·Zu{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÁZ]¾ËYÄ]Õ{Zf«YÕZŹZœ¿¾Ë€eY€³½Á{Á¾Ë€eÄfˆ]ÁºËYÄf§€³ĸZ§cY{YÁ|“ ZËÖ·Z‡®ŒyÄ]½M€‡®Ë¾fˆ],d‡Yd¯€u{Ä¿Zy{Á½ÂqcZneį|¿YÃ|̇ ¾°¼»–ËY€‹¾Ë€e|]{įºÌfˆÅ|ÅZ‹Z»Y,{‹Ö»ÖÆfÀ»Õ{Zf«YÕZ”§½|‹Ö]Y{€» ©Z¨eYÄ]\ˀ«½MÖ¨À»cZ ^eÁÄf§€³Zad·Á{Õ{Z¬eYºÌeÄ¿|]{cY{YÁ|“€°¨e d‡YÃ{€¯Á€]ÁÕ|mÖËZÅŠ·ZqZ]Y½Z»Œ¯Ã|ÀÀ¯{YÁZne ÕZnecÓ{Z^»Á{Y{Y€«Õ{Zf«Ydz‡ÕZźˀve–ËY€‹{Œ¯įÖ·Zu{ cZneÁÂu{¶Ìy{ÕZŽZ»Z‡Öy€]Zf§Ä¿Z¨‡Zf»,d‡YÃY€¼Å½YÁY€§d¬Œ»Z] {¿YÄ]Y½ZŒËYĿ´ÀËYZźˀveZŒ§įÃ{€¯²Àe½Z³|ÀÀ¯{YÁ€]Y½ZÀq d‡YÃ{ÁZÌ¿ dŒaY½Zyd¨Å|ËZ]ÓZ¯cY{YÁÂn»~yYÕY€]ZneŒ¯cZne½Â¿Z«…Z‡Y€] ÁZÅÄ»Z¿¾ÌËM,ZÅÄ»Z¿Šz]Yį|ÀÀ¯~³Ö¿Zyd¨ÅY|ËZ]½MY†aÁÄf//‹Y~³€‡ d‡YÃ|‹{ZnËY,|¿Â‹Ö»¤·Á{Z¿dŸ€‡Z]įÖËY€mYÖËZŶ ¼ ·YÂf‡{ d¨¿ ZÅÕ{ ‡c¸y•ZÌuŻMd¨¿YZ] Ä]Y{ÂyºÆ‡€´Ë{ÖˇYÁ|ÀÅ|]d‡{YYŻMYZ]|ÀÅYÂyÖ¼¿ZÅևÔa®aÁY …Z‡Y€]įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁ|Å{Y{Z¿Z¯Á¶Ë€]Z˶ËÁY,¶Ì‹|À¿Z»YZ]ÕZÅ{YÁÁZe d‡Y€fŒÌ]½MÖ¿ÂÀ¯¥€»½Y‚Ì»YŻMd¨¿ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»,Հ^yž]ZÀ»‰Y‚³ €ËÁ,½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸŠÌaÕ|ÀqZf‡Y¾Ì¼Å{-{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Á{‹Ö»ŻMYZ]Ä¿YÁ½Zfˆ]€Ÿd¨¿|{{Á|uį{€¯¹ÔŸY½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y ÄËZ»€‡YZ] Z¿€ËY†°Ÿ Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZ^fŸYZ]¾°ˆ»Ä Ë{Ás€— {‹Ö»¹Âe|‹Ä]€nÀ»¾°ˆ»ÖfËZ¼us€—Z^fŸY¾Ì»Ze Ä]½Zf‡€Æ‹®ËÖ·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡Y{µZj»½YÂÀŸÄ]{Á‚§YÕÓ {½Zf‡Y¾ËY½Zf‡€Æ‹ZÆq½ÂÀ¯YÁ|‹ħZ“Y½Zf‡Y¾ËY‚»€«ª—ZÀ» dÌ “Á{{ÂÀn]Á½YÁ€Ì‹ĸ¼mY½Zf‡€Æ‹ćÁ‚»€«dÌ “Á Á{‚Ì¿½Z³‚»€Å½Zf//‡Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿Y{Y€«Y|//ŒÅZË{ |ÅZ‹½Zf‡Y¾ËY¶¯{Äq€³Á|ÀfˆÅ‚»€«dÌ “Á{½Zf‡€Æ‹ ŠÌ¯À˂mÁ½ŻZaZ»YºÌfˆÅZ¿Á€¯Öe§ÁÔf]YÖ//ŒÅZ¯|¿Á ºÌÅYÂyÖ»¹{€»YÁ|¿Y{ÕYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿dÌ “Á½Zf//‡Y¾ËY{ Õ´Àz‡ |ÀÀ¯ÕY{{ÂyŠÌ¯À˂mÄ]€¨‡YdÌ “Á{Â^Æ]Ze ¶YÄ//‡ºÌÅYÂyÖ»¹{€»Y½ZÀr¼Åd¨³d//‹Y|Æ]cYÁ ְ˂̧ĸZ§š¨u,®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y¶»Z‹Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a |ÌÀ¯dËZŸYZÅd‡{¹ÁY|»Õ‹Ádˆ‹ÁՀf»Á{Ze ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡½ÁZ » |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Z¿Á€¯½Z´fyZ]½ZmZ»M ¶£ZŒ»½Z^uZÖ°Ì¿Á€f°·YÄ»Z¿ZƛYÄËYYd¸Æ» ÃZ»{Y{€»½ZËZaZe |ËÁ¯Z¼Ì],Äf‹~³dŸZ‡µÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d‡{YY{Ây½Zm |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]½ÂÀ¯Ze €¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » ¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y ÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿ |¿Y{Y€«d^«Y€»dve ŽÌzŒeŠËZ»MÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{½ÂÀ¯Zed¨³ÕÓ d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ dÌ “Á{Œ¯½Zf‡YÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ÕZÆ¿Zf‡YÄf‹~³ÕZŁÁ|À¿Z¼Å{Á‚§Y,|Àf//ˆÅY|//ŒÅZË‚»€« ½ÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Œ¯{€¨¿ÁY‚Å ½Z´fyZ]½ZmZ¼‹,Äf‹~³dŸZ‡{€¨¿c§Z]Á|¿YÃ|‹ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{Z¿Á€¯ Ö ˜«½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yMÃZ]{Äf//‹~³ÁÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ ½ZÌ]…Á€ËÁ¾ËYY֋Z¿c§{Y»ÁÂ//Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ] €]Á{Y{€»¹ZÆqÁ€»Y€Æ›ZeÄf‹~³dŸZ//‡{{€¯ Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚ÅÁ{,֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y Հfˆ]{»ÁY‚Åį|//‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä] Ä]Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Z//ˆu¾ËYZ] |¿|‹ |̇ÁY‚Å {Y{{ZÆÀŒÌacYZ»YÁ½Y€ËY­€fŒ»Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW ZÅÄ¿ZyZ¯ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€]ÖmZyLZŒÀ»YYÃ{Z¨f‡Y Äq¶Zu,ÖmZyLZ//ŒÀ»Z]µÂaÄ°ÀËYcZ^iY,ÕÁÄf¨³Ä] Ä]ZÅd¯€‹Á{Y€§YÖ§€ »Z],d//‡YÕZ¯Á\ ˆ¯ÁdÌ·Z § ¹ÔŸYÁÖ§€ »Z]½YÂeÖ»Á{Â]|ÅYÂy¹Zn¿Y¶]Z«Ղ¯€»®¿Z] Ղ¯€»®¿Z]Ä]½Y€ËYYkZy{€^f »Ö°¿Z][ZˆuÃZ¼‹ µZ¬f¿YÃÂ̋,ZnecZŸÔ—YYd›Z¨uÁd‡Y€uÄ]•Á€Œ» {Y{žË€ˆeŒ¯{YY½Á|] ,cYZ»YÁ½Y€ËY­€fŒ»Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌWÄf¨³Ä]¾ÌÀr¼Å ½YÂeÖ»,ÖmZyLZŒÀ»Z]YµZ¬f¿Y½Á|]‰ÁÕY€mYÕY€] {ZÆ¿½YÂÀŸÄ]½Y€//ËY{Ö¿Z³Z]©ZeYÄ^¿ZmÄ//‡ÕZ°¼ÅZ] ½Â¿Z¯½YÂÀŸÄ]Ö¿Z³Z]­€fŒ»ÕZÅ©ZeY,֏yŠz] –]Y¹Z¬»{½Z§Y€½Â¿Z¯‚Ì¿Á½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|ÀÀ¯{Z {€¯ՁZ‡Ã{ZÌaY¹‚Ì¿Z°»¾ËY,Ղ¯€»®¿Z]{Z¼fŸY{» {ZfˆËYÕ|uYÁ½Â̸̻Á{€»{…Â]ŽyZ‹ €»{¶¯ŽyZ‹Ze{€¯Á€‹ÖaZ‹|‹Z]YÄf¨ÅÁ¾Ìfˆz¿ÄËZ»€‡YZ] {€Ì³Y€«Õ|uYÁ½Â̸̻Á{ Ze|‹\m»Äf//‹~³Äf¨Å{Ó{w€¿¾Ì´À//‡‰‚Ë,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á¾Ì·ÁY{…Â]¶¯ŽyZ‹|‹Z»Y,{‹{ZnËY½YY{¹ZƇµ{{…€eÖ¯|¿Y ŽyZ‹|‹¸m|¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿Yw€¿‰‚ËÖfuį{Y{½Z//Œ¿Äf¨ÅÖeÔ»Z » Z]Ä^À‹ÁcÔ»Z »{ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹Äf‹~³Á{ {€Ì´]Y¶¯ ºÅŽyZ//‹Z»Y |Ì//‡|uYÁÁ½Â̸̻®Ëº«Ä]{ |uYÁÁY‚Å |//‹|uYÁ|//‹|uYÁÁY‚ÅÕ|{Ä]®Ë{‚¿|//‹Z]½Á |Ë|mÖe§€^y¹ÔŸYZ]d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ,Õ“½Z‡Y€y,Ö]€£ÁÖ«€//‹ÕZŽZnËZ]}M,…Z§,½Y|¿Z» dÌ “Á{¹ÔËYÁ½Zn¿,½Z»€¯,½Zfˆ¸³,½Zf‡€·,½Zf‡Ây,€^·Y ,½Z³‚»€Å,€Æ‹Â],½ZƨY,½Y€ÆeÕZÆ¿Zf‡Y¾ÌÀr¼Å |¿Y{Y€«‚»€« ,½ZÀ¼‡,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y,½Y|¼Å,Ö·Z¼‹½Z//‡Y€y,Ղ¯€»,¾ËÁ‚« dÌ “Á{ºÅ|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴ƯÁ¶Ì]{Y,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ |¿Y{Y€«Y|ŒÅ |ÀfˆÅÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ÁY|ŒÅdÌ “Á{Œ¯½Zf‡Yd¨³ÕÁ Á|ÀÀ°¿dËZŸYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aZÆ¿Zf‡Y¾ËY{¹{€»€³YÁ Á|À‹Z]Äf‹Y|¿ZŶ°eÁ€a¾ËYÕY€mY{Õ|mcZœ¿½ÓÂX//ˆ» |ÅZ‹Ã|ÀËMÕZÅÄf¨Å{d‡Y¾°¼»,|ÀÀ°¿µZ¼ŸYYZÅdË{Á|v» ºÌ‹Z]ZÆ¿Zf‡Y¾ËY{Z¿Á€¯ÕÔf]YÁc§{Y»ŠËY‚§Y ÁÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€]ՁY¶°//Œ»YÖ³‚]Šz],|À¯ |‹|ÅYÂy¥€—€]Œ¯ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯ ¾ËYÕY€mYÕY€]{Á‚§Y,ÃÂ̋¾ËY€f//ŒÌ]t̓Âe{½Z´¿Y€§ ‰ÁYÃ{Z¨f‡YÃÂv¿–ËY€‹Ղ¯€»®¿Z]d‡YÖ§Z¯,¹‚Ì¿Z°» |À¯¹ÔŸYYÖmZyYZŒÀ»Z]YµZ¬f¿Y½Á|] Y½YÂeÖ»,‰Á¾ËY{Ä°ÀËY€]ÃÁԟ{Á‚//§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ ÕZÅd¯€‹YÕZ̈],{€¯Ã{Z¨f‡YÖmZyLZŒÀ»Z]ÕZŁY ÕZ¯€//‹Z]ÕZ^fŸYcÄ//]½Y€ËYYkZ//y{Ö//¿Y€ËY ½YÂeÖ»‚Ì¿ªË€—¾ËYYį|ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼Å{ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì] ÕZ¯€‹{‚¿įÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÁZneZ^fŸYYÃ{Z¨f//‡YZ] ZÌ¿{»ՁYž]ZÀ»YÕYÃ|//¼ŸŠz],|¿Y{{ÂyÕZne {€¯¥€—€]Y|Ì·Âe{ÕÁ€“kZfvËZ»cY{YÁÕY€]Œ¯ Ö¿Y€ËYZneÁZÅd¯€//‹€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z],½Y€Æe µÂ¤Œ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]Z¯Á\ ˆ¯Ä]Â//Œ¯YkZy{Õ{Zˁ {½Z¿MÕ{Zf«YdÌ·Z §¶ZuįՁYž]ZÀ»YÁ|Àf//ˆÅ ¾ËYYÕZÌ//ˆ]{Á‚§Y,|¿Y{Ây€]d//‡YÂ//Œ¯YkZy ֗½Y€ËYY½Á€Ì]{įÖ¿Y€ËYÕ{Zf«Y½ÓZ §ÁZÅd¯€//‹ ÕZ¯€‹ÕYY{Ä°¿MZË|¿YÄf‹Y{Y{ÂyZ¯Á\ ˆ¯¶ˆ¿¾Ë|Àq ՁYž]ZÀ»Y֌z]į|¿|À¼«ÔŸ,|ÀfˆÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZne ,Á¾Ì¼ÅY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Y€ËYÄ]cY{YÁ¶ÌƈeÕY€]Y{Ây ÕY€]YYµZ¬f¿Y½Á|]½Z°»Y,{ÂyÄ¿Z»Z‡{€³YՂ¯€»®¿Z] Á{Y~´]Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÁZneYŠz]¾ËY ÖmZyLZŒÀ»Z]µÂa,|À¯cZ^iYįÖ¯Y|»ÄWYYÕYY{Z0 §€ ¹Y|«Y‰Z¨‡d^i½MYŽÌzeÁ|ÌWZeÄ]d^//ˆ¿d‡Y ,cYZ»YÁ½Y€ËY­€fŒ»Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW,½Z´¿Y€§|̋€§ {€Ë~b]Ղ¯€»®¿Z],ÖmZycZne¶ÌƈeÕY€]{€¯{ZÆÀŒÌa Ä]cÓM¾Ì‹Z»ÁÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€]ÖmZyLZŒÀ»Z]Y {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Œ¯¶yY{ Ä]ÃZ//‹YZ]cYZ»YÁ½Y€ËY­€f//Œ»Ö¿Z³Z]©ZeY†//ÌW ÕY€]ZÌ¿{»YŽÌzeÁ¾Ì»Ze{Ã|»MŠÌacÔ°Œ» ž§ÕY€]­€f//Œ»©ZeY¾ËYZ°ÅYY,Õ{Zf«YÕZ//ÅÃZ´À] ¹‚Ì¿Z°»,Ղ¯€»®¿Z]į{€¯{ZÆÀ//ŒÌaÁ{Y{€^y¶” »¾ËY ÕY€]ÖmZyLZŒÀ»Z]YYÃ{Z¨f‡YÁYµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ d̼‡Ä]YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÁZÅÄ¿ZyZ¯ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁ |‡ZÀŒ] Ö¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁZ]³Ád¨³{½Z´¿Y€§|̋€§ ÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » {‹Ö»YZ]{YÁ€´Ë{Äf¨ÅZ¿Á€¯ÕZÅÁY{YĿ¼¿|Àq Ä»Z¿ÄËÁÄv¨ ½Zfˆ¿Z¤§Y Ä] cY{Z {Zf«Y½ZÆmÁ€»Yļ̼“ ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹€]Y€]Á{½ÁºÅŽyZ‹{Y{ÕÁÄf‹~³Á{ |‹dˬe Äv¨ Äv¨ |Å{Ö»‰Y‚³½Zfˆ]€ŸÖf¨¿d‡Ż€Ì̤eÕY€]ZÅÖ ¿Ä¿Z¼³Y{Zf«Y½ZÆm ÕÁY{¾Ì»PeÁÂu{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹d¨³ÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » Ã|‹{YÁŒ¯ÖËÁY{dˆÌ·Ä]ZÆ¿MYĿ¼¿|ÀqÁ|¿{€¯¶¼Ÿ[ÂyºÅÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì] |ËMÖ»YZ]Ä]€´Ë{Äf¨ÅćZeºÅÄ̬]Á ‚¯€»lÀaÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »”uZ]Äf//‹~³Á,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] |‹sZff§Y½Y|¼Å½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za{ֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]ÕÁM¿ º¸Ÿ­ZaÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ{ÁZf//‡{Y|Ë{Z]{ÂƼm†ÌWÕÁZ//À§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » –//‡Âe…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»cY‚ÌÆneÄ]Â//Œ¯ÕZŁZÌ¿ļÅd¨³½Y|¼ÅÕÁZ//À§Á ºË{€°¿{YÁZÅŒ¯€´Ë{YÄÀÌ»¾ËY{ՂÌÆnepÌÅZ0 ^ˀ¬eÁ|‹¾Ì»PeZŽZÌÀ]Š¿Y{ {Œ¯ZÌ¿Ä]Ö]Âyx‡ZaÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â]dˆË{€¯s€˜»ÕZf‡Z¿Â//‡€f¯{ Ä]Á|»M½Y|Ì»Ä]ZŽZÌÀ]Š¿Y{½YÂeZ¿Á€¯Â̋½YÁ{{Ä°Ë—Ä]{Â]ÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ {Y{x‡ZacY{YÁÄ]Z°eY½Á|]Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿ Z¯Ä]d‡{ZŽZÌÀ]Š¿Y{,Â//Œ¯{…Á€ËÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹ÕY|f]YÕZŁÁY{Y{Ä»Y{YÕÁ ÃZ´f‡{,®‡Z»|Ì·Âe,Ö°‹‚acY‚ÌÆneĸ¼mYŒ¯ZÌ¿{»cY‚ÌÆneļÅÁ|¿|//‹ |¿{€¯¾Ì»PeŒ¯¶yY{{Y ÁÂeÔÌf¿Á Á|¿{€¯¶¼Ÿ[ÂyºÅÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]ÕÁY{¾Ì»PeÁÂu{ZŽZÌÀ]Š¿Y{{€¯½ZÌ]ÕZf‡ |ËMÖ»YZ]Ä]€´Ë{Äf¨ÅćZeºÅÄ̬]ÁÃ|‹{YÁŒ¯ÖËÁY{dˆÌ·Ä]ZÆ¿MYĿ¼¿|Àq ºÅÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á|»M€]ZŽZÌÀ]Š¿Y{Ã|ƟY±‚]Z¯¾ËY {€¯dËZ¼uZ¯¾ËYY {Y|»YÄf̼¯֟Z¼fmYÕÁM¿‚¯€»sZff§YÄÌ//‹Zu{Â//Œ¯{Y|»YÄf̼¯¹Z¬»ºWZ«Ä»Y{Y{ Äf̼¯d·Z‡{įY€qd‡Y{Y|»YÄf̼¯Õ|mÂ“»ՁZ‡|À¼¿YÂeÁ€¬§d¨³½Y|¼Å d‡YºÆ»¥Y|ÅYYՁZ‡|À¼¿YÂe{Y|»Y ½ZËZaZe̬֬uZz‹Y¶£ZŒ»½Z^uZd¨³,Œ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡½ÁZ » cÄ]Y{ÂyµZ//‡{€°¸¼ŸÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛY,|¿Y{d//€§ÃZ»{Y{€» »Y½Z»Z‡Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |ÀÀ¯ºÌ¸//ˆe½Z»Z‡Ä]Ö°Ì¿Á€f°·Y į̬֬uZz‹Y¶£ZŒ»½Z^uZd‹Y{ZƛYÖv̈»|¼v»,Â//Œ¯ÖeZÌ·Z» ¹Y|«Y{ÂyÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYºÌ¸ˆeÄ]d^ˆ¿µZ‡€ÅÃZ»{Y{€yZe|ËZ]½Â¿Z«ª]Z˜» ¾ËYįՀÌiPeÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿Zy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]µZˆ»YZ»Y,|ÀÀ¯ ÁZ^»Ö¸»{Zf‡Ä]»…Z‡Y€],d‡YÄf‹Y{Œ¯¶£ZŒ»ÁZ¯Á\ˆ¯€]¶” » Ä»Z¿ZƛY|¿Y{d€§ÃZ»{Y{€»Ze,Y«½Y€‡Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼ÅÕY‹ÁZ¿Á€¯Z] cZÌ·Z»ÁµZ‡YŒ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä]Ö°Ì¿Á€f°·YcÄ]Y{ÂyÖeZÌ·Z» ½Z»Z//‡ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{½ÁZ » |ÀÀ¯dyY{€aÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ]‚Ì¿Y{Ây µZ‡{€°¸¼ŸÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛY½ZË{»d‡YÕÁ€“{€¯|̯ZeŒ¯ÖeZÌ·Z»»Y tax.gov.irÖ¿ZŒ¿Ä]ÖeZÌ·Z»®Ì¿Á€f°·YcZ̸¼ŸÄ¿Z»Z‡Ä]Ä mY€»Z]Y{Ây ÖeZÌ·Z»cYY{YÄ]ÕÁ€“€Ì£Ä mY€»Ŀ³€ÅYÁÃ{€¯ÄWYYÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ] {ÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYÄWYY¹|Ÿc{Õ{Zf«Y½ÓZ §,d‡YÖÀf¨³ |ÀÀ¯[ZÀfmY ºËY€mµÂ¼Œ»,ÖeZÌ·Z»ḑZ »ÁcÔÌƈeYdÌ»Á€v»€]ÃÁԟ,ֿ¿Z«€¬»|ŸÂ» |‹|ÀÅYÂyŠŒz]¶]Z«€Ì£ֿ¿Z« ½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ {Y{®]Zq{Z¯Ä]ZÌ¿Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡ {Y{®]Zq{Z¯Ä]ZÌ¿Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ÕZ¿YZ“|¼v»ÁZ]Ä] ©ZeY†ÌW\ËZ¿ÕZ¿YZ“|¼v»,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |À¯ŠnÀ//‡YY{ÁÁį Õ‡YįcY{ZY¶ZuYÓ{{Z̸̻½|¿Y{€´¿Z]Â“»ÃZ]{,½Y€ËY cY{ZÓ{Z̸̻YŠÌ]Z»d//‹Y{ZƛY,d‡YÃ|//‹s€˜»Ղ¯€»®¿Z] Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§,ּ̋Á€fa֌z],{Ó§Ä]•Â]€»Ã|¼ŸŠz]įºÌf‹Y{Öf¨¿€Ì£ {Y»¶j»ZÅÓZ¯Y¿YÄ]•Â]€»Ó{{Z//̸̻Ze{Á|u½Y‚Ì»¾ËYYÁd//‡Y –‡Âeįd‡YÖf ÀcӐv»Öy€]Á‰€§ÁՁÁZ//Œ¯cӐv»,ÖËY~£ {Á|uį½Z³|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]Ä°ÀËYÄnÌf¿ {‹Ö»{Z֏yŠz] ÕÓ{Y‚Å||ÀqºÅZžˀf°q¯ÁÓ{½Â̸̻Ze,|¿Â‹Ö»¶»Z‹Y€¨¿ dŒ³Z]Ä]•Á€Œ»½Z³|ÀÀ¯{Z¾ËYZ¯Á\ˆ¯ÁÖ³|¿į|¿YÄf//‹Y{cY{Z {Á‚§YÕÁ d‡YYd¼Ì«¾Ì]Õ{Zˁ¥ÔfyYį֘ËY€‹{Âz],d‡YY ÄqºÌ¿Y{Ö¼¿ÖÀ Ë,ºËY|¿Ó{{Z̸̻YՂ̷Z¿MÂÀÅÖ¿Z³Z]©ZeY½YÂÀŸÄ]Z» ®¿Z]Ád·Á{|À¿Z»Ö¿Z³Z]©ZeY½YÂÀ ]ºÅZ»,|¿YÃ|¿Y{€´¿€]Y½Y‚Ì»ÄqÁÖ¿Zˆ¯ Áª¿ÁÕZ”§{Y€Ë,ºÌ‹Z]Â//Œ¯{Zf«YÄy€qÄ]Y{ÁÁY|§€—|ËZ]Ղ¯€» |ÀfˆÅdˆÌ·{Ö¿Zˆ¯ÄqºÌ¿Y{Ö¼¿½ÂÀ¯YZ»Y,ºÌÀ¯Ö³|¿ºÌ¿YÂeÖ»Œ¯Ä ‡Âe ,d‡YÃ|Œ¿®Ì°¨eÁd//ˆÌ¿Z˳ºËYÃ{€¯d§ZË{Ղ¯€»®¿Z]YįÖf//ˆÌ·Á ½Z³|ÀÀ¯{ZYÕZ̈]{€¯tˀeÕZ¿Y d//‡Zn¯¶°Œ»ºÌ¿Y{Ö¼¿¾ËY€]ZÀ] ½Z³|ÀÀ¯{ZY֌z]ZË|¿Y{¶°Œ»µÂa½{ÁMÕY€]ÁÄf‹Y{Ö//‡Y€¯ÁÂ]ž¿Y» Z“Z¬eZ»ÕÁ¾Ì¼ÅY,|À‡€¿Ã|‹¾ÌÌ ed¸Æ»Ä]d‡Y¾°¼»ՁÁZŒ¯cӐv» †ÌW\ËZ¿ |ÀÀ¯{YÁY½Z‹Yį|ÀÀ¯ħZ“YÃZ»{Á|u{Yd¸Æ»įºË{€¯ {Y{®]Zq{Z¯Ä]ZÌ¿Z¼Ì¿Ä¿Z»Z//‡įd//‹Y{ÄmÂe|ËZ]d¨³Ä»Y{Y{½Y€ËY©ZeY ½Z³|ÀÀ¯{ZÖy€] {Y{{ÂmÁĘ]Y¾ËY{Ö¸¸yZ»Y|À¯ŠnÀ‡YY{ÁÁį Y¾ËYḑ€›Z¼Ì¿|ËZ‹,d‡YÃ|Œ¿d^iZ¼Ì¿{Z»Y|¿YÃ{€¯{YÁYY|¿{€¯¹ÔŸY Z»Y,|¿{€¯s€˜»YÖ¸WZˆ»,ºË{€¯À¯Y~»½Z³|ÀÀ¯{ZZ]Z»{€¯tˀeÕÁ {Y|¿ ¹ZnuYÁdˆÌ¿Ó{{Z̸̻º«Z]ĈËZ¬»¶]Z«|¿ÁZÌ¿YÄr¿MºnuµZu€Å{ {Ó{Z̸̻Ze|u{±‚]¹Ô«YY€Ì£Z»cY{Z¶¯,d‡YՀe®q¯ ZÌfyY{Y|¿YÃ{€°¿{YÁYYįYÖ¿Zˆ¯d‡€Æ§Ղ¯€»®¿Z]€³Y d‡YµZ‡ †°ŸZ¼fuÁÃ{€¯žËÂeZŽZf//‡€Æ‹Á½Y€Æe©ZeY{Z»|Å{Y€«Ö¿Z³Z]©ZeY dËZÆ¿{Ây¦ËZ›Á\^‡Ä]Ö¿Z³Z]©ZeY|‹ÁM{ZËÕZ¿Y ºÌÅ{Ö»½ZŒ¿¶¼ ·Y ZËY{Âyž«YÁ{,{‹{Zf«YÄy€q{YÁY¾°¼»|uZeį|À¯Ö»YÕZ°¼Å €³YÁd‡Y¹{€»dŒÌ »Á|Ì·Âeª¿ÁĸXˆ»įY€q|¿Y{Ö»d·Á{ÁՂ¯€»®¿Z] {‹Ö»€“Zq{ºÅÕ{Zf«YµZ §ZfnÌf¿|ÀÀÌ]Ö»\̇MZÆÀËY|‹Z]ՁYZŒ§ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ֋Á€§Ã|¼Ÿ¥ZÀYd̼ÅYÁŠ¬¿ {Zf«Y|‹{֋Á€§Ã{€yÁ ½Zf‡Y|Àq{Z¿Á€¯®ÌaYÂ^Ÿ Ö»Y€Æ]ļÌƧ Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Šz]½YÂÀŸÄ]½MYÓ¼ »į֋Á€§Ã|¼ŸÁÖ//‹Á€§Ã{€yd ÀÖ¸¯˜] ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ì]žËÂeYÕYʇYÁĸu€»,{Â//‹Ö»Ã{€]¹Z¿žËÂe¹Zœ¿ÕZne YZ¯Á€iR»{ZÅ֋Á€§Ã{€yÁZÅ֋Á€§Ã|¼Ÿ |‹Z]Ö»ZÅÓZ¯½Z³|ÀÀ¯¥€»Á ,ZŽM½Á|]įd‡YºÆ»½ZÀqŠ¬¿¾ËY |¿Y{Öf6̼ÅY‚WZuŠ¬¿ÓZ¯½Zˀm½{¼¿ Õ{Zf«Y€Å{YՀiR»ÁÓZ]ºÆ‡į¥€»Šz]¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì·Âe¹Zœ¿½Z¯Y •Â]€»ÕZÅd6Ì·Z §ÃZ´ËZmd̼ÅY½ZÌ]{ |‹|ÅYÂyÃ|̌¯Š·ZqÄ]|ËZ¼¿Ö»Z¨ËY ÁÂu¾ËY¾Ì¬¬v»ÕZÅÄf§ZËÄ]½YÂeÖ»{Zf«Y{֋Á€§Ã|¼ŸÁÖ//‹Á€§Ã{€yÄ] Ö³|¿Ã|ÀÅ{¶°‹į˜¿Z¼ÅZÅ֋Á€§Ã{€yÁZÅÖ//‹Á€§Ã|¼Ÿį¾ËY€]ÖÀ^» d¬Ì¬u¾ËY­{ {¼¿ÃZ‹Y,|À‹Z]Ö»‚Ì¿{Zf«YÃ|ÀÅ{¶°‹,|À‹Z]Ö»Z»Ä¿YÁ d‹Y{|ÅYÂyÕ{Zf«Y±‚]Šz]¾ËYYŠ·Zqž§ÁÄmÂe{ÖËY‚ˆ]€ÌiZe Õ|̸¯ÕZÅÃZ´ËZa¾ËYºÆ‡Ä]½YÂeÖ»ÓZ¯žËÂe¹Zœ¿ÕZneŠz]d̼ÅY½ZÌ]{ µZ‡Z»M{ZÀf‡YÄ]½Y€ËY{ {¼¿ÃZ‹YµZ¤f‹YÁÃ{Á‚§Y‰Y{ZnËY{{Zf«Y Y|{{Á|u֋Á€§Ã{€yÁÖ//‹Á€§Ã|¼ŸcZ»|yŠz],½Y€ËYZ»M‚¯€» ¾ËY d‡YÃ|‹¶»Z‹YµZ¤f‹Y¶¯Y|{{Á|uÁ{Zf«Y¶¯Ã{Á‚§Y‰Y Á{Á|u\Ìe€eÄ]Á¾Ì´¿ZÌ»˜]ZaÁYÄË{ZveY”ŸÕZÅŒ¯ÕY€]€Ë{Z¬» Á¶¬fˆ»c]¯~»{Y»ºÆ‡Y€ÅZ›|Àq€Å d‡YÃ{Â]µZ‡{|{ Š¬¿¾ËYd̼ÅYįd‡Y½M€»YdÌ «YÁÖ·Á|ÀËZÌ¿€œ¿Ä]ºÆ»ÁÕ|̸¯½Y|Àq¶ ¨À» ՀiZ°e\ˀ“®Ë֟¿Ä]½YÂeÖ»Y{Zf«Y|‹{½Mž^eÄ]Á|Ì·ÂeÖËZËÂa{ {{Ây¾ÌˆaÁ¾ÌŒÌaÕZÅd6Ì·Z §žËZÀŠ¬¿½|‹ª¬v»hŸZ]į{¼¿Ö¬¸e {¼¿Ânfˆm¶Ë}{Y»{½YÂeÖ»Y½M½{Â]€iR»¶ËÓ{ |¿{€³Ö»Õ{Zf«Y|‹ ¦¸fz»ÕZÅŠz]Ä]ÓZ¯µZ¬f¿YÁ¾//Ì»PeǁÂu{ZÅÖ//‹Á€§Ã|¼ŸÄ¿Z³Á{Š¬¿ Ã|ÀÀ¯¾Ì»PeºÅįd‡YÕYĿ´]Õ{Zf«Y¹Zœ¿{֋Á€§Ã|¼ŸÃZ´ËZmÕ{Zf«Y ÖËZÆ¿YZ]ÕY€]YÖËZÆ¿ÕÓZ¯ºÅÁ|À‹Z]Ö»|Ì·ÂeŠz]ÕY€]ÕYʇYÁÕZÅÓZ¯ {ZÅ֋Á€§Ã|¼Ÿį{¼¿•Z^Àf‡Y½YÂeÖ»Öf‡{Ä]Á¾ËY Y {Z‡Ö»ZÌÆ»¥€» ÕY|f]Y{‡®ËYį\Ìe€e¾Ë|],|ËZ¼¿Ö»Z¨ËYYÕ|̸¯Š¬¿|Ì·ÂeYdËZ¼u |Ì·ÂeÕZÅÓZ¯€´Ë{Õ‡YÁ|ÀËZ¼¿Ö»¾Ì»PeYÕYʇYÁÁÄÌ·ÁY{Y»,|Ì·Âe–y ¾Ë€f¼¯Z]|Ì·Âe|¿ÁZe|ÀÅ{Ö»µZ¬f¿Y€œ¿|»ÕZŀ̈»Ä]Y–yÕZÆf¿Y{Ã|‹ |Å{Ä»Y{Y{Âyd¯€uÄ]ž¿Z» ÓZ¯µZ¬f¿YĬ¸u¾Ë€yM֋Á€§Ã{€yĸu€»{ÄËÂ]ÓZ¯‰YÀÌn¿½{¼¿¶»Z¯ ÀÌn¿ž«YÁ{ |À‹Z]Ö»֋Á€§Ã{€yÕZÅ|uYÁÖmZyZËÖ¸yY{|Ì·Âe¶v»Y Á{€Ì³Y€«Ã|ÀÀ¯¥€»ZÌfyY{ÓZ¯į{{€³Ö»¶Ì¼°eÖ¿Z»ÓZ¯®//ˉY |‹Z]Ö»ÖeZÌuZ̈]|ÀËY€§¾ËY¶Ì¼°e{ZÅ֋Á€§Ã{€yºÆ‡ ÄËÂ]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY{֋Á€§Ã{€yÁ֋Á€§Ã|¼Ÿ֠ˁÂeÕZÅ|uYÁŠ¬¿ ºnuÄ]Äfˆ]֠ˁÂeÕZÅĬ¸uY®Ë€Å{ÁZeÖËY~£cӐv»Ây{ į{€Ì³Ö»cÕÁY€§ÁÕ|À]Äfˆ],²ÀÌe‡€Ìœ¿ÖeZ»Y|«YZ“Z¬eÂ¿ÁžËÂe |ÀËZ¼¿Ö»Z¨ËYYÖÆmÂe¶]Z«Š¬¿ÓZ¯Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY{cZ»Y|«Y¾ËYY®Ë€Å ®Ë{‚¿•Z^eYÄ]ÄmÂeZ]ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸՁZ‡|¿€]{ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸÕ|̸¯Š¬¿ YּƻŠ¬¿|¿€]®Ë{ZnËYÖfuZËÖ§€ »{|À¿YÂeÖ»Ã|ÀÀ¯{YÁZËÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ] |ÀËZ¼¿Z¨ËY ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸcZneÁ|Ì·ÂeÕZÅ´·YՀ̳¶°‹{ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸºÆ»Š¬¿ |¿YÂeÖ»´·Y¾ËYį|ÀËZ¼¿Ö»Ö§€ »cY{YÁZË|Ì·ÂeŠz]Ä]įÖËZ“Z¬eÂ¿Z] ÕZÅŠz]Y®Ë€ÅY€iZf»ZËÁ¥€»ZË֋Á€§Ã{€yŠz]Y¶¬fˆ»c] cZneÁ|Ì·ÂeÖeMÕZÅ´·Y,|//Ì·Âeºnu,ÓZ¯Â¿Ây{|//‹Z]¯~» |À‹Z]Ö»Y~³€ÌiZe Šz]ŽÌzeÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ´·YՀ̳¶°//‹{ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸŠ¬¿ ‚¯Y€»Ä]ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸªË€—Y|Ì·ÂeºnuÁÂ¿Ä]•Â]€»cZŸÔ—YYÕYÃ|¼Ÿ ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ´·YÁ¾ËYY,{{€³Ö»¶¬fÀ»¶¸¼·Y¾Ì]cZneŠz]Á|Ì·Âe |‹Z]Ö»ÁÂu¾ËY{€°¸¼ŸY€iZf»ְ˂̧ÁÖ·Z»YºŸYž]ZÀ»ŽÌze ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÖ§€ »ÁcZ ËZ“µ€fÀ¯{ZÅ֋Á€§Ã{€yÁZÅ֋Á€§Ã|¼ŸºÆ»Š¬¿ ºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»˜]ZÅ֋Á€§Ã{€yÁZÅÖ//‹Á€§Ã|¼ŸÄ »ZmÄ]¥€» €]cZœ¿ |ÀËZ¼¿Z¨ËYYÖ//¼Æ»Š¬¿ÓZ¯cZ ËZ“ŠÅZ¯Áµ€fÀ¯{|//À¿YÂeÖ» ÃZe¯ÁžËÂe‚¯Y€»{ÓZ¯ÕY|Æ´¿ÃÂv¿,|Ì·Âe‚¯Y€»YÓZ¯¶¬¿Á¶¼uÃÂ//v¿ YÃ{Z¨f‡Y,ZÅÓZ¯ÖËZÆ¿ÁÕYʇYÁ½Z̓Z¬f»Ä]ÓZ¯µZ¬f¿Yd§Z//ˆ»Á½Z»½{¼¿ ÕY€]ÖËZÅÄ̏ÂeÁ֋Á€§Ã{€y‚¯Y€»{ÓZ¯ē€ŸÃÂv¿Á\‡ZÀ»ÕZÅÕ|À]Äfˆ] ½ZÌ]Áš¨u¾¼“ÕY|Æ´¿ÃÂv¿Á|ˀyÄÀÌÆ]½Y‚Ì»Ây{½Z³|ÀÀ¯¥€» |ÀËZ¼¿Z¨ËYYּƻŠ¬¿¥€»ÁžËÂe,µZ¬f¿YcZ ËZ“ŠÅZ¯{ZÅÓZ¯‰Y Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż -Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Ä]ªŒŸÁ¹€v»²Àŀ§ÁY‹ZŸ²Àŀ§{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ּƻÄ·Zˆ»®ËY³‚]½MÕY€]ÕY³‡¾Ìˆv·Y×Y|^ŸZ]Y d‡YÃ{Â]¾ÌÀrÀËYČ̼ŽZ»xËZeµÂ—{ÁÖ¯{¯YZ» d‡Y ,|ÀÀ¯Ö»ÕY{Y‚ŸÖ]ÂyÄ]ºÅZ»½Z´ËZˆ¼ÅÁ€´Ë{ÕZÅŒ¯ ÁdÌ]¶ÅYÄ]d^ˆ¿ÕYÄËÁÁZyÄmÂeÃY¼Å½ZÌ¿Y€ËYÖ·Á |¿Y{¾Ìˆv·Y×Y|^ŸZ]YÄ]d^ˆ¿֏ZyÄmÂe,dÌ]¶ÅY½ZÌ»{ Á½Z³‚]cZ§ÁÁZÅc{ZÆ//‹ļÅÕY€]ÕY{Y‚ŸZ»cZËYÁ{ ¾Ìˆu¹Z»YÕY{Y‚ŸÕY€]ÄËÁ|̯Ze®ËZ»Yd‡YļWYÁ€^¼¤Ìa d‡YÃ|‹ cZˁįd‡YÃ|»M½YÁY€§cZËYÁ{d¨³ÕÂƼm†ÌË ÃZ´ËZmļWYļÅcZˁÄf^·Y{Y{Հ´Ë{ÃZ´ËZm¾Ì//ˆu ¾Ìˆu¹Z»YÄ]ªŒŸ¾Ìˆu¹Z»YÕY€]ÕY{Y‚ŸÖ·Á{Y{Õ|À¸] d‡YZ»½ZmÁª¼Ÿ{įd‡YՀ´Ë{‚Ìq ,{Zf«YZËd»Ô‡hv]Z»Ä »Zm{Öf«Á®Ë|‹ÁM{ZËÖ¿ZuÁ į|¿{€¯¾‹ÁZ»¹{€»Ö·Á{Â]½ZmZ˽Z¿,dŒÌ »ZËd»Ô‡ ½ZmºÅĸ] ºËY|¿Ö´¿Z³Á{¾ÌÀqZ»Ád‡Y–¸£Ö´¿Z³Á{¾ËY Ö]ÂyÄ]¹{€»,ºÅZ]Á{€ÅdŒÌ »ºÅÁd»Ô‡ºÅ,½Z¿ºÅÁ |À‹Z]€´Ë|°ËZÀ¯{|ËZ]Á{¾ËYį|¿{€¯d]Zi {‹s€˜»Öjv]ՁÁ€Åd//‡Y¾°¼»Äf^·Y{€¯ħZ“YÕÁ s€˜»d»Ô‡ZËÕY{Y‚Ÿhv]ºË|̇¹€v»ÃZ»Ä]į½ÓYÁ Ä]ÄmÂeºÅÁ¾Ìˆu¹Z»YÕY{Y‚ŸºÅ,Á{€Å€Ìy,{Â//‹ ž¼mYZÆÀËY|ËZ],dˆÌ¿ž¼n·YÄ ¿Z»ZÆÀËYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a Y¾Ìˆu¹Z»YÕY³‡|ËZ]ºÅZ» {Y{Y€«ºÅZÀ¯{Á{€¯ Z»ÖnÀ»xËZe{įÖ´Àŀ§®ËÁ,|À¸]²Àŀ§®Ë½YÂÀŸÄ] ļÅ,Ã{Â]€³Y…|¬»Z§{ÁՁÁ€ÌaÁ[Ô¬¿Y ºËY|]…ZaÃ{Â] ºÌfˆÅ¾Ìˆu¹Z»Y½Âŀ»ZmļÅ{Z» Z°Ë€»M€]Y€]{įºËY{¹ÁZ¬»d¸»®ËZ»Ä°ÀËYd¨³Ö¿ZuÁ įd‡Y¾Ìˆu¹Z»YÁÔ]€¯²Àŀ§Yd‡Y¹ÁZ¬»ÁÃ{ZfˆËY ,d‡YÃ{Y{Y€«YÂf‡Y,½ZÀ¼‹{€]Y€]{YÕ«ÁZn‹d¸»¾ËY Á{€ÅZ ˜«Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋YՀ̳¸mÁÕY³‡¾ËY€]ZÀ] |‹Z]ºÅZÀ¯{|ËZ] Ä]€neZ¿Á€¯½YÁ{{Y½Z”»ÃZ»Z»d//¨³ÕÂƼm†ÌË ZÌuYÕZÅ\‹Á|¿{€¯c{Z^ŸÁ¾Àf§€³€‡€]½M€«¹{€»-ºË{€¯ |Àf§¶§Zv»Á|mZˆ»Ä]֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§dËZŸZ]ÕYÃ|Ÿ ºÅÖy€]ÁՁZn»ÕZ”§{ºÅÕZÅ|ŸÁ½Z]ZÌy{ÕYÃ|ŸÁ |Àf§€³€‡€]½M€«,|¿{€¯µZ^¿{Ö¸»Ä¿Z‡ªË€—YYº‡Y€»¾ËY dËZŸºÅYÖf//‹Y|Æ]µÂYÁ|¿{Y{¹Zn¿YYZžÌËM¾ËYļŠ|¿{€¯ †¯pÌÅ|//‹¹Z¼e½Z”»ÃZ»{Á‚§Y|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË Y| ]|ËZ‹,«|‹ÕZ¼Ì]Â̋hŸZ]½Z”»ÃZ»»|Ë´]į{Â^¿ ,|‹Z]Ã|‹Â̋¶»ZŸևÁ€ŸÕY‚³€]ÁcÔ̘ e½Z”»ÃZ» †¯pÌÅYZÌuYÕZÅ\//‹Ác{Z^Ÿ¹ZËYÁ½Z”»ÃZ»{ÂyZ»Y d‡YÃ|‹ÕZ¼Ì]Â̋hŸZ]|ÀË´]|Àfˆ¿YÂf¿ºÅ½Y|¿Z »Öfu ¶¼ŸÕÂv¿Ä]|ËZ]ºÅ¹€v»ÃZ»ÕY€]‚Ì¿½ÂÀ¯Yd‹Y{ZƛYÕÁ ¾Ìˆu¹Z»YÕY{Y‚Ÿ-{€Ì´¿Y€«½ZÀ¼‹{ZÌfyY{ÕYÄ¿ZÆ]ZeºÌÀ¯ {Á‚»€«dÌ “ÁįÖ¬—ZÀ»ļÅ{ZÅZf‡ÁÁZŀƋ{ |ËZ]ÕY~³ĸZ§dËZŸÁ€f¼¯º¯Y€eZ]Z»Y,{Y{{ÂmÁ|̨‡Á {‹¹Zn¿Y ÕY~³ĸZ§,Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ ÕY€]cZŸZ¼fmYָ̘ eZÅd«Á֔ ]{Á‰Â»M,֟Z¼fmY {Öf‹Y|Æ]¹Zœ¿dËZŸÖ·Á|‹Äf§€³€œ¿{¹{€»d»Ô//‡ d‡YdË·ÁY |‹¶°Œ»Zq{d‹Y|Æ]¹Zœ¿€³YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Äf^·Yd//‹Y{ZƛY,{€¯¾Ë‚´ËZmY½Z»{¹Zœ¿|ËZ]ZqZ¿Ä] ÁdË{Á|v»d¼//‡Ä]ZÌ¿{ļÅZ¿Á€¯ÂÌ//‹µÁYÕZŁÁ{ ÁZÅZ¯Á\ˆ¯½|‹Äfˆ],Ä¿ZyYkÁ€y¹|Ÿ|À¿Z»d̟ÂÀ¼» {Â^¿ºÅÕYÃZqį{€¯d¯€uc€§Zˆ»Ä]¾f§€¿ dËZŸ¹Z°vf//‡YZ]|ËZ]½Y€›Z¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†//ÌË Ö¨¸ze|ËZ^¿{Y{t̓Âe,|ÀÀ¯Հ̴ÌaYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ÁՀ̳ºÌ¼eÄ//¯¹€v»ÃZ»ÕY€//]ÖfuÁ{€Ì´]cÂ// |ËZ],|¿Y{dÌ·Áˆ»įÕ{Y€§Y|‹|̯Ze,d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€] |ÀÀ¯cZœ¿Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÕY€mYÁdËZŸÄ] ½Zf‡Y|Àq{Z¿Á€¯®ÌaYÂ^Ÿ įºÌf//‹Y{YÖ//‹Ây€^yÁ€»YZ»{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌË ÕY€mYÁ¹{€»dËZ¼uZ]€fŒÌ]Á¾Ì·ÂXˆ»Á½Z°//‹‚a‰ÔeZ] ,ÃZ//Œ¿Z»€¯|À¿Z»ZŽZf//‡YYÖy€]{,¹{€»–//‡Âe¶°eÁ€a YÖy€]{ ºÌÀ¯Â^Ÿ®ÌaYºÌf//ˆ¿YÂe½Zf‡Ây,½Zf‡{€¯ ºÌÀ¯d^«Y€»|ËZ]įºÌfˆÅ®Ìa€Ìˆ»{ÂÀÅÄ¿Z¨‡Zf»ZŽZf‡Y ºÌÀ¯Â^ŸÁ ºË{€¯hv]Á€»YZ»įּƻ¶WZˆ»YÖ°Ë{€¯½YÂÀŸÖ¿ZuÁ ¹Y€v·Y¹€v»ÃZ»{ÕY³‡Ä·Zˆ»|À‹Z]ž¸˜»|ËZ]‚Ì¿¹{€»Á ½Y€ËY¹{€»Z»Ö³|¿|À¿Y{Ö»ļÅdˆÌ¿|̯ZeÕZm¾ËY d‡Y Z]¾ËYÁÃ|‹¾ÌnŸ¾Ìˆu¹Z»YªŒŸZ]½Z¿Z¼¸ˆ»Á½Z̠̋Á d‡YcÁZ¨f»¶WZˆ»ļŠ ºËYÃ{Y{¹Zn¿YY,|‡Ö»€´Ë{ÕZÅÁ€Ì¿ÁY« Ä]Õ|{Ä// Ë{ÁdyY{€aÕY€//]d·Á{ÕZ//Ås€— ½Y€mZfˆ» ÃZmY¾Ì»ZeÃZ]{d·Á{ÕZÅs€—Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË ºÆ»s€—Á{Z¿Á€¯¹ZËY¾Ì¼Å{d‹Y{ZƛY½Y€mZf//ˆ»Ä¿Zy į{Â]½MÕY€//]s€—®Ë-ºË{ÁM¾Ë€mZf//ˆ»ÁÃZmYÕY€] ºË{€¯\ːeºÅ¶^«Äf¨ÅÁ|‹Z^¿€f//ŒÌ]|¬qYZÆ]ÃZmY {įÕ{Y€§YÕY€]ÁºÌÅ|]¾Ë€mZf//ˆ»Ä]d¼Ì«½YY¹YÁ®Ë ®ËZ]ZÅ®¿Z]YYÄ Ë{Á¾ËY|ÀfˆÅ®q¯Á±‚]ÕZŀƋ |ÀÀ¯d§ZË{|{d¼Ì«½YYw€¿ d//‡YÃ{€¯‰Ôed·Á{{€¯ħZ“Yº//Å{YÁ{d·Á{†//ÌË {€Ì´]Y€«½Y|À»ZÌ¿Á½Y€Ì´]Ä//¿YZË,¹{€»ZÌfyY{ÖeZ¿Z°»Y Y¿Zy½Â̸̻d]¿ZÆq{ÕYÄËÁÖfyY{€a¾ËY€]ÃÁÔ//Ÿ ºË{Y{Y€«|À»ZÌ¿ ¹Z¼ed·Á{d‹Y{ZƛYŠ¿ZÀz//‡Y€´Ë{Šz]{Ö¿ZuÁ Z¯Ä]ÖfŒÌ »ÁÕ{Zf«YdÌ·Z §ÄÀÌ»{Y{Ây½YÂeÁ‰Ôe Ö»¹Zn¿Yd·Á{–‡ÂeÄ^ÀŒnÀaÕZŁÁ{įÖËZÅsZff§YÁÄfˆ] d‡YÄÀÌ»¾ËY{d·Á{‰ÔeÁ­€veY½ZŒ¿{‹ {Ö°‹‚aÁÖf‹Y|Æ]ÕZŁZÌ¿Ö¸ §–ËY€‹{{€¯ħZ“YÕÁ €´Ë{Ád¼cYÁ,½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁÁd‡YdË·ÁY |ÀÀ¯Ö»‰ÔeÄÀÌ»¾ËY{ZÅÃZ´f‡{ …Á€ËÁՀ̳ļŁYÃZ»{Á|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Ä]€ne…Á€ËÁ¾ËYYZÌ¿{ºÅÁZ»ºÅd¨³,d‡YÄf‹~³Z¿Á€¯ ¹Zœ¿€]|ËZ]‚¯€¼e|ËZ]įºË|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]ÁºËY{ÖÀ‹Á Ä]¹{€»Ä mY€»Ä]ZÌ¿įºÌÀ¯ÕZ¯Á|‹Z]Öf‹Y|Æ]Ád»Ô‡ |‹Z^¿½Zf‡Z¼Ì] d‡ŻÕ‡ZÆq Öq€Ë€u |ÌÀ°¿€¨‡ÖeZˁÕZŀƋ€ËZ‡Á|ƌ»Ä]Õ¿ZiÔ—YZe ÕZÅZ”§Á¾¯Z»YÁ|ÀÀ¯dËZŸ¶»Z¯YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a|¿YÄfˆ¿YÂf¿|ƌ» |ËÁ¯Ä]Ôf]YÁZ¿Á€¯Â̋€˜yÁdˆÌ¿¹€u¶yY{|À¿Z»€Æ˜»¹€uY½Á€Ì] {Y{{ÂmÁ Ä]|mZˆ»YÖy€]{d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{d//‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » ÖËZÅdË{Á|v»|ÅZ‹ÃZ³,ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹ÕY|ÀaÕ{ZŸÁՁZ//‡Õ{ZŸ¶Ì·{ Y€Ì‹,º«,…|¬»|ƌ»ÕZŀƋ{Ä¿Z³ZÆqÕZŹ€uÄ¿Zfz^//‹ÂyZ»YºËYÃ{Â] |ÀfˆÅÖ^‡ZÀ»dÌ “ÁÕYY{,Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ™Zv·Ä]ՀƋÁ ®¼¯ÕZf‡Y{Õ“…|«½Zf‡Mğ¼n»cZ»Y|«YYÖ°Ë{Á‚§YÖq€Ë€u Ä¿YÁžËÂe,ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{½Y|À¼fˆ»Á½Z»Á€v»Ä]d»|yÁÖ¿Z//‡ ÄmÂeÂy{ÁÄfˆËZ‹Z̈]¹Y|«Y¾ËYįd//‡Y¹Á€v»ª—ZÀ»{®‡Z»Y‚Å d‡Y ¥€ŒeYÕ|À//‡€yY€]Y¾¼“|Ë{Z]¾ËY{‚Ì¿Õ“€Æ˜»¹€uÖ·ZŸ€Ë|» d¨³¹Ô//ˆ·YÄ̸ŸZ“¹Z»Yc€”u€Æ˜»ÃZ³Z]Ä]d//‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » ¹{€»¹Â¼ŸYÕ6|m—Ä]¹€fv»½YÁZn»Á½Y€WYÄ]€¼fˆ»cZ»|yÄWYYÕY€] kÁ€yĜv·Ze{ÁÁdŸZ‡Y¥€Œe½Z»c|»¹Z¼e{įºÌÀ¯Ö»d‡YÂy{ Õ6|m¹Z¼fÅYÖf//‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸÄ]Õ“€Æ˜»¹€u¾¯Z»YYÃ{Z¨f//‡YÁ |À‹Z]Äf‹Y{ ¾ËYdËZŸ{Ö·Z¼fuYÖÅZe¯į{Y{ºÌÅYÂz¿ÁZmY{Á‚§Y½Y{Y€]Õ|Æ»|¼v» –ËY€‹½|//‹€edz//‡cZ^m»,֟Z¼fmYÁÖÀË{Ĩ̛Á®Ë½YÂÀŸÄ]cZ°¿ Y½YÁZn»Á½Y€WYcZˁÕY€]ZÅdË{Á|v»ÃZ]Á{µZ¼ŸYÄf//‡YÂz¿ÕY|yÁ {Z‡ºÅY€§ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡¹ÔŸY¾Ë€yM…Z//‡Y€] |¿YÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Œ¯{€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯Ze d‡YÃ|̇¾eÁY‚ÅÄ]Œ¯{Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| eÁ ÖËZ¿Á€¯Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{d‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » ¶«Y|uÄ]d//‹Y|Æ]cYÁÖ¸YÄ̏ÂeÄf§ZËŠËY‚§YZŀ̻Á±€»Z¼//‹į €Æ‹ÄËÁÄ]ÖeZˁÕZŀƋÄ]€¨//‡ĸ¼mY,Õ¿ZiÔ—YZeZŀ¨‡½|¿Z//‡ d‡Y|ƌ» ÃZ³Z]Ä]¥€ŒeÄ̋Zu{Öq€Ë€uk€ËY€f¯{,Õ“…|«½Zf//‡M‰Y‚³Ä] {Öf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf//‡{dËZŸÃÂv¿Y|Ë{Z]Álnv·Y¾»ZiÖ¿Y¿ Ä]Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{…|¬»¾¯Z»YÄ]c€§Zˆ»{Á‚§YÕ“į€^f»¾¯Z»Yt˜//‡ ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸ,½Y€WY{Y| eŠËY‚§YZ]Y€Ë{‹Ö¼¿Ä̏Âe½YÂÀŸpÌÅ |‹|ÅYÂy€eY‹{‚Ì¿Öf‹Y|Æ] dËZŸZ],Ä¿Y|À»{€yÁÖ·ZŸdˀË|»Z]Äfˆ¿YÂeÕ“…|«½Zf‡M{Y{Ä»Y{YÕÁ ՁZ‡ºÅY€§Á{ÁMºÅY€§½Y€WYÕY€]YÖ^‡ZÀ»–ËY€‹Öf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ Õ“…|«½Zf‡M–‡ÂeÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸÕY€]¹ÓcZ¿Z°»Y {‹Ö»Ö]ZˁY[¸˜»Z̈]Õ“į€^f»¾¯Z»Yt˜‡{ ¦¸fz»ÕZžvÁ€»Yd¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{d‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ » …|«½Zf‡MdˀË|»|‹Ã|ÅZ//Œ»Ád§€³Y€«|Ë{Z]{»Õ“€Æ˜»¹€u ÕY~³ĸZ§ĸ¼mYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸZ]¹Y|y¾ÌÀr¼ÅÁÕ“ ½{€¯ֿ¨Ÿ|“,®‡Z»Š‹Âa,Zʼn€§ŠÀÌq,dŸZ¼mÕZŁZ¼¿{֟Z¼fmY cZˁÕY€]YÖ^‡ZÀ»–ËY€‹,d‡{ֿ¨Ÿ|“ÕZŵ¸v»žËÂeÁį€^f»¾¯Z»Y |¿YÃ{ÁMºÅY€§½Y€WY ®‡Z»į¾ËYº£Ö¸Ÿ¹{€»{‹Ö»Ã|ÅZŒ»{Y»Öy€]{Äf^·Y{Á‚§YÖq€Ë€u ÖeZ ¼neZËÁ|ÀÀ¯Ö¼¿Ã{Z¨f‡Y½MYZ»Y|¿YÄf§€³¶ËÂveÕ“…|«½Zf//‡MY ÕZŶ°eÁ€a¶»Z¯dËZŸ{Ö //‡Á|ÀÅ{Ö»€¯~edŸ€//‡Ä]¹Y6|yį|¿Y{ |¿Y{Õ“€Æ˜»¹€ut˜‡{Öf‹Y|Æ] €Æ‹t˜‡ֻ¼Ÿ¾¯Z»YÁZŶfÅ,ZÅÄ¿Zy€§Zˆ»,ZŽYÂf‡ÂÀÅ{€¯|̯ZeÕÁ ÖËZ°Ë€»McZ»Z¬»ÕZŸ{YÄ]ŠÀ¯YÁ{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ {Y~³Ö¼¿x‡ZaÖ]Y½Y€ËYd¸»Ä̸ŸÕYÄ¿Z¼yd¯€upÌÅֻԇYÕÂƼm {Y{|ÅYÂy½ZŒ¿\‡ZÀ»Áž—Z«ŠÀ¯YÁ į|¿{Y{‰Y‚³\//‹Ä^À//ŒnÀaՀ^yž]ZÀ» ÕZ¼ÌaYÂÅÕY€//]ÖËZ°Ë€»MÃ|//À´Àm|¿Á€§Á{ {ZnËYġ½Z¼‡M{½ZÅZ»d¯€‹Հ]€§Zˆ» Ä]|//‹\m»¹Y|«Y¾ËYį|//¿{€¯d¼uY‚» |‡€]\̇MYÁ€a¾ËY½Y€§Zˆ»YÖy€] Ä ¼m{Y|»Z]¹Z°fÀ//‡Õ´Àz//‡«½Z]ÁY¶Ì]» Z]Հ]Ö//‡Z]įd¨³d¼uY‚»¾ËYÃZ]{ ÕZÅÁ€Ì¿¶À//‡€adÌÀ»YY¾f§Z˽ZÀ̼—Y¥|Å Ö¿Z»Ád§€³c¦Àf·YÃZ´ËZa{¥Ô//fWY ÕZ¼ÌaYÂŽYÂÀŸÄ]YZ¼ÌaYÂÅ ¥Y½Z^¸yį Ä] ¥Y,{€¯ÖËZ//‡ZÀ‹€ËY½ZÅZ»Հ]€§Z//ˆ» Z¼ÌaYÂŁY¾f§€³Ä//¸Z§Ä]¹Y|«Y¾»YcÂ// ÕZÅÃ|À´Àmd¼uY‚»Ä//¯{€¯ħZ“YÕÁ {€¯ ,Ö¿Y€ËYՀ]€§Z//ˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÕY€]Â//Œ¯¾ËY Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅZÌ »…Z//‡Y€]ÁÃ{Â]ÕYħ€u d‡YÄf§€³c Ã|Œ¿‰Z§½ZŒ»Z¿įÖËZ°Ë€»M¹Z¬»Á{¾ÌÀr¼Å ¥YÃ|À´Àm®Ëį|Àf¨³€fËÁÄ],d//‡Y ½Y€ËYՀ]€§Z//ˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅ|Ë{½Y|Ì»{Z°Ë€»M d‹Y{Y€«ÖÀ»YĸZ§{Z»Yd§€³Y€« Y€§€]d¼uY‚»¾ËYįd¨³ZŹZ¬»¾ËYYÖ°Ë d§€³cÄˇ Z°Ë€»MÄ]†¯p//ÌÅ€eºÆ»½MYd¨³,d//‡Y ÕZÅZ¼ÌaYÂÅÄ//¯d//‡YÃ{Y|¿ÕYÁZ//mY¾ÌÀq {ÂyÖ»Zœ¿ÕZÅÃ|À´Àmĸ̇ÁÄ]YՀ]€§Z//ˆ» |À¯ևZ]½Z¼‡MÕÁ ,ֿ¿Z«€Ì£ºÅÕZ¯¾ÌÀq{Y{Ä»Y{YÕÂ//‡Â» ÃZÀ´Ì]ÕZŽZˆ¿Y½ZmZ]ՁZ]ºÅÁ­Z¿€˜yºÅ ,Ã|‹¹Zn¿YÕZŸ{Y¥Ôy€]įÂyÄ]d‡Y d‡YÃ|Œ¿dËZŸԏY¾»YĸZ§ ½Y€ËYÖÀ§Á֫¬uÕZÅՀ̴ÌaÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¹Y|«Y¾ËY½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd//‹Y{ZƛY ֿ¿Z«ž//»Zn»Ä]Âmª//ˀ—YYZ°//ˀ»M Õ{¿YÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z//‡ÄËÁÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì] {Y{|ÅYÂz¿ÁZmYÁ{€¯|ÅYÂyµZ//^¿{ÂWZ°ËY ¹Z¼e{ÂyÕZ//ÅՁZ]|¸«Z]¾ÌÀq¾//ËYZ°Ë€»M {€Ì³Àz‡Ä]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y« Ŀ³€ÅÄ]d^ˆ¿ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ZËZ°Ë€»MÕÂ//‡YĬ˜À»{|Ë|mÖËÂmY€mZ» {€¯tˀeÁ{Y{Y|//ŒÅÖf//ˆÌ¿ÂÌƏºËƒ ÄrˁZ]|ËZ^¿ZÌ//‡M[€£Ĭ˜À»dÌÀ»YÁcZ//^i {€Ì³Y€«Z°Ë€»M{ÖeZ]Zzf¿YÕZÅd]Z« d¯€upÌŽY€ËYֻԇYÕÂƼm{Á‚§YÕÁ |ÅYÂz¿x//‡ZaÖ]Y½Y€ËYd¸»Ä̸ŸÕYÄ¿Z¼y ÕYÄ¿Y{€z]Z¿d¯€u€ÅÄ]{Ây½Z»{Á{Y~³ ¾Ìˆu¹Z»YÕY{Y‚Ÿº‡Y€»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌË Y‚³€]ð‹Z]ÁÖf‹Y|Æ]µÂYdËZŸZ]|ËZ]Œ¯€‡Y€‡{ –¸£"d»Ô‡ÁÕY{Y‚Ÿ"Á"½Z¿Á½Zm"Ö´¿Z³Á{d¨³,{‹ ºÅZÀ¯{,Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]|ËZ]Á{€Å,d//‡Y |À‹Z] t^«Ö¿ZuÁ¾ˆu»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnuZ¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÃZ»lÀaYŠÌ]d¨³Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ä^À‹ ºŒ‹ÃZ»{YÁÁ|¿{Â]ÄmY»Z¿Á€¯­Z¿€˜y…Á€ËÁZ]¹{€»į |Ë|‹ºË€veZ]¹{€»įd‡YºÅÃZ»Á{ÁµZ‡Á{YŠÌ] ºË|‹ ºË|‹ÃZ»¾Ì»Â‡ÁµZ‡¾Ì»Á{{YÁį|¿{Â]ÄmY»Z°Ë€»M ‚Ë‚Ÿ¹{€»ÕY€]Öfz‡Z̈]ÕZŵZ‡ÁZÅÃZ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ cÔ°Œ»¹{€»d‹Y{ZƛY,d//‡YÃ|‹Հb//‡Z»Y³‚]Á ÖËZÅhv] |¿{Â]Ã{€¯Ä]€neÁÄf‹Y{ZŵZ//‡¾ËY{Õ{Zf«Y ¹{€»¦Ì¸°eÁ|‹{ZnËY¹{€»ÕY€]Öf»Ô‡Ád‹Y|Æ]ÕY€]ºÅ |À¯Ö»{ZnËYÖ¨—ZŸÁ֟Z¼fmYcÔ°Œ»֟Z¼fmYĸZ§ÕY€] |ÀÀ¯¶¼ve|ËZ]¹{€»į º‡Y€»Ö·Á|‹Z]ևÁ€ŸºÌ˳Ö»Öf«Á{Y{Ä»Y{YÂƼm†ÌË ºÌ˳Ö»Öf«Á |¿Y{Ö¨—ZŸcÔ°Œ»¹{€»,|‹Z^¿dÌ ¼m€a Y€«ZŒ§ÁÖfz‡{¹{€»,|//‹Z^¿Y‚Ÿº‡Y€»Ö·Á|//‹Z]Y‚Ÿ |¿€Ì³Ö» ¾ËY{ÁÃZ»|ÀqÁµZ//‡Á{¾ËY{½Y€ËY¹{€»,Ö¿ZuÁÄf¨³Ä] c|«Á½YÂeÕYY{Ã{Y{½ZŒ¿Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]ÃZ»lÀa ¿YÄ]Á|ÀfˆÅZÅZŒ§€]Y€]{Ö³{Zf//ˆËYÁĸ]Z¬»ÕY€]Ö§Z¯ Y¹{€»|ÅYÂz]Á{‹{YÁºÅ€´Ë{Z//Œ§€³Y |ÀËMÖ¼¿{ ¶°Œ»€Å,ÕZ°¼ÅÁ½ÁZ eZ]¹{€»,|À¯kZyd‡{€Ìˆ»Y |ÀÀ¯Ö»½Z‡MÁ¶Æ‡Y±‚] {€¯tˀe,ºËY{ZÌ¿ºÆ»€ÀŸÁ{Ä//]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ €³Y {Á€]¾Ì]Y|ËZ]…ZË d//‡YÃ|ÀËMÄ]|Ì»Y,d//ˆz¿€ÀŸ ¾ËY€]ZÀ]{Â]|ÅYÂz¿Z¯{Öf̬§Â»,{€//Ì´]Y€§YÄ »Zm…ZË YÁ|Ì»YČ̼ÅŠËZŒ³Ák€§Á½YÂÀŸÄ]Ã|ÀËMÄ]ÃY¼Å|ËZ] ºÅ€´Ë{€ÀŸ d‡YªuZ]Ã|ÀËM,{ÁZË€Ë{ºÌ¿Y{Ö»ÁºÌfˆÅ ÁcÔ°Œ»YÂ^ŸÕY€]d‡{ՂËÄ»Z¿€]ÁՀ´]Zˆu,€Ì]|e d‡YZÅÖfz‡ Ád¼//‡®ËY,½Z»{{Z¯Á€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Â//Ƽm†ÌË ÓZ¯¶¼uÁÖËZn]Zm,žËÂe{Z¯,€´Ë{d¼//‡Y|Ì·Âe{Z¯ ½ZŒ¿€—Zy,|¿{Y{ºÅd‡{Ä]d//‡{ļÅ ÁÖ´Àŀ§{Z¯Á €³Y ºËÁ€]ŠÌaºÌfˆ¿YÂeÖ¼¿,{Â^¿ZÅ{Z¯¾ËYYÖ°Ë€³Y{€¯ YÁY{ÁÖ°‹‚acY‚ÌÆne,®‡Z»|ˀyÕY€]Á{Â^¿|Ì·Âe{Z¯ †a{Â^¿¹Â¸ »ºÅ| ]Á|¿{Y{Ö¼¿Z»Ä]ÓÁY,ºÌÀ¯|ˀykZy ,½{€¯Y{€§ÁÁ€»YÁÖ¿Y€³d¼Ì«ÄqZ]ÁÖ//¿Z»c|»ÄqY |ÀÅ|]Z»Ä]Y½M ÁºÌf‹Y|¿Z»,|¿{Y{Ö¼¿Z»Ä]Y½Y®//‡Z»€³Y{Á‚§YÖ¿ZuÁ ,ºË{Â]Ã{Y{‰Z¨‡įÕŒ¯Á,ºÌf‹Y{½{Y{‰Z¨//‡Ä]ZÌ¿ |‹Ö»{ZnËYŒ¯{ÖeÔ°Œ»Äq,dyY|¿YÖ»\¬ŸÃZ»®Ë ļÅ,|À//‹Z]ÄÀv{|ËZ]įÖËZÅ{Z¯ļÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‹Y{Y€]Y,|Àf§€³Ã|Ɵ€]Y{Ây¾Ì´À‡ÁZydÌ·ÂXˆ» |ÅZ‹YÖ¿ZÀr¿MÖ¿Y€v]Á{ZucÔ°Œ»,Ö¿Y€³ÁºË€veº£€Ì¸Ÿ ,YÁ,Z»€°§Ä]Äq€Å |À¯Ö»®¼¯½YÂe|u{d·Á{ÁºÌfˆÌ¿ {€¯|̯ZeÄ//mZyÂ//»YcYÁÕ´Àz//‡ ÕYÄ¿Z¼yd¯€upÌŽY€ËYֻԇYÕÂƼm {Á{Y~³|ÅYÂz¿x//‡ZaÖ]Y½Y€ËYd¸»Ä̸Ÿ ž—Z«ŠÀ¯YÁÄ¿Y{€z]Z¿d¯€u€ÅÄ]{Ây½Z» {Y{|ÅYÂy½ZŒ¿\‡ZÀ»Á Â//»YÁÖ¿Z//‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚//³Ä//] …Z^Ÿ|̇»,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz//‡ €˜y{ZnËYdÌ·ÂXˆ»µÂ^«Ä]ÄmÂeZ]«Õ‡» ÕÂ//‡Y½ZÅZ»ÖËYÂŕ˜yÕZ¼ÌaYÂÅÕY€//] ,Z°Ë€»M¹Z°fÀ//‡ÖfˆËÁ€e½Z»Z‡Õ´Àz//‡ c|//‹Ä]Y­Z¿€˜yÁÄ¿ZËÂmY€mZ»¹Y|«Y¾ËY ¶¸¼·Y¾Ì]©Â//¬u’«Z¿Y½MÁÃ{€¯¹Â//°v» dˆ¿Y{Ĭ˜À»dÌÀ»YÁt¸¶z»ÁÕ{¿YÂÅ Ä°ÀËY€]Ö//À^»¹Z°fÀ//‡Õ´Àz//‡ÕZŸ{YÕÁ ¾ÌeÁÖËYÂÅdË»Z»{ÖËZ°Ë€»MÕZÅÃ|À´Àm ¹Y|«YÄËÂ//‡{¦Àf·YÃZ´ËZacÁZn»{{Ây ½ZÅZ»Հ]€§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅՀ]Ö//‡Z]Ä] ÁÄf//ˆ¿Y{®v”»Y|¿YÃ{€¯¾¼ËYÕYĸZ§Y ¦ÌÂeÖaZÌaÕZÅ¥Ôy|mYÁYÖ»Y|«Y¾ÌÀq {€¯ Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ ºÅÁÄËÂ//‡{ÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿”uºÅ ֿ¿Z«€Ì£½Z//¿MÕZÅÃ|À´ÀmÖËYÂÅd//Ë»Z» ÂaZ´À‡Ö¸»ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y cZÌu½Y€ËYÃ|‹ºË€ve{Zf«YÕY€]¾°aÁ½Y€Æeª§YÂe d‡YÃZ]Á{ Ã|vf»cÓZËYÕY€]±‚]Öfˆ°‹¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf//‡Y €´Ë{ÁÃ|‹¹Z¼e¹Á{Ö¿ZÆm²ÀmY†a½YÁ{|¿Y|]|ËZ]Z°Ë€»Md¨³,{‹Ö»[ˆv» Œ¯®ËÄ]¶Ë|^eY½Y€ËY,Äf‹~³YŠÌ]Ã|vf»cÓZËYÕZÅd‡ŻÁdˆÌ¿ZÌ¿{€f¿Ô¯ d‡YÃ{€¯Y€³Ö ¸» {ÕÁ d‡YÂaZ´À‡Ö¸»ÃZ´//Œ¿Y{ևŻ¹Â¸ŸÁ¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁ{Zf‡Y,²ÀÌ//‡€Ë¸Ì] {€¯s€˜»Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ»€ÌyYÕZÅŠÀeÃZ]{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³ µÂveÄf°¿Á¦˜Ÿʬ¿®Ë¾ËYd¨³¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe{»{Y|f]Y{²À̇€Ë¸Ì] cÓZËYÖmZyd‡ŻÃZ^f‹Y¾Ë€f³‚]-{Â]|ÅYÂyŒ¯Á{€ÅÕY€]ZÅc|»Y| ]ºÆ» ļÅ|‹Z]¾¼‹{ZÌ¿{¹Z¼eZ]|À¯Ö»Ö ‡,ZÅŒ¯Z]Öf‡Á{ÕZmÄ]įd//‡Y¾ËYÃ|vf» ¾Ì]{ZveYÄ]€nÀ»ÔWÁ‚¿Á|À¿Z»½Y€´Ë{Á½Y€ËYÁ¾ÌqÄ]½{Ä»|{»{ZÆ¿MÕZÅ|Ë|Æe ÁÕ{Zf«Y,ևŻ€œ¿Yd‡YÃ{€¯Ö ‡Ã|vf»cÓZËYįÖËZÅŒ¯-d‡YÃ|‹ZÅŒ¯ |¿Z‡€]\̇M½MÄ]Ö»Zœ¿Öfu ÄËÁÄ],½Y€ËYÃ|‹ºË€ve{Zf«YÕY€]¾ÌqÁ½Y€ËY®Ë„eY€f‡YÄ^¿ZmļŪ§YÂe{Á‚§YÕÁ Y–¬§Ä¿Ĭ˜À»{¾Ìq”uÁ{Â]|ÅYÂyÃZ]Á{cZÌu֟¿,Œ¯¾ËYd¨¿d À Ã|vf»cÓZËYÕY€]±‚]®Ë„eY€f‡Ydˆ°‹®ËÖ»Zœ¿€œ¿YÄ°¸]Õ{Zf«YÁևŻ€œ¿ µZ^«{¾f´À‹YÁÕZÅd‡Ż½{Â]–¸£ª§YÂe¾ËY d‡Y¾ÌqÁ½Y€ËYÕY€]±‚]ՁÁ€ÌaÁ į¾f´À‹YÁÕY€]ՂÌqpÌŽÂÀ¯Y,|À¯Ö»†° À»YZÅŒ¯Y€´Ë{ÕZ̈]Á¾Ìq,½Y€ËY dˆÌ¿¾ËYY€e|],{€]Ö»l¿Õ{Zf«YcÔ°Œ»ÁZ¿Á€¯Y Ŀ´qį|À¯Z‹Z¼eÖ³{Z‡Ä]|¿YÂeÖ»–¬§½ÂÀ¯YZ°Ë€»M|‹ÁM{ZËÂaZ´À‡ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Z°f]YY֌z]½Y€ËYZ]ĸ»Z »,¾ÌqÕY€] |ÀÀ¯Ö»d¯€u¸mÄ]Á½Y€´Ë{Á½Y€ËY,Ä̇Á dˬeÁd‡YÕ{Zf«YºÆ»d§€ŒÌa®Ë¾ËY,½Y€ËYÕY€]Ád‡YºŒË€]YÃ{ZmÁ|À]€¼¯¶¼Ÿ {Â]|ÅYÂy½M¹{€»Á½Y€ËYÕY€]Ö]ÂyÕ{Zf«Y ÖËZÆÀeÄ]Ã|vf»cÓZËYį|Å{Ö»½ZŒ¿¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂe{€¯½Z//Œ¿€—ZyÄ»Y{Y{ÕÁ įÖ¿YÁ{,d//ˆÌ¿¹Á{Ö¿ZÆm²ÀmY†a½YÁ{®ÀËY |À¯¦«Âf»YÖ//ˆ¯|¿YÂeÖ¼¿ {¾ÌqÁ½Y€ËYª§YÂeZ]Z°Ë€»M,d‹Y{Š¬¿½ZÆmYÕYʬ¿€Å{Á|‹ZÌ¿{€f¿Ô¯Z°Ë€»M ÕY€]Ä°¸]½Y€ËYÕY€]Ä¿Z»Y,d‡YÖ°Ìf̸aÂWƒdˆ°‹®Ë¾ËY |‹|ÅYÂy€”f»c|»Y{ Ã|vf»cÓZËY ŠÌ]Ã|vf»cÓZËYd¨³½Y€ËY€]Հj¯Y|uZŒ§d‡Ż¹ÁY|e{»{ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY ªË€—YįÖf‡ŻÁՃ·ÂW|ËY,d‡YÃ{€¯Y€³Ö ¸»Œ¯®ËÄ]¶Ë|^eY½Y€ËY,Äf‹~³Y d‡YlËYZ̈],Ã|vf»cÓZËY{½M}¨¿¶»YŸÁ¶ÌWY€//‡Y–‡Âeº//ˆÌ¿ÂÌƏÕZÅÖ]Ó À¯Y~»‚Ì»Ä]¾f´À‹YÁįÖÅYZÆÀe d‡YY‹{½M€Ì̤e,Á¾ËYYÃ{Âydˆ°‹½ÂÀ¯YºÅ ÖËÓZ]ÄÀ˂ÅZÅÖËZ°Ë€»Mįd‡YÖ¿Z»,{€¯|ÅYÂyZÅY{ÂyÄ¿Z¬¼uYd‡ŻÁ|»M|ÅYÂy Ã|vf»cÓZËYÕY€]®Ë„eY€f‡Ydˆ°‹®Ë¾ËY …Z§l̸y€]¾Ìq–¸ˆe|À¿Z»-|¿Y{€b] ÕZÅÖËZ¿YÂeÖfuÁ½Y€ËY{Zf«YįÖ»Z´ÀÅ,¾ÌqªË€—YY¾ËYÄ]ZŒ»—Ä] {Â]|ÅYÂy |À¯Ö»¶Ë|^eՂ¯€»c|«®ËÄ]Y½Y€ËY{ÂyÄ]¿Ä]Á|À¯Ö»ŠËY‚§YÄ]Á€‹ÕÁM¾§ ,ŠŸY{dˆ°‹{½Y€ËYŠ¬¿ d‡Yּƻc|«‚Ì¿½ÂÀ¯Y½Y€ËYÄf^·Y{Â]ºÌÅYÂy|ÅZ‹ºÅ {Z¿Á€¯Â̋{»{²À̇€Ë¸Ì] d‡Y{Âƌ»ZÅÖ«Y€ŸÖfuÁ|‡Yd·Á{Ydœ§Zv» d‡YÃ|¿Z‡\̇M½M¹{€»Á½Y€ËYÄ]Zźˀved¨³Â“»¾ËY{Zźˀve€ÌiZeÁ½Y€ËY Z°Ë€»MÕY€]‚Ì´¿Yº£Äf°¿ {Y|¿Ö«ÔyYÕYÄËZaÁd‡YÃ|vf»cÓZËYÖ¿Zˆ¿Y€Ì£d‡Ż¾ËY ª§Â»–¬§|¿YÃ{Â]ÄnÌf¿Ö]½Y€ËYÕZÅd‡Ż€Ì̤eÕY€]Á|ÀfˆÌ¿€iR»Zźˀveįd‡Y¾ËY –‡Âeį,Ö¿ZÆmt˜‡{|¸«®ËÕZÅd‡ŻZ]Ze|ÀÀ¯€eº¼»Á€e¹ÁZ¬»Y½Y€ËY|¿|‹ ÂaZ´À‡ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY |À¯ĸ]Z¬»,{‹Ö»dËZ¼u,¶ÌWY€//‡Y|À¿Z»ÕYĬ˜À»|¸«®Ë ZŒ§ÕY€]¶ÌWY€‡YÄ],ÖfˆÌ¿ÂÌƏÁZ¯Ĝ§Zv»Â¿ÕZÅÖ]ӁYdËZ¼uZ],`»Y€e{€¯tˀe YZźˀveÁÃZaY½Y€ËYZ]ÕYÄfˆÅª§YÂe`»Y€eįÖËZn¿MY d‡YÃ{€¯d»|y½Y€ËY€] |‹Z]YÁ|Ì»YZ°Ë€»Mį¥|žËYZ],|¿Z‡\̇M½Y€ËY¹{€»Ä]Z°Ë€»Md‡Ż,{€¯µZ¼ŸY ¾ËY d‡YÃ|¿Z»¹Z¯Z¿½ÂÀ¯ZeįÖ§|Å-|À¯Ö»½Â´¿€‡Y½Y€ËYd·Á{,½ZÌ¿Y€ËYÖ³|¿Öfz‡ ,d//‡Z°Ë€»M¥|ÅÄmÂf»½Y€ËYd¸»įÖ¿Z»Ze,|¿Z»Ö»Ö«Z]¹Z¯Z¿ºÅĿ³¾Ì¼Å¥|Å |‹Z]ֈ¯d‡Á{|¿YÂeÖ¼¿‚³€ÅÃ|vf»cÓZËY |‹|ÅYÂyÄmY»dˆ°‹Z]ZÆ¿Md‡Ż ÕŒ¯ևŻ€œ¿YZ»Y|‹Z]Õ«Ö»Zœ¿€œ¿YÃ|vf»cÓZËYd‡Y¾°¼»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ½ZÆm{Z¿Á€¯Â̋‚¯Y€»¾Ë€eÃ{€fˆ³Yְ˽Y€ËY€“ZuµZu{{Á‚§YÕÁ d‡Y¦Ì “ d‡YÃ|‹€e|]dÌ “ÁZ°Ë€»MÕZźˀveZ]įd‡Y صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm €^y †¸n»†ÌWZ]֌ËYMÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÃ{ÁM€§½Z³|ÀÀ¯{YÁÕZ´¿Ä»Z¿ ÖmZyÄ¿Z¼yÕZźˀveY€eÃ|À¿\̇MÖ¸yY{ÕZneÕZÅd‡Ż YŠÌaįÖËZÅķ¼v»µZu¶»Z‹d̟ÂÀ¼»¾ËYįÄf‹Y{ ’«ZÀf»Õ{€°¸¼Ÿ{Z»Y,{‹Ö¼¿Ã|‹‰Z¨‡d^i¾ËY Õ‡YÕZ»Md^iÖÅY³|ÌËPeÄ]YZÅÓZ¯¾ËYŽÌy€e Öy€]įd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ{€¯•ÂÀ»Ղ¯€»®¿Z] ½Á|]Á|Ë|mՁYcY€¬»Y¶^«ÖeY{YÁÕZÅÓZ¯¾ËYY ,cY{YÁ½Z»cY€¬»ª]Z˜»‚Ì¿Öy€]ÁÖf·Á{Հ//]Y Ád‡YÃ|//‹¹Zn¿YcY{Z€]Y€]{cY{YÁ…Z//‡Y€] ½Á|]cY{Z¶v»YY{ÂyZÌ¿{»Y½Z³|ÀÀ¯{YÁ |¿YÃ{€¯¾Ì»Peֿ¿Z«žÀ»pÌÅ €³ÃZœ¿Äf//ˆ]Ö¿Z¼//ŒqZ]Ղ¯€»®¿Z]įÖ//·Zu{ kÁ€yµZj»½YÂÀŸÄ]d‡YŒ¯ՁYÕZmÕZÅdÌ «YÁ cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y|ˀyÕY€]µZ‡€ÅįÕÓ{ZÅ{Z̸̻ ÕY€]¾ÌÀr¼ÅÁ{€Ì³Ö»Ã|Ë{Z¿Y{‹Ö»kZyŒ¯Y ºÌœÀe{®¿Z]¾ËYÖ¿YÂeZ¿Ö//À°§Y€§ÁdÌ·ÂX//ˆ»YY€§ ZŒ§ÕY€]¾Ì]‚ÌeÖ¿Z¼//ŒqZ]€ÅZ›Ä]YZ]{Yd¼Ì« Ã{|Àq­Y|»|ÌËPeY,Y{Ä»ZÀ‡ZÀ‹Áֿ¿Z«½Z¿Z³Z]Ä] |À¯Ö»‚ÌŀaÕÓ{Y‚Å Ád¼cYÁ{Œ¯ՁY½YY~³d‡ŻÄ¿Z¨‡Pf» –Ìv»€¼fˆ»{Â^Æ]dÆm{‰ÔeÕZmÄ],Ղ¯€»®¿Z] ®Ì¸‹ÁZ¯Á\ˆ¯–Ìv»€¼fˆ»\ˀze,Z¯Á\ˆ¯ Šz]d¼‡Ä]Y¶°Œ»Á¹ZÆ]YÕZÅÄ»ZÀŒz]YÁ¶ˆ¸ˆ» ,€Ìˆ»¾ËY{Á|¿YÃ{Y{Y€«{ÂyÕZ¯Õ´·YY֏y ÕZ°Ì]ŠËY‚§YÁÖ´fˆ°‹Á,Ö»{€»ÕZÅÄËZ»€‡Õ{Â]Z¿ |¿Z´¿YÖ»pÌÅÄ]YÓZ¯©ZqZ«ÁZÅd¼Ì«¾f§ÓZ]Á ÕZne|uYÁÀnÀaYՂ¯€»®¿Z]½ÓÂXˆ»įՐe ¶¨«½MdŒa‚ÌqļÅįd‡YÖf¿€fÀËYdËZ‡®Ë,|¿Y{ |À‹Z^¿Õ{Zf«Y½ÓZ §Õ´z‡ZaÄ¿ZÆ]¾ËYÄ]Á|‹Z]Ã|‹ ½ÓÂXˆ»ÕYĬ̸//‡ÕZź̼eYZÆÀeÄ¿Õ{Zf«Y½ÓZ § ÖËZÀfŸYÖ]‚Ì¿ZÆ¿Md»Y€¯Ä]Ä°¸],|ÀÀÌ]Ö»\Ì//‡M®¿Z] ®¿Z]¾ËY½Z¼fyZ‡Õ{ÁÁÄ]Y{Ây½Z‡Z]€³YÁÃ|‹ |ËZ]ZÅd¯€‹½Y€Ë|»į{€¯|ÀÅYÂyÃ|ÅZ//Œ»,|Ìf‡€¨] YÖ°Ë|ËZ//‹Ze|À¿Z¼]€œfÀ»{Z»Y{€Ì»½Z]ZÌy{ZÆfŸZ//‡ |Å{x‡Za{ÂyÖ¸yY{¾¨¸eÄ],®¿Z]½Z‡ZÀ‹Z¯ YZ]dˀË|»ZÅZf§¶Ì^«¾ËYYՂ¯€»®¿Z]¥|Å€³Y ¾ËYYŠÌaZŽMYÄ//¯ÖËZÅÓZ¯ŽÌy€e,d//‡YY €³Y.{Y{Õ{Y€ËYÄq,d‡YÃ|‹¾Ì»Pe½Z³|ÀÀ¯{YÁ–‡Âe cZ—Z^eYÕY€«€]į{ÂyÖeY}¦ËZ›ÁYՂ//¯€»®¿Z] ÕZÅdÌ«Ôy|ËZ]ZËM,d‡YÃ|¿Z»‚mZŸd//‡YÖ°¿Z]¾Ì] Ö³€Ë»ÕZŀ̈»Ze|ÀÀ¯[¯€‡ºÅY֏yŠz] .{‹{Á|ˆ»‚Ì¿cZne ֋Á€§Ã{€yÁ֋Á€§Ã|¼Ÿ¥ZÀYd̼ÅYÁŠ¬¿ {Zf«Y|‹{ Ö»Y€Æ]ļÌƧ  Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com cZˀ˜ŸÁ֌ËYM,Öf//‹Y|Æ]ÕZÅÃ{ÁM€§½Z³|ÀÀ¯{YÁ †¸n»†ÌW¥Z^Ì·Z«€«Z]|¼v»Ä][Z˜yÕYÄ»Z¿{½Y€ËY {ÁÁZf‡YÂyÁÄËÔ³{Âm»–ËY€‹YֻԇYÕYÂ//‹ d‡YÃ|‹Â“»¾ËYÄ]†¸n» €Ì£ÁğZ//ˆ·Yª¸ycZ¼Ìe|ˀ”vf//ˆ»įĿ´¿Z¼Å YY|mYÕ{Zf«Y¾Ì·Z §,Öf·Á{½Y€Ë|»YÖy€]Ö¬˜À» 0 ¼ŸÖmZyºË€ve Y d‡YÃ{€¯ÄmY»Ö¸yY{ºË€veZ]Ô ÁÓZ¯½Z»ÂeZÅ{Z̸̻d·Á{ՀÌ]|eÖ]d¸ŸÄ]ÖËÂ//‡ ֿ¿Z«¶uY€»֗Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀveY¶^«įÄÌ·ÁY{Y» µÂ¼ »µYÁ€]Öf·Á{YYÃ{Z¨f‡Y½Á|]Á‰Z¨‡d^i {Ã|‹Â//Œ¯cZ¯€¼³{YÁ½Z»½MÕ{Zf«YcÓ{Z^» {Y»ÁZÅÓZ¯[‡€´Ë{Õ‡YÁd//‡YÕ{Â]Z¿µZu 0 ¼Ÿ{ÂyÄÌ·ÁY ŠËY‚§Y,€¨¿½YY‚ÅÕZ°Ì]ÁÖ´fˆ°‹ÁÔ Äf‹Y{Öa{Y©ZqZ«ÕÓZ¯ª¿ÁÁZÅd¼Ì«ÁM¹Z‡€‡ d·Á{ÕZ°¼ÅÕZÅÃ|ŸÁÁZ ‹º£Ö¸ŸÄ¿Z¨‡Pf» d‡Y {€°¸¼ŸÁªËԇd¸ŸÄ]½Z¯Z¼¯֏yŠz]½ÓZ §Z] įĿ´¿Z¼ÅՂ¯€»®¿Z]ÄËÁÄ]Öf·Á{½Y€Ë|»‘Z f» Ä]Öf‡{Ä]†¸n»ĈÌWdXÌÅ”Ÿ̸ּ‡ÕZ«M[ZÀm ÕZÅd‡ŻÁÖ´ÀÅZ¼ÅZ¿|ÅZ‹0Y{|n»|¿{»€§ÃZ‹Y½M ºÌfˆÅÖf·Á{½YY‚³Z¯[€z»Á’«ZÀf» cӐv»cY{YÁÕYÄ»ZÀ//Œz]֗d¼cYÁ0Y€ÌyY Ã{€¯¹ÔŸYÂ//À¼»YՁYdË·ÁYÃÁ€//³¦Ë{ ½ZŸ}YcY{YÁÁcY{ZcY€¬»€f§{į½Mº£Ä] d‡Y d‡YŒ¯Õ{ÁÁÕ{Z^» }ZzeYÖ¬˜À»€Ì£ÕZÅd‡ŻÁ€»YÄ]ZeÄf//‹~³µZ‡Y ZeÃ|‹\m»cZne{¶Ìy{{ZÆ¿|ÀqÕÂ//‡YÃ|‹ ¦«Âf»Œ¯cZ¯€¼³{ZneYÕZ̈]ÖeY{YÁÕÓZ¯ ½ZŒËYÄËZ»€‡½Z»~³ÁÖ Ì^—–ËY€‹‡®ËYÁ{‹ ÁÁ€]MZŵZ//‡,Y¾Ì»Pe¹|ŸÖËÂ//‡YÁ|À¯|Ë|ÆeY |Å{Y€«€˜y‘€ »{YÖmZy¥€—{‚¿½ZŒËYZ^fŸY cZ¼Ì¼eZ]įÖeY{YÁ¹Ô«YY¿Yd//‡€Æ§Ä]ÖÅZ´¿{ Z]cӐv»½YÂeÖ»Ã|//¿Z»¶˜ »cZ¯€¼³{Ö¿ZƳZ¿ Ã|ÅZŒ»Y{YMÁÖËZ¼Ì¿,Öf·Á{ÖÀ Ë֐̐zeYY¿Y ¾ËYZf§€³ÖeY{YÁÖËÓZ¯ÕZÅÃÁ€³¹Z//¼ež«YÁÄ]Á{€¯ |ÀfˆÅ–ËY€‹ cZ¯€¼³{ZÅÓZ¯Y¿YYÄr¿MļÅÄ°ÀËY¶»Pe¶]Z«Äf°¿ ZÆ¿McY{YÁÂn»ÁÃ|‹‰Z¨‡d^i,Ã|¿Z»¶˜ »Œ¯ Z]Œ¯cZ¯€¼³Ä]½|̇Y†aZ»Y,d//‡YÃ|‹{Z l¿€]Ä]½YÂeÖ»ĸ¼m½MYįd‡YÃ|‹Á€]ÁÕ|mž¿Y» ֌ËYM¹Y·¾ÌÀr¼ÅÁևZ‡YÕZÅÓZ¯Yְ˽YÂÀŸÄ] {€¯ÃZ‹YÖf‹Y|Æ]Á Z]̷ָ{€ÅÄ]¹Ô//«Y¾ËYŽÌy€eįd//‹Y{ÄmÂe|ËZ] µZu{įd//‡YŒ¯ÄËZ»€‡,Ã{€¯{Ây€]¶°//Œ» –ËY€‹€Ì̤eÄ]d^ˆ¿€f Ë€‡Äq€Å|ËZ]Ád//‡YÕ{Â]Z¿ {€¯¹Y|«Y ¾¼n¿YÀË|»dXÌņÌWּ̬»|̼uÂy¾ËY{ ,Ã|Œ¿ևZÀ‹Z¯ÁÖ¿McZ¼Ì¼e,d‡{Z¿ÕZÅd‡Ż ,cY€¬»ÕY€mY{Ö´¿Z³|Àq,¾Ì¿Y«ÕYĬ̸//‡€Ì//ˆ¨e ¹Z¬»cYÂf//‡{Ä]ZŽZ»Z//‡Á½Y€Ë|»Öy€]ÖËZÀfŸYÖ] Z]–]€Ë}Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿½Zִ̻ÀÅZ¼Å¹|ŸÁÖf//‡{ÓZ] Õ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°Œ»Y֌z]ZÆÀeÕZ¯ÁÂu®Ë d‡YÖf·Á{ÕZŽZ»Z‡Z]•Z^eY{ ÄÅ{¾Ë|ÀqÄ°Ì·Zu{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ÁºËYÄf§€³ĸZ§cY{YÁ|“ÕZÅd‡Ż½{Â]º¯ZuY ÁZ]¾ËYÄ]Õ{Zf«YÕZŹZœ¿¾Ë€eY€³½Á{Á¾Ë€eÄf//ˆ] ¾fˆ],d‡Yd¯€u{Ä¿Zy{Á½ÂqcZneį|¿YÃ|̇ Õ{Zf«YÕZ”§½|‹Ö]Y{€»ZËÖ·Z‡®ŒyÄ]½M€‡®Ë ¾°¼»–ËY€‹¾Ë€e|]{įºÌfˆÅ|ÅZ‹Z»Y,{‹Ö»ÖÆfÀ» ÁÄf§€³Zad·Á{Õ{Z¬eYºÌeÄ¿|]{cY{YÁ|“€//°¨e Y½Z»Œ¯Ã|ÀÀ¯{YÁZne©Z¨eYÄ]\ˀ«½MÖ¨À»cZ ^e d‡YÃ{€¯Á€]ÁÕ|mÖËZÅŠ·ZqZ] Õ{Zf«Ydz‡ÕZźˀve–ËY€‹{Œ¯įÖ·Zu{ ,d‡YÃY€¼Å½YÁY€§d¬Œ»Z]ÕZnecÓ{Z^»Á{Y{Y€« cZneÁÂu{¶Ìy{ÕZŽZ»Z‡Öy€]Zf§Ä¿Z¨‡Zf» ZźˀveZŒ§įÃ{€¯²Àe½Z³|ÀÀ¯{YÁ€]Y½ZÀq d‡YÃ{ÁZÌ¿{¿YÄ]Y½ZŒËYĿ´ÀËY cY{YÁÂn»~yYÕY€]ZneŒ¯cZne½Â¿Z«…Z‡Y€] |ËZ]½MY†aÁÄf‹Y~³€‡d//ŒaY½Zyd¨Å|ËZ]ÓZ¯ ÁZÅÄ»Z¿¾ÌËM,ZÅÄ»Z¿Šz]Yį|ÀÀ¯~³Ö//¿Zyd¨ÅY ¤·Á{Z¿dŸ€‡Z]įÖËY€mYÖËZŶ ¼ ·YÂf//‡{ d‡YÃ|‹{ZnËY,|¿Â‹Ö» YY{ÂyÕÓZ¯֘ËY€//‹{|ËZ]½Z³|ÀÀ¯{YÁ½MY†a Ze֐z‹ÕY‚ËÁd§ZË{Yį|ÀÀ¯ÕY|ˀyLY|^»Œ¯ ¾Ë€edz‡dve½M¶¬¿Á¶¼uÁՀ̳Z]ÁµÂaµZ¬f¿Y d‡YÃ{€¯Á€]ÁcÔ°Œ»YÖůZ]Y½ZŒËYZźˀve €³Yį|Àf//ˆÅÁZ]¾ËY€]½Z»Â//Œ¯ZneÄ//°Ì·Zu{ cZ¯€¼³ÁŒ¯Õ{ÁÁÕ{Z^»Ä]Ã|‹ÕY|ˀyÕÓZ¯ ½Z»Y{Zźˀve|¿‚³YÖÀ Ë,|Ì//‡ֻԇYÕÂƼm µZ//‡Á{Ö°ËÕZÅZf§,|¿YÃ|Ì//‡¾»YĬ˜À»Ä]ÁÃ{Â] ÕÁZ],ÁZ]¾ËYį{€¯cZ^iYZŽZ»Z//‡Öy€]Äf//‹~³ ÄËZ»€‡ZÆÀeÄ¿įĸu€»¾Ë€eÖ¸YÁd‡YÃZ^f‹Ydz‡ YÓZ¯’Ìy€e,{Y{|ÅYÂy{Z]Ä]Y½ZŒËYZ^fŸYÁÁ€]Mį Ã|ÀËM®¿Z]cY|Æ eÕ|{Z0 ^ˀ¬e¹Zn¿YZ] |Àf§dz]Ä¿ZyÄ]Ã|ÀËM®¿Z]kYÁ{YcÔÌƈeZ]€¨¿Y‚ŁYŠÌ] Ö¸Ÿc€”uÁZÆ̸Ÿ×Y¹Ô//‡ļ—Z§c€”ukYÁ{YÁµZ//‡{,Ã|ÀËM®¿Z] ®Ë€^eY½Z»Œ¯‚Ë‚Ÿ½Z¿YÂmYÃÁ€³¾ËY­€f//Œ»Ö³|¿Z£M,¹Ô//ˆ·YÄ̸Ÿ |˳Ö» À¬§ YŠÌ]dyY{€aZ]ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŁYÖ//‹Z¿ÕZÅdË{Á|v» ¹YÁÕZ˜ŸY{Ã|ÀËM®¿Z]cY|Æ eY|{|Ä]®Ë{‚¿,kYÁ{YÄÀˆv·Y‘€«¹YÁ |‹¹Zn¿YkYÁ{YÄÀˆv·Y‘€« ½YY|»ZƇž¼m{ÀË|»cZÌņÌË {‹Ö»{ZˁZ‡ŽyZ‹Õ{Z¼¿½YÂÀŸÄ]d¸»®¿Z]YÃY¼ŠÁÄ»Z¿Y€eZfyZ‡և|ÀÆ»Z],ÖeZœ¿ÄËZ»€‡dˬe,Öf¯€‹Հ^ÅY¹Zœ¿Ä ‡Âe,½Mª¬ve ŠËY‚§Y,ÕZ^fŸYd‹Y|Æ]–]Y“dËZŸ,µÂaÃ|‹¹Z¼eÕZÆ]ŠÅZ¯,ZÅÖËYY{ՁZ‡|·Â» ğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹Ö´f‡ÂÌaÁ¹Znˆ¿Y,®¿Z]Õ|»M{|^‡YZŒ»€Ì£ÕZÅ|»M{ºÆ‡ ÕZÅḑ€›ÕZ¬eY,ՁYÕZÅÖËYY{Õ¨eÂaՁZ‡ÄÀÌÆ],®¿Z]½Ô¯¥Y|ÅYÕZf‡Y{ cZ»Y|«Yĸ¼mYY֟Z¼fmYÕZÅdÌ·Áˆ»ÕZ¨ËY{ÖÀˀ§MŠ¬¿ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ Ö¿Y{Z]M{ÄfˆËZ‹”u,Õ|¼Äf¨³Ä] {€¯½YÂÀŸÄf‹~³µZ‡{d¸»®¿Z]€i» ½ZÀ¯Z¯YÂf‡Y©ZjÌ»,½YY|»ZƇÁ½Z ¨ÀË}Ö»Z¼eÕY€]Y|ËZa‰Yª¸yZÀ¯{ֻԇY½Y€ËY ¾ÌÀr¼Åd¸»®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË {Â]|ÅYÂyÁdˆÅ,Ã{Â]d¸»±‚]®¿Z]½Y€Ë|»Á ,Ö·ÂaY‚´f‡Ż{ZÆ¿½YÂÀŸÄ]Ղ¯€»®¿Z],Äf‹~³µZ‡¹Á{ļ̿{įÄf°¿¾ËYÄ]ÃZ‹YZ] Z£M,Ö´ÀË|¬¿µ€fÀ¯ÁÖ°¿Z]¾Ì]YZ]{{Â//‡w€¿dˀË|»¥|ÅZ]YZ]YZ]cZ̸¼Ÿ {YՀi»Š¬¿ºÌ¬fˆ»€Ì£—Ä],{ÂyŠz]€iYcZ¼Ì¼eZ]Ղ¯€»®¿Z]{Y{Ä»Y{Y,{€¯ ‰€fˆ³ÁÕY~³ÄËZ»€‡²Àŀ§Ä ‡Âe,ÕÁÄf¨³Ä] {€¯Z¨ËYŒ¯ÄËZ»€‡YZ]YdËZ¼u ÄËZ»€‡ª¿Á,Ö·Z»¾Ì»ZeÂÀf»ÕZÅY‚]YՀ̳Z¯Ä],Ö·Z»ḑZ¨‹{Â^Æ],YZ]Ä]և€f‡{ ZfyZ‡Ö]ZˁY|Ë|necÁ€“,ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀªË€—YºÌ¬f//ˆ»€Ì£ÕY~³ |‹Ä]ÁY|¿YºŒqÁÖ·Z»ÕZʼnY‚³ZŒf¿YÄ]d^ˆ¿ÖÀÌ]‰Ây,ZÅd¯€//‹ÖËYY{ €]{Â^Æ]¾ËYZiMÁZ¿Á€¯Y€iZf»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]ÃZ]Á{ª¿ÁÖÀÌ]ŠÌa¾ÌÀr¼ÅZÅd¯€‹ Ä]ÄmÂeÄq€³|‹Z]ÄËZ»€‡YZ][ÂyÕZŁÁ¹ÁY|eŠz]|Ë¿|¿YÂeÖ»,Ö¸yY{ÕZÅYZ] YZ]–ËY€‹¶Ì¸ve{€Ë~aZ¿ÖËY|mÁºÆ»Հf»YZaÃY¼Å,®ÌeZ¼fˆÌ‡ÕZÅ®ˆËÂ“» ŠËY‚§YÃZ]{d¸»®¿Z]Ã{Z ·Y©Â§—Ä]ֻ¼Ÿž¼n»{¾ÌÀr¼ÅÕ|¼ {Â]|ÅYÂy Áž]ZÀ»ŽÌzeÁ‚ÌÆne{ÖËZ¿YÂe,®¿Z]€Åd̬§Â»¶»YŸYÖ°Ëd¨³®¿Z]¾ËYÄËZ»€‡ Ö»Z¼e,µZ]Äf̼¯ÁՂ¯€»®¿Z]cZ»Y‚·Yª^—Ád‡YZÅÄÀ˂ÅÁZÅ|»M{\‡ZÀ»\̯€e{ZnËY cYZ^fŸYŠËZŒ³ÁZÅÄ»ZÀf¿Z¼“Á|,cÔÌƈeÕZ˜ŸYĸ¼mY®¿Z]Ö¸YÕZÅdÌ·Z § €], Ád]ZiÕZÅÖËYY{¶Ìve,ՁYZ]dÌ “Á{Á|u,ZÅÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»,Õ{ZÀ‡Y d‡Y€Ë~a½Z°»Y®¿Z]ÄËZaZËcZœ¿ÄËZ»€‡YÖËZÅ|{ZË\ËY€“\ˆu ÁÂ¼n»YÁ{®¿Z]¾ËY¹ZƇd‹Y{ZƛYd¸»®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË Öf¼Ì«Ã{Z]Ád§€³Y€«½YY~³ÄËZ»€‡|f‡Á{Y{{»,Äf‹~³µZ‡{ÄËZ»€‡YZ]ÖeÔ»Z » {ÁM½Z¤»YÄ]{Ây½YY|»ZƇÕY€]YÕ|{ Ä¿ZÌ·Z‡Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»Ĉ¸m{Õ|¼Ö¬e|¼v»,d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö·Zu{¾ËY{Á‚§Y,ÃZ»|À¨‡YÄ]ÖÆfÀ»ž˜¬»Ö·Z»ÕZÅcև€]ÕY€]®¿Z]¾ËY ZÌfyY{YŒ¯ÄËZ»€‡YZ]‰Y|{YŠÌ]įÖ³‚]žËZÀÖÅ{Z]įd‡Y {Â]€f¼¯\eY€»Ä]YZ]ÖÅ{Z]Y,|Àf‹Y{ ®¿Z],Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡Õ‡YÀŒfÀ»cZŸÔ—Y…Z‡Y€]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ½Y‚Ì»,¹ZƇÖ³|¿Â‹|¬¿c|«½Âr¼ÅÖËZÅZÌ »ª^—Äf‹~³µZ‡¹Á{ÄÅZ»Š‹{d¸» d¯€‹Z¼‹{,¶¯ŽyZ‹€]ÕY~³€iY½Y‚Ì»¾ÌÀr¼ÅcÔ»Z »[ÁZÀeÁ|f//‡Á{Y{ d§€³Y€«…Â]€eµZ § cZÌÅ€i»cZ¼Ì¼eÁ½Ô¯ÕZÅ{€^ÅY}ZzeYZ]{€¯ħZ“Yd¸»®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË ½ZÀ¯Z¯Á½Z‡ZÀ‹Z¯,½Y€Ë|»YÕ|À»ÀÆ]¾ÌÀr¼Å¶»ZŸ€Ë|»Ä¿Y|À»{€ydˀË|»ÁÀË|» µZË{Z̸̻ º«Y®¿Z]YZ]‰Y,½YY|»ZƇÕZÅdËZ¼uÁŽzf»Á|Æ f» ÃZ´ËZm{®¿Z]¾ËYÁd§ZËŠËY‚§YµZ‡½ZËZa{µZË{Z̸̻ Ä]µZ‡½ZËZa YZ]{€“ZuÕZÅd¯€‹Ö»Z¼e¾Ì]YZ]‰Y¾Ë€eÓZ]ÕYY{ÕZÅd¯€‹d‡€Æ§ºfŒÅ cÔ»Z »|¿Á{Y{Ä»Y{YÕÁ d§€³Y€«Œ¯ÕY|°¿Z]d Àdˆz¿ÃZ´ËZmÁÄËZ»€‡ Á½Y€´¸Ì¸ve|{»,ÄËZ»€‡YZ]{Z¼¿¾Ë€eÃ|ÀÀÌ]€a½YÂÀŸÄ]ÃY¼Åd¸»®¿Z]{Z¼¿{ Ä^eÄ]Õ|¼ d‡YÃ|‹{ZˁZ‡ŽyZ‹Õ{Z¼¿½YÂÀŸÄ]½MYÁÄf//‹Y{Y€«YZ]½ÓZ § ¾Ì]ÖËY‚·Z¤f‹Y½Y‚Ì»¾Ë€eÓZ]{¹Á{Ä^eÁÕÁM{‡Á|»M{{d¸»®¿Z]dˆz¿ÕZÅ €e€]d¯€‹¾Ì»Â‡Ä^e\ˆ¯d‹Y{ZƛYÖf ÀdˀË|»½Z»Z‡Õ|À]Ä^e{ZÅ®¿Z] {ZnËYÄÀÌ»{€e€]d¯€‹¾Ì¼nÀaÁÖËY|»M{{€e€]d¯€//‹¾Ì»ZÆq,ÕÁM{‡{ d‡YÄf‹~³µZ‡{d¸»®¿Z]ÕZÅ{ÁZf‡{ĸ¼mY,½Y€ËY€e€]ÕZÅd¯€‹¾Ì]{µZ¤f‹Y ÕZf‡Y{ÕY~³֌»–yÁª§Y{®¿Z]Y|¿YºŒq|À‡ºÌ‡€e,µZu¾ÌŸ{ÕÁ dyY{€aZ]YkYÁ{Y¹YÁ½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iY€¨¿Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯Ze,Ã|ÀËM®//¿Z] d‡YÃ{€¯dz]Ä¿ZyÖÅYÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe ¾ÌÀqºÅÁµZ//˽Â̸̻Ä]¹YÁÕZ//˜ŸY¦¬//‡ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]µZ//ˆ»Y Äv¨YÄ»Y{Y ÕZÅd€§Ö§€ »Á|Ì·ÂeYZ]ÖËZËÂa{Õ|̸¯Š¬¿,žËÂe¹Zœ¿ÕZneŠz]|Àq€Å ½|̇ÁÖËYZ¯{ÂmÁ¾ËYZ],{Y{{Zf«Yְ˂̧ÁÖ·Z»ž]ZÀ»ŽÌzeÁÕY~³ÄËZ»€‡ \‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€Ë€Ìœ¿žËÂeÕY‚mY€ËZ‡|À»ZÌ¿{ÂyŠz]¾ËY\‡ZÀ»ÕÁÀÆ]Ä] ¥Z¨‹Ö·Z»ÕZÅYZ]¾ÌÀr¼ÅÁÓZ¯ՁZ‡ÀÌy}ÁÕY|Æ´¿ÕZÅdyZ‡€Ë,¶¬¿Á¶¼u |‹Z]Ö»…€f‡{¶]Z«Á É|̸¯cZ°¿ ÁÖ//‹Á€§Ã{€y֠ˁÂeÕZÅÃZ´À]ÕY~³€ÌiZeÁd̼ÅY{įÖËZÅŠ¬¿d//‡YÖÆË|] Š¬¿{ÂmÁ¾ËYZ]Ö·Á,|‹Z]Ö»ÄmÂe¶]Z«Õ{Zf«Y€ÅÕY€]|Ë{€³½YÂÀŸÖ//‹Á€§Ã|¼Ÿ Ã{Â]Y{c|»ÕZźˀve€ÌiZedveį½Y€ËYÕ{Zf«Y–ËY€‹Z]Õ{Zf«YÕY€]¯~»¥ZÀY |‹Z]Ö»Õ|̸¯ÁÖeZÌuZ̈],d‡Y Á©ZqZ«ÕZÅÓZ¯{ÁÁ,Z°fuY¶Ì^«YÕ{Zf«YL‡ÕZÅZf§µZ¼fuYįºË€ve–ËY€‹{ {€°¸¼Ÿc{,žËÂe¹Zœ¿Õ|̸¯½Z¯Y¾ËYŠ¬¿,{Y{{ÂmÁ¥€»YZ]Ä]d̨̯Ö] |ÅYÂy|̨»Á€iR»Z̈],ÖËZÅZf§¾ÌÀq{Y|yYՀ̳¸mÁµ€fÀ¯{d‡{Á¥Z¨‹ Šz]ÕY€]YÓZ¯Ä·{Z^»ÕZÅÄÀ˂Å,¯~»ğ¼n»ÖËYZ¯Z¿c{€´Ë{Õ‡YÁ{Â] ÕZÅZÀ´ÀeZ]YÕ{Zf«Y–ËY€‹ÁÃZ§Â¼n»{Á{€]|ÅYÂyÓZ]ZÌ//ˆ]¥€»Á|Ì·Âe ÕZÅd‡ŻÕ|̸¯¥Y|ÅYª¬veÁZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY¾ÌÀr¼Å dyZ‡|ÅYÂyÄmY»ՀfŒÌ] ½Z³|ÀÀ¯¥€»d‡{Ä]ÓZ¯½|¿Z‡ÁdŒÌ »¾Ì»PeÕ|̸¯{€°ËÁÁ{Z]įYZ]ºÌœÀe ֠ˁÂe¥ZÀY\‡ZÀ»{€°¸¼ŸÁ€³{‚Ì¿,d‡YÄ¿Z¨À»ÁÖ¬˜À»5{‡ÄÌ//‹ZuZ]ÖËZÆ¿ Ä]Á֠ˁÂeÕZÅÃZ´À]ÁÂu{ª§Â»ÕZÅŒ¯Ä]€ne{ZÀf‡YÄ],Á¾ËYY d‡YÂ//Œ¯ |Ì·ÂeÖËZËÂa{ZÅ֋Á€§Ã{€yÁZÅ֋Á€§Ã|¼ŸÄmÂe¶]Z«ÕZÅḑ€›YÕ|À»ÀÆ]œÀ» Z]{Zf«YÕ|̸¯Šz]¾ËY\‡ZÀf»cY€Ì̤eÁÖÀË°e€Ì‡Ä]ÄmÂe,½Z³|ÀÀ¯¥€»ÃZ§Á d‡YÕÁ€“Հ»YYZ]ÕZ“Z¬eÁ¥€»ÕZÅ´·Y¾ÌÀr¼ÅÁZÅŠz]€ËZ‡|‹cY€Ì̤e ÁÖËY~£cӐv»ÁÂu{ÄËÂ]½Y€ËYžËÂe¹Zœ¿Šz]į|Å{Ö»½Z//Œ¿ZÅÖ//‡€] {ÁÃ{Â]ÄmY»¯~»ÕZÅÓZ¯ē€ŸÀÌn¿µÂ—{žËÂeÁ¾Ì»PecÔ°Œ»Z]ՁÁZŒ¯ Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY{‚Ì¿Ö¿Y|ÀqŠ¬¿įÃ|‹{ZËcӐv»Ã|‹¹Z¼eÄÀ˂ŁY֌z]ž«YÁ Á{€°¸¼Ÿ½{Â]¾ÌËZaÄ]•Â]€»|À‹Z]Ö»YY{‚Ì¿YÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡Äf^·YÁÄf‹Y|¿ZÅÓZ¯ {Â^Æ]œÀ»Ä]ÁZf‡Y¾ËY{ |‹Z]Ö»½Y€ËY{žËÂe¹Zœ¿ÕZneŠz]Հ³Y{‡dÌÅZ» ª§Â»ÕZÅŒ¯Ä]€ne{{€³Ö»{ZÆÀŒÌa€Ë{Y»Œ¯žËÂe¹Zœ¿ÕZne½Z¯Y{€°¸¼Ÿ ÕZÅÄyZ‹{ÄËÂ]žËÂeŠz]{{‡Ä̋Zu½{¼¿Ö¬˜À»ÁÃ|‹¹Z¼eÄÀ˂ÅŠÅZ¯{ ,֋Á€§Ã|¼ŸÕZÅ|uYÁ¹Z£{Y,ÕÁM¿{ZnËY|Å{Ö»½ZŒ¿,֋Á€§Ã{€yÁÖ//‹Á€§Ã|¼Ÿ …Z‡Y€]|uYÁÕ´·Y®ËdvedÌ·Z §¹Zn¿YZËÁ|¿€]½YÂÀŸdvedÌ·Z §,֋Á€§Ã{€y ÖËÓZ¯ÖfuÁÕYĬ˜À»…Â]ÕZÅYZ] |‹Z]Õ|̨»Z°ÅY|¿YÂeÖ»¾aYƒŒ¯Ä]€ne ÕZ¬eYªË€—YÁ¾ÌËZaZf^ˆ¿ÕZÅÄÀ˂Å{d¼Ì«¦Œ¯½M{į֘ËY€‹{ZnËYž«YÁ{Á {ՀiR»Z°ÅY,{{€³ºÅY€§¦¸fz»½Y€´ËZ]ÕY€]YZ]cZŸÔ—YÄ]Ö//‡€f‡{t˜//‡ Ä ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯Ä]€ne{ZÀf‡YÄ] {{€³Ö»Ö¬¸ed¼Ì«d6fŒeYՀ̳¸mdÆm ¹Zœ¿įd‡YºÆ»¾ËYÃ|ÀÀ¯½ZÌ]cY{ZÁcY{YÁ{ZÅ֋Á€§Ã|¼ŸŠ¬¿Äf§ZËÄ ‡ÂeÁ ZÅd¯€‹¹Z£{YÁÃ{Â]¾Ì»PeÀÌn¿ÕZÅĬ¸uŠÅZ¯µZ^¿{Ä]¯~»ÕZÅŒ¯{žËÂe Yd¼Ì«d6fŒeYՀ̳¸m,Ä·{Z^»ÄÀ˂ÅŠÅZ¯{ÖËY‚ˆ]€ÌiZe|¿€]½YÂÀŸdvedÌ·Z §Á ½ZŒ¿¾aYƒŒ¯Ä]€ne d‹Y{|ÅYÂy€´Ë{Õ‡Yd¼Ì«cZ¿Z‡Â¿Ö]ZËČËÁ‡®Ë Ä]¥€¾Ì»Pe{€°ËÁY¹{€»Ö§€»²Àŀ§Á¥€»ÕZÅ´·Y{€Ì̤eį|//Å{Ö» { d‡YÃ{Â]¯~»Œ¯{žËÂe¹Zœ¿cÓÂve€]€iR»¶»YŸY‚Ì¿€fÆ]d̨̯d¼‡ žËÂe¹Zœ¿ÕZneŠz],½Y€ËY{žËÂe¹Zœ¿{Â^Æ]ÕY€]į{{€³Ö»•Z^Àf‡Y¾ÌÀqd¬Ì¬u įÂ“»¾ËYÖ]ZËČË |‹Z]ֻĠ»ZmÖ§€»ÕZÅ´·YÁZÅd‡YÂy{Ä]ÄmÂeY€Ë‚³Z¿ dÆm{ּƻ¹Z³,žËÂeÃÂv¿ZËÁ{Y{žËÂe½Y‚Ì»{ČËZÅd¼Ì«½{Â]Ö¿Z‡Â¿d¸Ÿ {Â]|ÅYÂyžËÂe¹Zœ¿ÕZÅŠ·Zqž§ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY Ze¾Ì]Ä¿Y€fy{ÕZ//ÅÃZ´]YÂy{Äfze®ËÕZÅ©ZeY½Y€Æeª—ZÀ»YÖ//y€]{ ½Â̸̻Ze¹YÁdyY{€aÕY€]¹Z¿d^iÖ·Zu{,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {ÁÖ»¾ÅÄ]½Â̸̻ ¾ÅÄÀœ»įd‡YÃ|‹Z£MÕ{Á|v»{Y€§YÕY€]{| f»•Á€‹Z]½Y€mZfˆ»Ä]Ä Ë{ÁÖ¿Z»Âe ½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]½Y€Æe{֏yŠz]Ä]ª¸ f»ÕZ//ÅÃZ´]YÂy{©ZeY®Ë ZÅÄ¿Y€fy{ÄËÁÄ]ZÅÃZ´]YÂyÁZŽÂ̈¿Za{ÕY~³w€¿,Ö¿Y|Ì»ÕZʼnY‚³…Z‡Y€] d‡Y |ÅZ‹Á|À¯Ö¼¿ÕÁ€ÌaYZ]lËY|ŸY«Áw€¿YZ˳Ád//‡Y¾°//ˆ»YZ]YcÁZ¨f» ¾ËYYÖy€]Ä°ÀËYµZu ºÌfˆÅZÅÃZ´]YÂy¾ËY{Äfze|ÀqÕZÅ©ZeYÃZmYÕÓZ]ÕZÅd¼Ì« |¿ÁÖ»ÃZmYÄ]֏yŠz]ʇYÁZ]Z»Y|ÀfˆÅÖf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿Ä]ª¸ f»ZÅÃZ´]YÂy {Z]Mc{Z ‡{Ä¿Y€fy{ZŽÂÌ//ˆ¿ZaYÖ°Ë{Հf»©ZeY®Ë¾Å€“ZuµZu{ d‡YÄf§ÃZmYÄ]ºÅ½Z»Âe½Â̸̻ZeÃZ´]YÂy¾Ì¼Åvip©ZeYįd‡Y½Z»Âe½Â̸̻ ½M¾ÅÁ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Äfzeć©ZeY®ËÃZmYd¼Ì«ÃZ´]YÂy¾Ì¼Å{ ¾ÅZ]Á½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÃZmYZ]ºÅÄfzeZÆq©ZeY d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ w€¿įÕ—Ä]d‡Y€f¼¯€e¾ÌËZaª—ZÀ»{ZÅd¼Ì«Äf^·Y {Â//‹Ö»Y~³YÁ½Z»Âe½Â̸̻ dze€ÅÁd‡Y½Z»ÂeY‚žÌf¿YƒMÃ{Á|v»{ÖÅZ´]YÂy{ÄfzeZÆq©ZeYÄËY€¯ Y‚źÅÄfze©ZeYÄËY€¯ d‡YÄf§ÃZmYÄ]½Z»ÂeY‚ÅZ]ºÅÄfze©ZeYY d‡YÃ|‹ÕY~³w€¿½Z»Âe ½Y€ËYՀ§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÄ]Z°Ë€»M‘€ eև€] Ö¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯{ Ä̸ŸZ°Ë€»M¹Y|«Yd¨³†¸n»ÖmZyd//‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌË\ËZ¿ ©Â¬uº//ˆËÁ€e֟¿ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ|Æ et“YÁ’¬¿Ö¿Y€ËYՀ]€§Z//ˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅ {Ö¿Z´‡ÂyÖËY|¬»…Z^Ÿ {‹¹Â°v»|vf»¶¸»½Z»Z‡–‡Âe|ËZ]įd‡YՀ//Œ] ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z‡ÕZÅ[ÂqZqÁcY€¬»…Z‡Y€]d¨³Z¿€ËYZ]³Ád¨³ Ã|‹ŽzŒ»€Ìˆ»{½ZÅZ»ÕZ¼ÌaYÂÅ,Ö»Zœ¿€Ì£Õ{¿YÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z//‡ÂWZ°ËY ÕZ¼ÌaYÂÅ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY|Æ e¥€Ÿ¥Ôy€]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y d‡YÃ{€¯Ö»YÁ€acY€¬»ª^— dÌÀ»Y½Â̼̈¯†ÌË\ËZ¿ d//‡YÄf§€³Y€«ÖËZ°Ë€»MÕZÅÃ|À´Àm‘€ e{»Ö¿Y€ËY •Z^”¿YÁYÁ€adÌÀ»YZÅÖËZ°Ë€»M¹Y|«YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]†¸n»ÖmZyd//‡ŻÁÖ¸» ¶¸»½Z»Z‡Ä°¸]½Y€ËYZÆÀeÄ¿d‹Y{ZƛY,d‡YÃ{€¯Y{Ä//‹|yYÖËYÂŶ¬¿Á¶¼u |“¹Y|«YÁÃ{€¯{ÁÁÂ“»Ä]|ËZ]¶¸»½Z»Z‡֐ze{ZÆ¿½YÂÀ ]ÂWZ°ËY½Z»Z‡Á ¶¸»½Z»Z‡¶¯€Ì]{¾ÌÀr¼Å,Ö¿Z´‡ÂyÖËY|¬» |À¯¹Â°v»YÃ|vf»cÓZËYՀŒ]©Â¬u d¨³Ádˆ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]dÌÀ»YÁt¸š¨uÕY€]Â“»¾ËYՀ̴ÌaÄ]¹‚¸»Y|vf» Z‹Â¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]dÌÀ»YÁt¸š¨u{|ËZ]|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹į˜¿Z¼Å ¹|ŸÕY€]Y¹ÓÕZÅY|ŒÅÁÃ{€¯¹Â°v»YZ°Ë€»MÃZ]¾ËY{|ËZ]ºÅ¶¯€Ì]{,|//‹Z] |Å|]Ä]ZŒ»{Y»Y€°e ÃZ»½Z]MZe€Æ»¾°ˆ»Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅ|uYÁ¶Ì¼°e Šz]į€Æ»ֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁ¶Ì¼°ecZÌW‚m¾Ë€yMՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ½Z]M½ZËZad¨³Á{€¯¹ÔŸYYd‡YÃ{Â]¾°ˆ»Á¾Ì»Ö¸»½Z»Z//‡Ã|Ɵ€]ZÆ¿MÃ|¼Ÿ ֫¬ucÔ°Œ»ÕYY{ÕZÅÃ|¿Á€aY€Ì£Ä]€Æ»¾°//ˆ»Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅ|uYÁÖ»Z¼eÃZ» ½ZÌ^¿Ö¸Ÿ,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {‹Ö»¶ËÂve½Z̓Z¬f»Ä]ְ˂̧d§€//ŒÌa|{€ËÁ ÃZ»½Z]M½ZËZaZed¨³€Æ»¾°//ˆ»Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅ|uYÁ¶ËÂveÁ¶Ì¼°e|¿ÁÂy{ º‡Y€»Á|‹|ÀÅYÂyÕ|À]ž¼mZŽZf‡Y{€Æ»¾°ˆ»Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅ|uYÁÖ»Z¼eµZ//ˆ»Y Ä°¿ZÀr¼Å |‹|ÅYÂyY‚³€]Œ¯€‡Y€‡ÕZŽZf‡Y{€Æ»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁÄÌ»ZffyY Ö¸»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|‹Y‚³€]€Æ»¾°ˆ»¹ZffyYº‡Y€»ZŽZf//‡YYÕ{Y| e{ ½Zf‡YZ]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ¶°‹Ä]Ĉ¸mÁ{ÕYÄf¨Å½ÂÀ¯YºÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]¾°ˆ»Á¾Ì» µZu{ZŽZf‡Y{Á‚§Y,{‹Ö»Y‚³€]ZÆ¿M¹ZffyYÁ€Æ»¾°ˆ»¹Z¼eYՀ̴ÌaÄ//ˆ¸mZÅ ÃÁ€a¶Ì¼°eÁY€mYÕY€]‚Ì¿Ö ]ZÀ» |Àf//ˆÅ€Æ»¾°//ˆ»|uYÁÃÁ€a¹Z¼eYÕY€]‰Ôe À^e[|À]…Z‡Y€]€Æ»¾°//ˆ»ÖËZÀ]ÁÁÖËZÀ]€ËcZ»|y¶Ì¼°eÁ€Æ»¾°//ˆ» cZ»|y¶Ì¼°ež]ZÀ»{€¯tˀe½ZÌ^¿ d‡YÃ|‹¡Ô]YZŽZf‡YÄ]ÁŽzŒ»Äm{Â]½Â¿Z« ÕZÅ|uYÁįÖËZŽZf‡YÁÄf§€³Y€«ÕZŽZf‡YZÌfyY{€Æ»¾°ˆ»ÖËZÀ]ÁÁÖËZÀ]€Ë ½Z»{Ze|ÀÀ¯Ö»‰ÔeÄ¿ZzeYÁ{Zf‡cZœ¿ÁՀ^ÅYZ]|¿Y{€Æ»¾°//ˆ»Ã|¿Z¼Ì«Z] cÔ°Œ»ÕYY{įÖËZÅ|uYÁY€Ì£Ä]YÃ|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅ|uYÁÖ»Z¼e,½Z]M½ZËZa-€¬» |ÀÅ{¶ËÂve½Z̓Z¬f»Ä]|ÀfˆÅcÔ°Œ»€ËZ‡Á֫¬u s€—Öf¯ZŒ»ÕZÅ|uYÁdyZ‡Õ|{d§€ŒÌa ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Y dyZ‡|¿Áְ˂̧d§€ŒÌa€“ZuµZu{d¨³,½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯†ÌW\ËZ¿ |{Ze¾Ì]|¿Â‹Ö»ÄfyZ‡Öf¯ZŒ»ÇÂÌ//‹Ä]įÖ¸»¹Y|«Ys€—YÖËZÅ|uYÁ ÃÁ€a{¾°ˆ»dyZ‡Äf§Z¯Ä]ÕZÅÃÂ̋Ä]ÃZ‹YZ],…Z§Z]´f¨³{€^Åk€ËY d‡Y ¹Y|«Ys€—{Ã|‹Äf§€³€œ¿{ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁYÕZ¼‹d¨³¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€— Äf‹~³µZ‡{Z‡ÃÂ^¿Y¾ÌÌ eZ]–^e€»cZ«ZÀ»į{‹Ö»ÄfyZ‡Öf¯ZŒ»cÄ]Ö¸» Ä]ÃZ‹Y¾¼“,½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯†ÌW\ËZ¿ |̇¹Zn¿YÄ]ÕZmµZ//‡¶ËYÁYÁ YՀ´Ë{Šz]d¨³,Ö¸»¹Y|«Ys€—{ֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁdyZ‡€´Ë{ÕZʼnÁ Z],€Æ»¾°ˆ»s€—{Ã|‹Äf§€³Z¯Ä]‰Á|À¿Z¼ÅÖ¸»¹Y|«Ys€—ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ ÕZÅÃÁ€ad§€ŒÌa|{Ä]ÃZ‹Y¾¼“,ÕÁ |‹|ÅYÂyÄfyZ‡dyZ‡{Y{Y€«YÃ{Z¨f‡Y Ö¸»¹Y|«Ys€—YÖËZÅ|uYÁdyZ‡|¿Áְ˂̧d§€ŒÌa€“ZuµZu{{Á‚§Y,Öf¯ZŒ» s€—ÃÁ€aZ]•Z^eY{€^Å d‡Y|{Ze¾Ì]|¿Â‹Ö»ÄfyZ‡Öf¯ZŒ»ÇÂ̋Ä]į ½YZ‡ÃÂ^¿YZ]d¯ZŒ»ÇÂ̋YÃ{Z¨f‡YZ]€ˆ¿Y€ÆeǃÁ€ad¨³€ˆ¿Y€ÆeĬ˜À»{Ö¸»¹Y|«Y |Å{ֻĻY{Y{ÂyZ¯Ä]ְ˂̧d§€ŒÌa|{Z]€“ZuµZu{Á|‹|ÅYÂyÄfyZ‡ ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ{Öf¯ZŒ»dyZ‡ÃÂ̋tˀŒe{,½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯”Ÿ Y|{ZedÌ°·Z»,ÃÁ€a€ÅZ]–^e€»cZzŒ»Ä]ÄmÂeZ]d¨³Ö¸»¹Y|«Ys€— |‹|ÅYÂyY~³YÁ½YZ‡ÃÂ^¿YÄ]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ ÖËYÂÅÁ|ˀ¯Y½ZÅZ»…Z]€ËYkÁ€yÕZŸ{Y d‡YÕ|Ì ]€»Y ÕZÅÃ|À´Àm–‡ÂeÖ¿Y€ËYՀ§Z//ˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅ|Ë|ÆeÂ“»{d¨³Z¼ÌaYÂŽZ^¸y®Ë ÄÅÓÃZ³{Y{{Z°Ë€»MY,ZeZËÁÂWZ°ËYÄ]{ÂydËZ°‹½{€]ZÀ¯{|¿YÂeÖ»½Y€ËY,ÖËZ°Ë€»M ÕZ¼ÌaYÂÅÖ»Zœ¿|Ë|ÆeÃZ]{,…Z§Z]³Ád¨³{ՁZ^Ƌ²À‹ÂŽZfÌaZ¯ |À¯dËZ°‹‚Ì¿ ©Â¬uÖ·Âf»d‹Y{ZƛY,½ZÀ^·½Z¼‡MY€§€]ÖËZ°Ë€»MÕZÅÃ|À´ÀmÕ‡YÖ¿Y€ËYՀ§Zˆ» Ä»Y{YÕÁ d‡YÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡,Ö»Zœ¿€Ì£Õ{¿YÂÅd ÀÁՀ§Zˆ»ÕZÅZ¼ÌaYÂÅ ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾¼n¿YZeZˀ̜¿Ö¿ZÆmž»Zn»{½Y€ËYÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡{Y{ d¨³Z¼ÌaYÂŽZ^¸y¾ËY {Y{Z§{ªuÁd‡Y”Ÿ,ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z‡ÂWZ°ËYÁ Ö ‡Á{Y{€aÖ»Հ§Zˆ»ÁÖ»Zœ¿€Ì£ÕZÅZ¼ÌaYÂÅÖÀ¼ËY€]ļÅįd‡YÃ{Z»ÂWZ°ËYŒÀ» Á€§Zˆ»ÖÀ¼ËYĸXˆ»d‡YÃ|‹Ö ‡Ã{Z»€Å{,|‹Z]ÂWZ°ËYŒÀ»¾Ì·ÁYÖÀ¼ËY|À¯Ö» Y€§Zˆ»©Â¬uÁªu‚Ì¿ZeZ˾ÌÀr¼Å,{‹Ã{Y{ømºÆ»,Zn»ÕZÅZ”§€]YÁ€a½{Â]{YM ÕZÅÃ|À´Àm|Ë|Æe¾ËYd]Z]ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡{Á‚§YՁZ^Ƌ½ZfÌaZ¯ |À¯Ö»µZ^¿{ ½Z»Z‡ÕY€]ºÅ‰Y‚³Ád‡YÃ{€¯ºÅdËZ°‹Äf^·Yį|À¯֫¬udËZ°‹|ËZ]ÖËZ°Ë€»M ÁÂWZ°ËYŠz]Á{¾ËYÄ]|¿YÂeÖ»½Y€ËYŒ¯{€¯|̯PeÕÁ d‡YÃ{Zf‡€§ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¿ZÆm ‚Ì¿ÄÅÓÖ¸¸¼·Y¾Ì]½YÂË{Ä]|¿YÂeÖ»,d‡Y֫¬uÕYĸXˆ»½Âq¾ÌÀr¼Å,|À¯dËZ°‹ZeZË d‡Y֫¬udËZ°‹֟¿{Âyį|À¯dËZ°‹ ºÌÅ{Ö¼¿†ËÁ€‡®‡Z»½Á|]ֻԇY {€¯|̯ZeZ¿Á€¯YՀ̴//ŒÌaÕY€]|Ë|mÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ pÌÅ|ÀÀ°¿Ã{Z¨f‡Y®‡Z»YÁ|ÀÀ°¿dËZŸYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aįÖ¿Z//ˆ¯d¨³Á ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u¶ËZ‡Áĸ¼mYՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ֈËÁ€‡ {‹Ö»{Ây€]ÁYZ]|ÀÀ¯¦¸zeÄÀÌ»¾ËY{Ö·Áˆ»ZËŽz‹€³YÁ{‹Ö¼¿Ã{Y{ZÆ¿MÄ] Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋YՀ̳¸m|Ë|mÕZŶ°eÁ€aÃZ]{ֻԇY|¼v»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |ÅYÂyµZ¼ŸYZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹‰€f//ˆ³{ÂmÁZ]{{€eÕZÅdË{Á|v»ZËMį¾ËYÁ Á|ÀÀ°¿Ã{Z¨f‡Y®‡Z»YįÖ»{€»ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁÂu{d¨³€ÌyZË|//‹ ½YÂÀŸÄ]Á|¿Â‹Ö¼¿‰€Ë~a|ÀÀ°¿dËZŸYZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ÕZÅÕY‡,…Â]ÂeYĸ¼mYֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u¶ËZ‡ÁY®ËpÌÅY‡|¿YÂeÖ¼¿µZj» ÖÆmÂeÖ]cZ°¿¾ËYÄ]ÕYÁÂu€Å{Ö·ÂXˆ»€³YÁ|¿Â‹Z¼ÌaYÂÅZËֻ¼Ÿ­ÔaÄËY€¯ ÕÁ {€¯ºÌÅYÂy{Ây€]½MZ]ÁÃ|‹[Â//ˆv»¦¸ze|À°¿dËZŸYZŶ°eÁ€aÁ|À¯ d‡YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋YՀ̳¸m¶»ZŸ¾Ë€eºÆ»{Á‚§Y €œ¿|»Y½M|ËZ]|¿Y{{{€eZŀƋ½Á€Ì]Á½Á{{ÕYĿ³Ä]įÖ¿Zˆ¯ļÅÁ¹{€»į |ÀÅ{Y€« Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZ^fŸYZ]¾°ˆ»Ä Ë{Ás€— {‹Ö»¹Âe|‹Ä]€nÀ»¾°ˆ»ÖfËZ¼us€—Z^fŸY¾Ì»Ze {Á|uį{Â//‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z//̸̻Y‚Å d‡YµZ‡{Ö·ÂaÄËZa|{ 0  §d·Á{įÄf^·Y ÕY€]ž]ZÀ»½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å–¬§Ô Y‚Å0ÓZ¼fuYįd‡YÄf§€³€œ¿{¾°//ˆ»Ä Ë{Á |‹|ÀÅYÂycÔÌƈe¾ËYd§ZË{Ä]ª§Â»Y¿Zy ÄmÂeZ],¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZ^fŸY ŠËY‚§YÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ»Õ|{Ã|//ÀËY‚§\ˀ“Ä] {‹Ö´ÀË|¬¿|‹€Ì³ºŒq ¾Ì»Pe¶v»įd‡Y¾ËYs€—¾ËYÕY€]ŽzŒ»µY‡Z»Y {‡cÁZ¨f·YÄ]Z»¾Ì»Ze¶v».d‡Zn¯cÔÌƈe¾ËY .d‡Zn¯Ö°¿Z]¥Z f»cÔÌƈe{‡Á|{ Z]{‹¾Ì»ZeՂ¯€»®¿Z]ÕZ^fŸY–yYd‡YY€«€³Y Ö´ÀË|¬¿|Ë|‹|‹ÁՀ]Y€]Ã|ÀËY€§\ˀ“Ä]ÄmÂe Â//Œ¯{Zf«YZœf¿Y{Հ´¿Y€ËÁ¹Â//e,¶v»¾ËYY {Â]|ÅYÂy Á­Ô»YŠz]ÕZÅ|»M{€ËZ//‡ÁcZÌ·Z»¶v»Y€³YZ»Y ÀÆ]¾°ˆ»Šz]Ä ‡ÂeÕY€]©YÁY‰Á€§ZËcÔ¤fˆ» {Â]|ÅYÂy€f¼¯\eY€»Ä]½MÖ¨À»ZiM,ºË€Ì´] ¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯½Z̓Z¬f»Ä]†Ì¸aY|ŒÅ ºËY€mYՀ̴ŒÌaÁŽÌzŒe‚¯€»†ÌW,€´Ë{Õ‡Y Հ̴ŒÌaÕY€]YÖËZÅY|ŒÅZmZ¿ÕZf§†Ì¸aՀ^ËZ//‡ {½Y|¿Á€Æ‹YÕY{€^ÅÔ¯ÁÃ{Z¨f//‡YL‡Ŀ³€ÅY {€¯ÄWYY¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯d§ZË{Š‹Âa Z],ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Ö^m|//¼v»Ö¸Ÿ²Àŀ//‡ Ä Ë{Á¹YÁYÕ|À»ÀÆ]ÕY€//]¹Z¿d^iÃ|ÀËM€§Ä]ÃZ//‹Y Հ̳¸mÁÖf‹Y|Æ]µÂYdËZŸÕY€]d¨³,¾°//ˆ» Ã|‹¾ËY€]€»Y½ÓÂXˆ»ºÌ¼eZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]‰€fˆ³Y ¹Z¼e,¾°ˆ»Ä Ë{Á®¼¯cÔÌƈed§ZË{½Z̓Z¬f»Ze |ÀÅ{¹Zn¿YÕ”u€Ì£¶°‹Ä]Y{Ây¹Z¿d^i¶uY€» {»{ÖËZÅÖ¿Y€´¿‚Ì¿Zf//‡Y¾Ì¼Å{{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y{{ÂmÁ\¸—d€§{Y€§YÖy€]Ö·Z¼fuYÖËÂm{‡ ÖfuYÄ]Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ°¿Հˆ°ËdËZŸZ]½YÂeÖ»į {€¯Հ̳¸mZÆ¿MY ºÆ»Äf°¿Á{Ä]½Y|¿Á€Æ//‹įd//‡Y¹Ód¨³Ö^m …{M¾Ì¼ÅZÀ̟|ËZ]įdËZ//‡…{MµÁY |ÀÀ¯ÄmÂe d‡Y®»ZÌaÃZ¼‹Հ´Ë{Á|‹Z] \«Y€»|ËZ]¹YÁd§ZË{½Z//̓Z¬f»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ¹YÁd§ZË{¹Z¿d^iŠÌaÕZÅ®»ZÌaÁÖÀ¨¸eÕZÅ…Z¼e d€§¾ËYYՀ^ËZ//‡½YZ°Å‚]{Á‚§Y,|À‹Z]¾°//ˆ» ÕÂ//‡Ä]Y¹YÁd§ZË{½Z̓Z¬f»ÁÃ{€¯Ã{Z¨f//‡YL‡ ¹Y|«YÄ°ÀËYZË|ÀÀ¯Ö»dËY|ŲÀ̧̌ÁÖ¸ mÕZÅdËZ‡ ¹Ó¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|ÀÀ¯Ö»½Z//¿MYÖ¤·Z^»d§ZË{Ä] YZ§€¹Z¿d^iį|À‹Z]Äf//‹Y{ÄmÂe½Y|¿Á€Æ‹d‡Y ¢Ì¸^eÁZÅÃ|ŸÁÄ]Ád‡Y¹Zn¿Y¶]Z«Ã|//‹Äf¨³ªË€— |ÀÀ°¿ÄmÂe¾Ì£Á{ÕZÅ €Æ»†°Ÿ Äfze®Ë©ZeYÖ¿Z»Âe½Â̸̻¾Å ½Y€ÆeÄ¿Y€fy{ÕZÅÃZ´]YÂy{ ÖËZÀ]€Ë»Y [Ô¬¿Y¾°//ˆ»s€—ÁÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€— [Ô¬¿Y¾°ˆ»s€—ďÔy-{Y{Y€«Z¯Âf//‡{{Y ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ¿ÓZ‡Ղ¯€»®¿Z]įd‡Y¾ËY |uYÁ€Åֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻®ËdyZ//‡ÕY€] d·Á{{‚Ì¿Հ´Ë{s€— |Å{ZfyY½Z»Âe½Â̸̻ ¾Ì»Ze¶v»įÖ¸»¾°ˆ»s€—¹Z¿Z]{Â//‹Ö»Հ̴Ìa |¿{Â]ZÆ°¿Z]½MZ^fŸY |{Ä]®Ë{‚¿į½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»Šz]Ä]ÄmÂe {Zf«Y­€v»Âe»½YÂÀŸÄ]Á| ¸]Ö»YY¿ZyÄm{Â] ¶»Z//‹Y½Y€ËYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeY|{{Á|u ÕZm½MÖ·Z»¾Ì»ZeÃÂ̋Z»Yd‡Y°̿Ö»Y|«Y,{‹Ö» ÕY€]µZ¼·YdÌ]¶v»Yį{Â//‹Ö¼¿ {Y{ZÌ//ˆ]¶»Ze ½Â̸̻\̐¿¹ÂeÄ»ZŸ½ZˁÁºÌÀ¯ÄÀ˂ÅÕYÃ|Ÿ {‹Ã|¿€Ì³cÔÌƈeÕZÅY¿Zy½Z¼Åĸ¼mY€¨¿ Y‚ÅÕZ//^fŸY–yÂ//ÀÅįd//‡YÖ·Zu{¾//ËY €Æ»¾°ˆ»ÕY€]¾°//ˆ»®¿Z]Ä]Ղ¯€»®¿Z]Õ{Z̸̻ ÄfŒ´¿Z]µZ¼·YdÌ]Ä]µZ//‡YŠÌ]d‹~³Y†a {Ây¹YÁ½Z³|¿€Ì³cÔÌÆ//ˆeYÖy€]įÖ·Zu{ºÆ¿M |¿YÃ{€¯ÄˈeY {Á|uµZ‡¾°ˆ»Á…¨¿ÕZ¼//‹€‡…Z‡Y€] {Á|uį{Y{{Â//mÁÂ//Œ¯{Y¿Zy½Â̸̻ €³Yį|Àf//ˆÅ€mZf//ˆ»Y¿Zy½Â̸̻ ÖÀ Ë|{ ¹ZÆq®ËZÆÀeÃ|//‹µZ¼ŸYÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ] cÔÌƈež¼m€‡|À‹Z]cÔÌƈe¾ËYd§ZË{µÂ¼//Œ» kYÁ{YdË·ÁYZ],d]Zi½Y€Ì´]©Â¬uÁ½Y€³Z¯¶»Z‹ ¾Ì·Â¼//Œ»,€f//ŒÌ]ÁÀ¨¿ÕZÅÃ{Y¿ZyÁ|Ë|mÕZÅ ½Z»Z//‡,ÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|//»YÄf̼¯Š//‹Âadve {į|ÀfˆÅY¿Zyd//‡€a€‡½Z¿ÁŒ¯ÖfˆË‚Æ] Ä¿Z»Z‡ªË€—YZ^«Z f»¹YÁ~yYÕY€]¹ÓªËZiÁÄÀÌ»¾ËY {‹Ö»¹ÔŸYÖ¸»¹Y|«Ys€— įÖ¿Y€mPf//ˆ»,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¹ÔŸYª//^— |¿YÃ{€¯|Ë|¼eՀ̴Å|//¯½Á|]Y{ÂyÕZÅ{Y{Y€« |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y¾°ˆ»Ä Ë{Á¹YÁY|À¿YÂeÖ¼¿ ÁÃY€//ˁÁ½Z¼fyZ//‡Á¾°//ˆ»½ÁZ »įÂ//—½M ÕY€]¾°ˆ»Ä Ë{ÁcÔÌÆ//ˆe,Ã{€¯¹ÔŸYՁZ//‡€Æ‹ |ËZ]Ä¿ZÅZ»½Y€mPf//ˆ»Ád//‡Y½Z»Âe½Â̸̻½Y€Æe ÕZŀÆ//‹{¾ÌÀr¼Å,|¿Y{€b]½Z»ÂeY‚Å{Á|u Y‚Å{Á|uÄ¿ZÅZ»Ö¿Z»Âe½Â//̸̻¹YÁZ]±‚] ¾°//ˆ»Ä Ë{Á¹YÁ®q¯ÕZŀÆ//‹{Á½Z//»Âe ½Y€mPfˆ»Õ‡YÖfyY{€aÄ¿ZÅZ»{Â//‡Ö¿Z»Âe½Â̸̻ d‡Y½Z»ÂeY‚Å w»Ä^À‹Át^dŸZ‡Y–ËY€‹|mYÁ½Z̓Z¬f» ÃZ¼‹Ä]Y¿Zyd//‡€a€‡Ö¸»|¯µZ//‡YZ]{Y{€» ,{Ây֐z‹ÃY€¼Å¾¨¸eªË€—YÖ°»ZÌa |¿{€¯¹Y|«YcÔÌƈe¾ËYd§ZË{ÄÌ·ÁY¹Z¿d^iÄ]d^ˆ¿ {Y{€»w»Ä^À‹lÀaÁdŸZ‡{¹Z¿d^id¸Æ» |̇|ÅYÂy¹Z¼eYÄ] ‚Ì¿†¸n»į|‹¹ÔŸY½MY†a¾°//ˆ»Ä Ë{Ás€— ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Á{«¾°//ˆ»ÃZmYÄ Ë{Á»s€//—YÖ//ËZ¼¿ÁZ] ¹YÁ½YÂÀŸZ]Ö//^¸˜»{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á,Ä^À//‹ZÆq {į{€¯€ŒfÀ»«ÕZœf¿Y¹Âe»Ä·Zq{¾°ˆ»Ä Ë{Á Âa¾ËÁ€a¾ÌŒ§Y,¾°ˆ»YZ]½Z//‡ZÀ‹Z¯YÖ°ËZ]½M {Â]Ã|‹Ä^uZ» |¿YÂeÖ»¹YÁ¾ËYį{Â]Äf¨³Âa¾ËÁ€a,´f¨³¾//ËY{ įY€q,{Â//‹¾°//ˆ»YZ]{«ÕZœf¿Y¹Âe»Ä]€nÀ» ļÅįd//‹Y{|ÀÅYÂyY‘€//§ŠÌa¾ËYZÅ®//·Z» cÔÌƈe¾ËYÄ],|ÀÀ¯ÃZmYÄ¿Zy|ÀÅYÂyÖ»įÖ¿Zˆ¯ ļÅÁd//ˆÌ¿—¾ËYįÖ·Zu{,|//¿Y{Ö//‡€f‡{ Ã{Z¨f‡YcÔÌƈe¾ËYY|À¿YÂeÖ¼¿,|ÀÅYÂz]įÖ¿Z//ˆ¯ ž]ZÀ»Ä]ÄmÂeZ],¹YÁ¾ËYcY€¬§{Y|// eZ ˜«ÖÀ Ë-|ÀÀ¯ d‡YÕ{Á|v»{|Ÿ,d‡Yd·Á{ZÌfyY{įÕ{Á|v» ÁZÆqd//‹~³Y| ]µZu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d·Á{į|¿|¬f »½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€],s€—¾ËYÖ§€ »Y {Z̸̻Y‚ÅZ^fŸYZ]Y¾°//ˆ»Ä Ë{Ás€—Ö·Zu{ ¶v»dˆÌ¿ŽzŒ»įÃ{Y{Y€«Z¯Âf//‡{{Ö¿Z»Âe ÕZ^fŸY–yYd‡YY€«€³Y.d‡Zn¯Z^fŸY¾ËY¾Ì»Pe Œ¯{Zf«YZœf¿Y{½M¹Âe,{‹¾Ì»ZeՂ¯€»®¿Z] {Â]|ÅYÂy Ä]»¾ËYÂ“»cÔÌƈed§ZË{µÂ¼Œ»ÕZÅÃÁ€³ {€¯s€˜»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\WZ¿ ÃZmY|»M{€]cZÌ·Z»€]Y€]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»w€¿ ÁÃYcYÁ,½Â¿Z«½|//‹Y€mÓY¹ÓY†aÃZ»®Ë d//‡Y ¹{€»ÕZƛY{ÂyÕY€]YÄ¿Z»Z‡į{Y{d€§ՁZ//‡€Æ‹ ÃZ»Á{‚Ì¿¹{€»,ÕZƛYd¸Æ»{ÂyÁ€‹Y| ]Á|À¯Ã{Z»M –‡YÁY{0ÓZ¼fuYÁ|ÀÀ¯d^iY½ZŒeZŸÔ—Yį|¿Y{d€§ |‹|ÅYÂyY€mYÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»‚ÌËZa Ö»ZÆ]YÕ{Zf«Y½Â̼̈¯€ÌyYĈ¸m{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁÁ|¿Zy cYÁÁՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{¥€—Yį ,|‹և€]‚Ì¿{Â]Ã|‹s€˜»µYÂuYd^i½Z»Z//‡Œ¯ Ä¿Z»Z‡cZ¿Z°»YY½Z»‚¼Å¹ZÆ]Y½Mž§ÕY€]į|‹ZÀ]d¨³ {‹Ã{Z¨f‡YŒ¯½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ÁµYÂuYd^i½Z»Z‡ {Â//Œ¿¥~u½Â¿Z«¾ËYÕY€mY¶uY€»{Á{¾ËYY®ÌrÌÅÁ ¶]Z«Ä¿Z»Z‡Á{€Å{¶¼°»cÄ]Ã{Y¿Zy€ÅcZŸÔ—YÁ |‹Z]k{Ád^i |Å{Ö»ŠËY‚§YYÖ¼‡cÓ{Z^»Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z» Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»ZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ՁÁ|¿Zy d¨³,{€¯|ÅYÂz¿€elËYYÕYÄ»ZÀ·Â«ÁÖ¼‡€Ì£cÔ»Z » dˀj¯YįY€q,|//‹|ÅYÂy†° ·Z]Ä̔«¾ËY¾»Ã|̬ŸÄ] Ö¸^«¾Ì°·Z»Ö·ZyÄ¿Zy¦¸zeÄ°ÀËY…€eYÕ{Zf«Y½ÓZ § YcÓ{Z^»į|ÀÀ¯Ö»Y|ÌaÂ̴¿Y{Œ¿Äf‹Â¿ZÆ¿M[Z//ˆuÄ] Á{Ây‚^‡|À‡įÖ¿Z»|À¿Z»|ÀÅ{¹Zn¿YÖ¼‡cÄ] 0 »Z¯ {€§Ze{€Ì³Ö»cÂ//ºÅ­Ôa®§ÁÃ|//‹‘ŸÔ 0 »Z¯Y|ˀy Ä]ՂÌqÖ¸^«Á{ÂyºËY€mYį{‹¾X¼˜»Ô ŠËY‚§YÄ]cZÌ·Z»¾ËYįd‡Y¾ËYZœf¿Y¾ËY€]ZÀ]|‡Ö¼¿ÁY |À¯®¼¯¾°ˆ»Šz]{Ö¼‡cÓ{Z^» |À¯™Zv·YcZÌ·Z»¾ËY{Y{ s€˜»Ö¸»|¯‰Á€§€˜yÃZ]{įÕYÄÆ^‹Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ¶v»Y€Ì£ZÅY¿Zy½Â̼̈¯Ä]»ª^—d¨³,{Â//‹Ö» Z»Y|À//‹Z]‚Ì¿Հ´Ë{Ä¿Zy®·Z»|À¿YÂeÖ»½Z//‹{Âyd»Z«Y |À‹Z]½Z‹{Âyd»Z«Y¶v»Y€Ì£ÖÅZ´ËZm€mPfˆ»|À¿YÂeÖ¼¿ ½Z°»Yį|Å{Ö»wÖ¿Z»‚Ì¿Ö¸»|¯‰Á€§Á|ˀyÃ|Ë|a €ÌyYÄ]»Z]¾ËY€]ZÀ]|‹Z]ºÅY€§Y€§ÃY®Ë½YÂÀŸÄ]ÃZmY Y€§¶Ì·{Ä]ֈ¯pÌÅįY€q|‡Ö»¶«Y|uÄ]Â“»¾ËY ¹Z¿Ä]Y‰{Âyµ‚À»dÌ°·Z»|À//‡dˆÌ¿€“ZucZÌ·Z»Y |¿‚]Հ´Ë{Žz‹ įd‡YÖËZÅÃZ´f‡{Zœf¿Y{Հ¨Ì¯d̻°v» |ÀÅ|¿ÄWYY½Z°‡YÁ­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z‡Ä]Y½ZŒeZŸÔ—Y ÕÁMž¼mÃÂ̋ÃZ]{†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ pÌŵZ//‡[»½Â¿Z«{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]­Ô»YcZŸÔ—Y ZÅÃZ´f‡{cZŸÔ—YÄWYY¹|ŸÕY€]ÖÀÌ´À//‡ÖËY€mYd¿Z¼“ {d¨³,{Â]Ã|Œ¿ÖÀÌ]ŠÌa½Z°‡YÁ­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z//‡Ä] Ä]¦›Â»ZÅÃZ´f‡{ºÅįd‡YÃ|‹‰Ôe½Â̼̈¯Ä]» Á{‹ÕZ´¿Y¹€mcZŸÔ—YÄWYY¹|ŸºÅÁ|¿Â‹ÕZ°¼Å cZŸÔ—Y¾f‹Y~³ZÌfyY{YįÖËZÅÃZ´f‡{½ZÀ¯Z¯Á€Ë|» ¾ËY-|¿Â‹¹Â°v»Äm{ÕZÅd̻°v»Ä]|ÀÀ¯Ö»¥Z°Àf‡Y |¿Y{Z]įºËYÁ|Ì»YÁd‡Y€Ë|»®ËÕY€]ÖÀÌ´À‡cZn» |‹Z] ÕY~³­Y€f‹Yĸ̇ÁÄ]ºÅcZŸÔ—YÕÁMž¼m{Y{Ä»Y{YÕÁ ¹{€»ÕZƛY{ÂyªË€—YºÅÁėÂ]€»ÕZÅÃZ´f‡{cZŸÔ—Y d¨³,{‹Äf§€³€œ¿{ÖeZÌ·Z»½Z»Z//‡ֻԟYÕZʼnY 0  § ¾Ì¿Y«ªË€—YÁ|//‹Z]½Ô¯Ã{Y{ÃZ´ËZaįÕYÄ¿Z»Z//‡Ô µZu{Äf^·Y{Y|¿{ÂmÁ|//‹Z]Ã|‹½ZÌ]‚Ì¿Â//Œ¯Ö¼‡ ¾ËY{ÖËZź«Á{Y|ŸYį|¿Y{{ÂmÁÖËZÅÄ¿Z»Z//‡€“Zu į|‹Z]Ö¼‡Õ|uÄ]ÕYÄ¿Z»Z‡Ä°ÀËYZ»Y|À‹Z]Äf//‹Y{ÃZ] |‹Z]|Àfˆ»Œ¯ÖWZ”«žmY€»ÕY€]¦¸zec{ZÅ| ] {Y|¿{ÂmÁ Ö·Á{‹Äf‹Â¿Õ{|ŸÄ»ZÀ·Â«{d‡Y¾°¼»{€¯|̯ZeÕÁ ÁÕ{ZŸ{ZÀ‡Y¶°//Œ»€³Y¾ËY€]ZÀ]{Â//‹Ä·{Z^»Հ´Ë{{|Ÿ Ä]½Z°»Y½MY†aĸZ§Ô]|À¯¶u|¿YÂf]Œ¯YZÅÄ»ZÀ·Â« {‹Ö»ºÅY€§ÖeZŸÔ—Y®¿Z]¾ÌÀq½|»M{ÂmÁ {‹Ö»ÄfyZÀ‹Ö·ZyÄ¿Zy,|‹Z]Äf‹Y|¿ÄÀ°‡ÃZ»įÕYÄ¿Zy Ä°ÀËY€]ÖÀ^»Հ´Ë{µY‡Ä]x//‡Za{½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ½{Â]Ö·ZyZÌ »d¨³,dˆÌqµ‚À»®Ë½{Â]Ö·ZyŽyZ‹ |«Z§ÃZ»Z0 ŸÂ¼n»ֈ¼‹µZ‡€Å{įd‡Y¾ËY|uYÁ®Ë Ã{€b‡½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡Ä]½MÖËZ//‡ZÀ‹į|‹Z]ÄÀ°‡ d‡YÃ|‹ {‹Ö»~yY‰Á€§Á|ˀy½Z»{cZÌ·Z» ¾ËY~yYÃÂv¿Ä]ÃZ//‹YZ]Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ ‰Á€§Á|ˀy½Z»,cZÌ·Z»~yY¶v»d‹Y{ZƛY,cZÌ·Z» µZ¬f¿YÁ¶¬¿½Z»{|ËZ]¾°ˆ»½YY|ˀy¾ËY€]ZÀ]d‡Y¾°ˆ» ½Z»Z‡|‹Z]duY½ZŒ·ZÌy,Ã|À‹Á€§ÖeZÌ·Z»Äˈe™Zv·Y ¾ËYYÖ»Ô f‡YįÖ¿Z»€Å{d‡YÃ|‹¦¸°»‚Ì¿ÖeZÌ·Z» ÖÅ|]ֈ¯€³Y{€Ì³Ö»c‰Á€§Á|ˀyÃZ]{½Z»Z‡ cZÌ·Z»w€¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\WZ¿ |ÅYÂyÖ¸^«½Â¿Z«{[»w€¿€]Y€]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€] ­Ô»YÃZmY|»M{€]cZÌ·Z»€]Y€]cZÌ·Z»¾ËYw€¿d¨³,{Â] |‹¾ÌÌ e cY€Ì̤e¾Ë€yMÃZ]{€Æ»Z]´f¨³{ՁÁ|¿Zy½ZˆuY|̇ €ÌyYĈ¸m{d¨³Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»s€—cZÌW‚m ÖeZÌ·Z»w€¿½{Â^¿Šz]€iYÃZ]{†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ ½Z»Z‡Á¾°ˆ»½YZ//‡ÃÂ^¿Y½Z³|ÀËZ¼¿¥€—YÖ¸^«½Â¿Z« w€¿,½Â̼̈¯į|‹€¬»Á|‹s€˜»ÕYÄfˆ]ÖeZÌ·Z»»Y µZ//‡½Â¿Z«{cZÌ·Z»w€¿€]Y€]½Y‚//Ì»Ä]YcZ//Ì·Z» |Å{ŠËY‚§Y YÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»Ä¿ÓZ//‡w€¿ž^À»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ­Ô»YÃZmY|»M{€//]cZÌ·Z»‰YÄ]®¸»ÕZ//mY‰Y Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»w€¿,s€—¾ËY{d¨³,d§ZË€Ì̤e d‡Y­Ô»YÃZmY|»M{€]cZÌ·Z»ÖÀ ËĬ¸ f»cZÌ·Z»€]Y€] ,µZ‡[»½Â¿Z«{cZÌ·Z»w€¿įd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ{Â]­Ô»YÃZmY€]cZÌ·Z»|{ cZÌ·Z»¢¸^»Ä^‡Zv»~yP»įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ՁÁ|¿Zy ÖeÔ»Z »‰YÄ·Z‡ļÅd¨³,dˆÌq­Ô»YÃZmY|»M{€] Á{‹Ö»¾ÌÌ e{Y{€y½ZËZaZeÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡–‡Âe®¸» |À¯Ö»€Ì̤eºÅ­Ô»YÃZmY€]cZÌ·Z»,½McY€Ì̤e…Z‡Y€] d‡Y¢¸^»¾ËY€]Y€]‚Ì¿Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z» ÕY~³d¼Ì«µMÃ|ËYd·ZuÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ÕZmÄ]ĸv»Z//Ë€Æ//‹€ÅcÔ»Z »¾Ì´¿ZÌ»įd//‡Y¾ËY {Y{€^yŒ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW [MÄËÁÖ]ÕZÅd‹Y{€]Â“»Ä]ևZ]½Z»Z‡{ÁÁ ֗Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{YZ“,d//ˆŒ¿¾ËYÖËY|f]YŠz]{ ¶ËÓ{YÖ°Ëd¨³Ä¿ZzeYÁ¾ËYZfyZ‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZÀz‡ ºË€veÁ²Àm|À¿Z»¦//¸fz»–ËY€//‹{Á€Ì¿cYÁÄ°ÀËY ÖËY{‚¯€¼eįd//‡Y½MZfyZ‡,d//‡YÄf//‹Y{ÕÁM[Ze ÕZÅŽyZ//‹Ä]¾ÌÀr¼ÅÕÁ d//‡YÄf§€³c½M{ Äf§€ŒÌaÕZÅŒ¯YÕZ̈]ÕZb¼Åį½Y€ËY{Ö¿Z‡cZ»|y {€¯ÃZ‹Y,d‡ZÌ¿{ ğ¼n»½Y€Ë|»[Z//zf¿Y|ÀËY€§Ä]ÃZ//‹Y¾¼“Á€Ì¿€ËÁ ÕÁ€Ì¿ḑ€›YÃ{Z¨f//‡YÁ½YÂyY€§ªË€—YÁ€//Ì¿cYÁ €¼Ÿ֗ºÌfˆÅ¾ËYµZ^¿{Ä]{€¯½ZŒ¿€—Zy[€n»Ö¿Z//ˆ¿Y YŒ¯©€]Á[Md ÀՀË~a\Ì//‡M,d·Á{YÃ|¿Z»Ö«Z] YÖ¸yY{և€]ZˆuºfˆÌ‡ºÌÀ¯Ö»‰ÔeÁ¾ËYY ºÌÀ¯º¯ ºËYÁ|Ì»YÁºÌÀ¯€fŒÌ]YÖ ¼n»ÕZÅd^«Y€»ÁÃ{€¯€eµZ § €ËZ‡ÁÄÀÌ»¾ËY{Á€Ì¿cYÁZ]ևZ]½Z»Z//‡ÕZ°¼Å |‹Z]ÃY€¼ÅÕY|ËZaÁÕZ³|¿Z»Z]ZÅÄÀÌ» Z0 ” ]™Zv·¾ËYÄ] d//‡YÄf§€´¿cdÌ°·Z»¾ËYdÌ^je ÁÂn»ZÅÄ¿Zy{Á€fˆ]{ÖfuZ‡ÁdyZ‡ÕY€]ºË|ÅZ//‹ {‹Ö»{ZºÅ|À‡Öfu ḋZˆuÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW dÌÅZ»ÁÖËZf‡ÁÁՀƋÕZ¨]MÕZÅd¯€‹¹Z£{YÂ“» Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡ÕZÅÄ£|£{,ZÅd¯€‹¾ËYcÁZ¨f» š¨uÁZÅÖËYY{ÁµY»YµZ¬f¿Y,Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿dÌ “ÁÃZ]{ s€˜»Y|Ë|mZfyZ‡{¾Ì¯€fŒ»Ä]Ö¿Z‡d»|yd̨̯ {€¯ Ä]ÃZ‹YZ]½ZËZa{¾ÌÀr¼ÅŒ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW |À¿Z»¿ÕZÅՃ€¿YYÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿd¨³©€]ÁÂuÕZÅŠ·Zq ½YZ°¿Z¼ÌaÄ]©€]d À½Ô¯ÖÅ|]Á|Ì//‹Ây¿Á{Z] ḑ€›Z//»Â//Œ¯ d//‡Y©€]ÁÂuÕZÅ\Ì//‡Mĸ¼mY ½MY€f//ŒÌ]|ËZ]į{Y{¿ÕZÅՃ€¿Y™Zv·Ä]ÕYÃ{Z ·Y©Â§ {€]ÀÆ] d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{ [MÁÂu€´Ë{¶” »YַY€Ì£ՁZ//‡|‡½ZÌ//ŒËÁ{ ,ªÌ«{և€]½Á|]ÁÄËÁÖ]ՁZ‡|‡hv]d¨³Ádˆ¿Y{ ½|‹®Œyįd‡YÄf‹Y{µZ^¿{Ä][MÁÂu{ÖËZÅ\̇M d‡Y½MÖ¸Y‘YŸYZÅÄqZË{ÁZÅ[ÓZe,ZÅÄ¿Zy{Á ™Zv·¹|ŸÁ¾Ì»€‡ŠËZ»M{ZÀ‡Y½{€°¿¾ËÁ|e{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁÂu{Z0 Ây,[Mž//]ZÀ»hv]{ª—ZÀ»ÕZ//Åḑ€› cԔ »ĸ¼mY{Y{ÖÀÌËZaZÌ//ˆ]ÕÁÀÆ]įՁÁZŒ¯ d‡Y[MÁÂu€´Ë{ ºË€uÖ¿Z»Zˆ]Z¿Ä]ÃZ‹YZ]ÄÌWZ”«ëÖ·ZŸÕY‹”Ÿ¾ËY ÕZÅÃÁ{{ZÅÄ¿Zy{ÁºË€uÄ]ÄmÂe¹|Ÿd¨³ZÅÄ¿Zy{Á Ã{€¯{ZnËYÄf‹~³µZ‡¶Ì‡|À¿Z»Ö¿YÁY€§ÕZÅcZˆy¦¸fz» [ˆv»«Ö¸»»µY»YÁž]ZÀ»Á‚mZÅÄ¿Zy{Á€f//ˆ] d‡Y į|‹Z]Äf‹Y{½M€]ֿ¿Z«®¸¼e|¿YÂeÖ¼¿ֈ¯Á{Â//‹Ö» Á¾ÌÌ eÕZf‡Y{Õ|m¹Y|«YÄf‹~³ÕZŵZ‡֗Ä¿Z¨‡Pf» ÕZÅd‹Y{€]և€]d¨³Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW d‡YÄf§€³Y€«ևZ]½Z»Z‡Z¯Âf‡{{[MÄËÁÖ] ¾//ˆu¾Ì¼¸//ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ä]ÃZ//‹YZ]Á€Ì¿€ËÁ,½ZÌ¿Z¯{YZ“Z]Y|Ë{{½ZÌ//ŒËÁ{ ,d‡YÃ|‹Œ¯©€]Á[Md À{įՀiR»ÕZʼnÔe d¨³€ÌyYÕZŵZ//‡{ÁÂu¾ËYÕZÅŠ·ZqÂy{ Ö Ì^—ḑ€›YŠÌ]Œ¯[M€Ë~a|Ë|než]ZÀ»Yd‹Y{€] Ö]Mž]ZÀ»YÄËÁÖ]ÕZÅd‹Y{€],Äf‹~³ÕZŵZ‡֗ÁÃ{Â] d‡YÃ{€¯ÄmY»½Y€v]Z]YŒ¯ÕZÅd‹{\¸£Y,ÖÀÌ»€Ë YÖ°Ëd//¨³[MÁÂu{ZŶ §­€//eÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ և€],ևZ]½Z»Z//‡Ä]ÄÌWZ”«ë†ÌWÕZÅdË»P» Œ¯{Ã{€fˆ³ÕZÅ\̇MÄ]€nÀ»įd‡YÖËZŶ §­€e ÄËÁÖ]ÕZÅd‹Y{€]¶j» dˆÌ¿ºÅ½Y€^m¶]Z«Z0 ” ]ÁÃ|‹ cY€iY½Z»ÄqZedˆÌ¿¹Â¸ »įÕ{Z¼f»ÕZŵZ//‡{[M {YÂ“»¾ËY½Z»Z‡Á{‹½Y€^mZŽYÂz]M€]½M[€z» Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë |ÀÀ¯Ö»¾°ˆ»ÃZmY¥€Y½Z‹©Â¬u¦¿Ä »Zm–‡Âf»ZŒ«Y Ĭ^—Ä]Y–‡Âf»Ĭ^—½Z»Á€»Ä]ÁÃ|//‹€//Œ«¾ËYÖ³|¿ |À¯Ö»¶Ë|^e¦Ì “ Ä»Z¿€]¾°ˆ»YZ]cZ]ZÆf·Yž§ÕY€]|ËZ]įd‡Y|¬f »Õ|¼uY Ád‡YZÌ¿{»½Y€mZf//ˆ»ÕY€]c|»|À¸]Ác|»½ZÌ»ՂË ºÆ»€»Y¾ËYÄ]Œ¯½Ô¯ÕZÅÕY~³d//‡Żt˜‡{|ËZ] |À‹Z]Äf‹Y{ÕYÄËÁÄmÂe Z]¾Ë|Àq{€¯ħZ“Y,|‹Z]Äf‹Y{Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyÕY€]cZÌ·Z» |ËZ]¾ËY€]ZÀ]Ã|̇€¿Y€mYĸu€»Ä]Z»Yd‡YÃ|‹s€˜»Ä·Zˆ»¾ËY }ZzeYÄÀÌ»¾ËY{Ö¸¼ŸÁÖ¼¸ŸՀ̳ºÌ¼eÁՁZ‡ºÌ¼e ¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y{€¯ZƛYÕ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯¾ËY {{€³ ÃZmYÕY€]ՀfŒÌ]ÄÀ˂ÅÄ »Zm–‡Âf»ZŒ«Yįd‡YÃ|‹\^‡ dÌ]¸˜»ŠÅZ¯\^‡Ä·Zˆ»¾Ì¼ÅÁ|ÀÀ¯dyY{€a¾°ˆ»ÕZÆ] |¿YÂeÖ»Ö·ZyÕZž°//ˆ»€]cZÌ·Z»ÕY€mYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËY¶Ì¼veZ]{€¯tˀe,|//ÀÀ¯{YÁZ//Œ§­Ô»Y½Z^uZÄ] ¾°ˆ»ÃZmYZˉÁ€§Ä]¹Y|«Y­Ô»Y½Z^uZ,ÖeZÌ·Z»ÕZÅZŒ§ Öf]Z«YZ]{ZnËYÁē€ŸŠËY‚§YZ]c¾ËY{į|ÀÀ¯Ö» |À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯d¼Ì«,­Ô»Y½Z^uZ¾Ì]{ ÕY€mY€]ÕYÄËÁ¹Z¼fÅY†¸n»Ád·Á{|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|¼uY ¦¿¶Ì]{Y{–‡Âf»Z//Œ«Yd¨³Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë |ÀÀ¯Ö»¾°ˆ»ÃZmY¥€Y½Z‹©Â¬u Z]¾°ˆ»YZ]{€¯ZƛYZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Õ|¼uYÕ|Æ» ¶Ì·{Ä]­Ô»Y½Z^uZÖy€]Y€Ëd//‡YÄmY»d¼Ì«ÖeZ^iÖ] {ZnËY\m»|À¿YÂeÖ»,|¿Y{d‡{{įÕ{ZˁÕZÅÄ¿ZyÄ°ÀËY |¿Â‹¾°ˆ»YZ]{[ZÆf·Y صفحه 4 |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} ©Z¨eY {€¯s€˜»Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌW |‹ª¬v»ZË{YÖf ÀÁÖ¿| »ÕZÅd¯€‹[M¾Ì»Zes€— l̸y[MµZ¬f¿YÁ¾Ì»Zed¯€‹ÀË|»cZÌÅÕZ”ŸYÄ¿Z¼Ì¼ |ÅYÂyZ³|¿Z»xËZe{,d‡Y½ÓÂXˆ»Á½YY|»ZƇ,…Z§ |‹ ՁY|¿YÃYµZu{Z§ÕZÅŠz]ļŠ…Z§l̸y[MµZ¬f¿YÁ¾Ì»Zed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ÕZËÖ¸Ÿ€Ì» ĸu€»{s€—dˆz¿Z§d§€ŒÌa½ÂÀ¯Yd¨³Ĉ¸m¾ËY{ ¾Ë€Ì//‹|uYÁĸ¼mYZÅŠz]ļÅ©€] d//‡Y|{ µZu{ZÅŠz]ļÅ,¶¯{ÁÃ|‹¶ÁZÅÃZ´fˆËYÁՁZ‡ d‡YՁY|¿YÃY ՁY|¿YÃYÃ{Z»MÃZ´fˆËY,s€—©€]ÃZ´fˆËYY{Y{Ä»Y{YÕÁ ºËY|¿µÁYÄ ˜«cY‚ÌÆne¾Ì»Ze€œ¿YÕ{Â^¼¯pÌÅ d‡Y ½Y‚Ì» d//‡YÃ|//‹ÕY~³ķ·µÁYÄ ˜«€f»Â¸Ì¯¶¯ d‡Y|{¹Â‡Ä ˜«Á|{,¹Á{Ä ˜«d§€ŒÌa Ö»,Ã|‹{ZnËYÕZÅdyZ//‡€ËÄ]ÄmÂeZ]{€¯tˀeÕZË gY|uYŒ¯€´Ë{ÕZŽZf//‡YÕY€]µZ¬f¿Y€´Ë{–y½YÂe {€¯ ,¸»{Zq,€Æ³¶³ÕZÅd¯€‹¶»ZŸ½Y€Ë|»,dˆŒ¿¾ËY{ ”uֈ¿Y€¨À¯ÂË|ËÁcÄ]½Zm€Ì‡¾ÅM²À‡Á†» ¾Ë€Ì‹dËZ‡Y…Z§l̸y[MµZ¬f¿Ys€—µÂ— |Àf//‹Y{ Á{‚˽Z¯{YÂƼŒq€‡†»,½Zm€Ì‡Ze…Z^Ÿ|À]ՁZ‡ µÁYZ§{d‡YY€«įd‡Y€f»Â¸Ì¯{Á|u¸»{Zq Ä]€fÌ·½Â̸̻Á½Z³‚»€Å½Zf‡YÄ][€‹[M€fÌ·½Â̸̻ |]Z˵Z¬f¿Y{‚ËÁ½Z»€¯ÕZŽZf‡YÖ¿| »žËZÀ µZ‡ZeÁÕZŁZ§YÕY{€]ÀÆ] €]Y¾ËYd//ˆz¿Z§Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌW ÃYµZ//ˆ»YÃZ»½Z]M{€Æ³¶³Ä][MµZ¬f¿Y¥|ÅZ]ÃÁ€//a ¶ZuÕZÅd§€ŒÌa…Z‡Y€]{€¯tˀe,{Â//‹Ö»ՁY|¿Y …Z§l̸y[MµZ¬f¿Ys€—ÁÕZŁZ§ºËYÁ|Ì»Y,Ã|//‹ ÀÆ]Ä]¶»Z¯—Ä],d·Á{Ö¿ZËZaµZ‡{Œ¯½Zf//‡YÄ] |À‡€]ÕY{€] ÕZÅՀ̴ÌaÁZʼnÔe½ÂË|»į±‚]s€—¾ËY{Á‚§YÕÁ Ö¸YcY‚ÌÆneÖy€]Á|Œ¿¦«Âf»Z¯,Ö¿Y€ËY½Z‡|ÀÆ»Ä] ,Œ¯¶yY{{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]`¼a½Âr¼ÅÃ|‹ºË€ve |‹|Ì·ÂeÁև|ÀÆ» ŠËZadˆŒ¿{Âa\ˀ£{Y{Y|y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {‚ËÁ½Z»€¯,½Z³‚»€Å½Zf‡YÄ]…Z§l̸y[MµZ¬f¿Ys€— Ä ‡Âeµ|»®Ë\·Z«{Öf ÀÁÖ¿| »ÕZÅd¯€‹{Á‚§Y Ã{€¯ÖËY€mYY{YMÕZÅZË{YZÌ¿{»[M¾Ì»Ze,|Ë|mÕY {‹Ö»[ˆv»Œ¯Ä ‡ÂeÕY€]±‚]Ö»Z³į|¿Y |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe½Z»Z//‡¶»ZŸcZÌņÌW [MµZ¬f¿Ys€—sZff§YÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ],Á|̼ËY½Y€ËYÖ¿| » d¨³,ÖeMÕZÅÃZ»{Ö]ÂÀm½Zf//‡YÄ//‡Ä]…Z§l̸yY d¯€‹¾f§ZÌ¿”uÁZ¿Á€¯ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]Äq€³ {Z¼fŸYZ]Z»Y,|//‹ÄmY»€ÌyZeZ]s€—ÕY€mY,ÖËZaÁYÕZ//Å ÖËZ”«žmY€»Ä]®‡Z»½ZÌr«ZqZ«Ö§€ »ÁÖËZ‡ZÀ‹ {Y{{ÂmÁ‚Ì¿ÖËZÅ{Â^¼¯µZu€ÅÄ]Z»Y{Y{ÄÀÌ»¾ËY ÄqZaYÕYÃ|¼ŸŠz]€“ZuµZu{d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ Ö»¾Ì»Ze½Y€Æe{d¯€//‹®Ë–‡Âe®‡Z»ZÌ¿{» Z»Yd‡Y[ÂyZ̈]d¯€‹¾ËY{€°¸¼ŸÄq€³Yį{‹ dˆÌ¿YZ]ÕZ“Z¬e¹Z¼eÄ]ÖË´z‡ZaÄ]{Z«ÖËZÆÀeÄ] ¶yY{{®‡Z»ZÌ¿{»ÄqZad//‹Y{ZƛYՁY€Ì‹ ÕZÅ®‡Z»žËÂeÃÂv¿€]cZœ¿Á{‹Ö»|Ì·ÂeŒ¯ d‡YŒ¯¥ZÀYl̈]½Z»Z‡Ã|Ɵ€]‚Ì¿Õ|Ì·Âe |Ì·ÂeZn»ÕZÅ|uYÁ|Ì·ÂeÃÂv¿€]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ//]ÕÁ |ËZ]®‡Z»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed¨³,{Y{{ÂmÁcZœ¿®‡Z» |À‹Z]Äf‹Y{ÁY{ÁY~£½Z»Z‡Y|Ì·ÂeÂn»Z¼fu |Ì·ÂeY֌z]Ŀ´qįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ՁY€Ì//‹ Á|Ì·Âe|ÀËY€§€]Â¼n»{d¨³,{‹Ö»©ZqZ«®‡Z» Zœf¿Yº£€Ì¸ŸZ»Y|¿€Ì´]¶ËÂveY®‡Z»|Ì·ÂeZÌ¿{» ¶ËÂveZÆ¿MÄ]|Ì·ÂeZ//Ì¿{»ÄÌ·ÁY{Y»YÖ¼¯Š//z] {‹Ö» {–¬§Õ|Ì·Âe|uYÁ֘ËY€‹¾ÌÀq{d‹Y{ZƛYÕÁ ¹ZËYÄ̬]Á|À¯Ö»dÌ·Z §{Y{ZÌfyY{ÄÌ·ÁYÃ{Z»įÖ»ZËY |À¯Ö»¦«Âf»Y{ÂydÌ·Z §ÄÌ·ÁYÃ{Z»¾Ì»ZeZœf¿Y{Y cZ»Á‚¸»Yְ˽YÂÀŸÄ]Š¯{Â^¼¯Ä]ÃZ‹YZ]ՁY€Ì‹ ÓZ¯¾ËYd¼Ì«Ä¿Z¨‡Zf»d‹Y{½ZÌ]®‡Z»|Ì·ÂeZÌ¿{» {Z̈]Ä°ÀËY¾¼“d‡YÄf§ZËŠËY‚§YYZ]{c|‹Ä] d‡Y[Z̼¯YZ] ½Y€Æe­Z‹Âa½Z³|À‹Á€§Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW ÄqZa¾Ì»ZeÖ·Âf»d¼cYÁ¥ZÀY‚¯€»d‹Y{½ZÌ] {‚Ì¿Ö]ÂycZœ¿Ád‡Y®//‡Z»|Ì·ÂeÕY€]ZÌ¿{» ½Y€Æe­Z‹Âa½Z³|À‹Á€§Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW {Y»¾Ì»ZeÕY€]Õ{ZˁcÔ°//Œ»Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed¨³ |ÀÆmY»®‡Z»|Ì·ÂeZÌ¿{»ÄÌ·ÁY dÌ “Á{»{…Z§Z]³Ád¨³{ՁY€Ì‹º‡Z¬·YÂ]Y ¶°eÁ€adËZŸÕY€]d¨³,¥ZÀY–//‡Âe®‡Z»|Ì·Âe Äf‹Y{®‡Z»Ä]½Z‡Mև€f‡{|ËZ]¹{€»Öf//‹Y|Æ]ÕZÅ Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Öf‹Y|Æ]µÂv»¾ËY|Ì·ÂeÖ·Zu{,|À‹Z] d‡YÃ|‹ÄmY»ÖeÔ°Œ»Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€] ½Y€Æe­Z‹Âa½Z³|À‹Á€§Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW |Ì·ÂeZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»Á¹Ô«Y¾Ì»ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ] ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed¨³,d//‡YÃ|‹ÄmY»¶°Œ»Z]®‡Z» d§ZË{Ä·YÂu|ËZ]|Ì·ÂeZÌ¿{»¹Ô«Y¾Ì»ZeÕY€]®‡Z» ÄÌ·ÁYÃ{Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€//‹Y|ËZ]Ä·YÂuª]Z˜»Á|ÀÀ¯ ©ZqZ«Z´Ì‡½Z³|ÀÀ¯ē€ŸZ]{Ây€]Z£M Հ̴ÅćZÀ‹Z]Z´Ì‡d·ZY¹Ô f‡Ys€—ÕY€mY {‹Ö¼¿Ã{Y{d̼ÅY¹{€»Öf»Ô‡Ä]ÁÃ{Â]©ZqZ« ÖeZŸÂ^˜»ÕZÅį{Y֔ ]{©ZqZ«Z´Ì‡žËÂe {©ZqZ«Z´Ì‡žËÂeY¦‡ZeZƛYZ]µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Z´Ì‡¥€»Z]d¨³ÖeZŸÂ^˜»ÕZÅį{ÁZÅd¯Z»€a‡ ÁÃ|//Œ¿d§ZË{Y|ˀyY֓YŸÁcZÌ·Z»pÌÅ©ZqZ« {‹Ö»{YÁµZ¼·YdÌ]Ä]Õ{ZˁcZˆyÄnÌf¿{ {©ZqZ«€v»|¿€]ÕZÅZ´Ì//‡ē€ŸZ]Ä//˜]Y{ÕÁ dÌ·ÂX//ˆ»d¨³ÖeZŸÂ^˜»ÕZÅį{ÁZÅÁZ¤»YÖ//” ] ÁZ^»{Zf‡©ZqZ«Z´Ì//‡žËÂeZ]ĸ]Z¬»Á{Ây€]Ö¸Y Ĩ̛Á\ˆu€]‚¯€»¾ËYÖ·Á d//‡YYÁÓZ¯©ZqZ«Z] Ã{€¯ÖËZ‡ZÀ‹Y©ZqZ«|¿€]ÕZÅZ´Ì//‡¹ÁY|»cÄ] ÕZÅ{ZÆ¿€´Ë{ÁcY€Ë‚ e,{Zf//‡|À¿Z»ÖeZœ¿‚¯Y€»Ä]Á |À¯Ö»µZ‡YsԏÕ} ©ZqZ«Z´Ì‡½Z³|ÀÀ¯ē€ŸZ]{Ây€] Ã|ÀËMÕZŁÁ{ Z]{Ây€]s€—Ä//°ÀËY€]|̯ZeZ]½ZËZa{Ö//¿Zy¥Á€ » Z£MÃ|ÀËMÕZ//ŁÁ{©Z//qZ«Z´Ì//‡½Z³|ÀÀ¯ē€Ÿ ևZ]d¿ÁZ »ÁdËZ¼u½Z»Z‡‰ÔeZ]d¨³,{‹Ö» Z£M©ZqZ«Z´Ì‡€v»ÕZÅ|¿€]Z]{Ây€]d¼½Z»Z‡ |‹|ÅYÂy Z]ÁZ^»{Zf//‡†ÌË,Õ{Z]M¹€yÕ|˻ָŸ,¾ËYYŠÌa į{€¯¹ÔŸYÕZmµZ//‡ÃZ»€Ìe{YÁÓZ¯©Z//qZ« Ã{Z¨f‡YZ]Õ{ÁÄ]ÁÃ|‹Z£MZ´Ì‡Հ̴ÅćZÀ‹s€— ¥€»Ze|Ì·ÂeĜv·YZ´Ì//‡,ÖËZ‡ZÀ‹ÕZÅÄ¿Z»Z‡Y {‹Ö»| ,Z´Ì‡Հ̴ÅÄ//‡ZÀ‹s€—Á€‹Z]|//‡Ö»€œ¿Ä] Ã|‹¹Z¼e©ZqZ«ÕZÅZ´Ì‡ÕÁMž¼mÕY€]ZÅÄ¿ZÆ]Ö»Z¼e Z]{Ây€]Á©ZqZ«Ö¿Zy{cӐv»ÕÁMž¼m|ÅZ‹Á {Â]ºÌÅYÂy©ZqZ«Z´Ì‡½Z‹Á€§Ã{€yÁ½Z³|ÀÀ¯žËÂe |Ì·ÂeZ^yY ZbËZ‡cӐv»|Ì·Âe{d¯ZŒ»‰Á€§ŠÌas€—֌¯ğ€« |‹¹Zn¿YZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³cӐv»|Ì·Âe{d¯ZŒ»‰Á€§ŠÌas€—֌¯ğ€« Ä^ÀŒ°ËÁ,s€—¾ËY{Ã|‹ē€ŸµÂv»ćÖËZÆ¿¹Z¿d^iÕY€]\zfÀ»{Y€§YÖ»Z‡YÁ cӐv»|Ì·Âe{d¯ZŒ»‰Á€§ŠÌas€—֌¯ğ€«,ZbËZ‡‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂy¹ÔŸY ÁÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]Ä^À‹Át^dŸZ‡,ZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³ \zfÀ»€¨¿Y‚ź‡Y€»¾ËY{ |‹Y‚³€]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ],Ä¿Z‡[ZvY {Ze|¿|‹¾ÌÌ eÁd‡€Æ§½YÂÀŸÄ]‚Ì¿€¨¿Y‚ÅÁŽzŒ»|Ì·Âe{d¯ZŒ»s€— ē€Ÿ|Ë|ms€—{ |¿Â‹ZÆ¿M¾Ë‚´ËZm,Ö¸Y½Z^zfÀ»ÄmÁ‚ËYÁ¹|ŸZË¥Y€¿Yc ē€ŸÕY€]…Y ZÀËZ‡Á…Y ®Ì˯,¾ÌÅZ‹Á{ÂyćZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³cӐv» ¾Ì]Y֌¯ğ€«º‡Y€»{Ã|‹¹ÔŸYÕZÅZ»M€]ZÀ] {Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{½ZˀfŒ»Ä] d^iZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³cӐv»|Ì·Âe{d¯ZŒ»s€—{į֓Z¬f»ÁY‚Å …Y ®Ì˯µÂv»€¨¿ÁY‚Å,¾ÌÅZ‹µÂv»€¨¿ÁY‚Å,|¿YÃ{€¯¹Z¿ Y‚ʼnÁ€§s€—¾ËYÕY€] |¿YÃ{€¯[Zzf¿YY…Y ZÀËZ‡µÂv»€¨¿ÁY‚ÅÁ …Y ZÀËZ‡ÃZ´f‡{Y‚ÅÁ…Y ®Ì˯ÃZ´f‡{Y‚Å,¾ÌÅZ‹ÃZ´f‡{Y‚Ŷ»Z‹Á{Ây {Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ |¿Â‹ևZ]µZ‡lÀa€Å|ËZ]Ö^—½„̈¯YÕZŵˆb¯ {Y{€^y½Y€Æe­Z‹Âa½Z³|À‹Á€§Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY†ÌW {‹Ö»cZœ¿®‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeZn»ÕZÅ|uYÁžËÂe ½Á|]ÁZn»€Ì£cÄ]ZÅ|uYÁÖy€]d‡Y¾°¼»Z»Y |ÀÀ¯®‡Z»|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YÂn»¾f‹Y{ Ân»½Á|]Á¦¸zf»ÕZÅ|uYÁZ]Z ˜«Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ְ˽ÂÀ¯Zed¨³,{‹Ö»ֿ¿Z«{Ây€]®‡Z»|Ì·Âe Ä]Y{Ây|Ì·ÂeįZn»€Ì£®//‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe|uYÁÁ{ žmY€»Ä]ÁÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹|¿{€¯Ö»©ZqZ«Œ¯YkZy |¿YÃ|‹Ö§€ »ÖËZ”« ¾Ì‡Z]¾ÌÀr¼ÅÁÄË{ZveY¾Ì//‡Z]d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ Ö»cZœ¿®‡Z»|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ]¹ÁY|»—Ä]¥ZÀY Ô—YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ä]ĸZ§Ô]YÖ¨¸zeĿ³€ÅÁ|ÀÀ¯ Ö»`¼¸a¦¸zf»Õ|Ì·Âe|uYÁ¹Á‚//·c{ÁÃ{Y{ {‹Ö»Ö§€ »ÖËZ”«žmY€»Ä]º°uÕY€mYÕY€]Á{‹ {Zf«Y½ZÆm ¾¨¸e֋³–‡ÂeՀ̴Å|¯µZ‡YZ]|À¿YÂeÖ»Z´Ì//‡ ¹Y|¯|Ì·Âe,Ã|‹ÕY|ˀyµÂv»į|ÀÀ¯¹Ô f‡Y,ÃY€¼Å Ã|‹ÕY|ˀyZ´Ì‡įÂ“»¾ËYYÁd//‡YÄ¿ZyZ¯ |ÀÀ¯¶Zu½ZÀ̼—YdˆÌ¿Ö¸ mÁ©ZqZ« Ád»Ô‡¹Zœ¿ÕY€]©ZqZ«Z´Ì‡¦ŸZ”»\̇M Œ¯{Zf«Y Ö¿Zy{cӐv»Ä̸¯¥€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Zy¥Á€ » ¾ËYÄ]|ËZ]Ö·Ád//‹Y{ZƛY,{Y{€“Öf»Ô//‡ÕY€] \̇MÖ¸ mZËÁ©ZqZ«ÕZÅZ´Ì‡į{€¯ÄmÂeÂ“» ¯Z^ÀeÁZ´Ì‡YįY€q|¿Z‡Ö»{Y€§YÖf»Ô‡Ä]ՀfŒÌ] Á{ÁÁÖÀ Ëĸu€»¾Ì·ÁYYŒ¯{Ã|//‹|Ì·Âeֿ¿Z« Ŀ¼¿‰Á€§Y| ]ÖfuÁZ^¿Y,|Ì·Âe,ÄÌ·ÁY{Y»d//‹Z¯ dËZŸZŽM{»{¹ÓÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÁÃ|//‹ÕY{€] {‹Ö» {Á‚§YŒ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»†ÌË ¹ÁY|»cÄ]Â//Œ¯{Ã|//‹|Ì·Âeֿ¿Z«cZÌ¿Zy{ dËZŸ¹|Ÿc{Á{‹Ö»µZ‡YÃZ´//ŒËZ»MÕY€] Հ̳¸m¦¸zf»ÕZÅ|¿€]žËÂeÁ|Ì·ÂeYZÅ{Y|¿Zf//‡Y {‹Ö» Z´Ì‡{Ö¿YÂÌucÓ”§ÁÃY­ZyYÃ{Z¨f‡Y \̇M©ZqZ«Z´Ì‡ē€ŸÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Zy¥Á€ » Ä¿Z¨‡Zf»d¨³,|À¯Ö»{ZnËY¹{€»Öf»Ô//‡ÕY€]Ö¿YÁY€§ ,{Y|¿{ÂmÁÖeZœ¿Ŀ³pÌÅ©ZqZ«ÕZÅZ´Ì‡{»{ lËZf¿,cӐv»¾ËY€j¯Yև€]ÁŠËZ»MįÕ—Ä] d‡YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÕYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ ½ÂeÂe|Ì·Âe{µZj»½YÂÀŸÄ]{Á‚§YĘ]Y¾//̼Å{ÕÁ Ö¿YÂÌucÓ”§,¾eZ¯,ÃY­ZyY©ZqZ«ÕZÅ Z´Ì//‡ Z´Ì‡ē€Ÿ{ĸX//ˆ»¾Ì·ÁYįY€q-{Â//‹Ö»Ã{Z¨f‡Y ÕÓZ¯½Z³|ÀÀ¯žËÂeÁ½ZÌr«ZqZ«d ¨À»Á{Â//‡,©ZqZ« ¾ËY€œ¿Y¾ÌÀr¼Å-{Â//‹Ö»{ÁM€]x¿{Z̸̻Ze x¿{Z̸̻Ze¾Ì]¶«Y|uZ´Ì‡¥€»½Y‚Ì»‚¯€» d‡YZ´Ì‡ Äf§Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»†ÌË cZÌ¿Zy{d ÀÄ·Z//‡xËZeµÂ—{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z] µZ‡Ä]•Â]€»Z´Ì//‡|Ì·Âe½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]Œ¯{ d ÀÄf//‹~³µZ//‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€]{Á‚§Y,{Â//‹Ö» Äf‹Y{Z´Ì‡|Ì·Âex¿{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿Œ¯cZÌ¿Zy{ ½Y€ËY{Z´Ì‡|Ì·Âe{¯,½Y‚Ì»¾ËYÄ]ÄmÂeZ]įd‡Y |‹dˆ°‹Y {©ZqZ«€v»ÕZÅ| ¿€]ÂÀeÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿Zy¥Á€ » Z]ÁZ^»{Zf‡½ÓÂX//ˆ»cYZƛY…Z‡Y€]d¨³Â//Œ¯ ŠÌ]½Y€ËY{Z»ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿€´Ë{ÁYÁÓZ¯©ZqZ« ºËY{©ZqZ«Z´Ì‡|¿€]Â¿Y {Z]¾Ì·ÁYÕY€]Z´Ì‡Հ̴Å|¯s€—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ä»Z¿€]‚¯€»Ä·Z‡Á{‰ÔeZ]d¨³,{Â//‹Ö»ÖËY€mY½Y€ËY ©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf‡,Â//Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ÁՂË Z]¾Ì·ÁYÕY€]s€—¾ËYÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿€´Ë{ÁYÁÓZ¯ d‡YÃ|‹ÖËZ¼¿ÁÁ{ZnËYÖ¿Y€ËY½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂeZÌ¿{{ {‹Ö»€Ë~a½Z°»Y¹{€»ÕY€]Z´Ì‡d·ZY¹Ô f‡Y ćZÀ‹s€—ÕY€mY€ÌyZe¶ËÓ{Ä]ÃZ‹YZ]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY s€—¾ËYį{Â]¾ËY€]Y€«d‹Y{½ZŸ}YZ´Ì‡Հ̴Å Â̋d¸ŸÄ]Z»Y,{‹ÖËY€mYÕZmµZ‡ÃZ»¾Ë{Á€§Y Z]€´Ë{ÖeZ»|y‚¯Y€»ÁZÅÄ¿ZzaZqÖ»Z¼e,Z¿Á€¯…Á€ËÁ ªË eÄ]s€—¾ËYÕY€mYÄnÌf¿{į-|¿|‹ÄmY»ָ̘ e €//‡Y€‡{s€—¾ËYÃ|ÀËMÃZ»ZeºËYÁ|Ì»YZ»Ä//f^·Y {Zf§Y {‹ÖeZ̸¼ŸŒ¯ YZ]ÕZÅZ´Ì‡Ö»Z¼e®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ½Z³|ÀÀ¯¥€»Ö»Z¼ed¨³,|¿Â‹Ö»Հ̴Å|¯ÕYY{ {‹Ö»¹Zn¿YՂ¯€»®¿Z]µ€fÀ¯Z] ½YZ‡Ä ˜«Ä]ÖËZ¼Ì¿Y{|n»ŽÌze {įՂ¯€»®¿Z]–‡ÂeÃ|‹ÄWYYÕZÅZ»MÄ]ÃZ‹YZ]Ä  ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y”Ÿ¾ËY įÕZŒ§{€¯tˀe,d‡YdŒ´¿Z]cY{ZY¶ZuYÓ{{Z̸̻Ö ˜¬» ¹Zn¿YY{ÂycY{ZįÕ{Y€§YÕY€]d·Á{Á­€¼³,Ղ¯€»®¿Z],d̼¯ZuÕ‡Y |//‹|ÅYÂy¶—Z]ZŽMÖ¿Z³Z]cZ¯,|¿Y{€´¿Z]YcY{ZY¶ZuY,|ÀÅ{Ö» d‡YÖËZ¼Ì¿YÄ]dŒ³Z]µZu{{|n»Ղ¯€»®¿Z]¾ËY€]ZÀ] Yd§€´¿ª¸ eZ‡Á{ÂyÁZ‡Ä ˜«Ä]ÃZ»|À¨‡YYįÖËZ¼Ì¿Y{€¯¹ÔŸYՀaÄ//‹ ֐̐zeYµ€fÀ¯¾ËY€]ZÀ]-|¿{€³€]ÖËZ¼Ì¿YÄ]½YZ‡Ä ˜«{|n»įd‡YY€«Y{€§ ÖËZ¼Ì¿Y…Z‡Y€]Z‡Ä ˜«Á{Â]|ÅYÂyՂ¯€»®¿Z]{ÂyÃ|Ɵ€]€´Ë{½YZ‡Ä ˜«Ä] ¦˜ŸÃ{Â]¶^«YįÄq€Å {€¯|ÅYÂy¾//Ì»ZeՂ¯€»®¿Z]YY{ÂyZÌ¿{Â//»Y ZÅ¥Y€ÁÃ|ÀÀ¯{ZYY{ÂyYZ‡Ä ˜«į{€¯|̯ZeՂ¯€»®¿Z]ÁÃ{Â]ª^‡Z»Ä] Yd‡Y¦›Â»Ã|ÀÀ¯{Z,Ղ¯€»®¿Z]d//‡Żª^—€“ZuµZu{Z»Y-|À¯¾Ì»Ze |‹Z]YÃ|ÀÀ¯žËÂeՂ¯€»®¿Z]Á|Å{¶ËÂveՂ¯€»®¿Z]Ä]YcY{ZY¶Zu ,Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿YÀË|»cZÌÅՁYÁÂu{µZ §”Ÿ {Y{€^yՂ¯€»®¿Z]µ€fÀ¯Z]Ä^ÀŒ°ËÁY½YZ‡Ä ˜«Ä]ÖËZ¼Ì¿Y{|n»ŽÌzeY ®¿Z]¾ËYÁÃ|¿Y{€³€]Ղ¯€»®¿Z]Ä]YcY{ZY¶ZuYÃ|ÀÀ¯{Zįd//¨³Á |‹|ÅYÂyÖËZ¼Ì¿cÄ]½YZ‡Ä ˜«Ä]YžËÂeµÂXˆ» Äf̼¯¶Ì°ŒeÂf‡{cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡į{Â]ÕZmÃZ»–‡YÁY YªË€—YÃÁ€³¾ËYZÌ¿Ze{€¯{ZY½YZ//‡Ä ˜«ÕY€]½YZ//‡Ä ˜«YŽÌze {‹¾Ì»ZeÖ¿| »žËZÀcY{ZYĸZu ½YZ‡Á{ÂyÁ½YZ‡Ä ˜«Ä]ÖËZ¼Ì¿YÄf‹~³µZ‡½ZËZaYÔ¼Ÿįd‡YÖ·Zu{¾ËY ž˜«Y†a¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|‹{ZnËY½YZ‡Ä ˜«ÕY€]ÕYÃ|Ë|ŸcÔ°Œ»ÁÄf§€´¿ª¸ e Z»Y|‹¾Ë‚´ËZm½YZ‡Ä ˜«ÕY€]ÖeY{ZÕZŁYÁZz‹YY,ÖËZ¼Ì¿YŽÌze d‹Y|¿Y¹ÓÕZÅÕZ°¼Å½YZ‡Ä ˜«Z]½M¾Ì»Ze{Ղ¯€»®¿Z] {Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁÄ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y”Ÿ,ՀaÄ//‹|¼v»Ę]Y¾ËY{ €]ÖËZ¼Ì¿YÄf‹~³µZ‡ÃZ»|À¨//‡YYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY,ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³ ½YZ‡Ä ˜«Y¾Ì»Zež^À»ÖeY{ZÕZŁYÁ|‹Äfˆ]½YZ‡Á{ÂyÁ½YZ‡Ä ˜«ÕÁ Y|¯d§ZË{€œfÀ»ÁÃ{€¯‰Z¨‡d^iՁZ//‡Ä ˜«ÄÀÌ»{įÕ{Y€§Y,d§€³Y€« {€¯¾ÌÌ eÁÁ Öe|»†b‡Á|ÌËZeYZÅ|¯Ö»Z¼eՂ¯€»®¿Z],|¿{Â]ÖeY{Z Ä^ÀŒ°ËÁZec|»¾ËYį|ÀÀ¯ÕY|ˀy,ZÅ|¯½M…Z‡Y€]YZŁY|À¿YÂf]½YZ‡Ä ˜«Ze {Â]Ã|‹¾ÌÌ e{Y{€» Á|‹{ZnËY,|¿{Â]Ã{€¯‰Z¨‡d^iįÖ¿YZ‡Ä ˜«Ö»Z¼eÕY€]Öf¨´Àź«{Á‚§YÕÁ ½YZ‡Ä ˜«Ä]ÖËZ¼Ì¿Y{|n»†a¾ËYY€“ZuµZu{ {€¯|ÌËZeYļÅՂ¯€»®¿Z] ZeÃ{ÁM¾Ì´À‡ZŒ§½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]­€¼³ÁՂ¯€»®¿Z]Ád§ZË|ÅYÂyŽÌze ,d‹Y{{ÂmÁՂ¯€»®¿Z]ÕY€]įÖ¸°Œ»½ÂÀ¯Ze |À¿Y{€³Z]YcY{ZY¶ZuY ZÀf»Y{ÂyYdŒ³Z]Y,|¿{€¯Ö»{ZįÖËÓZ¯…Z‡Y€]½Z³|ÀÀ¯{ZįÃ{Â]¾ËY |‹Ö»Ö^ˆ¿Ôy{ZnËY\^‡Â“»¾ËYį|¿{€¯Ö» Z]Â//Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»†//ÌË ¶Ì·{Ä]Z´Ì‡Հ̴ÅćZÀ‹s€—ÕY€mY€ÌyZeÄ]ÃZ‹Y ©ZqZ«Z´Ì‡½Z³|ÀÀ¯žËÂeZ]{Ây€]d¨³Z¿Á€¯Â̋ ÕZÅZ´Ì‡¹Z¼eÃ|ÀËMÃZ»YÁ{‹Ö»Z£MÃ|ÀËMÕZŁÁ{ |‹|ÀÅYÂyՀ̴Å|¯ÕYY{Œ¯{Ã|‹|Ì·Âe ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»–//‡ÂeÃ|‹€ŒfÀ»‰Y‚³…Z‡Y€] Z´Ì‡©ZqZ«½Y‚Ì»,µZ‡{Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ d‡YÃ|‹{ÁM€]x¿{Z̸̻ Z]€]Y€]Œ¯ {Y»ÁZ´Ì‡€]ÖÀÌ´À//‡cZÌ·Z»ZÌ¿{ÕZÅÂ//Œ¯€j¯Y{ ZÅd ·Á{\̐¿Öf¨´ÀÅÕZÅ|»M{ÁÃ|//‹ž“ÁÖ¿Zy{ cZÌ¿Zy{ÁZ´Ì//‡¥€»€]‚Ì¿Z»Â//Œ¯{-{‹Ö» d‡YÃ|‹ž“ÁcZÌ·Z» ¶yY{|Ì·ÂeÕZÅZ´Ì‡,|{ÖeY{YÁÕZÅZ´Ì‡ÕY€] ÕY€]Á|{­€f//Œ»|Ì·ÂeÕZÅZ´Ì//‡,|{ Y¿Y|{Ö¸¸¼·Y¾Ì]½ZŒ¿Z]¶yY{|Ì·ÂeÕZÅZ´Ì//‡ ZŽMYÕ{Zˁ|{į{Â//‹Ö»™Zv·‘YŸÁcZÌ·Z» d§€³|ÅYÂyY€«‰ÁÁd‹Y|Æ]cYÁZÌfyY{ cYÁZÌfyY{Z´Ì‡‘YŸÁcZÌ·Z»Õ|ËZŸY֌z] ½Y€^mÕY€]|»M{ž^À»¾//ËYYį{€Ì³Ö»Y€«d//‹Y|Æ] cZÌ¿Zy{¥€»YÖ//‹Z¿ÕZÅÕZ¼Ì]½Z»{ÕZ//ÅÄÀ˂ŠZ´Ì‡¥€»c{{Y€§Y¾ËY€]ZÀ] {Â//‹Ö»Ã{Z¨f‡Y €´Ë{cZ^ŸÄ]ÁÃ{€°¿dyY{€aÖeZÌ·Z»Ŀ³pÌÅ©Z//qZ« d̼¯ZuÄ]YÕ{ZˁÖ·Z»Z]‘YŸ¾ËYdyY{€a¹|ŸZ] |ÀÀ¯Ö»¶Ì¼ve {»{…Z//§Z]³Ád//¨³{Ö¿Zz§Á€ »×YZ//˜Ÿ ÄWYYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯{©ZqZ«Z´Ì‡ē€ŸcÔ°Œ» ÁÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf//‡Ã|Ɵ€]Z´Ì//‡©ZqZ«Z»M ÁՂËÄ»Z¿€]‚¯€»½Z‡ZÀ‹Z¯€œ¿€]ZÀ]d¨³,d//‡YY ¾Ì]¶«Y|u©ZqZ«Z´Ì‡Z»MÂ//Œ¯cZÌ¿Zy{€]cZœ¿ Ä],¾¼ËYZ¿Á{Y|¿Zf‡Y€Ì£ÕZÅ|À¸Ì‡YÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ¹Á‚·€]|̯ZeZ]½Y€Æe{Y|¿Zf‡Y¶¯€Ë|» ÕZŵˆb¯į{Y{Y|ŒÅ,Ö¿Z»{ Öf‹Y|Æ]‚¯Y€»ÁZŽZf‡Z¼Ì],Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {‹ÕYÃÁ{½Â»MÁևZ]Z^°ËµZ‡lÀa€Å|ËZ]ºÅ{Y|¿Zf‡Y½„̈¯Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡ÁÔ—YÄ]ÕYÄ»Z¿֗Â“»¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ՀÅZ—Z“{¼v» ÃZ¼‹½Y€ËYÖ¸»ÕZ^mY{Y|¿Zf‡YcZ»Y‚·Yª^—d¨³,d‡YÃ|̇½Y€Æe½Zf‡YÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ ¹‚¸fˆ»,¶¼u¶]Z«Á{½Á|]Ö^—½„̈¯YZ³ÕY|Æ´¿ÕZÅ|À¸Ì‡ÁZŵˆb¯, ¾ËYįZn¿MY{Á‚§YÕÁ |ÀfˆÅZ^°ËµZ‡lÀa€ÅºœÀ»ÕYÁ{YÕZŽ»M¹Zn¿YÁևZ] Á|ÀÀ¯Ö»֗€°»c]ÓZ]ÕZ¯ÕZÅZŒ§dveYÄ̸zeÁƒZ‹ÕZŶ°Ì‡Zŵˆb¯ ½Zˀm{,{Y{{ÂmÁZÆ¿MÕY€]\̇MÁ€˜yÁ€]½Z°»Y‚Ì¿Ạ̀Á¶¬¿Á¶¼u–ËY€‹{ ¥€»Èy€qY{Y|¿Zf‡Y\¿YÂmdËZŸZ]¾¼ËYZ¿ÕZŵˆb¯,ÕYÃÁ{ÕZŽ»MÁևZ] Ä°ÀËYÕÁM{ZËZ]ՀÅZ— {‹Հ̴ŒÌa€Ë~aZ¿½Y€^mg{YÂuÁt¿Y‡YZe|¿Â//‹Ö»kZy Ã|‹dÌuԏ|ÌWZeÃZ´ŒËZ»MÄ]ÕYÃÁ{ևZ]ÕY€]|À¸Ì‡€ÅÄWYY,{Y|¿Zf‡Y¾ËY»ª^— ªË€—Y|ËZ]½YY{€]ÀÆ]{€¯ZƛY,d‡Y|À¸Ì‡YÃ|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZË®·Z»ÕZÅdÌ·ÂX//ˆ»Y {Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡Õ‡YÃ|//‹dÌuԏ|ÌËZeÕZÅÃZ´ŒËZ»MÁևZ]ÕZÅd¯€‹ |«Z§,ÕY~³Ä¿ZŒ¿|«Z§ÕZÅ|À¸Ì‡YÃ{Z¨f‡YÁ|ÀÀ¯ÕYÁ{Y½Â»MÁևZ]Ä]¹Y|«Y,½Y€ËY Z]ª^˜À»Á\‡ZÀ»Ղ̻M²¿|«Z§,Ä¿|]ÕÁ€]½Â»MÁևZ]€^f »ÁZ¿YÂycZzŒ» ÁÂÀ¼»Z̋ÁÖ³{Ây,Ö´f§Âe¶Ì^«YՀÅZ›[Â̟ÕYY{ÕZÅ|À¸Ì‡Á{Y|¿Zf‡Y d‡Y¾Ë€§M€˜y Ö°¿Z]cÔÌƈeY½| »Ád ÀŠz]Õ|{ ºÆ‡ ÃZ»dŒÆ^Ë{Y½ZËZaZed¨³{Zf«Y»YcYÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ÁļÌ],Ö°¿Z]»Y½ÁZ » {|Ÿ¾ËYįÃ{Â]|{ ÖËZ˜ŸYcÔÌƈeY½| »Ád ÀŠz]ºÆ‡ÕZmµZ//‡ ½ÁZ »{Y„¿Z¼ »…Z^Ÿ,ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] d‡YÄf‹Y{|‹|{ Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿ cÔÌƈeÕZ˜ŸYÃZ]{ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ÁļÌ],Ö°¿Z]»Y d ÀŠz]ºÆ‡ÕZmµZ‡ÃZ»dŒÆ^Ë{Y½ZËZaZed¨³,½| »,d ÀŠz]Ä]Ö°¿Z] -{Â]|{Äf‹~³µZ‡{{|Ÿ¾ËYįd‡Y|{ ÖËZ˜ŸYcÔÌÆ//ˆeY½| »Á {ZÅ{€°¸¼Ÿ|Å{Ö»½ZŒ¿,Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Ã|‹ÄWYYcÔÌƈeÕ|{ ŠËY‚§Y ½Â¿Z«…Z‡Y€]{Á‚§YÕÁ d‡Y½| »Ád ÀŠz]Ä]cÔÌƈeY|{ÄWYYÕZf‡Y ½| »Ád ÀŠz]Ä]ZÅ®¿Z]cÔÌƈeY|{Ä ‡Âeº//Œ‹Ä»Z¿€]½ZËZaZe|ËZ] ÁļÌ],Ö°¿Z]»Y½ÁZ » d‡YºÆ»¾ËYª¬veÕZf‡Y{‚Ì¿ZʼnÔe¹Z¼e,|]Zˎ̐ze ,Õ{Zf«YµÂY…Z‡Y€]d¨³d¸»Ä¿ZyÄ]ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ {Z»Y,|//‹Z]Šz]½MÃ{Á‚§Y‰Y…Z//‡Y€]|ËZ]¦¸fz»ÕZÅŠz]Ä]Z^fŸYŽÌze |{{Á|uÃ{Á‚§Y‰Y{ZnËY{½| »Ád ÀŠz]ºÆ‡|Ì·ÂeYdËZ¼uÕZf‡Y |‹Z]|{YŠÌ]|ËZ^¿cÔÌƈeYŠz]¾ËYºÆ‡į|¿|¬f »ÕZ̈]¾ËY€]ZÀ]d‡Y Ö¿| »±‚]ÕZÅd¯€‹ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y °bÅZ] YcZ»|yÁcӐv»|ˀyÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Yd ÀcYÁ½ÁZ » ©Á|À,¸»{ZqÁ€Æ³¶³,†»Ö¸»,įZ^»{Ó§ÕZÆf¯€‹ÁÁ|̼ËY–‡Âe°bÅd¯€‹ €^y|Ì·ÂeŠÆm¥Y|ÅYª¬ve¥|ÅZ]½| »Ä¿ZyÁÖ¿| »ÕZÅdÌ·Z §ÕY~³ÄËZ»€‡ļÌ] ,֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z‡Ä]°bÅÕY~³YÁZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Âa\ˀ£{Y{Y|y,ZeZ‹‰Y‚³Ä] {Y{ Հ^ÅYZ]Á|̼ËYd‹Y{ZƛY,d‡YÃ{€°¿€Ì̤ed¯€‹¾ËYYÁ|̼ËYÖfËZ¼u{€°ËÁ ,°bÅd¯€‹YdËZ¼udÆm{Ö¿| »žËZÀÁ½| »±‚]ÕZÅd¯€//‹YcŸ{Á ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÕY€]֌Ë|¿YºÅÁcÔ°Œ»և€]cZˆ¸mÄf//‹~³ÕZÅÃZ»֗ Ö¿| »žËZÀÁ½| »ÕZÅd¯€‹ÖnÀ‡ZÌ¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯Y‚³€]YÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ËY ZÅd¯€‹¾ËYd¨³,d‡YÃ|‹¹Zn¿Y°bÅZ]ÕZ°¼Å{ÖÀ§cZ»|yÁcÓM¾Ì//‹Z»Ä] į|¿YÃ{€¯¹ÔŸYY{ÂyÕZŁZÌ¿°bÅd¯€‹Y€¼fˆ»ÕZÅ|Ë{Z]ÁcZˆ¸mÕY‚³€]Z] tˀeÕÁ d‡YÄmÂe{»ZÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{ÖÀ§cZ»|yÄËYYÁ°bÅcӐv»|ˀy ŠÆmµZ‡{,Ö¸»ÃZ´¿Á½{Z »Ä ‡Âe½Z»Z‡ÕYÄ //‡ÂeÕZÅdË»Z»Ä]ÄmÂeZ]{€¯ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÁ°bŁYÖ¿| »žËZÀÁ½| »Šz]dËZ¼u|Ì·Âe |‹Äˈe½YZ°»|À³cZ^·Z˜»|{ Ä]½YÁZ//Œ¯Ö¸ËÂveÕZŹ|À³µÂaY|{{Á|u½ÂÀ¯Ze{€¯¹ÔŸYd¼cYÁ {Á|u½ÂÀ¯Ze,d¼cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€],€Æ»‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹Äˈe|ˀy‚¯Y€» µZ‡ÃZ»{Y{€»¹Á{Z]ĈËZ¬»{ d‡YÃ|‹Äˈe|ˀy‚¯Y€»Ä]Ö·ÂveÕZŹ|À³µÂaY|{ {|ˀy‚¯Y€»€“ZuµZu{Á{Y{Œ¯{Õ|{|‹ÖÀ̼”e|ˀy,Äf‹~³ Ä]Y{Ây¹|À³ÃZ»€ÌeZeįÖ¿YZ¯¹|À³cZ^·Z˜» |ÀfˆÅ½YÁZŒ¯¹|À³¶ËÂveÃ{Z»M½Zf‡Y d§ZË{Y{ÂyµÂa¶»Z¯—Ä]Ã|‹d^iÄ¿Z»Z‡{½ZŒeZŸÔ—YÁÃ{Y{¶ËÂve|ˀy‚¯Y€» Äf‹~³µZ‡¾e½Â̸̻ |ˀy¶¯µÂaµ{Z »½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŽÂÀ¯Ze |¿YÃ{€¯ µZ‡ÃZ»{Y{€»¹Á{Ä]d^ˆ¿ºÅ¹|À³ÖÀ̼”e|ˀyY|¬» d‡YÃ|‹dyY{€a½YZ¯¹|À³Ä] ¶¯‰Y {‹Ö»€fŒÌ]|ˀyŠËY‚§Y¾ËY½Z»Á€»Ä]į {Y{Õ|{|‹Äf//‹~³ Y‚ŽÂÀ¯Ze¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|̇½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ä]¹|À³ÖÀ̼”e|ˀy d‡YÃ|‹ÕY|ˀy½Z»Âe{Z̸̻ {Á|u‰YÄ]Y‚¸¯ÖÀ£ÁÄ¿Y{¾e صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ |Å{Ö»‰Y‚³½Zfˆ]€ŸÖf¨¿d‡Ż€Ì̤eÕY€]ZÅÖ ¿Ä¿Z¼³Y{Zf«Y½ZÆm Õ{Zf«YÕZÌuYÄ]d¨¿Ö»€´·{ ZÅÕ{ ‡c¸y•ZÌuŻMd¨¿YZ] d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d‡Y|Ì ]½Zfˆ]€ŸÖf¨¿d‡Ż€Ì̤e ¶¼ŸdveÄf‹~³Ä^À‹lÀaÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄ·Z//‡ÃZ‹{Za ½{Â]®Ë{‚¿ÃZ]{YÕ{ZˁÕZÅÖ¿Ä¿Z¼³Ád§€³Y€«ÖuY€m |¼v»‰€ˆaÖÀ̌¿ZmÕY€]ÄÀÌ»½|‹ºÅY€§ÁŠf»Â°u½ZËZa ÃZ‹{Za¾ËYÕZÀ¯€]Z˱€»µZ¼fuY d‡YÄfzÌ´¿Y€],½Z¼¸‡¾] |¼v»¾Ì]¾ËY{ d‡YÃ{Â]Ö¿Ä¿Z¼³ÄËZ¼f‡{ZÆe|»Ã{ÂyµZ‡ Œ¯¾ËYÖ «YÁ½Y€¼°uįd//‡ZŵZ‡Ä·Z‡½Z¼¸//‡¾] ÓZ¯ՄeY€f‡YÖ¿ZÆm€Ë|»,d§Y€¯Z¼Ì¸ÅÄf¨³Ä] {‹Ö»ÄfyZÀ‹ Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe½Y€‡€Ì̤e,"†f¯Z»µZfÌb¯ևÖ]M"d¯€‹{ Äf‹Y{Ĭ˜À»{Öf¨¿d‡Ż{Õ§€ÌiZed‡Y|Ì ]d¨¿±‚] ÖÆmÂe¶]Z«€Ì̤e,c|«µZ¬f¿Yc{{ÁÖ¼¿Zœf¿YÁ|‹Z] ¾ËY|Æ e{ՀÌiZec|«€Ì̤eÁ|Å{ÕÁÖf¨¿d//‡Ż{ Ä]įŠ¿Y|vf»Á®aÁY d‹Y{|ÅYÂz¿®aÁY½Z¼ÌaÄ]ZÅŒ¯ |Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂed‡YY€«,|ÀfˆÅ¥Á€ »…Ôa®aÁYÃÁ€³ Ã|»M{Y€mYÄ]d¨¿ÕZÅd¼Ì«dˬe¥|ÅZ//]Ä»ÃZ»YįY YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Yd‡Y |ÀÀ¯¶ÌƈecÁYÕY|f]Y {c|«€Ì̤e,d§Y€¯Äf¨³Ä],oYÁd¯Z»‰Y‚³…Z//‡Y€] Ö¸yY{ÕZÅÄÀ˂ÅÖf«Â»ŠËY‚§YZ]Ó¼ »Õ{ //‡½Zf//ˆ]€Ÿ ŠÅZ¯Ä]ŠÀ¯YÁ{Y€ÌyY½Zfˆ]€Ÿd·Á{Z»Y d//‡YÃ{Â]ÃY€¼Å d‡YÃ{Y{ŠËY‚§YYZÆeZÌ·Z»ÁŠÅZ¯YZÅÄÀ˂Å,d¨¿ÕZÆf¼Ì« ÕÂËZÀ‡®Ë{ÂmÁc{ZËMįd‡Y¾ËYÕ|̸¯Š//‡€a |ÅYÂyc¯~»ՄeY€f‡Y{ÖÆmÂe¶]Z«€Ì̤e,¾Ë‚´ËZm .€ÌyZËd§€³ dÀ‡Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y Z]ÁÉ|{¹|ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ Õ|{¹|ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]Á Áĸ ‹{ÂmÁZ]ÁÕ{Zf«YÕZÌuYÕZÅÄ¿Z//Œ¿€ÌiZedveÄ ¼mÁd¨¿d¼Ì« Ä]Ö´f¨ÅŠËY‚§YÁ|‹Äfˆ]d¼Ì«ŠËY‚§YÖ¯|¿YZ]¾ÌqÁZ°Ë€»M½ZÌ»ZƌÀe½|‹ |‹{Â^Æ]ÕZÅÄ¿ZŒ¿¾Ì´À‡Á®^‡Ä]€ÌyYÕZŁÁ{½YY~³ÄËZ»€‡ |¿Z‡d^i |¿YÂeÖ»Á{€Åį|ÀfyY{€a½ZÆmÕ{Zf«Yc|«€]YÁ{½ZÌ»ZƌÀe€]Y€]{Õ{Zf«Y YZ]|‹Y€´¸Ì¸ve,½|Ì»|ËÂË{ |Å{Y€«€ÌiZedveYՃ€¿YÕY€]Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e ÕZƌÀe|Ë|Œed¨³oYÁd¯Z»Ä]ÃZ]¾ËY{"†f¯Z»և¹Yև"d¯€//‹{ ¾Ë€f³‚]¾Ìq d‡YÄf‹Y|¿Ճ€¿YYZ]{Ö³‚]€ÌiZe¾ÌqÁZ°Ë€»M½ZÌ»ÕZne ¥ÔfyY¾ËYYįÕ{Zf«YµÔfyYĿ³€Å¾ËY€]ZÀ]d//‡Y½ZÆm{d¨¿Ã|ÀÀ¯{YÁ ÄmÂe¶]Z«µZu¾ËYZ] |‹d¨¿d¼Ì«d§YhŸZ]d‡Y¾°¼»,{‹֋Z¿Ö//‡Ż ¾ËY€]ZÀ]{€¯{ €ÌyYÃZ»ZÆq{{Ây|u¾Ë€eÓZ]Ä]Äf‹~³Äf¨Åd¨¿įd‡Y |ËÁ¯Ä]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Y€ÌiZe½ZÀr¼Å½Y€³ĸ»Z » d‡Yd^j»YZ]Ö¸¯|¿Á |¿Á¦«ÂeÁÕ{Zf«YdÌ·Z §µÔfyYhŸZ]d‡Y¾°¼»į½ZÆm¦¸fz»•Z¬¿{ {YZ]|‹Y€´¸Ì¸ve,¾ËÔ§`̸̧Äf¨³Ä] |¿Y{€œ¿€ËY{Â//‹Õ{Zf«YÕZÌuY ,¾ÌqÁZ°Ë€»M½ZÌ»{€‡²ÀmÁ|ËÁ¯Ä]Ôf]Y|Ë|m{Y»,€qÂ̧†ËY€aÃÁ€³ į|‡Ö»€œ¿Ä]ļžËYZ]{Y{Y€«֌ÅZ¯ZŒ§dveÕ{Á|uZeYd¨¿d¼Ì« |¿YÃ{€¯Y|ÌaÖf^j»¶°‹Õ{Zf«YZ»MÁd‡ZÌuYµZu{Ö¿ZÆm{Zf«YYÖËZƌz] €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com YÁ|ÀÅ|]d‡{YYZÌ//‡MYZ]|ÀÅYÂyÖ¼¿ZÅÖ//‡Ôa®aÁY ¶ËÁY,¶Ì‹|À¿Z»YZ]ÕZÅ{YÁÁZeÄ]Y{ÂyºÆ//‡€´Ë{Öˇ ‰Y‚³…Z‡Y€]įd//‡YÖ·Zu{¾ËYÁ|Å{Y{Z¿Z¯Á¶Ë€]ZË Ö¿ÂÀ¯¥€»½Y‚Ì»YŻMd¨¿ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»,Հ^yž]ZÀ» d‡Y€fŒÌ]½M ŠÌaÕ|ÀqZf//‡Y¾Ì¼Å{-{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] {Á|uį{€¯¹ÔŸY½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ,½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^Ÿ •ZÌuº°u{ŻMÁ{‹Ö»ŻMYZ]Ä¿YÁ½Zfˆ]€Ÿd¨¿|{ d‡{YYZ]¾ËYYY{ÂyºÆ‡ºÌÅYÂyÖ¼¿įd‡YZ»c¸y ºÌÀ¯Ö»dœ§Zv»½MYÁºÌÅ|] €ÌiPe…Ôa®aÁYºÌ¼eÕÁ|¿YÂeÖ»¶»ZŸ¾Ì¼Åd‡YÖÀf¨³ ,{{€³Z]Õ{ZŸd·ZuÄ]Õ{Zf«Y–ËY€‹įÖe{Á{Y~´] Z]Ä°ÀËYµZ¼fuY,Ö¿ÂÀ¯º«YŠÌ]d¨¿|Ì·Âe|Ë|¼ec{ d‡Y{ZˁºÌ‹Z]ÁÄ]Ád¼Ì«|uYŠÌ]ŠÅZ¯ \eYZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ//¯Öf«Á,d//‡Y½MYÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY {€Ì´]Y€«µZ»€¿d·Zu{½ZÆmÕ{Zf«Y–ËY€//‹Á|f¨Ì][ZeÁ ¾°¼»¾Ì¼ÅÕY€]Á|]ZËÖ»ŠËY‚§YZÌ//‡M{d¨¿ÕZ“Z¬eZ ˜« Ä°Œ]½Â̸̻ ŠÅZ¯|Ë|¼eª§Y»ÄÌ//‡ÁÁ½Zfˆ]€Ÿd‡Y {į|ÀÅ{ŠÅZ¯YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ º«½Z¼ÅÁÃ{Â^¿ ºÌfˆÅd¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯|ÅZ‹½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä]c¾ËY ¾ÌqÕZ“Z¬eŠÅZ¯Z] {‹Ö»ÄfyÁ€§¾Ì´À‡¦Ì¨zeZ]d¨¿ €^y¾ËY,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚//³…Z//‡Y€] |À¯Ö»€f¼¯Y cYZ»YÁ©Y€Ÿ|À¿Z»Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]Õ|] ÕZ“Z¬eŠËY‚§Y|Ì»YÄ]į{‹Ö»[Â//ˆv»Ö]€ŸÃ|vf» YcÁYÃZ»ÕY€]{Âyd¨¿Ö¼‡‰Á€§d¼Ì«,¾Ìq|ˀy į¾ËYY†aÖÀÌq֏yÕZÆÅZ´ŒËÓZa |¿{Â]Ã{€]ÓZ] Ä°Œ]½Â̸̻ {¯Ä]¾WÁƒ{Y{ÂydÌ·Z §w€¿ |ÀfˆÅdÌ·Z §ŠÅZ¯µZu{½ÂÀ¯Y,|¿{Y{ŠËY‚§YÁ{ Ä¿Zy{Á{¶Ì‡Â«Á¶Ì·{Ä]ºÅ®aÂÀ̇Öf·Á{ÃZ´ŒËÓZa d‡YÃ{€¯€f¼¯YŠfÌ·Z §,Ĉe²¿ZË ¾ËYZ»Y |¿YÄfyY{€a½YYd¨¿ՁZ‡ÀÌy}Ä],|‹½Z»‚¼Å Ö»½ZËZaÄ]Ö ˜¬»{µZu€Æ]{Â]Ã|//‹Z£MįÕ|¿Á d¨¿½Zz»ḑ€›į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ÂyÄ]|̇ ½MÄ]Ö¸yY{YZ]{dy‡ÕY€]Z“Z¬eÁ|¿YÃ|‹¶Ì¼°e |Œ¿ZÌuY,{Â]Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaįÖfŸ€‡ Ճ€¿Yd Àį|À˳Ö»½Z//‡ZÀ‹Z¯YÖy€]Äq€³Y d¨¿Ze|Å{Ä ‡ÂeY{Ây½Zz»ḑ€›|¿YÂeÖ»¾Ìq Ä]ºÅ|Ë|mḑ€›µZu¾ËYZ]|À¯ՁZ‡ÀÌy}ՀfŒÌ] d¨¿ÕY€]ÖÀÌq½YY|ˀyÕZ“Z¬eÁ|‹|ÅYÂy€adŸ€‡ Ä°Ì·Zu{,Ã|»M¾ÌËZa|{|ÀÅÖ Ì^—Z³Ád¨¿d¯€‹ d^ˆ¿¾WÁƒÃZ»{|{|ÀÅ֏yŠz]Z³|Ì·Âe d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä] Հf¼¯¹Zyd¨¿|{ ¾WÁƒÃZ»{|ÀÅÕZÅÃZ´ŒËÓZa €f¼¯|{ |ÀÅÖf·Á{ÕZÅÃZ´//ŒËÓZa |¿YÃ{€¯ŠËÓZa ÕZÅÃZ´ŒËÓZadÌ·Z §ŠÅZ¯ |¿YÄf‹Y{dÌ·Z §Äf‹~³µZ‡Y d‡YÃ{Â]|{Z]€]Y€]֏y d‡YÃ{Â]|{Á|{Z]€]Y€]\Ìe€eÄ]֏y ½{Zf§YªË eÄ],d¨¿ÕZÅÃZq¾ÌËZaÖÅ{Z]Á¦Ì “{€°¸¼Ÿ Ã|»M{ÂmÁÄ]ֻ¼ŸµÔfyYÁÖf¨¿¾Ë{Z̻Ġ‡ÂeÕZÅs€— |ÀÅ{d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯hŸZ]Z¿Á€¯…Á€//ËÁՀ̳ļŁY d‡YÃ|‹ €—ZyÄ]\ °»€f»{Z//̸̻ ZeºÅÖ Ì^—Z³|//Ì·Âe Z³|Ì·Âe d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯½Z³|ÀÀ¯¥€»¾ÌËZaÕZ“Z¬e |¿|‹ē€Ÿ¦Ì¨zeZ],Y|ˀy½{€¯Y|Ìa Z^yYÃ|¼ŸY€Ë{‹Ö»[Â//ˆv»Ã|ÀÀ¯½Y€´¿€^y¾ËY ÕÓZ]dÌ·Z §€//^yĸ¼mYd//¨¿Á¾ÌqÃZ]{€//ÌyY ¾ËYd¨¿cY{YÁÕÓZ//]{¯ÁÖÀÌqÕZÆÅZ´//ŒËÓZa Äf‹~³Á|Àq{µZu¾ËYZ] d//‡YÃ{Â]d^j»,Œ¯ d¨¿cY{YÁÕY€]¾ÌqŠ˜Ÿ½|‹¦Ì “ÃZ]{ÕZ^yY |‡Ö»‰Â³Ä] Ö¿ZÆmÖf»Ô‡½Y€v]Á€]Á¾Ìfˆz¿YÖÀÌq½YY|ˀy ZÆf¼Ì«|Ë|‹•Â¬‡ÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿd¼Ì«²ÀmZ]į d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,ÖËZÌ//‡M½YY|ˀyÕZ“Z¬eŠÅZ¯Z] ‰Á€§d¼Ì«Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁÄÌ//‡Á,©Y€Ÿ|À¿Z» ‰Á€§Ä]Y½M|//À¿YÂf]Ze|¿YÃ{ÁM¾//ÌËZaY{Âyd¨¿ |À¿Z‡€] Á{,d¼Ì«Š//ÅZ¯Ŀ¼¿¾Ë€e|Ë|m,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä//] d¯€‹ÁBPd¯€‹įd‡YÀ]®^//‡d¨¿ķ¼v» µZ^¬f‡Y¶Ì·{Ä]|¿|‹ZqZ¿"¶ËÁY|fËZ¿Â˵ZÀ//Œ¿ZÀËZq" ¾ËYYŠÌa |ÀÀ¯ē€ŸÖËÓZ]¦Ì¨zeZ],½YY|ˀy{€‡ ÕY€]ºÅÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁÄ̇Ád¨¿ÕZÅķ¼v» d§ZËŠÅZ¯|{|ÀŹZyd¨¿|Ì·Âe d‡YÃ|»M¾ÌËZa¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿|{ ŠÅZ¯¾e½Â̸̻ Ze¾WÁƒÃZ»{|ÀŹZ//yd¨¿|Ì·Âe Öf¨¿¾Ë{ZÌ»cÔ°//Œ»€]Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅ d//§ZË Ã{Á‚§Y,{Y{Ö·Á‚¿|¿Ád‡ZÆ·Z‡½Z//‹|Ì·Âeį|ÀÅÖ¼Ë|« d¨¿d¯€‹µ€fÀ¯dveįÖf¨¿¾Ë{ZÌ»Y|Ì·ÂeŠÅZ¯ d‡Y įÖ·Zu{Ã{Â]|{®ËZÆÀe|¿Y{Y€«|ÀÅÖ// Ì^—Z³Á Šz]ÁZË|ÀËY¶ËÁYµ€fÀ¯d//veÖf¨¿¾Ë{ZÌ»ÕY€]º«¾ËY Ä]Ád§ZËŠÅZ¯¾WÁƒÃZ»{|{|//ÀŹZyd¨¿|Ì·Âe ÖÅ{Z]Á¦Ì “{€°¸¼ŸÄnÌf¿į|Ì//‡¾e½Â̸̻ ¾Ë{Z̻Ġ‡ÂeÕZÅs€—½{Zf§YªË eÄ],d¨¿ÕZÅÃZq¾ÌËZa …Á€ËÁՀ̳ļŁYÃ|//»M{ÂmÁÄ]ֻ¼ŸµÔfyYÁÖf¨¿ d‡Z¿Á€¯ |ÀŹZyd¨¿|Ì·Âe,‚¼ËZe®Ì»Z¿Z°ËYY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] Œ¯¾ËYÖ Ì^—Z³|Ì·ÂeÁÄf§ZËŠÅZ¯¾WÁƒÃZ»{|{ ÃZe¯€^y ¶Ë€]Öf¨¿µÂ£|Ì·ÂeŠËY‚§Y ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e {Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|//‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³Y€« ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹ |//‹¢·Z]µZË |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{ cÔ»Z » ½Â̸̻Á{YŠÌ]|Ì·ÂeŠËY‚§Ys€—ÕZf‡Y{¶Ë€]…Y€]Á€faÖf·Á{Öf¨¿d¯€//‹ Õ°‡ćÕY€]ÕYĐ«ZÀ»,…ÂˁÂ]ªÌ¼ŸÕZÆ]MÖf¨¿½Y|Ì»Yd¨¿Á{Ä°//Œ] {€¯Y‚³€]FPSO|Ë|m |Ë|mÕ°‡Ä//‡ÕY€]Đ«ZÀ»{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]{…Y€]Á€fa,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Öf¨¿½Y|Ì»{|uYÁZŸÂ¼n»\¿ÕY€]d¯€//‹¾ËYÄ»Z¿€]YÖ//Œz]FPSO d‡YÕZmÄÅ{½ZËZaZe…ÂˁÂ] Ä°Œ]½Â̸̻Á{YŠÌ]Ä]½Y|Ì»¾ËYd¨¿|Ì·Âe,{‹¶Ì¼°eÄ //‡Âes€—įÖ¿Z» µZu{½Y|Ì»¾ËY |‹|ÅYÂy…Y€]Á€faÖf¨¿½Y|Ì»¾Ë€f³‚]Á|̇|ÅYÂyÁ{ {Y{µZ §FPSOZÆq€“Zu ÃY€¼ÅÄ]įÖ Ì^—Z³Y{Y{|«…Y€]Á€fa¾ÌÀr¼Å,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z‡Y€] Ã{Z¨f‡Y,|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Yd¨¿|Ì·Âe|‹Z]ˆ¼Å‰|Ì·ÂeÁ{‹Ö»kY€zf‡Yd¨¿ LNGžËZ»Ö Ì^—Z³ÕZÅ|uYÁ¾f‹Y{µZ^¿{Ä]…Z‡Y¾Ì¼Å€]Á|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ] d‡YZ³ÕÁM€§ÕY€]Ö¸uZ‡Y€§ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä] صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY ½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ÄËÁcZ̸¼ŸÃY{Y†ÌW µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»ZÆq{Y{dÆmÕZ¨u€f»Y‚ÅŠ‹YŠÌ]ª¬ve ÁºÆ»{Y»YՀ̳¤»Y‚]YÕ{€]Z¯cZ ˜«ĸ¼mYcY‚ÌÆne |‹Z]Ö»c|»¾ËY{Y~³€ÌiZe ÃZ´¿{€¯ZƛY½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ÄËÁcZ̸¼ŸÃY{Y†ÌW և|ÀÆ»ÃÂÌ//‹ĸ¼mYÄÀ˂ŵ€fÀ¯,¾Ë¿ÕZʼnÁÄ]Zy ~³ZÀ¯ÁՀ̳¤»,Y{dÆmÕZ¨uÃ|‹¹Z¼ecZ»|yÄÀ˂Š{‹Ö»µZ^¿{Á¦Ë€ eZ¯Âf‡{{įd‡YÖf̼ÅYZ]{Y»Y ÕZÅÃÁ€aZÌ¿{»cZ»|yÄËYY½ÂÀ¯YºÅŠz]¾ËYd¨³ÕÁ Ĭ¸u ÕZÅÃÁ€aĸ¼mYEPDÁEPCd‡{{|̸¯ dŒÅÁ¾ËÂyY{,€Æ‹d¨¿,,Ö]ÂÀm½Z³{YMÖf¨¿½Y|Ì»{ÃZq {Y{Y€mYd‡{{Y¦¸fz»ª—ZÀ»{Ö§ZŒf¯YÃZqĬ¸u Ö¸»ÕZÅd¯€‹Ä]€“Zu½Z»{ÃY{Y¾ËY¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÖ¼›Z¯ ÁՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿,½Y€ËYÃZ«cÔ§d¨¿,[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ» ½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ğ¼n»€Ë֓Z¬f»ÕZÅd¯€‹€´Ë{ |Å{Ö»ÄËYYcZ»|y֏yŠz]ÕZÅd¯€‹¾ÌÀr¼ÅÁ ¾ËY|‹ÁM{Z˽Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ÄËÁcZ̸¼ŸÃY{Y†ÌW ÕZ¨uÄËÁcZ»|yÄWYY{½Zzf»¾Ë€e[€n»Yğ¼n» YÕZ¨uÄËÁcZ̸¼ŸŠz]{ÖË´z//‡Za½YÂeÁY{Ây€] {Y{YZe€¨ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Š‹ª¬veY½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ÄËÁcZ̸¼ŸÃY{Y†ÌW ÕZmµZ‡dˆz¿ÃZ»ZÆq{Y{dÆmÕZ¨u€f»ÁY‚Å {Y{€^yŒ¯ÖËZË{ÁÖ°Œyª—ZÀ»{ ÕY|f]YYÖeZ̸¼ŸÃY{Y¾ËYÕZÅdÌ·Z §½ZÌ]{Ö¼›Z¯Ö¸ ¿Z]€« ÕÁ€]ÕZ¨u½Y‚Ì»¾ËY{Y{t̓ÂeÃZ»€Ìe½ZËZaZe¾Ë{Á€§ Á{,Y{dÆmĬ¸ud//ŒÅ,Ö¬§YĬ¸uÁ{®Ì°¨eÄ]ÃZqĬ¸u ÖÅZq½Á{Âe»Z]Õ{¼ŸÃZqlÀaÁÕZ¨uÃ|¿Z»YÂ^ŸĬ¸u d‡YÃ|Ë{€³ª¬v» ¤»€f»d§ZˁZ]Z]Հ̳¤»cZ̸¼ŸÁ{¹Zn¿Yd¨³ÕÁ Whipstock­Zf//‡Y`ËÁY‚]YZ]~³ZÀ¯cZ̸¼Ÿ®ËÁ dˀË|»ğ¼n»€Ë֐ze|uYÁ¾ËYdÌ·Z §YՀ´Ë{Šz] |ËMÖ»Z¼‹Ä]d¯€‹ÄËÁcZ»|y {Á‚§YÃY{Y¾ËY{ºÆ»Õ{€°¸¼ŸÕZÅŽyZ‹Ä]ÃZ‹YZ]Ö¼›Z¯ YºÆ‡½Y‚Ì»įÕÂv¿Ä]Y{dÆmÕZ¨uYZ]ºÆ‡ŠËY‚§Y ÁcZ ˜«dyZ‡€¼fˆ»Հ̴ÌaÁd‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{Ä] ½ZƨY½Zf‡Y{®¸»¡Z]ÕZf‡ÁÄ][€‹[MY|ËZaÖ¿Z‡€]M ½MÖÅ|]Mį®¸»¡Z]ÃZq€¨uZ]ÕZmµZ‡{{€¯¹ÔŸYįZ^»½Zf//‡€Æ‹Z¨]M€Ë|» €f»Y‚Ž‚z»Ä]ÃZq¾ËY[MµZ¬f¿Y–y€f»Â¸Ì¯ՀmYÁ|‡Ö»ÄÌ¿Zi{€fÌ·Ä] {{Z]M€z§ÖËZf‡Áž¼fn»Á®¸»¡Z]ÕZf‡ÁY|ËZa[€‹[M,€Æ//‹Z^ˁÖ^ °» |‹¾Ì»ZeįZ^»½Zf‡€Æ‹ įZ^»½Zf‡€Æ‹{€¯¹ÔŸYįZ^»½Zf‡€Æ‹ÖËZf‡ÁdÌ ¼mÄ]ÃZ‹YZ]ÕZ³{ZË֔e€» Š‹ÂadveįZ^»½Zf‡€Æ‹ÕZÅZf‡ÁÁ{Y{€¨¿Y‚Å€]¢·Z]ÖfÌ ¼m,Zf‡ÁZ] |¿Y{Y€«±‚]½ZƨYÖ¿Z‡€]Ms€— Ö¼¿¾Ì»ZeŻcÄ][€‹[MįZ^»½Zf‡€Æ‹ÕZf‡ÁpÌÅ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½ZƨY[MÄ¿Z»Z‡ŽÌze{dË{Á|v»¶Ì·{Ä]Äf‹~³ÕZŵZ‡{{€¯tˀe{‹ ¶°Œ»Z]½ZÌËZf‡ÁYÖy€]Ä°ÀËYµZ¼fuY,Š‹ÂadveÕZÅZf‡ÁÁZÅ€Æ//‹Ä]±‚] Y|»{Á®¸»¡Z]ÃZq€¨uZ]ÕZmµZ‡{Z»Y,d‹Y{{ÂmÁ|À‹Z]ÄmY»[MZŒ§d§Y ,½Zf‡€Æ‹¾ËY{[McZˆÌ‡ZeÁž]ZÀ»µ€fÀ¯ĸeºfˆÌ‡ՁY|¿YÃYZ]‚Ì¿Á½M½{Y{Y€« |‹¥€—€]Š‹ÂadveÕZÅZf‡Á{[MZŒ§d§YŠ·Zq Y€Æ‹Z^ˁÖ^ °»€f»Y‚Ž‚z»µ€fÀ¯ÁcZœ¿Ä]ÃZ‹YZ]įZ^»½Zf//‡€Æ‹Z¨]M€Ë|» Ö^ °»€f»Y‚Ž‚z»Y[MžËÂe€“ZuµZu{d‹Y{ZƛYµ€fÀ¯ĸeºfˆÌ‡ªË€— į{€Ì³Ö»Y€«և€]{»¾ËÔ¿McÄ]Ô»Z¯Š‹ÂadveÕZÅZf‡ÁÄ]€Æ‹Z^ˁ {Y{¾Ì¯€fŒ»½ZÌ»[MÄ¿Ó{ZŸžËÂe{ÖËY‚‡Ä]Š¬¿€»Y¾ËY ¹ÔŸY€¨¿Y‚ÅY{Z]M€z§ÖËZf‡Áž¼fn»Á®¸»¡Z]ÕZf‡ÁdÌ ¼mÕZ³{ZË ,€Æ‹Z^ˁÖ^ °»€f»Y‚Ž‚z»µZ¬f¿Y–yÄ]®¸»¡Z]ÃZqµZ¬f¿Y–y{¼¿tˀeÁ{€¯ ÁZŒ§d§Yž§Ä]€nÀ»ÃÁ€a¾ËYÕY€mYÁ|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ] |Ë{€³ZÅZf‡Á¾ËY{[€‹[MÖ ˜« ½ZƨYY{€Æ‹ d§€Ë~ac[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Z]Y|Ë{{ d‡Y½ZƨY¹{€»Ä·Z‡ÕÁM,½Zf‡ÁZnÆ«¶agY|uY {Y|»Z]Á{Ze\‹Y½YÁƒZ¿{{{€eµ€fÀ¯ ¾ËY{€¯tˀe|¿Á€Æ//‹¾ËYÄ£|£{ž§{Â//»{ՁÁ¿ Á½YY‡Âe»ĸ¼mY½Y|¿Á€Æ//‹Ö¿Z´¼Åd¯ZŒ»Z]hv] Ã{Z¨f‡YÁd‡Y¹|¬»,½ZÀ¯Z‡ªuZ»Y{‹¶u|ËZ]½YY‡Á{Ây ZÆ¿MįY€q{‹Հ´Ë{©Â¬užÌ̔e\m»|ËZ^¿Ö¬upÌŁY Y{€Æ‹ ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YZm¾ËYYd«Â»Z»Á|ÀfˆÅ¾¯Z‡Z¼WY{ ÁÖ]ÂÀmž¸“Õ{ÁÁY½Z³|¿€a¡Z]Ö//‡€f‡{d¨³½ZƨY {ÂmÁ¹{€»ÕY€]ÖfËY|ÅÕZŸ]ZeZ»Yd//‡Y|ÌuÁ¶a€Ìˆ»Y ¹{€»Z]ºË³Ö¼¿ {Â//‹Հ̳¸mZn»€Ì£{{€eY|ËZ]Á{Y{ €“ZuµZu{Á{‹{ZnËYÖ´Àŀ§¶»Z e|ËZ]Ä°¸]{‹ĸ]Z¬» Ã{€¯Y|Ìa{ÁÁĸXˆ»¾ËYÄ]ÕY{€Æ‹ÁÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿,Ö¿Zf‡{Y{ ½YÁƒZ¿{Y|»Z]Á{Ze\‹dŒÅYZeÄf§€³cÖeZ¬§YÂeÁ|¿Y {‹Y€«€]ºœ¿Ze|‹Z]€fŒÌ]µ€fÀ¯dve ÃÁ€a½{€]¸mÕY€]ºÅÖËÂmħ€Ád¯ZŒ»©YÁYYÁ ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YZÅ {»{½Y|¿Á€Æ‹YÖ°ËÄ£|£{{»{½ZƨYY{€Æ//‹ Á{Z]M€¿{Ö¸v»Ö//‡€f‡{Y½YÁƒZ¿½Y€´‹{€³Ã{Z¨f//‡Y |ËZ],½YÁƒZ¿{»{{€//¯ZƛY,¹{€»ÕY€]d¼uY‚»{Z//nËY ½YÁƒZ¿Ä°ÀËYŠ//z]®Ë-{Â//‹ºÌ//ˆ¬eŠz]Á{Ä]Â“» .{‹ÕY|Æ´¿Ŀ´q.|//‹|ÅYÂyÄq€Æ//‹Ä˽YÂÀŸÄ] ½YÂÀŸÄ]Á€Ì¿cYÁŠ//¬¿Á|//‹|ÅYÂyÄq½Z°·Z»©Â¬u cZi|vfˆ»ÁcZˆÌ‡Ze.{Â]|ÅYÂyÄqÄ¿Zy{ÁºË€uÖ·Âf» Š¬¿.{€¯|ÅYÂyY|ÌaÖf‹Â¿€‡ÄqºË€u¾ËY{ÕY{€Æ//‹ ÄqՁZ‡€Æ‹Ö·ZŸÕY‹.{Â]|ÅYÂyÄqՁÁZŒ¯cYÁ ֏yÁֻ¼ŸŠz]cZ//“Z eÁ|À¯Ö»|ÅYÂyÖ//» .|‹|ÅYÂyÄq €fÌ·ÁY‚ÅÊËÂmħ€|¿YÂeÊ//»Ê Ì^—Z³ |‹Z]Äf‹Y{Êa{YµZ‡®Ë{žËZ»dy‡¥€» ¥€»,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖ//‡€]ª]Z˜»{€¯tˀeÕÁ Ä]d^ˆ¿|{{Á|uՃ€¿Y|uYÁ€Å{Ö Ì^—Z³ ÕZŁZ³€f¼¯²À‡µZ£Ä]d^ˆ¿|{Á¹Zyd¨¿ įd‡Y½MÃ|ÀÅ{½ZŒ¿Â“»¾ËYÁ|À¯Ê»|Ì·ÂeÃ|ÀËÓM ĈËZ¬»{µZu¾ÌŸ{Á¥€»ɀfŒÌ]Ƀ€¿Y½YÂeÊ» |Ì·Âe‚Ì¿ɀf¼¯ÉZ//ÅÃ|ÀËÓM,Ƀ€¿YÉZŶ»Zu€ËZ//‡Z] ḑ€›ŠËY‚§YZ]{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{֯¸]€Ì» {€¯ µZ‡{½YÁ€Ì‹Ö^̯€e¶°Ì‡©€]ÃZ³Á€Ì¿{Z³ÃZ´fˆËY €f»Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä//¿YÁÊf À|uYÁ¾ËY, ½Zf//‡YZ³Ã|ÀÀ¯¥€»¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]Z³\ °» ¥€»½Zf//ˆ»{½Zf//‡YZ³¥€»¶¯Z]€]Y€]ÊÀ Ë Z¨ËYÂ//Œ¯Á½Zf//‡Y©€]|Ì·Âe{ʼƻŠ¬¿į{Y{ |À¯Ê» Ä]Yd//ˆË–Ìv»Yd›Z¨uÁZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯,|Ì·Âe Ä]»¡Ô]Y…Z//‡Y€]{€¯ħZ“Y֯¸]€Ì» {Y{µZ//^¿{ Õ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³,{Zf«YÕY‹ µZ//‡YʏZfyY–yÉY€mYdÆmÄ¿YZˎ̐zeZ] ½Zf‡YºÆ‡,d§€³Y€«d¯€//‹¾ËYZ¯Âf//‡{{ į{Â]É|Ì·ÂeÁÊf À|uYÁÊ·Z¼//‹½Z//‡Y€y Ã|//‹Ö¿Z//‡Z³|uYÁ{Y| e¾ËYY€“ZuµZu{ žËZÀY|{,žËZÀ¾ËYÄ]Ö¿Z‡Z³Z]įd//‡Y Z³d¼ ¿YÁÃ{Z¨f‡Y©|À]Ö¿Z‡Z³ºÆ‡Y½Zf//‡Y ½Zf‡YZ³d¯€‹,€œÀ»¾ËYYį|¿YÃ|‹|À»ÀÆ]Ö Ì^— ½ZÌ»{YžËZÀÄ]Ê¿Z‡Z³¹Á{Ä^eÊ·Z¼//‹½Z‡Y€y d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Ê¿Zf‡YZ³ÉZÅd¯€‹ ÁÕ|Ì·Âe|//uYÁÄf//‹~³µZ//‡{{Á‚§Y֯¸]€Ì» ½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]Öf À YÊf À|uYÁ{Y| e¾ËYÉÃ{Z¨f//‡Yį|¿|//‹Y{Z³ Ze[Zf§M¶aY¾ÌÀr¼Å d//‡Y{ÂÆ//Œ»‚Ì¿½M‘€ŸÁµÂ— ½Zf‡ÁZnÆ«d¼‡Y¶aÁÃ|‹ՁZ//‡{YMºÅ½Zf‡ÁZnÆ« d‡YdyZ‡µZu{ºÅ ºÅÖ¿Z¼Ì¸‡|ÌƋ¶a`»€f»{Y{Ä»Y{YµÂXˆ»¹Z¬»¾ËY Öf›Z¨uĬ¸uYŠz]¾ËYY–¬§Ád//‡YdyZ//‡µZu{ dŸ€//‡Z]ºÅ½Mį|¿Z»Ö»Ö«Z]€´Ë{€f»ÁY‚//ÅÁ{ {ÁÖ»ŠÌa ĸv»Ä]ĸv»½YÂf»Ä ‡ÂeÁÖËZ”§d·Y|Ÿ{€¯½ZÌ]ՁÁ¿ Ö»½YZ°¿Z¼Ìa,d//‡Yd¯€uµZu{Z˜«¾ËYÁ|Å{Ö»w {‚³€Å,ÕY‹{¾ËYZ»Yd‡Ydz‡–ËY€‹¾ËY|¬q|À¿Y{ |ËZ],ºËY{Õ{ZˁcÔ°Œ»Z» d‡YÃ{€°¿{ZnËY¦«ÂeZ»Z¯ ÁÃ|ÌnÀ‡ZŁZÌ¿•Z^eY¾Ì¼Å{,{€¯ՂËÄ»Z¿€]ÁÄ¿Z^‹ d‡YÃ|‹Ã|Ì//ŒË|¿Y|Ë|mÕZÅÃÁ€a\·Z«{¹{€»cZ^·Z˜» Ä]d¨¿d À®¼¯Y½Zf‡ÂyÕZ¨]M¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Y{|« ½Zf‡Y[ԓZ§Á[MÕZÅs€— ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¹{€»Ä·Z‡ÕÁM½Zf‡ÁZnÆ«¶ad¨³½ZƨYY{€Æ//‹ ºË{€¯{YMY½YZÆ]Ze½ÂÀ¯YÁ{Â] Y{€Æ‹,€´Œ‡€a€Æ‹"ÖËÂË{YÄ»Z¿€]{ՁÁ¿Ä·Yc|« ¹{€»Ä·Z‡ÕÁM½Zf‡ÁZnÆ«¶aÄ°ÀËZ]ÃZ‹YZ]"´z‡Za ÕY€] ºË{€¯{YMY½YZ//Æ]Ze½ÂÀ¯YºÅd//‹Y{ZƛY,{Â] įd‡YÃ|‹ª§YÂe¹{€»Z]ZÅՁZ//‡{YM¾ËY\mÁÄ]\mÁ d//‡Y¶a‘€Ÿ€f»{µÂ—€f»ÁY‚ÅÁ{½Mºnu d‡YÄf§€³Y€«½YZ°¿Z¼ÌaZÌfyY{½ÂÀ¯Yį dŸ€‡ºÅÖ¿Z¼Ì¸//‡|ÌÆ//‹±‚]ÃÁ€aÕY€mY{Á‚§YÕÁ d§€ŒÌa,Ã|Ì//Œ¯|«¶aÄ°ÀËY€]ÃÁԟ½ÂÀ¯YÁd//‡YÄf§€³ žËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³{Ö·Z¼‹½Z‡Y€yZ³d¯€‹ՁZfŒÌa Ö·Z¼‹½Z‡Y€yZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»֯¸]€Ì»,Ö·Z¼//‹ ŠÆm¹Z¿Ä]µZ‡ÕY~´»Z¿Ä]ÄmÂeZ]{¼¿½YÂÀŸ Ö Ì^—Z³d‹Y{ZƛY,Հ^źœ »¹Z¬»Õ‡Y|Ì·Âe Y€«½Z´¼Å…€f//‡{{į­ZaÁ½YYՃ€//¿Y¶»Zu Ö Ì^—Z³Ze|ËZ¼¿Ö»‰ÔeZ³d¯€‹Ád//‡YÄf§€³ Ê¿‚´ËZmį,|ËZ¼¿ʸÌ//ˆ§ÕZÅdyÂ//‡¾Ë‚´ËZmY Ä]dˆË–Ìv»Yd¿Z̏€]ÃÁԟʸ̈§ÉZÅdy‡ d¯€‹ʟZ¼fmYÉZÅdÌ·ÂXˆ»ÉZÅÄ»Z¿€]Yʰ˽YÂÀŸ µZ‡Z //‹ª¬veœÀ»Ä],|Ì·ÂedyZ//‡€Ë{ZnËY{ ¶»ZŸ€Ë|» d‡Y½Zf‡Y{Y|ËZaµZ¤f//‹YYdËZ¼uÁ µZ‡µÁYļ̿{{Á‚§YÖ·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€‹ ¥€»d ÀŠz]{½Zf//‡YZ³¥€»Ã|¼ŸÕZm ŠÌ]Äf‹~³µZ‡{d ÀŠz]¾ÌÀr¼Åd‡YÃ|Ë{€³ ZfyY{ÂyÄ//]Y½Zf//‡YZ³¥€»|{Y Äy€q{Â^Æ],ÖËY‚·Z¤f//‹Y½Âr¼ÅÖËZÅd˂»į|¿YÃ{Y{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Á½Y€//ËYZ³Ö//¸»d¯€//‹dËZ¼uZ] dËZ¼uÁÖ·Z¼‹½Z‡Y€yZ³d¯€//‹{Äf§€³c Ê¿Z‡Z³,Ê¿Zf‡YÁʸv»¾Ì·ÂXˆ»ÕZÅc|ŸZˆ»ÁZÅ ¶°Ì//‡©€]ÃZ³Á€Ì¿ĸ¼mYÃ|¼ŸÁL‚md ÀÄ] ÄfzË,½Y€ËYÉZÀ̻·M,{ÂÀn]ʼ̋Á€fa,½YÁ€Ì‹Ê^̯€e Êm½YʇÃZ´ËZmÁ¾ËY€¨//‡Y€f//ˆ³ķ·Áɀ³ ¾ÌÀr¼Åd‡YÃ|Ë{€³¹Zn¿Y½Zf‡YÊf À­€Æ//‹Á Ä^ed‡YÄfˆ¿YÂeÊ·Z¼//‹½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€//‹ ÉZÆf¯€//‹¾Ì]{YžËZÀÄ]Ê¿Z//‡Z³ÄÀÌ»{¹Á{ ºÆ‡{ÂyÄ]¿Ä]į|Å{ZfyY{ÂyÄ]Ê¿Zf//‡YZ³ dˆË–Ìv»Yd›Z¨uÁ½Zf‡YY|ËZaÄ ‡Âe{ÊËY‚ˆ] d‡YÄf‹Y{ ½Z//‡Y€y½Zf//‡YZ³d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] k€¯ÕY{€Æ‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z‡ ՀƋ½Á{€¨‡YŠÌ]¥~u {Õ~£Z¯ÕZ//ÅÃ|¿Á€a¥~u¾ÌÀr¼Å,Z//¿Á€¯ÕZ¼Ì] ğ¼n»¥Y|ÅY¾Ë€eºÆ»YYdˆË–Ìv»š¨udÆm ÄWYYÄqZb°ËÃZ³{{ZnËYd¨³Ádˆ¿Y{ՀƋdˀË|» dˀË|»ÕZÅd‡Żª¬vedÆm{®Ì¿Á€f°·YcZ»|y d‡Y€i»Ö»Z³ՀƋ €Æ‹ÕY‹ÕZ”ŸYÄ¿Y|n»ÕZÅ®¼¯Y½ZËZa{½Z¬Å{ s€—ÕY€mYÄ]d^ˆ¿k€¯Y{€Æ‹ÄËÁÃZ´¿ÁdËZ¼uÁ {€¯Ö¿Y{|«Ö°Ì¿Á€f°·Y¾Ë¿ 5ÕZÅ ÕY{€Æ‹s€—Äf‹~³µZ‡YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]µÂXˆ»¾ËY ¾ËY{€¯½YÂÀŸ,|‹{ZÆÀŒÌak€¯Y{€Æ‹Õ‡YՁZn» {ÂyÄ]ÖÀ̟¶°‹Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹Z]½Z»‚¼Ås€— |‹Y€mYc¸ËZacÄ]k€¯Ĭ˜À»{Ád§€³ ÕY{€Æ//‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z//‡†ÌW ”uŠÅZ¯¥|ÅZ]Ö°Ì¿Á€f°·Y{Â^//‹Y{{ZnËYk€¯ ÕZŀ¨‡ŠÅZ¯œÀ»Ä]ÕY{€Æ‹ª—ZÀ»{½Y|¿Á€Æ//‹ Â̋YՀ̴//ŒÌaÁYÂÅÖ³{·MŠÅZ¯,ՀÆ//‹½Á{ ¾·Z‡{ՀÆ//‹½Y€Ë|»”uZ]į®Ì¿Á€f°·YcZ»|y ÀÆ]ÕY€]d¨³,|//‹Y‚³€]k€¯ÕY{€Æ//‹cZ//ˆ¸m dyZ//‡€Ë½{€¯ºÅY€§µZ^¿{Ä]Y|f]YÃZ³{¾ËYYÕY{€] ºË{Â]ZÅ Ã|¿Á€a¶Ë|^e,ZÆ¿M¾°‡Y,ZÅÃ|¿Á€a½|‹Ã{Z»M-ÕÁÄf¨³Ä] cZ mY€»¥~u€f¼Æ»ļŁYÁÖ°Ì¿Á€f°·YÄ]Õ~£Z¯ÕZÅ į{Â]ÖËZÅdyZ‡€Ëĸ¼mYk€¯ÕY{€Æ‹Ä]Ö»{€» {€¯¹Y|«Y½Mª¬veÄ]d^ˆ¿k€¯ՀƋdˀË|»ğ¼n» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com k€¯ÕY{€Æ‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z‡†ÌW {ZnËYZ]ՀƋ½Á{€¨//‡ÁY‚ŁYŠÌ]¥~uY {Y{€^y,®Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄWYYÄqZb°ËÃZ³{ -€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z‡†ÌW½Z¬Å{{¼v» ÄWYYÄqZb°ËÃZ³{YÖ//ËZ¼¿Á¾ÌËM{k€¯ÕY{€Æ//‹ d§€³c½Y|¿Z»©€]žËÂe{Z]ÖË´z‡ZaÁ®ÌaŠÅZ¯ÕZÅÄ»Z¿€]ÕZf‡Y{ ½Zfˆ]Ze®ÌaY~³dÆm©€]Ä»Z¿ºÅZ¨eZ”»Y {cYÁZ´»½Y‚Ì»Ä]Á{»{Y| eÄ]¥Z»€ËZ//‡Á ÕZ°¼Å½Y|¿Z»©€]žËÂed¯€‹Z]½Zf//ˆ]Ze®ÌaY~³ |ÀÀ¯Ö» ,½Zfˆ]Ze¶§{½Y|¿Z»½Zf‡Y©€]¥€»{€¯tˀeÕÁ |À¿Z»Ã|ÀÀ¯®Ày¹Y·Y¾Ì¯€fŒ»Ã{Z¨f‡Y€ÌiZedvec|‹Ä] |‹,ZŸ|»¾ËYÃY³įd‡YZÅd̸b//‡YÁՁZ³ÕZŀ·Â¯ €]Y€]Ä//‡YŠÌ]Ö¿Y‚Ì»Ä]®Ìa¹ZËY{Ä¿YÁՃ€¿Y¥€» |‹Z]Ö»µZ‡Õ{ZŸ¹ZËYÄ]d^ˆ¿ ½Y‚Ì»Ä]Á{»{Y| eÄ]Z ¼mį|ÀfˆÅÖf ÀÕZÅ {€Ì³Ö»ccYÁZ´» ŠÅZ¯s€—Y¾ÌÀr¼Å½Y|¿Z»©€]žËÂed¯€‹d‡€a€‡ ½Y‚Ì»Ä]Á{»{Y| eÄ]ՁÁZŒ¯¾Ì¯€f//Œ»Z] Ä¿Zy{€‡,ZÅÕY|£€»,ZÅÖ]°̷Z‹¶»Z‹į{Y{€^ycYÁZ´» {‹Ö»ZÅÄ¿ZyĄ̈eÁ[MƒZb¼aÕZÆÅZ´fˆËYÁZÅ ÕY{Y¾Ì¯€fŒ»Z]ŠÅZ¯s€—{€¯½ZŒ¿€—ZyÖm€³Õ|‡Y ZÅÖm½YևZËÃ{€Œ§Ö Ì^—Z³Ö¿Z‡dy‡ZÅZ´ËZmÁ ,ՁÁZŒ¯,žËZÀd¨³Öm€³Õ|‡Y¾Ì//ˆu|¼v»€f¯{ ,[MƒZb¼aÕZÆÅZ´fˆËY,ZÅÄ¿Zy{€‡,ZÅÕY|£€»,Ö]°̷Z‹ Ä»Z¿ºÅZ¨eZ”»YZ]į|ÀfˆÅÖ¿Z¯€fŒ»ĸ¼mYZÅÄ¿ZyĄ̈e ©€]žËÂed¯€‹Z]¹ÓÕZ°¼Å½Zfˆ]Ze®ÌaY~³dÆm |¿ÁMÖ»¶¼ŸÄ]½Y|¿Z» s€—,Z]kÁY{ŠÅZ¯s€—,ÖeZ̸¼ŸÀÌu}s€—{Á‚§YÕÁ ÕZŁÁYÖ°ËZ]Ä ¼mÖËZn]Zms€—,ÄfŸZ‡ÕZ°¼Å s€—Y¾Ì»Ze{ÂycÄ]|·Â»YÃ{Z¨f‡Ys€—,¶Ì˜ e€Ì£ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com žËÂe{Z]ÖË´z‡ZaÁ®ÌaŠÅZ¯ÕZÅÄ»Z¿€]ÕZf‡Y{ dÆm©€]Ä»Z¿ºÅZ¨eZ”»Yd§€³c½Y|¿Z»©€] ½Zfˆ]Ze®ÌaY~³ ºÅZ¨eZ”»YY½Y|¿Z»©€]žËÂed¯€//‹d‡€a€‡ ½Y|¿Z»©€]½Z¯€fŒ»¾Ì]ÕZ°¼ÅcYÁZ´»{Á|uZ]Ä»Z¿ {Y{€^y½Zfˆ]Ze®ÌaY~³dÆm {Y{€^yY€Ì‹ÕY{€Æ‹Õ{Zf«YÁÖ·Z»½ÁZ » µZˆ»Y{Y{€»ļ̿ZeÖ¿Z¼fyZ‡‘YŸÕ|{ŠÅZ¯ ,d//‡Ż¾ËY½Ô¯¥Y|ÅYª¬veÁ¾ËYY |Å{Ö»Y€« ÕY€]{€] {€]Öf¯ZŒ»{Â//‡®ËYÕ|À»ÀÆ]֟¿Ä] Á½Z¼fyZ‡d À½ÓZ §Á½YY~³ÄËZ»€//‡,½Z³|¿Z//‡ {ÁM|ÅYÂy½Z¤»YÄ]YY€Ì‹€Æ‹Õ{Zf«Yª¿Á µZ¼ŸYZ//]Y€Ì//‹ՀÆ//‹dˀË|»d¨³Â//aº//‹ZÅ ŠÅZ¯½Âr¼Å֬ˌeÕZÅZ°ÅYÁÖfËZ¼uÕZÅd‡Ż {Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅÄ¿YÁ€aÁ|‘YŸÖ·ZËÕZÅħ€ e ½Á€]ÕY€]‰Ôe¾¼“Á{Y{Ö»€]¹Z³|¿Á¾ËYžË€//ˆe ÖËZËÂaÁ­€veÄÀÌ»,€Æ//‹Õ{Zf«YÕZÅŠ·ZqYd§ |À¯Ö»ºÅY€§Y½Z¼fyZ‡YZ]{|n» Ã{YY{Á‚§YÁdˆ¿Y{Œ¯Õ{Zf«Y½Y€ŒÌaÁ|·Â»žËZÀ ÕZÅZÀ´ÀeYÂ^ŸÁ€Æ‹Õ{Zf«Y–ËY€‹{Â^Æ]ÕY€]Õ|m Z]Ze{Y{{ÂmÁY€Ì‹ՀÆ//‹dˀË|»ğ¼n»{Ö·Z» ֬ˌeÁ­€v»ÕZÅd//‡ŻµZ¼ŸYÁZÅ|ÀËM€§sԏY ֌z]ª¿ÁÁ€Æ‹Õ{Zf«YÕZÅĐyZ‹ÖÀˀ§MZ]ÕY€] |¿Y{€]¹Z³½Z¼fyZ‡ÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä] Á‘YŸŠÅZ¯Ä]»¥Y|ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Âaº//‹ZÅ µZ¼ŸY¥|ÅÁ{Ä]»¾ËYd¨³,ՀÆ//‹cZ»|yÕZÆ] ¾ÌÀr¼ÅÁ½Z¼fyZ‡d ÀÕZÌuYÕY€]֬ˌeÕZ°ÅY ÄmÂe{»Y½Y|¿Á€Æ‹Ä]Ö¿Z//‡d»|yºnuŠËY‚§Y ZËÁ‘YŸdyY{€aÕY€]Ã|¿Z»Ö«Z]d¸Æ»{Zed//‡Y |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂyÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÄ¿YÁ€aÁ|ÁÂn»~yY cZ»|yÕZÆ]Á‘YŸŠÅZ¯ÄvËÓ\ːeÂaº‹ZÅ ½Z¼fyZ‡Šz]ª¿ÁÕY€]­€v»d‡Ż®ËYՀƋ ÁÖfËZ¼uÕZÅd//‡ŻµZ¼ŸYÕY€]{€¯ħZ“YÁ½YÂ//ÀŸ ÄËYYÁՀÆ//‹ÕZŁZ‡ÁdyZ//‡ÖËZËÂaÁÖ¬ËÂ//Œe ½ZË{»Är¿ZÀq|‹€¬»Ây¾ËY{¹ÓcÔÌÆ//ˆe µZˆ»Y{Y{€»ºÅ{‚¿ZaZe{ÂyÖÅ|]¶¯dyY{€aÄ]d^//ˆ¿ |‹|ÀÅYÂy¦Ì¨ze|{µÂ¼Œ»,|ÀÀ¯¹Y|«Y ¾Ë€f¼Æ»YY½Z¼fyZ//‡d ÀY€Ì‹ÕY{€Æ//‹½ÁZ » ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ|{ŠÅZ¯½|//‹ÖËY€mYÂaº‹ZÅÕ{ZÅ|¼v» YY€Ì//‹ÕY{€Æ//‹ՀÆ//‹cZ»|yÕZÆ]Á‘YŸ ¹Âew€¿cY€Ì̤eÁdˆ¿Y{€Æ‹ÕY‹Ä]»…Z‡Y€] ÕZÆ]ÁÖ¿Z¼fyZ‡‘YŸw€¿€Ì̤e¶ËÓ{¾Ë€eºÆ»YY {€¼‹€]ՀƋcZ»|y |Á½Z¼fyZ‡YZ]Y|¿Yº//ŒqÖÀÌ]ŠÌaZ]{Á‚§YÕÁ ֌z]­€ve¥|ÅZ]ÁµZ‡{Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ ecY€Ì̤e Äf§€³Y€«½Z̓Z¬f»ZÌfyY{d€§¾ËY½Z¼fyZ‡YZ]Ä] d‹ՁYÖÅZ´Œ¿Y{‚¯€»†¿YƒÁYY½Ô̳Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌËÃ{€‡|Ë{Z] ÃZ´Œ¿Y{†ÌW {€¯|̯ZeZŽ€fÀËYÁ½YZf//‡€aÄËÁÄ]d»Ô//‡ Â̋{|n»‰€fˆ³Ä]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼Å½Ô̳Ö°//‹‚a¹Â¸Ÿ ½Z §Y|»Y,d»Ô‡{Z¯Y{|n»ºË€°e¾¼“,½Zf//‡Y{Z¿Á€¯ Á|¿€Ì´]Õ|mY½ZÅY€¼ÅÁ½YZ¼Ì]Ä]‰Â»MZed‡YÂyd»Ô‡ ÕÓZ‡€f¯{ |ÀÀ¯|̯ZeÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]½ZÀr¼Å d›Z¨u¹Ô«YžËÂeÃÂv¿Á½Y‚Ì»Y,|Ë{Z]¾ËY|ÀËY€§{¾ÌÀr¼Å ÃZ³Md‹ՁYÖ¿Z»{Á֋Â»M‚¯€»{d»Ô//‡{Z¯Õ{€§ d»Ô‡{Z¯¥€»ÁZÌ¿½Y‚Ì»Ä]Öf›Z¨u¹Ô«YžËÂe€]Á|‹ {€¯|̯Ze ,Á€»Y{Y|»Z]ÄÌ·ÁYcZŸZ‡{½Ô̳Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´//Œ¿Y{†ÌË Ö¿Z»{Á֋Â»M‚¯€»†¿YƒÁYŠz]YÃ{€//‡|Ë{Z]¾¼“ {»YŠz]¾ËY{cZ»|yÄËYYd̼¯Ád̨̯,d//‹ՁY Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌË,ÕÓZ‡½Ô‡Y€f¯{ {Y{Y€«և€] Á֋Â»M‚¯€»†¿YƒÁYY-Ä^À‹{Y|»Z]ÄÌ·ÁYcZŸZ//‡{,½Ô̳ ,†¿YƒÁYŠz]{”uZ//]Á{€¯|Ë{Z]d//‹ՁYÖ¿Z»{ և€]{»YŠz]¾ËY{Ö¿Z»{cZ»|yÄËYYd̼¯Ád̨̯ Y֌¯€‡€]ÃÁԟ,|Ë{Z]¾ËY½Zˀm{ÕÓZ//‡€f¯{ {Y{Y€« {Z¯ÕÂ//‡YÕ{€§d//‹Y|Æ]dËZŸ¹Á‚·€],†¿YƒÁYŠz] ‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Z]Y|Ë{{½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» [ԓZ§ÕZÅs€—ÁÖËZf‡ÁÖ¿Z‡€]MÕZÅs€—Ä]d¨¿d À€i»ÕZÅ®¼¯Y,[ÂÀm {€¯Ö¿Y{|«½Zf‡Ây½Zf‡Y ÕZÅs€—Ä]d¨¿d ÀÕZÆ°¼¯Y€¼f//‡Y€]Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿Õ|¼v»|¼uY…|ÀÆ» ž»YÂmdŒÌ »t˜‡ÕZ¬eYdÆmÖf¨¿cZˆÌ‡Ze¥Y€—Yª—ZÀ»{ÖËZf//‡ÁÖ¿Z‡€]M Z]‚Ì¿[ԓZ§Z]–^e€»ÕZÅÃÁ€aÄ]Ö·Z»®¼¯ÕZ˜ŸYd¨³Á{€¯|̯ZeYÂn¼ÅÖ¸v» ¶v»YÁd¯€‹¾ËYÖeZ̸¼ŸÁÂu{ž«YÁÕZŀƋÖfˆË–Ìv»–ËY€‹{Â^Æ]¥|Å |‹|ÅYÂyՀ̴Ìa֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»\·Z«{‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»½Y€¼ŸÄm{Â] Yd̨̯Z][€‹[M¾Ì»ZeÖnÀ‡½Z°»YÁև€]ÕY€]ÖÅÁ€³Z¯¶Ì°//Œe{Á‚§YÕÁ [ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Öf¯€‹¾¯Z»YÁcZˆÌ‡ZedÆm½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€‹ķ·•Â˜y {€Ì³Y€«Z¯Âf‡{{|ËZ]‚Ì¿ ÖËZf‡ÁÖ¿Z‡€]MÕZÅs€—Ä]d¨¿d À€i»ÕZÆ°¼¯Y‚Ì¿½Zf//‡YÕZ¨]M¶»ZŸ€Ë|» YÂÅY€Æ‹½Ô¯ÕYÄ̋Zuª—ZÀ»{ÄËÁÄ]½Zf‡Ây[ԓZ§ÕZÅÃÁ€a¾ÌÀr¼ÅÁ½Zf‡Y d̨̯ÁdŸ€‡€]€Ì´¼ŒqՀÌiZe|¿YÂeÖ»¾Ì]Z»Ö§cÔ»Z e|‹ÁM{ZËÁ{€¯Ö¿Y{|« |‹Z]Äf‹Y{½Zf‡Ây½Zf‡Y¦Ë€‹¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|y ½Zf‡Y{d¨¿d ÀZÌ¿{»[M¾Ì»ZeÕY€]½Zf//‡ÂyÕZ¨]MÖ³{Z»MY¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y{€^y½Zf‡Ây ɁZ³|·Â»Ê·€fÀ¯Ä¿Z»Z‡Ê¿Z‡Á€]ÃÁ€aYÉY{€]ÀÆ] ½Y€Ì´¿ZyÃZ´ŒËÓZa{ Y{Y„¿ʼ‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€//‹Zz]Á©€],[MªÌ«{Y‚]YcY€Ì¼ eµÂX//ˆ» ÃZ´ŒËÓZa¾ËY¹ZÆqɁZ³|·Â»ÉY{€]ÀÆ]Á|Ë|mÊ·€fÀ¯Ä¿Z»Z‡ÉZ¬eYÃÁ€aÉY€mY {Y{€^yÉZmµZ‡{ |̇,{Y„¿ʼ‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]ɁZ³|·Â»|Ë|mÊ·€fÀ¯Ä¿Z»Z‡Ê¿Z‡Á€]ÁLZ¬eY{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]É|̇€¨ m ,Êf»ÁZ¬»{Zf«YÉZÅd‡Ż[ÂqZq{|Ì·ÂeÉY|ËZaÁ½ZÀ̼—Y\ˀ“ŠËY‚§Y¥|Å d‡YÄf§€³¹Zn¿Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ɀ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»ª¬veÁÊËZ¨¯{Ây Š¿Y{ÉZÅd¯€‹É|À¼¿YÂeÁZÅḑ€›Y¯~»s€—ÉY€mY{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÉÁ Šz]{É|{ɁZ‡Ê»Â]ª¬ve{€¯tˀed‡YÃ|//‹Ã{Z¨f‡YʸyY{½ZÌÀ] €nÀ»ÉY‚§Ydz‡cY‚ÌÆneŠz]{ʸyY{ž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡Y€j¯Y|uÁY‚§Y¹€¿ÊuY€— d‡YÃ|‹ÃÁ€aÉY€mYÄ] Yɀ^ËZ‡cZ»Y‚·Yª¬veÁɁZ³ÉZžÌ]Âeµ€fÀ¯ÊÀ§Š¿Y{Ä]Ê]ZÌf‡{{Y{Ä»Y{YÉ|̇ |‹Z]Ê»ÃÁ€a¾ËYZ]ÉZÅʳ„ËÁ {ÃÁ€a¾ËY{€¯½ZÌ]½Y€Ì´¿ZyÃZ´ŒËÓZaZz]Á©€],[MªÌ«{Y‚]YcY€Ì¼ eµÂX//ˆ» {Y{Y€«|Ì·ÂeY|»{ɁZ³|·Â»½ÂÀ¯YºÅÁÃ|̇ÄnÌf¿Ä]Ác|» ɁZ‡Ê»Â]€]ÃÁԟʸyY{½ZÌÀ]Š¿Y{ÉZÅd¯€‹–//‡ÂeÃÁ€aÉY€mYd‡YÊÀf¨³ d‡YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ɁYÊËÂmħ€É{Zˁ¢¸^»½MɃ·ÂÀ°eÁŠ¿Y{ ½Y€¼Ÿ֐ze{Z»d¯€‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ|Ë{Z] ½Zf‡ZÆ]Y|Ë|mÕZŀƋ d¯€‹ÀË|»cZÌÅ”ŸՀ^¯Y€f¯{½Zf‡ZÆ]½Y€¼Ÿd¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÁ€f»ÃÁ€aĸ¼mY½Zf‡ZÆ]Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aY|Ë|mÕZŀƋ½Y€¼Ÿ֐ze{Z» {€¯|Ë{Z]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€— …|ÀÆ»,|‹Y‚³€]½Zf‡ZÆ]½Y€¼Ÿd¯€//‹{|Ë{Z]¾ËYÄ̋Zu{įÕYÄ//ˆ¸m{ ½Zf‡ZÆ]Ö¿Y€¼ŸºÆ»ÕZÅÃÁ€ad§€ŒÌa|¿ÁY֋Y‚³d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»Õ|¼uY {€¯ÄWYY hv]{»|Ë|mÕZŀƋ¥Y|ÅYª¬veÕZf‡Y{ZÅÃÁ€a¾ËYÄ]•Â]€»¶WZˆ»¾ÌÀr¼Å ÕZÅÃÁ€a,|Ë|m€Æ‹¾ËYÄ ‡Âe|¿ÁÄ»Y{YZ]|‹ÕYÁ|Ì»YZƛYÁd§€³Y€«և€]Á |¿€Ì³Y€«½Y|¿Á€Æ‹Ã{Z¨f‡Y{»Á¶Ì¼°edŸ€‡Ä]€Æ‹ºÆ»ÁY~³€ÌiZe YՂ¯€»½Zf‡YY|¿Zf‡Y€Ë|¬e Ղ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Y€Ë|¬es·µZ‡YZ]ՁÁZŒ¯Á½{Z »ÁžËZÀÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWÁՂ¯€»½Zf‡YY|¿Zf‡Y |¿{¼¿€Ë|¬eՂ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW֘‡Âe€ÆqÂÀ»ÁՂ¯€»½Zf‡YY|¿Zf‡YÃ{YZ«MÖ¸Ÿ|̇ €Ë|¬es·µZ‡YZ]Ղ¯€»½Zf//‡Y֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³€Ì]{ÁՁÁZ//Œ¯Á |¿{¼¿€°ŒeÁ€Ë|¬eՂ¯€»½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»̼֠‡Z“|¼v»Y Ö»s€‹¾Ë|]Ö·Z‡Ys·¾f»,Ղ¯€»½Zf//‡YZ³d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä»Z¿€]ÁÖ ¼m‰Ôe½ÂË|»½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm{Õ{Zf«YÄ ‡Âe|//‹|‹Z] {Y{ÂyÕZÆ^¿Y€³€¼ŸÁŽzeÁŠ¿Y{įd‡YÕ|ÌeZ‡YÁ½Zzf»,½Y€Ë|»ՂË |¿YÃ{Y{Y€«½Y€ËYֻԇYÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿Ö³|¿Z‡ÁÕ|À¸]€‡ÕY€]ÕYÄËZ»€//‡ cZˆ¸mÕY‚³€]{ºœÀ»”uÁ€¼fˆ»‰ÔeʇYÂ]Ö·Z ]ZÀmYºÌ¿Y{Ö»¹Ó{Ây€]Y~· ž§Z¯ÁZ‡¾Ë€eŠz]€iYYְ˽YÂÀŸÄ]֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³ÕYÂ//‹ ėÂ]€»cZ]»Հ̴Ìa,¾ÌÀr¼ÅÁŒ¯Ä ‡Âe€Ìˆ»{Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §Á|Ì·Âež¿Y» ՁÁ€Ìa,Õ|À¸]€‡ÁÃ{ÁM¶¼ ]Y€°//ŒeÁ€Ë|¬edËZÆ¿,|ËYÃ{¼¿¥Â˜ »µZ//‡{ ºÌËZ¼¿Ö»d¸Xˆ»dË|uYÃZ³{YZ¼‹d̬§Â»Á ÖË´z‡ZaÃ{Z»M½Zf‡ÂyZ³ÕY~³ÄËZ»€‡€f§{ ½YY~³ÄËZ»€‡Ä] ,|uYÁÀnÀas€—ÕY€mYcÁ€“Á|Ì·ÂeŠÆm€]ÖÀ^»µZ‡Z //‹ª¬veÕZf‡Y{ |‹ՁY|¿YÃY½YY~³ÄËZ»€‡Ä]cZ»|yÄWYYdÆm½Zf‡ÂyZ³ÕY~³ÄËZ»€‡€f§{ cZ]»Ä]ÄmÂeZ]d¨³½Zf‡YZ³ÖÅZ§Á֟Z¼fmYcZ»|y†ÌW\ˆ¿Ö¼›Z¯{YÂm \·Z«{Ã|‹Y‚³€]cZˆ¸mÁ½YY~³ÄËZ»€‡YdËZ¼uÂy{½Zf‡ÂyÕY|¿Zf‡Y ŠÆm€]ÖÀ^»µZ‡Z ‹ª¬ve¥|ÅZ]½Zf‡ÂyZ³d¯€//‹,|uYÁÀnÀaՁY|¿YÃY d‡YÃ{¼¿ՁY|¿YÃYYÕY~³ÄËZ»€‡€f§{,|Ì·Âe {»¹ÓÕZŁÂn»d§ZË{ÕZÅ|ÀËM€§¶ÌƈeÕZf‡Y{€f§{¾ËYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Õ”ucÄ]µÁYZ§{d¯€‹¾ËYcZ»|y{Á‚§Y,{Y{dÌ·Z §½YY~³ÄËZ»€‡€œ¿ |‹|ÅYÂyÄWYY½YY~³ÄËZ»€‡Ä]Ö°Ì¿Á€f°·YcÄ]¹Á{Z§{Á \‡ZÀ»–ËY€‹½{¼¿ºÅY€§dÆm½Zf‡ÂyZ³d¯€‹¹‚ŸÄ]ÃZ//‹YZ]\ˆ¿Ö¼›Z¯ ¹Z³,ÕY~³ÄËZ»€‡€f§{ՁY|¿YÃYZ]¹YÁ|Ì»Y{€¯tˀe,Ö¿Zf‡Y½YY~³ÄËZ»€//‡ÕY€] {‹Äf‹Y{€]½Zf‡YÖ¿Y{Z]MÁÄ ‡Âe¥|ÅZ]½YY~³ÄËZ»€‡YdËZ¼udÆm{Հi» صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm {Y{€»Ä^ÀŒ°Ë ÕÓÂm Änv·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {ZfˆËYÕ|uYÁ½Â̸̻Á{€»{…Â]ŽyZ‹ ĸ]Z¬»Z°ÅYÕYļÌ]|Ë|mcӐv»ÁZʼnÁ d‡YZ¿Á€¯Z] †ÌËÖ¿Z¼Ì¸‡€f¯{,ZÌ//‡YļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Y|Ë{ÄÌ̋Zu{½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmՂ¯€»ļÌ]¶¯ {€´·Z‡¾Ì¼°ËÁd‹d^‡ZÀ»Ä]ŻMļÌ]¶»ZŸ€Ë|»Z] –]YÁ€^yŠz]Z]³Ád¨³{,d¯€//‹¾ËY†Ì//‡Ze Â̋½Y€v]{ļÌ]d ÀÕZÅd‡Ż,ŻMļÌ]ֻ¼Ÿ {€¯ºÌ‡€eYZ¿Á€¯ cӐv»ÁZʼnÁYÃ{Z¨f//‡YՂ¯€»ļÌ]¶¯†//ÌW ,dÌ·ÂXˆ»ÕZÅļÌ]ÕZÅŠz]{ĸ¼mYÕYļÌ]|Ë|m YẠ̀ÁÕYļÌ]ÕZÅÄ//»Z¿d¿Z¼“,µÂv»d̨̯ļÌ] Á|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]®¼¯ÕZf//‡Y{ ‚Ì¿Á|Ì·Âe|‹Ä]Ö]ZÌf‡{ÕY€]ļÌ]ÕZÅd¯€//‹¥|Å ¾ËYÄWYY{ŻMļÌ]ºËY{Zœf¿Y{Á‚§YÁ|¿YÂyd»|yÄWYY |‹Z]Á€ŒÌa¶^«ÕZŵZ‡¶j»ºÅ|Ë|mcӐv» €]Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅ€ÌiZeÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z¼Ì¸//‡€f¯{ …Á€ËÁՀ̳ļÅÄ//°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³,ļÌ]d// À ,Հ´‹{€³d Àĸ¼mY{Zf«YYÖËZÅŠz]€]Z¿Á€¯ ,d//‡YÃ{Â]Y~³€ÌiZeÖËYÂÅžËZÀÁcZ»|y,ÕY{¶fÅ ¾ËYZ]–^e€»ÕYļÌ]cӐv»‰Á€§{ļÌ]ÕZÅd¯€‹ |‹¹ÔŸYÕZmµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ZÆq{ZÀ̇ļÌ]{€°¸¼Ÿ ½YY|»ZƇ|ËZŸ½McZ¯€]Z ˜«Ád§€³|ÅYÂyՀf//ŒÌ] {€yÕZÅļÌ]ÁÂu{€fŒÌ]‚¯€¼e,Հ¨ m |‹|ÅYÂy µZˆ»YºÆ»ÕZÅÄ»Z¿€]YY€¼ŸÕZÅļÌ]‰Á€§‰€fˆ³Á Á‰Â»MdÆmÃ|‹¹Zn¿YՂËÄ»Z¿€]Z]d¨³Ád//ˆ¿Y{ Õ¨e€a{€¼ŸÕZÅļÌ]ºÆ‡,‰Á€§Ä°^//‹YÖ¿Z^ÌfŒa ÕÄËZ»€‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§Yd¯€‹ ÁM{‡ÕY€]|ËZ]Ád//‡Yd¿Z»YZ»d‡{{½YY|»ZÆ//‡ Z]€ÌyYÕZÅÃZ»֗{Á‚§Y,ºÌ‹Z]Äf‹Y{ḋZˆu½M½{€¯ ¶]Z«{‡,ÄËZ»€‡YZ]{ªÌ«{ÕY~³¥|ÅÁՂËÄ»Z¿€] įÕ—Ä]Ã|‹|ËZŸŠz]¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡YÖÆmÂe |‹Z]µZˆ»YÄÅZ»ZÆq{ZÅÕY~³ÄËZ»€‡Y¶Zu|»M{ Ö¼«Ä]ÁÄmY»ÄÅZ»ZÆqÄ]d^//ˆ¿Հ]Y€] d‡YÃ|‹¢·Z]½Z»Âe{Z̸̻µ{Z » |‹dˬeÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹€]Y€]Á{½ÁºÅŽyZ‹{Y{ÕÁÄf‹~³Á{ ŻMļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ€^yŠz]Z]³Ád¨³{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW ºËYÁ|Ì»Yį|ÀfˆÅÁ€]ÁÕYļÌ]|»M{ŠÅZ¯Z]ZÅŠz] ĸ¼mYļÌ]ÕZÅd¯€‹Õ‡YįÕ|Ë|mcӐv» |À¯½Y€^mYŠÅZ¯¾ËY{‹Ö»ÖuY€—ŻMļÌ] ļÌ]Šz]{€´Ë{ÕÂ//‡Y{Á‚§YՂ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW ¾ËY{Ä°¸]ºËYÄf//‹Y|¿ŠÅZ¯ZÆÀeÄ¿ָ̼°e½Z»{ÕZÅ d¯€‹{€¯ħZ“YÕÁ ºÌf//ˆÅÁ€]ÁºÅŠËY‚§YZ]Šz] ‰€fˆ³Z]ĸ]Z¬»ÄÀÌ»{Á€ŒÌad¯€‹½YÂÀŸÄ]ŻMļÌ] €´Ë{ZÀ¯{{Ây֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÁZ¿Á€¯…Á€ËÁ Š‹Âaį,d‡YÃ{Y{¹Zn¿YÖ]ÂyÕZÅZ¯ļÌ]ÕZÅd¯€‹ ‰€fˆ³YՀ̴ŒÌa¹Ô«YžËÂeÁZ¿Á€¯½Z»{ÕZÅÄÀ˂ŠÃ|ÀËM{×ZŒ¿YÁd‡Yĸ¼m½MYŒ¯t˜//‡{ÕZ¼Ì] Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YZÅ®¼¯¾ËYºÅ |¾¼“ļÌ]ÕZ//Åd¯€//‹ZÌ¿{¹Z¼e{{€¯tˀe ĸ¼mY|Ë|mÕZʼnÁYՀ̳ÀÆ]µZ^¿{Ä],YZ]Ö¼WY{ ITŠz]ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÁZÅZ¯½{€¯Ö°Ì¿Á€f°·Y Ö»ŻMļÌ] |ÀfˆÅļÌ]d À{ZÅ_McZf//‡Y‚Ì¿Á ŻMļÌ]ğ¼n»{įÖ]ÂyÕZÅÁ€Ì¿YՀ̳ÀÆ]Z]|¿YÂe |À¯Z¯ºÅ|Ë|mcӐv»ÁZÅÄÀÌ»¾ËY{,{Y{{ÂmÁ ÄËZ»€‡YZ] Â“»¾ËYį,{€¯|//‹ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ//‹ €]Y€]Á{€f°q¯ÕZÅd¯€//‹įd//‡YÖÀ »¾Ë|] ½ZËZaZeÓZ¼fuYÁ|¿YÃ{€¯|‹€f°q¯ÕZÅd¯€//‹ ÕZÅd¯€‹Y€fŒÌ]€f°q¯ÕZÅd¯€‹ÕZmÄf¨Å ,{€¯|ÀÅYÂy|‹€f°q¯ |]Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å{į‚Ì¿dŸYÃÁ€³ŽyZ//‹ ,ºË{Â]ŽyZ‹¾ËY‰‚Ë|ÅZ//‹Á|¿{Â]Ã|‹€ÅZ› Á{įÕ—Ä]dŒ³€]dŸYÃÁ€³{|¿ÁZ»Y Z]ŽyZ‹¾ËYZe|‹d‡Â¬e|{ºÅ{ Äf//‹~³ |Å{Ä»Y{Y{Ây|‹Ä]ՀfŒÌ]c|« ¾Ë€fŒÌ]֗Z^eY¶ËZ‡ÁÃÁ€³ևÂ]ÕZÅÃÁ€³¾Ì]{ Z¯Õ|{dˬeZ]įY€q{€¯Ä]€neY|//‹ {€¯Á€‹Äf¨Å{Y{Ây Ä°¸]½Y€Æe…Â//]ZÆÀeÄ¿Äf¨ÅÕZ¯Á¾//Ì·ÁY{ Á{€¯Á€//‹Y{ÂyÄf¨Åc|//«Z]‚Ì¿…Â//]Y€§ µZ¿Z¯{Y{ÂyÕZaÕ|uYÁ|‹Z]d//ˆ¿YÂe |À¯º°vfˆ»Õ|uYÁY‚Å ¹Âe|//‹Ä»Y{YhŸZ]€»Y¾Ì¼ÅÁÃ|//‹Ö¸ §dÌ “Á {‹½Y€ËY{Zf«Y{Äfz̈³Zˆ§Y {Y{t̓ÂeÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Ä]Ö¿ZnÌÅ{ÁÁY|ËZ]½YY~³ÄËZ»€//‡,ÄËÁ–ËY€‹{ ÕY{{ÂyYÁÁ{ÂyÁԗ½Âr¼Å|·Â»€Ì£ÕZÅYZ] |Àf¨Ì¿½ÓÓ{¹Y{{Á|ÀÀ¯š¨uY{ÂyµÂac|«Ze|ÀÀ¯ ¾»YÕYZ],{Zf«YÖ¸ §dÌ “Á{YÄËZ»€‡YZ],Õ¬e ÕY~³ÄËZ»€‡¾ˆud¨³Ádˆ¿Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] Õ‡Ä]ÁžÌ¼neYž]ZÀ»|¿YÂeÖ»įd‡Y¾ËY…Â]{ |À¯dËY|Å|Ì·Âe ªuµZˆ»YÕY|f]YÄÅZ»ZÆq{{Y{€^yZÀ̇ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Õ|{|‹Z]Õ|Ì·ÂeļÌ] –]YÁ‰Y‚³Ä] |̇½Z»Âe{Z̸̻{Á|uº«Ä]¶^« ļÌ]ÀË|»cPÌņÌW\ËZ¿Á¶»ZŸ€Ë|»,ZÀ̇ļÌ]ֻ¼Ÿ Á{½Z³|ÀËZ¼¿Á½ZÀ¯Z¯Z]½Zf‡Ây½Zf‡YÄ]€¨‡¾¼“ZÀ̇ ¶»ZŸ€Ë|» {€¯³Ád¨³ÁY|Ë{€ÆŒÅZ»|À]ÁYÂÅYÄ^ ‹ ‰ÔeZ]µZ//ˆ»YÕY|f]YÄÅZ»ZÆq{Ä°ÀËY½ZÌ]ZÀÌ//‡ļÌ] |‹Z]Õ|Ì·ÂeļÌ]ªu½Z³|ÀËZ¼¿Á\ ‹,{Zf‡½YZ°¼Å {Á|uº«Ä]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^//ˆ¿Õ|{ Ö·Zu{‰Á€§|‹¾ËYd¨³,|Ì//‡½Z»Âe{Z̸̻ Z¿Á€¯Â̋€ÌiPedveZÅZ¯Á\ˆ¯\¸£YįÃ|‹¶Zu µZ‡{ZÀ̇ļÌ]|‹Ä]Á|¿Á,ÕÁÕÄf¨³Ä] |Àf‹Y{Y€« €´Ë{{Y»YÕZ̈]Á,dÌuԏY€uYÁd̸ÅY,½Z‡Â¿ dŸ€‡,ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÕÄ»Z¿€]ÕY€mYÁ\ːeZ]ÕZm {€Ì³Y€«Ä«Y|»{»|ËZ]įd‡YÖ¸WZˆ» ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ d‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]¾»YÕYZ],Ö»Âe–ËY€‹{…Â] |¿YÂeÖ»Ó{w€¿¾f§ÓZ]¶ËÓ{YÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Õ¬e d·Á{ՁY|»M{Ä//¯ÖËZŽZ»{{Á‚§Y,|//‹Z]¹Âe Õ{ Õ|¿ÁºÅÓ{d¼Ì«Z^·Z£,|À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯ {€Ì³Ö»ŠÌa{ ,{Œ¿µ€fÀ¯Ó{w€¿įÖe{{Á‚§Y½Y{{Zf«Y¾ËY Y€e½Y€³Â//Œ¯{cY{YÁį{Y{{ÂmÁÖ¿Y€´¿¾//ËY ,µZËÁÓ{Հ]Y€]w€¿|‹Z]d¨³ÄËZ»€//‡YZ]€]½M ¾ËYÖ·Á-|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Y‚Ì¿ևÂ]ÕZÅd¯€‹{‡ ,ՁYY|ËZaZ¿–ËY€‹{į{€¯‰Â»Y€§|ËZ^¿ºÅYÄf°¿ cÓM¾Ì‹Z»ÁÖeY{YÁÄÌ·ÁY{Y»Ä]Äf//ˆ]YÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe YÕ{Zf«Y…Z̬»{|Ì·Âe½Z°»YÔ¼Ÿ,kZydyZ//‡ |ÀÅ{Ö»d‡{Y Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Á€‹ÖaZ‹|‹Z]YÄf¨ÅÁ¾Ìfˆz¿ÄËZ»€‡YZ] {€Ì³Y€«Õ|uYÁ½Â̸̻Á{€»{¶¯ŽyZ‹Ze{€¯ {Ó{w€¿¾Ì´À//‡‰‚Ë,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹ZƇµ{{…€eÖ¯|¿YZe|//‹\m»Äf‹~³Äf¨Å ¾Ì·ÁY{…Â]¶¯ŽyZ‹|‹Z»Y,{‹{ZnËY½YY{ ‚Ì¿Yw€¿‰‚ËÖfuį{Y{½ZŒ¿Äf¨ÅÖeÔ»Z »Á {€Ì´]Y¶¯ŽyZ‹|‹¸m|¿YÂeÖ¼¿ cÔ»Z »{ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹Äf//‹~³Á{ ®Ëº«Ä]{ |uYÁÁY‚ÅZ]Ä^À//‹Á |‹Z]½ÁºÅŽyZ‹Z»Y |̇|uYÁÁ½Â̸̻ |//‹|uYÁÁY‚ÅÕ|{Ä]®//Ë{‚¿ {€¯d^iY|uYÁÁY‚ź«|‹|uYÁ €]Y€]Á{½ÁºÅŽyZ‹|ÌÀ¯Ö»ĔuÔ»Ŀ³½Z¼Å Ä]ÃZ//‹YZ],ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Œ¯{YՀ]Y€]w€¿€ÌyYŠËY‚§YY֋Z¿ÕZÅ\̇M ¹{€»€fŒÌ]|ˀyc|«ÁÕ{Zf«Y½YÂe,Ó{\ed¨³ d‡YÃ{Y{¶Ì¸¬eY€Ì´]©Â¬u€Œ«ZÂz» Äq€³Yd‹Y{ZƛY,ZÀ//‡Z]³Ád¨³{Õ¬eÕ|Æ» {€ÌyZeÁd¨¿‰Á€//§{ZÅdË{Á|v»ÁZ//źˀve ŠÅZ¯c|‹Ä]YՁYž]ZÀ»Œ¯Ä]½MµÂad//Œ³Z] ÕY€]̷ָ{|¿YÂeÖ¼¿ՁYž]ZÀ»ŠÅZ¯¾ËYZ»Y,d‡YÃ{Y{ |‹Z]Yd¼Ì«Ę]Z“Ö]ŠËY‚§Y €ÌiZeÁYw€¿ŠËY‚§YÂy{Ö·Y‡Ä]x‡Za{ÕÁ Ö¸»Ä ‡ÂeÃÁ€³ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¾°ˆ»cÔ»Z »ḑZ¨‹€Ìˆ»,ÄËZ»€‡YZ] |À·Â¤Œ»­Ô»Y‰Á€§Á|ˀyÄ]¥€»Ä¿ÁZ¨f¿Y|« |À¯ž¨e€»‚Ì¿Y ÁÖ «YÁ½YÁZ//Œ»dÌ·Z §½Z°»Y¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ YÂn»~yYZ]|¿YÂeÖ»‚Ì¿cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÕYħ€u ¾ËY{ėÂ]€»ÄË{ZveYZËÁÄ¿ZzeYÁÁ…Â]½Z»Z//‡ ½Z³|ÀÀ¯ē€ŸÁ½Z̓Z¬f»Ä]|À¿YÂf]Ze{‹ºÅY€§YZ] |ÀÅ|]ÕYÃÁZŒ»cZ»|y Ö»¾ÌÀr¼ÅYZ]¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]֌ˀne½ZyÖ¬e€Ì»Y ¾°ˆ»©YÁYÁcÔÌƈed§ZË{ÕY€]Ö^‡ZÀ»€fˆ]|¿YÂe Ö^‡ZÀ»½Z°»Z ˜«…Â]¾ËY{Á‚§Y,|‹Z]Zz‹YÕY€] cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀÕY€] YÖ¨˜ À»֋Á€§Ã|¼ŸYZ]Ád//ŒÅºÅREITS ¹‚Ì¿Z°»¦Ë€ eÄf^·Y |À¯Ö»ºÅY€§½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ÄÀ»Y{,½M–ËY€‹ÁcÔ»Z »cZŸZ‡,¦¸fz»ZŸ]Ze,ZÅ ŠÌaÖfuÁ½YZ‡ÃÂ^¿YZËÁ֋Á€§Ã{€ycÔ»Z »Öfu ®¼¯€]ÃÁԟ…Â]¾ËY{Á‚§Y,{Â//‹¶»Z‹Y‰Á€§ d¯€‹ZËÁZÅ®¿Z]Ä]|¿YÂeֻĠ»Zmֻ¼ŸÁÂuÄ] µY»YZËÁ{YZ»ÕZÅÖWY{ÕY~³YÁÁÂu{Öf·Á{ÕZÅ ē€ŸYÃÁ€³¾//ËYÁ|À¯Ö¿ZËZ//‹®¼¯{Ây̸ְ¼e {Y{Ây­Ô»YÕYÄ^WZ‹ZËÁÄÆ^‹{ZnËY½Á|]½Z³|ÀÀ¯ |ÀÀ¯ē€Ÿ¥Z¨‹ÖËZ”§ {Á‚§YÖ¸»Ä ‡ÂeÃÁ€³ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÄËZ»€‡ºÌ¬fˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡½Z°»Y|¿YÂeÖ»…Â]¾ËY ֻ¼ŸYZ]®ËªË€—YYcÔ¤fˆ»Á­Ô»Y{½YY~³ Ö]Y~mÁ|Ë|md€§,­Ô»Y¾Ì^uZÕY€]Á|À¯ºÅY€§ ḑZ¨‹,Ö´ÀË|¬¿,ՀË~a¥Z˜ ¿YÕZÅÖ³„ËÁį|‹Z] ºÅY€§dÌ·Z §ÕY€]YÃ|//‹ºÌœÀeYZ]®ËdËZÆ¿{Á Ä]į¾°ˆ»½Y€³ĸ»Z »Á½YY~³ÄËZ»€//‡ZÌ¿ÁÃ{ÁM ½Z»Z‡[Âyd¯€uÄ//ˆ¨¿Ö§¾°//ˆ»…Â]{ZnËY ḑZ¨‹{ZnËY{ּƻŠ¬¿|¿YÂeÖ»Ád//‡Y…Â] |À¯Z¨ËYÁÂu¾ËYcÔ»Z »½|//‹½YÁÁ¾°ˆ»YZ] ʇYÁŠÅZ¯Ä]|¿YÂeÖ»…Â]¾ËYՁY|¿YÃY¾ÌÀr¼Å ¶»Z eÕY€]YÃYÔ//¼ŸÁ|»Zn¿ZÌ]ÄÀÌ»¾ËY{Հ//³ |À¯Y¼ÅºÌ¬fˆ»cÄ]Ã|ÀÀ¯ē€ŸÁ֓Z¬f» ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,֌ˀne½ZyÖ¬e€Ì»Y d¨³,ZÀ‡Ä]©Â§\¸˜»½ZÌ]¾¼“Ö¸»Ä //‡ÂeÃÁ€³ Á¦Ë€ eZ]½YÂeÖ»¾°ˆ»ºÌ¬f//ˆ»cÔ»Z »YÕY|m cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÁÂu{¦¸fz»ÕZÅY‚]YՁZ‡Ã{ZÌa ,Ö·Z»ÕZÅY‚]YÁÄËZ»€//‡YZ]{Âm»ÕZŶÌ//ˆ¿ZfaY {€¯\ˆ¯YÀÆ]dËZÆ¿ Ö»Z¼e|¿YÂeÖ»…Â]¾ËYµÂ¼‹ÄÀ»Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÄf§€³€]{ÕZneÄqÁֿ°//ˆ»ÄqY­Ô»YY¿Y ÃZ»€Ìe{ÓZ¯…Â]cÔ»Z »‰YÕ|{|‹ ªËZŸ¾eÁY‚Å|f‡Á{Y{Ä]½YÂeÖ»ÓZe¾ËY{Ã|‹ĸ»Z »ÕZÅÓZ¯€´Ë{Y Á½Â³M¾e,{€³Â³¾eÁY‚Å,ÄËZa¾£Á¾eÁY‚Å,Öf]— {€¯ÃZ‹YcZ¯[·¾eY‚Å ®Ëĸ»Z »½Z]‚Ì»ÃZ»€Ìe֗‚Ì¿½Y€ËYÕÓZ¯…Â]Ö¿| »ÁÖf ÀcӐv»ÓZe {Â]µZË{Z̸̻ÁY‚ʼnYÄ]ÓZ¯Y¿Y¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ ¾e,†»Y¿Y¾eÁY‚Å,{Ó§YÂ//¿Y¾eÁY‚ÅÓZe¾//ËY{ ,¹ÂÌÀ̻·M¾eÁY‚Å,½|^̷»Àf¿ZˆÀ¯¾e,ZÆ^¿Y€³cY‚¸§Àf¿Z//ˆÀ¯ ½ZˀfŒ»Õ‡YԗŠ¼//‹¹€³Â¸Ì¯Á[€//‡¾e,ÕÁ¾eÁY‚Å |‹ÕY|ˀy ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ćĸ»Z »|ÅZ‹ÃZ»€Ìe{,½Y€ËYÕÓZ¯…Â]¦¸fz»ÕZÅÓZe \Ìe€eÄ]ÃZ»{Y{€yÄ]d^ˆ¿į|¿{Â]µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]‰YÄ]ÓZ¯Y¿Y |¿{€¯Ä]€necÔ»Z »‰YÁºnu{YÕ|{ÁdŒÅ|‹ ÕZÅÃ{ÁM€§ÓZe{և€]{»ÃÁ{{,½Y€ËYÕÓZ¯…Â]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‰YÄ]ÓZ¯Y¿Y¾eY‚ÅÁ½Â̸̻€]½Á‚§Y½Y€ËYÕÓZ¯…Â]ּ̋Á€faÁÖf¨¿ |‹ĸ»Z »ÖeY{ZÁÖ¸yY{Šz]Á{{µZË{Z̸̻ÁY‚Å Հ¼Ì¸a{Y»Y¿Y¾eÁY‚Å,€Ì«Y¿Y¾eÁY‚Å€]¢·Z]ÓZe¾ËY{ Y‚ÅÁ†¯YÁ†aԇ¾eÁY‚Åć,ÖËZ̼̋{Y»¾eÁY‚ÅÁ |̇‰Á€§Ä]¹ÂeZ]¹Â̯Á¾e صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7402

روزنامه جهان اقتصاد 7402

شماره : 7402
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه جهان اقتصاد 7401

روزنامه جهان اقتصاد 7401

شماره : 7401
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه جهان اقتصاد 7400

روزنامه جهان اقتصاد 7400

شماره : 7400
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه جهان اقتصاد 7399

روزنامه جهان اقتصاد 7399

شماره : 7399
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه جهان اقتصاد 7398

روزنامه جهان اقتصاد 7398

شماره : 7398
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه جهان اقتصاد 7396

روزنامه جهان اقتصاد 7396

شماره : 7396
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!