روزنامه جهان اقتصاد شماره 7333 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7333

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7333

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7333

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ €ÌeÄ^À‹ć  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ}  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯s€˜»{Zf«YÕY‹Ĉ¸m{Հ̴¿ZÆm ~£Z¯Öf·Á{Y¥~u|Ë|‹ZŒ§€ËcZŸÂ^˜» Äv¨ Ä·Z¬»€‡ d‹Y{{ZË Ã{YÖmZuY{€‡ ,Z°Ë€»MZ]À¯Y~»½Z»¾Ë€fÆ] .d‡YÖ¿Z»Äq Հ³Õ|eÕZÀ]ÃZb‡ {Y|¿YÁ{Âyd À{ ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a ÂmՀ^¯YZ“|¼v» ,d‡Y½YZ‡Á{ÂyZ]dyZ‡Z¯d¨³ÃZb‡ÕZ”§YÂÅÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ ½{€¯¥€—€]Ä],Ö´f//ˆ]YÁž§ÕY€]ÁºËY|¿Հ³Õ|eÕZÀ]Z//» ºÌÀ¯Ö»®¼¯Á{Âyd ÀÕZÅÖf‡Z¯ ÁÃYÂÅZ»cZ¬Ì¬ve‚//¯€»Y|Ë{Z]{Ã{YÖmZuÖ¸Ÿ€Ì»YY{€//‡ YÖ¸Ìyd‹Y{ZƛYÖ¸»ÕÁ{Ây¹¨f¸aÁÁ{ÂyÃ|°//ŒÅÁ„a ªË€—YºË€veÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»į|¿|¬f »Z»Â//Œ¯{½ZËZ«M Ä¿ÖÆfÀ»¹Y{Y{Z¬fŸY¾Ì¼ÅºÅÃ|À]-d‡Y¶u¶]Z«¶»Z eÁÀ¯Y~» Z̈]ÕZÅḑ€›Z]|ËZ]¶»Z eÁÀ¯Y~»¾ËYÄ°¸],½ZÀ¼‹{ÁZ°Ë€»MZ] |‹Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁZÅÃZ´Œ¿Y{¶j»Œ¯¶yY{€Ìœ¿Ö] ՁZ//‡Á{Âyhv]{¶»Z eÁÀ¯Y~»ÕY€]Z»ºÅÁ€»Y{Á‚§YÕÁ Á|¿Y{Ö]ÂyZ̈]ÕZÅ{ÁZf‡{ ºËYÃ|»Md ÀÁº¸ŸÃZ´//Œ¿Y{Ä] d‡YÃ|‹Z£MÖ]Âyd¯€u Äv¨ Ö¸»{Zf«Yd»|y{{Ó§ įZ^»{Ó§ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|»,½Z̼̜ŸZ“|̼u d‹Y{{ZË Z¿Á€¯½Y€v]ÁÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ ‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¶»ZŸ€Ë|» ½Zˀz§Á€ˆy€Ì»Y €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖËZÀ]€Ë»Y ZÆ]ÃZmY[»ÕZÅw€¿¦¬‡cZÌ˂mtˀŒe €Æ»†°Ÿ {‹Ö¼¿ZÅdËZ¼uµÂ¼Œ»|]€mZfˆ» ZÀˆËY†°Ÿ |Å{Ö»‰Y‚³½ZfˆÀ¼¯€eÁ½Y€ËYÄ·Z‡¥ÔfyYÕY€mZ»Y{Zf«Y½ZÆm Äv¨ {Z]MªŒŸÁ½Y€ÆeÃ|¿€]Ö]µY|m€yM†¿Z°‡ ,|ƌ»€ÆŒ¿Ô¯d¨Å{d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » Ze½Y€Æe€Æ‹{Á|{ZeZÆ]ÃZmY¦¬‡k€¯ÁY€Ì‹,º«,YÂÅY,‚Ë€^e,½ZƨY Á|‹Z]Ã{€¯¶¼ŸŠeY|Æ eÄ]į{‹Ö»ՀmZfˆ»µÂ¼Œ»įÃ|‹¾ÌÌ e|{ {Œ¿ÄfyZÀ‹ÖËZ”«¹Zœ¿{|]€mZfˆ»½YÂÀŸÄ] ÄËZ»€‡YZ] {Y{€^y…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ Y€uYÕY€]Õ”ucZ mY€»¥~u ևÂ]dËÂÅ {Zf«Y½ZÆm €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ,Z°Ë€»MZ]À¯Y~»½Z»¾Ë€fÆ] .dˆÌ¿Z»Äq ~£Z¯Öf·Á{Y¥~u|Ë|‹ZŒ§€ËcZŸÂ^˜» ÂmՀ^¯YZ“|¼v» ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a d‡YÃ|vf»cÓZËYZ]À¯Y~»Zf//‡YÂy½Y€ËY,|˳Ö»½Y€ËYÄmZy€ËÁ» †ÌËx‡ZacZ^Ÿ¾ËY«և€»Ä¿ {‹Äf‹Y{€]Zźˀveį|ÅYÂyÖ»Z»Y Äˀ//Œ¿®ËZ]´f¨³{½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁcYZƛYÄ]Z°Ë€»MÂ//Ƽm Á€eY†aÖfuZ°Ë€»MZ]À¯Y~»»,{Â]Äf¨³€ËÁÕZ«MÖ¿Z»,{Â]Ö//¿Z¼·M Á|Å{ÄËÁ€Ì̤eZ°Ë€»Mį֗€//‹Ä],dˆÌ¿¶¼fv»€Ì£Ö¿Z¼Ì¸//‡º‡Z« ¶ËYÁYÄ]•Â]€»Ö»Ô¯d//Œ³€]Ád§¾ËY« |À¯¤·Y½Y€ËYÕZ//źˀve ¾f»,Z°Ë€»MÂƼm†ÌËįÃZ»dŒÆ^Ë{YY d‡YÃZ»¾¼Æ] ÕZÆËY‚³€^yÁÖ¿Â˂˸eÕZžÌ]Á{Ä]Á{¼¿Z”»YYZźˀvedŒ³Z] ,{~³Ö»Á½MYµZ//‡Á{YŠÌ]įÁ€//»YZe{Y{½Z//Œ¿½ZÆm±‚] Á|ËZ¼¿{YMºË€veÕ{Zf«YÕZÅZÀ´ÀeYY{Âyį|À¯Ö»‰Ôe½Z»Œ¯ ,|Ë|mª§YÂe®ËÕY€]Ã|vf»cÓZËYÖ]ZeÖ]Y,ÃZ³M½Y€›Z¿¶]Z¬»d¼‡{ {Á |ÀËZ¼¿Ö»ÕZŒ§Za{Âyž“»€]Â//Œ¯Á{€Å¾°Ì· |ÀÅ{Ö»€^y .dˆÌqZžfˆŒ¿Zœf¿YÄ]¾ËYd¸Ÿ |¿€]Ö»€ˆ]Հ´Ë{½Z»Zœf¿Y Ã|vf»cÓZËY {€¯Ânf//ˆm«½Z»»¹Z¿Ä]Õ|̸¯Հ̤f»{|ËZ]Yd//¸Ÿ ½Y€ËY{Zf«YÄ¿|]ÁÄf//ˆÅ€]Õ{Zf«Y¦ “ZiM,½Z»µÂ—{{Y{ž«Âe …Z//ˆuYÖ»Ô//‡YÕÂƼmd̼¯Zu,| ]Ä]ÕYĸu€»YÁ{{€³€//ÅZ› À¯Y~»‚Ì»ÕZa¾fˆŒ¿Ä]Â^n»Á|//‹Z]Ö¼¿€Ì//ˆ»¾ËYÄ»Y{YÄ]{Z«|À¯ ŠÌaÕZÅ|Ì«ÁcÓZ¼fuY¾f§€³€œ¿{Z]‚Ì¿½Y€ËY,€´Ë{ÖËÂ//‡Y {‹ cZ»Y‚·YÁ•Á€‹‰€Ë~aZ]Á€e\‡ZÀ»–ËY€//‹{{Y{Zœf¿Y,Z°Ë€»MÕÁ ,µMÃ|ËYÖ¿Z»ž˜¬»Á{¾ËYįd‡YÖ Ì^—Á|ÀÌ//ŒÀ]À¯Y~»‚Ì»ÕZa,{Ây ½YÂeÖ»,{Âm»|ÅY‹…Z‡Y€] |‹Z]Ö¼¿½Zˆ°Ë¥€—Á{Y®Ë€ÅÕY€] {ÂycZ»Y|«YÕY€]ÖËY€mYZ§Ä//‡Ã|vf»cÓZËYÖ¸ §d·Á{į{¼¿ZŸ{Y ,ºË€ve¹€ÅYYÃ{Z¨f‡YZ]|ËZ¼¿Ö»‰Ôe,µÁYZ§{ d//‡YÃ{¼¿ÖuY€— {YÁֻԇYÕÂƼm{Zf«Y€] ÁÖ»Zœ¿,Ö//‡Ż,Õ{Zf«YÕZÅZ//Œ§ ž^eÄ]ÁÃ{€¯dËY€‡Z¼fmYÄ]Õ{Zf«YcÔ°//Œ»įZn¿MZe|ËZ¼¿ į{{€³{ZnËYֻԇYÕÂƼm½Y{€¼f·Á{ÕÁŠÌaևŻ{Zu¶ËZˆ»½M {Y{Y€«ºÌœÀe,¹Á{Z§{ |ÀËZ¼¿À¯Y~»‚Ì»dŒa¾f//ˆŒ¿Ä]Â^n»Y½Z¿M ½Y€ËYį½Y‚Ì»€ÅÄ]įd‡YÖÆË|] {€Ë~acZ°Ë€»M¶Ì»[Z]Õ|Ë|m Z°Ë€»MÕY€]ĸu€»¾ËY{Z¯,|‹Z]Äf§€³Y€«ZÀ´ÀeÁZ//Œ§dve€f//ŒÌ] YÕ{Zf«YÁևŻÕZÅÕY{€]ÀÆ]¹Â‡Z§{ {ÁÖ»ŠÌa€eÃ{Z//‡ ½|‹Ã|¿€]ÕY€]µZˀ‡¾ËYÁ{€Ì³Y€«Z¯Âf‡{{|Ë|m{Y{Y€«ÕZËY‚» Ä·Z‡ZÆqÃÁ{Á{{Z§ć¾ËY {{€³Y€°ecZ]Zzf¿Y{Ö]‚uºÅ ÖfˆËZ]Ö»,Ö·YÖ¿Z»ÁZ]{`»Y€e|·Z¿Á{ÕÂƼmd//‡ZË Y{ÂyÖ¿Z»ÄÀÌÆ]½Y‚Ì»ZŁZ§Y®Ë€Åd//‡Y€¯}Ä]¹Ó {{€³ÖËY€mY Ä]ÖfˆËZ]Ö»ÕÂƼmd//‡Z˵ÁYÃÁ{{d//ˆz¿Z§µZj»ÕY€] {Y{ µÁYÃÁ{½ZËZaY¶^«Ze¹Á{Z§Ä°fˆ¿Md·Zu¾Ë€fÆ]Á|‹Z]Ã|Ì//‡¹Z¼eY {½MlËZf¿YÂƼm†ÌËŽz‹į{{€³Z£M`»Y€eÕÂƼmd‡ZË |ËZ¼¿Ã{Z¨f‡Y¹Á{ÃÁ{cZ]Zzf¿Y ÖËZ¼Å{€³{{ÂyÖeZ]Zzf¿YÖ¿Y€Àz//‡{`»Y€e{Â]ŠÌaÁ|Àq¾Ì¼Å Z»Z]ÁYÂƼm†ÌË {‹Ã|¿€]½|ËZ]Âm|ÅYÂyÖ»½Y€ËY»d¨³Zˆ·Ze€Æ‹ |ÅYÂyÖ»½Y€ËY dˆÌ¿[Ây½Z‹ž“Á€“ZuµZu{Á{Y{|¬¿µÂaZÆ¿MÄ] `»Y€e€³Y|ÌÀ¯€^|Àf¨³ZÆ¿MÄ]½Y€´Ë{ÁՀ¯½ZmZ»Y|À¯ª//§YÂe¾»Z] |ÀÀ¯ª§YÂe¾»Z]½ÓY€³YįÖ·Zu{|ËÂ//‹Ö»Z°Ë€»M\uZZ¼//‹{Z^] ¾ËY¹Â‡Z§Ây{ «d//‡Y€e­ZÀf//ŒuÁ| ],|¿Y{Հf¼¯ÄÀ˂Š{c|«¾f//‹Y|Æ´¿ÕY€]|ËZ]YZ§¾ËYÄnÌf¿®Ë,d¨³|ËZ]‚Ì¿Ä//»Z¿€] `»Y€eÕÂƼmd‡ZËÄ·Z‡dŒÅÃÁ{½ZËZa{½ZÅYÂyÕÂƼmd‡{ ª˜À»,{‚Ë€]ºÆ]Ä»Z¿€]¾//ËYÖ¿Z»ÁY|¿YÁÖ·YÂe€³YµZu {¼¿Ânf//ˆm Z¯Yd‡{½Y€ËYÕYÄfˆÅÄ»Z¿€]ÃZ]{Z»Z]ÁYŽz//‹ÁcY€¯Â»{[‚u ºËÁZÌ]{ZËÄ] {€¯|ÅYÂy{¼¿ÁŠÌacZ]Zzf¿Y{ĸXˆ»¾ËYÁ|ËMÖ»{ ÕY‚³€^yZ]Z°Ë€»Md«ÁÂƼm†ÌËįÕYÄ^uZ»{ÃZ»}M{ d//‡YÖ «YÁ€Ì£¾ËY»{Â]Äf¨³{Ây{€°¸¼ŸYZ//§{{d//‹Y{€fËÁ ½|‹€edz‡c{Y{ÂyÕYÄf//ˆÅdÌ·Z §½Y€ËYºÌ//‹Z]|¬f »į ,cY€¯Y~»{d̬§Â»ÕY€]Ö//ˆ¿Z‹pÌŽ{Y|¿¾ÌÀr¼ÅÁZźˀveº//˃ d‡ZË|Ë|mÁ{cZ]Zzf¿YZeÃZ»{Á|uÄ°fˆ¿MdÌ «YÁ« |À¯Ö»¦«Âf» ‰€Ë~aYÕYÄ¿Z//Œ¿pÌÅĜv·¾ËYZeÁd//‡YÃ|¿Z»Ö«Z]Z°Ë€»MÕÂƼm {ÂyÖ¼¿ºŒqÄ]À¯Y~»Ä]½Y€ËY Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż {€¯s€˜»{Zf«YÕY‹Ĉ¸m{Հ̴¿ZÆm Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á |‹d¬§Y»YÂÅY¾Ì»YZz]ÃZ³Á€Ì¿,Ö¿YÂeZ]½Â̇Y‚Ì¿|» Ö¸yY{ž]ZÀ»¶v»YÕY~³ÄËZ»€‡Z]¾ÌÀr¼Å{Zf«YÕYÂ//‹ ÃZ³Á€Ì¿Á|‡ՁZˆÆ]ÁºÌ»€eÕY€]½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z‡ ¶v»YÕY~³ÄËZ»€‡‚Ì¿Á{ÃZ³Á€Ì¿Ä ‡ÂeÁ½Z¼Ì¸‡|nˆ» œÀ»Ä]ÖeY€u©€]ÕÁ€Ì¿֐ze{Z»d¯€‹Ö¸yY{ž]ZÀ» {€¯d¬§Y»Ö^̯€e¶°Ì‡ÃZ³Á€Ì¿gY|uY ÖÅZ´ŒËZ»McY‚ÌÆne|ˀys€—Z]d¬§Y»€]ÃÁԟĈ¸m¾ËY{ Z]†¿ZÀËZ§ÖmZycÔÌƈeYÃ{Z¨f‡YZ]ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ •Z¬//‡YÁÖÀ˂´ËZmÄ]®¼¯s€—Ä]•Â]€»Ä]»ÄÌuԏY ÕZÅÕZz]Z]Öf¨¿ÁՁZ³¹Â‡€»ÕZz]ÃZ´f‡{½Â̸̻®Ë |‹d¬§Y»|À¼‹ÂÅ®Ìf»€ÅÓZ]½Z»|¿YY{Š¯{Á{Â‡Z³ ÕY~³YÁµÁY|mÖ¿Z»¦¬‡ŠËY‚§YÂ“»Z]{Zf«YÕY‹ [€£Öf¨¿­€fŒ»ÕZŽY|Ì»ÄqZb°ËÄ ‡Âes€—dyY{€aZ]Á ÖeY{ZÕZÅÄ¿ZËZaÁ¹Zyd¨¿µZ¬f¿Yķ·•Â˜ygY|uYÁ½ÁZ¯ ÁY€mYÄqZb°ËÁž»ZmÄ ‡Âes€—Á®‡ZmÁ½Z³€Æ]{ZÀ]{ ,Հ‡Y€‡ķ·•Â˜yÁÖ]ÂÀm…ZaZeÕZŁZ§¶Ì¼°e {€¯d¬§Y»Z³µZ¬f¿YÁ d·Á{cY€¬»YÖ//Œz]ºÌœÀe½Â¿Z«Ã{Z//»Ân»sԏY Á½Zz»ÁZÅZ^¿YÖ¿Z^Ìf//ŒaÁd//‹Y|Æ´¿s€—Ây{ Ö¸»d¯€‹Ä]•Â]€»ŠzacZ//ˆÌ‡PeÁÕY{YÕZÆ¿Z¼fyZ‡ Z]d¬§Y»‚//Ì¿Á½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁY€//§ŠzaÁŠ//ËÓZa gY|uYœÀ»Ä]ùZ»Yc€”u½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d‡YÂy{ cZ]»€´Ë{Y½Z³{Z‹¹Á€v»Ĭ˜À»{~£Z¯|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯ {Â]{Zf«YÕY‹Á€»Y ž]ZÀ»¶v»YÕY~³ÄËZ»€‡Ây{Á€Ì¿cYÁd‡YÂy{ cY{ZdyZ‡€Ë¾Ì»Pes€—ÕY€mYÕY€]€Ì¿YÂed¯€‹Ö¸yY{ ÕY~³YÁ‚Ì¿Á½Zfˆ¯Za{M³|À]Á½Zfˆ¿Z¤§Yl¿€Æ‹Ä]©€] ÃÁ€aÕY€mYÕY€]cY‚ÌÆneÁÓZ¯|ˀyÁÖmZyd¯€‹Ä]Z¯ |À¯ÄWYY{Zf«YÕY‹Ä]Ã|ÀËMÃZ»®Ë ÁÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ,d¨¿,Á€Ì¿½Y€ËÁįĈ¸m¾ËY{ ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌË,cZneÁ½| »d ÀcYÁd‡€a€‡ Z]|Àf‹Y{”uÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÁÄm{Â] ÕY€]Ö¸ §ÕZÅdË{Á|v»½Z//Ì]Z]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÁcZ»Y|«YY|ËZ]d¨³,Œ¯{ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕY€]Ö¸yY{ž]ZÀ»Yֻ¼ŸÁÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹ÕZÅÕY~³ {€¯dËZ¼uŒ¯Ä ‡Âe ,ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ// »Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] d̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]{Zf«YÕY‹Ĉ¸m{«Õ€Ì´¿ZÆm©Zv‡Y» ÕY€mY{žË€ˆe€]Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€]~£Z¯¾Ì»ZeÂ“» ~£Z¯|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯gY|uYœÀ»Ä]{Zf«YÕY‹¾ÌŒÌaÄ]» d¨³Á{€¯|̯Ze½Z³{Z‹¹Á€v»Ĭ˜À»{«€°ŒÌ¿…Z³Z]»Y ,~£Z¯cY{YÁÕY€]Öf·Á{Y¥~uÄ]ÄmÂeZ]€“ZuµZ//u{ Ã|‹{YÁŒ¯cZŸÂ^˜»Á€Œ¿Á_Zqd À€]Ö¿YÁY€§ZŒ§ Հ̳¸m€]ÃÁԟÖ¸yY{|Ì·Âe–ËY€//‹½{€¯ºÅY€§Z]|ËZ]į ~£Z¯cY{YÁÕY€],Œ¯YYÓ{ZŽÂ̸̻Ä¿ÓZ//‡kÁ€yY Ä¿ÓZ‡į|‹½Zf//‡Ây{…Z³Z]ÄÌ·ÁY{Y»d§|ŁYž¿Z» Ĭ˜À»{֘Ìv»dˆËcÔ°Œ»{ZnËYÁZÆ¿M¾f§€³ŠeM|ÅZ‹ ºÌfˆÅ ÕY~³ÄËZ»€‡dÌ “ÁÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Y|ËZ]d‹Y{ZƛYÖ¸ §ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]Â//Œ¯{ ֻ¼ŸÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÁcZ»Y|«Y {€¯dËZ¼uŒ¯Ä ‡ÂeÕY€]Ö¸yY{ž]ZÀ»Y cY‚ÌÆneÄ]Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{‚ÌÆne€]|̯Ze¾¼“Հ̴¿ZÆm œÀ»Ä]Zed‡YÂyÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Y,¾Ë¿ÖÅZ´ŒËZ»M Ã{YÁdy‡¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]Ä]•Â]€»ÕZÅs€—{€^ŒÌa ¥€›ÁÄÌÆeÖeZ̸¼ŸZ°ÅY,Ã{Â//‡€§ÕZÅÁ{Ây½{€¯kZy ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]ÖeZÌ·Z»ÁÖ°¿Z]ºÆ»ºÌ¼eÁ{ |¿Y|¿YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁcÓM¾Ì‹Z»‰Á€§ªuZÅ®¿Z] Ö·Z¤f‹Y,{€Ì´¿¶°‹|Ì·ÂeZeÁ{Y{Ö´¿€aŠ¬¿|Ì·Âe‚Ì¿d‡Y {‹ZÅY¿ZyÃZ§t˜‡ŠËY‚§YÄ]€nÀ»į|‹|ÅYÂz¿{ZnËY d¨³Ádˆ¿Y{"|Ì·Âe"YŒ¯{Zf«YcZn¿ÃYÖ¿Z]ZÌy…|» Ö´¿Zy¹Y·,Á{Ây|À¿Z»Ö»Ô«YÕZmµZ‡ÕY|f]YÄÅZ»ć{ Y{Ây€]|Ì·ÂeŠËY‚§YYÖ¿| »žËZÀcӐv»YÖ//y€]Á ¾Ë€edz‡Z]Œ¯įÃ|‹ª¬v»֘ËY€‹{|‹¾ËYįÃ{Â] Á½| »,d ÀcYÁd//‡€a€‡ d//‡YÁÄ]ÁZźˀve Y€«|Ë{Z]{»įÕ|Ì·ÂeÕZÅğ¼n»{{€¯|̯ZecZne ÁÕ|Ì·Âe»YYÕYÃ|¼ŸŠz]į{‹Ö»Ã|ÅZ//Œ»,|¿€Ì³Ö» dyZ‡ÁÂu{į{€Ì³Ö»cÖ¿Y€ËY½Z¿YÂmÕ‡YÖuY€— Ä¿Z«ÔyÕZÅÃ|ËYZ]ÁÃ{€¯dÌ·Z §½Y€ËYdyZ‡Ä ‡ÂeÁÖ¸yY{ |ÀÅ{Ö»ŠÅZ¯Y½MÖ¨À»ZiMÁÃ{Y{Y€«€ÌiZedveYZźˀve ®ËÄ]½Y€ËY½|¿Z//‡ÕY€]Õ{ZˁÕZÅÂ̴¿Y‚WZuY½Z¿YÂmÕÁ €]įÖËZÅğ¼n»YÕZ̈]d¨³Ádˆ¿Y{Öf ÀµÔ¬f//‡Y cY|Ì·ÂeY,|¿YÃ{€¯Z¯cY‚ÌÆneÁcZ ˜«ՁZ//‡Ö»Â]ÕÁ -|Àf//ˆÅÖ¸yY{ŽzeÁŠ¿Y{Ä]Ö°f»ÁÄf§€³ĸZ§€]Y |Ì·ÂeÖ·Âf»½YÂÀŸÄ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ°ÀËY¾¼“ ÕZÅÕ|À¼¿YÂeZe{Y{‰Ôe¶yY{dyZ‡ÕZł̻ÕY‚³€]Z]‚Ì¿ ՁZ‡Ö¸yY{ÁÂu{ÁÄf§€³Z¯Ä]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹ {Y{€]Õ|mÕZŹZ³ Õ|f»ÄmÂf»ÖfÌ·ÂXˆ»,{€Ì³Y€«d‡€Æ§¾ËY{ÁÃ{Â^¿|À^ËZa {Â]|ÅYÂz¿Õ|Ì·Âe|uYÁ dved·Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z],{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ |ÅYÂy¾Ì»ZeYcZn¿ZyZ¯ÄÌ·ÁY{Y»ZÌ¿{»Y֘ËY€‹€Å Z]–^e€»ÕZÅÓZ¯ZeÃ|‹€¬»|Ì·ÂeŠÆmÃZ³Y€«{d¨³,{€¯ cZ¯€¼³Á{ZÀ]ÕÂ//‡YŽÌy€edË·ÁY{Õ|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y» ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeZÌ¿{»Y{Á‚§YÖ¿Z]ZÌy…|//» |¿€Ì³Y€« Ę]Y¾ËY{Á|//‹|ÅYÂy¾Ì»ZecY{ZY¶ZuY¶v»Y Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]½Zִ̻ÀeZ´ÀeÕZ°¼Å €ÅįÕÂv¿Ä],Äf§€³¶°//‹cZneÁ½| »,d ÀcYÁ Y‚³€]Œ¯Öf À¦¸fz»ÕZÅğ¼n»Z]įÖeZˆ¸m{Äf¨Å {»¦¸fz»ÕZʼnÁYÄÌ·ÁY{Y»ZÌ¿{»Y¾Ì»Ze,{‹Ö» cYÁÁՂ¯€»®¿Z]ÕZÅd‡Ż…Z‡Y€]ÁÄf§€³Y€«hv] Y¾Ì»ZeÕY€]½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|ÀÀ¯{Z½ZÌ»ÖeZ¬§YÂe,d¼ ÕY€]¹Z³¾Ì·ÁYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ {€Ì³Ö»c|Ì·ÂeZÌ¿{» ÕŒ¯€Å{€¯tˀe,d‡YÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze,|Ì·ÂeՀ̳¶°‹ Ö¸YdË·ÁY|ËZ]Z¼fu,{Y{€]¹Z³d§€ŒÌa€Ìˆ»{|ÅYÂz]į {Zf«Y{įÖ¸WZˆ»Y¡Z§įY€q-|Å{|·Â»ÕZÅŠz]Ä]Y{Ây {,|¿Z»Ö»ZmÄ]|Ì·ÂeŠÆmÁª¿Ád^j»ZiMĘ//‡YÁÄ]Ö¸» ½ZËZ¼¿Y¿ZyÀ¨‡ÁdŒÌ »{½M€iYZ¼Ì¬fˆ»į‚Ì¿µZ¤f‹YÁÂu ¦Ì·Z°eÄ]֫¬uZË̬֬uŽz//‹Z]ĸ»Z »½Z»{Õ|Ì·Âe ,Õ{Zf«Y|¯,ĸ»Z »¾Ì§€—cZzŒ»k{YºŸY{Âyֿ¿Z« Ã{¼¿¹Y|«YÄ¿Z»Z//‡{¹ ¹ ©€°»Ã{Z»ª]Z˜», Á…{M ½ZË{R»dˆÌ·{Ö¸ËÓ{Ä]ZÀ]Žz‹ZËd¯€‹½M0Y| ]Á|//‹Z] |uYÁÕ{R»ÄmÂf»ÖfÌ·ÂXˆ»,{€Ì´]Y€«ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Z^fŸY|«Z§ |«Z§½ZË{R»dˆÌ·{dˆËZ]Ö¼¿Õ{R»Á{Â]|ÅYÂz¿Õ|Ì·Âe Á½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ {€Ì´]Y€«ÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Z^fŸY ½YÂÀŸZ^fŸYÁµÂaÕY‹¶¼ ·YÂf‡{{¾ÌÀr¼Å{Á‚§YcZne ÕZÅ|uYÁcÓM¾Ì‹Z»‰Á€§ÁՀ]Z¯€Ì̤eªuZÆ°¿Z]įÃ|‹ ÁÂu{{€¯tˀeÕÁ |¿Y|¿Y{Â//y®¸¼edveÕ|Ì·Âe ÕÓZ¯‰Á€§ÕY€]YÕYĸ»Z »,Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe®ËįÖ¿Z»,ÖeZÌ·Z» | ]įՀ^f »Z¿ZËÕ~£Z¯ÕZÆf¯€‹YºŸY֗Zy{€§®ËZ]{Ây c,Äf§€³Y€«ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÃŻd‡€Æ§{,ĸ»Z »Y ,{Y{€b]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä]YÃ|‹¦Ë€ eºËY€m|ËZ],d‡YÃ{Y{ Äf‹Y|¿ÖeZÌ·Z»Ä·Zˆ»Y|ˀy{€§,ÓZ¯‰Á€§½Z»{Ä°Ì·Zu{ {‹sԏYÂ“»¾ËYį|‹¾ËY€]ºÌ¼e¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],d‡Y ž¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡ºÌ¼e…Z‡Y€],Ö¿Z]ZÌy…|»Äf¨³Ä] cÕ{€§Z]Yĸ»Z »Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe,‰Á€§½Z»{Är¿ZÀq,|Ì·Âe | ]Á|‹Z]Äf‹Y|¿Y€«ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÃŻd‡€Æ§{į|Å{ ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡–]Y“ÁÖeZÌ·Z»cY|Æ eÄ]Öe|»d‹~³Y ¶¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»€³¶Ì¸ve dˆÌ¿ċZ»¹‚Ì¿Z°»½{€¯µZ §ÖÀ »Ä]ZÅÖËZaÁYÄ»ZÀ ˜« s€—Ây{Äf§€³cÕZŶ̸veÃZ]{ÄmZyd‡Ż¶WZˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY ‚³€ÅZ»d¨³½Y€ËYÄ°ÀËYY| ]d‹Y{ZƛY`»Y€eÕ‡Y½Y€ËYZ]À¯Y~»Â“»ÃZ]Á{ ,{‹Ö¼¿kZy¹Zm€]Y½Y€ËYį{€¯Y|Ìa¾Ì¬ËZ°Ë€»MÖf«ÁÁºË‹Ö¼¿kZy¹Zm€]Y Y¶^«½Y€ËYZ]d‡Y|À¼«ÔŸ`»Y€e½ÂÀ¯Y {Â//‹kZy¹Zm€]Y‰{Âyd§€³ºÌ¼e |ÅYÂyÖ»Y¾ËYZ°Ë€»M{Ö¸yY{¥€»ÕY€]Äf^·YįċZ]Äf‹Y{ÕYÀ¯Y~»,cZ]Zzf¿Y ÁÄ̇Á,¾Ìqĸ¼mY,ļŁYįd‡Y¾ËY`»Y€ed̐z‹d̏ZyÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Z»Yd‡YÖ Ì^—`»Y€e¾f‡YÂy®¼¯|‹ÁM{ZË,|ÅYÂyÖ»®¼¯½|‹Á€ÌaÕY€]½Y€ËY |ÅYÂyֻİÀËY-|À¯Ö»s€˜»Y½MÖ¿Z]Ö]½Z]Z]¾ËY€]ZÀ]|À¯½ZÌ]YZ°‹MY½M|¿YÂeÖ¼¿ Z]{Y{Y€«{Z¬ ¿Y{ZÅcY€¯Â»{|Ë´]|ÅYÂyÖ»įd‡Y¶Ì·{¾ËYÄ],|À¯À¯Y~»½Y€ËYZ] Á|Àf§€³½Y€ËYYÖ¼¯ZÌf»YZÆ¿MÁd‡YÃ{Â]ÃZ^f‹Y¹Zm€]½{€¯Z”»YÁ|¿{Â^¿ª§Â»½Y€ËY d§€³|ÅYÂyՀfŒÌ]ZÌf»YÀ¯Y~»c{‰{Ây ZÌf»YºÅ¹Zm€]ÁY|¿YÄ]½Y€ËYÁ{€Ì´]cÀ¯Y~»€³YÖfu{Á‚§YÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY d‡Ż½Z°‡½Âq‚Ì¿ÖˇYZ»Y|¿YÄf§€³Õ{ZˁZÌf»Yį|À˳Ö»ZÅÖËZ°Ë€»M,|Å|¿ ¶«Y|u,{‹¹Zn¿YZ¯¾ËY,|¿Y|¿īԟ½ZŒËYÁd‡YՀ^źœ »¹Z¬»Äf‡{{ÖmZy {€Ì³Ö¼¿¹Zn¿YZ¯¾ËYºËY{ÁŠÌaYZ°Ë€»McZ]Zzf¿YįÃ|ÀËMÃZ»|ÀqZe ,ºÌ‹Z]Äf‹Y{|ƟÄ]ÕZ§Á|ËZ]įºË|¬f »ÖÀË{cY{Z¬fŸY…Z//‡Y€]Z»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Äf‹Â¿Õ{Y{Y€«€³YÖfud‡Y¾°¼»{€¯½ZŒ¿€—Zy,ºÌÅ{Ö¼¿¹Zn¿YÄ¿Z³Á{ՁZ]¾ËY€]ZÀ] ®Ë,dˆËZ]Ö»ž«YÁ{-{‹kZyÄf‹Â¿`»Y€ed·Á{įÕ{Y{Y€«YÕ| ]d·Á{,{‹ ,|Å{¹Zn¿YYŠeZ]Zzf¿YZ°Ë€»MZeºÌÀ¯€^įd‡Y¾ËY½MÁ{€Ì³cÖ//‡Z‡YZ¯ {€^¿ºÅ€³YÁºÌÀ¯À¯Y~»ZÆ¿MZ]½Z‹Zf§€Ì̤ec{ºÌ¿YÂeÖ»,|‹Ã|¿€]`»Y€e€³Y ºÌÀ¯և€]Y|Ë|mºÌeZ]À¯Y~»ºÌ¿YÂeÖ» YÖfucZ]Zzf¿Y{‰{ÂyՁÁ€ÌaÕY€]`»Y€eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¶¸¼·Y¾Ì]¶WZ//ˆ»€´¸Ì¸ve dyY{€aÖeMÕZÅÃZ»{Z°Ë€»MÁZaÁY,½Y€ËY–ËY€‹¶Ì¸veÄ]|ÅYÂyÖ»®¼¯ºÅ½Y€ËY cZ]Zzf¿YY¶^«Y½Y€ËYÕYÄfˆÅª§YÂe¹Zn¿Y€‡Zed‡Y‰Ôe{`»Y€e»d‹Â¿¾Ë{Z³ d‡Y֟|»ÕÁ |À¯µZ¼ŸY½Y€ÆeÄ̸ŸYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÖeZv̸ˆeÕZźˀveÃZ]Á{Á|À¯{Â]Z¿ ÖˇY |À¯Ö»|Ë|ŒeYºˆËÁ€eY½Y€ËYdËZ¼u,ÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼e¹|Ÿį ½Y€ËYÁÃ|‹¶u½Y€ËYÂ“»į|Ë´]Z°Ë€»M½Z³|ÀÅ{ÕYÄ]|¿YÂf]|ÅYÂyÖ»`»Y€e Ã{€¯®Ë€veÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §ÕZÌuYÄ]Y½Y€ËYÕÁÕZÅ®Ìf¯Ze-d‡YÃ|‹¦Ì “ « d‡YÃ{Y{Y€«Ö»Zœ¿Հ̳{Ä¿Zf‡M{YŒ¯Á{Ád‡Y ÃZ]{,ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{¶¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»€³¶Ì¸ve«Ö¿Zf‡{YŠËZŒz]|¼uY» Ä]½Y€ËY½{Y{©Â‡ÕY€]Z°Ë€»M–‡Âe½Y€ËY®Ë€ve€]ÖÀ^»ÖmZyÄˀ//Œ¿®Ë¶Ì¸ve {Ây€]ÕY€]Y½Y€ËYZ//e|À¯Ö»Y{Ây‰Ôe,Z°Ë€»Md¨³,Ö»Zœ¿ÖËÁZËÁd¼//‡ ½Y{€¼f·Á{–‡ÂeZ¿Á€¯dˀË|»{¦ “Á{Y{¶°Œ»Ö§Z¯ÁY|¿YÄ]Z»Y |À¯®Ë€ve YÄËÁÄ]½Y€ËYZ]{Ây€]{Z°Ë€»M |Å{Ö»½Z//Œ¿YZ°Ë€»MÖe|«€]Ydˆ°‹,`»Y€e Ä]®q¯ÖfŒ¯½Y€ËYįÖ¿Z»Y¾ÌÀr¼ÅÁ{€¯½YZ^¼]Y|‡ÓY¾ÌŸ½Y€ËYįÖ¿Z» ÁZÆ¿MÕZÅÃZ´ËZaÄ]Yž—Z«x‡Zaįd¨³Z°Ë€»M|Ë|ÆeÄ]x‡Za{Á{€¯¹Y‚ŸYÔWÁ‚¿Á |¿|»MÃZe¯ZÆ¿MÁd‡YZÆ¿M¶Ì‹MÄÀ‹Za¶ÌWY€‡Y½Âq {Y{½ZŒ¿¦Ì “,{Y{|ÅYÂy¶ÌWY€‡Y d¯€uk»€]Y‰{Âyįd‡Y|À»īԟZ°Ë€»McY€¯Â»{[‚uÖˇY{Y{Ä»Y{YÕÁ |Å{Y€«²ÀËċ³{Y`»Y€eÕZ«MÁ|À¯YÂ//‡Z°Ë€»M{Öf//‡€a{Y„¿|“Ö»{€» Y‰{Âyd‡{Ã{€¯‰ÔeºÅ d‡YÃ{Â]ª§Â»Z¿ÖmZyd‡Ż{`»Y€e¾ÌÀr¼Å Z]d‡Y|À»īԟÖˇYºÅÁ|Å{½ZŒ¿€a½Y€ËYÁÖ·Z¼//‹À¯ÁÔWÁ‚¿ÁZ]•Z^eY{ |‡€]ºÅZ¨eÄ]ֻԇYÕÂƼm |‹¹ÔŸY¾Ì¼Æf»€yMZ§{Ĉ¸m{ |‹Äf‹Y{€]Ö¿YÁ€ËY…Z^ŸcZ»ZÆeYY‘ÓYÖ§{Zˆ§Y .dˆÌ¿Ã|¿Á€a¾ËYÖ¯Z‹­€¼³Y€q,Äf§€´¿cÖ«ZqZ«pÌÅÖ¿YÁ€ËY Ã{YÁcZ»ZÆeYÄmÁpÌÅÄ]»Ã{€¯|̯ZecZ»ZÆeYÖ»Z¼e{Z]ÃZ³{Y{¶^«cZˆ¸m{¹ZœŸ Ä]į{‹Ö¼¿ d‡YÃ|‹ZmYÃZ³{Y{Ä]Ö//‡ZÀ‹Z¯½Á|]Ã|¿Á€a½Âq¹Y|¿µÂ^«Y †a d‡YÃ{Â]©ZqZ«½ÓYZeµZ//‡Y¹ZœŸÃÁ€³ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁ¶¯ºÌË´]¹{€» ÕY€]ZŵZ‡¾ËY{YÖ¯€¼³‚^‡ij€]Y‚ÅÄ]•Â]€»Ö¯€¼³‘YŸ½Z»ÂeZÅ{Z̸̻ ®Ì°ŒecY{YÁYÖ°q¯Šz]ÕÁ­€¼³½Z‡ZÀ‹Z¯.ºË{€¯Ö»dyY{€aՂÌqÄq Ö¯Z‹Y€qԏY.|¿YÃ{€¯ħZ“YÂ“»¾ËYÄ]Y€´Ë{ÕZÅd¯€‹cY{YÁY€q |¿YÃ{€¯ «.d‹Y|¿”ucZˆ¸m{d‡Y­€¼³Y€ÅZ›įZ» d‡Y­€¼³Õ‡YdËZ°‹s€—Ä]•ÂÀ»ÓZ¯©ZqZ«Ö¿YÁ€ËY¶Ì¯Á d¨³ÃZ³{Y{{¹ZœŸÃÁ€³½Y€Ë|»Y€´Ë{¾eÁÖ¿YÁ€ËY…Z//^Ÿ¶Ì¯ÁÖ´Ì]ZË{€Ì]{ µZ‡YÕZƛYº¯{‹Y€uY|ËZ]½Mֿ¿Z«ÁÕÂÀ »,Õ{Z»¶°//‹ćY©ZqZ«¹€m ©ZqZ«½Â¿Z«,½Â¿Z«¾ËYį¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ÁdˆÌ¿d‡{Ã|¿Á€a¾ËY¶Ì°ŒeÁZe | ]Ä]ÕZŵZ‡{Y»Ä]½YÂeÖ¼¿d‡YÃ|‹\ːeµZ‡YÄf§Z˽Z»Z‡ µZ‡{©ZqZ«Z]ÁZ^»½Â¿Z«ÄmÂeZ] dˆ¿Y{Äf§Z˽Z»Z‡©ZqZ«À»{Y½Z»¾ËYZe Áև€]|ËZ]…Z‡Y¾ËY€]d‡Y­€¼³Õ‡YdËZ°//‹s€—Ä]•ÂÀ»ÓZ¯©ZqZ« ÃZ]{ÕZƛYº¯{‹Ö»Äf¨³į¾ËY {€Ì³c±€¼³ªË€—YÓZ¯‰Y¹Ô f‡Y Ŀ´qÁd‡YÃ|‹s€˜»Ŀ´qÕZƛYº¯¾ËYį{‹ŽzŒ»|ËZ]{Y{{ÂmÁZÅÓZ¯ ½Z»Z‡ {‹Ö»s€˜»ÕZƛYº¯d‡YÄf//‹~³ZŽMŽÌy€eYZŵZ‡įÖËZÅÓZ¯ €“ZuÃ|¿Á€aįd//‡YÖ·Zu{¾ËY{Y{Y{ÂyZy–ËY€//‹©ZqZ«ºWY€mÖ´f§ZË …Z‡Y€]į¾ËYÄ¿{€Ì³Y€«և€]{»©ZqZ«ª¬ve¹|ŸÁª¬veÃZ]{|ËZ]Z0 //‡Z‡Y cZ»Y|«YL‚m‚³€ÅÖ¿YÁ€ËYÕZ«MdËY|Ådveğ¼n»-{€¯և€]YÃ|¿Á€a©ZqZ«¹€m d‡YÃ{Â^¿Ö´f§Z˽Z»Z‡ µZ‡Y¹ZœŸÃÁ€³d‡YÃ{€¯¹ÔŸY€fŒÌa½Zf‡{Y{Ã|ÀËZ¼¿{Á‚§YÖ¿YÁ€ËY…Z^Ÿ¶Ì¯Á Ö·ZËÁՁYcÔÌƈeªË€—¾ËYYÁd‡YÃ{ÁMd//‡{Ä]Y¶Ë¯|Ì·Âe–yÄ¿YÁ€a ½Zf‡{Y{Ã|ÀËZ¼¿Ád‡YÃ{€°¿d§ZË{Ö·ZËÁՁYcÔÌƈeĿ´rÌÅįÖ·Zu{Äf‹Y{ d‡YÃ|Œ¿¶WZ«|Ì·ÂeÄ¿YÁ€aÁƒZf¿Â»Ä¿YÁ€a¾Ì]ÖeÁZ¨e ÃZ³{Y{[ÂqZq{ÖeY¸֓Z«cÁZ”«Ä]¹ZœŸÃÁ€³©ZqZ«¹ZÆeYÃ|¿Á€aÄ]Ö³|̇ ÃZ´fˆËYÄ],Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]ÕYĨ«ÁY| ]|‹Z£MÃZ»€Æ»YįÕ{Zf«Y|‡Z¨» ºÅį©ZqZ«¹ZÆeYÄ]Ö³|̇ÃZ³{Y{Ö¿ZËZaĈ¸m{ |̇¾Ì¼Æf»€yMZ§{ÁÖ¿ZËZa Ö]Ö»Y|«Y{,Äf‹Â¿½Y‚Ì»ÕY‚³€^yį—½M,|//‹Y‚³€]ÄÌËZ”«ëÄf¨ÅZ]½Z» Z¼‹cZ»ZÆeYÖ¿YÁ€ËYÕZ«M»d¨³Ö¿YÁ€ËYÄ][Z˜yĈ¸mÕY|f]Y{ÖeY¸֓Z«Ĭ]Z‡ |À]Հ¨Ì¯և{Y{¾ÌËM½Â¿Z«Ã{Z»{ZÀf‡YÄ]|‹dWY€«¶^«cZ//ˆ¸m{|À]{ Ä]Œ¯Õ{Zf«Y¹Zœ¿{Ã|¼ŸµÔyYÕY€n»Y‘ÓYÖ§{Zˆ§YYZ¼‹cZ»ZÆeY¦·Y cZ ˜«ÕYħ€uÁÄf§Z˽Z»Z‡©ZqZ«Ä]¶‡ÂeZ]Œ¯Õ{Zf«Y¹Zœ¿{Ã|¼ŸµÔyY €Ì¤eÁsԏYÓ{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻½Y‚Ì»Ä]½Ô¯ÁÃ|¼Ÿc]Á{Ây « |À¯Ö»Y|Ìa |‹|ÅYÂz¿d]ZiºÅ©ZqZ«Ó{®ËÖfuÖ¿YÁ€ËY…Z^Ÿ ‰Y‚³…Z‡Y€]¹ZœŸÁ{ÂycZ ˜«ÃÁ€³Ä·Z//‡®·Z»Á†//‡Â»Ö¿YÁ€ËY…Z^Ÿ {Zˆ§Y¹ZÆeYYYÃ|À]įÃZ³{Y{d‡ZˁYd¨³ÃZ³{Y{Ĉ¸m¾Ë€yM{½Y‚Ì»ÕY‚³€^y ÕY€]-¹Y|¿µÂ^«YÃ{YÁcZ»ZÆeY½YÂÀŸpÌÅÄ] ¹Y{Y€°ŒeµZ¼¯|Àf‹Y{Y€^»‘ÓYÖ§ ÕÓ{½Â̸ֿ̻¿Z«€Ì£cY{YÁÃZ]{µÁYÃ|¿Á€a{į|‹{ZnËYÃ|¿Á€aÁ{Ã|À] Á{¾ËYZ»YÃ|»MÓZ¯cY{YÁ½Á|]YkÁ€y¹ZÆeY¹Á{Ã|¿Á€a{Ád//‡YÃ|‹d^v |ÀfˆÅZ°‹M’«ZÀe{€´Ë|°ËZ]Z0 ‡Z‡YÃ|¿Á€a ¢¸^»¹ZœŸÃÁ€³{ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁž¼m{€//¯|̯ZeŠŸZ§{¾Ë€yM{Ö¿YÁ€ËY ÖÀ Ë|˳Ö»½Zf‡{Y{Ã|ÀËZ¼¿įĿ³¾ËY d‡YÃ{Â]ֿ¿Z«Ô»Z¯įd‡YÓ{½Â̸̻ ZÆÀe¥ÔfyY½Zf‡{Y{Ä°Ìe{ d‡YÃ{Â]©ZqZ«½ÂÀ¯ZeµZ‡YZ»cY{YÁ¹Z¼e ©ZqZ«¹€m|Àfˆ»½YÂÀŸÄ]YŠËÂaÁZ‡d¯€‹ÕÓ{Y‚Åķ¼v»®Ë€‡€] –^e€»¹ZœŸÃÁ€³¶¯Ä]dËZÆ¿{ÁŠËÂaÁZ‡d¯€‹¶¯Ä]Y½MÁd//‡YÃ{Y{ÄWYY Y {Y|¿ֿ¿Z«dÅZmÁ€´Ë{d¯€‹Ä]Â“»¾ËYՀˆeÄnÌf¿{ d‡YÄf//ˆ¿Y{ ž^eÄ]Á{Y|¿{ÂmÁÃZ]¾ËY{ÖfËZ°‹Ŀ´rÌŽY€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³Õ‡ ÃÁ€³†‡Â»Ã|»M½Y‚Ì»ÕY‚³€^y{į—½M d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YÖ¨¸zeĿ´rÌŽM ºÌ¼e…Z‡Y€]d¨³cZneÁ½| »,d ÀcYÁd‡€a€‡ ֐z‹ĸ»Z »½Z»{Är¿ZÀq,|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡ ½Z»Z‡Z^fŸY|«Z§½ZË{R»d‡€Æ§{Õ|Ì·Âe|uYÁĸ»Z »¥€— d‡€Æ§¾ËY{Öe|»d‹~³Y| ]Á|‹Z]Äf‹Y|¿Y€«ÖeZÌ·Z»»Y {Â]|ÅYÂz¿Õ|Ì·Âe|uYÁÕ{R»ÄmÂf»ÖfÌ·ÂXˆ»,{€Ì³Y€« Ö¸ÌyºÌ¼eÁ{d¨³Ö¿Z]ZÌy…|»¾Ìˆu,ZeZ//‹‰Y‚³Ä] |Ì·ÂeYdËZ¼uœÀ»Ä]d·Á{Õ‡YÄf‹~³ÕZŁÁ֗ºÆ» ½M,½M…Z//‡Y€]įÄf§€³cÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÁ½Z³|ÀÀ¯ -|¿{Â]Äf§€³Y€«ZÆ°¿Z]®¸¼edveįÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁYÄf‡{ …Z‡Y€]įZÀ »¾ËYÄ]-{Â//‹Ã|¿Y{€³Z]Ö¸Y½Z^uZÄ]|ËZ] µÂaÕY‹Ä]»Á€Ë~ad]Z«|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z» ­Ô»Y‰Á€§Ä]¹‚¸»ÕZ^fŸYÁÖ·Z»cZˆ‡R»ÁZÆ°¿Z]Z^fŸYÁ ®Ì¸¼eÄ]¹Y|«YZÆ°¿Z]Är¿ZÀqÁ|Àf//ˆÅ{Ây{YZ»ÕZÅÖËYY{Á YY{ÁZ“Z¬ec{ÄÌ·ÁY®·Z»|À‹Z]Ã{¼¿Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ †aZ]Ä]d^ˆ¿|¿YÂeÖ»|‹|ÅYÂy¹ÔŸY0Y| ]į–ËY€‹½{Â] |ËZ¼¿¹Y|«Y{Ây̸ְ¼eÕ|Ì·Âe|uYÁՀ̳ įÃ|‹½YÂÀŸZ^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹¶¼ ·YÂf//‡{{¾ÌÀr¼Å Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁcÓM¾Ì‹Z»‰Á€§ÁՀ]Z¯€Ì̤eªuZÅ®¿Z] |¿Y|¿Y{Ây®¸¼edve |uYÁÖeZÌ·Z»Õ{R»Är¿ZÀq‚Ì¿ÖeZÌ·Z»ÁÂu{{€¯tˀeÕÁ d‡ŻÕ‡ZÆq dŸZ‡{Öe§d^iZ] |‹Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Z¿Á€¯½Z´fyZ]½ZmZ»M{  {€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ,Äf‹~³dŸZ‡{€¨¿c§Z]ÁÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]Â//Œ¯ ÁÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡ |Ì//‡€¨¿ÁY‚ÅÄ]Â//Œ¯{Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| e …Á€ËÁ¾ËYY֋Z¿c§{Y»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yMÃZ]{Ä^À‹Á{ Ö ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]Á€ÌeÄ^À‹Á{ÁZeÄ^À‹®ËÁY{€¯½ZÌ]Œ¯{ ÁY‚Åį|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚ÅÁ{,֐ÌzŒe Y‚ÅÄ]Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հf//ˆ]{» |ËÁ¯Z¼Ì],Äf‹~³dŸZ‡µÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ |Ì//‡€¨¿Á |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ]½ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d‡{YY{Ây½Zm ZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]Y ÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë½ÂÀ¯Ze{€¯½ZÌ]ÕÓ |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹ ,½Zf‡ÂyÕZŽZf‡Y{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌzŒeŠËZ»M {ÃZŒ¿Z»€¯ÁÕ“½Z‡Y€y,€Æ‹Â],½Z³‚»€Å,Ö«€‹ÁÖ]€£ÕZŽZnËZ]}M,½Zf//‡{€¯ Õ´Àz‡ |¿Y{Y€«Y|ŒÅdÌ “Á{½Zfˆ¸³Á½Zf‡€·,¹ÔËYÕZŽZf‡YÁ‚»€«dÌ “Á ½Zf‡Y{Հfˆ]ÁÔf]YZ»M{ÖÆmÂe¶]Z«‚ÌyÄ^ÀŒ°ËÁY{€¯ZƛYd‹Y|Æ]cYÁ ®‡Z»¾»»ŠËÂaÄ]¾f‡ÂÌadÆm¹{€»ªËŒe¾¼“ÕÁ d‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿įºËY{½Y€Æe …Á€ËÁY֋Z¿ÕZ¼Ì]YՀ̴ŒÌaÕY€]ÃY¾Ë€fÆ]Ô §Ö¼¸ŸÕZÅÄf§ZË{€¯½ZÌ],«º¿Ö» |¿YÃ{€¯Ö§€ »®‡Z»YÃ{Z¨f‡YYZ¿Á€¯ ±Â^‡Y€f‡YÕZÅÄ»ZÀf¬§Y»Ä]½Y€ËY©Zv·YtËY· d·Á{‚Ì»ÕÁ¾ËÁÁ ÕZÅÄ»ZÀf¬§Y»Ä]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd·Á{©Zv·YtËY·»{ZÆÀ//ŒÌaՀfˆ³{Y{cYÁ ÃZ´ËZaÄ^À//‹Á{Á‰Y‚³Ä] {€¯ÄWYYd·Á{Ä]Ö//‡€]ÕY€]Y«¾ËÁÁ±Â^//‡Y€f‡Y ÕÂƼmd·Á{©Zv·YtËY·»{ZÆÀŒÌaՀfˆ³{Y{cYÁ,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z//‡Ô—Y ½Â̼̈¯Ä],\ːeÁև€]ÕY€]Y«¾ËÁÁ±Â^‡Y€f‡YÕZÅÄ»ZÀf¬§Y»Ä]½Y€ËYֻԇY Õ|À]Ĭ^—»ÃZ]{,±Â^‡Y€f‡YÄ»ZÀf¬§Y»ÕYÂfv»Á{Z¨» d‡YÃ{€¯ÄËYYd·Á{cZÌÅtËY· ¾ËÁ|eÁºÌœÀe֐zŒ»½YÂÀŸdve,Ã{Z»€ÅÁÃ{Z»{įd‡Y«cZŸY€fyYÖ¸¸¼·Y¾Ì] ÃZ»€Æ»ºŒ‹w»{ÁÃ|̇\ːeÁZ”»YÄ]ÃZ»¾Ë{Á€§¹ZÆqxËZe{ÁÃ|‹ ÃZ]{,¾ËÁÄ»ZÀf¬§Y»ÕYÂfv»Á{Z//¨»¾ÌÀr¼Å d//‡YÄf§€³Y€«sԏY{»‚Ì¿ Z”»YÃZ»{Y{€y{įd‡Y«ºWԟՀːe€ZÀŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ĭ^—®Ë†Ì‡Pe» YĬ¸uÁ{,Â]‚»ÕZÅÄ»ZÀf¬§Y» d‡YÃ|//‹sԏY‚Ì¿ÃZ»€Æ»ºÆ¿{Á\ːeÁ dËZ¼uÖ¸¯¥|ÅÄ]¥Â˜ »įd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽÂ̈¿YÂÀ¯ÁcZ¬§YÂe,cY|ÅZ »ÀÌn¿ |¿YÃ|̇\ːeÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿ÁžmY€»{,Հ°§ÁÕÂÀ »dÌ°·Z»Y Õ5Yµ YևÂËÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y |¿€Ì³Ö»¹Z¬f¿YZ°Ë€»MY{ÂyÕÂeÁªuZ]¾°aÁ°ˆ» ¹Zm€]ÖÀ ËZ»Z]ÁYÖ¸Y{ÁZf‡{Õ{Â]Z¿½ZÅYÂy`»Y€eį{€¯|̯Ze¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁ{Zf‡Y {Â]¹Zm€]½{€¯Z^fŸYÖ]ÕY€]½Z¨·Zz»‰Ôe€´¿ZÌ]ºÅ†¿YƒM€ÌyYÄÌ¿ZÌ]Ád‡Y ¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÁևŻ¹Â¸Ÿ{Zf//‡YRichardD Anderson,½Â//‡|¿Y{ZrË ÕZÅŠÀeÃZ]{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ d‡YZ°Ë€»MÕ5Yµ YևÂËÃZ´Œ¿Y{ {ÁZf‡{{Y{Ö ‡`»Y€ed¨³Y|f]Y{½Â‡|¿Y{ZrË {€¯s€˜»Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ»€ÌyY ‰ÔeÁd//‡Y¾ËYµZ^¿{Ä]ÁY |À¯{Â]Z¿Z°Ë€»McZ]Zzf¿YY¶^«Y¹Zm€]ÖÀ ËZ»Z]ÁYÖ¸Y d¨³Ä»Y{Y{ÕÁ|À¯Ö»¹Y|«Y¾ËYYÖeZ]Zzf¿YÃ{Z¨f‡YÁ{ÁZf//‡{¾ËYÕ{Â]Z¿ÕY€]Õ{Zˁ Ã|vf»cÓZËYÁd‡YZŽZ»Z‡YÕZ̈]ÕY€]sԇÃ|ÀÀ¯¾Ì»Ze½Y€ËYįd‡Y֟|»Z°Ë€»M ĸ]Z¬»{ZaÁYÖ¿YÂeZ¿Ä]ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY |À¯Հ̳¸m¹Y|«Y¾ËYY֬ˀ—€ÅÄ]{Y{¶ËZ¼e |ÀfˆÌ¿Ã|vf»cÓZËYZ]ĸ]Z¬»Ä]{Z«ZÅÖËZaÁYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Y€ËYÂ“»{Z°Ë€»MZ] Ö¿ZÆmՀ^ŽZÀr¼ÅÃ|vf»cÓZËYį|ÀÅYÂyÖ»ZÆ¿M |¿Â‹€Ì³{`»Y€eZ]|ÀÅYÂyÖ¼¿Á {¾ÌqÁÄ̇ÁŠÀ¯YÁ{»{½Â‡|¿Y |À¯Ã{Z¨f‡Y½MY|¿YÂf]ZaÁYZe|‹Z]Äf//‹Y{Y ÕY‹{Y{ÂyÕÂeÁªu|À¿YÂfÌ»ZÆ¿MZ0 ÀX¼˜»d¨³ÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼eZ]ĸ]Z¬» Ö¿Z^ÌfŒaÖeZv̸ˆeÕZźˀve|Ë|¼eY°ˆ»įd‡YÄf¨³Ä̇Á€Ì¨‡,|ÀÀ¯µZ¼ŸYdÌÀ»Y |¿€Ì´]¹Z¬f¿YZ°Ë€»MYZe{Y{|ÀÅYÂy¹Zn¿YYZ¯¾ËYZÅÖÀÌq|ËZ‹ÁZÅ…Á,{€¯|ÅYÂz¿ ‰Y‚³ €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Zf«Y½ZÆm {Zf«Y½ZÆm €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY .dˆÌ¿Z»Äq,Z°Ë€»MZ]À¯Y~»½Z»¾Ë€fÆ] ÂmՀ^¯YZ“|¼v» ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a Äv¨YÄ»Y{Y ¶Ì»Z]ª//]Z˜»Ä»Z¿€]Ĝv·¾//ËYZeįd//§€³ÄnÌf¿½YÂ//f]|ËZ//‹Á€ÀËYY Žz‹ÕY€]ÖeZ]Zzf¿YÕY{€]ÀÆ]ÕY€]½Z»Ád‡YÄf§€¿¸mŠ¿Y‚ËÄ»Z¿€] įd§€³ÄnÌf¿½YÂeÖ»Á |‹Z]Ö»¾f§d‡{YµZu{dŸ€‡Ä],`»Y€e |À‹Z]Ö»ZŁÁ¾ËY{ZŒ§€j¯Y|uµZ^¿{Ä]½Z¿M ,Õ{Zf«YZŒ§€aÃÁ{®Ë|Ë{€e½Á|],ֻԇYÕÂƼm½Y{€¼f·Á{,Á€ÀËYY Ä^uZ»,ZŸ{Y¾ËY|ÅZ‹ d‹Y{|ÀÅYÂy{ÂyÕÁŠÌaYÖeZ¤Ì¸^eÁÖ//‡Ż lËZf¿Y»{Â]Ã{¼¿¹ÔŸYį|‹Z]Ö»«ÄÌ]€ ·Y»Հ^yÄ°^‹Z]­ÂŽZËY€]ÖeZ¤Ì¸^e Z°Ë€»Md‡Ż»į{Â]Ã|‹֟|»Á«d‡Y|À‡€y½Y€ËYÄ̸ŸÃ|‹µZ¼ŸYÕZźˀve |Ë|¼eÕY€]»į{Â]Äf¨³¾ÌÀr¼Å «d‡YÃ|‹€nÀ»Œ¯¾ËY¦Ì ”eÄ]½Y€ËYÄ̸Ÿ ¾ËY|Ë|¼eÕY€]{Ây½Y|vf»Z]ÁºÌfˆÅ¾Ì]‰Ây½Y€ËYÄ̸ŸÖeZv̸ˆeÕZźˀve ,Ã|‹ºÌ‡€eÕZ”§{d‡YÖ Ì^—Á«ºÌÀ¯Ö»ÕZ°¼ÅdÌÀ»YÕY‹{Zźˀve Ö»Zœ¿Ö³|¿Y{Z]ÁՁZ‡ÕÁ‚À»,ºË€veÂv»Ä//‡€]½Y€ËYµZ^«{Z°Ë€»M{€^ÅY Ö»€]|À¿YÂf]Ö»|«€Å½Z¿M,{‹Ö¼¿ºfyÖeZ¤Ì¸^eÕZÅZŸ{YÄ]ZÆÀeĸXˆ» {{€³YÂf‡Y ,Ó{ÕY€]Z“Z¬e€³Y,|‡Ö»€œ¿Ä]Ö Ì^—Z̈]Ö¿Z»–ËY€‹¾ËY{¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ ZƸ´Àm½ZmÄ]ŠeMÃZ³Z¿Ä]{{€³hŸZ]ÃZ»€ÌeZ»€³,|]ZËŠËY‚§Y֏Zyª˜À»½Á|] |“ÕZÅ¥€u½ZÌËZaÁYY,|¿Y|ÀÌ]YŠeMÖËZÅd‡{–‡ÂeZË|f¨Ì]Œ¯žeY€»Á |ÀÀ°]ÕZ¯–ËY€‹¾ËY{‚Ì¿½Z¼ÌaºÅ€ÅZ›Ä]½Zf‡Á{ÖfuÁ{‹Ã|ÌÀ‹’̬¿Á |ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿YÕ{ZŸ–ËY€‹{į cY{ZY¶ZuÕZÅ|»M{{¼¿¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËŠÌaÁ|Àq¾Ì¼Å Z»ž]ZÀ»įd‡Y¾ËYĸXˆ»Z»YºËYÃ{€¯d§ZË{Ö]ÂÀmÀ¯ÕZÅ®¿Z]{{Y{Ây {{Âyž]ZÀ»YºËY{|« d‡YÃ|‹{Á|ˆ»ÕYÀ¯ÕZÅ®¿Z]{ֿ¿Z«€Ì£—Ä] µÂ¼Œ»Z0 fuY€įºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ°‹‚aÁÖËY~£{Y»|ˀyÕY€]ÕYÀ¯ÕZÅ®¿Z] į{Â]Ã{¼¿¹ÔŸY½ZÀ¯ÄËÔ³ºÅ| ]Á|¿Â‹Ö¼¿Ã|vf»cÓZËYÄ^¿Zn°ËÕZźˀve ÕZÅ®¿Z]€³Y |ÀÀ¯¶¼ŸZ»Ä]d^ˆ¿{ÂycY|Æ eÄ]|ËZ]ZÅ®¿Z]ÁÕYÀ¯cZ»Z¬»» dveįºËY{Yªu¾ËYZ»,|À//‹Z^¿|À^ËZaZ»Z]{ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ¬§YÂeÄ]ÕYÀ¯ ¾ËY{YÖ]ÂÀmÀ¯cZ»Z¬»Z»ÁºËÁMÕÁֿ¿Z«cZ»Y|«YÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]¾//Ì¿Y« « ºÌ¿Y{Ö»µÂXˆ»|ÀËM€§ ®ËÄ]ª¸ f»,ZÅĬ¸u¾ËYį|¿{Y|Ì»Ö]ÂyÄ]Ö»Ô//‡YÕÂƼm½Y{€¼f·Á{ļŠÁ{½ZËZaY¶^«Y€fÆ]À¯Y~»Ã|ŸÁįdˆÌ¿Z¼Åd‡{½M€‡Á|À‹Z]Ö»€Ìn¿ |Å{Ö»Y‰YÕÂƼmd‡Z˵ÁY Äf§€³Ä¿ZŒ¿ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿Õ{Zf«YcZÌuZŁÁ¾ËYį{¼¿¥Y€fŸY|ËZ] ÕļÅÖÅY€¼ÅÁÖ·|¼ÅZ]ZÆÀe,½YÁ{¾ËYY‚Ì»Md̬§Â»Â^Ÿ‚»Ád‡YÃ|//‹ Á½{¼¿¦¸ed«ÁÕZmp//ÌÅZ0  «YÁ d//‡Y€Ë~a½Z°»Y¹Zœ¿¦¸fz»ÕZÅŠz] Z]|ËZ]|»MÖf·Á{®¼¯Ä]ÖfˆËZ]Ö»ÁdˆÌ¿Y«ğ¼n»¾Ì]Y|¿Y€]Ä«€¨ecZ¿ZÌ] ÕZÅ®Å{Ä]ÃZ´¿,ķ¬»¾ËY{Á |ËZ¼¿dËY|ÅYŒ¯{Ây{Zf«YŠ¿Y{Ä]LZ°eY Õ{Zf«YÄÌÀ]¶Ì·{Ä]ZÅ®Å{¾ËY |‹Z]Ö»Y{Ây€]ևZ‡YdË·ÁYYÄ »Zm¾ÌËZa cÄ]ÄÌ·ÁYkZfvËZ»¾Ì»ZeÁÖËY~£ÕZÅdËZ¼u{»ÖfˆËZ]Ö»{Ây¦Ì “ d·Á{Z]ÖfˆËZ]Ö»Œ¯ÕZÅŠz]ļŀ̈»¾ËY{Á|¿€Ì³Y€«®ÌeZ¼f//ˆÌ‡ |¿{€³ÃY€¼Å ½{ÁMd‡|]{ÁY,Z°Ë€»MÖ¸ §ÂƼm†ÌËÕZÅÂÅZÌÅ¥Ôy€],€yM¾z//‡ d‡YÃ{¼À¿¶¼Ÿª§Â»½Y|Àq‰Œ¯ÕY€]ևŻÁÕ{Zf«Y±‚]ÕZÅd̬§Â» cY€¯Â»{ÂƼm†ÌËZËÁÁY,€ÌyZË{Y{½|‹Ã|¿€]†¿Z//‹dˆÌ¿ŽzŒ»Á cZ^iÄ°Ì¿Z»{½Z»Œ¯ÖfˆËZ]ֻݸ]|ÀËZ¼¿¾ÌÌ eYÀ¯Y~»½Z»|ËZ^¿,Z°Ë€»M ½Z°‡į|f§YÖ»©Z¨eYÖf«Á,½Z»½MÁ |À̌À]À¯Y~»‚Ì»ÕZa,{Y{{ÂmÁÕ{Zf«Y |‹Z]Œ¯½Z¿Y{{Zf«Y½Zf‡{{,ÖfŒ¯¾ËYdËY|Å {Y|¿YÁ{Âyd À{Հ³Õ|eÕZÀ]ÃZb‡ ÓZuZ»Y,|¿YÄf‹Y{cZ ˜«Ž¬¿Á{ÂyÕ{Zˁ{Y| e½M{į ºÌfˆÌ¿ZÅÁ{Ây{cZ ˜«Ž¬¿|ÅZ‹ Šz]{Ö¸^«ÕZÅZ¯€³Yd¨³ÃZb‡ÕZ”§YÂÅÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ {Y{Y€«įd‡Y¶Ì·{¾ËYÄ]Ã|̇€¿ÄnÌf¿Ä]ÃZ´Œ¿Y{Z]Á{Ây ,{‹¹Zn¿Y¹Y|«Y¾ËY€³YįÖe{ d//‡YÄf‹Y|¿{ÂmÁ įºÌ‡€]ÕYʬ¿Ä]ºÌ¿YÂeÖ»ÖfuÁºÌ‡Ö»ÄnÌf¿Ä]Z Ë€‡ |ËZ]Z»{€¯|̯ZeÕÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÕÁMYÁ{ÂycY{ZY Y|mÖ´f//ˆ]YÁYÁºÌÀ¯|Ì·ÂeYÁ{ÂycZ ˜«|{ Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹,ZÅÃZ´Œ¿Y{{¶Ìˆ¿Zfa¾ËYįºË‹ {Y{{ÂmÁŒ¯½YÂm€Œ« {Y{Y½Z¿YÂmÕZ°Ì]ž§¶Ìˆ¿ZfaՁZ‡Á{Âyd À †¸n»{cZ¿Y€Ì¼‹ÁÕ,½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿€´Ë{Õ‡Y ÁÂu{ºÌ¿YÂeÖ»Z»ÃZ³|Ë{ÁÁ€»Yd¨³Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹ ¶Ìˆ¿ZfaՁZ‡Á{Âyd ÀÁd‡YÃ|‹½ZËZ¼¿ՁZ‡Á{Ây {Y{Y½Z¿YÂmÕZ°Ì]ž§ÕZf‡Y{ÖËYµZ¤f‹Y Áº¸Ÿ|Ì·ÂeŠÆmŠËZ¼ÅՀ^yd//ˆŒ¿{Õ{Z¿|¼uY d ÀÁº¸ŸÃZ´//Œ¿Y{{[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]{d// À Ä]|ËZ],ºÌÀ¯Ö//»d^v|Ì·ÂeŠÆmYÄ//¯Ö¿Z»d¨³ ÃZ´¿{Y{Ä//»Y{YÕÁ ºÌ//‹Z]Äf//‹Y{ÄmÂe‚Ì¿Ö»Â]cZ¿Z°»Y {ÃZ´¿¾ËYÁºÌÀ¯d§€ŒÌaºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»|˳ֻĿZËY€´]€£ ½Z¼f¨³¾ËYÁ€ŒÌaÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡įºÌ¿YÂeÖ»Z»½Z¼f¨³¶]Z¬» Z»ÃZ³|Ë{ÁÁ€»Yd‹Y{ZƛYÕ{Z¿ d//‡YÄf§€³Y€«,{Â] d ÀÁd‡YÃ|‹½ZËZ¼¿ՁZ‡Á{ÂyÁÂu{ºÌ¿YÂeÖ» ÕZ°Ì]ž§ÕZf‡Y{ÖËYµZ¤f//‹Y¶Ìˆ¿ZfaՁZ‡Á{Ây †¸n»{†Ë{€§Á{ZÆf‹Y,k€¯¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ {Y{Y½Z¿YÂm –ËY€‹{Á€»Y{€¯tˀeÄ»Y{Y{‚Ì¿Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹ ®ËÁdˆÌ¿[Zzf¿Yd ÀÁÃZ´//Œ¿Y{¾Ì]µZeYּˀve {Y{cÁ€“Á€»Y{Y{Ä»Y{YՀ´ˆŸÕ|Æ» d‡YcÁ€“ Ä]ZeºÌÀ¯ÖuY€—d ÀZ]½ZÌÅZ´Œ¿Y{µZeYÕY€]ÕYÄ¿Z»Z‡ |]ZËŠÅZ¯ÃZ´Œ¿Y{Ád ÀĸZ§Á{‹Ö]ZËĸXˆ»Öf‡{ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ʬ¿Ä]d¯€u{Ö¿Z°¸ad¯€ud‡Ż|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ [¸˜»Z¿dÌ “Ád¨³,ºÌÀ¯µZ^¿{YՁZ‡Á{Ây[¸˜» ½Z»{ZˁÂÀÅÄf‹~³ÕZŵZ‡{Ä ˜«Ž¬¿ÁՁZ//‡Á{Ây ̯֨Ä]| ]ĸu€»{ÁºË‹ZÅ|ËZ]Ö´fˆ]YÁY d‡YÄf§€¿ Ä»Y{YÃZb‡ÕZ”§YÂÅÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ ºÌ‡€]ՁZ‡½YYÁՁZ‡ |Ë|m¹€¨f¸a®ËÁ€‹Z»dË·ÁY|ËZ//‹€“ZuµZu{{Y{ Öy€]{|ËZ‹ºÌÀ¯Ö»|Ì·ÂeYÁ{Âyį½ÓY¾Ì¼ÅZ»Y,|‹Z^¿ {‹ž§|ËZ]cÔ°Œ»¾ËYį|‹Z]Äf‹Y{¶°Œ»cZ ˜« {€¯€ŒfÀ»֋Y‚³Z¼Ì‡ÁY|Äf‹~³µZ‡d‹Y{ZƛYÕÁ d¨³,{Y{{ÂmÁZ¼mY½ÓÁˆ»ļžÌ]Â//Œ¯¶yY{{ Á{ÂycZ ˜«Õ|//{|Ì·Âe½YÂ//eY½Y€ËY½Z//¿YÂm |¿Y{Ây€] Áº¸Ÿ|Ì·ÂeŠÆmÕ{€^ÅYdˆŒ¿{¾ÌÀr¼ÅÃ{YÖmZu Z]d ÀÁº¸ŸÃZ´//Œ¿Y{¶v»{[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³{d À d À{[¸˜»ʬ¿Ä]½|Ì//‡ÕY€]|ËZ]ļÅ,Ä°ÀËY½ZÌ] d‹Y{ZƛY,ºÌÀ¯d¯€uÖ¿Z°¸acÄ]ՁZ//‡Á{Ây ՁZ‡̯֨Ä]| ]ĸu€»{ÁºË‹ZÅÖ´fˆ]YÁY|ËZ]Y|f]Y ºÌ‡€]ՁZ‡½YYÁ ½YZ‡Á{ÂyZ]dyZ‡Z¯d¨³ÃZb‡ÕZ”§YÂÅÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ Ä],Ö´f//ˆ]YÁž§ÕY€]ÁºËY|¿Հ³Õ|eÕZÀ]Z»,d//‡Y ºÌÀ¯Ö»®¼¯Á{Âyd ÀÕZÅÖf‡Z¯½{€¯¥€—€] ÃYÂÅZ»cZ¬Ì¬ve‚¯€»Y|Ë{Z]{Ã{YÖmZuÖ¸Ÿ€Ì»YY{€‡ d‹Y{ZƛYÖ¸»ÕÁ{Ây¹¨f¸aÁÁ{ÂyÃ|°//ŒÅÁ„aÁ Õ{Zf«YcÔ°Œ»į|¿|¬f »Z»Â//Œ¯{½ZËZ«MYÖ¸Ìy ºÅÃ|À]-d//‡Y¶u¶]Z«¶»Z eÁÀ¯Y~»ªË€—Yº//ˀveÁ ¾ËYÄ°¸],½ZÀ¼//‹{ÁZ°Ë€»MZ]Ä¿ÖÆfÀ»¹Y{Y{Z¬fŸY¾Ì¼Å Œ¯¶yY{€Ìœ¿Ö]Z̈]ÕZÅḑ€›Z]|ËZ]¶»Z eÁÀ¯Y~» |‹Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁZÅÃZ´Œ¿Y{¶j» hv]{¶//»Z eÁÀ¯Y~»ÕY€//]Z»ºÅÁ€//»Y{Á‚//§YÕÁ ÕZÅ{ÁZf‡{ ºËYÃ|»Md ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ä]ՁZ‡Á{Ây ¾ËY d//‡YÃ|//‹Z£MÖ]Âyd¯€uÁ|¿Y{Ö]ÂyZÌ//ˆ] Z̈]Ã|ÀËM,d‡YÃ|‹¹Zn¿YÁ{Âyhv]ÕY€]įÕY~³¶Ë {Y{Ö]Ây Ä]¶WZ«ZÌ¿{ÕZÅŒ¯¹Z¼ed‹Y{ZƛYÃ{YÖmZuY{€//‡ ®ËÁd‡YՃ·ÂÀ°eÄ^·€]ÃYÂÅZ»ÁÃYÂÅZ»į|Àf//ˆÅ¾ËY ZaÁYÁZ°Ë€»M®¼¯Ä]Z»YÕÁZÀ§¾ËY d‡Y®eÕZÅÄ·Zˆ» ¾ËYÄ]Ö¸yY{ÕZÅḑ€›®¼¯Ä]Ä°¸],ºË{ÁZÌ¿d//‡{Ä] ºË|̇ÕÁZÀ§ {ՁZ‡Á{Âyd À€¼ŸYµZ//‡įÁ€»Yd¨³ÕÁ Šz]Y[ÂyZ̈]½Y€Ë|»įºÌÀÌ]Ö»,{~³Ö»Z»Œ¯ |ÀÀ¯ž˜«YkZyÄ]Ö´fˆ]YÁį|ÀfˆÅº¼»ºÆ»ÕZÅ Á{ÂycZ ˜«Õ|{|Ì·Âe½YÂeÖ¿Y€ËY½Z¿YÂm |¿Y{Y Z]ֻԇY[Ô¬¿Y½YY|//‡ZaÃZb//‡ÕZ”§YÂÅÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ ՁZ‡Ö»Â]ÁÖ¸yY{cY|Ì·ÂeÄ]ÄmÂehv]{,Ä°ÀËY€]|̯Ze ZÆ]ÃZmY[»ÕZÅw€¿¦¬‡cZÌ˂mtˀŒe {‹Ö¼¿ZÅdËZ¼uµÂ¼Œ»|]€mZfˆ» Ä]|¿Y|¿Հ̴Å|¯įÖÀˀmZfˆ»Á|À‹Z]Äf‹Y{Հ̴Å|¯|ËZ] d§ZË{YՀ̴Å|¯ÖÆmÁpÌŽÁ|]ÁÃ{€¯Ä mY€»­Ô»Y€eZ§{ |¯Á|YįÖ¯Ô»Y€eZ§{Y֔ ]{€¯ħZ“YÃ{Y{¼v» |ÀÀ¯ Y{ÂyÃ{Á‚§Y‰YcZÌ·Z»|ÀÅYÂyÖ»|ÀÀ¯Ö»Ö·ZyÄ¿Z‹Հ̴Å Z]Ö¯Ô»YÕZÅÃZ´À],{Y|¿֘]€mZfˆ»Á®·Z»Ä]Á|ÀÀ°¿dyY{€a Á|ÀÀ¯dyY{€aYcZÌ·Z»¾ËY|¿Â‹Ö»Â^n»Հ̴Å|¯Á| Ád‡Y¾°ˆ»ՂËÄ»Z¿€]Հ̴Å|¯Á|YÃYcYÁ¥|Å Zn¯{Ã{Y¿Zy¹Y|¯ZËd‡YÖ·Zy®¸»¹Y|¯ºÌÅ{ŽÌzŒeÄ°ÀËY ÖËY€mYd¿Z¼“ÃZ]{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ ».|À¯Ö»Ö³|¿ d¿Z¼“.d¨³,½Y€m»¶]Z¬»{½Y€mZfˆ»c|«ÁÄ]»¾ËY ÕY€]Ä̸zeº°uÖWZ”«žm€»pÌÅįd‡Y½MÄ]»¾ËYÖËY€mY Y€eY€§ÁÃ{Â]dÀÌ»YÖ·ZŸÕY‹ÕY€]Ä]»¾ËY-{Y|¿Y€mPfˆ» d‡Y†¸n»Ä]» ÁÃ{Â]Ä̸zeµÂ¼Œ»ÖËZ”«ÕYZ],|‹Z]Ã{€°¿¶¼ŸŠeY|Æ eÄ] ¾Ìu{Ö°·Z»€³Y¾ÌÀr¼Åd¨³ÕÁ {‹Ö¼¿Ä]»¾ËY¶»Z‹ ÄfyÁ€§Y{ÂyÄ¿ZyÕYÄ»ZÀ·Â«Ä¿ÁÖ¼//‡cÄ],®¸»ÃZmY Á¾°ˆ»½ÁZ » |À¯Ä̸zeY®¸»ÃZ»Á{Y| ]|ËZ]€mZfˆ»,|‹Z] Ä]€mPfˆ»€³Y,€´Ë{Õ‡Y{Á‚§YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½Z¼fyZ‡ |¿YÂeÖ»€m»,|À°¿¾Ì°¼e,Ã{€¯¹ÔŸYZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡įÖËZÅw€¿ €mPfˆ»,½Y€Æe{€³YįZÀ »¾ËYÄ]-|À¯{ZÕÁÕY€]Ä̸zeº°u ¹‚¸»YÕÁ|¿YÂeÖ»€m»,{€Ë~b¿YÕ|{ÕZÆ]ÃZmYŠËY‚§Y €mPfˆ»Y|{YŠÌ]€m»€³YZ»Y|À¯{Ây®¸»Ä̸zeÄ] ®¸»Ä̸zeYÁÃ{Z]€‡½MdyY{€aY|¿YÂeÖ»€mPfˆ»,|À¯\¸— įµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{¾ÌÀqºÅÃY€ËÁ½ÁZ » |À¯ÕY{{Ây Ã{€°¿{Z½Y€mZfˆ»ÕY€]Հ̴Å|¯Ö¯Ô»YÕZÅÃZ´À]YÕZ̈] ¾°ˆ»cÔ»Z »¹Z¼eÁ€»YYd¨³,d‡YÃ|‹Äfˆ]ZÅ{Y{Y€«Á|¿Y ½ZÆmÁ½Y€ËYՁZ‡Á{Âyd À€]Z¿Á€¯€ÌiZe d‡YÂy{†Ì¸´¿Yd·Á{Y{ÂyÄm{Â]¾Ì»ZeÕY€]ÄnÌf¿{Á{‹Á€]ÁÖ·Z»½Y€v]Z]{Ây Y€«d¯€‹¾ËYZÌfyY{Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻®ËYŠÌ]‰YÄ]Ö»YÁd‡YÃ{€¯ į½Z¼·MÂ̸]Y{ ¹Y Ö]ՁZ‡Á{Âyd¯€‹{Â]Äf‹Â¿֋Y‚³{€fŒÌa‚Ì¿‚¼ËZeŻM |Å{ ºÌ¼e,{ÁÖ»Z¼‹Ä]½ZÆmÁŒ¯¾ËY{½YZ‡Á{Ây¾Ë€e[Â^v»Á¾Ë€e±‚]YÖ°Ë Öf ÀÃÁ€³cZ»Z¬»Äf¨³Ä] |À¯kY€yYY€¨¿Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]\^‡Ä]Äf§€³ Z»Yd‡Ydz‡Z̈]d¯€‹¾ËYÕY€]¶À‡€aÁ½ZÀ¯Z¯ÕÁ€Ì¿¶Ë| eÄq€³Y,¸Ì]Y{ ¹Y Ö] d‡YÃ|‹Ã{€¼‹€]d¯€‹¾ËYÖ·Z»cÔ°//Œ»YkÁ€yÕY€]ÁŠÌaÄÀ˂³ZÆÀe½YÂÀŸÄ] ¾aYƒ½ZˆÌ¿Z‡Á{Âyd¯€‹ÕÓ{{Z̸̻ €“Y֋Y‚³{‚Ì¿Ĉ¿Y€§ÕY‚³€^y YÄ·Zˆ»¾ËYį{Y{€^yd¯€‹¾ËYcӐv»|ˀyÕY€]Z“Z¬e|Ë|‹‰‚Ë\^‡Ä] |Ì·ÂeÄq€³Y,‡€´Ë{Y d‡YÃ{Â]Ĭ]Z‡Ö]ՁZ‡Á{Âyd¯€‹¾ËY{½ÂÀ¯ZeŠÌaµZ‡ ÖfuÁÄf§€³Y€«֋‚ËY|»{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋\^‡Ä]½ZÆmÕZÅŒ¯€j¯Y{Á{Ây ÀŒfÀ»ÕZÅZ»Mև€]Z»Y,{Â]Ã{€¯ÄmY»ÖËZÅdË{Á|v»Z]YÖ¿Y€ËY½YZ‡Á{ÂydÌ·Z § YÁ{ÂyÃZ´f‡{ÁY‚Å|Ì·ÂeÁŒ¯{d À¾ËYª¿ÁYÖ¯ZuµY|¯Ä¿Z»Z‡ d‡YÃZ»{Y{€y½ZËZaZeµZ‡ÕY|f]YYÁ{Ây…ZaÁZbËZ‡,Á{Ây½Y€ËYÕZÅd¯€‹Õ‡ |Å{Ö»½ZŒ¿Y|‹µZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{į |Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»Y Ã{YÖmZuY{€‡ ՁZ‡Á{Âyd Àĸ¼mYžËZÀ€j¯Y,½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁ½ZËÔf^»Z¼‹ŠËY‚§YZ] ÖeÁZ¨f»–ËY€//‹,½Y€ËY{Z»Y,|¿YÃ{ÁM{¶Ì˜ eZ˶̘ eļ̿d·ZuÄ]Y{ÂyÕZÅdÌ·Z § ½YZ‡Á{Ây¾¼n¿Y,¾f·Â]µZf»Äf‹Â¿Ä] d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÁ{Ây|Ì·Âe½Y‚Ì»ÁÃ{Â]º¯Zu ‚^‡ÃZ«{ՁZ‡Á{Âyd À{|Ë|‹{¯Y{Ây‰Y‚³¾Ë€e|Ë|m{ZaÁYÄË{ZveY įZaÁYÄË{ZveYĬ˜À»{½ZËZaZeÁ{Ây|Ì·Âe½Y‚Ì»d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa |Å{Ö»€^y Z]d‡YÃ{Y{ÕZm{Ây{Y½Z¼·M|À¿Z»½ZÆm{Á{ÂyÕZÅÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]YÖ°Ë \^‡Ä]|˳Ö»¾ÌÀr¼ÅZaÁYÄË{ZveY½YZ‡Á{Ây¾¼n¿Y {‹Á€]ÁÕ|{ŠÅZ¯ ÁÖËZaÁYÕZÅŒ¯{ÕY‡ÕZÅÁ{Ây‰Á€§Á¹Z¿d^iÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì] |À¿Z»¾ÌeÓÕZ°Ë€»MÖËZÅŒ¯,½ZÆm{Á{Ây½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€´Ë{½ZÌ»{ d‡YŠÅZ¯Ä] d‡YÖÀf¨³ |¿YÃ|‹Á€]Á|Ë|‹½Y€v]Z]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]\^‡Ä]‚Ì¿¾Ìf¿YƒMÁ¶Ë€],®Ë‚°» ĈËZ¬»{Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡dˆz¿ÃZ»ć{¯~»ÕZÅÂ//Œ¯{Á{Ây|Ì·Âe½Y‚Ì» ÖÀÌ]ŠÌa€]ZÀ]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯Ä]€neYÕ|{ZeŠÅZ¯,Ä]ZŒ»½Z»c|»Z] ŠÅZ¯µZ//‡½ZËZaZe‚Ì¿ZaÁYÁZ°Ë€»M,¾Ìq{|Ì·Âe½Y‚Ì»,Öm Ö//‡ Ö]ÕZ¼¿Ze ÕZÅd¯€‹YÖy€]d‡YÃ|‹\^//‡Z¿Á€¯¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»Ä]€neYÕ|{Ze cӐv»‰Á€§½Y‚Ì»|Ë|‹ŠÅZ¯\^‡Ä]‚Ì¿Á|À· Y´m|À¿Z»†¯Â·ՁZ‡{Ây ÕÓZ]ÕZŀÆ//Œ¿Ô¯{Á|{Ze½Y€Æe{ÃZmYw€¿ŠËY‚§Y |]ZËÖ»ŠËY‚§Y|{Ze½Y€ÆeY€Ì£Ä]dÌ ¼m€¨¿½Â̸̻®Ë k€¯ÁY€Ì‹,º«,YÂÅY,‚Ë€^e,½ZƨY,|ƌ»€ÆŒ¿Ô¯d¨³ÕÁ ½Â̸»®ËÕÓZ]µZ‡ÕZ¼‹€‡…Z‡Y€]į|ÀfˆÅÖËZŀƋ ZeYZÆ]ÃZmY|À¿YÂeÖ»ZŀƋ¾ËY{¾Ì°·Z»Á|¿Y{dÌ ¼m€¨¿ ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ » |ÀÅ{ŠËY‚§Y|{ |‹¾ÌÌ e|{ZeZÆ]ÃZmY¦¬‡ZŀƋ€ËZ‡{d¨³ ¦¬‡µÂ¼//Œ»ÖÀˀmZf//ˆ»ÄqÄ°ÀËYÂy{Ã{Y{¼v» {Y{Y€«½YÁ{{ՀmZfˆ»€³Yd¨³.|¿Â‹Ö»,Ã|‹¹ÔŸYÕZÅw€¿ ½ZˁÁ€“hŸZ]įÕÂv¿Ä]|‹Z]Ã{€°¿¶¼ŸŠeY|Æ eÄ]Ö¸ § Y®¸»|ËZ]Á{€Ì³Ö¼¿Y€«|Ë|mÄ]»µÂ¼Œ»|‹Z]Ã|‹®·Z» ºËY{|]€mZfˆ»Z»į|¿Y{YµY‡¾ËY¾Ì°·Z»Y֔ ] |À¯Ä̸ze ՀmZfˆ»€³Y,|ÌÀ¯Ö»d^vZÅ{Y{Y€«ÕZ^mY|Ë|¼eYZ¼//‹Á d¨Å{d¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½Z¼fyZ//‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » ¦¬‡k€¯ÁY€Ì//‹,º«,YÂÅY,‚Ë€^e,½ZƨY,|Æ//Œ»€ÆŒ¿Ô¯ įÃ|‹¾ÌÌ e|{Ze½Y€Æe€Æ//‹{Á|{ZeZÆ]ÃZmY ½YÂÀŸÄ]Á|‹Z]Ã{€¯¶¼ŸŠeY|Æ eÄ]į{‹Ö»ՀmZfˆ»µÂ¼Œ» {Œ¿ÄfyZÀ‹ÖËZ”«¹Zœ¿{«|]€mZfˆ»» ½Z³|ÀËZ¼¿®¼¯Z]Ád·Á{Õ{Zf«Y{Zf//‡{Ä//ˆ¸mZÅÃ{Y| ] ¹Zn¿Y€‡,ėÂ]€»ZÅÃZ´f//‡{Õ{Zf«Y½Z³|ÀËZ¼¿ÁZ”«ÃZ´f//‡{ {Z¬fŸYÄ]į|‹¹ÔŸYÄf‹~³Á½Y€mZfˆ»ÖfËZ¼uÄ]»cZÌ˂m Ö «YÁ©Â¬uÄ¿įd‡Yµ{Z f»ÕYÄ]»ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ ºÌœÀe¥€—Á{€Åž¨¿Ä]ÁÃ|Œ¿¦Ì ”e½M{€mZfˆ»Ä¿Á®·Z» ÃY€ËÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ »«Ã{Y{¼v»{¼v»» d‡YÃ|‹ ÁZ^»{Zf‡Ä]»Ây{Z¿€ËYZ]³Ád¨³{ՁZ‡€Æ‹Á |Ë|mÄ]»…Z‡Y€]d¨³,ÃZmYYZ]ÖÅ|¿Z»Z//‡ÕY€]Z¿Á€¯Z] ‰Y‚³ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} {Y{€^y½YZ´¿€^yž¼m{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |À¯Ö»€e[Y~mY½Z¼Ì‡…Â]Zḟ ÕYČ̋©ZeYdŒaÖ¿Z¼Ì‡µÂ£ Šz]¾ËY{ |‹ÄËÂ//ˆecY{Z®¿Z]Z]ÖËZ¼Ì¿w€¿Z]ºÅ¹YÁ ºË{€¯Հ̳¸md¯€‹Ä]ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻¶Ì¸veYºÅ ½|‹ևÂ]|ÀËY€§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» ,®Ì]M½Z¼Ì‡½|‹ևÂ]Z]{Y{Ä»Y{Y,ºËYÃ{Y{¹Zn¿YY®Ì]M½Z¼Ì‡ ÕYĜuÔ»¶]Z«Ã{Á‚§Y‰Y-d‡YÕ{ZnËYÕY~³ÄËZ»€‡®Ëį |‹|ÅYÂy{ZnËY¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY€] ½{Â]ÕÂf//‡{Ä°ÀËY€]ÖÀ^»Ö//Œ‡€aÄ]x//‡Za{½ZÌ¿YZ¼m |»M{½Y‚Ì»ÁÄf‹Y~³d À¾ËY{ՀiYÄq½Z¼Ì‡ÕY~³d¼Ì« įÖ¿Z»Yd¨³,d‡YÃ{Â]|¬q½Z¼Ì‡cY{ZY²ÀË|¸Å¾ËY ÕY~³d¼Ì«Ä]d^ˆ¿d·Á{,{Â]Z“Z¬eY€f¼¯YZ]{ē€Ÿ½Y‚Ì» …° »|¿Á¾ËY½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡YZ»Y{€¯¹Y|«Y½Z¼Ì//‡ ZÆf¯€‹¾Ì]Ö¨À»d]Z«Ä°ÀËYÕY€] d‡YZ“Z¬eYŠÌ]ē€ŸÁÃ|‹ –yḑ€›|{įºËYÃ|̇ª§YÂe¾ËYÄ]Z^«Z]{€Ì´¿¶°‹ YÕY~³d¼Ì«–ËY€‹¾ËY{¾ËY€]ZÀ] ºËY{Ä´¿Ã{Z¨f‡YÔ]Y|Ì·Âe dˆÌ¿d‡{d·Á{Õ‡ Ö¨À»€ÌiZehŸZ]d·Á{Õ‡YÕY~³d¼Ì«Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Šz]{ÕY~³d¼Ì«d¨³,d//‡YÃ|‹cY{ZŠz]{½M ½Z¼Ì‡d¼Ì«įÖ·Zu{Ád//‡YÖ¸yY{d¼Ì«Y€iZf»cY{Z ÖmZyÕZŽZ¼Ì‡ÕY€]d¼Ì«¾ËY,d//‡YÓ{½Y€ËYÖeY{Z d‡YÓ{Ze{Á|u Ã{Z‡cZ^ŸÄ]–ËY€‹¾ËY{{Á‚§Y¾Ì»Ze½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»¹Zn¿YՃ€¿YcY{Z,ÓZ¯cY{ZÕZmÄ]€e €]Y€] ¹ÂeÁ€»YÄ]ZeÄf//‹~³µZ//‡Y{Y{Ä»Y{Y½ZÌ¿YZ¼m €]Y€]–¬§½Z¼Ì‡d¼Ì«Z»YÃ|̇€]Y€]Ä]Yd¼Ì«ÁÃ|‹ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ÕY~³€iYÁ½Z¼Ì‡d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ]{ÖËZÅÖ¿Y€´¿Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ |{ ½Z¼fyZ‡Šz]{½Z¼Ì‡€ÌiZed¨³¾°ˆ»d¼Ì«{½M {‹Ö¼¿ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YhŸZ]Ád‡Y cY{Z½{Â]€Ë~a€ÌiZe€]ÖÀ^»€´Ë{֌‡€aÄ]¾ÌÀr¼Å½ZÌ¿YZ¼m |Ì·ÂeŠz]{½Z¼Ì‡d À{Y{x//‡ZaZźˀveYd À¾ËY |Ë|mÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡Šz]{Z»Y{€Ë~aÖ¼¿€ÌiZeZźˀveY |‹Z]Y~³€ÌiZed À¾ËY{|¿YÂeÖ»ºË€ve Â//Œ¯{½Z¼Ì//‡|Ì·Âeḑ€›€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡Y¾e½Â̸̻|Ì·Âe½Y‚Ì»½ÂÀ¯YÁÃ{Â]¾e½Â̸̻ |{Ä]ºÅ{‡Ä̋Zu¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ |̇ ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y{€¯|̯Zed¯€‹ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y¶v»ÃZ]{ÕÁ µÂÁºÅ½M¶v»Ä//¯Ã|//‹Äf§€³cÄÌ·ÁYē€ŸY¶^« d‡YÃ{Â]cZ^·Z˜» Ä¿ZyZ¯¾Ë€e±‚//]½YÂÀŸÄ]¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» ¦Ì¸°e¾ÌÌ eğ¼n»ÖÅ{{‡¶ËÓ{YÖ°Ë{Á‚§YŒ¯Ö¿Z¼Ì‡ ½Zˁ½Z»Âe{Z̸̻®Ì]M½Z¼Ì‡µZ‡{ {Â]ՁYÕZŹYÁ Á‰Á€§‰Á{Â^Æ]ÁՁYcÔÌƈeÄˈeZ]įd‹Y{Äf‹Z^¿Y ZfËZÆ¿ÁŽ·Zy{‡½Z»Âe{Z̸̻Ä]µZ‡{ZÅÄÀ˂ŵ€fÀ¯ ©Á|ÀYՁYcÔÌƈe |̇Äf‹Z^¿Y{Â//‡½Z»Âe{Z̸̻ Z]|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«ªË€—Yį{Â]Ã|‹d§ZË{ՁYÀÌy} Ä]ÁµZËÄ]Ã|‹d§ZË{cÔÌƈeįºË|̇ºÅZ¨e¾ËYÄ]®¿Z] {‹Äˈe,|‹d§ZË{cÔÌƈe¾ËYįÖ·Z‡w€¿ ½Z»Âe{Z̸̻¶Ì¼veÕ¸m,¶v»¾ËYYd¨³½Z//Ì¿YZ¼m ºÌf§€³Yd¯€‹Ä]Ä À˂Šį{Â]½Y{€³{Ây†¿ZÀËZ§Š//z]{½Z»€´Ë{¹YÁ{Y{Ä//»Y{YÕÁ ¶v»¾ËYYÁºÌÅ{Š//ÅZ¯YÕ|{¹Y‚f·YÄmÁºÌf//ˆ¿YÂe ½Y‚Ì»¾ËYįºÌ¿Z‡€]½Â̸̻ºÅ{ Ä]YÁÂ˽Â̸̻ºÌfˆ¿YÂe d¯€‹ZŽM¾Ë€eŽyZ‹YįºËY{ÖfˀË|»d¯€‹Â¼n» ՁZ‡|‡Ã|¼Ÿ—Ä]Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÄÀÌ»{įd‡Y€Ì]Z‡ d¯€‹{Y€mYd‡{{ÕZÅÃÁ€a‰Y d//‡YZ¯Ä]µÂ¤Œ» ÃÁ€aY {‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å€]¢·Z]¶«Y|u€Ì]Z‡ d¯€‹¾ËY¶yY{įÁZ‡½Y€ËYd¯€‹Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅd¯€‹ÕZÅ Ö»Z¼‹Ä]Œ¯Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅd¯€‹¾Ë€eÖ¼Ë|«YÖ°Ëį ÕZÅÃÁ€a¶»Z‹į{‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]{Á d‡YdyZ‡d‡{{ ¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ÕZÅdÌ·Z §Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ½Y{Z]M¶¬¿Á¶¼ud¯€//‹ÕZÅdÌ·Z §Ä]¶¬¿Á¶¼uŠz]{ ¶¼u|{Â¼n»{d¯€‹¾ËYd¨³ÃZ]¾ËY{ÁdyY{€a ̨֬¸e{€°¸¼ŸÄnÌf¿ {Y{Ã|Ɵ€]YŒ¯ևZ‡YÕZÅÓZ¯¶¬¿Á {Ã|‹{ZËd ÀÂ¼n»{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ µZ‡{‡Ä]d^ˆ¿į|‹{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻{Á|uµZ‡ |Å{Ö»{‡|‹|{Y½ZŒ¿,{Â]½Z»Âe{Z̸̻į ‰Á€§Á|Ì·Âe|‹{€¯|̯Ze¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|» ¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹[ZˆfuY½Á|]Â¼n»{Œ¯{½Z¼Ì‡ d‡YÃ|̇€]Y€]Á{Ä]¾Ì»Zed¯€‹{½Y‚Ì»¾ËYį{Â]|{ µ{Z »|{ºÅ‰Á€§Y֋Z¿Ö·ZË|‹,½ZÌ¿YZ¼mÄf¨³Ä] ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»«½ZÌ¿YZ¼mZ“»ÖeZŸÂ^˜»d//ˆŒ¿ ”uZ]Ád¯€‹¾ËY†¿Y€¨À¯¾·Z//‡{¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡ÕY~³ |‹Y‚³€]½YZ´¿€^yYÖ ¼m ¾ËY,¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] …Â]{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿd^‡ZÀ»Ä]dˆŒ¿ Z“”uZ]{‹¹Zn¿YÃZ»€ÌeÄ^À//‹ZÆqÁd‡YY€«į |Ìn»,¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½ZÌ¿YZ¼m YÖ ¼mÁ¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹½ÁZ »ÂaZ§Á |‹Y‚³€]Ä¿Z‡[ZvY ½YZ´¿€^yÄ]Ö˳|»M‰Ây¾¼“dˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{½ZÌ¿YZ¼m {YÁZḟ{Z¼¿Z]d¯€‹¾ËY¹ZÆ//‡|{į¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ] Zfˆ‹²ÀË|¸Åğ¼n»€Ë¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¨³,{‹Ö»ÄËZ»€‡YZ] ¶¼uÁ½Y€¼Ÿ½Z¼fyZ‡,½Z¼Ì‡d Àĸ¼mYŠz]|ÀqÕYY{ ¶»Z‹į|‡Ö»½Z»Âe{Z̸̻Ä]d¯€‹¾ËYÄËZ»€‡Á¶¬¿Á d‡Yğ¼n»€Ëd¯€‹ Ö§€ »Ä]Ä»Y{Y{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d¨³ÁdyY{€a¶»Z¯cÄ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹ÕZÅdÌ·Z § ÕZŲÀË|¸ÅYְ˽YÂÀŸÄ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹ d‡YZfˆ‹֟Z¼fmY¾Ì»ZeÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ğ¼n»€Ë Á¶¼uÁ½Y€¼ŸÁ½Z¼fyZ‡d À,½Z¼Ì‡d ÀÄÀÌ»{į Á½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]d¯€‹¾ËYÄËZ»€‡ |À¯Ö»dÌ·Z §¶¬¿ {Y| e¾ËYYįd‡Yd¯€‹¶»Z‹²ÀË|¸Å¾ËY€fz»—Ä] ÖfˀË|»€Ì£cÄ]d¯€‹ÁÖfˀË|»cÄ]d¯€‹ d¯€‹ ևÂ]cÄ]d¯€‹€´Ë{Õ|À]ºÌˆ¬e{Á ºËY{ևÂ]€Ì£ Ö·Y{Á|uğ¼n»¶¯Õ¨e€a‰Yį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ½Z¼Ì‡d À{{Y{t̓Âe,{‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å d¯€‹Z]Œ¯Ö¿Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å |{Â¼n»{Á|¿Â‹Ö»ÃY{YÖfˀË|»cÄ]įd‡Y d‡Y¾Ì»Ze½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å{½Z¼Ì‡‰Á€§Á|Ì·Âeḑ€› {‡į¾ËY€]|̯ZeZ]½Z¼Ì‡d À½ZËZ»€§Z¯Ö¨À¾¼n¿Y†ÌË {Z̸̻€]¢·Z]Ö¿Z¼Ì‡ÕZÅd¯€‹¶v»YµZ‡̼֠ne {Á|uµZ‡Ö¿Z»Âe{Z̸̻{‡Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]½Z»Âe {‚Ì¿½Z¼fyZ‡Á½Y€¼Ÿd À{ d‡YÄf‹Y{|‹ŠËY‚§Y|{ žËZÀtÌvÖ·Z»‰{€³Á¾Ì»Ze-…Â] Ö»…Â]{YÁµZ‡{įÖËZÆf¯€‹ÕY€]€fŒÌ]lËÁ€eÁªËŒe €] d‡YÃ{€¯™Zv·YÕ|Ë|mḑZ »{Zf«YÖ·ZŸÕY‹|¿{€³ Ö¼¿Y€«և€]{»ZÆf¯€‹¾ËYÄf‹~³cYÂÀ‡cZÌ·Z»…Z‡Y¾ËY ¾ËYįd§€³|ÅYÂyY€«ÖeZÌ·Z»և€]{»€yMµZ‡ZÆÀeÁ{€Ì³ ¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹|‹YdˀË|»¶ËÓ{YÖ°Ë|¿YÂeÖ»Â“» |‹Z]½Z»Yž˜¬»¾ËY{¹ZƇē€Ÿ{ Y½Ô¯{Zf«Yž¨¿Ä]…Â]Ä]²ÀË|¸Å¾ËY{ÁÁd‡Yº¸ˆ»Är¿M ŠÆm€»Y{žË€ˆeÁֻ¼Ÿ¹Âeµ€fÀ¯ÁÖ´ÀË|¬¿[~m[Z] YՀ̳¸mÁYZ]Ä]½|̌z]ª¼Ÿd]Z]YÄËZ»€//‡YZ],|Ì·Âe ḑZ¨‹[Z]Y€œ¿{»²ÀË|¸Å,¹ZƇÖf¼Ì«[Z^uՀ̳¶°‹ {Â]|ÅYÂyÖeZÌ·Z»ÖËÂmħ€ÁZÆÌËYY{ªÌ«{Ö]Z̋Y,cZŸÔ—Y Z̈]Y|¿YºŒqY¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡²ÀË|¸ÅÄ°ÀËY€yM¾z//‡Á |‹Z]Ö»Y{Ây€]ÄËZ»€‡YZ]{{Ây¹ZÆ//‡ē€Ÿ{Ö^‡ZÀ» Y{Ây€]ZÆf¯€‹€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ՀežÌ‡ÁÖ·Z»ž]ZÀ»Y²ÀË|¸Å¾ËY ÄmÂeZ] |ËZ¼¿ÕY~³ÄËZ»€//‡±‚]ÕZÅs€—{|¿YÂeÖ»ÁÃ{Â] ÁÃ{»MZ¯½Y€//Ë|»”uÁd¯€//‹¾ËY½{Â]֐zeÄ//] Á{€Ì³Ö»c\‡ZÀ»Âv¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€//‡dˀË|»,©Ôy Ã{Â]֐zeÕZŲÀË|¸ÅŽfz»Ö//³„ËÁ¾ËYd¨³½YÂeÖ» {ÂmÁÂ“»¾ËYÖfu‚Ì¿ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅd¯€//‹{į Á€eÓZ]ÕÁÀÆ]Ä//]ÕY~³ÄËZ»€//‡dˀË|»\Ìe€e¾ËYÄ] {Y|¿ ÂÀf» {‹Ö»ÖÆfÀ»€ÌyYcYÂÀ//‡|À¿Z¼]ÄËZ»€‡€fŒÌ]ÖÅ{Z] ¦¸fz»ÕZÅ{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡²ÀË|¸ÅÕZÅZ¯Á\ˆ¯½{Â] »Y,ÓZ¯¶¬¿Á¶//¼udˀË|»,½Z¼Ì//‡žËÂeÁ|Ì·Âe½Âr¼Å {‹Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡®ˆËŠÅZ¯Ä]€nÀ»Ö¿Z¼fyZ‡ÁÖ¿Y€¼Ÿ cYÂÀ‡{į|Å{Ö»½Z//Œ¿‚Ì¿…Â]ÕZÅZ»M{Y»¾ËYZÀ¯{ d¯€‹¾ÌÀr¼ÅÁ…Â]€e€]d¯€‹Yd¯€‹{Y| eÄf‹~³ ¶Ì°ŒeZŲÀË|¸ÅY½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]±‚]d¯€‹Y ²ÀË|¸Å¹ZƇª§Â»ē€ŸÕY€]Y–ËY€‹{Y»¾ËYļÅ |ÀÅ{Ö» ÄËZ»€‡ÕZÅÄf‡YÂy¾Ì»ZeÁ…Â]{¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡ |À¯Ö»ºÅY€§ì·Z]½YY~³ ¾ËY{¹ZƇ{Y| eº¯ē€ŸÄ]ÄmÂeZ],ÄËZ»€‡YZ]Ä]½Y{€³€//‡ YÖf¼Ì«[Z^u®Ë{ZnËY½Z°»Y,{Á|v»Z¿ÕZ“Z¬eZ]…ZÌ«{YZ] ÕZƋÁYÖ°Ë…Z‡Y¾Ì¼Å€] |Å{Ö»ŠËY‚§Y{Âm»¹ZƇÕY€] cÄ]¹ZƇÖnË|e‰Á€§,[Z^u¾ËY¶Ì°//ŒeYՀ̳¸m ē€Ÿį|‹Z]Ö»YZ]{Ä¿YÁÕZ“Z¬e½Y‚Ì»Z]\‡ZÀf»Á{€y {‹Ö»¹Zn¿YZf‡Y¾Ì¼Å{‚Ì¿¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹¹ZƇ d¯€‹¾ËY½|‹ևÂ]ÄËZ»€‡YZ]Ä]½|Ì//Œz]ª¼Ÿ€]ÃÁԟ ž«YÁ{Á|‹|ÅYÂyd¯€‹¾ËY{€°¸¼ŸḑZ¨‹hŸZ]Ô]Z¬f»ºÅ ÕYČ̋¾Ë€fËÁ{½Z´¼ÅcÁZ”«œÀ»Ä]d¯€‹¾ËYcZŸÔ—Y d§€³|ÅYÂyY€«…Â] {»¾ËYÄ]½YÂeÖ»ZÅd¯€‹ÕY€]…Â]Ä]{ÁÁ€´Ë{ÕZËY‚»Y Äf§€Ë~aÁ|¿Y|¿dÌ·Z §…Â]{įÖËZÅd¯€//‹į{€¯ÃZ‹Y YÕY{Y€Ì³d«ÁÁÃ|ÌrÌaÕZÅ|ÀËY€§|ËZ]ºÆ‡µZ¬f¿YÕY€]|¿|Œ¿ Á¹ZƇ‰YÕZ°eYd̸]Z«Ádv{»{ÃY¼ÅÁ|ÀËZ¼¿֗ ÕZÅd¯€‹¾°Ì·,{Y{{ÂmÁÄÆ^‹Á®‹ZÆ¿MÕZÆÌËYY{Ž·ZyZË ḑZ¨‹Z]ÁÖ¿Z‡MÄ]|À¿YÂfÌ»Y{ZÆ]©YÁY…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~a Y |ÀÅ{¹Zn¿YY½ZŒ¿YY|»ZƇ\̯€e{€Ì̤eÁdÌ°·Z»µZ¬f¿YÓZ] Ä ]ZeÕZÆf¯€‹ĸ¼mY¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡²ÀË|¸ÅįZn¿M |ÅYÂyZfˆ‹Ä]Y½Z°»Y¾ËY…Â]Ä]{Ây{ÁÁZ]|‹Z]Ö»Zfˆ‹ {Z“Z¬eÁē€Ÿ¹Zœ¿ª^—,ÓZ]ÕZ°eYd̸]Z«Ád‡{|Ë{Z]Ze{Y{ \ˆ¯cZŸÔ—Y¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹ªÌ«{d¼Ì«Ä]d^ˆ¿…Â] {€Ì³Z°]{ÂyÖfˀË|»cZ¼Ì¼e{cZŸÔ—Y¾ËYYÁÃ{€¯ ÄËZ»€‡YZ]Ä]¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡²ÀË|¸Å{ÁÁÕZËY‚»Y€´Ë{Ö°Ë d‡YÖËZÅZÌ »‚mcZÌ·Z» |‹Z]Ö»ÖeZÌ·Z»ÕZÆf̧Z »YÃ{Z¨f‡Y {¶»ZŸ¾ËYŠ¬¿ {Y{ÕYÄ//ËÁd̼ÅYÖ·Z»ÕZÅc{Ä//¯ dˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€],{‡ŠÅZ¯€]€ÌiPeÁd¯€//‹ÕZÅÄÀ˂ŠYZ]Ä]©Zv·YdÆmYZÅd¯€‹,ÖeZÌ·Z»ḑZ »½Â¿Z«Ä¿Zfz^‹Ây įÖËZÆf¯€‹µZ‡ZeÄf‹~³µYÁª^— |À¯Ö»ªËŒe…Â] {Õ|{ḑZ »Y|¿{¼¿Ö»ē€Ÿ…Â]{Y{Ây¹ZÆ//‡ œÀ¼]¾°Ì·,|¿|‹Ö»|À»ÀÆ]{Ây{€°¸¼ŸcZÌ·Z»Ä^//‡Zv» ÖË´z‡Za Zḟ½Z¤»YÁ{ḑZ¨‹Á ÕÁZ]Z“|¼v» {Á€ÅZ‹½Z¼Ì‡¶»ZŸ€Ë|» |‹|ÅYÂy€nÀ»ZÅÕY~³ÄËZ»€‡\̯€e ¾Ì»Ze½Z»Z‡¥Y|ÅYĸ¼mYÖ´¼Åį ÕZÆf¯€‹¹ZÆ//‡ē€ŸÕY€]֟Z¼fmY d‡Y{Âyğ¼n»€Ë …Â]Ä]¾//Ì»Ze½Z¼Ì//‡{ÁÁž«YÁ{ ‰YÀÌn¿Ã|//ÀÀ¯¶Ì¼°eÁ¾//ˀyY ©Z¨eYÄ]d//ˀj¯YįY€qd//‡YÖÀˀ§Y ÕZÆf¯€‹Á½Mğ¼n»€ËÕZÆf¯€//‹ …Â]{YÁÔ^«½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡ ²ÀË|¸ÅZed‹Y{cÁ€“Á|¿YÃ|//‹ {ÁÁZ]{{€//³…Â]{YÁ‚//Ì¿Ö//¸Y ÕZÆÌWYY{Ž·Zy…Â]Ä]d¯€//‹¾ËY ÖÀ˂´ËZmÁÁÕZʼnYÄ]d¯€//‹ ¾ËYÃ{Z]Á{‡ÁÄ»Z¿Y€eÁÃ|//‹¾ÌÌ e Ö]ZˁY­Ô»Ö «YÁ¹Z«YÕZÀ^»€]d¯€‹ cÔ»Z »Ŀ³€ÅY€¼fˆ»Á{€Ì³Ö»Y€« ²ÀË|¸Å¾ËYğ¼n»€Ë{d//̼ÅYZ] …Â]{½YY|»ZƇÔ—YÄ]dˆËZ]Ö» ZÆ¿MÖ]Z̋Y‘€ »{ÁÃ|//‹Ã|¿Z‡ ÕY|]ZˆuÕZźfˆÌ‡¾ÌÀr¼Å{€Ì³Y€« ՀeÓZ]ՀË~a¥Z˜ ¿YYd¯€‹Ö·Z»Á ÕZÅḋZˆuÁd«{ÁÃ|‹Y{Ây€] Á|Å{Ö»Y€«ÄmÂe{»Y½YY|»ZƇ Y…Â]ֿ¿Z«cZ»Y‚·YY֋Z¿cZ‹Y‚³ ½Z´¼Å…€f‡{{ֿ¿Z«€¬»|ŸÂ»{ |Å|Ì»Y€« ,½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ [ˆv»Œ¯ՁZ//‡|‡Á½Z¼fyZ‡ Á|Ì·Âeḑ€›Y|{Á{Â//‹Ö» { {Y{ZÌfyY{YŒ¯½Z¼Ì‡‰Á€§ Á¶yY{{½Z¼Ì‡¾e½Â̸̻¶^«µZ‡ Ä]½Mğ¼n»€ËÕZÆf¯€‹–‡ÂekZy ²ÀË|¸Å¾ËY,ÃÁÔ ]d‡YÃ|̇‰Á€§ ¶¬¿Á¶¼uÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÆf¯€‹YÖ°Ë Õ|{ºÆ‡į{Y{YZ]½Y{Z]Y Ö¸Y {Y{Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¶//¼u{ ¾Ì»Ze½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å{ÁÁd˂»¾Ë€e ™Z¨ud//Œad¯€//‹½{€],…Â]Ä] ÖË´z‡ZaÁḑZ¨‹Zed‡YÕYČ̋ º«Œ¯Ö¿Z¼Ì//‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚] {Âz] ½Z¼Ì‡½|‹ևÂ]{ÁZf‡{¾Ë€f³‚] {€°¸¼ŸḑZ¨‹Ä]įd//‡Y¾ËY¾Ì»Ze Â¼n»{Öf¯€//‹d̼¯Zu{Â//^Æ]Á ®¼¯Œ¯Ö¿Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚] ½Y€Ë|»ḑZ¨//‹Ä]dËZÆ¿{Á|À¯Ö» ZÆÌWYY{Ã{Z]{ḑZ¨‹,½Z¿M{€°¸¼ŸÁ ÕZÆf¯€‹ğ¼n»cÔ»Z »ÁcZ̸¼ŸÁ ḑZ¨‹¾ËY{‹Ö»€nÀ»¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ ÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YÁÖWYZ¯{Â^Æ]Ä]€nÀ»Z ˜« |‹|ÅYÂyž]ZÀ»Y ÁZfyZ//‡,Zf§€Ì̤eª¬veÄ]ÃÁÔ ] {Âm»ÕZÅḑ€›Y€fŒÌ]Ã{Z¨f‡YÕZÀ »Ä]|Ì·Âe{ŠÆm |‹Z] dˬeį|ÀfˆÅ|¬f »{Zf«Y½ÓZ §YÕZÌ//ˆ]Ád‡Y {žËZÀtÌvÖ·Z»‰{€//³Á¾Ì»Pe{Հi»¶»ZŸ…Â//] ²ÀË|¸Å€]Y¹ZƇē€Ÿ {Â]|ÅYÂyŒ¯{|Ì·ÂeŠÆmÕZf‡Y Ä»Z¿Z¯¾ÌÀr¼ÅÁ½MÕY€³ÄnÌf¿dˀË|»Ä]ÄmÂeZ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ {ĸ¼mYdˀË|»ÄÀÌ»{€ÌyYÕZÆ·Z‡{d¯€‹¾ËY¾//‹Á ÄËZ»€‡Äf§€³¶°‹Ö^ˆ¿{Z¼fŸYZfËZÆ¿ÁÖ¿Z¼Ì‡ÕZÆf¯€‹ÕY~´§|Å Ä]ÄmÂeZ]d¯€‹¾ËYÄ]ֻ¼Ÿ{Z¼fŸYt˜‡LZ¬eYÁì·Z]½YY~³ dˬecZ^m»,ÃÁZ‡½Z¼Ì‡½Âr¼ÅÄ ]ZeÕZÆf¯€‹\‡ZÀ»ē€Ÿ YZ]{”u€´Ë{Õ‡YÁd//‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]Y…Â] ¶Ì¼°edÆm²ÀË|¸Å¾ËYÕY€]\‡ZÀ»Ö·Z»¾Ì»ZecZ^m»ÄËZ»€‡ ¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{d¯€‹|‹YdˀË|»½Ô¯¥Y|ÅY{€^ŒÌaÁ ¾ËY|Ì·ÂeÖ¸YÕZÆÅZ³Â¸³YÖ°ËZ¼¸ˆ»į¶¬¿Á¶¼u½Âr¼Å d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]Yd‡Yd°¸¼» |ÅYÂyÖ¿ZËZ‹®¼¯ZÆf¯€‹|Ì·ÂeŠÆmÄ]Â“»¾ËYZ¼¸//ˆ» {²ÀË|¸ÅÕZÅd¯€‹d̼ÅYZ]Š¬¿Ä]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å {€¯ ½YÂe½{Â]YY{ÁdˀË|»dveÕZÆf¯€‹Ä ‡ÂeÁÕY~³ÄËZ»€‡ ºÅ,ž]ZÀ»ÄÀÌÆ]ŽÌze,Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿\̯€e,ÄËZ»€‡½Y‚Ì»,Öf]Z« ½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å½|‹€e|À¼e|«€ÌiZe,Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYÁÖËY‚§Y Y€fŒÌ]\eY€»Ä]|¿YÂeÖ»|Ì·ÂeŠÆm{…Â]Ä]{ÁÁZ]¾Ì»Ze {Õ{Zf«YÖ¸ §–ËY€‹{²ÀË|¸Å¾ËY”u |‹Z]ZÆf¯€‹€ËZ‡ |ËZ¼¿ÄËZ»€‡YZ]Ä]½|̌z]ª¼ŸÄ]Õ{Zˁ®¼¯|¿YÂeÖ»…Â] YZ]¾ËY¥€—Ä]Ã|‹¶Ìˆ³Ö´ÀË|¬¿YÖÆmÂe¶]Z«d¼//ˆ«Á Ö¼¯¾°ˆ»YZ]€“ZuµZu{d//‡Y€¯~]¹Ó |ËZ¼¿[~mY Á…€eZ]Y½YY~³ÄËZ»€‡,ԗÁÓ{YZ]½Z‡Â¿ÁÃ|‹¦«Âf» ÄËZ»€‡,½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]–ËY€‹¾ËY{,d‡YÃ{€¯ÄmY»|Ë{€e {Zf«Y|Ë{Y d‡YÃ|‹ÄÀ˂³¾Ë€fÆ]Ä]¶Ë|^e…Â]{ÕY~³ ž¿Z»,½Y{€³€‡Ö´ÀË|¬¿[~mZ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹{ÁÁ‚Ì¿½Ô¯ {‹Ö»ֻ¼Ÿ¹ÂeŠËY‚§YY Ö´ÀË|¬¿ÄËÁÖ]{ÁÁį{€¯ÃZ‹Y‚Ì¿Â“»¾ËYÄ]|ËZ]Ä»Y{Y{ ÕZÅd˂» ½|‹ևÂ] ½Z¼Ì‡d¯€‹ÀË|»dXÌņÌW\WZ¿Á¶»ZŸ€Ë|»,ÕZ̋ÂÅZ“|̼uՀ^yd//ˆŒ¿ [ZvYÁÄËZ»€‡YZ]cˆ°ŒÌaÁ€´¸Ì¸ve,Ö·Â]YÂa{¬»”uZ]½Zf‡ÂyÁ…Z§ |‹Y‚³€]½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡d¯€‹¶v»{Ä¿Z‡ dˆŒ¿¾ËYZ£M{ÕZ̋ÂÅ,¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÄËZ»€‡d¯€‹ÄÌ·ÁYē€Ÿd¨³Zḟ{Z¼¿Z]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÄÌ·ÁYē€ŸÄ]ÃZ‹YZ]ÖeZŸÂ^˜» YZ]€]ÕZ̈]cY€ÌiZe|‹|ÅYÂyÄËZ»€‡YZ]{YÁZfÌ//‡{Z¼¿Z]į¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ ē€ŸZ]{‹Ö»Ã{¾Ì¼ze {‹Ö»Õ¨e€aՁZ‡¥Z¨‹hŸZ]Ád‹Y~³|ÅYÂy½Z¼Ì‡ YZ]¾ËY{dÌ]Y~m¾f§ÓZ]hŸZ]Á|‹|ÀÅYÂyY|»ZƇ€¨¿½Â̸̻ć{Á|uZḟ|{ hŸZ]©Z¨eY¾ËYÁ¹Zn¿Y®Ì]M½Z¼Ì‡½|‹ևÂ]|ÀËM€§Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{¾ÌÀr¼Å {‹Ö» {‹€fŒÌ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡Á½Zf‡Ây…Z§½Z¼Ì‡Ã{Á‚§Y‰Y|‹|ÅYÂy ÕZÅŒ¯YÖ¸Ìyd¨³€°À̸¯cY{ZÃZ]{½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Á|¿{€¯‰Â»ZyY{ÂyÕZÅïÁµZ^¬f‡Y€°À̸¯cY{YÁY½ZÆm{½Z¼Ì‡Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe ÖËZÅŒ¯Ä]Z»€°À̸¯cY{Z |¿€^]ÀÆ]€°À̸¯cY{ZYZed‡Y€eħ€Ä]½ZŒËY€] ÕYĈ̯Áĸ§cÄ]…Z§l̸y[ÂÀmÕZÅŒ¯ÁZ¬Ë€§M,¾Ìq,½Zfˆ¿Z¤§Y½Âr¼Å Äf§€³c½Z¼Ì‡d¼Ì«¶Ë| eÂy{ÖËZÅhv]½Z¼Ì‡¾¼n¿Y{ {‹Ö»¹Zn¿Y d‡Y Ö¼Ë|«YÖ°Ë,dÌ·Z §ÄÅ{Š‹YŠÌ]Z]½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡d¯€‹d¨³ÕZ̋ÂÅ d¯€‹½{Â]YY{Z]įd‡YĬ˜À»ÁŒ¯{½Z¼Ì‡Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÃÁ€³¾Ë€f³‚]Á¾Ë€e d‡YdÌ·Z §µZu{½Z¼Ì‡Ä]Äfˆ]YÁžËZÀÁ½Z¼Ì‡d À{ğ¼n»€Ë֟€§ d‹Y{ZƛYÁ{€¯ÃZ‹Y½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì//‡d¯€‹ÕZÅÕ|À]Ä^eÄ]ÕZÌ//‹ÂÅ ½Z¼Ì‡|Ì·ÂeÄÀÌ»{ºÅ¾Ì»Ze½Z¼Ì‡d¯€‹ d‡YZÌ¿{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹¾Ì¼f¨Å½Y€ËY Ö¿ZÆmºÅ{‚¿ZaÄ^eºÅ½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡d¯€‹ÁºÅ{ZÆqÖ¿ZÆm²ÀÌ°¿ÕYY{ d‡YYY{Y {ZÅ_McZf‡YYÕ|À»ÀÆ]ÃZ]{¾ÌÀr¼Å½Zf‡ÂyÁ…Z§½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{{ÂmÁ½Z¼Ì‡d ÀÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹²ÀË|¸Å{{€¯ZƛY²ÀË|¸Å cZneÁ²ÀÌf¯Z»ÁÖeZ¬Ì¬veÕZÅdÌ·Z §ÕY€]Ád//‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{†ÀmYÖfÌ·Z §į Ád‡YÃ|‹ÖeZ̸¼ŸÖ³ZeÄ]į†¼‹ÃÁ€a¾ÌÀr¼Å ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y½MY®Ì¿Á€f°·Y d‡Y½Z¼Ì‡¾ËÔ¿M‰Á€§ÕY€]ÖÀŒÌ°Ì¸aY -¾Ì»Pe½Z¼Ì‡½|‹ևÂ] ½ZŒy{Ã|ÀËMŠz]|Ë¿ Ö¬Ë|µZ¼¯ ÃÁZ‡½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ‰€Ë~a{»…Â]Y€§{¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹ ½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]{d¯€‹¾ËYÕY€]Zḟ{Z¼¿Ád§€³Y€« |‹k{ Z¼‹Ä]Zfˆ‹Ä ]ZeÕZŲÀË|¸ÅYįY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹¾ËY µZ §¶¬¿Á¶¼uÁ½Z¼fyZ‡,½Z¼Ì‡d ÀÁÂuć{{ÁÖ» ½Z¼Ì‡YZ]Á|Ì·Âe%{Á|u½Z¼Ì‡Šz]{²ÀË|¸Å¾ËY d‡Y ÁÖfˀË|»d¯€‹d¯€‹¹ZƇ,{Y{ZÌfyY{YŒ¯ d‡YYY{YÖfˀË|»€Ì£d¯€‹  Ä]ÖÆfÀ»Ö·Z»µZ‡{²ÀË|¸Å¾ËY̨֬¸eŽ·Zy{‡ %{Á|uµZ‡Ä]d^//ˆ¿įÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻¢¸^» d‡YY{Ây€]|‹ ḑ€›¾Ë€f³‚]YÖ°Ë®·Z»½Z¼Ì‡Šz]€]ÃÁԟd¯€‹¾ËY įd‡Y½Y{Z]M¶¬¿Á¶¼ud¯€‹ÖÀ ËÂ//Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅ Œ¯Öf·Á{ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯¶¬¿Á¶¼uḑ€›Y%{Á|u {Y{Ã|ƟÄ]Y Ã|‹d^iÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻€“ZuµZu{²ÀË|¸Å€]Y¾ËY Y‚Å{Á|uğ¼n»¶¯Õ¨e€a‰Y€“ZuµZu{į{Y{ {‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻ ÕZËY‚»ÕYY{¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¹ZÆ//‡ē€Ÿ | ]YºÅÁÄËZ»€‡YZ]€œÀ»YºÅ,½Ô¯{Zf«Y| ]YºÅÕ{| f» d‡YY~³ÄËZ»€‡|Ë{YºÅÁd¯€‹ ÕY~´»Z¿«|Ì·ÂeŠÆm»µZ‡Հ^źœ »¹Z¬»Õ‡YÕZmµZ‡ €Ìˆ»{įָ̈¿ZfaÄ]ÄmÂeZ]ÄËZ»€‡YZ]Zf‡Y¾ËY{į|//‹ Ä]-|À¯ÕZ̈]®¼¯Z ‹¾ËYª¬veÄ]|¿YÂeÖ»{Y{Ö·Z»¾Ì»Ze ֏yŠz]Ö·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆneÕÁYZ]¾ËY‚¯€¼eį֗€‹ Ĭ]Z‡Ö]{‡\ˆ¯ÁZḟ ½Z¼Ì‡{ ¾Ì »Ö¬e|¼v» …Z§ÖÀ̋Z»p³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |¿ÁÄ»Y{YÕY€]¾Ì»Ze½Z¼Ì//‡ÕY~³ÄËZ»€//‡d¯€‹ {Â//‹{YÁÄËZ»€//‡YZ]Ä]d¨³ºÌ¼e{Âyd̬§Â» d̬§Â»Z‡ÄÀÌ»|¿YÂeÖ»ºÌ¼e¾ËY®//‹½Á|]į ÕY€]…Â]Ä]½|‹{YÁ |//‹Z]d¯€‹¾ËYÕ| ]ÕZÅ ,|¿Y{YZ¯¾ËY¹Zn¿YÕY€]Ö§Z¯cZ»Y‚·YįÖËZÅd¯€‹ {Y{Õ{| f»ÕZÅd˂» ÖËYZ¯,ḑZ¨‹ŠËY‚§YÄ]€nÀ»dËZÆ¿{įÖËZÅd˂» …Â] |‹|ÅYÂyZŽMÕZm{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]¾ÌÀr¼ÅÁ €]ÃÁԟÄËZ»€//‡YZ]Ö¸YÕÁZ]½YÂÀŸÄ]Y{ZÆ]©YÁY d¼//‡Ä]dËY|ÅÁÖ·Z»ž]ZÀ»dËY|ÅÁ[~m,‚ÌÆne ÁZÅÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»PeŠ¬¿,YµZ¤f//‹YÁ|·Â»ÕZÅdÌ·Z § {Y{Ã|Ɵ€]‚Ì¿YÕ{Zf«YcZˆ‡R» Ä ‡ÂeÄ]Ä°ÀËY¾¼“…Â]{|Ë|mÕZÅd¯€‹‰€Ë~a ®¼¯Ö¸»{Zf«Y{½MÃZ´ËZmÕZ¬eYÁÄËZ»€//‡YZ] {ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕY|»ZƇ²Àŀ§‰€fˆ³,|À¯Ö» ÕZËY‚»µZu¾ÌŸ{ÁÄf//‹Y{µZ^¿{Ä]YÖ·Z»ÕZÅÖËYY{ {Y{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹ÕY€]ºÅÕ{| f» {Zf«Y½ZÆm ©Z¨eY Հ^¯YÖ¸Ÿ¶Ì¸m ‚y½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä]{Z¼¿¾ËYÕY€]YÖ//ÆmÂe¶]Z«ÕÁMY|¿YÂe Z]|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{¾Ì»Ze²ÀË|¸Å {ÁM½Z¤»Y Հ^ÅY{€¼fˆ»cZœ¿‚Ì¿ÁªÌ«{ՂËÄ»Z¿€] ÕZÅḑ€›,cY{ZÄ ‡Âe¶v»Y,ZÅd¯€‹ d‡YÃ|¿Z‡d6̸ §Ä]Y{ÂyÕZÅÄ¿ZyZ¯Ö·Zy YkZyÄ]Y{Ây|Ì·Âe{YZ»Ze{Y{ZÀ]¾ÌÀr¼Å ½Z»Z‡ÕY€]ÖÅYªË€—¾ËYYÁ|À¯{ZÂ//Œ¯ |]ZÌ]Ö¸yY{YZ]Ö ˜¬»cZ]ZÆf·YÄ]½|̌z] ,Ö¸yY{ÕZÅYZ]{€f//ŒÌ]ºÆ‡\//ˆ¯Áš¨u ,YZ]ՁZˆ¿YÁÄf^·YÁ|Ì·ÂeŠÆmµZ‡Z]ˆ¼Å ½YÂf»¥|ÅÕZÅYZ]{Y¾Ì»Zeǀ˜Ì‡|¿YÂeÖ» |À¯Ö¿Z^ÌfŒaYÖ «YÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»ÁÄfyZ‡ {½Z¼Ì‡½Z³|À//‹Á€§YÖ¯|¿YÈf//‹Â¿Z¿Z¼mY |ˀyÁZÅÄ¿ZyZ¯|Ë|ÆeÁ,¥€ÖËÂm{Â//‡ ¾ËYÃZ´Ì¿Y€³YÖ//Œz],c|»Ö¿Ó—ÕZ//^fŸY Õ|À¼‹ÂÅZ],¾Ì»Ze {Â//‹Ö»[ˆv»d À Á{ÂyÕ|Ì·ÂeÕZÅğ¼n»ÖËY‚§YºÅZ]Á¹Z¼e {€°À̸¯Á½Z¼Ì‡|Ì·ÂeY֌z]ºÌ¬fˆ»ȓ€Ÿ d‡YÄfˆ¿YÂe,ZÅd¼Ì«ՁZ‡½YÂf»Á½ZˀfŒ» |À¯¶Ë|^e{ÂyÕY€]Öf€§Ä]Y©Â§|Ë|Æe ²ÀË|¸Å,֫¬uÁՀ¨Ì¯ÕÁZŸ{ȸÌ§Šz]{ ¶¼Ÿ{ÂyÕZÅdÌ·Áˆ»Ä]¶»Z¯—Ä]‚Ì¿¾Ì»Ze ,Z̈]ÕZÅÃ|¿Á€aՁZ//‡Ä»Âfz»¾¼“ÁÃ{€¯ ՁÁ€Ìa¶v»YYÕZ‹€‡{‡d‡YÃ|‹ª§Â» ,ZÅÃ|¿Á€aZ¼‹Á{Â//‡‚Ì¿ÁÕÁZŸ{¶Y{ {Z‡{Ây\̐¿ ֐zed¯€‹¹ZÆ//‡Y|{ÈÌ·ÁYȓ€Ÿ ÄËZ»€‡YZ]Ä]"Zḟ"{Z¼¿k{Z],¾Ì»Ze²ÀË|¸Å ḑZ¨‹¾ËZ£MȘ¬¿,…Â]½Z»Z‡{‰€Ë~aÁ dz‡½Y€Ë|»Š//‹Â¯Á‰ÔeÈËZ‡{€f//ŒÌ] dÌ·Z §Z]¾Ì»Ze d‡YŒ¯½Z¼Ì‡d À‰Â¯ ½Z¼fyZ‡Á½Z¼Ì‡d ÀÁÂuć{֐ze ÖÅ{Z]Ä]dˆ¿YÂeµZ//‡{¶¬¿Á¶¼u‚Ì¿Á {ZËd‡{Ĭ]Z‡Ö]Õ{‡ d̨̯š¨u,½Z¼Ì‡\Ì//Œ¿ÁY€§€ad À{ †]Հ»Y,cZn¿ZyZ¯ÇY{YÁµZ¤f//‹YY€¼f‡YÁ ÕZÅÖf¼ËÔ»Z¿Z]¹MÂe{Y»ÕZ̈]{ÁYÂ//‹{ ¾Ì»Ze²ÀË|¸ÅµZu¾ËYZ] d‡YÃ{Â]{Zf«YÈy€q Äfˆ¿YÂe,µ{ZË{Á‰Â¯dz‡ÖfˀË|»Հ^ÅYZ] ÕZÅÄ¿ZyZ¯Öy€]ÕZÅÖÅ|]Äˈe¾¼“d‡Y Ž·Zy{‡{Z̸̻|Ì‡ÁY‚ŁYŠÌ]Ä],Ã|¿Zˁ ½Z¼Ì‡Šz]Ä]Äfˆ]YÁÕZÅd¯€‹ |]ZËd//‡{ ,|Ì·ÂeÁ{Â//‡\//ˆ¯Á‰Á€§{,²ÀË|¸Å¾ËY Ä]ª§Â»ÁÃ|¿Y~³€‡YYÕZÅŽyZ‹Ö»Z¼e Ã|‹d À¾ËY{ÄmÂeÂy{ÖÅZ´ËZmY€uY ,®]ZqÄf^·YÁÕ{Zf«YÖÅZ´À]½YÂÀŸÄ]¾Ì»Ze |¿Y ևºÆ‡\ˆ¯Á|Ì·Âe¾e½Â̸̻Ö//‡{Á|uZ] cY{ZÄ ‡ÂeՄeY€f‡Y,Œ¯YZ]YÕ|{ d˂» d//‡YÃ{Y{Y€«{Â//yZ¯Âf//‡{{Y {{Z¼¿¾ËYÕZÅÄ¿ZyZ¯Հ̳Y€«Ö^//ˆ¿ÕZÅ ‰€fˆ³€]²ÀË|¸ÅY€YÁÖeY{ZÕZÅÁ|ˀ¯ Ö»,€fŒÌ]{‡\ˆ¯Á½Z³|ÀÀ¯¥€»t˜//‡ {€§Ö«ÔyYÄ·YÖ·Á ½Z̧½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d À{ÕY~³ÄËZ»€‡֐ze²ÀË|¸Å®Ë¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€//‹ cZœ¿,Հ^ÅY,dˀË|»,d¯€‹dÌ·Z §Â“»įd‡Y,Äfˆ]YÁžËZÀÁ½Z¼Ì//‡ Ád‡Y¶¬¿Á¶ ¼uÁ½Y€¼Ÿ,½Z¼Ì‡žËZÀZ]–^e€»ÕZÅd¯€‹ÁZÅ|uYÁÖ¿Z^Ìf//ŒaÁ |Ì·Âeḑ€›Y|{įÃ|‹[ˆv»Œ¯½Z¼fyZ‡Á½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚] {Y{Y€«²ÀË|¸Å¾ËYZÌfyY{Œ¯½Z¼Ì‡‰Á€§Á –ËY€‹ÁcZ»Y‚·YÖy€]{ÂmÁÄ]•ÂÀ»ÄËZ»€‡YZ]Ä]¹ZŸÖ»ZƇd¯€//‹®Ë‰€Ë~a Z¯¾ËY¹Zn¿YÕY€]¹ÓcZ»Y‚·YįÖËZÅd¯€‹ÕY€]…Â]Ä]½|‹{YÁd¬Ì¬u{d‡Y ÖËYZ¯,ḑZ¨‹ŠËY‚§YÄ]€nÀ»dËZÆ¿{į-{Y{µZ^¿{Ä]YÕ{| f»ÕZÅd˂»,|¿Y{Y Ö¸YÕÁZ]½YÂÀŸÄ]Y{ZÆ]©YÁY…Â] |‹|ÅYÂyZŽMÕZm{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]¾ÌÀr¼ÅÁ ÕZÅdÌ·Z §d¼‡Ä]dËY|ÅÁÖ·Z»ž]ZÀ»dËY|ÅÁ[~m,‚ÌÆne€]ÃÁԟÄËZ»€‡YZ] ‰€Ë~a {Y{Ã|Ɵ€]‚Ì¿YÕ{Zf«YcZˆ‡R»ÁZÅÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»PeŠ¬¿,YµZ¤f‹YÁ|·Â» {½MÃZ´ËZmÕZ¬eYÁÄËZ»€‡YZ]Ä ‡ÂeÄ]Ä°ÀËY¾¼“…Â]{|Ë|mÕZÅd¯€//‹ Ö·Z»ÕZÅÖËYY{{ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕY|»ZƇ²Àŀ§‰€fˆ³,|À¯Ö»®¼¯Ö¸»{Zf«Y {Y{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹ÕY€]ºÅÕ{| f»ÕZËY‚»µZu¾ÌŸ{ÁÄf‹Y{µZ^¿{Ä]Y ÕY€]½MYÁ|ÀÀ¯[~mYÕ{ZˁÄËZ»€‡|À¿YÂeÖ»…Â]YZ]Ä]{ÁÁZ]ZÅd¯€‹Z0 f Ì^— Ád‡YÕ{Zf«Y|‹Z¯¾ËY¶Zuį|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Yd¯€‹ÕÁÀÆ]ÁÖËYZ¯ŠËY‚§Y Ö»½ZŒ¿Yd¯€‹½MÕÁŠÌa¾‹Áª§Y…Â]{d¯€‹®Ë½|‹Äf§€Ë~a¾ÌÀr¼Å ÄËZ»€‡¶Ì°Œe,d¯€‹Ö «YÁ‰YÖ¿Z‡ÁÄ]ĸ¼mYÕ{| f»ÕZÅd˂»Á|Å{ ,d¯€‹µ€fÀ¯ÕZÅZ¯ÁZ‡,½YY~³ÄËZ»€//‡€fŒÌ][~m,€fŒÌ]Ö³|¿Â‹|¬¿,|Ë|m Á½YY~³ÄËZ»€‡[~m,ZŁY|¿Y†aÖËZËÂa,€fŒÌ]cZŸÔ—YÄ]և€f‡{,ž]ZÀ»ÄÀÌÆ]ºÌƈe |‹{½Y|¿Á€Æ‹d¯ZŒ»Á¹Â¼ŸdÌ°·Z»‰€fˆ³ÕY€]Z¯ÁZ‡{ZnËY,€fŒÌ]ÕÁM¿ ŠËY‚§YÁ{Zf«Y¶¯ÕY€]€eÓZ]֟Z¼fmYd·Y|ŸÁ€eÓZ]ÃZ§Á€fŒÌ]Ö´ÀÌÆ],Õ{Zf«Y €]ÃÁԟ‚Ì¿¾Ì»Pe½Z¼Ì‡½|‹ևÂ]Á{Y{µZ^¿{Ä]YÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ḑZ¨‹ {ºËYÁ|Ì»Yįd‡Y½ZŒy{ÕYÃ|ÀËMŠz]|Ë¿,½YY|»ZƇ€fŒÌ]{Z¼fŸYÁḑZ¨‹ |‹|ÅYÂyŒ¯{Zf«YÖWZ§Â°‹Á|‹{€iR»Ö»Z³,|Ì·ÂeŠÆmµZ‡ Ö´ÀË|¬¿ªÌ¼ŸdËY|Å ÄËZ»€‡YZ]Ä]Zḟ{ÁÁZ] ½ZÌ¿Zfˆ]Z“€Ì¸Ÿ …Z§½Z¼Ì‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{Ö¿Z]Zf‹d¯€uÁd‡Y¾‹ÁÖ´ÀË|¬¿dy‡Z]d‡ZÅc|»…Â]YZ]Âe» d·Á{ÕY€]YÖËZÅÀƷ{{Y{įÖf˂»¾ÌŸ{Ö´ÀË|¬¿Ä]…Â]YZ]Ö´fˆ]YÁÁÄÌ°e ÖËZÀ »¹ZƇYZ]{Ö´ÀË|¬¿½Á‚§YÁ|‹ž«YÁ{ d‡YÃ{€¯{ZnËY…Â]½Z»Z‡Á ZmZ»Yd‡YÖËÓZ]d˂»į{Y|¿Y{ÂyÄ]Ä »Zm½Y{€³€‡ÕZÅÖ´ÀË|¬¿[~m‚m Ä]YÕ{Zˁ®ˆË{Ây‰YÁ|Ì·ÂedˬeYևÂ]ÕZÅd¯€‹YÕZ̈]½|¿Z» µÂ§YÁ¹Âe,Ö´ÀË|¬¿kÁ€yÄ]€nÀ»d‡Y¾°¼»įÖ°ˆË |À¯Ö»ªË‚eYZ]¾ËY Á€fÆ]µ€fÀ¯ÕY€]ÖËZÅZ°ÅY¾f§Z˺ŅÂ]½Z»Z‡Ád·Á{Ä£|£{ |‹Z]¹ZƇYZ] ÕZÅd¯€‹ē€Ÿ,ZÅZ°ÅY¾ËYYÖ°Ë d‡YÄËZ»€‡YZ]{Ö´ÀË|¬¿€eªÌ¼ŸdËY|Å ª¼ŸÁ|ÀÀ¯[~mYZ]Ä]ՀfŒÌ]Ö´ÀË|¬¿įd‡Y…Â]Ä]Öf·Á{€Ì£ÁÖf·Á{±‚] ÕZÅ|‹ÁYZ]cZ¿ZnÌŁYį{‹Ö»hŸZ]¹Y|«Y¾ËY |ÀÅ{ÄËZ»€‡YZ]Ä]ՀfŒÌ] ¾ËYįY€q {‹€eÖ¬˜À»YZ]d¯€uÁºË€Ì´]ĸZ§{€yÕZŹZÆ//‡Öy€]ÕÓZ] YÄËZ»€‡YZ]ª¼ŸÁ|¿Â‹YZ]{YÁ€f³‚]ÕZÅd¯€‹į{Â//‹Ö»hŸZ]ZÅē€Ÿ {‹Ö»ÄËZ»€‡YZ]cZ^i\m»ª¼Ÿ¾ËYį|ÀÅ{ŠËY‚§Y Ö°ËÁŒ¯½Z¼Ì‡²ÀË|¸Å¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ Š»ZƇ¶¯|{Ã|‹€¬»įd‡Y«Zḟ»{Z¼¿Z]«Zfˆ‹»Ä ]ZeÕZÅd¯€‹Y Z¼‹Ä]µZ‡{Œ¯ÄËZ»€‡YZ]ÕY€]Ö¯Z^»Z̈]©Z¨eY¾ËYÁ{‹ē€Ÿ ¾ËYZÌfyY{Œ¯½Z¼Ì‡‰Á€§Á|Ì·Âeḑ€›Y|{Zf‡Y¾ËY{ {ÁÖ» µZ‡Ä]d^ˆ¿µZ‡{Õ|{ŠËY‚§YZ]²ÀË|¸Ą̊֬¸e{‡Ád‡Y²ÀË|¸Å d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y Ä]|¿YÂeÖ»Öf·Á{Ä^//‹ÁÖf·Á{Õ{Zf«YÕZÅ{ZÆ¿ÕY~//³YÁÕ{Zf«Y½Ô¯|//Ë{Y cY€iYY |À¯®¼¯Öf·Á{ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯Ád·Á{½{€¯®]ZqÁd·Á{ՁZ‡®q¯ ÕÁ€“€Ì£ÖfÌ°·Z»ÕZÅdÌ·Z §YÕÁ{ÁÖf·Á{ZfyZ‡€fŒÌ]ḑZ¨‹Z¯¾ËY€´Ë{ |¿YÂf]¾Ì»Ze½Z¼Ì‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ÕY€]…Â]YÄËZ»€‡[~m¹YÁ|Ì»Y d‡Y ¾ËYįd‡YÖ·Zu{¾ËY |‹Z]d¯€‹¾ËYÄ ‡ÂeÁ|‹ÁZÅs€—{€^ŒÌaZ‡ÄÀÌ» ÕY€]ºÆ»Ö¸»ZŸ,|Ì·ÂeŠÆmÕZÀ^»€]Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]Ä]ÄmÂeZ]Ö¿Y€¼Ÿ²ÀË|¸Å {Â]|ÅYÂyŒ¯Ö¿Y{Z]MÁÄ ‡Âe,Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—d§€ŒÌa {Zf«Y½ZÆm €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |‹Ö·Á‚¿d¨¿d¼Ì« d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ŠÅZ¯dÀ‡Á,É|{ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ ÁÓ{Z]ÁÉ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯Ó{ Õ|{¹|ŠËY‚§YZ//]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾//ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]Á į€´Ë{ÕZÅŒ¯ÁZ°Ë€»M{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Y€ÌiZedved¨¿d¼Ì« ÕY€]Ä^À‹Á{Á,{‹€nÀ»dy‡ÕY€]Z“Z¬ed§YÁdË{Á|v»ž“ÁÄ]d//‡Y¾°¼» {€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ö·YÂf»ĸ»Z »Á¾Ì»Á{ d¼Ì«|‹¾ËY {Y{Y€«¾WÁƒ{Ö·YÂf»Ä¿ZÅZ»d¼Ì«|‹¾Ì»Â‡d^i€Ìˆ»{d¿€]d¨¿ ½Â̸̻ |Ì·ÂeŠÅZ¯Z]…Ôa®aÁYÃÁ€³{Ã|ÀÀ¯d¯Z//Œ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeª§YÂeÄnÌf¿ ½ZÆm±‚]ÕZÅ{Zf«YÖËZŒ³Z]Z]d¨¿ÕY€]Z“Z¬e¾ÌÀr¼Å d‡YÄÌËÁƒ{Á{Ä°Œ] {Â^Æ],|¿{Â]Ã|‹ž“ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Z]ĸ]Z¬»ÕY€]įÖËZÆfË{Á|v»ž“ÁY†a d‡YÄf§ZË Â^Ÿ€¨¿½Â̸̻€»YÄ^ÀŒ°ËÁ½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»Z¼‹µZu¾ËYZ] |¿|‹hŸZ]į|¿|‹‰Y‚³ZÌ·Y€f‡YÁ|À¸ËÂÌ¿,¾ÌqÕZÅŒ¯{Ôf]Y|Ë|m{Y» {€¯ |ÀÀ¯ž“ÁÃZ]Á{YÖËZÆfË{Á|v»ZÆf·Á{ ¾ËYÁd‡Y½Zˀm{Ôf]Y¹Á{k»d¨³ÃZ]¾ËY{OCBC®¿Z]½Y{{Zf«Y,Ö·ÕÁÂÅ Ã{€¯¦Ì ”eYd‹Y{{ÂmÁYZ]{Äf‹~³Äf¨ÅdŒÅZeŠ//‹įÖÀÌ]‰ÂyÂ“» ¦Ì “{‡Ä̋Zu,Ã{€¯¦Ì “YÖ¸ §ž˜¬»{d¨¿d¼Ì«|‹įՀ´Ë{¶»ZŸ d‡Y d‡YZ°Ë€»M|Ì·ÂeՀ̳€‡YÁd¨¿ÕÓZ]€ËZy},ŠËÓZa Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]įZ°Ë€»Md¨¿€ËZy},ē€ŸŠÅZ¯ÕY€]…Ôa®aÁYÕZƋÔe{ÂmÁZ] {¯¾Ë€eÓZ]Ä]Ád‡YÃ{€¯{ ÖËÓZ]{¯Ä],d‡Y½ZÆm{d¨¿Ã|ÀÀ¯¥€»Á d‡YÃ|̇ZÆ¿Z»ļŠ{€¯•Â¬‡ÖÀÌËZa{¯Ä]Äf‹~³Äf¨ÅZ°Ë€»MÖ Ì^—Z³Ád¨¿ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹Äq€³Y |¿€Ì´]€‡YYÕZ¨u½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÖy€]Ã|‹hŸZ]d¨¿€eÓZ]ÕZÆf¼Ì«Z»Y d¨¿ |Å{Ö»‰Y‚³½ZfˆÀ¼¯€eÁ½Y€ËYÄ·Z‡¥ÔfyYÕY€mZ»Y{Zf«Y½ZÆm {Z]MªŒŸÁ½Y€ÆeÃ|¿€]Ö]µY|m€yM†¿Z°‡ |‹Z]Äf‹Y{Öf̻°v»Ę]Y¾ËY{½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹į º«ªÌ«|e–¬§ÕÁY{{ÄuÁ€˜»hv],|//‹Äf¨³Ä°¿ZÀq Öf§ZË{Z³d]Z]Z³¾¼¯€eÄ]½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹ÖÅ|] 0 ]Z¬f»ÁZ³ž˜«xËZeZeZ³¾¼¯€ed¯€‹Y ½Y‚Ì»¾ÌÌ eÔ Z³d̨̯Ád̼¯d]Z]Z³¾¼¯€ed¯€‹Ä]Ĭ¸ f»ºWY€m d‡YÃ{Â]Ö¸ËÂve ÃY¼ÅZ»µZu€ÅÄ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{½Y€ËYd¨¿cYÁ Ö·ÁÃ{Â]À¯Y~»ªË€—YcZ§ÔfyYÁ¶ËZˆ»¶u€]½Z»{Z¬fŸY {µÁY|f»Ö//‹ÁºÅÕÁY{Ä]ÕZneÃ|¿Á€a®//˝ZmY Ã{Y{Ä»Y{Y,d‡YcZ§ÔfyY¶§Á¶uÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZne –]YÁ€fŒÌ]Äq€ÅÄ ‡ÂeÄÀÌ»ÕY¾ËYÁ|Z]ºËYÁ|Ì»Yį |‹Z]Ã|‹ºÅY€§ÄËZˆ¼ÅÁd‡Á{Œ¯Á{ ºÅ{d·Á{Ä]Õ{Y»{ÖfuÁ|‹Z£MºÆ¿d·Á{{½Y€ËYÄ] Á{€¯Ã{Z¨f‡YZŵZ‡½M{½Y€ËYZÌ¿Y½ZfˆÀ¼¯€e |̇‚Ì¿ {į֟“» {€]ÓZ]€]Y€]ZeZ^ˀ¬eYÖeY{ZZ³d¼Ì« d§€³Y€«¥€—Á{ª§YÂe{»dËZÆ¿ {Á| ]ÕZŵZ‡{½Y€ËYZe|‹hŸZ]d¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËYZ»Y Ä]Ä»Y{Y{įÖÅ|],{‹ÄmY»ÕYÄf‹Z^¿YÖÅ|]Z]ºÅ{d·Á{ |̇|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{Ä]¹Â‹ÖiY€Ì»½YÂÀŸ €]ÃÁԟÓZ//uįÄÀ´¿½„//Ì]½M…Y{Ád//¨¿cYÁ ‚Ì¿Äf‹~³ÖÅ|]Z],|‹Ö»Œ¯{YÁįՁZ³µÂadyY{€a {€¯Z”»Y¾¼¯€e¥€—Z]YÕ|Ë|mºÅZ¨e,{Â]ÄmY» Ö¿Z‡Z³ÕZÅs€—Ze{Y{Ö»½Y€ËYÄ]Yd€§¾ËYįÖ¬§YÂe YÖeY{YÁZ³YՁZ//Ì¿Ö]Y|// ]Á|À¯¶Ì¼°eY{Â//y |À¯¶§Á¶uYÂ“»¾ËY½ZfˆÀ¼¯€e €]ÃÁԟd//ˆ¿YÂeµZ//‡{½Y€ËYÁ{Zf§Y‚Ì¿©Z¨eY¾Ì¼Å ‚Ì¿YÖ¸yY{ZÌ¿,Z³ÄÀÌ»{{ÂyÖeY{ZcY|Æ e¹Zn¿Y ª—ZÀ»¾Ë€eÖ]ÂÀmZeÄ//˜¬¿¾Ë€eÖ·Z¼//‹Y¶»Z¯cÄ] Ä ‡Âe½ÂË|»‚Ìq€ÅYŠÌ]Â“»¾ËYÁ|À¯¾Ì»ZeŒ¯ ÖfuÁÃZ¯ļ̿ºÅ{d·Á{{į{Â]Ö]ÂÀm…ZaYÖËZŁZ§ {Â]Ã|¿Z»Ö«Z]|{€ËÖf§€ŒÌaZ] cY{Zž˜«¾¼¯€e¥€—,½ZfˆÀ¼¯€eZ³Y½Y€ËYՁZÌ¿Ö]Z] {Y{¹Zn¿YÃZ]Á{µZ‡½Zf//ˆ»¶ËYÁY{Y½Y€ËYÄ]Z³ Z§€½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹ÁZ³¾¼¯€ed¯€‹¾Ì]ÕZne ÓZuÁ|¿ZŒ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ³{Y{Ä]Y¥ÔfyYį֟“» d‡YÃ|‹ŽzŒ»½MÄnÌf¿ ÁZ³¾¼¯€eÄ]ÖÅ|]ªÌ«{½Y‚//Ì»¾ÌÌ eÕY€]¥ÔfyY®Ë ¥ÔfyYÕÁY{½YÂË{ÕOÃZ]{d¨¿cYÁÄ̟ԗY d̼¯Ä]•Â]€»ºËY€md]Z]½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹cZ^·Z˜» Z³¾¼¯€eÁ½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹ ¾ËYY~· d‡YÃ{Â]½Y€ËYÄ]½Zf//ˆÀ¼¯€eÖeY{ZZ³d̨̯Á {Y|¿Ã|¿Z]ZËÃ|¿€]ÕZneÕŸ{ Ä]Â“»,¾Ì]Z¼Ì§ÕZÅ{Y{Y€«{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa{Z¨»ª]Z˜» ÕY{»{Är¿MįÃ{€¯|̯ZeÄ»Y{Y{½Y€//ËYd¨¿cYÁ Y€«և€]{»ÁZmY†ÌW‡{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕÁY{½YÂË{ Á{Z ]YÕYY{Ã{ZÕYįd//‡Y¾ËYÃ{Â]½ZÌ]¶]Z«Ã{Z Ä]Y{ÂyÕYµZ//‡€Ìe¹ZÆqxËZe{ÕÁY{ d//§€³ {€¯¡Ô]Y¥€—Á{ ÁZ³¾¼¯€ed¯€‹€œ¿Õ{Y»{ d//‡YÖ¨¸fz»\¿YÂm d‡YÃ|‹Äf§€Ë~a½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹€œ¿ºÅÕ{Y»{ ÕY¾ËY,ÕÁY{cY€¬»ª]Z˜»įÃ{Á‚§Y½Y€ËYd//¨¿cYÁ ÕZʼnY‚³Öy€]¥ÔyÄ]{‹Ö»|̯PeįÃ|»MÄ»Y{Y{ €´»,dˆÌ¿ZŒf¿Y¶]Z«¥ÔfyY¾Ì§€—Y®ËpÌÅÕÂ//‡Y ¾Ì§€—ª§YÂeZ] ļˀmpÌÅdyY{€aµÂ¼Œ»,½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹,ÕYÄ ¿Z‡ Ã{Â^¿ļˀmµZ¼ŸYZ³¾¼¯€ed‡YÂy{Z0 ‡Z‡YÁÃ|//Œ¿ÕY ¥ÔfyYZ0 ‡Z‡Yį{‹|̯ZeÄf°¿¾ËY€]d‡Y¹ÓZm¾ËY{ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾ÌÀr¼Å½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {€Ì³Y€« ZËÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY{ՀÌiPe½ÂÀ¯ZeZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ ՂËÄ»Z¿€]Z]{€¯ZƛY,d‡YÄf‹Y|¿Œ¯Z³d ÀcY€Ì¼ e ÕZŶ°eÁ€aÖ»Z¼eÕY€mYÁÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»PeZ]ÁµZ‡ZaYÃ|‹¹Zn¿Y ÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁÄ ‡Âe|¿Á{Ö·ÔfyYZ¿Á€¯Â̋,Öf‹Y|Æ] d‡YÃ{€°¿{ZnËY½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹ÖeY€Ì¼ eÁÄ ‡Âe|Ë|m {Z³Ä°^‹Ä¿Y|À¼‹ÂÅÄ ‡ÂeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]½ZËZa{Öf]€e µZ¬f¿YÄ°^‹ÕÁM[ZeÁÕY|ËZaŠËY‚§YÄ],½ÂÀ¯ZeÄf‹~³ÕZŵZ‡ ķ·•Â˜ydyZ‡Z]d¨³,d‡YÃ|‹€nÀ»Œ¯Z³žËÂeÁ ¾Ì]YZ³Ä°^‹Öfy{ž“Á,Z//Œ§dˬe|Ë|mcZˆÌ‡PeÁ d‡YÄf§ {Á|uµZ‡{ž]ZÀ»YZ³d‹Y{€]¶¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Öf]€e ¥€»ŠËY‚§YZ]½Z»ºÅ{€¯|̯Pe,d‡YÃ{Â]\ °»€f»{Z̸̻ |Ë|mcZˆÌ‡PeYÕY{€]ÀÆ]Áķ·•Â˜yÄ°^‹Ä //‡ÂeÁZ³ ½MžËÂeÁµZ¬f¿YÕY€]į|Œ¿|Ì·ÂeՁZ³Â¼n»{,ZŒ§dˬe |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁÖ¸°Œ» Ö¸»d¯€‹µZ//‡Y{dË·ÁYÕZÅÄ»Z¿€]¾Ë€eºÆ»YÖ°ËÕÁ ½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{Ö¿Z‡Z³Ä°^‹Ä ‡ÂeÁdyZ//‡Y½Y€ËYZ³ ,Õ|À]½Z»Ä»Z¿€]…Z//‡Y€]{€¯tˀeÁdˆ¿Y{½Zf//ˆq¸]Á ,|‡€]½ZËZaÄ]½Y|ÅY€Æ‹Ä]Ö¿Z‡Z³µZˆ»YÃZ»}MZeºËYÁ|Ì»Y ¾ËYÕZŀƋ€´Ë{{Z³µZ¬f¿Yķ·•Â˜ydyZ//‡Ä°¿M¾¼“ ÕY{€]ÀÆ]Y|»{dË·ÁY®Ì°¨eÄ]Á{Â//‹¶Ì¼°eºÅ½Zf‡Y €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com €fÌe€//‡ZŁÁ¾ËYį½Zf//ˆÀ¼¯€eÁ½Y€ËY¾Ì]ՁZ³ÕYŸ{ ž]ZÀ»…Z‡Y€]įd‡Y½MYÖ¯ZuÃ|//‹ZÅÄ¿Z‡ÕZŀ^y d¯€‹ՁZ³dËZ°//‹d]Z]Ó{ZŽÂ̸̻|ËZ]½Y€ËY,Հ^y |À¯dyY{€a½ZfˆÀ¼¯€eÄ],Z³¾¼¯€e |‹Á€‹ÖËZn¿MY½Zf‡Y{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] d¯€‹į{Â]µZ‡ÃZ»Õ{\//‹{Á|udŸZ‡į YZ³cY{YÁ»{€//¯¹ÔŸYÕ§Հ^y{½Y€//ËYZ³Ö¸» «|ÀÀ¯ÖËÂmħ€Z³¥€»{¹{€»-|‹ž˜«½ZfˆÀ¼¯€e Y{ÂyZ³ħ€—®ËÖ·Zu{½Zf//ˆÀ¼¯€e,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] µZ//‡Z£MY¶^«Á|Àqį{€¯ž˜«½Y€ËYÕÁÄ//] ½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹½ÓÂXˆ»¾Ì]ÕYÃ{€Œ§cY€¯Y~»Õ{ÔÌ» ½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹½ÓÂXˆ»-{Â]Äf§€³c½ZfˆÀ¼¯€eÁ Z³Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»įՀ¨‡{|¿{Â]Ã{€¯¹ÔŸYZ¼‡ Ä]Œ¯¾ËYYZ³cY{YÁª§YÂed‹Y{½Zf//ˆÀ¼¯€eÄ]½Y€ËY ¶°Œ»½Á|]Z³¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁÃ|‹Z”»YÃ|ÀËMµZ‡c|» YÁ¾Ì·ÁY{Z³ž˜«Z»Y,|//‹|ÅYÂy{YÁÂ//Œ¯¾ËYY ½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹½ÓÂX//ˆ»ÃZ]®ËÄ]Õ{ÔÌ»¿µZ//‡ {€¯į‹Y Ä]½Y€ËYÕÓ{{Z̸̻cZˆyÄ ËZ‹Ã{€adŒa ½ZfˆÀ¼¯€e dyY{€aÄ]½Y€//ËYd̻°v»YZÅÄ¿Z//‡Öy€]Ö//·Zu{ …Z‡Y€]į|¿YÃ{Y{€^y½ZfˆÀ¼¯€eÄ]ÕÓ{{Z̸̻cZˆy {½Y€ËYd̻°v»½YÂ//ÀŸÄ]Ä¿{|Ÿ¾ËYՀ^yž]ZÀ»Ä//f¨³ ½ZfˆÀ¼¯€eÄ]½Y€ËYÖÅ|]Ä]•Â]€»½MÃ|¼ŸŠz]Ä°¸]ÃZ³{Y{ d‡YÃ{Â]ZeµZ‡YZ³cY{YÁÕY€] |Ì·ÂeY|»Ä]Ö]ÂÀm…ZaÕZŁZ§ÂÀÅįZn¿MY½Z»½M{ ½Â̸̻Ä]­€fŒ»½Y|Ì»¾ËYY½Y€ËYZ³|Ì·ÂeÁ{Â]Ã|»ZÌ¿ -d‹Y{ZÌ¿½ZfˆÀ¼¯€eZ³Ä]½Y€ËY,|̇Ö»Á{\ °»€f» ÖeY{ZZ³½Zˀm{|n»ÕY€«€]ÕY€]cY€¯Y~»Á¾Ì¼ÅY ½Y€ËYZ³cY{ZÖ^ °»€f»{Z̸̻ ŠËY‚§Y ZŒ§d§YZ]ZËž˜«ÖËZf‡ÁÁՀƋÖ´¿Zy½Z¯€fŒ»Z³,¥€» |Œ¿ÁÄ]Á Z³¥€»¾Ì´¿ZÌ»,µZ//‡ZaÖ¿ZËZaÃZ»ZÆq{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁÖ´¿Zy Z»YÖ´¿ZyZ³¥€»ŠÆm{ÂmÁZ]{€¯tˀe,d‹Y{ŠËY‚§Y |‹d^iŒ¯Z³cY{ZÕY€]|Ë|mÕ{¯µZ‡Za ¾Ì´¿ZÌ»µZ//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z³»Y{d¨¿€//ˁÁ½ÁZ » \ °»€f»½Â̸̻Á{Z//̸̻{Á|uZ³Ö ¼necY{Z// µZ‡Â¼n»{{Á‚§Y,Äf‹Y{ŠËY‚§YµZ//‡Ä]d^ˆ¿ Ä]€neµZ‡Ä]d^ˆ¿Õ|{Ö//ŒÆm½Y€ËYZ³cY{Z d‡YÃ{€¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com {½Y€ËYZ³cY{Zį{€¯¹ÔŸYZ³»Y{d¨¿€ËÁ½ÁZ// » \ °»€f»{Z̸̻ {Á|u,Õ|{֌Æmd^iZ]µZ‡ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ¾//ˆu,½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] žËÂe,µZ¬f¿Y,|Ì·Âe|Ë|mÕZÅ{¯d^iÄ]ÃZ‹YZ],Öf]€e€œfÀ» cY{ZĬ]Z//‡Ö]{¯d^iY,µZ//‡{Z³cY{ZÁ Ö ¼ne¥€»d¨³Á{Y{€^yµZ//‡¾ËY{Œ¯Ö Ì^—Z³ {Á|uµZ‡ZaÃ|¼Ÿ€Ì£žËZÀÁÕZne,Ö´¿Zy½Z¯€fŒ»Z³ |Ë|mÕZÅ{¯d^i{ÂmÁZ]Z»Y,d§ZËŠËY‚§Y\ °»€f»{Z̸̻ ÃZe¯€^y ÖËŻMºÆ»YZ]{Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿ºÆ‡Ĭ]Z‡Ö]•Â¬‡ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e {Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|//‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³Y€« ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹ |//‹¢·Z]µZË |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{ cÔ»Z » µZ‡µÁYÃZ»Š‹{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯d¨¿cY{YÁ{Ä¿ZÌ»ÁZy¹Zyd¨¿ºÆ‡ |Ì·ÂeŠÅZ¯Ã|ÀÀ¯†° À»į{€¯|ÅYÂy•Â¬‡Äf‹~³µZ‡{|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ] d‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ÄuÂ^v]{Ĭ˜À»¾ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡YªÌ¼Ÿ ½Z°ËMÂÌfÌÀ̧Z»MÁÀ¯d¨¿Ö¸»d¯€‹Z»MÕZÀ^»€]€fËÁcZ^‡Zv»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¾WÁƒZeÄË¿YƒĸZ§{Ä¿ZÌ»ÁZyYÖ]ÂÀmÀ¯d¨¿cY{YÁÂ¼n»į|Å{Ö»½ZŒ¿ {Â]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ µ{Z »|{ ½Y‚Ì»¾Ë€e¾ÌËZaÁÃ{Â]€f¼¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»{|{Z]Ä//ˆËZ¬»{º«¾ËY {Â]|ÅYÂy½ÂÀ¯ZeµZ‡YµZ‡µÁYļ̿{Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿cY{YÁ d¨¿ºÆ‡d¨³ÃZ]¾ËY{À¯Ճ€¿YÕ{Zf«YÄ//ˆ‡Â»{|‹Yª¬v»,­ÂX//‡µY{Ö· |Ë|ŒeY{Ây|Ì·ÂeŠÅZ¯Ĭ˜À»¾ËYd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeY€ËÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ä¿ZÌ»ÁZy d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯ºÅ¹Zyd¨¿ÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯Ö¸yY{ÕZ“Z¬eÁ|¿YÃ{€¯ Y|{Ze¾Ì]Ó¼ »Ád‡Y½ZÆm{d¨¿±‚]Ã|ÀÀ¯{YÁ¾Ì¼nÀaÖ]ÂÀmÀ¯ ©Y€ŸÁd˯,Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÕZÅÂ//Œ¯Ze|¼ŸÁÄ¿ZÌ»ÁZyYY{ÂyZÌ¿{»d¨¿ |À¯Ö»{YÁ Ä̇Á¶»Z‹Š¿Y|vf»Á®aÁYįÃ{Y{ÕÁ֘ËY€//‹{Ä¿ZÌ»ÁZyd¨¿cY{YÁŠÅZ¯ |ÀÅ{Ä»Y{YÄÌËÁƒ½ZËZaZeYÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂedË{Á|v»|¿YÃ{€¯ª§YÂe Ä]µZ‡µÁYļ̿{Ö]ÂÀmÀ¯d¨¿YZ]Y®Ë‚°»ÁZ°Ë€»MºÆ‡,¾Ì]¾ËY{ d§ZËŠËY‚§Y|{ d¨¿Ö¸»d¯€‹į|¿YÃ{€¯ZƛYÃZ³Mž]ZÀ»Zf//‡Y¾Ì¼Å{,€fËÁ‰Y‚³…Z//‡Y€] ŠÅZ¯ª§YÂeZ]ª]Z˜»cÁYÃZ»{YŠ¿ZˀfŒ»Ä]d¨¿‰Á€§{Y{|«­Â¿{YÖ^›Â]Y |Å{ŠÅZ¯…Ôa®aÁY|Ì·Âe ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} {Zf«Y½ZÆm Z^yY Z¿Á€¯½Y€v]ÁÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ cÄ]ZËÄf§ZËŠÅZ¯ZŽMÕZ¯cZŸZ‡c¾ËY€Ì£{ |À¿Z‡ºÅÄ]”uZ¯¶v»{Öf¨Ì‹ ‰Á€§ÄÀÌ»{ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¯~»{Y»€]ÃÁԟ ªËŒeµZj»—Ä]|¿YÃ|‹ÖeY€Ì̤e‰Âzf‡{‚Ì¿Ö]ZËYZ]Á Z]Ád‡YÃ|//‹µZ^¿{dË|mZ]ÃÁ{¾ËY{Öf¿€fÀËY|ˀyÄ] ‰Á€§dÆm\‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€ËYÕY{Ây€]Ä]ÄmÂe ÕZ“Z¬e¾Ì»Ze½Z°»Y{Â]Ã|‹{ZnËY½Y€v]¾ËYYŠÌaį¾ËÔ¿M Äf‹Y{ZÅÃZ´‹Á€§{ZŽMְ˂̧”u½Á|]Y½Y|¿Á€Æ‹ |ˀyĜuÔ»¶]Z«ŠËY‚§Y|ÅZ‹c|»¾ËY֗įÕ—Ä]|¿Y ºËYÃ{Â]Öf¿€fÀËYÕZÅ |Ë|mÕZÅḑ€›{ZnËYÄ]ZÌ¿įÕ{Y»{€´Ë{ÕÂ//‡Y ¾ËYÃ|‹…Z//ˆuYÃ|‹{ZnËYÕZ“Z¬eÄ]ÖË´z//‡ZaÕY€] ¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«YÁÃ{¼¿ՂËÄ»Z¿€]dŸ€‡Z]ZÅÃZ´‹Á€§ Ä]ÄmÂeZ]¯~»ÕZÅÃZ´//‹Á€§Yְ˵Zj»—Ä] |¿YÃ{Y{ ¹Z´ÀÅÄ]Á\‡ZÀ»cZ»|yÄËYYÕZf‡Y{ÁÃ|»MŠÌa–ËY€‹ d‡YÃ{€¯|Ë|mÕÁ€Ì¿€¨¿[~mÄ]¹Y|«Y½ZˀfŒ»Ä] ÃZ´‹Á€§ÖËZŒ³Z]Á¦¸fz»¶£ZŒ»dÌ·Z §dË{Á|v»ž§Z] ½YÂf‡,­Z‹Âa½Âr¼Å€´Ë{ÕZÅÄf‡{ÕYÀÌn¿ÕZÅ ¹Y·,Ö´Àŀ§cӐv»,Ö¯YÂy{Y»½Z³|ÀÀ¯ē€ŸÁZÅ ¾ËY{Ä]ZŒ»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ÕY€mY|ÅZ//‹‚Ì¿ ÁÖ´¿Zy ¹Ó|Àq€Å ºÌfˆÅÄ »Zmd»Ô‡š¨udÆm,ZÅÃZ´‹Á€§ ½YÁ{{ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§YŠz]¾ËYįd‡Y€¯}Ä] cÔ°Œ»Zq{Ã|//‹{ZnËYÕZÅdË{Á|v»d¸ŸÄ]ÄÀ̘¿€« ÄÀ˂ÅÁZÆ]ÃZmY½Âr¼Åd]ZiÕZÅÄÀ˂Å |¿YÃ|//‹Ö¿YÁY€§ YÖ//‹Z¿ÕZÅÄÀ˂ÅÃÁԟÄ] Á©€]Á[MÁÕY|Æ´¿ÕZÅ ÕZÅÖÅ|]€Ì³{ZÅÃZ´‹Á€§¾ËYYÕZ̈]Ã|‹hŸZ]{‚¼f‡{ |¿Â‹¾Ì´À‡ ÖÅ{{‡Á{€°¸¼Ÿ€]ZÅc|»Ze‰ZiMd‡Y¾°¼»įՀ»Y d//‡Y֔f¬»Á¾ËYY {Y~´]€iYÕ{Zf«YÕZÅ|uYÁ¾//ËY ּƻÁÕ|̸¯Š¬¿Ä]ÄmÂeZ]Y~³d‡ŻÕZÅ{ZÆ¿Ád·Á{ Œ¯{Zf«Y{žËÂeŠz]{ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§į ֏ZyÕZÅdËZ¼uÁÃ{Y{Šz]¾ËYÄ]ՀfŒÌ]d̼ÅY|¿Y{ YÖeZÌ·Z»ÕZÅÖ³{Â//Œz]ÁÀÆ]º¯ÕZŹYÁÕZ˜ŸY½Âr¼Å |¿€Ì´]€œ¿{½MÕY€] Šz]½YÂÀŸÄ]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveYÕZ”ŸY ÁÖ ‡dËZÆ¿,Œ¯{Zf«YžËÂe{|À¼¿YÂeÁÁ€ŒÌa ḑZŸÁd»Ô‡Ä]½Y€v]¾ËYYÂ^ŸdÆmYŠËÂy‰Ôe Y€«ŠËÂyÕZÅdÌ·Z §Äu·€//‡Y€»Y¾ËYÁ|¿YÃ{€]Z¯Ä] |¿YÃ{Y{ {Á€ÅZ‹Ĭ˜À»Ղ¯€»ÄÌuZ¿{ÁÂˁZ³d¨¿ē€ŸZ£M ½Zˀz§Á€ˆy€Ì»Y ‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¶»ZŸ€Ë|» ÕZŁÁ,d‡YÄf‹~³Z¿Á€¯Հ̳ļŝÁ€‹Yįc|»¾ËY{ Ã{Â]ÄmY»Z“Z¬e|‹Z]ÕYÃÁ{{Á|¿YÃ{¼¿Հb‡YÕZ¯€a cÁ€“Á½MY֋Z¿֣¸‹Á½ZˀfŒ»cZ mY€»ŠËY‚§Y |¿Y ¶¼ ·YÂf//‡{dËZŸZ]¹{€»ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯ē€ŸÁ¾Ì»Ze {¯~»ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§Ze|‹\m»Öf‹Y|Æ]ÕZÅ Ä]YÕ|Ë|mÕZ¯ÕZÅÄËÁÁZÅd‡Ż¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ» Öf‡€Æ§½ZÀ¯Z¯Á½ZˀfŒ»d»Ô‡š¨uœÀ»Ä] |¿€Ì³Z¯ ֿ¨Ÿ|“½Âr¼Å|uYÁ¶¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]¹ÓcZ»Y|«YY ,|ˀyÕZÅ|^‡½Âr¼ÅÃZ´‹Á€§¦¸fz»ÕZÅd¼ˆ«½{€¯ Ä¿YÁcÄ] ÁZÅÀ̴f‡{,ÂaÕZÅÃZ´f‡{,ZÅÖ·Á€e ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§¾ÌÀr¼Å {‹Ö»¹Zn¿YcZ §{Ä]Á Ã{¼¿ZÀf»Y|¬¿µÂa‰€Ë~aYÖ³{·MµZ¬f¿YYՀ̳¸mÕY€] ÕÂ//‡Y {€Ë~aÖ»¹Zn¿YÖ°¿Z]ÕZÅcZ¯Z]Z§€|//ˀyÁ ÄfyÁ€§ÕZÅÓZ¯¾//f§€³†aZË’Ë e¹|Ÿd//‡Ż€´Ë{ Ã|//‹Y€mYÁՀ̴ÌaÕ|mcÄ]c|»¾ËY{‚Ì¿Ã|//‹ d‡{\e€»ÕŒfˆ‹ÁŠ°f‡{Á®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y d//‡Y dËZŸdÆmZÅÃZ´‹Á€§½ZÀ¯Z¯įÃ{Â]ÖeZ»Y|«Y€´Ë{YZÅ ¹Zn¿YÁ½ZÀ¯Z¯d»Ô‡ŠËZa |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖf‹Y|Æ]µÂY Հ´Ë{ÕZÅZ¯YÂ“»¾ËYև€]dÆmÖ°‹‚acZŒËZ»M Y d‡YÄf§€Ë~a¹Zn¿Y¯~»ÕZÅd‡ŻÕZf‡Y{įd‡Y ¯~»ÕZÅÃZ´‹Á€§Õ{Zf‡½ZÀ¯Z¯ZeÃ|‹‰Ôe€´Ë{Õ‡ ZËÁ|¿Y{€b]Ä·Âv»»Y¹Zn¿YÄ]µ‚À»Y|¿Y{ÕZ¯Á{½Z°»Yį cӐv»Öy€]ÕY€]Z“Z¬e|Ë|‹ŠËY‚§YZŽMĸ¼mYį Ö»YÖËY~£{Y»Öy€]ÁÖf‹Y|Æ]¹Ô«YÁZÅÃ|ÀË‹½Âr¼Å ÕZ̈]|Ì·ÂeŠÅZ¯Z˽|‹Äfˆ]Z]€´Ë{Õ‡Y {€]¹Z¿½YÂe Ö¿YÁY€§ÕZÅÕY‹{|ÅZ‹‚Ì¿ÓZ¯¾Ì»ZeÄÀÌ»{ZÅÄ¿ZyZ¯Y Ö¼¸ŸÕZÅḑ€›Ä]ÄmÂeZ]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ ºËYÃ{Â] ¦¸fz»½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeZ]į֠̇ÁcZ—Z^eYÁ|uYÁdˀË|»Á Â“»¾ËYÕY€]YÕÂy{Áž«Â»Ä]x‡Za|Àfˆ¿YÂe|¿YÄf‹Y{ ÀÌn¿,Z“Z¬eÁē€ŸY{ÂyªÌ«{ÕZÅÖ]ZˁYZ]ÁÃ{¼¿ÄËYY ¾ËY{įÕ—Ä],|¿{¼¿dˀË|»Ö]ÂyÄ]YZÅÓZ¯¾//Ì»Ze ºË{Â]ÄmY»¹{€»ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯½Y|¬§Z]€f¼¯ÃÁ{ ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§‚Ì¿Ö¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ»dˀË|»ÄÀÌ»{ d¸ŸÄ]ZÅÃZ´//‹Á€§¾ËY |¿YÄf//‹Y{Ö^‡ZÀ»ÕZÅ{ÁZf//‡{ Ä]ÁÄf§€ŒÌaÖ¿Z‡Ô—YÁ‰Â»McZ¿Z°»YY½{Â]Y{Ây€] Z¯ÕÁ€Ì¿Ä]Z¿Á€¯½Y€v]ÃÁ{ÕY€]Y¹ÓÕZʼnÂ»M,Á Öf»Ô‡ºÅ|À¿YÂf]ZÅÁ€Ì¿¾ËYįÕ—Ä]|¿YÃ{¼¿ÄËYY{Ây Ã{ZÕZŶ¼ ·YÂf//‡{dËZŸZ]ºÅÁÃ{¼¿š¨uY{Ây |¿Y{Ä´¿ZÅÖ³{·MYÁ{Ä]Áº·Z//‡YZÅÃZ´‹Á€§–Ìv» –ËY€‹ÂyY€§Ä]YÕ|Ë|mÕZŶ¼ ·YÂf‡{Zf‡Y¾Ì¼Å{ įÃ|‹Äf§€³Z¯Ä]YÖ¨¸fz»cY|ÌƼeÁÃ|‹{Z,{Âm» ºËY{€aÖ»ZŽMYÖy€]s€‹Ä]Ä»Y{Y{ ÂyÄ]ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÕŒ¯ÄË{ZveYÕZ”ŸY |ÀÀ¯Ö»ÄËYYFMCGZË¥€»|ÀeÕZÅÓZ¯įÖËZÅÃZ´‹Á€§ Á{~³Ö»½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŁYd//‡YÖe|» Ád‡{|ËÁ¯ÕZ¼Ì]Z]½ZÆmÕZÅÂ//Œ¯€j¯Y½ÂÀ¯YºÅ ½Z//ˆ¿Y±€»\m»µZuÄ]Ze…Á€ËÁ¾ËY |ÀÀ¯Ö»¹€¿ÄnÀa Ö³|¿¦¸fz»{Z ]Y€]Ö§€´‹cY€ÌiZeÁÃ|//‹ÕZ̈]ÕZÅ d‡Ż}ZzeYZ]ZeÄfyZ‡Â^n»YZÅd·Á{Ád‡YÄf‹Y{€Œ] ָ̘ e,֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§,Ö´¿ZyÄÀ̘¿€«½Âr¼ÅÖËZÅ ¾ËYZÆ»Áµ€fÀ¯Öa{Z¯cZŸZ‡ŠÅZ¯Á¥ÂÀYÕZ̈] žËZÀÁZÅZ¯Á\//ˆ¯€]Հ̳ļžËYZiM |ÀËM€]ÕZ¼Ì] Zq{YZÅd¯€‹Yּ̜Ÿ¶ÌyÁÃ{Â]Ã{€f//ˆ³ZÌ//ˆ]‚Ì¿ ÕZÅZ»M…Z‡Y€]įÕ—Ä]d‡YÃ{€¯½Â³Z¿Â³cÔ°Œ» Y½ZÆm{Z¯ÕÁ€Ì¿|{{Á|uZ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z‡ ÀÌn¿{µÔfyY,Z“Z¬eŠÅZ¯ |¿YÄf§€Ë~a€ÌiZeÂ“»¾ËY ÁZŽZ»Z‡{Z¯ÕÁ€Ì¿ְ˂̧”ucÔ°Œ»,¾Ì»Ze ½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€]€´Ë{Õ‡YZ¿Á€¯ d//‡Yĸ¼m¾ËYY |Ë|aYÖ¿YÁY€§¶WZ//ˆ»ÁÕZÅÖ¿Y€´¿‚Ì¿½ZÆm€//‡Ze€‡{ |ˀyÕZŦ|ÅZ‹c|»¾ËY֗įÕ—Ä],d‡YÃ{ÁM ÁÖ]Z̼¯ÄnÌf¿{ÁZÅÓZ¯Öy€]ÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§Y,Ö¿Ó— ºËYÃ{Â]ZÅÃZ´‹Á€§ÕZÅĈ¨«½|‹Ö·Zy ZÀjfˆ»dÌ “Á¾ËYY‚Ì¿ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d‡YÖÆË|] ÖËZÅŠ·ZqÁZÅd€§Հ´Ë{½Y€v]€Å|À¿Z»Z¿Á€¯ÁÃ{Â^¿ ZÅŠ·Zq¾ËY¾Ë€eºÆ»Y d//‡YÃ{Y{Y€«ZŽMÕÁŠÌaY ¾Ì»ZeÁÖf‹Y|Æ]ÕZƸ°eÁ€adËZŸÁd»Ô‡š¨uÄ]½YÂeÖ» ¶]Z¬»{ {€¯ÃZ‹Y¹{€»ZÌ¿{»Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯ž«Â»Ä] ÕZÅÃZ´‹Á€§¾ËÔ¿M֋Á€§Ã{€yŠz]ÕY€]\‡ZÀ»Öf€§ ½Y€v]¹Z´ÀÅ{Y{ÂyÕZÅÖËZ¿YÂeZ//eÃ|»M|Ë|aÕYÀÌn¿ dˀË|»YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§įZm½MY |ÀÅ{Á€] ŠÌa½Y€v]Ä]ŠÀ¯YÁ{Á|¿Y{Ây€]ÁŠ//¿Y{Á‚¯€¼f» Ä]ÖË´z‡Za|ÅZ//‹,|¿YÃ{€¯¶¼Ÿ¥Z˜ ¿YÁÖ¯ÓZqZ]Ã|»M |uYÁdˀË|»Â“»d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] ºËYÃ{Â]ZŽMž«Â» ÁÂu{Y½Y€v]¾ËY\‡ZÀ»ÕZÅՄeY€f‡YZÅÃZ´//‹Á€§¾ËY ÁÖ]ZËYZ],Ö¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ»,¾Ì»ZeÀÌn¿½Âr¼Å¦¸fz»ÕZÅ \ ‹¹Z¼e{YÖ¿Zˆ°ËÕZÅÄËÁÁÃ{¼¿}ZzeY Á‰Á€§ d‡YÃ{€¯Y€mYŒ¯{ ZÅdÌ·Z §,ž]ZÀ»,ZŽZ»Z‡,{Y€§YYÕYÄ°^‹¶»Z‹¾Ì»ZeÀÌn¿ ¾ËY |¿Y{Š¬¿ÓZ¯®Ë‰Á€§Á|Ì·Âe{įd‡YZÅÕÁZÀ§Á d‡YÃ|‹ÁÄ]ÁÖ¿YÁY€§cÔ°Œ»Z]½Y€v]½Z»{ÀÌn¿ {ÁÂ˶ÌWÁZ³ē€ŸZ£MY{Á€ÅZ‹Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€//‹€Ë|» {Y{€^yĬ˜À»¾ËYՂ¯€»ÄÌuZ¿ €^¯YÖ¸Ÿ€f¯{,{Á€ÅZ‹Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½|‹ºÅY€§Ä]ÄmÂeZ]d¨³Ղ¯€»ÄÌuZ¿{Ã{ÁM€§¾ËYē€ŸZ£MÄ]ÃZ‹YZ]Հ»ZŸ[€Ÿ {€fÌ·Y‚ÅÄ¿YÁžËÂeZ]µZ‡ÃZ»Õ{YÁÂˁZ³d¨¿žËÂe,¹ÓÕZÆfyZ‡€Ë ½Zf‡YÕZÅÃZ´ËZmļÅ{½ÂÀ¯YºÅÁ|‹Z£MÃZ´ËZmćZ]½ZÀ¼‡{€fÌ·Y‚ÅÁ½Z¤»Y{ {{€³Ö»žËÂe½ZÀ¼‡ ÃZ´ËZmÄ̸¯{Ã{ÁM€§¾ËY€fÌ·Y‚Å|ZÆqÁ½Â̸̻®Ë{Á|uÄ¿YÁžËÂeYՀ»Z ]€Ÿ €fÌ·½Â̸̻{Á|u½Y‚Ì»Ä]YÁÂËÃ{ÁM€§ՁZ‡ÀÌy}½Z°»Y½Y‚Ì»Á{Y{€^y½Zf‡YÕZÅ ÄÌuZ¿ÕZÅÃZ´ËZmÃ{ÁM€§¾Ì»Ze{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY½ZÀ¼‡Á½Z¤»Y{,{Á€ÅZ‹ÕZÅZ^¿Y½Zz»{ {€Ì³Ö»cÕZ^¿YªË€—YZˆ»€³ dy‡Ã{Z]ŠËY‚§Y,d¨¿cYÁÁŠzaÖ¸»d¯€‹֘Ìv»dˆËcY|Æ eÄ]ÄmÂeZ]ÕÁ ¾Ì´¿ZÌ»ŠËY‚§Y,¶ÌWÁZ³̯֨t˜‡LZ¬eY,֘Ìv»dˆËÕZÅÃ|ÀËÓMŠÅZ¯,ZÅÁ{Ây YYÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uª¬veÁdˆË–Ìv»Z]ÕZ³Z‡{ZnËY,¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿€¼ŸµÂ— {€¼‹€]ÁÂˁZ³d¨¿YÃ{Z¨f‡YÕZËY‚»ĸ¼m º«{ֻ¼ŸÕZÅÁ{Ây½{€¯Â‡Ä¿Z³Á{s€—ÕY€mY ÕZ]ֻ¼ŸÕZÅÁ{Ây½Z³|À¿Yd¨³º«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|» Ä]d^ˆ¿€ežË€‡Äq€Å|ËZ],|ÀfˆÅ½Z‹Ä̸¬¿ĸ̇Á½{€¯Â‡Ä¿Z³Á{֓Z¬f»įՀ§Zˆ»Á |ÀËZ¼¿¹Y|«YėÂ]€»Ä¿Z»Z‡{Á{ÂycZzŒ»¹Z¿d^i ՀÅZ—{¼v»|̇,º«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Â̸̻®Ë½M…Z‡Y€]ÁY€mY½Z´ËYcÄ],{Zf«YÕY‹Ân»…Z‡Y€]s€—¾ËY{Á‚§Y {‹Ö»Â‡Z³Œ¯t˜‡{€§Zˆ»ÁZ]¶¼uֻ¼ŸÕÁ{ÂyÃZ´f‡{Y‚ÅÁ ÕZÅÁ{Ây½{€¯Â‡Z³ÕY€]|À¿YÂeÖ»ZÅZ]d¿YÁY¿YÁZÅֈ¯Ze½Z³|¿Y{{€¯ħZ“YÕÁ |ÀÀ¯¹Z¿d^iÄ]¹Y|«Yhttps://gcr.niopdc.irÖ¿ZŒ¿Ä]Ä mY€»Z]{Ây |^‡{Öm½YÖ//‡¥€»ŠËY‚§YÁ¾Ë‚À]¥€»ŠÅZ¯Ys€—¾ËYÕY€mYY¥|ÅÕÁ {€¯½YÂÀŸ€§Zˆ»ÁZ]¶¼uֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyՃ€¿YÕZŶ»Zu ,º«½Zf‡Yt˜//‡{Öm½YÖ//‡ē€ŸÃZ´ËZm[Z]½{Â]µZ §Ä]ÄmÂeZ]d¨³ՀÅZ— |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y€e­Zady‡Y€e½YYd¼Ì«Z]|À¿YÂeÖ»½Z³|À¿Y dË·ÁY{€¯½ZŒ¿€—Zy,s€—¾ËY{¹Z¿d^iÕY€]֓Z¬f»½Z³|À¿Y€ežË€‡¹Y|«Y€]|̯ZeZ]ÕÁ |‹Z]Ã|‹d^iėÂ]€»dËZ‡{€e{ÁZŽMcZzŒ»įd‡YÖËZÅÁ{ÂyZ]½{€¯Â‡Z³ Ä]Ã|//‹¹ÔŸY½Z»ÁxËZe…Z//‡Y€]|ËZ]½Z³|À¿Y,Ä¿Z»Z//‡{¹Z¿d^iY†a{Y{Ä»Y{YÕÁ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹Ä]Ä mY€»Ä]ÖeÁ€“Á|ÀËZ¼¿Ä mY€»Zn»ÕZÅÃZ³Z¯ {Y|¿{ÂmÁ ¢Ì¸^eÁÖ¿Z‡Ô—Yį¾ËY{ÂmÁZ]{€¯½ZÌ]º«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹€Ë|» dËZ‡{Á{ÂyÃZ´f‡{YŠÌ]cZŸÔ—Y½ÂÀ¯Ze,d‡YÄf§€´¿cÄÀÌ»¾ËY{֏Zy |À‹Z]Ö»½|‹Â‡Z³d]¿{Ád‡YÃ|‹d^iėÂ]€» {{€eº«½Zf‡YÃ{Á|v»{įՀ§Zˆ»ÁÕZ]ֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyYÖËÓZ]|{,ÕÁÄf¨³Ä] |ÀfˆÅÂ‡Ä¿Z³Á{,|ÀÀ¯Ö» Ö Ì^—Z³YÖ]ÂÀm½Z‡Y€yžËZÀÕ|{Õ|À»ÀÆ] |Ì·ÂeŠÆmÁª¿ÁdÆm{Šz]|Ì»YÖ»ZÌa -{Y{€^y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|» …Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ{Œ¯և¿ZÌ«Y|À]¾Ë€f³‚]{cZneª¿Á …Y{YMĬ˜À»YcY{ZÕ|{ŠËY‚§Y |À]¾ËY{,d//‡YÃ{€¯Ä^¸£½ZÆmļÅ€]Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ//¯ YÄf‹~³µZ‡Z]€]Y€]½Y‚Ì»¾ËYį d§€³¸Æa®Ë„eY€f//‡Y |‹Z]Ö»µZ‡ZeµZ‡ Ä]½Zf‡Á|ÀÅÖf˂¿Y€eÖfŒ¯¾Ì¼nÀa,µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] \·Z«{Á¾eÁY‚ŽÁÄ]ÕYķ¼v»Z]½Zfˆ¿Z¤§Y |‹ÖfŒÆ]|ÌƋ|À]{YÁÃZ»€ÌeºfŒÅÄ^ÀŒ°Ë-€ÀÌf¿Z¯ÃZ´f‡{ |À]YÀˆ°Ë¶¼ucÄ]ÓZ¯¾ËYkÁ€yÄ]ÃZ//‹YZ]ÖËZ«M ÕZÅķ¼v»€´Ë{{€¯ħZ“Y,½Zf//ˆ¿Z¤§Y€»d¼‡Ä]ZÆ]Zq ¾ËYªË€—Y[¸˜»Z̈]®Ì§Y€eZ]‚Ì¿½Zfˆ¿Z¤§YÄ]|ÀÅÖf˂¿Y€e {‹Ö»µZ‡Y|¬»Ä]Á{YÁև¿ZÌ«Y±‚]|À] |ÀÅd·Á{ÖËY|ÅY¹|À³YµÁYŠz]ZÆq{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ YÁՀ̳Z],ZÆ]ZqÖfŒÆ]|ÌƋ|À]{ÖfŒ¯YÄ̸zeY†a |‹¶¬fÀ»½Zfˆ¿Z¤§YÄ]l¿ ®¸Ì»€»ªË€— ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»,ÖËZ«MÁ€Æ] Y½Zfˆ¿Z¤§YÄ]|ÀÅÖ//‡Z‡YÕÓZ¯¶»ZuÖf//Œ¯¾Ì¼nÀad¨³ {€¯Հ̳¸ÆaZÆ]ZqÖfŒÆ]|ÌƋ|À]{½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]Y |‹Z£M½MÄ̸zecZ̸¼ŸĸZ§Ô]Á ½ZÌ]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»,ÖËZ«MÁ€Æ] ÕZÅķ¼v»YcZa¾Ì¼nÀa,Ã|‹¾ÌÌ eŠÌaYÄ»Z¿€]ª^—{€¯ ½Zf‡Á|ÀŁYևZ‡YÕÓZ¯d˂¿Y€e|Ë|mՀ‡\·Z«{Öf˂¿Y€e Ä̸zecZ̸¼ŸĸZ§Ô]Á{YÁZÆ]Zq|À]ªË€—Y½Zfˆ¿Z¤§YÄ] |‹Z£M½M Ä]Â¼n»{‚Ì¿ķ¼v»¾ËY¹ZÆqZeµÁYcZa{Y{Ä//»Y{YÕÁ ֘ËY€//‹{ÁÃZ»¾Ë{Á€§Ö¿ZËZaÕZŁÁY¾eY‚//ŽÁ d‡YÄf‹Y{Õ|{|‹µZ‡ÕÓ{ YµZ‡{…Y{YMĬ˜À»{|n»cY{Z½Y‚Ì»ÕÁ {YMĬ˜À»{|n»cY{Zd//¨³Á{€¯¹ÔŸYÓ{½Â̸̻ Ä]ZŒ»c|»ÕÓ{½Â̸̻{|n»cY{ZÄ]d^ˆ¿…Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡ Ĭ˜À»¾ËYcY{Z‰Y…Y{YMĬÀ˜»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Á{€¯¹ÔŸYÓ{½Â̸̻YµZ‡{Ö¸Y¾Ì»€‡Ä] µZ‡Ä]ZŒ»c|»ÕÓ{½Â̸̻cY{ZÄ]d^ˆ¿d¨³ |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{ŠËY‚§YÄf‹~³ Ö ˜«cY{Z…Z//‡Y€]d¨³Ä»Y{Y{½Z¼Ë€¿¾//ˆv» ,Ä̯€e,½ZnËZ]}MÕZÅŒ¯Ä]¹Ô«Y¾ËYÃ|¼ŸÃ|//‹¹Zn¿Y ½Zf‡‚Ì«€«,½Zfˆm€³,½Zf//ˆ¿Z¤§Y,©Y€Ÿ,Ä̇Á½Â̇Y|§ d‡YÃ|‹{Z¾ÌqÁ½Zfˆ«Y‚«½ZfˆÀ»Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ|{ŠËY‚§YY…Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^yµZ‡µÂ—{…Y{YMĬ˜À»YcY{Z‰Y ¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ¶»ZŸ€Ë|»½Z¼Ë€¿¾//ˆv»…Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶¸¼·Y cY{Zd¨³€^y¾ËY¹Ô//ŸYZ]…Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ Á{|n»cY{Z,Ö ˜«cY{ZŠz]Ä//‡¶»Z//‹…Y d‹~³µZ‡µÂ—{į|‹Z]Ö»Ö¸Y¾Ì»€‡Ä]cY{Z įd//‡YÄf§€³¹Zn¿YĬ˜À»YcY{ZÓ{½Â//̸̻ d‡YÃ{Â]ÃY€¼ÅÕ|{|‹Z]µZ‡Ä]d^ˆ¿ Äf‹~³µZ‡{…Y{YMĬ˜À»Ö ˜«cY{Z{Á‚§Y½Z¼Ë€¿ ½Â̸̻cY{ZÄ]d^ˆ¿įd‡YÃ{Â]Ó{½Â̸̻ {Z]M€Ì»Y|À]և|ÀÆ»ÁÖÀ§½ÁZ » dË·ÁY{½YZ]€Æ³ Ô¯ÁÃ{ZmÖÀ¼ËY¾Ì»PeÁ’ ˀ eÃÁ€a¶Ì¼°e Y¾ÌÀr¼ÅÁ|¿|‹ÕY{€]ÀÆ]Ã{Z»MÁ¶Ì¼°eÕZmµZ‡ZÆ]{į{€¼//‹€]ÖËZÅ ÖÀ§½ÁZ » {Y{€^yÕZmµZ‡{Ö¿ZŒ¿ŠeMÃZ¼‹ÃZ´fˆËYdyZ‡cZ̸¼ŸÕY€mY {€^ŒÌa{ėÂ]€»ÁZŒ»Z]{| f»cZˆ¸mÕY‚³€]Ä]½ZËZa{{Z]M€Ì»Y|À]և|ÀÆ»Á Á½Y€Ë|»”uZ]Ö¸ËÁ Á­€vf»¶asԏYÃÁ€aÁÖ¿Z³Z]{ZÀ]ž»Zms€— µÁY¶uY€»cZ ·Z˜»\ːeYÁ{€¯ÃZ‹YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z‡À^y½Z‡ZÀ‹Z¯ {Z]M€Ì»Y|À]ÕZÅÄÌÀ]YÁև€f‡{Ã{Zm,ZÅėÂv»PMÄ]€nÀ»ևZ‡YcY€Ì¼ e¹Á{Á {Y{€^y ’Ë€ eÃÁ€aµÁYZ§ÕY€mYÄ°ÀËY½ZÌ]Z],և|ÀÆ»ÁÖÀ§d¿ÁZ »µZ‡dˆz¿ÄÅZ» ÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZf//‡Y{€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]½YZ]€Æ³–Ô¯ÁÃ{ZmÖÀ¼ËY¾Ì»PeÁ ¶Ë{Z³€f»Â¸Ì¯ \¿ÁÄÌÆeZ]d¨³|‹Z]Ö»Õ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z‡֟Z¼fmY YÃ|//‹’Ë€ e€Ì//ˆ»|{ÖÀ¼ËY¾Ì»Ze,½YZ]€Æ³ Ô¯ÁÂv»¥€—Á{{ ZeՁZ‡ÁÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¹Z¼eYÁÖ«€//‹|¿Z]€f»Â¸Ì¯ ’Ë€ eÁÔ¯ÁÃYZÆq ÕÁ {Y{Y€«Z¯Ö¿ZËZa¶uY€»{½YZ]€Æ³–Ô¯ÁÃ{ZmÃÁ€a,d·Z¨‡M€Ët˜//‡ ÃÁ€aYYÖ¿Y€¬ËZ«dËZ‡ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ,½Z¿Y¸»ÃZ´‹Z]½Z¼fyZ‡gY|uY,Ä»Y{Y{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¶Ì¼°eÁžË€ˆeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]{Z]M€Ì»Y|À]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»Ö//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§½ÁZ » Ö//‡|ÀÆ»ÕZÅs€—dË·ÁY{½YZ]€Æ³–Ô¯ÁÃ{ZmÖÀ¼ËY¾Ì»PeÁ’Ë€ eÃÁ€a {Y{€^yÂv»¾ËYÃ|‹’Ë€ e€Ìˆ»Õ|{ÖÀ¼ËY¾Ì»ZeY{Y{Y€«{Z]M€Ì»Y|À] ć{€°¸¼ŸtˀŒe{{Z]M€Ì»Y|À]ֻ¼Ÿ–]YÁZ]´f¨³{Õ{Á€¯Z¯ÖƸ·|^ŸµZ¼¯ ,½Z‡Y€y{Ó§¶»ZŸ€Ë|» |ÀfˆÅŒ¯ÕÂÀ »ÖËYY{š§ZuÁZŽZ»Z‡֟Z¼fmYÄËZ»€‡€³dËY|ÅZÅֻ¼Ÿ–]YÁ dÌ·Z §Á{½€«,€“Zu½€«,½Y|À¼ŒË|¿Y{Z¬fŸYÄ]į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÀÀ¯Z¨ËYÖ]ÂyÄ]Y ļÅÁÁ€»YįÕYÄ¿Z‡ÁՁZn»ÕZ”§YdˆËZ]Ö»{Á‚§Y,ļÌ]Áֻ¼Ÿ–]YÁ-d‡Y {Y{¹Zn¿YYÃ{Z¨f‡Y€j¯Y|u,ÄfˆËZ‹Âv¿Ä]Ã{Y{Y€«{Ây€ÌiZedveY‚Ìq ÁZŽZ»Z‡ևZ¼¸bË{½YY‚³Z¯Yֻ¼Ÿ–]YÁÕZÅÁ€Ì¿½Z//‡Y€y{Ó§¶»ZŸ€Ë|» dˆ¿Y{ZÅc|ÅZn»ÁZʼnÔeÖ¿Á€Ì]€ËetÌvÄËYY{ŠËÂyÂ^f»cYY{Y Ä »ZmՀ´À‹ÁÁֻ¼ŸZ°§Y€ËÂÀeÕY€]ž¼fn»ÕZÅ{Y|ËÁÁZ^yY…Z° ¿Y{Հi» ½Z»Z‡®Ë½Z]Á‰Â³,ºŒqֻ¼Ÿ–]YÁ½Y€Ë|»{Á‚§Y,d‡YÃ{¼¿ÖÀˀ§MŠ¬¿ d›Z¨uÁdËY|ÅY½Z»Z‡®ËÕÂÀ »ÕZÅÖËYY{Á֟Z¼fmYÄËZ»€‡֟¿Ä]Á|ÀfˆÅ Ádˆ¿Y{…ZˆuZ̈]½Z»Z‡€Å{Yֻ¼Ÿ–]YÁdÌ «Â»Õ¨£Հˆ¯ |ÀÀ¯Ö» {ÂyŠ¬¿ZÅֻ¼Ÿ–]YÁįd‡YÖe{½Z»Z‡d̬§Â»YÕYÃ|¼ŸŠz]d¨³ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¹Z»Y”uZ]Â]ZŒÌ¿½Zf‡€Æ‹ÖËY€mYÕZÅÖÅZ´f‡{ֻ¼Ÿ–]YÁ½Y€Ë|»ÖËZ¼Å{€³ |‹Y‚³€]½Z‡Y€y{Ó§ž¼fn»Ö¿Z]‚Ì»Ä]Â]ZŒÌ¿Y|¿Z»€§ÁÄ ¼m {Ó§ž¼fn»ֻ¼Ÿ–]YÁÖÅY€¼ÅÁ½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§Z°f]YÄ]įÖËZ¼Å{€³¾ËY{ ֻ¼Ÿ–]YÁ½Z³|ÀËZ¼¿Á½Y€Ë|»,{Â]Ã|‹Y‚³€]ÃZ»€ÌeÄ^À//Œ°Ë€Æ›YŠÌa Ĩ̛Á¹Zn¿YÃY€‡€]ÕZÅŠ·ZqÖy€]{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{½ZÌ]¾¼“,ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ |Àf‹Y~³½ZÌ»{½Zf‡€Æ‹ÖËY€mY|‹Y€Ë|»Z]YZÅֻ¼Ÿ–]YÁ ©ÔyY,ֻ¼Ÿ–]YÁ{¶Y¾Ë€eºÆ»į¾ËY½ZÌ]Z]Â]ZŒÌ¿Ä ¼m¹Z»Yº‡Y€»¾ËY{ dˆ¿Y{ևZÀ‹\—Zz»ֻ¼Ÿ–]YÁÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë{Á‚§Y,d‡Y ՁZ‡|À¼¿YÂeÕY€]|ËZ]įdˆ¿Y{½Z»Z‡\¸«Yֻ¼Ÿ–]YÁÖ]¬ Ë¹Ô‡ÓYdnu {{€³ŽzeÁº¸ŸÄ]‚Æn»€fŒÌ]Äq€ÅÄ »ZmcÔ°Œ»ž§ÕZf‡Y{{Ây ÖËZ¿YÂeÁZʼnY€fŒÌ]Äq€ÅÖ§€ »{d‡YÂy½Zf‡€Æ‹ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁYÕÁ |ÀÀ¯‰ÔeŠÌaYŠÌ]ZÌ¿{Ä]Â]ZŒÌ¿€Æ‹€]YÁYÄf¨³Ä]ÕZÅ ½YÁZŒ»¾Ë€e¾Ì»Yį¾ËY½ZÌ]Z]Ö¿ZÀz‡{ºÅ½Zf//‡€Æ‹Y|¿Z»€§ÁY|¿Zf//‡Y½ÁZ » ½Z»Z‡®ËÖ «YÁÀÆqį|ÀfˆÅֻ¼Ÿ–]YÁ½ÓÂXˆ»,ÖËY€mYÃZ´f‡{€Å{½Y€Ë|» …Z° ¿Y{d‡YÂy½Zf‡€Æ‹ÕZÅֻ¼Ÿ–]YÁY,|Ë{½YÂeÖ»½Z¿McZ»Y|«YÄÀËM{Y Á|ÀËZ¼¿¹Y|«YÃ|¿Z‡ÕZÅ{ZÆÀŒÌaÄWYYÁ|¬¿Ä]d^ˆ¿žËZ«ÁtÌvÖ˳Z]¾¼“Z^yY ֻ¼Ÿ–]YÁŠÌaYŠÌ]”u|ÅZ‹½Zf‡€Æ‹c«•Z¬¿ÄWYYÁcÔ»Z eēÂu{ ºÌ‹Z]ZÅ Ä^¿ZmļÅÁÖ «YÁÄ ‡ÂeÄ¿Zfz^‹Ây,|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{½Zf‡€Æ‹{Á‚§YÖf»Z«Z“€Ì¸Ÿ {Ó§ž¼fn»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ºË{Â]|ÅZ‹½Z‡Y€y{Ó§Á|Ì·Âeğ¼n»{Y Š¬¿½Z‡Y€y{Ó§ֻ¼Ÿ–]YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ºÅ{Ó§¶»ZŸ€Ë|»dˆŒ¿¾ËY{,½Z‡Y€y ½Z‡Y€y½Zf‡YÄ]Ê¿Z‡Z³dŸ€‡,Œ¯É{Zf«Y–ËY€‹ÁÉYÄm{Â]ÉZÅdË{Á|v»º£ʸŸ d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d§ZËŠËY‚§YÄf‹~³µZ‡{Հ̴¼ŒqcÄ]Ö]ÂÀm ZƛY\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¼‹ZÅ{¼v»|̇,Ö]ÂÀm½Z‡Y€yZ³ ‚Ì¿Á|Ë|mª—ZÀ»Ä]Ö¿Z‡Z³ÕY€mY,ՀƋª—ZÀ»Ä̸¯Ä]Ê¿Z‡Z³¶Ì¼°eÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{ Ê¿Z‡Z³Šz]{{Y{Ä»Y{YÕÁ d§€³¹Zn¿YÄf‹~³µZ‡{½Zf‡Y¾ËY€Æ‹{Ä°^‹Ä ‡Âe ¾ËYÄ]Ö¿Z‡Z³ÃÁ€aÉY€mYZ]į|‹Y{Z³Zf‡Á{Á|uÄf‹~³µZ‡{‚Ì¿ZÅZf‡ÁÄ] ŠËY‚§YµZ‡½ZËZa{|{Ä]|{Y½Zf‡YÊËZf‡ÁY¿ZyÉY{Ây€],ZÅZf‡Á ÁÖf À|uYÁ{Á|uÕY€]Z³Ä°^‹ÕY€mY‚Ì¿d ÀŠz]{{Á‚§YÖ¼//‹ZÅ d§ZË ŠËY‚§Y|{Ä]½Zf‡YžËZÀÉY{Ây€],¯~»žËZÀÄ]Ê¿Z‡Z³Z]į|‹¹Zn¿YÕ|Ì·Âe d¯€‹ʸyY{ž]ZÀ»¶v»YÄm{Â]½Z»Âe{Z̸̻¢¸^»µZ//‡{d//‡YÖÀf¨³ d§ZË Äf‹~³µZ‡į¾ËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY d‡YÃ|‹[~m½Zf//‡Y{½Y€ËYZ³ʸ» µZu{d¨³|¿YÃ|‹|À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿YÖËZf‡Á­€fŒ»ÁՀƋ­€fŒ» d‡YÖËZf‡Á­€fŒ»ÁՀƋ­€fŒ»ÕYY{Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡Y,€“Zu ÄË~¤eÄ°^‹€f»Â¸Ì¯Äf‹~³µZ‡{€¯tˀeÖ]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä°^‹€f»Â¸Ì¯,ՀƋÄ°^‹€f»Â¸Ì¯,Y|¬»¾ËYYįÃ|//‹Y€mY½Zf//‡Y{žËÂeÁ d‡YÃ|‹ÖËY€mYÕ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ÕY€]Ä°^‹€f»Â¸Ì¯ÁÖËZf‡Á ÕY€mYŠz]{d¨³Á{€¯½YÂÀŸª§Â»YÄf‹~³µZ‡{d¯€‹¾ËY¥Y|ÅYՀË~aª¬veÕÁ ,¥Y|ÅY|{ՀË~a­Y€f‹YŠz]{,d¯€‹¥Y|ÅY|{žËÂeÁÄË~¤eÄ°^‹ {Á|{Ã|‹Ö¿Z‡Z³ÕZÅZf‡Á{Y| e{,¥Y|ÅY|{µZ¬f¿Y•Â˜yŠz]{ d‡YÃ|‹ª¬v»d¯€‹¥Y|ÅY|{Ã|‹Ö¿Z‡Z³¶Ìˆ¿ZfaÕYY{žËZÀ{Y| eŠz] ½YÂÀŸÖf À|uYÁÁZf‡ÁÄ]Ö¿Z‡Z³YÄf‹~³µZ‡{d¯€‹ÄËÁ¹Y|«YÖ¼‹ZÅ ±‚]ÃZ³Z¯Ä]¶Ë|^eYÖ]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡Y,Ö¿Z‡Z³ºÌœŸÕZÅÃÁ€a{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ d‡YÃ{€¯Ö¿Z‡Z³ d¨³½Ô̳½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö^ˀzeZiMºÌ¿YÂeÖ»,Ö¿Y€ËYÕÓZ¯YÄ^¿ZmļÅdËZ¼uZ] ºÌÀ¯ÖjÀyYZźˀve ¾¯½YÂÀ ]ʸ»|Ì·ÂeYdËZ¼ucZ»Y‚·Y¾Ë€f¼Æ»YÊ°ËÊ¿Y€ËYÉÓZ¯YÃ{Z¨f‡Y²Àŀ§½{€¯ÄÀË{ZÆ¿ ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d‡YÊf»ÁZ¬»{Zf«Y Œ¯Ä]Ä]€“ÉY€]É{Zf«YÄÆ^m{¾¼‹{¹Â‹ÕZÅȬ¿Ä]ÃZ‹YZ],½Ô̳½Zf‡YÖf ÀÕZÅ Â“»¾ËYª¬veÉY€]ÁÁºËY|¿Êf»ÁZ¬»{Zf«Y€]ÄÌ°e‚mÊÅYcY|Ë|Æe¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÉY€]d¨³ ÉÁ d‡ZŒ³Z¯Z̈]Ên̈]€°¨eÁ²Àŀ§,d‡Y‚Ì¿[Ô¬¿Yºœ »€^ŽYÁY€§|̯Ze{»į ½YÂÀ ]ʸ»|Ì·ÂeYdËZ¼ucZ»Y‚·Y¾Ë€f¼Æ»YÊ°ËYÊ¿Y€ËYÉÓZ¯YÃ{Z¨f‡Y²Àŀ§½{€¯ÄÀË{ZÆ¿ Ä¿Y€‡|‹,µZ¤f‹Y{ZnËYÁ|Ì·ÂeŠËY‚§Y,¶yY{|Ì·ÂeYdËZ¼ud¨³Ádˆ¿Y{Êf»ÁZ¬»{Zf«Y¾¯ Ä»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{½Ô̳Êf ÀÉZƯ€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁMÊ»½Z¤»YÄ]YÉ{Zf«Y ÉY‚§Y¹€¿ÁÉY‚§Ydz‡| ]Á{{Êf»ÁZ¬»{Zf«Yª¬veÉY€]½Zf‡YÊf ÀÉZƯ€Æ‹d¯€‹ÉZÅ €fˆ],½Zf‡YÊf ÀÊuY¿ÁZƯ€Æ‹{ZÅdyZ‡€Ë½{€¯ºÅY€§Z]ÉY‚§Ydz‡Šz]{d¨³ ÉÁ d‡YÃ|‹ºÅY€§Êf ÀÁÉ|Ì·ÂeÉZÅ|uYÁY€¬f‡YÁ½YY~³ÄËZ»€‡[~mÉY€]\//‡ZÀ» {Zf«Yª¬veŠz]{ÉY‚§Y¹€¿Ä»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»YÊf ÀÉZÅċÂyÄ ‡ÂeÁ¶Ì°ŒeYdËZ¼u ÉY€]ª§Â»ÊË´·Y,Êf ÀÉZÅċÂyÄ ‡Âeµ|»d¨³Á{€¯¹ÔŸYÊf ÀÉZƯ€Æ‹{Êf»ÁZ¬» ÁÊmZyÁʸyY{ÉZÅYZ]{”uÉY€]¾´¼ÅÊf ÀÉZÅ|uYÁ½YÂeYÃ{Z¨f‡YÁÊËY‚§YºÅ ½YÂÀ ]YÊf ÀÉZÅċÂy{ZŹÂ̇€ˆÀ¯¶Ì°ŒeÕ|ÌƋ d‡YÉÁZÀ§Á|Ì·Âet˜‡ÉZ¬eY‚Ì¿ {€¯½ZÌ]ZÆ¿McY{ZŠËY‚§Y‚Ì¿ÁÊf ÀÉZÅ|uYÁɀË~ad]Z«½YÂeÉZ¬eYÄÀÌ»{€i»Ê»Y|«Y ÁZÅ­€Æ‹{ÕY~³YÁÕY€]¾Ì»{Â^¼¯Ä]½Ô̳½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÃY¼Å|ËZ]Y֘Ìv»dˆËcZœuÔ»½Ô̳Ö Ì^—d§Z]¶Ì·{Ä]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YÖf ÀÖuY¿ ÕZÅ{Œ¯Ö¸yY{ÕZÅḑ€›€]ÄÌ°eZ]|Ë{€e½Á|]d‹Y{½ZÌ]½ZËZa{ÕÁ ºÌËZ¼¿™Zv· ¶«Y|uÄ]YZźˀveÖ^ˀzeZiMÖfuYÄ]½YÂeÖ»,Ö¿Y€ËYÕÓZ¯YÄ^¿ZmļÅdËZ¼uÁ¦¸fz» {€¯ÖjÀyÖfuZËÁÃ|¿Z‡¾°¼» ½Ó¸ »ÕY€]ՀƋ€]Z »ՁZ‡\‡ZÀ»¥|ÅZ] {‹Ö»Y€mY½Y€ÆeµZ¼‹{"Y€eŠËÂa"¾Ìfˆz¿ ®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ÕZ°¼ÅZ]½Ó¸ »Y|f‡Á{€^ »Á½Zf‡Â],ĸv»ÕY€mY¥|ÅZ]Y€eŠËÂa {‹Ö»Y€mYc¸ËZas€—½YÂÀŸÄ]Ĭ˜À»¾ËYÄÌuZ¿{,½Ó¸ »¾Ìb¼¯Á ÕY{€Æ‹ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e,®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ĭ˜À»Y{€Æ‹Õ‡»|̼u|̇ÕZ”»YÄ],Y€eŠËÂa½YÂÀŸZ]½Ó¸ »¾Ìb¼¯Á½Y€Æe®ËĬ˜À» ¾Ì¿Y«ÕZf‡Y{ÁļÅÕY€]ՀƋ½Y€ÆeZ ‹ÕZf‡Y{½Ó¸ »¾Ìb¼¯€Ë|»ÖeÁ€»Á€Æ]Á®Ë ÁÂu{{€¯½ZŒ¿€—Zy®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ |‹|¬ À»ՀƋdˀË|»Á½Ó¸ »©Â¬uYdËZ¼u ®¿Z]ÄÌÆeZ]½YÂeÖ»įºÌfˆÅÖ¿YÁY€§cÔ°Œ»Zq{€Æ‹{¾Ì·Â¸ »ÕY€]ֻ¼ŸcZ»|yÕZÅ ®ËZ]Á{€¯ž¨e€»YcÔ°Œ»YÕZ̈],ՁZ‡\//‡ZÀ»ŠËÂa½{€¯Ö»{€»ÃY€¼ÅÄ]ÖeZŸÔ—Y |ÀÀ¯{ÁÁZÅÁÂu¾ËY{€ÌyZ¯®Ë½YÂÀŸÄ]įºÌËZ¼¿[Zn»Y½YY~³ÄËZ»€‡֟Z¼fmYd¯€u ¾ÌÀq{YZÅdË·ÁY|À¿YÂeÖ»ÖfuYÄ]½YY~³ÄËZ»€‡ÖeZŸÔ—Y®¿Z]¾ÌÀq{ÂmÁZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y{‚Ì¿ՀfŒÌ]Ã|ÀÀ¯Ä mY€»Á\—Zz»įY{ÂyÄËZ»€‡¶v»½M{ÁÃ{¼¿ÖËZ‡ZÀ‹ÖËZÅÁÂu Á€³ŠËZa,€³¶Ì¸veÃÁ€³ÄÌuZ¿{d¨³{Y{Y€«¾ËY¾ÌÌ^eZ]®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ |¿Y|¿YZ¯Ä] Ö¸¼ŸÕÄ»Z¿ÃÂ̋ÄÌuZ¿¶»Z¯|Z]Ze|¿€Ì³Ö»Y€«ÕY{€Æ‹ZÀ¯{½Ó¸ »¾Ìb¼¯Y€³|Àfˆ» |‹Z]ÖuY¿€ËZ‡Ä]ºÌ»Ze¶]Z«ÁŽzŒ»½M {Zf«Y½ZÆm €ÌeÄ^À‹ć ¾WÁƒ Ã| ¬·YÕ} ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ļÌ]Z^yY h·ZiŽz‹Ä»Z¿ļÌ]ºWY€mÖ³{Œz]Ö¸»s€—ÕY€mY {Z³Z‡ZaļÌ]{d¸°Ì‡Âe» ¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁY{ZÀ^»ºnuYÃ{Z¨f‡YÁ½Z‡Â¿Zn»ÄÀ»Y{ŠÅZ¯{ZÆÀŒÌa d‡Y €fÆ]d¼Ì«¦//Œ¯ÁcÔ»Z »|¿Á{Â^Æ],ֿ»ZÅ |ŸY«sԏY¥Y|ÅYYY¾°//ˆ»cÔÌƈe©YÁY €Ì̤eœÀ»Ä]{Á‚§YÁdˆ¿Y{©YÁY¾ËYÖeÔ»Z » įÃ|‹{ZÆÀŒÌaZÅ{Z¼¿¾ËYcÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿{ ½ZËZaZeÁ{‹¹Zn¿YÄf‡ÂÌaZ¿kY€u®ËYZ]Z£M{ €]Z§€Äf‡ÂÌakY€ucÄ]cÔ»Z »Ö¬]Z»,Á |]ZËÄ»Y{YÄf‡ÂÌaZ¿kY€u{Ã|‹¦Œ¯d¼Ì«…Z‡Y ”u¾ÌÀr¼Å½Y€ËY…Â]Y€§¶//»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] Ö¿Y{€³YZ]ÕY€]Ö§Z¯Á¹ÓÖ·Z»ž]ZÀ»Z]½Y{€³YZ] |¿YÂeÖ»,¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁY¦¸fz»ÕZÅ{Z¼¿{ d¼Ì«¦//Œ¯Ä]Á|//‹Z]€i»cZ¿ZnÌŵ€fÀ¯{ |À¯®¼¯©YÁY¾ËY{€e\‡ZÀ» ÕY€]įÖËZÅ{ZÆÀ//ŒÌa{€//¯|//̯Ze½Z//ËZa{ÁY d§Z˪¬veµZ‡dˆz¿ÄÅZ»ć{ cÔÌÆ//ˆe©YÁYÕZÅd¼Ì«µ{Z eÁ€fÆ]dˀË|» €i¯ļÌ]Õ|Ì·ÂeļÌ]ªuµZË{Z̸̻ÁY‚Å Y†aįd‡Yև€]d‡{{,Ã|//‹ÄWYY¾°ˆ» {¹ÓcZ»Y|«Y,ZŽMY{»|ÀqZˮ˽|‹ÖËZÆ¿ ZÅļÌ]ªuºnu d^ˆ¿Õ|{Á,,|‹Z]\Ìe€eÄ]¹Y|¯ ÄÅZ»ć{€i¯ļÌ]d¯€‹Õ|Ì·ÂeÕ d§€³|ÅYÂycÂy¾ËY |̇µZË{Z̸̻ÁY‚ÅÄ]µZ‡dˆz¿ ‰Á€§|‹|{¾Ë€fŒÌ]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä] d‡YÄf‹Y{ZÅÄf‹€ËZ‡½ZÌ»Y ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ »¹ÔŸYÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] ½YY~³ļÌ]Ä]d¯€‹ÖfyY{€acZˆy{€¯ZƛYÕÁ Äf‹ºÆ‡,c|»¾ËY֗,€i¯ļÌ]Õ{€^ÅYcZœ¿ {Z̸̻ÁY‚Å¢¸^»µZ//‡ÕY|f]YÃZ»Ä//‡{ Ö³|¿ÕZÅļÌ]ºÆ//‡Á|{Ö//³|¿€Ì£ÕZÅ |{Ö³|¿€Ì£ÕZÅÄ f‹ºÆ‡įd‡YÃ{Â]µZË |¿YÃ{Y{¶Ì°ŒeYÕ|Ì·ÂeÕZÅļÌ]ªu¶¯Y|{ ÖfyY{€a¶¯Y|//{Ö³|¿ÕZ//ÅļÌ]ºÆ//‡Á ÕZÅÄf‹ÃÁ{¾ËY֗{{€¯½ZŒ¿€—Zyּˀ¯Ä·Ó d‡YÃ{Â]ZÅcZˆy €Å¶Ì^»ÂeYÄ¿|]Áh·Zi,Հ]Z],ÕY~³ÄËZ»€//‡Á€¼Ÿ ÖËY€mY½ÁZ » {Â]|ÀÅYÂz¿d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ĘÌuÄ]{Á|v» Ö°Ì¿Á€f°·YcÁ€“ÃZ‹YZ]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ µZu{d‹Y{ZƛY~£Z¯¥~uÁ…Â]ÕZÅ|ÀËY€§½{¼¿ |À¯Ö»ÄWYY"d»Ô‡½ZÌ»Zu"ÕYļÌ]Š‹ÂaŻMļÌ] ÕY€]Õ”ucZ mY€»ZÆÀeÄ¿įºÌfˆÅÖ]ÂqZq¾ËÁ|e ª¬veÕY€]\‡ZÀ»ÕZÅ€fˆ]{ZnËYÁYZ]{|À¼§|Å Ö¿Z»{{Z¯cZ»|yYÖ¿Y{|«œÀ»Ä]ZÌ//‡MļÌ] Ã|‹Ö»Zn‡įÕ{Y€§YÄ°¸],{‹¥~u¶»Z¯—Ä]¹Zn‡ {d»Ô‡½ZÌ»ZuÕYļÌ]Š‹Âas€—,d¯€‹¥Y|ÅY ļÌ]Š‹Âas€—ÄWYY,Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»{Œ¯ YZ]Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ÁZÅÕY‚³Z¯Ä]Ä mY€»{|À‹Z] Z]½Z°‹‚aY€ÌaÁ½Z°‹‚aÕYħ€udÌ·ÂXˆ»ļÌ]\·Z« ÄËÁcZ¨Ì¨zeÁcÔÌÆ//ˆeZ]Yd»Ô‡½ZÌ»ZuÕY Õ”udËÂŁY€uYÄ]ՁZÌ¿ºÅZ]®ËÕY€]Öfu,ÄËZ»€‡ {€¯Z£M ÕY€]{YZ»{‚»Z¯d§ZË{Ä]x‡Za{Õ“ |À‹Z]Äf‹Y|¿ {‹Ö»ÄWYY,¦Ì¨ze|{ ¾ËY|À¿YÂeÖ»Â//Œ¯Ö¿Z»{{Z¯,‰Y‚³¾ËY€]Z//À] ½Z‡ZÀ‹Z¯‰ÔeZ],ŻMļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯tˀeÄËZ»€//‡YZ]{Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yYÖy€] \ ‹Ä̸¯YÃZ»ÂˀƋZeYÕYļÌ]Š‹Âa ¥|ÅZ]Ád¯€//‹¾ËYdÌ·ÂX//ˆ»ÕZÅļÌ]dˀË|» ,…Â]½Z»Z‡{ÂyÖfuÁZÅÕY‚³Z¯,…Â]½Z¯Y¹Z¼e d§ZË{Œ¯€‡Y€‡{ZÌ//‡MļÌ]ÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿Á ½Z°‹‚aY€ÌaÁ½Z°//‹‚aÕ{ZÆm”uÄ]½{ZÆ¿kY Ã|//‹¾ÌÌ eÕZÅ[ÂqZqª^—{Ây¦ËZ›Á¹Zn¿YÕY€] |ÀËZ¼¿Ö»d§ZË{cÔ»Z »Y֐zŒ»{‚»Z¯ |ÀÀ¯ Õ”u¾ÌÀr¼ÅÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Z]ĸ]Z¬»{ ¶ËZ//‡Á½Z³|¿Y{ÕY€]Õ{Zf«YÕZÅÄ^ÀmdËZŸ •Z¬¿֐«Y{Ä»Z¿ļÌ]|«Z§Ö//ÀÌ»ÕÂe»Ä̸¬¿ Õ|{Ö³{Œz]Ö¸»s€—”½YÂÀŸÄ]Œ¯ d‡YÃ{¼¿ZÌÆ»”h·ZiŽz‹Ä»Z¿ļÌ]ºWY€m cÓM¾Ì‹Z»ÁZÅd¸°Ì‡Âe»½Z³|¿Y{Á½Z°·Z» |À¿YÂeÖ»Œ¯€‡Y€‡{Ä»Z¿ļÌ]|«Z§ՁÁZŒ¯ ļÌ]‰Á€§Ä°^//‹ÁÁ|ÕZÅ|uYÁÄ]Ä mY€»Z] Ys€—¾ËY |¿Â‹|À»ÀÆ]½Z°»Y¾ËYY{Z³Z//‡Za Œ¯€‡Y€‡{ÕZmµZ‡ÂˀƋZe€ÌeµÁY Ö³{Œz]ÁļÌ]²Àŀ§lËÁ€eÁÄ //‡ÂedÆm Žz‹ļÌ]½Â¿Z«Ã{Z»[|À]Â“»ļˀm {‹Ö»ÖËY€mYh·Zi ÄËZ»€‡YZ] {€¯s€˜»½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» Õ|{Ö³{Œz]s€—{Z³Z‡ZaļÌ]d¯€‹ Ád¸°Ì‡Âe»ÄËÁh·ZiŽz‹Ä»Z¿ļÌ]ºWY€m Ze€ÌeµÁYxËZeYYՁÁZ//Œ¯cÓM¾Ì//‹Z» Œ¯€‡Y€‡{ÃZ»ćc|»Ä]ÃZ»ÂˀƋ d‡YÃ{€¯ÖËY€mY ‰€fˆ³¥|ÅZ],Öf§ZË{ÕZʼnY‚³…Z//‡Y€] Žz‹ļÌ]ÕZ^mY½Â¿Z«Ä]ÄmÂeZ]ÁļÌ]²Àŀ§ ļÌ]¾ËY~yYÄ]Ä̸¬¿¶ËZ//‡Á½Z³|¿Y{¹Y‚·YÁh·Zi ½Z³|¿Y{ÕY€]Ö¿Z´¼ÅŠ‹Âa{ZnËYÕZf‡Y{,Ä»Z¿ ÕZÅdË{Á|v»Á–]Y“dËZŸZ]Ä̸¬¿¶ËZ//‡Á Ö¿|]ÕZÅcZˆy¾Ì»Pe©Á|À,½Â¿Z«¾ËY̸֨°e Z]Yh·ZiŽz‹Ä»Z¿ļÌ]Ö¿Z´¼ÅŠ//‹Âa½Z°»Y Á{,¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁYÕZÅ{Z¼¿{Ö¿ZËZad¼Ì« YÃ{Z¨f‡YÁd¼Ì«½Z‡Â¿Zn»ÄÀ»Y{ŠÅZ¯Â“» և€]{»ÕZÅ{ZÆÀŒÌaYZÅ{Z¼¿¾ËY{ZÀ^»ºnu ¾ËYYZ]Ä]½YZ]Äf¨//‡{ÁÁÁd‡Y¾°ˆ»|ˀy ,{Y{Y€«…Â]Y€§ÕZÅՀ̴ÌaÁ|{»©YÁY µ{Z e{ZnËYÁcZ¿ZnÌŵ€fÀ¯¥|//ÅZ]{€¯ZƛY €fÆ]d¼Ì«¦//Œ¯ÁcÔ»Z »|¿Á{Â^Æ],ֿ»ZÅ |ŸY«sԏY¥Y|ÅYYY¾°//ˆ»cÔÌƈe©YÁY €Ì̤eœÀ»Ä]{Á‚§YÁdˆ¿Y{©YÁY¾ËYÖeÔ»Z » įÃ|‹{ZÆÀŒÌaZÅ{Z¼¿¾ËYcÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿{ ½ZËZaZeÁ{‹¹Zn¿YÄf‡ÂÌaZ¿kY€u®ËYZ]Z£M{ €]Z§€Äf‡ÂÌakY€ucÄ]cÔ»Z »Ö¬]Z»,Á |]ZËÄ»Y{YÄf‡ÂÌaZ¿kY€u{Ã|‹¦Œ¯d¼Ì«…Z‡Y ¥Z f»€Ì£cZ¿Z‡Â¿Ä]ÃZ‹YZ]…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» {ZnËY,€ÌyYÕZÅÃZ»{¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁYd¼Ì« ÕÁ€“YYZ]¾//ËYÖeÔ»Z »¾Ì¿Y«{ÖeY€Ì̤e {Ö·{Z eÕZÅd¼Ì«š¨uœÀ»Ä]d¨³Ádˆ¿Y{ ,¾°ˆ»cÔÌƈeYÃ{Z¨f‡Y¹|¬eªuÖÅY³©YÁY YÃ{Z¨f‡Y,½Z‡Â¿ÄÀ»Y{ŠÅZ¯½Âr¼ÅÖeZŸÂ“» ”uÁcÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿{€Ì̤e,Z//À^»ºnu ºËYÃ{€¯s€˜»Y©YÁY¾ËYÕY€]½Y{€³YZ] €Ì»Y,½Y€ËY…Â]Y€§cZ//—Z^eYdˀË|»‰Y‚³Ä] ¾°//ˆ»cÔÌÆ//ˆe©YÁYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ֿ»ZÅ ÕY€]{Y€§YÖ·Z»¾//Ì»ZeÄ]®¼¯ÕY€]Õ Y‚]YZ//§€ {Y{€^y…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ևÂ]dËÂŁY€uYÕY€]Õ”ucZ mY€»¥~u †a{Á‚§Y…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ d‹Y{|ÅYÂz¿ ,|‹ÃZ‹YįÕ”u€Ì£dËÂŁY€uYֿ¿Z«ž¿Y»ž§Y ÁÖ°¿Z][Z//ˆu€]ÖÀf^»½Z´ËYdËÂŁY€uY½Z°»Y¾//ËY Ö¨˜»|̇ |‹|ÅYÂyºÅY€§¹{€»¹Z¼eÕY€],cZ¯ºÌ‡ ¹Zn//‡{Õ”u€Ì£dËÂŁY€uYÂy{Õ“ ½Z°»Y,…Â]Ö·ZŸÕY‹cZ]»Ä]ÄmÂeZ]{€¯tˀe ÃZ¼‹ÁcZ¯ºÌ‡€]ÖÀf^»½Z´ËYÕ”u€Ì£dËÂŁY€uY €¨¿½Â̸̻¹Z¼eÕY€],֓Z¬f»{Ây¹Z¿Ä]€^f »[Zˆu Õ{ÁÄ]ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹–‡Âed·Y|Ÿ¹ZƇµÂ¼Œ» ªË€—¾ËYYd·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ»Är¿ZÀq {‹ºÅY€§|ËZ] Ö»Z¼eY,Õ{ZŸ{€§®Ë|À¿Z¼Å|À¿YÂeÖ»,|¿Â‹dËÂŁY€uY Á|ÀËZ¼¿Ã{Z¨f‡YÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ]ÄËZ»€‡YZ]cZ»|y ,©Â§ֿ¿Z«žÀ»Հ^źœ »¹Z¬»€»YÄ]Z»Y{Y{Ä//»Y{YÕÁ ,įÕÂv¿Ä] d‡YÃ|‹ž¨e€»d·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ»ÕY€] ºÌ‡ÁÖ°¿Z][ZˆuÃZ¼‹d·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ»Är¿ZÀq Ã{€b‡d¯€‹¹Zn‡Ä¿Z»Z‡{Y{Ây¹Z¿Ä]ÃY€¼Å¾¨¸ecZ¯ Ä mY€»ZËÁ{|n»dËÂŁY€uYÄ]ՁZÌ¿,|ÀËZ¼¿d^iÕY~³ |ÀÅYÂz¿ZÅÕY‚³Z¯ÖfuZËZÅ®¿Z]Z˽YÂzŒÌa€eZ§{Ä] µZu{Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b//‡d¯€‹,½ÂÀ¯YºÅ d//‹Y{ ,įd//‡YÖ¿Z°»Y½{€¯ZÌÆ»ÕY€]ÖÀ§cZ»|¬»½{€¯ºÅY€§ Ö°¿Z][ZˆuÃZ¼‹ÄWYYZ]¹Zn‡Ä¿Z»Z‡{Õ{€§Är¿ZÀq ¾Ì·Â¼//Œ»Á‚mÁ|ËZ¼¿¹Z¿d^i{Ây¹Z¿Ä]cZ¯ºÌ//‡Á ÖfuÁÕ”udËÂŁY€uYÄ]ՁZÌ¿,|‹Z]‚Ì¿d·Y|Ÿ¹ZƇ Ây¾ËY{ÄÀ˂ÅdyY{€aÁÕ”u€Ì£dËÂŁY€uY įÖËZmZed//‡Y‰Ôe{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ Y…Â]Ä]{ÁÁÕY€//]Õ”ucZ mY€»|//‹Z]¾°¼» ,Õ“Ö¨˜»|̇ |À¯Ö°Ì¿Á€f°·YYZÅ|ÀËM€§Á¥~u ©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ÖËY€mY½ÁZ »ÁÀË|»cZÌÅ”Ÿ įֿ¿Z«ž¿Y»YÖ°Ë{€¯ZƛYZÀ//‡Z]´f¨³{,Y{ZÆ] ,|Å{Ö¼¿YÖ°Ì¿Á€f°·YÁÕ”u€Ì£dËÂŁY€uYÁZmY ½Â¿Z«Ö«Zv·YÃ{Z//»ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»À//^e €ËÁÁ…Â]Ö·Z ËY‹ªË€—Y d‡YÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^» Z¯Âf‡{{À^e¾ËYsԏYÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y¹€fv» Ä]Õ”u€Ì£dËÂŁY€uYd»|y€f Ë€‡Äq€ÅZed‡Y ¹Z¼eZÌfyY{¾°¼»¶°‹¾Ë€eÃ{Z‡Ä]Á½Z´ËYc {€Ì³Y€«¹{€» |¿Ö»º«YcÔ»Z »ºnu|‹,{‚»Z¯ŠÅZ¯ ¾ÌÀqZ ˜«YZ]¾ËYÄ]µÂaÄmÂe¶]Z«ªË‚eÁ¹{€»µZ^¬f‡YÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY,d‡Y d‹Y{|ÅYÂy{ Ä»Y{YdÆm{d^j»€ÌiZeÕYÄ]» ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁcÔ»Z »ºnuŠËY‚§Y{Y{Ä»Y{YcY{ZÄ ‡Âe®¿Z]ÕY‚³Z¯¶»ZŸ€Ë|» Ö»{ZnËYcÔ»Z »{‚»Z¯ŠÅZ¯įd‡YÕYÄnÌf¿¾Ë€eºÆ»½YY~³ÄËZ»€‡–‡ÂeÕ¨e€a ÕZÅYZ]€ËZ‡įÖ·Zu{{€¯½ZÌ]ZÅYZ]€´Ë{Z]…Â]d]Z«Ä]ÃZ‹YZ]{Y„¿Zˀi |À¯ ÕZÅÄ»Z¿€]ÄWYYZ]…Â]½Z»Z‡,|ÀÀ¯Ö»¹€¿ÄnÀaÁd‡{{¯±‚]¶°Œ»Z]ՁY» {ÂmÁ½YY|»ZƇÕY€]Ö//Œ·ZqZe|Å{Ö»ŠËY‚§YYYZ]¾ËYdÌ]Y~mÕYÄ //‡Âe|Ë|m |‹Z]Äf‹Y|¿ dËZ¼uÁֻ¼ŸµZ^¬f‡YÄ]ÄmÂeZ]d¨³ÁdyY{€aYZ]|¿ÁÖÀÌ]ŠÌaÄ]½ZËZa{ÕÁ Ö»€œ¿Ä]Yw€¿ÃZ]Á{|‹ÁÖ¸yY{cY|Ì·ÂeŠËY‚§Y€]‚¯€¼e¾ÌÀr¼Å…Â]Yd·Á{ |‹Z]‰Âa‚^‡YZ]µZ‡ļ̿½ZËZaZe¶«Y|u|‡ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ÄÀÌÆ]|ÅZ‹cÔ»Z »{‚»Z¯ŠÅZ¯Z]d¨³cY{ZÄ ‡Âe®¿Z]ÕY‚³Z¯¶»ZŸ€Ë|» {Â]ºÌÅYÂycÔ»Z »ºnu|‹Á½YY|»ZƇÕ¨e€aՁZ‡ Ä]Á€Ë{įcÔ»Z »{‚»Z¯Õ|{ŠÅZ¯Ä]ÃZ‹YZ]ZÀ‡Z]´f¨³{{Y„¿Zˀi|¼v» ÕZÅÄÀ˂ÅÄq€Åd¨³|̇Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅÕZ”ŸY\ːe īԟZ˽ÓZ §Õ‡YÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»Z ˜«,|]ZËŠÅZ¯ÄËZ»€‡YZ]cÔ»Z »Ö^¿Zm |‹|ÅYÂy€fŒÌ]YZ]¾ËYÄ]½Y|À» {Õ|‡įÕ—Ä]-d‡Y½|‹‚ÌqZ¿d¼‡Ä]ZÅÄÀ˂Ŧ¸fz»ÕZÅ…Â]{{Á‚§YÕÁ įÖËZn¿MY-{Œ¿Ö¬¸e¹ZƇYZ]Ä]{ÁÁÕY€]¹{€»ÖÀ̌¿\¬ŸZËÕY~³ÄËZ»€‡€]Y€] Ä]»¾ËY{Y{½|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á|‹dÆm{ÖeÁZ¨f»ÕZÅÄ»Z¿€]‚Ì¿½Y€ËYÄËZ»€‡YZ] d‡YZf‡Y¾ËY{Ö»Z³‚Ì¿ Ã|‹€]Y€]¾Ë|ÀqÄf‹~³Ä]d^ˆ¿…Â]d̼ÅYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7339

روزنامه جهان اقتصاد 7339

شماره : 7339
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه جهان اقتصاد 7338

روزنامه جهان اقتصاد 7338

شماره : 7338
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه جهان اقتصاد 7337

روزنامه جهان اقتصاد 7337

شماره : 7337
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه جهان اقتصاد 7336

روزنامه جهان اقتصاد 7336

شماره : 7336
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه جهان اقتصاد 7335

روزنامه جهان اقتصاد 7335

شماره : 7335
تاریخ : 1399/04/12
روزنامه جهان اقتصاد 7334

روزنامه جهان اقتصاد 7334

شماره : 7334
تاریخ : 1399/04/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!