روزنامه جهان اقتصاد شماره ۷۳۱۳ - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره ۷۳۱۳

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره ۷۳۱۳

روزنامه جهان اقتصاد شماره ۷۳۱۳

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€yÄ^À‹ć  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì«  ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ¾WÁƒ µY‹  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |Ë|m†¸n»Y֏yŠz]½ÓZ §d‡YÂy{ |ÌÀ¯¦«Âf»YğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼eÁ|Ë|m¾Ì¿Y«\ːe Äv¨¾Ì¼Å{ Ä·Z¬»€‡ -½YZ´¿€^yZ]Õ”uՀ^ydˆŒ¿{d·Á{Õ´Àz‡ ‰Y|“ZˉY֋»Y€§ Öf‡Á{d‡{d·Á{ Y{Y«ļÅÕ‡Ä] d‡YÃ{€¯ ali.shafaee@jahaneghtesad.com ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yÃYcYÁ¾°ˆ»½ÁZ » ¾°ˆ»…Â]ÁÂu{|Ë|m©Z¨eY {‹Ö»ÖeZ̸¼Ÿ ÃY{YÂv»Yd·Á{ևZ‡Y½Â¿Z«įĿ´¿Z¼ÅºËYÁ|Ì»Yd¨³d·Á{Õ´Àz‡ ÁZe†¸n»,|Œ¯Ö»‰Á{Ä]YÖËY€mYZ]įÄˀn»ëÁÃ{Y{Y€«ÖËY€mY»Y ÁcÔ°Œ»¶uÕY€]¶¼Ÿ{Á{|¿ÂÌb]¥Z»¾ËY{d·Á{ÖËY‚§YºÅÄ]ºÅ†¨¿ {‚ÌyZaÄ]Œ¯Ä ‡ÂeÁd§€ŒÌa ¹Z»YÀ—ZyÁ{ZËd‹Y|Ì»Y€³Z],Ä¿Z‡[ZvYZ]Հ^ydˆŒ¿{Ö Ì]Ö¸Ÿ Ád·Á{ÕY€]Öf€§{Y{€yºÅ{‚¿ZaÁº//Å{ZÆqd¨³,{Y{€y¹ZÌ«Áà Är¿MÁÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿Y,ùZ»YÕZŽZ»MZ]Y{|n»Ze|À¯Ö»ºÅY€§½MÕZ”ŸY ֌»¾ÌÀr¼ÅÁ{Y|^f‡YÁº¸›Z]Ö´ŒÌ¼Å{Z¼¿½YÂÀŸÄ] |‹{Y{€y\m» ºÌÀ¯Á€»Ä »ZmÃY{YÕY€]Y¹Z»Y֌»ÁÃ{€¯{|n»d Ì]¹Z»Y d‡YÖË´·YùZ»YcY€œ¿Ä]ZmYŒ¯ÃY{YÕY€]{Y{Ä»Y{Yd·Á{Õ´Àz‡ Á¹{€»€œ¿Z]Ä »ZmÃY{Y€Ìœ¿ÖËZÅÃYÁ|̸¯Z]Á€»Y {Y{ÃY€¼ÅÄ]Öf^j»x‡Zaį ºË|À»ZÌ¿Հ´Ë{½Z»€ÅYŠÌ]ºÅZ]ļŠ©Z¨eY…Â]Á¾°ˆ»YZ]¾Ì]•Z^eYhv]{d¨³ÃYcYÁ¾°ˆ»½ÁZ » ÃÂ^¿YÕZÅÃÁ€aÄ]ª¸ f»ÕZÆfÌ¿ÂË,½Z¼fyZ//‡Á¾Ì»ÕZÅ©Á|À¶Ì^«Y|Ë|m ֏ZfyYÕ¸]ZeZfyYÁ…Â]Ä]Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»€j¯Y{ÁÁÁ¾°ˆ» d¨¿ €fËÁÄ¿ZÅZ»ÖnÀ‡€œ¿…Z‡Y€] Z¿€ËY†°Ÿ d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ]Õ|À^ËZaw€¿ {Â]|{{Á|u Äv¨ ®Ë¾fyY|¿Y¸mÁ…Ôa®aÁYÃÁ€³Ã|ÀËMY|Ë{½Z»€Ì̤eÄ]֓Y€fŸYÄÌ//‡Á Ö¸ §½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯|Ë|¼eÕY€]Ö¿‚ËY,ÃZ³Mž]ZÀ»Äf¨³Ä]Á{Y|¿½MÕYÄf¨Å ÄËZ»€‡YZ] ÄËZ»€‡YZ]|‹¶»ZŸZÅÖfË{»Z¯dˬe |‹®Ë{‚¿½ZËZa–yÄ]Á{Ây‰Á€§֌¯ğ€«¾Ì·ÁY¾eYZ» Äv¨ |uYÁY‚ŽY€Æe…Â]¶¯ŽyZ‹ |‹dˬe Á{ÂyY‚ÅÕY€]€¨¿½Â̸̻|Àqd]Z« ºÌ¿d‹~³Y| ]Z»Y,{Â]֋‚Ë…Â]¶¯ŽyZ‹cÔ»Z »ÕY|f]Y{,Äf‹~³Á{ ŽyZ‹cÔ»Z »½ZËZa{į¾ËYZe{€¯|‹Ä]Á€‹¶¯ŽyZ‹cÔ»Z »YdŸZ‡ |Ë|m†¸n»Y֏yŠz]½ÓZ §d‡YÂy{ |ÌÀ¯¦«Âf»YğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼eÁ|Ë|m¾Ì¿Y«\ːe ½MÕY€mY€]cZœ¿Á|ÀÀ¯ZÀf»Y|Ë|m¾Ì¿Y«\ːeY,ÃÁ{¾ËY{¹{€»½Z³|ÀËZ¼¿į |ÀÀ¯dˬeYÃ|¿Z»~£Z¯ÕÁZÆÀeįÖ¸^«cZ]»YŠz] |̯ZeÄf°¿¾ËY€]ÁÄfˆ¿Y{d‡{Z¿YŒ¯Öf ÀÕ{Zf«YÕZÅd‡Ż,µZu¾ÌŸ{ÁY ÖmÁ€yįÃ{Â]¾ÌËZaÃ{Á‚§Y‰YZ]žËZÀÕY€]ÖËZÅ©ÂŒ»Ze|¼ŸZÅd‡Ż¾ËYį|À¯Ö» dˆÌ¿€ÌyYÄÅ{|Àq֗|{Y€f¼¯Õ{Zf«Y|‹‚m½M ğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼eYՀ̳¸m d‡ZËį½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ{ՁÁZ//Œ¯Šz]Ã|ÀËZ¼¿,½ZÌr‹€§Z“|¼uY Šz]įÄr¿M|˳Ö»,{Y{Ã|Ɵ€]‚Ì¿Y©ZeY¾ËYÖ¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZ//Œ¯½Â̼̈¯ ÕZÅdË{Á|v»ÁZÅd̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYÁğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼e,|Å{Ö»YMYՁÁZ//Œ¯ d·Á{cZ¼Ì¼e¶]Z¬»į{Y{†¸n»ºÅ{ZËÃÁ{½Z³|ÀËZ¼¿YYZœf¿Y¾ËYÁd‡YÄ^‹®Ë |ÀfˆËZ]Šz]¾ËY{ZÅdË{Á|v»ÁZÅd̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYÕY€] Ä]€nÀ»įÖeY€¬»Á¾//Ì¿Y«\ːeYY†¸n»ºÅ{ZËÃÁ{½Z³|//ÀËZ¼¿¾ÌÀr¼ÅÁY ¾ÌŸ{½YÁZŒ¯įd‡Y|¬f »Ád‹Y{~u€],{‹Ö»½YÁZŒ¯À¨‡½|‹€e®q¯ į{Â]\«Y€»Ä°¿M€]ÃÁԟ|ËZ]Á|Àf//ˆÅÄ »Zm€Ë~a\̇MZŒ«YÁ‚m,dÌ ¼mc€j¯ ¾ËY{ÖfËZ¼u¾Ì¿Y«,|À°¿{YÁ\̇M€Œ«¾ËYÄ]†¸n»{ZÅՁZ‡ºÌ¼eÁcZ]» {Y{Ä ‡ÂeYŠz] Ä]€ÌyYµZ‡|Àq֗Ä°ÀËYY{Z¬f¿YZ],½Y€Æe©ZeYÖ¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯†ÌW ՁÁZŒ¯d ÀÁ¾Ì¼ÅY,Ã|‹ÄmÂe€f¼¯Œ¯{ՁÁZŒ¯Šz]{Âm»ÕZÅḑ€› ,¦Ì “{€°ËÁ¾ËY{Á‚§Y,{ÁMd‡{Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]{Ö^‡ZÀ»ÃZ´ËZmÄfˆ¿YÂf¿½Y€ËY |‹Z]Äf‹Y{ĸZ§½|‹Ö¿ZÆmÁÂ̿|»Z]½ZÀr¼Å½Y€ËYՁÁZŒ¯įÃ|‹½MÄ]€nÀ» Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com ÕYÂ//‹†¸n»ºÅ{ZËÃÁ{{¹{€»½Z³|ÀËZ¼¿|¿Y{Zœf¿Y֏yŠz]½Z³|//ÀËZ¼¿ |¿‚Ìŀb]|Ë|m¾Ì¿Y«\ːeYÁ|¿‚Ìŀb]Ä^‹®ËÁğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼e~yYYֻԇY |À‹Z]Äf‹Y{ՀeªÌ«{Á€fÆ]cZœ¿|À¿YÂf],Ã|‹\ːeÄr¿MÕÁ€]ZeÁ ÃÁ{¾Ì¼Å{ZË,½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÖ¿Z//‡Ô—YµZe€aY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕY€]Y{ÂyÖ¼‡dÌ·Z §,ĈÌWcZÌÅÕZ”ŸY¾ÌÌ eZ]Ö·Zu{ֻԇYÕY‹†¸n» {Âm»dÌ “Á¶Ì·{Ä]†¸n»Y¶§¾ËY,½ZÅZ³MÄf¨³Ä]į{€¯Z£MÄ·Z‡ZÆqÃÁ{®Ë {Y{Ã|Ɵ€]Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eÕYĨ̛ÁÁŠ¬¿,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸yY{| ]YŒ¯ ÁÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ʇYÁÄ]įZ¯Á\ ˆ¯½Z^uZÁ֏yŠz],–ËY€‹¾ËY{ {ZÆ¿cZ¼Ì¼eÁcZ]»Ä]Ö¼Œqċ³ÃY¼Å,ZÅՁZ//‡ºÌ¼eY½MÕÓZ]ՀË~a€iY |Y{ZÆ¿¾ËY{Ã{Y{wcÓÂve{ÂyZydÌ//‡ZˆuZ],|¿Y{Â//Œ¯ÕY~³½Â¿Z« |À¯Ö» ֏yŠz]cZœf¿Y,½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅÕZ”ŸYÖy€]Z]³Ád ¨³{,Á¾Ì¼ÅY ºËYÃ|‹ZËÂmY½Z¿MÕZÅÃZ³|Ë{ÁÄf‹Y~³hv]Ä]YºÅ{Zˆ¸n»Y |Ë|m¾Ì¿Y«\ːeYÕY{{Ây įd‡Y|¬f »½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ{d ÀŠz]Ã|ÀËZ¼¿,Õ|¼ÖÅÔ¯Z“€Ì¸Ÿ Ä] |‹Z]†¸n»ºÅ{ZËÃÁ{½Z³|ÀËZ¼¿ÕZ¯dË·ÁY{|ËZ][»¾Ì¿Y«ÕY€mY€]cZœ¿ d‡Y€fÆ]ÁÃ|‹€a€´Ë{†¸n»{cY€¬»Á¾Ì¿Y«\ːe|^‡,Õ{Zf«YµZ §¾ËYÄf¨³ d§€³cÕZmµZ‡ÃZ»¾Ë{Á€§{ Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁ‰YÕ|{ŠÅZ¯ ½ZŒ¿YÕ|{ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{ÖÀeÁY‚ÅcY{YÁZ]ĈËZ¬» |Å{Ö» ½Â̸̻‰YÄ]c}¾eÁY‚Å,‰Y‚³¾ËY{ÃZ//‹Y{»Ö¿Z»ÁZ]{ c}ÖÀeÁY‚ÅcY{YÁZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ|‹Œ¯{YÁÓ{Y‚ÅÁ ŠÅZ¯Ö¿Á™Zv·Ä]Äf‹~³µZ‡dˆz¿ÃZ»{Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ] |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{ŠÅZ¯֋Y™Zv·Ä]ÁÕ|{ ‰YÄ]Ä·ZnÀ¯¾eÁY‚ÅÕZmµZ‡dˆz¿ÃZ»{,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ÖÀeÁY‚ÅcY{YÁZ]ĈËZ¬»{įd‡YÃ|‹Œ¯{YÁÓ{Y‚ÅÁ½Â̸̻ Õ|{|‹Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{{Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]ZˇÄ·ZnÀ¯ |Å{Ö»½ZŒ¿Y֋Y™Zv·Ä]Õ|{ÁÖ¿Á™Zv·Ä] Õ|{d¨ÅŠÅZ¯Z]ÕZn·Z‡dˆz¿ÃZ»{½Y€ËYÄ]Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁ‰Y |̇Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿ ¾Ë{Á€§{,Y|¿ÁM½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] įd‡YÃ|//‹{YÁÂ//Œ¯Ä]Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿¾eÁY‚ÅÕZmµZ//‡ÃZ» Õ|{Š‹Ö¿ÁŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{ÖÀeÁY‚ÅcY{YÁÄ]d^ˆ¿ |Å{Ö»½ZŒ¿Y į|Å{Ö»½ZŒ¿Œ¯Ä]Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿cY{YÁÖ°Ì°¨eZ»M,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿Õ|{ŠÅZ¯Z]ÕZmµZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§{ÂmcY{YÁ‰Y |̇Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]Äf‹~³µZ‡ {įd‡YÃ|‹Œ¯{YÁÂm¾eÁY‚ÅÕZmµZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§{¾ÌÀr¼Å {€¯|̯Pe½ZÌ¿Y€ËYd¼°u®¿Z]\ ‹Y|Ë{Z]º‡Y€»{ÖËZÆ¿¹Z£{YY†aÁ®Ë {Y{ºÌÅYÂyÄWYY½Zˆ°ËÁÄqZb°ËcZ»|y½ZˀfŒ»Ä]Äb‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ÄËÁÄ]½ZˀfŒ»Õ|À¼fËZ“\¸mcÁ€“€]|̯PeZ]Äb‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» d‡YՂ¯€»®¿Z] YÖ·Z»ÁÕY{Y•Z^”¿Y™Zv·YÄb‡®¿Z]{€¯½ZŒ¿€—Zy,ZÆ¿MÕZÅÃ{Y¿ZyÁt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ ÁÄb‡®¿Z]½ZˀfŒ»Ö»Z¼eÄ]ÄËÁc|uÁZ]|ËZ]Ád‡YŒ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿s€˜»ÕZÅ®¿Z] ¹Á‚·Ä]ÃZ‹Y¾¼“Õ{Z¬q {‹ē€ŸÄqZb°ËÁ[¸˜»cZ»|yÃ|¿Â‹¹Z£{YÕZÅ®¿Z] ®¿Z]¾Ìfˆz¿{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ã|¿Â‹¹Z£{YÕZÅ®¿Z]½ZÀ¯Z¯ÕZÅÕ|À¼¿YÂeYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y ½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»ÄÅ{|Àq[ZneY®¿Z]¾Ë€e|»MZ¯Á¾Ë€e±‚]Ä]½|‹¶Ë|^eÕY€]Ö¿Y€ËY |ÅYÂyÃ{Z¨f‡Y[¸˜»cÄ]Ã|¿Â‹¹Z£{YÕZÅ®¿Z]½YÂmÕZÅÁ€Ì¿ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁ{Ây ZÅdÌ·ÂXˆ»ÕY~³YÁ{ÕÓZ‡ÄfˆËZ‹µÂYdËZŸcÁ€“Ä]Äb‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {€¯ ,¾Ì »ÕZÅZÌ »Á{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÕZÅŽyZ‹,–]Y“…Z‡Y€]d¨³Á{€¯|̯Pe{Y€§YÄ] €Ë~adÌ·ÂXˆ»ÁŽzf»,|Æ f»½ZÀ¯Z¯ÁÃ|‹ŽzŒ»Äb‡®¿Z]{{€§€ÅÖ¸¤‹€Ìˆ» |ÀÀ¯֗lË|eÄ]YÕY{YÕZ¬eY¶uY€»Äb‡®¿Z]{|À¿YÂeÖ» {ÖeZv̓Âe,Äb‡®¿Z]ÀË|»dXÌÅ”Ÿ,ÖÀ̈uÕ|Æ»|̇|Ë{Z]¾ËY{d‡Y€¯}½ZËZ‹ {€¯ÄWYYESB–‡YÁÄ¿Z»Z‡¶¼ŸÃÂv¿ÁÖËYZ¯Ây Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com ÕZÅ®¿Z]¹Z£{YY†aŒ¯€‡Y€‡{Äb‡®¿Z]\ ‹Ö»Z¼ed¨³Äb‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ē€Ÿ½ZˀfŒ»Ä]½Zˆ°ËÁÄqZb°ËÄËZacZ»|y,®¿Z]¾ËY{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ä]Äf//ˆ]YÁ {Õ{Z¬qº›Z¯|¼v»,®¿Z]Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |ÀÀ¯Ö» Ä^ ‹{ESBÃ|¿Â‹¹Z£{YÕZÅ®¿Z]Հ]Z¯–‡YÁÄ¿Z»Z‡¾Ìfˆz¿ՁY|¿YÃYº‡Y€»Ä̋Zu ÕZÅ®¿Z]ZycӐv»ÁcZ»|y€ËZ‡d§ZË{ÕY€]½ZˀfŒ»d‹Y{ZƛY,Z¬Ë€§MÁ¿ ¾¼“Õ{Z¬q |‹|ÀÅYÂyÖËZ¼ÀÅYÖ¸YÄ^ ‹¾Ë€e®Ë{‚¿Ä]\ ‹ÖËZ¼ÀÅYZ]Ö»Z£{Y ,Äb‡®¿Z]{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ä]Äfˆ]YÁÕZÅ®¿Z]¹Z£{YÕZÅ|ÀËM€§[¸˜»ÕY€mYÄ]ÃZ‹Y Ĭ]Z‡Ä]ÕÁ {‹Ö»[ˆv»Ö¸»Zzf§Y,±‚]ÃÁ€a¾ËY‚Ì»Md̬§Â»¹Z¼eY{€¯tˀe ¹Z£{YY| ]®¿Z]¾ËY{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Yt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ä]Ö¿Z‡cZ»|y{Äb‡®¿Z]Ö¿Ó— cY€¬»Á–]Y“[ÂqZq{Ã|¿Â‹¹Z£{YÕZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»Ä]Ö¿Z‡cZ»|yÃ{Z»MºÅ {Zf«Y½ZÆm {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ‰Y|“ZˉY֋»Y€§ d‡Ż -½YZ´¿€^yZ]Õ”uՀ^ydˆŒ¿{d·Á{Õ´Àz‡ d‡YÃ{€¯Y{Y«ļÅÕ‡Ä]Öf‡Á{d‡{d·Á{ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com c|«ZŽZˆ¿Y€³YÁd‡YÃ{€¯LZ˜ŸYZŽZˆ¿YÄ]|¿ÁY|yįd‡YÖ³‚]d¼ ¿֋»Y€§ Y€e{Á,|¿Z»Ö»ÁZe½ZŒÀÅ}{ÃY¼Å‚Ì´¿Yº£Á|]cZ«Z¨eYÀ—ZyÁ|Àf‹Y|¿֋»Y€§ |¿|»MÖ»{ZaY|‹Z]e¶]Z«įÄr¿M {‹Ö»¶Ë|^e±‚]֋Y|“Ä]‚Ì¿ÖÅZ³,d‡Y|À¼‹Yd¼ ¿¾ËYįÁY|¿Y½Z¼ÅÄ]Z»Y ºË€]Ö»µYR‡€ËYZÆ¿M‰YÁ|«,cZŸÂ“»Öy€]Ä]ÖËZÀfŸYÖ]Á½{€¯‰Â»Y€§Z]Á ¾—Á­ZyYZ§{µZ‡¶Zuįd‡YÖËZʼnY€]Y€]{ÕZÌ//ˆ]Zf§,½MĿ¼¿ YįÖËZŽZˆ¿YÄ]d^//ˆ¿ÖfuįÄf§ŠÌaZn¿MZeÖËZÀfŸYÖ]¾ËYÁd//‡Y¹Ô//‡YÁ |Àf‹~³­ZyÁ[M¾ËYš¨uÕY€]½Z‹Öf»Ô‡Á½ZmÖÀ Ë½ZŒËZÅÄ f‹Y{¾Ë€e|À¼‹Y ºËYÃ|‹ZÀfŸYÖ]‚Ì¿ ÁcZ¨¸ze,cZÅZ^f‹Y|ÅZ‹Á{ÂyÖ»º«½Z»Œ¯{įÕ|ÀËZ//‹ÂyZ¿cZ«Z¨eYļŠd‡YZʼnY½MļÅÄ]½{€¯dŒaÄnÌf¿,ºÌfˆÅ¾Ì·Rˆ»Öy€]{ÖfuÕ{Zf«Y{ Zˆ§ ½YÂeZŁÁ¾ËYÖ˳Z»YÁºË{€¯‰Â»Y€§ÄÅ{ć֗Y…|¬»Z§{½YÁ{ÕZʼnY {Y| e½{Y{d‡{Y¡Y{įÖ·Zu{Ád‡YÄf§€³dŸ€‡ÁÃ|‹€]Y€]|Àq½Z»Ö//‹Â»Y€§ ½ZŒËYįºËYÃ{€¯‰Â»Y€§,d‡YÁZeÂÀŽZ»{{Z¯¶À‡€aÁ½YZf‡€a,½Z°‹‚aYÕ{Zˁ |¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½ZmZ»Öf»Ô‡YZ§{ÕY€] c§€^yÁ{Â]ÃY€¼ÅÕ|mZÅd^«Y€»Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ÖËY|f]YÕZŁÁÄ°Ì·Zu{ Y½Z¼ËZŵ{d»Ô//‡½Z §Y|»Y¹Y|¯€Åc{ZÆ//‹Á{€¯Ö»½Z»½Y€´¿Z¼Ì]€¨¿®Ë€Å |ÅZ‹ÁºËYÃ{€¯‰Â»Y€§Y‚ÌqļÅZŁÁ¾ËY,{ÁMÖ»½Z¼ËZźŒqÄ]®‹YÁ|¿YÂ‡Ö» ºÌfˆÅd»Ô‡ž§Y|»ÕY|ƋÁ½Z̧Âf»,½ZËÔf^»{Y| eŠËY‚§Y Ö³|¿ÄÀ̘¿€«{Á{€¯¦«Âf»YÖ³|¿c|»Ö¿Ó—ÕY€]½YÂeÖ ¼¿,d‡Yº¸ˆ»Är¿M …Á€ËÁ¾ËYÂ̋‰€fˆ³ž¿Z»,Öf‹Y|Æ]ÁÖf^«Y€»cZ»Y|«YŠËY‚§YZ]ºÌ¿YÂeÖ»Z»Y,{€¯ ºË‹ ºÌ¿‚]½Z¼ÀÅ}Ä]Հ´À¸e½Z»Ö^Å~»ÁÖ¸»ÕZʼnYļÅÕÁM{ZËÄ]ÕY€]|‹Z]¹Ó|ËZ‹ ÖËZŽZˆ¿YZjËYÁÖ´f‹~³{ÂyYÁ€³{½Z»Ö^Å~»ÁÖ¸»dËÂÅš¨uį|ËZÌ]½Z»{ZËZe |ÀÀ¯~³½ZŒËZÅÖ´fˆ]µ{YZe|‹\m»Ö «YÁÕZʼnYÄ]½Z‹ÁZ]įd‡Y ‰Y‚³ -½Zfˆ¿Z¤§YÂƼm†ÌËÖÀ¨¸e…Z¼e{Ö¿ZuÁ d‡Y½Zfˆ¿Z¤§Yd¸»Ád·Á{ZÀ¯{ÃY¼Å½Y€ËY Z]Ä¿Zf‡Á{ÁÄ¿Y{Y€]ÕZÅÕZ°¼ÅÁ–]YÁÄ ‡ÂeY½Y€ËYd‡ŻÕÂƼm†ÌË ÁcZ^i,t¸Ä ‡ÂeÕY€]½Y€ËYd¨³Ádˆ¿Y{½Zfˆ¿Z¤§Yĸ¼mY½Z´ËZˆ¼ÅļŠd‡YŒ¯¾ËYd¸»Ád·Á{ZÀ¯{ÃY¼Å½Zfˆ¿Z¤§Y{dÌÀ»Y ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ½Zfˆ¿Z¤§YÕÂƼm†ÌË«ÖÀ£¥€‹Y|¼v»»ÖÀ¨¸e…Z¼e{Ä^À‹Á{ÁÖ¿ZuÁ Õ|À‡€yY€]YÁ½Zfˆ¿Z¤§Y{ÕÁÕÂƼmd//‡ZË|Ë|mÃÁ{®Ë€^eZ],ÕÁZ] Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,Â//Œ¯¾ËY{Ö//‡ŻÕZÅÃÁ€³½ZÌ»Ã|»M{ÂmÂ]ª§YÂeY €fŒÌ]dÌÀ»YÁcZ^i,t¸|ÅZ‹,Äv·Z»Ö·ZŸÕY‹Ád·Á{½Z¯YļʼnÔe ºÌ‹Z]½Zfˆ¿Z¤§Y{ ÄWYYÁZ¿Á€¯Z]ÁZ^»{½Z»Œ¯ÕZÅd̬§Â»ÁcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË cZ»|yÄWYYd‹Y{ZƛY,Ö¿Z¤§Y¾Ë€mZÆ»Ä]Öf‹Y|Æ]ÁÖ¿Z»{½Z´ËYcZ»|y |¿Á¾Ì¼ÅZ]Z¿Á€¯Z]ÁZ^»€Ìˆ»{Ö¿Z¤§Y½Y{Y€]Ä]d^//ˆ¿Ö¿Z»{ÁÖf//‹Y|Æ] d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y ÕZÅÕZ°¼ÅÁ–]YÁÄ ‡Âe,½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ cZ^i‰€fˆ³d¨³,d‡Y½Zfˆ¿Z¤§YÄËÂ]½Z´ËZ//ˆ¼ÅļÅZ]Ä¿Zf//‡Á{ÁÄ¿Y{Y€] ºË|¬f »ÁºÌ¿Y{Ö»{ÂydÌÀ»YÁcZ^iÄ ‡ÂeÕZf‡Y{Y½Zf//ˆ¿Z¤§Y{dÌÀ»YÁ ¾ËY{Á{‹Ö»¶§Á¶uµÂY[ÂqZq{À¯Y~»ªË€—YZÅÃÁ€³cZ§ÔfyY ºÌfˆÅ½Zfˆ¿Z¤§Yd¸»Ád·Á{ZÀ¯{ÃY¼Å€Ìˆ» d§€ŒÌa€Ìˆ»{½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÄ^¿ZmÁ{–]YÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË ¾Ì]Z»Ö§ÕZÅÃÁ€aÁcZ¬§YÂeÕY€mY{žË€ˆeÕY€]|ËZ]d//‹Y{ZƛY,{Y{Y€« Á{½ZÌ»Õ{Zf«YºÆ»ÕZÅÃÁ€aYְ˽YÂÀŸÄ]cY€Å ¥YÂy¾//ÅMÃYĸ¼mY ºÌÀ¯‰ÔeŒ¯ ŠÌaµZˆ°Ë{½Y|ÅYÄ]ZÆ]Zq¾ÅMÃYÃÁ€aՁY|¿YÃYÁ¶Ì¼°e{Á‚§YÖ¿ZuÁ {ÂmÂ]Ĭ˜À»{ÓZ¯ÖËZmÄ]ZmÁ¶¬¿Á¶¼uÄ //‡Âe{Öf^j»µÂve|¿YÂeÖ»Á {ÁM ÕÁMZ]ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³¾ËY{ºÅ½Zf//ˆ¿Z¤§YÂƼm†ÌË«ÖÀ£¥€//‹Y» ÄWYYÁZÅ®¼¯,Z¿Á€¯ÕZ//¼Ì]Z]ĸ]Z¬»{½Y€ËYd¸»Ád//·Á{ªÌ§ÂeÁÖf»Ô//‡ d·Á{YÁdˆ¿Y{|À¼‹YZ̈]Y½Y€ËY{Ö¿Zfˆ¿Z¤§Y¾Ë€mZÆ»Ä]Ö¿Z»{cZ»|y {€¯€Ë|¬e½Y€ËYd¸»Á ÁcZ^i{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÃ|¿Z‡Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]½Zfˆ¿Z¤§YÕÂƼm†ÌË |‹½Zfˆ¿Z¤§Y{³Ád¨³Át¸|¿ÁY½Z»Œ¯dËZ¼uZf‡YÂy,Ĭ˜À»dÌÀ»Y ÕZÅŠz]{½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÄ ‡ÂeÄ]Á–]YÁÄ]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÖÀ£¥€‹Y ŠÌaYŠÌ]‰€fˆ³|ÅZ‹Œ¯Á{½ÓÂXˆ»‰ÔeZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y¦¸fz» ºÌ‹Z]¾Ì]Z»Ö§ÕZÅÕZ°¼ÅÁcZ^‡ZÀ» €],Œ¯Á{Ä¿Y{Y€]ÁÄ¿Zf‡Á{–]YÁÄ]ÃZ‹YZ]½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÂƼmÕZ//‡Q ÕZf‡Y{¶]Z¯ ½Y€ÆecZ^‡ZÀ»Ä^¿Zmļź̰veÁÄ //‡ÂeÕY€]‰ÔecÁ€“ |¿{€¯|̯Zed¸»Á{ž§ZÀ»¾Ì»Ze Ä»ZÀ‡ZÀ‹ ÕZ°¼ÅįºÌfˆÅ|¬f »{€¯½ZÌ],d‹Y{ºÌÅYÂz¿cYZƛY ºÌfˆÅ¾Ì]‰Ây ºÌŒ°]Zœf¿Y|ËZ]YÖ·ZŸZÌ//ˆ]t˜‡{ ‰{Âyx‡Za{ÂyÃÁ{{ÁÃ|‹Äf//‹~³{cYZƛYÖy€] ÂyÄ]Y«ļÅ{|¿Y{ªuļÅÄf^·Y d‡YÄf§€³ºÅY d¸»¶WZ”§ÃZŸÃ¶//uY¹Z»Y€Ì^ eÄ//]į½Z³|ÀËZ¼¿ |ÀÀ¯s€˜»Ä¿Y{YMY½Z‹{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{,|ÀfˆÅ ÁÄ¿Z¨À»,Ã|¿Z‡|ËZ]Zŀœ¿ZƛY¾ËY{€¯{€¯ħZ“YÖ Ì] d·Á{ |‹Z]c|uÁÁÖ¸»ž§ZÀ»ÕZf‡Y{Á|ÅY‹€]Ö°f» ÃZ³€ÅÁ|Å{ֻĻY{Y‰{Ây€Ìˆ»Ä]cZ¤Ì¸^e½Á|]ÁZŸ{YÖ] {€¯|ÅYÂy¶¼Ÿ½MÄ],|Å|]ŽÌzŒed‡{Yּ̼e Ã|ÌrÌaÁY‹{–ËY€‹Z]d¨³Œ¯–ËY€‹Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÕZŁZÌ¿,Ã{º//ˀve{Zf«Y,Ã|//‹µÂvf»dÌ ¼m,Á€//»Y ,ÖfÌ ¼m̯֨ÁÖ¼¯cY€Ì̤e,|Ë|mµZ¤f‹YÄ]ZÌ¿Á|Ë|m Ä]ՁYÕZÅ|»M{YÕ{ZˁÕZÅՀˆ¯ÁÖmZyÕZÅÖÀ¼‹{ dˆÌ¿¹Â¸ »Ád‡YÃ{Â]Ö¬§Â»d·Á{,d·Á{Z ˜«,Ã|»M{ÂmÁ ՀfŒÌ]ÕZÅd̬§Â»,|¿{Â]d·Á{¾ËYÕZmÄ]Հ´Ë{Ö¿Zˆ¯ Ä]d^ˆ¿d·Á{¾ËYįºfˆÅ|¬f » |¿{ÁMÖ»d‡{Ä]ÖfuY d‡YÄf‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«d̬§Â»ZÅÄÀ˂³€ËZ‡ Ö·ZŸÕY‹Ä^ÀŒ°ËÁĈ¸mÄ]ÕZ´¿€^y,Ĉ¸mÄ»Y{Y{ sԏY{Y{Y€Yd·Á{|̇€aÁ{€¯ÃZ‹YÄ^ÀŒ°ËÁ{Z¯ ½Y€³Z¯įÖ·Zu{{€Ì³Y€«Ö//‡€]{»Y¾°//ˆ»ªu €Ì£{|¿YÃ{€¯|̯ZeÁ{‹sԏY½Z‹{‚»|{|¿Y{Y€Y {d·Á{-|ÀÀ¯Ö¼¿Z”»YYÕYÄ]»pÌŽY€³Z¯c¾ËY .{Y{ÕYÄ»Z¿€]ÄqÄÀÌ»¾ËY Z]Õ{| f»ÖeZˆ¸md‹Y{ZƛYŠ‡€a¾ËYÄ]x‡Za{Ö Ì] ,½ÁZ e€ËÁ¾ÌÀr¼ÅÁÖËZ»€§Z¯ÁՀ³Z¯Ä »Zm½Z³|ÀËZ¼¿ {|{Z¯cYÁ d//‡YÃ|//‹Y‚³€]֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯ ÕZ¯€‹ºÅ,‰{Ây֟Z¼fmYÕZ¯€‹Á{€Å¾Ì]ºÅZ¨eZ]d‡Y {¾ÌÀr¼ÅÁ¾°ˆ»ªuÃZ]{ÖËZ»€§Z¯ÕZ¯€‹ÁՀ³Z¯ cZ¼Ì¼eÄ]Ö^Ìe€eÄ]Õ{‚»ÕZźfËMÖy€]ÖËZmÄ]Zm{» ¾ËY€œfÀ» |‹Z]¾Ì§€—dËZ“{»×LZ‹½Yį|À‡€]Ö^‡ZÀ» ºÅZ¨eÄ]֟Z¼fmYÕZ¯€‹ļÅįºËYÁ|Ì»YÁºÌ//‹Z]ºÌ¼e ¹{ÂyÖfˆËÄ]€ne½YÂÀŸÄ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |À‡€]­€fŒ» ÁՀ³Z¯Š^Àm½Z³|ÀËZ¼¿į¹{Â]|ÅZ‹Ö¼¯ÕZÅÃÁ{{ µZ§Ä]Y¾ËYÁ|ÀfˆËZ]Ä¿Zfz//‡€‡¾ÌÀq¾ËYՀ³Z¯½Zˀm Z¯Ö·ZŸÕYÂ//‹¾Ì·ÁY”Ÿ¾»{€¯tˀe,ºË€Ì³Ö»®Ì¿ Ö·ZŸÕY‹{½Y€³Z¯Ö¸YÃ|ÀËZ¼¿Á[Ô¬¿YՁÁ€ÌaY| ] ¾ËY{įº·Zv‹Ây ¹{€¯hv]½Y€³Z¯{‚»ÕY€]Á¹{Â]Z¯ ,|À¯Ö»d¯€‹įÃ{€¯|‹½ZÀr¿MՀ³Z¯Ä »ZmZŵZ//‡ Y¾ËY-|À¯Ö¼¿ºÅZ”»YÖfuÁ|f//ˆËYÖ»Á|¿Ö»YŠ§€u d‡Z»cYZzf§Y ºÅYZzf§YZ//]{Y»ÖÅZ³Öfu{Á‚//§Yd·Á{Õ´Àz//‡ …ZˆuYÁÄ^¿ZmÄ//‡¶»Z e¾ËY-|ÀÀ¯Ö»Ö¬¸eÖ¨À»ZÅÖy€] €Ë|¬e¶]Z«Z̈],{Y{{ÂmÁՀ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿{įÕÁ€£ {Հ³Z¯ÕZŶ°ŒeÕ|{ŠËY‚§YÄnÌf¿¾ËY d//‡Y d¼‡Ä]Á|¿{Â]Ã{Ây¾Ì»į{Â]ZÅY‹¶j»ÖËZÅŠz] ,d¼‡¾ËYÄ]µZ‡YZ»Y|¿{€¯Ö»d¯€uÖ°eÕZÅÃ|ÀËZ¼¿ |¿|‹ħZ“YÄÀÌ»¾ËY{Հ³Z¯ÕZŶ°Œe|{¶«Y|u |ÀÀ°¿’¬¿Y ½Y€ËYd·Á{ž“Y»Ä°ÀËYÃZ]{Հ´Ë{µY‡Ä]x‡Za{Ö Ì] ¾ËY½Zf‡ÂaÃZb‡Ä̸ŸZ°Ë€»Md·Á{Ä¿Zf‡€a{Y„¿{€°ËÁÃZ]{ d·Zy{ZÅŒ¯€ËZ‡Ö¸yY{»Y{Z»d//‹Y{ZƛYŒ¯ įZÌ¿{ċ³€Å{įZ°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY¥Ôy€]ºÌÀ¯Ö¼¿ ZÀ »½Y|]¾ËYZ»Y {‹Ö»{YÁÄ¿Y€³ĸyY|»{|Àˆb¿YÕYÄ·Zˆ» ,{~³Ö»Z°Ë€»MÕZŽZ]ZÌy{įÄr¿MÄ]d^ˆ¿Z»įdˆÌ¿ ½Z“€f »Z]Z°Ë€»MZf§ÁÖ»YMZ¿®Ë{‚¿YZ» ºÌfˆÅcÁZ¨eÖ] {Ã{€fˆ³Õ{Y„¿’Ì ^e{ÂmÁÄ]d^//ˆ¿ÁºËY{€œ¿€ËY Ã|‹ÃY€¼ÅÕYĬ]Z‡Ö]d¿ÂŒyµZ¼ŸYZ]½ÂÀ¯YįÂ//Œ¯¾ËY ºÌ¿Y€´¿ {Y|¿½Y€´Ë{dv̐¿ÕY€]ÖfÌuԏZ°Ë€»M į|Å{Ö»½ZŒ¿g{YÂu¾ËY{€¯tˀed·Á{Õ´Àz//‡ ©Â¬uÃZ]{½Y€´Ë{dv̐¿ÕY€]ÖfÌuԏ¾Ë€f¼¯Z°Ë€»M {Z°Ë€»MÄ¿ZÆ]½MÄ]įÖ¿|»ÕZÅÕ{YMÁd·Y|Ÿ {Y|¿€Œ] dÌuԏį|Å{Ö»½ZŒ¿€»Y¾ËY,|À¯Ö»d·Zy{ZÅŒ¯€ËZ‡ {Y|¿ZÅÄÀÌ»¾ËY{ºÅ€œ¿ZƛY ,½ZÆm½{€¯cZ^iÖ]ÕZmÄ]|ËZ]Z°Ë€»Md·Á{|‹ÁM{ZËÖ Ì] Ä]½{Y{½Z»Z‡Á€‡ÁÕZfyZ‡cZuԏYÕY€]ՀfŒÌ]d«Á ÕZÅՀ]Y€]Z¿ÁcZ”Ì ^eY¡Z§½Z‹{Ây֟Z¼fmYcZ^//‡ZÀ» žËZ«Á¾ËYYZ°Ë€»Md·Á{ºËYÁ|Ì»Y {Y~´]Õ{Y„¿ÁÕ{Zf«Y ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmĸ¼mYZÅÂ//Œ¯€ËZ‡Zf§ÃÂv¿Á ¹|ŸÕY€]Y¹Ó…{Z°Ë€»MÖ¸yY{»Y{ĸyY|»¹|Ÿ{ {€Ì´]|¿YÂf]ºÅZÅŒ¯€ËZ‡»Y{ĸyY|» Y¹{€»€œ¿|»ÕZ°¼Å|¿YÂeÖ¼¿Ã|¿Z‡€Ì£cYZƛY |À¯ª¬v» Šz]¹YMÕZÅZƛY¶»Z e¾ËY{d‡Yº¸ˆ»Är¿M{Á‚§YÕÁ ÕZŀœ¿ZƛY,Ã|¿Z‡€Ì£ÕZÅZƛY d‡Y€i»Ö¸»Z eÃ|¿Z‡Á ÖÀÌ//ŒÌacYe€]ÖfÀ^»…{ÁÕZ//ÅcÁZ”«€]ÖÀf^» ÃZ´¿½MÄ]Ä¿YYÁ|Ì»Y¹{€»įÖv˜//‡{ÕZ°¼Å|¿YÂeÖ¼¿ |À¯ª¬v»Y|ÀÀ¯Ö» ÃZ]{Ö»Z´ÀÅ{ÁcÁZ”«Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]d·Á{Õ´Àz‡ {Y{€»ZeºÌÀ¯Ö»¹ÔŸYÁ€»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ Ì] d·Á{{€¯ºÌÅYÂz¿¦¸eYÖf€§pÌÅÁdˆŒ¿ºÌÅYÂz¿ZaY µZu{[¸˜»€Ìˆ»{d·Á{Á€»Y ¹ÁZ¬»d·Á{,Ã{Zf//ˆËY Ö¿Y€´¿Y¾f‡Z¯ÕY€]ָ̼ve–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Ád‡Yd¯€u d‡{Y‹{€Ìˆ»¾ËY{¶WZ//ˆ»¶uÁÖËY‚§YºÅÕY€]¹{€» d‡YÃ{€¯Y{Y«ļÅÕ‡Ä]Öf‡Á{ {€¯ºÌÅYÂy{YÁÁ{ZÓZ¯ºÌ¿Y|]¹ÓÕŒ¯€ÅÄ] {Ö¿Y€ËYÕZÅŠ°f¨¿”uÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{Ö Ì] d¨³Ây¾ËY{Z°Ë€»MÕZÅ|Ë|ÆeÁÔWÁ‚¿Á¶uYÂ//‡ YÖ//Œz]ZÆÀeZ»cY{ZÁZÅÓZ¯¶»ZuÕZÅÖf//Œ¯¾f§ {ÁZÅŒ¯ļÅÁ½Y€ËY½ZÌ»¹Â‡€»ÁÕ{ZŸÕZnecÓ{Z^e |«Z»Ä¿Á{Â]ևŻ¹Y|«Y®ËÄ¿¾ËY d‡YÔWÁ‚¿ÁZnÀËY Ö Ì^—¹Y|«Y®ËÄ°¸],ºÌf‹Y{YÖËZmÄ]ZyÖ»ZÌaµZ//‡Y ¶¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«Z]ª]Z˜»Áֿ¿Z«cZne{YMd¯€u…Z‡Y€] ºÌ¿YÂf]įÖËZm€ÅdÌ —Z«Z]‚Ì¿Ã|ÀËM{ {Â]Â//Œ¯Á{½ZÌ» {Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{YY½Z»{Ây¹Y|«YºÌ‹Z]Äf‹Y{ÓZ¯µ{Z^e ¾f§€³Y€«¾Ì]Ã}€Ë{ÂmÁ¾ËYZ]{Y{Ä»Y{Yd·Á{Õ´Àz‡ d‡Żdˆ°‹ÃZ]Á{½|//‹ZŒ§YÄ]€nÀ»ÕZneĸ»Z »¾ËY ‚mÕYÃZqZ°Ë€»MÕY€//]Á|//‹ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYÄ̸ŸºË€ve d‹Y~´¿Ö«Z]ºÅdˆ°‹¾ËYÄ]¥Y€fŸY {€¯½ZŒ¿€—ZyÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf//‡{ |ÅYÂz¿ÖËZmÄ]Z»d¸»Ä//̸ŸZ°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀve †a¾ËYYd‡YÄˀœ¿¾ËYYÖË´·YÁĿ¼¿ºÅ¾ËYÁ|Ì//‡ Z]ÕZnecZ^//‡ZÀ»ªÌ¼ eÁ¹ÁY|eÕY€]Z»Ã{YY€]ՀÌiZe‚Ì¿ d‹Y{|ÅYÂz¿ºÅZÅŒ¯€ËZ‡ YÖËÓZ¯€ÅºÌ¿Y|]¹ÓYÕÂ//Œ¯€ÅÄ]Z»{€¯tˀeÕÁ Ã|vf»cÓZËYįºÌf//ˆÅYÁ|Ì»YÁ{€¯ºÌÅYÂy{YÁÁ{Z ½Z‹{ÂyįYÕZ //‹ÖËY€³¶¬ŸÁ¶¬ e€//‡YºÅZ°Ë€»M ÁºÌfˆÅZÅÃY€]M{{YMcZneš§ZuZ»į|¿{Y{Ö»ZŵZ//‡ Ä]Y½Z‹{ÂyÖ´ÀmÕZÅÁZ¿ÁZÅÖf//Œ¯,Z //‹¾ËYÄ¿ZÆ]Ä] cZÅÃY€]M{{YMcZneį|¿{€¯Ö»µZ//‡YZÌ¿{ļŠ½Z‹{ÂyՀÅZ›Z ‹¾ËY¶«Y|uÕ{€yÖ]Z]Á€»YÁ{€Ì´] d§€³½Y€ËY{Y€´Ë{€¨¿½ZmZ¿Á€¯ |‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]€¨¿Y‚ÅćÄ]®Ë{‚¿ |ÀÀ¯Y|ÌaZ¨‹ºËYÁ|Ì»Yį|¿Y{Y€«ÂËև Ã|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌz//ŒeŠËZ»MÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³ÕÁ d‡Y ª—ZÀ»Öy€]{Z»Yd‡Y¹{€»\¸£YZ¯Âf‡{{ZŶ°eÁ€adËZŸd¨³Âb¿ZÆm Ã{Z¨f‡Y¹|ŸÁ֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§dËZŸ{ÕZ´¿Y¶Æ‡֟¿Ä¿Z¨‡Zf»Â//Œ¯ |ÅZ‹YdˆÌ¿Á|¬»֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§įÖËZÆ¿Z°»{ÂyÄ]®‡Z»Y ºÌfˆÅ ºÅ|¿YÃ{€°¿dËZŸYÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aį¥ÂÀÖy€]YdËZ°‹{Á‚§YÕÁ YZÅdËZ°‹¾ËYÄ]Ö³|̇Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÆÅZ´Œ¿Y{Öf‹Y|Æ]d¿ÁZ » ºËYÄf‹Y{ Ã|‹‰Y‚³¥ZÀYÁֻ¼Ÿ¾¯Z»Y{įÖeZ¨¸zeÄ]ÄmÂeZ]Á|¿Y{Z¯Âf‡{{ {½Z̗ZyZ]{Ây€]{Y»‰Y‚³Õ{ÁÄ]į|¿YÃ|//‹¶Ì˜ e¾¯Z»Y¾ËYYÖy€] |‡Ö»¹Â¼ŸÔ—YÄ]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ¹|Ÿ ¹{€»ºÌÀ¯Ö»ZÀ¼eÁºËY{ZŸ|f‡Y,ºÌÀ¯Ö»Ä̏Âe{Y{Ä»Y{Yd‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ dËZŸ,½Â]ZÁ[MZ]ZÆf‡{¹ÁY|»Õ‹Ádˆ‹ĸ¼mYYÖf‹Y|Æ]µÂYdËZŸ ĸZ§dËZŸ½Z°»Yįֻ¼Ÿ¾¯Z»Y{ÂyÄ]®‡Z»YÃ{Z¨f‡YÁÕY~³ĸZ§ €Ì£cY{ÁY€»Á{Y|¿cÁ€“įÖËZÅZm{{{€eYÁ|¿€Ì´]Õ|mY{ÂmÁÕY~³ |ÀÀ¯‚ÌŀaÁ€“ ½ÂÀ¯Zed¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÖ¿Z‡Ô—Y‚¯€»†ÌW {€¨¿c§Z]ÁÃ|//‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«—Ä]€¨¿ÁY‚//Å |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm{Y| e,Äf‹~³dŸZ‡ {Y»ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ö ˜«ÕÔf]YZ»M¾Ë€yMÃZ]{Ä^À‹Á{ÁÂb¿ZÆm‰Â¿Z̯ €]{Y{€yºÅ{YÁ{Ä^À‹Á{ÁZeÄ^À‹®ËÁY{Á‚§YŒ¯{½MYÖ//‹Z¿c§ |Ë|mZ¼Ì]ÁY‚ÅÁ{Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÆÅZ´Œ¿Y{ÁZÅÃZ´ŒËZ»M‰Y‚³…Z‡Y ÁՀfˆ]{»,|Ë|m½ZËÔf^»¾Ì]Y |‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{ |ËÁ¯Ä]Ôf^» |¿{Â]½ZËÔf^»Z]…Z¼e{{Y€§YÁÖËZa€‡{Y»Y|{{Á|uÁY‚ÅÁ{ |ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Â¼n»,|Ë|m{Y»¾f§€³€œ¿{Z] |¿|‹ÖËZ‡ZÀ‹į |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»†ÌW ½ZmŒ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»€´Ë{Z¼Ì]Äf‹~³dŸZ//‡µÂ—{{Y{Ä»Y{Y ½Z»Y |‹Z]ÖËZÀjf‡YºËYÁ|Ì»YįºÌfˆÅ|ÅZ‹YZÅÖe§Ö^//ˆ¿ŠËY‚§YÁ|ÀfyZ] |¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½Zm€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeŒ¯{ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋ Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeZʼnY‚³¾ËY…Z‡Y€]{€¯½ZÌ]Âb¿ZÆm ½YZ¼Ì]¾ËYY€¨¿ |¿YÃ|‹ŽÌy€e½Zf‡Z¼Ì]YÁÄf§ZË{Â^Æ]Œ¯{|ËÁ¯ ÕMÕZÅŠz]{d^«Y€»dveÖ¿Y€v]֟¿Ä]ÁÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á{‚Ì¿ {Zf«Y½ZÆm d‹Y|Æ]€ËÁ †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ {‹Ö»Ö¼«ćZ¿Á€¯€Ì»Á±€»Z»MÖ¸ §dÌ “Á¹ÁY|ec{ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• http www rgs org ir ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i saeed taghipoor@jahaneghtesad com ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{ |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» ZÅÄ^ÀmļÅ{d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Zˆ¿YÄ »Zm ÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|«Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁ įºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À//‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{Ây ¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬»¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡Y Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ {Z‡Y¼ÅÂv¿ ÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y¹Zœ¿ http jahaneghtesad …{M{|À]{Á,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{Á d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{com ?p |¿{Y{¹Zn¿YYZź‡Y€»ÁևÂ]ÁÁ|Ë{Z]Á|Ë{½Zf‡Ây¹{€»įºË|Ë{ ,ºË€vekÁY{ÕŒ¯ d‡Ydz‡Z̈]ÕZ¯Z¿Á€¯dˀË|»d¨³ÕÁ Z» |À¯µ€fÀ¯YÖ¿ZÆm½Y€v]¾ËY|//ËZ]€´Ë{ÕÄ£|£{Y‚ÅZ]ÁÖ//·ÂaÖ] ÕZÅÕZ¼Ì]hv],ºÌÀ¯Ö»ÁZ^»Z¿Á€¯Z]½Zf‡Ây½Zf//‡Y{į½Z»‚¼Å €—Zz]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ÁºÌÀÌ^]|ËZ]YZÆÀËYļÅZ» ºËY{ºÅYÖ´//ŒÌ¼ÅÖ»Â] ŠÅYÂy¹{€»Y¾Ì¼Å€—Zz] ºÌÀ¯֋ÂaºŒq€´Ë{ÕZÅÕZ¼Ì]YZ¿Á€¯ |ÀÀ¯ºuZ»½YZ°¼ÅÁ½Z‹{ÂyÄ]ž«YÁ{ |ÀÀ¯ºuZ»Ä]Õ|«ºÀ¯Ö» |¿€Ì´]Õ|mYÕY~³ĸZ§Á®‡Z»Á ÕZ¼Ì]ŠËY‚§YYÖ¼Wԟ½Y€Æe{ d‡YÃ|Œ¿¹Z¼eZ¿Á€¯{€¯½ZÌ]Ö°¼¿ ½Z¼ËZÅÃZ´ŒËZ»M ºÌÀ¯Ö»|ÁÖ¿Z]|Ë{\e€»Z» ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZ//Œ»Y ¥€—€]½Y€v]įd//ˆÌ¿¾ËYÕZÀ »Ä]¾ËYZ»Y ºË{Y{ŠËY‚§Y€]Y€]ZeY d‡YÃ|‹ ¾ËY d‡YÃ|‹€e\Ìn¿Á€e¹YM…Á€ËÁ|ÀÀ¯Ö»eÖy€]{€¯½ZÌ]ÕÁ ½Zf‡Ây{…Á€ËÁ d‡YÃ|‹€e\Ìn¿Z¿\eY€»Ä]…Á€ËÁ d//‡Y–¸£ c§Ä·Z‡ZË{Y€§Y½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡{ {€Ì³Ö»Ö¿Z]€«½YÂm ÕZ¼Ì]pÌŽÁ|]Ä·Z‡Zf‡€a®Ë…Z^Ÿ|À]{ŠÌaÁć |ÀÀ¯Ö» |Å{Ö»Á€]{ÂyYՀe‰Â¼qÀÆq…Á€ËÁÖÀ Ë {€¯c§ÕYÄÀÌ» {,Y{€Æ//‹ÕZ«Md»|yÃ|À]{€¯½ZÌ]®Ì§Y€es€—Â//y{ÕÁ Ã{Á|v»{dÌ ¼mº¯Y€eª§Y»Z»į¹{€¯‘€Ÿ®Ì§Y€es€—Ây Á d‡YÂ“»¾Ë€f¼Æ»Z¿Á€¯ZÆ»Á€»YZ»ÕY€] ºÌf//ˆÌ¿®Ì§Y€es€— …Â]ÂeYÁÁ€f»Z»¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿Ä]Ä¿Z¨‡Zf»įd//‡YÖ·Zu{¾ËY {YÕZ^mY®‡Z»¾ËYZ»YºËYÃ{€¯ÕZ^mYY®‡Z» d‡YÃ|//Œ¿ħZ“Y Ä´¿{Âyc€]|//Œ°]†¨¿|¿YÂeÖ¼¿įÖ¿€Ìa®Ë,®ÌadŸZ//‡ Ä]YºÌf¨³Ö»įևÂ]ÂeY{Y| eÁ|//Œ¿ºÌ»€e½Z³ÁZ¿¾ËYÖf«Á.{Y{Ö» ºÌÀ¯Ö»Ö³{ZfˆËYd»Ô‡½ZÌ·Âf»½YÂÀŸÄ]Z»Z ˜«,ºË{€°¿ħZ“Yğ¼n» |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y֐z‹ÕZÅÁ{ÂyY|À¿YÂf]¹{€»¶«Y|uZe Ád§dŸZ‡{į|Àf¨³ºÌf‹Y{įÕYĈ¸m{,Â//Œ¯€ËÁ{Á‚§YÁY ž¿Z»ZÆÀeÁ|À¿Z¼]‰Â»Zy®Ì§Y€es€—ÕZžÌ]Á{,Z¯–Ìv»Ä]¹{€»|»M s€—Ã{Á|v»Á½Y€Æe{YÁįºË‹½Zf//‡€Æ‹ÕZÅ­ÔaYÖy€]{ÁÁ ºÌÀ¯Ö¼¿cZ‹Z¼»†¯pÌÅZ]¹{€»d»Ô‡Z]Ę]Y{ |¿Â//‹Ö»®Ì§Y€e ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{¶¬¿Á¶¼uÄ¿Z»Z‡{€§Zˆ»Z]ŠËY‚§Y|{Á{€³YÖfu d§€³ºÌÅYÂyՀ´Ë{cZ¼Ì¼e,|¿‚Ë€]ºÆ]ZÅÕY~³ĸZ§ Z¿Á€¯€Ì»Á±€»,|À¯Y|ÌaY€¼f‡YÖ¸ §dÌ “Á€³Yd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ Yd›Z¨u{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]įÖf̬§Â»Á{Â//‹Ö¼«Ä//‡|¿YÂeÖ» {Á€]d‡{Y,ºË{ÁMd‡|]¹{€» €Ås€—½|‹ÕŒ¯º‡Y€»ÄÌ//‹Zu{d//‹Y|Æ]€ËÁ,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {Z»ÕZÅ{ÁZf‡{{Y€§YYÕZ̈]d‹Y{ZƛYd»Ô//‡ÃZ´ËZa®ËÄ¿Zy Ã{Z//‡½YÂÀŸpÌÅÄ]d̬§Â»¾ËY |ÀÀ¯Ö»{Y|¼¸«Ã{Z//‡YZ¿Á€¯dˀË|» dˆÌ¿ ®Ë{‚¿Ŀ´qZ¼ÌaYÂŽY€§Zˆ»į¹|Ë{|ƌ»€¨‡{Ã|À]{€¯tˀeÁY į|À¿Y{Ö»¹{€» |ÀÀ¯Ö¼¿Ã{Z¨f//‡YºÅ®‡Z»YÖfuÁ|¿YÄf//ˆŒ¿ºÅÄ] ¾e{YÖ´fˆycY|ÅZ//Œ»¾ËY¾ËY€]ZÀ],ºË|Ì//Œ¯ÄqÖ»|ÌaY¾ËY{Z» d‹Y~³Ö«Z]Z» |ÀÀ¯Ö»€°§¹{€»Ä°ÀËYÖ°Ë,ºÌfˆÅ|]©Z¨eYÁ{|ÅZ‹Á€»Yd¨³Ö°¼¿ d·Á{Z»Ä]ÖÀ Ë|À¿Ö»ZË{Ä]µ{¹{€»Öf«ÁÄf^·Y d‡YÃ|‹¹Z¼eZ¿Á€¯ {Ö·Á d//‡YZ»ÕY€]Öf^j»¹ZÌa¾ËYÁ|¿Y{{Z¼fŸYd//‹Y|Æ]cYÁÁ Ä]|¿YÂeÖ»Z¿Á€¯Ä//¯|À¿Y{Ö¼¿¹{€» {Y{{Â//mÁºÅÕ|]¹ZÌa½MZ//À¯ Z»{¿Ĭ̫{,µYÁ¾ËYZ]į¹YÃ{YµZ//j»¾ËYZÅZ]Ã|À] {{€³Z]Ö//fuY ¹{€»ÕZ´¿YÕ{ZŸ {ÂyºÌÅYÂy¶³Z¿Á€¯Y¾Ì»€‡¾ËYÕZÅċ³{ ¾ËYZq{ºÅ½ÓÂXˆ»Ä°ÀËY¹Á{,d//‡YZ¿Á€¯Â“»{Z»Ö¸YÖ¿Y€´¿ Z£MÁZmYÁd‡YÃ|‹¹Z¼eZ¿Á€¯į|¿ÁMÖ»ZŒ§Z»Ä]Á|¿YÃ|‹ºÅÂe |ÌÀ¯{ZYZ¯ Z»{|n»®Ìa®Ë€˜yÄ°¸],d‡YÃ|//Œ¿¹Z¼eZ¿Á€¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ¶§{Z¿Á€¯įd‡Y¾ËYºÅ–¸£ÁZ]®Ëd¨³,|À¯Ö»|Ë|Æe¹Y|»Y ºÌf‹Y{…€»Á…Z‡Ä]į{Â]ÖÅZ´¿€—Zz]¾ËYÁ{Â//‹Ö»ž¼mZ»€³ ºËÂz]Y½M\ˀ§|ËZ^¿Á{Y|¿{Ây{Y|mYÄ]ÖfÅZ^‹…Á€ËÁ¾ËYZ»Y ÁÃZŒ¿Z»€¯Á½Zf‡Ây,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÕZŽZf//‡Y{½ÓY{Á‚§YÁY Ã{ÁM|{Ö//‡€ËÄ]Y€Ì»Á±€» ºÌf//ˆÅ®ÌaZf§€³Z»½Z³‚»€Å †¨¿ d‡YZ]d¬Œ»Z̈]ÕZ¯|{և€ËÄ]Z»M¾ËY½{ÁM ºË{Â] Y€¼f‡YdÌ “Á¾ËY€³Y {Zf§Y©Z¨eY¾ËYZe|‹Äf§€³½ZÌ·Âf»Á½Z»{{Z¯ {įÖËÁ€]MÁ{Â//‹Ö¼«Ä//‡|¿YÂeÖ»Z»€Ì»Á±€»|À¯Y|//Ìa ,ºË{ÁMd‡|]¹{€»Yd›Z¨u{įÖf̬§Â»ÁºË{ÁMd‡|]Ö¸¸¼·Y¾Ì] ¾Œm |ÌÀ°¿Y‚³€]º//‡Y€»įºË{€¯ŠÅYÂyZ̈]Z» {Á€]d//‡{Y Z»Y {Â]|ÅYÂyZ¼‹ÕY{€§ÕY{Y‚ŸÁÕY³‡¶Ì·{Z¼‹Á€»YÖ//‡Á€Ÿ ևZ‡Y½Â¿Z«įĿ´¿Z¼ÅºËYÁ|Ì»Yd¨³d·Á{Õ´Àz//‡ Z]įÄˀn»ëÁÃ{Y{Y€«ÖËY€mY»YÃY{YÂv»Yd·Á{ ÖËY‚§YºÅÄ]ºÅ†¨¿ÁZe†¸n»,|Œ¯Ö»‰Á{Ä]YÖËY€mY ÁcÔ°Œ»¶uÕY€]¶¼Ÿ{Á{|¿ÂÌb]¥Z»¾ËY{d·Á{ {‚ÌyZaÄ]Œ¯Ä ‡ÂeÁd§€ŒÌa d‹Y|Ì»Y€³Z],Ä¿Z‡[ZvYZ]Հ^ydˆŒ¿{«Ö Ì]Ö¸Ÿ» ÁºÅ{ZÆqd¨³,{Y{€//y¹ZÌ«ÁùZ»YÀ//—ZyÁ{ZË |À¯Ö»ºÅY€§½MÕZ”ŸYÁd·Á{ÕY€]Öf€§{Y{€yºÅ{‚¿Za \m»Är¿MÁֻԇY[Ô¬¿Y,ùZ»YÕZŽZ»MZ]Y{|n»Ze Á–{Y|^f‡YÁº¸›Z]Ö´ŒÌ¼Å{Z¼¿½YÂÀŸÄ] |‹{Y{€y ÃY{YÕY€]Y¹Z»Y֌»ÁÃ{€¯{|n»d Ì]¹Z»Y֌»¾ÌÀr¼Å ºÌÀ¯Á€»Ä »Zm cY€œ¿Ä]ZmYŒ¯ÃY{YÕY€]{Y{Ä»Y{Yd·Á{Õ´Àz//‡ Z]Á€»Y {Y{ÃY€¼ÅÄ]Öf^j»x‡Zaįd//‡YÖË´·YùZ»Y YŠÌ]ºÅZ]ļÅÁ¹{€»€œ¿Z]Ä »ZmÃY{Y€Ìœ¿ÖËZÅÃYÁ|̸¯ ºË|À»ZÌ¿Հ´Ë{½Z»€Å ּ̜Ÿ­Â‹ÃZ»{Y{€y{ùZ»Yd¸uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö Ì] d//‹Y{ZƛY,d//‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä »ZmÁ¹{€»Ä] Հ^ŵZ¬f¿Y,ֻ¼ŸdËZ¼uÁÖ ¼m{€yZ]Ä¿Zfz^//‹Ây ÃZ³ÄÌ°eÁd»ÁZ¬»,cZ^iÂv»Հ^ŁÁ€»YÁd§€³c ºÅ½MÃÂ̋ÁµZ¬f¿Y¾ËY d‡YÃ|‹Œ¯¸mÄ]ÁcÓÂve d‡YùZ»YcY€œ¿ÁÃZ³|Ë{½Âŀ» Z]ÁZ^»|À¿Z»¹Z»YÖ¿Z»MµÂY€]d·Á{{Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ÁÄ »Zm½|‹€e|À¼e|«Ád§€ŒÌa,Ä ‡Âe,ÕÁZ]¹{€»,€¬§ ¹Z»YÕ´·Y{{€¯tˀe,ºËY{|̯Ze½{ZfˆËYÁ¶]Z¬»{ Á¹{€»YYc|//«Ã¹Z»Y d//‡Yd¸»ÕY½Y‚//̻à ¹{€»d‡YÂy€]ÖÀf^»Y֟Z¼fmY,Ö//‡ŻcÓÂveĿ³€Å Z]ÁZ^»ÁµÔ¬f‡YÁ€³{½Y€ËYd§€//ŒÌaZ ˜« d//ˆ¿Y{Ö» €Ì]|ed·Á{ d‡YùZ»YÕZÅÁ»MYįd‡YÖ^¸—ʸ‡ €]¹|«€Ìˆ»½M{Ád‡Y|Æ f»Ã¹Z»YÕZŽZ»MÄ]|Ì»YÁ ½ZŒ¿€—ZyºÅ{Zˆ¸n»Z¯Ä]Z£MÄ]ÃZ‹YZ]Ö Ì] {Y{Ö» cZÌžÌÌ eÁ†¸n»sZff§Y,ºË€]Ö»€‡€]įÕYÄf¨Å{{€¯ Á½Z³|ÀËZ¼¿ļÅÄ]Y{|n»d·Á{¥€—Y ºÌf//‹Y{YĈÌË ºË³Ö»®Ë€^e†¸n»½Z¯Y{Äf§€³cÕZ//Å[Zzf¿Y ¹Zn¿YÕY€]֋ÔepÌŁY†¸n»µÔ¬f//‡YÄ]¹Y€fuYZ]d·Á{ dˆÌ¿Y~³Á€§†¸n»¦ËZ›Á d‡YÃ{€¯Y{Y«ļÅÄ]Öf‡Á{d‡{d·Á{ Âv»Yd·Á{ևZ‡Y½Â¿Z«įĿ´¿Z¼ÅºËYÁ|Ì»Yd¨³ÕÁ Ä]YÖËY€mYZ]įÄˀn»ëÁÃ{Y{Y€//«ÖËY€mYÂ//»YÃY{Y {d·Á{ÖËY‚§YºÅÄ//]ºÅ†¨¿ÁZe†¸n»,|//Œ¯Ö»‰Á{ Ád§€ŒÌaÁcÔ°Œ»¶uÕY€]¶¼Ÿ{Á{|¿ÂÌb]¥Z»¾ËY {‚ÌyZaÄ]Œ¯Ä ‡ÂeÁ®¼¯Ä]Œ¯Ä ‡Âe ÁÂu{ZÆÀeÁZ//ÆÀeºÆ»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz//‡ Ã|¿Z¼Ì«Z]½Z»{d//·Á{{€¯tˀe,{Â//‹Ö»ª¬v»¶¼Ÿ ºÅ½Md¸»Ä]ÕY‚´f»|yd‡{€Ì//ˆ»Ä»Y{YÄ]ZÆÀeÄ¿{Ây Ä°¸]{Y{|ÅYÂyÄ»Y{Yc|«Z]ÖzËZe–ËY€‹¾Ë€edz‡{ ºÅY€§ºÅYÃ|ÀËMd·Á{{€Ìˆ»Ä»Y{YÕY€]\‡ZÀ»ՁZ‡{ZÆ¿ dyZ‡|ÅYÂy d‡ŻÕ‡ZÆq dˆÌ¿Ö]ZˁY­Ô»ZÆÀe½YÂÀŸpÌÅÄ]¾ËÔ¿M½Â»M d‡Y½YÂ»MŠ¿Y{À¼¿¾ÌÌ ežm€»º¸ » ¹Z´ÀÅÄ]YÂ»MŠ¿Y{\¸¬ecZ^m»|ËZ^¿¾Ë|·YÁd¨³Հœ¿ʇÂf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|» d‡Y­Z¿€˜y½YÂ»MŠ¿Y{ÁÄ »ZmÃ|ÀËMÕY€]Zf§¾ËYįY€q,|ÀÀ¯ºÅY€§ՁZn»½Â»M ÃZ]{ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Հœ¿ʇÂf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|»«½ZÌ¿Z˜¸//‡…Z^Ÿ» Ö]ZˁYZÌ »½Â»MÂ¿¾ËYÁY|¿YÄqZeÄ°ÀËYÁ{Z//‹Ä°^//‹{ՁZn»cZ¿Zvf»Y€]cZœ¿ ®Ë\·Z«{Y…Y|»ÖËZŒ³Z]ÁcZ¿Zvf»YÕY‚³€]ÃÂv¿ķ¬»d¨³.d‡Y½YÂ»MŠ¿Y{ ¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Y€Ì]{Á½Y€Ë|»,ª—ZÀ»,ZŽZf‡Y‰Á€aÁ‰Â»M¶¯cYY{YÕY€]¶¼ ·YÂf‡{ ÃZ»dŒÆ^Ë{YYį|‹ÃZ‹YÖËY|f]YŠz]{-{Â]Šz]Á{¶»Z‹¶¼ ·YÂf‡{¾ËYÁºË{€¯ ÖÀ Ë-d‡YÕZÌfyYÁÄ¿Z^¸—ÁY{cÄ]ć|»{½YÂ»MŠ¿Y{”uÁ{‹Ö»Z]…Y|» {Âyև{cÓZ°‹YÁ|‹Z]…Z¼e{Š¼¸ »Z]|ËZ]į{€¯ZÌ¿…Z//ˆuYՁ»MŠ¿Y{€³Y {‹ć|»{YÁ,Ã{€¯ŽzŒ»d‹Y|Æ]cYÁįÖeZ°¿dËZŸZ]|¿YÂeÖ»,|À¯¥€—€]Y ž§ÕY€]|ËZ]Zź¸ »d¨³,d‡Yć|»º¸ »Á€Ë|»Ã|ƟÄ]į¹Á{Šz]ÃZ]{½ZÌ¿Z˜¸‡ |Àf‹Y{”u¶»Z¯—Ä]‚Ì¿µÁYÄf¨Å{Á|À‹Z]Äf‹Y{”uć|»{½YÂ»MŠ¿Y{µZ°‹Y ¹Z¼e{½Z¼¸ »ºÌf¨³ÁºË{€¯ŽzŒ»ć|»ÕY‹Á€Ë|»ÕY€]ºÅ̸֨°eŠz]¾ËY{ |ÀÀ¯և€]Y½YÂ»MŠ¿Y{֋Â»MdÌ “Áć|»{½Z‹”uZ]ZÅÄËZa ZeµZ‡|À¨‡YYd¨³ՁZn»‰Â»MÄ]ÃZ‹YZ]Հœ¿ʇÂf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|» |‹ŠzaÃ|¿Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]®Ë{‚¿Á¹Z¼eՀœ¿ÄyZ‹{Z»Z¯{Y{€y {ÂmÁZ]º¸ »{€¯½Z//Œ¿€—ZyՁZn»ÕZʼnÂ»M{½YÂ»MŠ¿Y{Հ̳{Z˽Y‚Ì»ÃZ]{ÕÁ ÄqÂ»MŠ¿Y{®Ëį|Å|]ŽÌzŒeYÂ“»¾ËY,|¿YÂeÖ»|¿Y{Â»MŠ¿Y{Z]įÖeZ—Z^eY |ËZ],|̇½ZÀ̼—YÄ]ÄÀÌ»¾ËY{º¸ »Öf«Á d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YՁZn»‰Â»MÕZ”§YY|¬» Y€¼f‡YZ]Ę]Y{|ËZ],ZÅև€]¹Zn¿YY†aY‹¾ËYÁ|À¯¹ÔŸYć|»ÕY‹Ä]YÄnÌf¿ |À¯Հ̳ºÌ¼ecZ¿Zvf»YZ§Ä]{ÁÁ¾ÌÀr¼ÅÁ‰Â»M¹Z¼eYZË {ZÀ‡Y½YÂÀŸÄ][Âf°»¶°‹Ä]…Y|»{cZ//ˆ¸mc|ËZ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½ZÌ¿Z˜¸//‡ cZ¿Zvf»YlËZf¿į,d‡YÃ|//‹tˀeÃZ‹Y{»¶¼ ·YÂf‡{{d¨³,|¿Â//‹ÕY|Æ´¿ ¾ËYª^—|ËZ]Z»½YZ°¼ÅÁ¾ËYYÁ{Â//‹¦Ì¸°e¾ÌÌ eÃZ»{Y{€y½ZËZaZe|ËZ]½YÂ»MŠ¿Y{ |¿ÁŠÌa|ÀËY€§ ½YÂ»MŠ¿Y{Ä]À¼¿ÄWYYÃÂ̋cZ»Y|«Y¾ËYY†ad¨³Հœ¿ʇÂf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|» Ä»Z¿€]ÖÀ Ë-{‹Y‚³€]Õ”u|ËZ]ºÅ{YÁ{ÁºÆ¿ÄËZacZ¿Zvf»Y,ºË{€¯¹ÔŸYÁŽzŒ»Y |ÀËZÌ]½Zvf»YĈ¸m€‡¶^«ÕZŵZ‡|À¿Z»ZÆ¿MÁ{‹Ã{Y{½YÂ»MŠ¿Y{Ä]Ö¿Zvf»Y ½YÂ»MŠ¿Y{ÖËZÆ¿Ö]ZˁY{ÁY|¿YÄqZe¾ËÔ¿MÕZŽ»MįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{½ZÌ¿Z˜¸‡ d‡YºÅ{ZËÁºÅ{,ºf//ŒÅ,ºf¨ÅÕZÅÄËZaÄ]•Â]€»¾ËÔ¿MÕZŽ»Md¨³.d//‡Y€i» d‡Yº¸ »À¼¿¾ÌÌ edÌ m€»,ºË{€¯|̯Ze…Y|»ÖËZŒ³Z]¶¼ ·YÂf‡{|À]{¾ÌÀr¼Å |Å{¹Zn¿YYZ¯¾ËYć|»€Ë|»€œ¿€Ë|ËZ]į Ö¿ZËZaÁ€¼fˆ»Ö]Z̋YY|¿YÂeÖ»º¸ »d¨³½YÂ»MŠ¿Y{Ä]ÖÅ{À¼¿Ä//‡Á€aÃZ]{ÕÁ º¸ »¾ÌÀr¼Å |À¯Ã{Z¨f‡YÂ»MŠ¿Y{Ä]½{Y{À¼¿ÕY€]Ã{Â]Z]…Y|»įÖ¿Z»ÁµÁYµZˆ¼Ì¿ ¾ËÔ¿McÄ]ՁZn»ÕZ”§{½YÂ»MŠ¿Y{įÖËZÅZ¯ÁÃÁ€a,Õ{€°¸¼Ÿ¦Ì·Z°e|¿YÂeÖ» |Å{Y€«Ö]ZˁY­Ô»Y|¿{Y{¹Zn¿Y¾ËÔ§MÁ {Õ”uÖ]Z̋Y½YÂÀŸdveÕ|À]Ä]ÃZ//‹YZ]Հœ¿Ę//‡Âf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|» ZÀ]Ձ»MŠ¿Y{,{Y{ŽÌzŒeÖ¼¸ »€³Y|À]¾ËY…Z‡Y€]d¨³‰Á€aÁ‰Â»M¶¼ ·YÂf‡{ Ö´ÀÅZ¼ÅZ]|ÅYÂz]ÁYY|¿YÂeÖ»,d‡YÃ|Ë|¿Y¹Ó‰Â»MՁZn»ÕZ”§{Äm»Ö¸ËÓ{Ä] ½Zvf»YÖÅZ¨‹ÖfuÁ|À¯Y‚³€]…Ô¯ÁYÕY€]Õ”ucÄ]Á|ËZÌ]ć|»Ä]Ã{Y¿Zy į¾ËYÄ¿|‹Z]Õ{»cÄ]|ËZ]½YÂ»MŠ¿Y{”uºÀ¯Ö»|̯Ze{Á‚§Y½ZÌ¿Z˜¸‡ |Å|] įºÌ¨·Zz»c|//‹Ä]Z»Ö§€—YÁ|ÀÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËY½YÂ»MŠ¿Y{ļÅ{»{|ÀÅYÂz] |‹Z]½YÂ»MŠ¿Y{Ö]ZˁYÁÖÅ{À¼¿ÕY€]­Ô»ZÆÀe¾ËÔ¿MÕZŽ»M Z]|¿YÂeÖ»º¸ »Ád‡Yº¸ »Z]Z¯¾ËYŽÌz//ŒeÁdÌ m€»ºË{€¯¹ÔŸYZ»{€¯ħZ“YÕÁ {YZÅÖ]ZˁYlËZf¿Á|À¯cÁZ”«½YÂ»MŠ¿Y{ÃZ]{ZʼnÁÁZÅY‚]Y¾ËYļŁYÃ{Z¨f//‡Y pÌÅÄ]¾ËÔ¿M½Â»MÂ¼n»{ d‡YlËZf¿¹ÔŸYÄ]¦›Â»‚Ì¿€Ë|»Á|Å{Y€«€Ë|»ZÌfyY dˆÌ¿Ö]ZˁY­Ô»ZÆÀe½YÂÀŸ ½YÂ»MŠ¿Y{\¸¬ecZ^m»|ËZ^¿¾Ë|·YÁÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Հœ¿ʇÂf»‰Â»M€f§{¶¯€Ë|» ½Zvf»YµZu{Â»MŠ¿Y{,|ÀÌ]Ö»ÕYÃ{Y¿ZyÖf«Ád¨³,|ÀÀ¯ºÅY€§ՁZn»½Â»M¹Z´ÀÅÄ]Y ÁÄ »ZmÃ|ÀËMÕY€]Zf§¾ËY d‡YÃ{€¯¦¸ze,|À¯ºÅY€§Y\¸¬e€fˆ]€³Y,d//‡Y¾ËÔ¿M ¾ËY{|ËZ]ZÅÃ{Y¿ZyºÅ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-d//ˆÌ¿[ÂyԏYÁd//‡Y­Z¿€˜yÂ»MŠ¿Y{½M cY€¼¿ÃÂ̋½Z¼ÅZ]ºË{€¯¹ÔŸYįÕYÄ»ZÀŒz]…Z‡Y€]Z»½YZ°¼ÅºÅÁ|ÀÀ¯d^«Y€»ÄÀÌ» |ÀÀ¯ÄWYY{ÂydyZÀ‹ÕZÀ^»€]Y½YÂ»MŠ¿Y{ ‰Y‚³ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ {Zf«Y½ZÆm €^y ¶uY‡Y½Z³|ÀËMž§ZÀ»š¨udÆmZÆ]Zq|À]d^j»¹Z³ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y¶uY‡ÄqZb°ËdˀË|»ªÌ«|es€—cZ ·Z˜»ÕY€mY cZ ·Z˜»¹Zn¿YÂy{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{Ö·Âf»ÕZÅ |¿ÁM¶¼ ]Y¹ÓÖ´ÀÅZ¼ÅÁÕZ°¼ÅÁZŒ»Z]s€—¾ËY Äf̼¯Ä//ˆ¸m¾Ì¼Å{YÁ{Zf//‡Y¾Ì¼Å{{€//¯½Z//Ì]ÕÁ Z]ÁY|¿Zf‡Yd‡ZËÄ]½Zf//‡Y¶uY‡dˀË|»ÁÖÅ|¿Z»Z‡ ½Y€Ë|»ÁÕ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z‡¶uY‡Õ¶¯€Ë|»”u ZÆ]Zq½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§¶v»{ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{¶¯ |‹Y‚³€] ¾Ì]Ö´ÀÅZ¼ÅYÄf̼¯¾ËY¶Ì°ŒeY¥|ŵÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY dÌ·Z §Ö¸uZ‡Šz]{įÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f//‡{ÁZŽZ³Y ÖËZ¼¿½Z°»Â“»d//ˆŒ¿¾ËY{{€¯½ZŸ}YÁ¹ÔŸY|¿Y{ |À]ÕY{€Æ‹ÃÁ€aÁ½Zf‡Y¶uY‡{Հ´‹{€³ÕZÅÃÁ€a d§€³Y€«և€]{»ZÆ]Zq ÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{Y|¿Zf‡YÂf//‡{ª^—{Á‚§Y½Z°Ìa}M ÁÂu{ÄuÁ€˜»{Y»,ÕY|»½Â¿Z«Ä]ÄmÂe€]ÃÁԟ|//ËZ] Á¶uÁև€]½Zf‡Y¶uY‡dˀË|»ÃÁ€³Z¯{Y¶uY‡ |ÀËZ¼¿¶§ ZÆ]Zq|À][Ây{€°¸¼ŸYY|¿Zf//‡Y€Ë|¬eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ YÖ°Ë,¶uYÂ//‡Äf̼¯{Y{Ä»Y{Y,ÓZ¯Հ//̳Z]ÁÄ̸zeY įd‡Y֌z]¾Ì]Ö´ÀÅZ¼ÅdÆmºÆ»Õ{€^ÅYÕZÅÄf̼¯ {‹Ö»Y‚³€]¥Z¨‹cÄ]ÁºœÀ»½McZˆ¸m Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com žËÂeZ]Öe€ËZ¤»Ŀ´rÌÅįÕYĿ³Ä]{Z//‡Ö»€ˆÌ»Y |‹Z]Äf‹Y|¿{ÂmÁÖfˆËž]ZÀ»ÁdÌ ¼mdyYÂÀ°Ë ZËICZMÖ¸»s€//—ªÌ«|edÆmÁZ//Œ»d¨³½Z°Ìa}M ÁÃ|‹[Zzf¿Y‚Ì¿½Zf//‡YÖ¸uZ//‡ª—ZÀ»ÄqZb°ËdˀË|» ½Z³YļÅ{ÁÖ»Zœf¿Yįd//‡Y¹Zn¿YµZu{½McZ ·Z˜» ªÌ«|edÆm{Äf‹~³µZ‡€yYÁYYZf‡Y¾Ì¼Å{{€¯½ZŸ}Y |‹Ã{Z¨f‡YŽzf»½YÁZŒ»ḑ€›Y,cZ ·Z˜»¾ËY Հ]Z¯įd‡YÖËZÅȬ¿cZ ·Z˜»¾ËYÖmÁ€y{Á‚§YÕÁ ÁÖËZ¼¿½Z°»½Z°»YÁÃ{¼¿ŽzŒ»YÖ¸uZ‡Y¿{֓YY ÕÁM€§ÕZÅÄ¿ZyZ¯gY|uYdÆm֓YY¾Ë€eÄÀÌÆ]ÕY~³YÁ d¨³½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]ÕÁÖÀ§½ÁZ » ¶uYÂ//‡Y½Z³|ÀËMž§ZÀ»Áªuš¨uœÀ»Ä]ZÆ]Zq|//À] ¶uY‡ÄqZb°ËdˀË|»ªÌ«|es€—,½Zf//ˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ d‡YÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{Y½Zf‡Y ÃY{YÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ,½Z°Ìa}M…Z^Ÿ-½Zfˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ Ö¸uZ‡ª—ZÀ»ÄqZb°ËdˀË|»cZ ·Z˜»µÁYĸu€»{€¯½ZÌ] Á{ZÆ¿ÕZ°¼ÅZ]{ZÀ]½Z»Z//‡–‡ÂeZeµZ//‡Y |‹¹Zn¿YÄ¿ZzeYÁ {\ːe¶uY€»¹Zn¿YY†//acZ ·Z˜»¾ËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ ՁZ‡€Æ‹ÁÕZ¼ »Ö·ZŸÕY‹{ÂˀƋ,{ZÀ]½Z»Z‡ dÆmžm€»®Ë½YÂÀŸÄ]Ö¸uZ//‡½YY|¿Zf//‡YÄ]Á[» ¶uYÂ//‡Ä]•Â]€»ÕZŹY|«YÁZÅՀ̳ºÌ¼e{Ã{Z¨f//‡Y |‹¡Ô]Y YÖ°Ëį¾ËY½ZÌ]Z]½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]ÕÁÖÀ§½ÁZ » ÁªÌ«|e,|‹µÂv»{ZÀ]½Z»Z‡Ä]Ä]»¾ËY{įÖ¨ËZ›Á ,{Â]Ö¸uZ‡ª—ZÀ»ÄqZb°ËdˀË|»cZ ·Z˜»ÖW‚mև€] |‹s€˜»Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÃ|°ŒÅÁ„aY½Y€ËYcY{ZÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Y|Ë{{ {Zf«YÖ¸ §dË·ÁYcY{ZY¶ZuYdŒ³Z] Á{Y{{ÂmÁÕ{ZˁcZ¿Z‡Â¿ÄËZ»€‡YZ]{€“ZuµZu{d¨³Õ{Z]Mt·Z {įÖËZÅŠÅZ¯ÁZÅ|‹-dˆÌ¿Äf§€Ë~a½Y|ÀqÄËZ»€‡ÁµÂaYZ]Ä//ˆËZ¬» įÖËZŦ̗ÁÃ{€¯Ö°ˆË€aYZ]Ä]µ|^»YYZ]¾ËY,{Y{{ÂmÁÄËZ»€‡YZ] |¿YÄf§€Ë~aYYZ]¾ËYÕZÅ®ˆË,|¿YÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡YZ]¾ËY{ ,d‡Y¹ÂeZ]{‡w€¿Ę]Yd//‡YºÆ»Är¿M,Ö·ÂaYZ]{|//‹ÁM{ZËÕÁ Z»YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯,€“ZuµZu{Ö°¿Z]¾Ì]YZ]{Â//‡w€¿įd‡Yd‡{ w€¿Z§€Ád‡Y–^e€»¹ÂeZ],ZÅÃ{€b‡{Â//‡w€¿¾ÌÌ eÁՀ´¿Z]¹|¬f » Ö¼¿Z»Á‚·Ö°¿Z]¾Ì]{‡w€¿ŠÅZ¯ÖfuZËÁÄËZ»€‡YZ]{c|»ÃZe¯Ã{Z] |»ZÅ|¿ÁÁÂu¾ËY{|ËZ]Á|‹Z]ZÅÃ{€b‡{‡w€¿ÕZ°f//‡{ÕZÀ^»|¿YÂe |¿€Ì´]Y€«€œ¿ Y‚]Y¾ËYՀ̳¶°‹d¨³etf{»{Ä»Y{Y{cY{ZÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» [ÂyÕZÅY‚]YYÖ°ËÖ¸¯—Ä]-{{€³Ö»Z]…Â]{Äf//‹~³ÕZÆ·Z‡Ä] Ö»¶Y½Â¿Z«ª]Z˜»¾ËYYŠÌad·Á{-{‹Ö»[ˆv»ÄËZ»€//‡YZ]{ etfY‚]YYÃ{Z¨f‡YZ]-|À¯Y~³YÁY{ÂyÄ]ª¸ f»¹ZƇY|{d//ˆ¿YÂe ¾ËY-|À¯Y~³YÁY{Ây¹ZÆ//‡Y€´Ë{|{į{Y{YZÌfyY¾ËYd//·Á{ €³Yc|»¾ËYY| ]Ád‡YµZˆ°Ëc|»Ä]d·Á{dˀË|»š¨uÕZÀ »Ä]Z¯ etfÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÕZÅdÌ¿ÂˁYÖÆmÂe¶]Z«{Y| e½YY~³ÄËZ»€‡ ¾ËY-|À‹Z]Äf‹Y{‚Ì¿ÕYªuÁÃ{€¯d¯€‹ž¼n»{|À¿YÂeÖ»,|ÀÀ¯[~mY d‡Y½|‹֏yd¼‡Ä]d·Á{d¯€uÕZÀ »Ä]|¿Á ªË‚e€]ÖÀ^»d·Á{ºÌ¼e{Á‚§Y,etfÕZÅ©Á|À½{Â]|̨»€]|̯ZeZ]ÕÁ [Ây|ÀËY€§,ZÅ©Á|ÀªË€—Y½MÕY~³YÁÁ,etfÕZÅ©Á|ÀÄ]Öf·Á{¹ZƇ Ä],ÁÂu¾ËYÄ]½YY~³ÄËZ»€‡{ÁÁ{»{Հ̳ºÌ¼eZ»Y-d‡YÖf//‡{Á {Y{Ö´fˆ]©Á|ÀÃ|ÀËMYÕÁÖÀÌ]ŠÌaÁ©Á|À‰YY¶Ì¸veÁÖ]ZˁY |À¯Ö»Z˜ŸY ®¿Z]¾ËYdËZ¼uÄ]´f¨³¾ËYÄ»Y{Y{½Y€ËYcY{ZÄ //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Z]YÕYÄ»Z¿ºÅZ¨eY€ÌyYd¨³Á{€¯ÃZ‹YÖeY{Z½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y ª§YÂeÕZÅÄ»Z¿€]…Z‡Y€]ÁºËYÃ|¿Z‡Z”»YÄ]ÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|À |ÅYÂyY€«½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ZÌfyY{|{w€¿Z]ÖeÔÌƈe,Ã|‹ {Á|¿Y{ÖeY{Z¶Ìˆ¿ZfaįÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]cÔÌƈe¾ËY-d§€³ {‹Ö»Z˜ŸY,|¿€Ì´]Y€«Œ¯½Z³|ÀÀ¯{ZÀ»{|À¿YÂeÖ»Ã|ÀËM Ö·Z»cÓZ¬f¿YÁ¶//¬¿Ä]½Y€ËYcY{Z//Ä //‡Âe®¿Z]®¼¯Ä]Õ{Z]Mt//·Z Ö§Y€Ä°^‹{Ä¿Zfz^‹Âyd¨³Á{€¯ÃZ//‹Y½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|ÀÀ¯{Z cY{ZY¶ZuYµZ¬f¿YÁ¶¬¿ÕY€]Ö]ÂycZ¿Z°»YcY{ZÄ //‡Âe®¿Z] cY{ZÄ ‡Âe®¿Z]cÔ»Z e-d‡YÃ|//‹ºÅY€§,€´Ë{ʬ¿Ä]ZÌ¿{ʬ¿€ÅY {ՁYcZmÄ·YÂuÖËZmÄ]Zm½YÂeįÄf§€³¶°‹ÖeÄ]Ö§Y€\·Z«{ ºËY{YZÌ¿{•Z¬¿֐«Y d¨³,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ{»{ZÀ^ËYZ´¿€^yµY‡Ä]x‡Za{Õ{Z]Mt·ZÖ¸Ÿ w€¿€“ZuµZu{-{€¯Y|ÌaŠÅZ¯,Ö°¿Z]¾Ì]{‡w€¿,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ֗ ¾Ì]YZ]Ö¸ §–ËY€‹ÄmÂeZ]-d‡YÃ|̇|{ Ä]Z” ]Ö°¿Z]¾Ì]YZ] ½Y|Àq,Ã|̇{‡w€¿{»{{Ây¥|ÅÄ]Ղ¯€»®¿Z]Ä°ÀËY¶Ì·{Ä],Ö°¿Z] {Y|¿{ÂmÁÖ°¿Z]¾Ì]YZ]{Ղ¯€»®¿Z]dÌ·Z §Ä]ՁZÌ¿ Z]w€¿¾ËYZËM"įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{|{Ö°¿Z]{‡w€¿{»{ÕÁ Ö´ÀÅZ¼ÅÕY‹Ĉ¸m֗d¨³".{Y{Ö¿YÂz¼ÅŒ¯Ö¸ §Õ{Zf«Y–ËY€‹ w€¿Á|{Ö°¿Z]{Â//‡w€¿µZ¼ŸY{»{֏yÁÖf·Á{ÕZ//Æ°¿Z] Ä]Äfˆ]Ád‡Y½|‹ÖËY€mYµZu{Ä]»¾ËY,|{ÖÅY³©YÁY{Â//‡ {€Ì´]Y€«Հ´¿Z]{»|¿YÂeÖ»,{Y{|ÅYÂywÃ|ÀËM{įÖeÓÂve ,Äf‹~³µZ‡YŠÌ]µZ‡{d̼ÅY‚WZuÄf°¿d‡Y|¬f »Õ{Z]Mt·ZÖ¸Ÿ d‡YŒ¯ÕZneÄy€qÄ]Öf¨¿€Ì£cY{ZY¶ZuYdŒ³Z] Z],Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÃ|°ŒÅÁ„a½Z¼fyZ‡{”uZ],Äf‹~³Äf¨ÅÕ{Z]Mt·ZÖ¸Ÿ {€¯Y|Ë{Ã|°ŒÅÁ„a¾ËY†ÌWÕ|¼v»ÂaZ‹€f¯{ ¦¸fz»ÕZÅŠz]Y|//Ë{Z]Y†a½Y€ËYcY{Z//Ä //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Ä ‡Âe®¿Z]¾ËYՂËÄ»Z¿€]{»{ZÀ^ËYZ]֏ZfyYÕ´f¨³{Ã|°ŒÅÁ„a Ä]ÄmÂeZ]d¨³,µZ//‡{½Z³|ÀÀ¯{ZYŠÌaYŠÌ]dËZ¼uÕY€//]ÕY µZ‡YŠÌ]µZ‡{d̼ÅY‚WZuÄf°¿,d¨¿‰Á€§Y֋Z¿ÕZÅ|»M{ŠÅZ¯ d‡YŒ¯ÕZneÄy€qÄ]Öf¨¿€Ì£cY{ZY¶ZuYdŒ³Z],Äf‹~³ ¶ZuY½|¿Y{€³Z]Ö´¿Â´q{»{Ղ¯€»®¿Z]cY|ÌƼeÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Ä]ÖeY{ZYÄWYYYºŸY½Z³|ÀÀ¯{Z–‡ÂeÖf¨¿€Ì£cY{ZY Ö§Z¯½Y‚Ì»Ä]…ZÀ°‡YÄ°ÌËZn¿MYd¨³,…ZÀ°//‡Y\·Z«{Y½{€¯{YÁÁ Zy—Ä]-ºËY{Հf¼¯cÔ°//Œ»,Šz]¾ËY{,{Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{ ,d‡YÕÁ€“,|ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ä·YÂucÄ]Y{ÂyYįÖ¿Z³|ÀÀ¯{Z Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Ä]ևZ‡YÕÓZ¯Á|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁœÀ»Ä]Y{ÂyYZ¼fu |ÀÀ¯ÄWYY Ö»Zu®¿Z]½YÂÀŸÄ]½Y€ËYcY{ZÄ //‡Âe®¿Z]d//‹Y{ZƛYÕ{Z]Mt·Z dË·ÁY{YÖf¨¿€Ì£cY{Z//Y¶ZuYd//Œ³Z]ķ¬»,½Z³|ÀÀ¯{Z į|À¯Ö»dËZ¼uÖ¿Z³|ÀÀ¯{ZYÕ|m—Ä]ÁÃ{Y{Y€«{ÂyÕZÅÄ//»Z¿€] |ÀÀ¯Ö»Œ¯{YÁY{ÂyY w€¿d‡ŻÄ»Y{Y{cY{ZÄ ‡Âe®¿Z]-ÂÌ¿ºË‚³YՀ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ž]ZÀ»Á®¿Z]ž]ZÀ»¶v»Y‚Ì¿µZˆ»Y,Äf//‹~³ÕZÆ·Z‡֗{ÂyÖvÌm€eÕZÅ ½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]|{ Ö·Yw€¿Z]̨֬¸ecÔÌƈe,Ö¸»Ä ‡Âe©Á|À |ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|À¶»ZŸ€Ë|»Y|Ë{ €³ZjËYÁ|ÅZ‹ÕZŶ°Œe½Y€Ì]{Z] {”uZ]|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|À½Y€Ë|»YÖy€]Á¶»ZŸ€Ë|»ּˀ¯¹Ô‡Y€f¯{ Á|ÅZ‹ÕZŶ°Œe½Y€Ì]{cÓY‡Ä]€³ZjËYÁ|ÅZ‹ÕZŶ°ŒeÁ½ZÅÁ„aŠ¿Y{‚¯€»€f§{ |¿{Y{x‡Za©Á|ÀÂy{Œ¯€³ZjËY ”ŸÁ¶»ZŸ€Ë|»ּˀ¯¹Ô‡Y€f¯{,|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½ZÅÁ„aŠ¿Y{€f§{{”uZ]|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|À½Y€Ë|»Y|ÀqÖÀeÁÀË|»dXÌÅ Œ¯€³ZjËYÁ|ÅZ‹ÕZŶ°Œe½Y€Ì]{cÓY‡Õ´z‡Za€³ZjËYÁ|ÅZ‹ÕZŶ°ŒeÁ ©Á|ÀÀË|»dXÌņÌWՂˀ^e{¼v»½ZËZ«MdˆŒ¿¾ËY{ |‹©Á|ÀÂy{ ,€³ZjËYÁ|ÅZ‹ÕZŶ°ŒeÁ½ZÅÁ„aŠ¿Y{€f§{¶¯€Ë|»Հƻµ{ZŸ,|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€« –]YÁÃ{YžÌ]Á֫¬uÖ¿Z¼//‡MÁÖ´Àŀ§,Ö//‡Z]€Ë|»Õ·»,ÖËY€mY€Ë|»Õ{Y€» |Àf‹Y{”u|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|Àֻ¼Ÿ Õ{ļÌ]d¯€‹ָ̼°e½Z»{ļÌ]cZ»|yY€Ë|¬e ¶¯€Ë|»Ö¿Z»Y€f¯{,½Z»{Ád//‹Y|Æ]½ÁZ »Âb‡Z^Ÿ€f¯{½ZËZ«M”uZ]Öf//ˆŒ¿֗ ÕZʼnÔeÁcZ»|yY,½Y€³ZjËY»YÁ|ÌƋ{ZÌÀ]ևZ]€Ë|»Öv¸»Ád‡ZËÁÂu Y|ƋÃ{Y¿Zyָ̼°e½Z»{ļÌ]{Y{Y€«ÕY€mY{Õ{ļÌ]d¯€‹ÖfˀË|»ºÌeÁ¶»ZŸ€Ë|» Âb‡Z^Ÿ€f¯{dˆŒ¿¾ËY{-Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹€Ë|¬e,½Y€³ZjËYÁ €ÌyYµZ‡|ÀqÕZÅÕZ°¼ÅÄ]ÃZ‹YZ]½Y€³ZjËY»YÁ|ÌƋ{ZÌÀ]½Z»{Ád‹Y|Æ]½ÁZ » d¨³½Y€³ZjËYÁY|ƋÃ{Y¿Zyָ̼°e½Z»{ļÌ]{Y{Y€«½YÂÀŸdve|ÌƋ{ZÌÀ]ÁÕ{ļÌ] ÁÂƼm†ÌW¹€fv»½ÁZ »Õ|ÌƋZ«MkZu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYÄnuYÖ³|ÀËZ¼¿Ä] Ä¿Z‹Â°fz‡ÕY€mY{Õ{ļÌ]d¯€‹ÖfˀË|»ºÌecZ»|yY,|ÌƋ{ZÌÀ]Ö·ZŸd//‡ZË Ä]{Y{Y€«¾ËYÖ´ÀË|¬¿¾Ì»Pe{įÖeÔ°Œ»{ÂmÁZ] ºÌËZ¼¿Ö»€Ë|¬e{Y{Y€«¾ËYcY|Æ e Ä]½M[¸˜»lËZf¿ÁºÆ»ÕZÅ{ÁZf‡{Yְ˽Z³|‹ļÌ]Õ|À¼fËZ“ŠËY‚§Y,|»M{ÂmÁ dˆ¿Y{¾Ìˆve¶]Z«Y{Y{Y€«¾ËYÕY€mY{Õ{ļÌ]Õ|À¼¿YÂeÂb‡Z^Ÿ€f¯{ |ËMÖ»[Zˆu dË|mÁÕ|À¼¿YÂeZ]d‡Y|ÌƋ{ZÌÀ]Ä¿|]YįÕ{ļÌ]d¯€‹ºË|À‡€yZ̈]{€¯½YÂÀŸÁ {€°¸¼Ÿ |ËM€]€ÌyYµZ‡ć{,Œ¯½Z»{ÕZÅÃÁ€a¾Ë€eºÌœŸYÖ°ËÃ|ƟYdˆ¿YÂe ÁZŒ¯Z“|¼v»…|ÀƻĻY{Y{ d‡YÃ{Â]µÂ^«¶]Z«Á¥Z¨‹ZŵZ‡¾ËY֗{Õ{ļÌ] Ö°ËY½Y€³ZjËYÁY|Ƌ‚ »Ã{Y¿Zyָ̼°e½Z»{ļÌ]{Y{Y€«Õ{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{Y€«¾ËYÕY€mY{įÖËZÅŠ·Zq{ÂmÁZ]{Á‚§YÁdˆ¿Y{ļÌ]d ÀÕZÅÃÁ€aZ´»Y Ö·|¼ÅZ]Ze{Â]¾ËY€]Ö ‡ÁºË{€°¿¦«Âf»YՀ³ļÌ]cZ̸¼ŸÃZ³pÌźË{Â]Á€]Á½MZ] …|ÀÆ» ºÌËZ¼¿Y€mYÂv¿¾Ë€fÆ]Ä],–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ZÀ¯{YÖ¸»ÃÁ€a¾ËYÖÅY€¼ÅÁ ÕY€mY{ºÌ¬fˆ»€Ì£Z˺̬fˆ»—Ä]įd¯€‹½Z¯Y¹Z¼eY€Ë|¬e¾¼“½ZËZa{ÁZŒ¯ €Œ«Ä]Ö¿Z‡d»|y†¨¿™Zv·Ä]{Y{Y€«¾ËYºË|¬f »{€¯½ZÌ],|¿YÄf‹Y{Š¬¿{Y{Y€«¾ËY ½ZÀ»ÕY|yįd‡YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Õ{ļÌ]d¯€‹ÕY€]YÕ{ZˁcZ¯€],½Y€³ZjËY‚ » Ö³|ÀËZ¼¿Ä]Âb‡Z^Ÿ€f¯{½ZËZa{ ºË€¯Z‹½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYÄ]Ö¿Z‡d»|yªÌ§ÂedÆmÄ]Y {¼¿Y|ÅYÁZŒ¯…|ÀÆ»Ä]YՀË|¬es·½Y€³ZjËY»YÁ|ÌƋ{ZÌÀ]Ö·ZŸd‡ZˁY ¾ËƒZ»Ä·Z‡ć|»½Y€ËYcY{Z®¿Z]¾Ë€Ë |¿Z‡Ö»¿YY «¾ËƒZ»»€Æ‹{ćԯćć|»gY|uY½Y€ËYcY{Z®¿Z]Z//‡ć|»¾Ë€Ìy{Zf//‡ ćć|»ՁZ‡Â¿,½Y€ËYcY{Z®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯Z£MY¹ÔËY€Æ‹Ã{ µZË{Z̸̻lÀaYŠÌ]ŽÌzeZ]¹ÔËY½Zf‡Y€Æ‹Ã{½Zf‡€Æ‹ž]YÂeY¾ËƒZ»€Æ‹ćԯ ć|»¾Ë‚´ËZm|Ë|mć|»Á|‹Z£M½Y€ËYcY{Z®¿Z]Z‡ć|»¾Ë€Ìy{Zf‡–‡Âe Ä]|Ë|mָ̐veµZ‡Z£MÁµZ‡ÃZ»€Æ»Z]½Z»‚¼ÅÁÃ|‹€Æ‹¾ËYÄ·Z//‡Ö¼Ë|« ՂËÄ»Z¿€]Á€Æ‹¾ËY{ćԯćć|»dyZ‡¶uY€»Z£MZ] |̇|ÅYÂyÕY{€]ÀÆ] {Y| e,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Á½Z»€¯,½Z³‚»€Å½Zf‡Yć{€´Ë{ć|»Ä//‡gY|uYÕY€] Ö»{€»ÕZÅdËZ¼uÁ¾Ë€Ìy,®¿Z]½ZÀ¯Z¯ÕZÅ®¼¯¶v»Y{Zf‡¾ËYÃ|‹ÄfyZ‡…Y|» Ä·‚·ÁÃ{¶Ì‡ª—ZÀ»{Ã|‹ՁZ‡Â¿ÁgY|uY…Y|»[ZˆfuYZ]Œ¯•Z¬¿֐«Y{ €Æ‹{ć|»Á{‚Ì¿ÕZmµZ‡ÕY|f]YÃZ»Á{֗ d§€eY€§Ä//‡|»YÂ//Œ¯Ã{ {Zf‡¾ËY–‡ÂeµZË{Z̸̻lÀaÄÀ˂ÅZ]®Ë€Å‚Ì¿½Zf‡Ây½Zf‡YÄ̸̟Z¼‡YĬ˜À»Á½ÁZ¯ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä] {€¯¹ÔŸY¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ¾Ì»½Y€ËY®¿Z]{Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Ä]µZeYÁՁYcZ̸¼ŸZ£M d‹Y{|ÅYÂycZ»|y|^‡¶Ì¼°e¾ÌÀr¼ÅÁ[¸˜» ¦¸fz»ÕZÅŠz]Z]ÕZ°¼Å¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì·ÂeYdËZ¼uÂy{|Ì ‡Âa {|Ì·ÂeYdËZ¼uÂy{Õ{ZˁcZ»Y|«YÄf‹~³ÕZŵZ‡{{Á‚§Y|Ì·Âe [€£½Z¼Ì‡ՁY|¿YÃYYdËZ¼uĸ¼m½MYį,Äf§€³c¾Ì»½Y€ËY®¿Z] ‚¯Y€»ՁY|¿YÃY¾ÌÀr¼ÅÁ¦¸fz»ÕZŽZf‡Y{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYdËZ¼u,ŻM d‡YZÅ_ZeZf‡YÁZÅ®e¾Ì§Z]ÕZ°¼ÅdÆm½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÖ¼¸Ÿ €Ìˆ»,®¿Z]¾ËYՁYÂn»~yYZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛY,¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {‹ŠÌaY€eY¼ÅÕ{Zf«YÕZÅŠz]Y®¿Z]dËZ¼u ®¿Z]ՁYcY€¬»Á–//]Y“Z]ª]Z˜»¾Ì»½Y€ËY®¿Z]ՁYÂ//n»Á|Z] œÀ»Ä]Z¼Ì¿ՁYcÔ»Z »ÄqZb°Ë¹Zœ¿Ä¿Z»Z‡Ä]®¿Z]¾ËYև€f‡{Z],Ղ¯€» ¹Zn¿YœÀ»Ä]½Y€ÆeYÖ°¿Z]¾//Ì]YZ]{dË”Ÿ‚Ì¿ÁY‰Á€§Á|//ˀy d‡YÃ|‹d¬§Y»Ղ¯€»®¿Z]Z]ՁYcÔ»Z » ‚Ì¿ՁYÕ| ]¶uY€»Ân»~yYÄf§€³cÕ|//À]½Z»ÁՂËÄ»Z¿€]ª^— d§€³|ÅYÂyY€«¹Y|«YÁՀ̴Ìa{»Z^«Z f» ®¿Z]ÕÂ//‡Y®¿Z]¾ËYՁYÂn»Á|¹ÔŸYZ],¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ½Zˀf//Œ»Ä][¸˜»cZ»|yÄWYY,¾Ì»½Y€ËY®¿Z]Y|//¿Yº//Œqd¨³Ղ¯€» ÕZʼnÔeZ]Zf‡Y¾Ì¼Å{į,d//‡YÕ{Zf«Y¾Ì·Z §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeŽyÓZ] …Z//‡Y€]ՁYcZ»|yÄWYY†a¾ËYYÁ{Z®¿Z]ՁYÂn»Äf§€³c {Â]|ÅYÂy¾°¼»Ղ¯€»®¿Z]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ ÃZ‹YZ]¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»|Ì ‡Âa|Ìn¼·Y|^Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ®¿Z]‚ÌÆneÁ¥Y|ÅYª¬veÕY€]€ÌyYÕZÆ·Z//‡{Äf§€³cÕZʼnÔeÄ//] ÄWYYd‹Y{ZƛY,µZfÌnË{ÕY|°¿Z]ՁZ//‡Ã{ZÌaÕY€]¹ÓÕZÅdyZ//‡€ËÄ] ÕZÅdyZ//‡€Ë{ZnËY,\ //‹‚ÌÆne,cZ»|y|^//‡¶Ì¼°e,ÄqZb°ËcZ»|y ÕZ°¼ÅÁ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{dÌ·Z §¹ÓÕZŁÂn»~yYÁµZfÌnË{ÕY|°¿Z] Õ{ZˁŠz]į,d‡YÃ{Â]¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¥Y|ÅYYÖaZeZf//‡YÕZÅd¯€‹Z] d‡YÃ|‹ª¬v» Õ‡Y¾Ì»½Y€ËY®¿Z]ՁYÂn»Äf‹~³ÕZŁÁ{Ä¿Zfz^//‹Ây{Á‚§YÕÁ cZ»|yÄWYY{|¿YÂeÖ»Õ{ZˁZ̈]Š¬¿Â“»¾ËYį,|‹{ZՂ¯€»®¿Z] {Zf«Y½ZÆm {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€Ë»YZ^yY dˆ°‹½Y€Æe[M¥€»Ä·Z‡{¯ [M¥€»Õ|{ŠËY‚§YY½Y€Æe½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ¥€»{¯…Z‡Y¾ËY€]d¨³Á{Y{€^yÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿½Y€Æe ‰Y‚³¾Ë€eÁZe,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |//‹Äfˆ°‹€ÌyYµZ//‡֗{½Y€Æe[M ÕZmÖ]MµZ‡{įÖËZÅ|‡{Y| e|Å{Ö»½ZŒ¿½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€‹ d‡YÃ|‹|‡|¿Y{Ö³|‹€a|{ÃZnÀaZe¶Æq¾Ì]ÃZ»{Y{€yÄf¨Å¾Ì»Á{ZeÁ d‡Y|‡|¿Y{Ö³|‹€a|{{Zf¨ÅZeÃZnÀa¾Ì]įÖËZÅ|‡{Y| e…Z‡Y¾ËY€] įÖËZÅ|‡{Y| e |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]ZÅ|‡¾ËYĸ¼mYÀ¼Ì‡Á|ÀƇ,{ÁÃ|ÀËYį ÁZ̸Ÿ|¿Âf³ZÆ¿M¾Ë€f¼Æ»įd‡Y|‡‚Ì¿|¿Y{Ö³|‹€a|{Ze{Zf¨Å¾Ì] įd‡Y|‡|¿Y{Ö³|‹€a|{YŠÌ]įºÅÖËZÅ|‡{Y| e d‡Y½ZÌf· {Á|̨‡ÁÂb‡Z^Ÿ|ÌƋ,Äy€¯,ZÆq½ÁZ¯|‡Ä]½YÂeÖ»ZÆ¿M¾Ë€f¼Æ»ĸ¼mY įd‡Y½M€´¿ZÌ]½ZŒ¿½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹ÁZe‰Y‚³ {€¯ÃZ//‹Y Ö]MµZ‡{‚Ì¿ZʼnZ]½Y‚Ì»įd‡YÖ·Zu{Œ¯ºÆ»ÕZÅ|‡Ö³|‹€adÌ “Á Z»YÃ|‹d^iÖ³|¿Z]€f¼Ì¸Ì» Ä°¿MZ]ÃZ»{Y{€yºÅ{ZËZeÁÃZ»€Æ»ÕZm d‡YÃ|‹ÄmY»ŠÅZ¯Z]µZ‡ZaÄ]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿ Á®ËĸZ§Ä]€¯Â§ÕZ¼ÌaYÂÅÕY€]Äi{Zu¾Ì»Á{ ¾ËY,½Z¼‡MÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹€¯Â§ÕZ¼ÌaYÂŽ|//‹ÖeZ̸¼ŸY| ]Á®Ë Â^n»½Y€ÆeÄ]YÂÅYYÁ€a¾f‹Y~³ÃZ¯ļ̿Z]Á|‹ÖÀ§Ž¬¿Zq{Y{|n»Z¼ÌaYÂÅ ÃZ»{Y{€yºÅ{Ä^À‹Á,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |‹YÂÅYÃZ³{Á€§{ÕY€˜“Y{Á€§Ä] ÃZŒ¿Z»€¯ ½Y€Æe€Ìˆ»{½Z¼‡MÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹«€¯Â§»ÕZ¼ÌaYÂÅ|¿Á€§®Ë ֻ¼Ÿ–]YÁ |‹{Z]M€Æ»ÃZ³{Á€§{ÕY€˜“Y{Á€§Ä]Â^n»ÖÀ§Ž¬¿¶Ì·{Ä] ÃZ¼‹YÁ€aÕY€˜“Y{Á€§t̓Âe{,©Z¨eY¾ËYÕY{€§½Z¼//‡MÖËZ¼ÌaYÂÅ d¸ŸY«½Z^¸y–‡ÂeÂe»ÄÀÌÆ]{€¯Z¯{µZ°‹YdËÁ»ÃZŒ¿Z»€¯ ½Y€Æe€Ìˆ» ÕZÅ{Y|¿Zf‡YdËZŸdÆmÄ]{€¯|̯ZeÕYÄ̟ԗY{Á¹ÔŸYÕY€˜“Y{Á€§¾ËY ¾ËY{ |//‹{Z]M€Æ»{ÕY€˜“Y{Á€§Ä]Â^n»Á|¿Z»ÃZ¯ļ̿YÁ€a¾ËY,ÖÀ¼ËY ՁYÁ€a–yÄ]ÁÖeZ̸¼Ÿ»Y{|n»Z¼ÌaYžËYį{Y{€^y½Z¼‡MÖËZ¼ÌaYÂÅÄ̟ԗY ÃZ³{Á€§Y|^»YZ]¾ËYÁÄf‹~³\‹Y{|n»Z¼ÌaYžËYµZu¾ËYZ]«d‡YÄfŒ³Z] Â^n»Á|À¯¹Z¼eY{Ây€¨‡dˆ¿YÂf¿YÁ€aÃZ¼‹Ä]½Y€Æed¼‡Ä]YÂÅY |‹YÂÅYÃZ³{Á€§{Õ€˜“Y{Á€§Ä] {‹Ö»ՁY|¿YÃY½Y€Æe ½Y|¼ÅĬ^—Z˜« €Ìˆ»{Ĭ^—Z˜«d¯€uŠËZ»M¶uY€»d¨³Â//Œ¯[€£¾ÅMÃY¶¯€Ë|» Ä]Z˜«d¯€u€Ì//ˆ»¾ËY{Õ{ÁÄ]Á¹Zn¿YÃ|ÀËMÁ|Àq{½Y€Æe ½Y|¼Å Z]³Ád¨³{{Y„¿ºÌÅY€]Y|Ì ‡|̇ {‹Ö»ՁY|¿YÃYd//Œ³€]Ád§c ¾ÅM–yªÌ«{և€]Z]Ã|ÀËMÁ|Àq{½Y€ËY¾ÅMÃYÖÀ§½Z‡ZÀ‹Z¯{Á‚§YZ¿€ËY ¶Ë¾ËYÕÁ€]Ĭ^—Z˜«d¯€uÕY€]ÖÀ§ÕZÅŠËZ»M,½Y€Æe ½Y|¼Å€Ìˆ» Z˜«֋Á€§d̸],֌ËZ»M¶uY€»½ZËZaY†aÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YY ¶¼ud¯€‹–‡Âe€Ìˆ»¾ËYÕZž³YÁ{€¯½ZÌ]{‹Ö»Z£M½Y€Æe ½Y|¼Åġ Y|ƌ» ½Y|¼ÅZ˜«kÁ€yÄ]ÃZ‹YZ]{Y„¿ºÌÅY€]Y {‹Ö»¾Ì»ZeZmָ˶¬¿Á €Ìˆ»¾ËY{Ã|»M{ÂmÁÄ]cÔ°Œ»,Äi{Zu¾ËYYÄf¨Å®Ëd‹~³Z]d¨³¶Ë {Á‚§YŒ¯[€£¾ÅMÃY¶¯€Ë|» |‹Y€«€]ÃZ]Á{|ƌ» ½Y|¼ÅZ˜«Á¥€—€] ¶¼uÕZÅd¯€‹–‡Âe,Á€Å|ƌ» ½Y|¼Åġ€Ìˆ»Z˜«€“ZuµZu{ ḑ€›Z]ZÅZ˜«¾ËYd‹Y{ZƛYÕÁ {‹Ö»¹Zn¿YZmÁ¶Ë¾]ָ˶¬¿Á |ÀfˆÅÄfzeZÆqÕZÅÄa¯Z]ÖËZž³YÁÕYY{,€¨¿ ZÅÂeY€aYcZ¿Z°»YZ]֘ˆ«ÕZÅ֋³‰Á€§ÕY€]Ä»Z¿€] YįÖ¸yY{ÕZÅÖ//‹Â³ŠËY‚§YÕY€]Ä »Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ],cZ—Z^eY€ËÁ½ÁZ// » ,ÂeY€aY®ËYZ¼//‹€³Yd¨³,|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÃ|‹ՁZ‡\‡ZÀf»¶»ZŸºf//ˆÌ‡ ֋³µÂaÁ|ÌÀ¯d§ZË{Հe¾ÌËZad¼Ì«Z]Y֋³|Ì¿YÂeÖ»,|ˀ̴]cZ¯ºÌ‡ ½Z°»Yįd‡YÖ¿Zˆ¯ÕY€]֋³¾ËYÖ¸Y{€]Z¯½Âq,{‹Ö»º¯½Zf“Â^«Y ÃZ‹YZ]Ö¼›Z¿€Ì»Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |¿Y|¿YÖmZy|À¼‹ÂÅÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡Y ¶»ZŸºfˆÌ‡½YÂÀŸdveՂÌqd‡YÃ{€¯ZƛYÖ¿Y€ËY¶»ZŸºfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡YÄ] Z]ž^À»…‡¾aÁYÁÃ|‹ՁZ‡\‡ZÀf»¶»ZŸºfˆÌ‡®ËÄ°¸],ºËY|¿Ö¿Y€ËY Y,Ã|‹ՁZ‡\‡ZÀf»Ö¿Y€ËY֋³ÕY€]–¬§įd‡YÕ|ËÁ|¿YÕZÅ֋³ÕY€] ¾ËYY|ÀÅYÂz]Ö¿Y€ËYÕZÅ֋³€³YÔj»įd‡Y¾ËYZÅՁZ‡\‡ZÀf»¾ËYĸ¼m Äf‹Y{{ÂmÁÖ¿YÂz¼Å¶»ZŸºfˆÌ‡Á¾ŒÌ°Ì¸aY¾Ì]|ËZ],|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y¶»ZŸºfˆÌ‡ |ËÁ|¿Y{€¯½ZÌ]Ö¿Y€ËYÕZÅ֋³{Ö¿Y€ËY¶»ZŸºfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡YÃZ]{ÕÁ |‹Z] ¾ËYYÖf«Á֋³Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹€ÅÁd//‡Y…‡¾aÁY¶»ZŸºfˆÌ‡®Ë Z» |Å{Ö»¹Zn¿Y‰{ÂyÕY€]ՁZ‡\‡ZÀf»Հ‡®Ë,|À¯Ö»Ã{Z¨f‡Y¶»ZŸºfˆÌ‡ Ä°ÀËYÕY€]ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YÖËZÅՁZ‡\‡ZÀf»…‡¾aÁYÕÁ½Z»{ÂyZ¯ÕY€]ºÅ ,Ö¿Y€ËY€]Z¯€aÕZžŒÌ°Ì¸aYYÕY{Ây€]Z]|¿Â‹Ö»|Ì·ÂeįÖ¿Y€ËYÕZÅ֋³ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MY|À¿YÂf] ÖËZf‡Á¾°ˆ»¹YÁÖ¿Z»Âe½Â̸̻ŠËY‚§Y d·Á{ºÌ¼eZœf¿Y{ d·Á{Ä]{ZÌÀ]¾ËY{ZÆÀŒÌaÄWYYYֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ]ՁZ‡Z]»Y½ÁZ » {Y{€^y½Z»Âe½Â̸̻Ä]YÖËZf‡Á¾°ˆ»cÔÌƈe¦¬//‡ŠËY‚§YÕY€] ÕZÅ|uYÁՁZ//ˆÆ]|¿ÁdÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{½ZË|Æ»×Y‚Ë‚Ÿ,€Æ»‰Y‚³Ä] Ä·‚·ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁµZˆ»YÃZ»€Æ»½ZËZaZe€j¯Y|ud¨³Ã{Ä·‚·ֿ°//ˆ» ½Z̓Z¬f»¶ËÂveÁÃ|‹¶Ì¼°e|¿|‹cZˆyÁ\̇MZq{Äf‹~³µZ//‡įÃ{ ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻Œ¯€‡Y€‡{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿Â‹Ö» \·Z«{|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻YŠÌ]{Y| e¾ËYYį{Y{{ÂmÁÖËZf//‡Á ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻ՁZˆÆ]d¨³,|¿|‹ՁZˆÆ],ÖËZf‡Á¾°ˆ» Ã|‹¹Zn¿Yև|ÀÆ»cZ»|y¹Zn¿YÁȬ¿ÄÌÆeZ]Á¾°ˆ»{ZÌÀ]d¼ÅZ]ÖËZf//‡Á ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÄ¿ÓZ//‡gY|uYį\¸˜»¾ËYÕÁM{ZËZ]½ZË|Æ» d//‡Y {Á‚§YÁ{Y{t̓ÂeµZ‡{YÄ»Z¿€]¾ËYÕY€mY,d‡Y{ZÌÀ]Z¯Ä»Z¿€]{ÖËZf‡Á Y‚ŽÂÀ¯Ze®q¯ÕZŀƋ¾ÌÀr¼ÅÁÖËZf‡Áֿ°ˆ»|uYÁY‚ŁY |uYÁY‚ÅÁÃ{Y{ZÆ¿MÄ]dyZ‡cÔÌƈeÁ|¿YÃ{€¯{Y{Y€«|¬ŸZÅ®¿Z]Z]|uYÁ d‡YÃ|‹½Z̓Z¬f»¶ËÂveÁ¶Ì¼°e{Y| e¾ËYY ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yÃYcYÁ¾°ˆ»½ÁZ » {‹Ö»ÖeZ̸¼Ÿ¾°ˆ»…Â]ÁÂu{|Ë|m©Z¨eY ¾°ˆ»…Â]¹Z¿ ¦Ë€ e˜À̼ÅÁdˆÌ¿…Â]Ĩ̛Á¾ËYÖ¸¯—Ä]{Á‚§YÕÁ dˆÌ¿¾ËYºÅ¾°ˆ»…Â] ¾°ˆ»d¿ÁZ »įÖu€—d¨³‚Ì¿{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ՀË|« …Â]½Z»Z‡ÁÄËZ»€‡YZ]®¼¯Ä]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ {Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁYZŒf¿Y|¿‚]cZf//‡Y|ÅYÂyÖ» d‡Y ÕY€]Ö ¨¿Äqs€—¾ËYÄ°ÀËY€]ÖÀ^»֌‡€aÄ]x‡Za{ÕÁ µZeY€Ìˆ»¾Ìfˆz¿ŠÌaµZ‡ZÆq{Á‚§Y,{Y{¾°ˆ»YZ] ½Z¼fyZ‡Á¾Ì»©Á|À½YÂÀŸÄ]ÄËZ»€‡YZ]Ä]¾°ˆ»YZ] |¿{Â]Ã{€¯ÕY~³¥|Å—¾ËY€Ìˆ»½M\·Z«{|‹{ZnËY d¯€‹,½Z³|¿Z‡,½YZ‡ÃÂ^¿YZÌ¿{»Ö·ÂaÁÖf¨¿ž]ZÀ»į ¾Ì»ZeÄËZ»€‡YZ]ªË€—YZʼnÁ€¨]ÁZˆ]ÁÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅ {‹ ½Z¼fyZ‡Á¾Ì»©Á|À¦Ë€ ed¨³{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY |ËZ]µZu{‹½Z»Âe½Â̸̻®Ë©Á|À|uYÁ€Åį{Â]¾ËY .|̇Ö»Zn¿Y€‡ÄqÄ]µÁY€Ìˆ»¾ËYµZ‡lÀaY†a|̇€a d¯€‹–¬§µZ‡lÀa¾ËY{Ö¸¯—Ä]d//‹Y{½ZÌ]ՀË|« µZ^¬f‡Y֏yŠz]|¿{cZf‡YYÃÁ€a¾ËYÖf·Á{ÕZÅ {€°¿ ©Á|ÀlÀa¶¯{Ö//f·Á{ÕZÅd¯€//‹¾ËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ {įÖ·Zu{ֿ°ˆ»|uYÁḑ€›Z]|¿{€¯†Ì//‡Ze ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ëº¯d‡{µZ‡lÀa¾ËY |¿YÄfyZ‡ZÅÃ|¿Z‡Œ¯ÕZŀƋ{ ՁY»¦¸//‡©YÁYZ//Œf¿Yd¨³Õ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯¾ËY YZ]ž]ZÀ»Ä]¾°ˆ»ÕZÅÃ|¿Z‡µZeY€Ìˆ»¾Ì»Á{{Y|¿Zf‡Y Ád§ZË{dyZ‡cÔÌƈe½YY|»ZƇµÂaYįd‡YÄËZ»€‡ .|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y€Ìˆ»¾ËYYZÅÃ|¿Z‡ZËM|¿Zˆ]½Z¼fyZ‡ Ã{Z¨f‡Y½Z¼fyZ‡Á¾Ì»©Á|ÀYį¶Ì·{½Z¼ÅÄ]{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯µZ^¬f‡Y€Ìˆ»¾ËYY|‡Ö»€œ¿Ä]|Ì ]|¿{€°¿ ½Z¼fyZ//‡Á¾Ì»©Á|ÀZ]©YÁY©€§d//‹Y{½ZÌ]ՀË|« ¦¸‡©YÁYYZ]{½YY~³ÄËZ»€‡Õ|¬¿Ã{ÁM¶«Y|uÄ°ÀËY {į|‹Z]ZÀ]ž]€»€f»®Ëd¼Ì«µ{Z »|ËZ]{Y|¿Zf‡YՁY» Y{¹ZƇ½Z»Âe½Â̸̻®ËZ]{Y€§Y½Z¼fyZ//‡Á¾Ì»©Á|À ½Z»Âe½Â̸̻|ËZ]¶«Y|u©YÁYÂ“»{Z»Y|¿|//‹Ö» ¾Ì»©Á|Àd˂»|‹ÁM{ZËÄ»Y{Y{ÕÁ |À‹Z]Äf‹Y{µÂa ¦¸‡©YÁYd˂»YÃ{Zf§YÃYŠÌaµZ//‡lÀaį½Z¼fyZ‡Á d‡Y€fŒÌ]{Y|¿Zf‡YՁY» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad com ,d·Á{½Âq{Y|//¿…Â]{¾°//ˆ»Ä]Õ{Z¬fŸYd¨³ºÅ Á{Zf«YcYÁÁ…Â]½Z»Z//‡,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ |¿Y|¿¾°ˆ»…Â]Y֨ˀ eÖËYY{ Ã|Œ¿¦Ë€ e½YÂÀŸpÌÅÄ]Ö¸¯—Ä]d‹Y{Zƛ¾ÌÀr¼ÅÕÁ .dˆÌq¾°ˆ»…Â]į įÄr¿Md¨³­Ô»Y½YÁZŒ»¦ÀÄË{ZveYµÁY†ÌW\WZ¿ ¾°ˆ»…Â]ÕY€]įÕZÅÄ»Z¿€]Y{Â//‹Ö»Ã|ÌÀ‹ÁÃ|Ë{ d//‡Y…Â]Ä]ZÅ®¿Z]YÕY|ÅZ´À]µZ¬f¿Y|ÀÀ¯Ö»¹Ô//ŸY ¾ËY{į{Â//‹Ö»ÕY|ÅZ´À]®Ë{YÁ֟¿Ä]…Â]ÖÀ Ë Y‚³Z¯Á|À¯‰Á€//§Á|ˀy®¸»|ÅYÂyÖ»ÕY|//ÅZ´À] ZaÁY{Ä¿,Z°Ë€»M{Ä¿ZÌ¿{ÕZn¯pÌÅ{Á‚§YÕÁ {‹‰Á€§ {Y|¿{ÂmÁ­Ô»Y…Â]Z˾°ˆ»…Â] ©€‹{Ä¿Á |ËZ]¾°//ˆ»…Â]{€¯¦Ë€ e|ËZ]µÁY{€¯tˀeÖËZ^¬Ÿ {€Ì´]¶°‹ÕZÀ^»Äq€] ,ԗ¶j»d//‡Y¾´¼ÅZ¿ÕÓZ¯®Ëį¾°//ˆ»{Y{Ä»Y{YÕÁ dˆÌ¿¾´¼ÅÕZÅÓZ¯€´Ë{Ád¨¿,¹|À³ įÕZ¯d¨³­Ô»Y½YÁZŒ»¦ÀÄË{ZveYµÁY†ÌW\WZ¿ Ä]d‡Y…Â]{ÕY|ÅZ´À]֟¿Ä]dˆË€Ì³¶°‹µZu{ …Â]{ÃZ]Á{Y{Ây¹ZƇÁ{€Ì³Ö»¹ZÆ//‡–¬§Áē€Ÿ {Y|¿ZÅÃÁ€a¾ËY{֌¬¿¾ËY€]ZÀ]|À¯Ö»ÄWYY ÕY€]ÄËZ»€‡¾Ì»Ze{ZÅ©Á|À¾ËYd‹Y{ZƛYÃ{Y{¼v» Á½Z¼fyZ//‡d ÀÁÂu{µÂveÁÖf À|Ì·Âed//ˬe |ÀfˆÅ¾Ë€§MŠ¬¿Z̈]Œ¯¾°ˆ» ¦Ë€ eZÅ©Á|À¾ËY\·Z«{įÕYÃÁ€a€Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ZÅÃÁ€aZed‡YÄ·Z‡Ä//‡ZeÁ{{Á|v»c|»ÕY€]{Â//‹Ö» |¿Â‹ÄfyÁ€§Á¶Ì¼°e ֗d¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » Šz]{©Á|ÀZÆqZeÄ//‡ŠÌaµZ//‡lÀaZeZÆq|Àq Á{ZnËY¾°//ˆ»®¿Z]ÕY~³ÄËZ»€//‡d¯€‹Á֏y |‹ž«YÁµZ^¬f‡Y{»ÁÄf‹Y{Ö·Â^«¶]Z«{€°¸¼ŸÄ¿Zfz^‹Ây d·Á{{ÁÁY~·|‹Z]Y~³€ÌiZe|¿YÂf]įd//ˆÌ¿Ö//‡Z̬»Z»Y Ä°ÀËY\^‡Ä]d‡YÕY~³¶ËÁ€fŒÌ]ՁZ//‡€fˆ]½YÂÀŸÄ] {€yÕZÅÄËZ»€‡d¯ZŒ»Z]Œ¯t˜//‡{Ö³‚]ÕZÅZ¯ ½YY~³ÄËZ»€‡{ÂyÄ]ZÅdÌ·Z §¾ËYZ¨f¿YÁ{Â//‹¹Zn¿Y¹{€» {{€³Ö»€] ­Ô»Y½YÁZŒ»¦ÀÄË{ZveYµÁY†ÌW\WZ¿,ÖËZ^¬Ÿ¹Zˆu YZ]¾Ì]•Z^eYh//v]{d¨³ÃYcYÁ¾°//ˆ»½ÁZ » Á¾Ì»ÕZÅ©Á|À¶Ì^«Y|Ë|m©Z¨eY…Â]Á¾°//ˆ» {ÁÁÁ¾°ˆ»ÃÂ^¿YÕZÅÃÁ€aÄ]ª¸ f»ÕZÆfÌ¿ÂË,½Z¼fyZ//‡ ֏ZfyYÕ¸]ZeZfyYÁ…Â]Ä]Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»€j¯Y {‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÕ{ÁÄ]ÓZ¯…Â]{¾°ˆ»ÁÂu ¾°ˆ»½ÁZ »«Ã{Y{¼v»{¼v»»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {d¨³{Zf«YÂË{YÄ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ//‡Á ¶Ì^«Y|Ë|m©Z¨eYć…Â]Á¾°ˆ»YZ]¾Ì]•Z^eYhv] ÃÁ€aÄ]ª¸ f»ÕZÅdÌ¿ÂË,½Z¼fyZ//‡Á¾Ì»ÕZÅ©Á|À Á…Â]Ä]Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»€j¯Y{ÁÁÁ¾°//ˆ»ÃÂ^¿YÕZÅ ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»ÁÂu֏ZfyYÕ¸]ZeZfyY˜À̼Š{‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÕ{ÁÄ]ÓZ¯…Â]{ [~mZ]–^e€»į|Ë|mcZ«Z¨eY¾ËY¹Á{ÁµÁYª‹{Á‚§YÕÁ ÕY€]|¿YÂeÖ»Z̈]d‡Y¹{€»Á֟Z¼fmY{€yÕZÅÄËZ»€//‡ ¾°ˆ»YZ]½Âq|À¯{ZnËYYÕY|ËZa{Zf«Y{€yÕZÅÄËZ»€‡ d‡Yc|»|À¸]ºÅÁ¾X¼˜»YZ]ºÅ Á{¾ËYd¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ » Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡YZ]¾ËY{įÕ{Y€§Y{‹Ö»hŸZ]Ö³„ËÁ |¿Â‹Y{Ây€]ºÅÖÀX¼˜»{‡Ä̋Zu®ËY|ÀÀ¯ ē€Ÿ€]ÖÀ^»ÕZ¯Âf‡{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{Á‚§YÕÁ Y¾°ˆ»|Ì·Âehv]Ä¿ZzeYÁ¾ËYÄ°¸]{Y|¿…Â]{¾°ˆ» ÕZÅ©Á|À{ZnËYÄ°¸]d·Á{dËÂv»Z]Ä¿ºÆ¿M|À¯Ö»µZ^¿{ {€Ì³Ö»¶°‹…Â]dˀË|»ÁdËÂv»Z]į ÁÃÁ€aՀ]Z¯ÁdÌ «Â»…Z‡Y€]d‹Y{ZƛYÃ{Y{¼v» ¹ZƇ‰YÁÕY~³d¼Ì«Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃÁ€a¶v»‰Y Ö»Z¼e{‹Äf¨³įdˆÌ¿—¾ËY{Â//‹Ö»¾ÌÌ eÄ¿Z³Y|m dˆÌ¿¾ÌÀq¾ËYÄ¿|¿Y{d¼Ì«®Ë¾°ˆ»ÕZÅÃÁ€a ¾ËYÄ]{ÁÁÕY€]Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅd¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y|¿{ÂmÁ½Z¿MÕY€]ֿ¿Z«ž¿Y»ÄmÁpÌÅÄ] ¾ËYd¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁįÖ//Œz]{Y{ÄmÁÁ{Â“» ֏yŠz]ÕZÅd¯€‹ÕY€]ÖfuÃ{€¯²ÀÅZ¼Å…Â] Y|À¿YÂf]Á|¿Y~´]­Y€f//‹YÄ]Y{ÂyÕZÅÃÁ€aÄ°ÀËYÕY€] {Y{{ÂmÁd̸]Z«¾ËY|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ»{€»ÕZÅÄËZ»€‡ Y{Ây֓YY²Àŀ§¾ËYՁY|¿YÃYÕY€]ºÅd·Á{{Á‚§YÕÁ {€¯¹ÔŸYՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |¿YÄf‹Y{‰‚˾°ˆ»Ö¸»s€—½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^i|{ ¶Ì·{Ä]½Z̓Z¬f»|{¾ËY€]ZÀ]|¿YÃ{Â^¿¾°ˆ»|«Z§,|¿Y d‹Y{|ÅYÂy‰‚Ë|¿YÃ{Â]ֿ°ˆ»|uYÁ®·Z»Ä°ÀËY ºËYÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹Y{Ây¥|ÅÄ »ZmZ»|‹ÁM{ZËֻԇY {ÁºËY{Ä£|£{,¾°ˆ»֓Z¬f»¥|ÅÄ »Zm¾ËYÕY€]Á Y€q|À‹Z]½Y€´¿|ËZ^¿{Y€§Y¾ËY¾ËY€]ZÀ]-ºÌfˆÅdÌ·Z §µZu |‹|ÀÅYÂyÄ¿Zy\uZį ZÅÓZ¯Öy€]ÕY€]įÖ«Z¨eYd¨³¾°ˆ»YZ]{»{ÕÁ ¹{€»½Âq,d‡YŒ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹Y€iPf»|Å{Ö»w ÕZÅÖËYY{,|ÀfˆÅ{ÂyµÂa‰Y¾f§d//‡{Y½Y€´¿ Ä]{ÂyÄnÌf¿{,|ÀÀ¯Ö»ÕYÄËZ»€‡¹Ô«YÄ]¶Ë|^eY{Ây ¾°ˆ»į{€Ì³Ö»cZÅÓZ¯Öy€]{d¼Ì«€Ì̤e{Ây d‡Y¹Ô«Y¾ËYYְ˺Šd¯ZŒ»Z]|uYÁY‚ÅZ0 ŸÂ¼n»Ã|//‹€¬»‚Ì¿¯~» ÄfyZ‡‰Á€aÁ‰Â»MÁÃZ§cYÁ,t¸//ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ d‡Y€mYµZu{Ö¸»¹Y|«Ys€—Z]½Z»‚¼Å‚Ì¿ZÆ¿Mį{‹ ,ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ŁYÖÀ Ë,Á{¾ËYÂ¼n»YÖ·Á |¿Y{Ö¿Z‹ÂaºÅ|uYÁY‚Å {Y{€y{–ËY€‹½Y|mYÁÖËZÆ¿dˆÌ·Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ½|Ì//‡ÃZ]{,{Â//‹Ö»ÖËZÆ¿Á¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕZmÃZ» ½Z»Âe½Â̸̻Հf»Ä]½Y€Æe{¾°//ˆ»d¼Ì«–‡Âf» 0 Y¹{€»{€¯tˀe Ö¸»s€—Ä¿Z»Z‡{,|À‹Z^¿½Y€´¿Ô d^i|ÅYÂyÖ»†¯€ÅZeºÌf‹Y~³Z]Y¹{€»d‡{¾°ˆ» |À¯¹Z¿ Ã{€¯¹Z¿d^iįÖ¿Zˆ¯Yּ̿{Á‚§YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d^iÕY|f]YYÄ°ÀËYd¸Ÿd‹Y{ZƛY,|¿{€¯¹Z¿d^i€¨¿ Ã{€¯¹Z¿d^i€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë½ÂÀ¯Zes€—¹Z//¿ µZ‡YÁÄ¿Z»Z‡{¹Z¿d^i‰ÁÁ{½Z»‚¼Åįd‡Y¾ËY|¿Y ºË{€¯Y€mYY®»ZÌa {€¨¿Y‚ŹZ¿d^idˆz¿Z§{{Y{Ä»Y{YÖ»Ô//‡Y Ä]µÁYZ§–ËY€‹½Y|mYÁŠËÓZaį|¿{€¯¹Z¿d^iÄ¿Z»Z‡ ºÅį¹Z¿d^i¹Á{Z§{Z»Yd‡YÃ|̇½ZËZaÄ]¶»Z¯— ¹Z¿d^icZŸÔ—Y¶Ì¼°eÄ]ZÌ¿{Â]Ö°»ZÌaºÅÁÕYÄ¿Z»Z‡ ºÌf‹Y{®»ZÌaªË€—Y½Z³|ÀÀ¯ ¹Y|«Ys€—ÕY~³¥|ÅÄq€³Y{Á‚§YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ºÅZ¨eZ»Yd‡Y¾°ˆ»|uYÁY‚ÅdyZ‡,¾°ˆ»Ö¸» ÕZÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{įºËY{ZÅÃZ´f‡{€ËZ//‡Z]ºÅÖËZÅÄ»Z¿ ½Y|mYÁÖËZÆ¿d//ˆÌ·Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ‰‚ˁY,{‹Ö»ÖËZÆ¿ÃZ»{Y{€y,Ö¸»¾°ˆ»–ËY€‹ ¹Z¿d^iYּ̿d¨³Á{Y{€^y½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iÕ|//{ |ÀfˆÅ֐z‹¾°ˆ»ÕYY{½Z³|ÀÀ¯ dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{,€Æ»Z]³Ád¨³{ֻԇY|¼v» Z0 ^ˀ¬ed¨³¾°//ˆ»Ö¸»s€—½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iŠ//ËÓZa ½M½|‹Ö¿Ó—d¸ŸÁÃ|‹¹Zn¿YՀ´·Z]€£ZŽZf‡Y¹Z¼e Հ´·Z]€£ÁŠËÓZaZ»Y {Â]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]Ö¿Z»‚¼Å d‡YÃ|̇¹Z¼eYÄ]–ËY€‹½Y|mYÁ ՂËÄ»Z¿€]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]įŠ‡€a¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ Ä]ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ōZfyYs€—¾ËYÕY€//mY Y‚ÅÁ½Â̸̻®ËÖ·Á{Â]¾°ˆ»Ö¸»s€—½Z̓Z¬f» {€¯s€˜»½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW "|ÌÅZ¿"ÃYÂÅZ»ÃÁ€a{cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡dyZ‡ÁÄ ‡Âe ½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„aÕZÅÃ|°ŒÅÁ„a€ËZ‡{{Âm»ÖÀ£ÕZŶ̈¿Zfa,ÃYÂÅZ» ÄmÂe{»Õ|mcÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{Á֏yÕZÅd¯€‹ÁZÅÃZ´Œ¿Y{‚Ì¿Á ÃYȬ¿€Ìˆ»{Ղ̻Md̬§Â»ÕZŹZ³,½ÂÀ¯Ze,{€°ËÁ¾ËYZ] d‡YÄf§€³Y€« d‡YÃ|‹¶ZuÃÁ€aºÆ»¶uY€»…Z‡Y€]ÖÆmÂe¶]Z«lËZf¿ÁÃ|‹Äf‹Y{€] |Ì·ÂeÕZÅ{ÁZf‡{YÖy€]d̼ÅYÂy{½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´//ŒÅÁ„a†ÌW €Ì̤e{Y»Z]µZ §€Ì£cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡{€]Z¯d¨³ÃZ´ŒÅÁ„a¾ËY{Ã|//‹ ½YÂeÕYY{įd//‡YÖËZ”§ÕZŽZ¼·YcY€uµ€fÀ¯ÕY€]PCMÃ|//ÀÅ{Z§ …ZaÃYÂÅZ»{ºfˆÌ‡¾ËY |¿Â‹Ö»µZ §Ö ˜¬»cÄ]ÁÃ{Â]ÓZ]ÖeZ¨¸e {»Ö]ÂyÄ],|ÀfˆÅ¾Ì»Ä]€ËÁZeµZ‡YÕY€]ÓZ]½YÂeÕZÅÃ|Àf‡€§ÕYY{į ÃÁ€a\·Z«{,Äf§Z¯Ä]ºfˆÌ‡¾ËY{įPCM½Z¼·Y {€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f//‡Y d‡YÃ|‹dˆeÁÄfyZ‡ÃZ´Œ¿Y{Z]­€fŒ» Ã|‹`¼aµŻĬ¸uZ]µZ §cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡{€¯½ZŒ¿€—Zy¾ÌÀr¼ÅÕÁ ÁÁ€‡ªË€—YÄfˆ]€Ìˆ»®Ë{µZÌ//‡½ZˀmÖ]{µ€fÀ¯Z]MPFLÖ°Ì¿Z°» ÕZ»{µ€fÀ¯d̸]Z«ºfˆÌ‡¾ËY |À¯Ö»µ€fÀ¯Y€œ¿{»Ä ˜«ÕZ»{,ÄÅYć·Á {½M{€]Z¯¾Ë€eºÆ»,¶Ì·{¾Ë|]Á{Y{YcYÁ¸̯®ËYŠÌ]¥ÔeYZ]cZ ˜« d‡Ydˆ¿Y€ËY€Ìœ¿,ÂWƒÕZÅÃYÂÅZ» ÃYÂÅZ»cY€uµ{Z^edˀË|»ÕY€]"cY€uµ€fÀ¯Á·ºfˆÌ‡",ÂWƒÕZÅÃYÂÅZ» {€¯½YÂÀŸ"cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡€ËÕZ˜yªË‚eÁÖ]ZË\̟ºfˆÌ‡"ÁZ”§Z] µ€fÀ¯ºf//ˆÌ‡€ËÕZ˜yªË‚eÁÖ]ZË\̟ºf//ˆÌ‡d̼ÅYÂy{ÕÁ ÕZÅÃYÂÅZ»{ÕÁ€“Á{€]Z¯€acӐv»Yְ˺fˆÌ‡¾ËYd¨³cY€u Ã|‹Ã{Y{Ä ‡ÂeÁÖuY€—|ÌÅZ¿ÖeY€]Zz»ÃYÂÅZ»ÃÁ€a{įd//‡Y¦¸fz» Y|mZËž˜«ĸ¼mYcY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡€ËÕZÅZ˜yY¿YªË‚e½Z°»YÁd‡Y ,¾ËY€]½Á‚§Y {Y{YZž°»€³½|‹ÃZe¯µZeYZËY|m,½|‹ž˜«,ˆÀ‡½|‹ ¾ËY {Y{{ÂmÁ‚Ì¿½YÂe¥€»ÕZŶ̧Á€aՁZ‡ÄÌ^‹½Z°»YºfˆÌ‡¾ËY®¼¯Ä] {Y{‚Ì¿YÖËZ”§€Ì£ÕZźfˆÌ‡Á€´Ë{ÕZÅÃÁ€a{Ã{Z¨f‡Y½Z°»Y,ºfˆÌ‡ Z],ÃYÂÅZ»ÕZÅÄ¿Z»Z‡Ã|°ŒÅÁ„acY€uµ€fÀ¯ÃYÄ//Œ¬¿{Y{t̓Âeּ̼ €],Œ¯ÖËZ”§ÕZÅÃÁ€aZÌ¿{»cY€uµ€fÀ¯ÕZÅÕÁZÀ§Ä //‡Âe¥|Å Ä]ÄmÂeZ],½MÄÌÆe{įd‡YÃ|‹¾ËÁ|e½Y€ËYÖËZ”§d À{€^ÅY|À‡…Z‡Y ½Z»¾Ë€eÃZe¯{µÂv»Ä]Ö]ZÌf‡{,ÄÌ·ÁY¶Y,ÖËZ”§d ÀÕZÅdË{Á|v» Ö»Z¼eYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡Y,dÆm¾Ë|] d//‡YÃ{Â]Ö·Z»ž]ZÀ»d§|žˀf¼¯Z]Á ½Y‚Ì»ÁŽze…Z‡Y€],cӐv»‰YÕZÅÀÌn¿{Y~³€ÌiPeÕZÅĬ¸u d‡YÄf§€³Y€«ÄmÂe{»®Ë€ÅÕÁZÀ§Ö³{Z»M ÕY€]ÕÁ€“ÕZÅÕÁZÀ§ÖËZ‡ZÀ‹,ÃYȬ¿¾ËYÄÌÆe{dˆz¿¹Z³{Á‚§YÕÁ Ã{Z¨f‡YÁÖ¼fˆÌ‡ÕZŶ̸ve¹Zn¿YZ]ºÆ»¾ËYįÃ{Â]ÖeMÕZÅÃYÂÅZ»dyZ//‡ ª§Y d//‡YÄf§€Ë~ac¦¸fz»ÕZÅÃYÂÅZ»ÖuY€—{{Âm»cZÌ]€neY ÖËZ”§d ÀY|¿YºŒq€]ÖÀf^»įd‡YµZ‡ZÅÕÁZÀ§¾ËYÄ]Ö]ZÌf//‡{ Ã{Â]dË»P»Y¶^«µZ‡ćZeZÅÕÁZÀ§½{Â]Ã{Z»MÄ]¹Y‚f·YÁµZ‡ZeŒ¯ ÕZÅÄ¿Z»Z‡Ã|°ŒÅÁ„aÖ¼fˆÌ‡Š¬¿€]|̯PeZ],ZÀ^»¾ËY€]{€¯tˀeÕÁ d‡Y ÁÖuY€—Ä]ÃZ´ŒÅÁ„a¾ËY½Z¬¬v»Ö]ZÌf//‡{Y½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´//ŒÅÁ„a†ÌW d¨³Á{Y{€^ycY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡€ËÕZ˜yªË‚eÁÖ]ZË\̟ºfˆÌ‡dyZ‡ ½Z°»YÁ|‹Ã{Y{Ä ‡ÂeÁÖuY€—|ÌÅZ¿ÖeY€]Zz»ÃYÂÅZ»ÃÁ€a{µÂv»¾ËY ,ˆÀ‡½|‹Y|mZËž˜«ĸ¼mYcY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡€ËÕZÅZ˜yY¿YªË‚e {Y{YZž°»€³½|‹ÃZe¯µZeYZËY|m,½|‹ž˜« Ã|°ŒÅÁ„acY€uµ€fÀ¯Šz]{Á‚§YÃZ]¾ËY{ּ̼¾Ìˆu,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ŠÅZ¯,½MºÆ»{€°ËÁįÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÃYȬ¿€]ÄÌ°eZ],ÃYÂÅZ»ÕZÅÄ¿Z»Z‡ Ä],Ã{Â]cY€uµ€fÀ¯ÕZÅÕÁZÀ§ՁZ‡Ö»Â]ªË€—YZźˀveY֋Z¿®ˆË d‡YÃ|‹¶WZ¿¾ËY{ּƻÕZÅ{ÁZf‡{ µ€fÀ¯¶Ì¸veÁÖuY€—"Y‚§Y¹€¿YÄ//ÀÌ»¾ËY{ºÆ»ÕZÅ{ÁZf//‡{YÖ°ËÕÁ €¨¿,\‡ZÀ»ÕZŀfˆ]{ZnËY{€¯ZƛYÁd//ˆ¿Y{"ÖËZ”§ÕZÅÄ¿Z»Z//‡cY€u ®ËZeYZÅÄ¿Z»Z‡¾ËY{cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡€ËÖuY€—ÕY€]ZÌ¿{»dŸZ‡ YÖeY€uÕZŶ̸veՀË~a€ÌiPe¶Ì·{Ä],{ÁZf‡{¾ËY d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯¹ZÆq ‚WZuZ̈],ÖeY€uÕZŶ̸veÖ¼WY{Ö¿Z‡ÁÄ]Ä]ZÌ¿Áºf//ˆÌ‡€ZÀŸ¶¯ d‡Yd̼ÅY Ä]įÃ|‹ÖuY€—ž»ZmÕ{Á|uZeY‚§Y¹€¿¾ËY€f//ˆ]{€¯½ZŒ¿€—Zyּ̼ d̸]Z«,dÆm¾Ë|]ÁÃ{Y{‚Ì¿YÖËZ”§€Ì£ÕZÅÄ¿Z»Z//‡{Ã{Z¨f//‡Yd̸]Z«½M d‡Y¹Y|«Yd‡{{į{Y{ºÅՁZ‡ÕZne cY€uµ€fÀ¯Š//z]ÕZÅ{ÁZf//‡{€´Ë{Y½Y€ËYÖ//ËZ”§ÃZ´//ŒÅÁ„a†ÌW €Ì̤e{Y»Z]µZ §€Ì£cY€uµ€fÀ¯ºf//ˆÌ‡"YÃYÂÅZ»ÕZÅÄ¿Z»Z‡Ã|°ŒÅÁ„a cY€uµ€fÀ¯ºfˆÌ‡",ÖËZ”§ÕZŽZ¼·YcY€uµ€fÀ¯ÕY€]"PCMÃ|ÀÅ{Z§ {cZ ˜«ÕZ»{µ€fÀ¯ÕY€]"MPFLÖ°Ì¿Z°»Ã|‹`¼aµZÌ//‡Ĭ¸uZ]µZ § {€¯s€˜»½Y€Æe½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» |¿Y{ÖuԏYcZ ·Z˜»ÕYÄ̋ZuÕZÅÃZ´f¿Â°‡ºÅ{®Ë–¬§ |¿YÄf§ZËž¼ne½M{½Y€ËYÖÀÌ»€‡dÌ ¼m|{ Œ¯ÕZŀƋļÅÕY€]ž»ZmÁָ̐¨eÕZÅs€—{€¯½Z//Œ¿€—ZyÃYÂyd^v» Y|m½Zˀm¾ËYY‚Ì¿½Y€Æe½Zf‡YÕZŀÆ//‹Ád‡YÃ|//‹¡Ô]YÁ\ːe,¾ËÁ|e ÕY{€Æ‹Á¶¯ÃY{Y¾ËY{€¯|̯Ze½Y€Æe½Zf//‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» d//ˆÌ¿ ZźˀuYkZyÁZÅÄ̋Zu{Հ̳¸mÕY€]Z‡ÁdyZ‡€]cZœ¿Ä]¦›Â» |ÀÅ{¹Zn¿Yc|‹ÁdË|mZ]Y½M|ËZ]Á|ÀfˆÅ ÃZ´f‡{YZn»€Ì£ÕZŁZ‡ÁdyZ//‡Z]ĸ]Z¬»ÕY€]¶¯ÃY{Y¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ \ˀzeÄ]¹Y|«Y¶¯ÃY{Y¾ËY,cZ»Y|«Y¾Ë€yM{{Y{Ä»Y{Y,{€//̳Ö»®¼¯ÖËZ”« Z]ÄÀÌ»¾ËY{Ád‡YÃ{€¯ÖËZ”«º°uZ]|¿ÁZ»{{Zn»€Ì£ÕZÅ¡Z]Ä¿ZyÖ»Z¼e |À¯Ö»µZ^¿{Y{ÂydÌ·ÂXˆ»dË|m ÕZÅd§Z]sԏY,ՀƋÖÀˀ§MZ]ÄÀÌ»{ÃZ´f//‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÃYÂyd^v» į{€¯¦‡ZeY€]Y,|¿Y{dÌ·ÂXˆ»ÕYÄ̋ZuÕZÅÃZ´f¿Â°‡Á|»MZ¯Z¿,Ã{Â//‡€§ ÄÀÌ»¾ËY{֏Zy¹Y|«Y,ÄmÂe¶]Z«Äf§Zˎ̐zeZ^fŸY{ÂmÁZ]ZÅÃZ´f‡{Ö»Z¼e |ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿Y Äf§€³¹Zn¿Y|Ë|mÕZŁZ‡ÁdyZ‡d̨̯Ä]½Y€Æe½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» ½Z¼fyZ‡Ö¸»cY€¬»įÖjuZ^»ª^—և|ÀÆ»¹Zœ¿d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Zf‡Y¾ËY{ dyZ‡{ÖÀ¼ËY{Y»dËZŸ€]d‡Y¦›Â»,Ö Ì^—g{YÂuÄ]ÄmÂeZ]ÁÃ{€¯¹‚¸» {Y{Ö·Â^«¶]Z«{€°¸¼ŸÄÀÌ»¾ËY{Ä¿Zfz^‹ÂyÁ|‹Z]Äf‹Y{cZœ¿ZŁZ‡Á ,Y|ËZaZ¿ÖÅZ´f¿Â°‡ÄÌuZ¿½Zf‡Y¾ËYd¨³½Y€Æe½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» Ã|‹¹Zn¿YÖuԏYcZ ·Z˜»½MÄÌuZ¿ÕY€]–¬§į{Y{ÕYÄÌ//‹ZuÁÃ{‡€§ d‡Y Y€¨¿½Â̸̻ºÌ¿ÁZÆqd¿Â°//‡{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{ÃYÂyd^v»¶Ì¸y ½Y€Æe½Zf‡YcԔ »ĸ¼mYÕYÄ̋ZuÁÃ{‡€§d§Z]{½Y€Æe½Zf//‡YdÌ ¼m d‡Y ՀƋ|»MZ¯Z¿ÁÃ{‡€§d§Z]{½Zf‡Y¾ËYdÌ ¼m|{®Ë{‚¿|‹ÁM{ZËÕÁ ½Y‚Ì»¾ËY½{Y{ÃZÀaÕY€]Ö¸v»Öfu|Å{wÄ·‚·¶j»ÕYÄi{Zu€³YÁ|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ ºËY|¿½Z¿Md«Â»½Z°‡YZËdÌ ¼m Y€mYÁµZ¼ŸY½ÂÀ¯ZeÄf‹~³Y½Y€Æe{įÖËZÅd‡Żd‹Y{ZƛYÃYÂyd^v» c€mZÆ»½Zf‡Y¾ËYÄ]įd‡YÃ{€¯{ZnËYÖ¿YÁY€§dÌ ¼mÕY€]YÄ]}Zm¾ËYÃ|//‹ |ÀÀ˂³€]YY|ËZaZ¿ÕZÅd§Z]ÁZÅÄ̋Zu{Ö³|¿Öfu½M{d¿Â°‡ÕY€]Á|ÀÀ¯ ÖÀÌÀq¾ËYÕZÅd‡Ż{|ËZ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½Y€Æe½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» ÕY€]ÖeZ ·Z˜»cZ»Y|«Yd¨³,{€¯½Zf//‡Y¾ËYYÖËY{‚¯€¼eÄ]¹Y|«YÁ€œ¿|Ë|ne {Ã|‹Ã{Y{įÖfË·ÁYZ]\‡ZÀf»Ád‡YÃ|‹Z£M½Y€ÆeÖÅZ´f¿Â°//‡ĸv» |¿Y{Y€«և€]d‡{ d§Z]ğ¼n»YÖËZÆÀeÄ]½Y€Æe½Zf//‡YºÆ//‡į{Â]ÄmÂf»|ËZ]{€¯tˀeÕÁ įÖ·Zu{|‡Ö»|{Á Ä]\Ìe€eÄ]Œ¯ՀƋ|»MZ¯Z¿ÁÃ{‡€§ |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ ©Z¨eY |‹®Ë{‚¿½ZËZa–yÄ]Á{Ây‰Á€§֌¯ğ€«¾Ì·ÁY¾eYZ» YkÁ€yY†a­Ô//a½Á|]ÕZÅÁ{Ây¾ËY{Y{Ä//»Y{YÕÁ {ÖfuZ” ]į|¿Â‹Ö»ÖËZŲÀ̯ZaÁZÅZ^¿Y{YÁÄ¿ZyZ¯ Ö»Z¼e½ÓÂXˆ»Á½Z°·Z»Ä]Á¾ËYY,|¿Y{Y€«‚Ì¿€Æ‹‚¯€» ZfyYĿ³€ÅįºÌÅ{Ö»Y|ŒÅZŲÀ̯ZaÁZÅZ^¿Y¾ËY ‚Ì¿{Y€§Y¾ËYÁÃ{Â]¹€//mÁ{ÂyÕÂa{ÁZ°fuYÕY€]Z//”§ įd‡Y¹ÓY~·,{Â]|ÀÅYÂyÁ{ÂyZ°fuY{¹€m®Ë€‹ ZÅZ^¿YÁZŲÀ̯Za¾ËY{­Ôa½Á|]ÕZÅÁ{Ây‰€Ë~aY |ÀÅ{‰Y‚³†Ì¸aÄ]Z¼fu‚Ì¿Y\eY€»ÁÃ{€¯ÕY{{Ây Á{Ây¹Z¿d^iYµZ‡ć,|ÌÀ¯k{–¸£cZŸÔ—Y |Ë‹Ö»¹Á€v» ÃZ]{d¼cYÁžËZÀ»Yd‡€a€‡ºÅ€´Ë{Õ‡Y ‰Á€§ÕY€]¹Z¿d^iĸu€»{įÖ¿Z̓Z¬f»d¨³ZŹZ¿d^i d¯€‹ÁZmYµZ‡ćZe|ÀÀ¯d^i,–¸£cZŸÔ—YZ]Ã{Z ·Y©Â§ d‹Y{|ÀÅYÂz¿YÖËÁ{Âys€—pÌÅ{ {YZ]ºÌœÀe{Zf‡dˆŒ¿ÄÌ//‹Zu{Ö¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ» Ã{Z ·Y©Â§‰Á€§ÕZÅs€—d//‹Y{ZƛY½YZ´¿€^yž¼m ÕZÅ©Y|»YÖ°ËÁd//‡YÁ{ÂyžËÂe{d·Y|ŸÕY€//] Ã{€°¿d§ZË{Á{Ây½ÂÀ¯ZeįÕ{Y€§Yįd‡Y¾ËYd·Y|Ÿ k{–¸£cZŸÔ—YįÖ¿Zˆ¯ÕY€]Á¾ËYY-|ÀÀ¯¹Z¿d^i,|¿Y ºÌf§€³€œ¿{Õ| ]¶uY€»{dË{Á|v»,|ÀÀ¯ Õ{Zf«Y{Zf//‡Äf//‹~³Äf¨ÅÁ{Ä//ˆ¸m{{€¯ħZ“YÕÁ €]ÖÀ^»ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÕ‡YÖu€—,d·Á{ ,|‹{ZÆÀŒÌaÁs€˜»Á{ÂyYZ]{Հ³Y{‡YՀ̳¸m Á|ˀy¦¸fz»\eY€»Á{‹Ö»Á{ÂyYZ]{YÁֈ¯€³Y ½YÂÀŸdveÖeZÌ·Z»µÂ¼//Œ»,|Å{Ö»¹Zn¿YYÁ{Ây‰Á€§ {‹ÄËZ»€‡€]Õ|ËZŸcZÌ·Z» d‡Yd·Á{Z¯Âf‡{{Â“»¾ËYd¨³Ö¯ZÌ¿Ö«{Z {‹Äf§€³ZÅÃZ´f‡{ļÅևZÀ‹Z¯ÕZÅÃZ³|Ë{d‡YY€«Äf^·Y Ä]ZËÁY«½Y€‡cZ]»\·Z«{Â“»¾ËY,½MY†aį |‹|ÅYÂy¹ÔŸY½Â¿Z«¶°‹ Ä¿ZuZ¯[{d¼Ì«Ä]YZ//ÅÁ{Ây|Àf//ˆÅ¹‚¸»ZÅÁ{Ây ÃZ]Á{Á{Ây,|À°¿¾Ì°¼e|¿Á¾ËYY®·Z»€³YÁ|ÀÀ¯ē€Ÿ Á֌¯ğ€«\·Z«{Ze{€Ì³Ö»Y€«Z//‡Á{ÂyZÌfyY{ {‹ÄfyÁ€§[»d¼Ì«Z]‰Á€§ÕZÅs€— ž¼m{YZ]ºÌœÀe{Zf//‡Ä//ˆ¸mÄÌ//‹Zu{Š]Ze‰Z^Ÿ ē€ŸÕY€//]ZŲÀ̯Zad¸Æ»Ä//°ÀËY½ZÌ]Z//]½YZ´¿€^y Y{€¯ZƛY,|‹¹Z¼e{Y{€y¹Â‡Ã|//‹Z°fuYÕZÅÁ{Ây ÖËZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Á½Z‡Z]{Ây€]ÕZÀ^»| ]Ä]xËZe¾ËY €³YÁd‡YZ°fuYZ]ÄÆmY»|ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼Ås€—¾ËY{į dve|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁZŲÀ̯Za{­Ôa½Á|]ÖËÁ{Ây |ÌËZec{,{‹Ö»¶Ì°ŒeÃ|¿Á€a½MÕY€]Z°fuY½YÂÀŸ [{d¼Ì«Ä]YZÅÁ{Ây|ÀfˆÅ¹‚¸»ZÅÁ{Ây®·Z»Z°fuY |ÀÀ¯ē€ŸÄ¿ZuZ¯ ¾Ì°¼e|¿Á¾ËYY®//·Z»€³Y¹Á{d·Zu{Š]ZeÄf¨³Ä//] ÃZ]Á{Á{ÂyÁ{€¯|ÀÅYÂy¹Y|«YÖËZ”«ÕZÅÃZ´f‡{,|À°¿ Á֌¯ğ€«\·Z«{Ze{€Ì³Ö»Y€«Z//‡Á{ÂyZÌfyY{ {€Ì³Y€«¹{€»ZÌfyY{[»d¼Ì«Z]‰Á€§ÕZÅs€— |ËŒ¿¹€m®Ë€‹ ºÅ±‚]½Y€ÆedÌÀ»Y†Ì¸aֻ¼Ÿ¾¯Z»Y€]cZœ¿½ÁZ » Ŀ³€ÅįÃ{Y{Y|ŒÅ‚Ì¿ZŲÀ̯Za½ÓÂXˆ»Á½Z^uZÄ] ¹€m­Ôa|«Z§ÕZÅÁ{ÂyÕY|Æ´¿ÕY€//]¶v»ZfyY {‹Ö»{Ây€]½MZ]ÁÃ|‹[ˆv» ÖËZŶv»ÃZ]{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Õ{Y€»{Z¿²Àŀ//‡ ÕZÅÁ{ÂyÕÂa{ÁÕY|Æ´¿ÕY€]Ö¸v»½YÂÀŸÄ]½MYÄ//¯ kÁ€yįÃ|‹Äf¨³ZÅZ]d/¨³,{‹Ö»Ã{Z¨f‡Y­Ôa|«Z§ ½MZ]ÁÃ{Â]Z°fuYº°u{Ä¿ZyZ¯Y­Ôa½Á|]ÕÁ{Ây }ZzeY€Ì]Y|eZ]įºÅ€ÌyYÕZŁÁ{ |//‹|ÅYÂy{Ây€] ½MZ°fuY{Y»Z]ÁÃ{€¯{ÁÁÁ{ÂyYZ]Ä]†Ì¸aÃ|//‹ Ã|‹¦Œ¯ÕZ°fuYÕZÅÁ{Âydˀj¯Y,d‡YÃ{€¯{Ây€] |¿YÃ{Â]­Ôa|«Z§ |Ì·ÂeZ^yY |¿Â‹cYZn»|ËZ]ZŶ´ÀmÕ|¼Ÿ½Z³|À¿ŠeM Á{ÂyY‚ÅÕY€]€¨¿½Â̸̻|Àqd]Z« ½YÂeZ»Y,|¿Â‹Ã|¿€]֌¯ğ€«{Ö¿Z//ˆ¯Ä°ÀËY{Á‚§YÕÁ {d¯€//‹ÕY€]ÖfË{Á|v»|À//‹Z]Äf//‹Y|¿YÄmÁ¾Ì»Pe ½YZ‡Á{ÂyÄf^·Y,d//‹Y{|ÀÅYÂz¿Õ| ]ÕZÅÖ//Œ¯ğ€« Ã{Y{€¯~eZŽMÄ]į|¿{€¯µZ¼ŸYÃZ]¾ËY{ÖËZÅdË{Á|v» Z‡Á{ÂyÁ{‰Á€§Ä̟ԗY{dË{Á|v»¾ËYÁ€»YÁ|‹ d‡YÃ|‹sԏY |¿YÂeÖ»,{‹Ö¼¿–ËY€‹‚WZuįֈ¯{Y{Ä»Y{YÖ¯ZÌ¿©{Z s€—{d¯Z//Œ»Á‰Á€§ŠÌas€—į€´Ë{ÕZÅs€—{ µZ‡½ZËZaZeįÃ{Z ·Y©Â§ÕZʼnÁ€§ÁµZ‡Á{ÁµZ//‡®Ë ÕZÅd^‡ZÀ»{Ã{Z ·Y©Â§‰Á€§Äf^·Y-|À¯d¯€‹,{Â]|ÅYÂy |ÅYÂyY€mYZ]ćµZ‡½ZËZaZe¶«Y|uÁÖ¿Z‡Ô—Y¦¸fz» Z]Ä·Z‡®Ë‰Á€§ŠÌaZ»Õ| ]Ä»Z¿€]Ä°ÀËY¾¼“|//‹ |ÅYÂyÖ¿Z‡Ô—Y| ]Äf¨Åįd‡YÁ{ÂyÃZ´f//‡{Y‚Å |‹ {®q•€‹d¨³d¼cYÁžËZÀ»Yd//‡€a€‡ ¥~uYZ]ºÌœÀe{Zf‡Á{ÂyÄf̼¯Äf‹~³Ä ¼mÁÄ]» {Ây{‚¿YÄmÁY½Z»Âe½Â̸̻®ËY|ˀy½MÕZmÄ]Á|‹ Ã|¿Z»Ö«Z]½Â̸̻®ËY|ˀy,¾Å½YÁ{Y| ],{Y{ֻĴ¿ {‹Ö»¶ËÂveÕÁÄ]‚Ì¿|À‡,|À¯Ö»‚ËYÁY ‰Á€§s€—Á{{ÕZm­Ôa•€//‹{Á‚§YÖ¯ZÌ¿Ö«{Z ÕY€]Z»Y,{Y{{Â//mÁµZ//‡®ËZe‰Á€§ŠÌaÁÃ{Z ·Y©Â§ {ÂmÁdË{Á|v»¾ËYÄ·Z‡Á{ÁµZ‡®Ë|Ì·Âe{d¯Z//Œ» |ÀÀ¯¹Z¿d^i|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f»Á{Y|¿ .֓Z¬f»|ÀqÕY€]Á{ÂyY‚Å ¹ÔŸYª]Z˜»|¿YÃ{€¯‰Y‚³ZÆËY‚³€^yÖy€]µZu¾Ì¼Å{ Á{ÂyÃZ´f‡{Y‚Å{Y| eZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYd¯€‹Á{ dËZ°uZÅÃ|ÌÀ‹Z»YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Õ§‰Á€§s€—ÕY€] d^i½Z»½ZËZaÄ]Ã|¿Z»Á®ËÖÀ ËÄ^À‹Á{ÁZe{Y{½MY Ã{€¯¹Z¿d^iŠÌaÄ]¹Y|«Y€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻{Á|u¹Z¿ d‡YÖ¿{¯µZu{ÖfŸZ‡cÄ]Z»M¾ËYÁ Á{Ây®ËÕY€]€¨¿€Å€“ZuµZu{Z»M¾ËYª//]Z˜» ÕZÅÁ{ÂyºÆ//‡ZÅÖ»Z¿d^i¾ËY{Äf^·Y |¿YÃ{€¯¹Z¿d^i Õ{Zˁºnu֟¿Ä]Ád‡YZbËZ‡YŠÌ]Á{Ây½Y€ËYd¯€‹ |¿YÃ|‹Á{Ây½Y€ËYcӐv»|ˀyZf‡YÂy¹{€»Y ŠÌaՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹dËZ‡Ä]Ä mY€»Z]½Z̓Z¬f» Y€uYÕY€]dËZ//‡¾ËYªË€—YÁÃ{Y{¹Zn¿YYÄÌ·ÁY¹Z¿d^i Ö»¹Zn¿YY¹Ó¶uY€»ÁÃ{€¯{ÁÁ"Zf»Y"Ä¿Z»Z//‡Ä]dËÂÅ Ä mY€»ՁZ‡Á{ÂydËZ‡Ä]ÃZ]Á{ĸu€»¾ËYY†a |ÀÅ{ Ö³{Z»M¹ÔŸYÁ{Ây|ˀyÕY€],[Z//ˆuÖ§€ »Z]ÁÃ{€¯ |ÀÀ¯Ö» Z¯ÁZ‡YÃ{Z¨f//‡YZ],½Z̓Z¬f»ļŹZ¿d^id¸Æ»½ZËZaZ] ÖËZÆ¿½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^i,ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿”u{֌¯ğ€« Y†a,Ã|‹}ZzeYcZ¼Ì¼eª^— |//‹|ÀÅYÂyŽz//Œ» Ö»Z‡Yd‡€Æ§,¹Z¿d^iÖ¿Z»ÃÁ{¹Z¼eYYdŸZ‡d‹~³ ®»ZÌaµZ‡Y¾ÌÀr¼ÅÁÁ{Ây½Y€ËYdËZ‡Y½Z³|‹[Zzf¿Y ¹‚¸»Ã|‹[Zzf¿Y½ZˀfŒ» |‹|ÅYÂyÖ¿Z‡Ô—Y½ZˀfŒ»Ä] ªË€—YÄmÁ¶Ì¼°eÄ]¹Y|«YdŸZ‡c|»{Ze{Â]|ÀÅYÂy |ÀÀ¯Á{Ây½Y€ËYcӐv»Öf¿€fÀËY‰Á€§dËZ‡ {Zf«Y½ZÆm Ö»ZŶ´ÀmՁ‡ŠeM\°e€»Y|¼ŸįÖ¿Zˆ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ZƸ´Àm½Z»Z‡†ÌW Zf‡YÂyՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡YÕYÄ»Z¿{d¨³,|¿Â‹cYZn»|ËZ]|¿Â‹ {À»{ ˆ»,ZŶ´Àm½Z»Z‡‰Y‚³Ä] ºËYÃ|‹ÕZ^fŸYž]ZÀ»¾Ì»PeŠËY‚§Y d‹Y{ZfyYZŶ´ÀmªË€uÂ“»Ä]Z0 §€į¾Ì¿ÁZ »ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Æ¿ ÁdˆÌ¿Z»Â//Œ¯{Õ|Ë|mÃ|Ë|aÁ|f§YÖ»©Z¨eYZÌ¿{ÕZmļÅ{ªË€ud¨³ Ö Ì^—ž]ZÀ»{ªË€uÕZ¨—YÄ]d^ˆ¿Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y¹Zn¿Y¾¼“ºËY{Ĩ̛ÁZ» ֗įZŶ´ÀmYÕZ̈]d‹Y{ÃZ‹Y¾ÌÀr¼ÅZŶ´Àm½Z»Z‡†ÌW ºÌËZ¼¿¹Y|«Y dˀË|»dveÃ|‹d›Z¨uª—ZÀ»‚md‡YÃ|‹ՁÂ//‡ŠeMZq{€ÌyYÕZŁÁ ¾Ì]YÄ]d^ˆ¿Y€Ë,dˆÌ¿ºÆ»¾ËYÄf^·Yįd//‡YdˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z//‡ YcZ¿Z°»YÖ»Z¼eÁºÌÀ¯Ö»dÌ·ÂXˆ»…ZˆuYÕYʬ¿€Å{dy{ĸY®Ë¾f§ ®ÌŒ¯ÕY€«€]YÀ» {Œ¿Ձ‡ŠeMZq{ZËž˜«dy{®ËZeºË€Ì³Ö»Z°] cYY{YYÁ{Y{€^yZŶ´Àm½Z»Z‡d‡ZËÁÂuÁd›Z¨u½Z´Ë{ՁÁÄ¿Z^//‹ Y½M½ZËZaZeÁ€‹YªË€uĜv·Ä]Ĝv·‰Y‚³d‡YÂyZŽZf‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»¶¯ YªË€uYÖÆmÂe¶]Z«Šz]À» |ÀËZ¼¿¹ÔŸYd‡ZËÁÂuÁd›Z¨u€f§{Ä] ֫¬u€f§{YÁdˆ¿Y{€´Ë|°ËZ]Ö¸v»{Y€§YÖy€]cZ“Z eÁZÅŠ°¼Œ¯ÄnÌf¿ ¹ÓÖ´ÀÅZ¼ÅՀfˆ³{Y{ÁÖWZ”«Šz]Z]ÄÀÌ»¾ËY{d‡YÂyZŶ´Àm½Z»Z‡ ,|¿Â‹Ö»žeY€»ÁZŶ´Àm{Õ|¼ŸՁ‡ŠeM\°e€»įÖ¿Z//ˆ¯Ze{‹¹Zn¿Y Ձ‡ŠeMÀ¬§Äf‹~³Äf¨ÅµÂ—{|‹ÁM{Z˵ÂXˆ»¹Z¬»¾ËY |¿Â‹cYZn» ,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,€Æ‹Â]ÕZŽZf‡YÂyÄ]և€³YÁÖ]ÂÀmÕZŽZf‡Y{ ÕZÅÁ€Ì¿ÕZÅÖ³{Z»MÄ]ÄmÂeZ]įÄf‡ÂÌaÂ«ÁÄ]…Z§½Zf‡YÁ½Z³‚»€Å,½Zf‡Ây d ‡YÄf§€³cZ¨—Y,ZÌfyY{cZ¿Z°»YZ]¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{Ö¿Zf‡Y |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ½Y€ËY{«ÖŒ¯ğ€«cÄ]Á{Ây‰Á€§»¾eYZ»¾Ì·ÁY Ä]į©Z¨eY¾ËY-{Â//‹Ö»®Ë{‚¿{ÂyÖ¿ZËZaÕZÅĜv·Ä//] ½Z̓Z¬f»{ÁÁYՀ̳¸mÕZf‡Y{Š¿Zˀn»ÕZŸ{YºŸ Ã|//‹Y€mYYZ]Ä]Á{Ây¥Á€ »ÕZ̧Z»½Z¼ÅZËÖ «YÁ€Ì£ Ö¼‡¹Z«YÁZ»MÄËYY½Á|]‰Y‚³¾ËYºÌœÀeĜv·Zed‡Y {Y{Ä»Y{Y¹{€»µZ^¬f‡Y½Y‚Ì»Y ÕZÅ|Ë|ÆeZ»YµZu¾ËYZ],{Zf«Y½Z//ÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Õ‡YÖ «YÁcZŸÔ—YÄËYY€]|̯ZeÃZ]{½ÓÂX//ˆ»€°» ¾ËY{d¯€‹ÕY€]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«ļnÅ€´¿ZŒ¿,½Z̓Z¬f» {Á|u¹Z¿d^iYž]ZÀ»Öy€],d//‡YÖËZ»Mdz]Ĭ]Zˆ» ē€ŸÄ]ÄmÂeZ]į|ÀÅ{Ö»€//^ys€—¾ËY{€¨¿½Â̸̻ ÖfËZ“Z¿Z]ÃY€¼ÅÄf^·YÁ¾Ì´À‡Öf]Z«,Á{ÂyY‚ÅZÆÀe {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Z³|ÀÀ¯¹Z¿d^iYÕZ̈] ÕZŹZ¿d^iº£Ä]Á{ÂyÖ¼‡€Ì£YZ]Z»Y€´Ë{Õ‡Y Z]Äq€³Y,Ã|‹{ZnËYÖfÌÀ»YÁÖeY€Ë‚ eÕZ”§ÁÄf§€³c ¾¯«ª§YÂe»½ZÀr¼ÅZ»Yd‡YÃ|‹Á€]Ád¼Ì«Ö^ˆ¿ŠÅZ¯ d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]‰Á€§Á|ˀyÖ¸Y ¾ËY€´Ë{ºÆ»Â“»‚Ì¿Ã|//‹Z°fuYÕZÅÁ{Ây¦//Œ¯ ē€ŸYdËZ¼u½Z»Z‡†ÌË,d‡YÁ{ÂyYZ]ÕZŁÁ Á|Å{Ö»€^y[Â//»d¼Ì«Ä]Ã|//‹Z°fuYÕZÅÁ{Ây {Âyį|¿YÃ{€¯|Ë|ÆeYZÆ´À̯Za‚Ì¿Œ¯†Ì¸a½ÓÂXˆ» |ÀÀ°¿½Y€°fv»¹€m®Ë€‹Y Á{Ây½{Y{†aZË[»d¼Ì«Ä]‰Á€§ZË {½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼u½Z»Z//‡†ÌW ­Ôa½Á|]ÖËÁ{Ây€//³Y€“ZuµZu{d//¨³ÃZ]¾ËY ÕY€]Z°fuY½YÂÀŸdve|//‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁZŲÀ̯Za{ ®·Z»,Z°fuY|ÌËZec{,{Â//‹Ö»¶Ì°//ŒeÃ|¿Á€a½M 3 {Y{{ÂmÁÀ¯|Ì·Âe{ÖËZ¨¯{Âyd̸]Z« €Ì‹|Ì·Âe{įՀ̴¼//Œq|‹Ä]ÄmÂeZ]d¨³ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » ‰Y‚³Ä] {Y{{ÂmÁŒ¯{À¯cY{YÁÄ]ՁZÌ¿Ö]ZËÖËZ¨¯{Âyd̸]Z«,ºÌf‹Y{ ½ÓZ §¹Z¼eÄ]€Ì‹Ö¿ZÆmÁ®Ë€^e¾¼“ÖËZ“֔e€»,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ ÕY€]½ZÆmÁŒ¯ºË¬e{Á¾ËY{€¯ZƛYµÂv»¾ËYžËÂeZe|Ì·ÂeŠz] cY|Ì·Âe»Y½ÁZ » d‡Y½M½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ€Ì‹|À¼‹YµÂv»Ä]ÕY~³‰Y {ZnËYhŸZ]€Ì‹¥€»¹|ŸįÄf°¿¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÖ»Y{ Ád‡Y½Z—€‡|“€Ì‹Ö]€q{€¯½Z//Œ¿€—Zy,|‹|ÅYÂyZÅÕZ¼Ì]YÕZÌ//ˆ] ÖËY~£Ã{Z»¾ËY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],{‹Ö»½|][~m|{cÄ]½MºÌ//ˆ¸¯ {€Ì‹|Ì·ÂeZ]Ę]Y{ÖËZ“ {‹Ö»[ˆv»|À»{‡Y€§ÖËY~£{Y»Äf//‡{ {Á|uYÁÄf‹Y{€Ì‹|Ì·Âe{Ö]Âyd§€ŒÌaÄÅ{¾ËY{Œ¯{€¯½ZŸ}YŒ¯ Ã|̇µZ‡{¾e½Â̸̻YŠÌ]Ä][Ô¬¿YÕY|f]Y{¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ ½Â̸̻{Á|ud¨³€Ì‹d À{µZ¤f‹YÄÀ»Y{Ö³{€fˆ³Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡Y dÌ·Z §¾ËY{ÕZ̈]½YÁZŒ¯Á{‹Ö»|Ì·ÂeŒ¯{ÕYħ¸Ÿc}¾e ZÅÕY|»Y{ZeY‚»Yc}¾ËY¶¬¿Á¶¼uŠz]{ÖËÓZ]ZÌ//ˆ]{Y| e,|ÀÀ¯Ö» ,{‹Ö»ZmÄ]ZmŒ¯{Ä·ZnÀ¯ÁcÔ£¾e½Â̸̻{Á|uÄ¿ÓZ‡Á|ÀfˆÅµZ § ½ZŒ¿Á{‹Ö»¶¼uՀfÌ·Y‚ÅÕZŀ°¿ZeZ]į{‹Ö»|Ì·Âe€Ì‹¾e½Â̸̻ {ZÆmcYÁÖ»Y{cY|Ì·Âe»Y½ÁZ » d‡YµÂv»¾ËYÕÓZ]ÖËY‚·Z¤f//‹YÃ|ÀÅ{ Z]Ę]Y{YÖ³‚]s€—{€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯{À¯|Ì·ÂeZ]Ę]Y{ՁÁZŒ¯ |Ì·Âež]ZÀ»¶v»YZeºÌfˆÅd·Á{Z]Ö¿‚ËYµZu{ÁºËYÃ{€¯Á€‹Œ¯{À¯ ºÌÀ¯¾Ì»PeYÀ¯,¶yY{ Հ̴ÌaZÆf¿YZeY Ö¸»ÕÁ{Ây|Ì·ÂeÂ“»{Y‚°Ì¿ ºÀ¯Ö» ½P‹{Ö¸»ÕÁ{ÂydyZ‡cÁ€“€]|̯ZeZ]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌË\ËZ¿ {Y‚°Ì¿Ö¸Ÿ {€¯|ÅYÂyՀ̴ÌaZÆf¿YZeY,Ö¸»ÕÁ{Ây|Ì·ÂeÂ“»įd¨³,¹{€» Ä]ÃYÂÅZ»|¿YÂeÖ»įÖ¿YÂmÁŒ¯»d‹Â¿€fÌËÂe{{Ây֐z//‹Äv¨{ Á€»YĈ¸m{-{Zˆ]Š»{€»½P‹{Ö¸»ÕÁ{Ây|¿YÂeÖ»Z¼fu,|À¯[Ze€aZ”§ ÕÁ{Ây|Ì·ÂeÂ“»d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌWÁd¼cYÁd//‡€a€‡Z] « {€¯ºÅYÂyՀ̴ÌaZÆf¿YZeYÂ“»¾ËYZ0 z‹Ád§€³Y€«Z¯Âf‡{{Ö¸» d‡YÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡Ä̏Âe¦¿½Y€ËYcZÌÀ^·¥€»Ä¿Y€‡ ÕÓZ]ÕZÅÁ{Ây{ÁÁd̟ÂÀ¼»¤·µZ¼fuY ½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ևև ÄÅ{Á{{½Y€ËY€Ì‹¥€»Ä¿Y€‡ÖW¸̯ŠÅZ¯ Ä]€ÌyYÕZŵZ‡{ZÅÄ¿ZyZ¯ZeÃ|‹hŸZ]ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿ÁMÕÁ|Ì·Âeḑ€›ŠÅZ¯ÁÁ€Ì¿¶Ë| e ¥€|À»ZÌ¿ÁY‹{Z̈]ÖmZyŒ¯®Ë{YZ]ºÆ‡¾f§€³ {Ö¿Y€ËYÖÀ^·žËZÀ”u{€¯½YÂÀŸ,d‡YÖf¨´ÀÅÕZÅÄÀ˂ŠµZu¾ËYZ] d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYÕY~³ÄËZ»€‡ZŵZ//‡֗{Ĭ˜À» ¶]Z«€Ì£Á¥Z¨‹€Ì£ÖÀ^·cY{ZYdËZ¼u{d·Á{ÕZÅd‡Ż ‘YŸ¾ÌÌ eZËÁÖeY{ZÕZÅ©ÂŒ»¥~u d‡YÃ{Â]ÖÀÌ]ŠÌa d·Á{Ä°ÀËY€eºÆ» d‡YՀË~aZ¿ÖÀÌ]ŠÌa¾ËYÕZÅ©Y|»ĸ¼mY ÕZÅd‡Ż€]Ղ¯€¼eՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁZy—Ä]Á ©Y€Ÿ{įÖ·Zu{µZj»—Ä]{Y{Ä»Y{YÁY d‡YÄf‹Y|¿ÕYħ€ e ¡Á{Ád‡Z»¶j»Ö¿Y€ËYcӐv»ÕÁ€]€ÌyYÕZŵZ‡֗{ Ö«Y€ŸÖÀ^·ÕZÅÄ¿ZyZ¯YdËZ¼uÕY€]ÖÀÌ´À‡ÕZÅħ€ e€ÌÀaÁ ½YÂÀŸÄ]©Y€ŸÄ]®Œy€Ì‹cY{YÁħ€ e€´Ë{Õ‡YÁÃ|‹ž“Á d·Á{֘ËY€‹¾ÌÀq{,d‡Y€¨cӐv»¾ËY|Ì·ÂeÄÌ·ÁYÃ{Z» ÕZÅd¯€‹¥~uÄ]d‡{Ô¼ŸÁÃ{Y{Y®Œy€Ì‹cY{ZÁZmY ½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Zfˆ¯Za{ÖfÌ “Á¾ÌÀq d‡YÃ{©Y€ŸYZ]YÖ¿Y€ËY d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«ºÅ {‹Ö»Ã{Z¨f‡Y€Ì‹¸̯,®Œy€Ì‹¸̯€Å|Ì·ÂeÕY€] ÕY€]įd‡YÖ·Zu{®//Œy€Ì‹cY{ZÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Z^—ÖÀ] Ä]¾ËYÁ{‹Ö»Ã{Z¨f‡Y€Ì‹Â¸Ì¯,®Œy€Ì‹¸̯®Ë€Å|Ì·Âe Ö¿Y€ËYÃ|ÀÀ¯¥€»Ä¿YZËZeÃ{Y{ÁZmYd·Á{Ô¼Ÿįd‡YÖÀ »¾ËY €]Y€]ÖeY{Z®Œy€Ì‹¾eY‚Å€Åd¨³,{‹{ZkZyÄ] Y{€¯ħZ“Y½ZËZa{ÕÁ d‡YÂ//Œ¯YÓ{½Â̸̻kÁ€yZ] cY{ZÁÂu{d·Á{ÕZÅÕY~³d‡ŻÖf‡{Z¿ªË{Z»€´Ë{ Â“»{µZj»—Ä]įd//‡Y½M½Y€ËYÖeY{ZYZ]\ˀzeÁ ®Œy€Ì‹cY{ZÕ|À]Ä̼Æ//‡Ä]d·Á{,®Œy€Ì‹cY{Z ‰Á€§Á|ˀyYZ//]{ZnËYÁ½{Â]Y{Z//ˆ§Y¡Z§į{d//‡{ ,Ĭ˜À»YZ]Ä]Ö¿Y€ËYÕZÅÃ|À‹Á€§¹ÂnÅZ]Ze|//‹hŸZ],Ä̼Ƈ ¶Ì·{Ä]Ö¿Y€ËYµÂv»|¿€]ÁÃ{€¯d§Y½Y€ËY®//Œy€Ì‹d¼Ì« Ö·Zu{¾ËY |À¯µÂ§Y|Ì·ÂeÕZÅ{Y|¿Zf‡YdËZŸ¹|ŸÁ\¸¬e{ÂmÁ cY{Zį|¿{Â]Ã{Y{{ZÆÀŒÌa{ZÆmcYÁÄ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeįd‡Y ½ZÌ»Ã|ÀÀ¯²ÀÅZ¼ÅÕY€n»ªË€—YÁÕ|À]Ä̼Ƈ½Á|]®Œy€Ì‹ {‹¹Zn¿Y{ZÆmcYÁcY{ZÄ ‡Âe€f§{¶j»½Z³|ÀÀ¯{Z d‡YZÅÄ̏Âe ¾ËYÕY€mYY¥|ÅZ]Ę]Y{ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » ºÅÁd‡YºË€ve€Ì³{ºÅŒ¯į֘ËY€‹{d¨³s€— ºËY|¿YÖ°ˆËpÌŽYÂeZ»,{Y{{ÂmÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ö»|ÌaY dÌÀ»Y,ՁÁZŒ¯cӐv»YÕYÃ}€Å½{Y{d//‡{YZ]Á Z]|¿YÂeÖ»s€—¾ËY¾ËY€]ZÀ]|Ë{|ÅYÂy\̇MŒ¯ÖËY~£ Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y¾»Z“,½Z¬¬v»ÕÂ//‡YZÅZ°ÅYÄWYY |‹Z] d»Ô//‡,Հj¯Y|u|Ì·ÂeÕZf//‡Y{¾Ì¬¬v»{Á‚//§YÕÁ {YÁY«¹Z¼eZ],Œ¯ÄËZaž]ZÀ»š¨uÁՁÁZŒ¯cӐv» |‹|ÀÅYÂy ½ZŒ¿€—ZyՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡†ÌW Öy€]¾Ì»Pe{YÖ//ËZÅdË{Á|v»,º//ˀve¶Ì·{Ä]{€//¯ {ÁÖ»Zœf¿YįºËY{{¯Áº‡|À¿Z»ՁÁZ//Œ¯ÕZÅÃ{ZÆ¿ |ÀÅ{ÄWYYZ°ÅYÄÀÌ»¾ËY{®‹‚aÃZ̳Äfˆm€]¾Ì¬¬v» ¾Ë€eÓZ]Ä]YŠ¿Y{t˜‡¾Ë€eÓZ],s€—¾ËYZ]Z»{€¯|̯PeÕÁ ½YÂÀŸÄ]YÖ¿Zf‡YÃÁ€³Z¯†ÌWÁºËYÃ{€¯¶f»Y€mYt˜‡ ºË{€¯[À»Ö¿Zf‡Y½Z»Z‡†ÌW Z]ÄÅ{{¾ËY€]ÃÁԟ {Y|¿cӐv»d̨̯Ä]֘]į|Å{ Z»Y|¿|‹¶Ì˜ eZÅ|uYÁ¾ËY¹Y{Á½Zˆ¿YÕZÅÕZ¼Ì]ŠËY‚§YÄ]ÄmÂe ÕZÅÕZ¼Ì]{|n»Â̋ºÌ]€ÌyYÕZŵZ‡{ZÅ|uYÁ¾ËYŠËY‚§YZ] {ÁÖ»¹Y{Á½Zˆ¿Y­€fŒ» cZÌÀ^·Á€Ì‹¾e½Â̸̻žËÂe{Ö³{Z»M¹ÔŸY |»M{º¯ÕZÅÃ{Y¿ZyÄ] YYÕY{Ây€]¾Ë€f¼¯Ä »Zm¹Á€v»ÕZÅ®Å{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ã{ÁM€§žËZÀ¾¼n¿Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{€¯ZƛY,|¿Y{ÖÀ^·cӐv» ¹ÔŸYÁ{Y{d¼€ËÁÄ]YÖu€—Äf‹~³µZ‡½Zfˆ]ZeÖÀ^·ÕZÅ Á€Ì‹¾e½Â̸̻YŠÌ],d·Á{ÖÅY€¼Åc{Ze{€¯Ö³{Z»M {‡Z]|»M{º¯ÕZÅY¿Zy½ZÌ»{žËÂeÕY€]YÖÀ^·cӐv» †ÌWÄ]Ä»Z¿µZ‡YÁ€ËÁd¬§Y»{ÂmÁZ]Z»Y|À¯¾Ì»Ze|{ d‡YÃ{€°¿d§ZË{Öz‡ZaÂÀÅ,ÂƼm d¼Ì«d·Á{–‡Âe¥€»€aÖÀ^·cӐv»|{YŠÌ] |¿Â‹Ö»ÕY~³ cZÌÀ^·¥€»€acӐv»|{{Á|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Z^—ÖÀ] ,{Y{Y€«d·Á{ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«ÀËY{{€ÌÀa,d‡Z»,€Ì‹ YZfyYÄ]{ZÀf‡YZ]ÕY~³d¼Ì«{d·Á{d·Zy{{€¯ZƛY Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿Ä]YZ//fyY d//‡YÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿Ä]Öf·Á{ ÁZÅY|»Y{ºÅd¨·Zz»{ÂmÁZ]Ö·ÁÃ{€¯{ZnËYÕ{ZˁZ̈]{Z//ˆ§ { |À¯Ö¼¿ÖÅY€¼ÅY¥~uZ]{ZÆmcYÁ,½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeºÅ dËZŸ{ž«ÂeĿ³€Å½Á|]ÀÌn¿ÕY|f]YÄ]YZfyYd¬Ì¬u ÕY€]ÀÌn¿ÕZÆf¿YYž«ÂeÁZÅY|»Y{Ä]Ö»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ē€Ÿd¼Ì« Ö·ÂaZ¼‹ÄËZˆ¼ÅÄ]ֈ¯įd‡Y¾ËY¶j»ÕÂf‡{d¼Ì«dËZŸ Ä»Y{Y{ÕÁ |ÌÅ|]†aY½Mį|‹Z]Äf‹Y{ž«ÂeZ¼‹YÁ|‹Z]Ã{Y{ ¶yY{|Ì·ÂecӐv»ÕY~³d¼Ì«Ä»Z¿¾ÌËM…Z‡Y€]{€¯tˀŒe Ö·Zu{¾ËY,|ÀfˆÅYY{Y|{Ze{‡YZ¨f¿YªužËZÀ {‡Z]ÖÀ^·žËZÀ,d·Á{ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«¶Ì·{Ä]įd//‡Y d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |ÀÅ{ֻĻY{Y{ÂydÌ·Z §Ä//]|{Y€f¼¯ d¼Ì«įÖ·Zu{ dˆÌ¿[¸˜»‚Ì¿ZÅY|»Y{ÕY€]ÕÂf‡{ÕY~³ dËZ¼uÕY€]ÖÀ^·ÕZÅd¯€‹Z»Yd‡Y½Z»Âe¹Zy€Ì‹[» Z]Y¹Zy€Ì‹|¿Â^n»YZ]½{Y|¿d//‡{Y‚Ì¿Á{ÂyÕZÅY|»Y{Y ÕÁÄf¨³Ä] |ÀÀ¯ÄÌÆeÖf À½YY{ÁZ³YZe¾Ì]Öf¼Ì« d‡Y½Z»Âe{Z̸̻d À {Y{{ÂmÁŒ¯{cZÌÀ^·|¿€]YŠÌ] {€¯tˀeÖÀ^·ÕZÅÃ{ÁM€§žËZÀ¾¼n¿YÖ//»Â¼Ÿ–]YÁ€Ë|» cZÌÀ^·|Ì·Âe|uYÁYŠÌ]ÁÃ{Â]Öf]Z«Z̈]½Y€ËYcZÌÀ^·YZ] įd‡YÖÀ »½Y|]¾ËY {Y{{ÂmÁŒ¯{ÖÀ^·cӐv»|¿€]Á d‡YÃ|‹Ã{€¼‹¹€fv»d À¾ËY{Ã|ÀÀ¯¥€»[Zzf¿Yªu ½Â̸̻\ˀ«½Y€ËYZ»M‚¯€»ÕZÅZ»M€]ZÀ]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ cZÌÀ^·d À[~m½M¾e½Â̸̻įd‡Y¹Zy€Ì‹|Ì·Âe½Y‚Ì»¾e Ân»\ˆu€]d ÀÕZÅÄ¿ZyZ¯¶¯ḑ€›¾ÌÀr¼Å {‹Ö» Ád‡Y¾e½Â̸̻\ˀ«Ö «YÁ˜]Á¾e½Â̸̻ÕY{€]ÀÆ] d ÀÄ ‡ÂeÄ]ÁZmYÁ{‹¶ud ÀcÔ°Œ»įÖe{ ZeY{ÂycY{ZÁ|Ì·ÂeÁµZ¤f‹Y½Y‚Ì»|¿YÂeÖ»,{‹Ã{Y{cZÌÀ^· |Å{ŠËY‚§Y{Âm»¹Z«Y€]Y€]Á{ Œ¯cZÌÀ^·d ÀcÔ°Œ» ćd¨³Á{€¯ÃZ‹YcZÌÀ^·d ÀcÔ°//Œ»Ä]Ä»Y{Y{Z^—ÖÀ] d·Zy{,¥€»Ä¿Y€‡ŠÅZ¯¶»Z‹cZÌÀ^·d ÀևZ‡Y¶°//Œ» d‡Ż¶Ì·{Ä]ÖeY{ZÕZÅYZ]\ˀzeÁÕY~³d¼Ì«{d·Á{ cZÌÀ^·¥€»Ä¿Y€‡|‹ÃZ‹Yį˜¿Z¼Å d‡Yd·Á{d‡{Z¿ÕZÅ ºÅÁÄf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯ÁÖ¿ZÆm¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿ºÅ½Y€ËY{ Ö·Zu{¾ËYÁd‡Y\¬ŸZ̈]Ä·Z‡Y|¿YºŒq¥Y|ÅYÄ]d^ˆ¿ {¥€»Ä¿Y€‡,…Y|»€Ì‹ÁÕYÄ¿YZË€Ì//‹¥~uZ]įd‡Y ÕÁ d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯¸̯{Á|uÄ]¸̯{Á|uY½Y€//ËY Z]–^e€»ÕZÅd‡Żĸ¼mYcZÌÀ^·¥€»Ä¿Y€‡Â“»{Á‚§Y Õ|f»ÕZÅÃZ´f‡{Õ‡YÄ¿Z¨‡Zf»įd‡YÄ »Zm{Հ̴ŒÌa Ä»Z¿€]{įÖ·Zu{ d‡YÄf§€´¿Y€«ÄmÂe{»Ä »Zmd»Ô//‡ d‡YÃ|‹ŽzŒ»½McYZ^fŸY¾Ì»Ze¶v»º//Œ‹Ä»Z¿€]ÁºnÀa ½Y€ËY{¥€»ŠÅZ¯¶¸Ÿĸ¼mY‚Ì¿¹{€»{–¸£ÕZÅÁZ]{ZnËY Á€Ì‹Öf À|Ì·Âe€]Ö¨¸fz»ÖeZœ¿ÕZŽZ»Z‡įÖ·Zu{ d‡Y ÕZÅÃ{ÁM€§žËZÀ¾¼n¿Yֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» |¿Y{cZœ¿cZÌÀ^· Õ|À]d‡Z»ÖÀ^·cӐv»‰Á€§Ö¨ÀÕZÅ|uYÁŠËY‚§YÖÀ^· dˆ¿Y{Ä »Zmd»Ô‡Ã|ÀÀ¯|Ë|ÆecZŸÂ“»¾Ë€f¼Æ»ĸ¼mYY {€Ì³Ö¼¿cZÅ|uYÁ¾ËYcӐv»€]ÖeZœ¿pÌÅd¨³Á Ö»ZÅ|uYÁ¾ËYÄ]֘Ìv»d‹Y|Æ]Ân»,d//‹Y|Æ]cYÁZÆÀeÁ ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » d‡YŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y¾»Z“|Ì·Âe½YÁZËs€— dÆm{cZ¬Ì¬vecZ¿Z°»YY{Y{dÌ·ÂXˆ»½Zf‡YՁÁZŒ¯ |À¯Ã{Z¨f‡YZÅÕZ¼Ì]ÁcZ§M½{€]¾Ì]Y ,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡d‡ZË¡Ô]YZ]€´Ë{¥€—Y{Y{Ä»Y{YÕÁ Äf̼¯€Ì]{,cZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌW,ՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M Äf̼¯€Ì]{Ö£Ô]YcYÂf‡{Á{‹Ö»[ˆv»|Ì·Âe½YÁZË d‡YY€mÓY¹ÓÖf¨·Zz»pÌŽÁ|] lËÁ€e½ÁZ »¶¼ ·YÂf‡{ª^—įÄf°¿¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]½Z³Z] {€³Y{€¯½ZÌ],d‡YÖ¸»Ã|ÀÀ¯²ÀÅZ¼Å,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡ {ÂmÁÄfˆm€]Žzf»,Ö¸°Œ»Ây{ZŽZf‡YYÖ°Ë ÕZŽZf‡YY,lËÁ€eÁ‰Â»M½ÁZ »Հ̴ÌaZ],|‹Z]Äf‹Y|¿ {‹Ö»¾Ì»Pe½Zf‡Y½MZÌ¿{»ÕÁ€Ì¿ÁZn» ÃÁ€³Z¯Ä]ÖÀ§{ZÆÀŒÌaZ]ÃY€¼ÅZÅ|Ë{Z]Ĉ¸ne{Á‚§YÕÁ Ä]¦›Â»Ղ¯€»ÃÁ€³Z¯†ÌWÁ{Â//‹Ö»µZ‡YՂ¯€» Հ̴ÌaÁZÅÄ̏Âe,ZÅ|Ë{Z]Y¶»Z¯Ä¿ZÅZ»‰Y‚³µZ//‡Y Ö¼¸ŸdXÌÅÕZ”ŸY¹Z¼es€—¾ËY{Z»Y{€¯Ö»֌¯€‡{Ây |ÀÀ¯Ö»d¯ZŒ»¾Ì¬¬v»Á ¶¼ ·YÂf‡{ª^—{€¯tˀeՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » Á‰Â»M,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡µÁYdË·ÁYs€—¾ËYÃ|‹¹ÔŸY ¶»Z¯ZÌfyYÖeZ¬Ì¬ve½Y€Ë|»¹Z¼eÄ]Ád‡YՁÁZŒ¯lËÁ€e \uZ¾Ì¬¬v»֘ËY€‹€ÅdveÁ¹Óž«Y»{įºË{Y{ |¿€^]Y‚»ÁÕ|Ì·Âe‚¯Y€»Ä]Y€œ¿ ÕZÅdÌ·ÂX//ˆ»YYÕ|Ì·Âe‚¯Y€»ÁY‚»{cZ»Y|«Y,ÕÁ ,|Ì·Âe½YÁZËÄ»Z¿€]{”u{€¯½ZŸ}YÁ{€¼‹€]¾Ì¬¬v» ğ¼n»†ÌWÁÃ|‹¹ÔŸY½Z‡ZÀ‹Z¯Á¾Ì¬¬v»dÌ·ÂXˆ» {‹Ö»[ˆv»Ã|¿€Ì³ºÌ¼e¹Z¬»,½Zf‡Y€Å{ÖeZ¬Ì¬ve €³Y{Á‚§YՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡†ÌW ,{‹žËZ‹Ö»|ÌaYcÄ]ÕZ¼Ì]ZËd§M½Zf//‡Y®Ë{ {ZÆm½Z»Z‡†ÌW,ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁºÌ¬fˆ»¡Ô]YZ] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com Ä]ÃZ‹Y¾¼“ÖÀ^·ÕZÅÃ{ÁM€§žËZÀ¾¼n¿Yֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» €Ì‹¥€»Ä¿Y€‡ŠÅZ¯Ä],cZÌÀ^·d ÀcÔ°Œ»,€Ì‹cY{Z ÄÅ{Á{֗½Y€ËY{€Ì‹¥€»Ä¿Y€‡d¨³Á{€¯ÃZ‹YŒ¯{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯¸̯Ä]¸̯Y€ÌyY ZƛY½YZ´¿€^yž¼m{Z^—ÖÀ]Z“|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €ÅÕY€]¸̯€“ZuµZu{½Y€ËY{cZÌÀ^·¥€»Ä¿Y€‡{€¯ Ö¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡Ã|‹Ä̏Âe¸̯Z]įd‡YµZ‡{{€§ ĸZ§Y|¿YºŒq|À‡{Ã|//‹ÕY~³¥|Ÿ̯˜À̼ÅÁ €ÌyYÄÅ{Á{֗½Y€ËY{€Ì‹¥€»Ä¿Y€//‡¾ÌÀr¼Å {Y{Õ{Zˁ Yć|»€Ì//‹Ö§€—Y d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯¸̯Ä]¸̯Y ÄÅ{Á{{įd‡YÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡Ã|‹Ä̏ÂeÕZÅÄ»Z¿€] d‡YÄf‹Y{Հ̴¼Œqd§Y½Y€ËY{Äf‹~³ …Y|»½Z´ËY€Ì‹{ZÅŒ¯¾Ë€eÁ€ŒÌaYְ˽Y€ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ €Ì‹,cZuԏYd·Á{ÕZŵZ‡ֻ֗ԇY[Ô¬¿YY| ]{ÁÃ{Â] µZ‡{ć|»½Z´ËY€Ì‹ |‹Ö»žËÂe…Y|»€Ì//‹ÁÕYÄ¿YZË ÁŽ«Z¿ÕY€mYZ]Z»Y|‹[»Y{Ây€]º¯½Zf‡YÕY€]Äf‹~³ {Â]ÃY€¼Å€¼fˆ»€Ì£ ¹ZyÃ{Z»,ÖÀ^·ÕZÅÃ{ÁM€§žËZÀ¾¼n¿Yֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Äf¨³Ä] Ád‡Y|Ì·Âe¶]Z«Œ¯¹Á€v»•Z¬¿¹Â¼Ÿ{¹Zy€Ì‹d À¾ËY ®¼¯¹Á€v»ª—ZÀ»{Y|ËZaµZ¤f‹YÄ]|¿YÂeֻĠ‡Âec{ cӐv»Ã|ÀÀ¯{YÁÄÅ{{½Y€ËY¾ÌÀr¼Å |‹Z]Äf‹Y{Ö¿ZËZ‹ Ä ‡ÂeÁ֏yŠz]”uZ]Ö·Á€ÌÀaÁ®Œy€Ì‹{Â]ÖÀ^· ÖÀ^·cӐv»Ã|ÀÀ¯{Z,Ö¸yY{YZ]¾Ì»Ze€]ÃÁԟÁ€»Yd À Á½Zfˆ¿Z¤§Y,…Z§l̸yÄ̋Zu,½Zfˆ¯Za,©Y€ŸĬ˜À»ÕZÅŒ¯Ä] d‡YŻYÁY d¨³Á{€¯ÃZ//‹Y‚Ì¿ÖÀ^·cӐv»cY{ZÄ]Ä//»Y{Y{ÕÁ Z]€]Y€]¾eY‚ÅÄf‹~³µZ‡{ÖÀ^·cӐv»cYY{Z Œ¯ÖËY~£d ÀcY{ZÃ|¼ŸŠz]įd‡YÃ{Â]Ó{½Â̸̻ ¥|Ū¬ve½YÂecZÌÀ^·d Àd¬Ì¬u{ {Â//‹Ö»¶»Z//‹Y Ö·Z»‰{€³Ád‡YY{Ä·Z‡Y|¿Yº//Œq®Ë{YÕÓ{{Z̸̻ ½ÁZ »|Ë|m¹ÔŸY,Ö//‡Ö//‡ÕÓZ]ÕZÅÁ{ÂycY{YÁd̟ÂÀ¼»{ÂmÁZ] ÕÓZ]ÕY‡ÕZÅÁ{Âyd«Â»{ÁÁÕY€]Ö À»į{Y{dËZ°u¾ËYY­€¼³ÖÀ§ ­€¼³Ę]Y¾ËY{Á{Y|¿{ÂmÁÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡YÖ//‡և {ZÆÀŒÌaZ]½Y€ËÁcZÌÅŠÌaÕ|Àq,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‹Y{|ÅYÂyY¹Ód¿Z¼“ Ó{Y‚Å€ÅÕYYÄ]|À¿YÂf]ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡į{€¯[»{Zf«YcYÁ ÁÂ^ŸYÂmÄWYY½Á|]Y¿ÕY‡ÕÁ{ÂyÃZ´f‡{ćZe½Y€ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ ¾ÌÌ eÄ·Zˆ°ËÂn»¾ËYc|»į|À¯d«Â»{ÁÁµZ‡lÀaZeÖ¯€¼³cZ¨Ë€ŒeY†a {Y{{ÂmÁµZ‡lÀaZe|Ë|¼e½Z°»YZÅ{Y|¿Zf‡YdËZŸZ]Á­€¼³Ân»Z]Z»Y|‹ Ę]Y{ ½Y€ËY­€¼³Ö¯€¼³»YÁÖÀ§½ÁZ » Ö¬¿ÁY{Y{€Æ»cYZƛY¾Ë€eÁZe ÕÁ{ÂyÃZ´f‡{ć{ÁÁ€]ÖÀ^»ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]­€¼³cÔÌƈeZ] ևÕÓZ]ÕZÅÁ{Ây{ÁÁį{Y{dËZ°u¾ËYYµZ‡lÀac|»ÕY€]ÕY‡ Á–]Y“€Ì̤eZ]ÁÄf‹~³ÕZŵZ‡{įd‡YÖ·Zu{¾ËY |‹Z]€Ë~a½Z°»Y‚Ì¿և ª^—Á{Â]Ã|‹ÂÀ¼»ևևÕÓZ]ÕZÅÁ{Ây{ÁÁ,Á{ÂycY{YÁ–ËY€‹ ­€¼³{ÁÃ|‹{YÁ½ÂÀ¯YįևևÕÓZ]ÕZÅÁ{ÂyÃ|‹¹Zn¿YcZ¬§YÂe ZÌfyY{¦Ì¸°e¾Ì eÕY€]|ËZ]ÁÃ|‹įÁ€f»,ZÀjf‡Y{Y»Y€Ì£Ä]‚Ì¿|¿Y{{ÂmÁ ½Z°»YÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËY­€¼³Ö¯€¼³»Y½ÁZ » {€Ì³Y€«̸ְ¼eµY»Y½Z»Z//‡ ½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡YµZ//‡lÀac|»ÕY€]ÕY‡ÕÁ{ÂyÃZ´f‡{Ä//‡{ÁÁ ևևÕÓZ]ÕY‡ÕZÅÁ{Âyd«Â»{ÁÁdÆmÖ À»įÄf¨³ÖmZy YZÅÁ{Ây¾ËYd«Â»{ÁÁdÆm¹Ó¾Ì¼”e|¿YÂeÖ»­€¼³Á|//‡Ö¼¿€œ¿Ä] |À¯{ZYd«Â»{ÁÁÁZmYÁd§ZË{€^f »Ä»Z¿ļÌ]c] d‡YµZ §€Ì£,ÖÀÌW‚e²À‡½{Z »Y|{ |Ì·ÂeÃÁ€³ YŠÌ]½{Â]µZ §€Ì£ÕZ˳Ö¿Z¼fyZ‡ÁÖÀÌW‚e²À‡½{Z »ÄÀÌ»{Ö¼‡ÕZÅZ»M |¿YÄf§€³Y€«Šz]¾ËYՁZ‡µZ §Ä»Z¿€]{½ÂÀ¯Yįd‡Y½{Z »Ŀ´ÀËY|{ Z»M‚¯€»ÁcZneÁ½| »,d ÀcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÕZ»MµÁY|mÄËZa€] ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aŒ¯t˜‡{įÖ¿Z¼fyZ‡ÁÖÀÌW‚e²À‡½{Z »Z¼//‹,½Y€ËY ½{Z »|{€]¢·Z]{Y| e¾ËYYÁÃ|//‹d^i½| »ÁY‚ÅÁ{{Y| e,|¿Y{ ®ËY½Y€ËYÁ€»Y d‡Y½| »ÁY‚Æ°ËZ¼‹Z]µZ §Ö¿Z¼fyZ‡ÁÖÀÌW‚e²À//‡ ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y…Z‡Y€]įÖ·Zu{,|À¯Ö»ÕY{€]ÀÆ]{ÂyÖ¿| »€ËZy}Y|{ įd‡Y½MÕZ˳¾Ì//ŒÌaÕZÅZ»M |//‹Z]|{lÀa{Á|u|ËZ]½Y‚Ì»¾ËYÖ¿ZÆm {Á|uº«¾ËYYįÃ{Â]¾e{Z̸̻{Á|u½Z»Œ¯Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹€ËZy}½Y‚Ì» ,d ÀcYÁÖ¼‡Z»M…Z‡Y€] d‡YÖ·Z¼fuYÄ̬]ÁÖ ˜«ÀÌy}¾e{Z̸̻ įd‡Y¾e½Â̸̻€]¢·Z]Œ¯Ö¿Z¼fyZ‡ÁÖÀÌW‚e²À‡Ä¿ZÌ·Z‡|Ì·Âeḑ€› ZÌ¿{ŽyZ‹Œ¯lÀa¾Ì]{Á|‹¹Zn¿Y|Ì·Âe¾e½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]µZ‡{ ½Â̸̻Ä¿ZÌ·Z‡Ã|‹Z¯Ã|‹ÕÁM€§²À‡ÄÀÌ»{|Ì·Âeḑ€› d‹Y{ÕZm d‡YÃ|‹¹ÔŸYž]€»€f»½Â̸̻Ze{Á|u‚Ì¿|Ì·ÂeÁž]€»€f» ºË€veÁZ¿Á€¯–ËY€‹{d¨³ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » d‡YŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y¾»Z“«|Ì·Âe½YÁZË»s€— ,ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {d¨³ՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡†ÌW ÕZ¼Ì]Ö»|ÌaYºÅÁd‡YºË€ve€Ì³{ºÅŒ¯į֘ËY€‹ d‡{YZ]ÁºËY|¿YÖ°ˆËpÌŽYÂeZ»,{Y{{ÂmÁZ¿Á€¯ Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y,ՁÁZŒ¯cӐv»YÕYÃ}€Å½{Y{ YZÅZ°ÅYÄWYYZ]|¿YÂeÖ»s€—¾ËY¾ËY€]ZÀ]|Ë{|ÅYÂy\̇M |‹Z]Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y¾»Z“,½Z¬¬v»Õ‡ s€—{€¯ZƛY«|Ì·Âe½YÁZË»s€—Z]Ę]Y{½Z³Z]‚Ì^»Z¯ Á¾Ì »¾ÌmÁ€»,|‹Y¾Ì¬¬v»ÕZÅs€—¶¼°»,|Ì·Âe½YÁZË ÕZ”ŸYYՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡Y½M¥|ÅįÃ{Â]ZÅÄÀÆa¾ÌmÁ€» d‡Y|Ì·ÂeŠÆmÕZÅÄ»Z¿€]{¾Ì¬¬v»ÁÖ¼¸ŸdXÌÅ µZ‡Ĭ]Z‡Z]¾Ì »ª¬v»€ÅÄf‹~³ÕZÅs€—{{Á‚§YÕÁ €œ¿{»‚¯€»Ä]Äf¨Å{Z]®ËZÆÀeÁd‹Y{dÌ·Z §ÓZ]Ä] ÖÀÌW‚e²À‡Äf‹~³µZ‡cY{Z‰YÄÀÌ»{Ö¼‡Z»M½ÂÀ¯Zed ÀcYÁ ‰YÄ]Ã|‹ÕÁM€§²À‡¾eY‚Å¢·Z]µZ‡{Z»Y,Ã{Y|¿ÄËYYÖ¿Z¼fyZ‡Á ½Â̸̻‰YÄ]ÕÁM€§ļ̿_¯²À‡¾e½Â̸̻®ËÁÓ{½Â̸̻ Œ¯YŠÌ]¾Ì]{cYZ»YÁ©Y€ŸÕZÅÂ//Œ¯ d§ZËÃYėÂ]€»|Z¬»Ä]Ó{ _¯²À‡Šz]{Á|Àf‹Y{ÕZmµZ‡{½Y€ËYÃ|//‹ÕÁY€§²À‡֓Z¬f» {€¯[~mYÄÀÌ»¾ËY{½Y€ËYcY{Z|{YŠÌ]¾ÌqÃ|‹ÕÁY€§ļ̿ \ˀ£{Y{Y|y |¿{Â]Ö»Ô//‡YÕÂƼmÕZÅYZ]€´Ë{Y‚Ì¿ZÌ·ZfËYÁcYZ»Y,|ÀÅÁ Y|{Ä°ÀËY\^//‡Ä]½ZƨYd¨³cZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ »Âa cY{ZÁ|Ì·Âeª¿ÁÁÄ ‡Âec¸ËZa,{Y{Ã|Ɵ€]YÖÀÌW‚e²À‡d ÀcY|Ì·Âe Áև€]Ä]•Â]€»†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁdˆŒ¿{Ä^ÀŒ°Ë€ŸÕÁ {‹Ö»d À¾ËY ½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]ÖÀÌW‚e²À‡d ÀÖeY{Zž¿Y»ž§ ÁՀ³¶ÌÆ//ˆeŠ¬¿|ÀËY€§{½Z»Z//‡¾ËY{Á‚§YÁ|̼ËYÖmZy€eZ§{½Y€Ë|»Á ®¿Z]½Âr¼ÅÖËZÅ{ZÆ¿Z],cY{ZŠz]{ÄËÁÄ]ž¿Y»ž§ÕY€]Á{Y{Ö¿Z^ÌfŒa |À¯Ö»Ö¿‚ËYcZneÁ½| »d ÀcYÁÁՂ¯€» produces@jahaneghtesad.com ÕÓ{½Â̸̻YŠÌ]cY{Z‰Y {Zf«Y½ZÆm {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ …Ôa®aÁYdˆŒ¿ÄËZ‡€Ëd¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Ó{d¼Ì«Ä]dÀ‡Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡Á Z]Á|{ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ¹|ŠËY‚§YZ]½Y€//ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾//ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]ÁÕ|{ Á€»Y,{Â]Äf‹Y~³€‡dŒaÕ|{dŒÅ|‹Z]YÄf‹~³Äf¨Åįd¨¿d¼Ì« …Ôa®aÁYdˆŒ¿€ÌiZedve,|Ë|mÄf¨ÅcÔ»Z »Z£M{ÃZ»{Y{~yÄ^À‹Á{ |‹ÃY€¼ÅŠÅZ¯Z] d//ˆ¿YÂeįÖ¬§YÂe {~³Ö»…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÕY€mYYÃZ»®Ë Ó{ZeY½M{ÁÖ»Z//œf¿YÁ|Å{cZn¿ÕÓ{µZ¿Z¯YYd¨¿d//¼Ì« |¿Z‡€] d¨¿d¼Ì«ÕY€]µ{Z e{ZnËY{ª§YÂe¾ËY,…Ôa®aÁY”ŸÕZÅŒ¯Ã|̬ŸÄ] ÕYÄ°Œ]½Â̸̻ ŠÅZ¯Ze|À‹Ôe{Ä̇ÁÁ½Zfˆ]€ŸÁ¾Ì¼ÅYÁÃ{Â]€i» |ÀÀ¯|Ë|¼eÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡½ZËZaZeYÖ¸ § Ã|Ɵ€]Y®aÁYÕYÃÁ{d‡ZËį€ËY‚n·Yd¨¿€ËÁZeÃ|‹hŸZ]Â“»¾ËY Ã|‹¾ÌÌ e|ŸÂ»Y€e{ÁÁlÀa{…Ôa®aÁYdˆŒ¿ÕY‚³€]{ZÆÀŒÌa,{Y{ |‹Z]Äf‹Y{ ‰Á€§ÕZÅ{Y{Y€«Ó¼ »…Ôa®aÁYÕZ”ŸYįd//‡Y½M{ZÆÀŒÌa¾ËYd¸Ÿ |Ì·ÂeŠÅZ¯įZn¿MYÁ|//ÀÀ¯Ö»ÖËZÆ¿ÃZ»€ÅºÆ¿xËZeZeY{Âyd//¨¿ ½|‹ÖËZÆ¿YŠÌaZe|À‹Ôe{Z”ŸY,d‡Y€^f »¾WÁƒÃZ»½ZËZaZeÕYÄ°Œ]½Â̸̻ {‹Ã{ª§YÂe¾ËY|Ë|¼e€Æ»,‰Á€§ÕZÅ{Y{Y€« d¨¿ €fËÁÄ¿ZÅZ»ÖnÀ‡€œ¿…Z‡Y€] {Â]|{{Á|ud¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ]Õ|À^ËZaw€¿ |¿{€¯ZƛY€fËÁÄ]ÃZ³Mž]ZÀ» Ã{€¯{ZÆÀŒÌaÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿį ½Y‚Ì»¾Ì¼ÅÄ]d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯d‡Y Ä»Y{YµZ‡½ZËZaZeÖ¸ § {»ÂÀÅ{ZÆÀŒÌa¾ËYZ»Y|À¯Y|Ìa Œ¯¾ËYÁÄf§€´¿Y€«Ä̇Ád¬§Y» ZÅdË{Á|v»įd‡Y|¬f » |¿Â‹¶ÌƈeÖnË|e|ËZ] ÕZÅdˆŒ¿ÕY‚³€]½Z»xËZeÕZÀ »Ä],{‹\ːe…Ôa dˆŒ¿Y¶^«Ó¼ »įd‡Y…Ôa®aÁY­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯ {‹Ö»Y‚³€]½Y€ËÁ ®aÁYÕ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯d//ˆŒ¿ÕY‚³€]€“ZuµZu{ ­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯d//ˆŒ¿Á¾WÁƒ¹Â//‡Á¹Á{ÕZŁÁ{ ¾WÁƒºnÀa{|Ì·ÂeŠÅZ¯Ö¸ §ª§YÂeÕY€mYÖ]ZˁYÕY€//] d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€] ÃZ»{®aÁYd¨¿|Ì·Âeį{Y{½ZŒ¿€fËÁÄ¿ZÅZ»ÖnÀ‡€œ¿ Հe€Ì´¼Œq|Ì·ÂeŠÅZ¯Š¿Y|vf»ÁÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸįÄ» Ã{€¯•Â¬‡Äf‹~³ÄÅ{Á{|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ],|¿YÃ{€¯µZ¼ŸYY d‡Y ŠÅZ¯ª§YÂeÄ]Õ|À^ËZaw€¿,¯~»ÖnÀ‡€œ¿ª^—µZu¾ËYZ] ©Y€ŸÁÄˀnÌ¿¶»Z‹ÖËZÅŒ¯Á{Â]|{{Á|u|Ì·Âe |¿YÃ{€°¿¶¼Ÿ½Z‹cY|Æ eÄ]¶»Z¯—Ä] {…Ôa®aÁYį{€¯ZƛY±€^»Â¸]Ä]®//aÁYÃ|ÀËZ¼¿®Ë €´Ë{ÃZ»ćc|»Ä]Ö¸ §|Ì·ÂeŠÅZ¯|Ë|¼eÖ//‡€]µZu Â«ÁµZu{dŸ€‡Ä]YZ]cÓÂveį¾ËYÄ]ÄmÂeZ] d‡Y ºÆ]Ác|»ÃZe¯cZ»Y|«Y¾f§€³ŠÌa{€]tÌm€e,|Àf//ˆÅ d‡YYZ]½YÂe{|n»ÕY€«€]|¿Á½{‚¿ ®aÁY½Y€ËÁd//ˆŒ¿½Z»¾fyY|¿Y¸mÕY€]º//̼e€³Y {€¯|̯Pe ¶ÌWÁZ³€fÌ·Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|uÄf//‹~³µZ‡ l̸yÖ·Z¼‹ÕZÅ[M{Â//Œ¯Yֿ¿Z«€Ì£kÁ€y¾Ìu –^“Á¦Œ¯½Zf‡ÂyÖ¸uZ‡ÁÖÅY€]Mª—ZÀ»Á…Z§ \^‡dy‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÆ]Z]Ö¸yY{d¼Ì«cÁZ¨e |‹ \ˆ¯ÁÖ¸»ÄËZ»€‡¾ËYֿ¿Z«€Ì£kÁ€yÕY€]Â̴¿Y{ZnËY d‡YÃ|‹Á€Œ»Z¿{‡ ¶ËÂveħÂ//Œ°»dyÂ//‡ÁµZ¬f¿YÖ¿Z]ZË{ÕZÅÃZ´ËZaY |‹½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁY€§ŠzaÖ¸»d¯€‹Ã|ÀËZ¼¿ {{Â]Y€«©Z//qZ«dyÂ//‡ÕZÅķ¼v»¾ËYd¨³ÕÁ µZ¬f¿Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖÀÌ»€//‡ÕZÅ[MYkZy |]ZË Z]ÁZ^»¹ÁY|e€//]½Zf//‡ÂyÖ¿Z]ZË{ÁÖ¿Z]€»Ã|¿Z»€§ …Z§l̸y[€£µZ¼‹ÕZÅ[M{ÓZ¯Ády‡©ZqZ« |ÀÅ{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯ּ̿ {ZÆÀŒÌaÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿį|¿{€¯ZƛY€fËÁÄ]ÃZ³Mž]ZÀ» µZ‡½ZËZaZeÖ¸ §½Y‚Ì»¾Ì¼ÅÄ]d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯d‡YÃ{€¯ Ä̇Ád¬§Y»{»ÂÀÅ{ZÆÀŒÌa¾ËYZ»Y|À¯Y|ÌaÄ»Y{Y |ËZ]ZÅdË{Á|v»įd//‡Y|¬f »Â//Œ¯¾ËYÁÄf§€´¿Y€« |¿Â‹¶ÌƈeÖnË|e Á…Ôa®aÁYÃÁ€³Ã|ÀËMY|Ë{½Z»€Ì̤eÄ]֓Y€fŸYÄ̇Á Ö¿‚ËY,ÃZ³Mž]ZÀ»Äf¨³Ä]Á{Y|¿½MÕYÄf¨Å®Ë¾fyY|¿Y¸m €´Ë{ÃZ»ćc|»Ä]Ö¸ §½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯|Ë|¼eÕY€] d‡Y½Zˀm{ Ã|Ɵ€]Y®aÁYÕYÃÁ{d‡ZËį€ËY‚n·Y,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÕZmÄ]Š¿Y|vf»Á®aÁYd//ˆŒ¿xËZe{€¯{ZÆÀŒÌa,{Y{ ¾WÁƒ¹ZÆq{€e{ÁÁ|//Àq,¾WÁƒºÅ{ÁºÆ¿ÕZŁÁ Á©Y€Ÿ,Õ{ ‡½Zf//ˆ]€Ÿ|À¿Z»ÖËZÅŒ¯Ze{Â//‹Y‚³€] ՂËÄ»Z¿€]€eduY½Z‹½ZˀfŒ»Ä]d¨¿‰Á€§ÕY€]d˯ |ÀÀ¯ …Ôa®aÁYdˆŒ¿€e{ÁÕY‚³€]Z]ÄÌ//‡Ád¨·Zz»¹|Ÿ ÃZ]{Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸZ]ª§YÂeÄ]Œ¯¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿ d‡YÃ|‹®Ë{‚¿µZ‡½ZËZaZe|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÄ»Y{YÃÂv¿ ÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ¶»Z//‹Â//Œ¯į…Ôa®aÁYÃÁ€³ ÄuÂ^v]{Z“Z¬e•Â¬‡Y†a,|¿Y{”u½M{ÄÌ//‡Á ĸ]Z¬»ÁZÅd¼Ì«dˬe¥|ÅZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿ZaÂ̋ ½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]¶ËÁM{,ē€ŸZ^//‹YZ] ÕZÅÃZ»{Ö¿ZÆm|Ì·ÂeY|{{Á|uµ{Z »Á{Ä°Œ] {€¯d¬§Y»¾WÁƒÁÄ» ½ZËZaZeÄÌËÁƒY|Ì·ÂeŠÅZ¯½Y‚Ì»d‡YY€«,ÄÌ·ÁYª§YÂeª^— ¾Ì¼Å€] |‡€]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ {Á|uÄ]µZ‡ ÕY€]ÖËZÅÄ»Z¿€]Ö^›Â]YÖf·Á{Öf¨¿d¯€‹ÁÄˀnÌ¿,…Z‡Y |¿YÃ{€¯¹ÔŸYÄÌËÁƒYd¨¿cY{ZŠËY‚§Y Õ‡Y|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]…Ôa®aÁYÃÁ€³Õ‡Y|Ì·ÂeŠÅZ¯ Á|‹ÃY€¼ÅY{Z¿Z¯ÁZ°Ë€»M¶»Z‹ÃÁ€³¾ËYYkZyÕZÅŒ¯ { Ä°Œ]€Å{Ó{ÕÓZ]Ä]d¨¿ÕZÅd¼Ì«{€¯®¼¯ µZ‡ÕY|f]Yd¼Ì«t˜‡Ä]d^//ˆ¿ZÅd¼Ì«µZu¾ËYZ]|ÀÀ¯ ©ZqZ«dy‡¶»ZuÕ{Z̏ÁZÀ‹|¿Á€§ZÆq¦Ì«Âe ,…Z§l̸y[€£µZ¼‹ÕZÅ[M{ÖËZË{dŒ³cZ̸¼Ÿ {į|¿{Y{Y€«ևZ]{»YÕ{Z̏ÁZÀ‹|¿Á€§ZÆq ©ZqZ«¶ÌWÁZ³dy‡€fÌ·Y‚Å,ևZ]¾ËY½Zˀm |¿{€¯–^“Á¦Œ¯Y ‚Ì¿dyÂ//‡©ZqZ«Ä]ºÆf»Á{•Z^eY¾ËY{d//¨³ÕÁ |¿|‹ÖWZ”«žmY€»¶ËÂveÃ|¿Á€a¶Ì°ŒeZ]Ád‹Y{Z] Ö°ËÄ]©ZqZ«dy‡¶»ZuÕZÅÁZÀ‹{Á‚§YZ^¯ZaY{€‡ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ÁZÀ‹|¿Á€§ZÆq¦Ì«ÂeY½Zf‡Ây{µÂXˆ»¹Z¬»®Ë l̸y[€£µZ¼‹ÕZÅ[M{©ZqZ«dy‡¶»ZuÕ{Z̏ {Y{€^y…Z§ ÕÂƼmÖ¿Y€Ìf//Œ¯Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] ¾ÌuÖ¿Z]ZË{½Y»P»d¨³Z^¯ZaÖ¸ ¨˜·,½Y€ËYֻԇY Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹Ä]Öf¨¿ÁՁZ³½Y|Ì»ž»ZmcZ ·Z˜»ÕY~³YÁ ½Y€ËYՂ//¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€//‹,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] {YՁZ³ÁÖf¨¿½Y|̻Ġ//‡ÂeÁ|Ì·ÂedÌ·ÁÂ//ˆ» ,Õ“½Z‡Y€y,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,€Æ//‹Â],¹ÔËY½Zf‡Y Á½Zf‡€·,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̰Ư,ÃZŒ¿Z»€¯,º«,…Z§,½Zf‡Ây ½Y|Ì»ÁՁZ³½Y|Ì»½ÂÀ¯Zeį{Y{Ã|Ɵ€]Y½Z³‚»€Å ‚Ì¿¾Ë{ZÌ»€´Ë{Ä ‡ÂeÁÃ{Â]|Ì·ÂeY|»{ÁÄf§ZËÄ ‡ÂeÖf¨¿ {Y{Y€«d¯€‹¾ËYÖeMÕZÅÄ»Z¿€]{ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y |uYÁZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| Õ{Zf«YcZ^‡Zv»,½Y|Ì»{€°¸¼ŸÖÀÌ]ŠÌa,֓ÓYt˜//‡ Ä]ÕY~³YÁÄ¿Zf‡M{d//‹Y{€]{ZË{YÁÄ //‡ÂeÄ»Z¿€]ÄWYYÁ |‹Z]Ö»Ö¸yY{|À¼¿YÂeÁZŒ»և|ÀÆ»ÕZÅd¯€‹ µZu{{Á‚§Y½Y€//ËYՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ŠÌaįd¯€‹¾ËY€´Ë{ՁZ³ÁÖf¨¿½Y|Ì»cZ ·Z˜»€“Zu Y€«Ö¿ZËZa¶uY€»{,Ã|‹Y~³YÁÖeZ ·Z˜»¾ËÁZŒ»Ä]¾ËYY |‹|ÅYÂy¹ÔŸY½MlËZf¿ÖeMÕZÅÃZ»֗Á{Y{ …Z‡Y€]d//‹Y{½ZÌ]€^y¾ËY¹ÔŸYZ]«Ö¼eZu¾Ì»Y»½Y€ËY ½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ÀË|»cZÌÅÁcYÁÖ·ZŸ¹Z¬»ÄÌ£Ô]Y Öf¿Z̏ÕY{€]ÀÆ]ÁÄ ‡Âe{€^ÅYÁ֌»–yÂy{ ,­ZÀ]ZeՁZ³ÕZŽY|Ì»ž»ZmcZ ·Z˜»,Z³Ád¨¿½Zz»Y ,€Æ‹d¨¿Öf¨¿ÕZŽY|Ì»‚Ì¿Á½ÓY{ÁZ£MÁÕÁYÁ,µÂ¿Z‹ ¥|ÅZ]ÖeZ ·Z˜»Äfˆ]lÀa\·Z«{{Z]Mc{Z //‡Á½Zf‡Á€‡ Á֓ÓYdveÕZŵ|»dyZ//‡,½‚z»cZzŒ»¾ÌÌ e d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ÕY~³YÁY½Y€//ËYՂ¯€»ª//—ZÀ»d¨¿d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d¯€‹¾ËYdÌ·Áˆ»dve¾Ë{ZÌ»Y½Y|Ì»ž»ZmcZ ·Z˜» Yְ˽YÂÀŸÄ]½Z//z»ž»ZmcZ ·Z˜»¹Zn¿Y€//]Á{Y{€^y {€¯|̯PeZ³Ád¨¿¾Ë{ZÌ»|Ì·ÂeÁÄ ‡Âe{Õ{€^ÅYcZ»Y‚·Y Ղ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€//‹Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÃZe¯€^y –‡ÂeÖfˀË|»{Y|¿Zf‡YÉZÅÄ»ZÀÌÅY³|Ë|¼e ‚yd¨¿d¯€‹ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Ä»ZÀÌÅY³~yYÂy{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y¾Ë€yM‚yd¨¿d¯€//‹ɂËÄ»Z¿€]€Ë|» {€¯tˀŒeYd¯€‹¾ËYÖfˀË|»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ɀÅZ—€Ì»cY{Zˆ·Y°̿,‚yd¨¿d¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZźfˆÌ‡d‹Y|Æ´¿ÕZf‡Y{µZ‡֗d¨³‚yd¨¿d¯€//‹ɂËÄ»Z¿€]€Ë|» ÕZmÕZÅ|ÀËM€§{€°¸¼Ÿ€]ÕY~³ÄvÉZf‡Y{ÁÄf‹~³ÕZŵZ//‡|À¿Z¼ÅÖfˀË|» d¯€‹½Y‚̼»”uZ]ÖmZyՂ̼»Ä»Z¿€],Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y…Z‡Y€]Á½Z»Z‡ d§€³Y€«Z¯Âf‡{{½Z¼·MTUVInterCert ÁÂu{‚yd¨¿d¯€‹ɂ̼»Ä»Z¿€]d‹Y{ZƛY‚yd¨¿d¯€//‹ɂËÄ»Z¿€]€Ë|» dˀË|»¹Zœ¿Á֘Ìv»dˆËdˀË|»,ÖÀ¼ËYÁd//‹Y|Æ]dˀË|»,d̨̯dˀË|»ÕZÅ ½Y€Æe{Zf‡{Ä·Z‡ćÃÁ{¾Ì»ZÆqÕY€]½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹dˆË–Ìv»Ád‹Y|Æ] ¾ËYÁd§€³¹Zn¿Y½Y€Æe{Zf‡{Ճ€¿YdˀË|»ÖuY€—¾ÌÀr¼ÅÁ€ÆŒÆ]Ö¿Z^ÌfŒaÃZ´ËZaÁ ISO TS,ISO,ISOÕZÅÄ»ZÀÌÅY³\//ˆ¯Ä]ª§Â»d¯€‹ |Ë{€³Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËY€ËÁ¾Ë€yMZ]ISOÁHSE MS, ՁZ‡Ã{ZÌa,½Z¼fyZ‡Ճ€¿YÖÀ§Ղ̼»¹Zn¿YZ]‚Ì¿ÉZmµZ‡{,{€¯½ZŒ¿€—ZyɀÅZ—€Ì» ÉY‚³€]ÉZmµZ‡ÃZ»€Ìe{¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y‚yd¨¿d¯€‹{Ճ€¿YdˀË|» ÖmZy½Y‚̼»ÃÁ€³–‡ÂeÃ|‹~yYÕZÅÄ»ZÀÌÅY³|Ë|¼edÆmÖf^«Y€»Ղ̼»ÃÁ{¾Ì·ÁY |‹Z]Ê»¹Y|«Yd‡{{ÁՂËÄ»Z¿€] ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ {Zf«Y½ZÆm Z^yY -įZ^»{Ó§{ՁZ‡Ö»Â]|ÀËY€§ÕZÅ{ÁZf‡{ Œ¯¶yY{{{Ó§d À‚ÌÆneÁÄ ˜«Y‚ŁYŠÌ]dyZ‡ •Â˜yZÌ¿{»ּˀ//veÁkZy|ˀ//y¹Ô«Yž«Â///¼Æ]Á ՁZˆÌ»Â]|ÀËY€§ªË€—Y|Ì·Âe |uYÁÖ¿Z»Z‡Ȩ/̛ÁÕZ/f/‡Y{Õ{€°¸//¼ŸÕZÅŽ//yZ‹ {Y| e-ÖuY¿YÖ·Z‡YՁZˆÌ»Â]ÕZÆf‡YÂy{{Y| eՁZˆÌ»Â] -Ã|‹ՁZˆÌ»Â]¹Ô«Yd̨̯-Äf§Z˹Z¼eYՁZˆÌ»Â]ÕZÆf‡YÂy{ d^//ˆ¿-cY‚ÌÆneÁcZ ˜«,{YÂ//»ՁZˆÌ//»Â]½Z»–//‡Âf» Ä]ՁZˆÌ»Â]cY‚ÌÆneÁcZ ˜«,{YÂ///»Ç|//Œ»Z¼ed¼//Ì« ÖmZyd¼Ì« Ö¸yY{µZ¤f‹YŠËY‚§YÁYkÁ€yYՀ̳¸m ‚ÌÆneÁÄ ˜«Y‚ŁYŠÌ]½Â//À¯ZeµZ‡ÕY|//f]YY Á½Z³|¿Z‡Á½ZÌÀ^Œ¿Y{ÕZÅ­€//‹d‡{Ä]Œ¯¶yY{{ ¾Ì»Pe€]ÃÁԟ½MÈnÌf¿ÁÃ|‹ՁZ‡Ö»Â]Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe {Z̸̻ÁY‚Å{Á|uÖËÂmħ€,̯֨ÁY|ËZaÁž«Â»Ä] d‡YÃ{Â]½Z»Âe {cY‚ÌÆneÁcZ ˜«,{Y»ՁZˆÌ»Â]|uYÁÖ¿Z»Z//‡Ȩ̛Á ̯֨,Õ{Zf«Y,Y|ËZa¾Ì»Pe–ËY€‹{ZnËYįZ^»{Ó§d¯€‹ ÖÅZ³Z¯cY‚///ÌÆneÁ,Ã|/////ÌrÌacY‚ÌÆneÁcZ/// ˜« ÁÃ|¿Z‡ÕZÅd¯€///‹YÖ/////y€/]{dyZ‡ÕY€/////] įÖfËZ¼ucZ»Y|«YZ],€“ZuµZu{Z»Y,ºË{Â]ÄmY»½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÆf¯€‹Á½Z³|¿Z‡€fŒÌ],d‡YÄf§€Ë~acÁÂu¾ËY{ ÕYY{|ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼ÅįZ^»{Ó§d¯€//‹Z]įÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ Ö§Z¯cY‚ÌÆneÁdyZ‡ÕZÅÃZ³Z¯Z]ÃY€¼Å,|À¼¿YÂeÖÀ§€eZ§{ |ÀfˆÅ{Ó§|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯ZÌ¿Z]\‡ZÀf» ՁZ‡Ö»Â]È //‡ÂeÁ|//‹,‰‚//Ì´¿YÕZÅÄÀ///Ì»{Z///nËY ÕZÅÁÂu{½Z³|¿Z‡ՁZ‡|À¼¿YÂeªË€—Y{Ó§žËZÀ{ ¦¸fz»֐ze |uYÁ¾ËY½Z/‡Z//À‹Z¯֐//zeÁÖ///À§Š///¿Y{ÕZ¬//eY d¯€‹¶yY{{Ö¿Z^ÌfŒaÁÕ|Ì·ÂeÖuY¿{–^e€»½ZÀ¯Z¯Á įZ^»{Ó§ ÕZÅd¯€‹€ËZ‡Ä]ՁZ//‡Ö»Â]È]€///neÁŠ///¿Y{µZ¬//f¿Y €ËZ‡Z]ՁZ‡Ö»Â]cZÌ]€neÕY~´¯Y€f‹YÄ]ÁįZ^»{Ó§ÃÁ€³ Œ¯Ö¿| »ÁÕ{Ó§žËZÀ ,Õ{Zf«Yȧ€¹|///ŸՁZ////‡Ö»Â]ž¿YÂ///»ž///§ÕY€] Ã|ÌrÌa¹Ô«YՁZ‡Ö»Â]dÆmÂ̴¿Y{ZnËYœÀ»Ä]d‡Y€œ¿{ ,½Z³|¿Z///‡Á½ZÌÀ]Š/////¿Y{ÕZÅd¯€‹–‡ÂeּˀveÁ Ö»Â]ÕZŁZÌ¿žÌ¼nedÆ///m {{€³¹Y|«YįZ^»{Ó§ÃÁ€³t˜‡{ՁZ‡ cZ ˜«,{Y»dyZ‡ÁÖuY€—ÈÀ///Ì»{Â//Œ¯ÖËZ¨//¯{Ây ÕZÅŒ¯Ä]Ö´fˆ]YÁ¹|ŸÁ|Ì·Âe•Â˜yZÌ¿{»cY‚ÌÆneÁ ,{Y»Y|{YŠÌ]€“ZuµZu{įÕZƿ´Æ]ÖmZy d‡Y¶yY{dyZ‡,|Ì·Âe•Â˜yZÌ¿{»cY‚ÌÆneÁcZ ˜« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Á½ZÌÀ^Œ¿Y{ÕZÆf¯€‹ÁÄ///¯Z^//»{ÓÂ////§ÕZ°///¼ÅZ] ½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY,Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|¿Z‡ Â////Œ¯¶///yY{{‚///ÌÆ//neÁÄ ˜///«Y‚ŁYŠÌ] ž«Â»Ä]¾Ì»Pe€^ÅÁԟ|ÀËY€§¾ËYÈnÌf¿ d‡YÃ|//‹ՁZˆÌ»Â] ÖËÂmÄ//§€,d À¾ËYZÌ¿{»cY‚ÌÆne̯֨ÁY|ËZaÁ Ã{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å{Á|//u½Y‚//Ì»Ä]Õ{Z///f«Y d‡Y {Ó§d ÀZÌ¿{»{Y»ÁcY‚ÌÆne,cZ ˜«ՁZˆÌ»Â]|ÀËY€§ dËZ¼uÁd¼ÅZ]įÖ¿Zf‡Z¯YÖ «YÁd‡YÖfËYÁÂ//Œ¯ Ö¸///yY{Ç|¿Z‡Á½ZÌÀ^Œ¿Y{ÕZÅd¯€‹dÌ«ÔyÁįZ^»{Ó§ †ÌWÖ£Á€§\̈»½Z]YYdËYÁ¾ËY d‡YÃ{Â//yº« ºË€Ì³Ö»ÖaįZ^»{Ó§ՁZˆÌ»Â] ,Â//Œ¯{Ó§d ÀZf//ŒÌa½YÂÀŸÄ]½ZƨYȯZ^»{Ó§ Á€‹ÕY{€^ŀÆ]ÕY|f]YÁdyZ//‡½YÁ{YYՁZ//‡Ö»Â] Õ|ÀËY€§ÁÄf§ZËZfyZ‡cÄ]½ÂÀ¯ZeµZ‡YÁ,Ã{€¯ Z]Ö//ÅÁ€³Z¯\·Z«{,€¼fˆ»{Â/////^Æ]ÁÄ ‡Âe{€°ËÁZ] ÕZÆf¯€‹ÁÖ¿Z^ÌfŒaÁÕ|Ì·ÂeÖuY¿½Zzf»È̸¯d¯ZŒ» cY‚ÌÆneÁcZ ˜«,{Y»Y|ËZa¾Ì»PedÆm{,½ZÌÀ^Œ¿Y{Ç|¿Z‡ d‡YÃ{Y{Ä»Y{Y|Ì·Âe•Â˜yZÌ¿{» ՁZ‡Ö»Â]|ÀËY€§½|‹ÄÀË{ZÆ¿lËZf¿ Z//]ՁZ////‡Ö»Â]d/////Ì·Z §Á€//////‹ÕY|/////f]Y{ d//yZ‡Ö///À§Š¿Y{,ÖÀ§€eZ§{{Â^¿¶Ì^«YÖËZÅdË{Á|v» {€¯½YÂÀŸ¾ÅM[Á}½Z³Z]ŠËÂad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¾ÅM[Á}YZ]ºÆ‡š¨u¥|ÅZ]½Z³Z]ŠËÂa{ZnËY ZÌfyY{ÓZ¯…Â]{cӐv»‰Á€§Y¶Zu{‡ {€Ì³Ö»Y€«½ZƨY¾ÅM[Á} {¾ÅM[Á}cӐv»‰Á€//§ZÌfyYÃZ]{ՐÀ» ªË€—Y½ZƨY¾ÅM[Á}cӐv»‰Á€§d¨³YZ] ¶^«Á®Ëįc¾ËYÄ] {Â//‹Ö»¹Zn¿YÓZ¯…Â] cӐv»cZz//Œ»Ä̸¯,cӐv»ē€ŸxËZeY [Á}–‡Âe‰Á€§–ËY€‹€ËZ‡Ád¼Ì«,ƒZÀe,†Àm¶»Z‹ …Â]{Á¾ÅM[Á}dËZ‡{dŸZ‡Ze½ZƨY¾ÅM ÕY‚³Z¯ªË€—Y|ËZ]|ˀy½Z̓Z¬f» {‹Ö»¹ÔŸYÓZ¯ Ĭ̫{ևÁÃ{dŸZ‡Y¶^«Ze…Â]½Z»Z//‡ºfˆÌ‡Á d]Z«Ĭ¸uÄ]{ÁÁÕY€]¹ÓcZ»Y|«Y,ē€ŸÁt^ Öf]Z«Ĭ¸uÄ]{ÁÁ |ÀÅ{¹Zn¿YYµÂ//v»|ˀyÕY€] ևÂ]|¯ÕYY{į֫¬uÁ̬֬uZz‹Y¹Z¼eÕY€] ,d¼Ì«{ZÆÀŒÌa¾Ë€eÓZ]Z]½Z̓Z¬f»Ád‡Y{YM,|À‹Z]Ö» ½Z³Z]ŠËÂad¯€‹ |¿Â‹Ö»cӐv»|ˀyÄ]ª§Â» Á{‹Ö»|ˀyd]Z«¾ËY{YÁ½Z̓Z¬f»€ËZ//‡|À¿Z»‚Ì¿ ½ZƨY¾ÅM[Á}cӐv»‰Á€§µÂX//ˆ»d¯€‹¾ËY {Y|¿ÄÀÌ»¾ËY{ÕZÌfyYӏYÁdˆÌ¿ ,և€f‡{¾Ë€f Ë€‡½Z³Z]ŠËÂad¯€//‹Z ‹{Á‚§Y Ä]d¯€‹Zf//‡Y¾ËY{ d//‡YcӐv»¾Ë€e¾X¼˜» cZˆ‡Â»,½YY{Z^¿Y,½YY‚³Z¯,½Y€mZeZ]ºÌ¬fˆ»c |À¯Ö»‰ÔeÁ|‹Z^Ì»•Z^eY{½Z³|ÀÀ¯¥€»Á¶¼u |ËZ¼¿Ã{ÁM€]YZÆ¿MdËZ“ Y¶Zu{‡ÃZ]{,½Z³Z]ŠËÂad¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Y¶^«Zed¨³½ZƨY¾ÅN]Á}d¯€//‹ÕY€]d¯€‹¾ËY ¾ÅM[Á}Z]ºÌ¬fˆ»—Ä]Zne,½Z³Z]ŠËÂa†Ì//‡Ze |¿|//‹Ö»‰Á€§Á|ˀyÁĸ»Z »,À¯Y~»{YÁ½ZƨY Ã{€¯ÕY|ˀyYÄ]Z//Œ»cӐv»įÖ¿Y€mZeY֔ ] Ö»YZ]{º—Ôe{ZnËYhŸZ]ÁÖ¨À»d]Z«{YÁ,|//¿{Â] ďÔy‰Á€§{¾ÅM[Á}{‡¶¯½Z»½M{ |¿|//‹ Հ´Ë{d ¨À»pÌÅYZ]‰Á€§ÁžËÂeÄ°^‹Á|//‹Ö» [Á},½Z³Z]ŠËÂa†Ì‡ZeZ] d‹Y|¿€]{¾ÅN]Á}ÕY€] {‡Y|{®Ë€//‹Ö¸¼ŸcÄ]½ZƨY¾ÅM ½M€]ÃÁԟ |‹ZÆ¿McӐv»žËÂeÄ°^//‹{½Y€mZe ½ZƨY¾ÅM[Á}cӐv»YZ]ÕÁ€]įÖfˀË|»Z] |{,|Ë{€³¹Zn¿Y½Z³Z]ŠËÂad¯€//‹–//‡Âe ,ÀË|»cZÌÅ–‡Âe¯~»Ä]»Öa{ {Â]d¯€//‹€] YįŒ¯{Ó§½Y€mZeÁ½ÓZ §Ä]¹ZÆ//‡Y|{ ¾ÅM[Á}cӐv»¾eY‚Ŷ«Y|uZeµZ//‡ ƒZÀeÕZÅZÌ »…Z//‡Y€],|¿{Â]Ã{€¯ÕY|ˀyY½ZƨY ‰Ây,ֿ¿Z«€eZ§{¾f//‹Y{,ÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛYÄWYY,|ˀy Ö¼¸ŸÁÖ¿Z³Z]ÕZÅdÌ·Z §ÁÖ·Z»½YÂe,YZ//]{Ö»Z¿ ¹ZÆ//‡Y|¬»Á¹Zn¿YZÅd¯€//‹Ö]ZˁY,{Ó§ÁÂu{ d¯€‹\Ìe€e¾ËYÄ] |‹¾ÌÌ e¹Y|¯€ÅÄ]ÕY~³YÁ¶]Z« Á½ZƨY¾ÅM[Á}¹ZÆ//‡Y|{Z]½Z³Z]ŠËÂa ÄËZ»€‡Z]Y{ÂydÌ·Z §Â//Œ¯¾ÅM½Y€mZeY|{ ՐÀ» {€¯Z£MÃZ//»Õ{YÖ·ZË{Z̸̻Y‚//Å cӐv»ē€ŸÖ´¿Â´q€]ÖÀ^»Ö·YÂ//‡Ä]x//‡Za{ d//ˆÌ]Y½Z³Z]ŠËÂad¯€//‹d¨³YZ]{Õ{Ó§ YZ]½Y€mZeÁ½ÓZ §YZÆ¿MÖ»Z¼eįY|»ZÆ//‡d¯€//‹ ÕYY{¹Y|¯€ÅZÆf¯€‹¾ËY d‡YÃ|‹¶Ì°Œe,|ÀfˆÅ{Ó§ { |À‹Z]Ö»Â//Œ¯¦¸fz»•Z¬¿{{Ây‰Á€§Ä°^//‹ ¶¯{cӐv»žËÂe½Z³Z//]ŠËÂa{€°¸¼Ÿ,ÄnÌf¿ ÕÁ |‹Z]Ö»{Ây½YY|»ZƇ‰Á€§Ä°^‹ªË€—YŒ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¯€‹d¨³¾ÅM[Á}½Z³Z]ŠËÂad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» YZ]dˀË|»¥|ÅZ]½ZƨY¾//ÅM[Á}½Z³Z]ŠËÂa ,YZ]{ՁZ]Äf¨//‡YՀ̳¸m,¾ÅM[Á}cӐv» {ÂyÖ¸YÃZ´//ËZmÄ]d¯€//‹cӐv»½|//¿Y{€³€] †Ì//‡ZeÕY€]ºÌ¼e{€¯½ZÌ]ՐÀ» |//‹¶Ì°//Œe dˀË|»¥|ÅZ]½ZƨY¾ÅM[Á}½Z³Z]ŠËÂad¯€‹ {ՁZ]Äf¨//‡YՀ̳¸m,¾ÅM[Á}cӐv»YZ] ,{ÂyÖ¸YÃZ´ËZmÄ]d¯€‹cӐv»½|¿Y{€³€],YZ] µZ‡{,½ZƨY¾ÅM[Á}YZ]ºÆ//‡š¨uÁd//Œ³€] |‹Äf§€³Õ|¼v»| ‡€Ì‹{YdˀË|»½Z»{Á {½ZƨY¾ÅM[Á}½Z³Z]ŠËÂad¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÁ ÀË|»cZÌÅÄ]»Á|Y†aÁ†Ì//‡ZeµZ//‡ †Ì‡ZeÁZed¯€‹¹ZƇY|{,½ZƨY¾ÅM[Á} ¥|Å |Ë{€³Y~³YÁ¾ÅM[Á}cӐv»YZ]½ÓZ §Ä] ֏yŠz]dˀË|»Á½YÂeYÃ{Z¨f//‡YºÌ¼e¾ËYY {Y{€^y½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |‹Z]Ö»½Z´ËYcÄ]µZˆ»Y½Zfˆ]ZeZ]®ÌaŠÅZ¯ÕZÅÄ»Z¿€]{Z°¼Å½Z¯€fŒ»©€] d‡YÃ{¼¿\¿,Á{ÃYYdWY€« ½ZËZa{½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ½Zfˆ]ZeZ]kÁYŠÅZ¯Ä»Z¿€]{į¾ËYZƛYZ]{Ây½ZÀz//‡ Õ‡YcYÁZ´» ՁÁZ//Œ¯Šz]ÕY€],ÕZmµZ//‡ {{€¯ħZ“YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½Zf‡{€¯½Zf‡YÕY€]€Ì¿YÂed¯€‹ dˀË|»{d¯€‹¾ËYZ]ՁÁZŒ¯­€fŒ»Äf‹~³µZ‡ ½Z»Âe½Â̸̻€]¢·Z]Z ¼mÁÄf‹Y{ÕZ°¼Å©€]¥€» ©€][Zˆuc½{€¯Z°¿Zfˆ]ªË€—Y,d¯ZŒ»‰Y{Za d‡YÃ{¼¿µZ¼ŸY,½Z¿MÖ§€» dËZ¤·{Y{€//y½Zf//ˆ]ZeZ]®Ìa¹ZËY{įZ°//¼Å ÃÁԟ|ÀËZ¼À¿Ã{Z¨f‡Y©€]YÖ·YdŸZ//‡YÂˀƋ ÁÄ¿Z^‹cZŸZ‡€ËZ//‡{ZŽMÖ§€»©€]ÄÀ˂ÅÄ°ÀËY€] ‰Y{Zad§ZË{µÂ¼Œ»,|‹|ÅYÂyÄ^‡Zv»½Z´ËYcÄ] |ÀÅYÂyÁ€Ì¿cYÁÕZŶ¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]Ö¬ËÂ//ŒeÕZÅ Ä¿Z»Z‡Y€§(¹ZƧ)s€—ÕZf//‡Y{{€¯ħZ“Y½ZÌ¿ÂÆ· |//‹ ½ÂÀ¯Zed¯€‹¾ËY,Ճ€¿YdˀË|»ÁՀ̳ÁY|¿Y|À¼//‹ÂÅ [MÕZÅÃZqÕÁ€]|À¼‹ÂÅÂfÀ¯ÃZ´f//‡{Ä]®Ë{‚¿ Á¥€»dˀË|»ÕZÅÄ»Z¿€]Y€mY¥|ÅZ]½Zf//‡YՁÁZŒ¯ ÁY‚ÅÃ{Á|v»¾ËY½Zfy{{Y| ed¨³½ZƨY ,ZÌ«Z«Y,cÂe,½Âfˁ,Á€‡Y¿Y,kZ¯ÕZÅĿ³¶»Z‹ĸY Y‚Å{Y| e¾ÌÀr¼ÅÁ|‹Z]Ö»…ÂfbÌ·Z¯Y,€Ÿ€Ÿ,Äfˆa dy{ĸYÁY‚Åć{Á|uÁÖ·Zy®fŒeÁ Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹Ã{Á|v»¾ËY{‚Ì¿®//Œyļ̿Á®//Œy d‡Y ÕY{€]ÀÆ]dÆmÃ|»Md‡|]Z»M{Y{Ä»Y{YÖeY¸|ÌuÁ ÕZÅĿ³d‹Z¯Á‚^//‡ÕZ”§Ã{Á|v»{ՂËÄ»Z¿€]Á ,‚^‡ÕZ”§ÁZÅ­Za½Z»Z//‡ZÌfyY{ºÌ¸«YZ]\‡ZÀf» Ã|//‹Ã{Y{Y€«ՂËÄ»Z¿€]d¿ÁZ »ÁÁ,ª//—ZÀ» d‡Y ½Y|Ì»Ä]µZ¼‹Y½ZƨY©€//‹ÃÁ€a{€¯ZƛYÖeY¸ ÄÌ¿Y£YÄ][€£Y,½Y“¡Z]Ä]©€//‹Y,Z]ÀeÁÃÂÌ» {‹Ö»ÖÆfÀ»¹Â‡ZŒ]MÁ½Y“Y¸]Ä][ÂÀmYÁ ֓YYY,GIS€//]ÖÀ^»ÖËYÂÅÕY{€]€ËeĸÌ//‡ÁÄ] Y‚Å®Ë{Á|uduZˆ»{©€//‹Ö Ì^—­ZaÃ{Á|v» ,Öf›Z¨u‚^‡|À]€¼¯,Ö¸´Àm­Za¶»Z//‹Zf°ÅÁ ,|¿Z¼ˆa,ՀÆ//‹¶£ZŒ»ÖÅ|¿Z»Z‡ÕZŽZ»Z//‡֓YY ‚^‡ÕZ”§Zf°Å{ Á©Y€‹Y†Ë{€a,ZÅZËÁ€Æ//‹ d‡YÃ|‹ÖËY€mY ïY½Y|¿Á€Æ‹{ZˁµZ^¬f//‡YÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YՀ̻Y Zf‡Y¾ËY{ {‹¦Ë€ e½MÕY€]ÖÀ˂´ËZm{Â]ZÌ¿,Ĩ ½ZƨY©€//‹{cZ¿Z°»YÕÁMºÅY€§ÁՂËÄ»Z¿€]Z//] ïÖ]€£µZ¼//‹{ZÅZËÁՁZ]€Æ//‹{ÂmÁ¾ÌÀr¼ÅÁ ÕYÃ|ÀËM{Õ{Âz¿ïՀ´‹{€³s€—ÕY€mYZ]Õ{Âz¿ {‹Ö»¶Ë|^eՀ´‹{€³Âv»Ä]Ã{Á|v»¾ËY,®Ë{‚¿ ÕZ˜y\ˀ›Ä]ÃZ‹YZ]‚Ì¿©€‹Ö Ì^—­ZaÃÁ€a€Ë|» ©€‹YÄf§€³cÖ]ZˁY{Z˜y|{ Y€f¼¯ Š¬¿ÁÄf//‹Y{½Zf//‡YZ]®ÌaՀ̳¶°//‹Á©€]Ճ€//¿Y |ÀÀ¯Ö»Z¨ËY½Zfˆ]ZeÖËZ‡®ÌaÕZÅÄ»Z¿€]{Հ̴¼Œq ­€fŒ»Y‚Å€“ZuµZu{d¯€‹¾ËY{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ Â¼n»¾ËYY,|ËZ¼¿Ö»Ä//WYYcZ»|y½Z¿MÄ]į{Y{©€//] |ÀfˆÅՁÁZŒ¯[MÕZÅÃZqÄ]•Â]€»­Y€f‹Y{Y| e ZfyY{ÂyÄ]Y½Zf‡YՃ€¿Y¥€»ºÆ//‡|{į |ÀÅ{Ö» ¥€»dˀË|»֬ˌeÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ]½ZÌ¿ÂÆ·YÂÌÅ ՁÁZŒ¯¾Ì¯€fŒ»d//‹Y{ZƛYՁÁZ//Œ¯Šz]{©€] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Z´ËYY½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ®ÌaŠÅZ¯ÕZÅÄ»Z¿€]{Z°¼ÅՁÁZŒ¯½Z¯€fŒ»©€]½|‹ {Y{€^yÕZmµZ‡½Zfˆ]ZeZ] žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €^y¾ËYtˀe{½ZÌ¿ÂÆ·YÂÌŽZf//‡{€¯½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿ ¥€»{ÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡,ՁÁZ//Œ¯[MÕZÅÃZqd¨³ ½ZƨY€Æ‹ºÌœŸ֘Ìv»dˆËÄËZ»€‡,©€‹­Za s€—µZ‡{d¨³©€//‹֓YYÖÅ|¿Z»Z‡ž»Zm ÁÕ{€^ÅYs€—½YÂÀŸÄ]©€//‹֓YYÖÅ|¿Z»Z//‡ž»Zm ¾Ì»PeÂy{Ղ//ËÄ»Z¿€]Á|Ë{€³ÄÌÆeÖf//‡{Y€§ dË·ÁYY€´Ë{ְ˽YÂÀŸÄ]Հ´‹{€³ÁÖvˀ¨eĬ˜À» d§€³Y€«½ZƨYÕY{€Æ‹ÕZÅ {Z]¾Ìf//ˆz¿ÕY€]½ZƨYÕY{€Æ//‹{Y{Ä»Y{YՀ̻Y ÁÁÕZÅÕÁZÀ§YÃ{Z¨f//‡YZ]d‡YÄfˆ¿YÂeµZ‡ ½ZƨY©€‹¶´Àm‚^//‡ÕZ”§Á,{ZbÆaªË€—Y Z]ÁÓZ]d«{Z]Ö//ËYÂÅÕY{€]Z»MÄ]ÁÃ{€¯Ö//‡€]Y ,{Âm»ÕZÅĿ³,½Z//fy{{Y| eÖËZ//‡ZÀ‹ÁZ»M¥|Å YÖ°Ë{,®Œyļ̿Á®Œy½ZÅZ̳,Ö·ZyÕZÅ®fŒe ½ZƨYdˆË–Ìv»‚^‡ՄeY€f‡YÕYÄËZ»€//‡ÕZÅŠz] |ËZ¼¿¹Y|«Y€Ë¯€»{ Z»M¾ËÁ|eÁÄÌÆeY¶ZulËZf¿{€¯½Z//Œ¿€—ZyՀ̻Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |{ÁduZ//ˆ»Zf°Å{Á|uZ]©€//‹­Za ºÌœŸ֘Ìv»dˆËÄËZ»€‡,½ZƨY{Âm»‚^//‡ÕZ”§ {{€³Ö»[ˆv»½ZƨY€Æ‹ ÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|yd¿ÁZ »ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ğ¼n»Á½YÁƒZ¿d̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]Հ̻Y¾Ìˆu½ZƨY ÄËZ»€//‡ğ¼n»Á{¾//ËYd¨³©€//‹Ö Ì^—­Z//a \‡ZÀ»ÕY|Æ´¿Z]|ËZ]Á|À//‹Z]Ö»½ZƨY€Æ//‹ì·Z] ¦Ì˜¸eÁ€f¸Ì§ĸ¼mY{Ây֘Ìv»d//ˆËÕZÅ{€¯Z¯ ÕZ”§ÕY|Æ´¿¾ÌÀr¼Å-|À¯š¨uY½ZƨY€Æ‹ÕYÂÅ ½ZƨYÕY{€Æ‹dË·ÁY{½M‰€f//ˆ³Á{Âm»‚^‡ |‹Z]Ö» s€—Ä]ÃZ‹YZ]½ZƨYÕY{€Æ‹ՀÆ//‹cZ»|y½ÁZ » d‹Y{€Æ‹ d‡YÃ|‹[~md‹ÕZÅ|¿Z¼ˆaÖÅ|¿Z»Z‡Ä]•Â]€»Ö¸»cYZ^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y{Z̸̻ d‡YՁZ//‡€Æ‹ÁÃYÄ]•Â]€»įºËY{ºÅ®q¯ÃÁ€a{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ ,€Æ»¾°ˆ»d·Z¨//‡M½Z»Âe{Z̸̻Á{,{Zf«Y½Z]ZÌyÃÁ€a½Z»Âe{Z̸̻Á{|À¿Z» Z0  ¼mºÅÖ¿Zf‡YÕZÅÖËYY{®¸¼eÕZÅÃÁ€a,Ä¿Zy|¶Ì¼°e½Z»Âe½Â̸̻ d‡YY€mYµZu{½M{»į½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻ ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅÃÁ€aºÅZÅÃÁ€aÖy€]{€¯ħZ“Y¾ÌÀr¼Åd‹Y{€Æ‹ d//‡YZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«Z]{Âm»ÕZÆËZ°¼ÅÄ]•Â]€»€´Ë{ÕZÅÃÁ€aÖy€] [ZÀmÕZÆf^vÄ]ÄmÂeZ]įºÌf‹Y{ºÅ®q¯ÃÁ€a{Á|u{Y{Ä»Y{YÕÁ Y±‚]ÃÁ€aŠ//‹ZËlÀaºÌf§€³ºÌ¼eYÂ//‹¹€fv»†ÌWÂaÖmZuÕZ«M Ö]ÂyÄ]YZÅZ¯ZeºÌËZ¼¿[À»ÃÁ€a€Ë|»®ËÃÁ€a€ÅÕY€]ÁºÌÀ¯Ö//ËY€mY |À¯Հ̴Ìa ÁÄ]Y€Ì//‹Ä¿ZyĄ̈eÄ·Â//‡Öf›Z¨uYÂË{Ä]•Â]€»ºÅ½Z»Âe{Z̸̻¾ÌÀr¼Å Ö«Z]ÃÁ€a¾ËY½Z»Âe{Z̸̻ įªÌ¼Ÿļ̿ÃZqÁŠ»YMÕZÅÄr“ÂuՁZˆÆ] Y‚ÅŠ‹ķ‡ÃZ´f‡{Á{Ä]•Â]€»ºÅ½Z»Âe{Z̸̻{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|¿Z» ½ÂÀ¯ZeZ¯ÕZnÀËYZe¾ËY€]ZÀ] {Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{įd‡YÖ ]€»€f» •Â]€»ºÅÃÁ€a®ËÁd‡YÃ|‹dyY{€a½Z»Âe{Z̸̻¾ËYY½Z»Âe{Z̸̻ Đ«ZÀ»įd//‡YÖ·M{¯Ä¿ZyZ¯‰Y{€a¾eY‚Æ°ËÄ]ḑ€›ŠËY‚§YÄ//] ºÌfˆÅÖeZœ¿ÕZÅÃZ´f‡{և€]€œfÀ»į{Ây€]ÖeÔ°Œ»Z]Ö·ÁÃ|//‹¹Zn¿Y {Y|¿{ÂmÁcYZ^fŸYÄ̬][~m{ÕYÄ·Zˆ»{‹|¬ À»{Y{Y€«¾ËY€³Yį|̯Ze ֈ¯ÁÃ|‹tˀŒeįdˆÌ¿½ZÀr¿MdÌ “Á¾ËY€]ZÀ]d¨³†b‡Õ|¼v»kZu d‡YÃ{Y|¿¹Zn¿YcYZ^fŸY¾ËY[~mÕY€]‰Ôe Á½Z¿ÁZ »,Y‹ÕZ”ŸYYÖy€],ֻԇYÕY‹†ÌW”uZ]įÖf//ˆŒ¿{ {ՁZn»ÕZ”§{Är¿M{€¯|̯ZeÕ|¼v»kZu,|‹Y‚³€]ÕY{€Æ//‹½Y€Ë|» d‹ÕZÅ|¿Z¼ˆadˀË|»Ä]•Â]€»Ö¿Z»Âe{Z̸̻cYZ^fŸY[~m¹|ŸÄÀÌ» Ã|‹[~mcYZ^fŸY¾ËYY½Z»Âe{Z̸̻½ÂÀ¯ZeÁ{Y|¿dv,{‹Ö»Äf¨³ d‡Y¹Y|«Yd‡{{‚Ì¿Ä̬]Á dˀË|»ÕY€]Ö¸»Z^fŸY½Z//»Âe{Z̸̻d¨³d//ˆŒ¿¾ËY{Õ|¼v»kZu d€§ÃZ»ÂˀƋZe|ËZ]įÄf§ZˍZfyYµZ‡{d‹ÕZÅ|¿Z¼ˆa Ä·Z]Ä]•Â]€»½Z»Âe{Z̸̻d¨³d‹Y{€Æ//‹ {Y{{ÂmÁ½M[~mÕY€] Ä·Z]½Z¼fyZ‡Ä]•Â]€»½Z»Âe{Z̸̻½Y‚Ì»¾ËYYÁÃ|‹dyY{€aįd‡YÂ‡ d//‡YÃ|//‹dyY{€aįÃ{Â]½McY‚ÌÆne|ˀyÕY€]½Z»Âe{Z̸̻ÁÂ//‡ |‹Y‚³€]ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z‡†ÌWÁ€ËÁ½ÁZ »”uZ] ½Ô̳½Zf‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|»ħZ »ÁºË€°e¾ÌËM ÄmÂe,½Zf‡YÕZÆÅY\‡ZÀ»ÁÄÀÌÆ]ÕY|Æ´¿Ä»Ó{Á‚§Y,|‹Z]Ö»½Zf‡YÖ¸¬¿Á¶¼u Ád«{Zf‡Y¾ËY{|ËZ]į|^¸—Ö»Y{Âm»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿½YÂeÁ¶Ìˆ¿ZfaÁḑ€›Ä] ÁcZ¼u¶ZuZ»Œ¯Á€»YcZÌud¨³ÕÁ {‹Äf§€³Z¯Ä]ՀfŒÌ]ḋZˆu ÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿ÕZÅ{ÁZf‡{š¨uÃY{Ä¿Z·Zyįd‡YՀ¨¿ZŽÂ̸̻Õ{€¼ËZa ¶¼u½Y€´‹ÔeÖ´f‹~³{ÂyYÁÕZ¯Y|§,ZjËY,|¿{€¯Ö´f‹~³{ÂyYֻԇY ÕY€]Z¿Á€¯ÁÄ·‚·,¶Ì‡,²Àm€Ìœ¿ևZˆuÁdz‡ž—Z¬»{ÃY¼ÅįÕYÃ{Zm¶¬¿Á Ä»Y{YdÆmY{ÂyÉZÅÄ»Z¿€]Ê¿ZÀz‡ʗ‚Ì¿|Ë|m¶¯€Ë|»,Õ{Y€»€^ˀ§¾ÌÀr¼Æf»|y {€¯½ZÌ]ÉYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÉY|ÅY¥Y|ÅYÁZÅdÌ·Z § {Z]M€Ì»YºÆ»|À]Á{{€¯½ZÌ],|¿Â‹Ö»[ˆv»Œ¯¶¬¿Á¶¼u{±‚]¶Ìˆ¿ZfaÁ{ ÁÄf§€³c{ZÀ]¾ËY{Հ̳Z]ÁÄ̸zeį|¿Y{{ÂmÁ‚yÕZË{{Ö·‚¿Y|À]Á ½Ô̳½Zf‡YÕZÅÃ{Zm{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ |¿Â‹Ö»[ˆv»Œ¯[ÂÀmÄ]µZeYĬ¸u Y{Ây€]Հ´‹{€³ÁÖfˆËÂeÕÄËÁÁZy–ËY€‹YÖ¸¬¿Á¶¼udÌ “Á€œ¿Y |ÀÀ¯Ö»c€§Zˆ»½Zf‡Y¾ËYÄ]Z»‚Ë‚Ÿ¹{€»µZ‡¦¸fz»¹ZËY{Ád‡Y ḑ€›YՀ̳ÀÆ]Z]|¿YÂf]½Zf‡Y|Ë|m¶¯€Ë|»{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYÄ»Y{Y{ZÌ¿¾ˆu ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅYğ¼n»{YÖ³‚]µÂve{Âm»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿½YÂeÁ ÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeZ»Ã|ÀËMY|¿YºŒqįÄf°¿¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÉÁ {ÁM{ÂmÁÄ]½Zf‡Y ”uZ]½Ô̳½Zf‡YÕYÃ{ZmÁ¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|»ħZ »ÁºË€°eº‡Y€» ¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z‡†ÌËÁɁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,ZÌ¿¾ˆuº‹ZÆ·Y|^Ÿ |‹Y‚³€],½Zf‡Y¾ËY¶¯ÃY{YÕY{YÕY‹Ĉ¸m{Œ¯ÕYÃ{Zm ZƛYº‡Y€»¾ËY{½Z»Z‡¾ËY†ÌËÁɁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,ZÌ¿¾ˆuº‹ZÆ·Y|^Ÿ €»{ÂmÁĸ¼mYʸ¬¿Á¶¼u{€§Ä]€vÀ»–ËY€‹½{Â]YY{¶Ì·{Ä]½Ô̳½Zf‡Yd‹Y{ ,ÓZ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅÁÂu{Œ¯Ö¸¬¿Á¶¼uºÆ»ÕZŽZf‡YYÖ°ËÊËZË{ÁÊÀÌ» |‹Z]Ö»Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶¬¿Á¶¼uÁd˂¿Y€eÁÂu{‚Ì¿Á€§Zˆ» …Z§l̸yÁ‚yÕZË{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z‡†ÌË d§€³cZ]¾Ìfˆz¿ÕY€] ½Z‡Y€y½Zf‡Y|¬»Ä]ևZ‡YÕÓZ¯¾eY‚ŁYŠÌ]ָ˶¼u {Z]M€Ì»Y|À]Y c}Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]d¨³{Z]M€Ì»Y|À]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»Õ{Zf«YÁÕ|À]»Y½ÁZ » YÖÆmÁ|Àq¶¬¿Á¶ ¼uºfˆÌ‡YÕY{€]ÀÆ]ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ë€f¼Æ»Yְ˽YÂÀŸÄ] |‹Հ̳Z]Õ“½Z‡Y€y|¬»Ä]{Z]M€Ì»Y|À] Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁM²¿©{Z|¼v»-{Z]M€Ì»Y|À]ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ã{Z¨f‡YdÆm¹Ó€fˆ]Y¾ÅMÃYՀ‡Y€‡Ä°^‹Ä]½MµZeYÁÖ¸Ëḑ€›Y{Z]M€Ì»Y|À] Yįc}¾eY‚ŁYŠÌ]…Z‡Y¾ËY€]d¨³d‡YY{Ây€]ÖÆmÁ|Àq¶¬¿Á¶¼uY Ä]{| f»ÕZ˜«ÕZŹY֗¾³YÁ–‡Âe{Â]Ã|‹{Z]M€Ì»Y|À]{YÁÖfŒ¯Z]Ä̇ÁŒ¯ {{€³Ö»µZ‡YÁՀ̳Z]Õ“½Z‡Y€y|¬» d¨³½Ô̳Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Õ{Zf«YÄ ‡Âe­€v»½Zf‡Y–‡Âf»Á®q¯žËZÀ d‡Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ ºÌ‹Z]ÖÀˀ§MZ¯µZ^¿|],ÕYÃ|ËY¾Ë€f°q¯Z]½YÂeÖ»,®q¯Õ|Ì·Âe|uYÁ€ÅՁY|¿YÃYZ] ­€v»,–‡Âf»Á®q¯žËZÀd¨³½Ô̳½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ,žËZÀ¾ËYÕZÅdÌ·Z §֌z]ª¿ÁZ]į|¿Â‹Ö»[ˆv»Õ{Zf«Y|‹ÁµZ¤f‹YÖ¸Y {Â]|ÅZ‹YÄ »ZmÖËZËÂa½YÂeÖ» ½Ô̳Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €ÅՁY|¿YÃYZ]ÁÃ{Â]½YÁY€§d̼ÅYÕYY{,–‡Âf»Á®q¯žËZÀ{ÖÀˀ§MZ¯d‹Y{½ZÌ] ºÌ‹Z]ÖÀˀ§MZ¯µZ^¿|],ÕYÃ|ËY¾Ë€f°q¯Z]½YÂeÖ»,®q¯Õ|Ì·Âe|uYÁ dÆm{ÁºÅZ]–‡Âf»Á®q¯Öf ÀÕZÅ|uYÁÕZ°¼ÅÁ¶»Z e{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ÖÀˀ§MŠ¬¿,µZ¤f//‹YÁ|Ì·ÂeŠËY‚§Y{|¿YÂeÖ»,Ö]ZËYZ]Ä]®¼¯Á‰Á€§,|Ì·Âeª¿Á |‹Z]Äf‹Y{Öf^j» –‡Âf»Á®q¯žËZÀ{€¯tˀe½Ô̳Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW d‡Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{Õ{Zf«YÄ ‡Âe­€v»½Zf‡Y Öf ÀÕZÅ­€Æ‹{ÖeZ»|yÕZÅd¯€‹¶Ì°Œe½Â¿Z«Ä]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Õ|ÌƋÖ¸Ÿ|¼uY t˜‡{Öf À­€Æ‹»YÃY{Y½ÂÀ¯Zed¨³,Öf ÀÕZƯ€Æ‹»YÃY{YÕY~³YÁÕY€] d‡YÃ|‹Y~³YÁ½Y€´f ÀÄ]½Ô̳½Zf‡Y žËZÀ½Z^uZÄ]Öf ÀÕZÅ­€Æ‹»YÃY{YÁdÌ°·Z»ÕY~³YÁÃÂv¿½Â¿Z«Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¥|žˀeÖ¸YÖ//‡Z‡Y½Â¿Z«¶Yª¬veÁd·Á{Հ³Õ|e½{€¯º¯{€¯tˀe d‡Y½Y€´f ÀÄ]Öf ÀÖuY¿ÁZÅ­€Æ‹»YÃY{YÁdÌ°·Z»ÕY~³YÁ ,Ö³|̇Ä]ZÌ¿Öf ÀÖuY¿ÁZƯ€Æ‹{Ã|‹{ZnËYÕZÅdyZ‡€ËZ ˜«{Á‚§YÕ|ÌƋ ÁZƯ€Æ‹»YÃY{YÕY~³YÁÃÂv¿½Â¿Z«ª^—Á¾ËYY|¿Y{tÌvÕY{€]ÀÆ]ÁՀ^ÅY {{€³Ö»Y~³YÁÖeZ»|yÕZÅd¯€‹Ä],Öf ÀÖuY¿ |‹¾Ì»Ze½ZƨY©€‹{¾Ë‚´ËZm¶£ZŒ»©€]¾Ì»Ze–ËY€‹ |¿|Ë{\̇MÄf‹~³ÕZÆ·Z‡Ö·Zˆ°ŒyYį½ZƨY©€‹½YÁZŒ¯Ä]®¼¯ÕZf//‡Y{ ¢·Z]ÕZ^fŸYZ]–‡Âf»ZŒ§Ä°^‹€f»Â¸Ì¯gY|uYZ]½ZƨY½Zf‡€Æ‹©€]žËÂed¯€‹ ¶£ZŒ»Ây{Y©€]ÕZÅÄ°^‹Y½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYÕ|À»ÀÆ]–ËY€//‹½Z»Âe{Z̸̻€] d‡YÃ{¼¿ºÅY€§¾Ë‚´ËZm Ä°^‹¾ËY{Á‚§Y\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ]½ZƨY©€]žËÂed¯€‹Ĭ˜À»©€]€Ë|»Zˆ¯Zy Z]¢¸^»¾Ë€f¼¯Z]|À¿YÂf]½YÁZŒ¯Ze|‹{ZnËY½ZƨY©€]žËÂed¯€‹Ö¸yY{cYZ^fŸYZ] ¶£ZŒ»Ä ‡ÂeÕY€]­ZaՃ€¿YYÁY{©€]Y{ÂycZ]Z Œ¿Y¹ÓÕZŁÂn»¾f‹Y{d‡{{ |ÀËZ¼¿Ã{Z¨f‡YZŒ§dveÕZÅÕZÌ]MZ]¾Ë‚´ËZm ½ZÆ^Æ]Ĭ˜À»Z¨]M€Ë|» ½ZÆ^Æ][MՀf¼Ì¸Ì»µZ¬f¿Y–yÖ´fˆ°‹ž§ [MÖ ˜«½Á|] Ą̈eÄ]±‚]Ä¿ZyĄ̈eYÖ¿Z‡€]MՀf¼Ì¸Ì»µZ¬f¿Y–y€Ì¼ eY½ZÆ^Æ]Ĭ˜À»Z¨]M€Ë|» ,½ZÆ^Æ]€Æ‹µZ¬f¿Yķ·–yÖ´fˆ°‹Ä]ÄmÂeZ]d¨³€Ì»Z¿Z“|¼v» {Y{€^yÖfzeÄ¿Zy Á€Ì¼ eÄ]¹Y|«YÁ|¿|‹¶¼Ÿ{YÁd˧Ä]cZˆÌ‡ZeÕY|Æ´¿Á€Ì¼ e|uYÁ֐ze`̯Y ÕZŁÁ¾ËYÕZ‡€§d«Z—ÕZ»€³{Z¯Öfz‡½ZÌ]Z]ÕÁ |¿{¼¿¯~»ķ·–yՁZ‡Z] ½Y|¿Á€Æ‹µZuÃZ§dÆm,¹Ó€Ì]Y|eÁcY|ÌƼe}ZzeYZ]d‹Y{ZƛY,Z¿Á€¯Á½Zf//‡Ây d§ZËļeZyd̬§Â»Z]Á[MÖ ˜«½Á|]|Ì»Zn¿YµÂ—Ä]dŸZ‡YŠÌ]į¯~»cZ̸¼Ÿ Ö³{‡€§¶Ì·{Ä]{Y{Ä·Z‡Öf»|«į½ZÆ^Æ]€Æ‹Ö¸Yķ·–y¾ËYd‹Y{½ZŸ}Y€Ì»Z¿ Õ{Á‚]¹ÁY|Ì»YÄ°^‹sԏYd¨´ÀÅÄÀ˂ÅÄ]ÄmÂeZ]Y~·,{‹Ö»¶°Œ»Zq{ÖÅZ³Y€Å µZ¬f¿Yķ·–yªË€—Yd‡Y€¯}½ZËZ‹ ºÌ‹Z]|Ë|mµZ¬f¿Yķ·–yՁY|¿YÃYÁ¶Ì¼°e|ÅZ‹ {‹Ö»ÕY{€]ÀÆ]Y|»{YÁÄÌ¿Zi{€fÌ·½ZÆ^Æ]€Æ‹ ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—½Z̓Z¬f»cZŸÔ—Y¶Ì¼°e|ÀËM€§Z£M ĸu€»Ã|‹|ÌËZe½Z̓Z¬f»d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]½Ô̳ՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|»,¹Y|a½Z¯Z» {ZËÁÃ{Y|¿¶ËÂveYZÌ¿{»­Y|»̷ָ{€ÅÄ]į¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—¹Z¿d^iµÁY ªË€—Y®»ZÌad§ZË{Y| ]{Y{€yÁ€»YY|¿YÃ{¼À¿ÕY~³Z]Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä¿Z»Z‡ http dËZ‡{"d‡YÂy{Հ̴Ìa"Šz]Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä¿Z»Z//‡ d§ZË{Y| ]½Z̓Z¬f»d//‹Y{½ZŸ}Y¹Y|a |ÀÀ¯¹Y|«Y€»Y¾ËYÄ]d^//ˆ¿tem mrud ir Ä mY€»Ä¿Z»Z‡Ä]Ã|‹¹ÔŸY½Z»Z]ª]Z˜»Z§€,¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä¿Z»Z‡ªË€—Y®»ZÌa ¹Á{ĸu€»{Ã|‹¹Z¿d^i½Z̓Z¬f»Ä̸¯{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯­Y|»ÕY~³Z]Ä]¹Y|«YÁÃ{€¯ Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§–ËY€‹¶Ì·{Ä]įÕ{Y€§Y‚Ì¿Á¹Z¿d^i ÕY€]|¿YÃ{€¯µZ‡Y¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ö°»ZÌaÄ¿Z»Z‡Ä]Y{ÂyÖ¸»|¯Z§€¹Á{Z§{ Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»,Õ¿ZiÔ—YZe{Y{€yÄ^À‹ćÁY­Y|»ÕY~³Z]Á¹Z¿d^i http tem mrud Ö¿ZŒ¿Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä¿Z»Z‡{"d‡YÂy{Հ̴Ìa"Šz]Ä] |ÀÀ¯¹Y|«Y¹Z¿d^icZŸÔ—Y¶Ì¼°eÄ]d^ˆ¿ir ½ZÀ¼‡½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZ°¼Åc{ՁÁZŒ¯©€]½Z¯€fŒ»ªËŒe Z]®ÌaÕZÅÄ»Z¿€]{ ÃZ´f‡{½ÓÂXˆ»YÕZ¼‹”uZ]ՁÁZŒ¯Šz]{¥€»dˀË|»֌Ë|¿YºÅdˆŒ¿ |‹Y‚³€]½ZÀ¼‡½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹{,ÁZŒ¯Ä¿ZyÕZ”ŸYÁÖËY€mYÕZÅ ½Z»Z‡ÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{½ZÌ]dˆŒ¿¾ËY{½Zf‡Y©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |¿Á¾ÌÀr¼ÅÁµZˆ»Y½Zfˆ]Ze{YÂÅÕZ»{–‡Âf»ÕYÄm{®ËŠËY‚§Y€]ÖÀ^»ևZÀ‹YÂÅ {‹Ö»[ˆv»cÁ€“®ËZ“Z¬ed¼‡{¥€»ÄÀÌÆ]dˀË|»,©€]¥€»|‹ Šz]{Ád‡YÕ|Ì·Âe½Zf‡YՃ€¿Y¥€»\̯€ed‹Y{ZƛYÃ{YÕ‡»|¼v»|Ì//‡ Y®Ìa|{ՁÁZŒ¯[MÕZÅÃZqÁ{‹Ö»ħ€ e¾ËY¥€|{ՁÁZ//Œ¯ ħ€ eÄ]½Zf‡YZ]®ÌaYÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |ÀÅ{Ö»ZfyY{ÂyÄ] ½Y‚Ì»Ä]€Ì¿YÂed¯€‹Õ‡YÃ|‹¹ÔŸYÄ̼ƇÄ]ÄmÂeZ]d¨³{Y{ZfyYՁÁZŒ¯ ՁÁZŒ¯½Z¯€fŒ»Á€»Y½ÓÂXˆ»ÕZ°¼ÅÁՀ°¨¼ÅZ]Zed‡YZœf¿Y,Šz]¾ËY{cYÁZ´» Ze{Y{€yYÖ¿Zfˆ]ZeZ]®ÌaÄ»Z¿€]Ö¿Z»ÁZ]{€¯tˀeÕÁ ºÌ]ZËd‡{ºÆ»¾ËYÄ]ºÌ¿YÂf] ,€Æ›Y| ]Ze€Æ›dŸZ‡Y,ÁZ]¾ËY֗{įՁÁZŒ¯½Z¯€fŒ»Ád‡YÂˀƋ ÖÀÌ]ŠÌa֬ˌeÕZÅZ¯ÁZ‡Y,|ÀÀ¯ÕZ°¼Å©€]žËÂed¯€‹Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿YZ] {€¯|ÀÅYÂyÃ{Z¨f‡Y½Z´ËY©€]Y,Z°¼Å¾Ì¯€fŒ»ÃÁ€³¾ËYÁÃ|Ë{€³|À»ÀÆ]ħ€ e{Ã|‹ [ԓZ§Ä¿ZyĄ̈e¹Á{Z§ÕY€mYÕ|{d§€ŒÌa ¹ÔËY€Æ‹ €Æ‹[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈e¹Á{Z§d¨³¹ÔËY½Zf‡YՀƋ[ԓZ§Á[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» [Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡YY€mYµZu{ְ˂̧d§€ŒÌa|{Z]¹ÔËY ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{½ZÌ]s€—¾ËYYÖ¿Y|Ì»|Ë{Z]{Õ¼Ìe,¹ÔËY½Zf‡Y[ԓZ§Á ÁZ¬eYs€—ÕY€mY€Æ‹[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈eḑ€›ŠËY‚§Y¥|ÅZ]Á¹ÔËY€Æ‹dÌ ¼m ZeZ^fŸY¾Ì»Zec{ÁÃ|Ë{€³Z£MÄf‹~³µZ‡Y½M¹ÔËY€Æ‹[ԓZ§ḑ€›ŠËY‚§Y {ְ˂̧d§€ŒÌa|{Z]¶ËÂ̇Šz]{Á‚§YÕÁ |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡½ZËZa Z]×YZŒ¿Yįd‡Y¹Y|«Yd‡{{µZ°Ì¿Z°»Á€f°·YÁµZ°Ì¿Z°»Šz]Ö¬]Z»Ád‡Y¹Z¼eYµZu [ԓZ§Á[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Õ{Á‚]s€—¾ËY,cYZ^fŸYªË‚e ÁcY‚ÌÆneYÄ¿ZyĄ̈e¾ËY¹Á{µÁ|»ÕY€mYÁdyZ‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¹ÔËY½Zf‡YՀƋ cYZ^fŸY¶v»YµZË{Z̸̻s€—¾ËYZ^fŸY{Á‚§Y,{‹Ö»Ã{Z¨f‡YZÌ¿{ÁՃ·ÂÀ°e d‡YÖ¿Y€¼Ÿ {Zf«Y½ZÆm {Y{€yÄ^À‹ć ¾WÁƒ µY‹ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {ÂydŒ³€]¾Ë{Á€§{®qÀ¬§Y‚Å ¾ËÁ‚///«,|{½Ô̳ÕZÆ¿Zf‡YÄ]\Ìe€eÄ] Ád‡YÄf§ZˍZfyY|{ ½Zf//ˆ¸³Á|{ |{ ½Z³‚»€Å,|/{ ½Zf‡{€¯ÕZŽZf‡Y ÕZÅ®q{Y| ed^//ˆ¿¾Ë€e¾ÌËZa|{ ¹ÔËYÁ {ÂyÄ]Y½Zf‡Y{Ã|//‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Ä]ַÁ |¿YÃ{Y{ZfyY ¾Ë€fŒÌ],Œ¯ÕZŽZf‡Y€ËZ‡¾Ì]{և€]{»ÃZ»{ ÕZÅ®q‰Y¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q‰Yd^//ˆ¿ ½Zf‡ÂyÕZŽZf‡YÄ]\Ìe€eÄ]½Zf‡Y{ÕYÄ·{Z^» |/{ ½Ô̳Á|{ ÃZŒ¿Z»€¯,|{ ,|{ º«ÕZŽZf//‡YÁd//‡YÄf§ZˍZfyY ¾Ë€eº¯|{ ½Zf‡{€¯Á|{ ½Z³‚»€Å ÕZÅ®q‰Y¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q‰Yd^//ˆ¿ |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y½Zf‡Y{Ã|‹Ä·{Z^» Y‚Å{Á|uÖ//‹YÄ]®qÀ¬§Y‚Å{Á|u Ã{Y{dŒ³€]Œ¯¶¯{ÃZ»¾Ë{Á€§{µZË{Z̸̻ |{ {Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿įd‡YÃ|‹ ¶¯Y |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{¢¸^»€œ¿YÁŠËY‚§Y \Ìe€eÄ]¯~»ÃZ»{Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q¢¸^»Á{Y| e |{ d‡YÃ|‹Ã{Y{dŒ³€]|{Á|{ ÃZ»|À¨‡Y{Ã|‹Ã{Y{dŒ³€]ÕZÅ®q¢///¸^»Á{Y| e {Á|{ Á|{ µ{Z// »\Ìe€eÄ] Á|{ €]Y€]\Ìe€eÄ]µZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§ d‡YÃ{Â]|{ À¬§Y‚Å{Á|u½Y€Æe½Zf‡Y{‰Y‚³{»ÃZ»{ Ã{Y{dŒ³€]µZË{Z̸̻Y‚Å€]¢·Z]֋YÄ]®q |{‰Y€/œ¿YÁ|{ {Y| e€œ¿Yį|‹ ÃZ»{ d‡YÃ|‹Ã{Y{d//Œ³€]ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Y d^ˆ¿¾Ë€eŠÌ],Œ¯ÕZŽZf//‡Y€ËZ‡¾Ì]{¯~» ,½Zf‡Y{ÕYÄ·{Z^»ÕZÆ°q¶¯Ä]ÖfŒ³€]ÕZÅ®q{Y| e ½Z³‚»€Å,|{ ½Zf‡{€¯ÕZŽZf‡YÄ]\Ìe€eÄ] d‡YÄf§ZˍZfyY|/{ ¹ÔËYÁ|{ Á|{ ¾ËÁ‚«,|{½Ô̳ÕZŽZf//‡YÁ ÕZÅ®q{Y| ed^ˆ¿¾Ë€e¾ÌËZa|{ ½Zfˆ¸³ Ä]Y½Zf‡Y{Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q{Y| e¶¯Ä]ÖfŒ³€] |¿YÃ{Y{ZfyY{Ây ÄËZ»€‡YZ] ÄËZ»€‡YZ]|‹¶»ZŸZÅÖfË{»Z¯dˬe Y‚Å{Á|uÖ//‹YÄ]®qÀ¬§Y‚Å{Á|u Ã{Y{dŒ³€]Œ¯¶¯{ÃZ»¾Ë{Á€§{µZË{Z̸̻ |{ {Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿įd‡YÃ|‹ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{¢¸^»€œ¿YÁŠËY‚§Y …Z‡Y€],ºÌÀˆeÕY‚³€^yÕ{Zf«YZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Y‚ÅÁ½Â̸̻{Á|u,Ղ¯€»®¿Z]Z»M¾//ˀeÁZe {µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]֋YÄ]®qÀ///¬§ ÃZ»Ä]d^ˆ¿į|‹Ä·{Z^»Â/Œ¯¶¯{ÃZ»¾Ë{Á€§ |{ Á|{\Ìe€eÄ]¢¸^»Á{Y| e€œ¿Y¶^« ½Y€Æe½Zf‡Y{‰Y‚³{»ÃZ»{ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯ €]¢·Z]֋YÄ]®qÀ¬§Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|u |‹Ä·{Z^»µZË{Z̸̻Y‚Å ÕZÅ®q{Y| eY|{ µZ//ˆ»YÃZ»¾//Ë{Á€§{ ½Z‡Y€yÁ½ZƨY,½Y€Æe½Zf‡Yć{Œ¯¶¯ÕYÄ·{Z^» ,|{ Z]\Ìe€eÄ]įd//‡YÃ|//‹Ä·{Z^»Õ“ Z]ĈËZ¬»{YºÆ//‡¾Ë€eŠÌ]|{Á|{ ‰YY|{ ¾ÌÀr¼Å |¿YÃ{Â]YY{ZŽZf‡Y€ËZ‡ ½ZƨY,|{½Y€Æe½Zf‡YÄ//‡{©Â§ÕZÅ®q Ã|//‹Ä·{Z^»|{Õ“½Z//‡Y€yÁ|{ YY{ZŽZf‡Y€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{YºÆ‡¾Ë€eŠÌ]įd‡Y |¿YÃ{Â] ®qÀ¬§½Â̸̻{Á|uŒ¯¶¯{ÃZ»¾Ë{Á€§{ į|‹µÂÁµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ö//‹YÄ] |{ \Ìe€eÄ]¢¸^»Á{Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ ¢¸^»Á{Y| e¶¯Y |Å{Ö»½Z//Œ¿ŠÅZ¯|{ Á Á|{ \Ìe€eÄ]¯~»ÃZ»{Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q ÕZÅ®q¢¸^»Á{Y| e|{ d‡YÃ|‹µÂÁ|{ |{ µ{Z »\Ìe€eÄ]ÃZ/»|À¨‡Y{Ã|‹µÂÁ €]Y€]\Ìe€eÄ]ÃZ»¾Ë{Á€§{Á|{ Á d‡YÃ{Â]|{ Á|{ {Á|u֋YÄ]®qÀ¬§Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|u ½Y€Æe½Zf‡Y{ÃZ»¾Ë{Á€§{µZË{Z̸̻Y‚Å ‰Y€œ¿YÁ|{ {Y| e€œ¿Yį|//‹µÂÁ { d‡YÃ|‹µÂÁÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Y|{ d^ˆ¿¾Ë€fŒÌ],Œ¯ÕZŽZf‡Y€ËZ‡¾Ì]{¯~»ÃZ» ,½Zf‡Y{ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q{Y| e |‹dˬe|uYÁY‚ŽY€Æe…Â]¶¯ŽyZ‹ ,ZÅÖfË{»Z¯Ö¿ZÆmd¼Ì«ŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]‚Ì¿Z»Œ¯ ¾¼“d‡YdˬeµZu{½Y€Æe…Â]¶¯ŽyZ‹ €Ë{Z¬»Ä]į|¿Y{Y¶Ìˆ¿Zfa¾ËYÖ·Z»ÕZÅYZ]į¾ËY |À‹Z]Äf‹Y{dŒ³Z]Z¿Á€¯YŠÌa Ö¿Á»d¼Ì«ŽyZ//‹Äf//‹~³Á{µZu€ÅÄ] Y‚ÅÄ]ŠËY‚§Y|uYÁÁY‚ÅZÆqZ]«Ö‹Y Z]«½ÁºÅ»¶¯ŽyZ‹¾ÌÀr¼Å|̇|uYÁÁ |uYÁÁY‚ÅÄ]|//‹|uYÁÁY‚ÅÁ{ Y‚Å®ËZ]‚Ì¿«½ÁºÅ»d¼Ì«ŽyZ‹ d§ZËd‡{ |̇|uYÁÁY‚ÅÄ]ŠËY‚§Y|uYÁÁ {»įÃ|ÀÀÌ]€aÕZ//Å{Z¼¿Äf//‹~³Á{¾ÌÀr¼Å {Ó§,d¸»®¿Z]¶»Z//‹Äf§€³Y€«½Y€³ĸ»Z »µZ^«Y ‰€f//ˆ³,½ZƨYd¨¿ŠËÓZa,cZne®¿Z],įZ^» cY{Z®¿Z]Á†»Ö¸»,Á{Ây½Y€ËYÕY~³ÄËZ»€‡ |¿YÃ{Â] Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com …Â]¶¯ŽyZ‹cÔ»Z »ÕY|f]Y{,Äf‹~³Á{ cÔ»Z »YdŸZ‡ºÌ¿d‹~³Y| ]Z»Y,{Â]Ö//‹‚Ë ½ZËZa{į¾ËYZe{€¯|//‹Ä]Á€//‹¶¯ŽyZ//‹ ÁY‚ÅdˬeZ]…Â]¶¯ŽyZ‹cÔ»Z » {ZfˆËYÕ|uYÁY‚ŝZ¨eY{Õ|uYÁ Z0 ^ˀ¬eÖ·Z»ÕZÅYZ]ŽyZ‹,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Õ{ |¿ÁÄf‹~³Äf¨Å|Àq֗ZÅŒ¯Ö»Z¼e{ •Â¬//‡Õ|{Ö·Y{Á|u{ÁÄf§€³ŠÌa{ ¶ËÓ{YÖ°Ë |¿YÃ{€¯½Y€^mYZ¿Á€¯…Á€ËÁY֋Z¿ ÖfË{»Z¯ÕY€]ÕZ“Z¬edˬeÖ¿ZÆmÕZÅ…Â]|‹ { d‡YcӐv»¾ËYd¼Ì«ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁZÅ ½Y‚Ì»¾Ë€e¾ÌËZa{ԗcZŸÂÀ»cÔ»Z » ºfu—Ä],|‹Z]Äf//‹Y{Ä»Y{YՂ¯€»®¿Z]cZœ¿Á {Â]ºÌÅYÂz¿YZ]{|Ë|‹cZ¿Z‡Â¿|ÅZ‹ {ԗ¦À{cZŸÂÀ»‰Á€§,½Z//Œ§Y~]Äf¨³Ä] {ÂmÁZ“Z¬eįÖ»Z´ÀÅÁ{Y{Y€«¾°¼»|u¾Ë€f¼¯ d‡Yº¯Z̈]d¼Ì«ŠËY‚§YµZ¼fuY{Y|¿ |ÀÀ¯ĸ»Z »Y{Ây¹ZƇ€fÆ]d¼Ì« d^j»ÃZ´¿‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌËd¨³ՁÁsÔ//‡ d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡½Z³|¿Y{Ä]|ˀyZ^fŸYÕZ˜ŸYYÖfËZ¼uÁ Y€»Y¾ËYՀ̴ÌaÃZ´¿¾ËYZ]Ö°¿Z]¹Zœ¿d//‡YY€«Á{Y{ d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡½Z³|¿Y{Ä]|ˀyZ^fŸYÕZ˜ŸYZe|Å{¹Zn¿Y {‹ÖËY€mY |ˀyZ^fŸYÕÁ€]‚¯€¼eÄÀÌ»¾ËY{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ½Z³|¿Y{Ä]¹YÁZËÕ|¬¿cÔÌƈed//ˆÌ¿Y€«Á{Y{Y€« Z^fŸYºfˆÌ‡ÕY€mY{€¯tˀe,{‹Z˜ŸYd·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ |‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]‚Ì¿YZ“Z¬e®Ë€ve|¿YÂeÖ»|ˀy ‰Á€§Z“Z¬eÄËZ»€‡YZ]Ä]¹{€»ÄËZ»€‡{ÁÁÄ]ÄmÂe d§ZËŠËY‚§Y YÖÀÌ]ŠÌaÄ»Y{Y{½Y€//Æe€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY€Ì]{ ¹ÔŸY…Z‡Y€]ZÌ¿{t˜//‡{Ö¿ZÆm†¿Yd¨³,YZ] µ€fÀ¯€³Y¶yY{{Z»Y,d‡YŠËY‚§YÄ]Á½Y€³¶Ì¸ve Ó{{Á|u¶^«ÁÄ]d^//ˆ¿Ö¿ZÆm†¿Yd‹Y{ Z]Ö¸yY{ԗd¼Ì«|‹\m»įd‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y {‹ÄmY»¶yY{{d¼Ì«ŠËY‚§Y Äf§ZËŠÅZ¯ZÌ//ˆ]Z“Z¬eÖ¸yY{YZ]{Z»Y{Á‚§YÕÁ Z]ºÅÄ°‡ÄÀÌ»{ {Y{Y€«¾°¼»|u¾Ë€f¼¯{Á {Y{t̓Âe…Â]Ö·ZŸÕY‹”Ÿ d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{Ä]|ˀyZ^fŸYÕZ˜ŸYÕZËY‚» įÖ¿Z»€Å|À¿YÂeÖ»{Ây|ˀyZ^fŸY\·Z«{{Y€§Y¾ËYÁ YÕ{‚»Z¯ÁÀÆ]Äf^·YÁÃ{Z¨f‡Y½MY,|À‹Z]Äf//‹Y{ՁZÌ¿ |¿Y{€b] ¹Â//‡d˂»Äf^·Y{€¯½Z//Œ¿€—Zy½Y€ËY©ZeY†ÌË\ËZ¿ d‡Y½M‚Ì¿d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡½Z³|¿Y{Ä]|ˀyZ^fŸYÕZ˜ŸY Z]Á€e\‡ZÀ»–ËY€‹{|À¿YÂeÖ»d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{į ¾ËYÕYĸnŸZ˽YY,¹Z´ÀÅ{Á‰Á€§Ä]€nÀ»|ËZ^¿d·Y|Ÿ ÕZ¯ÁZ‡į|‹s€˜»hv]¾ËYY~·{‹‰YZ]¹ZÆ//‡ d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{ZÌfyY{YÕ|ˀyZ^fŸYZe{‹Ã|Ë{ d‡YÃ|Œ¿ŽzŒ»ÂÀŽMcZÌ˂mZ»Y,|ÀÅ{Y€« ž§ZÀ»|ˀyZ^fŸY{Y{t̓Âe…Â]Ö·ZŸÕYÂ//‹”Ÿ {Y{Öa{d·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{ÕY€]Õ{| f»Á¦¸fz» cZŸÂÀ»cÔ»Z »Y½Y€Æe€ÅYÂmÁԗÄË{ZveY€Ì]{ {Ö¿ZÆm†¿Yd¨³Á{Y{€^y½Y‚Ì»¾Ë€e¾ÌËZa{ԗ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÓ{Äf‹~³ÁÁ{ ŠËY‚§YÃZ]{ZÀ5 ^ËYZ´¿€^yZ]´f¨³{½ZŒ§Y~]{Z¿ ZƛY,YZ]dÌ “Á¶Ì¸veÁÕZmÁ{ԗd¼Ì« dˆÌ¿Y€«Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË\ËZ¿ Öy€],{‹Z˜ŸYÕ|¬¿cÔÌƈed·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{Ä] {€¼‹€]Yd·Y|Ÿ¹ZƇÕZ^fŸYcZ¯ÕZËY‚» cZÌ˂mÃZ]{ZÀ5 ^ËYZ´¿€^yZ]´f¨³{ՁÁsԇ¾Ìˆu d¨³d·Y|Ÿ¹ZÆ//‡½Z³|¿Y{Ä]ÕZ^fŸYcZ¯ZfyY ÀyÓZ]įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{įÖf^v¶Y ¾Ë{ZÌÀ]Á‰YZ]¹ZƇYÖ˨e€aÁğ¼n»d·Y|Ÿ¹ZƇ ¹ZƇ¾ËY½Z³|¿Y{įÃ{Â]¾ËYZÆ¿MՁZ‡{YM¥|ÅÁd‡Y Ã{Z¨f‡Y,|¿Y{ZÌ¿į֘ËY€‹{½MÕ{Zf«Yž§ZÀ»Y|À¿YÂf] ¹ZƇ½Z³|¿Y{Õ{Zf«YZÌ¿€´Ë{¥€—Y{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯ …Â]Y€§{cÔ»Z »|Ë|m¶¼ ·YÂf‡{½|‹ÖeZ̸¼Ÿ ºÆ»Äf°¿ {‹d¼Ì«¦Œ¯½Z»ÂeZeYÖÀ Ë{ÂyÕ|{ÄÀ»Y{{|¿YÂeÖ» ,|{ÖÀ ËÄÌ·ÁY½Z‡Â¿ÄÀ»Y{Ã{Á|v»½Z¼Å{‚Ì¿d¼Ì«¦Œ¯|ÀËY€§Y†aįd‡Y¾ËY {Y{{ÂmÁcÔ»Z »¹Zn¿Y½Z°»Y |ÌËZeY| ]dˆ¿YÂeÖ»,{Â]|{Õ{Z¼¿½Z‡Â¿ÄÀ»Y{€³Y¾ËYYŠÌaįd‡YÖ·Zu{¾ËY |Å{Ä»Y{YY{ÂycÔ»Z »‚Ì¿Ã|‹¦Œ¯d¼Ì«Y|{ÄÀ»Y{{,kY€u ÁµÁYÕZÅYZ]|À¿Z»,®ËÀ^e|À]€°»Ã{Z»…Z‡Y€]‚Ì¿ÄËZaYZ]{¾ÌÀr¼Å kY€uÃÁ{{½Z‡Â¿ÄÀ»Y{,½Z‡Â¿ÄÀ»Y{dË{Á|v»Z]ÕZÅÖËZŒ³Z]{½Y€ËY…Â]Y€§¹Á{ ¶¼ ·YÂf‡{cZuԏY€ËZ‡cZÌW‚m d‡YÄf‡ÂÌaZ¿kY€uÕY‚³€]½Z‡Â¿ÄÀ»Y{½Z¼Å,Äf‡ÂÌa {kY€u€]ÖÀf^»Ö¿Y{€³YZ]dÌ·Z §¶¼ ·YÂf‡{ÁY{ZÆ]©YÁYcÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿ÖËY€mY Õ{Y»sԏYÕZÅÄ̟ԗY¾ËYYŠÌad‡YÖÀf¨³ d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«®ÀÌ·¾ËY{…Â]Y€§ ©YÁY…Â]{Ö¿Y{€³YZ]dÌ·Z §¶¼ ·YÂf‡{ÁcÔ»Z »¹Zn¿YÃÂv¿ÖËY€mY¶¼ ·YÂf‡{Y |‹¹ÔŸYYZ]Ö·ZÅYÄ]Á€ŒfÀ»ÕZmÃZ»{Y{€yÁÕZŁÁ{…Â]Y€§Á½Y€ÆeY{ZÆ] Ö¿Y{€³YZ]dÌ·Z §¶¼ ·YÂf‡{ÁY{ZÆ]©YÁYcÔ»Z »¹Zn¿Y¶¼ ·YÂf‡{YÕ{Y»cZuԏY ÄËZaÁ¹Á{,µÁYÕZÅYZ]{ÖeÔ»Z »À³Ä]•Â]€»{Y»‚mÄ]…Â]Y€§{kY€u€]ÖÀf^» {‹Ö»ÖeZ̸¼ŸY{€§Y Ä]•Â]€»,{‹ÖËY€mYY{€§Yd‡YY€«įZŶ¼ ·YÂf‡{{cZuԏY¾ËY,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] ,d¼Ì«€Ì̤e¶«Y|u{€Ì̤eÁ‰Á€§Á|ˀy‰Z¨‡€Åºnu€j¯Y|uÁ¶«Y|u{€Ì̤e ÖËZŒ³Z]{ZÀ^»ºnuµZ¼ŸY,d¼Ì«½Z‡Â¿ÄÀ»Y{dË{Á|v»Z]ÕZÅÖËZŒ³Z]ÃÂv¿{€Ì̤e µZ¼ŸY,d¼Ì«ÕZ°f‡{ZËÖ¿ZÆ¿cZŸÔ—YYÃ{Z¨f‡Y¾›¶Ì·{Ä]cÔ»Z »|ÌËZe¹|Ÿ,ZÅ{Z¼¿ {‹Ö»½Z‡Â¿ÄÀ»Y{ŠËY‚§YÄ^‡Zv»{€Ì̤eÁֈË¿ÀË~a,Ö¿Y{€³YZ]{ZÀ^»ºnu |À]€°»Ã{Z»|Å{Y€«€ÌiZedveYÄ¿YÁcÔ»Z »|¿YÂeÖ»įÖeY€Ì̤eĸ¼mY ÕZÅÖËZŒ³Z]{,Õ|{½Z‡Â¿ÄÀ»Y{ÕYY{ÕZÅ{Z¼¿½Z‡Â¿€j¯Y|u,½M…Z‡Y€]įd‡Y Õ|{½Z‡Â¿ÄÀ»Y{Z]Õ{Z¼¿µZj»ÕY€] {Â]|ÅYÂy|{,½Z‡Â¿ÄÀ»Y{dË{Á|v»Z] ,ÖËZŒ³Z]½Z»{Ã|‹¦«Âf»d̼ÅYZ]cZŸÔ—YZŒf¿Y¶Ì·{Ä]½Z»Âed¼Ì«Z]į d·Y|Ÿ¹ZƇՀ^y{Zf‡ÃZ¼‹Ä̟ԗY |¿Â‹ž¸˜»{ÂyÖËYY{dÌ “ÁYd·Y|Ÿ¹ZƇÄ¿Z»Z‡Ä]{ÁÁZ]½YY{¹ZƇ º«½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]Á{Zf«YxËZe{Հ´Ë{¾Ë±€]Ze|‹ՁZ‡{YMd·Y|Ÿ¹ZƇ {Âz] Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»,|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYºÌ¬fˆ»dˀË|»įd·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{¹Z¼e ž¸˜»ևÂ]Y€§ÁևÂ]d¯€//‹{{ÂyÖËYY{dÌ “ÁYsahamedalat irÃZ³{ |¿Â‹ Á©Â¬uÖ»Z¼e{Â]|ÀÅYÂy{Z«Œ¯…Â]{Õ{ZŸY|»ZƇ®Ë|À¿Z¼Å½YY|»ZƇ¾ËY Á©Â¬u¾ËYĸ¼mY-|¿Â‹|À»ÀÆ]ÕY|»ZƇÕZËY‚»YÁÃ{¼¿LZ¨Ìf‡YYÕY|»ZƇž§ZÀ» ,…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]€]½ZÀ—¼ÅY€¨¿ZŽÂ̸̻Ö¿Z´¼ÅcZœ¿ž§ZÀ» ¹|¬eªud§ZË{,ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y{d¯ZŒ»,{‡d§ZË{,ֻ¼Ÿž»Zn»{d¯€‹½Z°»Y d‡YÄËZ»€‡YZ]{¹ZƇ‰Á€§Á|ˀy¹Zn¿YÁ ,{Y{Y€«¥€—ÕZÅÕY‚³Z¯ZË{ÂyÕZÅÕY‚³Z¯ªË€—Y|À¿YÂeÖ»ºÅZÅ®¿Z]¾ÌÀr¼Å \·Z«{YĸZuÃÂmÁÁ¹Y|«YÄËZ»€‡YZ]{,½Z̓Z¬f»¹ZƇ‰Á€§Ä]d^ˆ¿lË|eÄ] |ÀÀ¯‚ËYÁZÆ¿M[ZˆuÄ]Ã|‹ª§YÂe Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»,|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYºÌ¬fˆ»dˀË|»įd·Y|Ÿ¹ZƇ½Z³|¿Y{¹Z¼e |¿Â‹ž¸˜»ևÂ]d¯€‹{{ÂyÖËYY{dÌ “ÁYsahamedalat irÃZ³{ ¹ZƇÄ¿Z»Z‡Ä]{ÁÁÕY€]įÕ{Y€§Y{€¯¹ÔŸY{ÂyÃZ¼‹Ä̟ԗY{d·Y|Ÿ¹ZƇՀ^y cZŸÔ—Ywww samanese irdËZ‡Ä]Ä mY€»Z]|ËZ],|ÀfˆÅÄmY»ÖeÔ°Œ»Z]d·Y|Ÿ |ÀÀ¯Ö¿Z‡ÁÄ]Y{Ây d‡YÃ|»MÄ̟ԗY¾ËY{ -ֻԇY½Y€ËY‚Ë‚ŸÁ¦Ë€‹½YY|»ZƇ YµZ‡¾Ë|Àqd‹~³Ád·Y|Ÿ¹ZƇ|f‡Á{Y{½Z°»Y€]ÖÀ^»¾ÌŒÌaÕZÅÄ̟ԗYÄ]ÄmÂeZ] ¾¨¸eÃZ¼‹ÁZ^‹ÃZ¼‹,[ZˆuÃZ¼‹|À¿Z»{Y€§YcZŸÔ—YÖy€],¹ZƇ¾ËYÕY~³YÁ½Z» {Y{Ö¿Z‡ÁÄ]ZÌ¿,d·Y|Ÿ¹ZƇ½Ó¼Œ»ÃY€¼Å Z]|ËZ],|ÀfˆÅÄmY»ÖeÔ°Œ»Z]d·Y|Ÿ¹ZƇÄ¿Z»Z‡Ä]{ÁÁÕY€]įÕ{Y€§Y,Ę]Y¾Ì¼Å{ |ÀÀ¯Ö¿Z‡ÁÄ]Y{ÂycZŸÔ—Ywww samanese irdËZ‡Ä]Ä mY€» ½Ó¼Œ»Y€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻¹ZƇ,ÃZ»{Y{€yºÅ{ÁY{‹Ö»½ZŒ¿€—Zy ½ZÆm{Zf«Yd^j»Y|¿YºŒqZ]Ö¿ZÆmYZ]{Ó{‰YŠÅZ¯ ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» |¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ] Ä̸Ÿ‘Y€fŸY{Z°Ë€»M±‚]¦¸fz»ÕZŀÆ//‹{{Âm»ÕZÅÖ»YMZ¿Ä]ÄmÂeZ//] Հ̳{ŠÅZ¯Ä]|Ì»YZ]Z°Ë€»MÓ{‰Y d‡YÄmÂe¶]Z«YZ]–ËY€‹,†Ì¸ad¿ÂŒy ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] |̇Äf‹~³Äf¨Å{{Ây|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ]Z°Ë€»MÁ¾Ìq¾Ì]ZÅ …Á€ËÁՀ̳ļŁY†a¾ÌqÕ{Zf«Y{Â^Æ]Ä]½YY~³ÄËZ»€‡ÄmÂeZ],€fËÁY¶¬¿Ä] €]Y€]{€e€˜y€aÕZŁY‰Y,Z°Ë€»MÁ¾Ìq¾Ì]ZÅՀ̳{ŠÅZ¯Ä]|Ì»YÁZ¿Á€¯ ÄÅZ»ćkÁYÄ]ÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{®ËZÌ·Y€f‡YÓ{‰Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÓ{ {{Ây|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ]Z°Ë€»MÓ{‰Y\Ìe€e¾ËYÄ] d‡YÃ|̇Ó{ ‘YŸž“ÁÕY€]Ö»Y|«YpÌÅZ°Ë€»MÂƼm†ÌW`»Y€e|·Z¿Á{ |̇Äf‹~³Äf¨Å \ˀ«€˜y\Ìe€e¾ËYÄ] {€°¿Ä ¼mÁՀ^y†¿Y€¨À¯֗ÖÀÌqÕZÅÓZ¯€]|Ë|m ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À‹Á{ kÁ€yÁµZË{Z̸̻ Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ |‹{YÁ { d‡YÃ|‹kZyZŽMYµZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÄËZ»€‡ Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY ½Zˀm¾Ë€fŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻ Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{ µZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ ½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] d‡YÃ{Â] |{,Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{ Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹Ã{Á‚§Y½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yÄ]|{¾ÌÀr¼ÅÁÃ|‹Ã{Á‚§YÕ{ÁÁÄ] |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]|¬¿½Zˀm|{Ž·Zy— ¾ËY ºÌÀ¯Ö»d^v–¸fz»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{»{ZÅÄ^À//‹ć |ÀÀ¯ÕY~³Ä ËZ»€‡¹ZƇ{Y½ZŒ·Âa|ÀÅYÂyÖ»ºÅįd‡Y[ÂyÖ¿Zˆ¯ÕY€]ZÅ©Á|À Äf‹Y{ՀfÆ]{‡d‡Y¾°¼»¹ZƇįd‡Y¾ËYºÅ½ZŒeÁZ¨e d]Zi|»M{Z]©YÁY{ºÅÁ ©YÁY¦Ì—Õ‡½M{Á|À¯Ö»¶¼vf»Y~³ÄËZ»€‡Ä]ºÅY¾Ë€fŒÌ]®ˆËÖ·Á|//‹Z] ¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ºÅÖÀÌËZaÖ¸ÌyÕZÅ®ˆËÁ|¿Y{d^ˆ¿Ä]֐zŒ»ÕZÅ{‡d]Zi|»M{Z] |»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÁÓZ]Ã{Z]Á®ˆËįÖ»ZƇÕZÅ©Á|Àd^ˆ¿Ä]|ÌÅYÂyÖ»€³Y |̋Z]Äf‹Y{–‡Âf»Ã{Z]Á®ˆËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿Y{¾ÌËZaÃ{Z]Á®//ˆËįd]Zi ©Á|À,Äf‹~³Äf¨Å{ |ÌÀ¯[Zzf¿YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Y–¸fz»ÕZÅ©Á|À|Ì¿YÂeÖ» |‹Z]–¸fz»©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aµÁYÄ^edˆ¿YÂeÖÅ{Z]|{ Z]"ÃZ³MÕZ¯Â°Ì¿º°Ë" ‚Ì¿ÖÅ{Z]¹Â‡Ä^e,d§Z˪¸ e|{ Z]"¶¸»º°Ë½Z¤»Y"Ä]Ã{Z]€a©Á|À¹Á{Ä^e {Â]|{ ÖÅ{Z]Z]"®¿Z]dˆaÄ ‡Âe"Ä]ª¸ f» Ä^À‹ć€Å ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu d§¾Ì]YZ°Ë€»MÁ¾Ìq¾Ì]ÕZne²Àmc|‹Â«Â·Y ÕYÄ¿ZyZ¯ÕZÅdÌ·Z §ÀœfÀ»€Ì£{Â^Æ]į¾ÌˆËZ¯|ˀy½Y€Ë|»ŽyZ‹,ÃÁԟÄ] Ó{ |¿Â‹ªËŒe½YY~³ÄËZ»€‡Ze|‹hŸZ]{Y{Ö»½Z//Œ¿Äf‹~³ÃZ»{Y¾Ìq{ Z°Ë€»MÓ{‰Y d§ZËŠËY‚§YY{Z¿Z¯Ó{Á|¿ÂaÃY€¼ÅÄ]|{ºÌ¿{Á|u|//À¸ËÂÌ¿ ¦¸fz»ÕZŀƋ{{Âm»ÕZÅÖ»YMZ¿Ä]ÄmÂeZ] |̇ Ä]Á|»M¾ÌËZa ½Y€´¸Ì¸ve d‡YÄmÂe¶]Z«YZ]–ËY€‹,†Ì¸ad¿ÂŒyÄ̸Ÿ‘Y€fŸY{Z°Ë€»M±‚] Z°Ë€»MÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿YÄ]|ËZ‹Ád‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ZÅÖ»YMZ¿¾ËY|¿{Y{Ã|̬Ÿ Z°Ë€»M{Zf«Y{»{c|»ÃZe¯ÖÀÌ]‰Ây|¿YÂeÖ¼¿Ö·Á|‹Z]Äf‹Y{ÃZ‹Y€^»Y¿{ |Å{€Ì̤eY www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] |{ 65%    |{Äf‹~³ÃZ»{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 2.45 ÃZ³MÕZ¯Â°Ì¿º°Ë 2.27 ¶¸»º°Ë½Z¤»Y kÁ€y 1.69 ®¿Z]dˆaÄ ‡Âe Ö´ÀË|¬¿ 1.6 ½Y€fˆ³Ö°Ì¿­€fŒ» 1.58 {Z³Z‡ZaZ³|¿Z»gY€Ì»ÕZ¯Â°Ì¿ {ÁÁ 1.519 |ËÁM¾Ì»Y­€fŒ» 1.279 …Za­€fŒ» 1.09 ½ZÌ¿Y€ËYÄ]€ne 0.657 Zf¼»Ä ‡Âe 0.639 €i¯­€fŒ» Á{ÁÁ 47%    kÁ€y %81    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7339

روزنامه جهان اقتصاد 7339

شماره : 7339
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه جهان اقتصاد 7338

روزنامه جهان اقتصاد 7338

شماره : 7338
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه جهان اقتصاد 7337

روزنامه جهان اقتصاد 7337

شماره : 7337
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه جهان اقتصاد 7336

روزنامه جهان اقتصاد 7336

شماره : 7336
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه جهان اقتصاد 7335

روزنامه جهان اقتصاد 7335

شماره : 7335
تاریخ : 1399/04/12
روزنامه جهان اقتصاد 7334

روزنامه جهان اقتصاد 7334

شماره : 7334
تاریخ : 1399/04/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!