روزنامه جهان اقتصاد شماره 7306 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7306

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7306

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7306

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì«  ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ö» ½Z”»  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« Ղ¯€»®¿Z]†ÌWÄ][Z˜yÕYÄ»Z¿{½Y€ËY½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y†ÌW d‡Yà |¿Z»¦Ì¸°eÔ]ºÅÖËZ¼Ì¿Á¥~ul¿€]cY{YÁÖf·Á{Y Äv¨ Ä·Z¬»€‡ -d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ Á€»YZÌ¿-ÕYÄ¿Z‡{Y‡ ՁZn»ÕZÌ¿{®q¯½Z^—Zz» d·Y|Ÿ¹ZƇÕY~³YÁ {‹žË€ˆe¹{€»Ä] ¶Ìy€‡[ZfÆ» ½Y€ËYÕYÄ¿Z‡{Y‡¾¼n¿Y֟Z¼fmYÕZÅÄ¿Z‡€Ë|» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ µÁYÄv¨ Œ¯{|ËÁ¯|Ë|mZ¼Ì]ÖËZ‡ZÀ‹ Y‚³€]Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud‡ZËÄ]įd·Á{cZÌÅÄ//ˆ¸m{ {€¯|̯Ze¹{€»Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇÕY~³YÁ€ežË€‡Äq€Å¹Á‚·€]ÕÂƼm†ÌË,|//‹ d·Á{cZÌÅÄ^À‹ZÆqÁ€»YĈ¸m{,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] €ËÁ,|‹Y‚³€]ÕÂƼm†ÌËÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud‡ZËÄ]į įŒ¯•Z¬¿Öy€]{Z¿Á€¯…Á€ËÁ¾f§€³kÁYYÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ] †ÌË {€¯Ö¿Y€´¿Y€]Y,d‡YÃ|»M|Ë|aÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸ¹|Ÿ¶Ì·{Ä] ĸu€»Y½ÂÀ¯Y,¹{€»[ÂyÕZ°¼ÅZ]Äq€³Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Ĉ¸m¾ËY{ÕÂƼm ,ºÌf//ˆÅ…Á€ËÁ¾ËYZÆ»ĸu€»Ä]{ÁÁµZu{ÁÃ{€¯Â^ŸZ¿Á€¯µ€fÀ¯ÁdˀË|» 0 »Z¯–ËY€‹į|ÀÀ¯e¹{€»€³Y{€¯½ZŒ¿€—Zy d»Ô‡Հ˜ypÌÅÁÃ|‹Õ{ZŸÔ ÃZ]Á{½{Zf§Y€˜yÄ]Á[€z»…Á€ËÁ¾ËYՀ̳kÁY|ÅZ‹Z0 ÀX¼˜»,|À¯Ö¼¿|Ë|ÆeYZ» €ežË€‡Äq€ÅÕY~³YÁ¹Á‚·€],Ä»Y{Y{Ö¿ZuÁ {Â]ºÌÅYÂy¹{€»dŒÌ »Ád»Ô‡ ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÕZÅÄ»Z¿€]YdËZ¼u¾¼“Á{€¯|̯Pe¹{€»Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇ Ä]d^ˆ¿€ežË€‡Äq€Å{Y{Âf‡{–]€Ë}ÕZÅÃZ´f‡{Ä],ÄËZ»€‡YZ]ª¿ÁÕY€]ÖËYY{ {‹{YÁYZ]¾ËYÄ]ÕYÁZe½ÂyZe|ÀÀ¯¹Y|«YÄËZ»€‡YZ]{{Ây¹ZƇē€Ÿ Z¿Á€¯½Z»{Ö ˜«‰Á"Ö¿Z»{Z¼‡Ôa" d‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€]Œ¯{Z¿Á€¯ÂÌ//‹Y†aÁ®ËÁ{¿ €¨¿ÁÃ|//‹c§€¨¿{Y| e¾ËYYį|¿YÃ|//‹Ôf^»ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]€¨¿ Œ¯{Z¿Á€¯ÂÌ//‹Y†aÁ®ËÁ{¿,ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] |¿YÄf§ZË{Â^Æ] ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa†°Ÿ ÖËZÀ]€Ë»Y Äv¨ €fËÁ Äv¨ |ÀfˆÅ½Y€ËY¾Ë‚À]€œfÀ»ÔWÁ‚¿Á¹{€» ÂƼm†ÌW |¿€]Ö»€‡Ä]Ö¼¯Ö¸Ìyd̸«Y{ ½ZËÂnŒ¿Y{dÌ “Á|ÃZ]{½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ÖËÂn//Œ¿Y{½ÁZ » Á|Y½Z¼¿ZËÂn//Œ¿Y{dÌ “ÁZ»{Y{t//̓ÂeÃZ´//Œ¿Y{¾ËY įºÌ¿Y{Ö»Á¾ËYYºÌfˆÅ…Z¼e{ZÆ¿MZ]ÁºÌÀ¯Ö»ÖnÀ//‡€œ¿ cÄ]įÖËZÅ…Ô¯Y€Ì£,{‹Ö»Y‚³€]Z»ÕZÅ…Ô¯\·Z« {€¯ºÌÅYÂyՀ°§½MÕY€]½Zfˆ]Ze{ÓZ¼fuYįd‡YÖÅZ´ŒËZ»M ½MÁ|ÀfˆÅº¯Z̈]½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{{ZÅ…Ô¯Ŀ³¾ËYÂ¼n»{ į|‹Z]¾ËY|ËZ]Z»ļź£ÁºÅ ºÌ‹Z]½Y€´¿½ZŒËY€]įdˆÌ¿|« ÁºË€^]¸mYZÅ…Ô¯ÁZʼnÂ»MÁºÌËZÌ]ZÀ¯{Âm»–ËY€‹Z] ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€^f »Ád‡YĿ³¾Ì¼ÅºÅZÌ¿{{ ºËŒ¿¦«Âf» ,{YÁZŶj»ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{½ÓYYÁ|¿{€¯¾ËÔ¿MY½ZŒËZÅ…Ô¯ZÌ¿{ ՁZn»cÄ]½Z‹‚ÌËZa¹€eį|¿{€¯¹ÔŸY Á|À¸ÅÕZÅÃZ´Œ¿Y{ {‹Ö»Y‚³€] Õ{ZŸµYÁª^—įd//‡Y¾ËYZ»Ä»Z¿€]¹Z¼ed//‹Y{ZƛYZ^Ì^u ÃZ´Œ¿Y{Ä]|À¿YÂf]{Á·Y|Ë|m½ZËÂnŒ¿Y{Á{‹Y‚³€]cZ¿Zvf»Y ¹€e¥~uZ//]ºÌ˳Ö»į¾ËY |//¿Á€]ºÅZÅÖmÁ€yÁ|//ÀËZÌ] Ö¿ZËÂnŒ¿Y{ÁZÅÃ|ÀËM€°§Ä]Y€Ëd‡Y¾Ì¼ÅÕY€],ºÌfˆÌ¿ª§Y» |ËZ],ºÌfˆ¿YÂf¿€³Y€Ì]Y|e¾ËYļÅZ] ºÌf//ˆÅ|ÀËZÌ]|ÀÅYÂyÖ»į …Z‡Y€]µYÁįºÌÀ¯Ã{Z»Md//‡Y¹ÓįÖ¿Y‚Ì»Ä]YZÅÃZ´]YÂy |À¿YÂf]{Á·Y|Ë|m½ZËÂnŒ¿Y{Á{Á€]¸mÕ{ZŸÄf‹~³ÕZŵZ‡ Ö¿Y€´¿¾ËY|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z//‡ {Y{{ÂmÁÖËZÅÖ¿Y€´¿Ö·Á-|ÀËZÌ] Á½ZËÂnŒ¿Y{¾Ì]{YÂmÁZ”§¾ËYįc¾ËYÄ]|ÀÀ¯º¯Y Ö³|¿|ËZ]Z»ÁdˆÅ…Á€ËÁ¾ËYµZu€ÅÄ]į|ÌÀ¯{ZnËYÄ »Zm ºÌËZÌ]ZÀ¯…Á€ËÁ¾ËYZ]ÁºÌÀ¯ Œ¯{|ËÁ¯|Ë|mZ¼Ì]ÖËZ‡ZÀ‹ ÃZ]{d‹Y|Æ]cYÁÖ¿Z‡Ô—Y‚¯€»†ÌËÂb¿ZÆm‰Â¿Z̯ Ä//‡ÁYd¨³Â//Œ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yM ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]ÁdŒÆ^Ë{YÄ^À‹ZÆqÁZeÄ^À//‹ {|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚ÅÁ{֐Ìz//ŒeÖ ˜« ®ËÁՀfˆ]{»,|Ë|m½ZËÔf^»¾Ì]Y |‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯ į|¿{Â]½ZËÔf^»Z]…Z¼e{{Y€§YYÁÖËZa€//‡{»ÁY‚Å |¿|‹ÖËZ‡ZÀ‹ ÁY‚ÅÄ]Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»{Y{Ä»Y{YÕÁ |ËÁ¯Z¼Ì],Äf‹~³dŸZ‡µÂ—{Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y,|̇€¨¿ Ä]ÕZ¼Ì]¾ËY½Z´fyZ^¿ZmÂ¼n»Á|¿{Y{d//‡{YY{Ây½Zm ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹ÂyÕÁÄf¨³Ä] |̇€¨¿ÁY‚Å Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿ |¿YÃ|‹ŽÌy€eÁÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ |¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|‹dÌ “Á{|ËÁ¯Ä] ŽÌzŒeŠËZ»MÁY‚ŽÂÀ¯Ze{€¯½ZŒ¿€—ZyÂb¿ZÆm {Äf‹~³dŸZ‡{ d‡YÃ|‹¹Zn¿YÂ//Œ¯{|ËÁ¯ Ã|‹‰Y‚³Öe§{»®Ë,½Zf‡Y{Á€¨Öe§{Y»½Zf‡Y d‡Y Ö³|¿€]ZƼˀve¾ËYįÖeY€iYÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹–ËY€‹ ÄËÂ]Zźˀve¾ËYž§cÁ€“€],d‡YÄf‹Y~³ÕZm€]¹{€» Y€]YZ]¾ÌÀr¼Å¦ËZ«ÂeÁÖ¿ZuÁ |¿{€¯|̯ZeÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ Ã{ZmÁÖ¸ËÕZÅÁÂu{Œ¯Á{ÕZÅÕZ°¼ÅYÕ|À‡€y ÕZnecÓ{Z^eºÅ‚yÕZË{€Ì//ˆ»Y|¿YÃ{Z»Mį|Àf¨³,ÕY ¾ËYՀ̴ÌaµÁˆ»Â//Œ¯Á{ÃYÕYÁÁ|ÀÅ{ŠËY‚§YY{Ây |ÀfˆÅÂ“» ž¿Y»ž§Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]³Ád¨³¾ËY{½Y€ËYÂ//Ƽm†ÌW ½|//‹ÖËZÆ¿ÁÖ°¿Z]ÕZÅÕZ°¼ÅÁÕYÃ{ZmÁÖ¸ËÖf˂¿Y€e ½Y€ËYÖeY{ZcZ¿Z°»YÄËÂ]ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»Ä//€Ÿ{ dˆed̯Á½Y®//‡Z»,ÂeÔÌf¿Á|À¿Z»Ö»Ô«YÂy{ ÕÂƼmÕZ‡Á d‹Y{|ÀÅYÂyՀfŒÌ]ÕZ°¼ÅՃ·Á€//‡ ½YÂÀŸÄ]YŒ¯Á{–]YÁ,½Zfˆ«Y‚«ÕÂƼmÁ½Y€ËYÖ»Ô//‡Y Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á|Àfˆ¿Y{Ä ‡ÂeÄ]Á,{Y€]ÁÄËZˆ¼Å,d‡Á{Á{ |̯Ze,|¿YÃ{Â]ºÅZÀ¯{dz‡ÕZŁÁ{Č̼ÅÄ¿Zf‡MÁ½Y€Æe {»ÕZÅÁÂu{–]YÁ¾ËYªÌ¼ eÁ‰€f//ˆ³ÕY€]į|¿{€¯ ÂƼmÕZ//‡Á d§€³|ÀÅYÂyZ°]Y{Ây‰ÔeļÅ,īԟ {Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZƼˀve¹ÁY|eÄ]ÃZ‹YZ]½Zfˆ«Y‚«Á½Y€ËY Œ¯{|ËÁ¯|Ë|mZ¼Ì]ÖËZ‡ZÀ‹ Z¿Á€¯½Z»{Ö ˜«‰Á"Ö¿Z»{Z¼‡Ôa" ļÅÕY€]Ä¿ºÆ¿M,{Zf§Y|ÅYÂy©Z¨eY¾ËYՀf¯{½ZËÂn//Œ¿Y{ÕY€] ָ̼°ecÔ̐ve½ZËÂnŒ¿Y{YÄf‡{½MÄ°¸],Հf¯{½ZËÂnŒ¿Y{ Á|ÀÀ¯ž¼mYZÅÃ{Y{ÃZ´ŒËZ»M{|ËZ]Á|¿Y{Ö¸¼ŸZ¯Ä]ZÌ¿į |À‹Z]Ö°‹‚b»Y{ÕZÅ®ÌÀ̸¯{µZj»½YÂÀŸÄ]ZËÁğ‚»{ ZÅÃZ´]YÂyÄ]|À¿YÂeÖ»Ö¿ZËÂn//Œ¿Y{Ô §{Y{t̓ÂeÄ»Y{Y{ÕÁ Õ¿ZiÔ—YZeÁ|¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»MÁÖ//ŒÅÁ„aÕZÅZ¯į|ÀËZÌ] ½ZÀr¼ÅZÅÖ¿Y€´¿Y€Ë,{€Ì³Ö¼¿ª¸ eÃZ´]YÂy½ZËÂnŒ¿Y{€ËZ‡Ä] À¨¿ZÆq,Ä//‡Z»ÕZÅÃZ´]YÂyÕZÅ©ZeY¶¯—Ä]Z»Y,{Y{{ÂmÁ |ÀfˆÅÀ¨¿ć,Á{Հf¯{ÕZÅÃZ´]YÂy©ZeYÁÃ{Â] {Y{t̓Âe½Zfˆ]Ze¹€eÕY€]½ZËÂnŒ¿Y{d‡YÂy{Z]Ę]Y{Z^Ì^u ZÅÄf‹YÖy€]ÕY€]Ö·Á,{Y|¿½Zfˆ]Ze¹€eÓ¼ »½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ {|ËZ]įևÁ{ZË|¿Y{ZÌ¿ÖÅZ´ŒËZ»MZ¯Ä]įÖËZÆ¿Mĸ¼mY Ö«Z¨eY¾ÌÀq,{Y{µZ¼fuY|ÀÅ{¹Zn¿YYÖËZÅZ¯ÃZ³Z¯ZËÃZ´ŒËZ»M Ö¸»{Zf‡ºÌÀÌ^]ºÌ‹Z]€œfÀ»|ËZ]ÁºÌ˳Ö¼¿dÌ —Z«Z]Ö·Á,|f§ZÌ] ZÅÃZ´]YÂy¾fˆ]Z»Y€Ë,{€Ì³Ö»ּ̼eÄqZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^» €]ºÅYÖËZŒ³Z]ÁºË{Y{¹Zn¿Y{Zf‡¾ËY¶¼ ·YÂf//‡{ÕZÀ^»€]Y ÕY€]–¬§Ã|‹\ːe½ÂÀ¯YįÄr¿MY~·-ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YZÀ^»½Z¼Å €ËZ‡ÕY€]Ád‡YÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅZ¯|À»ZÌ¿Հf¯{½ZËÂnŒ¿Y{ {Y|¿{ÂmÁ½Z°»Y¾ËYZÅÄf‹Áž—Z¬» ž]ZÀ»Ä]{YMÖ//‡€f‡{ÃZ]{½Y€ÆeÃZ´//Œ¿Y{ÖËÂn//Œ¿Y{½ÁZ » d‡{|À˳Ö»½ZËÂnŒ¿Y{Y֔ ]d¨³ÃZ´//Œ¿Y{ÕYÄ¿Zz]Zf¯ {»{-ºËY{ZÌ¿Ä¿Zz]Zf¯Ä]Z»Y,ºËY|¿ÖÅZ´ŒËZ»MZ¯Z»d‡Y ZÆÀeÄ¿ÁÃ{Y{Yž]ZÀ»Ä]{YMև€f‡{ÁZmY½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{,Ä¿Zz]Zf¯ ¾ËÔ¿McÄ]ּƻZÅÃZ´ËZaŒ¯YkZy{Ä°¸],Z»Œ¯{ Äf‹Y{և€f‡{|À¿YÂeÖ»ºÅ½ZËÂnŒ¿Y{ļÅÁ|ÀfˆÅև€f‡{¶]Z« Ã|‹™Zv·‚Ì¿½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€»Ä¿Zz]Zf¯ÕY€]d̸]Z«¾ËYÁ|À‹Z] d¿€fÀËYÄ]įÖËZm€Å{|¿YÂeÖ»ÂnŒ¿Y{{€¯ħZ“YÕÁ d‡Y ž]ZÀ»¾ËYYÁ{‹¶f»ZÅdËZ‡[Á¾ËYÄ]|‹Z]Äf‹Y{և€f‡{ |À¯Ã{Z¨f‡Y ÃZ´Œ¿Y{{Z»Ä»Z¿€]¹Z¼ed¨³‚ÌËZa¹€eÕY‚³€]Ây{Z^Ì^u ,½ZËÂnŒ¿Y{Á{Á¸mՁZn»cÄ]¹€eįd//‡Y¾ËY½Y€Æe {įd‡YÖfÌ «YÁZ¿Á€¯|¿€Ë~b]|ËZ]ļÅÁ»Y½ZÌ·Âf»,ZÅÄ¿Z‡ -ºÌÀ¯¶Ì˜ eY‚ÌqļŽM€—Zz]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ÁÃ|»MŠÌaZÌ¿{ÁŒ¯ ºË{€°¿¶Ì˜ eY½Z»Ä¿YÁÕZÅZ¯į˜¿Z¼Å Y€³Y·ÁºÌÀ¯¶Ì˜ e|ËZ^¿‚Ì¿YºÌ¸ eÁ‰Â»M{€¯|//̯ZeÕÁ ºË€]Ö»¸mYՁZn»ÕZÅ…Ô¯c«Z]½ÂÀ¯Y |‹Z]ՁZn»ªË€— Áĸ̇ÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»dÆmÄ]½ZËÂnŒ¿Y{YÕ{Z¿{Y| eÄf^·Y {Y€§Y¾ËYÁ|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y€fˆ]¾ËYY|¿YÄfˆ¿YÂf¿Á|¿Y|¿֗Z^eYY‚]Y ½Y€Æe½Zf‡Y{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]֌ÅZ¯|¿Á ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{½Y€ÆeY|¿Zf‡YÖa|À]ÖÀˆv»½YÁ€Ì‹Â¿Y ĸ]Z¬»{Zf‡{Z»{€^ÅYd¨³½Y€Æe½Zf‡Y{Z¿Á€¯dÌ “ÁÃZ]{ Ä][}Z¯½ZÀ̼—Y½{Y|¿ÁZÅḋZˆuš¨u½Y€Æe½Zf‡Y{Z¿Á€¯Z] d‡YՁZ‡Õ{ZŸY‚Ìŀa¾ÌÀr¼ÅÁ½Y|¿Á€Æ‹ Õ{€§d‹Y|Æ]dËZŸZ]¹{€»įd//‡Y¾ËYZ»‰Ôe{Y{Ä»Y{YÕÁ {€Ì³Ö»c–Ìv»d‹Y|Æ]Z]Ę]Y{įÖËZÅcZ̸¼Ÿ¹Zn¿YÁ ÕZÅdÌ·Z §,|À¿YÂf]Õ{€§d›Z¨u¹Y·YÃ{Z¨f//‡YZ]¾ÌÀr¼ÅÁ c½Y€Æe½Zf‡Y{Zf«YÄy€qÕY€],d//‡Y¹ÓįÕYÀ»Á Ö]ÂycZ¬Ì§ÂeÄ]ÄÀÌ»¾ËY{Ä¿Zfz^//‹ÂyÁ|ÀÅ{¹Zn¿YY{€Ì´] ºË{€¯Y|Ìad‡{ ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«Z¿Á€¯…Á€//ËÁZf§Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]½Y€ÆeY|¿Zf//‡Y Հfˆ]½YZ¼Ì],½Z³|‹Հfˆ]½Y‚Ì»|¿ÁZ»Y{€¯tˀe,d//ˆÌ¿ ÁY|y¦˜·Ä]½Y€Æe½Zf‡Y{½Z³|//‹c§ÁÄËÁÕZÅŠz]{ ֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§hv]{įÖËZÅÁ€Ì¿ÁÖ¿Z»{{Z¯‰Ôe ZÅÃZ´f‡{ļžÌ]į֌z]¾Ì]ÕZ°¼Å¾ÌÀr¼ÅÁ|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z § ºÌfˆÅ|ÅZ‹YÖ]ÂyÖ·Á‚¿|¿ÁÄf§€³¶°‹½Y€Æe½Zf‡Y{ ÖËZŒ³Z]ÕY€]d//‹Y|Æ]cYÁ{€¯½ZŒ¿€—ZyÖa|À]ÖÀ//ˆv» Ã{Z»MYÖ¸°eÁ€a,{‹ÖËZŒ³Z]|ËZ]įÖ¿Z°»€ÅÁÄ//ˆ‡Â»€Å ÁZŽYÂf‡d‡YY€«Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]µZj»—Ä],d//‡YÃ{€¯ –‡ÂeZÆ¿MÕY€]|¿Â‹ÖËZŒ³Z]€˜§|Ì ‡|̟Y| ]ZÅ_Z‹Ö§Z¯ ½Z¼ÅZ]|À¿YÂeÖ¼¿įY€q,d‡YÃ|‹ÄÌÆeÖ¸°eÁ€ad‹Y|Æ]cYÁ |À‹Z]Äf‹Y{dÌ·Z §Ä»Y{YÖ¸^«ḑ€› YÖ¸°eÁ€aZ ˜«‚Ì¿­{¯ÕZÅ|Æ»ÖËZ//Œ³Z]ÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZf‡Y{ºÌÀ¯Ö»‰ÔeºÅZ»įd‡YZÌ¿d‹Y|Æ]cYÁÕ‡ ¶»Z¯dËZŸZ]YZÆ¿MÖËZŒ³Z]{ZÆÀŒÌa€e{ÁZÆ¿McÔ°//Œ»ž§ ºÌÀ¯Հ̴ÌaÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ¹ZËY{¹{€»,d//‡Y€fÆ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]¾ÌÀr¼Å½Y€ÆeY|¿Zf//‡Y ŠÌacÔ̘ eÄ]ÄmÂeZ]d³,|ÀÀ¯~u€¨‡YÁŠÌacÔ̘ e Ây¾ËY{Z»Á{Y{{ÂmÁ½Y€Æe½Zf//‡YY€¨//‡µZ¼fuYÁ ÂÀÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]¹{€»d‡Y€fÆ]Z»Y,ºËYÃ|̌Ë|¿YY¹ÓcY|ÌƼe ÕÁ€“€Ì£ÕZÅc€§Zˆ»Yd‡YÄf§€¿¾Ì]Y¶»Z¯—Ä]ÕZ¼Ì] |ÀÀ¯ÕY{{Ây Հf¯{½ZËÂnŒ¿Y{Öy€]ÕY€]–¬§ZÅÃZ´]YÂyÖËZŒ³Z] Z´¿€^yZ]³Ád¨³{½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{½ÁZ »Z^Ì^u|Ì ‡ ¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]Á{Y{€yYZÅÃZ´]YÂyÖËZŒ³Z]ÃZ]{,ZÀ¸ËY ZÅÃZ´]YÂy,{‹Ö»Äf¨³į¾ËYd¨³½ZËÂnŒ¿Y{µZ^¬f‡YÕY€]Ã|‹ –¬§ÁdˆÌ¿½ZËÂn//Œ¿Y{ļÅÄ]•Â]€»,{Â//‹Ö»Z]{Y{€y Ձ€»½Zf‡Y{­ZyÁ[Mž]ZÀ»Ä ‡Âe ָ̻ÁÃ|‹Z£MµZ‡ÃZ»€Æ»YįµZˆ»YÖ]MµZ//‡d¨³Á€Ì¿€ËÁ |À¸]–‡Âf»Z]ĈËZ¬»{{|Ÿ¾ËYįÃ|̇d^iÄ]Œ¯t˜‡{‰Z]€f» {Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{YŠÌ]Ä·Z‡c|» µZ‡ÃZ»€Æ»YįµZˆ»YÖ]MµZ‡d¨³½ZÌ¿Z¯{YZ“,Á€Ì¿cYÁY¶¬¿Ä] |Ì·Âe ÕÂƼm†ÌËZ//]ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³{ÕÂ//Ƽm†ÌË {Ä¿Zf‡M ½Y€Æe–]YÁªÌ¼ eÁ‰€fˆ³€]|̯ZeZ]½Zf//ˆ«Y‚« Z]ÓZ¯€eZÆeºfˆÌ‡d‡YÃ{Z»M½Y€ËYd¨³©ÔŸ{»ÕZÅÁÂu |À¯Y€«€]Y½Zfˆ«Y‚« ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ä°ÀËY½ZÌ]Z]"¦ËZ«Âeº‡Z«" ÕZ«MÁÖ¿ZuÁ¾ˆu€f¯{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ ,d‡YÃ{€¯{ZnËY½ZÆmÕY€]YÖ¿YÁY€§cÔ°//Œ»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì] d̼ÅY‚WZuYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»{ZÅŒ¯cZÌ]€neµ{Z^e ½Zfˆ«Y‚«Á½Y€ËYd‹Y|Æ]ÕZÅÄ¿ZzeYÁį|Àf‹Y{ZƛYÁ|Àfˆ¿Y{ cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€]Œ¯{Z¿Á€¯Â̋Y†aÁ®ËÁ{¿ {Y| e¾ËYYį|¿YÃ|‹Ôf^»ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]€¨¿d‹Y|Æ] |¿YÄf§ZË{Â^Æ]€¨¿ÁÃ|‹c§€¨¿ Œ¯{Z¿Á€¯Â̋Y†aÁ®ËÁ{¿,ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Ôf^»ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]€¨¿d‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€] {Â^Æ]€¨¿ÁÃ|‹c§€¨¿{Y| e¾ËYYį|¿YÃ|//‹ ½Zf‡YYÂn¼Å½YY|¿Zf‡YÄ]-d‡YÃ{€¯¹ÔŸYd‹Y|Æ]€ËÁ |¿YÄf§ZË |¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̰Ư,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½Zf‡YÖÀ Ë½Zf‡Ây įY€q,ºËYÃ{Y{YÕZ¼Ì]{|n»Â̋Ây{¹ÓÕZÅY|ŒÅ |ÀÀ¯Ö»o¯ª—ZÀ»¾ËYÄ]½Zf‡ÂyÖ·ZÅYYÖy€]Z»€³¶§{ {Z]M¦n¿ÕZf‡Á{Á½ZfˆÌ‡{ÕZ¼Ì]YÕ{Y»ÕÁÄf¨³Ä] {Zf‡Ã|¿Z»€§ d‡Y€˜y²¿d¬Ì¬u{įÃ|‹Ã|ÅZŒ»‰Zy €˜§|Ì ‡|̟cÔ̘ eÄ¿Zf‡M{½Y€Æe½Zf//‡YÕZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dÌ “ÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€//¯Ä̏Âe½ZÀ—¼ÅÄ] ÁŠÌaÕZŀ¨‡Y,d‡YÃ|ÀÀ°//‹ÂÀÅZŽZf‡YYÕZ̈]{ ÕY«ŠÅZ¯hŸZ]Ä//ˆ¨¿Ö§€¨//‡ÕÁÄf¨³Ä] |ÀÀ¯ÕY{{Ây ÕZ¼Ì]ÂyÄ]ÕZ¼Ì]Ä]Ôf]Y| fˆ»Y{Y€§YÁÃ|‹Ö¿Z¼ˆm |À¯Ö»Z¿Á€¯ Z¿Á€¯½Z»{ÕY€]Ö ˜«֋Á"Ö¿Z»{Z¼‡Ôa" Á½Y€ËYÖ¿Z»{Z¼‡Ôas€—ÃÁ€ad‡€a€‡Ö¼‡Z¬·YÂ]Y¾ˆu ÃZ]{,ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{lŸ×YÄ̬]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¼e{Zf‡Y ½Z»Z‡d¨³,|ËÁ¯…Á€ËÁÄ]½ZËÔf^»Ö¿Z»{Z¼‡Ôa¹Zn¿Y€‡ ÄË|ÌËZeZ»Y,{Y{|ÅYÂyÄ»Y{YZ¼//‡Ôad§ZË{|ÀËY€§Ä]½ÂyµZ¬f¿Y ,{€Ì´]Y€«ZŶ°eÁ€aÀ»{½Z»{¾ËYÄ°ÀËYÁZ¼‡ÔaZ]½Z»{ d‡Yּ̼e¾ËY-d‡Yd‹Y|Æ]cYÁև€]|ÀËM€§{ÂÀÅ |À¯~yY|ËZ]½Z»{d¿ÁZ »į ,ºÌf‹Y~³ZÆ¿MZÌfyY{Z»įÖeZŸÔ—YÄ]ÄmÂeZ]{€¯tˀeÕÁ ¹Zn¿Y€‡Ä]įd‡Y®Ë{‚¿Z̈]ž«YÁ{ |ÀÀ¯YZ¯¾ËY€e{Á|ËZ] µZu|]Ö¸Ìy½YZ¼Ì]Ä]•Â]€»įZł̷Z¿Mdˆ 4z¿d¼ˆ« |‡€] Ây{Z»cZ ·Z˜» d‡YÄf§€³Y€«½Z//‹ZÌfyY{,|¿{Â] c|»µÂ—Ä]lfÀ»d//‡Y|Ë|//‹½YZ¼Ì]Ä]•Â]€»į¹Á{ÃÁ€³ |‹€Ì»Á±€»ŠÅZ¯Á½YZ¼Ì]€f¼¯Հfˆ] Ö¿Z»{Z¼‡ÔaįºËYÃ|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]Z»{€¯tˀeÖ¼‡Z¬·YÂ]Y {ÁÄ°ÀËY€]•ÂÀ»,|‹Z]Z¿Á€¯½Z»{ÕY€]Ö ˜«֋Á|¿YÂeÖ» {‹¹Zn¿Y -ºË{€¯ªË‚eZ¼‡ÔaºÅY|ËZaZ¿dÌ “ÁZ]Õ{Y€§YÄ]Z»{Á‚§YÕÁ Á|‹Z]µZu|]Z¼Ì]ÄqZ»6 Y,ºË{ÁMd‡|]ºÅÖnËZf¿¹Y|«Y¾ËY{ ½Z»{dve€e{Á|ËZ]¾°¼»|uZe,|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]–ËY€‹Äq Հfˆ]ÂËÖ//‡ÕM{ÁZ¼Ì]ºÌÅ|]ÁZmY|ËZ^¿ {€Ì´]Y€« ÕY€]Z¼‡ÔaY|ËZ]Öfu ºÌÀ¯Z¼‡ÔaªË‚eÄ]¹Y|«Y†b‡Á|‹Z] 5 YՀ̴ŒÌaÕY€],|Àf//ˆÅÔf]YÕÓZ]€˜y‘€ »{įÕ{Y€§Y {€¯Ã{Z¨f‡YLÔf]Y ½Y€Æe©ZeYÖ¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯dˆŒ¿¾ÌÅ{‚¿Z‹Á¾Ì¼Å{‚¿Za{ |‹¹ÔŸY Š·ZqÁ€]ʸY¶»ZŸd·Á{cÔyY|» ¡€»d À{ žËZÀÁՁÁZŒ¯½ÂÌ//ˆÌ¼¯{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕ{Zf«Y½ÓZ § ÕÁŠÌaÃ|¿Y{Z]ž¿Y»ÁZ//ÅŠ·Zq,ÖaZÌad//ˆŒ¿Á{֗½Y€Æe©ZeYÖ¸Ë|^e |¿{Y{Y€«և€]{»YŒ¯¡€»ºzeÁ¡€»d À €´eÁÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y d‡Y½Zfˆ«Y‚«Z]ÓZ¯€eZÆeºfˆÌ‡ÕY€«€]Ã{Z»M½Y€ËY ‚WZuŒ¯Á{¾Ì]ÕZne|Ë{YÁÁY‚ËÁÁ|¶ÌƈeÄ»ZÀf¬§Y» Á{ÕZne|¿Á|¿YÂeÖ»ÓZ¯€eZÆeºfˆÌ‡d¨³,d‡Yd̼ÅY Á{¾Ì]Z¯ÁZ‡¾ËYd//‡YÃ{Z»M½Y€ËYÁ|ËZ¼¿dˬeYÂ//Œ¯ Œ¯Á{Õ{Zf«Y–]YÁd‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁ {‹Y€«€]Œ¯ ÁÃ{Â][ÂyZ̈]ŻYÁYÄË{ZveYÁÄ^¿ZmÁ{–]YÁ[ÂqZq{ Âf‡{dËZŸZ]‚Ì¿Ö¸ §–ËY€//‹{ÁZ¿Á€¯YÂ^ŸZ]¹YÁ|Ì»Y ºÌÅ{Ä ‡ÂeÖ]ÂyÄ]YŒ¯Á{–]YÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·Y |̟ŠÌaZŒÌa®Ë€^eZ]¾ÌÀr¼Å½Zfˆ«Y‚«Á½Y€ËYÂƼmÕZ‡Á |¿{€¯ÃZ§ÁŠ»YM,t¸ÕÁMŒ¯Á{¹{€»ÕY€],€˜§|Ì ‡ {Y{€^yZʼnZ]Õ|{ŠËY‚§YYÁ€Ì¿€ËÁ {€¯Ã|¿Z°Ë€»M¹{€»ÕY€]Y½ÂŸZ—ÕZŁÁ`»Y€e µÂXˆ»ÁÂƼm†ÌW¾Ë€e|]YÕÁ`»Y€eY{Z¬f¿YZ]€´eÁÃZ´Œ¿Y{{Zf//‡Y |À¿Y€v]{c|‹Ä]ZŁÁ¾ËYZ°Ë€»M¹{€»{€¯|̯ZeÁdˆ¿Y{ZÅÖËZ°Ë€»M±€» ºËY{Y½Z»{ÂycÔ°Œ»ºÅZ»|ÌÀ¯ÁZ] {Zf‡YÁ€´eÁÃZ´Œ¿Y{{ÖËZ°Ë€»McZ ·Z˜»Äf//‹Y~´¿ZÌÀ]|À·­Y¶°ËZ» ZÀ¸ËYZ]³Ád ¨³{ÕÁ d‡YÃZ´Œ¿Y{¾ËY{ևŻ¹Â¸ŸÁÖËZ°Ë€»McZ ·Z˜» {€¯½ZÌ]½ZÆm{Z¿Á€¯Â̋ÁZÅŠÀeÃZ]{Y{ÂycY€œ¿ ºÌÅ{dˆ°‹Ã|ÀËMcZ]Zzf¿Y{Y`»Y€eZeºÌ‹Ôe{ ¶ÌWY€‡YZËÁZ°Ë€»M–‡Âe½Y€ËYįd‡Y¾ËY¶°Œ»d¨³Y|f]Y{|À·­Y¶°ËZ» ª§YÂeY|§€—¾» ºfˆÌ¿ZźˀveY|§€—¾» d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{¾¼//‹{ Ä]¾» ¹{Â]½Y€ËYZ]Z»Z]ÁYÂƼm†ÌW½Z»{ZÅŒ¯€ËZ//‡ÁÃ|vf»cÓZËY º¨·Zz»`»Y€ed¿|ˁ€ad·Á{Z]c|‹ ºÌÅ{dˆ°‹{ÂyÕ| ]cZ]Zzf¿Y{Y`»Y€eZeºÌfˆÅ‰Ôe{Z»{Á‚§YÕÁ cÓZËYY€Ë-d§ZË|ÅYÂy{Â^Æ]dËZÆ¿Ö]½Y€ËYZ]–]YÁ,ºÌÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËY€³Y |À¯Ö»¤·½Z»½M{YZźˀveÁ{{€³Ö»Z]ŠÌaµZ‡|Àqª§YÂeÄ]Ã|vf» {Y{Õ|À¼‹YÖ¿Z»{{Z¯Á½Z°‹‚a½Y€ËY {Z¿Á€¯½Z»{{½Z°‹‚aŠ¬¿Ä]Ä»Y{Y{€´eÁÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y dÌ “ÁÁd‡YÖ¿Z»{ÁÖ°‹‚a½Y€v]®ËZ¿Á€¯d¨³Á{€¯ÃZ//‹Y½Y€ËY ½Y€ËY {Y{Ö´fˆ]|Æ f»Á[Ây½YZf‡€aÁ½Z°‹‚aÄ]ÄÀÌ»¾ËY{ZÅÂ//Œ¯ |¿YÃ{€¯®¼¯Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ä]į{Y{Õ|À¼‹YÖ¿Z»{{Z¯Á½Z°‹‚a `»Y€e€‹Y½|‹ÔyZ]Z»d¨³ZźˀveY¦//‡ZeY€]YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ ,|‹¹Zn¿YZ»Z]ÁYÂƼm†ÌW½Z»{ŠÌaµZ//‡|ÀqįÖ¬§YÂe½|¿Y{€³Z]Á {€¯ºÌÅYÂy¤·YZźˀve |À¿Y€v]{c|‹Ä]ZŁÁ¾ËYZ°Ë€»M¹{€» ,†a d‡YZ»xËZeÂƼm†ÌW¾Ë€e|]¾»€œ¿Ä]`»Y€e{€¯|̯Ze|À·­Y c|‹Ä]ZŁÁ¾ËY{ÂyÄ]ÁºËY{Y½Z»{ÂycÔ°Œ»ºÅZ»,|ÌÀ¯ÁZ] ºÌ¿Y€v]{ {Y|¿¹Zn¿YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]ÕZ¯`»Y€e ½Y€ËYÃ|‹Äf¨³¾»Ä]d¨³Z¿Á€¯½Z»{`»Y€e{€°ËÁY{Z¬f¿YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ Œ¯€ÅY€fŒÌ]ZÅÖËZ°Ë€»M,µZu¾Ì¼Å{ {Y{Ö]ÂyZ̈]Ö°‹‚aºfˆÌ‡ pÌž»|À¿Z»Õ{Y€§Y {€»|ÀÅYÂyZË|¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½ZmZ¿Á€¯YՀ´Ë{ {Y|¿¹Zn¿YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]ÕZ¯ÁYY€Ë|¿Y|¿`»Y€eÄ]Ö»Y€fuY ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ Ã{ÂÆÌ]֋ÔeÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡Ä]`»Y€eÄ»Z¿ d‡YÃZ^f‹YÖ¿Z»{ Ä»Z¿"d‹Â¿€fÌËÂe{{ÂyՀ]Z¯[Zˆu{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ¾ËYµÔ¬f‡YÁՀ³ÕYħ€uÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡¶¯€Ë|»Ä]`»Y€e|·Z¿Á{ " d‡YÃZ^f‹YÖ¿Z»{Ã{ÂÆÌ]Ö//‹Ôe¾ËY,d‡YÃ{€]µY‡€ËY½Z»Z//‡ į½MZ//]"{Á‚§Yd//ÌËÂe¾ËY{Ä^À//‹ZÆqÁÕÂ//‡Â»…Z//^Ÿ|Ì//‡ |À»ZÌ¿Հ´Ë{½Z//»€ÅYŠÌ]Ád//‡Y€˜y‘€ »{Ö¿ZÆmd»Ô//‡ Ä]`»Y€e|//·Z¿Á{Ä»Z¿,ºÌf//ˆÅÂv» º¸ŸՀ//^ÅÁÖ¿ZÆmÖ´f//ˆ^¼Å ½Z»Z//‡¾ËYµÔ¬f//‡YÁՀ³ÕYħ€uÖ¿ZÆmd//‹Y|Æ]½Z»Z//‡¶¯€Ë|» d//‡YÃZ^f//‹YÖ¿Z»{Ã{Â//ÆÌ]Ö//‹Ôe¾ËY d//‡YÃ{€]µYÂ//‡€//ˁY ÕZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ¼ÌaYÖ·Zˀ‡kÁ€yÄ»Y{Y{Z°Ë€»MÕÂƼm†ÌË`»Y€e|·Z¿Á{ ¹|ŸÄ]d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡½{€¯ºÆf»¾¼“ŠÌaÖeZŸZ//‡,Ö¸¸¼·Y¾Ì] {€¯Ö¿ZÆm{ZÆ¿¾ËY{Z°Ë€»MdË”Ÿ¤·Ä]|Ë|Æe,¾Ìq€]Y€]{¶¼ŸµÔ¬f‡Y ,d//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡†//ÌËÄ//][Z//˜yÄ//»Z¿¾//ËY{`//»Y€e Ö·Z»®//¼¯d//‡Y¾°¼»Z°//ˀ»MÄ//¯d//‡YÃ{€¯|//Ë|Æe¾//ÌÀr¼Å |À¯ž˜«Ä//ŒÌ¼ÅÕY€]Á¶//»Z¯˜]YÖ//¸¸¼·Y¾//Ì]{ZÆ¿¾ËYÄ//]{Â//y {Z¿Á€¯ÂÌ//‹Z]ĸ]Z¬»ÄÀÌ»{ÄËÁÄ]{€°¸¼Ÿ¦ “¶Ì·{Ä]į`//»Y€e ,{Y{Y€//«½ZÆmÁ‰Â//Œ¯ֻ¼ŸZ°//§Y|Ë|//‹Z//Œ§dve,Z°Ë€»M Ä]Y{Z//Æ¿¾ËY,d//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡†ÌËÄ][Z//˜y‰YÄ//»Z¿{ {€¯ºÆf»¾Ìq€]Y€]{½MµÔ¬f//‡Y¹|ŸÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹Z]ĸ]Z¬»{¦ “ {Zf«Y½ZÆm {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Á€»YZÌ¿-ÕYÄ¿Z‡{Y‡ ՁZn»ÕZÌ¿{®q¯½Z^—Zz» -d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ {‹žË€ˆe¹{€»Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇÕY~³YÁ ¶Ìy€‡[ZfÆ» ½Y€ËYÕYÄ¿Z‡{Y‡¾¼n¿Y֟Z¼fmYÕZÅÄ¿Z‡€Ë|» ՁZn»ÕZ”§Z]€fŒÌ]ÄÆmY»‘€ »{½Z¼¿Y|¿€§Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]ZŁÁ¾ËY YZÆ¿M,‰Z¼‹Ö]ÕZÆf̧€›YՀ̳ÀÆ]Á[Y~mÕZ”§¾ËYZ]ÖËZÀ//‹MÁ|¿YÄf§€³Y€« {¹ÓՂËÄ»Z¿€]ÁcZœ¿Är¿ZÀqY~· d‡Yü¿Z”§¾ËYÄfˆ^·{ÁµÂ¤Œ»c|//‹Ä] ½YÁ,¾Å}d»Ô‡Ä̸Ÿ€]Õ|Ë|Æe|¿YÂeÖ»€»Y¾ËY,{€Ì´¿c½ZŒËY€]Ây¾ËY |‹Z]ZÆ¿MºˆmÁ ,ÕY|ÌÀ‹½Â³Z¿Â³ÕZÅÄ¿Z‡Z]ÄÆmY»{½Z»½Z¯{¯Á€ÅįՀŸ{ÁÁ€»YÕZÌ¿{{ Ö³|¿cZËÁ€“Y¾f‹Â¿Á½|¿YÂy{Y‡įÁY|¿Y½Z¼ÅÄ],|ÀfˆÅÕZf//‹Â¿ÁÕY|Ë{ Y{Ây€]ÕZ¼‹Ö]d̼ÅYY‚Ì¿ÕYÄ¿Z‡{Y‡Z]–^e€»ÕZʼnÂ»M,d‡ZÆ¿M֟Z¼fmY {ÂyÁÄf‹Y{ÕYÄ¿Z‡ÕZŹZÌaYÖvÌvÕZÅŠÀ˂³|À¿YÂeÖ¼¿½MՀ̳{Z˽Á|]Ád‡Y |¿Y{½Â»ZŹZÌaY¿Y€]Y€]{Y {Y½|ÌÀ‹Á½|Ë{[ÂycZÆ»ÁÕYÄ¿Z‡ÕZÆ»ZÌaºÆ§ÕY€]¹Ó­{ÕYÄ¿Z‡{YÂ//‡ Á|ÀÌ^]YՂÌqÄq|¿€Ì´]ºÌ¼e,{€¯|ÅYÂy®¼¯ZÆ¿MÄ]Á|Å{Ö»Y€«½Z¯{¯ZÌfyY |¿ÂÀŒ]YՂÌqÄq –¸ˆ»,dˆÌ¿€Ëe{Är¿M½|Ë{ÁZÅÄf‹Â¿Z¿½|¿YÂyÄ]YZÆ¿M«ÕYÄ¿Z‡{YÂ//‡lËÁ€e» ºÆ»¾ËYd§€Ë~a|ËZ]Á¾ËYY {€¯|ÅYÂydˬeZÆ¿M{YÕ{Z¬f¿YÁ©Ôy€°¨eÁ|À¯Ö» d‡YÃ|̇«Z0 ¼fuÁ|ËZ]»Ä]ÁÃ{€¯Â^Ÿ«Z»YÁY€q»Y ¾ËY{Ö§Z¯‰Â»MY,½Z¯{¯Ä]‰Â»MY¶^«¾Ë|·YÁįd‡Yd̼ÅY‚WZu½ZÌ»¾ËY{ ¹|«{¾Ë|·YÁ{‹Ö»{ZÆÀŒÌaY~· |ÀÅ{Z¬eYY{ÂyÕYÄ¿Z‡{Y‡ÁÃ|‹Y{Ây€]ÄÀÌ» ÕY€]ªÌ¬veÁÄ ·Z˜»Z]Y¹ÓcZÆ»ÁZÀ‹MėÂ]€»ÕZÅՃ·ÂÀ°eZ]¶»Z¯—Ä]{ÂyµÁY «ÕZn»ÕZÌ¿{®q¯½Z^—Zz»»¾ËYÕY€]´·Y¾Ë€f¼Æ»įY€q |ÀÀ¯\ˆ¯ZÆ¿MYÃ{Z¨f‡Y |ÀfˆÅ cZ«ÁY˜qÁ{€Ì³Ö»Y€«ÖËZÆ»ZÌaÄq‘€ »{Á֗{½ZŒ¯{¯|À¿Y|]|ËZ]¾Ë|·YÁ ,Ä¿Z¼Ì¼Ę]Y{ZnËYZ]ÁÃY€¼Å½YÂÀŸÄ]d‡ZÆ¿MĨ̛Á |À¯Ö»¥€Z”§¾ËY{Y{Ây Ô—Y¶»Z¯—Ä]ZÆ¿MdÌ·Z §ÃÂv¿YÁ|ÀÅ{Y€«½Z¯{¯ZÌfyY{Y¹ÓÕZ//ÅÖÅZ³M {Ö§Z¯cZœ¿|ËZ],|ËYÃ{€¯ՁY|¿YÃY{Ây|¿€§ÕY€]֐z‹Öf¿Z¯Y€³Y |À‹Z]Äf‹Y{ Ö»µ{Z^e{Ây½Zf‡Á{Z]įÖ^·Z˜»Y,|ÌÅ{Y€«{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]…Y{YÂy¾ËY ՀË~a€ÌiZe½Y‚Ì»ÁZ”§¾ËYYÃ{Z¨f‡Y½Z»c|»,|ÀÀ¯Ö»|Ë{Z]ZŽMYįÖeZv¨Ze|ÀÀ¯ Á֏yºË€ucZ¼ÌœÀeZed‡Y¹Ó¾ÌÀr¼Å {‹Ö»ÄmY»ZŽMZ]įÖËZÆ»ZÌaYÁY Ze|ÌÅ|]ZÆ¿MÄ]YÖ§Z¯ÕZÅÖÅZ³MÂy¾ËY{Y€¼fˆ»Áև€]¹ÁY|»Y½Z¯{¯dÌÀ»Y |À¯d^«Y€»{ÂycZŸÔ—YÁ֐z‹ºË€uY Ã{Z¨f‡YZÀ¯{Ä ·Z˜»d̼ÅYÁ|ÌÀ°¿‰Â»Y€§YÖ¿Z»dËÁ|v»įd‡Y¾ËY€´Ë{ºÆ»{» ªÌ¬veZ]ÁdˆÌ¿dÌ «YÁ|ÀÀÌ]Ö»Är¿MļÅ|ÌË´]ZŽMÄ] |Ë‹ÁM{ZËZÆ¿MÄ]YZ”§¾ËYY |ËÁZÌ]Ŀ¼¿½ZŒËY€]Ö§Z¯Žv¨eÁ €Ì³{YZÆ¿M¾Å}|¿YÂeÖ»į|ÀfˆÅÖËZÆ»ZÌaYÕZ̈]‘€ »{ZÆ¿MÄf‡YÂyZ¿ZËÄf‡YÂy [Z ·Á²¿Z]¦¸fz»ÕZÆ»ZÌac€j¯¶]Z¬»{ZÆ¿MYÁ|̋Z]½Z‹ZÀ¯{¹Y|»|ËZ]†a |À¯ |ÌÀ¯dœ§Zv»Ä¿ZÅZ³M,½Â³Z¿Â³ Á|À¯Ö»¶¼Ÿ¾ˆ¯YÁ|À¿Z»½Y|¿€§ÕY€]«ÕYÄ¿Z‡{Y‡»d§€³ÄnÌf¿½YÂeÖ»Ö¸¯˜] įÖe{|Ì¿Y|]Y¾ËY {‹ՁZn»–Ìv»{|ÀËZ‹ÂyZ¿g{YÂuÁ€]Yž¿Z»|¿YÂeÖ» ¾ËY,|‹Z]Äf‹Y{YZÅ{Y|ËÁ€ËZ‡ÁcZ«Z¨eY,g{YÂuZ]{Ây€]ÕY€]¹ÓÖÅZ³MZ¼‹­{¯ YÄ]€ne¾ËY\‡ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]Z]†a |‹Z]YY{ŠËY€]|¿YÂeÖ»‚Ì¿Õ{ZˁÕZÅÃ|ËZ§Z”§ |ˁZˆ]|À¼‹YÖËZÆf€§½ZŒËY€]|Ë|Æe¾ËYYÁ|ÌÀ¯Z]€aÁÖÀ£ ‰Y‚³ ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ½Z´ËYcÄ]ÃZŒ¿Z»€¯Ã{Ä·‚·ª—ZÀ»Ö§€»©€] {‹Ö»Ä^‡Zv» ½Zf//‡YÃ{Ä·‚·ª—ZÀ»Ö§€»©€]½Z´ËY[Z//ˆfuYÄ]»ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ‰Y‚³Ä] {€¯¡Ô]YÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YÁÁ€Ì¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁÄ]Y€mYÕY€]YÃZ//Œ¿Z»€¯ [ZˆfuYÄ]»Ä^À‹ZÆqÁՀ̴¿ZÆm©Zv‡Y,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa Y€mYÕY€]YZeÕZŵZ‡{ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YÃ{Ä·‚·ª—ZÀ»Ö§€»©€]½Z´ËY ÁdˆÌ]Ä//ˆ¸m{½Y€ËÁcZÌÅ {€¯¡Ô]YÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YÁÁ€Ì¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁÄ] ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«Ã{Z»{ZÀf‡YÄ]ÁÁ€Ì¿cYÁ{ZÆÀŒÌaÄ]dŒÆ^Ë{Yº°Ë ZeÕZŵZ‡{ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YÃ{Ä·‚·ª—ZÀ»Ö§€»©€]{€¯\ːe[» ‰Y‚³Ä] {‹Ö»Ö¬¸eÖeZÌ·Z»µÂ^«¶]Z«ÄÀ˂ŽYÂÀŸÄ]ÁÄ^‡Zv»½Z´ËYcÄ] |¿Y€·YÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YYÖ¬—ZÀ»€fŒË Ö³‚]Ä]ÕYÁ€·¾Ì»ÃZ»½Z]MZ¿€ËY €¨¿Y‚ŁYŠÌ]Á|¿{Y{d//‡{YY{Ây½Zm½ZÀ—¼ÅY€¨¿Á€·¾Ì»¾ËY€iY{ |¿|‹½Z¼¿ZyÖ]Á€·¾Ì»€iY{ºÅ€¨¿Y‚Å{Á|u |¿|‹Ö¼y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com d‡Ż ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» ZÅÄ^ÀmļÅ{d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Zˆ¿YÄ »Zm ÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|«Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁ įºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À//‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{Ây ¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬»¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡Y Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ {Z‡Y¼ÅÂv¿ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y¹Zœ¿ ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Z//ł»€«–y,©Â¬uÂv»Ä//‡{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYÂ//ŒÀ»¶»Z¯¾//f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ//‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á,Ã|//‹ ½Y{€»Z]Ö¿Y€ËY½Z//¿kYÁ{YY¶Zu½Y|//¿€§dÌ ]Ze¦Ì¸°e ¾ËYµÂ¼Œ»{Y€§YÄ]dÌ ]ZeÕZ˜ŸYÃÂv¿ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM,ÖmZy ,{Z»½{Â]Ö¿Y€ËY,Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY…Z//‡Y€] {€¯\ːeY½Â¿Z« Y½MµÂuÁ{Z»Ä]|¿€§ª¸ eÁÖ¿Y€ËY€Ì£{€»Z//]ÕÁkYÁ{Y ÕÁ€“,ÕY|¿Zf‡Y–‡Âe|¿€§dÌ ]Ze¹ÔŸYÕY€]¯~»kYÁ{Y ֓Z¬f»Ã|ƟÄ]{Y»¾ËYÄ]•Â]€»¶WÓ{Á{ZÀ//‡YÄWYYÁd‡Y Œ¯€‡Y€‡ÕZÅÕY|¿Zf//‡YÃ|ƟÄ]{Y»¾ËYd·ZYY€uYÁ Yž¿Z»,{Y€§Y¾ËY€nuÁ|¿€§ZË|a,{Z»c§,¾ÌÀr¼Å d‡Y c{Á|‹Z]Ö¼¿,|¿€§ÕY€]Ö¿Y€ËYdÌ ]Ze¹ÔŸYd‡YÂy{ ½Zf‡€Æ‹½Zf‡{Y{,Ö´·Z‡Ã|nÌÅÄ]|¿€§½|Ì//‡€¿Á{Z»c§ ÁcY|Àfˆ»ÕÁM{€³ÁcZ¬Ì¬ve¹Zn¿YY†a,|¿€§d»Z«Y¶v» |À¯Ö»ÄWYYÕY|¿Zf‡YÄ]Y€œ¿{»d‡YÂy{,Ä·{Y €¬»|¿ÁÖ//—Y†a,Ä»Z¿¾ÌËM¾//ËYÁ½Â¿Z«Â//“»|¿€§ ¦Ì·Z°eÁ©Â¬uY,ÕÁÖ¿Y€ËYdÌ ]Ze|ÌËPe½Z»YÁÄ»Z¿¾ÌËM{ d‡YY{Ây€],½Y€ËYÄ ^e Žz‹Ä]Ã|‹{YÁcYZˆyļÌ]Ä]•Â]€»cZ]»t̬Àe ÖÀÌ»Ä̸¬¿¶ËZ‡ÁY֋Z¿g{YÂu€iY{h·Zi Á֫¬u¹Zœ¿ՁZ//‡¥Z¨‹ÁŠËÓZadÆm{½Y€ËÁcZ//ÌÅ •Â]€»Öv̬ÀeÄ»ZÀ^ːe,Œ¯cY€¬»¾ËÁ|eÁt̬ÀecÁ€“ Y֋Z¿g{YÂu€iY{h·ZiŽz‹Ä]Ã|‹{YÁcYZˆyļÌ]Ä] {€¯\ːeYÖÀÌ»Ä̸¬¿¶ËZ‡Á ¾ÌÌ eÕZÅd‡€Æ§{k|À»cZ]»,Ä»Z¿\ ːe¾ËY\m»Ä] \m»Ä]ZËÖ¨fÀ»½MÂ“»ZËÃ|//‹LY€mYÄ°ÀËYYºŸY,Ã|//‹ {¯~»Âv¿Ä],|‹Z]Ã|‹ÖÀ¼“x//ˆ¿,ªuÓÄ]»Z˽¿Z« cZÌÅ€^f »cZ]»d‡€Æ§,¾ÌÀr¼Å {‹Ö»xˆ¿,ZÅd‡ÂÌa Â“»{ևZ‡Y½Â¿Z«¶YÂ“»ÕZŽÂ̼̈¯Á½Y€ËÁ ֋Z¿g{YÂu€iY{h·ZiŽz//‹Ä]Ã|‹{YÁcYZˆyļÌ]» ÕÂƼm†ÌË֫¬ud¿ÁZ »Á¹ÔŸY«ÖÀÌ»Ä̸¬¿¶ËZ‡ÁY ļÌ]ÖËYY{ÁÕ{Z//f«Y»YcYÁÕZ°¼ÅZ]d//‡Y¦›Â» Á€Œ¿Ä]d^ˆ¿֔f¬»Âv¿Ä]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmՂ¯€» |À¯¹Y|«YcZ]»¾ËYÖ¿Z‡Ô—Y {€¯d¬§Y»½Z¼¸ »Õ|À]Ä^e¹Zœ¿sԏYZ],½Z¼¸ »Õ|À]Ä^e œÀ»Ä],{€¯\ːe,½Z¼¸ »Õ|À]Ä^e¹Zœ¿sԏY¾¼“d·Á{ ,•Â]€»cY€¬»Á–]Y“…Z‡Y€]įÖ¿Z¼¸ »ÕY€]Â̴¿Y{ZnËY µZ‡€ÅÕYYÄ],|À¯Ö»ZËÃ{€¯~yYYÖ¸¤‹Ä^eÁĬ^—¾Ë€yM Ä»Z¿\ːe¾ËY½|‹Y€mÓY¹ÓxËZeY| ]įÖ]€neĬ]Z//‡ ‚Ì¿½Z¿MÄ¿ÓZ‡{€°¸¼ŸÖ]ZˁYZÌf»YÄ°ÀËY€]•Á€Œ»|ÀÀ¯Ö»\ˆ¯ Ä]ʇÂf»ÁÖËY|f]YÃÁ{¶£Z‹½Ó¼Œ»,|‹Z^¿|{Y€f¼¯ \ˀ“|]€“ZÌf»YÁµ{Z »©Â¬uŠËY‚§YY\Ìe€e |¿Â‹Ö»Y{Ây€]Ä¿ÓZ‡Ö·ZË Y¶Zu½Y|¿€§Ä]½Y€ËYdÌ ]ZeÕZ˜ŸYÄ»Z¿¾ÌËM\ːe ÖmZy½Y{€»Z]Ö¿Y€ËY½Z¿kYÁ{Y ¾ÌÌ e½Â¿Z«sԏY½Â//¿Z«Ã|uYÁÃ{Z»ÕY€mY{½Y€//ˁÁcZÌÅ Âv»֗Z^eYÃYՁZ‡Z]ÕY€]Z^fŸYZfyY\ːe Ã|¸]Ä][MÁ{ ®¸¼eZ^fŸYµZË{Z//̸̻¢¸^»,½Y€//ˁÁcZÌÅ\ːeZ] [MÁ{Âv»֗Z^eYÃYՁZ‡Z]œÀ»Ä]ÕYÄËZ»€//‡ÕZÅÖËYY{ Z^fŸY¾ËY d§ZˍZfyY½Y|¿Z»½Zf//‡Y¿½Zf‡€Æ‹Ã|¸]Ä] Հ̳¸mdÆmÖ¿ÁYÂË{gY|uYÁ€//œ¿{»ÃYºÌ»€eÕY€] ¶Ì‡YÃ|Ë{\̇MÕZÅZÀ]€ËÁcZ//ˆÌ‡Ze€ËZ‡ÁÖ´f//ˆŒ]MY ½Zf‡YՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡Ä]¿Á¶»MÕZŽZf//‡€Æ‹ {‹¹Y|«Y•Â]€»cY€¬»Á¾Ì¿Y«€]Y€]Ze|]ZËÖ»ZfyY½Y|¿Z» ½Z¼¸ »Õ|À]Ä^e¹Zœ¿sԏY ŠËY‚§YµZ¼ŸYYÖ//‹Z¿cÔ°//Œ»ž§œÀ»Ä]½Y€ËÁcZÌÅ ž¿Y»ž§ÁÕŒ¯cZ»|ydˀË|»½Â¿Z«ºÅ{¶§cYZÌf»Y ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud‡ZËÄ]įd·Á{cZÌÅÄ//ˆ¸m{ €ežË€‡Äq€Å¹Á‚·€]ÕÂƼm†ÌË,|‹Y‚³€]Ö¿ZuÁ¾ˆu ÃZ´ËZa‰Y‚³Ä//] {€¯|̯Ze¹{€»Ä]d//·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ÕY~³YÁ cZÌÅÄ^À‹ZÆqÁ€»YĈ¸m{,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—Y Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud//‡ZËÄ]įd·Á{ ‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁ,|//‹Y‚³€]ÕÂƼm†ÌË įŒ¯•Z¬¿Öy€]{Z¿Á€¯…Á€ËÁ¾f§€³kÁYYÖ°//‹‚a ,d‡YÃ|»M|Ë|aÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸ¹|Ÿ¶Ì·{Ä] Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Ĉ¸m¾ËY{ÕÂƼm†ÌË {€¯Ö¿Y€´¿Y€]Y µ€fÀ¯ÁdˀË|»ĸu€»Y½ÂÀ¯Y,¹{€»[ÂyÕZ°¼ÅZ]Äq€³ …Á€ËÁ¾ËYZÆ»Ä//¸u€»Ä]{ÁÁµZu{ÁÃ{€//¯Â^ŸZ¿Á€¯ 0 »Z¯–ËY€‹į|ÀÀ¯e¹{€»€³Y{€¯½Z//Œ¿€—Zy,ºÌfˆÅ Ô Z0 ÀX¼˜»,|À¯Ö¼¿|Ë|ÆeYZ»d»Ô‡Հ˜ypÌÅÁÃ|//‹Õ{ZŸ ÃZ]Á{½{Zf§Y€˜yÄ]Á[€//z»…Á€ËÁ¾ËYՀ̳kÁY|ÅZ//‹ ¹Á‚·€],Ä»Y{Y{Ö¿ZuÁ {Â]ºÌÅYÂy¹{€»dŒÌ »Ád»Ô//‡ ¾¼“Á{€¯|̯Pe¹{€»Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇ€ežË€‡Äq€ÅÕY~³YÁ ª¿ÁÕY€]ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÕZÅÄ»Z¿€]YdËZ¼u €ežË€‡Äq€Å{Y{Âf‡{–]€Ë}ÕZÅÃZ´f//‡{Ä],ÄËZ»€‡YZ] ½ÂyZe|ÀÀ¯¹Y|«YÄËZ»€‡YZ]{{Ây¹ZÆ//‡ē€ŸÄ]d^ˆ¿ Ä]ÃZ‹YZ],Ä»Y{Y{ÕÂƼm†ÌË {‹{YÁYZ]¾ËYÄ]ÕYÁZe Y€Ë|¬e¾¼“,ֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Å{dÌ·Z §½ZËZa Ã|¿YŠ¬¿Y,†¸n»ºÅ{ÃÁ{½Z³|ÀËZ¼¿ÕZ°¼ÅÁcZ¼u †¸n»€]d//‡Z˽YÁ{{d·Á{Z]Ö¿ZnËÓÖ¸ŸÕZ°¼ÅÁ ºÆ»¶WZˆ»{ÕÁd‹Y{ZƛYÁ{€¯Ö¿Y{|«ֻԇYÕY‹ Ö·Y|fŸYÁÄ¿Y€]|»dˀË|»Z]Á{Â]d·Á{ÃY€¼ÅÖ¸»ž§ZÀ»ÁŒ¯ ÕZÅՀ̳dÆmYÁ{Ä]Œ¯ֻ¼Ÿt·Z»Ä]ÄËÁÄmÂeÁ {Á‚§YÖ¿ZuÁ {€¯ÖÀˀ§MŠ¬¿{ÂydÌ·ÂXˆ»½YÁ{{,ևŻ ֻԇYÕY‹†¸n»€]d‡ZËÃÁ{Ä//‡֗Ö¿ZnËÓÕZ«M ÁևŻcZŸÂ“»{ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁZ³|¿Z»ZÌ//ˆ]Š¬¿ ½Z‹€iR»cZ»Y|«YÁZÅdÌ·Z §Z0  ˜«Ád‹Y{Œ¯ÕY~´¿Â¿Z« d§|ÅYÂz¿{ZˁY Õ{ÂÆ˹ZyZyՀ³ZŒ§Y |¿Â‹Ö»[¯€‡Ö·Z¤‹YÕZž̻€‡{ºˆÌ¿ÂÌƏÄ]‘€f »½ZË{ÂÆË ,ÖÀ̼yÕ¨˜»Y€Å,ÖËZ°Ë€»M ÖÀ̘ˆ¸§Z´¿Ä»Z¿Á{Á€] ֟Z¼fmYµZ §ÁZ´¿xËZeÄaZa½ÔËYÂ//ˆ§Á€a,Ö¼‹ZÅÄ̓€» €^ÅÖ¯Y‚¯ºÌÅY€]Y€fy{ÁÖ¿|»µZ §Ö¯Y‚¯ÔÌÆ//‡,Õ{ÂÆË ÁZˆ¼¸Ì§h̋€]ºÌÌuˆ§Á€a,ÄˀnÌ¿½Zֻ̠̋ԇYŠ^Àm ¶³Â¨‡Á€³½Â»Yˆ§€aÁ½|À·©€‹ÃZ´//Œ¿Y{ÄfˆŒ¿Z]{Zf‡Y {‹Ö»ÕY‚³€]ZÌ¿€¨Ì·Z¯ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡YÁ…ZÀ‹Ä »Zm Ã|¿cÄ][ÂÌeÂËÁ­Â^ˆÌ§ÕZÅZ¼¿Ze{¾ËÔ¿M{Y|y¾ËY {ZÆ¿½YÂÀŸÄ]†Ì¸´¿YֻԇY€Œ]©Â¬u½Â̼̈¯ |‹|ÅYÂyŠza ÕYÁZeŠËÂaµZˆ»Y,½|À·…|«Ö¿ZÆmÁÖËZ¼ÌbÅYÃ|ÀÀ¯Y‚³€] ½Z¨·Zz»YÁÃ{€¯ՁY|¿YÃY«ÁM{Y‚fÅYÄ]Yºq€a»½YÂÀŸZ//]Y Y,½Z”»­Z^»ÃZ»Ö¿ZËZaÁ{ZeÄf‡YÂy…|«€´·Z¤‹YºËƒ ÕZŽZ»MÁùZ»Yc€”ud”Æ¿Z],¾Ì˜ˆ¸§ºq€aY‚fÅYªË€— |ÀÀ¯©ZjÌ»|Ë|ne¾Ì˜ˆ¸§ µZ‡{įd‡ZeZ¯ÕYÂeZ¿Õ{ÂÆËd̸«Y”Ÿ,Õ{ÂÆ˹ZyZy¾ËY ½ZË{ÂÆË{ZveY½Z»Z‡¹Z¿Z]ÃÁ€³¾ËYY |‹¶Ì°ŒeÕ{ÔÌ» ºËƒÕ{Â]Z¿Zf‡YÂyÃÁ€³¾ËY {Â//‹Ö»{ZË‚Ì¿ºˆÌ¿ÂÌƏ|“ ,dË{ÂÆ˾̿Y«[Zf¯ZË{¼¸e…Z‡Y€],d‡Y|¬f »ÁÖfˆÌ¿ÂÌƏ ÂÀ¼»«½ZÆmÖnÀ»»ZËwZ̋Z»ÂƛYŠÌaZe{ÂÆËd·Á{¶Ì°Œe ¾ËY”Ÿįֈ¯{ÂeYÕ{ÂÆËY‚Å|Àq|Ë{Y d‡YÁ€//Œ»Z¿Á |Ë|ÆeY«Ö «YÁ½ZË{ÂÆË»įd‡Y«Ö¼‡»ºˆÌ¿ÂÌƏ,|ÀfˆÅÃÁ€³ dˆŒ¿{Ä ¼mÁd‡YY€««†ËYÁ|ËÁÁ{¶WÁ€ˆÌË» |À¯Ö» dˆŒ¿¾ËY{ |À¯Ö¿Y€Àz‡…|«Ö¿ZÆmÁd^‡ZÀ»Ä]¾ËÔ¿M |ÅYÂyY‚³€]†Ì¸´¿YֻԇY€Œ]©Â¬u½ÂÌ//ˆÌ¼¯‰ÔeZ]į Ö¿Y€Àz‡‚Ì¿Ö¿|»½ÓZ §ÁÕYÄ¿Z‡,ևŻÕZÅÀÆq€ËZ‡,|‹ ”uZ]Á½Y€Æed«ÁÄ]dŸZ‡{º‡Y€»¾ËY {€¯|ÀÅYÂy Ղ»€f¯{ĸ¼mY¾Ì˜ˆ¸§Ö»ZuÄfˆm€]ÕZÅd̐z‹Y¾e ½ZË{ÂÆËÄ »Zm,{€¯tˀeºˆÌ¿ÂÌƏ|“½ZË{ÂÆË{ZveYÕ´Àz‡ Ã{Y{Ä»Y{Y{ÂyÕZÅ‘Y€fŸYÄ]¾Ì˜ˆ¸§¶»Z¯Õ{YMÄ]Ö]ZËd‡{Ze Ä]¾Ì˜ˆ¸§Հ³µZ¤‹Y€ežË€‡Äq€Åį|¿Y{Ö»€]ZŸ{Ä]d‡{Á |‡€]½ZËZa Z]d‡YÂy½ZÆm{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ½Z¨·Zz»YÄÀÌ»¾Ì¼Å{ÕÁ ¹|ŸÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿ÕZmµZ‡ÄËÁ–ËY€‹Ä]ÄmÂe ÕY€]Y¾Ì˜ˆ¸§ºq€a,…|«Ö¿ZÆmÁcY€ÅZœeÕY‚³€]½Z°»Y |¿ÁM{Y‚fÅYÄ]Œ¯¾ËY¹Â¸œ»d¸»Z]Ö´fˆ^¼Å¹ÔŸY {€¯¦ÌÂe{ÂÆ˾Ë{̬֬uÕZÅÁ»MZ]ª^˜À»Y¹Y|«YÕÁ Á¾Ì˜ˆ¸§Č«ZÀ»į{€¯ZŸ{½ZËZa{«†ËYÁ|ËÁÁ{¶WÁ€//ˆÌË» Ä]½ZÌÀ̘ˆ¸§Ze|]Z˽ZËZad¼·Zˆ»Ö¸°‹Ä]Á€ežË€‡Äq€Å¶ÌWY€‡Y |¿ÁY|yÕY€]Ö°¸ˆ»Á¾ÌËM€ÅY¡Z§ÁÄfŒ³Z]{ÂyÕZž̻€‡ |ÀÀ¯ÕY‚´f»|y Z°f]Y |̇|{ÕÓZ]Ä]dˀË|»{½Z¿ºÆ‡ |Å{Ö»YZÅŽyZ‹½M½{Y{d¯€uÕY€]€i»ÕZÅ ÕZŽZ»Z‡Á¹{€»d¯ZŒ»|À//‡¾ËYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†Ì˽ÁZ » d‡Y|À‡¾ËYª¬veÕZf‡Y{Z»ÕZÅÃÁ€aļÅ{Á‚§Y,|^¸—Ö»Y{ZÆ¿¹{€» |‹\ːeÖ¿Y€ËY½Z¿½Y|¿€§Ä]dÌ ]ZeÕZ˜ŸYÄ»Z¿¾ÌËM ÕZ˜ŸYÄ»Z¿¾ÌËM\ːeYÕ|À‡€yY€]Y¾¼“,{Ây½ZÀz//‡Ä»Y{Y{Z°f]Y ºËY{Ձ€»ÕZŽZf‡Y֔ ]{įÖ¸°Œ»d¨³Ö¿Y€ËY½Z¿½Y|¿€§Ä]dÌ ]Ze Á€»YÄ¿Zfz^‹Âyį{Â]Ö¿Y€ËY{Z»Y¶Zu½Y|¿€§dÌ ]ZeÁÄ»ZÀ‡ZÀ‹hv] Z]Ö¿Y€ËY½Y{Z»kYÁ{YY¶//Zu½Y|¿€§dÌ ]ZeÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMd//·Á{{ |‹ž¨e€»½Mֿ¿Z«ž¿Y»Á|‹\ːeÕ|ÌÀmº¿ZyՀ̴ÌaZ]ÖmZy½Y{€» Ö»Ö¿Y€ËY½Y{Z»Á½Z¿Ä]Yd€§¾ËYÁd‡Yּƻ©Z¨eY¾ËY|‹ÁM{ZËÕÁ |¿€Ì´]Ö¿Y€ËYÄ»ZÀ‡ZÀ‹½ZŒ¿Y|¿€§ZeºÌÅ{ Œ¯Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿Ä]¹YÁY‚ÅÕZ˜ŸY ºÆ»ÕZÅ{€°ËÁYÖ°Ë{Y{Ä»Y{YÃ{Y¿ZyÁ½Z¿»Y{ÕÂƼm†ÌW½ÁZ » ºÌfˆ¿YÂeZf‡Y¾ËY{įd‡YÃ{Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿YdËZ¼uºÅ{YÁ{d·Á{ ®¿Z]ZÆqYY¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÕY€]ÄÀ//ˆv·Y‘€«¹YÁY‚ÅÄ]®Ë{‚¿ Ö]€£½ZnËZ]}M½Zf‡YY¿Zyd‡€a€‡½Z¿Ä]{»Ä]®Ë{‚¿įºË€Ì´] d‡YÄf§ZˍZfyY ŽyZ‹Z]¾Ìfˆz¿ÕY€],Öf̈Àmd·Y|ŸÕZÅŽyZ//‹ZÀ¯{{Y{Ä»Y{YÕÁ YÃ{Y¿Zy{»{hv]Ze|‹\ːeÖ»Ô//‡YÕÂƼm{ºÅÃ{Y¿ZyÕZÅ Äf¨ÅZeÁ|‹|ÅYÂyÖËY€mYÕ{ÁÄ]ZÅŽyZ//‹¾ËY {‹kZyÖ˳Ö¸¯ |ÅYÂyÄWYYZ»M‚¯€»ÕZ°¼ÅZ]Öf̈Àmd·Y|ŸÕZÅŽyZ‹Ä»ZÀ‡ZÀ‹Ã|ÀËM |‹Z]Äf‹Y{Ö]ZˁYd̸]Z«Ze|‹ |¿YÄf§€³Y€«ÖfˀË|»ÕZÅÃZ´ËZm{½Z¿Y|{ÕÓZ] µZ‡{d¨³Á{€¯ÃZ‹YÂ//Œ¯dˀË|»{½Z¿cZ]Zf¿YÄ]¾ÌÀr¼ÅZ°f]Y cZ]Zf¿YÁZÅÃZ´ËZm{½Z¿Y|{ Ä]®Ë{‚¿Œ¯¶¯t˜//‡{ d‡YÃ|̇|{ÕÓZ]Ä]Á€»Yº«¾ËYį|Àf‹Y{Y€«ÖfˀË|» ¾ËYºËYÁ|Ì»YįdˆÌ¿Ö§Z¯ÂÀÅZ»Yd‡YÖ]ÂyZÌ//ˆ]©Z¨eY¾ËY{Á‚§YÕÁ |‹Z]Y{Ä»Y{Y|¿Á Œ¯t˜‡{µZ‡{d¨³Ã{Y¿ZyÁ½Z¿»Y{ÕÂƼm†Ì˽ÁZ » į|Àf//‹Y{Y€«ÖfˀË|»cZ]Zf¿YÁZÅÃZ´ËZm{½Z¿Y|{ Ä]®Ë{‚¿ d‡YÃ|̇|{ÕÓZ]Ä]Á€»YºÆ‡¾ËY ½Z¿dÌ “ÁÕZ¬eY|À‡YÖËZ¼¿ÁdˆŒ¿{Ä^À‹ZÆqÁZ°f]YĻ » ½Z¿»Yd¿ÁZ »½ZÌ»†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]įÖ]€£½ZnËZ]}M½Zf//‡Y{ ÕZÅŽyZ‹{Á‚§Y,|‹Y‚³€]d¿ÁZ »€f§{{Ö]€£½ZnËZ]}MÕY|¿Zf//‡YÁ Ã{Y¿ZyÁ½Ö¸»{Zf‡{ÕÂƼm†ÌW”uZ]µZ‡{YÖf̈Àmd·Y|Ÿ ¡Ô]YZfËZÆ¿Ád§€³Y€«ÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{ļÅ|ÌËZe{»ÁºË{€¯\ːe |‹ |¿{€¯[Ô¬¿Yd·Y|Ÿ\¸—{¹{€» ,d‡YÖÀË{ÁÖ¿M€«ÃZ´¿Yd·Y|ŸÂ“»ZÅŽyZ‹¾ËYՀœ¿Ö¿Z^»d¨³ÕÁ ¹{€»Á|¿Y{Ö»d·Y|ŸÄ]¥Â˜ »Y{Ây֟¿Ä]½Y€ËYֻԇY[Ô¬¿YįÖÅZ´¿ |¿{€¯[Ô¬¿Y,d·Y|Ÿ\¸—{ ¹Âƨ»€]ºÅֻԇY[Ô¬¿YÕZŽZ»M{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÂƼm†ÌW½ÁZ » €]įÖ¿M€«ÃZ´¿ÁẠ̀ÁÖ´Àŀ§,ևŻ,֟Z¼fmYd·Y|ŸÖÀ Ëd·Y|Ÿ–̈] ½Zˆ¿YÃZ]{{Y„¿Ád̻«Ád̈ÀmÄ¿ÁY¬e½{Y{Y€«­Ô»ÁÖf̈Àmd·Y|Ÿ |‹ÕY~³ÄËZa,{Y{|̯ZeZÅ d‡Y½M€«YÄf§€³€],Öf̈Àmd·Y|ŸÕZÅŽyZ‹ÕZÀ^» ÕZ¬eY|À‡{ÖfÌ//ˆÀmd·Y|ŸÕZÅŽyZ//‹ÕZÀ^»Ä°ÀËYÕÁM{ZËZ]Z°f]Y ¾ËY{€¯tˀe,d‡YÃ|//‹Äf§€³Ö¿M€«Ã|uYÁÃZ´¿¾ËYYºÅ½Z¿dÌ “Á ŽyZ‹½YÂf]½Mĸ̇Â]ZeÃ|‹ÖËZ¼¿ÁÁ¾ËÁ|e,ÄÌÆe½Zf‡Y€Åd¼ÅZ]ZÅ|À‡ ÕYÄ»Z¿€]ÖÅZ´¿,Ö¸»t˜‡{Z»ÃZ´¿Ä°ÀËY¾¼“ |̌z]{Â^Æ]YÖ³|¿ÕZÅ ºÌÀ¯Ö»d¯€uÄ»Z¿€]…Z‡Y€]ÖÀ Ëd‡Y ZËՀ//ˆ¼Å­{¯,kYÁ{YÁÂu{cÔ°//Œ»ZeºËY{‰Ôe{Y{Ä//»Y{YÕÁ Z]Ö´Àŀ§Áֿ¿Z«ÕZÅķ¬»Z]ÁºÌÀ¯Հ̴ŒÌaYZ³Z‡Z¿Ã{Y¿ZycÔ°Œ» µÂ—{Ö]ÂyÕZÅ{ÁZf‡{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ¿Zfz^‹Ây ºÌÀ¯ĸ]Z¬»½M Ä]½|̇ZeÕYÄ̋ZuÁՁ€»ª—ZÀ»{ÂÀÅZ»YÃ{ÁMd//‡{Ä]µZ//‡¶Æq ‰ÁÁdË·ÁY,Հ̳dÆm,ZÅÄ»Z¿€]¾ËYÁ¾ËYYºËY{ĸZ§¹ÓY|¿Zf‡Y …ÁÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y d‡YÃ{€¯€ewZfˆ³Y¶ÌËY€‡YֻԇYÕZÅŒ¯ÖeÁZ¨eÖ] ¾ËY–¬§,¾Ì˜ˆ¸§ÕY€]ÖmZyÕZÅÄz//ˆ¿½|ÌrÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¥ÂeZÌ^ËY įd‡YZÅÄzˆ¿¾ËYY½€«ĸ»Z »{€¯ZƛY,|À¯Ö»€eÃ|ÌrÌaYÄ·Zˆ» |ÀÀ¯¶Ì¼ve¾Ì˜ˆ¸§d¸»€]ZŒ§ÁžÌ¼˜eZ]ÁÁ‚]|ÀÅYÂyÖ» d‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa`»Y€e¥€—Yį½€«ĸ»Z »¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y|¿ª¬veÁY€mYÕY€]ֈ¿Z‹pÌÅ Áį€“Zu½Z»{įd‡Y|¬f »Ä̇ÁdˀË|»Öf·Á{ÃZ´Œ¿Y{{Zf//‡Y ½ZÌ»Zu,d‡YÃ|//‹ÄmY»½ZÆm{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]€Ì³ļŝÂÌ//‹Z]…|« ¾ËY¹{€»YdËZ¼uÕY€]Y{ÂyÕZÅdÌ·Z §ՁZn»ÕZ”§{|ËZ]¾Ì˜ˆ¸§ |ÀÀ¯ÖÅ|¿Z»Z‡Á²ÀÅZ¼Å¾Ì»€‡ Ä°¸]½Z¿Z¼¸ˆ»ÕY€]–¬§Ä¿¾Ì˜//ˆ¸§Ä·Zˆ»¶uįd//‡YÁZ]¾ËY€]ÕÁ |ÅYÂyÖ»¶ÌËY€‡YY€Ëd‡YºÆ»ºÅ½ZÌv̈»ĸ¼mYÖ¼ÌÅY€]Y½ZË{Y½YÁ€Ìa |À¯ՁZ‡Õ{ÂÆËY…|¬¼·YdÌ]ºÌ¸‹ÁY Ä̇ÁÁ½Y€ËYĸ¼mY¾Ì˜ˆ¸§d‡Á{ÕZÅÂ//Œ¯įd¨³ºÅY¾ËYÕÁ YՀ̳¸mÕY€]¾Ì»€//‡¾ËY¹{€»YdËZ¼uÖÅ|¿Z»Z//‡{|À¿YÂeÖ» t˜‡{Y{ÂycZ»Y|«YÁ|À//‹Z]¹Z´ŒÌa½ZÌÀ̘//ˆ¸§Ä̸ŸZÅÄX—Âeª¬ve |ÀÀ¯²ÀÅZ¼ÅÖ¸¸¼·Y¾Ì] ¾ËY֓YY€fŒÌ]µZ¤‹YY,¾Ì˜ˆ¸§Ä·Zˆ»¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿Z],¥ÂeZÌ^ËYÄf¨³Ä] ¾Ì˜ˆ¸§¹{€»į{€¯{ZnËY֘ËY€‹|ËZ]Á{€¯Հ̳¸m½YÂeÖ»¾Ì»€//‡ œÀ»¾ËYÕY€]Á|À‹Z]Y{Ây€]|¿Á€Æ‹®Ë©Â¬uY{Ây¾Ì»€//‡{ {€¯‰Ôe|ËZ] ÕZÅŒ¯ÖeÁZ¨eÖ]įd‡Y|¬f »ÄÌ//‡ÁdˀË|»Öf·Á{ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ¶ÌËY€‡Y,¾Ì»€‡¾ËY¹{€»Ä̸ŸZÅÄX—ÂeÁ¾Ì˜ˆ¸§Ä·Zˆ»Ä]Ö]€ŸÁֻԇY |À¯Ö»€ewZfˆ³½ZÌÀ̘ˆ¸§Ä̸ŸZÅs€—ÕY€mY{Y {Z¿€ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ä^À‹ZÆqÁ«¥ÂeZÌ^ËY¶WZ§»Â//ˆ§Á€a {Á‚§Y…|«Ö¿ZÆmÁd̼ÅYÄ]ÃZ//‹Y¾¼“\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]°//ˆ» …|«Ö¿ZÆmÁÄ]|ËZ^¿½MÕZŽZ»Mª¬veÕY€]¾Ì˜ˆ¸§¹{€»YdËZ¼u ÁֻԇY[Ô¬¿Y€^ÅÃÖÀ̼y×YdËM{Y{Ä»Y{YÕÁ {Â//‹{Á|v» {€¯¾ÌÌ e,{Œ¿Ã{€b‡֋»Y€§Ä]¾Ì˜ˆ¸§Ä·Zˆ»Ä°ÀËYÕY€]Y…|«Ö¿ZÆm |ËZ]½ZÌÀ̘ˆ¸§į|¿{Â]Ã|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]½ZÆm{ÕZ̈]½Z»½M{Y€Ë įd‡YÃ|‹¹Zn¿YdÌ «YÁ®Ë¾ËYÁ|¿€Ë~b]Y{ÂyÕZž̻€‡µZ¤//‹Y {Y{¹Zn¿Y½YÂeÖ¼¿dÌ “Á€Ì̤eÕY€]ÕZ¯pÌÅ ,½€«ĸ»Z »s€—Z]|ÅYÂyÖ»Z°Ë€»MįÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{,¥ÂeZÌ^ËYÄf¨³Ä] Ád̼ÅY,|Å|]¶ÌËY€‡YÄ]ÁÄf§€³½ZÌÀ̘ˆ¸§YYՀfŒÌ]ÕZž̻€//‡ {‹Ö»€fŒÌ]…|«Ö¿ZÆm d‡YÁZ]¾ËY€]|ËMÖ»[ZˆuÄ]Ä̇ÁZ^eZeZe½Z¿Z¼¸//ˆ»Yį¥ÂeZÌ^ËY Á|À¯Ö»LZ¨ËYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿½Z¿Z¼¸//ˆ»c|uÁ¾Ì˜ˆ¸§Ä·Z//ˆ»{į –ËY€‹{½ZÌÀ̘ˆ¸§Ä]®¼¯{|ËZ]Ä Ì//‹ZËÖÀ‡\ÅY~»Y½Z¿Z¼¸//ˆ» |À‹Z]¹Z´ŒÌaÖ¿ÂÀ¯ ¶ÌËY€‡YÁ¾Ì˜ˆ¸§½ZÌ»Ä//Œ«ZÀ»¶§Á¶uÕY€]Öu€—pÌÅ,ÕÁ{Z¬fŸYÄ] {‹ºÌœÀeČ«ZÀ»ÕZÅ¥€—Yְ˽YÂÀŸÄ]½ZÌÀ̘ˆ¸§d¯ZŒ»½Á|]|ËZ^¿ ½ZË{ÂÆËÄ »ZmÄ°ÀËY¹ÔŸYZ],ºˆÌ¿ÂÌƏ|“½ZË{ÂÆË{ZveYÕ´Àz‡ €ÅÖ·Zu{ZÆ¿Md¨³,d§€Ë~a|ÅYÂz¿Y¶ÌWY€‡YdË{Âm»‚³€Å |À¿Ö»cY€ÅZœeÄ]d‡{½ZÆm€‡Y€‡{…|«Ö¿ZÆmÁ{Ä·Z‡ [¯€‡ºËƒ¾ËY¶»YŸÕ‡YÖ·Z¤‹YÕZž̻€‡¶yY{{į |¿Â‹Ö»d‹Y{Z]Á …|«Ö¿ZÆmÁd^‡ZÀ»Ä]Հœ¿ZƛY{«†ËYÁ|ËÁÁ{¶WÁ€ˆÌË» Ä̸Ÿ¶ÌWY€‡YdË{Âm»µZ‡µÂ—{Ä·Z‡€Å½ZË{ÂÆËZ»{Á‚§Y Y€Ë,ºÌÀ¯Ö»‘Y€fŸY¶ÌWY€‡Yd·Á{¶Ì°ŒeÁºˆÌ¿ÂÌƏՃ·ÂW|ËY ½Á€Ì]ÁՀ³µZ¤‹YªË€—YY½ZË{ÂÆËÄ]d̼¯ZuÁZmY{ÂÆ˾Ë{ |Å{Ö¼¿½Z‹¾Ì»€‡YÖf¸»½{€¯ Հ³µZ¤//‹YÁÃZ//‹YcYÂe½ZË{ÂÆË…|¬»[Zf¯cZËMÄ]ÕÁ ¶]Z«€Ì£Y¾Ì»€‡¾ËY{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÕZÅdËZÀmÁ¾Ì˜ˆ¸§ {€¯¦ÌÂeֿ¿Z«€Ì£ÁµÂ^« d‡ŻÕ‡ZÆq ©Y€Ÿ½Z¼·Za†ÌWÕZÀ¯€]ÕY€]Ã|ÀËZ¼¿ÕZ”»Y ÁÖ«Y€ŸÃ|ÀËZ¼¿–‡ÂeÕZ»Â—ÕZ”»YY½Á€WZ‡½Â̈¯Y€§Y©Y€Ÿ½Z¼·ZaÃ|ÀËZ¼¿®Ë ,Ļ¸ ¼·Y‰Y‚³Ä] {Y{€^yŒ¯¾ËY½Z¼·Za†ÌË"ևÂ^¸v·Y|¼v»"ÕZÀ¯€]Z]ZÆ¿Md¬§Y» YևÂ^¸v·YÕZÀ¯€]ÕY€]ÖËZÅd‡YÂy{įd¨³©Y€Ÿ½Z¼·ZaÃ|ÀËZ¼¿"ÕÂ//‡Â¼·Y{YÂm" Ä]½Z“€f »į|‹֟|»ÕÁ {Y{{ÂmÁ€˜§|Ì ‡|̟cÔ̘ e½ZËZaY†a½Z¼·Zad‡ZË {€¯ħZ“Y€—ZyÕ‡¼·Y |ÀfˆÅ¦·Zz»Z¿Á€¯½Y€v]{ÄËÁÄ],ևÂ^¸u{€°¸¼ŸZ]c|‹ YŠÌ]½ÂÀ¯ZeÁÃ{Â]ÕO,{Âyd¼‡Y½Z¼·Za†ÌW½{ZÀ¯ÕY€]ZÌ¿{»{Y| eį {Y{Ây¦ËZ›Ád‡YÄfˆ¿YÂf¿ևÂ^¸v·YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|‹ÕÁMž¼mZ”»Y ,|Å{¹Zn¿Y,Ã{Â]Á€]Á½MZ]Äf‹~³ÕZÆÅZ»֗Z»Œ¯įÕ{Zf«YÁÖf‹Y|Æ]½Y€v]–ËY€‹ €˜§|̟cÔ̘ eY†aĸZ§Ô]{ÂydˆaYևÂ^¸v·YÕZÀ¯€]ÕY€]ÖËZÅÄf‡YÂyį{Á‚§Y d‡Y©Y€Ÿ½Z¼·Za†Ì˽ÂÀ¯Ze€^»Zfb‡YևÂ^¸v·Y {Y{{ÂmÁ †¸n»cZœ¿½ÁZ » ºÅ{ÃÁ{Ä̇ÔmY{ÕÂƼm†ÌËÄ]½Â¿Z«À¬§ |‹¡Ô]Y Ä̇ÔmY{†¸n»ÖeZœ¿cZ»Y|«Y‰Y‚³tˀŒe{ֻԇYÕY‹†¸n»cZœ¿½ÁZ » |‹¡Ô]YºÅ{ÃÁ{Ä̇ÔmY{ÕÂƼm†ÌËÄ]½Â¿Z«À¬§d¨³ºÅ{ÃÁ{¹ZÆq ‰Y‚³tˀŒe{ֻԇYÕY‹†¸n»Ä^À‹ZÆqÁÖÀ¸ŸĈ¸m{ÖƸ·Y|//‡YZ“€»Ô£ ¡Ô]Y€]cZœ¿Z]Ę]Y{d‹Y{ZƛYºÅ{ÃÁ{¹ZÆqÄ̇ÔmY{†¸n»ÖeZœ¿cZ»Y|«Y ¾ËYÄ]»À¬§Á[»½Â¿Z«À¬§Â¼n»{ºÅ{ÃÁ{Ä̇ÔmY{¾Ì¿Y«ZŒf¿YÁ ¾ËYYÀ¬§įd‡YÃ|‹¡Ô]YÕÂƼm†ÌËÄ]¾ÌŒÌaÄ̇ÔmYÄ]»À¬§ÁÄ̇ÔmY ZŒf¿YÕY€]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌË–‡ÂeÀ¬§®ËÁÕÂƼm†ÌËÕ‡Y¾Ì¿Y« ÕZŁÁ{Y| e{Á‚§YֻԇYÕY‹†¸n»cZœ¿½ÁZ » d‡YÃ|‹¡Ô]YÖ¼‡Ä»Z¿Á{ ,d‡YÄf§ZËŠÅZ¯€¨Ä]¹Â‡Ä̇ÔmY֗ÁY¾Ì¿Y«¡Ô]Y{ÕÂƼm†ÌË€ÌyPe À¬§Â¼n»Y½Â¿Z«YÀ¬§{ºÅ{ÃÁ{µZ//‡¾Ì»ZÆq{ZÅÄ»Z¿¾ÌËMÄÌÆe€]cZœ¿ cY€¬»€ËZ‡ÁÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÀ¬§\ːeÁÄÌÆe¹Á‚·Ä]ÄÌ//‡ÔmY¾ËY[»½Â¿Z« ½ZËZaÄ]ÂÀÅÀ¬»\ːeÁÄÌÆed¸Æ»{Y| e¾ËYY d‡YÃ|‹º°u½Y€ËÁcZÌÅ–‡Âe Ä]Ä»Z¿¾ÌËMÀ¬§įÃ|̇½ZËZaÄ]€´Ë{À¬§\ːeÁÄÌÆed¸Æ»įÖ·Zu{Ã|̇€¿ d‡YÃ|̇\ːe Z°Ë€»M֟Z§{cZŸÔ—Y†¿YƒM¥Y€fŸY dˆÌ¿½Zfˆ¿Z¤§YZ‡cZ^iÖ]½Y€ËY ½Zfˆ¿Z¤§Y{²ÀmÕZʼnÔe€]įŒ¯½Md·Á{½Z‡Z]ÕY€]Z°Ë€»M֟Z§{cZŸÔ—Y†¿YƒM Y½Y€ËYįŒ¯½MÄmZy€ËÁ½ZÀz‡¥Ôy€]į{€¯¥Y€fŸY֋Y‚³{,|Àf‹Y{cZœ¿ ՁZ‡cZ^iÖ]µZ^¿{Ä]ÄmÁpÌÅÄ]½Y€ËY,{Â]Ã{€¯¦ÌÂe½Zfˆ¿Z¤§YÁĬ˜À»cZ^iÕY€]Õ|Ë|Æe ÂXb¼a®ËZ»Äq€³Y,Z°Ë€»M"d‡€fÀËYµZÀŒ¿"̸ָveÁՀ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] dˆÌ¿½Zfˆ¿Z¤§Y ¹Z¼edÌ —Z«Z]½Y€ËY"į{Â]Ã|‹֟|»ÃZ»Õ{ÄË¿YƒÃZ»{Z°Ë€»MÄmZy»Y€ËÁ Z]Ö³ZeÄ]Œ¯½M֟Z§{cZŸÔ—YÃZ´f‡{Z»Y,"|‹Â¯Ö»½Zfˆ¿Z¤§Yt¸|¿Á¦Ì ”eÃY{ `»Y€e|·Z¿Á{ÄmZy€ËÁÕZŸ{Y¾ËY"dˆÌ¿½Zfˆ¿Z¤§Y½{€¯cZ^iÖ]µZ^¿{Ä]½Y€ËY"Ä°ÀËY¹ÔŸY ֋Y‚³{µZu¾ÌŸ{Z°Ë€»M֟Z§{cZŸÔ—YÃZ´f‡{ {€¯’¬¿YZ°Ë€»MÕÂƼm†ÌW į«t¸ÕYÄ»ZÀ¬§YÂeZ]Õ|m—Ä]»įÃ{Y|¿½ZŒ¿½Y€ËYį|‹֟|»¶¯…Z]€//‡Ä] ‰Y‚³{¶¯…Z]€‡ d‡Y¦·Zz»,|ÀfˆÅ½Zfˆ¿Z¤§YYÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿kÁ€yZf‡YÂy {½Y€ËY®Ë„eY€f‡Y¥Y|ÅY"d‹Â¿Z°Ë€»M֟Z§{cZŸÔ—YÄÌ¿ZÌ]½{€¯ďÔyZ]Ä^À‹ćÁ €»{Y|f»Y{Y|ËZadÌÀ»YÁ½Zfˆ¿Z¤§Y{Ղ¯€»d·Á{®Ëš¨u½ZÀr¼Å½Zfˆ¿Z¤§YZ]Ę]Y dÌ ¼mYdËZ¼uĸ¼mY½Zfˆ¿Z¤§Y{½Y€ËY¥Y|ÅY€]Ä»Y{Y{‰Y‚³¾ËY" d‡Y{ÂyÖ«€‹ ¾Ì»ZeÁĬ˜À»{Ã|vf»cÓZËY”uZ]d¨·Zz»,Ä¿ZÌ»ÕŻM{ŠŸY{½{€]¾Ì]Y,Ġ̋ ÕZÅÁ€Ì¿{Y{Ä»Y{YĿ´ÀËYY‰Y‚³¾ËYd‡€fÀËYµZÀŒ¿" d‡YÃ{€¯ÃZ‹Y"½Y€ËYÕ{Zf«Yž§ZÀ» Ä˧ÃZ»{įt¸ª§YÂeY֌z]½YÂÀŸÄ]½Zfˆ¿Z¤§Y­€eÕY€]½|‹Ã{Z»MµZu{ÖËZ°Ë€»M ½Z¤§YÖf‹MÕ³Ád¨³{Z°Ë€»MÄËÁÃ|ÀËZ¼¿{Y‚¸Ì¸yÕZ¼· |ÀfˆÅ,|‹Z”»Y|À¨‡Y–¾¼Æ] ZŒ§µZ¼ŸY½Z^·Z—Á½Zfˆ¿Z¤§Yd·Á{¾Ì]cY€¯Y~»ÕY€]Ze|‹€˜«Á½Zfˆ¿Z¤§Y¹ZŸÄ^ÀŒ°ËÁ d·Á{½Y€ËY€œ¿Ä]Äq€³Yį{€¯¹ÔŸYÃZ»|À¨//‡YÄÌ¿ZÌ]{½Y€ËYÄmZy»YcYÁ |À¯ {Z»Y,{Y|¿"½Zfˆ¿Z¤§YÃ|ÀËM¾ÌÌ eZËt¸Ä»ZÀ¬§YÂeÕZ”»YÕY€]ֿ¿Z«dÅZmÁpÌÅ"Z°Ë€»M |À¯Ö»µZ^¬f‡YÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿kÁ€yYµZu¾ÌŸ ‰Y‚³ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» {Zf«Y½ZÆm €^y Ղ¯€»®¿Z]†ÌWÄ][Z˜yÕYÄ»Z¿{½Y€ËY½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y†ÌW d‡Yà |¿Z»¦Ì¸°eÔ]ºÅÖËZ¼Ì¿Á¥~ul¿€]cY{YÁÖf·Á{Y d À¾ËY0Y{|n»½M¦«ÂeÁÖ¿Z°qÀ//˜«c ÕZÅÄÀ˂Å€]ÃÁԟ,Ã{¼¿ÄmY»Õ|mŠ·ZqZ//]Y d»Ô‡Ä]\̇MÁ{Z//ˆ§|Ë|Æe,ƒY»{,ÕY{Z^¿Y c{Ÿ|Ë|Æe¾ÌÀr¼ÅÁ{ZÀ]{Z»€³€iY€]ZÅķ¼v» ÕZÅÄ£|£{Ä]ÖmZy½Z³|À‹Á€§–‡ÂeZÅķ¼v» d‡YÃ|‹¶Ë|^eÕ|m ÕY€]Հ̳ºÌ¼ežm€»ÁµÂX//ˆ»ZÆÀeį½MµZu Ä»Y{Yd//‡YՂ¯€»®¿Z]Â//Œ¯{YŽ//̐ze d ÀÁÂ//Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y|Ë|ÆeÁÖ//¨Ì¸°eÔ] ,Œ¯®Ë„eY€f‡YÕÓZ¯¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ]l¿€]cY{YÁ |‡Ö»€œ¿Ä]{Y~³Ö¼¿Ö«Z]YÕYÄ¿ZÆ]ÁZ§{pÌÅ €ËZ‡ĸZ§Ô],ÖËZ¼Ì¿Yž]ZÀ»¾Ì»Pe¹|Ÿc{ Âf‡{{dˆËZ]Ö»€Ë~a½Z°»YÁÖËY€mYÕZʼnÁ {€Ì³Y€«Z¯ įd À¾ËYÄ]ÖË´z//‡ZaÁՀ̳ºÌ¼e¹|//Ÿ ZŒ«YÖËY~£|^//‡ZÌ¿¾Ì»Pe{Ö¿Z//Œy{Ä»Z¿Z¯ ¶]Z«ºÆ‡Á|¿YÄf‹Y{¶^«cYÂÀ//‡{Ä »Zm¦Ì “ Ä]ZÅķ¼v»{ÁÁĸu€»YÖËYµZ¤f‹Y{ÖÆmÂe ZiMįd‡Y[YZ¿Հ»Y|¿Y{Y½MžËÂeZeŒ¯ ½MdÌ·ÂXˆ»Á{Â]|ÅYÂy½Y€^m¶]Z«€Ì£½MZ]½Zˁ |‹Z]Ö»¹€fv»ğ¼n»½MÄmÂf»ZÆÀe { {‹Äf§€³†aÖmZy½Z³|À‹Á€§–‡Âe­€¼³ {Ղ¯€»®¿Z]įd‡YÃ|‹ÃZ‹Y¾ÌÀr¼ÅÄ»Z¿¾ËY Z]l¿€]cY{YÁÕY€]ÖËZ¼Ì¿Y¾//Ì»Ze¹|Ÿc {Հ´Ë{€Ë~a½Z°»YÁÖËY€mYÕZʼnÁd˧|Ì« |Å{Y€«Z¯Âf‡{ s€//‹Ä]Ղ¯€»®¿Z]†ÌWÄ][Z˜yÄ»Z¿¾ËY¾f» d‡Y€Ë Œ¯l¿€]Հˆ¯¾Ì»Ped̼ÅYº£Ö¸Ÿ|ˀ”vfˆ» \̇MZŒ«Y®Å{Š‹¥€»ÕY€]cY{YÁ¶v»Y Ä»Y{YÕY€]–]€Ë}žmY€»|̯Pe¾ÌÀr¼ÅÁŒ¯€Ë~a Z]Ä¿Z¨//‡Pf»,ºÆ»¾ËYÕY€]Ö¿Z»ÂeY¾//Ì»Pe {Á|uÕY€]Y¾Ì»Pe¹|//ŸÁՂ¯€»®¿Z]d»ÁZ¬» {,ÃZ//»¾¼Æ]YÖ]Â//‡ÕÓZ¯¾eY‚Å |‹¹Zn¿Yl¿€]ÖËÓZ¯ÃÁ€³€Ì̤eÃZ»dŒÆ^Ë{Y ÕY€]Œ¯YZ]ºÌœÀe¹€fv»ÃÁ€³Z¯cZ//ˆ¸m{ dË·Y€]Ö]Â//‡l¿€]ÕZÅķ¼v»̸֨°eÔ]ž§ ½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ|//Ë{€³|̯PeÖËZ¼Ì¿YŽ//̐ze YƒY»{ÁÕY{Z//^¿YÕZÅÄÀ˂Ŷ̼veÄ]ÄmÂeZ] ZeÄf§€³d//¸Æ»0Y{|n»{ÂyÖ//mZy½Z³|À//‹Á€§ |ÀÅ{¹Zn¿YÖËZ¼Ì¿Y¶v»YY{ÂycY|Æ e Ä]ÖËZ¼Ì¿YŽ//̐zeZ]Ղ¯€»®//¿Z]Ä¿Z¨//‡Pf» YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad. com ÕYÄ»Z¿֗l¿€]½Y€//ËY½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾//¼n¿Y†ÌW Y¶Ë|^eÄ]ÃZ//‹Y¾¼“Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÄ] À˜«Y,ÖËZ¼Ì¿Ä]Ö¿Z»ÂeYµÂv»¾ËYcY{YÁ ¾eY‚Å[‡,Y½Z¼ÅZfyY½{Â]Ö¿Z°q Z]ZÅÄ·Âv»¾ËY½|‹|//‡Z§|Ë|ÆeÁ­€¼³{l¿€] {Y{€^yZ»€³¶§{ÁÁ ¾¼n¿Y†ÌWÖ¸¯Âe…Z^Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] Ä]Õ§Ö//¸ÌyÕYÄ»Z¿½Y€//ËYl¿€]½Z³|//ÀÀ¯{YÁ cÔ°//Œ»ÃZ]{½Y€ËYՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÖf¼Å d‹Â¿ևZ‡YÕÓZ¯¾ËYcY{YÁÄ]YZfyY ¾ËYcY{YÁYįd//‡YÃ|//‹ÃZ//‹YÄ»Z¿¾ËY{ d//‡YÄf§ZË€Ì̤eÖËZ¼Ì¿Ä]Ö¿Z»ÂeYµÂv» ZfyYÖ¿Z°qÀ˜«cÄ]‚Ì¿ÖËZ¼Ì¿YZ//»Y Äf‹~³µZ‡ÃZ»¾¼Æ]Yl¿€]¾eY‚ÅÁ|]ZËÖ» ÄÀ˂Å€]ÃÁԟ€»Y¾ËY d‡YÃ{€¯[Â//‡­€¼³{ \̇MÁ{Zˆ§|Ë|ÆeÄ]€nÀ»,ƒY»{,ÕY{Z^¿YÕZÅ Ã|‹{ZÀ]{Z»€³€iY€]l¿€]ÕZÅķ¼v»d»Ô‡Ä] {Ã|¿Z»ÕZÅķ¼v»{Y{{ÂmÁµZ¼fuY¾ËYÁd‡Y ½ÁZ eŠz] ÃÁ{Ä]{ÁÁ|//‹\m»Z¿Á€¯Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ä//»Y{Y{ÕÁ Šz]cӐv»YÕZ̈]d‹Y{ZƛY,|‹Z]€¼iÖ]Ö·Z//‡€e ½Â̸̻®Ë,Äfˆa¾eY‚Å d‡YÖeY{ZÖ¿ÁZ eՁÁZŒ¯ ¶Ì·{Ä]Z»Y{‹Ö»cY{Z Á½Y€¨Ÿ¾eY‚Å,cÔ̋¾e dˆÌ·Zu{¾ËY d‡YÄf§¾Ì]YZÅYZ]ÁÃ|‹Äfˆ]ZŁ€»Z¿Á€¯ Ä·Zˆ»¾ËY{»{€³Y |ÀfˆÅdÌ·Z §¾ËY€Ì³{€¨¿½Â̸̻į \¸˜»®ËÕÁ€]|ÅZ‹Ã|ÀËMÃZ»Ze֗{Œ¿Ã|̌Ë|¿YՀÌ]|e {Â]ºÌÅYÂy֟Z¼fmYÁÖfÌÀ»Y,ևŻ {Á‚§Y½Y€ËY½ÁZ e©ZeYÖËY~£žËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯†ÌW {‹¾ÌÌ eÄÌWZ”«ë¥€—Y֐zŒ»ÃÁ€³Z¯ºËY{d‡YÂy{ և¼¸»ÄnÌf¿Ä]d·Á{Z]½Z¼eZ^eZ°» |ÌÀ¯Y€mZ»¾ËYÕY€]Հ°§Á Ä]€´Ë{ÖˇYÁºÌÀ¯{ZYµÂv»ºÌ¿YÂeÖ¼¿Z» |Ì//‡€¿ {‹ևZ‡YՀ°§|ËZ] ¾°¿|Ì·ÂeºÌË´]ºÌ¿YÂeÖ¼¿Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe |¿Z»Ö»ÁZŒ¯d‡{ÕÁÄfˆa¾eY‚ŵZˆ»Y ¾Ì]d¨³‚Ì¿½Y€ËY½ÁZ e©ZeY†ÌWÖÆ·Y|^Ÿ,hv]¾ËYÄ»Y{Y{ ,Y|¬»¾ËYYįºË{€¯Ö»{Z//Äf//ˆa¾eY‚ÅZe {‹€eµZ §cY{ZÖ·ZŸÕY‹ ¾ËYZ»Y{‚Ìŀb]ZÅÖ¿ÁZ e»Y{d·Zy{Y|ËZ]d·Á{Öf//‡{ÓZ] {Õ{Zˁd·Zy{d·Á{ÁÄ//f§€³Y€«ÖÆmÂeÖ]{»Â“» {»{ÕYÄ»ZÀŒz]Ղ¯€»®¿Z]{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ö»ÁÂu¾ËY Ö°¿Z]¹Zœ¿Ę]Y¾ËY{Á{€//¯{Z¾ÌÀ»Z“kÁ€yd̟ÂÀ¼» d^i½Z»Z‡Ád‹Â¿Œ¯­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^i½Z»Z‡Ä]ÕYÄ»Z¿ Ä mY€»¶°Œ»¾ËY¶uÕY€]®¿Z]Ä]Z»|‹ÖmÁ€z·YÂÀ¼»µÂXˆ» ¶¯†ÌWÄ°Ì·Zu{ d‡Yd^i½Z»Z‡ZÌfyY{|À˳Ö»ºÌÀ¯Ö» d‡YÃ{€¯Ä»ZÀŒz]YÂ“»¾ËYՂ¯€»®¿Z] {Â]ÖËZf‡ÁÖ¿ÁZ eÄ]•Â]€»Ö¿Z»ÂeYd¿Y ¶j»ÖËZÅÃZ´f‡{d¨³,½Â¿Z«YÃ{Z¨f//‡Y‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö¼//‡Z« ½Z»Z‡Á|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y‡Ö¿ÁZ e½YÂÀŸYÖËZf//‡ÁÖ¿ÁZ e Ö¿ÁZ eµZj»½YÂÀŸÄ] |À¯Ö»ֿ¿Z«d^iYėÂ]€»¶WZˆ»ºÅd^i ÂyÄ]ՁY»¦¸fz»ÕZÅÄË{ZveY{ZnËYÄ]¹Y|«YÖËZf//‡Á Á|À¯Ö»[Zzf¿Yd·Á{YŠ¿Y€Ë|» |À¯Ö»ՁÁZ//Œ¯Šz]{ YÂ“»{įÖf¿Y¹Z¼e |Å{Ö»ÄWYYZÆ¿MÄ]‚Ì¿Õ{ZˁcZ»|y {Â]Šz]¾ËY{d§€³cÖ¿Z»Âe ՁÁZŒ¯cӐv»‰Á€§ÁcY{Z¹|Ÿ{»{Y|ŒÅ €Ì³{€¨¿½Â̸»d¨³½ÁZ e©ZeYՁÁZ//Œ¯½Â̼̈¯†ÌW ½YÂecÔ°Œ»¶Ì·{Ä]į|ÀfˆÅcÔ̋Á½Y€¨Ÿ,Äf//ˆa|Ì·Âe Á€]|ÅZ//‹{Â//Œ¿Հ°§€³YÁ{Y|¿{ÂmÁ‰Á€§ÁcY{Z Á€»YÖ¼‡Z«½Ô‡Y,€Æ»‰Y‚³Ä] {Â]ºÌÅYÂyÕ|]cÔ°Œ» YՀ̴ŒÌa½ÁZ »Z]½Y€ËY½ÁZ e©ZeY½Y€Ë|»­€fŒ»dˆŒ¿{ ՁÁZŒ¯cY|Ì·Âe|{YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z],ÄÌWZ”«ë¹€m d‹Y{ZƛY,d‡YÄ̬]ZÌfyY{YZ]Ád//‡Y½ÁZ eZÌfyY{ …ˆv»Z̈]Öf·Á{€Ì£Šz]€]d·Á{cZ¼Ì¼eZiMÄ¿Z¨‡Pf» Ä] dˆÌ¿cZ¼Ì¼e¾ËYÕ´z‡Za†¯pÌÅÄ°Ì·Zu{d//‡Y ,Ä]»¾ËYÖa{į{Y{ÕYÄ]»YZ]ºÌœÀe{Zf‡µZj»½YÂÀŸ Z»Y|‹{YÁcZˆyŒ¯ÕY|£€»d ÀÄ]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ºÅÁ|ÀÀ¯Ö»{YÁZŒ§Ö°¿Z]¹Zœ¿Ád·Á{ {Â^¿´z‡Zaֈ¯ d]Z]d·Á{į{‹}ZzeYÖ^Ìe€e|ËZ] {ÁÖ»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe\ÌmY |fˆËZ]ŠeY|Æ eÕZa,{€Ì³Ö»Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€]įÖeZ¼Ì¼e d‡Y€Ì³ºÌ¼e‚¯Y€»Ä̸¯d·Á{YœÀ» {Á‚§Y½Y€ËY½ÁZ e©ZeYÖËY~£žËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯†ÌW {ZÀ‡YÁ½Â¿Z«ª^—-|¿Â‹Y€mY¾Ì¿Y«ÁZÅÄ»ZÀŒz]|ËZ]¾ÌÀr¼Å ÖÀ»Â»{Z‹€§ |¿YÃ|‹…Â]{YÁ½ÓÂXˆ»¾z‡Z^fŸYÄ]¹{€» Ä]€“ÄÌuZ¿¾ËYYŒ¯Ä ‡ÂeÃ|ÀËMÁ̬֬uŠz],¹{€»į¹Y|¿Õ|Ë{€e¾»,{‹Z] 0 »Z¯‚Ì¿ª˜À» |Ë{|ÅYÂy |Ë|mÃY®Ë½{€¯Z]|ÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»Öf«ÁÄ°ÀËY,d‡Y¾‹ÁÔ ’«ZÀe{ÂycY}{įd‡Y¾ËY€—ZyÄ]{€Ì³Ö¼¿Y€´Ë{ÕZÅÃYÕ¸mՀ³Y{‡ÕY€] d‡Yhv]¶]Z«ÄÀÌ»¾ËY{|Ì·Âedˬe€]ÖÀ^»ÕZÅZŸ{Y¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÖÀ»R» {Y{ {ZnËYÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅÂ̴¿Y{ՀÌ̤e¾Ë€e®q¯Ã|‹[~mž]ZÀ»¾ËYįºÌÀÌ^]ÖÀ Ë Zœf¿YÁ|ÌÀ¯Z]Ä¿Y€³Y{‡ÁÖf¿YÕZÅÕY{Ây€]ÕY€]YÃY|Ì¿YÂeÖ¼¿Z¼//‹ Ä¿ZËÃ{€¯ d‡Y֟“»½Z¼Å¾ËY |]ZËŠËY‚§YÕ|Ì·ÂeÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅÂ̴¿Yį|Ì//‹Z]Äf‹Y{ d‡Yº¯Zu{€°ËÁ¾ËYįÖ¿Z»ZeÁºÀ¯Ö»{ZË«Öf°Ìa…Z»ÂeµÂ«Z‹»½YÂÀŸZ]Ã|À]į ̬֬uŠz]€]Y€]Ze–‡Âf»—Ä]Á|ÀÀ¯c|»|À¸]ÕY~³Ã{€b//‡|À¿YÂeÖ»{Y€§Yį {ÁÖ¼¿|Ì·Âed¼‡Ä]YÁ¹Zœ¿cÄ]ֈ¯,|À‹Z]Äf‹Y{d¼uÁ®ˆË½Á|]ÖÅ{Z] ‰Ôe½Á|]{Y€§Yįd‡Y½M€]¶YįZ‡Ä mZ§Á–¸£d‡Ż¾ËYY€¼f‡YÄ°¿M¾¼“ t·Z»Z]Öf^ˆ¿pÌÅ,|À‹Z]Äf‹Y{cZÌ·Z»Y¥Z »Á{ZˁÕZÅÖÅ{Z],d¼uÁdÌ«ÔyÁ ÕZÅÃYįÖ¿Z»Ze¾ËY€]ZÀ]|‹€¯~f»½Y{{Zf«Y¾ËY {Y|¿‚Ì¿֟Z¼fmYd·Y|ŸÁÖ¸»Ä ‡Âe ÄÀ˂Å,{Œ¿~yYZÅÃ{€b‡{‡YcZÌ·Z»,|‹Z]Z]½M€´Ë{ÕZÅYZ]Á…Â]{Ä¿Y€³Y{‡ -{Œ¿Ã{Y{ÄfˆËZ]‰Y{Za|Ì·Âe{dÌ«ÔyÁZ°f]YÄ]Á{Á€¿ÓZ]ÕÂyd¨»d€§ ½ÓÂX//ˆ»Ä]|ËZ]Ä¿Z«Z¨//Œ»€¯~e½YÂÀŸÄ]ÄËÁY¾ËYY d§ZË|ÅYÂz¿ŠËY‚§Y|Ì·ÂeÂ̴¿Y ¶—Z]Á{®ËՃ€¿YÕZŶ»Zud¼Ì«Z]ՁZ]|À¿Z¼Å…Â]ՁZ]¾ËYį{€¯{‚‹Â³Œ¯ hŸZ]‚Ì¿½MÁYw€¿ŠËY‚§Y­€v»ÕÁ€Ì¿…Â][Z^uįc¾ËYÄ]|À¯Ö»{ZnËY ZŽMÃZ]Á{Á{‹Ö»YÁԗÁcÔ¤fˆ»,¾°ˆ»YZ]{Ä¿Y€³Y{‡ž»Z˜»Ä]½{¾»Y{ |‹Á̬֬uŠz]Ä]֘]pÌÅį{‹Ö»…Â]{Ö]ZˁY|Ë|ne®Ëį€v»ÕÁ€Ì¿ ÕZÅZŒ§¶Ì¼veZ]Á|Å{Ö»ªÌ^˜eÄËZaÖ]ÁÖ]Z^ucÓÂveZ]Y{ÂyZ0 §€Á{Y|¿|Ì·Âe ,Ã{Ây€‡Y̬֬u½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,d¯Ô§Zq{Y¹{€»Ö³|¿,ªÌ¼ŸÕZÅ{¯ÁÖ»Âe €aÃ|ÀËM,Ã{Á‚§Yd·Á{ÕZÅÖÅ|]ª¼ŸÁÀfˆ³€]Á{Z‡Ö»Äfˆ°‹ÁÁZ°Å|],…ÂËP» µÔv¼“Y|ÀËY€§žË€ˆe‚mÕ{€¯Z¯¶—Z]Á{¾ËY{Á‚§YÁY {ÁMÖ»{ÂmÂ]YՀeÀ—Zz» cZn¿ÃYįºÌÀ¯¶ZuYՀ°§¡Â¸]¾ËY,€ežË€‡Äq€Å|ËZ]Z» d‹Y{|ÅYÂz¿ÃY€¼ÅÄ] d¨»ÁՀ³Y{‡Ä]½{¾»Y{ªË€—YÄ¿{~³Ö»Ä¿YÁZÀ§|Ì·ÂeÁdÌ«Ôy€Ìˆ»YŒ¯ Ö¼‡cZ»Z¬»Ä]|ËZ]|//‹€¯~f»ÁY –¸//ˆ»²Àŀ§Ä]½M¶Ë|^eÕY€]‰ÔeÁÖ³YÂy |Ë|ŒeÁÄ¿Y€³Y{‡ÕZʼnY¾ËYª¸y½Y€ËYÖf¿YևŻ{Zf«Y{į|‹€¯~f»Œ¯ {‹Ö»cY{YÁÄ]Z°eY|Ë|ŒeÁÂ̴¿YŠËY‚§YhŸZ]¾ÌÀr¼ÅÄm»Z¿ÕZÅՀ]Y€]Z¿Ã|ÀÀ¯ ½ZÌ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]€ÅZœe€iYZË֌ËZ¼¿€iY½YÂÀŸZ]Ä ‡ÂecZÌ]{Y{Y€mZ»¾ËY–ˆ]Ás€//‹ ,½Y€ËYևŻ{Zf«Y{Հ³Y{‡s€—Ä]½{¾»Y{į|‹Z]½Z¼‡YÂu|ËZ]¾ËY€]ZÀ] {‹Ö» ÕY~³ÄËZ»€‡d€§ÄÀ˂ÅÖf«Á |À¯Ö»|Ë|ŒeYkZyÕZÌ¿{Ä]ÁMd·}ÕZÅÖ´fˆ]YÁ •Â¬‡¾ËYÁ|À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯Õ|Ì·ÂeÕY~³ÄËZ»€‡Ä]ŠËY€³0ӏY|]ZËÖ»ŠËY‚§Y|Ì·Âe µZ‡Y|‹ÁM{ZËÖÀ»R» {‹¾Ì»PekZyY|ËZ]Â//Œ¯ÕZŁZÌ¿įd‡Y½MÕZÀ »Ä] ºË{Â]|ÅZ‹Y[Ô¬¿YY†aÃÁ{{Öf¿Yž»Z˜»Ä]½{¾»Y{¾Ë€eĬ]Z‡Ö]Ze ZŽY€v]Y¿YÁ€]cYY»Ä]ÃÁ{¾ËY{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÕZÅÄ^//‡Zv»ÃY³Ä] ,‚Ì¿Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|uYÁ€ÅՀ]Y,ÖfˆË–Ìv»Á֟Z¼fmY,Ö¿Zˆ¿YÕZÅÄ mZ§Á ÕYĬ]Z‡Ö]{Z ]Y{kZyÕZÌ¿{Ä]ÁMd·}Ö´fˆ]YÁÖÀ Ëd‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y€]Y€]lÀa d¿Y\ˆ¯ÕY€]¶¼v»®ËÄ]¶Ë|^e,Ã{·McZ^‡ZÀ»¾ËY{|Ì·Âe{ÂyÁd‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y d‡YÃ|‹[Z],Րe¶]Z«€Ì£{Z ]Y{|Ì·Âe¹ZÀ]ÕZ¯ƒZf¿Â»ÁÃ|‹ Ã|Œ¿¶ZuÕZœf¿YÕ{€^ÅY¥Y|ÅYÁ{Y¹Y|¯pÌÅįd‡Y½MÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿ºWԟļŠŠËZ¼¿Ä]{Â^Æ]YÖ¼WԟÄmÁpÌÅÄ]{Y{{ÂmÁÄÀÌ»Á{½M{Ä//¯[€z»ÕZÅ|¿ÁÁ ¹ÔŸYduY€Ä]Œ¯Ö¼‡cZ»Z¬»Öfuį|‹Z]ZÀfŸY¶]Z«€œ¿¾ËYY|ËZ‹Á{Y~³Ö¼¿ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]ÄËZ»€‡¾Ì»Pe{Z»Yd‡Y€Ì´¼Œq…Â]YZ]|‹įÖ·Zu{|ÀÀ¯Ö» ZÆÀeÄ¿½Y€ËYևŻ{Zf«Y{…Â]ՁZ]Ä]½{¾»Y{ÃÂ̋ÖÀ Ë ºËY{¶°//Œ»½ZÀr¼Å Ä]YÕ|Ë|mÕZÅÕZf§€³|¿YÂeֻݸ]{Y|¿Ö¿YÂz¼ÅcYZœf¿YZËÃ|//‹¹ÔŸY¥Y|ÅYZ] ÃY½{€¯Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y |ËY‚¨Ì]Äf‹~³ÕZÅÕZf§€³ €œ¿{¹ZƇcÓZ¬f¿YÁ¶¬¿{Ä¿Y€³Y{‡ž»Z˜»€]Ö·€fÀ¯pÌÅįÖ¿ÂÀ¯ÃÂ̋Ä]…Â] Õ{€^ÅY’«ZÀe®Ë,{Y|¿ºÅ|»MZ¯ÁµÂ¬ »,Ę]Z“Z]€³ºÌœÀe{ZÆ¿Ád‡YÃ|Œ¿Äf§€³ {Âm»ÕZÅÂ̴¿YZe|ÌÀ¯Z]Ä¿Y€³Y{‡cÔËZ¼eLZ“YÕY€]Õ|Ë|mÃYÄ°ÀËYd¨³,d‡Y Y{ÂyÖ]ÂyÄ]€ÌyYÕZŁÁ{įd‡Y֔«ZÀe|]ZËŠÅZ¯Ä¿Y€³Y{‡€´Ë{ÕZÅÃY{ ¶Zu…Â]Y|¿YºŒq{Ö¿Z‡Â¿¾Ë€e®q¯Ä°ÀËY’v»Ä]įÕ—Ä] d‡YÃ{Y{½ZŒ¿ ÄmÁpÌÅÄ]ºÅÄËÁY¾ËYY†a |ÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ» ÁÄ°‡ÁԗYZ]{Y½MZiM{‹Ö» ¾ËYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ºÅÃÁ{¾ËYY¶^«ÖzËZe|ÅY‹{Y{Ä»Y{YÁY {Â//‹Ö¼¿¶uZ»¶°//Œ» Z]Ád¿YÄ]½M{į½Y€ËYÕ|Ì·Âe|“ևŻ{Zf«Y{Ö´ÀË|¬¿ª¸yÁY|¿Yįd‡Y ž¿Z»YZ]®Ë{Ä¿Y€³Y{‡ՁZ]įÃ{Â]ÕYĿ³Ä]-̬֬uŠz]Ze{‹Ö»Ã{Y{ZÆ]€fŒÌ] 0 j» {Â//Œ¿Հ´Ë{ {…Â]ÕZÅÖËYY{‰Y|//‹Ä°ÀËY€]ÖÀ^»{Y{{ÂmÁÖeZ ·Z˜»Ô ,ÃZ»Õ{Z]ĈËZ¬»{€ÌyY€Ì´¼Œq|‹¾ËYՀ̳¶°//‹Y¶^«ÖÀ ËÃZ»Õ{ Á|{{Á|uԗ,|{{Á|uÓ{‰Y|//‹įÖ·Zu{{Â]|{ ZÅdÌ «YÁ¾ËY¾f§€³Ã|Ë{Z¿¾ËY€]ZÀ] d‡YÄf‹Y{|‹|{{Á|u½Y€Æe{¾°ˆ» ºÅ€ÌyYÄ·Z‡ćcÓÂveÃ|ÅZ//Œ»Z]Öfu,–¸£ÕZÅZ¯ÄÌmÂeÕY€]cZ¼ÅÂe½{€¯ZÀ]Á ÕZÅdÌ «YÁZ]Öf^ˆ¿¾Ë€f¼¯,…Â]ª¿ÁÃZ]{ÖËZŸ{YcYZœf¿Yį|Å{Ö»½ZŒ¿s“ÁÄ] €]…Â]€ÌiPe{»{{Zf«YÁ¾Ë{Ĉ‡Â»†ÌW {Y|¿½Z»Â//Œ¯Õ{ZÆ¿ÁÕZfyZ‡ į{‹Ö»s€˜»Öv˸ecÄ]ºÅֻ‡¥|Åd¨³d·Á{Äm{Â]Հ//ˆ¯½Y€^m Ö]ZˁY{»|¿YÂeÖ»Ö¼‡cZ»Z¬»Õ‡Y\ˀ£Á\ÌnŸՀÌ]Z eÕÓÄ]Ó{¾ËYÄf^·Y ŠËY‚§Yd·Á{ÕZÅÄÀ˂ÅÁŠÅZ¯d¨¿d¼Ì«,Ã|‹€e|Ë|‹ZźˀveįÖ·Zu{ {€Ì´]Y€« |ËZ‹,d‡YÄf§€³Y€«€ÌiPedveZÅÃZ´À]½Y€v]Z^fŸYÄ]d·Á{Հ̳cZÌ·Z»c|«ÁÄf‹Y{ –ËY€‹Z^fŸYÄ]Ä°¿MÄËÁÄ] |À¯ZÆ»YÖf·Á{ÕZÅÃZ´À]ZËd·Á{|»M{{Â^¼¯Â“»¾ËY ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»ÖfuÁÄf§Zˀ̴¼ŒqŠËY‚§Yd·Á{Ä^«€f»€Ì£ÕZÅÄÀ˂Å‚Ì¿ÖËZ¿Á€¯ d‡YÄf§€³€œ¿{µZ‡ÕY€]Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖ·Z»Հˆ¯Y|¿YºŒq,†¸n» {±‚]½Y€°¨f»¹Z¼eZ0 ^ˀ¬e{‹Ö»•Â]€»d·Á{Ö·Z»Հˆ¯Ä]įÖËZmZe{Y{Ä»Y{YÁY d·Á{Ä°ÀËY\ˆu€] |]Ä¿Ád‡Y[ÂyÄ¿{ÂyÕ{ÂyÄ]Äm{Â]Հ//ˆ¯|¿Y{ÁZ]ZÌ¿{ ½YÂeÖ»d//‡YÃ{€¯µZ^¿{YÖËZÅÄ»Z¿€]ÄqÃ|//‹{YMž]ZÀ»Z]Á|À¯Ö»Ö·Z»¾Ì»PeĿ´q €]ÁÃ{Â]¥Z¨‹,d·Á{cZ»Y|«Y€³Y Ä¿ZËd//‡YZ§{¶]Z«d//‡Ż¾ËYį{€¯cÁZ”« €Å‰Á€§ªË€—Y,d·Á{ÕZŁZÌ¿Ö·Z»¾Ì»PeÃÂv¿ÃZ]{,|‹Z]YÂf‡Y֟Z§{¶]Z«Ä»Z¿€] Z»į{€¯ÕÁY{½YÂeÖ»‚Ì¿Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÄm{Â]{įÖu€‹Ä]|‹Z]‰Á€§¶]Z«Är¿M ÕY€]¹{€»Ö¸ˆ¿¾Ì]ÕZÅÖËYY{YÃ{Z¨f‡YʇYÁÄ]įÖeY€˜yÁZŽM½{Â]d‡{Z¿ÃZ]{ Ze{Á‚§YÖÀ»R» ºËYÃ{Y{ÄfˆËZ]ÕZÅY|ŒÅ,{Ây½Z»{,|ËMÖ»|Ë|a,À»Á»Y½Y~³ €fˆ]|ÌƼe½Á|]Á|‹Z]Äf‹Y|¿{ÂmÁ±‚]ÕZÅd¯€‹¹ZƇē€Ÿ{ḑZ¨‹įÖ¿Z» Ã{[Zf‹cÄ]¹{€»€Ì³Y€§”uÕY€]ÃYÄ»Z¿€]Ö]Á֗Y€§YՁ€—Ä],\‡ZÀ»Õ{ZÆ¿ |ËMÖ»YZ]Ä]Ö¿ZÆm|¿€]¾Ë€e€]ÂÀeÁd̨̯Z]Ö¿Y€ËY|¿€] d¼cYÁd‡€a€‡”uZ]®Ì¿Á€f°·Y¹Z‡€ËeÁccӐv»|Ì·Âe•Â˜y {‹Ö»sZff§YY{€§Ö¨ÀÕZÅÄË{ZveYÕZ‡ÁÁžËZÀ½Y€Ë|»YÖ ¼mÁ½Y€ÆeY|¿Zf‡Y, Y†a,¹Z‡ÃÁ€³{½Z»Â//Œ¯½YÂm½Z//‡ZÀ‹Z¯Á¾Ìzf»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³ÄË ÀÆ]Z]ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÄÌ·ÁY{Y»ÁcZ ˜«½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze¾Ë€e€]Z]À¯Y~»ÁªÌ¬veµZ//ˆ°Ë ®Ë€‹¾Ìzf»Z]ª§Â»Á€¼fˆ»ÕZ°¼ÅÄÅ{Á{YŠÌ]Ä]€neÁՃ·ÂÀ°eYՀ̳ ,Ã|‹|Ì·ÂeŠ¿Y{ÁÕ|À¼¿YÂe€]ÄÌ°eZ]|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{¹Zn¿Y€‡,{ÂyÕYÀ¯ÕZne ŠÌaÂÀeÁd̨̯š¨uZ]®Ì¿Á€f°·Y¹Z‡½Â˂˸e|Ì·Âe•Â˜y{|n»ՁY|¿YÃYÄ]ª§Â» |¿|‹ZźˀveY |ˀyŠ˜Ÿįd‹Y~³|Ì·ÂeÄ]ZaÖ·Zu{ÄÅ{Ä¿ZÌ»{®Ì¿Á€f°·Y¹Z‡d¯€‹ ©ZfŒ»YÖ¿Y€ËYÃ|ÀÀ¯¥€»,€^f »ÕZÅ|¿€]ÕÓZ]d̨̯Z]ՀːecӐv»|Ë|m¶ˆ¿ ½MÄnÌf¿į|‹Ö»¶//‡Âf»Ö//‹Á€ÅÄ]½Á‚§YÁZÌ¿¾Ì»ZeÕY€]YZ]Á{Â]Ã{€¯{Ây ¶uY€»¹Z³Ä]¹Z³,¹Z‡ÃÁ€³ {Â]ÕYÃ{Á‚§Y‰YpÌŽÁ|]Â//Œ¯YYd¨´ÀÅkÁ€y ֗Ö¿Y€ËYÕZÅÁ€Ì¿Ä]ÕYÀ¯½Zzf»YŠ¿Y{ÁՃ·ÂÀ°eµZ¬f¿YZ]Y|Ì·ÂeÀÌn¿¶Ì¼°e ¾Ì]ÂÀeÁd̨̯½Z¼ÅZ]YZÌ¿{®Ì¿Á€f°·Y|¿€]¾Ë€e€]cӐv»ZÆ·Z‡įÖËZmZe{€¯ d̨̯Y½ZÀ̼—YZ]¥€»YZ]Á{€¯|Ì·Âe½Y€ËYdzfËZa{Ö]ÂÀmÀ¯Z]½Z»‚¼ÅÁÖ¸¸¼·Y {Y|Ì»½ZŒ¿µZ^«Y½MÄ] ÂÀf»|^‡Z]¹Z‡ÂfÌ¿Z»Á½Â˂˸e|Ì·Âe–yÄ]€neÁŽze¾Ì¼ÅÄ¿YÂf//ŒaÄ]Á€»Y Ze{‹Ö»{YÁYZ]Ä]Œ¯t˜‡{‰Á€§ÁžËÂeÄ°^‹¾Ë€eÃ{€fˆ³Z]ÁcӐv» ÕY€]\Ì«¾Ë€edz‡€‡Հ]dÌ]Y~mºÅÁÕY‚§Y¹€¿ºÅÕY‚§Ydz‡dÆmYºÅ cZ»|yÄ]½Z³|ÀÀ¯¥€»€—Zy½ZÀ̼—YÕY€] {Â//‹YZ]{{Âm»ÖmZycӐv» ®Ì¿Á€f°·Y¹Z‡cӐv»Ä]‰Á€§Y†acZ»|yÄWYY†ËÁ€‡¹Z‡d¯€//‹,Z°eY¶]Z« {Y{Ã|Ɵ€]ºÅY €e€]Ã|ÀÀ¯{Z[Zzf¿YÃÁ€³Z¯{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{ {€¯s€˜»½ÁZ e©ZeYՁÁZŒ¯½Â̼̈¯†ÌW ՁÁZŒ¯cӐv»‰Á€§ÁcY{Z¹|Ÿ{»{Y|ŒÅ ºË€ve€—ZyÄ]į{‹Ö»¹Zn¿YZÅÖ¿ÁZ e–‡Âe–//‡Âe|{ ‚Ì¿Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]| ] {€Ì³Ö»c¾ÌqÄ]Z»cY{ZÃ|//¼Ÿ Y‚Ì¿d¼Ì«Á|¿Z»Z»d‡{ÕÁÖeY{ZÄf//ˆa¾eY‚Å ²À¯²ÀÅ­€¼³{‚Ì¿Äfˆa½ÂÌ»Z¯ |Ì//‡Ó{Ä]Ó{ ÄfˆaµZ‡YÂÅÁ[M–ËY€‹¶Ì·{Ä]µZˆ»Y{Á‚§YÕÁ d//‡YÃ|¿Z» į{‹|Ì·ÂeÄfˆa¾eY‚Å{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa d//‡YÕÁM {Âm»–ËY€‹¶Ì·{Ä]į{Â//‹{Z¹Â//‡Á{|ËZ]½Y‚Ì»¾ËYY ÕÁcӐv»¾//ËYd¨³ÖÆ·Y|^Ÿ {Zf§Y|//ÅYÂz¿©Z¨eY¾ËY cÔÌƈeªË€—Yįַv»ºÅ½M|¿Z»Ö»ՁÁZŒ¯d//‡{ Y‚ÅZÅÃ{,Հ̴Ìa¹|Ÿc{Z0  ˜« d‡YÃ|//‹|Ì·ÂeÖ°¿Z] ÁÃZ´‡Za‘€ »{µZˆ»YÂˀƋZeÄfˆaÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeՁÁZŒ¯ ºÅ½Y€¨ŸÁcÔ̋Šz]ÕY€]{Á‚§YÕÁ d§€³|ÀÅYÂyY€« ½Y€¨Ÿ,ÄfˆaÖÀ ËÁÂuć¾ËYÕY€]€³Y d‡Y\e€f»Ä·Zˆ»¾ËY ë{ZÅÃ|¿Á€a{Y| e0ÓÁY{Œ¿Äf§€³Ö¸mZŸºÌ¼ecÔÌ//‹Á |ÅZ‹€´Ë{ÖˇYÁ|¿ÁÖ»½Y|¿ÕYÃ|ŸÁ{‹Ö»{ZˁÄÌWZ”« ,½Z³‚»€Å,½Z»€¯½Âr¼ÅÖËZŽZf‡Y{֟Z¼fmYcÔ°Œ»Á€] {Â]ºÌÅYÂyÖ]ÂÀmÁÖ·Z¼‹½Z‡Y€y,€Æ‹Â] ®Ì¿Á€f°·Y¹Z‡|Ì·Âe–yYÕY{€]ÀÆ]Z] YՀ°§¡Â¸]¾ËY,€ežË€‡Äq€Å|ËZ]Z»ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y,ÖÀ»Â»Äf¨³Ä] ¾»Y{ªË€—YÄ¿{~³Ö»Ä¿YÁZÀ§|Ì·ÂeÁdÌ«Ôy€Ìˆ»YŒ¯cZn¿ÃYįºÌÀ¯¶Zu –¸ˆ»²Àŀ§Ä]½M¶Ë|^eÕY€]‰ÔeÁÕÂyd¨»ÁՀ³Y{‡Ä]½{ €ÌyYcÓÂve{»{ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y,ÖÀ»R»{Z‹€§,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] ‚¯€»{Œ¯…Â]įºÌfˆÅ|ÅZ‹€ÌyYÕZŁÁ{d¨³Œ¯…Â]ÁÄËZ»€‡YZ] {ÂmÁįּƻĸXˆ» |ÀfˆÅ½MÃ|ÀÀ¯µZ^¿{dz‡ÁÄf§€³Y€«¹{€»Á½Y{€¼f·Á{ÄmÂe ¶°‹¹{€»Ád»Â°uĘ]YºÌœÀeÁÖ¿Y€¼°uÃÂ̋Z»Œ¯{Ä¿Z¨‡Pf»įd‡Y¾ËY{Y{ 0 j»-{Y{Zy¶ËZ¼‹Á ¾ËYÕZŁY|¿YºŒq{»{ֈ¯€³Yd§€³ª¿Á…Â]Öf«ÁÔ įÖ·Zu{,Ã{€¯‰ÂŒ»Y¹{€»¾Å}Ö¿Z//ˆ¯€œ¿Y,|À¯Öf^v¾Ë€e®q¯dÌ “Á ºËY{€]¸mÄ]ÁÁÃ|ÌnÀ‡ÕZŹZ³ÁÃ|‹d^v‰YZ]ĸXˆ»¾ËY{»{d‡Y[Ây ¾»Y{Y…Â]{»{ևZÀ‹Z¯ÕZÅhv]ÄËÁYÁ{YºÀ¯Ö»{ZÆÀ//ŒÌaÃ|À]{Y{Ä»Y{YÁY 𓻶Y®ËÄ ‡ÂedˀË|»{Z»,d‡YÃ|‹¹ÔŸY¥Y|ÅYZ^fŸYÄ]µÁYÄËÁY ºÌ¿‚] {Á€§ÁY€§…Â]€³YÖÀ Ë{‹Ö»Äf¨³¥|Å…Z‡Y€]ÖÅ{½Z»Z‡¶Y½MÄ]įºËY{ d‡Y¾ËY|Œz]Ö»d·ZY|¿Á¾ËYÄ]Är¿MÄ°¸]|ÀfˆÌ¿¶ÌYZŽMY¹Y|¯pÌÅ|‹Z]Äf‹Y{ hv],€´Ë{ºÆ»Z̈]ÄËÁYd¨³ÖÀ»R» €ÌyZË|¿YÂyÖ»Y€§¥Y|ÅYd¼//‡Ä]YZ»į Ä ‡ÂeY|¿YºŒqÄ]įÕZiMZ^fŸYÄ],d‡YÄ ‡Âe¥Y|ÅYZ]cÓÂve¾ËYd^//ˆ¿ÃZ]{ ¾ËY€]ZÀ] €ÌyZËd‡YZ§{¶]Z«…Â]cÓÂveįºÌ¿‚]…|uºÌ¿YÂeÖ»,|¿Y{€aÖ»Œ¯ ZÅ¥€u½M|‹Z]ºÅÖÅZ´ËZm€Å{Öfu|¿‚]YÖ§€uĘ]Z“Á{¾ËYYkZyįֈ¯€Å ÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y {Â]|ÅYÂz¿ºÅZÀfŸY¶]Z«¾ËY€]ZÀ]ÁdˆÌ¿Y{Ây€]Ö¼¸Ÿd¿Zf»Y įd‡Y¾ËY{‹Ö»Äf¨³į֟“»¾Ë€eºÆ»Ã|‹¹ÔŸY¥Y|ÅY€œÀ»Y{€¯tˀeĻԟ ½Â³Z¿Â³¶¸ŸÁ¶ËÓ{Ä]ÁÄf§ÓZ]Ö§Z f»€Ì£€—Ä]½Y€ËY{Zf«Y{Ö´ÀË|¬¿|‹ÁY|¿Y ÕY€]Y…Â]ÃYZ»{‹Ö»Äf¨³¾ËY€]ZÀ] dˆÌ¿|Ì·Âed¼‡Ä]dËY|Ŷ]Z«Ö´ÀË|¬¿¾ËY ԗ,YYZ]{Ä¿Y€³Y{‡ÕZÅÂ̴¿YY½Y{€³€‡ÕZÅÖ´ÀË|¬¿ZeºË{€¯Z]Ö´ÀË|¬¿[~m {‹µ€fÀ¯¹Âed̿»¾ËYªË€—YÁ|À¿Z¼]½Â»¾°ˆ»Á įd‡Y¾ËY{Â//‹Ö»s€˜»¥|ŽYÂÀŸÄ]įՀ´Ë{ºÆ»ZÌ//ˆ]Âv»{Y{Ä»Y{YÖÀ»R» Z]|Ì·Âe‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»Pe€œ¿YÄf‹~³µZ‡{įÕYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeºËY{Zœf¿YZ» ÕZÅḑ€›ÁÃ|‹€fÆ]‚Ì¿ZŽM‰{€³{ÄËZ»€‡½Y€v],Ã{Â]ÁÄ]Á–ËY€‹¾Ë€e‚Ì»MÄ mZ§ Á|À‹Z]Ã{Z¨f‡Y¶]Z«,|¿{€]Ö»l¿Ö´ÀË|¬¿{Â^¼¯ÄÌuZ¿YįÕ|Ì·ÂeÕZÅŠz]Ã{Z¨f‡YÔ] Á{Z]Z»Ã|‹¹ÔŸY¥Y|ÅY€œÀ»Y¾ËY€]ZÀ]{Á‚§YÖÀ»R» {‹¶§Á¶u‚Ì¿ÕZ°Ì]ĸXˆ» Ã{Zf§Y©Z¨eYŒ¯…Â]{įÖeZ¿Z‡Â¿ÁcÓÂve¾ËYįºÌÀ¯Ö]ZˁYºÌ¿YÂeÖ»µÂ«Z‹ ,dˆÌ¿Y‹{ºÅ½Y|ÀqZÅŠ‡€a¾ËYÄ]ÖË´z‡Za €ÌyZË{Y{Ã|‹¹ÔŸY¥Y|ÅYZ]Öf^ˆ¿ ©ZeY{€e€]Ã|ÀÀ¯{Z[Zzf¿YÃÁ€³Z¯d//ˆŒ¿{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{Ö¿Z”»Z“|¼v» |‹cY{ZÖ·ZŸÕY‹½|‹€eµZ §Zf‡YÂy,½Y€ËY µZ‡€ÅÃZ»€Æ»cY{ZÖ¸»Á,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö¿Z¼uZ“¹ÔŸYZ]Äf‹~³µZ‡YÁ{‹Ö»Y‚³€]Œ¯Ŀ¼¿½Z³|ÀÀ¯{ZY€Ë|¬eZ] ,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYÕ‡Yº‡Y€»¾ËYZe|//‹€¬»cZneÁ½| »,d Àd«Á€ËÁ {‹Y‚³€]½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z » d‡€a€‡ÖËÔ»Ö¸Ÿd‡ZËÄ]½Y€ËY©ZeY{€e€]Ã|ÀÀ¯{Z[Zzf¿YÃÁ€³Z¯Zf‡Y¾Ì¼Å{ d‡YÃ|‹¶Ì°Œe½Y€ËY©ZeYZ¯Á\ˆ¯d¿ÁZ » ½Z³|ÀËZ¼¿,½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{Ö¿Z”»Z“|¼v»”uZ]ÃÁ€³Z¯¾ËYd//ˆŒ¿¾Ì·ÁY{ cZ»Y|«Y,µZ‡{½Y€ËY©ZeYÕZŶ°ŒeÁZŽZf‡Yd¿ÁZ »Á­€¼³,cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡ Ö]ZˁYֻ¼ŸÕZÅŽyZ‹ÁÁÂu¾ËY{½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY €fŒÌ]t̓Âe{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{Ö¿Z”» |‹tˀŒeYÕZmµZ‡{Ŀ¼¿½Z³|ÀÀ¯{Z ÕZ‡ÁÄ]ÕYÄ»Z¿cŸ{µZ‡YZ]½Y€ËY©ZeYd‹Y{ZƛY½Y€ËY©ZeYÕ‡YÃ|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y Y‚³€]ºÅ{YÁ{d·Á{{cY{ZÖ¸»Áº‡Y€»įÖ·Z‡¾Ë€yM{Ze{Y{€œ¿{ëć s€˜»‚Ì¿½ZŒËY”u{½Z³|ÀÀ¯{ZÕZÅÄ£|£{Ze|‹Z]ÂƼm†ÌW½Z]‚Ì»,{‹Ö» ÕZÅŒ¯{ÄËÁÄ],ÖeY{ZÕZÅYZ]Ä ‡ÂecÁ€“€]Ä»Y{Y{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{ {‹ ,Ö¿Z»{Á‚§YÄÀÌ»¾Ì¼Å{ÁY {€¯|̯PecY{ZÖ·ZŸÕYÂ//‹½|‹€eµZ §ÁÄËZ//ˆ¼Å cZˆ¸m¾ËYYºÅÖ]ÂyZ̈]lËZf¿ÁY‚³€]\e€»—Ä]cY{ZÖ·ZŸÕY‹cZˆ¸m dˆÌ¿µZ §½Y|Àq¶^«µYÁ¥Ôy€]Y‹¾ËY€“ZuµZu{Z»Y |‹Ö»¶Zu {YZ¯ČË|¿Y½Y€´‹Ôed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁՁZ‡|À¼¿YÂe Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁՁZ‡|À¼¿YÂe{€¯¹ÔŸY{YZ¯ČË|¿Y½Y€´‹Ôed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»ª¬v»µZ‡{Հ´‹{€³ÁÕY|°¿Z]ÕZÅÁÂu{Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁՁZ‡|À¼¿YÂe{€¯¹ÔŸY{YZ¯ČË|¿Y½Y€´‹Ôed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»ª¬v»µZ‡{Հ´‹{€³ÁÕY|°¿Z]ÕZÅÁÂu{Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ Zŀfˆ]Ä]ÄmÂeZ]d¨³¹|¬»֨ˀ‹Á€Æ],Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €ËZ‡{įÖËZ‡ZÀ‹¶]Z«ÕZŁZÌ¿¾ÌÀr¼ÅÁՀ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³{{Âm»ÕZÅḑ€›Á ÁՀ´‹{€³¾ÌÀr¼ÅÁÄËZ»€‡YZ],Ö°¿Z],Ö·Z»ÕZÅÁÂu,{Y{{ÂmÁZÆf¯€‹ÁZÆ¿Z»Z‡ ÄËZ»€‡Ä ‡ÂeÁՁZ‡|À¼¿YÂeZe{Â]|ÅYÂyZ¯Âf‡{{Ö¿| »žËZÀÁ½| »‚Ì¿ÁÕY|¸fÅ |]Z˪¬veZÅd¯€‹€ËZ‡ÁÃÁ€³¾ËY{Ö¿Zˆ¿Y Ác|»ÃZe¯ÕZÅÃÁ{Ä ‡Âe,Ã|‹¾ÌÌ e|Ë|mÕZÅdË»Z»ÁZÅd‡Żª^—{Á‚§YÕÁ ZÅ{€°ËÁZ]֐zec|»|À¸]ÕZʼnÂ»MÁÕYÄ ‡ÂeÕZÅÃÁ€a,ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZʼnÂ»M d‡YÕZmµZ‡ÕZÅÄ»Z¿€]ºÅYYÕ”uÁՁZn»,®Ì¿Á€f°·Y‰Â»MÕZÅÃÂ̋Á {Zf«Y½ZÆm {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€Ë»YZ^yY |¿Â‹Ö»ևÂ]ÖÅY{YMÁÖ¸ËÃÁ€a ÃÁ€acZ ·Z˜»d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁž]ZÀ»ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ// » ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Ád‡YÃ|‹Ã{Z»MÄËZ»€‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€]ÖfyZ‡€Ë {¼v»€Ì»Y |ÀfˆÅZŽM½|//‹ևÂ]ÕZŵ|»Á‰ÁY¿YÖ//‡€]µZu{ ZƛYÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a½|‹ևÂ]cZÌ˂mÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕZ¨£ ÖuY€—µZu{Ád‡YՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁÄ]€ne¾Ì·ÁY¹Y|«Y¾ËYd//‹Y{ ÖfyZ‡€ËÃÁ€acZ ·Z˜»{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌfˆÅ½MՁZ‡Ã{ZÌaÕ´·YÁµ|» {ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅd¯€‹Ád‡YÃ|//‹Ã{Z»MÄËZ»€//‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€] ÃY€ËÁ½ÁZ » |ÀfˆÅZŽM½|//‹ևÂ]ÕZŵ|»Á‰ÁY¿YÖ//‡€]µZu Áµ|»Öu€—ÕY€]…Â]½Z»Z‡Z]Ã{€//Œ§cZˆ¸mÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹Á {ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€//‹d¨³,ºËY{…Â]Ä]ZÅÃÁ€a¾ËY{ÁÁÕ´·Y ®ËZeÁd‡Y…Â]½Z»Z‡ÕY€]ÄËZ»€‡YZ]cZÌ]{YZ]½MµY‚aÁ€a¾ËÁ|eµZu ÄËZ»€‡YZ]ªË€—YįÖËZÅÃÁ€a{Y| e{ÕZ¨£ |//‹|ÅYÂyÖËZÆ¿Ã|ÀËMÃZ» YZ]{YÁÖÅY{YMÃÁ€aÁÖ¸ËÃÁ€ad‹Y{ZƛY,|‹|ÀÅYÂyÖ·Z»¾Ì»Ze {|ËZ]ZÅÃÁ€aZžËYY¹Y|¯įºÌfˆÅև€]µZu{Á|//‹|ÀÅYÂyÄËZ»€‡ ÃZ‹YZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁž]ZÀ»ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » |¿€Ì´]Y€«dË·ÁY µZˆ»YµÁYļ̿įd‡Y¾ËYZ»‰Ôe{Y{Ä»Y{Y…Â]Ä]ZÅÃÁ€a¾ËY{ÁÁ½Z» Ä]ZÅÃÁ€a¾ËY¹Z¼eÕY€]dˆÌ¿Y€«Äf^·Y|¿Â‹ÄËZ»€//‡YZ]{YÁZÅÃÁ€a¾ËY |¿Â‹Ö»ևÂ]ÃÁ€aÁ{µÁYĸu€»{Á{‹¹Y|«Y½Z»‚¼Å— |‹Y|»{½ZÀr¼Å¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁY Y‚ÅZeÁZ]{ÄËZ»€‡YZ]Á€»YcÔ»Z »{¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁYw€¿ Z“Z¬eÁē€Ÿ{cZ^idÌ “Á{ĈeÕZÅ{Z¼¿€fŒÌ]Á|‹d¼Ì«¦Œ¯½Z»Âe {¾°ˆ»cÔÌÆ//ˆe¹|¬eªuÖÅY³©YÁYcÔ»Z »,€Æ»‰Y‚³Ä] |¿Y{Y€« ÕY€]‰ÔeÁd¼Ì«Ö¿ZƳZ¿ŠËY‚§YZ]ÕZmÄf¨ÅÖËY|f]YÕZŁÁ{…Â//]Y€§ Á€]Á©YÁY¾ËY½Z³|¿Y{ÕÂ//‡YÖ¿Z»ÂeY‚ŵZ¿Z¯Ä]½Md¼Ì«½|¿Z//‡ ,«Äˆe»ğ¼n»€ËÕZÅ{Z¼¿ļÅ|Àq€ÅcÔ»Z »Á¾Ë€yM{Á€»YZ»Y-{Â] Õ{Y| e{,©YÁYē€ŸŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]Z»Y,|¿{€¯‰Âa‚^‡YcÔ»Z »Õ¸]Ze įºË{Â]ÄmY»ĸ»Z »|Àq{Ö¿Z»ÂeY‚ÅZeÕZÅd¼Ì«Z]‚Ì¿Z//Å{Z¼¿Y cÔ»Z »{ d//‡YÖf¼Ì«cZ^i{ZnËYÕY€]©YÁY¾ËYYZ]Ö³{Z»MÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿ Ä]Äfˆ]YÁÕZÅ{Z¼¿ļÅ{¾°//ˆ»cÔÌƈe©YÁYd¼Ì«|‹Ä^À//‹ZÆqÁ ĈeÄ]Á€»YÖeÔ»Z »{Z¼¿¾Ë€e½Y€³d//‹Y{Y€«Õ|{ZeÁZ]{Ä//ˆe ¾¼Æ]Á½Z]MÕZÅÃZ»{Ã{Z¾°ˆ»cÔÌƈe©YÁYÁ, ZfyY½Z»ÂeÁY‚ÅZeÁY‚ÅÕZÅd¼Ì«Z]¾Ë{Á€§Á |̇‰Á€§Ä]½Z»ÂeY‚Åd¼Ì«Ä]ĸ»Z »¾Ë€e½YY{‚Ì¿{Z¼¿®Ë d‹Y{ dŒÆ^Ë{Y{Ã{Z¾°ˆ»cÔÌÆ//ˆe©YÁYÄ//ˆeÖeÔ»Z »{Z¼¿Ä]į xËZeÖeÔ»Z »{Z¼¿{€¯¹ÔŸYYZ]€›Z¿{ZÆ¿įÖËZn¿MY-d//‹Y{ª¸ e ĸ»Z »Äy€qÄ]€´Ë{Z],cÔ»Z »Y½MZ^fŸYxËZe¥~uÄ¿Zf‡M{ZËÄf‹~³ dŒ³Z]Ö¿Z»ÂeY‚ÅÁZ]Ä]‚Ì¿{Z¼¿¾ËYd¼Ì«,|¿YÄfŒ³Z]cÔÌƈe©YÁY |‹|Ë|¼eÖÅZ´Œ¿Y{d¿€fÀËYY½Z´ËYÃ{Z¨f‡Y Ã{Z¨f‡YÁÖÅZ´Œ¿Y{½Z´ËYd¿€fÀËY|Ë|¼eYcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ †a,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {Y{€^y€´Ë{ÃZ»®ËÕY€]ՁZn»‰Â»MÕZÅÄ¿Z»Z//‡Y ‰€fˆ³¶Ì·{Ä]ՁZn»cÄ]ZÅÃZ´//Œ¿Y{ÕZÅ…Ô¯ÕY‚³€]Ä]ºÌ¼eY d¿€fÀËYÄ]½ZËÂnŒ¿Y{և€f‡{,Ö¸Y¶WZˆ»YÖ°Ë,Â//Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁ ÄÌÆehv],½ZËÂnŒ¿Y{ՁZn»‰Â»MÕY€]įÖ¸Y¶°Œ»Ä°ÀËYÁ|//‹¹ÔŸY ½|‹½Z´ËYZf‡YÂy½ZËÂnŒ¿Y{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],d‡Y½M½{Â]€]ÄÀ˂ÅÁd¿€fÀËY YÖËZÅÃ|ŸÁcZ—Z^eYcYÁÁ|¿|‹ՁZn»ÕZÅ…Ô¯Ö§€»d¿€fÀËYºnu {Ö»€ÆmÕ}M{YÂm|¼v» {Y{ՁZn»‰Â»Md¿€fÀËY½|‹½Z´ËYÕZf‡Y{ ½ZËÂnŒ¿Y{Á|ÌeZ‡Y,Ä̼¸ŸÕZÅÁÂu,ZÅÃZ´Œ¿Y{«½Z´ËY»Ã{Z¨f‡Yd‹Â¿€fÌËÂe Zf‡¾ÌÀr¼Å |‹|Ë|¼e€´Ë{ÃZ»®ËÕY€],ՁZn»‰Â»MÕZÅÄ¿Z»Z‡Y‚Ë‚Ÿ { cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ//—Z^eYcYÁÕÁM¿ÁÕÁZÀ§½ÁZ » Ö¼//‹ZÅ ÕY€]ÖÅZ´Œ¿Y{‚¯Y€»ՁZn»‰Â»MÕZÅÄ¿Z»Z‡½Z´ËY®Ì§Y€ed//‹Â¿€fÌËÂe Ö·Z¼fuYcY{Y€ËYž§ÕY€]ZŽZf//‡YICT¶¯cYY{Y |//‹|Ë|¼e€´Ë{ÃZ»®Ë €]¢·Z]Á€»YZe֟Z¼fmYՀË~adÌ·ÂXˆ»¾ËY {Â]|ÀÅYÂyZÅÃZ´Œ¿Y{ZÀ¯{ÖÀ§ |Àq€Å d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯YŒ¯ՁZn»‰Â»MÕZÅÄÀ˂ŁY½Z»Âe{Z̸̻ ÁY€§½ZÀr¼Å֋Â»MÕZÅÄ¿Z»Z‡¾ËY½|‹½Z´ËY|ÀËM€§,€Ì//‡Z¨e¾ËY¹Z¼eZ] Y¾ËÔ¿MÕZÅ…Ô¯{Â//”u|¿|¬f »½ZËÂn//Œ¿Y{Ö§€—Y,{Y{ÖËZÅ{Á€§ ®Ì§Y€e|ÀÀ¯Ö»ZŸ{YÖf¿€fÀËYÕZÅÂeY€aY¶]Z¬»{Á|ÅZ¯Ö»Z//Æ¿Md¿€fÀËYºnu Z¼fu,dˆÌ¿½Z´ËYÕYÄ¿Z»Z‡€³YÁÃ|‹½Z´ËYZÆ¿MÄ]Ã|‹ÄËYYÕZÅÖaÕMdˆÌ· {Y|¿{ÂmÁd‡€Æ§{½MÖaÕM {Y{€^yZʼnZ]Õ|{ŠËY‚§YYÁ€Ì¿€ËÁ |]ZËÖ»ŠËY‚§Y¹ZÌaÃZ³{Á€§Հ§Zˆ»ÕZŁYÁ€a ,¹ZÌaÃZ³{Á€§¶»ZŸ€Ë|»”uZ]Â//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ€eZ§{֌Ë|¿YºÅd//ˆŒ¿ ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡½ÓÂX//ˆ»ÁՀ´//‹{€³cZ»|y€eZ§{¾¼n¿Y†ÌW ÃZ³{Á€§‰Y‚³Ä] |‹Y‚³€]ÃZ³{Á€§¾ËYՀ§Z//ˆ»ÕZŁYÁ€aÄ //‡Âe¥|ÅZ] ÕZņ¿YƒMÁ€eZ§{¾Ì]ÖËY‚§YºÅ¥|ÅZ]Ö//ŒË|¿YºÅd//ˆŒ¿,¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì] Ö//‡€]¾ÌÀr¼ÅÁ¹ZÌaÃZ³{Á€§Հ§Z//ˆ»ÕZŁYÁ€aÄ //‡ÂeÕY€]ÖËZ¼ÌaYÂÅ ḑ€›YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YÁÃZ³{Á€§Հ§Z//ˆ»Šz]dˬeÕY€]¹ÓÕZÅZ°ÅY ÃZ³{Á€§¶»ZŸ€Ë|»ª¸˜»³ZÀi{Z¿Ĉ¸m¾ËY{ |‹Y‚³€]ÃZ³{Á€§¾ËY{Âm» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y\//ˆ¯Á¹ÓÕZŁÂn»~yY|ÀËY€§YÖ//‹Y‚³ÄWYY¾¼“¹ZÌa ÃZ³{Á€§ÕZŁYÁ€aÄ ‡ÂeÕY€]d¨³¹ZÌaÃZ³{Á€§Հ§Z//ˆ»ÕZŁYÁ€aÕY€]¹Ó {€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYÕÁ d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡YÖmZyY~³ÄËZ»€//‡ḑ€›Y¹ZÌa d^ˆ¿½Y€ÆeÁ€^·Y½Zf‡Y{€¬f//ˆ»ÖËZ¼ÌaYÂÅ€eZ§{Õ|m”uÁՀ̴ÌaZ] €]cZœ¿€f§{¶¯€Ë|»Ö¿Z°ËZ]Ä//ˆ¸m¾ËY{ {Â//‹¹Y|«YZŁYÁ€aÄ //‡ÂeÄ] ¾¼“ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z//‡Õ{¿YÂÅcZˆ‡R»ÁZÅd¯€‹,ZÅÃZ³{Á€§ {€¯½ZŒ¿€—Zy¹ZÌaÃZ³{Á€§ÕZŁYÁ€aÄ //‡ÂeÕY€]½Z»Z//‡¾ËYÖ³{Z»M¹ÔŸY ÁÄf§€³Z¯Ä]ºÆ»¾ËYª¬veÕY€]Y¹ÓcZ¿Z°»YÕÂ//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ Á€^·Y½Zf‡Y{Հ§Zˆ»ÕZŁYÁ€a¾f§€³ª¿Á|ÅZ‹Õ{ÁÄ]ºÌf//ˆÅYÁ|Ì»Y ºÌ‹Z]¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ ÖËZÀ]€Ë»Y Ձ€»½Zf‡Y{­ZyÁ[Mž]ZÀ»Ä ‡Âe YÕY|Æ´¿Á€Ì¼ eº//Å|À¯Y€mYYZÅs€—ºÅ¶°//Œ» Y¶À//‡€aֿ¿Z«ÕZËY‚»Á©Â¬u|¿YÂf]ºÅÁ|Å{¹Zn¿Y ÖfyZ//‡€Ëd ÀÁ{©€]Á[M |À¯dyY{€až«Â»Ä] ¦¸fz»ÕZÅŠz]Ä ‡Âe{ּƻŠ¬¿Á|Àf//ˆÅŒ¯ ,½Z»{,d‹Y|Æ],ՁÁZŒ¯,½| »,d À¶Ì^«YŒ¯ |¿Y{À»ÁÖ³|¿ÁÖeZ»|y [–¦·Y»ŠËÂaÂ“»Ä]Հ´Ë{Šz]{Á€Ì¿€ËÁ Äf‹~³µZ‡¹Á{ļ̿YŠËÂa¾ËY{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y«½Y€ËY Ã{Y{Ã|ŸÁ¹{€»Ä]Ä¿ZzeYÁ¾ËY d‡YÃ|‹Z£MŒ¯{ ÕY~³ÄËZ»€‡Z]YÃÁ€a{Y| eµZ//‡½ZËZaZe{Â] ZÅÃÁ€a¾ËYÖ»Z¼e |À¯sZff§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ] Äf‹~³µZ‡½ZËZaZeÄf§€³cÕZÅdËZ¼uÁZʼnÔeZ] ÕZ°eYÄ]µZˆ»Y{Á‚§YÕÁ |Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÁsZff§Y Œ¯t˜‡{Հe±‚]…Z̬»{ŠËÂa½Z¼ÅÄ]€ne¾ËY d‡YÃ|‹Z£M ¦·Y»ŠËÂa\·Z«{Á€ŒÌaµZ‡d‹Y{ZƛYÁ€Ì¿€ËÁ {Z̸̻Y‚ÅÕY~³ÄËZ»€//‡Z]ÃÁ€a«½Y€ËY [ ÁdyZ‡€]ÃÁԟµZ//‡ |‹|ÅYÂyÖeZ̸¼ŸÖ¿Z»Âe ,ZÅÃZ³Á€Ì¿,֌°ÅÁÕZÌ]MÕZÅÄ°^//‹,ZÅ|//‡,ZŁZ‡ sԏY¾ËY€ËZœ¿ÁZf‡Á€Æ‹Ä]Ö¿Z//‡€]M,ZÅÄ¿ZyĄ̈e ‰{€³,ZŶ¼ ·YÂf//‡{,ZÅÄËÁ,ZŵYÁ,ZÅZ¯ÁZ//‡ ¾ËYYÕ{Y»ÁcZ¨¸eŠÅZ¯,ZŽZ»|¿YŠ//ËY‚§Y,ZÅZ¯ {ŠÌaÄf¨ÅćYŠËÂa¾ËY d‡YZ¯Âf‡{{d//‡{ d‡YÃ|‹Z£MŒ¯ µZ//‡½ZËZaZeÄ°ÀËYÁ€Ì¿cYÁՂËÄ»Z¿€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁÕY{€]ÀÆ]Ä]YÂ//Œ¯½Zf‡YdŒÅ{±‚]|//‡ |¿Z‡€]Հ̴]Mĸu€»Ä]½Zf‡Y{Y€´Ë{|‡˜À̼ŠÄ]֌°ÅÁÕZÌ]MÖ¸YÄ°^//‹µZ//ˆ»Y¾ËYYY|m ¾ËYį|‹|ÅYÂysZff§YŒ¯{Zf°ÅY‚Åd ‡Á Z]µZˆ»Y |¿Y{Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y{ּƻŠ¬¿ZÅÃÁ€a |Ì·ÂeŠÆmՁÁZŒ¯Šz]{ZÅÃÁ€a¾ËYÕY{€]ÀÆ] µZ‡{{Y{Ä»Z¿€]Ä¿ZzeYÁ¾ËY d//‹Y{ºÌÅYÂyÖ]Ây €¨¿½Â̸̻®ËdÌ ¼mÄ]|Ë|mÕZf‡ÁÄ]Á€ŒÌa |À¯Ö¿Z‡€]MŒ¯½Zf‡Y{ ,[MÄ¿ZyĄ̈e¾ËY€]ÃÁԟµÂXˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] Z]ÖeY€uÃZ³Á€//Ì¿|uYÁ,[ԓZ§Ä¿ZyÄ//̨e {ÖÅZ³Á€Ì¿ÃÁ€a,cYÁZ´»Y‚ÅÄ//‡YŠÌ]ḑ€› ḑ€›cYÁZ´»YŠÌ]ḑ€›Z]€Ë~a|Ë|neÁÂu ÕZŽZf‡Y{µZ//‡½ZËZaZe֏yŠz]d¯Z//Œ»Z] |‹|ÅYÂysZff§YŒ¯¦¸fz» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad com įd‡Y¶Ì¼°eÁgY|uYµZu{Ö]MÕZÅÃZ³Á€Ì¿,֌°Å |̇|ÅYÂyÕY{€]ÀÆ]Ä]ZÅs€—¾ËYYÕ{Y| eµZˆ»Y ¶§Ä]½|‹®Ë{‚¿µZu{Œ¯{Y{t̓ÂeÁ€Ì¿€ËÁ Z£MµZ‡¹€³¶§ZŽZf‡YYÖy€]{Ád‡YµZ‡¹€³ ¹€³¶§{®//‹½Á|]d‹Y{ZƛYÕÁ d//‡YÃ|‹ {Ö°‹Ád‹Y{ºÌÅYÂyYՃ€¿YÁ[M¥€»ŠËY‚§Y dˆÌ¿Ä̔«¾ËY Äf‹~³µZ‡Á{|À¿Z¼Åd‡YÂy½ZÀ—¼ÅÖ»Z¼eY½ZÌ¿Z¯{Y Հb‡¶°Œ»½Á|]Y½Zfˆ]Ze½YÂf]Ze|À‹Z]Äf‹Y{ÖÅY€¼Å ħ€©€]Á[M¥€//»{|«Äq€Åd¨³ÕÁ {€//¯ ž]ZÀ»¾ËY¥€»{ÖvÌvÕZʼnÁ˜À̼ÅÁÖËÂm dŒaµZ‡¹€³¶§ՀfŒÌ]½ZÀ̼—YZ]{Â//‹Äf§€³Z¯Ä] Á[MŠz]Õ|»M{ž]ZÀ»Ã|¼Ÿ |‹|ÅYÂyÄf‹Y~³€//‡ d‡YÖ¸yY{Œ¯©€] €fŒÌ]Ä°¸]dˆÌ¿|À»ÀÆ]d·Á{Äm{Â]Y½Y|ÀqŠz]¾ËY ½Z¯€fŒ»Yį©€]Á[MÕYÄ¿YZËd¼Ì«Ä]d//‡YÖ°f» |À¯Ö»d§ZË{ ÄmÂeZ]d‡YÂy½Z¯€fŒ»Ö»Z¼eYÄ»Y{Y{µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ÖÅY€¼Å©€]Á[M‘Â^«dyY{€aªË ed¸Æ»½ZËZaÄ] ½Á|]|¿YÂf]Á€Ì¿cYÁğ¼n»Ze|À//‹Z]Äf‹Y{Y¹Ó ªÌ¼ŸÕZÅÄËÓÕZÅ[MYÃ{Z¨f//‡YÁZË{‹[M½{€¯ ºÅÁžÌ‡ÁcZ ·Z˜»Ä]ZÌ¿ºÅZÆÀËYZŶ//ˆ³{Z˾̻ Ä]ÄmÂeZ] {Y{Õ{Zf«YÄÌmÂe€]ÖÀf^»ÕY~³ÄËZ»€//‡ Ä]Ö]ÂÀmÕZŁ€»{ÄËÁÄ]Â//Œ¯įÖ]ÂyÖ//‡€f‡{ ÕZŵZ‡Yd·Á{įÖf‡Ż…Z//‡Y€]{Y{{YMÕZÅ[M ½Zf‡YÕY€]Ö Ì//‡ÁcZ ·Z˜»Äf§€³ŠÌa{Äf//‹~³ ÕY€]ZË{[MŽÌzeZ¯Á€//»Ä]½ÂÀ¯YÁÃ|//‹Z£M Šz]{Ã{Z¨f‡Y|«Ä]½{€¯¾Ë€Ì‹ÄqÕÁ€“¥Z» Z]d ÀŠz]{ÕY{€]ÀÆ]|«Ä]ÄqÁÖ¿|Ì»Z//‹M d‡Y¹Zn¿YµZu{Šz]¾ËY{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡ ,µZ¼‹{ºÅÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯Z]½Y€ËYd¨³½ZÌ¿Z¯{Y ÕZÅ[M[€£{ºÅÁ©€‹{©€//‹Á[€£µZ¼‹ºÅ €]Á{Y{‚//ˀ]MÕZÅÁÂuÁÄ¿Zy{Á\·Z«{­€f//Œ» |À¯Ö»Z¨Ìf‡YY{Ây©Â¬u¾Ì]Z»Ö§ÕZŶ°eÁ€a…Z‡Y {­ZyÁ[Mž//]ZÀ»Ä //‡ÂeÕY€]Ö¨¸fz»ÕZÅs€— d‡YÃ|‹Z£MµZ‡YÄËÁÄ]Â//Œ¯Ձ€»½Zf‡Y µZ‡Š‹µÂ—{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZež¼m€//‡ {Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀÁd·Á{cYZ^fŸY¶v»YÄf//‹~³ d‡YÃ|‹ÕY~³ÄËZ»€‡ª—ZÀ»¾ËY ÁÕZÌ]M,|//‡\·Z«{ZÅÃÁ€a¾ËY{€¯ħZ“YÁ€Ì¿€ËÁ Z£MµZ‡ÃZ»€Æ»YįµZˆ»YÖ]MµZ‡d¨³Á€Ì¿€ËÁ Ã|̇d^iÄ]Œ¯t˜‡{‰Z]€f»ָ̻ÁÃ|‹ ŠÌ]Ä·Z‡c|»|À¸]–‡Âf»Z]ĈËZ¬»{{|Ÿ¾ËYį d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{Y ½ZÌ¿Z¯{YZ“,Á€Ì¿cYÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á{ZeÃ|‹Z£MµZ‡ÃZ»€Æ»YįµZˆ»YÖ]MµZ‡d¨³ Ã|̇d^iÄ]Œ¯t˜‡{‰Z]€f»ָ̻¶^«Á ŠÌ]Ä·Z‡c|»|À¸]–‡Âf»Z]ĈËZ¬»{{|Ÿ¾ËYį |Å{Ö»½ZŒ¿YŠËY‚§Y|{Y [M¾Ì»ZehÌuYÖ]ÂydÌ “ÁµZˆ»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ [M€aYְ˵Z‡{Á‚§Y,{Y{{ÂmÁŒ¯{¾Ë€Ì‹ d‡YÃ{Â]Œ¯{€ÌyYµZ//‡µÂ—{ZŵZ‡¾Ë€e ŠÅZ¯|{Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿‰Z]½Y‚Ì»µZ//ˆ»Y d‡YÄf‹Y{ YįՀ̴¼//ŒqÕZÅÖ³{Z»MZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYÕÁ Ã|‹ºÅY€§µZ‡ÕY|f]Y¶Ì//‡Y†aÄËÁÄ]Äf‹~³µZ‡ ÕY€]–¬§ºÅ[Ô̇cÄ]ÖfuZʼnZ]¾ËYµZ//ˆ»Y Äf‹~³µZ‡‚ÌWZa€yYÁYįÕZÅ[Ô̇ |‹Z]d¼ ¿Œ¯ ©€‹[ÂÀm,Ղ¯€»cÔ§¶Ì^«YŒ¯¦¸fz»•Z¬¿{ {Œ¯[€£Ĭ˜À»{µZ‡¶WYÁYÁµZ‡€yYÁYÁ Z]Ä¿Zfz^‹Âyd‡ÂÌaÂ«ÁÄ]½Zf‡ÂyÁ½Zf‡€·ÕZŽZf‡Y ÕYĜuÔ»¶]Z«cZˆy\m»,{Â]Ã|‹ºÅY€§įÖ¯Y|e |Œ¿ Â]‚»ÕZÅ[ÔÌ//‡Ä¿Zfz^‹Ây{Á‚§YµÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Z̈]ºÅÖ·Z»ÕZÅcZ//ˆyÁÄf//‹Y|¿Ö¿ZmcZˆy ¶^«ÕZŵZ‡€]Y€]lÀaÄf‹~³µZ‡d·Á{ d//‡YÃ{Â]º¯ ՁZ‡{YM,ZÅÄ¿Zy{Áև|ÀÆ»ÁÖ]Á€ËÓÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ» {Y{Y€«Á€Ì¿cYÁZÌfyY{¾ËY€ËZœ¿ÁÄ¿Zy{Á€f//ˆ] ÕZÅdÌ·Z §Á|‹¹Zn¿YÄÀÌ»¾ËY{Ö]ÂyZ̈]ÕZʼnÔe d‡Y¹Zn¿YµZu{ºÅÕYÃ{€fˆ³ Y€«Ä»Z¿€]ª]Z˜»Äf¨Å¾Ì¼ÅÄ^ÀŒnÀaÁd¨³Á€Ì¿€ËÁ YÖ°ËՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁZ]­€f//Œ»—Ä]Ä°ÀËY€] Y½ZfˆÌ‡Ĭ˜À»{֌°Å–ÕZÌ]MÕZÅs€—¾Ë€f³‚] {€Ì³Y€«ÕY{€]ÀÆ]{»½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y ¥Z f»€Ì£Á¥Z f»ÕZÅ[MÄ]ÃZ‹Y¾¼“Ä»Y{Y{ÕÁ Ä]į{Y{ÕZÅ[MY¿YÄ]ÃZ//‹Y¥Z f»Z¿ÕZÅ[M{Á‚§Y ¾Ë€Ì‹ {€¯µZvf‡YYZÆ¿M½YÂeÖ»Ö Ì^—€Ì£ÕZʼnÁ Z‡ÁdyZ‡Šz]{ÕY~³ÄËZ»€‡¶ËZ¼eÕ|{ŠÅZ¯ d§ZËŠËY‚§Y|{¾°ˆ»|Ì·ÂeÄÀ˂Š|Ì·ÂeŠÅZ¯¶°‹Ä]į½Z³|¿Z‡€]ZŒ§€ÌiZeµZu¾ËYZ] ÁÖ§€»ÕZ“Z¬eZ//Œ§Z],|Å{Ö»½ZŒ¿Y{Ây¾°//ˆ» ®¸»YZ]{Ä¿Y€³Y{‡ÕZÅdÌ·Z §ŠËY‚§YÁÕY~³ÄËZ»€‡ |»Zn¿YÖ»ZÅd¼Ì«¦ŸZ”»|‹Ä]į{‹Ö»ÃY€¼Å –¬§įÕYÄ//À˂ÅÕZmµZ//‡{|À˳Ö»½Z³|¿Z//‡ Áև|ÀÆ»¹Zœ¿,ÕY{€Æ‹¶j»½Z//‡cZ»|yÕZÅÃZ´f‡{ |Ì·ÂeÄÀ˂Å|ÀÀ¯Ö»d§ZË{½Z³|¿Z//‡YÖeZÌ·Z»ÕZÅ{ZÆ¿ ¢·Z^»¾ËYÄ] |Å{Ö»ŠËY‚§Y½Z»ÂeY‚ÅՀf»Y¾°ˆ» |ÌÀ¯ħZ“YY{‚¼f‡{ÁÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»,¾Ì»ÄÀ˂ŠÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»ÁcÓM¾ÅMd¼Ì«µZ‡¹Á{ļ̿{ {Ó§Äf‹~³µZ‡Ö¿ZËZaÃZ»{ZÆÀe d‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«|‹ €Å{½Z»Âe{Á|//uÄ]Á{Â]ÄmY»d¼Ì«|//‹Z] ÕZÅ|uYÁÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«{ZÅÄÀ˂žËY |̇¹€³Â¸Ì¯ |Å{Ö»½ZŒ¿Y{ÂyÃ|ÀËMµZ‡{ֿ°ˆ» dÌ]£€»\ˆu€]Ö¿Z¼fyZ//‡‘YŸ,µÂ»€§¾ËYª]Z˜» Ä]ÕZmµZ‡{ {‹Ö»¹ÔŸYÃ|¿Z‡Ä]ÁÄ^‡Zv»Ö¿Z°» Ĭ˜À»d¼Ì«ÕZÀ^»€]Z‡ÁdyZ‡‘YŸÄ^‡Zv»ÕZm €ÅÕY€]­Ô»Y®e®e¶//‡Za€ÅdÌ]£€»Äm{,ÕY ‘YŸÄ^//‡Zv»ÕZÀ^»Y½MՀ//]Z¯Z]\//‡ZÀf»®¸» d§€³|ÅYÂyY€«Ö¿Z¼fyZ‡ d¼Ì«€]ÃY¼ÅZ‡ÁdyZ‡Šz]{¶Ìy{ÕZÅĨ·Â» €ÌyYÕZÆ·Z‡{½Z³|¿Z‡Äf¨³Ä]ZÀ]Ád‡YY~³€ÌiZe¾°ˆ» ÕY~³ÄËZ»€‡d^£įÖËZmZeÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YZÅÄÀ˂žËY ¶^«ÕZÅÄÅ{¹Â‡®Ë{Á|uÄ]YZ‡ÁdyZ‡Šz]{ ÄÀ˂Å|‹YŠÌ]Y¾°ˆ»YZ]Är¿MÄf^·Y d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯ YÖ´ÀË|¬¿¹ÂnÅ|À¯Ö»Öf¼Ì«º—ÔeZq{dyZ‡ÕZÅ Ä]½MÕY~³€ÌiZeįd‡Y½YZ]Äf¨‡Á½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡ d‡Y­Ô»Y|Ì·ÂeŠz]Ö Ì^—¹ÂeYŠÌ]\eY€» ¾°ˆ»dyZ‡ÄÀ˂ŁY½Z»ÂeY‚ÅZe¾Ì´¿ZÌ»— €Æ‹Ö·Z¼‹ª—ZÀ»{Á|Å{Ö»ZfyY{ÂyÄ]Y½Y€Æe{ ½ZŒ¿ZÅ{ÁM€],|//‡Ö»½Z»Âe½Â̸̻{Á|uÄ]{|Ÿ¾ËY €]Y~³€ÌiZe¶»YŸYÖ°ËZ0 §€,‘YŸ|‹į|Å{Ö» Ĩ·Â»€´Ë{ÄÌuZ¿YZ‡ÁdyZ‡Ád‡Y®¸»ÖËZÆ¿d¼Ì« d‡YÃ|‹Õ|{Ze|‹Zq{‚Ì¿ZÅ …Z‡Y€]Ö¿Z¼fyZ‡‘YŸŠËY‚§YÃÂv¿,Äf//‹~³µZ//‡ į{Â]¾°//ˆ»Šz]¹Âeª]Z˜»­Ô»YÖeÔ»Z »‰Y \·Z«{Á¾ÌÌ eÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡{Ö¿Â̼̈¯–//‡Âe Ä^‡Zv»ÃÂv¿Â¿¾ËY |‹Ö»€//ŒfÀ»­Ô»YºË¬eÄq€f§{ Äf‹~³µZ‡{Z]|ÀqÄ^‡Zv»µÂ»€§į|‹¾ËYÄ]€nÀ» |À¯€Ì̤e ÖeZ^‡Zv»ÄËZaÕZmµZ‡{ՀƋdˀË|»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡YÃ{€¯¦Ë€ eZ‡ÁdyZ//‡‘YŸÕY€]Õ|Ë|m ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad com ,¾°//ˆ»|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂ÅÕ|//{{Á|uŠ//ËY‚§Y ŽzŒ»Õ{Á|uZeYÕZmµZ‡{YZ]¾ËYY|¿Yº//Œq Z],|¿Y~´¿€ÌiZe¾°ˆ»YZ]€]\Ì«ÕZÅYZ]€³YÁ|À¯Ö» |{Y€eÓZ]|‹Ö§€»½Z̓Z¬f»¾ÌËZa½YÂeÄ]ÄmÂe |‡Ö»€œ¿Ä]|Ì ]ÕZmµZ‡{¾°ˆ»d¼Ì« ,¾Ì»d¼Ì«YºŸYZ‡ÁdyZ‡ÕZÅÄÀ˂Å,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] µZ‡Ä]d^ˆ¿{‚¼f‡{ÁcZÌ·Z»,Ö¿Z¼fyZ‡‘YŸ,t·Z» d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{{Á|u¾Ì´¿ZÌ»—Ä]Äf‹~³ Ä¿YÁ€aÁ|ÄÀ˂ÅÕZÅħ€ e½Y€Æe{ՀÆ//‹dˀË|» d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y|{ZeµÂ¼Œ»YÖ¿Z¼fyZ‡ Ä]µZ‡{Ö¿Z¼fyZ‡‘YŸÄ]•Â]€»ÄÀ˂ÅÄ°ÀËYZ] {Y{€^y¾Ì»dˆŒ¿Á€§cZ ·Z˜»Z£MYՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌË {‹Ö»ՁZ‡¹ÁZ¬»ÖÅZ³{Á€§€Æ‹ÕZŽZ¼fyZ‡ {Z°ÀËYÄ¿Zfz^‹ÂyįºÌ‹Z]Äf//‹Y{ùZ»YÖÅZ³{Á€§ d‡YÃ|‹ÕY~´f‡ŻÄ»Z¿ºÅZ¨e\·Z« Y¾ÌÀr¼ÅՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌË €Æ‹{|Ë|m¶ˆ¿Z´¿[Zf‹ÃZ´f‡{®ËY€¬f‡YÁ\¿ Ä]Äf‹~³µZ‡d¨³Á{Y{€^yÃÖÀ̼y¹Z»YÖÅZ³{Á€§ ¶ˆ¿Z´¿[Zf‹ÃZ´f‡{®Ë,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÂf‡{ |‹\¿Ã¹Z»YÃZ³{Á€§{|Ë|m ÁÖÅZ³{Á€§ėÂv»įÖfÌ//‡ZˆuÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ Y̫֬{cZŸÔ—YºÌ¿YÂeÖ»,{Y{ÃZ³{Á€§ÕZŽZ¼fyZ//‡ ÁºÌ‹Z]Äf//‹Y{ÖÅZ³{Á€§Ĭ˜À»ÕZ´¿Á€·dÌ “ÁY €Æ‹d¯€‹ÁcZ¬Ì¬ve‚¯€»ZÌfyY{¾ËÔ¿M½McZŸÔ—Y {€Ì³Ö»Y€«ÖÅZ³{Á€§ cZ ·Z˜»¹Zn¿YY‚¯€»Z¯Âf‡{{ÁºÆ»ÕZÅÃÁ€a€´Ë{ ¹Z»YÃZ³{Á€§ėÂv»{¾Ì»dˆŒ¿Á€§Â“»և€]Á Ä]ÄmÂeZ]dˆŒ¿Á€§cZ ·Z˜»{Y{t̓ÂeÁ{€¼‹€]à d‡Y¹Zn¿YµZu{{Y{{ÂmÁįÖḟZˆu YÕ{Y| eՁZ//‡¹ÁZ¬»Â“»,Ã{YÖq€°//‹Äf¨³Ä] Yįd//‡YÕ{Y»€´Ë{Y¹Z»YÃZ³{Á€§ÕZŽZ¼fyZ//‡ µZu{½MÕZÅ{Y{Y€«į{Â//‹Ö»Հ̴Ìa‚¯€»ÕÂ//‡ d‡Y{Z¬ ¿Y ¹ÁZ¬»ÁÖ]ZˁY,|Ë|mµZ//‡{d//‡Y|Ì»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ¹Zn¿Y€‡Ä]Y¹Z»YÃZ³{Á€§ÕZŽZ¼fyZ‡YÕ{Y| eՁZ‡ cZŸÂ“»{Ã{€fˆ³¶°‹Ä]Zed‡Y€œ¿{ ºÌ¿Z//‡€] €Æ//‹d¯€//‹Z]Ö°Ë{‚¿ÕZ°¼Å,ÃZ³{Á€§Z]–^e€»ÖÀ§ ՁZ‡ÁÃÁ€aÄf//‹~³µZ‡|‹ÁM{ZËÃ{YÖq€°//‹ į|//‹¹Zn¿YùZ»YÃZ³{Á€§{ÖÅZ³{Á€§ÕZ//ÅÄËÁ ՁZ//‡ÁÕY|Æ´¿dˀË|»Â//œÀ»Ä]Õ|//̨»ÃÁ€a ½YÂeÖ»ÃÁ€a¾ËY¹Z//n¿YZ] {ÁÖ»Z¼//‹Ä]ZÅÃZ³{Á€§ ÖÅZ³{Á€§€Ì//ˆ»ÕZÅÄËÁՁZ//‡ÁÕY€]įYÖ ]ZÀ» {Y{ŠÅZ¯c|»Y{{Y|]ZËÖ»ZfyY ֌z]ÖÀf]ՁZ‡ÁYÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÃÁ€a€´Ë{YÕÁ cZœ¿{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸÃZ³{Á€§Ö//‡€f‡{ÕZÅÃYY ÕZÅÃYYÖ//Œz]ÖÀf]ՁZ//‡ÁÃÁ€a¹Zn¿Y€]Ö//·ZŸ Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Y¹Z»YÃZ³{Á€§Ä]Ö//‡€f‡{ Ã{Â]Ö¬§Â»ÃÁ€a,ÃÁ€a¾ËYÁd‹Y{Ã|Ɵ€]ՁZ‡€Æ‹ YՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌË d//‡Y Z£MYՁZ//‡€Æ‹Á¾°//ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌË Ã¹Z»YÖÅZ³{Á€§ėÂv»{¾Ì»dˆŒ¿Á€§cZ ·Z˜» {Y{€^y ÃYcYÁՀ^yÃZ´ËZaZ]´f¨³{Ã{YÖq€°‹|¼v» ‚¯€»½MÕÁŠÌaÕZÅdÌ·Z §YÖ//Œz]ՁZ‡€Æ‹Á YÄ¿ZzeYÁÕZÅğ¼n»€Ë€//´Ë{Z]įÖ¼ÅZ¨e{Y ¹Zn¿Yd‡{{ùZ»YÖÅZ³{Á€§€Æ//‹d¯€//‹ĸ¼m {€¼‹€],{Y{ d¨³ՁZ//‡€Æ‹Á¾°//ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌË €Æ//‹d¯€//‹Z]YÖ¯€f//Œ»ÕZÅÕZ°¼ÅÄ//ŸÂ¼n» įºËY{Ä»Z¿€]{|Ë|mµZ//‡ÕY€]ùZ»YÖÅZ³{Á€§ d‡ZÅÃZ³{Á€§{ÖeZ ·Z˜»ÕZÅÄ»Z¿€]¶»Z‹ZÆ¿MY֌z] ½YZ]Äf¨‡Y†Ë{€a¹YÁ{‡ŠËY‚§YÁÄ¿YZË|{Հ̳†aZ] {Â^¿†Ë{€a¾°ˆ»ÕZŽZ˜¸‡¹Z¯Ä]įÕYÄ]» ÁÄÌ·ÁY½Z̓Z¬f»ÖÀ Ë {Â]|ÅYÂz¿Ã|‹|¬ À»{Y{€yÕY|f]YY¶^«įÖËZÅÄ»Z¿d·Z¯Á ½Â̸̻®Ëº«½Z¼ÅZ]|¿{Â]Ã{€¯Ä»Z¿d·Z¯ÁºÌœÀeÄ]¹Y|«Y{Y{€yÕY|f]YYY¶^«įÖ¿Zˆ¯ |ÀÅ{¹Zn¿YY{Ây‰Á€§Á|ˀy|À¿YÂeÖ»½Z»Âe {-d§€³|ÀÅYÂyÀÆ]Ä¿YZË|{Y½Z¯Z¼¯½ÓÓ{|Å{Ö»½ZŒ¿dËY|Åd^v¾ËY {ZÅ|uYÁd¼Ì« |¿YÃ{\ÌmÄ]†Ë{€a¾°ˆ»YZ]cZ]ZÆf·YYÖ¿Ô¯ÕZÅ{‡įÖ·Zu Õ{Y–¬§½ÓÓ{ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{{Á|uÄf‹~³µZ‡ {Á|u֗†Ë{€a ÕZŸ{Y€]ZÀ]-|¿YÃ{Y{ŠËY‚§Y|{ZeYZÅd¼Ì«‰Â»Zy¡Y€q—Ä]½ÂÀ¯ZeÄf‹~³ÃZ» Zf‡YÂy½ÓÂXˆ»Z]…Z¼e{Ö «YÁ½Z̓Z¬f»Öy€],†Ë{€a½Y€¼Ÿd¯€‹½ZÀ¯Z¯YÖ°Ë |¿YÃ|‹|{–¬§Ä¿Á½ÓÓ{Ä]ÕYÄ¿YZËÕZÅ®¼¯Ö»Z¼e½|‹Äf‹Y{€] |¿YÃ{€¯ÕY|ˀyÁ{Ây€]¢·Z]‰€ˆ¼ÅÁÁ{Ây½Z˜¸‡|̇€^yÄ^À‹ćÁ ÕZŽZ˜¸‡Z]|̇€a|ËZ]µZu d‡YÃ{¾»Y{Á{ÂyYZ][ZÆf·YÄ]ZÅdÌ·Z §¶Ì^«¾ËYį .{‹Ö»Õ{Ây€]Äq†Ë{€a{¾°ˆ» |uYÁZe½ÓÓ{d//‡{{ÕZÅ|uYÁ{Y| e†Ë{€a½Y€¼Ÿ¶»ZŸ€Ë|»¹ÔŸYª^— ֿ°ˆ»|uYÁÖfuÁ†Ë{€a{{Y€§Y֔ ]{‹Ö»½YÂÀŸ€´Ë{Õ‡Y d‡Y dŒa0ÓZ¼fuYÁ|À]¯Ö»†Ë{€a¾°ˆ»Ö¿Y€³¶^—€]Z0 ¼WY{įÕ{Y€§Y{Y| e¾ËY€]ZÀ]-|¿Y{ |‹Z]{Zˁ|ËZ^¿|¿YÃ|‹½ZÆÀa€ÌyYcZ“Y€fŸY ½ÓÓ{,½Y€°fv»-|ÀfˆÅduYZ¿½Y€¼Ÿd¯€‹€ÌyYºÌ¼eYÃÁ€³ć,dËY|ÅÄf¨³Ä]ZÀ] †Ë{€a{€Æ»¾°ˆ»d§€ŒÌaYdËY|ÅÕZŸ{Y€]ZÀ]į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯½Z“€¤» ½Z“€¤»Á ,{‹Ö»¹Zn¿Y¾Ì»ՁZ‡Ã{Z»MÕY€]įÖËZÅÄÀ˂ņË{€aÖ§Y€³ÂaÂeÄ]ÄmÂeZ] |ÀfuYZ¿ Ä°Ì·Zu{-d‡Y½Z»Âe½Â̸̻Ze†Ë{€a{ֿ°ˆ»|uYÁ€ÅZ‡ÁdyZ‡ÄÀ˂Š½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]Ä]Z§{Á½Z»Âe½Â̸̻{Á|uÄ]Z§{ZÅ|uYÁ֔ ] ÕÓZ]{‡¶Ì·{Ä],½ÓÓ{Ä]Öf·Á{ÕZÅÄ¿YZËŠÅZ¯{ÂmÁZ]|Å{Ö»½ZŒ¿¾ËY d‡YÃ|̇ Ö«Z]½Y€³Y{‡Ĕ^«{€Æ‹¾ËY¾°//ˆ»YZ]ÓZ¼fuY,†Ë{€a{½Z¼eZaM‰Á€§Á|ˀy |¿Z»|ÅYÂy ½Y€¼Ÿ¶»ZŸ€Ë|»d^v¾ËY-"|¿YÃ|ˀyֿ°//ˆ»|uYÁZÅ|†Ë{€a{{Y€§Y֔ ]" {Y{€yÕY|f]YYįZÅ|uYÁd¼Ì«Ö¿Z»Âe½Â̸̻{Á|uŠËY‚§Y|˳Ö»įd‡Y†Ë{€a Ö¿Y€³¶^—€]ºWY{įd‡YÕ|uYÁZe½Z^uZ¶»Z//‹Z0 §€{Â//‹Ö»µZ¼ŸY {€]¹Z¿†Ë{€a¾°ˆ»ÕZŽZ˜¸‡½YÂÀŸÄ]ZÆ¿MY½YÂeÖ»ÓZuįÖ¿ÓÓ{-|À]¯Ö» µZ¬f¿YÁ¶¬¿{€¯¹ÔŸY€ÌyYÕZŁÁ{†Ë{€a|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻¶»Z‹{‹Ö»¹Zn¿YÃZ»{Y{€yµÁYYį€Æ»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁ į½ÓÓ{Z]ĸ]Z¬»dÆm{Z0 §€¥|žËYÄf¨³†Ë{€a½Y€¼Ÿ¶»ZŸ€Ë|» {Â]|ÅYÂyd¼Ì« {Â]|ÅYÂz¿Ö «YÁ½Z̓Z¬f»¶»Z‹ÁÃ|‹¹Zn¿Y|¿€]Ö»ÓZ]YZÅd¼Ì«Z0 ^e€» €Ì´¸§Z£ÃZ^°ËÄ]†Ë{€a¾°ˆ»YZ]½Y€³Y{‡Á½ÓÓ{ÃZ»dŒÆ^Ë{YÄ^À‹Á{Á dyY{€a½YZ]Äf¨//‡Ä]½ÓYZeįYÕYÄ¿YZË|{d§€³ºÌ¼ed·Á{Y€Ë-|¿|//‹ |Å{ŠËY‚§Y|{Ä]|{YYZÆ¿M¹YÁ{‡¾ÌÀr¼ÅÁ|À¯d§ZË{ZÆ¿MYYÃ|‹Ö» -Ã|»ZÌ¿‰Ây†Ë{€a¾°ˆ»YZ]{½YZ]…Â]Á½YZ]Äf¨‡©Y~»Ä]½Y|ÀqºÌ¼e¾ËY €Æ»¾°ˆ»ÕY‚³Z¯Ä]YÕZ̈]cZ mY€»Äf‹~³ÁÁ{֗{‹Ö»Äf¨³įÖËZmZe ½ZÆÀaÖ «YÁ½Z̓Z¬f»€‡dŒaY{ÂyºÅ0Ó¼ »{Y€§Y¾ËYÃ{Y{½ZŒ¿Ä]€ne |¿YÄf‹Y{†Ë{€a €ÌyYºÌ¼eYZ0 e|¼Ÿ,†Ë{€a½Y€¼Ÿ¶»ZŸ€Ë|»dËY|ÅÄf¨³ª^—Äf^·YįÖ¿Z̓Z¬f»-|ÀÀ¯Ö» |ÀfˆÅ{ÂÀŒy |À‹Z^¿½Y€´¿Ö§€»½Z̓Z¬f» d·Á{d¨³€ÌyYÄ]»t̓Âe{†Ë{€a½Y€¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,dËY|ÅÕ|Æ»|Ì//‡ †Ë{€a{ֿ°ˆ»|uYÁ€Å¶Ì¼°eÕY€]Ä¿YZ˽Z»Âe½Â̸̻–‡Âf»—Ä]½ÂÀ¯Ze µZu¾ËYZ] |¿YÃ{€¯Ã{Z¨f//‡Y|{d¼Ì«½YY¹YÁYZÅ|uYÁÖ»Z¼eÁÃ{€¯Ö»dyY{€a ÕY{{Âyd¿Â°‡Yd‡Y‰Á€§Á|ˀyZ§€½Z//‹Z¯į½Z°·Z»YÖÆmÂe¶]Z«{Y| e Ä]d·Á{įYÕYÄ¿YZË|{ÕZmÃZ»{Y{€yÕY|f]YYºÌf§€³ºÌ¼e¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯Ö» ZÆ¿M¹YÁ{‡ÁºËY{Ö»€]‚Ì¿YZÆ¿M¹YÁÄ¿YZË ºÌÀ¯d§ZË{ZÆ¿MYY|À¯Ö»dyY{€aÃÁ€³¾ËY ¶»Z‹Z0 »Á{ dˆÌ¿µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀ˂Å,d¼Ì«€ÌyYŠËY‚§Y0ÓÁY{Á‚§YÕÁ |‡Ö»|{Ä] |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» ©Z¨eY |‹¹ÔŸY½Y€Æe©ZeYÖ¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯dˆŒ¿¾ÌÅ{‚¿Z‹Á¾Ì¼Å{‚¿Za{ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com Á|ÀfˆÌ¿Y~³d¼Ì«½Z¿MY®ËpÌÅį{Y{{ÂmÁŒ¯{ |ÀfˆÅ€Ë~ad¼Ì«Z»Â¼Ÿ Á€]{ºÆ»¶»ZŸYd À¾ËY{ZÅd·Á{cÔyY|»ÕÁ cY|Ì·Âe‰YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€¯½YÂÀŸŠz]¾ËYcÔ°Œ» {Á‚§Y,d‡YÓ{{Z̸̻{Á|u,Â//Œ¯{d À¾ËY ¶” »ÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÄ¿YÁ€aÁ|{Ö¼œ¿Ö]ÁÖ¿Z»Zˆ]Z¿ ÄÅ{ZÆqµÂ—{įÕ—Ä]d‡Yd À¾ËYY{Ä//ŒË {ZÂn»,Œ¯ZÌ¿{»ḑ€›€]Y€]Á{YŠÌ],Äf‹~³ d‡YÃ|‹ Y€f¼¯Â//Œ¯ÕY{¡€»d ÀÃ{Z],Ö£Z§Äf¨³Ä//] Yd À¾ËY{Ö//Å{Z]d§Y¶//Ì·{ÕÁÁd//‡Y|{ dˆ¿Y{YZ]Á|Ì·Âe{d·Á{Õ‡YÕÂf‡{ÕZÅd·Zy{ Ã|‹½MÄ]€nÀ»,d À¾ËY{ZÅd·Á{cÔyY|»{Á‚§YÕÁ ½Z»Âe{Z̸̻Ä¿ÓZ‡{Z»¡€»ÁÖf‹Â³¡€»Šz]į |‹Z]Äf‹Y{€“ ,Ä»Y{Y{½Y€ËYÖf//‹Â³½YY{¡€»ÄË{ZveYÀË|»cZÌÅ”Ÿ ¾ËY{µZ §֏yŠ//z]Z]d·Á{Հ°§ºÅÁ¶//»Z e {Á‚§YÁd//ˆ¿Y{cÔ°//Œ»ž§{Õ|m¶»ZŸYd À |ÀÅ{ÁZmYįd‡Y¾ËYŠz]¾ËYÕZŶ°ŒeÕ|mÄf‡YÂy Ád·Á{Հ̳ºÌ¼ecZˆ¸m{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ |‹Z]Äf‹Y{Ä¿ÓZ §”uՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ Á‚mÂÀÅÂ//Œ¯ÕY{¡€»d À{Á‚§YµZu¾ÌŸ{ÕÁ ¾Ì¼Å{Ö£Z§ d‡YÄf§€´¿Y€«Z¿Á€¯YÃ|Ë{\̇MžËZÀ ®¼¯,µZ//‡®Ëc|»Ä]¶«Y|uZÅÖÅ|]µZƼf//‡Y,Ę]Y ¾ËYļÌ]ªuµZƼf‡Y,Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ´ÀË|¬¿¾Ì»ZeÄ] Z¿Á€¯YÂ^ŸÕZÅZ°ÅYYYw€¿ՁZ‡½Zˆ°ËÁd À {€¯½YÂÀŸd À¾ËY{ ZÅÃ{ZÆ¿žËÂe¹Zœ¿¦ “ Y~³ºze¡€»Հ‡Y€‡½Â¿Z¯¶¯€Ì]{,Š¯Ô—{Y€§|Ì//‡ ÕZÅ|uYÁÕZaŠÌacԔ »YÖ°Ë,dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿½Y€ËY ½YÂÀŸZÅÃ{ZÆ¿\//‡ZÀ»žËÂe¹Zœ¿{Â^¿YŠz]¾ËYÕ|Ì·Âe ¾ËY֏yŠ//z]½Z³|ÀËZ¼¿”uZf//‡YÂyÁ{€¯ ¾ËY{cY{ZÁ|Ì·Âe,|Å{ŽÌz//Œed·Á{į½Y‚Ì»€Å |À¯Ö»Äf°Ë{d·Á{‚Ì¿YZÅd¼Ì«Á{‹{ZnËY|ËZ]d À Œ¯{Y{¡€»Y‚Å€“ZuµZu{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Õ{Zf«Y|//‹ÃZ³pÌÅd À¾ËY{Á‚§Y,Ã|Ì//‡d^iÄ] Ä]½ZÀr¼ÅÄ°¿M€]ÃÁÔ//ŸŠz]¾ËY½ZÀˀ§MZ¯ÁÄf//‹Y|¿ ‚Ì¿Ö^‡ZÀ»Ö·Z»€ËZy}|¿YÄfˆ¿YÂf¿Ä°¸]|¿Y{ÖÅ|]ZÅ®¿Z] Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ€j¯Y,Ö¿ZƨYֻ »Äf¨³Ä] |À‹Z]Äf‹Y{ |¿Y{|Ì·Âe|{ Y€f¼¯Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d À Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ä»Y{Y{½Y€Æe©ZeY½Z³|//ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ Á¡€»ÁÂ//uÕZŶ°//ŒeįÖ»Y|«YZÆÀe€“ZuµZ//u{ Ád‡Yd·Á{Ä]€¯~e,|ÀÅ{¹Zn¿Y|À¿YÂeÖ»Œ¯¡€»ºze Ä]ՀfŒÌ]d«{{ÂycZ¼Ì¼e{Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{Ä°ÀËY …Á€ËÁÂ̋Ä]ÄmÂeZ]€“ZuµZu{d¨³,|ÀÅ{k€y ¾Ì»Ze{µZ//ˆ»Y¹Á{ļ̿{d//‡Y¾°¼»,½ZÆm{Z¿Á€¯ Õ|mcÔ°Œ»Z]Â//Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d ÀÕZÅÃ{ZÆ¿ µZ‡dˆz¿ÄÅZ»Š‹{įd‡Y€fÆ]ÁºËÂ//‹ÁÄ]Á {€Ì³cZÅÃ{ZÆ¿¾ËYcY{YÁÕY€]¹ÓcZ»Y|«YÕZm {ՁZ‡|¿€]€]dˆŒ¿¾ËY{¾ÌÀr¼ÅÖ¿ZƨYֻ » ,ÕÁÄf¨³Ä]įY€q{€¯|̯ZeŒ¯¡€»ºzeÁ¡€»d À Ä]‚Ì¿YcY{Z,¶yY{YZ]ºÌœÀe€]ÃÁԟ|À¿YÂeÖ»ZÅ|¿€] |À¿Z‡¹Zn¿Y€‡Ä]Ö]Ây |̯ZeÁY€°eZ]‚Ì¿½ÂÌ//ˆÌ¼¯¾ËYºÅ{€¿Z‹d//ˆŒ¿{ÁY {€¯tˀe,µÁYĈ¸m{Ã|‹s€˜»ÕZÅÖ¿Y€´¿€]ÃZ]Á{ Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d ÀՀ³Õ|eÕY~³YÁ½Z°»Yį ¾ËYY,{Y|¿{ÂmÁÁÂu¾ËY֏yŠz]ÁZŶ°ŒeÄ] ÕY€]d·Á{ՁZ‡|ŸZ¬f»ÕÁY{Ây‰ÔeZŶ°//ŒeÁ |¿€Ì³Z¯Ä]d‡{cZ¼Ì¼e}ZzeY ÕY{¡€»d ÀÖ¿Z»Âe{Z̸̻Ä¿ÓZ‡€“ Öf‹Â³½YY{¡€»ÄË{ZveYÀË|»cZÌÅ”Ÿ,Ö£Z§Ö¸ »Ô£ {ÂmÁÄ],֐zedˆŒ¿Á{¾ËY֗Ö¿ZÀz‡{‚Ì¿½Y€ËY {Á|ud¨³Á{€¯ÃZ‹Yd À¾ËY{ÕZfyZ‡cÔ°Œ» Y~³ºzeÁÖf‹Â³¡€»d À{¦¸fz»Y{€]ÀÆ]Y‚Å ½ÂÌ//ˆÌ¼¯{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕ{Zf«Y½ÓZ § ,ÖaZÌadˆŒ¿Á{֗½Y€Æe©ZeYÖ¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZŒ¯ ¡€»ºzeÁ¡€»d ÀÕÁŠÌaÃ|¿Y{Z]ž¿Y»ÁZÅŠ·Zq |¿{Y{Y€«և€]{»YŒ¯ ¾Ì¼Å{‚¿Za{Y|f]YÂ//“»¾ËY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] hv]Ä],|‹Y‚³€]¾ËÔ¿McÄ]į½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ĉ¸m ½Y€Ë|»ÁÕY{¡€»d ÀÕZŶ°Œe½Z^uZÁ|‹Äf‹Y~³ Ã|ÀËMY{ÂyÕZÅÖ¿Y€´¿½ZÌ]Ä]Šz]¾ËYÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ ‚Ì¿ÖËZÅZ°ÅYÄ//¯Ö·Zu{-|ÀfyY{€ad// À¾ËYºÆ^» |¿{€¯s€˜»Šz]¾ËYÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁcZÌuÄ»Y{YÕY€] Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{¡€»ºzeÁ¡€»d ÀÃ|ÀÀ¯½Y€´¿dÌ “Á Ä]€nÀ»Šz]¾ËYcÔ°Œ»Ä]Õ§Ö³|Ì//‡d̼ÅYÁ Ä]Z]¾ËYį½Â̼̈¯¾ËYdˆŒ¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹{Ze|‹½M Õ{Zf«Y½ÓZ §Õ³Ád ¨³,|//‹Y‚³€]Õ”uc |]ZËÄ»Y{YZ¯ÃZqÄ]Ö]ZÌf‡{ZeÂ“»¾ËY½Â»Y€Ìa d À¾ËYÕZŶ°ŒeÖy€]ÕZ‡Q,ÖËZ¼Å{€³Á{¾ËY֗ d·Á{cÔyY|»,Õ|Ì·ÂeÃZ´À]Á|¿€]¾Ë|Àq½Z^uZ‚Ì¿Á YÖ°ËYd À¾ËY{Äf‹~³ÄÅ{ZÆqº¯d‡{µÂ—{ {Zf«YYŠz]¾ËYÕZÅÖ¿Z»Zˆ]Z¿ÁZÅÕZf§€³Á€]¶»YŸ ½ÁZ »,dˆŒ¿¾ËY{µZu¾ËYZ] |Àf//ˆ¿Y{Œ¯Õ|Ì·Âe ,ÖeZv̓Âe{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖ¸Ë|^ežËZÀÄ ‡Âe Y֋Z¿YÂ//Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d ÀÖ¿ÂÀ¯cԔ » ÕZfyZ‡cÔ°Œ»{ÂmÁÁd//ˆ¿Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ ÕÁºŸÄ]Á{| f»ÕZŶ°//Œe”uÄ]Yd À¾ËY{ ¾ÌÀr¼ÅÕÁ {À³,€´Ë|°ËZ]‚Ìf‡{Z” ]Á²ÀÅZ¼ÅZ¿ ÕZ³|¿Z»dÆm{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁª§Â»Z¿‰ÔeY Á¡€»d ÀZÌ¿{»ÕZÅÃ{ZÆ¿ÕY€]Öf·Á{YŽÌze d¨³¾z‡¡€»ºze Õ{Zf«Y|‹YŒ¯¡€»d ÀÖ³À Æ]Ö] Ö¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZŒ¯½Â̼̈¯dˆŒ¿¾Ì¼Å{‚¿Za{ ՁÁZŒ¯½ÂÌ//ˆÌ¼¯…ZÀ//‹Z¯ªÌ§Âeļ—Z§,½Y€Æe©ZeY ÕZÅŠ·Zq,Ö//‹Y‚³{½Y€//Æe©ZeYÖ//¸Ë|^ež//ËZÀÁ ÕZÅZ°ÅYÁtˀŒeYÂ//Œ¯ÕY{¡€»d ÀÕÁŠÌa YŠz]¾ËYcÔ°//Œ»Yd§½Á€]ÕY€]֏yŠz] {€¯½ZÌ] ½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿Ö¿ZƨYֻ »Õ|Æ»,Ä//»Y{Y{ YÄ°ÀËY½Z//Ì]Z],½Y€Æe©ZeYÖ//¸Ë|^ežËZÀÁՁÁZ//Œ¯ {d·Zy{Ä]¹‚¸»Y{ÂyZÅd·Á{,½ÂÀ¯Z//e[Ô¬¿YÕY|f]Y ÁÄfˆ¿Y{Â//Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d À{ZÅՀ̳ºÌ¼e ZÌfyY{Á‚§Y,d‡YÃ|Œ¿Ã{Y{ZÆ]Šz]¾ËYÕZŶ°//ŒeÄ] ÄmÂe{»Ö¿Z»ZeÃY¼Åd À¾ËYÕZŶ°Œe{€°¸¼Ÿ |À‹Z]Ã{€¯d¯€ud·Á{ž§ZÀ»ÕZf‡Y{ZŶ°ŒeįÃ{Â] Á¡€»d ÀZ]–^e€»ÕZž¼n¿YÁZÅÄË{ZveYįÖ·Zu{ Ä]Á|¿YÃ|‹¶Ë|^ed·Á{Y‚³Z¯Ä]Ô¼Ÿ,Â//Œ¯¡€»ºze |̇|{ Ä]µZ‡{|Ì·Âe¹Âe ½Zfˆ»{|Ì·Âe¹Âe{Z¼n¿Y dyY{€aY½Z‹ÄÌ·ÁY{Y»µÂaį|¿ÁMÖ»ZŒ§Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ « dˆÌ¿¾°¼»Z¯Ä»Y{YÔ¼Ÿ–ËY€‹¾ËY{ÁºÌÀ¯ Z¿Á€¯½Y€v]Y֋Z¿Õ{Zf«YcÔ°//Œ»½Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ] ¶¸ eÁ€ÌyPe»,«¾//Ì»PeÀÌn¿{µÔ//fyY»dÆmÄ//‡Y Ö¿ZÀ̼—YZ¿¶Ì·{Ä]|ˀy{Õ|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹Á½Z³|ÀÀ¯¥€» Ä]cӐv»ºÌ¬f//ˆ»ē€Ÿ{µÔfyY»Á«Ã|ÀËMdÌ “ÁY Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ«Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿cÔ°Œ»¶Ì·{ ºÅ†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» d//‡YÃ{€¯ÁÄ]ÁŠ·ZqZ]Y ZŽMZ]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁįÖËZŽY€v]Ä]ÃZ‹YZ]֋Y‚³{ d ÀÁÂu€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ»d//‡YÄf‹Â¿-|¿YÃ|‹ÁÄ]Á ÕZÅ|uYÁ̸֨°eÔ]»Ö¸YŠ·ZqZÆq½YÂeÖ»Œ¯Õ|Ì·Âe cÔ°//Œ»»,«Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÃ{Zf§Y\¬Ÿ½ÂË{»,«Õ|Ì·Âe ÕZ¯€‹–‡ÂecY{ÁY€»¹Zn¿YÄ]¶ËZ¼e¹|Ÿ»Á«s€—ÕZÅd¯€‹ Ö¨À»­Â‹,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]¾ÌÀr¼Å |À¯{ZnËYY«ÕZne ­Â‹ÁÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Pe{Š·Zq{ZnËY\·Z«{ē€Ÿd¼‡ žËZÀ{{¯Ä]€nÀ»Z“Z¬e{ŠÅZ¯cÄ]Z“Z¬eÖ¨À» ®q¯Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ¶»Z‹ZÆÀecÔ°Œ»¾ËYÄf^·Y« {‹Ö» ©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌudˆŒ¿½Zˀm{ÁÄf‹~³Á {‹Ö¼¿ ½YÂÀŸÄ]ÕZmµZ‡ÕY~³¹Z¿Ä]ÃZ//‹YZ]ÖeÂÅÓ|¼v»½Y€Æe ÕY€n»YYŽÌze¹|Ÿ¶Ì·{Ä]d¨³«|Ì·ÂeŠÆm»µZ‡ Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ€“ZuµZu{,Äf‹~³ÃZ»Á{֗Ղ¯€»®¿Z] ÕZÅ|uYÁYÕZ̈] |ÀfˆÅÄmY»ÄÌ·ÁY{Y»{Â^¼¯Z]c|‹Ä] ¹ÔŸY,Z¯ÕÁ€Ì¿YŠÌ]ÕYY{ÕZÅÄ¿ZyZ¯ÖfuÕ|Ì·Âe |ÅYÂy¹Z¼eYÄ]Ã|ÀËMÃZ»®ËZeZŽMÄÌ·ÁY{Y»ÀÌy}į|¿YÃ{€¯ « |ÀfˆÅÄmY»¶»Z¯ָ̘ e€˜yZ]Á|̇ Ä]cӐv»ºÌ¬f//ˆ»ē€Ÿ{µÔfyY»Á«Ã|ÀËMdÌ “ÁY Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ«Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿cÔ°Œ»¶Ì·{ d‡YÃ{€¯ÁÄ]ÁŠ·ZqZ]Y –ËY€‹{YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁZ¿Á€¯YÖ//‹Z¿Õ{Zf«Yį‹ YÕZÌ//ˆ]d//‡YÄf¨Å|ÀqÄ°ÀËY{ÂmÁZ]ÁÃ{Y{Y€«Öfz//‡ ½ZŒËZÅdÌ·Z §ÃZ]Á{®q¯ÕZÅ|uYÁÂyÄ]ZÅÕ|Ì·Âe |ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYZ¯Á\ˆ¯½Z^uZ€f//ŒÌ]Z»Y|¿YÃ{€¯Á€//‹Y Z̈]½ZŒËY€]€Ìˆ»Ä»Y{YÁ|¿YÃ|//‹ÄmY»Õ|mÕZÅŠ·ZqZ] ÕY|f]YYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]…Z^·½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÖ°Ë d‡Ydz‡ Ã{ÂydŒ³€]ZÅY{ÁZ¤»YÁYÖf§ZË{®qÄ//‡½ÂÀ¯Ze|̟ 0 YÁdˆÌ¿YZ]{Ö´ÀË|¬¿»|˳Ö»,d//‡Y ÕY€]ՀfŒ»Ô į|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYºWY{ZÅÁZ¤»¾Ì¼ÅÕY€]{Y|¿{ÂmÁZ»cY|Ì·Âe ¢¸^»Ä]¾»{ÂyÕZÅ®qYZećÄf‹~³ÃZ»Á{{ |¿Y|¿µÂa Ã{ÂydŒ³€]¹YÄf§€³ZÅÃZ´‹Á€§Yį½Z»Âe½Â̸̻Á, ÁZ]|ËZ‹ |¿Y|¿µÂaį|À˳Ö»ºÅZÅ֋Á€§Âf¿Z»½Z^uZÁ ¶ËÂveÁYÄ]€Æ»įÖËZÅÓZ¯ÕY€]įZÅY{ÁZ¤»YÖ°Ë|//ÌÀ°¿ Š°qįÓZu{Â]Ã{Y{YÄf//‹~³|À¨//‡Y€yM®q¹{Â]Ã{Y{ k€]®q®ËZeÁZÌ]YÖ¸^«®q|˳Ö»Ã{Âyd//Œ³€] ®Ë{Á|uYŠ·ÂaÁ¹YÃ{Y{¶^«µZ‡Y†ÀmÖÀ Ë-ºÅ|]ÂeÄ] « ºÀ¯d§ZË{| ]µZ‡ cÔ°//Œ»Ä]ÃZ//‹YZ]ºÅŠ¨¯Õ|Ì·Âe|uYÁ®Ë\//uZ d//‡YÄy€q®ËYZ]»|˳Ö»ZÅ|uYÁÕY€]Ã|»MŠÌaÖ·Z» -{Y|¿ÖÀ »ºÅ|Ì·ÂeÁd//ˆÌ¿ºÅ‰Á€§|‹Z^¿Հf//Œ»€³Y ÕZÅ|uYÁÄ]Ö·ÂaÁ|¿YÄf‹Y|¿‰Á€§|À˳Ö»ºWY{½Z³|À‹Á€§ Ä]ZʼnÁ€§†Àm€´Ë{¥€—YÖ·Á|ÀÀ¯Ö¼¿dyY{€aÕ|Ì·Âe ʬ¿Ä]ʬ¿¹Âe¶Ë| e ¶¯Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¼Ì«ŽyZ‹cY€Ì̤e½Zf//ˆ»¶§{ Ä]‚Ì¿ʬ¿Ä]ʬ¿¹Âe¶^«µZ‡Ä]ZŒ»¶§Ä]d^ˆ¿Œ¯ |uYÁ ¶^«¶§{Ô—Y¾Ì¼ÅZ]ĈËZ¬»{įÃ|̇|{ d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ |Ì·ÂeÕYYÄ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe–‡ÂeÖf§ZË{d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,ÖeZ^ŸÄ] d^ˆ¿½Zfˆ»¶§{,Œ¯¶yY{{½ZŒeZ»|yÁZÅÓZ¯ ½ZÌ»{ {Y{ŠËY‚§Y|{€]¢·Z]µZ‡½Zfˆ»¶§Ä] Ö¨À»Z]©€]Šz]Ä]•Â]€»w€¿¾Ë€f¼¯Õ|Ì·Âe¦¸fz»ÕZÅŠz] |{ Z]½| »ŠzËÄ]•Â]€»w€¿¾Ë€eŠÌ]Á|{ d‡Y Ä¿ÓZ‡¹Âe[Zf‹d§Y ¶§ZÆq{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¼Ì«¶¯ŽyZ//‹¾Ì´¿ZÌ»cY€Ì̤e Ä]¶^«µZ‡{Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿½Zfˆ»¶§Ä]ÖÆfÀ» ¶^«¶§{Ô—Y¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿į|Ì//‡|{ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{|uYÁ ,Œ¯{Õ|Ì·ÂeÖ¸YÕZÅŠz]½ZÌ»{,և€]{»¶§{ Á|{Ö¨À»Z]©€//]Šz]Ä]•Â]€»Ä¿ÓZ//‡¹Âe¾Ë€eº¯ d‡Y|{ Z]½| »Šz]Ä]•Â]€»½M¾Ë€eŠÌ] Äf§€³Z¿Á€¯ºÅ|Ì·Âe ÉZƌ·ZqÁcÔ°Œ»Ä]ʋY‚³{‚Ì¿½Y€Æe©ZeYɀ^ydËZ‡ ‰Y‚³¾ËY{-d‡YÄfyY{€a€ÌyYÉZÆÅZ»{Œ¯|Ì·ÂeŠz] ½Y€v]Y֋Z¿Õ{Zf«YcÔ°Œ»½Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ]d‡YÃ|»M ¶¸ eÁ€ÌyPe»,«¾Ì»PeÀÌn¿{µÔfyY»dÆmÄ//‡YZ¿Á€¯ Ö¿ZÀ̼—YZ¿¶Ì·{Ä]|ˀy{Õ|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹Á½Z³|ÀÀ¯¥€» |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ¹Âe|Å{Ö»½ZŒ¿½Y€ËYZ»M‚¯€»Õ‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÕZÅÃ{Y{ |{ Ä]½Zf//ˆ»Ä]ÖÆfÀ»¶§ZÆq{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe { {Y{ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿įÃ|̇ ¹ÂeÁ|{ Ö¨À»Ä]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¸§¹ÂeµZ‡Za½Zfˆ» ¶Ë| eÁŠÅZ¯įd‡YÃ|̇|{Ä]|Ì·Âeʬ¿Ä]ʬ¿ {Y{dËZ°u¹Âe|‹\̋ Ä]½Zf//ˆ»Ä]ÖÆfÀ»¶§ZÆq{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Âe ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿įÃ|Ì//‡|{ {Y{ ¶§ZÆq{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¼Ì«¶¯ŽyZ‹¾Ì´¿ZÌ»cY€Ì̤e Ä]¶^«µZ‡{Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿½Zfˆ»¶§Ä]ÖÆfÀ» {Y{dËZ°uÕ|{ ŠÅZ¯Yį|̇|{ Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Âe\̋¶Ë| e ÄÅZ»Ä//‡{½Y€ËYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Âe½Y€ËYZ»M‚¯€»¹ÔŸYª^— Ä]d^ˆ¿įÃ|‹Ä^‡Zv»|{ Ö¨À»,µZ‡Za½Zfˆ»¶§ ÕZÅÄÀ˂ÅÖ^ˆ¿cZ^iÄ]|¿YÂeÖ»Ád‡Y€Ì̤e½Á|]‚ÌËZa¶§ º«¾ËY|Àq€Å-{‹€Ì^ eÄf‹~³µZ‡Ö¿ZËZa¶§Á{{|Ì·Âe ÁÖ¨À»ZÅÁÂuļÅ{Z0 »Á‚·Ád‡ZÅŠz]ļŹÂe¾Ì´¿ZÌ» d‡YÃ{Â^¿֌ÅZ¯ Ö¸§¹Âe¾Ë€eŠÌ]½Zfˆ»¶§{,ZÅZ»M…Z‡Y€] Á|{ Z]cZ»|yÕZÅŠz]Ä]•Â]€»\Ìe€eÄ]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe d‡YÄf‹Y{ZfyY|{ Z]½| »Šz] {Y{€^yžËZÀ»Y½ÁZ » |‹¹ÔŸYՁZ‡Á{Ây±‚]d¯€‹Á{¶ËÂveÁ|Ì·ÂeZ»M {Y|¿{ÂmÁ½Y€´f ÀÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€]ÖfË{Á|v» d‹~³ÃZ´f‡{Y‚Ł€»YµZ‡{Á{Ây|Ì·Âe Z]Ö¸yY{¥€»ZÌ¿½Y‚Ì»Ä]Â//Œ¯{|Ì·Âec{Ö¸yY{ cY{YÁÄf‹~³µZ‡{Ä°Ë—Ä],d‡YÁÄ]ÁÖËZÅdË{Á|v» {Â]Ã|‹¹ÔŸYÂÀ¼»ħ€ e¦Ë{YŠÌ] ŽÌzeÂy{Ä»Y{Y{d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » Y¬»Á~£Z¯d ÀZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€]ZÌ¿{»Y ÁºÌfˆÅ½Y€´f ÀÄ]YŽÌze{žË€ˆe€Ì´Ìa{Y{t̓Âe ŽÌzeŠËY‚§YÄ]d^ˆ¿d«Á€‡Y{Ղ¯€»®¿Z]ºËYÁ|Ì»Y |ËZ¼¿¹Y|«YÖf À¦¸fz»ÕZÅŠz]Ä]Y d//ˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿Y¬»Á~£Z¯ÕZ°Ë|À//‡Z”ŸYd//‡YÖÀf¨³ {»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze{žË€ˆedÆmcYÁÕZ°¼ÅZf‡YÂy |¿|‹d À¾ËYÄ]YŽÌzeÁZÌ¿ Ân»‚Ì¿–]Õ}ÕZŽZ»Z‡,Á{Ây{Ž¬¿€]ÃÁԟÂ“» |ÀÀ¯Ö¼¿{ZYZÅÁ{Ây¾ËY¶ËÂve Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe½YZ‡Á{Ây{Y{Ä»Y{YZbËZ‡|Ì·Âež»ZmՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » ¶yY{{dˆÌ·ZeZ¯|Ì·Âe½YÂeÁև|ÀÆ»Š¿Y{Z»Y|ÀfˆÌ¿dˆÌ·ZeZ¯ Ö¸°Œ»ÄÀÌ»¾ËY{Œ¯|À¼¿YÂe½YZ‡Ä ˜«Á{Y{{ÂmÁŒ¯ ÄÌ·ÁY{Y»½M|Ì·ÂeÁÄ ˜«Ö¸yY{Š‹ÂaÕY€]Z»Y,|¿Y|¿ÁÄf‹Y|¿ Œ¯{įd//‡YZÌ¿{»ZÆ^¿Y€³cY‚¸§Öy€]ÁÖ¿| »ÁÖ·M ¾ËYcY{YÁY€Ë‚³Z¿Á{Âyd À¾Ì»ZeÀÌn¿Á{Y|¿{Â//mÁ dz‡cY{YÁ–ËY€‹į½Z»€ÅY~·Ád//‡YZyÖ¿| »{Y» ¾ËY|Ë|‹{Â^¼¯Z]|]ZËÖ»ŠËY‚§Y{Y»¾ËYÖ¿ZÆmd¼Ì«ZË{‹Ö» ºË‹Ö»ÄmY»Œ¯{Ä ˜« |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÕZ°Ë|À‡Z]­€fŒ»dˆŒ¿{d¼cYÁžËZÀ»Y½ÁZ » ÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zqև€]ÃÁԟY¬»Á~£Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze{žË€ˆedÆmՀ̴ÌaYd À¾ËY ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁÕY€//]ÖfË{Á|v»d¨³Á{Y{€//^yŠz]¾ËY Äf‹Y|¿|Ì·Âed̸]Z«Â//Œ¯{Ä°Ìe{½Y€´f ÀZÌ¿{» Ö¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {Y|¿{ÂmÁ,|‹Z] d¼cYÁÕZÅÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»YÖ//°ËYcY{YÁdˀË|» Ä]Z//Œ»cӐv»cY{YÁd¨³Á{€¯½YÂÀŸÕZmµZ//‡{ Y‚ŝ¼n»{Ád‡YÃ{Â]ÃZ´f//‡{ÁY‚Å |Ì·Âe¶¯¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯YZ]Ä¿YÁÁ{ÂyÃZ´f//‡{ ÁY‚Å,µZˆ»YµZ‡ÕY|f]YY‚Ì¿ZbËZ//‡d¯€‹Ö ¼ne ÃZ´f‡{Y‚ŝ¼n»{Ád‡YÃ{Â]ÃZ´f//‡{ ‰Y‚³¾ËY{ d‡YÃ{¼¿{Ây½Zˀf//Œ»¶ËÂveÁ{Ây d¯€‹Á{{ÃZ»d//ŒÆ^Ë{YÄ¿YÁ|Ì·Âe-d//‡YÃ|»M Á{ÂyÃZ´f‡{ÁY‚ÅZ0 ŸÂ¼n»ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËY d‡YÃ{Â]ÃZ´f‡{ÁY‚Åd¯€‹Á{¶ËÂveÁ ÃZ´f‡{ÁY‚Å,µZˆ»YÃZ»dŒÆ^Ë{YÁ{Ây½Y€ËY ÁY‚ŮˁÁ¾ËY{‚Ì¿ZbËZ‡d¯€‹Z»MÁ|Ì·ÂeÁ{Ây d‡YÃ{Â]ÃZ´f‡{ ZbËZ‡ÃÁ€³|Ì·Âež»ZmՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » d‡YdˆÌ·ZeZ¯Ä]•Â]€»ZÅÁ{ÂyÄ ˜«{Â^¼¯|{ į|‹€ŒfÀ»½YZ‡Á{ÂyÕZŲÀ̯ZaYՀËÁZe‚Ì¿ŠÌaµZ‡ d§€³Y€«և€]ÁևZ]{»ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿–‡ÂeÂ“» ZbËZ‡½YZ°¼Åğ¼n»Á|‹YdˀË|»€Ì]|eÁd¼ÅZ]dËZÆ¿{Á |‹¶Ì¼°ed¯€‹¾ËYŽ«Z¿ÕZÅÁ{Ây¹Z¼eÄf‹~³µZ‡‚ÌËZa{ |̇€¨Ä]ZÆ¿M{Y| eÁ {Ö¸ §Ž«Z¿ÕZÅÁ{ÂycZ ˜«{Â^¼¯|{{Á‚//§YÕÁ ¾ËY{Ád‡Y֘Ìv»dˆËhuZ^»ÁÁ{Âyd//ˆÌ·ZeZ¯ÄÀÌ» ļž̻Ze½Mž^eÄ]Á½YZ//‡Ä ˜«ļÅÕY€]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze,ZÌ¿{ {¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-|‹ÁÄ]Á¶°Œ»Z]½YZ‡Á{ÂyÕY€]cZ ˜« Ä ˜«{Â^¼¯Z]Á{Ây|Ì·ÂeÄ¿YÁƒY€ÌeYÕ{Y| e,µZ//‡ÕY|f]Y µZu{ZÆ¿MZÌ¿{»cZ ˜«Äf§€³c‰ÔeZ]įÃ|‹ÄmY» d‡Y½|‹¶Ì¼°eÁ¾Ì»Ze Äf‹~³µZ‡dˆz¿ļ̿{Y–ËY€‹¾ËYÄ]ZŒ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾ËÁ€a ½Zfˆ]Ze{{Á‚§Y,ºË{€¯Ä]€neÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä] |Ì·ÂeZ^yY ÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ][~m ½{Z »Ä ‡ÂeÕY€]֏yŠz] ¡€»d À{Š·ZqÁ€]ʸY¶»ZŸd·Á{cÔyY|» |‹ZÅՁZ‡ºÌ¼ecZˆ¸m{d À µZ‡lÀa֗Œ¯¡€»ºzed ÀÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ö·Zu{{Y{d‡{YYÄ¿ZÌ»ÕŻMÖeY{ZYZ],Äf//‹~³ Ã|ÀËMµZ‡lÀaZeº¯d‡{‚Ì¿½Zfˆ¿Z¤§YÁ©Y€ŸÕZÅYZ]į Ä¿Z¨‡Zf»{Á‚§Y,|‹|ÅYÂykZy½Y€ËYd‡{Y¶»Z¯—Ä] ÂÀÅ,{Y{©Y€ŸÂ//Œ¯Z]½Y€ËYįÕYÃ|¼ŸcÓ{Z^eº£Ä] ÕY€]ÕZne¶°eÁ€aÕZ”»YÄ]ª§Â»Œ¯Á{¾ËYÕZÅd·Á{ |¿YÃ|Œ¿©Y€ŸÄ]½Y€ËYYÓZ¯‰Á€§ÁcY{Z¾Ì¼”e |‹{YM¡€»cY{Z Á¾ËÔ¿McÄ]į½Â̼̈¯¾ËYºÅ{‚¿ZaÄ//ˆ¸m{Z»Y Ä ‡Âe½ÁZ »{Y„¿º›Z¯Õ|Æ»,|//‹Y‚³€]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ Öy€]Y{Z¬f¿YZ//],ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÖ¸Ë|^ežËZÀ {֏yŠz]d¨³,֏yŠz]½ÓZ §ÕZÅÄf¨³ |̯ZeŒ¯¡€»ºzeÁ¡€»d À{ZÅՁZ‡{YM€]Ö·Zu ‰Â»Y€§YÄf//‡YÂy¾ËY,½Z»YÕYÄŀ]{į{Y{Õ|m ÕÁ {‹Ö»d·Á{Õ‡YZÅd·Zy{Öy€]Zf‡YÂyÁÃ{€¯ ÕY{¡€»d À½Z^uZYÖy€]ÕZ“Z¬eÄ]Ę]Y¾ËY{ d¯€‹{ÁÁZf‡YÂyį{€¯ÃZ‹Y¦¸fz»Ö¿Z»ž—Z¬»{ Šz]¾ËYÕ|Ì·ÂecӐv»|ˀyÄ]¹Y{»YÖ¿Z^Ìf//Œa |¿YÃ|‹ dÌ “ÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » žËZÀ€ËZ//‡|À¿Z»Ä]Â//Œ¯¡€»ºzeÁ¡€»d ÀÁ€»Y {Á‚§Y,d‡YÃ|‹½Z»Zˆ]Z¿Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Öa{,Œ¯ {ZÆ¿d·Á{½{€³Ä]|ËZ^¿YcÔ°Œ»¾ËYÁ€] d ÀZ]–^e€»ÕZŶ°ŒeÄ°ÀËYY{Z¬f¿YZ]†b‡{Y„¿º›Z¯ {Á‚§Y,|Àf//ˆÌ¿Y|®ËÁ¾´¼Å,Â//Œ¯¡€»ºzeÁ¡€» µ|]Ö³‚]¶” »Ä],d À¾ËY{ZŶ°Œe{| eÄ¿Z¨‡Zf» Ö¨À»d]Z«{ÖfuZŶ°ŒeYÖy€]įÕ—Ä]Ã|//‹ ÁÂu¾ËY{ÖeZuԏY|ËZ],Á¾ËYY |Àf//ˆÅ€´Ë|°ËZ] Š¬¿|¿YÂeÖ»Ę]Y¾ËY{Ö¿Z³Z]©Z//eYį{€Ì³c |À¯Z¨ËYÖËY‚ˆ] ©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZ//ÌÅ{ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÃ|ÀËZ¼¿ Á½Â̸̻®ËÕY€]½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ],Ä»Y{Y{½Y€Æe ,d‡YÃ|//‹{ZŽÌy€eÁZmYÖ»Y{c}¾eY‚Å c}|ˀyÕY€]Ö»Y‚·YpÌÅՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ{Á‚§Y {Y|¿ÃZ³YZ]ՁÁZŒ¯ÕZÅÃ{ZÆ¿Ä¿Z»Z‡ªË€—Y {Á‚§Y‚Ì¿Œ¯Y¡€»cY{ZÂy{¾ÌÀr¼ÅÕÁ ֋Z¿cÔ°Œ»Á€]ÁŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋µZ^¿{Ä] ½Z»ÂeÄ]½Z»ÂeY‚ŁY¡€»cY{Z‘YŸ,½MY d€§¾ËYY֏yŠ//z]µZu¾ËYZ],d§ZËŠ//ÅZ¯ cYÁ{{Á‚§Y{Y„¿º›Z¯ |À¯Ã{Z¨f//‡YÖ]ÂyÄ]dˆ¿YÂf¿ ÕY€]įºË{Â]¾ËYµZ^¿{Ä]Õ|m—Ä]ՁÁZ//Œ¯{ZÆm ºË{€¯‰ÔeÄq€ÅZ»Y|¿Z¼]Zm€]Za½Z¯Z¼¯d·Á{Y,ZÅÃ{ZÆ¿ ºËÁ€]ÖËZ¼Ì¿Yd¼‡Ä]|ËZ]ZqZ¿Ä]ÁºË|Œ¿ª§Â» Õ¿ZiÔ—YZeÃ|¿¡€»cY{ZՁZ‡{YMY¾ÌÀr¼ÅÕÁ dz‡€‡¦·Zz»ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd¨³Á{Y{€^y d‡YÖeY{ZÕZÅd̟ÂÀ¼» {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ,µZˆ»YÕY|f]YYÁ{Ây¶ËÂveÁ|Ì·ÂeÖ ¼neÁÄ¿YÁZ»M ¹ÔŸYZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYՁZ//‡Á{ÂyÕZÆf¯€‹–‡Âe |‹ ZeµZ‡ÕY|f]YY‰Y‚³¾ËY€]ZÀ],{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Y‚ŁYŠÌ]Œ¯ՁZ‡Á{Ây±‚]d¯€‹Á{½ÂÀ¯ {YÃZ´f‡{ÁY‚ÅÁ|Ì·ÂeÁ{ÂyÃZ´f‡{Á |¿YÃ{Y{{Ây½ZˀfŒ»¶ËÂve©Â »ÁÕZmcY|Æ e\·Z« Á{Ây½Y€ËYd¯€‹Ö ¼ne|Ì·Âe¶¯µZ//ˆ»YÕY|f]YY |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com d¨³ZbËZ//‡ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³|Ì·Âež»ZmՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » ½M€ËÁZeÁÃ|//‹­ZaZbËZ//‡ÕZŲÀ̯Za{įÖËZÅÁ{Ây ZÆ¿M¶ËÂveÁՁZ‡ÕZne½Z°»YÁ|¿Y{Ä ˜«{Â^¼¯,Ã|‹€ŒfÀ» {Y|¿{ÂmÁ½ZˀfŒ»Ä] ÃÁ€³{€¯ZƛY¾ËÁ€a{ ˆ»,ZbËZ//‡Y{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºfˆÌ‡ÕY€mYZ]ÁµZ‡µÁYļ̿€yYÁYYZbËZ‡ՁZ//‡Á{Ây Ä¿YÁÁ|Ì·Âe¶»Z¯cÄ]Y{ÂycӐv»"ºÌ¬fˆ»Â^Ÿ" {Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋€iY€]ÁÄf‹~³µZ//‡€yYÁYYZ»Y{€¯YZ] |]ZËÖ»Z¬eYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe{½| »Š¬¿֏yŠz]ÕY~³ÄËZ»€‡Z] Z],֏yŠz]ÄËZ»€‡YՀ̳ÀÆ]Z]½| »Šz],|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{Á |À¯Ö»d¯€uŒ¯ÕY€]Ã{Á‚§Y‰YÁµZ¤f‹Y|Ì·Âed¼‡Ä]ՀfŒÌ][Zf‹ €]|̯ZeZ]Ö//‹Y‚³֗½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ Ö¿| »ÕZŶ̈¿ZfaYÃ{Z¨f‡Y€Ì//ˆ»{Zf‡YºÅ,°‡Zb¼ËYՄeY€f//‡Yį¾ËY [~mÁ½| »Šz]½Ô¯¥Y|ÅYª¬veÕY€]{€¯¹ÔŸY,d‡Y֏yŠz] ½ÂÀ¯ZeµZ‡Y,Šz]¾ËYÕZÅs€—ÕY€mY{֏yŠz]ÄËZ»€//‡ cZœ¿ÁdˀË|»Z]°‡Zb¼ËYÁÁ|̼ËYÕZÅs€—Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å d‡YÃ|//‹Y~³YÁ֏yŠz]Ä]½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€//‹ ž¼fn»,{€ÌÅÕԗĸ¼mYÕZb//‡½Á€]{»Ä]ÃZ//‹YZ]‰Y‚³¾ËY{ ÄÌÆed¯€‹ªË€—YµZ‡{Zn¿Zm½| »Y֌z]Á®¿Z]ZÌ]ÁÂy…Zfa ÄËZ»€‡Z]Ĉ¸mYŠÌ]c|»¾ËY֗d‡YÃ|»M,½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁ ,½Zfˆ°ÌmZe,¾ÌqÕZÅŒ¯YÖmZyY~³ÄËZ»€‡ºÌe‚Ì¿ÁÖ¸yY{½YY~³ ÁdˀË|»Z]s€—½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁÃ|//‹Y‚³€] Á½Zf//ˆm€³,©Y€Ÿ d¯€‹d‡YÖÀf¨³ d‡YÄf§€³Y€«֏yŠz]ZÌfyY{°‡Zb¼ËYcZœ¿ Z]ÖËY‚§YºÅªË€—Yª//§YZe{Y{€œ¿{½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄ//ÌÆe |»MZ¯,¥ZŒf¯Y{žm€»Ö¿| »d¯€‹®Ë½YÂÀŸÄ],|À¼¿YÂe֏yŠz] ¾ËY{ |‹Z]Œ¯{Ö¿| »{Y»Ä //‡Âe{ÁM¿ÁÕÁM€§ÁkY€zf//‡Y{ {Öf·Á{Á֏yŠz]ÕZŶÌ//ˆ¿Zfa¹Z¼eՀ̳Z¯Ä]€]|̯ZeZ]‰Y‚//³ ğ¼n»‰Ôeįd‡YÃ|‹¹ÔŸY,Œ¯Ö¿| »ÕZÅḑ€›ՁZ‡µZ §€Ìˆ» ZÅÕZ°¼ÅÁÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZmµZ‡֗įd‡YYÂf‡YÂv»¾ËY€]°‡Zb¼ËY ÄÌÆed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³ |À¯Y|ÌaÄ»Y{Yd¯€‹Á֏yŠz]½ZÌ» Äf‹~³ÄÅ{¾Ë|Àq֗½| »Šz],dˆÌ¯Zu¾ÌÀr¼Å½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁ ZźˀveY֋Z¿Z//Œ§Äq€³Y,Äf//‹Y{Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe{Հi»Š¬¿ Ö·Á,{‹dz‡Ö¿| »Šz]{ÁÕZÅՃ·ÂÀ°eÄ]և€f‡{įÃ|‹hŸZ] Â^ŸÕY€]YÖ§Z¯ŽzeºÅÁ|Æ eºÅ,Œ¯֏yŠz]Ä¿Zfz^‹Ây ֐ze½YÂeYÃ{Z¨f‡YÁÕZ°¼Å°‡Zb¼ËYÁ{Y{ZÌfyY{–ËY€//‹¾ËYY d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyÕÁŠÌa{€^ÅY®Ë½YÂÀŸÄ]Y֏yŠz]Ö·Z»Á ŠÅÁ„aÕY€]Á|̼ËYÖ¿Z»Âe{Z̸̻Äm{Â] ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â//»MŠz]Äm{Â]d¨³Á|̼ËY¶//»ZŸcZÌņÌË ½Z»Âe{Z̸̻Ze,ÕZmµZ//‡֗Šz]¾ËY¥Y|ÅYª¬veœÀ»Ä]Á|̼ËY ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»MÄf̼¯d//ˆŒ¿{Âa\ˀ£{Y{Y|y d§ZËŠËY‚§Y Ä»Z¿€]{Á‚§Y,|‹Y‚³€]½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË”uZ]įÁ|̼ËY {ZŽZ»Z‡€´Ë{ÁZÅÃZ´//Œ¿Y{Z]ZÅÕZ°¼Ådˬe{½Z»Z//‡¾ËYՂË Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YÄf‹~³µZ‡½Âr¼ÅŠÅÁ„aÁ‰Â»MÁÂu µZ‡{{Á‚§Y,|‹|ÅYÂyY‚³€]Á|̼ËY–‡ÂeZ¨udÌ]€e֋Â»MÕZÅÃÁ{ ¾ËY{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»MÁÂu{€¯ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻{Á|u Ã{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÄm{Â]½Z»Âe{Z̸̻Zeº«¾ËYµZ‡{į{Â]½Z»Z‡ €]Ö//‹Â»MÕZÅÃÁ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]cZneÁ½| »d À€ËÁ½ÁZ » d//‡Y ½Zf‡YcZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z‡YÃ|‹ZuYÕZÅÖnÀ‡ZÌ¿…Z‡Y ÖÀ§ÕZŁZÌ¿Õ´z‡ZaÄf§€³€œ¿{ÕZÅÃÁ{{€¯½YÂÀŸ,d‡YÃ|‹¹Zn¿YZÅ ՁZ‡Ö»Â]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡Y֏yŠz]½YZ°¿| »֐zeÁ Z]ÕZ°¼Åµ|»{{Á‚§Y,d‡Y|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{½Z»Z‡¾ËYÕZÅdË·ÁYY ÖeZ¬Ì¬veÕZŁZÌ¿ZÅd¯€‹į{€¯¶¼ŸÕYĿ³Ä]|ËZ]ZÅd¯€‹ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ž§ÕZÅZ°ÅYÁÖeZ ·Z˜»ÕZÅÄ»Z¿€]ZÅÃZ´Œ¿Y{ÁÄËYYZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]Y{Ây ½Z»Z‡†ÌËÖX^¿Ö¬eÄ//ˆ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ |ÀÀ¯¹ÔŸYYZÅd¯€//‹ÕZŁZÌ¿ ¹Zœ¿ÁÁ|̼ËY¾Ì]{Y{Y€«{Z¨»…Z‡Y€]d‹Y{ZƛY‚Ì¿½| »Ö//‡|ÀÆ»¹Zœ¿ –‡ÂeÃÁ{Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌaÃÁ{Â¼n»Y½ÂÀ¯Ze½| »Ö//‡|ÀÆ» ÕZ¼Ì]Â̋Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹Y‚³€]½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡ {Y{€yYÃ|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÃÁ{Á|‹¦«Âf»Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]Z¿Á€¯ µZ£ÖÀÌ»€Ë½{Z »ÖÀ¼ËY¶»Z‹֋Â»MÕZÅÃÁ{d¨³ÕÁ {Â//‹Ö»Z£M Á¾Ì´À‡Á®^‡¶¬¿Á¶¼uÕZÅÁ{Ây½Z³|À¿Y֋Â»MÕZÅÃÁ{,²À//‡ Ö³{Z»Md‹Y{ZƛYÖX^¿ d‡Y½{Z »{¶£Z//‹½Y€³Z¯ÕY€]ÖÀ¼ËY¾ÌÀr¼Å YÕZmµZ‡{Á|̼ËYÁ½Z»Z‡¾ËY¾Ì]֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÕZ°¼ÅºËY{ ºÌÅ{Ä»Y{YÄf‹~³µZ‡½Âr¼Å ½Y€ËYÖËYÂÅÁ[MÁÖÅZ̳Š‹ÂaÂÀe d‡YÕY{Â^¿d À| fˆ» ¹ÔŸY,«¶ˆŸÂ^¿Ö¿ZÆmÁ»d^‡ZÀ»Ä]Ö»ZÌaÁ|Z]ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ ¶§ZÆqÁÂÀf»֟YÁÖ£Z],Ö e€»ÖÅZ̳Š‹ÂaÄ]ÄmÂeZ]Z»Œ¯{€¯ d‡YÕY{Â^¿d ÀÕY€]Ö]Ây¶Ìˆ¿ZfaÕYY{½{Â] ¾ËY¾f»{«ÕYÁZyº›Z¯»,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄ^À‹ZÆqÁ‰Y‚³Ä] Ã|‹ÕY~´»Z¿Â^¿Ö¿ZÆmÁ¹Z¿Ä]į,ÃZ»dŒÆ^Ë{YÁd‡YÃ{ÁM¹ZÌa ÁZ¬]{ZÅÂ^¿ÃZ´ËZmÁŠ¬¿d//‹Y|‡Za¾¼“ZeÃ{ÁMºÅY€§Yd€§¾ËY |À¼‹YÁ|̨»Ŀ³¾ËYYd‡Y€uÁš¨u{Õ|À»Ĩ̛Á,€Œ]Ö³|¿d̨̯ ¾Ë€f¼Æ»ÁZÅÂ^¿ÕZÅĿ³Y¿YYְ˽YÂÀŸÄ]¶//ˆŸÂ^¿ {‹ÕÁM{ZË įZ^»Ã‡ºË€¯½M€«{|¿ÁY|yįÖÆ·Yd‡YÕ{Âm»,½ZŒ§YÃ{€³À//Œu ¹Z¿½MÂv»d»Ô‡cӐv»|Ì·ÂeÁÕ|À¼‹YYÁÕZÅÄËM¶v¿ ÁÖËY~£dÌÀ»Y¾Ì»ZeÄ]®¼¯Á½ZÅZ̳Ö¿Z//Œ§YÃ{€³{Ö¸Ë|]Ö]Š¬¿ÁÃ{€] µƒ½Âr¼ÅÂÀf»cY|Ì·ÂeÕYY{|̨»Z̈]Ŀ³¾ËY {Y{dˆË–Ìv»š¨u ‰Á€aÁÁ€»Y d‡Y Á€Å,¶ˆŸ|Ƌ,¶³Ã{€³,¹Â»À],¶ˆŸ¹Â»,µZËÁ ÓZ]Ã{Á‚§Y‰YZ]Õ|Ì·Âe¶¤//‹®Ë½YÂÀŸÄ]½MYÕY|Æ´¿Á¶//ˆŸÂ^¿ Ä·Zˆ°Ë€j¯Y|uÁžË€‡½MÃ{Z]ÁÄf‹Y|¿Õ{ZˁÄËZ»€‡Ä]ZÌ¿ÁÃ|‹[ˆv» ZÆqÁÂÀf»֟YÁÖ£Z],Ö e€»ÖÅZ̳Š//‹ÂaÄ]ÄmÂeZ]Z»Â//Œ¯ d‡Y d‡YÕY{Â^¿d ÀÕY€]Ö]Ây¶Ìˆ¿ZfaÕYY{½{Â]¶§ Â^¿ÖÀ¸¯½Â̸̻ YŠÌ]Á½Zf//‡Â^¿Y‚Å{Á|u€“ZuµZu{ ÁY‚ÅćÁ¶ˆŸ¾eY‚Å ½Y‚Ì»¾ËYYį{Y{{ÂmÁŒ¯{¶ˆŸ ½YY{Â^¿YÖ¿Y{|«¾¼“¹ZÌa¾ËY{ÕÁ {Â//‹Ö»|Ì·ÂeµZËÁµƒ¹€³Â¸Ì¯ ½Zf¿Á€§YÁ‰ÔeÁ{ÂyÕÓZ]½YÂeZ]įŒ¯{¾ËY¾Ì·Z §€ËZ‡Á Ö¿ZÆmt˜‡{žÌ§ÕZÅÃZ´ËZmÄ]Y‚Ë‚Ÿ½Y€ËYÕY{Â^¿d À|ËYÄfˆ¿YÂe Ö£Z]Á֟YcӐv»|Ì·ÂeŠËY‚§Y,|Ì·ÂeŠÆmÄ]¾Ë‚»µZ‡{ |ËÁM¶WZ¿ ¶ˆŸÂ^¿½Z³|ÀÅ{‰Á€aÖ¿ZŒ§YÃ{€³{ZÆm½Âŀ»Հ´Ë{¶»ZŸ€ÅYŠÌ] ¾Ì·Z §YdËZ¼uÄ]|Æ f»Y{ÂyՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ¾ËY€]ZÀ]{Â]|ÅYÂy €ËÁ |¿Y{Ö»ZÆ¿McY|Ì·Âe{Â^Æ]Á¶ÌƈeÁZÅŠ·ZqÁcÔ°Œ»ž§{Šz] į½Z¿MÁ½Y€ËYÕY{Â^¿d À½ÓZ §Ä »ZmÄ]YÁ¾ËY,ՁÁZ//Œ¯{ZÆm ,|ÀfˆÅՀŒ]Ä »ZmÕY€]|̨»Á‚^‡ħ€u¾ËYÄ]µÂ¤Œ»½ZÆm•Z¬¿֐«Y{ d¨³®Ë€^e dˆÌ¿Œ¯sԏÄ]Ã{€¯Z¯ÕZŽÂÌ»Z¯cY{YÁ Ã{Â^¿Õ{Zf«YÃ{€¯Z¯ÕZŽÂÌ»Z¯cY{YÁd¨³½Y€ËY½YZ‡Á{Ây¾¼n¿Y€Ì]{ ª]Z˜»{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{«Šz]d¼ ¿|¼uY» dˆÌ¿Œ¯sԏÄ]Á Ä]|À¿YÂeÖ»Ö¸¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€‹,Œ¯Ä //‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]½Â¿Z«YÕ|À] Ä] |ÀÀ¯{YÁY{€¯Z¯µZ‡ćZe¶»Z¯ÕZÅÁ{Ây{Ây½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿œÀ» Ä°¸],|ÀfˆÌ¿®·Z»{ÂyZaÁYÄË{ZveY{Ã{€¯Z¯ÕZŽÂÌ»Z¯,Ö¨À¹Z¬»¾ËYÄf¨³ YÄf¨Ì‹ćcÄ]į|ÀfˆÅÖ¸¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€//‹dÌ°·Z»ÁZÌfyY{ ŠËZ¼ÌaZÅÁ{Ây¾ËY,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{Y{Ä»Y{YŠz]d¼ ¿ {‹Ö»Ã|̌¯Z¯ZÆ¿M Ä]ZÆ¿M|ˀyÂ¼n»{ÁÃ{Â]’Ë e|À»ZÌ¿ZÆ¿MÖ¯|ËcZ ˜«,Äf‹Y{ÖËÓZ] Y†acZ»|yY|ËZ]ZÅÁ{Ây¾ËY,¾ËY€]ÃÁԟ{€¯ħZ“YÕÁ d//ˆÌ¿ħ€ d]ZiZ»Y,|ÀÀ¯~yYY½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ÄË|ÌËZeÁÃ{Â]Y{Ây€]‰Á€§ {Â]|ÅYÂy€]ÄÀ˂ÅZ̈]ZÅÁ{Ây½Z°·Z»ÕY€]ZÅ{Y|¿Zf‡Y¾Ì¼Å~yYÁ½{€¯ ÕZÅdÌ·Z §ÕZf‡Y{ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z//‡,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ֿ¿Z«ÕZÅḑ€›ļŁYÃ{Z¨f‡YÁŒ¯ÕZ]½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿ÕY€]{ÂyÂÀf» ¹Zn¿Y{žË€//ˆeœÀ»Ä]{Y{€œ¿{,Ä //‡ÂeÖ¼WY{¹Z°uY¾Ì¿Y«{k|À» ¹Â‡xËZeYŒ¯Ä»Z¿€]Ö¼WY{¹Z°uY½Â¿Z«Ã{Z»…Z‡Y€]ÁՁZ‡Â¿|¿Á …{M{dyZ‡µZ‡ćZe¾Ì´À‡ÕZÅÁ{Ây{ÁÁ½Z̓Z¬f»YµZˆ»Y{Y{€y |À¯¹Z¿d^i½Z³ÁZ¿Ä ‡ÂeÁՁZ‡Â¿Šz]www rmto ir{ÂyÖf¿€fÀËY {Zf«Y½ZÆm {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d§ÓZ]Z“Z¬ed^j»ÕZŵZÀ´Ì‡Z]d¨¿d¼Ì« d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com |ÀfˆÅ½Y€ËY¾Ë‚À]€œfÀ»ÔWÁ‚¿Á¹{€» d‡Y¾Ë‚À]½{ÁMd‡{Ä]{Y{d̼ÅY½ZŒËY€]Är¿M Ä]…Z¯YZ¯©€//‹{¾Ë‚À]`¼a®Ë{Ä·Z//‡ÕÁ{YÂ· |ËMÖ»Zn¯Y¾Ë‚À]¾ËYd//ˆÌ¿ºÆ»»d¨³€fËÁZ´¿€^y €‡€]{Ö¿Z¿pÌÅÁ|¿Â//‹Ö»¦«Âf»ZÅÁ{Ây¾Ë‚À]½Á|] «{Â]|ÅYÂz¿ZÅÀ¨‡ ¾Ì»Ze€]Z°Ë€»MZ//Œ§€—ZyÄ]€ÌyYÕZÅÃZ»֗¾Ë‚À]{Â^¼¯ €j¯Y|u¾Ìb¼¯Y֌z]¾ËY d‡YÃ|‹|Ë|‹Z̈]½M½Z³|ÀÀ¯ ®ËZ]Á{Z»d·Á{ d//‡YÁÁ{Z»d·Á{€]¾f´À//‹YÁZ//Œ§ d‡YÃ|‹ÄmY»|Ë|‹Õ{Zf«Y֋ZaÁ€§ Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ḑ€›Z]ÔWÁ‚¿Á֌ËÓZaÄ°^‹Õ{Â]Z¿ Zźˀve d‡YÃ|‹Œ¯¾ËY{¾Ë‚À]{Â^¼¯hŸZ]d‡ZÆ·Z‡ ¾ËYÖf·Á{d¨¿d¯€‹dˀË|»L‡ÁÕY~³ÄËZ»€‡{Â^¼¯Á d‡Y–ËY€‹¾ËY€¬»Œ¯ |Å{Ö¼¿ÁZmYÁÃ{€¯¦«Âf»YÖËY~£{Y»žËÂe¾Ë‚À]{Â^¼¯ |À‡€]ZŽZf‡Z¼Ì]Ä]½Z°‹‚a {¾Ë‚À]`¼a¦{Ä·Z//‡½Y{{Zf«Y®Ë,ÁÂ˾»Z¯ –¬§Z» |ËZÌ]½Y€ËY¥€—Y¾Ë‚À]¾ËYdˆÌ¿ºÆ»»|˳Ö»Y{Z]Ó dˆÌ¿¾°¼»ÖËY~£{Y»žËÂe¾Ë‚À]½Á|] ºÌÅYÂyÖ»Y¾Ë‚À] «|ÀÀ¯Z¯|À¿YÂeÖ¼¿¹{€»Á d¨¿d ÀÕY€]|Ë|m|Ë|Æe®ËÂƛ {€Ì³Ö»€]{YcY€Ì¼ eÕÁÄÀ˂ÅÕY€]ZÆf¯€‹ €´¸Ì¸ve,†°§€Ì§Y|¿Z»M {Y{{ÂmÁºÅÖf»Ô‡cZœuÔ»¾ÌÀr¼Å ¶ËZ»ZÆf¯€‹d¨³€fËÁÄ]ÃZ]¾ËY{"`Ì°‡Y¾m"d¯€‹Öf¨¿ Á|ÀÀ¯¥€cY€Ì¼ eÃÁ€aÕY€]YÄËZ»€//‡ÄÀ˂Å{Â]|ÀÅYÂz¿ Äf‹Y{½ZŒËZÆÅZ´ËZa{Õ{ZˁÕ{Y{Y€«½ZÀ¯Z¯|ÀÅYÂyÖ¼¿¾ÌÀr¼Å ¶À‡€aįÖ¿Zˆ¯Öf»Ô‡d‡Y¾°¼»€fŒÌ]{Y€§Y{ÂmÁY€Ë,|À‹Z] {Y|¿ZÌ]€˜yÄ]Y|¿ÁÖ»Z¼‹Ä]cZˆÌ‡ZeÕÁ€“ ½YÂÀŸÄ] |ÀÅ{ŠÅZ¯YZŀÌyZe|ÀÀ¯Ö»‰ÔeZÆf¯€‹YÖy€]Äf^·Y ½Y|Ì»{Ö¿Zfˆ]ZecY€Ì¼ e½Z»"Ճ€¿Y¾Ë|¿Ó"Õ|W‡d¯€‹µZj» Ã{€¯µÂ¯Â»µZ‡¹Â‡ÄÅZ»ćÄ]½Zfˆ]ZeYY_Y{‡Y½ZÅÂËÖf¨¿ ÕZÅÄ»Z¿€]š¨uÕY€]ZÆf¯€‹‰ÔeÂy{µZu¾ËYZ] d‡Y ĸXˆ»¾ËY,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z‡Y€] {Y{{ÂmÁ|Ë{€e,cY€Ì¼ e Öf‡{¾ÌËZacZˆÌ‡ZeZeÖf‡{ÓZ]Šz]Yd¨¿d ÀÕZƌz]ļŠ€ÌyZed]Z]YįÖeZ»|Ö³{€fˆ³d‡Y{ÁÂÀÅ {€Ì³Ö»€]{Y ¾ËYZ»Y{€¯{ÁM€]Y|//‹|ÅYÂy{YÁd¨¿d À€]cY€Ì¼ e{ |‹Z]ÄmÂe¶]Z«d‡Y¾°¼»ZÆf¯€‹YÖy€]ÕY€]cZˆy ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Á{Y{{»cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡ d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y |{ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ‹ |̇ {|ŸÄ]ŠËY‚§Y €fËÁ Á,É|{ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ É|{ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{Z]Á ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{Z]ÁÕ|{ ÕZÅÄ¿Z//Œ¿€ÌiZedveÖ¿ZÆmYZ]Ä^À//‹ZÆqÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« ZÅÖ¿Y€´¿Z»Y{€¯Y|ÌaŠËY‚§YZ°Ë€»Md¨¿€ËZy}Yd//‹Y{€]ÁZ“Z¬e{Â^Æ] {€¯{Á|v»YZÅd¼Ì«|‹Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿ZaÕ{Zf«YcZ ^eÄ]d^ˆ¿ ,ŠËY‚§Y|{ Z]Ä^À‹ćÁdË|»€fÀËY…Y‚´ed//‡Á¾WÁƒ{Y{Y€« Äf‹~³ÃZ»Ö´f¨‹MY€°eYÁ|‹Äfˆ]Ä°Œ]€Å{dÀ‡ÁÓ{{ {€¯[ZÀfmY,{Â]Ã{€¯•Â¬‡€¨€ËÄ]Ä»{Y{Y€«ÕZ”¬¿Y½Z»{į Á{€ÅÁ|¿YÄf‹Y{Ö//ŒËY‚§Y|¿ÁÄf//‹~³Äf¨ÅÄ//‡µÂ—{d¨¿ÕZÆf¼Ì« Ä]Äf‹~³ÃZ»®ËYŠÌ]{Z]¾Ìf//ˆz¿ÕY€]Ä^À‹Á{Ád¼Ì«ŽyZ//‹ –‡Âe€Ì´¼//Œq|Ì·ÂeŠÅZ¯€ÌiZedveį|¿{€¯{ Ó{€»ÕÓZ] {Y{ÕÁZ“Z¬e{Â^Æ]ÕZÅÄ¿ZŒ¿Ád¨¿±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯ d¨¿€ËZy}į{€¯¹ÔŸYÄ^À‹ćÁ¹ÂÌ·Á€fa¾°Ë€»YÄ//ˆ‡Â»,¾Ì]¾ËY{ Ã{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ä°//Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä],Ä»Ä]ÖÆfÀ»Äf¨Å{Z°Ë€»M cZŸÔ—YÃY{YÕ‡YÖ¼‡Z»M d//‡YÃ|̇Ä°//Œ]½Â̸̻ Ä]Á {‹Ö»€ŒfÀ»ÕZmÁ€Æ›Y| ]Z°Ë€»MՃ€¿Y ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ d¨¿ Ö¿ZÆmd¨¿d À,ZÅÃZqָ̘ eÁÕZ¨uÕZ^mY¦«ÂeY†a Y֋Z¿įd‡YÃ|‹ÄmY»|Ì·Âe{Ö·Z¼fuYµÔfyYŠ·ZqZ]½ÂÀ¯Y {¾Ì»ZeÀÌn¿dÌ·Z §½|‹¶fz»¶Ì·{Ä]\e€»cY€Ì¼ e{€ÌyZe {Â]|ÅYÂyZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|¿Za½Y€v] Ö»Z´ÀÅ{€¯¹ÔŸY"Ճ€¿Y{ZfˆË"ÖeZ¬Ì¬ved¯€‹,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÁÃ|‹¶ÌÆ//ˆeZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Z]ĸ]Z¬»ÁÄÀ̘¿€«€Ì]Y|eį įdˆÌ¿½MÕZÀ »Ä],{‹Ã{Y{ŽÌzŒe€˜yÖ]Z¯Ä]dŒ³Z] ÕZÆfÌ·Z §d‡Y¾°¼»Á{‹¹Zn¿Y|¿YÂeÖ»Ö¸^«ºnuZ]Z¯½Z¼Å |¿Á{ÖËZŀÌyZe¾ÌÀq |¿Â‹µÂ¯Â»Ã|ÀËMµZ‡Ä]ÖfuÖeY€Ì¼ e Z»Y{Â]|ÅYÂy®ˆË€a|Ì·ÂeÁ¥ZŒf¯YÕZÆf¯€//‹ÕY€]cY€Ì¼ e €eÓZ]Öf¨¿½Y|Ì»cZ»|yÃ|ÀÀ¯¾Ì»ZeÕZÆf¯€//‹ÕY€]½M®ˆË ÕZÅ|»M{½{Zf§Y€ÌyZeÄ]ÕZÀ »Ä]dÌ·Z §{€ÌyZeY€Ë,{Â]|ÅYÂy µZ‡ĸZ§{Ó{{Z̸̻ZÅ|»M{¾ËY¾Ì´¿ZÌ» d//‡YÖeZÌu cZ ˜«{Â^¼¯€Ìœ¿¦¸fz»{Y»cÔ°Œ»¾ËY d‡YZe ¶Ì·{Ä]cY€Ì¼ e¹Zn¿YÕY€]ָ̘ e½Z»{’Ë eÕY€]ZÌ¿{» ¶ËZ¼e¹|ŸÁÄËZ»€‡ŠÅZ¯ZËÖ¸»ÄÀ̘¿€«€iY€]®Ìfˆn·½|‹¶fz» ¾ËYÁZ^»{ÔWÁ‚¿Á{¾Ë‚À]{Â^¼¯į¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]€fËÁ Z°Ë€»MZŒ§º£€Ì¸Ÿd‹Â¿Äf‹Y~³Ö¨À»€ÌiZeZ¿Á€¯Z]Â//Œ¯ ¹{€»,ÔWÁ‚¿ÁÄ]½Y€ËY¾Ë‚À]ÕZÅķ¼v»µZ‡YYd ¿Z¼»ÕY€] ½ZŒËZÅÁ{Ây­Z]½|‹€a€œfÀ»Œ¯¾ËYdzfËZa{ÔWÁ‚¿Á |ÀfˆÅ ÕY€]Z°Ë€»MZŒ§º£€Ì¸Ÿ,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ,ÔWÁ‚¿ÁÄ]½Y€ËY¥€—Y¾Ë‚À]ÕZÅķ¼v»µZ//‡YYd ¿Z¼» ­Z]½|//‹€a€œfÀ»Â//Œ¯¾ËYdzfËZa{Ô//WÁ‚¿Á¹{€//» Ŀ´qdy‡¾ËYdˆÌ¿ºÆ»½ZŒËY€]Á|ÀfˆÅ½ZŒËZÅÁ{Ây |‡€]½ZŒf‡{Ä] Z°Ë€»M½Z¨·Zz»YÁ{€ÅÁ®aÁYÂ//”ŸÁ{€ÅÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËY lÀad¨³Äf//‹~³Äf¨Å`»Y€ed·Á{cZ»Z¬»YÖ°Ë |Àf//ˆÅ |ÀfˆÅÔWÁ‚¿ÁÃY{ÂÀž˂À]ķ¼v»Z]½Y€ËYŠ°f¨¿ ķ¼v»¾ËYµZ‡YYÔWÁ‚¿Á{¦·Zz»½YY|»d‡ŻYÖy€] ½Y€ËYZ]ÁÁ{Z»…Ô°Ì¿d·Á{–]YÁ{»{Ö¿Y€´¿€—ZyÄ]ZÅ |¿YÃ{€¯{Z¬f¿Y ½YÂf‡®Ë€Ë|»,Á{YÂ·¾Ì¸°¿Y€§ĸ¼mY¹{€»YÕZ̈]Ö·Á ‰€fˆ³ZÆ»€—ZyÄ]Ã|‹µZ¼ŸYÕZÅÄÀ̘¿€«֗įÔWÁ‚¿Á{ |ÀË´̻,{€¯Ö»¾Ì»ZeY{ÂykZz»Öfz//‡Ä]Z¿Á€¯…Á€ËÁ Ö¿ZÆmYZ]ÕZÌuYÕY€]Õ|Ë|ÆeZ°Ë€»M¶Ì‹d¨¿ €ežË€‡Z̈]d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯Â¼n»{ÁZÅÃZq½|‹Äfˆ] ¾ËYÁd‡YÃ{Zf§Y©Z¨eY,|¿{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌa½Y€´¸Ì¸veÄr¿MY {Á|u¥~u€Ì//ˆ»{,­|¿YÕZÆf¼Ì«Ä]ŠÀ¯YÁ{d À d‡Y¾WÁƒ½ZËZaZeYZ]{d¨¿|Ì·ÂeYÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaÕ|Ë|m‰Y‚³{Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y Ä°Œ]Y‚žWÁƒ{Œ¯¾ËY¶Ì‹Ĭ˜À»Äf¨Åd¨¿|Ì·Âeį |‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{ Ã{€fˆ³|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä]ŠÀ¯YÁ{½ZÆmÁZ°Ë€»M{d¨¿ÕZÅYZ] Äf‹~³Äf¨ÅÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ |ÀÅ{Ö»½ZŒ¿Y{Â^Æ]YÖËZÅÄ¿ZŒ¿ ŠÅZ¯Ä]€´Ë{Á{Ä°//Œ]½Â̸̻®Ë¾WÁƒ{į{€¯¹ÔŸY ½Â̸̻ Ä]Y‰|Ì·ÂeÂ¼n»Á{€¯|ÅYÂyħZ“Y{Ây|Ì·Âe d˯ÁÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YĸZ§Ô] |¿Z‡Ö»Á{Ä°//Œ] ½Z‹|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä]Á{Ä°Œ]Y‚ÅZŸÂ¼n»|¿{€¯¹ÔŸY |Ì·ÂeŠÅZ¯€]ÃÁԟZÅŒ¯¾ËY€ÌyYºÌ¼e |ÀÀ¯Ö»ħZ“Y Á\ːe…Ôa®aÁYÃÁ€³–‡Âeįd‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ d‡YÃ|»M{Y€mYÄ]ÕZmÕ{ÔÌ»ÃZ»µÁYY Z»Y|¿YÃ|Ë{\̇MZÆf¼Ì«d§YY½ZÆm€//‡Y€‡{d¨¿ÕZÅYZ] ÃZ»įÃ{Â^¿Z°Ë€»M¶Ì‹ª—ZÀ»Y€e|]ÕYʬ¿pÌÅ{\Ì//‡M Ö¨À»Ä]dË|»€fÀËY…Y‚´ed‡ÁŽyZ‹•Â¬‡Z]Äf//‹~³ |¿|‹Á€]ÁÄ°Œ]€Å{Ó{ ÕZ“Z¬e|Ë|‹d§YÄnÌf¿d¨¿d¼Ì«•Â¬//‡,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ½ZÌ»d¼Ì«²ÀmZ]į{Â]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹¶Ì·{Ä]Ö¿ZÆm Õ‡Yē€ŸŠËY‚§YZ] |//‹€e|]Ä̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ |Ë|Œed¨¿Ö¿ZÆmYZ]{ē€ŸZ^‹Y,±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ{¾ËY ½ZÀr¼ÅÁ€»YÄ]Zed¨¿ÕY|Æ´¿½Zz»ḑ€›{Â^¼¯Á|//‹ {Y{Ä»Y{Y ½ZÌ»€aĬ˜À»,|‹{YÁd¨¿Ö¿ZÆmÕZÅYZ]Ä]įÖeZ»|Y†a ÕZ^mY֐y€»ÁkY€yYÁZÆf¯€‹Ö´fˆ°‹Ák»Z]…Y‚´e ,¶°Ì¿Á€¯½Âf‡ÂÌÅÄˀŒ¿‰Y‚³ª^— |‹Á€]ÁÖf¨¿½ZÀ¯Z¯ ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Ĭ¸uZ°Ë€»MÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹ µZ‡{ŠÌaÄÅ{®ËįÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹Z]½ÂÀ¯YÁÃ{€¯Y|Ìa Ö·Z¼‹ÕZ°Ë€»M€‡Y€‡{ d‡YÃ|‹€]Y€],d‹Y{{ÂmÁ ÃZe¯€^y dy‡ÕZ“Z¬e{Â^Æ]Ä]½ZÆm½Y€´ŒËÓZaÕYÁ|Ì»Y Z¿Á€¯…Á€ËÁY֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»¶ÌƈeZ]¾Ë‚À]ÕZ“Z¬e|¿YÁ|Ì»Y½Y€´ŒËÓZa |]ZË{Â^Æ] ÕZÅŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»įÖ·Zu{€Æ»‰Y‚³Ä] ¦Ì “{‡Ä̋Zu¶°Œ»Z]į½ZÆmd¨¿½Y€´ŒËÓZa,d‡YŠÅZ¯µZu{ÕZ̈] |¿YÃ|‹YÁ|Ì»Y¾Ë‚À]ÕZ“Z¬e{Â^Æ]Ä],|ÀfˆÅ½Z^ˀ³Ä]d‡{ {Â^Æ]\^//‡¾Ë‚À]ÕZ“Z¬eŠËY‚§YÖ¯|¿YÖfud¨³ÃZ]¾ËY{ÕZnež^À»®Ë {‹Ö»Ö¸¯{‡ÕZÅÄ̋Zu ÃZ»dŒÆ^Ë{YÄ^À‹ćÁ,ŻMSIN CRK GLÂ¿¾Ë‚À]{‡ÄÌ//‹Zu |‹d^j»,Z“Z¬e{Â^Æ]Z£MZ],ÃZ»Á{Ä]®Ë{‚¿{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€] ,Z“Z¬e{Â^Æ]€œ¿Yd¨³À¯Ճ€¿Y{Zf«YĈ‡R»|‹Y€´ŒÅÁ„a,­Â//‡µY{Ö· dmdyÂ//‡Á¶ÌWÁZ³ÕZ“Z¬e½MµZ^¿{Ä]Á|]ZËÖ»{Â^Æ]¾Ë‚À]ÕY€]Z“Z¬eY|f]Y d§ZË|ÅYÂy{Â^Æ] Šz]{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÕZ“Z¬eÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§½Z³Z]®Ë Â̋Ä]•Â]€»€e|Ë|‹ÕZÅdË{Á|v»½Z»{|Ì·ÂeÕZÅŠz]YÖy€]ÁՁÁZŒ¯ Y†a,Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÕZ“Z¬e{Â^Æ]½Y‚Ì»d¨³,{Â]Ã|¿Z»Ö«Z]µÂ^«¶]Z«,Z¿Á€¯ {Â]|ÅYÂy€f¼¯¾Ë‚À]ÕZ“Z¬e{Â^Æ]Ä]d^ˆ¿,ZÅdË{Á|v»ŠÅZ¯ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» -|‹ª¬v»ÖeZ̸¼ŸÕZÅÁ€Ì¿€¼fˆ»‰ÔeZ] ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]{ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹º£€Ì¸ŸևZ‡YÕÓZ¯¾e½Â̸̻YŠÌ]Ä̸ze Ä̏ÂedËZŸZ]ևZ‡YÕZÅÓZ¯¶»ZuÕZÅÖfŒ¯Y¾e d‡YÃ|‹Ä̸zeÖf‹Y|Æ]ÕZÅ µZ¬f¿YÀÌn¿¶»YŸÖ»Z¼eÕZ°¼ÅZ]{Á‚§YÄ»Y{Y{†Ë{ ½Â̸̻€]¢·Z]ÕYÃ{ZmÁָ˦¸fz»ÕZÅŠz]{ÓZ¯ ¾ËY{ÓZ¯ÕY|Æ´¿ÕZÅZ^¿YY‚//Ì¿¾eÁY‚//ÅÁ µZ¬f¿YÖÀÌ»€‡½Á{¥€»Õ{Z^»Ä]Õ|À]±‚]ž¼fn» ½ZŒ¿Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Õ|{Õ|‹į|//‹Ã{Y{ |Å{Ö» ¾Ì]€f//ŒÌ]ÖËY‚§YºÅZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛY¾//ÌÀr¼ÅÕÁ Öf·Á{ÕZÅÓZ¯½Z^uZĸ¼mYÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{֌z] Â̋ÄÀ»Y{€]µ€fÀ¯µZ¼ŸYÕY€][ÁZÀf»ÕZÅָ̘ eº£€Ì¸Ÿ ևZ‡YÕZÅÓZ¯€ežË€‡žËÂeÁµZ¬f¿Y|¿Á,Z¿Á€¯…Á€ËÁ ՀfŒÌ][Zf‹Z]ÃÖÀ̼y¹Z»YÕ|À]ž¼fn»ÕZÅZ^¿YY Õ{ÁÁÕZÅÖfŒ¯‰€Ë~aÕY€]ՀfŒÌ]ÕZ”§ÁÃ|‹µZ^¿{ {‹ºÅY€§|Ë|m ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ž¼fn»ÖeZ̸¼ŸÕZÅÕÁ€Ì¿ÕÂaZ°e ½Z//Ì¿Z³ÔÌ·YÂÅY {Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]ÃÖÀ̼y¹Z»YÕ|À] Öf//Œ¯Հ̳Z]ÁÄ̸zeÕY€^¿Zf//‡ÂyÖËZ¿Á€°¸Ì˜ e¹ZËY Õ|À]ÁÖËZË{cZ»|yÄ//WYYÁÖ//‡Z‡YÕÓZ¯¶»ZuÕZÅ ½Â̸̻Á{YŠÌ]½ÂÀ¯ZeÁÄf‹Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼ÅZÅÁZÀ//‹Ä] µ{ZŸ d‡YÃ|‹Ä̸zeÖfŒ¯|¿Á€§YևZ‡YÕÓZ¯¾e €Ë|»Á½Zf‡Ây½Zf//‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»†Ë{ dÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ]ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À» ±‚]ž¼fn»¾ËY{ÖeZ̸¼ŸÕZÅÁ€Ì¿Ĩ«ÁÖ]ÁՁÁÄ¿Z^‹ ָ̘ eº£€Ì¸Ÿd‹Y{½ZÌ]ZÅÖfŒ¯žË€‡Ä̸zeÕY€]Õ|À] ½Zf‡Ây½Zf‡YÕZŀÆ//‹{ÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{Á‚¯Y€» ÁY‚ÅÁ½Â̸̻½ÂÀ¯ZeZ¿Á€¯Â̋ÄÀ»Y{µ€fÀ¯ÕY€] dÌeZ¼ÅÖ]ZˁZ]Ä¿ZyZ¯ՁY|¿YÃYÁdˆecZ̸¼Ÿ €ËµÂv»Õ|À]Ä¿Y{,|{¾ÅMZ̟Z]µÂv»Àf¿ZˆÀ¯ Ä¿ZyZ¯­YÂy€¼ŸÁÖfÌeZ¼Å|̧d¸a|Ì·Âe,½Á€°Ì» ÃÁ€a¾ËY{Äf§€³cÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì» {€¯ÃZ‹YµZ‡ †a‚Ì¿ÃÁ€aµZ¤f‹Y½Y‚Ì»Á|‹Z]Ö»µZË{Z̸̻€]¢·Z] cÄ]€¨¿ÁºÌ¬f//ˆ»cÄ]€¨¿ÕY{€]ÀÆ]Y {Â]|ÅYÂyºÌ¬fˆ»€Ì£ Ä¿ZyZ¯¾ËYÖÀ§cZzŒ»¾Ë€eºÆ»Y |‹Z]Ö»µZ‡{¾eY‚Å ­YÂy¾Ì»ZeÄ·Z‡Ö´fˆ]YÁ¹|Ÿ,½Âr¼ÅÕ{Y»Ä]½YÂeÖ» Հ̴¬»Ę//‡YÁÄ]cӐv»‰YÀÌn¿¶Ì¼°e,½| »Ä] Ö»Â]ÄËZ»€‡ÁŠ¿Y{YՀ̳ÀÆ],ÖfÌeZ¼ÅZ̟º¯Ö¿ZÌ»{Y» ÖÅ{­YÂyḑ€›,\¿ÁY€mY,ÖuY€—{€Æ³¶³Ĭ˜À» ,µZ‡{Àf¿ZˆÀ¯¾e½Â̸̻|Ì·Âeḑ€›,µZ‡{¾e½Â̸̻ cZ̸¼ŸdÆmÃÁ€a¾//ËYdÌ “Á¾Ë€yM½Zˀm{Á{Â//¼¿ ‰Y‚³Ä] d§€³Y€«|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ՁY|¿YÃYÁd//ˆe ,€Æ³¶³Öf ÀÁÖ¿| »d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ Ä¿ZyZ¯¾Ë€f³‚]½YÂ//ÀŸÄ],dÌeZ¼ÅÖ]ZˁZ]Ä//¿ZyZ¯ÃÁ€a ḑ€›Z]®Œy­YÂyÖ]ZˁZ]–yÁ{¶»Z‹Â//Œ¯ÖfÌeZ¼Å ḑ€›Z]€e­YÂyÖ]ZˁZ]–yÁ{ÁµZ‡{¾eY‚Å ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÁÖ¿| »d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½Z¼uÔ»…|ÀÆ»,Á€//»Yt^ d¯€//‹½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ »YÖ ¼mÃY€¼ÅÄ]€Æ³¶³Ö//f À |Ë{Z]€Æ³¶³Ä//¬˜À»{dÌeZ¼ÅÖ]ZˁZ]Ä//¿ZyZ¯ÃÁ€//aY Ê]ÂÀm½Z‡Y€yZ³d¯€‹µZˆ»YZ ‹ Ö]ÂÀm½Z‡Y€y{µZ‡{Zf‡Á Ä]Ö¿Z‡Z³ Ä]Ê¿Z‡Z³Šz]{Ö]ÂÀm½Z‡Y€y|Ë{€³\m»€»Y¾ËYÁ |]ZËd‡{ÉŒ¯–‡Âf»{Á|uÄ]ZÅZf‡Á |uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ÖËY€mYcZ̸¼ŸZ£MY¾ÌÀr¼ÅÖ¼‹ZÅ Yd¨³Á{Y{€^yÕZmµZ//‡{ÖeZ»|yÁÕ|Ì·Âe,Öf À ,Öf À|uYÁ½ÂÀ¯Ze½Zf//‡YZ³d¯€‹¶Ì°ŒeÕY|f]Y Á{֗,{Y| e¾ËYYʼ̿į|¿YÃ|‹Y{Z³ÖeZ»|yÁÕ|Ì·Âe d‡YÃ|Ë{€³Y€mYÄf‹~³µZ‡ Ö·Z‡{İ˘]|¿Z‹Âb]¶¼ŸÄ»Zmd À®ËÁZf‡Á®Ë {Õ|Ì·ÂeÁÖf À|uYÁÁZf‡ÁYŠÌ]d‹~³į |¿|Ë{€³|À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿Y½Zf‡Yt˜‡ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y½Zf‡YZ³d¯€‹ÕZÅdË·ÁYYZÅZf//‡ÁÄ]Ö¿Z‡Z³ Äf‹~³µZ‡{Zf‡ÁYŠÌ]Ä]Ö¿Z//‡Z³Z]{€¯ZƛY |̇|{Ä]Ö Ì^—Z³YY{Ây€]ÖËZf//‡ÁdÌ ¼m ֻ¼Ÿ–]YÁÖÀˀ§MŠ¬¿ Ö¿Z»Z‡ª¸ eÁ½YZ°¼ÅdËZ“{ ‰Ôeįd‡YÕ|̨»cZ»Y|«Yĸ¼mY{‹Ö»–^e€»¦¸fz» |À¯{ZnËY|¿YÂeÖ»Y[ZneµZ¬f¿YÁ€fŒÌ]Äq€Å {¼¿|̯Ze֗Z^eYÕZ//ÅcZœ¿ÕÁ€]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ”uZÅŠz]¹Z¼e{įd‡Yֻ¼Ÿ–]YÁĨ̛Á{Á‚§YÁ [{dŒa|ËZ^¿Õ|¿Á€Æ‹pÌÅįÕ—Ä]|‹Z]Äf//‹Y{µZ § Š¬¿|ËZ]ֻ¼Ÿ–]YÁįd‡ZnÀËYÁ|‹Z]€œfÀ»ՀË|»©ZeY į{€¯ÄmÂe|ËZ]|ËZ¼¿Z¨ËYŠÌaYŠ//Ì]Y{ÂyÖeZœ¿ÕZÅ Z¿Á€¯½Y€v]{Öfud‡YÖ»Y‚·Y–ËY€‹¹Z¼e{¹{€»d»Y€¯ d^‡ZÀ»ºË€°e,Ö¿Z»Z‡½Á{cZ—Z^eY{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ Y¦¸fz»–ËY€‹{½YZ°¼Å‰ÔeļÅ…Z° ¿Y,¦¸fz»ÕZÅ ÕZÅZ¯įd‡Y¾ËYZœf¿YÁd‡Yֻ¼Ÿ–]YÁÕ|m¦Ì·Z°e {‹Y€°eªÌ«{Á|Ë|mÕZÅÖÀÌ]‚ËZ]Äf‹~³[Ây ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com įֻ¼Ÿ–]YÁ€f§{½ZÀ¯Z¯d//ˆŒ¿{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Áֻ¼Ÿ–]YÁÖ¿ZÆmÁd^‡ZÀ»Ä]ÃZ»d//ŒÆ^Ë{YÁ |Ì·ÂeÄWYYÁZÅÄ»Z¿€]½{Â]Âv»\—Zz»-|‹Y‚³€]cZ—Z^eY d¯€‹¾Ì·ÂXˆ»ļŽ{Y{d¯ZŒ»Ád¯€‹Ây{ÕYÂfv» ²ÀeZ´ÀecZ—Z^eYÁÖ¿Z»Z‡½Á€]cZ‹Y‚³ÁZ^yY[ZeZ]{ {€¯¦Ë€ e̷֨Z°eYY½Z»Z‡½Á€]Á½Á{Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ ÃZ»dŒÆ^Ë{YZed//ŒÆ^Ë{YYֻ¼Ÿ–]YÁ½ZÀ¯Z¯į |ÀfˆÅ½M¹Zn¿YÄ]¦¸°» Á{¼¿€Ë|¬eÄf‹~³µZ‡®Ë֗Ã|//‹Y€mYÕZÅÄ»Z¿€]YÕÁ ÕZÅÁÂu{½Y€v]dˀË|»Ä]įÖËZÅdÌ·Z §…Z° ¿Y{Á‚§Y Z³d¯€‹µZˆ»YZ ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¼‹ZÅ{¼v»|̇,Ö]ÂÀm ½ZÀ¯Z¯Ád‡YµZ‡{Zf‡Á Ä]Ö¿Z‡Z³,½Zf‡Y |ÀfˆÅZ ‹¾ËYª¬vedÆm‰Ôe{¹Z¼edË|mZ]d¯€//‹ Õ|À»ÀÆ]½Y‚Ì»,ZÅZf//‡Á¾ËY½|‹Y{Z³Z]d//‹Y{ZƛY Ö»ŠËY‚§Y|{YŠÌ]Ä]Ö Ì^—Z³YÖËZf//‡ÁY¿Zy ‚Ì¿Äf‹~³µZ‡{Ö]ÂÀm½Z‡Y€yZ³d¯€//‹{Á‚§YÕÁ |]ZË Ä]Ö¿Z‡Z³Á€Å{Â]Ã{€¯¹ÔŸYįÕZ ‹ª]Z˜»d//ˆ¿YÂe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com c{d¨³Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ,ʿ¿Z«ÁÊËY€mYž¿Y»{ÂmÁ¹|ŸÁÊ´ÀË|¬¿ž«Â»Ä]ZfyY |À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿YÉZmµZ‡{½Zf‡YÕZf‡Á ½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |¿Â‹Ö» ¾Ì´À‡ÕÁ{Ây®Ìf‡ÓĬ¸uY‚Å€]½Á‚§YžËÂe ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{ cZneÁ½| »,d À½Z»Z‡Ö´ÀÅZ¼ÅZ][}Z¯YZ]{ZnËYY {‹Ö»¹Zn¿Y {Y| e½ÂÀ¯Zes€—Á€‹ÕY|f]YYZf//‡Y¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ Á½ZfˆÌ‡d¼½Z»Z‡Õ‡Y®Ìf‡ÓĬ¸uÁY‚Å ÁY‚ÅÁ|Ä]€nÀ»įÃ|‹Ã{Y{ŽÌze½Zfˆq¸] ¥ÂÀÁ¶¯ÃY{Y¾ËYÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿ÁcYY{YÕÂ//‡YÄ·YÂu d‡YÃ|Ë{€³½Zf‡YÕYÃ{Zmֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uŠz] ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Y¶//¬¿Á¶¼u½ÁZ » žËÂe{Ö¸°Œ»pÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡Y Ä]®Ìf‡Ó{Y| eZfyYd‹Y{ZƛY,{Y|¿{ÂmÁ®Ìf‡Ó …Z‡Y€]½Zf‡YՀƋ½Á€]ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿½Z³|À¿Y {‹Ö»¾ÌÌ e½Z³ÁZ¿ḑ€›ÁŠËZ¼Ìa½Y‚Ì» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Y¶//¬¿Á¶¼u½ÁZ » Ĭ¸uÁY‚ŞˁÂeY½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡½Zf//‡Y ¾Ì][»w€¿Z]½ÂÀ¯ZeµZ//‡{Y{€»ÕY|f]YY®Ìf//‡Ó ½Zf//‡Y¾ËYՀÆ//‹½Á€]ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿½Z³|À¿Y {Y{€^y Ã{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¶¼uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ«Z]¼Ìe,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡YÕY ÁžËÂe,|Ì·ÂeÕZÅÄÀÌ»Ö»Z¼e{Ã{€f//ˆ³Ö¸°//‹Ä]¶¬¿Á {Á‚§Y,{Y{{Zf«YÄy€q{ּƻŠ¬¿ÁÄf‹Y{½ZˀmcZ»|y Հ̳¸mÁʇYÁ½Á|]ē€Ÿ¥|ÅZ]ZÅ®Ìf‡Ó¾ËYžËÂe |‹Z£M[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»ÕZÅÖËYY{ÁcZˆÌ‡PeÕÁM[ZeÕZ¬eYcZ ·Z˜» ÕZÅÃZ´f‡{ÕZÅdyZ‡€ËYÕZÌ//ˆ]Հ̳{ÁµZ‡ ZÅd‹|]Ô̇{¶Ì‡Z]Z³Ád¨¿cZ//ˆÌ‡Peĸ¼mYÖËY€mY ½|‹µZ §ÖˇYÁZÅÄ¿Zy{Á¾ËYd//‡{¾ÌËZaÕZÅ[ÓZeÁ Œ¯[€£[ÂÀmÁ[€£{ž«YÁÕYÁ€·|À]€¼¯ÁZŶ//ˆ³ ÕÁM[ZeLZ¬eYŠÌaYŠÌ]cÁ€“,Äf//‹~³µZ//‡µÂ—{ Z³Ád¨¿|Ì·ÂeY€¼f‡YÁš¨uœÀ»Ä]YZ³Ád¨¿cZˆÌ‡Pe Ág{YÂuÂ«ÁYՀ̴ŒÌaµZu¾ÌŸ{Á½Y€v]½Z»{Œ¯ cZˆÌ‡Pe¹Y|Æ¿YY֋Z¿Õ| ]֘Ìv»dˆËÁÖ¿Zˆ¿YÕZŽY€v] |ËZ¼¿Ö»[ZnËYY ÖuY€mÁ½ÁZ»,{,Äy€¯,½ÁZ¯¶»Z//‹½Zf//‡Ây½Zf//‡Y ÄÀÌ»¾ËY{ÖeZ»|ys€‹Z]ÃY€¼Å֌ÅÁ„aZÌ¿¹ÔŸYd‡YÂy{ ÄÀÌ»{dÌuԏÕYY{½ZÌÀ]Š¿Y{ÁZŒ»ÕZÅd¯€‹YÁÄÌÆe cZ ·Z˜»¾ËY¹Zn¿YdÆm[Ô̇µ€fÀ¯ÁÄ¿Zy{Áև|ÀÆ»ÕZÅ €ËZ‡ÁÄ·‚·€]Y€]{cZˆÌ‡Ped̓€ »Ȭ¿ |»M¶¼ŸÄ]cŸ{ ¹Zn¿YÁÕ| ]ÕZÅև€]dÆm‚Ì¿ÄÀÌ»¾ËY{ָ̼°ecZŸÔ—Y cZœ¿dˀË|»ZÌfyY{ÕÁM[ZeLZ¬eYÁ€˜y¶Ì¸vecZ ·Z˜» d§€³Y€«½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—€] ÕY|f]Y{{ÁÄy€¯,½ÁZ¯ÕZÅÄ¿Zy{Á½Z̤—d‡Y€¯}Ä]¹Ó ÖeZ̸¼ŸÖËZ̧Y€¤mÄÀÆa{ž«YÁÄ·‚·Á¶Ì‡Ö Ì^—ÕZËÔ]€]Y€]{ ½Zf‡Y{ž]€»€f»Â¸Ì¯½Y‚Ì»Ä]Öf ‡Á{Ád¯€‹¾ËY …Z§Á½Zf‡€·,¹ÔËY,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư,€Æ‹Â],½Zf‡Ây Ö]ZˁY,€˜y¶Ì¸ve|ÀËM€§cZ ·Z˜»¾ËYÕ| ]Z§{ |Ë{€³ÄÌÆe {cZˆÌ‡Pe¹Y|Æ¿YµZ¼fuYÖ³|ÀÀ°‹ÕZÅÖÀvÀ»ÄÌÆe,®ˆË ÕYÁZ‡ÕÁM[ZeLZ¬eYÃÂv¿Á[€z»ÕZÅÄ·‚·Á¶Ì‡€]Y€] d§€Ë~a|ÅYÂycÄ·‚·Á¶Ì‡€]Y€]{ZÆ¿MÕYÁZ‡€Ì£Á ÕÁM[ZeLZ¬eYcZ ·Z˜»Á€˜y¶Ì¸vedÆmœÀ»¾Ì¼ÅÄ//] Ö¸YÄ¿Zy{ÁlÀa½Z̤—Y֋Z¿ÕZŶ̇€]Y€]{cZ//ˆÌ‡Pe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö¸»d¯€‹ÕZÆÌËYY{ÁcZ//ˆÌ‡PeÕÁM[ZeÕZ¬eYcZ ·Z˜» ¾ËYZ¯Âf‡{{Ä·‚·Á¶Ì//‡€]Y€]{[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ» ½Y‚Ì»ֻ«cZŸÔ—YÁȬ¿cZ ·Z˜»¾ËY{ d§€³Y€«d¯€‹ [ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹ÕZÅÖËYY{¶¯d̓€ » ,ZŶa,ZÅÃ{Zm,ķ·•Â˜y,֋ÁM€§cZˆÌ‡Pe,ZÅÃZqYºŸY Ö¿Z»Z‡µZÀ»Á֋Á,Ö´Àŀ§,ÕY{Y,Öf ÀÕZŽZ¼fyZ‡ ºÌÀˆeZ]´f¨³{½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|» Ö»ÖfuYÄ]d¼cYÁÕ‡YÕ|À]Ä̼ƇZ]{Ó§d À {¼¿¾Ì»ZeY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»½YÂe ¶˜ »½ÓY½ZƨY¾ÅM[Á}|Ì·Âeḑ€›|{{Á‚§YÕÁ ¾ÅM[Á}ZÌ¿{»įÄ¿Y{d‹{¾ÅM²À‡ d‡Y¾ÅM²À‡ ¾ÅM²À‡¾ËYÄ°Ì·Zu{{‹Ö»{ZÕÁMYÄ¿ZÆ]Ä],d‡Y Ö»ÓZ]Ã{Á‚§Y‰YZ]cӐv»Ä]¶Ë|^e½ZƨY¾ÅM[Á}{ {Y{ՀfŒÌ]ÕÁMY\eY€»Ä]į{{€³ Â̋ÁºË€veZ]įÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{d¨³¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|» Z]|À‹Z]Äf‹Y|¿cY{Z€³YÕ{Ó§žËZÀ,ºÌfˆÅÄmY»Z¿Á€¯ Ád‡Y¹Zn¿YµZu{cY{ZÄ¿Zfz^‹Ây |¿Â‹Ö»ÄmY»½Y€v] Ö¸yY{ÕZŶ¼ ·YÂf‡{,cY{ZÂy{Ö¸YÄ£|£{Äf^·Y €ÅŒ¯Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]Ö§€—Y ZźˀveZ//Œ§Ä¿Ád//‡Y 0 ¼ŸÁ{{€³Ö¼¿[~mºÅ½Mį{‹Ö»¦¿µZ//‡ ¥€»Ô |Å{Ö»ŠÅZ¯YÖ¿Z¼fyZ‡cӐv» Z]ÄÆmY»{,ºËY|¿ÄÌ·ÁY{Y»YÖ^‡ZÀ»ÀÌy}Öf«Á{Á‚§YÕÁ [ZfŸY,‰ZŒf£Y,Ä·‚·,¶Ì‡,Z¿Á€¯Â̋½Âr¼ÅÖeÔ°Œ» ½Z°»Yc¾ËY{ d//‡YÄÌ·ÁY{Y»ŽÌzedÆmd¼ {¾e½Â̸̻|Ì·ÂeÄ]ZeºËY{Y|Ì·Âe{Õ|{Š//ËY‚§Y ÕÁ€Ì¿,½Y€ËY{{Ó§|Ì·ÂeÕZËY‚»|‹ÁM{ZËÕÁ ºÌ‡€]µZ‡ ÄÌ·ÁY{Y»Z//‹€‡ž]ZÀ»Á½YYÁ½YÁY€§Ճ€¿Yž]ZÀ»,½YYZ¯ ÓZ¯…Â]{ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«‚Ì¿¶ËÓ{¾Ì¼ÅÄ]įd‡Y žËZÀÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿{Y| eįd‡YÖ·Zu{¾ËY {€Ì³Ö»c 0 ¼Ÿįd//‡YÕYĿ³Ä]Õ{Ó§ ÕÁ€Ì¿½{Â]½YYd˂»YÔ €ËZ‡¥Ôy€]½ZƨY¾ÅM[Á}Ö§€—Y |ÀfˆÅÀÆ]Ö]Ö¿Zˆ¿Y Ö»Ã{Z¨f‡Y{Ó§|Ì·ÂeÕY€]|À¸]ï‰ÁY½Y€ËYÕ{Ó§žËZÀ {{€³Ö»Ճ€¿YÄ¿YZˁYÕ|À»ÀÆ]¹|Ÿ\m»€»Y¾ËYį|//À¯ hŸZ]Ád‡Y½Z»ÂeY‚Å€]¢·Z]{Ó§¸̯€Å{€»Y¾ËYcÁZ¨e Ä°ÀËY¾¼“ {‹Ö»žËZÀ€ËZ‡Z]¾ÅM[Á}ÖÅ{{‡cÁZ¨e Ä],Ö//‹Á€§¹Zyĸ¼mY¦¸fz»¶ËÓ{Ä]‚Ì¿ÄÌ·ÁY{Y»¾//Ì»Ze {Œ̻¹Zn¿YÖfz‡ Ä£|£{|ËZ^¿ž«YÁ{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed‹Y{ZƛYÃ{YÕ{‚Ë…|ÀÆ» { |À¯€°§|Ì·ÂeÄ]|ËZ]–¬§Á|‹Z]Äf//‹Y{YÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä^À//‹Á{½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|»,Ã{YÕ{‚//ːÀ» |Ìn»Z]Ád§ZË”uºÌÀˆeÕY‚³€^y¶v»{ÃZ»dŒÆ^Ë{Y {€¯´f¨³ÁY|Ë{ÕY‚³€^y¾ËY¾Ì·ÂXˆ»Á¶»ZŸ€Ë|»,Ã{YÖ¸« {ZÅÄ¿Z‡Ã|¿Z//‡Š¬¿Ä]Y|Ë{¾ËY{¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|» ևZÀ‹Z¯įÖf^ˆ¿Ä]ZÅÄ¿Z‡d¨³Á{€¯ÃZ‹YŒ¯Ä ‡Âe ºÌÀˆeÕY‚³€^yÁ|À‹Z]Y~³€iY|À¿YÂeÖ»|ÀÀ¯¶¼Ÿ̸ָveÁ d‡YÃ{€¯¶¼ŸÖ]ÂyÄ]ÃY¾ËY{ dz‡Z¿Á€¯Â̋{ÂmÁZ]dÌ·Z §į¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ã{YÕ{‚Ë d‡YÃ{Á‚§Y¾ÅM²À‡¾Ì»Ze|À¿Z»ÖeÔ°//Œ»c|‹€]Ád‡Y ¹Z¬»Õ‡Yį€»Y¾ËYÁ|f§ZÌ]©Z¨eY|¿YÂeÖ»|Ì·ÂeŠÆmd¨³ Z̈]ÁªÌ«{ևZÀ‹Z¯Ä¿YÂfŒa,d‡YÃ|‹s€˜»Հ^źœ » ºÅY€§|Ì·ÂeŠÆmÕY€]–ËY€‹½ZƨY¾ÅM[Á}{ {Y{Öf‡{ cYÁÕ‡Yd‡{d‡Ż}ZzeY¹‚¸fˆ»€»Y¾ËYÄf^·Y d‡Y {Y{€^yÄ¿Z]½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» k€¯ÕY{€Æ‹€œÀ»,Z¼Ì‡½Z»Z‡ µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]Ä¿Z]€Æ‹ÕZÅĸv»ƒZf·Á¦ “ž§ÃÁ€aÕY€mY k€¯½Y|Ì»€5 œÀ»ÁZ¼¿{ՁZ‡Z^ˁcZ̸¼ŸY€¼f‡Y ÖËY€mYĸu€»{YÁÁZ^fŸY¾Ì»Ze,d¯€‹Ö¸yY{cYZ^fŸY d‡YÃ|‹ ÃZ´f‡{lÀaYÕY{€]ÀÆ]dÆmd‹Y{½ZŸ}YÄ»Y{Y{ÕÁ ÁYÁZ¯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡{®Ë,YÁZ¯ÖËYÂÅdˆa {,¯~»ʬ¿d¨Å{YÁZ¯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡{®Ë €f»,ÖËYÂÅ–‡Âf»Z//Œ§Ä°^‹€f»Â¼n» ZŒ§Ä°^‹€f»¾ÌÀr¼ÅÁÖËYÂŦ̠“ZŒ§Ä°^‹ |‹|ÅYÂygY|uY‚Ì¿ÖÀÌ»¦Ì “ Z^fŸYYºnu¾ËY¥€Z]d‡Y|Ì»Y{Á‚§YÄ»Y{Y{½ZŒËY ¾ËYÕY€mY¥Y|ÅYÄ]ºÌ¿YÂf],d‡YĬ]Z‡º¯{ÂyÂ¿{į ZŒ§Ä°^‹µÂ—ŠÅZ¯,ƒZf·Á¦ “¶°//Œ»ž§įs€— ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÂ¼n»{Á,Ä°^‹cZ¨¸eŠÅZ¯,¦Ì “ ºÌ‡€],d‡Y©€]žËÂeÄ°^‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¦ “ž§ÃÁ€aÕY€mYYÄ¿Z]½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]Ä¿Z]€Æ‹ÕZÅĸv»ƒZf·Á {Y{€^y d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €Ë|»Õ|¼v»½Ô‡Y½Zf//‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂe Ä]ÄmÂeZ]d¨³€^y¾ËYtˀŒe{Ä¿Z]½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe ŠÅZ¯,ƒZf·Á¦ “ž§dÆm{dˀË|»¾ËYՂËÄ»Z¿€] ,cZ¨¸eŠÅZ¯¾ÌÀr¼ÅÁ¦Ì “Z//Œ§Ä°^//‹µÂ— Y¸],½ZÌ´Àŀ§­€Æ‹,µZÌ¿Y{ÃZ´//‹Z]ÕZÅĸv»{s€— Á½YÖÀ],Z]Z]MÄ//À»Y{,½ZÌ´Àŀ§Õ¯ÕZÆf¿Y,½Zf//‡{€¯ ¶v»YµZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]²^¿Z¼Ì¸//‡Y¸] Y{Á‚§Y,½Y|¿Á€Æ‹Ö³|¿d̨̯ÕZ¬eY{€Æ‹ÕZ¼Ì‡d̼ÅY ՁZˆ¯ZaÁՀ]ÕZÅÖ³{·M¥~uÂ“»Äf‹~³µZ‡‚ÌËZa ¾ËY{ÁÄf§€³Y€«½Z»Z‡Z¯Âf‡{{Z¼¿ÁՀƋÕZÅÃY|m Ã|//‹¹Zn¿YÖ»Zu¶aZek€¯½Y|Ì»YÖ]¸˜»cZ»Y|«YÂy k€¯½Y|Ì»ՁZ‡Z^ˁÁՁZˆÆ]s€—{{Y{t̓ÂeÕÁ d//‡Y |»½MÄf‹~³ÕZ¼ »gY€Ì»Ä]ÄmÂeÁÖzËZed§Z]Yd›Z¨u ÕZÅÃY|mÖ´ÀÅZ¼ÅœÀ»Ä]ÁÄf‹Y{Y€«ÃÁ€a¾ËYÕY€mY€œ¿ ÕZŀmMYºË|«ÖfÀ‡ÁՀƋd§Z]{º¯ZuÕZ¼¿Z]Ã|‹Z¯ Ö¸YÕZÅ{€°ËÁYְ˵ÂXˆ»¾ËY d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡YÖ¼Ë|« ½Y€]ZŸÄ]ÄËÁÄmÂeÁ½M̯֨{Â^Æ]Yk€¯½Y|Ì»ՁZ‡Z^ˁs€— {Á‚§YÁdˆ¿Y{ՀƋÕZÅZ”§{ÕÂv»½Zˆ¿Y{€°ËÁÁÃ{ZÌa ÁcZ¿Z°»Yįd‡Y¾ËY€Æ//‹®ËÖ³„ËÁ¾Ë€eÕÁ€“ž«YÁ{ |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½M{Ã{ZÌad¯€uÕY€]¹ÓÕZÅḑ€› µY»YYµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÕY~³YÁ µZ‡{½Y€ËYÖ¸»®¿Z]{YZ»¹ZƇÁ ÁÖ°¸»­Ô»YYºŸY{Ây{YZ»µY»YYµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]|‹ª§Â»½Y€ËYÖ¸»®¿Z] ®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |À¯¦Ì¸°e¾ÌÌ eÄf‹~³µZ‡{YZÅd¯€‹¹ZƇÁ̸ְ¼e ÕZ¬eYÁ€Ë~ad]Z«|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z»ÕY€mYÕZf‡Y{½Y€ËYÖ¸»®¿Z],½Y€ËYÖ¸» {Ây{YZ»µY»YYµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚ʼnÁ€§Ä]ª§Â»Œ¯Ö·Z»¹Zœ¿ ½Z§Z°‹½| »d¯€‹ÕY~³YÁ½YÂeÖ»ZÅÕY~³YÁ¾ËYĸ¼mYįd‡YÃ|‹µZ‡{ |¯R»|̯Pe,ֿ¿Z«¹Y‚·YÄ]¶¼ŸÕZf‡Y{Ã|‹{ZËÕZÅÕY~³YÁ {€]¹Z¿Y֏yŠz]Ä] ®¿Z]ÕY|ÅZ´À]YkÁ€y€]ÖÀ^»d·Á{½Ô¯ÕZÅd‡ŻZ]ÖÅY€¼ÅÕZf‡Y{Á¹Zœ¿cZ»Z¬» ½Â¿Z«Ã{Z»µÂ¼Œ»ÕZÅd¯€‹Ö»Z¼eÕY€]½Y€ËYÖ¸»®¿Z]¾ÌÀr¼Å d‡YÄf§€Ë~acZÅ ¹Zn¿YÄf‹~³µZ‡{YÕY~³YÁcZ»Y|«YÄ̸¯Œ¯Ö·Z»¹Zœ¿ÕZ¬eY¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì·Âež¿Y»ž§ t˜‡š¨u,Œ¯Ö¸¯t·Z»dËZŸĸ¼mYÖ¨¸fz»¶ËÓ{Ä]ZÆ¿MYÕ{Y| eÕY~³YÁįÃ{Y{ ª¬veµZu¾ËYZ] d‡YÃ|Œ¿ª¬v» Áì·Z]½Z̓Z¬f»µZ^¬f‡Y¹|Ÿ,Õ{Zf«YdÌ “Á,µZ¤f‹Y ÕZmµZ‡{,ºnˆÀ»Á½Á|»ՂËÄ»Z¿€]Z]ÁZÅḑ€›Ö»Z¼eYÃ{Z¨f‡YZ]ÕY~³YÁ¥Y|ÅY {Y{Y€«½Y€ËYÖ¸»®¿Z]Z¯Âf‡{{ÕY|ÅZ´À]Y¶»Z¯kÁ€yZeÁ ¶»ZŸ€Ë|»¹Z¬»ºWZ« dËZ¼uÕY€]Ê^‡ZÀ»cÔÌƈe½Y€ËYcY{Z®¿Z] d‡YÃ{Y{ŽÌzeZ¿Á€¯½Z³|Ë{\̇MY Á\//ˆ¯YdËZ¼uÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ŏ̐zeY½Y€//ËYcY{Z®¿Z]¹Z//¬»ºWZ« Ã{Z¨f‡YZ]ZeºÌfˆÅɂËÄ»Z¿€]µZu{d¨³Á{Y{€^yZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÃ|Ë{\Ì//‡MÕZÅZ¯ ‰Y‚³Ä] ºËÁM¶¼ŸÄ]ÕZ¼Ì]¾ËYYÃ|Ë{\̇M¶£ZŒ»YÖ^‡ZÀ»dËZ¼u,d€§¾ËYY Yʰ˽YÂÀŸÄ]½Y€ËYcY{Z®¿Z]{€¯ZƛYªË|Z“,½Y€ËYcY{Z®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ YÃ|Ë{\̇MZŒ«YY¹ÓÉZÆfËZ¼uÁ|À¯Ö»Z¨ËYY{ÂyʟZ¼fmYŠ¬¿½Y€ËYY{ČËÉZÆ°¿Z] ¾Ë{Á€§Á|À¨‡Y{µZj»ÉY€] d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{Y½ZˀfŒ»ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì] Ä°^‹ZÌ¿{»ÉZÅÁY{|À¿YÂf]ZeºË{€¯dyY{€aÊËÁY{ÉZÆf¯€‹Ä]Ê^‡ZÀ»cÔÌÆ//ˆe YcY{Z®¿Z]ºÆ‡,ɂ¯€»®¿Z]ÄÌ£Ô]Y…Z‡Y€]{Á‚§YªË| |ÀÀ¯|Ì·ÂeYŒ¯½Z»{ Y‚ÅZ¿Á€¯YÃ|Ë{\̇M¶£ZŒ»YdËZ¼uÕY€]Ã|‹¾ÌÌ eÊ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅcÔÌƈe Ê]Ây®¼¯½MdyY{€aZ]ZeºÌfˆÅɂËÄ»Z¿€]µZu{įd‡Y|{w€¿Z]½Z»Âe{Z̸̻ Ä»Ó¶¼ ·YÂf‡{,–^e€»ÉZÅÄ¿ZzeYÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ã|Ë|^̇M¶£ZŒ»Ä] ¾Ë€f¼¯{Á\‡ZÀ»¶°‹Ä]cÔÌƈedyY{€a{€¯|̯Ze,{Y{|ÀÅYÂyY€«ZÆ°¿Z]ZÌfyY{Y cZ»Y|«Y¾Ë€f¼Æ»Ây{½Y€ËYcY{Z®¿Z]¹Z¬»ºWZ« |‹|ÅYÂydyY{€a¾°¼»½Z» ÉY€]É{| f»ÉZÅÄ»Z¿€]½Y€ËYcY{Z®¿Z]dˀË|»d¨³‚Ì¿ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€]®¿Z] ¹Z´¼ÅZÆ¿MYÊ°Ëįd‡YÄfˆ]Z¯Ä]Z¿Á€¯ÉZ¼Ì]¶]Z¬»{½ZˀfŒ»Á½YZ°¼ÅYdœ§Zv» ÃZ»¾Ë{Á€§€yYÁYZeįZÀ »¾ËYÄ] {Â]\ ‹{½YZ°¼Å”uÉ|À^f¨Ì‹,ZÆ°¿Z]€ËZ//‡Z] \ ‹Êy€]¾ÌÀr¼Å |¿|‹d»|yµÂ¤Œ»\ ‹{É”u¶°‹Ä]½ZÀ¯Z¯¹Âˆ°Ë, ÉZź¿ZyÄ] |À‹Z^¿€Ì³{\ ‹ļÅZeºË{€¯¶Ì˜ eZŁÁʔ ]{YZÆqÁć,Á{Äm{ ½YZ°¼Å€ËZ‡YÁºË{Y{ÉZÆf¨ÅÁ{ʐy€»ºÅ|¿Y{µZ‡€Ë®q¯|¿€§įÉZ°¼Å {Á|u€“ZuµZu{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯tˀeªË|Z“ |ÀÀ¯€aYZÆ¿MÉZmįºÌf‡YÂy ¹Zn¿YZŁY{€a{ÂyZˮ̿Á€f°·YÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡YZ]Á\ ‹YkZy{ZƌÀ¯Y€e|{ ŠÅZ¯ÕY€]ՂËÄ»Z¿€],{€Ì´Ì»¹Zn¿YÄ^ ‹¶yY{{ZÆ//ŒÀ¯Y€e|{dŒÅ–¬§Á{Œ̻ Ä°ÀËY¾¼“ |ËZÌ¿{YÁ\ ‹{€“Zu½ZÀ¯Z¯Ä]É{ZˁZŒ§įºËY{‚Ì¿|{dŒÅ¾ËY ZÅÁÂuÄ],{Y»¾ËYZÀ¯{Äf^·Y |ÀÀ¯Ä mY€»ɀf¼¯½ZˀfŒ»|‹hŸZ]ÃZ»¾Ë{Á€§cÔ̘ e ¾ËY€]ZÀ],{€¯ºÌÅYÂy¾Ì»Pe\ ‹€ËZ‡Y,|‹ÄmY»Á€Ì¿{Â^¼¯Z]ÉZÅ\ ‹€³YºË{€¯¹ÔŸY ºË|Œ¿ÁÄ]ÁʏZy¶°Œ»Z] -{Ây|̸¯ŠÌ¯½Y€ËYÁ¿cZne½Z̻ĻZ¿ºÅZ¨eÕZ”»YZ] cZ»|yÄWYY{¿cZne|Ë|m½Z°»Y-cZa¾ŒÌ°Ì¸aY ¾ŒÌ°Ì¸aY€fˆ]{‰Á€§½Z‡MÕZÅÄfˆ]…Z‡Y€]ÕYļÌ]®Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄ̸¯ÄWYY¥|ÅZ] ‰Y‚³Ä] |̇LZ”»YÄ]ŠÌ¯½Y€ËYd¯€‹Á¿cZneļÌ]½ZÌ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e,cZa ¿cZneÖ¿Z]‚Ì»Ä]ŠÌ¯½Y€ËYÃY€//¼ÅdXÌÅÁ¶»ZŸ€Ë|»įº//‡Y€»¾ËY{-ֻ¼Ÿ–]YÁ ,cZ»|yÁcӐv»|^‡{ÂÀe{ZnËY,‰Á€§¾Ë¿ÕZÅÃÂ̋€]¾Ì§€—,|Àf//‹Y{”u ÁÕYļÌ]®Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄ ‡Âe,‰YÀÌn¿ª¸y¥|ÅZ]ZÅÕZ°¼ÅÄÀ»Y{‰€f//ˆ³ ¿cZne–‡Âe,¯~»Ä»Z¿ºÅZ¨eª^—‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] |¿{€¯|̯Ze½ZˀfŒ»dËZ“\¸m ¾f§€³€œ¿{Z]Ä»Z¿ļÌ]Á|Áw€¿¹Ô f‡Y,¾ËÔ¿MÃÁZŒ»ĸ¼mYÕYļÌ][¸˜»cZ»|y ¹{€»¹Â¼ŸÄ]cZa¾ŒÌ°Ì¸aYªË€—Y–̈¬eÁ¦Ì¨ze,\‡ZÀ»w€¿µZ¼ŸY‚ËZ¼f»ÁÄËÁ–ËY€‹ ÄÀÌ»{ÕZ°¼ÅÁ¾ŒÌ°Ì¸aY½Y€]Z¯Ä]ÖË´z‡ZaÁÖÀ§Ö¿Z^ÌfŒa¶]Z¬»{ |‹|ÅYÂyÄWYY Y\‡ZÀ»ÕYļÌ]cZ»|yÖuY€—{¶ÌÆ//ˆedÆm¿cZneļÌ]ZÌ¿{»cZŸÔ—Y¾Ì»Ze d‡YÕZ°¼Å¾ËY½Zˀm{ŠÌ¯½Y€ËYcY|Æ eĸ¼m [€£,¹Ô‡Y½Z³|À»cZÌÅÃ|¿Z»€§Ö¿Y{|« d¸»®¿Z]YŒ¯[€£µZ¼‹Á ¶»ZŸ€Ë|»Y,ևZb‡s·µZ‡YZ]Œ¯[€£µZ¼‹Á[€£,¹Ô‡Y½Z³|À»cZÌÅÃ|¿Z»€§ {€¯Ö¿Y{|«,½Zf‡{€¯½Zf‡Y{½Z»Á€v»{{¹ZÌf·YÄ]®¼¯¶Ì·{Ä]d¸»®¿Z] Ä]ÃZ‹YZ]s·¾ËY{ÃZÀaZ´f‡¾ˆuY|‡Za`Ìe€‡,d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Zf//‡Y{¹Á€v»Á‰Â»Zy½Y|ÅZn»ÁdÌÀ»Y½Z §Y|»Ä]®¿Z]¾ËY½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»ÄmÂe ºœ »€^ÅÕY|¿Ä]®Ì^·ÕZf‡Y{d¸»®¿Z]{€¯|̯Ze,¾ÌŒ¿{€¯ª—ZÀ»€ËZ‡Á½Zf‡{€¯ dÌ»Á€v»{{¹ZÌf·Y‚Ì¿ÁÄ¿ZÀ»Â»®¼¯ÁÖ·|¼ÅŠËZ»¹Zn¿Y€]ÖÀ^»Ö·Z ·Yĸ›|»[Ô¬¿Y d‡YÕY‚´‡Zb‡ÄfˆËZ‹ZʼnÔe¾ËYįÃ{Y{¹Zn¿YÕ{Zˁ‰Ôe,Ĭ˜À»¾ËY{ ¾Ì¼¸ˆ»Á¹Ô‡YÄ]d»|y{Yd¸»®¿Z]½YZ¯|¿Yd‡{½Á‚§YÁªÌ§Âe,Ä»Z¿¾ËY{ÕÁ d‡YÃ|‹Zf‡YÂyµZ f»|¿ÁY|yÃZ³{YlŸ€ŸÖ·Ác€”ucZÆmÂedve ½Y€ËY€Æ»®¿Z]½Á‚§YÁdÌ·Z §‰€fˆ³ d‡YÃ|ÀÀ¯¥€»ÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe€“Ä]ÁʇYÁž¨¿Ä]ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« ZŽMļÅZ]Äf‹~³µZ//‡{įºËÂ//‹Ö»ÄmY»½Y€v]Z] Á ºË|‹ÄmY» ÓZ¯…Â]{ÕÂf//‡{ÕY~³d¼Ì«Y{Z¬f¿Y¾¼“Ã{YÕ{‚Ë ,|‹ÄmY»dˆ°‹Z]Äf‹~³{įd‡Ż¾ËYÄ¿Z¨‡Zf»d¨³ Á|ÀÀ¯|Ì·Âe€]ZŒ§‚mÕYÄnÌf¿įd‡YµZ¼ŸYµZu{0Y{|n» 0 ¼Ÿ d‹Y{|ÅYÂz¿YZ]{d¿Y{ZnËY Õ{‡‚Ì¿Ã|ÀÀ¯¥€»Ô d‡Ż‚Ì¿µZ‡{{Á‚§YÕÁ |]Ö¼¿d¼Ì«µ€fÀ¯¾ËYY ÓZ¯…Â]Ä]µZ‡½ZËZa{Z»Y|‹µZ¼ŸYÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì« cÁZ¨f·YÄ]Z»|ËZ]½YY|ˀy…Z‡Y½M€]į|‹{ZÕYÄ»Z¿Šz] Ä]YÕÂf//‡{ÕY~³d¼Ì«YÖ//‹Z¿Äf§ZËŠÅZ¯ÕZÅd¼Ì« {Y|¿wÃZ³pÌŶ¼Ÿ{¾ËYį|¿{€¯Ö»dyY{€aÃ|À//‹Á€§ ÕÂf‡{ÕY~³d¼Ì«d‡Ż½{Â]ÃZ^f‹Y€´¿ZŒ¿Ä»Z¿Šz]½M Ã{YÖ¸«|Ìn» d‡YY€°eµZu{ÄËÁ½Z¼Å‚Ì¿µZ//ˆ»Yį{Â] ¾ËYZ»‰Ôed¨³Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿ºÌÀˆeÕY‚³€^y¶»ZŸ€Ë|» Ö¿Z‡Ô—YÖ]ÂyÄ]Y½Y€³d À{ZÆmÁŠ‹Â¯įd//‡Y |‹Z]ž¸˜»Õ{Zf«Y{ZÆm¾ËYÄ]d^ˆ¿ֻ¼ŸZ°§YZeºÌÀ¯ {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y,k€¯ÕY{€Æ‹ՀƋ‚^‡ÕZ”§Á€œÀ»,Z¼Ì‡½Z»Z‡†ÌË cZ̸¼ŸÕY€mYÄÀÌ»{½Z»Z‡¾ËYÕZÅdÌ·Z §Ä»Y{YÁY€¼f‡Y {Y{€^yÖ»Zu¶aZek€¯½Y|Ì»€œÀ»ÁZ¼¿ÖÅ|¿Z»Z‡ÁŠËY€Ìa ½Z¼Ìa-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÖf//‡€a€‡‰Y‚³Ä] ՀƋ‚^‡ÕZ”§Á€œÀ»,Z¼Ì//‡½Z»Z//‡†ÌËÂaÖfŸZ”] 5€œÀ»ÁZ¼¿{ՁZ‡Z^ˁcZ̸¼ŸY€¼f‡YÄ]ÃZ‹YZ]k€¯ÕY{€Æ‹ ¹ZnuY½Á‚§YÁ‰€f//ˆ³YՀ̳¸mÕY€]d¨³,k€¯½Y|Ì» Á|¿€Ì³Ö»¶°‹Ö¸°‹ÁÖËZÀ »Ä¿YÂf//Œa½Á|]įÖ¿Z¼fyZ‡ ,|ÀÅ{Ö»¶°‹YՀƋÁÖ¿Z]ZÌyÕZÅÃY|mY½Â´¼ÅZ¿Ö^̯€e Õ”Ÿ½YÂÀŸÄ]€Æ‹ÁZŽZ¼fyZ‡ÕZ¼¿ÁÃY|md‡YÕÁ€“ Ä]ÃZ‹YZ]µÂXˆ»¾ËY |¿€Ì³Y€«ÄmÂe{»€Æ‹Հ]€œÀ»Y \ ‹dˀË|»Z]½Y€ËY€Æ»®¿Z]ÀË|»cZÌÅÉZ”ŸYÖ¿Z°Ì¸eÁÖ¸¯ÂeÕ{€^ÅYd//ˆŒ¿{ €fŒÌ]É|À¼fËZ“\¸mœÀ»Ä]\ ‹½Á‚§YÁ‰ÔeÁdÌ·Z §‰€fˆ³€]½Y€Æe½Zf//‡Y ʇ€]œÀ»Ä]ʌË|¿YºÅÄf̼¯,½Y€ËY€Æ»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹|̯Ze½ZˀfŒ» cZÌÅÉZ”ŸYÊ¿Z°Ì¸e¾ˆuÁʸ¯Âe½Z¼Ì¸‡”uZ]Ê»{€»€fŒÌ]d¯ZŒ»\¸mÉZÅZ°ÅY ¾ËY\ ‹ÉZ‡ÁYÊ ¼mÁ½Y€Æe½Zf‡Y\ ‹€Ë|»½ZÌ¿Z˜¸‡,ZŽZf‡Y»Y€Ë|»É|n¿,ÀË|» ,½ZˀfŒ»¶»Z¯É|À¼fËZ“Ä]Ê]ZÌf‡{ª¬ved‹Y{½ZÌ]dˆŒ¿¾ËY{Ö¸¯Âe |‹Y‚³€]½Zf‡Y ½Âr¼ÅÊËZÅĨ·Â»įd‡YÉ|»MZ¯ŠnÀ‡ʸYÉZÅŽyZ‹Yʰ˽Z̓Z¬f»Á¾Ì mY€» ¹{€»Z]Zf§ÃÂv¿,Ã|‹¹Zn¿YZ¯d̨̯,Âm[Z]Y»Y¹Zn¿Y{dvÁd«{,dŸ€‡ µZ‡{€°¸¼ŸÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {Z‡Ê»ºÅY€§Y½McZ^m»\‡ZÀ»Ê¿Z‡Ô—YÁḑZ¨‹Á ½YZ°¼ÅÖ»Z¼eYY€°ŒeÁ€Ë|¬e\eY€»º¿Y|Ì»¹Ó{Ây€]d‹Y{ZƛY½Y€Æe½Zf‡Y\ ‹ ɀfŒ»ª¬veÁÂm[Z]YdËZ“LZ¬eYÁŠËY‚§Y{‰ÔeÉY€]®¿Z]{Zf‡Á\ ‹|¬¿Y€³ Ä »ZmZŒ«Y¾Ë€e|À»ZÌ¿Á¾Ë€e¹Â¸œ»Y®¿Z]¾ËY½ZˀfŒ»{€¯tˀeÖ¸¯Âe ºÀ¯Y€]YÉY|» ÄWYY{½ZˀfŒ»dËZ“ɀj¯Y|u\¸mÉZf‡Y{d¼Å¾ËYį¹YÁ|Ì»YÁ|ÀËMÊ»Z¼‹Ä] ½Y€Æe½Zf‡Y½YZ°¼ÅY€°Œe¾¼“Ö¿Z°Ì¸e¾ˆuÄ»Y{Y{ |‹Z]Äf‹Y{¹ÁY|e½ZÀr¼ÅcZ»|y ½Y|À»ZÌ¿Ä]cÔÌƈeÄÀÌÆ]ÉZ˜ŸYÁŽÌzeœÀ»Ä]Y|ËZaÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»Zed‹Y{ZƛY ¢Ë{ʌ‹Â¯Á‰ÔepÌŁY|ËZ^¿ÃY¾ËY{¶À‡€aÁ|^¸—Ê»Y½YZ°¼ÅÄËÁ¹Z¼fÅYÄ »Zm ½ZÌ]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁM¾§ÁÂu{½Y€ËY€Æ»®¿Z]ÕZÅ{ÁZf//‡{ÃZ//‹YZ]ÕÁ |ÀÀ¯ ÉZÅY‚]YÁÊ°¿Z]ÉZÅÉÁZÀ§Ä ‡ÂeÄÀÌ»{ÉYÄfˆËZ‹cZ»Y|«Y½YZ°¼Å¹Z¼fÅYZ]d//‹Y{ d‡YÄf§€³c½ZˀfŒ»ʇ€f‡{¶ÌƈeÉZf‡Y{Ê°Ì¿Á€f°·Y Z¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» Ö°Ì¿Á€f°·YÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€yYh·ZiŽz‹ÕZÅÄ»Z¿ļÌ] {‹Ö»{Zְ˂̧Äzˆ¿½Á|]Á ½YY~³ļÌ]Ö°Ì¿Á€f°·Yև€f‡{ÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€ËÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€yµÁYYZ¿Y{ļÌ] €f¯{,Z¿Y{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |À¯Ö»ºÅY€§YZÌ¿{»cZŸÔ—YÄ]h·ZiŽz‹ļÌ] Z“€»Ô£€f¯{ÄÌ£Ô]YÄ]ÃZ‹YZ]Z¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌW\ËZ¿,€³{Z¯ºÌÅY€]Y և€f‡{¶ÌƈeœÀ»Ä]{€¯¹ÔŸYÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹Ä]Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌWÖ¿Z¼Ì¸//‡ ½Á|]ZÆ¿MÄ]ÕYļÌ]cZ»|yÄWYYÁ{ÂyÕZÅÄ»Z¿ļÌ]cZŸÔ—YÄ]h·ZiŽz‹ļÌ]½YY~³ļÌ] ÕZÅdyZ‡€Ëd¯€‹¾ËY,ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€yÕY|f]YY,Ä»Z¿ļÌ]ְ˂̧Äzˆ¿ÄWYYÄ]ZÌ¿ š¨uZ]YÃ{Zh·ZiŽz‹Ä»Z¿ļÌ]cZŸÔ—YÄ̸¯Ö°Ì¿Á€f°·Y~yYÁÖ//‡€f‡{ÕY€]¹Ó ¾ËY{Á‚§YÕÁ {€¯|ÅYÂyºÅY€§{Ây½YY~³ļÌ]ÕY€],Zz//‹Y֐z‹cZŸÔ—YdÌÀ»Y {Z½Y€ËYՂ¯€»ļÌ]YZf°Ë|¯d§ZË{Y†aY{Âyh·ZiŽz‹ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]d¯€//‹ |¯Ã|ÅZŒ»½Z°»YZ],®»ZÌaµZ‡YªË€—YYÄ»Z¿ļÌ]_Zq¶]Z«Äzˆ¿d§ZË{®ÀÌ·ÁÃ{€¯ ½YY~³ļÌ]Ä]½Y€ËYՂ¯€»ļÌ]YÄ»Z¿ļÌ]d·ZY¹Ô f//‡YÄv¨Ö°Ì¿Á€f°·Y…{MÁZf°Ë |À¯Ö»¹ÔŸY{Ây {Zf«Y½ZÆm {Y{€yµÁYÄ^ÀŒnÀa Ö» ½Z”» ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y …Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» |‹Äfˆ°‹ÄÌ·ÁYē€Ÿ{d¯€‹{¯ d‡YÕYħ€uYZ]®ËÄËZ»€‡YZ] Y€Ë{€¯¾Ì¼”e‚Ì¿Ã|ÀËMÕY€]ÃY¼Å½YÂeÖ¼¿YÄËZ»€‡ d‡Y¶¼fv»Č̼ÅYZ]¾ËY{½Z‡Â¿Á€] ½YY~³ÄËZ»€‡d‡YÕÁ€“{Y{Ä»Y{Y…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» ZÅd¼Ì«½Z‡Â¿įÄf°¿¾ËYÄ]ÄmÂeÁÂ“»¾ËYÄ]º¸ŸZ] Z]¶»Z¯ÁÖ§Z¯ÖËZÀ‹MÁ–¸ˆe€³Y,d//‡YYZ]¾ËYcY} À^y{Y€§YcŒ»Y|¿Y|¿ÄËZ»€‡YZ]ÁևÂ]huZ^» |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YYZ]¾ËYÄ]{ÁÁÕY€] ½YÁZ//Œ»,Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿ÁZÅd¯€//‹ֿ»ZÅÄf¨³Ä//] ÕZŽY{€³|^‡ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À,ÕY~³ÄËZ»€‡ ¾Ë€f¼Æ»YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡YÂn»ÕYY{ ÁcŒ»YÄËZ»€‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€]į|ÀfˆÅÖËZÅ{ZÆ¿ dËZ‡{ZŽMd‡€Æ§Á{€]ÀÆ]½YÂeÖ»ZŽMŽze d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«www Seo irÖ¿ZŒ¿Ä]½Z»Z‡ įՁZn»ÕZÅÄ°^//‹Ä]¾ÌÀr¼Å…Â]Y€§¶//»ZŸ€Ë|» {Á‚§YÁ{€//¯ÃZ//‹Y,|ÀÀ¯Ö»Ö//‹Á€§µZÀ´Ì‡Ä]¹Y|«Y {ÁՁZn»ÕZ”§{Ã|//‹ÄWYYÕZŵZÀ´Ì//‡Ä]{Z¼fŸY \̐¿YÖe|»ÃZe¯ÖÅ{Z]|ËZ‹YZ]Õ{ –ËY€//‹ Y{YÁÁZe½YY~³ÄËZ»€//‡d¸¨£Z»Y,|À¯½YY~³ÄËZ»€‡ Ân»ÕYY{Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿ŽzeÁÃÁZ//Œ»d§ZË{ Zf Ì^—ÄËZ»€‡YZ]{ַYÁtÌvÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] c|»|À¸]Zec|»½ZÌ»{ZÆ¿MÕY€]YÖeZ ^eÁcÔ°Œ» {Y{ÃY€¼ÅÄ] YZ]®ËÄËZ»€//‡YZ]įÂ“»¾ËY€]|̯ZeZ]ֿ»ZÅ Ác|»|À¸]Zec|»½ZÌ»|ËZ]½MÄ]ÃZ´¿Ád//‡YÕYħ€u hv]Ây{{€¯½ZŒ¿€—Zy,|‹Z]½ZnÌŁY‚Ìŀa c{ZƋY†aÁ|Àq{d¨³|ËZ]¹ZƇYZ]{½ZnÌÅ {Â]º¯ZuÄËZ»€‡YZ]{֏Zy–ËY€‹Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€//‡ {YÖÀÌ´À//‡‰Á€§ÕZŦ,{YÁÁZe{Y€§YÄËÁÄ]Á lËZf¿ÄÀÌ»¾ËY{,|¿{Â]Ã{º«¦¸fz»¹ZƇYÕZ̈] {įÖ¿YY~³ÄËZ»€//‡Y|{{Y{½ZŒ¿Z»Ö//‡€] |{ÁÃZ»Y€f¼¯|Àf//‹Y{Y€«‰Á€§ÕZŦ ¾ËYį|Àf‹Y{YYZ]¾ËY{dÌ·Z §Ĭ]Z‡ÃZ»Y€f¼¯ …€f‡YZq{YZ]ÕZłÌyÁd§YÃ|ÅZŒ»Z]Zf Ì^—{Y€§Y Á|ˀyÕZʼnZ¨‡cÄ]Y{Ây½ZnÌÅÁ|¿Â‹Ö» |ÀÀ¯Ö»Ä¿Z»Z‡{YÁ¾Ì´À‡‰Á€§ ÄËZ»€‡YZ] {‚Ë®Ìf‡ÓžËZÀÄÌ·ÁYē€Ÿ{€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻d¯ZŒ» ÃZ]{½YÂmÂË{YZ]³Ád¨³{½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» Z]ÄËZ»€‡YZ]Ä]{YÁÁZe½YY~³ÄËZ»€//‡ÖËZÀ‹Md̼ÅY ÁÄ]€neY½Z¿MՀ̳ÀÆ]Ád¨³¾z‡Ö·Z»{Y‡ºÌÅZ¨» …Â]½Z»Z‡YÂn»ÕYY{Ö·Z»½Z¯YÁZÅ{ZÆ¿Žze ¾ËY{½Z¿M”uÄ»Ó,d‡{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]Y dˆ¿Y{YZ] Ä]ÃZ‹YZ]ֿ»Zŀ̻Y,½Y€ËY…Â]Y€§cZ—Z^eY‰Y‚³Ä] YÂ“»¾ËYÄËZ»€‡YZ]Y¹{€»¹Â¼Ÿ€Ìœ¿Ö]µZ^¬f‡Y Á{€¯½YÂÀŸ½|‹Ö»{€»d¼‡Ä]YZ]¾ËYd¯€uÄ¿ZŒ¿ ÄËZ»€‡YZ]½{€¯Ö»{€»€]Öf»ÁZ¬»{Zf«Yhv]{d¨³ ®¼¯Ä]Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯{€»Y¾ËYÁd‡YÃ|‹|̯Ze ª¬v»ÕYħ€uÖ·Z»ÕZÅ{ZÆ¿ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À d‡YÃ|‹ {ÄÀÌ»¾ËY{‚Ì¿Â//Œ¯ÄËZ»€//‡YZ]ֿ»ZÅÄf¨³Ä] €Ìœ¿ÖeZŸÂ“»įd‡Y½|‹Ö»{€»d¼‡Ä]Y~³µZu Ä]±‚]ÄÌ·ÁYÕZÅē€Ÿ‚Ì¿Ád·Y|Ÿ¹ZÆ//‡ՁZ//‡{YM d‡YÂ“»¾ËY©Y|»Ö]Ây €]|ËZ]ÄËZ»€//‡YZ]{¹{€»”uÄ°ÀËY€]|̯ZeZ//]ÁY ZËÁ{Ây,®¸»‰Á€§ªË€—YÄ¿ÁZÆ¿MY|¿Y†a…Z‡Y ¹{€»Öf¼Ì«€ÅÄ]dˆÌ¿Y€«{€¯½YÂÀŸ,|‹Z]¹YÁd§ZË{ {Ây¶Ì]»ÂeYZËÄ¿ZyÔj»|ÀÀ¯Y|Ìa”uÄËZ»€‡YZ]{ Ö¸YÄËZ»€‡Ád‡Y֘¸£‰Á¾ËYįY€q-|À‹Á€¨]Y |Å{Ö»Y€«Õ{Zˁ®ˆË‘€ »{YZŽMÖ³|¿ |ËZ]½YY~³ÄËZ»€‡Á¹{€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» ÖÅZ³M\ˆ¯ÁÄËZ»€‡YZ]dÌÅZ»YÖ§Z¯dyZÀ//‹Z] ZÌ¿{{{€¯½ZÌ],|ÀÀ¯Y|//Ìa”uYZ]¾ËY{Š//¿Y{Á {Y{Ä·Z‡Ã{|Àqd»|«Ö·Z»Ձ»M{YÂ//‡d”Æ¿hv] įd‡YÃ|‹¦Ë€ e½MÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÁ Ö·Z»cZ//ŒËY€³ÁZf§ÁcZÆ»,ZÅŠ¿Y{YÕYğ¼n» Ö·Z»{Y‡¾f‹Y{Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY {‹Ö»¶»Z//‹Y Õ{Zf«Y|‹dËZÆ¿{Á{€§Ö·Z»|//‹ÕZ¬eY\m» {»{{Y€§YYÖ¸ÌyZŁÁ¾ËY{€¯ZƛY,{‹Ö»Ä »Zm {Á|ÀÀ¯Ö»µY‡½MÄ]{ÁÁÃÂv¿ÁÄËZ»€‡YZ]Á…Â] s€˜»YZ]¾ËY{»{Õ{ZˁÕZÅd^v¦¸fz»¶§Zv» YZ]{€ÌyYĬ]Z‡Ö]|‹į{€¯ÄmÂe|ËZ]Z»Y,{‹Ö» |¿Â‹Ö» į{€¯¹ÔŸYÄ»Y{Y{{‚Ë®Ìf‡ÓžËZÀž¼fn»¶»ZŸ€Ë|» ª¸ e½YZ‡Á{ÂyÄ]{‚Ë€ËZecY|Ì·ÂeY|{{Á|u €‡Y€‡{½MÃ|ÀËZ¼¿ZÌfyY{‚Ì¿½MÖ¬]Z»Á{€Ì³Ö» {‹Ö»dËY|ÅÖ§€»YZ]Ä]į{€Ì³Ö»Y€«Œ¯ ¾ËYcY|Ì·Âe,ÓZ¯cY{Z//d̟ÂÀ¼»YŠÌaÁYÄf¨³Ä] Ä»Z¿Z¯Á|//‹Ö»{Z‚Ì¿€´Ë{ÕZÅÂ//Œ¯Ä]d¯€‹ Ä]µZ‡{{Â]Ã|‹hŸZ]{‚Ë€ËZecY{Z½ZŒy{ {‹[Zzf¿YŒ¯Ŀ¼¿Ã|ÀÀ¯{Z½YÂÀŸ d‡Y½Md̬§Â»Y,{‚ÌaÕY|»ZƇ\̯€e d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z»YµÔm,Հ^ydˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ \̯€eÄ°ÀËY½ZÌ]Z//],ՁYÖf ÀÃÁ€³ÕY~³ÄËZ»€//‡ ,d‡Y½Md̬§Â»¶»YŸYÖ°Ë{‚Ìad¯€//‹ÕY|»ZƇ €ËZeÃ|¼ŸY|»ZÆ//‡½YÂÀŸÄ]€ËZe¶ËÁZeMž¼fn»d¨³ ‰”uįd‡YÂ//Œ¯{€ËZe|Ì·Âe±‚]\˜«,{‚Ë ½MÕY€]ÖÀÌ´À‡Ä¿Ád¯€//‹¾ËYÕY|»ZƇ\̯€e{ YZ]Ö·ZÅYÕY€]‚Ì¿°ÌaZed¯€//‹Á{‹Ö»[Â//ˆv» ®¼¯Ã|¼Ÿ½YY|»ZƇ½YÂÀŸÄ]Á{¾ËY-d‡YÃ|‹ÄfyZÀ‹ ®q¯d¯€‹®ËY{‚Ë®Ìf‡ÓžËZÀd¯€‹Ze|¿{€¯ |‡€]¾eY‚Å€]¢·Z]ḑ€›Ä]¾eY‚Å|Ì·ÂeZ] žËZÀž¼fn»ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁZÅd̸]Z«tˀ//ŒeZ]Ö¿Z»Y Ö³|ÀËZ¼¿YŠÌ]Z]ğ¼n»¾ËYd¨³,{‚Ë®Ìf‡Ó cӐv»Ö³€Ë»žËÂeÁÂ//Œ¯€//‡Y€‡{‰Á€§ ÁÖmZyÁÖ¸yY{\‡ZÀ»YZ]¾f‹Y{ZÌfyY{,Õ|Ì·Âe cӐv»ÕY€]¾aYƒևMÕMd¯€‹YՃ·ÂÀ°e~yY d¯€‹¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ]Y{Ây¹Z¿,ÕÂe»ÁÕYÄy€qÁ{ d‡YÃ|¿Z‡d^iÄ]Œ¯€‡Y€‡{€ËZeÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]µZ//‡{d¯€‹ÖeZ̸¼Ÿ Ã|//Œ¿և€]ZˆuÖ·Z»ÕZÅc{º«¾//ËYįÃ{Â] d//‡YÃ|Ì//‡µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ä]µZ//‡ Œ¯Zf¼»Ã|ÀÀ¯{Z€ËZe{‚Ë Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]€ËZe{‚Ë|Ë|mcӐv»{»{Ã{Âf‡ ,d‡Yd¯€‹¾ËYµÂv»¾Ë€e|Ë|mµZË{Y½ÁÕZŀËZe Õ|Ë|ṁּµZË{YÕZŀËZeµZ‡{{Y{t̓Âe €f»Â¸Ì¯dŸ€‡¶¼ved̸]Z«į|¿|‹ē€ŸYZ]Ä] Â//Œ¯{¾ËYYŠÌaįZŀËZe¾ËY-|¿Y{YdŸZ//‡{ ,|¿|//‹Ö»{YÁ€´Ë{ÕZÅÂ//Œ¯YÁ|¿|//‹Ö¼¿|Ì·Âe Ã{Z¨f//‡YY{‚»Á½Z´»|À¿Z»¶yY{dyZ//‡ÕZÅÁ{Ây{ ¶ËÁZeMÖf Àž¼fn»Y{‚ÌaÃ|¼Ÿ½YY|»ZƇ\̯€e,ÁY ÁZ³Ád¨¿ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹,|{YŠÌ]Z]€ËZe Õ“…|«½Zf‡MÁ|{Z]°ÌaZe¾Ì»Zeּ̋Á€fa {€¯Ö§€ »d¯€‹¾ËY¹ZƇY|{YŠÌ]Z] Ĭ¸uÕÓZ]€“ZuµZ//u{{Á‚§YÄ»Y{Y{Ã{Âf//‡ Äy€qÁ{ÕZ//ŀËZe‚mÄ]ÕYÂ//‡Ád¿YÁµZË{Y€//ËZe |Ì·Âe¾ÌÀr¼ÅÁº//ÌÀ¯Ö»Ä//“€ŸÂ//Œ¯YZ]Ä//] Á |À¸Å¾ËZf‹{ÁZÌf»YÁ†¿ZˆÌ·dveÖ¼Ì//‡ÕZŵZË{Y ž¼fn»¶»ZŸ€Ë|» d‡Yd¯€‹¾ËYÕZÅ{ÁZf‡{ĸ¼mY {d//ˆŒ¿¾ËYYՀ´Ë{Šz]{{‚Ë®Ìf//‡ÓžËZÀ ÕZÅ|»M{d//¨³,d¯€//‹¾ËYÖeZ̸¼ŸdÌ “Á{» ª¸ f»µZ‡{½Y€ËY…Â]Y€§ÄÌ·ÁYē€Ÿ¾Ì»Â‡¹Zn¿Y į{Â]"{‚Ìa"{Z¼¿Z]{‚Ë®Ìf‡ÓžËZÀž¼fn»d¯€‹Ä] |¯€ÅÄ]Á|‹d¼Ì«¦Œ¯µZËÁY‚Åd¼Ì«{ ÄÌ·ÁYē€Ÿ¾ËY{d¯ZŒ»½Y‚Ì» |̇ºÆ‡ÖeÔ»Z » |̇ÖeÔ»Z »|¯ÁY‚ÅÁ½Â̸̻Ä] ®Ìf‡ÓžËZÀž¼fn»¶»ZŸ€Ë|»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ®Ë,Y|Ë{®Ë»Հ^yd//ˆŒ¿¾Ì¼nÀaÁ{Zf¨Å{{‚Ë Ä]x‡Za{µZ‡{ž¼fn»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]«Ä“€Ÿ {d¸°Ì‡Âe»ÁÕY‡ÕZÅÁ{ÂyÕZŀËZe¾Ì»ZeZÌ¿ Öf ÀÃÁ€³ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹ğ¼n»€Ë{{‚ˀƋ Äy€qÁ{[ÂÌeÁ€ËZe|Ì·Âe–y{Á‚§Y,|‹†Ì‡ZeՁY ¾aYƒևMÕMՃ·ÂÀ°eYՀ̳ÀÆ]Z]d¸°Ì‡Âe»Á ÁÕYÂ//‡…ZËZ]ÕZŀËZe[ÂÌeÁ€ËZe|Ì·Âe¾ÌÀr¼ÅÁ |‹sZff§YµZ‡{Ö¸yY{Ճ·ÂÀ°e®¼¯Ä]Öf¿YÁ |À°‡Y, |ËZŒ´]d À¾ËY{YÕYÁZeÄrË{|¿YÂf]Ze YÕ|Ì·Âe–ysZff§YY†ad¯€‹¾ËYÕ| ]¹Z³Ã{Âf‡ ¾Ë€e|Ë|mYÃ{Z¨f‡YZ]cӐv»ՁZ//‡ÄÀÌÆ]ÁsԏY ḑ€›½MÄnÌf¿{į{€¯½YÂÀŸZÌ¿{ÁÕZÅՃ·ÂÀ°e |̇µZ‡{µÂv»¾eY‚ÅÄ]d¯€//‹¾ËY|Ì·Âe ÕY€]d¯€‹¾ËYÄ //‡Âes€—Á€‹Y¾ÌÀr¼ÅÃ{Âf//‡ ¶Ì¼°eµZ‡½ZËZaZes€—¾ËYd¨³Á{Y{€^y|Ì·ÂeŠËY‚§Y €]Y{ÂyÖ·Z»Z//iMį|//‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]ĸu€»Ä]Á |Å{Ö»½ZŒ¿µZ‡{d¯€‹Ö·Z»ÕZÅc |‹\ːe…Â]Ö·ZŸÕY‹{ ÃZ»®ËÄ]ÃZ»Y"º°ËYY{"ĸ»Z »½Z°»Y½Z»ŠÅZ¯ Ã|Œ¿µZ‡Y½Z»¾ËY|Ë|¼ed‡YÂy{€]ÖÀ^»Ö¼‡€^yZ˺̼eÂÀÅd¨³ Z^«Z f»{‹Հ̳ºÌ¼eÁ{€Ì³cÖf‡YÂy|ÀÌÀqįÖe{Ád‡Y …Â]Ö·ZŸÕY‹Ĉ¸m{,ÂasÔ§|Ì ‡ÕZ¨ f‡YY†a |‹|ÅYÂy¹ÔŸY |‹ÕÁ¾Ë‚´ËZm|¼f »Z“|¼v»,|À³Â‡º‡Y€»ÕY‚³€]Y†a ½Z¼ÅZËd·Á{Ö·Z»Հ³ʇYÁÕZÅ©Á|À‰Á€§Á|ˀy½Z°»Y½Z»YÂ//‹ ÃZ»®ËÄ]Á€»YÄ//ˆ¸m{½Z»¾ËYį{Â]Ã|//‹Äf§€³€œ¿{ÃZ»ZÅETF ÄmÂeZ]"º°ËYY{"ֈË¿ÀË~a½Z»|Ë|¼eµZ¼fuYÂy{ÕÁ d§ZËŠÅZ¯ ‚Ì¿€Ì̤e¾ËY¶Ì·|Æ]dŒÆ^Ë{Y,Y{€§Ze©Á|À¾ËYֈË¿ÀË~a½Z»½ZËZaÄ] ©Á|ÀcÔ»Z »½Z°»Y½Z»ŠÅZ¯\ːeY…Â]Ö·ZŸÕY‹|Ë|m”Ÿ {Y{€^yÃZ»®ËÄ]ÃZ»YZÅETFd·Á{Ö·Z»Հ³ʇYÁÕZÅ |Ì ‡¾Ë‚´ËZm…Â]Ö·ZŸÕY‹Á€»Y€ŸĈ¸m{į|¼f »Z“|¼v» ¾ËYÖ¸^«Ĉ¸m{d¨³,ZÀ‡Ä]Ä]»¾ËYÂy{|‹YÂ//‹¾ËY{sÔ§ ՁZ‡{YMY†ad·Y|Ÿ¹ZƇÕY€]Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅdyZ‡€Ë ¹ZƇՁZ‡{YM¹ÔŸYY†a|À¿YÂeÖ»,ÕY‚³Z¯d¯€‹Y®Ë€Åd·Y|Ÿ¹ZƇÄ¿Z»Z‡ |ÀÀ¯¹Y|«Y{Ây¹ZƇY½Y‚Ì»€Å‰Á€§Z˽Z‹{Ây¹ZƇÖËYY{‚ËÃ|ÅZŒ»ÕY€],d·Y|Ÿ Ä mY€»ÁևÂ]|¯Ä]ZÌ¿{Ây¹ZƇ‰Á€§ÕY€],d·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ»ZËM .|¿Y{½YÂzŒÌa€eZ§{Ä]Õ”u Ã|‹Äf§€³Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡Á…Â]Ö·ZŸÕYÂ//‹{įÖeZ¼Ì¼eª^— |ÅYÂz¿Õ”uÄ mY€»Ä]ZÌ¿d·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ»Ä]•Â]€»cZ»|yY®ËpÌÅ,d‡Y d·Y|Ÿ¹ZƇÄ¿Z»Z‡{Y{ÂyÖ°¿Z][Z//ˆuÁÃY€¼Å¾¨¸eÃZ¼‹{Y€§YÄr¿ZÀq d//‹Y{ Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹,|À‹Z]Ã{€¯{YÁsamanese irՁZ‡֏y½Z»Z‡ ևÂ]|¯d·Y|Ÿ¹ZƇ½Ó¼Œ»ļÅÕY€]Z¯{ÂycÄ]ÃÂmÁÄˈeÁY{ZÆ]©YÁY Öe{ d//‹Y{|ÀÅYÂz¿ÖËZmpÌÅÄ]Õ”uÄ mY€»Ä]ՁZÌ¿Á{€¯|ÅYÂy{Z ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€‹ZfÌyY{Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹–‡Âe¹ÓdyZ//‡€Ëį {€Ì³Y€« ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ,ºÌ¬fˆ»€Ì£Z˺̬fˆ»cÄ]d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YMÃÂv¿ÕY€]½Ó¼Œ»ÁÁd¸Æ» ,d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YMY†a |‡Ö»½ZËZaÄ]{Y{€yºfŒÅ{€´Ë{ÁY€f¼¯ ֌z]‰Á€§Á|ˀy,…Â]ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€‹ªË€—Y|À¿YÂeÖ»¹ZƇ¾ËY½Ó¼Œ» ×YsÁZ],ZÀ‡ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZaÂy¾Ì¼Å{ |ÀÀ¯Z£MYd·Y|Ÿ¹ZƇY d‡YÄfˆŒ¿³Ád¨³Ä]½YY‚³Z¯½Â¿Z¯¶¯€Ì]{Ö ¿Z€Ì» Ö»Ŀ´q,|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYºÌ¬fˆ»ÕY|»ZƇ‰Áį,d·Y|Ÿ¹ZƇ¾Ì·Â¼Œ» .|À‹Á€¨]YZŽMZË|ÀÀ¯Ã|ÅZŒ»Y{Ây¹ZƇÖËYY{|À¿YÂe cZ»|yį|ÀfˆÅµÂXˆ»ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€‹,d·Y|Ÿ¹ZƇՁZ‡{YM¶¼ ·YÂf‡{ª^— ÄWYYŒ¯€‡Y€‡{¹{€»¹Z¼eÄ]Yd·Y|Ÿ¹ZƇ‰Á€§Á|ˀyÕZʼnZ¨//‡d§ZË{ ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹–‡Âe½YY|»ZƇÖËYY{Ä]և€f‡{dyZ‡€Ë,Ä°ÀËY’v»Ä] |ÀÅ{ ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€//‹,{€Ì³Y€«ÕY‚³Z¯ÕZÅd¯€//‹ZÌfyY{Y{ZÆ]©YÁYՂ¯€» ªË€—Y,d·Y|Ÿ¹ZƇ½Ó¼Œ»¹Z¼e {€¯|ÀÅYÂyÖËZ¼¿ÁY{Âyd·Y|Ÿ¹ZÆ//‡Ä¿Z»Z‡

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7312

روزنامه جهان اقتصاد 7312

شماره : 7312
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۱

روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۱

شماره : ۷۳۱۱
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه جهان اقتصاد 7310

روزنامه جهان اقتصاد 7310

شماره : 7310
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه جهان اقتصاد 7309

روزنامه جهان اقتصاد 7309

شماره : 7309
تاریخ : 1399/03/08
روزنامه جهان اقتصاد 7308

روزنامه جهان اقتصاد 7308

شماره : 7308
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۰۷

روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۰۷

شماره : ۷۳۰۷
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!