روزنامه جهان اقتصاد شماره 7266 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7266

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7266

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7266

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^À‹ZÆq  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] …Z» \m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË {Y|¿ļˀmZ¿Á€¯Ä]»ÕZÅZ¯Á\ˆ¯cÔÌƈe•Zˆ«YÄÅZ»ćªË e Äv¨ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]k€¯/d¼Å|ÌƋÃY{YMÁcZ ˜« Ä·Z¬»€‡ ¶Ì¸ve ,d‹~³įÖ·Z‡ d‹~³į[ÂyÄq µZË{Z̸̻Ä¿ÓZ‡ŠÅZ¯ dy‡¥€»{ ÃY{YM®ËsZff§YZ] ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÌ¿ZÌ]®Ë |ËÁ¯ÃZ]{ Z”§YÂũ¬u€´ŒÅÁ„a Ö«{Z{ÔÌ» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÂƼm†ÌW”uZ]Äf‹~³Ák€¯/d¼Å|ÌƋÃY{YMÁcZ ˜« Á€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]Z¼¿½ZÆm­€Æ‹ZeÃ|»€³YÃY{YM¾ËYÄ ˜«,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d‡Y€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]…·ZqÃ{ZmZeZ¼¿½ZÆm­€Æ‹YÄ ˜« Ä]€^·YÁ½Y€Æe½Zf‡YÖeԏY»ÕZÅÃ{Zmְ̧Y€eZ]Y|{cZ ˜«¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z] {‹Ö»¶¬fÀ»ÃY{YM¾ËY YcZ§{Ze{µZË{Z̸̻Ády‡¥€»{µZË{Z̸̻Ä¿ÓZ‡ŠÅZ¯¾ÌÀr¼Å d‡Ys€—¾ËYÕZËY‚» ‰ÔeYÖ¿Y{|«¾¼“,k€¯ d¼Å|ÌƋÃY{YMÁcZ ˜«sZff§Yº‡Y€»{ÂƼm†ÌW sZff§Y{€¯|̯Ze,|ÀÀ¯Ö»‰Ôe¹{€»d»Ô‡ÁÃZ§,Ö¿Y{Z]MÃY{įÖ¿Zˆ¯Á½Z‡|ÀÆ»ļŠc|«ÁՁZ‡Ã{Zmd ÀÄ ‡Âe½Y‚Ì»Ã|ÀÅ{½Z//Œ¿Œ¯{ÖÅY{YM±‚]ÕZÅÃÁ€a d‡YֻԇY½Y€ËY½Z‡|ÀÆ»և|ÀÆ» {Z¯Á½Z°‹‚aY,½Y€ËYd¸»Ä]¿µZ‡ŠÌaZŒÌa®Ë€^eZ]¾ÌÀr¼Åº‡Y€»¾ËY{Ö¿ZuÁ¾ˆu ,|ÀÀ¯Ö»‰Ôe½YZ¼Ì]Ä]®¼¯ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»ÕY€],dz‡ÕZŁÁ¾ËY{įÖ¿Z»{ {€¯Ö¿Y{|« Äv¨ µÁYÄv¨ cY{YÁÕY€]Y½|Œ¿¾Ì»Pe |‹l¿€]d¼Ì«ŠËY‚§Y\m» ZÅÃ{Y¿ZyZÌ¿{»ևZ‡Y¹Ô«Y¹Z¼eį{Â]Ã{Y|Å|ŸÁYZ]ºÌœÀe{Zf‡įÖ·Zu{ ZÌ¿{»¹Ô«YÖ¸°Œ»pÌŽÁ|]|À¿YÂeÖ»ZÅÃ{Y¿ZyÁ¾Ì»PeµZ//‡Ö¿ZËZa¹ZËY{ cY{YÁÕY€]ZÌ¿{»Y¾Ì»Pe{¶¸ eÁ€ÌyPeÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y,|ÀÀ¯¾Ì»PeY{Ây Z¿€ËY†°Ÿ YZ]ÁÄ ‡Âe ©ZeYÄm{Â]ºÅ{YÁ{ć\ːe\ÌnŸ{ZÆÀŒÌa ՁZn»ÕZ”§{¥ZÀY d¨¿ ½Y€ÆeÕZŽZf‡Z¼Ì]Ä]Ä mY€»Õ{ Z»M Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]‚yd¨¿¹Z¼fÅY €Ì^¯€Ì»YÕ°‡Á‚yÖeZ̸¼ŸĬ˜À»{ |‹l¿€]d¼Ì«ŠËY‚§Y\m»cY{YÁÕY€]Y½|Œ¿¾Ì»Pe ½YÂeļÅZ]d ÀcYÁÁºÌÀ¯l̈]Œ¯ÕZŁÁ¾ËYZy …ÂvÀ»ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ĸ]Z¬»{¶Ìy{¶»YŸ€ËZ//‡ZÀ¯{{Ây {Y{Y€« ,½Z»{Ád‹Y|Æ]ÁÂu{µZ §½ZŒ°f¼uZ]Â//ˆ¼Åd¨³ÕÁ dË{Á|v»ļÅ{ÂmÁZ]‚Ì¿Ö¨ÀÁÖf À,Õ|Ì·Âe¦¸fz»½Z¯Y ¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe¦//«ÁY{Ây‰ÔeՁÁÄ¿Z^//‹cÄ],Z//Å |¿YÃ{€¯Öf‹Y|Æ]cӐv»ÁcZ»Á‚¸»Ä]Œ¯ÕZŁZÌ¿Հj¯Y|u ¹{€»ÕZÅÄ£|£{Y֌z]|À¿YÂf]Ze|ÀfˆÅZ¯ÕZa{ÂmÁļÅZ]Á |ÀÅ{ŠÅZ¯Šz]¾ËY{Y ֗d ÀcYÁ{»YÕZm|¿Áև€]Z]¾ÌÀr¼Å,Ö¿Z¼u ¾Ì»Ze,|Ì·ÂeŠËY‚§YÂy{ÄËÁÖeYÂf‡{,Äf‹~³Á|Àq ¹Ô«YÁ¹{€»ÕÁ€“kZfvËZ»,Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯\‡ZÀ»žËÂeÁ {€¯{ZZ¿Á€¯Z]–^e€»Öf‹Y|Æ] ÁcY|Ì·ÂeŠËY‚§YÂy{ÖeYÂf//‡{¾ÌÀr¼Åd À€ËÁ {ZZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]–^e€»Öf‹Y|Æ]cӐv»ÁcZ»Á‚¸»¾Ì»Ze ÀŒfÀ»Z»M…Z//‡Y€]d¨³,ÁÂu¾ËY½Y€Ë|»Ä][Z˜yÁ{€¯ cY|Ì·Âe,½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]†ÌWÕÂ//‡Y ,¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿µZˆ»Y¹Â‡ÃZ»ć{Œ¯Öf À Õ‡Ád¼‡Ã|ÀÅ{½ZŒ¿¾ËYÁÃ|‹ÄmY»|{ Õ|//‹Z] d‡YµZˆ»YÕY|f]YYŒ¯|Ì·ÂeÁd ÀŠz]ÕZÅÄ»Z¿€]d‡{ {€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¿Z¼u |]Z˹ÁY|e{Âm»|¿Á{Y{cÁ€“Á ÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeÕÁ|ËZ],YZ]Š»YM¹ÁY|e¾¼“–ËY€//‹¾ËY{ Հ]Y€]dŒÅYŠÌ]ŠËY‚§YÁºÌ‹Z]Äf‹Y{ÕYÄËÁ‚¯€¼eÖf‹Y|Æ] µZ¿Z¯Y¾f//‹~³ÕY€]¶yY{|Ì·Âel¿€À]d¼Ì«…Z//‡Y¾ËY€] [»ÕZÅd¼Ì«YÖeY{YÁÕZÅl¿€]ÁÄf‹Y{€]‚Ìy½Z»ÂeY‚Å ē€ŸYZ]{½Z»ÂeY‚ÅZeZe¶«Y|ud¼Ì«Z]ÁÄf§€³ĸZ§ |¿Â‹Ö» ZÌ¿{»Y¾Ì»PeÂy{Ղ¯€»®¿Z]Ö¿ÂÀ¯d‡ŻÄ»Y{Y ½MY†aÁՁÁ¿cÔ̘ e¹ZËY{Ze{‹Ö»\m»l¿€]cY{YÁ |]ZËŠËY‚§YŠÌaYŠÌ]l¿€]d¼Ì«½Z”»­Z^»ÃZ»¹ZËY |Àq{¯ÖÀ ËŒ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹¶Ì·{Ä]įd‡YÖ·Zu{¾ËY ½|‹¦«Âf»¶Ì·{Ä]{Zf«YdÌ “Á½|‹Ö¿Y€v]¾ÌÀr¼ÅÁÄ·Z‡ Ö·Z»cÔ°Œ»,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z § ŠËY‚§Y֘ËY€‹¾ÌÀq{Á|]ZËŠËY‚§YŠÌaYŠÌ]|»M{º¯ZŒ«Y Y{Ây€]º¯ZŒ«YÀ¨‡Ze{‹Ö»\m»l¿€]½ÂqÕÁ€“¹Ô«Y {‹Ö·ZyŠÌaYŠÌ]dŸZ”]º¯Á Ö¸¸y¹{€»ZÌ¿{»ÕÁ€“ÕZÅÓZ¯¾Ì»Ze|¿Á{|ËZ^¿ {‹{ZnËY Ä//ˆ¸m{cZneÁ½| »,d À€ËÁįd//‡YÖ·Zu{¾ËY Y‚³€]†¿Y€¨À¯ÂË|ËÁcÄ]įÄ¿ZzeYÁ¾ËY½Z¿ÁZ »ÕY‹ ¹{€»ֻ¼Ÿ©YY®Ìfˆn·ÁžËÂe,¾Ì»Ze,|Ì·Âe{€¯|̯Ze,|‹ Öy€]{ÂmÁc{ÖfuÁdˆÌ¿Y{€]¶Ì˜ e֘ËY€‹pÌÅ{ ¹{€»ZÌ¿{»ÕÁ€“ÕZÅÓZ¯¾Ì»Ze|¿Á{|ËZ^¿,ZÅdË{Á|v» {‹{ZnËYÖ¸¸y Z“cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ^À//‹Ä//‡Á‰Y‚³Ä] –ËY€‹YÂ^ŸÕY€]Y{Âm»ÕZÅḑ€›ļÅ|ËZ]{Á‚§YÖ¿Z¼u ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com {»ևZ‡Y¹Ô«Y¹Z¼eį{Â]Ã{Y|Å|ŸÁYZ]ºÌœÀe{Zf‡įÖ·Zu{ ½Á|]|À¿YÂeÖ»ZÅÃ{Y¿ZyÁ¾Ì»PeµZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{ZÅÃ{Y¿ZyZÌ¿ Á€ÌyPeÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y,|ÀÀ¯¾Ì»PeY{ÂyZÌ¿{»¹Ô«YÖ¸°Œ»pÌÅ d¼Ì«Ze|‹\m»,l¿€]cY{YÁÕY€]ZÌ¿{»Y¾Ì»Pe{¶¸ e d¼Ì«ŠËY‚§YZ]ÖeY{YÁl¿€]ÁÖ¸yY{|Ì·ÂeYºŸYµÂ//v»¾ËY {‹Á€]ÁÖÆmÂe¶]Z« cY{YÁÄ]Œ¯ZÌ¿įÖ·Zu{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Ö¿Y€ËYZneÁ{Â]Ã|//‹Ã{‚À̼ze¾eY‚ÅÁ½Â̸̻®Ël¿€] Ä̸ŸÄ¿Z¼yÕ{Zf«YÕZźˀve¶Ì·{Ä]įÖËZÅŠ·Zqļź£Ä] ŽÌze¹|ŸÄ¿Z¨‡Zf»,|ÀÀ°ÀÌ»PeYŒ¯ZÌ¿{»l¿€]½Z»Œ¯ ÖeY{YÁÕZÆn¿€]Y֌z]|‹\m»,µÂv»¾ËYÄ]ZÌ¿{»Y |‡€¿YZ]Ä]ž«Â»Ä]ÁÃ|‹€Ì³¾Ì»Œ¯Õ{ÁÁÕ{Z^»{ {Â^¼¯Ây{YZ]½ÓZ §Á½Z‡ZÀ‹Z¯ÕZ̈]įÖ·Zu{ ½Z”»­Z^»ÃZ»¹ZËYÁÁ¿cÔ̘ e,µZ//‡Ö¿ZËZa¹ZËY{l¿€] {YZ]ºÌœÀe{Zf‡\ːeÁ|̯Pe¾ÌÀr¼ÅÁ|¿{Â]Ã{Y{Y|//ŒÅ Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y,cY{YÁ¶v»YŒ¯ZÌ¿YÖ//Œz]¾Ì»PeÂy ÕZ°¼ÅµÂv»¾ËYcY{YÁZÌ¿{»Y¾Ì»ZeÕY€]Ղ¯€»®¿Z] ,l¿€]ž«Â»Ä]¾Ì»Pe¹|Ÿ¶Ì·{Ä]ZeÃ|‹\m»ÁÄf//‹Y|¿Y¹Ó |]ZËŠËY‚§YYZ]{ZÅd¼Ì« ½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÄmÂe¶]Z«ÁºÆ»¹Y|«Y ,|¿|‹€eÖ¬˜À»YZ]½M{ZÅw€¿į˜¿Z¼ÅÄf^·YÁ{Y{wÃ|ÀÀ¯ {€¯|ÅYÂyŠ¯Á€§‚Ì¿Äf§€³¶°‹k»¾ËY ½YÂÀŸpÌÅÄ]YZ]{{Âm»ÕZÅÁY{įÂ“»¾ËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ,d‡YÄf‹Y{d^j»€iY½Z”Ë€»֔ ]ÕY€]ZÆÀeÁdˆÌ¿Z¿Á€¯½Z»{ ZÅÁY{¾ËYį¹YÃ{Â]ÁÄ]ÁÕ{Y»Z]Zz‹¾»Ä¿Z¨‡Zf»{€¯½ZÌ] Y…Á€ËÁ{ÁÁ€˜yZe|ÀÀ¯¥€»Ôf]YYŠÌaį|Àf‡YÂyÖ»Y {ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{ÖÀˆ¯YÁ½YÂÀŸpÌÅÄ]į֘ËY€‹{,|ÀÅ{ŠÅZ¯ d€§¾ËYY‚Ì¿ZŵÓ{,{€Ì³Ö»¶°‹ž·ÁÄ »Zm{Öf«Á {Y|¿ |ÀfˆÅ{Ây\Ìm€°§Ä]Á|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y Ã|‹¹Zn¿YY€ÌyYįÖeZ¬Ì¬ve,½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY”Ÿ¾ËYÄf¨³Ä] …Á€ËÁ€]ՂËÂneÕZÅÁY{ÕY~³€ÌiZe†¿Z‹ŠÅZ¯Ã|ÀÅ{½ZŒ¿ ¶°eÁ€a¾ËYÖ¸¯—Ä]d‹Y|Æ]cYÁ{Y{µZ¼fuYÁd‡YZ¿Á€¯ |Å{€Ì̤eY »YÄ]½|‹[~mÕY€],¾Ì//Œ¿dzfËZaÕ{Zf«Y½ÓZ §Ä°ÀËYZ»Y ÄËÁ¦Ì¨ze|ËZ]‚ÌqZ¿ÕYÄÀ˂Åd//yY{€aÕY€]ՀÀÅÁÖ´Àŀ§ Ö ‡Ö¿Z³Z]©ZeYÄ°ÀËY d//‡Y¶»Pe¶]Z«ÕMÄf°¿,|ÀÀ¯d§ZË{ »YÄ]ÁÄf‹Y{Ä´¿Ä¿Zy{Y{ÂyÕZ”ŸYÄËÁcZ¨Ì¨zeZ]|À¯Ö» Հ^y½YÂÀŸÄ]Â“»¾ËYÄ°ÀËY,¥€—®Ë|//À¯[~mÖ´Àŀ§ ¶]Z«֟“»{Ây,{‹Ö»€ŒfÀ»ğ¼n»¾ËYՀ^yµZe€a{ºÆ» €»Y¾ËY{|ËZ‹ºÌÀ¯Ö»†° À»Y€^y¾ËY,dˆÅÄq€Å d‡Yhv] Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Z‡Ô—YµZe€a‰Y‚³€]ZÀ] ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖƇºÆ» ½Z°»Y¾ËY¼̸̧ğ¼n»Á½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕZ°¼ÅZ],½Y€Æe Z]|À¿YÂf]cÔ̘ e¹ZËY{½Y€Æe©ZeYÕZ”ŸYļÅįd‡YÃ|‹ºÅY€§ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y¼̸̧dËZ‡cZ¿Z°»YYÄËÁ¦Ì¨ze ¦Ì¨zeZ]¼̸̧Ä°ÀËYĸ¼mY,{Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼ÅÁd‡YÃ|‹¹Zn¿Y Ä¿Zy{YÖ¿Y€Æe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,½Z³Z],ZneZe|À¯Ö»‰ÔeÄËÁ {Y{Ä´¿ ÕYÄf°¿,d//‡Y{ÂyÕZ”ŸYÃZ§µZ^¿{Ä]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÄ°ÀËY ¼̸̧­Y€f‹Y­|¿YÄÀ˂ÅdyY{€a½Y€´¿Ä°ÀËYZ»Y,d‡YÄmÂe¶]Z« {Y{µYR‡ÕZm,d‡Y{ÂyÕZ”ŸY\ˇY ÃZ»ć­Y€f‹YÁ½Z»ÂeY‚ż̸̧ÄÅZ»®Ë¹Y€f‹YįÖ·Zu{ ¾ËYdyY{€ad]Z]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€´¿,d‡Y½Z»ÂeY‚Å–¬§½M Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋\·Zm֋YÂuY,{ÂyÕZ”ŸYÕÂ//‡Y¢¸^» cZ»|yÖ»Z¼ed]Z]½Y€eÖ¿Z³Z]©ZeYY|ËZ]d‡Yº¸ˆ»Är¿M d‡Y ,{€¯Ö¿Y{|«Ã{Y{¹Zn¿YZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]įÖËZʼnÔeÁ Z¿Á€¯{·M¶³[MYՀ̳ÖÅZ»ÕY€]½ÓÓ{‰Ôe ÃŻYZ]{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕZÅÁY{‰Á€§ Y€qÁd‡YĿ´qYZ]¾ËY€]cZœ¿į{ÁMÖ»{ÂmÁÄ]YµY‡ .{‹€]Y€]ZÅÃ{|ËZ]ÁY{®Ëd¼Ì« d»Ô‡{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW[€ŸÖ¨n¿{¼v»Ę]Y¾ËY{ YZ]Հ̳¶°‹ÃZ]{,ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY ºËY{Z»įÖ¼‡ÕZʼnY‚³{|Àq€Åd¨³,Z¿Á€¯ÕZÅÁY{ÃŻ į{Y{dËZ°u¾ËYY‚Ì¿Z»ÕZÅÃ|ÌÀ‹Z»Y,Ã|Œ¿ĸXˆ»¾ËYÄ]ÕYÃZ‹Y ÁÄf§€³¶°‹ÃŻYZ]®Ë,Z¿Á€¯Z]–^e€»ÕZÅÁY{YÖy€]ÕY€] |À¿Z»Â“»¾ËY |¿YÄf§ZËŠËY‚§YÖÆmÂe¶]Z«¶°‹Ä]ZÅd¼Ì«Z” ] ֿ¨Ÿ|“{Y»ZË®‡Z»ÃZ]{ÖËY|f]YÕZÅÄf¨Å{įd‡YÖ«Z¨eY ZÌ¿įZ¿Á€¯Ä]½ZËÔf^»ÕY€]‚Ì¿Ö¿Y€ËY½Z°‹‚a,Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å{ ZÀ]į|¿YÃ{€¯‚ËÂneÁY{º¸«|Àq,|¿YÄf‹Y|¿½Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ]Ä] ¾ËY¶uY€»YÂ^Ÿ{|¿YÂeÖ»Z»Y|À¯½Z»{Y…Á€ËÁ¾ËYd//ˆÌ¿ {»Äf‹~³ÕZŁÁ{‚Ì¿ZÅÁY{¾ËY |‹Z]ZÆ¿MµZu®¼¯ÕZ¼Ì] ÕZŶ°eÁ€a{€Ì̤eµZ¼fuYYd‹Y|Æ]cYÁÁ|¿YÄf§€³Y€«|Ë{€e YZ]Öy€]{ZnËYYįÖËZŀ^y{ÂmÁ¾ËYZ] d‡YÃ{Y{€^yÖ¿Z»{ įZÅÁY{¾ËYd¼Ì«įd‡Y½MYÖ¯Zu,|‡Ö»‰Â³Ä]ZÅÃŻ Äf§ZËŠËY‚§YÖÆmÂe¶]Z«¶°‹Ä]Ã|̇½ÓÓ{d‡{Ä]ZÆ¿MYÖy€] ¾ËYį֟“» d‡YÃ|̇‚Ì¿½Z»Âe½Â̸̻®ËÖ«ÁÄ]ÖfuÁ Â̋€]Y€]{YÕYĸ]Z¬»ÁÄ¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Yd¨³‚yd¨¿d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÕY€˜“YÄf̼¯¡Ô]YÁd‹Y|Æ]cYÁÖ¼//‡¹ÔŸYY†aĸZ§Ô],Z¿Á€¯…Á€ËÁ ¶Ì°Œe¾¼“d«Ác§½Á|]Zf‡Y¾ËY{ÁºË{Y{Y€«Z¯Âf‡{{d¨¿Ö¸»d¯€‹ ³Ád¨³{ַYÖ¸Ÿ |//‹¹ÔŸYY€mYdÆm¹ÓcZ»Y|«Y½Y€v]dˀË|»Äf̼¯ Ö¸YdË·ÁYį¾ËY€]|̯ZeZ]½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaZ´¿€^yZ] Á{Zf‡–Ìv»{d¨³,d‡YÖeZ̸¼ŸÁÕ{Zf‡½ZÀ¯Z¯Ä̸¯d»Ô‡‚yd¨¿d¯€‹ |“{| f»cZ»Y|«Y¾Ìb‡Z¯ÕZÅÁZÀ‹Á€Ì^¯€Ì»YÁZÀ‹ļ̿Õ°‡|À¿Z»ÖeZ̸¼Ÿª—ZÀ» €]|̯ZeZ]ÕÁ {‹Ö»¹Zn¿Y{Y€§YkÁ€yY†aÁÁµÂ—{,{ÁÁY¶^«ֿ¨Ÿ dˀË|»Áֻ¼Ÿ–]YÁ,d‡Y€u,ÖËY…YoYÕZÅ|uYÁZ]Äf§€³cÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å Ä]½YÂeÖ»‚yd¨¿d¯€‹Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«YYd¨³,ÃZ»|À¨‡YµÁYYÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ» ½|]ÕZ»{½Y‚Ì»ŠnÀ‡ÁlÀ‡\eÕZÅÃZ´f‡{YÃ{Z¨f‡YZ]­Â°Œ»½ZÀ¯Z¯Հ´·Z]€£ ¶ËZ‡ÁžËÂe,Ä¿ZyY|]MÁcZ»|y½ZÀ¯Z¯ÕY€]֋Â»MÃÁ{ÕY‚³€],½ZÀ¯Z¯Ö»Z¼e Õ{ÁÁ{µZˀf¯Z]Öf¿MÕZÅ`¼a\¿,½ZÀ¯Z¯¾Ì]®//‡Z»ÄËÁÄ]Õ{€§d›Z¨u d‹Y|Æ]dËZŸÁZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]•Z^eY{֋Â»MÕZŹZÌaµZ‡YÁÄÌÆe,ZŽZ¼fyZ‡ Y€¬f‡Y,¥€»Z^°ËcÄ]Y~£Á€‡Á½YÂf‡YÃ{Z¨f‡Yd̟ÂÀ¼»{ZnËY,Õ{€§ Á­Â°Œ»{Y€§Y{ÁÁYՀ̳¸mÁcZÀËZ »¹Zn¿YœÀ»Ä]Z°¿ĸ°‡Y{Ö°‹‚aºÌe •Z^eY{½YZ°¿Z¼Ìa{€°¸¼Ÿ€]€fŒÌ]cZœ¿ÁŠËZa,€Ì^¯€Ì»YÁZÀ‹ļ̿Õ°‡Ä]Ôf^» {€¯½YÂÀŸÕZ°¿Z¼Ìa½ZÀ¯Z¯dÌ “ÁÂy{ַY {€¯ÃZ‹YZ¿Á€¯…Á€ËÁZ] µÂYdËZŸÁֿ¨Ÿ|“¹Zn¿YÄ]¹‚¸»ÖeZ̸¼ŸĬ˜À»Ä]{ÁÁY†aZ°¿Z¼Ìa{Y€§YÄ̸¯ ½Z°»Ä]ÖËZ‡ZÀ‹’v»Ä]ÕZ¼Ì]ºËԟÕYY{Y€§YÁ|ÀfˆÅZ¯¶v»{Öf//‹Y|Æ] Õ{»¾ÌÀq½ÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyį|‹|ÀÅYÂy¶¬fÀ»{Z]M€Ì»YÄËÁĬ˜À»{ž«YÁÄÀ̘¿€« Ä^WZ‹Ö]ÕZÅÕZ°¼ÅYÖ¿Y{|«Z]Z]‚yd¨¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|Œ¿‰Y‚³ Ö¸»d¯€‹½Y{|«|ËZ]{Á‚§Y,½Y|¿Z»½Zf‡YÁd¨¿d À½Z»{Ád‹Y|Æ]½Z»Z‡ ֿ¨Ÿ|“¶ËZ‡ÁÁcZ¿Z°»YÄËÖeZ̸¼Ÿª—ZÀ»‚ÌÆne{įºÌ‹Z]‚Ì¿ּ̋Á€fažËZÀ |¿{€¯ÖÅY€¼Å֘Ìv»ÁÕ{Y€¨¿Y ½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁ d‡YÖ«ÔyY€Ì£Z°Ë€»MÕZźˀve¾fˆŒ¿Z‹Z¼eÄ] ÄËÁ¦Ì¨zeZ]Ö´Àŀ§»YÄ]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕZ”ŸY[~m ÕZ‹Z¼eÁ[Zf¯Ä ·Z˜»ÕY€]d‡YÖf€§½|¿Z»Ä¿Zy{ÕZŁÁ µ‚À»{½Y|¿Á€Æ//‹”ucÁ€“Ä]ÄmÂeZ]½Y€Æe©ZeY º//¸Ì§ YÖ¿Z°»Y¼̸̧ğ¼n»Ö´ÀÅZ¼ÅZ],Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ZÆ»dÆm ÄËÁ¦Ì¨zeZ]|À¿YÂf]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕZ”ŸYZeÃ{ÁMº//ÅY€§ µZˀ‡Áº¸Ì§Ã|ÀÀ¯ē€Ÿ¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]dËZ‡¾ËYcZ»|yY |¿Â‹|À»ÀÆ],Œ¯ ­Y€f‹Yd§ZË{dÆm|À¿YÂeÖ»½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYÕZ”ŸYÖ»Z¼e ÃZ¼‹Z]ÁÄ¿Z^‹cZŸZ//‡¹Z¼e{ÄËÁ¦Ì¨zeZ]¼̸̧dËZ‡ Ö¿Z³Z]cZ¯ÃZ¼‹d^iY†aÁÄf§€³…Z¼e ğ¼n»¾ËYcZ¨Ì¨zeÁcZ»|yY,½Y€Æe©ZeY{{ÂydË”ŸZË |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»¹Z³€]‚¯€¼e Öf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZa{ Ղ¯€»®¿Z]Õ‡YcY{YÁÄ]YŽÌze¹|Ÿd‡ŻÄ»Y{Y¶Ì·{Ä] {Y{ŠÌaYŠÌ]dˬeÕZmºÅZ],¹Ô«Y¾ËYcY|Ì·Âe Ân»,Õ|Ì·Âe|uYÁYŠ//Ì]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä//»Y{YÕÁ ֿ¨Ÿ|“ÕZŵ¸v»Y¿YÁµƒÕZÅÃ{ÁM€§|Ì·ÂeÕY€]d«Â» ZÅ|uYÁ¾ËY{€°¸¼Ÿ€]ª//Ì«{cZœ¿,|¿YÃ{€¯d§ZË{YÃ|//ÀÀ¯ d‡YÕÁ€“ Ä¿YÁcY|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]ÃZ//‹YZ]cZneÁ½| »,d À€ËÁ Y‚ŁYŠÌ]Ä]{|ŸY‚ŁYŒ¯Öf ÀŠz]{®‡Z» l̈]ÁÖ¨ÀÕZÅḑ€›ļÅՁZˆ·Z §|¿Á|ËZ]{€¯|̯Ze,{|Ÿ {‹žË€ˆeŠz]¾ËY{¥ZÀY cY|Ì·Âe{YZ»Ä//“€ŸÂy{Ã|//‹}ZzeYºÌ¼e,Ö¿Z¼u Á¦ÌÂe\‡ZÀ»YŒ¯֠ˁÂeÕZÅÄ°^‹€ËZ‡{Öf//‹Y|Æ] ÕZÅ|uYÁ{ºÌ¬»…Z]YŠÌ]cZœ¿t˜‡|ËZ]{€¯|̯Ze cÄ]cY|Ì·ÂeZ»MÁºÌÅ{Z¬eYÖf‹Y|Æ]cӐv»Õ|Ì·Âe {€Ì³Y€«|{»d«{Ä]ÁÄ¿YÁ YZ]ºÌœÀe{Zf‡Ã{Z ·Y©Â§cZˆ¸mÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ ÕZÅÃZ´f‡{ļÅZ]¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å{Y{cÁ€“d¨³Œ¯ ÕÁŠÌa¹ZËY{Z//e{Â//‹¹Zn¿Y֏yŠz]ÖfuÁÖf·Á{ Ze|À//Œz^]¹ÁY|eÖf¨Ì//‹cÄ]ÖfuY{ÂyÄ¿ÓZ §”u {Œ¿{ZnËYÕ{Zf«Y½ÓZ §ÕZ¯|¿Á{Ö·ÔfyYĿ´rÌÅ €]cZœ¿Áµ€fÀ¯d̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]cZneÁ½| »,d À€ËÁ ½ZÀ̼—Y{ZnËY,¹Y|«Y¾ËYºÆ»ZiMYÖ°Ë{€¯|̯Ze,¹ZËY¾ËY{YZ] {ZÆ¿MÃ|¿Z‡d¯ZŒ»cZ»|¬»Ád‡YÂ//Œ¯¹{€»ÕY€]€—Zy {ÁMÖ»ºÅM€§¾ËYYŠÌ]YYZ]{{Âm»µ{Z eš¨u ½Y€ËY¥ZÀY©ZeYĈÌWcPÌÅÕZ”ŸYÖy€]|Ë|mÕY~³dŸ|] ½Z³{Y‚»Z»YÁį€^f»Z¬]Ö»Z¼eָ̘ e Äv¨ Ղ¯€»®¿Z]Õ‡YcY{YÁÄ]YŽÌze¹|Ÿd‡ŻÄ»Y{Y¶Ì·{Ä] ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com įd‡Y±‚]Öf^̐»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹,d‡Yº¸//ˆ»Är¿M ÁcZ«Z¨eYÖy€]Z»Y,d‡YÃ|‹½Y€ËYĸ¼mY½ZÆm¹{€»€Ì´¿Z^ˀ³ d‡YÄmÂe\·Zm֋YÂu …Á€ËÁZq{įÖËZÅÂ//Œ¯,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚//³Ä] Š·Zq¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€]ÖËZÅZ°ÅYµZ^¿{Ä],|¿YÃ|‹Z¿Á€¯ÄfyZÀ‹Z¿ ZŒ«YÁ¦Ì “ÕZÅÃ{Y¿ZyY|ÀÀ¯Ö»‰ÔeļŁYŠÌ]Á|ÀfˆÅ ÖeZ»Y|«YºÅ½Y€ËY{ |ÀÀ¯dœ§Zv»ÕZ¼Ì]¾ËY€]Y€]{|»M{º//¯ Ö ˜«½Z»{ÕY€]ÖËÁY{pÌŽZÆm€‡Y€‡{ÂÀÅÄ°¿M{ÂmÁZ] ½Z°‹‚aÄf‹~³ÕZÅÄf¨Å{Z»Y,Ã|Œ¿ÖËZÆ¿Á¦Œ¯Z¿Á€¯…Á€ËÁ į|¿YÃ{€¯‚ËÂneÕZ//¼Ì]¾ËYÄ]½ZËÔf^»ÕY€]YZ//ÅÁY{Öy€] d¼Ì«Ã|//‹hŸZ]į֟“»,{Y~´]€iY½Z»{|¿Á{|¿YÂeÖ» |À¯Y|ÌaŠËY‚§YÖÆmÂe¶]Z«¶°‹Ä]ÃŻYZ]{ZÅÁY{¾ËY {ZʼnÔeY®//ËpÌŁÂÀÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ],ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] |Ë|mÕZ¿Á€¯…Á€ËÁ¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÕY€]½ZÆm¦¸fz»ÕZÅŒ¯ ÕZÅÁY{Y,½ZÆm€‡Y€‡{½Z°‹‚a€“ZuµZu{,Ã|̇€¿ÄnÌf¿Ä] €´Ë{YÖy€]{¾ËYYŠÌaįÖËZÅÁY{Á{Â//m»…Á€ËÁ|“ ½ZŒ¿ZʼnY‚³ |¿YÄf§€³ÀÆ],Ã|‹Ã{Z¨f//‡YևÁ€ËÁÕZÅÕZ¼Ì] Ö¿ZÆm€œ¿©Z¨eY‚Ì¿ZÅÁY{¾ËYÕY~³€iY½Y‚Ì»Z]Ę]Y{į|Å{Ö» ÕY€]ÁÃ{Â]Y~³€iY½YZ¼Ì]Öy€]ÕÁ€]ZÅÁY{Öy€]Á{Y|¿{ÂmÁ d‡YÄf‹Y|¿ՀiY½YZ¼Ì]Öy€] |¿Á€]Z°Ë€»MÕZźˀveÖ¨À»€ÌiZe€]ՀfÌËÂeÖ»ZÌa{½Z»Â//Œ¯ÄmZy»Y€ËÁ Zźˀve¾ËYµZ^«{€´Ë{ÕZÅŒ¯c°‡ÁÃ{€¯ÃZ‹Y…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]½Y€ËYÁZ^» {½Z»Œ¯ÄmZy»Y€ËÁ¦Ë€›{YÂm|¼v»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |¿YÂyÖ«ÔyY€Ì£Y {½MZ]ÁZ^»|¿Á€]Z°Ë€»MÕZźˀveÖ¨À»€ÌiZeÁ½Y€ËY{…Á€ËÁZ¿Á€¯Â̋Öa ½Y€ËYÕ{Zf«Yž]ZÀ»ŠÅZ¯\m»Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀved‹Â¿‰€fÌËÂeÄv¨ ÃZÀ³Ö]{Y€§YZ «YÁZŽM |Å{Ö»ŠÅZ¯Y…Á€ËÁZ¿Á€¯ |ËÁ¯Z]ÁZ^»½YÂeį|‹ Yֈ¯d«ÁpÌÅZ¯¾ËY-d‡YÖ«ÔyY€Ì£Zźˀve¾ËY¾fˆŒ¿Z‹Z¼eÄ] |ÀŒ¯Ö»Y ¹|Ÿ‰€fˆ³Ä]ÁÁÖ¿ZÆmYZ¯Ä] d‡YÄf‹Y|¿ÃZ´¿½Z»Y{Ã|ÀËM{Z°Ë€»MºŒyY |Ë‹ªv¸»½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÕZźˀvedËZŸ {€¯s€˜»Õ{Zf«YµZ §®Ë {‹dËZ¼u½Z³|ÀÀ¯{ZY ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe-ZÅZ¯Á\ˆ¯YdËZ¼uZÀ¯{įÖe{|˳Ö»Õ{Zf«YµZ §®Ë |ÀÅYÂz¿dÌ·Z §¹ÁY|e½YÂeZÆ¿MYÖy€],Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{,|¿Â‹‰Â»Y€§½Z³|ÀÀ¯{ZÁ cÕZʼnÔe¹Z¼e{ÂmÁZ]{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Âb̸ŸÕ|Æ» d‹Y{ {µZj»ÕY€] dˆÌ¿µZ §­€fŒ»ÕZŁ€»ḑ€›YÖÆmÂe¶]Z«Šz]Á€»Y,Äf§€³ cYZ»Y,{Y|¿{ÂmÁ€˜«Ä]ÖËY~£cӐv»cY{Z½Z°»YÔ¼Ÿ,Ö]ÂÀmÕZÅŒ¯ |Z]Á{Á|v»Ö¸°//‹Ä]‚Ì¿½Z¼Ÿ{ÁÃ{€¯¦«Âf»YÖ¿Y€ËYÕZÅlÀ·Ö]€ŸÃ|vf» Öy€]Á€»Y‚Ì¿ÖÀÌ»ÕZŁ€»{,ÕÁÄf¨³Ä] {‹Ö»¹Zn¿YcY{ZÖf‹Y|Æ]–ËY€‹ |¿YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]cY{ZÕY€]ÕY‹{–ËY€‹€´Ë{Öy€]Á|¿YÄfˆ]YZŁ€»ZÅŒ¯ Z]½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYª]Z‡”Ÿ d‡YÃ{€¯dz‡Y½Z³|ÀÀ¯{ZZ³ÁĸXˆ»¾ËYÁ \ˆ¯{€³Yd¨³,{€¯‰Â»Y€§Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe|ËZ^¿ÖfËZ¼uÕZÅd‡Ż{Ä°ÀËY½ZÌ] €³Z¯|Ì·Âe•Â˜y{,ºÌÀ¯Ö»d^v€³Z¯€¨¿|ÀqYZ»®q¯ÕZ//ÅZ¯Á ,|‹Á€¨]Y{ÂyµÂv»|¿YÂf¿Ã|ÀÀ¯{ZZËÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖf«ÁÁ|ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ» d‹Y{|ÅYÂz¿‚Ì¿YŠ¿Y€³Z¯Ä]{ÂycY|Æ eÄ]¶¼ŸÕY€]¹ÓÖ·Z»½YÂeZe|ŸZ« |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ,d‹~³įÖ·Z‡ d‹~³į[ÂyÄq ½Y€ÆeÕZŽZf‡Z¼Ì]Ä]Ä mY€»Õ{ Z»M ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Ö»Á€»YµZ//‡žËZ«ÁÁÃ{€¯ÃZ´¿\¬ŸÄ]Öf«ÁµZ//‡Ö¿ZËZaÕZŁÁ¾ËY{ Äq,ºÌ˳Ö»µ{{ÃZ³M{ÂyZ¿Á.Ã|»ZÌ¿½Z»€‡€]ÄqºÌ//‡€aÖ»{ÂyYºÌÀ¯ Yd°¸¼»Z¿Á€¯…Á€ËÁįZŁÁ¾ËY{|À¯Ö»º°u¶¬Ÿ |‹¹Z¼eį[Ây Ö]ZˁY{»Y½Z»Œ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹ÁÃ|À°§Y€œ¿{Ây€]Ã|¿ZŒ¯ָ̘ eÄ] Äf§€´¿cÖf^j»¹Y|«YpÌÅZ0 ^ˀ¬eZÅZ ‹ļź£€Ì¸ŸµZˆ°Ë¾ËY{ ºÌÅ{Y€« ½Z¯Z¼¯ºÅ¾Ì·ÂXˆ»įÄf^·Y €f¼¯½Z¼¸y{ÁÃ|‹€fŒÌ]½Z¼m€yįÖÀ »¾Ë|] ŠËY‚§Y,Ä »Zm{Z ]Y¹Z¼e{d‡ŻĸyY|»|ÀÅ{Ö»¾»€y€//‡Ã|ŸÁ¹{€»Ä] ºÌ¼e}ZzeY{ÖËZ¿YÂe¹|Ÿ,Öf·Á{Ä^‹ÁÖf·Á{Z0 »Z¼e{Zf«Y,¹Zœ¿Z]¹{€»ĸZ§ ÁÃ|‹Z»Ö¿Y€¼°u¹Zœ¿Õ|»MZ¯Z¿d‹Z^¿Y\m»€´Ë{ÕZÅÖf‡Z¯ÕZÌ//ˆ]Á Ö´fˆyÁdyZ]…ZˆuYÃ|//Œ¿¶u¶WZ//ˆ»Z]ºËY{ÄÆmY»{Ä »ZmÄnÌf¿{ |À¯Ö»֟Z¼fmY |¿Y{Ây€]¶»Z¯cYZÌfyYYÖf·Á{½Y€Ë|»įd§€³ZaZm½MYÖ//f·Á{{Zf«Y ÁÖ»Ân¿ÕZũ¬uįÄf^·Y|Á|¿Y|¿d¸»¶]Z¬»{ÖfÌ·ÂXˆ»¾Ë€f¼¯Ö·Á Z»|Æ f»ÁÖ]Ô¬¿Y½Y€Ë|»Ä°ÀËYÄnÌf¿Á{Y{֋Ây»ºÅ|À]Á{Ád¿YY¿Y €]²¿Z]d«Á½MÁ|ÀÀ̌À]ÖfˀË|»Ö·|ÀÕÁ€]Ze|¿ÂmÖ»Y€´Ë|°ËÕ¸³ ,Y€Ì‹ÄmYÂyµÂ«Ä]c|«½Z´ÀŒeÄ¿,ºÌf»|y½Z´f¨Ì‹Z»į|¿ÁMÖ» |ÀËZŒ´]ZËÁ€ËÁ‚eÄ¿Zy{į|Àˆb»ZËY|y|Àfˆ^]Ä¿ZzÌ»{ ¹{€»d¿Z»Yd·ÂƇÄ]|Àfˆ¿YÂf¿Á|‹€Ì³ZaÁd‡{Öf·Á{¾Ì¿Y«įºÅZn¿MÁ ¿YÄ]YŒ¯{Zf«Y€Ìˆ»¾ËYYÁ|¿|ˀ§MÖf·Á{Ä^//‹{Zf«Y|¿€^]Z¼¤ËÄ]Y Ö «YÁ֏yŠz]ÁdŒ³Y|Ë|aÖf·Ây{Zf«Yį|‹¾ÌÀqÁ|¿{ÁM{ |¿ZŒ¯Õ{Â]Z¿Ä]YÖ»{€»{Zf«YÖÀ Ë Ä »ZmÕY€]Á€»YZÅÖf«Y|Ö]ÁZÅÕZ¯½ZÆÀa¹Z¼eº£€Ì¸Ÿį֘ËY€//‹{ ¢Ë{,d‡YdˀË|»L‡Y֋Z¿ļÅÁļŵZ‡Y³Z¿cZ«Z¨eYįÃ|‹¾//‹Á |‡€]{ÂyµZ¼ŸYÕY‚‡Ä]ÁÄf§€³Y€«ļ¯Zv»ÁÃ~yY»{»€¨¿®ËÄ°ÀËYY Öf//Œ5¯Ã|//‹ª§Â»d¿Y€]Ö°f»Á‚¯€¼f»,ÖeÔËYÕ{Zf«Y¹Zœ¿įºÅÁ€»Y Ö»¹YÁÓ{{Z̸̻d‡YÂy{µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀY,|¿ZŒÀ]¶³Ä]Y{Zf«Y Ö¼¿€´» |À¯ÃZ^e‚Ì¿YŒ¯Ã|ÀËM,ÖeMÕZŶˆ¿ÖËYY{½{€¯ÂyŠÌaZ]Ze|À¯ µZ‡Y†aį|‹Äq.|¿Yʸ‡¹Zœ¿Y‚]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö·Z»cZˆ‡Â»¾ËYºÌf¨³ |¿YÂeÖ»ÖmZy¹YÁįÄf^·Y.ºÌÀ¯Y{Ö¿ZÆmZ¼jf‡YÕ‡Ä]d‡{ºË|‹Â^n» ½ZŒ¿Ö]ÂyÄ]Z»Ö·Á|‹Z]Äf‹Y{Œ¯Õ{Zf«YÄ ‡Âe{Հi»Á|̨»Š¬¿ ÁºËY{ÕYÂyÄËZ»€‡{ÖËÓ—|ËÖ·ÁºÌfˆÌ¿ÕY~³ÄËZ»€‡¶ÅYįºËYÃ{Y{ Ö³|¿€Ìˆ»¾ËYYÁºÌÀ¯½Z»ÖfËZ¨¯Ö]k€yÁºË€Ì´]¹YÁįºÌ¿MµZ^¿{Ä]µZu ºÌ¿ZŒ°]ÖÅZ^eÄ]ºÅY| ]ÕZŶˆ¿Á¶ˆ¿ ÁÕ|Ì»YZ¿Y,ÕYĸÌ^«ÁÖf̟ [Z]YÖ¿Y€¼°u‰ÁÃ|ÅZ//Œ»Z]Ä »ZmÁ€»Y Ö»¹Zœ¿Ád·Á{ķ¬»Á{{YZ°‹M’«ZÀeÁ{€]Ö»l¿֟Z¼fmYÖ´f//ˆy Y0Y€ÌyY‚Ì¿½Z»ÄËZˆ¼ÅÁd‡Á{Œ¯įdˆÌ«Z]‰€°‹ÕZm |¼Æ§Ö»Á|ÀÌ] ½Z»‚¼Å—Ä]ÂƼm†ÌWÁ{{ÂmÁd¯€]YÁÃ{€¯|̸¬eZ»ÕY{Œ¯¹Zœ¿ d‡YÃ|Ë{€³|À»ÀÆ] ¾ËYį|¿Y{€œ¿©Z¨eYÄf°¿¾ËY€]ևZÀ‹Ä »ZmÁ֟Z¼fmY,Õ{Zf«Y½Z‡ZÀ‹Z¯ Äv·Z»ÁºË{€³€]À¯Y~»‚Ì»Ä]|ËZ] d‡YÃ|̇dˆ]¾]Ä]Ä·Z//ˆ»¶u‰Á Ä»Y{Y€]Är¿ZÀqį|Å{Ö»ÖÅY³x//ËZe ºÌÀ¯Y€«€]d¸»Ád̼¯Zu¾//Ì]ÕY ֟Z¼fmYcZŒ«ZÀ»|Ë|ŒeÁÖ¿|¼eŠËZ‡€§‚mÖ¸ZuºËÁY€Y€Ìˆ»¾ËY {ºÅ¾Ë{ZÌÀ]ÁևZ‡Y€œ¿|Ë|ne|À»ZÌ¿dz‡įºÌÀ¯µÂ^«|ËZ] d‹Y{|ÅYÂz¿ {ÁÄf§Á€§d¸¨£[YÂyÄ]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ ºÌ¿MLY‚mY{ºÅÁÖ¿Y€¼°uºfˆÌ‡ ½Z¼¿Z¼Œq|ËZ] ºËY{Ȭ¿½MÖ¿Y{Z]MÁŒ¯ÃY{YÕY€]įºÌÀ¯e½Z¼ËZÅZËÁ –‡ÂeÃ|‹ÕY~³¶Ë€Ìˆ»{įºË‹Á€]Áx¸ed¬Ì¬u¾ËYZ]ÁºÌÀ¯Z]Y ºÌ¿MZ]ÁZ^»Y|¼q€aįºÌ¿Ö»{Zˀ§½Z»ºÅÁºÌf¯€u{ʸ‡¹Zœ¿ Y{Y{Zm ¹{Âyµ{½ÂyÁºf‹Â¿,ºfˆŒ¿¹Z]\·€]µZ‡µÂ—{,µ{½Y‚Ë‚Ÿ Ã|‹¹€m®Ë€‹,ºËZÅÄf‹Â¿½|¿YÂyZ]įºÀ¯ÕY‚´‡Zb‡½Z³|À¿YÂyZ¼‹®ËZ°Ë |Ìf‡Z¯Z]¾ËYÖÀÌ´À‡YÕ|«Á ‰ÂyįM¹Z]\·€]‚Ì¿Âed//ˆÌWZ£Â£Á|À//Œ¯Ö»¹YÂeª//ŒŸ¹€mÄ] dˆÌWZ‹Z¼e ÃY,|À¯Ö»֌¯€‡º¸«įºÀ¯ÄqZ»Y d¨³®Ë€^eY¿µZ‡|ËZ]µÂ¼ »º‡Ä] Äzˆ¿{Z¯ÃZq|ËZ‹ "d‹~³į[ÂyÄq"|˜¸£Ö»¾ÌÀqÁ{ÁÖ»ŠËÂy ,{»€§į|‹Z]Äf¨Æ¿š§Zuc€”u |ÀËZŒ´]Z»Äfˆ]Á€§Z¯YÀ³|ÀËZŒ´]ZÅÃ|°Ì»{įZËM{Â] Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż ½Z³{Y‚»Z»YÁį€^f»Z¬]Ö»Z¼eָ̘ e Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com {Zf«Y{Zf‡®Ë|ÀËMÖ»½Z‹ļÅcYY{YÁZÅÃZ´f‡{{‹Ö»Öf»ÁZ¬» |¿Y{€]{Zf«YÕY€]¹|«®ËÄ°ÀËYY¢Ë{Z»Y|¿Y|¿YÖ»ÃYÖf»ÁZ¬» Šz]¾ËY|ÀËMÖ»{‹Ö»¶»ZŸ€Ì£|À§Y|ahv]įÖ¿Z»ÖfuZËÁ Ĭ̫{Ä]¹{½ZŒËZÅՀ̳ž“»ÁZÅÖ¿Y€Àz‡{Á|¿Y|¿YÖ»ÃYY |ÀÀ¯Ö»d^vÂ“»¾ËYÄ]žmY Ã{Z¨f‡YZÅŒ¯€´Ë{[ZneY|ËZ]¹|¬f »d¨³¹ÔËY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Y®q¯¶°Œ»€Å|ËZ^¿ÁºË€^]¸mÄ]ÁYÄ »ZmºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯ ºÌ¿Y{€³Z]\¬ŸÄ]YÄ »ZmºÌÀ¯±‚] ÁºnˆÀ»cÄ]|ËZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁµ€fÀ¯Ä]•Â]€»cZÆ^//‹ {‹Ã{Y{x‡Za®ÌeZ¼fˆÌ‡ Ö¿Z‡Ô—Y{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼Æ¿Á¶Æq{Œ¯€ËÁ,Ö¸”§Ö¿Z¼u cYÁ¶v»{ÃZ»|À¨‡YÄ^À‹Á{įŒ¯Õ{Zf«YcZ¤Ì¸^eÁ cZŸÂ“»¾Ë€fŒÌ]ZŁÁ¾ËYį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ],|‹Y‚³€]Œ¯ d¨³,d‡YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯Ä]¥Â˜ »Œ¯dˀË|»{ ÕZŽ¿Z¯Á{Y€§Y¾Ì]cZ—Z^eYŠÅZ¯,Z¿Á€¯Â̋Z]ĸ]Z¬»ÕY€] ÁÖ¿Z‡Ô—YÂy¾ËY{Ád//‡Y€œ¿|»ÖfÌ ¼m¦¸fz» d‡YÃ|‹s€˜»ļÅ¥€—Y¹ÓÕZÅÄ̏ÂeÁÃ|‹µZ^¿{cZ¤Ì¸^e dˀË|»{Šz]¾Ë€eÃ|¼Ÿį¹{€»¶»Z¯d¯ZŒ»ª¬veÕY€]Z»Y |ÀÅ{¹Zn¿YՀeÕ|mZ̈]Z¯|ËZ]ZÅÄ¿Z‡,d‡Z¿Á€¯ÕZ¼Ì] cZ¤Ì¸^eÁ½Z»{Á{½Z»‚¼Åį¾ËY½ZÌ]Z]Ö¸”§Ö¿Z¼u ZÅÄ¿Z‡ÁÂu{{€¯ZƛY,ºÌÀ¯dˬe¾ËYYŠÌ]|ËZ]Y€i» ,ªÌ«{|ËZ]įÖ¿Z‡Ô—YµÁY d//‡Y€œ¿{»ºÆ»Â“»|Àq YÁ|‹Z^¿¾Ì]{Ã{Z¨f‡YL‡ÄÀÌ»ÃÁԟÄ] |‹Z]¥Z¨‹Ád‡{ {‹Հ̳¸mcÁZ¨f»ÕZÅZ»MÄWYYÁ’«ZÀeÂ¿€Å ¾ËYYįd‡Y‰Â»M,ZÅÄ¿Z‡ÁÂu{¹Á{Â“»{€¯ħZ“YÁY ºÌ‹Z]Äf‹Y{ºÆ§Á­{¶]Z«ÁÖ¿Z´¼Åֻ¼Ÿ‰Â»M|ËZ],ªË€— į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Ö¸”§Ö¿Z¼u Ö¨—ZŸÕYĸXˆ»,֟Z¼fmYÁÕ{€§cZÌu{ZźÌ]YÕYÃZaÁ€] {€§Ád‡Y…€f‡{{–ËY€‹¾ËY€]Ä^¸£d¨³,d‡Y~³{ÁÁ €Ìˆ»¾ËY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |Å{ֻĻY{YY{ÂyÖ³|¿ÕZ³Z‡Z] ¾ËYZÀ¯{¹{€»Ze{‹Ã{Y{‰Â»MÁÖ¿Z//‡Ô—Y,ÖÅZ³M|ËZ] |ÀÀ¯½Â»Y{ÂyÁ|À‹Z]Äf‹Y{Y{ÂyÖ³|¿|À¿YÂf]Â“» µZ¼ŸYÂy{Հ̳ºÌ¼eÄ]€nÀ»Ö¿Z^»tˀŒeZ]Œ¯€ËÁ ¾ËY{|ËZ]d¨³ÕZ¼Ì]Â̋Z]ĸ]Z¬»ÕY€]ZÅՁZ‡{Á|v»Öy€] ,Ö^¿ZmÕZʼnÂ»MÄWYYZ]Á|ÀÀ¯¶¼Ÿc|«Z]ZÅÄ¿Z//‡€Ìˆ» dÆm¾ËY{ž«Â¼]Ö¿Z‡Ô—YÁZÅ{€³‚Ì»,Z^yYtÌvZŒf¿Y |ÀÀ¯¹Y|«Y ,{€¯|̯ZeՁZ‡ZÀ«YÂ“»d̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¸”§Ö¿Z¼u €Ì£Z^yY€ÌiZedve¹{€»,{‹¶¼Ÿ¦Ì “ZÀ«Y{Är¿ZÀq |f§YÖ»ZmcZ ËZ‹Á|¿€Ì³Ö»Y€«tÌv |¿Á{cZÆ^//‹Öy€]s€—Ä]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{Â//Œ¯€ËÁ ºnˆÀ»cÄ]|ËZ]cZÆ^//‹¾ËYd¨³Z¿Á€¯…Á€ËÁµ€fÀ¯ Ö]ÂyÕZŹZ³dÆm¾ËY{Äf^·Y {‹Ã{Y{x//‡Za®ÌeZ¼fˆÌ‡Á ¾ËYY|ËZ]ÁºËY{ḑ€›¾ËYYŠÌ]Ö·Ád//‡YÃ|‹Äf//‹Y{€] ÄËÁd̼ÅYÄ//]ÃZ//‹YZ]Ö¸”§Ö¿Z¼u ºÌÀ¯Ã{Z¨f//‡Yḑ€› µ€fÀ¯ÄÀÌ»{d¨³Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»€»Y{¹{€»d¯ZŒ» ¹‚¸f//ˆ»s€—d̬§Â»Z»Y|¿YÃ|»MZ¯ÕZaZÅ{ZÆ¿ļÅZÅÖmÁ€y ÖmÁ€yµ€fÀ¯s€—|ËZ]ZÅÄ¿Z‡Y~· d‡Y¹{€»Ö «YÁÕZ°¼Å |ÀÀ¯Ö¿Z‡Ô—YÖ]ÂyÄ]YZŽZf‡Y{ d·ZuÄ]Y{{€eÁºÌÀ¯ÄÀ̘¿€«ÁÖËZ‡ZÀ‹Y|¿Y{ÕYÄÀÌ»ÕZ¼Ì] ºÌ¿Y{€³€]Õ{ZŸ į¾ËY€]ÖÀ^»Ö·Y‡Ä]x‡Za{ֻԇYÕY‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ½YÂÀŸ,|À¯Հ̳¸mÕZ¼Ì]Â̋Yd//ˆ¿YÂeÖ»º«ÄÀ̘¿€«ZËM ÄÀ̘¿€«Z]ÕZ¼Ì]¾ËYÂÌ//‹įY€q¹Y|¿µÂ^«Yº«ÄÀ̘¿€«{€¯ {‹Ö¼¿¦«Âf» ¹Y|»-Հ̴ÌaÁ¶°Œ»½{€¯¥€—€]ÕZmÄ]Œ¯{{Y{Ä»Y{YÕÁ 0 YįºËY~³Ö»dŒ´¿YÕYĸXˆ»ÕÁ Ä]Ö°¼¯Á{Y|¿֘]Ô |À¯c°‡|ËZ]ž«Y»¾ËY{įÕY|¼f‡Ż |À¯Ö¼¿ĸXˆ»¶u {Y{YŠzeÄ¿įÖe{|Å{Ö»€Ì³Á€»Y|¿‚¿Ö§€uÁ |À¯d^vÂ“»¾ËYÃZ]{į{Y{Y€«Ö¼¸ŸÖÅZ´ËZm{Ä¿ ¾ËY—Äq½Ô̳{,µÂ^«|Àf§€³Z¿Á€¯º«{ÕYÃ|Ÿ{Y{Ä»Y{YÕÁ ¾ËY.d‡Zn¯Y‰YČËZŽZf‡Y€ËZ‡{ZË.{€¯Y|ÌaÂ̋ÕZ¼Ì] ºÌ¿YÂeÖ»ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋ÕY€]ZËM-|¿Z»Ö»Y‚¿Ó¨¿M|À¿Z»ÕZ¼Ì] .ºÌ¿Y|]€¬»Yֈ¯ ¹{€»€°§Ä]į¾ËYÕZmÄ]½ÓÂX//ˆ»Á€»Yį¾ËY½ZÌ]Z]ÖËY€Ì» Հ´Ë{¶°Œ»{€¯½YÂÀŸ,|ÀÀ¯Ö»ZÅZ¯YÖy€]Ä]‘Z¼e,|À‹Z] ÕZ¼Ì]Ä]‘Z¼e½ÓÂXˆ»YÖy€]įd//‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁį ¹ÔŸYÁćÁ{Y| ]|Àf§€³Z¿Á€¯į|À˳Ö»Á|ÀÀ¯Ö»Z¿Á€¯ d‡YÄ¿ÓÂXˆ»€Ì£d¯€u¾ËYįÃ{Â]Ö¨À»½Z‹dˆe|ÀÀ¯Ö» .|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯¾ËY½ÓÂXˆ»Y€qd‡ZnÀËYµY‡{Y{Ä»Y{YÕÁ {½|¿Z»dÌuԏZ0  ˜«|Å{Ö»¹Zn¿YYÕZf§¾ÌÀqįÖ//ˆ¯ {Y|¿YdÌ·ÂXˆ» {€§®Ë{€¯|̯ZeֻԇYÕY‹†¸n»|Ì»Y½Â̈¯Y€§”Ÿ¾ËY Z¼fmYÁ{Zf«Y€]ÖeY€ÌiZe{‹†° À»€³Y,{€Ì´]Z¿Á€¯įÕ{ZŸ {Z ]Y¹Z¼e€]ÖeY€ÌiZeZ0  ˜«-|À¯Ö»¹ÔŸYįÖ·ÂXˆ»Á€Ë|»Z»Y{Y|¿ Ŀ³¾Ì¼ÅºÅ½Z‹dˀË|»{{Y€§Y¾ËYd‡Y\·ZmÁ{Y{Ä »Zm |ÀÀ¯Ö»¶¼Ÿ €ÅÄ]d‡{ÄmÂe\¸mÕY€]įÖ¿ÓÂX//ˆ»Z]į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Öfz‡–ËY€‹€³Y|ËZ]€Ë|»d¨³,{‹{Ây€]|ËZ]|À¿Ö»ÕZ¯ Ã|»MŠÌaįÖ¸°Œ»|ÀÀ¯{¼¿YÁÕ—|ËMÖ»{ÂmÁÄ]ŠËY€]ºÅ Ä°ÀËYÄ¿|À¯ªË‚ed^j»ÄÌuÁÄ »ZmÄ]Ád‡YÃ{Zf§YZaŠÌaZ̈] d‡Y’Ë€»į|Ë´]Á|¿‚]ÄmÂe\¸mÄ]d‡{ZÅZ¯¾ËYZ] Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Z]ZÅZ¯Á\ˆ¯ָ̘ eÄ]ÃZ//‹YZ]ÖËY€Ì» ÕZ̈],d‡YÃ|Ì]YÂyZÅZ¯Á\ˆ¯YÕZ̈]Z¿Á€¯Â̋Z]d¨³ ‚¯Y€»¾ËYįÖe{-|¿|‹¶Ì˜ eÖfˆËÂeÁÕZneª—ZÀ»Y įÖËZÅÄÀ˂ŁY֌z]|À¿YÂf]µZ‡¹ZËY¾ËY{į{Â]¾ËY½Z‹|Ì»Y |¿ÁZÌ]{Y|¿YÄf‹Y{µZ‡{ ÁÕ{ÁÁ{Ä°ÀËYÕZ//mÄ]ºË|»MÁ€»YZ»{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ {Y€§YÁºËY~´]µ€fÀ¯ÕZÅÃZ´f//‡{{|ˀy‚¯Y€»ÕZÅÖmÁ€y Ö³|¿Õ¸mÁºËYÄfˆ]YZŽMÕ{ÁÁºÌÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹Y­Â°Œ» ¾ËY{€¯|̯ZeֻԇYÕY‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ºËYÄf§€³YÕ{ZŸ ÁºÌÀ¯µ€fÀ¯YdÌ “ÁºÌ¿YÂf]Z»ZeÃ|‹{YÁkZyYcY‚ÌÆne |Ë|//‹µ€fÀ¯ÕY€]½MYÄ°ÀËYÄ¿|À¯Y|ÌakYÁÕ{ZŸ¹{€»Ö³|¿ Á|¿Â‹ÄÀ̘¿€«Y{¶°Œ»{Y€§Y|ËZ]¹|¬f » ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÄÀ̘¿€«Á ½ZŒËZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]Á|¿{€³€]½Z//‹{ÂyÕ{ZŸÖ³|¿Ä]Ä̬] |ÀÅ{Ä»Y{Y ÕY€]½Y€Ë|»¾Ì]įd‡YÕYĬ]Zˆ»Äq¾ËYº¿Y{Ö¼¿į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ 0 j» {Y|¿Ö³Zeįd‡YÃ{Zf§YÃYÄ]ÄmÂe\¸m {Zf«Yhv]Öf«ÁÔ ZÅÃZ´ŒËZ»M{|ËZ].€ÌyZËd‡Yְ˃·ÂÌ]Á€eÕY€]sԇ®Ë {‹¹Zn¿Y½Z¬¬v»–‡Âe cZ»Y|«YÃZ]{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»|Ì»Y½Â̈¯Y€§”Ÿ¾ËY YÖy€]ָ̘ eZËÁZŀƋÄ]|»MÁd§žÀ»|À¿Z»Äf§€³c ÖËZÅָ̘ eįºÌfˆÅ|ÅZ‹Â//Œ¯{Á€»Y{€¯½ZÌ],ZÅŠz] |¿{Y{¹Zn¿YYZ¯¾ËYZÅŒ¯YÕZ̈]d‡Yd‡{-Ã{Zf§Y©Z¨eY Š¿Zf‡Y®Ë|‹Á€‹Zn¿MYÂ̋ÁZÅÄ¿ZŒ¿į¾ÌqÂ//Œ¯Z»Y dˆÌ¿d‡{ºÌÀ¯¶Ì˜ eYŒ¯¶¯ºÌËZÌ]Ä°ÀËY,{€¯¶Ì˜ eY Z»Mº‡YÄ]Ã{Zf§YÃYŒ¯{ÕYĬ]Z//ˆ»®ËÁ€»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕY|¿Zf‡Y€ÅÁ|ÀÅ{Ö»ÕZ»MZŽZf‡YÁ€ÅºÌfˆÅ|ÅZ‹ ½{Y{ ZÅZ¯¾ËY¾»€œ¿Ä]|À¯Ö»ÂÀ¼»YkÁ€yÁ{ÁÁ‰{ÂyÕY€] dˆÌ¿d‡{ |ËZ]įÄr¿Mį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ÕÓZ]Äf¨Å{|ËZ‹d¨³,d‡YÕZ¼Ì]{Z ]Yև€]ºÌÅ{¹Zn¿Y ¾Ì¼ÅY‚¿Ó¨¿MÁ|ÀÅ{Ö»d‡{YY½Z‹{Ây½ZmÖ¿Z—€‡Z¼Ì]€¨¿ ºË{€¯€Ì³{Y½Z»{ÂyÁ€»YZ»YdŒ¯Y{Y€§Y{Y| e ÕZÅÃÁ€³Á|f§YÖ»©Z¨eY¾Ì¼ÅºÅY‚¿Ó¨¿M{|//‹ÁM{ZËÕÁ ÕZ¼Ì]¾ËY€Ì³{|¿Y{ÕYÄÀÌ»ÕZ¼Ì]įÖ¿Z//ˆ¯Á€Ë~a\̇M Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z»MÁ€»YįÃ{Zf§YÖ«Z¨eYÄqº¿Y{Ö¼¿Z»Y-|¿Â‹Ö» {‹Ö»Ã|Ë{€fŒÌ] d¨³,d‡YÃ{Ä]€“Z»{Zf«YÄ]Á€»YZ¿Á€¯į¾ËY½ZÌ]Z]ÖËY€Ì» ¾ËYÁd‡YÄf§€³Y€«ÕZ¼Ì]¾ËY€ÌiZedveÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z § Ã|ÀËMµZ‡Z ˜«ºÌÀ°¿ÕZ¯€³YºÅ{Ö»Y|//ŒÅ-d‡Y|]ZÌ//ˆ] {€¯ºÌÅYÂyY|Ìa¶°Œ» |ËZ]ºË€Ì´]YZÅ|»MÁd§¸mºÌËZÌ]Ä°ÀËYÕZ//mÄ]d¨³ÕÁ Z]ZÅÃZ³{Á€§ZËÁZ//ŵZÀÌ»€e|À¿Z»ÖmÁ€yÁÕ{ÁÁÕ{Z//^»{ įÖ¿Zˆ¯Á­Â°Œ»{Y€§Y|¿YÃ|//‹Œ¯{YÁįÖËZÅÃZ´f//‡{ {€¯¡Ô]YYՁYÀÌy}[Zˆu½YZ°Å|]Â“»Ä»Z¿¾ÌËMsԏYՀ̴¿ZÆm ÕY‹[»cÔÌƈe{‡w€¿µÂ¼Œ»¶»ZŸ®¿Z] Y†ad‡Y¦›Â»¶»ZŸ®¿Z] |‹Z]Ö»‚Ì¿Z^fŸYÁµÂa Ä]d^ˆ¿…€]Zˆu|ÌËPeÁZ°Å|]–‡ÂecÔÌƈeÄˈe |À¯¹Y|«YªËZiÁՁZ‡{YM Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY{€¬»ÕZÅd¸Æ»,ÄÌuԏY¾ËY…Z‡Y€] xËZeZeįÖ¿YZ°Å|]Á|‹|ÅYÂz¿|Ë|¼e½YÂÀŸpÌÅÄ] Ä»Z¿¾ÌËM¾ËYÕZËY‚»YÃ{Z¨f//‡YÕY€]ÂˀƋ ՁYcÄ]ZËY{ÂyÖÅ|]|À¨›Â»,|ÀÀ¯Ö¼¿Ä mY€» ÄËYYZ]ZËÁ¶»ZŸ®¿Z]ÁZ°Å|]¾Ì]Z»Ö§{Y{Y€«ª^— •Zˆ«YY{ÂyՁYÖÅ|]Ã|¿Z»¶»ZŸ®¿Z]Ä]d‡YÂy{ ÄË{Pe€ÌyPe¹Y‚f·YÄmÁÁ{‡,¶Y ÖeMÁÃ|‹|̇€‡ ÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]ֻԟYYÄË¿ZiYZ]w€¿Z]¾Ë{ •Zˆ«YZ]µZ‡ZÆq֗ÁÃ{€¯µZËÄ]¶Ë|^e½Y€ËYֻԇY |ÀÀ¯Äˈe|{{‡w€¿Z]ÁÄÅZ» {‡w€¿µÂ¼Œ»Äˈe½Z»ZeµZËÄ]Ã|‹¶Ë|^eÖÅ|] €¬»|ŸÂ»{•Zˆ«YdyY{€a¹|ŸÁd//‡Y|{ {‡w€¿¶»Z‹¾Ë{ÄË{Ze€ÌyPe¹Y‚f·YÄmÁµÂ¼//Œ» µÂÁÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÂ“»ºËY€mÃÁԟÄ]|//{ ՁYÁÖ·ZËÕZ^fŸYcZ//ˆ‡R»ÕZm€Ì£cZ^·Z˜» |‹|ÅYÂy Ö·ZËÄmÁ,Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY¡Ô]YxËZeY‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] œÀ»¾Ì¼ÅÄ]įÖ·ZË[ZˆuÄ]½YZ°Å|]YÖf§ZË{ ,{‹Ö»sZff§Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]{‚¿ |‹|ÅYÂy‚ËYÁ |‹|ÅYÂyՁYÁÖ·ZËÕZ^fŸY ÖÅ|]ÄˈeµÂ¼Œ»"cZ^ŸÃ{Z»{,…Z‡Y¾ËY€] Ä]"Ղ¯€»®¿Z]–//‡ÂeֻԟYÄ¿YÁYw€¿Ä]ՁY Y¾ÌŸՁYcÄ]ÖÅ|]ÄˈeÄ]¦›Â»"cZ^Ÿ –‡ÂeֻԟYYÄË¿ZiYZ]w€¿Ä]½MÖ·Z˵{Z »ZËÁ {‹Ö»sԏY"Ղ¯€»®¿Z] ÖÅ|]ZËÃ|Œ¿|̇€‡•Zˆ«Y,½YZ°Å|]įÖe{ Y€e{ÁYÄ»Z¿¾ÌËM¾ËYÃ{Z»Â“»Ã|//‹–Ì//ˆ¬e µÂ¼Œ»•Zˆ«Y‚ËYÁxËZeZeZ0 §€|ÀÀ¯dyY{€a|̇€‡ |ÀÅYÂy|{Ã{YÁ{ZËÃ|nÅ{»\ˆu{Â//‡w€¿ {Â] Ã{Z»{Á¥~u¯~»Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z//»¾ÌÀr¼Å dÆm{»\ˆu"cZ^ŸÄ]"ՁYÕZÅ[Zˆu"cZ^Ÿ "Ö·ZËՁYÕZÅ[Z//ˆuºfˆÌ‡Ä¿Z»Z‡{µZ¼ŸY {‹Ö»sԏY sԏY€Ës€//‹Ä]Ã{Z»À//^e,…Z//‡Y¾ËY€] Ã|‹ÄˈecÔÌÆ//ˆeÄ]•Â]€»cÁZ¨f·YÄ]Z»{Â//‹Ö» YÃ|‹¹Z¼eÕZÆ]w€¿cÁZ¨e~yP»Ä]Ã{Z»¾ËYÂ“» Ä»Z¿¾ÌËM¾ËYÃ{Z»Â“»ÄˈeÁ{Z°Å|]ÕY€] xËZeZe€j¯Y|uµZËÄ]cZ«Â »¶Ë|^eÁ–̈¬eÁZË ÖÆfÀ»¶»ZŸ®¿Z]Ä»Z¿Y€eY€Ì ˆew€¿ZeÂˀƋ Ö·ZËÖÅ|]½YÂÀŸÄ]ÁÄ^‡Zv»,Ö·Z»µZ‡½ZËZaÄ] |‹|ÅYÂyœÀ»ՁYÀÌy}[Zˆu Ä]dyY{€a½Z»ZecÁZ¨f·YÄ]Z»Ä^‡Zv»ÁYÖÅ|]¾ËY Ä»Z¿¾ÌËMsԏYÄ»Z¿\ːe,ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ö·Z»¹Zœ¿ÕZ¬eYÁ€Ë~ad]Z«|//Ì·Âež¿Y»ž§ÖËY€mY {€¯¡Ô]YYՁYÀÌy}[Zˆu½YZ°Å|]Â“»Œ¯ ©Zv‡Y,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ä»Z¿¾ÌËMsԏYÄ//»Z¿\ːeÄ^À//‹ćÁՀ̴¿ZÆm ÕZ¬eYÁ€Ë~ad]Z«|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z»ÖËY€mY ՁYÀÌy}[Zˆu½YZ°Å|]Â“»Œ¯Ö·Z»¹Zœ¿ ½Z»Z//‡,ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÄ]Y€mYÕY€]Y ֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]ÁŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] {€¯¡Ô]Y½Y€ËY º°ËÁÖ//‡xËZeZe½YZ°Å|],ÄÌuԏY¾ËY…Z//‡Y€] {ÂyÃ|‹|̇€‡•Zˆ«Y|¿Y{d€§ÂˀÆ//‹ ¹|Ÿc{ZËÁ|//ÀÀ¯dyY{€aZn°ËcÄ]Y ,Zn°ËcÄ]Ã|‹Ã|̇€‡•Z//ˆ«YdyY{€a½Z°»Y Ä]d^ˆ¿ՀfŒ»d‡YÂy{Ä]ZÀ]d‡Y¦¸°»¶»ZŸ®¿Z] µZ‡ZÆqZe€j¯Y|u½YZ°Å|]YÄf‡{¾ËYÖÅ|]–̈¬e Ö¿YZ°Å|]ÕY€]|{{‡w€¿Z]ÄÅZ»•Zˆ«Y{ ½Â̸̻ÕÓZ]ZŽMÖf§ZË{cÔÌƈe¶YÂ¼n»į įÖ¿YZ°Å|]ÕY€]|{{‡w€¿Z]Á|‹Z]Ö»Ó{ Ó{½Â̸̻Y€f¼¯ZÆ¿MÖf§ZË{cÔÌƈe¶YÂ¼n» |À¯¹Y|«Y|‹Z]Ö» ¹Y‚f·YÄmÁµÂ¼Œ»€¬»|ŸÂ»{•Z//ˆ«YdyY{€a¹|Ÿ Â“»ºËY€mÃÁԟÄ]{‡w€¿¶»Z‹¾Ë{ÄË{Ze€ÌyZe cZ//ˆ‡R»ÕZm€Ì£cZ^·Z˜»µÂÁÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM ÄËZ»€‡YZ]Ö·ZÅYY½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|»d‡YÂy{ |‹Z¿Á€¯½Y€v]Z]ĸ]Z¬»ž]ZÀ»‚ÌÆneÕY€]Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze¶»ZŸ…Â]Y€§ Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Z¿€ËY†°Ÿ {Zf«Y½ZÆm Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze¾ËY{|À¿YÂeÖ» ÁZÅ®¿Z],Ö·Z»cZˆ‡Â»,ZŲÀË|¸Å,…Â]Y€§ |À¿YÂeÖ»|¿Y|¿Ä^ÅÄm{Â]Är¿ZÀqZÅ{ZÆ¿ÁZÅd¯€‹¶Ì^«¾ËY{Á‚§Y,|ÀÀ¯d¯ZŒ» {‡Áž§ZÀ»Z§€ÁÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡«Z¿Á€¯»{Z¼¿{Y{Ây€œ¿|»¢·Z^»¶Y ֿ»ZÅ |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ä¿ZÅYÂy€ÌyÃÁ€a¾ËY{YÕY~³ÄËZ»€//‡Y¶Zu €¨¿½Â̸̻Á{{Á|uÄ]ÄËZ»€‡YZ]µZ §½YY|»ZƇÄ »ZmÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼Å Z]ZeºÌÀ¯Ö»cŸ{ÕY|»ZƇÄ »ZmÁÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §Y{€¯½ZÌ],d‡YÃ|̇ ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯{ÕZ³|¿Z»Á±‚]Š¬¿«Z¿Á€¯»Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze{d¯ZŒ» ¾ËY½Z¯YÖ»Z¼e{‚»Z¯į{€¯|̯Ze½ZËZa{ÕÁ |À‹Z]Äf‹Y{ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ĸ]Z¬» ÃÁ€a¾ËYÖËY€mYÕZÅŠz]Y®ËpÌÅÄ]Ád//‡Y€¨ÄËZ»€//‡YZ]{dÌ·Z § {€Ì³Ö¼¿ª¸ eÕ{‚»Z¯ {€°¸¼ŸY¥Z¨‹Հ´//‹Y‚³YÃÁ€a¾ËYÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ëֿ»ZÅ ¾Ì»Y»–//‡Âe½Y€v]¾ËYdˀË|»ÕY€//]Ã|//‹ÕÁMž¼m¢·Z^»ÖËY€mYÁÖ//·Z» ÕÁMž¼mÃÂmÁŽÌzeÄ]•Â]€»ÕZÅdÌ·Z §Ö»Z¼ed¨³Á{€¯€¯}«s€//— cYÁÁ½Y€ËY…Â]Y€§dËZ‡,µY|¯|À¿Z»|ÌËZe{»ÕZÅÄ¿Z»Z//‡ªË€—YÃ|//‹ “Z¿Á€¯”{Z¼¿Á{{ZnËY¹ÔŸYZ]½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» {Â//‹Ö»ZŒ§Yd‹Y|Æ] Y֋Z¿ÕZÅÄÀ˂ŁYÖ//Œz]½Y€^mÕY€]ÃÂmÁÕÁMž¼mœÀ»Ä]“Z¿Á€¯”Á …Â]½Z»Z‡¹€fv»†ÌWÖËZ¼ÀÅYZ]d¨³Œ¯{|˯…Á€ËÁÂÌ//‹ ®¼¯Ä]d‡YY€«Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]d‹Y|Æ]cYÁZ]¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å¹Zn¿YÁ Ö·Z»¾Ì»ZeÃÁ€a®ËYÖËZ¼¿ÁÁÄËZ»€‡YZ]€fˆ]{²ÀË|¿Z§{Y€¯ÕZÅḑ€› ½YÂÀŸÄ]Y{ÂyĨ̛Á,Y€mZ»¾ËY€Ì³{ÕZŽZ³YÁZÅ{ZÆ¿€ËZ‡Z]¹Z´¼ÅÖ ¼m …Â]Y€§cZ—Z^eYdˀË|»‰Y‚³Ä] ºÌÀ¯Z¨ËYŒ¯Õ{Zf«YÄ »ZmY”Ÿ®Ë Â̋Œ¯ÕZŽZf‡YYÕZ̈]{|ËÁ¯…Á€ËÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ֿ»Zŀ̻Y,½Y€ËY ÕZÅ|ÀËY€§¶ÌƈeÕY€]YZŽZ»Z‡ļÅÁ¹{€»ÕZ˝“»¾ËYÁd‡YÃ{€¯Y|Ìa dÌ·ÂXˆ»Ö·Z»ÕZÅY‚]Y¾Ë€eY~³€iYYÖ°ËYs€—¾ËY,|^¸—Ö»ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ÁZ^» Ã|‹ÕÁMž¼mÃÂmÁ®¼¯Z]{€¯½ZÌ]Ádˆ¿Y{Ä¿ÓÂXˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡Á֟Z¼fmY |À¿Z»Ö°‹‚aÖ§€»cY‚ÌÆne¾Ì»ZeÄ]ž]ZÀ»Y֌z],Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeªË€—Y ŽÌzeZ¿Á€¯ŽÌzŒeÁՀ̴ŒÌaÄ]•Â]€»cY‚ÌÆne€ËZ‡Á½Z³Á®//‡Z» Ö°‹‚a ÖÅZ´ŒËZ»M¹YÁ{Z]cY‚ÌÆne|ˀyÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»Ze¾ÌÀr¼Å,|]ZËÖ» Âf‡{{‚Ì¿…Á€ËÁ¾ËYZ]ÁZ^»ÕY€]ZÌ¿{»cZ¬Ì¬ve¹Zn¿YÁÖ¿Zf//‡Z¼Ì]Á Հ´‹Y‚³YÃÁ€a¾ËYÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ëֿ»ZÅ d‡YÄf§€³Y€«Z¯ ½Y€v]¾ËYdˀË|»ÕY€]Ã|//‹ÕÁMž¼m¢·Z^»ÖËY€mYÁÖ·Z»{€°¸¼ŸY¥Z¨//‹ ÃÂmÁŽÌzeÄ]•Â]€»ÕZÅdÌ·Z §Ö»Z¼ed¨³Á{€¯€¯}«s€—¾Ì»Y»–‡Âe Á½Y€ËY…Â]Y€§dËZ‡,µY|¯|À¿Z»|ÌËZe{»ÕZÅÄ¿Z»Z‡ªË€—YÃ|‹ÕÁMž¼m {‹Ö»ZŒ§Yd‹Y|Æ]cYÁ Á…Â]ÕZÅYZ]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» Z¿Á€¯Â̋YÄf¨Å¾Ì»ZÆq{d‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸY…Z//‡Y€] ¾ÌÀr¼Å,|¿YÃ|‹Ôf^»|ËÁ¯ÕZ¼Ì]Ä]€¨¿½ÂÀ¯Ze |¿YÄf§ZË{Â^Æ]ÁÃ|‹c§ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]Y€iY€] ,Â//Œ¯{Z¿Á€¯ÂÌ//‹Y†aÄf¨Å,ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Äf‹~³Á€Æ›Zed‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸY¾Ë€yM…Z‡Y€] ¾ËYÄ]Ôf]Y€iY€]¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹Ôf^»|ËÁ¯ÕZ¼Ì]Ä]€¨¿ |¿YÄf§ZË{Â^Æ]ÁÃ|‹c§ÕZ¼Ì] Հ´·Z]€£s€—{€¨¿½Â̸̻½ÂÀ¯Zed//‹Y|Æ]€ËÁÄf¨³Ä] | ] |¿{Â]Y{d»ÔŸZÆ¿M½ZÌ»Y€¨¿Y‚Åį|¿YÃ{€¯d¯€‹ d‹Y|Æ]Ä¿ZyÁd‹Y|Æ]ž»Zm‚¯Y€»{Ã|‹¹Zn¿YÕZÅև€]Y ½Zf‡Z¼Ì]{€¨¿Á|¿YÃ|‹ZmY½Zf‡Z¼Ì]Ä]€¨¿ÁY‚Å µ‚À»Ä]Äzˆ¿Z]Z˝ZmYÖÀÌ]ZÀÌ]‚¯Y€»Ä]Ö¬]Z»Á|¿YÃ|‹Հfˆ] ÕZÅ`̯Y‚Ì¿Œ¯½Zf‡YÕ{ÁÁÕ{Z^»{ |¿YÃ|//‹dËY|Å {ÁÁYÁÃ{Y{Y€«ÄÀËZ »{»Y½Y€§Zˆ»ÁÄf‹Y{”uՀ´·Z]€£ Y‚ŁYŠÌ]‚Ì¿½ÂÀ¯Ze |ÀÀ¯Ö»Հ̳¸mÕZ¼Ì]Ä]­Â°Œ»{Y€§Y Ä]ÁÖËZ‡ZÀ‹,|¿YÄf‹Y{YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]­Â°Œ»ºWԟį€§Zˆ» |¿YÃ|‹Ö§€ »Ö¿Z»{‚¯Y€» Z¬]Ö»Z¼eÄf//‹~³Á,Á¿cÔ̘ e½{Â]®Ë{‚¿Ä]ÄmÂeZ] ¡Y€rÅZ‹,Õ“€Æ˜»ÕZŹ€uÕZÅ{Á¶Ì˜ e½Z³{Y‚»Z»Yį€^f» Հ̳¸mœÀ»Ä]Á¿cÔ̘ e½ZËZaZe…Ļ »c€”uÁ |‹Äfˆ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Y |ÀÀ¯Ö»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]‘Z¼e½ÓÂXˆ»YÖy€] Z¿Á€¯{‹Ö»s€˜»į¾ËYÃZ]{,ZÀ¸ËYZ]´f¨³{ÖËY€Ì»µÔm įÖ¿Zˆ¯d¨³,d‡Yְ˃·ÂÌ]Á€eÕY€]sÔ//‡®Ë…Á€ËÁ Ä¿Z//Œ¿Ö¿Z»®Ë |ÀÀ¯d^vÄÀÌ»¾ËY{|ËZ]|¿Y{Žze |À¯Ö»cZ^iYYÕYĸX//ˆ»¾ÌÀq{ÂmÁįºÌ]ZËÖ»YÖf»ÔŸZËÁ …Á€ËÁZ¿Á€¯į¾ËY,ºËY|¿cZ^iYÕY€]ՂÌqd‡YÖ¿Z»®ËZ»Y d‡ŻÕ‡ZÆq -|‹s€˜»¦Ë€›Z]ÖÀ¨¸e…Z¼e{ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]½Y€ËYÄ]d˯ÕÓ{½Â̸̻®¼¯ ÕY€]½Y€ËYÄ]Œ¯¾ËYÕÓ{½Â̸̻Ä¿Zf//‡Á{½Zˆ¿Y®¼¯Yd˯ÄmZy»Y€ËÁ {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» €Z¿|¼uYx̋»,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] |¼v»»Z]ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³{Á€»Y€Æ›YŠÌad˯ÄmZy»Y€ËÁ«sZ^·Y€]Zn·Y ®¼¯YZ¿Á€¯Â̋Z]ÁZ^»{½Y€ËYd¸»Ád·Á{Z]Ö´fˆ^¼Å¹ÔŸY¾¼“«¦Ë€›{YÂm {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]½Y€ËYÄ]d˯ÕÓ{½Â̸̻Ä¿Zf‡Á{½Zˆ¿Y YZ¿Á€¯Z]ÁZ^»,d˯d¸»Ád·Á{YÖ¿Y{|«¾¼“ÄmZy»Y€ËÁ³Ád¨³¾ËY{ dˆ¿Y{Ö¿ZÆmÁÕYĬ˜À»ÕZ°¼Å¹‚¸fˆ»ÁÖ¿ZÆmÕYĸXˆ» d‡YÂyd˯Y½Y€ËYd¸»Ä̸ŸZ°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÁÄ^¿Zn°ËÕZźˀvetÌ^¬eZ]¦Ë€› |À¯µZ §d¯ZŒ»Ö¿Zˆ¿Y€Ì£ÕZźˀve¾ËYÄ]ÖÆmÂeÖ]Á¦«ÂeÕY€]Ö¿ZÆmŠËÂa{ ÕÂƼm,€˜«,¾aYƒ,†Ì¸´¿YÁÄ//ˆ¿Y€§,½Z¼·M,cYZ»Y,Ä̯€e,½Zf//ˆ°]Y,¾Ìq½ÂÀ¯Ze Z¿Á€¯Â̋Z]ĸ]Z¬»ÕY€]¦ˆÌ¿ÂËÁd‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡¾ÌÀr¼ÅÁÄ̇ÁÁ½ZnËZ]}M |¿YÃ{€¯Õ{Z»€Ì£ÁÕ{Z»Ä¿Zf‡Á{½Zˆ¿YÕZÅ®¼¯½Y€ËYÄ] Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Z]³Ád¨³{ |‹ÖeԏY»ÕZŀ̈»{€¨‡dˀË|»Zf‡YÂyÖ¿ZnËÓ ,ֻԇYÕÂƼmÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Z]ÖÀ¨¸e…Z¼e{ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌË ÕZŀ̈»{Ö¸«Y|u{{€eÕY€]¹{€»ÕZ°¼Å\¸mÁ€¨//‡ŠÅZ¯dˀË|»Zf//‡YÂy |‹ÖeԏY» {Ä^À//‹ćÁÖ¿ZnËÓÖ¸Ÿ,†¸n»ÖÅÁ€³ÕZÅÄ¿Z//‡ÁZ^yY¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Ä]¹ÓcZ¼Ì¼e}ZzeY€]Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Հf//‹Y¾ÌˆuY{€//‡Z]ÖÀ¨¸e…Z¼e ÁÂÅY†Ì¸a¹Z¼fÅYZf‡YÂyÁ{€¯|̯ZeՀƋ½Á{cZŸZ¼fmYÁZŀ¨‡ŠÅZ¯œÀ» |‹Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡€Ì]Y|eÁcZ¼Ì¼e¾ËYÕY€mY{Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅÖ¿ÁZ e €]ÖÀ^»d‹Y|Æ]cYÁYÖf§ZË{ÕZʼnY‚³Ä]ÃZ‹YZ]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»†ÌË Á{€¯€°ŒeÄ¿Z¼Ì¼,|¿YÃ{€¯¤·Y{ÂyÕZÅc€§Zˆ»į¹{€»dˀj¯YY,Zŀ¨‡ŠÅZ¯ ÕZÅÂv»{{{€eY€¼f‡YÁZŀ¨‡Öy€]¹Zn¿YYÖ¯Zu½ZÀr¼ÅZʼnY‚³d‹Y{ZƛY {¾ÌÀr¼ÅÖ¿ZnËÓ d‡YZ^¿ZˁÁ‚Ì»MÀ—Zz»,¹Â¼Ÿd»Ô‡ÕY€]įd‡YÖeԏY» Á{€¯ÄWYY€¨//‡ŠÅZ¯dˀË|»Á¹{€»ÕZ°¼Å\¸mÕY€]ÖËZÅÄ̏Âe³Ád¨³¾ËY d¨³Ä»Y{Y{Œ¯ÕY~´¿Â¿Z«{ZÆ¿†ÌË {Y{€^yÂy¾ËY{ZÅ{ZÆÀŒÌaՀ̴ÌaY –ËY€//‹YÖ¯ZuYd//‹Y|Æ]cYÁÕZʼnY‚³¾Ë€yM,Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Z]³Á įd‡Y½M,½Y€v]Y{¼¿½|‹Ö·Á‚¿Ä»Ó{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ½YÂÀŸZ¿Á€¯½Y€v]Õ|ŸZe {‹ž˜«…Á€ËÁµZ¬f¿YÄy€qZe{‹Ã{Z¨f‡Y€f¼¯Հ]Y€ecZ¿Z°»YÁÖeԏY»ÕZÅÃYY ½Y€v]Z]ĸ]Z¬»{ZmZ¿cZ»Y|«YYÖ//‹Y‚³ºÅÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§³Ád¨³¾ËY{ {€¯ÄWYYֻԇYÕY‹†¸n»†ÌËÄ]Z¿Á€¯ †°fˆÀËYÄ]¾f‡ÂÌaµZ^¿|]Ä̇Á ¹Y|«Yև€]µZu{¥Â°]ZË ºÌfˆÅ½Y€ËYÕÂƼm†ÌËÄ»Z¿Ä] ÕÂƼm†ÌËÖ¿ZuÁ¾ˆuÄ»Z¿°//ˆ»{€¯¹ÔŸYÄÌ//‡ÁÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ » d‡YÄÀÌ»¾ËY{¹Y|«YÃÂv¿և€]µZu{½ÂÀ¯YÁÃ{€¯d§ZË{Y½Y€ËYֻԇY ÕÂƼm€Ì¨‡Ö·Ômº›Z¯Z]ÖÀ¨¸e…Z¼e{¥Â°]ZËÖX³€‡,Z¿€ËYÄ^À‹ćÁ‰Y‚³Ä] ĸ]Z¬»ÕY€]½Y€ËYÄ]Ä̇ÁÕZÅ®¼¯{Y{½ZÀ̼—YÕÁÄ]Ä̇Á½Â̇Y|§{½Y€ËYֻԇY Y¦¸fz»ÕZÅÃYY{€¯|ÅYÂy‰Ôe°ˆ»d¨³ÕÁ d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z] {Y{‰€fˆ³Y½Y€ËYZ]{ÂyÕZ°¼Å†°fˆÀËY{d¯ZŒ»ĸ¼m ÕZźˀveZ]ĸ]Z¬»ÕY€]YÖeZ»Y|«Y°ˆ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÄ̇ÁÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ » ¾¼“‚Ì¿½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡Ö·Ômº›Z¯d//‡YÃ{Y{¹Zn¿Y½Y€ËYÄ̸Ÿ€]Z°Ë€»M ,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ]Ä̇Á½Â̇Y|§ÕZÅ®¼¯YÖ¿Y{|« Հ̳Y€§ĸu€»Ä]Ö»|ÌaY® ˁYZ¿Á€¯į֘ËY€//‹{Ö¿ZÆmÁÄ^¿ZmÁ{ÕZ°¼Å¹ÁY|e€] {€¯|̯Ze,Ã|̇Ö¿ZÆm Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÁÄ^¿Zn°ËÕZźˀveµZ^«{Ä̇ÁÖ¬˜À»Հ̳ž“»YÄ»Y{Y{ÕÁ |ÀÀ¯ÕZ°¼Å€´Ë|°ËZ]|ËZ]ÄÀÌ»¾ËY{½ZÆmÕZÅŒ¯d¨³Á{€¯€Ë|¬e½Y€ËYÄ̸Ÿ€] YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m €^y ½Y€ËY¥ZÀY©ZeYĈÌWcPÌÅÕZ”ŸYÖy€]|Ë|mÕY~³dŸ|] ZaÁYd ÀÁÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY¾¼n¿Y†ÌWÄ]ÕYÄ»Z¿{Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ ՁZn»ÕZ”§{¥ZÀY©ZeYÄm{Â]ºÅ{YÁ{ć\ːe\ÌnŸ{ZÆÀŒÌa ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com {Zf«Y½ZÆm ºÌz§|ÌuÁ†°Ÿ ÕY‚³€]ÕY€]\‡ZÀ»½Z»½|Ì//‡Y€§ZeÃ{Y{{ZÆÀŒÌa½Y€ËY ¥ZÀY©ZeYÃY{YÕY€]ºÅ{YÁ{ćÄm{Â]\ːeZ]Ä̇ÔmY |ÀÀ¯d¬§Y»½Y€ËY Õ|{|d¬§Y»cÂ//{Öfu{ZÆÀ//ŒÌa¾ËYs€— Äm{Â]įY€q,d‡Yֿ¿Z«€Ì£Ö»Y|«Y,Ä̇ÔmYÕZ”ŸYÖ»Z¼e YÁ|//‡€]cZœ¿Ö·ZŸdXÌÅ\ːeÄ]|ËZ]¥ZÀY©Z//eY Ây{Œ¯Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z«ÕZn¯pÌÅ{ÖËÂ//‡ d‡YÃ|Œ¿Äf‹Â¿ՂÌqºÅ{YÁ{|ÀqÄm{Â]ÄvËÓ\ːe ¥ZÀYÕZÅ©ZeYÄ//m{Â]dÌ “ÁÂy{Ä//°Ì·Zu{ Ŀ´ÀËY,{Y{{Â//mÁÕ{ZˁÕZÅhË|uÁ¥€uÁÖ//‹YÂu Á€]Á½Â¿Z«Ä//]ÖÆmÂeÖ]ÕY€]YÄ//ÀÌ»ZÅÕY~³dŸ|] |À¯Ö»ºÅY€§,d‡YÖ¨ÀÄ »Zmž§ZÀ»¥Ôy€]įÖËZÅZf§ ©ZeYÂ//Œ¯Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z«…Z//‡Y€]Á‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ½ZËZaZeYÄ¿ÓZ//‡Äm{Â]ÄvËÓ,d//‡Y¦›Â»½Y€ËY¥ZÀY |ÌËPeÕY€],Ä̇ÔmY{\ːeÁ|ÌËPeY†aÁÃ{Z»MÃZ»Õ{ Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y,|À¯µZ‡YcZœ¿Ö·ZŸcPÌÅÄ¿Zy€Ì]{Ä]ÖËZÆ¿ Ä̇ÔmYÕZ”ŸYZÌfyY{µZ‡Äm{Â]†Ë¿ŠÌa½ZÀr¼Å ½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÄ//ˆÌWcPÌÅÕZ”ŸYÖy€]ÁÄf§€´¿Y€« ¹Zn¿Yįֿ¿Z«Ĩ̛ÁÕZmÄ]¾//˂´ËZmÖËZÅZ°ÅYµZ^¿{ |ÀfˆÅ,|¿YÃ{Y|¿ Y{ÂyÁ{Y{Ã|Ɵ€]‚Ì¿Y½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÄ//ˆÌWcPÌÅ ÄmÂe\·ZmÖ»Y|«Y{,d‡Y½Â¿Z«Ä]ZÀ‹M{Y€§YÁ½Z¿Y|«Â¬u ¥ZÀY©ZeYÄ̇ÔmYÕZ”ŸYÄ]ՁZn»ÕZ”§{ÖÅÁ€³{ Ö¨ÀÄ »Zm{€´Ë{ÕY~³dŸ|]Á|Ë|mÖ¨¸ze{Âyį d‡YŒ¯ €Ì]{įcZ¿Y€Ì¼‹¥ZÀY©ZeY†ÌWÕ|¼v»€ÅZ—¾Ì//ˆu »YYÕZ̈]Ã|‹hŸZ],Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹įÖ·Zu{ »YÕZ̈]ÁÄf§€³Y€«€ÌiPedveÂ//Œ¯ÖËY€mYÁÕY{Y ¦¸ze½Zˀm½ZÀr¼ÅZ»Y,{ÁŠÌaÕ|À¯Ä]Öy€]Á¦«Âf» d‡Yd¯€uµZu{ÕYĨ«ÁpÌŽÁ|]¥ZÀY©ZeY{ ¥ZÀY©ZeYį֘ËY€‹{{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] †aÁ¾ËÁ|eÃZ»Õ{½ZËZaZeY{ÂyÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]|ËZ]½Y€ËY Ä]cZœ¿Ö·ZŸcPÌÅ|ÌËPeÕY€]Y½MÄÌ//‡ÔmY\ːeY |À¯µZ‡Y½MÄ¿Zy€Ì]{ Á€ÌyPe¾ËYÁ|Œ¿ÄÌÆe€¬»½Z»{ÄvËÓ¾ËYÄ¿Z¨//‡Zf»Z»Y įÖ¿Z»,{€¯Y|ÌaÄ»Y{YÃZ»|À¨‡YÖ¿ZËZaÕZŁÁZe¦¸zeÄf^·Y ÁcZˆ¸mÖ»Z¼eÕY‚³€]ZeÃ|‹\m»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ ‚Ì¿½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÄ̇ÔmYÕY‚³€]Á{‹¤·cZŸZ¼fmY d‡YÃ| Œ¿ÖÀjfˆ»Ã|ŸZ«¾ËYY ¥ZÀY©ZeYĈÌWcPÌÅįd‹Y{{ÂmÁž«Âe¾ËYįÖ·Zu{ Z»Y,|À¯Y|Ìaֿ¿Z«ÁÖ¬˜À»Ö¸uÃY¶°//Œ»¾ËYÕY€]½Y€ËY d‡YÃ{Y{{ZÆÀŒÌaYÕZ°ÅY½Y€ËY¥ZÀY©ZeY€Ì]{Ä¿Z¨‡Zf» ½Y€ËY­€¼³Õ´Àz‡ Œ¯Ä]lÀ‡\eÁ½Z³,®‡Z»ÕZneķ¼v»¾Ì·ÁY{ÁÁ ,­€¼³¶À‡€a–//‡Âe¾ËÂeÁdÌÅZ»¾ÌÌ eY†aħÂ//Œ°»|z»{Y» ¶v»½Zf‡{Y{Ã|ÀËZ¼¿Ä]Ã|À¿YÁ̫֨Âe€°¿ZeZ]ÃY€¼ÅÄ//ˆ¸ne®Ë֗ |‹¶ËÂveՀfˆ³{Y{¾Ì˜]Z“Á Ö°Ë{YÁÖ¿Zfˆ¿Z¤§YÄ ^eÖ³|À¿YÄ]€°¿ZeÃZ´f//‡{®Ë,‚Ì¿¹Á{ķ¼v»{ {Y»ՁZ‡ZmµZ¼fuYÄ]Ձ€»²ÀŶÀ‡€aÁÃ|//‹Œ¯©€‹cZ¯€¼³Y €°¿Ze,­€¼³Z]Ö´ÀÅZ¼ÅZ]†b‡Á|¿Â‹Ö»­Â°//Œ»½ÂÌ»Z¯¾ËY{|z» ªÌ«{և€]Á¾°‡YY†aÁZmY½Y€ËY­€¼³Ö¿ÂÌ»Z¯Õ†°ËY|uYÁÄ] €°¿Ze€‡Ze€‡į{‹Ö»ŽzŒ»,€°¿ZeÕÓZ]d¼ˆ«{ՁZ‡ZmµZ¼fuYÁ –‡Âe€°¿Ze¾ËYְ˂̧µ€fÀ¯ÁªÌ«{և€]Y†aÁd‡YÃ|//‹ÃY|mÁ{ ¥Z¨·Z]Äfˆ]{Y| eį{Â//‹Ö»Žz//Œ»Ö¿Z]€»ÁÕ†°ËY¶À//‡€a ÕÓZ]d¼ˆ«{Ã{€Œ§¾ÌWÁ€Å¹€³Á¸̯½ÁÄ]Z0 ŸÂ¼n»Ö»ÂÌÀ̻·M d‡YÃ|‹ՁZ‡Zm€°¿ZeÃY|mÁ{Š‹Âa¾Ì]€°¿Ze ½{€¯ÃY|mÁ{ŽÌzŒe{Ձ€»²ÀÅZ]­€¼³Õ†°ËY|uYÁÕZ°¼Å Z]ÖËZ‡ZÀ‹¹|ŸÕY€]Ö»ÂÌÀ»Â·MÕZÅ¥Z¨·{{Y»Ä¿Y€ÅZ»ՁZ‡ZmÁ€°¿Ze d‡YÃ{Â]Šz]ÄnÌf¿ÁºÆ»Z̈],Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅÃZ´f‡{ {Y»,ÓZ]d«{ÁÖ·€fÀ¯ÕZÅ®ÌÀ°eYՀ̳ÀÆ]Z]­€¼³Õ†°ËY|uYÁ Y€°¿Ze¾ËY{¹€³Á¸̯½ÁÄ]Ã{€//Œ§¾ÌWÁ€ÅÃ|‹ՁZ//‡Zm ¶ËÂve{Y»Á½ÂÌ»Z¯ÕYĈ¸ne֗,{Y»¶»Z¯Ä̸zeY| ]ÁÖËZ‡ZÀ‹ |‹ÖËZ”«cZ»Z¬» ĈËZ¬»{½Zfˆ¿Z¤§YLY|^»YČ̋|z»Ã{Z»cZ̨Œ¯ÕZmµZ//‡ÕY|f]YY ¾ËY{Öf À|z»{Y»Ã|ÀËY‚§|Ì·Âe|‹ÁÃ|‹€]Y€]ZÅÃ{Äf‹~³µZ‡Z] ž»Zn»ÄmÂe{»|ËZ]į{ÁÖ»Z¼‹Ä]Õ|mÕZÅÖ¿Y€´¿YÖ°ËŒ¯ {€Ì³Y€«Ö¿ZÆm |ÀÀ¯ÕY{{Ây€˜«Ä] ÕZÅd^«Y€»¶Ì·{Ä]d‡YÃ{€¯¹ÔŸYÄuÁ{{½Z»Œ¯cZ¨‡{Á‚§Y̘֨· Zq{įÖ¿Z¿Y¸»½{€¯YÂ//‡Yd‡YÕÁ€“,€˜«{ZÀ]{Ö°//‹‚aÄËÁ Ղ¸§ÕZÅÁZÀ//‹{,|Àf//ˆÅÕZ¼Ì]Ä]­Â°//Œ»ZËÁÃ{Â]ÕZ¼Ì]Ŀ³€Å |ÀÀ¯d ¿Z¼»€˜«Ä]Ö»Y‚ŸY |À¿YÂeÖ»Y|//·ZrzËÁՂ¸§ÕZÅÁZÀ//‹d¨³½ZËZa{­€¼³Õ´Àz//‡ |¿Y{€b]€˜«Œ¯Ä]ÓZ¯ÖËZn]ZmÄ]½ZÀr¼Å dy‡¶¼u€°¿ZeÁ{{­Y€¯ÁČ̋±‚]ķ¼v»Á{¦Œ¯ ÁÄ//ŒÌ‹±‚]ķ¼v»Á{,{€¯¹ÔŸY½Y€ËY­€¼³ֻ¼Ÿ–]YÁ¾//ÌÀr¼Å {¹€³Á¸̯½ÁÄ//]Z ¼m,ÃZ»|À¨//‡YÄ^À//‹Á{Á­Y€¯ ÕYÄ¿Y€ÅZ»cÄ]įdyÂ//‡¶¼u€°¿ZeÁ{YÂ//Œ¯Ö«€‹ÕZŁ€» Á[ZË{Y»ÕZŲ‡®¼¯Z]Á­€¼³¶À//‡€a–‡Âe{Â]Ã|//‹ՁZ‡Zm |‹¦Œ¯Õ†°ËYÃZ´f‡{ €°¿Ze{YÁև€]ÕY€][ZË{Y»ÕZŲ‡Z´¼//‡Ö]€»ķ¼v»¾Ì·ÁY{ ÃZ¼‹ÕZÅÄrË{Z]€°¿ZeµÁYÄrË{d§Zœ¿{c€ËZ¤»¶Ì·{Ä]Á{Â//‹Ö» Œ¯Ä]{ÁÁµZu{½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯Yįdy‡Ö·Zy€°¿ZeÄ]ćÁÁ{ {‹Ö»­Â°Œ»{Â] Y€˜yÕZÅŽyZ//‹{»¾ËY{į½Y€//ËY­€¼³[ZË{Y»²//‡Ö]€» ÄmÂf»­€¼³[ZË{Y»ÕZŲ//‡®¼¯ÁÓZ]d«{Z]{Â]Ã{Y{ŽÌz//Œe {‹Ö»€°¿ZećÃZ¼‹ÄrË{{{Y»ՁZ‡Zm į|‹ŽzŒ»|z»{Y»kY€zf‡YÁ¦Œ¯Y†a,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ¸̯ÁČ̋¹€³Á¸̯¶»Z‹|z»{Y»¹€³Á¸̯ {Â]Ã|‹ՁZ‡Zmdy‡€°¿Ze¶yY{­Y€¯¹€³Á YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ĸ]Z¬»cZ»Á‚¸»ÕZneķ¼v»¾Ì·ÁYÁ€»Yt^d¨³̘֨·Ä·YsÁ|Ì//‡ |‹Œ¯{YÁZ¿Á€¯Z] ć{ÕZneķ¼v»¾ËY{Á‚§Y­€¼³Õ´Àz//‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {‹Ö»{YÁŒ¯Ä]¾ÌqŒ¯YÁ½ZÅZ»YÁ€aZ]Ä ¼mZeÁ€»YYĸu€» ķ¼v»¾ËYd¨³ÕZneķ¼v»¾ËYÖeY{YÁ¹Ô«Y{Y| eÂ//y{ÕÁ Á½Z³½Â̸̻Á{,N®‡Z»½Â̸̻ć,ÄËÓÄ//‡®‡Z»½Â̸̻Á{¶»Z‹ {‹Ö»Œ¯{YÁÄ ¼mZeYÁ€aZ]įd‡YlÀ‡\eY‚Å Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|//‹‰Z¨//‡d^iÕZneÕZÅķ¼v»Ây{̘֨· d^iZneÕÂ//‡Y,®//‡Z»½Â̸̻cY{YÁÕY€]½ÂÀ¯Zed¨³Z¿Á€¯ ½McY{YÁÁÕZnecZ̸¼Ÿ|Ë|mµZ//‡ÕY|f]YYįd//‡YÃ|‹‰Z¨‡ {‹Ö»¹Zn¿Y cÄ]ZÅÓZ¯¾ËYÄf§€³cÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZ]d‹Y{ZƛY½ZËZa{ÕÁ {YÁd‹Y|Æ]cYÁÕZŵ€fÀ¯ÁcZ¯€¼³{¦«Âe¾Ë€f¼¯Z]Àˆ°Ë¶¼u {‹Ö»Œ¯ ½Â̸̻½Y‚Ì»ÄËÓ殇Z»½Â̸̻Á{ÕZmÄ]ZÅZ^f‹YZÅÄ¿Z‡ÕZŀ^y{ d‡YÃ|‹½YÂÀŸ®‡Z» d‡YÂÀ¼»€˜«Ä]Ö]ÂqÕZÅlÀ·{ÁÁ ½Z»Z‡ÃZ»|À¨‡Y¶¼ ·YÂf//‡{…Z‡Y€]d¨³ÖÀr¼Å­€¼³Õ´Àz‡ ¹ÔŸYÂÀ¼»€˜«{ZÀ]Ä]Ö]ÂqÕZÅl//À·Ä̸¯{ÁÁÁՀ̳¸Æa,€˜«{Z//À] ÁZÀ‹Â¿¾ËYµZ‡YYÕ{ZŸdÌ “ÁÄ]dŒ³Z]ZeÓZ¯½Z^uZÁd‡YÃ|‹ Ád¨³{½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌËÖÀÌ^¼»|Ì ‡½Y€ËY¥ZÀY©ZeYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Á€‹ÕY|f]YY{€¯ZƛY{Zf«YÂË{YZ]³ cYÁªË€—YcZŸÔ—YÄWYYYÕY{Â//y€]Z]ºË{€¯‰ÔecZ»|yÄWYYŠ//¬¿ ZeºÌÀ¯Ö¿Z‡Ô—Y¥ZÀYÄ]YÃ{€¯½YÂÀŸd‹Y|Æ]cYÁįYÖ¸WZˆ»d‹Y|Æ] ºÅ¥ÂÀYÖy€]Á|ÀÅ{ÄWYYY½ZŒeZ»|yÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{dËZŸZ] {Y½ZŒeZ»|y¹{€»d»Ô‡š¨uÕZf‡Y{ZŽYÂf‡ÁÖËY€Ë~aÕZÅÓZe|À¿Z» |¿{€¯¶Ì˜ e€“ZuµZu µZ^¿{Ä]d¨³ÂƼm†ÌËZ]Ĉ¸mÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌWÖÀÌ^¼»|Ì ‡ d‡YÂy{®Ë֗|»MŠÌaÕ{Zf«YÁÖ¨ÀÕZÅ|uYÁÕY€]įÖeÔ°Œ»Հˆ°Ë dËZ¼uÕY€]YÖeY{ZÆÀŒÌa½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÁ½ÁZ e©ZeYÁÖ¿Z³Z]©ZeYć­€fŒ» ÁļÌ],ÖeZÌ·Z»ÕZŦ̨zeÂy{Ã|Ë{\̇MÕ{Zf«YÁÖ¨ÀÕZÅ|uYÁY ÄWYYÕZ^fŸYhuZ^»ÁÕY{€Æ‹‘YŸÁZ³Á©€]Á[MÕZÅÄÀ˂ŵZv¼f//‡Y Ã|‹ÄWYYcY{ZÆÀŒÌaÁ|‹¶Ì°ŒeÖ//‡ZÀ‹Z¯ÕZÅÄf̼¯Ây¾ËY{Á|¿{Y{ Á|ÌËZe{Y»Öy€]ºÌf‹Y{ÂƼm†ÌWZ]d·Á{cZÌÅ{Á€Ë{įÕYĈ¸m{ |‹d·Á{Հ̳ºÌ¼eÄ]¶¯Â»{Y»Öy€] ÖeZÌ·Z»ÁÂu{¾Ì¿Y«Y֌z]Ây{Ã|//‹s€˜»{Y»{€¯tˀeÕÁ »YÄ]Ö³|̇ÕZÅÄf̼¯ÁÃ{Zf§Y\¬ŸÃZ»ćįÖeZÌ·Z»ÕZÅÖÅ|]µZv¼f‡YÁ Ây{¾ÌÀr¼ÅÁ{Â]¥ZÀYd‡YÂy{{»ÃY¼ÅÁ{Zf§YªË eÄ]ÖeZÌ·Z» ¢¸^»Ze|Àf‹Y{Ö°¿Z]cÔÌƈeÄ]ZÌ¿įÖ¿Z»ZÅZ¯Á\ˆ¯Á¥ZÀYįÃ{Z» ¾ËY½Y‚Ì»Á{Â^¿¹Ô f‡YÁÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ÄË|ÌËZeÄ]ՁZÌ¿½Z»Âe½Â̸̻| Ä]ՁZÌ¿½Â̸̻¦¬‡ZeÁºË{Y{ŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeYcÔÌƈe {Y€§Y\ˆ¯Ä¿YÁ€aÁ|Á|Ë|¼eÕY€]¾ÌÀr¼ÅÁdˆÌ¿ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÄË|ÌËZe Ä]ÃZ»{Y{€y½ZËZaZe‚Ì¿Ä·Zˆ»¾ËYÁ|¿ÁZÌ]Õ{Zf«Y[ZˆuďZ¨»Ze|¿{Â]¦¸°» €¼uYµÔÅdÌ ¼m½Z^¸—ÁY{½Z»Z‡†ÌË Ö¿Z»{{Z¯Ã{Z¨f‡YÕY€]€¼uYµÔÅÄ]Š¨¯ÁZ¯Y‚ÅÕY|ÅY €¼uYµÔÅdÌ ¼mÄ]Äfˆ]YÁZŒ§Y¿ÄˀÌyÁħ«»֐ze©Â§½Zf‡Z¼Ì]Ä] |‹¶ËÂve Ã{Z¨f‡YZ]Ä »Zm{Y€§Y¾Ë€e€Ë~a\̇MÁ½Y|À»ZÌ¿Ä]֟Z¼fmYÁÖfËZ¼ucZ»|yÄWYY ½Z^¸—ÁY{½Z»Z‡¦ËZ›Áĸ¼mY½Z^¸—ÁY{Á¾Ë€ÌyÄ¿Z^¸—ÁY{ÕZÅ®¼¯Áž]ZÀ»Y d‡Y€¼uYµÔÅdÌ ¼m ,{‹Ö¼¿d§ZË{ÖÆmÁÄ¿Z^¸—ÁY{d»|yÕY€]Ád‡YÕZzf§YÄ¿Z^¸—ÁY{cZ»|y {Y€§Y¾Ì]Ä¿Z^¸—ÁY{d»|yÄWYY{Á{Y{Ä ¨À¼·Y¹ZŸÁÄ¿ZÅYÂy€Ìy,Ä¿Zf‡Á{€Œ]Ä^Àm Ä¿Z^¸—d ¨À»cÔËZ¼eĿ³€Å|«Z§Ä¿Z^¸—ÁY{cZ»|y¾ËY,{Â//‹Ö¼¿¶WZ«’Ì ^e Á–ËY€‹,{‹Ö¼¿µZ^¿{½M€ËZœ¿ÁÕ{Zf«Y,ևŻZy¥Y|ÅY½M{Ád//‡Y ,t¸,²Àm½Z»|À¿Z»¦¸fz»–ËY€‹ÁdÌ «Â»ª^—,Ä¿Z^¸—ÁY{cZ»|y¹Zn¿Y½Z» Á\¸—ÁY{d£Y€§cZ«ÁY{ZÅdÌ·Z §¾ËY,|À¯Ö»cÁZ¨e½M€ËZœ¿ÁÖ Ì^—ÕZËÔ] {‹Ö»¹Zn¿YÖ¼‡€Ì£cÄ] ¾Ìq½ZÅÁÁ€Æ//‹{Z]¾Ìf//ˆz¿,{Y{¹Z¿–|ËÁ¯Z¼//‡įZ¿Á€¯…Á€ËÁ YÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡ÁÃ{€¯dËY€‡Œ¯YŠÌ]Ä]½ÂÀ¯Ze|‹ÖËZ‡ZÀ‹ |À¯¹ÔŸYÃ{Z ·Y©Â§dÌ “ÁZed‡YÄf‹Y{½M€] ÁÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY¾¼n¿Y†ÌWÄ]ÕYÄ»Z¿֗½Y€ËY©ZeY†ÌWÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£ Ö¿Y€´¿Y€]Y½Y€ËY{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕZÅÁY{ÁcY‚ÌÆne{Â^¼¯Ä]d^ˆ¿,ZaÁYd À ÕZźˀve¾f‹Y~³ZÀ¯ÕY€]½ZŒËZÅd·Á{Ä]ZaÁYÕZÅ©ZeYZ//Œ§Zf‡YÂyÁ{€¯ |‹Z°Ë€»M †ÌWÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZÅ©ZeY¾¼n¿Y†ÌWÄ]ÕYÄ»Z¿{½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY Ö¿Z»{cY‚ÌÆneÄ]ZÌ¿ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Ä]ÃZ//‹YZ]ZaÁYd ÀÁÖ¿Z³Z] €]Y€]{{Ây֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»Ä]ZaÁYÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÄmÂeZf//‡YÂy,½Y€ËY{ |‹½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÄ¿Ó{ZŸZ¿ÕZźˀve Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY¾¼n¿Y†ÌW¶fÌ·¥ÂfˆË€¯Ä·[Z˜yÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£Ä»Z¿¾f» ¹Â‡Â»…Á€ËÁÂ̋,|ËY{Z”vf‡Yį½ZÀqd‡Ys€//‹¾ËYÄ]ZaÁYd ÀÁ ,¾ËY€]ÃÁԟ d‡YÄfyY|¿YÀ—Zz»Ä]c|‹Ä]Y½Y€ËY¹{€»Öf»Ô‡ |ËÁ¯Ä] ÁZÅÁY{¾Ì»PeÕY€]ZʼnÔeYž//¿Z»Õ|m¶°//‹Ä]Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀve Zźˀve¾ËY |¿YÃ|‹ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋Z]€i»ĸ]Z¬»dÆmZÌ¿{»Ö°‹‚acY‚ÌÆne |ÀfˆÅÖ¿Zˆ¿YµÂY¾Ë€eÖËY|f]Y’¬¿Z]©Y|» Y{Ây֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYįÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYYÄf‡{½M{ÁÖ»Zœf¿Y ZŒ§½ZŒŸÂ^f»ÕZÅd·Á{Ä]{Ây֟Z¼fmYd·Z‡¹Zn¿YÕZf‡Y{|¿€Ì³Ö»Õ|m cY{YÁZ]–^e€»ÕZźˀveÄËÁÄ],ZźˀveY֋Z¿cY€ÌiPeY¾f//‡Z¯Z]Ze|¿ÁM |ÀŒz]{Â^Æ]½Y€ËY¹{€»ÕY€]Y–ËY€‹,Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{ Y{Ây€]½YÁY€§d̼ÅYYZ¼‹ÕY€]Ö¿Zˆ¿Y¶ËZˆ»į¹Y{ÁZ]ĸX//ˆ»¾ËYÄ]ZË« Z¼‹į{Y{{ÂmÁZ¼‹Y‚Ì¿Zœf¿Y¾ËY,d^j»ÁZ]¾ËYcYY»Ä],µZu¾ËYZ] |ÀfˆÅ d^ˆ¿ZŽM½{€¯ÃZ³MÁZaÁYÄË{ZveYÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYZ]cY€¯Y~»¹Zn¿YªË€—Y‚Ì¿ ºÅY€§Y½Y€ËYÕY€]Ö°‹‚aÕZÅÃZ´f‡{ÁcY‚ÌÆneÁÁY{¾Ì»Pe½Z°»Y,–ËY€//‹Ä] ºfˆÅĸXˆ»¾ËY½Â»Y€ÌaZ¼‹cY€œ¿d§ZË{‚Ì¿Á¶mZŸ¹Y|«Y€œfÀ»Ä¿Y€^Ö] |ÌËZ¼¿ |‹€ŒfÀ»Z¿Á€¯ÃZ]{ÖnÀ‡€œ¿¹Á{k»lËZf¿ ÂƼm†ÌWZ]Ĉ¸m{Ã|Ë{\̇MÖ¨ÀÕZÅ|uYÁYdËZ¼u{ZÆÀŒÌa Z]½Y€ËY¥ZÀY©ZeYºÅÕZ¯Ád//‡YÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf//‡{{½Y€ËY¥ZÀY ªË€—YYÓZ¯|¿Â‹ªËŒeÄ^ˆ¯ZeÃ{Y{¹Zn¿YcZneÄ //‡Âe½Z»Z//‡ÕZ°¼Å µ‚À»Y|À‹Z]Â^n»€f¼¯¹{€»ZŁÁ¾ËY–ËY€‹{Ze|À‹Á€¨]ėÂ]€»ÕZÅdËZ‡ YZÅd¯Z»€a‡¶j»Ö¨ÀÕZÅ|uYÁYÖ¸ÌyºÅ€“ZuµZu{Á|¿Â‹kZy |ÀÀ¯Ö»µZ‡YÁ|¿€Ì´Ì»YZʼnZ¨‡¾¨¸eªË€— €‡Y€‡{¥ZÀYÕZÅ©ZeYZÌfyY{Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÖ»Z¼e{Á‚§YÖÀÌ^¼» {YÓZ¯|À¿YÂf]Öf‹Y|Æ]ḋZˆu¾Ë€eÓZ]Z]Ö¨ÀÕZÅ|uYÁZeÄf§€³Y€«Œ¯ |¿Y~´]½Z³|ÀÀ¯¥€»ZÌfyY ¾ËYµZ‡µÂ—{YZ]ºÌœÀe{Zf‡ÕZ”ŸY‰ÔeÖ»Z¼e{Á‚§Y½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌË pÌÅÁdˆÅÖ§Z¯ÁY|¿YÄ]ÓZ¯Á{‹ē€ŸYZ]{[¸˜»Âv¿Ä]ÓZ¯įÃ{Â] |ËZÌ]ŠÌaÖeÓZ°‹YžËÂe{ÖÅZe¯½Z»®Ë|ËZ‹Á|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ|ËZ^¿Ö¿Y€´¿ |‹|ÅYÂy¶u{Zf‡ÕZÅՀ̴ÌaZ]ĸZ§Ô]į Â̋–ËY€‹{ZźˀveYÂ^ŸÕY€]Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY |¿ÁZÌ]ZŒ§ZÅd·Á{Ä]Z¿Á€¯ {Y{ŠÅZ¯YÖ¿Y€ÆeÕZÅY¿Zy|{|»M{Z¿Á€¯ {€¯s€˜»½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW |‹Z]¥ÂÀÕY€]Ö°¼¯|¿YÂf]Ze{Zf§YªË e c|»Ä]ÖeZÌ·Z»ÖÅ|]•Zˆ«YZe|‹€¬»Ã|‹Äf§€³cZ¼Ì¼eZ]{€¯|̯ZeÖÀÌ^¼» {Á|‹Z]¥ÂÀÕY€]ÖÅZe¯†¨Àe®Ë|¿YÂfÌ»d€§¾ËYÁ|f§YªË eÄ]ÃZ» Ö·Z»cY|Æ e¶Ì·{Ä]‚Ì¿Ö·Z»ÁÂu{ÁºÌfˆÅd·Á{ÖËZÆ¿ºÌ¼e€œfÀ»{Y»Ä̬] Ä]|À¿YÂf̼¿YZ]–ËY€‹¶Ì·{Ä]€“ZuµZu{Á|Àf‹Y{{Y€§Yd‡{®qÄ^//ˆ¯į ®¿Z]ÕZ°¼ÅZ]{Âz]ij€]ZÅ®qd//‡Y¾°¼»Á|ÀÀ¯¶¼Ÿ{ÂyÖ·Z»cY|Æ e Õ{€§€ÅdŒÆ^Ë{Y½ZËZaZeÁ|//‹Äf§€³€œ¿{ZÅ®q¾ËYÕY€]Öf€§Ղ¯€» ®q¶°Œ»Ze{Y{d€§ÃZ»c|»Ä]xËZe½MY{Âz]dŒ³€]‰Y®qį |À¯¶uY ֟Z¼fmY¾Ì»ZeÁÂu{cÔ°Œ»€´Ë{Šz]{€¯tˀe½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW |‹Z]Ö»®q¯Á{€yÖ¨ÀÕZÅ|uYÁ{µZ¤f‹Yš¨ucÁ€“Z»¥|ÅÁd‡Y €³Z¯Á|ÀÀ¯š¨uY{ÂyµZ¤f‹Y|À¿YÂf]|¿Â//‹Ö»¶Ì°//ŒeZÅ|uYÁ¾ËYÖf«Áį ¾Ì»Ze½Z»Z‡Z¿Á€¯…Á€ËÁÃÁ{½ZËZaZeį{Â]¾ËYZ»d//‡YÂy{Á|¿Y{Ä´¿Y µZ¤f‹YÄ]|À¿YÂf]ZÅZ³Z¯Ze|À¯Ö³{Œz]µÂ¼Œ»YZ»€§Z¯ºÆ‡ļÌ]ªu֟Z¼fmY ºÌ¼e¹ÔŸY€œfÀ»ÁºË|̇€¿ÄnÌf¿Ä]{»¾ËY{ÂÀÅÁ|ÀÅ{Ä»Y{Y{Ây|Ì·ÂeÁ įÖeY|̯ZeÄ]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»YÁºÌfˆÅÂy¾ËY{֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z‡ µZ‡½ZËZaZe¶WZˆ»¾ËY|Àf‹Y{¥ZÀY»YÄ]Ö³|̇Ây{ÂƼm†ÌË {‹[» Á¥ZÀYÖ¸ÌyZ¯Á\ˆ¯Ä]ÕÁZÀ§{ÁÁZ]Ä¿Zfz^‹Ây{€¯ZƛYÖÀÌ^¼» ¾ËYYÖ¸ÌyÁ|¿{€¯Y|Ìa{ÁÁՃ·ÂÀ°eÄ]Á€»YZ»ÖfÀ‡ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ YZ]Á€»Y–ËY€‹Á|¿Y{YÓZ¯‰Á€§‚Ì¿ՁZn»ÕZ”§ªË€—YZÅZ¯Á\//ˆ¯ |À‹Z]Äf‹Y{d¯€ud¼‡¾ËYÄ]€fŒÌ]Ä^ˆ¯Ze{Œ̻hŸZ] ©ZeYįd‡YּƻhuZ^»Yְˮ̿Á€f°·YcZneÄ ‡Âehv]{€¯|̯ZeÕÁ {Zf«Y½ZÆm Z^°ËŠ¨¯ÁZ¯Y‚ÅÕY|//ÅYY€¼uYµÔÅdÌ ¼m½Z^¸—ÁY{½Z»Z//‡†ÌË {Ö¿Z»{{Z¯Ã{Z¨f‡YÕY€]ZyÖ»ZƇ†ËÁ€‡¹Z‡d¯€‹ÕÂ//‡Y¥€» {Y{€^yÖÅZ´fÅZ¬¿ÁÖ¿Zf‡Z¼Ì],Ö¿Z»{‚¯Y€» Z¼‹¾ËY{Á‚§Y\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ]Z¿€ËYZ]³Ád¨³{Äf//‹~³ÁՀ̐¿|¼v» ¹Z‡d¯€‹Õ‡Y֟Z¼fmYՀË~adÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y{¥€»Z^°ËŠ¨¯ÁZ¯ Ä]®¼¯ÕZf‡Y{Á€¼uYµÔÅdÌ ¼mZ]Õ{Zf«YÃZ´À]®Ë½YÂÀŸÄ]†ËÁ€//‡ d‡YÃ|‹Y|ÅYÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]{Â^Æ]Á½Z»{ {ÁÁÕY€]Ö¿Zf‡Z¼Ì]¥€»Z^°ËŠ¨¯ÕZÅÁZ¯¾ËYYd//‡YY€«{Y{Ä»Y{YÕÁ dÆmÖ¿Z»{…Zˆu‚¯Y€»Ä]ÂËևÕYÁÂËևÖ//‡ÕZÅŠz]Z˶¼Ÿ©ZeYÄ] Ö¿Z»{{Z¯Á½YZ¼Ì]Ä]Z^£Á{€³¾ÌÀr¼ÅÁÖ³{·MÁ…Á€ËÁµZ¬f¿YYՀ̳¸m {‹Ã{Z¨f‡Y ‚¯Y€»{¶°Œ»¾Ë€f³‚]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]€¼uYµÔÅdÌ ¼m½Z^¸—ÁY{½Z»Z//‡†ÌË ¾Ë€eÃ|¼Ÿį|‹Z]Ö»Ö³{·MÁZ^£Á{€³½|‹{YÁ,‚̼eÕZÅ©ZeYÁÖ¿Zf‡Z¼Ì] Ä¿Zf//‡Á{€Œ]ÁÖËY|ÅYķ¼v»¾ËY{€¯ħZ“Yd//‡YZÅŠ¨¯ªË€—Y½M{ÁÁÃY Ö¼‡Ö¼‡Y€»֗†ËÁ€‡¹Z//‡d¯€‹ÕÂ//‡Y¥€»Z^°ËÕZÅŠ¨¯ÁZ¯ ¹Á{k»lËZf¿…Z//‡Y€]½Y€ÆeY{€Æ//‹Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY»Y½ÁZ »Äf¨³Ä//] ÕZÅY¿ZyY|{|»M{,Z¿Á€¯ÃZ]{ZbˆËYÁ֟Z¼fmYcZ ·Z˜»€f§{ÖnÀ‡€œ¿ dËZ¼u,Ä¿Zy{½|¿Z»Ä]Ä̏ÂeZÀ¯{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯ÕZ¼Ì]¾ËY\^‡Ä]Ö¿Y€Æe d‡YÕÁ€“ՀƋ½Zf‡{ÖÆeÕY€]ZÂyÖfŒÌ » ,Ä¿Z´ËÕ{YÂmZ“|¼v»,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] {Ây€fÌËÂeÄv¨{½Y€ÆeY{€Æ‹Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY»Y½ÁZ »Á…ZÀ‹Ä »Zm ÃZ]{ZbˆËYÁÕY{€Æ‹֟Z¼fmYcZ ·Z˜»€f§{ÖnÀ‡€œ¿¹Á{k»lËZf¿»d‹Â¿ \^‡Ä]Ö¿Y€ÆeÕZÅY¿ZyY|{|»M{|Å{Ö»½ZŒ¿,|À¨‡YZe,Z¿Á€¯ « d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Z¿Á€¯ ZÂyÖf//ŒÌ »dËZ¼u,Ä¿Zy{½|¿Z»Ä]Ä̏ÂeZÀ¯{Ã{€¯|̯ZeÄ¿Z´ËÕ{YÂm d‡YÕÁ€“ՀƋ½Zf‡{ÖÆeÕY€] €]d‡YÄf¨³€´Ë{Ö»ZÌa{½Y€ÆeY{€Æ‹Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY»Y½ÁZ »¾ÌÀr¼Å Ä]¹{€»և€f‡{½Y‚Ì»,|À¨‡YZeĸZ§{½Y€Æe¹{€»YÖnÀ‡€œ¿Á{…Z‡Y {»{Ö¼‡ÕZÅZ»MÄ]Õ{Z¼fŸYÖ]ÁŠËY‚§Y|{Հ̴ŒÌaÁÖf‹Y|Æ]¹Ô«Y d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{Z¿Á€¯Ä]Ôf]YÁc§ Z¿Á€¯dˀË|»{ֻ¼ŸÁÖf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿{€°¸¼ŸYÖfËZ“Z¿Ä¿Z´ËÕ{YÂmÄf¨³Ä] d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ ©ZeY,½Y€ËY©ZeY½M…Y{ÁÕ{Zf«Y½ÓZ §,½Z//‡ZÀ‹Z¯ZÅZ]Z¿Á€¯Â̋Y| ] dŒÌ »ÁZ¯Á\ˆ¯€]Z¿Á€¯…Á€ËÁÕ{Zf«YcZ ^eÄ]d^ˆ¿½ÁZ e©ZeYÁ¥ZÀY d·Á{ |¿YÄf¨³ZÅcZˆy¾ËY½Y€^mÕY€]ÖfËZ¼uÕZÅZ°ÅYYÁ|¿YÃ{€¯ÃZ‹Y¹{€» d‡YÄf¨³¾z‡Ղ¯€»®¿Z]ÕZÅdËZ¼uZeÖfŒÌ »®¼¯Äfˆ]ÁZÅÄ»Z¿€]YºÅ {€¯¡Ô]YŒ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{d¿ÁZ » ÖeZÌ·Z»¥ÔfyY¶uÕZÅcZÌÅcZˆ¸m¤· ¾Ë{Á€§½ZËZaZe ¶¯cYY{YÄ]Õ|À]ćÕYÄÌ£Ô]Y{ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{d¿ÁZ » ÃZ»¾Ë{Á€§½ZËZaZeÖeZÌ·Z»¥ÔfyY¶uÕZÅcZÌÅį{€¯¹ÔŸY½Y€Æe½Zf//‡Y»Y ½ZËZaZeÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»¹Zœ¿{d«Â»¹Z¿d^iÕZÅÖÅY³,{‹Ö¼¿Y‚³€] …Z‡Y€]Ã|¿Z»Ö«Z]c|»{ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{µÂÁÁ{Y{Z^fŸYÃZ»dŒÆ^Ë{Y |‹Z]Ã|¿Á€aÖ³‚] ÁZeÄÌ£Ô]YZ],½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ֫¬uZz‹YÕY€]ÖeZÌ·Z»¥ÔfyY¶uÕZÅcZÌÅcZˆ¸m,ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ {Y€§Yd»Ô‡Yd¿Z̏ÕY€]ºÌ¼e¾ËY |//‹¤·µZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§½ZËZaZe cZˆ¸m‚Ì¿¾ËYYŠÌa d//‡YÃ|‹}ZzeYZ¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³YՀ̴//ŒÌaÁ Z»Y {Â]Ã|‹¤·¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]̬֬uZz‹YÕY€]ÖeZÌ·Z»¥ÔfyY¶uÕZÅcZÌÅ dˆÌ¿ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Õ|À]ćÄÌ£Ô]YÕYÂfv»ZÆÀe¾ËY »Y¶¯cYY{YÄ]ÕYÄÌ£Ô]Y0Y€ÌyY,ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{d¿ÁZ » ÕZÅcZÌÅcZˆ¸m¤·€]ÃÁԟ½M…Z‡Y€]įd‡YÃ{€¯µZ‡Y½Y€Æe½Zf‡YÖeZÌ·Z» ‰Y€]cZÌ·Z»¹Z¿d^iÕZÅÖÅY³Z^fŸY,Ã|ÀËMµZ‡dˆz¿ÃZ»½ZËZaZe¥ÔfyY¶u ZÅÃ|¿Á€aÖ³‚]Ád̼ÅY…Z‡Y€]ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{µÂÁÁÃ|‹|Ë|¼eºÅÃ{Á‚§Y d‡YÃ|‹Õ|À]dË·ÁY €Ës€‹Ä],Ã|̇Öv̈»|¼v»ÕZ”»YÄ]įÄÌ£Ô]Y¾ËYÖ//‡Z‡YÁºÆ»|À]ć d‡Y ZeÖeZÌ·Z»ž]ZÀ»Ä̸¯{‚Ì¿֫¬uZz//‹YÕY€]ÖeZÌ·Z»¥ÔfyY¶uÕZÅcZÌÅ cZˆ¸m¶Ì°ŒeYž¿Z»€»Y¾ËYd//‡YÖÆË|] {{€³Ö»¤·ÃZ»¾Ë{Á€§½ZËZa {Â]|ÅYÂz¿Ã|‹{ZˍZz‹Yd‡YÂy{Ä]Â]‚» ÄÅZ»ćZe½MZ^fŸYįÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»¹Zœ¿{d«Â»¹Z¿d^iÕZÅÖÅY³ ½ZËZaZe{{€³Ö»֔¬À»µZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§{ZËÁÃ{Â]µZ//‡Ä]ÖÆfÀ» Z^fŸY|«Z§ÕZÅd¯€‹¶»Z‹|À]¾ËY{Z¨» {Â]|ÅYÂyZ^fŸYÕYY{ÃZ»dŒÆ^Ë{Y |‹Z]Ö¼¿Ã|Ë{€³k{Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»Ä¿Z»Z‡{½Z¿MÖ»Z‡Yį {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY Y½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|»€f§{¶¯€//Ë|» Ä¿Y|À¼‹ÂÅՁZ‡ZÅZ]d¨³Á{Y{€^yÖ·Z¼fuYÕZÅ[Ô̇ÕY€]Հj¯Y|uÖ³{Z»M ž»ZmÁÄ^¿ZmļÅdˀË|»ÕY€],Äf§€¯Y€«Z¯Âf‡{{įZÅ|//‡Öy€]Y[M Õ{Zf«YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ö´Ì]Z«MÄ·Y¦Ì‡ ºËYÃ{Z»MÖ·Z¼fuYÕZÅ[Ô̇ ևZÀ‹YÂŽZ»Z‡ºÅ¶^«YįÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€]d‹Y{ZƛYºÌÀˆeÕY‚³€^y [ÂÀmÕZÆ¿Zf‡YÄËÁÄ]Œ¯¦¸fz»ª—ZÀ»{įÖËZʼnZ]Ây{Œ¯ ,|¿YÄf‹Y{µZ‡¾ËZ£M¹ZËYÁÕZmµZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{Œ¯[€£ª—ZÀ»Á[€£ cZˆ¸m,ևZÀ‹YÂÅÕZÆ·|»ªÌ«|eÁŠËZa…Z‡Y€]Á€Ì¿cYÁ[MŠz]½YZ°¼Å ÕY€]Œ¯ÕZÅ|‡\‡ZÀ»ḑ€›Ä]ÃZ‹YZ]Ö´Ì]Z«M |¿YÃ{€¯Y‚³€]YÖ´ÀÅZ¼Å ÕZÅ|‡{įÖ·ZyÄmÂe¶]Z«ºnuÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ö·Z¼fuYÕZÅ[ÔÌ//‡ZÆ» ,ºËY{Œ¯[€£Á[€£[ÂÀm,Ö]ÂÀmÕZÆ¿Zf‡YÕZÅ|‡{ÄËÁÄ]Œ¯±‚] Õ|mÖ¿Y€°¿Ád‡Y¾Ì°ˆeÁµ€fÀ¯¶]Z«,ZÅ|‡¾ËY½Zz»{Ö·Z¼fuYÕZÅ[Ô̇ ÕZÅŠz]{½YZ°¼ÅÖËY€mYºÌeÄ¿Zfz^‹Ây{Á‚§YÕÁ {Y|¿{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{ ÁÄf§€³cÖ§Z¯Á¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅÁ|ÀfˆÅÖ³{Z»M€j¯Y|uÕYY{¦¸fz» ¾Ë€fÆ]Ä]Ö·Z¼fuY[Ô̇Ŀ³€ÅZe|ÀfˆÅZ¯ÕZaÖeZ̸¼ŸÕZźÌeļÅZŸÂ¼n» {‹µ€fÀ¯ÁdˀË|»,ÄmÁ –¬§½Y€Æe­Ô»YµZ¬f¿YcZÌ·Z»¹Ô f‡Y Ö¼‡{ZÀ‡Y€eZ§{ªË€—Y ½Y€Æe­Ô»YµZ¬f¿YÁ¶¬¿cZÌ·Z»¹Ô f‡Y€],Œ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡¶¯†ÌW †ÌW,Z‡ZaÖ¸Ÿ|Ì»Y,€Æ»‰Y‚³Ä] {€¯|̯ZeÖ¼//‡{ZÀ//‡Y€eZ§{ªË€—Y–¬§ Á¶¬¿®Ì¿Á€f°·YcZÌ·Z»~yYÕZb‡½Á€]Ä]ÃZ‹YZ]Œ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶¯ µZ¬f¿YÁ¶¬¿cZÌ·Z»ÖÅY³¹Ô f‡Yd¨³,Ö¼‡{ZÀ‡Y€eZ§{Ä]ֿ°ˆ»­Ô»YµZ¬f¿Y {€Ì³Ö»cÖ¼‡{ZÀ‡Y€eZ§{ªË€—Y–¬§½Y€ÆeÄ¿Z³ª—ZÀ»ֿ°ˆ»­Ô»Y ,ֿ°ˆ»­Ô»YµZ¬f¿YÁ¶¬¿cZÌ·Z»~yYÕZb‡½Á€]s€—Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Z//‡Za Á{ZÀ‡Yd^i½Z»Z‡ÁŒ¯ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]Ö¼‡{ZÀ//‡Y€eZ§{Ä] µÂÁÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯¥|ÅZ]s€—¾ËYd¨³,d‡YÃ|‹ՁZ‡Ã{ZÌaŒ¯­Ô»Y ÕY{€Æ‹Ä¿Z³Ã{Á|v»Ö¼‡{ZÀ‡Y€eZ§{Ö»Z¼e{ÖeZÌ·Z»½ZË{»ºË€°e,cZÌ·Z» {ZÀ‡Y€eZ§{–‡ÂeÃ|‹{ZË|ÀËM€§¹Zn¿YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ d‡YÃ|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Y€Æe ZƛY,d‡Yd̼ÅY‚WZuZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Ä]ÄmÂeZ]Á€“Zu–ËY€‹{Ö¼//‡ Öy€]Ã|»M¶¼ŸÄ]cZ»Y|«Yº£€Ì¸Ÿįd‡YÖ¯ZuĸYÁÕZʼnY‚³Öy€]d‹Y{ ÖeZÌ·Z»»YcYY{YY¹Ô f‡YÄ]¹Y|«YÖfÀ‡ÕZÅÃÂ̋Ä]½ZÀr¼ÅÖ¼‡{ZÀ‡Y€eZ§{ |ÀËZ¼¿Ö» ½Y€ÆeÕZÅÄ¿Zy{Á‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿Y€f»Â¸Ì¯Ö]Á€ËÓ Y€f»Â¸Ì¯Ö]Á€ËӁY½Y€ÆeÕYĬ˜À»[Md¯€//‹ÕY{€]ÀÆ]Ád›Z¨u½ÁZ » •Z¬¿ž§Á[Ô̇dˀË|»ÕZf//‡Y{½Y€Æe½Zf//‡Y{€°¸¼ŸÁÂuÕZÅÄ¿Zy{Á dˀË|»dÆm{d¨³,½Z//Ì¿Z]€«Ö¸Ÿ|¼uY,€Æ»‰Y‚³Ä//] {Y{€^y‚ÌyÄi{Zu œÀ»Ä]Á½Y€Æe½Zf‡YÕZÅÄ¿Zy{Á€Ì³¶Ì‡ÕZÅÁZ]Á‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿ž§Á[Ô̇ ÁÄ]½Âr¼ÅּƻcZ»Y|«Y,½Y€Æe½Zf‡YÕZÅÄ¿Zy{Á[ÔÌ//‡µ€fÀ¯ÁdˀË|» €Ì³¶Ì‡ÕZÅÁZ]Á‚Ìy¶Ì‡ʬ¿YŠÌ]dÌ “Á¾Ë€yMÖÀ§և€]ÁÖ¿Z‡ d‡YÖ¸ËZˆ»¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y tˀe,|Å{ŠÅZ¯Y[Ô̇½|//‹ÕZm€˜y|¿YÂeÖ»½YZ]‰Z]¹Z´ÀÅÄ]į {Zf‡,ÕY|¿Zf‡YYºŸY½Zf‡YÖ·Âf»ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ö»Z¼eÄ]Ö¿Z‡Ô—Y{€¯ ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYY{YÁ½YY|¿Z»€§,ZÅÕY|Œz],ZÅÕY{€Æ‹,½Zf‡Y½Y€v]dˀË|» ‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿½{¼¿¾¼ËYdÆmÖËY€mYcZ»Y|«Y¹Zn¿YÁՀ̴ŒÌa,Ö³{Z»MdÆm Y€f»Â¸Ì¯YŠÌ]ՁZ‡€fˆ]ÁÖ]Á€ËÓÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½ZÌ¿Z]€« d‡YÃ|‹¹Zn¿Y »YÁÄ¿Zy{Áև|ÀÆ»€f§{–‡Âe‚Ìy¶Ì‡ÁÖ¿Y€v]•Z¬¿{½Zf‡YÕZÅÄ¿Zy{Á ªuÁ€fˆ]ÃZmYÕZÅ{Y{Y€«\·Z«{‚Ì¿Á֏yŠz]YÃ{Z¨f‡YZ]ÁÄ ]Ze[M Ä]ÕZ°¿Z¼Ìad¯€‹ZÆqY€¬f‡YÁ[Zzf¿Y¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{Y,d‡YÃ|‹¹Zn¿YZ¨f¿Y ,cZ¿Y€Ì¼‹Á½Y€Æe,|¿ÁZ»{ÁïÁ€Ì§[M»Y{ÕÁ€“ÕZÅÁZ]Ö]Á€ËÓœÀ» d‡YÃ|‹¹Zn¿YºË€¯•Z]Á€ÆŒ»Ô‡Y,ZˀƋ¾ÌÀr¼ÅÁd‹|¯ZaÁ¾Ì»YÁ,Õ ÃY{YM®ËsZff§YZ]dy‡¥€»{µZË{Z̸̻Ä¿ÓZ‡ŠÅZ¯ |¿Z]Á{€Å{ÁÃ{Â]dŒ³€]–yćÁd§–yćįd//‡Y {Ä°ÀËY¾¼“ {Y{{ÂmÁÕY€˜“Y|¿Z]®Ëd//Œ³€]Ád§ d‡YÃ|‹gY|uY¶¿ÂeÁ¶a€f»Â¸Ì¯ Ä]®Ë{‚¿€Ìˆ»µÂ— Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂedyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» k€¯ ½Y€Æe֗Z^eY|Ë|m€Ì//ˆ»¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z]d¨³ Z»ÖÀÌ]ŠÌaÁ|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Y€Æ‹Á{¾ËYְ̧Y€eḑ€› Á{ÕZÅÂv»{Ö¸ §®Ì§Y€e|{Ze{Á|uįd‡Y¾ËY |À¯Y|Ìa©Â‡|Ë|mÂv»¾ËYd¼‡Ä]€Æ‹½Ô¯ ÁÖ³|À¿Yt¿Y‡ÃÁ€a¾ËYsZff§YZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÖ»{Zy cZ»|y‚¯Y€»ÃZ]{Á|À¯Y|ÌaŠÅZ¯€Æ//‹Á{¾Ì]€¨‡½Z» d¼ˆ«{Ö°ËÖÅZ§‚¯€»Á{d¨³ºÅÃY{YM¾ËY{ÖÅZ§ ‚¯Y€»¾ËYįd‡YÃ|‹ÖuY€—Ö]ÂÀmd¼ˆ«{Ö°ËÁÖ·Z¼‹ |¿Y{Õ|{ְ˂̧d§€ŒÌa €Æ‹Á{¾Ì]€Ìˆ»į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]Äf^·Yd¨³µZu¾ÌŸ{ÕÁ ¾ËYY{~³Ö»ֿ°ˆ»ª—ZÀ»YÁd//‡YÃZe¯ÃY{YM¾ËY{ ºËY|¿Ö¸°Œ»d]Z] {‹Ö»¦¿Z0 ^ˀ¬e€^·YÄ]Õ{ÁÁ®Ì§Y€eZ] ½Y€ËY¹{€»d¨³€^·Y½Zf//‡Y{d·Á{Ö·ZŸÃ|ÀËZ¼¿¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Yd¼Å|ÌƋÃY{YMY†a¾ËYY|À¿YÂeÖ»Ö»Ô//‡Y kZyµ‚À»Y½Z°»ÓYÖfu{‹Ö»Z“Z¬e½Y|¿Á€Æ‹Ö»Z¼eYÖ·Á {‹ž˜«Z¿Á€¯Â̋ÀÌn¿Ze|¿ÂŒ¿ ć,€ÌyYÃZ»ć{į{Y{Õ|À‡€yÕZm{Á‚§YՁZ^ƋÄ·Y‚Ë‚Ÿ ºË{Â]€^·Y{ÂƼm†ÌW”uÄ]€zf¨»Z] ¹‚Ÿ,¹€fv»ÂƼm†ÌW|̯YÂf‡{Y†a€^·Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ ՁZˆÅYÕZÅÃÁ€aYÕY{€]ÀÆ]{žË€ˆeÕY€]ÕYÄËÁÃ{YYÁ d§€³¶°‹½Zf‡Y ÃY{YM{Y|f»YÁµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËĬ˜À»d¨³ՁZ^Æ//‹ Y€^·YÕ{ÁÁ®Ì§Y€e|{YŠÌ]€^·Y{d¼Å|ÌÆ//‹ |Å{Ö»ŠÅZ¯ †ÌWÁÂƼm†ÌW½ÁZ »Ä¿Y|n»ÕZÅՀ̴ÌaÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¶Ì¼°eÕY€]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÁŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ ®Ë½YÂÀŸÄ]ºÆ»Á±‚]ÃÁ€a¾ËYÁ€»Y{Á‚§Y,d¼ÅÃÁ€//a {ÁÖ»®Ì§Y€eZ]€ËZœf¿YZŵZ‡Y†a,Ö»{€»Ä^·Z˜» ¾ËY{ּƻÕZÅÃÁ€a¾ÌÀqYÕY{€]ÀÆ]{€¯ħZ“YՁZ^Ƌ Ã|ÀÀ¯|Ì»YZ¿Ö»ZÌa,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋ʇYÁÄ]dz‡–ËY€//‹ Ä ‡Âe»Y{µÔfyY{ZnËY{|{įY€qd‡Y½ZÀ¼//‹{ÕY€] |¿{Â]Œ¯ÕY µÂYÖ»Z¼edËZŸZ]½ÂÀ¯YÁd//‡YZ¯ÕZad·Á{d¨³ÕÁ ”uZ]ÃÁ€a¾ËY,Z¿Á€¯ÂÌ//‹YՀ̴ŒÌadÆmd‹Y|Æ] |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]¹€fv»ÂƼm†ÌW Y†a¾ËYY|À¿YÂeÖ»ֻԇY½Y€ËY¹{€»{Á‚§Y€^·YY|¿Zf//‡Y Z“Z¬e½Y|¿Á€Æ‹Ö»Z¼eYÖ·Á|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Yd¼Å|ÌƋÃY{YM Z¿Á€¯Â̋ÀÌn¿Ze|¿ÂŒ¿kZyµ‚À»Y½Z°»ÓYÖfu{‹Ö» {‹ž˜« Äf§ZËŠÅZ¯Z̈]ZÅ{{€e½ÂÀ¯Yį{Y{€°‹ÕZm{€¯½YÂÀŸÕÁ Z¿Á€¯½|‹¾¯ČËZeY€¨‡į|¿YÃ|Ì//‡ÁZ]¾ËYÄ]¹{€»Á |¿Y|¿YªË eÄ] Հ̴ŒÌaÕY€]…ZˆuÄŀ]¾ËY{½ÓÂXˆ»Ö»Z¼ed¨³ՁZ^Ƌ ÕZÅ|uYÁÁ|ÀfˆÅZ¯ÕZa|mÄ],ÕZ¼Ì]¾ËY½Z»{ÁÂ̋Y ćcÄ]‚Ì¿€^·Y{ÖËÁY{ÁÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“{Y»|Ì·Âe |ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ»d¨Ì‹ Z¿Á€¯…€eY¾°ˆ»YZ]Õ|{d§Y Œ¯¶¯Á½Y€Æe{¾°ˆ»cÔ»Z »Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]½Z»‚¼ÅµZˆ»YÃZ»|À¨‡Y įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿|{Á\Ìe€eÄ] Ã|‹€]Y€]Á{µZ‡½Z¼Å¾¼Æ]Ä]d^ˆ¿Œ¯{cÔ»Z »ž«Â»¾Ì¼ÅÄf‹~³µZ‡ Ä]-{€¯[Y€yY¾°ˆ»YZ]|̟\‹ª¿ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {Â] Y‚ŽY€Æe€Æ‹{ÃZ»|À¨‡YºŒ‹ÁdˆÌ]Zeº°ËY,Z»Mª]Z˜»įÕ— d^ˆ¿Á|{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ|̇Z”»YÄ]‰Á€§Á|ˀy{Y{Y€«Á Á֗‚Ì¿Œ¯¶¯{ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{¶^«µZ‡Ä]Z//Œ»ÃZ»Ä] Ã|‹|¬ À»®¸»‰Á€§Á|ˀy{Y{Y€«ÁY‚Å€]¢·Z]ÃZ»|À¨‡YÕY|f]Y |{Á\Ìe€eÄ]µZ‡Za|À¨‡YÁµZˆ»Y¾¼Æ]{c|»¾Ì¼ÅÄ]d^//ˆ¿į {Y| eŠÅZ¯Zq{‰Á€§Á|ˀyŠz]{YZ]į֘ËY€//‹{ d‡YÃ|//‹€f¼¯ ÕY|f]YÁ֗½Y€Æe€Æ‹{ d‡YÃ{Â]€e|Ë|‹ÃZmYYZ]d§Y,Ã|‹cÔ»Z » d^ˆ¿Á|{µZˆ»Y¾¼Æ]Ä]d^ˆ¿įÃ|̇Z”»YÄ]Ä»Z¿ÃZmYÃZ»|À¨‡Y ÁdˆÌ]Zeº°ËY‚Ì¿Œ¯¶¯{ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{µZ‡Za|À¨‡YÄ] ŠÅZ¯YįÃ|‹|¬ À»ÃZmY{Y{Y€«ÁY‚Å€]¢·Z]ÃZ»|À¨‡YºŒ‹ {Y{dËZ°u¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Á¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿\Ìe€eÄ]|{Á|{ ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ†°Ÿ ĸ]Z¬»ÕY€]ZÅ|‡Y[MÄ¿Y|À¼‹ÂÅՁZ‡ZÅ Ö·Z¼fuYÕZÅ[Ô̇Z] ÖËZÀ]€Ë»Y |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]k€¯/d¼Å|ÌƋÃY{YMÁcZ ˜« |ÅZ°]Y{Y{ Ã{Y{ḑ€›ŠËY‚§YÁ’Ë€ eZ]¾Ë|Àqk€¯½Z]ÂeY{Á‚§YÕÁ ¾ËYÄÅ{¶ËYÁYY¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|Œ¿¶uÄ·Zˆ»¾ËYÖ·ÁÃ|‹ Ä]և€f‡{®Ëd¼Å½Z]ÂeY{Y|f»YYįd‡YÃ{Â]s€˜»s€— ¾ËYµÁYÄ ˜«į{‹{ZnËY…·ZqÃ{ZmÄ]µZeYÁk€¯[€£ ÁcZ ˜« d‡YÃ|‹sZff§YµZ‡{€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]ÃÁ€a |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á€»Yįd‡Y€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]ºÅ d¯ZŒ»Z]ÃÁ€a¾ËY|{,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÄf¨³Ä] d‡YÃ|‹¹Zn¿Yd·Á{Õ‡Y½M|{Á֏yŠz] d‡Y¾ËYÃÁ€a¾ËY{d̼ÅY‚WZuÂ“»{€¯tˀeֻԇY Ö·Z¼‹~³ZÀ¯€f»Â¸Ì¯ ÕY€mYÄ]d·Á{½YÂÀŸÄ]ºÌ¿YÂf]į ¾ËYZeºÌÀ¯®¼¯d‡Y€mYd‡{{ÕY{€Æ//‹–‡Âeįk€¯ {‹¶f»k€¯ÄÌ·YÖÆfÀ»{­Zuְ̧Y€eĬ˜À»Ä]½Z]ÂeY ½Zf‡YÁk€¯Ä]և€f‡{ÕY€]įÖÀÌ´À‡Z]|¿YÂf]{Âz]{ÂyÁ |À¯ž§Y{Y{{ÂmÁ€^·Y s€—¾ËYÕY€]d¨³ºÅÃÁ€a¾ËY{€¯ÄÀ˂ōy{ÕÁ Á€»Y,ÃÁ€a¾ËY‰YÖ·ÁÃ|‹ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻{Á|u d‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å®Ë ÄqZ¿Á€¯Â̋įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ,d‡YÄf‹Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕZÆu€—ÕY€mY{ՀÌiZe ¾ËY,Ã|//‹€Ì³Y€§Z¿Á€¯įÖ¿Z»{ÃÁ€a¾ËYsZff§Y¹ZÌad¨³ Z]Ö·Z eªuÕZËÄ]Yd§€//ŒÌaÁÄ ‡Âe‚³€ÅZ»įd//‡Y ÕYĨ«ÁºÌf‹Y~´¿ÁºË{€°¿¶Ì˜ e½YZ¯|¿Yd‡{ļÅÕZ°¼Å d‡YY€«€]d§€ŒÌaÁÖ³|¿Z‡d”Æ¿Á|ËZÌ]{ÂmÁÄ]Z¯{ ¹Ô‡ÓYdnu”uZ]Á€»Yk€¯ d¼ÅÃY{YMÁcZ ˜« |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ k€¯–½Y€ÆȩְY€eZ]|{µZ¬f¿Y d¼Å|ÌƋÃY{YMÄ] ÃY{YMYÕY{€]ÀÆ]Z]d¨³ºÅՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » Á{ÕZÅÂv»®Ì§Y€e|{Ze¾Ì]k€¯–d¼Å|ÌÆ//‹ |À¯Ö»Y|Ìa©Â‡Âv»¾ËYd¼‡Ä]k€¯–½Y€Æe€Æ‹½Ô¯ ¾Ì]֗Z^eY€Ì//ˆ»¾Ì»ZÆqÃY{YM¾ËYd¨³Ö»{Zy×Y€Ìy ÀÆ]Ä]ÕÂƼm†ÌË”uZ]Á€»Yįd//‡Yk€¯ ½Y€Æe Ęyk€¯–d¼Å|ÌƋÃY{YM{Y{Ä»Y{YÕÁ |Ì//‡ÕY{€] |‹|ÅYÂyk€¯Á½Y€Æe¹{€»Ö·Zv‹Ây\m»Á{‹Ö» ÖmÁ€yÕ{Z^»ÁZÅÄ¿ZËZa{Z¿Á€¯Հ´·Z]€£cZ̸¼ŸZ£M ZŀƋ ÕZŵZÀÌ»€e{Հ´·Z]€£cZ̸¼ŸZ£MY‚Ì¿ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ºÌ¼e…Z‡Y€]d¨³Á{Y{€^y¾ÅMÃYÁZÅÃZ³{Á€§,Հ]€§Zˆ» ÖmÁ€yÁZŀƋ¶y|»{½Y|¿Á€Æ‹Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡ |À‹Z]Äf‹Y{ÕZ¼Ì]YÕYÄ¿ZŒ¿€³YÁ|¿Â‹Ö»Հ´·Z]€£½Zf‡Y |¿Â‹Ö»Ö§€ »Ö¿Z»{‚¯Y€»Ä] ¹Â‡Á¹Á{cZ ˜«YÕY{€]ÀÆ]¾ÌËMÄ̋Zu{ֻԇY|¼v» Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡cZ]»¾Ë€yMÃZ]{k€¯ d¼Å|ÌƋÃY{YM {{€eÕY€]įּƻhv]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡{d‹Y{ZƛY ÕÁ€“€Ì£ÕZÅ{{€eYįd‡Y¾ËY,Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÕYÃ{Zm {Õ|‹Á|»MžÀ»pÌÅÁdˆÌ¿Äfˆ]ÖÅYpÌÅ,{‹ÕY{{Ây ÕZ°¼Å¹{€»įd‡Y¾ËYºÆ» d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ |ÀÀ¯[ZÀfmYÁ€“€Ì£ÕZŀ¨‡YÁ|ÀÀ¯ ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁįd//‡Y¾ËY¹Á{Äf°¿{€¯ħZ“YÕÁ ÁÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ]YՀ´·Z]€£cZ̸¼ŸÖ°‹‚a‰Â»MÁ ZŀƋ¶y|»{įÃ|‹¹ÔŸY¾ÌÀr¼Å |Å{Ö»¹Zn¿YÁ{ÃYY ½YY|¿Zf‡YdËÂv»Z]Հ´·Z]€£cZ̸¼Ÿ½Zf‡YÖmÁ€y{Á ¶y|»{¾Ì¨ ”fˆ»l̈]Á†¿YƒÁY,€¼uYµÔÅ”uZ]Á ÕZ¼Ì]YÕYÄ¿ZŒ¿ZËÁ\eֈ¯€³YZe{‹¹Zn¿YZŀƋÖmÁ€y Ö¿Z»{‚¯€»¾Ì·ÁYÄ]Á|ÀÀ¯Հ̳¸mŠmÁ€yY,{Y{Z¿Á€¯ {‹Ö§€ » €Ì£ÕZÅ{{€eYd‡YÂy¹{€»Y€´Ë{Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ µÁYÁYYՀ´·Z]€£|¿Á{Á‚§YÁ|//ÀÀ¯ÕY{{ÂyÕÁ€“ Z£MZÅÄ¿ZËZaÁ¾ÅMÃYÁZÅÃZ³{Á€§ÁՀ]€§Zˆ»ÕZŵZÀÌ»€e{ ÕZŵ€fÀ¯d‹Y|Æ]cYÁdˀË|»Z]kÁ€yÁ{ÁÁ{ÁºË{€¯ YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]|¿YÂf]Œ¯ºËYÁ|Ì»YÁºÌÅ{Ö»cY¹Ó ‚WZuÄf°¿¾ËYÁ|À¯µ€fÀ¯YZ»ÕZ¼Ì]¾ËYÄ°ÀËYÄ¿|À¯µ€//fÀ¯ d§€³Y€«|̯Ze{»Ö¸»{Zf‡{įd‡YÖf̼ÅY ćÁcZ ˜«YÕY{€]ÀÆ]Ây{¾ÌÀr¼ÅÖ»Ô//‡Y d//‡YÃ{Â]¾ËYs€—¾ËYÖ¸Y€°¨ed¨³k€¯ d¼ÅÃY{YY Ä°¸]€^·Y½Zf‡YZÆÀeÄ¿įk€¯Á½Y€Æe½Z]ÂeYְ̧Y€eZ]Yį {Ây½Á{{YŒ¯µZ¼‹Á[€£ÕZŽZf//‡YYÕ{Zˁ{Y| e ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ”uZ]Äf‹~³Ák€¯/d¼Å|ÌÆ//‹ÃY{YMÁcZ ˜« |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÂƼm†ÌW ­€Æ‹ZeÃ|»€³YÃY{YM¾ËYÄ ˜«,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ZeZ¼¿½ZÆm­€Æ//‹YÄ ˜«Á€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]Z¼¿½ZÆm d‡Y€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]…·ZqÃ{Zm ÕZÅÃ{Zmְ̧Y€eZ]Y|{cZ ˜«¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z//] {‹Ö»¶¬fÀ»ÃY{YM¾ËYÄ]€^·YÁ½Y€Æe½Zf‡YÖeԏY» Ády‡¥€»{µZË{Z̸̻Ä¿ÓZ//‡ŠÅZ¯¾ÌÀr¼Å d‡Ys€—¾ËYÕZËY‚»YcZ§{Ze{µZË{Z̸̻ d‹~³|ÅYÂydz‡ÕZŁÁÂƼm†ÌW d¼Å|ÌƋÃY{YMÁcZ ˜«sZff§Yº‡Y€»{ÂƼm†ÌW {įÖ¿Zˆ¯Á½Z//‡|ÀÆ»ļʼnÔeYÖ¿Y{|«¾¼“,k€¯– sZff§Y{€¯|̯Ze,|ÀÀ¯Ö»‰Ôe¹{€»d»Ô‡ÁÃZ§,Ö¿Y{Z]MÃY Ä ‡Âe½Y‚Ì»Ã|ÀÅ{½ZŒ¿Â//Œ¯{ÖÅY{YM±‚]ÕZÅÃÁ€a ֻԇY½Y€ËY½Z‡|ÀÆ»Ö//‡|ÀÆ»c|«ÁՁZ‡Ã{Zmd À d‡Y µZ‡ŠÌaZŒÌa®Ë€^eZ]¾ÌÀr¼Åº‡Y€»¾ËY{Ö¿ZuÁ¾//ˆu ÕZŁÁ¾ËY{įÖ¿Z»{{Z¯Á½Z°//‹‚aY,½Y€ËYd¸»Ä]¿ ‰Ôe½YZ¼Ì]Ä]®¼¯ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»ÕY€],dz//‡ {€¯Ö¿Y{|«,|ÀÀ¯Ö» Z£M{,|//‹sZff§Y½ÓYįÃY{YM¾ËYÁcZ ˜«d¨³ÕÁ |{Ád‹Y{ÖeZ̸¼ŸÁÖËY€mYd§€ŒÌa|{d·Á{¾ËY Ä]Z»Á€»YÁÃ|‹Y€mYÁZ^fŸY¾Ì»Zež«YÁ{µZ‡¾ËY֗½M ºË|̇|{| ZÆ·Z‡ {Y{ÕYÄËÁZÌ//ˆ]d̼ÅY½Z]ÂeY¾ËY{€¯ZƛYÖ¿ZuÁ ®ËZ]Ä^e€»®Ëd¼Å½Z]ÂeYÁÃY{YMYÂ^Ÿ¹Z´ÀŹ{€»į{Â] Á|‹¹Z¼e½Z]ÂeY{€¯Ö»¹ÔŸYZÆ¿MÄ]į|¿|‹Ö»ÄmY»Ö˸]Ze |ÀÀ¯‘ŸY€Ìˆ»Á‰{€³`qd¼‡Ä]|¿{Â]ZqZ¿ ÕÁÄ]ÃYÁ€Ìˆ»¾ËYÄ^ÀŒnÀaÁY×YLZ//‹½Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ½ZËZad¨³Ö»¹{€»Ä]įՂ»€«Õ¸]Ze½MÁ{Â//‹Ö»Z]¹{€» Z]¹{€»ÕÁÄ]ÃYÁ€Ì//ˆ»Á{‹Ö»Äf‹Y{€]d//ˆÅ½Z]ÂeY d§€³cÕY~³ÄËZ»€‡{Y{Y€«µ{Z^eÁ{Z¬ ¿YZ] µZË{Z̸̻‰YZ]Ö¸ËÄ°^‹Ä]ÃZ´f‡{{ÁÁ €f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]ÃZŒ¿Z»€¯€¼Ì¸a֟€§–ydyZ‡Á֟€§¾ÅM Ä]Ö]€£½ZnËZ]}MÁ½Zf‡{€¯,½Zf‡€·,ÃZŒ¿Z»€¯ÕZŽZf‡Y{ d¯€‹¾Ì]į{Â]ÖËZÅÄ»Z¿d¬§Y»YµZË{Z̸̻‰Y |̇Z”»YÄ]֏yd¯€‹Á¾ÅMÃY ¶¼uÕY€]{‚˽Zf‡Y{֟€§Ö¸Ë•Â˜y€f»Â¸Ì¯gY|uY {Z̸̻‰YÄ]Õ{Ó§ÕZÅž¼fn»cӐv»ÁÄÌ·ÁY{Y» |ÀqÁ¾ÅMÃYd¯€‹¾Ì]į{Â]ÖËZÅÄ»Z¿d¬§Y»€´Ë{YµZË |̇Z”»YÄ]Õ{Ó§ž¼fn» ¶¼uÕY€]¾ËÁ‚«½Zf‡Y{֟€§¾ÅM–y€f»Â¸Ì¯dyZ‡ ÕY~³ÄËZ»€‡‰YÄ]}M†¼‹|Ì·ÂecӐv»ÁÄÌ·ÁY{Y» ÕÂƼm¾ÅMÃY¾Ì]į{Â]Հ´Ë{Ä»Z¿ª§Y»µZË{Z̸̻ |̇Z”»YÄ]֏yŠz]Á½Y€ËYֻԇY ÁÖ¿| »d¯€‹Á¾ÅMÃYd¯€//‹¾Ì]ÕY~³ÄËZ»€//‡ÃÁ€a –y€f»Â¸Ì¯gY|uYÕY€]½Z»€¯½Zf//‡Y{€Æ³¶³Öf À Öf ÀÁÖ¿| »cӐv»ÁÄÌ·ÁY{Y»¶¼uÕY€]֟€§Ö¸Ë µZË{Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡Z]ָ˶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿Z] ¶¼uÂz»Y{½‚z»¾³YÁÃZ´f‡{¾Ì»Pe |‹Z”»Y ¾ÅMÃYZ]|̇Y¶¼uÂz»®¿ZeÁ‚ËYÃZ´f‡{Á|̇Y {{Z]M½ÂeZyYZ]¶¼uÕY€]¾ÅM–y€f»Â¸Ì¯dyZ‡Á ÁՀ̳Z]cY‚ÌÆneÁÖÅZ´fˆËY•Â˜yÄ ‡ÂeÁ½Z»€¯½Zf‡Y ÕY~³ÄËZ»€‡‰YZ]…Z^Ÿ|À]Áļ//Œq€‡†»{Ä̸ze †»Ö¸»žËZÀZ]į{Â]ÕYÄ»Z¿d¬§Y»Á{,µZË{Z̸̻ |‹Z”»Y½Y€ËY –y€f»Â¸Ì¯dyZ‡,€]€ÀÌf¿Z¯ÕZ]¾³YÁÃZ´f‡{¾Ì»Pe ,|̇Z”»YÄ]įÖËZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÁÄ»Z¿d¬§Y»,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ‚¯Y€»µZeYÁָ˕˜yÄ ‡ÂeÕY€]ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÂu{ {Â]Œ¯Ö¸ËÄ°^‹Ä]Z]Ã|¼Ÿ {ZÀ]½Z»Z‡Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¾ÅMÃY¾Ì]Ä»Z¿ºÅZ¨e®Ë ÕY€]Ö¿| »ÁÖf Àd¯€‹Z]Ä»Z¿d¬§Y»ÁÕ{¿ZË{Á Y‚ʼnYÄ]Öf ÀÁÖ¿| »cӐv»ÁÄÌ·ÁY{Y»¶¼u ¾e½Â̸̻YŠÌ][~m¶]Z«Z]ºnuZ]µZË{Z̸̻Á |‹Z”»Y,µZ‡{ ½Z»Z‡Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¾ÅMÃY¾Ì]Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y Ä]Á{ZÀ]{Ö//¸Ë•Â˜yÄ //‡ÂeÕY€]Õ{¿ZË{Á{Z//À] ָ˶¬¿Á¶¼uºÆ‡ŠËY‚§YÃYȬ¿Õ{€^ÅY|À‡Ö¿Z‡Á |‹Z”»YÁ€»Yį{Â]ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e,{ZÀ]{Z]ÖËZmÄ]Zm{ ÁÃY€ËÁ,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌW”uZ]Ä^À‹ćÁ ÁZ”»YÄ»Z¿ºÅZ¨eÁÄ»Z¿d¬§Y»,¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|»ÁՁZ‡€Æ‹ |‹¾ÅMÃYÄ°^‹{YÁָ˽Z³ÁZ¿Y¿YÃZ´f‡{ ÕY~³ÄËZ»€‡{Y{Y€«µ{Z^eÁ{Z¬ ¿Y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YÁµZ//Ë{Z̸̻ÁY‚//ʼnYÄ//] Y¶ËºÆ‡ŠËY‚§YdÆmÕ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z‡Z]ÕZ°¼Å |̇Z”»YÄ]į{Â]ÖËZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÁZÅ{Y{Y€«,|À] {Ö¸ËÃÁ€aµZË{Z//̸̻Y¾ÌÀr¼Åº//‡Y€»¾ËY{ ½Z³ÁZ¿Y¿YÃZ´f‡{Á|‹ÕY{€]ÀÆ]ÖËZÀ]€ËÁÖÀ§ÁÂu ¾ËY‰Y,|‹Ö¸ËÄ°^‹{YÁ†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ\·Z«{|Ë|m ,d‡YŠŒ¯{ÂyÁÂÌe»°·Á¾³YÁY¿Y¶»Z‹į½Z³ÁZ¿{Y| e {‹Ö»{ÁM€]µZË{Z̸̻ ÖËZf‡Áֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁY|{ՁZ‡¹ÁZ¬»Ä]ZÌ¿º£Ä] |¿Z»µÂ¨¤»¾°ˆ»Ö¸»s€—{ÖËZf‡Á¾°ˆ» Ä »ZmY̗֨{€¯ħZ“YֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ]ÖËZf‡Á¾°ˆ»d¿ÁZ »€f§{¶¯€Ë|» Ä]-Ã{Â^¿cÔÌƈe¾ËYYÃ{Z¨f‡YÄ]{Z«Ä¿Z¨‡Pf»,|¿Y|¿Ö^//‡ZÀ»Ö·Z»dŸZ”]į¥|Å |¬ À»Œ¯½Zf‡Y{¾°ˆ»{ZÌÀ]ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡¾Ì]ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e¶Ì·{¾Ì¼Å ¾°ˆ»cÔÌƈeY|uYÁÁY‚ŝ¼n»{Ã|‹€¬»,½M…Z‡Y€]įd‡YÃ|‹ ½Â̸̻¦¬‡{‘ŸÔ]®¼¯Á|{{‚»Z¯Z]½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡{ÖËZf‡Á |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z»Âe Ä]ÄmÂeZ]d¨³€Æ»Z]³Ád¨³{¾°//ˆ»…ZÀ‹Z¯Ö»Ô£Õ|Æ»Zf//‡Y¾Ì¼Å{ Är¿ZÀq,{Y{ÕZ̈]d̼ÅY€Ë~a\̇MÕZÅ|uYÁՁZ‡¹ÁZ¬»,½Z»Œ¯½{Â]‚ÌyÄi{Zu Á|¿YÃ|Ë|¿\̇MÄ·‚·Á¶Ì‡½ÂqÖi{YÂu{0Ó¼ »,|¿YÃ|‹ՁZ//‡Z]įÖËZÅ|uYÁ |¿YÄf‹Y|¿Ö¿ZmcYZˆy Z]¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{,Z̈]Ö¿ZmÁÕ{Z»cYZˆyÁÄi{Zu€ÅY| ]0Ó¼ »{Á‚§YÕÁ €³YįÖ·Zu{ |¿Y{€aÖ»Ã|‹\ˀzeÕZÅ|uYÁՁZ‡Z]Ä]Á€‹ÕYÂ//‹{Ád¼u ZÅՁZ‡Z]€f¼¯ÄÀ˂ÅZ]Á{Y{Ö¼¿wÖ·Z»€Ë~aZ¿½Y€^mcYZˆy,{Â]Ã|‹¹Y|«Yž«Â»Ä] d§€³Ö»c ÖËZf‡Á¾°ˆ»ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁ¦¬‡ŠËY‚§Y¹Á‚· ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁY|¬»{d‡Y¹Ó,¾°ˆ»dyZ‡ÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§YZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö»Ô£ ՁZ‡Z]dËZ¨¯,¹YÁÖ¸ §½Z»Âe½Â̸̻½Y‚Ì»d¨³,{‹Հ´¿Z]ÖËZf//‡Á¾°ˆ» ÁՁZ‡Â¿ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe¦¬‡|ËZ]|‡Ö»€œ¿Ä] |À¯Ö¼¿YÖËZf‡ÁÕZÅ|uYÁ |]ZËŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻ZeÖËZf‡Á¾°ˆ»gY|uY d//‡Y¹Ó,|¿Y{ÖÀÌËZaÖ·Z»¾°¼eįZÅÃ{Y¿ZyYÖ//” ]ÕY€]Äf^·Y{€¯Ä//§Z“YÕÁ |¿€Ì´]€œ¿{֓ŸÔ]ÕZÅ®¼¯ÖfËZ¼uÕZÅÃZ´f‡{ cÔÌƈeY|¬»d·Á{dXÌÅ,µZ‡€ÅÃZ»|À¨‡Y{0Ó¼ »{Y{Ä»Y{Y¾°ˆ»…ZÀ//‹Z¯¾ËY {‹ĸXˆ»¾ËYYd¸¨£\m»Œ¯ÕZm¶WZˆ»|ËZ^¿Á|À¯Ö»¾ÌÌ eYÖËZf‡Á¾°ˆ» Ä]®Ë{‚¿ÖÀ Ë |ÀfˆÅ¹ÁZ¬»€Ì£ÖËZf//‡ÁÕZÅ|uYÁY|{{Á|u{Á‚§YÕÁ ՀË~a\̇M½Y‚Ì»į|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ÖËZÅ|uYÁ{Œ¯ÕZÅZf‡Á½ZÀ¯Z‡Y€¨¿½Â̸̻ d‡ÓZ]Z̈]Ö Ì^—g{YÂu€]Y€]{ZÆ¿M ŠÌ]€“ZuµZu{d¨³cÔÌƈe¾ËYÕY€]ZÌ¿{»ž]ZÀ»{»{¾°ˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY ¾°ˆ»®¿Z]Ä]½Z̓Z¬f»–‡Âe€Æ»¾°ˆ»ÖfŒ³Z]•Z//ˆ«YY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁY €]¾°ˆ»®¿Z]Ä]•Zˆ«Y¾ËYY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZe¾Ì]ºÅÄ¿ÓZ//‡ d‡YÄf//Œ³€] {{€³Ö» ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁÖ¸ §Õ{Âm»Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ŏ̐zeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö»Ô£ Y|À]¾ËYÕY€mYc¾ËY{d¨³,{€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»|¿YÂeÖ»µZ‡•Zˆ«YY d‹Y{|ÅYÂz¿d·Á{ÕY€]Õ|Ë|mÖ·Z»Z],Ä»Z¿€]½Â¿Z« ŠÅZ¯ÕY€]ՁZ‡¹ÁZ¬»Ä]ZÌ¿ZÅZf‡Áֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁY|{{Á|uįÖËZn¿MY ÁՁZˆÆ]ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe¦¬//‡ŠËY‚§Y,|¿Y{Ö Ì^—g{YÂu{\ˀze€˜y d‡YÕÁ€“Հ»YՁZ‡Â¿ ¾°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻µ{Z »,µZ‡ÕZ¼‹€‡€]ZÀ],€Æ»Z´¿€^y‰Y‚³Ä] Œ¯ÖËZf‡ÁÕZÅÃ{Y¿Zy{Y| eįd‡YÖ·Zu{¾ËY,{Y{{ÂmÁŒ¯{ÖËZf//‡Á d‡YÖËZf‡Á|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻ |¿Y{ՁZ//‡¹ÁZ¬»Ä]ZÌ¿{Âm»ÕZÅ|uYÁY|{Ö¸ §–ËY€//‹{¾ËY€]ÃÁԟ ¶¸ŸYÖ°Ë d//‡Y­Z¿€˜yÁÕ|mՀ»YÖ Ì^—g{YÂu€]Y€]{ZÆ¿M\ˀze€//˜yÁ ¹Z°vf‡Y¹|Ÿ¾Ì¼Å,Ä·‚·Á¶Ì‡|À¿Z»Ö Ì^—g{YÂu{Ö·Z»ÁÖ¿ZmÕZÅcZˆyŠËY‚§Y d‡YŒ¯ÕZÅZf‡Á{Âz]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁÄ]¶Ì‡Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅcZˆy ŠÌ],µZ‡¾Ë{Á€§¶Ì‡½Zˀm{,†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³€]ZÀ]µZj»ÕY€] Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿Á|‹\̇MZq{ÖËZf‡Á¾°//ˆ»|uYÁY‚ŁY |‹{YÁcZˆyÖËZf‡ÁÁՀƋֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ Y‚Ŷ«Y|uՁZ‡Â¿ÁՁZˆÆ]Ä]¦¸°»ZÅd·Á{,Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]Ã{Z»Z]ª]Z˜» ¾ËYÄf^·Y |¿YÃ|‹|{{‚»Z¯Z]d¼Ì«½YYcÔÌƈedyY{€aZ]ÖËZf‡Á¾°ˆ»|uYÁ ÄÀÌ»{ºÅ{ÁºÆ¿ÕZÅd·Á{{ d‡YÄf‹Y{{ÂmÁ‚Ì¿Ä ‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]½Â¿Z«{¦Ì¸°e d§€³cÕZ̈]‰Ôe,ÖËZf‡Á¾°ˆ»ՁZ‡Â¿ÁՁZˆÆ] Z‡ÄÀÌ»,¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä]ÖËZf‡ÁÕZÅÃ{Y¿ZyÖ§€ »Z]ֻԇY[Ô¬¿Y¾°//ˆ»{ZÌÀ] {Z»Y {€¯ºÅY€§YÖËZf‡Á¾°//ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËYŠÌ]ՁZ//‡¹ÁZ¬» ¾°ˆ»|Ì·Âe|À¿Z»ÖËZf‡Á¾°ˆ»ՁZ‡Z]Á|‹¦«Âf»|¿Á¾ËYºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZËd·Á{ {Y{Y€«Y‚ÅZÆÀe,µZ‡֗ÁZeµZ‡YºÅÂ¼n»{Á|‹{¯Zq{ՀƋ ,ºŒ‹Ä»Z¿€]ֿ¿Z«¦Ì¸°e€]ZÀ]įÖ·Zu{ |‹|¬ À»ÖËZf‡ÁÕZÅ|uYÁՁZ‡Z]ÕY€] |‹Ö»ՁZ‡Â¿ÁՁZ‡Z]ÖËZf‡Á|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËdˆËZ]Ö» ¾°ˆ»{ZÌÀ]ÖËZf‡Á¾°ˆ»d¿ÁZ »€f§{¶¯€Ë|»,Ö]Y€Æ‡Z“|̼uÂy¾Ì¼Å{ {ÖËZf‡Áֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ|{½{Â]¹ÁZ¬»Y€Æ»Z]³Ád¨³{ֻԇY[Ô¬¿Y {Ây|̸¯Ö·Zu{µZ‡ÖËZf‡Á¾°ˆ»ՁZ‡¹ÁZ¬»s€—d¨³Á{Y{€^yŒ¯ {Â]¹ÁZ¬»ÖËZf‡ÁÕZÅ|uYÁ|{ZÆÀeŒ¯{į ½ÂÀ¯YÁÁ€‹½Z»Âe½Â̸̻Z]Y|f]YYÖËZf‡Á¾°ˆ»cÔÌƈeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö]Y€Æ‡ ,¹YÁ¾ËYdyY{€aZ]½Z»Á|{,cÔÌƈe¾ËY{‡d¨³,Ã|̇½Z»Âe½Â̸̻Ä] d‡YÄ·Z‡ ¾ËY{ՁZ‡¹ÁZ¬»\ˀ“,ª§YZeįd‡Y¾ËYÕY€]ZÅՂËÄ»Z¿€]{€¯ħZ“YÕÁ |‡€]|{Ä]ÁÂu |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m {€¯¹ÔŸYՁÁZŒ¯cYÁ µZ‡{ՁÁZŒ¯cӐv»|Ì·ÂeÕ|{®Ë€ËŠÅZ¯ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com eghtesaaddËZ‡†°Ÿ ÁÃ|‹¶ZuZf°Å½Â̸̻ {Á|u{ÕÁZ]t˜‡Y µZ‡Z]Ä//ˆËZ¬»{cӐv»¾ËY|Ì·Âe½Y‚Ì» d‡YÄf‹Y|¿ևˆv»€Ì̤e¾e½Â̸̻ Z]\Ìe€eÄ]\̇Á´¿Y,µZ¬e€a{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕ|¼uY YºÆ‡¾Ë€fŒÌ],¾e½Â̸̻ Á , |Ì·Âe½Y‚Ì» |¿YÄf‹Y{Ö¿Z^£Z]cӐv»|Ì·Âe{ YÂ//Œ¯ÖÀÌXeÁ€aÕZÅÃ{ÁM€§|Ì·Âe{€¯ZƛYÕÁ µZ‡{¾e½Â̸̻ Ä]µZ‡{¾e½Â̸̻ |Å{Ö»½ZŒ¿Y|{ µ{Z »Õ|‹ÁÃ|̇ µZ//‡{ZÅÃ{ÁM€§¾ËY|Ì·Âe½Y‚Ì»Y{€¯ħZ“YÕ|//¼uY ½Â̸̻,|{ ‚»€«d‹Â³¾eY‚Å , Y‚ÅÁ½Â̸̻,|{ €Ì‹¾eY‚Å Á ¡€»ºze¾eY‚Å ,|{ ¡€»d//‹Â³¾e Ã{Â]|{ ¶//ˆŸ¾eY‚Å Á|//{ d‡Y {ZÆmcYÁcZ//—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZ//À§‚¯€»†ÌW ®ËY‚Ì¿½Z˂]MY¿Y‰Á€aÁ|̏{€¯½ZÌ]ՁÁZ//Œ¯ Á½Â̸̻®ËÄ]µZ//‡{¾eY‚Å Á½Â//̸̻ {Õ|{|‹įÃ|̇µZ‡{¾eY‚Å |Å{Ö»½ZŒ¿Y½Z˂]M|Ì·Âe t˜‡Y|{ cӐv»¾ËYd‹Y{€]t˜‡Á֟Y |Å{Ö»¶Ì°ŒeY֟YcӐv»¶¯d‹Y{€] {ZÆmcYÁcZ//—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZ//À§‚¯€»†ÌW YµZ‡{Ö¿Z^£Z]cӐv»|Ì·Âe½Y‚Ì»,ՁÁZŒ¯ µÂv»½Y‚Ì»¾ËY{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY¾e½Â̸̻ €]¢·Z] |Å{Ö» µZ‡¾ËY{cÔ£|Ì·Âe½Y‚Ì»¾ÌÀr¼Å|‹ÁM{ZËÕ|¼uY ½Y‚Ì»Ä]Öv˜//‡YįÃ{Â]¾e½Â̸̻ €//]¢·Z] d‡YÃ|‹d‹Y{€]Zf°Å½Â̸̻ cY|Ì·Âe¶¯Y|//{ cÔ£|Ì·Âe{€//¯½ZÌ]ÕÁ {ZÆmcYÁcZ//—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZ//À§‚¯€»†ÌW ՁÁZŒ¯cӐv»Y¿Y|Ì·Âe½Y‚Ì»{€¯¹ÔŸYՁÁZŒ¯ {cÔ̋ÁÂ̗Á¹Y{,Ö¿Z^£Z],֟YcӐv»¶»Z//‹ Y|¬»¾ËYįd‡YÃ|̇¾e½Â̸̻ Ä]µZ//‡ Õ|‹ŠÅZ¯,µZ‡ÖÀe½Â̸̻ |Ì·ÂeÄ]d^ˆ¿ d‡YÄf‹Y{|{ µ{Z » ¾ËY¹ÔŸYZ]Ä »ÂÕ|¼uYºË€¯,{Zf«Y½ZÆm‰YY‚//³Ä] cӐv»Y¿Y|//Ì·Âe½Y‚Ì»,½ZÌ»¾ËY{{Á‚//§Y,\¸˜» Ã{Â]¾e½Â̸̻ €]¢·Z] ֟YµZ‡{,֟Y d‡YÃ|‹d‹Y{€]Zf°Å½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]Öv˜‡Yį |{ Äf‹~³֟YµZ‡Ä]d^//ˆ¿|Ì·Âe½Y‚Ì»¾ËYį d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯ {ZÆmcYÁcZ//—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZ//À§‚¯€»†ÌW €]¢·Z]µZ‡¾ËY{¹|À³|Ì·Âe½Y‚Ì»{€¯ZƛYՁÁZ//Œ¯ YZf°Å½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]Öv˜‡įÃ{Â]¾e½Â̸̻ d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ] Á֟YcY|Ì·Âe¶¯Y|{ ¹|À³|Ì·Âe{Á‚//§YÕÁ ¶Ì°ŒeYd‹Y{€]t˜‡Y|{ µÂv»¾ËYt˜‡ Ã{Z¿Á€¯žËZÀYdËZ¼uÄfˆ]¾ËÁ|e ZŹYÁµZƼf‡YÁZÅcZÌ·Z»{ªË e{ZÆÀŒÌa ¾ËYYÖ//Œz]{€¯|̯Zed¼cYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ// » ֌z]ÁÃ{Â]Œ¯Õ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅŠz]Z]–^e€»ZÅZ°ÅY d‡YcZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ]•Â]€»½MY ÕYÄÀ˂ÅÕZÅdyY{€a¾fyY|¿YªË eÄ]ÁŠÅZ¯{Á‚§YÕ|¿ ,Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»,ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»YºŸYZÅZ¯Á\ˆ¯ ½Y€³Z¯Á½ZËZ»€§Z¯ºÆ‡ļÌ]ªu¾fyY|¿YªË eÄ]ÁŠÅZ¯ |Ë|neZË|̇€‡|Ë|¼e,µZƼf‡YÁ–ËY€‹½|‹Õ{ZŸ½Z»Ze d‡YcY{ZÆÀŒÌa¾ËYĸ¼mYÖfËZ¼uÕZÅ©Á|ÀÁZÅ®¿Z]¹YÁ YÖ^‡ZÀf»ÕZÅY‚]YÁÖfËZ¼uÕZÅÄfˆ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Õ{Zf«Y ¾ËYĸ¼mY ÁÖ]ÂÀmÀ¯,ZÌ·ZfËY,Ղ·Z»,¾Ìq |¿YÄf§€³Z°] |ÀfˆÅZÅŒ¯ µZu{{Âm»–ËY€‹Z]\‡ZÀf»Õ{ZÆÀŒÌaÄfˆ]d¨³Õ|¿ {‹dˀË|»ZÅ|»ZÌa¾ËY½Z°»ÓY|u,½M…Z‡Y€]ZeºËY{¾ËÁ|e ½Y€ËY{Z¿Á€¯ÕZÅ|»ZÌadˀË|»Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅZ°ÅYd¨³ÕÁ ÁZ“Z¬e¥€—,ē€Ÿ¥€—Öf‡ŻÕZÅZ°ÅYŠz]ć{ d‡YÄÌÆeµZu{{€yÕZÅZ¯Á\ˆ¯ {€Ì³ Z¿Á€¯Á€]YÖ//‹Z¿Š·Zq¾Ë€f¼Æ»Z“Z¬eŠÅZ¯d¨³ÕÁ Ã|‹¶Ì˜ eÔ»Z¯Ö¨ÀÕZÅÄf‡Öy€]įÕ—Ä],d//‡Y Ä]€neYZ“Z¬eŠÅZ¯|{Ö·Y¾Ì]€´Ë{Öy€]Á|//¿Y Հf¼¯ÕZ“Z¬eŠÅZ¯Z]µYÂÀ»¾Ì¼ÅÄ]‚Ì¿¥ÂÀÖ¬]Z» |¿{€¯ |¿YÃ{Â]ÄmY» {€¯ħZ“YcZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » Ö¨À»ZiMŠÅZ¯¥|ÅZ]‚Ì¿Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋€Ì³{ÕZÅŒ¯ ¾ËÁ|eYcZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » {Y{€^yZ¿Á€¯Ö¨À»ZiM€]Y€]{|Ì·ÂeYdËZ¼uÄfˆ] ½ZÌ]Z]Õ|¿|Ì ‡,ZeZ‹Y¶¬¿Ä]…Z§ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] {Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋YÖ//‹Z¿Õ{Zf«YÕZÅ|»ZÌaÁZiMÄ°ÀËY Y€«և€]{»Â//Œ¯cZneÁ|Ì·Âe¦¸fz»ÕZÅŠz] Z]–^e€»ÕZÅŠz]Z]¦¸fz»cZˆ¸m{{Á‚§Y,d//‡YÄf§€³ |‹և€]cÔ°Œ»ÁZÅŠ·Zq,cZneÁ½| »,d ÀÁÂu c¹ÓcZ»Y|«YÁՂËÄ»Z¿€]ZÅ|»ZÌa¾ËYŠÅZ¯ÕY€]Ze {Y{€^yd¼cYÁÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ » {Ó§d ÀYZÅʇYÁ¥~uºÆ»Ä»Z¿€]Z£M ¶Ì·{Ä]x‡Za{ָ̟Z¼‡Y‰ÂËY{ |¿Y|¿Y֫¬uÁ̬֬u{Y€§Y d¼Ì«{€¯½ZÌ],Äf‹~³ÃZ»Á{{Õ{Ó§cӐv»d¼Ì«ŠËY‚§Y Y|ÌaÕ{ €Ì‡ÕZmµZ‡ÃZ»¾¼Æ]ÕY|f]YYÕ{Ó§cӐv» Y‚ÅlÀaÄ]Š¼‹d¼Ì«įÕ—Ä]d§€³kÁYÃZ^°ËÄ]Á{€¯ |¿Á‚Ì¿¾ÅM€ÌeÁ{€´¸Ì»,©Ád¼Ì«¾ÌÀr¼Å |̇½Z»ÂeÁ Õ{Z¼f»ÕZÅdˆŒ¿dŸZ‡Ä]®Ë{‚¿Y†a |¿{€¯Y|Ìa֌ËY‚§Y į|//‹½M€]ÄnÌf¿,ZÆ¿M½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕ{Ó§ÕZÅ|uYÁ½Y€Ë|»Z] Ä»Y{YÕÁ |ÀÀ¯dËZŸY…Â]{ē€Ÿ¦¯Հˆ¯½YZ‡{Ó§ Öy€]Á|¿{€¯dËZŸYē€Ÿ¦¯Õ{Ó§ÕZÅd¯€‹€fŒÌ]{Y{ Á|À‹Z]ÖeZœ¿ÕZÅZÆ¿Õ´z‡Za|ËZ]ºÅį|¿{€°¿ÖÆmÂe‚Ì¿ Z»Y{Â]|ÅYÂy€i»ZÆ¿YÃ|ÀËYµZ‡Ö§€»{Y»ÕZÅÄ̼Ƈ{ºÅ Ä]Š¼‹d¼Ì«|Ë|//‹d§YhŸZ]|¿{€¯ē€ŸįÕ{Y| e½Z¼Å {€´¸Ì»Á½Z»ÂeY‚ÅZe‚Ì¿©Ád¼Ì«Á|‹½Z»Âe Š»YM,{Ó§YZ]{ŠÀeÖ¸¯Y| ]Á€»Y {€¯Y|ÌaŠÅZ¯½Z»Âe d‡YÃ|‹º¯ZuÕ{Ó§cӐv»YZ]{ |]ZËÖ»ŠÅZ¯…Â]{Õ{Ó§cӐv»d¼Ì«Ã|ÀËMµZ‡ µZ‡d‹Y{½ZÌ]dÌ —Z«Z]ֻԇYÕY‹†¸n»ª]Z//‡Ã|ÀËZ¼¿ ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z]Õ{ÓÂ//§cӐv»d¼Ì«,®//‹½Á|]Ã|ÀËM {Á‚§YÕÁ |//‹|ÅYÂy€e½YY,…Â]{Ä//“€Ÿ½Y‚Ì»ÁªÌ«{ cY{ZZ»º£ÁºÅļÅÁ{Y{ÖËY‚‡Ä]d̼ÅYZ»ÕY€]cY{Z {Á‚§YÕÁ ºÌÀ¯ZÅY¶yY{YZ]ºÌ¿YÂf̼¿Ö·Á{Â]|ÅYÂy€fŒÌ] Á}ZzeYd¼cYÁÖ¿| »|Ë|md¿ÁZ »½Z»YįÖeZ¼Ì¼e Z]ºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»Ĉ¸m¾Ë|Àq¶Zu|‹Äf‹Y~³Y€mYÄ] įZ^»{Ó§Ä]c|»¾ËY{ d‡YÃ{Â]{Ó§¾¼n¿YÁ½YZ‡{Ó§ …Â]{|{|À¿YÂeÖ»¹€³©Á{į|//‹Ã{Y{ÁZmY¾ËY {€//‡©Á{ZËÁ|ÀÀ¯ē€Ÿ²ÀÌr»¶°//‹Ä]|{Á |‹Z]Äf‹Y{ē€Ÿ²ÀÌr»¶°//‹Ä]|{Á…Â]{| {»ÄÌ·ÁY{Y»ZÅ|uYÁ¾Ì»ZeÁZ”§½{€¯¹YMÕY€]ZÅZ¯¾ËY¹Z¼e {Â]ZÅ|uYÁZÌ¿ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕ{Ó§ÕZÅ|uYÁ½Y€Ë|»Z]ÖeZ//ˆ¸m ÕZÅhv]֗Á|‹Y‚³€]Š¼‹ÁÖnÀ¨‡Y¾ÅM,Ä·|À³,Àf¿ZˆÀ¯ ē€ŸÕZÀ^»½Zf‡ÂyŠ¼‹d¼Ì«įd‡Y¾ËY{ZÆÀŒÌa,ZÌ//ˆ] Š¼//‹YÕ|{…Z//‡Y€]ºÅ{Y»Ä̬]Á{€Ì³Y€«…Â]{ |¿Â‹™Zv· {Y|¿‘YŸž“ÁÄ]ՁZÌ¿{Ó§ÀÌn¿,|Ë|mµÂ»€§Z] ÃÂv¿ֻԇYÕY‹†¸n»½{Z »ÁžËZÀ½Â̼̈¯ª]Z‡”Ÿ Ä]ÕYÄ»Z¿{Á‚§YÁdˆ¿Y{Š·Zq®ËY¾ÅM²À//‡ÕY~³d¼Ì« Õ{Zf«Y½Y€‡ÕY‹{|ËZ]įºËYÃ{€¯µZ‡YÕÂƼmd‡ZË d¼Ì«įºË{€¯d‡YÂy{Ä»Z¿¾ËY{ {‹[»Ás€˜»Y« €]ÀÌn¿€´Ë{ÕY‚mY|À¿Z»ÁkZyÕYÃ|ËY‚»Ã|ŸZ«Y¾ÅM²À‡ ©Z¨eY¾ËY€³Y {‹ÕY~³d¼Ì«½Zf‡Ây{Ó§Š¼‹|uYÁÕZÀ^» d‹Y{ºÌÅYÂz¿{Ó§ÀÌn¿€]‘YŸž“ÁÄ]ՁZÌ¿€´Ë{,|f¨Ì] ºÌ‹Z]Äf‹Y{cY{Z{Ó§ÀÌn¿{Y»Ä̬]{¹Zy²À//‡‚mÄ] ºÌfˆÅ€°§ ºÌÀ¯ÖeZ̸¼ŸYÂ“»¾ËYÃ|ÀËMµZ‡ºÌ¿YÂf]d‡Y|Ì»Y |¿Y{”u…Z§l̸yZÀ¯{įՁZ‡Àf¿ZˆÀ¯ÕZÅ|uYÁÄ]į |Ì·ÂeÄ ·|À³cY{ZÁZmYŠ¸]Z¬»{ÁºÌÅ{Àf¿ZˆÀ¯cY{YÁÁZmY ºÌÅ{ÄWYYºÅYZÆ¿Md¼‡YÃ|‹ ºÌÀ¯Ö»sԏYY[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z‡ Ây{d¼cYÁÖ//¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ// » Ä¿Z»Z‡¾ËY{ZÅʇYÁ”uÁ[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z‡Ä]Ã{YÁÕZÅ{Y€ËY {ÂmÁįÖ¸°Œ» ºÌfˆÅ[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z//‡sԏYµZ^¿{Ä]d¨³ Ä¿Z»Z‡{,Ã{€¯d§ZË{YÂmZ]\‡ZÀf»ֈ¯€Åįd‡Y¾ËY{Y{ ‰YÕ|Ì·Âe|uYÁZÌ¿YŠÌ]d//‡Y¾°¼»Y~·,|¿Â‹Ö»֓Z¬f» {|À¯Ö»d§ZË{įYÖ«Á{Y€§YYÖy€]ZË |À¯d§ZË{Ä̼Ƈ ÕZ‡ÁY,†¿Y€¨À¯ÂË|ËÁ{…Z‡Y¾Ì¼Å€] |‹Á€§Ö»{YMYZ] ÁÄ]YZÅd¯€‹cZŸÔ—YZeºÌf‡YÂyZŽZf//‡Yd¼½Z»Z‡ |uYÁÖ «YÁ¥€»½Y‚Ì»|¿YÂeÖ»[Z˾ÌÆ]{Ö//ˆ¯€ÅÁ|ÀÀ¯ Ä]½M‰Á€§ªu֘ËY€‹pÌÅdveÁ|Å{d‡YÂy{YÕ|Ì·Âe ÕYÄÀÌ»ÁºÌ¿Z‡€]€¨Ä]ÖfuZËÁ{Á|v»YÖ¿| »{Y»¶¯ÕY€] {Y{Âyd ¨À»,{Y{cY{Z|«Öf¯€//‹€³YįºÌÀ¯ºÅY€§ Á½| »,d ÀcYÁÁd·Á{ |ÀÌ^]Œ¯¶yY{{{Y»ÕÁM€§ ºÅY€§YÕY~³ÄËZ»€‡dÌÀ»YÁcÔÌƈe,ZÅdyZ‡€Ë|ËZ]cZne ‰Y{ZnËYÕY€]Öf”Æ¿{Ó§Á¾ÅM²À‡{µZj»½YÂÀŸÄ] |À¯ ÕY‹†¸n»Ö¸¯d‡ŻYÖ¯Zuį|‹{ZnËY€f//ŒÌ]Ã{Á‚§Y d‡Yd¼cYÁÁֻԇY ºÌfˆÅZÅʇYÁ¥~u ÁÄ¿YÁįd¼€ËÁY€°Œe¾¼“Ä»Y{Y{ָ̟Z¼‡Y‰ÂËY{ YZ]ºÌœÀeZÂz»ėÂ]€»¶WZˆ»€Ì´ÌaÁ{d]¿|ÀqÖfu ÕZÅd¯€‹¶»ZŸ½Y€Ë|»Z]{| f»cZˆ¸mÄ]{Â]{Ó§cӐv» ¾ËY{d¨³Á{€¯ÃZ//‹YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕ{Ó§ Á½Z³Z]®ËdˆÌ¿Y€« ºÌfˆÅZÅʇYÁ¥~uµZ^¿{Ä]cZˆ¸m |uYÁ®ËZ]|ˀy{Y{Y€«¥€—®ËY,ÀÌn¿YkZy{€§®ËZË į{|À^]{Y{Y€«ՁZ‡Ä·|À³|uYÁZ]€´Ë{¥€—YÁՁZ‡Àf¿ZˆÀ¯ {‹ZÅd¼Ì«¾f§ÓZ]hŸZ]Z‡Ä·|À³Ä]Àf¿ZˆÀ¯‰Á€§Z] ¾Ì»ZeY€´Ë|°ËÄÌ·ÁY{Y»|ËZ]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{Y{Ä»Y{YÕÁ ÖnÀ¨‡Y¾ÅM,ÖnÀ¨‡Y¾ÅMÄ]Ä·|À³,Ä·|À³Ä]Àf¿ZˆÀ¯ÖÀ Ë,|ÀÀ¯ |ÀÀ¯¾Ì»ZeYÖf‡{¾ÌËZažËZÀÄÌ·ÁY{Y»‚Ì¿Š¼‹ÁŠ¼‹Ä] ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÕ|À]Ä̼ƇµÁ|m¡Ô]YÄ]ÃZ‹Y¾¼“ָ̟Z¼‡Y ¶¯Z»Md‹Y{ZƛYÕ{Ó§ÕZÅ|uYÁÄ]½M¡Ô]YÁ½YZ//‡{Ó§ ½M…Z‡Y€]ÁÃ|‹ÄÌÆeŠ¼‹ÁÖnÀ¨‡Y¾ÅM,Ä·|À³,Àf¿ZˆÀ¯|Ì·Âe ÕY€]µÁ|m¾ËY ºË{€¯ՂËÄ»Z¿€]ÕÁZˆ»d^ˆ¿®ËÄ]YžËÂe c{Õ{Ó§ÕZÅ|uYÁc|»¾ËY{įd‡YµZ‡µÁYÃZ» cY€œ¿|À¿YÂeÖ»,Õ|À]Ä̼Ƈ¾ËY{{Âm»cÔ°Œ»ÁÖfËZ“Z¿ {€Ì³¹Zn¿YՀfÆ]ՂËÄ»Z¿€]| ]ÃÁ{ÕY€]Ze|ÀÅ{ÄWYYY{Ây {ÕY~³d¼Ì«,d‡Yhv]{»Ö¸ÌyįÕ| ]Äf°¿{Á‚§YÕÁ ¾ËY|ËZ]įd‡YÀÌn¿{{Â//‡Ä¿Ó{ZŸZ¿žËÂeÁ{Ó§ÀÌn¿ ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] {€]¾Ì]YZÅ|uYÁ{Ây®¼¯Ä]Y½{Â//]Ä¿Ó{ZŸZ¿ {Zf«Y½ZÆm ¶Ì¸ve ©Z¨eY Á{֗d¨³d¼cYÁÖ//¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ » Š¼‹ÁÖnÀ¨‡Y¾ÅM,Ä·|À³,Àf¿ZˆÀ¯|Ì·Âe¶¯Z»MÄf//‹~³ÃZ» ՂËÄ»Z¿€]ÕÁZˆ»d^ˆ¿®ËÄ]YžËÂe½M…Z‡Y€]ÁÃ|‹ÄÌÆe c|»¾ËY{įd‡YµZ//‡µÁYÃZ»ÕY€]µÁ|m¾ËY ºË{€¯ ¾ËY{{Âm»cÔ°Œ»ÁÖfËZ“Z¿c{Õ{Ó§ÕZÅ|uYÁ | ]ÃÁ{ÕY€]Ze|ÀÅ{ÄWYYY{ÂycY€œ¿|À¿YÂeÖ»,Õ|À]Ä̼Æ//‡ ‰ÂËY{,¾ËÔ¿M{Zf«Y‰Y‚³Ä] {€Ì³¹Zn¿YՀfÆ]Ղ//ËÄ»Z¿€] ½| »,d ÀcYÁÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ »ָ̟Z¼‡Y d¨³,Ã|ÀËMµZ‡ÕY€]d¿ÁZ »¾ËYÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]cZneÁ ÃYȬ¿¶»Z¯ÁªÌ«{ÕY€mYd¼cYÁÕZÅÄ»Z¿€][ÂqZq d‡YŒ¯{Ö¿| »[Ô¬¿YÕZÀ »Ä]Ö¿| »žËZÀÁ½| » -ºËY{Âv»|Àq{ÖËZÅÄ»Z¿€],Ä¿Z³Y|mcÄ]{Y{Ä»Y{YÕÁ Ä̸¯½{€¯|À¼‹ÂÅÁÂ̿Z°»,Ö¿| »d¿ÁZ »ÕZÅdË·ÁYYÖ°Ë Ä]ZÌ¿ÕYÃ|ÀÀ¯Ä mY€»pÌÅįÕ—Ä]d‡YÖ¿| »ÕZÅdÌ·Z § Ä»Z¿€] |‹Z]Äf‹Y|¿Ä¿ZzeYÁÁZŽZf‡Yd¼½Z»Z‡{”u d¼½Z»Z//‡Ä]Ö¿| »d¿ÁZ »ÁÂucYZÌfyY’˨e€´Ë{ ½{Z »ÕY‹Ä]½{Z »Ö·ZŸÕYÂ//‹€fŒÌ]cYZÌfyYÁZŽZf//‡Y ½Zf‡Y{d·Á{Ö·ZŸÃ|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]Y|¿Zf//‡Yd‡ZËÄ]ZÆ¿Zf‡Y d‡YÄf‹Y{Ö]ÂyÕZÅdÌ·Z §½ÂÀ¯Ze½{Z »Ö·ZŸÕY‹ |‹Z]Ö» ĸZ§½M€Ìˆ»¾Ë€fÆ]|ËZ//‹Á|À¯¶¼Ÿ¾ËYY€fÆ]|¿YÂeÖ»Z»Y ÕY~³d‡ŻÁ½Ô¯¶ËZˆ»Ä]¾fyY{€aÁÖW‚m¶WZˆ»Y¾f§€³ žËZÀÁ½| »ÖeZŸÔ—Y®¿Z]{ZnËYָ̟Z¼‡Y |‹Z]Šz]{ž»Zm ÁZ»M{Á‚§YÁdˆ¿Y{Ä¿ZzeYÁY{dË·ÁYÕZÅÄ»Z¿€]YYÖ¿| » Ád‡YÃ|ÀÀ¯l̳ÁÂÀf»½| »Šz]{ĸ¼mYÁŒ¯{¹Z«Y ¾ÌÀr¼Å {‹Ö»…ZˆuYž»ZmÁ¶»Z¯ÖeZŸÔ—Y®¿Z]®ËÄ]ZÌ¿ įÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÄ¿YÁ€aÁÖmY€zf//‡YÁÖ§ZŒf¯YÕZÅÃ{Á|v» »Y½ÁZ » |¿Â‹¦Ì¸°e¾ÌÌ e|ËZ]|¿YÄf§€³Ân»ŠÌaµZ‡|Àq ÕÁM€§ÁÖ¿| »žËZÀŠz]{€¯tˀed¼cYÁÖ¿| » ֋Á€§¹Zyįd‡Y¾ËYÖ¸Yd‡Ż d‡YºÆ»Z̈]cӐv» |ËÁ¯ÃZ]{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÌ¿ZÌ]®Ë Ö«{Z{ÔÌ» Z”§YÂũ¬u€´ŒÅÁ„a cYÂf‡{ÁcY€¬»¾ÌÌ^e{{ZÆ¿Á{º¯d‡{,Ö¿ÂÀ¯¶¸¼·Y¾Ì]©Â¬uºœ¿{ d·Zy{ÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ªË€—YY{€Ì³YÁ‘Y€»YÂ̋YՀ̴//ŒÌaÄ]•Â]€» Հ´Ë{Ád‡YÂWZ°ËYÕÂ//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z//‡Ö°Ë |¿Y{ {YÕYÄÌ¿ZÌ]Z0 ¯€fŒ»֐ze{ZÆ¿Á{¾ËYÖ³ZeÄ] d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡ ,Ö¸y|»pÌŽÁ|]į|¿YÃ{€¯{Z COVID |ËÁ¯Z]•Z^eY {Œ̻¶“Z§½Z³|À¿YÂyºË|¬eÄÌ¿ZÌ]¾ËYYÕYļm€e |ËÁ¯ÃZ]{­€fŒ»ÄÌ¿ZÌ] d¸ŸZ]ÄËd¿Â¨ŸZËÄˀ·YcY}Ö//¿Â»ÂÀa®ËÁ€],€^»Z//‡{{ |Ë{€³‰Y‚³¾Ìqª¸yÕÂƼmÖX]ÂŽZf//‡Y,½ZÅÁÁ€Æ‹{ÄfyZÀ‹Z¿ ևÁ€ËÁֿ»ÂÀa¾ËY\^‡į|¿{Y{‰Y‚³ÄË¿Yƒ{ÖÀÌqcZ»Z¬» €ÅZ]½MÂ¿įÃ|//‹Ã{Y{ŽÌz//Œe|Ë|m…Á€ËÁZ¿Á€¯®Ë|À¿Z¼ÅZ0 WY|f]Y ÕZ¼Ì] d‡YcÁZ¨f»,Ã|‹¦Œ¯½ÂÀ¯ZeįՀ´Ë{Ö¿Z//ˆ¿Y…Á€ËÁZ¿Á€¯ d‡YÃ|Ë{€³ÕY~´»Z¿« |ËÁ¯»Z0 ^«Z f»¯~» €]ÄË¿Yƒ{įÕY€˜“YÄf̼¯¥€—YÃ|‹ÄWYYcŒ»Y†a ½Z»Z‡¶¯€Ë|»,|Ë{€³¶Ì°Œed‹Y|Æ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»…Z//‡Y Öf//‹Y|Æ]ÕY€˜“YdÌ “Á»®Ë{ZnËYÖ¼//‡—Ä],d//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm Ád//‹Y{¹ÔŸY |ËÁ¯Հ̳ļÅ€iY{Y«Ö¸¸¼·Y¾Ì]d̼ÅYZ]ֻ¼Ÿ {¼¿{ZYd«Â»ÕZÅÄ»Z¿Ä̏ÂeYÕYğ¼n» Հ̴Ìa,|Ë|m…Á€ËÁ¾ËYÖËZ//‡ZÀ‹Á­{ÕY€]d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡ Ä »ZmÁZÅŒ¯Ä]cŒ»ÄWYYÁ½MÖËYÕZ¼Ì]Հ̳YÁc|«ÁÂ̋ ¾ËYÂ̋YՀ̴//ŒÌaÁd»Ô//‡š¨uÕY€]ÖeZ»Y|«YÂy{Ö¿ZÆm ½YZ̼ÅÁZÅd·Á{,Ö¿ZÆm½Z‡ZÀ‹Z¯Z]Ö´ÀeZ´Àe¶°‹Ä],|ÀËZ‹ÂyZ¿©Z¨eY d‡YdÌ·Z §ÁZ¯µZu{ ÂWZ°ËYŠ¬¿€]|̯ZeœÀ»Ä]ÂWZ°ËYÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z//‡ Ö¿Z//‡d»|yÁ |ËÁ¯{»{Õ{¿YÂÅZ]–^e€»cZŸÔ—YÄ//WYY{ Ä»Z¿€]”ŸÕZŽZ»Z//‡ÁZÅd·Á{ÕY€]Õ|̸¯€³¶ÌÆ//ˆe®Ë½YÂÀŸÄ//] Á{,½Z ¨¿Õ}Ö»Z¼eZ]€i»Ö´ÀÅZ¼ÅÁÕZ°¼ÅÕY€mYdÆm{Z°//ˆaZ¯ ÂWZ°ËY¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯{ZÖf·Á{Ä»Z¿®ËÁÖ°Ì¿Á€f°·YÖ¼//‡ÖƳM ZÅÃZ³{Á€§ÁÖËZ¼ÌaYÂŕ˜y,ÖËZ¼ÌaYÂÅcZ»Z¬»Ä]ÖËZ¼ÀÅYÄWYYœÀ»Ä] Á½Y€§Zˆ»d//‹Y|Æ]š¨ucZ»Y|«Y½MY¥|ÅįÖ^//‡ZÀ»cZ»Y|«YÃZ]{ ¾¼n¿Y½Âr¼ÅÖf ÀÕZ¯€‹ÁZÅd·Á{Z],d‡YÕZ¼Ì]µZ¬f¿Y€˜yŠÅZ¯ µZu{ZÅÃZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕYÂ//‹ÁZeZËÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÖ¸¸¼·Y¾Ì] d‡YdÌ·Z §ÁZ¯ ÁcY€¬»d̼ÅY,½Z// ¨¿Õ}Ö»Z¼eÄ]d//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡ÁÂWZ°ËY ÕZņ°¿YºWZ¼“{k|À»ėÂ]€»ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÄËÁÄ],{Âm»cY{Z‹Y Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€//¬»ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕÂ//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽÂÌ//ˆ¿YÂÀ¯¦//¸fz» {֌z]½ZÌ»½ÁZ e,¾ËYYÄf//‹~³ |ÀÀ°Ì»ÕÁM{ZËYd//‹Y|Æ] Zed‡YÃ|Ë{€³ÕÁM{ZËZÅd·Á{Ä],[Z]¾ËY{Á{Y{d̼ÅY‚Ì¿Ö¸»t˜‡ Ö¸»ÕZÅÄf̼¯»Á|ÀËZ¼¿Y€«€]Ö´ÀÅZ¼ÅÖf‹Y|Æ]ÁÕ{¿YÂÅcZ»Z¬»½ZÌ» ª]Z˜»YėÂ]€»ÕZÅÃÁ€³Ö»Z¼e{ÂyįÖËZÅÄf̼¯,|¿Z‡€¬fˆ»Y«¶Ìƈe |ÀÅ|Ì»¶Ì°ŒeÂWZ°ËYÕZÅ{¼ÀÅZ] d»Ô‡cZ»Y|«Y½{€¯€ËY{œÀ»Ä]YZÅÂ//Œ¯d//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡ Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»Z]Z³Z‡Áֻ¼Ÿd»Ô‡cY€˜yZ]\‡ZÀf»įֻ¼Ÿ d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Y{Y€«ÃÁZŒ»{»,|‹Z]d‹Y|Æ] d‡YÄf‹Y{|̯Ze |ËÁ¯µZ¬f¿YYՀ̴ŒÌa{½Y€§Zˆ»ÖÅZ³Md̼ÅY€] ,Հˆ»ÕZÅÕZ¼Ì]ÂÌ//‹Հ̳ļŁYlfÀ»ÕÄf//‹~³[Zne€]Z°eYZ] œÀ»Ä],ÖËZ¼ÌaYÂÅÖf ÀÕZŽZ»Z//‡ÁÂWZ°ËY,d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡ ,cY€˜yŠÅZ¯ÕZf‡Y{Õ{¿YÂÅd ÀÁ½Y€§Zˆ»,ZÅd·Á{YdËZ¼u {ZnËYÁÖuY€—YÖ »ZmÖ//ŒÀ¯YÁÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅY‚]Yğ¼n»,ZÅ{¼ÀÅ |¿YÃ{€¯ ½ZÌ»‚Ì¿ÁZņ¿YƒM€ËZ‡ÁZÅd·Á{½ZÌ»Öfz‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö´ÀÅZ¼ÅÁ½ÁZ e ½Z»~³{į½ZÀr¿M|ËZ]Ád‡Y½Zˀm{,֏yÁֻ¼ŸÕZÅŠz] {{€³dˬe,d‡YZÌ¿{» ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z‡¶¯€Ì]{,ÂÌ·²¿Z§€f¯{ d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡¶¯€Ë|»,…ˆˀ^«¹Â¿ZÅ{Y…Á|e€f¯{ ªÌ¸ e ÁՀ̴ŒÌaÄ]•Â]€»­€fŒ»Ö¿ÁZ e{Y{Y€«»ZËCAPSCA«Z°ˆaZ¯» Ö¿ZÆmÖ¬§YÂe,«ÕŒ¯Õ{¿YÂÅ{ֻ¼Ÿd‹Y|Æ]ÕZÅ{Y|ËÁdˀË|» ¶»Z‹,Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Z»Z//‡¾Ë|Àq½ZÌ»µZ‡{įd//‡YÄ¿YZ°¼ÅÁ ¾¼n¿Y,|vf»¶¸»Հ´‹{€³Ö¿ZÆm½Z»Z‡,d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡,ÂWZ°ËY †Ì//‡ZeZÅÃZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕYÂ//‹ÁZeZËÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÖ¸¸¼·Y¾Ì] ZÅ{Y|¿Zf‡YdËZŸÕY€]ZÅd·Á{Ä]®¼¯,Ä»Z¿€]¾ËY¥Y|ÅYĸ¼mY |Ë{€³ ÁÁ,,ÕZņ°¿YZ˺WZ¼“ÂWZ°ËY–^e€»Õ{ZÆÀ//ŒÌaÕZÅÄËÁÁ ÕY€mYÁd‹Y|Æ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»dËZŸ,½Z»Z//‡¾ËYÕZžÌËM ÁZÅÃZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕY‹,d‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡,ÂWZ°ËYÕZÅ{¼ÀÅ d‡YZeZ˾ÌÀr¼Å {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |‹€eªÌ¼Ÿd¨¿•Â¬‡[Y{€³ Öf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZa{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»¹Z³€]‚¯€¼e d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö//¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯dÀ‡,Õ|{ |{ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Z]Á ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{Ä//¯{Â]Ö·Zu{¾//ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ÁÓ{Ä]ÁÕ|{ ÕY€˜“YŠÅZ¯į¾ËYY†//aÄ^À//‹Á{ÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« žË€‡Â̋YÃ{dŒuÁÖ·Z»ÕZÅYZ]dˆ¿YÂf¿Z°Ë€»MÀÆ]ÕZÅw€¿ {Y{Ä»Y{Y{Ây€ÌyYÖ·Á‚¿|¿ÁÄ],|À¯¹YMYZ¿Á€¯Ö»|ÌaY Á,Ö·Z»ÕZÅYZ]{ZÆ//ŒÀeY¾f//‡Z¯¥|ÅZ]Z°Ë€»MՂ¯€»®¿Z] cÄ]ÕZmÕ{ÔÌ»ÃZ»{Z]¾Ì»Á{ÕY€]YÀÆ]ÕZÆy€¿Ä^ÀŒ°Ë Ä]¶«Y|uē€«©YÁY|ˀyÄ//»Z¿€]{€¯¹ÔŸYÁ{Y{ŠÅZ¯ÕY€//˜“Y {€¯|ÅYÂyZ£MÃ|ÀËMÕZÅÄf¨Å{YÓ{{Z̸̻‰Y Õ|Ë|‹ZŒ§dveZ“Z¬eÁē€ŸŠz]Á{€ÅÕÂ//‡Yd¨¿ÕZÆf¼Ì« |ˀyZ¿Á€¯Ö»|ÌaYÄ]d^ˆ¿€¼fˆ»ÕZÆÌ¿Y€´¿‡®ËY|¿YÄf§€³Y€« |À¿Z»ÖËZÅÂ//Œ¯|Ì·ÂeŠËY‚§Y€´Ë{ÕÂ//‡YÁÃ{Y{ŠÅZ¯Yd//¨¿ YYZ]{ē€ŸZ^//‹YÄ]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿cYZ»YÁÕ{ ‡½Zf//ˆ]€Ÿ d‡YÃ{€¯|Ë|Œe {¾ËÁ{ÕZ//mÃZ»¶ËYÁYcY€//¯Y~»{ÄÌ//‡ÁÁ®aÁYcY€//¯Y~» |¿|̇€¿ÄnÌf¿Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂe|Ë|¼eÂy Ä]d^ˆ¿YZ]½Y€´ËZ]{€¯ZƛYOCBC®¿Z]½Y{{Zf«Y,²ÀÌ·ZÀ¸‡ ¶uYd»Ô‡½Y€v]Ö´ÀË|¬¿ªË‚eÁÖ·Âa¶ÌƈeÕZÆf//‡Żį¾ËY |¿YÃ|Œ¿|ŸZ¬f»,{€¯|ÅYÂy d¨¿ ¾ÌÀr¼ÅÁd¯€‹¾ËYֿ°//ˆ»ÁÖf ÀĬ˜À»ֿ¨Ÿ|“ ÖË…YoY–‡ÂeºœÀ»cÄ]½ZÌ»{Á®Ë,ՀƋĬ˜À» ÁÃZ³{Á€§ÖËY{|À³ÁÖ//¿Â¨Ÿ|“¾ÌÀr¼Å-{Â//‹Ö»¹Zn¿Y {Ä¿YÁՀ§Zˆ»ÕZÅĸ°‡YÁÖ³{·MY{ḑ€›ÕZŽZ°» d‡Y¹Zn¿YµZu |¿Á€§®ËÃZ«cÔ§d¨¿d¯€‹Ö´ÀÅZ¼ÅZ]d¨³Á|‡Y įÄf§ZˍZfyY‚Ì¿ÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]µZ¬f¿YÕY€]Á|ÀeÁZÀ‹ Ã{Z¨f‡Y,Ã|Œ¿Ã|ÅZŒ»µZuÄ]ZeÔf^»{»Y€ËÄ¿Zfz^//‹Ây d‡YÃ|Œ¿ {€¯ZƛY­ZyÀ˂mÄ]ZŁYÁ€a½{€¯{Á|v»ÃZ//]{ÕÁ Ä]ZeÁºËYÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{YZŁYÁ€aḑ€›dË{Á|v» À˂mÄ]ÃZ«cÔ§ÁZÅÄ¿ZËZad¯€‹ÕZŁYÁ€a¹Â‡®ËµZu ºËYÃ{€¯¤·Ä^À‹ZÆqÁÄ^À‹ÕZŁÁ{Y d^//ˆ¿ĸu€»Á{{d¨³­ZyÀ˂m{Z¿Á€¯…Á€ËÁ ½ZÌ»Á¹Y|«YÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“{Y»ÁŠ°f‡{,®‡Z»|ˀyÄ] Ã|‹žËÂe‚Ì¿Ĭ˜À»{Öf¯€‹€Ì£ÕZŽZ³YÖfuÁcYY{Y d‡Y €fÌ·Y‚ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »Ö´ÀÅZ¼ÅZ]µÁYƒ[M ¶ËÂveּ̋Á€fažËZÀÖ¸»d¯€‹ÕÂ//‡Y|Ì·Âe»Y{ ‰Â»MÄ]d^//ˆ¿ÖË…YoY|uYÁ{€¯½YÂÀŸ,d//‡YÃ|‹ ÕÁ€“€Ì£{{€eÁ¹Y|«YÕ{€§d‹Y|Æ]dËZŸ¶»Z‹½ZÀ¯Z¯ d‡YÃ{€¯¹ÔŸYÂÀ¼»cYY{YļÅ{Y d¨¿d À½Z»{Ád‹Y|Æ]†ÌWYÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ZÅ{Â^¼¯ž§Ä]d^ˆ¿‚Ì¿ÕÁÁd‡YÃ|‹cŸ{‚Ì¿€Æ‹Â] {Á‚§Y,|¿YÃ{Y{|ŸZˆ»µÂ«,dË·ÁY|Ì«Z]½Zf‡Z¼Ì]ÕZŁZÌ¿Á ՁZn»ÕZ”§{YÕYÃ{€fˆ³cZ¤Ì¸^e,ֿ°ˆ»µZÀ»{€] ֌z]ÄÌuÁÕY€]YÕYÄ¿Y€Ì´ŒÌaÕZŹY|«Y‚Ì¿Á¹Zn¿YĬ˜À» ºËYÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{¹{€»Ö¿YÁÖ³{Z»MÁ cYÁÖ·ZŸ¹Z¬»Âf‡{Á¡Ô]Y…Z‡Y€]{€¯ZƛYÁ|‡Y xËZe{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ÖË…YoY€Ë|»ÕÂ//‡Yį dˀË|»Äf̼¯dˆŒ¿¾Ë€yM{,|‹¡Ô]YZ»Ä]ÃZ»|À¨‡Y ÃZ]Á{YÃ|‹¹Zn¿YÕZŹY|«YZf‡Y¾Ì¼Å{,ÕY€˜“Y–ËY€‹ ºË{€¯և€] d¯€‹¾ËYÕ‡YÄ¿Y€Ì´ŒÌaÕZŹY|«Y¹Zn¿Y€]|̯PeZ]ÕÁ ºËԟև€]ÁÖnÀ‡\eÁ½|]ÕZ»{µ€fÀ¯Z]Z»{€¯tˀe ÁÃZ³{Á€§YºŸYÀ˂mÕ{ÁÁÕ{Z^»ļÅ{{Y€§YÖ//ˆ¨Àe ÕZŹY|«Yª¬veÄ]d^//ˆ¿ÖeY{ZÁՀ§Zˆ»ÕZÅĸ°//‡Y Հ̳¸mÔf]YÄ]­Â°Œ»{Y»{ÁÁÄnÌf¿{ÁÄ¿Y€Ì´ŒÌa ,cYY{Y¶v»{d‡Y€uÕZÅÁ€Ì¿Õ| ]ÕZŹZ³{ÁºÌÀ¯Ö» —Ä]Y½YZ°¼Å½|]ÕZ»{ÖeZ̸¼Ÿª—ZÀ»Á{Zf//‡YºŸY d¯€‹¾ËYÕZÅY€ˆ¿Z¼Æ»YÖ°Ë |ÀÀ¯Ö»Հ̳ÁY|¿YºœÀ» ‚ÌÆne¶»Z¯—Ä]ÄÀ̘¿€«¶v»½YÂÀŸÄ]Y€¨¿ḑ€›Z] Y€¬f‡YÄ]d^ˆ¿,­Â°Œ»{Y€§YÖËZ‡ZÀ‹c{ZeºËYÃ{€¯ Ã|Œ¿Ã|ÅZŒ»֯°Œ»{»½ÂÀ¯ZeįºÌÀ¯¹Y|«Y¶v»{ZÆ¿M d‡Y ÖË…YoYÖ´ÀÅZ¼ÅZ]įžË€‡ŠÀ¯YÁºÌe¶Ì°ŒeYÁ|‡Y tˀŒeÁ{Y{€^y,d‡YÃ|‹¶Ì°Œe½Zf‡Y½Z»{Ád‹Y|Æ]Á ZÌfyY{–ËY€‹¾ËYZ]ÖËÁZËÁÕY€]¹ÓÕZʼnÂ»M{€¯ ½ZÀ¯Z¯ļÅ|//‹€¬»,ÕYÄÌ£Ô]YÄËZa€]Á{€Ì³Ö»Y€«{Y€§Y ḑ€›Z]ÕZŽZf‡Y{įÀ˂m{€¬fˆ»Öf¨¿ÕZÅd¯€‹ €˜y€aÕZŀƋ{Z˽Y|¿Z»Á½Ô̳,º«½Âr¼ÅÓZ]€˜y ¶¼ŸÄ]d ¿Z¼»½Z//‹{ÁÁYÕ¿ZiÔ—YZe|¿YÃ{Â]¾¯Z//‡ d¯€‹¾ËYÕYÃÁ€aÕZ°¿Z¼Ìa½ZÀ¯Z¯Zf‡Y¾Ì¼Å{Á|ËM ÕZÅs€—ÕZ°¿Z¼Ìa½ZÀ¯Z¯ļÅZÅd¯€‹€´Ë{Ö´ÀÅZ¼ÅZ] Žy€»\Ìe€e¾Ì¼ÅÄ]ÕY€˜“Y–ËY€‹½ZËZaZeºÅÕYÄ ‡Âe |¿Â‹ Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴//ŒÌaÕY€]cY‚ÌÆne¾Ì»PeÃZ]{Á|//‡Y ¾¼“d¯€‹¾ËYd¨³½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €],Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÄËÁÕZŶ¼ ·YÂf//‡{Ä]¶¼Ÿ d»Ô‡Ö]ZˁZ]¾ÌÀr¼ÅÁĸ]Z¬»ÁÖ³{Z»M,Հ̴ŒÌa¹Z³ZÆq d‡Y‚¯€¼f» Z]d¨³«Á|‡Y…Z^Ÿ»,½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹‰Y‚³Ä] –ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]ÁŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Ä]ÄmÂe ªÌ«{µ€fÀ¯ÁcZœ¿¹Á‚·Á­ZyÀ˂m…Z//ˆuÁÄËÁ –ËY€‹dˆŒ¿,Ĭ˜À»{\¿ZnÀËYY€¬f‡Y¾¼“,Ĭ˜À»ž“Á Öf¨¿ÕZÅd¯€‹ÖeZ̸¼Ÿª—ZÀ»ÕZ‡Á”uZ]ÕY€˜“Y ÁY‚³€]½Zf‡YÁÖ¸v»½ÓÂXˆ»ÁZŹZ¬»,À˂m{€¬f//ˆ» Äf̼¯YÃ{ZÕZŶ¼ŸÂf‡{Z]ª]Z˜»֔f¬»ÕZź̼e ½ÂÀ¯ZeįºË€¯Z‹YY|yÁÃ|‹}ZzeYd¨¿Ö¸»d¯€‹ÕY€] ºËY{Ä´¿|̨‡ÁY|ËZaY–ËY€‹ºËYÄfˆ¿YÂe ÕY€˜“Y–ËY€‹€Ë|»½YÂÀŸÄ]{ÂyÃZ´ËZmÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÕY€]½ÂÀ¯ZeÄ//¯ÖËZŹY|«YÃZ//]{­ZyÖeZ̸¼ŸÄ//¬˜À» ÖeZ̸¼Ÿª—ZÀ»{ºÅÁ{Zf‡{ºÅZ¿Á€¯Â̋YՀ̳¸m ºÆ¿xËZe{¹Z³¾Ìfˆz¿{Z»{€¯½YÂÀŸ,d‡YÃ|‹¹Zn¿Y €]ÁºË{€¯Y‚³€]Y½Y€v]dˀË|»dˆŒ¿¾Ìfˆz¿ÃZ»¾¼Æ] t˜‡{Ä¿Y€Ì´ŒÌaÕZŹY|«Y½Z»½MY|‹€¬»½M…Z//‡Y ÕY€]Á|¿Â//‹ÖËY€mYÖmÁ€yÁÕ{ÁÁÕ{Z^»{ÁÀ˂m ºË{Y{Y€«½ZÌ·Âf»Z¯Âf‡{{Y½M,Â“»¾ËYª¬ve –ËY€‹¾ËY{½Y€v]dˀË|»Õ´·YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Á|‡Y [ÂqZq{ÁÃ|‹ÖuY€—½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ÕÂ//‡Y ,|¿YÃ|‹ŽzŒ»ZÅŠ¬¿ÁZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZfyZ‡™Zv·Ä]½M ZÆq¶»Z//‹įY½Y€v]dˀË|»Õ´·Y¾Ì¼Å‚Ì¿Z»{Á‚§Y Y€mYÄ]Ĭ˜À»{,d‡YÖ]ZˁZ]Áĸ]Z¬»,Ö³{Z»M,Հ̴ŒÌa¹Z³ ºËYÃ{ÁM{ ­ZyÄÀ̘¿€«‚¯€»Z]Öf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ä¿Y€Ì´ŒÌaÕZŹY|«YÕY€mYÕY€]€Æ‹Â]Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Á Y¹ÓÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z»{€¯½YÂÀŸ,d//‡YÃ{€¯ÕZ°¼Å ¹Zn¿YĬ˜À»{Ä¿YZ‡²Àŀ§ÁÖ´Àŀ§ÕZÅdÌ·Z §¹Zn¿YÕY€] \ˆq€]Á€f‡Âa,€À]\¿Z]Zf‡Y¾ËY{įÕ—Ä],ºËYÃ{Y{ .|‹|ÀÅYÂy€”f»d¨¿d¼Ì«²ÀmYÖ¿Zˆ¯Äq ÄmY»ՀfŒÌ]¶°Œ»Z]|¿Y{Öf]ZiՁYÄ·{Z^»w€¿į€f°q¯d¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯Z»Y w€¿Y|ËZ]Á{Y|¿Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ\ÌmÖ³‚]Ä]Ö^ÌmÄˀnÌ¿µZj»½YÂÀŸÄ] |¿Â‹Ö» ZeµZ//‡ĸZ§{YZ]įÕZ]¾Ë€yM{Á|À¯Z§{{Âyd]ZiՁYÄ·{Z^» ®Ëd‹~³Y†a {€¯ž“ÁÓ{kÁ€y½{€¯¦«Âf»ÕY€]ՁYÕZÆ·€fÀ¯,|‹{¯Zq{ {‹Ö»Ã|ÅZŒ»ÄˀnÌ¿{Ó{{Â^¼¯YÖËZÆ·ZÀ´Ì‡,…Ôa®aÁYª§YÂe֋ZaÁ€§YÄf¨Å €˜y{ºÅ¾]Z³Á¹ZÀˇ,Ó´¿M,½Z¼Ÿ,©Y€Ÿ|À¿Z»Հ´Ë{ÕZÅŒ¯,p̧‰Y‚³ª^— €f¼¯ZËÕÓ{d¨¿Z]Y{ÂyÄm{Â]|À¿YÂeÖ¼¿Ö]€ŸÕZÅŒ¯Y¹Y|¯pÌÅ |Àf//ˆÅ |ÀÀ¯½YÂf» |‹Z]Ã{€¯ļÌ]YZ]ÕZƯ‹€]Y€]{Õ{Á|uZeY{Âyd‡Y¾°¼»®Ë‚°»†°¼ad¯€‹ µZ‡p̧ {Y{Y€«Ö·Z»Z^fŸYÄ^eµ‚ÀeÄ¿Zf‡M{įd‡YÖe|»Öf·Á{Öf¨¿d¯€‹¾ËYZ»Y hŸZ]Ö·Z»Z^fŸYÄ^e€fŒÌ]µ‚ÀeZ»Y{€¯{Y|¼¸«‰YÖ]Y†°¼aÖ·Z»Z^fŸYÄ^eÄf‹~³ ‰{Zf«Yįd‡Á€]Áx¸edÌ «YÁ¾ËYZ]®Ë‚°»Ä¿Z¨‡Zf» |‹|ÅYÂyÄËZ»€‡€fŒÌ]Y€§ …Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]|Ë|‹ÄÀ̘¿€«®ËÄ]{ÁÁÄ¿Zf‡M{įd‡YÄfˆ]YÁZ°Ë€»M{Zf«YÄ] d‡YZ¿Á€¯ Z^fŸYÄ^eµ‚Àek»,|¿Z¼]¾ÌËZad¨¿d¼Ì«€³YįÃ{Y{Y|ŒÅp̧ÖnÀ‡Z^fŸYĈ‡Â» {Â]|ÅYÂyÃY{Öf·Á{Ö·Z» €Å{Ó{Zed¨¿d¼Ì«Z]µZ‡ZeŠ‹c|»Ä]|¿YÂeÖ»įÃ{€¯|̯ZeÄ̇Á Öf¨¿ÕZÆf¯€‹įÃ{€¯ZƛYÖfuÄ̇ÁՃ€¿Y€ËÁ,­Y¿|¿Zˆ°·Y {ÁZÌ]¹YÁ{Ä°//Œ] –ËY€‹Ä̇Á |À¿Z¼]€Ë~ad]Z«,{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaįÖf¼Ì«t˜‡€Å{|À¿YÂeÖ»Ä̇Á |»M{|Å{Ö»ÁZmYÖf¨¿ÕZÆf¯€//‹Ä]į{Y{€Ë~a¥Z˜ ¿YYÄ·{Z^»w€¿|À¿Z»Ö]¸˜» Ö¸yY{YZ]d¨¿d¼Ì«d§Y |ÀÀ¯dyY{€a¶]ÁÄ]Y½ZŒËZÅÄÀ˂ÅZ»Y|À‹Z]Äf‹Y{ÕÓ{ |‹|ÅYÂy½Y€^mÕ{Á|uZe€f¨Ì “ w€¿dÌ^jeÕY€]ÖmZyYÄ]ÁÄf‹Y{Հf¼¯ՀË~a¥Z˜ ¿YÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄÀÌ»¾ËY{ Ö·Á|Å{¹Zn¿YYZ¯¾ËYÖ¿Ó—c|»Ä]|¿YÂeÖ»Õ{ ‡d·Á{ {Y{ZÌ¿{Âyd]ZiY |Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂žˀfÀÌËZaYÖ°ËÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄq€³Y |À¯Y|ÌaÄ»Y{Y|¿YÂeÖ¼¿|]YZe |¬f »Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸY€ÅZ› {Y{ZÌ¿ÕÓ{d¨¿Ä]{ÂyÄm{Â]ÕY€]Z»Y{Y{Y½ZÆm ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe|¿YÂeÖ»,{€Ì´]Y€«ZŒ§dveŒ¯¾ËYÖ·Z»dÌ “Áį¾ËYYŠÌad‡Y |À¯½Á€Ì]YZ]YYÄÀ˂ŀa Z°Ë€»M¶Ì‹d À½Z»Zˆ]Z¿Ö·Z»dÌ “ÁÄf‹~³Äf¨Å®Ë{d¨¿d¼Ì«€ÌyY֋ZaÁ€§ dyZ‡|ÅYÂy€iZf»ºÅYd¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯Äm{Â]YZ]{¯Z»Y{€¯Äfˆm€]Y ŠËY‚§YÄ]ÁdŸ€‡Ä]d¨¿ÕZÆf¼Ì«‰‚ˁY֋Z¿ZŒ§,ZÆf¯€‹½ZÌ»{,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ֨ˀ eºÅZ³Ád¨¿d ÀÕZ^fŸYdÌ “ÁÁd‡YÃ{Â]Õ§ZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ d‡Y d‡{{YՃ€¿YŠz]Ö·Z»Z^fŸYÄ^eįÃ{€¯¹ÔŸYÖa|¿Y…YÖnÀ‡Z^fŸYĈ‡Â» {Y|¿ Ä]ÃZ‹YZ]"µZ]¸³Öa|¿Y…Y"|‹Y½Y€Ë|»YÖ°Ë,Ã|¿Y€³¶°ËZ» d‡YÃ{Y{Y€«ÖÀÌ]Z] ½M {Â]ºÌÅYÂz¿Â^¶^«ÁY|¿YÄ]Z»d¨³‚¼ËZeµŽÀÀËZ§Ä»Z¿ÁÄ]ŠÌaµZ‡lÀa{¯ ÕY~³ÄËZ»€‡Ä^ed‡Y¾°¼»"Ճ€¿Y½ÁÁ{"|À¿Z»Öf¯€‹|˳Ö»Öa|¿Y…Yį— |Å{d‡{YY{Ây ē€«©YÁYÓ{{Z̸̻,"µZ]¸³Öa|¿Y…Y"¶¯€Ë|»,€eYÁ…Z»ÂeÄf¨³Ä]¾Ì]¾ËY{ Ã|ÀÅ{Y|ŒÅdÌ “Ád‡Y¾°¼»|¿YÃ|‹ÄfyÁ€§ÖËZ°Ë€»MÕZÆf¯€‹Õ‡YįՃ€¿Y |¿Â‹Ã{Y{µ‚Àe€´Ë{Ä^e|Àq|Àf‹Y|¿ÕZ^fŸYpÌÅįՃ€¿Yē€«©YÁYÁ|ÀÀ¯Y|Ìa į{€Ì³Ö»¹Zn¿Yd¨¿Ö¸»ÕZÆf¯€‹–‡Âe½ZÆmd¨¿|Ì·ÂeYÕYÃ|¼ŸŠz]½Z»‚¼Å |¿Y{ZÌ¿Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ä]Äm{Â]ÕY€]½ZŒËZÆf·Á{ ÃZe¯€^y {ÂyZ³Ád¨¿|»M{Y|{ZeÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯ |ÀÅ{Ö»d‡{YY ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{  ,|]ZËÄ»Y{YYZ]Ö¸ §–ËY€‹€³Y|¿{€¯¹ÔŸY­€fŒ»ÄÌ¿ZÌ]®Ë{®aÁYÁՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾ Ì]†¿YƒM |]ZËÖ»ŠÅZ¯ÕZmÕ{ÔÌ»µZ‡{|{ZeÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯Z³Ád¨¿|»M{ ¹ÔŸY­€fŒ»ÄÌ¿ZÌ]®Ë{®aÁYÁՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾ Ì]†¿YƒM,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] |{ZeÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯Z³Ád¨¿|»M{,|]ZËÄ»Y{YYZ]Ö¸ §–ËY€‹€³Y|¿{€¯ |‡Ö»Äf‹~³ÄÅ{Á{֗|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ]Á|]ZËÖ»ŠÅZ¯ÕZmÕ{ÔÌ»µZ‡{ ®aÁY¶¯€Ì]{,Á|À̯Z]|¼v»ÁՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾ Ì]†¿YƒM†ÌW,µÁ€Ì]teZ§–‡ÂeįÄÌ¿ZÌ]¾ËY{ ÕZÅÄÀ˂ÅÕY€]Z0 Âz»ÕZ̈]Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZÅ|»ZÌa–ËY€‹¾ËYd‡YÃ|»MÃ|‹{Z {Y{‰Â»MÁÖf‹Y|Æ]ÕZÆf^«Y€»|À¿Z»ÖËZÅÄÀÌ»{ֻ¼ŸŠz] ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m {Zf«Y½ZÆm {Y{€^y½ZƨYÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|y½ÁZ » €^y ֿ¨Ÿ|“{Y»€fÌ·Y‚ÅÄ¿YÁZ]½ZƨY€Æ‹ֿ¨Ÿ|“ `̯YZÆqZ]\//‹€ÅºÅÖ¿Z//Œ¿ŠeMÕZÅÁ€Ì¿{€¯ cZ̸¼Ÿ½ZƨY€Æ‹Yʬ¿ZÆq{À¨¿֐ze |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYֿ¨Ÿ|“ ÃZ´f//‡{Á{Z]Ö¿Z//Œ¿ŠeM`̯Y€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ {€¯ZƛY,{Y{€aÖ»€Æ//‹€]Z »ֿ¨Ÿ|“Ä]Á{Ây µÂ¤Œ»\‹€ÅÖ¿ZŒ¿ŠeMÁ{ÂyÃZ´f‡{Â¼n»{ |ÀfˆÅ½ZƨY€Æ‹Y€f»Â¸Ì¯{Á|uֿ¨Ÿ|“ Ä¿YÁYÃ{Z¨f//‡Y{»ֿ¨Ÿ|“{YÂ//»ºnuՀ̻Y {Á|u½Y‚Ì»¾ËYYd//¨³Á{€¯½YÂÀŸ€fÌ·Y‚Å|// ,ֻ¼Ÿ¾¯Z»YÁ€//]Z »ֿ¨Ÿ|“ÕY€]€fÌ·Y‚//Å ¶¼u½Z³ÁZ¿½{€¯ֿ¨Ÿ|“ÕY€]€fÌ·Y‚Å{Á|u ÕZÅÃÁ€³ZÌfyY{€fÌ·Y‚Å{Á|uÁֻ¼Ÿ¶¬¿Á {€Ì³Ö»Y€«Ạ̀Ál̈],Ö»{€» ½Zf‡Z¼Ì]Y½ZƨY€Æ‹¾¯Z»Yֿ¨Ÿ|“dË·ÁYÕÁ Ö°Ë{‚¿,{{€//e€acYY{Y,…Â]ÂeYÕZÅÃZ´f//ˆËY,ZÅ ½YÂÀŸՀƋ½Z¼¸^»ÁZÅd°¼Ì¿,±‚]ÕZÅÃZ´‹Á€§ {€¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYֿ¨Ÿ|“Á‹Ádˆ‹ tˀe½Z//ƨYÕY{€Æ//‹ՀÆ//‹cZ»|y½ÁZ » ,|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Y‰Z//aÄ»ÕZžÌ//‹Z»Z]YÖËY{|À³ Z¯ՀÆ//‹cZ»|yÃ{ZÌa`̯Y¾//ÌÀr¼Åd¨³ ºnu½ZƨYÕY{€Æ//‹ՀƋcZ»|y½ÁZ ¼·Â¸v» €fÌ·Y‚Å|Ä¿YÁYÃ{Z¨f//‡Y{»ֿ¨Ÿ|“{YÂ//» €fÌ·Y‚Å{Á|//u½Y‚Ì»¾ËYYd¨³Á{€//¯½YÂÀŸ Y‚Å{Á|u,ֻ¼Ÿ¾¯Z»YÁ€]Z »ֿ¨Ÿ|“ÕY€//] Áֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿½{€¯ֿ¨Ÿ|“ÕY€]€fÌ· lÌ//ˆ],Ö»{€»ÕZÅÃÁ€³ZÌfyY{€fÌ·Y‚Å{Á|u {€Ì³Ö»Y€«Ạ̀Á ,½ZƨYÕY{€Æ‹ÕYÄ¿Z//‡cZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä] ÕY{€Æ//‹cZ»Y|«YÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Հ̻Y¾Ì//ˆu …Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€//]€Æ//‹ֿ¨Ÿ|“ÕY€]½ZƨY ¹Y|«Y¾ËY{{€¯ZƛY,{Â//‹Ö»¹Zn¿Y\‹€ÅZ¿Á€¯ ֿ¨Ÿ|“½ZƨY€Æ‹Ä¿Z³ª—ZÀ»ՀƋ€]Z »ļŠ{‹Ö»ÁÃ|‹ cZ̸¼Ÿֿ¨Ÿ|“`//̯YÄ//°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ įZ^»{Ó§{ÃZ]€‡ŽÌzŒeÕZňÀ‡ՁZ‡Ö»Â] {€Ì̤ehŸZ]Ã|Ë|a¾ËY |¿Y~´]€ÌiPe½Y|Ì»€]Ze{Â//ŒÌ»Z¬·YÃZ]€//‡{ ÃZ]€‡Y½YÂfÌ»Y{Ó§įd‡YÖÀ »¾Ë|]Á{Œ̻Հ̴ŁY|¿YÕZŃZf·Á {Y{ŽÌzŒe ՁZ‡Z]Á\ˀze|ÀËY€§{ZÆ¿M½|Ë{\̇MÁZňÀ‡ÕÓZ]€¼ŸYÕÁ …ZˆucY‚ÌÆne¾ËY’Ë eÁÖ]Y€yÖ¸Y¶»ZŸÁ{½YÂÀ Æ]ZƸÌeZaÂˆ¿ Z]ÁÂ//Œ¯YkZyY¾ËYYŠÌaZeZÅÂ//ˆÀ‡¾ËY{Y{Ä»Y{YÁ{€//]¹Z//¿ ºË€ve¶Ì·|Æ]ÖmZyÇ|¿Z‡€ÌyYÕZÆ·Z‡{į|ŒÌ»¾Ì»Pe{ZˁÕZÆf¼Ì« ¦«Âe®//ˆËZ]|Ì·Âe•Â˜yÁ{€°Ì»ÕY{{Ây½Y€ËYÄ//]ZÆ¿M‰Á€//§Y {Â]ÄmY» ¶]Z«ÖeY{YÁÄ]ZŒ»Â¿Z]Ö]ÂzÆ]Ã|//ŒËZˆÌ»Â]ȿ¼¿Ä°ÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ ,ÄÌuZ¿cY€Ì¼ eÖ//À§€f§{Հ̴ÌaÁd¼ÅZ]d//‹Y{ZƛY,d//‡Yd]Z« Z]¶ÌeZaՁZ//ˆÅ{Z»MÁ¹ÁY|»Հ´ÆfzËÕZÅ|uYÁcY€Ì¼ e½Z//‡ZÀ‹Z¯ Z¯Á|¿{€¯¶Ë|^ed€§Ä//]YZƼˀve,€—Z§†Ë{Z]Md¯€//‹ÕZ°¼Å ÕZŁˆ¿Ä°ËÂvÀÆ]-|‹¹Zn¿Yd̬§Â»Z]ÖeY{YÁÕZňÀ‡¾ËYՁZˆÌ»Â] Y{€^ŀÆ]|ÌËPeÁ¹€³Á{€//‡dˆe|ÀËY€§½|¿Y~³Y†aÃ|//ŒËZˆÌ»Â] d§€³Y€«|Ì·ÂeY|»{Ö]ÂzÆ] ¦¿Y€f¼¯¶yY{YµÂ//v»¾ËY¾Ì»PeÁdyZ//‡ÈÀ˂Åd//‡YÖÀf¨³ Œ¯YYÕ{Zˁ½Y‚Ì»kÁ€yYÄ¿ÓZ‡Ád‡YÖmZyÕZňÀ‡d¼Ì« |‹|ÅYÂyՀ̳¸m Z//‡Z°‹Mºf//ˆÌ‡¶¯ՁZ//ˆÌ»Â]Y{Ây½ZÀz//‡Ö¿ZËZaŠz]{ÕÁ ÕZÆf¯€//‹‰ÔeÁd¼ÅZ]d¨³Á{Y{€^y®Ë{‚¿Ç|ÀËM{ESD100 ՁZ‡Ö»Â]ÈÌuZ¿ևZÀ‹Z¯ğ¼n»Õ|À¼¿YÂeÁḑ€›ÁÖ¸yY{½ZÌÀ^Œ¿Y{ d‡YՀ̴ÌaµZu{ Ã|‹\¿ZƸÌeZaÖmÁ€yd//‡Z¯ÕÓZ]{ÖËZÅÂ//ˆÀ‡€»Y¾ËYµÂu µZÀ´Ì‡,©€]©ZeY{ž«YÁESD100Z‡Z°‹MºfˆÌ‡Ä]µZeYZ]įd‡Y cÁZ¨f»ֈ̗ZÀ¤»ՀË~a}¨¿d̏ZyÄ^ÆmÂeZ]Á|À°Ì»d§ZË{Y®Ë€ve cÆ]YÖ·ZÀ´Ì//‡{Ó§ÁÃZ]€//‡Magnetic Permeability Հ̴ŁY|¿Yºf//ˆÌ‡¶Y{ |À°Ì»µZ‡YZ//‡Z°‹Mºf//ˆÌ‡Ä]®]|̧ ŽÌzŒeY[Á}¶ÌeZa{Ã|//‹¶¼uÇZ]€//‡AMEPA ESD 100 ºÅY€§Y½Z°»Y¾ËYÁ|Å|Ì»x‡ZaÃZ]€‡Ö¼¯€Ë{Z¬»Ä]ºfˆÌ‡¾ËY |Å|Ì» |Å{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁ|¿YÂf]Հ]ÖËZ‡ZÀ‹Y¶^«ÂeY€aYį{ÁNÌ» ¶Ì¸veÂÆ˂neÁZłË¿½Â̇Y€f¸Ì§Z]Z‡Z°‹MºfˆÌ‡Õ|¼v»…Z^ŸÈf¨³Ä] Z]Á|À¯Ö»¾ÌÌ eY¶ÌeZaÖmÁ€yÇZ]€‡½Y‚Ì»,ˆÀ‡YÖf§ZË{µZÀ´Ì‡ ¶ÌeZaÖmÁ€yd‡Z¯¾fˆ]½Z»€§|{½Y‚Ì»Ä]²¸‡Y|{½|Ì//‡ {Œ̻{Z {{Âm»–ËY€‹Z]֏Zy˜Æ]įÂ//ˆÀ‡¾ËY{€¯tˀeÄ»Y{Y{ÕÁ ÕZÆ¿Â̇ÓÁ|»Á|À°Ì»v»Y¶ÌeZaÖmÁ€y,d‡YÃ|‹Z³Z‡dËZ‡ ¾ËYYÃ{Z¨f‡Y |Å|Ì»ŽÌzŒeY¶ÌeZaÖmÁ€y[Á}{ְˀf°·YdËY|Å Ã|‹¶Á¶ÌeZaY[Y~»kÁ€y¶v»Á{Ä]įd‡Yc¾ËYÄ]ˆÀ‡ Á|Å|Ì»ŽÌzŒeY[Y~»ÇZ]€‡|{,ķ·¥Y€—YZ‹Հ̴ŁY|¿YZ]Á ¶Ì°ŒeÃ|ŒÌrÌb¼Ì‡Ȭ¸uÁ{YˆÀ‡{Œ̻ĜuÔ»¶°‹{į˜¿Z¼Å {Á,µZ‡Y®Ë€ve½Zˀm½YÂÀ Æ]¾Ì »Ö¿ZˀmµZÀ´Ì//‡®Ë d‡YÃ|‹ µZÀ´Ì‡¾ËYY|¬»…Z‡Y€]Á{Â//ŒÌ»d§ZË{ƒZf·ÁµZÀ´Ì//‡®ËÖmÁ€y {Y{ŽÌzŒeY[Y~»{ÃZ]€‡Y|¬»½YÂfÌ»ՃZf·Á ÖËZ¿Z‡ÕYY{ÃZ]€‡d//‹Y{ZƛY{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ Հf¼¯Ö]Y{€³½Zˀm¾ËY€]ZÀ]Ád‡Y[Y~»{Ó§Ä]d^//ˆ¿Հf¼¯Z̈] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾Ì·ÁYÕY€]Ö¸yY{Ç|¿Z‡ÕZÆf¯€‹ÁįZ^»{Ó§½Z//‡ZÀ‹Z¯ÕZ°¼ÅZ] ,ÖeY{YÁÄ]ZŒ»Â¿ÈÀ˂Ŧ¿Y€f¼¯Z]ÃZ]€‡ŽÌzŒeÕZÅÂ//ˆÀ‡Z] |‹ՁZ‡Ö»Â] ¹ÁY|//»Հ//³Ä//fzËÁՁZ//‡{Ó§cY€//̼ eÖ//À§€//f§{†//ÌW ÃZ]€//‡ ŽÌz//Œe ºf//ˆÌ‡ d//¨³ €//^y ¾//ËY ¹Ô//ŸY ¾//¼“ Š¬¿Հ³ÄfzËÕZÆÀ̋Z»{Electromagnetic Slag Detector ÁŠË|¿ZeÄ]ZƸÌeZa{{Âm»ÃZ]€//‡È̸zeYՀ̳¸m{ּƻZÌ//ˆ] {Y{Հ´Æfzˆb‡ |ÀËY€§{½M€ÌiPeÁÃZ]€‡Հ̴¸°‹Ö´¿Â´qtˀ//Œe{Õ|¼v»…Z^Ÿ ÃY¼ÅµÂ¼ »Â//˜Æ][Y~»{Y»Ö Ì^—˜Æ]d//¨³[Y~»{Y»|//Ì·Âe [Y~»{Ó§Ä^f^ˆ¿€f¼¯Ö·Z´q¶Ì·{Ä]įd//‡YÃZ]€//‡ÕY|¬»ÕÁZu ÕÁ€]¶ÌeZaÈ̸ze½Z»ÕZ//Æf¿Y{{Y»¾ËY {€Ì´Ì»Y€«[Á}ÕÓZ//]{ Ä],¶ÌeZa¦//¯Ö]Y{€³½Zˀm{Z//nËYZ],Հ´ÆfzËÕZÆÀÌ//‹Z»Š//Ë|¿Ze ®//ˆËŠËY‚§YÁŠË|¿Ze{ž¼nehŸZ]Á|//]ZÌÌ»ÃYÖmÁ€yÕY€//n» ŠË|¿ZeY[Y~»{Y»¾fz˽Á€Ì]ÖfuÁ֐·ZyZ¿{ZnËYÁ\·Z«Ä//]{ÁÁ |‹|ÅYÂybreak out {ÂmÁž«Â¼Æ]ŽÌzŒeZ]įd‡YÕZƿ³Ä]ºfˆÌ‡¾ËY{€°¸¼Ÿ{Á‚§YÕÁ Z¯{Ây—Ä]Á|//À°Ì»{ZY|//ŒÅ¶ÌeZaÖmÁ€yÕY€n»{ÃZ]€//‡ {‹Ö»ž˜«[Y~»½Zˀm ÕY€]d‹Y{ZƛY¹ÁY|»Հ³ÄfzËÁՁZ‡{Ó§cY€Ì¼ eÖÀ§€f§{†ÌW ZÅÄ¿ZyÁY{Öf‹Y|Æ]ÕÓZ¯¦{¹{€»†¨¿Ä]†¨¿,Z¿Á€¯ |À‹Z]Äf‹Y{ZÌ¿YŠÌ],|ÀÅYÂyÖ» ÁÖf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ևZ]ÁÄ¿ZyÁY{»YµÁˆ» {Á|u{Á€»YÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“µÂ¸v»žËÂe{Á‚§YÖ·Z¼‹½Z‡Y€yÖ¿Z»{ |‹¹Zn¿Y½Zf‡YÖËZf‡ÁÁՀƋÄ¿ZyÁY{ Ä¿ZyÁY{¶]Z¬»{¦{ZnËY\^‡,¹{€»{ZˁÕZ“Z¬eÄ¿Z¨‡Zf»d¨³ÖfŒÆ] {Â^¿‚Ì¿žËÂeÕY€]Հ´Ë{ÃYÄf^·Yįd‡YÃ|‹ZÅ ÁÖf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ևZ]ÁÄ¿ZyÁY{»YµÁˆ» {,dˆz¿ĸu€»{µÂv»¾ËYžËÂed‹Y{ZƛYÖ·Z¼‹½Z‡Y€yÖ¿Z»{ ÁY‚ŽY‚Ì»Ä]Á|‹¹Zn¿YÖËZf‡Áʬ¿ÁՀƋÄ¿ZyÁY{ {Â]Äf§€³cևևºnuZ]µÂ¸v»{|Ÿ Ö¿Z»{ÁÖf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{½ÓÁˆ»¹ÔŸY…Z//‡Y€] {ºÅ®‡Z»|Ì·Âe,Öf‹Y|Æ]¹Ô«YÄ]¹{€»ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€],Ö·Z¼‹½Z‡Y€y |Ì·Âeĸu€»Ä]Ã|‹{ZÕZŁÂn»½MļÅ€³YÁ{‹Ö»¹Zn¿Y½Zf//‡Y¾ËY ½Z‡Y€y{ {‹Ö»ē€ŸYZ]{Á|Ì·Âe®‡Z»Y‚ÅZeÄ¿YÁ,|‡€] d‡Y€ËY{Ä¿ZyÁY{[Z]Ö·Z¼‹ Ö¿Ó—ÕZŦ¶Ì°ŒeZ],{ÂÀn]{YZ]ºÌœÀel¿€]žËÂe‚Ì¿ŠÌaÄf¨Å Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]Ö¿Z»‚¼Åd¸ŸÄ]į{Â]Ã|‹ÃY€¼Å½Z̓Z¬f»¹Zu{YÁ ,Z¿€ËYÕ‡Y֋Y‚³ZŒf¿YZ]¹Y|«Y¾ËYį{Â]Ã|‹¹{€»Ö¿Y€´¿\^‡Z” ] |‹¦«Âf» ¶Ì°ŒeZ]ZŁÁ¾ËY‚Ì¿ՁÁZŒ¯ÖËZ̼̋{¯žËÂeįd//‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ|‹ÃY€¼ÅµÂv»¾ËY֓Z¬f»½YÁZŒ¯¹Zu{YÁ¦ Ä^À‹ć Á€»YZeÖ·Z¼‹½Z‡Y€yÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Z»M…Z‡Y€] |¿YÄfyZ]½Zm½M€iY€]‚Ì¿¾eÁÃ|‹Ôf^»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]½Zf‡Y¾ËY{€¨¿ |À¿YÂeÖ¼¿½ÓÁˆ»d¨³¦{ZnËYYÄËÔ³Z]ºÅ½Y|¿Á€Æ‹Y€´Ë{Ö°Ë ¦|ÅZ‹Z]®Ë,ºÌfˆÅl¿€]¦|ÅZ‹Z]®Ë,|À‹Z]Äf‹Y{ՂËÄ»Z¿€] Ä¿ZyÁY{{Öf‹Y|Æ]ÕÓZ¯¦ºÅÓZuÁ{¯ÕY€]½YÁZŒ¯ ֌ÆmZ]Á€Ë{Y½Zf//‡Y{Z¿Á€¯Ä]Ôf]YZ»Md//‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁZ“ {ÂyÄf^·Yįd‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿¾ËYÁ|̇€¨¿{Á|uÄ]€¨¿Y,Ö¿ZƳZ¿ d‡YY~³€ÌiZe½M{ZÅž¼ne¾ËY Z¼fmYÁÃ|»ZÌ¿½Á€Ì]¹{€»|ÀÀ¯Ö»Ä̏Âe,d//‹Y|Æ]½ÓÁÂ//ˆ»{Á‚§YÕÁ Ã|‹µ|]¹{€»ž¼ne¶v»Ä]{ÂyZÅÄ¿ZyÁY{,ÁMdÆ]Ö»Y|«Y{Z»Y,|ÀÀ°¿ |¿Y ÕZÅÄ̏ÂeÄ]¹{€»į|¿Y{ÄËÔ³½ÓÁÂ//ˆ»d¨³Õ{ÂÀn]|¿Á€Æ//‹¾ËY dˀË|»YÓZ¯žËÂe|¿YÄfˆ¿YÂf¿½Z‹{ÂyÓZuZ»Y,|ÀfˆÅÄmÂeÖ]ÖËZ¿Á€¯ d‡Y¾ËYY€fÆ]{‹¦«Âf»€³Y,žËÂeÃÂv¿¾ËYZ]ZÅÓZ¯¾ËY.|ÀÀ¯ ¦{ZnËY\^‡{ZˁÕZ“Z¬e ÁÖf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ևZ]ÁÄ¿ZyÁY{»YµÁˆ» ÕZŵ¸v»,Z]¾Ì»Á{ÕY€]Á€»Yd¨³ÃZ]¾ËY{ºÅÖ·Z¼‹½Z‡Y€yÖ¿Z»{ į|‹žËÂe½Zf‡YÕZŽZf‡€Æ‹\zfÀ»ÕZÅÄ¿ZyÁY{{d‡{ֿ¨Ÿ|“ ֿ¨Ÿ|“µÂ¸v»d‹Y{ZƛYÖfŒÆ]Z“|̇ |‹ÃY€¼Å¦¶Ì°ŒeZ]Äf^·Y ¾ËY€¨‡Y½Zf‡€Æ‹{Z]¾ËYÄf^·Yįd‡Y½YÁ€Ì‹½Zf‡€Æ‹|Ì·Âed‡{Ã|ÀÀ¯ ֿ¨Ÿ|“µÂv»Y‚Å{Á|u,ĸu€»¾ËY{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹žËÂeºÅ Y€Ë|À‹Z^¿µÂv»¾ËY¾Ì»Ze½Y€´¿¹{€»{Á‚§Y,d‡YÃ|‹žËÂed‡{Ã|ÀÀ¯ d‡YÃ|‹€fŒÌ],½Zf‡Y{µÂv»¾ËY|Ì·Âe½Y‚Ì»,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՀ̴ÌaZ] ÕZÅ|ˀyY֋Z¿,¹{€»ZÌ¿{»Öf‹Y|Æ]¹Ô«Y{Â^¼¯Y֌z]d¨³ÖfŒÆ] Á|ÀÀ¯Ö»|ˀyÕ{ZŸÁÄ¿YÁZÌ¿YŠÌ]¹{€»YÖy€],d‡YZÌ¿YŠÌ] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾Ì»Á{ÕY€]Ä^À‹ćÁÖ·Z¼‹½Z‡Y€y{Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZŵ¸v»žËÂe {Â]{Y»¾ËY֓Z¬f»dÌ ¼mY€a½Zf‡YÕZÅÄ¿ZyÁY{ºÅZ]Z»Y|‹¹Zn¿Y,Z] ‚¯€»Ä¿ZyÁY{|Àq{,½Z̓Z¬f»½Z//Ì»Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZŵ¸v»žËÂe \^‡,¹Ô«Y¾ËYd§ZË{ÕY€]¦¶Ì°ŒeZ»Y|‹¹Zn¿YZŀƋ€ËZ‡Á½Zf‡Y |‹½Y|¿Á€Æ‹YÖy€]ÄËÔ³ÁÖ¿Y€´¿ Äf¨Åć{Öf‹Y|Æ]¹Ô«Y¾ËYÃ|‹Z^À¸eÕZÅ{Â^¼¯į|À˳Ö»½Z¿MYÖy€] ÕY€]į|À˳Ö»ºÅ½ÓÁˆ»ÁÃ|¿ZŒ¯¦Ä]Y½Z¿MYZ]Š˜ŸÁ€ÌyY ÁÁ¾Ë|ÀqÁ|ÀqÕZÅ{Â^¼¯ÁdˆÌ¿ÄfyZ‡½Z¿MYÕZ¯Zƨ¾f//ˆ°‹ ÁZƨ¾ËYÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏Âeļź£€Ì¸ŸÁÃ|‹{ZˁZ“Z¬eZeÃ|‹\^‡ {€Ì´]¶°‹ZÅÄÀv µÂ¸v»įd‡Y¾ËY€]Ä£|£{ļÅ€“Zu–ËY€‹{į|¿ÁZ]¾ËY€]½ÓÁˆ» ÁYZ]{cӐv»¾ËY{Â^¼¯Z»Y,|‡€]¹{€»d‡{Ä],Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZÅ |ÀqžËÂe‚¯Y€»€³YÖfuįÃ|‹{Zˁ|¬¿M½Md§ZË{ÕY€]Z“Z¬eÖˇY {Â]ºÌÅYÂy¦{ZnËY|ÅZ‹ºÅZ],{‹€]Y€] |ˀyµZÌyÖ],¹|Ë{įY¦¾»d¨³ÃZ]¾ËY{Õ{ÂÀn]|¿Á€Æ‹®Ë Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“µÂv»|ËZ‹į|¿YÃ{ÁM¹ÂnŹ{€»,¹|‹ֿ¨Ÿ|“µÂ¸v» ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹¶v»|¿YÂeÖ»{ÂyZnÀËYZ»Y,|À¿Z¼]½Z»Y{Z¿Á€¯YÁ|¿€z] |‹Z] ՂÌqÕY€]Z]€Å|ËZ]Z»¹{€»įd‡Y\n eÕZmd‹Y{ZƛYªËÓÀŁ .{‹Ö¼¿Y|ÌaՀ´Ë{ÃYZ «YÁ,|ÀŒ°]¦ {Y{†^uµZ‡®ËZeÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏ÂeÄ]ÖÆmÂeÖ] {‹Ö»ÖÆfÀ»|‹Ä]|‹Z]Ö³|¿d̨̯½Â³Z¿Â³ ž¿Z»Ä°¸]d‡YÄ^¿ZmļÅÄ ‡ÂeÕY€]Ö ¿Z»ZÆÀeÄ¿֟Z¼fmYZÅ\̇MŠËY‚§Y{Y{Ä»Y{YÕÁ \̇MÁº·Z‡Z¿–Ìv»ÁÄ »Zm€³Y½Z‡ZÀ‹Ä »ZmÃZ³|Ë{YÁ|‹|ÅYÂyµ{Z f»Ä »Zm{ZnËY |¿Â‹Ö»Zf§€³¾Ë€§M\̇MĬ¸u¾ËY{{Y€§YļÅ|‹Z]Y Ä »Zmį|‡Ö»d̬§Â»Ä]Ö¿Z»ÖuԏYÁÄ¿Y€Ì´ŒÌa֟Z¼fmYÕZÅÄ»Z¿€]{Á‚§Yµ|Ë« ÖÅZ³MŠËY‚§YÁÄ »Zm®Ë²Àŀ§ÕZ¬eYY~·|À¯Y|ÌaÕZ³Z//‡–ËY€//‹½MZ]–Ìv»Á {Y{Ö¿YÁY€§€ÌiPeZÅ\̇MŠÅZ¯{֟Z¼fmY ©Â¬uÄ]d^ˆ¿Öf//ˆËZ]Ä »Zm{{Y€§YÁ¹{€»{ZuMÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÖËZ”«¹Z¬»¾ËY Ä »ZmY€]{‚Ì¿Y̷֨Z°e{Ây©Â¬uZÀ¯{½Y|¿Á€Æ‹d¨³|À‹Z]Äf‹Y{Ô—Y{Ây ŠÅZ¯Ä]½YÂeÖ»{‹dËZŸ€³Yįd‡YÃ|»MÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uŒÀ»{į|¿Y{Ä »Zm |‹YÁ|Ì»YÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uš¨uLZ¬eYÁ֟Z¼fmYÕZÅ\̇M ®eÁ¹{€»ºÅŒ¯€“ZuµZuÕZ”§ÁÖ¿ÂÀ¯dÌ «Â»{{€¯tˀeÖËZ”«¹Z¬»¾ËY ¹Z¼fÅYÄ »Zm{{Y€§Yd»Ô‡Á½Y€´Ë{©Â¬uš¨u€]d^ˆ¿ºËY{Ĩ̛ÁÄ »Zm{Y€§Y®e ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÄËÁ ½Y€´Ë{©Â¬u’¬¿|ÅZ‹Č̼ÅZ»{Y€§YÖy€]dËZŸ¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ä¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{YÕÁ Á¹{€»ļÅ{ÁÖ»Zœf¿Yd‡YÃ|‹€Ì³Y€§‚Ì¿Z¿Á€¯…Á€ËÁįÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ºËYÃ{Â] |ÀÀ¯cZŸY€»ÁÕZ°¼Å¥ZÀYÁZÅğ¼n» ¹Zœ¿{d‡Y½Z»{Y€fÆ]Հ̴ŒÌaįÃ{Â]¾ËYČ̼ŽZ»{{Z¯Z ‹{€¯½ZÌ]µ|Ë« º¯Á¾Ë€fÆ]Հ̴ŒÌa|¿|¬f »ļźÅևZÀŒ¿YÁÁևZÀ‹Ä »Zm-֫¬u¦¸fz»ÕZÅ d‡Y\̇MŠÅZ¯ÃY¾Ë€e€i»Á¾Ë€eÄÀ˂Šd·Y|Ÿ{{Á‚§Y-d‡YÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y€]¶Yּ̻€ed·Y|Ÿ{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ’¬¿Y½Â¿Z«Á|ÀÀ¯‘€ e½Y€´Ë{©Â¬uÄ]Á|ÀÀ°¿dËZŸįÕ{Y€§YÕY€]ºÅ‚Ì¿Հ¨Ì¯ d‡YÄf§€³€œ¿{YÖËZÅcYZn»Y~³½Â¿Z«-|ÀÀ¯ †^ucYZn»µZ‡®ËZeֻԇYcYZn»½Â¿Z«Ã{Z»ª^—{Y{Y|ŒÅÖËZ”«¹Z¬»¾ËY Áº¸ŸZ]Õ{€§€³YÖÀ Ëd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ֻ¼Ÿd//‹Y|Æ]½Z³|ÀÀ¯|Ë|ÆeÕY€] cYZn»¾ËYµÂ¼Œ»|¿YÂeÖ»{‹¶«Z¿Á|À¯{{€eÄ »Zmt˜‡{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÖÅZ³M Ã|Ɵ€]Yֻ¼Ÿd‹Y|Æ]Ä̸Ÿ|Ë|ÆeŽÌzŒeY~³½Â¿Z«Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]µ|Ë« |‹Z] d‹Y|Æ]{Z¯‚Ì¿€“ZuµZu{{€¯¹ÔŸYd‡YÄf‹Y~³Öf‹Y|Æ]‚¯Y€»Ád‹Y|Æ]cYÁ |Ë|Æeֻ¼Ÿž»Zn»{½Y|¿Á€Æ‹”u|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY€¼fˆ»cÄ]Œ¯½Z»{Á |ÀÀ¯dËZŸÁd«{¹{€»|ËZ]Ád‡Yd‹Y|Æ]Ä̸Ÿ ’¬¿Y½Â¿Z«Á|ÀÀ¯‘€ e½Y€´Ë{©Â¬uÄ]Á|ÀÀ°¿dËZŸįÕ{Y€§YÕY€]ºÅ‚Ì¿Հ¨Ì¯ d‡YÄf§€³€œ¿{YÖËZÅcYZn»Y~³½Â¿Z«-|ÀÀ¯ †^ucYZn»µZ‡®ËZeֻԇYcYZn»½Â¿Z«Ã{Z»ª^—{Y{Y|ŒÅÖËZ”«¹Z¬»¾ËY Áº¸ŸZ]Õ{€§€³YÖÀ Ëd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ֻ¼Ÿd//‹Y|Æ]½Z³|ÀÀ¯|Ë|ÆeÕY€] cYZn»¾ËYµÂ¼Œ»|¿YÂeÖ»{‹¶«Z¿Á|À¯{{€eÄ »Zmt˜‡{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÖÅZ³M |‹Z] cYÁÃ|Ɵ€]Yֻ¼Ÿd‹Y|Æ]Ä̸Ÿ|Ë|ÆeŽÌzŒeY~³½Â¿Z«Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]µ|Ë« ½Z»{Ád‹Y|Æ]{Z¯‚Ì¿€“ZuµZu{{€¯¹ÔŸYd‡YÄf‹Y~³Öf‹Y|Æ]‚¯Y€»Ád‹Y|Æ] Ä̸Ÿ|Ë|Æeֻ¼Ÿž»Zn»{½Y|¿Á€Æ‹”u|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY€¼fˆ»cÄ]Â//Œ¯ |ÀÀ¯dËZŸÁd«{¹{€»|ËZ]Ád‡Yd‹Y|Æ] ½Zmš¨u€][Ây…€eևZÀŒ¿YÁ€œÀ»Yd¨³-dˆÌ¿|]Č̼Å…€eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Č̼Å…€elËYÁZ]¥Ôy€]Á{Z‡Ö»Ã{Z»M€˜yZ]€]Y€]{YZ»Á|À¯Ö»®¼¯Z» dˆÌ¿¦ “Ä¿ZŒ¿ ÕZf‡€aÁÖ°‹‚a{Z¯ÁÖ¿Z»{‚¯Y€»ÁZÆ¿Zf‡Z¼Ì]ļÅįÖ¸ §–ËY€‹{{Y{Y|ŒÅÕÁ |ÀÀ¯d«{µZ‡½ZËZaÄ^À‹ZÆq{‚Ë‚Ÿ½Z¿YÂmÄËÁÄ]Á¹{€»-|ÀfˆÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{ |ÀÀ°¿ħZ“YÄ »ZmcÔ°Œ»€]YÖ¸°Œ» ֻ¼ŸŠ»YMÁŠËZ//‡M-ºœ¿{µÔyY\m»įÖeZ»Y|«Y½Â¿Z«ª^—{€¯¹ÔŸYµ|Ë« ZeÃZ»ć¶Ì^«YÖËZÅcYZn»ÁÃ|‹ÕZ´¿Y¹€mֻԇYcYZn»½Â¿Z«{{‹Ä »Zm d‹Y{|ÅYÂyÖa{Y©Ô‹Ä]€“ZeÁ†^uµZ‡®Ë ë¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌaÁ֟Z¼fmYd¿ÁZ »–‡Âe¹Zn‡Ä¿Z»Z//‡d¨³½ZËZa{ÕÁ \̇MÁºWY€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌa€»YY¹{€»ºÌœŸḑ€›YÃ{Z¨f‡YÕZf‡Y{ÁÄÌËZ”« ,ZÅs€—YÕ|À»ÀÆ]¾ÌÀr¼ÅÁ¦¸fz»Z^yYµZ‡Y{½Z¿M½{Y{d¯€‹Á֟Z¼fmYÕZÅ Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»½Y|¿Á€Æ‹Ád‡YÃ|‹ՁY|¿YÃY½Z¿MÄ¿Z¼·ZŸcY{ZÆÀŒÌaÁcY€œ¿ |ÀËZ¼¿¹Z¿d^iÄ]¹Y|«Y http://sajam.adliran.ir®Ì¿Á€f°·YÃZ³{ ½Zf‡YՀfˆ³{Y{֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§»YÁ¹€mÂ«ÁYՀ̴//ŒÌad¿ÁZ »d‡€a€‡ |Ë|ÆeÕY€]†^ucYZn»µZ‡®ËZeֻԇYcYZn»½Â¿Z«Ã{Z»ª^—d¨³½Z»€¯ ÖÀ Ëd‹Y{ZƛYµ|Ë«Õ|Æ»|̇ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ֻ¼Ÿd‹Y|Æ]½Z³|ÀÀ¯ |¿YÂeÖ»{‹¶«Z¿Á|À¯{{€eÄ »Zmt˜‡{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÖÅZ³MÁº¸ŸZ]Õ{€§€³Y |‹Z]cYZn»¾ËYµÂ¼Œ» {Z ]Y{Â^Æ]Z]½Z»‚¼Å€³YÄ »Zm€Å{½YÂf»ÁY|ËZaÄ ‡Âed¨³Ä»Y{Y{ÖËZ”«¹Z¬»¾ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Z»€¯½Zf‡YՀfˆ³{Y{֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§»YÁ¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌad¿ÁZ »d‡€a€‡ ½Z³|ÀÀ¯|Ë|ÆeÕY€]†^ucYZn»µZ‡®ËZeֻԇYcYZn»½Â¿Z«Ã{Z»ª^—d¨³ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ֻ¼Ÿd‹Y|Æ] {Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÖÅZ³MÁº¸ŸZ]Õ{€§€³Yd‹Y{ZƛYµ|Ë«Õ|Æ»|̇,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |‹Z]cYZn»¾ËYµÂ¼Œ»|¿YÂeÖ»{‹¶«Z¿Á|À¯{{€eÄ »Zmt˜‡ {Z ]Y{Â^Æ]Z]½Z»‚¼Å€³YÄ »Zm€Å{½YÂf»ÁY|ËZaÄ ‡Âed‹Y{ZƛYÖËZ”«¹Z¬»¾ËY {‹Ö»ÖÆfÀ»|‹Ä]|‹Z]Ö³|¿d̨̯½Â³Z¿Â³ ž¿Z»Ä°¸]d‡YÄ^¿ZmļÅÄ ‡ÂeÕY€]Ö ¿Z»ZÆÀeÄ¿֟Z¼fmYZÅ\̇MŠËY‚§Y{Y{Ä»Y{YÕÁ \̇MÁº·Z‡Z¿–Ìv»ÁÄ »Zm€³Y½Z‡ZÀ‹Ä »ZmÃZ³|Ë{YÁ|‹|ÅYÂyµ{Z f»Ä »Zm{ZnËY |¿Â‹Ö»Zf§€³¾Ë€§M\̇MĬ¸u¾ËY{{Y€§YļÅ|‹Z]Y Ä »Zmį|‡Ö»d̬§Â»Ä]Ö¿Z»ÖuԏYÁÄ¿Y€Ì´ŒÌa֟Z¼fmYÕZÅÄ»Z¿€]{Á‚§Yµ|Ë« ÖÅZ³MŠËY‚§YÁÄ »Zm®Ë²Àŀ§LZ¬eYY~·|À¯Y|ÌaÕZ³Z//‡–ËY€//‹½MZ]–Ìv»Á {Y{Ö¿YÁY€§€ÌiPeZÅ\̇MŠÅZ¯{֟Z¼fmY Ô—Y{Ây©Â¬uÄ]d^ˆ¿|ËZ]Ä »Zm{{Y€§YÁ¹{€»{ZuMÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÖËZ”«¹Z¬»¾ËY |¿Y{Ä »ZmÄ »ZmY€]{‚Ì¿Y̷֨Z°e{Ây©Â¬uZÀ¯{½Y|¿Á€Æ‹d¨³|À‹Z]Äf‹Y{ ÕZÅ\̇MŠÅZ¯Ä]½YÂeÖ»{‹dËZŸ€³Yįd‡YÃ|»MÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uŒÀ»{į |‹YÁ|Ì»YÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uš¨uZ¬eYÁ֟Z¼fmY ®eÁ¹{€»ºÅŒ¯€“ZuµZuÕZ”§ÁÖ¿ÂÀ¯dÌ «Â»{{€¯tˀeÖËZ”«¹Z¬»¾ËY ¹Z¼fÅYÄ »Zm{{Y€§Yd»Ô‡Á½Y€´Ë{©Â¬uš¨u€]d^ˆ¿ºËY{Ĩ̛ÁÄ »Zm{Y€§Y®e ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÄËÁ ºËYÃ{Â]½Y€´Ë{©Â¬u’¬¿|ÅZ‹Č̼ÅZ»{Y€§YÖy€]dËZŸ¹|Ÿ¶Ì·{Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ ğ¼n»Á¹{€»ļÅ{ÁÖ»Zœf¿Yd‡YÃ|‹€Ì³Y€§‚Ì¿Z¿Á€¯…Á€ËÁįÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ |ÀÀ¯cZŸY€»ÁÕZ°¼Å¥ZÀYÁZÅ ¹Zœ¿{d‡Y½Z»{Y€fÆ]Հ̴ŒÌaįÃ{Â]¾ËYČ̼ŽZ»{{Z¯Z ‹{€¯½ZÌ]µ|Ë« º¯Á¾Ë€fÆ]Հ̴ŒÌa|¿|¬f »ļźÅևZÀŒ¿YÁÁևZÀ‹Ä »Zm-֫¬u¦¸fz»ÕZÅ d‡Y\̇MŠÅZ¯ÃY¾Ë€e€i»Á¾Ë€eÄÀ˂Šd·Y|Ÿ{{Á‚§Y-d‡YÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y€]¶Yּ̻€ed·Y|Ÿ{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZÆËY{€Æ‹ÕZ̼ŽZ»Z‡¶»ZŸ€Ë|»Z]´f¨³ Ö]€£½ZnËZ]}M ¹{€»d»Ô‡Ã{Y{Y€«|Ë|Æe{»YŒ¯ÕZÆ¿Zf‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋į…ZˆuÄŀ]¾ËY{ |¿Y{Y€«dË·Y{ ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {Y{Y€«Ö]€£½ZnËZ]}M½Zf‡YÕZÆËY{€Æ‹ÕZ̼ŽZ»Z‡ÕZ¯ÕZÅÄ»Z¿€] …Z^· ZÅÃ|ÀË‹ Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“{Y»¾Ì»ZeÕY€]d¨³Ö]€£½ZnÌ]Y}MÕZÆËY{€Æ‹ÕZ̼Š|̯Ze½ZÌ°‹‚a¾Ìˆu d‡YÃ|Ë{€³¹Zn¿Y¹Ó‰Z¨‡d^i®‡Z»ÁŠ°f‡{Ö¿Zf‡Z¼Ì]Â̷€f‡Y ZÆËY{€Æ‹ÕZ̼ŽZ»Z‡ÕZ¯ÕZÅÄ»Z¿€]dË·Y{…ZˆuÄŀ]¾ËY{¹{€»d»Ô‡hv]{€¯ |‹ÁM{Z˽Zf‡YÕZÆËY{€Æ‹YÖ¿Z^ÌfŒa{½Z»Z//‡¾ËYÕZÅdÌ·Z §Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {Y{Y€« {€yÕZÅÄËZ»€‡ÁcZ¿Z°»YžÌ¼ne\·Z«{½Zf‡YÕZÆËY{€Æ‹YÖ¿Z^ÌfŒad·Z‡ÕZ̼ŽZ»Z‡ ½ZŒ¿•Zy½ZÌ°//‹‚a {Y{Ã|Æ ]YZÆËY{€Æ//‹YdËZ¼u{Y|ËZaÕZÅ|»M{{ZnËYÁ½Ô¯Á ÁÕ|Ì·ÂeÖeZ»|y Ö¿Y€¼Ÿ Ö¿Z³Z]ÕZÅÄÀÌ»{½Z»Z‡¾ËYdÌ·Z §¾Ë€fŒÌ]€“ZuµZu{{€¯ ºË€vehv]{Ö]€£½ZnËZ]}MÕZÆËY{€Æ‹ÕZ̼ŽZ»Z‡{€°ËÁÃ|¼ŸÕÁ |‹Z]Ö»²À̸fÅ dÆmÄ¿Zfz^‹Ây{€¯ħZ“YÁdˆ¿Y{ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯YZ]{{Âm»ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YYZÅ ÕÁ€“¹Y·cY{YÁdÆmÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯{½McZ¬f//Œ»ÁÖf¨¿Áּ̋Á€fa{Y»Á| d‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ö]ÂyÕZŹZ³ |Ì·Âe–yYd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] ÀÆ]½ÁZ »½ZÌWÓÂe{Y{€Æ»…|ÀÆ»,½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ{‚ːÀ»…|ÀÆ» |À¸]ï€Ë|»¾Ë|eº›Z¯…|ÀÆ»,|Ì·Âe»Y€Ë|»ÂaÖ¼‡Z«Z“Ö¸Ÿ…|ÀÆ»,ÕY{€] |Àf§ZË”uÁÃZ¼‹ÕZÅ|À¸]ï{d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Հ̻YZ“Ö¸ŸÁ |¿{€¯´f¨³ÁY|Ë{ZÅŠz]¾ËY½Y€´‹ÔeZ]Á ,Ö¿ÂÀ¯dz‡–ËY€‹{įd¯€‹½Y€´//‹Ôed¼ÅY|Ë{Z]¾ËY{Ã{YÕ{‚Ë…|ÀÆ» Öf‹Y|Æ]cY‚ÌÆne¾Ì»ZeÁ½ZÀ¯Z¯d»Ô‡š¨u€]Á{¼¿Ö¿Y{|«|¿YÃ{€¯š¨uY|Ì·Âe {€¯|̯ZeZÆ¿MZÌ¿{» ,d‡YÄmY»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Z]Œ¯į֘ËY€‹{d¯€‹½Y€´‹Ôed‡Y€¯}½ZËZ‹ ¶]Z« |¿YÃ{€¯š¨u[¸˜»–ËY€‹{Yd¯€‹|Ì·Âe,{ÂyÕÓYÁd¼ÅÁµZ §”uZ] Ä]d^ˆ¿,½ZÀ¯Z¯Ä¿YÁՀ´·Z]€£¾¼“,Äf§€³cÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z]įd‡Y€¯} €»Y¾Ì¼Å{į{‹Ö»¹Y|«YÄ¿YÁcÄ]d¯€‹¦¸fz»•Z¬¿ÖËY{|À³Áֿ¨Ÿ|“ |¿Y{µZ §Õ”u|Ì·Âe–y½ZÀ¯Z¯‚Ì¿ …Á€ËÁZ¿Á€¯Â̋YÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆqĬ˜À»{ Z¿Á€¯Â̋Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«YY\ˆ¿ÕÓZ//‡€¨ mÕZÌfz]ÁµZv»ZÆqĬ˜À»€Ë|» Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y{€^yd¯€‹¾ËY{…Á€ËÁ …Á€ËÁZ¿Á€¯Â̋Z^yY¾Ì·ÁYZ]½Z»‚¼Å{€¯ZƛYĬ˜À»€Ë|»,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆqĬ˜À» cZ»Y|«YdÆmÕÁ€“{Y»–^e€»ÕZÅ|uYÁ½ÓÂXˆ»”uZ]Ĉ¸mÕY‚³€]Z],Œ¯{ ,¥€»Z]®ËŠ°f‡{,®‡Z»¶»Z‹Öf‹Y|Æ]ÕZÅlÌ°aÁ|‹²ÀÅZ¼ÅÄ¿Y€Ì´ŒÌaÁÕ§ Ás˜‡¶¯ |‹ÄÌÆeĬ˜À»½ZÀ¯Z¯Ö»Z¼eÕY€]d‡{Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“Հb‡YÁ¶°·Y Ö»Z¼eÄ]®‡Z»ÄÌ·ÁYÕZŁÁ½Z¼Å{Á|Ë{€³ֿ¨Ÿ|“ÖuY¿ÁĬ˜À»¦¸fz»¾¯Z»Y d‡Y€uÕ{ÁÁÕ{Z^»{d‡{Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“Հb‡YZ]Á|‹Ã{Y{½ZÀ¯Z¯Á½ZŸÂm[Z]Y {‹Ö»ֿ¨Ÿ|“d¯€‹Ä]{ÁÁ¹Z´ÀŽZÀ¯Z¯Á½ZŸÂm[Z]Yd‡{{Zf‡Ád¨¿Z^¿Y ½{€¯ֿ¨Ÿ|“ÁÖËY{|À³dÆmdyÂ//‡ē€ŸÕZn»Ä]d¨³\//ˆ¿ÕÓZ//‡ ZÅ°‡,ÃZ´ËZmėÂv»,ZÅÄ^¼¸e,ZŵZ¿¶j»…Á€ËÁµZ¬f¿Y¶]Z«s˜//‡¶¯ÁėÂv» ¦À½Z³|ÀËZ¼¿Ä//]µZ¬f¿YZ]Á{ZÖËZÅÄ̟ԗY,½Zˀf//Œ»Ä]Ö¿Z//‡€fy‡ÃÂv¿Á Ä¿Y€Ì´ŒÌa{Y»,Ã|//‹¹Zn¿YՁÁ¿cZœ¿s€—ÕY€mY֗¾ÌÀr¼ÅÁ½YY|ÅZ´ËZm |Ë{€³|Ì̯Ze|m—Ä]ZÅÃZ´ËZm½ZË|f»Ä]Ĭ˜À»½Z//‡ZÀ‹Z¯Á½ÓÂX//ˆ»–//‡Âe ÃZ´f‡{Y½ZÀ¯Z¯kÁ€yÁ{ÁÁÕY€]{Á‚§YcZ»Y|«Y€ËZ‡s€‹Ây{µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ÕY€]Á¥~uÕ{Zf‡½ZÀ¯Z¯ÕY€]Y~£Á€‡ |‹¤·ÖfŒ´¿Yd^iÁÃ{Z¨f‡YÕZ´¿ÀÆq ž¼ne¹|ŸÄ]Ä̏ÂeZ]¥€»Z]®Ë¥Á€›{Y~£Á€//‡ÖeZ̸¼ŸÕZÅŠz]½ZÀ¯Z¯ Ö¿Z‡Ô—YÕZÅÂW|ËÁÁÃ{€Œ§s·Á‹Á€],d¯Y€e,€À] {‹Ö»¹Zn¿Yd¯€‹½YÂf‡{ ÁÄf§€³Y€«½YZ°¼ÅZÌfyY{¦¸fz»©€—Y…Á€ËÁZ¿Á€¯Â̋YՀ̴ŒÌaÖ´¿Â´q ¶À‡€aÄ]Ö¸yY{Ä°^‹ªË€—Y…Á€ËÁ¾ËYYՀ̴ŒÌaÖ´¿Â´qÕZŹZÌa€¼fˆ»—Ä] ÖÅY³ÄËYYZ]Z¯Ä]dŒ³Z]¹Z´ÀÅÁŽÌy€eÖ·Z¼fuYºËԟZ]{Y€§Y {‹Ö»Ö¿Z‡Ô—Y cZ»Y|«Y‚Ì¿ÖeZ̸¼ŸÕZÅÃÁ€aÂy{Á|ÀËZ¼¿Ö»d mY€»{ÂyZ¯¶v»Ä]d»Ô‡ d‡YÃ|‹¹Zn¿YZÆ¿Z¼fyZ‡Á¾³Z»YÁd¯€‹–Ìv»{…Á€ËÁµZ¬f¿YYՀ̳¸mdÆm¹Ó €ÅÁdŸZ¼mZ¼¿ÕY‚³€],Zź‡Y€»{”u,ZÅÖËZ¼Å{€³¶¯\ˆ¿ÕÓZ‡Äf¨³Ä] d‡YÃ|‹¤·d¯€‹{Õ¿ZiÔ—YZe‚Ì¿{ÁÖ»…Á€ËÁµZ¬f¿YµZ¼fuYįÖ ¼neĿ³ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{cZÌÆ·YÃ|°Œ¿Y{†ÌW d‡YÖ¿Ô¬ŸÁ֟€‹Õ“…|«½Zf‡MdÌ·Âe¹Y|«Y |¿Y~´]Z]Y¹€uÕZÅ{½ZÌ·Âf»€³Yd¨³|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{cZÌÆ·YÃ|°Œ¿Y{†ÌW {Â]|ÀÅYÂyY³‚]½Z»Z»YZÅÖ¯Z‹¾Ì·ÁY¾»Ã|̬ŸÄ],|ÀÅ{Y€«€˜y‘€ »{Y¹{€»Á d‡YÖ¸¬ŸºÅÁ֟€‹ºÅ¾»€œ¿Y…|«½Zf‡MdÌ·ÂecZ»Y|«YÁ ,½Y€v]–ËY€‹{ÖÀË{ÕZÅÁ»MÂy{ZÀˆËYZ]³Ád¨³{½Z̈ÌWZ“€»Ô£€f¯{ ½Zˆ¿Y,ºËYÄf§€³Y€§YZŽMįd‡YÖÀË{ÕZÅÁ»M…O{d‹Y|Æ]Ád§Zœ¿{€¯ZƛY |À¯Ö»dËZŸÖ³|¿¶uY€»¹Z¼e{Yd§Zœ¿ÁÖf‹Y|Æ]¶WZˆ»įd‡Yֈ¯¾»Â» ½Zmš¨u‚Ì¿֟€‹¶WZˆ»{Ád‡Y¾Ë{cZ^mYÁL‚mÄf^·Y½Zmš¨uÄ·Zˆ»{Á‚§YÕÁ Ö¼ˆmÁÖuÁcY€ÌiZeįÁÁ|À¿Z»Ö^mYÁ€»YY~·-d‡YÃ|‹s€˜»\mYÁÕYÄ·Z//ˆ» ÕY€]Ä°ÀËYZËÁ|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½M¾f§€´¿ÕY€]ÖËÔ¬ŸcÓZ¼fuY€³Y{Y{{Y€§Y€]Ö¿YÁY€§ Ä°¸]dˆÌ¿\mYÁZÆÀeÄ¿¾f§€³ÁÁįd‡Y¾ËYcZ‡|¬»ÃZq,|‹Z]Äf‹Y{€“½|] |ÀÀ¯dËZŸ½Zmš¨uÕY€]Y֟€‹cYÂf‡{į|¿Y{Ĩ̛Á,¾Ì¨¸°»¾ËY€]ZÀ]-d‡Y¹Y€u {‹­€e|ËZ],d‡Y¾Ë€§M€˜yÁ€”»\mYÁ¶¼Ÿ¾ËY{‹Ã{Y{µZ¼fuYįÖe{Á Œ¯€“ZuµZudÌ “Á{{€¯½YÂÀŸ|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{cZÌÆ·YÃ|°Œ¿Y{†ÌW ÃZ´ËZmÁd‡Y|«Z» {‹dËZŸ,d‡YÖ ˜«½MÃ|ÀŒ¯€ÌiZeįZ¿Á€¯hv]Ád‹Y|Æ]|ËZ] ¾¯Z»Y¾ËY|À˳Ö»įÕ{Y€§YYZ»Y-ºÌÀ¯Ö¼¿Z°¿YYZ“¹Z»Y¹€u|À¿Z»…|¬»¾¯Z»Y Ä]Z¨‹ÕY€]įÕ{Y€§Y{Zˁ{Y| e{ÂmÁZ]Ä·Z‡€ÅÄ°ÀËY½MÁ¹Y{µY‡®Ë|ÀfˆÅZ¨Œ·YY{ .|¿€Ì³Ö»Z¨‹€¨¿|Àq,|ÀÀ¯Ö»Ä mY€»¾¯Z»Y¾ËY |¿Â‹Ö»’̧ʇYÁ,cZmZu½|‹Ã{ÁM€]ÁZ¼Ì]ÕZ¨‹ÕY€]ļWY ʇYÁcZmZu½|‹Ã{ÁM€]Á½YZ¼Ì]ÕZ¨‹ÕY€]½Z»Z»YįºË|¬f »Z»{Y{Ä»Y{Y½Z̈ÌW į{‹Ö»Äf¨³ dˆÌ¿€Ì³Y€§ֿ¿Z«ÁÃ{Â]Ân »ÕÂv¿Ä]€»Y¾ËYZ»Y-|¿Â//‹Ö»’̧ Ö¬˜À»Äq¾ËY†a.|¿YÃ|Œ¿¹Â¼ˆ»€ÅZ]{ÂyZ“¹Z»Y€´»,{Y|¿€iY¹€u{…Á€ËÁ |ÀÀ¯Ö»ÕÁ€Ìa½MYÖy€]įd‡Y {¾ËY€]ZÀ],d‡Y\mYÁ½Zmš¨uZ»YÃ{Â]\vfˆ»ļWYÂ^«Á¹€ucZˁ{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö ˜«Y€˜yº·ZŸÕÔ¬Ÿį֘ËY€‹¾ÌÀq{į{Y|¿{ÂmÁÖ¬˜À»pÌÅÖÀË{ÕZÅÁ»M ºÌÀ¯Ö¬¸e\mYÁY\vfˆ»€»Y|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸY |«€»ZÀ¯Ä]¾f§̬֬ucZˁ{€¯tˀe|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{cZÌÆ·YÃ|°Œ¿Y{†ÌW ‚Ì¿{Y»¾ËY |ÀÌ^]¹Z»Y½M€”v»{Y{Ây½Zˆ¿Yįd‡Y¾ËY̬֬ucZˁ,dˆÌ¿€Æ˜» Äf¨³{Y»,Ö ˜«€“ž§{¶Ì·{Ä]į|À¯Ö»Z”f«Y¶¬ŸÁ{Y{{ÂmÁÖÀË{ÕZÅÁ»M{ Հ»Yį½Zmš¨uZe{‹Äf‹Y~³ZÀ¯d«Â»cÄ]\vfˆ»€»YÁ{‹dËZŸÃ|‹ |f§Y©Z¨eY,d‡Y\mYÁ d‡YÃ|‹…|¬»¾¯Z»Y{ְ˂̧”ud‡{Z¿€°¨eÄ]€nÀ»-tÌvdyZÀ‹¹|Ÿ {‹Ö»hŸZ]įd‡YļWYÁdÌ]¶ÅYÖ «YÁÁtÌvdyZÀ//‹¹|Ÿd¨³½Z̈ÌW {”uįÖe{,|//‡€]€œ¿Ä]\mYÁ€»Y®Ë…|¬»¾¯Z»Y{ְ˂̧”u ŠeZmZuÁ|À¯Y€«€]•Z^eYÁ{ÃYYÕ{€§{Y{½Z°»Y,d‡Y\vfˆ»Հ»Y…|¬»¾¯Z»Y |Å{Ö»wְ˂̧”uÄ]ZÌ¿½Á|]€»Y¾ËYį{‹Ã{ÁM€] Y€«€˜y‘€ »{Y¹{€»Á|¿Y~´]Z]Y¹€uÕZÅ{½ZÌ·Âf»€³Y¾ËY€]ZÀ]{€¯ħZ“YÕÁ …|«½Zf‡MdÌ·ÂecZ»Y|«Y-{Â]|ÀÅYÂyY³‚]½Z»Z»YZÅÖ¯Z‹¾Ì·ÁY¾»Ã|̬ŸÄ],|ÀÅ{ {|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{cZÌÆ·YÃ|°Œ¿Y{†ÌW d‡YÖ¸¬ŸºÅÁ֟€‹ºÅ¾»€œ¿Y YÂfv»Át˜‡®Ë{ļžÌÀ»Â»{€¯tˀŒe,Õ“€Æ˜»¹€uÄ]d»€u®fōy Y{Ây€]d§€ »ÁdÌ¿Ô¬ŸYÖ·Á|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YY®‡ZÀ»Á|ÀfˆÅ|]ZŸįÕ{Y€§Y,|ÀfˆÌ¿ dnu€]Y€]{{Y€§Y¾ËY,{Â]Äfˆ]À^¯½Z‹Ö¿ZŒÌa\‹Z¼¿c|‹YįkYÂy|À¿Z»-|ÀfˆÌ¿ įdˆÌ¿Ŀ´ÀËY†a-|¿|¿Z‡c{ZƋÄ]Y½ZŒËYÁ|¿{ZfˆËY¾ÌÀ»Â¼·Y€Ì»Y|¿ÁY|yªu€] |À¯Ö»¶¼ŸÖf‡{Ä],|Å{Ö»¹Zn¿YYµZ¼ŸYÁ|À¯Ö»c{Z^Ÿ†¯€Å ºÅcZËYÁ{-d‡YtÌvd§€ »¾»Â»®ËÄËZ»€‡¾Ë€f¼Æ»{€¯½ZŒ¿€—Zy½Z̈ÌW |ÀfˆÅÖËZ¼¸ŸÃ|Ÿ®Ë,|ÀÀ°//‹Ö»Y¾Ë{€¼¯Á|À¿Ö»Ä]€“¾Ë{Ä]ÃÁ€³Á{įºËY{ ÕÁ®‡ZÀ»Ä]–¬§į|ÀfˆÅÖ¿ÔÅZmÕ| ]ÃÁ€³Á|ÀÀ¯Ö¼¿dËZŸY{Á|uÁ|uį |ÀfˆÌ¿Y{Ây€]Ö§Z¯d§€ »YÁ|¿ÁMÖ» {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ZÆq …Z» \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {Y{€^yZÀ°»ÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—YdÌÀ»Y€]cZœ¿‚¯€»d‡€a€‡ ÄmY»Ö´ÀË|¬¿|‹Z]Zf Ì^—|ˀË~aÖ»YÖeY|Æ eՂ¯€» µZËZ]Y©Á|ÀՁY€ËZy}ÕZmµZ‡{Z» {Â//‹Ö» €“ZuµZu{Ád//‡YZ»ZÌfyY{½MÕZŁYÁºË|ˀy ž«Â»Ä]įd‡YÃ|‹{ZˁՂ¯€»®¿Z]ՁY€ËZy}Ž·Zy {‹Ö»{YM€ËZy}¾ËY {Zf¨Ì¿©Z¨eY¹Âe€]Y {į|¿{€¯Ö»¹ÔŸYÖy€]Äf//‹~³µZ//‡{{Á‚§YÕÁ ºË‹Ö»ÄmY»Ö´ÀË|¬¿|Ë|‹|‹Á¹Âe€]YZ]µZ‡ ļźÌf//ˆ¿YÂe½Z¯YļÅÁՂ¯€»®¿Z]ÕZʼnÔeZ]Z»Y ĸ¯Z‹Á|Œ¿Հ^yºÅ¹Âe€]YYÁºÌÀ¯dˀË|»Y‚Ìq {|‹¾Ì»Ze¹{€»À»ÁÕZŁZÌ¿,|‹š¨u{Zf«YÖ¸Y ÄmY»֘v«Z]½Y€ËY|¿{€¯Ö»€°§ZÅÖËZ°Ë€»MįÖ·Zu {֋Z¿­Â‹€—Zz]‚Ì¿¹ÂeYt˜‡¾ËYÖfuZ»Y{‹Ö» ºË{€¯ÖjÀyYÖ¨À»­Â‹cY€iYµZu€ÅÄ]Z»Y{Â]µZ‡ ®¿Z]Ád·Á{®¼¯Z]Ád‡YZ»ZÌfyY{YZ]dˀË|»Á {‹Ö»ºÅ€fÆ]–ËY€‹Ղ¯€» |ÀÀ¯®¼¯ļÅ|ËZ] Ä¿Z‡YįÕZœf¿Yd¨³Ä»Y{Y{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ÖfŒ¯®Ë{Z»ļÅį|¿€Ë~b]įd//‡Y¾ËYºËY{ZÅ ֘ËY€‹{ ºÌÀ¯®¼¯€´Ë|°ËÄ]|ËZ]Z»ļÅÁºÌfˆÅ Äfˆ]YÖ·Z»ÕZŵZ¿Z¯,d‡Y{Á|ˆ»½Y€ËYՁY€ËZy}į Ä]©Z¨eY¾ËYYdˆËZ]Ö»d‡Yd^j»Õ{Zf«Y|‹Á|¿Y ,¹Zœ¿įY€qºÌÀ°¿Ö§Z]Ö¨À»Ã|ÀËMÃZ]{Á{‹{ZËÖ]Ây Á|¿YÃ|̇Ö]ÂyÕZÅ{ÁZf‡{Ä]‰ÔeZ]Œ¯Á¹{€» ºËYÃ{Â]ª§Â» µZ‡¹ÂeÖÀÌ]ŠÌa µZ‡ÕY€]{€¯¹ÔŸY‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡ÖÀÌ]ŠÌaÃZ]{Öf¼Å {Á|uY¹Âe,{Â]Ã|Œ¿™Zv·½M{Z¿Á€¯Äf^·Yį ZeºÌ//‹Z]€œfÀ»|ËZ]ÓZuÁºË{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌa|{ |ËZ]Ád‹Y~³|ÅYÂyÕZm€]{ÂyYÖeY€iYÄqZ¿Á€¯ºÌÀÌ^] Ö´ÀË|¬¿€“ZuµZuÖ´ÀË|¬¿įd§€³€œ¿{ºÅY¾ËY ÁºÌÀ¯µ€fÀ¯Y½M¹ÂeZÀ¯{|ËZ]ÁdˆÌ¿ŠÌaµZ‡ €´Ë|°ËÄ]ÖfŒ¯®Ë¶yY{{ļÅįºÀ¯Ö»ŠÅYÂy ºÌÀ¯®¼¯ ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å ‰Á€§      ¶^«ÉZ¯Á |ˀy                   ‰Á€§ |ˀy      YÂ¿ ÁÂË cYZ»YºÅ{ ¾Ìq½YÂË †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë    Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å €Æ»†°Ÿ ÁZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÁÄËZ»€‡YZ]¾Ì^—Zz»Ã|ÀËY‚§|‹ d·ÂƇ{ÖËY‚ˆ]Š¬¿į½McZŸÔ—YÕÁZÀ§ÕZÅÄ¿Z»Z‡ ,d‡YÄf‹Y{ÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §Ä]cZ»|yÄWYYÕ|»MZ¯Á dÌÀ»YÁՀ^ËZ‡dÌÀ»Yķ¬»Ä]€fŒÌ]Äq€Å¹Z¼fÅYcÁ€“ Á…Â]½Z»Z‡,Zf‡Y¾ËY{ {Z//‡Ö»½ZËZ¼¿YcZŸÔ—Y cZœ¿‚¯€»{ZnËYZ]Zy—Ä]µZ‡YY{ZÆ]©YÁY t˜‡LZ¬eY¥|ÅZ]ZÀ°»ÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—YdÌÀ»Y€] YZ]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÕZÅdyZ‡€ËÁZÅÄ¿Z»Z‡{dÌÀ»Y cY|Ë|Æe€]Y€]{½YY~³ÄËZ»€‡ž§ZÀ»Yd›Z¨uÁÄËZ»€‡ cZŸÔ—YdÌÀ»YdÌ “ÁÖÅ|¿Z»Z//‡{ºÆ»Ö»Z³ÖfÌÀ»Y dÌÀ»Y€]cZœ¿‚¯€»d‡€a€‡ d‡YÄf‹Y{€]ÄËZ»€‡YZ] Հ^yÃZ´ËZaZ]³Ád¨³{ZÀ°»ÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—Y Õ|̸¯ÕZÅdË»Z»Öy€]tˀŒe¾¼“ZÀ‡ÄËZ»€‡YZ] dÌÀ»Y½Ô¯|À‡¾ËÁ|eÁÕY~³d//‡Żd¨³‚¯€»¾ËY ÁcZÌ£Ô]YªÌ«{ÕY€mY€]cZœ¿,ÄËZ»€//‡YZ]cZŸÔ—Y ,‰Â»M¾ÌÀr¼ÅÁZÅÄ¿Z»Z‡ÁZÅdyZ‡€Ë{dÌÀ»YcZ»Y‚·Y {Հ^ËZ‡dÌÀ»YÁÂu{Ö¿Z//‡ÖÅZ³MÁՁZ‡²Àŀ§ ՀnÀ‡|»Zu |ÀfˆÅ{Y»¾ËYĸ¼mYÄËZ»€‡YZ]t˜‡ dÌÀ»YÁÂu{ÖfˀË|»ÁÖÀ§cZ»Y‚·Y‚¯€»¾ËY{€¯ħZ“Y …Z‡Y€]ÁZÌ¿{ÁÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾Ë€yM€]ª^˜À»YՀ^ËZ‡ cZœ¿ÁՂ̼»,ևZ]Z]ÁÃ{€¯¾ËÁ|eÄËZ»€‡YZ]ZÌ¿ cZ»Y‚·Y¶ «Y|u,d‡YÄfˆ¿YÂe¯~»cZ»Y‚·YÕY€mY€]€¼fˆ» ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅdyZ‡€Ë¶¯{YՀ^ËZ‡dÌÀ»YևZ‡Y cÔ»Z »ÕZÅÄ¿Z»Z‡Z]–^e€»Ä¿Z»Z‡YŠÌ]€]¶¼fŒ»į ÕZÅÄ¿Z»Z‡Z]–^e€»Ä¿Z»Z‡YŠÌ]ÁZÅÕY‚³Z¯–y€] ,d‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÖ°Ì¿Á€f°·YµZ˜]YÁÁ| ÕÁZÀ§½ÓZ §®¼¯Z]¾ÌÀr¼Å‚¯€»¾ËY-|À¯ՁZ//‡Ã{ZÌa cZ»|yÄWYYLZ¬eY{Հi»Š¬¿ÄËZ»€//‡YZ]cZŸÔ—Y {€¯ÃZ‹YÄ»Y{Y{ÕÁ d//‡YÄf‹Y{½YY~³ÄËZ»€‡Ä]¾»Y ÕZÅÄ¿Z»Z‡Ä ‡ÂeÄ]ÃY¼ÅY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡ ÕZÅÕZ°¼ÅÁÄf‹Y{ÄmÂeÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ cZ»|y½Z³|ÀÅ{Ä ‡ÂeÁZÅ®e¾Ì§,ZÅ_ZeZf‡YZ]Y¹Ó ¾ËY{ºÆ»Äf°¿-d‡YÄf‹Y{YÄËZ»€‡YZ]Âv»ÕÁZÀ§ ½{€¯™Zv·ÁcZ»|y¾»YÄ ‡ÂeÄ]ÄËÁÄmÂe,ZÅÕZ°¼Å ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu {Y|¿ļˀmZ¿Á€¯Ä]»ÕZÅZ¯Á\ˆ¯cÔÌƈe•Zˆ«YÄÅZ»ćªË e …Â]½Z»Z‡ÖfÌÀ»YÄË|ÌËZeև€]|ÀËM€§ {‹Ö»¶ÌƈeZÅ_ZeZf‡YÕY€] d‡YՀ^ËZ‡dÌÀ»YcZ»Y‚·Y …Â]½Z»Z‡ÄË|ÌËZe|À»ZÌ¿,YZ]{Ä¿Z»Z‡{ZnËYÂn» d‡Y ZÀ°»ÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—YdÌÀ»Y€]cZœ¿‚¯€»d‡€a€‡ YZ]{Ä¿Z»Z‡{ZnËYÂn»d//‡YÂy{Ŀ³€Å{€¯|̯Ze YÕZ¯Á\ˆ¯ÁÖfÌÀ»YÕZÅÄË|ÌËZed§ZË{|À»ZÌ¿ÄËZ»€‡ Հ^ËZ‡dÌÀ»YÕZÅÄË|ÌËZe d‡YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ cZŸÔ—YdÌÀ»YcZ»Y‚·Y|À‡ÕZŵ€fÀ¯Ä̸¯dËZŸY†a Ä¿Z¨‡Zf»{€¯ÃZ‹YՀnÀ‡ |‹|ÅYÂyZ˜ŸYÄËZ»€//‡YZ] |Ë|mcZ»|yÕZÅ_ZeZf//‡YÁ½Z³|ÀÅ{Ä ‡ÂeYÖy€] ZÅÄ¿Z»Z‡Ä ‡ÂeÄ]¹Y|«YÖfÌÀ»YcZ»Y‚·YdËZŸÄ]ÄmÂe½Á|] į|‹Z]Äf‹Y{€œ¿{,|¿YÃ{€¯ÁÂu¾ËYÕZž//ŒÌ°Ì¸aYÁ ¶°Œ»Z]Ân»d//‡YÂy{½Z»{ÖËZÅğ¼n»¾ÌÀq Ö¿Ó—ZŽMÄ]Ân»LZ˜ŸY|ÀËY€§Á|//‹|ÀÅYÂyÄmY» ÖeZ̸¼ŸÄ]Ân»d‡YÂy{½Á|]‚Ì¿Öy€]Äf^·Y-{‹Ö» ÖËZ‡ZÀ‹¦¸zf»½YÂÀŸÄ]į|¿{€¯¹Y|«Y{ÂycZ»|y½{€¯ Ã|‹¹Zn¿YÂy¾ËY{֫¬u֔f¬»cZ»Y|«YÁÃ|‹ {cZŸÔ—YdÌÀ»YcZ»Y‚·YdËZŸį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y tˀe,d‡YcZ»|y½Z³|ÀÅ{ÄWYY{Âyž¨¿Ä]µÁYĸÅÁ ÄWYY½YY~³ÄËZ»€‡Á½Y€]Z¯Ä]Հe¾»YcZ»|yÄq€Å{€¯ ‚¯€»¾ËY |‹|ÅYÂyÃ{Á‚§Y½Y€]Z¯Á½ZˀfŒ»{Y| e€],{‹ ÁZÅ_ZeZf‡YÖfÌÀ»YÄË|ÌËZe~yY|ÀËY€§{¶ÌƈeœÀ»Ä] ½Z´ËYÃÁZŒ»cZ»|y,ÄËZ»€‡YZ]Ö°e¾Ì§ÕZÅd¯€‹ ÄWYYcZŸÔ—YdÌÀ»YcZ»Y‚·YՁZ‡Ã{ZÌaÃÂv¿Ây{ |À¯Ö» ZÀ°»ÕZÅdÌ·Z §€´Ë{ dÌÀ»Y€]cZœ¿‚¯€»ÕZÅdÌ·Z §€ËZ‡Ä]Ä»Y{Y{ՀnÀ‡ cZËZ°‹Ä]Ö³|̇{€¯ÃZ‹YZÀ°»ÄËZ»€‡YZ]cZŸÔ—Y ,ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅÄ¿Z»Z‡{Հ^ËZ‡dÌÀ»YZ]–^e€»cZ¨¸zeÁ ՁZ‡²Àŀ§Á‰Â»MÁSOCdÌÀ»YcZ̸¼Ÿ‚¯€»{ZnËY €i»cZ»Y|«Yĸ¼mYÄËZ»€‡YZ]¾Ì^—Zz»ZyÖfÌÀ»Y ¶Ì¸veÁŠËZaÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY d‡YÃ{Â]‚¯€»¾ËY€´Ë{ ĸ¼mYdÌÀ»YcZ̸¼Ÿ‚¯€»{²¿{Ô]ÖfÌÀ»YÕZÅ{Y|y d‡YÃ{Â]µZ‡{‚¯€»¾ËYÕ|̸¯cZ»Y|«Y ÄËZ»€‡YZ] ,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ½Y€^mYÂ“»¾ËYZe|¿€^]ÓZ]YYw€¿į|ÀÀ¯Ö»‰Ôe d‡Y¾ËY¹Á{{»{Y{Ä»Y{YZ^fŸYÁµÂaÕY‹†ÌË|ÀÀ¯ ¹Zn¿YcY{ZZŁ€»½|‹Äfˆ]ÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹¶Ì·{Ä]į {YÖeÔ°Œ»įd‡YÃ{€¯€Ì³ZŁ€»{ZÅÓZ¯Á{‹Ö¼¿ d‡YÃ{€¯{ZnËYcY{ZY¶ZuYdŒ³Z] …ZÀ°‡YŠz]{Ղ¯€»®¿Z]ՁY€ËZy}{€¯|̯ZeÕÁ YZ]{įÖËZÅՁZ]ÁZŽZ‡Â¿¾ËY{YÁZ»Yd‡YÃ{Z ·Y©Â§ Š»YM,lË|eÄ]įºÌÀ¯Ö»Ö ‡Á|‹ºÌÅYÂz¿{‹Ö»Y Ád‡Y€f¼Æ»ļŁY¾ËYįºÌÀ¯{ZnËYYYZ]{YcZ^iÁ ÖËY€mYYՁY|Ë|mÕZÅd‡Ż|Ë|mµZ‡Z£MZ]×YZŒ¿Y ºÌÀ¯{ZnËYYcZ^iºÌÀ¯Ö»Ö ‡ÁºÌÀ¯Ö» Z¼Ì¿Ä¿Z»Z//‡ªË€—YY¾Ì»ZeÄÀÌ»{Ä°ÀËY½ ZÌ]Z]Öf¼Å w€¿{Á‚§Y,ºË{€¯Y¾Ì»ZeµZ//‡µÁYYÓ{{Z̸̻ w€¿įdˆÌ¿Ö Ì^—ÁÃ{Â]֌ÅZ¯µZ‡ÕY|f]YYÖËZ¼Ì¿Y {|‹Z]֌ËY‚§Y…ZÀ°‡YYZ]{Á|‹Z]֌ÅZ¯Ä·YÂu{ {Y|ˀyÃ|¼ŸÁdˆÌ¿ÖËÓZ]{|Ÿ…ZÀ°‡YYZ]įÖ·Zu d‡YՂ¯€»®¿Z]‚Ì¿YZ]¾ËY įºÅ{Ö»½ZÀ̼—Y¾ËY€]ZÀ]{€¯|̯ZeՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË dveZ»Y|À¯Ö»d^«Y€»Á{Y{–¸ˆeYZ]€]Ղ¯€»®¿Z] {€¯|ÅYÂz¿{Ây€]Ö¿ZnÌÅcZ¿ZnÌÅ€ÌiZe cÔÌƈedyY{€aÃZ]{Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ µZ‡ÕY|f]YYcÔÌƈedyY{€a€œ¿Yd‹Y{ZƛY|Ì·ÂeÄ] cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÃZ»¾¼Æ]€yMZe º«½Y‚Ì»¾ËYYįd‡YÃ|‹dyY{€aÖ°¿Z]Ä°^‹–‡Âe Ã|‹Ã{Y{d ÀŠz]Ä]|{ÕÓZ]ÖÀ ËÖÆmÂe¶]Z« Ö]ÂycÔÌƈeÁºËYÃ{€¯Y€mYY¹Z³s€—¾ÌÀr¼Å d‡Y ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Á–//‡Âf»®q¯ÕZÅd¯€‹Ä] ª¿Á,d‡YÖf¨¿€Ì£Õ{Zf«Y|‹¾Ì¼Å½MÄnÌf¿įºË{Y{ ÄnÌf¿Á|À¯Ö¼¿Y|Ìaª¬veÖ·Z»¾Ì»Ze½Á|]Œ¯{|Ì·Âe ¾Ì»Pe|¿ÁÁÃ{€¯Y{ÂyZ¯Ö°¿Z]ºf//ˆÌ‡įºË€Ì³Ö» d‡Y[ÂyÖ·Z» ¥|ÅÁ¹Âeµ€fÀ¯Z»Ö¸Y¥|ŁZ]YZ]cZ̸¼Ÿ{ d‡YÖ°¿Z]{‡µ€fÀ¯–‡YÁ €œ¿YZÅ®¿Z]€³Y{€¯|̯ZeZ^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹†ÌË Y|Ìa¶°Œ»Z¿Á€¯g{YÂu¶Ì·{Ä]ÂyÄ]Z^fŸY¾Ì»Ze Ղ¯€»®¿Z],{Â]|ÅYÂyZÆ¿Md»|y{Ղ¯€»®¿Z]|ÀÀ¯ ZÆ¿MÄ]Á|À//‹Z^¿½Y€´¿ZÅ®¿Z]ÁÃ{Â]{Zf«Y®¼¯Y|f]YY Ã|Ë{\̇M½Z‹Z¯Á\//ˆ¯įÕ{Y€§YZeºÌÀ¯Ö»®¼¯ Y|À‹Z]Äf//‹Y{Š¬¿|Ì·Âeª¿Á{½Z¯Z¼¯|ÀÅYÂyÖ»Á ºÌÀ¯dËZ¼u ®¿Z]įÖËZÅZ¯¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë|‹ÁM{ZËÄ»Y{Y{ÕÁ YZ]cZ̸¼Ÿ,ºËYÄf§€³‚Ì¿Ö]ÂyÄnÌf¿Á{€¯Á€‹Ղ¯€» Á¹Âeµ€fÀ¯Z»Ö¸Y¥|ŁZ]YZ]cZ̸¼Ÿ{ d‡YZ] d‡YÖ°¿Z]{‡µ€fÀ¯–‡YÁ¥|Å YÖ°¿Z]{‡Ö´ÀË|¬¿ªË€—YįÖfÀ‡‰Á{Á‚§YÕÁ ‰ÁÁd‡YÄf§ZÀ¯lË|eÄ]ZÌ¿{{ÁÁ€»YºÌÀ¯µ€fÀ¯ ,{‹Ö»Äf§€³Z¯Ä]Ö¸Y‰Á½YÂÀŸÄ]Z]YZ]cZ̸¼Ÿ –ËY€‹½ÓYZ»YÃ|‹¹Zn¿Y©YÁY‰Á€§Á|ˀyĸu€»|Àq Y,ºËY|¿Y‚]Y¾ËYYÃ{Z¨f‡YÄ]ZÌ¿Ö¸Ìyįd//‡YÕ— ª¼ŸÂÀÅZ»©YÁYYZ]įd‡Y¾ËYZ»¶°Œ»€´Ë{Õ‡ ½Z»Z‡Á{Zf«YcYÁįd‡Y¾ËY½MÄ»ÓÁ{Y|¿Õ{Zˁ Á|ˀyÄ]ºÌ¿YÂf]Z»Ze|ÀÀ¯ē€ŸYՀf//ŒÌ]©YÁYÄ»Z¿€] įÖeZ»Y|«Y¾Ì¼ÅZ]Z»Y{Y{Ä»Y{YÖf¼Å ºËY{€b]½M‰Á€§ d]Zi ÕÁÖ°¿Z]¾Ì]{‡w€¿Ã|‹\m»Ã|‹¹Zn¿Y |{Ze¾Ì]YZ]{Ä¿Y‚y©YÁY€i»w€¿Á{Â//‹ Ö»ÂeÖeMcYZœf¿Yį|Å{Ö»{Zf«YÄ]Y¹ZÌa¾ËYį|‹Z] dˆÌ¿ÖËÓZ]cYZœf¿YŒ¯{ Áć©YÁY{‡w€¿{€¯tˀeՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ®¿Z]į|Å{Ö»½ZŒ¿Ád‡Y|{Á¾Ì]Ä·Z‡lÀa ®¿Z]¾ËY€]ZÀ] |À¯µ€fÀ¯Y¹Âe|¿YÂeÖ»Y‚]Y¾ËYZ]Ղ¯€» €ŒfÀ»YՀfŒÌ]©YÁYį|À¯Ö»ŠÅYÂyd·Á{YՂ¯€» µÂ«Z»Á|À¯¾Ì»Ze©YÁY‰Á€§ªË€—YYZÅÄÀ˂ÅÁ|À¯ {‡w€¿įºÌÀ¯µ€fÀ¯Z]YZ]cZ̸¼ŸªË€—YįºÌÅ{Ö» |À°¿Y|ÌaŠËY‚§Y ZÅ®¿Z]¹Z£{YdÌ “Á {ZÅ®¿Z]¹Z£{Yd¨³Ä»Y{Y{Ղ//¯€»®¿Z]¶¯†ÌË {®¿Z]®¿Z]YįÕ—Ä]{Y{Y€«Ö]Ây–ËY€//‹ Äf¨Å{ZŽMž»Zn»į{Â]Y€«Á{Y{Y€«Ö¿ZËZa¶//uY€» Z¿Á€¯Â̋µ€fÀ¯¶Ì·{Ä]į{‹Y‚³€]ÕZmµZ//‡€yM µZ‡{Á|Œ¿Y‚³€]ZÅ®¿Z]¾ËYž»Zn»,ֻԟY–]Y“Á {‹Ö»ÖËZÆ¿¹Z£{YZ¯ZÅ®¿Z]¾ËYž»Zn»ÕY‚³€]Z]Ã|ÀËM |À¯Ö»€Ì̤eZŽM¸]ZeÁ ՁY€ËZy}Ž·ZyŠËY‚§Y ®¿Z]Öf«Ád//‹Y{ZƛYÖ´ÀË|¬¿dÌ “ÁÃZ]{Öf¼Å {Á|ˆ»¦¸fz»ÕZÅŒ¯ÕZÅ®¿Z]{Z°Ë€»MÕZźˀve µZˆ»YÕY|f]YYՂ¯€»®¿Z]µZu¾ËYZ] d//‡YÃ|‹ d‡YÃ{€¯Y¾Ì»ZeŒ¯cY{YÁÕY€]Ó{{Z̸̻ ½Y€ËYZeÃ|‹hŸZ]Z°Ë€»MÕZźˀveZŒ§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ tˀe,|Å{Y€«Äu·€‡Y•ZÌfuY{ÂyՁYkZz»{ ¾Ì]©Á|ÀY¹YÁd§ZË{ÕY€]Ö//¬uZ»µZu¾ËYZ]{€¯ ÕY€]Z».ºÌÀ°¿Ã{Z¨f//‡Yªu¾ËYYY€qÁºËY{µÂaÖ¸¸¼·Y ÕZÅZ¯Á\ˆ¯įÖ¿Zˆ¯Ä]®¼¯ÕY€]ÁY{ÁcY‚ÌÆne ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y¹YÁ¾ËYYºÌ¿YÂeÖ»,d//‡YÃ|Ë{\̇MZÆ¿M µZƼf‡Y |¿YÃ|Ë{\̇M¦¸fz»ÕZŶfÅÁZŽYÂf//‡ {Y{ÄÀ˂źÅZÅ®¿Z]ÕY€]cÔÌƈe ,{Y|¿{ÂmÁY¾Ì»ZeÃZ]{Ö¸°//Œ»Ä°ÀËYÃZ]{Öf¼Å Ã{ZÆ¿ևZ‡YÕZÅÓZ¯Ó{{Z̸̻ µZˆ»YÕY|f]YYd¨³ ÖeZ ËZ‹į|Ë|Ë{Á€Ë{ÁŠÌaÄf¨Å ºËYÃ{€¯{YÁÁY{ÁZÅ |ÀÀ¯|ˀy¹{€»|‹hŸZ]į|‹s€˜»½Y€ÆeÄÀ̘¿€«ÃZ]{ {Â]€aZÅÃZ´‹Á€§į|Ë|Ë{ºÅZ]Ö·Á įd‡YµZ‡Á{d‹Y{ZƛYZ^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹†ÌË ®Ë{‚¿ºËYÄfˆ¿YÂeÖ·ÁºËY{Y€«Zźˀve¾Ë€e|Ë|‹dve ½Z³|ÀÀ¯{Z ºÌÀ¯¾//Ì»ZecY{YÁÕY€]Ó{{Z//̸̻ Ã{€¯ē€ŸYÓ{{Z̸̻ µZˆ»YÕY|f]YY‚Ì¿Öf¨¿€Ì£ Ä]įd‡YÖ¿Z»Áּˀve–ËY€‹{Ö]Ây{¯į|¿Y ºËY|¿և€f‡{Öf¨¿ÕZÅ|»M{ Ä¿Z»Z‡{ÃZ»|À¨‡Y{YÕYÄ^e€»Á{ªË‚eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ½Z³|ÀÀ¯{ZÁՂ¯€»®¿Z]ÃZ»|À¨‡Y{{€¯tˀe,Z¼Ì¿ {Ö¸°//Œ»Á|¿YÃ{€¯ē€ŸYÓ{{Z̸̻ Öf¨¿€Ì£ –‡ÂeŒ¯ՁYž]ZÀ»YÓ{{Z̸̻ZÅÃ{ ºËY|¿Y¾Ì»Ze d‡YÃ|‹{Á|ˆ»Z°Ë€»MºË€ve€—ZyÄ]ÖmZyÕZÅ®¿Z] ÕZÅÖ¿‚ËYZ]Á¦¸fz»ÕZŵZ¿Z¯YZeºËY{‰ÔeZ//»Á ºÌÀ¯{YMYZÆ¿M¦¸fz» d¨¿½Á|]Õ{Zf«Y|‹Õ|{ ½|‹d^j» ºœ »€^Åd¨³Ä»Z¿€]¾//ËYYՀ´Ë{Šz]{Ö//f¼Å {Á|¿{€¯ÕY~³¹Z¿|Ì·Âeª¿ÁµZ‡YµZ//‡[Ô¬¿Y µZˆ»YÕY|f]Y{Z»Öf¨¿€Ì£ÁÖf¨¿Õ{Zf«Y|‹įÖ·Zu d¨¿Z]Õ{Zf«Y|‹,µZˆ»Y¹Â//‡¶§{{Â]Ö¨À» |‹d^j»|{ d¨¿½Á|]Á|{ µZˆ»YÄÅZ»Â¼n»{Õ{Zf«Y|‹į{Y{t̓ÂeÕÁ Ã|‹d^j»|{ d¨¿½Á|]ÁÖ¨À»|{ d¨¿Z] ½ZËZaY| ]į{€¯½ZŒ¿€—ZyՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË d‡Y €œ¿ZƛYÕ{Zf«Y|‹€]Z¿Á€¯€ÌiZeÃZ]{½YÂeÖ»ÃZ»|À¨‡Y Z]Õ{Zf«Y|‹€ÌiZeįd‡Y½M½ÓÂXˆ»‰ÔeÖ·Á{€¯ |¿Z‡¾°¼»¶«Y|uÄ]Yd¨¿ ÕZÅŠz]{€°¸¼Ÿ{Y{Ä»Y{YZ^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹†ÌË {Y{½ZŒ¿cZ»|yÁ½| »Ád À,ՁÁZŒ¯|À¿Z»¦¸fz» ½Y€ËYÕ{Zf«Y|‹į|Àf¨³Ö»ÖmZyÕZÅÄ¿Z‡Är¿Mį {Y|¿dv,{Â]|ÅYÂy|{Ö¨À»d¨¿Z] ¹Z¼e€]Z¿Á€¯d¨³YYZ]€]Z¿Á€¯€ÌiZeÃZ]{¾ÌÀr¼ÅÕÁ Y| ]Z°Ë€»MՂ¯€»®¿Z]įºË|Ë{ d‡YÄf‹Y~³€ÌiZeZÌ¿{ Á{€¯ªË‚eYZ]Ä]Ó{{Z̸̻,d¨¿d¼Ì«•Â¬‡ ºÅZ]Ö·Á|¿Z//‡€¨{Á|uÄ]ÁŠÅZ¯YÀÆ]w€¿Z] dzËŠ»ZƇYZ] ½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY|//‹ÁM{ZËՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË {g{YÂu,ÖËZ°Ë€»M{ZbÆaֿ´¿€‡,¶Ì//‡½ÂqÖi{YÂu ÕZÅŠÀe,°»YMcZ//ˆÌ‡Zeg{YÂu,Ĭ˜À»ÕZÅŠ°f¨¿ ,Z¿Á€¯,Z¼ÌaYÂÅY³Z¿•Â¬‡,¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§YÄ]•Â]€» į|ÌÀÌ^]{ÂmÁ¾ËYZ]ÁÃ{Y{wd¨¿d¼Ì«|Ë|‹•Â¬//‡ {ÂmÁZ]Â“»¾ËY d‡YÃ{€¯Y|Ìa½Z‡Â¿|¬qYd¼Ì« {{Zf«Y¾ËYį|ÀÀ¯Ö»{ZnËY½ZÀ¼‹{įd‡YÖeZ ËZ//‹ {Y{¹Âe€]YÁd‡Y½|‹֋Ôf»µZu ½Z»ÂeÁY‚ŵZ‡ÕY|f]YYYd¼Ì«{Y{Ä»Y{YÕÁ ½Z]MYįÖËZŭ‹¶Ì·{Ä]Ád§€e¾ÌËZaÄ»Y{Y{į{Â] {YMYZ]Á€»Yº«½ÓYÁd‹Y{ÖËZÅŠÆm,{Zf§Y©Z¨eYÃZ» ÖÆmÂe¶]Z«º«įÄf‹Y{|‹|{µZ//‡ÕY|f]YY dˆÌ¿ Yw€¿|‹|{,ºËY{¹Âe|{įÖ¿Z» dˆÌ¿Õ{Zˁº«YZ]{ ,ºËY{¹Âe|{įÖ¿Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö//f¼Å Z»Y{Á‚§Y,dˆÌ¿Õ{Zˁº«YZ]{Yw€¿|//‹|{ Ö «YÁYw€¿Ã|//‹{ZnËYįÕÂmZ]¹|¬f »µZu¾ËYZ] †ÌË {Y|¿Ö¿YÂz¼ÅÕ{Zf«YÕZÅŽyZ//‹Z]ÁdˆÌ¿ Öy€]įd‡Y¾ËY½Md¸Ÿ{€¯tˀeՂ¯€»®¿Z]¶¯ |¿{Â]Ã{€¯YZ]{Yw€¿ŠËY‚§YÕY€]įÖËZÅÖÀÌ]ŠÌa ÖËY{€§ÕZÅd¼Ì«ÁÃ{€¯֋Á€§Ö·ZyÁ|Àf‹Y{µZ‡€yM{ †¿ÁYį|¿YÃ|‹ÄmY»Ö«Z¨eY®ËZ]ZÆÀËYÁ|¿{Â]Ã{€¯¾ÌÌ e ¾ËY€]ZÀ]|Ì//‡Ó{€ËÄ]Ó{YÃZ^°Ëԗ ÃŻÄ^À‹Á{Y†aÄ¿YÁd§Y¾Ë€fŒÌ] dˀf‡YµYÁx¸e•Â¬‡ ŽyZ‹įÖ·Zu{|¿|‹ÃY€¼ÅÕ|Ë|‹d§YZ]Á€»YÖeÔ»Z »cZŸZ‡{ÖËŻMÕZÅYZ] |¿{€¯Ä]€neYÕ|Ë|‹Z̈]d§YÄf‹~³\‹{Z°Ë€»MÖeMÕZÅ Ä]€“Ád‡YÃ|‹Ö¿Y€v]Z°Ë€»M{Z¿Á€¯…Á€ËÁdËY€‡ĸXˆ»įÖ·Zu{,ZÀ‡‰Y‚³Ä] ZÅYZ],d‡YÃ|‹‰Y‚³c|»Ö¿Ó—ÁªÌ¼ŸZ°Ë€»M{Zf«YÄ]…Á€ËÁ¾ËYÕ{Zf«YÕZÅ |¿|‹ÃY€¼Å,ZÅŽyZ‹|Ë|‹d§YZ] ,|¿|‹¶¼vf»YÕ|Ë|‹Z̈]d§YÄf‹~³\‹cÔ»Z »{įÖ·Zu{Z°Ë€»MÕZÅYZ] |Ë|‹d§YZ]Öa|¿Y…YŽyZ‹,dˀf‡YµYÁYZ]{ |¿{€¯Z£M•Â¬‡Z]YÁ€»YcÔ»Z » µZ‡{ÃŻÄ^À‹Á{Ä]d^ˆ¿YÄ¿YÁd§Y½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]Á|‹ÁÄ]ÁÕ|{ cZn¿ÕY€]‰ÔeµZu{Ղ¯€»ÕZÅ®¿Z],įd‡YÖ·Zu{¾ËY {€¯{Ây½MYÄf‹~³ c|‹YÖ¼¯,ÀÆ]w€¿¾f‹Y{Ä´¿¾ÌËZaZ]Ze|¿Y{‰ÔeÁ|Àf//ˆÅÕ{Zf«YÕZŽY€v] ÁÕ|{ŠÅZ¯Z]Öa|¿Y…YŽyZ‹‚Ì¿ZÌ·Y€f‡YYZ]{,\Ìe€e¾ËYÄ] |ÀÅZ°]½Y€v] ,¾Ì]¾ËY{ {€¯{Ây½MYÕ{ÔÌ»µZ‡Y†aYÄ¿YÁd§Y½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]Á|‹ÁÄ] Öb‡Z¯ŽyZ‹įÖ·Zu{d‹Y{Õ|{ŠÅZ¯‚Ì¿¾aYƒY€Ì£Ä]®Ì¨‡ZaŻMŽyZ‹ {€¯{Ây½MYYÕ|{ ‚Ì¿Ö]ÂÀmÀ¯ ªË eÕY€mYÕY€]ZÅ®¿Z]d¨³Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË Z]Ã|‹¹ÔŸYÁ¾ÌÌ eįÖËZÅZ¯Á\ˆ¯•Zˆ«YÄÅZ»Ä//‡ ÁļˀmµÂ¼Œ»ªË e¾ËYÄ°ÀËY¾¼“|ÀÀ¯ÖÅY€¼Å¹{€» {‹Ö¼¿{‚»Z¯ {,\//Œ»Y€fÌeÄ»Z¿€]{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] cÔÌƈe•Zˆ«YdyY{€ad‡YY€«įŠ‡€a¾ËYÄ]x‡Za |f¨Ì]ªË eÄ]ÃZ»ćZ¿Á€¯YÃ|Ë{½ZˁÕZÅZ¯Á\ˆ¯ €»Y¾ËY{Á‚§Y,{‹Ö»{‚»Z¯Áļˀm¶»Z‹{Y»¾ËYZËM Ây{Ղ¯€»®¿Z]Ád·Á{{įÖeZ¼Ì¼e…Z‡Y€] ÕY‹{ŠÌaÄf¨ÅÁ{Äf^·Y|‹Äf§€³,{Â]Z¿Á€¯Â̋ZiM Á|//‹\ːeļˀmÁ{‚»Z¯½Á|]ªË eZ^fŸYÁµÂa {€¯¾ÌÌ eYÃÁ€³‚Ì¿d·Á{{ÖÅÁ€³Z¯ {Á‚§Y,Z¿Á€¯½Z´fyZ^¿ZmÕZÅÃ{Y¿ZyÄ]d̸ˆeZ]Öf¼Å ®¿Z]Äf^·YÁ|ÀÀ°¿Ä mY€»ZÅ®¿Z]Ä]¶£ZŒ»¾ËY½Z^uZ ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌÆ//ˆeįÕ{Y€§YÁ|ÀÀ¯cZŸY€»ºÅZÅ dyY{€aY{Ây•Zˆ«Yį{Y|¿ÖeÁ€“ÃZ»ćZe|Àf§€³ {Y€§Y[ZˆuYį|¿{Â]Äf‹Â¿ՁZn»ÕZ”§{Äf^·Y|ÀÀ¯ Ä»ZÀŒz]ZeÁºËY{Ä^ ‹Y‚ÅįÖËZn¿MYÃ|‹d‹Y{€] ÕY{YևY€¯Â»{Á|Œ°]µÂ—d‡Y¾°¼»{Â//‹¡Ô]YZÅ |ÀfˆÅ¦›Â»ZÅ®¿Z]|‹Z]Ã|‹Öf‹Y{€]€³Yd‡YÖ¿Ó— Ä̏Âe,{‹Ö¼¿dyY{€a֘ˆ«pÌÅÃZ»ćZeÁ|À¿Y{€³Z] |ÀÀ¯¹{€»Z]ՀfŒÌ]ÖÅY€¼ÅZÅ®¿Z]{‹Ö» ćž˜¬»{½ZŒ°qįÕ{Y€§YÄ]Ö°¿Z]cZ»|yÄWYY {Âz]dŒ³€]ÄÅZ» {įÕ{Y€§YÄ°ÀËYÂy{Ղ¯€»®//¿Z]¶¯†ÌË Ö¼¿Á|¿Y{®qdŒÆ^Ë{YÁ¾Ë{Á€§Ze|À¨//‡Y |‹sԏY®q½Â¿Z«Y€ÌyYd¨³,|ÀÀ¯…ZaY½M|À¿YÂe ®¿Z]{|‹Z]Äf‹Y{ÖfŒ³€]®qֈ¯€³Y½M…Z‡Y€]Á -|ÀÅ|]cZ»|yÕÁÄ]|À¿YÂeÖ¼¿ZÅ®¿Z]Á{ÂyÖ»®Ìe ºÌ˳Ö»ÁºÌf§€³Y€«ºÌ¼eÁ{¾Ì]Ây¾ËY{Äf^·Y Ä^·Z˜»Y{ÂyµÂaÁ{Y~´]Y€mYÄ]Y®q{Y{ªuž¨ÀË} Ä]cZ»|y€ËZ‡{Âz]dŒ³€]Š°qֈ¯€³YÖ·Á,|À¯ ®q¾ËY€]ZÀ] |‹Z]Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]|ËZ//‹ºÌÀ°¿ž˜«YÕÁ {Âz]dŒ³€]dŒÆ^Ë{YZe|À¨//‡YµÁYYįÖ¿Zˆ¯ cZ»|yYį|¿Y{d¸Æ»ÃZ»,ž˜¬»¾ËY{Ö¿Z»€//ŁY ºÌÀ¯Ö¼¿d·Zy{ÖËZ”«ÄËÁ{Ö·Á|À¯Ã{Z¨f‡YÖ°¿Z] Ö°¿Z]®Ì¿Á€f°·YcZ»|yY¹{€»€fŒÌ]Ã{Z¨f‡YÃZ]{Öf¼Å {€¯Y|ÌaՀfŒÌ]Â̋Z¿Á€¯Ä°ÀËYY| ]Á¶^«d‹Y{ZƛY {Â]½Z»Âe½Â̸̻cZ¯Ä]cZ¯Ô^« |‹Äf§€³ÖeZ¼Ì¼e ºÌ¼e¾ËYįd§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻Ä]½M¦¬‡į Ö¿Zˆ¯Ä°ÀËY¹Á{Ád‹Y{€ÌiZeÕ”u€Ì£ÕZÅŠÀ¯Y€e{ ÓZ]½Z»Âe½Â̸̻Á{Ze¦¬‡|ÀÅ|]ÄË|ÅcZ¯|ÀÅYÂz]į ½Z»ÂeY‚ÅZeºÌf¨³YZÅ®¿Z]€]ZŸÄ°ÀËYºÅ¹Â‡Ád§ ÕY€]Ä^ ‹Ä]{Zˁ¹{€»įºË{Y{ÁZmYÁ|ÀÀ¯d‹Y{€]|À¿YÂf] |ÀÀ°¿Ä mY€»µÂad§ZË{ Ä^ ‹YkZyÁÖf¿€fÀËYÕZÅŠÀ¯Y€eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ŠÀ¯Y€ež«YÁ{d‹Y{½ZÌ],d‡YÄf§ZËŠËY‚§Yc|//‹Ä] ½Â̸̻Ä],ŠËY‚§YZ]€ÌyYÕZÅÃZ»{Öf¿€fÀËY|ˀyÕZÅ ZËÂa‚»įÖ¿Z»Y |Ì//‡ÃZ»¾¼Æ]{Öf¿€fÀËYŠÀ¯Y€e Öy€]Ád§ZËŠÅZ¯ºËY€m|{{Á|u|//‹Ö§€ » –‡Âf»¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ|¿Z»¶^«Y‚Ì¿Ö¸ §ÕZÅÃ|¿Á€a ½Z»ÂeY‚ÅÄ]½Z»ÂeY‚ŁYÄmÁµZ¬f¿YÕZÅŠÀ¯Y€e Á|¿{€¯Ã{Z¨f‡YÕ”u€Ì£ÕZʼnÁY¹{€»Á|Ì//‡ {€¯ÄWYYcZ»|yºnu¾ËY{‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]ÕZÅÄ¿Z»Z‡ Žz‹€³Y,€“ZuµZu{{Á‚§YՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË |‹Z]Äf‹Y{Ä·YÂu½Z»Âe½Â̸̻ÕÓZ]|ÅYÂz]̬֬u ‘€§ZË d‡Y{Á|v»½M{Y| eÄf^·YÁ{Á€]Ä^ //‹Ä]|ËZ] €^‚Ì¿YÄf¨ÅÁ{¾ËY,{Y~´]Ã{€b‡|ÅYÂz]Ö//ˆ¯|ÌÀ¯ {€Ì´]®¿Z]{Â]Äf‡YÂyÁ{Â]Ã{ÁMµÂaÖ¸¯Ö//ˆ¯ |À¯ º¸›Z»Ö°¿Z]½YZ°¼ÅÄ]¾ËYÁ|Å|]ÕÁÄ]Ö°¿Z]®qÁ Ö°¿Z]Ä°^‹ dyY|¿Y\¬Ÿ½YÂeÖ»YZÅZ¯YÖ¸ÌyÁd‡Y |Å{¹Zn¿YYZÅZ¯¾ËYļÅį{Y{½YÂeÖ°Ì¿Á€f°·Y ֌¬¿½Z¼Åd¨³Ö°¿Z]Ä°^‹½YZ°¼ÅYÖ¿Y{|«Z]ÕÁ {€¯ĈËZ¬»½YÂeÖ¼¿Äf^·YÁ|¿Y{Ö¿Z»{‚¯Y€»{Á€»Yį Ä]Ôf]YµZ¼fuYÁ|À//Œ¯Ö»Õ{Zˁd¼u‚Ì¿ZÅ®¿Z]{ ®¿Z]½Y€Ë|»Ä] {Y{{ÂmÁÖ°¿Z]¹Zœ¿½ZÀ¯Z¯ÕY€]Z¿Á€¯ ¹|ÌÀ‹¾»Á|ÀÀ¯Õ|À]d¨Ì‹½Z‹{ÂyįºË{€¯¹ÔŸYZÅ ZÆÀËYÁ|¿Y{ÖeÔ°Œ»Ö°¿Z]Ä°^//‹º¿Zy½YZ°¼ÅÖy€] ZÌfyYՂ¯€»®¿Z]Á{‹Հ̳ºÌ¼e|ËZ]Ö°¿Z]€Å{ d‡YÃ{Y{¶»Z¯ d‡Z»ªuµÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀY¹YÁd‡YÂy{ ÃZ]{€^yÄ°^‹\Œ»Y€fÌeÄ»Y{Y{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË ¹YÁd§ZË{ÕY€]µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀYd//‡YÂy{ ®¿Z]įd‡YµZ‡ d‡Z»ªu¾ËYd¨³,ÕÓ{{Z̸̻ ,ºËY{ZÌ¿Z»įÓZuÁÃ{€°¿Ã{Z¨f‡Yªu¾ËYY½Y€ËYՂ¯€» ºË{Y{d‡YÂy{Z»{Á‚§YÕÁ ºÌÀ°¿Ã{Z¨f‡Yªu¾ËYYY€q ÕY€]½Y€ËYÄ]®¼¯ÕY€]ZÆ¿MÕZŸ{Yį{Â//‹Ö»¹Â¸ »Á ÃÁ€³Z¯‚Ì¿½ÂÀ¯Ze.{Y{d//v|«ÄqZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» ֏Zy¶°Œ»į{Â^¿¾ËY¾»…ZˆuYÁ|¿YÃ{Y{¶Ì°//Œe d§ZË{Á¶Ì¼ËYµZ‡YµZu{Ä¿YÁºÅ¾»½YZ°¼Å |‹Z] {Z^fŸYÁµÂaÕY‹†ÌË |ÀfˆÅÄÀÌ»¾ËY{ZÅx‡Za •Á€‹Á•€‹Z]¹YÁd§ZË{{‹Ö»Äf¨³Ä°ÀËYÄ]ŠÀ¯YÁ įdˆÌ¿—¾ËYԏY{€¯tˀe,d//‡YÃY€¼ÅÖËZÅ •Á€‹Á•€‹ÕYY{µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀY¹YÁd§ZË{ d‡Ydz‡µÂaµZ¬f¿YÁ¶¬¿ÁºÌfˆÅºË€ve½ÓYZ» |‹Z] ºÌfˆÅÂ“»¾ËYÂy{ÖfuÀ¯Y~»µZu{Z»Á µZ‡{cY{YÁÕY€]Ó{{Z̸̻ ¾Ì»Ze ¶Ì·{Ä]įºËY{ՁYd//¨´ÀÅ€ËZy}Z»{Y{Ä»Y{YÖ//f¼Å

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7267

روزنامه جهان اقتصاد 7267

شماره : 7267
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
روزنامه جهان اقتصاد 7560

روزنامه جهان اقتصاد 7560

شماره : 7560
تاریخ : 1398/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!