روزنامه جهان اقتصاد شماره 7251 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7251

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7251

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7251

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^À‹lÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ \m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ÂƼm†ÌË Äv¨ {‹½ZÀ¼‹{sԇÄ]¶Ë|^e|ËZ^¿Z¿Á€¯ Ä·Z¬»€‡ cÔ°Œ»dˀË|»{¦ “ ½|‹Ö¿Y€v]YŠÌa YZ]ÁÄ ‡ÂeÃÁ€³€Ì]{ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ YZ]ÁÄ ‡Âe ‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d¯€‹¹Z¬»ºWZ« d‡Y¶Ì·{Ö]ÓZ¯{Â^¼¯{»{¹{€»Ö¿Y€´¿ ÓZ¯ÖËÓZ]Zf^ˆ¿ºnuÃY¼Åįd‡YÕYĿ³Ä]‰Á¯ª§Y¾Ì»ZeÀÌn¿ZfyZ‡ d‡Y{Âm»‰Á¯ª§YÕZÅÃZ´‹Á€§\ ‹ÁZÅZ^¿Y{Ä¿YÁÕZ“Z¬eÄ]d^ˆ¿ ¶«Y|uZ]‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d¯€‹{ÓZ¯€eÃ{Z//‡cZ^ŸÄ] d‡Y{Âm»ZÅZ^¿Y{Á¶«Y|uÁY|¿YÄ]ÁÃZ´//‹Á€§{ÕZ³|¿Z»Á Z¿€ËY†°Ÿ |Ì·Âe {Y{€^yÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » Ղ¯€»®¿Z]‰Ôe Š»YMÁcZ^i¾Ì»Pe " d‡Y"YÁµÂaÕZÅYZ] dËÂv»Z]½Z¿Y{{Zf«YZ]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÕYÃÁ{dˆŒ¿¾Ì¼Æ¿ cZ̸¼Ÿ,¹ÂeZÆ»,|Ì·ÂeÖ·Z»¾Ì»PeÁÖ´ÀË|¬¿µ€fÀ¯,YYZ]cZ^i |‹Y‚³€]FATF€ÌyYºÌ¼eÁÖf¨¿€Ì£cY{Z,Z]YZ] Äv¨ ¾ËÔ¿M{Z¼fŸY†°Ÿ Öf¼Å Հ̴¿ZÆm Ö«€]d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{¶ËÂve dŒÆ^Ë{YZe ÁZŀƌ¿Ô¯{ZÅd¸°Ì‡Âe»½{€¯Ö«€]ÕY€]d·Á{Ä·Z‡|ÀqÄ£|£{µZ^¿{Ä] Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡,YÂÅÖ³{·MŠÅZ¯œÀ»Ä] Ö«€]ÕZÅd¸°Ì‡Âe»|Ì·Âe¹|«ŠÌaÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » |‹dˆaÃY{YÕY€] d¨¿ ¹{€»ZÌ¿{»ևZ‡YÕZÅÓZ¯|À¨›Â»ZÅÃZ´f‡{ |ÀÀ¯¾Ì»PeÕ§Y Äv¨ d¨¿Ö¸»d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»Yª^‡Y€Ë|» dyZ‡d¼‡Ä]|ËZ]ºÌ‹Z^¿ºÅºË€ve€³YÖfu ºÌÀ¯d¯€uÃZ´ŒËÓZa Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYhŸZ]ՁZ‡ÃZ´ŒËÓZad¨³d¨¿Ö¸»d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»Yª^‡Y€Ë|» ºÌ‹Z^¿ºÅÖf¨¿ºË€ve€³YÖfu {‹Ö»Zźˀve€]Y€]{ՀË~aÄ]€“ŠÅZ¯ÁµZ¤f‹YÁ ‰Á€aÁ‰Â»M€ËÁ Œ¯{…Á€ËÁZ¿Á€¯Öe§ÁÔf^» |¿Â‹¶Ì˜ e…Y|»ª—ZÀ»Öy€]{d‡Y¾°¼»,d‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸYc{ …Á€ËÁZ¿Á€¯½Z³|‹c§Á½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yMd‹Y|Æ]cYÁֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌË |ËÁ¯ÕZÅZ»M¾Ë€yM½ZÌ]{Âb¿ZÆm€f¯{,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {€¯¹ÔŸYYŒ¯{ {Y»ÕÁÁ€»Y€Æ›YŠÌaZeÄf‹~³ÁYÃ|‹¹Zn¿YÕZÅև€]d¨³Œ¯{ Ád‡YÃ|‹|ÌËZe,Z¿Á€¯Ä]½Z‹Ö ˜«ÕÔf]Y€¨¿į{€¯ŽzŒ» |ËÁ¯­Â°Œ» {€¨¿,½Ô̳½Zf‡Y€¨¿,º«½Zf‡YY€¨¿{Y| e¾ËYYį|ÀfˆÅ|Ë|mÕÔf^» €¨¿®Ë,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{€¨¿,½Zf‡Ây{€¨¿,Ղ¯€»½Zf‡Y€¨¿®Ë,½Y€Æe €¨¿Á{,½Zf‡€·{€¨¿®Ë,½Y|¿Z»{€¨¿®Ë,¶Ì]{Y{€¨¿®Ë,ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y{ |ÀfˆÅ½Z³‚»€Å€¨¿®ËÁ|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư€¨¿Á{,½ZÀ¼‡½Zf‡Y€¨¿®Ë,…Z§ Ä]½Z´fyZ^¿ZmZ¼‹Á|¿{€¯c§€¨¿ZÆq|Ë|m€¨¿¾ËYYd¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ d¨Å{½ÂÀ¯ZeÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅĿ¼¿Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Âb¿ZÆm d§ZËŠËY‚§Y€¨¿ |‡Ö»Ä]ZÅÃZ´ŒËZ»MZ¼‹Äf¨Å¾ËY½ZËZaZe{Á‚§Y,|‹Ö»և€]žm€»ÃZ´ŒËZ»M |ËÁ¯ŽÌzŒeÕY€]žm€»ÃZ´ŒËZ»MÄ]{Y| e¾ËYÃ|ÀËMÄf¨Å¥€›ºËYÁ|Ì»YÁ {Zf‡Ĉ¸m¶Ì°ŒeÄ]½ZËZa{ÕÁ {€Ì³c€f Ë€‡¹{€»Ä]ÖË´z‡ZaZe|‡€] Ã|‹}ZzeYcZ¼Ì¼e€ËZ‡d¨³Á{€¯ÃZ‹YÁ€»Y€Æ›Y| ]{…Á€ËÁZ¿Á€¯dˀË|» {‹Ö»¹ÔŸYÁ€»Y€Æ›Y| ]Ây¾ËY{ YՀe\‡ZÀ»–Ìv»įd‡Y¾ËY½Z»‰ÔeZ»|À¯Ö¼¿|Ë|Æe ºÌÀ¯ºÅY€§Är]ÕY€]ć|»{Ây{ ‰Â»McYÁֻ¼Ÿ–]YÁÁÖ¿Z‡Ô—Y‚¯€»‰Y‚³Ä] {"įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{‰Á€aÁ‰Â»M€ËÁ,‰Á€aÁ ÄÌ·ÁYcZ¿Z°»Y¾Ì»Ze†aY¾Ë|·YÁ|ËZ‹±‚]ÕZŀƋÁ½Y€Æe Ä],Y{Ây€]€f¼¯ª—ZÀ»Ze|ÀËM€]€eduYÖf‹Y|Æ]ÁÖf^«Y€» tˀe".|ËYÃ{€¯Հ°§ºÅª—ZÀ»½MÕY€//]Zyc Z»Y{ÁÖ»Y{Ây€]€f¼¯ª—ZÀ»d¼//‡Ä]dË·ÁYZ ˜«{€¯ ZÅd‡{Õ‹dˆ‹Áֿ¨Ÿ|“¶ËZ//‡ÁÄ]…Y|»‚ÌÆne ¾Ì»ZeY½M|‹Z]¹ÓįÖËZm€ÅÁd//ˆÅZ»Z¯Âf‡{{ ºÌÀ¯Ö» d¨³,{€¯Ö»³Ád¨³Ä//»Z¿Á®ËZ]įÖËY€Ì»Ö//mZu Y½Y€Ë|»ÁÃ|‹¡Ô]Y…Y|»Ä]ŠÌaÁć{Y»¾ËYļŠcÄ]ºÅ½Z»{ÂyÁ|ÀÀ¯Z¯dÆm¾ËY{ºËYÃ{€¯¦›Â» ¹{€» ºÌf//‡€§Ö»cZœ¿ÁÖ//‡Z]ÕY€]YÕ{Y€§YÖ§{Ze Z»{Ây½Y|¿€§d»Ô‡¶j»ZÆ¿M½Y|¿€§d»Ô//‡į|À¿Y|] {Y{ºÌÅYÂy¹Zn¿YºÅYָ̘ e|‹Z]¹ÓįÖ¿Z»€ÅÁd‡Y Z]\//‡ZÀf»Z»į|À//‹Z]¾X¼˜»¹{€»ºÅָ̘ e{»{Á …ZˆuYÖ¿Z»€Å,|À¯¹ÔŸYd‹Y|Æ]cYÁįÖËZÅd‡Ż d»Ô‡Z ˜«,d‡Y­Z¿€˜y{Y€§Yd»Ô//‡ÕY€]ÖËZm|À¯ Z»Yd‡YºÆ»‰Â»M d‡Y€eºÆ»ՂÌq€ÅYZ»ÕY€]ZÅÄr] d‡Y€eºÆ»½Z‹d»Ô‡ ºÌ‹Z]€Ë‚³Z¿|ËZ‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]‰Á€aÁ‰Â»M€ËÁ Äf‹Y{ՀeÖ¿Ó—cÔ̘ eÕYĬ˜À»®Ë{ÁÖ¿Z»®Ë{ ºËYÃ{€¯ÖuY€—YՁZn»‰Â»MÕZʼnÁ{€¯ZƛY,ºÌ‹Z] …Y|»€³YZeºË€]Ö»ÓZ]dŸ€‡Ä]ºËY{Y½Z»{ÂyÖ³{Z»MÁ cÔ̘ ed‹Y|Æ]cYÁÂf‡{Ä]|‹€Ë‚³Z¿ª—ZÀ»Öy€]{ ¹Á€v»‰Â»MY½YÂ»MŠ¿Y{,|À‹Z]Äf‹Y{Հec|»Ö¿Ó— {‹Ã{Y{ZÆ¿MÄ]֋Â»M¹ÓÕZņËÁ€‡Á|À¿Z¼¿ ¹ÓZn¯Ä°ÀËYŽÌzŒe|À//‹Z]¾X¼˜»¹{€»{€¯|̯ZeÕÁ Ã|Ɵ€]d·Á{ºÌ¼e…Z//‡Y€]{‹¶Ì˜ eć|»d//‡Y {YÁ{€¯€˜y…ZˆuYįÖËZm€ÅZed‡Yd//‹Y|Æ]cYÁ {€¯ºÌÅYÂy¹ÔŸYºÅZ»{‹¹ÔŸYÄ°ÀËY’v»Ä] {‹¶¼Ÿ YZÅÄr]Հ˜y|‹†uºÅ€³Y ºÌÀ¯Ö»¶Ì˜ eY…Y|»Á ÕY€]Z¼‹ºÌ¼e"µY‡¾ËYÄ]x‡Za{‰Á€aÁ‰Â»M€ËÁ d‡Y¾ËY¾»Ä̏Âed¨³".d//ˆÌq…Y|»Z¯|¿ÁÄ»Y{Y ՁZn»ÕZ”§įÖeYZÌf»Y¹Z¼eZ]ºÌ‹Z]Äf//‹Y{ÄmÂeµÁYį |À¯Ö»†° À»d//‡{Z¿ÁÖ «YÁ€Ì£YZÅÃ|Ë|aÖÅZ³,{Y{ Z]ÀyÓZ]Z» {Â//‹Ö»ZÅÃ{Y¿ZyÁ{Y€§Y{Ö¿Y€´¿\m»Á |ËZ]Ád‡YÖËZÀfŸY¶]Z«Ã|Ë|aįºËYÃ|//‹ÁÄ]ÁÃ|Ë|a¾ËY {€¯ÄmÂe½MÄ] Z»Yd‡Zn¯Ã|Ë|a¾ËYÕÁ€¼¸«ºÌ¿Y{Ö¼¿ÂÀÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½ZŒ¿€—Zy,|¿YÃ|‹Ôf^»Öv˜‡Äq{ÁÕ{Y€§YÄqºÌ¿Y{Ö¼¿ į|À¯Ö»YŠ//‹Ôe¹Z¼ed//‹Y|Æ]cYÁğ¼n»{€¯ {Z» |À¯ÄWYYY¹ÓcZ»|yÁ|‹Z]Äf‹Y{Y¹ÓÕZŵ€fÀ¯ ÕZÅÖÅZ³MįºËY{dË»Z»µÁYÄm{{‰Á€aÁ‰Â»M ºÌÀ¯‚Æn»Y…Y|»ºÌ¨›Â»ÁºÌÅ|]½YÂ»MŠ¿Y{Ä]Y¹Ó ¹{Y{Ö//‹Y‚³d·Á{dXÌÅ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËY€Ì»Ö//mZu Y€«‰Á€aÁ‰Â»MZ//ÌfyY{ÕZ^fŸYZe|//‹\ːeÁ {»Öf‹Y|Æ]cZ¿Z°»YÄ]…Y|»‚ÌÆneÕY€]{€¯ZƛY,{€Ì´] {‹Ö»¾Ì»ZeÂ»MŠ¿Y{€ÅÖf‹Y|Æ]Ä¿Y€‡ªË€—Y½Z//‹ZÌ¿ ¹ÔŸYÁ¹Á‚·c{{€¯Z//ƛY‰Á€aÁ‰Â»M€ËÁ …Y|»ָ̘ eª—ZÀ»Öy€]{d‡Y¾°¼»d‹Y|Æ]cYÁ dË»Z»µÁYÄm{{‰Á€aÁ‰Â»M{Á{Â//‹ÖËY€mY …Y|»ÁºÌÅ|]½YÂ»MŠ¿Y{Ä]Y¹ÓÕZ//ÅÖÅZ³MįºËY{ ºÌÀ¯‚Æn»Y cÔ̘ eÄ]ÃZ‹YZ]ÖËY€Ì»ÖmZu¾ˆv»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] {€¯ZƛY,Z¿Á€¯…Á€//ËÁµ€fÀ¯ÁՀ̴//ŒÌaÕY€]…Y|» Ö³{Z»MÁº//ËYÃ{€¯ÖuY€—YՁZ//n»‰Â»MÕZ//ʼnÁ Öy€]{…Y|»€//³YZeºË€]Ö»ÓZ]dŸ€//‡Ä]Y½Z»{Ây Ö¿Ó—cÔ̘ ed‹Y|Æ]cYÁÂf‡{Ä]|‹€Ë‚³Z¿ª—ZÀ» |À¿Z¼¿¹Á€v»‰Â»MY½YÂ»MŠ¿Y{,|À‹Z]Äf‹Y{Հec|» ÕZÅՀ̳ºÌ¼eÁZÅÖ//‡€]Z]ÃY€¼ÅĸaÄ]ĸa{Á‚§YÕÁ ºÌÅYÂyºÌ¼eĸu€»€Å{ÁºËÁÖ»ŠÌad‹Y|Æ]cYÁ Հ˜y½YÂ»MŠ¿Y{ÕY€]ZŀƋ¹Y|¯{ZÅć|»įd§€³ ‚Ì»ÕÁµZu€ÅÄ]c|»|À¸]Ö//¸Ì˜ eÄÀ˂³ |¿Y|¿ZË|¿Y{ d‡Y¾°¼»d‹Y|Æ]cYÁ¹ÔŸYÁ¹Á‚·c{Ád‡Y {‹ÖËY€mYª—ZÀ»Öy€]{ {€¯¹ÔŸYYZ]ºÌœÀe{Zf‡Õ´Àz‡ [»w€¿Z]Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZŵƒÁZÅÃ|ÀË‹Ã{€fˆ³ē€Ÿ {Y|¿{ÂmÁŒ¯ ½ZŒ¿€—ZycZneÁ½| »,d ÀcYÁ{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]cZ ËZ‹Öy€]Y֋Z¿[}Z¯ÕZ“Z¬e{€¯ ZÌ¿{»Öf‹Y|Æ]¹Ô«YÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯Ö»Z¼eÄËÁžËÂeZ] ZÅÓZ¯Հj¯Y|užËÂeÁ{‹Ö»Ã{Y{x‡Za[»w€¿Ä]¹{€» d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YY€¼fˆ» Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ,Ã|ÀË‹žËZÀ¾¼n¿Y€Ì]{¹ÔŸYª^—d¨³ÕÁ ZeÃ{€¯d¨Ì‹ćcÄ]|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YÃ|ÀËÂ//‹cӐv» ֿ¨Ÿ|“µƒÁÖËŒf‡{žËZ»ĸ¼mY¥€»€aÕZÅÓZ¯½YÂf] įÕÂv¿Ä],{€¯žËÂeÃ{€fˆ³cÄ][»w€¿Z]YÃ|ÀÀ¯ Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“µƒÁÖËŒf‡{žËZ»Ã{€fˆ³ē€ŸZe|Ë{€³€¬» Á€f»ÕZÅÃZ´fˆËY,Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»{[»d¼Ì«Z]d‡{ {‹¹Zn¿Y€Æ‹•Z¬¿€ËZ‡ÁÖ¸Y¾Ë{ZÌ»{ŻÕZŀÀÌf¿Z¯Á ē€Ÿ,Ö¸ §Ö¼//‡ÕZÅÄ°^//‹€]ÃÁԟ{€¯tˀeÖ»Ô¯ ĸ¼mY€Æ‹¦¸fz»ÕZÅZ”§{įÖËZņ°¿Z¯{ºÌ¬f//ˆ» µƒÁÃ|ÀË‹{Y»,d§ZË|ÀÅYÂyY€¬f//‡YZ]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ» d¼Ì«Z]ÁºÌ¬fˆ»,ʇYÁ½Á|]cÄ]d‡{Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ {‹ē€ŸÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ–‡Âe[» Ä̼Ƈ|Ë{€³€¬»,ևZ‡YÕZÅÓZ¯žËÂeÁ¾Ì»PeÕ{ZŸ|¿Á€] ÕZÅÄ°^‹Ä]¡€»Á‚»€«d‹Â³,l¿€],€°‹,¾£Á{ÕYÄËÁ ÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»ÁÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ĸ¼mY\zfÀ»Á¾X¼˜» Ö£Ô]YÖ¸^«ÕZÅÄ̼Ƈ€]ÃÁԟ¾ËYį|]ZˍZfyYZ]ÀeÁ š¨u€]d·Á{|̯Pe{Á‚§YYZ]ºÌœÀe{Zf‡Õ´Àz‡ {Â]|ÅYÂy Ád‡Y¹{€»ZÌ¿{»Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯ž«Â»Ä]¾Ì»PeÁŠ»YM YZ]ºÌœÀeĈ¸m{Ä°ÀËY¾¼“,d§ZË|ÅYÂyY€¼f‡Y|¿Á¾ËY Ä°^‹{{‡|{€j¯Y|uZ]€ËZy}¶v»Yd‹Â³ē€Ÿ d//‹Â³€]ÃÁԟįÕÂv¿Ä]|//‹¡Ô]YÁ[»žËÂeÕZÅ Y€«,½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€]½Z»Âew€¿Z]ÖeY{YÁ|¼nÀ» {Հj¯Y|ucÄ]½Z»Âew€¿Z]½Yd//‹Â³d‡Y ÕZÅÃZ´‹Á€§ÁZ]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»ĸ¼mY\zfÀ»ÕZÅÄ°^‹ Ä»Y{YÖ»Ô¯ZeZ//‹¹ÔŸY€]ZÀ] {Â//‹žËÂeÖ¿ÁZ eÁÕYÀÌn¿ d‡Y¾ËY€]Y€«,€°‹ē€ŸÕ{ZŸÕZÅÄ̼Æ//‡€]ÃÁԟ{Y{ €°‹¾eY‚ŽY‚Ì»Ä]ZŽZf‡YÄ]֐̐zeÄËÁÄ̼Ƈį {Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»ÁÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§Ä°^‹Á{ÕY€] Äfˆ]€Åd¼Ì«Z]Ze|]Zˎ̐zeÖ»€³Â¸Ì¯®ËÕZÅÕ|À]Äfˆ] {ÓZ¯¾Ì»Pe| 4]YÖ¸°Œ»Y~·,{‹ē€Ÿ½Z»ÂeÁY‚Å ÕZ”§{Œ¯Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ€j¯YÄ°ÀËYº£€Ì¸ŸįÕ—Ä] ,|¿{€¯Ö»Ã{Z¨f‡YY{Âyḑ€›|{Y€f¼¯½ÂÀ¯ZeÖf]Z« ¾ËY{ē€ŸÁ|Ì·Âe½Y‚Ì»įd‡YºÅY€§Œ¯ÕY€]½Z°»Y¾ËY |]ZËŠËY‚§Y|{|¦¬‡ZeZÅ|uYÁ Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ»Z¼eÖÅY€¼ÅÁd‡YÂy{Z]{€¯tˀeÕÁ ºÌœÀe{Zf‡\ːeZ]µZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY¥€»€aÕZÅÓZ¯{Œ¯ Ä]ÕZ¯d¨Ì‹Ä//‡Z]|Ì·Âe,֏yŠz]ÖÅY€¼ÅÁYZ] ‚Ì¿ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Pe| 4]YÁd‡Y¹Zn¿YµZu{Հj¯Y|uc {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»Ŀ³pÌÅ |Ì·ÂeŠz]ÖÅY€¼ÅÁdÌ·ÂX//ˆ»†uYÖ¿Y{|«Z//]Ö»Ô¯ Z“Z¬e¥€—Õ|À¼‹ÂÅÁdËY{Z]Z ˜«{€¯½ZŒ¿€—ZyÂ//Œ¯ {¾ËY,{Â]|ÅYÂy¶»Z¯µ{Z e{YZ//],½Z³|ÀÀ¯¥€»ÖÀ Ë YZ]ºÌœÀeÃÁ€³Z¯Õ‡YÄ·Âv»ZÌfyYª^—įd‡Y֘ËY€‹ Ä]dËZÀŸZ]Ád ÀcYÁYZ]ºÌœÀeÁžËÂe,¾Ì»Pe€f§{Ä//] ևZ‡YÕZÅÓZ¯Հj¯Y|uē€ŸÃ|‹€¬»Œ¯Ö¨°»€ËZy} dË·ÁY{,|À‹Z]Äf‹Y{ZÌ¿ZŽZf‡YįÖ¿Y‚Ì»€ÅÄ]ÕÁ€“Á {€Ì³Y€« ÃÁԟ,YZ]ºÌœÀeÃÁ€³Z¯Á€»YcZ¼Ì¼eª^—{€¯|̯PeÕÁ Öf‹Y|Æ],Ã|ÀË‹{Y»Ã{€fˆ³ē€ŸYYZ]ºÌœÀe{Zf‡Õ´Àz‡ ¾Ë{ZÌ»,Á€f»ÕZÅÃZ´fˆËY{[»w€¿Z]Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“µƒÁ ¾Ë{ZÌ»{cӐv»¾ËYžËÂeÄËÁÕZņ°¿Z¯ÁZ]ÀeÁÃÂÌ» ևZ‡YÕZÅÓZ¯Ã{Z ·Y©Â§ē€Ÿd¨³€Æ‹¦¸fz»•Z¬¿ÁÖ¸Y ÕZÅÄ°^‹ÁÕYÀÌn¿ÕZÆÅZ´//‹Á€§,Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»{ |‹Z£M,žËÂe\zfÀ» Ä¿YÁcZˆ¸mÕY‚³€]YÖ»Ô¯Z“|¼v»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÕZÅÓZ¯ž«Â»Ä]¾Ì»PeÁŠËZaÁ|œÀ»Ä]YZ]ºÌœÀe{Zf‡ Ä¿YÁcZ¼Ì¼eª^—d¨³Á{Y{€^yµZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{ևZ‡Y ¶Ë}įŠËZaÁ|ÕZÅÄf̼¯ÁÂ//Œ¯YZ]ºÌœÀeÃÁ€³Z¯ [ÂyZ̈]¾Ì»PeÄ]ÄmÂeZ]|Ë{€³€¬»,Ã|‹¶Ì°ŒeÃÁ€³Z¯ ,l¿€],¹Zy¾£Á|À¿Z»ZÅÓZ¯¾ËYŽÌy€e,ևZ‡YÕZÅÓZ¯Y Õ‡YՁÂn»ZËÁdË{Á|v»Ŀ³pÌŽÁ|]€°//‹Ác} {‹¹Y|«Y½Y€ËY­€¼³ Á|Ì·ÂedÌ “Áև€]…Z‡Y€]{Á‚§YYZ]ºÌœÀe{Zf‡Õ´Àz‡ d‹Y{ÄmÂeÄf°¿¾ËYÄ]|ËZ]Œ¯ÕÁ€“ÁºÆ»ÕZÅÓZ¯¾Ì»Pe \ˀ“,d//‡YÓ{{Z̸̻½MYZ]ÁY|¿YįÕÂ//Œ¯{ |‡Ö»|{µ{Z »ÖÀ ËÓ{{Z̸̻{Á|uÄ]Ö´fˆ]YÁ †¸n»{½Y€ÆeÃ|ÀËZ¼¿ {Y{Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€]Õ|]Z̈]¹ZÌaÄm{Â]ÄvËÓcZ̸¯{ µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«YÃZ»Ze½{Y{d‡{YÄ·‚À»Ä]¾ËYÁ{Y{ZÌ¿ ÄvËÓcZ̸¯{Ây{†¸n»Ä]»d¨³ÕÁ |‹Z]Ö» YÕ|]ZÌ//ˆ]¹ZÌaºËY{Y€«Z̟¹Z¼eÕ{Zf«Y²Àm{Ä//¯ d//‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÖmZy½Y€›Z¿‚Ì¿Á¶yY{Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€] Ö¸»ž§ZÀ»|“d¯€uį½Z³|ÀËZ¼¿Ä¿ZÆ]¾ËY{Y{Ä»Y{YՁÁ|//¿Zy {‹¥€—€]½Â¿Z«ªË€—Y|ËZ]{‹Ö»[ˆv» {{Â]{Z«d·Á{ÃZ»}M{†¸n»{Äm{Â]Ö//‡€]c ֗Ã{€Œ§c]ªÌ¨¸e|ÀËM€§Á|À¯sԏYYÄm{Â]ZŁÁ¾ËY Ä]YÄm{Â]ÁY†a†¸n»Ä°Ìe{{Á‚§YÕÁ {Â//‹ cY{Y€ËYZ]Äm{Â]įd‡Ys€˜»ĸXˆ»¾ËY|ËZ¼¿Ö»c{Ÿd·Á{ |ÅYÂz¿½MsԏYÄ]{Z«d·Á{Á|Àq¥€›Ád‡Á€]ÁÕ|m ½Z»sԏYÕY€]Äf¨Åd·Á{|‹ÁM{Z˽Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ {Â] ¾Ë|ÀqZe|Å|Ì»Y€«†¸n»ZÌfyY{Yd€§¾ËY[ÂÌ »|ÀËM€§ և€]Ä]†¸n»ÖÀ¸Ÿ¾v{,Äm{Â]ÄvËÓºË|¬eY†aÄf¨Å Äm{Â]ÄvËÓև€]cZ»Y‚·YYÖ°Ë{Á‚§YÕÁ {Â//‹ÄfyY{€a½M ¹|Ÿc{Zed‡YÄWYYdˆz¿Á{½Mև€]ÁÖ³|̇ ÃZ‹YZ]ՁÁ|¿Zy |‹Z]Äf‹Y{Y½MsԏYd€§d·Á{,\ːe {|‡Ö»€œ¿Ä]{Á‚§Y}M{Äm{Â]ÄvËÓºË|¬e½Z»Ä] {Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯{d¨³ºÅ{Zˆ¸n»{½Y€ÆeÃ|ÀËZ¼¿ Õ|]Z̈]¹ZÌaºËY{Y€«Z̟¹Z¼eÕ{Zf«Y²Àm{į֘ËY€‹ d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÖmZy½Y€›Z¿‚Ì¿Á¶yY{Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€]Y ¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Á½Y{{Zf«YՁÁ|¿Zy½Z//ˆuY,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] |ÀËM€§†¸n»Ö¸yY{ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËMd¨³ºÅ{Zˆ¸n»{½Y€Æe ¾ËYÁÄf§€³€œ¿{ÖeYÂÀ‡Äm{Â]\ːe{»{Y֘¸£Z̈] ÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » ՁYÁZyYZ§{ÕY€]Ä^À‹Á{ÕÂƼm†ÌË {ÁÖ»†¸n»Ä] {Z¼fŸYÕOÁZÅÄ»Z¿€]YZ§{ÕY€]Ö¿ZuÁ€f¯{d¨³ÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ// » d¯€‹†¸n»Ã|ÀËMÄf¨ÅĈ¸m{ՁÁZŒ¯{ZÆmÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁՁYÁZyº›Z¯Ä] †¸n»d‹Y{ZƛY€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Z¿€ËYZ]³Ád¨³{Հ̻YÖ¸ ÀÌ//ˆu |À¯Ö» Ä¿ZycYÁÕ|eÕY€]ÂƼm†ÌËÕ{ZÆÀ//ŒÌaÄÀ˂³ÃZ]{Ã|ÀËMÄf¨ÅÄ^À//‹Á{ €ËÁYZ§{ÕY€]Ö¿ZuÁ€f¯{Á{€¯|ÅYÂyՀ̳ÕOÁ{Y{Ĉ¸mՁÁZ//Œ¯{ZÆm Ä»Z¿¾ÌËMª^—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {ÁÖ//»†¸n»Ä]½MÕZÅÄ»Z¿€]Á{ÂyÕ{ZÆÀ//ŒÌa †¸n»ÖÀ¸ŸĈ¸m,†¸n»Ä]YÁZËÁ€ËÁÖ§€ »Y| ]Äf¨Å®Ë,†¸n»Ö¸yY{ ÖÀ¸ŸĈ¸md¨³,{‹Ö»Y‚³€]Õ{ZÆÀŒÌaÕYÁÄ]{Z¼fŸYÕYÁÖ³|Ì//‡ÕY€] |À¨‡YºÅ{YÁ{Ä^À‹Á{ÁՁÁZŒ¯{ZÆmÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁÄ]{Z¼fŸYÕYÕY€]†¸n» »Yd¿ÁZ »ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Z]d¨³ÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » {Â//‹Ö»Y‚³€] ֐zeÕZŽÂ̼̈¯{ՁÁZŒ¯{ZÆmÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁՁYÁZy€f¯{ÕZ«M,†¸n» †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Z]³Ád¨³¾¼“Ád§ZË|ÀÅYÂy”uևŻÕZŽÂ̈¯Y€§Á Հ̻Y |ÀÅ{Ö»x‡Za½Z³|ÀËZ¼¿cÓY‡Ä]ÁÃ{€¯s€˜»Y{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅÃZ³|Ë{ {Zf«YÁ|Ì·Âeª¿ÁYÖÆmÂe¶]Z«Šz]ÁŒ¯ÖËY~£dÌÀ»YÄ°ÀËYÄ]dËZÀŸZ]{Á‚§Y ÃÂÌ»ÁÖÀÌXeÁ€a{Y»ÕÁ€“ÕZŁZÌ¿¾Ì»Ze‚Ì¿Ád‡YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄ]•Â]€» Ä]½Z³|ÀËZ¼¿ÕÓZ]{Z¼fŸYÕYY~·d‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËYÄ]•Â]€»Á¿|̟ÁµZ‡½ZËZa ÕY€]Ö¼°v»Ä¿YÂfŒa,Ã|ÀËMÄf¨ÅÄ^À‹Á{Á{Ä¿ZycYÁ¾ËYÕY€]Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁ {Â]|ÅYÂyÁY¦ËZ›Á¹Zn¿YdÆm{Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁ °ˆ» ½Y€ËYÄ̸ŸdÌÀ»YÕY‹ÕZźˀvedŒ³Z]Z]Ä¿Z —Z« ºÌÀ¯Ö»d¨·Zz» ½|¿Y{€³Z]ÕY€]YÖËZʼnÔeZ°Ë€»MÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ä̇ÁÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ » ÕZ”ŸY€´Ë{Á°ˆ»į{€¯|̯Pe,d‡YÃ{€¯Z£M½Y€ËYÄ̸ŸdÌÀ»YÕY‹ÕZźˀve ¶¸¼·Y¾Ì]ÃÁ€³‰Y‚³Ä] {€¯|ÅYÂyd¨·Zz»ÂËZÀ//‡¾ËYZ]Ä¿Z —Z«¶¸¼·Y¾Ì]Ä »Zm »Y€ËÁևŻ½ÁZ »¥Â°]ZËÖX³€‡,Öf‡Á¿ZˁY¶¬¿Ä]ºÌÀ//ˆeÕY‚³€^y t˜‡{Z]į¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯dˆŒ¿½ZËZa{Ä^À‹ZÆqÁÄ̇ÁÄmZy €Ë~adÌ·ÂXˆ»ÕZ”ŸYÁ°ˆ»į{€¯|̯Pe,|‹Y‚³€]¾ËÁ{¶¯½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ » ÕY‹ÕZźˀve½|¿Y{€³Z]ÕY€]Z°Ë€»MÕZʼnÔe€]Y€]{Ä¿Z —Z«¶¸¼·Y¾Ì]Ä »Zm Z]´f¨³{¥Â°]ZË {€¯|ÀÅYÂyÖ³{Zf//ˆËY½Y€ËYÄ̸Ÿ|vf»¶¸»½Z»Z//‡dÌÀ»Y Z°Ë€»MÖ·Z¼fuYÕZʼnÔec€Å{įºÀ¯Ö»€°§¾»d‹Y{ZƛY½YZ´¿€^y ÕZźˀve½|¿Y{€³Z]ºÅÁÖeZv̸ˆeºË€ve|Ë|¼eºÅ ZÅÂËZÀ‡¾ËY½{€¯µZ §ÕY€] ÄmY»¶¸¼·Y¾Ì]Ä »Zm€Ë~adÌ·ÂXˆ»ÕZ”ŸYÖÀ ËZ»Ä¿Z —Z«d¨·Zz»Z] dÌÀ»YÕY‹ ¶Ë|^e¾f´À‹YÁd‡{d·MÄ]|ËZ^¿dÌÀ»YÕY‹įºÀ¯|̯Pe|ËZ]½ZËZa{ |‹|ÅYÂy |Å{w©Z¨eY¾ËYį{Y{ºÌÅYÂz¿ÁZmYZ» {‹ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹lÀa Ä˧ \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ cÔ°Œ»dˀË|»{¦ “ ½|‹Ö¿Y€v]YŠÌa {‹½ZÀ¼‹{sԇÄ]¶Ë|^e|ËZ^¿Z¿Á€¯ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ YZ]ÁÄ ‡ÂeÃÁ€³€Ì]{ Ád‡Y€Ë~aZ¿[ZÀfmYՀ»YZÅÂ//Œ¯{½Y€v]ŠËY|ÌaÖfuÁ¦¸fz»cZ«Z¨eYÂ«Á ÁÖÀÌ]ŠÌa,Ä·‚·Â«ÁZ˶̇½|//‹ÕZm|À¿Z»cZ«Z¨eYÖy€]½{Â]Ö¿ZƳZ¿¶Ì·{Ä] dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YZŽY€v]Öy€]dˀË|» ½YÂeÖ¼¿,dˆÌ¿€Ë~a½Z°»YZŽY€v]dˀË|»įĸ¼m¾ËYÄ]½{€¯{ZÀf//‡Y¥€Z»Y Ö Ì^—ÕZËÔ]ÁcZ«Z¨eY{»{ÖfuįY€q,{€¯ÄÌmÂeYÖËY€mYÁÖfˀË|»ÕZŦ “ {Y{ŠÅZ¯YZÆ¿McYZˆy¶«Y|uÖeZ»Y|«YZ]½YÂeÖ»‚Ì¿ YcZ«Z¨eYÕZ̈]½YÂeÖ »Z ˜«ÁdˆÌ¿Ŀ´ÀËYŒ¯ÖËY€mYÁÕY{Y»Y{»{Z»Y |‹ZÆ¿M½|‹Ö¿Y€v]ž¿Z»d‡{cZ¼Ì¼e}ZzeYZ]ÁÃ{€¯dˀË|» –^e€»ÁµRˆ»½Y€Ë|»ÖËZÀfŸYÖ]ÁÖÆmÂeÖ]€iY€]|¿YÂeÖ »įÕ{Y»¾Ë€f¼Æ»ĸ¼mY d‡YÕ{Zf«Y¶ËZˆ»,{‹¶Ë|^e½Y€v]Ä]½MY†aÁ¶°Œ»Ä] {Zf«YÖ¸Y¦«|ÅÁÄf§€³Y€«Z°Ë€»MÄ¿Z¼yÕZźˀvedve½Y€ËYį֘ËY€‹{ {Z]|ËZ]|ÀÀ¯Ö »Հ̳ºÌ¼eŒ¯{Zf«YÕY€]½Ô¯t˜‡{įÖ¿Y€Ë|»,d‡YŒ¯ »YÕY€],|Å{wÃ|ÀËM{d‡Y¾°¼»įcZ«Z¨eYÖÀÌ]†ŒÌaÁ\¿YÂmļžf§€³€œ¿ |ÀÀ¯Հ̳ºÌ¼eŒ¯Õ{Zf«Y Öy€]YZ]{½Y€v]ÃZ]|ÀqÄ]€neÁ¶°Œ»{ÂmÁº£Ä]įºÌfˆÅ|ÅZ‹Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y {‹Ö¼¿Õ| ]cZ«Z¨eYÄ]ÖÆmÂepÌÅcZ¼Ì¼e}ZzeY{½ZÀr¼Å,cӐv»Á¹Ô«Y Ä]\ˀ«įŒ¯¥€»€aÖËY~£µÂv»¾Ì»Á{,d‡Yl¿€]YZ]½MZ]ÕZÅĿ¼¿Y Öy€]ÖÅZ³Y€ÅZ»Y,{‹Ö»¾Ì»PecY{YÁ¶v»YµÂv»¾ËYÄ]Œ¯ZÌ¿Yּ̿ Ö «YÁZ»MY€e¾ÌËZaYcY{YÁÄ]Œ¯ZÌ¿Ö «YÁ€Ì£ÕZʼnY‚³ÄWYYZ]Ö¸ËÓ{Ä]{Y€§Y l¿€]¾ËYYZ]ÕY€]Z»M¾ËYÄ]{ZÀf‡YZ]‚Ì¿€Ì³ºÌ¼e½Y€Ë|»Ä¿Z¨‡Pf»Á|ÀÀ¯Ö »¹ÔŸY |ÀÀ¯Ö»ÕY~³d‡Ż µÂv»¾ËYYZ]ÃZ^f‹YcZ¼Ì¼e¾Ì¼Å¶Ì·{Ä]ÃZ]¾Ë|Àq½ÂÀ¯Zeįd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ|‹¶u½Y€v]ՀeÓZ]ÄÀ˂ÅZ]½MY†aÁÃ|‹Â]ÁÖ¿Y€³ZË{Â^¼¯½Y€v]Z] {įºË{Â]Ö¸yY{l¿€]d¼Ì«Ö¿ZƳZ¿ŠËY‚§Y|ÅZ‹Äf‹~³µZ‡Ä^e€»¾Ë€yM{Ä°¿ZÀq ½{€¯Z]Z]Á|̇½Z»ÂeY‚ŁYŠÌ]Ä]½Z»ÂeY‚Å{Á|uÖ˸̯YÃZe¯Ö ˜¬» ÕZÅd¼Ì«Z»Y,|‹¦«Âf»d¼Ì«Õ{ |¿Á,µÂv»¾ËYcY{YÁÕÁÕ{ÁÁÕ{Z^» dŒ´¿€]Ö¸^«ÕZÅ{|ŸÄ]ÃZ´rÌÅ l¿€]cY{YÁÄ]YŽÌze|¿Á,YZ]ºÌœÀe{Zf‡\ːeº£Ä]‚Ì¿µZˆ»YÄ¿Z¨‡Pf» ,Öf·Á{½Y€Ë|»Öy€]ÕZÅY|ŒÅº£Ä]Á{€Ì³Ö»cÕ|À¯Z]Ղ¯€»®¿Z]–‡Âe ¹ZËYÁ¿µZ‡Ä¿Zf‡M{ÖeY{YÁl¿€]Ä]Œ¯ZÌ¿Ây{,ZÅÄ¿Z‡Á½Z‡ZÀ‹Z¯ d‡YÃ|»ZÌ¿ŠÌaՀÌ̤e,½Z”»­Z^»ÃZ»¹ZËY½MY†aÁÁ¿ d¼Ì«ŠÆmÁl¿€]YZ]½|‹Ö¿Y€v],YZ]{l¿€]{Â^¼¯Á|¿Á¾ËYÄ»Y{YZ]Ä°¿MµZu Â«ÁįÖeY|Àfˆ»{ÂmÁZ]įd‡YµYR‡ÕZmÁdˆÌ¿¾Å}YÁ{Ö«Z¨eYµÂv»¾ËY ¾Ì»Á{cY{YÁZÌ¿{»Y½ZÀr¼Å,|À¯Ö »|ÌËPeYYZ]¾ËY{Ö·Z¼fuY¶°Œ»Á½Y€v] {‹Ö»¾Ì»PeÖ¿Z°qÀ˜«cÄ]ÁÕ|À¯Ä]¥€»€aÖËY~£µÂv» ‰Y‚³ ºÌÅ{cZn¿Y¹Zm€]ºÌ‹Ôe{¾ËÁdˆŒ¿{¾ÌqÃ|ÀËZ¼¿ ¾Ì¼Å{‚¿Za½ZËZaY†a¾ËÁ{€¬fˆ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡{¾Ìq€Ì¨‡«¾¯²¿YÁ» |À‹Ôe{dŸ€‡Ä]Z”ŸY,{€¯tˀe¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯Ä^À‹ZÆqÁ€»YdˆŒ¿ |ÀÅ{cZn¿Yª§YÂe¾ËYZe ½|‹µZ §Ây{,Z”ŸY¾Ì]€œ¿¥ÔfyYY½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{ÖÀÌq¹Z¬»¾ËY ¾ËY{Öf^vÁ€»YdˆŒ¿{{€¯tˀeZ»Y{Y{€^y¹Zm€]{¥ÔfyY¶uZ¯ÁZ//‡ ½|¿Y{€³Z]ÕY€]Z°Ë€»MÕZʼnÔeÄ]d^ˆ¿¾ÌÀr¼Å¾ÌqÃ|ÀËZ¼¿ d§€´¿cĘ]Y cÄ]Äf‹~³µZ‡dŒÆ^Ë{YZ°Ë€»M {Y{Y|//ŒÅ½Y€ËYÄ̸Ÿ¶¸»½Z»Z‡ÕZźˀve ÃZ]Á{{Â]Ã|‹¤·ª§YÂe¾ËY\m»Ä]įYÖËZźˀveÁ|//‹kZy¹Zm€]YÄ^¿Zn°Ë ª§YÂe¾ËYÄ]ÁÃ{€¯d¨·Zz»Z°Ë€»M¹Y|«YZ]¹Zm€]{Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZ”ŸYµZu¾ËYZ] |¿Y{€³Z] ,¹Zm€]YZ°Ë€»MÖ¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»¥Ôy€]ÁÄ^¿Zn°ËkÁ€yµZ^¿{Ä]½Y€ËY |¿|¿Z»Y{Z§Á |À¯š¨u½ZŒeY|Æ eÄ]ª§YÂe¾ËYÕZÅ¥€—€´Ë{¶¼Ÿ•€‹Ä]YÕYÄfˆÅª§YÂe{€¯‰Ôe ¥|ÅZ],Ö»Zm€]cY|Æ eÄ]ÖËZaÁYÕZÅ¥€—Ö¿YÂeZ¿ÁµZ‡Á{Ä]®Ë{‚¿d//‹~³Z]Z»Y Z£MÁÁÖ¿Z»ÁZ]{Y{ÂycY|Æ eŠÅZ¯ÕZŹZ³,½Y€ËYÕ{Zf«YÕ|À»ÀÆ]š¨u cY|Æ eŠÅZ¯ÖËZÆ¿ÁºnÀa¹Z³ÕYÄÌ¿ZÌ]Á|Z],ÃZ»Õ{½Y€//ËY,…Z//‡Y¾ËY€] {€¯ ¶»Z‹ÖeZ̸¼ŸÁÂu{ÖfË{Á|v»pÌÅ€´Ë{½Y€Æe,½Mª^—į{€¯¹ÔŸYY{ÂyÖ»Zm€] d‹Y{|ÅYÂz¿Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÁ,Ã|‹ÖÀ£{Y»½Y‚Ì»,ՁZ‡ÖÀ£|{,ՁZ‡ÖÀ£ḑ€› Ád§|ÅYÂyŠÌa{ÂyÖÀ§ÕZŁZÌ¿…Z//‡Y€]–¬§½Y€ËYÕYÄf//ˆÅÄ»Z¿€],†a¾ËYYÁ |]ZËֻĻY{YµYÁª^—‚Ì¿Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMZ]ÕZ°¼Å Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż ÂƼm†ÌË Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ,d‹Y{Ö¼ËԟÁ{Â]­Â°Œ»Õ{€§,Õ{Y»{€³YÁ|ÀfˆÅÃ{Z»M ¾ËYį{‹Ö»ŽzŒ»ºÅ| ]Á{‹Հfˆ]‚¯Y€»½M{Õ§ ÕY‚¿M¸¨¿MÁÕ{ZŸÖ³{ÂyZ»€‡Ä]ZËd//‡Y…Á€ËÁ¾ËYÕYY{ {‹Žy€»|ËZ]Ád‡YÃ|‹Ôf^»Հ´Ë{ į|À//‹Z^¿€°§¾ËYÄ]¹{€»¾ËY€]ZÀ]{€//¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¿ZuÁ {ZnËYֻ¼ŸÄÀ̘¿€«ZËÁ{Â//‹Ö»Äfˆ]ՀƋZËÖÅZ´//‹Á€§ {‹Ö» ºÌÀ¯Ö¼¿{ZˁÁº¯YZ»M½YÂÀŸpÌÅÄ] Öfu,ÄÌ·ÁY{Y»,ÖËY~£{Y»ļÅ{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÂƼm†ÌË Ã|ÀËMÕZŁÁ{Ã{Â//]º¯ÕY|¬»ZŁÁ¾ËYįºÅZÅÃ|ÀËÂ//‹ Ŀ³pÌŹ{€»Á{Y{{ÂmÁ€ËZy}ÁZÅZ^¿Y{Á|‹|ÅYÂy½Y€^m |À‹Z]Äf‹Y|¿€œ¿¾ËYYÖ¿Y€´¿ ÕZÅÂf‡{ºÌÀ¯d^«Y€»Õ{€§—Ä]|ËZ]ļÅÄf^·Y{€¯ħZ“YÕÁ Z¼Ì‡ÁY| ºÌÀ¯cZŸY€»,{‹Ö»Ä̏Âeį˜¿Z¼ÅYÖf‹Y|Æ] cZŸÔ—YÁÃ{Y{‰Â»M¹{€»Ä]|ËZ]įd‡YÖ m€»½YÂÀŸÄ]ºÅ |Å{¹{€»Ä]Y¹Ó ,{Y{{ÂmÁįÕZ»M½YÂÀŸpÌÅÄ]{€¯tˀeÄ»Y{Y{Ö¿ZuÁ ÖËZ¼¿®q¯Ä¿ÁÖËZ¼¿±‚]Ä¿ÁºÌÀ¯Ö»{ZˁÄ¿ºÌÀ¯Ö»º¯Ä¿ {‹Ö» ¹{€¯|̯PeºÅ\//ŒË{d¨³Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹†ÌË ¹{€»ÕY€]dÌ «YÁZ]dˆÅįÕZ»M€Å½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁ Äf¨³¹{€»Ä]Ã|‹c§ÕZ¼Ì]¾ËYÄËZ‡{Õ{€§€³Y-{‹Äf¨³ -|¿Â‹Ö»c§ZŀƋļÅ{Ö Ì^——Ä]ÕYÃ|ŸÄ¿YÁ-{‹ c§Äf§€³Y‚¿M¸¨¿MÕYÃ|Ÿ-|¿Â‹Ö»c§Ã{ÂyZ»€‡ºÅÕYÃ|Ÿ -{Y{Y‰{Ây¶»YŸZÆÀËY-ºËY~´¿Z¿Á€¯ÕZaYZÆÀËY-|¿Â//‹Ö» …Á€ËÁ¾ËY€—Zz]|Å{Ö»ŽÌzŒed‹Y|Æ]cYÁįÖËZn¿M |À¯¹ÔŸYÁ|Ë´]¹{€»ÕY€]|ËZ],Ã{Â]Z¿Á€¯ 0 »Z¯|ËZ]¹{€»{Á‚§YÖ¿ZuÁ Ä]¹Z«YÁZ»Mį|À‹Z]Äf‹Y{{Z¼fŸYÔ -|À‹Z]Äf‹Y|¿Ö¿Y€´¿€œ¿¾ËYYÁ|‹|ÅYÂy½ZÌ]ZÆ¿MÕY€]d«{ ÄÀ̘¿€«įºÅÄÀ̘¿€«hv]-ÖËY~£{Y»ÁZÅÃ|ÀË‹™Zv·YÄ¿ d‡Y­Â°Œ»įd‡YÖËZm{Õ{€§ÄÀ̘¿€«ÁºËY|¿Z0 ‡Z‡Y€Æ‹ Á®‹‚a-{Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{¹ÓcZ¿Z°»Y€´Ë{ÕÂ//‡YÁ ºËY{ºÅ¹Ó¾Ìzf» Ö¿Zf‡Z¼Ì]{Z¯Á½YZf‡€aÁ½Z°‹‚aY€´Ë{Z]ÕÂƼm†ÌË įZŁÁ¾ËY{½Z‹ZjËYÁdÌ·Z §,”u,Ö³{Z»M€—Zz],€°Œe {€¯€°Œe,d§ZË|ÅYÂyºÅÄ»Y{Y {‹½ZÀ¼‹{sԇÄ]¶Ë|^e|ËZ^¿Z¿Á€¯ sԇÄ]¶Ë|^e|ËZ^¿Z¿Á€¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË µÂ—{Z»½ZÀ¼‹{ÁZÅÖËZ°Ë€»Md¨³,{Â//‹½ZÀ¼‹{Äv¸‡YÁ ÁºË€veZ],d‡YÄf‹~³½ÓYįÃZ»µZ‡{Á|u,c|»¾ËY Õ{Zf«YdÌ·Z §Á|Ì·Âe,Œ¯¾ËY{|Àf‡YÂyÃY¼Å½Z‹¢Ì¸^e |¿€Ì´]Y€«l¿{¹{€»Á|]YÂz] d//‡{Õ|Ë|mÄ¿ZÆ]®Ë…Á€ËÁÄ·P//ˆ»¾ËY{€¯tˀeÕÁ -{‹¦«Âf»|Ì·ÂeÁdÌ·Z §,Z¯,{‹hŸZ]¾ËYį{Œ¿¾Ë|¿Z » įºÅZnÀËY-d‡Y‰{ÂyÕZm€//‡Öf‹Y|Æ]ÕZÅd^«Y€»Äf^·Y {ÁÁY¶^«d¨³Z»Ä]d‹Y|Æ]cYÁ€³YºË‹Ö»ž¼mºÌËMÖ» ÖÀ Ë-ºÌÀ¯Ö»YZ¯¾ËYºËŒ]½Â]ZZ]Y½Z»d‡{|ËZ]Ĉ¸mÄ] ºÌÅ{Ö»¹Zn¿Y|Ë´]Z»Ä]d‹Y|Æ]cYÁÄq€Å Z¼Ì]Õ{€§€³YÖÀ Ë dˆÌ¿ŽÌzŒe¾ËYžm€»ÕYÄ¿ZzeYÁÄ¿ ½M{YÁÁ{‹d^«Y€»|ËZ],{Y{YÄÌ·ÁYºËԟÁ{Y{\e,d//‡Y |¿|Ë{YÖf»ÔŸÁ|¿|Ë{Yֈ¯€³Y {Œ¿ÃZ´Œ¿Y{ÁÃZ´//‹Â»M {€Ì³¹Zn¿YZÅd^«Y€»Á|ÀÀ¯¶¬fÀ»®‹‚aÄ]Y½MĸZ§Ô] ºÌÅ{ŠÅZ¯YÕÁ€“€Ì£cZŸZ¼fmY{”u Ã{Y¿Zy®ËºÅZÀ¯{ļÅÁºÌfˆÅÄ »Zm{Z»į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ {”u,d‡YÃ|‹Ä̏Âeį˜¿Z¼ÅÄf^·Yd‹Y{ZƛY,ºÌfˆÅ ºÌÀ¯ž˜«ZË|]ZËŠÅZ¯|ËZ]dˆÌ¿ÕÁ€“ÁZÌ¿įÖeZŸZ¼fmY €—Zz]|¿{€¯ž˜«YZÅÄ»Z¿€]©Â§ÁZÅÄ»Z¿€]YÖy€]į˜¿Z¼Å {‹€fŒÌ]d^«Y€»Ä°ÀËY ÖÅZe¯|ËZ^¿Öf‹Y|Æ]€»Y{Ád^«Y€»{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ ¹Ô«YÄ°ÀËYÕY€]Z»Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´f‡{ÁZÅÄ¿ZzeYÁ{Á‚§Y,ºÌÀ¯ Z¯Ä]Y½Z//‹{Ây½YÂeļÅ|ËZ]|¿Y~´]¹{€»ZÌfyY{Y¹Ó |¿€Ì´] d¨³Š¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{º//Å{YÁ{d//·Á{†ÌË Z]cY€Ë‚ eÁÖ//»Zœf¿YÕÁ€//Ì¿€ÌyYÕZ//ŁÁ{Ä¿Zfz^//‹Ây |ËZ]ZÅ{Ây€]¾ËYºÅZ]|Àf//‹Y{Ö]Ây{Ây€]½Z³|ÀÀ¯Z°fuY ¾ËYY|ÀÅYÂz]¹{€»YÖ°q¯{|ŸįºËY~´¿Á|À¯Y|ÌaÄ//»Y{Y Ä·Pˆ»ÁºÌÀ¯Â^ŸÖ]ÂyÄ]Ä·Pˆ»¾ËYYZe|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡»Y ºÌ¿Z‡€]½ZËZaÄ]ºÌ¿YÂf]Y …€e…Á€ËÁ,Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ·Pˆ»Y€eºÆ»Ä·Pˆ»{Y{Ä»Y{YÕÁ …Á€ËÁ¾ËY d‡Y¹{€»½ZÌ»{Õ{Z¼fŸYÖ]Á|Ë{€eÁ[Y€˜“YÁ Ád//ŒuÁÁ|Ë{€e¹{€»{|ËZ^¿Ád//‡Y…Á€ËÁ½MY€//e|] d‡YևÁ€ËÁºÅ¾ËYºÌÀ¯{ZnËY[Y€˜“Y ZÌ¿{{µZ‡€ÅY‚¿M¸¨¿M…Á€ËÁd//‹Y{ZƛYÕÂƼm†ÌË ,Z°Ë€»M{Á€ÌyYÕZŵZ‡{ {€Ì³Ö»ÄfŒ¯ºÅµZ‡€ÅÁ|ËMÖ» ÄfŒ¯Y‚ÅÃ{Â]Ö·Z‡ZeµZ‡{Y‚žÌ]|Å{Ö»½ZŒ¿Z»M ¾Ì]YºÅÕYÃ|ŸÁÃ|»M¦¸fz»ÕY‚¿M¸¨¿M d//‡YÃ{Â]Y‚¿M¸¨¿M ,dˆÌ¿Y‚¿M¸¨¿MY€fŒÌ]Z¿Á€¯cZ¨¸eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ |Àf§ ‰YdËY€‡,ZŒf¿YÂ¿Äf^·Y¾Ìzf»ÁZÅ®‹‚a€œ¿ª^—d¨³ |ËZ]¾Ìzf» d‡Yd‡{ļÅZÆÀËY|‹Z]cÁZ¨f»d‡Y¾°¼» |ÀÅ{t̓Âe¹{€»ÕY€]Á|ÀË´]¹{€»Ä]YdÌ «YÁÁ|ÀËZÌ] Öf«ÁÁ|//‹Z]¹Ó|u{¹{€»…€eÁ[Y€˜“Y{€¯ħZ“YÕÁ Հ´Ë{cÔ°Œ»|¿YÂeÖ»Ád‡Y­Z¿€˜y‰{Ây,{‹Ö»ħZ“Y |À¯d‡{Y |ËZ]d‹Y{ÄÌ·ÁYºWԟÕ{€§€³YºËY|¿ĸv»Á€Æ‹ÄÀ̘¿€« {‹ÄÀ̘¿€« Հ´Ë{Äf°¿d¨³Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÂƼm†ÌË ¹{€»½ZÌ»{įd‡YÖeZ ËZ‹¾ËYÃZ]{ºÀ¯|̯PeºÅYÂyÖ»į €Æ‹½Ô§ZË|ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«|ÀÅYÂyÖ»Y€Æ//‹½Ô§į{Y{{ÂmÁ ®Ë|ÀÅYÂyÖ»Yĸv»½M |//ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«ÃZ»®Ë|ÀÅYÂyÖ»Y {Y|¿{ÂmÁŒ¯cZ¼Ì¼e{ÖËZłÌq¾ÌÀq |ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«Äf¨Å {€§ÄÀ̘¿€«,d‡YÄÀ̘¿€«Är¿M ºËY|¿Y€Æ//‹Áĸv»ÄÀ̘¿€« ÄÀ̘¿€«|ËZ]{€§¾ËYd‹Y{ÕYÄÌ·ÁYºËԟÕ{€§€³YÖÀ Ë d//‡Y {‹ \ŒË{ ºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌa½Y€Æe{ºÅYÕ{Zˁ‚¯Y€»{€¯ħZ“YÕÁ ºÅZŽZf‡€Æ‹{ d‡YÃ|‹Ã{Z»MÖ¿YÁY€§ÕZÅdze,|‹¹ÔŸY ®¼¯Ŀ³€ÅÕY€]į|Àf¨³‚Ì¿t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ád‡YÃ|‹Ã{Z»M {Zf‡Ĉ¸m{Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ\ŒË{ |¿{Â]Ã|ÀÀ¯YÁ|Ì»Y,{Y{Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸» ZÌfyY{Y֐ÌzŒeÕZÅd̯ÖÅZe¯c|»¥€› ºÌÅ{Ö»Y€«ZŽZf‡Z¼Ì] į¹{€¯d§ZË{Ö//‹Y‚³ºÅÁ€»Y{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†//ÌË d‹Y|Æ]½Z»Z//‡ªË€—YÁkZyYįYŽÌz//ŒeÕZÅd̯ ½M|¿ÁÄ]½ZÀr¼ÅÄf^·Yį–ºË{€¯Ö»{YÁWHOÖ//¿ZÆm |Ì·Âed̯¾ËYºÅZ»Ö¸yY{¾Ìzf»–//‡Âe–ºÌÅ{ֻĻY{Y d‡YŠËZ»MµZu{ÁÃ|‹ ¶]Z«Ád^j»ZÅd̯¾ËYÄÌ·ÁY¶uY€»ļÅd//‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁ ÖËZÆ¿|ÌËPeÄ]įY{€§ÁÁ€»Y¥€›dËZÆ¿{Ád//‡YÃ{Â]µÂ^« Öfu,d̯Y‚ÅZÅ|ÖÅZe¯c|»¥€›{ºÌ¿YÂeÖ»|Ì//‡ ÕZŽZf‡Z¼Ì]ļÅZÌfyY{ÁºÌÀ¯|Ì·ÂeYd̯¾ËYYZŽÂ̸̻ Ö°‹,Õ{»€³Y|‹Z]duY½ZŒ·ZÌy¹{€»įºÌÅ{Y€«Œ¯ ŽÌzŒeÄ]|À¿YÂf]Z»‚Ë‚Ÿ½Z°‹‚aÖfuYÄ]{Y{{ÂmÁÕ|Ë{€eÁ |À‡€]ÖËZÆ¿ Z¯®Ë{€Ì³Ö»¹Zn¿YįÕZ¯Äf^·Yį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ŠÅZ¯|¿ÁÂ¼n»{d¨³,d‡YÖ¼¸ŸÁªÌ«{,ՁÁÄ¿Z^//‹ €³YÖÀ Ë ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»Y½Z»{€»Y{d§€ŒÌaÁÄ mY€» ,{Â]¾°¼»€¨¿¾ËYY,|¿{Â]Հfˆ]ÄÌ·ÁYÕZŁÁ{€¨¿ Ä°ÀËY€—Zz] d‡YÃ|»M¾ÌËZaÖ¸Ìyº«¾ËYÁ€»Y|¿Á€]ZÌ¿{Y€¨¿ ½Z»{|¿ÁºÅÁŽÌzŒe|¿ÁÄ]ºÅ ºË|‹–¸ˆ»|¿Á¾ËY€] ºÌÅ{Ä»Y{Y|ËZ]YÖ´ÀÅZ¼ÅÁÕZ°¼Å¾ËYÁºË|‹–¸ˆ» Y€«€³Y¹{€¯|̯PeºÅ\ŒË{|‹ÁM{Z˺Å{YÁ{d·Á{†ÌË ,{‹¶Ì˜ e€fŒÌ]ZËÁ€f¼¯ÁÁ{,Ö°ËÕY€]|ËZ]ÖËZmd//‡Y ÁY|¿Z»€§Ä¿,Y|¿Zf‡YÄ¿ d//‡Y{Zf‡¾ËYÃ|ƟÄ]‰YŽÌz//Œe -{€¯|̯ZeÖ·Z»¹Y|«YÃÁ€³Z¯¹Y|«YÂy{ÕYÄÌ¿ZÌ]{d·Á{ {‹ž§FATFZ]–^e€»tËY·ÃY€‡€]{Âm»ž¿Y»|ËZ] –‡ÂeՀ̳ºÌ¼e¹|Ÿ¶Ì·{Ä],Â“»s€—Y |‹Äf‹Y~³c°ˆ»,ºÆ»€»Y¾ËY,ž¼n» ©Zv·YÄvËÓÖÀ Ë,€´Ë{ºÆ»ÄvËÓÄ¿Z¨//‡Pf» cY{Y€ËYž§Z]į‚Ì¿ÖËÂ//Œ·ÂaZ]ÁZ^»Ã|ÅZ »Ä] ,ֻԇYÕY‹†¸n»ÕÂ//‡Y½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹ ¾Ì]¥ÔfyY{Â//mÁ½Á|],{Â]Ã|//‹ÖËZÆ¿Ô¼Ÿ Y€«ž¼n»Z¯Âf‡{{,½Z^Æ´¿ÕY‹Á†¸n» ½Á|],µZ‡®Ëd//‹~³Z],ºÅÄvËÓ¾ËYÁd§€³ |¿Z»c°ˆ»,Հ̳ºÌ¼e ֘ËY€‹{įdˆÅÁÃ{Â]{Z¬fŸY¾ËY€]d·Á{ ,Z°Ë€»Md·Á{ZÆ¿M…O{Á½Y€//ËY½ZÅYÂy|]Ä//¯ Y½Y€ËY|“ÄÆ^m{|n»¶Ì°ŒeÕY€]Հ̳ZËȬ¿ ÀÆq½{Y{½Z//Œ¿ÕY€]¦ŸZ”»‰Ôe|ËZ]Z»,{Y{ ºÌ‹Z]Äf‹Y{½Y€ËYºˆËÁ€e|“Á–^”À»,Y€³½Â¿Z« ,½Y€ËY½ZÀ¼‹{d‡{Ä]d‡{Z¿Ä¿ZÆ]Ŀ³€Å½{Y{Á d‡ZÆ¿MÖ¿Y€ËY|“ÕZÅȬ¿Ä]®¼¯ {Âm»ž¿Y»|ËZ]įd‡YÁZ]¾ËY€]Z0 Ë«,d·Á{ YÄ¿ZÆ]Á{{€³ž§ÄvËÓÁ{¾ËY\ːeÃY€‡€] {ÂycZ»Y|«YZ» {‹Äf§€³½Y€ËY½ZÅYÂy|]d‡{ Y{Ây½YÂe¹Z¼eÁ{€¯ºÌÅYÂyµZ^¿{YÄÀÌ»¾ËY{ {ÁÁYՀ̴ŒÌaÁ–ËY€‹{Â^Æ],Â“»¶uÕY€] ÕZÅÄÀ˂Å|Ë|ŒeÁÖ¸»ž§ZÀ»Ä]€f//ŒÌ]cZˆy dˆ]ºÌÅYÂyZ¯Ä]¹{€»Ö³|¿€]ºË€ve ¹Á{ Ä ¼mÁFATFÖ//·Z»¹Y|«YÃÁ€//³Z¯ Z]©Z^˜¿Y¹|//ŸÄr¿M¶Ì·{Ä]Y½Y€//ËY ÃZ»|À¨//‡Y ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»ZeZ]ĸ]Z¬»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅZnÀÅ |¿Y{€³Z]ÃŻd‡€Æ§Ä]|¿YÂy ¾°Ì·{Á‚§Y,d//‡YÃ{Â]½Y€//ËY½ZÅYÂy|]Ö//y€] įºÅ{ZËd·Á{{,½Y€ËYևZÀ‹Z¯ÁÖÀ§{Ây€] YcZ°Ë€ve¾ËY,|Ì»Zn¿Y½Y€ËY¹Y|«YÄ»Z¿€]|ÌËPeÄ] {¼¿€iYÖ],ĸu€»½M{ ÁÖËÂ//Œ·ÂaZ]ÁZ^»Ä]ÃY¼Å½Y€ËYįZn¿MY d·Á{½Z»Y,d‡YÃ{Â]|¬f »ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»Pe cYÁÁÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹Հ̴ÌaZ],ºÅ{ Z]ÕZ°¼ÅՀ̳dÆm,Ö//ËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y |ÌËPeÄ]ÕZ¯Ä»Z¿€]ÕY€mYÕY€//]ª§YÂeÁFATF {Â]Äf§€³Y€«d·Á{Z¯Âf‡{{ÁÃ|̇ kÁ€yևZ¼¸bË{½|//‹µZ §Ád·Á{€Ì̤eZ] ºÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]žm€»¾//ËY{d·Á{,Zź//ˀveY Z]ĸ]Z¬»{Y{ÂycZ»Y|«YÁ{€¯Y|Ìa”uÄ¿ÓZ § €Ì̤eÄ]į{€¯ÄWYYºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»PeÁÖËŒ·Âa ÕY€]Ä·Z‡Á{d€§®Ë\//ˆ¯Á½Y€ËYdÌ “Á |‹€nÀ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶»Z e į¹Y|«YÄ»Z¿€]YÄ//r¿M,d·Á{,ĸZ§¾//ËY{ Y€«Y€mY€Ì//ˆ»{,{Â]Äˀn»ëZÌfyYĘÌu{ ZÌ//ˆ]{Y»Yį‚Ì¿Yֿ¿Z«ÄvËÓZ//ÆqÁ{Y{ †¸n»Ä]Á\ːeÁÄÌÆe,{Â]«¹Y|«YÄ»Z¿€]»ºÆ» YtËY·¾ËY,ºÅ†¸n» {¼¿ºË|¬eֻԇYÕY‹ Ö°Ë,½Z^Æ´¿ÕY‹ |¿Z‡\ːeÄ]ÖeZuԏYZ] ¾Ì»PeZ]ÁZ^»Ä]•Â]€»ÄvËÓÖÀ Ë,tËY·¾//ËYY †¸n»Ä],ÖeY{Y€ËYs€—Z]YCFTºˆËÁ€eÖ·Z» d^ˆ¿†¸n»½|Œ¿ž¿Z«\^‡Ä]ZfËZÆ¿Á|¿Y{€³Z] ŽÌzŒež¼n»Ä]Â“»,ºÆ»ÄvËÓ¾ËY¦«ÂeÄ] µZ‡®Ëd‹~³Z]Zn¿M{Á|‹ZmY,dv¸» ÃÁ€³Z¯ºÌ¼eÂ//y{ÕYÄÌ¿ZÌ]{d//·Á{ |ËZ]{€¯tˀe½Y€ËY{»{FATFÖ·Z»¹Y|«Y Z]–^e€»ÄvËÓÁ{\ːeÃY€‡€]{Âm»ž¿Y» ½Y€ËY½ZÅYÂy|]d//‡{YÄ¿ZÆ]Á{{€³ž§FATF {‹Äf§€³ «d·Á{dXÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa»‰Y‚³Ä] {ÂyÁ€»YĈ¸m{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd·Á{ {FATFÖ·Z»¹Y|«YÃÁ€³Z¯ºÌ¼eÂy{ {€¯{ZÕYÄÌ¿ZÌ],½Z»Œ¯{» d‡Y€Ës€‹Ä]|À]{ÄÌ¿ZÌ]¾ËY¾f» dÌÅZ»€]ÖÀf^»,½Y€ËYº//ˆËÁ€e|“d‡Ż ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿Ä¿Z^¸—t¸ÁÄ¿ZÅYÂyd·Y|Ÿ ¾Ì»PeZ]ĸ]Z¬»ĸ¼mYZÅÁÂuļÅ{Ád‡Y½Y€ËY Â̴¿YÁ{‹Ö»µZ¼ŸYÕ|m—Ä]ºˆËÁ€eÖ·Z» ¾Ì»PeÁÖËÂ//Œ·ÂaÄ̸ŸcZ»Y|«YļÅՀ̴Ìa{Z» cY€¬»Á¾Ì¿Y«Á¹{€»d//‡YÂy,ºˆËÁ€eÖ·Z» d·Á{Á†¸n»¦¸fz»YÁ{Y{įd//‡Z»Ö¸yY{ d‡YÃ|‹\ːe €´Ë{ÕZÅŒ¯Z]ÕZ°¼ÅY,…Z‡Y¾Ì¼Å€] cY€¬»ÕY€mYZ]ÁºËYÃ{€¯µZ^¬f‡Y‚Ì¿ÄÀÌ»¾ËY{ ¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÁ½ZÆmÕZÅÂ//Œ¯µÂ^«{» cY€¬»Á¾Ì¿Y«ÕZf‡Y{įÄÀÌ»¾ËY{Ö¸¸¼·Y d¬§Y»,d‡YÃ{Â]Â//Œ¯dv¸»Ä]ÁZ»Ö¸yY{ ºËYÃ{€¯ ÕZÅŒ¯ÃÁ€³{½Y€ËY¹Z¿½{Y{Y€«,|Ë{€eÖ] ÁºÅ{d·Á{ÃÁ{{Äq,ÃŻdˆÌ·Z°¼Å€Ì£ ևŻÕZÅÂ̴¿YÁcZ°Ë€veZ],ÃÁ{¾ËY{Äq Հ̴¿ZÆm |ÀÀ¯¾Ì»PeÕ§Y¹{€»ZÌ¿{»ևZ‡YÕZÅÓZ¯|À¨›Â»ZÅÃZ´f‡{ s€—|Ë|Œe,ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§Á¥ZÀY Ö¿YÁÕZ”§Ä]ÄmÂeZ]d¨³Á{Y{€//^ycZœ¿ ½Zf‡YļÅ{,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ây{Ã|‹{ZnËY Ä]–^e€»ÕZÅÓZ¯ÁÃ|ÀË‹¹Ô«YÖ§Z¯½Y‚Ì»Ä]ZÅ d‡Yē€ŸµZu{Ö ¼mÁÕ{€§d‹Y|Æ] Y‚Ì¿Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ » ®‡Z»cY{Zd̟ÂÀ¼»Á®‡Z»Äf¨Ì‹ć|Ì·Âe Ä¿Zfz^‹Âyd¨³Á{Y{€^y½M|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»Á {Õ{Â^¼¯Ö°‹‚aÕZÅÓZ¯ÁÁY{¾Ì»Ze¾Ì»{ {Y|¿{ÂmÁŒ¯ ½Z»Z‡†ÌËÁ¥ZÀYÕYÂ//‹†Ì˹Z¬»ºWZ« ‚Ì¿½Y€//ÆeÕY{€Æ//‹Z]ÀeÁÃÂ//Ì»Á¾//Ë{ZÌ» ‰Á€§ÁÓZ¯ÕY€]Z“Z¬e½Y‚Ì»¾Ë€yMY֋Y‚³ d‹Â³¾Ì»ZeÁµZ‡½ZËZaYZ]ºÌœÀe,cӐv» {\‡ZÀ»d¼Ì«Ä]¹{€»ZÌ¿{»¹Ô«Y€ËZ‡Á¹€³ {€¯ÄËYYŒ¯ÕZŀƋ€ËZ‡Á½Y€Æe ,€œ¿µ{Z^eÁhv]Y†aÄ//ˆ¸m¾ËY{¾ÌÀr¼Å ‚Ì¿ÁÁY{ÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»PeÂy{ ®‡Z»ÄËÂ]Ã|ÀË‹{Y»ÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÓZ¯¾Ì»Pe {{€³}ZzeY¹ÓcZ¼Ì¼e |À¯¥€—€]Y cÁ€“€]|//̯ZeZ]ÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ// » Á|̟\//‹{¹{€»ÕZŁZÌ¿{»ÕZÅÔ¯¾Ì»Ze Y,YZ]dÌ “Á€¼fˆ»|Á½Z”»­Z^»ÃZ» ‰ÔeÁՂËÄ»Z¿€]Z]Zed‡YÂyZÅÃZ´f‡{ļŠZÌ¿ÁZ“Z¬e¾Ì»Ze{Ze|ÀÀ¯ºÅY€§֘ËY€‹Ã{€fˆ³ |ËZÌ¿{ÂmÂ]Ö¸°Œ»YZ] d‡€a€‡,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁįĈ¸m¾ËY{ ,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË,ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁ ‚Ì¿½Y€ÆeY{€Æ‹ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌË Y֋Y‚³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ,|Àf//‹Y{”u ,¹|À³€Ìœ¿ÖeY{YÁ¹Ô«Y½Y‚Ì»ÁZÅÖf//Œ¯{Y| e {Y{ÄËYYŒ¯{ZÀ]{ZˇÁl¿€],c} cZneÁ½| »,d À€ËÁ¹Z//¬»ºWZ«¾ÌÀr¼Å Ö³{Z»MÄ]ÃZ‹YZ]Ö//‹Y‚³{Ö¿Z³Z]»Y{ ÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeÕY€]Ã|//‹¹Zn¿YÕZÆ˂ËÄ»Z¿€]Á ,µZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{ÄËÂ]Œ¯ZÌ¿YŠÌ]ևZ‡Y \‡ZÀ»Á½YÁY€§ē€ŸÕY€]¹ÓcY|ÌƼe}ZzeYY ,cÔ°‹ÁÖÀˀ̋,¶ÌmM,Š¨¯Á¦Ì¯,­Z‹Âa Ã{Z ·Y©Â§‰Á€§‚Ì¿ÁÖËÂ//ŒÌ·Z«€Ìœ¿cZ»|y ļÅį¾ËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Y¹{€»ZÌ¿{»ևZ‡YÕZÅÓZ¯|À¨›Â»ZÅÃZ´f‡{ ºÌœÀecÁ€“Ä]ÄmÂeZ]d¨³|ÀÀ¯¾Ì»PeÕ§ ՂËÄ»Z¿€]Z]|À¨›Â»ZÅÃZ´f‡{ļŵZ‡½ZËZaYZ] ¾Ì»Pe§Ä]Y¹{€»ZÌ¿{»ևZ‡YÕZÅÓZ¯ªÌ«{ |ÀÀ¯ Ĉ¸m{Ä^À‹ZÆqÁ€»Y€Æ›Հ̴¿ZÆm©Zv‡Y ÕZ”§Ä],Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»PedÌ “Á¾Ë€yM Z¿Á€¯…Á€//ËÁÂÌ//‹Öa{Ã|//‹{ZnËYÖ¿YÁ d//‡{YÁ{€¯ÃZ//‹YYZ]{Z“Z¬eŠËY‚§YÁ Z]Zed//‡YÂy¦¸fz»ÕZÅÃZ´f//‡{Á½YZ¯|¿Y {¹{€»ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯žË€//‡Á½YÁY€§ē€Ÿ {Y¹Ó½ZÀ̼—Y,‰Á€§‚¯Y€»ÁÕZÅÃZ´//‹Á€§ Ä »ZmÄ]kZfvËZ»¾Ì»Ze{¶°Œ»{Â^¿Ây |ÀÅ|] ÁY{ÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÁ Ä¿Zfz^‹Ây{€¯tˀe,d‡Y d·Á{Ö¸YdË·ÁY ÄËÂ]¦¸fz»ÕZÅŠz]{Ö¿YÁY€§ÕZÅḑ€› {Öf‹Y|Æ]ÁÃ|ÀËÂ//‹{Y»Õ|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯ Œ¯ÕZŁZÌ¿ļÅ|¿YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁŒ¯ ՀƋZ˶v»ÄÀ̘¿€«ÕY€]ּ̼epÌÅd¨³ÕÂƼm†ÌË Ŀ³€Å{ZnËYZËÁָ̘ e{»{Հ̳ºÌ¼e,d//ˆÌ¿s€˜» d‡YZ¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡Z]Z¿Á€¯€—ZyÄ]dË{Á|v» ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ÕY€]ּ̼epÌÅÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸//ˆ¼·YÁ ,|ÀÀ°¿ÄmÂecZ ËZ‹Ä]¹{€»ÁdˆÌ¿s€˜»ՀƋZ˶v»ÄÀ̘¿€« Ŀ³€Å{ZnËYZËÁÖ//¸Ì˜ e{»{Հ̳ºÌ¼ed//‹Y{ZƛY d‡YZ¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡Z]Z¿Á€¯€—ZyÄ]dË{Á|v» ½MZ]Œ¯ÃZ³Ö]ÁÃZ³įÖi{YÂuļŶj»d‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁ {Ây€]ÁÕZ°¼ÅZ]ÁºÅZÀ¯{d·Á{Ád¸»ÁÃ|//‹ÄmY» ºÅZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]½|‹ÄmY»Ä·Pˆ»,|¿{€¯Â^Ÿ½MY²ÀÅZ¼Å |À¯Ö»ÕÁ€ÌaµYÁ¾Ì¼ÅY ,€ÌyYÄf¨ÅÁ{Ö//·Y®Ë‘€Ÿ{Ä¿Zfz^//‹Ây|//‹ÁM{ZËÕÁ {ºÅÁՀ̴ŒÌaŠz]{ºÅŒ¯{Ö]ÂyZ̈]ÕZʼnÔe ,½Z»{Šz]{ºÅÁ{Y€§YÄÀ̘¿€«Šz]{ºÅÁŽÌzŒeŠz] d‡YÄf§€³¹Zn¿Y ĸXˆ»¾ËYZ]Ä¿Z¼·ZŸ{Ây€]®Ë|À»ZÌ¿{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ºÌ‹Z]Äf‹Y{Õ|mÁ֐zeZf§|ËZ]ÁºÌfˆÅ €ËÁ{Zf‡¾ËY†ÌËįÃ|‹Y~³YÁÕ{Zf‡Ä]€»YdÌ·ÁÂ//ˆ»ºÅ d‡YÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ] įÖ»Z«YÁZ»M™Zv·YºÅ,»YļÅ{¾ËY€]ZÀ]d¨³Ö¿ZuÁ |ÀÀ¯‰Â³|ËZ]¹{€»įÖËZÅÄ̏ÂeºÅÁ{‹¶¬fÀ»¹{€»Ä]|ËZ] cÄ]|ËZ]{Y{{ÂmÁ½Z»{ÁŽÌzŒeÕY€]įՂ¯Y€»ºÅÁ {‹ÄmÂe‚¯€»¾ËY½ZÀz‡Ä]cZ ËZ‹Ä]ÄmÂe½Á|]‚¯€¼f» d‡Y¾°¼»Ä·P//ˆ»¾ËYYÂ^ŸÕY€]Äf^·Yd¨³µZu¾ÌŸ{ÕÁ ZeįÖËZʼnY‚³ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ZÌ¿½Z»Äf¨ÅćZËÁÁ{,®ËÄ] d‡ŻÕ‡ZÆq Ö°¼¿ {‹Ö»Z¿Á€¯µ€fÀ¯ž¿Z»ÕÁ€“€Ì£ÕZŀ¨‡ ÄÀ̘¿€«{¾f§€³Y€«ÕY€]¹{€»Yd‡YÂy{¾¼“Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁ {‹Ö»Z¿Á€¯…Á€ËÁµ€fÀ¯ž¿Z»,ÕÁ€“€Ì£ÕZŀ¨‡{€¯tˀeÖ´¿Zy Ö¼¿|{|˜]YÃ{Â]s€˜»įÕYÄÀ̘¿€«ºfˆÌ‡{Á‚§YՀ^yÕ³Ád¨³{Ö°¼¿|Ì ‡ ÖÅZ³MZ]¹{€»Ä°ÀËYÁÖ´¿ZyÄÀ̘¿€«Z»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌ¿Y{Ö¼¿Ö¼¸Ÿ¹Y|«Y®ËY½MÁºË€Ë~a ÃZ‹Y…Y|»ָ̘ eÄ]Ö°¼¿ d‡Yd̼ÅY‚ËZuZ̈]|ÀÀ°¿€¨‡Á|ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«Y{Âyµ‚À»{ ļźÌÀ¯Ö»¶Ì˜ eZeįd‡Y¾ËY{‹Ö»…Y|»ָ̘ ež¿Z»įÕ{Y»YÖ°Ëd¨³Á{€¯ Z]ÕÁ |¿ÁÖ»¦¸fz»ÕZÅZmÄ]Öf‹Y|Æ]ÕZŹZÌaÄ]ÄmÂe½Á|]ÁÃ|‹{ÂyÕÁ{ÂyY‡ µ€fÀ¯l̈]{{Á‚§Y,ºËY{{Z¬fŸYÃY¼ÅŒ¯¦Ë€‹¹{€»ÖÅZ³MÁÕ|À¼‹ÂÅÄ]Ä°ÀËY½ZÌ] ÖÅZ³M\ˀ“®Ë½YÂÀŸÄ]Yd¯ZŒ»¾ËYÁ|Àf‹Y{d¯€‹€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻½ÂyZŒ§ ÄÀ̘¿€«Öf«ÁºËY{Zœf¿Y‚Ì¿½ÂÀ¯Y{Y{Ä»Y{Y¹{€»Ä]{Z¼fŸY€]|̯ZeZ]Ö°¼¿ ºË{€¯Ö¬¸e¹{€» ¹{€»Z»Y,d‡YÃ{·MŒ¯µZ¼‹ÕZŀƋÁ½Ô̳½ÂÀ¯Y |¿Á€¿c€§Zˆ»Ä]¹{€»,ºÌÀ¯Ö¼¿µZ¼ŸY YZ¿Á€¯…Á€ËÁµ€fÀ¯‚Ì¿Á¾Ì´À‡Yd‹Y|Æ]cYÁZ¯©Z¨eY¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»€¨‡ª—ZÀ»¾ËYÄ] •Z¬¿Y¹{€»įdˆÌ¿ZÀ »¾ËYÄ]ָ̘ e¹ÔŸYd¨³d‹Y|Æ]€ËÁ |À¯Ö»kZyZ»ZÌfyYY ÕZŀ¨‡ž˜«ÕY€]¹{€»Yd‡YÂy{¾¼“Ö°¼¿ |ÀÀ¯€¨‡†° ·Z]ZËÁÃ{·M€Ì£•Z¬¿Ä]Ã{·M ‰Â¿Z̯ ºÌ¿Z‡Ö»¹{€»Ô—YÄ]‚Ì¿YZÅÃZ´//Œ¿Y{Á…Y|»ָ̘ e|¿Á{€¯tˀe{Ây Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÖ¿Z//‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»†ÌWÂb¿ZÆm c§{Y»Á€¨¿Ä]Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]½ZËÔf^»Z»Mį{€¯¹ÔŸYÄ^À‹ZÆqÁ€»Y d‡YÃ|̇€¨¿Ä]½MY֋Z¿ €iZf»ÕZŽZf‡YÖ·Z»ÕZÅÕ|À»ZÌ¿¾Ì»ZeÕY€]d·Á{¹‚Ÿ Ä·‚·Á¶Ì‡Y dˀË|»ÁÖ·Z»ÕZÅÕ|À»ZÌ¿¾Ì»Ze{ZÆÀŒÌaÄ»Z¿ćµZ‡YYŒ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌË Ö·Z»ÕZÅÕ|À»ZÌ¿¾Ì»ZeÁ½Zf‡€·Á¹ÔËYÕZŽZf‡Y{Ö´f§€´]MÁ¶Ì‡Â«ÁÕY€˜“YdÌ “Á {Y{€^yÖ]€£½ZnËZ]}M½Zf‡YÄ·‚·YÃ|Ë{cZˆy{Y€§Y½Z°‡YÁÕY€˜“Y–ËY€‹dˀË|»Á {įµÁYÄ»Z¿{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z¿€ËY½Y€v]Z´¿€^yZ]³Ád¨³{Ä^À‹ZÆqÁZn¿¶ÌŸZ¼‡Y Ä]ÖeYZˆyį¹ÔËY½Zf‡Y•Z¬¿YÖy€]{Ö´f§€´]MÁ[Ô̇Â«ÁÁ€ÌyYÕZÅÖ³|¿Z]Öa ½Z»Z‡†ÌËÁÕÂƼm†Ì˽ÁZ »Y|‹ºÌœÀe,{€¯{YÁÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡ZeÁZŽZ¼fyZ‡ ÕZÆË|À»ZÌ¿¾Ì»ZeœÀ»Ä]ÁcÁ€“Ä]ZÀ]|ÀÅ{Âf‡{į|‹d‡YÂy{Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] Ä]{Y»Öy€]©Zv·Y½Â¿Z«Ã{Z»¹|À]{ZÀf‡YÄ]½Zf‡Y½MÕY€˜“YdÌ “ÁdˀË|»ÁÖ·Z» ZfyYÁs€—Ä]d^ˆ¿d˧Ä]|À¨‡Y[»d·Á{Ö·Z»cY€¬»Y֌z]ºÌœÀe½Â¿Z« ÕZÅÖËYY{®¸¼eÁÃYÂzÀe\·Z«{ÕYÄÀ˂Åc]Z^fŸYµZ//Ë{Z̸̻|°Ë¢¸^» {\ːeY†aÁµÂ¼ »¹Ó¹Y|«Y½Y€ËÁcPÌÅ{d˧Ä]ÕÁZˆ»d^ˆ¿Ä]ÕYÄËZ»€‡ dËZŸZ]Ze{€Ì³Y€«½Zf‡Y½M½Y€v]Ä]x‡ZacZ̸¼ŸÖÅ|¿Z»€§ÁÖ´ÀÅZ¼Å,Հ̴ŒÌa{Zf‡ZÌfyY {‹ÄÀ˂ÅŒ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡cZœ¿Z]ÁcY€¬»Á–]Y“ ½ZnËZ]}M½Zf‡YÕÂy½Zf‡€Æ‹{Á€·¾Ì»Â«ÁÖa{į¹Á{Ä»Z¿{¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ½ÁZ »Y|‹ºÌœÀe,{€¯{YÁ½Zf‡Y½MÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡PeÁֿ°ˆ»¾¯Z»YÄ]ÖeYZˆy,Ö]€£ Ä]ZÀ]|ÀÅ{Âf‡{į|‹d‡YÂy{Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌËÁÕÂƼm†ÌË cZˆy{Y€§Y½Z°‡YÁÕY€˜“Y–ËY€‹dˀË|»,Ö·Z»ÕZÆË|À»ZÌ¿¾Ì»ZeœÀ»Ä]ÁcÁ€“ Ö·Z»cY€¬»YÖ//Œz]ºÌœÀe½Â¿Z«Ä]{Y»Öy€]©Zv·Y½Â¿Z«Ã{Z»¹|À]{ZÀf//‡YÄ],Ã|Ë{ µZË{Z̸̻¶Æq¢¸^»ZfyYÁs€—Ä]d^ˆ¿d˧Ä]|À¨//‡Y[»d·Á{ ÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eZ^fŸYµZË{Z̸̻d‹¢¸^»ÁÃYÂzÀe\·Z«{ÕYÄÀ˂ÅZ^fŸY ÁÖ´ÀÅZ¼Å,Հ̴ŒÌa{Zf‡ZÌfyY{\ːeY†aÁµÂ¼ »¹Ó¹Y|«Y½Y€ËÁcPÌÅ{,ÕY cZœ¿Z]ÁcY€¬»Á–]Y“dËZŸZ]Ze{€Ì³Y€«½Zf‡Y½M½Y€v]Ä]x‡ZacZ̸¼ŸÖÅ|¿Z»€§ Ä»Z¿{{€¯ħZ“YŒ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW {‹ÄÀ˂ÅŒ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡ Y|‹ºÌœÀe,½Zf‡€·½Zf‡Yª—ZÀ»YÖy€]{¶Ì‡Â«ÁÁ|Ë|‹Ö³|¿Z]Ä]ÄmÂeZ]į‚Ì¿¹Â‡ Ä]ZÀ]|ÀÅ{Âf‡{į|‹d‡YÂy{Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌËÁÂƼm†Ì˽ÁZ » Ã{Z»¹|À]{ZÀf‡YÄ],ÕY€˜“Y–ËY€‹dˀË|»ÁÖ·Z»ÕZÆË|À»ZÌ¿¾Ì»ZeœÀ»Ä]ÁcÁ€“ d˧Ä],|À¨‡Y[»d·Á{Ö·Z»cY€¬»Y֌z]ºÌœÀe½Â¿Z«Ä]{Y»Öy€]©Zv·Y½Â¿Z« ¢¸^»ÁÃYÂzÀe\·Z«{ÕYÄÀ˂ÅZ^fŸYµZË{Z̸̻|°Ë¢¸^»ZfyYÁs€—Ä]d^ˆ¿ µÂ¼ »¹Ó¹Y|«Y½Y€ËÁcPÌÅ{,ÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eZ^fŸYµZË{Z̸̻dˆËÁ{ ½Zf‡Y½M½Y€v]Ä]x‡ZacZ̸¼ŸÖÅ|¿Z»€§ÁÖ´ÀÅZ¼Å,Հ̴ŒÌa{Zf‡ZÌfyY{\ːeY†aÁ {‹ÄÀ˂ÅŒ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡cZœ¿Z]ÁcY€¬»Á–]Y“dËZŸZ]Ze{€Ì³Y€« YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒnÀa Ä˧ \m {Zf«Y½ZÆm €^y ‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d¯€‹¹Z¬»ºWZ« ½Z¿Y{{Zf«YZ]Y|Ë{{Ղ¯€»®¿Z]†ÌW d‡Y¶Ì·{Ö]ÓZ¯{Â^¼¯{»{¹{€»Ö¿Y€´¿ ‚Ì¿ZÅÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ZËÁ®‡Z»¥€»{»{¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÖËÓZ]Zf^//ˆ¿{Y| eĐ̬¿¾ËYž§ÕY€]d¨³ Õ|Ë|mcӐv»ÖeMÁ|Àq¥€›į|¿|‹¶¼Ÿ{YÁdŸ€‡ Ö³‚]d¯€‹µZj»—Ä] |//‹|ÅYÂyYZ]{YÁÁÂu¾ËY{ ÕZŵƒ|Ì·ÂeµZu{dŸ€‡Ä]½€«ּ̋Ã|Ë|aÁŒ¯Za½Âr¼Å |ÀfˆÅYZ]Ä]½M{ÁÁÕY€]Öf‹Y|Æ] {‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÃZ´‹Á€§Ö¿Z³Z]½ÁZ »ÕÀ»t·Z d]Z]Ö¿Y€´¿pÌÅį€^y¾ËY¹ÔŸY¾¼“ZÀ^ËYÕY‚³€^yZ]´f¨³ Á½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze€ËZy}d¨³{Á‚§Y,{Y|¿{ÂmÁÓZ¯ž«Â»Ä]¾Ì»Ze Ä]įÃ|ÀË‹ÕZÅÓZ¯ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯{Œ¯®Ë„eY€f‡Y€ËZy} d‡YÄ »ZmZÌ¿Ö¨°»Õ´]YÂm,d‡YÂ“»¾ËYZ]\e€»֟¿ ¾Ì»ZeÁZÅZ^¿YYZÅÓZ¯ՁÁÄ¿Z^‹µZ‡YZ]dŸ€‡Ä],ÕÁÄf¨³Ä] ZÆÅZ´‹Á€§{ZŦ¸‹Öy€]½|‹Ö·Zy¶°//Œ»,ÓZ¯ž«Â»Ä] |‹|ÅYÂy¶u ‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§d¯€‹Ö¿Z³Z]½ÁZ » ÕZÅÓZ¯ÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯d]Z]Y¹{€»Ö//¿Y€´¿Ã|¼Ÿd¨³ Zŀ̳¹€m,ZÅÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“,ZÅÃ|ÀË‹YºŸYd‹Y|Æ]Z]–^e€» Ä]¾Ì»ZeÕYÄ£|£{pÌŽÁ|]įd‡YՁ·¸‡{| f»ÕZÅÓZ¯Á ¾Ì»Ze€j¯Y,Äf‹~³cYÂÀ‡ª^—{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹Ö»ž¨e€»§Á Ã{Z»MÃZ»|À¨‡Y¹Á{ÁYÓZ¯¾Ì»ZeÕY€]Y{ÂyÓZ¯½Z³|ÀÀ¯ Â̋Öa{Z»Y|ÀÀ¯Y|Ìad‡{‰Á€§Yºnu¾ËYÄ]į|¿{Â]Ã{€¯ |‹¹Zn¿Y€e{Á|ˀyÖËZmÄ]Zm¾ËYZ¿Á€¯…Á€ËÁ ,|¿Â‹Ö»ÄmY»Ö·ZyÕZŦ¸‹Z]‚Ë‚Ÿ½ZˀfŒ»,ZÅÃZ´‹Á€§\ ‹ ÃZ^°ËÄ]įd‡Y½Md¸ŸÄ]¾ËYÄ°¸]dˆÌ¿ÓZ¯{Â^¼¯d¸ŸÄ]¾ËY įÖ¿Z»ZeÃZ´‹Á€§®Ë{Á|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§YÁ®Ë{Z“Z¬e ÖfŸZ‡|ÀqZf Ì^—-{Œ]Ã|Ìq¦¸‹{Á{‹µZ‡YZ^¿YYÓZ¯ |‹Z]Ö·ZyZŦ¸‹¾ËYd‡Y¾°¼» ÕZÅs€—Á|À¯Ö¼¿¶Ì¼ve½ZÀˀ§MZ¯Ä]YÖ¸¤‹Á|Å{Ö» €ÅÖ¸v»ÕZÅḑ€›ÁZŶ̇ZfaÄ]ÄmÂeZ]d¯€]ÖËYµZ¤f‹Y {‹Ö»{ZnËYĬ˜À» Á€»YÄ]Ze¹Z»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡d¯€]{ZÌÀ],d‡YÖÀf¨³ »Y,Õ{Zf«YՁZ//‡|À¼¿YÂe¶»Z//‹s€—ÁY‚Å®Ë ºnuZ]YcZ//»|y€ËZ//‡Ád»Ô//‡,Ö´Àŀ§ÁÖËZÀ]€Ë Á¹Á€v»ª—ZÀ»{µZË{Z̸̻ÁY‚Å®ËÕY~³ÄËZ»€‡ {ZËd‡YÃ|¿Z‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]½Ô̳½Zf‡YÄf§ZËÄ ‡Âe€f¼¯ ÕZÅd€§{ZnËY¥|ÅZ]¾ÌÀr¼Å{ZÌÀ]¾ËY {Y{¹Y|«Yd‡{ ÁÕ{Zf«YՁZ//‡|À¼¿YÂe,Ö//ËY{dÌ»Á€v»,Z¯Á\//ˆ¯ ÁcZ¿Z°»YÄ ¿Ó{ZŸž//ˁÂeÁÖ³|¿t˜//‡ÕZ¬eY,֟Z¼fmY €eº¯Á¹Á€v»ª—ZÀ»{YµZ¤f//‹Y{ZnËYd”Æ¿,ZÅd€§ d‡YÃ{€¯ՁY|¿YÃYŒ¯Y{Ây€] ÕZŶ¤‹YYºÆ‡¾Ë€fŒÌ]ÖeZ»|yÁÖÀ§¶£ZŒ»Á¶//ˆŸ |ÀÅ{Ö»ZfyY{ÂyÄ]Š·ZeÁY€‡Ä »Â{Ã|‹{ZnËY ÃZ]{d¯€]{Z//ÌÀ]Âv»Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯Ä //‡Âe½ÁZ » ½Ô̳½Zf‡Y{Ã|ÀËMµZ‡{{ZÌÀ]¾ËYÖËYµZ¤f‹YÕZÅdÌ·Z § Y€‡Ä »Â{cZ»Y|«YÄ»Y{Y€]ÃÁԟµZ‡{Y{t̓Âe‚Ì¿ ÕZÅdÌ·Z §Š‹Âadve‚Ì¿‰YÄ»ÂuÁd‹€Æ‹,Š·ZeÁ d§€³|ÀÅYÂyY€«d¯€]{ZÌÀ] Á֟Z¼fmYcÔ//” »Ä]ÄmÂeZ//]{Y{Ä//»Y{YÃ{YÖ//“Y ÕY€]ÕYÄËÁÕZÅÄ»Z¿€],d//‹€Æ‹Ä»Âu½{Â]€Ë~a\̇M Z¯Âf‡{{ª—ZÀ»¾ËY{Z¯Á\//ˆ¯ÕZÅd€§{ZnËY d‡Y d//‡YÂy{Ä]ÄmÂeZ]d¯€]{Z//ÌÀ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ Y€«Z¯Âf//‡{{YÖ¸¤//‹ÕZÅd€§{ZnËY,½Z̓Z¬f» ֈ¯Ze½Z³|À¿Y {įYՀ§Zˆ»…Y‡ÁZ],Öf¿€fÀËYÕZÅÖ//ˆ¯ZeYÖ°ËÃ|À¿Y |À¯Ö»ÖÅZe¯Ĉ˜Ÿ€§Zˆ» |À¯Ö»ÃZ´¿,d‡Y½|‹Y‡µZu \e€»{ÂycÕÁY®‡Z»,[€˜”»ÕYÀÆqZ]Ã|À¿YÁ k€yÖ³|¿Z»Y,ºÀ¯Z¯€f¼¯ºÀ¯Ö»Ö ‡|˳Ö»ÁY |À¯Ö» dËZŸ½Z‹{Ây€fŒÌ]Zŀ§Zˆ» {€°¿ÕZ¯pÌÅ{‹Ö¼¿ {Y{ ‰{ÂyZ]Á|‡€f]ZÅY{®//‡Z»Yį|¿Y{Ö¼¿¹{MZ»Y,|ÀÀ¯Ö» |¿YÃ{‚¿®‡Z»įÖËZŽMYZË,|ÀfˆÅ’Ë€»|ËZ‹į|À¯€°§ |À¼‡ZÀ¯†°eÓŠ°f‡{Á®‡Z»Z]Õ{€»€Ìa,€Æ‹‚¯€»{ d‡YÖ·Zy€§Zˆ»Á{ÕZm½|‹€a€œfÀ»ÁÃ{Zf//ˆËYŠ´¿{ kÁY{Č̼ÅįZÅÖ//ˆ¯ZeÃ|À¿YZ»|˳Ö»ÁY |f§YÃYÄ]Ze Ö³{·M€´» dˆÌ¿½ÍYÄ]•Â]€»–¬§ ºÌfˆÅÖ³{·MÁÕZ¼Ì] d//‡{YYÂÅÖ³{·M€—ZyÄ]Y½Z¼ËZ¬§º¯.ºËY{º//¯YÂÅ ‰ÁļŁY€fŒÌ]į€´Ë{ÕZłÌqļŶj»ºÅZ¿Á€¯ ºËYÃ{Y|¿ |‡Ö»Z»Ä] Y‡µZu{Ã|À¿YÁ|¿Â‹Ö»Y‡®‡Z»Z]|Ë|m€§Z//ˆ»Á{ ½Z»€§¹Y|»ºÅ¾» |ÀÀ¯Ö»dËZŸ½Z‹{Ây¹{€»|˳Ö»½|‹ ºÀ¯Ö»ֿ¨Ÿ|“Y ZÅÕYZ] Ä]{ÁÁÃÂv¿YÖÅZe¯ÕZź¸Ì§,½Y€ÆeµZ¼‹{Ö//‡Z^·½Á‚» ŠËZÅՀfŒ»µZÌyZed‡YÃ{€¯€ŒfÀ»{Ây¹Y€³ZfˆÀËY{½Á‚» {Y{lÀ‡\eÃZ´f‡{ÁÄfˆŒ¿‚Ì»®ËdŒaÖ¿ |À¯duYY Ã{Z¨f‡YY| ]Á|À¯Ö»µ€fÀ¯{‹Ö»{YÁįYÖ//ˆ¯€Å\e \uZ |Å{Ö»{ÁÁÁZmY,®‡Z»Ád‡{ֿ¨Ÿ|“{Y»Y 0 »Z¯ÁºÌÀ¯Ö»Ö//¿Â¨Ÿ|“YZmļŁÁ€Å|//˳Ö»½Á‚» Ô ½Z»{ÂyµZÌy |‹Z]duYZÅՀf//Œ»µZÌyZeºÌÀ¯Ö»d^«Y€» ºÅZmļŁYÁd//‡Y{ZˁÖ¸ÌyZ»ÕZÅՀfŒ»{Y| e €f//ŒÌ] Y½Z¼‹ÔeļÅZ»Yd‡Y­Z¿€˜yÖ¸ÌyZ»ÕY€]…Á€ËÁ |ÀËMÖ» ºÌÀ¯¶Ì˜ eY½Z»Ö³|¿ÁZ¯ºÌ¿YÂeÖ¼¿ ºÌÀ¯Ö» ,|À¯Ö»dÌ·Z §½Y€Æe[€£{ևZ^·ÃZ´‹Á€§{įÕYÃ|À‹Á€§ Ã|‹€f¼¯Ö¸ÌyŠÌaÁÃ{Ä]d^ˆ¿½Z¼ËZÅՀf//Œ»|˳Ö» Z0  «YÁ,|¿Â‹Ö»ÃZ´//‹Á€§{YÁÁ€ÅįºÅÕ{Y| e¾Ì¼ÅZ»Y º‡€eÖ» ,|À¯Ö»Z¯ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§YÖ°Ë{į‚Ì¿Ö//¼¿Zy Á|¿{Â]Ã|//‹µÂźÅ|ˀyÕY€]¹{€»Á|Àq¾ËY|˳Ö» .ºÌÀ¯Z¯Äq\yÖ·Á ºË|̇€eÖ»Z0  «YÁ {Â]{ZˁÖ¸Ìy¹Zu{Y |¬q€´»Ö·Á,ºËY{Š°f‡{Á®‡Z» ºÌËZÌ¿Z¯€‡ºÌ¿YÂeÖ¼¿ .|À¯d^«Y€»Z»Y,¹{€»¹ÂnÅļžËYZ]ÁµÂ—{|¿YÂeÖ» ‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ¶¯½ÁZ »Öq€Ë€uk€ËYµÂ«Ä] Ä]{ÂyÕÔf]YYՀːeZ//Œf¿YZ]Äf‹~³\//‹įÖ°‹‚a µÂXˆ»Ád‡YcY€¯Â»{…Á€ËÁ¾ËYd‡YÃ{Y{€^yZ¿Á€¯ÕZ¼Ì] |À¯Ö»|Ë|Æe€fŒÌ]YZŶ¤‹֔ ]Z»Y|‡ZÀ‹Ö¼¿µÂXˆ»€Ì£Á ,½Y€´ŒËYM,Ö¿Z¼fyZ‡½Y€³Z¯,½YY|°¿Z],½YZf//‡€a,½Z°‹‚a ½Z³|À‹Á€§Á¡Â¸‹¾¯Z»Y½Z¿Z^Æ´¿ ºÅZÅ|«½MZ»Y,ºÌ‡€f¿Z¿Á€¯YÄ°ÀËYÄ¿|˳Ö»,|Å{Ö»¹Zn¿Y YZ¯ºÌ¿YÂeÖ¼¿,ºËY{¶°Œ»ÂmY‚ŽZ¼»Y|¯€ÅºÌ‡€eÖ¼¿ Z] ºÌfˆÅ½Z¼¸ËZ‡Á¶Ë€f‡YÁֿ¨Ÿ|“µZu{¹Y|» ºÌÀ¯¶Ì˜ e ,ZÅՀfŒ»ºWԟÄ]ºÅ½Z¼‡YÂu ºÌÀ¯Ö»Z¯Š°f‡{Á®‡Z» d‡Yž¼mÖ¸Ìy į|¿€Ì³Ö»ÕZmÖ¸£ZŒ»½ZÌ»{,ÖÅZ´ŒËYM¶£ZŒ»½Z^uZ €Å |¿Y{Y€«Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y€˜y¾Ë€f//ŒÌ]‘€ »{ ÕZÅև€]Z»Y-d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YYÖeÁZ¨f»Z°ÅY‚Ì¿ÖÀ·Z//‡ |¿YÃ{€¯[ZÀfmYָ̘ eYZž·Z‡€fŒÌ]į|Å{Ö»½ZŒ¿Ö¿Y|Ì» …YÂ//‡ÁZ]ÁÖf//‹Y|Æ]cZ°¿¹Z¼edËZŸZ]ZŽM½Y|À»Z¯Á |ÀÅ{ֻĻY{YY½Z‹À»ÁZ¯,Öf‹Y|Æ] ½YY|°¿Z] €˜y‘€ »{,|¿Y{Z¯Á€‡Âm[Z]YZ]įÖ¸£Z//Œ»¹Z¼e ¶£Z//Œ»½Z^uZ¾ËYY€´Ë{Ö°Ë‚Ì¿½YY|°¿Z] |Àf//ˆÅZ¿Á€¯ |ÀfˆÅ Y|˳Ö»,|À¯Ö»Z¯d¸»®¿Z]ÕZÅÄ^ ‹YÖ°Ë{įÕ{€» Ä mY€»ºÅZ]Z»YÃ|‹€f¼¯Õ”u½Z mY€»{Y| e,Ä^À‹Á ÁŠ°f‡{Z»Y,ºÌ‡€eÖ¼¿ºË´]Ä°ÀËYÄ¿ d‡Y{ZˁÖ¸ÌyZ»Ä] ºÌÀ¯Ö»Z¯¶°‹¾Ì¼ÅÄ]Á€ÅÁºËY{ZÌfyY{Ö§Z¯®‡Z» {‹Ö»ֿ¨Ÿ|“¹Y|»ºÅ½Z¼ËZł̻ ,|À¯Ö»Z¯½ZÌ//‡Za®¿Z]ÕZÅÄ^ //‹YÖ°Ë{į‚Ì¿Ö¼¿Zy ºÌ‹Z]Äf‹Y{½Z mY€»Z]Y…Z¼e¾Ë€f¼¯ºÌÀ¯Ö»Ö ‡|˳Ö» d‡YÃ|‹€f¼¯‚Ì¿¹{€»Ä mY€» €œfÀ»½Z mY€»YÕ{Z//ˁ{Y| e,Ö¸»®¿Z]\ //‹YÖ//°Ë{ įÖ¿YÂm½-|À¯Ö»Z¯ÄmZ]ZÆqYÄmZ]®Ë–¬§-|Àf//ˆÅ į|¿Ö»ÄËÔ³Ä]d‡{,d‡YÃ|‹Äfˆy,|uYŠÌ]5Zœf¿YY —½Z¼Å®¿Z]Y|¸ËÂve-|ÌÀ¯Ö¼¿µZ §YՀfŒÌ]ÕZÅÄmZ]Y€q Y€¨¿Á{|˳Ö»{Z¼‹Ö»µÂa,®//‡Z»ÁŠ°f‡{½Á|]į |ÀfˆÅ֐y€»Á|¿YÄf§€³Z¿Á€¯½Z¼¿YZ°¼Å Y€qZ¼//‹|˳Ö»®¿Z]|À»Z¯Ä][Z˜y½Zˀf//Œ»Y€¨¿®Ë ºÅZ¼‹{Á€]ŠÌa—¾ËY.|ÌÀ¯Ö¼¿dËZŸYÖf‹Y|Æ]cZ°¿ µÂ¤Œ»į—½Z¼Å®¿Z]|À»Z¯-|ˀ̳Ö»Z¿Á€¯Y{€§†aY{€§ ½ÍY¾Ì¼Å-{€¼‹µÂaċÖ¼¿ºÅŠ°f‡{Z]|˳Ö»,d‡YZ¯ ÖrÌÅÄ´Ë{įºÌÀ¯Z¯€e|À¯€³Y,|ÀfˆÅÖ¯Z‹¹{€»ºÅ ¡Â¸‹¾¯Z»YÕZŽZ^Æ´¿ Á®‡Z»Z],[Ô¬¿YÖ//‹ÁÃZ´//‹Z]Õ{ÁÁ{¶]Z¬»½Z^Æ´¿ ZŽMYZž̋Z»ÀnÀaYYZ”ŸYÕ{ÁÁÕZÅcZ¯Š°f//‡{ ZeÄ^À‹Y|˳Ö»½Z^Æ´¿¾ËY |À¯Ö»d^iY½Z‹{ÁÁÁ{€Ì³Ö» 0 Y¾»,Ã|‹ºÌyÁZ¿Á€¯dÌ “ÁįÁ€»YÄ] ֈ¯į¹YÃ|Ë|¿Ô |À¿Ö»®‡Z»½ZŒeÄ]ZÅ֔ ]–¬§ |‹Z]Šf‡{Š°f‡{ {Á¹€Ì³Ö»cZ¯€¨¿Y€f//ŒÌ]Y¾»,dŸZ//‡®Ë€Å{ Z¯Á€‡¹{€»Z]įÖËZŽZ^Æ´¿ļÅ,¾»Ä¿ ºŒ¯Ö»½YÂycZ¯ ½MÃ{Z¨f‡Yğ¼n»įŠ°f‡{¾ËYºÀ¯Ö»€°§ |À‡€eÖ»,|¿Y{ |‹Z]Ö³‚]®¼¯,Ã{€¯ÕZ^mYY dˆÌ¿¾Å}YÁ{µZ‡{|{€Ë¹Âe Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com Ä]Ä¿Ö³{Z»M‰Á¯ª§YÃZ´‹Á€§{¾ËY€]ZÀ]-|À¯Ö»Y|ÌaŠËY‚§Y ÕZ“Z¬eįÖËZ“Z¬eŠËY‚§Y€—ZyÄ]Ä°¸]Z¿Á€¯…Á€//ËÁ€—Zy d¨³½YÂeÖ»¾ËY€]ZÀ]d‡YÄf‹Y{{ÂmÁÃZ»|À¨‡Y{ÄËÁÄ]Ö¸§ ÖËZn]Zm®Ë֟¿Ä],Ã{Zf§Y©Z¨eY½ÂÀ¯YºÅįÕ|ˀyŠËY‚§Yį YÖy€]{€³Yd‹Y{ ZƛYµZu¾ÌŸ{ÕÂ^ d//‡Y|ˀy ÃY¼Åįd//‡YÕYĿ³Ä]‰Á¯ª§Y¾Ì»ZeÀÌn¿ZfyZ//‡ \ ‹ÁZÅZ^¿Y{Ä¿YÁÕZ“Z¬eÄ]d^ˆ¿ÓZ¯ÖËÓZ]Zf^ˆ¿ºnu ÓZ¯€eÃ{Z‡cZ^ŸÄ]d‡Y{Âm»‰Á¯ª§YÕZÅÃZ´//‹Á€§ Á¶«Y|uZ]‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d¯€‹{ {Âm»ZÅZ^¿Y{Á¶«Y|uÁY|¿YÄ]ÁÃZ´‹Á€§{ÕZ³|¿Z» ÖfuÁ|{ZËÁY|¿Y{Z“Z¬eŠËY‚§YZ]¾ËY€]ZÀ]d‡Y {‹Ö¼¿Y|Ìaª§Y¾Ì»ZeÀÌn¿{Ö¸¸y|{ d¸ŸÄ]Äf//‹~³Á|Àq{{Á‚§YÕÁ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Äf§ÓZ]¹{€»|ˀyZf Ì^—Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Y¹{€»Ö¿Y€´¿ µÁY d‡YÄf§€³cÄÌuZ¿|ÀqY|ˀyŠËY‚§Y¾ËYÁd//‡Y ¹|ŸÄ°ÀËY¹Á{,d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÖf‹Y|Æ]{Y»¥€»Ä°ÀËY įÃ|‹\m»ZÅc€§Zˆ»½|‹º¯ZËZŽYÂf‡Y¹{€»Ã{Z¨f‡Y YÖy€]{Ö¿Y€´¿Ä°¿M¾¼“|À¯Y|ÌaŠËY‚§YºÅÖ´¿Zy¥Z» Y€Ë|ÀÀ¯|ˀyՀfŒÌ]ÕZÅÓZ¯įd‡Y€fÆ]į{Y{{ÂmÁ¹{€» |ÀÅ{Ö»tÌm€eÁ|ÀÅ{Ö»YZ¿Á€¯…Á€ËÁ€fŒÌ]Â̋µZ¼fuY |ÀÅ|]¹Zn¿YÁ€»Y¾Ì¼ÅYÃ|ÀËMÄf¨Å|ÀqÕZÅ|ˀy {€¯¹ÔŸY‰Á¯ª§YÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§d¯€‹¹Z¬»ºWZ« ÕZÅZ^¿Y{Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅZ^¿Y{įÖËÓZ¯½Y‚Ì»Ä]ÄmÂeZ] ÓZ¯{Â^¼¯d]Z]Ö¿Y€´¿pÌŹ{€»,{Y{{ÂmÁÖf·Á{®Ë„eY€f//‡Y ‰Á€§ÃZ»|À¨‡Y{Ö Ì^——Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ |À//‹Z]Äf‹Y|¿ |̇½Ô̳Ä]d¯€]{ZÌÀ]ÖËYµZ¤f‹YZ˜« ÕY{€]ÀÆ]Ä]Š·ZeÁY€‡Ä »ÂÕZf‡Á{d¯€]{ZÌÀ] d‡YՁY|¿YÃY¥€‹{ZËÃ|̇ Âv»Z¼fmYÖËYµZ¤f‹Ys€—Y{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ‚Ì¿€´Ë{s€—ÁÃ|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]s€—,¯~» d‡Y¹Y|«Yd‡{{ ½Ô̳,d¯€]{ZÌÀ]Âv»Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯Ä ‡Âe½ÁZ »Äf¨³Ä] dveÄ^e€»¾Ì·ÁYÕY€]ÁµZˆ»Yįd‡YÖËZŽZf‡Yĸ¼mY d‡YÄf§€³Y€«{ZÌÀ]¾ËYÖËYµZ¤f‹YÕZÅdÌ·Z §Š‹Âa {d¯€]{ZÌÀ]€³¶ÌƈeÁՀn»d‹Y{ZƛYÃ{Y֓Y ÁY€‡Ä »ÂÕZf‡Á{YÖËYµZ¤f‹Ys€—,µÁY¹Z³ |¿Y{Y€mYd‡{{ZË|¿YÃ{€¯{ZnËYŠ·Ze ZÅs€—¾ËYՁY|¿YÃYÕY€]µZË{Z̸̻ZfyYYÕÁ Â^¿,¡€»,¾Ìq|¸],¾Ì´À//‡¹Y{‰Á€a{Á‚§YÁ{Y{€^y {‹Ö»‚ËYÁÄ^À‹ÖfŒÌ »Ä¿YZË Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com ,Š·ZeÁY€‡Ä »ÂÕZŀƋ{Ö¸¤‹d€§{ZnËYZ] ÖËYµZ¤f‹YÕZÅs€—Š‹ÂadveÕZŽZf//‡YÄ]‚Ì¿½Ô̳ d‡ÂÌa¹Z»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d¯€]{ZÌÀ]Âv»Z¼fmY Âv»Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯Ä ‡Âe½ÁZ »,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ՁY|¿YÃYYùZ»Yc€”u½Z»€§ÖËY€mY{Zf//‡d¯€]{ZÌÀ] €^yŠ·ZeÁY€‡Ä »Â{Âv»Z¼fmYÖËYµZ¤f‹Ys€— {ZnËY,ÖËYµZ¤f//‹Ys€—{Y| e¾ËYsZff§Yd¨³Á{Y{ Äf‹Y{µZ^¿{Ä]ZŀƋ¾ËYÖËZf‡ÁÁ¹Á€v»ª—ZÀ»{Y¶¤‹ d‡Y Âv»Z¼fmYÖËYµZ¤f‹YÕZÅs€—{Y{Ä»Y{YÃ{Y֓YZ“ Z¿Á€¯€]Y€]{®ˆË€a¶£ZŒ» Yį|Å{Ö»½Z//Œ¿½Y€³Z¯ÕZÅÀÆq |Àf//ˆÅ‚^//‡ÕZ”§ Á{–Ìv»®Ë{ÄËZˆ¼ÅŒ¯YÁŒ¯¦¸fz»ÕZŀÆ//‹ Á|¿Y{cÄ]Ö°‡Z»Ä¿ZŽMY¹Y|¯pÌÅ |¿YÃ|‹ž¼mºÅ Z],k€]Ã|¿Z‡ |ÀÀ¯Ö»dËZŸYՀ´Ë{Öf‹Y|Æ]Ä̏ÂepÌÅÄ¿ ÕY|ˀyÄ]Ád‡Y‰YÃÁ€aY|Ë{Z]µÂ¤Œ»Ö´¿‰Ây‚À] ZÅ¥€u¾ËYZ«M|˳Ö»,|Å|]d‡{ÁYZ]{Â//‹Ö¼¿€“Zuį |¿YÃ{€¯Š£Â¸‹ZžËY,d//ˆÌ¿ՂÌqZ¿Á€¯ |ˀ̴¿Õ|mY ¶Ì˜ eY¹Z¯Ä¿¾» |À‹Á€¨]ÁY{Ze|ÀÀ¯Ö»Y|Á€‡ļžËY |ËZ],Ã|¿Z‡¾ËY ºÀ¯Ö»ÄÌÆe®//‡Z»Zŀ³Z¯ÕY€]Ä¿ÁºÀ¯Ö» Š¿Z^uZÄ]ÃZ»dŒÆ^Ë{Y€yMZeYÃ|‹‰Á€§ŠÌa|uYÁ Ĩ«ÁÄ]YZ¯įdˆÌ¿€“Zu֘ËY€//‹pÌÅ{Á|Å{¶ËÂve {Y|¿Y {į|ÀfˆÅÖËZŶ¤//‹Yְ˽Z^uZ,Ö¿Z¼fyZ//‡½Y€³Z¯ ‚Ì¿ZŽMY¹Y|¯€Å |¿Y{Y€«Z¿Á€¯µZ¬f¿Y€˜y¾Ë€fŒÌ]‘€ » |¿Y{|»MÁd§Ö¨¸fz»ÕZŀƋÄ] Ö¿Z¼fyZ‡dyZ‡µÂ¤Œ»į½Y€Æe©€‹{ՁZ//‡½Z¼fyZ‡ Šf‡YZ»Y-¹Y|ÀÌ]\¬ŸYZ¯º¿YÂeÖ¼¿|˳Ö»,d//‡YĬ^— ¶Ì˜ eYZŀ³Z¯ÁºÀ¯d^v½YY|ˀyZ]|ËZ//‹ ¹YÃ|̇€e ,¹{Â]•Z^eY{Zŀ³Z¯ļÅZ]Á¹{Â]½Z¼fyZ‡€‡Á€Ë{ ºÀ¯ Á|Ë|//‹€·Á\eį|˳Ö»ÁÃ{²¿ZŽMYְˁÁ€//»Y ¾¨¸edŒaĬ̫{Á{½Z¼Å |ËZÌ]Z¯€‡|¿YÂeÖ¼¿,{Y{{{½|] .Ä¿,€´Ë{d‡Z¿Á€¯Ä¿ZŒ¿ {€¯Ö»Õ|]ÕZÅħ€‡ºÅ Zŀ´ŒËYM ¾·Z‡,¶À‡€aÁZ¼‹Öf»Ô‡š¨uÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋¶Ì·{Ä] įd‡YÖ»ZÌa¾ËY d‡Y¶Ì˜ eÃZ»|À¨//‡YÄ^À//‹ZÆqÁZe Äv¨{½Y€ÆeµZ¼‹¥Á€ »ÖËZ^ˁÁŠËYMÕZž·Z‡YÖ°Ë d‡YÄf‹Y~³{Ây¹Y€³ZfˆÀËY ¾yZ¿cZ»|yÁd‡YZ¯µÂ¤Œ»¾·Z‡¾ËY{įÖ·Z‡½ZÌ»½ d‡{Z]¹Y|»,ºÅ{Ö»¹Zn¿Y¾»įÕZ¯|˳Ö»,|Å{Ö»¹Zn¿Y Č̼Å ºÌÀ̌¿Ö»ºÅÄ]®Ë{‚¿ĸZ§{Á¹Y{…Z¼eZÅՀfŒ» Z»Y,¹{€¯Ö»ºf‡{†°eÓŠ°f‡{ºÅZ¿Á€¯ÕY€mZ»¾ËYYŠÌaÁ Zn¯,|ËMÖ»įՀfŒ»€Å|¿Y{Ö¼¿¹{M d‡Y­ZÀ‡€eZ0  «YÁ½ÍY {Y| e,dˆÅºÅ|̟¹{ d‡YÄf‹Y{…Z¼eÖ//ˆ¯ÄqZ]ÁÃ{Â] d‡Y{ZˁZÅՀfŒ» ,|Å{Ö»¹Zn¿Y»²¿cZ»|y¾·Z‡¾ËY{įÖ¿YÂm€fy{Z»Y ½Z»įºÅ|̟¹{ |ÀfˆÅ{ZˁÖ¸ÌyºËZÅՀfŒ»¾»|˳Ö» ²¿Z¯€¨¿ćÕY€]ՁÁ¶«Y|u¹{Ây¾» d‡Z»Z¯Ö¸Y įº¿Y{Ö»|Ì ] ºÌÀ¯Ö»Ö//f¨´ÀÅ€“ ºÅ{Ö»¹Zn¿Yd//ËÓÁ {Zˁ½Z¼¸¤‹º¿Y{Ö» |‹Z]Äf‹Y{Ä»Y{Yָ̘ e¾ËYÃ|ÀËMÕZÅÄf¨Å Ö¸°Œ»ºÀ¯Ö¼¿€°§,ZÅÄ̏ÂedËZŸZ]Z»Yd‡Y€˜y‘€ »{ |ËMŠÌa ÖËZź¸Ì§{Ây¹Y€³ZfˆÀËYÄv¨{,½Y€Æe[€£{Հ´Ë{¾·Z‡ ÖÅZ´ŒËYM¹Y·Á¾·Z//‡¹Z¼e½{€¯¶Ë€f//‡YÁֿ¨Ÿ|“Y ¾yZ¿cZ»|y¾·Z‡¾ËY{įÖ·Z‡½ZÌ»º¿Zy d‡YÃ{€¯€ŒfÀ» ֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€ËÁ ÄWYY{Á€//ŒÌa|¿YÂeÖ»ÓZ]ZÌ//ˆ]\—Zz»Ä »ZmÁZÅdÌ·Z § |‹Z]Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|y ÖÅZ´f//‡{¾Ì]Ã{Y{µ{Z^eÄf̼¯¶Ì°//Œe{€¯|̯Ze{€´¿ZÆm ¾Ì]ÕZÅÃ{Y{ÕY~//³­Y€f//‹YZ]|¿YÂeֻĠ]ZeÕZŽZ»Z//‡Á |¿‚]º«Œ¯{YÖ³‚]µÂve¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{ ÁcZ—Z^eY,cZŸÔ—YÕÁZÀ§‚¯€»†ÌË«Õ“{YÂm|Ì//‡» {Âm»ÕZÅŠ·ZqÖy€]Ä]ÃZ//‹YZ]½ÁZ ecYÁÕY{YµÂve d¨³ÕY{YcZ»|yՁZ‡ÄqZb°ËÁՁZ‡Ö°Ì¿Á€f°·Y€Ìˆ»{ Áž»ZmÄ¿Z»Z‡,½ZÌ¿Y€ËYµZ¤f‹YÖ¸»Ä¿Z»Z‡,Z¯–]YÁž»ZmÄ¿Z»Z‡ cZ»|y|uYÁÀnÀaÁ½ZÌ¿Y€ËYÃZ§cZŸÔ—Y®¿Z],½ÁZ e|À¼‹ÂÅ Z¯,½ÁZ ecYÁY{dË·ÁYÕZÅÃÁ€a¾Ë€f¼Æ»½ZÌ¿Y€ËYÖÅZ§ |¿Â‹Ö»[ˆv»ž˜¬»¾ËY{֟Z¼fmYÃZ§Á {Á½Y€Ë|»Á½ZÀ¯Z¯t˜‡{Zʼn€´¿sԏYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |À¯€Ì³{Y¹{€»¦¸fz»ZŒ«Y|¿YÂeֻķZˆ» ZŽZ»Z‡€´Ë{Á½ÁZ ecYÁ¾Ì]•Z^eY,ÕY|¼f Ë€‹Äf¨³Ä] Y‹¾ËY–‡Âe|ËZ]įd‡YՀ´Ë{ºÆ»Ä·Zˆ»ZÅÃ{Y{µ{Z^e{ {‹Հ̴Ìa Ä¿ZzeYÁ¾ËYµZ¤f‹YÁÖÀˀ§MZ¯Ä ‡Âe½ÁZ »«ÕÀ»ֈ̟» {€^ŒÌa{½Ô¯ÕZÅÄËÓÄ]ÄmÂecÁ€“€]Â]‚»d//ˆŒ¿{ {€¯|̯ZeÄ¿ZzeYÁ¾ËYÖeZŸÔ—YÕÁZÀ§¥Y|ÅY Ä]Äf‹~³xËZe¶¼Ÿ{į{Y{{ÂmÁÄ¿Z»Z‡Հˆ°Ë{Á‚§YÕÁ ÁÄ]|ËZ]ZËZÅÄ¿Z»Z‡¾ËYYÖy€]Ä°ÀËYdÌ «YÁ-|ÀËMÖ»[Zˆu {€¯¦Ë€ eY|Ë|mÕYÄ¿Z»Z‡…Z‡YYd‡Y¹ÓZË,{‹Ö¿Z‡ ÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€//ˁÁ½ÁZ »«{€´¿ZÆm×Y€¿»¾//ÌÀr¼Å {cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂu{ÖËZŹY|«Y½ÂÀ¯Zed¨³cZŸÔ—Y Ö³{€fˆ³¶Ì·{Ä]ÁÃ|‹¹Zn¿Y֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁ [ZˆuÄ]|À¨‡YÄ^À‹ÁdŸZ‡Öf//ŒÌ »ÕZÅdËZ¼uÄ¿YZˁYĸu€»¾Ì»ZÆq {Y€§Y| ]\‡ZÀeÄ]ÖfŒÌ »ÕZÅ®¼¯,Z¿Y€ËY‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂy‚ËYÁY¿Zy½Zf‡€a€‡ À¨¿Á{,½Z»ÂeY‚ÅÀ¨¿®ËÕZÅY¿ZyÕY€]įÕYĿ³Ä],|‹|ÅYÂydyY{€aY¿Zy €f//ŒÌ]ÁÀ¨¿lÀa,½Z»ÂeY‚ÅÀ¨¿ZÆq,½Z»ÂeY‚ÅÀ¨¿Ä//‡,½Z»ÂeY‚Å į€´Ë{Y¿ZyÁY‚Å,ĸu€»¾ËY{ |//‹|ÅYÂy¹Zn¿Y‚ËYÁ½Z»ÂeY‚Å Ä¿YZË,Ã|‹|ÌËZe֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁÕ‡YZÆ¿M{|n»և€]d//‡YÂy{ {€¯|ÀÅYÂyd§ZË{½Z»‚¼ÅY¶^«¶uY€»ÁÃZ»|À¨‡YÖfŒÌ »dËZ¼u |‹½Zfˆ¿Z¤§YÄ]ÓZ¯Ã|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]½Y€ËY Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë‰YÄ]ÓZ¯Á|Z]½Y€ËY{€¯¹ÔŸY½Zf//ˆ¿Z¤§YZ»MÃY{Y ½ÁZ »,|u»×Y\̈u,€Æ»‰Y‚³Ä] {Y{ÓZ¯Á|{YµÁYÃZ´ËZm,Â//Œ¯¾ËYÄ] ,Öf¨¿{Y»¶»Z‹,|À¯Ö»{YÁkZyY½Zfˆ¿Z¤§YįÖËÓZ¯d‹Y{ZƛY,½Zfˆ¿Z¤§YZ»MÃY{Y {Á‚§YÕÁ d‡Y©€]ÁՂ¸§cӐv»,cZmˆÀ»,Ö¯YÂy¾£Á,cÓM¾Ì//‹Z»,¹|À³ YŠÌ],Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿º«¾ËYįd‡YÓ{{Z̸̻ µZ‡{½Zfˆ¿Z¤§YcY{YÁ¶¯ Á{Z̸̻®Ë‰YÄ]ÕÓZ¯Á|Z]½Y€ËY{Y{Ä»Y{Y|u» d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{dŒÅ {Y{ÓZ¯Á|{YµÁYÃZ´ËZm,Œ¯¾ËYÄ]Ó{½Â̸̻ |‹Äf§€³€‡Y¡€»ºzecY{Z {€fŒÌ]¶£ZŒ»YÖy€]Ã|‹hŸZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁZŒf¿YÃÂ̋ ZŽZf‡Z¼Ì]Ö¿Z»{{Z¯ZŁÁ¾ËY-|¿€Ì´]Y€«|Ë|Æe‘€ » |Ë|Æe‘€ »{‚Ì¿Հ´Ë{¶£Z//Œ»Z»Y|Àf//ˆÅ¹|¬»–y{ |¿Y{Y€«Õ|m µ{{¶»Z¯cY‚ÌÆne½Á|]½Z»{{Z¯¹Z¼e,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ֋Â»M‚¯Y€»YÖ°Ë{ÕZf‡€a{€»ĸ¼m¾ËY |ÀfˆÅÄi{Zu ÕZ¯dÌ “ÁÃZ//]{ÁY d//‡YÖf·Á{Ö¿Zf//‡Z¼Ì]Ö//¿Z»{ š§Zv»¶ËZ‡Á Ã|‹¤·ZÅ֐y€»¹Z¼e|˳Ö»,½ZŒËZÅÁ¾ËY |ËZ]Õ~£Z¯Ã{Z‡®‡Z»¾f§€³ÕY€] |ÀfˆÅº¯Z̈]֐z‹ {Â]€œfÀ» [Y|ÀÅd‡{Õ‹Ádˆ‹µÂ¸v»|Å{ֻĻY{YZf‡€a¾ËY ÕY€]ZÅ®‹‚aYÖ¸Ìy Ã|//‹Õ|À]Ä̼ƇÁ[Z̼¯c|//‹Ä] ZÅd¿|ˁÁZŽ€f¿Y,|ÀËMÖ¼¿½Z‹{ÂyZÅZ¼Ì]Y¾f§€³µZus€‹ ÕY€]½Z‹{Âyį|ÀfˆÅºÅZÅ®//‹‚aY֔ ] |Àf‡€§Ö»Y |¿YÃ{ÁM½Zf‡Z¼Ì]Ä]ÁÄf§€³Õ{€§š§Zv»¶ËZ‡Á½Z‹{Ây ¶£ZŒ»¹Z¼eY€fŒÌ],Ö¿Z»{{Z¯ÕZ”ŸYÁ½YZf‡€a,½Z°‹‚a |ÌËPeÕZʼnY‚³½ÂÀ¯Ze |Àf//ˆÅZ¿Á€¯€˜y‘€ »{€´Ë{ €Ë|«Z“|¼v»Öfu d‡YÃ|‹¹ÔŸYZŽMÕÔf]YY‚Ì¿ÕYÃ|‹ ½YZ¼Ì]Z]€°»…Z¼e¶Ì·{Ä]‚Ì¿º«Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌW |‹ÄÀ̘¿€«Z¿Á€¯ÕYY{ €iY€]Äf‹~³\‹‚Ì¿ÕYÄ·Z//‡Zf//‡€a,Ã{YÖ¸ ¿Zy†m€¿ ¹ÁZ]|˳Ö»ÁY½Zf//‡Á{YÖ°Ë d//‹~³{Z¿Á€¯…Á€ËÁ Ö¸Ìyįd¨³Ád//§€³…Z¼e¾»Z]Á€Ë{¾Ì¼Å {Â//‹Ö¼¿ ÕZ¯Y|§†m€¿ d‡Y­Z¿€˜yÖ¸Ìy…Á€ËÁ¾ËY,‰Z]\«Y€» cY‚ÌÆneÁcZ¿Z°»Y{Â^¿Y½YZf‡€aYÕZ̈],{ÂmÁ¾ËYZ] {€¯ ÕZŽZf‡Z¼Ì]YÖ°Ë{ÕZf‡€a |¿Y{ÄËÔ³֐z‹d^«Y€» {ÂËÖ//‡ÕMŠz]½YZf//‡€aYְˁÁ€Ë{|˳Ö»Öf·Á{ ºÅ€¨¿Á{ {Y{Z¨ f//‡YÕ{€§d›Z¨ulÌ°a{Â^¼¯Ä]‘Y€//fŸY Z¯|¿Y{ÂÀÅZ»Y|ÀÅ{Ö»ªuZŽMÄ]ļÅ |¿{€¯­€eYd¨Ì‹ ºÌÀ¯Z¨f¯YŠ°f‡{Á®‡Z»¾Ì¼ÅÄ]|ËZ]Z˳ |ÀÀ¯Ö» ,|À¯Ö»d»|yÕŒ¿Y{ẗ»½Zf‡Z¼Ì]{į€´Ë{ÕZf‡€a ÕZŁÁ ºËY{Ö§Z¯ÁY|¿YÄ]Öf›Z¨ucZ¿Z°»YļÅZ»|˳Ö» |À³Â‡½MÕY€]įºËY{Õ{Zˁ¦ËZ›ÁZ»Ö·Ád//‡YÖfz//‡ ºÌÅ{¹Zn¿YY½Z»Ĩ̛Á|ËZ]Z»YºÌfˆÅ€˜y‘€ »{ ºËYÃ{Ây ‚Ì¿ÕZf‡€a ¹Y|¿µÂ^«¾»,dˆÌ¿cY‚ÌÆne|À˳Ö»įY¾ËY Äf‹Â¿½Ms€‹{ÁÃ{€¯€ŒfÀ»€fÌËÂe{‰{ÂyYY€Ë†°Ÿ Ö¸°‹¾ËY¾» ¾Ì¿ÂyÖ»­ÂmÁº‡YZ¿Á€¯Y–¬§Z¼‹d‡Y ¹Y|¿ºÅ‘Y€fŸYªu Z¿Á€¯Ä]­Â°Œ»{Y»€//‡ÕÓZ]¹€Ì» ,֐z‹Ö³|¿ÁÕZ¯¶°Œ»ZeY‚ÅZ]į¹Zf//‡€aÄ˾» ºf§€´¿ºÅÁ¹Z¯ħZ“YįÄÅZ» Ö¿Z¼fyZ‡½Y€³Z¯ Õ|uYÁÕZÅk€]ğ¼n»,½Y€Æe[€£cÔv»YÖ°Ë{ Z¯ḑ€›¹Z¼eZ]½M½Y€³Z¯ d//‡YdyZ//‡¶Ì¼°eµZu{ dyZ‡µÂ¤Œ»¾Ì´À//‡¾Ì//‹Z»|Àq,½MėÂv»{Á|ÀÀ¯Ö» |À¯Ö»{Á|ˆ»Y{Zˆ§Á€]~§ZÀ»,ÕY{YcZ»|y½|‹Ö°Ì¿Á€f°·Y ¾Ë€eևZ‡Yd¨³,{‹¹Zn¿Y|ËZ]cZŸÔ—YÕÁZÀ§‚¯€»t˜‡ ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y,®Ì¿Á€f°·YcZ»|yՁZ//‡ÄqZb°ËÕY€]¹Y|«Y d‡ZÅÃ{Y{ Ã|Ɵ€]cZ»|y½|‹Ö°Ì¿Á€f°·YÕY€]į̷֨Z°e{Á‚§YÕ“ ½|//‹Ö°Ì¿Á€f°·Y|{|ÁÃ|//‹¹Zn¿Y,Ã{Â]Ä¿ZzeYÁ¾ËY ZÅÖ¿ÁZ e»YÁÖ´¿Zy¶£ZŒ»Ân»Á|½Âr¼ÅÖeZ»|y d‡YÄf§€³c Ä°ÀËY½ZÌ]Z]֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z‡†ÌË«ÕÓZ//‡Ö¨˜»» ,|//‹Z]Õ~£Z¯®Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄy€qYĸu€»®ËÄr¿ZÀq cZ»|yY֌z]€“Zu½Z»{Á|‹|ÅYÂy¶fz»|ÀËY€§¶¯ {Á{‹Ö»¹Zn¿YÕ”uļ̿¶°‹Ä]Ö¿Z»{cZ»|yÕY{Y ÁºÌfˆÅcZ»|y¾ËYՁZ‡Õ”u€Ì£d¼‡Ä]d¯€uµZu {€¯ÕY~³Z]YÖ°Ì¿Á€f°·YcZŸÔ—Y½YÂf]|ËZ]½Mª¬veÕY€] µZ‡{|{€Ë¹Âe,Ã|»M¶¼ŸÄ]ÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ղ¯€»®¿Z]†ÌW Ä]ÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ղ¯€»®¿Z]†ÌW,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] dˆÌ¿¾Å}YÁ{ ZÆÀeįd‡YY‹{Ö·Z‡Z»YdˆÌ¿¾Å}YÁ{µZ‡{|{€Ë¹Âe,Ã|»M¶¼Ÿ Z]dˆŒ¿{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ ºÌÀ¯Â^Ÿ½MZy–ËY€‹YºÌ¿YÂeÖ»Ö·|¼ÅÁ¹Znˆ¿YZ] ¾f‹Y{€œ¿{Z]Ղ¯€»®¿Z]{Á‚§Y,Œ¯…ZˆuÁZy–ËY€‹Ä]ÃZ‹YZ]½Z¿Y{{Zf«Y d‡YÄf‹Y{YÁµÂaÕZÅYZ]Š»YMÁcZ^i¾Ì»Ze€]Y{Ây‰Ôe€fŒÌ],Œ¯–ËY€‹ €ËZ‡Á½Z¿Y{{Zf«Y¥€—YįÖËZÅÃ|ËYÁcY{ZÆÀŒÌaYÖ¿Y{|«Z]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ½Y€œ¿\uZcY€œ¿ÁZÅÄf¨³dÌ m€»Ä]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“Y,{‹Ö»s€˜»½Z//‡ZÀ‹Z¯ ÁÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀveՁZ‡ÖjÀyÁÖ¸»|Ì·ÂedˬeÕY€]{‹Ö»cŸ{½Z¿MYÄ »Zm{ µÂaÕY‹†ÌW |ÀÀ¯dˬeÄ »Zm{Y|Ì»YÁÖÅY€¼Å¾Ì·Áˆ»Z],ZÅYZ]cZ^i¹ÁY|e ,d‡YÓZ]Ö´ÀË|¬¿ÕY€]|{w€¿|Àq€Å{€¯½YÂÀŸÖ´ÀË|¬¿ºnuÃZ]{Z^fŸYÁ Yw€¿¾ËYÕ|{ć¥Y€v¿Y,Öf¨¿ÕZÅ|»M{ŠÅZ¯‚Ì¿ÁŒ¯–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]Z»Y ¦¸fz»ÕZÅY‚]YY½Mµ€fÀ¯ÕY€]Á{Y{–ËY€‹µ€fÀ¯Y½ZŒ¿,Ö´ÀË|¬¿Ä·Z‡¾Ì´¿ZÌ» d¿ÁZ »ÁÂu–‡ÂeÃ|‹s€˜»cZ̓€§ÁZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÃZ‹YZ]Öf¼Å {€¯ºÌÅYÂyÃ{Z¨f‡Y ¶¼ŸÄ]ÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛYÖeMµZ‡{¹Âew€¿ÕY€]®¿Z]¾ËYÕ{Zf«Y µZ‡įd‹Y{€œ¿{Y€»Y¾ËY|ËZ]|Àq€Å,dˆÌ¿¾Å}YÁ{|{€Ë¹Âe,Ã|»M ºÌÀ¯Â^Ÿ½MZy–ËY€‹YºÌ¿YÂeÖ»Ö·|¼ÅÁ¹Znˆ¿YZ]ZÆÀeįd‡YY‹{Ö·Z‡, ̬֬uZz‹YÖ°¿Z]ÕZÅ[Zˆu,Z^fŸYÁµÂaÕY‹€ÌyYÄ]»…Z‡Y€]{Á‚§YÖf¼Å ®¿Z]†ÌWÕYÃÁ{dˆŒ¿¾Ì¼Æ¿ {‹Ö»®Ì°¨e€´Ë|°ËYÕZne€Ì£ÁÕZne…Z‡Y€] ,YYZ]cZ^iÕY€]Ղ¯€»®¿Z]cZ»Y|«Y€Ìœ¿ÖeZŸÂ“»dËÂv»Z]½Z¿Y{{Zf«YZ]Ղ¯€» ,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ|¿Á,¹ÂeZÆ»ÕZÅÄ»Z¿€],|Ì·ÂeZÌ¿{»ž]ZÀ»¾Ì»PeÁÖ´ÀË|¬¿µ€fÀ¯ { |‹Y‚³€]Ղ¯€»®¿Z]{Á€Ë{€Ÿ,FATF€ÌyYºÌ¼eÁÖf¨¿€Ì£cY{Zd̼ÅY ºÌ¼e,Öf¨¿€Ì£cY{Z–ËY€‹,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ,YYZ]Ây{ÄfŸZ‡ćĈ¸m¾ËY µ€fÀ¯Ö´¿Â´q,Ö´ÀË|¬¿ºnuµ€fÀ¯ÕZʼnÁ,Ö°¿Z]¹Zœ¿sԏYdÌ “Á,FATF€ÌyY Á½Z¿Y{{Zf«YÕ‡YÃ|‹s€˜»cZŸÂ“»ĸ¼mY,|Ì·ÂeYdËZ¼uÁ¹Âew€¿ZÆ»Á {Â]ÁÂu¾ËY½Y€œ¿\uZ ՁZ//‡Ö°Ì¿Á€f°·YÁ€»Yd¨³֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€ËÁ •Z^eYž˜«Á{€]Ö»¾//Ì]YY{Z//ˆ§Á€]~§ZÀ»ÕY{YcZ»|y |ËMÖ»[ZˆuÄ]Ä¿ZzeYÁ¾ËY{ºÆ»ÕZÅdË·ÁYYÕ”u ,Ã|‹{ZËÄ¿ZzeYÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕÁZÀ§Հ^ÅYÕY‹Ĉ¸m¾Ìfˆz¿{«ÕY|¼f Ë€‹|¼v»» ž˜«{Á‚§Y֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁcZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y ÕY‹ÕY€]ºÆ»ÕZÅdË·ÁYYÖ°ËcYY{Y¾Ì]Õ”u•Z^eY d‡YcZŸÔ—YÕÁZÀ§Հ^ÅY Y¹{€»ZŒ«YY֠̇ÁÀf//ˆ³֟Z¼fmY¾Ì»ZeÁÂu{Á‚§YÕÁ Ä]ÕY{Y–]YÁYÕZ̈]d‡Y¹Ó{»¾ËY{į{€Ì³Ö»€]{ {‹¦Ë€ eÖ°Ì¿Á€f°·YÃÂ̋ Á{{{Zˆ§{€¯ħZ“YcZ»|yՁZ‡Ö°Ì¿Á€f°·YÃZ]{Z¯€ËÁ ¾ËYÁ€]{€yt˜‡{į{€Ì³Ö»c{€yÁ½Ô¯t˜//‡ cY{Z,d·Á{ÕZÅՀ̴Ìa…Z‡Y€]d¨³Œ¯Y~´¼ze¡€»Հ‡Y€‡ÄË{ZveY¶»ZŸ€Ë|» Z“ |‹Äf§€³€‡Y€˜«Á½Z¼Ÿ,½Zfˆ¿Z¤§Y,©Y€Ÿĸ¼mY¥|ÅÕZÅÂ//Œ¯Ä]¡€»ºze ,½Y€ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]Äf‹~³ÕZŁÁ{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{|¿Â‹Z¯€e |¿{Â]Ã{€¯¦«Âf»Y¡€»ºzeĸ¼mYcӐv»ļÅcY{YÁ,Ã|ÀÀ¯{YÁÕZÅŒ¯ ¦«ÂeįºËY{Â//Œ¯{¡€»ºze{YZ»,|Ì·Âe[¸˜»|¿Á¶Ì·{Ä]½Â//À¯Y{Á‚//§YÕÁ Ö ˜¬»ZŁ€»ÖËZŒ³Z]Á{‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½ZˁÁd¼Ì«•Â¬‡\m»|¿YÂeÖ»cY{Z ħZ“Y|¿Â‹Z¯€e {Y{Ö¿Y€´¿ÕZmį{‹¦«Âf»cY{Z€´Ë{Z]{ÁÖ»µZ¼fuYÁd‡Y ,©Y€ŸÕZÅŒ¯Ä]¡€»ºze¾eY‚ŁYŠÌ]Äf‹~³ÃZ»{|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅZ»M{€¯ [{¡€»ºze¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«½ÂÀ¯Yd¨³ÕÁ d‡YÃ|‹{Z€˜«Á½Z¼Ÿ,½Zfˆ¿Z¤§Y Ä][»d¼Ì«€ËÁd‡Y½Z»ÂeÁY‚Åd¨ÅZeÁY‚Åd¨Å¾Ì]ZÅÕY|£€» d¨ÅÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{¡€»ºze¹€³Â¸Ì¯€Å[»d¼Ì«įÖ·Zu{,|‡Ö»‰Á€§ €Åd¼Ì«½ÂÀ¯Y{Á‚§YY~´¼ze¡€»Հ‡Y€‡ÄË{ZveY¶»ZŸ€Ë|» d//‡Y½Z»ÂeÁY‚Å ½Z»ÂeÁY‚ÅÕZÅw€¿Z]Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»{Õ|À]Äfˆ]¡€»ºzeÖËZeÄ¿Z‹ |‡Ö»‰Á€§Ä] {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹lÀa Ä˧ \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖeY€]Zz»ÕZž·Z]–‡ÂeÖfyZ‡€ËcZ—Z^eY¾Ì»Ze cZ—Z^eY,½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„aÁdyZ‡€ËcZ—Z^eYd¯€‹¾Ì]ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¬§YÂeÖa{ ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¬§YÂe,€Æ»‰Y‚³Ä] {‹Ö»¾Ì»ZeÖeY€]Zz»ÕZž·Z]–‡ÂeÖfyZ‡€ËZÌ¿{» …Z^Ÿ,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |‹|¬ À»½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„aÁdyZ‡€ËcZ—Z^eYd¯€‹¾Ì] Ä ‡ÂeÕY€]Ä »ZÀ¬§YÂe¾ËYd¨³ÃZ]¾ËY{½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„aÖËY€mY½ÁZ »Ã{YÖ¿Z¼¸‡ {{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|//‹|¬ À»¥€—Á{ÕZÅḑ€›YՀj¯Y|uÃ{Z¨f//‡YÁZÅÕZ°¼Å ,½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„a{{Âm»[ZneÁZÅdyZ‡€ËYÃ{Z¨f‡YÁž]ZÀ»®Ë€ŒeÕZf‡Y ÁÖÀ§cZ»|yª¬veœÀ»Ä]ÕZ°¼ÅÁÖeZœ¿»Y¹Zn¿YÁÃÁZ//Œ»cZ»|yÄWYYÕY€] Ä ‡ÂeÁ‰€fˆ³ÕY€]|À»¹Zœ¿[ÂqZq®Ë{ZnËYÁdyZ‡€ËcZ—Z^eYd¯€‹և|ÀÆ» Ây{½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´ŒÅÁ„aÖËY€mY½ÁZ » d‡YÃ|‹|¬ À»Ä»ZÀ¬§YÂe¾ËY,ZÅÕZ°¼Å ,ÕÁZÀ§\ˆ¯ÕZÅÄÀÌ»{ÖeZœ¿»Y¹Zn¿Y,ÃÁZŒ»cZ»|yÄWYYd¨³Ä»Z¿ª§YÂeÂ“» cZŸÂ“»ĸ¼mYdyZ‡€Ëd¯€‹ZÌ¿{»ÕZÅÃÁ€aՁY|¿YÃYÁdyZ//‡ÁÖuY€— ÃÁZŒ»ÁdyZ//‡ÁÖuY€—,ª§YÂe{»cZŸÂ“»€´Ë{Y{Á‚§YÕÁ d//‡Yª§YÂe{» cZ—Z^eYd¯€//‹ZÌ¿Ä]ZÀ]ÖeY€]Zz»ÕZž·Z]–//‡ÂecZ—Z^eY¾Ì»ZeÄÀÌ»{‰Â»MÁ d‡YdyZ‡€Ë Œ¯[€£ÕZÅÄ¿Zy{Á½Z̤—µZ¼fuY d¨³Á{Y{€^yŒ¯[€£ÕZÅÄ¿Zy{Á\¸£Y½Z̤—µZ¼fuYYևZÀ‹YÂŽZ»Z‡†ÌW |ÅYÂy½Zf‡Ây©€‹µZ¼‹ÁÕZÌfz]Áµ Zv»ZÆq,¹ÔËY,½Zf‡€·ÕZŽZf‡Y{Ö¸Y½Y€v] ÕZÅÄ¿Zy{Á\¸£Y{{ZˁµZ¼fuYÄ]"į¾ËYY€]YZ]Šz^mZe€v‡,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] {Â] cY€—Zz»YՀ̴ŒÌaœÀ»Ä]¹ÓcY|ÌƼe{€¯ZƛY,"ºÌ‹Z]½Z̤—|ÅZ‹Œ¯[€£ €]Z »Ö´f§€³[M½Y€Æe{{Á‚§YÕÁ |‹Z]Ã|‹Ã|̌Ë|¿Y,µÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{–‡Âe,Ö·Z¼fuY ,¡Ô^mÁZ‡Á€^·Y½Zf‡Y{,Ö¼‡€Ì£ÕZʼnY‚³…Z‡Y€]Ád‹Y{ºÌÅYÂyZ0  ˜«Yֻ¼Ÿ ,ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÄ¿Zy{Á½Z̤—‚Ì¿½Z¬·Z—{ºÌÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁºÌf//‹Y{YÄ¿Zy{Á½Z̤— Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » d‡YÄfˆŒ¿¾Ì»Ä]Ö]Ây¥€]¾Ë‚Ë{Ĭ˜À»{į¾ËY¾¼“ ÕZŽZf‡Y{YÖ¿Y€v]–ËY€‹ºËY{Zœf¿YևZÀ‹YÂŽZ»Z‡ÕZÅÖÀÌ]ŠÌaª^—"į¾ËY½ZÌ] Ö]€£ÕZŽZf‡Y{lË|eÄ]Ä^À‹ZÆqÁ{€¯tˀe,"ºÌ‹Z]Äf‹Y{Á€»Yt^ZeÃ|‹¹ÔŸY Äf‡Z¯½Y€Æe{ZʼnZ]c|‹Y‚Ì¿Ä^À‹ZÆqÁ€Æ›Y {Â]ºÌÅYÂyZʼnZ]ŠÅZ¯|ÅZ‹ Œ¯Ö·Z¼‹¶uY‡-{Â]|ÅYÂyŒ¯©€‹µZ¼‹ÕZÅŠz]{ºfˆÌ‡‚¯€¼eÁ|‹|ÅYÂy ½ZÌ]Šz^mZe dˆÌ¿Ö¿Y€v]ZŽZf‡Y¾ËY{Z»–ËY€‹Ö·Á{Â]|ÀÅYÂyZʼnZ]¾ËY€Ì³{‚Ì¿ ©€‹µZ¼‹ÁÕZÌfz]Áµ Zv»ZÆqµZ¼‹,¹ÔËY[€£,½Zf‡€·ÕZŽZf‡Y{Ö¸Y½Y€v]{€¯ {Â]|ÅYÂy{|‡Ã{Á|v»ÂyÄ]½Zf‡Ây ½Zf‡ÂyÕZÅ|‡Ä][Ô̇\ °»€f»{Z̸̻ºÌ¿{ÁÁ €Ì´¼ŒqŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z//‡[Mž]ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]€f§{€Ë|» ÕZÅēÂuY[Ô̇\ °»€f»{Z̸̻ºÌ¿YŠÌ]d¨³,½Zf//‡YÕZÅ|//‡Ä][MÕ{ÁÁ ¾ËYZÆ»ÕY€]ZÅ|‡½Zz»{Ö§Z¯ºnuZ»YÃ|‹½Zf‡Y¾ËYÕZÅ|‡{YÁ½Zf‡Âyd‡{ÓZ] ÕZÅÖ³|¿Z]Öa{d‹Y{ZƛYZ¿€ËYZ]³Ád¨³{ÖË·ZÆ]‰ÂËY{ {Y{{ÂmÁZÅ[Ô̇ Á½ÁZ¯,{ÕZÅ|‡Ä][MÕ{ÁÁ,Á€Ë{Y½Zf‡ÂyÄ]ÖÆfÀ»‚Ë€]MÕZÅēÂu{|Ë|‹ ZÆq{|‡Ä]Õ{ÁÁÖfŸZ‡Ö]{€j¯Y|u{Á‚§YÕÁ d‡YÄf‹Y{Հ̴¼ŒqŠËY‚§YÄy€¯ ,½ÁZ¯|‡{,ÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚ÅÄy€¯|‡{,ÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚Å ÖË·ZÆ] d‡YÃ{Â]ÄÌ¿Zi{\ °»€f»½ÁZ»|‡{ÁÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚Å®Ë {{€¯ħZ“Y,Ã|‹½Zf‡ÂyÕZÅ|‡{YÁ[Ô̇\ °»€f»{Z̸̻ºÌ¿YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z] Äy€¯|‡,ÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚Åć{|‡Ä]Õ{ÁÁ–‡Âf»Äf‹~³dŸZ‡dŒÅ ½ÁZ»|‡ÁÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚Åć,½ÁZ¯|‡,ÄÌ¿Zi{\ °»€f»ÁY‚Å d‡YÃ{Â]ÄÌ¿Zi{\ °»€f» {‹Ö»YZ]{ª¿Á\m»¾°ˆ»|Ì·ÂeÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ Yĸu€»¾//ËY{į|Å|]Y½Z°//·Z»ÁÖ·Zyֿ°//ˆ» Ä¿Z»Z‡¾ËYÕZÅÖmÁ€y {‹Ö»Ã{Z¨f‡Y¹{€»ÕZƛY{Ây Ä¿Zy|uYÁ|ÀqÖ°·Z»€Å|À¯Ö»Žz//Œ»‰Y{€aY| ] Ö¼¿Y€«cZÌ·Z»~yYÕZÀ^»¹Y|°rÌÅZÆÀËYZ»Y {Y{Ã|‹d^i ¾ËYÄ]Ä¿Z»Z//‡¾ËY{įÕ{Y€§YÄ]Ö°»ZÌaįÖ¿Z»Ze{€Ì³ {‹µZ‡Y,|¿Â‹Ö»ŽzŒ»¶°‹ Ä]Ä mY€»Z]|¿YÃ{€¯d§ZË{®»ZÌaįÕ{Y€§Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ½ZŒeZŸÔ—Y,{ÂyÖ¸»|¯{ÁÁZ]Á½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ ¹{€»YÕZƛY{Ây®ËZ¯¾ËYž«YÁ{ |ÀÀ¯Ö»sԏYY Ö»¶Ì¼°eZÆ¿MÕZƛY{ÂyÁ¹{€»®¼¯Z]Z°ÀËYÁd//‡Y {‹ lËZf¿Á{‹Ö»և€]Y{|n»ZÅÕZƛY{Âyd¨³ֿԏY {€Ì³Ö»Y€«cZÌ·Z»~yYÕZÀ^»{|n»ÕZÅև€] YÖ//‹Z¿Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy{Zˁ{Y|// e{ÂmÁ,ÕÁÄf¨³Ä//] €] d‡Y½Z»Œ¯½YÁ{YÖËZŵZ//‡{Öf¨¿ÕZÅ|»M{ ‰|»ZÌa{€¯|//‹Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ö¿Z»€Å,…Z//‡Y¾ËY ºŸYֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁÁ½Z¼fyZ‡ÁÂu{cÁ€i¶Ì°Œe †¯Â·ÕZÅ|uYÁÄf^·Yį{Â]ÕZneÁ†¯Â·ֿ°//ˆ»Y dˆÌ¿¾°ˆ»Ö «YÁÕZ“Z¬e€]ª^˜À» Öf¨¿ÕZÅ|»M{įÖ¿Z»{Y{Ä»Y{Y¾°ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» Z‡ÁdyZ‡ÁÂu{YÁZÅ®¿Z]YÕZÌ//ˆ]d§ZËŠËY‚§Y ÕÓZ]ÕZÅ|»M{ÕZŵZ‡{–ËY€‹¾ËYğ¼n»Á|¿|//‹ ¹|Ÿ¶Ì·{Ä]į|//‹†¯Â·ÕZÅÄ¿Zy|Ì·ÂeÄ]€nÀ»Ö//f¨¿ |‹€nÀ»YÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy{| eZ“Z¬eZ]©Z^˜¿Y ¹{€»Ä]įd‡YÕY‚]Y½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡d¨³ֿԏY ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]¶ËZ¼ec{Ze|Å{Ö»ÖÅZ³MÁ¹ÓM |ÀÀ¯¹Y|«YYZ]Ö «YÁÕZ“Z¬e…Z‡Y€]¾°ˆ»Šz]{ ,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÄ¿ZzeYÁdˀË|»YÃÁ{¾ËY{{Á‚§YÕÁ ÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yYÁ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY ÖfËZ¼u€Ì£ÁÖfËZ¼u¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeÃY€¼ÅÄ]Ö·Zy d‡YՀ̴ÌaµZu{Ä »ZmÖ «YÁZÌ¿{» YŠÌ],µZ‡ÕZ¼‹€‡…Z//‡Y€]|‹ÁM{ZËֿԏY į{Y{{ÂmÁŒ¯{Ä¿Zy½Â̸̻ÁY¿Zy½Â̸̻ Ä¿Zy|uYÁY‚ÅÁ½Â̸ֿ̻°ˆ»|uYÁ{Y| e¾ËYY Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{¹Á{Ä¿ZyY‚ÅÁ½Â̸̻ÁÖ·Zy žËÂeįd‡ZÀ »¾Ë|]Ã|ÀÅ{Y|ŒÅcZŸÔ—Y¾ËY d//‡Y ¾Ì¼ÅÄ]Ád‡YÃ{Â^¿½Z//ˆ°Ë¹{€»ÕY€]cZ¿Z°»YÁcÁ€i d‡YÃ|‹{YÁd·Á{¶Ì·{ ¹Y|«Ys€—ÕY€mY{{Á‚//§Y¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» ¾Ì»¾Ì»ZeÖÀ Ë¾°ˆ»|Ì·ÂeĨ·Â»¾Ë€f¼Æ»,¾°ˆ»Ö¸» Ã|»MÕ|»M{½ZÌ»Z//Œ§Y®¼¯Ä]Ád‡Yd·Á{ÕÂ//‡Y ¶°‹Ä]YdyZ‡ÄÀ˂ÅÕ|»M{½ZÌ»ZŒ«Y,ZÀ »¾Ë|] d‡Y |ÀÀ¯Ö»dyY{€a–̈¬e ÃYÂy{|‹ÁM{ZË,¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» {Â]Ã|‹¹Zn¿YÖeZ»Y|«YÄf‹~³ÕZŵZ‡{Ä¿Z»Z//‡ՁY|¿Y ½M€]ºÌ¼e,d«ÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁºÌ¼e…Z‡Y€] įÖ¸v»½Y€Ë|»½YÂÀŸÄ]ZÅÕY{€Æ‹ªË€—YÄ¿Z»Z‡Ze|‹ {‹{ZnËY,|ÀfˆÅdÌ°·Z»Ád¿Â°‡ªÌ«{cZŸÔ—YÕYY{ d§d·Á{Ä]ÕYÄvËÓ‚Ì¿…Z//‡Y½Z¼Å€]{Y{Ä»Y{YÕÁ Á{ÁZÌ¿ÕYև€]Y†aZŽÂ̼̈¯{Zn¿MÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y €Ì̤eZ]½Z»‚¼ÅįdŒ³€]Ä¿ZzeYÁÄ]sԏYÕY€]Y{|n» |‹ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÄ¿ZzeYÁ½Ô¯dˀË|» {įÖeÁ€“ÁÖ»Ô//‡YÕY|¿Z°//‡Z]{Á‚§YÖ//¿ÔY ֌z]µ{Z eÁ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYÂy Y€«Հ̴ÌaÂf‡{{Z°ÀËYd‹Y{{ÂmÁ¾°//ˆ»YZ]Ä] ¹Zn¿Y€‡Ä]±‚]ÕZ¯ÃZe¯½Z»c|»{Z§Z¿YÁd§€³ |̇ cZŸÔ—YžÌ¼neY{Â]Y€«Ô^«Ä¿Z»Z‡{Y{t̓ÂeֿԏY {€°ËÁ,½{Â^¿Ö§Z¯Ä]ÄmÂeZ]į|//‹Z]Äf//‹Y{ÖmÁ€y ZÀ »¾Ë|] d§€³Y€«ÄmÂe{»Ä¿Z»Z‡¾ËY{ZnËY{Ö^̯€e Ä¿Z»Z‡{Ád§ZË{¦¸fz»ÕZņËÁ€‡[ÁYcZŸÔ—Y {‹Ö»‰Y{€aÁ¶Ì¸ve Ä¿Z»Z//‡cZŸÔ—Y{€¯|̯Ze¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» ÕZÅ|uYÁcZŸÔ—Y|¿YÂeÖ¼¿Ä//¸u€»¾ËY{ž˜«—Ä//] …Z‡Y€]įd‡YÖeZŸÔ—YžÌ¼neÄ¿Z»Z‡¾ËYZ¯Y֌z] Ö»¶Ì¼°eÄ¿Z»Z‡Ä]¶f»ÕZŽZ»Z‡ÕZņËÁ€//‡[Á {‹ ÁÂu{Z»cZŸÔ—Y€“ZuµZu{{€//¯tˀeֿԏY ½Z°·Z»ZeÃ{€¯¦Ì¸°e½Â¿Z«½ÂqÁdˆÌ¿ž»Zmd¿Â°//‡ ÕZ°¼ÅZ]YcZŸÔ—Y|ËZ],|¿Â‹ÖËZ‡ZÀ‹Ö·ZyÕZÅ|uYÁ ÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»~yYÁÃ{€¯¶Ì¼°eÖ·Âf»ÕZŽZ»Z//‡ ºÌÀ¯€Ë~b¿Z°»YYÖ·Zy Ä]Ä]•Â]€»YÄ¿Z»Z‡¶Ì¼°e{{Âm»cÔ°Œ»€´Ë{YÕÁ d¨³Ádˆ¿Y{ZÅY¿ZyÖf¿Â°‡ÕZ»McZŸÔ—Y½{Â^¿Á –‡ÂeZ^°ËµZ‡lÀa€ÅZÅY¿ZyÖf¿Â°‡ÕZ»McZŸÔ—Y lÀa½Z»µÂ—{cZŸÔ—Y¾ËYį{‹Ö»ÁÄ]Z»M‚¯€» ÁÂu{įÖeZŸÔ—Y,¾ÌÀr¼Å {‹Ö»µÂveZq{Ä·Z‡ ̫֬{Ô»Z¯cZŸÔ—Y‚Ì¿{Y{{ÂmÁd^i½Z»Z‡{­Ô»Y ¶Zu{Âm»cZŸÔ—Yd^i½Z»Z‡{ZÀ »¾Ë|] |ÀfˆÌ¿ Ze{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÄ°Ì·Zu{d‡YÖ¼‡cÔ»Z » |À‹Z]Ã|‹d^iÁÖ¼‡Ä¿Õ{ZŸcÔ»Z »|{ ­Ô»YÁÂu{cZ//ŸÔ—YŽ¬¿Ä°¿M€]|̯ZeZ]Ö//¿ÔY ÕY€]­€fŒ»½Z]€“ZuµZu{{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Y{{ÂmÁ {Y|¿{ÂmÁֿ°ˆ»Ö·ZyÕZÅ|uYÁÖ]ZË{ZËÁÖËZ‡ZÀ‹ {ZŽZ»Z‡Õ‡YįÖeZŸÔ—YÁÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYZ]į |‹|ÀÅYÂy‚¯€¼f»ÁZn°ËcZŸÔ—Y{‹Ö»k{Ä¿Z»Z‡ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ­Ô»YÄ¿Z»Z‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» YZ]{ª¿Á\m»¾°ˆ»|Ì·Âeē€ŸZÀ¯{½Z°‡YÁ Âf‡{{†¯Â·ÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yYd¨³,{Â//‹Ö» d‡YZ¯ ÃYcYÁՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] ÄÌuԏY{µZ‡{d¨³ֿԏYÄ¿YÁ€a,ՁZ‡€Æ‹Á Z»Y |‹¥~uÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»¾f§€³,cZÌ·Z»½Â¿Z« Y{|n»µZ‡{ÖeÁ€iÁÕ|»M{\‡ZÀ»Z¿žËÂe¶Ì·{Ä] ¾ËY€]Ád§€³Y€«ÄmÂe{»cZÌ·Z»½Â¿Z«Ä]d//Œ³Z] ¦Ì·Z°e…Z‡Y€]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁZe|‹€¬»…Z‡Y |À¯ՁY|¿YÃYY½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡,ֿ¿Z« ºÌ¬f//ˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«Ã{Z//»{Y{Ä»Y{YÖ//¿ÔY €]įÖËZÅÃZ´f‡{ÁZŽZ»Z‡įÃ{€¯¦Ì¸°e€°» Z]–^e€»ÁÂu{cZŸÔ—Y~yYÖ·Âf»ֿ¿Z«Ĩ̛Á…Z‡Y Ä¿Z»Z‡¾ËYÄ]Y½ZŒeZŸÔ—Y|ÀfˆÅ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z//‡ ½Z»Z‡,­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^iZŽZ»Z//‡¾ËYĸ¼mY |ÀÅ|] |ÀfˆÅZÅÕY{€Æ‹Ád¼cYÁ,Z¯cYÁ,µYÂuYd^i ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Y€Ì£Ä]½Z»Z‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {Y{t̓Âe,|ÀfˆÅÄ¿Z»Z//‡¾ËYÄ]cZŸÔ—YÄËYYÄ]¦¸°» {€¯s€˜»¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë ¾°ˆ»ÃZmYYZ]½|‹µ{Z f»Z°ÅYÁ{ ©€]½Z¯€fŒ»Ä]‰Y{Za½Z»Âe{Z̸̻dyY{€a įÖ Ì^—g{YÂu{Ä°^‹Ö]ZˁZ]žË€//‡{€°¸¼ŸÁÕY|ËZaš¨ud¨³€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|» Œ¯©€]d ÀZzf§YÁc«ʬ¿¾Ë€f³‚],Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Y½ÓÂXˆ»Á¹{€»Ö¿Y{|« ÕÂf¿Âe{ĸ¼mYÄ]ZŒ»g{YÂuÁ€]Ä]ÃZ‹YZ]Ã{YÖ·Âf»¾ˆu|¼v»,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] d‡Y Ã|‹ÖuY€—Y{Z¿Z¯Ö§€]–ËY€‹ÕY€]Ã|Ë{Äi{Zu©€]ÕZÅÄ°^//‹Ä°ÀËY{ÂmÁZ]d¨³Y{Z¿Z¯ {Ä]ZŒ»g{YÂu{Ä°^‹žË€‡½|¿Y{€³Z]Á|Ì»Zn¿YµÂ—Ä]ÁZeÄ°^‹֋»Zy,{Â] |¿Z‡Ö»cZ^iYÄ]YÂy¾ËY{Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿€i»Š¬¿Á½YZ°¼ÅÕÓZ]ÖËZ¿YÂe,Œ¯ Á€Ì¿cYÁd‡Ż½YÂÀŸÄ]YZ“Z¬eÁē€Ÿ½Z»YÂedˀË|»ՁZ‡ÄÀË{ZÆ¿€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|» ½YÂeÖ»c¾ËY{d‹Y{ZƛYÁ{Y{Y€«|̯Ze{»,Z°eY¶]Z«Õ|̸¯ŽyZ‹®ËÁ ÁºÌÅ{ZfyYՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁsԏYÄ]YÄ ‡ÂeŠz]{Ã|‹ÖËÂmħ€ž]ZÀ»Y֌z] ÕÁ d‡Y©€]d Àž¨¿Ä]ÕY{ÃZ´À]ÃZ´¿ÁÖf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅd‡Ż™Zv·Ä]¹Y|«Y¾ËY Y‚Å,½Z¯€fŒ»Ä]ÕZ°¼Å‰Y{Za½Z»Âe{Z̸̻dyY{€aZ]Äf‹~³½Zfˆ]Ze{{Á‚§Y {ZnËY½Z»{Á|v»ž]ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]ÕY€]ÖËZ”§€³YÁ|‹¶ZuÖËÂmħ€½Z»Âe{Z̸̻ d‡YՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁÕY{€]ÀÆ]Šz]Z»µÁYdË·ÁY,ºÌÀ¯ ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ |‹ªÌ¸ e¹ZÌaÃZ³{Á€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŁYÁ€a ÕZ]ÕZŁYÁ€a¹Z¼ed«Â»ªÌ¸ eY¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»¶»ZŸ€Ë|» Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÃZ]{«ª¸˜»³ZÀi{Z¿»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {Y{€^yÃZ³{Á€§¾ËYÖmZy Z]d«{Ä]c|»¾ËY{ÖmZyZ^eY¹Z¼e{{€ed¨³,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋YՀ̴ŒÌaÕY€] և€]Áµ€fÀ¯Ĭ˜À»{€¬fˆ»Ö°‹‚aºÌe–‡ÂeZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋YՀ̴ŒÌa¥|Å ¹Z¼eָ̘ e¹ÔŸY¾¼“¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡YÃ|Œ¿‰Y‚³֯°Œ»{»pÌŽÂÀ¯ZeÁÃ|‹ Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»½ZÀ¯Z¯¹Z¼e{Á‚§Y,¹ZÌaÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»{ÕÁ€“€Ì£ÕZÅdÌ·Z § ÄËÁĬ˜À»¶»ZŸ€Ë|» |¿Â‹Ö»µ€fÀ¯Ö°//‹‚aºÌe–‡Âed»Ô//‡ŠËZa¥|ÅZ]‚Ì¿¹ZÌa Öf‹Y|Æ]Á֌ËYMÕZÅd¯€‹Z]¹ÓÖ´ÀÅZ¼Åd¨³¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«Y d‡YÄf§€³cÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“{Y»|Ì·ÂeÕY€]¹ZÌaÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»{€¬fˆ» ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¾°ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» ֿ°ˆ»|uYÁY‚Å Ä],µZ//‡ÃZ»¾¼Æ]{½Y€Æe€Æ‹ֿ°//ˆ» |{ Á \Ìe€eÄ]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Á¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿į,|̇ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y |À¯Ö¼¿¶uYÖ¸°Œ» Ä°ÀËYÄ¿{‹Ö»¶uÖ°¸»¾°//ˆ»ē€ŸZ]½Y€mZfˆ»¶°//Œ»{Á‚§YÕÁ ºÌÅ{Y€«Ö³|¿ÕY€]½Y€mZfˆ»ZÌfyY{Y½MÁºËZˆ]ÕZnÌf‡Y¾°ˆ» µZu{¹Y|»ÓZ]¹Âe¶Ì·{Ä]Œ¯{½Y€mZfˆ»Ä¿Z¨//‡Zf»d¨³Âa¾ËÁ€a Ö»ZÆ]ÃZmYdyY{€a¥€ZÆ¿M|»M{Yּ̿YŠÌ]įY€q|Àf//ˆÅ€“ YÃY|‹Z]ÕZnÌf‡Y¶Y¾°ˆ»ÕY~³d‡Ż{Z»¶Y€³YµZu {Â//‹ ¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·Âed¼‡Ä]¶°Œ»¶uÕY€]|ËZ]d·Á{ÁºËYÄf§ÃZ^f‹YÄ] Ö»ÕZnÌf‡YÕZÅ|uYÁdyZ‡ZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ |À¯d¯€u {Á‚§Y|À¯¶¼Ÿª§Â»½Y€mZfˆ»µZu®¼¯ÁÃZmYYZ]½{€¯µ{Z f»{|¿YÂe Ö»½YÂÀŸÖy€]Ä°ÀËYÁ|À¯Ö¼¿¶uY¶°Œ»ÕZnÌf‡YÕZÅ|uYÁdyZ//‡ ÃZ^f‹Y{€¯|ÅYÂy¶uY½Y€mZfˆ»¶°Œ»ÕZnÌf//‡YÕZÅ|uYÁē€Ÿ|ÀÀ¯ {Ö°¸»ē€Ÿd¬Ì¬u{ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYdyZ//‡Z]įY€qd//‡Y ÖÀf¨³ {‹Ö»‰Â»Y€§|‡Ö»d^iÄ]kYÁ{YY‚ÅÄ¿ÓZ‡įÕŒ¯ ÃÁԟ½Zfˆ»¶§ÕZŁÁ{įd‡Y¾ËYYÖ¯ZuÖ¿Y|Ì»cY|ÅZŒ»,d‡Y Ö¿Á‚§Ä]Á‚Ì¿¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmYw€¿cÔ»Z »½Y‚Ì»Á¾°ˆ»d¼Ì«|‹€] |ˀyd¼Ì«–‡Âf»,¾¼Æ]ÃZ»{įÃ{Y{‰Y‚³Ղ¯€»®¿Z] d‡YÄf‹Y~³ ÕZÅÃZ´À]ªË€—YÃ|‹ĸ»Z »ֿ°ˆ»|uYÁÕZÀ]€Ëž]€»€f»®Ë‰Á€§Á µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿į{Â]µZ˽Â̸̻ ½Y€Æe€Æ‹Ö°¸»cÔ»Z » ÕZÆ¿Z¼eZaMcÔ»Z »{Y| e¾ÌÀr¼Å |Å{Ö»½Z//Œ¿ŠËY‚§Y|{ ¶^« ÃZmYYZ]¾°ˆ»\‡ZÀ»ē€ŸÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë µ€fÀ¯ÁÖ°¸»ē€ŸŠ//ËY‚§YZ]d¨³{€¯|ÅYÂyµ€//fÀ¯Áµ{Z f»YZ//Æ] {Âa¾ËÁ€a¾ÌŒ§Y {€¯µ€fÀ¯Y¾°ˆ»ÕZÆ]ÃZmYYZ]½YÂeÖ»Հ³Y{‡ ¶¬¿¶§ZeÂÀÅÄ°ÀËYº£€Ì¸ŸįµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{…Z§Z]³Ád¨³ ZÆ]ÃZmYw€¿|‹YÖ¯ZuZʼnY‚³Z»YdˆÌ«Z]d€§¾°//ˆ»cÓZ¬f¿YÁ ¾°ˆ»ē€ŸįÖ»Y{Z»d¨³d//‡Y­Ô»YÕZÅÃZ´À]{ÃZmY¶ËZ§{Â^¼¯Á ¾ËYZ»Y|//‹|ÅYÂz¿µ{Z f»ZÆ]ÃZmYYZ]Ä¿Á¾°//ˆ»YZ]Ä¿|]ZÌ¿ŠËY‚§Y ¶°‹Ä]Šz]¾ËY{Հ³Y{‡Yį|//‹Z]|ËZ]¾ËYÄ]•ÂÀ»‚Ì¿YZ]µ{Z e {‹Äf‡Z¯ÄËÁ Ä]|¿YÂeÖ»ÕZnÌf‡YÕZÅ|uYÁdyZ//‡ZËMįµYÂX‡¾ËYÄ]x//‡Za{ÕÁ ¶uY¶°Œ»ÕZnÌf‡Y¾°//ˆ»ē€Ÿd//‹Y{ZƛY|ËZÌ]ÃZmYYZ]®¼¯ ¹{€»ÕY€]֟¿Ä]dÌ°·Z»¶^«ZÆ·Z//‡YÖ¿Y€ËY²Àŀ§{įY€q|À¯Ö//¼¿ įÕZnÌf‡YÕZÅ|uYÁ‰€fˆ³d¼‡Ä]¾f§-dˆÅÁÃ{Â]|À¼‹Y½Y€ËY d‡Y–¸£{€¯|ÅYÂy¶uY½Y€mZfˆ»¶°Œ»‰Á¾ËY|ÀfˆÅ|¬f »Öy€] ÕZnÌf‡YÕZÅÄ¿ZygY|uY d‡Y–¸£½Y€mZfˆ»½{€¯Y{Ä¿ZyÕY€] ºÌÀ¯Ä¿Zy\uZY½Y€mZf//ˆ»ºÌÅYÂyÖ»€³YÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Âa¾ËÁ€a ÃZmYYZ]½|‹µ{Z f»{Y{Ä»Y{Yd‡Y–¸£ÕZnÌf‡YÕZÅÄ¿ZygY|uY€Ìˆ» ÕZnÌf‡YÕZÅÄ¿Zyē€Ÿ¾ËY€]ZÀ]{Y{Ö´f//ˆ]¾°//ˆ»\//‡ZÀ»ē€ŸÄ] |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒnÀa Ä˧ \m ©Z¨eY {Y{€^yÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » SWAPՀeZ]s€—YÃ{Z¨f‡Yd̸]Z«Z]Ö«€]d¸°Ì‡Âe» Ö¿Z³|ÀÀ¯žËÂeÄ]Ã|‹|Ì·ÂeÖ«€]ÕZÅÂe» {Â//‹|Ì·Âe ÕZ˜ŸYZ]ÃY€¼Å,|¿YÃ|‹Ö§€ »dˆad¯€‹ÕÂ//‡Yį ,ÕY{€Æ‹®Ì§Y€eÁ¶¬¿Á¶¼u½Z»Z‡Õ‡YcÔÌƈe {‹Ö»Y~³YÁ ÃZ´f‡{c¸ËZacÄ]s€—¾ËYÕY€mYµÁYZ§{ ¥€—Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€//‹–//‡ÂeÖ«€]d¸°Ì//‡Âe» YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾Ì§€—Är¿ZÀqÁ|‹|ÅYÂy|Ì·Âe,Ä»Z¿ºÅZ¨e ½Z»,Ã|‹|Ì·ÂeÖ«€]ÕZÅd¸°Ì‡Âe»ÖËYZ¯Ád̸]Z« dËZ“ZŽMÕY~³ÃZ¼//‹ÁZÅd¸°Ì//‡Âe»¶ËÂve Ä¿Z³Y|mÕ{Y{Y€«,¹ÓcÔÌƈe¾Ì»Pe•€//‹Ä],|Àf‹Y{ |‹|ÅYÂy|¬ À»d¸°Ì‡Âe»Ö¬]Z»ÄÌÆeÕY€] ®Ì§Y€eÁ¶¬¿Á¶¼u½Z»Z//‡Ä»Z¿ºÅZ¬e¾ËY…Z//‡Y€] ՁZ‡Â¿cÔÌƈe¾Ì»PeÄ]d^ˆ¿Ze|‹|Æ f»ÕY{€Æ‹ …Z‡Y€]€³Y |ÀÀ¯Ö¼¿†¸n»cZ]»Ád·Á{cZ]»Ä] ½ÂÀ¯ZeY{ÂyÖÅ|]¹ZœŸ|‹Ö»ª§YÂe¶Ìƈe{Zf‡cZ]» « {Â]Ã{€¯Äˈe ÁY,Ã|»MÖ¿YÁ€ËY…Z^Ÿ|Ë|md‡YÂy€¨Ì¯{Är¿M…Z//‡Y€] Œ¯Õ{Zf«Y¹Zœ¿{Ã|¼ŸµÔyY{d¯Z//Œ»»¹ZÆeYZ] ¢¸^»Ä]Z0  ¼mÖÅ|]Z]«ÕYÁÖ·Âa¹Zœ¿{µÔyYÕY€n»Y ½Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚Å d‡Á€]Á Y֋Z¿ÖÅ|]Ó{½Â̸̻¢¸^»Ö˳Ád¨³{Ö¿YÁ€ËY Ã|ÀËZ¼¿|‡Ö»€œ¿Ä]…Z‡Y¾ËY€]-d‡YÄf§€Ë~aYÖ°¿Z]¹YÁ d‡YÃ{€¯[ZˆuÖ¿YÁ€ËYZ] YÓ{€Å½Zf‡{Y{ ÕÃ{Z»MZ»Ád‡YÃ{Â]cÓM¾Ì‹Z»Á|Ì·Âe•Â˜y,ÄÌ·ÁY{Y» Ö¸ŸcÄ]½ÂÀ¯Zeį¾ËYZ¼¯ºÌfˆÅ{ÂyÖÅ|]dyY{€a ¶°Œ» ºËYÃ{€¯{ÂyÕZÅ–ˆ«dyY{€aÄ]¹Y|«Y[Z//ˆv·Y |{Ö»Ân¿ÕZÅ{‡Z]YՁY¹YÁ®¿Z]įd//‡Y¾ËY Z]YÓ{½Â̸̻Z» |À¯Ö»¶Ì¼veÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ÁÄ^‡Zv» {‹Ö»Ó{½Â̸̻ºÌÀ¯[ZˆuįÄ·Z‡{‡|{ dyY{€aZ]Z¼‹Ä]Öy€¿ÄqZ]YµÂa¾ËYºÌ˳Ö»®¿Z]Ä] |ËZ]d·Á{ºË´]w€¿º¿YÂeÖ//¼¿¾»|˳Ö»®¿Z].ºÌÀ¯ Y|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡Ä]»,d·Á{Y|À¯[» ,{‹dyY{€aZ]cÔÌƈe«ŠËZŒ³Áw€¿»Z]įºÌf§€³ ÖÆmÂepÌÅZÅ®¿Z]|//Å{Ö¼¿¹Zn¿YY½MÖ°¿Z]pÌÅZ//»Y |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÃZ´f‡{€ÅÕYYÄ]€fÌ·ÁY‚ÅÄ¿ÓZ‡,ÖÀ˂À]Z]Ö«€] d‹Y{ºÌÅYÂydy‡¥€»ŠÅZ¯,d¸°Ì‡Âe» Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡€Ì]{ Ã{ZÌaZ]{Y{Ä»Y{YÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ÖÀ˂À]Z]Ö«€]ÕZÅd¸°Ì‡Âe»ÖÀ˂´ËZms€—ՁZ//‡ {Á|u½Y€Æe{d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{Y‚ÅÕY€] |]ZËÖ»ŠÅZ¯ՀƋÕZ”§YÖ³|ÀËÓM¾e½Â̸̻ |Ì·ÂeÕZf‡Y{Ä^¿ZmZÆqÄ»Z¿ºÅZ¨eÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¬˜À» ÕZ”»Y|‹ÁM{ZË,dˆaÃY{YÕY€]Ö«€]ÕZÅd¸°Ì‡Âe» Ä ‡ÂeÁՁZ‡²Àŀ§ÕZf‡Y{Ä^¿ZmZÆqÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u,Ö«€]Ä̸¬¿¶ËZ‡ÁYÃ{Z¨f‡Y €ËÄ //‡ÂeÁÖ«€]Ä̸¬¿¶ËZ//‡ÁՁZ//‡Ö»Â]{½ZÌÀ] d‡YZŽMÄ]•Â]€»ÕZÅdyZ‡ ÃZ´f‡{Y‚ÅÄ//‡d//‡YY€«Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY…Z//‡Y€] ½{€¯Ö//«€]ÕY€]d//·Á{Ä·Z//‡|ÀqÄ£|£{µZ//^¿{Ä] Ö³{·MŠÅZ¯œÀ»Ä]ÁZŀƌ¿Ô¯{ZÅd¸°Ì‡Âe» Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡,YÂÅ |Ì·Âe¹|«ŠÌaÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » |‹dˆaÃY{YÕY€]Ö«€]ÕZÅd¸°Ì‡Âe» Ä»Z¿ºÅZ¨e®//ËZf//‡Y¾ËY{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] ¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡½ZÌ»Ä^¿ZmZÆq ½Z»Z‡,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Äf§€ŒÌa dˆaÖ¸»d¯€‹,½Y€ÆeÕY{€Æ‹®Ì§Y€eÁ¶¬¿Á¶¼u Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹YÖ°ËÁ½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm |‹|¬ À»Ö«€]d¸°Ì‡Âe» Y‚Å{Á|uįd‡YÃ|‹€¬»Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY…Z//‡Y€] ÃY{Y½ZÌrfˆaZÌfyY{Á|Ì·ÂeÖ«€]d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{ ¾ËYYÃZ´f‡{,¹Y|«Y¾ËYµÁYZ§{ {€Ì³Y€«d//ˆa |‹|ÅYÂy|Ì·ÂeZÅÂe» {Zf‡€Ì]{,Ö¬˜À»€ÆqÂÀ»Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»Yº‡Y€»{ d¿ÁZ »Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä //‡Âe ZÅZ»M…Z‡Y€]d¨³,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÁZÅd¸°Ì‡Âe»Ä]•Â]€»½Y€Æe{Ö³|ÀËÓMY|{ d‡YÕÂeY€]Z¯ÕZÅÂe»Ä]•Â]€»‚Ì¿Ö³{·M¾ËYÃ|¼Ÿ ZÅÂe»Ä//¸¼mYÕÂeY€]Z¯ÕZ//ÅÂe»{Á‚//§YÕÁ ÁY|¿YÄ//]ZŽMY®Ë€//ÅÁ|Àf//ˆÅÓZ]Ö³|ÀËÓMZ//] d¼Ì«€´Ë{ÕÂ//‡Y |ÀÀ¯Ö»{Z//nËYÖ³{·MÁ{Â//y |ËZ‹Z»Y-d//‡YÓZ]Â//Œ¯{Ö«€]ÕZÅd¸°Ì//‡Âe» Ä]Y¹{€»,dyÂ//‡d¼Ì«ŠËY‚§YÁ¾Ë‚À]Õ|À]Ä̼Æ//‡ |À¯\Ì£€eZÅÂe»Â¿¾ËY|ˀy Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡€Ì]{ ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ÕZÅd¸°Ì‡Âe»½{€¯¾Ë‚´ËZmc{{€¯½ZŒ¿€—Zy ¹ZœŸÃ|¿Á€a{Ó{w€¿\·ZmÕY€mZ» Á{€¯{Y©Z//qZ«¹ZÆeY,d//‹Y{Ä»Y{Y€Æ»Zeį ÃÁ€³ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁ¶¯ºÌË´]¹{€»Ä]į{‹Ö¼¿»d¨³ ½Z»ÂeZÅ{Z̸̻†a d‡YÃ{Â]©ZqZ«½ÓYZeµZ‡Y¹ZœŸ dyY{€aՂÌqÄqÕY€]ZŵZ//‡¾ËY{YÖ¯€¼³‘YŸ {ZÀf//‡YÄ]©ZqZ«Ó{½Â̸̻¹ZÆeYº¿Y{Ö¼¿ .ºË{€¯Ö» ՂÌq­€¼³Z]¹ZœŸ[Zˆu¥ÔfyY¶¯.d//‡YՂÌqÄq ZÌ¿ÁºËY{hv]ºÅ½MÕÁįd‡Y½Z»Âe{Z̸̻{Á|u « {Y{ªÌ«{ևZÀ‹Z¯Ä] Ä]ÃZ//‹YZ]¹ZœŸÕÁ{ÂycZ ˜«ÃÁ€³®·Z»Ö¿YÁ€ËY…Z^Ÿ ՁY¹YÁÂ¼n»»{Â]Äf¨³|Ì·Âe{Ö°¿Z]ÖÅ|]cÔ°Œ» ¾Ì»Zed]Z]Ó{½Â̸̻ZŵZ//‡¾ËYµÂ—{¹ZœŸÃÁ€³ |Ì·ÂeZ^yY Ö¿| »\zfÀ»µÂv»|Ì·Âe|‹ dŒÆ^Ë{YZeÖ«€]d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{¶ËÂve €ÅÕY€]µZ˽Â̸̻¦¬//‡Ze|{ZÆq{‚»Z¯Z] d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{ÖÀ˂´ËZmÕY€],d¸°Ì‡Âe» |À¯¹Y|«YÄÅZ»dyY{€aZ]d¸Æ»Z]Ö«€] dÆm¹Ó–ËY€‹ÕYY{d//ˆa¾ÌŸÂ»Y€¨¿Ö§€ » dˆa¾ÌŸÂ»Y€¨¿Ö§€ »Ác¸ËZaĸu€»ÕY€mY •€‹Ä]Ä»Z¿ºÅZ¨eÂ“»ÕY€mYdÆm¹Ó–ËY€‹ÕYY{ ½Z»Z‡¾ËYcY|Æ e€´Ë{Y¹ÓcÔÌƈe¾Ì»ZeÁdËZ“ d‡Y Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶¼uÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä //‡Âe{Zf//‡ d‡YÃ|‹|Æ f»ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » €ËZ‡ÕZ°¼ÅÕY€]¹ÓÕZÅÄÀÌ»½{€¯ºÅY€§ÄÀÌ»{Ze ÕY€]–^e€»Öf·Á{ÕZŽZ»Z‡€´Ë{Ád¿ÁZ »ÕZÅŠz] |À¯¹Y|«YÄ»Z¿ºÅZ¨e\‡ZÀ»ÕY€mY{¶Ìƈe Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»PeÄÀÌ»d//‡Y¦›Â»{Zf//‡¾ËY¾ÌÀr¼Å |Ì·Âe–yÄ //‡ÂeÕY€]cÔÌÆ//ˆe\·Z«{ÕZ//^fŸYÁ d̬§Â»ÕY€mYY†acYÁ|¬»|u{Ö«€]d¸°Ì‡Âe» |À¯ºÅY€§YÂe»ÃZ´f‡{µÁYĸu€»‚Ì»M ÕZ¬eYÕY€]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§Հ̳Z¯Ä]ÕY€]ՂËÄ»Z¿€] ÕZÅd¸°Ì‡Âe»Ä ‡Âe{¶ÌƈeÁÕÁÀÆ],cZ»|y Âe»Ä ‡Âež¿Y»ž§dÆm{‰ÔeÁŒ¯{Ö«€] €´Ë{YÄf§€ŒÌaÕZÅÕÁZÀ§€]Ö°f»Ö«€]ÕZÅd¸°Ì//‡ d‡YÁ€»YÄ^¿ZmZÆqÄ»Z¿ºÅZ¨e{{Zf‡¾ËYcY|Æ e ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ö¿Z‡Ô—YÁcZ—Z^eY‚¯€»¹ÔŸYª^— d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{|Ì·Âe,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ Âe»ÃZ´f‡{¶ËÂve,Ã|‹¹ÔŸYÖÀ§cZzŒ»Z]Ö«€] ÃZ»dŒÆ^Ë{YZe€j¯Y|udˆa¾ÌŸÂ»Ä]Ö«€]d¸°Ì‡ Ö«€]d¸°Ì‡Âe»ÃZ´f‡{¶ËÂveÁ|Ì·Âe,µZ‡ dˆad¯€‹–‡ÂeÃ|‹Ö§€ »dˆa¾ÌŸÂ»Ä]Ã|‹|Ì·Âe †aÃ|¬ À»{Y{Y€«–ËY€‹ÁcZzŒ»Z]Á¾Ì »c|»֗ ÕZÅd¸°Ì‡Âe»Öf¿YZ³Ác¸ËZadˆe¶uY€»|ÌËZeY ZÅd¸°Ì‡Âe»¶ËÂve½Z»YµZ‡®Ëc|»Ä]Ã|‹|Ì·Âe d‡Yd¸°Ì‡Âe»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹cY|Æ eĸ¼mY {Zf«Y½ZÆm ®·Z»Á†‡Â»Ö¿YÁ€ËY…Z^ŸcZ»ZÆeYÄ]Ö³|̇|Ë|mÁ{ | ]|À¨‡YY½Y€ËYÖf ÀÕZÅÃÁ€³¾Ë€f³‚]YÖ°Ë Ö°¿Z]ÖÅ|]Z]Õ{Zf«Y¹Zœ¿{µÔyY¹ZÆeYZ]ÕYĨ«ÁY Ö¿Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚//Å d‡YÃ|‹Z£M {Y|ŸYÃ|¿Á€a¾//ËY{\·ZmÄf°¿,†Ë¿Á{Ây‰Y‚//³Ä] ½Zf‡{Y{ÕÃ|ÀËZ¼¿,ÃZ³{Y{Ö¸^«Á{{-d//‡YÃ|¿Á€aÖ»Ân¿ ºÆf»ÕÓ{ÁY‚ÅÁ½Â̸̻©ZqZ«Ä]YÖ¿YÁ€ËY Y‚ÅÖ°¿Z]ÖÅ|]Ä]ºÆf»YÁY,ÃZ»Y| ]ÓZuÁ{Â]Ã{€¯ d‡YÃ{€¯Ö¿Z»Âe{Z̸̻Á ÃZ³{Y{Ö¸^«Ĉ¸mŠ‹{¹ZœŸÃÁ€³†‡Â»Ö¿YÁ€ËY…Z^Ÿ Y,Äf‹~³µZ‡Ä]Z//Œ»c|»Z]Ä//ˆËZ¬»{ÕZmµZ//‡ÄÅZ»{Z»Mª^— ŠÅZ¯µÂv»ćZÆÀeÁ|Ì·ÂeŠËY‚§YµÂv»d//ŒÅÖ¿| »\zfÀ»µÂv» ,d ÀcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |¿YÄf‹Y{|Ì·Âe ÄÅZ»{Ö¿| »\//zfÀ»cӐv»|Ì·Âeį|Å{Ö»½Z//Œ¿cZneÁ½| » Ä]d^ˆ¿YÕ|{ Ze|{ |Ì·ÂeŠËY‚§YµÂv»dŒÅ,ÕZmµZ‡ ÖÀÌq¥Á€›ÁÕYČ̋¥Á€›…Z‡Y¾ËY€] |¿YÃ{€¯Ä]€neµZ‡Ä]ZŒ»c|» Ä]d^ˆ¿ÕZmµZ//‡ÄÅZ»{YÕ|{ Á |Ì·Âe|//‹\Ìe€eÄ] ¥Á€›|Ì·Âe½Y‚Ì»ÕZmµZ‡ÄÅZ»{ |¿YÃ{€¯Ä]€neÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|» Á{¾ËY d//‡YÃ{Â]¾eY‚ÅÖÀÌq¥Á€›Á¾eY‚ŁYŠÌ]ÕYÄ//ŒÌ‹ Ä]®Ë{‚¿Á¾eY‚Å{Á|u{\Ìe€eÄ]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»{µÂv» Õ|{ |‹Z]‚Ì¿½Z¼Ì‡|Ì·ÂeÃ|‹{ZËc|»{ |¿YÃ|‹|Ì·Âe¾eY‚Å ¾eY‚ÅÁ½Â̸̻Ä]Äf‹~³µZ//‡ÄÅZ»{¾eY‚ÅÁ½Â̸̻Y {Õ|{ |‹Z]‚Ì¿¹ZmČ̋½MY†a d‡YÃ|̇µZ//ˆ»YÄÅZ»{ ¾ËY|Ì·Âe½Y‚̻İ̷Zu{d‡YÃ|‹|Ì·Âe¾eY‚ÅÕZmµZ‡Ã|‹{ZËc|» d‡YÃ{Â]¾eY‚Å,µZ‡ÄÅZ»{Ö¿| »µÂv» d‹Y|Æ]cYÁÄ]ÖËÁY{½ZÅZ̳Ö§€ »{ZÆÀŒÌa |‹Ã{Y{ ÖËÁY{½ZÅZ̳Öy€]d¨³ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÖËÁY{½ZÅZ̳s€—Հn» Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ÕY€]|¿YÂeÖ»į|¿Â‹Ö»½|]ÖÀ¼ËYºfˆÌ‡ŠËY‚§Y\m» ¥€»€ÌyYÕZŁÁ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ZÀ¸ËYZ]³Ád ¨³{Ö¸Àˁ¾Ìˆu |‹Z]€i» ÖËÁY{½ZÅZ̳¥€»{€¯ZƛY,d‡YŠËY‚§YÄ]ÁÂ//Œ¯{ÖËÁY{½ZÅZ̳ Á½Z°‹‚a€fŒÌ]|̯Ze{»½|]֟Z§{ºfˆÌ‡ŠËY‚§YÕY€]\‡ZÀ»Á¹€³ž^—Z] ÕZÅÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|‹€¯}YÂyZ]½ZÅZ̳{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÖfÀ‡ÕZ^—Y {Y|¿{ÂmÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»{½M¥€»ÕY€]Ö À»ÁÃ{Â]|̨»ևÁ€ËÁ ,ćZÀ̯Y¶³Zy€‡Y½|]֟Z§{ºfˆÌ‡ŠËY‚§Y{ÓZ]€ÌiZeZ]½ZÅZ̳YÖ°ËÖ¸Àˁ ÖËÁY{ÃZ̳½YÂÀŸÄ]‚Ì¿Y½Y€¨ŸcÓZ¬»YÖy€]{d¨³Á{€¯½YÂÀŸZ‹ZÀ̯Y ,¶Ì^n¿Y¹€³ž^—Z]½ZÅZ̳ÕÁ |¿YÃ{€¯€¯}½|]֟Z§{ºfˆÌ‡ŠËY‚§Y{€i» ÕÁZuÕZÅÃÂÌ»¥€»ŠËY‚§YY¾//ÌÀr¼ÅÖ¸Àˁ {€]¹Z¿¶ÅÁZÀ ¿,¾//ÌqY{ -ÕÁÄf¨³Ä] {Y{€^yŒ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹€^y¹ÔŸY½Z»YC¾Ì»ZfËÁ ևÁ€ËÁÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ÕY€]ÖËÁY{½ZÅZ̳¥€»ÁÖ§€ »ÕY€]¹ÓcY{ZÆÀŒÌa ºÌfˆÅZŽM€œ¿¹ÔŸYÁև€]€œfÀ»ÁÃ|‹Ã{Y{d‹Y|Æ]cYÁÄ] Äf§€ŒÌažËZÀՁZ‡Ö»Â]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì·ÁYÕY‚³€] d¿ÁZ »Z]Äf§€//ŒÌažËZÀYdËZ¼u©Á|//À֐ze{Z»d¯€//‹Y|Ë{{ ¾Ì·ÁYÕY‚³€]ÄÀÌ»{,cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M ¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌW,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |‹ª§YÂeÄf§€ŒÌažËZÀÃZ´ŒËZ¼¿ ŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ »Z]Äf§€ŒÌažËZÀYdËZ¼u©Á|À֐ze{Z»d¯€‹ Y|Ë{¾ËY{ |¿{€¯Â//³Ád¨³ÁY|Ë{cZneÁ½| »d ÀcYÁÕÁZ//À§Á žËZÀÁÂu{ZÅÕY~³d‡ŻªÌ^˜eœÀ»Ä]Ä^¿ZmÁ{ÕZ°¼ÅÄÀÌ»{¾Ì§€— ÕY‚³€]¾ÌÀr¼ÅÁcZneÁ½| »d ÀcYÁÖ¸¯ÕZÅd//‡ŻZ]Äf§€//ŒÌa d¿ÁZ »{½MÄ¿Zy€Ì]{Y€¬f//‡YÁÄf§€ŒÌažËZÀՁZ//‡Ö»Â]ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì·ÁY ¶»ZŸ€Ë|»cZÌņÌË,¶YÂaÖ¬¿Z“ |¿{€¯ª§YÂeÕÁZÀ§ÁŠ//ÅÁ„a,‰Â»M {€°¸¼ŸtˀŒeÄ]֋Y‚³ÄWYYZ]Y|Ë{¾ËY{Äf§€//ŒÌažËZÀYdËZ¼u©Á|À €]º¯ZuÖ¸¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]c|»¾ËY{d¨³ÁdyY{€a©Á|À¾ËYÄÅZ» cZ»|yÄWYY{Y{Ây‰Ôe¹Z¼eZźˀveYÖ//‹Z¿Õ{Zf«YcÔ°Œ»ÁŒ¯ įºÌfˆ]Z¯Ä]cZneÁ½| »d ÀcYÁÕZÅd//‡ŻZ]ª]Z˜»,½Z̓Z¬f»Ä] ½ÁZ »½ZË{Z^«cY€] ºÌf‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«|‹Äf‹~³cYÂÀ‡Z]ĈËZ¬»{Ä¿Zfz^‹Ây ÕZÅḑ€›Ä]ÃZ‹YZ]‚Ì¿cZneÁ½| »d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M dËZ¼u©Á|À֐ze{Z»d¯€‹ŠÌaYŠÌ]¶»Z eÄ],ğ¼n»Á{€Å{Âm» {€¯|̯Zed¼cYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ »Z]Äf§€ŒÌažËZÀY {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹lÀa Ä˧ \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ Z¿Á€¯dŒuÁYd¨¿Öf«Â»֏Ôy d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Õ|{ ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{Á{, Z]Á|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÕ|{ Z],Ö¿ZÆmYZ]Ä^À‹ZÆqÁcÔ»Z »{ŠÅZ¯ÁćY†ad¨¿d¼Ì« {€¯Y|ÌaŠËY‚§YZ¿Á€¯…Á€ËÁÃ{€fˆ³Â̋Y…€e{ÂmÁ ÕZƋÔe{ÂmÁZ]½ZÆm€‡Y€‡{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Ä]d^ˆ¿ZÅÖ¿Y€´¿ |¿YÄf§€³c|‹Ö»|ÌaY¾ËY‰€fˆ³Z]ÁZ^»ÕY€]ZÅŒ¯cZ»Z¬» ½Y|¿Á€Æ‹Ä]Z°Ë€»MY|ŒÅÄ]ŠÀ¯YÁ{Ä^À‹ZÆqÁÖËŻM¹ZƇÕZÅYZ] |¿{€¯•Â¬‡Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋€]Y€]{Ö³{Z»MÕY€]ZÅŒ¯¾ËY ¾Ì»ZeÕY€]|Ë|mÕZÅ{Y{Y€«|ˀyÄ]½YY~³ÄËZ»€‡|À˳Ö»½Y€³¶Ì¸ve ÕY€]cYZœf¿YÁÖ^Ì·d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯,¾Ì]¾ËY{ |¿YÄfyY{€aÖ¸^«ÕZƋÁ€§ d‡YÃ{€¯dËZ¼uZÆf¼Ì«Y,…Ôa®aÁYÃÁ€³Õ‡Y|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯ Y€«,|ÀfˆÅ¥Á€ »…Ôa®aÁYÃÁ€³Ä]įÄ̇Á¶»Z‹Š¿Y|vf»Á®aÁY {{Ây|Ì·Âed‡ŻÖÀÌ]Z]ÕY€]…Z»º//Œ‹ÁºnÀaÕZŁÁ{d//‡Y |ÀÀ¯Y|Ë{¾ËÁ dˆz¿ÄÅZ»ć{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e,Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÖÀÌ]ŠÌaª^— ćŠÅZ¯¾Ìfˆz¿į{€¯|ÅYÂyY|ÌaŠÅZ¯Á{Ä°Œ]Y‚ŵZˆ»Y €ËZy}{€¯¹ÔŸY¹ÂÌ·Á€fa¾°Ë€»YĈ‡Â» {Â]|ÅYÂyÖ·Z»½Y€v]½Z»YÄÅZ» d‡YÃ{€¯|‹Ä°Œ]½Â̸̻ Äf‹~³Äf¨Å{Z°Ë€»Md¨¿ d¨¿ d¨¿Ö¸»d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»Yª^‡Y€Ë|» ºÌÀ¯d¯€uÃZ´ŒËÓZadyZ‡d¼‡Ä]|ËZ]ºÌ‹Z^¿ºÅºË€ve€³YÖfu Z]|ËZ]įd‡YÖ¸»Ä^·Z˜»Ã{ÁM€§|Ì·ÂeÃZ´ŒËÓZadyZ‡d¼‡ {‹ÖeZ̸¼ŸcZœ¿Ád«{ ‰Y{ZnËYhŸZ]ÃZ´ŒËÓZadyZ‡{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{ÕÁ Zź ˀve€]Y€]{Հ//Ë~aÄ ]€“ŠÅZ¯ÁµZ¤f//‹Y{ZnËY,Ã{Á‚§Y Äf^·Y ºËY~´]ZÀ¯Ô»Z¯YÖ//‹Á€§¹ Zyd‡Y€fÆ]Y~¸§-{‹Ö» YÖËZÅd¼//‡Ä]|ËZ]ºÅZ]ºË{Â^¿ºÅÖf¨¿ºË€ve€³YÖfu d¯€uÃ{ÁM€§cY{ZÁÃZ´ŒËÓZadyZ‡Ád¨¿֋Á€§¹Zy ºË{€¯Ö» ŽzŒ»ZÅÕ |À]½ Z»d‡Y¹Ó {€Ì´]c|ËZ]ÖËZÅÄ ŀ]Äq ºÆ»¾ËYÄ]|ËZ]µZ‡ZËc|»¥€›{d·Á{Ôj»į{Â//‹ |]ZËd‡{ Ę]Y¾ËY{{Á‚§Yd¨¿Ö¸»d¯€//‹¶¸¼·Y¾ Ì]»Yª^‡Y€Ë|» Y€Ë |À¯Հ̴ÌaÁcZœ¿Ä¿ÓZ‡YÄ»Z¿€]d§€//ŒÌa|ËZ]†¸n» ºÅֈ¯Á{‹Ö ¼¿Y€mYÔ¼ŸįºËY{Â//Œ¯{Õ{Zˁ¾Ì¿Y« | ]¾ËY€]ZÀ] |À¯Ö ¼¿cZœ¿ºÅ†¸n»,Ö§€—Y dˆÌ¿´z‡Za Ä]d¯€u,ºË{€¯Ä]€neºË€veÁ֋Á€§¹ Zy{įÖeÔ°Œ»Y ¾Ë‚À]‰Á€§Õ|{ŠÅZ¯ {‹Ö»µZ‡Y€eÓZ]ÕZ»{Z]Z»Y,|‡€]{Y|¿Zf‡YÄm{Ä]Á{‹ {½M€“Á{‹{ZnËYՀˆ¯ÁÃ|‹€Ìz^e¾f§ÓZ]hŸZ]į |‡Ö»Y{ÃZ´ËZmÄ]ՀfŒ»Ä]Ã{ÁM€§ē€Ÿĸu€» d‡YµZ‡Ä]•Â]€»ZÅ{‚»Z¯¶Ë| eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{ÕÁ |ËZ]µZ‡ÕY|f]YY{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÃ|Œ¿dyY{€aį |{ÁÃ|//‹Ö¸¼ ·YªuÄ]¶Ë|^e,{‚»Z¯ŠËY‚§Y€]ÃÁԟ ÃZ»½Z]M,d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YZ¯¾ËY½ÂÀ¯ZeZ»Y,|‹Ö»Žz//Œ» Ä̼ƇZ]įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁd§ZËŠËY‚§Y{‚»Z¯½Z»Âe d‡YÄf§ZËŠÅZ¯‰Á€§½Y‚Ì»ÁºË|‹ÄmY»Õ|À] {Z³d¨¿ē€ŸÕÓZ//]ÄÀ˂ÅÄ]d^//ˆ¿¾ÌÀr¼ÅÃ{YÖ¸« ½ÂÀ¯Ze|‹ÁM{ZËÁ{€¯{Z¬f¿Y­ÔÆf‡Y½Y‚Ì»¶Ì·{Ä]ZÅÃZ´ËZm d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YÃ{ÁM€§¾ËY¶¼ ·YªuՁZ‡½Zˆ¼Å ŠËY‚§YÃZ»½Z]MÄ ¼mÁ€¨dŸZ//‡Y¾Ë‚À]d¼Ì« Õ|À]Ä̼Ƈ¾Ë‚À]€fÌ·€Åw€¿…Z//‡Y¾ËY€]įd§ZË €aÂ//‡¾Ë‚À]€fÌ·€Åd¼Ì«Á½Z»ÂeY‚Å{YM,½Z//»Âe |‹¾ÌÌ e½Z»Âe ÕZÅÃ{ÁM€§Ä]¶Ë|^eYd¨¿,½MYÃ{Z¨f//‡YÕY€]cY{YÁY†a |ÀÀ¯Ö»Öf¨¿ į|¿€]Ö »ÖËZÅŒ¯Ó¼ »YÖ¸Y{‡ž«YÁ{{Y{Ä»Y{YÕÁ Z»YYd¨¿ZÅÂ//Œ¯¾ËY |ÀÀ¯Ö »¶Ë|^eÃ{ÁM€§Ä]Y¹Zyd¨¿ Z” ]į{‹Ö »|Ì·Âe֟ÂÀf»Z̈]cӐv»d¨¿YÁ|¿€yÖ» |À‹Á€§Ö »Z»{ÂyÄ]| ]ĸu€»{Á|ÀfˆÅd¼Ì«½Y€³ZÌ//ˆ] Ã|‹hŸZ]įd‡YÖnËYZ¯Ã{ÁM€§Ä]¹Zyd¨¿¶Ë|^e¾ËY€]ZÀ] |¿ÂŒ¿Y{Ây€]d¨¿Ö «YÁÃ{Á‚§Y‰YY‰Á€§¹ ZyÕZÅŒ¯ d¨¿Ã{Á‚§Y‰Y¶Ì·{Ä]|ËZ]Z»…Z‡Y¾ËY€]{€¯|̯ZeÖ^̘y Á{€Å{ ºÌÀ¯d¯€uÃ{ÁM€§|Ì·Âed¼//‡Ä]Zź ˀvehv]Á ½Y|ÀqÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§‰Á€§{Z»ºË{Â]|ÅZ//‹ºË€veÃÁ{ ¹Z¯Z¿ÕY€]į|Å|Ì»½ZŒ¿ºÅZź ˀveĬ]Z‡ÁºÌf‹Y|¿Ö¸°Œ» ֋Á€§¹ ZyY|ËZ]½ZŒ§|ÅÄ]½|Ì//‡{½Z³|ÀÀ¯º ˀve½{€¯ {€¯|ÅYÂyŒ¯\̐¿ºÅՀfŒÌ]cÁ€iZ¯¾ËY ºË€Ì´]ĸZ§ {‹Ö »µZ¤f‹Y\m»Á ÕZ°Ì]Ä]ÃZ‹YZ]d¨¿Ö¸»d¯€//‹¶¸¼·Y¾ Ì]»Yª^//‡Y€Ë|» {Y| e¾Ë€fŒÌ]Ä¿Z¨‡Zf»{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ËY{Ã{€°¸Ìve€Œ« d‡YÖÅZ´Œ¿Y{Ã{€°¸Ìve€Œ«Ä]•Â]€»Z»Œ¯{ÕZ°Ì] Öf€§Ã{ÁM€§Ä]¹Zyd¨¿¶Ë|^ed‡ŻՀ̴ÌaZf‡Y¾ËY{ ºÅZź ˀveYÄ°¿M¾¼“ {€¯|ÅYÂy{ZnËYÃÁ€³¾ËYµZ¤f‹YÕY€] ÕZÅÄ ŀ]{ºÅÖf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y{Á‚§YÕÁ ºÌÀ¯Â^ŸºÌ¿YÂeÖ »€fÆ] Ö¸¯ÕZÅd‡Ż{µZj»ÕY€] |¿YÃ{€¯|̯ZeÄ·Zˆ»¾ËYÄ]¦¸fz» Z»Y ºË€Ì´]ĸZ§֋Á€§¹ ZyYįd‡YÃ|‹ÃZ‹YÖf»ÁZ¬»{Zf«Y †¸n»Á|¿YÄ f‹Y|¿Y¹ÓdË|mZÅd ·Á{{»¾ËY{Ä¿Z¨‡Pf» Õ{ZÆmÄÌuÁZ]į|Ë|m†¸n»¹YÁ|Ì»Y d‡YÃ{€°¿Հ̴ÌaºÅ ¦¸°»Yd·Á{Á\ːeÂy¾ËY{ÖÀÌ¿Y«,{€Ì³Ö »¶°‹ ºÌ‡€]¥|žËYÄ]Ze|À¯ |ËZ^¿įd‡YÃ|‹€¯}Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y{d//‹Y{ZƛYÖ^̘y {Z¯¾ËYįÃ|Œ¿ŽzŒ»Ö·Á|‹Z]Äfˆ]YÁd¨¿Ä]Œ¯{Zf«Y Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]‚yd¨¿Ö³{Z»M cdy‡Z^¿YYdËZÆ¿Z§Äm{Z]|ËZ]Ã{ÁM€§µZ‡Y Z»Y,|‡€]{Y|¿Zf‡YÄm{Ä]Á{‹Äf‹Y{Ä´¿Z^¿Y{|ËZ],{€Ì³ ÁÃ|‹€Ìz^e¾f§ÓZ]hŸZ]į{‹Ö»µZ//‡Y€eÓZ]ÕZ»{Z] {‹{ZnËYՀˆ¯ ½|Œ¿¶uÄ]ÃZ//‹YZ],ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ã{YÖ¸«×Y|//‡Y ZƛY½YY{ÃZ´ËZmÄ//]¶¼ ·YªuÁ{‚»Z¯dyY{€aÂ//“» cÔ°Œ»Ády‡½|‹Öy€¿|ÀqÄÀ˂ÅÄ¿Z¨//‡Zf»d‹Y{ {‹¶¼vf»|ËZ]Y{ÃZ´ËZmYÃ|‹g{Zud]Z]¾ËYYįÖ^¿Zm ºÌÅ{Š‹ÂaY½Z¼ËZÅÄÀ˂ź̿YÂf¿Ã|‹hŸZ]ĸXˆ»¾ËYÁ ‰Á€§Y|{Õ|//À]Ä̼Æ//‡µZ¼ŸYZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ºÅ¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§Y{Á‚§Y,d//‡YÃ|//‹º¯½YY{ÃZ´ËZm d‡YÃ{Y|¿YZ»ÕZÅÄÀ˂ÅŠ‹Âa ÕZÅÃ{ÁM€§ē€ŸÁ‰Á€§¾¯Z»Y½Z^uZÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW Ã{ÁM€§µZ‡YÃÂv¿Ád̨̯Ä]Z»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯€‡Y€‡Öf¨¿ Äm{Z]|ËZ]Ã{ÁM€§µZ‡Yd¨³,ºËY{‘Y€fŸYÃZ´ËZmÄ] Äf‹Y{Ä´¿Z^¿Y{|ËZ],{€Ì³cdy‡Z^¿YYdËZÆ¿Z§ ÕZŸ]Ze{֋Â»MÕZŀf//‡Âa\¿,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] YÖ¿Z‡Ô—YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁ֋Â»MÕZÅÄfˆ]ÄÌÆe,cZ¿ÔŸY ,½Z»Z‡t˜‡{®‡Z»žËÂe,ֻ¼Ÿ–]YÁcZ¿Z°»YļŪˀ— Õ{Z^»{½ZÀ¯Z¯½|]ÕZ»{ŠnÀ‡µ€fÀ¯Á€f»Â»€eÃZ´f‡{ÄÌÆe ÁÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÕZŵ¸v»YÃ{Z¨f‡Y‰Â»M,d¯€‹Õ{ÁÁ YÖf‹Y|Æ]ÕZÅdˆÌ·®qZ]ևZ]ÁŠËZa,Ö·€fÀ¯ÕZŹY|«Y {Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋YÄ¿Y€Ì´//ŒÌaÕZŹY|«Yĸ¼mY½YÂeÖ» {€¼‹€]‚yd¨¿d¯€‹ÖeZ̸¼ŸĬ˜À»Á{Zf‡t˜‡ ÄÀÌ»{ZÅ|uYÁY®//ˀŦËZ›Á‚//Ì¿d//ˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ |‹¡Ô]YZ¿Á€¯…Á€ËÁYՀ̴ŒÌa Ä]½ZËÔf^»¾Ìfˆz¿ÖËZ‡ZÀ‹¹ÔŸY½Z»Y,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ½YÂeļÅZ]d¨¿d À½Z»{Ád‹Y|Æ]½Z»Z‡,Œ¯{Z¿Á€¯ ÕZŶ¼ŸÂf‡{,ÕYÄÌ£Ô]Y֗‚Ì¿d¨¿cYÁÁ|//‹¶¼Ÿ{YÁ ¾ÌÌ eYZ¿Á€¯…Á€ËÁZŒf¿YZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÕY€]ZÌ¿{» ,ÖËY‚n»ÕZÅZ¯Âf‡{{‚Ì¿Ä ]ZeÕZÅd¯€‹Zf‡Y¾Ì¼Å{ {€¯ |ÀÀ¯Ö»Հ̴Ìa{Ây¶»ZŸ½Y€Ë|»€œ¿€ËYºÆ»¾ËY {Y{{ÂmÁÂÀÅ…Ôa®aÁY½ZÌ»¶»Z e ŠÅZ¯Á{€´Ë{Ä°//Œ]Y‚ÅY{Ây|Ì·Âe½Y‚Ì» Z»Yd‡YÃ{€¯dËZ¼u|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯Y½Zfˆ]€Ÿ |Å{ Ã{€°¿¹ÔŸYYĘ]Y¾ËY{{ÂyÖËZÆ¿ž“»ÂÀÅÄ̇Á À¯Y~»µZu{°ˆ»Z]ÂÀÅd¨³Õ{ ‡¹Z¬»¾ËY d‡Y …Ôa®aÁYÕZ”ŸY€´Ë{Z]‘ZËd¯Z//Œ»Ä]Ád‡Y ÕZž¨¸eZ»-Ã|Ì//‡€¿½ZËZaÄ]Z»ÕZÅÃ|ËY» {Y{½ZÀ̼—Y Y֗Z^eY[ÂyÃY®ËÄ//ŒÌ¼Å ºËYÃ{€°¿ž˜«Y{Ây « dˆÅֈ¿Y€¨À¯ÕZÅ…Z¼eªË€— ÕZ”ŸYd¨³½Y€ËY€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiZeZ]•Z^eY{ÕÁ ¾X¼˜»Á|À‹Z]ÃYÂy{Ây…Á€ËÁ¾ËY{»{|ËZ^¿®aÁY ÁµÂXˆ»Ö¿Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe…Ôa®aÁYÕZ”ŸYļÅįd‡Y |ÀfˆÅ´z‡Za †¿Y€¨À¯¾Ì¼Å{‚Ì¿cYZ»YՃ€¿Y€ËÁ,֟Á‚¼·Y¶ÌƇ …Ôa®aÁYÕZ”ŸY½ZÌ»¶»Z ed¨³½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ ¾X¼˜»ÁÖ¿‚ËYµZu{°ˆ»Z]ÂÀÅ‘ZËÁ{Y{{ÂmÁ ÁµÂXˆ»Ö¿Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe…Ôa®aÁYÕZ”ŸYļÅįd‡Y €ËÁ,€fËÁY¶¬¿Ä]…Z§‰Y‚³Ä] |ÀfˆÅ´z‡Za ÕZÅŒ¯Á®aÁYį{Y{½ZÀ̼—Yd¨³½Zf//ˆ]€ŸՃ€¿Y Â̋Ä],…Ôa®aÁYÄ]¹Â‡Â»Š¿Z¼ÌaºÅd¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe {Y{|ÀÅYÂyŠÀ¯YÁÄ¿Y|Æ f»Z¿Á€¯…ÂËÁ Z]Ę]Y{½ZÀr¼ÅÄ̇ÁÁ½Zfˆ]€Ÿ{Á‚§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‹Y{|ÀÅYÂy¶»Z ed¨¿d‡Ż Ä]‘ZË{Ö//f À†¿Y€¨À¯{½Z¼¸//‡¾]‚Ë‚ ·Y|^Ÿ ¾fyY{€aÁÄmÂe|À»ZÌ¿Õ|m©Z¨eY€Å»d¨³½YZ´¿€^y « d‡Y½MÄ] Ze{Y{{ZÆÀ//ŒÌaÃÁ€³¾ËYÄ]ÃZ»¾ËY{…Ôa®aÁYÄf̼¯ ½Zfˆ]€ŸÖf¨¿d¯€‹¾Ì´À‡€“ įÃ{€¯ZƛY®Ì]Z‡¶»ZŸ€Ë|»,½ZÌÀ^·Y¦‡ÂË,ÂfÌ¿Z»dˆËYµ|Ì»‰Y‚³…Z‡Y€] d‡Y µ{Z »Õ{ ‡µZ˽Â̸̻½Y‚Ì»Ä]µZ‡Ö¿ZËZaÄÅZ»ć{d¯€‹¾ËY ÕÁ d‡YÃ{Â]Äf‹~³µZ‡YŠÌ]{ÄÅZ»ć€“¾Ìfˆz¿įÃ{€¯€“Ó{½Â̸̻ d¼Ì«d§YÁ­YÂyÕÓZ]d¼Ì«,Z“Z¬eÖ¿ZÆmd§YY֋Z¿¾Ì´À‡€“¾ËYį{€¯ÃZ‹Y d‡YÃ{Â]ּ̋Á€facӐv» €^»Z‡{,ZÆf¼Ì«dˬe¥|ÅZ]Ä̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÖ³{€¯€‡Ä]Š¿Y|vf»Á®aÁY Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]µZ‡…Z»½ZËZaZeY½Z‹|Ì·Âe|¿{€¯d¬§Y»Äf‹~³µZ‡ |ÀÀ¯{Á|v»Á{ YՀ̴ŒÌaÂ“»Z]‚yd¨¿d¯€‹½Y€v]dˀË|»dˆŒ¿ ”uZ]ZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZÀ¯Z¯Yd›Z¨uÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ |‹Y‚³€]d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|» {ַYÖ¸Ÿ,‚//yd¨¿d¯€//‹Y¶¬¿Ä]ÁZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] {Zf‡{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Á€]YՀ̴ŒÌaœÀ»Ä]įd//ˆŒ¿¾ËY ÕZŹY|«Y€]|̯ZeZ],|‹¶Ì°Œe‚yd¨¿d¯€‹ÖeZ̸¼ŸĬ˜À»Á Â̋YՀ̴ŒÌaZ]ĸ]Z¬»{½ZÀ¯Z¯d»Ô//‡ÕY€]Ä¿Y€Ì´ŒÌa ,ÕÁ€“€Ì£cZ ¼neÁZÅdˆŒ¿¤·{€¯ZƛYZ¿Á€¯…Á€ËÁ ,֋Â»MÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]¤·,ֻ¼Ÿd‹Y|Æ]dËZŸ€]cZœ¿ ÕZŹY|«YÕY€]d¨¿d À½Z»{Ád‹Y|Æ]½Z»Z‡Z]Ö´ÀÅZ¼Å –]YÁ|uYÁªÌ«{ÁtÌvÖ¿Z//‡Ô—Y¾ÌÀr¼ÅÁÄ¿Y€Ì´ŒÌa ZÅÄ»Z¿€]dË·ÁY{½ZÀ¯Z¯Ä]ÖË…YoY|uYÁÕZ°¼ÅZ]ֻ¼Ÿ {€Ì³Y€« ÃZ]{Ö//‹Y‚³½Y€v]dˀË|»Äf̼¯ÕZ”ŸYd//ˆŒ¿¾ËY{ hv]Ä]‚yÖeZ̸¼ŸĬ˜À»Á{Zf‡t˜‡{Ã|‹¹Zn¿YÕZŹY|«Y |ÀfyY{€a€œ¿µ{Z^eÁ ÃZe¯€^y ½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ µZu{Z»ÁÄf//‹Y{ÖeY€ÌiZe…Á€ËÁ¾ËYÄf^·Y»d//¨³ Õ| ]dˆŒ¿{ºÌ¿YÂeÖ»Är¿M€ÅZ»Z»YºÌfˆÅ½M{ÁM€] « {€¯ºÌÅYÂys€˜»YÂ“»¾ËYÁ{Y{ºÌÅYÂy¹Zn¿Y½Z» ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ d¯€‹¾ËYd¨³°»YMÖËY€mY|//‹Y€Ë|»,€Z¿¾Ì»Y ÃZe¯d¨¿ÕY€]Z“Z¬e€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiZeį{Y{Zœf¿Y ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ cZÌW‚m |]ZËŠËY‚§YµZ‡¹Á{ļ̿{¥€»Á|‹Z]c|» €fŒÌ] d¨¿ÃÁ€³ ¾»Ád//‡Yc|»ÃZe¯¾ËYºÌÀ¯Ö»€°§Z»»{Á‚§YÕÁ energy@jahaneghtesad.com Z“Z¬e€œ¿YÕ{Â^Æ]µZˆ»Ydˆz¿ļ̿įºfˆÅ¾X¼˜» cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ įºÀ¯Ö¼¿€°§¾» ¾ÌqÕ‡YÄËÁÄ]{Y{|ÅYÂyw {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e d§€³Y€«|f//‡Á{Y{{» « |‹Z]Äf‹Y{Öe|»|À¸]cY€ÌiZe d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á YZ¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiZe‚Ì¿Ö^›Â]Yd¨¿Ö¸»d¯€//‹€Ë|» |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y {€¯¦ÌÂe«Öf«Â»» cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€//Æe…Â//]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{  ՁZ‡ÃZ´ŒËÓZad¨³d¨¿Ö¸»d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»Yª^‡Y€Ë|» €]Y€]{ՀË~aÄ]€“ŠÅZ¯ÁµZ¤f‹YÁÃ{Á‚§Y‰Y{ZnËYhŸZ] Ä]|ËZ]ºÅZ]ºÌ‹Z^¿ºÅÖf¨¿ºË€ve€³YÖfu {‹Ö»Zźˀve ºÌÀ¯d¯€uՁZ‡ÃZ´ŒËÓZaÁ֋Á€§¹ZyYÖËZÅd¼‡ ,Â//Œ¯d¨¿d ÀÖ¸YcԔ »YÖ°Ë,…Z§‰Y‚³Ä] ÄmÂe¹|ŸÁÕ{Z¼f»ÕZŵZ‡µÂ—{d¨¿֋Á€§¹ZyÄ]Y€Y d‡YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§|Ì·ÂeÕY€]֌ËÓZaÕZÅ|uYÁÄ //‡ÂeÄ] d‡Ys€˜»Ճ€¿YÁd¨¿½Z‡ZÀ‹Z¯¾Ì]{€°¨eÁ{¾Ì]¾ËY{ ¹Zyd¨¿YZ]{½Y€ËY”ud̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€] ֋Á€§¹Zy¹ÁY|ecÁ€“€]®aÁYÕZ”ŸY¾Ì]{Œ¯ÃZ´ËZmÁ |ËY§Ä]ÃZ‹YZ]‚Ì¿½Z‡ZÀ‹Z¯Y€´Ë{Öy€]Á|ÀÀ¯Ö»|̯Zed¨¿ |¿|¬f »Œ¯{µZ¤f‹YÁÃ{Á‚§Y‰Y{ZnËY{ÃZ´ŒËÓZadyZ‡ ÕZÅÃ{ÁM€§|Ì·Âed¼‡Ä]ÁÄf§€³ĸZ§֋Á€§¹ZyY|ËZ]į ºÌÀ¯d¯€uZÆ¿McY{ZÁÖf¨¿ cY{Z…ˆv»d§YÁÖf¨¿ÕZźˀve{|n»dŒ³Z]Y†a d¯€uÁd¨¿Ö//‹Á€§¹ZyYÖËZÅcÁ€“,½Y€ËY¹Zyd//¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cY{ZÁ|Ì·ÂeÁÃZ´ŒËÓZadyZ‡d¼‡Ä] gY|uYs€—Zf‡Y¾ËY{ d§€³Y€«ÄmÂe{»Äf‹~³YŠÌ] {Ö»{€»ÕZÅÄËZ»€‡YÃ{Z¨f‡YZ]ZÅÃZ´ŒËÓZaÁ€faÁZÅÃZ´ŒËÓZa Äf§€³Y€«Y€mYÄ ¸u€»{½ÂÀ¯YÁ|̇\ːed·Á{Á†¸n» Ä°ÀËY d‡Ys€˜»ևZ‡YµY‡®ËÂÀÅZ»Y¾Ì]¾ËY{ d//‡Y ,Ä¿ZË|‹Z]Öf¨¿ºË€ve½Y€ËYÄ°ÀËYY¡Z§d¨¿cYÁÖ¸¯d‡Ż .Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cY{ZZË{‹‚¯€¼f»d¨¿֋Á€§¹Zy€]|ËZ] d¯€‹¶¸¼·Y¾ Ì]»Yª^‡Y€Ë|»,Ö^̘yÖ¸Ÿ|¼v»Zf‡Y¾ËY{ ÁÂu{½Y€//ËY{€^ÅYÃZ]{…Z§Z//]³Ád¨³{d¨¿Ö¸» Öf//‡{ÓZ]{ZÀ//‡Yd¨³Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Á¹Zyd¨¿cY{Z Z»ZÆ¿Mª^—€]į|¿YÃ{€¯¾‹ÁÄÀÌ»¾ËY{YZ»d‡Ż¦Ì¸°e ºËÁ€]Ã{ÁM€§‰Á€§d¼‡Ä]ÁºËY~´]ZÀ¯Y֋Á€§¹ Zy|ËZ] Ä°¸]|À¯Ö ¼¿¥€»¹ZycÄ]Yd¨¿ÕÂ//Œ¯pÌÅY€Ë Ä]¥Á€ »Œ¯¾ËY¹ZƇYZ]{įÖËZÅd¯€‹Ä]Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄËZ»€‡YZ]½Z»Z‡ |ÀÀ¯¹ÔŸYY{ÂyµZ‡Ö·Z»ÕZÆe{Y{d¸Æ»…Z»½ZËZaZe,|¿Y{”uµÁY|e d¯€‹į|¿YÃ{€¯‰Y‚³Y€ÌyYÕ{ //‡½Zfˆ]€ŸÖ¸yY{ÕZÅÄ¿Z‡,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ½Y€´¸Ì¸ve€´Ë{Õ‡Y d‡YÃ{€°¿¹ÔŸYY{ÂyÖ·Z»ÕZÆeÂÀÅÕ{ ‡Õ°»YM |¿YÃ|‹¶¼vf»YÖÀÌ´À‡ÕZÅ€“Õ{ ‡Ճ€¿YÕZÆf¯€‹€j¯Y|À˳Ö» µZ‡µÂ—{Õ{ ‡d¯€//‹įÃ{€¯‰Y‚³Ö³ZeÄ]ZÌ]€ŸՀ^yÃZ´ËZa Õ{ ‡µZË{Z̸̻ ®Ì]Z‡d·Á{ּ̋Á€fad¯€‹Á|¿{€¯€“µZËZÅ{Z̸̻ Ã{€¯Y|ÌaŠÅZ¯|{ d¯€‹¾ËY‰Á€§įY€qÃ{€¯€“Ó{{Z̸̻ µ{Z » ÔWÁ‚¿ÁÄ̸Ÿ€fŒÌ]Öf¨¿ÕZźˀveÕY€]`»Y€e|Ë|Æe d¨¿Šz]Ä̸Ÿ€fŒÌ]ÕZźˀvež“Á­Y|e{¾f´À‹YÁį{Y{Y|ŒÅZ°Ë€»MÂƼm†ÌË Ä]x‡Za{¿Ö¸Å{{ÖeZŸÂ^˜»†¿Y€¨À¯®Ë{`»Y€e|·Z¿Á{,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÔWÁ‚¿Á ÔWÁ‚¿Ád¨¿įÕ|ÀÅÕZÆf¯€‹ZËÔWÁ‚¿ÁÄ̸ŸՀfŒÌ]ÕZźˀve¾f´À‹YÁZËMįŠ‡€a¾ËY ÕÁ{½Y|ÀqÄ¿Ã|ÀËM{{€¯ZƛY{€¯|ÅYÂyž“Á,|ÀÀ¯Ö»ÕY|ˀyh·ZiÕZÆf¯€‹YY Õ|Ë|‹Z̈]ÕZźˀved¨³cZÌ˂mÄ]ÃZ‹Y½Á|]ÕÁ |Ë{|ÌÅYÂyYՀfŒÌ]ÕZźˀve ּƻʇYÁįY"d¨¿…ÁÖ¿Z³Z]"d¯€‹Äf‹~³Äf¨ÅZ°Ë€»M d‹Y{|ÀÅYÂy{ÂmÁ ÔWÁ‚¿Ád¨¿ºÆ»½YY|ˀy¾ÌqÁ|ÀÅ {Y{Y€«ºË€ve¥|Å,{Â]ÔWÁ‚¿Ád¨¿‰Á€§ÕY€] d¯€‹ {€¯ÕY|ˀyµZ‡{YÔWÁ‚¿Ád¨¿Á{Ä°Œ]Y‚Å{Á|u|ÀÅ |ÀfˆÅ Ճ€¿YYZËZ¿d¯€‹Ád‡Y½ZÆmÖÅZ´ŒËÓZaž¼fn»¾Ë€f³‚]ÂeY€aYį‚Ë€f‡Y|ÀËY†ÀËÔË d¨¿d¯€‹Á{¾ËY |ÀfˆÅÔWÁ‚¿Ád¨¿Õ|ÀŽYY|ˀyZÆÀe,{Y{ºÆ‡½M{d¨¿…Áį cYÁ{ÔWÁ‚¿Á»YÄËÁÃ|ÀËZ¼¿,‚»Y€]McÂÌ·Y |¿YÃ{€¯ÕY|ˀyd¨¿…ÁYYÔWÁ‚¿Á d¨¿Šz]Ä̸ŸZ°Ë€»M|Ë|mÕZźˀved¨³€fËÁÄ]ÕZmÄf¨ÅÄ^À‹Á{Z°Ë€»MÄmZy {€¯|ÀÅYÂy¶¼Ÿc|‹Ä]|ÀÀ¯Ö»֘zeZÆ¿MYįÖËZÆf¯€‹Á{Y€§YcYZn»{ÔWÁ‚¿Á {Â]|À¼eÁ€iZ̈]ŠÌaµZ‡ZeÁ|À¼eÁ€iŒ¯ŠÌaµZ‡ZeÔWÁ‚¿Á{€¯¹ÔŸY`»Y€e d«{Ä]Z» |¿Y|¿ÁY{,|¿Y|¿ևZ‡YÖËY~£{Y»,|¿Y|¿[MZŽM|ÌÀ¯Ö»ÃZ´¿į½ÂÀ¯YZ»Y ķ¼v»ZÆq|ÀÅ{Ö»½ZŒ¿PDVSAd¯€‹ÕZne{ZÀ‡Y ºËY{€œ¿€ËYÔWÁ‚¿ÁZ“ÁY d¨¿…Á"d¯€//‹ÕY€]Ä˧{Հ̳Z]ÕY€]įÔWÁ‚¿Ád¨¿Ä°//Œ]½Â̸̻ ¶»Zu d¨¿…Á€´Ë{|uYÁ®ËįTNKTradingd¯€‹Ä],{Â]Ã{€¯Y|ÌaZfyY"²ÀË{€e d‡YÃ{€¯Y|ÌaZfyY,d‡Y ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒnÀa Ä˧ \m ½ZƨY©€‹[ÂÀm[ԓZ§cZˆÌ‡ZeµÁYZ§YÕY{€]ÀÆ] {€¯tˀeÁdyY{€a½ZƨY©€‹[ÂÀmÂv»{[ԓZ§ dve€¨¿Y‚ŁYŠÌ]ÃÁ€a¾//ËYÕY€mYZ]€“ZuµZu{ Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaZ»Y|¿€Ì³Ö»Y€«[ԓZ§Ä°^‹cZ»|yŠ‹Âa Ä°^‹cZ»|yYĬ˜À»¾ËY{€¨¿Y‚Å€]¢·Z]µZ‡{ |¿Â‹|À»ÀÆ][ԓZ§ ZƛYÁ{€¯ÃZ//‹Y½ZƨY©€//‹[ÂÀmÂv»ª—ZÀ»Ä]ÕÁ {ÁÃ|ÀËY­€Æ//‹ª—ZÀ»½ZÀ¯Z‡ÃÁ€a¾ËYÕY€mYZ]d//‹Y{ ­€Æ‹,½Y€‡…ÔmY,½Y{Y‚̧,½Y{,d‹{¾‹Á,€Æ‹¾‹Á, ½Z¼¸‡½Z]ZÌy,½YYÂyļ¸¯,½YÁY,cZ¿{,cZÀÌa,ÕŒ¯|ÌƋ |¿€Ì³Ö»Y€«[ԓZ§Ä°^‹cZ»|yŠ‹ÂadveևZ§ ½ZƨY©€‹Âv»½ZÀ¯Z//‡[ԓZ§{€¯½YÂÀŸÖÀÌ»Y…|ÀÆ» ÁÖ¸Y•Â˜y€f»Â¸Ì¯,ƒZ//b¼aÃZ´f//ˆËY[Z]®ËªË€—Y Ą̈eÄ]֟€§ÕZÅÄ°^‹Á֟€§•Â˜y€f»Â¸Ì¯,Âf°¸¯ |]ZËÖ»µZ¬f¿Y½ZƨY©€‹Ä¿Zy ©€‹[ÂÀmÂv»[ԓZ§cZ//ˆÌ‡ZeÕY€mYZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ d//ˆËÕZÅÖ³{·M½Y€´¿ª—ZÀ»¾ËY½ZÀ¯Z//‡€´Ë{½ZƨY |ÀfˆÌ¿[ԓZ§Ä°^‹YÕY{Ây€]¹|ŸY֋Z¿֘Ìv» Z]{€¯¹ÔŸY½ZƨY½Zf//‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» YŠÌ]½ZƨY©€‹[ÂÀmÂv»[ԓZ§cZˆÌ‡ZeÕY€mY {‹Ö»Y~³YÁ¾Ì¯€fŒ»Ä][ԓZ§[Z Œ¿YÀ¬§ÁY‚Å ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com [Z]®Ë,€f¼Ì¸Ì»Ö·YZ˜«YZ]֟€§•Â˜y€f»Â¸Ì¯, `¼aYÕ|À»ÀÆ]Z]ÄÌ¿Zi€]€fÌ·ḑ€›Z]ƒZb¼aÃZ´fˆËY d‡YÃ|‹ÄÀ˂ÅÖ¿Y€¼ŸÁÕZmcYZ^fŸY¶v»Y Ä°^‹cZ»|yŠ‹ÂadvedÌ ¼mÄ]ÖÀÌ»Yº//‹ZÅ…|ÀÆ» ÖeZ̸¼ŸÁÂudve½Zf‡€Æ‹{ÖÀ¼ËYÃZ´v^ÕY‚³€] ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ º‡Y€»¾Ì¼Å{{€¯tˀe{Ây½ZÀz//‡Ä»Y{Y{ÖËÂmYÂy ¹Y·Ä̸¯Y|Ë{Z]|//À¿Z»Ä¿Y€Ì´//ŒÌaÁÖ·€fÀ¯cZ»Y|«Y¹Zn¿Y ž§ÁÖËY€mYÕZÅ`̯YÖÅÁ€³¹Y·Á½YZ°«€]Õ{€§ÖÀ¼ËY ÁZŀ]ÓZ],®^‡Á¾Ì´À//‡ÕZÅÁ{ÂyÄ̸¯Y|Ë{Z],Ž«Y¿ Á½YZ°«€],½Z‡ZÀ‹Z¯Á©€]€Ë|»”uZ]ZÅd¸°Ì‡Âe» d§€Ë~acÄ¿Z³Y|mcÄ]½Zf‡€Æ‹€Å½YZ°¿Z¼Ìa {{¼¿½ZÌ]¾ÌÀr¼Åd¯€‹cZ ËZ“µ€fÀ¯ÁÖÀ¼ËY€f§{€Ë|» ,Öf‹Y|Æ],ÖÀ¼ËYcZ»Y|«Y|À¿Z»Õ{Y»Ã|‹Y‚³€]ÖÀ¼ËYÃZ´v^ s€˜»֘Ìv»dˆËÁÖÀ¼ËYÕZÅZ ‹Z]ÃY€¼ÅdˆË–Ìv» d‡€a€‡–‡Âec|»ÃZe¯ÖÀ¼ËYcZˆ¸mcÁ€“€]Á|Ë{€³ |‹|̯ZeÕZ¯ÕZÅ®ˆËÖËZ‡ZÀ‹ÁZÅd¼ˆ« Ö»Z¼e{ÖÀ¼ËYÃZ´v^ÕY‚³€]Y| ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ÕY€]»Y¾Ë€e€]d¯€‹ÖeZ̸¼ŸÁÂudveÕZŽZf‡€Æ‹ ¶»Z‹į|¿|‹Ö§€ »½Zf‡€Æ‹¾Ì]YÖÀ¼ËYÃZ´v^ÕY€mY |‹Z]Ö»d§€ÌmÁ½Zm€Ì‡©€]dˀË|» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ŠÅZ¯¥|ÅZ]ÖÀ¼ËYÃZ´v^,½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿ ÁÂudveÕZŽZf‡€Æ‹Ö»Z¼e{d¯€‹ÕZÅ®ˆËs˜‡ Y‚³€]ÃZ»|À¨‡Y¶ËYÁYÁÃZ»¾¼Æ]€yYÁY{d¯€‹¾ËYÖeZ̸¼Ÿ |¿|‹Ö§€ »Zžˀe€]º‡Y€»¾ËYÕY‚³€]Y| ]Á|‹ {d¯€//‹¾ËYcZ ËZ“µ€fÀ¯ÁÖÀ¼ËY€f§{€Ë|»ÖËÂmYÂy ¥|ÅZ]º‡Y€»¾ËY{¼¿½ZÌ]ÖÀ¼ËYÃZ´v^ÕY‚³€]Ây ½ÁZ »Á¶»ZŸ€Ë|»|̯ZeZ]Ád¯€‹ÕZÅ®ˆËs˜‡ŠÅZ¯ d§€Ë~a¹Zn¿Y½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]d¯€‹ÕY{€]ÀÆ] cZ°¿dËZŸ|À¿Z»Ö¸WZˆ»Ä]ÖÀ¼ËYÃZ´v^º‡Y€»{{Á‚§YÕÁ ,Z¯–Ìv»ªÌ«{ՁZ‡¾¼ËY,ZÅ®//ˆËՁ»MZ]ÁÁÖÀ¼ËY |‹|̯ZeZŶ̬i€m[Ô«Á€Ìn¿½{¼¿®q Ö»¶Ì¼°e½ZƨY€Æ‹©€‹[ÂÀmÂv»[ԓZ§cZˆÌ‡Ze {‹ ÕY€mYœÀ»Ä]½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]½ÂÀ¯Ze{€¯¹ÔŸYÕÁ €f¼Ì¸Ì»Ö·YZ˜«YZ]µZ¬f¿Y•Â˜y€f»Â¸Ì¯ YŠÌ] ½ZƨY©€‹[ÂÀmÂv»[ԓZ§cZˆÌ‡Ze®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä] Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZƨY½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |{|½ZƨY©€//‹[ÂÀm[ԓZ§cZ//ˆÌ‡ZeÕY€mY Ą̈eÁµZ¬f¿Y,ÕÁMž¼mdyZ‡€ËÕYY{½ZƨY€Æ‹½Ô¯ ½Ô¯ª—ZÀ»¹Z¼eÃÁ€a¾ËYÕY€mYZ]d¨³,{Â//‹Ö»[ԓZ§ Ą̈eÁµZ¬f¿Y,ÕÁMž//¼mcZ//ˆÌ‡ZeÕYY{½ZƨY€Æ//‹ [ԓZ§½ZƨY{ÕYĬ˜À»pÌÅ{€´Ë{Á|¿Â‹Ö»[ԓZ§ {{€³Ö¼¿ž§{Ö]~mÕZÆÅZqªË€—YՀƋ ©€‹[ÂÀm[ԓZ§cZ//ˆÌ‡ZeÕY€mYÖÀÌ»Yº‹ZÅ…|ÀÆ» d§€³Y€«Z¯Âf‡{{Ö·Z»|Ë|‹ÕZÅZÀ´Àeº£Ä]½ZƨY ½ZÀ¯Z‡Ö¸YÕZÅÄ£|£{YÖ°Ë€ÌyYÕZÆ·Z//‡{{€¯½YÂÀŸ [ԓZ§cZˆÌ‡ZeYÕY{Ây€]½ZƨY©€//‹[ÂÀmÂv» Ö·Z»|Ë|‹ÕZÅZÀ´Àeº£Ä]|Ë{€³\m»€»Y¾Ì¼Åd‡YÃ{Â] {€Ì³Y€«ZÅdË·ÁYYÖ°Ë[ԓZ§cZˆÌ‡ZeÕY€mY Z]ƒZb¼aÃZ´fˆËY[Z]®ËgY|uYZ]{Á‚§YÖÀÌ»Yº//‹ZÅ…|ÀÆ» Âf°¸¯ÁÖ¸Y•Â˜y€f»Â¸Ì¯,Ä//Ì¿Zi€]€fÌ·ḑ€› ½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]֟€§•Â//˜y€f»Â¸Ì¯, ª—ZÀ»d¨¿d¯€‹{Z³\ °»€f»{Z̸̻YŠÌ]|Ì·Âe ½Y€ËYՂ¯€» Ä°Œ]½Â̸̻Á\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻®Ëµ{Z » ½Y€Ë|»,¶»ZŸ€Ë|»”uZ]įcZˆ¸m¾ËY{ d‡YÃ{Â]d¨¿ Á½Y€Ë|»Á½Y€ËYՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€‹Õ{Zf‡ÕZ//‡ÁÁ ©€‹,Ö]ÂÀm…€³YZ³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹ÕZ//‡Á {ÕZÆu€—YÖy€]ÃZ]{Ö¼eZu…|ÀÆ»,|‹Y‚³€][€£Á ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹{{€¯tˀed¯€‹¾ËYÕY€mYd//‡{ ½Y‚Ì»Ä]Z£M½Y|Ì»|Ì·ÂeŠËY‚§Ys€—Ö]ÂÀm…€³YZ³Ád¨¿ d¯€//‹¾ËYÃ|ÀËMÕZÅÄ»Z¿€]{Á{\ °»€f»½Â̸̻ d‡{¾ÌËZaÁd‡{ÓZ]Šz]Ä //‡Âes€—¾ËY{ {Y{Y€« Ã|‹¦Ë€ eÁ{\ °»€f»½Â̸̻Ä]ḑ€›Y½Y|Ì» Z£M½Y|Ì»®Ì°¨e‚¯€»Ä ‡Âe,|Ë|mÕZÆÅZqÕZ¨u¶»Z‹į {‹Ö»|À^‹Y€§ÃZ´ŒËÓZaÄ //‡ÂeÁµZ¬f¿Yķ·–ygY|uY, dˬeÃZ´f//ˆËYÖËYMZ]s€—,Z³|Ì·ÂedÌ^jeÕY€]¾ÌÀr¼Å Z¼Å,ÕÁYÁ,½Z´À¯ZŒ§dˬeÕZÆÅZ´fˆËYgY|uY,Z¿ZŒ§ d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]½Ây€‡Á ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {Z̸̻|Ì·ÂeY½Y€ËYՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d¯€‹¾ËY{µZ//ˆ»YÃZ»֗Z³\ °»€f»½Â̸̻Á ÖÅ{ÀÆ]ÖÀÌ]ŠÌaÄ//ˆ¸m{Ö¼eZu¾Ì»Y…|ÀÆ» {Y{€^y µZ‡µÁYļ̿ÕY€]½Y€ËYՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€//‹ÕZÆÅZq Ä ]Zed¯€‹ćYZ³Ád¨¿|Ì·ÂecZÌ˂mZ]Ę]Y{ ÃZ»֗d//‹Y{ZƛY,½Y€ËYՂ¯€»ª—ZÀ»d¨¿d¯€//‹ Á{ÁZ³\ °»€f»½Â//̸̻Á{Z̸̻€]¢·Z]µZ//ˆ»Y Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹{d¨¿Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻ {c|»¾ËY{{Á‚§YÕÁ d//‡YÃ|‹|Ì·ÂeÖ]ÂÀm…€³Y ½Â̸̻Á{Z̸̻©€‹Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹ ZÆÀeYÕY{€]ÀÆ]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹d‹Y{€]Z³\ °»€f» ž˜¬»¾ËY{[€£Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹{ՁZ³½Y|Ì» |¿ÁY{YMĬ˜À»{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡¶Ì°Œe cY‚ÌÆneÁ{Y»ÄÌÆeŠ¿ZÀz‡Y֌z]{‚Ì¿½Y{Z]MÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{†ÌW {€¯½YÂÀŸ€“ZuµZu{Ö¿Z»{¶À‡€aZÌ¿YŠz]¾Ë€eºÆ»Y֐z‹d›Z¨u …Á€ËÁÄ]Ôf^»Z¼Ì]YÖ ˜«{»pÌÅĜv·¾ËYZeįd‡Yd‡{{Y{Ä»Y{YÁ ½ÓYY|ËZ]Œ¯t˜‡{½MÕÁ€ŒÌaZ]Z»Y-d‡YÃ|Œ¿ÖËZ//‡ZÀ‹Ĭ˜À»{Z¿Á€¯ Ö¿Z¬·Z—½Zf‡Z¼Ì]ÕÁ¾Ì¼ÅYºÌÅ{Y€«{ÂyZ¯Âf//‡{{Y¹Ó€Ì]Y|eļŠÄ̸zeZ]į{Â//‹Ö»‰ÔeÁÃ|//‹Äf§€³€œ¿{¾Ì »½Zf//‡Z¼Ì]½YÂÀ ]½Y{Z]M ,Ĭ˜À»ÕZŽZf‡Z¼Ì]€´Ë{Ä]Z¿Á€¯€Ì£½YZ¼Ì]ZmYÁ½Zf‡Z¼Ì]¾ËYY֌z] Ã|ÀËMÕZŁÁ{…Á€ËÁ€Ì³{Ö·Z¼fuY{Y»dÆm½Zf‡Z¼Ì]¾ËYÕZ”§¾Ë€fŒÌ] {‹Ã{Y{ZfyY ĸ¼mYÄ¿Y€Ì³ŠÌacZ°¿ÁžÌ‡Á{Z ]Y{Ö¿Z‡Ô—Y{Á‚§YÃ{Y½Z¼¸‡Ä·Y€°‹ €]ֻ¼ŸÖÅZ³MÁd‹Y|Æ]½{€]ÓZ]dÆm‚Ìq€ÅYŠÌ]|ËZ]įd‡YÖjuZ^» ºÌÀ¯ÄÌ°e½M ÁZÅŠËZ¼Å,Ö//^Å~»,Ö//‹ÁÕZÅÄ//»Z¿€],Â//¿½Z//ÌÅY½YÁZ¯{ÁÁÂ//¤· |‹|̯Pe½M€]dˆŒ¿¾ËY{į{Â]ּƻ{Y»€´Ë{YÕY{YÕZÅdË»P» {Â]ºÌÅYÂyÕÁ½Z»€§dveÁ‰Z]Ã{Z»MÁÄ¿Z^‹dŸZ‡Z»ļņa¾ËYYÁ dˆ¿Y{Ö¿ÂÀ¯d·Zu{¶WZˆ»¾Ë€eºÆ»YY¹{€»¹Â¼ŸÄ]Ö¿Z//‡ÖÅZ³MÖ¿Z» Á–¸£cZŸÔ—Yk{Z]ՁZn»ÕZÅZ”§ÁZÅdËZ‡YÕZ̈]{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ Z“Z¬eÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Yį|¿YÃ|‹ֻ¼Ÿ½ZÅ}YŠËŒeÁ…€f‡YhŸZ]tÌvZ¿ |ÀÀ¯{Ây€][~¯Z^yY¾ËY¾Ì¸»ZŸZ]ºËY{ ÁY|d¨³Á{€¯Ö]ZˁYºÆ»Z̈]YtÌvÖ¿Z‡Ô—YÄf̼¯¶Ì°//ŒeÕÁ Á{€Ì³Y€«Ĭ˜À»Ö¿Z‡Ô—Yžm€»¾Ë€eÖ¸Y½YÂÀ ]|ËZ]½Y{Z]M‚¯€»ÕZ¼Ì//‡ Yֻ¼ŸÖÅZ³MÁÄf§ÓZ]¹{€»½ZÌ»{‰}¨¿\ˀ“Zf//‡Y¾ËY{|À¯‰Ôe |¿€^]ÓZ] {Ã|‹s€˜»huZ^»€´Ë{Y€ÆŒ»€yÁ½Y{Z]MÕZŀÆ//‹Õ{ÁÁÕ{Z^»µ€fÀ¯ `̯Y½{€¯€¬fˆ»Z]{€¯tˀeÂ“»¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z»į{Â]Ĉ¸m¾ËY Õ{Y€§YºÌÀ¯‰Ôe|ËZ]¾ÅMÃYÁÃZ³{Á€§,Ĭ˜À»Õ{ÁÁÕ{Z^»{֐zeÕZÅ ֋Â»MÁÖ¿Z»{ÕZÅ®¼¯dÆmÁÖËZ//‡ZÀ‹|ÀfˆÅÕZ¼Ì]Ä]­Â°//Œ»į |¿Â‹dËY|Å µZfÌnË{YÁ¾Ìq­Ô]ÁÁÁ{ÃZ³Z¯ÕY‚³€] ÁZËY‚»,Ö//§€ »ÃZ³Z¯¾//ËYÉZ//Ŷ§€//‡ĸ¼mY ,ºÆ»ÕZÅd̏y,ºf//ˆÌ‡Â¯Y,¾Ìr¯Ô]ÕZ//Å{€]Z¯ ¦Ì¯Y¿YÁZÅ|̸¯Š//¬¿,ZŁY‚»d¼Ì«¾//ÌÌ e‰Á ÉZÅ{Y{Y€«ÕZŁY|¿Yº//ŒqÁ{€]Z¯,Ö§€ »,µÂ//aÕZÅ ÕÁŠÌaÕZÅŠ·ZqÁÕ{€//]Z¯ÕZÅÁÂu,|À¼//‹ÂÅ {{Âm»Z»MÁDAPPÖ§€ »,|À¼//‹ÂÅÕZÅ{Y{Y€« ­Ô]ÕZÅ{€]Z¯,Ö¿Z»Z//‡¾Ìr¯Ô],½Â³Z¿Â³ÕZÅÁÂu ¾Ìq­Ô]{€]Z¯|ÀqÖ//§€ »ÁZÅZ¯Á\//ˆ¯{¾Ìq {Â]d À{ ,ºË€eM¹€¨f¸aÖ§€ »Ây{¾ÌÀr¼ÅÃZ³Z¯¾//ËY{ Ö§€ »,ºË€eM€f//ˆ]€]ÖfË|Ì·Z//‡Ö//ˆË¿Ä»Z¿€]Ö§€ » Ä°^//‹Ö§€ »Á®Ë€]Z§€n·€bËZÅÁ€n·€ËZÅÕZ//ÅÕÁZÀ§ |‹ʇ€]Áhv]‡½Y€ËYÖ»Â]¾Ìr¯Ô] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÁÕZŁÁµZfÌnË{YÁ¾Ìq­Ô]Ê//‹Â»MÃZ³Z¯ |‹Y‚³€]YÂÅY½ÂÀ§‰Â»Mž¼fn»{ÃZ»|À¨‡Y …|ÀÆ»½ZËZ«M\//zfÀ»¾Ì//‡|»ÕZ°¼ÅZ]ÃZ³Z¯¾ËY ½YÁZÀ§¾¼n¿YY€§Â¸Ì¿¾//ŒmdnuÁÖmZmZ“€Ì¸Ÿ ½ZÀ¯Z¯”uZ]Á½Y€ËY¾Ìq­Ô]¾¼n¿Y­Â¸]ÀÌn¿ |‹Y‚³€][ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂu ½ZÀ¯Z¯ՁZ‡|À¼¿YÂeÕZf‡Y{YÂÅY½ÂÀ§‰Â»Mž¼fn» ÉÁZÀ§d‡YÂy{Ä]Á[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹ ¾ËYÕY‚³€]Ä]d^ˆ¿d¯€//‹¾ËYcZŸÔ—YÁcZ—Z^eY d‡YÃ{¼¿¹Y|«YÃZ³Z¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä]|¿ÁY{YMĬ˜À»Ã{Á|v»{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴//ŒÌa{Zf‡Ä//ˆ¸m |‹Y‚³€],|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z»¶ÌŸZ¼‡Yd‡ZË Ã{Y½Z¼¸‡Ä·Y€°‹,|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z»¶ÌŸZ¼//‡Y”uZ] Ĉ¸m,Ĭ˜À»{µÂXˆ»ÕZŹZ¬»YÖ ¼mÁ½Y{Z]MÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{†ÌW ½Z»Z‡¾ËY¶v»{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡¶Ì°//ŒeœÀ»Ä]ÕY |‹Y‚³€] ,Ĭ˜À»ÖËY€mYÕZ//ÅÃZ´f//‡{Ö¿Z´¼ÅÕZ°¼Å€]|̯Pe¾¼“Ö¿Z»¶ÌŸZ¼//‡Y †ÌWÃ{Y½Z¼¸‡Ä·Y€°‹Ã|Ɵ€]Y|Ë|m…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]ÁZ^»{Zf‡ÖÅ|¿Z»€§ Ã|»MŠÌaÖ¸»½Y€v]d̼ÅY€]ÄmÂeZ]{Á‚§YÁ{ZÆ¿½Y{Z]MÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{ {Zf‡ÖÅ|¿Z»€§-¦¸fz»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{¾Ì]€f//ŒÌ]ºœ¿½{€]ÓZ]œÀ»Ä]Á Ã{€¯µÂv»½Y{Z]MÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{†ÌWÄ]Y|Ë|m…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]ÁZ^» |‹¹Zn¿Yd̬§Â»Z]½Y{Z]MÃZ³Á€Ì¿ÕZÅ|uYÁcZf‡Y®¸]dˆe |‹Z]Ö»©€]Ä°^‹Ö]ZˁZ]dÆm…ZˆuÁºÆ»ÕZÅdˆe cZf‡Y®¸]Ä]Z°eYZ]ÁÃ{€fˆ³ÕZÅÖ//‹Â»Zy½Z»{į {‹Ö»¹Zn¿YÃZ³Á€Ì¿ ÕYĬ˜À»©€//]d¯€//‹ÕY{€]ÀÆ]d¿ÁZ »d//‡€a€‡ €Å{{Á‚§Y,ZÅÃZ³Á€Ì¿Y|¿YÃY{Âyd¼ÌÅY{½Zf//‡Ây ÃZ³Á€Ì¿Á|f§YÖ»©Z¨eYÄ°^‹{Ã{€fˆ³֋»ZyįÖ¿Z» Y|¿YÃY{Âyµ‚Ë{YÃ{Z¨f‡YZ]{Y|¿©€]Ä°^‹Ä]և€f‡{ ¾Ë|]Á{€Ì³Ö»cÖÅZ³Á€Ì¿|uYÁՁY|¿YÃY,|//uYÁ ½MY†aÁY|«€]YÃZ³Á€Ì¿Ö¸v»ÁÖ¸yY{c]\Ìe€e {{€³Ö»¾Ì»Pe¾Ì¯€fŒ»©€]ÁÄ°^‹ ÕY|ËZa©Â§cZŒËZ»MĈ¸‡¹Zn¿YZ]{Y{Ä»Y{Y{YÖÀŒ¸³ ÕYĬ˜À»©€]{ÖÅZ³Á€Ì¿ÁµZ¬f¿YÕZÅÄ°^//‹Ö³{Z»MÁ d§ZËŠËY‚§YÖ·Z¼fuYÕZÆ¿Y€v]Z]ĸ]Z¬»ÕY€]½Zf‡Ây ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕYĬ˜À»©€//]d¯€//‹ÕY{€]ÀÆ]d¿ÁZ »d//‡€a€‡ ®¸]d//ˆe"Y|¿YÃY{ÂycZ//ŒËZ»Md¨³½Zf//‡Ây d̬§Â»Z]½Y{Z]MÖ^̯€e¶°Ì‡ÃZ³Á€Ì¿ÕZÅ|uYÁ"cZf‡Y |‹¹Zn¿Y ®¸]"Y|¿YÃY{Â//yd//ˆe{€¯½ZÌ]{YÖÀ//Œ¸³¾Ì»Y ÕZÅÄ°^‹ÕY|ËZaÕZÅd//ˆe¾Ë€f¼Æ»Yį"cZf//‡Y ¹Zn¿YZ]Ö¸»²ÀÌqZbˆË{½Z³|ÀËZ¼¿”u{|‹Z]Ö»µZ¬f¿Y d̬§Â»Z],ÕY{€]ÀÆ]…ZˆuZ̈]ÁZyÕZÅcZ̸¼Ÿ |Ë{€³¹Zn¿Y¹Z¼edËZ“Á YÖ°ËZÅÃZ³Á€Ì¿Y|¿YÃY{ÂycZŒËZ»M{€¯tˀeÕÁ -|‹¹Zn¿YŒ¯{ZÀ]t˜‡{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€] ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]{d›Z¨u½Z´ËՁY|¿Y€Ìe¾·Z‡YÕY{€]ÀÆ] Âf‡{YÕŒ¯ՁY|¿Y€Ìe½Â̇YY|§Ö]€»€œ¿€ËÕ{Z]²À¨eÁÄr¿ZbesÔ//‡Ä] {Y{Y€«{ÂyZ¯ €f»duZˆ»Z]¾·Z‡¾ËYd‹Y{½ZÌ]½MÕZÅÖ³„ËÁtˀŒe{ÕÁ Á¥|ÅÕÁÂf¯ƒÁ€a{|Ÿ,Ö°Ì¿Á€f°·YŠ¯¶^̇–y¶»Z‹ÖeY‚ÌÆneÁž]€» ÁŒ¯{ZÀ]t˜‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€],ėÂ]€»¹Y·Z]Õ{Z]Är¿ZbeÁ²À¨e{|ŸÃ{ZË ž¼fn»{½Zf‡Ây½Zf‡Yt˜‡{Äf§€ŒÌaÁ{Y|¿Zf‡YՁY|¿Y€Ìe¾·Z‡¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ] d§€³Y€«d›Z¨u½Z´ËÕZÅÁ€Ì¿ZÌfyY{ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]d›Z¨u½Z´Ë Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»†Ë{ÕZ«M”uZ]d›Z¨u½Z´ËՁY|//¿Y€ÌecZÀˀ¼e |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]½Zf‡Ây½Zf‡Y ®¼¯{€°ËÁZ]€¼fˆ»Հ̴ÌaÁÖnÀ//‡ZÌ¿Z]ÖÅ|¿Z»€§¾ËY{Á‚§YÄ»Y{Y{Õ{Z]Z] ÖÀ§t˜‡ÕZ¬eYÁÖËY‚§YŠ¿Y{ÕZÅÃÁ{ÁÖ//‹Â»MÃZ³Z¯ÕY‚³€],ՁY|¿Y€ÌeÄ] ¹Z»YÕ|À]ž¼fn»t˜‡{dÌÀ»YÁd›Z¨u\ˀ“LZ¬eY¥|ÅZ]½ZÌ]€»Á½YY|¿Y€Ìe ½Z´ËÖÅ|¿Z»€§Á½Zf‡Ây½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»ÕZÅdËZ¼uZ]ÃÖÀ̼y ‚Æn»{Y|¿Zf‡YՁY|¿Y€Ìe¾·Z‡[Z]®ËgY|uY,Õ{¿ZË{Á{ZÀ]½Z»Z‡d›Z¨u ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ž]€»€f»duZˆ»Z]Œ¯{ZÀ]{Äf§€ŒÌaÁY|¿Zf‡YՁY|¿Y€Ìe¾·Z‡¾Ìf//ˆz¿ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÕ|À]ž¼fn»{֌¯¶^̇–yYY{Ây€] ºnÀaÃÖÀ̼y¹Z»YÕ|À]ž¼fn»d›Z¨u½Z´ËÃ|¿Z»€§Õ{Z]Z]ՂËÁ€a|Ì//Œ¼m ¹Zn¿YÕY€]ՁY|¿Y€Ìe¾·Z//‡d‹Y{½ZÌ]€^y¾ËY¹ÔŸY¾¼“ÕZmµZ‡ÃZ»|À¨//‡Y {Y{€^yÖ^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹ՁZ‡¶°·YÄ¿ZyZ¯{Œ¯Ö^—¶°·Y|{|Ì·Âe |ËMÖ»[ZˆuÄ]Œ¯ÄËZ»€Ì¼y|Ì·Âe|uYÁ¾Ë€f³‚],µZ‡ µZ//‡{ÄËZ»€Ì¼yÁ¶°·Y|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯ՁY|¿YÃYYŠÌaZed//‡YÖÀf¨³ Ä ‡Âed¯€‹{€°‹Ä]€°//ŒÌ¿¶Ë|^eÄ//‡Á€a{Õ|Ì·Âe…Ô», d§€³Ö¼¿Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Ö^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿ ZÅÃ{ÁM€§€´Ë{|Ì·ÂeÕY€]½M|¿Z¼ˆaYįd‡YÖeӐv»ĸ¼mY€°ŒÌ¿ {‹Ö»Ã{Z¨f‡Y…Ád‡Âb¼¯,¥YÕ{¹Y,ÄËZ»€Ì¼y,¶°·Y,~£Z¯ĸ¼mY €°ŒÌ¿…Ô»Y¶°·Y€fÌ·Y‚ÅÄ¿YÁÄ¿ZyZ¯¾ËY{{€¯tˀeÕÁ {‹Ö»µZvf‡Y Á{ÄÌ·ÁYÃ{Z»{Y{Ä»Y{YÖ^¿ZmžËZÀÁ€°//ŒÌ¿Ä //‡Âed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» €°ŒÌ¿|¿Z¼ˆaYž«YÁ{įd‡Y€°//ŒÌ¿…Ô»,ÄËZ»€Ì¼yÁ¶°·YÄ¿ZyZ¯ ¶°·YÁÄËZ»€Ì¼y¶»Z‹į|À¼‹YµÂv»Á{,€°‹|Ì·ÂeÕZÅÄ¿ZyZ¯{ {‹Ö»|Ì·Âe,d‡YÖ^— ÕY€]…Ô»¾eY‚ÅZeÄ]Ä¿ÓZ//‡Â¼n»{{Á‚§YՀZ¿€f¯{ ZÌ¿ZÅÄ¿ZyZ¯¾ËY{¶°·Y€//fÌ·½Â̸̻ÁÄËZ»€Ì¼y¾eY‚Å|//Ì·Âe ¾Ì»Ze€°ŒÌ¿Ä ‡Âed ÀÁdŒ¯ÕZÅ|uYÁ–//‡ÂeĨ«Á½Á|]įd‡Y {‹Ö» |‹¦«Âf»Ö¸yY{ZÌ¿¾Ì»Ze¥|ÅZ]Ö^—¶°·YcY{Z Ä¿ZyZ¯{Õ|Ì·ÂeÖ^—¶°·YÖ^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{cY{Zd̸]Z«Ö¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡YYÕY{Ây€]¶Ì·{Ä]ՁY¶°·Y Á{€Ì³Ö¼¿cÖ^—¶°·YcY{Z,Œ¯Ö¸yY{ZÌ¿¾Ì»Ze¥|ÅZ]Z»Y {‹Ö»Ã{Y{Y€«Ö·Âf»ÕZŽZ»Z‡ZÌfyY{Ö¸yY{ē€ŸdÆm …Ô»YÄËZ»€Ì¼y|Ì·ÂeÄ]ÃZ//‹YZ]{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ |{Ze½ÂÀ¯YºÅ‚Ì¿d¯€‹¾ËYÄËZ»€Ì¼yÄ¿ZyZ¯d¨³,€°//ŒÌ¿ {ÄËZ»€Ì¼y¾eY‚ÅÖ¼‡Yḑ€›Z]Á{Y{ZÌfyY{YÂ//Œ¯|Ì·Âe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ZƛYÂy¾ËY{Ö^¿ZmžËZÀÁ€°//ŒÌ¿Ä //‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{Ö^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹ՁY¶°·YÄ¿ZyZ¯d//‹Y{ ¶°·Y|Ì·Âe|uYÁ¾Ë€f³‚]Á|//À¯Ö»|Ì·ÂeYÂ//Œ¯ZÌ¿{»Ö^—¶°·Y {‹Ö»[ˆv»½Y€ËY ZƛYÂy¾ËY{Ö^¿ZmžËZÀÁ€°//ŒÌ¿Ä //‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{Ö^¿ZmžËZÀÁ€°ŒÌ¿Ä ‡Âed¯€‹ՁY¶°·YÄ¿ZyZ¯d//‹Y{ ¶°·Y|Ì·Âe|uYÁ¾Ë€f³‚]Á|//À¯Ö»|Ì·ÂeYÂ//Œ¯ZÌ¿{»Ö^—¶°·Y {‹Ö»[ˆv»½Y€ËY €œ¿ʬ¿Yd¯€‹¾ËYÕ|Ì·Âe¶°·YÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ՀZ¿Ö¸Ÿ|^Ÿ€f¯{ Z]d¯€‹¾ËYÕ|Ì·Âe¶°·Yd¨³,d‡YÖ¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]ª]Z˜»̯֨ ̯֨€œ¿ʬ¿Y½Y€ËYÖ¸»{Y|¿Zf//‡Y€Æ»d§ZË{Z]µÂ¿ZeY[Z¿ÕZne¹Z¿ Y{Ây€]{Y|¿Zf‡Yd̨̯¾Ë€eÓZ]YÁÃ{Â]ZaÁYÕZÅ{Y|¿Zf//‡YZ]ª]Z˜» Ã{Z¨f‡Y{»Öf ÀÁÖËY~£,Öf‹Y|Æ],ÖËÁY{¥Z»dÆmÁ|//‹Z]Ö» {€Ì³Ö»Y€« {‹Ö»µZvf‡Y€°ŒÌ¿…Ô»Y¶°·Y€fÌ·Y‚ÅÄ¿YÁ {Zf«Y½ZÆm €^y {Y{€^yÕY|¿Zf‡Y½Y€v]¶¯€Ë|» ¹ÔËY{ÃY€f»Â¸Ì¯{Á|uÄ]¶Ì‡\̇M ¶»Z¯—Ä]Äf‹~³dŸZ‡¶Ì‡ÕZÅcZˆyÂÀÅd/¨³¹ÔËYÕY|¿Zf‡Y½Y€v]¶¯€Ë|» {YÁcZˆyՁÁZŒ¯Y‚»Áֿ°ˆ»|uYÁZÅ|ÁÃY€f»Â¸Ì¯Ä]Z»YÃ|//Œ¿LZuY d‡YÃ|‹ Ö³|¿Z]ÕZÅcZˆyÖ·Z˽Y‚Ì»ÂÀÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{½Z̼ˀ¯Z“|Ì ‡ ÖeԏY»ÕZÅÃYY€f»Â¸Ì¯{Á|u{€¯ZƛY,d‡YÃ|Œ¿Õ|À]ž¼m,Äf‹~³dŸZ‡ d‡YÃ|‹\ˀze‚Ì¿¶aÄÀÅ{|ÀqÁ|¿YÃ|Ë{\̇M¾Ì»Š¿Y¶Ì·{Ä]½Zf‡Y ZÅcZˆy¾Ë€fŒÌ]{€¯tˀe,|¿YÃ|Ë{\̇M½Zf‡Y{ֿ°ˆ»|uYÁZÅ|Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ{Â]µÁY{€qÁ½YÁ€Ì‡ÕZŽZf‡€Æ‹{ÄÀÌ»¾ËY{ d¨³Á{Y{€^y½Zf‡Y{cZ£Z]ÁY‚»Ä]¶Ì‡Õ|m\̇MY¹ÔËYÕY|¿Zf‡Y½Y€v]¶¯€Ë|» |‹|ÅYÂy¹ÔŸYÕ{ÁÄ]ZÅcZˆycZÌW‚mÁÖ·ZË{ÁM€] Z¿Á€¯Â̋€iY{Ã|»MŠÌaÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä] |‹¶Ì˜ eµZ‡½ZËZaZe½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ Ã|»M{ÂmÁÄ]ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ//]{€¯¹ÔŸY½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ ¾ËYµ€fÀ¯ÁՀ̴ŒÌa{֟Z¼fmYÕZÅÃZ³d¿Â°//‡cÔ°//Œ»ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ây{ ÄËÁÄ]Á½ZÌÅZ´Œ¿Y{d»Ô‡š¨uœÀ»Ä]½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{ĈÌWcPÌÅ,ÕZ¼Ì] d‡YÃ{€¯µZ‡½ZËZaZeÃZ´Œ¿Y{ָ̘ eÄ]¹Y|«Y½ZËÂnŒ¿Y{ …Ô¯¶Ì°Œe¹|ŸZ],ÃZ´Œ¿Y{ĈÌWcPÌÅ\ːeZ],½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Ä̟ԗY…Z‡Y€] Ây¾ËY{ {‹Ö»d¬§Y»µZ‡½ZËZaZeZÅÃZ´ŒËZ»MÁÕ”u֋Â»MÕZÅ |Ë|¼e¦¸fz»LZv¿YÄ]ī »֋Â»McY|Æ e¶»Z¯½Y€^m€]ÖÀ^»½YZ°¼ÅÖ³{Z»M¹ÔŸYY d«Á{Ö¿Y€^mÕZÅ…Ô¯ÕY‚³€],֋Â»MÖ°Ì¿Á€f°·YÕZʼnÁYÃ{Z¨f‡Y,ָ̐ve¹€e {‹Ö»Ö¿Y{|« Á֔f¬» cPÌÅÕZ”ŸYÁ½ZÀ¯Z¯µZ §”u€]įd‡YÃ|»MÄ̟ԗY¾ËYÄ»Y{Y{,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ,֌ÅÁ„a,¹Zn¿Y¶]Z«Ä]Õ”u€Ì£֋Â»McY|Æ e¹Zn¿YdÆm©Â§ÃÁ{֗Ö¼¸Ÿ {‹Ö»|̯PeÖWY€mYÁÕÁZÀ§ ½ZËÂnŒ¿Y{½Z°‡YcÁ€“½Á|]ָ̼°ecÔ̐veÕZÅÄ̟Z§{Áž»ZmcZ¿Zvf»Y¹Zn¿Y¾ÌÀr¼Å c{ÁÃ{Â]ž//¿Z»Ô]–]Y“dËZŸÁÃ|°//Œ¿Y{Ö´ÀÅZ¼ÅÁª§YÂeZ]ÁZ//ÅÃZ´]YÂy{ Ây{¹ÓºÌ¼e |‹|ÀÅYÂz¿ļˀmµÂ¼//Œ»½ZËÂn//Œ¿Y{,ZŽMªË ecÁ€“ |‹|ÅYÂyÖ¿Z‡Ô—YÁ}ZzeY֔f¬»d«Á{ÃZ´Œ¿Y{֋Â»MºË¬eՀ´¿Z] ½YÁ|À¯Ã{Zm{Z¿Á€¯YՀ̴ŒÌaÖnÀ‡\es€—ÕY€mY YՀ̴ŒÌaœÀ»Ä]½Y|¿Z»½Zf‡YÄ]Õ{ÁÁ½Y€´‹{€³Á½Y€§Zˆ»YÖnÀ‡\es€—ÕY€mY |‹Z£M½YÁ|À¯Ã{Zm#­Ó#Ĭ˜À»{Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³ ÕZÅd̳Y€¬f‡YÕYÄ]»֗Äf‹~³Á‚Ì¿½Y|¿Z»ÖfˆË|À§Y|aÃZ³Y€«,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÕY|¿Z»€§Ä]½Zf‡YÕ{ÁÁÕ{Z^»{†¿YƒÁYÁ€¼uYµÔÅdÌ ¼mÕZ°¼ÅZ]YÖnÀ‡\e į{€¯d¬§Y»Ä]»¾ËYÕY€mYZ]‚Ì¿Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÁ¡Ô]YZÅ |Å{Y€«½Y|¿Z»ZÌfyY{­Â°Œ»½YZ¼Ì]ÕY€]ºÅYZ¿Á€¯Հ̳Ŀ¼¿¹ÓÕZÅd̳ Z]³Ád¨³{Ây¾ËY{Ä^À‹ZÆqÁ…·Zq½Zf‡€Æ‹½Z»{Ád‹Y|Æ]Ä°^‹€Ë|» …Á€ËÁÂ̋YՀ̴ŒÌaœÀ»Ä]ÖnÀ‡\es€—ÕY€mYÕY€]įd‹Y{ZƛYZ¿€ËYZ´¿€^y /d‡Y!Ã|‹!ÖÀÌ]!ŠÌa!½YÁ|À¯!Ã{Zm!#­Ó#!Ĭ˜À»!Z¿Á€¯ dÌ ¼m,†¿YƒÁYÃZ´ËZaÖ°‹‚a{Z¯ÕZ°¼ÅZ]s€—¾ËY{Á‚§YÖ¸¯{€³hË|u€f¯{ ÁYcYY{Y½ÓÁÂ//ˆ»€´Ë{ÁÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY,ÂÅY†Ì¸a,€¼uYµÔÅ ¶¼Ÿ{YÁZÅÁ€Ì¿¾ËY…·ZqÃ{Zm½|‹Z]’v»Ä]ÁÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½MÕY€mY½Z°»Äf‹~³ •Â¬‡ÁËd¸ŸÄ]dŸZ‡Ö·YÂuÁ€Ë{€ŸYk€¯ …·ZqÃ{Zm |‹|ÀÅYÂy d‡YÄfˆ]½ZÀr¼Å¾¼Æ] µZ¼‹ĘyÄ]Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»µ€fÀ¯s€—¾ËY½Zˀn»dË»Z»¾Ë€eºÆ»d‹Y{ZƛYÕÁ ºWԟÃ|ÅZŒ»c{Á{Ây½ZÀ̌¿€‡ÄÀËZ »Ä]d^ˆ¿ÁÃ{Â]€Ìˆ»¾ËY{½Y|¿Z»ÄËÂ] d§€³|ÀÅYÂyY€«Ö]ZˁY{»®Œyħ€‡ÁÓZ]\e,ֈ¨Àe|À¿Z»ZŽM{ՀÅZ›ÕZ¼Ì] Ä]Z¼Ì],ªÌ«{…{MÁ…Z¼eÃZ¼‹d§ZË{Y†a|‹Z]Äf‹Y{|Ë|//‹\eįÖe{Á |ÀÀ¯Ö»¶¬fÀ»Ĭ˜fÀ»Ö¿Z»{‚¯€»¾Ìfˆz¿ Y…·Zq€Ì£ÕZŀƋÄ]€¨‡|«įÖe{ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf^»{Y€§Y{Y{Ä»Y{YÖ¸¯{€³ |¬»ÕZŽZf‡€Æ‹Öf‹Y|Æ]ÁÖ¿Z»{‚¯Y€»Ä]Ã|»M¶¼ŸÄ]ÕZÅÖ´ÀÅZ¼Åª^—|À‹Z]Äf‹Y{ |¿€Ì³Y€«Öf‹Y|Æ]ÕZÅd^«Y€»Áµ€fÀ¯dveZe|¿Â‹Ö»dËY|ŽZŒËZŀ¨‡ ºËÁ~ »ՁY¿½Z¼ÆÌ»YZ¿Á€¯½Y€v]ž§ZeZÅՀƋÂ] Z¿Á€¯€˜yž§Ze|Àf‡YÂy½Z¿MY{Ây½ZÀ—¼ÅYÖÅYÂy~ŸZ]€Æ‹Â]½Zf‡Y½ÓÂXˆ»Á¹{€» {Y€Ë|ÀÀ°¿c€§Zˆ»½Zf‡Y¾ËYÄ]Œ¯€‡Y€‡{ÕZ¼Ì]¾ËY…Á€ËÁÂ̋YՀ̳¸mÁ ½Ây¹{€»¾ËY²Àŀ§įՁY¿½Z¼ÆÌ»¾ÌWMÁº‡|À¿YÂeÖ¼¿ÕY€˜“YÁÖ¿Y€v]–ËY€‹¾ËY |¿ÁMZn]Yd‡Y[ÂÀmĘy¹€³ ½|‹Õ{ZŸY†aĸZ§Ô]į|¿{Y{µÂ«½ZÀ—¼ÅÄ]¾ÌÀr¼ÅZÅՀÆ//‹Â],Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Z]Äf‹~³ÕZŵZ‡½Âr¼ÅŒ¯€‡Y€‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁ•Zˆ]½|‹Ã|Ìq€]ÁÖf‹Y|Æ]–ËY€‹ {Â]|ÀÅYÂy½Y€´‹{€³Á½Y€§Zˆ»d»|y{ÁY€Ë~aÕÂÀ »ÁÕ{Z»ÕZÅÖËZ¿YÂeÁZÅÖËYY{ļŠÁ‚^‡€‡ÕZÆůÁZÅd‹{,Z^ˁ¶uY‡,[¸˜»Áµ|f »ÕYÂÅÁ[MÄ]ÄmÂeZ]€Æ‹Â]½Zf‡Y Á€§Zˆ»ZŽÂ̸̻ÕY€Ë~a¾Ë{Á€§Á|À¨‡Y,¾¼Æ]ÕZÅÃZ»{ÄËÂ]Ä¿ÓZ‡ÖzËZeÁÖ Ì^—ZiM ÕZÅ|À]ÕZneÕZÅYZ]Y|ˀyÕY€]‚Ì¿ZÆ¿MY֌z]įd‡YŒ¯¦¸fz»•Z¬¿Y€´‹{€³ ‚Ì¿ZÅՀƋÂ]Á|ÀÀ¯Ö»€¨‡½Zf‡Y¾ËYÄ]Ạ̀ÁÄ˸ˆŸ,½Z´À¯,Y·{,ÃÁZÀ³ÄËÂ]Œ¯¾ËY YµZ‡€Å€Æ‹Â]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|ÀÀ¯Ö»Ö¿Z]‚Ì»½Z¿MYÖ]Âz]ՁY¿½Z¼ÆÌ»²Àŀ§Áº‡Ä] d‡YŒ¯{½Y€§Zˆ»d»Z«Yc|»ÁՁÁ¿Հ´‹{€³€e€]ÕZŽZf‡Y ZÆÅ{½|‹Ã{·MÁŒ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]…Á€ËÁÂ̋Ä]ÄmÂeZ]µZˆ»Y€Æ‹Â]½Zf‡Y¹{€»Z»Y ½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Z°‹‚a,½ÓÂXˆ»ļÅÕZÅÄ̏ÂeÁ…Á€ËÁ¾ËYÄ]½ZËÔf^»YÕZ¼‹c§Á€¨¿ ,Ö ¼mÁÕ{€§d‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸ€]ÖÀ^»Œ¯Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ ÁZÅŠËZ¼Å,ZÅž¼ne,֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§ÕZÅÄ»Z¿€]ļŤ·,֋Â»M‚¯Y€»Ö»Z¼eָ̘ e µ‚À»YkÁ€yÁc€§Zˆ»YÕY{{ÂyÁÄ¿Zy{½|¿Z»ZÅÃ{Y¿ZyÁ¹{€»Ä]|̯ZeÁŒ¯{Ạ̀ ZÅÄ̏Âe¾ËYZe|Àf‡YÂy½ZÀ˜¼ÅYŒ¯ÕZmļÅ{…Á€ËÁ¾ËY€fŒÌ]Â̋YՀ̴ŒÌaÕY€] |ÀÅ{dˆ°‹Y½MÁ|¿Á€]…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ä]Ö¿Z´¼ÅÕZ°¼ÅZ]Á|¿€Ì´]Õ|mY ½Zf‡Y¾ËYÄ]c€§Zˆ»YÕY{{ÂyÕY€]½ZÀ—¼ÅY½Z¿Md‡YÂy{ÁŠÅYÂy¾ËY|Àf¨³½Z¿M d¯ZŒ»Á½ÓÂXˆ»Ä]®¼¯Á½Z¿MՀË~adÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y{Œ¯Öf‹Y|Æ]Zy–ËY€‹{ ¾ËY{Ä »ZmÖ·Z»ÕZÅÄÀ˂ÅÁÖ¿ZmcZ¨¸eŠÅZ¯ÁÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋µ€fÀ¯ÕY€]Ä¿ÓÂXˆ» į½Zf‡ÂyÁ½Z³‚»€Å,…Z§ÄËÂ]ZŽZf//‡YYÕZ¼‹½ÂÀ¯YºÅ d‡YÕ{Zf«YdÌ “Á ÖËZÅÁZÀ‹{ÁÁ‚Ì¿ZË{d¼‡YÁ|ÀfˆÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{|¿Y{Y€«€Æ‹Â]Ö´ËZˆ¼Å{ ÖËYÂÅÁÖÀÌ»Ã|Œ¿µ€fÀ¯ÕZÅÕ {ÁÁZ]ÃY€¼Å|¿€Ì³Ö »¸Æa½Zf‡Y¾ËY{ZÀ]{cYZ»YY|^»Yį d‡YÃ{€¯{ZnËYՀƋÂ]½Y|¿Á€Æ‹¾Ì]{YZÅÖ ¿Y€´¿YÖm» ÕZ”§½Y€]Z¯Á֟Z¼fmY½ÓZ §,½YZ´¿€^y,Ö¿|»½ÓZ §ĸ¼mYÖ¨¸fz»ZŒ«YÖ¿Y€´¿¾ËY Yd ¿Z¼»ÖfuÁ½Zf//‡YÕ{ÁÁÕ{Z^»µ€fÀ¯Zf//‡YÂyY|®ËZeÄf//‹Y{½M€]YՁZn» {Ây|̸¯Ö¿Z»֓Y€fŸYd‡YÂy{¾ËY |¿Â‹€Æ‹Â]½Zf‡YÄ]½Y€§Zˆ»Á½Y€´‹{€³{ÁÁ ­ÔaÄËÂ]ZÆ¿MÕZÅÁ{Ây­ÔaYՀËÁZeŒ¯ÕZŽZf‡YÖy€]Y€§Z//ˆ»{ÁÁZ]į YÖm»Ã|ÀÀ¯{ZnËYÁ€ŒfÀ»ՁZn»ÕZ”§{Z¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{ÕZŀÆ//‹ÕZÅÁ{Ây d̳€Æ‹Â]ÃZ³{Á€§{d¨³ՀƋÂ]|¿Á€Æ‹®Ë |‹½Y|¿Á€Æ//‹¾Ì]{…Y€ÅÁÖ¿Y€´¿ ‚Ì¿½Zf‡YÕ {ÁÁÕ{Z^»€ËZ‡ÁÃ|Œ¿Հ̳Z°]Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»µ€fÀ¯ÕY€]Ö°‹‚aÖ//‡Z] ¾ËY{{Á‚§YÂa¾ÌˆuZ“|¼v» d‡YZ]½Y€§Zˆ»Á½Y€´‹{€³ÕÁµ€fÀ¯Ŀ´rÌŽÁ|] ¾ËYįÃ|‹Ã|ÅZŒ»€Æ‹Â]{Z¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{ÕZŽZf‡YYÖy€]­ÔaZ]ÖËZÅÁ{Ây¾Ì] d‡YÃ|̌z]c«Y€Æ‹Â]{…Á€ËÁ¾ËYÂ̋µZ¼fuYÁ­Z¿€˜yZ̈]Â“» Õ{Z^»|¿Y{d‡YÂy{½Zf‡Y¾ËY½ÓÂXˆ»YՀÆ//‹Â]½Y|¿Á€Æ‹d¨³֟Z¼fmYµZ §®Ë Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»Á½Y€´‹{€³dÌ “ÁÖ//‡€]ÕY€]Ö°‹‚ad̳ÁÄfˆ]Y½Zf//‡YÕ{ÁÁ Ä¿ZÆ]Ä]Z¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{ÕZŽZf‡YYÕ{Zˁ{Y€§Y{Á‚§YZ¬//‡x̋}Â]Y {‹Հ̳Z°] ÖfÌ “Á¾ÌÀq{į|¿YÃ|‹½Zf‡Y¾ËY{YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÕ{Â]Z¿µZ¼fuYÁ€Æ‹Â]ÕYÂÅÕZ»€³ ½Zf‡YÕZÅÕ{ÁÁ|ËZ]ÄÀÌ»¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡YÕÁ€“Հ»YՀ̴//ŒÌaÕY€]¹Y|«Y |¿€Ì³Y€«և€]{»Ö°‹‚aÕZÅd ̳Z]Õ{ÁÁ½Y€§Zˆ»ÁÄfˆ]€Æ‹Â] ºËYÁ|Ì»Y|Å{Ö¼¿½ZŒ¿Y{ÂyÁZeZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YZ¬‡xÌ//‹ Z]‚Ì¿Ä¿Y€Ì´ŒÌaÕZŹ Y|«Y‚Ì¿Ä»Y{Y{Á|‹Z]Ã|Œ¿€Æ‹Â]{YÁ½Y€§Zˆ»Z]ÃY€¼ÅևÁ€ËÁ½ÂÀ¯Ze ÃZ´Œ¿Y{†ÌWYÖÀf»ZŒf¿YZ]‚Ì¿Ö¿|»µZ §Á|¿Á€Æ‹YŠÌ] {‹µZ^¿{ՀfŒÌ]dË|m …Á€ËÁdËY€‡½Z°»YÄ]ÄmÂeZ]|¿{€¯d‡YÂy{€Æ‹Â]½Zf‡YÖ»Zœf¿YÃ|¿Z»€§ÁÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ ,ÕZne{ZÀ],ZÅÃZ³{Á€§ĸ¼mY½Zf‡Y¾ËYÕ{ÁÁÕ{Z^»{½Y€´‹{€³ªË€—YÄËÂ]Z¿Á€¯ cY|ÌƼe€Æ‹Â]½Zf‡Y¹{€»d»Ô‡š¨uÕY€]Ä˸ˆŸÁº¸Ë{,Ö°·Y{Ö//‡Z]ÕZÅÃZ´fˆËY ZÅÁ{ÂyÖÆmÂe¶]Z«Z¼‹€Æ‹Â]¶uZ‡{d¨³ՀƋÂ]|¿Á€Æ‹®Ë {‹™Zv·ÕYÄËÁ YÕYÃ{€fˆ³Ö¿Y€´¿dÌ “Á¾ËYįd‡YÃ|‹Ã|ÅZŒ»Z¿Á€¯…Á€ËÁ€Ì³{ÕZŽZf‡Y­ÔaZ] d‡YÃ{€¯{ZnËY½Y|¿Á€Æ‹¾Ì]{ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹lÀa Ä˧ \m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y Ղ¯€»®¿Z] d‡Y"YÁµÂaÕZÅYZ]Š»YMÁcZ^i¾Ì»Pe " Ղ¯€»®¿Z]‰Ôe |‹{ZˁÖfŒ³€]ÕZÅ®q Ä],½Zf//‡Y{ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q |{{‚Ë,|{ ½ÔÌ/³ÕZŽZf‡YÄ]\Ìe€e ÕZŽZf‡YÁd//‡YÄf§ZˍZfyY|{ €^·YÁ ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,|{ |¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư |{ ¹Y|¯€Å½Zf‡€·Á½Zf‡{€¯Á|{ ÕZÅ®q¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q{Y| ed^ˆ¿¾Ë€e¾ÌËZa |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y½Zf‡Y{Ã|‹Ä·{Z^» ,Â//Œ¯ÕZŽZf//‡Y€ËZ//‡¾Ì]{Ö//‡€]{»ÃZ»{ ‰Y¶¯Ä]ַÁÕZÅ®q‰Yd^//ˆ¿¾Ë€eŠÌ] ¹ÔËYÕZŽZf‡YÄ]\Ìe€eÄ]½Zf//‡Y{ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q |{ ½Ô̳Á|{ €^·Y,|{ ,|{ ÃZŒ¿Z»€¯ÕZŽZf‡YÁd‡YÄf§ZˍZfyY |{ Ö//]ÂÀm½Z//‡Y€yÁ|{ ½Z»€¯ ‰Y¶¯Ä]Ö//·ÂÁÕZÅ®q‰Yd^//ˆ¿¾Ë€eº¯ |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y½Zf‡Y{Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q ÖfŒ³€]ÕZÅ®qZ»M‚Ë Y‚///Å{Á|u֋YÄ]®qÀ¬§Y‚Å{Á|u Ã{Y{dŒ³€]Â//Œ¯¶¯{ÃZ»Õ{{µZË{Z̸̻ \Ìe€eÄ]¢¸^»Á{Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡YÃ|‹ \Ìe€e¾Ë|] |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y|{ Á|{ ÃZ»Õ{{Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q¢/¸^»Á{Y|/ e¶¯Y d‡YÃ|‹Ã{Y{dŒ³€]|{ Á|{ \Ìe€eÄ] ÃZ»}M{Ã|‹Ã{Y{dŒ³€]ÕZÅ®q¢¸^»Á{Y| e|{ {Á|{ Á|//{ µ{Z »\Ìe€eÄ//] Á|{ €//]Y€]\Ìe€eÄ]µZ//‡ÃZ»Õ{ ¢·Z]½Y€Æe½Zf‡Y{‰Y‚³{»ÃZ»{ d‡YÃ{Â]|{ {Z̸̻Y‚ŁYŠÌ///]֋YÄ]®qÀ¬§Y‚Å€] YÁ|{ {Y| e€œ¿Yį|//‹Ã{Y{d//Œ³€]µZË d//Œ³€]ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Y|{ ‰Y€œ¿ d‡YÃ|‹Ã{Y{ ¾Ë€eŠÌ],Œ¯ÕZŽZf//‡Y€ËZ//‡¾Ì]{¯~»ÃZ»{ {ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Ä]ÖfŒ³€]ÕZÅ®q{Y| ed^ˆ¿ |¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴ƯÕZŽZf‡YÄ]\Ìe€eÄ],½Zf‡Y Á½Zf‡{€¯Á|{ ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,|{ d/‡YÄ/f§ZˍZ/fyY|/{ ¹Y|/¯€Å½Zf/‡€· ÄËZ»€‡YZ] Öf¼Å Y‚///Å{Á|u֋YÄ]®qÀ¬§Y‚Å{Á|u Ã{Y{dŒ³€]Â//Œ¯¶¯{ÃZ»Õ{{µZË{Z̸̻ \Ìe€eÄ]¢¸^»Á{Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿į|‹ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y|{ Á|{ …Z‡Y€],ºÌÀˆeÕY‚³€^yÕ{Zf«YZ´¿€^y‰Y‚³Ä] À¬§Á½Â̸̻€]¢·Z]Ղ//¯€»®¿Z]Z»M¾Ë€eÁZe ÃZ»Õ{{µZË{Z̸̻Y‚Å{Á|u֋YÄ]®q {Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿į|‹Ä·{Z^»Â//Œ¯¶¯{ ½Z//Œ¿ŠËY‚§Y|{ Á|{ \Ìe€eÄ]¢¸^»Á ½Â̸̻{Á|u½Y€Æe½Zf‡Y{‰Y‚³{»ÃZ»{ |Å{Ö» {Z̸̻Y‚Å{Á|uÖ//‹YÄ]®qÀ¬§Y‚ÅÁ |‹Ä·{Z^»µZË ÃZ»Õ{{Œ¯¶¯ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q{Y| eY|{ Ä·{Z^»Õ“½Z‡Y€yÁ½ZƨY,½Y€Æe½Zf‡YÄ//‡{ Á|{ ,|{ Z]\Ìe€eÄ]įd//‡YÃ|‹ YY{ZŽZf‡Y€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{YºÆ//‡¾Ë€eŠÌ]|{ {©Â§ÕZÅ®q‰YY|{ ¾ÌÀr¼Å |¿YÃ{Â] Á|{ ½ZƨY,|{ ½Y€Æe½Zf//‡Yć ¾Ë€fŒÌ]įd‡YÃ|‹Ä·{Z^»|{ Õ“½Z‡Y€y |¿YÃ{Â]YY{ZŽZf‡Y€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{YºÆ‡ .|‹µÂÁÃZ»Õ{{®q|¬q ŠÌ///]֋YÄ]®qÀ¬§Y‚ÅÁ½Â̸̻€]¢·Z] Œ¯¶¯{ÃZ»Õ{{µZË{Z̸̻Y‚///ŁY Ä]¢¸^»Á{Y| e€œ¿Y¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿į|//‹µÂÁ |Å{Ö»½Z//Œ¿ŠËY‚§Y|{ Á|{ \Ìe€e ¯~»ÃZ»{Ã|//‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q¢¸^»Á{Y|// e¶¯Y d‡YÃ|//‹µÂÁ|{ Á|{ \Ìe€eÄ] ÃZ»}M{Ã|‹µÂÁÕZÅ®q¢¸^»Á{Y| e|{ ÃZ»Õ{{Á|{ Á|{ µ{Z// »\Ìe€eÄ] d‡YÃ{Â]|{ Á|{ €]Y€]\Ìe€eÄ] €]¢·Z]֋YÄ]®qÀ¬§Y‚ÅÁ½Â̸̻{Á|u µÂÁ½Y€Æe½Zf‡Y{ÃZ»Õ{{µZË{Z̸̻Y‚Å ‰Y€œ¿YÁ|//{ {Y| e€œ¿Yį|//‹ ÃZ»{ d‡YÃ|‹µÂÁÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Y|{ {Y| ed^ˆ¿¾Ë€eŠÌ],Œ¯ÕZŽZf‡Y€ËZ‡¾Ì]{¯~» Z]Ղ¯€»®//¿Z]¶¯†ÌWÕYÃÁ{d//ˆŒ¿¾//̼ƿ ÁÖ´ÀË|¬¿µ€fÀ¯,YYZ]cZ^idËÂv»Z]½Z¿Y{{Zf«Y cY{Z,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ,¹ÂeZÆ»,|Ì·ÂeÖ·Z»¾Ì»Pe |‹Y‚³€]FATF€ÌyYºÌ¼eÁÖf¨¿€Ì£ ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]ÁºÌÀˆeÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] ®¿Z]¶¯†ÌWÕYÃÁ{d//ˆŒ¿¾Ì¼Æ¿,Ղ¯€»®¿Z] |‹Y‚³€]½Z¿Y{{Zf«YZ]Ղ¯€» Zy–ËY€‹Ä]ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ ¾f‹Y{€œ¿{Z]Ղ¯€»®¿Z]d¨³Œ¯…Z//ˆuÁ ÁcZ^i¾Ì»Pe€]Y{Ây‰Ôe€f//ŒÌ],Œ¯–ËY€//‹ d‡YÄf‹Y{YÁµÂaÕZÅYZ]Š»YM ÁcY{ZÆÀŒÌaYÖ¿Y{|«¾¼“Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ½Z‡ZÀ‹Z¯€ËZ//‡Á½Z¿Y{{Zf«Y¥€—YįÖËZÅÃ|ËY ÁZÅÄf¨³dÌ m€»Ä]ÄmÂeZ]d¨³,{Â//‹Ö»s€˜» {‹Ö»cŸ{½Z¿MYÄ »Zm{½Y€œ¿\uZcY€œ¿ Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀveՁZ‡ÖjÀyÁÖ¸»|Ì·ÂedˬeÕY€] {Y|Ì»YÁÖÅY€¼Å¾Ì·ÂX//ˆ»Z],ZÅYZ]cZ^i¹ÁY|eÁ |ÀÀ¯dˬeÄ »Zm ½YÂÀŸÖ´ÀË|¬¿ºnuÃZ]{Z^fŸYÁµÂaÕY‹†ÌW -d//‡YÓZ]Ö´ÀË|¬¿ÕY€]|{w€¿|Àq€Å{€¯ ÕZÅ|»M{ŠÅZ¯‚Ì¿ÁÂ//Œ¯–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]Z»Y Ä·Z‡¾Ì´¿ZÌ»Yw€¿¾ËYÕ|{ć¥Y€v¿Y,Öf¨¿ Y½Mµ€fÀ¯ÕY€]Á{Y{–ËY€‹µ€fÀ¯Y½ZŒ¿,Ö´ÀË|¬¿ {€¯ºÌÅYÂyÃ{Z¨f‡Y¦¸fz»ÕZÅY‚]Y cZ̓€§ÁZÅÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÃZ‹YZ]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ®¿Z]¾ËYÕ{Zf«Yd¿ÁZ »ÁÂu–//‡ÂeÃ|‹s€˜» Ä]ÄmÂeZ]{€//¯ZƛYÖeMµZ//‡{¹Âew€¿ÕY€//] YÁ{|{€Ë¹Âe,Ã|//»M¶¼ŸÄ]ÕZÅÖÀÌ]ŠÌa įd‹Y{€œ¿{Y€»Y¾ËY|ËZ]|Àq€Å,d//ˆÌ¿¾Å} Ö·|¼ÅÁ¹Znˆ¿YZ]ZÆÀeįd‡YY‹{Ö·Z‡,µZ‡ ºÌÀ¯Â^Ÿ½MZy–ËY€‹YºÌ¿YÂeÖ» ,Z^fŸYÁµÂaÕY‹€ÌyYÄ]»…Z‡Y€]{Á‚§YÖf¼Å ÁÕZne…Z‡Y€]̬֬uZz‹YÖ°¿Z]ÕZÅ[Zˆu {‹Ö»®Ì°¨e€´Ë|°ËYÕZne€Ì£ YZ]Ây{ÄfŸZ‡ćĈ¸m¾ËY{d‡YÖÀf¨³ ºÌ¼e,Öf¨¿€Ì£cY{Z–ËY€‹,Z]YZ]cZ̸¼Ÿ,Y ÕZʼnÁ,Ö°¿Z]¹Zœ¿sԏYdÌ “Á,FATF€//ÌyY ¹Âew€¿ZÆ»Áµ€fÀ¯Ö´¿Â´q,Ö´ÀË|¬¿ºnuµ€fÀ¯ YÃ|//‹s€˜»cZŸÂ“»ĸ¼mY,|Ì·ÂeYdËZ¼uÁ {Â]ÁÂu¾ËY½Y€œ¿\uZÁ½Z¿Y{{Zf«YÕ‡ |Ì·Âeª¿ÁÕY€]ÕZ°ÅY,d¼Ì«½YYcÔÌƈe ­Y|»ÄWYYd‡YÖÆË|] d‡YcÔÌƈe¾ËYd§ZË{ ÖÅY³Á®¿Z]µÂ^«{»ĬÌiÁZ˾̼”eÄWYY,¹Ó €´Ë{Y®¿Z]Õ‡YÖnÀ‡Z^fŸYÁÖ¨ÀdÌ·Z § ®¿Z]d¼Ì«½YYcÔÌƈes€—YÃ{Z¨f‡YcY€¬» d‡Y{Z³Z‡Za ,Õ{Zf«YÕZ//ÅÃZ´À]|Ë|//‹Z//Ì¿Ä//]ÄmÂeZ//] ÁÖ´ÀË|¬¿Ä]Z¯Á\ˆ¯½Z^uZÁZÅ_McZf//‡Y ÖÆ]ZŒ»ÕZÅs€—‚Ì¿ZÅ®¿Z]€ËZ‡ºËYÁ|Ì»YÄËZ»€‡ Z¯Á\ˆ¯Ö·ZÅYcÔ°Œ»Y֌z]Ze|ÀÀ¯ÄWYYY {‹¥€—€]Œ¯{Zf«YÖ¿ÂÀ¯dz‡–ËY€‹{ ÁÕZmÕZÅ[Zˆu{µZ˽Â̸̻®ËÄ¿YÁÃ|¿Z» cÔÌƈe¾ËYYÕY{Ây€]µÂ¼Œ»{Âyc|»ÃZe¯ {µZ˽Â̸̻®Ë€ÅÄ]d‡Y€¯}½ZËZ‹ |¿Â‹Ö» ®ËÄ¿YÁՀfŒ»c|»ÃZe¯ZËÕZmÕZÅ[Zˆu Ö·YcÔÌÆ//ˆe¾ËYw€¿ {€Ì³Ö»ª¸ eZ//Ìf»Y ÕY€]|{ÁÕZ//mÕZÅ[Z//ˆuÕY€]|{ ¢¸^»¶«Y|u |‹Z]Ö»Õ{ZŸc|»ÃZe¯ÕZÅ[Z//ˆu ½Â̸̻̬֬uZz‹YÕY€]ÖËZ˜ŸYcÔÌƈe ¾ÌÌ eµZ˽Â̸̻֫¬uZz‹YÕY€]ÁµZË ½ÓZ §,¶£ZŒ»½Z^uZ,֫¬uZz‹Y d‡YÃ|‹ ½YÂycZ¯ÕZÅÃZ´f‡{µZ/ §½Z³|/¿€Ë~a,Õ{Zf«Y ¾/ËYÖ/¸Y½Z/^—Zz»,dÌ·Z §Ân»ÕYY{®¿Z] Ä//WYYÃ{Z//»M{Z³Z//‡Za®//¿Z]Á|Àf//ˆÅs€//— d‡YZz/‹Y¾ËYÄ/]d/¼Ì«½YYcÔÌÆ/ˆe cÔÌÆ//ˆe{Z³Z//‡Za®¿Z]s€—ºÆ»ÕZÅd˂»Y Y d‡YcÔÌÆ//ˆew€¿{ÂÀeÁdË{Á|v»½Á|] {{Z³Z‡Za®¿Z]cZ»|y€´Ë{ÕZÅd˂»¾Ë€eºÆ» d‡Y֓Z¬f»Ã{€b‡½|//Œ¿{Á|ˆ»Ây¾ËY Ã{€b‡Ä]ZŒ»ÕZÅs€—Z]€´Ë{ÕZÅ®¿Z]YÖy€]{ ‘Y€fŸY{»ZÌ//ˆ]¾ËYÁ{‹Ö»{Á|//ˆ»{Y€§Y ¦¸fz»{Y€§Y¾ÌÀr¼Å d‡YZ¯Á\//ˆ¯½Z^uZ –ËY€‹®ËZ]|ÀfˆÌ¿{Z«Á|¿Y{ֿ³Z¿Â³–ËY€//‹ Y |¿Y{€³€]YÖf§ZË{cÔÌÆ//ˆeZycY€¬»Á d¼Ì«½YYcÔÌƈes€—€´Ë{ÕZÅd˂»¾Ë€eºÆ» Öf§ZË{¹YÁdyY{€aZ]Â¿{ÂÀe{Z³Z//‡Za®¿Z] d‡YՀfŒ»Äf‡YÂyª^— ÃÂv¿Ás€—¾ËYÕZŁZÌf»YYÕY{Â//y€]ÄÀÌ»{ Ö/°Ë½{Â/]YY{įºÌÀ¯ÃZ‹Y|ËZ]‚Ì¿½MYÃ{Z¨f‡Y Z/ËÕZ/mÄÀ/ˆv·Y‘€/«ÕZÅ[Z///ˆuYÂ/¿YY {‚//¿Õ{Z/Ÿc|/»ÃZ/e¯ÕY~³ÄËZ»€///‡Ã{€b/‡ Z/Ìf»Y½{Â/]YY{¾ÌÀr¼ÅÁ®////¿Z]ÕZÅÄ^ ////‹ Z/ËÕZ/mÄÀ///ˆv·Y‘€/«ÕZÅ[Z///ˆu{¹Ó –ËY€‹YÕ{Z/Ÿc|/»ÃZ/e¯ÕY~³ÄËZ»€/‡Ã{€b/‡ €ÅZe|ŸZ«.{Y{{ÂmÁZÅĘ//‡YÁĿ³¾ËYÄ]ՁZÌ¿ {Y{[Zˆu½M{įÕYÄ^ ‹Ä]|¿YÂf]|ËZ]֓Z¬f» ­Y|»ÁÃ|‹ž¸˜»–]Y“Á–ËY€‹YÁ|À¯Ä mY€» d§ZË{Y€œ¿{»¹YÁÁ|À¯ÄÌÆeY®¿Z]ZÌ¿{» YŠ˜ËY€‹€³Y.€ÌyZËÁ{Â//‹Ö»µÂ¼Œ»ZË |À¯ µZ §¾ËYÕY€]|¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿Հ´Ë{ʇYÁpÌÅ{Y|¿ ļÅ¥Z¨‹ÕZÌ¿{®Ë{ |Å{¹Zn¿YÕZ¯Õ{Zf«Y ZŽMÄ]•Â]€»cY€¬»ÁcÔÌƈeY¿Y|ËZ]ZÅ®¿Z] Z]\‡ZÀf»{Y€§YÁ|ÀÀ¯€//ŒfÀ»®¿Z]dËZ‡ÕÁY Z»Y |ÀÀ¯¹Y|«YZÆ¿M|yYÄ]d^ˆ¿{ÂyZÌ¿Á–ËY€//‹ ½Z¼ÅZËÁcÔÌƈed¼Ì«,Â“»¾ËYYÄf//‹~³ cÔ°//Œ»Áž¿Y»Y€´Ë{Ö°Ë‚Ì¿ZŹYÁÀÆ]w€¿ w€¿¶Ì·{Ä]¥€—®ËY d‡YŒ¯Õ{Zf«Y½ÓZ § Ö¸ÌyYÖ°¿Z]ÕZÅÃ{€b‡{‡w€¿½YÂeÖ¼¿ÓZ]¹Âe cÔÌƈew€¿½YÂeÖ¼¿‚Ì¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Y{ŠÅZ¯ ÃY¼Åw€¿¾ËY {€¯º¯Y½Z̓Z¬f»Ä]Ã|//‹ÄWYY ½Z¿Y{€´ËZ]Á½Z//‡ZÀ‹Z¯YÕZÌ//ˆ]ÄËÔ³{» ¾ËY{‚Ì¿Ö »Zm¶uÃYZ»Y d//‡YŒ¯Õ{Zf«Y ÁZÅ{‚»Z¯€´Ë{¥€—Y {Â//‹Ö¼¿ÄWYYÂy ŠËY‚§YÄ]€nÀ»į{Y{{Â//mÁºÅÖ¿ZÆÀaÕZÅw€¿ {įՂÌq½MYŠÌ] {‹Ö»cÔÌƈeÀÆ]w€¿ {‹Ö»¹ÔŸY֓Z¬f»Ä]€ÅZ›{ÁY|f]Y ÄWYYZ]|¿{€¯‰ÔeZÅ®¿Z]YÖy€]Z“ÁY¾//ËY{ ½Z^uZZe|À‡€]ÕYÄ¿Z«ÔyÕZŶuÃYÄ]ÖËZÅZ°f]Y ½Á|]Á\‡ZÀ»w€¿Z]|À¿YÂf]Â//Œ¯Z¯Á\//ˆ¯ cÔÌƈeÃ{Z//‡µYÁ®Ë֗Á֏ZyÖ³|ÌrÌa Ây¾ËY{cZ»|y¾Ë€fÆ]YÖ°Ë |ÀÀ¯d§ZË{ cÔÌƈe{‹Ö»{ZÆÀŒÌaÕ{Zf«Y½ÓZ §ļÅÄ]į ¥|ÅZ]®¿Z]¾ËY d‡Y{Z³Z‡Za®¿Z]d¼Ì«½YY ÁŒ¯{Zf«YÄy€qÖËZ§Â°//‹Á|//‹Ä]®¼¯ cÔÌƈeÕZ˜ŸYÄ]¹Y|«Y,Ö°¿Z]cZ»|yÄÀ»Y{ŠËY‚§Y ½ZˀfŒ»,s€—¾ËY…Z‡Y€] d‡YÃ{€¯d¼Ì«½YY ¶«Y|uZ]Á®¿Z]{½Z//‹ZÌf»Y\ˀ“Z]\//‡ZÀf» ÄWYYZ]|¿{€¯‰ÔeZÅ®¿Z]YÖy€]Z“ÁY¾//ËY{ ½Z^uZZe|À‡€]ÕYÄ¿Z«ÔyÕZŶuÃYÄ]ÖËZÅZ°f]Y ½Á|]Á\‡ZÀ»w€¿Z]|À¿YÂf]Â//Œ¯Z¯Á\//ˆ¯ cÔÌƈeÃ{Z//‡µYÁ®Ë֗Á֏ZyÖ³|ÌrÌa |ÀÀ¯d§ZË{ \‡ZÀ»ÄËZ»€‡½Y|¬§,ºÌÀ//ˆeÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] ¾f//ˆŒ¿€¼iÄ]¹|Ÿ{Ö¸YZÌ//ˆ]ž¿Y»YÖ°Ë ÕZÅÃZ´À]Ä ‡Âe½|//‹|À¯ZËÁZÅÃ|ËYYÕZÌ//ˆ] ÁÃ|ËY½Z^uZZÌ¿{¹Z¼e{ |ËMÖ»Z¼‹Ä]Õ{Zf«Y ÄËZ»€‡[~mµZ^¿|]¦¸fz»µZ°‹YÄ]Z¯Á\//ˆ¯ Ä ‡ÂeZËÁՁY|¿YÃYY{ÂyZ¯Á\ˆ¯Ze|Àf//ˆÅ YZ],Äf‹€§½YY~³ÄËZ»€//‡,ZÅÃ|ÀÅ{[Zf//‹ |ÀÅ{ ÄËZ»€‡½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Pe¾Ë€eºÆ»YZÅ®¿Z]ÁÄËZ»€//‡ Ö¸YZ]®‹½Á|]Z»Œ¯{ |ÀfˆÅZÌ¿{¹Z¼e{ ZÅÃ|ÀÅ{[Zf‹ÂÀÅY€Ë d‡YÖ°¿Z]ºfˆÌ‡‰Á{Ä] ÕZÅŒ¯d^ˆ¿Ä]‚Ì¿ÄËZ»€‡YZ]Á|¿YÄf§ZÌ¿Ä ‡Âe {Y|¿ª¼Ÿ|¬¿MÄf§ZËÄ ‡Âe Ä]½Y€ËY{Z^·Z£֐z‹½YY~³ÄËZ»€‡¾ËY€]ÃÁԟ ºÌ¬fˆ»ÕY~³ÄËZ»€//‡Ö³{Z»MÂÀÅÖ´Àŀ§¶ËÓ{ ¶ËÓ{¾ËYÄ]ZÀ] |¿Y|¿Y½Y€//´Ë{ÕZ//ÅÃÁ€aÕÁ ½Z‹Ö¸Y|Ì»YºŒq,ÄËZ»€‡|À»ZÌ¿Õ{Zf«Y½ÓZ § ÁºËYÃ|ÌÀ‹Z̈]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y d‡YÖ°¿Z]Ä°^//‹Ä] Z̈]Ö°¿Z]Ä°^//‹YcÔÌÆ//ˆe~yYįºËYÃ|Ë{ ¾Ì´À//‡ÕZÅĬÌiÁÄ]ZÌ¿ d//‡Y€]½Z»ÁÃ|ÌrÌa ZÅ®¿Z]Հ̳dz//‡,€^f »ZÌ//ˆ]¾ÌÀ»Z“Z//ËÁ ÖnÀ//‡Z^fŸYÁÖÆÌmÂeÕZ//Ås€—Â//y{ ¾Ë€eºÆ»Y|¿Á¾ËY€]º¯ZuևY€¯Á€]Á½ZˀfŒ» ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡YZÅ®¿Z]ÖÅ{cÔÌƈecÔ°Œ» ÂƛZ»Œ¯{֓Z¬f»Á®¿Z]½ZÌ»ÖËZÅʇYÁ ÕZÅÖƳM½YÂeÖ»ÖfuYÄ//]į|¿{€¯Y|ÌaÁ€]Á |Ë{¾ËÔ¿MÁ¾ËÔ§MÕZÅÕ|À»ZÌ¿{YZŽMÖeZ¤Ì¸^e ļÅ€³Y |‹Z]¾ÌÀq¾ËY|ËZ]Y€qįd‡Y¾ËYŠ‡€a ZËM|‹Z]d¿Y½Á|]Á¥Z¨‹µYÁ®Ë€]ÖÀf^»‚Ìq ¹{€»Ä]Ä̏Âe |ÌÀ¯d§ZË{Õ”u€Ì£cÄ]YÖ°¿Z]cZ»|y YÃ{Z¨f‡YZ]|À¿YÂeÖ»{Z³Z‡Za®¿Z]½ZˀfŒ»,ÕÁ€“€Ì£|»MÁd§Y‚ÌŀaÁd//‹Y|Æ] Ä»Z¿€],{Z³Z‡ZaÃY€¼ÅdyY{€aÄ¿Z»Z‡,{Z³Z‡Za®¿Z]ÃY€¼ÅÄ¿Z»Z‡,ՁZn»ÕY|°¿Z]Ä¿Z»Z‡ ,cZ¯,Ã{€b‡Ä]•Â]€»Ö°¿Z]cZ»|yY¿Y,®¿Z]dËZ//‡{Ã|//‹ÄWYYcZ»|yÁ{Zb̯ Ä mY€»Y½Z°»Y|uZe\Ìe€e¾ËYÄ]ÁÃ{€¯d§ZË{Y ÁՁYcZ»|y,®q,cÔÌƈe ÕZÅÄ¿Z»Z‡YÕ|À»ÀÆ]ÃÂv¿YÔ—YÕY€]|À¿YÂeÖ»½Zˀf//Œ» |ÀÀ¯ÕY{{ÂyZÅÄ^ ‹Ä] ÁÃÁZŒ»‚¯€»Z]ZËÁÄ mY€»https www bpi irÖ¿ZŒ¿Ä]®¿Z]¾ËYdËZ‡Ä]Ã|//‹{ZË |ÀÀ¯¶Zu…Z¼eÃZ¼‹Ä]Ö¿Z‡Ô—Y {Ã|‹ÄWYYcZ»|yYÕ|À»ÀÆ]Z]|À¯Ö»cŸ{{Ây½Zˀf//Œ»Ä̸¯Y{Z³Z//‡Za®¿Z] ÕY{{Ây®¿Z]ÕZÅÄ^ ‹Ä]Ä mY€»ÁÕÁ€“€Ì£{{€eY,®Ì¿Á€f°·YÕ Y|°¿Z]ÕZÅÄ¿Z»Z‡ |ÀÀ¯ Y¿YÄWYYZ]įd‡YÕY‚]Y,®Ì¿Á€f°·YÕY|°¿Z],{Z³Z//‡Za®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ŠËY‚§Y{ּƻŠ¬¿ÁÃ|¿Z‡¶«Y|uÄ]Y®¿Z]ÕZÅÄ^ ‹Ä]Ä mY€»|¿YÂeÖ»Ö°¿Z]cZ»|y |À¯Z¨ËY½ZˀfŒ»d»Ô‡ÁÖÀ¼ËY dËZŸ¹Á‚·,Z¿Á€¯…Á€ËÁY֋Z¿ÕZ¼Ì]Â̋YՀ̳¸mœÀ»Ä],€^y¾ËY…Z‡Y€] d§€³ºÅY¾Ë¯dÌ]¾»Y{Z¿Á€¯ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ÖfyY{€aÂÀf»ÕZÅY‚]Y½{Â]{Âm»Ä]ÄmÂeZ]{Â]Äf¨³µÁZa€eŠÌa d‡YÃ|‹Ö·ZfÌnË{ ¾Ë¯dÌ]ÕZÆ] {Y|¿{ÂmÁÖ·ZfÌnË{ÕZŁYÄ ‡ÂeÄ]ՁZÌ¿®Ë{‚¿Ã|ÀËM{,Z°Ë€»M{ Z]Á€»YcÔ»Z »{{Â]Äf§ZËŠËY‚§Y‚Ì¿Ó{Y‚ÅZe€ÌyYÕZÅÄf¨Å{į½MY†a €ÌyYÄf¨Åćs˜‡¾Ë€f¼¯YÖ°Ë{Ze|̇Ó{Y‚Å Ä]ŠÅZ¯|{ {ÁÁÄ]d^ˆ¿{Y€§YYÕZ̈]įd‡YÃ|‹hŸZ]¾Ë¯dÌ]|Ë|‹cZ¿Z‡Â¿ {€Ì³Y€« dÌ]‰Y€^»Z‡{Ze¾WÁƒÖ¿Z»ÁZ]{įY€q-|ÀÀ¯•ZÌfuYY¾ËYĸ»Z »ÕY€] ½M‰YÄf‹~³µZ‡€^»Z‡{Ze€^f¯YÖ¿Z»ÁZ]{Z»Yd§ZËŠËY‚§Y|{¾Ë¯ {Y{d¼Ì«{ÂyµZˆ»YÕY|f]Y‰Y€]Y€] {Á|u½ÂÀ¯Y¾Ë¯dÌ] d§ZËŠÅZ¯|{ ,¾Ë¯dÌ]€]ÃÁԟ d‡YÓZ]½Y€´¸Ì¸ve¾Ì]{½MÃ|ÀËMd¼Ì«€Ìˆ»¾Ì]€œ¿¥ÔfyYÁ |{ Z]¹ÂˀeYįÕYĿ³Ä]-{Â]Ö·Á‚¿‚Ì¿€´Ë{Ö·ZfÌnË{ÕZŁYYÕZ̈]d¼Ì« Z]‰{,Ó{ Ä]‰‚Ë|{ Z]¾Ë¯dËÓ,Ó{ Ä]Š//ÅZ¯ |{ Z]Zfe,Ó{ Ä]ŠÅZ¯|{ Z]ÂX¿,Ó{ Ä]ŠÅZ¯|{ |{ Z]{Z¯{,Ó{ Ä]‰‚Ë|{ Z]Š¯{,Ó{ Ä]ŠÅZ¯ Z]¾Ë¯{ÁÓ{ Ä]ŠÅZ¯|{ Z]Š¯€bËZÅ,Ó{ Ä]Š//ÅZ¯ |̇Ó{ Ä]ŠÅZ¯|{ ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ZÆqYŠÌ]Á€»YcÔ»Z »{¾Ë¯dÌ]‰Y ½ZËÔf^»d^iYZaÁYÁÄ¿ZÌ»ÁZy{Հf//ŒÌ]ÕZÅÂ//Œ¯į½MY†a,€fËÁY¶¬¿Ä] ½ÂÀ¯Ze d§ZËŠÅZ¯Ö·ZfÌnË{ÕZŁY€ËZ‡Á¾Ë¯dÌ]‰Y,|¿{Y{€^yZ¿Á€¯Ä]|Ë|m €¨¿,¾Ì]¾ËY{įd‡YÃ|//‹‰Y‚³Z¿Á€¯Ä]Ôf]Y{»ÁY‚ŁYŠÌ] ,|À¸ËZe,²À¯²ÀÅ,ÂaZ´À‡,Ö]ÂÀmÀ¯,¾aYƒ,¾Ìq{½ÂÀ¯Ze |¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½Zm ,Ã|vf»cYZ»Y,Y{Z¿Z¯,ÂWZ¯Z»,Ĉ¿Y€§,¹ZÀfËÁ,Z°Ë€»M,½Z¼·M,ZÌ·Y€f‡Y,ZÌ·ZfËY,½Y€ËY,Ղ·Z»,½YÂËZe ,®Ë„¸],ZÌ¿Zb‡Y,Ä̇Á,|ÀÅ,¾Ìb̸̧,†Ì¸´¿Y,Ö¿Z»Á,†Ìˇ,ևYÁ€¯,€ËY‚n·Y,ŠË€eY ÁZ°¿Ôˀ‡,µZb¿,½ZÀ^·,¶ÌWY€‡Y,½Zfˆ¿Z¤§Y,½Z¼Ÿ,d˯,¶ÌWY€//‡Y,|¿ÔÀ§,€»,kÂ^»Z¯ À¯,€¨¿Z]½Y€ËYÄ]•Â]€»½ZÌ¿Z]€«Z»M¾Ë€fŒÌ]¾ÌqY†a d‡YÃ|‹‰Y‚³|W‡ ½Â¿Z«YÕZ¼‹€´Ë{Õ‡Y d‡YÃ{Â]€¨¿Á{Z]²À¯²ÀÅÁ€¨¿Z]ZÌ·ZfËYÁÖ]ÂÀm ÕZŁYÁÂu{¾ÌqžË€‡d§€ŒÌaÄ]ÃZ//‹YZ]Â//Œ¯¾ËYÀ´À¯{ÖËZ°Ë€»M½YY~³ c|‹Ö·ZfÌnË{ÕZŁYcZ ·Z˜»ÕÁ€]Z¯Ä]Ze|¿YÄf//‡YÂyՂ¯€»®¿Z]YÖ·ZfÌnË{ {Õ|m—Ä]ÁµY|§įd‡YÄf¨³cY{Z¬f¿Y¾ËYÄ]ŠÀ¯YÁ{µÁZa¹Á€m |Œz] µÁZaž“Y»¾ËY d‡YÖ·ZfÌnË{ÕZŁYÄ ‡Âe{¾Ìq¾f‹Y~³€‡d//ŒaÕY€]‰Ôe ÕZŁY|ˀyÕZ“Z¬eŠËY‚§YhŸZ]{Y{ÕÁÖ¸^«cYZƛYZ]ÖÆmÂe¶]Z«¥ÔfyYÄ//¯ ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Z]Á€f»½Y€ÆeÉY{€Æ‹d¯ZŒ»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»|À¨//‡YcÔ»Z »{ ¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z]µ{Z »Ã{Z] Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{Â//yÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½Z//Ì»{YÖÅ{Z]½Y‚//Ì» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»|À¨‡YcÔ»Z »{ Ã{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ{Â] ¶fËZ©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ÕZʼnY‚³ |ƌ»‰d¯ZŒ»©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡Y c{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â//‹|¬¿Y ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]|ƌ» |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼e d¼Ì«Z]Z‡Za½ŻZa²À˂̷d¯ZŒ»©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì« www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] d‹Y{|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË, www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿    d¯ZŒ»©YÁY Á€f»     ÃZmY©YÁY ¶fËZ    d ¨À»©YÁY {Z§Y    d ¨À»©YÁY {Z§Y    Äv]Y€»©YÁY {Âz    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ |{Ö°¿Z] {Z¼¿ ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7267

روزنامه جهان اقتصاد 7267

شماره : 7267
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!