روزنامه جهان اقتصاد شماره 7249 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7249

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7249

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7249

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^À‹ć  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ \mµÁY ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {Y{ÕÁÄf‹~³Á{ Äv¨ {€¯tf§YÖ¿Â̸̻ºÌ¿µZ¿Z¯€]Y…Â]¶¯ŽyZ‹ {Zf«Y½ZÆmÄ]x‡Za{d·Á{Õ´Àz‡ Ä·Z¬»€‡ ÃZ³|Ë{ ½Y€ËYÄ »ZmÉZÅÊf‡Z¯ Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]¶]Z¬e{ Z¿Á€¯ÕÁY{YŠÌ] ºËY{ZÌ¿{Z¼fŸYÕÁY{Ä] ½Y€ËYÊ Ì^—t¿Y‡Ã|°ŒÅÁ„aʼ¸ŸcZÌÅ”Ÿ d¯Z‡ʸŸ {Zˆ§Z]ÁZ^»{½Zfˆm€³Ä]€ne cZ¯€¼³{ Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ÖËZ“Õ|Æ» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ €Æ»†°Ÿ Äv¨¾Ì¼Å{ YZ]ÁÄ ‡Âe ÕZfyZ‡sԏYdËZŸ¹|ŸÁ½{Â]Ö «YÁ€Ì£,ºŒ‹Ä»Z¿€]Z]c€ËZ¤»¶Ì·{Ä] {€¯{YÄm{Â]ÄvËÓcZ̸¯†¸n» {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{Zf‡ºÆ»Âf‡{Yd À€ËÁ d¨·Zz»Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯Z]ֻԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ Á¦·Zz»ÕY,ª§Y»ÕYZ]Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ |¿{€¯ Â//Œ¯¶¯µZ//‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯Z]€“ZuÃ|ÀËZ¼¿YÂÀf¼»ÕY |¿{€¯d¨·Zz» |Ì·Âe•Â˜yָ̘ e ÂÀ¼»®‡Z» ÖËZÀ]€Ë»Y µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM‘YŸw€¿ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Z»ÂeY‚ÅZe Y¿Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂecZ¿Z°»YÄ̸¯l̈]YcZneÁ½| »,d À€ËÁ ZÅÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÁY{€f¸Ì§ÕZf‡€aÁÖuY€mÖf‹Y|Æ]®//‡Z» {Y{€^yՁÁÄ¿Z^‹|Ì·ÂedÆm Z]ĸ]Z¬»{Zf‡Ĉ¸mÄÌ//‹Zu{Ö¿Z¼uZ“,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {Y»¾Ì»PeÕY€]¹ÓcY|ÌƼed//‹Y{ZƛY,d¼cYÁ{Z¿Á€¯ YÕ{Â^¼¯ÁÄf§€³cÖf‹Y|Æ]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁZÌ¿{»ÄÌ·ÁY {Y|¿{ÂmÁ€œ¿¾ËY Äv¨ d¨¿ Z¿€ËY†°Ÿ {€¯¹ÔŸYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹Õ´Àz‡ ½Y€ËY{ÕÁM¿‰Y{ZaÁ{‡ |‡Ö¼¿Հ³Y{‡ÁÖ·Ó{ÕZaÄ] ºËY{ZÌ¿{Z¼fŸYÕÁY{Ä]Z¿Á€¯ÕÁY{YŠÌ] |ÌÀ¯[ZÀfmYZ¿Á€¯…Á€ËÁ½{€¯ևŻY d‡Y֟Z¼fmYÄ·Zˆ»ºÅÁÕZ¼Ì]ºÅ½Y€ËY{Z¿Á€¯ ÁºÌ¬fˆ»Ö¿Zˆ¿YcZ—Z^eY½|‹Àfˆ³{Y{Ä»Y{Yd·Á{Õ´Àz‡ ŠÌaºÅ¶^«ZÆ·Z‡į{Â]ÕYÄ·Zˆ»{Zf«Y½|‹Ö¿ZÆm,ºÌ¬fˆ»€Ì£ Á€]ÁÄf‹~³YŠÌ]Ö¿ZÆmÂ¿ÕZÅÕZ¼Ì]Z]Z»į|¿{Â]Ã{€¯ÖÀÌ] Ä·Zˆ»įÁY|¿Y½Z¼ÅÄ]ºÅÂ//Œ¯¶yY{{Z¿Á€¯ |//‹ºÌÅYÂy …Á€ËÁZ¿Á€¯ d‡YºÅ֟Z¼fmYÄ·Zˆ»d‡YÖ¿Z»{ÁÖf//‹Y|Æ] |À‡ZÀ‹Ö¼¿d̼‡Ä]Y֟Z¼fmYÁÖ Ì^—ÕZŁ€»įd‡YÕ¯ ½MÁÃÁ€³½MÁÃÁ€³¾ËY,Ö»Zœ¿€Ì£ÁÖ»Zœ¿ÁÖ»{€»,Öf·Á{¾Ì] cÁZ¨e¹Â«½MÁ¹Â«¾ËY,{€»Á½,ՀƋÓZ],ՀƋ¾ÌËZa,sZÀm ºÅ¹{€»À»ÁÖ³|¿Z]ZÆ¿Z//ˆ¿Y½Zm€]ÃÁԟ {Â//‹Ö¼¿¶ËZ« d‡Y–^e€» ֔ ]{įZf‡€a®ËcYZƛYÄ]žmY֌‡€aÄ]x‡Za{Ö Ì] Ä¿Z‡Á|¿Â‹Ö»{Z¯Š‹Âaž¿Z»֏yÕZŽZf//‡Z¼Ì]Y ZÅ…Z^·YÃ{Z¨f‡Yd¨³,|À¯Ö»¶¼Ÿ¦Ì “Z¿Á€¯ÄÀÌ»{Ö¸» c¾ËY{|ÀÌ]Ö»ֻ¼ŸZ¼Ì]ÕZf‡€a®Ë,{Y{Õ|À]t˜‡ Z¼Ì]|ÀÌ]Ö»Ö°‹‚a€³Y|‹Âb]YZy…Z^·½M{Y|¿ÖeÁ€“ …Z^·¾ËYYÃ{Z¨f‡Y-|À¯Ã{Z¨f‡YZy®‡Z»Y{Y{ֈ¨Àe¶°Œ» Ã{Z¨f‡Y|ËZ]Ö¿Zˆ¯Á{Y{¶°eÁ€a,d‡YÕ{¿Z”§…Z^·|À¿Z»į 0 ^«į|Àf‹Y{֔ˀ»Ôj»į|ÀÀ¯ ,Ã{Â]Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]ÁÃ{€¯c§Ô Ö»d^«Y€»d^j»ÕZ¿Á€¯Z]Z¼Ì]YįÖ°‹‚aZË|‹Z]µZ¬f¿Y½Z°»YÁ ½{€¯Z¯Á|ÀÀ¯Ö»©€ŸdˆÌ¿ÕYÃ{Z‡Z¯ZÅ…Z^·½M½|̋Âa |À¯ |ÀÀ¯Ö¼¿µÂ^«¶À‡€a{Ây¾Ì¼ÅÕY€]d‡Ydz‡½MZ] ¹Â¸ »ºË{€¯¹ÔŸY¶^«ºÌ¿ÁÃZ»®ËYįÖ¸°eÁ€a{Y{Ä//»Y{YÕÁ hÌuYZ¼Ì‡ÁY| |À¯Ã{Z¨f‡Y|ËZ]YՂÌqÄqֈ¯Äq|À¯Ö» ¶WZˆ»€j¯Y{-d‡YÄf‹Y{Z»Z]Ö]ÂyZ̈]ÕZ°¼Å֌z]ÖÅZ³M {‹Ö»²ÀÅZ¼ÅÃ|¿Ä^uZ»¹Zn¿YÕY€]ºÅՀ^yÕZÅŠz] d‡Y½ZÌ¿Y€ËYļÅÄ]ª¸ f»†¸n»Ád·Á{ ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿YÃZ]{Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Ö Ì] ‚WZuÁ¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÄ ¼mÁd¨³,ֻԇYÕY‹†¸n» Á{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿YÖÀ ËÂ//Œ¯ևŻž—Z¬»¾Ë€ed̼ÅY µZ‡ZÆqÕY€]½Z^zfÀ»ÓZuÁ|‹Y‚³€]ֻԇYÕY‹†¸n» ºÅ |Àf§€³Ã|Ɵ€]YּƻdÌ·Áˆ»Œ¯ÕY~´¿Â¿Z«{ZÆ¿{ |¿|»MZÅ©Á|ÀÕZaįÖËZÆ¿MÄq½Y€ËY¹{€»ļÅÁ½Z^zfÀ»Ä//] Ä]ª¸ f»†¸n»Ád·Á{,ºË³Ö»®Ë€^e|¿|»ZÌ¿įÖ¿Zˆ¯ÄqÁ d‡Y½ZÌ¿Y€ËYļŠ{‹Ö»¹ÔŸYZ¿Á€¯½Z´fyZ]½ZmZ¼‹ Ã{Zf§YįÖeZ«Z¨eYYÖ˳º¯Á֋ÂaºŒqpÌÅd‹Y{½YÂÀŸÖ Ì] Y|yd¼uÄ]įÕ{Y€§Y{Y| e€Å|Ì//‹Z]¾X¼˜» {€Ì´¿c ½ZÌ]|‹Z]įÕYʬ¿€ÅY|ÀÅ{Ö»d‡{YY½Z//Œ¿ZmÁ|¿ÁÖ» Y€q|ÌÀ¯º°¼¯ºÀ¯Ö»ŠÅYÂy{€¯ħZ“Yd·Á{Õ´Àz‡ {‹Ö» ‰ÔeļÅÁd‡Ôf^»½MÄ]½ZÆmįd//‡YÕZ¼Ì]®ËZ¿Á€¯į µ€fÀ¯Y½M|¿YÂeÖ»ºÅZ»Öf‹Y|Æ]ḑ€›,|ÀÀ¯µ€fÀ¯Y½M|ÀÀ¯Ö» YÄ »ZmÖÀ¼ËY€œ¿YŠ^Ì//‡MZ¿Á€¯YÁY|¿YYŠÌ]…Y€Å |À¯ d‡Yd·Á{Ö«ÔyY|Æ e¾ËY{Y{Ä»Y{YÖ Ì] |Å{Ö»Y€«€ÌiZedve €´Ë{Ä̏Âe {€¯|ÅYÂy¹ÔŸYZ¬Ì«{Y¶WZˆ»d‹Y|Æ]cYÁį d‹Y|Æ]cYÁÕZÅÄ̏ÂeÄ]įºÌÀ¯Ö»†° À»įd‡Y¾ËYZ» YÖ°Ëd‹Y{ZƛYZŁYÁ€a¾fˆ]½Z»Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹¶¼Ÿ Z]Á{įd‡YÖ¿Z³Z]Žz‹,ևZÀ‹Â̋{ÓZ]Z̈]cÓZ¼fuY ÕZÅŒ¯ÁcYZ»YŒ¯ÖËYÂÅ–yZ],ZŁYÁ€a¾f//ˆ]ĸZ§{ ¾Ì¼ÅYįd‡Y¹{€»d»Ô‡ÕY€]įÖËZÅÃ|ÀË‹|Ì·ÂeÄ]dÆm |‹|ÅYÂyē€ŸYZ]Ä]Á€»Y Ä·Zˆ»{ ºËY|¿{Â^¼¯ÄÌ·ÁY{Y»ÄÀÌ»{ÄmÁpÌÅÄ]{€¯|̯ZeÕÁ Ô §Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{Ád‹Y|Æ]€ËÁÄ̏Âe€]ZÀ]ºÅ®‡Z» ÕYÃ{€fˆ³¶°‹Ä]½Z»{Ád‹Y|Æ]‚¯Y€»ªË€—YžËÂeZf«Â»Á d§€³|ÅYÂyc ®ËZÅÄ¿Z‡Yd¨³ÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ Ä]»ÕZf‡Y{YĈ¸m¾ËYZ» ¹Y{ÂyÄ]ºÅ€´Ë{Zœf¿Y Ä]Y{€§Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡ ºË{€¯Y‚³€]d·Á{cZÌÅ\ŒË{ {d·Á{{ºÅÁ€Ë{ |‹|ÅYÂy¶Ì°ŒeÂƼm†ÌËd‡ZË µÁY½ÁZ »ºÅd·Á{Ĉ¸mYŠÌ] |‹Ö¸¨»hv]Ây¾ËY ºÅՁÁÄ¿Z^‹—Ä]Á|Àf‹Y~³Ĉ¸mՀ̴¿ZÆm©Zv‡Yd·Á{ d‡Y€¬fˆ»{Zf‡¾ËY–]€ËÕZÅÃZ´f‡{Z]d‹Y|Æ]cYÁ{ ÕZÅÃZ´f‡{Z]ՁÁÄ¿Z^‹—Ä]d‹Y|Æ]cYÁ{€¯ħZ“YÕÁ †ÌË¡Ô]YÁ½Y€ËÁcZÌÅ\ːe…Z‡Y€]{Y{•Z^eY¦¸fz» ÕY~³d‡Żį|¿|//‹¶Ì°//Œe¦¸fz»ÕZÅÄf̼¯ÕÂƼm €]½Z¯Z¼¯ÖË´Àz‡Äf^·Y|‹Y~³YÁ\¿Zm¾ËYÄ]ºÅÕYÄ¿Z//‡ Հ^yÁ€»Y{Y{Ä»Y{YÖ Ì] d‡Y½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁÃ|Ɵ ÁcYY{Y,ZÅÁZ¤»,ZÅÃZ´‹Á€§Ö»Z¼eÃ|//‹Äf¨³½M{į¹|Ë{Y ÕZÅ|ˀyZËÁY{įÖ¿Zˆ¯Á|»M|ÀÅYÂy{ªÌ¸ ed·ZuÄ]ZÅYZ] ÖËZŀ^yĿ¼¿¾ËY |ÀÅ{¹Zn¿YÁ|Àq¾ËY{Z//¼fu|¿Y{ºÆ» ZÆÀËY {‹Ö»€ŒfÀ»ՁZn»ÕZ”§{Ä¿ÓÂXˆ»€Ì£Ä¿Z¨‡Zf»įd‡Y Ä »ZmŠ»YM½{ºÅÄ]Z0  ˜«½Z//‹dÌ¿Ä°¸]Ä¿ZÅYÂy€ÌydÌ¿Ä¿ ½YÂÀŸÄ]ZÅÄ¿Z‡ļŁYd¨³ÕÂƼm†ÌËZÌf‡{ d‡Y½Y€ËY Ô—YºÅºÅYÂyֻĠ»ZmÁd//·Á{¾Ì]֟Z¼fmYÕZÅÖn¿ZÌ» €ÅYŠÌ]Ö¿Z‡Ô—YºË|¬f »Öfu {€Ì´]c¶»Z¯Ö¿Z‡ Ö¼¿Ö¨À»ÃÁ{¾ËY{YÕ{ZˁÖ¿Z‡Ô—YÄf^·Yd‡YՀ´Ë{ÃÁ{ dˆÅÖf‡Z¯€³YÁ|À¯®¼¯Yd·Á{įÖ¿Z‡Ô—YÖÆfÀ»ºÌ¿Y{ ZÀ¯½{€^ŒÌaÄ]ÁŠ»YM,µ€fÀ¯dÆm{Ö·Á{‹¶¬fÀ»d·Á{Ä] Y|y|Ì»YÄ]dŸ€‡Ä]į¾ËYÕY€]|//‹Z]Ä »ZmÁd·Á{½{Â]ºÅ Õ´Àz‡ ºËY|¿€´Ë{Հfˆ]ÁÖ¿Y€´¿įºÌÀ¯¹ÔŸY€Æ‹Ä]€Æ‹ ÕZÅÄ¿Z‡Հ³Y{Â//‡YÕ{Y»Z]{Ây€]¹Á‚·€]|̯ZeZ]d·Á{ L‡¹{€»l¿Yįd‡Y¹Â»~»€»Y®Ë¾ËYd//‹Y{ZƛYÖ ¼m Y€f¼¯Õ{ZŸ–ËY€//‹{½Md¼Ì«įÖ°‡Z»Á{‹Ã{Z¨f//‡Y ZÅÄ¿Z‡¾ËY€]ZÀ]|À¿Z‡€]‰Á€§Ä]½Z»ÂeY‚Åd‡Y½Z»ÂeY‚Å d¸»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö Ì] |ÀÀ¯®¼¯Z//»Ä]ÄÀÌ»¾ËY{|À¿YÂeÖ» ¾ËY{YÖf‹Y|Æ]ÁÖ¿Z»{{Z¯Ö´f‹~³{ÂyYÁÕZ¯Y|§½Y€ËY cYÁ{Z¯YÖ¿Y{|«¾¼“,{€¯|ÅYÂz¿‰Â»Y€§ÖzËZe–ËY€‹ d‹Y{ZƛY½Z‡ZÀ‹Z¯Á½YZf‡€aZeÖeZ»|yÕZÅÁ€Ì¿Yd‹Y|Æ] Ä¿Y{Z¬¿d·Á{Á¹{€»ZÀ¯{ÄÀÌ»¾ËY{ºÅZÅÄ¿Z//‡ÖÅY€¼ÅY ,{€¯|ÀÅYÂy‰ÔeÖ¿YÁdÌÀ»Y{ZnËYÁŠz]½ZÀ̼—Y—Ä]Ö·Á ºÀ¯Ö»ÕY‚´‡Zb‡ d‡YÖ¿ZÆmÄ·Zˆ»Z¿Á€¯ Z¿Á€¯Â̋d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Y€ËY{Z¿Á€¯Â̋Ä]Ä»Y{Y{Ö Ì] {ÕZ¼Ì]®Ë–¬§Á€»YZ¿Á€¯ {Y{d̼ÅYdÆm|ÀqY½Y€ËY{ ¾ËY d‡YÖ¿ZÆmÕYÄ·Zˆ»Ä°¸]dˆÌ¿d»Ô‡Ád‹Y|Æ]¹Zœ¿ÁÂu d‡Y½Y€ËYd»Ô‡Ád//‹Y|Æ]ÁÂuÂ“»®Ë–¬§įe ÁÖ]ÂÀmÀ¯Á¾aYƒÁĈ¿Y€§ÁZÌ·ZfËYYÁ€»Y dˆÌ¿Öf‡{e |ÀfˆÅÖ¿ZÆmÕZ¼Ì]¾ËY€Ì³{€´Ë{ÕZÅŒ¯YÕZ̈] Á{ÂyY‚Å dy‡cZ¯Á|Zœf¿Y{ |ƌ»©ZeYŠ‹ÂadveÕZŶ°ŒeÕZ‡ÁdˆŒ¿{Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ {Zf«Y½ZÆmÄ]x‡Za{d·Á{Õ´Àz‡ d‡Y¾ËYÕ«ºWԟYְ˽ÓYÁÃ{Y{µZ¬f¿YY…Á€ËÁ¾ËY€´Ë{ d‡YÃ{Â^¿Z»ÁY|¿YZÅŒ¯YÕZ̈]d ̧Z¨‹ ¾ËYºÅYÂz¿d·Á{Õ´Àz‡½YÂÀŸÄ]|ËZ//‹{€¯tˀeÖ Ì] pÌÅÄ]ZÅŒ¯YÕZ̈]įºÌ¿Y{Ö»,ºÀ°]Z]€f//ŒÌ]YÂ“» ¶¼Ÿ¥Z¨‹ÄÀÌ»¾ËY{Z» d‡YÃ{Â^¿Z»ÁY|¿Y½Z‹ḑZ¨‹½YÂÀŸ ºË{€¯ Հ̳{…Á€ËÁ¾ËYZ]ZÅŒ¯įºÌ¿Y{Ö»{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ¾ËYį{‹Ö»ŽzŒ»ºÅ¦¸fz»Z^yY{ZËÁ0Y| ]Á|Àf//ˆÅ Ä¿Y|Æ f»,¹ÔŸYÂ“»{Z»,¾»{Z¬fŸYÄ] |ÀfˆÅ€Ì³{ºÅZÅŒ¯ ºË{€¯¶¼Ÿ d‡YÃ|‹d§ZË{Z¿Á€¯½Z´fyZ^¿Zm¾§{ÃÂ̋֟€‹Ân» ֟€//‹ÁZmYZ¿Á€¯½Z´fyZ^¿Zm½{€¯¾§{ÕY€]{€¯|̯ZeÖ Ì] ֟€‹cZ»Y|«YZ]ÖeZ§ZÀ»¾§{ÕZʼnÁįd‡YÃ|‹d§ZË{ºÅ |ˆm®ËY…Á€ËÁdËY€‡½Z°»Yį{‹Ö»d«{Á|‹Z]Äf‹Y|¿ |‡€]€¨Ä]|À¯Y|ÌaՀˆe ÁZ°fuYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡Ö¿Z‡Ô—YÄf̼¯€Ë|» {Á‚§YÁdˆ¿Y{¹Â»~»Y…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»cY‚ÌÆne֋Á€§½Y€³ Ö ¼mÕZÅÄ¿Z‡Á{‹¶Ë|^eֻ¼Ÿ½Z¼f¨³®ËÄ]|ËZ]Ä·Zˆ»¾ËY Ây{,ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ĸ]Z¬»{Ö¿Z//‡Ô—Y€]ÃÁԟ|ËZ] Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ZÌ¿{»cY‚ÌÆneÖ//‹Á€§½Y€³ÁZ°fuYZ]ĸ]Z¬» d·Á{Õ´Àz//‡ |ÀÅ{‰Â»MÄ »ZmÄ]ÁÃ{€¯ՁZ//‡²Àŀ§ Ö]ZˁY\‡ZÀ»Y®‡Z»|Ì·ÂeÕY€]Â//Œ¯{{Âm»Ճ·ÂÀ°e ,ºËY{Œ¯{®‡Z»|Ì·Âeḑ€›½Â̸̻ºÌ¿Á®Ë{Á‚§YÁ{€¯ Y‚³€]ÕYĈ¸md¼cYÁ{Y{€§Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“{Y»{ |Ì·Âe–y€Ì̤e|À¿YÂeÖ»įÖËZÅÄ¿ZyZ¯¹Z¼eZ]€ËÁį{‹Ö» Ö»½Y€^mdŸ€‡Ä]{Y»¾ËY{Â^¼¯Ád‡YÃ|‹À¯Y~»{YÁ|ÀÅ|] {Ä¿ZyÄ]Ä¿ZyÄ mY€»d‹Y|Æ]cYÁd‡Żd¨³ÕÁ {‹ į{‹½Y€^mZÌ¿{»{Y»{Â^¼¯¶°Œ»Zed‡YÃ{·MÕZŀƋ Ö¿Z‡Ô—YÄf̼¯€Ë|» |À¯Ö»®¼¯¹{€»ÕZÅÖ¿Y€´¿ŠÅZ¯Ä] €yZeÁ¹|¬eÄ]ÄmÂe¹Á‚·€]|̯ZeZ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡ dˆŒ¿¾Ì»Á{Á€»Yd¨³Œ¯{Z¿Á€¯ÂÌ//‹Ä]•Â]€»Z^yY s€˜»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋įY|f]Y½Z¼Å,d‡YZ¿Á€¯ÃZ]{Հ^y {ÕÁÁºË{€¯cŸ{Z˳€f¯{ÕZ«MYՀ^ydˆŒ¿®Ë{|‹ ÄÀÌ»¾ËY{|Å{Ö»½ZŒ¿įºË{€¯և€]YÂ“»dˆŒ¿½M €Æ›{Á|uÄf‹~³Äf¨ÅÄ^À‹ZÆq{€¯½ZÌ]Ö Ì] ºÌfˆÅ¹Z´ŒÌa ,|‹ÃZ³M…Á€ËÁÄ]Ôf^»{»®Ë{ÂmÁYįd‹Y|Æ]cYÁį €]ºÅd·Á{tˀÂf‡{-|À¯Ö»Ö¿Z‡Ô—YYÂ“»ĸZ§Ô] {Â]ªÌ«{ÁžË€‡Ö¿Z‡Ô—Y |ÀÀ¯Ö»ºÆf»ևY€ÅZ¿Á€¯Ä]Yd·Á{Öy€] ºÆf»Ö//‡Y€ÅZ¿Á€¯Ä]Yd·Á{Öy€]d¨³d·Á{Õ´Àz//‡ ºÅÕYÃ|Ÿ€´Ë{Ö§€—YÁ|//ˀ^]µYÂ//‡€ËYcZ]Zzf¿YÁ|Ë{€¯ ½ZŒ¿{Y»¾ËY,|Ë{€°¿¹ÔŸY€e{ÁYÂ“»¾ËYY€q|À˳Ö» Ŀ³¾ËYYՀ̳¸mÄ]Z^yY|¿Á\̬ eZ]ZÅÄ¿Z‡į|Å{Ö» Äf̼¯€Ë|» |ÀÀ¯®¼¯€fŒÌ]cZ ËZ‹ZŒf¿YYՀ̳¸mÁÁ¶ËZˆ» µÂXˆ»d‹Y{ZƛYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡Ö¿Z‡Ô—Y À¯Y~»Y¶^«dŸZ‡|Àq½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁֻ¼Ÿ–]YÁ Ã{€¯Ö¿Z‡Ô—YY¹Z«YÁZ»M,Ä̯€eÁ½Y€ËYd‹Y|Æ]½Y€ËÁÖÀ¨¸e €ËÁįÃ{Â]½MY†aÁ|ÌÀ¯Ö//‡€]Z^yY{|Ì¿YÂeÖ»-d//‡Y |À¯Ö»¹ÔŸYYÕZ»MÖ°¼¿ÕZ«MY¶¬¿Ä]Ä̯€ed‹Y|Æ] µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËÄ ˜«ÖËZŒ³Z]Z] ÖWZ¬Œ«Ä̼‡ |Ì·ÂeÃÁ€³ Bahar.irani2011@gmail.com Z¿Á€¯…Á€ËÁ½{€¯ևŻYZÅÃÁ€³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz‡ Ä^À‹ćÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»{Zf‡Ĉ¸md¨³,|ÀÀ¯[ZÀfmY {‹Ö»Y‚³€]ÕÂƼm†ÌËd‡ZËÄ] ÃZ]{d·Á{Õ´Àz‡Հ^ydˆŒ¿{Ä^À‹Á{ÁÖ Ì]Ö¸Ÿ ZÀ¯{|ËZ]ļÅįºÌfˆÅ֘ËY€‹{d¨³,…Á€ËÁZ¿Á€¯Â̋ |ËZ]ļÅ ºË‚Ìy€]ÕZ¼Ì]¾ËYZ]ÁZ^»Ä]¶»Z¯Ö·|¼ÅZ]Á€´Ë|°Ë Ä·Zˆ»¾ËYZ]ĸ]Z¬»µÁY–y{Á€»Yįd//‹Y|Æ]cYÁZÀ¯{ ZÅÃÁ€³,[Y‚uYļŁY ºÌÀ¯{Z¼fŸY½Z¼¿Z°‹‚aÄ] ºË€Ì´]Y€«dˆÅ Y |ÀÀ¯[ZÀfmYÂ“»¾ËY½{€¯ևŻYºÅYÂyÖ»ZÅÄ¿Z‡Á Y½Y€ËYd»Ô‡¹Zœ¿Z]ÖÅY€¼ÅįºËY{d//‡YÂy{|mÄ]¹{€» {Ây֟Z¼fmYŠÀ¯ÁÀ»ÁÖ³|¿{Հ´Ë{ÃÁ{€ÅYŠ//Ì] ֈË¿Ö¨À»Y{Z¬f¿YZ]Z»Z´¿€^yµY‡Ä]x‡Za{Ö Ì] |ÀÅ{Y€« ®ËÓÕY€]Ö//ˆË¿Ö¨À»ZÅd«ÁÖÅZ³d¨³Ã|Ë|a¾ËY{»{ Y{Z¼fŸY½Z»½ÓY-d‡Y{ZˁZ̈]֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹{¾f§€³ ºËÁ€]¸m¶»Z¯{Z¼fŸYZ]Z¿Á€¯{|ÌÅ{ÁZmY d‡Yħ€—Á{–]YÁ ºÌÀ¯Ö¿YÁÖÀ»YZ¿Zq{|ËZ^¿YÄ »ZmÁºËY|¿Öy‹Z¿Á€¯hv]{ Ã{Z»M,|¿€^]kYZeÄ]YÄ »Zm|ÀÅYÂyÖ»įÖ¿Z¿MÕY€]YÂ//Œ¯Á {Y|¿{ÂmÁÕ|Ë{€eZÅÖf‡Z¯¾f¨³Ád·Á{½{€¯|¬¿{ ºÌÀ°¿ ºÌ¬fˆ»—Ä]d‹Y|Æ]cYÁ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz//‡ ,ZÅÄ¿Z‡Ä][Z˜y,ºÌfˆÅՀ^y†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁÕY‚³€]µZ^¿{ YÂ“»ZÅ|¿ÁՀ̴ÌaZ]¹Y{d‡YÂy{ZÅÄ¿Z‡Y{€¯ZƛY ,Zŀ^yՀ̴ÌaZ]-|ÌË´],dˆÅÖ·Z°‹Y€³YÁ|ˀ^]{Ây€Ìˆ»Ä] ,{Z¼fŸYÕÁY{Ä]Z¿Á€¯ÕÁY{YŠÌ]Z» |ÌÀ¯{ZnËY֌z]½ZÀ̼—Y d‹Y|Æ]cYÁÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏ÂeÄ]¶¼ŸÁ¾f§€³Y€«ºÅZÀ¯ ºËY{ZÌ¿ dˆÌ¿d‡{½ÓÂXˆ»½{€¯‘€§Ã|ÀÀ¯½Z¼f¯Á´£Á{ {‚Ì¿Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ½ÁZ »,Öq€Ë€uk€ËY Ä]Ôf]Y½{€¯¹ÔŸY€Ë{Ä]ºÆf»Yd‹Y|Æ]cYÁ|‹ÁM{ZËÃZ]¾ËY Ã{Zf§Y€Æ›Ä^À‹ZÆqÁ©Z¨eY¾ËYįÖ·Zu{|ÀÀ¯Ö»½Y€ËY{Z¿Á€¯ |‹¹ÔŸYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]­Â°Œ»{»€^yĸZ§Ô]įd‡Y –‡ÂeÄ^À//‹ZÆq€Ÿį€^y½Z¼ÅºÌ¿Y{Ö¼¿įÖ¸ËÓ{Ä]ZÀ]Z»Y ½ZÆÀaÄ]ºÆf»Z»Ád§€³dË|À‡|‹¹ÔŸYÄ̯€ed//‹Y|Æ]€ËÁ ÖÅZ´ŒËZ»Md̯Y‚ÅŠ‹YŠÌ]€“ZuµZu{ ºË|‹ÕZ¯ d‡Y{Âm»Œ¯{ d¨³Š¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{¾ÌÀr¼Åd·Á{Õ´Àz//‡ Öf‹Y|Æ]¹Y·Ây{x¸eÕZÅՀ³Y{‡Öy€]|ÅZ‹Ä¿Z¨‡Zf» ºÅZÌfyY{ºËY{Äq€ÅļÅ–ËY€‹¾ËY{ ºÌfˆÅ¹{€»ZÌ¿{» €´Ë|°ËZ]Y{ÂyÖ´fˆ^¼Å|ËZ]Ád‡Y{Z¼fŸYÁÁ€»Y ºÌÅ{Y€« Z]Հ´Ë{ÃÁ{€ÅYŠÌ]Áº//ÌÀ¯š¨uՀ´Ë{½Z»€ÅYŠ//Ì] ºÌ‹Z]µ|¼ÅÁ½Z]€Æ»€´Ë|¼Å ŠÌ]¾»ºÅÁ€»YįÕ{Zf«YÕZÅՀ³Y{‡YÖy€]{Á‚§YÖ Ì] ÄÀÌ»¾ËY{d·Á{Á€Ë{Ä]»€]ZÀ]įd¼€ËÁZ]Ä//ˆ¸mY ZÅÃ|ÀË‹ÄÀÌ»{Ä¿Zfz^‹Âyį¹{€¯d^vd§€³dÌ·Áˆ» |Ë|m–y|Àq ºËY|¿Ö¸°Œ»Z»|À¯Â̯Za|¿YÂeÖ»įÖ»Y·Á €Ì̤ed‹Y{{ÂmÁžËZÀ{į֗˜yÖy€] |¿{€¯ħZ“Y|Ì·Âe Ä ‡ÂeևZ‡Yž¿Y»YÖ°ËYÕÁM¿Ä]ÖÆmÂeÖ],½Y€ËY©ZeY†ÌW,Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ {Y|¿Y€«Õ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿€]dË·ÁY{ÕÁM¿Z»Œ¯{d¨³Ádˆ¿Y{Õ{Zf«Y ,Ö §Z‹Ã|̬ŸÄ] dˆÌ¿Հ³Y{‡ÁÖ·Ó{‰Y{ZaÁ{‡ÃY«Ä]‚Ì¿½M‰Y{ZaÁ{‡Á ÕÁM¿Ä]ÖÆmÂeÖ]ÕZÅÄ¿ZŒ¿YŒ¯cY{Z{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÓZ¯ºÆ‡½{Â]¾ÌËZa d‡Y Äf§ŠÌaÕYĿ³Ä]–ËY€‹d¨³½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW Y¶Zu‰Y{ZaÁ{‡Ä¿Z¨‡Pf»Ád//ˆÌ¿Õ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿€]dË·ÁY{ÕÁM¿į |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ö³‚]Ðy¾ËYÁdˆÌ¿Հ³Y{‡ÁÖ·Ó{ÃY«Ä],Z»Œ¯{ÕÁM¿ {Á‚§Y|ƌ»©ZeYŠ‹ÂadveÕZŶ°ŒeÕZ‡ÁdˆŒ¿¾Ì»Á{{Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ |Å{Ö»½ZŒ¿,|¿Y{Õ|{®ËּƇ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÓZ¯Z»ÖeY{Z¹Ô«Y{Ä°ÀËY ևZ‡Yž¿Y»Yְ˝“»¾Ì¼ÅÁºËYÃ|¿Z»\¬Ÿ¾ËY{,½ZÆm¥Ôy€]į |ËMÖ»Z¼‹Ä]Õ{Zf«YÄ ‡Âe 0 ]Z¬f»{Y{Ä»Y{YÁY {‚Ì¿Ö¸yY{YZ]YÖfuįd‡YÖËZÅÓZ¯|Ì·Âe€]Y€YįºË|ÅZ‹Ô ÕZÅ{€°ËÁÁ¾Ë¿Ճ·ÂÀ°eZ]Z»|Ì·ÂeŠz]½ZÌ»įÖ§Z°‹¾ËY |ÀfˆÅ¥~uµZu ½ZˀfŒ»ÖfuÁÖmZyÕZÅYZ]Ze{Â//‹Ö»hŸZ],{Y{{ÂmÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÄ¿YÁZÀ§ ºÌÅ|]d‡{Y‚Ì¿Y{ÂyÖ¸yY{ {}¨¿|‹ÁcY{ZÄ ‡ÂeÄ]|¿YÂeÖ»įdˆ¿Y{Öf̧€›YÄ¿YÁM¿|Ì·Âe,Ö §Z‹ ºËY{Y€«ÕYÄËÁÁZy–ËY€‹{Z»{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{‹€nÀ»Ö¿ZÆmÕZÅYZ] {Zf«YÄ]YZ»d‡Y¾°¼»,ºËY{€]Ä¿Y|À¼//‹ÂÅÖËZŹZ³Äf^·YÁºËÁZÌ]d«Z—€³YÁ |À¯½Â¼ÀÅÖf¨¿€Ì£ Äfˆ]YÁÕZŶ°ŒeÁ©ZeYġÁ{cÔ»Z eÄ ‡Âe¹Á‚· Á֏yŠz]½Z¼·ZaġÁ{cÔ»Z eÄ //‡Âe¹Á‚·€]Ä»Y{Y{½Y€ËY©ZeY†ÌW {€¯|̯Pe½MÄ]Äfˆ]YÁÕZŶ°Œe ġÁ{|ËZ]Ę]Y¾ËYÄ°¸],|À¯ÃY{YYZŶ°Œe©ZeY|ËZ^¿Č̼Å{€¯tˀeÖ §Z‹ Ä]ÄmÂe€],֏yŠz]½Z¼·Za{ {Âz]º«¹Ó•Z^eYÁd¯Z//Œ»Ze|//‹Z] Äfˆ]ÕZźŒqZ]½Z¼eZ»Y|«Y,Öjv]¾ÌÀqÕZÆÀ»įY€q-ºËY{|̯Pec|»|À¸]ÕZÅÄ»Z¿€] ZÅdÌ·Z §Ã|¼Ÿ{įÃ|‹ÕYĿ³Ä]–ËY€//‹€“ZuµZu{Äf^·Y d§€³|ÅYÂy¹Zn¿Y Y‹{,–ËY€‹ՀË~aZ¿ÖÀÌ]ŠÌaʇYÁÄ],c|»ÃZe¯ÖfuÄ»Z¿€]®ËºÌ‡€e,ZÅÄ»Z¿€]Á d‡Y ¾ËYª¬ve½Y‚Ì»įd‡Y[ÂyÄqd¨³Â//Œ¯{Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ]ÁY |{YŠÌ]Ä]ZÅÄ»Z¿€]¾ËYª¬ve½Y‚Ì»ºË|¬f » {€Ì´]Y€«ŠnÀ‡{»ZÅÄ»Z¿€] |‡Ö¼¿ ÕZÅZfyZ‡ÁŒ¯,Õ{ZŸ€Ì£–ËY€‹{½YÂeÖ¼¿Ä°ÀËY€]|̯PeZ]|Æ//Œ»©ZeY†ÌW {ZŶ°ŒeÕZÅÃ|ËYY©ZeY|//‹ÁM{ZË,{€¯ÃY{YÕ{ZŸÕZÅ{€°ËÁZ]Y½M¦¸fz» d‡YZŽMd¯ZŒ»½Y{|«Á|À¯Ö»µZ^¬f‡Y¦¸fz»ÕZÅÁÂu d¯ZŒ»d¨³½Zf‡Y֏yŠz]ÕZŶ°//ŒeÖy€]ÕZ‡ÁÄ][Z˜yÖ §Z‹ ÁcÔ°Œ»ÕY€]ZÅ{ZÆÀŒÌaÄWYYÁՀ³Ä^·Z˜»,Հ̴Ìa,s€—{Õ{Zf«YÕZŶ°//Œe 0 j» d‡YY{Ây€]ÕZ̈]d̼ÅYYÕ{Zf«Y½ÓZ §Á֏yŠz]¶WZˆ» ºÆ»Ô Š¬¿|¬q´f¨³ÕY‹cYÂf‡{¾ËÁ|e{Z¼‹ÕZŶ°ŒeY®Ë€Å|ÌÀÌ^]įd‡Y |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MY|ËZ]ZŶ°Œeįd‡YÖÆmÂe¶]Z«ḑ€›´f¨³ÕY‹.|¿YÄf‹Y{ {ZnËYÖeY€Ì̤e‚Ì¿€´Ë|°ËZ]cZ—Z^eYZ¯ÁZ‡{,Հ³Ä^·Z˜»€]ÃÁԟ|ËZ]ZŶ°Œe €³Y{€¯½ZÌ]Á|̯PeZÅ{ZÆÀŒÌaÄWYY{֏yŠz]d¯ZŒ»d̼ÅY€]ÁY |ÀËZ¼¿ €³Y,€fÆ]½ZÌ]Ä] {‹Ö»¶¼ŸÁÃ|ÌÀ‹€fÆ]½Z¼ËZÅ¥€u,ºË€^]ÓZ]Y{Z¼fŸYÄm{ºÌ¿YÂf] ,ºÌËZ¼¿ÕZŒ§Za,ºËY{įÖËZŶuÃY€]ÁºÌÀ¯{ZnËYd·Á{Á½Z»{Ây¾Ì]¶]Z¬f»{Z¼fŸY µZ^¿{Ä]|ËZ]ÁºËY{ZÌ¿ºÅÄ]ļÅ…Zˆu–ËY€‹¾ËY{ |̇ÄnÌf¿¾Ë€fÆ]Ä]½YÂeÖ» ºÌ‡€]ÄnÌf¿Ä]¥€—Á{ZeºËÁ€]Õ|Ë|mÕZŶuÃY ÖËZ°eY{ÂyÕZmÄ]ÖËZ¨¯{ÂyÄ]ÄmÂeÃZ]{{ÂycYZƛYYՀ´Ë{Šz]{Ö §Z‹ ÕZmÄ]|Ì·ÂeÖÀ˂´ËZmÁÖËZ¨¯{Âyhv]įd‡ZÅc|»{€¯tˀe€ÌyYÕZŵZ‡{ d ÀÄ]ºÅÂ“»¾ËY-d‡YÄf§ZËÄ»Y{YºÅÁ€»YÄ]ZeÁÃ|‹s€˜»Œ¯{cY{YÁ d‡YÃ{ÕZ̈]ļ˜·Õ{Zf«YÕZÅŠz]€´Ë{ºÅÁZ» Á|¿YÃ{¼¿d¯€uĿ´q{ÂyÄ ‡ÂeÃY{Á|¿YÃ{€¯Äq½Y€´Ë{ºÌÀÌ^]|ËZ]{Á‚§YÁY ºÌnÀˆ]{Ây–ËY€‹Z]Y½M {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ½Y€ËYÄ »ZmÉZÅÊf‡Z¯ Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]¶]Z¬e{ |‹\ːe²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|e[ÂqZqs€—cZ̸¯ d¯Z‡ʸŸ ½Y€ËYÊ Ì^—t¿Y‡Ã|°ŒÅÁ„aʼ¸ŸcZÌÅ”Ÿ Ê¿Y€´¿\m»½Y€ËYÉZŀƋYÊy€]{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋€^yÄf‹~³ÉZŁÁ{ ,…Á€ËÁ¾ËYZŒf¿Y€˜y{Y½Y€ËYÄ »ZmÁ|Ë{€³½ÓÁÂ//ˆ»Êy€]Á¹{€»…Y€ÅÁ |u¾ËYZe…Á€ËÁ¾ËYZŒf¿YY€qįd‡ZnÀËYµY‡µZu {Y{Y€«Ê¿Y€v]–ËY€//‹{ Y~³€iYÊ¿Zˆ¿Yž»YÂm€]Äfˆ¿YÂeÄf‹~³ÉZŵZ‡{®ËƒÂ·ÂÌ]Ä]ZŒ»{Y»Z]ĈËZ¬»{ cZ¿ZˀmÊy€]įd‡YÊ·Zu{¾ËY.|Å{©Â‡¥Z f»€Ì£ÊeZÆmÄ]Y–ËY€‹Á|‹Z] ÉY{€]ÀÆ]Ây¾ËY{Ã|»M{ÂmÂ]–ËY€‹Y¦¸fz»µZ°‹YÄ]É{Zf«YÁʇŻ |Ë{€³€nÀ»‚Ì¿Ä »Zm{{Âm»cÓÔfyYŠËY‚§YÄ]Ä¿Z¨‡Zf»Zf§¾ËYÁ|¿{¼¿Y¹Ó ,Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]YYɀ̴ŒÌaZ]–^e€»Êf‹Y|Æ]¹Ô«Yd¼Ì«ŠËY‚§YĿ¼¿½YÂÀŸÄ] {ÂmÂ]É|À»ZÌ¿YÃ{Z¨f‡YL‡Z]ʟ¿Ä]į{Â]ÄÀÌ»¾ËY{ŽzŒ»ÉZÅĿ¼¿YÊ°Ë ½ZËZ¼¿ÊËÓZ]|u{Ä »Zm{…Á€ËÁ¾ËYÂ̋€^y…Z° ¿Y½Z»{¹{€»ÉY€]Ã|»M ¶»Z¯ÊËZÀ‹M¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ä »Zm¦¸fz»{Y€§Y{ZˁɀË~a€ÌiZeÂy¾ËY{ |Ë{€³ ĸ¼mY¶»YŸ¾ËYZ]ÄÆmY»{ZÆ¿M{Ây€]d//‡{ÃÂv¿Á®Ì»|ÌaYÉZÅÉZ¼Ì]Z] ÄÀÌ»¾ËY{Ä »Zm[ZÆf·YŠËY‚§YÄ]½{¾»Y{{ʼƻZÌ//ˆ]Š¬¿į{Â]É{Y» d‡{Z¿­{¾ÌÀr¼ÅÁÄ »Zmʻ¼Ÿ²Àŀ§Ä]ʸ»ZŸ€ÅYŠÌ]–ËY€‹¾ËY d‹Y{ ÄÀÌ»¾ËY{ÄÀÌÆ]ɁZ‡²Àŀ§¹|Ÿ{ČËįÄf‹Y{Ê´fˆ]Ã|»MŠÌacY€—Zz»YZ» Ê «YÁÁɁZn»ÉZÅZ”§{įd‡YÉZ^yYÁcZ ËZ‹Ä]|uYŠÌ]½ZÀ̼—YZÅZ³Á ÉZÅdˆa{Žzf»€Ì£{Y€§Y{ÂmÁ {{€³Ê»€ŒfÀ»|«ÉÁYZËÁÃZ^f‹YÄ]Ä »Zm YÊ°Ë,Ê´Àŀ§cԔ »ZÀ¯{ÉY€˜“Y–ËY€‹{d‡{Z¿ɁZ‡ºÌ¼eÁÉ|̸¯ {½Y€Ë|»Ä]€neÁŠ¿Y{d̼ÅYįd‡Y½Y€ËYÄ »Zm{{Âm»€´Ë{ÉZÅdË{Á|v» ÉÁ€“cZ¼Ì¼e}ZzeY |Å{Ê»½ZŒ¿YÉY€˜“Y–ËY€‹{d//‡{ɁZ‡ºÌ¼e €´Ë{YÔf^»{Y€§Y½{€¯Ä·Á‚ËY{|Ë{€eÁ€ÌyZeĸ¼mY€ÌyY½Y€v]{{Zˁ€ÌyZeZ//] ÊËZÅŒ¯YÄËÂ]ÊmZy{Y€§Y{ÁÁYɀ̳¸m¹|Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁÄ »ZmÉZÅŠz] ZÀ¯{,{Â]Ã|‹‰Y‚³ZÅŒ¯€ËZ‡Y€eÓZ]ZÆ¿M{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]½ZËÔf^»Z»Mį YZ»M¾ËYÄ]¹{€»½ZÀ̼—Y¹|ŸÁ½ZËÔf^»Z»Md‡{µZ¬f¿Y{½ÓÁˆ»ḑZ¨‹¹|Ÿ {º«YÉZ¼Ì]¶»ZŸ¾ËYZ]ÄÆmY»{Ä »Zm{Yɀe{Zu–ËY€‹į{Â]ʸ»YŸĸ¼m Ê]{»Z»Ä »Zm{įd‡ZŵZ‡É{€§d‹Y|Æ]\·Z«{Är¿M€ÅdËZŸµZu¾ËYZ] ÉŒfˆ‹Ĭˀ—ĸ¼mYÃ{Zf§YZaŠÌaÁÃ{Z‡É{Y»|u{Êfu,{€Ì³Ê»Y€«ÊÆmÂe ÁÄÀÌ»¾ËY{€´Ë{{Y€§YZ]¶]Z¬eÃÂv¿,ÀŒfÀ»Z^yYZ]ÄÆmY»€—,ZÅd//‡{tÌv {Ê^‡ZÀ»Ê´Àŀ§¡Â¸]Ä]ÂÀÅZ»Ä »Zmį{Y{Äf°¿¾ËYY½ZŒ¿d‡{¾ËYYÉ{Y» ž«YÁÉZŶ̸veYÄr¿M,į¾ËYÊ¿ZËZa¹Ô¯ d‡YÄf§ZÌ¿d‡{d»Ô‡Ád‹Y|Æ]ÄÀÌ» d‡Y¾ËYd§€³ÄnÌf¿½YÂeÊ»½MZ]Ä »Zm¶]Z¬eÁ½Y€ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁZŒf¿YYÄ¿ZËY€³ ¹{€»€œ¿{įd‡ÓZ]|¬¿MÄ¿…Á€ËÁ¾ËYYʋZ¿±€»ÁÔf]Y®//ˆËµZ¼fuYį YŒ¯½YZ‡ºÌ¼eÁ½Y€Ë|»¶¼ ·Y†°Ÿ€ÌyZeįd‡Y¾ÌËZa|¬¿MÄ¿ÁÃ{¼¿øm Ê¿Zˆ¿YcZ¨¸e¾Ë€f¼¯Z]Á\‡ZÀ»ʸ°‹Ä]Ã|»MŠÌa½Y€v]į½M|Ì»YÄ] |ËZ¼¿ÄÌmÂe d»Ô‡ÄÀÌ»{€fŒÌ]Äq€Åd§€ŒÌaÁ|‹|ÅZ‹®Ë{‚¿ÉYÃ|ÀËM{ÁÃ|Ë{€³¥€—€] ºÌ‹Z]½Y€ËYÄ »ZmÊÀ¼ËYÁ ‰Y‚³ ‘ZË{ÃÁ€³…ÔmY {Ĉ¿Y€§ÖËYY{€ËÁ |Ì¿‚¿|¿ÂÌa½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»McZ»Y|«YÄ]Y½ZÀ^·Ä]®¼¯ ,«d‡Y½ZÀ^·Ä]Ö·Z»®¼¯Ã{Z»MĈ¿Y€§»įZŸ{Y¾ËYZ]Ĉ¿Y€§ÖËYY{€ËÁ«€Ì»Â·¿Á€]» Y½M{Zf«Y{Â^Æ]ÕY€]½ZÀ^·Ä]®¼¯|ËZ^¿,{€¯|̯ZeÃÁ€³Ö·Z»ÕZŹZ¬»Ä][Z˜y {|¿ÂÌaĬ˜À»{½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MՀ^ÅdvecZ»Y|«YÄ] Ö·Z»ÕZŹZ¬»dˆŒ¿½ZËZa{€Ì»Â·d‹Â¿€fËÁY¶¬¿Ä]¾Ë{Z̼·YÄ°^//‹ÕZ¼¿Ze –ËY€‹{½ZÀ^·d¨³,|‹Y‚³€]‘ZË{ÃZ»|À¨‡YÄ^À//Œ°ËÁ€Ë{įÃÁ€³ Ä]Ä^¿Zm|ÀqÁÄ^¿ZmÁ{–]YÁ[ÂqZq{d‡YÃ{Z»MĈ¿Y€§Á{€]Ö»€ˆ]ÕY€˜“Y |À¯Ö·Z»®¼¯½M ÕZÅŒ¯Z]…Z¼e{½Zfˆ]€Ÿį{€¯ZŸ{Y‚Ì¿Õ{ ‡ÖËYY{€ËÁ«½ZŸ|n·Y|¼v»» Œ¯¾ËYÄ]½ZÀ^·Õ{Zf«YcZuԏYÄ»Z¿€]…Z//‡Y€]Zed‡YÖ´ÀÅZ¼ÅÕY€]€´Ë{ {‹Ö·Z»®¼¯ ½ÂÀ¯Y©Á|À¾ËYÕZŹZ¬»,d‹Â¿µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|À{ÃZ³Mž]ZÀ»Y¶¬¿Ä]€fËÁ |ÀÅ{ֻĻY{YÖ¿ZÀ^·ÕZŹZ¬»Z]{ÂyYÕZÅY|Ë{‚Ì¿Á€»YÁ|¿€]Ö»€‡Ä]½ZÀ^·{ ÕZŹZ¬»Z]ÖÀ§ÕZÅcŒ»¥|ÅZ]cÁ€Ì]Ä]µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀÕZŹZ¬»€¨‡ ½ZËZaÁ€Ë{{Â]Y€«,Œ¯¾ËYÖ·Z»½Y€v]¶u¥|ÅZ]€œ¿½{Y{ÁÖ]ZˁYÕY€]Ö¿ZÀ^· Ã{Y{ŠÅZ¯CAÕ5YևÄ^eÄ]Y½ZÀ^·t˜‡,«‚Ë{»»ÕZ^fŸYÕ|À]Ä^e†¿YƒM |]ZË d‡YÄ^e¾Ë€e¾ÌËZaCևÄ^e d‡Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż -Œ¯Ö´Àŀ§և|ÀÆ»Ȭ¿Ö´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m{ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i saeed taghipoor@jahaneghtesad com ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ,Ã{Zf§Y©Z¨eY€Æ‹¾ËYY…Á€ËÁ¾ËYÂ̋įº«Ö]Ô¬¿YÁ d‡YÕÁ€“ ,¹Â¸Ÿ,ֻԇY{Z//‹YÁ²Àŀ§ÕYÁįÄ//ˆ¸m¾ËY{ žËZÀÁՀ´//‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì»,ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve »Y{ÕÂƼm†Ì˽ÁZ »,‰Á€aÁ‰Â»M,Öf‡{ {Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿†ÌË,Ã{Y¿ZyÁ½Z¿ ÃZ´Œ¿Y{†ÌËÁֻԇYcZ¤Ì¸^e½Z»Z‡†ÌË,ZÅÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,|Àf‹Y{”u‚Ì¿ֻԇY{YM ֋Y‚³Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹€Ì]{Ö¸»ZŸZ“|̇ ÄÌÆeÁև€]ÕY€]{Zf‡֐zeÄf̼¯cZˆ¸m¶Ì°ŒeY {€¯ÄWYY²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|e[ÂqZq Z//Œf¿YÂy{ZÅÖ¿Y€´¿Ä]ÃZ//‹YZ]¾//ÌÀr¼ÅÕÁ ºnu|ËZ^¿ZÅÄ¿Z‡{€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁ Ö¿Y€´¿|uYŠÌ]{ZnËYįY€q|¿€^]ÓZ]YŒ¯{Ö¿Y€´¿ {‹Ä »Zm{Ö¿YÁÁÖuÁ\̇MÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ» ”ŸÖ¼«¾ˆv»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnuĈ¸m¾ËY{ {d‡YÂyÄ ¼mļWYÁZ¼¸ŸY‚Ì¿Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÕY‹ Ö^Å~»¾¯Z»Y{Öf‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸcÁ€“Ây Z]Հ´À‹Á|mZˆ»ÁÖeZˁ¾¯Z»Y,€Æ˜»ÕZŹ€u¶j» |ÀÀ¯d^v¹{€» ÁÂuÖ¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|e[ÂqZq"s€—Ä//ˆ¸mÄ»Y{Y{ {Zf‡ÕZ”ŸYÁd§€³Y€«Ö//‡€]Áhv]{»"²Àŀ§ s€˜»s€—¾ËYÂy{Y{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{ÁcY€œ¿ |¿{€¯ [ÂqZq"s€—cZ̸¯,cY{ZÆÀŒÌaÁcY€œ¿Õ|À]ž¼m{ €¬»Á|̇\ːeÄ]"²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ//‡Y¾ËÁ|e ÕZÅÃZ´f‡{ÖuԏYcY€œ¿~yYZ]{Zf//‡Ä¿Zy€Ì]{|//‹ |ËZ¼¿¾ËÁ|eYs€—ÖËZÆ¿¾f»–]€Ë} ,ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{YÖ§Y|ÅYÄqÖ¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|e{į{Â//‹ |ÀfˆÅÖ¸¯ÖeZŸÂ“»¶»Z‹{ZÀ‡YÖÅZ³{€¯½ZŒ¿€—Zy d‡YÕYÄ¿Zz]Zf¯Á֌ÅÁ„a»YÕY€]€fŒÌ]ZÆ¿M{€]Z¯į į|ÀfˆÅY€mYÕY€]ÖÅYȬ¿d¬Ì¬u{{ZÀ‡YÖy€]Z»Y ÕYÄËÁZ]\‡ZÀ»Ö]ÂqZqd//‡Y¹Ó{Y»Ŀ³¾ËY{ {‹dËZŸ{ZÀ‡Y¾ËY{½Zˆ°Ë s€—¾ËY€]ZÀ]{€//¯|̯ZeÕÂ//Ƽm†Ì˵ÁY½ÁZ// » ½Zˆ°ËÄ]€nÀ»į²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|e[ÂqZq Œ¯²Àŀ§Šz]{Ö¸»{ZÀ‡Y¾ËÁ|eÕZÅÄËÁՁZ‡ d‡Y|À¼‹YÕZ¯,{‹Ö» …Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]d·Á{cZ»Y|«YYÖy€]Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ cZˆ¸m…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÕY€]d¨³Z¿Á€¯ ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡¶Ë}ÕYÃ{€fˆ³ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Á{| f» ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁdËÂv»Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬» ¦›Â»ZÅÃZ´f‡{ļÅÁd‡YÃ|‹¹Zn¿YÖ°‹‚a‰Â»MÁ |¿YÃ|‹Ä¿ZzeYÁ¾ËYZ]ÕZ°¼ÅÄ] Z//Œf¿Y֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§{Z ]YÄ]ÃZ//‹YZ]Հ̴¿ZÆm {€¯tˀe,Œ¯ÕZŀÆ//‹YÖy€]{Z¿Á€¯…Á€ËÁ |ËZ]Öf‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸÁÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y,ZʼnÂ»M …Á€ËÁ¾ËYºÌ¿YÂf]Ze{‹¶Ë|^eÄ »Zmֻ¼Ÿ²Àŀ§Ä] ºÌÀ¯ZÆ»Œ¯{Y ZÅdÌ «YÁ|ËZ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » µZu¾ÌŸ{Á{‹Äf¨³¹{€»Ä]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂy{ ½ZŒ¿€—Zy,{{€³{ZnËYÄ »Zm{Ö¿Y€´¿Ád//ŒuÁ|ËZ^¿ ÕZʼnÂ»MÄ//]ÄmÂeÁÖf^«Y€»{ÂyZ//]|ËZ]¹{€»{€//¯ Á|ÀÀ¯¹Y|«Y…Á€ËÁ¾ËYÄ]Ôf]YYՀ̴//ŒÌa{Öf‹Y|Æ] ÕZÅÄ̏ÂeÄ]¶¼ŸÁÖf//‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸ½ZÌ»¾ËY{ ¾Ë|f»¹{€»–‡ÂeÖeZˁÁÖ^Å~»¾¯Z»Y{ÄËÁÄ]Ö°‹‚a Y,«²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ//‡Y¾ËÁ|e[ÂqZq»\ːe Á{€¯Ö¿Y{|«s€—¾ËY¾ËÁ|eÕY€]Ä¿Zy€Ì]{ÕZʼnÔ//e ÖËY€mY½ZÌ·Âf»ÕY€]ÕY~³¶Ë֟¿ž«YÁ{|À‡d¨³ ÖËY€mYÕZÅÄ»Z¿€]Ã|‹¾ÌÌ e[ÂqZq{|À¿YÂf]Zed‡Y |¿€]ŠÌa€f]¸˜»Á€fÆ]Y ŽzŒ»¾‹ÁÁªÌ«{cÄ]|ËZ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ {²Àŀ§ÁÂuÖ¸»{ZÀ//‡Y¾ËÁ|e[ÂqZqs€—cZ̸¯ \ːeŒ¯Ö´Àŀ§և|ÀÆ»Ȭ¿Ö´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m |‹ ,ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] և|ÀÆ»Ȭ¿Ö´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m{Հ̴¿ZÆm©Zv‡Y ÕY€]{Zf‡Ä¿Zy€Ì]{{ZÆÀ//ŒÌaÄ]ÃZ‹YZ]Â//Œ¯Ö´Àŀ§ {€¯[À»d«Â»€ËÁdˆz¿½YÂÀŸÄ]Y€ÌeZÅZ»Ղ·Z»ÃZ‹{Za ½YZ^eÖ»Â]»[‚uÁAmanah«Ö//¸»{Z¼fŸY»,Ղ·Z» d‡Y€ÌeZÅZ»†Ì‡PeÁZe[‚u«ÂeZ‡€]ZËՂ·Z» [‚uÕZ”ŸY¹Z¼eįd‡YÃ{€¯|̯Ze¾Ì//‡Z˾Ë|·YÖv» {€¯|ÀÅYÂydËZ¼u|¼v»€ÌeZÅZ»Y½ZÀr¼ÅÂeZ‡€] €fˆÀÌ»d‡ÁºfˆÌ‡YįՂ·Z»Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«…Z‡Y€] ¹Z¬»¾Ë€eÖ·ZŸį½Z˜¸‡,d//‡YÃ|‹ÕY{€]´·YZÌ¿Zfˀ] YՀˁÁdˆz¿|ËZ]d‡YŒ¯¾ËY{ėÁ€Œ»dÀ˜¸‡ †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿†¸n»dˀj¯Y{Z¼fŸYį|À¯[Â//À» {ÁMd‡{Ä]YdËY½YÂË{ZËÖ¸¨‡ ¹Y|«Y[‚u¶¯€Ì]{²¿Y½Y³ºÌ·,Z»Z¿€]‰Y‚³…Z//‡Y€] Œ¯¾ËYÕZÅZ^eÖÀÌq¶»Z//‹įDAP®ÌeY€¯Â»{ ÕYÄ¿Z³Y|mdˆŒ¿{\Œ»Yįd¨³ÄÀÌ»¾ËY{‚Ì¿d‡Y €ÌeZÅZ»Ze|Å{Ö»{ZÆÀŒÌa½ZaYZŽZeZ¯Za¥ÔfWY½Y€^ÅÄ] Ղ·Z»€ËÁdˆz¿½YÂÀŸÄ]½ZÀr¼ÅY{ÂydÌ·Z §|¼v» |Å{Ä»Y{Y |]ZËÄ»Y{YՂ·Z» Ö]ÂyÄ]Ղ·Z»{®ÌeY€¯Â»{|¿ÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]|̼v·Y|^Ÿ ZÅÖ¿Ä¿Z¼³YZed‡YÂyŒ¯¾ËY¹{€»Y,{ÁÖ»ŠÌa Ö¿Y€´¿{ZnËY\^‡d‡Y¾°¼»į¾Ì£Á{Z^yYZ//Œf¿YÁ |ÀÀ¯ÕY{{Ây{‹ֻ¼Ÿ †ÌW¾Ì‡Z˾Ë|·YÖv»Y¶¬¿Ä]‚Ì¿Հ´Ë{€^y{Z»Z¿€] €ÌeZÅZ»[‚uÄ]Ä//¯"ÂeZ//‡€]"Ղ·Z»½YZ^eÖ»Â][‚u ½ZeZ¯Za¥ÔfWYY[‚//u¾ËY{Y{‰Y‚³,d//‡Y¥Á€ » |‹|ÅYÂykZy½ZaYZÅ µZ‡Հ‡Y€‡cZ]Zzf¿YYŠÌa|Ì»Y¥ÔfWYZ˽ZaYZŽZeZ¯Za ¥ÔfWY¾ËY|‹¶Ì°//Œe|¼v»€ÌeZÅZ»Հ^Ådve Á|Å{dˆ°‹cZ]Zzf¿Y{Y©Y\Ìn¿d·Á{d//ˆ¿YÂe |¿Y{€³Z]Ղ·Z»{c|«Ä]Y€ÌeZÅZ» ,PKR«¹{€//»d·Y|Ÿ»[Y‚uYY¶°//Œf»¥ÔfWY¾ËY ÕZÅZ^eÖÀÌqÖ¸Y[‚//uDAP«®ÌeY€¯Â»{¹Y|«Y» ÄÀÌ]Z¯¶Ì°ŒeÁ|Ë|m€ËÁdˆz¿¾ÌÌ e½Z»Ze€ÌeZÅZ»€f¯{ d‹Y{|ÅYÂyÃ|Ɵ€]YŒ¯dˀË|»,|Ë|m †Ì¸a¶¯…Z]Á{Z]|̼v·Y|^ŸY¶¬¿Ä]¾ÌÀr¼ÅZ»Z¿€] d‡Y‚Ì»Mt¸½ZÀr¼ÅŒ¯{Z“ÁY{Y{‰Y‚³Ղ·Z» ¹YMdÌ “ÁևŻcÓÂve|¿Áį{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁ dyY|¿Y|ÅYÂz¿À—Zz»Ä]YŒ¯ Œ¯¾ËYÖ//‡ŻÃ|ÀËM{»{ºÌ¼e{Á‚§Y|̼v·Y|^Ÿ |‹|ÅYÂy}ZzeYÃZ‹{Za–‡Âe Ád//‡Y¹YMÁ‚Ì»Mt¸Ղ·Z»{Z“ÁY{€¯|//̯ZeÕÁ Ã{€°¿d§ZË{YÕ|Ë|Æe‰Y‚³Ŀ³p//ÌŽÂÀ¯Ze†Ì¸a ŠÀe\^‡|¿YÂf]įd//ˆÌ¿ÕYÄ·Zˆ»Â“»¾ËY d//‡Y Հ̳¸mœÀ»Ä]Œ¯¾ËY½ÓÂX//ˆ»Á{‹¹{€»½ZÌ» |¿Y{€œ¿€Ë®Ë{‚¿YYdÌ “ÁÄ^«€f»€Ì£g{YÂuY ½ZÀ̼—YZ]†Ì¸aÕZÅÁ€Ì¿{€¯|̯ZeՂ·Z»†Ì¸a¶¯…Z] {®ÌeY€¯Â»{|¿ÁZ//e{€¯|ÀÅYÂy¶¼Ÿž—Z«—Ä//]Á |¿€Œ]{Ây¶eZ«Ä°¸],|ÀfˆÌ¿€Œ]©Â¬u’«Z¿ÁY{½Z³|ÀÀ¯ºË€ve {Ây¶eZ«Ä°¸],|ÀfˆÌ¿€Œ]©Â¬u’«Z¿–¬§ÁY{ |¿€Œ] ¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]†ÌW‡ÄmZy€ËÁY|Ë{¾ËY{ և€f‡{d¨³,½YZ¼Ì]Ä]Ö°//‹‚acZ¿Z°»YÄWYY YՀ̳¸mÁd‡YļŪuÁY{Ä]|À»ZÌ¿{Y€§Y cYZn»½Á|]|ËZ^¿‚//Ì¿²Àm½YÁ{{Ö//fu½M Ä]ÃZ//‹YZ]¾Ì§€—Y|Ë{¾ËY½ZËZa{ |¿Z¼]Ö//«Z] ÕZ°¼ÅÕZ¬eY€]Ä^¿ZmÁ{–]YÁ{€´·Z‡¾Ì»| ©Â¬uÄÀÌ»{ÄËÁÄ]¦¸fz»ÕZÅ{Z//Å |¿{€¯|̯Pe€Œ] Հ«Z],|‹Y‚³€]¿ƒ{€Œ]©Â¬uÕY‹dˆŒ¿ Z]ZÅÖËZ°Ë€»MÖ¿Z//ˆ¿Y€Ì£{Ây€]Y{Z¬f¿YZ]ÖÀ¯ d‡ŻÄ]½{Y{½ZËZaZf‡YÂyÖf‹Y{Z]ÕZÅÖ¿Y€ËY {€¯|̯ZeÁ|//‹ZÅÖ//ËZ°Ë€»MՀ̳½Z³Á€//³ Հ̴ÌaÄ]¦›Â»Y{Ây½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm |¿Y{Ö»½ZÆmYʬ¿€Å{½ZÌ¿Y€ËYcÔ°Œ» ½Z¯{¯€ËÁZe½{Y{½ZŒ¿Z]€Œ]©Â¬u{Zf‡€Ì]{ ֈÌW‡¥€—Ä]ÕYÄ¿YÁ€aÕZ¼Ì]Ä]Ôf^»¹Â » YÖy€]ÖËÁY{ºË€veÖ¿Z//ˆ¿Y|“d//‡ŻÄ] ½Z³|ÀÀ¯ºË€ve{€¯tˀeÁ{¼¿ÃZ‹YZÅŒ¯ ÁZÅd‡ŻµZ¼ŸYY{Z¬f¿YZ]€Œ]©Â¬u{Zf‡€Ì]{ ,ZÅÖ¿Y€ËYÄ̸ŸZÅÖËZ°Ë€»MÖ¿Zˆ¿Y€Ì£ÕZźˀve €Œ]©Â¬u’«Z¿–¬§ÁY{½Z³|ÀÀ¯ºË€ved¨³ |¿€Œ]{Ây¶eZ«Ä°¸],|ÀfˆÌ¿ ,€Œ]©Â¬u{Zf‡Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Z]†ÌW‡ÄmZy€ËÁ†Ì//‡Z¯ÂˁZÀËYY|Ë{{ €Ì]{ÁÄÌWZ”«ÃÂ//«†ÌW½ÁZ »ÖÀ¯Հ«Z]Ö//¸Ÿ ÃY,½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm€//Œ]©Â¬u{Zf//‡ Z°Ë€»M{Ö¿Y|¿½ZÌ¿Y€ËYd//Ì “Á{Â^Æ]ÕZÅZ¯ Ä̋Zu{įY|Ë{¾ËY{ d§€³Y€«և€]{» {‹Ö»Y‚³€]¾ËÁ{¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯ÖeMdˆŒ¿ €]–¬§½Y€ËYÕYÄfˆÅÄ»Z¿€],†a¾ËYYÁd‹Y{|ÅYÂz¿ Z]ÕZ°¼ÅÁd§|ÅYÂyŠÌa{ÂyÖÀ§ÕZŁZÌ¿…Z‡Y |]ZËֻĻY{YµYÁª^—‚Ì¿Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM ¹Zm€]”ŸÖËZaÁYŒ¯Ä//‡,ÃZ»Õ{| ]Á Z¯ÁZ//‡ÕYÄÌ¿ZÌ]Á|Z]Ä//ˆ¿Y€§Á½Z¼·M,†Ì¸´¿Y µÂ]`‡ÂmÄf^·Y |¿{€¯µZ §Y¹Zm€]{¥ÔfyY¶u ½Md¸Æ»ÁÃ|Œ¿µZ §ÂÀÅZ¯ÁZ//‡¾ËYį|˳Ö» d‡YÃ|‹|Ë|¼e ½|‹ž¨fÀ»ÁZźˀvež§c{įÃ{€¯|̯Ze½Y€ËY Ö»Zm€]cY|Æ eÄ]d//Œ³Z]Ã{Z»M,¹Zm€]ž§ZÀ»Y½Y€ËY d‡Y{Ây Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY€¬»¥Ôy€]ÁÄ^¿Zn°ËkÁ€yµZ^¿{Ä]½Y€ËY ¶¼Ÿ•€‹Ä]YÕYÄfˆÅª§YÂe{€¯‰Ôe,¹Zm€]YZ°Ë€»M Z]Z»Y|À¯š¨u½Z//ŒeY|Æ eÄ]ª§YÂe¾ËYÕZÅ¥€—€´Ë{ ÖËZaÁYÕZÅ¥€—Ö¿YÂeZ¿ÁµZ//‡Á{Ä]®Ë{‚¿d‹~³ Õ{Zf«YÕ|À»ÀÆ]š¨u¥|ÅZ//],Ö»Zm€]cY|Æ eÄ] Ö¿Z»ÁZ]{Y{Â//ycY|Æ eŠÅZ¯ÕZ//ŹZ³,½Y€ËY \‹Ä^ÀŒ°Ë½Y€ËY,…Z//‡Y¾ËY€] {€¯Z£MÁÁ cY|Æ eŠÅZ¯ÖËZÆ¿ÁºnÀa¹Z³ÕYÄÌ¿ZÌ]Á|Z],ÃZ»Õ{ pÌÅ€´Ë{½Y€Æe,½Mª^—į{€¯¹ÔŸYY{Â//yÖ»Zm€] ,ՁZ‡ÖÀ£ḑ€›¶»Z‹ÖeZ̸¼ŸÁÂu{ÖfË{Á|v» Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÁ,Ã|‹ÖÀ£{Y»½Y‚Ì»,ՁZ‡ÖÀ£|{ ½|‹µZ §Y†a¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯dˆŒ¿¾Ì·ÁY Ä^À‹ZÆqÁ,ª§YÂe¾ËY{¥ÔfyY¶uZ¯ÁZ//‡ ¹Zm€]{Ã|¿Z»Ö«Z]ÕZÅŒ¯½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]|À¨‡Y Ö»Y‚³€]ŠË€eYdzfËZa¾ËÁ{,ZaÁYÄË{ZveYÃ|ÀËZ¼¿Á {‹ ZaÁYÄË{ZveYÖ¼‡dËZ‡Õ‡YÄ^À‹Á{Á€^y¾ËY |‹¹ÔŸY Â¼n»{į¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯dˆŒ¿|Ë|mÁ{ Y€f¼¯,{‹Ö»[ˆv»ZÅdˆŒ¿¾ËYÁ{¾Ì¼Å{‚¿Za Ä]ŠË€eYÁ|À¸ÅÄmZy»Y½Y€ËÁ€¨‡Y†aÄf¨Å®Ë {‹Ö»Y‚³€]½Y€ËY d‹Y|Æ]½Â̼̈¯{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Yև€] ÖËY‚§YºÅÁՀ°¨¼Å,c|uÁ,¹Zn//ˆ¿Y{ZnËY\m» {‹Ö» ‰Â»M½Â̼̈¯Õ´Àz//‡Ã{Y€Ì»|//‹ÁM{ZËÕÁ ZeZÅÃZ´//Œ¿Y{Á…Y|//»ָ̘ eÂ“»†//¸n» €¬»Ád¬§Y»Â“»¾ËYZ]į{€¯s€˜»Y¾Ë{Á€§ ®Ìa¾ËY€³Y-{‹¹ÔŸY†¸n»†ÌËÄ]{ZÆÀŒÌa¾ËY|‹ ,½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ |]ZËÖ»ŠÅZ¯Ö³{·M{‹Äf‹Y{€] Ä»Y{YºÅ{†¸n»{†Ë{€aÁ€ÆŒ»Ô‡Y,cZ¿Y€Ì¼‹,Õ s€˜»†¸n»ָ̘ eÂ“»dˆŒ¿¾ËY{¾ÌÀr¼Å{Y{ Y€«Á|Œ¿Äfˆ¿Y{sԏÄ]Ö°//‹‚aÃZ³|Ë{YZ»Y|//‹ Ze{‹¹Zn¿Y\‡ZÀ»µ€fÀ¯†¸n»ÕZÅÕ{ÁÁ{|//‹ ‚¯Y€»Ä]|ÀfˆÅZ¿Á€¯Ä]­Â°Œ»įÖ¸À‡€aÁ½Z³|ÀËZ¼¿ |¿Â‹Ö§€ »Ö¿Z»{ |‹և€]Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬» ֻԇYÕY‹†¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌË ÕZÅÃZ³|Ë{d//ˆŒ¿¾ËY{†¸n»½Z³|//ÀËZ¼¿{Á‚§Y µÂX//ˆ»€Ì£{Y€§Yį|¿{€¯{Z¬f¿YÖy€]Ás€˜»Y{Ây Z»M{»{|ËZ^¿|ÀfˆÌ¿Â“»½Zˀm{įÖËZÆ¿MÁ [Zzf¿YY̬֬udz]¿ |ÀÀ¯Ö¿Z‡Ô—YÕZ¼Ì]¾ËY ÃZ³Y€«{dË”ŸÕY€]d‹Y|Æ]½Â̼̈¯ÕZ”ŸYY€¨¿ Õ{ZÌÀ]Á€Æ]Ö»Z‡Y{€¯tˀeÁ{Y{€^y…Á€ËÁZ¿Á€¯ ,YÂÅY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ö¨‡Â˽ÂËZ¼Å,€¼‹Z¯¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ¾Ìˆu|¼v»,½ZŒ¿ÃZ»¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ö¼eZy֔e€»|̇ Õ|]ZŸÖ¸Ÿ|ÌuÁ,Ä̧€‹YÄ¿Zf//‡M¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Ö¿Z]€« {į|‹¹ÔŸYd‹Y|Æ]cYÁÄ]½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ¹Y|«Y¾ËY®‹Ö]-|À‹Z]Äf‹Y{”uÃZ³Y€«cZ//ˆ¸m ¹Zn¿YcZ»Y|«Yև€]Y†¸n»d‹Y|Æ]½Â̼̈¯†ÌË ÕZ”ŸYY€¨¿[Zzf¿Y,Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|‹ ָ̘ e{ZÆÀŒÌaÁZ¿Á€¯ÃZ³Y€«{dË”ŸÕY€]½Â̼̈¯ Ã{Z ·Y©Â§dˆŒ¿{¾Ë{Á€§ZeZÅÃZ´Œ¿Y{Á…Y|» {Y{€^y½Â̼̈¯¾ËYÁ€»Y tˀŒe{«Ö¬Ì¬udz]¿Ö¸Ÿ»,d¸»Ä¿Zy‰Y‚³Ä] ”uYd‹Y|Æ]½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ä^À‹Á{ÁZ¯Âf//‡{ ÕY€]Ã{Z ·Y©Â§d//ˆŒ¿¾ËY{d//‹Y|Æ]€ËÁ½Z¿ÁZ » {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÖ//‡€] ½Z¿ÁZ »”uZ]ÄfŸZ‡ćĈ¸m¾ËY{d‹Y{ZƛYÁ †ÌË,d‹Y|Æ]€ËÁÖ¿Z¼·ZaÁÁY{,½Z»{,d//‹Y|Æ] ½Z³|ÀËZ¼¿YÖ ¼mÁÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y†¸n»֐zeÕZŽÂ̼̈¯ Ä̯€ed‹Y|Æ]€ËÁ ºÌfˆÅ½Y€ËYZÀ¯{Z¿Á€¯Z]ÁZ^»{{ÂycZ¿Z°»YÖ»Z¼eZ] µ€fÀ¯dve‚Ì¿|¿|‹Ö»Ä̯€e{YÁ½Y€ËYYįÖ¿Y€§Zˆ»,ÖÀÌ»ÕZŁ€»½|‹{Á|ˆ» |»M¶¼ŸÄ]d ¿Z¼»Ä̯€eÄ]½Y€ËYÄ ^edŒÅ{ÁÁYÃÁ{¾ËY{d¨³,|Àf§€³Ö»Y€« {Z¿Á€¯Ä]Ôf]YµZ¼fuY¶Ì·{Ä]½YÁ€Æ‹{€¨¿lÀa‚Ì¿Äf‹~³ÕZŁÁ{{Á‚§YZm¯ Ä]Ôf^»€¨¿lÀa¾ËYįd‡Y½M€´¿ZŒ¿ZÅև€]lËZf¿Ö·Á{Â]Ã|‹Հfˆ]½Zf‡Z¼Ì] Äf¨³Y¾ËY‚Ì¿dˀuÄ»Z¿ÁZ]³Ád¨³{Ä̯€ed‹Y|Æ]€ËÁ |ÀfˆÌ¿Z¿Á€¯…Á€ËÁ ¶ËZˆ»ÃZ]{,Ã|‹Á€‹º«€Æ‹Y½Y€ËY{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋į¾ËYÄ]ÄmÂeZ],į º«€Æ‹{…Á€ËÁ¾ËYÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]ŠËY‚§YYՀ̴ŒÌaÕZÅÃYÁ€Æ‹¾ËYZ]–^e€» d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y{ÂyÖ¿Y€ËYÕZf¼ÅZ]YÖËZÅd^v‚Ì¿ {{{ÂycZ¿Z°»YÖ»Z¼eZ]Ä̯€ed¨³Ä̯€e½Z»{Ád//‹Y|Æ]€ËÁ,Zm¯¾Ë|·Y€z§ d‡Y½Y€ËYZÀ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ÁZ^» ָ̘ eÄ]ÃZ‹YZ]½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ä^À‹Á{ÁZm¯,YZ°¿MYZ¿€ËY‰Y‚³Ä] ½Y€ËY{Z¿Á€¯{Y»|Ë|ŒeÖa{d¨³½Y€ËYZ]Ä̯€eÖËYÂÅÁ¾ÅM–y,ÖÀÌ»ÕZŁ€» d‡YÄf§€³½Y€ËYZ]{ÂyÕZŁ€»d«Â»½{€¯{Á|ˆ»Ä]ºÌ¼eÄ̯€e ,d‡YÃ|‹¹ÔŸY€¨¿dŒÅ½Z³|‹ÄfŒ¯Á½Y€ËY{½ZËÔf^»{Y| eÄ°ÀËY½YÂÀŸZ]Zm¯ {Á|ˆ»d«Â»˜]Y½Y€ËYY{ÂyÕZŁ€»Ä̯€e½ZËÔf^»{Y| e{|Ë|Œe¶Ì·{Ä]d¨³ Y¶^«ZeÄ°ÀËY½YÂÀŸZ]ÕÁ d//‡Y½Y€ËYZÀ¯{{ÂycZ¿Z°»YÖ»Z¼eZ]YZ°¿MÖ·ÁÃ{€¯ dŸZ‡|ÀqZÆÀeÄ^À‹Á{€ŸՂ·Z»ÃZ‹{Za×Y|^Ÿ½Z˜¸//‡ ,Œ¯¾ËY€ËÁdˆz¿|¼v»€ÌeZÅZ»ÕZ¨ f‡Y¹ÔŸYY†a Zed«Â»€ËÁd//ˆz¿½YÂÀŸÄ]Y€ÌeZÅZ»Ö¿Z»€§Á|Z] {€¯[À»Œ¯¾ËYd·Á{ÖeMÄÀÌ]Z¯¶Ì°Œe½Z» ‰Y‚³ÄÀÌ»¾//ËY{"Z»Z¿€]"Ղ//·Z»Ö¼//‡ÕY‚³€^y ‰€Ë~a¾¼“Ö§Y€³YZaćÖ¿Z»€§{×Y|^Ÿ½Z˜¸//‡{Y{ ÁÖeMd·Á{¶Ì°Œe½Z»ZeYÕÁ,|¼v»€ÌeZÅZ»ÕZ¨ f‡Y [À»d«Â»€ËÁdˆz¿½YÂÀŸÄ]Œ¯¾ËY|Ë|mÄÀÌ]Z¯ {€¯ Œ¯¾ËYÖÅZ//‹{ZawZ¯ÕZŹZ¬»YְˁY¶¬¿Ä]Z»Z¿€] |¼v»€ÌeZÅZ»€f¯{[Zf¿YZ]Y{Âyd¬§Y»ÃZ‹{Za{Á‚§Y €œfÀ»įÖ·Zu{|¿{€¯¹ÔŸYd«Â»€ËÁdˆz¿½YÂÀŸÄ] ¦·YÃ{Z//»Z]ª]Z˜»|Ë|m€ËÁd//ˆz¿[Zf¿Y |ÀfˆÅµY|§ևZ‡Y½Â¿Z« įd‡YÃ|‹|̯Ze½Z»€§¾ËY{d‡YÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY d‡ŻÕ‡ZÆq -½Ô̳Áº«½YY|¿Zf‡YZ]ÖÀ¨¸e…Z¼e{ ½Ô̳Áº«½YY|¿Zf‡YÄ]ÕÂƼm†ÌËÂf‡{ {‹l̈]cZ¿Z°»YļŠZʼnY‚³¾Ë€eÁZed§ZË{¾¼“,½Ô̳Áº«½YY|¿Zf‡YZ]ÖÀ¨¸e…Z¼e{ÕÂƼm†ÌË Y¹ÓcYÂf‡{,½Zf‡YÁ{¾ËY{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÖÀ¯ČËÁµ€fÀ¯ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÁ {€¯¡Ô]YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡ÕZÅÄ»Z¿€]|¿Á{€^ŒÌa{žË€ˆeÕY€] Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ¹ÔŸY¾¼“,½Ô̳Áº«½YY|¿Zf‡Y"Y½Ô‡Y"Á"dˆ»€‡¹Y€Æ]"Z]…Z¼e{Ä^À‹Á{Á ¾ËY€iY€]Y{Ây½ZmįÖ¿ZÀ—¼ÅÃ{Y¿ZyÄËÁÄ]½Zf‡YÁ{¾ËY½Y|¿Á€Æ‹Z]{|n»Ö´fˆ^¼Å {Ây‰Ôe,cZ¿Z°»YļÅl̈]Z]Zed‡YÂy½Zf‡YÁ{¾ËY½YY|¿Zf‡YY,|¿{Y{d‡{YÕZ¼Ì] |ÀÀ¯¦ŸZ”»,½Z¿Md»Ô‡¾Ì»ZeÕY€]¹{€»Ä]½|̌z]½ZÀ̼—Y€Ìˆ»{Y ‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁÖÅ|¿Z»€§ÁdÌ·Áˆ»Z]į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÂƼm†ÌË ¾Ë€f¼¯Z]Áµ€fÀ¯ÕZ¼Ì]¾ËY€f Ë€‡Äq€Å,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡{Ö°//‹‚a {Z¯Á½YZf‡€a,½Z°‹‚aĨ«ÁÖ]‰ÔeYÖ¿Y{|«¾¼“Ö¿ZuÁ {‹¾¯Ä//ŒË,cZ»| ¹{€»ZÀ¯{ĸÂuÁ€^Z]į½Ô̳Áº«ÕZŽZf‡Yĸ¼mYŒ¯ÕZŽZf‡Z¼Ì]Ö¿Z»{ ,½MÖÀ¯ČËÁÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋YՀ̳¸mÕY€]YZŽZf‡Y{ZÅ{ZÆ¿ļÅÕZ°¼Å,|¿YÃ{Â] ÖÀ¨¸eÕZÅ…Z¼e¾ËY{‚Ì¿½Ô̳Áº«½YY|¿Zf‡Y {Y{Y€«|̯Ze{»½YY|¿Zf‡YdˀË|»dve |¿{€¯ÄWYYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÖÀ¯ČËÁµ€fÀ¯ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YY֋Y‚³ ġ{\·{Y[ÂÀm{Zf‡ÁlÀaՁZ‡{YM µZ¼‹{\·{Y½Zf‡Y{{ÂyÁZeÕZÅÕÁ€ŒÌaÄ»Y{Y{Ä^À‹Á{ÁÄËÂ//‡ŠeYÕZÅÁ€Ì¿ dËZ¼udveÕZÅÁ€Ì¿ÁÖfˆËÁ€e€ZÀŸ¾f‹Y~³¹Z¯Z¿Y†a|¿|‹ª§Â»ÄËÂ//‡[€£ |ÀÀ¯{YM½Zf‡Y¾ËYÖ]ÂÀmÄ»Âu{YZf‡Á|Àq,Ä̯€e x̌·Y»ÕZÅZf‡Á,ÖfˆËÁ€eÕZÅÃÁ€³Z]Հ̳{Y†aŒ¯¾ËYŠeY,Z¿Z‡‰Y‚³Ä] Ä]Y\·{YÖ]ÂÀmÄ»Âu{«€Ë|·Ys˜‡»Á«Ä^ÀËS»,«ÄÀn//‡€¨¯»,«€Ì¬À·Y»,«Ö¨˜» {»ÕZÅÃÁ€³ÁÀÀ·YÄÆ^m€ZÀŸZ]ÄËÂ//‡ŠeY,‰Y‚³¾ËYª^— {ÁM{{Âyµ€fÀ¯ |¿|‹€Ì³{c|‹Ä]«€Ì¬À·Y»Á«Ö¨˜»x̌·Y»ÕZÅZf‡ÁÁ«ZÀ·Y¶e»{Ä̯€edËZ¼u ½MYį€ZÀŸ¾ËYįÖ»Zœ¿cYÁ{YÁ|¿|‹Z»ÁZeZÅdˆËÁ€eZÅՀ̳{¾ËY½Zˀm{ |‹¹|ÆÀ»,|¿{€¯Ö»Ã{Z¨f‡YġŠeYÖ»Zœ¿ÕZÅÃZ´ËZaÄ]{ÂycÔ¼u{ d¼‡Ä]YÕY€§ÕZÅdˆËÁ€e,ġŠeYÕZÅÁ€Ì¿Â]‚»ª—ZÀ»ՁZ‡Õ{YM½Zˀm{ {YZÅd//ˆËÁ€ež“Y»½MZ]½Z»‚¼ÅÁ|¿{€¯\̬ e«Ô»€e»Á«¶^À//‡€Ë{»ª—ZÀ» |¿{Y{Y€«¥|Å«Ô»€e»Á«Ä»€uÀ »»,«ÄÀˁ€ »»ÕZÅZf‡Á Á[€£[ÂÀm{«¾ÌeÂfÀy»Á«†»Y{x̌·Y»ÕZÅZf‡ÁġŠeYįd‡YÖ·Zu{¾ËY {Â]Ã{ÁM{{Âyµ€fÀ¯Ä]Äf‹~³ÁY\·{YÖ]ÂÀmÄ»Âu{ž«YÁ½Z¼ À·YÀ »[€£µZ¼‹ Á€Æ‹,Ĭ˜À»į{Â]Ã{€¯{YMY\·{YÁ\¸u{Ĭ˜À»ÄˇŠeY‚Ì¿¾ËYYŠÌa ŠeYį{€¯|̯ZeÄ^À‹Á{Á‚Ì¿Äˇ€Œ]©Â¬u½Z]Ã|Ë{Á{Â]\·{Y½Zf‡Y{½MÕZf‡Á |Å{ֻĻY{Y\·{Y€Æ‹[ÂÀm{{ÂyÕZÅÕÁ€ŒÌaÄ]½ZÀr¼Åġ ÄmZycYÁÕ´Àz‡ d‡Yd«Â»ZŁ€»½{Â]{Á|ˆ» Öf«Â»YÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯YÖy€]Z]Œ¯ÕZŁ€»½{Â]{Á|ˆ»ÄmZycYÁÕ´Àz‡ |‹Z]Ö ¼m|ËZ],{‹¹Zn¿Y|ËZ]…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€]įÖeZ»Y|«Yd¨³Á{€¯½YÂÀŸ ½Z»Z‡d¨³½Y€ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁdÌ “ÁÃZ]{Ö˳Ád¨³{«Õ‡»…Z^Ÿ|̇» d‡YºÅÖ Ì^—ÁÃ{€¯¹ÔŸYÕY€˜“YdÌ “ÁÖ¿ZÆmª—ZÀ»YÖy€]ÃZ]{Ö¿ZÆmd‹Y|Æ] Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹Z]Ö ¼m|ËZ],{‹¹Zn¿Y|ËZ]…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€]įÖeZ»Y|«Yį ÖËZÅÖ¿Y€´¿½Y€ËYÄ]ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋Ä]d^ˆ¿,{Â]Ã|Œ¿Ã{·MZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]½Y€ËYįÖ¿Z» Ä]d^ˆ¿‚Ì¿Z»½Z´ËZˆ¼Å,|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÖf«Ád‹Y{ZƛY,ºÌf‹Y{ ž¿Z»|ËZ^¿ĸXˆ»¾ËYZ»Yd‡YºÅÖ Ì^—į|Àf‹Y{ÖËZÅÖ¿Y€´¿½Z‹Œ¯Ä]ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹ cYÁ{Y{Ä»Y{Y|‹YcZ¼¸bË{¾ËY {‹ZÅŒ¯½ZÌ»cY{YÁÁcY{ZZËÖ»{€»cY{ÁY€» Ã{€¯Á€‹ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯|‹YcZ»Z¬»Z]YÖËZÅÖ¿‚ËYÄ¿ZzeZ¨‡ªË€—YÄmZy»Y ,¶WZˆ»ĸ¼mY {€¯|ÅYÂz¿Â^ŸZŁ€»Y֯°Œ»{Y»Ŀ³pÌÅ|Å|]½ZÀ̼—Yįd‡Y ÄmÂe¾¼“,–ËY€‹¾ËY{Zed‡Y½Zˀm{ºÅZÅÓZ¯hv] d‡Yd»Ô‡ÁdvÖÅY³ |]ZËÄ»Y{YÕZnecY{ÁY€»,€´Ë|¼ÅÕZÅÖ¿Y€´¿­{Á YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY {Zf«Y½ZÆm €^y ÕZfyZ‡sԏYdËZŸ¹|ŸÁ½{Â]Ö «YÁ€Ì£,ºŒ‹Ä»Z¿€]Z]c€ËZ¤»¶Ì·{Ä] Œ¯€‡Y€‡{ÃZÆ]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿¤· {€¯{YÄm{Â]ÄvËÓcZ̸¯†¸n» |ËZ]‰{Ây|ËZÌ»{Y{įÕ| ]†¸n»|¿{Â]֟|»½Z³|ÀËZ¼¿ ºÌÀ¯Հ̳ºÌ¼eY€qZ»Á|‹Z]Äf‹Y{dÌ·ÂXˆ»Äm{Â]{»{ ÓZu,d‡YÃ{€°¿Ö¿Z^ÌfŒaZ»Yd·Á{½Âq|Àf¨³Ö»ºÅÖy€] |Å|]½YÁZe|ËZ] {€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯ÄËÁ–ËY€‹€]|̯ZeZ]d‹¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ †·Za†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Ze|‹Ö»ZÌ¿…ZˆuY–ËY€//‹¾ËY{ ½Z³|ÀËZ¼¿Z»|‹Ö»Ã{Y{½ZŒ¿Ä »ZmÄ]|ËZ] |ÀÅ|]¹{€»Ä]d^j» ”uÁc«Z]cZˆ¸m{ÁºÌfˆÅ½Z¼ËZÅZ¯¹Zn¿YµZu{ ÄÆmY»{d·Á{ZeºË{€¯Ö»®¼¯|ËZ]Z» ºÌÀ¯Ö»d¯€‹\¸« Ä]¾ÌÀr¼ÅÁ|‹Z]Äf‹Y{֐zŒ»ÕZ¯Ä»Z¿€]Ã|ÀËM†¸n»Z] ¾Ì¿Y«YÁ|¿Y|¿ÕY‚´¿Â¿Z«Ä]€ne‰{Y€§YÄ^—Z«į| ]†¸n» ¦Ì¸°eZeºË{€¯Ö»®¼¯,|¿Y|¿Õ{ZˁcZŸÔ—YÄm{Â]ÁÄ»Z¿€] ºÌÀ°Œ]YŒ¯{{Âm»ÕZ”§ºÌfˆ¿YÂf¿Z»Z»Y |¿Y|]Y{Ây Y| ]dˆÌ¿ŽzŒ» |ÀfˆÅº³{€‡½ÓY¹{€»{Á‚§YÃ{Y€¨ m |ÀÅYÂyZ£MĿ´qY{ÂydÌ·Z §ZŽZ»Z‡,Á¿cÔ̘ e Ö»Zœ¿–ËY€‹¾ËY{ Äm{Â]Ä¿Á|¿Y{Ä»Z¿€]Ä¿įÖ·Zu{{€¯ d‹Y{|ÅYÂz¿{ÂmÁZÅZ¯{€^ŒÌaÕY€] ºÌˆ¬eµZ¼fuYÄ]ÃZ‹YZ]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ¾ËY įÖ·Z‡€Å{Äm{Â]ºÌˆ¬e{€¯|̯ZeºÅ{YÁ{|ÀqÄ]Äm{Â] Z^¿ZˁÁ|]Ö«Z¨eYŒ¯ÕY€]ºÅÁd·Á{ÕY€]ºÅ,|//‹¹Zn¿Y ÃY€¼Å€ffˆ»cÄ]YÕYļ¸¯®ËZÅÕ|À]ºÌˆ¬e¾ËY {Â] dˀË|»įd‡Y¾ËYĸXˆ»µZu [Zˆv·YÖ¸Ÿ¹Z¿Ä]{Y{{Ây Öf‡{Z¯ZËMºË€ve–ËY€‹{[Zˆv·YÖ¸ŸcÄ]Œ¯ Ä]Ĭ̫{ÕY€]|ËZ]Z»įÕYÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ºË€ve–ËY€‹{.d‡Y [Zˆv·YÖ¸ŸºÌÅYÂyÖ»˜q,ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ä»Z¿€]|ËZ]½MĬ̫{ .ºË€^]ŠÌaYd°¸¼»»Y ÃZ]{ֻԇYÕY‹†¸n»ÖËÓÁ¾Ì¸¬ˆ»½Â̈¯Y€§†ÌW Ĉ¸mÄ¿Z¨‡Zf»d¨³Äm{Â]ÄvËÓÃZ]{½Â̈¯Y€§¾ËYºÌ¼e ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] |‹¤·Z¿Á€¯¶Ì·{Ä]Z»½ÂÌ//ˆ¯Y€§t^Á€»Y €œ¿ÄnÌf¿{ÁºÌ//‡€]Õ|À]ž¼mÄ]{»¾ËY{ºÌf//ˆ¿YÂf¿ |‹µZ¼ŸY¾v{½Z³|ÀËZ¼¿֐z‹ Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ«Õ{Z]M¾¼ËYÃ{Y€¨ mÖ¸ »Ô£» Ád¸ŸÂy{Z¿€ËYÄ]x‡Za{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n» ºÌ¼eÂ¼n»{d¨³µZ‡Äm{Â]cZ̸¯{cY€ÌiZe |‹ZÅÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]Ô¼ŸZ¯¾ËYZ]Á{Â^¿ÖËÔ¬Ÿ ºfˆ¿YÂf¿¾»{Y{t̓ÂeÄm{Â]cZ̸¯{ÕZÅÂ̴¿YÃZ]{ÕÁ ¾ËYd¸Ÿº¼Æ§Ö¼¿ ºÀ¯­{Y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ºÌ¼e¾ËY d·Á{ÕY€]Š·Zq{ZnËYZËd//‡YcZ]Zzf¿YYÖfuYZ¿ºÌ¼e ¶WZ//ˆ»ºÌ¼e¾ËY}ZzeY{c€Å{Z»Y,| ]†¸n»ZË ½MYÖ¼œŸYŠz]{Á|//Œ¿Äf§€³€œ¿{ÖÀ§Á֐ze ºÀ¯Ö»…ZˆuYYևŻ¶WZˆ»d·Zy{ º¼Æ¨]ºfˆ¿YÂf¿,¹{€¯‰ÔeįÕÂm€Åd‹Y{ZƛYÃ{Y€¨ m Ã|‹ŽzŒ»½Z³|ÀËZ¼¿½ZÌ»{t^Yįd¨·Zz»¾ËYČË Ö»½Z³|ÀËZ¼¿Öy€] |‹ZƛYÖ¨¸fz»¶ËÓ{Äf^·Y.dˆÌq,{Â] ֔ ] ¹Y|¿\¸«”ud¨³Ö»Հ´Ë{,|ÀfˆÅÄfˆy|Àf¨³ Ö°ËÄ¿ZÌ·Z‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯\ːe¹|Ÿ|‹ÁM{ZËÖ¿ZË{Y ½Z³|ÀËZ¼¿į|Å{Ö»½ZŒ¿Ád‡Y†¸n»{cZ«Z¨eY¾Ë€e{Z¿Y |¿Y|¿|ŸZˆ»€œ¿d·Á{–‡ÂeÃ|‹¾ËÁ|eÄvËÓÄ]d^ˆ¿ €œ¿Ä]{Á‚§YµZ‡Äm{Â]ªÌ¨¸e½Â̼̈¯ĈÌËcZÌÅ”Ÿ Äm{Â]ÄvËÓÃZ]Á{և€]ֿ¿Z«|¿ÁÄ]ÄmÂeZ]į|‡Ö» |ÅYÂyY€«և€]{»Ã|ÀËMµZ//‡{ÄvËÓ¾ËY,µZ//‡ d§€³ {Â]ևŻּ̼eÄm{Â]ÄvËÓ{ ÃZ]{ֻԇYÕY‹†¸n»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ ¾ËYd¸Ÿº¼Æ§Ö¼¿d¨³Œ¯µZ//‡Äm{Â]ÄnËÓ{ d·Á{ÕY€]Š·Zq{ZnËYZËd//‡YcZ]Zzf¿YYÖfuYZ¿ºÌ¼e ¶WZ//ˆ»ºÌ¼e¾ËY}ZzeY{c€Å{Z»Y,| ]†¸n»ZË ½MYÖ¼œŸYŠz]{Á|//Œ¿Äf§€³€œ¿{ÖÀ§Á֐ze ºÀ¯Ö»…ZˆuYYևŻ¶WZˆ»d·Zy{ µZ‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯Z]ֻԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ |¿{€¯d¨·Zz»Œ¯¶¯ ÕY,ª§Y»ÕYZ]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ ÄvËÓcZ̸¯Z]€“ZuÃ|ÀËZ¼¿YÂÀf¼»ÕYÁ¦·Zz» |¿{€¯d¨·Zz»Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â] d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»µÁY†ÌË\ËZ¿½ZÌ°‹‚a{ ˆ» և€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯{Y{|n»Á{{€³€]d·Á{Ä]|ËZ]ÄvËÓ¾ËY |̇|ÅYÂz¿†¸n»ÃÁ{¾ËYÄ]†a{‹ €Ì£,º//Œ‹Ä»Z¿€]Z]©Z^˜¿Y¹|ŸÄm{Â]ÄvËÓcZ̸¯½Z¨·Zz» cY{Y€ËY¾Ë€f¼Æ»YYÕZfyZ‡sԏYdËZŸ¹|Ÿ,½{Â]Ö «YÁ |¿{€¼‹€]½M ÕY€]ÕYÄm{Â]YÄ//m{Â]¾ÌÀr¼ÅÄm{Â]cZ̸¯½Z¨·Zz» Äm{Â]ÄvËÓ©Z^˜¿Y¹|ŸY{Z¬f¿YZ]Á|¿{€¯½YÂÀŸÕ{ZŸ–ËY€‹ µÂ¼‹‰€fˆ³ÁcZÌ·Z»¦Ë€ e,Œ¯Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]Z] |Àfˆ¿Y{Ä »Zm¦Ì “Á–‡Âf»ÕZŀŒ«€]ZŒ§\m»Y½M µZ‡Äm{Â]ªÌ¨¸e½Â̼̈¯ĈÌËcZÌÅ”ŸÂy¾ËY{ Ä]ÄmÂeZ]d¨³Á{Y{€^yd·Á{Ä]Äm{Â]ÄvËӝZmYY {ÄvËÓ¾ËY,µZ‡Äm{Â]ÄvËÓÃZ]Á{և€]ֿ¿Z«|¿Á d§€³|ÅYÂyY€«և€]{»Ã|ÀËMµZ‡ †¸n»d¨·Zz»Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZË{YÖ¸Ÿ|̇,d¸»Ä¿Zy‰Y‚³Ä] †¸n»Á€»YÖÀ¸ŸdˆŒ¿{µZ‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯Z] ,†¸n»|Ë|mÖ¸yY{Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»À^e…Z‡Y€]d¨³ ÕY€]Äf¨ÅÁ{d·Á{Á|‹|ÅYÂyZmYd·Á{Ä]Äm{Â]ÄvËÓ ĸZ§Ô]†¸n»½MY†aÁ{Y{d//€§ÄvËÓ¾ËYsԏY |À¯Ö»և€]Ás€˜»ÖÀ¸Ÿ¾v{YÃ|//‹sԏYÄvËÓ |‹|ÅYÂyՀ̳ÕO€´Ë{Z]Äm{Â]cZ̸¯Äf^·Y ÕY‹†¸n»{Z^ËÂmÁï{Y‡,€Æ//‹ºWZ«¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Ä]և€]ÕY€]Ã|‹sԏYÄvËÓ,½MY†a{Y{Ä»Y{YֻԇY Á‚Ì¿½Â̼̈¯ÕZ”ŸYÁ{‹Ö»ZmYªÌ¨¸e½Â̼̈¯ ªÌ«{և€]Y†aÁd‹Y{|ÀÅYÂyd€§Ö³|Ì//‡ÕY€] {‹Ö»µZ‡YÖÀ¸Ÿ¾vÄ]½Â̼̈¯‰Y‚³,¯~»ÄvËÓ cZ¯€¼³{{Zˆ§Z]ÁZ^»{½Zfˆm€³Ä]€ne {Zˆ§ÁY|¿Y¾f§€³€œ¿{½Á|]|ËZ]{Zˆ§Z]ÁZ^»d‡Y Á|Ë|mÕÁ€Ì¿¹Y|zf‡Y |//‹Z]֗ZyŽz‹ÃZ´ËZmÁ ,dˆÌ¿Ö§Z¯cZ¯€¼³{{Zˆ§{ZnËYY[ZÀfmYÕY€]½YÂm įd‡Y{Zˆ§Z]{Ây€]{Õ|m¹‚Ÿ½{Y{½Z//Œ¿Ä°¸] ÁÕ«,ÁÄ]ÕZ//ÅÃ{Y{ÃZ´ËZaՀ̳Z¯Ä] {Y{d//̼ÅY cZ̸¼Ÿ,Zneª]YÂ//‡,µÂv»d¼Ì«ÄÀÌ»{ÄqZb°Ë ,{Y{ÄËÁd̼ÅY{Zˆ§Z]ÁZ^»ÕY€]ZÆÀeÄ¿ ÁÖ¯€¼³ ¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»žË€ˆeYÖ¯€¼³»Y¹Zn¿Y|ÀËY€§Ä°¸] Z»Y–Ö§{ZecÄ]įÖÀË¿ÕZÅY‚§Y¹€¿YÃ{Z¨f//‡Y Õ{ZˁÁY|¿YZeįYķ¼v»YÖ°q¯֌z]|À¼‹ÂÅ [Zzf¿YևZ]ÕY€]d‡Yķ¼v»¶¯cZz//Œ»¾Ì^» ÁՁZ‡¥Z¨‹‚Ì¿ÁŽÌy€ecZ̸¼ŸžË€ˆeÕY€],|À¯Ö» ,Ö¸¯—Ä]-d‡Y|À»{‡Z̈]cZ¯€¼³{{Zˆ§Z]ÁZ^» {Zˆ§Z]ÁZ^»ÁÖ¯€¼³»Y{žË€//ˆe¾Ì]֔«ZÀepÌÅ ,ÖeZœ¿ÕZ//žÌ]Á{,ZÅÕ{ÁÁŠ//ËY‚§Y {Y|//¿{ÂmÁ Z]ÁZ^»Ä],Ö¯€¼³ª—ZÀ»{ZnËYÁÖ//‡Z]ÕZÅÃZ´f‡{ {| f»ÕZÅw€¿ÁcZ¬^—Z]Â//Œ¯ |À¯Ö»®¼¯{Z//ˆ§ ‰YÖ¿Á–‡Âf»€³YZ0 Âz»-d‡YÄmY»ÕYħ€ e ™Zv·ħ€ ew€//¿cZ^//‡Zv»{YÖeY{YÁcӐv» 0 »Z¯€»Y¾ËYºÌÀ¯ ÕYħ€ ecZ¬^—ŠÅZ¯ d‡Y{ÂÆ//Œ»Ô žmY¦Ì¸°e¾ÌÌ e d‡Y€iR»ZÌ//ˆ]{Zˆ§ŠÅZ¯ÕY€] cY€¬»Á¾Ì¿Y«sԏYÁ€§Zˆ»ÃY€¼ÅÕÓZ¯¦Ë€ eÄ] cY{ZªËÂ//ŒeÕY€]ª—ZÀ»ÖÅ{dÆmÕY€]{YMª—ZÀ» Y€³cY{ZÖmZyºÌ¬f//ˆ»ÕY~³ÄËZ»€//‡[~mÁ Ã|¼ŸÕZÅÓZ¯ŽÌy€eÕY€//]cZ¯€¼³½{€¯֐ze cZ¯€¼³{| eŠÅZ¯,¹Y|«Y¾ËYZÀ¯{¾ÌÀr¼Å ÖeY{YÁ ÁŽÌy€eÕZÅÕ{ÁÁ{Y| eŠËY‚§YÁÕ{ÁÁÕ{Z//^»Á «½Z°»®Ë{ÁZn°ËŽÌy€e»Z¯ÁZ//‡YÃ{Z¨f//‡Y Œ¯Ձ€»½Á€]cZneÕY€]ZÅÄËÁ{Y| e-cZ¯€¼³{ {Zˆ§Á€]ÕZÅÄÀÌ»Yְ˝“»¾ËYÁd‡YÓZ]Z̈] €fŒÌ]ª¿Á¾¼“ZÅÄËÁ{Y| eŠÅZ¯ d‡YcZ¯€¼³{ |À¯Ö»Հ̳¸m{Zˆ§Y,cZne ÕZÅÁ€Ì¿Y€´Ë{Öy€] |¿€Ì³Y€«º·Z//‡ 5ÕZ¯€Ìˆ»{ ,{Â]€f¼¯{Zˆ§½Z°»YįÖËZÅZmÄ]ZËÁkY€yY‚Ì¿Ö¼Ë|« Ö§Z¯cZ»Y|«Y¾ËYįd§ZË{½Zfˆm€³Z»Y-|Àf§Z˵Z¬f¿Y ,Ö¼Ë|«ÕZÅÁ€Ì¿Y|À¿YÂeÖ»|Ë|mÕZÅÁ€Ì¿Y€Ë-dˆÌ¿ |¿Â‹Ã{·MÁ|¿€Ì´]{ZËY‚Ì»M{Zˆ§cZ»Y|«Y cZ¯€¼³–Ìv»{€ËÖ//¸Ì¼°ecZuԏY¾ËYÁ¾ËYY d·Á{ d§ZËŠËY‚§YÖ¯€¼³¾Ë»P»©Â¬u|//‹µZ¼ŸY €Å{,֐z‹€ÅY{Z//ˆ§{€¯¹ÔŸY½Â³Z¿Â³©€—Y \mÂf//ˆ»|//‹Z]ÁY|¿Y€ÅÄ]ÁÖf̸»€ÅY,Ö//ÅZ´ËZm ևZ]ÕZÅÃZ´f‡{€Ìœ¿ÖËZÅdyZ‡€ËY d‡YcYZn» ŽÌy€eÄ]½|̌z]dŸ€‡Á€fŒÌ]d«{ÕY€]ZÅY‚§Y¹€¿Á Ã{·M{Zˆ§Ä]cZ¯€¼³†Ì¸a½Âq |//‹Ã{Z¨f//‡YZÅÓZ¯ Ö¯€¼³{ZÀ‡Y |‹¾Ë‚´ËZmÕ|Ë|mÖ»Zœf¿Y{ZÆ¿Z],|¿{Â] {Ád§€³Ö»Y€«Ö//‡€]{»«Zn°ËÁ½Z°»®Ë»{ ÕY€] |Àf§ZËŠËY‚§Y‚Ì¿ŽÌy€eÕZÅÕ{ÁÁ{Y| e,½MZÀ¯ ZŽÂÌ»Z¯Ze|‹†Ì‡PeÖ¯€¼³ª—ZÀ»,ÕZneÕZŽÂÌ»Z¯ ÁÄ]ÕZÅÃ{Y{ÃZ´ËZa |ÀÀ¯Â^Ÿ€»YĬ̫{|Àqc|»{ {ħ€ e~yYœÀ»Ä]cÓÂ//v»d¼Ì«YÔ—YÕY€] ÕZÅY‚§Y¹€¿ |‹{ZnËYŽÌy€eÄ]½|̌z]dŸ€‡dÆm ½{€¯™Zv·Z]ÁÖ¯€¼³cZ̸¼ŸžË€ˆeÕY€]‚Ì¿|À¼‹ÂÅ |‹Äf§€³Z¯Ä]ZneZf§¾ˆuª]Y‡ dÌ “Á,{Zˆ§ŽyZ//‹€œ¿Yįd‡YÕÂ//Œ¯½Y€ËY Šz],|ÀÀ¯Ö»½ZÌ]½Z‡ZÀ‹Z¯įĿ³½M {Y|¿Ö^//‡ZÀ» Õ{Z^»Y,Â//Œ¯½Á{Ä]©ZqZ«ºnuYÖÆmÂe¶//]Z« cÖ «YÁ€Ì£Z//ƛYZ]Ö¼//‡Z0 ” ]ÁÖ¼//‡€Ì£ {{Z//ˆ§{ÂmÁÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿|¿YÂeÖ»¾ËYÄ//¯{€Ì³Ö» ÖfyZ‡€ËdÌ “Á€´Ë{Õ‡Y |‹Z]Â//Œ¯cZ¯€¼³ Ä],Â//Œ¯Ö¯€¼³»YÃ|ÌrÌaÕZÅÄËÁÁcZ¯€¼³{ –Ìv»Ä]ļ˜·,{Ây¾ËYįÃ|‹€nÀ»ŽÌy€eՀ]½Z» Á½Zfˆm€³Ä]€neYÃ{Z¨f//‡Y d//‡YÃ{Z¯Á\//ˆ¯ cZ¯€¼³dÌ “Á{Â^Æ]dÆmŒ¯ÕY€]½MՁZ‡Ö»Â] €¯}¶]Z«¶Ë}cZ°¿,ÃZ]¾ËY{ {Â]|ÅYÂy€iR»ZÌ//ˆ]Z» |{€¨ħ€ eµÂ¼Œ»ZÅÓZ¯Y|{,ՁZ‡Ã{Z‡ |{Á|{į€´Ë{ħ€ e¦Ë{Á{Á|¿|//‹ |¿Â‹Ö»µZ¼ŸYÖfÌÀ»YÁÖf›Z¨u{Y»ÕY€]–¬§,|ÀfˆÅ Õ{ZˁÁY|//¿YZeYcZ¯€¼³Z]–//^e€»¾Ì¿Y«¾//ÌÀr¼Å €f//ŒÌ]cZœ¿0ÓÁYį{Â]ÕÂv¿Ä]{Â^Æ]¾ËY {Y{{Â//^Æ] Ö¿Zi{Á{€Ì³cZŁ€»{cZ//ne€]ՀeªÌ«{Á ÕY€]d·Á{ {‹Ã{Y{Ö¯€¼³cZ̸¼ŸÄ]ՀfŒÌ]dŸ€‡ YcZ¯€¼³¾Ë»P»©Â¬u,ÃÂ//‹d§ZË{YՀ̳¸m {Y{ŠËY‚§Y‚Ì¿ €œ¿{½Á|],{Z//ˆ§į{€¯¹ÔŸY½Y|¿Á€Æ//‹Ä]d·Á{ d·Á{,½MZÀ¯{ d‡Y‘Z¼£Y¶]Z«€Ì£,½MÁY|¿Y¾f§€³ ZŽMcY{ZÆÀŒÌaÁZ¯Á\ˆ¯½Z^uZÁZne{ÂyZ]Y {¼¿Ã{Z¨f‡Y ŽÌy€eÕZÅÄËÁÖËYZ¯ÁZÅħ€ eՁZ//‡Ã{Z‡Y¹{€» Á¾Ì¿Y«,Ö//¸¯—Ä] |¿|//‹|À»ÀÆ]cZ¯€¼³{ÓZ¯ d^j»lËZf¿Ád§ŠÌa{Â^Æ]ÁsԏYd¼‡Ä]cY€¬» Ã|¿€Ì³€]{,cZ»Y|«Y¾ËYY®Ë€Å |//‹¹{€»\̐¿,½M [ÂqZqՁZ//‡Ã{Z‡hÌuY {Â]YZ¯ÁªÌ«{ÖËZŹZ³ ŠÅZ¯,{€¯ÃZ//‹Y€Ë{Y»Ä]½YÂeÖ»,cZ¯€¼³ֿ¿Z« Ĭ^—ćÄ]Ĭ^—YÕYħ€ ecZ¬^— ŠÅZ¯cY{ZÁŽ//Ìy€eÕY€]ZÌ¿{»{ZÀ//‡Y{Y| e d§ZË įd§Z¯Ä]®ˆËdˀË|»ÕY€]Õ|Ë|mZ¯ÁZ//‡ ¹Zn¿Y€eªÌ«{Á€ežË€//‡ZÅÓZ¯ևZ],Z¯ÁZ//‡¾ËYZ] 0 j»-d//§€³Ö» ÕZÅY‚§Y¹€¿ªË€—Y,Z¯ÁZ//‡¾ËY{Ô ķ¼v»YÖ¯|¿YŠz]Ö§{Ze—Ä],|À¼‹ÂÅÕYÄ¿ZËY Õ{ZˁÁY|¿YZeį{‹Ö»[Zzf¿YևZ]ÕY€]ÕYĿ³Ä] |‹Z]ķ¼v»¶¯Ã|ÀËZ¼¿ {€°¸¼Ÿ€]€›Z¿Šz]ÖfuÁÖ¯€¼³¾Ë»P»Ä//¯Zn¿MY Ä]Â^n»½Zfˆm€³,|¿{Â]Ã|//‹Ã{·MËÄ]‚Ì¿ZŽM Ä] |‹ZŽMÄ]c|»½ZÌ»‰Â»MÁ|Ë|mÕÁ€Ì¿¹Y|zf‡Y ZŽMZe|‹Ö ‡Á|//‹Ã{Y{‰Â»M‚Ì¿Ö¼Ë|«ÕZÅÁ€Ì¿ Y¾Ì»Pe{Ö·Z»{ZÆ¿¶¸ eY{Z¬f¿YZ]l¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ |Œz]dŸ€‡l¿€]cY{YÁYŽÌzeÄ]Ղ¯€»®¿Z] d¼Ì«€Ì̤ed‡€Æ§Ä]ÖÅZ´¿{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ Äf‹Y|¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¹Âe\‡ZÀf»Äf‹~³µZ‡Á{֗įÖËÓZ¯ZÆÀe,YZ]{ZÅÓZ¯ Ã|//‹Ã{Y{ŽÌzeYÄq€³Y{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÖeY{YÁl¿€]Ã|¿Z»d]Zi½MÕZÆ]Á €´Ë{ÕZÅÄÀ˂ÅZ»Y,Y~³€iY½Md¼Ì«cZ^i{Ád‡YÖ¿Z»Âe,l¿€]cY{YÁÄ] Ö¯|¿Y|{ÖeY{YÁl¿€]µZu¾ËYZ],d‡YÄf‹Y{€Ì´¼ŒqŠËY‚§Y,¶¬¿Á¶¼u½Âq d‡YÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y Ây{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWĸ¼mYŒ¯½ÓRˆ»½ZÀz//‡ÕÁM{ZËZ]ÕÁ Ղ¯€»®¿Z]Yd//‹Y{ZƛY,€Ë~a\̇MZ//Œ«YZÂy¹{€»À¨//‡Yd^«Y€» ZÌ¿{»YŽÌzeÁÃ{€¯™Zv·YºÆ»¾ËYYŽÌze½Zˀm{ºÌÅYÂyÖ» {‹½Z³|ÀÀ¯{YÁ€]Ö§Z“YÄ À˂Ŷ̼vež¿Z»Ze,|Œz^]dŸ€‡Yl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ {Ö¸°Œ»€³YÁ{Y{Ã|ÀËZ¼¿YZ]ºÌœÀe{Zf//‡{Ղ¯€»®¿Z]{€¯|̯PeÁZ//Œ¯ {‹Y|ÌaÖ¸uÃY½MÕY€]Ze{‹s€˜»Zn¿M{|ËZ]dˆÅY¾Ì»PeÂy \ːe|ÌËZeY֟“»YZ]ºÌœÀe{Zf//‡ÕZ”ŸYÖf«ÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZËZa{ÕÁ Öf«ÁZ»Y{€¯tˀe,d‡YÄ]»¾ËYY½Z//ŒËYdËZ¼uÁÖÅY€¼ÅÖÀ »Ä],|ÀÀ¯Ö» cÔ°Œ»,|À¯Ö»¶¸ eYŽÌze{ÁÄf§€³Ã|Ë{Z¿Y{Zf‡Ä]»Ղ¯€»®¿Z] ÕZÅ¥€—{‚¿Œ¯Z^fŸYºÅÁYZ]Ä]ºÅd‡Y¾°¼»į{‹Ö»ZneÄmÂf»Õ{Zˁ |¿‚]\̇MÕZne ¹Ô«YcY{YÁÕY€]YŽÌze{¶¸ ed¨³½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾//¼n¿Y€Ì]{ cZ^i{µÔfyY{ZnËYÁŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y½|Ë{\̇M\m»,l¿€]½ÂqևZ‡Y {‹Ö»YZ] įÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{d‡Yº¸ˆ»Är¿M{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÁZŒ¯ẗ» ¾ËYZ»Y,ºÌÀ¯d^«Y€»ՁY€ËZy}Y|ËZ],{Y{Y€«Ä¿Z¼yÕZźˀvedveÂ//Œ¯ €ËZy}ºÌÅ{ÁZmY|ËZ^¿Á{Â//‹µZ¼ŸYÕÁ€“€Ì£¹Ô«YÂy{|ËZ]Â//“» |ÀÌ^]\̇MŒ¯ևZ‡YÕÓZ¯ Yd·Á{|‹Y½Y€Ë|»Y€´Ë{Öy€]ÁՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWZÅZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {{ÂmÁ¾ËYZ]{€¯s€˜»,|¿YÄf¨³¾z‡Œ¯ՁY€ËZy}dÌ “Á½{Â]\//‡ZÀ» YZ]ºÌœÀe{Zf‡ÕÂ//‡Yįl¿€]½Âqַv»cY{YÁZÌ¿{»Y¾Ì»Pe½Z» ºÌfˆÅ¶Ì·{½Á|]€ÌyPeÁ¶¸ e|ÅZ‹,d‡YÃ|‹\ːe Œ¯{Zf«Y€]Zźˀve{ÂmÁ¶Ì·{Ä]įÖfz‡–ËY€‹¶Ì·{Ä]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÁY š¨uÕY€]Zne{€¯ZƛY,|ÀfˆÅÁ€]ÁÕ|mÖËZÅŠ·ZqZ]ZneÁd‡YÃ|‹¶Ì¼ve YÖÆmÂeÖ]Ŀ´ÀËY,|¿€Ì´]Y€«dËZ¼u{»|ËZ]Ö//‡Z‡Y¹Ô«Y¾Ì»PeÁYZ]cZ^i d‡YŒ¯YZ]ÁÕ{Zf«Y½ÓZ §Ä]Ö³‚]Ö¨˜·º¯,ZÅÃZ´f‡{Öy€]Õ‡ l¿€]¥€»Á|Ì·ÂeZ»MÄ]ÄmÂeZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ YÂ“»¾ËY{€¯tˀe,{‹¾Ì»PecY{YÁ¶v»YYZ]ZÌ¿Y֌z]|ËZ],Œ¯ {ÂmÁ¾ËYZ]Ád‡YÄf§€³Y€«|ÌËZe{»YZ]ºÌœÀe{Zf‡¾ÌÀr¼ÅÁÖf·Á{Ö·Âf»Õ‡ {Y{µYR‡ÕZmՂ¯€»®¿Z]Õ‡YY€ÌyPeZ]ÁÖ¿Z°qÀ˜«dyY{€a cZ¯€¼³{Á{YÁŠÌaÕZÅÃZ»įÖn¿€]Y¾eY‚ŽZÀr¼ÅÄ°ÀËYÕÁM{ZËZ]ÕÁ ¶°Œ»¾ËY{€¯ZƛY,d‡YÃ|Œ¿ŽÌy€eYŽÌze¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ã|//‹¦«Âf» €ÌyPeZ]‚Ì¿ZÆ¿MY¾Ì»PeÁd‡Y©{Z‚Ì¿Ã|‹{YÁ½MY†aįÖËZÅl¿€]µÂ¼Œ» {€Ì³Ö»¹Zn¿YÕ{ZˁÖfz‡Á ¶Ì¼veÕÓ{cÄ]ZneÄ]Õ{ZˁÄ//À˂ÅZÅl¿€]¦«ÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÁZ//Œ¯ ¶˜ »d¨³,d‡YÖmZyÖ¿Y€ÌfŒ¯ÕZÅd¯€‹ºÆ‡½MÄmÂe¶]Z«Šz]į,|À¯Ö» ¹Z¼ed¼Ì«¾f§ÓZ]dËZÆ¿{ÁÄÀ˂ÅŠËY‚§YÄ]cZ¯€¼³{ÖeY{YÁÕZÅl¿€]½|¿Z» {‹Ö»½Z³|ÀÀ¯¥€»ÄmÂf»½MÖ¨À»cZ ^eÁ{‹Ö»ÖÆfÀ»Ã|‹ ®Ë½ZˁÁ{‡Ä],­€¼³{½Z³|ÀÀ¯{YÁÖ¸˜ »€ÅZ›{|ËZ//‹,Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y¾°¼»ևZ‡YÕÓZ¯ÁÂu{įºÌ//‹Z]ÄmÂf»|ËZ]Z»Y,|‹Z]–^e€»d¯€//‹ Ä]YcÔ°Œ»YÕYÀÌn¿Á|Å{Y€«€ÌiPedveYYZ]dÌÀ»YÕYÄf¨Å|ÀqՀÌyZe Z^«Z f»Á½Md¼Ì«ŠËY‚§YÄ]YZ]{ÖeY{YÁl¿€]{Â^¼¯{Y{t̓Âe,{ÁZÌ]{Â//mÁ ¾ÌŒ¿ZmÕÓZ¯YZ]€]d‡Y¾°¼»½MÄ»Y{YÁ{‹Ö»ÖÆfÀ»Ö¸yY{l¿€]d¼Ì«ŠËY‚§Y {Y~´]Ö¨À»€iY½Z¿ÁÖ¿ÁZ¯Z»|À¿Z»ՁY»Á ÖËZ“Õ|Æ» Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ½Z^ˀ³Ä]d‡{€Ì³Y€§{Zˆ§Z],µZ‡Y¶^«½Zfˆm€³ Á|¿{Â^¿½Z»Y{½MYÖfÌÀ»YÁÖWZ”«ÕZÅÁÂuÖfu {Â] «[ÂyÖ¿Y€¼°u»Á«Z¯Á\ˆ¯d·ÂƇ»ÕZÅŽyZ‹ ‚Ì¿|¿Y{ºÌ¬f//ˆ»•Z^eY{Z//ˆ§ÁY|¿YZ]įÂ//Œ¯¾ËY ¾ËY¹{€»d«Z—Ä^¿ZmļÅ{Z//ˆ§ÀyÓZ] |¿{Â][¸˜»Z¿ ÕZʼn‹µZ‡{,ÄnÌf¿{Á{€¯©Z—YÂ//Œ¯ {Ây¹‚Ÿd·Á{Ä//¯{Â]µZ//‡¾ËY{ |//‹ZaÄ]Ö»{€» Z]Ä^¿ZmļÅÁZ//^» {€¯¹‚m{Z//ˆ§Z]ÁZ^»Z]ÕY€]Y ÁY|¿YÄ]{Zˆ§,ÄÅ{Á{Y€f¼¯֗Ze|//‹\m»{Z//ˆ§ YÖ°ËÄ]½Zfˆm€³Á{|À]€]dyÂ//Œ¯¾ËYYÕ{Zˁ Ä^eÁ{‹¶Ë|^e{Zˆ§Z]ÁZ^»€»Y{ª§Â»ÕZÅÂ//Œ¯ ,µZ‡{įḑZ¨‹ŽyZ‹{Â//Œ¯¾ËYÖ¿ZÆm ž^eÄ]¾ÌÀr¼Å d§ZËLZ¬eYÄ]µZ‡{,{Â] d·ÂƇŽyZ‹{Œ¯¾ËYÖ¿ZÆmÄ^e,{Zˆ§Z]ÁZ^» |̇µZ‡{Ä]µZ‡{YZ¯Á\ˆ¯ įd‡YÕ{ZÆ¿,Œ¯¾ËYcZ¯€¼³ÁÖ¯€¼³cÔÌ°Œe ½MªË€—YÖ·Z»ÕZÅd‡ŻÁÕZneÕZÅ{€^ÅYZÆÀeÄ¿ ÕZÅ|»M{µÂÁž//]ZÀ»YÖ°ËÄ°¸],{€Ì³Ö»cÂ// ħ€ eµÂÁĨ̛ÁÄ]ÄmÂeZ]cZ¯€¼³ dˆÅ‚Ì¿ÖeZÌ·Z» ½Zfˆm€³ d‡Y{Zˆ§‘€ »{ì·Z]—Ä],‘YŸÁ YÖeZ»Y|«Y,{Zˆ§Y½MՁZ‡­ZaÁcZ¯€¼³sԏYÕY€] d·Á{[¸˜»Ę]YÃ|ÀÅ{½ZŒ¿cZ»Y|«Y¾ËYį{Y{¹Zn¿Y d·Á{,½M{įÕYÄ//˜]YÖÀ Ë-d//‡Y¹{€»ÁZÅÃZ´À]Z] ¹{€»ž—Z«dˀj¯YZe|À¯Ö»Y€mYYÕYÄ ‡ÂeÕZÅd‡Ż |¿Â‹ž¨fÀ»Ã|ÀËMÁµZu{ {Y| eįc¾Ë|]-{€¯ՁZ//‡Ã{Z‡YZÅħ€ ed·Á{ ÕYħ€ ew€¿{Y| eÁ{Y{Š//ÅZ¯YÕYħ€ eÕZŦË{ ¾ËY{ |‹µZ¼ŸYÖeY{YÁÕZÅÓZ¯Ä̸¯ÕÁÄ]Õ{Á| » ¹ÔŸYŒ¯ÕZŽZf‡Y‚¯Y€»¥ZÀYÕZÅ©ZeYÕZ‡ÁÄ]ÕYÄ»Z¿{½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌË d‡YÃ|‹¤·ÃZÆ]ÁÖ¸§ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ä̸¯{€¯ {«ÖÀÌ^¼»|Ì ‡»,½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ä̸¯{€¯¹ÔŸYŒ¯ÕZŽZf‡Y‚¯Y€»¥ZÀYÕZÅ©ZeYÕZ//‡ÁÄ]ÕYÄ»Z¿ d‡YÃ|‹¤·ÃZÆ]ÁÖ¸§ Ä̏ÂeÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»{Œ¯ÄËÁ–ËY€‹Ä]dËZÀŸZ]d‡YÄf‹Â¿Ä»Z¿¾ËY{ÕÁ ÁÂ̋YՀ̴ŒÌaœÀ»Ä]Ö¿Zˆ¿Yž¼ne¹|Ÿ€]ÖÀ^»Œ¯Öf‹Y|Æ]½ÓÁÂ//ˆ»ÕZÅ d‡Y¶Ì˜ eÃZÆ]ÁÖ¸§ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ä̸¯,…Á€ËÁ¾ËY‰€fˆ³ Ö¿ZÆm{Zf«Y€]Z¿Á€¯€ÌiPeYµÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀÖ]ZˁY Ã|ÀÀ°‹{Â^Æ]|¿YÂeÖ»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋į{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]{µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|À |Å{Y€«€˜y‘€ »{Y½ZÆm{Zf«Y Õ{Zf«Y|‹€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiPe{»{µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀÄÌ¿ZÌ],ZÀ^ËY‰Y‚³Ä] {€³½Zfˆ]€ŸdzfËZa‘ZË{ÃÁ€³ÕZÅŒ¯Ö·Z»ÕYÁį{‹Ö»½YÂÀŸÖ·Zu{ hv]Ä]YÖ¿ZÆm{Zf«Y€]Z¿Á€¯…Á€ËÁcY€ÌiPeZÆ»ÕZʼnÁ{»{Ze|¿YÃ|»Mº//Å |¿Y{€b]³Ád¨³Á Á{dˆŒ¿Y| ]µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|À†ÌW,YÂÌmÂmZÀÌ·ZfˆË€¯,†¿Y€§‰Y‚³Ä] Ä]ÕZmµZ‡{–‡Âf»dŒ³Z]Y| ]Ö¿ZÆm|‹d¨³ÃÁ€³d//ˆŒ¿ÁÁ d‡YÃ{Â]|{ Äf‹~³µZ‡{º«¾ËYį|̇|{ |¿Ád¨³Õ{ZŸdÌ “ÁÄ]Õ{Zf«Y|‹d//Œ³Z]ÄfˆÅM|¿ÁÄ]ÃZ//‹YZ]YÂÌmÂm d‡YÃ|ÀÀ°‹Z̈]dŒ³Z] {Â^Æ]|¿Á|¿YÂeÖ»ÁÃ{€¯¶fz»Y¾ÌqÕ{Zf«YdÌ·Z §Z¿Á€¯…Á€ËÁ{Á‚§YÕYÄÌ¿ZÌ]{ÁY |Å{Y€«€˜y‘€ »{‚Ì¿YÖ¿ZÆm|‹ |{ Ä]Y¾ÌqÕ{Zf«Y|‹|¿YÂeÖ»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹į{€¯|̯PeYÂÌmÂm {¾ÌqÕ{Zf«Y|‹Y|¿YºŒqY€e¾ÌËZa |{ºÅ{ZÆqį½Y‚Ì»¾ËYį|¿Z‡€] d‡Y¾¼Æ] Õ{ÄË¿Yƒ Ä]½ZÆmt˜‡{€¨¿ÁY‚ŝ¼n»{Ä^ÀŒ°ËÁZeÖ¼//‡Z^yY¾Ë€yMª^— Y‚ŝ¼n»¾ËYY |ÀfˆÅ¾Ìq{½Z‹€¨¿ÁY‚Åį|¿|‹Ôf^»Z¿Á€¯…Á€ËÁ ¾ÌqÖ¸»d‹Y|Æ]½Â̼̈¯ |ÀfˆÅÖÀÌq½M€¨¿ÁY‚ÅÁ{į|¿YÃ{€¯c§€¨¿Á |¿YÃ|‹½Z»{½ZËÔf^»Y€¨¿ÁY‚Åį{€¯‰Y‚³ ½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y ֟Z¼fmYÄËZ»€‡¦ “YZ¿Á€¯Y€fŒÌ]½Y€ËY{Zf«Y |ÀÌ]Ö»\̇M ½Y€ËY{Zf«YÕY€]Z¿Á€¯…Á€ËÁÄq€³Y|˳Ö»½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y,ּˀ¯Y€Å ֟Z¼fmYÄËZ»€‡Áֻ¼Ÿ{Z¼fŸY¦ “Y€fŒÌ]½Y€ËY{Zf«YZ»Yd‡YZ]d^̐»ZÌ//ˆ] Š¬¿Á¾ÌqŒ¯Ä]Z»µ{Z f»Z¿ZÌ¿Y½Y€ËY{Zf«YŠ ËZaÄnÌf¿,ÁYÄf¨³Ä] |ÀÌ]Ö»\̇M ®ˆË¾ËY‘€ »{ZÅŒ¯€ËZ‡YŠÌ]YZ»¶WZˆ»¾ËY {Y{½Y€ËY{Zf«Y{Œ¯¾ËY {Y{Y€« YÖfz//‡ÕZŁÁ½Y€ËY{Zf«Y,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZa–ËY€‹¾ËY{-{¯Á¹Âe,FATFÃZÌ//‡d//ˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁ,ºË€ve-|¿Y~³Ö» ,ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ {Y{½Y€ËY{Zf«Y€]Ö¨À»€ÌiZeÁÃ|//‹Z]½Y€ËYÄ]ºÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ Ä]Y{ÂyÕZŁ€»½ZŒ¿Y|¿Á€Æ‹d»Ô‡š¨uÕY€],½Y€ËY{Z¿Á€¯Â̋€^y|ÌËPeY†a |¿YÄfˆ]½Y€ËYÕÁ €ÌiPeY«½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa»Z]³Ád¨³{½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y,ּˀ¯Y€Å Z]d^̐»ZÌ//ˆ]½Y€ËY{Zf«YÕY€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ|˳Ö»½Y€ËY{Zf«Y€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ Šz]ÁÃ|‹²ÀeZ̈]½Y€ËYÕZneÕZn»,Z°Ë€»Y–//‡ÂeºË€veµZ¼ŸYY†a d//‡Y Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ªË€—YºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬f//ˆ»cÄ]Z»Õ{Zf«YcZ—Z^eYºœŸY {Zf«YÕÁÄ]ZÅÄ ¿Á¾ËY,Ã|‹|ÌËPe½Y€ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋įÓZu-d//‡YY€«€] d‡YÃ|‹Äfˆ]½Y€ËY ,ּ̋Á€fa,ևZ‡YcY‚¸§cY{ZÕY€],Ö¿Y€ËYZneºË€ve–ËY€//‹{|˳Ö»ּˀ¯ d‡Y¾°¼»į|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Z]ÖeÓ{Z^»,Ạ̀ÁՁÁZŒ¯cӐv» Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{Ö·Á{‹{ZºÅ€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä]Õ{Z^»½MY½Y€ËYÖeY{ZÕZÅÓZ¯ {‹Ö»Äfˆ]ÕZn»¾ËY ÕZÅŒ¯{Zf«YÄf^·Y|˳Ö»ºÅ½Y€ËYÄ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯{Zf«YÖ´fˆ]YÁÃZ]{ÁY ¾ËYÄ]Z»cY{ZÖ¸YŠz]Á|ÀfˆÅÄfˆ]YÁ½Y€ËYÄ]ºÅ½Zfˆ¿Z¤§YZË©Y€Ÿ|À¿Z»ÄËZˆ¼Å dz‡–ËY€‹{ZŽMÕ{Zf«YcY{ÁY€»ÃÂv¿{Z0 ¼fu–ËY€‹¾ËY-{‹Ö»¹Zn¿YZÅŒ¯ Á|Å{Ö »ŠËY‚§YYZÅd ¼Ì«,ZÅŒ¯¾ËYYZ]{Ö¿Y€ËYÕZÅÓZ¯{Â^¼¯ {Â]|ÅYÂyZ³€ÌiZe ÕZÅŒ¯ÕY€]½Y€ËYZ]•Z^eYž˜«¹ÁY|eÁ¾ËYY |Å{Ö »Y€«ZŒ§dveY¹{€»Ö³|¿ d‡YÄÀ˂ŀa‚Ì¿ÄËZˆ¼Å ½Y€ËYÄ]ZÅÖÀÌq{ÁÁÕY€]Öf̟ÂÀ¼»Y€qÄ°ÀËYÄ]x‡Za{½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y Öf̟ÂÀ¼»ÁÄ»ZÀŒz]pÌÅ|ÅZ‹Z»Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋–ËY€‹{|˳Ö»,{Â]Ã|Œ¿Y€«€] Ä]Ö³{·M½Y€´¿|ËZ^¿Ö¸Ìy,½Y€ËYÁ¾Ìq½ZÌ»d§Zˆ»| ]Ä]ÄmÂeZ]0ӏYÄq€³Y ºË{Â^¿ ¦¸fz»•Z¬¿{Z¿Á€¯…Á€ËÁ,¾ÌqZ]cY{ÁY€»¹ÁY|e¶Ì·{Ä]Ö·Á-ºË{Â]Ö»Z¿Á€¯…Á€ËÁ Z»YºË{Y{Ö»«Ö]€£Ä¿,Ö«€‹Ä¿»Z ‹µÁYYZ»Äq€³Y,ּˀ¯Äf¨³Ä] |‹€//ŒfÀ»½Y€ËY Ö´fˆ]YÁ¾ËYZ»Y-d‡YÄfˆ]YÁ¾ÌqÄËÁÄ],Ö«€//‹ÕZÅŒ¯Ä]c|//‹Ä]½Y€ËY{Zf«Y Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]–]YÁ{½Y€ËY {Y|¿½Y€ËYÄ]Ö¿Y|ÀqÖ´fˆ]YÁ¾Ìq{Zf«YÖÀ Ë dˆÌ¿¶]Z¬f» ,FATFÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁ¶j»ÖËZÅՀ̳ºÌ¼e{ZË d‡Y|À»ZÌ¿¾ÌqÖf‡Á{ Ä]½Y€ËYևŻÁÕ{Zf«YÖ´fˆ]YÁ |À¯d¨·Zz»¹Y|«Y¾ËYZ]¾ÌqįÄf§Ö»Zœf¿YZ0 ¿ZÌuY d‡YÃ{Â]¾Ìq{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¹Z´ÀÅÄ]¾ÌqZ]Z»cY{ÁY€»ŠÅZ¯Yž¿Z»¾Ìq {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ½Zf‡Y{[Ô̇Zƻֳ{Z»M ÕZÅÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€]d¨³Á€Ì¿cYÁ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|»€f§{¶¯€Ë|» ,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,¹ÔËYÕZŽZf‡Y{|Ë|‹ÕZÅ[Ô̇|ÅZ‹Y{€§ևZÀ‹YÂŽZ»Z‡ ¶»Z¯Ö³{Z»M©€]Á[MÁÂu{į{Â]ºÌÅYÂy½ZƨY[ÂÀmÁ½Zf//‡€·,½Zf//‡Ây ZÆqį¾ËY½ZÌ]Z],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ã{Y€¨ mºjÌ» ºËY{YÃ|Ë|a¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€] Ä̸¯Ä]{€¯ZƛY,ºËYÄf§€³Y€«‰Z]Ã{Z»Md·Zu{©€]Á[MÁÂu{įd//‡YÁ ºËYÃ{€¯¶¬fÀ»YZÅZfË{dÌ “Á,ZÅÕY|¿Zf‡Y,ZÅÕY{€Æ‹ĸ¼mY–^e€»ÕZÅÃZ´f//‡{ Ä̸ze½Zf‡€·½Zf//‡Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡YÄf§€³cÖ]ÂycZ»Y|«Y‚Ì¿½ÂÀ¯ZeÁ \̇M¾Ë€f¼¯Z]įd‡Y¾ËYZ»‰ÔeÁ|‹¹Zn¿Yį{Â]Öf^j»¹Y|«Y€fy{¶aÕYÄ¿Zy{Á ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|»€f§{¶¯€Ë|» ºËY~´]€//‡dŒaYZÅ[Ô̇ºÌ¿YÂf] ÕZŽYZ]Á½Y€ÆeՀƋ½Z¼¸^»Ä]ÄmÂeZ]d¨³‚Ì¿½Y€ÆedÌ “ÁÄ]ÃZ‹YZ]Á€Ì¿cYÁ {Z»Y{Â]ºÌÅYÂyÕ|mÕZÅÖ´f§€´]M|ÅZ//‹Ã|ÀËMÁ{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaįÕ|Ë|//‹ d‡YÄf§€³Y€«¶»Z¯‰Z]Ã{Z»Md·Zu{Á€Ì¿cYÁZŽZf‡Y¹Z¼e{©€]Á[MÁÂu [M¾Ì»ZedÌ “Á¾Ë€yMÂy{{ÂyÕZÅd^vYՀ´Ë{Šz]{Ã{Y€¨ m ½Zf‡Y{Ã|Ë{\̇MÕZÅZf‡Á©€]Ä°^//‹dÌ “Á{€¯ZƛYÃ{Ä·‚·ª—ZÀ»©€]Á įÄ°^‹Ã|À¯Y€a•Z¬¿YÕZ̈]ÖeZ̸¼ŸÕZźÌe‰ÔeZ]Ád‡YY|ËZaÖ]€£½ZnËZ]}M d‡YÃ|‹Y{©€]¦Ì “Á–‡Âf»ZŒ§ {€¯|ÅYÂyY{Ä¿ZyY€¨¿Y‚ž°ˆ»Ö¸»s€— ¾ÌËZaÕZÅ®Å{Y€¨¿Y‚ž°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d¨³,{€¯|ÅYÂyY{Ä¿Zy,|¿Y|¿YÕZmÕZÅw€¿Z]Ä¿Zy|ˀydŸZ˜f//‡YįÄ »Zm ¹Zn¿Y¹Z¿d^iÁZ“Z¬e…Z‡Y€]Z¯¾ËYįd‡Y½M€Æ»¾°ˆ»s€—Z]s€—¾ËYcÁZ¨e {ֻԇY|¼v» {‹Ö»¹Y|«Y¾°ˆ»dyZ‡Ä]d^ˆ¿ՀƋÕZž̻{Ád‡YÃ|‹ ¶»Z‹s€—¾ËY{€¯ZƛY¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕY€mYÂy{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³ Ä »Zms€—¾ËYÁ{‹Ö»Ä »Zm|»M{º¯Á¾ÌËZaÕZÅ®Å{ÖÀ Ëd¨ÅZećÕZÅ®Å{ ¹Y|«Ys€—{¹Z¿d^i{{Á‚§YÕÁ d‡YÃ{€¯ÖËZ//‡ZÀ‹¹Z¿d^i¶uY€»{Y{Ây¥|Å €œ¿{»ÕZÅ®Å{Á–]Y“½M…Z‡Y€]Ád‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{֘]Y“¾°ˆ»Ö¸» Ä·Zˆ»¾ËY |¿Â//‹Ö»Ã{Y{ŽÌze|¿YÃ{€¯¹Z¿d^iįÕ{Y€§YÄ]ZÅÄ¿Zy,¥|ÅÄ »ZmÁ ªË€—¾ËYY,{Y|¿ÕZmÕZÅw€¿Z]YÄ¿Zy|ˀydŸZ˜f‡YįՀŒ«Ze|À¯Ö»®¼¯ |Ì·Âe½Zˀm®Ë¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{{€¯tˀeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {‹Y{Ä¿Zy ÁZŽZ»ļÅÄ]Ád//‡Y€Ì³Y€§ÁÖ¸»s€—®Ës€—¾ËYįZÀ »¾ËYÄ],ºËYÃ{€¯{ZnËY Y{Ä¿ZyµZ^¿{Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY {Â]|ÅYÂyª¸ f»ZÅÃÁ{ ՁZ//‡Ä¿Zyd”Æ¿¾ËYZe|ÀÀ¯®¼¯|ËZ]ļÅ{€¯½YÂÀŸ,ºÌf//ˆÅ€¨¿Y‚Ž{€¯ įÕZŒ«YÄ]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁŽÌze,¾°ˆ»€¼fˆ»|Ì·ÂeZ]|¿YÂf]Á|‹Z]Zm€]Za |À¯ª¬v»,|¿Y|¿YÖ¿ÂÀ¯ÕZÅw€¿Z]Ä¿Zy|ˀy½YÂe d‡Y[Ze€aÃ{Z»M|ÌÅZ¿ÖeY€]Zz»ÃYÂÅZ» ÃZ´ŒÅÁ„a{ÃYÂÅZ»dyZ//‡ÁÖuY€—dÌ “Á¾Ë€yMÄ]ÃZ//‹YZ]cZ—Z^eY€ËÁ ,€Æ»‰Y‚³Ä] d//‡Y[Ze€aÃ{Z»M«|ÌÅZ¿»Ö//eY€]Zz»ÃYÂÅZ»d¨³½Y€ËYÖ//ËZ”§ cYZzf§Yĸ¼mYÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Áº//¸ŸÄ //‡Âed¨³Ö»€ÆmÕ}M{YÂm|¼v» cZËÁ€“YÖ°ËÁÖfÌÀ»YÁÕ{Zf«Y,֟Z¼fmYÕZÅ{Z»Y|f«Y\m»ÁŒ¯ ÕZÅÄÀÌ»¾Ë€eºÆ»Yְ˽YÂÀŸÄ]ÖËZ”§ÕÁZÀ§,ÁÁ€»Yd¨³ÕÁ d//‡YŒ¯€Å Öf ÀÁÕ{Zf«YÄ ‡Âe€œ¿YĈËZ¬»ÕY€]ÖËZÀ^»ÁÃ|‹ÄfyZÀ‹ZÅŒ¯½ZÌ»{Öf]Z« {ÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§{€§Ä]€vÀ»ÕZÅ{€]Z¯ÁZ//ÅÖ³„ËÁÄ]ÄmÂeZ] d//‡ZÅŒ¯ ,Հ]ÁZ¿ÁÖ]Z˽Z°»,Á{Y‰Â»M,Á{YŠnÀ‡,cY€]Zz»,cZ—Z^eY½Âr¼ÅÕ»Y ½ÂÀ¯Ze‚Ì¿½Y€ËY{Y{Ä»Y{YcZ—Z^eY€ËÁ dˆÌ¿f»€´Ë{Z”§YÃ{Z¨f‡Y½Á|]Ö³|¿ d‡{ÖËZ”§Äy€qÄ]Äfˆ¿YÂeÁÃ{Y{cÖËZ”§ÁÂu{Հ̴¼ŒqÖËZÅdÌ·Z § {ÕÁZÀ§¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]Y~³€ÌiZeÕZÅ{ZÆ¿ĸ¼mY,½Y€ËYÖËZ”§ÃZ´//ŒÅÁ„aÁ|]ZË ĸ¼mYÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÃZ´ŒÅÁ„a¾ËY {ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯ ­Â¸],½Y€ŒÌaÕZÅÂe»ÁZŀf‡Y€e,֌nÀ‡ÁÖeY€]Zz»ÕZÅÃYÂÅZ»dyZ‡ÁÖuY€— ÕZËÔ]{½Y€v]dˀË|»{½M{€]Z¯ÁÄËZaZ”§cZ»|y,ÖeY€]Zz»¾·Z],ÕY|»µZ//¬f¿Y d‡YŒ¯ÖËZ”§ÁÂuÕY€]Õ«ÕYÄ¿YÂfŒaįÄf‹Y{Õ|À¼‹YÕZÅd̬§Â»,Ö Ì^— {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Z»ÂeY‚ÅZeµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM‘YŸw€¿ ְ˂̧d§€ŒÌa|{®Ë{‚¿½ÂÀ¯ZeZ»Y-d//ˆÌ¿ÕY{€] ՁZ‡ÁÁÃ|̇¹Z¼eYÄ]ÃY{YM¾ËYÄÌÀ]YcZ̸¼Ÿ¶¯ÁÄf‹Y{ d‡Y¹Zn¿YµZu{½M ÁdyZ‡d¯€‹ÕZÅÃY{YMÄ ‡ÂeÁdyZ//‡½ÁZ »Äf¨³Ä] ՁZ‡d·Z¨‡MÄ¿ZyZ¯,Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡Âe Z»Y-|Àf//ˆÅ|Ì·ÂeµZu{Y€Ì//‹ ½ZƨYÃY{YMÃZ³Z¯{ ¾ËYÄ]Y{ÂyÃ{ÁM€ežË€‡Äq€Å|ËZ]d·Á{ÁZ§{cYÁ ½ZƨYÃY{YMÃÁ€aµZ‡Y¶^«Ze|ÀÀ¯¶¬fÀ»ÃY{YM |‡€]¹Z¼eYÄ]Y€Ì‹ Á½Y€ÆeÖ]ÂÀm~³ZÀ¯ÃY{YMÁ{¾ËYÂ¼n»{Y{Ä//»Y{YÕÁ ÃY{YMÄ°ÀËY¾¼“-d‡Y€f»Â¸Ì¯{Á|uY€Ì‹ ½ZƨY Y€Ì‹Á½ZƨY¾Ì]Ö¸ §€Ìˆ»Y€f»Â¸Ì¯,Y€Ì‹ ½ZƨY Á‚mÃY{YMÁ{¾ËY-d‡YÕ{ZˁZ̈]€Ìˆ»į|À¯Ö»ÃZe¯Y {ºÅįY€q-|ÀfˆÅՁZ‡ÃY{YM{Œ¯Ö¸YÕZÅdË·ÁY Ä]ÖËÂmħ€dy‡¥€»ºÅÁd§Zˆ»ºÅ,€¨//‡½Z» Œ¯Öf˂¿Y€eÕZÅÁ|ˀ¯Y֌z]Ä°ÀËY¾¼“-|¿Y{µZ^¿{ Ä][€£ÁY€Ì‹ ½ZƨY[ÂÀmµZ¼‹ÕZÅÁ|ˀ¯¶»Z//‹ |¿Â‹Ö»[ˆv»½Y€ÆeÖ]ÂÀm~³ZÀ¯©€‹ µZ‡{|{,ՁZˆÅYŠz]¹Âe Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ » ՁZˆÅYŠz]{¹Âe|{YŠÌ],½ÂÀ¯ZeµZ‡ Ã|‹{YÁZÅÃÁ€aÕZÆ]d//‡€Æ§{,½M¶Ë| eįºËYÄf//‹Y{ d‡Y €³Y{€¯tˀeՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Ä],|Àf¨Ì]ÃYY€Ì‹ ½ZƨYÁ½Y€ÆeÖ]ÂÀm~³ZÀ¯ÃY{YMÁ{ dy‡¥€»{ÖËÂmħ€€fÌ·½Â̸̻¶«Y|uÖËZÆÀe ZËd‡YŒ¯Áćdy‡¥€»µ{Z »į|¿Y{Ä¿ZÌ·Z‡ {µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMYÕY{€]ÀÆ]įÕYÖËÂmħ€½Y‚Ì» Œ¯dy‡¥€»Á®Ëµ{Z »,{Y{dyÂ//‡¥€» ,|f¨Ì]ÃYÄ]Œ¯{ՁZ‡ÃY{YMÃÁ€a€³Y¾ËY€]ZÀ]-d‡Y ÖËÂmħ€,Œ¯{dy‡Á¥€»µ{Z »ºÌ¿YÂeÖ» ÖËÓZ]Z̈]Ã{Á‚§Y‰YįºÌÀ¯{ZY{YZ»¾Ë‚À]ÁÄf‹Y{ {Y{ ½Y€ÆeÖ]ÂÀm~³ZÀ¯ÃY{YMÕ{Zf«YՀË~aÄÌmÂeÃZ]{ÕÁ Y½ÂÌ»Z¯ÃZ´f//‡{ÁY‚ÅÄ¿YÁÖ¸¯Õ—Ä]d¨³ {|Ÿ,Z»Öf˂¿Y€eÁ|ˀ¯{į{‹Ö»Â//Œ¯{YÁÄ̯€e€» ~³ZÀ¯ÃY{YMgY|uYÕ{Zf«YÄÌmÂe¾ËY€]ZÀ]-dˆÌ¿ּƻ ÕŻMÕZÅŒ¯Ä]ÕYÄ̯€eÕZŽÂÌ»Z¯d˂¿Y€eZ0 §€,Ö]ÂÀm ¾ËYgY|uYÕ{Zf«YÄÌmÂeÄ°¸]-dˆÌ¿†° ·Z]ZËCISÁÄ¿ZÌ» µZ¼‹Á©€‹Ä]Ö]€£µZ¼‹ÁÖ]€£½Zf‡YµZeY,ÃY{YM d‡YŒ¯©€‹ Ä ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹ÕZÅÃY{YMÄ //‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ » ~³ZÀ¯ÃY{YMÄ//°ÀËY½ZÌ]Z],Â//Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€Ë ,d‡Y€f»Â¸Ì¯½MµÂ—į€ÆŒ»€q ®Ì]M½Y€ÆeÖ]ÂÀm ÕZÅÃY{YMÄ]և€f‡{ÕY€]_·Á`»‚Ì¿€´Ë{€f»Â¸Ì¯ {ž«YÁ֟€§ÁÖ¸YÕZÅÂv»€´Ë{ÁÃÁZ‡Áº«ž—Z¬f» Y€eÓZ]ZÆ¿MgY|uYÄÀ˂Åd//‹Y{½ZÌ],{Y{€Ì//ˆ»¾ËYµÂ— d‡YÃY{YM5{ÂydyZ‡ÄÀ˂Š|ÅYÂyÖa{€¨//‡ÄÀ˂ÅŠÅZ¯½Z»ÂeY‚Å,Á{Ây€Å ­ÔÆf‡Y{ÖËÂmħ€¾f§€³€œ¿{½Á|]ºÅ½Mįd‹Y{ ÃY{YMdyZ‡¾ËY€]ZÀ]-d‡YÕ{Zf«YÕZźfËM€´Ë{ÁÁ{Ây Œ¯{|ÀÅYÂyÖ¼¿Öy€]Z»Y-d//‡YŒ¯{Zf«Y{‡Ä] {ZÅÕY~³ÄËZ»€‡dŒ³Z]Ä°ÀËY¾¼“-{‹ÕY~³ÄËZ»€‡ Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a|‹Ä]€nÀ»‘YŸ~yYªË€—YՁZˆÅY Œ¯½Ô¯{Zf«YºÅÁd‡Y¹{€»{‡Ä]ºÅį|‹|ÅYÂy |Å{Ö»ÕYÃZ]Á{ª¿ÁY µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËÄ ˜«|{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ä]ZÀ]d¨³,|ÀfyZ‡µZ//‡¥€›Z0 §€Ö¿Y€ËY½YZ°¿Z¼ÌaY YµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMÄ ˜«,Œ¯ÃY†Ì¸aÃ|¿Z»€§¹ÔŸY µZ‡{Á|uį½ÂÀ¯ZeºÅ{d·Á{{½MYÕY{€]ÀÆ]½Z» įd‡YÄf‹Y|¿ºÅc§Ä]€nÀ»¥{ZeÀ¬§®ËÖfu,d‡Y ՁZˆÅYÕZÅÃÁ€a|{|ËZ]ÃY{YMdyZ‡|Å{Ö»½ZŒ¿ {€Ì³Y€«Œ¯ |¿Â‹Ö»gY|uY½ZËZaZeįÖÅY{YM€f»Â¸Ì¯ Œ¯dyZ‡d//‡{{ÕZÅÃY{YMÃZ]{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY ZeYÃY{YM€//f»Â¸Ì¯{Á|uįd//‡Y¾ËYZ»ÕZÀ]d¨³ ÕZÅÃY{YMįÕÂv¿Ä]-ºÌ¿Z‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]d·Á{¾ËY½ZËZa ÁÃ{Â]€f»Â¸Ì¯Z0 ŸÂ¼n»įk€¯ d¼ÅÁµZ¼‹ ½Y€Æe ½Y€ÆeÖ]ÂÀm~³ZÀ¯¶»Z‹ZÅÃY{YM€ËZ//‡‚Ì¿Ö¬]Z»€f»Â¸Ì¯ {Á|uį{‹Ö»¶»Z‹Y€f»Â¸Ì¯Z]€ÆŒ»€q ®Ì^]M {Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{ €etÌvįY€Ì‹ ½ZƨYÃY{YM€f»Â¸Ì¯,Ö»Y€Æ]Äf¨³Ä] d‡YÂy{‚ËYY-{‹©Ô—Y½ZƨY Y€Ì‹½MÄ]įd//‡Y½M ,‚Ì¿ÃÁ€a¾ËYį{Y{Ä»Y{Y…Z§½Y|Ìb‡Ã{ZmZeÁÃ|//‹Z£M ÀÆ]¶]Z«,{Â//Œ¿¶Ì¼°e½M€f»Â¸Ì¯¶¯ZeÁÃ{Â]Z§®e ÃZ»¾¼Æ]{­Ô»YYZ]cÓÂveY½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa‰Y‚³ |‹€e½Y€³|{ ½Y€Æe¾°ˆ» Õ|{ ŠËY‚§YY¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿į|¿YÃ{€¯d^icÔ¤f//ˆ»Á­Ô»Y {Y{dËZ°u ½Y€Æe€Æ‹{ֿ°ˆ»ÕZÀ]€Ëž]€»€f»€Åd¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,ÃZ»¾ËY{¾ÌÀr¼Å Ä]d^ˆ¿Á|{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻ |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y|{ ¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ» s€—ÕY€mYY†aį¾°ˆ»YZ]€ÌyYÕ{ k»{|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€] ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Y¾°ˆ»d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»,Ã|//‹Z£Md·Á{ÖÀ˂À] ÃZ»¾¼Æ]{½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä],ÃZ»½Z]M{ZÀ]€Ëž]€»€f»€ÅÕY€//] {Y{dËZ°uÕ|{ |‹YįÃ|̇ Y‚ŁY‚Ì¿½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»YZ]µÂ^«¶]Z«cÔ»Z »{Y| e,Ö¿Z»ÃÁ{¾ËY{ |{ įÃ|̇ÃZ»¾¼Æ]{À¬§ÁY‚ÅÄ]ÃZ»½Z]M{À¬§Á 0 ¼ŸÁ|Å{Ö»½Z//Œ¿ŠËY‚§Y {¯ÃÁ{Yc|«Z]¾°//ˆ»YZ]Ã|‹hŸZ]Ô {‹kZy,{Â]Ã|‹½M{YÁµZˆ»Y½Zfˆ]ZeYį{ÂyÖ»Âe€Ì£ ÖËZÀ]€Ë»Y µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËÄ ˜«ÖËZŒ³Z]Z] ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»µZˆ»YÃZ»¾¼Æ]{|Å{Ö»½ZŒ¿ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕZÅZ»M Ä]ÁÃ{€¯|‹|{ ½Y€Æe€Æ//‹{ֿ°//ˆ»ÕZÀ]€Ëž]€»€f»€Å µÂ^«¶]Z«ĸ»Z »ÁY‚ÅÃZ»¾ËY{ d‡YÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻ ŠËY‚§Y|{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ|‹d^icÔ¤fˆ»Á­Ô»YÄ¿Z»Z‡{ |Å{Ö»½ZŒ¿ Z]‚Ì¿½Zfˆ»¶§YÃZ»¾Ì»Á{{½Y€Æe¾°ˆ»YZ],{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |‹,cÔ»Z »{Y| e{Õ|{ ŠËY‚§Y¾¼“Á|‹ÃY€¼ÅÖ^//ˆ¿ª¿Á {€¯Ä]€ne‚Ì¿Yd¼Ì«Õ|{ €eZ§{,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÕZÅZ»M¾Ë€eÁZe…Z//‡Y€] Ä¿Z»Z‡{µÂ^«¶]Z«ĸ»Z »ÁY‚ŵZˆ»YÃZ»¾¼Æ]{½Y€Æe­Ô»YÁZŒ» {ÁM€]½Z»Âe{Z//̸̻Y‚ÅÃ{ÃY{YM¾ËYÖ¸ §‰YÁ|//‹ ՀfŒÌ]ZŒ§Z]d·Á{{‹Ö»hŸZ]Â“»¾Ì¼ÅÁ{‹Ö» ÄËZ»€‡Y¦Ì¨ze¾f§€³ÁÃY{YM¾ËY֓YŸw€¿¾ÌÌ eÕY€] |‹Z]ÄmY»Y~³ €Ì//ˆ»d¿ZËYÁ½{Â]Â^ ·Y\ ÁÖ¿Zf//ˆÅ¯Ä]ÄmÂeZ//] ¾ËYgY|uY,®¿Zf‡€Æ‹Ĭ˜À»{…·ZqÃ{ZmÄ]½Y€ÆeµZeY µÂ—Ä]‚Æn»¶¿ÂeÄf‹gY|uYÁdyZ‡Y€Ë‚³Z¿ÃY{YM ¶»Z‹Y€Ìˆ»¾ËYµÂ—¶¯Y|{į€f»Â¸Ì¯Â¼n» {‹Ö» Á{Y{{ÂmÁ€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]¶aÃZ´f‡{€Ì//ˆ»¾ËY{ {€f»Y‚ŵ—Ä]«½Â·Ze»¹Z¿Ä]Œ¯¶¿Âe¾Ë€eÖ¿Ó— {±‚]ÁÖ¿Ó—ÄÌÀ]YdyZ‡Ád‡YÃ|‹gY|uYÄ ˜«¾ËY |‹ÃY{YMÖËZÆ¿ÕZÅÄÀ˂Ž|‹½Y€³hŸZ]€Ìˆ»¾ËY {Z̸̻ÃY{YM€f»Â¸Ì¯€ÅdyZ‡ÄÀ˂ŠdyZ‡d¯€‹ÕZÅÃY{YMdyZ‡½ÁZ »įd‡YÖ·Zu{¾ËY €“ZuµZu{d¨³Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ //‡ÂeÁ –ËY€‹Z]ÕZŀÌ//ˆ»{ÃY{YM€f»Â¸Ì¯®Ë€ÅgY|uYÄÀ˂Šd‡Y½Z»Âe{Z̸̻,Õ{ZŸ w€¿dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{,€//Æ»Z]´f¨³{Ö»Y€Æ]µÔm ŽzŒ»Öy€¿ÂÀÅd‹Y{ZƛYµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM‘YŸ -Ã{€¯¹ÔŸYYº«®Ë,–]Õ}½ÓÂXˆ»YÖ°ËZÆÀeÁÃ|Œ¿ ćÁZed‡YY€«Ád‡YÃ{€¯{Y½M€´Ë{Ö·ÂX//ˆ»Ö·Á ÂƼm†ÌW”uZ]ÃY{YMsZff§YÁį|À¨//‡YÄ^À‹ {‹¹ÔŸYÁÖ ˜«‚Ì¿ÃY{YM‘YŸw€¿,d‡Y ÕZŽZf‡YÄ]{{€e€Ìˆ»µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM{€¯tˀeÖ»Y€Æ] €Ìˆ»¾ËY€³Yįd‡YÃ{€¯€eÃZe¯ºÌ¿ÁdŸZ‡®ËYÖ·Z¼‹ ÕYYÄ],º//ˀ̴]€œ¿{dyÂ//‡¥€»€fÌ·µ{Z// »Y ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ½MÖ¿²À¸¯Y| ]µZ‡µZ¼//‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËÄ ˜« Z]€ËÁsZff§YÕÂƼm†ÌW”uZ]Á|À¨‡YºŒ‹,Á€»Y ¾ËYYÂ^ŸZ]µZˆ»YÁÂ¿µZ¼//‹½Y€§Zˆ»Ze{ÁÖ»®Ì§Y€e |ÀÀ¯֗Հf¼¯d§Zˆ»Z]YµZ¼‹Ä]½|̇€Ìˆ»ÃY{YM Ö¼«µZ¼//‹ ½Y€Æe֓YŸw€¿,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Y¹Y|¯pÌÅZ»Yd‡YÃ|‹Ã{¾Ì¼ze½Z»ÂeY‚ÅZe¾Ì] |¿YÃ{€°¿|ÌËZeYw€¿¾ËY½ÂÀ¯Ze½ÓÂXˆ» µÂ—Ä]Ö¸ §Ã{ZmY{{€e€Ìˆ»ÃY{YM¾ËY®ËÄ ˜«sZff§YZ] ŠÅZ¯€]ÃÁԟįd§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯€f»Â¸Ì¯Ä]€f»Â¸Ì¯ ÖËÂmħ€\m»,€¨‡½Z»{ºÌ¿ÁdŸZ//‡®Ë¶«Y|u YŠÌ]ÁÕ{ZŸÕZŁÁ{¾Ë‚À]ՀfÌ·{Á|u–//‡Âf» {‹Ö»Á{Ây–€¨‡€ÅÕYYÄ]®Ì§Y€e€a¹ZËY{ՀfÌ· Y†aZÅÁ{Ây,ÃY{YM¾ËYÁª—ZÀ»¶Ì¼°e¹|Ÿ¶Ì·{Ä//] ºË|«Ã{Zm{YÁ®¿Zf‡€Æ‹ÖÅYÄ//‡{,®ËĬ˜À»YkÁ€y k€¯ºË|«Ã{ZmcYY»Ä]€Ìˆ»†a½MY,Ã|‹…·Zq k€¯ įÃY{YMZÆqĬ˜À»Ä]{ÁÁY†aÁ|]ZËÖ»{Y|f»Y…·Zq t˜ˆ¼Å€Ì£ž—Z¬e®ËZ]dËZÆ¿{,|‹¶Ì¼°eŠÌaµZ‡¾Ë|Àq ¾ËY¹ZÆqÄ ˜«-{‹Ö»¶f»¾]Z°Àe …·ZqÕ|À]€¼¯Ä] …·ZqZe{Z]M½€»€Ìœ¿d‹{ÖÅYÄ//‡¶Z§|uÃY{YM Ã{Â]dŒ³€]–yÁ{Ád§–yÁ{ÕYY{į{Y{µÂ—€f»Â¸Ì¯ {‹Ö»ħZ“Y€Ìˆ»Ä]Á|À¯–y®Ë,Y€§ÕZÅd¼ˆ«{Á –½Y€ÆeÃY{YM®//ËĬ˜À»Հf»Â¸Ì¯Ä ˜«dyZ//‡ÕY€] ZŒ§ÁYd¼Ì«Ö¿Y€³Z]½MYּƻŠz]¶Ì¼°eįµZ¼‹ ¥€½Z»Âe{Z̸̻YŠÌ]ÕYÄÀ˂Å,{Â]Á€]ÁZźˀve ¾Ì»dˆŒ¿Á€§¹Z¿Ä]Õ|»ZÌaÁÖ]Mº¯ ½Y€^mÕY€]ÁÃ|¿Z»\¬ŸÃ{Z¨f‡Y½Y‚Ì»Y[M|Ì·Âe|¿Áįd‡Y½MÕZÀ »Ä]¾ËYÁ ÕYÄ mZ§{Ây¾ËYÁ{Y~³Ö¼¿Ö«Z]ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»Ä//]Õ| e‚mÄ]ÖÅY½M {|ÅYÂyº«Y€f¯Z¿€˜y Œ¯{ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»YZÅÃZq–‡ÂeįՁZn»ÕZÅd‹Y{€]€]ÃÁԟ½ÂÀ¯Y Ä]Zn»€Ì£ÃZq¹Z¿Ä]Հ´Ë{Â‡½Z¼¿ZyÕÔ],{€Ì³Ö»c€»Y½ZÌ·Âf»–‡Âe |¿YÄfˆ]ÖÀÌ»€ËÕZÅÀ¨‡¶»Z¯Õ{Â]Z¿Ä]€¼¯ÁÃ{Zf§YZÆŀ¨‡¾ËY½Zm YŠÌ]µZ//‡ZaįÕYĿ³Ä]{Y{¹ÁY|eZn»€Ì£ÕZÅÃZqZ]ÁZ^»|¿ÁÄ//q€³ YZÅÃZqÂ¿¾//ËY€¨u|¿ÁZ»YÃ{Â]Ã|//‹{Á|//ˆ»Zn»€Ì£ÃZqĬ¸uY‚Å {Z‡{YÁŒ¯Ö]Mž]ZÀ»Ä]ºÌœŸÖeZˆyį{ÁÖ»ÁÄf§€³d¬^‡ՁZ‡{Á|ˆ» ¾ËYŠÅZ¯|¿ÁÄ°¿M€]ÃÁԟ{‹€fŒÌ][MÖÀÌ»€Ëž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡Y½Y‚Ì»Äq€Å º«¾Ì»dˆŒ¿Á€§¹Z¿Ä]Հ´Ë{­Z¿€˜yÃ|Ë|a{€Ì³Ö»c|‹®Ë„eY€f‡Y€ËZy} ¾ËY¥Y€—Y­ZyÖÀÌ»€Ë[MÕZÅÀ¨‡ÖnË|e½|‹®ŒyZ]Y€Ë{Ây|ÅYÂy |À̌¿Ö»Á€§ÁÃ|‹dˆ‡ZÅÀ¨‡ |¿Á¾ËYÄ»Y{YÁ|À¯Ö»|Ë|ÆeYŒ¯•Z¬¿YÖ¸Ìy¾Ì»dˆŒ¿Á€§Ã|Ë|a½ÂÀ¯Y dˀË|»d¯€‹[Mž]ZÀ»֌z]µ{Z es€—Հn»«Ö¸“Z§×Y|^Ÿ»Äf¨³Ä]|¿YÂeÖ» |¿ZŒ°]Õ{Â]Z¿ėÁÄ]Y½Y€ËY,Œ¯[Mž]ZÀ» €œ¿YğÂÀ¼»ÕZÅd//‹{Á‚mįŒ¯d//‹{{½ÂÀ¯Yd//ˆŒ¿Á€§Ã|Ë|a Y‚Ì¿ÖÀÌ»€ËÕZÅ[M½Zz»Հˆ¯ÁÄf‹Y~³ŠËY‚§YÄ]Á|ÀfˆÅ[Md//‹Y{€] d‡YÂ^ŸµZu{[Âyd^ˆ¿Ä]ÕZʼnZ]¾ÌŸ{\ °»€f»{Z̸̻ ,ZÅÃY,dˆŒ¿Á€§¶v»ÕZŽZ¼fyZ‡¶¯|¿YÂeÖ»֌z]€Å{dˆŒ¿Á€§½{Y{w Â«ÁY¶^«d//‡Y¹Ó¾ËY€]ZÀ]|À¯{Â]Z¿YZŶ´ÀmÖfuÁÖËZÀ]€ËcZ//ˆÌ‡Ze {Â]ÃZq€°§Ä]½ÂÀ¯YºÅYY³Z¿Öi{YÂu ,|‹Z]Äf‹Y{dˆŒ¿Á€§€f¼Ì¸Ì»Öf‹{€³Y|¿YÃ{€¯¹ÔŸYÖ¿ZÆm–^e€»ÕZŽZ»Z‡ €f¼Ì¸Ì»®ËՁÁ½Y€ËYÕZÅd//‹{€fŒÌ]įd//‡YÖ·Zu{¾ËYÁd//‡YÀ—Zz» d‡YÕYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿Z̈]Z»Mį|¿Y{dˆŒ¿Á€§ Õ|mՀ˜y[MÖÀÌ»€ËÕZÅÀ¨‡YÄËÁÖ]Ã{Z¨f‡Y€iY{¾Ì»dˆŒ¿Á€§€˜y į|‹Z],d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]ՀË~aZ¿½Y€^m\«YŸ½MÄ]ÖÆmÂeÖ]įd//‡Y {‹Äf§€³|Àa ,c|»|À¸]ÃÁ{Z]ĈËZ¬»{Äq€³ÕZmÖ]MµZ//‡{Â//Œ¯ÕZʼnZ]½Y‚Ì» d‡YÖ]Mº¯€˜y¹ÁY|e€´¿ZÌ]µZ‡ZaÄ]d^ˆ¿½MÖ¨À»|‹Z»YÄf§ZË|//‹|{ d‡YŒ¯ª—ZÀ»€fŒÌ]{{ZË{YµZu{ÕZÅdˆŒ¿Á€§½MÄnÌf¿¾Ë€e…¼¸»į º«Ä]Ö·Zu{µZ//ˆ»YÃZ»¾¼Æ]ZeÂ//Œ¯ÕZʼnZ]Z»M,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÁÃ{Â]Ã|‹d^iÖ³|¿Z]€f¼Ì¸Ì» Ö¿Z»ÁZ]¾Ì¼Å{µZ‡ZaįÃ|̇€f¼Ì¸Ì» d^ˆ¿֋Z]€aµZ‡Á€Ì¿€ËÁ«½ZÌ¿Z¯{YZ“»Äf¨³Ä]µZˆ»Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY {Â]|ÅYÂyµZ‡ZaÄ] ½Y‚Ì»į|Å{Ö»½ZŒ¿½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaև€] ZÆq{ÂˀƋ€yMZeÃZ»€Æ»ÕY|f]YÕZmÖ]MµZ//‡{Â//Œ¯ÕZʼnZ] ¹Â«À«ÁÄÌ»ÁYÄqZË{,½Z¼ŸÕZË{Á…Z§l̸y,‚yÕZË{Ö¸Y‚Ë€]MēÂu µZ‡Ö·Zˆ°Œy¾Ì´À‡ÄËZ‡ÂÀÅį|¿Z‡Ö»YºÆ»¾ËYÁd‡YÁ€]ÁÖ¨À»|‹Z] d‡YÃ{€fˆ³Œ¯Ö]Mž]ZÀ»ļÅ€‡€]Äf‹~³ÕZÅ Ä]d^ˆ¿Ö³|¿Z]ŠÅZ¯Z]ÃZ»¾¼Æ]ZeÂ//Œ¯֟€§‚Ë€]MēÂu¾ÌÀr¼Å ž]ZÀ»YZÅēÂu¾ËY{[M¾Ì»Zeįd‡Y½MÕZÀ »Ä]¾ËYÁ|ÀfˆÅÁ€]ÁµZ‡Za ÕZÅÀ¨//‡YZÌ¿{»[M¾Ì»ZeY€Ì£Ä]ÕYÃZqÁ{Â]|ÅYÂz¿¾°¼»Öv˜//‡ dˆÌ¿ÖÀÌ»€Ë Y[MÖÀÌ»€Ëž]ZÀ»…½Z»Œ¯{¹ÁY|»ÕZÅÖ·Zˆ°Œyįd//‡Y½MdÌ «YÁ dˀË|»€f§{¶¯€Ë|»«ÖËY€ÅȨÀ]»Äf¨³Ä]ÁÄf‹Y~´¿Ö«Z]½MYՂÌqÁÃ|̌¯ €aµZ‡®Ë½YÂeÖ¼¿ÄmÁpÌÅÄ]Á€Ì¿cYÁÕZ¨]MÁ[MÕÁÀÆ]ÕZ¬eYÁ¥€» dˆ¿Y{‰Z]º¯ÕZŵZ‡½|Œ¿Y€°eÁZÅÖ·Zˆ°Œy¦«ÂeÄ¿ZŒ¿Y‰Z] ֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹YÖ°Ë{Á€ÌyYÕZŁÁ{ºÅÁ€Ì¿€ËÁÕZ¨]MÁ[M½ÁZ » µZ‡ÕY|f]YYZÅ|‡Ä][MÕ{ÁÁd‹Â¿Œ¯{ZʼnZ]Ö³|À¯Y€aȬ¿ZŒf¿YZ] d‡Y€f¼¯|{µZ‡ZaÄ]d^ˆ¿,½ÂÀ¯Ze€Æ»ÕZmÖ]M {¥€]Äf‹~³ÕZŁÁd‹Â¿{Ây¹Y€³ZfˆÀËYÄv¨{«Öˆ»ZyÃ{YÖ¬eº‡Z«» Z»Y,|À¯½Y€^mZŽZf‡Y¾ËY{Y‰Z]{Â^¼¯Õ{Á|uZedˆ¿YÂe½ZnËZ]}MÁ½Ô̳ |¿Y{Ö³|¿Z]ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|{Ze¾Ì]Œ¯½Zf‡YÂÀÅ cYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»cZŸÔ—Y¾Ë€yM…Z‡Y€]įÃ{Y{wÖ·ZuZʼnZ]ŠÅZ¯ |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖ¿|Ì»Z‹M[MÄ°^‹YŒ¯ՀƋdÌ ¼m|{ ½ÂÀ¯YÁ€Ì¿ {€¯s€˜»ÖËÂË{YcZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z‡†ÌW dˆÌ¿¢·Z]½Y€ËYICTYZ] ,ÕÁM¿,ÕY~³ÄËZ»€‡,¹Â‡¶ˆ¿ÕÂeÓ³{Â]Äf¨³ YdËZ¼uÁcZ//»|y{d]Z«,ICTÄ//]Ö//‡€f‡{ ¶//ˆ¿ÕÂeÓ³{Z»Y |À¯Ö»ºÅY€§YÃ|//ÀÀ¯¥€» ÕY€]ÄqZb°ËcY€¬»¾ËÁ|e,{Y»¾ËY€]ÃÁԟ¹ZÆq ֻ¼Ÿd¯ZŒ»ÁÕ{Zf«YÁ֟Z¼fmY¥Y|ÅYÄ]½|̇ {‹Ö»Ö]ZˁYZÅÕÂeÓ³{‚Ì¿cY€¬»¾ËÁ|e{ Ä ‡ÂeÁÕ{€^ÅY½ÁZ » Ö¼ÌÅY€]Y®]Z]|̇¾ËYYŠÌa ÄË{ZveYÕ|À]Ä^e…Z‡Y€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ÕÂeÓ³YZ] cZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z‡ITUcZ—Z^eYÖ¿ZÆm Äf¨³,Ã{€¯\ˆ¯Y¹Â‡¶ˆ¿ÕÂeÓ³ZÌf»YÖWÂË{Y YÄ^eZÌf»YZ]µZ‡{½Y€ËYÕÂeÓ³{Â] {į{Â]Ã{€¯\ˆ¯ITU”ŸÕZÅÕÂeÓ³½ZÌ»{ d§ZËLZ¬eYÄ^eÄ]€eÓZ]ZÌf»Y\ˆ¯Z]µZ‡ {Â]Ã{€¯ZƛYITUÖ]ZˁYÕZÅŽyZ//‹ÃZ]{ÕÁ ÕZÅŒ¯ÕÂeÓ³{€°¸¼ŸcZ—Z^eYÖ¿ZÆmÄË{ZveY ¹Zœ¿,¦//ËZ›Á,cYZ//ÌfyYÁÂuZ//Æq{YÂ//”Ÿ ÖËZÅŽyZ‹…Z‡Y€]ÁÖf]Z«[ÂqZqÁÕÂeÓ³ s€—ÕY€mY,¦¸fz»ÕZÅYZ]½{Â]Öf]Z«½Y‚Ì»½Âr¼Å Â¿,†¿Z¯€§¦Ì—ÁcZ//»|y€]cZœ¿,ՀË~a{€]Y€e Ö]ZˁYcZ»|yd̨̯€]cZœ¿,Ã|‹{ZÕZŁÂn» cZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z//‡Á|À¯Ö»Õ|À]Ä^eÁ ÕZŽZ»Z‡Z]®Ë{‚¿•Z^eY¹ÁY|eZ]{Y{Ö //‡ÖWÂË{Y \ˆ¯ÁÖeZ̸¼ŸÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]֐ze \ˆ¯YÕÂeÓ³¹ZÆq¶ˆ¿ÃZ´ËZm,ZÌf»Y¶«Y|u |À¯ ¹ZÆqÁ¹Â‡¶//ˆ¿ÕÂeÓ³cÁZ¨eÃZ]{Ö¼ÌÅY€]Y ,ÖËÂË{YcZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z‡†ÌWÄf¨³Ä] Á{Y{Y€«¶//ˆ¿{ICTÁÂu{½Y€ËYÕÂeÓ³ Ã|̇€¿Ö§Z¯¡Â¸]Ä]ÂÀÅZ»YZ]įd‡Y¾ËYºÅŠ¸Ì·{ ÁÂuÕZÅÂeÓ³YÖy€]įd‡YÖ·Zu{¾ËY d‡Y |¿YÃ|̇ºÅ¶ˆ¿Ä]½ZÆm{²ÀÌfˆ¯{Y€]ÁICT Ä]ÃZ‹YZ]ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ö¿Z¬//‹ÂmsÔ§¾Ìˆu Ö]ZˁY¾Ë€yMª^—{€¯ZƛYZÅÂeÓ³Õ|À]¶//ˆ¿ ½Y€ËYÕÂeÓ³cY€//]Zz»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄË{ZveYITU įdˆÌ¿ZÀ »½Y|]Z»Á‚·¾ËYÄf^·Y,{Y{Y€«ć¶//ˆ¿{ įd‡YÖ·Zu{¾ËY d//‡Yć¶ˆ¿ºÅZ»Ճ·ÂÀ°e ½ZÆm{²ÀÌfˆ¯{Y€]ÁICTÁÂuÕZÅÂeÓ³YÖy€] YZ]įd‡Y¾ËYºÅŠ¸Ì·{Á|¿YÃ|̇ºÅZÆq¶ˆ¿Ä] ÁÂu¾ËYY֌z]¾ÌÀr¼ÅÁÃ|̇€¿Ö§Z¯¡Â¸]Ä]ÂÀÅZ» ºÌ‹Z]´z‡Za|ËZ]Z»Z»Y,d‡Z¼Ì‡ÁY|ZÌfyY{ {ÂmÁÄ]ÃZ‹YZ]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ½ÁZ » ÕY€]d¨³ICTÕZÅÁÂuYÖy€]{ֿ¿Z«Z//v¿Y ºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»ÁdˆÌ¿d]Z«²ÀÌf//ˆ¯{Y€]ÁÂu{µZj» d‡Ydz//‡¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁºË€Ì´]ZÌf»YŠz]¾ËY{ Öy€]{½Âq,ºË‹ZÆq¶//ˆ¿ÂeÓ³ºÌÅYÂz]į {Y{{ÂmÁZv¿YZ¿Â¿Z«ZÅÁÂu |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY ©Z¨eY {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{Zf‡ºÆ»Âf‡{Yd À€ËÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÄmY»©€]¶°Œ»Z]Œ¯®‡Z»|{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe d‡Y ½Zf‡Y{®‡Z»|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯¶»ZŸ€Ë|»Z»Y€´Ë{Õ‡Y ¹Z¼e,ZÌ¿{»©€]¾Ì»Zec{Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]Ղ¯€» d¨³,{‹Ö»‚¯€¼f»Á¥Á€»|Ì·Âe€»Y{Ä¿ZyZ¯½YÂe {‹Ö»¾Ì»ZeÄË|¿{®‡Z»Ä]Œ¯ZÌ¿|{ Z]Ä¿ZyZ¯¾ËY{€¯½ZÌ],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{֓Â̟Z^Ƌ Õ|Æ»|ÌƋ­€Æ‹{Հf»Y‚Åd ‡ÁÁÄ·Z‡Ĭ]Z‡ {Y{dÌ·Z §®‡Z»|Ì·Âe€»Y{ÄË|¿½Zf‡€Æ‹­|¿€a {Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»ÖËZ‡ZÀ‹ÁÂ̋Z]{Á‚§YÕÁ d‡YÃ{Y{ŠËY‚§YY{ÂydÌ·Z §Õ|Ì·Âe|uYÁ¾ËY,Â//Œ¯ €¨¿Z]ÕZ¯d¨Ì‹Ä//‡{€“ZuµZu{įÕ—Ä] |À¯Ö»¾Ì»ZeY®‡Z»Ä]Œ¯ZÌ¿Y֌z]¶À‡€a NY{|À],Y{Š¯®‡Z»Y¿Y|Ì·ÂeÄ]ÃZ‹YZ]֓Â̟ {|ŸY‚ÅÄ¿YÁ€“ZuµZu{d¨³Ä¿ZyZ¯¾ËY{ į{Â//‹Ö»|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯¾ËY{Y{|À]ÁY{Š¯®//‡Z» |{¾ÌÀr¼Å,d‡YÂ//Œ¯ZÌ¿|{Ã|ÀÀ¯¾Ì»Ze ¾Ì»ZeÄ¿ZyZ¯¾ËY{‚Ì¿NÕZÅ®//‡Z»Ä]Â//Œ¯ZÌ¿ {‹Ö» cYÁZÌfyY{|uYÁ¾ËYcY|Ì·Âe¹Z¼eÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ žËÂeÁē€Ÿ€»Y{Z‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËYÁd‡Yd//‹Y|Æ] {»ÄÌ·ÁY{Y»Ö»Z¼eÄ¿Zfz^‹Ây{Á‚§Y,{€Ì³Ö»ºÌ¼e½M ZÆÀeÕ|Ì·Âeğ¼n»¾ËY‰ÔeÁd‡YºÅY€§|Ì·ÂeÕY€]ZÌ¿ d‡YZy–ËY€‹¾ËY{Œ¯ZÌ¿ž§Á¹{€»Ä]®¼¯ ½ZÌ]Z]Ղ¯€»½Zf//‡Y{®//‡Z»|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯¶»ZŸ€Ë|» ,{Y{{ÂmÁd¯€‹¾ËYdÌ·Z §ÕZf‡Y{¶°Œ»®ËÄ°ÀËY ,d‡YÄmY»©€]¶°Œ»Z]|Ì·ÂeÕY€]Ä¿ZyZ¯{€¯tˀe Ä]|ËZ]įºËY{ZÌfyY{d·Á©€]€“ZuµZu{ Äf¨Å֗c|ŸZˆ»µÂ«½Zf‡Yğ¼n»Á|]ZËŠËY‚§Yd·Á {Ä¿ZyZ¯½YÂe¹Z¼e¶°Œ»¾ËYž§Z]į|¿YÃ{Y{YÕZm {‹Ö»‚¯€¼f»Á¥Á€»|Ì·Âe€»Y Á©€]žËZÀ€f§{¶¯€Ë|»,«½Y{€//³½YÂ̯»ÄÀÌ»¾//ËY{ |Ë{Z]ļeZy{cZneÁ½| »,d ÀcYÁ®Ì¿Á€f°·Y Ä]Ղ¯€»½Zf‡Y{®‡Z»|Ì·Âe±‚]ÕZÅ|uYÁYְˁY ÕY€]Y¹ÓcÔÌƈeÁcZ¿Z°»YZeºÌ//‹Ôe{d¨³Z¿€ËY ļÅZ]ZeºÌÀ¯ºÅY€§®‡Z»ÄÀÌ»{µZ §Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ |¿Y{€b]|Ì·ÂeÄ]Y« ,Ճ€¿Y¾Ì»ZeZÅ|uYÁ¾ËYcÔ°Œ»Ã|¼Ÿd//‹Y{½ZÌ]ÕÁ Ö¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿¾ÌÀr¼Å{|Ì·ÂecZ ˜«ÁY‚mY,ÄÌ·ÁY{Y» d‡Y ¦¸fz»cZn¿ZyZ¯{|Ì·Âe½ÂÀ¯Y{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y{€³ ,ºÌfˆÅḑ€›€j¯Y|uZ]|Ì·ÂeµZ^¿{Ä]Z»Ád‡Y½Zˀm{ ½ÂÀ¯Yįd‡Yd‹Y|Æ]cYÁÃ|Ɵ€]ZÅ®‡Z»žËÂeZ»Y Ã{€b‡d‹Y|Æ]‚¯Y€»ÁZÅÄ¿ZyÄ]ÁÃ|‹Äf§€³ZÅÄ¿ZyÁY{Y d‡YÃ|‹ cYÁ€œ¿€Ë®//‡Z»Õ|Ì·Âe|uYÁ|//‹ÁM{ZËÕÁ Y€«¶Ì·{Ä]Á|//À·Z §Â//Œ¯{cZneÁ½| »,d À Ä¿ZzeYÁ¾ËYY,Öf ÀÕZÅ­€Æ//‹Ã{Á|v»{¾f//‹Y{ |¿Y{|Ì·ÂeÂn» d ÀcYÁ®//Ì¿Á€f°·YÁ©€//]žËZÀ€f§{¶¯€//Ë|» ḑ€›,d‹Y|Æ]cYÁֻԟYZ»Mª]Z˜»{€¯½ZŒ¿€—Zy ğ¼n»€ËYºŸY®//‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ¼//‡Y Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ëd ÀcYÁZËd‹Y|Æ]cYÁ |{Z]|À//‹Ôe{ZÆ¿MļÅįd//‡YÁ{{|Ÿ |ÀÀ¯Z¯d¨Ì‹ć{{Âyḑ€› {Y»,cZneÁ½|// »,d À€ËÁÂf//‡{Ä]d¨³ÕÁ Z]ÁÖËYÂŪˀ—Y®‡Z»|Ì·ÂeZÌ¿{»cY‚ÌÆneÁÄÌ·ÁY {‹¾Ì»Ze|ËZ]­€¼³{[‡½Z»¾Ë€f¼¯ ÁcY‚ÌÆneÂ//»Y¶¯€Ë|»«Õ€¨¾Ì//ˆu|̇»€f//ŒÌa {Â]Ã{€¯¹ÔŸYd//‹Y|Æ]cYÁÖ°//‹‚acZ»Á‚¸» Y‚ÅÁ½Â̸̻®ËÄ¿YÁ,Œ¯{®‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe d‡YŒ¯ZÌ¿Õ´z‡Zaį|ÀÀ¯Ö»|Ì·Âe®‡Z»{|Ÿ {‹Ö»Y‚³€]|À¨‡Y¹Â‡Äf¨ÅևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡Đ«ZÀ» ֏yŠz]Ä]ևZÀ‹¾Ì»ÕZÅև€]ž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÕZb‡½Á€] ּ̋ÂWƒÕZÅȬ¿ÄÌÆeÁÂu{‚Ì¿€´Ë{Đ«ZÀ»½YÂÀŸćº¯d‡{-d‡Y€¯}Ä]¹Ó µZ‡{ÖËZ‡ZÀ‹ÕZÅÕZ¨u¹Zn¿YÁÖ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»ÕZÅĿ¼¿‚Ì·Z¿M,Â//Œ¯ |‹|ÅYÂy¹Zn¿YµZ‡µÁYÄÅZ»ćÁ ŠËY‚§YÁÄËZacZŸÔ—Y|Ì·ÂedÆm֏yŠz]d¯Z//Œ»¥|ÅZ]½Z»Z‡¾ËY ևZÀ‹¾Ì»Ä«ÁÄÌÆeĐ«ZÀ»,Ö¿| »{Y»¥ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»cZ ·Z˜»ÖÅ{Z] ÕZmµZ‡ÃZ»|À¨‡Y¹Â‡Äf¨Å{Yž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ŵ{Z »¹Y‚Å|°Ë…Z̬»{ {€¯|ÅYÂyY‚³€] Õ|ÌƋZ“€Ì¸Ÿ,Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ËYd¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]½Z»Z//‡¾ËY†ÌWÁcZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ » dÆmŒ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z//‡ḑ€›¶Ì¼°e¥|ÅZ]Đ«ZÀ» µZ‡֗Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]ÃYȬ¿{Õ{€°¸¼ŸÕZÅŽyZ‹Ä]½|Ì//‡ |‹|ÅYÂyY‚³€]ÕZm Ö¬—ZÀ»{¹Y‚Å|°ËևZÀ‹¾Ì»ÕZÅȬ¿½YÂÀŸ¶»Z‹Đ«ZÀ»¾ËY,ÕÁÄf¨³Ä] {ÂmÁ€œ¿{»ª—ZÀ»Ä]ÖeZŸÔ—YZÌ¿€“ZuµZu{ÁÃ|Œ¿ÄÌÆeÄf‹~³{įd‡Y d§€³ÀÆ]ÖfyZ‡€Ë Ö¿Y€¼ŸÁÖ§ZŒf¯YÕZÅÃÁ€a{ZÆ¿MY½YÂeÖ»Á{Y{ ¾ËYÕY‚³€]Z]Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]Â//Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z//‡†ÌW Õ{€°¸¼ŸÕZÅŽyZ‹{ÄfˆËZ‹µÂve|ÅZ‹֏yŠz]d¯ZŒ»ÁcZ«ZÀ» ÖfyZ‡€ËÁÖ¿Y€¼Ÿ,ÕZ°¿| »ÕZÅÃÁ€aZÌ¿{»ÄËZacZŸÔ—Y|Ì·ÂeÁÂu{Œ¯ Ĭ]Z‡º¯Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]֗d·Á{ÕY~³ÄËZ»€‡Yºnu¾ËY{Á‚§Y,{Â]ºÌÅYÂy |‹|ÅYÂyÁZŒ»ÕZÅd¯€‹Á֏yŠz]€fŒÌ]ª¿ÁÁ­€ve\m»ÁÃ{Â] ½Y€¨Ÿ±€^¸³Y~£Z¯|Ì·Âe |Ì·ÂeZ°ÅYįÖÅÁ€³Z]ÖËZÀ‹M‚Ì¿ÁZÅ_McZf‡YYdËZ¼uÄ]‚Ìy€v‡ ÕY~³ÄËZ»€‡Z]ºÌ¿YÂf]Ze|‹hŸZ],{Â]Ã{Y{ÄWYYY½Y€¨Ÿ±€^¸³Y~£Z¯ Äfˆ]ÖfuÁ~£Z¯d À{‰Á¾ËYÄ]Õ|Ì·ÂeÕZÅ~£Z¯YŠz]¾ËY{ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y_Zqd̸]Z«Z]Õ|À] Ã{Y{Y€«½YY{€aÃ|ËYZÌfyY{YÕYÄËZ»€//‡,‚Ìy€v//‡ÃÁ€³ÄÀÌ»¾ËY{ Ä]Y±€^¸³Z]~£Z¯|//Ì·ÂeÄË|Ìud]€e{ž«YÁÕYÄ//¿ZyZ¯{Zed//‡Y |ÀÀ¯ÖeZ̸¼ŸÕZn·Z‡ÃZ»|À¨‡YYÖ¼‡c {Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Ã|ËY¾ËYįdˆÅ¾ËYºÆ»Äf°¿,{Á‚§Y‚Ìy€v‡{Zŀ§ ºÌ¿YÂfÌ»Š¿|‹ÖeZ̸¼ŸÁ½MsZff§YY| ]Á{Œ̻Y€mYÁՁZ‡Ã{ZÌa½ZÆm Á½Y€¨ŸYÁ‚»€aÁd̏Zy€aÃZ̳ÕZű€^¸³YՀ̳ÀÆ]¦˜·Ä] |Àq€ÅºÆ»Ö»Z³,Ä·Z]{ZnËYŠÅZ¯¾ÌÀr¼ÅÁ½Zfy{ž˜«YՀ̳¸mZ] ºËY{€]º·Z‡Á‚̼e֘Ìv»{ZnËYÁdˆË–Ìv»š¨udÆm{®q¯ hŸZ],cZ ËZ“‚ËÁ{½YÂÀŸÄ]½Y€¨Ÿ±€^¸³¾eY‚Å{Á|uÄ¿ÓZ//‡ ÃÁ€³Z»Y,d‡YÃ|//‹½Y€¨ŸÃZ̳µÂv»YּƻŠz]¾f§d//‡{Y ֘Ìv»dˆËÁ֟Z¼fmYÕZÆfÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y{‚Ìy€v‡½Y€¨Ÿd¯€‹ Ã{€¯½Y€¨Ÿ±€^¸³Y~£Z¯|Ì·ÂeÄ]¹Y|«Y_ZeZf‡Y®ËYdËZ¼uZ]{Ây d‡Y Ö¿Y€ËYÕZÅ_ZeZf‡YįdˆËYÃ|ËY½Y€¨Ÿ‚ËÁ{ÕZű€^¸³Z]~£Z¯|Ì·Âe Ä]ZÌ¿½M½|//‹ÖËY€mYÕY€]Á|¿|¿Z//‡½|//‹ÖeZ̸¼Ÿĸu€»Ä]Y½M |Àf‹Y{ÖÅ{[Zf‹dËZ¼u d‡YÄf¨³ÃZ]¾ËY{‚Ìy€v//‡ÃÁ€³ÀË|»cZÌÅ”Ÿ,‚Ìy€v//‡{Zŀ§ Y½{€¯Y|mY| ]½Y€¨ŸÕZű€^¸³YÕYÃ{Z¨f//‡YpÌÅįd‡ZŵZ//‡ Ã{Á‚§Y‰Y{Z//nËYÁZű€^¸³YÃ{Z¨f//‡YÄ£|£{¾ËYÁ|//‹Ö¼¿Ä·Ô¯ ÕZÅd¯€‹ÃÁ€³ÄËÁÃZ´¿Ä]ÄmÂeZ]Á¾ËYY d‹Y{{ÂmÁ½Z¼ËY€]ÃY¼ŠžËZÀ»Yd¿ÁZ »d‡€a€‡ {‹Ö»Հ̴Å|¯µÂ¼Œ»µÂv»¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]Z´Ì‡ {{Y{Ä»Y{YcZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ Õ|Ì·ÂeÕZÅdyZ‡€ËÄ]įÕZÅ\̇MY¡Z§Œ¯Ä]Z´Ì‡Y¿Y©ZqZ« cÄ]‚Ì¿ֿ¿Z«€Ì£cY{YÁYÕYÃ|¼ŸŠz],|¿Z‡Ö»\̇MÂ//Œ¯ Z¼fuÁ{Y{{Y€§Yd»Ô‡ÁÂu{Ö¿YÁY€§cZ ^eįd‡YÖ¸Y€Ì£ÁÖ¸ m {€Ì³Y€«ÄmÂe{»|ËZ] Öf¨¿{Zf«YYÂ^ŸµZu{įºÌfˆÅ֘ËY€//‹{Z»d¨³Ö¯ZÌ¿Ö«{Z dËZ¼uY~·-ºËY{Y€«Öf ÀcY|//Ì·ÂeÃ{Á‚§Y‰Y€]ÖÀf^»Õ{Zf«YÄ//] Y|ÌaÖ¿Y|ÀqÁ{d̼ÅY,Â//Œ¯ÕZÅÓZ¯Ä̸¯{©ZqZ«ž˜«Á¶yY{|Ì·ÂeY |À¯Ö» {€¯tˀecZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ {½MZ]Ä¿Y|À¼//‹ÂÅÁZ^»©ZqZ«Ã|Ë|aµ€fÀ¯{€i»ÕZʼnÁYÖ//°Ë {€Ì³¹Zn¿YÄf§Z˽Z»Z‡¹Zœ¿®Ë€]ÖÀf^»|ËZ]įd‡Y{Âm»–ËY€‹ cZœ¿Ád‡Y|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡®ËZ´Ì‡Հ̴Ås€—d¨³Ö¯ZÌ¿Ö«{Z Ö»įd//‡YÃ|ÀÀ¯¥€»Ã|Ɵ€]µÂX//ˆ»ÕZÅ{ZÆ¿€]ÃÁԟÓZ¯d·ZY€] |Å{¹Zn¿YY¹Ó¹Ô f‡Y½Z»¾Ë€f¼¯{,–^e€»Ä¿Z»Z‡ªË€—Y|¿YÂe º//‡Y€»{cZneÁ½| »,d ÀcYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ ¾Ì·ÁYZ´Ì‡d¨³cZÌ¿Zy{d¯€//‹{Z´Ì//‡Հ̴Ås€—YÖËZ¼¿Á {Ä»Z¿€]¾ËYÕY€mYÁ{Â//‹Ö»ÖeZ̸¼Ÿ½MՀ̴Å|¯įd//‡Yַv» d‡YY~³€ÌiZeZ̈]©ZqZ«YՀ̳¸m µ€fÀ¯™Zv·Ä]s€—¾ËYÕY€mY{Á‚§YÖ¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ»,ZeZ‹‰Y‚³Ä] ÖËY€mY|¿ÁÁ{Y{ÖËÓZ]d̼ÅYŒ¯Ä]Z´Ì‡©ZqZ«Áֿ¿Z«€Ì£cY{YÁ ÃY€¼ÅÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»Â“»Z]–^e€»ÕZÆÅZ´f//‡{¶»Z¯dËZ¼uZ]½M d‡Y |Àq{Z´Ì‡Ö¸yY{cY|Ì·ÂeÕY€]ÕY~³ÄËZ»€//‡ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ €œ¿YÕ{| f»ZiMZ´Ì//‡ÄËÁÄ]ÓZ¯©ZqZ«¹ÁY|e{€¯ħZ“Y,€ÌyYµZ//‡ {Y{Öf‹Y|Æ]ÁÕ{Zf«Y ¹|Ÿ¶Ì·|]©ZqZ«Ö¿Zy{cӐv»Ö¨À»ÕZÅ|»ZÌa|̯ZeZ//]Ö¯ZÌ¿Ö«{Z {€¯tˀeÖ¸yY{cӐv»Z]Ä//ˆËZ¬»{ZÅ{Y|¿Zf//‡YdËZŸ€]cZœ¿ ,Öf ÀY|ËZaµZ¤f//‹Y{Öf‹Y|Æ]cÔ°//Œ»€]ÃÁԟ©ZqZ«¹Â//‹Ã|Ë|a {Y{[€z»ÁÖ¨À»Ô»Z¯ՀÌiZe‚Ì¿Œ¯ÕZneÖfuÁÕ|Ì·Âe |Ì·ÂeZ^yY ½Â˂˸e‚mÄ],Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeŠËY‚§Y ÂÀ¼»®‡Z»|Ì·Âe•Â˜yָ̘ e |Ì·ÂeÄ¿,d‡YžËÂe{¶°Œ» ¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÖ·ZŸÁZ//Œ»‚Ì¿€´Ë{ÕÂX//‡Y Ä°¸]ºËY|¿Ö¸°Œ»|Ì·Âehv]{Z»d¨³Öf‹Y|Æ]ÁՂ·Â¸‡ |«d·Á{€³YÁ{€Ì´]cdˀË|»žËÂeŠz]{|ËZ] |À¯Y|ÌažËÂeÕY€]Õ|Ë|mºfˆÌ‡|ËZ]{Y{ĸyY|» ¾Ë€yMÂ//y{ZÀ¸ËYZ]Â//³Ád¨³{Ö//‡Y{€»¶Ì§ ÃÁԟd¨³Ö¿Zf‡Z¼Ì]¥€»cӐv»cY|Ì·ÂedÌ “Á |ÀÀ¯Ö»|Ì·Âe®//‡Z»Ö¼‡cÄ]įÖËZÅd¯€//‹€] {Ây|Ì·Âe–yZÀ¯{‚Ì¿Ö¿Zf‡Z¼Ì]Ä//ˆ^·Y|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ ¾¼“ |¿YÃ{Y{ZfyY®‡Z»|Ì·ÂeÄ]YZÅÃZ´f‡{YÖy€] ‚Ì¿ÕYĸa€ËÕZÅ|uYÁ,Ö¼‡Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ€]ÃÁԟÄ°ÀËY |ÀÀ¯Ö»®‡Z»|Ì·Âeḑ€›¹Z¼eZ] ºËY|¿Ö¸°Œ»|Ì·Âehv]{Z»|//‡Ö»€œ¿Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ d·Á{€³YÁ{€Ì´]cdˀË|»žËÂeŠz]{|ËZ]Ä°¸] ½ÂÀ¯Y |À¯Y|ÌažËÂeÕY€]Õ|Ë|mºfˆÌ‡|ËZ]{Y{ĸyY|»|« ḋZˆuZ]|ËZ]€»Y¾ËYįd‡YZÅd¼Ì«dˀË|»µZ^¿{Ä]d·Á{ Ä]€“|Ì·ÂeÄ]Öf«{Ö]Ŀ³€Åd‡Y¾°¼»½Âq{‹Հ̴Ìa į|ÀÅ{Ö»tÌm€eÖeY€Ë‚ eÕZÅÖ¿Y€´¿™Zv·Ä]Öy€]Y€Ë |¿‚] |¿ÂŒ¿®‡Z»žËÂeÁ|Ì·ÂećÁ€a{YÁԏY †b‡Á|ÀfˆÅZ°fuYµÂ¤Œ»ÕYÃ|Ÿ€´Ë{¥€—Y{Á‚§YÕÁ YÂ“»¾ËY |À¯Ö»¾Ì»ZeYYZ]ZÌ¿Ö¿Z°qÀ˜«cÄ] –ËY€‹{¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»ē€ŸŠËY‚§Yįd‹Y{€œ¿{|ËZ] |ÀËM€§€]cZœ¿Á|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]®¼¯¾ËY€]ZÀ] d‡YÖ¿ÂÀ¯ dË·ÁYZ°fuYZ]ÁZ^»ÁžËÂeÖ¼‡‚¯Y€»Ze|Ì·ÂeYžËÂe d‡YµÁY ®‡Z»®Ëd‡Yd̨̯hv]€´Ë{Äf°¿{€¯tˀeևY{€» Z»Y{‹Ö»|Ì·Âe¶yY{{½MÄËÓć€Åįd‡YÄËÓćÕYY{ d‡Y¾°¼»Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³ÁÖ¸ §dÌ “Á™Zv·Ä] [£€»Z¿®‡Z»|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YYZ]ZÌ¿YÃ{Z¨f‡YL‡Z]Öy€] ®‡Z»Ö¿ZÌ»ÄËÓįºËÂÀ‹Ö»YÕ{Y»Z»µZj»—Ä] |ÀÀ¯ ½Â¸]d¸»½MÄ]ZuԘYÁd‡Y®‡Z»d¼//ˆ«¾Ë€f¼Æ»į ®Ë|À¿Z»®‡Z»½MÖÀ Ë d‡YÄf//‹Y|¿{ÂmÁԏY|À˳Ö» ÄÌ·ÁY{Y»į{‹cZœ¿|ËZ]¾ËY€]ÃÁԟ d‡Yַ¼ »ÄqZa |‹Z]Ã|‹ÄÌÆe¾X¼˜»½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeYÁ[£€»®‡Z» Ŀ³pÌÅÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«Z»YYZ]ZÌ¿ŠËY‚§Y{ÂmÁZ]{Á‚§YÕÁ ÁÃ{Z¨f‡YL‡ÄnÌf¿–¬§ZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËYÁÄf‹Y|¿֌ËY‚§Y d‡YÖ·Ó{ |À¿YÂeÖ¼¿Õ{ZŸ¹{€»d¨³Ö^¸¬eÕZÅ®‡Z»Ây{ÕÁ įd‡Y¾ËYÃYZÆÀe†a|ÀÅ{ŽÌzŒeYÖ^¸¬eÕZÅ®//‡Z» ZÅÄ¿ZyÁY{Á|‹Z]Äf‹Y{cZœ¿ē€Ÿ‚¯Y€»€]d‹Y|Æ]cYÁ d¯€‹½ÂÀ¯YZ» |ÀÀ¯ÕY|ˀyÖ¼‡ÕZÅd¯€‹Y–¬§ ºËY{®‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¼‡ {Z»d¨³ZŽZf‡Z¼Ì]Ö§€»cY‚ÌÆne€ËZ‡Ây{ÕÁ ÁºËY{Ä¿ZÌ»ÁZy{Yḑ€›¾Ë€fÆ]d¨³½YÂeÖ»ÁÂu¾ËY Ŀ³pÌņa {‹Ö»{ZZ»cY|Ì·ÂeYÕYÃ|¼ŸŠz]Öfu {Y»€ËZ‡ÁŠ°f‡{ÁÖ¿Zf‡Z¼Ì]ÕZÅ…Z^·ÁÂu{Õ{Â^¼¯ d‹Y{ºÌÅYÂz¿Ö¿Zf‡Z¼Ì]Ö§€» {Zf«Y½ZÆm cZ¿Z°»YÄ//̸¯lÌ//ˆ]YcZneÁ½| »,d// À€ËÁ ÕZf‡€aÁÖuY€mÖf‹Y|Æ]®//‡Z»Y¿Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ՁÁÄ¿Z^//‹|Ì·ÂedÆmZÅÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÁY{€f¸Ì§ {Y{€^y {Zf‡Ĉ¸mÄ̋Zu{Ö¿Z¼uZ“,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¹ÓcY|ÌƼed‹Y{ZƛY,d¼cYÁ{Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» Öf‹Y|Æ]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»PeÕY€] {Y|¿{ÂmÁ€œ¿¾ËYYÕ{Â^¼¯ÁÄf§€³c ÕZÅ|uYÁZe|‹Äf§€³ºÌ¼e‚Ì¿Ä//ˆ¸m¾ËY{{Á‚§YÕÁ Y{€f¸Ì§ÕZf‡€aÁÖuY€mÖf‹Y|Æ]®‡Z»Y¿YÕ|Ì·Âe |ÀÀ¯dÌ·Z §ՁÁÄ¿Z^//‹cÄ]ZÅÃ|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“Á ž§Z]|Àf//ˆÌ¿|Ì·ÂeY|»{d¸Ÿ€ÅÄ]įÖ//ËZÅ|uYÁÁ ÕZÅÕ|À»ZÌ¿ÁÄfŒ³€]|Ì·ÂeY|»Ä]d«Á€‡Y{cÔ°Œ» |ÀÀ¯¾Ì»PeYŒ¯ įd‡YÕYĿ³Ä]Œ¯{Âm»–ËY€‹{Y{Ä»Y{YÖ¿Z¼u d»Ô‡€°§Ä]֐z‹ž§ZÀ»¾f§€³€œ¿{½Á|]|ËZ]ļŠ½YÁ{|À¿Z»Ä]½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeZ0  ˜«ÁºÌ//‹Z]Ä »ZmÁ{Ây {€¯|ÀÅYÂyÖeZ̸¼ŸYºÆ»¾ËY¦¸fz» Z]ÁZ^»,|‹€¬»¾ÌÀr¼ÅZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{Zf//‡Ĉ¸m{ {‹|Ë|ŒeZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»–^e€»¹Ô«Y֋Á€§½Y€³ ZÌ¿¾Ì»ZedÆm{Öf//‹Y|Æ]cZ»Á‚¸»|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ |ÀËZ¼¿dÌ·Z §d¨Ì‹{ÁՁÁÄ¿Z^‹¹{€» –‡ÂeÕ|Ì·Âe®‡Z»ÖÀ̼”e|ˀy,ÕYÄ]»{¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂy¹Zn¿Yd‹Y|Æ]cYÁՁYÕZÀ»YcZÌÅ ¾Ì‹Z»ZÌ¿{»cZ»Á‚¸»ÁcZ ˜«¾Ì»Ze-{€¯€¬»{Zf‡¾ËY pÌŽÁ|]¶Ì˜ eÕZÅ|uYÁÖf‹Y|Æ]cZ»Á‚¸»|Ì·ÂecÓM {‹¹Zn¿Yd«Á¥ÔeY |ËZ]Âm[Z]YÕYY{Ä ]ZeÕZÅd¯€//‹ÁZŽZ»Z//‡ €‡Y{Yֻ¼Ÿd//‹Y|Æ]dËZŸdÆm¹ÓcY|ÌƼe |À¿Z‡€]¹Zn¿YÄ]d«Á {|ÀfˆÅZfz»ğ¼n»€ËÕZŽZ»Z//‡ÁZÅd¯€//‹ žËÂeÁ|ˀy{Ây֟Z¼fmYdÌ·ÂX//ˆ»Ä]¶¼ŸÕZf//‡Y {¶À‡€aÁÕZ¯–Ìv»{ÄËÁÄ]YÖf//‹Y|Æ]cZ»Á‚¸» |ÀÅ{Y€«Z¯Âf‡{ {Y»½Z³|À‹Á€§Ze|̇\ːeÄ]Ĉ¸m¾ËY{¾ÌÀr¼Å ¶¼ ·YÂf‡{cZ»Y‚·YÖ»Z¼eZŽYÂf‡ÁZÅÖËY¿Z¿,ÖËY~£ {¶»Z¯—Ä]Y½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁÖf//‹Y|Æ]ÕZÅ |ÀÅ{Y€«Z¯Âf‡{ .d‡Y|¬qŒ¯{®‡Z»|Ì·Âeḑ€› ‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]cYÁ½ÓÁˆ»¹ÔŸYª]Z˜» Z]Œ¯{®//‡Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe|uYÁ½ÂÀ¯Y,Ö°//‹‚a į|À·Z §®//‡Z»{|Ÿ½Â̸̻ Ä¿YÁ|Ì·Âeḑ€› cZneÁ½| »,d// ÀcYÁğ¼n»€ËZÆ¿M{Â//» |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z § į|Å{Ö»½ZŒ¿d¼cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m įÕ—Ä],Äf‹Y{Ö]ÂyZf^ˆ¿|‹µZˆ»YÄÅZ»{½Â˂˸e‚mÄ]Ö´¿Zy¹Y·Y¿Y|Ì·Âe ÕZÅÓZ¯¾Ì]{Y|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ]ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»,ÖeZ^¿cZ§Mž§{¹Â¼//‡Y| ] ¾Ì‹Z»|Ì·ÂeZ»M¾ËY…Z‡Y€],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Öf À\zfÀ» Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÄÅZ»{‚Ë€§ÁµZrzËÁÖ]M€·Â¯,ÖË‹…Z^· ÁY‚Åc|»¾ËY{,ZÅZ»Mª^— d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ Á , \Ìe€eÄ] ÃZ´f‡{ÁY‚ÅÁÖ]M€·Â¯ÃZ´f‡{ÁY‚Å,ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»ÃZ´f‡{ ŠÅZ¯Z]ÕZmµZ‡ÄÅZ»{½Â˂˸e|Ì·Âe½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|‹|Ì·Âe‚Ë€§ÁµZrzË Ä]Äf‹~³µZ‡ÄÅZ»Ã{{ÃZ´f//‡{ÁY‚ŁY½M|Ì·ÂeÁÃ{Â]ÄmY»Õ|{ ¾ËY{‚Ì¿Ö¿Zˆ¿YÕÁY{|Ì·Âe d‡YÃ|̇µZˆ»YÄ]ZŒ»c|»{ÃZ´f‡{ÁY‚Å µZˆ»YÄÅZ»{įÕ—Ä],Äf§€³Y€«¹Â//‡Ä^e{Õ|{ ŠËY‚§YZ]c|» Ã|ÀŒ¯Ád¿ÂÌ»Z¯,½ÂÌ»Z¯|Ì·Âe d‡YÃ|‹|Ì·ÂeÖ¿Zˆ¿YÕÁY{{|Ÿ½Â̸̻Á{Z̸̻ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»{ÃZ´f‡{|Ì·ÂeÄ]d^ˆ¿įÃ|̇ÃZ´f‡{Ä]‚Ì¿ d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ Á{ÂyYZ]{ZÅd¼Ì«Ö·Á‚¿|¿Á Á{ÂyYZ]{ZÅd¼Ì«ÃZ^°Ë{ Y†a|Å{Ö»½ZŒ¿,Á{ÂyYZ]{ZÅd¼Ì«և€] ÁÄf§€³{ÂyÄ]Ö·Á‚¿|¿Á{|n»YZ]½ÂÀ¯Y-Äf‹~³Äf¨ÅÄ]d^ˆ¿ÕZmÄf¨ÅÕY|f]Y{ {ZÅd¼Ì«|įÄr¿M,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d//‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{ÂyYZ]{ZÅd¼Ì« kÁYÄ]Äf¨Å¾ËYÄ^À‹Á{ZÅd¼Ì«į˜¿Z¼Åįd‡Y¾ËY,|Å{Ö»½ZŒ¿Á{ÂyYZ] €Ìˆ»€Ì̤e{|n»,d‹Y{Ö^ÌnŸd¼Ì«ŠËY‚§Y½MYŠÌaÄf¨ÅÄ]d^ˆ¿Á{Â]Ã|̇{Ây d‡YÄf§€³{Ây€]Ö·Á‚¿|¿ÁÁÃ{Y{ ½Â̸̻Š‹ZeÁ{¾Ì]Ö¸yY{ƒY€Ìe€aÕZÅÁ{Ây{,ZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³{…Z‡Y¾ËY€] Á½Â̸̻Ä]Äf¨ÅÕY|f]Y{į|ËY€a d‡YÃ|‹{ZnËYcӐv»d¼Ì«ŠÅZ¯½Z»Âe Äf‹Y{d¼Ì«½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻,Ä^À‹Á{Á€»YYZ]{{Â]Ã|̇½Z»ÂeY‚Å ½Â̸̻Ä]½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Y,Äf‹Y{YŠÅZ¯¾Ë€f¼¯į‚Ì¿|ËY€a d‡Y ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻®ËŠÅZ¯Z]‚Ì¿d¿YÁ|ËY€a d‡YÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ Žfz»d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ]¶]Z¬»{ d‡YÄf§€³Y€«ĸ»Z »{»½Z»Âe½Â̸̻Z]Á€»Y ÁZ^Ìe½MY†a d‡YÃ|̇½Z»Âe½Â̸̻Ä]½Z»Âe½Â̸̻Yįd‡YZÀËZ‡Á{Ây d¼Ì«ŠÅZ¯½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻ćÁ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻lÀa\Ìe€eÄ],Z^Ìe Y€«ĸ»Z »{»½Z»Âe½Â̸̻,Z^ÌeÁ½Z»Âe½Â̸̻Z^ÌeÄ^À‹Á{ÁYZ]{ |¿YÄf‹Y{ ÕY|f]YÄ]d^ˆ¿ZÅd¼Ì«‚Ì¿Á{Ây½Y€ËYÖf ÀÃÁ€³±‚]Z‡Á{Ây€´Ë{{ |¿YÄf§€³ d‡YÄf‹Y{d¼Ì«ŠÅZ¯½Z»Âe½Â̸̻lÀaZe½Z»ÂeY‚žÌ]ÁÃ{Â]֌ÅZ¯ÕZmÄf¨Å ®ËÂ‡®eÁ„a,½Z»ÂeY‚ŮˀŁ‡ĿZ³Á{Á„aÁLX|À¼‡ÕZÅÁ{Ây Y‚ÅÁ½Â̸̻Á{…ZaÁ„aÁ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Á{,EF|À¼‡,½Z»Âe½Â̸̻ Á„a,½Z»Âe½Â̸̻LX|À¼‡,Á{ÂyYZ]{ |¿YÄf‹Y{d¼Ì«ŠÅZ¯½Z»Âe½Z»Âe ½Â̸̻,EF|À¼‡,½Z»Âe½Â̸̻½MÂ‡®eµ|»Á½Z»Âe½Â̸̻Â‡Ä¿Z³Á{ ÃÁ€³¾ËY{d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ]Z»Y |¿YÄf‹Y{d¼Ì«½Z»Âe½Â̸̻…ZaÁ„aÁ,½Z»Âe ÕY|f]Y{½Z»Âe½Â̸̻Yįd‡YÃ{Â]`ÌeÁ„aÁ{ÂyÄ]•Â]€»ՁZ‡Á{Ây d‡YÄf‹Y{d¼Ì«ŠÅZ¯½Z»Âe½Â̸̻lÀaÁÃ|̇½Z»Âe½Â̸̻Ä]Äf¨Å ՁÁZŒ¯ÁÖËY~£žËZÀÕZƸ°ŒedËZ¼u d·Á{Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁY ½Â̇Y|§ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÕ|eÕY€]d·Á{Õ{ZÆÀ//ŒÌa€ËÁ¹ÔŸYZ]½Z»‚¼Å YÄ¿Z³Y|mÖËZÅÄÌ¿ZÌ]֗ՁÁZŒ¯ÕZƸ°Œe½Â̇Y|§ÁŒ¯ÖËY~£žËZÀÕZƸ°Œe |¿{€¯dËZ¼ud·Á{Ã|‹Ö§€ »ÄÀ˂³ {ZÆm€ËÁ½YÂÀŸÄ]ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]ÂƼm†ÌWÕ‡YՁYÁZyº›Z¯Ö§€ »Z] Šz]{ÕÁª]Y‡Ä]ÃZ‹YZ]ÖËZÅÄÌ¿ZÌ]֗ՁÁZŒ¯ÁÖËY~£žËZÀÕZƸ°ŒeՁÁZŒ¯ Ä]{Z¼fŸYÕYÁÖÅY€¼Åd‡YÂy{‚Ì¿†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿YdËZ¼u¹ÔŸY¾¼“ՁÁZŒ¯ |¿{€¯s€˜»YŒ¯ՁÁZŒ¯ª§Â»ÁĬ]Z‡Z]€Ë|»¾ËY {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ .{‹Ö»½YY½ZÀr¼Åd¨¿Y€q d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Õ|{ ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{Á{, Z]Á|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÕ|{ ,Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€f//ˆ³€ÌiZedveY{ÂyÖ´f¨ÅcÔ»Z »d¨¿d//¼Ë Z],…Ôa®aÁYY½Zfˆ]€ŸkÁ€yÄ ËZ//‹Ád¨¿YZ]{Z°Ë€»McZ¯€ve {€¯Z£MŠÅZ¯|{ ŠÌ]ZŁÁ¾ËYZ¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³¶]Z¬»{ÃŻÕԗYZ]Ö³|ÀÀ°‹ dved¨¿d¼Ì«Äf‹~³Äf¨ÅÄq€³YįZn¿MZe|À¯ Ö»ÖËZ¼¿{ÂyÄf‹~³Y Z]Z»Yd§ÓZ]|{®Ë{Á|u¾Ìq{Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ^//ˆ¿µ€fÀ¯€ÌiZe Äf¨Å¾ËYcÔ»Z »ÃŻÕԗ,€´Ë{ÕZÅŒ¯{…Á€ËÁ¾ËY€fŒÌ]Â̋ {€¯Z£MÕ|{ ֌ÅZ¯Z]Y Äf¨Å¾Ì»Â‡ÕY€]Z°Ë€»M{ÕZ¨uÕZŶ¯{ŠËY‚§Y,Z¿Á€¯€]ÃÁԟÄf^·Y d‡YÃ{Â]Y~³€ÌiZe½ZÌ»¾ËY{‚Ì¿ÖaZÌa {ÁÁŠËY‚§YYdËZ°uŻMÄ]İˀ»Md¨¿cY{Z|¿ÁÄ]ÖÅZ´¿¾ÌÀr¼Å ½{ºÅ€]{Õ{Zˁ|uZeį{Y{¾Æ¯ÃZ«Ä]ÖËZ°Ë€»MÖf¨¿ÕZÅÄ°//Œ] d‡YÃ{Â]€i»YZ]ºœ¿ YÄq€³Y…Ôa®aÁYY½Zfˆ]€ŸkÁ€y€]ÖÀ^»ÖeZ ËZ//‹€´Ë{Õ‡Y ÁÄf‹Y{ZÅd¼Ì«€]Ö¨À»€ÌiZeµZu¾ËYZ],Ã|//‹\Ë~°eŒ¯¾ËYÕ‡ d‡YÃ|‹d¨¿½|‹½YYhŸZ] d¨¿ {€¯¹ÔŸYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹Õ´Àz‡ dy‡cZ¯Á|Zœf¿Y{Á{ÂyY‚Å …Z‡Y¾ËY€]Á|‹Õ|À]Ä̼Ƈ¾Ë‚À],½Z]MÄ ¼mÁ{Y|»Z]Y ÕZÅÁ{ÂyÕY€]€fÌ·Ä¿ZÅZ»ÕYÄ̼Ƈַ¼ »¾Ë‚À]d¼Ì« ַ¼ »¾Ë‚À]d¼Ì«,½Z//»Âe€fÌ·€ÅY€«Y֐z//‹ Y‚Ì¿€a‡¾Ë‚À]d¼Ì«Á½Z»Âe€fÌ·€ÅY€«YÕYÄ̼Ƈ€Ì£ |‹¾ÌÌ e½Z»Âe€fÌ·€ÅY€« ,dy‡¥€»ÕÓZ]¾Ì´¿ZÌ»Ä]ÄmÂeZ]dy‡¥€»µ€fÀ¯ ZfyYÁdyÂ//‡©ZqZ«Z]ÁZ^»,cY{Z½YÂ//eŠËY‚§Y Á¦Ì “ZŒ«YÄËÁÄ]¹{€»Ä]¥€»dˀË|»Y¶Zuž]ZÀ» Zŀƌ¿Ô¯{YÂÅÖ³{·MŠÅZ¯‚Ì¿ÁºÌ¬fˆ»cÄ]|»M{º¯ ¹ÔŸY¾Ë‚À]Õ|À]Ä̼Ƈs€—ÕY€mY¥Y|ÅYĸ¼mYZŀÆ//‹Á d‡YÃ|‹ ÕY|f]YZed¨³Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁY€§ŠzaÖ¸»d¯€//‹Õ´Àz‡ Ád‡YÃ|‹{ZÁ|Ì·Âe½Z̓Z¬f»dy‡ÕZÅcZ¯ÃZ»¾¼Æ] |¿YÃ{€¯¹Z¿d^i½ÂÀ¯ZeÃZ»¾¼Æ]ÕY|f]YY€´Ë{€¨¿Y‚Å{Á|u Z],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÖÅZ¯ļ—Z§ |ÀfˆÅcZ¯Á|€œfÀ»Á ZƛYŒ¯{dy‡ÕZÅcZ¯Á|dÌ “Á¾Ë€yMÄ]ÃZ‹Y {Âydy‡ÕZÅcZ¯d‡YÂy{d^iįÖ¿Z°·Z»cZ¯{€¯ |Ì·Âe¶uY€»Ád‡YÃ{Z»M,|¿YÃ{Y{¹Zn¿YÃZ»¾¼Æ]µÁYY¶^«ZeY Öy€]d‡Y¾°¼»į¾ËY€]|̯ZeZ]ÕÁ d‡YÃ|//‹֗cZ¯ cZ¯d§ZË{ÕY€]Öf//‡YÂy{pÌŽÂÀ¯ZeZÅÁ{Ây½Z°·Z»Y {Y|¿{ÂmÁÂ“»¾ËYY̫֬{Z»Md¨³,|À‹Z]Ã{Y|¿dy‡ |‹Z]º¯Z̈]{Y€§Y¾ËY{Y| eÓZ¼fuYZ»Y Ճ€¿Y…Â]{֌ËÓZaÃ{ÁM€§€fÌ·½Â̸̻ē€ŸÕY€]|Ë|m¦Ì¸°e ®^‡¹Zyd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻Á{Ä¿ZÅZ»d‡Y¦¸°»d¨¿cYÁ cZ¿Z Ì»Ä°Œ]½Â̸̻Á{,¾Ì´À‡¹Zyd¨¿Ä°//Œ]½Â̸̻Á{, ÄËÂ//ˆe½Z°»YZ]ºœÀ»cÄ]YÖ]ÂÀm…Z//aՁZ³ ŽyZ//‹d¼Ì«|{ÄËZad¼Ì«Z]ՁYZËÖ·ZË|{ |À¯ē€ŸՃ€¿Y…Â]¶¸¼·Y¾Ì]²ÀË{d]Z«Á€‹ÕY€] ՁZ³½Y|Ì»YÖÀ£Z³d‹Y{€]Ä]\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁ Ö¼‡Y|Ì·Âeḑ€›Yּ̿Z]€]Y€]įÃ|‹ħZ“YÖ]ÂÀm…Za d‡YZ§Ä ‡Âes€—ÕY€]Ã|‹¾ÌÌ e s€—¾ËYDÁBÕ°‡Á{½|‹Õ|Ì·ÂeÄ]ÃZ‹YZ]|¼f » ՁZ³Õ°‡ZÆq½|‹Õ|Ì·Âe[ZˆfuYZ]d¨³µZ‡{ ÁÖ¸Yķ·•Â˜yYÕY{€]ÀÆ]ÁÕZ¨ucZ̸¼Ÿ¶//̼°e Ä]s€—¾ËY{ÖÀ£Z³|Ì·Âeḑ€›,ZÅ°‡¾ËYÖ¿Y|Ì»½Á{ |‡Ö»Á{\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁ Ä¿YÁ|Ì·Âe¥|//ÅZ]Ö]ÂÀm…ZaZ§Ä //‡Âes€— ,ՁZ³cZ¿Z Ì»Ä°Œ]Y‚Å,ÖÀ£Z³\ °»€f»½Â̸̻ ®ËÁžËZ»Z³¾eY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÄ¿ÓZ‡Á{€³Â³¾e d‡YÃ|‹ÖuY€—½ZeYZ³¾e½Â̸̻ |À¯ē€ŸՃ€¿Y ÕZÅÃ{ÁY€§cÔ»Z »ÕY€]|‹¦›Â»Ճ€¿Y…Â]¾ÌÀr¼Å dyY{€aŠÌaÕY€]½Z»Âe½Â̸̻Ճ€//¿Y…Â]{Öf¨¿ {€Ì´]€œ¿{ ,d//‡YÃ|»M‚Ì¿Äm{Â]ÄvËÓÀ^eÄ]Ö«Zv·Y|À]Ä»Y{Y{ ¶«Y|uÄ¿ZÅZ»cÄ]d‡YÃ|‹¦¸°»d¨¿cYÁ,|Å{Ö» ,¾Ë‚À],֌ËÓZaÖ¸YÕZÅÃ{ÁM€§Y¹Y|¯€ÅY€fÌ·½Â̸̻ ÁºœÀ»cÄ]Yïd¨¿Á|̨‡d¨¿,žËZ»Z³,¶ÌWÁZ³ |{|Äˈe½Z°»YZ]ÖÀÌ»ÁÖËZË{cÁ{Ä]€¼fˆ» …Â]¶¸¼·Y¾Ì]²ÀË{d]Z«Á€//‹ÕY€]d¼Ì«Z]Ö·ZË |‹\¿Ö]ÂÀm…ZaZ§Õ°‡¾Ì»Â‡ Ö^¿ZmÕZÅÁZ‡\¿ÁµZ¬f¿YcZ̸¼ŸÕ{ÁÄ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Á‚§Y,{‹Ö»Z£M֗Z^eY¶aÁflare¶ Œ»¶»Z‹°‡¾ËY µZeYÄ]•Â]€»ÕZÆfÌ·Z §,cZ¬¸ f»\¿cZ̸¼Ÿ½ZËZaY†a {cZ»Y|«Y¾Ë€yM,ՁY|¿YÃYÁHookup°‡Ä]ZÅÃZq {Â]|ÅYÂyAÕ°‡YÕY{€]ÀÆ]Á¶Ì¼°edÆm Õ°‡¾Ë€yM\¿YÖ]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡Âes€—Հn» ÃYcZ̸¼Ÿ¶Ì¼°eZ]d¨³Á{Y{€^yÃ|ÀËYÕZŁÁ{Z§¾ËY ,AÕ°‡[Z//ˆfuYZ]°//‡¾ËYYÕY{€]ÀÆ]ÁՁY|¿Y Z]ZË{{ÕÂm–ËY€‹½|‹Y|ËZaY†a,…Z//ˆuÁÃ|ÌrÌa Ä»Z¿€]Ä]½|̌z][Zf‹œÀ»Ä]ÁÖÀ¼ËYµÂYªÌ«{dËZŸ |‹ÖËY€mYÖ]ÂÀm…ZaZ§¹Á{ĸu€»YÖÀ£Z³d‹Y{€] ÃZ‹YAÕ°‡\¿ՁZ//‡Ã{Z»McZ»|¬»Ä],|¼f »¹ZÌa ½‚z»dÌ «Â»{[Z¿ÁZÀ‹¾f§€³Y€«Y†ad¨³Á{€¯ \¿Ád°mՁZ‡Ã{Z»M¶uY€»,ÖËY€mYÕZźÌe”uÁ ÄËZaZÆqÕÁ€]ÖÀeÕ°‡¾ËYÁ|̇½ZËZaÄ]½ÂˆÌ¯ d§€³Y€«{Ây d¨¿cYÁ,Äm{Â]ªÌ¨¸e½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ä]»…Z‡Y€] Ä¿ZÅZ»,¾Ì´À‡Á®^‡¹Zyd¨¿ē€ŸY€Ì£Ä],|//‹¦¸°» ē€ŸՃ€¿Y…Â]{Y֌ËÓZaÕZÅÃ{ÁM€§€fÌ·½Â̸̻ |À¯ ½ZŒ¿Äm{Â]ªÌ¨¸e½Â̼̈¯cZ]»և€],ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] Ö]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡Âes€—Z³d‹Y{€]Õ°‡¾Ì»Â‡ {ÖÀ£Z³\ °»€f»½Â̸̻ Ä¿YÁd‹Y{€]ḑ€›Z] |‹\¿…Z§l̸y t^,Ö]ÂÀm…ZaZ§Õ°‡¾Ì»Â‡,AÖ¸YÕ°‡ { HL[Z¿ÁZÀ‹–‡ÂeÃZ»|À¨‡Y,Ä^À‹Á{Á€»Y |‹\¿s€—¾ËYՁZ³­Â¸] d§€ŒÌa|{Z]CÕZ¼«YÕ°‡ÃY€¼ÅÄ]ÁZ//‡¾ËY ½Y€ËYÖËZË{žËZÀd¯€//‹Öf À{ZË{dyZ‡cZ̸¼Ÿ Push½|̌¯‰ÁÄ]ÃZ»¾¼Æ]€yYÁY,€Æ//‹Â]{Y| |¿|‹Հ̳Z]FLBÁZÀ‹ÕÁ€]Pull ½Z»‚¼ÅµZ¬f¿YÄ]ÃZ‹YZ]Ö]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡Âes€—Հn» cZ̸¼Ÿ¾ËYd¨³Äf‹~³Äf¨Å{…Z§l̸yÄ]°‡Á{¾ËY …Â]ḑ€›YÃ{Z¨f‡YZ]½Z´ËY€Ì«žËÂe{{Zˆ§Z]ĸ]Z¬» ½McY{ZÁ¥€»Z»Mįd‡YÖ·Zu{¾ËYÁºËY{¹ÂeZ]¹Â̯Á {Y{Ä»Y{YÖËY€Ì» d‡Y½Y‚Ì»¾ËYY€fŒÌ]cZ«ÁYÖÅZ³{Á€f¼¯ Y€Ì«Ä]•Â]€»|À]cÔ°Œ»¾Ì¼Å¶Ì·{Ä]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ ½Â¿Z«Ä]|À]¾ËYÃZ]Á{†¸n»{Z»Y,{€¯¥~uÄm{Â]Ä//vËÓ{ Z¯¾ËY€³Y|ÀÀ¯Ö»½ZÌ]†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,d‡YÃ|‹Ã{Á‚§YÄm{Â] Ö»c°ˆ»Ö¿Y€¼ŸÕZÅZ¯YּƻŠz]Ô¼Ÿ,{€Ì´¿c |ˀyµÂaY€qįd‡Y¾ËYZnÀËY{Ö¸YµY‡{€¯½ZÌ]ÕÁ |¿Z» ÕÓZ¯ÄÌÆeÄ]¹Y|«Y{ÂyZÆ¿MZe{‹Ö¼¿Ã{Y{ZÅÃZ´f‡{Ä]µÂv» €Ì«Ä·YÂuÕZ˜ŸY{Äf^·Yd¨³µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY.|ÀÀ¯{ÂyZÌ¿{» Ö»¹Z¼e€e½YY€Ì«d¼Ì«,Z¯¾ËYZ]d//‡YÃ{€¯€°§Y~³½Â¿Z« ZÅÃZ´ŒËÓZa€j¯YÄf‹~³µZ‡{,dˆÌ¿Ŀ´ÀËYÔ¼ŸZ»Y{‹ |¿YÃ|‹֏y€“ZuµZu{į|¿YÃ{Â]Öf·Á{ |¿€Ì´]¶ËÂveZÅÃZ´ŒËÓZaYYÄÌ·ÁYÃ{Z» Ä]d‡{Z]¾Ë|ÀqÄ·YÂu¾ËYįd‡Zn¿M¶°//Œ»{Y{Ä»Y{YÕÁ ÃZ´f‡{¶ËÂve€Ì«½Y‚Ì»Äqd//ˆÌ¿ŽzŒ»Á{‹Ö»d//‡{ Z»YºËY{YÖ¸ËÂve¹ÂeZ]¹Â̯ÁZ»MZ»ž«YÁ{,{Â//‹Ö»ÖËY€mY €Ì«½|‹º³hŸZ]€»Y¾Ì¼ÅÁdˆÌ¿{Âm»Ö¸ËÂveÕZŀ̫Z»M ‚Ì¿½YZ°¿Z¼ÌaÕZ°^¸—Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÖËY€Ì» d‡YÃ|‹{Zˆ§Á |ËZ]Ä·YÂud¨³,d‡YÃ|‹Ö»ÄËÂ//ˆe€Ì«Z]ŠÌaÕZŵZ‡{ Z°¿Z¼ÌaZ»Y,|‹Ö»Ã{Z¨f//‡YÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a{Á€Ì«Ä]¶Ë|^e \¸—ZeÄfyÁ€§Ö»{YMYZ]{YZÅÄ·YÂu{Ây\¸—µÂÁÕY€] ŠËZaÄ»Z¿€]{d¨¿cYÁÄm{Â]¶¯€Ë|» |ËZ¼¿ÄËÂ//ˆeY{Ây ÕZÅZ»M,ÓZ¯…Â]ÕZÅZ»M{‹Ö»Ã|ÅZŒ»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]d¨³ |Ì·Âe¾e½Â̸̻ Z»,{Y|¿Ö¿YÂz¼Å¥€»ÕZÅZ»MÁcY{Z ÄÀ˂ŽÁ|]d·Á{ÕY€]įdˆÌ¿ZÀ »¾ËYÄ]½Z´ËY€Ì«{€¯½ZÌ]ÕÁ ¾ËY{Ö¼«Á{|Ÿįd‡YÕYĿ³Ä]|ÀË5Y€§Ä°¸],{‹Ö»¹Z¼e Ö¼¿c‰Á€§Á|ˀy€´Ë{cZ^ŸÄ]Á{‹Ö¼¿Zn]ZmÄÀÌ» d‡YµZ°‹Y¶v»į{€Ì³ cYÁd‡YÃ{Â]c¾Ë|]Äf//‹~³Y|ÀËM€§d¨³ÖËY€Ì» Ä]YÖËZÅÄ·YÂu½M{įd‡YÃ{Y{Ö»¶Ì°//ŒeÖÅÁ€³Z¯d¨¿ ÃZ´ŒËÓZa®Ë{Â]Ã|‹Äf‹Â¿½M{į{€¯Ö»{ZZÅÃZ´f‡{ž¨¿ Õ}ÕZÅÃZ´f‡{YÖ°ËÄ]¹ÂeZ]¹Â̯ÁŽz//Œ»Ö¿Y‚Ì»Ä]Zy |Å|]ž¨¿ Y¹ÂeZ]¹Â̯ÁºÌ¬fˆ»ZÅÃZ´f‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d¨¿cYÁµÂXˆ»¾ËY ½YZ°¿Z¼ÌaÄ]ZÅÄ·YÂu¾ËY{Á‚§Y,|¿€Ì³Ö¼¿¶ËÂveZÅÃZ´ŒËÓZaY Ze|¿{Y{Ö»ÄWYYZŁZ‡€Ì«Ä]YÄ·YÂu‚Ì¿ZÆ¿M,|//‹Ö»Ã{Y{¶ËÂve |Ë|mՁZ³½Y|Ì»¦Œ¯{ÂmÁZ]cY{YÁÄ]cYZ»YÖ´fˆ]YÁ¹ÁY|e ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{  |¿YÂeÖ»Ö^›Â]YÁÖ]Á{¾Ì]€»{±‚]ՁZ³½Y|Ì»®Ë¦//Œ¯¾ËY€]ZÀ] ÓZ]YŒ¯¾ËYՃ€¿YdÌÀ»YÖËZ¨¯{Ây |Å{€Ì̤ecYZ»YÕY€]Y–ËY€//‹ |Å{Ö»€Ì̤eYĬ˜À»Ö°Ìf̸aÂWƒÕZ”§Á{€]Ö» {€¯¹ÔŸYYYՁZ³½Y|Ì»¾Ë€f³‚]¦Œ¯ÃZ»¾Ì¼Å¶ËYÁY{cYZ»Y Z¨¯{Âyḑ€›Ád‡YZ³\ °»c§½Â̸ˀe¶»Z//‹Ö¸Ÿ¶^m½Y|Ì» ֗Á|Œ¯Ö»µÂ—ZŵZ‡ՁZ³½Y|Ì»¾ËYÄ ‡ÂeÖ·Á {Y{YcYZ»Y½{€¯ d‡YÖ Ì^—Z³cY{YÁÄ]Äfˆ]YÁ½ZÀr¼ÅcYZ»YZŵZ‡¾ËY ÖËZ¨¯{ÂyÄ]ÄÅ{–‡YÁYZeYcYZ»Y,ՁZ³½Y|Ì»¾ËYÄ ‡Âe€³YÖfu YZ³cY{YÁÄ]½ZÀr¼Å|ËZ]į{Y{€˜«Z]ÖËZÅ{Y{Y€«Œ¯¾ËY,|¿Z‡€] ½MY€ed¼Ì«½Y€³Á€edz‡ÖËZ¨¯{ÂyÄ]½|̇,ÃÁԟÄ] |Å{Ä»Y{Y½M {‹Ö»Ã{¾Ì¼zeįd‡YՂÌq Ճ€¿YÖ´fˆ]YÁÖ·Á,d‡Y½ZÀ̼—Y¶]Z«Ã|ÀÀ¯{Z®Ë½ZÀr¼Å€˜«Äq€³ µZ^¿{Ä]cYZ»Y¾ËY€]ZÀ] d//ˆÌ¿Y|ËZaºÅd‡Á{ÕZÅÂ//Œ¯¾Ì]{Öfu Ճ€¿Y¶j»¾Ë‚´ËZmž]ZÀ»Ä]½|̇½M¥|ÅÁd‡YÕ{Zf«YÂÀed‡Ż d‡YÕYÄfˆÅÁ€Ë~a|Ë|ne ½{€¯Z¨¯{Âyḑ€›d‡YÃ|‹¦//Œ¯cYZ»Y{įÕ|Ë|mՁZ³½Y|Ì» ֗Á|Œ¯Ö»µÂ—ZŵZ‡ՁZ³½Y|Ì»¾ËYÄ ‡ÂeÖ·Á {Y{YÂ//Œ¯¾ËY d‡YÖ Ì^—Z³cY{YÁÄ]Äfˆ]YÁ½ZÀr¼ÅcYZ»YZŵZ‡¾ËY ¾Ë€f¼Æ»®‹½Á|]…Z§l̸y,†ËY€a¶ËÁYY¶¬¿Ä]ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ,|Ì·ÂeÁ¥Z//Œf¯YZÅÄÅ{Y†a d//‡Y½ZÆm{Z³Ád¨¿|Ì·ÂeÄ//¬˜À» įÖËZÅŒ¯Öfu {Y{Y€fŒÌ]ÕZÅ¥Z//Œf¯Yḑ€›ºÅÂÀÅĬ˜À»¾ËY Հf//ŒÌ]ÕZ”§ºÅÂÀÅ,cYZ»Y¶j»|¿YÃ{€¯ž]ZÀ»¾ËYYÕ{ZˁÕY{€]ÀÆ] d¨¿½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]YÖ°ËcYZ»Y |¿Y{Z¯ÕY€] Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ¾Ì´¿ZÌ»—Ä]{Â//Œ¯¾ËY d‡Y½ZÆm {Y{Ö»¶Ì°ŒeY½MÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|{į{€¯kY€zf‡Y cY{YÁÄ]Äfˆ]YÁ0Y|Ë|//‹Â//Œ¯¾ËY,cYZ»Y|Ì·ÂeÕÓZ]ḑ€›º£Ö¸Ÿ cYZ»YÖ§€»Z³¹Â//‡®Ë d//‡Y{ÂyÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÕY€]Ö Ì^—Z³ cYZ»YÁ€˜«¾Ì]ևŻ–]YÁ {‹Ö»¾Ì»Pe€˜«ÄËZ//ˆ¼ÅŒ¯–‡Âe ÁÀÌe½Zf//ˆ]€ŸՀ^ÅÄ]€˜«Õ{Zf«YºË€veYcYZ»YdËZ¼u€—ZyÄ] d‡YÃ|‹Ze {½YZ°¿Z¼ÌaÕZ°//^¸—Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]d¨¿cYÁ¶¯€//Ë|» Ä]¶Ë|^e|ËZ]Ä·YÂud¨³,d‡YÃ|‹Ö»Äˈe€Ì«Z]ŠÌaÕZŵZ‡ µÂÁÕY€]Z°¿Z¼ÌaZ»Y,|‹Ö»Ã{Z¨f‡YÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a{Á€Ì« ÄˈeY{Ây\¸—ZeÄfyÁ€§Ö»{YMYZ]{YZÅÄ·YÂu{Ây\¸— |ËZ¼¿ ž]ZÀ»ÁÖ]ZˁY,Äm{Â]¶¯€Ë|»ÖËY€Ì»€//‡ZË,…Z§‰Y‚³Ä] {ÂmÁÕ|À]d¨³,ÖeYÂÀ‡Äm{Â]½Â¿Z«Ä]ÃZ//‹YZ],d¨¿cYÁ €Ì«|Ì·ÂeÄÌ·ÁYÃ{Z»|ËZ]d¨¿cYÁ|À¯Ö»|̯Ze½M{Ä//¯{Y{ ,{‹Ö»|Ì·ÂeÄ¿ZycYÁ¾ËY€œ¿dveÕZÅÃZ´ŒËÓZa{įY {ZÌÀ]ÁŒ¯,‰Á€aÁ‰Â»M,ÃYcYÁ€Ìœ¿ÖËZÅÃZ´f//‡{Ä] ¾Ì»ZeZÆ¿MÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aZÌ¿{»€Ì«Ze|Å{¶ËÂve¾°//ˆ» {{€³ ÃZe¯€^y ²Àˀ°¿Z]d ÀÄ ‡ÂeÕY€]½Y€ËYì·Z]d ̧€› d À{½Y€ËY[¸˜»ÕZÅḑ€›Ä]ÃZ//‹YZ]½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» €ËY‚mÁZŁ€»dÌÀ»Y,d̨̯Z]Á[£€»dyÂ//‡d¨³Ö¿Z‡dyÂ//‡²Àˀ°¿Z] Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ[MÄ]½Y€ËY{ZÀ]®Ë{‚¿ĸZ§ÁZÅÖfŒ¯ÃZ³€´À·ÕY€]\‡ZÀ»ª¼Ÿ,Œ¯ dˆ¿Y{Šz]¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]½Y€ËYÕZÅḑ€›Z¼‹{½YÂeÖ»Y YZ]½Á‚§YÁ|‹Ä]ÃZ‹YZ]«Á|//‡Y…Z^Ÿ»,d¨¿cYÁY¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ä]ZÌ¿,dˆË–Ìv»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y‚Ì¿ÁÖ¿Z‡dy‡ÕZÅÕÁZÀ§¾ÌÀr¼ÅÁ²Àˀ°¿Z] d‡YŠËY‚§YµZu{Œ¯{d À¾ËYÖ¿Z‡ÁÄ]Á{Â^Æ],Ä ‡Âe {Ád‡YÖeZ̸¼ŸÖ¿Z»Z‡d¯€‹¾ËY{€¯ħZ“Y½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d¨¿cY{YÁÁcY{ZcZ̸¼Ÿ,ՁZ//‡ÀÌy},d§ZË{»YļÅį֐zeµZu¾ÌŸ ÁՀ̳ÁY|¿YcZ»|yÄWYY¾ÌÀr¼ÅÁÖËZË{cZ//»|y,ՁZ³cZ¿Z Ì»ÁÖf¨¿{Y»,¹Zy ÁÖ¿Z^ÌfŒa¥|ÅZ]ºÆ»ÕZÅdË»Z»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á|‡Y {Y{Ã|Ɵ€]YÖÅZ´//ŒËZ»M tˀe,{‹Ö»¹Zn¿Yd¯€‹¾ËY–//‡ÂeÂ//Œ¯Z³Ád¨¿|Ì·ÂeY|ËZa¹ÁY|eÄ]®¼¯ ÕZÅ|ÀËM€§€ÆŒÅZ»ÁÖ]ÂÀm…Za,Z°¿µZ¼‹,­ZyÖeZ̸¼ŸĬ˜À»ZÆq{½ÂÀ¯Y{€¯ Ä̸zeÁՀ̳Z],Ö//¨Ì¯ÁÖ¼¯ŠnÀ//‡ÁՀ̳ÁY|¿Y,kY‚f»Y,ՁZ//‡ÀÌy},d§ZË{ cZ̸¼ŸÁSWAPÕYÄ//·{Z^»ÁÕ|Ì·ÂeÖf¨¿{Y»Á¹Z//yd¨¿cY{YÁÁcY{Z// Â]‚»ÕZŹY|«Y,ÕÁÄf¨³Ä] d‡Y€mYµZu{Š°f¨¿ÕZÅÖfŒ¯ՁZ//‡Y|mÁÖÅ{¸Æa ÁÕY|ËZa{ÄfˆËZ‹Š¬¿ÕZ¨ËYÁŒ¯Z³Ád¨¿‰YÀÌn¿ÕZ¬eYÁ¶Ì¼°e\^‡ Ä¿ZËZa{Á‚§YÁ|‡Y {‹Ö»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÕYĬ˜À»,Ö¸»Ճ€¿Y¾Ì»ZeÄÀÌÆ]ՀË~a¥Z˜ ¿Y ¾Ë€e±‚]Á½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÄ¿ZËZad¯€‹Õ{€^ÅYÁºÆ»ª—ZÀ»Yְ˽YÂÀŸÄ]­ZyÖf¨¿ d‡Y²Àˀ°¿Z]d ÀÕY€]\‡ZÀ»€fˆ]ÕYY{Œ¯¹Zyd¨¿cY{Z‚¯€» ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY cY€Ì¼ eÁÕY|Æ´¿ǁÂu½Z³‚]YՀ̳{ZËŠËZ¼ÅÕY‚³€] cY€Ì¼ eÁÕY|Æ´¿ÖÀ§€f§{€Ë|»ÖËZm|¼v» ,įZ^»{Ó§ª^‡Y½Y€Ë|»ºË€°eÓÁY,ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å |Ë|m¶ˆ¿Ä]ZÆ¿M[ZneµZ¬f¿YÕY€]Հf//ˆ]½{€¯ºÅY€§ZÌ¿ZiÁ {{ÂyºÆ‡Ä]įZ^»{Ó§¾ÌŒÌa½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»ȼÅ d‡Y {|Ì·Âe¹ÁY|e |¿ZÆf‹Y{Š¬¿d¯€‹¾ËYY|ËZa|Ì·ÂeÁÕY{€^ŀÆ] ½Y€Ë|»įd‡YÖf‡{ÁYÂf‡YՂˀÌa{ÂmÁÈnÌf¿įZ^»{Ó§ Y{Y{ZmÂÀÅįºËÁZ]¾ËY€] |Àf‹Y~³Y½MÕZÀ]²À‡ª^//‡Y ºÌÀ¯Ä]€ne\ˆ¯ÁºË€Ì´]{Z˪]Z‡½Y€Ë|» Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»È ‡ÂeÁ‰Â»M€Ë|»Ö¼›Z¯ ZƼˀve{ÂmÁÁ{Ó§Z¯Â^ˆ¯–Ìv»{žË€‡cÓÂveÄ]ÄmÂeZ] ÕY€],d‡Y¶ˆ¿€Ì̤eÁ½|‹½YÂmµZu{įZ^»{Ó§įZn¿MYÁ Zed‡YÕÁ€“,{Œ¿ÄmY»Õ|mcÔ°Œ»Z]|Ë|m¶ˆ¿Ä°ÀËY ZÌfyY{Y½ZŒ]ZneÁ|ÀËZÌ]½Y|Ì»Ä]¦¸fz»ÕZÆŁÂu½Z³€^y |ÀÅ{Y€«|Ë|m¶ˆ¿ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z³‚][ZneY|ËZ] d‡Yd¯€//‹Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ ÖmÁ€yįºÌÅ{\Ìe€eÖËZŀ°§©ZeYÁ֐zeÕZƸ°//ŒeÁ ÕY€]\‡ZÀ»ÕZƸvÅYÈWYYÁd¯€‹ÕZÆƸXˆ¼eÖÀÌ^ŒÌaZÆ¿M |‹Z]ZÆ¿M ÕY{€^ŀÆ]½ÁZ »½Žz]Zfz» ½YÁ{{įÖ¿YZ°¼ÅÄËÂÆ],įZ^»{Ó§½Z´f//ˆŒ¿Z]Ö»Z¼e Հ̴¸°‹{,|¿ZÅ{€¯Š¬¿ÕZ¨ËYÕY{€^ŀÆ]ÕY|f]YÁdyZ//‡ |¿ZÆf‹Y{ևZ‡YŠ¬¿įZ^»{Ó§ {ÕZm²Àŀ§-d‡YÃ|‹ÄfyZ‡{Y€§Y¾ËYd‡{Ä]įZ^»{Ó§ cÆ]Á€»YÁÃ|‹Ã{ZÆ¿½ZÌÀ]½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYd‡{Ä]d¯€‹¾ËY Ö¿Z»¶Y§{d‡YÕÁ€“ d//‡YÃ|̇Z»d‡{Ä]d¿Z»Y ºÌÀ¯cZ«Ô»ÖËZƌËZ¼Å¾ÌÀq{Y½Y{€¼³‚]¾ËY,Ã|ŒË‚ˀƻZ¿€] ¦¸fz»ÕZÆŃÁ€a{ZÆ¿MŠ¿Y{ÁÄ]€neYZeºËZ‡ºÅY€§Հfˆ]Á ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YįZ^»{Ó§ÕZ¬eYÕY€]Á [ZneYÃ{Z¨f‡YÄ]d¯€‹®‹½Á|]{€¯ħZ“YÁ{ZË|À¼‹Y {Ó§įºÌ‹Z]Äf‹Y{€—ZyÄ]|ËZ] d‡Y|À»ZÌ¿½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYȼŠY®Ë€ÅÁ€»YÁÃ{€¯ÕY~´ÆËZ»€‡½Y‚Ë‚Ÿ¾ËY¹Z¼eÕY€]įZ^» |¿Â‹Äf§€³Ã|Ë{Z¿|ËZ^¿Á|¿ZÅ|‹¶Ë|^e|À¼‹YÕZÆËZ»€‡Ä]½Z¿M ÁZÌ¿{ÁÖÀ§Š¿Y{Ä]Z°eYZ]Á¶^«¶//ˆ¿[ZneYÃ{Z¨f//‡YZ] ÕY€«€]ÕY€]|ËZ],½YÂmÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y¾ÌÀr¼Å ÁZÌ¿{»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»PeÁ|Ì·ÂeǀÌn¿{€f//ŒÌ]Äq€Å½YÂe µZu{ZÌ¿{ ºÌÅ{¹Zn¿YÖ¸mZŸcZ»Y|«YZÆfyZ‡€Ëdˬe¾ÌÀr¼Å ‰ÂÅ,µZfÌnË{|Ë|mÕZÆ˃·ÂÀ°eYÃ{Z¨f//‡Yd¼‡Ä]d¯€u |À¿Z»Yd¯€‹Õ{Á‚Æ]huZ^»¾ËY d‡YZ̋Yd¿€fÀËYÁ֟ÂÀ» Á€»YÕZÆeÁZ¨eYÖ°Ë d§€³|ÅYÂy€]{€Ì³Y€§ÁºÌœŸÖm» |ËZ]ÁdˆÌ¿ÖnË|eÁÁ€»YcY€Ì̤e d‡Y€»Y¾Ì¼Å{Äf‹~³Z] ºÌ‹Z]Äf‹Y{½MZ]ÄÆmY»ÕY€]Y¹ÓÖ³{Z»M |Ë|mÁºË|«¶ˆ¿ȸZ§½{€¯º¯ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ՂˀƻZ¿€]Z]cY€Ì¼ eÁÕY|Æ´¿ǁÂu½Z³‚]YՀ̳{ZËŠËZ¼Å ÕY|Æ´¿ÖÀ§€f§{ÕZ°¼ÅÁÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»È ‡ÂeÁ‰Â»M|uYÁ Á,[Zne¾f‹Y~³­Y€f//‹YÄ]¥|ÅZ]Ád¯€//‹cY€Ì¼ eÁ ‰Â»M|uYÁÕZƌËZ¼ÅÕY‚³€]¶v»{ÃZ¼À¼Æ]¹ŻÄ^À‹ZÆq ,ŠËZ¼Å¾ËYdˆz¿Šz]{,{Ó§Z´¿€^y‰Y‚³Ä] |‹Y‚³€] ¾¼“,įZ^»{Ó§Ö¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿½ÁZ »Õ|¼v»Հ^¯Y…Z^Ÿ ,Zƌz]ȼÅ{įZ^»{Ó§½YY~´¿ZÌÀ]Á½Y€Ë|»cZ¼uYÖ¿Y{|« ¶ˆ¿€Ì̤ed¨³Œ¯{Ó§d ÀÕZƌ·ZqÖy€]ÕZ¼‹€]Z] ȼÅ[ZneYՀj¯Y|uÇ{Z¨f‡YÁįZ^»{Ó§½ZÀ¯Z¯ÁdˀË|» d‡YcÁ€“®Ëd¯€‹¾ËYÕY€]ÄfˆŒ¿Z]½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|» ÖËZÆÆÀÌnÀ³ÁÄËZ»€‡½YÂÀ Æ]ÄfˆŒ¿Z]½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»YÕÁ ïÁ€Ì§–|¿ÁZ»{"Z³µZ¬f¿Yķ·–y…Ô¯’Ë e Ä]Ö¿Z‡Z³{µÔfyY{ZnËYYՀ̳¸mœÀ¼]Á½Y€ËYZ³ʸ»²ÀÌrb//ˆË{YÂn» Y¶»Z¯ÕY{€]ÀÆ]ÁÖËZÆ¿µZeYcZ̸¼ŸÕY€mY|Ë{€³€¬»,ïÁ€Ì§€Ì‡{€‡½Zf‡€Æ‹ {€Ë~a¹Zn¿YµZ‡½Zfˆ]Ze{Á\‡ZÀ»Ö¸§–ËY€‹{¯~»ÃÁ€a Á½Y|¿Á€Æ//‹Ä̸¯ÕY€]YZ³µZ¬f¿Yķ·•Â˜yºË€ucY€¬»dËZŸÄ»Y{Y{Âb«{Z Ö·Z»ÕZÅ|»ZÌaYՀ̳¸m{€¯½ZŒ¿€—ZyÁdˆ¿Y{Ö»Y‚·Yķ·•Â˜yÁZn»¾ÌÀ¯Z//‡ cY€¬»¾ËYdËZŸ¹‚¸fˆ»Z³µZ¬f¿Yķ·•Â˜y{Ö·Z¼fuYg{YÂuYÖ//‹Z¿Ö¿ZmÁ {Â]|ÅYÂy d̬§Â»Z]ֻ¼ŸÄ^ÀmYķ·–yÖÀ¼ËYt˜//‡½{€]ÓZ]ÁZ³µZ¬f¿Yķ·•Â˜yÁZn» |̇¹Z¼eYÄ] Ĭ˜À»€Ë|»Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] …Ô¯Z]|Ë|mķ·–y,cZ̸¼Ÿ¾ËY֗{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Z³µZ¬f¿YcZ̸¼Ÿć ÖÀÌ] ŠÌa½Z»Y€e{ÁÁÃ|‹Y€mY{Âm»Z³µZ¬f¿Yķ·–ycÁZn»{DÖ¿Z¼fyZ‡ |‹Z]Ö»ÖËZÆ¿µZeYÃ{Z»MÁÃ|̇¹Z¼eZ]d̬§Â»Z]ÄÌ·ÁYÕ|À]½Z»Ä»Z¿€]ª]Z˜»Ã|‹ ~yYÁ½Y€Æe½Zf‡YZ³d¯€//‹Z]Äf§€³cÊ´ÀÅZ¼Åª]Z˜»{¼¿tˀeÂb«{Z LZ¬eYÕY€mYÃÁ€a,ķ·•Â˜ycZ̸¼Ÿd¿ÁZ »½YZ°¼Åğ¼n»‰ÔeÁ|À¸]d¼ÅZ] {Á|uÊ^ˀ¬eÂ¼n»µÂ—Ä]ïÁ€Ì§–|¿ÁZ»{pÀËY"ķ·–yÖ¿Z¼fyZ//‡…Ô¯ Ã{Á|v»Á{Z]M ¾Ì»YÕZf‡Á{ž«YÁ Ê·Y €f»Â¸Ì¯Ã{Á|v»{€f» ¾ÌÀ¯Z‡ÖÀ¼ËYŠËY‚§Y¥|ÅZ]ļŒqº‡ÓÕZf‡Á{ž«YÁ Ê·Y €f»Â¸Ì¯ |À¯Ö»žËÂe½Z´ËY®‡Z»‚¬‡{Õ|Ì·Âe|uYÁ |̇Ä]Y½Y|¼ÅZ¯Á\ˆ¯Ä^e d^iÄ]Ä¿Z»Z‡{½Zf‡YµY»YcZŸÔ—Y|{€]¢·Z]įÃ|‹ ¾ËYÖf»ÁZ¬»{Zf«YÕZf‡Y{įd‡Y¾ËYZ»¦Ì¸°eÁÃ|Ì//‡ ºÌ¿Z‡€]‰Á€§Ä]YµY»Y Y‚ÅÁÖÅ|]µZË{Z̸̻Y‚ŽY|¼ÅÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ |¿Y{Ä^·Z˜»µZË{Z̸̻ Z´¿€^yÄ]x//‡Za{½Y|¼Å½Zf//‡YÖËYY{ÁÕ{Zf«Y¶¯€Ë|» |¿|‹¦›Â»½Zf‡YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä̸¯d‹Y{ZƛYºÌÀˆe Z^°ËÃZ»ć€ÅÁd^i{Z¼//‡Ä¿Z»Z//‡{Y{ÂyÕZÅÖÅ|]Ze ÁµZË{Z̸̻Y‚ÅZÅÃZ´f‡{ÖÅ|]½Y‚Ì» |ÀÀ¯Ö¿Z‡ÁÄ] d‡YÃ|‹d^iµZË{Z̸̻Y‚ÅcZ^·Z˜»½Y‚Ì» ºÌÀˆeZ´¿€^yYՀ´Ë{µY‡Ä]x//‡Za{¾ÌÀr¼ÅÕ{¼v» {€¯tˀe½Zf‡Y{Ã|‹¹Zn¿YÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡{»{ YÕY~³ÄËZ»€‡cZ»|y‚¯€»ÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡ÁÂu{ d‡YY|¿Zf‡YÃ|Ɵ€]½Yd‡ZËįºËY{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Á\ˆ¯Ä^eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y|¼Å½Zf‡YÖËYY{Á{Zf«Y¶¯€Ë|» €¨¿Y‚Å€]¢·Z]Ä¿Z¨‡Zf»d¨³|̇Ä]Y½Y|¼ÅZ¯ |¿{€°¿֗Y¹Z¿d^i|ÀËM€§Á|ÀfˆÅÃ|¿Z»Zmd·Y|Ÿ¹ZƇY ÁµÂ¬À»,{YZ»µY»YÖËZ‡ZÀ‹d‹Y{ZƛYÕ{¼v»€Z¿|̇ Ä]ÄmÂeZ]Ád‡YY~³½Â¿Z«¥Y|ÅYY½Zf‡Y{d·Á{µÂ¬À»€Ì£ ÕYÄ¿Z»Z‡{Y{Œ¯t˜‡{ÖËYY{|¬qdˆ¿Y{Ö¼¿d·Á{Ä°ÀËY ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ö»Z¼eÁ{€¯ÖuY€—Y{Z‡Ä¿Z»Z‡½YÂÀŸdve |ÀÀ¯d^iÄ¿Z»Z‡¾ËY{Y{ÂyµY»YZe|ÀfˆÅ¦›Â» Y€eÁḑZ¨‹-d·Á{µY»YՁZ//‡|·Â»Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ µZ¨¿Y|À‡{»Y‚Å{Á|u{€¯½ZÌ]|Å{Ö»½ZŒ¿Yd·Á{Ö·Z» ÖËZ‡ZÀ‹‰Á€aÁ‰Â»MµY»YY{»Á|‹ÖËZ‡ZÀ‹ ºÌÀ¯Ö»Ö¿Z‡Ô—Y |ÌËZe{»ZÅ®‡Z»¾ËY½{Â]Öf‹Y|Æ]Ád̨̯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ŠÌaª^—|‹ÁM{ZË,d‡Y‚¬‡½Z»{Ád//‹Y|Æ]‚¯€»ÃY{Y Á|Ì·Âe®‡Z»Y‚ÅlÀaZeZÆqÄ¿YÁ,Õ|Ì·Âed¯€‹¾ËYÖÀÌ] |‹|ÅYÂyžËÂe¹{€»½ZÌ»{ d^j»Ö¿YÁZ]d¯€‹¾ËYÃ|Ë|ÀˆaZ¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÖËY€Ì» ¾ËYÕZ¯–Ìv»{€¯|̯Ze,|À¯Ö»{ZnËY¹{€»½ZÌ»YŠ»YMÁ {Y»YÃ{Z¨f‡YZ]½MÕ|Ì·Âe®‡Z»Â¿ÁÖf‹Y|Æ]Ô»Z¯d¯€‹ d‡Y[£€»Öf‹Y|Æ] Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§Y‚¬‡cZneÁ½| »,d ÀÃY{Y†ÌË YZ]{Y{€f̸§Áַ¼ »ÕZÅ®‡Z»d¼Ì«€ÌyYÁ|Àq{ ½Zf‡{€¯€Ë€ud¯€‹Õ|Ì·ÂeÕZÅ®‡Z»¾ËYÄf//‹Y{ŠËY‚§Y Z̈]Z¯,½Z´ËYžËÂecÄ]ºÅ½MÁÖ¿Y€v]–ËY€//‹{ d‡YÖ^‡ZÀ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com €Æ»{Z‹d¯€‹d¨³‚¬‡cZneÁ½| »,d ÀÃY{Y†ÌË ½Zf‡€Æ‹¾ËYµZ §­Z‹ÂaÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁY½Zf‡{€¯€Ë€u |À¯Ö»žËÂeYZ]{½Z´ËYcÄ]Á|Ì·Âe®‡Z» {½Zf‡{€¯€Ë€u€Æ»{Z‹d¯€‹d//‹Y{ZƛYÖËY€Ì»¹ZÀÆ] dÆmÁ|Ì·ÂeY®‡Z»,½Z´ËYcÄ]¾Ìˆve¶]Z«Ö»Y|«Y ¹{€»½ZÌ»{ºÅZ»{Y{|ÅYÂyY€//«ÃY{Y¾ËYZÌfyY{žËÂe {€¯ºÌÅYÂyžËÂe |̯ZeÕ|Ì·Âe|uYÁ¾ËY¶»ZŸ€Ë|»¹Y|«YY€Ë|¬eZ]ÖËY€Ì»¹ZÀÆ] |“ÄËÓÕYY{,d¯€‹¾ËYÕ|Ì·ÂeÖf‹Y|Æ]ÕZÅ®//‡Z»{€¯ Z]YÓZ¯¾ËY½Z´ËYžËÂeÕZŽZ°»Ád‡YŒfˆ‹¶]Z«Á€4a €Æ‹t˜‡{ÃY{Y¾ËYÕZÅ{Zq\·Z«{€¼uYµÔÅÕZ°¼Å €^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹ ½Á\‡ZÀ»Ä]€^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹½Y¿Z]Y¶Ì¸neÁ€Ë|¬e¾ÌËM .|Ë‹Ö]€»®Ë{ÂyĿ´qÂ“»{–^e€»YÃ|//‹s€˜»µYÂ//‡{Y„¿Ö¬e {YÖ]€»®ËŠ¬¿{ÂyŽz‹€Åį{Y{{ÂmÁ½Z°»Y¾ËYZËMd¨³Ádˆ¿Y{ dv^Ö¿Z» |ÀfˆÅ½ZŒ¿Y|¿€§ÕY€]Ö]€»®Ë¹Y|¯€Å½Y{Z»Á|À¯ՁZ]Ö³|¿ |¿Ö»€‡ÕZf§,{Â//‹Ö»ÖÅZ³M{ÂyZ¿d¼//‡Ä]½Md¯€uÁÖÅZ³M{ÂyY d‡YZn¯½MLZŒÀ»|Ì¿Y{Ö¼¿ÖÅZ³Ád‡YՂÌqÄqY½MLZŒÀ» kZy,|f§YÖ»©Z¨eYZ»½Â»Y€Ìa{įÖ¸WZ//ˆ»Y|{–¬§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ †°ŸZ]•Z^eY{,|f§YÖ»Z»ÕY€]įÖeZ«Z¨eY|{d¨³,d‡YZ»ZÌfyYY {‹Ö»¹Zn¿Y©Z¨eY½MÄ]d^ˆ¿įd‡YÖ¸¼ ·Y ½Y¿Z]Ä]Á¾ËY®Ë€^eZ]€^·Y½Zf//‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»{Y„¿Ö¬e¾Ì//ˆu €°Œe€^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹½Y¿Z]Âz]½YZ°¼ÅļŁY{€¯½Z//Œ¿€—Zy YZ¯YÕYÄ//‹Â³¹Y|¯€Å€´Ë|°ËÕZ°¼ÅÁÖ·|¼ÅZ]įºÀ¯Ö»Ö//¿Y{|«Á dÀ̟Z^ˁÖ//‹Z¬¿¾ËYÄ]Á|ËY{Š¬¿ÖËZÆ¿µÂv»ÖÀˀ§MŠ¬¿{Á|ËYÄf§€³ |̌z]Ö» Ö»Ŀ´qįµYÂ//‡¾ËYLZŒÀ»€‡{€¯tˀeÄ//ˆ¸mÂ“»ÃZ//‹YZ]ÕÁ ¾ËYÖÅZ³ {Y{{ÂmÁZ»{įd//‡YÖËZÅc{ZŸ,|ÌÅ{€Ì̤eY{ÂyZf§|Ì¿YÂe d‡Y|]ÖÅZ³Á[ÂyZÅc{ZŸ ¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€‹{Z°¿Z¼ÌaÕZÅÁ€Ì¿HSEŠËZ¼ÅÕY‚³€] cZ»Y‚·YdËZŸ{ÕÁM{ZËdÆmZÅŠËZ¼ÅĿ´ÀËY{€¯tˀe Ö¿Z//‡Á€]‚Ì¿Á½YZ°¿Z¼ÌaÁZÅÁ€Ì¿Ä̸¯ÕY€]Z¯¾ÌuHSE ,cZ»Y‚·YdËZŸ€]|̯PeÁZ//Æ¿Z¼Ìa{HSE¾Ë€›Z¿cZŸÔ—Y {€“ZuÕZÅÁ€Ì¿ž¼m{ÖƸ·Y†¼//‹ |//‹Z]Ö»ÕÁ€“ ‚Ì¿Á{Âm»cY€¬»Á¾Ì¿Y«¶»Z¯dËZŸd‹Y{ZƛYŠËZ¼Å hŸZ]¾Ì¯€fŒ»Á½YZ°¿Z¼ÌaÁZÅÁ€Ì¿ÕY€]ֻ¼ŸՁZ‡²Àŀ§ ¾ÌÀr¼ÅÁd¯€‹cZˆÌ‡PeÁµY»YÄ]Ã{YÁcYZ//ˆyŠÅZ¯ Ö»½YZ°¿Z¼ÌaÁ½Y|¿Á€Æ‹ÕY€]Ö¿ZmÁÖ·Z»cYZ//ˆyŠÅZ¯ ÃÁ€a¾Ë€›Z¿,¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€‹HSE»Y{Á‚§YÕÁ |‹Z] ÖÀ¼ËYcZ°¿dËZŸÁcY€¬»ÕY€mY{ZÆ¿Z¼ÌaHSE¾Ë€›Z¿Á Ŀ³€ÅÄnÌf¿įY€q|ÀËZ¼¿Õ«ÁÖÅZe¯Ŀ´rÌÅ|//ËZ^¿ |ÅYÂyµZ^¿{Ä]€Ë~aZ¿½Y€//^mÖeZ»|HSEÁÂu{Â//« d‹Y{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com †¼‹…Z^Ÿ-¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Հ̴Ìa…Z‡Y€]d¨³¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÖƸ·Y ÖÀ¼ËYcZ°¿dËZŸÄ]ÄËÁÄmÂeÁ½Zf‡YZ³d¯€‹HSE|uYÁ ½Zf‡YZ³d¯€‹{Z°¿Z¼ÌaÕZÅÁ€Ì¿HSEŠËZ¼ÅÕY‚³€] …Z^Ÿ-¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä]¹ÔËY …Z‡Y€]d¨³¹ÔËY½Zf‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÖƸ·Y†¼‹ dËZŸÄ]ÄËÁÄmÂeÁ½Zf‡YZ³d¯€//‹HSE|uYÁՀ̴Ìa ¶£Z//‹ÕZÅÁ€Ì¿Ä̸¯ÕY€]Z¯ÕY€//mY¾Ìu{ÖÀ¼ËYcZ°//¿ Z³d¯€//‹ÕZÅÁ€Ì¿HSE±‚]ŠËZ¼Å,ÃÁ€aÁÕZ°¿Z¼Ìa ÕÁ |Ë{€³Y‚³€]½Zf‡YֻԇY{Z‹YcZŸZ¼fmY¾·Z‡{½Zf‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ”uZ]½Á\‡ZÀ»Ä]€^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹½Y¿Z]Y¶Ì¸neÁ€Ë|¬eº‡Y€» |‹Y‚³€]€^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½YZ°¼ÅY¶Ì¸neÁ€Ë|¬eº‡Y€»-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] €^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»”uZ]€^·Y½Zf‡YZ³d¯€‹{¶£Z‹€ÅYÂy |‹Y‚³€]d¯€‹¾ËY½Y¿Z]Á ½Zf‡Ây{µZ‡ÄÅZ»{©€]dŸZ‡cYÁZ´Ì³Y‚Å{Á|u|Ì·Âe Á€ÆŒÅZ»Á¾Ì»YÖf·Á{Šz]–//‡Âe|{½Y‚Ì» ,½Y{Z]M,½Z³֏yŠz]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿–//‡Âe|{ ¶ËÂveÄ°^‹Ä]Á|Ì·Âe€n§Á½ZÆ^Æ]Á€ÌaÕY|Ƌ,€ÆŒ»€y d‡YÃ|‹ {€¯tˀe½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹©€]YZ]€Ë|» –‡Âf»—Ä]ÃÁ{¾ËY{½Zf‡YՁZ³ÁÖeY€uÕZÅÃZ³Á€Ì¿ Ä°^‹Ä]Á|Ì·Âe©€]dŸZ//‡cYÁZ´Ì³{Á|uÁ€Å{ |¿YÃ{Y{¶ËÂve cYÁZ´»Y‚ÅćÕZmµZ‡ÃZ»Õ{®Ìa{Y{Ä»Y{Y€§{Z‹ |{ ¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»{Z]®ÌaÄ]d^ˆ¿įÃ{Â] ÁY‚Å€]Y€]‚Ì¿Ö§€»Ճ€¿Y,d//‡YÄf//‹Y{ŠÅZ¯ ŠÅZ¯|{{Á|uÃ|ÀÅ{½ZŒ¿įÃ{Â]dŸZ//‡cYÁZ´Ì³ |‹Z]Ö»¶^«µZ‡{Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Ճ€¿Y¥€» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |Ì·Âed¨³½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹©€]YZ]€Ë|» cYÁZ´Ì³ÁY‚ÅZ]€]Y€]µZ‡ÄÅZ»Ã{{½Zf‡Y©€] d‡YÃ{Â]dŸZ‡ ÕY|f]YYÖ]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ºÆ//‡{€¯½ZÌ]€§{Z‹€»Y€§ cYÁZ´Ì³ÁY‚//ÅZ]€]Y€]ÃZ//»Õ{½ZËZaZeµZ//‡ ÁÖeY€uÕZÅÃZ³Á€Ì¿ºÆ//‡Á|{µ{Z »dŸZ//‡ µ{Z »dŸZ‡cYÁZ´Ì³ÁY‚ÅZ]€]Y€]Ö^̯€e¶°Ì‡ d‡YÃ{Â]Õ|Ì·ÂeՃ€¿Y¶¯|{ ÕZmµZ‡{½Zf‡YՁZ³ÁÖeY€uÕZÅÃZ³Á€Ì¿{Á‚§YÕÁ ¾ËYYį|¿YÄf//‹Y{|Ì·ÂedŸZ//‡cYÁZ´Ì³ÁY‚Å cZ]Zzf¿YÕY‚³€]{½Z¼Ì¸‡|nˆ»Z³Ád¨¿Ä¿ÓZ §d¯ZŒ» cZ]Zzf¿YÕY‚³€]½Zˀn»ZÌfyY d§€³Y€« {ÁÃZ´f//‡{Y|¬»Ä]ÁÁc|»Ä]Á{Ây{Y| e¾ËY{Á‚//§YÕÁ ®Œ¼Ë|¿YÁ¶´f¨Å Z°Ë|¿Y ½Z¼Ì¸‡|nˆ»ÕZŽZf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§d»|y d§€³Y€«cZ]Zzf¿Y€]cZœ¿ÁÕY‚³€]dÆm {Y{€^y ,½Z¼Ì¸//‡|nˆ»Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] YÖ¿Z^Ìf//ŒaœÀ¼]d//‹Y{ZƛY€^y¾ËY¶Ì¼°e{ՀZ¿{Z^«…|//ÀÆ» Ä]ZÀ]Á{ÂyÃZ´f//‡{{Y| eֻԇYÕYÂ//‹†¸n»cZ]Zzf¿YÕY‚³€] {d¯€‹¾ËYÖeZ̸¼ŸÕÁÂu{ž«YÁÕZŀƋÕZÅÕY|¿Z»€§d‡YÂy{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä¿ÓZ §d¯ZŒ»Y½Z¼Ì¸//‡|nˆ»Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Œ¯ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Æ¿cZ]Zzf¿YÕY‚³€]{d¯€//‹¾ËY ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y½Z³{¶Ì‡YÃZ§®¿Z]|«¹Z¼edËZ¼u ½Ô¯ÕZÅÃÁ€a{Z^fŸYÁž]ZÀ»ŽÌze dÆmÄ ‡Âe©Á|ÀÁ®¿Z]ž]ZÀ»¶v»Yd¯ZŒ»Äm{Â]µZË{Z̸̻ZfyY ZÆ]Zq¾Ì¨·{¶fÅ‚ÌÆneÁdyZ‡ÃÁ€a €ÆŒ¿Y€ËYÁ½Y|ÅYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´//Œ¿Y{Ä]Äm{Â]µZË{Z̸̻ZfyY Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÁÖÅZ´ŒËZ»McY‚ÌÆne|ˀydÆm ©Á|ÀÖf À¾Ì´¿d¯€‹ÕZÅdÌ·Z §Ä ‡ÂedÆmµZË{Z̸̻¢¸^»ZfyY Ä ‡Âe cÔÌƈed]Z]®¿Z]½YZ°Å|]Ä]€ÌyZeºWY€mÁ{‡ŠŒz]µZË{Z̸̻YŠÌ] Ö°¿Z] ½Zf‡Y{ÃZ§®¿Z]cY|Æ eÁՁYÕZÅdÌ·Z § į|‹Z]€iYPŒÀ»‚Ì¿ՁYÕZÅdÌ·Z §ÁÂu{ZeÄf‹Y{ÕYÄËÁ‰Ôe½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z] d‡Yc¾Ë|]cZ»Y|«Y¾Ë€eºÆ» ,Öf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕY€]Ä·YÂuÁ|ÁYÓ{½Â̸̻{Á|uŽ//̐ze ¾°¼»½Z»¾Ë€eÃZe¯{½Zf‡Y½Z¿Z³Z]ÁՁÁZŒ¯ ¦¸fz»ÕZÅŠz]½ÓZ §Ä]Õ{ZÀ//‡YcYZ^fŸYµZË{Z̸̻YŠÌ]Z//fyY ½Zf‡YÕ{Zf«Y ՁY|¿YÃYÁ½Zf//‡YÕ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€]Ä»Z¿d¿Z¼“µZË{Z̸̻YŠÌ]Á| d¨ÌW‡ºfˆÌ‡¾Ë€f¸»Z¯ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]֟Z¼fmYÕZÅdÌ·Z §Ä ‡Âe ½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{ÖÆmÂe½ZËZ‹cZ»Y|«Y‚Ì¿֟Z¼fmYcY|Æ eÁÂu{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z] |ˀydÆmd¯ZŒ»d]Z]µZË{Z̸̻YŠÌ]ÕZ˜ŸYįd‡YÃ{Y{¹Zn¿Y½Zfˆq¸]Á -½Zf‡Y[ÂÀmd»Ô‡ÁÂuÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€agY|uYÁÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁÁÖ°‹‚acY‚ÌÆne Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”uZ]d»Ô‡YZ]¾§Հ‡Y€‡ŠËZ¼ÅÕY‚³€]{Ö·Z»dËZ¼u ½Y|ÅY€Æ‹Ä̋Zu…Y|»YÖ°ËÕY€]¹€³­Z‹ÂaÄÌÆeŒ¯ª—ZÀ»€ËZ‡Á½Zf‡Y½ZÌÀ] ¾ËYĸ¼mY½Y|ÅYÁ½YÁY€‡,€Æ//Œ¿Y€ËY,¶]Y¹Á€v»…Y|»ÕY€]€Ë€vf·Y¹Y·ÄÌÆeÁ d‡YÃ{Â]{Y» {‹ÄÀ˂Š½Zf‡Z¼Ì]¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]֐ze©Â§Ö]YÂzfze½Zf‡Z¼Ì]gY|uY Œ¯©€‹[ÂÀm [ÂÀm½Zf‡Z¼Ì]¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]֐ze©Â§Ö]YÂzfze½Zf‡Z¼Ì]gY|uY ÁՁYZ^fŸYÓ{½Â̸̻ÁÖ·ZËZ^fŸY{Z̸̻€]¢·Z]Ö¤¸^»Z]Â//Œ¯©€//‹ ½Â̸̻ÁµZË{Z̸̻¢¸^»Ä]½Y|ÅY{Ö]YÂzfze½Zf‡Z¼Ì]gY|uY¾ÌÀr¼Å d‡Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Y|¿Á€Æ‹ÕY€]ÃZ§®¿Z]€´Ë{ÕZÅÄ»Z¿€]YՁYZ^fŸYÓ{ ÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ՁZ‡Â¿,ć|»,Ä¿ZyZ¯dyZ‡\·Z«{Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a ¶£ZŒ»cÔÌƈe,µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]ÖËZ̼̋{¯|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯gY|uY ¢¸^»Ä]kYÁ{YÄÀˆv·Y‘€«¹YÁÀ¬§dyY{€a,µZË{Z̸̻¢¸^»Ä]Ö´¿Zy gY|uYÁµZ˽Â̸̻¢¸^»Ä]Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ՁZ‡Â¿Ä]®¼¯,µZË{Z̸̻ {ÃZ§®¿Z]cZ]»€´Ë{Y½Â»ZŽZf‡€Æ‹Ö¿Y€nÀ‡ÕZf‡Á{ćԯć|»®Ë d‡Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÃ|Ë{\̇M¹{€»Ä]®¼¯dÆm ¶v»YÖf‡{žËZÀÁÖ´¿Zy¶£ZŒ»Ä]Ö¿Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻®¼¯ ®¿Z]½ZÀ¯Z¯®¼¯ ḑ€›Á½YÂeÖ»Z¼eՀ̳Z¯Ä]Y{ÂyÃ|‹¾ÌÌ eŠÌaY¥Y|ÅYÄ]ÄmÂeZ]ÃZ§®¿Z] Ád‡YÄf‹Y{€]Öf^j»ÕZŹ|«ÃY¼Å,½Y€v]ž«Y»{Ä »ZmcÔ°Œ»¶uÕY€]{Ây €fŒÌ]”uZ]įd‡YÖËZŽY€v]YÖ°Ë‚Ì¿½Zfˆ¸³Á½ZfˆÌ‡¹Á€v»½Zf‡Y€ÌyY¶Ì‡ {Zf§€³Á¹Á€v»½Zf‡YÕZÅ{Â^¼¯Z]ÖËZÀ‹MhŸZ]Ĭ˜À»{Œ¯¹{€»Á½ÓÂX//ˆ» |‹½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Y€v] ½ZfˆÌ‡½Zf‡YÄ]ÃY€¼ÅcPÌÅÁÃZ§®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»€¨‡½Zˀm{,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] dËZ¼uÕZf‡Y{Á½Zf‡Y¾ËYÖ³|¿Z‡l̈]Öf‡{žËZÀY|Ë{Z]¾¼“½Zfˆq¸]Á ,ÖËY‚·Z¤f‹YÄ ‡ÂeÄ]®¼¯œÀ»Ä],½MŠÌaYŠÌ]ª¿ÁÁ®q¯ÁÖ´¿Zy¶£ZŒ»Y ¾ËY{Ã|‹¦Ë€ eŠÌaY¥Y|ÅY€Ìˆ»{|Ì·Âeª¿ÁÁÖ´¿Zy¶£ZŒ»Ä ‡ÂeYdËZ¼u ½ZÀÆÌ»ºÅÄ]µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻,ÃZ§®¿Z]½ZÀ¯Z¯ÕZÅ®¼¯¶v»YZÆÀe,®¿Z] d‡YÄf§ZˍZfyY½Zf‡Y¾ËY|À»ZÌ¿ ½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z],½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y{Ây€]º¯½Zf‡Y{¶Ì‡½|‹ÕZmÖa{ ¹ÓMYdËZ¼uÁÖ·Z»cYZˆy½Y€^mœÀ»Ä]Ã{¶Ì‡½ZÀ—¼ÅYdËZ¼uÄ]|«¹Z¼e ,Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÕY€mY,ÄÀ//ˆv·Y‘€«,‘ŸÔ]ÕZÅ®¼¯ÕZ˜ŸY-\·Z«{ZÆ¿M ÄfyY{€a ÁՁYÁÖ·ZËcYZ^fŸYŠËY‚§Y,Ö´¿Zy¶£ZŒ»Ä]Ö·ZËcYZ^fŸYŽÌze d‡Y Â«ÁµZ^¿{Ä],­ZÀ]ZeՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä],½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ËY{Ö¿ZmÁÖ·Z»ÕZÅcZˆyÁ\̇M½|‹{YÁÁ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{¶Ì‡ ÖuÁ¹ÓM¾Ì°ˆeÁ֟Z¼fmYcY|Æ eÁZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÕZf‡Y{ÃZ§®¿Z],½Zf‡Y ÄÌÆeÕY€]‘ŸÔ]®¼¯\·Z«{{ÂyÖeZ¤Ì¸^eÄm{Â]¶v»YµZË{Z̸̻¢¸^»,ZÆ¿M Ä]®¼¯ÕY€]‚Ì¿ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈeµZË{Z̸̻ÁÖ¿Z‡€]M€°¿ZeÁ[M½Zz» {Y{ZfyY½Zf‡YÃ{¶Ì‡½ZÀ—¼ŠĬ˜À»Y|Ë{Z]{,©Â§cÔÌƈeZfyY€]ÃÁԟÃZ§®¿Z],‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Ze{Y{ŠËY‚§YY½Zf‡YÕZ^fŸYcYZÌfyY¦¬‡¾ÌÀr¼Å,cYZˆy½Y‚Ì»{ÁM€]ÁÃ{¶Ì‡ |‹Z]€iYLZŒÀ»–ËY€‹{Â^Æ]ÁcÔ°Œ»ŠÅZ¯{|¿YÂf] ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YcYZ^fŸY¦¬‡ŠËY‚§Y Ĭ˜À»YÃZ§®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z³ĸ/·¶ÌŸZ¼‡Y|Ë{Z]{-|ËY‚§YÖ»¾ÌÀr¼Å‰Y‚³¾ËY įĬ˜À»ÃZb‡½ZÅ|¿Z»€§Z]³Ád¨³ÁY|Ë{{Á½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÃ{¶Ì‡ cYZ^fŸYÕZ˜ŸY€]ÃÁԟ,d§€³cĬ˜À»ÁÕŒ¯½ÓÂXˆ»Y|ÀqÖÀe”uZ] ®¿Z]®Ë½YÂÀŸÄ]½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]|‹€¬»,‘ŸÔ]ÁÄÀˆv·Y‘€«cÔÌÆ//ˆeÁ ÕY€]YÕZ°¼ÅdËZÆ¿,½Zf‡Y¾ËYcYZ^fŸY¦¬‡ŠËY‚§Y¾¼“€Ë~adÌ·ÂXˆ»Á֟Z¼fmY |Å{¹Zn¿YĬ˜À»YÖËY{dÌ»Á€v»Á»YՁZ‡Z] ZÅÃ{¶Ì‡Â̗Á¹Y{ÁՁÁZŒ¯cY‚ÌÆne|ˀyÄ]µZË{Z̸̻ŽÌze [Ô¬¿Y½YY|‡ZaÃZb‡Ã|¿Z»€§ZÌfyY{‚Ì¿µZË{Z̸̻¢¸^»ÃZ§®¿Z]Zf‡Y¾ËY{ |ˀyÁÖËY{dÌ»Á€v»€Ìˆ»{ZeÃ{Y{Y€«ZÆ]ZqĬ˜À»Ö³|¿Z‡l̈]ÁÖ»Ô//‡Y cÓMY‚]YÁcYÁ{Y|ˀy¾ÌÀr¼ÅÁֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ[M½Zz»ÁÖ¿Z‡€]McY‚ÌÆne [Ô̇{€Ì³{ª—ZÀ»{¹ZŒuYÁÂ̗,¹Y{ZÌf]Y‚Ì¿Á[M`¼a|À¿Z¼ÅՁÁZ//Œ¯ {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY Ê·ZËÉ{ZÀ‡YcYZ^fŸYŠËZŒ³É|{ŠËY‚§Y ÉZmµZ‡ÄÅZ»{½| »Ád À®¿Z]{ µZ‡ÃZ»|À¨‡YÄ]ÊÆfÀ»ÄÅZ»{½| »Ád À®¿Z]{Ê·ZËÉ{ZÀ‡YcYZ^fŸYŠËZŒ³½Y‚Ì» d§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿ÉZm –‡ÂeÊ·ZËÉ{ZÀ‡YcYZ^fŸYŠËZŒ³½Y‚Ì»,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] µZ‡Ä]ZŒ»c|»{º«¾ËYį{Â]µZË{Z̸̻ÁY‚ÅÄf‹~³µZ‡ÄÅZ»{®¿Z]¾ËY d‡YÃ|̇µZË{Z̸̻ÁY‚ÅÄ]ÉZm Y‚ÅcYZ^fŸY¾ËYŠËZŒ³½Y‚Ì»ÉY€]Zœf¿Y{»º«ÉZmµZ‡{Ã|‹¾ËÁ|eÄ»Z¿€]€]ZÀ] º«Ä]Ä»Z¿€]ª¬ve|{,µZË{Z̸̻ÁY‚ź«ª¬veZ]į{Â]µZË{Z̸̻Á Ê°Ë|Ì·Âeª¿ÁÉZf‡Y{ÉZnecÓ{Z^»{¶Ìƈe,d‡YÊÀf¨³ |̇|{€Ì´¼Œq {½YY|ˀyÁ½Z³|À‹Á€§įd‡Y"Ê·ZËÉ{ZÀ‡YZ^fŸY"dyY{€a‰ ÁÉZÅ{€¯Z¯¾Ë€eºÆ»Y ¥Z˜ ¿Y¶]Z«Á¾X¼˜»dyY{€aĸ̇Á®Ë½YÂÀŸÄ]‰Á¾ËYY{Z‡Ê»{Z«YŒ¯€‡Y€‡ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y{ÂycÔ»Z »¹Zn¿Y{ ŻMļÌ]½Z‡ZÀ‹Z¯ |¿|‹¹Y‚ŸYÖ]€£½ZnËZ]}MÃ{Ä·‚·ª—ZÀ»Ä] \̇Mª—ZÀ»Y,d¯€‹¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯ÁÖ]€£½ZnËZ]}M½Zf‡Y{ŻMļÌ]\ ‹†ÌË |¿{€¯|Ë{Z]˜«Ĭ˜À»Ã|Ë{ {Zf‡¶Ì°ŒeÁŻMļÌ]¶»ZŸ€Ë|»Âf‡{Öa{,ZÌ//‡MļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Zf‡Y{ŻMļÌ]\ ‹†ÌË,Ö]€£½ZnËZ]}MÄ·‚·g{YÂuÄ]Ö³|̇ Ä],Ã|Ë{½Zˁ½YY~³ļÌ]ÖËZ‡ZÀ‹ÁZÅcZ//ˆyÖ]ZˁYÕY€]ĸZ§Ô],d¯€//‹¾ËY |¿{€¯d¼Ë‚ŸÄ̯€e€»{˜«Ã{Ä·‚·Ĭ˜À» ½Z¼fyZ‡{,Ã|Ë{\̇Mª—ZÀ»Y|Ë{Z]¾¼“ŻYļÌ]½Z//‡ZÀ‹Z¯,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ,Õ|]ZŸÁÖ]€£½ZnËZ]}MÕY|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ½ÁZ »Ö¿Z¼u€f¯{Z],˜«€Æ‹ÕY|Œz] |¿{€¯³Ád¨³ÁY|Ë{ÕÂyY|¿Z»€§ ½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]½ZˀfŒ»dÆm½ÁZ ecZ¯ÃYÂzÀes€— {‹Ö»ÖËY€mY ÁZÅÄË{ZveY,ZŽZ»Z‡Ä]cZ¯€]ÖÀf^»cZ»|yÄWYY¥|ÅZ]½ÁZ ecZ¯ÃYÂzÀes€— ½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]½ZˀfŒ»Ä]Ö¿Z‡cZ»|y‰€fˆ³ÕZf‡Y{Ö¿ÁZ eÕZÅd¯€//‹ |‹Z]Ö»ÄWYY¶]Z« ÁZÅd¯€//‹Ä̸¯s€—¾ËY\m»Ä],½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] [ZˆuY{ÂyÖ·Z»cY{ÁY€»{Á|¿Y{[Zˆu½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]{‚¿įÖËZÅÖ¿ÁZ e |‹|ÀÅYÂys€—¾ËYµÂ¼Œ»|ÀËZ¼¿Ö»Ã{Z¨f‡Y½Y{€³ÃYÂzÀe į¥ZÀYĸ¼mY®q¯ÕZÅZ¯Á\//ˆ¯Z”ŸYZËÁ֫¬u½Zˀf//Œ»d‡YÖÀf¨³ ,Y|¿Y†aÄÀˆv·Y‘€«Ö¸Y[ZˆuÃ|¿Y{½YÂÀŸÄ]|Àf//ˆÅğ¼n»®Ëd‡€a€‡ €ÅÕY€]{Âyğ¼n»Ö·Z»dˀË|»¥|//ÅZ]|À¿YÂeÖ»Õ{ZŸc|»ÃZe¯ZËÁÕZ//m d‹Y{€]¦¬‡¾ÌÌ ed̸]Z«Z]cZ¯ÃYÂzÀe½YÂÀŸZ]cZ¯¾],ğ¼n»€ËZ”ŸYY®Ë ªË€—Y|À¿YÂeÖ»cZ¯½Z³|¿Y{Á|ÀËZ¼¿d§ZË{{€¯ÄÀ˂ÅÃÂv¿dˀË|»ÁÄ//¿ZÅZ» Ä]d^ˆ¿cZ¯{{Âm»¢¸^»¦¬‡ZeÖf¿€fÀËYÕZÆÅZ³{ZËÁ‰Á€§½YÂzeZ¯ÃZ´f‡{ ėÂ]€»½Z»Z‡d‡YÂy{Ä]ZÀ]cZ¯Õ{Âm»½Y‚Ì»¾ÌÀr¼Å|ÀËZ¼¿¹Y|«YÓZ¯|ˀy |‹Z]Ö»ƒZ‹¶]Z«cZ §{Ä] Ö°¿Z]cZ»|yY¿YÄWYYÄ]½YÂeÖ»cZ¯¾ËYºÆ»ÕZÅd̸]Z«ĸ¼mYd‡Y€¯}½ZËZ‹ ,Y‚n»c]cZ¯€ÅÕY€]ZËÂa‚»ÁµÁY‚»€Ì̤e½Z°»Y¶»Z‹cZ¯¾]€]ÖÀf^» d§ZË{,[Z//ˆuÕZÅc€ËZ¤»ž§{¶ÌÆ//ˆeÁY‚n»ÕZÅ[Z//ˆucd§ZË{ ƒZ‹d§ZË{,֫¬uՀfŒ»–‡Âe¾ËÔ¿McZ‹Y‚³~yY,ATMªË€—YÕ{Âm» ÃZ¼‹k{ÁcZ¯¾]{|n»ƒZ//‹,‘Â^«Y¿YdyY{€a,ÕZ^fŸYÕZÅÂeY€aYY¿Y {¼¿ÃZ‹Y֫¬uՀfŒ»[Zˆve{cZ¯ ÃYÂzÀeḑ€›Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]½ZˀfŒ»Հ̳ÀÆ]įd‡YÕÁ€“Äf°¿¾ËY€¯} Ö·€fÀ¯¹‚Ì¿Z°»µZ¼ŸY{ZÅÄË{ZveY,ZÅd¯€‹ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÕY€]Öf€§½ÁZ ecZ¯ ÄÀÌÆ]Á\‡ZÀ»Հ̳ÀÆ]Á‡®ËYÃYÂzÀedyY{€aÁd§ZË{|ÀËM€§ÃÂv¿€]ÖeZœ¿Á ¦¸fz»s˜‡{Ä¿YÁÕÁ€“ÕZŁZÌ¿ÁÕZm»Y{€^ŒÌa{¶ÌƈeÁžË€ˆeÕY€] |‹Z]Ö»cÁZ¨f»{Z ]YÁ |‹Y‚³€]|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|ÀMBA…Ô¯¾Ì»Á{ Ղ¯€»€f§{½ZÀ¯Z¯YÕ{Y| eÂ//”uZ]MBA…Ô¯ÃÁ{¾Ì·ÁYYÄ//ˆ¸m¾Ì»Á{ |‹Y‚³€]Õ|¿Z³½Z¼fyZ‡{|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|À …Ô¯ÃÁ{¾Ì·ÁYYĈ¸m¾Ì»Á{,|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Á|ÅZ//‹ÄÀ//ˆv·Y‘€«©Á|ÀՂ¯€»€f§{½ZÀ¯Z¯YÕ{Y| e”uZ]MBA ¹€fv»dˀË|»|̯ZeÁd¼ÅZ]įÃÁ{¾ËY{ |‹Y‚³€]Õ|¿Z³½Z¼fyZ‡{Äf‹~³ Á¦¸fz»ÕZÅÃÁ€³\·Z«{ª—ZÀ»ÁՂ¯€»€f§{½ZÀ¯Z¯,|//‹Y‚³€]©Á|À¶»ZŸ d§€³|ÀÅYÂyY€§Œ¯€e€]|ÌeZ‡Y€œ¿€ËYMBAÃÁ{YÖËZŶ§€‡[ÁZÀeÄ] ÕZÅ…Ô¯Ղ¯€»€f§{½ZÀ¯Z¯YÃÁ€³¾^·ÁYĈ¸m¾Ì»Á{Äf‹~³Á…Z‡Y¾Ì¼Å€] Հb‡Œ¯MBAs€˜»Áª§Â»|ÌeZ‡YYÖ°ËÂ^|¼v»{Zf‡Y†Ë|eZ]Y{Ây ¹Ô‡Y€f¯{|̯ZeZ]Á©Á|ÀÖ//‹Â»MÕZÅdË·ÁYÕZf//‡Y{MBAÃÁ{ |¿{€¯ {{€³Ö»Y‚³€]|ÅZ‹ÄÀˆv·Y‘€«©Á|À¶»ZŸ€Ë|»ּˀ¯ Ö°¿Z]¹Zœ¿cZ»|y¹Z¼eՀ´‹{€³®¿Z] |À¯Ö»ÄWYY¹{€»Ä]Y Ö°¿Z]¹Zœ¿cӐv»ÁcZ»|y¹Z¼e,֏y®¿Z]®Ë½YÂÀŸÄ]Հ´‹{€³®¿Z] |À¯Ö»ÄWYY½YY~³ÄËZ»€‡Á¹{€»¹Â¼ŸÄ]YŒ¯ ®¿Z]¾ËY®Ì¿Á€f°·YcZ»|yÁcӐv»,Հ´‹{€³®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] cZ»|y¾ÌÀr¼ÅÁ®¿Z]¶ËZ]»Á¾¨¸e,®Ì¿Á€f°·YÕZÅcZ¯,Öf¿€fÀËYcZ»|y¶»Z‹ d‡Y®Ì¿Á€f°·YcZne ÁÄ»Z¿d¿Z¼“,cÔÌƈe,Ö°¿Z]ÕZÅ[Zˆu‚Ì¿®¿Z]ֻ¼ŸcZ»|yÁcӐv» {‹Ö»¶»Z‹YՁYcZ»|yÁ[Zˆu ©Á|À֏ZfyYÕY|°¿Z]¶»Z‹‚Ì¿Հ´//‹{€³®¿Z]ÄËÁcZ»|yÁcӐv» d‡YÖ°¿Z]©YÁY¾ÌÀr¼ÅÁ¥ÂÀÄËÁÕZÅÄfˆ],ÕY~³ÄËZ»€‡ ‰{€³,ºˆËÂed À֐ze®¿Z]½YÂÀŸÄ]Հ´‹{€³®¿Z]cZ»|yY€´Ë{Ö°Ë ÕZ^fŸYcZ¯®//Ë-Հ´//‹{€³®¿Z]ÕZ^fŸYcZ¯‰{€³ d//‡YÕZ^fŸYcZ¯ cZ»|y|ˀyÄ]d^ˆ¿ÖÀÌ »¦¬‡Ze|¿YÂeÖ»½MÃ|¿Y{įd‡YCredit Card |À¯¹Y|«Y Á¶fÅ,†¿YƒM®¿Z]{Y{Y€«¥€—‚¯Y€»Y€¨‡ ¢¸^»YՂ¯€»®¿Z][»w€¿Z],Äv]Y€»|¬Ÿ\·Z«{cZ¯¾ËYÕÄ¿YÂfŒacÔÌƈe Ö·Z»½YÂeZ]\//‡ZÀf»ÃZ»ZedyY{€aZ]Z]µZ˽Â̸̻ZeµZ˽Â̸̻ d‡Y®¿Z]ÖnÀ‡Z^fŸYÁ֓Z¬f» {Y{µZ §”u‚Ì¿֟Z¼fmYÕZÅd¯ZŒ»{Հ´‹{€³®¿Z],‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Y†Ì·Âb‡€aÖ·Z»Ö»Zu‚Ì¿Ö³ZeÄ]Ád‡YµZ^Ì·YÁÖ¸»ºÌeÖ·Z»Ö»Zu€“ZuµZu{Á gY|uYŒ¯¹Á€v»•Z¬¿{ć|»½ÂÀ¯Ze®¿Z]¾ËY¾ÌÀr¼Å d‡YÄf§€³Ã|Ɵ€] {Y{Ä»Z¿€]{Yć|»dyZ‡Ä»Z¿€]ÁÃ{€¯ {Y{Œ¯€‡Y€‡{Ä^ ‹Հ´‹{€³®¿Z] €^y ÖËZf‡ÁÂ^ ·Y\ ª—ZÀ»{¶ˆ¿Y€ËYÕZÅdËZ‡Ä]Ö¿Z‡€«€] k|ÀÀ‡½Zf‡€Æ‹ cÔ°Œ»½{¼¿ž¨e€»¥|ÅZ]ÖËZÀ]€ËÕZÆfÌ·Z §ÕY€mYYk|ÀÀ‡µZ¼‹©€]žËÂe€Ë|» ÕZf‡Y{,ÖËZf‡ÁÂ^ ·Y\ ª—ZÀ»{¶//ˆ¿Y€ËYÕZÅdËZ‡Ä]Ö¿Z//‡€«€]ž¿Y»Á {Y{€^y,¹ÓÖeY€]Zz»ÕZŀfˆ]½{¼¿ºÅY€§¾ÌÀr¼ÅÁ¹{€»Õ|À¼fËZ“ ÖÀ̈u{YM½Zf//‡{€¯½Zf//‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä]Ö¿Z‡€«€]œÀ»Ä]Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]k|ÀÀ//‡µZ¼//‹©€]žËÂe€Ë|» ÃÁ€a¾ËYÕY€mY½{¼¿ÖeZ̸¼ŸœÀ¼]d¨³†Ì¿ZÅÕZf//‡Á¶ˆ¿Y€ËYdËZ‡ Ã|‹gY|uY€b»Md·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°ËÁÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f» gY|uYÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f»Ö¸¨‡½Y€‡ŻÕZf‡Á{¾ÌÀr¼Å d‡Y ֗Z^eYÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe¥|ÅZ]Z§ć€b»Md·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°ËÁ |‹ՁY|¿YÃYÁ\¿,Zf‡Á¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|yÁ \¿¶»Z‹½ZfqÕZf‡Á֓YY¶ˆ¿Y€ËY©€]¾Ì»ZeÃÁ€ad//‹Y{½ZŸ}YÄ»Y{Y{ÕÁ d‡YÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f»gY|uYÁ€b»Md·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°Ë |Ë{€³Z^fŸY¾Ì»ZedyZ‡€ËcZ—Z^eYd¯€‹–‡ÂeÁ¹Zn¿YžËÂed¯€‹d¯ZŒ»Z]į {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ć Ä˧ \mµÁY ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y ÄËZ»€‡YZ]֏yÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À¾Ì·ÁY {‹Ö»ֈË¿ÀË~a…Â]Y€§{ ®ËÕY~³ÄËZ»€//‡|uYÁ€ÅÕZÀ^»‰YÁµZË Ä]©Á|À¾ËYֈË¿ÀË~aÁd//‡YµZ˽Â̸̻ Ä»Y{YÃZ»|À¨‡YºfˆÌ]xËZeZeÕZ¯Ác|» d‹Y{|ÅYÂy cӐv»ÄÀÌ»{©Á|//À¾ËYdÌ·Z §ÁÂu ÁՁZ//‡ÁY{,ÓZ]ÕÁZÀ§Z]Öf À½Z//ÌÀ]Š¿Y{ cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§,Ö°//‹‚acY‚ÌÆne ՁÁZŒ¯,ÖfˆËÕÁZÀ§,ÕYÄ¿ZËYÕZÅY‚§Y¹€¿Á ÁcÓM¾Ì//‹Z»,cY‚¸§Á½{Z// »,ÕÁ€//b»Y{Á ÖËZ̼̋cӐv»ÁcZ ˜«dyZ‡ÁcY‚ÌÆne Ä·Z‡©Á|À¾ËYdÌ·Z §ÃÁ{¾ÌÀr¼Å d//‡Y |uYÁ€ÅÕZÀ^»‰YYÃ|‹dyY{€a¢¸^»ÁÃ{Â] ‰YYÃ|‹|Æ e¢¸^»Á|{ÕY~³ÄËZ»€‡ d‡Y|{ÕY~³ÄËZ»€‡|uYÁ€ÅÕZÀ^» d¯€//‹«ÁM¿»©Á|ÀÖ//ˆË¿ÀË~aY‚³Z¯ ֈË¿ÀË~aÄ°^‹ÁcZa€Æb‡ÄÀÌnÀ³ÕY‚³Z¯ ½Y€ËY…Â]Y€§”ŸÕZ//ÅÕY‚³Z¯ªË€—Y½M ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ|uYÁ¶¯{Y| eÖ§€—Y d‡Y {Y| eÁd//‡Y|uYÁY‚ÅÁMÂ//¿©Á|À ֈË¿ÀË~a¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ|uYÁ ÄˈeÄ°¿M¾¼“ d//‡YÃ|//‹¹ÔŸY|uYÁY‚Å ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ|uYÁĸ»Z »Y֋Z¿ÕZaZËZaÁ ½|//‹Ö ˜«Á¹Zn¿YY†aÁÁ{©Á|À¾ËY {€Ì³Ö»c Tĸ»Z » YZÅ©Á|À¾ËY½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] {Y|¼¸«YZ]{ÄÌ·ÁYÕZÅē€ŸÃ|Œ¼³Ĭ¸u|ËZ] {®¸¼eªË€—YZ//Å©Á|À¾ËYÄ//¯Y€q-{€¯ |À¿Z¼Å|¿Y{ZÌ¿ZfyZ‡sԏYÄ]įÖËZÅd¯€‹ ÕZÅd¯€//‹,ÄËZaYZ]{{Âm»ÕZÅd¯€//‹ Ä]ÄËZ»€//‡YZ]YkZyÁ…Â//]YÖ//mY€yY ZÅd¯€‹¾ËYÄ]Ö´ÀË|¬¿ªË‚eÁdËY|Å,Հ^ÅY YÄf//‡{¾ËY,ZfyZ//‡sԏYY| ]Á{Y{€aÖ» YZ]{Á‰€Ë~aZÅ…Â]{|À¿YÂeÖ»ZÅd¯€‹ |¿Â‹ÄÌ·ÁYē€Ÿ¹ZƇ ÄËZ»€‡YZ] {Y{ÕÁÄf‹~³Á{ {€¯tf§YÖ¿Â̸̻ºÌ¿µZ¿Z¯€]Y…Â]¶¯ŽyZ‹ {Z̸̻½Y‚//Ì»Ä]«ÁM¿»©Á|ÀÄËZ»€//‡ ®ËÕY~³ÄËZ»€//‡|uYÁ€ÅÕZÀ^»‰YÁµZË Ä]©Á|À¾ËYֈË¿ÀË~aÁd//‡YµZ˽Â̸̻ Ä»Y{YÃZ»|À¨‡YºfˆÌ]xËZeZeÕZ¯Ác|» d‹Y{|ÅYÂy Ä]ÃZ»|À¨‡YºŒ‹Ä^À//‹ćY½Y€ËY…Â]Y€§YZ] ©Á|ÀÖ//ˆË¿ÀË~a½Z]‚Ì»ÕZ¯Ác|» «¾Ë€§M¿ÄËZ»€‡Z^fŸY»֏yÕY~³ÄËZ»€‡ ֏yÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À¾Ìfˆz¿½YÂÀŸÄ] ՁY|¿YÃY{|»Ä]Ze{Â]|ÅYÂy½Y€ËYÄËZ»€‡YZ] ÕZÅÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»ZeµZ//a,Ö·Z»|Ë|mY‚]Y¾ËY ÕZÅd¯€‹¹ZÆ//‡ÄÌ·ÁYē€ŸÄy€qÁÕ{Zf«Y {‹¶Ì¼°eÄf‹~³YŠÌ]…Â]YkZy ,½Y€ËY…Â//]Y€§cZ—Z^eYdˀË|»‰Y‚//³Ä] cZœ¿€Ë|»į{Â]Äf//‹~³µZ//‡ÃZ»ÂˀÆ//‹ Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â//]½Z»Z//‡Ö·Z»ÕZÅ{ZÆ¿€] Ä//¿Â¼¿Ä»ZÀ//‡Z‡YÁ¶¼ ·YÂf//‡{\//ːeY Private ֏y ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZÅ©Á|À {Y{€^yEquityFunds ,֏yÕY~³ÄËZ»€‡©Á|ÀdÌ·Z §Â“» Ä]½MÃ|¼ŸŽ//̐zeÁÖ·Z»ž]ZÀ»ÕÁMž//¼m ZÅd¯€‹į€Œ·YºÆ‡Á¹ZÆ//‡{ÕY~³ÄËZ»€‡ Ád‡YÃ|//‹¾ÌÌ e¶^«YÕZÅdÌ·Z §Â“»Z] €Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹{©Á|ÀÕY~³ÄËZ»€‡ dËY|ÅÁd¯€//‹µ€fÀ¯š¨uÁ\//ˆ¯¥|ÅZ] ª¬veœÀ»Ä]½MÖeZ̸¼ŸÁÖ·Z»ÕZÅd//‡Ż d¯€//‹YkÁ€y†b//‡Á€œ¿{Â//»¥Y|ÅY {€Ì³Ö»c€Ë~aÄËZ»€‡ ևÂ]Y€§֏y©Á|ÀcZzŒ» ½Y€ËYÄËZ»€//‡YZ]{Z//]¾Ìf//ˆz¿ÕY€]µZu ֏yÕY~³ÄËZ»€//‡©Á|ÀÖ//ˆË¿ÀË~a {Z¼¿{ÄË{Ze|//{¾Ë€§M¿ÄËZ»€//‡Z^fŸY …Â]Y€§{ÃZ»|À¨‡Yº//Œ‹Ä^À‹ćY«ÁM¿» {Z̸̻©Á|À¾ËYÄËZ»€//‡ {Â//‹Ö»Z£M YYcÔ»Z »‰Y¾Ë€f//ŒÌ]½Â̸̻ÁY‚Å ¾ËY |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ]ևÂ]¦¸fz»ÕZÅÃÁ€³ Z]{Zr¯»{Z¼¿Äf‹~³ÁZe|‹\m»Â“» Z]¶´¯,|uYÁZ]…Zz§,|uYÁZ]Âz§,|uYÁ €ÌiZe¾Ë€fŒÌ],|//‹«|uYÁZ]{Ó§Á|uYÁ |Àf‹Y~³ÕZm€]…Â]¶¯ŽyZ‹€]Yd^j» …Â]|//‹€“ZuµZu{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] €fŒÌ]¾°ˆ»ÁԗÁY|À¿Z»\Ì«ÕZÅYZ]Ä]d^ˆ¿ YZ]¾ËY[~m€“ZuµZu{Ö´ÀË|¬¿¾Ë€fŒÌ]Ád‡Y ºnu€]{~³Ö»įÁ€Å¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡YÃ|‹ ¾Ë|] |]ZËÖ»ŠËY‚§YÄËZ»€//‡YZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿{ÁÁ YŠÌ]½Y€Æe…Â]{½Y€³ĸ»Z »Äf//‹~³Á\Ìe€e \·Z«{Ö·Z»©YÁYÁ¹|¬eªu¹ZÆ//‡{Z̸̻ ½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ʼnYÄ]Áĸ»Z »d]¿Y‚Å |¿{€¯|f‡Á{Y{ Ä]|¿|‹ÄmY»|‹Z]‚Ì¿žËZÀÕZÅŽyZ//‹Á€Ë{ |uYÁZ]֗Z^eY¶ËZ‡Á»žËZÀŽyZ‹įÕ— ®Ìf‡Ó,|uYÁÁY‚ÅÄ]|{ µ{Z »{  Y‚ÅÄ]|{ µ{Z »ŠËY‚§Y|//uYÁZ] µ{Z »|‹|uYÁÖ·Z»ÕZÅYZ]ÃY{Y,|uYÁ |¿|‹dˬe|uYÁÄ]|{ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ևÂ]ÕZÅÃÁ€³|{½Z»Âe½Â̸̻ÁY‚Å ÁY‚ÅZ]Á{ÂyÃÁ€//³¾ÌÀr¼Å,d§€³Y€« ‰YZ]ÖËZ̼̋ÃÁ€³‚Ì¿ÁcÔ»Z »‰Y½Z»Âe½Â̸̻ į |À¿Z‡€]‰Á€§Ä]Y{ÂyZ^¿YÕ{Âm»€j¯YÁ|ÀÀ¯ d‡Y…Â]¶¯ŽyZ‹ŠËY‚§Y¹Á{¶»ZŸÂ“»ºËY cÔ»Z »‰YZ]Ö//‡Z‡YcY‚¸§ÃÁ€³¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ևŻ€Ì£ÁÖ//‡ŻÁÕ{Zf«Y|]ÕZÅ€^y{ÂmÁZ] ÁFATFÃZÌ//‡d//ˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«½Âr¼Å {Ä·‚·¾ÌÀr¼ÅÁZ¿Á€¯…Á€ËÁ½|‹€Ì³Y€§¾ÌÀr¼Å Ä]g{YÂu¾ËYÄ]ÄmÂe½Á|]ÄËZ»€‡YZ]Z»Y½ZnËZ]}M |Å{ֻĻY{Y{Ây|‹ ÄËZ»€‡YZ]½Z‡ZÀ‹Z¯Ã|̬ŸÄ],{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |¿ÁZ]…Â]¶¯ŽyZ//‹d‡YÃ|//‹\m»Är¿M Ó{w€¿ŠËY‚§Y|Å{Ä»Y{Y{Ây{ Ä]½ZÀr¼ÅÖaZ‹ ¾ËYÄ]ÄmÂeZ] d‡YÖ»ÂecYZœf¿YŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁ Á|ÀfˆÅÂv»cY{ZևÂ]±‚]ÕZÅd¯€‹į d‡YÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÄ]Z¼Ì¿Ä¿Z»Z//‡{Ó{w€¿ ÕZÅd¯€‹Ã{Z]Ze|‹|ÅYÂy\m»Â“»¾ËYį |]ZËŠËY‚§YևÂ]±‚] ÖaZ‹ŠËY‚§YY…€e¶Ì·{Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÕZ̈] ևÂ]±‚]ÕZÅd¯€‹YÄÌ·ÁY{Y»|ˀyZ]Yw€¿ d‡{¾ËYZed‡YÃ|‹\m»ևZ‡YcY‚¸§{Z¼¿|À¿Z» ‰Á€§ŠÌaY{ÂycӐv»ևÂ]ÕZÅd¯€‹Y {€¯s€˜»ÄËZ»€‡YZ]€´¸Ì¸ve®Ë ħ€—Á{YZ]Y‚]YÕ|Æ e‰Á€§ Á|À¯Ö¼¿kZyYZ]YY{ÂyµÂa½YY~³ÄËZ»€//‡ ºË‹Ö¼¿Ö´ÀË|¬¿ÔyZq{ ¹Ó{€¯|̯Ze{YÁÁZ//e½YY|»ZÆ//‡Ä]½ZËZa{ÕÁ Ä],|¿€Ì³Y€§Y¹ÓÕZʼnÂ»Mdˆz¿{Y€§Y¾ËYd‡Y |À‹Z]Äf‹Y|¿ÖÆmÂeZʼnÁ€§µZÀ´Ì‡ÁÂm{‡{Y€§Y ÕZÅY‚]YY,|¿YÃ|Ì//‡€¿¹ÓcZÆ»Ä]įÖ¿Z»ZeÁ ½Y{€³|^‡ÕZÅd¯€‹|À¿Z»ºÌ¬fˆ»€Ì£ÕY~³ÄËZ»€‡ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y¹ZƇ{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÁ YZÌfyY¾ËYį|ˀyÖ»| ]µZ//‡ÕY€]YÖ¼Æ//‡ ½Z»ÂeY‚ÅÁ{| ]µZ//‡YºÆ‡¾ËYį|̋Z]Äf//‹Y{ Á½YY,ºÆ‡¾ËY5YZ]d¼Ì«€³YÓZu |Ì//‹Á€¨] Y‚ÅÁ{Z]Y‰Á€§ZÌfyY½ÂqZ¼‹,|‹Z]Ã|‹½Z»Âe Ä]Ö]ÂyZ̈]{‡d¼Ì«cÁZ¨e¾]YY,|ËY{½Z»Âe ºÅÔ^«ħ€—Á{ÕZÅY‚]Y¾ËY†a,|ËÁMÖ»d//‡{ d‡YÄf‹Y{{ÂmÁ ‰Á€§Z»Y{€¯tˀeÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY ֓Y€¬f‡Y‰Á€§į½MÖ¸¸¼·Y¾Ì]µ|»ÄËZa€]Õ|Æ e ֟€‹¾Ì¿Y«Z]µ|»¾ËY-d//‡YÃ|‹ÖuY€—,d‡Y Z]ÁÃ|‹Ã{Y{ªÌ^˜e|‹ÃZ//‹YÓZ]{į˜¿Z¼Å ,|̋Z]Äf‹Y{€œ¿{ d‡YÃ|‹ÃY€¼ÅZ»{Zf«YcZÌ]{Y ¾ËY€] d‡Y½Z»|À»ZÌ¿½{€¯Y|Ìaª¼ŸÕY€]YZ]¾ËY ¾ËY,ºÆ‡Õ{Á|v»{Y| e{ZeÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa,…Z‡Y {‹ÖËY€mYY‚]Y d^j»Ö»Y|«YYÕ|Æ e‰Á€§Y‚]YYÃ{Z¨f‡Y,Õ‡ Ö¿Z^»d‡Y€fÆ]{€¯Ä̏Âe½YY~³ÄËZ»€‡Ä]Ádˆ¿Y{ {ZËY‰Á¾ËYYÃ{Z¨f//‡YcZ^‡Zv»ÁÖÀ§ÁÖ¼¸Ÿ Ä]YZ]{|//À¿YÂeÖ»ZÆ¿MªË€—¾ËYYY€//ˁ,|¿€Ì´] {|‹ÃZ//‹Yį˜¿Z¼ÅÁ|ÀÀ¯¶¼Ÿħ€—Á{— ,֘ËY€‹¾ÌÀq{ |ÀÀ¯\ˆ¯{‡ºÅÖ¨À»–ËY€//‹ |Ì¿YÂf]į|̋Z]ÖËYY{®Ë®·Z»|ËZ]Z¼fuZ¼//‹į |ˀ̴]‘€«YÖËYY{|ËY|¿ªuZ¼‹ÖÀ Ë|̋Á€¨] ¹Z¼e{įÖ¸°‹Ä]֓Y€¬f//‡Y‰Á€§|̋Á€¨]Á ,Á¾Ì¼ÅY-d‡Y€‹¥ÔyZ»{Zf«Y{,dˆÅZÌ¿{ d¼ÅZ]Œ¯ÄËZ»€‡YZ]{Õ|Æ e‰Á€§Â“» ÁÖuY€—֐zeÕZ//ÅZ¯Á½Z»Z//‡ÖƬ§Äf̼¯ YÖf·Z¯Á{Y{Y€«…Z‡Y€]Õ|Æ e‰Á€§ |‹[» {‹Ö»Äf§€³€œ¿{ºÆ‡®·Z»¥€— ,Y‚]Y¾ËYY¶^«Äf^·Y{Á‚§YÄËZ»€//‡YZ]€´¸Ì¸ve¾ËY Ã{Z¨f‡Y½Z°»YZ]ºÅ‰Á€§Á|ˀyZÌfyYÕZÅ{Y{Y€« ¾ËYž«YÁ{ |Àf//‹Y{{ÂmÁħ€—Á{ÕY‚]Y½YÂÀŸÄ] Ö»¦Ë€ e¹ZƇÕÁį|ÀfˆÅÖËZžŒaM,ZÅ{Y{Y€« įd‡YÕYij€]®Ë|ˀyZÌfyY,µZj»—Ä] |¿Â‹ µZ//‡į|ËY{ZÌfyY,|ˀ̳Ö»Y½M€¨¿®ËYÖf«Á Á€»YYįÖf¼Ì«Ä]YÖ¼Æ//‡®Ëž«Â»¾Ì¼Å| ] |ˀyZÌfyYZ¼‹€³Y†a |ˀz]Yd‡YÃ|‹ŽzŒ» YºÆ‡¾ËYd¼Ì«€³Y,|ÌÀ¯ÕY|ˀyYÖ¼Æ//‡®Ë Z¼‹,|‹Z]Ã{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y,|ËY{ZÌfyYZ¼‹įÖf¼Ì« |ËÁMÖ»d‡{Ä]Ö]Ây{‡ ‰Á€§ZÌfyY{d¨³‰Á€§ZÌfyYÂy{ÕÁ ‰Á€§ZÌfyY,µZj»—Ä]-d//‡Y†°Ÿ€]Ä̔«¾ËY Ã|//‹ÖuY€—ÖËZÅY‚]YZÌ¿{Ö·Z»ÕZÅYZ]Ö»Z¼e{ {Â//‡,ºÅYZ]µÁ‚¿½Z»{|¿YÂf]Y~³ÄËZ»€//‡į ©Ô—Yħ€—Á{ZÅYZ//]Â¿¾ËYÄ] |¿ÁMd//‡{Ä] {‹Ö» Հ^yÃZ´ËZaÄ]©Â§\¸˜»½ZÌ]¾¼“ÕÂ//‡Õ|Æ» Ö¨À»ŽyZ‹įÖ¿Z»d¨³,ZÀ//‡ÄËZ»€//‡YZ] ÕZÅYZ]d¼‡Ä]ÁÃ|//‹kZyZÅÄËZ»€‡,{Â//‹Ö» |À¯Ö»Y|ÌaŠÅZ¯YZ]ª¼ŸÄnÌf¿{Á{ÁÖ»€´Ë{ įd//‡Y¹Ó,YZ]{ÄËZ»€//‡š¨uÕY€]¾ËY€]ZÀ] ¾ËYÄf^·Y,|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁ½M{ħ€—Á{ÕZÅY‚]Y ÄÆmY»ÕY€] |À‹Z]Äf//‹Y{Y¹ÓÖ´fza|ËZ]ZÅY‚]Y |À¿Z»ÖËZÅY‚]Y,ZÌ¿{Ö·Z»ÕZÅYZ]{Â//“»¾ËYZ] ®ËįÖÀ »¾ËYÄ]-{Y{{ÂmÁ«Ö“Y€¬f‡Y‰Á€§» ÁÄf§€³‘€«YּƇÕY‚³Z¯®ËYY~³ÄËZ»€‡ |Å{Ö»†a0Y| ]YºÆ‡½MÁ|‹Á€§Ö» c{ÖÀ Ë,YZ]Ö¨À»–ËY€‹{{Y{Ä»Y{YÕ‡ Äf§€³‘€«YºÆ//‡įÕ{€§,ºÆ//‡d¼Ì«ŠÅZ¯ €e½YYd¼Ì«Z]|ÅYÂyÖ»Y| ]Ád//‡YÄfyÁ€§Á ÄËZ»€‡YZ]{ |À¯Ö»\//ˆ¯{‡,|À¯ÄÌÆeY½M |¬Ÿª^—¹ZÆ//‡‰Á€§Á|ˀyį¾ËYĘ//‡YÁÄ]Z» d‡Y¾ËY|¬Ÿ•Á€‹YÁ{‹Ö»¹Zn¿Y«žÌ]»ֻԇY {€¯s€˜»Հ̻Y¾ˆu ÄËZ»€‡YZ]Ä]Ö·Z»|Ë|mÕZÅY‚]Y{ÁÁµZ¼fuY įÖ·Z»ÕZÅY‚]YļÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]…Â]½Z»Z‡½Y€‹Z¿ÁZÅ…Â]€]cZœ¿½ÁZ » YZ]Ä]Á½|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Z°»Yd¨³,{Y{{ÂmÁ‚Ì¿½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]{,d‡ZÌ¿{{ {Y{{ÂmÁÖ·Z»|Ë|mÕZÅY‚]Y½|»M ZÌ¿{ÕZÅ…Â]{įÖ·Z»ÕZÅY‚]YļÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̻Y¾ˆu,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ¾ËYÂÀed‹Y{ÄmÂe|ËZ]Z»Y{€¯ZƛY,dˆÅ‚Ì¿½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]{,{Y{{ÂmÁ |‹Z]Õ|Ë|mÕY¿ÁY‚]Y֏Zyd ÀÕY€]d‡Y¾°¼» d‡YžÌ‡ÁZ̈]ZÅY‚]Y |Ë|mՁZ‡Y‚]YÁ|ÀÀ¯Ö·Z»և|ÀÆ»įd‡Y¾ËYÄËZ»€‡¾Ì»ZeÕZÅd¯€//‹Š¬¿ ¾ËY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YºÅZ]ÃÁ€a®ËÕY€]Y¦¸fz»ÕZÅY‚]Yd//‡Y¾°¼»Öfu |ÀÀ¯ ļÌ]ÁÂuÕZÅY‚]YµZj»ÕY€] {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»|¿YÂeÖ»įd‡YÖËZʼnÁ {Y{{ÂmÁZŽM½|»MYZ]Ä]Á½|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Z°»YÁd‡YÃ|Œ¿ՁY|¿YÃYÂÀÅ Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z]Z]{Z§YÊf·Á{d ¨À»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»|À¨‡YcÔ»Z »{ ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ {YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬e ÕY€]ZÅ©Á|À¾ËY ºÌÀ¯Ö»d^v–¸fz»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{»{ZÅÄ^À‹ć ,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ» |»M{Z]©YÁY{ºÅÁ|ÀÀ¯ÕY~³Ä ËZ»€‡¹ZƇ{Y½ZŒ·Âa|ÀÅYÂyÖ»ºÅįd‡Y[ÂyÖ¿Zˆ¯ ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿Y|¿ÁY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y ºÅY¾Ë€fŒÌ]®ˆËÖ·Á|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]{‡d‡Y¾°¼»¹ZƇįd‡Y¾ËYºÅ½ZŒeÁZ¨e d]Zi ‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä] d^ˆ¿Ä]֐zŒ»ÕZÅ{‡d]Zi|»M{Z]©YÁY¦Ì—Õ‡½M{Á|À¯Ö»¶¼vf»Y~³ÄËZ»€//‡Ä] |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M įÖ»ZƇÕZÅ©Á|Àd^ˆ¿Ä]|ÌÅYÂyÖ»€³Y¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ºÅÖÀÌËZaÖ¸ÌyÕZÅ®ˆËÁ|¿Y{ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ®ˆËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿Y{¾ÌËZaÃ{Z]Á®ˆËįd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÁÓZ]Ã{Z]Á®ˆË Ä^À‹ć€Å |¿YÃ|‹YZ]{YÁd‡ZÅc|»Ö·Z»ÕZÅY‚]YÖy€]Ä°ÀËY{ÂmÁZ]Ä°ÀËY{»{ÕÁ t̓Âe,|¿Y|¿YZÅYZ]Y¾ËYYÃ{Z¨f‡YÕY€]Ö§Z¯Š¿Y{½YY‚³Z¯Á½YY~³ÄËZ»€‡Z»Y |¿Â‹ÖeZ̸¼ŸįÖ¿Z»Ze{‹Ö»ÄËZ»€‡YZ]{YÁį|Ë|mÕZÅY‚]YµZu€ÅÄ]{Y{ ՁZ‡²Àŀ§Š¬¿ d‡Yc|»Ö¿Ó—ćÁ€a|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MY|À¿YÂf]¹{€»Ä»ZŸÁ Ä]|ÀÀ¯Ö»Y‚³€]ZŽZf‡€Æ‹{…Â]Y€§Á…Â]įÖËZÅÃÁ{ÁZÀ̼‡ÕY‚³€]Á ™Zv·YÄËZ»€‡YZ]d¨³½YÂeÖ» |À¯Ö»®¼¯Ä »Zmt˜‡{²Àŀ§¾ËYÄ ‡Âe {‹¹Zn¿YՀfŒÌ]Z¯|ËZ]ZÅY‚]Y¾ËYYÃ{Z¨f‡Y{»{Z»Yd‡Y¶»Z¯Ö·Z»Y‚]Y dŒÅÕÁÄËZ»€‡YZ]{Õ|Æ e‰Á€§ÕY€mYÄf‹~³Á,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] µZ‡Y½ÓÂXˆ»į{Â]Ö·Z»ÕZÅY‚]YYÖ°ËÕ|Æ e‰Á€§ |//‹¹Zn¿Y{Z¼¿ |¿{Â]Ã{Y{Y½MՁY|¿YÃYÃ|ŸÁ Äf¨Å{ |ÌÀ¯[Zzf¿YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Y–¸fz»ÕZÅ©Á|À|Ì¿YÂeÖ»|̋Z]Äf‹Y{–‡Âf»Ã{Z]Á µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿    d ¨À»©YÁY {Z§Y     ÃZmY©YÁY ¶fËZ    d¯ZŒ»©YÁY €ÌŒ»    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY    d¯ZŒ»©YÁY ‚Ë€^e |{Ö°¿Z] {–¸fz»©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€adˆ¿YÂeÖÅ{Z]|{ Z]"d¯€]¹ZfËYÕZ¯Â°Ì¿"©Á|À,Äf‹~³ ¹Â‡Ä^e,d§Z˪¸ e|{ Z]"€Æ»ÄÀÌnÀ³­€fŒ»"Ä]Ã{Z]€a©Á|À¹Á{Ä^e {Â]Äf‹~³Äf¨Å {Â]|{ ÖÅ{Z]Z]"ÖeM€Æb‡­€fŒ»"Ä]ª¸ f»‚Ì¿ÖÅ{Z] www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀYµZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À//‹lÀaÁ{ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ |//‹kZy ŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|//‹kZyZŽMYµZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ¾ËY,|¿{Â]ÃY€¼ÅÄËZ»€‡{­|¿YcY€Ì̤eÕYY{Á{€Åį–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀY µZË{Z̸̻ ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻ Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À ZÅ©Á|À¾ËYYÄËZ»€‡kÁ€yŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€fŒÌ],ÖmÁ€y ½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ Õ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{ Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]ÁÄ]ÁŠËY‚§Y|{Z]‚Ì¿½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yÁÃ|‹Ã{Á‚§Y |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]|¬¿½Zˀm|{ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 6.11 % d¯€]¹ZfËYÕZ¯Â°Ì¿ 4.93 % €Æ»ÄÀÌnÀ³­€fŒ» 3.51 % ÖeM€Æb‡­€fŒ» 3.46 % Zf¼»Ä ‡Âe 3.39 % ÃZ³MÕZ¯Â°Ì¿º°Ë 3.25 % {Z³Z‡ZaZ³|¿Z»gY€Ì»ÕZ¯Â°Ì¿ 2.13 % ½ZÌ¿Y€ËYÄ]€ne 2.13 % ®¿Z]dˆaÄ ‡Âe 2.09 % €i¯­€fŒ» 1.95 % …Za­€fŒ» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»|À¨//‡YcÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å ½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]d»Ô‡d»Ô‡Äv]Y€»©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ …ÃZmY©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{Z^ˀ¬e d‹Y{|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]ŠÌ¯ŠÌ¯Ä ‡ÂeÁ d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] 20% kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ 267%    kÁ€y %277    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
روزنامه جهان اقتصاد 7560

روزنامه جهان اقتصاد 7560

شماره : 7560
تاریخ : 1398/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!