روزنامه جهان اقتصاد شماره 7248 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7248

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7248

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7248

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^À‹Á{  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |‹½YÂÀŸ½Y€ËY©ZeY[MÁՁÁZŒ¯Õ{€^ÅYcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»dˆŒ¿{ d‡Y֋Á€§{YZ»ՁÁZŒ¯cY{ZÁÂu¶” » Äv¨ Ä·Z¬»€‡ ÃZ³|Ë{ ©YÁYw€¿ŠËY‚§YZœf¿Y Ö·Z»¾Ì»Ze ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» hv]¾Ë€f¼Æ»ÕZÅÃÁ€³ ZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹{ Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»…ZÀ‹Z¯ Ö¬·Zy®]Z]ÁՀ´ÀÅM½ZÌÀ̈u|¼v»|̇ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ YZ]ÁÄ ‡Âe ½Y€ËY{²¿Âˆ»Z‡”uÄ»Y{Y€]|̯PeZ]†ËÁ€‡¹Z‡¶»ZŸ€Ë|» ½|‹ž¼mÃ{€adŒa ÕYÀ¯Ö´¿Zy¹Y·ÕZŸ]Ze €Æ»†°Ÿ Z¿€ËY†°Ÿ d‡YÃ{€°¿ž¼m½Y€ËYYY{Ây|¿€]²¿Âˆ»Z‡|˳Ö»†ËÁ€‡¹Z‡¶»ZŸ€Ë|» Z¯¾ËYÄ]|¿€]¾ËYÁÃ{Â^¿²¿Âˆ»Z‡d‡YÂy{Ä],|¿YÃ|//‹‘ŸZŸ]ZeÄ°ÀËY d‡YÄf‹Y|¿Ö¸ËZ¼e Œ¯€ËÁ ÄËZ»€‡YZ]®Ì‡Ô¯Y‚]YÄ^ m |‹¶Ì¼°eÕ|Æ e‰Á€§Z] †¸n»cZ]Zzf¿Y{d¯ZŒ»½Y‚Ì» d‡Y|{ Äv¨ d§€³Ã|Ë{Z¿YÖfˀË|» ÖËZ°Ë€»M–Ö¿Y€ËYÄ¿Z³Á{dÌ ]ZeįÕ{Y€§Y,ZÅÖfÌ ]ZeÁ{½ZÌ»{ Äf§€Ë~a½Z»{½ZŒËYįY€q,|ÀfˆÅhv]{»ļŁYŠÌ]|¿Y{ |ËZ]Œ¯¾ËY|¿Á€Æ‹®Ë½YÂÀŸÄ]Z°Ë€»Md·Á{Õ‡Y½|//‹ |ÀÅYÂyY{Z§ÁÁ|À^ËZaŒ¯¾ËYևZ‡Y½Â¿Z«Ä]į|ÀÀ¯{Z˺ˆ« įd‡YÃ|»M¾ÌÀqZ°Ë€»MևZ‡Y½Â¿Z«Y֌z]{Ä°¿MµZu |¿Z» Z°Ë€»MՀ˜y½Z»€Å,|¿€Ë~aÖ»YŒ¯¾ËYdÌ ]ZeįÕ{Y€§Y ÃZ´ËZm€Å{{€§¾ËY,|¿Â‹²Àm{YÁŒ¯Z]ZËÁ|À¯|Ë|ÆeY Z°Ë€»MŠeY½YZ]€‡ZÀ¯{ÁÄf§€³d‡{Ä]Äv¸‡Y|ËZ]Ö»Z¬»Á YįÖ·Z‡֗įd‡YÖ·Zu{¾ËY |´Àn]Â//Œ¯½MÄ̸Ÿ Z°Ë€»MÃY¼Å,{~³Ö»½Y€ËYֻԇYÕÂƼm|À¼Å°‹ՁÁ€Ìa {Ây‰Ôe¹Z¼eÁÃ{€¯Ö§€ »{Ây¾¼‹{½YÂÀŸÄ]Y½Z»Â//Œ¯ Ã{€¯ÁZne½Z»Œ¯­ZyÁ[MÄ]ÕÂv¿€ÅÄ]ZeÄf§€³Z¯Ä]Y |¿‚]\̇MÁ €ÌyYµZ//‡|Àq{Z°Ë€»MįÕYÄ¿Z¼yÕZźˀveYÄf//‹~³ Á€eZ],{ÂyÄ¿Z¼y¹Y|«Y¾Ë€yM{,Ã{€¯µZ¼ŸY½Z»Œ¯Ä̸Ÿ ÕY€]į{Y{½ZŒ¿,Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|^Æb‡|ÌƋY{€‡Ä¿Y{€¼¿YÂmZ¿ ½Z»Œ¯Ä̸Ÿ,{Zf«YÁd//‡Żē€Ÿ{ŠËZÅÖ»Z¯Z¿½Y€^m {|ÅYÂy‚Ì¿Ö»Zœ¿cZ»Y|«YÄ]d‡{ €eY€§¾ËYYYZaºZzf»Œ¯¾ËY€³Yįd‡Y¾ËYµYR//‡µZu Z¯Âf‡{{YÖ»Ô//‡Y½Y€ËYZ]Ö»Zœ¿ÖËÁZËÁÄÀ˂³Á{Y~´] €]Y€]{,|¿Â‹Ö»[ˆv»Z°Ë€»M|¿Á€Æ//‹įÖ¿Y€Ë|»,|Å{Y€« Äv¸‡YÂ//Œ¯¹Y|¯¹{€»ÕÁÄ]Á|ÀÀ¯Ö»ÖËYM¦ŠeY¹Y|¯ |ÀŒ¯Ö» dÌuԏÁ¹ÔŸYÖ¨À¹Zœ¿½Â¿Z«Ã{Z»ª^—½Z³|¿Â‹[Zzf¿Y Ád‡YÃ|Ë{€³|ÌËZeÁև€]ªÌ^˜eÄf̼¯{Ã{Z»¾ËY€]Y€]½Z^¸—ÁY{ Äf̼¯ÁcZœ¿Ö·ZŸdXÌÅÁd¼cYÁ|ÌËZeÄ]cZ]Zzf¿YÄnÌf¿ Á|ÁÃ|¿Á€a¾ËYÄ]Ö³|̇€ÌyPed¸ŸÁd//‡YÃ|̇ªÌ^˜e d‡YÃ|‹s€˜»cZËZ°‹¶Ì·{Ä]ZÅÄ»Z¿Z^fŸY Z]ÖfËZ‡,ÄÌ]YÂmZfŒ¿YÁ€ÌaÁ|Œ¿ºfyÄÌ]YÂmZŒf¿YÄ]Y€mZ»Z»Y {Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á,½Y€ËYÕ|À]Äfˆ]Á_ZqՀ^y†¿YƒM½YÂÀŸ ÁÃ{€¯{ÁÁÖƳMƒZe€acÄ]Â“»¾ËYÄ]į{€¯ºÆf»Y ¶Ì·{ÄqÄ],{Y{€aÖ¼¿_Zqd À¶WZˆ»Ä]ÃZ´rÌÅįÖ·Zu{ d‡YÃ|‹Â“»¾ËY{YÁ Ä¿d‡YÕ{Zf«YÕYÄ»Z¿Á,{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÄ°¿Md//ˆz¿ ¶Ì·{¾ËYÄ]ÄË{ZveY¾ËYÂ“»Á_Zqd À֐zeÄˀ//Œ¿ ®ËÄÅZ»½|¿Z»¶˜ »įÃ|‹€ŒfÀ»ÁÄf§€³Y€«Ö//‡€]{» {Y|¿{ÂyÃY€¼ÅÖ]ÂyÕZŀ^y,ÖeZ]Zzf¿YÃ|¿Á€a ÁcZ«Z¨eYÂ“»Ä]{Z//f«Y½ZÆmÄ»Z¿Áį̷ָ{¾//ˀeÖ¸Y ,Ã{€¯{ÁÁ½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦ÀÄË{ZveYcZ]Zzf¿YÖ//‹YÂu {Y€§YÖy€]ĸyY|»ÁÃ|¿Á€a¾ËY½|‹Ä»Âfz»ÁÖ³|̇{€ÌyZe ÃZ´ËZm¦Ì ”e\m»įd‡Y¥ZÀY»Y{֫¬uÁ̬֬u {‹Ö»½ZŒËY ,Ö¨ÀÕZÅÄË{ZveYÖy€]–¬§Ä¿ZŁÁ¾ËYįÖeÔ°Œ»YÖ°Ë Šz]Õ{Zf«YÕZŶ°//Œe€´Ë{Öy€]Á¥ZÀYÕZÅ©ZeYÄ°¸] ğ¼n»{ÖfÌ ]ZeÁ{{Y€§Y”u,|ÀfˆÅÁ€]Á½MZ]֏y ZÅÖfÌ ]ZeÁ{”ud̟ÂÀ¼»̷ָ{€ÅÄ]Äq€³Y d‡YZÆ¿MÖfˀË|» ÕZÅd¼‡{{Y€§Y¾ËY{ÂmÁÖ¿Y€´¿½YÂeÖ ¼¿Z»Y,Ã|Œ¿ֿ¿Z«ÂÀÅ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com d‡ZËÄ]"½YÂÀŸZ]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á{Ö^¸˜»ZŒf¿YµZ^¿{Ä] w»"|ÌÅ{½ZËZa½Y€Æe½YY{Ä//¿ZzaZqÄË{ZveY€]ÖfÌ ]ZeÁ{{€§ ÄË{ZveY¾ËY€ÌyYcZ//]Zzf¿Y¾Ì^zfÀ»Öy€]ÕÂ//‡Y,ÃZ»Õ{ "½YÂÀŸZ]ÃZ»|À¨‡YµÁYÁį|//‹µZ//‡YÄ»Z¿ÁÕY€]ÄÌ]YÂm €^yÄ]½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦ÀÄË{ZveYcZ]Zzf¿Y¾Ì^zfÀ»YÖy€] |‹€ŒfÀ»"|¿{Y{x‡Za{Zf«Y½ZÆm ÄË{ZveY½Z^zfÀ»Öy€]ÄÌ]YÂmÄ°¿MY†a,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Հ^y†¿YƒM¹Z¿Z]ÖfËZ‡,|‹€//ŒfÀ»½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦À {Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿ÁÁ€ŒfÀ»YÄÌ]YÂm¾ËY,½Y€ËYÕ|À]Äfˆ]Á_Zq Öy€]Ã|¿Á€a¾ËYÖ¿YÂyZ]Z]d‡Y¹Óį,{€¯ºÆf»Õ{Y»Ä]Y ºÌÀ¯¥Z¨‹Y{Y» ÄË{ZveYcZ//]Zzf¿Y¾Ì^zfÀ»YÕ{Y|// eÃZ»Õ{‰Y‚//³{ ½Y€ÆecZneÁ½| »,d À½Z»Z‡ÖËZÀfŸYÖ]Y½YY{Ä¿ZzaZq Ä]ÃZ//‹YZ]Á|¿{Â]Ã{€¯‘Y€fŸYÄË{ZveY¾ËYÖeZ]Zzf¿YÃ|¿Á€aÄ] {Y¾Ì^zfÀ»Öy€]dÌuԏÖfÌÀ»Y– ÖeZœ¿ÕZÅ{ZÆ¿Ö y€]Ä°ÀËY {‹Ö¼¿µZ¼ŸYºÆ»¾ËY½ZÀr¼ÅZ»Y,|¿YÃ{€¯ ÄË{ZveY¾ËYcZ]Zzf¿Y¾//Ì^zfÀ»Y€´Ë{Öy€]ÄÌ]YÂm½MY†//a dXÌÅ€œ¿€ËcZ]Zzf¿Yį{Â]Ã|//‹|̯Pe½M{įÃ|‹€//ŒfÀ» cZœ¿dveÁ½Y€ÆeÖ¨ÀÕZÅÄË{ZveYcZ]Zzf¿YÕY‚³€]ÖËY€mY dÌuԏÁÃ|‹Y‚³€]½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »d À½Z»Z‡ {€¯¹ÔŸYcZneÁ½| »,d ÀcYÁ ,Ö¿ÁZ¯Z»,cZ]Â^u,€°‹,ÖeZ^¿¾£Á,l¿€]½Âr¼ÅÖËY~£{Y» ÁcZÌÀ^·,Š¨¯Á¦Ì¯,­Z//‹Âa¾ÌÀr¼ÅÁÖ´¿€§Äm³[ Y¿Y,Öf‹Y|Æ]ÁÃ|ÀË‹{Y»,ÃÂÌ»,¶ÌmMÁZ^°ŒycZmÖÀˀ̋ dy‡ĸ¼mY{Y»€ËZ‡ÁÂe»¾£ÁÁÁ{Ây®Ìf//‡Ó ÁՀƋ½Á{¶¬¿Á¶¼u¶»Z‹s€—¾ËYÃ|¼ŸcZ»|y |ÀfˆÅ ¾ÌÀr¼ÅÁÕYÃ{ZmÁÖ¸Ë,ÖËYÂÅ€§Zˆ»ÁZ]¶»Z‹ՀƋ½Á€] ÕY|¸fÅ,ÖeZˁÁÖfuZÌ//‡,Ö´Àŀ§ÁÖvˀ¨e¾¯Z»Y,ÖËZË{ …Z‡Y€] d‡Y, ÁZÅÄ¿Zy{€‡ÁZÅZ^¿YcZ»|y,Հ´//‹{€³Á ÕY‚³€]ÕY€]½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÕZ°¼ÅZ]ÁÃ|‹ÄWYYZ»M Ã|‹ՂËÄ»Z¿€]ħ€£Y‚Å{Á|uZ]Œ¯€‡Y€‡{ÃZ´ŒËZ¼¿ d‡Y½Y€Æe½Zf‡YÕY€]ÃZ´ŒËZ¼¿{Á|u{Y| e¾ËYYįd‡Y |‹ÄWYY YZ]ºÌœÀe¶¼ ·YÂf‡{Ö¸YÕZÅÂv»,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ÕY‚³€],s€—µÂ¼Œ»cZ»|yÁZÅÓZ¯¶»Z‹µZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{ –‡ÂeÃ{Z ·Y©Â§‰Á€§s€—ÕY€mY,ÃZÆ]‰Á€§ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ ,Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»½Z»Z‡Á¥ZÀY,ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ YZ]ºÌœÀes€—ÕY€mY,ÕÁ€“kZfvËZ»Á¹Ô«YžËÂeÁ¾Ì»Pe ÕZ°¼ÅZ]cZœ¿ÁÖ//‡Z]|Ë|//Œes€—ÁcZ^¯€»ÁÃÂÌ» ,d À,½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼uÕZŽZ»Z//‡ YZ]cY€Ë‚ e½Z»Z‡Á¥ZÀYևZ],ZŽZf‡YcZneÁ½| » ÖÀÌXeÁ€a¹Ô«YYZ]ºÌœÀeµÂ¼Œ»ÕZÅÓZ¯,s€—¾ËY{ |‹¹ÔŸY ÁևZ‡Y¹Ô«Y,¡€»ºzeÁ‚»€«d‹Â³,¡€»d//‹Â³ĸ¼mY ºÌœÀeÕY€]{ÂycZ//»Y|«YYcZneÁ½| »,d// ÀcYÁ ÃZÆ]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]\·Z«{µZ//‡Ö¿ZËZa¹ZËYYZ] ÃZ´‹Á€§Y‚ÅÖÅY€¼Å,Ö¨À|uYÁY‚ŁYŠÌ]d¯ZŒ»Z] ÁÃ{Z ·Y©Â§‰Á€§s€—{Z]À//eÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»ÁÕYÀÌn¿ ÁÕ|Ì·Âe,Ö¨ÀÕZÅ|uYÁYÖ//‡Z]|Ë|Œes€—ÕY€mY‚Ì¿ {Y{€^yÖeZ»|y ,cZneÁ½| »,d ÀcYÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ccZ»Y|«Y¾Ë€yM,Ä¿ZzeYÁ¾ËY¾Ì¿ÁZ »ÕY‹Ĉ¸m{ ֋Y‚³ÁtˀŒeµZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{Œ¯YZ]ºÌœÀeÕY€]Äf§€³ ,ÖËY€mY|¿Á,¹Z//ËY¾ËY{YZ]ºÌœÀe¶¼ ·YÂf//‡{cZÌW‚mY ÃZÆ]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]ÃÂ̋Áē€Ÿ¶]Z«ÕZÅÓZ¯,Õ|À^¿Z» ½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ d‡YÕÁ€“Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{¹{€»ÖÅY€¼Å Zy–ËY€‹{ÁÃ{€¯‚ÌŀaÕÁ€“€Ì£ÕZÅc€§Z//ˆ»Y|ËZ] d‡Y¾ËYdÌ «YÁd¨³ÕÁ |ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡Y֐z‹¶ËZ‡ÁY‚Ì¿ { d‡YÃ|̇Œ¯¦¸fz»ÕZŀÆ//‹Ä]½ÂÀ¯Y…Á€ËÁ¾ËYį ÕY€]ÖeZ»Y|«Y|ËZ]|¿YÃ|¿Z»½Â»…Á€ËÁ¾ËYYÂÀÅįÖËZŀƋ ֔ ]{Á‚§YÕ‡» {€Ì³c…Á€ËÁ¾ËY{ÁÁYՀ̳¸m ÕZÅc€§Zˆ»Ô¼ŸÁ|¿YÄfˆ]½Y€ËYZ]Y{ÂyÕZŁ€»ZÅÂ//Œ¯Y ĸ]Z¬»tÌvՂËÄ»Z¿€]Z]|ËZ]Z» |̇|ÅYÂy¶«Y|uÄ]ÖmZy ºÌÀ¯dˀË|»Œ¯¶yY{{Y…Á€ËÁ¾ËYZ] Á¶¼uÁÂu{•Â]€»½ÓÂXˆ»Z]YÖfˆŒ¿Ze|À¯Ö»Ö ‡½Y€¼Ÿ ‰€fˆ³Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Yև€]ÕY€]ֻ¼Ÿ¶¬¿ {€¯tˀe†¸n»{{‚˹{€»Ã|ÀËZ¼¿ |À¯Y‚³€]…Á€ËÁ¾//ËY ÁªÌ«{ÕZÅd^«Y€»Á|À‹Z]ÃZ³M…Á€ËÁ¾ËYÄ]d^//ˆ¿|ËZ]¹{€» {¹{€»Ä]ZÅÄ̏Âe¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë |ËM¶¼ŸÄ]ÕYÄ¿Y€Ì´//ŒÌa Ä]…Á€ËÁ¾ËY d‡YՁÁ¿ÕZŀ¨‡YÕY{{ÂyÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹ d‡YՀ̴ŒÌaÔ §½MZ]ĸ]Z¬»ÃYZÆÀeÁ{‹Ö»¶¬fÀ»dŸ€//‡ ¹{€»½Z°»ÓYÖfu{€¯|̯ZeÄ»Y{Y{†¸n»|Ì»Y½Â̈¯Y€§”Ÿ¾ËY |À¯dˀË|»Y…Á€ËÁ¾ËY|¿YÂeÖ¼¿ÖËZÆÀeÄ]d·Á{Z ˜« ºÌÀ¯Â^ŸcZ]Zzf¿YYdŸ€‡Ä]|ËZ]Á€»Y{€¯ZƛYÄ»Y{Y{ÕÁ …Á€ËÁdˀË|»|‹Z]ZÅÃZ´f//‡{¹Z¼edË·ÁY{|ËZ]įÄr¿MÁ {YÁŒ¯Ä]ÖÀÌ´À‡ÖuÁÁÕ{Zf«YÄ]€“Ä¿€³Ád//‡YZ¿Á€¯ |‹|ÅYÂy Y†¸n»cZˆ¸m{€¯tˀe†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ Á|‹|ÅYÂyY‚³€]d¨Ì‹ć{Äm{Â]և€]ÕY€]Ä^À‹Á{Á ½Â̼̈¯Z»YdˆÌ¿ZŽÂ̼̈¯cZˆ¸mÕY‚³€]ÕY€]Öf€§Ô¼Ÿ {€¯|̯ZeֻԇYÕYÂ//‹†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ ªÌ«{ÕZÅd^«Y€»Á|À‹Z]ÃZ³MZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]d^//ˆ¿|ËZ]¹{€» ,…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÃYZÆÀeįY€q|¿ÁM¶¼ŸÄ]ÕYÄ¿Y€Ì´ŒÌaÁ d‡YՀ̴ŒÌaÔ § cÁ€“€]|̯ZeZ],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÕÂ//‡Â»¶”¨·YÂ]Y|̇ ,Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³YՀ̳¸mÕY€]ZÅÃZ´f//‡{¹Z¼e‚¯€¼e …Á€ËÁµ€fÀ¯Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{d̼ÅY‚WZu¶WZˆ»YÖ°Ë{€¯½ZÌ] Ád‡YÕÁ€“¹{€»ÖÅY€¼Å…Á€ËÁ¾ËYµ€fÀ¯ÕY€] d‡YZ¿Á€¯ …Â]ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡Y ZÅÃZ´ŒËÓZa­YÂyÕY~³d¼Ì«ÕY€] d‡YÖ¸»¹‚Ÿ|À»ZÌ¿Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬» Œ¯{ÃZÆ]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€] Z]\//‡ZÀf»ÁÁÃZÆ]ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿ÕY‚³€]½Z»c|» žËÂeÕY€]ZÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{¾ÌÀr¼Å,{Â]|ÅYÂyZŽZf‡Y–ËY€‹ ē€ŸdË·ÁYÁÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z´ËYħ€£ևZ‡YÕZÅÓZ¯ ‰Á€§s€—ÕY€]‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] d//‡Y¶yY{|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯Z] YŠÌ],Ö¨À|uYÁY‚ŁYŠÌ]µZ‡Ö¿ZËZa¹ZËY{Ã{Z ·Y©Â§ Œ¯€‡Y€‡{Z]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»ÁÕYÀÌn¿ÃZ´‹Á€§Y‚Å ¹Ô«YY¿YÕ|{Ze¦Ì¨zeZ]Ád‹Y{|ÀÅYÂyd¯ZŒ» ,µZ‡Ö¿ZËZaÃZ»YZ]ºÌœÀeÕY€]¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯Ö»ē€ŸYÖËÓZ¯ Õ|Ì·Âe,Ö¨ÀcZ¨¸zeZ]{Ây€]dË·ÁYZ]ևZ]|Ë|Œes€— ÃZ»|À¨‡Y®ËY¹ZËY¾ËYYZ]ºÌœÀe¶¼ ·YÂf‡{µÂ¼Œ»ÖeZ»|yÁ d‡YÃ|‹Z£M d¨¿ {€¯s€˜»…Â]{d¨¿Ö¸»d¯€‹Ã|ÀËZ¼¿ Հ̴¿ZÆm {Y{x‡ZaÖ¨ÀÄË{ZveY®Ë¶WZˆ»Ä]{ÁÁ¹ZÆeYÄ]{Zf«Y½ZÆm ½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveYcZ]Zzf¿YÃ|¿Á€a{ĸyY|»Á€ÌyPeÃZ»d¨Å įÕ{Y€§Y,d§€³¾ËY€]YdÌ «YÁÄ]®Ë{‚¿‘€§½YÂeÖ»Ö§€—Y Á|¿Y{”uÖ¨ÀÕZŶ°ŒeY®ËÖfˀË|»ÃZ´ËZm{Á€»Y Õ{Zf«YdÌ·Z §ÕYY{½Z»Œ¯{,|ÀfˆÅ¦À½MµZ §ž«YÁ{ |¿YÃ|‹[Zzf¿Y¦ÀÕZ”ŸYÕ‡Yį|ÀfˆÅª§Â» Ã|ÀËM,ՐeÁÂ̴¿YÄqZ]{Y€§Y¾ËY,d‡Ys€˜»µYR‡¾ËYµZu ÄqÁ|¿YÃ{€¯ºÌˆ‡€eÖ¿Y€ËY€Ì£Õ|¿Á€Æ‹½YÂÀŸÄ]Y{ÂyÖ³|¿ ÁkZyŒ¯YY½Z‹Õ{Zf«YdÌ·Z §Y¶Zu{Â//‡Y½Y‚Ì» ½M,|ÀÀ¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡½Z‹|Ë|mdÌ ]Ze\uZŒ¯ž¨¿Ä] Ä¿Z¼yÕ{Zf«YÕZźˀve¶Ì·{Ä]½Z»Œ¯į֘ËY€‹{ºÅ d‡YÁ€]ÁÕ{ZˁÕ{Zf«YcÔ°Œ»Z]Z°Ë€»M }¨¿Ây{Հ^źœ »¹Z¬»Y|ŒÅ¹ÓÂy¾ËY{ {ºWY{ÕZ̋ÂÅcÁ€“€]½ZŒËYįZn¿MºË‹ÁM{ZËYÖ¿Zˀm |¿{€¯|̯PeZ^°f‡Y¹€¿Ádz‡ÖÀ¼‹{¦¸fz»ÕZÅÃÂ̋¶]Z¬» Ã{Z¨f‡Y,¹€¿ÖÀ¼‹{{ºÆ»Z̈]cZŸÂ“»ĸ¼mY|¿{»€§Á ¾ËY½Y‚ËÄ»Z¿€]Á½ZuY€—Ã|¼Ÿ‰ÁÁ{įd‡Y}¨¿ÃÁ€aY |¿{€¼‹€]Ö¿ZˀmÁÕYÄ°^‹}¨¿ÁÕ{»}¨¿YÃ|Ë|a ,|ÀfˆÅÄ¿Z³Á{dÌ ]ZeÕYY{įYÕ{Y€§YÖ»Z¼e½YÂeÖ¼¿Äq€³Y |¿Á€Æ//‹Z˾—¼Å¹Z¬»{½Z//ŒËYįY€q,{Y{Y€«¹ZÆeY{Â//» {d‡Y½M\mYÁ•ZÌfuYZ»Y,|Àf//ˆÅ¹Y€fuY¶]Z«€´Ë{ÕŒ¯ ÖfÌ ]ZeÁ{{Y€§YÄ]ÖfˀË|»ÕZÅd ˆa½{€b‡ÕY€]֘ËY€‹¾ÌÀq Ä]½ZŒËYµZu€ÅÄ]į{€¯½Z¼f¯½YÂeÖ¼¿įY€q,{Â//‹•ZÌfuY Á|¿YÃ{€¯{Z˺ˆ«|¿YÄf§€³Y½MdÌ ]ZeįÕŒ¯ևZ‡Y½Â¿Z« Œ¯¹Y|¯ºq€aÄ]įdˆÌ¿ŽzŒ»Œ¯Á{ÖËÁZËÁ½Z»{ |¿Z»|ÀÅYÂyY{Z§Á ÖÅY€³‚]Ä°^‹Հf»Â¸Ì¯ŠËY‚§Y µZˆ»YÕY|f]YY Õ|Æ e‰Á€§Z¯ÁZ‡YÖËZ¼¿Á¾ÌWM{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶»ZŸ€Ë|» Äv¨ ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |À»ZÌ¿Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » dËZŸZ]‚Ë‚Ÿ¹{€»d¨³,d‡YÄ »Zm{ZuMÁZÅÃZ´f//‡{ļÅÕZ°¼ÅÁÖ¸»¹‚Ÿ ºÌÀ¯Հ̳¸m…Á€ËÁ¾ËY€Ìj°eÁZŒf¿YYZe|ÀÀ¯®¼¯Öf‹Y|Æ]cZ°¿ ÁՀ̴¿ZÆm©Zv‡Y,ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ,d‹Y|Æ]€ËÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡Ĉ¸m{Ä^ÀŒ°Ë cYZÌfyYYZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡†Ì˽YÂÀŸÄ]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{ ¦¸°»֏yŠz]ÁZÅ{ZÆ¿,ZÅÃZ´f‡{ļÅ{€¯tˀe,d‡YY{Ây€]¶»Z¯ |ÀÅ{¹Zn¿YZ¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]{Zf‡¾ËYZ]Y¹ÓÕZ°¼ÅÁÖÅY€¼Å|ÀfˆÅ {Á‚§Y,ÁŠÌadÌ “ÁZ]\‡ZÀf»{Zf‡¶Ë}¦¸fz»ÕZÅÄf̼¯dÌ·Z §€]|̯ZeZ]ÕÁ Á|À‹Z]Z¯ÕZaÖ´¼Å|ËZ]‚Ì¿¦¸fz»ÕZÅ{ZÆ¿ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{,ZÅÕY|¿Zf‡Y ,Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»ÕY€]{ÂycZ»Y|«YÂy{Հ̳ºÌ¼eĿ³€ÅYŠÌa |ÀÅ{¹Zn¿Y{Zf‡¾ËYZ]Y¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å|ËZ] ,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY,ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ,‰Á€aÁ‰Â»MÕYÁįĈ¸m¾ËY{ ÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{,Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì» |À§Y|a½Z»Z‡†ÌËÁÂ//Œ¯½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌË,d·Á{Õ´Àz//‡Á ¾Ë€yMY֋Y‚³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ,|Àf‹Y{”u‚Ì¿¶»ZŸ€Ì£ ¹Zn¿YÕZÅՀ̳ºÌ¼e…Z‡Y€]d¨³Á{€¯ÄWYYŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y| e Ä]­Â°Œ»į{Y»€ËZ‡ÁÄ·Á‚ËY–ËY€‹{Ã|‹d^j»ZÆ¿MŠËZ»MįÕ{Y»Ã|‹ |¿€Ì³Ö»Y€«€œ¿dve|ÀfˆÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ ğ¼n»€ËÖ^‡ZÀ»ÖÅ|¿Z»Z‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ Á{Zf‡¾ËY¶Ë}ÕZÅÄf̼¯Y֋Y‚³,Äf§€³cZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡ ÕZÅ{ZÆ¿ÁZŽZf‡Y,ZÅÃZ´f‡{ļÅÖÅY€¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼ÅZf‡YÂyÁÄWYYZÆ¿MdÌ·Z § |‹Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»|¿Á{€fÆ]Äq€ÅՀ̳ÄnÌf¿ÕY€]¦¸fz» -Z¿Á€¯ZÆ»ÕY€]ZÌ·ZfËY€Ì]Y|e Õ{Zf«YdËZ¼uZeZŀƋÄÀ̘¿€«Y YÖËZÌ·ZfËYÕZŹZ¬»,Z¿Á€¯Z¼Ì]Ä]Ôf]YYÖ//‹Z¿cZ¨¸eÃZ]{ÖËZʼnY‚³Z//Œf¿Y ¾Ë€eÃ{·MYÖ°Ë{ÕZ¼Ì]¾ËYÂ̋YՀ̴ŒÌaÁZÆ»ÕY€]YՀÌ]Y|eÃ{€¯Â^n» |ÀÀ¯}ZzeY­Z¿€˜y…Á€ËÁ¾ËYÄ]ZaÁYÕZÅŒ¯ Ä]Ä·Z‡{€»®ËÁÃ{Â]d^j»ÁYÕZ¿Á€¯ŠËZ»Mį¾ˆ»½®Ë½ÂÀ¯ZeZÌ·ZfËY{ Äf¨³ZÌ·ZfËY©€‹µZ¼‹{Âf¿ÁĬ˜À»†ÌWZËYZ¯Â· |¿YÄfyZ]½ZmZ¿Á€¯Ä]Ôf]Y¶Ì·{ ½Y|¿ÁZŒËÂy,d‡YÃ|‹|ÌËZeĬ˜À»¾ËY{…Á€ËÁ¾ËYÄ]ZÆ¿MÕÔf]Yį€´Ë{€¨¿Á{į {Y€§YՀ]Y€]ZÆqŠËY‚§YZ] d‹~³{ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]Y¶Ì·{Ä]į|Àf//ˆÅÕ{€» {ZÌ·ZfËYd‹Y|Æ]€ËÁ,Ä ¼mÁ{ZÌ·ZfËYµZ¼‹Õ{Z^¼·Ĭ˜À»{…Á€ËÁÄ]Ã{·M {ÁÁd̟ÂÀ¼»Âf‡{Õ{Z^¼·Ĭ˜À¼»{Lodo Õ{·¥Y€—Y­€Æ‹Á€Æ‹ €Æ‹½Âr¼Å,Ã|‹ÄÀ̘¿€«Ö¸YĬ˜À»YkZyÕZŀƋ{Z»Y {€¯{ZkÁ€yÁ | ]ºÌ¼e¾ËY d‡YÃ|‹ž“Á…Y|»ָ̘ eĸ¼mY{ÂyZycY€¬»Z¿Â»€¯ {Y‚¿Ó¨¿MZ]Ã{·M{Y€§Y{Y| e |‹}ZzeY€Æ//‹¾ËY{…Á€ËÁÄ]Ã{·M{Y»|ÌËZeY Öf·Á{cYY{Y,ZÌ·ZfËYÕZnedzfËZa½ÔÌ»Y{€Æ‹ |̇€¨¿Ä]Ä^À‹ÁZe€Æ‹¾ËY …Á€ËÁÄ]Ã{·MÃ|‹|ÌËZeįÖ¿Y€³Z¯ÁºÌ¬»{Y€§YY€¨¿ZÅ| d‡YÃ{€¯¶Ì˜ eY ÄÀ̘¿€«½Zf‡Z¼Ì]®ËYkZy{¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹Ä·Á‚ËYcZŒËZ»M¹Zn¿YZe|ÀfˆÅ d‡YÃ|‹Za€]½Zf‡Z¼Ì]¾ËYÖ°‹‚a{Z¯dÌ “Áև€]ÕY€]ÖËZÅ{Zq,Âf¿Á{ Ád‡YÄfˆ]Z°]…Á€ËÁ¾ËY‰€f//ˆ³Z]ĸ]Z¬»ÕY€]ÕYÃ{Z ·Y©Â§cZ»Y|«YZÌ·ZfËY {½ZËÔf^»{Y»ŠËY‚§YZ]ĸ]Z¬»ÕY€]YÕY€˜“Ys€—Ö°ËŒ¯¾ËY€ËÁdˆz¿ {€¯¹ÔŸY€¨¿Ä]Ä^À‹Á ÂÌ//‹Ö·Z¼fuYŠËY‚§YYՀ̳¸m¥|ÅZ]Zed§€³ºÌ¼eZÌ·ZfËYd·Á{‚Ì¿Á€»Y |À¯¤·Y‚Ì¿Á€Æ‹{Ö´Àŀ§ÃYÂÀŒmÖ¿ZËZaÁÁ{,Œ¯¾ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁ ÁÖzËZe€Æ‹¾ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{»Á{½|//‹Ã|Ë{µZ^¿{Ä]ºÌ¼e¾ËY Äf‡YÂyZÌ·ZfËYÖ·Z¼‹ª—ZÀ»¹{€»Y€¨¿Y‚Å{Á|uY d‡YÃ|‹}ZzeYՀ´‹{€³ Ã|»M{ªÌ¸ eÄ]ª—ZÀ»¾ËY{‚Ì¿֋ÁÕZÅdÌ·Z §ļÅ |À¿Z¼]{Âyµ‚À»{Ã|‹ Ã|‹ÖÅ{½Z»Z‡Ä^À‹Á{ÕY‚³€]ÕY€]į{Â]µZ^e§cZ¬]Zˆ»Öy€]¶»Z‹į Y,t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¹Á‚·c{Zˆ̸a,ZÌ·ZfËY{,ևÖ]Ö]‰Y‚³…Z‡Y€] {Â] |¿|‹Y{Ây€],|¿Â‹Ö»Y€mYcY€¬»į¾ËY¾Ì¼”eÕY€]¹ÓcYZÌfyY {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ©YÁYw€¿ŠËY‚§YZœf¿Y Ö·Z»¾Ì»Ze cZ]Zzf¿Y±‚]½Zvf»YÖa{½Y€ËYd¸»Y[Ô¬¿Y€^Ū̼Ÿ€°Œe Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» YªÌ¼ŸÖ¿Y{|«ÁµZ f»|¿ÁY|y€°‹Z]ֻԇY[Ô¬¿Y€^Å ,Ä¿Z“€¤»cZ¤Ì¸^e¾ËYº£€]cZ]Zzf¿Y{¹{€»Ã{€fˆ³”u |À¯Á€ÌaYd¸»¾ËYd‡YÃ{€¯Ã{YY|¿ÁY|y|Àf¨³ ÕZÅÄ]{Á|v»Y½Y€ËYd¸»Z]½ZÀ¼//‹{5ÖÀ¼‹{½ZŒËY Á|Àf//ˆ¿Y|¿¹{€»Ö]Ô¬¿YÁÖÀË{ÕZÅÁZ]Á²Àŀ§,{Zf«Y Y€q|ÀfˆÅ¦·Zz»‚Ì¿½Y€ËYd¸»cZ]Zzf¿YZ]ÖfuZÆ¿M|¿{Á‚§Y ©Á|ÀÕZa{¾Ë{¹Z¿Ä]¹{€»d¯€‹Ã|Ë|a|ÀÅYÂyÖ¼¿į {‹dÌ^jedÌ «YÁ®Ë½YÂÀŸÄ],[Ô¬¿Yd»|y{ÁÕO ֻԇY¹Zœ¿{cZ]Zzf¿YÕY‚³€]ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u ÁÕ{YMZ]¾Ë{d¨·Zz»€]ÖÀ^»½ZÀ¼‹{ÕZŸ{YÃ|ÀÀ¯¶—Z]Y ֻԇYÕÂƼm{cZ]Zzf¿Y|Àf¨³Á|¿|¿YÂyÖ//‡Y€¯Â»{ Ä^¿ZmļÅևY€¯Â»{®Ë¶»Z¯€Æœ»¾Ë{į|Å{Ö»½Z//Œ¿ Ã|ÀÅ{½ZŒ¿µZ‡µÂ—{cZ]Zzf¿YÕY‚³€]Ád//‡Y d‡YÕÓZ‡¹{€»Ä]ֻԇY¹Zœ¿€Ìœ¿Ö]¹Z¼fÅY Á¾¼‹{dyZÀ‹Ä]½Z´¼ÅcŸ{Z]Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^Å ½YY‚ÅdÌ·Z §¶]Z¬»{|¿{€¯|̯Pe,½M¶]Z¬»{ÕZ̋ÂÅ d¸»ÄÆ^m{,½Y€ËY½Â³Z¿Â³¶WZˆ»Ä̸Ÿ¾¼‹{ÄÆ^mY€¨¿ »Y{¶]Z¬f»ĸ¼uÁÄ]€“,Z§{Ã{Z»M€¨¿ZŽÂ̸̻|ËZ]½Y€ËY |À‹Z]d¸»ÕY€]¾°¼»ÕZÅZ¯Y¿YÁÖeZ¤Ì¸^e ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve ,Ã{Â]Á€]ÁÖ^ˆ¿cZ^iZ]ÁÄf‹Y|¿Ö¿Y|Àq€Ì̤eµZ‡µÁYļ̿{įÖ·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ] YÄ«Áć‚Ì¿ÃZ»}M֗ d‡YÃ{Â]YZ]Ä]Öf·Á{©YÁYÃ{€fˆ³{ÁÁ|ÅZ‹‚ÌËZaÄÅZ»Ä//‡{ d·Á{Ä]ª¸ f»ZŽMÖ»Z¼eį|¿YÃ|‹{YÁYZ]Ä]|Ë|mÄ«ÁÁkZyÖ·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ÃZ»}M½ZËZa{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ]‰Y\Ìe€e¾ËYÄ] |¿YÃ{Â]ZÅÕY{€Æ‹Á µZË{Z̸̻YŠÌ]Ä]ÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{ µ{Z »µZË{Z̸̻Y‚Å{Á|//u {ÁÁÄ°¿MÄ]ÄmÂeZ] {‹Ö»[ˆv»Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ]ÕY€]|Ë|mÕ{¯įd‡YÃ|̇ ,d‡YÄf§ZËc|‹€ÌyYÄÅZ»ć{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ]Ä]Äm{Â]½Â¿Z«Ä]•Â]€»Öf·Á{©YÁY Zœf¿YÁd‡YÃ|Ì//‡|{ º«Ä]ÃZ»}M{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ]YÖf·Á{©YÁYºÆ//‡ Ä]YZ]¾ËY{d·Á{Ã{€fˆ³”u|‡Ö»€œ¿Ä] {Y{{ÂmÁ‚Ì¿µZ‡½ZËZaZeºÆ‡¾ËYŠËY‚§Y d‡YÃ{º«YÖf¯€‹©YÁYÁ֏yŠz]Ö¿Y€¿Á€]֟¿ ¾Ì»Ze©YÁYYZ]{€ÌyYÕZÅÃZ»֗Öf·Á{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYĜuÔ»¶]Z«ºnuZŒf¿Y{ÂmÁZ] ¾ËYÁÃ{Â]Ä¿Y‚y{ZÀ‡Y¶°‹Ä]d·Á{–‡ÂeÀŒfÀ»©YÁYYÕ{ZˁŠz]Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ],Ö·Z» Ö§€ »Ĩ«ÁÁZÅÃZ´f‡{–‡Âe{€¯k€yĨ«Á,ŽÌzeĨ«Á€Ìœ¿Ö¸ËÓ{Ä]ZÀ]ZfÌÅZ»{ZÀ//‡Y YÕ{ZˁŠz]ÂÀÅ,|‹|ÀÅYÂyÄËZ»€‡YZ]{YÁÖ¿Z»Ĩ«ÁZ]…Â]Y€§Ä]½YZ°^¸— ½YZ°¿Z¼Ìa Ã|Œ¿Z£MZŽMÄË¿ZicÔ»Z »Á|¿YÃ|Œ¿ē€ŸYZ]{Ö «YÁcÄ]d·Á{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁY ZÌfyY{ÀŒfÀ»Ä¿Y‚y{ZÀ‡YYÕ{ZˁŠz]ÂÀÅ|‡Ö»€œ¿Ä],|‹Äf¨³įÄr¿MÄ]ÄmÂeZ] d‡Y ½Â¿Z«Ä¿Y‚y{ZÀ‡YµZË{Z̸̻Y‚ŝ¼n»YįÖ¸°‹Ä]d‡Y{Zf«YcYÁÖÅ|]‚¯€» ½YZ°^¸— ½YZ°¿Z¼ÌaZÌfyY{µZË{Z̸̻Y‚Å{Á|uZÆÀeY‚yYZeY‚yYÄm{Â] {Zf«YcYÁÖÅ|]dˀË|»‚¯€»ZÌfyY{ÂÀŵZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ád‡YÄf§€³Y€« Šz],Ã|ÀËMÕZÅÃZ»֗YZ]Ä]©YÁY¾ËYÖnË|e{ÁÁZ]į{ÁÖ»Zœf¿Y,\Ìe€e¾ËYÄ] {Y{Y€« {‹Z°‹MYZ]{lË|eÄ]ÄËZ»€‡YZ]{Öf·Á{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYē€ŸY֋Z¿cY€iYÖ¸Y €“ZuµZu{į,d]Zi|»M{ÕZÅ©Á|ÀÖËYY{‰Y‚Ì¿Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYÕZ“Z¬ed¼‡{ cÄ]}MZedŒÆ^Ë{Y€ÌyYÃZ»d¨Å֗,|ÀfˆÅ©YÁYÕZ“Z¬ed¼‡€´ËZ]¾Ë€eÖ¸Y Y‚ÅÃ{Á|v»Ä]ÃZ»}M½ZËZa{ZÅ©Á|ÀÖËYY{‰YÂ¼n» d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÄf‡ÂÌa |Å{Ö»½ZŒ¿Y|{|uYÁ {Á|uÕ|//‹¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡YÃ|Ì//‡µZË{Z̸̻ Äf§ZËŠËY‚§YÄf‡ÂÌacÄ]€ÌyYÃZ»d¨Å֗d]Zi|»M{ÕZÅ©Á|ÀÖËYY{‰Yį|Àq€Å µ{Z »ZÆÀe€ÌyYÃZ»d¨Å֗ZÅ©Á|ÀÖËYY{Ä¿ZÅZ»|‹¾Ì´¿ZÌ»įd‹Y{ÄmÂe|ËZ]Z»Yd‡Y d]Zi|»M{ÕZÅ©Á|À½YY~³ÄËZ»€‡{Y| eև€] {‹Ö¼¿[ˆv»Õ{Zˁº«įÃ{Â]|{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Ö¼¯ÖfuZËÁÃ{Â]d]Zi½YY~³ÄËZ»€‡{Y| e€ÌyYÕZÅÃZ»{į|Å{Ö»½ZŒ¿‚Ì¿ ÕY~³ÄËZ»€‡Ö^ˆ¿ŠËY‚§YÄ]¹Y|«YZÅ©Á|Àª]Z‡½YY~³ÄËZ»€‡ZÆÀeį|‡Ö»€œ¿Ä]ž«YÁ{ d‹Y{€]¹|Ÿ¶°‹Ä],ÕY~³ÄËZ»€//‡¾ËYYÕ{ZˁŠz]ÓZ¼fuYÁ|¿YÃ{¼¿ZÅ©Á|À{{Ây –ËY€‹{|‡Ö»€œ¿Ä]įd¨³½YÂeÖ»{Y»¾ËYÄ]ÄmÂeZ] d‡YÃ{Â]Ä¿ZÅZ»ÕYÃÁ{ÕZÅ{‡ dÌ]Y~m,Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYÕZ“Z¬e€]€i»¶»YŸYְ˽YÂÀŸÄ],d]Zi|»M{ÕZÅ©Á|ÀÖ¸ § ž]ZÀ»ÄÌuZ¿YÖ·Z»¾Ì»Ze©YÁYÕY€]Ã{€fˆ³ÕZ“Z¬e{ZnËY½Z°»YÁ|¿Y|¿½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ÖËÓZ] ¾Ì»Ze©YÁYcÔ»Z »‰Yև€] {Â]|ÅYÂz¿¶¼fv»½Y|ÀqÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{ZÅ©Á|À|Ë|m ¾Ì´¿ZÌ»ÂÀÅ,€ÌyYÕZÅÃZ»{©YÁYcÔ»Z »½Y‚Ì»֌ËY‚§Y|¿Á{ÂmÁZ]|Å{Ö»½ZŒ¿‚Ì¿Ö·Z» d‡YÁÕZŵZ‡Y€f¼¯µZ‡{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ]‰YÄ]cÔ»Z »‰Yd^ˆ¿ dÌ]Y~m¹|Ÿ€´¿ZÌ],Ã{Y{w€ÌyYµZ‡Á{֗Öf·Á{©YÁYē€ŸŠËY‚§Yº£Ä]įÂ“»¾ËY Ö¨À»̬֬uÖÅ{Z]į|‡Ö»€œ¿Ä] d‡Y½MÕY€]Z“Z¬e¾ÌËZas˜‡ÁÖ·Z»¾Ì»Ze©YÁYYZ] Ã{Z]w€¿¾Ì´¿ZÌ»|¿Áև€] d‡YYZ]¾ËY{Z“Z¬e½{Â]¾ÌËZa¶»ZŸ¾Ë€eÖ¸Y,YZ]¾ËY{ ÃZ»½Z]MÕZÅÄ¿ZÌ»Yį|Å{Ö»½ZŒ¿ÄËZ»€‡YZ]{{Âm»Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYYTM|̇€‡Ze d‡YÄf§ZËÄ»Y{Y‚Ì¿ÃZ»}M{Ád‡YÃ|‹Z£MÖ·Z»¾Ì»Ze©YÁYÃ{Z]w€¿Õ{ |¿ÁlË|eÄ] {Á|uÕ|‹įd‡YÃ{Â]|{ µ{Z »ÃZ»}M{Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁYÃ{Z]w€¿¾Ì´¿ZÌ» ¾Ì»Ze©YÁYÃ{Z]w€¿¹YMŠËY‚§Y{ÂmÁZ] |Å{Ö»½ZŒ¿½MY¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿Y|{|uYÁ į|‡Ö»€œ¿Ä]Ád‡Y€ÌyYÕZŵZ‡w€¿¾ Ì´¿ZÌ»Y€e¾ÌËZaºÅÂÀÅw€¿¾ËY,ÃZ»}M֗Ö·Z» ĜuÔ»¶]Z«ZŒf¿Y{ÂmÁZ]-d‡YÃ{Â]Z“Z¬eÁē€Ÿ½ZÌ»½YÂe¹|Ÿ,Â“»d¸Ÿ¾Ë€eÖ¸Y ÄmY»ŠÅZ¯Z]©YÁYÃ{Z]w€¿įÃ|‹\m»YZ]Ä]ZŽM{ÁÁ¹|Ÿ,ÕZmµZ‡{Öf·Á{©YÁY w€¿¹YMŠËY‚§Y\m»,ē€Ÿ¥€—ŠËY‚§YYZ]Ä]©YÁY¾ËYÖnË|e{ÁÁ,¶]Z¬»{ {‹ w€¿և€] |]ZËÄ»Y{Y‚Ì¿ÖeMÕZÅÃZ»{|¿Á¾ËYį{ÁÖ»Zœf¿YÁd‡YÃ|‹€ÌyYÕZÅÃZ»{ Ö¨À»Ã{Á|v»{Ö·YÂf»ÃZ»¾Ì»Â‡ÕY€]w€¿¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿Ö·Z»¾Ì»Ze©YÁY̬֬uÃ{Z] |»M{©YÁYdÌ]Y~m¹|Ÿ¹ÁY|eÕZÀ »Ä],Ö¨À»̬֬uÃ{Z]w€¿¹ÁY|e d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]|{ €fŒÌ]ŠÅZ¯Zœf¿Y,¹Âew€¿֌ËY‚§YY|¿YºŒqÄ]ÄmÂeZ]Á{Â]|ÅYÂy½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]d]Zi Ã{Z]w€¿€fŒÌ]ŠËY‚§YZœf¿YÕZÀ »Ä]Â“»¾ËYÁ{Y{{ÂmÁÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{̬֬uÃ{Z]w€¿ €r¯Y€f‡Y¹€eÖÅ{Z]Ö¿Z»ZfyZ‡և€] {Â]|ÅYÂy¹ÂeÃ|ÀËY‚§w€¿½Y€^mÕY€]Ö¼‡Y Ã|‹¶¬fÀ»ÓZ]Ä]Ö¼¯¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ÖÀvÀ»į|Å{Ö»½ZŒ¿ÃZ»}M½ZËZa{ֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ÖÀvÀ»\̋,ÖÅ{Z]w€¿ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁcYZœf¿YdÆm€Ì̤e{ÂmÁZ] d‡Y ē€Ÿ{ZÀ‡YŽÌze½Y‚Ì»į|‡Ö»€œ¿Ä],€»Y¾ËY¶ËÓ{{»{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Ö¼¯ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]įY‚yYÄ«ÁÕY€]įÖ¸°‹Ä]d‡YÃ{Â]ÖÅ{Z]w€¿{€Ì̤eÖ¸Yd¸Ÿ Y‚yYÄ«ÁÕY€]Z»YÃ{Â]|{ {Á|uÃ{Z]w€¿|{{Á|ud‡YÄf‹Y{YŽÌze ,{Y{€eÁ{µZ‡®Ë{Á|uÕY€]Õ|̇€‡ÁÃ{Â]|{Y€f¼¯½MŽÌze½Y‚Ì»į {ZÀ‡Y¶»Z¯ŽÌze¹|Ÿįd¨³½YÂeÖ»\Ìe€e¾ËYÄ] d‡YÃ{Â]|{µ{Z »Ã{Z]w€¿ cÁZ¨f»,YZ]{Ã{Z]w€¿¾Ì´¿ZÌ»įÃ|‹€nÀ»ˆ°ËY,µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«Ä]•Â]€»Ä¿Y‚y ,cÁZ¨f»ÕZÅ|̇€‡Z]©YÁY¾´¼ÅZ¿ŽÌze¶Ì·{Ä]€´Ë{Õ‡YÁ|‹Z]½MÖ¸Y€Ë{Z¬»Y d‡YÃ{¼¿¥Y€v¿YZq{‚Ì¿Y€r¯Y€f‡Y¹€eÖÀvÀ»\̋ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• http www rgs org ir d‡Ż -|¿{€¯s€˜»Ĭ§kZy…{Ĉ¸mÕY|f]Y{[Ô¬¿Y€^Å ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» ZÅÄ^ÀmļÅ{d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Zˆ¿YÄ »Zm ÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|«Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁ įºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À//‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{Ây ¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬»¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡Y {Z‡Y¼ÅÂv¿ Á֋Y¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€f//ˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§ ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Z//ł»€«–y,©Â¬uÂv»Ä//‡{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYÂ//ŒÀ»¶»Z¯¾//f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ//‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á,Ã|//‹ d¸»[¸˜»ŠŒy{Y€°//ŒeZ]Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Y€^Å Ö^¸—d€§¾f‹Y~³¹Z¯Z¿ÁcZ]Zzf¿Y±‚]½Zvf»Y{½Y€ËY ÄX—Âe¶]Z¬»{|¿{€¯|̯Pe,½ZÀ¼//‹{Ä^¿ZmļÅcZ¤Ì¸^eÁ ÕY€]|ËZ]ļÅ,Œ¯¦¸fz»½Z¯YÄ]½{Ä]€“ÕY€]¾¼‹{ ºÌ‹Z]¶]Z¬f»ĸ¼uÁÄ]€“Ã{Z»MÁZ̋ÂŝZ§{ €^Å,Հ^źœ »¹Z¬»€f§{Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] …{Ĉ¸mÕY|f]Y{Ä^ÀŒ°ËÁ€»Yt^ֻԇY[Ô¬¿Y ½Zvf»Y{½Y€ËYd¸»[¸˜»ŠŒy{Y€°ŒeZ]Ĭ§kZy cZ¤Ì¸^eÁÖ^¸—d€§¾f//‹Y~³¹Z¯Z¿ÁcZ//]Zzf¿Y±‚] ¾¼//‹{ÄX—Âe¶]Z¬»{|¿{€¯|̯Pe,½ZÀ¼//‹{Ä//^¿ZmļŠZ§{ÕY€]|ËZ]ļÅ,Œ¯¦¸fz»½Z¯YÄ]½{Ä]€“ÕY€] ºÌ‹Z]¶]Z¬f»ĸ¼uÁÄ]€“Ã{Z»MÁ,Z̋ÂÅ ÁÖ¨À»ՁZ//‡Z”§Ä]ÃZ//‹YZ]ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u {¹{€»d¯€‹Ä̸ŸÄ¿Z´Ì]ÖeZ¤Ì¸^eÕZÅÃZ´f//‡{ºnu€a ¶^«ÃZ»|ÀqYÖ¨À»cZ¤Ì¸^e¾ËY|¿{€¯½ZŒ¿€—Zy,cZ]Zzf¿Y €yMÁÁ{{Á|‹€fŒÌ]cZ]Zzf¿YÄ]½|‹®Ë{‚¿Z]ÁZ£M ¾Ë€f¼¯YZÆ¿MÕZÅÄ¿Z‡,…Á€ËÁÁÕZ¼Ì]®ËÄ¿ZÆ]Ä]‚Ì¿ cZ]Zzf¿Y{Â//”uY¹{€»½{€¯¥€À»ÕY€//]d€§ |¿{€°¿֋ÂaºŒq Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡¶Ì°ŒeÕY€]ÕÂƼm†ÌËÂf‡{ ÄWYY{¹Z´ÀÅÄ]Á¹Ó,ÕY~³d//‡Ż,ªÌ«{cZŸÔ—Y ÕYÂfv»Ö¿Z‡Ô—Y,ÖËÁY{ÁÖ¿Z»{,Öf‹Y|Æ]cZ»|y ½ZÀ¯Z¯ÁÖ¿Z»{ÕZźÌe,½Z°‹‚a,¹{€»¹Â¼ŸÄ]֋Â»M ½YÂe¹Z¼eY,ZÌ¿{»ÖËY€mYcZ»Y|«Y€´Ë{ÁZŽZf‡Z¼Ì] Â̋YՀ̳¸mÄ]®¼¯œÀ»Ä]–]Õ}ÕZÅğ¼n» Ä]ÁÃ{¼¿Ã{Z¨f‡YÕZ¼Ì]¾ËY€ežË€‡Äq€ÅÖÀ¯ČËÁ {‹Ã{Y{€¼fˆ»‰Y‚³\¿ZnÀËY {»\ˆud‡YÖÆË|]{€¯|̯Zeº°u¾ËY{Ö¿ZuÁ {ÁM|ÌÅYÂy¶¼ŸÄ]cŸ{‚Ì¿ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÕZ‡ÁY ‰Â»M,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY,Â//Œ¯ÕYÁY¶°Œf»{Ây ,Ö´Àŀ§gY€Ì»,ÕÁZ//À§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ,‰Á€//aÁ †ÌW,ֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§,Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³ ½Z»Z‡†ÌË,Œ¯¶¯½Zf‡{Y{,t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡ ½Z»Z‡†ÌË,Z¼Ì‡ÁY|½Z»Z‡†ÌË,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Ád·Á{Õ´Àz//‡,cZˁÁlu |ÌÅ{¶Ì°Œe {Y{Zœf¿Yd//‡YÃ{ÁM{Âyº°u{ÕÂƼm†//ÌË ÁÖ¿Y|Ì»և€]ÕY€]cZ//ˆ¸m€¼f//ˆ»ÕY‚³€]¾¼“ ÖÀ¯ČËÁÂ̋YՀ̳¸mÄ]®¼¯œÀ»Ä]–]Õ} Ä]€¼fˆ»—Ä]ÁÄf§€³ÀÆ]ÕZ¼Ì]¾ËY€ežË€‡Äq€Å |Å{‰Y‚³ÕÁ Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYdnuº°u¾f»{ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁÖ°¼¿|Ì ‡Ä] ZÅÃZ´f‡{ļÅÕZ°¼ÅcÁ€“Ä]dËZÀŸZ]d//‡YÃ|»M \m»Ä],Z¿Á€¯ÕZ//¼Ì]Հ̴//ŒÌaÁĸ]Z¬»Â“»{ YÕ{Zf‡,{Â//‹Ö»Ã{Y{dË»Z»Ö·ZŸ[ZÀmÄ]¡Ô]Y¾ËY €œ¿dve«Z¿Á€¯ÕZ//¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf//‡»½YÂÀŸÄ] ½Z»{d//‹Y|Æ]€ËÁÄ]Ö//¼°u{ÕÂ//Ƽm†ÌË ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf//‡{Y{Âf‡{Ö°//‹‚a‰Â»MÁ {‹¶Ì°ŒeZ¿Á€¯ d//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaÄ^À//Œ°ËÁ‰Y‚³Ä] įÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYdnu,ÕÂƼm Ö°//‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁÄ]¾ËYYŠÌa ,{Â]Ã{Y{YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»Ö¸»{Zf‡¶Ì°ŒeÂf‡{ ¾¼“Ze{Y{dË»Z»ÕÁÄ]Õ|Ë|m¡Ô]YÁº°uÁ|Z] ÕZÅğ¼n»½YÂe¹Z¼eY,{Zf‡¾ËY€¼fˆ»cZˆ¸m¶Ì°Œe -ŠË€eYÄmZy€ËÁY|Ë{{Ö¿ZuÁ d‡Y½MdÌ «YÁY€fŒÌ]Š‡€e,d‡YZ¿Á€¯|À¿Z»Z°Ë€»MºË€ve |¿Y|¿Y€«Ö^‡ZÀ»ÖfÌÀ»Y Z]Y«‚»€Åt¸s€—»½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Ã|‹Á€]ÁµZ^¬f‡YZ]s€—¾ËYÁÃ{€¯ÄWYYĬ˜À»{dÌÀ»YÁt¸ÕY€«€]¥|Å ֿ¿Z«€Ì£Á–¸£cÔyY|»Y֋Z¿Z»Ĭ˜À»cÔ°Œ»ļÅ{€¯tˀe,d‡Y d‡YĬ˜À»¾ËY¶WZˆ»{Z°Ë€»M ½{Â]¾»Y¾ÌÀr¼ÅÁZaÁYdÌÀ»Y{Ĭ˜À»¾ËYdÌÀ»YºË|¬f »{€¯|̯ZeÖ¿ZuÁ {Y{d̼ÅYZaÁYÁ½ZÆmļÅÕY€]Ճ€¿Y€Ìˆ» ÕZÅÄÀÌ»{ŠË€eYÁ½Y€ËYÕZÅÕZ°¼Å{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÂƼm†ÌË ÄmZy€ËÁ€¨‡Z]Á|]Zˉ€f//ˆ³ŠÌaYŠÌ]ÕYĬ˜À»ÁÄ^¿ZmÁ{¦¸fz» ZaÁYÄË{ZveYZ]–]YÁÁÄ^¿ZmÁ{–//]YÁ{d^j»µÂve|ÅZ//‹½Y€ËYÄ]ŠË€eY ºÌ‹Z] ºÌÀ¯š¨uY {Z¼fŸY{ZnËYÕY€]Ö]ÂyÄËZadˆ¿YÂeÖ»ÕYÄfˆÅª§YÂeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ ºÆ‡Ä]½Y€ËYd¨³,|//‹Z]Z°Ë€»MÁZaÁYÄË{ZveYĸ¼mY[€£ÁZ»¾Ì]|Ë|m d‡YÃ{Â]|Æ f»ª§YÂe¾ËYÄ]{Ây ¹{€»Ä̸ŸZ°Ë€»MÕ‡YÁY{ÁÖËY~£{Y»ºË€veÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË ®ËZźˀve¾ËYµZ¼ŸYd//‹Y{ZƛY,½Y€ËYÕ{Zf«YÕZźˀveZÀ¯{½Y€ËY Ö¿Zˆ¿YĨ̛ÁÄ]ÄÀÌ»¾ËY{ZaÁYÄË{ZveYºËY{Zœf¿YÁd‡YÖf//ˆËÁ€e¹Y|«Y |À¯¶¼Ÿ{Ây Ĭ˜À»¾ËY{ÂyÕZÅŒ¯–//‡Âe|ËZ]Z»Ĭ˜À»dÌÀ»YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ ÁÄf§ZËŠÅZ¯Äf‹~³Ä]d^ˆ¿Ĭ˜À»ÕZÅÄÅY€]MdÌÀ»YÁ€»Yd¨³,{‹¾Ì»Ze –ËY€‹{½Zfˆ¿Z¤§YÁġ,©Y€Ÿ,¾¼Ë½Âr¼ÅZ»Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯YÕZ̈] d‡ŻÕ‡ZÆq Œ¯€ËÁ d‡Y|{ †¸n»cZ]Zzf¿Y{d¯ZŒ»½Y‚Ì» ÁcŸ{Z]¦¸fz»ž//«Y»{Հ^źœ »¹Z¬»{€//¯ ÕY€]Y¹{€»,–ËY€‹¾ËY֔f¬»ÕZŶ̸veÄWYYÁªËŒe ,ÕÁÕZÅÄ̏Âe€]ÄÌ°eZ]¹{€»Á{€¯dËY|Åd¯ZŒ» |¿{€¯Ö «YÁÁÖÀ̟Y”u¾ËY ÕÂƼm†ÌˁY€°Œe¾¼“¾ÌÀr¼ÅÖ¸”§Ö¿Z¼u cZ]Zzf¿YÕY‚³€]{Â//Œ¯cYÁYdËZ¼u€—ZyÄ] cYÁÕZŁZÌ¿ž§ÁdËZ¼uZ]ÕÂƼm†ÌËd¨³ ÕZÅÃZ´f‡{ļŽ{€¯¦›Â»Á¦¸fz»ž«Y»{Œ¯ {¹{€»d¯Z//Œ»€]|̯ZeÁZ»Z]ÕZ°¼ÅÄ]Ö//ËY€mY d‹Y{cZ]Zzf¿Y{ºÆ»Š¬¿,ZÅÖ¿Y€Àz‡ įŒ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡ÁZ”ŸY,†ÌˁY¾ÌÀr¼ÅÕÁ ,cZ]Zzf¿YÁd¨³Á{€¯€Ë|¬e,|¿{€¯‰ÔeĨ«ÁÖ]ÃZ» Á|¿{€¯ÃY{YYcZ]Zzf¿Y¶WZ//ˆ»€¨¿½Â̸̻®Ë{Á|u cÄ],ªÌ«{ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËM…Z‡Y€]ÓZ]Ö´ÀÅZ¼ÅZ] |¿{Y{¹Zn¿YY{ÂyZ¯ºnˆÀ» Ö]ZˁYº·Z‡ÁªÌ«{,¹YM,¾»YYcZ]Zzf¿Y,Â//Œ¯€ËÁ ¾ËYd‹Y{ZƛYcZ]Zzf¿Yd»Ô‡€]|̯Ze¾¼“Á{€¯ Äf‹Y{dËÂŁY€uYÃZ´f‡{Y‚ŁYŠÌ]ºÌfˆ¿YÂeZ] ĸ—Z]ZËÖ^¸¬eÄ»ZÀ‡ZÀ‹ÁÃ{€»ZËY€°eÕYZ^ˀ¬eÁºÌ‹Z] Y€uY{Y€§YdËÂÅÄ//¬Ì«{®ËY€f¼¯¥€›ÁºÌf//‹Y|¿ |‹Ö» ÕZ‡ÁÁÖËY€mYÕZÅcZÌÅ,ZŽZf‡{Y{YÖ¸”§Ö¿Z¼u €Ë|¬eևZ]ÕZÅcZÌÅÁ¾Ë|¼f »,µYÂuYd^icYY{Y įºÌf‹Y{…Z]®ËÄ^ ‹€ÅÕY€]Z^ˀ¬ed¨³Á{€¯ |¿{Â]Ã|Ë{‰Â»MļÅÁ|‹¶»Z‹Y€¨¿Y‚Å{Á|u cZœ¿ÕZÅcZÌÅÁ½Z//^Æ´¿ÕYÂ//‹Y€°//ŒeZ]ÕÁ ,Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿,cZ//ŸÔ—YcYÁÄ¿Z³ZÆqž//mY€»Á Ál̈]ÁÃZb//‡ÕZÅÁ€Ì¿d¨³ÄÌËZ”«ëÁµYÂuYd^i |¿{€¯®¼¯dÌÀ»YY€«€]{Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ä]ºÅŠeY d‡Y€Ë|¬e¶]Z«į dyZ//‡€—ZyÄ]Z§{cYÁY¾ÌÀr¼ÅÂ//Œ¯€ËÁ d¨³Á{€¯€Ë|¬eÃZ»¥€›,dËÂŁY€uYÕZÅÃZ´f‡{ Á{Z¯½{Y{Y€«ZÌfyY{Z]ºÅ‰Á€aÁ‰Â»McYÁ {€¯cZ]Zzf¿Y¹Zn¿YÄ]Ö³‚]®¼¯…Y|»ÕZ”§ ¥€]d¸ŸÄ]ZŀƋÖy€]{©€]Ö ˜«Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Á|‹Ã{Y{ÖËZŵ«Z»Ä]Ây¾ËY{d¨³¾Ì´À‡ Œ¯ÕZn¯pÌÅ{©€]Ö ˜«¶°Œ»cZ]Zzf¿YÁ{Z» {Y{Ö¿Y{|«ÕZmįºÌf‹Y|¿ {ÖÀ§ºÌœŸ¿Z»®ËÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]Ö¸”§Ö¿Z¼u –y®Ë-ºÌf‹Y{֗Z^eY–yZ»d¨³ÖeY€]Zz»ÁÂu ¾ËY ºÌf‹Y|¿Ö ˜«Õ{»pÌÅ{įÁ–yÁÖ¸Y Հ̳ÕYŒ¯€‡Y€‡{įd‡YÖËÓZ]Z̈]c|« ½Â̸̻–YŠÌ]Y,Ĝv·½Z¼Å{Á{‹Ö»¹Zn¿Y {‹Ö»Äf§€³ÕYĜv·¹Ô f‡YÃ{Á|v»¾ËY{€¨¿ µZ §dŸZ‡{Á|uZ^ˀ¬eZ»ÕZźfˆÌ‡{€¯½ZÌ]ÕÁ Z̈]Z¯į|À¯Ö»ÖÅ{†ËÁ€//‡cY€]Zz»Á|Àf//ˆÅ ºÅcY€]Zz»½ZÀ¯Z¯Ä//¼ÅYZnÀËY{Ád//‡Yּ̜Ÿ ºÀ¯Ö»Ö¿Y{|« ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{€¯½Z//Œ¿€—ZyÂ//Œ¯€ËÁ ÁÖËZf‡ÁÕZÅÃYÖËZ//Œ³Z]{Ö]ÂyZ̈]cZ»Y|«Y ¶¯{Zf‡ {Y{¹Zn¿Y,{Â]Ã|‹Ö´f§€³¥€]Zq{įÖËZÅÃY ÁÖ»Zœ¿ÕZÅÁ€Ì¿ÖÅ|¿Z»€§ÁdˀË|»įt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ |Àf‹Y{Ö]ÂyZ̈]ÖÅY€¼Å‚Ì¿|¿Y{Ã|Ɵ€]YÖ»Zœf¿Y Ö¸WZˆ»ÁևŻ–ËY€‹ºÅÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]{ÁÁºÅZ»į {ÁºÌf‹Y{YÕ{Á½Z]Mg{YÂu,Z¼ÌaYÂŕ¬//‡¶j» ¶]Z«Ô»Z¯¹{€»d¯ZŒ»Á”u½Y‚Ì»¾ËY–ËY€‹¾ËY d‡YµÂ^« lËZf¿€»YÄ]įÖ¿Zˆ¯Á€»Y|//‹ÁM{ZËÖ¸”§Ö¿Z¼u ¹ÔŸYY{ÂydËZ°‹|À¿YÂeÖ»|¿Y{‘Y€fŸYՀ̳ÕY Y‘Y€fŸYdvÁ{‹Ö//‡€]Ád¨Å֗Ze|ÀÀ¯ |À¯Ö»¹ÔŸY½Z^Æ´¿ÕY‹ {Y{Ä»Y{Y¦¸fz»ÕZÅÃZ´f//‡{ÕZ°¼ÅÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Œ¯ʬ¿pÌÅ{cZ]Zzf¿YÁ{©€]Ö ˜«¶°//Œ» ÖeY€]Zz»ºÌœŸ¿Z»®ËcZ—Z^eYcYÁÁºÌf//‹Y|¿ {Zf‡ {Â^¿•Z^eYÖ ˜«{»pÌÅÁ{Y{¹Zn¿YÂ//Œ¯{ d‹Y{Z»Z]Ö]ÂyZ̈]ÖÅY€¼ÅºÅt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯ €»Y¹Zn¿YÕY€]Y֗Z^eYÕZÅÃYÄ//¼ÅºÅÃYcYÁÁ {€¯¾Ì»ZecZ]Zzf¿Y d¯ZŒ»½Y‚Ì»½|‹¹ÔŸY€Ë{d¸ŸÃZ]{Â//Œ¯€ËÁ Yd¯ZŒ»¹ÔŸYÂ¿€Åd¨³Â//Œ¯cYÁ–//‡Âe ºÌÀ¯¹ÔŸYֿ¿Z«|ÀËY€§֗Y| ]½Â¿Z«ª^—dˆËZ]Ö» ÖÀf^»|ËZ]Z¼fud¯ZŒ»½Y‚Ì»¹ÔŸY,½Â¿Z«…Z//‡Y€] cZÌÅÁÖËY€mYÕZÅcZÌžÌ]Ä//ˆ¸mcºÌœÀe€] |‹Z]Œ¯cYÁÁ½Z^Æ´¿ÕY‹|ÌËZeÁcZœ¿ ºÌœÀeÕY€]d‡Y¾°¼»įÖeÔ°//Œ»Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ,|ËM{ÂmÂ]Ä//Ì]Zzf¿YÁÂuY‚Å{Ä//ˆ¸mc ÕZÅcZÌÅÁÖ//ËY€mYÕZ//ÅcZÌÅ|ËZ]d//‹Y{ZƛY ÕZ”»YÖÅZ³į|¿{€¯Ö»Z”»YYÄ//ˆ¸ne,cZœ¿ {cÁZ¨eZË€¨¿®ËcÁZ¨e€—ZyÄ]ÖfuZÅĈ¸ne |‹Ö»€]½Z»Հ´Ë{¶Ì·{€ÅZËħ€ e½Y‚Ì» YĈ¸ne,cZœ¿ÕZÅcZÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯€ËÁ |¿{Zf‡€§Ö»½Z^Æ´¿ÕY‹ÕY€]ºfˆÌ‡ªË€—YºÌ¬fˆ» Á|¿{Zf‡€§Ö»Z»ÕY€]ºÌ¬f//ˆ»ºÅÖËY€mYÕZÅcZÌÅÁ ÕY€]Z»d¨³,|‹Ö»Y€mYZfËZÆ¿Á¹Zn¿Y¹ÓÕZÅև€] ºÌf‹Y{ֿ¿Z«dË{Á|v»d¯ZŒ»½Y‚Ì»ÕYĜv·¹ÔŸY •Z¬¿Öy€]{̸ּ«YÁÖÀ§cÔ°Œ»Ä]Ö¸”§Ö¿Z¼u |{YŠÌ]Z»ºfˆÌ‡d¨³Á{€¯ÃZ‹Y‚Ì¿Œ¯ ÄmÂeZ],ª—ZÀ»|{®ËY€f¼¯{Z»Y{Â]µZ §Á¶f» |‹Ö»{ZnËYÖÀ§cÔ°Œ»,¥€]‰Z]Á̸ּ«Y–ËY€‹Ä] |‡€]Z»Ä]‚Ì¿ª—ZÀ»¾ËY{Y|ŸYZeºË|¿Z»Ö»€œfÀ»|ËZ]Z»į ºÌÀ¯¹ÔŸYYd¯ZŒ»½Y‚Ì»| ]Á ,Œ¯Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Z»€œ¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YµÂ^«¶]Z«Ô»Z¯¹{€»d¯ZŒ»Á”uÁYM½Y‚Ì» ¹ÓÖ³{Z»M֘ËY€//‹€Å{¹{€»|Å{Ö»½Z//Œ¿¾ËYÁ į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,|¿Y{Yd¯Z//Œ»Á”uÕY€] Ä]ZÌ¿Œ¯į֘ËY€‹{|¿YÂf]|Ë|m†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ ¶]Z¬»{d»Z¬f‡YÁd»ÁZ¬»,¹Znˆ¿Y,c|uÁ,‰Ôe,Z¯ |À‹Z]Y{Z§Á¹{€»{Z¼fŸYÄ]{Y{Y½Z´¿Z´Ì] ,ZÅÕY|¿Z»€§įÖËY{€§ZˁÁ€»Y{€¯tˀeŒ¯€ËÁ Ä]įÖ¿Zˆ¯,|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYÖ¼//‡cÄ]YlËZf¿ d€§Á|¿Y{‘Y€fŸYd¯ZŒ»ÁՀ̳ÕYՀ»Y į|Àf‡€¨]ÖËY€mYÕZÅcZÌÅÄ]Y½ZŒ“Y€fŸYį|¿Y{ |ÀÀ¯Ö»Ö³|̇ZÆ¿MÄ]Ád¨Å¥€›ÖËY€mYÕZÅcZÌÅ |À¯Ö»Ö³|̇½Z^Æ´¿ÕY‹Ád¨Å,ºÅ½MY| ]Á |À¯|ÌËZe½Z^Æ´¿ÕY‹|ËZ]YcZ]Zzf¿YdvZfËZÆ¿Á tˀeՀ^źœ »¹Z¬»dËZ¼uY€Ë|¬eZ]Ä»Y{Y{ÕÁ Á…€eįd‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁ|À¿Z»Z°Ë€»MºË€veÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË įd‡Y¾ËYZaÁYÄË{ZveYYZœf¿Yd¨³,d‡Y½MdÌ «YÁY€fŒÌ]½MdŒuÁ |À¯Ö³{ZfˆËYZ°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£cZ»Y|«Y€]Y€]{ ÄmZy»Y€ËÁY|Ë{{Ä^ÀŒ°ËÁÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu Œ¯Á{{Á‚§YÁ|¿YÂyÄ¿Zf‡Á{Á[ÂyZÌ//ˆ]Y¾ËÁÁ½Y€Æe–]YÁ,ŠË€eY ºËYÁ|Ì»YÁ|¿Y{ÕZ°¼ÅÕY€]Õ{Zf«YÕZ//ÅÄÀÌ»{ÄËÂ]Ö]ÂyÕZÆf̧€› ZÀfŸYZÅÖËZ°Ë€»Md‡{Z¿Áֿ¿Z«€Ì£ÕZÅZŒ§Ä]ZÅÕZ°¼ÅÄ ‡Âe{ŠË€eY |À°¿ ZËÁZaÁY,½Y€ËYÄ]ª¸ e–¬§ÕYÄfˆÅª§YÂeÁ¹Zm€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Y~³€ÌiZe½ZÆmÁĬ˜À»t¸ÁdÌÀ»YÕY€]|¿YÂeֻݸ],{Y|¿ ÕZÅŒ¯ ª§YÂe¾ËYÁ¹Zm€]ºÌ¿YÂeÖ»įºÌfˆÅÁZ]¾ËY€]ºÅÂÀÅZ»{€¯tˀe,|‹Z] €¨¿ÁY‚ÅÁ½Â̸̻d¯ZŒ»YŒ¯€ËÁ €^yֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿Y{ {Y{ {½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Ö¸”§Ö¿Z¼uZ“€·Y|^Ÿ ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿Y{¹{€»d¯ZŒ»½Y‚Ì»Ây |ÌËZeÃ|‹Z”»YÖËZÆ¿Z»Md¨³ֻԇYÕY‹†¸n» |ÌËZe½Z^Æ´¿ÕY‹ZfËZÆ¿įd‡YÖËZÅÄ^ ‹ļÅÃ|‹ ÁY‚ŽÂ̸̻ºË{€¯¡Ô]YÁ¹ÔŸYZ»ÁÃ|‹ d‡YÃ{Â]€¨¿ Á½Y¿Z]|//{º«¾ËYY{Á‚//§YÂ//Œ¯€ËÁ {d¯ZŒ»½Y‚Ì»|{ ÖÀ Ë|ÀfˆÅ½ZËZ«M|{ d‡YÃ{Â]ÃÁ{¾ËY Öy€]ÁZÅÄ¿Z‡{Öy€]d//‹Y{ZƛYÖ¸”§Ö¿Z¼u cYÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]į|¿{€¯s€˜»Ö¸WZ//ˆ»{Y€§Y YZÆÀËYY€qd‹Y{t^µÁYYYd¯ZŒ»½Y‚Ì»Â//Œ¯ ¹ÔŸYÂ¿€Åįd‡YÖe{¾ËY-{€°¿¹ÔŸY\e€» {Â//‹֗½Mֿ¿Z«|ÀËY€§½Â¿Z«ª^—|ËZ],d¯Z//Œ» ºÌœÀe€]ÖÀf^»|ËZ]Z¼fuį{Â]¾ËY½Mֿ¿Z«|//ÀËY€§Á |ÌËZeÁcZœ¿cZÌÅÁÖËY€mYÕZÅcZÌžÌ]Ĉ¸ne |‹Z]Œ¯cYÁÁ½Z^Æ´¿ÕY‹ cZ]Zzf¿YÕY‚³€]€»Y{įÖ¿ÓÂXˆ»YÖ¿Y{|«Z]ÕÁ d‡{ļŁYd¨³,|¿{€¯®¼¯Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡Ä] ÁÖ¿Z^Ìf//Œa,dÌÀ»YÁcZ»Zœf¿Y{įÖ¿Z¿MÄq½YZ¯|¿Y ÁcZ¤Ì¸^e€»YįÖ¿Z¿MÄqÁY€//mYÁcZœ¿ÁcZ»|y d¯€u¾ËY\m»Á|//¿{€¯®¼¯Z»Ä]Ö¿Z//‡Ô—Y ºÀ¯Ö»Ö¿Y{|«Á€°Œe,|¿|‹¹{€»±‚] {Zf‡ÕZÅdÌ·Z §|¿ÁY֋Y‚³ÄWYYZ]Ö¸”§Ö¿Z¼u ¶Ì°ŒedŒÆ^Ë{Y{{Zf//‡{€¯ZƛYcZ]Zzf¿Y {Á|‹¶Ì°//ŒeÖËY€mYcZÌÅÁY‚Å®ËÁ|//‹ d§Z]ZeºË|‹Ö»Â^n»ÖÅZ³cZœ¿ÕZÅcZÌÅ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Œ¯cYÁÁcZœ¿cZÌžÌ]dŒ³€]Á |‹Ö»{YÁºÌ¬fˆ»½Z^Æ´¿ÕY‹,Ö´ÀÅZ¼ÅZ]ÖÅZ³Á €¨¿Y‚Å{Á|u‰Â»MZf//‡Y¾ËY{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁºÌ¬fˆ»cÄ]cZ]Zzf¿Y€»Y½YZ¯|¿Yd‡{Y ,|//‹¹Zn¿YÖËY€mYÕZÅcZÌÅ{{Y€§YY€¨¿ÁY‚Å {į|¿{€¯¹Z¿d^i€¨¿Y‚Å|// ]ĸu€»{{Á‚§Y ÕY‹†¸n»{€¨¿ÁY‚žÌ]ºÌfˆ¿YÂedËZÆ¿ Հ^ŽZ³€^y†¸n»cZ]Zzf¿Y{€¨¿½ZÌ»ÁֻԇY ºÌ‹Z]d]Z«|ÅZ‹ Y‚ÅÁ½Â̸̻YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Â//Œ¯€ËÁ {¾ËYd¨³,|//‹ÖËZ‡ZÀ‹Â//Œ¯{–ËY€//‹|mYÁ ¾ÌÌ e½Y€ËYZ»M‚¯€»ÁµYÂuYd^iZ]ª§YÂeÁÖ´ÀÅZ¼Å ½Y€ËY{į|Àf//ˆÅÖ¿Zˆ¯{Y€§Y¾ËYļÅÁd‡YÃ|//‹ |ÀfˆÅ½Y€ËY¶yY{Á|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ ¥Ôy€]†¸n»cZ//]Zzf¿Y{Y{Ä»Y{YÖ//¸”§Ö¿Z¼u Œ¯YkZy{|À¿YÂeÖ»įÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y į|ÀÅ{ÕY|À¿YÂeÖ»½Y€ËYºÌ¬»½Y|mYÁ–¬§,|ÀÅ{ÕY Y‚³€]ÖeZˆ¸mµYÂuYd^iZ]ÕZ°¼ÅÕY€]ÄÀÌ»¾ËY{ |‹ ¾Ë|mYÁY|{ d¯€‹Ä]ÃZ‹YZ]Â//Œ¯€ËÁ Á½Â̸̻{€¯½Z//Œ¿€—Zy,cZ]Zzf¿Y{–ËY€‹ ½ZËZ«M|{Á½Y¿Z]|{ÖÀ Ë€¨¿ÁY‚Å {Â]Ö·Zu{¾ËY |Àf‹Y{d¯ZŒ»cZ]Zzf¿YYÃÁ{¾ËY{ Ö·Z»ÕZÅcḑZ¨‹¹|ŸcYZn»|Ë|Œes€—†¸n»Ã|ÀËZ¼¿®Ë {‹Ö»ÖËY€mY ¦›Â»Z¼Ì‡ÁY|ÁÕ“…|«½Zf‡M |ÀfˆÅÖ·Z»cÄWYYÄ] ÕZÅcḑZ¨‹¹|ŸcYZn»|Ë|Œe»s€—ÃZ]{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿®Ë Á¹Z»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡ÁÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯,Õ“…|«½Zf‡M†a¾ËYYd¨³«Ö·Z» ÕZÅ{ZÆ¿Ä ]ZeÕZÅd¯€‹ |ÀfˆÅÖ·Z»cÄËYYÄ]¦›Â»€´Ë{ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ÁZ¼Ì‡ÁY| ÕZÅdÌ·Z §{ḑZ¨‹¹|Ÿ-|ÀfˆÅÂ//Œ¯{Zf«YYÖÆmÂe¶]Z«Šz]Öf·Á{€Ì£ֻ¼Ÿ Á|Ì·Âe½Zˀm{,Õ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿€]ª¬ve{Š·Zq{ZnËY¾¼“ZÅd¯€//‹¾ËYÕ{Zf«Y ÃÁԟ|¿YÂeÖ»ZÅd¯€‹¾ËYdÌ “ÁÖÅ|¿Z»Z‡ d‡YÃ{€¯{ZnËYµÔyY‚Ì¿Ö¸»cÁ€ižËÂe ½Z³|ÀËZ¼¿ |Å{ŠËY‚§YՀ̴¼ŒqcÄ]YÕ{Zf«Yº·Z‡dÌ·Z §Â̴¿Y,ḑZ¨‹{ZnËY€] \ːeZÅd¯€‹¾ËYdÌ·Z §€]cZœ¿ÕY€]Yֿ¿Z«ֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Æ¿{ ³Ád¨³{Õ‡»|ˀ§|̇ |¿{Â]ª§Â»Z¿Y€mY{ÖËY€mYd¿Z¼“¾f‹Y|¿¶Ì·{Ä]Z»Y|¿{€¯ YÖÆmÂe¶]Z«Šz]Öf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿Ä ]ZeÕZÅd¯€‹į¾ËYÃZ]{,ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ] Õ|mÕZÅŠ·ZqZÅd¯€‹¾ËYÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §{ḑZ¨‹¹|ŸÁ|ÀfˆÅŒ¯{Zf«Y ,d‡YÄf§€³c†¸n»{ÖeZ»Y|«YÄqÄ°ÀËYÁd‡YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]Œ¯{Zf«YÕY€]Y ,Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §{ḑZ¨‹|ÀËY€§sԏYœÀ»Ä]ºÆ¿ÃÁ{{†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿d¨³ ÕZf‡Y{ևZ‡Y½Â¿Z«¶YÕZÅd‡ŻÕY€mY½Â¿Z«YÕ{Y»sԏY½Â¿Z«Ã{Z»|À] ‚Ì»Mª§Â»Y€mY{Ô¼ŸÖËY€mYd¿Z¼“¾f‹Y|¿¶Ì·{Ä]Z»Y|¿{€¯\ːeYḑZ¨//‹ÕZ¬eY ÕZÅcḑZ¨‹¹|ŸcYZn»|Ë|Œe»s€—Ã{Z»|À]ÕY~³€iYÁ¶Ì¼°eÕY€]Y~·-{Â^¿ ÖËY€mYÂy{ֻԇYÕY‹†¸n»{½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ |‹ÄWYYÃ|À]Õ‡Y«Ö·Z» cYZn»|Ë|Œe»s€—{€¯½YÂÀŸ,«Ö·Z»ÕZÅcḑZ¨‹¹|ŸcYZn»|Ë|Œe»s€—½|‹ ÕY€mY½Â¿Z«sԏYÃ{Z»|À]ÕY~³€iYÁ¶Ì¼°eÕY€]«Ö·Z»ÕZÅcḑZ¨//‹¹|Ÿ |̇\ːeÄ]ֻԇYÕY‹†¸n»{į|‹ÄWYYևZ‡Y½Â¿Z«¶YÖ¸¯ÕZÅd‡Ż ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÄ]Y€mYœÀ»Ä]ÂƼm†ÌW–‡ÂeÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€»{Á «Ö·Z»ÕZÅcḑZ¨‹¹|ŸcYZn»|Ë|Œe»s€—į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|//‹¡Ô]Y Հ̳¸mÕY€]Y~´¿Â¿Z«Õ¸mÄ]Á¹Z³®Ës€—¾ËY{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÖËZËY‚»ÕYY{ {d]Z«dˬeÁḑZ¨‹Ä]s€—¾ËY-d‡YÖf·Á{Ä^‹ÁÖf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿{{Zˆ§Ád¿YY ÕY€mYÄ]®¼¯Z]–]Õ}ÕZÅÃZ´f‡{ºÌ‹Z]YÁ|Ì»Y|ËZ]Á|‹|ÅYÂy€nÀ»Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§ |Ì»Y½Â̈¯Y€§”Ÿ¾ËY |ÀÅ{Y€«ḑZ¨‹Z ‹ª¬ve€Ìˆ»{YŒ¯,½Â¿Z«¾ËYŽ¬¿Ö] ÁÖf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿ÁcZˆ‡R»,s€—¾ËY…Z‡Y€]{€¯ZƛYֻԇYÕY‹†¸n» YZ]{|À¿YÂeÖ»,|¿Y{YÕ{Zf«YdÌ·Z §Ân»Z0 ¿Â¿Z«įZÆ¿MÄfˆ]YÁÁÄ ]ZeÕZÅd¯€‹Ä̸¯ {‹d]Z«{µÔyY\m»ZÆ¿MdÌ·Z §Ä°¿M€´»|À‹Z]Äf‹Y{dÌ·Z §cZ»|yÁÓZ¯|Ì·Âe Ä̸¯ºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»dÌ°·Z»Â¼n»‰Y‚³|À¨›Â»cZˆ‡R»ÁZÅ{ZÆ¿¾ËY{€¯|̯ZeÕÁ ÕY‹Ä]Z]®ËÃZ»Š‹€ÅcZ»|yÁÓZ¯|Ì·ÂeYZ]€Å{Y{ÂyÄfˆ]YÁÁÄ ]ZeÕZÅd¯€‹ |ÀfˆÅÖ·Z»ÕZÅcֻ¼ŸZŒf¿YÄ]¹‚¸»ZÅ{ZÆ¿¾ËYÖ»Z¼e¾ÌÀr¼ÅÁ|ÀÀ¯µZ‡Yd]Z« Ä]cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌÅÕZ”ŸY,ÄWYY¹|ŸÁ֘zec{į ֏yÁÖf·Á{ļ̿,Öf·Á{YºŸYZÅd¯€‹ÀË|»cZÌÅ{dË”ŸYdÌ»Á€v»µZ‡lÀa ½Â¿Z«Z¯ÁZ‡ÃZ]{ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯”Ÿ¾ËY |‹|ÀÅYÂy¹Â°v» ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]¹‚Ì¿Z°»¾ËYYŠÌa{€¯½ZÌ],µÂ¼Œ»ÕZÅd¯€‹ÖËZ‡ZÀ‹dÆm¡Ô]ÓY|Ë|m Ö«Z¨eYÁYÕY€],{€¯Ö¼¿€ŒfÀ»Y{ÂyÖ·Z»cÖf¯€‹€³YÁd‹Y|¿{ÂmÁZÅd¯€‹¾ËY |ÀËZ¼¿ÕY{{ÂyÖ·Z»cֻ¼ŸZŒf¿YYZÅd¯€‹įd‡YÖ Ì^—Z”§¾ËY{ {Zf§YÖ¼¿ և€¯Á¹ZƇºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»dÌ°·Z»ªuÂ¼n»½Â¿Z«¾ËYª^—¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁĈ‡R»€ÅÕY€]|{¶Æq¦¬‡ZeÕ{Zf«YÃZ´À]€Å{ÀË|»cPÌÅ{ºÆ‡ÖfˀË|» ¹|Ÿc{įd//‡YZn»,|¿Y{Õ{Zf«YdÌ·Z §Ân»Z0 ¿Â¿Z«įÖf·Á{€Ì£ֻ¼Ÿ{ZÆ¿ ¹Y|¯į¾ËYÃZ]{Õ‡» |‹|ÀÅYÂyļˀmµÂ¼Œ»cZˆ‡Â»½M½Y€Ë|»{»¾ËYÕY€mY ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿ÁcZˆ‡Â»µÂ¼Œ»½Â¿Z«¾ËYd¨³,|¿Â‹Ö »½Â¿Z«¾ËY¶»Z‹ZŽZ³YÁZÅ{ZÆ¿ ÄËZ»€‡Á¹ZƇ|{YŠÌ]įÖ»Y{Z»½Z¿MÄ ]ZeÕZÅd¯€‹ÁZÅÕY{€Æ//‹-Öf·Á{€Ì£ [Ô¬¿YÕZÅ{ZÆ¿,€¼uYµÔŽZ»Z‡,½Y€ËY®Ìb¼·YÖ¸»Äf̼¯,|‹Z]ZÅÕY{€Æ‹Ä]ª¸ f»½Z¿M |ÌƋ{ZÌÀ],ùZ»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡,ֻԇY[Ô¬¿Y½YZ^¿ZmÁ½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ],Ö»Ô//‡Y ,Œ¯Ö»Zœf¿YÁÖ»Zœ¿ÕZÅ{ZÆ¿,{Y{€y{ZÌÀ],ֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ],ֻԇY[Ô¬¿Y ,ÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯,ÄˀÌycZˆ‡Â»ÁZŽZ»Z‡,Œ¯t¸ˆ»ÕÁ€Ì¿,Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ ÕŒ¯Ö´fˆŒ¿Z]ÕZÅ©Á|À,Õ“…|«½Zf‡M,į€^f»Z¬]ÁÖf·Á{ÕZŽZ»Z‡ÁZÅ{ZÆ¿ d‡YZ¼Ì‡ÁY|Ö´fˆŒ¿Z]©Á|À,֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z‡,Հ°Œ·Á YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y ½Y€ËY{²¿Âˆ»Z‡”uÄ»Y{Y€]|̯PeZ]†ËÁ€‡¹Z‡¶»ZŸ€Ë|» l¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ ÕYÀ¯Ö´¿Zy¹Y·ÕZŸ]Ze½|‹ž¼mÃ{€adŒa Äf‹Y|¿Ö¸ËZ¼eZ¯¾ËYÄ]|¿€]¾ËYÁÃ{Â^¿²¿Âˆ»Z‡d‡YÂy{ ¾ËYµÂXˆ»€Ì£ÁµÂXˆ»ÕZŹZ¬»ÁÖ¸yY{ÕZÅՃ€¿Y d//‡Y d¨³Ä»Y{Y{Ö¨n¿ |‹¹Zn¿YZ¯¾ËYÁ|Àf‹Y{Yd‡YÂy{ ‚Ì¿Õ|Ë|m©Z¨eYpÌÅÁÃ{Â^¿²¿Âˆ»Z‡d¼‡YÂ“»¾ËY k»®ËÄ]Â“»¾ËY d‡YÃ{Y|¿w€ÌyYµZ//‡®Ë¥€› Z0 ŸÂ¿į¦¸fz»‘Y€£YZ]{Y€§YYÖÅÁ€³Á|‹¶Ë|^eÖeZ¤Ì¸^e Ä],|ÀÀ¯Ö»µZ^¿{YÕZneÖ¨À»ÕZÅd]Z«Z]–^e€»ÕZÅhv] ®Ë¥€›Z»ÕZ°¼ÅÂ¿,µZu¾ËYZ] |¿{¾»Y{Â“»¾//ËY d‡YÄf‹Y|¿ՀÌ̤epÌÅÄf‹~³µZ‡ Y|Ìad‡{Œ¯ÕZÅdÌ «YÁZ]\‡ZÀf»|Ì·Âe‰ÁÄ] ºË{€¯ ZƛY,Ã|̇€¿€¨Ä]²¿Âˆ»Z‡Z]ÕZ°¼ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZÅÄÀÌ»{ºË€veįÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]{€¯ µZ‡®Ë֗,dˆÌ¿Z°¿Y¶]Z«½McY€ÌiPeÁÃ{€¯{ZnËY¦¸fz» ,{ÂmÁ¾ËYZ] {Â]Ã|‹dz‡c|‹Ä]ÕZ°¼ÅÕZ”§Äf‹~³ įÕZ°¼ÅÂ¿Ä]ÄmÂeZ]Ö·ÁÃ|Œ¿€¨ÕZ°¼ÅºÅ½ZÀr¼Å įºË|̇Õ|À¼¿YÂeÁcZÆ»¾ËYÄ]ºÌf‹Y{ZŵZ‡¾ËYµÂ—{ ZÅÄ^ÀmYÖy€]{Ád̨̯½Z¼ÅZ]ַv»ºÌ¿YÂf]½Z»{Ây ‰Á®ËÁºÌÀ¯|Ì·ÂeՀf//ŒÌ]ÕZÅd˂»ÕYY{,ZÅd̸]Z«Á ºÌÀ¯¾Ë‚´ËZmY½Z»Œ¯ÕZÅdÌ «YÁZ]\‡ZÀf»Á€eÃ{Z‡|Ì·Âe {Y{d^ˆ¿²¿Âˆ»Z‡Ö³|ÀËZ¼¿Ä]Y©ZqZ«½YÂeÖ¼¿ Ö«ZqZ«Z0 ÀX¼˜»d¨³²¿Âˆ»Z‡cӐv»©ZqZ«ÃZ]{Ö¨n¿ {Õ|¿€]Öf«Á d‡YÃ{Â^¿d¯€//‹¥€—Y,Äf‹Y{{ÂmÁį |Å{Ö»ÄWYYՁÁÄ]µÂv»,|À¯Ö»Z¯Õ«cÄ]YZ] ,|À¯Y|ÌaYZ]{Y{ÂyÃZ´ËZmÄfˆ¿YÂeÁ{Y{Ö^‡ZÀ»d¼Ì«Á |À¿Z»ÖËZʼnÁ{,€´Ë{¥€—Y {Y{{ÂmÁ½MÄ]¶ËZ¼eČ̼ŠÄ°ÀËYZ]ÁºÌËÁ€]ÁÖnÀ·Äe|À¿Z»ÖÀÌ¿Y«ZËՁ€»ÕZ//ÅÄqYZ] Õ{Y»¾ÌÀq {€Ì´]cÖeZ¨¸zed‡Y¾°¼»,|ÀfˆÅֿ¿Z« {Y{d^ˆ¿½Y€ËY{²¿Âˆ»Z‡Ã|ÀËZ¼¿Ä]½YÂeÖ¼¿Y –‡Âeįd‡YµZ‡Á{{Á|uÖ´¿Zy¹Y·cY{YÁ{Á‚§YÕÁ YZ]{†ËÁ€‡¹Z‡Öf¿YZ³Z]YÄr¿M d‡YÃ|‹ÂÀ¼»d·Á{ ‚Ì¿¾ËYYŠÌa©ZqZ«ÕZÅÃZ´f‡{ {‹Ö»|Ì·Âe½Y€ËY{,ºÌÀÌ]Ö» ÖËZÅs€— {Y|¿ºË€veÄ]ּ̬fˆ»•Z^eYÁÃ{Â]s€˜»YZ]{ ŠÅZ¯ÄÀÌ»{ZÅևZ]Y¿YÁÖf¿YZ³ž»ZmÄ¿Z»Z//‡|À¿Z» Â“»Z]įd‡Y¾ËY‚Ì¿Z»d//‡YÂy{ |¿YÃ{Â]€iR»©ZqZ« Ã{Z¨f‡YZ»Z^fŸYY©ZqZ«įY€q{Â//‹Õ|m{Ây€],©ZqZ« |À¯Ö» ¾ËY²¿Âˆ»Z‡Z]Z»ÕZ°¼ÅZ]Ę]Y{€´Ë{Äf°¿d¨³,Ã|Œ¿ ½ZÀr¼ÅºÌf‹Y{²¿Âˆ»Z‡¥€—YįÖ³|ÀËZ¼¿Ân»įd‡Y ²¿Âˆ»Z‡Ã|ÀËZ¼¿½ZÀr¼ÅZ» d‡YÃ|//Œ¿¤·Ád‡YY€«€] …Z‡Y€]Áª]Z‡|À¿Z»‚Ì¿‰Á€§Y†acZ»|yhv] ºÌfˆÅ {Y{Ä»Y{Y,d¯€‹¾ËY€ÌyYÄ̟ԗY |ÀËM€§֗Á€ÌyYÕZŵZ‡{‚Ì¿|Ì·ÂeÕZʼnÁÁՃ·ÂÀ°e cZÆ»Ä]į|¿YÃ|‹¶¬fÀ»Z»Ä]ÕYĿ³Ä]²¿Âˆ»Z‡Z]­€fŒ» Ã|‹Ö»Â],{Y»¾ËYļÅÁºË{€¯Y|Ìad‡{ZÌ¿{»Š¿Y{Á {Y{Y€«Z»ZÌfyY{Á d‡YÖ¨À»ÕZned]Z«֟¿½Y€ËYY²¿Âˆ»Z‡kÁ€y {Z˽Y€ËYY²¿Â//ˆ»Z‡kÁ€y½YÂÀŸZ]½MYįYÄ//r¿MÕÁ Ę]Y{{Y{t̓ÂeÁ{€¯½YÂÀŸÖ¨À»ÕZned]Z«,{‹Ö» |¿€]²¿Âˆ»Z‡d¨³|ËZ]½Y€ËYY²¿Âˆ»Z‡kÁ€yÂ“»Z] Ä]|¿YÃ|‹‘ŸZŸ]ZeÄ°ÀËY d‡YÃ{€°¿ž¼m½Y€ËYYY{Ây ,µÂv»¦Ë€ e,|Ì·Âe–y,Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve,ÖuY€—Ä]•Â]€» d//Œa¶»Z¯cÄ]Y|Ì·Âe–ycY‚ÌÆneÁcZ ˜«¾Ì»Pe Á{‹Ö»Z£M֌ËZ»M|Ì·ÂeÃ|ÀËMÄf¨ÅYZ0 ^ˀ¬e |¿YÄf‹Y~³€‡ ÃÁ€³ |‹|ÀÅYÂyÖ§€ »YZ]{cӐv»,|Ë|mµZ‡Y¶^« |ÀfˆÅ¹Z‡|¿€]cӐv»¾Ì·ÁY,ՀːeÁÖecӐv» |ÀËMÖ»YZ]Ä]į ®‹½Á|]Z»Y,Ã|Œ¿ÖËZÆ¿ÂÀŹZ‡cӐv»d¼Ì«{Á‚§YÕÁ Z̈]Äfˆ]Ád̨̯,d¼Ì«Z»Ã|ÀËMµÂv»ÕZÅd˂»YÖ°Ë Äfˆ]¾ËY d‡Y‰Á€§Y†acZ»|yÁÂu{Ĭ]Z‡Ö]Á¶»Z¯ 0 »Z¯ַv»į|Å{Ö»¶»Z¯½ZÀ̼—YÃ|ÀÀ¯¥€»Ä]¶»Z¯ Ô {ZÅÄ£|£{ļÅZ0  ˜«Ád‹Y{|ÅYÂyZÌfyY{YÁÄ ]Á̯֨ {€¯|ÅYÂy¥€—€]YcӐv»d̨̯{» Ã|Œ¿¤·½Y€ËY{²¿Âˆ»Z‡Ö³|ÀËZ¼¿Ân» ¤·½Y€ËY{²¿Âˆ»Z‡Ö³|ÀËZ¼¿Ân»Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Ö¨n¿ YY{Ây|¿€]²¿Âˆ»Z‡»|˳Ö»†ËÁ€//‡¹Z‡¶»ZŸ€Ë|» d‡YÂy{Ä],|¿YÃ|‹‘ŸZŸ]ZeÄ°ÀËY d‡YÃ{€°¿ž¼m½Y€ËY ¾ËYZ] «d‡YÄf‹Y|¿Ö¸ËZ¼eZ¯¾ËYÄ]|¿€]¾ËYÁÃ{Â^¿²¿Âˆ»Z‡ .|¿YÄf‹Y{Š¬¿Y€mZ»¾ËY{ÁÃ{Â]ž¨¿Õ}Ö¸»YŸÄq[Zˆu ,Ö´¿Zy¹Y·‰Á€§‚¯Y€»{²¿Âˆ»Z‡ÕZŸ]ZeÖÀ˂´ËZm d‡YÃ{€¯{ZnËYcӐv»¾ËY½Zˀf//Œ»ÕY€]YÖeÓYR//‡ 0 ^«į|¿Y{YÖeӐv»‰Á€§Y†acZ»|yÄ£|£{Öy€] Ô YÕ|Ë|mÖ¿Y€ËY|¿€]|ÀÅYÂyÖ»€´Ë{Öy€]Á|¿YÃ{€¯ÕY|ˀy |À‡ZÀŒ]€fÆ]Á€fŒÌ],{‹Ö»²¿Âˆ»Z‡¾Ë‚´ËZmį Y€¼f‡YÃZ]{†ËÁ€//‡¹Z‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¨n¿|ÌuÁ ՀːeÁÖ//eÁÖ´¿Zy¹Y·‰Á€//§Y†acZ//»|y YZ]{įÖ//mZy|¿€]€Åd¨³…ÔaZ¿€ËYÄ]²¿Â//ˆ»Z‡ |Æ f»½M{į|À¯Ö»ÄWYYYÕYÄ//»Z¿|Æ e,|À¯Ö»Z¯½Y€//ËY |¿€] {€Ì´]Ã|Ɵ€]Y‰Á€§Y†acZ»|ydÌ·ÂXˆ»{‹Ö» Ö¿Z^ÌfŒa¾ËY‚Ì¿€“ZuµZu{ÁÃ{Y{Y|Æ e¾ËYºÅ²¿Âˆ»Z‡ Ö¿Z^ÌfŒa|Æ e,d‡ZÆ¿MÄ]•Â]€»įÖeZ ˜«Á{Â//‹Ö»¹Zn¿Y ½ÂÀ¯Ze€œ¿¾ËYYÁ|ÀÀ¯Ö»¾Ì»PeYcZ ˜«¾ËY‚Ì¿ZÆ¿M |//¿Y{ ½Y€ËY¶yY{YcZ ˜«Y֔ ]Z»{Á‚§YÕÁ ºÌf//‹Y|¿Ö¸°Œ» ¾ÌÀr¼Å ºËY|¿ÕYĸX//ˆ»ZÆ¿M¾Ì»Ped]Z]YÁºË{€¯Ö»|Ì·Âe ÖËZ//‡ZÀ‹YcZ ˜«Y€´Ë{ÖÅÁ€³¾Ì»PeÕY€]ÖmZyž]ZÀ» cZ ˜«¾Ì»PeÕY€]ÕYĸXˆ»‚Ì¿²¿Âˆ»Z‡,¾ËY€]ÃÁԟ ºËYÃ{€¯ {Y|¿‰Á€§Y†acZ»|yÁÂu{{ÂyÄ]•Â]€»֏ZfyY ²¿Âˆ»Z‡cӐv»|Ì·ÂeÕY€]Ö¸yY{ÕY~³ÄËZ»€‡ t̓ÂeÖmZyÕZÅd¯€‹Z]ÕZ°¼ÅÕZʼnÁÃZ]{Ö¨n¿ |Àq,{‹Ö»{YÁՀ´Ë{Œ¯Ä]ÖmZy|¿€]®ËÖf«Á{Y{ d//‡YºÌ¬f//ˆ»cY{Zµ|»®Ë {Y{{ÂmÁÕZ°¼Åµ|» |À¯Ö»{ZY{ÂyÃ|‹Ã{Z»MµÂv»,ÖmZyd¯€//‹į Y¿YÁ†¿ZˆÌ·dve|Ì·Âe,ÕY~³ÄËZ»€‡¶»Z‹€´Ë{ÕZŵ|» |ÀfˆÅÕZ°¼Å€´Ë{ |Ì·ÂeZ]Ę]Y{d¨³½Y€ËY{²¿Â//ˆ»Z‡dÌ·Z §ÃZ]{ÕÁ –‡Âe,Ã|//‹¹Zn¿YÕY~³ÄËZ»€//‡,²¿Â//ˆ»Z‡cӐv» Ճ·ÂÀ°eįÕ|Ì·Âe–y {Â]Äf§€³cÖ¸yY{½ZÀˀ§MZ¯ {Á{Y{{ÂmÁ½ZÀr¼Å,{Â]Ã{€¯dËZ¼u²¿Â//ˆ»Z‡Y½M 0 »Z¯Z»Ö¸»|¿€]ÕZf‡Y{Ád‡Z»ZÌfyY{€“ZuµZu ¶]Z«Ô d‡YÕY{€]ÀÆ] |ÀËMÖ»YZ]Ä]µZ‡½ZËZaZe¹Z‡cӐv» »Y¹Z‡cӐv»d¨³¹Z‡|¿€]|Ì·Âe|ÀËM€§Ä]ÃZ‹YZ]Ö¨n¿ ZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹{hv]¾Ë€f¼Æ»ÕZÅÃÁ€³ Ö»½ZŒ¿Á|À¯Ö»ŽzŒ»YºÌeÕZ”ŸYY®Ë€Å‰Y, {‹Ö¼¿€nÀ»‘Z eÄ]ZÆÀeÄ¿ZÅÃZ³|Ë{ֿ³Z¿Â³į|Å{ {ÁM|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]YՀfÆ]ÕZź̼eÄ°¸], ¥€—Ö]€›Z¿®ËY{ÂyÄÌ·ÁYcZˆ¸m{ZźÌeYÕZ̈] |À¯Ö»®¼¯ZÆ¿MÖËZËÂa{Â^Æ]ÁÖËZ‡ZÀ‹Ä]į|¿€]Ö»ÀÆ] ÕZŝ“»Ä]hv]įÖ»Z´ÀÅ|¿YÂeÖ»€›Z¿µZj»ÕY€] |À¯ÃZ³MYºÌe,{‹Ö»Ã|̌¯d̼ÅYº¯ Z¯¶v»{ ÖËZËÂaÖ¼WY{cÄ]Z¯–Ìv»Y½Á€Ì]ÕYÃÁ{cZˆ¸m c{ZŸÁdÌÀÅ}{ZnËYÄ]Ä°¸] |ÀÀ¯Ö¼¿ºÌœÀeYÃÁ€³ÕZÅ Ã|ÅZŒ»YZÆ¿MY|f]Y{|ËZ]ºÌeÕZ”ŸYį|ÀÀ¯Ö»®¼¯ÖËZÅ ZÆ¿MZ]Y{ÂyZf§,Z¯–Ìv»Ä]d//Œ³Z]Y†aÁ|ÀÀ¯ |ÀËZ¼¿ºÌœÀe ,Z¯–Ìv»{|Ë|mZ//f§Ä¿ZÅZ³M¾Ë€¼eÃZ»|ÀqY†//a ÕY‚³€]ÁZ¯YՀ´Ë{Á{ÕY€//]ZźÌeÕZ”ŸY0Ó¼ » {€³½Z»Z‡–Ìv»YkZyÖ¿Z°»{,Հ°¨¼ÅcZ//ˆ¸m d§€ŒÌa…Z‡Y€]Â“»ÕYÂfv»Á[ÂqZq |ÀËMÖ»ºÅ cZ//ˆ¸mÕY‚³€]ÕY€]ZźÌeZÌ¿ÁÃ{Â]cÁZ¨f»ºÌe€//Å Zf§,½Z»d‹~³Z]Ö·Á dˆÌ¿½Zˆ°Ë‚Ì¿Ö¿Z»Z‡½Á€] {ºÌeÕZÅÖËZËÂa{»{Z”ŸYÁ|¿YÁ{Ö»Ä//ŒË|Ë|m ZÆ¿MÄ]ZÌ¿{Y»{Á|¿Â//‹Ö»ÃZ³M{ÂyÄ¿YÁÕZÅZ¯ |ÀÀ¯Ö»ÄmÂe ºÅ̠֨“Á€‹ºÌe€³YÖfu,½Z³|¿Z´¿Ä]€ne…Z//‡Y€] ÕY€]įÖËZÅŠ‹Â¯{Ö´ÀÅZ¼ÅZ]|¿YÂeÖ»,|‹Z]Äf‹Y{ Ä]µZ//ˆ°ËµÂ—{,{€Ì³Ö»cÖ·ZŸºÌe®Ë{Z//nËY |‡€]Ö]ÂyÕZÅ{ÁZf‡{ YÖ^̯€eZ]įºÌ‹Â°]Z£MYºÌÅYÂz]€³Yd//‡YYÂ//‹{ ¾ËY€]ZÀ],ºËÁM|Ë|aYºÌe¾Ë€fÆ]Zʼn€//´¿ÁZÅcZÆ» €Ì̤eÖÀ »Ä],|À¯d§€ŒÌa½M{|¿YÂf]ºÌeį֘Ìv»{ZnËY ¾°¼» {Â]|ÅYÂy½MÕZÅÖËZËÂaÄ ‡ÂeZ]ÃY€¼ÅºÌe\̯€e įÖ¿Zˆ¯į,|¿Â‹ÄmÂf»½Y€Ë|»€´Ë{Á¶»ZŸ½Y€Ë|»d‡Y €›ZuZÆ¿MÁ|¿|»MÖ»€œ¿Ä]¾X¼˜»Z̈]ÃYÕY|f]Y{ į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯½Z¼Å,|ÀÀ¯Õ|À]•€‹½Z‹{»{|¿{Â] ‚Ì¿|ÀÀ¯­€eY½Z»Z//‡|ËZ]įÖ¿Z//ˆ¯€´Ë{ |¿Á€]|ËZ] |¿Â‹ŽzŒ»€Ìˆ»{d‡Y¾°¼» YZ¯ºÌe®Ë{ZnËYÕY€]Z//Ì¿{»Ճ€¿YÁ½Z»¥€//Y ½ZŒ¿½Z³|¿Z´¿ŠÅÁ„a,{ÂmÁ¾ËYZ] {€¯ÕY{{Ây|ËZ^¿ Y€fŒÌ]€]Y€]lÀaÖ¼Ìe¾ÌÀq{½Y€Ë|»ÕÁÀÆ]į|Å{Ö» ½Y€Ë|»€´Ë{Á¶»ZŸ½Y€Ë|»¾ËY€]ZÀ] d‡Y–‡Âf»ºÌe®Ë ‰YÕY~³ÄËZ»€‡¾ËYį|À‹Z]Äf‹Y{½ZÀ̼—YdˆËZ]Ö» {Y{Õ«Ö¸ËÓ{Z¯Á\ˆ¯{ÖËZËÁºÌe®Ë{ZnËY {Y{ |¿YÃ|‹cZ^iY‚Ì¿½M{ZnËYÕZÅ®ÌÀ°eÁ ¾WÁƒ–Ö·€eY¯ՂÀ°»ÄˀŒ¿Yļm€ež^À» ,|¿YÃ{€¯Ä]€neZ//źÌe{{ÂyÖËZ§Â°//‹kÁY¹Z´ÀÅ{ •Â]€»ÕZ”§¦ÌÂeÕY€]YÖËZÅÃYÁZËÃYÁÁ|ÀŒË|¿ZÌ] |ÀˆËÂÀ]½MÄ] Z]ÕYĜuÔ»¶]Z«¶°‹Ä]Š‡€a¾ËYYÃ|»Md‡{Ä]lËZf¿ YÖ·ZŸÖ¼ÌeZ¯Õ|̸¯Ö³„ËÁćÁd‡YZ³Z‡€´Ë|°Ë d¯€‹€Ìˆ»Z]ÖˇºÅ,Ö³„ËÁ¾Ìfˆz¿ {Z‡Ö»Z°‹M d¯€‹įÕ|¬»ÃZ]{­€fŒ»ÁZ]{ÂmÁÖÀ Ë,d//‡Y ½MÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]ºÌeŠ¬¿Á|‹Â¯Ö»½MÄ]½|̇ÕY€] •Z^eY,{Z¼fŸYZ]į d‡Yd̨̯Z]cZ—Z^eYÖ³„ËÁ¾Ì»Á{ Ö»¶°‹‘Z eZ]ÖËÁZËÁÄ]¶ËZ¼eÁÄ¿Z«{ZÁ¥Z¨//‹ d‡YÖÀˀ§MZ]Õ«†u{ÂmÁ,Ö³„ËÁ¾Ì»Â//‡Á {€Ì³ ,ÕÁM¿,ՀË~a®ˆË…Z//ˆuYY|À¿YÂf]ºÌeÕZ”ŸYį Õ{ÁZf‡{Ä]Ö]ZÌf‡{ÁÖ¿Z»Z‡½Á€]ÕZÅÃ|ËYYՀ̳{ZË įd//‡Y¾ËYÕ| ]Š//‡€a,¾ËY€]ZÀ] |¿€Ì´]Ճ€¿Y,ºÆ» |Ë|aZźÌeļÅ{YÖÆ]Z//Œ»–ËY€//‹|Ì¿YÂeÖ»Ŀ´q .|ËÁM Z¯Z£M Ö³„ËÁćY®Ë€Å…Z‡Y€]ºÌedÌ “ÁÖ//‡€]Z]Z¯ ÁÖnÀ‡€œ¿YÖ^̯€eZ]0Ó¼ »į {Â//‹Ö»Z£M¯~» Á|ÀÅ{Ö»‰Y‚³½MÄ]įÖ¿Zˆ¯,ºÌeÕZ”ŸYZ]Ä^uZ» ,d‡YºÆ»Z̈]ÖÀÌ]ž«YÁĿ³¾ËY {€Ì³Ö»¹Zn¿Y½Z ¨ÀË} {{ÂyÖ·Z¼fuYŠ¬¿ÖËZ//‡ZÀ‹{\¸£Y,ºÌeÕZ”ŸYY€Ë YÖy€]Äq€³ |¿Â‹Ö»Á€]Ádˆ°‹Z]|»MZ¯Z¿ºÌe®Ë Ö·Á,|ÀÅ{¹Zn¿Y|ËZ]ՀfŒÌ]Z¯½Y€´Ë{Z]ĈËZ¬»{ZźÌe ÕZÅÃZ³Z¯,ZÆ¿M{į|ÀÀ¯Ö»ÕÁ€ÌaÕYÄ»Z¿€]YZÆ¿M€fŒÌ] ¹Zn¿YZ¯¶v»{įÖËZžˀ¼eZ]Ö¿Z»Z‡½Á€]֋Â»M ½Á€Ì]֋Â»MÕZÅÃZ³Z¯ |¿YÃ|‹\̯€e|¼ŸÄ]|¿€Ì³Ö» |¿Â‹Ö»Y‚³€]€fŒÌ]ZˁÁÁ{c|»{0Ó¼ »Z¯–Ìv»Y ¶Ì°ŒeYºÌeY|f]Y,€´Ë|°ËZ]Ö «YÁZ¯®ËÕY€mYZ]ZÆ¿M ,|¿€Ì³Ö»ּƻÕZź̼e,Z¯Á\ˆ¯ÃZ]{Á|ÀÅ{Ö» |¿Y{€aÖ»ºÌeÕZÅÖËZËÂaÄ]†b‡ Ö°Ë d‡YºÆ»Z̈]{‹¶u|ËZ]įÕYĸX//ˆ»[Zzf¿Y Ö¯|¿YÖËYZ¯įÖËZźÌeÕZ”ŸYֻ¼ŸÕZÅdËZ°//‹Y {‹Ö»¦¸ecZˆ¸m{Õ{Zˁ½Z»įd‡Y¾ËY,|¿Y{ |À¿Z»Ö¸WZˆ»Ä]Ö³|̇ÕY€]ZÆÀe|ËZ]Ö·ZŸÕZźÌecZˆ¸m ŽzeÄ]ZÆ¿M¶uįž]ZÀ»ŽÌzeZËd¯€‹ՄeY€f‡Y {‹¶Ì°Œe,{Y{ZÌ¿ÖÅÁ€³Y€§ÁÖ ¼mÕZÅ ÁÃ{Â^¿‚¯€¼f»ĸX//ˆ»Â“»€]ZÆÀeՀ°¨¼ÅcZ//ˆ¸m Ä]Ö³|̇ÕY€]€´Ë|°ËZ]ºÌeÕZ”ŸYÕZ°¼ÅÖ´¿Â´q ÃZ³|Ë{ÁZÅx//‡ZaY€œ¿¥€ {Y{ÄmÂe{»‚Ì¿Y½M º¯Zu̼֬Ÿ{Z¼fŸY,{‹Ö»s€˜»¶WZˆ»ÃZ]{įÖËZÅ ÃZ]{\¸£Y,ºÌeÕZ”ŸY {Y{d̼ÅYZ̈],d«Y| d‡Y Ö¿Y{|«Á |¿Â‹Ö»ÃZ³M½ZŒËZÅZf§Äf‡YÂyZ¿ÕZÅ|»MÖa d À€ËÁ½ÁZ » {‹Ö»¡Ô]YÕ{ÁÄ]cY{ZÄ ‡ÂeÃYȬ¿ cZÌW‚m,Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„acZ ·Z˜»‚¯€»†ÌWÁd À€ËÁ½ÁZ »Հ^ydˆŒ¿{ cZ ·Z˜»‚¯€»†ÌW,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |‹tˀŒeYZ]ºÌœÀeȬ¿ÁcY{ZÃYÄ ‡ÂeȬ¿ Šz]YÁºËY{ºÌ¬fˆ»•Z^eYcY{ZÁÂu½YZ¯|¿Yd‡{Z]Z»d¨³Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„a ÄnÌf¿į{Â]Ã|‹Y‚³€]ÕYÃÁZŒ»ÁÖ´ÀÅZ¼ÅcZˆ¸mcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡Ze֏y ¡Ô]YcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡†ÌWÕ‡YÕ{ÁÄ]įÃ{Â]cY{ZÄ ‡ÂeÃYȬ¿¾ËÁ|e½M Y†ad¨³½Y€ËY|“€]Ã|‹µZ¼ŸYÕZźˀveÄ]ÃZ‹YZ]Հ̐¿Ä̬§½Zm€» |//‹|ÅYÂy ¦Ë€ e½MÕY€]Õ|Ë|m¦ËZ›Áž«YÁ{Á{€¯Y|Ìa€Ì̤e‚¯€»¾ËYŠ¬¿Zźˀve¾ËYµZ//¼ŸY ºŸYÖ¿Z³Z]ÁÂu{ZźˀveÕY~³€iY½Y‚Ì»Á{Â]¹{€»d//ŒÌ »Z»Ä£|£{¾Ë€eºÆ» |‹ ÖnË|ecÄ]Ĉ‡Â»¾ËY…Z‡Y¾Ì¼Å€]cY{ZÁYZ]ºÌœÀe,®Ìfˆn·,ÓZ¯¾Ì»PeY ÕZÅՀ̳ºÌ¼e{YևZÀ‹Z¯cY€œ¿ZÆ¿MZe|ÀÀ¯Ö»µZ‡YcZ»Z¬»ÕY€]YdÌ “Á‰Y‚³ 0 »Z¯ZʼnY‚³¾ËYÕÂfv» |ÀÀ¯™Zv·{Ây Ã{Y{wcÓÂve¾Ë€yM½M{Z»Yd‡YÄ¿Z»€v»Ô Z°Ë€»M,€ÌyYÃZ»Á{{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|‹€¯}ZźˀveÕY~³€iYÁZÌ¿{{ ZʼnY‚³ÁºË{€¯¶Ì¸veŒ¯Ö¿Z³Z]ºfˆÌ‡{Y½McY€iYÃ{€¯µZ¼ŸYÕ|Ë|mÕZźˀve d‡YÄ^·Á{¢Ìe®ËºË€veÄf^·Y ºË{Zf‡€§Ö·ZŸcZ»Z¬»€ËZ‡ÁŽÌzŒež¼n»,Հ^ÅÕY€]Y Ä»Z¿€]d¼cYÁ{…Z‡Y¾Ì¼Å€] {€¯Ã{Z¨f//‡YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]įÖËZÅd€§Y|ËZ]Á d‡YÃ|‹ÖËY€mY½MªÌ¼ eÁ¶yY{dyZ‡ {Ö¿Z»Zˆ]Z¿{ZnËY\^‡,®q¯ÕZźÌe d‡Y€f Ë€‡ZÅ ,ZźÌe¾ËY{½Âq |¿Â‹Ö»‚Ì¿ÕÁ€a¾ÌŒ¿ZmÕZÅÄ»Z¿€] dˆÌ¿¾°¼»Z¼‹€aÕZÅÄÀ˂³½ZÌ»YcY€¨¿ŠÀ˂³½Z°»Y €f//ŒÌ]‚Ì¿ÖÅÁ€³½Á{d]Z«,‚Ì´¿Y€]hv]Ö¸°//‹Ä]Á Z¼‹Är¿ZÀqį|ÀÅ{Ö»½ZŒ¿ZÅŠÅÁ„a,¾ÌÀr¼Å d‡Y ŠÅZ¯Ä]Á½M֌z]€iY,|‹Z]€fŒÌ]€¨¿Ã{YºÌeÕZ”ŸY |ÀÀ¯Ö»Հ̳¶°‹Ä]Z£M‚Ì¿ÖËZÅÃÁ€³Á d‹Y~³|ÅYÂy €f³‚]ÕZźÌe{ |‹|ÀÅYÂy‚Ì´¿YÄ«€¨eÕZÅZf§\^‡Á \̇MÖÅÁ€³ÕZź̼eÄ]ª¸ e†ud//‡Y¾°¼»‚Ì¿ {Y|¿{ÂmÁļžz‡½|ÌÀ‹ÕY€]Ö§Z¯½Z»įY€q |ÀÌ^] cZÆ»dˆËZ]Ö»½Z»Z‡|‹Y€Ë|»,ºÌeÁY|¿YY€œ¿¥€ Y€«ÄmÂe{»‚Ì¿YZ”ŸYY®Ë€Å‰€´¿Áָ̼°eÕZÅ {»{ZËM.|¿Y{ÄmÂe{Â^Æ]ÕZÅd€§Ä]Z”ŸYZËM |Å{ Ä]–¬§ZËÁ|ÀÀ¯Ö»dÌ·ÂXˆ»…ZˆuY½Z»Z‡Ö¸¯d̬§Â» ,{‹Y‹{–ËY€‹€³YZËM.|À//ŒË|¿YÖ»{ÂyÕZ¯ÁÂu ÕZÅ´·YZËM.|¿Y{Ây€]Ö³{ZfˆËYÕY€]ZÌ¿{»Ճ€¿YY ¾ÌÀq|‹Y½Y€Ë|»įÃZ³€Å.|Àf//ˆÅ½Y€´Ë{ÕY€]Ö]Ây dveĿ´qį|À]ZËÖ»{\¸£Y,|À‡€b]YÖËZÅŠ//‡€a Á |¿Y|¿dË”ŸZźÌe{į|¿YÄf§€³Y€«Ö¿Z³Zf‡€ÌiZe |¿YÃ|‹{Á|v»ÁY|¿YYŠÌ]Ŀ´q,‘Z eY‚ÌŀaÕY€] Ö·Á,|¿YÃ{Â][Ây€fŒÌaįºÌeÕZ”ŸYYÄf//‡{½MYZËÁ |¿YÄf§€³€ÌiZe,|¿Y|¿Öf̬§Â»€´Ë{½ÂÀ¯Y ÕZ”ŸYZ¼‹|À¿YÂeÖ¼¿\¸£Y±‚]ÕZŽZ»Z‡,¾Ì̬ËÄ] |ËZ]Z̈]ÕZÅÖ³|ÌrÌa |ÀÀ¯{Á|v»€f¼¯ZË€¨¿Ã{Ä]YºÌe {€Ì³¹Zn¿Y|ËZ]Ö¿YÁY€§Z¯Á{‹dˀË|» ºÌeÕZÅÖËZËÂa –‡ÂeºÌed̐z‹Ö·Á {Y{d̼ÅYºÌed//‡{\̯€e į{‹Ö»Z°‹MÖ¿Z»Á{€Ì³Ö»¶°//‹½MÕZÅÖËZËÂa YºÌe,ZÅÖËZËÂa |ÀÀ¯Á€//‹Y€´Ë|°ËZ]Z¯,ºÌeÕZ”ŸY ÕY€]€fŒÌ],0Ó¼ »ZËÁ±‚]ÕZÅ¥|ÅÄ]Ö]ZÌf//‡{ÕY€] ºÌe,Ŀ¼¿ÕY€] |¿Z//‡Ö»|À¼¿YÂe–‡Âf»ÕZÅ{ÁZf//‡{ xËZe½ZÀ°ËZ]¾Ë€f³‚]Z°Ë€»MµZ‡®Ìb¼·YµZ^f°ˆ] ºÅ{€³Ö·Á d‹Y{{ÂydË”Ÿ{Y֋ÁÄf//‹¾ËY ¾Ìfˆz¿{Á|Œ¿ºÌe¾ËYd̬§Â»¾»Z“½ZÀ°ËZ]¾ËY½|»M ¾ËYY†a |‹Ã|¿Z]Ân//Œ¿Y{ÖÅÁ€³€]Y€]{,¾Ë€¼eÃZ» į|Àfˆ¿Y{Ö¼¿ZÆ¿Mį{€¯¥Y€fŸY½ZÀ°ËZ]YÖ°Ë,Ö»Z¯Z¿ Á¾Ë€¼eY†a,ºÌe½Z¼Å |ÀÀ¯ՁZ]€´Ë|°ËZ]|ËZ]Ŀ´q d‡{µZ//‡®Ìb¼·YÕԗµY|»Ä]ZÆÀeÄ¿,Ö´ÀÅZ¼Å ¹Z¼e{ZÌf»YYŠÌ]Ö§ÔfyYZ]d//ˆ¿YÂeÄ°¸],d§ZË |À¯Ä^¸£{ÂyÕZ^«€]cZ¬]Zˆ» ÃZf‡,{ÂyįÖ¼ÌeÁÃ|//‹¶Ì°Œe½Z³Zf//‡YįÖ¼Ìe ½Z³|¿Z´¿Z»,Äf‹~³ÄÅ{µÂ—{.{Y{ÖeÁZ¨eÄqd‡Y įևZˆuYÄ]įºË{€¯d//‡YÂy{€Ë|»YŠÌ]Y Ö¬·Zy®]Z]ÁՀ´ÀÅM½ZÌÀ̈u|¼v»|̇ Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»…ZÀ‹Z¯ ÖËÓZ]{€°¸¼ŸÁÖËYZ¯įÕZÅÃÁ€³‰Yįd‡YZÅc|» ÄËZ»€‡įd‡Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d//‡YÃ|‹ÄfyZÀ//‹|¿Y{ ,|ÀÀ¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡ZÅ_McZf‡Y{įÖËZ¿Y{½YY~³ ,_McZf‡Y½YY~´¿ZÌÀ]¾Ì]cZ—Z^eYÁºÌed̨̯Ä]\¸£Y {¿įd//‡Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á |ÀÅ{Ö»ZÆ]½MÃ|ËYYŠÌ] ,dˀË|»ºÌed̨̯į|¿ÁZ]¾ËY€]½YY~³ÄËZ»€//‡|{ ÕZÅÖ]ZˁY{Ä//¯d//‡YÖ·Z»€Ì£¶»ZŸZÆÀeÁ¾Ë€eºÆ» Á {€Ì³Y€«ÄmÂe{Â//»|ËZ],¹ZÆ//‡ÄÌ·ÁYē€ŸÄ]•Â]€» Y|¿YºŒqÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]|//‹YºÌeÕZ”ŸY€³Y¾ÌÀr¼Å Ö·Z»ÖËYZ¯ŠËY‚§YµZ¼fuY,|À‹Z]Äf‹Y{ÕZ°¼Å,­€fŒ» Ä°^‹½YY~´¿ZÌÀ]Y,¾¼§ÂÅ|ËÃZ³|Ë{Ä] {‹Ö»€fŒÌ] ÁY|¿YÄqZeZ»ՄeY€f‡YZËÁ€°§įdˆÌ¿ºÆ»",¾Ë|°ÀÌ· {ÃY¼Å,ºË‹ՁZ]{YÁÖËZÆÀeÄ]€³Y,|//‹Z]½ZŒy{ ¶°ËZ»,µZ^f°ˆ]؇Y" {Â]ºÌÅYÂyÃ|¿Z]Ö¼Ìe€Å€]Y€] ,{Y| f‡Y"|˳Ö»Á{‹Ö»ÁM{ZËYÄf°¿¾Ì¼Å‚Ì¿½{€m YÖ¿Z»€Æ«Õ|À¼//‹ÂÅÁÖ¼ÌeZ¯Ö·Á,|¿Ö»º«Y{€] " |‹|ÅYÂy\^‡ Ö´¿Â´qÁZ¯–Ìv»¹Âƨ»,µZfÌnË{ÕÁZÀ§Ä°¿M{ÂmÁZ] ºÌeÂ“»d̼ÅYYÖ//·Á,ÄfyZ//‡½Â³€³{YZ¯¹Zn¿Y ,ÕZ¯Á{ŠËY‚§Y¶Ì·{Ä],‘Ÿ{ d//‡YÃ|Œ¿Äf//‡Z¯ ÕZ¯{YMkYÁ,ÖfÀ‡ÕZŽZ»Z‡ÕZŁ€»½|‹€e€Ë~a}¨¿ ‚Ì¿Հ^ÅŠ¬¿ÕZÅÕY‹{,d¯ZŒ»½|‹€eÕÁ€“Á Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ]Á d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÕYÃ|ÀËY‚§Ö¸°//‹Ä] ZÅֿ³€³{¾ËYY֋Z¿ÖeZ̸¼Ÿ¶WZˆ»YÕZ¼‹,ÕÁZÀ§ Õ{ÁÄ]ÕÁZÀ§Ä]•Â]€»ÕZÅÕ|À¼¿YÂe,{€¯|ÅYÂy¶uY |‹|ÀÅYÂyē€ŸcZ»|yZËÓZ¯¶°‹Ä] d¨´‹¾ËY€]ZÀ] d‡YY‹{½ZÀr¼ÅՁZ‡ºÌe,µZu¾ËYZ] ½ZËZaÕZÅÖ¿Y€´¿µ{YְˁÂÀÅ,ºÌeÖËYZ¯įdˆÌ¿ÁM Ö]ÕZÅÄ̏Âe½ZÌ»Y {ÁÖ»Z¼‹Ä]Z¯Á\ˆ¯€Ë~aZ¿ Ä]ZnÀËY{,Ö·ZŸºÌe®Ë{ZnËYÖ´¿Â´qÄ]•Â]€»Z¼//‹ ÄfyY{€aºÌeÕZÅÖËZËÂaÁ\̯€eZ]–^e€»ÕZÅÃ|ËYYÖy€] d‡YZÆe|»ZÆ¿M‰Y,½Z³|¿Z´¿cZÌ]€neÄËZa€]įÃ|‹ d‡YÃ|̇cZ^iYÄ]į ºÌe\̯€e ®q¯ºÌeįd‡Y¹Ó d//‡YÃYZ£Mʬ¿ºÌe\̯€e įd‡YºÆ»Á®q¯Ö¸ÌyÄ¿Ö·Á{Â//‹Äf//‹Y{ÃZ´¿ ºÌe |À°¿¶Ì¼ve{Y€§YÄ]YºÌe{dË”Ÿ,½Z»Z‡ZfyZ‡ {Â^¿¶Ì·{Ä]€¨¿Š//‹Y€f¼¯,Ŀ¼¿ÕY€]®q¯ÕZÅ Z]Ö·Á,|À‹Z]Äf‹Y{̠֨“Հ̳ºÌ¼ed‡Y¾°¼»ÂÀe ºÌeĿ³¾ËY{Հ̳ºÌ¼e,cY€¨¿­|¿YZ¼//‹Ä]ÄmÂe |À¯Ö»|Ë|ÆeYl¿€]YZ],cY{YÁY¥~u Ä¿Zf‡M{l¿€]Öf·Á{Y¥~uhv]½|‹s€˜»Y{Z¬f¿YZ]l¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ {l¿€]ĸ¼mYևZ‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁÄ]Öf·Á{YŽÌzeY{Y€§Y¾ËYd¨³Â¿µZ‡ |¿Y|¿€^y,Ã|ÀËMµZ‡ Y¥~u€]ÖÀ^»Ã|‹s€˜»huZ^»ÃZ]{€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{ÁZŒ¯ẗ» |ÀÀ¯Ö»s€˜»YÖjuZ^»¾ÌÀqįÖ¿Zˆ¯|‡Ö»€œ¿Ä]d‹Y{ZƛY,l¿€]cY{YÁYÖ¿Z»Âe l¿€]ĸ¼mYևZ‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁÄ]Ö¿Z»ÂeYŽÌze€]ÖÀ^»d·Á{Ä]»Y |¿Y|¿€^y,Ã|ÀËMµZ‡{ ,l¿€]cY{YÁYÖf·Á{Y¥~uc{įd‡Y½M‚Ì¿Ä·Zˆ»¾ËY¶Ì·{{€¯ħZ“YÕÁ d¼Ì«,Y€Ì̤eZ]Á{Y|¿{ÂmÁÄ »Zm¦Ì “ZŒ«Y½ZÌ»{ÓZ¯¾ËYÕY€]ÖÀ˂´ËZmpÌÅ {‹Ö»Ö·ZydŸZ”]Ö]Áº¯ZŒ«YÀ¨‡ÁÃ|‹€]Y€]Á{¶«Y|uÖeY{YÁl¿€] d¼Ì«€]ÖeY{YÁl¿€]d¼Ì«ŠËY‚§YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ Y¾Ë‚´ËZmÖËZ¼Ì¿YÄ°Ìe{{€¯tˀe,{Y~³Ö»€iYºÅÖ¸yY{cY|Ì·Âe €œfÀ»|ËZ]½M\«Z f»Á{~³Ö»½Z»ÂeY‚Ł€»YÖeY{YÁl¿€]d¼Ì«,{Â//‹Ö¿Z»Âe ºÌ‹Z]ºÅÖ¸yY{l¿€]d¼Ì«ŠËY‚§Y d¨³,ÄÀÌ»¾ËY{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ÕZÅd‡ŻY{Z¬f¿Y¾¼“ÁZŒ¯ Ä]ÂÀÅÃ{Â]YZ]ºÌœÀeÖ·Âf»µZ‡½ZÌ·Z‡ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄ°¿M{ÂmÁZ]Ä¿Z¨‡Pf» |ÀÀ¯Ö»s€˜»YhuZ^»¾ËYÖ§|ÅÄqZ]įdˆÌ¿ŽzŒ»ÁdˆÌ¿¦«YÁZ¯¾ËY\«YŸ €]ÓZ¯®Ëd¼Ì«ŠËY‚§Y,Ã{Y{½ZŒ¿YZ]Ä]€ne{Á‚§Y½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ d‡YÖËY~£µÂv»ZÆÀeÖeY{YÁl¿€]į֘ËY€‹{Á{Y~³Ö»€ÌiPe€´Ë{¹Ô«YÕZ̈] Y€q,Äf‹Y|¿d¼Ì«ŠËY‚§Y½ÂÀ¯ZeŠÌaµZ‡Á{YZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁ¹Âe|‹½Zˀm{į ºÌÅ{Y€«d·Á{ÁYZ],Ã|ÀÀ¯¥€»ÕÁŠÌaÕ|Ë|mŠ·Zq,Šz]¾ËYd‡Ż€Ì̤eZ] ¾z‡l¿€]cY{YÁÖ¿Z»ÂeY¥~uYÖ//‡ZÀ‹Z¯ÃZ´¿½Á|]Öy€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ¾ËYÁ|¿Y{”u‚Ì¿Öf·Á{cZ»Z¬»Á½ÓÂXˆ»Öy€]ZÆ¿M½ZÌ»{Ä¿Z¨‡Pf»į|À˳Ö» ÕZÅÃZ´f‡{YÕZ̈]įd‡YÕYğ¼n»įYZ]ºÌœÀe{Zf‡Ä]ÖËZÀfŸYÖ]ÖÀ ËՀ̳ž“» |¿Y{½M{Ö¿Z³|ÀËZ¼¿Öf̼¯ZuÁÖf·Á{ d·Á{cZ¼Ì¼ež]ZeZ”ŸYÁ¾¼n¿YdËZÆ¿{{€¯|̯Pe½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ ½{€¯¦«Âf»ÁÖ¿Z»ÂeY¥~uÕY€]Yd·Á{įÕ{Y€§Yd‡Y[ÂyZ»Y,|Àf//ˆÅ Á€]ÁZ“Z¬eŠËY‚§YZ]į½Z”»­Z^»ÃZ»½MY†aÁ¿µZ//‡Ä¿Zf//‡M{l¿€]cY{YÁ |¿€Ì´]Ã|Ɵ€]Y½McZ ^edÌ·ÂXˆ»,|ÀÀ¯Ö»\Ì£€eºÌfˆÅ {€¯s€˜»©Y€ŸÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€fŒ»©ZeYÀË|»cZÌÅ”Ÿ ½Y€ËY{ÁÁZ]½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]cZˆy¶Ì¼ve FATFÃŻdˆÌ·Ä] {ÂyÃŻd‡€Æ§{Y½Y€ËY¹Z¿Äf‹~³Ä ¼m,FATFÄ]¹Â‡Â»Ö·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³Z¯ cZˆy¶Ì¼veÁcY{ZdË{Á|v»Ä]€nÀ»Õ{Zf«Y½ÓZ §Ã|̬ŸÄ]įÖ»Y|«Y {Y{Y€« Y†a,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {‹Ö»½Z³|ÀÀ¯{ZÄ] Ä]¹Â‡Â»ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»PeÁÖË‹µÂaÄ̸ŸÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³Z¯Y|ŒÅµZ‡ |Ë|¼eÁºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»PeÁÖË‹µÂaZ]ÁZ^»ÕZŽÂ̈¿YÂÀ¯\ːe€]ÖÀ^»,FATF Ĉ¸m{ÃÁ€³Z¯¾ËY,½Y€ËY{½ÂÌ//ˆ¿YÂÀ¯¾ËYÖËZÆ¿\ːeÕY€]¶mÓY[€“ÃZ]|Àq |Å{Y€«ÃŻdˆÌ·{Y½Y€ËY¹Z¿d§€³ºÌ¼e†ËZa{{ÂyÄf‹~³Ä ¼m Ä̸ŸZ°Ë€»MÕZźˀve|Ë|ŒeZ],|¿{Â]Â“»¾ËY½Y€´¿Äf‹~³µZ‡YįÕ{Zf«Y½ÓZ § µZu¾ËYZ] dˆÌ¿€ˆÌ»FATF½Á|]ZÌ¿{Z]¶»Z eÁÄËZ»€‡[~m|¿{€¯|̯PecY€¯Ä]½Y€ËY YYZ]ÁcZneÁd‡YÕZ¯ևŻFATF€ÌyY¹Y|«Yįd‡Y¾ËY½ÓÂXˆ»d‹Y{€] d‹Y{|ÅYÂz¿Ö¿Y|ÀqcY€Ì̤eY€«¹Y|«Y¾ËY€ÌiPedve Ö¸ §–ËY€‹{ºÅ½Zfˆ¿Z¤§YÁ©Y€ŸÂyÄ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯Z]cZne€]‚¯€¼e Ö¿Y€ËYZneÁ½Z³|ÀÀ¯{ZÄ]FATFĸXˆ»Y¡Z§½ÓÂXˆ»įd‡YÖËZÅZ°ÅYĸ¼mY Ö¿Z³Z]­€fŒ»©ZeYÀË|»cZÌÅ”ŸÖÀ̈u|̼u|̇Ę]Y¾Ì¼Å{ |ÀÀ¯Ö»Ä̏Âe ÃZ³pÌÅ©Y€ŸÁ½Y€ËYÕZne–]YÁÄ¿Z¨‡Pf»ZËÄ¿Zfz^‹Ây»|Å{Ö»t̓Âe©Y€ŸÁ½Y€ËY ÃY{YZ°Ë€»M½Z³»ÖaÖm–‡Âe©Y€ŸcZne®¿Z]įY€q d§€´¿¶°‹Ö°¿Z]™Zv·Ä] ¶¼uČ̼žËY€]ZÀ]-|À¯ÕZ°¼Å½Y€ËYZ]|Œ¿€“ZuºÅ¹Zm€]½YÁ{{Öfuį{‹Ö» Á½Y€ËYcZne{Ö·Z»µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÕY€],®¿Z]ÕZmÄ]į|ÀfˆÅZÅÖ§Y€ZËÓ{ְ˂̧ ÃŻdˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«įºÀ¯Ö¼¿e¾ËY€]ZÀ]-|¿€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»©Y€Ÿ ”Ÿ,̸ּ‡¾Ìˆu|̇µZu¾ËYZ]« |‹Z]Äf‹Y{©Y€ŸÁ½Y€ËYcZne{ՀÌiPeFATF {Y{Õ{Á|uÁ|uÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Z]cZneį|À¯Ö»|̯Pe½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ Հ^yÃZ´ËZa»Z]³Ád¨³{̸ּ‡ |//‹¶WZ«ÖfË{Á|v»cZneÕY€]|ËZ^¿Ö§€—YÁ Ä]•Â]€»¾Ì¿Y«ÕY€mYÁµÂ^«½Á|]Ö¸¸¼·Y¾Ì]–Ìv»{dÌ·Z §|À¯Ö»|̯Pe«½Y€ËY©ZeY Y€«Á|¿YÃ{€¯\ːeYFATFZ]–^e€»¾Ì¿Y«½ZÆmŒ¯ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y½M €»Y¾ËYįÕY~³ÄËZ»€‡®ˆË¾f§ÓZ]ÖÀ ËFATFÃŻd//‡€Æ§{½Y€ËY¹Z¿¾f§€³ Ö¿Z»|˳Ö»½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ |‹|ÅYÂy½Z³|ÀÀ¯{ZcZˆyÄ]€nÀ» ½Z¼ÅÄ] |À¯Y|ÌaŠËY‚§YÄ]{|ŸYÃZ]®ËÄ]½Y€ËYÕY~³ÄËZ»€‡®ˆËŽyZ‹į Ö¿Y€ËYÕZÅÓZ¯½Z³|À‹Á€§Á½YY|ˀyÁ{€¯|ÅYÂyY|ÌaŠËY‚§YcÔ»Z »ÄÀ˂źÅd^ˆ¿ º«{Âyž¨¿Ä]YcÔ»Z »,|Àf§€³Ö¼¿Y€«Ö¸¸¼·Y¾Ì]ºWY€m\̬ edve¾ËYYŠÌaį dÌ·Z §cYZˆyµÂ^«Z]Ä°ÀËY‚m|¿Y|¿ÖÅY½Z³|ÀÀ¯{ZºÅ–ËY€‹¾ËY{ {|ÀÅYÂy ¾Ë€e±‚],|‹Ö»\ːeFATFZ]–^e€»Ä¿Z³ZÆqtËY·€³YÄ°ÀËY€]|̯PeZ]̸ּ‡ |ÀÀ¯ Ä]ŠÀ¯YÁ{,ºË{€]Ö»¾Ì]YY½Y€ËYZ]½{€°¿ÕZ°¼ÅÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö°¿Z]¹Zœ¿Ä//¿ZÆ] Z]cY{Z|˳Ö»ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯€]cY{Z‚¯€¼eÂy{s€˜»ÕZŀœ¿ZƛY {ÁÖ»Zœf¿Yį֘ËY€‹{ºÌ‹Z]Äf‹Y{Zœf¿Y|ËZ^¿{Y{Ձ€»Á|uºÅÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ Ä]cY{ZZ]º«¾ËY¶¯,|À¯|‹Ó{{Z̸̻Ä]µZ‡½ZËZaZeŒ¯cY{Zºnu ZaÁYÁZ¬Ë€§M,ŻM©€‹ÕZÅYZ]Yd¸¨£–ËY€‹¾ËY{ {‹ª¬v»ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ 0 Y dˆÌ¿{Zf«Yž¨¿Ä]Ô {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |‹|¬ À»ÕZmµZ‡{ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uY{Y{Y€« ՁZ‡Â¿cÔÌƈed§ZË{ÕY€]«Z“Z¬e|‹»Ã|ÅZŒ»Y¾°ˆ»®¿Z]ÕZ^fŸY»Y€Ë|» {Y{€^y€ÌyYÕZÅÄf¨Å{±‚]ÕZŀƋÄËÁÄ]Œ¯¦¸fz»ÕZŀƋ{Ã{‡€§d§Z] ÕZmµZ‡ÕY|f]YYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕY|¼¸Ÿ¾ˆu|¼v»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ‰Y‚³Ä] ÕZŀƋÃ{‡€§ÕZÅd§Z]{ֿ°ˆ»|uYÁY‚ŁYŠÌ]½Z³|¿Z//‡,ÃZ»¾¼Æ]Ze ÕZÅÄf¨Å{{Á‚§Y,|¿|//‹®¿Z]{ՁZ‡Â¿cÔÌƈeÃ|¿Á€a¶Ì°ŒeÄ]ª§Â»Â//Œ¯ dyY{€a{Y{Y€«{Z¬ ¿YÁ€‹ÁՁZ‡Â¿cÔÌƈe{Â//‡w€¿Ä¿YZ˦̸°e¾ÌÌ eZ]€ÌyY ¾°ˆ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|¿Z‡µZ^¬f‡Y|ÅZ‹,ÖfËZ¼u{Â//‡…Z‡Y€]cÔÌƈe¾ËY ÕY€]ÖÀ‹Á|Ë¿¾ËYįºÌfˆÅՁZ‡Â¿cÔÌƈed§ZË{ÕY€]Ã{Â//‡€§ÕZÅd§Z]{ Ã{€¯¹ÔŸYÕY|¼¸Ÿį—½M d//‡YŒ¯{ՀƋÖÀˀ§MZ]s€—¾f§€³dŸ€//‡ ՁZ‡Â¿ÕY€],ÃZ»¾¼Æ]ZeÕZmµZ‡ÕY|f]YYÃ|‹|¬ À»cÔÌƈe¶¯¢¸^»,d//‡Y µ{Z »Ö¼«ֿ°ˆ»|uYÁY‚ŁYŠÌ]gY|uYd]Z]Œ¯ÕZŀƋÃ{‡€§ÕZÅd§Z] Š¬¿¾ÌÀr¼Å¾°ˆ»®¿Z]ÕZ^fŸY»Y€Ë|» d‡YÃ{Â]½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻ ¦¸fz»ÕZŽZf‡Y{Ã{‡€§d§Z]ՁZ‡Â¿½ZˀmžË€ˆeÁ¶Ìƈe{®¿Z]¾ËYÖfËZ¼u ՁZ‡Â¿½Z̓Z¬f»Ä]ÖfyY{€acÔÌƈeºnuÄ]ÃZ‹YZ]ÕY|¼¸Ÿ {€¯tˀŒeYŒ¯ µZ‡Z£MÖÀ ËÃÁ{ÕY|f]YYd¨³,Œ¯¦¸fz»ÕZŽZf‡Y{ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ Z»M¾Ë€eŠÌ]¶Ì]{YÁÕ“½Z‡Y€y½Zf‡YÁ{,½Y€Æe½Zf‡YY†a,µZˆ»Y¾¼Æ]Ze |¿YÄf‹Y{Y¾°ˆ»®¿Z]ÖeÔÌƈedËZ¼uZ]ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁՁZ‡Â¿ {Y{Y€«ž]ZÀ»{Â^¼¯€ÌiZedve,©€]Šz]¥Y|ÅY ž¿Z»½ÂÀ¯Ze,cYZ^fŸYÁž]ZÀ»{Â^¼¯d¨³½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYՃ€¿Y½Â̼̈¯†ÌË\ËZ¿ |ˀ«Z]¹ZÌa d‡YÃ|‹©€]Šz]{ Ä ‡Âeº//Œ‹Ä»Z¿€]¥Y|ÅYª¬ve ÕZÅd‡ŻÁZÅÄ»Z¿€]Z]\‡ZÀf»©€]Šz]{ZÅÕY~³ÄËZ»€‡{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³ {Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|‹ZÅÄ»Z¿€]¾ËY¾f§ZÌ¿ª¬ve\m»€»Y¾Ì¼ÅÁdˆÌ¿Öf‡{ÓZ] |Ë|mÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»Y‚ÅlÀaÄ¿ÓZ‡|ËZ] Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]…Z‡Y€] įÃ|‹Y|»{YÁcYÁZ´»Y‚ÅÁ{Ö·Z‡Äf‹~³ÕZŵZ‡{įÖ·Zu{|‹Ö»Y|»{YÁ ½ZŒ¿€—Zy½Y€ËY©€]d ÀÕZ°Ë|À‡†ÌË\ËZ¿ d//‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÄ»Z¿€]Y€f¼¯ ZÌfyY{ž]ZÀ»ÁÄm{Â]{Â^¼¯YÖ//‹Z¿©€]Šz]Ä //‡ÂeÄ»Z¿€]YÖ³|¿Z»\¬Ÿ{€¯ Ôf^»d‹Â¿€‡¾Ì¼ÅÄ]ºÅ€Ë~a|Ë|než]ZÀ»Y©€]¾Ì»Zed¨³ÕÁ d‡YÁ€Ì¿cYÁ ž]ZÀ»¾ËYY©€]cYÁZ´»Y‚ÅćÖ·Z‡|ËZ]Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]{įÕYĿ³Ä]Ã|//‹ \ËZ¿ d‡YÃ|‹¾Ì»Ze€Ë~a|Ë|než]ZÀ»Y©€]cYÁZ´»Y‚ưˁY€f¼¯½ÂÀ¯YÁ{‹¾Ì»Ze Ä°^‹Ä ‡ÂeÕY€]Õ{ZˁÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡d¨³Ö¿Z³Z]©ZeYՃ€¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌË ©Â‡©€]Ä ‡Âed¼‡Ä]YZÅÕY~³ÄËZ»€‡,½YÂeÖ»½MÕZmÄ]įÄf§€³cZ³ Հf¼¯Ö³{·MŠz]¾ËYÄ ‡Âe€]ÃÁԟ©€]Šz]{ÕY~³ÄËZ»€//‡{Á‚§YՀ«Z] {Y{ d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ºÅY †Ë{€aÁ€f»ÖËY€mYcZ̸¼ŸZ£MZ]ÃY€ËÁd¬§Y» µZ‡Y¶^« †Ë{€aÁ€f»dyZ‡Z£MZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁd¬§Y»Y†Ë{€a|Ë|m€Æ‹¶»ZŸ€Ë|» †Ë{€aÁ€f»ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|Ë|mµZ//‡Y¶^«d¨³Á{Y{€^yµZ//‡Z£MY¶^« cZ̸¼ŸįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{…Z§Z]³Ád¨³{dËY|ÅÕ|Æ» |//‹|ÅYÂyZ£M Äf‹~³ÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁd¨³|‹|ÅYÂyZ£MÖ¿Z»ÄqY†Ë{€aÁ€f»ÖËY€mY Ã{Z»MLZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€//«Z]ÕYÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÁ{€¯¹ÔŸYY†Ë{€aÁ€f»Z]{Âyd//¬§Y» į|‹Z]|{LZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«ºÆ‡Á|{½Y€¼Ÿd¯€‹ºÆ//‡įºË{€¯ ¾ËYZ»ÖÀÌ]ŠÌa{Y{Ä»Y{YdËY|Å {€¯d¬§Y»ºÆ//‡½Y‚Ì»¾ËYZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ZÅȬ¿¹Z¼ed¨³ÕÁ {‹Z£MµZ‡½ZËZaY¶^«†Ë{€aÁ€f»ÖËY€mYcZ̸¼Ÿįd‡Y µZ‡Y¶^«{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁd//‡YÃ|//‹¹Zn¿Y†Ë{€aÁ€f»Ä]•Â]€»ÕZÅ{ÁM€]Á |Ë|m€Æ‹ºÆ‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹Z£M†Ë{€aÁ€f»ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ²À¸¯|Ë|m Y‚Å|Ë|mÕZŀƋֿ°ˆ»|uYÁY‚ŁY¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{†Ë{€a |uYÁÕY€]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—\·Z«{½ÂÀ¯Zed¨³d//‡Yֿ°//ˆ»|uYÁ ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{–ËY€‹|mYÁÕZ”ŸYį¾°ˆ»ÕZÅÖ¿ÁZ eÄ]¾Ì»ֿ°ˆ» d‡YÃ|‹Y~³YÁ|Àf‹Y{ µZˆ»YÕY|f]YYÖÅY€³‚]Ä°^‹Հf»Â¸Ì¯ŠËY‚§Y ºÌ‹Z] {¯Y¾°ˆ»Šz]kÁ€y įÖËZÅŠz]YÖ//°ËÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€//ˁÁ d¨³,{Â]¾°ˆ»Šz]|À¯µ€fÀ¯Y{Zf«YÖ¨À»|‹d//ˆ¿YÂe Õ‡Ád¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿ÁÃ|//‹kZy{¯Y¾°//ˆ»Šz] d§|ÅYÂyZ‡ÁdyZ‡ Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÖf¼ÅY€ÌyYįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ֻԇY €»YÖ´ÀË|¬¿į{€¯¹ÔŸYÁÃ{€¯Ö¿Y€´¿Y€]YÖ´ÀË|¬¿|‹Y Ä]Ö´ÀË|¬¿¾ËY{ÁÁµZud‡YÃ{€¯Â^Ÿ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å Y¾°ˆ»Šz]d¨³|‹Z]d€§ZË|Ë|Æe|¿YÂeÖ»¾°ˆ»Šz] d‡YÃ|‹kZy{¯ {€¯µ€fÀ¯Y{Zf«YÖ¨À»|‹¾°ˆ»Šz] į|Å{Ö»½ZŒ¿d//‡YÄf§€³cįÖËZÅdÌ·Z §{Á‚§YÕÁ |À¯µ€fÀ¯Y{Zf«YÖ¨À»|‹d‡YÄfˆ¿YÂeįÖËZÅŠz]YÖ°Ë d‡YÃ{Â]¾°ˆ»Šz] Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁd‡Y¾ËYÃ|À]e{€¯ħZ“YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Õ‡Ád¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿Á|‹|ÅYÂy€fÆ]Á€fÆ]dÌ “ÁįºÀ¯ d§|ÅYÂyŠÌa€i»cZ»Y|«YÁZ‡ÁdyZ‡ Ö»½ZŒ¿½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ł€»YŒ¯Ö´ÀË|¬¿½Y‚Ì»Â^Ÿ Á{Y|¿Œ¯Õ{Zf«Y|‹Z]Ö^‡ZÀeÖ´ÀË|¬¿½Y‚Ì»¾ËYį|Å{ Š¬¿|¿YÂfÌ»L‡ZiM¾ËY |‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]ÖW‡ZiM|¿YÂeÖ»Á |‹Z]Äf‹Y{¾°ˆ»YZ]ÂyÄ]ÕYZ]€Å€]Ö]€z» €]Ղ¯€»®¿Z]|‹Y½ÓÂXˆ»{ÂyÖfuÁÕ{Zf«Y½Z//‡ZÀ‹Z¯ €]ÖÀf^»Áº·Z‡{Zf«Y®Ë{Ö´ÀË|¬¿|‹į|Àf//ˆÅÁZ]¾ËY Äm{{|Ì·ÂeįÕ{Zf«Y{Z»Y,d‡YÕ{Zf«Y|‹Ä·‚À»Ä]|Ì·Âe ¦¸fz»ÕZÅYZ]{Ä¿Y€³Y{‡ÕZÅdÌ·Z §Á{Y{Y€«d̼ÅY¹|Àq €edz‡ÕZÀ »Ä]Ö´ÀË|¬¿Ã|ÀËY‚§|‹,|¿Y{ՀfŒÌ]¿Z»c|« d‡Y|·Â»ÕZÅdÌ·Z §ÕY€]–ËY€‹½|‹ ÄÅ{ćZeÁ{֗|¿|¬f »¾°ˆ»{Zf«Y½Z//‡ZÀ‹Z¯½ZÌ»¾ËY{ {ÂmÁ֐zŒ»Ę]YÃY¼Å¾°ˆ»d¼Ì«ÁÖ´ÀË|¬¿½ZÌ»€ÌyY d‡YÄf‹Y{ d‡YºËÔ»ÃY¼Å¾°ˆ»Ö§€»ÕZ“Z¬e½Y‚Ì»{cY€Ì̤e|¿Á {ÃZ^°Ëįd‡YÕYÄËZ»€//‡ÕZ“Z¬e¾ËYª¿ÁÕZÅÃÁ{{Z»Y ½MµZ^¿{Ä]d¼Ì«ŠÆmÁ{‹Ö»¾°//ˆ»YZ]{YÁ{Zˁºnu |Å{Ö»w ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ¶WZˆ»¶Ì·{Ä]Ád‡YÃ|‹|¬ À»µZ‡{½Z³{Z‹Ä]¾ËÂyY{ Zq{½ÂÀ¯ZeÄf‹Y{{ÂmÁ½MÃY€‡€]įÕZ^fŸYÁ֘Ìv»dˆË Y|¿Zf‡Y©Z¨eYÄ]Á€»YZ» d‡YÃ{Â]Ö·Â^«¶]Z«€Ì£d§€ŒÌaÕ|À¯ |Æ f»½YZ°¿Z¼ÌaÁºË{€¯|Ë{Z]Âv»¾ËYYėÂ]€»½ÓÂX//ˆ»Á Z»½ÓÂXˆ»dˀË|»ÁdËZ¼uZ]Y€Ìˆ»Y€f»Â¸Ì¯{Á|u,|¿|‹ ½Y‚Ì»¾ËYÂˀƋZe|¿YÃ{Y{µÂ«Á|ÀÀ¯Ã{Z»M€e{ÁÄq€Å,½Zf‡Y{ |À»ZÌ¿į|¿Z»Ö»Ö«Z]‚Ì¿€Ìˆ»Y€´Ë{€f»Â¸Ì¯ |ÀÀ¯¹Z¼eY ®¼¯Z]Ád‡Y[ÓZeÄ]•Â]€»֘Ìv»dˆË¶WZˆ»ÁcZ ·Z˜» |¿Z]½|‹¶Ì¼°e|ÅZ‹Ze{‹Ö»¥€—€]‚Ì¿¶WZˆ»¾ËY,½ÓÂXˆ» ºÌ‹Z]Âv»¾ËY¹Á{ ,ÕZ^fŸYÕZÅdË{Á|v»YÂ^ŸÕY€]ÕYÁ|Ì»YY€]Y¾¼“,ֻԇY ºËYÁ|Ì»Y{Á‚§YÁ|¿YÂyºÆ»ÕÂv»Y½Z³{Z‹ ¾ËÂyY{Âv» ¹Zn¿Y‚Ì¿ÖeZ ·Z˜»Šz]Á¶Ì¼°e,½M¹Z¼eļ̿Šz]|Ë|mµZ‡{ €Ìˆ»¾ËY¶Ì¼°e|ÅZ‹Ze|¿Â‹[Zzf¿YÕ|Ë|m½YZ°¿Z¼ÌaÁ{‹ ºÌ‹Z]cZ§{ZeÁcZ¨¸e ½Zf‡Ây{ÕZmµZ‡{Ö¸YÃY€f»Â¸Ì¯dyZ‡ ՁZ‡€ËÁÖ¸YÃY€f»Â¸Ì¯dyZ‡YՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ½Zf‡Y{ÕZmµZ‡{ÖËZf‡ÁÃY€f»Â¸Ì¯ՁZ//‡Ã{Z»MÁ {Y{€^y½Zf‡Ây {Á|uc|»¾ËY{d¨³ֻԇY|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ã|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÁÃ|‹ÄfyZ‡,½Zf‡Y{Ö¸YÃY€f»Â¸Ì¯ d‡Y€mYd‡{{ÖËZf‡ÁÃYÄËÁÄ]ÃÁ€aÕ{Zˁ{Y| eÁd‡Y ÖËZf‡ÁÃYÕY€]ÕYÄËÁ¹Z¼fÅYµZ‡{Z»,Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {Á|uZ»½YZ°¼Å,c|»¾ËY{{Á‚§Y,ºË|‹¶WZ«,Y€]YÖ¸»s€—Á |¿{€¯ՁZ‡Ã{Z»MÁՁZ‡€Ë½Zf‡Y{YÖËZf‡ÁÃY€f»Â¸Ì¯ ÕÂm–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»YÁd‡Yd·Z¨//‡MÃ{Z»M½ÂÀ¯Yį |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á{‹d·Z¨‡MÃY½Y‚Ì»¾ËY€ežË€‡Äq€Å Âv»¶Ì¼°eÁdyZ‡{Y{Y€«{€¯½YÂÀŸՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {cZ¨¸zed^i¾Ì]Á{Y‚ÅÁ{\¿YՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ µZ‡ÕY|f]YYd¨³Á{Y{€^yÄ¿ZzeYÁ¾ËY–‡ÂeŒ¯ÕZÅÃ{Zm d‡YÃ|‹Ã{Á‚§YŒ¯ÕZÅÃY€³‚]Ä]€f»Â¸Ì¯½ÂÀ¯ZeÕZm ÁÂus€—sZff§Y¾ÌËM{ֻԇY|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] YÃY,|‹Y‚³€]½Z³{Z‹ YÂÅYÂv»{į½Zf//‡Y¾ËYÕY|ÅY YZÅÃYZeºËY{Ĩ̛Ád¨³Ádˆ¿Y{¹{€»Ö³|¿YּƻŠz] ºÌÀ¯ÕY|Æ´¿ZŽMYÁºËZˆ]¾¼ËYÁՀj¯Y|ud̨̯Z] ÕZÅÃYºnu,Œ¯{ÃY€f»Â¸Ì¯Y‚Å{ÂmÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ZeºÌfˆÅ‰Ôe{{Á‚§YÁ|¿YÂyĜuÔ»¶]Z«,YŒ¯{{Âm» µZ‡ÕY|f]YY,œÀ»¾ËYÄ] ºÌÅ{ŠËY‚§YY{Âm»ÕZÅÃYºnu |‹ħZ“YŒ¯ÕZÅÃY€³‚]Ä]ÃY€³‚]€f»Â¸Ì¯½ÂÀ¯ZeÕZm ‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿ՁZ‡¾¼ËYÄ]•Â]€»cZ»Y|«Y¾ËYYÖ¼œŸYŠz]į d‡YÃ{Â] ,ÖËZf‡ÁÃYŠz]{Äf§€³¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ//‹YZ]Ö»Ô//‡Y d·Z¨‡M,ÖËZf‡ÁÃY€f»Â¸Ì¯Y‚Å®Ë{Á|uµZˆ»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy |ËZ]Á|ÀfˆÅgY|uYµZu{‚Ì¿€´Ë{ÃY€f»Â¸Ì¯Y‚Å®ËÁÃ|‹ įd‡YµZ §ÁÃ|¿Öf”Æ¿,ZÅÃYÄ ‡ÂeÁdyZ‡d”Æ¿,d¨³ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y½ZÀr¼Å cYÁ–‡ÂeŒ¯{cZ¨¸zed^i¾Ì]Á{Y‚ÅÁ{\¿Y,ÕÁ ¾Ì]Á{|ËZ],Ä»Z¿€]…Z‡Y€]{Á‚§YÁ{Y{€^y,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY {‹\¿½Zf‡Ây{ ÁÂ^Ÿḑ€›‰€fˆ³ÁՁZ‡Â¿,ՁZˆÆ]{€¯tˀeֻԇY ºÌfˆÅ½M½{€¯ÖËY€mYµZ^¿{Ä]įd‡YÕYĸXˆ»,ÖÀ¼ËYÁ¾»YÁ€» ºËÁZÌ]d‡{Ä]Y¹{€»dËZ“,ªË€—¾ËYYZe d¨³,Ö¸ËÁÖÀÌ»Ö¸¬¿Á¶ ¼u{ÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y€]|̯PeZ]ÕÁ YÂÅY¹Á{|¿Z] ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Zf‡Ây{¶Ëḑ€›YºÌ¿YÂf]|ËZ] Y½MºÌ¿YÂf]|ËZ]Á|‹|ÅYÂygY|uY½Zf‡Ây{‚Ì¿€Æ//Œ»€y ºÌÀ¯ÖËY€mY½Zf‡Ây{€ežË€‡Äq€Å Ä ‡Âe,{ZÀ]½Z»Z//‡,į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ],ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |ËZ]Á{Y{Z¯Âf//‡{{Y{ZÀ]½{€¯֐zeÁ®q¯{ZÀ] Ä]Ö°Ë{‚¿Ä]ÄmÂeZ]d¨³,ºÌÀ¯Հ̴ÌaÁµZ^¿{YÂ“»¾//ËY ÕZf‡Y{ÖeZ»Y|«Y|ËZ],Zŀ¨‡ºnuŠËY‚§YÁÁ¿|̟cÔ̘ e ¾Ë€f¼¯|ÅZ‹Ze|¿Â‹ÖËY€mY,¶¬¿Á¶¼uÄ°^‹{g{YÂuŠÅZ¯ {€¯s€˜»¾°ˆ»…ZÀ‹Z¯®Ë |‹Z]Äf‹Y{¾°ˆ»YZ]€]ևˆv»€iY|¿YÂeÖ¼¿­Ô»YÄ¿Z»Z‡ Á¾°ˆ»|ˀyYZ]{ÖÆmÂe¶]Z«€ÌiPeÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅ|uYÁ{ÁÁ|˳Ö»Á{Y{ {YÁÁÖËZ‡ZÀ‹ÄÀ°‡YÖ·Zy¾°ˆ»½Â̸̻Ze,€³YįY€q,d//‹Y{|ÅYÂyÃZmY ÃZmYŠz]{ÄqÁ|ˀy{Äq¾°ˆ»YZ]{ÖÆmÂe¶]Z«€ÌiPe{‹¾°//ˆ»YZ] d‹Y{ºÌÅYÂy Ä]ÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅ|uYÁ{ÁÁ¶j»¾°ˆ»Šz]{įÖËZÅÄ»Z¿€]Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕYÁ|Ì»YZƛY,ºÌ‹Z]¾°ˆ»YZ]½|‹€e\‡ZÀ»|ÅZ‹d‡Y¹Zn¿YµZu{¾°ˆ»YZ] {‹¾°ˆ»d¼Ì«dÌ^je\m»d^j»ÕZŵZÀ´Ì‡¾ËY,{€¯ |Å{ŠËY‚§YY¾°ˆ»ē€ŸÕ{Á|uZe|¿YÂeÖ»­Ô»YÄ¿Z»Z‡ {Â^¼¯¾°ˆ»Šz]Á€»Y¶°Œ»į|ÀfˆÅ|¬f »¾°ˆ»½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]€´Ë{Õ‡YZ»Y ¾°ˆ»ē€Ÿ€]Õ{Á|uZe|¿YÂeÖ»Z»Y,|À¯|Ì·ÂeÄ]Ö°¼¯|¿YÂeÖ¼¿Ä¿Z»Z‡¾ËYÁd‡Y|Ì·Âe |À¯®¼¯|¿Â‹Ö¼¿ē€ŸZ»Y,|¿Â‹Ö»|Ì·ÂeįÖËZÅ dˆÌ¿Y€«­Ô»YÄ¿Z»Z‡įd‡Y|¬f »­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌW\ËZ¿ÖËZ^¬Ÿ¹Zˆu ē€ŸÕ{Á|uZe|¿YÂeÖ»Z»Y|À¯ž¨e€»Y¾°ˆ»|Ì·Âe{Â^¼¯ÂyÄ]cÔ°Œ»¹Z¼e €¼¬·Yª‹¾°ˆ»YZ]ÕY€]dˆÌ¿Y€«­Ô»YÄ¿Z»Z‡|ËY‚§YÖ»ÕÁ |Å{ŠËY‚§YY¾°ˆ» ž¨e€»Y¾°ˆ»|Ì·Âe{Â^¼¯ÂyÄ]cÔ°Œ»¹Z¼e|ÅYÂz]€³YÄ¿Z»Z‡¾ËYįY€q,|À¯ Ö·ZyÕZÅ|uYÁÖËZ‡ZÀ‹ZÆÀeÁY¥|ņa|‹Ö»ՁY|¿YÃYՀ´Ë{ÕYĿ³Ä]|ËZ],|À¯ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÖËZ^¬Ÿ d‡Yֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYÕY€]cZÌ·Z»¾ÌÌ e†b‡ÁÄÀ°‡Y YÖy€]µZu€ÅÄ]d¨³|Å{ŠËY‚§YY¾°ˆ»ē€ŸÕ{Á|uZe|¿YÂeÖ»Z»Y­Ô»YÄ¿Z»Z‡ ē€ŸZ»Y,|ÀÀ¯Ö»¹Z¼eY{Âyֿ°ˆ»|uYÁÖeZÌ·Z»ÕZÅZ¯ÁZ‡{Â^¿¶Ì·{Ä]½Z³|¿Z‡ \ËZ¿ |À¯ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYē€ŸÄ]Ö³‚]®¼¯|¿YÂeֻĿZ»Z//‡¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö¼¿ Öf·Á{cZ»Z¬»Á¾°ˆ»½Z‡ZÀ‹Z¯įd‡ZŵZ‡{Y{Ä»Y{Y­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌW ÕY€]Ö»Y|«YpÌÅZ»Y,ºËY{Œ¯{ÄÀ°‡YÖ·Zyֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻ į|À˳Ö» d‹Y{{ÂmÁÖeZÌ·Z»\‡ZÀ»Z¯ÁZ‡®Ë€³Y†a,{‹Ö¼¿YZ]Ä]¾°ˆ»{Y| e¾ËY{ÁÁ {YÁ|¿YÃ|‹ÄfyZ‡†¯Â·¶°‹Ä]Áħ€»ª—ZÀ»{ºÅ\¸£Yįֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËY Öf^j»€œ¿Öf·Á{cZ»Z¬»€´Ë{Õ‡Y |¿Y{€³Ö»Z]¾°ˆ»YZ]Ä]Yµ{Z eÁÃ|‹YZ] Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYÁ{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁֻԇY|¼v»įY€q |¿Y{Ä¿Z»Z//‡¾ËYÄ] ÕZÅÃ{Y{‰Y{€a²ÀÌÀËZ»ZfË{cÄ]|¿YÂf]Ä¿Z»Z‡¾ËYį{€¯¹ÔŸY½YÁY€§|̯ZeZ]­Ô»Y ZÆ»¾°ˆ»YZ]{Y½YZ]Äf¨‡YÖy€]ՁÁ|¿YcÁ€iÁÃ{Y{¹Zn¿YYZÅÖËZ‡ZÀ‹±‚] ½|‹Y{Ä¿ZyįY€q|À¯dˀË|»Y¾°ˆ»[Z^u|¿YÂeֻĿZ»Z‡¾ËYįd‡Y|¬f »ÁY |À¯ d‡Yd·Á{Ĩ̛Á½Â¿Z«…Z‡Y€]¹{€» ¾°ˆ»ÃZmYÁ|ˀy€]­Ô»YÄ¿Z»Z‡d^j»€ÌiZe ­Ô»YÄ¿Z»Z‡{»{Ö^·Zm€œ¿ZƛY¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Ö¯Z¿YÖ¼Ìuº‡Z¬·YÂ]YZ»Y |Ë{|ËZ]µZu{‹Ö»½YÂÀŸ\‡ZÀ»ē€ŸÁ|Ì·Âe{Â^¿ZŁÁ¾ËY¾°ˆ»Šz]cÔ°Œ» |¿YÂeÖ»|uÄqZeÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»d§ZË{Á­Ô»YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYį |À¯®¼¯½M\‡ZÀ»ē€ŸÁ¾°ˆ»YZ]Ä] Ze|‹ՁY|¿YÃYÄf‹~³Äf¨Å–‡YÁY{€ÌyZeµZ‡Y| ]¹Zn¿Y€‡½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ |¿Z¼]Ö«Z]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä]Ä¿Z»Z‡¾ËY¶ËÂveZe€´Ë{¹Z³®ËZÆÀe ÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖÀ§½Z//‡ZÀ‹Z¯įÖeZ//ˆ¸mZ]ZŁÁ¾ËYÄq€³YºÆ»¹Z³¾ËY Õ‡YcZŸÔ—YÕY~³Z]ÁcÔ°Œ»ž§Z]Õ{ÁÄ]ÁÃ|‹Äf‹Y{€]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ {‹Ö»ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¶ËÂveµÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{ |¿YÂeÖ¼¿Ä¿Z»Z‡¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]…Z§Z]³Ád¨³{¾°ˆ»…ZÀ‹Z¯ÁÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y ÕZÅ|uYÁ{ÂmÁ¶ËÓ{{»{µZu€ÅÄ]d¨³,|‹Z]Äf‹Y{¾°ˆ»YZ]€]ևˆv»€iY µZu€ÅÄ] {Y{{ÂmÁÖÀ§ÖfuÁ֫¬ucÔ°//Œ»¶j»Õ{Zˁ¶WZˆ»ÄÀ°//‡YÖ·Zy Ã|¿Z»Ö·Zy¾ËYÕY€]–¬§ÄÀ°‡YÖ·Zyֿ°ˆ»|uYÁ®Ëįd¨³dÌ —Z«Z]½YÂeÖ¼¿ ,{‹½Y€³Ã|ÀËM{ֿ°ˆ»|uYÁ½MÄ°ÀËYÕY€]½M®·Z»ÁÄf‹Y{Հ³Y{‡|«įd‡Y d‡YÄf‹Y{Ä´¿Ö·ZyY½M ÕY€]¾»Z»®Ë½YÂÀŸÄ]įd//‡ZÆ·Z‡¾°//ˆ»µZu€ÅÄ]{Y{Ä»Y{YZÌ¿{Z//Œ¿YÁÕ|Æ» įd‡YÕYĿ³Ä]Œ¯Õ{Zf«Y–ËY€//‹įÖf«ÁÁd‡YÃ|‹ÄfyZÀ‹ÕY~³ÄËZ»€//‡ €iYcZÌ·Z»µZ¼ŸY|¿YÂeÖ¼¿Zf Ì^—†a,{Y|¿{ÂmÁÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]Õ{ZˁÕZÅÄÀ˂³ |‹Z]Äf‹Y{½YY~³ÄËZ»€‡ÕZÅՀ̳ºÌ¼eÕÁ€]Õ|m ‚WZuįÕYÄf°¿Z»Yd¨³,|À¯®¼¯¾°ˆ»ē€ŸÄ]|¿YÂeÖ¼¿Ä¿Z»Z‡¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ‚Ì¿ÄÀ°‡YÖ·Zyֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËY|{ZeZÆÀe€³Yįd‡Y¾ËYd‡Yd̼ÅY €ÅÄ]d¨³¾°ˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY {Â]YÁ|Ì»YÄ¿Z»Z‡¾ËYÄ]½YÂeÖ»{‹¾°ˆ»YZ]{YÁ dÌ “Á{Zf«Y½Ô¯ÕZŀf»YZaÁ¾°ˆ»Šz]YkZyÕZŀf»YZaįºÌ¿Y{Ö»ļŵZu Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e¾°ˆ»YZ]€]|¿YÂeÖ¼¿½Y|ÀqZ“Z¬eÁē€Ÿ–ËY€‹Á|À¯Ö»¾ÌÌ eY¾°ˆ» ÕZÅ|uYÁÖ]ÂyÄ]Ä°ÀËY•€‹Ä],|‹Z]|̨»|¿YÂeֻĿZ»Z‡¾ËY{ÂmÁÕ‡€ÅÄ] |‹Z] |À¯¶¼ŸÖ]ÂyÄ]cZÌ·Z»¾ÌÌ eÄ]d^ˆ¿ÁÖËZ‡ZÀ‹YÄÀ°‡YÖ·Zy {Y{€^y†¸n»{½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ {‹Ö»¶f»Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á|ˀ¯Ä]¶Ì]{Y {‹¾Ì»ZeZÌ¿{»Z^fŸYZe µZeYZ]¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YֻԇYÕY‹†¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿,¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Ze…Z§l̸yYÓZ¯µ{Z^e½Z°»YZ¬¨«Á|ˀ¯Ä]µZeYÁ½Zf‡YµZ¼//‹Ä]ָ˖y¾ËY {‹Ö»ºÅY€§Ä¿ZÌ»ÕŻMÕZÅŒ¯ †¿ZÀËZ§¾Ì»ZeZ]ÁÄf§€³Y€«|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{ÄmÂe{»¶Ì]{Y¾ÅMÃY{€¯½ZÌ]Õ|] d‡YÖ ˜«µZ‡Ze½M¶Ì¼°eÁÄf§€³[Zf‹½MÖËY€mYcZ̸¼ŸÖ¸yY{ ÁcZneÄ ‡Âe¥|ÅZ]¶Ì]{Y½Zf‡Yd¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ ¶f»[ÂÀmµZ¼‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»ÕYÃ{ZmÁÖ¸ËÁ|ˀ¯Ä]Հ´‹{€³ÁÕ{Zf«Yª¿Á €»€f»Â¸Ì¯{ÂmÁZ]¶Ì]{Y½Zf‡Y{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{Õ|]¦Ë| {‹Ö» {‹¶ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»֗Z^eYÁ|ˀ¯Ä]d‡YÕÁ€“½ZnËZ]}MÕÂƼmZ]­€fŒ» Z˜«Ä]©€‹Ä][€£Á|ˀ¯{¶Ì]{YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MÕZËY‚»Y¹{€»Ze Äf§€³Y€«ÄmÂe{»s€—¾ËYÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]¦Ë{{d¨³,{‹Ö»‚Æn»€Ìˆ·YžË€‡ |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ©Z¨eY |‹½YÂÀŸ½Y€ËY©ZeY[MÁՁÁZŒ¯Õ{€^ÅYcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»dˆŒ¿{ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ºÌ‡ZÀ‹Ö¼¿Ö]ÂyÄ]Y¥|ÅÕZÅYZ]ĬWY}ÂÀÅZ»įd‡Y¾ËY .|À¯Ö»֓YYÃ|ÀÀ¯¥€»ַv»ÄqįºÌ¿Y{Ö¼¿ÂÀÅÁ |ËZ]YÖv˜‡Äq¥|žËYÕY€]ÁÖf̨̯ÄqZ]Á{Y{ZÌ¿|¬q d‡ŻÁ{‹Ö»d̼¯ÕY|§d̨̯Č̼Å.ºË€^]d//Œ¯€Ë dËZ¼udÆm{‚³€ÅYZ]ºÌœÀe{Zf‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ dˆÌ¿cY{ZY {ZÌyµÂv»YZ]YP C Ad¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ՀƛY{Zŀ§ ZŽZ]ZÌy½YZ¯‚Ì·Zm€ÌyYÕZŁÁ{į|˳½Z»€¯[ÂÀmZ]{Á ¥|ÅÕZÅYZ]YÖfyZÀ‹pÌÅZ»ՁÁZŒ¯{ZÆm |Àfˆ]ZÌyZ]Y Ö¸»Ä //‡Âe©Á|ÀÕ{Zf«Y½ÁZ »,Âb¿Ô̳|Ì»Y {Y|¿{Â//y Öy€]d¨³dˆŒ¿Ä»Y{Y{,{Y{Ã|Ɵ€]Yd//ˆŒ¿d‡ZËį Z¼‹ZËMZ»Y|Å{Ö¼¿t̓ÂeYdÌ «YÁÕZ»McZŸÔ—Yį|¿|¬f » |ËZ].|Å{Y€«€´ŒÅÁ„aZÌfyY{̫֬{Z»Mį|̇ZÀ‹Ö»YÖËZm Ä°ÀËY ºÌ‹Z]Äf‹Y{և€f‡{Z»MÄ]ZÅÃ|Ë|aÁYZ]dyZÀ//‹ÕY€] Z]ºÌ¿YÂf]|ËZ]d‡Y€]Y€]ć©Y€ŸYZ]{Ä̯€eÖÀÌ»\̇d¼Ì« .ºÌÀ¯¾ÌÌ^eYdÌ «YÁÕZ»MÕZÅÃ{Y{€]ÄÌ°e Z»ÕZ»M‚¯Y€»{Ã|‹ÄWYYÕYÃZ»YļÅįd‡Y|¬f »ՀƛYZ»Y YZ»į|‹|ÅYÂy\^‡d‡{Z¿ÕYÃZ»Y¾Ì¼ÅÁd//ˆÌ¿|Àfˆ» ¾Ì¼ÅÄnÌf¿YZ]{Á{ZÌydŒ¯ÁY ºË‹¥~uĬ˜À»ÕZÅYZ] |f§YÖ»€˜yÄ]½MZ]ÁZŒ¯Ö³|¿į|¿Y{Ö»Öf‡{Z¿ÕYÃZ»Y d‡{Ä]ÕY€]Z»YºËY{ZÌ¿Z0 ¼fuZ»MÄ]|‡€aÖ»Âb¿Ô̳€´Ë{Z] {ՀƛYįÖ·YR‡.{€¯Ä mY€»|ËZ]Zn¯Ä]d//‡{Z»M½{ÁM ¾Ë{ZÌ»YZ]|˳Ö»Ä̇ÁÕZÅYZ]{Ö¿Y|Ì»Ã|ÅZŒ»Y½Zz‡Za Z»|Å{½ZŒ¿įd‡YÖ]Ây‚¯€»ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§ÁZ]Àe ”u¶Ì·{įd¨³ºÅÕ{¼v» ºËY{Ä̇ÁÄ]cY{Z|¬q ÄÌ//‡ÁYZ]{Z»Z»Yd//‡YZ»Öf¼Ì«d˂»©Y€ŸÕZÅYZ]{Z» ºÌfˆÌ¿Ö¿ZÆmYZ]”ŸZ»Ä°ÀËYÕY€] ºËY|¿Õ|m”u ºËY{|Ë|mcÔ°//Œ»ºÅ©Y€ŸYZ]{Z»Äf^·Y|Å{ֻĻY{YÁY ZÅZ]įd‡Y©Y€ŸÄ]Z]¶¼uÃÂv¿Á­€¼³cY€¬»¾ËYYÖ°Ë d‡YÕYĜuÔ»¶]Z« Ä]Z»cY{ZYÖËÓZ]ºÆ//‡Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯|̯ZeÕZ°//§ ÖËY€³‚¯€¼eį{Y{{ÂmÁ€˜y¾ËYd‡Y©Y€ŸÕZÅYZ]d¼//‡ ºÆ‡ |¿‚]½Y€ËYՁÁZŒ¯cӐv»Ä]Õ|m\̇Md‡Y¾°¼» \Ì//‡YZ]|{Ä̯€eÁ|{{Á|u©Y€ŸYZ]Y½Y€ËY ©Y€ŸYZ]{½{YÁd˯,½ZÀ^·{Y{Ä»Y{YÁY {Y{ZÌfyY{Y©Y€Ÿ ¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÌ¿©Y€ŸYZ]{½Y€ËYÕ|mÕZ^«Z»Y|¿Y{”u ºÆ‡½Y€ËY d‡YÄ̇ÁZÌfyY{YZ]|{½ZnËZ]}MYZ]{ {ħ€ eÄf^·Y {Y{½ZnËZ]}MYZ]{,©Y€ŸYZ]Ä]d^ˆ¿Հf¼¯ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Y€ËYY€f¼¯Ä̇ÁÕY€]YZ]¾ËY Á{Y{ÖËÓZ]ÃZ´ËZmZ»ÖeY{Z|^‡{ÖÀÌ»\̇ÕZ°§Äf¨³Ä] ¶Ì·{Ä]Z»Y {Y{cY{ZÕY€]Ö]Ây¶Ìˆ¿ZfaµÂv»¾ËY¾ÌÀr¼Å Œ¯Ä]įºÌfˆÅÂ^n»ºËY{{| f»ÕZÅYZ]{įÖfË{Á|v» Ád//ˆÌ¿ÖeZ^iZ]YZ]©Y€ŸYZ]ÕZ°§Äf¨³Ä] ºÌÀ¯{Z©Y€Ÿ ¶WZˆ»¾ËYį{‚Ë€]ºÅÄ]YZ]¾ËYÄ»ZÀ//Œz]®ËZ]d‡Y¾°¼» ½Â̼̈¯†ÌW,Õ{¼v»Ö¸Ÿ½MY| ] d//‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYZÅZ] cӐv»cY{ZÁÂ//u{Z»d¨³½Y|¼Å©ZeYՁÁZ//Œ¯ ½Á|]ZÅZ]µZˆ»Y ºÌfˆÅ‰Á€§{YZ»ÖÀÌ»\̇|À¿Z»ՁÁZŒ¯ |¿{€¯¶ÁÁž//˜«YcY{Z֏yŠz]€œ¿¾f//ˆ¿Y{ |Ë{\̇MZ»Ö¼//‡ÕZÅ{Y{Y€«YÖ¸Ìyd//‡Ż¾ËYÄnÌf¿{ |//Œ¿ÖËY€mYÖ·ÁºË{€¯d^v€°»½Â¿Z«Ã{Z»ÃZ]{ZÅZ] YcY{Zd¿Z¼“©Á|ÀÄ»Z¿ļÌ]Ä°ÀËYZ]Z»cY{ZYÖy€] 0 ¼ŸºÅZ]Ö·Ád‹Y{ ÕZmd·Á{ÕY€]ÂÀÅ d‹Y|¿€]{ÕYÄnÌf¿Ô ½Y€ËY¾Ì¼ÅÕY€] dˆÌ¿YZ]µ€fÀ¯¹€ÅYcY{Zd‡YÃ{Y{Ã{Zf¨Ì¿ YZ]Z]ºÅdË·ÁYÁºÌÀ¯Ö»֋Á€§{YZ»Z»dˆÌ¿Ã|ÀÀ¯{ZŒ¯ YcY{ZÖ¸yY{YZ]cÔ°Œ»½Z»{įÕ— d‡YÖ¸yY{ d‡{YY{ÂyYZ]Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯įÖ·Zu{|ÀÀ¯Ö»ž˜« {ÂyZÌ¿Á|À¯Ö»{YÁºÅ‰{ÂycÔ°Œ»ž«Â»{Z»Y|Å{Ö¼¿ ¹Á{Â“»{Y{Ä»Y{YÕ{¼v» |À¯Ö»¾Ì»PecY{YÁª//ˀ—YY |Ì·ÂeZ^yY |‹Ö§€ »†¸n»Ä]ՁÁZŒ¯Õ{ZÆÀŒÌa€ËÁ d‡Y֋Á€§{YZ»ՁÁZŒ¯cY{ZÁÂu¶” » ZŽM¾Ì‹Z»|¿Â‹{YÁ©Y€ŸÄ]|À¿YÂeÖ¼¿Z»ÕZž̋Z»€³YÃ|‹Äf¨³ –^e€»ÕZŽZ³Y€ËZ//‡ÁÄmZycYÁÖ·Á|ËZÌ]½Y€ËY¶yY{Ä] €Ë~a{Z//ˆ§ÕÓZ¯ÕZ°¼Å¹|Ÿ¾ËYÄnÌf¿{Á|ÀÀ¯Ö¼¿ÕZ°¼Å d̨̯ZŽÂÌ»Z¯{Z]ÖËZmÄ]ZmÄnÌf¿{¾ËYÁ{Â//‹Ö»[Y€y {ÁÖ»¾Ì]YµÂv»Õ|À]Äfˆ] cY{ZÁÂu{{Âyd˂»Áḑ€›Ä]|ËZ]Z»{Y{Ä»Y{YÕ{¼v» |ËZ]€´Ë{¥€—Y |Àf//ˆÅºÅYY|mÕYÁÂuÁ{¾ËY-ºÌÀ¯ÄmÂe Ã|ÀÀ¯¥€»€˜«Ád//˯ ºÌÅ{€Ì̤eY{Â//yÕZÅ{Y|¿Zf//‡Y ÁÂu{½Z¼·M{Y|¿Zf‡YZ]ZŽM{Y|¿Zf//‡YZ»Y|ÀfˆÅÖÀÌ»\̇ Z» |ÀÀ¯Ö¼¿ÕY|ˀyY½Y€ËYµÂv»ZŽMÁd//‡YÖ°ËÖËY~£ ºÌ‹Z]Äf‹Y{¹Â¼‡Y¿YÃZ]{̫֬{Ä ·Z˜»|ËZ] ÕZÅZ¯ÁdÌ “ÁYºÅÖËZf‡Á½ÁZ e½Z»Z//‡½ÁZ »,|¼f » c{Z ‡{YÂm½MY| ] d¨³cY{ZÁÂu{Ö¿ÁZ eÕZÅd¯€‹ ½Y€ËYZ»M‚¯€»Á­€¼³Z»MÃZ]{½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡Y ZÅÃ|ÀÀ¯{Z|ËZ]Ö·ÁºËY|¿ÕZ»Mc€ËZ¤»Z»į{€¯|̯ZeÁY d¨³ Á|À‹Z]Äf//‹Y{Ö§Z¯d«{{ÂyÕZ¯ÁÂuÃZ]{ZÅÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ Ä]|ËZ]įd¨³ÁYÄ]‘Y€fŸY{ՀƛYÖ·Á |À‡ZÀŒ]YZ¯ž¿Y» Ö·Á.d‡YZn¯ÖeZœ¿ÕZÅÃZ´f‡{Ĩ̛Áį|ÌÅ{x‡ZaºÅ¾ËY Z»į{€¯|̯ZeÁd¨³Ã|¿€Ì³ºÌ¼eÕZÅÃZ´f‡{{| eYc{Z ‡ d‡YÁÂu¾ËYYcÔ°Œ»€fŒÌ]ÁºËY{Ã|ÀÀ¯{ZÄ^‹€fŒÌ] և€]Á€Ì‡Â»ÁZÌaÖeY{ZÕZÅd¼Ì«|¿Á¶Ì¸veÁև€]» ,̧֠|»Zu‰Y‚³Â“»«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{½M½Z‡Â¿¶¸Ÿ d‡Y½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ՁÁZŒ¯{Zf«YÃÁ€³Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ÕZŵZ//‡¾Ì]{Y½Y€ËY{ZÌa|Ì·ÂeY|¬»|¿ÁY|f]Y{ÁY Ã{Â]d]ZiZ0 ^ˀ¬eÕZŵZ‡¾Ì]{|¿Á¾ËYį-{€¯և€]Ze ZÌacY{Z d¨³€Ì‡Â»ÁZÌacY{Z|¿Á½MY| ]Ád//‡Y d‡YÃ{Â]¾eY‚Å µZ‡{½Y€ËY Y|¬»¾ËYµZ‡{ÁZÌacY{ZY|¬»µZ//‡{ µZ‡{ÁµZ//‡{cY{Z‰YÁÃ{Â] {YZ]cY{ZºÆ‡|{̧֠Äf¨³Ä] d//‡YÃ{Â] Š‡€a¾ËYZ]Ä»Y{Y{ÁY d‡YÖ¿Z‡Â¿ºÆ//‡¾ËYįÃ{Â]½Y€ËYµZ» ÄnÌf¿¾ËYÄ]|Ì·Âed¸ŸcY{ZZËÃ{Â]cY{Zd¸Ÿ|Ì·ÂeZËMį cY{ZÁd‡YcY{Zd¸Ÿ|Ì·ÂeČ̼ŽY€ËY{į|‡Ö» Á{€]Ö»¹Z¿į½Y€ËY¥|ÅÕZÅŒ¯YÁY d‡YÃ{Â^¿|Ì·Âe©ÂŒ» Ä^e½Y€ËYį|À¯Ö»ÃZ‹YZÌaµÂv»Y©Y€ŸŒ¯ÕÓZ]ºÆ‡Ä] ZÌfyY{Y¹Á{ÃZ´ËZmÄ̯€e½MY| ]Á{Y{YZ]¾ËY{Yº°Ë ,½Zfˆ¿Z¤§Y,½ZfˆÀ¼¯€eÕZÅÂ//Œ¯Ä]ZÌaµÂv»¾ÌÀr¼Å {Y{ ½Y€ËYįÃ|»M‰Y‚³¾ËYY֌z]{ {‹Ö»{ZºÅ½ZfˆÀ»Y Z°Ë€»M,Ղ·Z»Á{Y|¿ZÌaÃ|ÀÀ¯{YÁÕZÅŒ¯½ZÌ»{ÖÅZ´ËZm Õ|Æ»|¼v»Y‰Y‚³¾Ì»Â‡ |ÀfˆÅZÌaÃ|ÀÀ¯{YÁ½Zf//ˆ]€ŸÁ ևZ§ {€¯ÄWYY«Ä¿YÁ|ÀÅcY{Z|¿Áև€]»Â“»Z]ևZ§ Ö¸YÕZÅŒ¯,½ZÆmt˜‡{Ä¿YÁ|ÀÅcY{ZÁ|Ì·ÂeÃZ]{ ÖËZ‡ZÀ‹,½Y€ËY{Ä¿YÁ|ÀÅcY{ZÁ|Ì·Âe,Ã|ÀÀ¯{ZÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe {½Y€ËYÖeY{Z|Z¬»{Z^«ÖËZ‡ZÀ‹Á½Y€ËYÖeY{Z|Z¬» d¨³‰Y‚³¾ËY {Zf«Y½ZÆm Y‚³€]«Ä¿YÁ|ÀÅÁZÌa,ÖÀÌ»\̇cY{ZևZÀ‹\̇M»dˆŒ¿ …ZÀ‹Z¯ÕZ°§{Y‚Æ],ևZ§Õ|Æ»|¼v»d//ˆŒ¿¾ËY{ |‹ €f¯{Á[MÁՁÁZ//Œ¯Õ{€^ÅYcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»Õ{Z//f«Y Y֋Y‚³½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ՁÁZŒ¯{Zf«YÃÁ€³{Zf‡Y̧֠|»Zu ž¿Y»ÁcY{Z½Y‚Ì»,¥|ÅÕZÅYZ]{cӐv»¾ËYdÌ “Á |¿{Y{ÄWYYÁÂu¾ËYcÔ°Œ»Á dˆŒ¿½YÂÀŸ«Ä¿YÁ|ÀÅÁZÌa,ÖÀÌ»\̇cY{ZևZÀ‹\̇M» ՁÁZ//Œ¯Á[MÕ{€^ÅYcZ ·Z˜»‚//¯€»įd//‡Y֐ze Ã|ÀÀ¯{Z,ՁÁZŒ¯ÁÂu½ÓZ §-d//‡YÃ{€¯Y‚³€]½Y€ËY©ZeY ÁÖ¨ÀÕZŶ°//Œe,Ä¿YÁ|ÀÅÁZ//Ìa,ÖÀÌ»\Ì//‡cӐv» d//ˆŒ¿¾ËY{ÁÂu¾ËYZ]–^e€»Öf·Á{½Y€Ë|»Á½Y€´//ŒÅÁ„a |Àf‹Y{”u ÁcY{Z½Y‚Ì»,d¼Ì«,¥|ÅÕZÅYZ]dÌ “ÁdˆŒ¿¾ËY{ ZÌa,ÖÀÌ»\̇cӐv»ÁÂu{¥|ÅÕZÅYZ]Y½Y€ËYºÆ‡ …ZÀ‹Z¯,ÕZ°§{Y‚Æ]dˆŒ¿ÕY|f]Y{ |‹Ö//‡€]Ä¿YÁ|ÀÅÁ Z]֋Y‚³[MÁՁÁZŒ¯Õ{€^ÅYcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»Õ{Zf«Y « ÕZŵZ‡{½Y€ËYÖÀÌ»\̇cZneև€]»½YÂÀŸ ÖÀÌ»\̇cY{ZÁ|Ì·ÂedÌ “Á‰Y‚³¾ËY{ÁY {€¯ÄWYY ,ÖÀÌ»\̇Ã|ÀÀ¯{ZÁÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeºÆ»ÕZÅŒ¯,½ZÆmt˜‡{ YÖÀÌ»\̇ºÆ‡,½Y€ËY{ÖÀÌ»\̇µÂv»cY{ZÁ|Ì·Âe ÖÀÌ»\̇ÖeY{Z|Z¬»ÖËZ‡ZÀ‹,½ZÆmÁŒ¯ÖeY{Z|^‡ {Y½Y€ËYÖÀÌ»\̇d¼Ì«ÖeY{Z|Z¬»{½Y€ËYÕZ^«,½Y€ËY {€¯և€]YZ^«Z]ĈËZ¬» ½Y‚Ì»YÖ ]ZecY{Z½Y‚Ì»į|‹Äf¨³‰Y‚³¾ËYY֌z]{ Ád§Y¾Ì]ÖËÓZ]Ö´fˆ^¼ÅÁd‡YŒ¯{ÖÀÌ»\Ì//‡|Ì·Âe ÖÀÌ»\̇|Ì·ÂeÕZłÌyÁd§YZ]ÖÀÌ»\̇ÖeY{ZÕZłÌy {ÖÀÌ»\̇֋Á€§{YZ»Y½Z//Œ¿į{Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{ ÕZŵZ‡֗{,ÂWZ§cZŸÔ—Y¾Ë€yM¦^— {Y{ÖmZyÕZÅYZ] ,½ZÆm{ÖÀÌ»\̇Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¸YÂ//Œ¯,Ö·Y {½Y€ËYįd‡YZ°Ë€»YÃ|vf»cÓZËYÁ¾ËY€¯Y,Ä̇Á,|ÀÅ,¾Ìq {ÂyÄ]Y½ZÆm{ÖÀÌ»\̇Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ^e¯~»ÃÁ{֗ d‡YÃ{Y{ZfyY ÖÀÌ»\̇|Ì·ÂeY½Y€ËYºÆ‡,Ö·YÕZŵZ‡֗{ cY{ZY½Y€ËYºÆ//‡Ä°Ìe{Ã{Â]|{ {Á|u½ZÆm d‡YÃ{Â]|{{Á|u½ZÆmÖÀÌ»\̇ ÕZŵZ‡{½Y€ËY{ÖÀÌ»\Ì//‡cY{Z‰YÕZ°§Äf¨³Ä] ‰Y¶]Z¬»{ÕÓ{‰YÖ·Ád‡YÄf‹Y{ÕYÃ|ÀËY‚§Y|¿Á€ÌyY €]Y€]{Ó{‰YŠËY‚§Y½M¶Ì·{į{Y{Ã|ÀËY‚§¥Z°//‹Ö·ZË ½Y€ËYÖÀÌ»\̇¥|ÅÕZÅYZ]¾Ë€eºÆ»d¨³ÕZ°§d‡YµZË ½Zfˆ¿Z¤§Y,½ZfˆÀ¼¯€e,½ZnËZ]}M,©Y€ŸÖ·YÕZŵZ‡Y ÖeY{Z|¬»ÖËZÅŒ¯{Y| eÖÀ Ë d‡YÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁ ºÆ‡ZÅYZ]¾ËY½ZÌ»{©Y€ŸºÆ‡Ö·Ád‡YŒ¯{Á|u½Y€ËY µZ‡dˆz¿ÄÅZ»{Ö¿| »ÁÖf ÀÕÓZ¯º¸«Z»M Ä^ÀŒ°ËÁ |‹Ö§€ »†¸n»Ä]ՁÁZŒ¯{ZÆmÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁ½YÂÀŸÄ]ՁYÁZyº›Z¯ ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve½Z»Z‡†ÌW¾ËYYŠÌaįYՁYÁZyº›Z¯ÕYÄ»Z¿֗ÂƼm†ÌË Äf^·Y {€¯Ö§€ »†¸n»Ä]ՁÁZŒ¯{ZÆmÕ{ZÆÀŒÌa€ËÁ½YÂÀŸÄ],{Â]ՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ Ĉ‡Â»d‡ZË€“ZuµZu{ՁYÁZyº›Z¯ d‡YÃ|Œ¿µÂÁ¹ÔŸYÄ»Z¿¾ËYĜv·¾ËYZe d‡ZËÕÁÕZ¯ª]Y‡{¾ÌÀr¼Å {Y{Ã|Ɵ€]YՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve {¼v»ÕZ¨ f‡YįÕZn·Z‡}MY {ÂyÖ»ºŒqÄ]‚Ì¿­ZyÁ[McZ¬Ì¬veĈ‡Â» †ÌËÕ‡YÁZŒ¯…Z^ŸÁ€»YZe,|‹Äf§€Ë~aՁÁZŒ¯{ZÆm¾ÌŒÌa€ËÁÖfnu |À¯Ö»dÌ·Z §Ä¿ZzeYÁ¾ËYd‡€a€‡½YÂÀŸÄ]ÂƼm |À¿Ö»¾»Y{Á{ÂyÖ¿Y€³Ä]ÄÌ·ÁY{Y»½Z³|ÀÀ¯ē€Ÿ {Y»Ã|ÀÀ¯¾Ì»ZeÕZÅd¯€‹d¨³Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y€Ì]{ ,ÓZ¯…Â]{{Y»½{€°¿ē€Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁZÅd¼Ì«Õ|{ZeŠËY‚§YZ]Ä//Ì·ÁY Ö¿Y€³Ä]½{¾»Y{µZu{ÁÃ{Y{¶°‹YՁZ//‡Ä ˜«ÁÁ{Âyd À{ÁZeÖ¿Y€v] ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«ZŁÁ¾ËY{Á‚//§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{«Â¸´Ì]ZˁZ»» |Àf//ˆÅÁ{Ây {Yw€¿ŠËY‚§YZ]¹Z´¼ÅẠ̀Áּ̋Á€facӐv»,†»,¹ÂÌÀ̻·M,{Ó§½Âr¼Å Y‚ŵZ¿Z¯{Ó{įÄf‹~³ÃZ»ZÆq{Á|uYd‹Y{ZƛYÕÁ d//‡YŠËY‚§YµZu ÃÁԟÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{Ze¾Ì]Ã|//‹{ZËÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«,Á€»YZeÃ{Â]Ö¿Z»Âe ½ÂÀ¯Yd//‹Y{½ZÌ]¸´Ì] |ÀÀ¯Ö¼¿ē€ŸÓZ¯…Â]Ä]YÄÌ·ÁY{Y»,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½M€] įÕ—Ä],d‡ZÆ¿MÖ¿ZÆmÕZÅd¼Ì«Y€e½Y€³\eY€»Ä]ÄÌ·ÁY{Y»Ö¸yY{ÕZÅd¼Ì« ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze½ÂÀ¯Yd¨³ÕÁ |‹|ÀÅYÂy¹Z¼e€f¿YYºÌÀ¯¹Y|«Y{Y»¾ËYcY{YÁÄ]€³Y ©ÁĿ¼¿—Ä],d‡YÃ|‹¶Ë|^eŒ¯{Á{ÂyÁÄ ˜«|Ì·Âe¶Ì‹MÄÀ‹ZaÄ]Ö¸yY{ ÃZ»Á{Ä]d^ˆ¿½Md¼Ì«,{‹Ö¼¿ē€ŸÓZ¯…Â]{Ö]ÂyÄ]Ä°ÀËY€]ÃÁԟÕ{Ó§ ÄÌ·ÁY{Y»–ËY€‹¾ËY{{Y{Y|ŒÅÖ¨À¹Z¬»¾ËY d‡YÄf‹Y{|‹|{YŠÌ]¶^« ÁZÀ »Ö]ՁZ‡Ö¸yY{ÖeZ^ŸÄ]Á|¿Y|¿ÖmZyÄÌ·ÁY{Y»Z]ĈËZ¬»{Öf˂»pÌÅÖ¸yY{ ½YY|ˀyÁ¹{€»Ä]Ö¿Y€³Ä]•Â]€»ÕZÅZŒ§ļÅ|¿Á¾ËYZ]d¨³ÕÁ d‡YÖ¬˜À»€Ì£ d‹Y{½ZÌ]Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y€Ì]{ |‹|ÅYÂy¶¬fÀ»Á{Ây ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁZÅÄ¿ZyZ¯Ä]Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«Ä]YÄÌ·ÁY{Y»,Ã|ÀÀ¯¾Ì»ZeÕZÅd¯€‹|ËZ] Ä»Z¿€]Ây{Ä»Y{Y{ÕÁ º//ÌÀ¯š¨uYZÅd¼Ì«Á|Ì·ÂeƒY€//ÌeºÌ¿YÂf]Ze|//ÀÅ|] ½YZ‡Á{ÂyÕ‡Y½YZ‡Ä ˜«ÕY€]cÔÌƈeÁÖ´ÀË|¬¿½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅlÀa¾Ì»Ze Yְ˶»Z eZ]ºÅ½MÃ|‹Ã{Y{Ã|ŸÁ¢¸^»¾ËYYÖ¼¯Z̈]º«½ÂÀ¯Ze{€¯½ZŒ¿€—Zy Äf‹Y|¿Öf§€ŒÌapÌŝ¼n»{Z»Y,Ã|‹d§ZË{½YZ‡Á{ÂyYÖ°ËZ]¶»ZŸÕZÅ®¿Z] ÁÃ{Y{¶Ì°ŒeYÖÅÁ€³Z¯€f Ë€‡Äq€ÅՂ¯€»®¿Z]|ËZ]ÄÀÌ»¾ËY{{Á‚§Y¸´Ì] d‡Y |À¯ŽzŒ»Y|Ë|mÕZ^fŸY–y¶v»Y¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Y®Ë€ÅºÆ‡ ºËY|¿Œ¯Y‚»{­Z¿€˜yÖmZyÕYÄÀ̘¿€«d§M Ö]ZË{ÁŠËZa¹Zn¿YZ]d¨³cZeZ^¿š¨u½Z»Z‡ÖÅZ̳d‹Y|Æ]ÁÄÀ̘¿€«½ÁZ » {ÖmZyÕYÄÀ̘¿€«­Z//¿€˜ycZ§M{ÂmÁ¹|Ÿ,Â//Œ¯֟Y֓YYYZf°ÅY‚Å Ä]{Á‚§Y,«½Z̼WZ«Õ|Æ»»,Œ¯cZeZ^¿š¨u½Z»Z//‡‰Y‚³Ä] |‹|ÌËZe֓YY¾ËY š¨u½Z»Z‡,µZ‡{Œ¯ÖmZyÄÀ̘¿€«ºÆ»¶»YŸÖ]ZË{cZ̸¼Ÿ¹Zn¿YœÀ» d//‡YÃ{Y{Y€«Ö]ZË{ÁŠËZa{»YÂ//Œ¯֟Y֓YYYZf°ÅY‚ÅcZeZ^¿ ,½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY|‹ÁM{ZËcZeZ^¿š¨u½Z»Z‡ÖÅZ̳d//‹Y|Æ]ÁÄÀ̘¿€«½ÁZ » ª—ZÀ»ÖËYÂÅÁ[M–ËY€‹¾f§€³€œ¿{Z]Œ¯ÖmZyÄÀ̘¿€«­Z¿€˜yd§MÖ]ZË{ ½ÂÀ¯ZeZ»YÄf§€³Y€«ZŽZf‡YcZeZ^¿š¨uÕZÅdˀË|»Z¯Âf//‡{{Â//Œ¯¦¸fz» ,½Z̼WZ«Äf¨³Ä] d‡YÃ|Œ¿µZ‡Y½Z»Z//‡¾ËYÄ]©Â§¶»YŸÃ|ÅZŒ»€]ÖÀ^»Ö//‹Y‚³ įd‡YŒ¯ÕY€]ºÆ»ZÌ//ˆ]Á­Z¿€˜yÕYÄÀ̘¿€«cZ§MY,ÂÌËZaYÂz³€]¹€¯d§M cZeZ^¿š¨uÕZÅdˀË|»Ö·Z‡YÕZʼnY‚³‚Ì¿ÁÕ{Zf‡ÁÖ¸»ÕZÅÖ]ZË{…Z‡Y€] ½ÁZ » {Y|¿{ÂmÁŒ¯{ÖmZyÄÀ̘¿€«d§M¾ËY{ÂmÁY֋Y‚³½ÂÀ¯Ze,ZŽZf‡Y YÂz³€]¹€¯ÖmZyÄÀ̘¿€«d§M{Á‚§YcZeZ^¿š¨u½Z»Z‡ÖÅZ̳d‹Y|Æ]ÁÄÀ̘¿€« ZÌ¿{Ö¼mZÆecZ§M¾Ë€eÕ|̸¯Á¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËSpodopterafrugiperdaÂÌËZa {‹Ö»[ˆv» |‹\¼¸a½Y€Æe½Zf‡Y{{Y|¿Zf‡Y€Ì£ՁZ]€Æ‹ c|»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]À¬§Y‚Å ,Ã|‹{ZÖ¨ÀÕZŁÂn»,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] d‡YÃ|‹ÄmY»|{ ŠËY‚§YZ]¶^«µZ‡Ä]ZŒ» ÄÅZ»{Öf¨¿€Ì£ÕZÅÓZ¯cY{Z½Á|{ ŠËY‚§Y ‰YÄ]¾e½Â̸̻ Ö//f¨¿€Ì£ÕZÅÓZ¯cY{ZÄÅZ»{¾//ÌÀr¼Å ½ZŒ¿Y|‹|{ Ö¿Á™Zv·Ä]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]Ó{{Z̸̻ įÃ{Â]Ó{{Z̸̻‰YÄ]¾e½Â̸̻ Œ¯Ä]cY{YÁ½Y‚Ì»¾ÌÀr¼Å |Å{Ö» d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ ֋Y™Zv·Ä] Ä]µZ‡ÄÅZ»{ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]ÖfyY{€acÔÌÆ//ˆe€´Ë{Õ‡Y cÔÌƈe½ZÌ»¾ËY{įd‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ¢¸^»Õ{Zf«Y¦¸fz»ÕZÅŠz] ‚Ì¿Ö¿Z³Z]Šz]{ d//‡YÃ|Ì//‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å Ä]½| »Ád ÀŠz] Á½| »Ád ÀŠz]cÔÌƈeºÆ‡ÁÃ|‹dyY{€acÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å d‡YÃ{Â]|{ Á \Ìe€eÄ],Ö¿Z³Z] d‡YÃ|‹dyY{€a|Ì·Âeª¿Á ÁY‚Å{Y| e,ÃZ¼Ë{½ZËZaZeÀ^eµZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÄ»Z¿€]cÔÌƈe\·Z«{ ‰YÄ]Y{ÂycÔÌƈe|uYÁ,{Y| e¾ËYYįÖ§€ »¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä]|uYÁ |¿YÃ{€¯d§ZË{½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÀ¬§ÁY‚ÅÁ| ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»Z]ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÀ¬§ÁY‚Å{Y| e ÀÆ]ÕZÅÄ¿YÁ€a{Y| e{Õ|{Õ|‹įÃ|‹{Z€¨¿ÁY‚ŵZ¤f//‹YÁ d‡YÃ{º«YÕY{€] ÄËZ»€‡ÖÀÌ]ŠÌaZ]Ã{Â]{»ÁY‚Åc|»¾ËY{Ã{Z†Ì‡ZeµZ‡YÂm{Y| e d^ˆ¿į€¨¿ÁY‚ŵZ¤f‹YÖÀÌ]ŠÌa¾ÌÀr¼Å½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÕY~³ µZ¤f‹Y{Á|{ ÕY~³ÄËZ»€‡{Á|{ {Y| e{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä] |Å{Ö»½ZŒ¿Y|‹|{ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ¾ËYcZ»Y|«YºÅYÁZÅŽyZ‹Ã|Ì°q,cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » ½ZÌ»Y,Ö¿Z»ÁZ]¾ËY{|Å{Ö»½ZŒ¿į{€¯¹ÔŸYYµZ‡ÄÅZ»{Ä¿ZzeYÁ |¿YÄf‹Y{|Ì·ÂeŠÅZ¯µÂv»Á|‹µÂv»,Ö¿| »ÁÖf À\zfÀ»µÂv» Z]½Z¼Ì//‡,|{ ,¾e½Â̸̻Z]Ö¿ZÌ»¹Zy{Ó§,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¶»Z//‹Ö´¿Zy¹Y·,|{ ,¾eY‚Å Z]†»|eZ¯,|{ ,¾//e½Â̸̻ |{ ,ÃZ´f‡{Y‚Å ¿Â̸̻Á{Z]ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»Á‚Ë€§ÁµZrzË,½Â˂˸e |¿{€¯d^iY|Ì·Âe|‹|{ ,¾e½Â̸̻ Z]ּ̋Á€facӐv»Á ÃZ¼Ë{½ZËZaZeµZ‡ÕY|f]YY,Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅÃÁ€aÕY€mYÕZf‡Y{¾ÌÀr¼Å ÃÁ€a\·Z«{|uYÁÁY‚ÅÄ]cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u¢¸^», ‚¯€»®ËÁ{Y|¿Zf‡YÂn»½Á|]ՁZ]€Æ//‹\¼¸aY½Y€Æe½Zf‡Y{Y|¿Zf//‡Y¶¯€Ë|» –]YÁ‰Y‚³Ä] {Y{€^y{Y|¿Zf‡Y½Z‡Z]–‡Âe,½Y€Æe½Zf‡Y{{Y|¿Zf‡Y€Ì£Ö]MÖvˀ¨e ZÅՁZ]€Æ‹¾ËY¹Z¿tˀŒe{ՀÅZ—Z“{¼v»,½Y€Æe½Zf‡Y{Y|¿Zf‡Y¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ l̸y¶uZ‡Ö]MÖvˀ¨e‚¯€»®ËÁ,Õ{Z‹À˂mÁÕ{Z//‹ÕZÌ¿{ՁZ]€Æ‹Á{d¨³ ¶¯€Ë|» |¿|‹\¼¸a{Y|¿Zf‡YÂn»¾f‹Y|¿d¸ŸÄ],{Ô»½Zf‡€Æ‹{­Za‡…Z§ ,{Y|¿Zf‡YÂn»~yY½Z»Ze‚¯Y€»¾ËY½YY{€]ÀÆ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½Y€Æe½Zf‡Y{Y|¿Zf‡Y ½Zf‡€Æ‹{½ZÌ¿€a¹Z¿Z]ՁZ]€Æ‹®Ë{Á‚§Y,|¿Y|¿YZÅğ¼n»¾ËYYÕY{€]ÀÆ]ÁZmY dÀm½Z]ZÌy{ž«YÁ|À«€¼‡ÕZneȟ¼n»{­ZaYÂŹZ¿Z]ՁZ]€Æ‹®Ë,®Ì·Z» {ž«YÁ,ħ°‹½Zf‡Â]ՁZ]€Æ‹Ä»Z¿Ä]ՁZ]€Æ//‹®ËÁ½Y€ÆeĬ˜À»{,Ö]ÂÀm{Z]M ½ZËZa{µÁRˆ»¹Z¬»¾ËY |¿|‹\¼¸a{Y|¿Zf//‡YÂn»¾f//‹Y|¿¶Ì·{Ä],ՁÁ€Ìa½Z]ZÌy {Y|¿Zf‡YÂn»¾f‹Y|¿¶Ì·{Ä]ՁZ]€Æ‹½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡ÕY|f]YY{€¯½ZŒ¿€—Zy |¿|‹\¼¸a {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |¿Z‡Ö´f¨Å|‹Ä]Yd¨¿Y~³ÕZÅÕYÁ|Ì»Y d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¹| ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád//‹Y{ŠËY‚§YdÀ//‡ÁÓ{®Ë,Õ|{ |̇dÀ‡ Z]Á|{¹| Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ÁÓ{ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÕ|{¹| {d‡YY€«|Àf//ˆÅ¥Á€ »…Ôa®aÁYÃÁ€³Ä]įŠ¿Y|vf»Á®aÁY {Z“Z¬eÁ|Ì·ÂeÃZ]{ÁÃ{€¯Y|Ë{¾ËÁ{…Z»ºŒ‹ÁºnÀaÕZŁÁ ³Ád¨³,{Y{{ÂmÁ|ËÁ¯ÕZ¼Ì]½Â»Y€ÌaÖËZÅÖ¿Y€´¿į֘ËY€‹ |ÀÀ¯ Ã|‹ÄfˆÅMZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋į|Ì»Y¾ËYZ]Äf‹~³Ä^À‹ZÆqd¨¿d¼Ì« {…Á€ËÁ¾ËYÂ̋Á{Â]Öf«Â»ÕYÁ|Ì»Y¾ËYZ»Y {Â]Ã{€¯{ ,d‡Y dveÄ ¼mÁ{d¨¿ÕZÆf¼Ì«|‹hŸZ]ÁÄf§€³dŸ€‡¾ÌqYkZy |¿€Ì´]Y€«֌ÅZ¯ÕZÅZŒ§ ÖËZÆÌ¿Y€´¿Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Äq€³Y,oYÁd¯Z»‰Y‚³…Z//‡Y€] į|¿YÃ{€¯ZƛY½Y€´¸Ì¸veZ//»YÄfzÌ´¿Y€]d¨¿ÕY€]Z“Z¬eÄ]d^//ˆ¿Y ÁÖ^Ì·d¨¿cY{Z½|‹{Á|v»ĸ¼mYē€ŸŠz]{d^j»cÓÂve {€¯|ÅYÂyÖ¿Z^ÌfŒaZÆf¼Ì«YÔWÁ‚¿Á ÕZƸ¯{Z¼‹į{€¯¹ÔŸYÄ ¼mÁÂÌŀ°Ì]Ճ€¿YcZ»|yd¯€//‹ Z]Á{€¯|‹Ö·YÂf»Äf¨Å¾Ì»Â‡ÕY€]Äf//‹~³Äf¨ÅZ°Ë€»Md¨¿ÕZ¨u |̇Ĭ¸uÄ],ŠËY‚§YĬ¸u®Ë d¨¿ {€¯s€˜»…Â]{d¨¿Ö¸»d¯€‹Ã|ÀËZ¼¿ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ ZÅÃZ´ŒËÓZa­YÂyÕY~³d¼Ì«ÕY€]…Â]ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡Y {€Ì³Ö»cÃZ»€Å€yMÄf¨Å{ZÅē€Ÿ ¹Zyd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻¶»Z‹Äf‹~³Äf¨Åē€Ÿd¨³ÕÁ Ä°Œ]½Â̸̻Á¾Ì´À//‡¹Zyd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻,®^//‡ ‰Á€§ZÅķ¼v»¾ËYY¹Y|//¯pÌÅZ»YÃ{Â]ՁZ³cZ//¿Z Ì» d§€¿ Ä]ÃZ»|À¨‡Y{{Y{Ä»Y{Y…Â]{d¨¿Ö¸»d¯€//‹Ã|ÀËZ¼¿ €e{ÁÄf¨Å®Ëē€Ÿd‡Y¾°¼»,µZ‡½ZËZaÄ]Ö°Ë{‚¿¶Ì·{ {‹¹Zn¿Y Z£MÕZmµZ‡{…Â]{ՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿ē€Ÿ ՀfŒ»½Á|]ZÅķ¼v»€ËZ‡Õ{Á|v»{Y»‚mÄ]Z»Y|//‹ µZ//ˆ»Y¹Á{ļ̿{d¨¿€ËÁ,…Z//‡Y¾Ì¼Å€] |¿Z»Ö«Z] Z»Y{€¯{ZY¹Zyd¨¿ē€ŸÄ»Z¿ÃÂÌ//‹Հ´¿Z]Âf‡{ |ˀyž¿Z»¾Ë€f¼Æ»YÕY~³d¼Ì«֏yŠz]½ZÀr¼Å |¿Y{Ö»…Â]Yd¨¿ Ó{{Z̸̻Ö Ì^—Z³cY{ZÕY€]½Zfˆ]€Ÿ |À¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡ |¿Z‡€]\ °» |¿YÂeÖ»Ã|ÀËMµZ‡{½Y|Ì»¾ËYÄ ‡Âe|˳Ö»½Zfˆ]€Ÿ|Æ Ì·Á |‹Z]Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÕÓ{{Z̸̻ ZyÄ¿ÓZ‡{‡d·Á{ÕY€] |À¯ħZ“YŒ¯¾ËYÖ¸»Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeÄ]Ó{{Z̸̻µZ‡€ÅÁ Y‚ÅÁ½ZeYÄ°//Œ]Y‚ÅÄ¿YÁ½Y|Ì»¾ËY{ÁÖ»Z//œf¿Y ,M³Ö«€‹[ÂÀm{èn·Y |À¯|Ì·ÂeՁZ³cZ¿Z Ì»Ä°//Œ] Ä]¥Z f»Z¿ՁZ³½Y|Ì» {Y{Y€//«,½ZÆmÖf¨¿½Y|Ì»¾//ˀf³‚] ,ÕYÄf§€ŒÌaZ̈]ÕZʼnÁÄ]½MYkY€zf‡Yį|À˳Ö»Ö¿Y|Ì» |‹Z]Äf‹Y{kZÌfuY,¶Ì‹d¨¿kY€zf‡Y‰Á|À¿Z» ½Y|̻Ġ‡ÂeÕY€]Ó{{Z̸̻{Y{€œ¿{Õ{ ‡Õ°»YM Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] |À¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ã¨n·Y½Y|Ì»¥Z f»Z¿ՁZ³ Ó{{Z̸̻{Y{€œ¿{Õ{ //‡Õ°»YM,ÂÌ¿[€ŸY¶¬¿ |À¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ã¨n·Y½Y|Ì»¥Z f»Z¿ՁZ³½Y|̻Ġ‡ÂeÕY€] ,½Z¼¸‡¾]|¼v»d‡ZËÄ]ÕY|Ë{{½Y|Ì»¾ËYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€] d‡YÄf§€³Y€«Õ{ ‡¾]€¯Á|ÌÅÖ·ZŸ½Â̼̈¯ÖÀÌ]Z]{» \ °»c§½Â̸ˀeèn·YՁZ³½Y|Ì»{‹Ö»Ã{¾Ì¼ze |Àq{½MÄ ‡Âe{ÁÖ»Zœf¿YÁ|‹Z]Äf‹Y{{Ây{[—€»Z³ c§½Â̸ˀe Ä]µZ‡ZeY½Y|Ì»¾ËYZ³|Ì·Âe|¿YÂf]Z§ |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡¶ËYÁYÓ{{Z̸̻ ÁZ³cY{ZµÂad‹Â¿€‡Հ̴ÌaÄ]ÃZ//‹YZ]Y|Ë|a …Z‡Y€]d¨³,Ղ¯€»®¿Z]Õ‡Y©Y€ŸÄ]½Y€ËY©€] cY{ZY¶ZuY,{ZÆ¿¾ËYYÃ|»M¶//¼ŸÄ]Հ̴Ìa Ö]Zˆu{Ô §Zźˀve¶Ì·{Ä],©Y€ŸÄ]½Y€ËY©€]ÁZ³ d‡YÃ|‹‚¯€¼f»©Y€ŸcZne®¿Z]{ Y¶¬¿Ä],Ä̯€e{½ZÌ¿Y€ËYÕY~³ÄËZ»€‡ºnuÃZ]{ÕÁ ­€fŒ»©ZeYÄ̯€eÁ½Y€ËYŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»‚¯€»€Ë|» µZ‡{Ö¿Y€ËY½YY~³ÄËZ»€‡d¨³Ä̯€eÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z] Á|¿YÃ{€¯d^iÄ̯€e{|Ë|md¯€‹Õ{ÔÌ» Œ¯¾ËY{ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡¾Ë€eÖ¸YZ¼‹{ d¯€‹ÁY‚Å,µZ‡¾ËY{Á|¿Â‹Ö»[ˆv» ½ZÌ¿Y€ËYÄ]ª¸ f»½MºÅ{YÁ{®ËįÃ|Ì//‡d^iÄ]|Ë|m d‡Y cY{ZY֌z]ÁÃ{ZÅYZ]€Ì̤eÄ]d‡{Ä¿ZÌ»ÁZy Ä¿YÁÖËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯ÄËÁÄ][€£Ä]Y{Â//yd¨¿ Õ‡Y‚Ì¿ÖeY{ZYZ]€Ì̤e¾ËYÃ|¼ŸºnuÁ|¿YÃ{€¯ d‡YÃ{Y{w½Zfˆ]€ŸÁ©Y€ŸÕZÅŒ¯ ÕZÅÄ¿Z‡{©Y€Ÿd¨¿Ä]•Â]€»Z^yYÄ]†b//‡Y|Ë|a ,©Y€Ÿd¨¿€ËÁÄf¨³ª^—d¨³Á{€¯ÃZ//‹YÖ¸¸¼·Y¾Ì] ½Â̸̻dŒÅÄ]Y{Âyd¨¿|Ì·Âe{Y{|«Â//Œ¯¾ËY ©Y€Ÿd¨¿|Ì·Âe€“ZuµZu{ |¿Z//‡€]Á{Ä°//Œ] ¾ËYÁd//‡YÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻lÀaZe {Á|u{ YZ]{½Y€ËYÖ·ZyÕZm{Y{|«©Y€Ÿį|Å{Ö»½ZŒ¿ |À¯€aYd¨¿Ö¿ZÆm ¾Ë€f³‚]į|À¸]|//Ì]Z³ÃZ´//ŒËÓZas€—½Â»Y€ÌaÕÁ ,d‡Yd¨¿ÃY€¼ÅÕZŁZ³‰ÁY€§ÁÕÁMž¼mÃZ´ŒËÓZa ćYŠÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡Z]ÃZ´ŒËÓZa¾ËYd‡YY€«{Á‚§Y {Y{Y€«Äq€³Yd//¨³…Â]{d¨¿Ö¸»d¯€//‹Ã|ÀËZ¼¿ Á…Â]Y½YÂeÖ»Z»Yd‡Yc|»|À¸]ZÅÃZ´//ŒËÓZa­YÂy {€¯Ã{Z¨f‡YZÅ{Y{Y€«¾ËYd¼Ì«¾ÌÌ eÕY€]½MÕZÅY‚]Y —Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«½ZÌ¿ZÌ^e¾Ìˆu€Ì»Y» ÕY€]Öe|»|À¸]{Y{Y€«,gY|uY½Z»{ZÅÃZ´ŒËÓZaµÂ¼ » ē€ŸįZn¿YY{Y{Ä»Y{Y,|ÀÀ¯Ö»Z”»Y{Ây­YÂy¾Ì»Ze ½YÂeÖ¼¿,{Â//‹Ö»¹Zn¿Yķ¼v¼°ecÄ]…Â]ÕZÅ ZÅÃZ´ŒËÓZaÁ€faZËÁZÅÃZ´//ŒËÓZa­YÂy¾Ì»ZeÕY€]½MY {€¯Ã{Z¨f‡Y ½YÂÀŸÄ]|¿YÂeÖ»…Â]ÕZÅY‚]YÁZ¯ÁZ‡Äf^·Y{Á‚§YÕÁ Ã{Z¨f‡Y{»ZÅÃZ´ŒËÓZa­YÂyd¼Ì«ÕY~³d¼Ì«žm€» {‹ÕY~³d¼Ì«ÕZÀ^»cÔ»Z »Õ~£Z¯©YÁYÁ|‹Z] cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ē€ŸÄ]ÃZ‹YZ]½ZÌ¿ZÌ^e ,µZˆ»Y¹Á{ļ̿Y{€¯|̯Ze,…Â]{Äf‹~³Äf¨Å{ՁZ³ …Ôa®aÁYY½Zfˆ]€ŸÖËY|mµZ¼fuY |‹\Ë~°e ¶¼Ÿ²ÀÅZ¼Å֋ÁÄ]½ZÀr¼ÅÁºËYÄf‡ÂÌa®aÁY”Ÿ€Ì£ {Ây½Z°Ë€‹ļÅZ]€¼fˆ»Õ³Ád¨³Á•Z^eY{Z»,ºÌÀ¯Ö» ºÌfˆÅ«…Ôa®aÁY»Á®aÁY\·Z«{ {į{Â]Ã{Y{‰Y‚³µZ¿Áƒdˀf‡YµYÁÄ»Z¿Á¾ËYYŠÌa ½Zfˆ]€Ÿ,d¨¿Ö¿ZÆmÕZ“Z¬e€]Z¿Á€¯…Á€ËÁÖ¨À»€ÌiPeÖa |À¯Ö»և€]YŠ¿Y|vf»Á®aÁYÃÁ€³YÖËY|m ¹ÔŸY,|Œ¿‰Z§½ZŒ»Z¿įž]ZÀ»Öy€]Y¶¬¿Ä]Ä»Z¿Á¾ËY ÃZ]{Äf¨Å¾ËY|¿Y{|«cYZ»YÁd˯,½Zf//ˆ]€Ÿį{€¯ |ÀÀ¯À¯Y~»ÕYÄ°Œ]Y‚ÅÄ¿YÁ|Ì·ÂeŠÅZ¯ և€]ÃZ]{ZʼnY‚³į{€¯¹ÔŸY½Zf//ˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ ”ŸÕZÅÂ//Œ¯ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¬§YÂeYÂ//Œ¯¾ËYÖ//ËY|m d‡ZÀ »Ö]Á¦Ìz‡…Ôa®aÁYÄ]¹Â‡Â»®aÁY”Ÿ€Ì£ ŠÀ¯YÁ{½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^Ÿ,€fËÁY¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] Y½Zfˆ]€ŸÖËY|mև€]ÃZ]{ZÅÄ¿Z‡Y֔ ]‰Y‚³Ä] d¨¿Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯½Z»Z‡­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¬§YÂe ®aÁY»Ä]¹Â‡Â»½Z»Z‡¾ËY”Ÿ€Ì£½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ®aÁY d‡Y’v»¥€y‚»Á|¿€q€^y¾ËYd¨³«…Ôa Á”ŸÕZÅÂ//Œ¯ÕZ°¼ÅÂ//ŒÀ»Ä]Z»ļÅ{Á‚//§YÕÁ µZ‡ÕY€]Z³d À{ÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y –Ìv»ÁՃ€¿Y½Â̼̈¯†ÌË«Y|Ë|aZ“» |‹tˀŒe ŠÅZ¯€]ÖÀ^»®aÁY€ÌyYÄÌ¿ZÌ]Ä]Y|f]Y½Y€Æe©ZeYdˆË ÕZÅÄf¨³…Z‡Y€]d¨³ÁdyY{€a½Z»Z‡¾ËYd¨¿|Ì·Âe µZ‡½ZËZaZe®aÁYd¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯,®aÁYÕYÃÁ{†ÌË ,Õ{ÔÌ»µZ‡½ZËZaZeįÃ|‹|Ë|¼eÕ{ÔÌ» ®aÁYÕZ”ŸYÕZÅļÌƇYd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ ŠÅZ¯ ,½Z»Z‡¾ËYÕZ”ŸYºÌ¼e…Z‡Y€]Á{Â]Z¯Âf‡{{ ®aÁYd¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä̼Æ//‡Ä]‚Ì¿Ä°//Œ]Y‚Å µ{Z »µZ‡½ZËZaZe,\Ìe€e¾ËYÄ]į|‹Ã{Á‚§Y ŠÅZ¯½Z»Z‡¾ËYÕ|Ì·ÂeļÌÆ//‡Yd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ d§ZË|ÅYÂy {Á‚§Y½Y€Æe©ZeYdˆË–Ìv»ÁՃ€¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌË {d¨¿ÕZ“Z¬ed§YµZ^¿{Ä]|Å{Ö»½Z//Œ¿ZÅÖ//‡€] ±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹¶Ì·{Ä]ZÌ//‡M Ö¸»ž]ZÀ»Ä¿Ó{ZŸžËÂeÕÁ€³{Ö^Ì·d¨¿d ÀdÌ·Z § ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y Z]cÔ»Z »¾//ˀyM{½Y€//Æe…Â]Öf¨¿ÕZ//ÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{¹||uYÁ Z»d·Á{–‡Âež]ZÀ»¾ËYd¨³,Ö^Ì·©€‹d«Â»d·Á{ÄmZy»Y€ËÁ,lËÂv·YÕ{ZÆ·Y|^Ÿ ÁºËY{€aÖ»YcZˆÌ‡Pe¾ËYYdœ§Zv»ÕY€]†Ì¸aÄÀ˂ÅZ» |¿Â‹Ö»dœ§Zv»,½MŠeYÁ ºÌÀ¯Ö»dœ§Zv»,|ÀÀ¯Ö»Z¯Öf¨¿cZˆÌ‡Pe¾ËY{įÖ¿ZÌmZyY dyY{€aÕY€]d¨¿µÂaYį{€¯ºÆf»,d‡Y€¬fˆ»†¸]Y€—{įYÖ^Ì·Ö¼‡d·Á{ÕÁ |À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖmZy½Z¿Z^¸yÁÖ»Zœ¿½YÁ{‚»{‚¼f‡{ ¾Ì¼”eZ»ÕY€]ž]ZÀ»Ä¿Ó{ZŸžËÂeįÖ»Z´ÀÅ{€¯ZƛYÖ^Ì·©€‹d·Á{ÄmZy»Y€ËÁ {{€³Ö»Z]¾ÌŒÌaµZuÄ]d¨¿½ZˀmÁ|]ZËÖ»½ZËZa¶°Œ»¾ËY,{‹ ¾f§Z˽ZËZaÕY€]Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ä¿Ó{ZŸžËÂe½ZÅYÂyÖ^Ì·©€‹d·Á{ÄmZy»Y€ËÁ |‹Œ¯¾ËYÖf¨¿cZˆÌ‡PeÄ]և€f‡{{µÔfyY į{€¯¹ÔŸYÖ^Ì·©€‹|‹YcZ¼¸bË{,…€a|f̋‡MÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] ¹{€»ÕY€]ž]ZÀ»Ä¿Ó{ZŸžËÂeį|]ZËÖ»½ZËZaÖ¿Z»Œ¯¾ËYÖf¨¿ÖeZÌucZˆÌ‡Peָ̘ e {‹¾Ì¼”eÖ^Ì· ±‚]Ä¿ZËZa|Àq,Ö^Ì·©€‹½Z̋‹€^Å,€f¨uĨ̸yÄ]Y{Z§Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ŠÌaÕ|Àq |¿{€¯\uZeY½M[ÂÀmÖf¨¿ÕZŽY|Ì»¾ÌÀr¼ÅÁŒ¯¾ËY©€‹{Öf¨¿ ª^//‡Y¶»ZŸ€Ë|»”uZ]֏yŠ//z]½Z³|ÀËZ» ½MY|¿YºŒqÁd À¾ËYÄ //‡ÂeÄ],Z³Ö¸»d¯€‹ ‚Ì¿Á€fŒÌ]ÕY~³ÄËZ»€//‡¹Á‚·€]ÁÄfyY{€aµZ//‡{ Á֏yŠz]d¯ZŒ»Z]d À¾ËY½|//‹Öf]Z« |¿{€¯|̯ZeÖ¿ZÆmÕZÅYZ]YºÆ‡\ˆ¯ ¾ËYdˆË–Ìv»ÁՃ€¿Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯dˆŒ¿¾Ì¼Å|¨Å ÁÖf ÀÕZÅÃZ´À]½Z^uZÁ½ZÀˀ§MZ¯Â//”uZ],©ZeY «Ö«Y€ŸZ“|̼u»½Z]‚Ì»Ճ€¿YÁd¨¿ÁÂuÖ//¿Z³Z] cZÌÅÖ¸ §”ŸÁZ³Ö¸»d¯€//‹¾Ì//ŒÌa¶»ZŸ€Ë|» d À½ZÀ¯Z¯ÃZ§ÁÖ´f//ˆŒ¿Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ//ˆÌË d À¾ËYY|¿Yº//ŒqÁZ³d ÀcÓÂveÁ{Â]d¨¿ |¿{€¯և€]Y ÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y½ÓÁˆ»Õ‡YÄ¿YZ´¿Ã|ÀËMÄ ·Z˜» dˆŒ¿¾ËY{Á€Ì¿Ád¨¿d ÀdyZ//‡ÁÖ//‡|ÀÆ» ÃZe¯€^y Ձ‡Ä¿Z³Á{ÕY€]‘ŸÔ]¹YÁŽÌzedË·ÁY d‡Yֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyZ] ‘ŸÔ]¹YÁŽÌzeÕY€]dË·ÁYd¨³Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Šzad¯€‹Õ´Àz‡ ÕZÅֈ¯ZeՁ‡Ä¿Z³Á{ÕY€]{Œ¿¶Ì¼°eḑ€›€³YÁd‡Yֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyZ] {€¯ºÌÅYÂy¹Y|«Y‚Ì¿Öf¿€fÀËY Z´¿€^yZ]´f¨³{½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹Õ´Àz‡ÖÅZ¯ļ—Z§ ‘ŸÔ]¹YÁŽÌzeÕY€]d¯€‹¾ËYÕZÅdË·ÁYÃZ]{…Z§ÕY‚³€^yÕ{Zf«Y ½{€¯Â‡Ä¿Z³Á{ÕY€]‘ŸÔ]¹YÁŽÌzeÕY€]d¨³ZÅÁ{ÂyՁ‡Ä¿Z³Á{ÕY€] { |ÀfˆÅdË·ÁY{Z]ÕZÅd¿YÁÁZÅÖ//ˆ¯Ze|À¿Z»ֻ¼ŸÕZÅÁ{Ây,ZÅÁ{Ây ºÌÅ{Ö»x‡ZaZ]¶¬¿Á¶¼uÁֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uÄ]•Â]€»ÕZÅZ“Z¬eÄ]Y|f]YZ»ž«YÁ |ÀfˆÅ¹YÁŽÌzeÕY€]Z»Õ| ]ÕZÅdË·ÁY{Öf¿€fÀËYÕZÅֈ¯ZeÄnÌf¿{Á ÖËZeY‚ÅÁ½Â̸̻®Ëḑ€›®//Ë€“ZuµZu{d//‹Y{ZƛYÄ»Y{Y{ÕÁ ‘ŸÔ]¹YÁŽÌzeÕY€]dË·ÁYį{Y{{ÂmÁZÅÁ{Ây½{€¯Â//‡Ä¿Z³Á{ÕY€] ÕZÅֈ¯ZeՁ‡Ä¿Z³Á{ÕY€]{Œ¿¶Ì¼°eḑ€›€³YÁd‡Yֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyZ] ÕZÅֈ¯Ze½{€¯Â//‡Ä¿Z³Á{ÕY€]c¾ËY€Ì£{ {€¯ºÌÅYÂy¹Y|«Y‚Ì¿Öf¿€fÀËY {€¯ºÌÅYÂyÕYÄ¿Z³Y|mՂËÄ»Z¿€]‚Ì¿Öf¿€fÀËY ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m €ËÁÁ{”uZ]½Y|ÅY ZÆ]Zq¾ÅMÃYÖ¸»¶Ë¾Ì»ZeÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y ž˜«,Õ|Ì·ÂeÕZ//ÅÃÁ€a{d//‹Y{ZƛYÖ//¿Z¼u Õ{Zf«YÄÌmÂe½MM| ]Ád//‡YdË·ÁY{Ö´f//ˆ]YÁ d‡YÄmÂe{» {Ó§d À{Ã{€fˆ³cZ»Y|«YÄ]ÃZ//‹YZ]d¼€ËÁ dyZ‡d”Æ¿ÁÂu¾ËY{d¨³Ö´f//ˆ]YÁž˜«dÆm dyZ//‡YdËZ¼u‚¯€»Á{Y{ÕZÌ//ˆ]d̼ÅY¶yY{ d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃYd¼cYÁ{¶yY{ ,|f§YÖ»©Z¨eY¶yY{dyZ//‡ÕYÁÂu€Å{{Á‚§YÕÁ |{½ÓY {Â//‹Ö»dˀË|»½McY{YÁ½YÂe¹Z¼eZ] cY{YÁħ€ e¦Ë{{Ád‡YÄf§ZËŠÅZ¯cY{YÁ d‡YÃ|‹ÂÀ¼» LZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§|¼v»|Ì //‡€f¯{ {ÄËZ»€‡[~md¨³ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÄÌuZff§Y{‚Ì¿ ĸ¼mYÖf¨¿€Ì£cY{ZdÆmcÔÌÆ//ˆeÁ|Ì·ÂeŠz] d‡YŒ¯|Ì·ÂeŠz]ÕZÅÄf‡YÂy Äfˆ¿YÂeLZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«{Á‚§YÕÁ ½YÂÀŸpÌÅÄ]Á|Å{Ä //‡ÂeYŒ¯ÕZÅdyZ//‡€Ë dËZ¼uŠz]¾ËYYÄ°¸]d//ˆÌ¿֏yŠz]\Ì« |À¯Ö» YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÖ»Ô//‡Y|¼v»d‡Y€¯}½ZËZ‹ ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´ŒËZ¼¿{½ZƨY¾ÅM[Á}ħ€£ {¼¿|Ë{Z]|Ì·Âeª¿ÁdËÂv»Z]½Y€ËYև|ÀÆ» {ÕYħ€£Ö//ËZa€]Z]½ZƨY¾//ÅM[Á}d//‡YÖÀf¨³ dËÂv»Z]½Y€ËYև|ÀÆ»ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´//ŒËZ¼¿ |Ë{‘€// »{Y|//Ë|mcӐv»,|//Ì·Âeª//¿Á ºf¨ÅZe¹Â//‡YÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY {Y{Y€«½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z] d‡Za€]½Y€ÆeÕԐ»{ÃZ»|À¨‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¨³º//‡Y€»¾ËY{‚Ì¿cZneÁ½| »,d À€//ˁÁ d§ZËŠÅZ¯cY{YÁÓ{{Z̸̻YŠÌ]µZ//‡{ ŠÅZ¯Ã|ÀËMµZ//‡Ze€´Ë{Ó{Z̸̻Ä//»Z¿€]ª//^—Á |]ZËÖ» ÁÃ|//‹Ã|Ì»{d À{Õ|Ë|msÁµZ//ˆ»Y{Á‚§YÕÁ ¶yY{dyZ‡Ä]•Â]€»ÕZÅÃÁ€asZff§Y|ÅZ//‹Á€Å ÄÀÌ»ļÅ{ÁºËY{Œ¯{Õ{ZˁÕZÅḑ€› ºÌfˆÅ ºÌfˆÅ|Ì·ÂeŠËY‚§YÁÄ ‡ÂeÄ]{Z«ZÅ Á½Zzf»–//‡ÂeZźˀveÄ//¯{ÂyÖ»º//ŒqÄ] ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e d‡YÃ|‹Ã|̌¯Š·ZqÄ]Ö¿Y€ËYcӐv» ¾ÅM[Á}Õ‡Y¶Ë¾Ì»ZeÕY€]{‹Ö»Äfˆ]Á€»Yį { d‡YÖ¸yY{½YÂe€]ÄÌ°eÁÕÁZ]{Ây{Z¼¿,½ZƨY d‡YÃ|‹Հ̳¸m½McY{YÁYÖ¸»¶Ë|Ì·ÂeZ]ž«YÁ ¹Z¬»d¬§Y»Z]½Y|ÅY ZÆ]Zq¾ÅMÃYdÆm{Á‚§YÕÁ ÃÁ€a¾ËYÄ]Ö¸»Ä //‡Âe©Á|À¶v»YՀ^ź//œ » d‡Y½Md̼ÅYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿įd§Zˎ̐zeÖ¼« ZÆ]Zq¾ÅMÃYdÆmÖ¸»¶Ë¾eY‚ž̻ZeÄ»Z¿ºÅZ¨e Á½| »,d À€ËÁÖ//¿Z¼uZ“”u{½Y|//ÅY |Ì ‡ÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁÖ»Ô//‡Y|¼v»,cZne Ä]LZÌ^¿ÓYº//eZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§|¼v» |̼uÁ¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ{‚//ːÀ»ÕZ”»Y |̇¯~»ÃÁ€a€Ë|»ÃYÂy€Ìy ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´ŒËZ¼¿ÄÌuZff§Yº‡Y€»{Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY ¹Â‡Ä^À//‹|Ì·Âeª¿ÁdËÂv»Z]½Y€ËYÖ//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§ |‹Z”»Y½Y€ÆeÕԐ»{ÃZ»|À¨‡Y ºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«¾Ì]‚Ì¿ÕYÄ»Z¿º//ÅZ¨e¾ÌÀr¼Å cYÁÁcZneÁ½| »,d ÀcYÁ,LZ//Ì^¿ÓY ¶Ë|Ì·ÂeYdËZ¼uÁÕZ°¼ÅdÆmՁZ//‡€Æ‹ÁÃY ֻԇY|¼v»ÁÖ¿Z¼uZ“,|¼v»|Ì ‡ÕZ”»YÄ]Ö¸» |̇ ¾Ì»€‡½Y€ËYd¨³º‡Y€»¾ËY{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {Âyį¾Ì¼Å d‡Y{Y| f‡Y€//‡Y€‡Ád¯€]€a,d¼ ¿€a Z]½Zzf»YÁ{Â//‹¶Ë|^eÃ|¿½Zˀm®ËÄ]ÕÁZ] ÕZÅÄ//ŒË¹Z¼e½YÂeÖ»,{Â//‹dËZ¼udÌ«Ôyc|« {€¯ž˜«YZŁ€»Y½Á€Ì]Ä]Ö´fˆ]YÁ {ZnËYZź//ˀveY¥|Åd¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€//ˁÁ ¹Zœ¿dÌ·Â^¬»½|̌¯Š·ZqÄ]ÁŒ¯{{Z//ˆ§Á[ZÆf·Y d‡Y ª¿Á€]Հ^źœ »¹Z¬»cY|̯ZeÄ]ÃZ//‹YZ]Ö»Ô//‡Y ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYċ³€Å{d//‹Y{½ZÌ]ÖËZ¨¯{ÂyÁ|Ì·Âe {€¯s€˜»Õ{Zf«YÁÕ|À]½ÁZ »,ÁZ´¿©{Z|¼v» d‡YÃ|‹Œ¯YYkÁ€yÁÖfŒ¯ƒY»{Yž¿Z»¶ËÖ°Ë{‚¿{ZÅÖfŒ¯ÖÅ{¸ÆaՁZ‡ºÅY€§Z]{Z]M€Ì»Y|À] ÕZÅՀ̴ÌaÁ‰ÔeZ]¾ÌÀr¼Å {€¯|ÅYÂy|À]ָ˶¬¿Á¶¼u{Â^Æ]Ä]YÖ¿ZËZ‹®¼¯ Ã|‹¾³YÁՀ̳Z]cY‚ÌÆneÄ]‚Æn»¾£ÁÂa{½Zz»YÖ°Ë֏yŠz]Á|À] |‹Z]Ö»{Z]M€Ì»Y|À]Ö¸ËcÓZ¬f¿YºÆ‡ŠËY‚§YÕY€]€i»Ö»Y|«Y,€»Y¾ËYįd‡Y |À¿YÂeÖ»½Z³|ÀÀ¯{ZÄËÁÄ]ÓZ¯½Z^uZ|‹ÁM{ZË{Z]M€Ì»Y|À]Õ{Zf«YÁÕ|À]½ÁZ » {Ây¶¬¿Á¶¼uÕZÅÄÀ˂ŁYÖÆmÂe¶]Z«Šz]{Z]M€Ì»Y|À]Ö¸ËcZ»|yYÃ{Z¨f‡YZ] Ä]¶v»¾Ë€f°Ë{‚¿{ZÅÖfŒ¯ÖÅ{¸ÆaՁZ‡ºÅY€§Z]{Z]M€Ì»Y|À]įY€q|ÀÅ{ŠÅZ¯Y d‡YÃ{€¯{ZnËYY†° ·Z]Á¾³YÁÄ]ÖfŒ¯YºÌ¬fˆ»cÄ]ÓZ¯µZ¬f¿Y½Z°»Y,¶Ë YYkÁ€yÁÖfŒ¯ƒY»{YÓZ¯Ä̸zeÁՀ̳Z]Ä]Ö//Œz]dŸ€‡Z]Â“»¾ËYį |À¯Ö»Հ̳¸mŒ¯ ,Äf‹Z´¿Z]֏ZfyYÕ´f¨³{{Z]M€Ì»Y|À]Õ{Zf«YÁÕ|À]½ÁZ »,ÁZ´¿©{Z|¼v» ½Y€ËYÕZnecÓ{Z^»žË€ˆedÆm{|À]¾ËYcZ»|yÂy{©Â§Ä»|¬»½ZÌ]¾¼“ Šz]ÕZŶ̈¿ZfaÁÖf·Á{cZ¿Z°»YYՀ̳ÀÆ]Z]{Z]M€Ì»Y|À]{€¯ZƛYCISÕZÅŒ¯Z] ÕY{Z^¿YÁ¸̇,Հ̳Z]ÁÄ̸zecY‚ÌÆneÄÀÌ»{YÕ{| f»ÕY~³ÄËZ»€‡,֏y c|»Ä]d^ˆ¿¶¼udŸ€//‡ÁÓZ¯‰€Ë~aŠËY‚§YÄ]€nÀ»€»Y¾ËYįd//‡YÃ{Y{¹Zn¿Y Õ{ÁÁÕZÅÓZ¯Yּ̜ŸºnuÄfˆ¿YÂe{Z]M€Ì»Y|À]Ád‡YÃ|‹Äf‹~³ÕZŵZ‡Ä]ZŒ» |Å{Y€«{ÂyŠ‹ÂadveYCISÕZÅŒ¯|¬»Ä]½Y€ËYÖ·Z¼‹{ZÀ]YÖmÁ€yÁ Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§YÁdˆ¿Y{Œ¯µZ¼‹{¶ËÄ]¶f»|À]ZÆÀeY{Z]M€Ì»Y|À],ÁZ´¿ Ã|ÀËMµZ‡½Zfˆ]Ze{Ö¸ËÁÁĸ°‡YYÕY{€]ÀÆ],|À]ÕZÅÕY~³¶ËÁZŀ^ »d ‡Á ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZneÖf//Œ¯ªË€—Y¾eY‚Åḑ€›Z]¹|À³cY{YÁķ¼v»¾Ì·ÁYµZ//ˆ»YÃZ»Õ{ ZfyYÕY€]d·Á{Ä]»Ä]ÄmÂeZ]į|‹{YÁ{Z]M€Ì»Y|À]Ä]ÄÌ//‡ÁYPARIN {¶ÌƈeÁžË€ˆe,½MÖ¿Z»Z‡¦Ì¸°eÁ{Z]M€Ì»Y|À]ĸ¼mY{ZÀ]Ä]¹|À³cY{YÁÄ̼Ƈ €]€´Ë{Õ‡Y d‡YÄf§€³Y€«|À]¾ËYÕZ¯dË·ÁY{¹|À³¶»ZuÕZÅÖfŒ¯{ÁÁ œÀ»Ä]­€¼³ÖmÁ€yÕZŵ°‡Z]ÄfŸZ‡dÌ·Z §½Z°»Y,­€¼³ÃY{YZ]Ö¿‚ËY…Z‡Y d‡YÃ|‹ª¬v»|À]¾ËY{¹|À³kÁ€yÄ]֌z]dŸ€‡ ½Zf‡{€¯Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ‚ˀƻY|¿Z»€§ d§Z˽ZËZaÄ¿Z]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»Ä]Ö¿Z‡Z³cZ̸¼Ÿ |‹Z]ÁZÌ¿\ˆu€]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅÄf‹…€fˆ³ d‡YÃ|‹|À»ÀÆ]Ö Ì^—Z³d¼ ¿YÖf À|uYÁ½ÂÀ¯Ze |uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ÕY€]ÕZmµZ‡{{€¯|̯ZeՀ³ĸ § Ã|‹ՂËÄ»Z¿€]dy‡€fÌ·½Â̸̻YŠÌ]¥€»Z]Öf À ¶f»Z³Հ‡Y€‡Ä°^//‹Ä]|uYÁ{Y| e¾¼Æ]½ZËZaZeį |uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |¿YÃ|‹ |‹ÁM{ZË,d‡Y¹Zn¿YµZu{{Zf«YÕYÂ//‹Ä]»Öf À [Zzf¿YÁÖuY€—d‡{{‚Ì¿€´Ë{Öf À|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ ¾ËYÖ³{Z»M€]½Zf‡{€¯Z³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YZ°¿Z¼Ìa {€¯|̯ZeÖf ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ]Ö¿Z‡Z³ÕY€]d¯€‹ ½Zf//‡YÃ|¼ŸÁÁ‚mÖf À|uYÁÁY‚ŽÂÀ¯Zed¨³Á Á½Â̸̻®ËZ]½Zf‡{€¯ d‡YÃ|‹Y{Ây€]Ö Ì^—Z³Y ,Šz],€Æ‹,½Zf//‡€Æ‹ÕYY{,dÌ ¼m€¨¿Y‚Å ­€fŒ»ÁY‚Å d‡YZf‡ÁÁY‚Å®ËÁ½ZfˆÅ{ ÁY‚Åį|ÀfˆÅ|À»ÀÆ]½Zf‡{€¯Z³d¯€//‹cZ»|yY ZÅZf‡Á{{»ÁY‚ÅÁZŀÆ//‹{­€f//Œ» |¿Y{Y€« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ĭ˜À»Ä]Ö¿Z‡Z³cZ̸¼Ÿd¨³½Zf‡{€¯Z³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½ZËZaµZË{Z̸̻lÀaYŠÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡Z]Ä¿Z]Õ{Zf«YÄËÁ {Ã|‹{ZnËYdyZ‡€Ë¾ËYY|À¿YÂeÖ»½YY~³ÄËZ»€//‡Ád§ZË Z]³Ád¨³{Հ³ĸ §|¼uY |ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡Y{ÂyÕZÅ|uYÁ ÕY~³ķ·cZ̸¼Ÿ€f»Â¸Ì¯lÀaYŠÌ]d‹Y{ZƛYZ¿€ËYZ´¿€^y ÕY|f]YZe{Z]MÕÂyÁ{Z//]MÖ·ÁÕZÅZf//‡Á{–yªË€—Y ½MÖ¸yY{Ä°^‹–¬§ÁÃ|‹Y€mYÄ¿Z]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»Õ{ÁÁ ÕÁ |ÀÀ¯¹Y|«Y½MÄ]d^ˆ¿|ËZ]{Ây½YY~³ÄËZ»€‡įÃ|¿Z»Ö«Z] k|ÀÀ‡{Ä¿ZÌn¿€‡Öf À­€Æ‹Ä]Ö¿Z‡Z³cZ̸¼Ÿ½ZËZaY €f»Â¸Ì¯ZÆqs€—¾ËYÕY€mYÕY€//]{€¯ħZ“YÁ{Y{€^y‚//Ì¿ ¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|//‹ÄÀ˂ŵZË{Z̸̻Á¹Zn¿YÕY~³ķ· {Zf«YÕY‹Ä]»…Z‡Y€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Zf‡{€¯Z³d¯€‹ {Á‚§Y,{‹Ö»Y{Z³½Zf//‡Y{Öf À|uYÁÁY‚Å®Ë ÕZÅdÌ·Z §{½ZÌÅZ´//Œ¿Y{”ud¨³Ղ//ˀƻÃ{YY įd‡YÕ{Y»€´Ë{YĬ˜À»cÓÂveÁ֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§ |ÀÀ¯¹Y|«Y½Mª¬veÕY€]½Y{Zf‡YÁÃZ´Œ¿Y{|ËZ] Ö´Àŀ§ÁÖ¼¸ŸÕZÅdÌ·Z §d̼ÅYÄ]‚ˀƻÄ ¼m¹Z»Y¾ÌÀr¼Å {Հi»Š¬¿½ZÌÅZ´//Œ¿Y{d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Zf//‡€Æ‹{ |¿Y{Ä ‡ÂeÄ]®¼¯Á|Ì·Âeª¿Á ÃY¼Å½ZÌÅZ´Œ¿Y{{Á‚§YÖÀË|·YÖv»Z“€·Y|^Ÿ¹Ô‡ÓYdnu Œ¯{Ö//‡ŻÁÖ´Àŀ§,֟Z¼fmY,Ö¼¸ŸcÓÂvežm€» Žzf»Á€i»ÕZÅÁ€Ì¿dÌ]€e{Y{Âyd·Z‡|ËZ]ÁÃ{Â] |Å{¹Zn¿YZ¯YZ]ZÌ¿{» ½YÂÀŸÄ]ÖÀ̈u|Ìu,sÔ§֔e€»YÖ¿Y{|«Z]º‡Y€»¾ËY{ |‹Ö§€ »‚ˀƻ¿¹ZÌaÃZ´Œ¿Y{†ÌË Äf‹{ÂnŒ¿Y{ÁY‚Ů˂ˀƻ¿¹ZÌaÃZ´Œ¿Y{{ |ÀfˆÅ¶ÌveµÂ¤Œ»|‹YևZÀ‹Z¯ÁևZÀ‹Z¯ €Æ//‹[ÂÀmՀf»Â¸Ì¯{dÌ ¼m€¨¿Y‚ÅZ]‚//ˀƻ {Y{Y€«{‚Ë ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾ËY{ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅÄf//‹‰€f//ˆ³d¨³‚ˀƻY|¿Z»€§ ļÅÄ ‡ÂeÕZf‡Y{ÁĬ˜À»ÁZÌ¿\ˆu€]|ËZ]½Zf‡€Æ‹ |‹Z]Y|ËZaµZ¤f‹YÁ|Ì·Âe,¹{€»Ä]d»|yÁÄ^¿Zm ħZ »ÁºË€°e¾ÌËM{Ä^À//Œ°ËÁՂˀƻÃ{YYZ//“ ÕZÅÄf//‹ՁY|¿YÃY€³Y{Á‚§Y‚ˀƻ¿¹ZÌaÃZ´//Œ¿Y{†ÌË և€]ÁZÌ¿\ˆu€]ָ̼°ež˜¬»{ÂyÄ]ָ̐ve {‹Ö»ž§Ĭ˜À»cÔ°Œ»YÕZ̈]|‹Z]ªÌ«{ ÕY€]žËZÀZ//]ÖÅZ´//Œ¿Y{ÕZÅÄf//‹•Z^eY{Y{Ä//»Y{YÕÁ įd‡YÕ{Y»ĸ¼mYµZ¤f‹YÁ|Ì·Âe{ZnËYÁ€fŒÌ]ÖÀˀ§MZ¯ {€Ì³Y€«Ö¼¸Ÿ½ÓZ §ÁÃZ´Œ¿Y{½ÓÁˆ»€œ¿|»ÃY¼Å|ËZ] Z]|ËZ]ÖÅZ´//Œ¿Y{ÕZÅÄ»Z¿½ZËZad//‹Y{ZƛY‚ˀƻY|¿Z»€§ ¶uÄ]®¼¯ÕZf‡Y{Õ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÖ´ÀÅZ¼Å {‹¦Ë€ eĬ˜À»Ä^¿ZmļÅÄ ‡ÂeÁµZ¤f‹Y,|Ì·Âe¶°Œ» µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ] |‹ÖÀÌ»¶]Z¯Ä]¶Ë|^e{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯’̧d·Á¸̯ÃZ´fˆËYÖËYÂÅÄ°^‹ Ö//Œ¯¶]Z¯ÁcÓZeYÁ¶]Z¯ÄÀ˂ÅÁ|Ë{€³¹Zn¿Y¶]Z¯µZ¿Z¯½{¼¿€aÁÕZ¨uÕZÅ d‡YÃ{Â]½ZƨYÕYĬ˜À»©€]Ã|Ɵ€]į įd‡Y€f»{Á|u{ÃÁ€a¾ËYÖËY€mY€Ìˆ»µÂ—{¼¿ħZ“Y½ZËZa{½ZŒËY į|Ë{€³¹Zn¿YÄr“ÂuÁ¾Œ°‡{{Z]MÖmZ¿ÃZ´fˆËYÄ]Ö¿Z‹Z¯’̧ÃZ´fˆËYY ½ZËZaZeÖ¼Ë|«ÖËYÂŕ˜y,Ö¸]Z¯•Â˜y¾ËYYÕY{€]ÀÆ]ÁÕY|«€]Ä]ÄmÂeZ] {‹Ö»ÕÁMž¼mÕZmµZ‡ÃZ»¾¼Æ] ÃÁ€aÁZŒ»Á€fˆ³½YÂe½ZÅZb‡d¯€‹ÃÁ€a¾ËY½YZ°¿Z¼Ìad//‡YÖÀf¨³½ZËZa{ d‡YÃ{Â]€Ì¿ZŒ»d¯€‹ hŸZ],€ÌyYÕZŵZ‡{•Â˜y¾ËYÖ³{‡€§¾ÌÀr¼ÅÁ{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯’̧ |Ë{€³Ö»ÄÌuZ¿¾ËY{€°»ÕZÅÖ ˜« •Â˜y¾ËYºË€u{ֿ°ˆ»µZÀ»YÕZ̈]{ÂmÁÖ§€—Y{Á‚§YÖ»Ô//‡Y…|ÀÆ» d‹Y{½M€]YÕYĬ˜À»©€]d¯€‹Á{Â]¾Ë€§M€˜y½Z‹Z¯€Æ‹¦Ë€//‹¹{€»ÕY€] Z¯Âf‡{{Y{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯’̧•Â˜yՁZ‡ÄÀÌÆ]ÃÁ€aµZ‡{Ze ÃZ»€Æ»{½ZƨYµZ¼‹ÕÁ€Ì¿µZ¬f¿Y»YÁՁZ‡ÄÀÌÆ]½YZ°¼Å‰ÔeZ]į|Å{Y€« |̇¹Z¼eYÄ]ÕZmµZ‡ ÄÀ˂ŵÂ^«{½Z‹Z¯ÕY{€Æ‹d¯ZŒ»Z]ÃÁ€a¾ËYd‹Y{½ZŸ}YÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » Ö³{Z»MÁÄmÂe¹Á‚·,ÕÂyÁ…Z¼¸‡±‚]ÕZŀƋ¾Ì]{Ĭ˜À»¾f‹Y{Y€«Á¶//ˆ³ d‡YÕÁ€“½Zf‡€Æ‹€Å½Y€v]{Zf‡€fŒÌ] įÃ|‹‰Y‚³Z]YŠÌ]Äf‹~³ÃZ»®Ë֗˜«Ö¸v»¶ˆ³dÌ·Z §{€¯ħZ“YÕÁ d‡YÃ{Â]˜«¶ˆ³dÌ·Z §¾Ë€f³‚]€fŒË Ö³‚]Ä]Á€»YÄ·‚· ÖX¿Â³Ĭ˜À»{½MZ]€Ì³{¶//ˆ³dÌ·Z §€]Á€·¾Ì»¾ËY€ÌiZeµZ¼fuY{€¯½ZÌ]ÕÁ d‡Y¶¼fv»Ճ€¿Y¥Z³Ĭ˜À»¾ËY{Y€Ë{Y{{ÂmÁkˆeZeÄbeÀ«¶Z§|u ‚¯€»Ze…ZˆuY¶v»ĸZ§Ã|ÀÅ{½ZŒ¿ºÅYY|m­Â‹…ZˆuYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ÕZŽZ°»Ä]ZÅÄ¿Zy{d‡Y¹Ó­Â‹¾Ì·ÁY…ZˆuYc{{€¯½ZÌ],|‹Z]ֻķ‚· {‹Ã{€]ÃZÀa€¼uYµÔÅ–‡ÂeÃ|‹Ã{Y{‰Â»MÁ¾»Y ¾Ë€yMįÕÂy[ÂÀmĬ˜À»{Õ{ÔÌ»µZ‡Ä·‚·Â«ÁÄ]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“YÕÁ {Â]¶¼fv»ÕÂy{±‚]Ä·‚·Â«Á,d‡YĬ˜À»±‚]Zf^ˆ¿Ä·‚· Ĭ˜À»{Á€»YÄ·‚·½Â¿Z¯‚Ì¿½ZÆmÕZ´¿Á€·‚¯Y€»YÖy€]{€¯ħZ“Y¾ÌÀr¼ÅÃ{Y®¸» ĸZ§Y€Ë|‹Z]ÕZ´¿Á€·cY‚ÌÆneÕZ˜y|¿YÂeÖ»į|¿YÃ{€¯d^iÄ̯€e­Zy{Y˜« dˆÌ¿€f»Â¸Ì¯|ÀqY€fŒÌ]ºÅZŽ¿Z¯¾ËY ˜«Z]Հf»Â¸Ì¯|ÀqĸZ§,|‹Z]ºÅ€»Õ‡½M{Ä·‚·½Â¿Z¯€³YÖfu{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹Z]µZÀ»¦Ì “ÕZŁZ‡֋Z¿|¿YÂeÖ»,d‡Y€fŒÌ]Ä̯€e­Zy{ZÅcZˆy€³YÁ{Y{ ½ZÌËZf‡ÁY€¨¿dŒÅ½ÂÀ¯ZeÄ̯€eÖ·ÂeZ¿MÕY‚³€^y{Ã|‹€ŒfÀ»ÕZŀ^y¾Ë€yMª^— Á€·¾Ì»¾ËY€iY€]Ä̯€eVan½YÁՁ€»½Zf‡Yž]YÂeYBaşkalaÄ ¸«‰Z]½Zf‡€Æ‹ |ÀfˆÅ¹Á|»‚Ì¿€¨¿lÀaÁ|¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½Zm {Â^¿Ä]žmYĬ˜À»{¾f§ZË”uY†a‚Ì¿Ö]€£½ZnËZ]}M½Y€v]dˀË|»¶¯€Ë|» d§ ÖËZa€‡cÄ]½Z»Á|»€fŒÌ]d¨³,€»Õ‡¾ËY{½Z»Á|»{Y| eÁÖ¿Zˆ¿YcZ¨¸e |ÀfˆÅՀfˆ]½Zf‡Z¼Ì]{½Z¿MY€¨¿dŒÅ–¬§Á|¿|‹YÁY|» Ä]½Z¿MdÌ “ÁÁ|¿Y|¿Õ{Zu¶°Œ»‚Ì¿Հf//ˆ]½YZ¼Ì]€j¯Y{Á‚§YՀ¨ m…Z^Ÿ€Ì»Y dˆÌ¿|ŸZˆ»Ä·Z‡½YÂm¿®ËµZuZÆÀe-d‡YÖ¿Z»{µ€fÀ¯dve¶»Z¯c {€¯½ZÌ],d§€³Y€«Á€»Yt^Ä·‚·€ÌiZedve½Zf‡YÕZf‡ÁÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZŁÁ{ZÅcZˆy½Y‚Ì»ÁÃ|‹\ˀze|{Ze¾Ì]ZÅZf‡Á¾ËY{ZÅÄ¿Zy {‹Ö»Ö¿Z‡Ô—Y{ÁM€]Y†aÁÃ|ÀËM Ä]cZ¿Z°»YļŽZf‡YÖ·ZŸ¹Z¬»Âf‡{Z]{Y{Ä»Y{YÖ]€£½ZnËZ]}M½Y€v]dˀË|»¶¯€Ë|» Z]½Zf‡€Æ‹½Y€v]dˀË|»Ö´ÀÅZ¼ÅÕY‹Ĉ¸mÕY‚³€]Y†aÁÃ|‹¶Ìˆ³Ĭ˜À» ½Z³{Ä·‚·ZÌfyY{Á{‹Ö»ZuYĬ˜À»ÕZŁZÌ¿,Y|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ»Y½ÁZ »”u {€Ì³Ö»Y€« {€¯ÃZ‹YÄÌ·ÁYÕZÅ{ÁM€]…Z‡Y€]¹Y{…YYŠÌ]½|‹¦¸eÄ]¾ÌÀr¼ÅՀ¨ m ~yYZÅZf‡ÁdÌ “ÁÄ]•Â]€»ÕZʼnY‚³Ö]€£½ZnËZ]}MÕZÅÕZÌÅ{ļŁYd¨³Á {‹{ÁM€]Ö·Z»ÕZÅcZˆy½Y‚Ì»Ze{‹Ö» Ö³{Z»Mš¨u‚Ì¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÁ®Ë‚̧ÂWƒÖ//‡|ÀÆ»ÕY€f¯{ €fŒË€ËÕÂy˜«Ö¸v»¶ˆ³YZœf¿Yd¨³Á{Y{Y€«|̯Ze{»Y½Y€³{Y|»Y {‹ÃY€¼Å¥Y€—YÕZŶˆ³®Ë€veZ]Ä°ÀËY€´»,d‡Y ¾ËY¥€—{Zf//‡ÁZÆÅ{{ÂmÁÄ]ÄmÂe¾¼“µZu¾ËYZ]{€¯ħZ“YÃ{Y®¸»|ÌuÂe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ’̧ÃZ´fˆËYd·Á¸̯–yՁZ‡Â¿¥|ÅZ]ÁµZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ] š¨u‚Ì¿Á{€°Ì»Â^Ÿֿ°ˆ»cÔv»Á½Z‹Z¯€Æ‹¶yY{{į{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯ |‹ÖÀÌ»€Ë¶]Z¯Ä]¶Ë|^e,€Æ‹ՁZ‡Z^ˁÁՀƋ½Z¼¸^» ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ »ֻԇYÖ¸Ÿ…|ÀÆ»½ZƨYÕYĬ˜À»©€]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d·Á¸̯ÃZ´fˆËYÖ¼Ë|«•Â˜yÕÁ€]Z]ŠËY‚§Yd¨³ÃZ]¾ËY{d¯€‹¾ËY {cZˆyZe|ˁ€·˜« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Zed‡YÃ|‹d^iÕÂy˜«{€ÌyYÃZ»®Ë֗ՀfŒË €ËÁ€·¾Ì»YŠÌ] ¹ZÆqdŸZ‡{{ÂyÖËZ¼¿{Ây¾Ë€f³‚],Ĭ˜À»¾ËYÖ¸v»¶ˆ³½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä] |Å{½ZŒ¿cZˆyZ]ÃY€¼ÅÁՀfŒË Ä·‚·®ËÂ«ÁZ]Y|À¨‡Y ½|‹Ö¼y½ÂÀ¯ZeÄÌ·ÁYcZŸÔ—Y…Z‡Y€]Ád‹Y|¿Öa{Ã{€fˆ³cZˆyÁ€·¾Ì»¾ËY Ä]ÖW‚mÁÖ¸¯cZˆy½|//‹{YÁÁ¹Y{…YYŠÌ]½|//‹¦¸e,€¨¿YŠÌ] d‡YÃ|‹ŽzŒ»…Z¼¸‡ÁÕÂyÕZŽZf‡€Æ‹{Zf‡ÁÕZÅÄ¿Zy ¹ÔŸY…Z‡Y€]Ád‹Y~³ZmÄ]ՀfŒÌ]ÕZÅcZˆy€»Õ‡½M{Á€·¾Ì»¾ËYY€ÅZ› {½Y|¿Á€Æ‹YÖy€]Á|ÀfyZ]½ZmŒ¯¾ËY{€¨¿d¨Å,Ä̯€eÖ·ÂeZ¿MÕY‚³€^yÄÌ·ÁY ¾ËY{Ö¿Zˆ¿YcZ¨¸eÄ]ºÅ€¨¿®ËÕ| ]cZŸZ‡{į|¿|¿Z»YÁM€Ë‚Ì¿Ä̯€e½YÁ½Zf‡Y |‹ħZ“YÄËZˆ¼ÅŒ¯ {Zf‡€Ìœ¿µÁˆ»ÕZÅ{ZÆ¿Y[ZˁYÁÕ{Y|»YÕZźÌe,Á€·¾Ì»¾ËYÂ«ÁY†aĸZ§Ô] ®¼¯€]ÃÁԟZe|¿|‹¹ZŸĬ˜À»Ä]Ö¿Zf‡Y½ÓÁˆ»ÖfuÁ€¼uYµÔÅÁ½Y€v]dˀË|» |ÀÅ{Y€«և€]{»‚Ì¿YĬ˜À»dÌ “Á,Ö·Z¼fuY½Z»Á|»Ä] {Z ]YÄ]žmYֈ¯pÌŁÂÀÅįÖ·Zu{Ö]€£½ZnËZ]}MY|¿Zf‡Y,ÕZˀƋÕ|Æ»|¼v» d¨³Á{€¯ÄË|ÅŒ¯ÕZmÕZm{½Y€´¿¹{€»Ä]YŠ»YM,{Â]Ã{€°¿€œ¿ZƛYcZˆy ºÅYÂyĬ˜À»Ä]ºÅ¹{Ây,|‹Z]ZÌ¿€³YÁ|¿|‹¹Y‚ŸYĬ˜À»Ä]ZÅÁ€Ì¿-dˆÌ¿Ã{€fˆ³cZ¨¸e €Ë~aÖeY€ucZ̸¼ŸÕZÅ©ÁcY{YÁYŒ¯ՁZÌ¿Ö] –¬§ÖeY€ucZ̸¼ŸY,d̬§Â»¾ËY\ˆ¯YŠÌaZe{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |¿Y{ÕZÅ{€fˆ³ d̋dzecÄ]ÖeY€ucZ̸¼Ÿd̸]Z«Á|ŒÌ»Ã{Z¨f‡Y¹Â¸]ÁŠ¼‹Šz]{ cÄ]Ó¼ »{Ó§¾ËYYÖ¨¸fz»µZ°‹YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕZˀƋ®]Z] d‹Y|¿{ÂmÁ †aZÅ{Ó§¾ËY{Á‚§Y,|¿ÂŒÌ»|Ì·Âek§ÕY€]Ã{Z»M{€³ž˜¬»Z]ÕZƌ¼‹ZËd¸Ì]Á¹Â¸] ,d‡Y€b¼eÁpÀW¯Y¿YYÓ¼ »įªÌ«{ÖeY€ucZ̸¼ŸZ]ÖËZÆ¿YÂy½{¼¿k§Y ¾]€¯¶Ì·{Ä]įZ^»{Ó§{|ˀ³¾ËYµZfze|Ì·Âeį¾ËY€]|̯PeZ]ÕÁ {Œ̻¶Zu ¾ËY¥Ô¯|Ì·Âe{Á‚§Y,{Â]ÃY€¼ÅÖËZÆÌfz‡Z]Հ³ÄfzË|uYÁ{ÄËÁÄ]½MÕÓZ]Zf^ˆ¿ d‡YÃY€¼ÅÕZńËÁÕZÆf^«Y€»Z]‚Ì¿¹€³{¿¹Z´ÀÅ{Õ{Ó§ÕZÆ«ÁÂ¿ žËZÀZÌ¿{»ÕZÅ|ˀ³|Ì·ÂeÁÖuY€—,|Ì·Âe•Â˜y{ÕY|¼Ë€fŒ»ÕZf‡Y{¾ÌÀr¼Å ḑ€›YÃ{Z¨f‡YZ]Zed‡YÃ{€¯‰ÔeÃY¼ÅÁÄfˆ¿Y{{ÂyÕZÅdË·ÁYYYd‡|ÀÌËZa ºË€ve–ËY€‹{Œ¯YYkÁ€yÁcY{YÁYՁZÌÀÌ]ÁÖËZ¨¯{Ây€Ìˆ»{Ã|‹{ZËÕZÅ {Ó§|Ì·ÂeÕZƋÁÁՃ·Zf»…ZÀ‹Z¯Ây¾Ì¼Å{ {Y{€]Õ|À¼‹YÕZÆ»Z³ ÕZÅ{Ó§ĸ¼mYCK45|ˀ³{Á‚//§Y|Ë|m|ˀ³¾ËYÕZÅÖ³„ËÁtˀ//Œe{įZ^» cÓMY‚]YdyZ‡ÁՁZˆÀ̋Z»d À{֠̇Á{€]Z¯įd//‡Y€Ë~aÖeY€ucZ̸¼Ÿ {Œ̻€ffz//‡©Á‚¤»YÖeY€ucZ̸¼ŸY| ]ZÅ{Ó§Â¿¾ËYt˜//‡ {Y{Öf À {€]Z¯,|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁŠËZ‡€]Y€]{d»ÁZ¬»Ä]ZÌ¿ZÆ¿M{įÖ¨¸fz»žËZÀ{Á€ÀËYY |Ì·ÂeÁÖuY€—cZ̸¼ŸŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€]įZ^»{Ó§½Z‡ZÀ‹Z¯d¼ÅÁ‰ÔeZ] |uYÁ†//‡Á€aÁ€e†ÌW |//‹¹Zn¿Yd̬§Â»Z]CK45€Ë~bÌeY€ucZ̸¼ŸÕZÆ«Á d̬§Â»¾ËYÄ]Ö]ZÌf‡{Z]d¨³€^y¾ËY¹ÔŸY¾¼“įZ^»{Ó§|Ì·ÂeÕZƋÁÁՃ·Zf» |Ì·ÂeÁՁZˆÀ̋Z»žËZÀ{įZy|ˀ³¾ËYcY{YÁY½Y€ËY½Z»Œ¯†a¾ËYY±‚] {|¿ÂÌbÌ»½M½Z³|ÀÀ¯{Zž¼mÄ]Ô¼ŸÁ{{€´Ì»ZÌ¿Ö],{Y{{€]Z¯ ÁÀƻÁpÌaY¿Y ÕZÆ«ÁY¿Y|Ì·ÂeÈÀÌ»{µZ//‡{įZ^»{ӧİÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ã{Y‚Ë·»Z“€Ì¸Ÿ Š¿Y{Ä]Z°eYZ]d¯€‹¾ËY{€¯tˀe,d‡YÄf§ZËd‡{Õ|À¼‹YÕZÅ{ÁZf‡{Ä]Zy ÁŒ¯Ö¼¸ŸÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YZ]ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿{Ã|‹ÄÀË{ZÆ¿Ճ·ÂÀ°eÁÖÀ§ {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY Äfˆ]ÖuY€—Ö¸»ÂËZmÃÁ{¾Ìfˆz¿{½ŻZa®¿Z]Y€Ë|¬e Ö´Àŀ§žËZÀ{Õ|À] €ËÁ”uZ]įÖ´Àŀ§žËZÀ{Õ|À]Äfˆ]ÖuY€—Ö¸»ÂËZmÃÁ{¾Ìf//ˆz¿ÄÌ»ZffyY{ Á²Àŀ§Ö·ZÅYYÖ ¼mÁÖÅZ´Œ¿Y{{ZÆm†ÌË,Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì» Ä»Z¿€Ë|¬e¾f»Y֌z]{ |‹€Ë|¬e½ŻZa®¿Z]Y,|‹Y‚³€]²Àŀ§Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{{€ÀÅ d‡YÃ|»M Äfˆ]YÄ¿ZÅZ³MՀ̳ÀÆ]{dˀË|»½MÄ¿Y|À¼‹ÂÅ֟Zˆ»ÁÃ|¿YÕZʼnÔeYĸ̇ÂÀË|] Ö],Ã{¼¿€°ŒeÁ€Ë|¬eÄ¿Z¼Ì¼Ö´Àŀ§cӐv»ÁZiMē€ŸœÀ»Ä]¾ËÁÁ€yZ§Õ|À] ½ZÀ»|¿ÁY|yY {Â]|ÅYÂyY~³€ÌiZeŒ¯Ö´Àŀ§Á{Zf«YÄ ‡Âe€Ìˆ»{cZ»Y|«Y¾ËY®‹ ºËZ¼¿Ö»d¸Xˆ»ֻԇYÄ »ZmÄ]Y½ZeÖ¿Z‡d»|yÁªÌ§Âe¹YÁ{ d‡Y¾Ì¼¯{€˜y,|ˀ̴]Õ|mYÖfÌÀ»YÕZÅÄ̏Âe Z»M,ÕY|°¿Z]d À{Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yYÃ{Z¨f‡YÄ]½ZˀfŒ»ŠËY€³ŠËY‚§YZ]½Z»‚¼Å dËZŸįd‡YÄf§Zˉ€fˆ³‚Ì¿Հ^ËZ‡ÁÖf¿€fÀËY,Õ”u€Ì£ÕZņËÁ€‡Ä]•Â]€»ºËY€m d§€³Õ|m|ËZ]YÖfÌÀ»YÕZÅY|ŒÅ ½ZˀfŒ»µZ^¬f‡YÁ®Ì¿Á€f°·YcZ»|y‰€fˆ³,½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕY{€^ÅÔ¯ÕZÅÃÂ̋ÁZʼnÁYÃ{Z¨f//‡YZ]½ZËÂm{‡Á½Z¨¸zf»įd‡YÃ|//‹hŸZ] |À¿YÂf] ÁÖÀ¨¸eÕZÅÕY{€^ÅÔ¯,²À̧̌,֟Z¼fmYÖ//‡|ÀÆ»½Âr¼ÅÖÀË¿Á®Ì¿Á€f°·Y ,½YY{€^ÅÔ¯¹Y{Ä]½{Zf§YYՀ̳¸mÕY€]¾ËY€]ZÀ],|ÀÀ¯ÄmY»Ö³‚]cY€˜yZ]Y½ZˀfŒ» d‡YÕÁ€“Á¹ÓÖfÌÀ»YÕZÅÄ̏ÂedËZŸÁÄmÂe YZf§†Ì¸aÕZÅÃ|¿Á€a|{YŠÌ]|Å{Ö»½ZŒ¿Ã|‹¹ÔŸYZ»M,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |‹µZ‡Ä]d^ˆ¿µZ‡{¹€m¾ËY½Y‚Ì»Á|Å{Ö»¶Ì°Œe²À̧̌ÕZÅÃ|¿Á€a ŠËY‚§YZ]Ádˆ¿Y{½ZˀfŒ»Ö§Z¯ÖÅZ³M¹|Ÿ½YÂeÖ»Y½MÖ¸Yd¸Ÿįd‡YÄf‹Y{Հ]Y€] ÕZÅÕY{€^ÅÔ¯Y½YÂeÖ»Õ{Zˁ|uZeÖfÌÀ»YÕZÅÄ̏Âe¾f§€³Õ|mÁֻ¼ŸÕZÅÖÅZ³M |¿Z»½Z»Y{¾Ë¿ |‹½Z»Z‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»d§€ »Z“€Ì¸Ÿ {€¯Ö§€ »®¿Z]¾ËY|Ë|m¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ]Yd§€ »Z“€Ì¸Ÿ,½Z»Z‡®¿Z]ÀË|»dXÌÅ ~̨ÀeZ]Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]|ÌËZeZ]d§€ »Z“€Ì¸Ÿ,Ä¿Z‡½Z»Z‡‰Y‚³Ä] |‹Ö§€ »®¿Z]¾ËY|Ë|m¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ],½Z»Z‡®¿Z]ÀË|»dXÌÅ Ö¿ZÆ^Æ]ՀÅZ—|¼uY|̇¾Ì//Œ¿Zm½YÂÀŸÄ]įd§€ »Z“€Ì¸Ÿd//‡YÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY ÕZÅd¼‡{½ÂÀ¯ZeÁÄf‡ÂÌa½Z»Z‡®¿Z]Ä]µZ‡Yd‡YÃ|‹½Z»Z‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Äf‹Y{dÌ·Z §¶»ZŸ€Ë|»¹Z¬»ºWZ«ÁÕZ^fŸY½ÁZ »,Öf¯€//‹ÕY|°¿Z]€Ë|»ĸ¼mYÖ¨¸fz» d‡Y |Ì»YÃ|»Md‡YÃ|̇®¿Z]¾ËYÀË|»dXÌņÌË|Æfn»|¼uYÕZ”»YÄ]į½ZŒËYº°u{ µÁ~^»į{Ây¹Z¼fÅYÁ½YÂe€j¯Y|uYՀ̳ÀÆ]ÁµZ f»|¿ÁY|ycZËZÀŸÄ]µZ°eYZ]d//‡Y |̋Z]|Ë»Áª§Â»½Z»Z‡®¿Z]¹Z¿ÕÔfŸYÁ¥Y|ÅYª¬veÕZf‡Y{ÃY¼Å{»€§|ÌÅYÂy Ղ¯€»ļÌ]Y€i¯ļÌ]ÖËZ°eYµÂ^«Ân»d§ZË{ {d¯€‹Äf‹~³ÕZŵZ‡{€°¸¼Ÿև€]Ä]ÄmÂeZ]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmՂ¯€»ļÌ] {€¯{Z€i¯ļÌ]Ä]YÖËZ°eYµÂ^«Ân»Ö¿Z‡d»|yÁÕÁY{‡,Հ³ļÌ]ÕZÅŠz] ¾Ì¼f¨Åd¯€‹¾ËY,€i¯ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁÖËZ°eY½ÁZ »¹ÔŸYÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Հ´¿YÂeÁÄËZ»€‡Ä]ÄmÂeZ]Ád‡YÃ{€¯d§ZË{YÂn»¾ËYįd‡YŒ¯ÕYļÌ]d¯€‹ {‹Ö»[ˆv»ÖËZ°eYµÂ^«ḑ€›{Œ¯ÕYļÌ]|À¼e|«d¯€‹¾Ì¼nÀaÖ·Z» ‚Ì¿ÁÄ»Z¿€]Ás€—ÁÖÀ§,Ö·Z»cZœ¿ÕZÅd¿ÁZ »ÄË|ÌËZed§ZË{Y†ad¨³Ã{YՀ̻Y¾ˆv» |‹{ZµZ‡®Ëc|»ÕY€]€i¯ļÌ]ÖËZ°eYÖ·Â^«Ân»,Ղ¯€»ļÌ]¶»ZŸcZÌÅ Ádˆ¿Y{d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁÖËZ°eYŠz]dÌ·Z §Ö³{€fˆ³¶»ZŸYÂn»¾ËYd§ZË{ÕÁ Šz]{Žzf»ÕZÅÁ€Ì¿[~mÁd¿ÁZ »Ä]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁÖËZ°eYdˀË|»¶Ë|^eZ]{Á‚§Y ºË{€¯ºÅY€§YŠz]¾ËY{dÌ·Z §‰€fˆ³ÕZŀfˆ]ÖËZ°eY Ö^‡ZÀ»Õ¨e€aºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»Yį€»Y¾ËY€]|̯ZeZ]€i¯ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁÖËZ°eY½ÁZ » ļÌ]¹Z¿Z¼¿ÕY€]Ö]ÂyZ^fŸYZÆÀeÄ¿Ân»¾ËYd§ZË{d¨³,ºËÁMd‡{Ä]Ân»¾ËY¶v»Y Œ¯ļÌ]d À‰Á€§YºÅՀfŒÌ]ºÆ‡ºÌ¿YÂf]į{‹Ö»\m»Ä°¸],{Y{ÃY€¼ÅÄ]€i¯ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ ºÌÀ¯d«{Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅ®ˆË[Zzf¿Y{įd‡Y¹ÓÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{YՀ̻Y¾//ˆv» ļÌ]ÕZÅd¯€‹ļÅ,{Âm»ÕZŹY‚·Y¶Ì·{Ä]{€¯ZƛY ºËŒ¿ÓZ]cZˆy\ˀ“Zq{Ze ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]ļÌ]ªu{ºÌ¿YÂeÖ»Ân»¾ËYZ]Z»Á|¿Y|¿YÂn»¾ËYd§ZË{Z^fŸYÁ½YÂ//e ¾ËYYּƇÁºË‹®Ë€‹ ÁZ¼ÌaYÂÅ,ÖfŒ¯ÕZÅļÌ],ZÅּ̋Á€faYºŸYd À±‚] ºÌ‹Z]Äf‹Y{ZÅÄ»Z¿ļÌ] ÕY€]ÁÂu¾ËYÄ]€i¯ļÌ]{ÁÁZ]įÖËZ°eYḑ€›ŠËY‚§Y¾ËY¹YÁ|Ì»Yd¨³½ZËZa{ÕÁ ÕY€],{‹Ö»€i¯ļÌ]‰Á€§ŠËY‚§Y\m»Ä°ÀËY€]ÃÁԟ,d‡YÃ|‹{ZnËYŒ¯ļÌ]YZ] ÕY~³YÁ,Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀve¶Ì·{Ä]įÖ¸ §–ËY€‹{ºÌ¿YÂf]Á|‹Z]|̨»‚Ì¿Œ¯ļÌ]d À Ä]½Z»{ÁÁZ],d‡YÃ|‹¾°¼»€Ì£ž«Y»YÖy€]{Ádz‡Z̈]Œ¯YkZyÄ]®ˆË ºËY{€]Œ¯ļÌ]d À‰Á{YYÖ³‚]Z],YZ]¾ËY ÁM{‡ÁÀÆ]½Á|]®¿Z]-½Y€ËY€Æ»®¿Z] |¿YÂeÊ»Ŀ´q,{€Ì³ʼ¿{‡Š¿ZˀfŒ»Ä]ÖfyY{€acÔÌƈeYįÕYÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z] ,|Å{Ê»½ZŒ¿ʏy®¿Z]Z]ĈËZ¬»{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ä]€ne.|‹Z]ÁM{‡ {€°¸¼Ÿ½YÂeÊ»,É|{ZÆq€j¯Y|u{‚»Z¯Z//]Á¹YÁY{Â//‡d§ZË{¹|Ÿ{ÂmÁZ]Êfu d‹Y{Œ¯Ê°¿Z]¹Zœ¿{ɂ̻Md̬§Â» ,ZÅ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅcºœÀ»ZŒf¿Y,½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Ã|‹Äf§€Ë~aÉZÅ®¿Z] |À¯Ê»®¼¯Œ¯Ê°¿Z]¹Zœ¿ḑZ¨‹Ä]įd‡YÉ{Y»ĸ¼mY ¹Â¼Ÿ…€f‡{{,Žz//Œ»Ê¿Z»ÉZÅÁZ]{Y{ÂyÊ·Z»ÉZÅc,{ZÆ]©YÁY…Â] Ê·Z»{ZÆ¿®Ë½YÂÀŸÄ]Ä°ÀËY{ÂmÁZ]‚Ì¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z],µZu¾ËYZ] |ÀÅ{Ê»Y€« Ã|Œ¿ʇ€]ZˆucÄ]Y{ÂyÊ·Z»ÉZÅc,dˆÌ¿s€˜»…Â]{ÂÀÅÃ|‹Äf§€Ë~a ÉZÅc‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁ|À¯Ê»€ŒfÀ»{ÂydËZ‡[ÁÉÁ€],ʇ€]ZˆuY†a¾ÌÀr¼ÅÁ |ÀfˆÅʇ€f‡{¶]Z«,Ã|‹Z£MµZ‡½ZËZaYįÃÁ{ZÆqÊ·Z» ºÌ‡€eŒ¯ÉY|°¿Z]d ÀYʧZ¨‹€ËeÄ°ÀËY€]ÃÁԟ,Ö·Z»ÕZÅcֻ¼ŸZŒf¿Y ɀ̳ºÌ¼e,¹ZƇ|ˀyZ]Ę]Y{ɀfŒÌ]ÊÅZ³MZ]Ze|Å{Ê»Y½Z°»Y¾ËY½YY{¹ZƇÄ],|À¯Ê » {ZÆ¿–‡ÂeÊ°¿Z]¹Zœ¿|½Z°»Y,ZÅ®¿Z]–‡ÂeÊ·Z»ÉZÅcZŒf¿YÉZËY‚»€´Ë{Y |ÀÀ¯ Ä°^‹{Y{ÂyÉ| ]ÉZŹZ³,|À¯Ê»®¼¯Y~³d‡ŻÄ]¾ÌÀr¼Å d‡YÊ°¿Z]Ä°^‹€]€›Z¿ {Y{€]ɀeªÌ«{cZŸÔ—Y…Z‡Y€],Œ¯Ê°¿Z] µZ‡dˆz¿ļ̿Ä]•Â]€»,…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅc¾Ë€yM ‚Ì¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ê·Z»ÉZÅc¾Ë€e|Ë|m |¿YÃ|Œ¿ʇ€]Zˆu0Y€j¯Yįd‡Y {‡cÁÄ»Z¿Y€e{ʼƻ¹Z«YĈËZ¬»½Z°»Y,ÄnÌf¿{Ád‡YÊ¿Z»ÃÁ{¾ËYÄ]•Â]€» {Y{{ÂmÁ€´Ë|°ËZ]ZÅ®¿Z]¾ËY½ZˁÁ ÊËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿€œ¿Y®¿Z]¾Ë€e€],½Y€ËY€Æ» Äf‹Y{½ZÀ̼—Y,½M{{ÂyÕZÅÃ{€b‡dÌÀ»YÄ]d^ˆ¿į|ÀÀ¯Ö»[Zzf¿YYÖ°¿Z],½YY~³Ã{€b‡ ®¿Z]€³Yc¾ËY{Y€Ë |‹Z]€eÓZ]ZÆ¿M{ÊËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿įÊËZÅ®¿Z]ÊÀ Ë-|À‹Z] |À¯Z¨ËYY½YY~³Ã{€b‡Ä]d^ˆ¿{ÂycY|Æ e|¿YÂeÊ»,{‹Ê´fˆ°‹ÁZq{ ÃZ»{d^ˆ¿¾ËY|Å{Ê»½ZŒ¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{ÖËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿և€] ,ʇ€]{»ÉZÅ®¿Z]Z]ĈËZ¬»{€œ¿¾ËYYÁÃ{Â]|{ YŠÌ],ÉZmµZ‡dˆz¿ {Y{Ydˆz¿Ä^e ֏yÕZÅ®¿Z]Á½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ž·Zy{‡ĈËZ¬» YÊ°ËįÃ{Â]½ZˁÁ{Â//‡c,ZÅ®¿Z]ĈËZ¬»ÕY€]Ö//‡€]¶]Z«Ö·Z»c€´Ë{ dˀË|»Ã|ÀÅ{½ZŒ¿Ê]ÂyÄ]|¿YÂeÊ»ŽyZ‹¾ËY d‡YŽ·Zy½ZˁZË{‡,½M¹Ô«Y¾Ë€eºÆ» ¹Â‡Ä^e{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] |‹Z]½McZÌuÄ»Y{YÁÉÁM{Â//‡Z]Ę]Y{®¿Z] {Á|uÉZmµZ‡dˆz¿ļ̿{½MŽ·Zy{‡½Y‚Ì»Á{Y{Y€«ʇ€]{»ÉZÅ®¿Z]¾Ì] ¾ËY{ʇ€]{»®¿Z]Y®¿Z]lÀaįd‡YÊ·Zu{¾ËY d‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ |¿YÃ{Â]Ã{½Zˁc|» ,ÊfyY{€acÔÌƈed]Z],®¿Z]¾ËYįd‡Y֘ËY€‹{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ÕÁM{‡ ,½MÊfyY{€aÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈed]Z]Êf§ZË{{‚»Z¯€j¯Y|uÁ|À¯ʼ¿d§ZË{É{Â//‡ d‡Y|{ZÆq Œ¯ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¾Ë€f³‚]{ÖËYY{ÖÅ{Z] įd‡YÊËYY{ÊÅ{Z],|À¯Ê»ºÅY€§YZÅ®¿Z]{€°¸¼ŸĈËZ¬»½Z°»YįÖËZÅŽyZ‹€´Ë{Y ®¿Z]®Ëį|Å{Ê»½ZŒ¿Á|ËMÊ»d‡{Ä],¹ZƇ½Z^uZ©Â¬už¼m€]Ž·Zy{‡ºÌˆ¬eY d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y{‡\ˆ¯ÉY€],{Y{ZÌfyY{įÊ ]ZÀ»YĿ´q YÊy€]ÊfuÁ|{®ËY€f¼¯,Ê//‡€]{»ÉZÅ®¿Z]Ä̸¯ÖËYY{ÖÅ{Z]įÖ·Zu{ ÊÅ{Z],ÉZmµZ‡dˆz¿ÃZ»{d‡YÄfˆ¿YÂe½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z],d‡YʨÀ»ZÆ¿M |À¯\ˆ¯É|{ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹Á{ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW |‹¶Ì¼°eÕ|Æ e‰Á€§Z]ÄËZ»€‡YZ]®Ì‡Ô¯Y‚]YÄ^ m |ËŒ¿½YZ]Äf¨‡¹Y{{YÁ Z°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§[ÂqZq{,ՁZn»ÕZ”§{ YZ]ĸ¼mYZÅYZ]cZ^iÁ|ÀÀ¯¶Ì¼°eYcZ¼Ì¼e¾ËY |À¿‚]ºÅÄ]Y{|n»YY YZ]cZ¿ZnÌÅZ]®¿Z]¾ËYd¨³Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW Ã{Z¨f‡YÁַY{€°ËÁZ]Ä°¸]|À¯Ö¼¿{Ây€]Ö¿ZnÌÅ ÕZÅÃZ»µÂ—{{ÂyÃ|‹Ä]€neÕZʼnÁÁcZ¿Z°»YY ՁZ]Äf¨‡ÕY€]ZʼnÔe€Ì]|eÁ€^d§ZÌÅZ]ÁÄf‹~³ cZ»Y|«YdˬeZ]YYYZ]Ä]­Â//‹¶Ì¼veªË€—Y Ã{ZŸYYZ]Ä]Y¹ÓcZ^iÁ|ÀÀ¯Ö»ÖÀjÀyY€mYd‡{{ {€¯|ÅYÂy Ö¿YÁ¹Y{Ä]{ÁÁY{€//¯Ä̏Âe¹{€»Ä]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |ÀÀ¯‚Ìŀa½ZËÂm{‡Á½YZ]Äf¨‡ Z]Ղ¯€»®//¿Z]{€¯¹ÔŸYՂ//¯€»®¿Z]¶¯†//ÌW Ä̏ÂeÁ|À¯Ö¼¿{Ây€]Ö//¿ZnÌŁYYZ]cZ¿ZnÌÅ ½ZËÂm{‡Á½YZ]Äf¨‡Ö¿YÁ¹Y{Ä]{ÁÁY{Â//‹Ö» |ÀÀ¯‚Ìŀa¹{€» d//ˆa֗Á€»YÖf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] \m»Äq½MÂ//y{{€¯ZƛYÖ»Y€³ZfÀ//ˆËY Á|//‹½Y€ËYÄ̸ŸÖ¸]Z¬ecZ»Y|«YÕY€]FATFºÌ¼e ½ZŒ¿Äm»ÁZ°Ë€»Md·Á{Õ|À‡€y\m»Zœf¿Yª]Z˜» ºÀ¯Ö¼¿Öf^v,|Ë{€³ZÆ¿MÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀve½{Y{ |̯ZeÔ^«įĿ³½Z¼Å¹Y|«Y¾//ËYµZ^¿{Ä]{Á‚§YÕÁ ÕZ”§{ZnËYZ]Ze|ÀfˆÅÁÃ{Â]‰Ôe{ÖÅÁ€³,¹{€¯ ÖeÔ»Z »€Ì£ÁÄËZaÖ]ÕZÅw€¿¹ÔŸY‚Ì¿ÁÖeZ^iÖ]Ö¿YÁ †¸n»ÄmÂ]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ |·Â»€Ì£ÕZÅYZ]µ€fÀ¯|̸¯,…Â]dˬe ¹ZƇ|ˀyÄ]…Â]{‚Ì¿{Ây­|¿YÕZÅÄËZ»€//‡ {»Ö]Á[}Z¯ÕZÅZ“Z¬e\Ìe€e¾ËYÄ]ÁÃ{€¯¹Y|«Y |À¯Ö¼¿cZ¿Z‡Â¿€Ì³{YYĸ¼mYZÅYZ]Öy€] d‡Y¹ÓÄ°ÀËY½ZÌ]Z],ºÅ{†¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ÃÂv¿Á…Â]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]¹{€»cZŸÔ—Y ÄÀÌ»¾ËY{d¨³,|]ZËŠËY‚§YÁÂu¾ËY{»Y¹Zn¿Y [}Z¯ÕZÅYZ]Z//e{Â//‹ÄËYY¹ÓÕZʼnÂ»M|ËZ] ½Z¼ÅZËՁZ‡ÄÀÌ»©Y|»¹Y|«Y¾ËYY€Ë,{€Ì´¿¶°‹ d‡YՁZ‡²Àŀ§ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ//],ºÅ{†¸n»{¹{€//»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY Y¦¸fz»ÕZÅd¯€‹¹ZƇYÕ|^‡|À¿YÂeÖ»¹{€» ,…Â]€fŒÌ]ÕZ°¼ÅÄÀÌ»|ËZ]{Á‚§Y,|ÀÀ¯ÕY|ˀy ¾ËYÄ]Ze{Â//‹ºÅY€§Ö//‹Â»M‚¯Y€»ÁՂ¯€»®¿Z] |¿Â‹dËY|Åd¼‡¾ËYÄ]¹{€»\·Z£\Ìe€e †¸n»cZ^//‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ {€°¸¼ŸY֋Y‚³ÄËYY|‹ÁM{ZË,Ö»Ô//‡YÕY‹ ÄËZ»€‡{|¿YÂeÖ»…Â]½Z»Z‡Õ‡YZÅd¯€‹ |‹Z]€i»ÁÂu¾ËY{¹{€»€fŒÌ]ÕY~³ ÄËZ»€‡YZ] Õ|Æ e‰Á€§Z¯ÁZ‡YÖËZ¼¿Á¾ÌWM{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶»ZŸ€Ë|» ¹{€»d¨³†//¸n»ÄmÂ]ÁÄ»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ |ˀyÄ]…Â]{{Ây­|¿YÕZÅÄËZ»€//‡Z]|À¿YÂeÖ» Á[}Z¯ÕZÅZ“Z¬e\//Ìe€e¾ËYÄ]ÁÃ{€¯¹Y|«Y¹ZÆ//‡ cZ¿Z//‡Â¿€Ì³{YYĸ¼mYZÅYZ]Öy€],{»Ö] |À¯Ö¼¿ €]|̯ZeZ]Հ¸´Ì]Âa¾ˆuZ^Æ//‹,ZÀ^ËY‰Y‚³Ä] ZˁYYZ]{ÕY~³ÄËZ»€//‡Y¹{€»ÕÁ{cÁ€“ YZ]¾Ë€fÆ]Ö¿ÂÀ¯–ËY€//‹{d¨³,ՁY»ÕZÅYZ] d‡Y…Â]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ÕY‹†¸n»{€Ì//‡{€]Á½Zm€Ì//‡¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ dÌÀ»YY…Â]{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY €”f»€]ÖÀ^»Ö·Z¼fuYpÌÅÁÃ{Â//]Y{Ây€]ÖËÓZ] tˀe,{Y|¿{ÂmÁ½MÄ]{Z¼fŸYÄnÌf¿{¹{€»½|//‹ €ÌyYÕZÅÃZ»{‚Ì¿…Â]{¹ZƇŽyZ‹|‹{€¯ d‡YZŸ{Y¾Ì¼Å€]Õ|ÌËZe ¹ZƇŽyZ‹ŠËY‚§YÖ¸Yd¸ŸÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ÕZÅd¯€‹ÕZÅÖËYY{d¼Ì«€Ì̤e,Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å{ Z]|À¿YÂeÖ»¹{€»{€¯tˀe,d//‡YÃ{Â]Ö//‡Â] {€¯|ÅYÂy‚¯€¼eÂ“»¾ËYÕÁÄËÁ—Ä] Ä]ÄmÂeZ]‚Ì¿Ö³|¿Â‹|¬¿Ây{d‹Y{ZƛYՀ̻Y ÖËZŒ³Z]|¿Á,Äf‹~³µZ‡Á{{ZŶ¼ ·YÂf‡{sԏY ÕZŦ«Âe|ÅZ‹ÁÃ{Â]Ö]Ây|¿ÁZÅ{Z¼¿½|//‹Äfˆ]Á ºË{Â^¿Ö ¿Ó— {{Y{Ä»Y{YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ cÄ]Á{Z¼¿Z]Y‚]Y¾ËYZ¯Ä]Á€//‹,€“ZuµZu ‰ÁZ]½YY~³ÄËZ»€‡ºÅį¥|žËYZ]-d‡Y֌ËZ»M cY{Y€ËYºÅÁ|ÀÀ¯Y|ÌaՀf//ŒÌ]ÖËZÀ//‹MZ¯¹Zn¿YÕZÅ {‹ÂmÁž§½MÖ·Z¼fuY Ö¸ §–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯|̯ZeÁÄ̏Âe€´Ë{Z]Հ̻Y {YÁ¶Ì¸veZ]Z¼fu½YY|»ZƇ,Ã|‹[~mÖ´ÀË|¬¿ÁYZ] Z]ÄËÁÄ] |ÀÀ¯‚ÌŀaºÌ¬fˆ»{ÁÁYÁ|¿Â‹ÄËZ»€‡YZ] ªË€—YZ¼fu,ÄËZ»€‡YZ]֐zeZ¯ÁZ//‡Ä]ÄmÂe ®e½Z°»ÓYÖfuÁ|ÀÀ¯¹Y|«YZŽY{€³|^//‡ZËZÅ©Á|À |À‹Z^¿ºÆ‡ ©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡½Y€‹Z¿ÁZÅ…Â]€]cZœ¿½ÁZ » ÕÓZ][~mÄ]ÄmÂeZ]ºÅÃ|¼Ÿ½YY|»ZÆ//‡{Á‚§YY{ZÆ] ZÅd¯€‹ÁÃ{Z¨f‡Yd€§Y,ÄËZ»€//‡YZ]{Ö´ÀË|¬¿ ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÕY€]ZÅd¯€//‹¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯|À¼¿YÂeY d¯€‹ÕÁM{‡¹ÁY|e|ÅZ‹Ze|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z°»Y¾ËYY ºÌ‹Z]ZÅ ªË€—YÄËZ»€‡ŠËY‚§YÕZÅZ¯ÁZ‡d‹Y{ZƛYՀ̻Y Ö§€ »Äf‹~³ÃZ»®Ë{¹ZƇ¥€Á¹|¬eªu\¸//‡ ¹ÔŸY‰Á¾ËYYÃ{Z¨f‡YÕY€]ZÅd¯€‹֔ ]Á|¿|//‹ ŠËY‚§Y¾ËYY¶Zuž]ZÀ»d//‡YÖÆË|] |¿{€¯Ö³{Z»M ¥€—Y-|‹|ÅYÂyªË‚eZÅd¯€//‹Ä]Z¼Ì¬fˆ»ÄËZ»€‡ |ÀÀ¯Y€mYY{ÂyÖ¸^«cY|Æ e|ËZ]ºÅ½YY|»ZƇ€´Ë{ {Á‚§YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â//]½Z»Z//‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ Á|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Yd€§¾ËYY|À¿YÂeÖ»ZÅd¯€//‹֔ ] ²ÀË|¸Ì]­Â]ªË€—Y,Ã|‹Ö¸^«ē€ŸįÖ¼Æ//‡ÕY€] {Y| eZÌfyY{ºÆ‡\Ìe€e¾ËYÄ] |À‹Z]Äf‹Y{{|n»ē€Ÿ Ö·Z¼fuYÕZÅÖ¿Y€´¿Á{€Ì³Ö»Y€«½YY|»ZÆ//‡YÕ{Zˁ |‹|ÅYÂyž¨e€»ÀË|»cZÌÅև€¯Ây{ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Ö»‘€«Y½MÁd//‡YՀ´Ë{{€§Ä]ª¸ f»½MdÌ°·Z» Ä]ÁºË€yÖ»YZ]{ÃZ]Á{ÁºÌ‹Á€§Ö»YZ]{ÁºË€Ì³ |ËZ]Á{Y{€°ŒeÕZmZ°f]Y¾ËY ºÌ¿Y{€³Ö»Z]Ö¸YÕZm YZ]ՁZ‡Ö¿ZÆmÕZf‡Y{ÖƬ§Äf̼¯įYÖËZÅY‚]Y¾ËY |Ì»Z¿Z‡½|¼eÕZÅY‚]Y,|À¯Ö»ÖuY€—ÄËZ»€‡ Õ|Æ e‰Á€§¶¼ ·YÂf‡{ÕZÅÖ³„ËÁYÖ°Ë{Y{Ä»Y{YÕÁ –¬§Á{‹Ö»¶»Z//‹YY{ZÆ]©YÁYÄ̸¯įd//‡Y¾ËY Ä¿Y‚y{ZÀ‡YÁ­Â°©YÁY{Z»dˆÌ¿¹ZÆ//‡Ä]Žfz» ©Á|ÀÖfu ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YY‚]Y¾ËYYºÌ¿YÂeÖ»‚Ì¿ֻԇY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YY‚]Y¾ËYY|À¿YÂeÖ»‚Ì¿d]Zi|»M{Z]ÕZÅ Ã{Z¨f‡YÂy{įÕY|//ŒÅZÆÀed¨³½ZËZa{ÕÁ ½YY~³ÄËZ»€‡–¬§įd‡Y¾ËYºÀ¯¹ÔŸY|ËZ]YZ]¾ËYY |¿Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÖ·Z»Š¿Y{į,Žzf»ÁÕYħ€u ®ˆËŠÅZ¯ÕY€]ZÅ{YÁÁZeÁ|ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡YY‚]Y¾ËYY d¯€‹ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀY–¬§{ÂyÕ¨e€a |¿€^]ÀÆ]ÕY~³ÄËZ»€‡ÁZŒ»ÕZÅ ‰Á€§YY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ {€¯Z¯Ä]Z£M{Z¼¿Z]Õ|Æ e ½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅ”Ÿ,Հ̻Y¾ˆuŠËZ¼Å¾ËYÄ»Y{Y{ Á{,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡d¨³Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â] {YYÖ³|¿Â‹|¬¿dˬeÁḑZ¨‹ŠËY‚§YºÆ»{€¯Z¯ |À¯Ö»µZ^¿{|Ë|mÕZÅY‚]YՁY|¿YÃYÁÖuY€— |ÀÀ¯Ö»®¼¯YZ]Ä]Ã|‹Ö§€ »ÕZÅY‚]Y{Y{t̓ÂeÕÁ ¾ÌÀr¼Å ºÌ‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]dÌ “ÁÖ´ÀË|¬¿hv]{Ze ,½Y€‹Z¿ÕZ°¼ÅZ]Äf‹~³µZ‡Á{֗,ḑZ¨//‹ÄÀÌ»{ d‡YÃ{€¯Y|Ìa{Â^Æ]Z̈],ž«Â»Ä]ÁžË€‡Ö¿Z‡Ô—Y ©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡½Y€‹Z¿ÁZÅ…Â]€]cZœ¿½ÁZ » ‰Ôe,{Y|¿€»Á|uḑZ¨//‹įZn¿MY{Á‚§YY{ZÆ] d̨̯ÕÁ,cZŸÔ—Yž«Â»Ä]Z//Œf¿Y€]ÃÁԟºÌÀ¯Ö» …Â]½Z»Z‡Ã|ÀËMµZ‡YÁºÌÀ¯Ö»Z¯‚Ì¿ÖÅ{‰Y‚³ ½YY{¹ZƇ|À¿Z»,|¿Y{½|‹֓Z¬f»d̟ÂÀ¼»įÖ¿Zˆ¯ ÕZ”ŸYZËÁ|¿Y{Yd¯€‹®Ë¹ZƇ|{įÕYÃ|¼Ÿ ÁZmYÖ¿ZÆ¿cZŸÔ—YÃ|¿Y{½YÂÀŸÄ]ZÅd¯€‹ÀË|»cPÌÅ {֓Z¬f»½YÂÀŸÄ]Ö¿Z//ˆ¯ZÆÀeÁ|¿Y|¿Õ|Æ e‰Á€§ ®·Z»Yd·Z¯ÁÄ]į|¿€Ì³Ö»Y€«Õ|Æ e‰Á€§dÌ «Â» |ÅYÂyÁZÀ‹¹ZƇY|{Ze‚Ì¿½MºnuÁ|À‹Z]¹ZƇ {Â] Õ|Æ e‰Á€§Y‚]YZ]ÕYħ€uYZ]ֿ»Zŀ̻Y ½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|»,ֿ»Zŀ̻YŠËZ¼Å¾ËYÄ»Y{Y{ |ÅYÂyħ€—Á{YYZ]Õ|Æ e‰Á€§Z¯ÁZ‡d‹Y{½ZÌ] {‹Ö»ÕYħ€uYZ]®ËÄ],YZ]¶Ë|^e\m»Á{€¯ ÕZÅÂ//Œ¯ÕZÅ…Â]{{Á‚§YÂ//y¾ËY{ÕÁ Ä]{‹Ö»ĸ»Z »Á\ːeÖfz//‡Ä]Y‚]Y¾ËYֻԇY ÖËYY{įdˆÌ¿Äf§€Ë~aֻԇYÕZÅŒ¯{į¶Ì·{¾ËY Ö»{ZnËYÖ¨À»ÖËYY{į¶Ì·{¾ËYÄ]|‡€]‰Á€§Ä]Äf‹Y|¿ Ö¨À»ÖËYY{Õ{Zf«YÄ ‡ÂehuZ^»{d¨³ֿ»ZÅ |À¯ short֓Y€¬f‡Y‰Á€¨»Z´ÀÅ,įÖ·Zu{{Y|¿{ÂmÁ Ö»‰Á€§Ä]Y½MÁºÌÀ¯Ö»{ZnËYÖ¨À»ÖËYY{selling …Â]½Z»Z‡ÖƬ§Äf̼¯įÕZ°f]Y½ZÌ»¾ËY{Z»YºÌ¿Z‡ ‰Á€§ZÀ¯{ZÆÀeÄ¿d‡YÄf‹Y{Y‚]Y¾ËYÖuY€—hv]{ {ZnËY²ÀÌWÁZ]Á²ÀË|À·ÖÅ|]Á‘€«Y‚]YYÕ|//Æ e |¬Ÿ\·Z«{¹ZƇՀ̳‘€«Ä°¸]{‹Ö»Ã{Z¨f‡YÃ|‹ {€Ë~aÖ»cd·Z¯Á ÕY|»ZƇ\Ìe€e¾ËYÄ]{Y{Ä»Y{Y½Y€ËY…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|» ֏ZyºÆ‡{Y{€œ¿{Á{‹Ö»Ö¨À»YZ]|À¯Ö»€°§ {Y{ZÌfyY{YºÆ‡įֈ¯YY~·|¿Z//‡€]‰Á€§Ä]Y Ä]YZ]{¶Ì¯Á½YÂÀŸÄ]Á{€//̳Ö»‘€«YÖËYY{¾ËY |¿Z‡Ö»‰Á€§ Ã|‹Ã{Z¨f‡YZÌ¿{YÖËZm€f¼¯{¹‚Ì¿Z°»¾ËYd¨³ֿ»ZÅ Á|‡Ö»‰Á€§Ä]įd//‡YÖËYY{¾ËYž«YÁ{ d//‡Y d¿Z̏ÕZf‡Y{«Õ|Æ e‰Á€§»Z¯ÁZ‡Äf‹~³Á ½Y€Ë|»º‡Y€»¾ËY{ |‹ÖËZ¼¿Á½Y|¿Á€Æ//‹d»Ô‡Y ֿ»Zŀ̻YÁՀ̻Y¾ˆu,ÖËY€vÖ¸Ÿ,ÄËZ»€‡YZ]|‹Y |Àf‹Y{”u …Â]¶»ZŸ€Ë|»,ÖËY€vÖ¸Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‰Á€§Z¯ÁZ//‡YÖËZ¼¿Á¾ÌWM{½Y€ÆeY{Z//Æ]©YÁY ÄËZ»€‡YZ]¾Ë¿ÕZÅY‚]Yĸˆ¸‡ÕZf‡Y{d¨³Õ|Æ e |^‡ÖeMÄf‹~³µZ‡,|‹ՁY|¿YÃYÕ|Æ e‰Á€§Z¯ÁZ‡ cÔ»Z »ZÌfyY½MY¶^«µZ‡ÁŽyZ‹{€¯Z¯Z]¹ZÆ//‡ |ËZ]ÖeÔ»Z »|Ë|mZ¯ÁZ‡¾ËYZ]µZuÁ{Â]Ã|‹ÖËZ¼¿Á |‹¶Ì¼°eÄËZ»€‡YZ]®Ì‡Ô¯Y‚]YÄ^ md¨³ Õ|Æ e‰Á€§ZÌ¿{ÕZÅ…Â]\¸£Y{{€¯ħZ“YÖËY€v ¾Ìq…Â]{ {Y{{€¯Z¯֓Y€¬f‡Y‰Á€§½YÂÀŸdve …Â]¾ËY{ĸ»Z »{»{Z¼¿Y{Z¼¿«½‚À‹» µZ‡{Á|ÀfˆÅ֓Y€¬f‡Y‰Á€§Z¯ÁZ//‡dve Z¯ÁZ‡ªË€—Y½‚À‹…Â]cÔ»Z »Y|{{Á|u ‚Ì¿¾aYƒ…Â]{,¾ÌÀr¼Å |‹¹Zn¿Y֓Y€¬f//‡Y‰Á€§ ¾ËYªË€—YcÔ»Z »Y|{{Á|//uÄË¿Yƒ{ {Âyº«Z¯ÁZ‡ ŠËY‚§Y¶v»Y½Y€ËYÄËZ»€//‡YZ]{½ÂÀ¯Ze{Y{Ä»Y{YÕÁ µZuÁ|¿|‹Ö»ž¨fÀ»½YY~³ÄËZ»€‡Ö·Z»ÕZÅÖËYY{d¼Ì« ½Z°»Y,®ˆËŠ‹Âa€]ÃÁԟÕ|Æ e‰Á€§Z¯ÁZ//‡Z] Ö·Z»ÖËYY{Á¹ZƇd¼Ì«‰‚˶v»YÕÁM{‡ÁZ¬f¿Y {Y{{ÂmÁ,d‡YZ¯ÁZ‡¾ËYdveį‚Ì¿€œ¿{» Y‚]Y¾ËYÖ¸Y{€¯Z¯,½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶»ZŸ€Ë|» YÃ{Z¨f‡Yd¨³Á{€¯½YÂÀŸYZ]Ö³|¿Â‹|¬¿Ä]®¼¯Y Ĩ·Â»Á{®ˆËŠ‹ÂaY‚]Y‚Ì¿ÁZÅd¼Ì«ŠÅZ¯{{‡ ¹ZƇ®·Z»ÃZ´¿Ä]Â“»¾ËYÄf^·Yį|ÀfˆÅY‚]Y¾ËYÖ¸Y {{€³Ö»Z] {{Z¼¿Z]Á€//»YÕ|Æ e‰Á€§{€¯tˀeÖËY€v {‹Ö»Á€//‹½Y€ËY…Â]Y€§{{Z¼¿Á½Y€Æe…Â] €´Ë|°ËÄ]YZ]ÕZ“Z¬eÁē€ŸÕZÅ¥€—ª//ˀ—¾ËYY įÖËZÅd¼Ì«|¿YÂeÖ»YZ]ªË€—¾ËYYÁ|¿Â‹Ö»®Ë{‚¿ ¾ËY{ {‹\ːeՀfŒÌ]Ä¿YÂfŒaZ]{Y{{ÂmÁYZ]{ {ÄËZ»€‡YZ]½|‹€eZËÂaÄ]®¼¯Z]ZeºÌ‹Ôe{|ÀËM€§ ºËY{€]¹Z³Ö¸»{Zf«YÕY€]ž]ZÀ»¾Ì»ZeÕZf‡Y |{ºÌ¿½Y‚Ì»Ä]Õ|Æ e¹ZƇ‰Á€§Äf^·Y{€¯½ZÌ]ÕÁ {Á{‹Ö»¹Zn¿Y‰Á€§Ĝv·{Zn»d¼Ì«¦¬//‡Y ZË,|À¯d§Y|{Á{YŠ//Ì]YZ]¶¯ŽyZ//‹Ä°Ì·Zu {»{Z¼¿ZËÁ|À¯d§Y|{ YŠÌ]½ÁºÅŽyZ‹ {‹Ö»¦«Âf»Õ|Æ e‰Á€§,|À¯d§Y|{ĸ»Z » ºÅÕ|Æ e‰Á€§Y‚]Y{{€//¯|̯Pe¾ÌÀr¼ÅÖËY€v ÁZÀ//‹¹ZÆ//‡|{Zeį{Y{{ÂmÁºnudË{Á|v» ‚Ì¿Á{Y{{Â//mÁd¼Ì«dË{Á|v»ºÅÁd//‡ZÅd¯€‹ Ó{|uYŠÌ]Õ|À»Á€Ì¿Y¾aYƒ{Z¬f¿Y ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Z]Á€f»½Y€ÆeÉY{€Æ‹d¯ZŒ»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»|À¨//‡YcÔ»Z »{ ¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z]µ{Z »Ã{Z] dˆ¿Y{¾Ë‰‚ËhŸZ]YÓ{|uYŠÌ]Õ|À»Á€Ì¿¾aYƒՂ¯€»®¿Z]†ÌW ÃÁ€³…ÔmY{d¯€‹ÕY€]įY{Á¯°ÌÅÁZÅ,€fËÁY¶¬¿Ä]ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ¾Ë‰YŠÅZ¯įd¨³Ó{|uYŠÌ]Õ|À»Á€Ì¿Y{Z¬f¿YZ],d‡YÃ{€¯€¨‡‘ZËÄ] ¾ËY{Հf¼¯Š¬¿Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Ád‡YÃ{Â]Ä·Zˆ»¾Ì¼Å¶Ì·{Ä]€ÌyYÕZŁÁ{ ¾aYƒÕ{Zf«YdÌ “ÁÖnË|e{Â^Æ]Ä]d^ˆ¿‰€œ¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Y{Á¯ d‡YÄf‹Y{©Z¨eY €fŒÌ]­€v»d‡ŻÕY€mYÁՂ¯€»®¿Z]Õ§{ÁÁÄ]ՁZÌ¿{Á‚§Yd‡YÃ|Œ¿‘Ÿ |‹Z]¹Ó€³Yd¨³Ádˆ¿Y{¾X¼˜»Z¿YÖ¸ §dÌ “Á¾aYƒՂ¯€»®¿Z]†ÌW {Y|¿{ÂmÁ ½ÓZ §Ä]½|̌z]½ZÀ̼—YÕY€]¾ÌqՂ¯€»®¿Z]€eŠÌa |‹ºÌÅYÂyYZ]{YÁÕ{ÁÄ] Ä]Ö´ÀË|¬¿Ó{{Z̸̻YŠÌ]ªË‚eÄ]¹Y|«Y½YÂˉY‰‚ˁYՀ̳¸mÁÖ·Z» Á®q¯ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÕY€]½YY¹YÁÕÓ{{Z̸̻Äfˆ]ŽÌzeYÁÃ{€¯YZ] ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{Â//yÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½Z//Ì»{YÖÅ{Z]½Y‚//Ì» ®ËµÂ—{Yd]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À‹Á{ ½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À ºÌÅ{Ö»Y€«և€]{»Äf‹~³Äf¨Å Y|¿ÁY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€f//ŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ÕZʼnY‚³ YÁ|¿Y{ÖÀÌËZaÖ¸Ìy®ˆË¥€—®ËY |ÀfˆÅÖ^‡ZÀ»Z̈]ÕÄÀ˂³‚Ë€³®ˆË c{įÖÀ »¾ËYÄ] d//‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â//‹|¬¿ |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼e |ÀÅ{Ö»{Ây½YY~³ÄËZ»€‡Ä]YÖ°¿Z]{‡Y€eÓZ]ÖËZÅÃ{Z]Ó¼ »€´Ë{¥€— Ã{Z]d^iZ]Äf‹~³Äf¨Å{"Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ÕZ¯Â°Ì¿"ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] "ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À {€¯d^iZÅ©Á|À¾ËY¾Ì]{YÃ{Z]¾Ë€f//ŒÌ]|{ µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿    d¯ZŒ»©YÁY Á€f»     ÃZmY©YÁY ¶fËZ    d ¨À»©YÁY {Z§Y    Äv]Y€»©YÁY d»Ô‡    d¯ZŒ»©YÁY €ÌŒ»    ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY |{Ö°¿Z] Ä^À‹Á{€Å |‹Ä]ZŒ»cZ»Y|«Y}ZzeYZ]|¿YÄf‡YÂyՂ¯€»®¿Z]Y¾aYƒ{Öy€] {Â]Ã{Y{€^y–‡Âf» ևˆv»ŠÅZ¯Ó{€]Y€]{¾Ë‰Y€ÌyYÕZŁÁ{ |À¯dˬeYŒ¯¾ËYÕ{Zf«Y {Ây€ÌyYµZ‡ćs˜‡¾Ë€e¾ÌËZaYÖ°ËÄ]¾Ë¶]Z¬»{½MՀ]Y€]w€¿Ád//‡YÄf§ZË Z]į{Y{{ÂmÁÖ¿Y€´¿¾ËYÕZne€œ¿Y¾ÌqZ]¾aYƒÃ{€fˆ³•Z^eYÄ]ÄmÂeZ] d‡YÃ|̇ Ղ¯€»®¿Z]†ÌW {€Ì³Y€«€ÌiZedve¾aYƒÂv»cY{Z{Zf«Y,¾Ì»ZeÀÌn¿{µÔyY €Ì̤e®ËºÀ¯Ö¼¿€°§d¨³|À¯Ö»­{YYYZ]dÌ “ÁYZÅÖ¿Y€´¿į¾ËY½ZÌ]Z]¾aYƒ Ղ¯€»®¿Z] |‹|ÀÅYÂy¶Ë| eÕ{ÁÄ]ZÅw€¿Á|‹Z]Ã|»M{ÂmÁÄ]YYZ]{¾Ë{ZÌÀ] ĸZ§w€¿¾ËYZ]Ö¸ §w€¿įd‡YÃ{€¯ÕY~³¥|ÅYÕ|{Á{¹ÂeÄ]½|̇¾aYƒ ÕZÅd‡Ż}ZzeYÄ]d‡{Õ{ÁÄ]Ղ¯€»®¿Z]|¿|¬f »½Z‡ZÀ‹Z¯YÕZ̈] {Y{Õ{Zˁ {|ÅYÂyՀfŒÌ]­€v» {€°¸¼Ÿ¾Ë€fÆ]¹Á{Ä^e{ÖÅ{Z]|{ \ˆ¯Z]"½ZËÁ…Âe·ÕZ¯Â°Ì¿ Äf¨Åd]Zi|»M{Z]©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a¹Â‡Ä^e |¿Y{Y€«d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À{ d‡YÃ{€¯\ˆ¯ÖÅ{Z]|{ Z]"½YÁ€Ìa­€fŒ»"©Á|À‚Ì¿YÄf‹~³ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ kZyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYµZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À‹lÀaÁ{ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 3.06 Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ÕZ¯Â°Ì¿ 3.02 ½ZËÁ…Âe·ÕZ¯Â°Ì¿ 2.26 ½YÁ€Ìa­€fŒ» 1.73 †Ì·Âb‡€a֋ÁÕZ¯Â°Ì¿ 1.71 Y{€§ČË|¿Y­€fŒ» 1.7 ºœŸY€^»ZÌaÕÁZÀ§Ö¼¸ŸÂËZmÕZ¯Â°Ì¿  1.367 Õ{ļÌ]…Z¼·YÄÀÌnÀ³ 1.18 ½ŻZa…Âe· ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|‹kZyZŽMYµZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ 1.14 ½Y€ËYÖ¸»‰ÁÖfŒ¯ÕZ¯Â°Ì¿ ÕZÅ©Á|À¾ËY,|¿{Â]ÃY€¼ÅÄËZ»€//‡{­|¿YcY€Ì̤eÕYY{Á{€Åį–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€//‡ 3.06 Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ÕZ¯Â°Ì¿ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ |//‹ ¾Ë€fŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ Ã{Â]µZË{Z̸̻ZÅ©Á|À¾ËYYÄËZ»€‡kÁ€yŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm {įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] d‡Y ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y ÁÃ|‹Ã{Á‚§YÕ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n» d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»|À¨//‡YcÔ»Z »{ ½Zˀm|{Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]ÁÄ]ÁŠËY‚§Y|{Z]‚Ì¿½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€y d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]|¬¿ ,d¼Ì«Z]ŠÌ¯ŠÌ¯Ä ‡ÂeÁ …ÃZmY©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^//ˆ¿ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] YÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË d‹Y{|{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]{Z§YÊf·Á{d ¨À»©YÁY d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] 20% kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ 267%    kÁ€y %277    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7267

روزنامه جهان اقتصاد 7267

شماره : 7267
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!