روزنامه جهان اقتصاد شماره 7247 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7247

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7247

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7247

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« Ä·Z¬»€‡ ÃZ³|Ë{ ´f¨³€Ìˆ»½{Â]Z]Ä]ÃZ‹YZ]|À¸ÅÄmZy€ËÁY|Ë{{Ö¿ZuÁ Äv¨ Ã|¿YÂy{Ây½Z³|ÀËZ¼¿ |Ë{\̇MįÕZ^fŸYÁ ºÌfˆÌ¿¹Zm€]½ZËZaµZ^¿{Ä] ali.shafaee@jahaneghtesad.com ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ c|»ÃZe¯Öf§ZÌŽYÂÀŸÄ]½Â̇Z»ÂeY€]|̯Ze ÕÁÀÆ]{Â^Æ]ÕZf‡Y{ ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´ŒËZ¼¿ÄÌuZff§Y{d¼€ËÁ |Ì·Âeª¿ÁdËÂv»Z]Ö¿Y€ËYև|ÀÆ»ÁÖÀ§ Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»½Y€´ŒÅÁ„a Հ̌]ºjÌ»ÁÂaÖËZ“|¼v» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖeY{YÁcZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{ d‹~³Ó{{Z̸̻€»Y YZ]ÁÄ ‡Âe ÖÆfÀ»Ä¿ÓZ‡¹ÂeÖÀ̌¿\¬Ÿ |{Ze¾¼Æ]Ä] Á|Ì·Âeª¿ÁÕY€]d€§®ËµZ//ˆ»Yd¨³cZneÁ½| »,d À€ËÁ Zf‡Y¾ËY{Z»Ä»Z¿€]¾Ì·ÁY{Âm»µZ¤f‹YÁ|Ì·Âeš¨uÁd‡Y¶yY{dyZ‡ |‹Y€mY½MZÀ¯{Ä»Z¿€]|Àqį{Â] ÃZ´ŒËZ¼¿ÄÌuZff§Yº//‡Y€»{Ö¿Z¼uZ“,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ¹Z»YÖ¸»{|Ì·Âeª¿ÁdËÂv»Z]Ö¿Y€ËYÖ//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂe {Â//‹€a”uÕY€]½Y€ËY±‚]d¸»Y{€¯½Z//Ì]½Y€ÆeÃÖÀ̼y ºÀ¯Ö»€°ŒecZ]Zzf¿Y Äv¨ {Ä¿ÓZ‡¹Âew€¿d‡Y½MYÖ¯Zu½Y€ËYZ»M‚¯€»Õ‡YÃ|‹€ŒfÀ»cZŸÔ—Y |uYÁ ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{įÃ|̇|{Ä]¾¼Æ]Ä]ÖÆfÀ»ÃZ» įÃ|̇|{ Ä]Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿ÃZ»¾ËY{Äf^·Y |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{ |‹\̋ÃZ]Á{½|‹|ÀeYÁ{Y{ŠËY‚§Y|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{ |À¯Ö»dËZ°uÃZ»¾¼Æ]{ZÅd¼Ì« ÖËZÀ]€Ë»Y ÂÌ¿…Â]†°Ÿ {Y{Ã|ŸÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {‹Ö»ZÌ¿Ö]¶ËcY{YÁYÕ{ÁÄ]½Y€ËY |ÀÀ¯Ö»{ZnËYž¿Z»Zźˀve½Zˀm{įÖ¿Z//ˆ¯d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ cY{YÁY½Y€ËYÕ{ÁÄ//]{Â//‹Ö»dËZ¼uÖf ÀYÖf«Áį|À¿Y{Ö»Ö]ÂyÄ] Â//Œ¯Ä]ZÅÓZ¯¾ËY‰Á€§ÕY€]½YÁ{¾ËY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÁ{Â//‹Ö»ZÌ¿Ö]½M |ÀÅ{Ö»ÄWYY‚Ì´¿Yć‡ÁcY{ZÆÀŒÌa d‡YÖËZ¼¿±‚]ÁÖËZ¼¿®q¯Z»Ö·Z»ÕZÅYZ]Ö¸YcÔ°Œ»ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë d¨¿ Z¿Á€¯ÁFATFÃŻdˆÌ· ÄËZ»€‡YZ]€]€ÌiZeÖ] {Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁYZŒf¿Y Ö·ZË{Z̸̻Y‚Å ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZasԏYd̼ÅY€]|̯PeZ]Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ …ZÀ‹Z¯¾ËYÄf¨³Ä] |‹|Ë|mÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa¾ËY¾f§€³€œ¿{ įºËY{ÖeZÌ·Z»ḑZ »½Z//»Âe{Z̸̻Y‚ŵ{Z »,Õ{Z//f«Y Y{Zˆ§ZŽMY֌z]ÁºËY|¿ZÅḑZ »¾ËYYÖ§Z¨//‹ÖmÁ€y \m»|À¿YÂeÖ»ºÅ,|¿Â‹‰Z§Y{Z//ˆ§ÕZÅḑZ »€³Y |ÀfˆÅ ÕY€]ÖÆmÂe¶]Z«ÖËY|»M{Ä°ÀËYºÅÁ|¿Â‹{Zf«Y{ՁZ‡¥Z¨‹ Հ³Y{‡Õ|mž¿Z»,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z» |À‹Z]Äf‹Y{d·Á{ ž¿Z»|¿YÂeÖ»ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ֗Y€§Y Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Ó¼ »{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Â//‹֗Y€§YՀ³Y{‡ cZÌ·Z»Â¿¾ËYÄ°¸]|f§YÖ¼¿©Z¨eYÖ «YÁÃ|ÀÀ¯¥€»ÕY€]ÄËZ»€‡ Ä]ZÌ¿ÖeZÌ·Z»¹Zœ¿ d‡Y֗Y€§YÕZÅՀ³Y{Â//‡YՀ̳¸mÕY€] |À¯Ö»€aY½Md¨¿įÕ|»M{¥Z°//‹Ze{Y{Õ|mcZuԏY {‹€acZÌ·Z»Z] įºËY{ÁºÌf‹Y{ÖeZÌ·Z»Ã{€fˆ³ÕZÅḑZ »Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö«Z¬‹ ZÅḑZ »¾ËY֌z]€iYY¶Zu֋Y‚³pÌÅÁ|Àf//ˆÌ¿|À¼§|Å ‚Ì¿ZŽMYÖy€]Á|¿Â‹ÖÅ|¿Z»Z‡ZÅḑZ »¾ËY|ËZ]d¨³,ºËY|¿ {Ze{‹ŽzŒ»ZÅḑZ »֌z]€iY |¿Â‹¥~uZËsԏY|ËZ] ©Y€Ÿ{½Y€ËY€Ì¨‡ {‹Ö»†¯Â·ÕZÅÁ{Ây ­Ô»YÄ¿ÓZ//‡cZÌ·Z»,|»M{žËÂe{Â^Æ]œÀ»Ä]-d//‡YÖÀf¨³ Â¼n»į{‹Ö»Ö¯Ô»Y¶»Z‹įÃ|‹¾ÌÌ ed¼Ì«½Y€³ֿ°ˆ» ŠÅZ¯œÀ»Ä]¾ÌÀr¼Å |‹Z]µZË{Z̸̻YŠÌ]ZŽM‰Y į֐z‹ÕZÅÁ{Ây½Z°·Z»,Á{ÂyYZ]{YµÔyYcZ¿Z//‡Â¿ |‹Z]µZË{Z̸̻lÀaYŠÌ]ZŽMÕZÅÁ{Ây‰YÂ¼n» ¾ËY€³Y{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÄÀÌ»¾ËY{Ö«Z¬‹|ÌuÁ \ːeºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«sԏYÄvËÓ{ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa įÖeZ¬^—¥Z°‹ŠÅZ¯,d·Á{Y|ËZa|»M{ŠËY‚§Y\m»,{‹ Á{Y€§YÖ·Z»‰{€³ḑZ¨‹,{Y{Y€«Ö^‡ZÀ»Z¿dÌ “Á{½ÂÀ¯Y {‹Ö»{Zf«Y{cÁ€ižËÂeZ] sԏYÄvËÓ{Ã|//‹¾ÌÌ eÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYÄ]Äf‹~³{d¨³,{Y{{ÂmÁZÌ¿{¹Z¼e{ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z» ,{Â^¿ZÌ¿…Z//ˆuYÖf¨¿ÕZÅ|»M{”u¶Ì·{Ä]ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa d¨¿Ä]Äf//ˆ]YÁįd·Á{ֻ¼ŸÄm{Â]Y|{į½ÂÀ¯YZ»Y ÁºÌ¬f//ˆ»ÕZÅcZÌ·Z»ÄvËÓsԏYÄ]Â^n»d·Á{,ºËY|¿Y{Â] µZu{ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«sԏYÄvËÓ{ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa cZuԏY¾ËY,½Y{{Zf«Y®ËÄf¨³Ä]Ád//‡YsԏYÁÖ//‡€] ¥Z°‹Á{‹d·Á{Y|ËZa|»M{ŠËY‚§Y\m»Zed‡YÕÁ€“ ŠÅZ¯,{Y{Y€«Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Á\‡ZÀ»Z¿dÌ “Á{½ÂÀ¯YįÖeZ¬^— |]ZË ¥|ÅćZ]ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«sԏYÄvËÓ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÕY€mY,ÖeZÌ·Z»ÕZÅ©ÂŒ»ÁZÅḑZ »ÖÅ|¿Z»Z//‡YºŸYÕÂv» cZÌ·Z»ÕY€«€]Á̬֬uZz‹Y|»M{Â¼n»€]cZÌ·Z»ºfˆÌ‡ ÕZÅÄËZaįÃ|‹µZ‡Yd·Á{Ä]\ːeÁÖ//‡€]ÕY€]ÖËYY{€] įÃ|‹¾ÌÌ e½M{Ã|‹€¯}¥Y|ÅYÕZf//‡Y{Õ|Ë|mÖeZÌ·Z» ,֐z‹ÕZÅÁ{ÂyÄ¿ÓZ‡cZÌ·Z»,­Ô»YÕ|ËZŸ€]cZÌ·Z»¶»Z‹ |»M{,ՁÁZŒ¯|»M{,­Ô»Y|»M{,ֿ°ˆ»­Ô»YÄ¿ÓZ‡cZÌ·Z» Á̬֬uÁ֫¬uZz‹Y|»M{€]cZÌ·Z»,¶£ZŒ»|»M{,©Â¬u d‡YÖ«Z¨eY|»M{ ¶»Z‹įd‡YÖËYY{€]cZÌ·Z»,|Ë|mÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa¾ËYYÖ°Ë ÁÄ¿Zy€]cZÌ·Z»,­Ô»YÕ|//ËZŸ€]cZÌ·Z»YºŸYcZÌ·Z»Â¿Ä//‡ Ճ€¿Y…Â]¶»ZŸ€Ë|» |‹ĸ»Z »Ճ€¿Y…Â]{Öf¨¿Ã{ÁM€§¾eY‚ÅÁ½Â̸̻lÀa ž¼mÄ]½M{»{Õ{ÁÄ]½YÂeÖ¼¿ÁºÌfˆÅÖnÀ‡½Z°»Yĸu€»{¹Y|«Y¾ËYÕY€]½ÂÀ¯Y |̇Õ|À] ¥€]‰Z]¶Ì·{Ä][MÁÂu{Ã|‹{ZnËYcÔ°Œ»¶Ì·{Ä]€ÌyYÃZ»|Àq{d¨³ÖÀ̈u |Œ¿ºÅY€§[M…Â]ՁY|¿YÃYdÆmÁÂu½ZÌ·Âf»ÕY€]€°¨ed€§,Ö¸§ÕZŶ̇Á ÕZÅdË·ÁYĸ¼mY[MYZ]ՁY|¿YÃY{€¯½ZŒ¿€—ZyՃ€¿Y…Â]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» º¯ZucÔ°Œ»€Ì³{ÁÂu¾ËY{µZ §½ÓÁˆ»Z»Y{‹Ö»[Â//ˆv»…Â]¾ËYÕZ¯ |¿|‹[MÁÂu{ ÃY{Á‚§Y,{€¯s€˜»[MYZ]ՁY|¿YÃYÕY€]Y֐zŒ»½Z»½YÂeÖ¼¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ µZ¬f¿YÁÄÀÌÆ]Y[M¥€»|¿YÂeÖ»į{Y{ÃY€¼ÅÄ]{ÂyZ]YÕ{ZˁÕZÅd˂»½MՁY|¿Y |À¯€Ë~aÄÌmÂeY½M Ä]½ZÀr¼ÅZ»Yd‡Y¹Zn¿YµZu{d¨¿d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YªË€—Y{€¯ĸ»Z »½YÂf]į ºÌfˆÅ‚Ì»Md̬§Â»cÄ]…Â]{¹Zyd¨¿ē€ŸÕY€]|Ë|mÕZÅZ°ÅY{ZnËYµZ^¿{ ՀfŒÌ]‚¯€¼eŒ¯{º¯ZuՄeY€f‡YÁ½Y€ËYcY{Z–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛYÕÁ ÁÂu{cÔ»Z »Á‰Á€§,cY{ZdÌ “Á½ÂÀ¯Y,ºËY{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ē€Ÿ{Y |‡Ö»€œ¿Ä][¸˜»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ {ÂmÁՃ€¿Y…Â]{¹Zyd¨¿ē€ŸÕY€]Ö ¿Z»pÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ճ€¿Y…Â]¶»ZŸ€Ë|» µZ^¿{Ä]€fŒÌ]Z»Yd//‡YՃ€¿Y…Â]{ÓZ¯¾ËYē€ŸµZ^¿{Ä]d¨¿cYÁd¨³,{Y|¿ ºÌfˆÅ…Â]¾ËY{d¨¿cÔ»Z »½{Â]‚Ì»Md̬§Â»ÕY€]ÕZ°ÅY Ճ€¿Y…Â]ÕZ¯dË·ÁY,[MYZ]ՁY|¿YÃY d¨³Á{€¯ÃZ//‹YՃ€¿Y…Â]{[Mē€ŸÕY€]Äf§€³ccZ»Y|«Y¾Ë€yMÄ]ÕÁ ¾eÁY‚ÅÁ½Â//̸̻lÀa½ÂÀ¯ZeµZ//ˆ»YÕY|f]YYd¨³Ճ€¿Y…Â]¶»ZŸ€Ë|» |‹ĸ»Z »Ճ€¿Y…Â]{Öf¨¿Ã{ÁM€§ Ã{Â]ĸ»Z »½Y‚Ì»€]Y€]Á{ē€Ÿ½Y‚̻İÀËY½ZÌ]Z],Z¿€ËYZ]³Ád¨³{ÖÀ̈uÖ¸Ÿ|̇ {‹Ö»ē€Ÿ…Â]{Öf¨¿Ã{ÁM€§¾eY‚Å€]¢·Z]Äf¨Å€Å{€¯ħZ“Y,d‡Y YÃ|‹ĸ»Z »Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÖeY{ZºÆ//‡{€¯½ZŒ¿€—ZyՃ€¿Y…Â]¶»ZŸ€Ë|» ‰Á€§¾eÁY‚ÅÁ½Â̸̻ZÆq{Á|ud¨³,d//‡YÃ{Â]€f//ŒÌ]Ö¸yY{‰Á€§ d‡YÃ{Â]Ö¸yY{‰Á€§¾eÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÁÖeY{Z {¹Zyd¨¿ē€ŸÕY€]Ö ¿Z»pÌÅd//‹Y{ZƛY³Ád¨³¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ÕÁ d‡YՃ€¿Y…Â]{ÓZ¯¾ËYē€ŸµZ^¿{Ä]d¨¿cYÁÁ{Y|¿{ÂmÁՃ€¿Y…Â] Är¿MÖ¸ §–ËY€‹{{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Yd¨¿cÔ»Z »{{Âm»ÕZÅÖ³|ÌrÌaÄ]ÖÀ̈u {Z³Z‡Za®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» |À¯Ö¼¿¾ËYY€e|]YdÌ “ÁFATFÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁ d‡YÃ{Â]Äfz˺Æ]ÁZnÀÅZ¿Z̈]Z̈]–ËY€‹,Ã|̇gYÄ] ®‹½Zˆ¿YÖfud¨³,Ղ¯€»®¿Z]dˀË|»Ö¸^«ÃÁ{ՁYÕZÅd‡ŻÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ .d‡YÃ|‹Ö»ÃY{Y˜ÀËYՂ¯€»®¿Z]|ËZ]Y€qį|À¯Ö» Ä]ºÅÕ{Zf«YÁՁYÕZÅÃÁZŒ»įÕ{Zf«YÕZÅÀÆqYÖ°Ëd¨³ºÌÀˆeZ´¿€^y d‡YÖ Ì^—ՁY|Ë|‹ŠËY‚§Y½MY| ]Yw€¿cZ^i,Ã|‹֟|»Ö³ZeÄ],Ã{Y{Ö»d·Á{ {€§¾ËY{€¯tˀe{Z³Z‡Za®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{Y|¿¹Zn¿Y֏ZyZ¯Ղ¯€»®¿Z]Á YįÃ{Â]Ö¿Z»Z‡Ä]Z¿ÕZÅd‡Ż¹Z¼eLZŒÀ»{€§¾ËY-|À¯Ö»€Ì‡‰{ÂycZ¼ÅÂe{ |Å{ømÖ Ì^—YYcZ^iįd‡YÖ Ì^—½ÓYÁÄf§€³¶°‹ZÅd¼Ì«¾ËY{ZÆ¿M…Z‡Y€] {€^]ÄËZ‡Ä]¶°‹¾ËYÄ]YՂ¯€»®¿Z]dˀË|»ÁZŀÀÅÁ ZeįÃ{Â]¾ËYºÅ½ZËZ«MÖÀÌ]ŠÌaÁd§ÓZ]½Z»ÂeY‚ÅZeÓ{¶«Y|u{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö¼‹ZÅd·Á{Z^°ËZÅd‡Ż¾ËYÖ^ÌnŸÕZÅd§Y€›Z]-|‹Z]Äf‹Y{ŠËY‚§YºÅ½Z»ÂeY‚Å ®¿Z]cY€Ì̤eÕY€]ÂƼm†ÌW€Ì]|eį{Â]Ö¸ §d·Á{½{€¯l¸§½Zˀm{Á{€¯l¸§Y |‹ž¿Z»Ղ¯€» ž˜¬»¾ËY{Ղ¯€»®¿Z]ÕZʼnÔeY{Zf«YÄfy»MŠ¿Y{®Ë½YÂÀ ]{€¯|̯PeÖ¼‡Z« ®¿Z]Z]Œ¯{Zf«Y€Ì³ºÌ¼e½Z¯YÁZÅ{ZÆ¿,Õ{Zf«Y¶»YŸÄ̬]€³YºÌ‹Z]½Y{|«|ËZ] d‡YŠÅZ¯¶]Z«ÖfuYÄ]Yd¼Ì«,|ÀÀ¯®¼¯Á|À‹Z]²ÀÅZ¼ÅՂ¯€» ®¿Z]¶¯†ÌWYÖ¿Y{|«¾¼“YYZ]dÌ “ÁÂy{{Z³Z‡Za®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» –ËY€‹Z]ºÌfˆÅÕŒ¯Z»d‹Y{ZƛY,ՁYtÌvÕZÅd‡ŻµZ¼ŸY¶Ì·{Ä]Ղ¯€» -ÕY|¬»€ÅÄ]Ó{d¼Ì«Z]ՂÌq€ÅcY{YÁÕY€]Z]ÕZÅÁYÁ{ÕYY{Ö·Áּˀve{Zf«Y {‹Ö»Œ¯{YÁ½Z»ÂeY‚ÅÓ{Z]Ձ°mÖf«Á ÁYw€¿µ€fÀ¯Á¾Ì»Pe™Zv·Ä]Œ¯ÃY{YÕY€]Ղ¯€»®¿Z]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹Y¾¼“ÕÁ Ä]Ղ¯€»®¿Z]Ö¸^«ÕZÅd‡Żd¨³,d‡YZŒ§dveÖ¸ÌyZÅdyY{€aY€edˀË|» Y€Æ»½| »Ád ÀcYÁįYՂÌq€Åž˜¬»½M{-d‡YÃ{‚Ì»¾»Y{dÌ “Á¾ËY d‡YÃ{€¯Ö»Y|Ìa€Ì̤e֓Z¬f»YÄ]Ղ¯€»®¿Z]{Ã{‚Ì»Öf]Z« d¨³,µZ‡¹Á{ļ̿YՂ¯€»®¿Z]d‡ZË€Ì̤eÄ]ÃZ‹Y¾¼“{Z³Z‡Za®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Ád«{Z],Ã|‹ÁÂu¾ËY{YÁ|Ë|mÕZÅd//‡ŻZ]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWįÖ¿Z»Y ®¿Z]¶¯†ÌWÖf¼ÅÖf«Á-d‡YÃ{€¯dˀË|»YYZ]Ö·ÂadˀË|»hv]Z]ÁḋZˆu Y½Z»ÂeY‚Å Ó{ÖÀÌ]ŠÌaÖy€]Á{Â]Äf§ÓZ]½Z»ÂeY‚ÅZeÓ{|‹Ղ¯€» |¿{Â]Ã{€¯s€˜»ºÅ Ze|Àq€ÅºÌfˆÅÖ^ˆ¿cZ^i{½ÓY,{Â]Äf§Z˽Z»Z‡ZÅÖÀÌ]ŠÌa¾ËY{€¯tˀeÖ¼‡Z« €»{½ÓYÁ|»M¾ÌËZaÓ{d¼Ì«ºÅ½Z»ÂeY‚ŁY€f¼¯ÖfuÁ½Z»ÂeY‚ÅÁ ÁYÕY€]Ղ¯€»®¿Z]{Öf¼ÅY¶^«Är¿MºÌÀ¯µÂ^«|ËZ]-d‡Y{Á|u¾ËYÁ½Z»ÂeY‚Å d¨¿Ä ‡Âed¯€‹–‡ÂeՁZ³cZ¿Z Ì»{Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁY¹Á{ĸu€» ÕZÅs€—Ö·Z»¾Ì»Ze¥|ÅZ]ÁµZË{Z̸̻Y‚ʼnYÄ]½Z´À¯ÕZ^Z³Á Ä]ÁZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |‹¹Zn¿Y|À¨‡YÄ^À‹Á{Â]‚»d¯€‹ÕYÄ ‡Âe Y¥Z »ÁՃ€¿Y…Â]{ĸ»Z »¶]Z«,Ä·Zˆ°Ë©YÁY¾ËY,ÄËZ»€‡YZ]Y¶¬¿ Z°Ë€»MÕZÅÃZ´ËZa {Y|¿Ö§€—pÌÅÕY€]Õ{‡Ĭ˜À»{ ÖeZ¬^—¥Z°‹\‡ZÀ»Z¿Z“ÁYÄ]d^ˆ¿Y|ŒÅ |Àf‹Y|¿֌z]€iYZÅḑZ »įÕ{Y» ÄËZ»€‡€]cZÌ·Z»cY€ÌiZe ÖeZÌ·Z»ÄËZa{Á|uZ//Ì¿{{{Y{Ä»Y{YÕ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯¾ËY -{Y{{ÂmÁÖeZÌ·Z»ÄËZa€j¯Y|uZ»Œ¯{Ä°Ì·Zu{{Y{{ÂmÁ ºËÁ€]|Ë|mÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZaÄ ‡Âed¼‡Ä]Z»įd‡Y¹Ó¾ËY€]ZÀ] ZËY¿Zy|»M{Â¼n»€]cZÌ·Z»,ºÆ»ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa¾ËYYÖ°Ë ¾ˆu,{‹\ːe|»M{Â¼n»€]cZÌ·Z»Öf«Á d‡YZz‹Y Y€§Õ¸m|¿YÂeÖ»ºÅÁ|Å{Ö»Z¬eYYḑZ¨‹įd‡Y¾ËY½M žËÂe{Â^Æ]ÁÖeZ¬^—¥Z°‹ŠÅZ¯Ä],¾ËY€]ÃÁԟ {€Ì´]YÖeZÌ·Z» ¥Z°‹ÁY|¿YYŠÌ]ŠËY‚§Y¶Ì·{½ZËZa{ÕÁ |À¯®¼¯,‚Ì¿|»M{ {€¯½ZŒ¿€—ZyÁdˆ¿Y{cÁ€i€]cZÌ·Z»ÖeZÌ·Z»ÄËZa{Â^¿YÖeZ¬^— Õ|ŸZe,cZÌ·Z»Â¿¾ËYÁ{Y{{ÂmÁÖËYY{€]cZÌ·Z»,ZÌ¿{¹Z¼e{ ÖeZÌ·Z»|‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ]cÁ€iֈ¯€Åįc¾ËYÄ] d‡Y €nÀ»{‹\ːeÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËY€³Y |À¯Ö»dyY{€a€fŒÌ]w€¿Z] Ö·Z»‰{€³Ä]|ËZ]cÁ€i½Y‚Ì»¾ÌÌ eÕY€],Y€Ë {‹Ö»ḑZ¨‹Ä] |ÀÀ¯{ÁÁ|¿Y{{Y€§YįÖËZÅÖËYY{Á{Y€§Y |‹|ÅYÂy¹Zn¿YՃ€¿Y…Â]{ ZeZ‹†°Ÿ Äv¨ {€¯¹ÔŸY½Y€ËYZ»M‚¯€» ,d‡YÃ{€¯¶Ì¼veÖ¸»{Zf«Y€]ºË€veįÖËZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]d¨³Ö¼‡Z«|Ìn» ,|uYŠÌ]ÕZÅÖ¿Y€´¿{ZnËYÁ|‹Ö¼¿¾ËYY€e|],|‹Ö»Äf§€³FATF{ּ̼e€Å ž§ZÀ»…Z‡Y€]ZËd‡Y֐ze€œ¿YÂ“»€]½Z³|ÀÀ¯€œ¿ZƛY–¸ˆe¹|Ÿ…Z‡Y€]ZË d‡YՀ´Ë{ dˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«ZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ºÌÀˆeZ]³Ád¨³{Ö¼‡Z«|Ìn» ÁÕZnecÓ{Z^»{ՀiY|¿YÂeÖ»Z°Ë€»MÕZÅZŒ§ÁZźˀveÄ]ÄmÂeZ]FATFÃZÌ//‡ Ã{€¯¶Ì¼veÖ¸»{Zf«Y€]ºË€veįÖËZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]d¨³.|‹Z]Äf‹Y{Z»ՁY ŠÌ]ÕZÅÖ¿Y€´¿{ZnËYÁ|‹Ö¼¿¾ËYY€e|],|‹Ö»Äf§€³FATF{ּ̼e€Å,d‡Y …Z‡Y€]ZËd‡Y֐ze€œ¿YÂ“»€]½Z³|ÀÀ¯€œ¿ZƛY–¸ˆe¹|Ÿ…Z‡Y€]ZË,|uY |¿Y{{Y€§Y¾ËYįd‡YՀ´Ë{|Z¬» ½Z‹tˀÁ¥Z¨‹cYZƛY€—ZyÄ]Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÕZ«MYc€ÅÄ]{Á‚§YÕÁ Â//Œ¯ÕY€]Ã{Â]Y€«Är¿Mį¾f¨³ºÅÖf¼ÅÕZ«M-ºÌÀ¯Ö»Ö¿Y{|«Ây¾//ËY{ d‡YÃ|‹¹Zn¿YZźˀveZ]|À¯{ZnËYdË{Á|v» Ö»Z¯Z»Z]֘‡Âf»®¿Z]¹Y|¯.|À¯Ö»Z¯Z»Z]Ö³‚]®¿Z]¹Y|¯½ÓY{Y{Ä»Y{YÖ¼//‡Z« ºË€veZ]ĸ]Z¬»ÕY€]|Å|Ì»¹Zn¿YՂ¯€»®¿Z]dËY|ÅZ]Ö¸»{Zf«YįÖËZʼnÔe¾ËY.|À¯ |f§ZÌ¿Õ|]©Z¨eYºËYÁ|Ì»YÁd‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y֠̇Át˜‡{½ZÀr¼ÅZÅ ÕZÅÃZ´ËZa{ÂmÁį{€¯|̯Ze©Y€Ÿ{½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm€Ì¨‡ Ä¿ZÌ»ÁZy{Ö§€—p//ÌÅÕY€]©Y€ŸÄËÁÄ]Ĭ˜À»{Z°//ˀ»MÖ»Zœ¿ |ÀfˆÅÖf·Á{dˆËÁ€eğZ‹YÁÖÀ°§YÄ«€¨e¶»ZŸZÆÀeÁ{Y|¿Õ{‡ cY€¨·YÖ¿Â˂˸eÄ°^‹Z]³Ád¨³{Õ|nˆ»k€ËY,Z¿Y€ËY‰Y‚³Ä] ֻԇYÕÂƼmį{€¯ħZ“Y³Ád¨³¾ËYYՀ´Ë{Šz]{©Y€Ÿ €ÌyY€¨‡Ád//‡YcYZ»YÁ½Zf//ˆ]€ŸZ]ZÅŠÀeŠÅZ¯½ZÅYÂy½Y€ËY ÁZÅd·Á{ÕY€]Z»Ád‹Y{ÕYÃ|¿Z//‡Ád^j»lËZf¿½Y€ÆeÄ]€˜«€Ì»Y ºÌfˆÅ¶ËZ«Ö¿YÁY€§¹Y€fuY©Y€Ÿ¹{€»ÄËÁÄ]Ĭ˜À»ÕZÅd¸» duYZ¿Z̈]"Ö¿Z¼Ì¸//‡º‡Z«"|^Æb‡Y{€//‡Á€eY¾»{Á‚§YÕÁ Y€mZ»¾ËYdŒaZ°Ë€»M½Y€¯Â¿ZËZÅdˆÌ¿ÂÌƏįºf‹Y{Zœf¿YÁ¹|‹ {Y{¹Zn¿YZ°Ë€»MįÄr¿M|À¿Z»ÁÖf·Á{ºˆËÁ€e¶°‹Ä]Ä¿Z»Y,|À‹Z] Ĭ˜À»{Õ{Zˁ€ÌiZeÖ¿Z¼Ì¸//‡Y{€‡Á€ed¨³{Y|¤]{½Y€ËY€Ì¨//‡ ®Ë{‚¿hŸZ]Á{€¯Z°‹MYZ°Ë€»MÖfˆËÁ€edˀË|»dÌÅZ»Ád‹Y{ |‹©Y€ŸÁ½Y€ËY½ZÌ»–]YÁ½|‹€e Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ»ŠÀe{Á‚§YZ°Ë€»MÖf·Á{º//ˆËÁ€eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ €e®Ë{‚¿YÖ»Zœ¿ÄÀ˂³Ö¿Z¼Ì¸//‡|^Æb‡Y{€‡Á€eÁd‡YÖ//‡Ż ¾ÌŸ"ÖËZ°Ë€»MÃZ´ËZa½{Y{Y€«¥|Åĸ¼mY½Y€ËYÖ°‹Â»ĸ¼u {€¯ ½MYZ»œÀ»Á{Â]{ÂyYZ§{ÕY€]Ã|À]¯Öz‡Za©Y€Ÿ{"|//‡ÓY {Â]©Y€Ÿ{Z°Ë€»MÁZneÄ]Öz‡ZaÄ°¸],{Â^¿©Y€Ÿd̼¯Zu’¬¿ |ÌËZe©Y€ŸÖ·ZŸd//Ì m€»įĿ³½Z¼Å{Á‚§Y{Y|¤]{½Y€ËY€Ì¨//‡ ֿ¿Z«ÕZÅÄf//‡YÂyÁÖ»{€»ÕZÅ‘Y€fŸYÁcY€ÅZœeY‚Ì¿Z»,|¿{€¯ Ä//ˆ‡Â»Ä]ÁZneÁÕZ°]Y€yZ]Z»Y,ºÌÀ¯Ö»Z§{ÁdËZ¼u½Z“€f » ¦n¿{½Y€ËYÕZÅՀ´·Â//ˆÀ¯ÕY€]Är¿M|À¿Z»®ÌeZ¼¸bË{¾¯Z»YÁZÅ ¹Y|«Y¾ËYYÁºÌÀ¯Ö»d¨·Zz»,|¿{ŠeMY½MÁ{Z//f§Y©Z¨eYÔ]€¯Á ºË|À‡€yZ¿ÕZÅ {ÂyÁd‡YÕ{€^ÅYÁº°vfˆ»©Y€ŸZ]Z»ÕZÅ|¿ÂÌad¨³Õ|n//ˆ» ºËY~³Ö»¹Y€fuYÖ»{€»cZ^·Z˜»Ä]Ô»Z¯Z»Y,ºÌ¿Y{Ö»©Y€Ÿd‡Á{Y ½Y€ËYÄ̸ŸÖ«Y€Ÿ½Z“€f »Öy€]ÕÂ//‡YÃ|‹s€˜»ÕZÅZ //‹YÁ ºÌfˆÌ¿½Y€´¿ d‡ZËÄ]©Y€Ÿ|Ë|md·Á{dÌ·Z §½|//‹®Ë{‚¿{»{Õ|n//ˆ» ÕÁÕY€]d̬§Â»ÕÁMZ]¦¸°»€ËÁd//ˆz¿ÕÁԟªÌ§Âe|¼v» ÁÃ|//‹¶Ì°//Œe©Y€Ÿ{½ÂÀ¯ZeįÖËZÅd·Á{ļÅÄ]Z»Ä//¯d¨³ ©Y€Ÿ¾Ì¿Y«ª^—įՀˁÁdˆz¿€Å-ºËYÄf‹Y~³¹Y€fuY,Ã{€¯dÌ·Z § d‡Y½Y€ÆedËZ¼u{»,{‹[À» ºËYÁ|Ì»Y,|‹¦¸°»©Y€ŸÄÀÌ]Z¯¶Ì°ŒeÕY€]ÕÁԟį{€¯|̯ZeÕÁ |‹Z]Œ¯¾ËYֿ¿Z«ÁÖ»{€»d‡YÂy…Z‡Y€]d·Á{¶Ì°Œeį YÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿kY€yY€]ÖÀ^»©Y€Ÿ½Z¼·ZaºÌ¼e{Â//»{ÕÁ Œ¯¾ËY{Ây{‡Ä]Ĭ˜À»YZ°Ë€»MkÁ€yį{Y{t̓ÂeŒ¯¾ËY ÁÄ̏ÂeÁÃ|‹Ĭ˜À»{Ö´f¨//‹MhŸZ]½Z¿MÕZÅd·Zy{Y€Ë,d//‡Y Äf‹Y{{Z¬fŸYÂ“»¾ËYÄ]įd‡Y¾ËYZÅÖÀ‡ÁZÅ{€¯Ä]Z»dv̐¿ dˆÅ‚Ì¿©Y€Ÿž¨¿Ä]¾ËYįY€q,|À‹Z] Á©Y€Ÿ{Z°Ë€»MÂ//”uÕ|m¦·Zz»d¨³{Y|//¤]{½Y€ËY€Ì¨//‡ Ád¸»{ÂyY€Ìˆ»Ä¿Z´Ì]ÕZÅÁ€Ì¿kY€yYÂ“»{ÁºÌf//ˆÅĬ˜À» Ä]Y{ÂyÕZÅÄf//‡YÂyZ»Á|¿YÃ{€¯[Zzf¿Y©Y€Ÿ†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ ºÌÀ¯Ö¼¿Äf°Ë{Á¶Ì¼veÖ§€—pÌÅ ÖÀ‡ÁZÅ{€¯€³YÁd‡YZÅÖ«Y€Ÿd//‡{{,Z°Ë€»M”u{Á‚§YÕÁ {‹Ö»€fŒÌ]ZÅÕ{Z//‹,|¿{Â]Y|ºÅÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿kY€yYZ]ZÅ ÕZÅÁ€Ì¿kY€yYÕY€]{ÂyÕZÅÄf‡YÂy d//‡Y©Y€Ÿž¨¿Ä]¾ËYįY€q Ä]¶ËZ»½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÁºÌÀ¯Ö¼¿Äf°Ë{Y©Y€ŸYÖËZ°Ë€»M dˆÌ¿Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Z]–]YÁ{ŠÀeÁ\ˀze {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ´f¨³€Ìˆ»½{Â]Z]Ä]ÃZ‹YZ]|À¸ÅÄmZy€ËÁY|Ë{{Ö¿ZuÁ Ã|¿YÂy{Ây½Z³|ÀËZ¼¿ |Ë{\̇MįÕZ^fŸYÁ ºÌfˆÌ¿¹Zm€]½ZËZaµZ^¿{Ä] ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ YZ]ÁÄ ‡ÂeÃÁ€³€Ì]{ ÕY€],ÕYÄnÌf¿€ÅYÄf‹~³Á|‹Y‚³€]ֻԇYÕY‹†¸n»cZ]Zzf¿YÃÁ{¾Ì¼Å{ZË d‹Y|¿ÃY€¼ÅÖ]ÂycZ«Z¨eYŒ¯Ö¨ÀÕZÅÃÁ€³YÖy€] Ö§€ »Ö¨ÀÕZÅÃÁ€³YÖ°ËÃ|ÀËZ¼¿Y{Âyį|¿|‹{‚»Z¿Õ{Y€§YcZ]Zzf¿Y¾ËY½Zˀm{ YÂ“»¾ËYZ¼‡ZÅÃÁ€³½MZ]–^e€»Ö¼//‡ÕZÅ{ZÆ¿Y¹Y|¯pÌÅįÖ·Zu{,|¿{€¯ |¿{€°¿¹ÔŸY ½Â¿Z«,cZ]Zzf¿YÄ]{ÁÁÕY€]ֻ¼ŸÁÖf̼¯Zu,Öf·Á{ÕZŽZ»Z‡d̟ÂÀ¼»YÄf‹~³ Z»Y,d‡YÃ{€¯žÀ»ևŻÕZÅdÌ·Z §Ä]{ÁÁYºÅY֏yŠz]ÕZÅ{ZÆ¿ÕZ̈] {€¯Y|ÌaÖËZÆÅY½YÂeÖ »ZÅ{‚»Z¿YdËZ¼uÁÖ§€ »ÕY€] Ä]{ÁÁYZ//Å©ZeYĸ¼mY֏yŠz]ÕZÅ{ZÆ¿Ä//¯Ŀ´¿Z¼Å,d//ˆz¿Ä^e€»{ ¦Ì¸°eZ]€ËZ¤»‚Ì¿ZÅ{‚»Z¿Õ‡Y½ZŒËY½YÂÀŸYÃ{Z¨f‡Y,|¿YÃ|‹žÀ»ÖeZ]Zzf¿YÕZÅdÌ·Z § d‡Y½Â¿Z« ֟|»Z»Y,d‡YµR//ˆ»Á€›Z¿ÕZÅ{ZÆ¿Ã|Ɵ€]{Zf§Y©Z¨eY½Â¿Z«ĘÌu{Är¿MÖ//‡€] |¿Y{”uÃÁ€³Á¦À½M{į|ÀfˆÅÕ{Y€§Yğ¼n»,|‹Y{ċ|yįÕZ^fŸY †adËZÆ¿{Á{Y{ŽzŒ»ÖfÌ ¼mį|¿{€¯Ö§€ »ÖÅÁ€³Ã|ÀËZ¼¿Y{ÂyįÖËZÅ{‚»Z¿ Á|¿YÃ{Y{ÕO½ZŒËYÄ]ÃÁ€³½MÕZ”ŸYYÖ¯|¿Y|{į{‹Ö»ŽzŒ»LYM‰Z¼‹Y Ã{Y¿Zy½ZÌ»{Öfu,Ã{€¯Ö§€ »±‚]Ö¨ÀÃÁ€³®ËÃ|ÀËZ¼¿Y{ÂyįÕ{€§ÖÀ Ë¾ËY d‡YÃ{Â]Y{Ây€]Ö¼¯µZ^«YY{Ây Ã|ÀËZ¼¿,{Y{¹{€»½ZÌ»{ÕZ^fŸYÄ »Zm½YY‚´f»|yYְ˽YÂÀŸÄ]įÖÅÁ€³Ö§€—Y ‚Ì¿YÃÁ€³½MZ^fŸYį|¿Z»Ö»Zm†¸n»Ä]¾f§YZÆÀeÄ¿ÕO¶«Y|uZ]‰YÃ|¿YÂy{Ây Y{Zf«YÁÂu{ZÂyÖ¨ÀÕZÅÁ€³Öy€]Ád‹~³cZ]Zzf¿Y¾ËY |À¯Ö»Y{ċ|y Á{€¯[»ֿ¿Z«,{€¯ÂnfˆmÖÅY|ËZ]Z»Y,|¿|Ë{\̇M½Z‹Ã|¿YÂy{ÂyÕZÅÃ|ÀËZ¼¿ ,{‹ֿ¿Z«ÖeZ]Zzf¿YÕZÅd]Z«{¦¸fz»ÕZÅÃÁ€³½Z³|ÀËZ¼¿”uį|̌Ë|¿YÕYÃZq |‡€¿Ö^̇MÃÁ€³½MÃZ´ËZmÁZ^fŸYÄ]įÕYĿ³Ä] ÖfˆËÁ€ecZ»Y|«YYd‡{Z°Ë€»M€³Y{€¯tˀeÖ¿ZuÁ Ö Ì^——Ä]Z»Ĭ˜À»,{Y{€]{Âyd‡{Z¿ÕZÅd·Zy{Á {Â]|ÅYÂy¾»Y dÌÀ»Yįd//‡Y¾ËYZ»d//‡ŻµÂY{€¯|̯ZeÖ¿ZuÁ ”uÁ{‹š¨uĬ˜À»ÕZÅŒ¯{Ây–‡Âe|ËZ]Ĭ˜À» ¥ÔfWY½YÂÀŸdve…Z§l̸yĬ˜À»{ÖmZyÕZÅÁ€Ì¿ ºÌ¿Y{Ö¼¿|̨»Ĭ˜À»dÌÀ»YÕY€]Y¦¸fz»ÕZÅ žmYZaÁYÄË{ZveYZ]ºËY{Ö³{Z»MÔ»Z¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ |À¸ÅÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§Y,ºÌÀ¯³Ád¨³Ĭ˜À»¶WZˆ»Ä] Z]ºÌ¿YÂeÖ»,d‡YÄÅÓÃZ³{Y{{ZÌ¿{±‚]½Z¿Y|«Â¬u½Z]‚Ì» Ád¨³Ĭ˜À»dÌÀ»YÂy{ºÅZ]֫¬u½Z]Áª˜À» ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ö]ÂyÕZų Á{–]YÁÄ //‡Âe,Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿|À¸ÅÄmZy»Y€ËÁ |̯Ze{»YÕ{Zf«Y–]YÁĸ¼mYZÅÄÀÌ»ļÅ{Œ¯ ÕZÅd¯€‹½Z³|ÀËZ¼¿Z]{ÂycZ«Ô»Ä]ÃZ‹YZ]Á{Y{Y€« Š¬¿|¿YÂf]‰Œ¯į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,½Y€Æe{Õ|À¸Å |À¯Z¨ËY†°fˆÀËY{ՀeµZ §d¯ZŒ»Á ®Ë½YÂÀŸÄ]¹Zm€]š¨ucÁ€“€]|̯ZeZ]"­Â¸]¦f‡Y" ֏yÁZ°//‹McÄ]Z»{Á‚§Y,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ª§YÂe Öf//‡{Z¯¹Zm€]YZÆ¿MkÁ€yįºËYÄf¨³ZÅÖËZ°Ë€»MÄ] d‡YÃ{Â^¿ š¨uÕY€]‰Â//Œ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|À¸ÅÄmZy»Y€//ˁÁ Ä]|ËZ]œÀ»¾ËYÕY€]d‹Y{ZƛY,{€¯|ÅYÂy‰Ôe¹Zm€] cÔ°Œ»¶uÃY|¿YÂeÖ»À¯Y~»ÁºÌÅ{Ä»Y{YZųÁd¨³ |‹Z]cZ§ÔfyYÁ |À¸ÅÖÅZ‹{Zad·Á{ÄmZy»Y€ËÁ"­Â¸]¦f‡Y"Y|Ë{ µÂ—{Œ¯Á{Ä¿Zf‡Á{Á[Ây–]YÁÄ]ÃZ//‹YZ],ÕÁZ] ÁևŻ–]YÁÄ ‡Âe|À¼«ÔŸ{Á‚§Y,Äf//‹~³ÕZŽ€« ºÌfˆÅ|À¸ÅZ]Õ{Zf«Y ¶»Z eÕZÀ^»€]Z»ÖmZyd‡Ż{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¿ZuÁ ZaÁYÄË{ZveYZ]–]YÁºË|À¼«ÔŸÁd//‡ZÅŒ¯Z]Ã|¿Z‡ |‹Z]€e¹€³ Áֿ¿Z«€Ì£ÕZźˀveµZ¼ŸYÄ]ÃZ//‹YZ]ÂƼm†ÌW Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀved‹Y{ZƛY,½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÄ^¿Zn°Ë Zœf¿YÁÄf§€³€]{‚Ì¿Y½Y€ËY¹{€»ÕY~£ÁÁY{ÖfuZ°Ë€»M ÕZźˀve¾ËYZ‡ÕY|Z]ZÌ¿{Ã{YMÕZÅd¸»įd‡Y¾ËY |ÀÀ¯¹Â°v»Yֿ¿Z«€Ì£ ,¹Zm€]YZ°Ë€»MÄ^¿Zn°ËkÁ€yÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Ö¿ZuÁ {Â]½ZÆmÁĬ˜À»ž¨¿Ä]ÕYÄfˆÅª§YÂeįºË|¬f »Z»{Á‚§Y d//‡YZ°Ë€»M{Ây¹{€»ÖfuÁļÅ€“Ä]Z°Ë€»M¹Y|«YÁ ,¹Zm€]YZÅÖËZ°Ë€»MkÁ€//yYÄf//‹~³ÃZ»µÂ—{Á –]YÁÕZf‡Y{Հi»¹Z³Äfˆ¿YÂf¿ZaÁYÄË{ZveYÄ¿Z¨‡Zf» {Y{€]¹Zm€]{ŠeY|Æ eÕY€mYÁÄ^¿ZmÁ{ Á”uYĬ˜À»{ÖÀ»YZ¿Ä//ŒË¾ÌÀr¼ÅÂƼm†ÌW ½Z¼·Za{€¯tˀeÁdˆ¿Y{Ĭ˜À»Ä]d^//ˆ¿Z°Ë€»MZf§ ,d//‡YÃ{Y{ÕYÂ//Œ¯¾ËYYZÅÖËZ°Ë€»MkÁ€yÄ]©Y€Ÿ ÁcY€¬»¥Ôy€]ÄËÂ//‡{ÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿Â//”u Y€´Ë{ÕZÅÂ//Œ¯{Ád‡YŒ¯¾ËYd·Á{d//‡YÂy ½Z‹Œ¯{ZÅÖËZ°Ë€»M”uZ]¹{€»‚Ì¿½Zfˆ¿Z¤§Yĸ¼m |ÀfˆÅ¦·Zz» ‰Y‚³ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ž¨¿Ä]YÕYÄf//ˆÅª§YÂeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Â//Ƽm†ÌW Ä]¹Zm€]YkÁ€y{Z°Ë€»M¹Y|«YÁºÌ¿Y{Ö»½ZÆmÁĬ˜À» ,d‡YÃ{Â]Z°Ë€»M¹{€»{ÂyÁ½ZÆm,Ĭ˜À»ÕZÅd¸»€“ |ÀfˆÅŒ¯ÄËZ»€‡¾Ë€f³‚]Ö¼¸Ÿ½Z´^z¿ {Y|¿Ö§€—pÌÅÕY€]Õ{‡Ĭ˜À»{Z°Ë€»MÕZÅÃZ´ËZa Ĭ˜À»{Z°Ë€»MÖ»Zœ¿ÕZÅÃZ´ËZa{ÂmÁį{€¯|̯Ze©Y€Ÿ{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡ ğZ‹YÁÖÀ°§YÄ«€¨e¶»ZŸZÆÀeÁ{Y|¿Õ{‡Ä¿ZÌ»ÁZy{Ö§€—pÌÅÕY€]©Y€ŸÄËÁÄ] ©Y€Ÿ«cY€¨·Y»Ö¿Â˂˸eÄ°^‹Z]³Ád¨³{«Õ|nˆ»k€ËY» |ÀfˆÅÖf·Á{dˆËÁ€e ŠÅZ¯½ZÅYÂy½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmį{€¯ħZ“Y³Ád¨³¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ ÕYÃ|¿Z‡Ád^j»lËZf¿½Y€ÆeÄ]€˜«€Ì»Y€ÌyY€¨‡Ád‡YcYZ»YÁ½Zfˆ]€ŸZ]ZÅŠÀe ºÌfˆÅ¶ËZ«Ö¿YÁY€§¹Y€fuY©Y€Ÿ¹{€»ÄËÁÄ]Ĭ˜À»ÕZÅd¸»ÁZÅd·Á{ÕY€]Z»Ád‹Y{ įºf‹Y{Zœf¿YÁ¹|‹duYZ¿Z̈]"Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«"|^Æb‡Y{€‡Á€eY¾»{Á‚§YÕÁ |À¿Z»ÁÖf·Á{ºˆËÁ€e¶°‹Ä]Ä¿Z»Y,|À‹Z]Y€mZ»¾ËYdŒaZ°Ë€»M½Y€¯Â¿ZËZÅdˆÌ¿ÂÌƏ Ĭ˜À»{Õ{Zˁ€ÌiZeÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€ed¨³{Y|¤]{½Y€ËY€Ì¨‡ {Y{¹Zn¿YZ°Ë€»MįÄr¿M –]YÁ½|‹€e®Ë{‚¿hŸZ]Á{€¯Z°‹MYZ°Ë€»MÖfˆËÁ€edˀË|»dÌÅZ»Ád//‹Y{ Z°Ë€»MÁ½Y€ËY½ZÌ»ŠÀe{Á‚§YZ°Ë€»MÖf·Á{ºˆËÁ€eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |‹©Y€ŸÁ½Y€ËY½ZÌ» Ö°‹Â»ĸ¼u {€¯€e®Ë{‚¿YÖ»Zœ¿ÄÀ˂³Ö¿Z¼Ì¸‡|^Æb‡Y{€‡Á€eÁd‡YևŻ ÕY€]Ã|À]¯Öz‡Za©Y€Ÿ{"|//‡ÓY¾ÌŸ"ÖËZ°Ë€»MÃZ´ËZa½{Y{Y€«¥|Åĸ¼mY½Y€ËY Z°Ë€»MÁZneÄ]Öz‡ZaÄ°¸],{Â^¿©Y€Ÿd̼¯Zu’¬¿½MYZ»œÀ»Á{Â]{ÂyYZ§{ Z»,|¿{€¯|ÌËZe©Y€ŸÖ·ZŸdÌ m€»įĿ³½Z¼Å{Á‚§Y{Y|¤]{½Y€ËY€Ì¨‡ {Â]©Y€Ÿ{ Ö»Z§{ÁdËZ¼u½Z“€f »ֿ¿Z«ÕZÅÄf‡YÂyÁÖ»{€»ÕZÅ‘Y€fŸYÁcY€ÅZœeY‚Ì¿ Հ´·ÂˆÀ¯ÕY€]Är¿M|À¿Z»®ÌeZ¼¸bË{¾¯Z»YÁZÅĈ‡Â»Ä]ÁZneÁÕZ°]Y€yZ]Z»Y,ºÌÀ¯ ¹Y|«Y¾ËYYÁºÌÀ¯Ö»d¨·Zz»,|¿{ŠeMY½MÁ{Zf§Y©Z¨eYÔ]€¯Á¦n¿{½Y€ËYÕZ//Å Y{ÂyÁd‡YÕ{€^ÅYÁº°vfˆ»©Y€ŸZ]Z»ÕZÅ|¿ÂÌad¨³Õ|nˆ» ºË|À‡€yZ¿ÕZÅ s€˜»ÕZÅZ ‹YÁºËY~³Ö»¹Y€fuYÖ»{€»cZ^·Z˜»Ä]Ô»Z¯Z»Y,ºÌ¿Y{Ö»©Y€Ÿd‡Á{ ®Ë{‚¿{»{Õ|nˆ» ºÌfˆÌ¿½Y€´¿½Y€ËYÄ̸ŸÖ«Y€Ÿ½Z“€f »Öy€]ÕÂ//‡YÃ|‹ Z]¦¸°»€ËÁdˆz¿«ÕÁԟªÌ§Âe|¼v»»d‡ZËÄ]©Y€Ÿ|Ë|md·Á{dÌ·Z §½|‹ ÁÃ|‹¶Ì°Œe©Y€Ÿ{½ÂÀ¯ZeįÖËZÅd·Á{ļÅÄ]Z»įd¨³ÕÁÕY€]d̬§Â»ÕÁM {»,{‹[À»©Y€Ÿ¾Ì¿Y«ª^—įՀˁÁdˆz¿€Å-ºËYÄf‹Y~³¹Y€fuY,Ã{€¯dÌ·Z § ºËYÁ|Ì»Y,|‹¦¸°»©Y€ŸÄÀÌ]Z¯¶Ì°ŒeÕY€]ÕÁԟį{€¯|̯ZeÕÁ d‡Y½Y€ÆedËZ¼u ºÌ¼e{»{ÕÁ |‹Z]Œ¯¾ËYֿ¿Z«ÁÖ»{€»d‡YÂy…Z‡Y€]d·Á{¶Ì°Œeį YZ°Ë€»MkÁ€yį{Y{t̓ÂeŒ¯¾ËYYÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿kY€yY€]ÖÀ^»©Y€Ÿ½Z¼·Za ÁÃ|‹Ĭ˜À»{Ö´f¨‹MhŸZ]½Z¿MÕZÅd·Zy{Y€Ë,d‡YŒ¯¾ËY{Ây{‡Ä]Ĭ˜À» Y€q,|À‹Z]Äf‹Y{{Z¬fŸYÂ“»¾ËYÄ]įd‡Y¾ËYZÅÖÀ‡ÁZÅ{€¯Ä]Z»dv̐¿ÁÄ̏Âe dˆÅ‚Ì¿©Y€Ÿž¨¿Ä]¾ËYį ÄÀÌ»¾ËY{Z»Á{‹š¨u¹Zm€]ºÌÀ¯‰Ôe|ËZ]ļÅd¨³ ºËYÄfˆ^¿YZaÁYÄË{ZveYZ]³Ád¨³ÃY {Ä^À‹ÁÖ¿ZuÁ¾ˆu¹Ô//‡ÓYdnu,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] Հ̴¿ZÆm cY€¨·YÄ°^‹Z]³Ád¨³{©Y€Ÿ{½Y€ËY€Ì¨‡ http www rgs org ir d‡Ż {Œ¿ÄfyÁ€§Zed‡YÃ|‹Äf‹Y~³ ½Y€ËYÖmZycZneÕÓ{{Z̸̻ºnuÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |»M{Ó{{Z̸̻YŠÌ]įd¨¿|À¿Z»֌z]d‹Y{ZƛY įÖf«Áž«Y»Öy€]ÁÄf‹Y{€ÌyY½YÁ{¾ËY{¶«Y|uՁY |»M{,d§Ö»Ä°Œ]€Å{Ó{ZËÕÁd¨¿d¼Ì« ½ÂÀ¯Y d‡YÃ{Â]µZ//‡{Ó{{Z̸̻YŠÌ]d¨¿YZ» ,d¨¿ÕÁ€]ZŒ§¾ËY{ÂmÁZ]Ã|‹hŸZ]Ö¸»ZŸÄq|Ë{|ËZ] ÕZÅÃZ´À]d‡Y|Ìa¾ËY€]ZÀ] d‡YÄfzˀ¿ºÅÄ]Â//Œ¯{Zf«Y ,{Ó§,ּ̋Á€faY¦¸fz»ÕZÅÄf//‹YÕZÅğ¼n»®Ë |ÀfˆÅÖËY~£žËZÀZeÖ¿| »žËZÀ ¾ËYÖÀ Ë½ZÌÀ]Š¿Y{º//Ì˳Ö»Öf«Á|//‹ÁM{ZËՀ̴¿ZÆm YÕYğ¼n»®ËÖÀ Ë |¿Â‹Ö»½ZÌÀ]Š¿Y{ºÅZÅd¯€//‹ Ã{€¯Y|Ìa{ÁÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÁŒ¯Ö¼¸Ÿ®ËÄm{ÕZÅÁ€Ì¿ |ÀÀ¯sԏYYZÅd¯€‹¾ËYÕZÀ]|À¿YÂeÖ»Ŀ´qį|ÀÀÌ^]Á ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿ZÅd¯€‹¾ËYcY|Ì·Âe{ZŽZˆ¿Y‚¤»į Z»įd‡YՀ̳dÆm¾ËY,dÆm®Ë¾ËY€]ZÀ] |‹Z]Äf//‹Y{ ºÌÀ¯½ZÌÀ]Š¿Y{Y½Z»{Zf«Y|ËZ] {€^]ÓZ]Y¹{€»ÁŒ¯ÕÁM[ZeÁ|À¯¹ÁZ¬» Öf»ÁZ¬»{Zf«YՀ̳dÆmÄ//]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ,Öf»ÁZ¬»{Zf«YÄ¿Z³{€//°ËÁYÖ°Ë{Á‚§YÁ{€¯ÃZ//‹Y cYÁ{½Z¼¿Zf‡Á{Z]įd‡Y½Y€ËY{Zf«Y½{€¯½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZ‡ÁÁÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á¹Â¸Ÿ Áhv]Ö¸ÌyŒ¯{Zf«Y½{€¯½ZÌÀ]Š¿Y{ÕÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ºËYÃ{€¯³Ád¨³ {Á€»Y½Z//ÌÀ]Š¿Y{cӐv»Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]Հ//Ì´¿ZÆm YÕZ̈]¾»d¨³,d‡YÄWYYÁs€—¶]Z«Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡ ½ZËÂnŒ¿Y{ZËÁÖ¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸYį½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ÕZÅYZ]Ä]Á|¿YÃ{€¯|Ì·Âeַv»ZËÁ{ZnËYZÅÃZ´//Œ¿Y{ d‡YÖ³‚]Zzf§Yį¹YÃ|Ë{Y|¿YÃ{€¯{ZÖ¸¸¼·Y¾Ì]€^f » d‹Y{ºÌÅYÂy¶Ì^«¾ËYYºÅZ]×YLZ‹½YÁ ½Y€ËY{Ö³‚]ÕZÅÃZ´À]{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » d¨¿,€´Ë{µZ‡ d‡YÖ³‚]{Zf«Y½Y€ËY{Zf«YÁ,|ÀfˆÅ Äfˆ¿YÂeÖ»įּˀve¾Ë€e|Ë|‹{d¨¿,d//‡YºË€ve{ ֏ZyZŒ§½Y€ËYd¨¿ÕÁZÂyÁd//‡YÃ|//‹ž“Á ‰Á{€]Ö]ÂyÄ]YZ]¾ËYį½Y€ËÁÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ//‡Á ºË³Ö»®Ë€^eÄ¿Z¼Ì¼,|¿|̌¯ ÕZÅÁ€Ì¿Ä]Ä°ÀËYYŠÌ]½ÓYZe½Y€ËY|//‹ÁM{ZËՀ̴¿ZÆm ÄfyZÀ‹Ã{€¯Y|ÌaÖ¼¸Ÿḑ€›€œ¿YįÖÅZ´ËZmÁÖ¿Zˆ¿Y {Y{Z³Ád//¨¿,Ö Ì^—ž]ZÀ»įÕÂ//Œ¯½YÂÀŸÄ],{Â//‹ ½Y€ËYįÖËZÅḑ€›ÁZÅd€§ZÀ¯{ d‡YÃ|‹¥Á€ » ZÌfyY{Á€»YįÖ¸»ÄËZ»€‡¾Ë€f³‚]Á|»M€‡|ËZ‹{Y{ Ö»į|¿YÖ¼¸Ÿ½Z´^z¿į|ÀfˆÅÖ¿Z¿YÂm¾Ì¼Åd‡Y½Y€ËY |À¿‚]º«YŒ¯Ã|ÀËM|À¿YÂe Öfz‡ÁY‹{,Ã|rÌaÕ{Zf«Y–ËY€‹{į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ĭ]Z//‡Ö]ÕZźˀveZ]¥€—®ËYZ»d//¨³,ºËY{Y€//« ¾Ë€edz‡Ä]įºÌfˆÅÁ€]ÁZ°Ë€»M¶j»Öe|«Ö¸¸¼·Y¾Ì] Z»Œ¯Ä̸ŸÃ{Â]Ĭ]Z‡[¶¸¼·Y¾Ì]t˜‡{½ÓYZeį‰Á Zq{YŒ¯{Zf«Yį{Â]¾ËYºÅ½ZŒ§|Å d‡YÃ|‹ž“Á Œ¯{Zf«YºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌaZ»įÕZ°ÅY |ÀÀ¯֋ZaÁ€§ Ã{Â]Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅd‡ŻºÌÅ{Â^ŸYºË€ve¾ËYYY ºË€veÕZÅÄ¿Z°e¶]Z¬»{Õ{Zˁ|uZeYÂ//Œ¯įd//‡Y |‹¹ÔŸYÄÌ]Zzf¿YÁÂu{YM‰Z¼‹Ö ˜«lËZf¿ Äf§ZËÃYºÅ{Zˆ¸n»Ä]įÖËZÅ{‚»Z¿YՀ´Ë{ ÁÂuY½YÁ€//¨zËÃ{Y¹€v»|¼uYd¨³,|¿Y ,Ö«€//‹½ZnËZ]}M½Zf//‡Y†Ë€ÅÁ€ÅYÄÌ]Zzf¿Y ½Zf‡YįZ^»ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYįZ^»Öv·Z¾ËÁ€a ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¿ZnŒ¨ÅÄÀÌf‡Y|¼uY,½ZƨY ,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½Zf‡Y½Z»Z‡Á¾]Á{€¯€Æ‹ Á®¸»¡Z]ÁÃ~ËYÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÃZÀa{‚ËY×Y|//^Ÿ Á½Z³{YMd‹{ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕ|ŸZ//‡º‡Z« Õ{Z]MÖ¸Ÿ֟Zn‹¾ˆu,½Zf‡Ây½Zf‡YÂËÂÅ ½Zf‡YÄÌ¿Z˜¸//‡ÁÃ|»€y,€Æ]YÄÌ]Zzf¿YÁÂuY |¿|‹†¸n»Ä¿YÁ½Zn¿ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¸“Z§®¸»{Y{Ä»Y{YÕÂ//‡Â» ½ZfˆÌ‡½Zf‡Y½Zf‡€Æ»Á½YÂ//‡,\̇,½YÁY€‡ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÃ{Y¾Ìˆu¾Ìˆu,½Zfˆq¸]Á Ö¸ »Ô£Á…Z§½Zf‡Y‰Y€¯ÁlÀy,½Zf//‡Ó Á€Æ‹{YMÁ½ZÌ»YÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕZ//ˆÅ¯ {Z]MÖ¸ŸÄÌ]Zzf¿YÁÂ//uYՁÁ¿×Yd//¼u ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYՀœ¿Z“€Ì¸ŸÁ½Zf//ˆ¸³½Zf‡Y Ä]Á|¿|‹YMdˀj¯Y‚WZuՂ¯€»½Zf//‡Y¾Ì¼y |Àf§ZËÃY†¸n» ÁÃ{Y‚̸Ÿ{Y‚Æ],Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡€Ì]{Äf¨³Ä] €Æ//‹Ã{Á½Y€¸Å{ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ»€¯©{Z |Àf§¹Á{ĸu€»Ä]¹ÔËY½Zf‡YÃ|]Á½Z¿Y|]MÁ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuÃ|ÀËZ¼¿Ö»Z‡Y¹ÔŸY { ˆ»|̇{€¯¹ÔŸY½YZ´¿€^yž¼m{Õ‡» ½Zf‡YZˆ¿YÂyÁ½Z´ËZb¸³ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¼eZy ÁÂuYÖuÔ§YZ‡ÁÖ»Z˜ˆ]€^¯YÖ¸Ÿ,½ZƨY ÖÅZ//Œ°¸»,½Y€Æ»,µÁY{€q,½YÂËY,¹ÔËYÄÌ]Zzf¿Y ÁÂuY,Õ|¼uYÖ//‡Â»,¹ÔËY½Zf‡Y½YÁ€Ì//‡Á ,€Æ‹Â]½Zf‡YÄ˸//ˆŸÁºm,€Ë{,½Z´À¯ÄÌ]Zzf¿Y ,Ä»,ÄË|Ìud]€eÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÄÀ´¿¾ˆv» ¥YÂyÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÂa|¼uY€^¯Y,ÃYÁÁcÓ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY¾//Ì]®Ì¿{YÂmÁ,YÂzf//‹Á ½Z‡Y€y½Zf//‡Y¾°//‡{€]Á{Z]M¶Ì¸y,€¼//‹Z¯ ÄÌ]Zzf¿YÁÂ//uYÂa¾Ì//ˆu×Y½Z»Y,ÕÂ//“ ¾Ë€fŒÌ]\ˆ¯Z]Ö·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf//‡Y¾ËY€¨‡Y |¿|‹†¸n»{YÁÕY ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY½Z//ÌÀÌf»ºÌÅY€]Y{€¯ħZ“YÕÁ €¤YÖ¸Ÿ,½Zf‡Ây½Zf//‡Y€Ì//Œ»YÁ‚»€¼ÅY ¹Z˜ˆ]ÁÖ»ZÌ»,{Á€ÅZ//‹ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¿Zy Ö¿ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ^‡Z¼Æ—{Zŀ§,½ZÀ¼‡½Zf‡Y ÁÂuYÖq¯ÖËZ“Z“|¼v»Á½Z^Æf‡YÁ‚Ë YÂa…Z^Ÿ×YsÁ,…Z§½Zf‡Y¹€ÆmÄÌ]Zzf¿Y ¾ËÁ‚«½Zf//‡YYkÁMÁY€Å¾ÌËÂ]ÄÌ]Zzf¿YÁÂu Õ|Æ»|¼v»ÁÖ¿ÁY{Ö¼ÌÅY€]YÂaZ“|¼v»Á ×Y|¼ÁÁYÁ½Z»€¯ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕ|//ÅY ½Zf‡YÄÌWÁYÁ€]Y,d§Z]ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕ|¼v» †¸n»ºÅ{ZËÁ{Ã|//ÀËZ¼¿¹{€»ÕYZ]½Z//»€¯ |¿|‹ֻԇYÕY‹ {€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯cZ]Zzf¿Y{Zf//‡Õ´Àz‡ ºÌud]Z«Z]½ZƨY½Zf‡Y¹€Ì¼‡ÄÌ]Zzf¿YÁÂu |‹Ã|̌¯¹Á{Á{Ä]̸ּ‡€¤YÁּˀ¯ ,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡Y¦‡ÂyÁ½ZÌ»{,|Àm€Ì] |¼v»Á‚³{ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY¹|¬»½ZÌ»¾ˆu ½Zf//ˆn]Á{Z]ZÀ³ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖË·{ÖËZ¨ ½Zf‡ZÆ]ÖÅY¹{€»ÕYZ],Õ“½Z‡Y€y½Zf‡Y |¿|‹ Y€Ì¼Ÿ\ ¯|¼v»¾ÌÀr¼Å{€¯ħZ“YÕ‡» ֔e€»|̇,½Zf‡Ây½Zf‡Y‰Â‹ÄÌ]Zzf¿YÁÂu ½Zf‡Y{Á€nËYÁ½Z//Œ¿ÃZ»ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¼eZy ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ»€]Ã{Y‚̸Ÿ€^¯YÖ¸Ÿ,½ZÀ¼//‡ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖv·Zº¸ˆ»,½ZÀ¼‡½Zf‡Y½Z¤»Y{ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY֘‡ÁY‚ËÁ€a,…Z§½Zf‡Y|̸«Y Ö·Z»ZÌ¿{|¼uY,½Zf//‡{€¯½Zf//‡Y½Ô°Å{ÁÃÁ€« {¼v»,½Ô̳½Zf//‡YÖ·‚¿Y|À]ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY Ղ¯€»½Zf‡Y|¿Z‹ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYŠ¤Ì]Õ|¼uY ½Z¯{YÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¿Z¯{YÖf‹{Z“|¼v»Á d¨eÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕ|^Ì»|¼v»€Ì»¶Ì¸m|̇Á d¸»Ä¿ZyÄ],YM‰Z¼‹Y†a{‚˽Zf‡Y|^Ì»Á |Àf§ZËÃY ‰Z¼‹dÌ “ÁÃZ]{Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡€Ì]{ ÃYÕZÅÃ|ÀËZ¼¿ÁÄÌ]Zzf¿YÕZÅÁÂu€//´Ë{ÕYM YM‰Z¼‹և€]d¨³ºÅ{Zˆ¸n»Ä]Äf§ZË Õ|Æ»įd§Z˽ZËZaºÅ€´Ë{ÄÌ]Zzf¿YÁÂu{ ½ZnËZ]}M½Zf‡YÄ¿ZÌ»ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYָ̟Z¼//‡Y ¾ËYÄ°ÀËY¶Ì·{Ä]Ád§†¸n»Ä]ºÌ¬fˆ»Ö«€‹ Ä]ÖËZ¨¹ZÀÆ]ÁÖ»Z‹Ö¸Ÿ,{Y{և€¯Á{ÁÂu ÁՂËÖËZm¾Ìˆu¾ÌÀr¼Å |Àf§¹Á{ĸu€» Ä]½ZƨY½ZnÀ·ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÂa¦‡ÂËÖ¸Ÿ |¿{€¯Y|ÌaÃY¹Á{ĸu€» ½Y|·Zq,¯Z»ÁÂuYÂaÖ¸Ÿ|¼v»{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁÂuY{YÖ//ˆÌŸÕ|Æ»Á•Â‹Ád//‹{¶a Õ{Y|uÖ¸Ÿ,Ö]€£½ZnËZ]}M[MÁ|//¿ZÌ»ÄÌ]Zzf¿Y ½Z¬·Z—Á{Z//]M€œ¿,¡Ô^mÁZ//‡ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ»€¯¾Ì//ˆv»Ô£,€^·Y½Zf‡Y Y{Y„¿|¼uYÄf¨·|Ì//‡,€Æ‹Â]½Zfˆ´ÀeÁÖf//‹{ €^·Y|̇,½Zf‡Ây½Zf‡Y€ÆŒ»€yÄÌ]Zzf¿YÁÂu ,½Zn¿½Zf‡YÃ|À]Y|yÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖÀÌ//ˆu ZÀ¯½Á|ˀ§Á€ˆ¸]Z]ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÃ{Y€«Z]€¤Y ¾]Z°ÀeÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖÀ̈u¾Ë|·YŠ¼‡|̇Á ÃY†¸n»Ä]½Y|¿Z»½Zf‡Y€ˆ»YÁ{Z]M…Z^Ÿ, |Àf§ZË ÁÂuYÖƸ·Y€°//‹À»¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ Ä ¸«Á[ÂÀmZ//]{Á,½ZmÂÀ»,kÂÀƯÄ//Ì]Zzf¿Y ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¿ZyµZ¼¯ZÀ̇,½Z»€¯½Zf‡YlÀ³ Z“€»Ô£ÁՂ¯€»½Zf‡Y½ZÅY€§Á½ZÌf‹M,‰€¨e |¿Á{³{Y{€Æ»,YZf//‡MÄÌ]Zzf¿YÁÂuYZ^u€» Հ¨|¼v»ÁZ]{ÁÄÌ]Zzf¿YÁÂ//uYÖÀÌ´q ½Zf‡YŠ¸»YÁ€//‡{ÁÄËZzf¿YÁÂuY½Z̼°¸» ½ZnËZ]}M€fˆ^‹ÁÂuYÖf//‡Y€¨ mÁ½Ô̳ |¿|‹¾ÌŒ¿½Zf‡ZÆ]¹{€»ÕY\ˆ¯Z]Ö«€‹ ŽzŒ»€´Ë{ÄÌ]Zzf¿YÁÂu½Z³|ÀËZ¼¿ |¿|‹ {Y| e¹ÔŸYZ]Â//Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf//‡Õ´Àz‡ lËZf¿½|‹Ö ˜«YŒ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡Õ´Àz‡ €^yÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÁÂu{cZ//]Zzf¿Y {Y{ ž¼m{Ä^À//‹t^ÕÂ//‡Â»¶ÌŸZ¼//‡Y|̇ Ã|‹Ö ˜«½Z³|ÀËZ¼¿Ö»Z//‡Y¹ÔŸYZ]½YZ´¿€^y ÄÌ]Zzf¿YÕZÅÁÂuÖy€]{YM‰Z¼//‹Y†a ,€^̸¯ÄÌ]Zzf¿YÁÂ//u{Ö¼eZu¾Ì//ˆud¨³ µÔm,Ö«€‹½ZnËZ]}M½Zf‡Y½YÂÅÁ¾Ë€§MY|y ½ZnËZ]}M½Zf‡Y{Z]ZÆ»ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÃ{Y{¼v» ¾Ì°Œ»ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÃ{Y…Z^Ÿ{¼v»,Ö]€£ ,¾ÌWZ¿ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY{YM¹ZÆ·Y,¶Ì]{Y½Zf‡Y€Æ‹ ÖeY{Z‡{YÂm|̇,½ZƨY½Zf//‡Y®¿Z]ZÌ]ÁÂy ½Zf‡Y¶³|Ì]Á½YM,½Z//‹Z¯ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY{Y„¿ ÕY‹ºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ],½ZƨY |¿|‹[Zzf¿YֻԇY ½Z³|ÀËZ¼¿ÁYM‰Z¼//‹{€¯tˀeÕÂ//‡Â» Y|ÀeZ^ŸÄÌ]Zzf¿YÕZÅÁÂu€´Ë{{Ã|‹Ö ˜« ,€Æ‹ÖÀ̼yÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ¸Ÿ|¬¿Ö¬e|¼v» ½Zf‡{YÄÌ]Zzf¿YÁÂuY{Y„¿ÖËZ^—Z^—©{Z|̇ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖËZ“ºÌÅY€]Y,½ZƨY½Zf//‡Y ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ«Zv‡Y½Z¼¸‡,€Æ‹Â]½Zfˆf‹{ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖ z¿Ö¨˜»,ï€]ÁcZÀWZ« ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÖËY€Ì¿|Ìn»,ČÌ]€‡Á½Y|À^Æ¿ ½Zf‡Yć€ÅÄËÁ€//Œ]Á†^—,½ZËY€//‡,…Á{€§ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY{Y„¿ՀZ¿|Ìn»,Ö]ÂÀm½Z‡Y€y ÁÂuYՀƘ»€Ì‹{Y,½Zf‡Ây½Zf‡Y½Z³{Z‹ ÁÂuYÁ€¸³…Z//^Ÿ,½Y{YMÁZ//ˆ»€³ÄÌ]Zzf¿Y ½ZÀ¼‡½Zf‡YÄy€‡Á€Æ‹Õ|Æ»,½ZÀ¼‡ÄÌ]Zzf¿Y |¿|‹[Zzf¿YºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ] ¶»MÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÂaÖmZuZ“{Y{Ä»Y{YÕÁ ÄÌ]Zzf¿YÁÂuY̸ּ‡Z“€Ì¸Ÿ,½Y|¿Z»½Zf//‡Y tf¨»Õ|Æ»|¼v»,Ղ¯€»½Zf‡Y½ZnÌ·{ÁcÔv» ÁÂuYÖ¨˜·¾ˆu,½Z¯€ˆËÂeÄÌ]Zzf¿YÁÂuY YÄ·YÁÕ|»€//‡g€»Â̯,¾Ë‚³{Á½ÄÌ]Zzf¿Y Z^Ƌ,½Y|¼Å½Zf‡YYć€Å{Z]M|‡YÄÌ]Zzf¿YÁÂu Á½Zm€Ì//‡ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYՀ¸´Ì]Âa¾//ˆu ÁÂuYÕ{Z]M\˜«ÖÀ̈uZ“Ö¨˜»,€Ì‡{€] ÁÂuYÖ¿ZÀ^ůÖf Ë€‹d¨Ÿ,®]Z]€Æ‹ÄÌ]Zzf¿Y ÁÂuYÖ·Ôm¾ÌˆuÁ½ZÀ^ůÁ|¿ÄÌ]Zzf¿Y ½Z»€¯½Zf‡YY€¨¿ZÆq€ÅZ¿YÁ½ZnÀˆ§ÄÌ]Zzf¿Y |¿|‹[Zzf¿YºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ] ÕYM‰Z¼‹ÃZ]{cZ]Zzf¿Y{Zf//‡Õ´Àz//‡ YÖ¿Z¯Â]Ã{Y\//Ì^u¿Yd¨³ZÅÁÂu€´Ë{ ÁÂuYÃ{YZ//“[¬ ËÁ½Z¯Â]ÄÌ]Zzf¿YÃÂ//u …Z^Ÿ,Ö]€£½ZnËZ]}M½Zf//‡Y…Z¼¸‡ÄÌ]Zzf¿Y ĸÌ]Á{Z]M…ZaÄ//Ì]Zzf¿YÁÂuYÃ{Y€Ì´¿ZÆm ½Zf‡YÖ»€³ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYָ̟Z¼‡YÖ·Á,Y‡ ÁZ“€Æ‹ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕ{¼v»Ä̼‡,¶Ì]{Y YÖÀmÁ€]Հ¨ mÖ¸«€Ì»Y,½ZƨY½Zf‡Y½Z«ZÅ{ ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½Zf‡Y¾mÁ€]ÄÌ]Zzf¿YÁÂu |¿|‹[Zzf¿YºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ] ÄÌ]Zzf¿YÁÂuYÕÁ€//ˆy¾Ì//ˆu{Á‚§YÕÁ įÖ¸»ÄËZ»€//‡¾Ë€f³‚]d¨³ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ö¼¸Ÿ½Z´^z¿Á½Z¿YÂm¾//̼Åd//‡Y½Y€ËYZÌfyY{Á€»Y |À¿‚]º«YŒ¯Ã|ÀËM|À¿YÂeÖ»į|ÀfˆÅ º‡Y€»¾Ì¼fŒÅÁdˆÌ]{Ä^À‹€Ÿ«Õ€Ì´¿ZÆm©Zv‡Y» |Ë|mºË€ved//‹Y{ZƛYÃ|˂³€]½ZËÂn//Œ¿Y{Y¶Ì¸ne ½Y€ËYÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿Y{|n»Ä¿Z¨‡Zf»įÖÅŻdˆÌ·ÁFATF Z¿Á€¯ÁŒ¯ևŻÁÕ{Zf«Y–ËY€‹,|‹Ã{Y{Y€«½M{ |ÀfˆÅּƻcZŸÂ“»ļŠÄ ‡ÂeÁÄ^¿ZmļÅÄ ‡ÂeZÌ¿ŠÌaÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿d¨³ÕÁ ÄËZaÖ¼¸ŸÄ ‡Âe {Y|¿|Ë{€e½M{ֈ¯d‡YŒ¯Ö¼¸Ÿ {ÂmÁ|Ë{€eºÅ¾ËY{|ÀfˆÅŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{½MÃZ´ËZmÁ Ä ‡Âe{Z»ÕZÆÅZ´//Œ¿Y{€ÌyYÕZŵZ//‡֗į¾ËY {Y|¿ d‡|]Ö]Â^¸˜»ÃZ´ËZmÁ|¿{Y{¹Zn¿YÖ³‚]Z¯Œ¯Ö¼¸Ÿ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅZ»MYºÅ¾ËY|¿{ÁM įÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅZ»M{d¨³ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ä^eĬ˜À»ÁֻԇYŒ¯¾Ì]{½Y€ËY{Â//‹Ö»€ŒfÀ» ÁÖ¼¸ŸÕZ”ŸYÄ]Ád‡YÖ]ÂyZ̈]ÃZ´ËZmį{Y{YµÁY d‡ŻÕ‡ZÆq Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]€ËÁ ºÌÅ{Ö»dˆ°‹YZ¿Á€¯ dˆ°‹YZ¿Á€¯…Á€ËÁį{Y{½ZÀ̼—Y¹{€»Ä],Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁ {Y{ºÌÅYÂy d‡ZË{Ã|˂³€]½ZËÂnŒ¿Y{Y¶Ì¸neº‡Y€»¾Ì¼fŒÅÁdˆÌ]{Ä^À‹ÁÖ°¼¿|Ì ‡ Œ¯¥Y€—Y{YZ¿Á€¯ÕZŹZ³ÕY|įÖeZœv·¾Ì·ÁY{ÁŠÌaÁ{Á‚§YÕÂƼm €f¯{|Àf‡Zy€]dËZ¼uÄ]įÕ{€»Ä¿Z´Ë,ºf‹Y{ÖËZÅdË{Á|v»µZ¼ŸY€]Y€YÁ¹|ÌÀ‹ ZÅÕZ¼Ì]Öy€]ZÆ»‚Ì¿ÁŒ¯d»Ô‡ÁÂu{{ÂydÌ·Z §Ĭ]Z‡Ä]ÕÁ {Â]Հ̴¿ZÆm YŒ¯Šz]d»Ô‡dˀË|»µZ‡{Á|uZ]€‡ÄÀƯ®Ë½YÂÀŸÄ]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y |‹|ÅYÂy{d°¸¼»€‡YZ¿Á€¯ºÀ¯Ö»¹ÔŸYÁ¹YÄf‹Y{Ã|Ɵ€] Ö³{€fˆ³{ÂmÁZ]d¨³Œ¯{€ÌyYÕZÅ[Ô̇Ä]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼Åd‹Y|Æ]€ËÁ YÖ¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡¾Ìˆve€»Y¾ËYÁºÌf‹Y|¿Ö»|ÌaYÕ{»pÌÅ,ZÅ[ÔÌ//‡¾ËY Ö³|ÀŒ¯\eY€»Ä]įY«½Y½YÁoY»…Á€ËÁ,ZźˀvekÁY{{Y{Ä»Y{YÖ°¼¿ dzÌ´¿Y€] Z°Ë€»M{Ä°ÀËY{ÂmÁZ]ÁºË{€¯dˀË|»Ôf^»ÁY‚Å{ÂmÁZ],d‹Y{Z¿Á€¯YŠÌ] ZÆ»Y½MÔf]Y¾Ë€f¼¯Z]Äf§€ŒÌaŒ¯®Ë|À¿Z»,{Y{wÕZ¼Ì]¾ËY€iY€]±€»Y‚Å ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{«ºÌÅ{Ö»dˆ°‹YZ¿Á€¯»Ö¸»l̈]ՁY|¿YÃYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ºË{€¯ Âv¿Ä]YÕZ¼Ì]¾ËYZÆ»¹ZÌa¹{€»Õ{Á‚]|̋Z]¾X¼˜»d¨³Œ¯€‡Y€‡Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ ¾Ì»€‡ZmpÌÅ|À¿Y|]|ËZ]Œ¯Ö¼¸Ÿ½Z´^z¿d¨³d‹Y|Æ]€ËÁ |ÌÀ‹|ÀÅYÂy¾ˆuY €”v»YºÌ¿YÂf]|ËZ]ÁdˆÌ¿¾—ÁÁ{Z»¾»Y{Y€e½Z]€Æ»ÖÀ»Y{pÌÅÁdˆÌ¿ZÆ¿MÕ{Z» Ã{€¯Z¯²ÀÅZ¼Åº·{Á½Z]ÃY¼ÅcZˆ¸m{{Á‚§YÖ°¼¿ ºË€^]ÀÆ]Ä »Zm{½Z´^z¿ ZÆÀËYÁ|ÀfˆÅd°¸¼»{Հ̜ÀÌ]½Z´^z¿¾ËY€]ZÀ],¹YÃ{€¯½ZÌ]Â¿®ËY{ÂyÕZÅZf¨³Á {ZaZ»½Z´^z¿Á½Z³|˂³€]¾ËYYÖ¸Ìyįd‡Y¾ËYYZ»Đ£,Z»ÕY€]|ÀfˆÅÕZzf§Y Y½Z³|˂³€]¾Ë€fÆ]YÖm»Á€ÅÄ¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{Yd‹Y|Æ]€ËÁ |¿Y{¾f§[Z¯ įZ»ÕY€]d‡YÖ³‚]Đ£¾ËY ºÌÀ¯Ö»Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯®Ìf¿ƒ®¿Z]ºË|¬eºËY{ Ö»€]Ä·Zˆ»¾ËYÃ|¼Ÿd¼ˆ«d¨³Ö°¼¿ ºÌfˆ]Œ¯Ã|ÀËM¶ˆ¿ÁŒ¯¾ËYÕÔfŸYÄ]µ{ Z]ºË³Ö»ÃY¼Å ºËY|¿YÖ§Z¯Õ|À¼¿YÂe½Y|¿€§¾ËYÕY|Æ´¿{|ËZ‹Z»Ä°ÀËYÄ]{{€³ ºÌÀ¯¶¼ŸÄËÁÂv¿Ä]Œ¯¾ËYº¸Ÿ½Z³„ËÁZ]Á½Z´^z¿ FATFÖ¿Y€ËY|“¹Y|«YZ]ÃYÂzËÂƼmÂeZÀ‡ÖÅY€¼Å ÖÅY€¼ÅÄ»Y{Y{Z°Ë€»MÃYÂzËÂƼmÕÂƼm†ÌW`»Y€e|·Z¿Á{Ö]‚uºÅÂeZÀ‡Á€¯|e d‡€Æ§{½Y€ËY½{Y{Y€«{FATFÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³ºÌ¼eYÖËZ°Ë€»MÕZŹZ¬» Zf‡YÂy½ZÆm{€Ë~a\̇MÕZÅ®¿Z]Yd›Z¨uÄ¿ZÆ]Ä]Y½Y€ËYÖ·Z»Šz]ºË€ve,ÃŻ …{MÄ]…Y‚´ed·ZËYÖËZ°Ë€»MÂeZÀ//‡¾ËYÄ]ª¸ f»ÕZ¼¿ZeÕÁįÕYÄÌ¿ZÌ]{ |//‹ Ã|‹Ö¿Y€ËY|“cZ»Y|«YļŪ̸ e¤·Zf‡YÂyÁY,Äf§€³Y€«www cruz senate gov Z»Z]ÁY­YZ]d·Á{{įYµZ‡ÕYÄfˆÅª§YÂe,`»Y€e{€°ËÁYÕÁ€ÌaÄ]ÁY d‡Y ¾ËY|‹֟|»Á{€¯¦ÌÂeZ]Ä mZ§,d‡YÃ|‹€//ŒfÀ»Z°Ë€»M¾ÌŒÌaÕÂƼm†ÌW Ä]Ó{{Z̸̻ZÅ|Á{‹Y€«€]Ö¿ZÆmÖ·Z»Z¯ÁZ‡Z]½Y€ËY•Z^eYÃZ]Á{|‹\^‡ª§YÂe ļŤ·Zf‡YÂy‚Ì»Md»ÂyÖ¿ZÀz‡{‚Ì¿€fŒÌaÖËZ°Ë€»MÂeZÀ‡¾ËY {‹¶¬fÀ»½Y€ËY d‡YÃ|‹Z˜ŸY½Y€ËYÄ]¹Zm€]\m»Ä]į{Â]Ã|‹ÖËZÅḑZ » Z]Ä¿ZËÂmĸ]Z¬»cZ»Y|«Yį¹{Â]Äf‡YÂyÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³YŠÌaZÅc|»Yd¨³Á€¯ Ö·Z»¾Ì»Ze¶]Z¬»{½ZÆmÖ·Z»¹Zœ¿Yd›Z¨uÕY€]ÖeZ»Y|«Y¾ÌÀq |ÀÀ¯µZ¼ŸYÃZ]Á{Y½Y€ËY ÕY€]{Ây}¨¿YÃ{Z¨f‡Y¶Ì·{Ä]Y`»Y€ed·Á{¾»Ád‡YZÌ¿Œ¯¾ËYÕ‡Yֿ¿Z«€Ì£ s€—Õ{ÔÌ»µZ‡Õ{ }M€^»Z‡{{Á€¯ ºÀ¯Ö»ŠËZf‡Ö§|žÌÀqÄ]Ö]ZÌf‡{ {»į{Y{ÄWYY½Y€ËYÖ·Z»cÔ»Z »žÀ»½Â¿Z«Y֌z]½YÂÀŸÄ]Y½Y€ËYÖ·Z»Šz]ºË€ve |À¨‡Y ¾¼Æ]Ä˧{ÁY {Â]ÖËZ°Ë€»MÃYÂzËÂƼmÕZÅÂeZÀ‡Y€´Ë{Õ{Y| edËZ¼u dveY`»Y€ed·Á{Á{Zf‡€§Z°Ë€»MÕY{Ä¿Y‚y€ËÁ¾ÌqÂÀ»ÂÌf‡YÄ]YÕYÄ»Z¿µZ‡ Ä̸ŸFATFÖ¿Y€ËY|“cZ»Y|«YÃZ]Á{µZ¼ŸY¾Ì¼”eÕY€]Z°Ë€»M}¨¿YZe{Y{Y€«Z//Œ§ |¿{Â]Ã{€¯Z”»YYÄ»Z¿¾ËY†Ì¸Ìe¹ZeÃY€¼ÅÄ]ÂÌ]Á­Z»Á¾eZ¯¹Ze |À¯Ã{Z¨f‡Y½Y€ËY ¹Z¿¾f§€³Y€«YÖfÌWÂe{‚Ì¿Z°Ë€»MÖ¸»dÌÀ»Y¾ÌŒÌaÁZŒ»½Âf·Â]½Zm,ÂeZÀ‡¾ËY‚mÄ] d‡YÃ{€¯Õ|À‡€yY€]Y¥YÖeÕY¥YÃŻd‡€Æ§{½Y€ËY YÃ|ÀÀ¯µZv‹Ây€^yd‹Â¿‰€fÌWÂeÄv¨{`»Y€ed·Á{Ö¸»dÌÀ»Y¾ÌŒÌaÁZ//Œ» ½Y€ËYZ]įd‡YÖËZÅ®¿Z]ÁcZneÕY€]dz‡ÕZÅdË{Á|v»½|‹ħZ“Y,FATFÕ‡ |À¿Z»½Y€ËYÃZ]{̫֬{ÁÄ¿Z§Z°‹Â»և€]Ze|Å{Ö»ÁZmYÖf‡{Ä]¾ËY |ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼Å {‹Y€mY¶»Z¯—Ä]į|À¯Ö»Z¯Ö¿Z»,Հj¯Y|uZŒ§ {‹¹Zn¿YÖ·Z¼‹À¯ YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯¹ÔŸY½Y€ËYZ»M‚¯€» Ö°‹‚aÕZÅ®‡Z»½Y€°fv»Á½Z‹Á€§½Y€³Z]{Ây€] |{Ze¾¼Æ]Ä]ÖÆfÀ»Ä¿ÓZ‡¹ÂeÖÀ̌¿\¬Ÿ Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]|{ d‡Y Œ¯ÕZÅY¿ZyÄ¿ÓZ‡¹Âew€¿ŠÅZ¯ ŽyZ‹{Y|ŸY¾Ì´¿ZÌ»€Ì̤e|{,Ä¿ÓZ‡¹Âew€¿YœÀ» ¶^«Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿,ÕZmÃZ»Ä]ÖÆfÀ»µZ‡®Ë{d¼Ì« ÕZÅY¿ZyÕY€]ÃZ»¾¼Æ]Ä¿ÓZ‡¹Âew€¿ d//‡Y½MY |{|uYÁ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ|̇|{Ä]Œ¯ Ä¿ÓZ‡¹Âew€¿įd‡YÖ·Zu{¾ËY |Å{Ö»½Z//Œ¿ŠÅZ¯ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡Y|{ ՀƋÕZÅY¿ZyÕY€] ÕY€]w€¿¾ËY¾ÌÀqºÅ d‡YÄf//‹Y{ŠÅZ¯|{|uYÁ  ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]|{ ÖËZf‡ÁÕZÅY¿Zy d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{|uYÁ ÕZmÃZ»{ZÅd¼Ì«cY€Ì̤e ¾Ë€fŒÌ]«cZÌ¿Zy{ÁZÅÖ¿|Ì»Z‹M,ZÅÖ¯YÂy»Ã|¼ŸÃÁ€³{ «cZn˂^‡»ÃÁ€³Ä]•Â]€»¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y d‡Yļ·{¶¨¸§Á½Zn»{Z],ZÌa ÃÁ€³«cZ//»|yÁÖ¯YÂy€Ì£ÕZ//ÅÓZ¯»Ã|¼ŸÃÁ€//³{ Yd¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ]ÕY‡¶Ì^»ÂeYY¿Y«¶¬¿Á¶¼u» |¿YÄf‹Y{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿ ÁZÅY¿ZyÖ§€»Z³\ °»€f»®ËÕZÆ]–‡Âf»¾ÌÀqºÅ d‹Â³,ÁZ³d‹Â³«ZÆ¿MÃ{ÁM€§Á|̨‡,‚»€«d‹Â³»ÃÁ€³ d‡YÄf‹Y{d¼Ì«ŠÅZ¯,¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿|À¨‡Â³ ¶¯ÕYÄÀ˂ÅÕZÅ®Å{{d¼Ì«ŽyZ‹cY€Ì̤e|{ ÕZmÃZ»{Œ¯ ÕZÅ®Å{ÕY€]ÃZ»¾¼Æ]{Ä¿ÓZ‡¹Âew€¿cY€Ì̤eÄÀ»Y{ |{ ZeµÁY®Å{ÕY€]|{ YÕYÄÀ˂Ŧ¸fz» d‡YºÅ{®Å{ÕY€] Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com d‡YÄf‹Y{ ÁZÅÖ¿|Ì»Z//‹M,ZÅÖ¯YÂy»Ã|¼ŸÕZÅÃÁ€³ÕY€]Ä¿ZÅZ»¹Âe \Ìe€eÄ]«cZ»|yÁÖ¯YÂy€Ì£ÕZÅÓZ¯»Á«cZ//Ì¿Zy{ d‡YÃ{Â]|{ Á|{ ՀƋÕZÅY¿ZyÕY€]Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿įd‡YÖ·Zu{¾ËY ŠËY‚§Y|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡Y|{  ÖËZf‡ÁÕZÅY¿ZyÕY€]w€¿¾ËY¾ÌÀqºÅ d//‡YÄf‹Y{ ÖËZf‡ÁÕZÅY¿ZyÕY€]w€¿¾ËY¾ÌÀqºÅ d‡YÄf‹Y{ Äf‹Y{ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]|{ d‡Y Œ¯ÕZÅY¿ZyÄ¿ZÅZ»¹Âew€¿ŠËY‚§Y ,d¼Ì«ŽyZ//‹{|Ÿ€Ì̤e|{,Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿YœÀ» Ä]¾¼Æ]Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿ d//‡Y¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿ ŠËY‚§Y|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{įÃ|̇|{ d‡Y½MYÖ¯Zu½Y€ËYZ»M‚¯€»Õ‡YÃ|‹€ŒfÀ»cZŸÔ—Y |{Ä]¾¼Æ]Ä]ÖÆfÀ»ÃZ»{Ä¿ÓZ//‡¹Âew€¿ ½ZŒ¿ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Z]Ä//ˆËZ¬»{įÃ|̇ įÃ|̇|{ Ä]Ä¿ZÅZ»¹Âew€¿ÃZ»¾ËY{Äf^·Y |Å{Ö» ½|‹|ÀeYÁ{Y{ŠËY‚§Y|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{ |À¯Ö»dËZ°uÃZ»¾¼Æ]{ZÅd¼Ì«|‹\̋ÃZ]Á{ ÕYʬ¿¹Âew€¿{€¯¹ÔŸYZ»M‚¯€»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Z]Ä//ˆËZ¬»{ÃZ»¾¼Æ] d‡YÄf§ZË ÁZÅÖ¿|Ì»Z//‹M,ZÅÖ¯YÂy»Ã|¼ŸÃÁ€³ÕYÄ//˜¬¿¹Âew€¿ ÃÁ€³Á|{ Ä]Õ|{|uYÁ ŠÅZ¯Z]«cZÌ¿Zy{ Õ|{|uYÁ ŠËY‚§YZ]«cZ»|yÁÖ¯YÂy€Ì£ÕZÅÓZ¯» d‡YÃ|̇|{ Ä] Œ¯ÕZÅY¿ZyÕYʬ¿¹Âew€¿ŠÅZ¯ ,d¼Ì«ŽyZ//‹{|Ÿ€Ì̤e|{,ÕYʬ¿¹Âew€¿YœÀ» d‡Y¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿ Ã|Ì//‡|{{|ŸÄ]ÃZ»¾¼Æ]{ÕYʬ¿¹Âew€¿ €fŒÌ]|{¾Ì´¿ZÌ»—Ä]Œ¯ÕZÅY¿ZyÖÀ Ë-d‡Y cZ»|yÁZÅÓZ¯ğ¼n»»®//Ë|ˀyÕY€]¾//¼Æ]Y |¿YÃ{€¯ÄÀ˂Å«½Zˆ°Ë |uYÁ ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{ÃZ»¾¼Æ]ÕYʬ¿¹Âew€¿ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ ՀƋÕZÅY¿ZyÕY€]ÕYʬ¿¹Âew€¿įd‡YÖ·Zu{¾ËY ŠÅZ¯|{|uYÁ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡Y|{ Á½Z³|ÀÀ¯Z°fuYÄ̸¯į{€¯¹Ô//ŸY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼u½Z»Z//‡ |‹|ÅYÂyֿ¿Z«{Ây€]ZÆ¿MZ]ÁÖËZ‡ZÀ‹Ö°‹‚aÕZÅ®‡Z»Y¿Y½Z‹Á€§½Y€³ Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»YdËZ¼u½Z»Z//‡Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö·Z¼fuYÕZÅÃ{Z¨f‡YL‡½Mž^eÄ]ÁÖ°‹‚aÕZÅ®‡Z»Y¿YÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§YÄ]ÄmÂe ¯~»¹Ô«Y‰Á€§ÁÖ//¨°»ē€Ÿ¹|Ÿ{žËÂe¶»YŸÁ½Z³|//ÀÀ¯ē€ŸYÖy€] €j¯Y|uÁY{ÁY~£½Z»Z‡Z]Ã|»M¶¼ŸÄ]Ö´ÀÅZ¼Å\//ˆu,¥Z f»€Ì£ÕZÅd¼Ì«Ä] Ä]‰Á€§,Ä¿ZyZ¯‰Á€§d¼Ì«®Ì°¨eÄ]ÖuY€mÄËÓÄ//‡®//‡Z»Y¿Y‰Á€§w€¿ ½Â̼̈¯{\ːeY†aÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»ÁžËÂe¶»YŸÕÂ//‡YÖ¿Z»{‚¯Y€» |‹¡Ô]YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ̸¯Ä]ėÂ]€»ÕY~³w€¿ ¾ÌÌ e[»ÕZÅd¼Ì«¦¬‡dËZŸÄ]¦¸°»¯~»ÕZÅ|uYÁ-‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |À‹Z]Ö»{ÂycӐv»Õ|À]Äfˆ]ÕÁ€]d¼Ì«k{ÁÃ|‹ ª]Z˜»,ÄËÓ殇Z»{|Ÿ€ÅÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»Ä]‰Á€§w€¿€j¯Y|u€“ZuµZu{ ē€Ÿ‚¯Y€»ÁZÅÄ¿ZyÁY{Ä̸¯Á|‹Z]Ö»µZËėÂ]€»ÕY~³w€¿½Â̼̈¯Ä]» |À‹Z]Ö»ÄËÓ殇Z»Y¿Y‰Á€§{Ã|‹¾ÌÌ ed¼Ì«¦¬‡dËZŸÄ]¦¸°» {,½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡YÂ//Œ¯¶yY{{¯~»¹Ô«Y¾Ì»Ze½Z°»Y¶Ì//ˆ¿ZfadÆmÄ] €j¯Y|uZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁÄf//‹Y|¿{ÂmÁ¯~»¹Ô«Y¾Ì»ZeÕY€]Ö¸°//Œ»€“ZuµZu ÕZÅ|ˀyY{‹Ö»Z“Z¬e‚Ë‚Ÿ½ZÀ—¼ÅYY~·,|À‹Z]Ö»dÌ·Z §µZu{{Âyḑ€› |ÀËZ¼¿ÕY{{ÂyZÌ¿YŠÌ]ÁÕÁ€“€Ì£ Ö³|̇Ã{Z»M-{Y{Ö»¹ÔŸYÖ°‹‚aÕZÆ°‡Z»Y¿Y֋Á€¨¿Y€³{»{,½Z»Z‡¾ËY ÃZ¼‹Ä]YÄÀÌ»¾ËY{{ÂycZËZ°‹|À¿YÂeÖ»½Y|¿Á€Æ‹Ád‡Y½Z¨¸zf»Z]{Ây€]Á ®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y¹Á‚·hŸZ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Á-|ÀËZ¼¿¹ÔŸY Á½Z³|ÀÀ¯žËÂeYÄf‡{½MZ],Ã|//‹Ôf]YYՀ̴ŒÌaÕY€]¥€»Z^°ËŠ°f//‡{Á |À¯Ö»¹Y|«YZ°fuYÁē€Ÿ¹|ŸÄ]d^ˆ¿–ËY€‹¾ËYYÃ{Z¨f‡YL‡Z]įÖ¿Z³|ÀÀ¯ē€Ÿ |À¯Ö»ž—Z«{Ây€]½Â¿Z«€]Y€]Á֋ÂaºŒq½Á|],žËÂe¹Zœ¿{µÔyY½YÂÀŸÄ] Y¿YZ°fuY¾ÌÀr¼ÅÁžËÂe|ÀËM€§Á¾Ì»Pe{µÔyYĿ³€ÅÁ€]YՀ̳¸mdÆmÄ] Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ̸¯ē€ŸÁžËÂe½Y‚Ì»€¼fˆ»ŠËZaÁ|,¶yY{|Ì·ÂeÕZÅ®‡Z» ¶»YŸªË€—Y|ËZ]Z0 §€½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze‰Á€§ÁÄf§€Ë~a¹Zn¿YÁY{ÁY~£½Z»Z‡Õ‡ {Ö·Z¼fuYÕZÅÃ{Z¨f‡YL‡YՀ̳¸m¥|ÅZ]Z0 §Z”»,{€Ë~a¹Zn¿YÂn»ÕYY{žËÂe Ä°^‹Y|¿|‹¦¸°»½Z³|ÀÀ¯ē€ŸÁZÅÄ¿ZyÁY{Ä̸¯,YZ]{Ö^¸¬eÕZÅ®‡Z»ē€Ÿ |ÀÅ{¹Zn¿YY{Ây|ˀyÃ|‹¾ÌÌ eZn» |‹Z£MÁ€Ë{Yd·Y|Ÿ¹ZƇ{‡‚ËYÁ ÕÁÀÆ]{Â^Æ]ÕZf‡Y{c|»ÃZe¯Öf§ZÌŽYÂÀŸÄ]½Â̇Z»ÂeY€]|̯Ze ,Öf ÀÕZÅ|ÀËM€§ՁZ‡½Â̇Z»ÂeYÃ|¼ŸŠ·ZqÁ{|Å{Ö»½ZŒ¿½Â̇Z»ÂeY |À‹Z]Ö»ZÅ{Y| f‡Y[~mÁ€Ì̤e€]Y€]{½ZÀ¯Z¯d»ÁZ¬»dˀË|» Õ|̸¯cZ°¿  |  { ½ Â̇ Z»ÂeY | ÀËM€§ { ZÅ Š· ZqºÆ‡ ½ZÀ¯Z¯d»ÁZ¬»dˀË|»  {ZnËY½Z»¾Ë€fÆ] |‹Z]Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Yž]ZÀ»Á½Z»{ÖWÂmħ€ÁÃ|‹½ZÀ¯Z¯ Á½Â̇Z»ÂeYÄ ‡Âe d‡Y½Â̇Z»ÂeYՁZ//‡Ã{ZÌaÕY|f]Y½Z¼Å{Ö¸yY{ÕZÅd̸]Z« ‰Â»MÁ½ZÀ¯Z¯YÖÀ§Ö¿Z^ÌfŒa |‹Z]Ö»Z¯cZËÁ€“Y½MÄ]–^e€»ÕZÅcZÆ» d‡YY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYYĸu€»¾ËY{ZÆ¿M €j¯Y{cZneÁ½| »,d ÀcYÁįd‡YÖ¯ZuŒ¯Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y| ¾ËYºÅY d‡YÃ{Â]¹ÁY|»ÁÖ ˜¬»¦Ì·Z°e|mYÁÕÂŀÆ]Â“»Z]–^e€»{ZÀ//‡Y Y|ÀeZ^Ÿ{ZÀ‡Y Œ¯ºŒ‹Ä»Z¿€]{ɀ^źœ »¹Z¬»Ö£Ô]Yʸ¯ÉZÅd‡Ż• cZneÁ½| »,d ÀŠz]ª§YŒ¯Ä·Z‡Y|¿YºŒq • ʇZ‡Y½Â¿Z«¶Yʸ¯ÉZÅd‡Ż • Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]½Â¿Z«Ã{Z»• ÉÁÀÆ]ž»ZmÄ»Z¿€] • cZneÁ½| »,d ÀcYÁÉ{€^ÅYÄ»Z¿€] • ‰Y‚³ÃY³Ä]cZneÁ½| »,d À,cYÁÖeZ̸¼ŸÁZ‡ºÌ¼es˜‡|Àq€Å €¯~·Z«Â§{Y»{€ffˆ»¦Ì·Z°e¹Zn¿Y{Ö^‡ZÀ»cZ¯€veÕÂŀÆ]Ö¸»½Z»Z//‡ €]‚¯€¼eÁZÅ|ÀËM€§tÌve,[Z]¾ËY{Äf§€³ccZ»Y|«Y€fŒÌ]Z»Y,|¿ZÆf‹Y{ ½Z»Z‡€ÌyY‰Y‚³lËZf¿d‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ{Â]Öf̼¯Zu{Zf‡–Ìv»sԏY ÄÀ˂ÅÁd̨̯€œ¿YZÅÃZ´À]Öf]Z«½YÂe¾f§¶Ì¸ve|Å{Ö»½ZŒ¿ÕÂŀÆ]Ö¸» Ä]cZneÁ½| »,d ÀcYÁY~· d‡YŒ¯{Zf«Y{ÕÁÀÆ]Š·ZqÃ|¼Ÿ LY‚§YÖËYZ¯c|»ÃZe¯ÕZÅZ¯ÃY|ËZ]d À½Y{€´ËZ]ÁZ‡ºÌ¼e{ZÆ¿½YÂÀŸ Á¾Ë€f Ë€‡įd‡Y€¯}¶]Z«Ę]Y¾ËY{ |ËZ¼¿Հ^ÅYYŒ¯d À–Ìv»{ ‚¯€¼eÖf À–Ìv»{ÖËYZ¯ÁÕÁÀÆ]{Â^Æ]{Ã|‹Ã{»MZ¯ÃY¾Ë€eZ‡Z¯ ÕZÅ|ÀËY€§{ՁZ‡½Zˆ°ËZ]½Â̇Z»ÂeYY€Ë d‡Y»YՁZ‡Z¯{ÂyÁ½Â̇Z»ÂeY€] {Â^Æ]{ZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁՀË~a¥Z˜ ¿Y,d//̼¯,d̨̯ŠËY‚§Y|¿Á€]Õ|Ì·Âe ÁÂu½Y€Ë|»Á½ÓÂXˆ»įd//‡YÄ̏Âe¶]Z«™Zv·¾Ë|] {Y~³Ö»€ÌiZeÕÁÀÆ] ՁZˆ¿Â̇Z»ÂeYÕZÆf//‡ŻՀ^ÅYÁ¾ËÁ|e€],Â^f»cYÁÂv»ÖËYZ¯¦Ì·Z°e €¯}½ZËZ‹ՁZˆ¿Â̇Z»ÂeYd̼ÅY[Z]{Äf^·Y |À‹Z]Äf‹Y{‚¯€¼eÖf À–Ìv»{ |‹įd‡YÃ|‹tˀeÖf»ÁZ¬»{Zf«YÖ¸¯ÕZÅd‡ŻY|À]¾Ì»Â‡{įd‡Y ÁZ¯ÕÁ€Ì¿ՁZ‡|À¼¿YÂe,|Ì·Âe¶»YŸdˬeªË€—YÂ//Œ¯{Zf«Y{ÕÁÀÆ] {€Ì³Y€«ZÅdÌ·Z §Âv»|ËZ],{Zf«YՀË~ad]Z«dˬe ZÅ{Y| f‡Y[~m ÁZÅÃÂ̋É|ÀËY€§ÉZÅ Š·Zq ÉZfyZ‡ÉZÅŠ·ZqÁ ZÅÄËÁ cY€¬»ÁcY‚ÌÆne  ½Â̇Z»ÂeYՁZ‡Ã{ZÌaÄ]ª§Â»įÖËZŽZ»Z‡{ՂÀ°»ÕZÅև€]lËZf¿ |À‹Z^Ì»d̼ÅY‚WZu¶»ZŸZÆq|ÀËM€§¾ËY{įd‡YÖ¯Zu|¿YÃ|‹ Á¥Y|ÅYYÖÀ‹Á­{ª§Â»ÕZÆÅZ´À]Ä¿Z^¸—ÃZmÁ¾//‹Á¥Y|ÅY¾ËÁ|e |¿Y{½MYÃZ´À]ՀË~a€ÌiZeÖ´¿Â´q Žfz»–¬§įdˆÌ¿Ö//‹Ôe½ÂÌ//‡Z»ÂeY•Z^eYÕY€«€]Á½{Â]|Æ f» • |f]YYª§Â»ÕZÅd¯€‹ |//‹Z]cZŸÔ—YÕÁZÀ§{€°¸¼ŸlËZf¿ZË|uYÁ®Ë ªË€—YÁÄf‹Y{½ÂÌ//‡Z»ÂeYªË€—YµÂve{ZnËYÕY€]Žz//Œ»ÕYÄ»Z¿€] ŠÌa|‹Y½Y€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|»dËY|ÅÁÖ¿Z»Z//‡ÕZÅ|uYÁÄ̸¯Ö´ÀÅZ¼Å |¿ÁÖ» žË€‡d¯€uÁZ¯Á\ˆ¯ÕZŽY€ŒÌa€Ì̤eY½ZÀ̼—Y,tÌvÖ¿Y€¼°uºÌœÀe • {Žz//Œ»ÕYÄ»Z¿€]|À»ZÌ¿Y€mY¶v»{ºÅÁÁY|¿Y{ºÅ½ÂÌ//‡Z»ÂeYÕY€mY į|¿Â‹|ŸZ¬f»ÃZ´À]|‹Y½Y€^ÅįÖ»Z´ÀÅ d‡Y®]ZqÕ{€°ËÁÁÃZ´À]t˜‡ ‚¯€¼e½Y‚Ì» |ÀËZ¼¿{ZnËYÖfˀË|»ºÌe|ËZ]ZÆ¿M,d‡Y½Z»Z‡µÁYdË·ÁY½Â̇Z»ÂeY |ËZ]½Â̇Z»ÂeYÄnÌf¿Á{{€³ŽzŒ»Y|f]YY|ËZ]ZÅ|ÀËY€§½Z°·Z»ÁZÅdÌ·Z §¹Zn¿Y{ |‹Z]ZÅdÌ·Z §¹Zn¿Y{dŸ€‡ŠËY‚§Y {€°¸¼ŸYՀfÆ]Á‚ËZ¼f»ÄËYY\m»|ËZ]½ÂÌ//‡Z»ÂeYÖ¸yY{ÕZÅd̸]Z«{ZnËY• Հ̌]ºjÌ»ÁÂaÖËZ“|¼v» Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»½Y€´ŒÅÁ„a Á«ÕÁÀÆ]»ŽyZ//‹Á{{Zf«Yº//¸Ÿ®ËÂXeÖ¿Z^»ÁcZ//Ì]€ne€//]ZÀ] Äf^·Y |ÀfˆÅŒ¯®ËÕ{Zf«Y|//‹ì·Z]¶»YŸY«ÄËZ»€//‡Õ{Âm»» {Zf«Yc|»|À¸]{ÕÁÀÆ]|//‹įd‡YÖ¯Zu¾Ì¬¬v»cZ ·Z˜»lËZf¿ 0 ¼ŸÁÃ{Â]€¨½Y€ËY | ]½Y€ËYÕ{Zf«Y|‹€]֏Zy€ÌiZeŽyZ//‹¾ËYÔ |‹ÄËZ»€‡Õ{Âm»įÖ —Z¬»{ZÆÀež«YÁ{ d//‡YÄf//‹Y|¿[Ô¬¿YY ˜] d‡YÄf‹Y{Õ{Zf«Y|//‹Œ¯,µZ//‡Ze²ÀmY| ]Ã{€¯ ‚Ì¿ÄËZ»€‡Õ{Âm»|‹ÁÃ{Â]|{ Õ{Zf«Y|//‹ÄÅ{{µZj» YÄËZ»€‡Õ{Âm»|‹įd‡ZnÀËYºÆ»Äf°¿ d‡YÃ|‹¹ÔŸY|{ Õ—Ä]Ã{€¯|Ë|‹ŠÅZ¯Ä]Á€‹,Ã|‹¦«Âf»Õ{Zf«Y|‹įµZ‡ Ã|̇|{ Y€f¼¯Ä]ÄÅ{{ÄËZ»€//‡Õ{Âm»|‹¾Ì´¿ZÌ»į ÄÀÆa{ÄËZ»€‡Õ{Âm»ŠËY‚§Y½YÂe¹|ŸÁºË€ve–ËY€‹­{Z]Y~· d‡Y ½|‹ÖeZ̸¼Ÿ{ÖËY‚ˆ]|̯Ze|ËZ]d·Á{į|//‡€Ì»€œÀ],Œ¯Õ{Zf«Y Äf‹Y{d ÀÁÂu{Âz]ÕÂŀÆ]LZ¬eY{Œ¯c|»ÃZe¯{ZÀ‡Y ÃZe¯ÖeZ̸¼Ÿ¥Y|ÅY{įd‡YÖ¯ZuÖf ÀÕZÅÂ//Œ¯cZÌ]€ne |‹Z] ÕZÅ|¿ÁÄ]ÄmÂeŒ¯®ËÕ{Zf«YÖËZ̧Y€¤m½{€¯ÂŀÆ]dÆmc|» €eÃZe¯ÕY€]®//ÌeZ»ÂeYÖËZʼnÁ}ZzeYÁd// À{½ÂÌ//‡Z»ÂeY Á½ZˀfŒ»ÂÀf»ÕZŁZÌ¿Ä]ÖË´z//‡Za,µÂv»|Ì·ÂeÕZÅÄy€q½{¼¿ d‡Y€¯}½ZËZ‹ d//‡YY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYY¶ËÂveÕZŽZ»ŠÅZ¯ ½MºÅYįd‡YÃ|//‹¹Zn¿Y€¯~·Z«Â§hv]t̓Âe{Õ{| f»cZ ·Z˜»į {ÕÁÀÆ]Á|‹և€]Ä]įd‡YZfaZ°‡YÁÖÀÌ¿Z//‡Z]Ä ·Z˜» |ÀfyY{€a Ö¿Z»ÃÁ{{OECDÕZÅŒ¯Öf ÀÕZÅÃZ´À] Äf°¿¾ËY‚WZuÖf]Z«µ|»{€eÂacZˀœ¿|ÌËZedÆm{¯~»Ä ·Z˜»lËZf¿ ÁÖËYZ¯ÕZ¬eY€]ÕY{ZÀ »cY€ÌiZeÖf À–Ìv»ՁZ‡½ÂÌ//‡Z»ÂeYį{Â] ÕZÅ d·Á{¹Z¼e‰Ôeįd‡YÖ·Zu{¾ËY {Y{Öf ÀÃZ´À]Öf]Z«d˂» d‡YÃ|¿Z»Ž«Z¿Öf À–Ìv»ՁZ//‡½Â̇Z»ÂeYdˀË|»|ÀËY€§{½Y€ËY ¾ËY{ {¼¿kZfÀf‡YՂÀ°»Ä//ˆ‡Â»€ÌyYlËZf¿{½YÂfÌ»Y€¿Md¸ŸÄf^·Yį Ây{Ö»{ՂÀ°»Ĉ‡Â»–//‡ÂeÃ|‹¹Zn¿YŠÅÁ„aĘ]Y µZ‡ÃZ»¾Ë€yM{€eÂÌb»Z¯YZ]dÌ “ÁY֋Y‚³ €eÂÌb»Z¯YZ]ՀfŒ»Ö]Ádz‡ÕZŁÁ įÖËZÅd¯€‹d¨³,d//‡YÃ|//‹{ZnËYĘ]Y¾ËY{ Y|Àf//ˆÅÃ{Á‚§Y‰Y€]cZ//Ì·Z»dyY{€aÄ]¹‚//¸» Äf‹Y{Ö¼//‡Âf¯Z§į|ÀÀ¯Ö»|ˀyÕZÅÃZ´//‹Á€§ Âf¯Z§YZ]½Z³|À‹Á€§€j¯Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY|À‹Z] Ã|‹hŸZ]Â“»¾ËY{Á‚§YÕ|¼uYZË |¿Y|¿Ö¼‡ …ZÀmYZËÁ{‹‰Á€§Á|ˀyYZ]{Ö¼//‡Âf¯Z§ ½Z³|À‹Á€§€“Ä]į|//‡€]‰Á€§Ä]YZ]d¼Ì«€Ë Ã|À‹Á€§,Ã|ÀÀ¯žËÂe,Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe{€¯|̯ZeÕÁ d‡Y cÔ°//Œ»Á|Àf//ˆÅ¶f»ºÅÄ]€Ìn¿|À¿Z»Ö´¼Å €ËZ‡Ä]Šz]€Å{Ạ̀Á{Y|¿Zf//‡Y,Ö¯€¼³,ÖeZÌ·Z» {Y~³Ö»€ÌiZe‚Ì¿ZÅŠz] €eÂÌb»Z¯YZ]{ZŁÂn»{| e Ân»{|// eYYZ]cÔ°//Œ»YÖ//°ËÕ|//¼uYZË YZ]½Z³|À‹Á€§d¨³Á{€¯½YÂÀŸ¦¸fz»ÕZŶ°Œe ½Y€ÆeÄ¿ZËY½YÁZÀ§ÄË{ZveY€œ¿€Ëd‡ZŵZ‡€eÂÌb»Z¯ ‰Á€§ÕY€]½ÂÀ¯YZ»Y|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §d ÀcYÁÁ ÕY‹Ân»|ËZ]Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹Ä]Ö˂mÖËÓZ¯ ÕYÃ|À‹Á€§|ËZ]Y€q |À‹Z]Äf‹Y{‚Ì¿Y®ÌeZ»¨¿YÖ·ZŸ Ân»€´Ë{¶°Œe®ËYÃZ]Á{{Y{\//ˆ¯YÂmį €‡{{Ä]YYZ]½Z³|À‹Á€§Â“»¾ËY.{€Ì´]dÌ·Z § d‡YÄfyY|¿Y {‡į|‹Ö»‰Á€§Á|ˀy_Ze`·,ÄËZ»€‡½Â̸̻ ÄËZ»€‡½Z¼ÅZ]½ÂÀ¯YÄ°Ì·Zu{,{Â]|{_Ze`·€Å |ˀy|{®Ë{‡Ä̋ZuZ]_Ze`·ćZËÁ{½YÂeÖ» {€¯‰Á€§Á ÓZ¯,d‡YÄf§ZËŠÅZ¯{‡Ä̋ZuÄ°ÀËYY€Ì£Ä]{Á‚§YÕÁ Z^°ËÖÅZ»Ô^«įÕYÃ|ÀÀ¯{YÁ {‹Ö¼¿¾Ì»ZeYZ]{‚Ì¿ –¬§Äf//‹~³ÃZ»{{€¯Ö»ªË‚e€eÂÌb»Z¯YZ]Ä]ÓZ¯ Ö^¿Zm¹Y·ÄÀÌ»{ºÅ¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ{€¯{YÁÓZ¯Z^°Ë Õ|¼uYZË ºÌfˆÅÄmY»YZ]{ÓZ¯{Â^¼¯Z]cZ ˜«ºÅÁ ÓZ¯Ã|ÀÀ¯{YÁÕZÅd¯€//‹‚¯€¼eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¾//ÌÀr¼Å ,d‡Y‰Á€§Y†acZ»|yÁ€Ì¼ eÕÁ€f//ŒÌ]½ÂÀ¯Y ÕY€]ÓZ¯cY{YÁįÃ|‹hŸZ]¾ÌËZa{Â//‡Ä̋Zud¨³ cY{YÁÕY€]Ã|ÀÀ¯{YÁ |‹Z^¿ħ€Ä]½Á€¬»½Z³|ÀÀ¯{YÁ įÖe{,|¿Z]YÂz]ÄËZ»€‡{Z̸̻¶«Y|u|ËZ]ÓZ¯ ÓZ¯¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡Y€fŒÌ]\eY€»Ä]µÂa¾ËYÖ°¿Z]{‡ ZeÃ|‹hŸZ]Â“»¾ËY{€¯tˀeÕÁ |À¯Ö¼¿{YÁ Öy€]{į{‹{ZˁYZ]{¹Á{d//‡{Á®Ì§cZ ˜« |¿Â‹Ö»ÄfyÁ€§¿ÕZmÄ]ž«Y» YZ]½ÓZ §ÕZf§€³ÁÖ¼‡Âf¯Z§ Z]Ä»Y{Y{€ Ì·Á€eÂÌb»Z¯ž//¼fn»ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ½Z³|À‹Á€§ÕY€]įÖËZŀ‡{{ÁÖ¼‡Âf¯Z§Ä]ÃZ‹Y YZ]½Z³|À‹Á€§Z“ÁYd¨³,{Y|¿Ö]Ây–ËY€‹€eÂÌb»Z¯ YZ]įd‡YµZ‡Á{YŠÌ] dˆÌ¿[ÂyԏY€eÂÌb»Z¯ {‹Ö¼¿½MÄ]ÖÆmÂepÌÅÁÄf§Á€§ªÌ¼ŸÕ{¯{ €eÂÌb»Z¯YZ]{{¯¶ËÓ{¾Ë€eÖ¸YYÖ°Ë{Á‚§YÕÁ Äm{Â]Öf·Á{ÕZŽZ³Y d//‡YÖf·Á{ÕZÅ|ˀyŠ//ÅZ¯ cY‚ÌÆneÕY€]Ã|//‹hŸZ]¾ËYÁ|¿Y|¿|ˀyÕY€]Ö§Z¯ ½Z//‡Â¿ÁŠËY‚§YZ]€´Ë{¥€—Y |ÀÀ°¿ÄÀ˂ÅՀeÂÌb»Z¯ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y€eÂÌb»Z¯¹Ô«Yd¼Ì«½Mž^eÄ]Ó{w€¿ Ã|‹½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕZÅ|ˀyŠÅZ¯\m»€»Y¾ËYį Äf‹~³µZ‡Á{Ö°Ë֗Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|¼uYZË d//‡Y €j¯Yd¨³,|¿YÃ|//‹ž¼mYZ]ÕZÅÃZ´‹Á€§YÕZÌ//ˆ] ¹YÁ{€f//ŒÌ]µZ//ˆ°ËZeÃZ»Y| ]Za¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§ ½ÂÀ¯ZeÖ¼Ë|«½Z°·Z»–¬§ |¿Â‹Ö»Äfˆ°‹ÁÁ|¿ÁMÖ¼¿ |Àf‹Y{Ö]ÂyÄËZ»€‡įÕ{Y€§Y½ZÌ»¾ËY{ |¿YÃ{ÁM¹YÁ{ |Àf§½Y€ËYYÁÃ{€¯ZÅY{ÂyÖ^‡Z¯ ÓZ¯{Â^¼¯ÁÕ|{®Ë{‡Ä̋Zu ÁYZ]½ÓZ §€´Ë{YÕ|//¼uYZ˾Ì//ˆuµZu¾Ì¼Å{ ¾ÌËZaZ̈]{‡Ä̋ZuÄ]ÃZ‹YZ]Õ|¼uYZ˺¸ˆ»{Y€] |{®Ë|u{{‡Ä̋Zud¨³€eÂÌb»Z¯¦À½ÓZ § Z»Y|À°¿ÁZ]ֈ¯|ËZ‹ d‡YÃ|»M¾ÌËZac|‹Ä]ÁÃ|‹ Z]Ö¿Z» |‡Ö»‰Á€§Ä]€“Z]ÓZ¯ž«Y»Ö¸Ìy{ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Ád‡YÃ|‹Z£MµZ//‡½ZËZaÕY€]…° »‰Z¼//‹ Y{¯Z]¹YÂedz//‡ÕZŁÁį¥ÂÀYÕZÌ//ˆ] Á|ˀyª¿ÁZ]Ze|¿Â‹Ö»Ã{Z»M|¿YÃ|¿Y~³µZ//‡֗{ µZ‡µZ^¬f‡YÄ]|Ì»YZ]Á|¿€^]{ZˁYYx¸eÕZŁÁ‰Á€§ ª¿ÁYՀ^ypÌŽZ¯Z¼¯€eÂÌb»Z¯YZ]{Z»Y |¿Á€]Â//¿ YZ]½ÓZ §€Ì³½Z^ˀ³µZ‡Á{YŠÌ]įÕ{¯ÁdˆÌ¿ ½YÂeÖ»cY€mÄ]ÁÃ|‹½Y€v]Ä]¶Ë|^e½ÂÀ¯Y,d‡YÃ|‹ ª§YÁ|ÀÀ¯Ö»Հb‡YZŁÁ¾Ë€e|]YZ]¾ËY½Z^‡Z¯d¨³ Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |¿Y|¿ÁŠÌaÖÀ‹Á ½ÓZ §YÖy€]ZƛY€]ZÀ],½YÁZÀ§ÄË{ZveYֻ¼Ÿ–]YÁ Äf//‹~³µZ//‡֗YZ]€]º¯Zu{¯€eÂÌb»Z¯YZ] ¾ËY½ÓZ §YÕZ̈]Äf‹~³µZ‡Á{¥€›ÁÃ{Â]Ĭ]Z‡Ö] ½Y{€¼f·Á{€³YÁ|¿YÃ|‹Äfˆ°‹ÁZËÃ{Y{¶¤‹€Ì̤e¦À Á€edz‡\eY€»Ä]–ËY€‹|ÀÀ°¿}ZzeYÃZ]¾ËY{ÕYÃZq |‹|ÅYÂy¶¼ve¶]Z«€Ì£ ՀfŒ»ÄÀŒe,€eÂÌb»Z¯YZ] ”ŸÁÄ¿ZËY¦ÀÖ//¼Ë|«½ÓZ §YÕ|¼uYZ˺¸//ˆ» YZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]€ Ì·Á€eÂÌb»Z¯ž¼fn»ÀË|»cZ//ÌÅ |‹s€˜»½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌËÁ½Zfˆ¯ZaÄf˯{½Y€ËYµÂˆÀ¯€‡Y|Ë{{ Ö«€‹ÄËZˆ¼ÅZ]cZneÄ]ÖÅ{½Z»Z‡ ½Y€ËYՀ´·ÂˆÀ¯Á½Y€Æe©ZeY­€fŒ»ÕZ°¼ÅZ¯Âf‡{ {€Ì³Y€«Äf˯{ ©ZeYYÖeZÌŝ«·Y\ˀ«€¨//‡Ä]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÁY cZ«Ô»,€¨‡¾ËY֗į{€¯tˀe,½Zf//ˆ¯ZaÄ]½Y€Æe ÖqY€¯Ö¿Z³Z]ÕZ//Å©ZeYcZ»Z¬»Z]Ö//ËZųÁd ¨³Á ÕZf‡Y{Â//Œ¯¾ËYÕZneÕZÅ{ZÆ¿€´Ë{ÁÂÅÓÁ |ÅYÂycŒ¯Á{Õ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅÄ //‡Âe įÁÁZÆq€¨//‡¾ËY{,ÕZ//ˆ¿YÂyÄf¨³Ä] d§€³ ,{€Ì³Ö»c½Zfˆ¯ZaÕZneºÆ»€Æ//‹Á{|¬»Ä] ¶ÌƈeÁÕZnecÓ{Z^»t˜‡ŠËY‚§YÕZÅÃYÖ//‡€] {»֏yŠz]½ÓZ// §ÕY€]cZneÕZÅ|ÀËM€§ ֏yŠz]ÁÖf·Á{cZ//»Z¬»Z]³Ád¨³Áh//v] d§€³|ÅYÂyY€«½Zfˆ¯Za Ã|//‹|¬ À»½Zf//ˆ¯ZaÄ]½Y€ËYY©€]ÁZ³µZ¬f¿YÄÀÌ» YZ]¾ËYZe{€¯®¼¯|ËZ]Ád‡YÃ|Œ¿ÖËY€mYÂÀÅį {‹š¨uŒ¯ÕY€]Õ{Zf«Y Ä],d//ˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿½Y€//ÆeÖ¿Z³Z]©Z//eY†//ÌË Z]•Z^eY{½Y€Æe©Z//eYÖeZ̸¼ŸÁÖeZ ·Z˜»ÕZ//ÅÃÁ€a ÕZÅŒ¯Z]½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕZÅÃY Z]Ö¿Z³Z]©ZeYÖÅY€¼ÅÁ¶»Z eÁ{€¯ÃZ//‹YÄËZˆ¼Å €i»Ö»Z³Y¥Y€—YÕZÅÂ//Œ¯{½Y€ËYÕZÅÄ¿ZzeYÁ {֏yŠz]ÕZneÕZÅÄ»Z¿€]Á¥Y|ÅYª¬ve{ dˆ¿Y{ZÅŒ¯¾ËY |¿ÂÌaÕY€«€]ÕZŀ̈»¾f§Z˾ÌÀr¼ÅÕZˆ¿YÂy{ ˆ» Y½Zf//ˆ¯Za{{Ây½ZËZf¼ÅZ]Ö¿Y€ËYZne½ZÌ»•Z^eYÁ {|¿YÂeÖ»,ÕÁÄ//f¨³Ä]įd//ˆ¿Y{ÖeZ»Y|«Yĸ¼mY ªË€—Y½Zf//ˆ¯ZaÁ½Y€ËYcZneY|{Ä]®Ë{‚¿ Äf˯d˂¯€»Z]½Zfˆ¯Za½Zf//ˆq¸]Ĭ˜À»ÁÖÀÌ»€» µZ‡֗¥€—Á{Ö¿Z³Z]–]YÁºnu,{€Ì³Ö»c Ä]į{€¯¹ÔŸYÓ{½Â̸̻Á{Z̸̻®ËYÄf‹~³ ½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë{Á|u{½Y‚Ì»¾ËYY,ÕÁÄf¨³ d‡Y½Zfˆ¯ZaÄ]½Y€ËYcY{ZÄ]•Â]€»Ó{ Œ¯Á{½Zּ̻‡€Ì£cZneºnuµZu¾ÌŸ{ÕÁ ÁM{ZËÁ{€¯{ÁM€]Ó{{Z//̸̻Zeµ{Z »Ö¼«Y cÔ°Œ»|ËZ]Ö¼‡ÕZnecÓ{Z^»ª¿ÁÕY€]į|‹ {‹¥€—€]Œ¯Á{½Zְ̻Ìfˆn·ÁÖ¯€¼³ ּ̋Á€facӐv»ÁՃ€¿YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]|¿ÂŒËÁ{ į|‹½ZŒ¿€—Zy,d‡Y½Zfˆ¯ZaÕ|mÕZŁZÌ¿ĸ¼mY {Â//Œ¯Á{ÕZÅd·Á{½ZÌ»ÕZ°¼Å{Y{Y€//«¾Ë|Àq ¾ˆuÁ,½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW,ÕZ//ˆ¿YÂy{ ˆ» և€]Z],½Zfˆ¯ZaÄf˯{½Y€ËYµÂˆÀ¯€‡,|¿Â//ŒËÁ{ ,{Âm»ÕZÅḑ€›ÁÂ//Œ¯Á{cZneÖ¸ §dÌ “Á ÁÕZnecZ^//‡ZÀ»Ä //‡ÂeÕÁ¥€—Á{‚//¯€¼e€] |¿{€¯|̯ZeÖ¼‡€Ì£ÕZnecY{ÁY€»ՁZ‡Ö¼‡ µÂˆÀ¯€‡Y|Ë{{,½Y€Æe©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌËZ]½Zf//ˆ¯ZaÄf˯{½Y€ËY cÔ»Z e‰€f//ˆ³ÕZÅÃY½Y€ÆeՁÁZ//Œ¯Á½{Z// » d§€³Y€«և€]Áhv]{»Œ¯Á{Õ{Zf«Y ½Y€ËYÄmZy»YcYÁº°uZ]į|¿Â//ŒËÁ{¾ˆu {,d‡YÃ{€¯½Z°»¶¬¿Äf˯Ä]ÁZŒÌaՀ´·Â//ˆÀ¯Y ÕYZ]½YÂÀŸÄ]½Zfˆ¯ZaY,ÕZˆ¿YÂy{ ˆ»Z]cZ«Ô» Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€¯{ZËÖ¿Y€ËYÕZÅÓZ¯Y|ˀyÁ| f//ˆ» …Z‡Y€] {‹Ö»‚ËYÁ½Ó¼Œ»[ZˆuÄ]Äf//‹~³ÁYd·Y|Ÿ¹ZƇµZ‡{Â//‡ Y‚Åd·Y|Ÿ¹ZƇ½Z»Âe½Â̸̻®Ë½Z³|¿Y{,ՁZ//‡֏y½Z»Z‡cZ^‡Zv» |ÀÀ¯Ö»d§ZË{{‡[Zˆv·YÖ¸ŸcÄ]½Z»Âe dŸZ‡Yd·Y|Ÿ¹ZƇ{‡‚ËYÁYՁZ‡֏y½Z»Z‡†ÌW,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] {Y{€^y½Ó¼Œ»[ZˆuÄ]|À¨‡Y¹Â‡,Ä^À‹Á€Ë{t^ ,{‹Ö»Ã{Y{¶ËÂveZÅ®¿Z]Ä]Á€»Yt^dŒÅdŸZ‡®qÄ°ÀËY½ZÌ]Z]t·ZZ“€Ì¸Ÿ |ÀÀ¯Ö»‚ËYÁ½Ó¼Œ»[ZˆuÄ]Y{‡ZÅ®¿Z]{€¯ZƛY 0 ^«{Y{x‡Za.d‡Y½Ó¼Œ»¹Y|¯Ä]dyY{€adË·ÁYįŠ‡€a¾ËYÄ]x//‡Za{ÕÁ Ô įºË|̇Õ|À]ž¼m¾ËYÄ]dËZÆ¿{Z»Y{‹‚ËYÁÃZ»|À¨‡Y½ZËZaZe{‡ºË{Â]Ã{Y{µÂ« |À‹Z]Äf‹Y{ՀeÓZ]|ˀyc|«Ze|‡€]½Ó¼Œ»d‡{Ä]€e{Á įÕ{Y€§YÄ]d¨³‚Ì¿d·Y|Ÿ¹ZƇ{‡½Y‚Ì»{»{ՁZ‡֏y½Z»Z//‡†ÌW {€Ì³Ö»ª¸ e½Z»ÂeY‚Å|¿Y{ºÆ‡½Â̸̻®Ë ½Y‚Ì»¾ËYYįd‡Y€¨¿½Â̸̻YŠÌ]d·Y|Ÿ¹ZƇ½Ó¼Œ»¶¯ž¼mÖ¸¯—Ä] |ÀfˆÅcZÌu|Ì«{€¨¿½Â̸̻YŠÌ] {Á|‹dyY{€a{‡½Z»ÂeY‚Å,Ö¿Z»Âe½Â̸̻®ËºÆ‡€ÅÕYYÄ]µZ‡{ {Â]Äf§€³ª¸ e{‡½Z»ÂeY‚Å,¹ZƇ½Y‚Ì»¾ËYÄ]‚Ì¿µZ‡ Ä]|À¿YÂeÖ»{Âyd·Y|Ÿ¹ZƇY|¬»YÖÅZ³MÕY€]d·Y|Ÿ¹ZƇ½Ó¼Œ»…Z‡Y¾ËY€] |ÀÀ¯Ä mY€»WWW SAMANESE irÖ¿ZŒ¿Ä]d·Y|Ÿ¹ZƇÄ¿Z»Z‡ {‹Ö»ÖËZÆ¿Äf¨Å¾ËY½Y€³Z¯dŒÌ »|^‡ÄÀ˂ŠÖËZÆ¿½Y€³Z¯dŒÌ »|^‡ÄÀ˂ÅÕZmÄf¨ÅÄ^À‹Á{,{‚¼f‡{Äf̼¯Ö¸^«Ĉ¸mY| ] {‹Ö» Y‚³€]Z¯Ö·ZŸÕY‹¶Ë}{‚¼f‡{Äf̼¯Ĉ¸mÄf‹~³Äf¨ÅÄ^À‹ZÆq,ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] |̇€¿ÄnÌf¿Ä]Z»Y,|‹ Äm»d^Ì£¶Ì·{Ä]Z»Y,|¿{Y{ÄWYYÂy¾ËY{Y{Ây‰Y‚³Հ³Z¯½Z³|//ÀËZ¼¿ d§€´¿cÖËZÆ¿Հ̳ºÌ¼edŒÌ »ÄÀ˂Å,֐z‹¶ËÓ{Ä]½ZËZ»€§Z¯Ã|ÀËZ¼¿ ”uZ]ÕZmÄf¨ÅÄ^À‹Á{įd‡Y{‚¼f‡{cY€¯Y~»Ä]Õ{ÁÁÕZÀ^»dŒÌ »ÄÀ˂Š|‹|ÅYÂyÖËZÆ¿Z¯cYÁÁÖËZ»€§Z¯,Հ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿ ÄÀ˂ÅՀ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿{Z¬fŸYÄ]į{Y{¾ËYYdËZ°uºÌÀˆeZ´¿€^yÃ|̇ÕZÅZ^yY |¿|¬f »d·Á{Á½ZËZ»€§Z¯Ã|ÀËZ¼¿Á|‹Z]Ö»½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻{Á|u{‚¼f‡{ Ä^À‹Á{{‚¼f‡{Äf̼¯Õ| ]Ĉ¸m |‹Z]Ö»½Z»Âe½Â̸̻ {Á|udŒÌ »ÄÀ˂Å|^‡ Ĉ¸mZ£MÕY€]–ËY€‹ÁÖËZÆ¿dŒÌ »|^‡º«|‡Ö»€œ¿Ä]į,d//‡YÕZmÄf¨Å {‹Ö»Ã{Z»MZ¯Ö·ZŸÕY‹ ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä//‡Äf‹~³µZ‡{Հ³Z¯À¨¿ Y¿Zyd//ŒÌ »ÄÀ˂Š{Â]Ã|‹¾ÌÌ e Ö´¿ZyÁÖ¯YÂy½YÂÌuĿ³€ÅcY{YÁ |‹ÂÀ¼»ÖËZ¿Á€¯ÕZÅŒ¯Y Z¿Á€¯Ä]Ã{·MÕZÅŒ¯YcZ¿YÂÌucY{YÁd̟ÂÀ¼»YŒ¯Ö°‹‚b»Y{½Z»Z‡†ÌW {Y{€^y Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Âa̧֠Z“€Ì¸Ÿ,Œ¯Ö°‹‚b»Y{½Z»Z‡Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ä̏Âe¹{€»Ä]d¨³,{Â//‹Ö¼¿¶¬fÀ»½Z//ˆ¿YÄ]½YÂÌuY…Á€ËÁ¾ËY€“ZuµZu{ ¹Y{¾ÌÀr¼ÅÁ½Z̯Z»€ËZ‡,¡€»,‚»€«d//‹Â³,Ö»Y{¹ZyÕZÅÃ{ÁM€§ļÅįºÌÀ¯Ö» Ö°‹‚b»Y{½Z»Z‡žËÂeÄ°^‹{Ã|‹|ÌËPeÁZn»ÕZn»YY½Z˂]MÁÃ|¿Â̗Á |ÀÀ¯ÄÌÆe {Á‚§Y,|À‹Z]Y{dËÂÅÁY{Ä»ZÀ//‡ZÀ‹ZÅÃ{ÁM€§¾ËYd//ˆËZ]ֻİÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ dveį|f¨Ì]©Z¨eYÖËZŁÁYZ]{½Z˂]MÁ½Z³|¿€a,¹Y{‰Á€§Á|ˀyd‡Y¾°¼» ½YÂÌuÁ½Zˆ¿Y¾Ì]­€fŒ»ÕZ¼Ì]{ZnËY€˜y|¿YÂeÖ»¾ËYį,|‹Z^¿®‹‚b»Y{cZœ¿ |‹Z]Äf‹Y{Y ½YÂÌuÂ¿€Å{ÁÁÄf‹~³Äf¨ÅÄ//‡Ö·YÁ{֗,ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ »Äf¨³Ä] ÕZn»Y½Y€ËYÄ]¾ÌqZ0 ÂyZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ã{·MÕZÅŒ¯YÖ´¿ZyÁÖ¯YÂy |‹ÂÀ¼»Õ¿ZiÔ—YZeÖ¸ËÁÖÀÌ»,ÖËZË{,ÖËYŠևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ì]{d¼Ì«ŠËY‚§Y¾ÌŒ¿|,Ö¿Y€ËYl¿€] ½ZŒ¿d¼cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÂ//‡YÃ|‹€//ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»Õ{{®ËÄm{Ö¼‹ZÅÖ¸yY{ÁԟY¹Z—l¿€]d¼Ì«į|Å{Ö» d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ Á\Ìe€eÄ]Äf‹~³µZ‡Õ{ Ö¼‹ZÅÖ¸yY{ÁԟY¹Z—l¿€]¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«Z»M¾ËY…Z‡Y€],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ{Â]½Z»ÂeÁY‚ÅÁÁY‚Å{Á|u\Ìe€eÄ]ÃZ»Õ{{®ËÄm{ ÁY‚ÅZ^ˀ¬eÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»{µÂv»Á{€Åd¼Ì«įd//‡YÖ·Zu{¾ËY d‡YÃ{Â]½Z»Âe d¼Ì«ZÅZ»M…Z‡Y€]Z»Y,Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{ ÃZ»¾ËY{‚Ì¿Õ|À¸ËZel¿€]d¼Ì« d‡YÃ{Â]d]ZiZ^ˀ¬e®ËÄm{ÖeZ¼‡Z]Ö¿Zfˆ¯Zal¿€] ¾ËY{Ö»€³Äfˆ]€°‹Á|̨‡€°‹d¼Ì«į|Å{Ö»½Z//Œ¿ZÅZ»M¾ËY¾ÌÀr¼Å {įÕ—Ä] d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ Á Äf‹~³µZ//‡Õ{Ä]d^ˆ¿ÃZ» ½Z»Âe{Á|uÖ»€³Äfˆ]€ÅÁ{Á|u|̨‡€°‹¸̯€ÅµZˆ»YÃZ»Õ{ d‡YÃ|‹ē€Ÿ d¼Ì«Ä]Y{Á|uµZˆ»YÃZ»{{•Â¸z»Õ|À¨‡Â³d//‹Â³¸̯€Å½ZÌ»¾ËY{ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»{½MÖ¿Z»ÂeY‚Åd¼Ì«Ä]d^ˆ¿įÃ|‹Ö»ē€Ÿ½Z»ÂeY‚Å d‡YÄf‹Y{|‹|{ ÁY‚Å{Á|uYÁÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ ÃZ»¾ËY{‚Ì¿Ä·Z‡Â³d‹Â³d¼Ì« d‡YÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÄ]Äf‹~³µZ‡ÃZ»Õ{{½Z»Âe Õ{{ÁZe¡€»d‹Â³d¼Ì«d¼cYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÕZÅZ»Mª^—¾ÌÀr¼Å ÃZ»{½MÖ¿Z»ÂeY‚Å{Á|ud¼Ì«Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]½Z»ÂeÁY‚ŵZˆ»YÃZ» d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ» {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY |‹ÖËÂmħ€©€]¥€»{µZˆ»Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å {Z̸̻µZˆ»Yd¨³֬ˌeÕZÅs€—ÕY€mYÄ]ÃZ‹YZ]€Ì¿YÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŽM¶]Z¬»{ÁdyY{€a½YÁZŒ¯ÁžËZÀ,¹{€»Ä]‰Y{Za½Z»Âe Ö¿Z‡©€]Š‹ÂaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ã{YÖ·Âf»¾ˆu|¼v»,€Æ»‰Y‚³Ä] |‹ÖËÂmħ€ ½Á|]Y¿ZyÕÓZ]ÕZf‡ÁŒ¯{Ä¿Zfz^‹Âyd¨³,d‡Y|{Œ¯{ |¿Y|¿©€]ÂÀž̻À¯Y€¨¿{Z̸̻ įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁ{Y|¿{ÂmÁ©€] ÕY~³¥|Å| ]µZ‡ÖÀ ËµZ‡ÕY€]ŽyZ‹¾ËYÄ]½|Ì//‡ÕY€]ZÌ¿{Á ¥€]½Y€v]ÁµZ‡ÕY|f]Y¶Ì‡½Y€v]Ä]ÃZ‹YZ]€Ì¿YÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{€¯ ÕY€]¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|yZfŒÌa©€]d À½YZ°¼Åd¨³€ÌyYÄf¨ÅÁ{֗½Ô̳ {ZÅÁ€Ì¿¾Ì·ÁYÁ‚m©€]d À½YZ°¼ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |Àf//ˆÅ¹{€»©€]¾Ì»Pe ½Ô̳½Zf‡Y€ÌyY¥€]{d‹Y{Y€]Y,|ÀÀ¯Ö»Ö¿Z‡cZ»|yÁ|¿Y{”uZŽY€v] {Â]Äf§€³Y€«¾Ì´À‡¥€]€ÌiPedve½Zf‡Y¾ËY©€]Ä°^‹|{Ä°ÀËY{ÂmÁZ] įÖ·Zu{dŒ³€]Ä°^‹Ä]Á|‹¹Y|«YžË€‡½YZ°¼Åž«Â»Ä]”uÁ‰ÔeZ]Z»Y ¹Zn¿YcZ»Y|«YZ]{€¯tˀeÃ{YÖ·Âf» |¿{Â]©€]½Á|]ÁY{Z¿Z¯{Ä]ZŒ»©Z¨eY{ YcY{ZÄ°¸]ºÌf‹Y|¿Ö¸°Œ»ZÆÀeÄ¿Á|‹dˀË|»Ö]ÂyÄ]½Zfˆ]ZeZ]®ÌaÃ|‹ |‹Œ¯|»M{ŠËY‚§YÄ]€nÀ»įºË{Y{ŠËY‚§Y|{ {‹Ö»ZÌ¿Ö]¶ËcY{YÁYÕ{ÁÄ]½Y€ËY Z”»Y½M¾eY‚Å|Ì·Âe{Y{Y€«į{Y{ZÌ¿¶Ë¾eY‚Å d‡Y¶Ë|Ì·Âe{ÖËZ¨¯{Ây{ּƻ¹|«į|‹ €»¾Ì]ZŽÂÌ»Z¯{{€eÂy{d·Á{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ¾ËY ļÅd¨³©Y€ŸÄ]Ö¿Y€ËY½Â//Ì»Z¯{ÁÁÁ©Y€ŸÁ½Y€//ËY ¾ËY{¹ÓÖ´ÀÅZ¼ÅÁd‡YÖ´ÀÅZ¼Å|À»ZÌ¿¶WZˆ»¾ËY ©ZeYÁcZneÁ½| »,d ÀcYÁªË€—YÂy |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y½Y€ËYÖ¿Z³Z] d¨³Á¿¹ZËY{d̸]d¼Ì«ŠËY‚§YÂy{ÕÁ Ze|À¨‡YY…Â]ÂeYd̸]d¼Ì«Äf‹~³ÕZŵZ‡|À¿Z» d·ZuÄ]†b//‡Á|]ZËÖ»ŠËY‚§YՁÁ¿cÔ̘ e½ZËZa {{€³Ö»Z]¶^« Ây{Ö·YR‡Ä]x//‡Za{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ¾ÌqÄ]½ZÅZ»Հ§Zˆ»YÁ€ad¨³¾ÌqÄ]½Y€ËYÕZŁYÁ€a {Y| eÁ|//‹¹Zn¿YÃ{€¯[»d·Á{į{Y| e½Z¼ÅÄ] |ÌËPeZ]ÕÁ€“ÕÓZ¯Ö//ËZmÄ]ZmÕY€]ÕZ]ÕZ//ŁYÁ€a |‹Y€«€]d‹Y|Æ]cYÁ {Y|¿Ä»Y{Y¾ÌqՀ§Zˆ»ÕZŁYÁ€a Äf‹~³ÕZŵZ‡|À¿Z»d‹Y{ZƛYՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |À¨‡YYÖÀ ËÁ¿¹ZËYÕY€]–¬§…Â]ÂeYd̸]d¼Ì« Y| ]Ád‹Y{|ÅYÂyd¼Ì«ŠËY‚§YcÔ̘ e¹ZËY½ZËZaZe {{€³Ö»€]Ö¸^«d¼Ì«Ä]½M ½ZÌ¿Y€ËYd¯€‹€eZÆed¯€‹cZ»ZÆ]YÃZ]{¾ÌÀr¼ÅֻԇY d‹Y{ZƛY€f¼¯d¼Ì«Z]Ö¿Z¼fyZ‡Äv·Z»ē€ŸÕY€] {Y|¿ª¸ eŽz‹Ä]Ád‡YYZ]Ä°¸]dˆÌ¿d¯€‹¾ËY ¹Z¼eįd//‡YÕYÄ¿Z»Z//‡½ZÌ¿Y€ËY€eZÆeYZ]{Á‚//§YÕÁ |ÀÀ¯Ö»ē€Ÿ½M{Yt·Z»ÁcY|Ì·Âe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Z‡¾ËY{Ã|ÅZ »\·Z«{ÓZ¯µ{Z^ed‹Y{ZƛYֻԇY Öf¯€‹Ä¿Ád‡YºfˆÌ‡®Ë¾ËYÁ{‹Ö»¶ÌƈeZ¯Á |‹Z]ֈ¯ZÌfyY{į į֘ËY€//‹{ZŽÂÌ»Z¯{{€edÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ÕÁ ZÌ¿–ËY€‹¾ËY¹Z¼ed¨³d‡YÃ|‹Äfˆ]©Y€ŸÁ½Y€ËY€» ¾ËY|ËZ]Ö¿Z³Z]©ZeYÁd¼cYÁÁ{Y{Ö´ÀÅZ¼ÅÄ] |ÀÅ{¹Zn¿YYZÅÖ´ÀÅZ¼Å Á¿¹ZËYÕY€]…Â]ÂeYd̸]d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ]{ֻԇY …Â]ÂeYd̸]d¼Ì«Äf‹~³ÕZŵZ‡|À¿Z»d//‹Y{ZƛY cÔ̘ e¹ZËY½ZËZaZe|À¨‡YYÖÀ ËÁ¿¹ZËYÕY€]–¬§ Ö¸^«d¼Ì«Ä]½MY|// ]Ád//‹Y{|ÅYÂyd¼Ì«ŠËY‚§Y {{€³Ö»€] ½ZÅZ»ÕZŁYÁ€a¹Zn¿YÄ»Y{YÃZ]{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ į{Y| e½Z¼ÅÄ]Հ§Z//ˆ»ÕZÅ{YÁ€a{Y{Ä»Y{Y¾ÌqÄ//] ÕZ]YÁ€aÕ{Y| eÁ|//‹¹Zn¿Y{Â]Ã{€¯[»d·Á{ d//‹Y|Æ]cYÁ|ÌËZeZ]ÕÁ€“ÕZÅÓZ¯ÖËZn]ZmÕY€] |‹Y€«€] ¶Ë¾Ì»ZeÕY€]¾ÅM[Á}Z]{Y{Y€«ºnuÃZ]{Ö»Ô//‡Y ZÌ¿¶Ë¾eY‚ÅÄ]½Y|ÅYZÆ]Zq¾ÅM–yd¨³Ö¸» ¾ÅM[Á}d¯€//‹Z]¾eY‚ÅlÀa{Y{Y€«Á€»YÄ//¯{Y{ {‹Ö»¾Ì»ZeºÅÖ¬]Z»Á|‹|¬ À» ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ |‹Z‡Z¯€Æ»¾°ˆ»cÔÌƈe{‡w€¿ŠËY‚§Y¡Ô]Y cÔÌƈe{Â//‡w€¿ŠËY‚§Y¡Ô]YY†aÄ°ÀËY½ZÌ]Z]|¿€a|Ë|m€Æ//‹¶»ZŸ€Ë|» ¶ËÂveÄ]d^ˆ¿€Æ»¾°ˆ»½Z̓Z¬f»Öy€]|{Ä]|{Y€Æ»¾°//ˆ» cZ»|y¾Ì»Ze¶˜ »sZ//ff§YÕY€]€Æ»¾°//ˆ»Y‚Åd¨³,|¿{€¯¹Y|«YZÅ|uYÁ įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{…Z§Z]³Ád¨³{ÖÅYÂy¾—Á¾ˆv» |ÀfˆÅÖËZÀ]€Ë |Ë|m€Æ‹Ä̼Ƈd¨³,d‡Y½Y‚Ì»Äq¾°ˆ»Ö¸»s€—{|¿€a|Ë|m€Æ‹Ä̼Ƈ ŠËÓZaֿ°ˆ»|uYÁįd‡Yֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÖ¸»¾°ˆ»ÕY€]|¿€a —Ä]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿YÃ|‹Ö§€ »|¿€a|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹Ä]ÁÃ|‹ {{Y{Ä»Y{Y,|ÀÅ{Ö»Ã|¿Á€a¶Ì°Œe¾°ˆ»Ö¸»s€—ÕY€]€¨¿Ä¿YÁ–//‡Âf» Ö¸»¾°ˆ»ḑ€›,|‹|ÅYÂy¹Zn¿Y†¸n»cZ]Zzf¿YY| ]į¹Z¿d^i¹Á{ĸu€» x‡Za{ÖÅYÂy¾—Á |‹|ÅYÂy¶Ì¼°e,d‡Y¾°ˆ»Y‚ÅZ¿Z¼Åį|¿€a€Æ‹{ d¨³{‹Y~³YÁ|ËZ]įd‡YÃ|¿Z¼Ì«Z]|¿€a{€Æ»¾°ˆ»{Y| eÄqįµY‡¾ËYÄ] ,|¿Y{cZ]Z Œ¿Y¶°Œ»į|ÀfˆÅ€Æ»¾°//ˆ»ÕZÅ|uYÁYÕ{Y| e€“ZuµZu{ Ã|ÀËMµZ‡ÃZ»ÂˀƋZe€Æ»¾°ˆ»Y‚Åįd//‡Y¾ËYd̼ÅY‚WZuÂ“»Z»Y ,ºËYÄf‹Y{½Z‡cZ»|yÕZÆÅZ´f‡{Z]įÕYÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÁ|‹|ÅYÂy½Z̓Z¬f»¶ËÂve Á|ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯dË·ÁY{YdË·ÁYÕYY{ÕZž°//ˆ»į|¿YÃ{€¯|Æ eZÆ¿M |ÀÀ¯\¿YZÆ¿McZ]Z Œ¿Y ½Zˀm{įÖ¿Zˆ¯d‹Y{ZƛYºÌfˆÅ½Z³|ÀÀ¯ºË€ve Öf«Áį|À¿Y{Ö»Ö]ÂyÄ]|ÀÀ¯Ö»{ZnËYž//¿Z»Zźˀve cY{YÁY½Y€//ËYÕ{ÁÄ]{Â//‹Ö»dËZ¼uÖf ÀY ÕY€]½YÁ{¾//ËY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÁ{Â//‹Ö»Z//Ì¿Ö]½M ÄWYY‚Ì´¿Yć‡ÁcY{ZÆÀŒÌaŒ¯Ä]ZÅÓZ¯¾ËY‰Á€§ |ÀÅ{Ö» d¨³Ö¸Ë•Â˜yµÂ—ŠËY‚§YÄ]ÃZ‹YZ]ֻԇY €f»Â¸Ì¯įº//ËY{½Z»Â//Œ¯{¶Ë€f»Â¸Ì¯Y‚Å d‡YÄ ·Z˜»ÁdyZ‡µZu{€´Ë{ {ÂyÃ|ŸÁdˆ¿YÂed·Á{d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Á{Z‡ª¬v»Y¶ËÄ]½Zf//‡Y‚¯€»lÀaµZeY€]ÖÀ^» {Ö¸ËÄ°^//‹Ä]µZeYÕY€]€´Ë{½Zf//‡Y‚¯€»ZÆq d‡YZ¯Âf‡{ sZff§YÄ]d·Á{½ZËZaZeÃY{YM€f»Â¸Ì¯½ZÌ]Z]ֻԇY {Âm»½Z»Œ¯{ÃY{YM€f»Â¸Ì¯d¨³|//‡Ö» Ä ·Z˜»ÁdyZ‡ĸu€»{€´Ë{€f»Â¸Ì¯įd//‡Y ºËY{ ÕZÅd¯€‹{¹Â̇€ˆÀ¯{ZnËYÄ]€ne{€¯|̯ZeֻԇY ¾ËYµZ^¿{ÁºÌ¿Z‡Ö»Y€mYÄ]ºÅָˊz]{Ö¿Z¼fyZ‡ ÁY|ËZaÃZ§ZeºÌÅ{‰€fˆ³YZÅdyZ//‡€ËįºÌfˆÅ ºÌÀ¯{ZnËYŒ¯ÕY€]Y|ËZa|»M{ |‹Z”»YÖ¸»¶Ë¾eY‚Å|Ì·Âe{Y{Y€« ¶Ë¾eY‚//Å|Ì·Âe{Y{Y€«,ÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËYÄÌ//‹Zu{ Ö³|¿Z//‡ÃZ³Y€«Á½ZƨY¾ÅM[Á}d¯€//‹¾Ì]Ö¸» |‹Z”»YZÌ^¿ÓYºeZy Ä]½Y|ÅYÄ]ZÆ]Zq¾ÅMÃY–yd¨³ÃZ]¾ËY{ֻԇY |‹|À¼‹ÂÅÖÀf]ÕZÅÁZ‡ŠÀeՀ̳ÁY|¿Y ‰Á|À¿Z»Ö°Ì»ZÀË{ÕZÅÁ€Ì¿‘€ »{ÃY¼ÅÖ¿Y€¼ŸÕZÅÁZ‡,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |¿Y{Y€«Ö°Ì¿Z°»cZˆÌ‡ZeÁcÓM¾Ì‹Z»Y֋Z¿cZ‹Z eY‚Ì¿ÁÁ€·¾Ì»,{Z]|Ë|//‹ ‚Ì¿Á{ZˁZ¨eYZ]ÕZŽZ¼fyZ‡ĸ¼mYZÅÁZ‡¾ËYYÖy€]Ä]Ö°Ì»ZÀË{ÕZÅÁ€Ì¿µZ¼ŸY ZŽM{±‚]ÕZŶ°‹€Ì̤eÁ|Ë|‹ÕZʼn€·{ZnËY\^‡,±‚]ÕZÅÄ¿ZÅ{Z]ÕZŶa {‹Ö» ¾fyY|¿YÀ—Zz»Ä]€]ÃÁԟÖËZÅÁZ‡¾ÌÀq{±‚]ÕZŶ°‹€Ì̤eÁ|Ë|‹cZ‹Z eY ,Ä·Pˆ»¾ËY¶u {‹Ö»‚Ì¿½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y€—ZyÖ¿ZŒË€a\^‡,ÁZ‡Ö¸¯ÕY|ËZaÁÖÀ¼ËY ÕZŶ°‹€Ì̤eÁcZ‹Z eYµZ §µ€fÀ¯Á²ÀËÂf̿»¶»Z‹|À¼‹ÂÅÁZ‡Ã|ËYÄWYYhŸZ] ÁÁ€Ì¿,Z»{|À¿Z»֘Ìv»–ËY€‹‘€ »{įÖ¿Z»įd‡YÕYÄ ¸Ì‡Á€´ˆu |‹ÁZ//‡ ½MZ]\‡ZÀf»ֈ̗ZÀ¤»ÁÖ°Ì¿Z°»,ְˀf°·YÖmÁ€yµZÀ´Ì‡®Ë,{€Ì³Ö»Y€«ÖËZn]Zm |Å{Ö»½ZŒ¿{ÂyY cZ‹ZŒf£YcY€iY½{€¯¶«Y|uÁ½{Y{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁ,½ {€¯†u{|À¼‹ÂÅÕZÅÁZ‡ÖËZ¿YÂe ,Z”§YÂÅ|À¿Z»և|ÀÆ»ÕZÅÄyZ‹YÕZ̈]{ZÆ¿MYžÌ‡ÁÃ{Z¨f‡YÄ]€nÀ»{Ây€]Ã{YÁ Ä]ŠÀ¯YÁÖËZ¿YÂe¶Ì·{Ä]|À¼‹ÂÅ{Y» d‡YÃ|‹®Ì¿Z°»ÂÌ]Á®ÌeZ],®Ì¿Á€f°·Y,½Y€¼Ÿ ¾ËYĸ¼mY |¿ÁÖ»Z¯Ä]­€v»Á€´ˆu½YÂÀŸÄ]Ö Ì//‡Á—Ä]֘Ìv»cZ°Ë€ve {€¯ÃZ‹YÕ¿ÕZŀ^̧ÁSMAY{Ä œ§ZuÕZŃZÌ·M,®Ë€f°·YÁ‚Ìa{Y»Ä]½YÂeÖ»{Y» {Y{Ã|ŸÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ½Y€Æe{®¸»ÕZÅ{Y{Y€«Õ|{|‹ |{Á\Ìe€eÄ]ÃZ»¾¼Æ]{Â//Œ¯¶¯Á½Y€Æe€Æ‹{¾°//ˆ»cÔ»Z » |‹ZÅd¼Ì«,¾°ˆ»YZ]½ÓZ §¹ÔŸYª]Z˜»įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁd§ZËŠËY‚§Y d¼Ì«|‹ÓZ¼fuYį¾ËY½ZÌ]Z]¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë d‡YÄf‹Y|¿Ö¿Y|Àq µZ‡d¨³,{Â]|ÅYÂy¹Âew€¿Y€e¾ÌËZaÕY|¬»Ã|ÀËMµZ‡{½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ» YÖ³|¿Z»\¬Ÿ¾ËY|¿YÃ|¿Z»Zm½Y€Æe¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y|¿ÁYįÖËZŀƋÃ|ÀËM Äf‹~³ÕZŶ°Ì‡€³Y{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{ZÌ¿{ZŒ¿YÁÕ|Æ» |ÀÀ¯Ö»½Y€^m Öf¼Ì«cZ^i®ËÄ]YZ]½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»YZ]µZ‡|ËZ]ºË{Y{Ö»Y€«­Ô»Y d‹Y{ՂÌqZ¿ŠËY‚§YZË|»MÖ»¾ÌËZaZËZÅd¼Ì«ÃZ»}MZeÃZ»€ÌeYÄf^·Yį|̇Ö» Zq{YŠz]¾ËY,¾°//ˆ»YZ]¶yY{€f»YZa|ÀqÁYZ]YkZy€f»YZa|ÀqZ»Y Õ{Zf«YÁևŻcZ«Z¨eY,Yw€¿Ö^ˆ¿ŠËY‚§Y,¾Ë‚À]d¼Ì«€Ì̤e {€¯€Ìˆ»€Ì̤e Ä]YcÔÌƈe¦¬‡d·Á{,‚Ì¿¾°ˆ»YZ]¶yY{{{Á‚§YÕÁ {Â]Ö¿Á€Ì]¶»YŸY ÁcÓM¾ÅMĸ¼mYÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»€´Ë{¥€—Y {Y{ŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻ Õ|Ë|m¦˜Ÿʬ¿Z]ÃZ»}M{ZÅÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]ÄnÌf¿{ |Àf‹Y{|‹{€´¸Ì» ¥€—{ḑ€›{Â^¿½Z¼ÅįÃ|ÀÀ¯µ€fÀ¯¶»ZŸZ»Y ºË{Â]ÄmY»¾°//ˆ»YZ]{ Ä¿ZÌÅZ»|{{Á|u|‹YįÕ—Ä]-{€¯µ€fÀ¯YZÅw€¿ŠËY‚§Y,{Â]Z“Z¬e |̇|{Ä] ÖËZÀ]€Ë»Y ½Y‚Ì»½YÂeÖ»½Mĸ̇ÁÄ]į|¿YÃ|‹|À¼‹ÂÅՀ´ˆudyZ‡Ä]ª§Â»½Z»Œ¯½Z¬¬v» €Ì̤eZ]ÖËZÅÁZ‡{Y{€]Z¯¾Ë€fŒÌ]€´ˆu¾ËY {€¯Հ̳ÁY|¿YYÖÀf]ÕZÅÁZ‡{ŠÀe d‹Y{ÖÅZ³MZŽÂf‡€]Ã|‹{YÁZŒ§½Y‚Ì»YZe{Y{Հ]Z¯ Հ]Z¯…Z‡Y€]ZŽZ¼fyZ‡ d‡YºÆ»֟“»ZŽZ¼fyZ‡Հ]Z¯€Ì̤e,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¶Ë|^eÕY{YÄ]ֿ°ˆ»½Z¼fyZ‡Ôj»,|À¯€Ì̤eՀ]Z¯¾ËY€³YµZu |¿Â‹Ö»ÖuY€—ZÆ¿M ½Z°»YÁ|]ZËÖ»ŠËY‚§YZŽÂf‡Ä]Ã|‹{YÁ½ÁÕÁ€Ì¿Ôj» {‚ËÖ»ºÅÄ]cÓ{Z »,{‹ {Y{{ÂmÁ½Z¼fyZ‡\ˀze ½YÁZÀ§Á½Y€´ŒÅÁ„aYdËZ¼u©Á|ÀÖ¿Z^Ìf//ŒaZ]ÕYÁ‚^‡ºÌ°uÃZ´//Œ¿Y{½Z¬¬v» į|¿|‹€´ˆu֟¿dyZ‡ÁÖuY€—Ä]ª§Â»ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » |Å{Ö»½ZŒ¿ƒZf·Á\ˆu€]Y½Z¼fyZ‡ÕZŽÂf‡Ä]Ã|‹{YÁÕÁ€Ì¿ ½Z¼Ì‡ÖfˁÂb»Z¯€´ˆudyZ‡ÁÖuY€—»֌ÅÁ„as€—Հn»,ÃZ³€œ¿Ö³‚·Ö^fn» dˁÂb»Z¯YÖ^̯€e€´ˆu¾ËYd¨³«ÖÀf]ÕZÅÁZ‡{ŠÀeՀ̳ÁY|¿YÕY€]®Ë€f°·YÁ‚Ìa ÁƒZf·Á¥ÔfyY{ZnËYhŸZ]ZŒ§Z]įÕYÃ{Z»®Ë€f°·YÁ‚Ìa½M¶yY{įd‡Y½Z¼Ì//‡Á ½Z¼fyZ‡Ä]Ã|‹{YÁZŒ§|Å{Ö»½ZŒ¿€´ˆu¾ËY {Y{Y€«{‹Ö»©€]|Ì·ÂedËZÆ¿{ ½MՀ]Z¯€Ì̤eZ]½Z¼fyZ‡dˬeÄ]d^ˆ¿|ËZ]ÖËZÅZ°ÅYZ]¾ËY€]ZÀ] d‡Y½Y‚Ì»ÄqÄ] {€¯¹Y|«Y Z»Y|Àf//ˆÅ½Y€ËYՁZ//‡½YÂeZ¿µZ^¿{Ä]Á|ÀÀ¯Ö»µZ^¿{ Á|¿{€¯[Ô¬¿Y½ZŒËZʼnYÁZŽZ¼ËYÕY€]½Y€ËY¹{€» ½ZmYŒ¯Õ|À¸]€‡ÕY€]Á|ÀfˆËYÖ»½Z‹½Z¼ËYÕZa |¿Y~³Ö»ÄËZ» |Ì·Âeª¿ÁµZ‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ,ºÌÀÌ]Ö»YÕÁZ//]{ÂyYÕYÄf//ˆm€]ÕZÅømÖ¸» ÕZÅÖËZ¨¯{ÂyYÖ°q¯Ä//‹Â³ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYd¨³ d‡Y½Z»Œ¯ ¹‚¸fˆ»Œ¯ևŻÁÖ»Zœ¿c|«{€¯|̯ZeֻԇY ¾¼‹{įÖeZ¼uY‚»¹Z¼eºÌ¿YÂf]Zed‡YÕ{Zf«Yc|« ºË€^]¾Ì]YÃ{€¯{ZnËY {ÃZ´¿¾ËYZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{{Y{Ä»Y{YÕÁ ՁZ‡Z§Â°‹¥€Y½Z»{ÂyÖ //‡¹Z¼eÕZmµZ‡ |ÅZ//‹¦¸fz»žËZÀ{įºË{€¯Ö¸yY{ÕZÅḑ€› {¶yY{|Ì·ÂeÄ]ÄmÂe½MĿ¼¿įºÌf//ˆÅZÅd§€ŒÌa d‡YÃ{Â]Ö¸»¶Ë|Ì·Âe{d̬§Â»ÁÖ¸Ëd À ZƛY½Y|ÅYZÆ]Zq¾ÅMÃYÃÁ€aÄ]ÃZ//‹YZ]ֻԇY d‡YdyZ‡µZu{Ö¸»ÃÁ€a¾Ë€f³‚]Á€»Yd‹Y{ ªË€—Y½MÖ·Z»¾//Ì»ZeYÖ//Œz]Հ^ÅdËZ¼uZ]Á Ä»ZÀ¬§YÂeÁ€»YÁd‡YÃ|‹¹Zn¿YÖ¸»Ä //‡Âe©Á|À {‹Ö»Z”»YÃÁ€a¾ËY{Ö¸»¶Ëē€ŸÕY€] Ád//‡YÖ¸yY{½YÂeÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿¾ËYd¨³Ö»Ô//‡Y |‹|ÅYÂyž˜«Č̼ÅÕY€]ÓZ¯¾ËYcY{YÁ ½Y€ËY{Ö//f ÀZ]€//ÅÄ°ÀËY€//]|̯ZeZ]Ö»Ô//‡Y |ÅZ‹d//ˆÌ¿½McY{YÁÄ]ՁZÌ¿į{Â//‹Ö»dˬe Õ‡YÓZ¯½McY{YÁÕY€]‚Ì´¿YÄ//‡Â‡ÁcY{ZÆÀŒÌa ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ½Zˀm{Ä//¯Ö¿Z//ˆ¯d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Öf«Áį|À¿Y{Ö»Ö]ÂyÄ]|ÀÀ¯Ö»{ZnËYž//¿Z»Zźˀve cY{YÁY½Y€//ËYÕ{ÁÄ]{Â//‹Ö»dËZ¼uÖf ÀY ÕY€]½YÁ{¾//ËY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÁ{Â//‹Ö»Z//Ì¿Ö]½M ÄWYY‚Ì´¿Yć‡ÁcY{ZÆÀŒÌaŒ¯Ä]ZÅÓZ¯¾ËY‰Á€§ |ÀÅ{Ö» ÃZ´//ŒËZ¼¿{Ö»Ô//‡Y|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €ÌiZeZÅÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËYÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]Ö¸»|//Ì·Âeª¿Á Œ¯ÖfˀË|»Zf§{Y¹Zœ¿ÕZÅ{€^ÅYÁZÅd‡Ż ÕÁZ]{Âyd¨³,|//Å{Ö»½Z//Œ¿YZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÁ Ác‚Ÿ€Ìˆ»{į{‹Ö»hŸZ]Ád//‡Yּƻhv] Äf‹Y{½Z¼ËYÕÁZ]{ÂyÄ]|ËZ]ÁºÌÀ¯d¯€uÕ|À¸]€//‡ ºÌ‹Z] Äf‹~³µZ//‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d§€ŒÌaÕ¸mZed§€³ŠÌa{YZÅÄX—ÂeY¿YZ°Ë€»M ºË€veZ°Ë€»MY‚]Y¾Ë€f¼Æ»d//‹Y{ZƛY,{€Ì´]YZ» –ËY€//‹¾ËYYÂ^ŸÁZźˀveZ]ĸ]Z¬»Z]Z»Ä//¯Ã{Â] ºË{Y{Z°Ë€»MÄ]ÖÀ°‹½Y|¿{x‡Za ÁÖ¸Y€Ì//ˆ»į{Â]¾ËYZźˀve€ÀÅ{€¯|̯ZeÕÁ įÖ¼‡€Ì£Á֟€§ÕZŀ̈»Á{€^]¾Ì]YYÖ¼//‡ Š·ZqÄ]Y½Z»Œ¯dÅZmÁÁd//‡Y{Zˆ§Ä]ÄfŒ£M {Y~´]ŠÌa{|Œ¯Ö» YºË€veÖ³€Ë»cÂ//Ä]Á€»Y{Y{Ä»Y{YÖ»Ô//‡Y {Y{€^yՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ä·‚·Šz]†ÌË ®ËĬ˜À»{­Z¿€˜yk€] ½Y€ÆeÁĬ˜À»{€˜y€aÕZÅk€]¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ|¿Á€aZ]ÁZ]Ĭ˜À»{ZÅk€]{Y| e¾Ë€fŒÌ],ÕÁÄf¨³Ä] …Z‡Y¾ËY€],d‡YÃ|//‹{ZdyZ//‡Ä¿YÁ€aÂ¼n»{{Y{Ä»Y{YÖƸ·YdÌ] Ã|ÅZŒ»½YÂeÖ» |ÀfˆÅ‰Á|z»ÁcZŸÔ—Y|«Z§Ã|¿Á€a{Á|u{Âm»cZŸÔ—Y ZeÕZŵZ‡{ÁÁ€‹µZ‡YÃÂ^¿Y¶°‹Ä]½Y€Æe{ՁZ//‡k€]į{€¯ Ã|‹{ZZÅk€]ÕY€]Z¯½ZËZaÖÅY³Â¼n»{ d‡YÃ|̇{ÂykÁYÄ] |ÀfˆÅZ¯½ZËZaÕYY{{Âm»ÕZÅÃ|¿Á€aY|{{Á|u¾ËY€]ZÀ]Á Á,Ĭ^—ÕÓZ]Z¨eYÄ]•Â]€»k€]Ã|¿Á€a,{Âm»Z»M…Z‡Y€]{Y{t̓ÂeÕÁ Ã|¿Á€a,Z¨eY€f»ÕÓZ]Ã|¿Á€a |ÀfˆÅĬ^—Y€f¼¯Ã|¿Á€aYÄ̬] |¿Y{Z¨eY€f»€ËÃ|¿Á€aÁ€f»Ze¾Ì]Ã|¿Á€a,€f»Ze¾Ì] €]Z »‘€Ÿd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]ՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ {½Y€Æe{|À¸]ÕZŽZ¼fyZ‡Հ̳Y€«cZŸÔ—YÄ·‚·Â«Á½Z»cZn¿Á{Y|»Y{ Ze¾Ì]€]Z »{k€],Հf»€^ »{k€]{€¯¹ÔŸYs€//‹¾Ë|]Y€]Z » €]Z »{k€],Հf»Ze¾Ì]k€],Հf»Ze¾Ì]k€],Հ//f» d‡YՀf»ÕÓZ] ®ˆËYÁ€·ÕZŶˆ³ºË€uÕÁ€]Ä^e€»|À¸]ÕZŽZ¼fyZ‡Հ̳Y€«,ÕÁÄf¨³Ä] ÕZŶˆ³ºË€u{Ã|¿Á€a,…Z//‡Y¾ËY€] d‡YÃ{€]ÓZ]Y½Y€Æe€Æ//‹ÕYÁ€· {‹Ö»ž«YÁÄ»Z¿¾ÌWM¦Ë€ eª^—€f»Â¸Ì¯YŠÌ]µÂ—Z]ÕZŶˆ³Ö¸Y ºË€u{ՁZ‡k€],ÕZ¼ »ÁՁZ‡€Æ‹Ö·ZŸÕY‹Ä]»ª^—{Y{Ä»Y{YÖƸ·YdÌ] ,€f»Â¸Ì¯Ze¾Ì]µÂ—–‡Âf»ÕZŶˆ³ºË€u d‡YÂÀ¼»Ö¸YÕZŶˆ³ ÕZŶˆ³֟€§ÕZŶˆ³ºË€u{Ã|¿Á€a d‡YÃ|‹ž«YÁºË€u¾ËY{Ã|¿Á€a €]|À¸]ÕZŽZ¼fyZ‡Հ̳Y€«…Z‡Y€] d‡YÃ|//‹ž«YÁ€f»Â¸Ì¯Y€f¼¯µÂ—Z] ½Z¼fyZ‡ÕYÁ€·®ˆËd̼ÅY€]s“ÁÄ]½YÂeÖ»,½Y€ÆeÕYÁ€·ÕZŶ//ˆ³ÕÁ €]Y€]{YZŽZ¼fyZ‡YÂ¿¾ËYÖÀ¼ËYÕZ¬eYcY|ÌƼe}ZzeYcÁ€“€]Á|À¸]ÕZÅ {€]ÖaÄ·‚·€˜y ž§ÕY€]Ö¸¯{ZÆÀŒÌaÁ{ՁZ‡€Æ‹Á¾°//ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ä·‚·Šz]†ÌË ½{Â^¿ÁÄ]Ä]ÄmÂeZ]Ä°¿Md//ˆz¿d¨³Á{€¯¹ÔŸY‚¯€»½MÕÂ//‡YY¶” » cZŸÔ—Y¶Ì¼°edÆmÕ|m¹Y|«Y|ËZ],½Y€//ÆeÕZÅk€]ÕZÅÃ|¿Á€a½{Â]Ž//«Z¿Á ºÅ½Y€ÆeÕY{€Æ‹{Ã|¿Á€a¾ËYį|//‡Ö»€œ¿Ä] {Â//‹¹Zn¿Y½M½{€¯ÁÄ]Á dÌ “ÁcZŸÔ—Y¶Ì¼°edÆmÖ¿Y|Ì»cZ̸¼ŸcZŸÔ—Y{Â^¿c{ |À‹Z^¿¶»Z¯ {€Ì³¹Zn¿Y,{‹Ö»{ZÆÀŒÌa Ád»|«,cZ¬^—{Y| e,{Âm» ,ZŶˆ³ºË€uÕÁ€]ž«YÁÕZÅk€],Ä·‚·®ˆËÂf¯Z§ÕZÀ^»€]¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ Ze{‹և€]®ˆËÄm{ÕZÀ^»€]Õ|À]dË·ÁY…Z//‡Y€]ZÆ¿MdÌ “ÁÁÖ]ZˁY {€Ì´]¹Zn¿YÖeMÕZÅՀ̳ºÌ¼e ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com d¨³,ՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»ՀË~a€˜yÁÄ·‚·Šz]†ÌË k€]Á–‡Âf»ÕZŶˆ³ºË€u{k€],Ö¸YÕZŶ//ˆ³ºË€u{½Y€Æek€] |¿YÃ|‹ž«YÁ֟€§ÕZŶˆ³ºË€u{ ¶v»,ÕZneZËÁֿ°//ˆ»YºŸY,ZÅk€]ZË|À¸]ÕZŽZ¼fyZ//‡,{Zf«Y‰Y‚³Ä] ÁÓZ]½MÖ¿ZmcZ¨¸e,Äv¿Z‡Á€]c{į|Àf//ˆÅՂ¯€¼f»dÌ ¼mž¼ne …Z‡Y€] d‡YÃY€¼ÅÕ{ZˁÕZÅÖ³|ÌrÌaÁcÔ°//Œ»Z]½ZÀ¯Z‡ÕY€]Ö¿Z‡{Y|»Y Ö¸YÕZŶˆ³ºË€u{ZÅk€]dyZ‡,ÕZ¼ »ÁՁZ‡€Æ‹Ö·ZŸÕY‹Ä]» į|ÀfˆÅÖ¿YÁY€§{| f»ÕZŽZ¼fyZ‡,½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³Ä],µZu¾ËYZ] d‡YÂÀ¼» ZŀƋÁ½ZÀ¯Z‡dÌÀ»YœÀ»Ä]Ze{Y{cÁ€“Á|¿YÃ|‹gY|uYZŶˆ³ºË€u{ {‹Ã|̌Ë|¿YՀÌ]Y|eZÆ¿MÖËZmÄ]ZmÕY€] Ä ·Z˜»įՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ä·‚·Šz]†ÌË,ÖƸ·YdÌ]Ö¸Ÿ ՀƋ¦¸fz»ª—ZÀ»…Z‡Y€]YZÆ¿MžËÂeÁÄf‹Y{½Y€Æe€Æ‹ÕZÅk€]€]ÕZ»MÕY t˜‡{žÌ‡ÁÕZÅ֌¯Z³d¨³,d‡YÃ{€¯և€]ZÆ¿MdyZ‡½Z»‚Ì¿Á½Y€Æe cY€˜y,½Y€Æe€Æ‹ÄËÁÄ]ÁZŀƌ¿Ô¯{|À¸]ÕZŽZ¼fyZ//‡ŠÀ¯Y€aÁZŀƋ d‡YÃ{€¯½Y|ÀqÁ{YZÅՁ‡ŠeM|À¿Z»Ä·‚·ÄË¿Zi {Ä¿Z¨‡Zf»{€¯tˀeՁZ‡€Æ‹Á¾°//ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ä·‚·Šz]†ÌË cZŸÔ—YÖfuÁ{Y{{ÂmÁÖÆmÂe¶]Z«ÖeZŸÔ—YÕZÅÖf//‡Z¯,½Y€ÆeÕZÅk€]{» |ÀfˆÌ¿…€f‡{{ÃZ³‚Ì¿{Âm» ½Y€Æe€Æ‹ÕZÅk€]Ö¸¯Z»M Ã|¿Á€a{Á|u{Âm»Z»M…Z//‡Y€],cZ¬Ì¬ve‚¯€»Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÄf¨³Ä] ĸu€»{k€],ÕY{€]ÀÆ]µZu{k€]įd‡Y{Âm»½Y€Æe€Æ‹{k€] ĸu€»{Ã|¿Á€aÁÕY{€]{³ĸu€»{k€],¹Z¼eļ̿k€],d¸°//‡Y |ÀfˆÅdyZ‡YŠÌaÁdyZ‡Ä¿YÁ€a ,Ĭ˜À»{k€],Ĭ˜À»{Ã|¿Á€a,Ĭ˜À»{k€]{€¯¹ÔŸYÕÁ ª—ZÀ»€ËZ‡{Ä̬]ÁĬ˜À»{k€],Ĭ˜À»{k€],Ĭ˜À»{Ã|¿Á€a |¿YÃ|À¯Y€a½Y€ÆeՀƋ k€]{€¯½ZŒ¿€—ZyՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»,ÃYcZ¬Ì¬ve‚¯€»Ä·‚·Šz]†ÌË {k€]Á–‡Âf»ÕZŶˆ³ºË€u{k€],Ö¸YÕZŶ//ˆ³ºË€u{½Y€Æe ZÅk€]Ã|¿€Ì³€]{ÕZŽ³ָaduZˆ»Â¼n» |¿YÃ|‹ž«YÁ֟€§ÕZŶˆ³ºË€u ½Y€Æe€Æ‹duZˆ»|{ {Á|uduZˆ»¾ËYįd//‡Yž]€»€f»Â¸Ì¯{Á|u d‡Y {€¯s€˜»†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM‘YŸÖËZÆ¿w€¿ÃZ]{¹ZÆ]Y ,½Y€ËÁcPÌÅÄ]»…Z//‡Y€]įd//‡Y¾ËYÄmÂe¶]Z«Äf°¿{€¯tˀeÕÁ c|»¥€›|ËZ]µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMdyZ‡ÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡ÁZÅÄÀ˂ŠÄÀ˂žËY‘YŸ~yYZ]įd‡Y½MµZ^¿{Ä]ÃYcYÁµZu,{Â//‹½Y€^mµZ‡ |À¯®¸Æfˆ»YZÅ ÕÓZ]w€¿¾ÌÌ e|ÅZ‹|ËZ]Ö¿ÂÀ¯|¿ÁZ]d¨³ºÅ{†¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÄËÁÄ]d·Á{Z»Y,ºÌ‹Z]µZ¼//‹ ½Y€ÆeÃY{YM{‘YŸ |ŒË|¿ZÌ]‘YŸw€¿¶Ë| eÕY€]YÕ|mZ¯ÃY|ËZ] ½Y€§Zˆ»ÖËZmÄ]Zm{ÖËÓZ]ºÆ‡µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMºfu—Ä]d¨³Âa½Z̯ ¥€»ŠÅZ¯\m»€Ìˆ»¾ËYYÃ{Z¨f‡YÁd//‹Y{|ÅYÂyÁ¿¹ZËY{ÄËÁÄ] {‹Ö»ÕYÃ{ZmcZ§{ZeŠÅZ¯Á€¨‡½Z»ŠÅZ¯,dy‡ ՁÁ¿ÕZŀ¨‡Ä¿Zf‡M{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{Y†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ ÃY{YM‘YŸÖËZÆ¿w€¿€ežË€‡Äq€Å|ËZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,ºËY{Y€« |ÀÀ¯Հ̳ºÌ¼e€¨‡€Ìˆ»¾ÌÌ eÕY€]|À¿YÂf]¹{€»Ze|À¯¹ÔŸYYµZ¼‹ ½Y€Æe ՁÁ¿ÕZŀ¨‡Ä¿Zf‡M{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ ÃY{YM‘YŸÖËZÆ¿w€¿€ežË€‡Äq€Å|ËZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,ºËY{Y€« |ÀÀ¯Հ̳ºÌ¼e€¨‡€Ìˆ»¾ÌÌ eÕY€]|À¿YÂf]¹{€»Ze|À¯¹ÔŸYYµZ¼‹ ½Y€Æe ÃYcYÁՂËÄ//»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ],d¸»Ä¿ZyZ]³Ád¨³{Âa½Z̯|//Ìn» ՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€]d¨³µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMÕY{€]ÀÆ]ÕY€]ՁZ//‡€Æ‹Á Y,{€Ì³Ö»Y€«ÕY{€]ÀÆ]{»ÃZ»|À¨‡YµÁYÄf¨Å,ÃY{YM¾ËY,Äf§€³c d‡YµÂ^«¶]Z«µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMćÁÁ{Z§ÕY€mY|¿Á€´Ë{¥€— ºÆ»¶WZˆ»YÖ°Ë{Y{Ä»Y{YֻԇYÕY‹†¸n»{Z¿YÁ{ÁÁ{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ …Z‡Y€],d‡Y½Y€§Zˆ»Y‘YŸ~yYÂ“»,µZ¼//‹ ½Y€ÆeÃY{YMhv]{ ÄÀ˂ÅZ]ÃY{YM®ËZ§,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Y€Ë|»–‡ÂeÃ|//‹ÄWYYÕZÅZ»M dyZ‡ÕY€]ÖËÓZ]Z̈]ÄÀ˂žËYįÃ|‹ÄfyZ‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁY€eÓZ]ÕY ¶]Z«Z^fŸY¾ËY,Ã|‹Ã{Z¨f‡Yt·Z»Â¿ÁÃ{Zm€Ìˆ»Ä]ÄmÂeZ]Äf^·Y,d‡YÃY{YM {Â]ÖÀÌ]ŠÌa |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ©Z¨eY |Ì·Âeª¿ÁdËÂv»Z]Ö¿Y€ËYև|ÀÆ»ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´ŒËZ¼¿ÄÌuZff§Y{d¼€ËÁ d‹~³Ó{{Z̸̻€»YÖeY{YÁcZ ˜«ՁZ‡Ö¸yY{ Á¶yY{dyZ‡ÁÂu{ÃZ³Y€«{€¯½ZÌ]¾ÌÀr¼Åd¼€ËÁ ºËYÁ|Ì»YÁ{Y{ÕZ°¼ÅZ»Z]Ád//‡YÃ{Â]Z¯ÕZa|Ì·Âeª¿Á ºÌÀ¯\¸mYՀ^ÅdËZ“ŠÌaYŠÌ]|Ì·Âeª¿ÁÁÂu{ |‹|{ d^j»ÃZ»Õ{{d À|‹ Y|Ë{Z]ÄÌ//‹Zu{¾ÌÀr¼ÅcZneÁ½|// »,d À€ËÁ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,¹{€»µZˆ»Yd¨³½YZ´¿€^yž¼m{ÃZ´ŒËZ¼¿ |Ì·Âeª¿ÁÁ¶yY{dyZ‡Z¯ÕZaÖ]Âz]|Ì·ÂeÁÂu½ÓZ §Á d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«Œ¯ÕZmÕZm{Â“»¾ËYÁ|¿|»M YŒ¯Ö//‡Z‡YcԔ »¶uÃYÁZ°ÅY{€¯½ZÌ]Ö¿Z¼u ÁYZ]ºÌœÀeÁ¹Âe,ՁYÖ´f//ˆ]YÁ,½Z¿YÂmÕZ°Ì]ĸ¼m d‡Y|Ì·Âeª¿Á {€Ì´]Y€«ZÆf‡ŻÂv»|ËZ]¶yY{|Ì·ÂeYdËZ¼u ZÅd‡ŻÂv»|ËZ]¶yY{|Ì·ÂeYdËZ¼uÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ²ÀÅZ¼Åd‡Ż¾ËYZ]|ËZ]ZÅd‡ŻÖ¬]Z»{Á‚§Y,{€Ì´]Y€« {Œ]ºÌœÀeÁ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,¹{€»µZˆ»Y{Y{Ä»Y{YcZneÁ½| »,d À€ËÁ |Ì·Âeª¿ÁÁ¶yY{dyZ‡Z¯ÕZaÖ]Âz]|Ì·ÂeÁÂu½ÓZ §Á d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«Œ¯ÕZmÕZm{Â“»¾ËYÁ|¿|»M ¾»Ä]½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Yž«Â»¾Ì¼ÅµZ//‡Zad¨³Ö¿Z¼u Á|¿YÃ|//‹Z°Ì]ZËÁÂu¾ËY{€¨¿Y‚Åį|Àf//‹Â¿Ä»Z¿ ÕZf‡Y{įÖeZ»Y|«YZ]µZˆ»YZ»Y,|ÀfˆÅÕZ°Ì]‘€ »{ZË {ÂyZ¯€‡Ä]Á€Ì¿{Y| e½MZÆÀeÄ¿,d‡YÃ|‹¹Zn¿Y|Ì·Âeª¿Á |‹ħZ“Y|Ë|mÕÁ€Ì¿‚Ì¿€¨¿Y‚ÅÄ°¸]|ÀfŒ³Z] ‚Ì¿|Ì·Âe|‹{€¯ħZ“Y{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ®¿Z]Z»Mª^—d ÀÃÁ€³{|‹µZ‡Za,d‡YÃ|//‹[Ây d^j»Ä]µZ//ˆ»YÃZ¼Ë{{Ö·ÁÃ{Â]|{ Ö//¨À»Ղ¯€» d‡YÃ|̇|{ d^j»Ã|¼Ÿ¶ËÓ{YÖ°Ë{Á‚§YcZneÁ½| »,d À€//ˁÁ ¶yY{dyZ‡Á|Ì·Âeª¿ÁÄ]ÄmÂed ÀÃÁ€³|//‹½|//‹ Õ|m‚Ì¿Ã|ÀËMÕZŵZ‡ÁZÅÃZ»{|ËZ]|¿Á¾ËYįd‡YÃ{Â] {‹Äf§€³ dË|mZ]|ËZ]ÁÂu¾ËY{ZÆf‡ŻÁcZ¼Ì¼ed¨³Ö¿Z¼u dyZ‡įÖËZÅÃÁ€³{Ã{€°¿ÕY|yZe{‹ÖeZ̸¼ŸÁՀ̴Ìa ºËÁ€¿cY{YÁd¼‡Ä]ÃZ]Á{d‡YÃ|‹¶yY{ ZÅŠz]ļÅ{|Ì·Âeª¿Á ºËYÄf§€³Õ|mՂËÄ»Z¿€]Z]Y Á€‹ZÅÁÂuļÅ{¶yY{dyZ//‡Á|Ì·Âeª¿Á{Á‚§YÕÁ ª¿ÁÕY€]֌z]pÌÅZ»€œ¿YÁd//‡Y¹Zn¿YµZu{ÁÃ|‹ Õ|mՂËÄ»Z¿€]Z]YZÅŠz]ļÅÁdˆÌ¿d̼ÅYº¯|Ì·Âe ºËYÄf§€³ YÕ|{ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡{Y{Ä»Y{Y¾ÌÀr¼Åd¼€ËÁ įÖeZ ˜«ÁÂu{‚Ì¿µZˆ»YÁºËYÄf‹Y{Ö§€»¹Ô«YÁÂu{ {Z̸̻€»Yd‡YÃ|‹¶yY{dyZ‡Á|//‹Ö»cY{YÁÔ^« Ã{Â]Ä»Z¿ºÅZ¨eºÅ{Y»Öy€]d¨³Ö¿Z¼u ºËYÃ{€¯Â^ŸÓ{ ‰Y‚³Á|‹|ÅYÂy€fŒÌ]‚Ì¿º«¾ËYZÆ¿M½|//‹ÖËY€mYZ]į |¿Z‡ºÌÅYÂy¹{€»Ô—YÄ]Y{Y»¾ËYָ̼°e |Ì·ÂeZ^yY ÄÅZ»{ÕY‡ÕÁ{ÂyÃZ´f‡{Y‚Å|Ì·Âe ÃZ´f‡{Y‚Å|Ì·ÂeYÖ¯ZucZneÁ½| »,d ÀcYÁÀŒfÀ»ÕZÅZ»MÖ//‡€] c|»Z]ĈËZ¬»{½MÕ|{ d§YÁÃZ»Õ{½ZËZaZeµZˆ»YÕY|f]YYÕY‡ÕÁ{Ây Z]½YZ‡Á{ÂyÁ{Â]֌ËY‚§YÃ|‹{ZËc|»{d¿YÁ|Ì·Âe,ZÅZ»MÄËZa€] d‡YµZ‡ZaÄ]ZŒ» Ze |¿{€¯d^iµZ‡ZaÄÅZ»Z]ĈËZ¬»{YÕ|{ |‹,d¿YÁÃZ´f‡{Y‚Å|Ì·Âe ÁY‚ÅćÁ½ÁÁ…Â]ÖÀÌ»,…Â]ÂeYÃZ´f‡{ÁY‚ŁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹ÃZ»Õ{½ZËZa Ä]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{į|¿{€¯|Ì·ÂeÃ|ÀŒ¯Ád¿ÂÌ»Z¯,½ÂÌ»Z¯ÃZ´f‡{ ÃZ´f‡{µZˆ»YÄÅZ»{ d‡YÄf‹Y{Õ|{ ŠÅZ¯ÁÕ|{ d§Y\Ìe€e Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{Z»M¾ËY |‹|Ì·ÂeŒ¯{Âf¯Y€eÃZ´f‡{ÁY‚ÅÁ¾ËZ^¼¯ d‡YÄf‹Y{Õ|{ |‹ÁÕ|{ d§Y\Ìe€eÄ]µZ‡Za dˆÌ¿€Ë~b¿Z°»YÖ·Z f»½Z»Z‡½Á|]|Ì·Âeª¿Á d‡YÃ|‹Á€‹ÖËZ¨¯{ÂycZ»Y|«Y |ÅYÂyÖ»Õ{ZÆmÁÖ]Ô¬¿YZ¯®Ë¶yY{dyZ‡d”Æ¿ ÁÖ]Ô¬¿YZ¯®Ë¶yY{dyZ//‡d”Æ¿{€¯tˀeÖ¿Z¼u ºÌÀ¯ÖËY€mYYՀ^ÅcZŒËZ»€§ºÌ¿YÂf]Ze|ÅYÂyÖ»Õ{ZÆm ¾Ë¿ÕZʼnÁµZ^¿{Ä]Ö//·Z»¾Ì»ZeÁÂu{{€¯ħZ“YÕÁ YcZ¿Z°»Y|ËZ]ÁºÌfˆÅÖeZ¿Z°»YZ]Œ¯Z»,ºÌfˆÅÖ·Z»¾Ì»Ze ºÌÅ{ZfyYÄÀÌÆ] Ä»Z¿€]Z]ÃY€¼ÅZÅÄ»Z¿€]¾ËY{€¯ÕÁM{Z˾ÌÀr¼Åd¼€ËÁ d‡YZÅdyZ‡€Ë¶Ì¼°eÁÕY‚§Y¹€¿ÁÕY‚§Ydz‡ÕZÅ ºÌÀ¯Ö»¶Ì¼°eºËY{YÖ°Ì¿Á€f°·YÕZÅÄ¿Z»Z‡d¨³Ö¿Z¼u ¶yY{dyZ‡‚¯€»ÁºË{€¯ՁY|¿YÃYY€ÌyYY½Y€Ì¿YÂeÄ¿Z»Z‡Á ºÌfyY|¿YÃYY Y|¿Y{¶yY{dyZ‡½Z°»YįÖeӐv»c{YYÁÕ¸m ºË€Ì³Ö» {įd//‡Y¾ËYd·Á{Ád¼cYÁÃ{YY{€¯Ä//§Z“YÕÁ ¹Ô«YcY{YÁÕ¸m{‹Ö»¹Zn¿Y¶yY{dyZ//‡ÕYÁÂu€Å ºË€Ì´]Y½MÄ]ZŒ» ,{Âm»|Ì·Âeš¨u,¶yY{dyZ‡d¨³¾ÌÀr¼Åd¼€ËÁ cY{YÁ,d//‡Y€Ë~a½Z°»YcY{YÁdˀË|»Z]ZÅÃZ³Â//¸³ž§ ÂÀ¼»¶yY{|Ì·ÂeYdËZ¼uÕY€]Yħ€ e¦Ë{®Ë{‚¿ ºË{€¯ dyZ‡YdËZ¼uŒ¯Õ{€^ÅYd‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z¼u Ã|‹Հ^ÅdËZ“\^//‡Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÁd//‡Y¶yY{ €Ì´Ìa{Z¬fŸYZ]ÁÄ»Z¿€]Z]ÁÃ|‹ÖÅ|¿Z»Z‡cÄ]{Á‚§Y,d‡Y ºÌfˆÅ|Ì·Âeª¿ÁÁ¶yY{dyZ‡ÕZÅZ¯ Z]Z»Â¼ŸºÌf‹Y{¶yY{dyZ‡ÕY€]įÖËZÅÄ»Z¿€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ZÅÄ»Z¿€]¾ËY|ËZ]Ád‡YÃ|‹¹Z¼eÖmZyĿ¼¿Y€f¼¯Öf¼Ì« |¿Â‹dËZ¼u Á|Ì·Âeª¿Á{Õ|Ë|msÁՀ^źœ »¹Z¬»ÕZ//Å{¼ÀÅ ÕZÅ‚Ì»sZff§Y|ÅZ‹Á€Å,d//‡YÃ|‹Ã|Ì»{¶yY{dyZ‡ \^‡Ä]ºÅ{Y»YÖ¸ÌyįºÌfˆÅ¶yY{dyZ//‡֐ze |¿Y|¿½|‹ÕYÄ¿Z‡½Z°»YZźˀve dyZ‡ÕY€]Œ¯{Ö]ÂyÕZÅḑ€›{€¯tˀeÖ¿Z¼u ‚Ì¿Ö]ÂyÕZÅḑ€›Áº//ËY{¦¸fz»ÕZÅÁÂu{¶//yY{ ḑ€›YŠÌ]½Z»ÕZÅÕ|À¼¿YÂed À{Ád‡YÃ|‹{ZnËY d‡YÖ¿ÂÀ¯ Ä»Z¿€]¦¸fz»ÕZÅŠz]{ÖËZ¨¯{ÂyÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ¾Ì´À‡®Ìf//‡ÓÁÂu{{€¯ħZ“Y,ºË{€¯Á€//‹YÖËZÅ ºËY{Ä»Z¿€]Õ|mcÄ]įºÌf‹Y{Ö´fˆ]YÁÁÃZ³Â¸³ ¾Ì´À‡®Ìf‡ÓÕ|{|Ì·Âeḑ€› ºË|¿Z‡|{Ä]Y ®Ìf‡Ó{ZÌ¿|{µZ‡ZaÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]d¼€ËÁ Ä]º«¾ËYÁ€»Y{Á‚§Y,ºË{€¯Ö»|Ì·Âe¶yY{{Y¾Ì´À‡ Ö»€fŒÌ]ḑ€›¾ËYZes€—sZff§YZ]Á|Ì//‡|{ ºÌ‡Ö»ÖËZ¨¯{ÂyÄ]¾Ì´À‡®Ìf‡Ó{Á{‹ ZÌ¿ÁÃZ³Â¸³®ËÄ//¯Öf̧Y€³{Á€f°·Y{{Y{Ä//»Y{YÖ¿Z¼u ÁÂu{ÁºË{€¯Á€‹YÖËZ¨¯{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]{Â]Ö//‡Z‡Y {Y»Á‚m{Ó§Á¹ÂÌÀ̻·MÕY€]įÖnÀ¨‡Y®¯ÁÖ¿Â‡®¯ {Z̸̻®Ë{Y{Y€«d¨¿cYÁZ]d//‡YÖf̧Y€³{Á€f°·YÄÌ·ÁY ºÌfˆ]ÖËZ¨¯{ÂyÁՁZ‡Ö¸yY{ÕY€]ÕÓ{ ºË{€¯Á€‹YÖËZ¨¯{ÂyÕZÅÄ»Z¿€]ZÀ̻·MÁÂu{d¨³ÕÁ Ճ·ÂÀ°eÁ|»MZ¯ÕZaÖËZ¨¯{ÂyÕY€]ZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«į |À‡€]¹{€»Ô—YÄ]Ö]Âz]|ËZ]cZ»Y|«Y¾ËYį{ÁMZ¯ÕZaY |ÀÀ¯š¨uY{ÂyÄÌuÁÁ|Ì»Y¹{€»Ze ÁÂu{{Á‚§Y{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{d¼€ËÁ |Ì·Âeª¿ÁµZ‡d¯€]Ä]įºË{Â]Äfˆ]YÁÖËZÅZm{cZ—Z^eY |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÕY€]d€§®ËµZ//ˆ»Yd¨³cZneÁ½| »,d À€ËÁ {Âm»µZ¤f‹YÁ|Ì·Âeš¨uÁd‡Y¶yY{dyZ‡Á|Ì·Âeª¿Á |‹Y€mY½MZÀ¯{Ä»Z¿€]|Àqį{Â]Zf‡Y¾ËY{Z»Ä»Z¿€]¾Ì·ÁY ÄÌuZff§Yº‡Y€»{Ö¿Z¼uZ“,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ª¿ÁdËÂv»Z]Ö¿Y€ËYև|ÀÆ»ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÃZ´ŒËZ¼¿ ±‚]d¸»Y{€¯½ZÌ]½Y€ÆeÃÖÀ̼y¹Z»YÖ//¸»{|Ì·Âe ºÀ¯Ö»€°ŒecZ]Zzf¿Y{‹€a”uÕY€]½Y€ËY ¾ËYÕY€]ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«½Y‚Ë‚ŸY{Á‚//§YÕÁ ¹Y{€°ŒeÃZ´ŒËZ¼¿ {ÂyµZˆ»Y,½Y€´f ÀÄ°ÀËY½ZÌ]Z]cZneÁ½| »,d À€ËÁ ,|¿|»MŠÌa[ÂyÁ|¿|Ë{Õ{Zf«Y²//ÀmÁÄÆ^m®Ë{Y ª¿ÁÁ¶yY{dyZ‡ÕZÅd€§Âv»Z“Z¬eÃZ´ŒËZ¼¿d¨³ dˆÅ‚Ì¿ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY¶¼°»įºË{€¯Y‚³€]µZˆ»YY|Ì·Âe d‡Y¶yY{dyZ‡Á|Ì·Âeª¿ÁÕY€]d€§®ËµZˆ»Y dË·ÁYÄ¿Z³d¨ÅÕZÅÂv»Y|Ì·Âeª¿ÁÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]Ö¿Z¼u ÕY€]d€§®ËµZˆ»Y{Á‚§Y,d‡Yd¼cYÁÕZ¯ÕZÅ {Âm»µZ¤f‹YÁ|Ì·Âeš¨uÁd‡Y¶yY{dyZ‡Á|Ì·Âeª¿Á ÖËY€mY½MZÀ¯{Ä»Z¿€]|Àqį{Â]Zf‡Y¾ËY{Z»Ä»Z¿€]¾Ì·ÁY |‹ Z]Ä]d^ˆ¿µZ‡cY{YÁÕÓ{{Z̸̻ŠÅZ¯ ZŁZÌ¿ՁZ‡Ö¸yY{ €f¼¯µZ‡YµZ‡{Z»cY{YÁÓ{{Z̸̻d¨³ÕÁ ¾ËÁ|eY¶yY{dyZ‡Ä»Z¿€]Ã|ÀËMµZ‡Á{ÁµZˆ»YÕY€]Á|‹ ºÌÀ¯¶yY{dyZ‡YcY{YÁÓ{{Z̸̻Zed‡YZÀ]ÁºË{€¯ ÁZÅdËZ¼ud¯€]Ä//]µZ//ˆ»Y{€¯½ZÌ]Ä»Y{Y{d¼€ËÁ {€¯¹ÔŸYd¼cYÁ‰Â»M½ÁZ » {€¯{Z¬f¿Y®Œy€Ì‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW Œ¯{Á{ÂyÁÂuŽzf»€¨¿YŠÌ]dÌ]€e Ö¬˜À»ÄÌmÂe½Á|]®Œy€Ì‹cY{Zd̟ÂÀ¼»€]Y€Y d‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ö]Ây įŠz]Á{{ZÅÕY~´f//‡ŻÁZʼnÔe¾ËYÄnÌf¿{Á‚§YÕÁ kZyÁ¶yY{ÖÅZ´Œ¿Y{cÓZ¬»‰€Ë~aÁÖÅZ´Œ¿Y{ÁÂudˆz¿ Âe»¦¸fz»ÕZÅŠz]ÁY‚mYYÖËZ¼¿ÁՀ´Ë{ÁÂ//Œ¯Y {Âm»cY‚ÌÆne€j¯YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹ÖËZ¼¿ÁÁ€»Yį,d‡Y Ö»Â]Á¶yY{|Ì·Âe"Âe»֐zecY‚ÌÆneÄ¿YÁZÀ§ÃZ´ŒËZ¼¿"{ Ö¸yY{ÕÁ{ÂydyZ‡,cY€ÌÆne¾ËYğ¼n»d¨³,d‡YŒ¯ ¾Ë€e€]Yµ|»YÖËZ¼¿Á|ÅZ‹Á€»YÄ¿Zfz^‹Âyį{Â]|ÅYÂy d¼‡Ä]YZ»ZÅdÌ·Z §¾ËYğ¼n»įÕÁZÀ§ՁZ‡Ö»Â]ÕZÅ |À¯Ö»dËY|ŽZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y {Zf«Y½ZÆm {Á|u{€¯¹ÔŸYd¼cYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ » ,Á{Âyd ÀÁÂuŽzf»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Y€¨¿Ö·Y |ÀfˆÅŒ¯¶yY{Ã|‹dÌ]€e Â‡½Á{ÕZÅÂe»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼ÅÄÌ//‹Zu{½ZË{Z^«cY€] µZ//‡{€¯tˀecZ]Zzf¿YÂË{YZ]³Ád//¨³{,d//¨¿Á į{Â]­|¿YZ̈]į€v»ÕY«ÁÂe»¾Ìzf»{Y| eÄf‹~³ Á½Z¬¬v»‰ÔeZ]įÖeY‚ÌÆne{ÂmÁZ]€ÌyYÄÅ{ć{Ä¿Zfz^‹Ây ÕZÅÁ€Ì¿dÌ]€e¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÃ|»Md‡|]µÂv»Ä]Ã|ËY¶Ë|^e Âe»Áį€v»ÕY«ÁÂu{ÄËÁÄ],d ÀŠz]{Žzf» ÕZŹZ³Ä¿Zfz^‹Ây,d//‡YÁ{Ây"®eÕZÅ"ÕY‚mYYÖ°Ëį dË{Á|v»Z]|À¿Y{Ö¼¿®Œy€Ì‹½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{Á‚§YŒ¯ Y{ÂyÕ|Ì·ÂecӐv»˜qÃ|//‹{ZnËYÖeY{ZÕZÅ €]cZ»Z¬»Y€YÖ¸ §dÌ “Á{įY€q,|À¿Z//‡€]‰Á€§Ä] Z»Y{Y|¿Ö¬˜À»ÄÌmÂepÌÅ®//Œy€Ì‹cY{Zd̟ÂÀ¼» {Y{Ä»Y{Y¾ËY|¿Á¾ËYÄ¿Z¨‡Zf» Z“Z¬ed·Á{Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½YÂ//ÀŸÄ]{Á‚§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ Z»Ze|À¯{YMZÅŒ¯¹Z¼eÄ]Y®Œy€Ì‹cY{ZºÌÀ¯Ö» ÁÃ|¿Z‡‰Á€§Ä]ž«Â»Ä]YÃ|‹|Ì·ÂeÕZÅķ¼v»ºÌ¿YÂf] Ö¸°Œ»Ã{€°¿ÕY|yZeºÌÀ¯dyY{€až«Â»Ä]Y½YY|»Y{µÂa |ËZÌ¿{ÂmÁÄ]Œ¯€Ì‹|Ì·ÂeÁ½YY{ÁZ³ÕY€] Œ¯®Œy€Ì‹|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW,̸ּ‡‰ÁŻ ÁdyY{€a®Œy€Ì‹|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯dÌ “ÁtˀŒeÄ] ®Œy€Ì‹cY{Zd̟ÂÀ¼»ZiMÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{ ¹Zn¿YŒ¯¹Zy€Ì‹d̨̯{»{0Y€ÌyYį֋Zaº‡Z]d¨³ Õ|mZ̈]ZÅÄ¿ZyZ¯Õ‡Y½YY{ÁZ³€Ì‹[~m¶°Œ»|‹ cZn¿ZyZ¯d¼‡Ä]Õ|Ì·ÂeÕZŀ̋€j¯YÄ¿Z¨‡Zf»Á|‹€e ½ÂÀ¯Y®Œy€Ì‹cZn¿ZyZ¯-d‡YÃ|‹€ËY€‡®Œy€Ì‹ d‹Â¿€‡½Y€´¿Z0  «YÁÖ·Á|ÀÀ¯Ö»Z¯¶»Z¯ḑ€›Z]|¿Y{ |ÀfˆÅ½Z‹{ÂyÃ|‹|Ì·ÂecӐv» ®Œy€Ì‹|Ì·ÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW,½Y€ËY€Ÿ‰Y‚³Ä] |‹Y½Y€Ë|»,cZ»Z¬»”uZ]Ö¿Z»Z//‡Ö·Z eÖ¸»ÂËZmÕZ˜ŸYÃÁ{¾Ì¼Å|¨ÅÄÌ»ZffyY ‚¯€»{Öf ÀdˀË|»½Z»Z//‡Õ‡YÕZmÃZ»|À¨//‡Y,½Zzf»ÁZŽZ»Z//‡ |̇ {‹Ö»ŽzŒ»µZ‡|»M€‡d¯€‹ÁY‚³€]Z¼Ì‡ÁY|Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Öf ÀdˀË|»½Z»Z‡Ö¿Z»Z‡Ö·Z e‚¯€»€Ë|»֟Zn‹Z“€Ì¸Ÿ Ö¿Z»Z‡ÕZÅd̸]Z«Ä ‡ÂeªË€—YÕ{Zf«Y|‹Ä]Ö]ZÌf‡{Œ¯Õ{Zf«Y¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ» Ö¸6 »ÂËZmÕZ˜ŸYÃÁ{Ã|¨ÅZ]Öf ÀdˀË|»½Z»Z‡Ád‡YÕÁÀÆ]t˜//‡ÕZ¬eYÁ YÖ¿Y€ËYÕZŽZ»Z‡ÁZÅÃZ´À]d̸]Z«ÁÖ´fˆËZ‹cZ^iYÄ]®¼¯µZ^¿{Ä]Ö¿Z»Z//‡Ö·Z e Ä ‡ÂeºÆ»¥Y|ÅYª¬veÁ{ÂyÖ·Z e€Ìˆ»{įd‡YÖËZŽZ»Z‡Ö§€ »ÁÖ]ZˁYªË€— µZ‡YÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÖ¸6 »ÂËZm{Á‚§YÕÁ |À‹Â¯Ö»Â//Œ¯{֟Z¼fmYÕ{Zf«Y Ä ‡ÂeÁÕÁÀÆ]ÕZ¬eY,ՀË~ad]Z«¥|ÅZ]ÁŒ¯Ä //‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€][ÂqZq{ Ö§€ »½{Z »ÁžËZÀcYÁÕ‡Y,½Z»Œ¯ÕZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹{dˀË|»ÕZŹZœ¿ Ã{Â]½Y€ËYÕÁÀÆ]Ö¸»½Z»Z‡|ÌËZe{»ÂËZm¾ËY |‹¡Ô]Y€ËÁ–‡Âe½MÄ»Z¿¹Zœ¿Á ¾Ì¼Å|¨Å€Ì]{ d‡YÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÁÂu{{Y|ËÁ¾Ë€ed»|«Z]Á¾Ë€e€^f »½ÂÀ¯YºÅÁ ®Ë{‚¿YÖ¿Y€ËY½Z»Z‡€]¢·Z]Äf‹~³µZ‡{{Y{Ä»Y{YÖ¿Z»Z//‡Ö·Z eŠËZ¼Å Á|¿YÄf§€³Y€«Ö]ZˁY{»Ö¿Z»Z‡Ö·Z eÕYħ€uÁÃ|Ë{ÃÁ{[ZˁY–//‡ÂeÁ ,Հ^Åĸ¼mYÕ|̸¯ZÌ »…Z‡Y€]ZŽMÖ·Z eÕ´·Y{Â^Æ]¶]Z«ÕZÅÄÀÌ»Ác«•Z¬¿ ZÅd¯€‹Zed‡YÃ|‹ÄWYYZÆ¿MÄ]ÁÖËZ‡ZÀ‹ ÁÄ »Zm,ՀfŒ»,ž]ZÀ»,ZÅ|ÀËM€§,ՄeY€f‡Y ֟Zn‹ |ÀÀ¯¶¼Ÿ€e®]Zq{ÂyÖ·Z e€Ìˆ»{,{Â^Æ]ÕZÅÃÁ€a¹Zn¿YÁÖuY€—\·Z«{ cZÌ]€ne,Œ¯|»M€‡ÕZŽZ»Z‡Y€Ë|¬eÁÖ§€ »¾¼“,ŠËZ¼Å¾ËY{Y~·d‹Y{ZƛY {‹Ö»ÄWYY‚Ì¿ZŽMÖfˀË|»ª§Â» {‹Ö»ՁY|¿YÃYÁ{Âyd ÀYZ]¾§ ,ÖuY€—d¯€//‹ÁÕÂƼmd//‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »½Z̻ĻZ¿ºÅZ¨eÕZ”»YZ] {‹Ö»†Ì‡ZeÁ{Âyd ÀYZ]¾§,°aZ//‡Á{Ây½Y€ËYcZ ˜«¾Ì»PeÁև|ÀÆ» d‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »†Ë{€aÕÁZÀ§­Za†ÌWÕZ”»YZ]įÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{ d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁÕÂƼmd//‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »YÖ³|ÀËZ¼¿Ä]ÕÂƼm Ö¸Y¥Y|ÅYYÖ°Ë,|‹|¬ À»,°aZ‡Á{Ây½Y€ËYcZ ˜«¾Ì»PeÁÖ//‡|ÀÆ»,ÖuY€— |Æ f»¥€—Á{¾ÌÀr¼Å |‹½YÂÀŸÃZ´Œ¿Y{Ád À•Z^eYÄ //‡Âe,Á{ÂyYZ]¾§{ZnËY Äq€ÅÕY{€]ÀÆ]Ád À¾ËY{ÕÁZÀ§ÕZ“Z¬eÁē€Ÿ½ZÌ»µZeY{ZnËYÕY€]Ze|¿|‹ Ä¿YÁZÀ§cZ ˜«dyZ‡ÁcÔ°Œ»ž§ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁZÀ§ÕZÅd¯€‹½YÂeY€f//ŒÌ] Y€´Ë{Ö°Ë |ÀÅ{‰€fˆ³Y{Âm»ÕZÅÕZ°¼ÅÂ//Œ¯Õ|Ì·ÂeÕZÅÁ{ÂyּˀveÁ Ã{Z¨f‡YZ],d À¾ËY€e€]cZŸY€fyYÁZÅÕÁM¿Ö§€ »,Á{Âyd ÀYZ]¾§ÕZÅ{€¯Z¯ ÕÁZÀ§µZ¬f¿Y» {Â]|ÅYÂy€Ë~a€˜y½YY~³ÄËZ»€‡ÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|Àž]ZÀ»Y d ÀÕZÅÕÁM¿ÕÁ€]ÕY~³ÄËZ»€//‡»,«ÕZ‡Ä ˜«žËZÀÄ]ÁZÀ§ÕZÅd¯€‹Y d ÀÕZŁZÌ¿ÄWYY»Á«½YZ‡Á{ÂyÄ]€e€]cZŸY€fyYÁZÅÕÁM¿Ö§€ »»,«ÕZ‡Ä ˜« Á{Âyd ÀYZ]¾§\·Z«{«Œ¯½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁZÀ§Ä »ZmÄ]Á{Ây|Ì·ÂeÁՁZ‡Ä ˜« Ä̋Zu{Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌaÕZÅḑ€›€´Ë{ĸ¼mY Ä°^‹ |̇LZ”»YÄ],Z‡Á{Âyğ¼n»®ËYÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »Y|Ë{ YZ]¾§ZÆqÁÖ¿Zf‡Y€f§{†Ì‡ZeZ]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »YZ]¾§ Œ¯€‡Y€‡{Y{ÂycZ»|y,ÕÁZÀ§cZneY‚³Z¯YŠÌ]ÕZ°¼ÅZ]Á֐ze |À¯Ö»ē€ŸÁZÀ§ºÌeÁd¯€‹ZÅ|Ä] {€¯ºÌÅYÂz¿|Ì·ÂeƒY€ÌeŠËY‚§YÕY|§Ydּ̨̯̬» ¾Ë€eÓZ]Z]®Ët˜‡½YZ‡Ä ˜«ÕZ°¼ÅZ]Á{Ây½Y€ËY|Ë|mcӐv»ē€ŸÁ|Ì·Âe ÁÖ¸yY{ÕZÅYZ]Y\‡ZÀ»ּƇ\ˆ¯Á½ZˀfŒ»dËZ“\¸mdÆm{̯֨t˜‡ ½Y€Ë|»Z]Ĉ¸m{Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»ּ̬»{Z‹€§ d§€³|ÅYÂycÖ¸¸¼·Y¾Ì] t˜‡ÕZ¬eYįd//‡YÖ·Zu{¾ËYd¨³Á{Ây½Y€ËYÖf ÀÃÁ€³d̨̯½ÓÂX//ˆ»Á į|¿Y{ªu½ZˀfŒ»ļÅ{Á‚§YÕÁ {‹Ö»µZ^¿{dË|mZ]ºÅÖ¸ §cӐv»̯֨ LZ¬eY€]ÃÁԟœÀ»¾Ì¼ÅÄ]Á|‹Z]d̨̯Z]|ÀÀ¯Ö»ÕY|ˀyįÖËZÅÓZ¯ÁcӐv» Õ—Ä]Äf§€³Y€«Z»Z¯Âf‡{{Á{Ây½Y€ËY{‚Ì¿|Ë|mcӐv»ÕÁM¿,d̨̯ Ä]ÃZ‹YZ]ּ̬» ºÌÀ¯ē€ŸYZ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡{YÕ|Ë|mÕZÅÁ{ÂyºÌfˆÅ‰Ôe{į ºÌÅYÂz¿ÃZe¯ÄÀÌ»{‚³€Åd¨³Á{Ây½Y€ËYcӐv»cZ ˜«¾Ì»Ze{d̨̯d̼ÅY |Ì·Âe•Â˜yÄ]Yd̨̯Ö]cZ ˜«{ÁÁÁZmYÄ¿Y€Ì³dz//‡ÕZŹ‚Ì¿Z°»ÕY€mYZ],|»M {€¯ºÌÅYÂz¿|Ì·ÂeƒY€ÌeŠËY‚§YÕY|§Yd̨̯d«ÁpÌÅÁ{Y{ºÌÅYÂz¿ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ {ZeÖ»d¨¿YZ]{½ZÀr¼ÅZ¿Á€¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ®Ë,Õ|{¹| ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{ ÁÓ{Z]Á|{¹| Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ Õ|{¹| ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Á ,|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]Հ̳ºÌ¼e{…Ôa®aÁY¶¸ eZ]ÁZ¿Á€¯€ÌiZedved¨¿d//¼Ì« ‚Ì¿d¨¿Ö´f¨Åd¼Ì«Ze|Œ¿hŸZ]Â“»¾ËYZ»Y,|‹ÃY€¼Åd¼Ì«d§YZ]Äf‹~³Á |À¯Ä]€neYÖ¨À»|‹ d§Y‚Ì¿Á¾ÌqÄ]ÖËYÂÅÕZŀ¨‡ŠÅZ¯Á{Y{{ÂmÁd¨¿YZ]€]½ZÀr¼ÅZ¿Á€¯ÄËZ‡ Ã{Y{ŠÅZ¯Y¾Ìq¹Zyd¨¿ÕZ“Z¬eY|{YŠÌ],Â//Œ¯¾ËY{¶¬¿Á¶¼u d‡Y dˬeÁē€ŸŠÅZ¯Ä]ÕYÁ|Ì»YhŸZ],Äf¨ÅÕY|f]Y{…Ôa®aÁYÕZ”ŸY€œ¿ZƛY ÃZ»YŠÌa®aÁYÃ{Z ·Y©Â§dˆŒ¿YՀ^y|‹ŽzŒ»½Z»d‹~³Z]Z»Y,|‹ZÅd¼Ì« ZÅd¼Ì«•Â¬‡ÕY€]YÄÀÌ»€»Y¾ËYÁdˆÌ¿¾Ë{Á€§dËZ¤·|À¨‡Y…Z» Äf¨ÅÕY|f]Y{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡Yd¨¿ē€ŸŠÅZ¯µZ¼fuY¾ËYYŠÌa {€¯ºÅY€§ {Â]Ã{€]ÓZ]‚Ì¿Ó{€»ZeYZÅd¼Ì« …Á€ËÁ¾ËYY֋Z¿ZÅÖe§Z»MŠËY‚§YÁ€´Ë{ÕZÅŒ¯{Z¿Á€¯‰€f//ˆ³¾ÌÀr¼Å {ÁÖ»Z¼‹Ä]d¨¿YZ]€]Ö¨ŸZ”»ZŒ§ÁÃ{Y{ŠËY‚§YÄÀÌ»¾ËY{YZÅÖ¿Y€´¿ÃZ]Á{ |Å{ŠÅZ¯‚Ì¿¾ËYYŠÌ]YZÅd¼Ì«Öfu|¿YÂeÖ»į d‹Y{Zœf¿Y½YÂeÖ¼¿,{Œ¿Õ{ZŸ¾Ìq–ËY€‹įÖ¿Z»Ze|¿|¬f »ÁÂu¾ËY½ÓZ §€j¯Y |‹Z]֌ËY‚§YYZ]{¹Zyd¨¿d¼Ì«Zf§ d¨¿ |‹|ÅYÂy¹Zn¿YՃ€¿Y…Â]{ Ö·ZË{Z̸̻Y‚Å{Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁYZŒf¿Y {Y{{ÂmÁ½Z´À¯ ,½Y{€³YZ]½YÂ//ÀŸÄ]d//¸»®¿Z]ÄËZ»€//‡¾Ì»Zed¯€//‹ |{ ¶«Y|u{‡Z]½M|̇€‡ZeY©YÁYÖ³|¿Â‹|¬¿ {¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯¾Ì¼”eZ¼‹ÁcÄ]Ä¿ÓZ//‡ {YZ»{‡\ˆ¯½Z°»YՁZ³cZ¿Z Ì»d¼Ì«ŠËY‚§Yc ¾ËYÕZËY‚»€´Ë{Y|{w€¿ZeÃ|‹¾Ì¼”e¶«Y|u€] d‡Y½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]©YÁY Y†aՁZ³cZ¿Z Ì»{Y|¿Zf//‡YՁY»¦¸//‡ÕZÅ{Y{Y€« ĸ»Z »d̸]Z«,{Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁYÄ]½|//‹¶Ë|^e ՁY»¦¸‡Ä«Á‰Á€§Z] d‹Y{|ÀÅYÂyYÄË¿ZiYZ]{ ¶ËÂvedÆmYY|ˀy,Ä·YÂu|¬Ÿ֗Ã|À‹Á€§,{Y|¿Zf‡Y Ã|ÀÀ¯ē€ŸÁ|À¯Ö»Ä·YÂuÃ|ÀÀ¯ē€ŸÄ]|Ì//‡€‡{ÓZ¯ {Â]|ÅYÂy¯~»Ä·YÂuÃ|¿Y{Ä]ÄËZaÖËYY{¶ËÂveÄ]|Æ f» ¾ËY|ˀyÄ]|À»īԟ½YY~³Ä ËZ»€‡,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Ä]d^ˆ¿Ճ€¿Y…Â]½YY‚³Z¯Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»©YÁY |ÀÀ¯¹Y|«Y|ˀyd‡YÂy{ –‡ÂeՁZ³cZ¿Z Ì»{Y|¿Zf‡YՁY»¦¸‡©YÁY¹Á{ĸu€» Y‚ʼnYÄ]½Z´À¯ÕZ^Z³Ád¨¿Ä //‡Âed¯€‹ d¯€‹ÕYÄ ‡ÂeÕZÅs€—Ö·Z»¾Ì»Ze¥|ÅZ]ÁµZË{Z̸̻ |‹¹Zn¿Y|À¨‡YÄ^À‹Á{Â]‚» ,Ä·Zˆ°Ë©YÁY¾ËY,ÄËZ»€//‡YZ]Y¶¬¿Ä]ÁZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] Ä«Á€ÅÁÃ{Â]cZÌ·Z»Y¥Z »ÁՃ€¿Y…Â]{ĸ»Z »¶]Z« Á{ՁZ³cZ¿Z Ì»Ä°Œ]®ËÖ·ZˉY¥€ »¦¸//‡ {Â]|ÅYÂy¦¸‡©YÁYÄÌ·ÁYē€Ÿ ,‰€Ë~aÁZŒ»½YÂÀŸÄ]d¸»®¿Z]ÄËZ»€//‡¾Ì»Zed¯€//‹ -|À¯Ö»Š¬¿ÕZ¨ËY©YÁY¾ËY½Y{€³YZ]Á†Ë¿ÀË~a|Æ f» d‡Y©YÁY¾ËY¾»Z“½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¾ÌÀr¼Å ¶ËÂveªË€—Á{YÄËÂ//ˆe½Z°»YÂ]‚»©YÁY,¾//ÌÀr¼Å {¦¸//‡{Y{Y€«Õ|¬¿ÄËÂ//ˆeZËՁZ³cZ¿Z Ì»ְ˂̧ µZ¼ŸYd̸]Z«,Äf§€³cÖuY€—ª^—ÁÄf‹Y{Y|̇€‡ ©YÁYÄ·Zˆ°Ë|̇€‡{Ö ^e|ˀyZÌfyYÁ‰Á€§ZÌfyY ÕZ^d¨¿Ä ‡Âed¯€‹Á½YY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]\Ìe€eÄ] Z°Ë€»M€ÌyYÕZźˀveY†ad¨¿…ÁdÌ “Á d‡YÄË¿Yƒ{Œ¯¾ËYÁ{Ä°Œ]ÁY‚ÅcY{Z ½YY|ˀyÄ]Äf‹~³Õ{ÔÌ»µZ//‡{ÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{ZÃ|¼Ÿ d¨¿…Á"d¯€‹Ä̸ŸZźˀve |//‹Ã{Y{¶ËÂve¾ÌqÁ|ÀÅ{ Ã|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€f³‚]į¾ÌqÄ]ÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{ZÄ]"²ÀË|ˀe |À¿Z»Ä̇ÁÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³ |¿Ö»\̇MZ¼Ì¬fˆ»,d‡ZÌ¿{d¨¿ Ö»ÄfyÁ€§d¨¿…Á¦¸fz»ÕZÅ|uYÁ–‡ÂeµYÁYÁ|À5¸5]Âb‡Y Z»Y{Y|¿ՀÌiZeZÆ¿MÕÁZ°Ë€»M|Ë|mÕZźˀve¾ËY€]ZÀ]Á|¿Â‹ ZÆ¿M‰Á€§{Y{Y€«{d¯ZŒ»ÕY€]½Y€³ļÌ]ÁZÆ°¿Z]d‡Y¾°¼» |¿ÁM¶¼ŸÄ]ՀfŒÌ]•ZÌfuY ž]ZÀ»Äf¨³Ä] |Å{€Ì̤eYÕ{Z//ˁÕZÅ{Y{Y€«{Â]|ÅYÂyZ//qZ¿ €] {Y{Ä»Y{Yd¨¿…ÁYd//¨¿|ˀy€“ZuµZu{,Ö//¿Z³Z] ½{€¯¦«Âf»,Z°Ë€»MÕZźˀveY¥|Å,€fËÁ‰Y‚³…Z//‡Y ž]ZÀ»Z»Yd‡YÃ{Â]ÔWÁ‚¿Ád¨¿cZneY"²ÀË|ˀed¨¿…Á" ¶ËÂveZƼˀve¾ËYį{Y{{ÂmÁÖËZÅÄ¿ZŒ¿|À˳Ö»Ö¿Z³Z] •Z^eYY|ÀÀ¯Ö»‰ÔeZÆf¯€‹Y€Ë|¿YÃ{€¯Ã|ÌrÌaYÄ̇Ád¨¿ ¾ËYÕZÆfÌ·Z §YÖÆmÂe¶]Z«Šz]į"²ÀË|ˀed¨¿…Á"Z//] |ÀÀ¯[ZÀfmY,{Y{Ã|Ɵ€]YZaÁY{d¯€‹ Yּ̿Õ{Á|//u‰Á€§¶»ZŸd¨¿…ÁÖ//ˆÌˇ|uYÁ¾//ËY ֿ¿Z«|uYÁ¾ËYÕZÅdÌ·Z §įÃ{€¯¹ÔŸYd¨¿…Á d‡YÃ{€¯ d¯€‹Ä]Y€Ë{€¯ºÆf»Ä¿Z³Á{ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÄ]Y¾f´À‹YÁÁÃ{Â] |À¯dÌ·Z §ÔWÁ‚¿Á{½ZÀr¼Åd‡YÃ{Y{ÁZmY½Á‹ |¿Y{ÕZ°¼Å"²ÀË|ˀed¨¿…Á"Z]įÖËZÆf¯€‹Ä]¾f´À‹YÁ Ö¿Z³Z]ž]ZÀ»Z»Y|ÀÀ¯¶»Z¯Y½Z//ŒeÔ»Z »ZeÃ{Y{d¸Æ»Á ¾ËY|¿YÃ{€¯Z“Z¬ed¨¿…Ád¨¿{| f»½YY|ˀyį|¿YÃ{€¯ZƛY c¾ËY€Ì£{{Â//‹¥~uĸZ§Ô]¾Ì»ZeÀÌn¿Y|//uYÁ ¾ËY{ÃZ³Mž^À»®Ë |¿Â‹Ö»¶°//Œ»Zq{d¨¿|ˀyÕY€]ZÆ¿M d¯€‹¾ËYY€Ëd‡YÖ³‚]ž¿Z»¾ËYÖ°Ìfˆn·€œ¿Yd¨³ÃZ] |uYÁ¥~uÕY€]‰{| f»½ZˀfŒ»d‡YÂy{Z]d¨¿…Ád¯€‹ Z°Ë€»MÕZźˀve¥|ÅÖ³ZeÄ]įd¯€‹¾ËYֈÌˇÖ¿Z³Z] Ö°Ìfˆn·¶°Œ»®ËZ],{Ây¾Ì»ZeÀÌn¿Yd//‡YÄf§€³Y€« d¯€‹Äf‹~³Äf¨Å¾f´À‹YÁ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ|//‹Á€]Á Y{Â]d¨¿…ÁֈÌˇğ¼n»€Ëį"²ÀË|ˀed¨¿…Á" †ÌË,ÁÁ{Z»…Ô°Ì¿d·Á{ÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»½{€¯ºÅY€§¶Ì·{Ä] d¨¿…Áğ¼n»€ËÖËZ°Ë€»McZ»Z¬» {€¯ºË€veÔWÁ‚¿ÁÂƼm ½{Á{Ád¨¿ÖfŒ¯Ä]ÖfŒ¯µZ¬f¿Y{d¯ZŒ»Z]|¿YÃ{€¯ºÆf»Y ºÅY€§ÁÁ{Z»d·Á{cZÌuÄ»Y{YÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»,Z°Ë€»MÕZźˀve ½Zfˆ]€ŸÁÄ̇Á¶ˆŸÃZ»½ZËZaÄ]d¨¿YZ]ŠÀ¯YÁ |‹hŸZ],d‡YoÂaÁ¶¼Æ»ÄÌ//‡ÁZ]ÕZ°¼Åž˜«€^yd¨³€fËÁÄ]€ÌyYZ^yYÄ] |‹Äfˆ]ŠÅZ¯Z]½ZÀr¼ÅµZu¾ËYZ]|À¯Y|Ìa{Â^Æ]{ÂyÄ¿YÁ¾ÌËZa{¯Yd¨¿d¼Ì« ĸXˆ» d§€³‰Á{Ä]Y|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]Ã|¼ŸÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄf‹~³{,kYÄf¨³Ä] Ä̼ƇÖ»Z¼eÄ̇ÁÖÅY€¼Å½Á|]{Â]|ÅYÂy¶ËZ»½ZÀr¼Å®aÁYZËMįd‡Y¾ËYs€˜» …€e¾ËYÁ{€¯|ÅYÂz¿ÕZ¯¾ÌÀq®aÁYįd‡YÁZ]¾ËY€]YZ] {€Ë~b]Y|Ì·ÂeŠÅZ¯ d‡YÃ|‹ZÆf¼Ì«d§YhŸZ] Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ{ZÆÀŒÌaÄ̇Á®aÁY€Ì£Á®aÁYÖÀ§Äf̼¯dˆŒ¿{ |ÀÀÌ]Ö¼¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]ÖeÁ€“Ä̇ÁcZ»Z¬» {€¯{YÁ{Ä°Œ]Y‚ŽY‚Ì» €e¦Ì “ÕZ“Z¬e|¿Y{Zœf¿YZÆ¿MY€Ëd‡Y{Á|v»d¨¿ÕY€]Z“Z¬e€]…Á€ËÁ€ÌiZeY€Ë ½Y€^mÔWÁ‚¿Ád¨¿‰Á€§Ä̸Ÿ|Ë|mÕZƼˀveÁÖ^Ì·{ē€Ÿ|Ë|‹d§YZ]d¨¿ÕY€] {|Ì·ÂeŠÅZ¯€³Yd¨³HISMarkitd¯€‹Ճ€¿YYZ]€´¸Ì¸ve,ÂÌf‡YµZ‹Z» {‹ ¾°¼»…Ôa®aÁY{ZveY,|À¯Y|Ìa{Â^Æ]½Z»½MZed¨¿ÕY€]Z“Z¬eÁ{‹Y€mY¹Á{ÄÅZ»ć į…Z»¶ËYÁYZeZ¿Á€¯Ö»|ÌaY€³Y |À¯Y~³YÁ{Ây½Z^Ì«Ä]YՀfŒÌ]YZ]ºÆ‡d//‡Y ŠÅZ¯Ä]ÃÁ€³¾ËY{ÁÖ»Zœf¿Y,{Œ¿ZÆ»,d‡Y…Ôa®aÁYÖ¼‡Y|Ë{ÕY‚³€]½Z» {‹¶‡Âf»|Ì·Âe€fŒÌ] ÕZ°¼ÅÕY€]Ö¸YÂ̴¿YZ°Ë€»M¶Ì‹d¨¿|Ì·ÂeŠËY‚§Y |¿Z//Œ¯À¯Y~»‚Ì»ÕZaYZÆ¿M {Â]¥€—Á{½ZÌ» ÕY‚³€]Y†a,|//‹€//ŒfÀ»Ä ¼mÁįÖf¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½ZÌ»€œ¿¥ÔfyY€//^y ­€fŒ»ÖÀ§Äf̼¯ |//‹s€˜»Öf«Â»|Ì·ÂeŠÅZ¯½M{į{Y{ÕÁÖÀ§d//ˆŒ¿®Ë ÃÁZŒ»d¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeŒ¯Y¶°Œf»ÃÁ€³¾ËYÄ]į®aÁY€Ì£Á®aÁY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ô §įÄ°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂeŠÅZ¯€]ÃÁԟ{€¯{ZÆÀŒÌaÕZmÕ{ÔÌ»ÃZ»¶ËYÁY,|Å{Ö» {‹Ã{Y{ŠÅZ¯¶ËÁMY€´Ë{Ä°Œ]Y‚Åd¨¿|Ì·Âe,{‹Ö»Y€mY Ö»Y€mY…Z»½ZËZaZeÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]…Ôa®aÁYÖ¸ §ª§YÂe Ä]įÃ{Y{ŠÅZ¯€fŒÌ]Á{Ä°Œ]Y‚ÅÄ¿Z^¸—ÁY{Y‰|Ì·ÂeÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÁ{‹ d‡Y…Ôa®aÁY–‡ÂeÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ |Ì·ÂeŠÅZ¯ÕZÀ » Ä̇ÁÁ®aÁY½ZÌ»¥ÔfyYd¨³ÃZ]¾ËY{"Ճ€¿YY|¿ÓÁ"d¯€‹Ö·Z»€Ë|»,kYŠÌ¿Z» d‡YÄfzÌ´¿Y€]YYZ]Ä]ē€ŸZ^‹YdŒ³Z]Á|Ì·ÂeŠÅZ¯¹ÁY|eÃZ]{Õ|mÕZÅ|Ë{€e ½Y‚Ì»,Õ{Y|ËÁ¾ÌÀqÄnÌf¿{įÃ{€¯™Zv·Y…Ôa®aÁY¶»Z¯֋ZaÁ€§µZ¼fuYYZ] {€¯|ÅYÂyY|ÌaŠËY‚§YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ćZeÁ{ē€Ÿ ÃZ‹YZ]Ä ¼mÁįÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ,½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸÃ{Y‚ÅZ‹cYZƛY d¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯€°§{®aÁYŒ¯ć ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{  {Â]Ã{€¯ÖÅY€¼Å|Ì·ÂeŠÅZ¯Z]Z»Y{€¯Ö»¹ÔŸYcZœv·¾Ë€yM{Y{Ây \̇Md¨¿ÕY€]Z“Z¬eÄ]įZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋|‡Ö»€œ¿Ä]µZu¾ËYZ] ÃZ]{Z¯€‹Ád‡YÄfyY|¿Y¥Z°‹Ä̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ{ZveY{,Ã{ |¿YÃ|‹€œ¿¥ÔfyYZq{d¨¿ÕZÆf¼Ì«€ÌyYd§YÄ]ŠÀ¯YÁÃÂv¿ ÄÅZ»ć{d¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯Zf‡YÂyÕ{ ‡½Zf//ˆ]€ŸįÖ·Zu{ ŠÅZ¯Ä]Öf^£Ä̇Á,d‡YZÆf¼Ì«d§YÁē€ŸZ^//‹YZ]ĸ]Z¬»ÕY€]¹Á{ ÕY€]…Ôa®aÁYÃÁ€³ÖÀ§Äf̼¯{ZÆÀ//ŒÌaÖÀÌ]Z]{Á{Y|¿|Ì·Âe€f//ŒÌ] x//‡ZaYd//‡ZÅÄf¨ÅÁÃ{€¯¶¸ eÁ{Ä°//Œ]Y‚Å|Ì·ÂeŠÅZ¯ d‡YÃ{€¯ÕY{{ÂyºÌ¬fˆ» À¨—ºÌ¬fˆ»x‡ZaYÄ^À//‹lÀaÁÄ̇ÁՃ€¿Y€ËÁ,­Y¿|¿Z//ˆ°·Y ŠËZ¯€//‹Z]cY€¯Y~»Ä]ÁÄf§€´¿ּ̼eÂÀÅÄÌ//‡Á{€¯¹ÔŸYÁd§ |Å{ֻĻY{Y Ճ€¿Y€ËÁ,½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸÃ{Y‚ÅZ//‹,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z//‡Y€] {ÕYÄ¿Zy"Ä]Yd¨¿ÕY€]Z“Z¬e€]Z¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiZeÕ{ //‡½Zfˆ]€Ÿ {€¯ÄÌ^Œe"ŠeM įZ“Z¬ed§YÄ]ŠÀ¯YÁ{d˯ÁÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»Y,Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ |Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]­€fŒ»¹Y|«YÃZ]{,d‡YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Y֋Z¿ |¿{€¯À¯Y~»Á{Ä°Œ]Y‚ŽY‚Ì»Ä]d¨¿ ½ZÌ»{d˯ÁÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»Y,Õ{ //‡½Zfˆ]€Ÿ,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ŠÌ]€´Ë|°Ë©Z¨eYÄ]Á|¿Y{Y€«®aÁY”Ÿd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚] dˀf//‡YµYÁÄ»Z¿Á |ÀÅ{Ö»¶Ì°//ŒeY®aÁY|Ì·Âeḑ€›Yּ̿Y Y¶¬¿Ä]Y|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯ÕY€]Â//Œ¯Ä//‡¾ËYcY€¯Y~»€^yµZ¿Áƒ {€¯‰Y‚³ÃZ³Mž]ZÀ» Äf§€³c…Ôa®aÁYÃÁ€³[ÂqZqYkZyÄ^¿ZmćcY€¯Y~»¾ËY dË{Á|v»Z]Äf‹~³µZ‡ZÆq{ÃÁ€³¾ËY d‡Y½MÕZ”ŸYYÄÌ//‡Áį d‡YÄfyY{€aē€ŸZ^‹YZ]ĸ]Z¬»ÁYZ]dˀË|»Ä]d¨¿ē€Ÿ Ä]Yd¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯Ä̇Áĸ¼mYŠ¿Y|vf»Á®aÁYįµZ//‡Y Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]įÕ{ ‡½Zf//ˆ]€Ÿ,|¿{€¯Z£MZÆf¼Ì«dˬeœÀ» ­€f//Œ»cZ¼Ì¼eÁÃ{€¯¹Y|«YÄÌ//‡ÁÖ´ÀÅZ¼ÅZ]ÃY¼Åd//‡Y®aÁY ž“»ÃY¼ÅÄq€³YÄÌ//‡Á½ÂÀ¯Ze d‡YÄf§€³|Ì·ÂeÕZÆf//‡ŻÃZ]{ ŠÀ¯YÁ{d¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯Ây{|¿YÄfˆ¿YÂf¿½ÂÀ¯ZeÄ̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ Y€«֋ZaÁ€§®ˆË{ZÆ¿MÄ·Z‡ćÖf¨¿{ZveYÁ|À‡€]ª§YÂeÄ]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Ä] d‡YÄf§€³ Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿd‹Â¿ÃZ³Mž]ZÀ»Y¶¬¿Ä]µZ¿Áƒdˀf‡YµYÁÄ»Z¿Á,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Ö¿ZÆmÕZ“Z¬eÕÁ|ËÁ¯ÕZ¼Ì]€ÌiZeÂy{ÄÌ//‡ÁZ]€œ¿¥ÔfyY¶Ì·{Ä] Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ…Z‡Y¾Ì¼Å€] d‡Y°ˆ»Z]½Z¼ÌaYkÁ€yև€]µZu{,d¨¿ÕY€] Y®aÁY|Ì·Âeḑ€›Yּ̿YŠÌ]€´Ë|°Ë©Z¨eYÄ]įd˯ÁÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YZ] À¯Y~»Á{Ä°Œ]Y‚ŽY‚Ì»Ä]d¨¿|Ì·ÂeÖÅÁ€³ŠÅZ¯ÕY€],|ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe |¿{€¯ ¾ËY€³Y{€¯ZƛYWTRGEconomicsÄ//ˆ‡Â»{Ճ€¿Y½Y{{Zf«Y,‚»Z̸ËÁ‚¼Ìm Z]|¿YÂeÖ»ĸXˆ»¾ËYZ»Y{Â]|ÅYÂyd¨¿ÕZÆf¼Ì«d§Y,½MÕ§ŠÀ¯YÁ,{‹Äfˆ°‹{ZveY µÔv¿YÄ]®Ë{‚¿®aÁY{ZveYį¹Y{|Ë{€e¾» {‹…° »®aÁY|Ì·Âe€Ì´¼ŒqŠÅZ¯ d‡YÃ|ÀÀ°‹®aÁY€Ì£Á®aÁY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{ZveYZ»Y|‹Z] YZÅ…ÁÄÅ{Y {‹ÃÁ€³¾ËY”ŸÄ̇Ád‡Y¶ËZ»įd//‡YÄÅ{¾Ë|Àq®aÁY ÁÕZÆ·Z‡{d¨¿ÕZÆf¼Ì«‰‚˹Zn¿Y€//‡Z»Y|¿{€¯ÕY{{ÂyÖ»Y|«Y¾ÌÀq ÃZe¯€^y ՁZ³½Y|Ì»®Ë{½Zfˆ]€ŸÕÓ{{Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡ {Z̸̻¹Â‡€»€Ì£ՁZ³€ËZy}YÕY{€]ÀÆ]ÕY€]{Y{|«Õ{ ‡Õ°»YMd¯€‹ Õ‡YÄ ‡ÂeÕZÅs€—,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |À¯ÕY~³ÄËZ»€‡Y¨mՁZ³½Y|Ì»{Ó{ ½Zfˆ]€Ÿ|Æ Ì·Á,½Z¼¸‡¾]|¼v»d‡ZËÄ]ÖfˆŒ¿{ZÆÀ]€¯Á|ÌÅ»YÖ·ZŸ½Â̼̈¯ Y¨m€ËZy}{€¯‰Y‚³½Zfˆ]€ŸÖf·Á{ÕY‚³€^y d§€³Y€«ÖÀÌ]Z]{»Õ{ ‡ Ä]µZ‡ZeY½M|Ì·Âe½Y|Ì»¾ËYÖnË|eÄ ‡ÂeÁ{Y{Z³\ °»c§½Â̸ˀe Á½ZeYÁ{Ä°Œ]Y‚ŽY|Ì»¾ËY{ÁÖ»Zœf¿Y |¿Z‡|ÅYÂy\ °»c§½Â̸ˀe Ã{€¯ZƛY½Z¼¸‡¾]|¼v» |À¯|Ì·ÂecZ¿Z Ì»ÁՁZ³cZ ËZ»Á{Ä°Œ]Y‚Å |»M{Ó{{Z̸̻ Ä¿ÓZ‡d·Á{ÕY€]Á|̌¯|ÅYÂyµÂ—µZ‡½Y|Ì»¾ËYÄ ‡Âeį |À¯Ö»d¯ZŒ»Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe{Ó{{Z̸̻ÁÃ{€¯ºÅY€§Ž·Zy d‡Y½ZÆm¹Â‡€»Öf¨¿½Y|Ì»¾Ë€f³‚]įd‡YY³½Y|̻֫€‹[ÂÀm{Y¨m ÁÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{ּ̜ŸՁZ³ž]ZÀ»°»YM{Â]Äf¨³¾ËYYŠÌaÕ{ ‡¹Z¬»®Ë ½Zfˆ]€Ÿ©€‹{Y¨mÁY³[ÂÀm{¹Â‡€»€Ì£ՁZ³€ËZy}Ä ‡ÂeÕY€]Z¯¹€³€‡ d‡YÕ{ ‡ |À¿Z»Äf§€ŒÌakY€zf‡YÕZÅ{Âf»|À»ZÌ¿į|ÀfˆÅՀËZy}¹Â‡€»€Ì£ՁZ³€ËZy}YœÀ» |ÀfˆÅZ°Ë€»M¶Ì‹Z³d À{Äf§Z°]ÕZƋÁ {‹¶Ë|^eZ³Ã|ÀÀ¯{Z®ËÄ]µZ‡Ze{Y{|«Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ ÕY€]èm{Ã|‹|Ì·ÂeZ³įÃ{Y{Âf‡{½Z¼¸‡¾]|¼v»,€fËÁ‰Y‚³…Z//‡Y€] "ª§Y"Ä //‡ÂeÄ»Z¿€]YZe{€Ì³Y€«dË·ÁY{ÕZ°¿| »ĸ¼mYÖ¸yY{ž//ËZÀ |À¯dËZ¼u ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m µZ‡֗{Œ¯d»Ô‡¾Ì»Ze{ՁYĈ‡Â»²¿€aŠ¬¿ d‡YEDS {|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ d°¸¼»–ËY€‹{ÂmÁZ]d¨³Á{€¯ÃZ‹YՁYĈ‡Â» ÄmÂeZ]|Ì·Âet˜//‡½{€]ÓZ]Ä]ª§Â»Zźˀve{ÂmÁÁ ¾Ì»ZeÕZf‡Y{ÁœÀ»¾Ì¼ÅÄ]įºË|‹Œ¯ZÌ¿Ä] Á½Z»{Ád//‹Y|Æ]ÁÂu{Â//Œ¯ZÌ¿{»cY|Ì·Âe ºËYÃ{€¯Z¯Äf‹~³½Âr¼ÅÖ°‹‚b»Y{½Z»Z‡¾ÌÀr¼Å ¾ˆ¯YÁÄÀÌ»{|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]ÃZ//‹YZ]Ö«Zv‡Y€f¯{ ½ZŒ¿€—Zy,YZ]ŠŒ¯Ä]ÄmÂeZ]ÕZmµZ//‡{Â̗ ¾ˆ¯YÁ{½Â̸̻Á{Z̸̻{Á|uÄf‹~³µZ‡{€¯ YŠÌ]Ä]½Y‚Ì»¾ËYÕZmµZ//‡{įºË{€¯|Ì·ÂeÂ̗ |‡Ö»{½Â̸̻Á{Z̸̻ cY{YÁÕY€]ZźˀveÄ]ÄmÂeZ]ZÀ̬Ëd‹Y{½ZŸ}YÕÁ Äf^·Yįd‡YÄmY»Õ{ZˁcÔ°//Œ»Z]|Ì·Âe,ÄÌ·ÁY{Y» ¾Ì»Zec{,d‡YÃ|‹ž§cÔ°Œ»¾ËYÕ{Á|uZe ºÌÅYÂz¿Ĉ‡Â»{|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]Ö¸°Œ»,ÄÌ·ÁY{Y» d‹Y{ ¹Zn¿YÕZʼnÔeYįd‡YY€Ì‹ՁYĈ‡Â»–//‡Âe ¶¼ŸÄ]¶Ì¸ne¾Ì^zfÀ»€´Ë{ZÀ¯{,Ä^ ‹¾ËY{Ã|//‹ |»M |Ë|mÃ{ÁM€§Á{ÕZmµZ‡{{Y{Ä»Y{YÖ«Zv//‡Y€f¯{ ÁÂ^»Z³ÁY‚¿Y¸¨¿M,¶‡Z¯ÂÌ¿Ä¿Z³ć,ÕZÀ«ĸ]M¾ˆ¯YÁ ¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÃ|ÀËMÄ»Z¿€]{į|‹|Ì·ÂeՁYĈ‡Â»{ Y€«Z¯Âf‡{{ď¿Á€]ÁY‚¿Y¸¨¿M,¶‡Z¯ÂÌ¿Ä¿Z³ć {Y{ ÕY|ËZaZ]ÖÀˆ¯YÁÕZmµZ//‡{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,|‹|Ì·ÂeՁYĈ‡Â»{Â¸‡Á€]ÕZ¼Ì]ÕY€]€f//ŒÌ] Ĉ‡Â»¾ËY{Äf‹~³{įÖÀˆ¯YÁÕY|ËZa{€¯tˀe ¹Zn¿YÕZʼnÔeZ]į{Â]ÃZ»ZÆq{Á|u{Â]Ã|‹|Ì·Âe d‡YÃ|̇µZ‡®ËÄ]½MÕY|ËZa€“ZuµZu{Ã|‹ ¾ˆ¯YÁ|Ì·Âe‚Ì¿Ã|ÀËMµZ//‡{Á‚§YՁYĈ‡Â»†ÌW Yď¿Á€]ÁY‚¿Y¸¨¿M,¶//‡Z¯ÂÌ¿Â̗Ä¿Z³Ä//‡ÕZÅ ÕY€]Z»€´Ë{Õ|//Ì·ÂeÄ»Z¿€]¾ÌÀr¼Å,d//‹Y{ºÌÅYÂy ¡€»ºze|Ì·Âed§Y¹Á|À//‡¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÃ|ÀËMµZ//‡ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ,ՁYՁZ‡¹€//‡Á¾ˆ¯YÁcZ¬Ì¬veÄ//ˆ‡Â»†ÌW ÁcZ¬Ì¬ve,ŠÅÁ„a¶ZuYÂ//Œ¯Ö¿ÂÀ¯d»Ô//‡ ½YÂÀŸÄf‹~³µZ//‡µÂ—{ՁYÄ//ˆ‡Â»cY|Ì·Âe ,µZ¨—Yl¸§ĸ¼mYÕZÌ//ˆ]ÕZÅÕZ¼Ì]d¨³Á{€//¯ Ä]ՁYĈ‡Â»cY|Ì·ÂeZ]Հf¨Ë{ÁÄny€//‡,®y€‡ |¿YÃ|̇Œ¯{¥~uZËÖÀ¯ČËĸu€» Ĉ‡Â»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á€·Z‡¾Ì¼nÀaÁ{¿Ä̋Zu{Ö«Zv‡YÖ¸Ÿ€f¯{,ՁY c{ZƋ¶Ì·{Ä]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ՁYÄ//ˆ‡Â»†Ì‡Ze ZƛY,{Zf§YªË eÄ]º‡Y€»¾ËYÕY‚³€]Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ €ÅÁ|‹†Ì‡ZeՁYÄ//ˆ‡Â»ÃZ»Õ{{€¯ ŠÅÁ„aÄf¨ÅZ]½M½Z¬eÁÁ¾ËYd^//‡ZÀ»Ä]Ä·Z//‡ Ö»¹Zn¿Y½Z¬¬v»Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,½Y€´//ŒÅÁ„aY€Ë|¬e Ã{€¯ÕY~´»Z¿"ՁYÁ" ½YÂÀŸÄ]YÁ¾ËYį{‹ Ö¿Z»Z‡ÕZ¼ »žm€»µ|»¾ËÁ|eÃÁ€aZ£MYÖËZ¼¿Á¾ÌWM ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]žËÂed¯€‹{ָ̐¨e Zf°Å½|‹Y{|À‡ ÕZmµZ‡{º«Ö¸»֓YYY ¥€eÄ]¹Y|«YįÖ¿YYÂy¾Ì»µZ´ÀqYd›Z¨u½Z´Ë Ã|¿Y{€³Z]µZ¼·YdÌ]Ä]ÁÄf§€³†aZ]|¿{Â]Ã{€¯Ö//“YY |‹ €]¢·Z]Ã|‹¥€ež§­Ô»YÖ·ZˉY{Á‚§YÕÁ d‡YµZË{Z̸̻ º«½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯ÃY{Y֫¬uÁ­Ô»Y½ÁZ » YZf°Å{Á|uÕY€]±€]®e|À‡Á|Ä]ÃZ‹YZ] |À‡d§ZË{ÁdÌ°·Z»dÌ^jeՀ̴Ìa{€¯½ZÌ]Ö¸»֓YY ՁZ‡€Æ‹ÁÃY{Z»ÄËÁÕZÅdË·ÁYĸ¼mY±€]®e \‡ZÀ»Á€i»•Z^eYÁ¶»Z eZ]€»Y¾ËYįd//‡Y½Zf//‡Y ª¬ve½Zf//‡Y­Ô»YÁ{ZÀ//‡Yd^i¶¯ÃY{YÁd¿ÁZ »¾ËY d‡YÄf§ZË ºËY ՁZ‡¹€‡Á¾ˆ¯YÁcZ¬Ì¬veÄ//ˆ‡Â»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Á|À¯Ö//»‰ÔeÂ//Œ¯{įd//‡YµZ//‡ՁY ĈËZ¬»{Á‚§Y,Äf//‹Y{c|»¾ËY{Õ{ZˁÕZÅ{ÁZf//‡{ įÄf‹~³ÄÅ{|ÀqZ]Â//Œ¯d»Ô//‡Ö¿ÂÀ¯dÌ “Á Y‚¯,Հf¨Ë{,µZ¨—Yl//¸§€Ìœ¿ÖËZÅÕZ¼Ì]Z]Հ̳{ ½ZŒ¿,d//‹Y{{ÂmÁÖ¿Z//ˆ¿YÕZÅÕZ¼Ì]ÁÂu{ Á ՁYĈ‡Â»{įd//‡YÖ¤Ë{Ö]cZ¼uÁ‰ÔeY {‹Ö»¹Zn¿Y¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÁªÌ¬veÕY€] ¾ËYYÕZÌ//ˆ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyՁYÄ//ˆ‡Â»†ÌW Yd‡YÃ|//‹¾¯Ä//ŒËZË¥~uÂ//Œ¯{ZÅÕZ¼Ì] ¾ËYį ÁÄny€‡,®y€//‡,Հf¨Ë{,µZ¨—Yl¸§ĸ¼m ¾ËY–‡ÂeÃ|//‹¹Zn¿YcY|Ì·ÂeÁcZ¬Ì¬ve½Âŀ»ºÆ» d‡YĈ‡Â» {€e€]½Z¬¬v»Á½Y€´//ŒÅÁ„aY€Ë|¬eÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÕZÅ{ÁZf‡{‚Ì¿Ö³ZeÄ]ՁYĈ‡Â»d¨³,º‡Y€»¾ËY GMPÄË|ÌËZe~yY½Mĸ¼mYįÃ{€¯\//ˆ¯Õ|Ë|m ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com º«½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯ÃY{Y֫¬uÁ­Ô»Y½ÁZ » Y֓YY½{€¯Y{|À‡ÁdÌ°·Z»dÌ^jeÕZf//‡Y{d¨³ Zf°Å{Á|uÕY€]ÃZ»Õ{½ZËZaZeÕZmµZ//‡ÕY|f]Y d‡YÃ|‹{Z±€]®e|À‡Ö¸»֓YY ÁÃY¶¯ÃY{YÖ¿Z//‡Ô—YÁcZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä//] d̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]½Z̓Z«ºÌÅY€]Y,º«½Zf//‡YՁZ//‡€Æ‹ ZƛYÖ¸»|À¼‹YÕZÅÄËZ»€‡½YÂÀŸÄ]֓YYYd›Z¨u Y‚Å{Á|u,ÃZ»Õ{½ZËZaZeÁÕZmµZ//‡{d//‹Y{ ¾Ë»Z»–‡Âeº«½Zf‡Yt˜//‡{Ö¸»֓YYYž]€»€f» ՁZ‡Ã{ZÌaÁ|uYÁÖ¿Z»Z//‡ÕZ¼ »{ZnËYÁÄ ·Z˜»{¼¿½ZÌ] Á‚m,Œ¯©€]žËÂeÕZÅd¯€‹t˜‡{–^e€»ÕZÅY‚§Y¹€¿ |‹Z]Ö»€Ì¿YÂeÕ‡Yd¯€‹¾ËYÄ]Ö£Ô]YÄËÁÕZÅdË»Z» cZŸÔ—YÕÁZÀ§½Á‚§YÁÄ ‡ÂeÁd§€ŒÌaÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ d¯€u¹Á‚·ÁZ¯Á\ˆ¯s˜‡Ö»Z¼e€]½MÃ{€f//ˆ³€ÌiZeÁ ,®Ë„eY€f‡YՂËÄ»Z¿€]Z]–^e€»huZ^»,ՁZ‡|À¼‹ÂÅd¼‡Ä] Ã|ÀËM€Ìˆ»{d¯€u,cZŸÔ—YdÌÀ»YdˀË|»ºfˆÌ‡ՁZ‡Ã{ZÌa ‰Y{€a,ÕZne‰ÂÅ,±‚]ÕZÅÃ{Y{¶Ì¸veĸ¼mYÕÁZ//À§ Y¹ZÆ·YZ]Á½Z// ¨¿Õ}Ä]®Ì¿Á€f°·Yž»ZmcZ»|yÄWYY,Հ//]Y Ä]ZÌ¿,‚¯€¼f»ÕZÅY‚§Y¹€¿{ZnËYÄÀÌ»{ZÆ°¿Z]ª§Â»{€°¸¼Ÿ Ö»Z¼e{dyYÂÀ°ËÕZÅY‚§Y¹€¿Á|uYÁÖ¿Z»Z‡ÕZ¼ »{ZnËY {{€³Ö»…ZˆuYžËÂeÕZÅd¯€‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä ·Z˜»½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» –^e€»ÕZÅY‚§Y¹€¿ՁZ‡Ã{ZÌaÁ|uYÁÖ¿Z»Z‡ÕZ¼ »{ZnËYÁ ÄËÁÕZÅdË»Z»Á‚m,Œ¯©€]žËÂeÕZÅd¯€‹t˜‡{ |‹Z]Ö»€Ì¿YÂeÕ‡Yd¯€‹¾ËYÄ]Ö£Ô]Y ©€]žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |‹Y½Y€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|»”uZ]¾ÌWM¾ËY,½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm \ˆ¯ÕZÅ|ÀËY€§{Â^Æ]ÁÖ¿Z»Z‡ÕZ¼ »½YÁZŒ»Ád¯€‹¾ËY ¶»ZŸ€Ë|»,ZÌ¿ÕÁ|Æ» |Ë{€³Y‚³€]ÕZmµZ‡ÃZ»¾¼Æ]{Z¯Á dˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ |‹s€˜»½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeY֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»½Â̼̈¯{ ½ZƨY½Zf‡YÃ{Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿Ձ»McZƻİ^‹{ZnËYcÁ€“ Ã{Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿Ä]€fÆ]Äq€ÅÖ³|̇{YÖf·Á{ÕZŽZ³YÁZÅÄˀÌy,Zž¼‡ dˆ¿Y{ºÆ» ÁY¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]ÖÅÁ€³Z¯{ZnËYYÄ//ˆ¸m¾ËYY¥|ÅÖf¸Ì”§ Ö¿ZŒ¿Ä]ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f//‹Yž»ZmdËZ//‡{ZnËYYÁ{€¯½YÂÀŸZÆ¿MÄ]Ձ»McZÆ» {Y{€^yµZ¤f‹Yž»Zm®¿Z]{ZnËY¥|ÅZ]karaweb.ir ,ÃÁZŒ»ÁÖËZ¼ÀÅY,Ö]ZË{Y| f‡YÁÖnÀ‡d^£,Ö³{Z»M,[Zzf¿YÁªÌ¬ve,ÖËZ‡ZÀ‹ÕÁ |ÀËY€§½YÂÀŸÄ]YՁZ‡ZfyZ‡ÁÕY{€]ÀÆ]Ä]®¼¯ÁÖ¿Z^ÌfŒaÁ‚ÌÆne,Ձ»McZÆ» |ÀËY€§¾ËYÃ|‹€¬»{€¯½YÂÀŸÁÖ§€ »Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÕY€]Y|ËZaµZ¤f‹YÄ»Z¿€] {‹ÖeZ̸¼Ÿ{Á{Z]Á¾ÌËZ¿,d‹|¿ZÌ»Á¾ÌËÂ],½YY{,½Z´ËZb¸³,¹€Ì¼‡,®¿Z]ZÌ]ÁÂy{ ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f‹Y,Ɂ»McZƻİ^‹{ZnËYcÁ€“Ä]ÃZ‹Y¾¼“Ĉ¸m¾ËY{©Ôy {ÂyÁÃ{Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÉY€]½ZƨY½Zf‡Y{ZÆ¿¹{€»ÁÄˀÌycZˆ‡R»ÁZÅÃZ´f‡{ Y¿Zyd‡€a€‡½½Â̸̻{Á|u,µZ‡Ä]•Â]€»Z»M¾Ë€yMª^—{Á‚§Y,d‡€a€‡ {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁÃ{Â]€¨¿Y‚ŽZƨY½Zf‡Y{Z»M¾ËYįÄf‹Y{{ÂmÁŒ¯{ |‹Z]Äf§ZËŠËY‚§Y€¨¿Y‚ÅÄ]ÕZmµZ‡{Z»M¾ËYį ZËÁÖËZ¨¯{ÂyÕY€]ÕYÄf‡ÂÌaĬ¸uÁºœÀ»ZˍZyÕZÅÄ»Z¿€]Ä¿Z¨‡Zf»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Á‚§Y,d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{Ö »Zm¶°‹Ä]Ã{Y¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÖËY|»M{ÁՁ»McZÆ» d‡YY{Ây€]Õ{Zˁd̼ÅYY{Y€§Y¾ËYµZ¤f‹YÄ]¾fyY{€a,¾ËY{ÂmÁZ] {{Âm»ÕZŶ̈¿ZfadyZÀ‹ÁÕZ°¼Å,ÖËY‚§YºÅ,©ÔyžËZÀÁZž¼‡Äf̼¯†ÌW ©ZeYÕZŶ°ŒeÁ֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»½Â̼̈¯¶Ë}©ÔyžËZÀÁZž¼//‡Äf̼¯ {,Öf·Á{ÕZŽZ³YÁZž¼‡,ZÅÄˀÌy½ZÌ»ÖËY‚§YºÅ{ZnËYœÀ»Ä],½ZƨYÖ¿Z³Z] ½Y€Ë|»”uZ]ÕYĈ¸m¶Ì°ŒeÄ]¹Y|«YY¿Zyd‡€a€‡½Z¿ÖËY‚§YcZÆ»ÕZf//‡Y Ɂ»Mħ€uÉZÅÃZ´‹Â»M½Y€Ë|»Á½ZƨY€Æ‹{Ã|‹[Zzf¿YÉZÅÄˀÌyÁZž¼n¿Y {¼¿ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f‹YÄÀÌ»{½Zf‡€Æ‹¾Ë|Àq žËZÀÁZž¼‡Äf̼¯†ÌW,Öf¸Ì”§Ö¸Ÿ½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] k€¯ÕY€Æ‹ k€¯ÕY{€Æ‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§½Z»Z‡ d‡YՀƋdˀË|»Á€»YZÌ¿Õ|¿Á€Æ‹‰Â»M¶»Z¯ŒÀ»¾Ì^^e ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ‚^‡½Zfˆ»YM¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]k€¯…ÄÀÌ°//‡dŒÆ] ‚^‡cZ»|yÁd ÀŠËZ¼Å¾Ì¼°ËÁdˆÌ]{Œ¯ |‹Ã|˂³€]µZ‡ -€^·Y½Zf//‡Y{{Zf«Y½Z//ÆmÖf//‡€a€‡‰Y‚³Ä] Ö//ˆÌŸ,d¨¿€ËÁ-ÄÀ´¿½„Ì]”uZ]Ö¼//‡Y€»{ –Ìv»½Z»Z‡†ÌWÁÕÂƼmd‡Z˽ÁZ »-Հf¿Ô¯ ½Z»Z‡YÕŒ¯½ÓÂX//ˆ»YÖ ¼mÁŒ¯dˆË |uYÁ½YÂÀŸÄ]k€¯ÕY{€Æ//‹ÕZŽZfˆ»YMdˀË|» €ÅÕ|¿Á€Æ//‹©Â¬u{Z ]YÖ»Z¼eÃ|¿€Ì³€]{įÖ¸»Z¯Áž»Zm Öy€]{|ËZ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¾ËY d‡YÃ|Œ¿ÄÌÆe|‹Z]½Zf‡Y ½ZŒ¿€—Zy,|‹Z]Ã|‹€ŒfÀ»ÕZiMÁÂu¾ËY{Œ¯ÕZÆ¿Zf‡YY µZ §½Z‡ZÀ‹Z¯cY€œ¿Z¼mYk€¯ՀƋdˀË|»{€°ËÁ{€¯ Y~³€ÌiZeÕZŶ§€‡ÖËZ‡ZÀ‹Á֋Â»MÁÖ´Àŀ§ÕZÅ{ZÆ¿{ ֻ«Ö´Àŀ§ZfyZ‡Ä]ÄmÂeZ]Ö¿Zˆ¿Y{Z ]YÖ»Z¼e{ÁÂu¾ËY k€¯ÕY{€Æ‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§½Z»Z‡†ÌË d‡Y̸ּ«YÁ {€¯Y€]Y,Õ|¿Á€Æ‹‰Â»MՁZ‡Ö»Â]s€—Ä]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ ¾ËY€³YÁ{‹Ö»{Y|¼¸«Z»ÃZ³{YÁ¾—ÁֻԇY½Y€ËYÕZmÕZm {‹¶Ì°ŒeÖ»Y€³½YZ°¼ÅcZÌ]€neµZ¬f¿Y¥|ÅZ]cZˆ¸mĿ³ {Â]|ÅYÂy|À¼¿Â¿Z«Á•ZŒ¿€a,{Z]MÖ¿Y€ËYŠz]|Ë¿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö»Z¼eÃ|¿€Ì³€]{įÖ¸»Z¯Áž»Zm[Zf¯Ŀ³pÌŁÁ€»YÄ]Z//e d‡YÃ|Œ¿ÄÌÆe|‹Z]½Zf‡Y€ÅÕ|¿Á€Æ‹©Â¬u{Z ]Y Ö¼ÌuZ“€Ì¸Ÿ-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] ÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]k€¯ÕY{€Æ‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§½Z»Z‡†ÌË ž¼n»Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY½ÂÌ//ˆÌ¼¯dˆŒ¿¾Ì¼fŒÅÁÖ//‡ Ä£|£{YÖ°Ëd¨³,½Y€ÆeÖ¿Z]‚Ì»Ä]½Y€ËYÕZŀƌ¿Ô¯½YY{€Æ‹ ՀÆ//‹dˀË|»ÁÂu{Ö´Àŀ§֟Z¼fmY¾Ì¿ÁZ »Ö¸YÕZÅ [Zf¯Ŀ³pÌŁÁ€»YÄ]Ze{Á‚§YÕÁ d//‡YÕ|¿Á€Æ‹‰Â»M -{Y{€^y½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z‡[Mž]ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]€f§{€Ë|» |‹և€]½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z‡Ö]Mž]ZÀ»Á½Zf‡YÕÂm–ËY€‹¾Ë€yM €eZ§{Á½ZÌ·Âf»–‡ÂeZÅ|‡ÕY|ËZadv€]|̯Ze¾¼“,dˆŒ¿¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ [McYY{Y‰Z]Ã{Z»M,[MÖmÁ€yº//̜ÀeÕY€]ZÅÃZ³Á€Ì¿¶»Z¯Ö³{Z»MÁÖ//ze d§€³Y€«Õ|mÄmÂe{»Ö¿Z‡Ô—YÁ€Ì³{ÕZŽZf‡€Æ‹ ½ÂÀ¯YºÅį¾ËY½ZÌ]Z],½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z//‡[Mž]ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]€f§{€Ë|» µ€fÀ¯ÁZÆ»ÕY€]Y¹ÓÖ³{Z»MÖ^ °»€f»{Z̸̻ Ö·Zyḑ€›Z]½Zf‡YÕZÅ|‡ ÖmÁ€yŠËY‚§YÖ¯|¿Y€ÌyYÕZʼnZ]{Äy€¯|//‡ZÆÀe{Á‚§Y|¿Y{YZÅ[ÔÌ//‡ ‚Ë€]MÕZÅēÂuÁZÅ|‡€ËZ‡{ d‹Y{|ÅYÂyÄ¿Zy{ÁÕÁM[Ze|u{Ã|‹µ€fÀ¯ Հˆ¯¾Ë€fŒÌ]į½ÁZ»|//‡{Ä°¸]d§€³|ÅYÂz¿cÖmÁ€yŠËY‚§YZÆÀeÄ¿ Áš¨uÁ֋Z]–ËY€‹¾ËYYՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡YÕY€]¹ÓcYÂf//‡{{Y{YÖ]Mž]ZÀ» d‡YÃ|Ë{€³ՂËÄ»Z¿€]Á{Z[Md‹Y|Æ´¿ €f§{Y¶°Œf»½Z»Z‡[Ô̇dˀË|»{Zf‡ŠnÀ‡ÁŠËZa,ՂËÄ»Z¿€]ÃÁ€³Z¯ ÄWYYÁ–ËY€‹և€]Ä]d^ˆ¿sԐË}žmY€»–‡ÂeY|ŒÅ¹ÔŸYZ]įd‡Y֐ze |Å|Ì»Ĉ¸m¶Ì°ŒeÖÀ§cY{ZÆÀŒÌa į |¿Z‡Ö»€iZf»{ÂyYY½Zf‡Y‚Ë€]MÕZÅēÂuÖ//‹Z]ºfˆÌ‡Á{,Ö//‡ZÀ‹YÂÅ Œ¯{YÁ|À¨‡YºnÀaÁ{Հ´Ë{ÁÃZ»¾¼Æ]Ö¿ZËZaÁ{ZƼf//ˆÌ‡¾ËYYÖ°Ë [Ô̇dˀË|»{Zf‡ŠnÀ‡ÁŠËZa,ՂËÄ»Z¿€]ÃÁ€³Z¯{Á‚§YÖË·ZÆ] |¿Â‹Ö» ,Õ{ÁÁÕZÅ[Z¿YÁÖÀÌ]ŠÌa,\¿YÂmļÅև€]Z],½Zf//‡Ây©€]Á[M½Z»Z‡ t˜‡¾ÌÌ eÄ]d^ˆ¿,ZÅÄ¿Zy{Á–ËY€‹ÁÖÅZ³Á€Ì¿ÕZÅ|uYÁÖ³{Z»M,ZÅ|‡ÕY|ËZa {ÂyZ¯Âf‡{{Ö//‹Z]žËZ«Á¾ËYÕY€]Y¹ÓÕZÅՂËÄ»Z¿€]Á¹Y|«Y,Y|//ŒÅ Ä»Z¿€]¶^«Y½Zf‡YÕZÅ|‡¶Ì‡µ€fÀ¯\‡ZÀ»ḑ€›į¾ËY½ZÌ]Z]ÖË·ZÆ] {Y{Y€« ֋Z]ÕZźf//ˆÌ‡YĸZuÕZÅ[Z¿YÁ€“ZuµZu{d¨³d//‡YÃ|Ë{€³ՂË ¶»Z¯ZÆ»ÖËZ¿YÂe,¶Ì‡Â«Ác{{€¯|̯ZeÕÁ{Â//ŒÌ»µ€fÀ¯ZÅ|‡–‡Âe d‹Y{ºÌÅYÂyY½M Z],֋Z]–ËY€‹ªÌ«|eœÀ»Ä]Ã|‹¹Zn¿YcY|ÌƼeº£€Ì¸Ÿd¨³µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY ¶°‹Ä]ÃÁ€³Z¯,dˆŒ¿¾ËY{½Zf‡Ây½Zf‡YևZÀ‹YÂŽZ»Z‡¶¯€Ë|»YcŸ{ |ÌnÀ‡Y½McY€iYÁŽzŒ»YēÂu€Åt˜‡{ZʼnZ]½Y‚Ì»Õ{€]Z¯Á€i» ¹ZÌa¾ËY{ º¿Ö»d//‡{¹ÔËYּ̋Á€fa{¹Â//ˆm ÁÖ»Â]ŽzeÁŠ//¿Y{€]ÄÌ°ed//‡YÃ|»M®Ë€^e ¹ÔËYÖ¼Ì//‹Á€faž¼fn»±‚]ÕZŽ»MYÖ°ËÖ¸» ÕZÅĸ«tf§Z//]\¿ZnÀËY½YZ°¼ÅÄ¿Zfz^//‹Âyį{Â] d//‡{½Y|]"|Ì·Âeª¿Á"µZ//‡{c‚//ŸÁZ//zf§Y d§ZË{|À¼‹Yd̬§Â»Á{\//ˆ¯\¿ZnÀËY |¿YÄf§ZË ¾Ì¼°ËÁdˆÌ]{Â//Œ¯‚^‡d À¾Ì¼Ì//‡†Ë|Àe dˀË|»ºfˆÌ‡Ä»ZÀÌÅY³|Ë|¼eÁ‚^‡d ÀŠËZ¼Å ¹Á|y½YZ°¼Å¹Z¼eÄ]Yd¯€‹¾ËY{IMSÄqZb°Ë ½YZ°¼ÅÄËÂ]¹ÔËYÖ¼Ì//‹Á€faÕğ¼n»€´//‹ÔeÁ d̨̯¾Ì¼”e|//uYÁÁHSEÕZ//Å|uYÁ{¹‚//˂Ÿ Z¼//‹½Á‚§YÁcZ¬Ì§Âe ºÀ¯Ö»‘€ŸdÌÀÆeÁ®Ë€^e µZ f»|¿ÁY|yYY½Zf//‡Yd ÀÕ½Y€´//‹Ôe ºËZ¼¿Ö»d¸Xˆ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y€§Ö°Ë{‚¿Ä]ÃZ‹YZ],½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z//‡[Mž]ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]€f§{€Ë|» Ä»Z¿€]ÃÁ€³Z¯dˆŒ¿ÕY‚³€]Y,ÕZÆ]¶¼fv»ÕZÅ[ÔÌ//‡ÁZÆ]¶§½|Ì//‡ œÀ»Ä]½Zf‡Ây©€]Á[M½Z»Z//‡[Ô̇dˀË|»{Zf‡ŠnÀ//‡ÁŠËZa,ՂË {Y{€^y½Zf‡YÕZÅÄ¿Zy{ÁÁZÅ|‡ְ˃·Á|ÌÅ–ËY€‹¾Ë€yMև€] ½Zf‡Y½Y€v]dˀË|»{Zf‡ÁŒ¯ևZÀ‹YÂŽZ»Z‡ÕZÅZ˜yYÄ] "ÖË·ZÆ]‰ÂËY{" ÖËZÅÃZ»½|̇Y€§Ä]ÄmÂeZ]d¨³Á{€¯ÃZ‹YÕZÆ]ÕZÅ[Ô̇µZ¼fuYZ]Ę]Y{ ½Z»Z‡¶Ì‡dˀË|»{Zf‡,|ÀfˆÅYY{YZŽZ»€ËZ‡YŠÌ]¶Ì//‡Â«ÁµZ¼fuYį ž]ZÀ»–ËY€‹¾Ë€yMÁ|Ë|ŒeY{ÂyÕZÅdÌ·Z §,½M֐zeÁÖÀ§ÕZÅÃÁ€³Z¯Á |¿{Y{Y€«և€]{»YÖ]M Á[MÕZŵ|»lËZf¿ÁևZÀ‹YÂŽZ»Z//‡ÕZÅՀ´¿ŠÌaÕZÀ^»€]{€¯tˀeÕÁ |‹ՁZ‡Ö»Â]ּ̋Á€fad ÀÕ{€^ÅY‚ÌÆne º¿Ö»d‡{º¿YZ°¼ÅZzf§YÄ] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ּ̋Á€fad¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÂaÖ¬eÂaZ//‹…|ÀÆ» †Ë|Àed§ZË{"Ã|¿Yd̬§Â»Á{\//ˆ¯Öa{¹ÔËY dˀË|»ºfˆÌ‡|Ë|¼e"Á"Œ¯‚^//‡d À¾Ì¼Ì‡ ְˀ^e¹ZÌaÁ|¾¼“"IMSÖ//¸¸¼·Y¾Ì]ÄqZb°Ë Á‰Ôe€a½YZ°//¼ÅÕļÅZ//zf§YÄ]d//‹Y{ZƛY º¿Ö»d‡{¹ÔËYּ̋Á€fa{¹ˆm ּ̋Á€fad¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÂaÖ¬eÂaZ//‹…|ÀÆ» †Ë|Àed§ZË{"Ã|¿Yd̬§Â»Á{\//ˆ¯Öa{¹ÔËY dˀË|»ºfˆÌ‡|Ë|¼e"Á"Œ¯‚^//‡d À¾Ì¼Ì‡ ְˀ^e¹ZÌaÁ|¾¼“"IMSÖ//¸¸¼·Y¾Ì]ÄqZb°Ë Á‰Ôe€a½YZ°//¼ÅÕļÅZ//zf§YÄ]d//‹Y{ZƛY ÕZÅ…Ô¯dyZ‡ÁÖuY€—ÖÀ§Š¿Y{Ä]cZ»|yÖ»Z¼eÄWYY ºËYÄf§ZËd‡{ZŇ€b¼¯¦¸fz» {Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ƒZad ÀÁ€fa½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» cZ ˜«¾Ì»Pe,cY€Ì¼ e¶»Z‹Ö^¿ZmcZ»|yÖ»Z¼eÖ¸ §–ËY€‹ ½Zzf»Õ‡YÖÀ§ÕZÅÖf¿YZ³ÁՁY|¿YÃY,dyZ‡,Ö¯|Ë d¯€‹¾ËY{Á‚§Y,{‹Ö»ÄWYYּ̋Á€faÕZÅd¯€‹Ä]Ö¸yY{ ½YÂÀŸÄ]YÂÅÕZÅÂ//‡€b¼¯Ö¿ZÆmÕZÅYZ]Ä]{ÁÁµZ^¿{Ä] d‡ZÅ{Á€fˆ¯YÁZÅž¼fn»{Ã{€Œ§ÕYÂÅÃ|ÀÀ¯¾Ì»Pe ÕZÅ{Á€fˆ¯YdyZ‡ÁÖuY€—ՁZ//‡Ö»Â]Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Á€fˆ¯Y{€¯ZƛYÁ{Y{€^yÖ¼Ì//‹Á€fažËZÀZÌ¿{» d ÀՀ¼Ì¸aÕZ//Å|uYÁ{Õ{€//^ÅYÁº//Æ»ՂÌÆne ZÅÖmZy”uÄ]ZÌ¿½Á|]½ÂÀ¯YºÅįd//‡Yּ̋Á€fa Œ¯YYՀ̴¼ŒqY|¬»kÁ€yYÄ¿ÓZ‡Á{‹Ö»ÄfyZ‡ {‹Ö»Հ̳¸m ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Yd¨¿d// ÀcY‚ÌÆne½Z³|¿Z//‡¾//¼n¿Y”Ÿ®//Ë Á{Y{€^yּ̋Á€fad ÀÕ{€^ÅY‚ÌÆneÁ{ՁZ//‡Ö»Â] ÕZÅž¼fn»{|Ì·Âe¦«Âe€˜y,Â“»¾ËYª¬veZ]d¨³ d‡YÖ¨fÀ»ּ̋Á€fa ¦«Âe€˜y½|‹Ö¨fÀ»Y½YZ´¿€^yž¼m{Ö^̘y¾Ìˆu ¶Ì·{Ä]ºË€ve–ËY€‹{Â//Œ¯ּ̋Á€fad À{|Ì·Âe ּ̋Á€faÕZÅž¼fn»Õ{€^ÅY‚ÌÆneÁ{dyZ‡ՁZ‡Ö»Â] ÕZÅž¼fn»{|//Ì·Âe\¸«ZÅÂ//‡€b¼¯d¨³Á{Y{€//^y ZźˀveŠËY‚§YZ]ÖmZyÕZÅd¯€‹į|ÀfˆÅּ̋Á€fa YÖ¯|ËcZ ˜«¾Ì»Pe,Ö^¿ZmcZ»|yĿ³€ÅÄWYYÁ‰Á€§ ZÀ¯{½ÂÀ¯YºÅZ»Y,|¿{€¯¦«Âf»½Y€ËYּ̋Á€fad ÀÄ] µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ] |‹ÖÀÌ»¶]Z¯Ä]¶Ë|^e{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯’̧d·Á¸̯ÃZ´fˆËYÖËYÂÅÄ°^‹ d‡YÃ{Â]½ZƨYÕYĬ˜À»©€] Yįd‡Y€f»{Á|u{ÃÁ€a¾ËYÖËY€mY€Ìˆ»µÂ—{¼¿ħZ“Y½ZËZa{½ZŒËY ÄmÂeZ]į|Ë{€³¹Zn¿YÄr“ÂuÁ¾Œ°‡{{Z]MÖmZ¿ÃZ´fˆËYÄ]Ö¿Z‹Z¯’̧ÃZ´fˆËY ÃZ»¾¼Æ]½ZËZaZeÖ¼Ë|«ÖËYÂŕ˜y,Ö¸]Z¯•Â˜y¾ËYYÕY{€]ÀÆ]ÁÕY|«€]Ä] {‹Ö»ÕÁMž¼mÕZmµZ‡ d¯€‹ÃÁ€aÁZŒ»Á€fˆ³½YÂe½ZÅZb‡d¯€‹ÃÁ€a¾ËY½YZ°¿Z¼Ìad‡YÖÀf¨³½ZËZa{ d‡YÃ{Â]€Ì¿ZŒ» ÕY€]•Â˜y¾ËYºË€u{ֿ°ˆ»µZÀ»YÕZ̈]{ÂmÁÖ§€—Y{Á‚§YֻԇY…|ÀÆ» µZ‡{Zed‹Y{½M€]YÕYĬ˜À»©€]d¯€‹Á{Â]¾Ë€§M€˜y½Z‹Z¯€Æ‹¦Ë€‹¹{€» į|Å{Y€«Z¯Âf‡{{Y{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯’̧•Â˜yՁZ‡ÄÀÌÆ]ÃÁ€a Ä]ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»{½ZƨYµZ¼‹ÕÁ€Ì¿µZ¬f¿Y»YÁՁZ‡ÄÀÌÆ]½YZ°¼Å‰ÔeZ] |̇¹Z¼eY ÕZÅÄÀ˂ŵÂ^«{½Z‹Z¯ÕY{€Æ‹d¯ZŒ»Z]ÃÁ€a¾ËYd‹Y{½ZŸ}YÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » Ã|Ɵ€]į֌¯¶]Z¯ÁcÓZeYÁ¶]Z¯ÄÀ˂ÅÁ|Ë{€³¹Zn¿Y¶]Z¯µZ¿Z¯½{¼¿€aÁÕZ¨u µZ‡Ö¿ZËZaÕZŁÁ{Ã|ÀËM®¿Z]\ ‹ÕZ¯cZŸZ‡ YÃ|ÀËM®¿Z]\ ‹,¹€fv»½ZˀfŒ»Ä]€e[¸˜»cZ»|yÄWYYÁ€eŠÌ]ÖÀˀ§M‰YÕZf‡Y{ ½Z»Ä]dŸZ‡®Ë,ZÅÄ^À‹lÀa‚mÄ]Äf¨ÅÕZŁÁ¹Z¼e{ÕZmµZ‡½ZËZaZeÃZ»|À¨‡YÕY|f]Y d‡YÃ{Á‚§Y{Ây\ ‹€ŸÄmZ]dÌ·Z § Ä^À‹ZÆqZeÄ^À‹ÕZŁÁ,ºŒ«ÁŠÌ¯\ ‹‚mÄ]Œ¯€‡Y€‡{Ã|ÀËM®¿Z]\ ‹,\Ìe€e¾Ë|] {Â]|ÀÅYÂy¹€fv»½ZˀfŒ»Ä]d»|yÃ{Z»MZedŸZ‡Y ©€‹Á[€£\ ‹»YÕZÅdˀË|»Á\ ‹Z]ºÌ¬fˆ»•Z^eY{®¿Z]Ղ¯€»cYY{Y¾ÌÀr¼Å {Â]|ÀÅYÂy\ ‹Ä]d»|yÃ{Z»M,¯~»cZŸZ‡{µZ‡Ö¿ZËZaÕZŁÁ{ZŽZf‡YÁ±‚]½Y€Æe Ö·Z»®ˆËdˀË|»ÖËY€mYÃZ³Z¯¾Ìfˆz¿ |‹Y‚³€]½Y€ËYcY{Z®¿Z]dËZ¼uZ] Z]ÁÀ^y½YY|]Zˆu‰Â»M‚¯€»–//‡ÂeÖ·Z»®ˆËdˀË|»ÖËY€mYÃZ³Z¯¾Ìf//ˆz¿ |‹Y‚³€]½Y€ËYcY{Z®¿Z]dËZ¼u Ö·Z»®//ˆËdˀË|»ÖËY€mYÃZ³Z¯¾Ì·ÁY,½Y€ËYcY{Z®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |ÌeZ‡Y”uZ]½Y€ËYcY{Z®¿Z]dËZ¼uZ]ÁÀ^y½YY|]Z//ˆu‰Â»M‚¯€»d¼ÅZ] ¾·Z‡¶v»{½Z‡€]ZˆuÁ½YY|]Zˆu,Ö·Z»½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|»,ÕY|]Zˆuħ€uÄfˆm€] |‹Y‚³€]…|»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ՀƘ»|ÌƋ ¶»ZŸ€Ë|»,|Àf‹Y{”u‚Ì¿½Y€ËYcY{Z®¿Z]½Z//‡ZÀ‹Z¯Y€¨¿įÃZ³Z¯¾ËY{ ZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅÕZ”ŸY,Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌWÁZŒ»,À^y½YY|]Zˆu‰Â»M‚¯€» Ây{€œ¿µ{Z^eÁhv]Ä],Ö¿ZÀz‡֗ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€//‹½YY~³½ZÌÀ]Á |ÀfyY{€aÕZne€Ì£ÁÕZneÕZÅd¯€‹{®ˆËdˀË|»ÁÕY|]ZˆuÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ÕZÅY‚]YÂy{ÕY|]ZˆuÁÃZ¼‹ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y,ÃZ³Z¯¾ËYµÁYdˆŒ¿{ ZŒ§YÁÄWYYÖ·Z»ÕZÅY‚]YÃZ³Z¯¾ËY¹Á{dˆŒ¿{ÁZÅ®¿Z]{ZŒ§YÁÄWYYÖ·Z» d§€³Y€«x‡ZaÁŠ‡€a{»Ö·Z»€Ì£ÁÖ·Z»ÕZÅ{ZÆ¿,ZÅļÌ]{ €Ì¨‡¹Zm{½Z»Z‡®¿Z]µZˆe§ºÌeÖ¿Z»€Æ«\ËZ¿ ½Z»€Æ«\ËZ¿dˆ¿YÂe,{Âydz‡€‡ÕZ^«¾f‹Y~³€‡dŒaZ]½Z»Z‡®¿Z]µZ//ˆe§ºÌe {‹€Ì¨‡¹Zm Ö´Àŀ§ğ¼n»{ÃZ»|À¨‡Y¹Â‡į€Ì¨‡¹ZmcZ¬]Zˆ»µZÀ̧{,Ä¿Z‡½Z»Z‡‰Y‚³Ä] ®¿Z]¶]Z¬»{ÄfˆËZ‹ՁZ]®Ë¹Zn¿Yº£Ö¸Ÿ½Z»Z‡®¿Z]|‹Y‚³€]Ö¿Y€ÌfŒ¯֋Á d§ZËd‡{cZ¬]Zˆ»¾ËYÖ¿Z»€Æ«\ËZ¿¹Z¬»Ä]Á|‹¦«Âf»¶³Á{Z]Õ{ {½Z»‚¼Å—Ä]€Ì¨‡¹ZmcZ¬]Zˆ»€]ÃÁԟį½Z»Z‡®¿Z]ºÌe‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] cZ¬]Zˆ»½Zˀm{{Â]Äfˆ¿YÂeÄf‹~³Äf¨Å,d‹Y{”uºÅՀ³Z¯€e€]²Ì·cZ¬]Zˆ» cZ¬]Zˆ»Ä]½Y€Æe½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]Á|À¯{Ây½MYYÖ¿Z»€Æ«¹Z¬»Հ³Z¯€e€]²Ì· |À¯Y|ÌaÃY½Y€³Z¯ÕŒ¯ ®¿Z]½Âr¼ÅÕ|À¼e|«ÕZ^«€Ì¨‡¹ZmcZ¬]Zˆ»½Zˀm{½Z»Z‡®¿Z],d//‡YÖÀf¨³ Ä«|]¶³€aÕZÅՁÁ€ÌaZ]Y‚^‡ÃŻd À†Ë{€a½YÁ¾Ì^»,cZne®¿Z],€]|»,Ã|ÀËM {Â]Ã{€¯ €^y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Œ¯‚^‡½Zfˆ»YM¾Ì·ÁY…ÄÀÌ°‡dŒÆ]ÕY|ƋY‚¸³ |‹Ö¿Y{|«†Ë|ÀeÁs·Y|ÅYZ]‚^‡ÖeZ»|y |uYÁ[Zzf¿YŠËZ¼Å¾Ì¼°ËÁdˆÌ]¹Z¿d^i½YÂyY€§ µZˆ»YÃZ»€Æ»–//‡YÁYY‚^//‡ÖeZ»|yÁÖf ÀÕZÅ ÕY{€Æ‹ÕZŽZfˆ»YMdˀË|»½Z»Z//‡Á|‹¹ÔŸY µZ//‡{į֘Ìv»d//ˆËcZ»Y|«Y€]ÖÀf^»k€¯ dˆË–Ìv»¶¯ÃY{YÖ§€ »Á|ÌËZeZ]d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y {€¯¹Z¿d^iŠËZ¼Å¾ËY{€^·Y½Zf‡Y ÕZƛY{Ây¶°‹Ä]ŠËZ¼Å¾ËY{”u-d‡YÖÀf¨³ ½Z»Z‡dËZ//‡{®Ì¿Á€f°·YcÄ]cY|Àf//ˆ»Á µZ‡YÕÁY{dÆmÁÕY~³Z]Â//Œ¯d//ˆË–Ìv» |‹ {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ’̧ÃZ´fˆËYd·Á¸̯–yՁZ//‡Â¿¥|ÅZ]ÁµZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ] š¨u‚Ì¿Á{€°Ì»Â^Ÿֿ°ˆ»cÔv»Á½Z‹Z¯€Æ‹¶yY{{į{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯ |‹ÖÀÌ»€Ë¶]Z¯Ä]¶Ë|^e,€Æ‹ՁZ‡Z^ˁÁՀƋ½Z¼¸^» ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ »Ö»Ô//‡YÖ¸Ÿ…|ÀÆ»½ZƨYÕYĬ˜À»©€]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ’̧d·Á¸̯ÃZ´fˆËYÖ¼Ë|«•Â˜yÕÁ€]Z]ŠËY‚§Yd¨³ÃZ]¾ËY{d¯€‹¾ËY ÕZÅÖ ˜«hŸZ],€ÌyYÕZŵZ‡{•Â˜y¾ËYÖ³{‡€§¾ÌÀr¼ÅÁ{Z]MÖmZ¿Ä]Ö¿Z‹Z¯ |Ë{€³Ö»ÄÌuZ¿¾ËY{€°» ®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ ÕY€]Ö¸¬¿Á¶¼u|Ë|mÕZÅ|»Z]Հ´‹{€³Ä¿ZËZaÕY€mY ½Y€ÆeµZ¼‹®Ì§Y€eŠÅZ¯ Á¶¼u|Ë|mÕZÅ|»YÃ{Z¨f‡YÕY€]ְ̧Y€ecZ ·Z˜»¹Zn¿YY½Y€Æe®ËĬ˜À»Y{€Æ//‹ {Y{€^yµZqÂeÁ®nÀ·ÁÃ{Á|v»®Ì§Y€e¶°Œ»¶u¥|ÅZ]Հ´‹{€³Ä¿ZËZa{Ö¸¬¿ Õ‡»|̼u|̇®ËĬ˜À»ÕY{€Æ//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºË€u{Հ´‹{€³ÕZÅZ”§Ä ‡Âed‹Y{ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹ ÕZÅÃZ´f¿Â°‡Ä ‡ÂeÕY€]Ö ¿Z»|¿YÂeÖ»dzfËZaÖ·Z¼‹Ĭ˜À»{ÂyÄ]½Y€Æe€Æ‹ |‹Z]ÕYÂy¾Ì»ÁÖ¼‡€Ì£ dÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY,®ËĬ˜À»{"Հ´‹{€³Ä¿ZËZa"{ZnËYÃ|ËYtˀŒeZ]ÕÁ ְ̧Y€ecÔ°Œ»¶uÕZf‡Y{Õ|Ë|mÕZÅÃ|ËYYºÌ¿YÂeÖ»½Y€ÆeÕY{€Æ‹Ö·Z»ž]ZÀ» µZqÂeÖvˀ¨eğ¼n»Ä]ÖÆfÀ»®Ì§Y€e¶°Œ»¶uÕY€]…Z‡Y¾Ì¼Å€] ºÌÀ¯Ã{Z¨f//‡Y ½Y‚Ì»Ä]Äfˆ]įd‡YÃ|//‹s€˜» Á¾Ì]Z¯ĸe,ÖeMµY,¶Ë¿»½Âr¼ÅÖËZÅÄÀ˂³ Ã{Z¨f‡Y‰Áć¾ËYYְˁY½YÂeÖ»֏yŠz]¶ËZ¼e¾ÌÀr¼ÅÁ€¨//‡ÕZ“Z¬e {€¯ Á€eÕ«ÖeMµYÁ¶//Ë¿»Y¾Ì]Z¯ĸe\¿ÄÀ˂³į¾ËY½ZÌ]Z//]®ËĬ˜À»Y{€Æ//‹ {ºÌ¿YÂeÖ»d¨³,d‡YÃ|Œ¿Äf§€³½M{»{Ö ˜«ºÌ¼eÂÀÅÖ·Ád‡Y€eÕ{Zf«Y Á{€¯sZff§YY|¬»ÁY|^»ZÆÀe½YÂeÖ»µÁY¹Z³{įºÌÀ¯ÖËY€mYYÃÁ€a¾ËYZ§|Àq Ä¿Zfz^‹Âyį{¼¿sZff§YYÖ¿ZÌ»ÕZÅÃZ´fˆËYY~³ÄËZ»€‡€œ¿Ä]Äfˆ]‚Ì¿Õ| ]Z§{ ¹Zn¿YµZu{s€—ÁZŒ»ÁÃ{€¯Ö³{Z»M¹ÔŸY|¬»ÁY|^»ÃZ´f//ˆËYÕY€]Y~³ÄËZ»€‡ d‡Y¦¸fz»cZ ·Z˜» Y€«½Y€ÆeY{€Æ‹Á€Æ‹ÕY‹ÕZ”ŸYÄmÂe{»Ã|ËY¾ËYÄ¿Zfz^‹Âyį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÃZ´Œ¿Y{ÕZˀƋ|ÌƋ½Y|ְ̻Ë{‚¿{ÖÀÌ»d¨³s€—¾ËYcZÌ˂m{»{,Äf§€³ Z˾Ì]Z¯ĸeY|^»ÃZ´fˆËY½YÂÀŸÄ]¾Ì»¾ËYYºÌ¿YÂeÖ»įd‡YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ÖfŒÆ]|ÌƋ {Â]|ÅYÂyµZqÂeğ¼n»‚Ì¿Ö¿ZËZaÃZ´fˆËYÁºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y¶Ë¿» ÕZˀƋ|ÌƋ½Y|Ì»YYµZqÂeğ¼n»Ä]¾Ì mY€»ºÌ¿YÂf]į¾Ì¼Å{€¯ZƛYÕ‡» Ä]{Ây|ÀËZ¼À¿d¯€uĸv»µZ¼‹d¼‡Ä]ZÅÁ{ÂyÁºÌÅ{Š‹Âa¶Ë¿»Z˾Ì]Z¯ĸeZ] ¾ËY®Ì§Y€e€“ZuµZu{įY€q|¿Â‹Ö»¹YM€]Z »ÁÄf§ZËŠÅZ¯®nÀ·Á®Ì§Y€e{Ây ½Z¿M|¬»įY½Y€´‹{€³{{€eºÌ¿YÂf]€³Y¾ËY€]ZÀ]|¿Ö»†a¥Y€—YÕZŽZ]ZÌyÄ]Ĭ˜À» ºÌŒz^]{Â^Æ]Yʬ¿¾ËY®Ì§Y€eºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯dˀË|»d‡YµZqÂeğ¼n» Ä]ÖeMµYÁ¾Ì]Z¯ĸe,¶Ë¿»YÃ{Z¨f‡Y{»{ÂÀÅį¾ËY½ZÌ]Z]®ËĬ˜À»Y{€Æ//‹ Ö´fˆ]{‹Ã{Z¨f‡Y€Ìˆ»¾ËY{|ËZ]ÕYĸ̇ÁÂ¿Äqį¾ËY{Y{Ä»Y{Y,ºËYÃ|̇€¿Õ|À]ž¼m ‚Ì¿֏yŠz]ÕY€]į{‹Ã{Z¨f‡YÖ¸¬¿Á¶¼u|»Y|ËZ]Á{Y{¾Ë€§Zˆ»ºnuÄ] µZu{į|À°¿‰Á|z»Yĸv»Š»YM,\‡ZÀ»ÖÅ{†ËÁ€‡€]ÃÁԟÁ|‹Z]ħ€Ä] d‡Y‚Ì¿Ã{Z¨f‡Y{»ĸ̇ÁÂ¿¾ÌÌ eµZu{ÁZŒ»€“Zu Z]ÁÃ{€¯dˬeYµZqÂe½Â//r¼ÅÖËZÅğ¼n»įºËY{ZÌ¿Á€»Yį¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ÕÁ€]Öfu{€¯tˀe,ºÌÅ{Ä ‡ÂeY½M,€f³‚]ÕZÅÃÁ€aÁ|Ë|mÕZŀÌ//ˆ»{ZnËY [€£µZ¼‹{ÕY{€Æ‹­Ô»YYÃ{Z¨f‡YZ]į{€Ì³Ö»cÖeZ ·Z˜»‚Ì¿{ZÆÀŒÌa¾ËY dˬe€]ÃÁԟįºÌÀ¯{ZnËYµZqÂeÄ]և€f‡{|Ë|m€Ìˆ»®ËÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´//Œ¿Y{ |À¯¶uYְ̧Y€e¶°Œ»Հ´‹{€³ Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf^»Õ{»½ÂÀ¯Ze d‡YÃ|Œ¿Ã|ÅZŒ»€^·Y½Zf‡Y{ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÖf//ˆËÃZ³Y€«Ä¿Zy€Ì]{{|À¨//‡Y¹Á{ Ä ¼mÁt^ €^·YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌWºË€¯€f¯{d‡ZËÄ]Õ§Ĉ¸m¶Ì°ŒeZ]…Á€ËÁ |‹s€˜» {ÃZ´Œ¿Y{†Ì˺ˀ¯¾Ìˆu€f¯{-€^·Y½Zf‡Y{{Zf«Y½ZÆmÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] Հ̴ŒÌa€]|̯Ze¾¼“Ö¿Zf‡Z¼Ì]ŠÌa†¿YƒÁY‚¯€»,½Z»{,d‹Y|Æ]¾Ì·ÂXˆ»ž¼m ÁºË€^]YÃ{Z¨f//‡Y€j¯Y|u,½Z»Y|ËZ]d¨³½Zf//‡Y{…Á€ËÁZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Á ¾ËY{ÁºË€Ì³Z¯Ä]Y|f]YYZ»{Y{¹Zn¿YÖËZÆf¿Y¶uY€»{¾ÌqŒ¯įYÖeZ»Y|«Y ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖËÓZ]Հ°¨¼ÅÁÕZ°¼ÅºÅZ]ÁºÌÀ¯Z£MYֻ¼Ÿl̈]®Ë|ËZ]Zf‡Y ¹Zn¿YdŸ€‡Z]|ËZ]ÕZ¼Ì]¾ËYµ€fÀ¯ÁÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«YÄ̸¯Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ¶°eÁ€aÁd‹Y|Æ]cYÁÕZŶ¼ ·YÂf‡{¾f§€³€œ¿{Z]{€¯½ZŒ¿€—Zy{‹ ¾ÌqŒ¯įY€q{‹¹Zn¿YÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y|ËZ]€ežË€‡Äq€ÅÖf‹Y|Æ]ÕZÅ Ö¼¯ZÆ¿McZ»Y|«Yį|¿|¬f »ºÅ½Z‹{ÂyZ»Y{Y{¹Zn¿YÕ{ZˁcZ»Y|«Yį¾ËYº£Ö¸Ÿ d§€³c¹Z´ÀŀË{ |ÅYÂz¿{Z«ÖËZÆÀeÄ]Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ád‹Y|Æ]cYÁ{€¯½YÂÀŸºË€¯€f¯{ ºÆ»¾ËY{ZŽZ³YÁZÅÃZ´f//‡{ÕļÅd//‡YZÌ¿Á|ÀËM€]…Á€ËÁ¾ËY†aY{Â] |À‹Z]Äf‹Y{YՀj¯Y|uÕZ°¼Å d‹Y|Æ]¶À‡€aÕY€]ZŁÁ¾Ë€eÖzËZeYÖ°ËZŁÁ¾ËY{€¯½YÂÀŸÃZ´Œ¿Y{†ÌË ÁÕYħ€u|Æ e,ՀË~adÌ·ÂXˆ»,dˀË|»,Õ|À¼¿YÂeZe{Â]|ÅYÂyÃZ´Œ¿Y{Á½Z»{Á Öf‹Y|Æ]{Z¯į{Â]|ÀÅYÂy|ÅZ‹½Z´¼ÅÁ|ÀÅ{½ZŒ¿½Z´¼ÅÄ]Y{ÂyÖf‡Á{Â¿ |ÀÀ¯Ö»‰Ôe¹{€»d»Ô‡š¨udÆm{¦¯€]½ZmĿ´qÖ¿Z»{ ՂÌqž«Y»¾ËY{Á{‹¶¼ŸÄ¿Y|À¼‹ÂÅZ̈]|ËZ]Zf‡Y¾ËY{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ÕZÅ€œ¿ZƛYÁÖÀ¯Y€aÄ ËZ‹,d‡{Z¿cZ»Y|«Y¹Zn¿Y{Y|¿YÖ»€˜yÄ]YZ»Ze|¼Ÿį |‹Z]Ö»Ö¼¸Ÿ€Ì£Áž«Â»Ö] ŠËŒeÁÖÀ¯Y€aÄ ËZ‹Z]Ze{€¯|̯Zed‡{Áž«Â»Ä]Ö¿Z‡Ô—Y€]ÃZ´Œ¿Y{†ÌË {‹Հ̳¸md‡{Z¿ՁZ‡½Y€v]Yֻ¼Ÿ½ZÅ}Y {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^ÀŒ°Ë Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {€¯½ZÌ]…Â]Ö·Z ËY‹”Ÿ Õ{Zf«YֈË{€³{ ÕÂv»ÄËZ»€‡YZ]d¼‡Ä] ¾Ì»Ze{d·Á{{€°ËÁÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{Ö£Y€q ֈË{€³{½Y€ËY{Zf«Y{d¨³ÄËZ»€‡YZ]YÖ·Z» Ã|‹\m»|Ë|m{€°ËÁ¾ËYÁd//‡YÃ|‹{ZnËY ÄËZ»€‡YZ]d¼//‡Ä]ÕÂv»®¿Z]Y½Y€ËY{Zf«Y Ád·Á{|//‡Ö»€œ¿Ä]Y~· |À¯d¯€uÕÂ//v» |À‡ZÀ‹Ö»Ö]ÂyÄ]YÄËZ»€‡YZ]įÕ{Y€§YÖ»Z¼e Ä]|¿Y{ÄËZ»€‡YZ]Z]ÖW‚mÖËZÀ‹MįÖËZÆ¿MÖfuÁ Ö·Z»¾Ì»Zež^À»¾Ë€eºÆ»į|¿YÃ{€]ÖadÌ «YÁ¾ËY d‡YÄËZ»€‡YZ],€“ZuµZu{ Á{€“ZuµZu{{€¯|̯ZeÂ//y¾ËY{ÕÁ Ö°Ë {Y{{Â//mÁÄËZ»€//‡YZ]YÖ·Z»¾Ì»Zeµ|» Z]ևÂ]ÕZÅd¯€‹įd//‡Y¾ËYZŵ|»¾ËYY ,ÖfˀË|»ÕZŭ¸]ē€ŸZËÁZÀ‹¹ZÆ//‡ŠËY‚§Y ¾ËYYÁ|À¿Z//‡Ö»‰Á€§Ä]Y{Ây¹ZÆ//‡Ô¼Ÿ Z]Á|ÀÀ¯Ö»Ö·Z»¾Ì»Ze{ÂyÕZÅÃÁ€aÕY€]ªË€— ¹Á{µ|» |À¿Z‡Ö»d^iÄ]Y{ÂyÄËZ»€‡ŠËY‚§Y ÕY€]Öf¯€//‹įd//‡Yc¾ËYÄ],Ö·Z»¾Ì»Ze {YÁÄÌ·ÁYē€ŸcÄ]Y{Ây¹ZƇ,Ö·Z»¾Ì»Ze |À¯Ö»¹ZƇYZ] Z°§Y{‹Ö»Ö·Z»¾Ì»ZeYd^vZe{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹Ö»\¸md¯Z//Œ»©YÁYd¼//‡Ä]ֻ¼Ÿ ºf//ˆÌ‡YÖ·Z»¾Ì»ZeÕZÅY‚]YYÖ°ËįÖ·Zu{ ÂÀeZ]ÄËZ»€‡YZ]Ö·Ád‡Yd¯ZŒ»©YÁYÖ°¿Z] d‡YÃ{€¯¶ÌƈeYÖ·Z»¾Ì»Ze,ÖeÔ»Z »ÕZÅY‚]Y ÖËZÅÄ̏ÂeÄWYYZ]½ZËZa{ÄËZ»€‡YZ]Y‚³Z¯¾ËY Z̈]|ËZ]½YY|»ZƇ{€¯½ZŒ¿€—Zy½YY|»ZÆ//‡Ä] Ä]ÄmÂeĿ³€ÅYÁ|¿Â//‹cÔ»Z »{YÁd«{Z] Ã{€¯և€]Y¹ZƇÖeY}‰Y |ÀÀ¯‚ÌŀacZ ËZ‹ |¿€^]ÀÆ]ÕY~³ÄËZ»€‡ÁZ//Œ»ÕZÅd¯€‹YÁ YÃ{Z¨f‡YÄËZ»€//‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€]ÃY¾Ë€fÆ]Z»Y Ö]ÁÀ^y½YÁZŒ»Z˽YY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À d‡YÖ»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯{cZ ËZ‹Ä]ÄmÂe ÄËZ»€‡YZ] d‡YÖËZ¼¿±‚]ÁÖËZ¼¿®q¯Z»Ö·Z»ÕZÅYZ]Ö¸YcÔ°Œ»ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ÄËZ»€‡YZ]€]€ÌiZeÖ]Z¿Á€¯ÁFATFÃŻdˆÌ· ºÅd‡YÃ|‹¶Zu½ÂÀ¯ZeZ¼mY¾ËYYįՂÌq½MÁºÌÀ¯ÂmY€mZ»Z] {d‡Y€fÆ]įÃ{Â]¾ËYÕ{Zf«Y½Z‡ZÀ‹Z¯ºÅÁÖ°¿Z]½Y€Ë|»ºÅ,Öf¼ÅÕZ«M ºË€Ì´¿Y€«FATFÃŻdˆÌ· cZne{ÂyÕ{ÂyÄ]ÃŻdˆÌ·d‹Y{½ZÌ]Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€³¶Ì¸ve FATFÖeZ^ŸÄ] |Å{Ö»Y|ŒÅ½MÄ]Z§€Á|À¯Ö¼¿žÀ»Y½Y€ËYZ]Œ¯®Ë |ËZ]½Y€ËYZ]¶]Z¬»¥€—Y|ŒÅÃ|ÀÀ¯d§ZË{Œ¯ dˆÌ¿Ã|ÀÀ¯ºË€ve{ZÆ¿ Z]–]YÁž˜«cZ»Y|«YYÖ°Ë|ËZ‹įÕYĸ]Z¬»¹Y|«Y½Z¼Å|Å{¹Zn¿YYÖeZ»Y|«Y Á€fŒÌ]ÄÀ˂Ŷ̼veZËÁ€fŒÌ]cZ‹Y‚³d§ZË{ZË,|‹Z]½Y€ËY Ö¨À»ŠÀ¯YÁt^µÁYYZ]Zœf¿YZ]ª]Z˜»{Á‚§YÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY | ]|‹Ö»Äf¨³įÖeY€œ¿¥Ôy€]Á{Y{FATFÁZ¿Á€¯hv]Á{Ä]Y‰{Ây {€¯ÖËZ¼¿c|«YZ]{{|n»Ö´ÀË|¬¿ºË|Ë{½Z¼Æ]Á{‹Ö»½Ô§cZ]Zzf¿YY Ây{½Zf‡Á{d^v½ZÌ»{’«ZÀe®Ëį¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö°//‹Â¯ tËY·¾f§€Ë~b¿YÖ¿Y€´¿,d‡Y¾//‹ÁÄr¿Md¨³{Y{{ÂmÁYZ]ÁFATF cZ»Z¬»–‡ÂeÃŻdˆÌ·Ä]{ÁÁY¶^«ÕZÅÄ^uZ»Z]ª]Z˜»CFTÁ»€·Za |‹Z]Ö»Ղ¯€»®¿Z]ÂyÄ]Œ¯Õ{Zf«Y ÕZÀ^»YÓ{cZ¯€veį|//‡Ö»{ÂykÁYʬ¿Ä]ÖËZn¿M’«ZÀe{Á‚§YÕÁ ,YYZ]cZ¯€veÃ|¼ŸŠz]Ä°ÀËY€e\·ZmÁ|À¿Y{Ö»YZ]cZ¯€veÖ//¸Y d‡YFATFÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁY֋Z¿Ö¿Y€´¿YÄf§€³€] Ã|‹Á€]ÁÖ´ÀË|¬¿¶Ì‡®ËZ]YZ]d‹Y{½ZÌ]Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€³¶Ì¸ve ¾ËYd‡{¶Ì¸ve†a dˆÌ¿Z°Å|]FATFÁZ¿Á€¯Ä]Š‹Â³Ô §įd‡Y cZ»Z¬»Äf¨³Z]ª]Z˜»ºÌË´]|ËZ]ºÅ ºÌÀ¯½ZËZ¼¿YÄ°‡ÕÁÁ{€Åįd‡Y dˆÌ·Ä]{ÁÁÄf§ÓZ]Œ¯cÓ{Z^»®ˆËt˜‡ÖÀ̟|ÅY‹Ä¿ÁÕ{Zf«Y ºÅÁd‡YÄËZ»€‡YZ]Ä]{ÁÁµZu{Ö´ÀË|¬¿ºÌË´]|ËZ]ºÅÁFATFÃŻ ¾ÌÀq{ ºÌÀ¯¾Ìr¸³YZÅ[Ây–¬§Ä°ÀËYÄ¿ d‡YÄf§€³Õ{ {Z³Ó{ ¹Â°v»YZ]ºÌË´]–¬§Ä°ÀËYÄ¿,{€Ì´]ºÌ¼e|¿YÂeÖ»€fÆ]Y~³ÄËZ»€‡֘ËY€‹ ºË|À^]‚ÌqļÅ€]YºŒqÁd‡Y{ Ä] µZ‡ćÁ{{ÄËZ»€//‡YZ][ÂycZ«Z¨eYYÖ°Ë d‡YÖ·Z»cÁZ¨f»ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡YÁY|]YÄf‹~³ ÁÃ|‹ÄËZ»€‡YZ]Ä ‡Âe\m»,\Ìe€e¾ËYÄ]į d‡YÃ{Y{Š‹ÂaYÕY~³ÄËZ»€‡ªËԇ¹Z¼e Ö·Z ËY‹”Ÿ,Ö£Y€q¾ÌÅZ//‹,ZÀ//‡‰Y‚³Ä] d‹Y{ZƛYÕ|Æ e‰Á€§Y‚]YÂy{…Â] YZ]{ÕY~³ÄËZ»€//‡¦¸fz»ÕZÅY‚]YÄ //‡Âe YÖ°ËÁÃ{Â]€Ìœ¿Ö]Äf‹~³µZ‡ćÁ{{ÄËZ»€‡ ÕZŁÁ{įd‡YÕ|Æ e‰Á€§Y‚]Y,ZÅY‚]Y¾ËY \ˆ¯ª§Â»Y|»ZƇ®ËÕY€]|¿YÂeÖ»‚Ì¿YZ]Ö¨À» |À¯{‡ Y‚]Y¾ËY{€]Z¯d//‹Y{½ZÌ]Ây¾//ËY{ÕÁ Ze{‹Ö»|Æ f»Y~³ÄËZ»€‡įd//‡YĿ³¾ËYÄ] -|¿Y{€³€]Á{€z]YZ]Y,Ã|‹ÄfyÁ€§įYÖ»ZƇ |ˀyÄ]|Æ f»Ä°¸],{€Ì³Ö¼¿‘€«YºÆ‡ž«YÁ{ ¾ËY,d·Z¯Á|¬Ÿ€œ¿Y {Â//‹Ö»½M½|¿Y{€³Z]Á ÕY€]|¿YÂeÖ»įd‡YÖ¸°‹¾Ë€eµÂ^«¶]Z«‰Á |f¨Ì]©Z¨eYÕ|Æ e‰Á€§ Z^ˀ¬e¾ËYY¶^«ZeZ//»YZ]d¨³Ä»Y{Y{Ö//£Y€q {ÖËÓZ]ÂÀeį¾ËY¶Ì·{Ä]ÁÃ{Â]ħ€—®ËÕYZ] Ã{Â]|ˀyd¼‡Ä]ZŒ§ºÌf‹Y|¿ÖeÔ»Z »ÕZÅY‚]Y ZÅY‚]YÄ̬]ZÀ¯{,Õ|Æ e‰Á€§Y‚]YYÃ{Z¨f‡YZ]Z»Y ¶Ì¼°eÄËZ»€‡YZ]{ĬfŒ»ÕZÅY‚]Y,¾//ŒaM¶j» Ä]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{…Â]Ö·Z ËY‹”Ÿ {‹Ö» ÄÀÌ»{ZÅŒ¯€´Ë{Z]½Y€ËY¹ZƇYZ]ՁY€eºÅ {Á| »L‚m½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]d‹Y{½ZÌ]ZÅY‚]YÂÀe ÕZÅY‚]Y{ÖËÓZ]ÂÀeįZÌ¿{{d//‡YÖËZÅYZ] Ä]|ËZ]įºÌfˆÅÕYĸu€»{½ÓYZ»Y{Y{ÖeÔ»Z » ÖeÔ»Z »ÕZÅdyZ‡€ËÁÃ|̌z]ª¼ŸZÅY‚]Y¾ËY {Âm»–ËY€//‹Z],\Ìe€e¾ËYÄ] ºÌÀ¯Y¼ÅYZÆ¿M ÕZÅ{ZÆ¿Ä]d^ˆ¿ZÅd¯€//‹€f¼¯{Y| e{ÂmÁZ]½ZÌ»¾ËY Y|À¿YÂeÖ»ZÅÕYħ€uįÖ]ÂyÕZÅY‚]YYÖ//°Ë ÄËZ»€‡YZ]ªË€—YŒ¯Ö·Z»¾Ì»ZeºÆ//‡½ÂÀ¯YÖf·Á{ d‡YÕ|Æ e‰Á€§Y‚]Y,|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½M d‡Y|{ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Ä]ÃŻdˆÌ·{½Y€ËY¹Z¿¾f§€³Y€«d¨³Ö°‹Â¯ |ÀfˆÅ€”f»ÃÁ€³Á{€Å |Ë|Œe{Âm»–ËY€‹{YcÓ{Z^»ÄÀ˂Å,Õ{Zf«YÁÖ°¿Z]cZ»Z¬»YÖ¸ÌyÄf¨³ Ã|¼Ÿį{Y{{ÂmÁÄËZ»€‡YZ]{Ö´ÀË|¬¿¶Ì‡®ËµZu¾ËYZ]Z»Y {€¯|ÅYÂy ½Y|]¾ËYZ»Y d//‡Y‰{ÂyY| ]Õ{ÁÁÖ´ÀË|¬¿ÁYw€¿ÕÁ€]‰‚¯€¼e ÄmÂf»Z¬Ì«{Ze{‚´]½Z»Ö¼¯|ËZ] ºË€Ì´]Ã|Ë{Z¿YZÅdÌ «YÁįdˆÌ¿ÖÀ » YZ]ÕY€]Ã|»MŠÌa{Y»Öy€] d‡YՂÌqÄqZ¬Ì«{{Y|ËÁ¾ËYZiMįºË‹ d·Zu¾ËY{Ád‡Y€]½Z»Ö¼¯½M€iYªÌ«{և€]Ád‡Y|Ë|mZ «YÁÄËZ»€‡ ¶Ìy{ÕZÅ{ZÆ¿Á{Y€§Y–‡ÂeÃ|‹Ã{Y{cY€œ¿Z¼mYÄ]įd//‡Y¾ËY¹Z³¾Ì·ÁY ½Y€ËY¾f§€³Y€«µÁY|¿{Â]©Z¨eYÁ{Y½YY~³ÄËZ»€‡Ö¿Y€´¿|ÅZ‹Äf//‹~³Á Á{¾ËY Z¿Á€¯…Á€ËÁ½|‹€Ì³ļŁY…€e¾ÌÀr¼ÅÁFATFÃŻdˆÌ·{ Ä^À‹Áį|ÀÅ|]µZ¼fuYÖ·Z»ÁÂu½YY~³ÄËZ»€‡YÖy€]Ze{Â]Ã|‹\m» YYZ]½Âr¼ÅÄËZ»€‡YZ]\Ì«ÕZÅYZ]Á{€¯|ÅYÂy‰‚ËÄËZ»€‡YZ] ºË{Â]½M|ÅZ‹dËZÆ¿{įÄr¿MZ»Y {€Ì´]{ÂyÄ]_Z‹Õ{ //‡|¿ÁԗÁ |{¹Á| µ{Z »|uYÁÁY‚Åć,Äf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{ÄËZ»€‡YZ] µZ¿Z¯Ä]|{¹Á| µ{Z »Ö¿Z»Âe|‹Z]Ó{w€¿¾ÌÀr¼Å {€¯|‹ ZÅYZ]€ËZ‡Y€fŒÌ]įÕYZ]½MZÅYZ]¾Ì]{Z»Y |̇Ö¿Z»ÂeY‚Å µ{Z »,Ö¿Z»ÂeY‚Å{Á|u|‹Z]Ä°‡w€¿įY€q,{Â]ԗYZ]{€¯|‹ {Ä°‡w€¿ÖaZ‹ŠËY‚§Yd¸Ÿ |̇½Z»ÂeY‚ŽÂ̸̻lÀaZe,|{ Z¿Á€¯…Á€ËÁY¶¸¼·Y¾Ì]½YY~³ÄËZ»€‡Ö¿Y€´¿¶Ì·{Ä]įd‡Y¾ËYÄf‹~³Á Ö]d¼Ì«¾ËYµZ‡YįÕ—Ä]d‡YÃ|‹Õ{ ‡c|‹Ä]ԗ†¿ÁY ÄmÂeZ] d‡YÃ|̇Ó{Y‚Å®ËÄ]ԗÖ¿ZÆm†¿ÁYįY€q d‡YĬ]Z‡ ºËYÃ{€¯´f¨³ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®ËZ]Â“»¾ËYd̼ÅYÄ] {Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Y|Ì]{Zf«YÕY‚³Z¯€³¶Ì¸ve,Ö°‹Â¯֔e€»|̼u Äf‹~³½ZÀz‡Ä]ÃZ‹YZ]FATFÃŻd//ˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«€ÌiZeÃZ]{ ÁÄÌ//‡Á"{Â]Äf¨³ d̼ÅY{»{Öf¼Åd¨³Ղ¯€»®¿Z]†ÌW,Öf¼Å Öf¼ÅÕZ«MZ»Y"|¿{Â]Ã{Y{Y|ŒÅÃŻdˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«Ä]d^ˆ¿¾Ìq Z»ÖmZycÓ{Z^»"d‡YÄf¨³ÁÃ{Y{€Ì̤eY{Ây¾v·Äf‹~³ÃZ»®Ë{Á|uY ÕZÅYZ]Ö¸YcÔ°Œ»Yְ˾ËY€]ZÀ]"{€Ì³Ö¼¿Y€«cZ«Z¨eY¾ËY€ÌiZedve ½M€iY¹{€»į|ËMÖ»€^y®ËÖ¿Z»®Ë d‡YÖËZ¼¿±‚]ÁÖËZ¼¿º¯Z»Ö·Z» ºÌfˆÅ½M€iYÖËZ¼¿º¯µZ^¿{Á|ËMÖ»Հ^y½Z»®ËÁ|ÀÀ¯Ö»ÖËZ¼¿ŠÌ]Y -{Y{€^y…Â]½Z»Z‡†ÌW d‡Y€fŒÌ]cY€¬»dËZŸ¹‚¸fˆ»…Â]YÖ·Z»¾Ì»Ze ÂÀe{ÂmÁZ]…Â]ªË€—YÖ·Z»¾Ì»ZeYZÅd¯€‹Õ|m Ä]ZÅd¯€‹ÃY¼Åd¨³Œ¯ÄËZ»€//‡YZ]{ZÅY‚]Y Ö·ÂaYZ]Ä]®¿Z]ªË€—YcÔÌƈe€e½Z‡Md§ZË{¶Ì·{ įd‡Y¾ËY‚Ì¿½MÖ¸Y¶Ì·{Á|ÀÀ¯Ö»Ä mY€»Â//Œ¯ €fŒÌ]cY€¬»dËZŸ¹‚¸f//ˆ»…Â]ªË€—YÖ·Z»¾Ì»Ze d›Z¨uÕY€]ÄËZ»€‡YZ]{{Âm»cY€¬»Äf^·Y d//‡Y d‡Y{€ 4yÕZÅÄËZ»€‡Yd¿Z̏Á½YY|»ZÆ//‡©Â¬uY ½YÂÀŸÄ]®¿Z]ªË€—YÖ·Z»¾Ì»Ze€´Ë{¶Ì·{tˀŒe{ÕÁ |ËZ]ևÂ]Ö·Z»¾Ì»Ze{|‹ÁM{ZËZÅd¯€‹µÁY[Zzf¿Y ¹Zn¿YÖÀÌ »½Z»{Y{ÂydyY{€aZ]Ze|¿Â‹|Æ f»{Y€§Y ÕY€]į{Y{YZ//ÌfyY¾ËYÖ°¿Z]¹Zœ¿įÖ·Zu{ |ÀÅ{ ¾ËYÄËZ»€‡YZ]{Z»Y |Å{¹Zn¿YYµZƼf‡YÄ·Zˆ»Öf¯€‹ ½Z°»YÁ{€Ì³Ö»c¹{€»ÕZÅÄËZ»€//‡YÖ·Z»¾Ì»Ze ÁÖ·Z»ÕZÅcÂ//ÄWYYÕ|¼v» {Y|¿{ÂmÁ€//»Y¾ËY Ä mY€»€´Ë{¶Ì·{Y…Â]{‰€Ë~aZÌ¿{»cZŸÔ—Y Öy€]{€¯tˀeÁdˆ¿Y{ÄËZ»€‡YZ]Ä]ZÅd¯€‹€f¼¯ ÕÁMž¼mÕYÁ{YcÄ]YcZŸÔ—Y¾ËYZÅd¯€//‹ cY|Àfˆ»|À¿YÂeÖ¼¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|¿Y|¿ZÌfyY{ÁÃ{€°¿ { |ÀÀ¯ºÅY€§Y…Â]ªË€—YÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]ZÌ¿{» {ÂmÁÄËZ»€‡YZ]{‰Á€§ZÌfyYÁ|ˀyZÌfyY,¹ZƇÖeM Õ|Æ e‰Á€§ ºËYÄf//‹Y{¶^«Y‚Ì¿YÕZ^fŸY|ˀy {Y{ ļÅ©Z¨eY¾ËYZ]Á{Â//‹Ö»ħZ“YZÅY‚]Y¾ËYÄ]Y{€§Y‚Ì¿ {Y{{ÂmÁŒ¯ÄËZ»€‡YZ]{Ö·Z»¹Â‡€»ÕZÅY‚]Y ÕY{€]ÀÆ]|»M€‡-Œ¯…Â] ֻԇYÖ·Z»ÕZÅY‚]YY ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡Y¾Ë€fŒÌ]ÃZ´ËZmY½Y€ËY…Â]Õ|¼v» ½Âr¼ÅÖËZÅY‚]Yd¨³Á{€¯Ö]ZˁY½ZÆm{ֻԇYÖ·Z» ­Â°,¹ZƇÃZmY©YÁY,ÃZmY©YÁY,d¯Z//Œ»©YÁY ©YÁY,Äv]Y€»©YÁY,dyZ‡€]ÖÀf^»©YÁY½Z¼ÅZ˝ZÀf‡Y {d ¨À»©YÁYÁd·Z¯Á©YÁY,Ä·Z m©YÁY ,¾//Ë{|ˀy 4 ÕZÅŒ¯Y®ËpÌÅį{Y{{ÂmÁÂ//Œ¯ÄËZ»€‡YZ] ÕZÅYZ]{ֻԇYÖ·Z»ÕZÅY‚]YÂÀe¾ËYY,€´Ë{ֻԇY ½ZÌ»¾ËY{{Á‚§YÕÁ |ÀfˆÌ¿Y{Ây€]ÕYÄËZ»€‡ÁÖ·Z» į{Y{{ÂmÁ½ZÆm{€´Ë{ֻԇYÖ·Z»Y‚]YÁ{ZË®ËZÆÀe Áև€]d‡{{½ÂÀ¯YįÃ|Œ¿{YÁŒ¯ÄËZ»€‡YZ]Ä] d‡YÄËZ»€‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€]ՂËÄ»Z¿€] d‡Y€fŒÌ]cY€¬»dËZŸ¹‚¸fˆ»…Â]YÖ·Z»¾Ì»Ze Հ̳ÀÆ]¹|Ÿ¶ËÓ{Ây{…Â]½Z»Z//‡†ÌW Y‚]Y{ÁÁÁ¶Ì¼°eY,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌW ¾ËYd¨³Á{Y{€^yY{€§YÄËZ»€‡YZ]Ä]Õ|Æ e‰Á€§ Ŀ³Ä]Ád·Z¯Á|¬ŸZ]…Â]½Z»Z‡ÖƬ§Äf̼¯{Y‚]Y |‹Z]µÂ^«¶]Z«֟€‹€œ¿YįÃ|‹ºÌœÀeÕY ¶Ì·{d‹Y{ZƛYZÀ‡Z]³Ád¨³{Õ|¼v»ÂaZ‹€f¯{ Õ|Æ e‰Á€§Ä]֓Y€¬f‡Y‰Á€§YY‚]Y¾ËYº//‡Y€Ì̤e YÖ»ZƇZe{‹Ö»|Æ f»Õ{€§Y‚]Y¾ËY{įd‡Y¾ËY YºÆ‡ž«YÁ{-|¿Y{€³€]Á{€z]YZ]Y,Ã|‹ÄfyÁ€§į Ö»½M½|¿Y{€³Z]Á|ˀyÄ]|Æ f»Ä°¸],{€Ì³Ö¼¿‘€« Ö¸°‹¾Ë€eµÂ^«¶]Z«‰Á¾ËY,d·Z¯Á|¬Ÿ€œ¿Y {‹ |f¨Ì]©Z¨eYÕ|Æ e‰Á€§ÕY€]|¿YÂeÖ»įd‡Y ½YY|»ZƇÕY€]ÕY~³ÄËZ»€//‡dÌÀ»Y€]|̯ZeZ]Õ|¼v» …Z‡Y€]{€¯½ZŒ¿€—ZyY‚]Y¾ËYÃ|‹ÖuY€—¹‚Ì¿Z°»{ ,Õ|Æ e‰Á€§ÖuY€—{Äf§€³cÕZÅÖ//‡ZÀ‹Z¯ Ä]½YY|»ZƇ{ÁÁYįÃ|‹ÖuY€—ÕÂv¿Ä]Z¯ÁZ//‡ {‹Ö»Հ̳¸m½Zˁ {Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡†ÌW Ö·Z»¹Â‡€»ÕZÅY‚]Y¹Z¼e½Y€ËY…Â]{Z^ˀ¬e€“ZuµZu Á¹ZƇ½Âr¼ÅÖËZÅY‚]Y½ÂÀ¯Y|‹ÁM{ZË,d‡Y{Âm» €Ì·dˬeÕY€]Ä̯€e‰Ôe ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ã{Z]Z]Á€f»½Y€ÆeÉY{€Æ‹d¯ZŒ»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»|À¨‡YcÔ»Z »{ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]Ä//ˆËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z]µ{Z » Ä]YÓ{¶Ì‡,€Ì·¦Ì ”ec|‹ŠÅZ¯Ä]®¼¯ÕZf‡Y{Ä̯€eÖf·Á{ÕZÅ®¿Z] |¿{€¯€ËY€‡Œ¯¾ËYÕZÅYZ]Õ‡ š¨uÕY€]Ä̯€eÖf·Á{ÕZÅ®¿Z]ÁcZˆ‡Â»,±€^»Â¸]Y¶¬¿Ä]ÁZÀ//‡‰Y‚³Ä] |¿{€¯ªË‚eYZ]Ä]Ó{½Â̸̻€]¢·Z]Äf‹~³Á€Ì·cZ^i Ö·Zu{¾ËY {€¯¶Ë| eY€Ì·‰YŠÅZ¯Ä^ÀŒnÀaÁ½ZËZaZeÃ|‹¹Zn¿YcÔ»Z » ÁÃ|̇€ÌyYÃZ»{{Âyt˜‡¾Ë€e¾ÌËZaÄ]Õ|{ d§YZ]Ä̯€e€Ì·įd‡Y |‹ĸ»Z »€Ì· Ó{€ÅŒ¯¾ËYYZ]{ ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ÕZÅ©Á|À ºÌÀ¯Ö»Ö§€ »ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À‹®Ë ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½Z//Ì»{YÖÅ{Z] ©YÁY…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅd¯€‹¹ZƇ{Y½YY~³ÄËZ»€‡YÃ|‹d§ZË{ÃÂmÁÖ»ZƇ Ö³|¿Â‹|¬¿Y|¿ÁY©YÁY,|Àf//‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ ZÅ©Á|ÀÂ¿¾ËY,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡cZ»Y‚·Y…Z‡Y€] |À¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡Y{ZÆ] Ä]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ» ÕY~³ÄËZ»€‡¹|¬eªuÁ¹ZÆ//‡{Y{Ây®¸¼edveÕZÅÖËYY{Y|{¶«Y|u|ËZ] |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀy ZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËYÕZÅ|uYÁ|ˀy,|À‹Z]ÕY|»ZƇÄ]|À»īԟįÖ¿YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] |ÀÀ¯ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ½YY~³ÄËZ»€‡Ád‡Y€fŒÌ]€´Ë{ÕZÅ©Á|ÀYZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËY®ˆË½Y‚Ì» d‡Y€f]Y~m Ä^À‹®Ë€Å µÂ^¿Zf‡Y…Â]ŽyZ‹Ád§ZËŠËY‚§Y|{ē€«©YÁYŽyZ‹,½ZÌ»¾ËY{ |‹½ZÆm{d§Y¾Ë€fŒÌ]¶¼vf» Ä]¹Â‡Â»Ö°‹Â»Z§{ÕZÅÄ¿Z»Z//‡µZ‡Y€]ÖÀ^»¾f´À‹YÁYYZ°¿Md//‡YÂy{ ÕZÅÁ€Ì¿Ö·Z¼fuYcÔ¼u½|¿Y\¬ŸÕY€//]Ä̯€eÖ]ÂÀmÕZŁ€»Ä]«cÂˀeZa» d‡YÃ{º«Ä̯€eYZ]{Y€ÌyYÖeZ^iÖ],ġ ,ġ{\·{YÄ]ÖËYÂÅĸ¼u½Zˀm{įd//‡YÃ{€¯¹ÔŸYÄ̯€eZ§{cYÁ |¿YÃ|‹Ö¼y€¨¿lÀaÁÄfŒ¯Ö»Zœ¿ Z]Äf¨Å¾ËY{"€Æb‡½Z̼Å"©Á|À¹Z//‡‰Y‚³Ä] |¿Y{Zœf¿Y‚Ì¿YՀeÓZ]Ã{Z] µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿    d¯ZŒ»©YÁY Á€f»     ÃZmY©YÁY ¶fËZ    d¯ZŒ»©YÁY €ÌŒ»    ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY    d ¨À»­Â° ZÀ̏    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    d¯ZŒ»©YÁY Á€f» |{Ö°¿Z] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ¹ZƇÕYÁM"©Á|À |ËZ¼¿\ˆ¯Ö»ZƇÕZÅ©Á|À¾Ì]YYÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]dˆ¿YÂeÖÅ{Z]|{ Z]"Y|ËZa¾Ë¿­€fŒ»"©Á|À½MY†aÁÃ{Z]€a©Á|À¾Ì»Á{|{ Ã{Z]d^iZ]"½Z̯ d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÃ{Z]€a©Á|À¾Ì»Â‡ÖÅ{Z]|{ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 10.38 €Æb‡½Z̼Š 9.38 ½Z̯¹ZƇÕYÁM 8.97 Y|ËZa¾Ë¿­€fŒ» 7.834 ½Z̯¹ZƇ²ÀÅM 7.76 ½Y€Ì‡Â]­€fŒ» 7.32 Ä¿ZÌ»ÁZy®¿Z]­€fŒ» 7.263 Z¿Y|Ë¿­€fŒ» 6.81 ªÌ¬Ÿ­€fŒ» {ÁÁŽ·ZyÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ {Á|uÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À 6.57 Ö¸»Ä ‡Âe­€fŒ» Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿Á¾ËY{ÄËZ»€‡{ÁÁ |Ë{€³¢·Z]µZË{Z̸̻ Ä]‚Ì¿ÄËZ»€//‡ 6.508 Ä ‡Âe|Ì»Y­€fŒ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ Ä]ÄËZ»€‡Õ{ÁÁÁ¾ËY{ d§€³֌ÌaÄËZ»€‡kÁ€yÄ]d^ˆ¿ÄËZ»€‡{ÁÁ,ÃZ»¾¼Æ]Ä^À//‹Á{Á{ ¾Ë€fŒÌ],ÃZ»¾¼Æ]Ä^À‹Á{Á{ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ÃY|¿YÄ]ÄËZ»€‡kÁ€yÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{ ¾ÌÀr¼Å |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ],µZË{Z̸̻ Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀYÄËZ»€//‡{ÁÁYºÆ‡ —Ä]¾ËY€]ZÀ] {Â]µZË{Z̸̻ ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»‚Ì¿ÄËZ»€‡ÖmÁ€y¾Ë€fŒÌ] Á{ÁÁ¾Ë€fŒÌ]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀY| ] d‡YÃ|‹kZyZŽMYÄËZ»€‡µZË{Z̸̻ Ž·Zy d‡YµZË{Z̸̻ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·Zy d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»kÁ€y |¿{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻kÁ€yŽ·ZyZ]Á¾ËY{‚Ì¿–¸fz»ÕZÅ©Á|À www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] ,d¼Ì«Z]ŠÌ¯ŠÌ¯Ä ‡ÂeÁ …ÃZmY©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^//ˆ¿ ©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{ %34 d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å d‹Y{|{ ½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]|ƌ»|ƌ»‰d¯ZŒ» d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»|À¨//‡YcÔ»Z »{ ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %1    kÁ€y 224%    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
روزنامه جهان اقتصاد 7560

روزنامه جهان اقتصاد 7560

شماره : 7560
تاریخ : 1398/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!