روزنامه جهان اقتصاد شماره 7246 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7246

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7246

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7246

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YÄ^À‹  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |À‹Z^¿½Y€´¿¹{€»Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW Äv¨ d Œ³Z]FATF ÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY [Ô¬¿Y€^Å Ä·Z¬»€‡ ÃZ³|Ë{ ԗ֌ËY‚§YcYZœf¿Y ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» cZ]Zzf¿Y ÖÆ·Yd¯€]ÄËZ» d‡Yd¸»ÕY€] ÖËYZ¯ŠËY‚§Y|̸¯ÃZ‹ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu ZÅ®¿Z]֌z]€iYÁ Ö°¿Z]ÁÖ·Âa…ZÀ‹Z¯ ÖËZ]—½Z¼Ìa €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖËZÀ]€Ë»Y Õ|{€¨cZÌ·Z»ÕY€]†¸n»Z]Ö¿‚ËY ָ˶¬¿Á¶¼u{ ÃÖÀ̼y¹Z»YÄÌÀ̈u{Ż©Á|À¶v»{”uZ]ÕYÄÀ»Zy×YdËM ÕYÃÁ|¿ZÌ»¾Ì·ÁYÁֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿YÕY€]Y{ÂyÕO |ÀfyY|¿Y©Á|ÀÄ]Հ^ŽZ³€^y ¾Ì¼Å{ZËՀ̳ÕOZ£MªËZ«{¾Ì·ÁY{ֻԇY[Ô¬¿Yºœ »€^Å,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] †¸n»ÃÁ{¾Ì¼nÀaÕYÃÁ{½ZÌ»¾Ì·ÁYÁֻԇYÕYÂ//‹†¸n»cZ]Zzf¿YÃÁ{ ,ÃÖÀ̼y¹Z»YÄÌÀ̈u{Ż©Á|À¶v»{”uZ]Հ^ŽZ³€^y |ÀfyY|¿Y©Á|ÀÄ]Y{ÂyLYM Äv¨ leader ir†°Ÿ ¾f§€³Y€«ÕY€]ֻԇYÕY‹†¸n»Z]Ö¿‚ËYÁՀ̴ÌaY¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|» Ä»Z¿€]{ָ˶¬¿Á¶¼uÕY€]Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»€¨w€¿Ä^//‡Zv»¹Z°uY |‹Ö¼WY{½Â¿Z«ÁÄ ‡Âeºf¨Å |Ì·Âe {‹Ö»µZÆ»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÖÅ|] ÄËZ»€‡YZ] {‹Y‚³€]Ö°Ì¿Á€f°·YcZ]Zzf¿YºËYÁ|Ì»Y |¿‚]ÓZ]¾Ìf‡MՂ¯€»®¿Z] ½Y‚Ì»€ÅÄ]ÖfË{Á|v»pÌŽÁ|]ÁÖfuYÄ]{Y€§YZe{Â]Ã|‹\^‡ |ÀÀ¯{Z¶v»Ô]®q|ÀÅYÂz]į Y|¼Ÿ€Ì£½ZÌ¿Y|¿ŠÅZ¯ÕY€]®q|Ë|m½Â¿Z«ÕÓZ]ḑ€› Ö¿Y|¿½Z¿ĸ¼m {ֻԇYÕY‹†¸n»,©Â§ÕZŦ “ʬ¿½{€]¾Ì]YÕY€] Y€«Հ´¿Z]{»ևZ‡Y—Ä]Y®q½Â¿Z«Äf‹~³µZ//‡‚ÌËZa ÕZ´¿Y¹€mY½Â¿Z«¾ËY{€°ËÁY|f]YZe|‹\^‡cZuԏY¾ËY {Y{ ½Y|¿º°uÁ|Z0 fËZÆ¿Á€yMĸu€»{ÖWZ”«ÃZ´f‡{{ÁÁÖÀ Ë ÃZ´¿{ |À¯€Ì̤eÄ¿Y€Ì´ŒÌaÃZ´¿Ä]ÖfŒ³€]®q½Z³|ÀÀ¯{ZÕY€] Ä]Á½Y‚Ì»€ÅÄ]|¿YÂeÖ¼¿{Y€§YÕ‡Y®qÁ|€´Ë{Ä¿Y€Ì´ŒÌa Á|¹|ŸÄ¿Y€Ì´ŒÌa{€°ËÁ{ZÅZ¯¾Ë€eºÆ»Y |‹Z]{Y| e€Å į¸]‚Ì¿ÁZÅ®¿Z]Ö»Z¼e{ÖfŒ³€]®q½Z³|¿Y{ÕY€]®qÄf‡{ ļÅ{ÖfŒ³€]®qÃ|ÀÀ¯{ZÖ°¿Z]ÕZÅ[ZˆuÖ»Z¼e½{€¯ Ö¼›Z¯|¼v»,Zf‡Y¾Ì¼Å{ {€¯ÃZ‹Y®q¢¸^»½Y‚Ì»Ä]ZÅ®¿Z] ,ֻԇYÕY‹†¸n»ÖWZ”«Á֫¬u½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ ÕY€]Ä°ÀËYÖ°Ë|‹Ã|¿ZnÀ³¹€ÅYÁ{|Ë|mÄÌuԏY{|˳Ö» Z¯¾ËYÕY€] {Œ¿{Z®qÄf‡{,|¿Y|¿Ö·Z»Z^fŸYįÖ¿Zˆ¯ €³YÄ°ÀËY¹Á{ {‹և€]ZÅ®¿Z]¹Z¼e{{€§[Zˆud//‡Y¹Ó {®q|ÀÀ¯{ZÕZÅ[Zˆu¹Z¼eY½YÂeÖ»{ÂydŒ³€]Ö°q {‹¦Ì«Âe¢¸^»¾ËYZÅ®¿Z]¹Z¼e ½Â¿Z«Ž«Z¿ÕY€mYº£€Ì¸ŸÖfŒ³€]®q€Ì´¼ŒqŠÅZ¯ ÁÃ{Y{ŠÅZ¯|ÀqY| ]YÖfŒ³€]®q½Y‚Ì»|Àfˆ¿YÂeZŹ€ÅY¾ËY ÕY€mYY| ]Ղ¯€»®¿Z]‰Y‚³¾Ì·ÁY…Z‡Y€] |ÀÀ¯Ö¼«®e ®q{Y| ed^ˆ¿,µZ‡ÃZ»¾¼Æ]{®q|Ë|m½Â¿Z«Ž«Z¿ Õ|{,YŠÌ]ŠÅZ¯Z]ÕYÄ·{Z^»ÕZÅ®q¶¯Ä]Öf//Œ³€] |̇|{, ½Y‚Ì»Ä]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿ ®¿Z]‰Y‚³¾Ë€yMª]Z˜»ÁÃ{Â//]Y|ËZaÄf^·YÖ//ŒÅZ¯|¿Á¾ËY , Ä]ÁÃ{Â]֌ÅZ¯d^ˆ¿¾ËY‚Ì¿ÕZmµZ//‡ÃZ»}M{Ղ¯€» d‡YÄ¿Y{Z»dÌ]€eÁÕ{Z»€Æ»Y½Z¿M½Y|¿€§½|¿Z»ÀÆ]Ö],½Z¿ s€˜»{»|À¿Z»d‡Y½Y|ÀqÁ{¶WZˆ»į|À‹Z]µZ‡{€yºÅ€³Y ‰€fy{Ã{Zf§Y½Y|¿įÓZuÁd‡YÄf‹Y{Ä·Z‡ć€fy{®ËįÃ|‹ {‹±‚],{Z»€Æ»YÁ|]|ËZ] |ÀfˆÅ½Y|¿{ÖfŒ³€]®q€—ZyÄ]Ö¿Y|¿½Z¿|{ ºËY€m½Z¿½|‹Ö¿Y|¿d¸Ÿ¾Ë€fŒÌ],Œ¯ÄË{{Zf‡Z»Mª]Z˜» |{YŠÌ]Z»M¾ËYª]Z˜» d//‡YÖf//Œ³€]®q,|¼Ÿ€Ì£ ¾ËYÁ|ÀfˆÅÖf//Œ³€]®q½ZÌ¿Y|¿,|¼Ÿ€Ì£ºËY€m½½ZÌ¿Y|¿ Ä]{Y»ÕZÌ//ˆ]{Á®qÁ|d]Z]Ö·Z»½YZ°Å|]YÄf//‡{ Yd¿Z¼“Z]½Y€ˆ¼ÅÄ¿Z¨‡Pf»Á½Z´fˆ],½Zf‡Á{Yd¿Z¼“¶Ì·{ µÂÁ€—ZyÄ]‚Ì¿ÕYÃ|Ÿ |¿YÃ|‹½Y|¿Ä¿YÁÖ°¿Z]ÕZÅij€]ªË€— ½Y|¿Ä]|¿YÃ{ÁMÓZ]įÖËZÅÖÅ|]Á½Z‹Öf§ZË{ÕZÅ®q½|Œ¿ ¶°Œ»ČËZ»YÃ|‹Õ{ZˁÕZʼnÔeZ»M¾ËYŠÅZ¯ÕY€] |¿YÄf§ ¾ËY {‹Ã|¿Z°Œyd̼¯Zu–‡Âe|ËZ]įd‡YՀ´Ë{ÖËZm{ ¶»ZŸįd‡YÖfŒ³€]®q{|‹€¯}į˜¿Z¼Å‚Ì¿¶°Œ» į|Àf‹Y{{Z¬fŸY½Y€œ¿\uZYÕZ̈] d‡YÖ¿Y|¿½Z¿|{ ®q½ZÌ¿Y|¿Ä¿YÁŠËY‚§YÁÖfŒ³€]®q{ZˁºnuÖ¸Y¶Ì·{ µZ‡{Z]¾Ì·ÁY d//‡Y®q½Â¿Z«{¦ “¶Ì·{Ä]Öf//Œ³€] ÖeZœ¿Y‚]YpÌŽ¿Z«¾ËY |//‹¾ËÁ|e®q½Â¿Z«į{Â] ÄÌ^ eÕZ^fŸYcÔ»Z »ÕZÅY‚]Y¾Ë€eºÆ»Yְ˽YÂÀŸÄ]®q€] {‚Ì¿¶v»Ô]®qÁ|YՀ̴ŒÌa¹‚Ì¿Z°»¾ÌÀr¼Å {Â]Ã{€°¿ |¿YÂf]{€§€ÅZe|‹Ö»\^‡Ä·Zˆ»¾Ì¼Å d‹Y|¿{ÂmÁ½Â¿Z«¾ËY ®qÁ|ÕZÅÄÀ˂Å€´Ë{ÕÂ//‡Y |À¯{Z®qÖfuYÄ//] {€§®Ë®q€³YįY€q {Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÖÀÌËZaZ̈]¶v»Ô] ®qÃ|¿€Ì³|ËZ]įY€qd‹Y|¿ÕYÄ£|£{ÕÁ,{ÂyÖ»dŒ³€] Ä]Y®q¢¸^»Y|{,{Á|uĸ¼mYYdËZ°‹ZÅÄÀ˂Å|ËZ] ÁÃ|¿Á€aÄ]Ö³|̇,€´Ë{¥€—Y{Y{Ö»ZfyYև{Y{»Y d‡{¾ËYYÖ¸WZˆ» {€]Ö»½Z»µZ‡,Ä]\ˀ«‚Ì¿ÄÌËY€mYÁ| ®q¶Ì·{Ä]|¼Ÿ€Ì£º//ËY€m½ZÌ¿Y|¿¶¯Y|{YŠ//Ì] ®q|Ë|m½Â¿Z«¶»Z¯ÕY€mYÁ|¿YÃ|//‹½Y|¿Ä¿YÁÖf//Œ³€] |‹Z]Äf‹Y{½ZÌ¿Y|¿Yºnu¾ËYŠÅZ¯{ּƻZ̈]Š¬¿|¿YÂeÖ» Á|¼Ÿ€Ì£ºËY€m½ZÌ¿Y|¿¶¯Y|{YŠÌ],€Æ»‰Y‚³Ä] ½Y|¿Ä¿YÁÖfŒ³€]®q¶Ì·{Ä]Ö¿Y|¿½Z¿|{YŠÌ]‚Ì¿ |Ë|m½Â¿Z«¶»Z¯ÕY€mYį|¿|¬f »½Y€œ¿\uZÁ¾ËYY |¿YÃ|‹ Ä]½ZÌ¿Y|¿Yºnu¾ËYŠÅZ¯{ּƻZ̈]Š¬¿|¿YÂeÖ»®q |‹Z]Äf‹Y{½½ZÌ¿Y|¿Ây Ä »Zm½Z¿ÕY€]ÁÁ€»YįÖËZÅÄ£|£{½ZÌ»{įd¨³½YÂf]|ËZ‹ ÕY‡Äy€qÁ{ÁÕY‡Âe»,¾f§ÃZ´‹ÁY{‹Ö»s€˜» Ö¿Y|¿½Z¿€°§Ä]֟Z¼fmYµZ §Z˵ÂXˆ»€f¼¯|ËZ‹Z»YZź¿Zy {ÕY‡Âe»Á¾f§ÃZ´‹ÁÕZmÄ]Y½Z¿MÄ·Zˆ»¶uÁ|‹Z] ZÀ¯{ÕZmÄ]½ÂÀ¯YÖ¨¸fz»¶ËÓ{Ä]įÖ¿Z¿ |Å{Y€«dË·ÁY |ÀfˆÅ½Y|¿ÕZÅĸ̻dŒa{½{Â]{Ây½Y|¿€§ÁÃ{Y¿Zy Ä//‡€fy{®ËÁd//‡YÕZ¼ »…|ÀÆ»,Ö¿Y|¿½Z¿¾ËYYÖ°Ë Ö¿ |ÀÌ^]Y‰€fy{|ËZ]½Y|¿ÕZÅĸ̻dŒaYÓZuÁ{Y{Ä·Z‡ {ŠËZÅÃÁ€adˀË|»ÕZmÄ]ÖfŒ³€]®q€—ZyÄ]įÄ·Z‡ Y{Âyk€y|¿YÂf]Ze{Á|]¹€q¦Ì¯|ËZ]½Y|¿{ÓZuZ¯€f§{ ½Z»Âe{Z̸̻®ËÄ]‰YÖfŒ³€]ÕZÅ®q¢¸^»|˳Ö» {ÁZÌ]{ ½Y€^mY¢¸^»¾ËY|¿YÂf]Ze{Á|]¹€q¦Ì¯|¬q|ËZ]ÓZu |‡Ö» ®q€—ZyÄ]įd//‡YÖ¿½YY‚ŁYĿ¼¿®Ë{»¾//ËY |À¯ Ö]®qd^«ZŸ|À¿Y{Ö¼¿|ËZ‹įÖ¿Z¿ |ÀfˆÅ½Y|¿{ÖfŒ³€] ¶v»Ö]®qÄfˆ¿Y{Äq|‹Z]Äq€Å |‹Z]½Y|¿½ZŒ¿|̌¯¶v» d‡YÓZ]Z̈]½½ZÌ¿Y|¿Z»M,Äfˆ¿Y|¿ZË|À‹Z]Ã|̌¯ Ä]Z»YÄf§€³c½½ZÌ¿Y|¿Z»MŠÅZ¯ÕY€]Ö¨¸fz»ÕZʼnÔe |À‹Z]Y~³€ÌiPe|¿YÄfˆ¿YÂf¿|ËZ]į½ZÀr¿MZʼnÔe¾ËY|‡Ö»€œ¿ YՀÌj¯{Y| e{ÁÁž¿Z»Ze{€Ì´]cՀeևZ‡YcZ»Y|«Y|ËZ]Á ½|‹Ö¿Y|¿ÕZÅ\̇M¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë {‹½Y|¿Ä]Ä »Zm½Z¿ ½Z¤§Y€´¸Ì¸ve {º«Z°Ë€»Mž¨¿Ä]Y½Z^·Z—Z]À¯Y~»,½Zfˆ¿Z¤§YcZ]Zzf¿YlËZf¿ {ZnËY×Y|^Ÿ½YY{YžÌ]¥ÔfyY®Ë,¾Ì]¾ËY{ |ÀÅ{¶Ì°ŒeY ‰ÔeZÆ¿MÄ°¸],dˆÌ¿ՁY»d·Á{,d·Á{¶Ì°ŒeYÁY{Y€»įÃ|‹ d‡{½Zfˆ¿Z¤§Y{|uYÁd·Á{¶Ì°//ŒeÕY€]{ÂyªuÄ]|ÀÀ¯Ö» {ÂyÄ]d‡YÃ{Z»Mį|À¯Ö»|̯Zeºf‡Á{µY€¿ƒZ»Y-|À]ZË d‡Y¾ËYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿Äf°¿ |Å{¶Ì°ŒeՁY»d·Á{,Ö·Z¼‹dËÓÁ ÕZÅÁ€Ì¿{dÌ “Á,ևŻt˜‡{ºÌˆ¬eÁÖ´¿Z³Á{¾ËYZ]į ©Z¬Œ¿Yd¼‡Ä]‚Ì¿Ö¸v»ÕZÅd»Â°uÁ½Zfˆ¿Z¤§Y֟Z§{ÁÖfÌÀ»Y Õ|mÕZŽY€v]{ZnËYZ‡ÄÀÌ»|¿YÂeÖ»į{Á€]ŠÌaÖ´f‡{|ÀqÁ ½ÂqÖfˆËÁ€eÕZÅÃÁ€³€´Ë{¾ÌÀr¼ÅÁ½Z^·Z—ž¨¿Ä]Á{‹ÖfÌÀ»Y cZ]Zzf¿YÖËZÆ¿ÄnÌf¿¹ÔŸYÄ]‚Ì¿½Z^·Z—Ä°ÀËYZ¼¯-{‹¹Z¼eŠŸY{ d‡YÄf§€Ë~b¿Y½MÁÃ{Y{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁÕÂƼmd‡ZË ,€“ZuµZu{½Zfˆ¿Z¤§YÖ·Z¼‹cZËÓÁ|Àq€Å{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ €—ZyÄ]Ö]°ËZaÁ¾ŒmµÂ¤Œ»,ºf‡Á{µY€¿ƒÂf‡{Ä]ÂyÄ] ¶]Z¯{Zź̼eZ»Y,|ÀfˆÅ,|¿{€¯¹ÔŸY×Y|^Ÿ×Y|^ŸՁÁ€ÌaÄr¿M {įևŻÕZÅÀÆqÖy€],֘ËY€‹¾ÌÀq{ {Ây|ÅYÂyº« Ä]d«Â»d»Â°u¶Ì°ŒeY|§€—,½MY¶^«ÁÄf‹~³ÕZÅÃZ»µÂ— Äfˆm€]Y{ÂyÕÂËZÀ‡€´Ë{Z],|¿{Â]½Z^·Z—Z]t¸|¿Á€—Zy ¾ÌÀr¼ÅÁÖ¸»c|uÁ,Ö§ÔfWY,d«Â»d»Â°u¶Ì°ŒeÁÄfyZ‡ |¿YÃ{€¯{ZÆÀŒÌaYÖ¸»Äv·Z» ,ՁÁ€Ìa¹ÔŸY¾ËY{ZÆ¿M,½Zfˆ¿Z¤§YÖeZ]Zzf¿YÕZŽÂ̼̈¯ÁÖÀ£ Õ‡YÄnÌf¿¾ËY¹ÔŸY,ևŻÕZŽZˀmļÅÁÃ|¿Z»ZÆÀeÁ®e Ä] |¿YÃ|¿YÂy‰€Ë~a¶]Z«€Ì£ÁÃ{€¯¹Â°v»YcZ]Zzf¿Y½Â̼̈¯ Át“YÁZ̈],ÄnÌf¿¾ËY€]Y€]{½Z¨·Zz»Õ|À]¦,c¾ËY ÕY€]YZ¯Z0  ˜«,Ä·Pˆ»¾ËYÁd‡YÄf‹~³Y€eºn//ˆÀ»ÁZ°‹M ×Y|^Ÿ×Y|^Ÿ½ZÌ»¾ËY{ {€¯|ÅYÂydz//‡Z̈]ÖÀ£¥€//‹Y ½Â̼̈¯–‡ÂeÃ|//‹¹ÔŸYÄnÌf¿{Z]Z0 fuY€ÁYÖ¸Y½ZÌ»ZuÁ ¹ÔŸY,|À¿YÂyÖ»€^f »ÕYMÄr¿M…Z‡Y€]Y{ÂyՁÁ€Ìa,cZ]Zzf¿Y ÖËZÆ¿ÄnÌf¿¹ÔŸYYŠÌaÁ|Àqįd//‡YÖ·Zu{¾ËY |¿{€¯ €^Å,ºf‡Á{|̋€·Y|^ŸµY€¿ƒ,½Zfˆ¿Z¤§YÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y {Â]Ã{€¯¹ÔŸY,×Y|^Ÿ×Y|^ŸÖ¸Y½Y|vf»YÁ½Zfˆ¿Z¤§Y½YZ^e®]Y ZÆ¿M,|À¯¹ÔŸYÁ€ÌaYÖÀ£¥€‹Y|¼v»cZ]Zzf¿Y½Â̼̈¯€³Yį Á{,ª¬v»|¼v»Á̸ָyºË€¯ {Y{|ÀÅYÂy¶Ì°ŒeՁY»d·Á{ |̋€·Y|^Ÿž“»¾ËYY‚Ì¿×Y|^Ÿ×Y|^ŸÖ»ZuÁևŻ€´Ë{€^Å Ä]įևŻ½Y€^žËYÕY€]{Á‚§YÖÀ̈u |¿{€¯dËZ¼uºf‡Á{ ºyc|‹Ä]ÖÀ£¥€‹Y|¼v»ÕZÅ{€°ËÁÁÖ¿ÂÀ¯d·Á{Y֟¿ ¾ËY€] |¿€Ë~b]YÁY{|n»ՁÁ€Ìaįd‡Ydz‡Z̈],|¿YÃ{Ây |ÀÅYÂy×Y|^ŸZÀ¯{º¼»ÁÄ¿Zfz‡€‡Z̈]ZŽZˀm¾ËY,…Z‡Y d·Á{|ÀÀ¯Ö»‰Ôe,|¿{€¯ՁÁ€Ìa¹ÔŸYį—½Z¼ÅÁ-{ZfˆËY ½MÃ|¼Ÿį,ÖeZ]Zzf¿YcZËZ°‹և€]½Â̼̈¯{dËZ°‹Y‚Å Zœf¿Y¶«Y|u,d‡Y‚Ì´¿Y€]µZnÀmÕOY‚ŁYŠÌ]Ä]•Â]€» ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y,YM¾ËYY֌z]½|‹¶—Z]Z]d§Ö» dˆ¿YÂf¿ÖeZ]Zzf¿YcZËZ°‹և€]½Â̼̈¯Z»Y,{Á€]¹Á{Á{Ä] ,€´Ë{Z]Á|À¯¶¼ŸcZËZ°‹¾ËYÄ]Ö³|̇ÕY€]{ÂyĨ̛ÁÄ] {»{Հ̳ºÌ¼eÁdyY|¿YcZ]Zzf¿Y½Â̼̈¯½Y|Ì»Ä]Y_Âe Ä°ÀËYÕY€]½Zfˆ¿Z¤§Y {€¯®^‡{ÂyÄ¿Z//‹YYÖ·ZnÀmÕYM¾ËY ¥€Z],|‹Z]ÃY€¼ÅՀfŒÌ]ḑZ¨‹Z]|¿YÂf]cZ]Zzf¿YYÁ{¾ËY d^iZ]®Ì¿Á€f°·YÖÅ{ÕOºfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡YÄ]¹Y|«Y,¥Y‚³ÄÀ˂Š€e|]ÕYÄnÌf¿,dËZÆ¿{Z»Y-{€¯½Z³|ÀÅ{ÕO®Ë€f»ÂÌ]cZzŒ» ½MÃ|¼Ÿ¶Ì·{Á|»Md‡{Ä]Äf‹~³Öf‡{±Â·Z¿MÕZÅcZ]Zzf¿YY ÕZŽÂ̼̈¯Z¯{ÕÂƼmd‡ZËĸyY|»ÁZŒ§µZ¼ŸY,ºÅ d‡YÖ·ZnÀmÕOY‚ŁYŠÌ]Ä]½|̌z]Z^fŸYÁÖeZ]Zzf¿Y Y| ]Á¶^«ZËÁÃ{Â]®Ì¿Á€f°·Yd^i|«Z§įd//‡YÖËYM,YM¾ËY Ö·Zu{cZ]Zzf¿Y½Â̼̈¯ d‡YÃ|̇d^iÄ]ÖÅ{ÕO½Z»½ZËZa Z],{€Ë~aÖ¼¿Y®Ì¿Á€f°·Y€Ì£ÕYM{Â]Ã{€¯¹ÔŸY¾ËYYŠÌaÄ//¯ ,ZŶ¼ ·YÂf‡{ÁcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«¥Ôy,YM¾ËYÄ]½|̌z]Z^fŸY {€¯¹ÔŸYÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿YÁ€ÌaYÖÀ£¥€//‹Y|¼v» ¥€‹Y|¼v»Հ̳ž“»YÕY|m{€¯tˀe½Z¤§Y…ZÀ‹Z¯¾ËY µZu{½Zf//ˆ¿Z¤§Y»Y{Z°Ë€»MÃ|ÀËZ¼¿d//¨³½Z¤§Y€´¸Ì¸ve ÕÂƼmd//‡ZËcZ]Zzf¿YlËZf¿¹ÔŸYY| ]ÕZ”§Ö//‡|ÀÆ» Zed‡Yd«Â»d·Á{¶Ì°Œe,Z°Ë€»MÕÂËZÀ‡¾˜]Z»Yd‡Y½Zfˆ¿Z¤§Y ÖÀ̈u…Z^Ÿ|̇ |ÀÀ¯¹Z¼e{Âyž¨¿Ä]Y½Z^·Z—Z]À¯Y~»|À¿YÂf] ՁÁ€Ìa¹ÔŸYÖ¸yY{ÕZÅ|»ZÌatˀŒe{½Zfˆ¿Z¤§Y¶WZˆ»€´¸Ì¸ve ³Ád¨³{½Zfˆ¿Z¤§YÕÂƼm†ÌW½YÂÀŸÄ]ÖÀ£¥€‹YÖËZÆ¿ cZ]Zzf¿YÃ|ÀÀ¯Y‚³€]{ZÆ¿Ä°ÀËY{ÂmÁZ]{€¯ZƛYZÀ¸ËYZ´¿€^yZ] ¶¬fˆ»{ZÆ¿®Ë,Œ¯¾ËYևZ‡Y½Â¿Z«…Z//‡Y€],½Zfˆ¿Z¤§Y{ cZ]Zzf¿YYÁ{ZÆq,{ZÆ¿¾ËY{dˀË|»¦ “¶Ì·{Ä]Z»Y,d‡Y Œ¯¾ËY{½Z³|ÀËZ¼¿†¸n»cZ]Zzf¿YÁ{ćÁÕÂƼmd‡ZË d‡ZËcZ]Zzf¿YÂyÄ]ZÆ¿MlËZf¿ÁÃ{Â]‚Ì´¿Y€]µZnÀmÃY¼ŠÄ°ÀËYZ0 Ây d‡YÄf§€´¿Y€«ֻ¼Ÿ‰€Ë~a{»ÕÂƼm Á{‹Ö»[Zzf¿YÂƼm†ÌË–‡Âe½Â̼̈¯¾ËYՀ^ÅÕZ”ŸY ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y{‚»Z¿{Ây,ÂƼm†ÌËį֘ËY€‹{ |ÅYÂy{ÂmÁ‚Ì¿cZ]Zzf¿Y½Â̼̈¯Z¯{cÔyY|»Z0  ˜«,d‡Y Ã{€fˆ³ĸyY|»ÁZŒ§µZ¼ŸYYÖ¯Zu|ÅYÂ//‹Ä°ÀËYZ¼¯-d‹Y{ ÄnÌf¿{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡Y½Â̼̈¯¾ËYZ¯{ÁYºÌeÁÖÀ£¥€‹Y ÄnÌf¿¾Ë€eĬ]Z‡Ö]½Zfˆ¿Z¤§YÕÂƼmd‡ZËÃZ»€Æ»ºŒ‹cZ]Zzf¿Y YŠÌ]d^i{ÂmÁZ] d‡YÄf‹~³µZ‡µÂ—{‰€Ë~a¶]Z«€Ì£ …Â]½Z»Z‡†ÌË |À¯¾Ì¼”eYÄËZ»€‡YZ]|¿YÂeÖ¼¿†¯pÌÅ ZaÁYÄË{ZveY¶uÃY-­€fŒ»Äm{Â] ZÌ¿Zfˀ]Ö·ZyÕZm½{€¯€aÕY€] ½Â¿Z«¶»Z¯ÕY€mY¶˜ »®q½ZÌ¿Y|¿ŠÅZ¯ {Y| eįÄf§€³cÖ·Zu{ŠÅZ¯¾ËY d//‡YÃ|̇|{ Äf‹Y{Õ{ZˁŠËY‚§Y,µZ‡ÃZ»}MÄ]d^ˆ¿Ã|‹Ä·{Z^»ÕZÅ®q d‡Y ½Â¿Z«¶»Z¯ÕY€mY¶˜ »®q½ZÌ¿Y|¿ŠÅZ¯ ŠÅZ¯{Õ{Zf«YÕZ//”§{d^j»cY€iY€]ÃÁÔ//ŸŠÅZ¯¾ËY Z̈]|¼Ÿ€Ì£ºËY€m½ZÌ¿Y|¿ŠÅZ¯‚Ì¿ÁÖWZ”«ÃZ´f‡{ÕZÅÃ|¿Á€a d‡YY~³€ÌiPe ÕY‹†¸n»ÖWZ”«Á֫¬u½Â̼̈¯”Ÿ,ՁÁ¿¾//ˆu ½Â¿Z«¾ËYÕY€mYįºË|¬f »ºÅZ»d¨³Ę]Y¾Ì¼Å{ֻԇY €´Ë{Õ‡Y-{Â//‹Ö¿Y|¿Y‚ŁYŠÌ]Õ{YM\^//‡|¿YÂeÖ» ,{‹Y€mYÖf//‡{Ä]®q|Ë|m½Â¿Z«€³YįºË|¬f »¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÅ®qÄ]•Â]€»įÖËZÅÃ|¿Á€aY|{YŠÌ]|¿YÂeÖ» |Å{ŠÅZ¯Y ®qÄf‡{Á|¹|Ÿ|À¿Z»Հ̴//ŒÌaÕZÅY‚]Y{ZÅḑ€›¾ËY Z^fŸY½Y‚Ì»Y¾ËÔ¿M¹Ô f‡Y½Z°»YÁÖfŒ³€]®q½Z³|¿Y{ÕY€] Հ̴ŒÌaÕZÅY‚]Y€³Yž«YÁ{ d‡YÄf¨Æ¿®qÃ|ÀÀ¯{ZÖ·Z» €´Ë{|¿Â‹¶v»Ô]®qÁ|ž¿Z»Á|¿Â‹µZ §|Ë|m½Â¿Z«{ ÕYÃ|Ÿ¾f§½Y|¿Ä]ÁÄ·Zˆ»¾ËYÕY€]ÖWZ”«Ã|¿Á€a¶Ì°Œe|ÅZ‹ {Â]ºÌÅYÂz¿Õ{Zˁ |¼Ÿ€Ì£ºËY€m½ZÌ¿Y|¿ŠÅZ¯į|¿|¬f »½Z//‡ZÀ‹Z¯Á¾ËYY Z]‚Ì¿½ÂÀ¯ZeÄ//¯d//‡Y®q|Ë|m½Â¿Z«¶»Z¯ÕY€mYÄ]•ÂÀ» ÖfŒ³€]®qÄ]•Â]€»¶WZˆ»{Õ{Zˁ€ÌiPeŽ«Z¿ÕY€mY{ÂmÁ Ղ¯€»®¿Z]Õ|m¹‚Ÿ|À»ZÌ¿įÖËZÅ|À]¾Ë€eºÆ»Y |‹Z]Äf‹Y{ Á–]Y“ՁY|¿YÃYÁ¾ËÁ|eÄ]½YÂeÖ»d//‡Y½|‹ÖËY€mYÕY€] ¹Zn¿Y,Õ{»®qcÄ]ºÌ¬fˆ»d‹Y{€]cZ»|ydyZ‡€Ë ÕZÅ®qÂy{ZÌ¿{»¶¼ ·YÂf‡{Á|Á¹ÓcZ»Y|«Y Ö·Z»Z^fŸY½Y‚Ì»Y¹Ô f//‡Y½Z°»Y{ZnËYdËZÆ¿{ÁÖ°Ì¿Á€f°·Y {€¯ÃZ‹YÃ|ÀÀ¯d§ZË{Õ‡Y¾ËÔ¿McÄ]®qÃ|ÀÀ¯{Z {Y{€^yZ^fŸYÁµÂaÕY‹Ĉ¸mÄnÌf¿YՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ÁµÂaÕY‹Ĉ¸mÄnÌf¿Y{Ây¹Y€³Zf//ˆÀËYÄv¨{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]ZÅ®¿Z],Z^fŸYÁµÂaÕY‹Ä]»…Z‡Y€]d‹Â¿Z^fŸY |ÀÀ¯Ö»µZÆ»YÄ·Z‡lÀa•Zˆ«Y€j¯Y|uZ]ÁÄÅZ»†¨ÀeZ]ÁZ]®ËÕY€] ÂƼm†ÌW Äv¨ {€¯s€˜»¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|» ÖËY|mY֋Z¿ÖËÁÂ˽Â̸̻LÔy½{€¯€aÕY€]ZaÁYÄË{ZveY½Y€//‡ ­€fŒ»Äm{Â]®ËZfyY€‡€]Y{ÂycY€¯Y~»ÄË{ZveY¾ËYYZÌ¿Zfˀ] |¿{€¯Z£M Ä·Z‡d¨Å {{Âm»Â“»¾Ë€e…¼¸»­€fŒ»Äm{Â]¾ËY,€fËÁYZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] µZ‡d¨ÅÕY€]ZaÁYÄË{ZveY”ŸÕZÅŒ¯ÕÁŠÌaÕZÅŠ·ZqÃ|¼Ÿ Ö´f‡{Á{½MÂy{,ÁÁcY€¯Y~»Z£MYŠÌaÖfuZ»Yd‡YÖeM {Y{{ÂmÁ ,c€mZÆ»,̸ּ«YcY€Ì̤eÄÀÌ»{Ze|ÀÅYÂyÖ»­Â¸]¾ËY”ŸŒ¯ dyY{€aYÖ¸Y½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»Z»Y|ÀÀ¯ÄÀ˂Å€fŒÌ]dÌÀ»YÁµZfnË{€Ÿ YįÖfËZ¼uY½ZÀr¼ÅZe|¿Y{¶ËZ¼e‚Ì¿½Z ¨ÀË}ÁÃ{Z]€‡€fŒÌ]¢·Z^» |À‹Z]Y{Ây€],|ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ä ‡ÂeÁÕÁZŒ¯ÕZÅŠz]Õ‡ ÄÀÌ»¾ËY{¹YÁ|Ì»Yd¨³Ây¾ËY{½Z¼·MºœŸY|¶¯€»Ô´¿M ¥ÔfyY®‹Ö]Ád‡YÕYÃ|ÌrÌadÌ·ÁÂ//ˆ» ºÌÀ°]ևˆv»d§€ŒÌa {‹¥€—€]|ËZ]±‚]ÕZŀœ¿ |»M{Y|{ ,€œ¿{»Äm{Â]ºnu{»{cY€¯Y~»ÖËY|f]Yʬ¿ d‡YÁÂ˽Â̸ˀe ÖeZ^ŸÄ]ZËGNI­Â¸]Ž·ZyZ¿ ÄË{ZveY”ŸÕZÅŒ¯Äm{Â]YÖ°q¯Šz]ZÆÀeÄm{Â]¾ËYįÖ·Zu{ Z̈]€´Ë{Öy€]Õ‡YÁ{ZˁZ̈]Öy€]Õ‡YºÅZ]Z»Yd‡YZaÁY {ZÅŒ¯¾ËYį{Y{{ÂmÁµZ¼fuY¾ËYÄnÌf¿{{Â//‹Ö»Äf//‹Z´¿Yº¯ Ä»Z¿ª§YÂe®ËÄ]ZÆÀež»Zm{Y{Y€«®ËÕZmÄ]ÁŠÌaÁÁcY€//¯Y~» |À]ZËd‡{ ÕYÄË{ZveY¾f‹Y{d¨³ÃZ]¾ËY{Ĉ¿Y€§ÕÂƼm†Ì˽Á€°»¶W¿Z»Y ,|À¯½Y€^mYZÅÖËZÌ¿Zfˀ]ÖËY|m|ÅYÂyÖ»{Âyž]ZÀ»ŠÅZ¯ªË€—Yį ¹Zn¿YÄ¿YYÁ€a|À¸]Ö¬§YÂeÄ]½|Ì//‡ÕY€]Yº‹Ôe¾» d//ˆÌ¿µÂ^«¶]Z« Õ{ZˁÕZŁÁÁZÅ\‹,ZÅdŸZ‡Ä]Ö¬§YÂe¾ÌÀqÄ]½|Ì//‡Z»YºÅ{Ö» {Y{ZÌ¿½Z» Ö¸Y½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»YְˉŒ¯į|À¸Å€ËÁdˆz¿cÁ­Z» Ä]Y½MÁÃ{€¯{Á|v»YÖ¸¯Äm{Â]Ze{Y{€//œ¿{ÁÃ{Â]ZaÁYÄ//Ë{ZveY ZƛYÃZ]¾ËY{,|¿Z//‡€]Z”ŸYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|»M{GNI|{®Ë ¹Znˆ¿Yd‡Z‡ÁՁÁZŒ¯Šz]ÕY€]½ZÀr¼ÅÄm{Â]¹Â//‡®Ëd‹Y{ Ã{Z‡½Z]Ä]Y€ËºÀ¯d¬§Y»Õ{ZÆÀŒÌa¾ÌÀqZ]º¿YÂeÖ¼¿ d//‡YÄË{ZveY dˆÌ¿Ö]Âys€— d^ˆ¿Ä]{‹š¨ut˜‡¾Ì¼Å{Ö¸ §–ËY€//‹|ÀÅYÂyÖ»įÖËZÆ¿MZ»Y |ÀfˆÅº¼»ÕÁZˆ» ZfyY|Ë|mÕZÅÁÂud¨³½ZfˆÆ·€ËÁdˆz¿Ö°ËÁYY»…ÂXeZ» ÕZÅÁÂuÕÁM¿ÁÖ//ŸZ§{žËZÀ,c€mZÆ»,cZ¬Ì¬ve½Âr¼ÅÄ//m{Â] d‡Ż½|Ë{\̇Md¼Ì«Ä]Ä¿Z»Y|¿Â‹Ö»[ˆv»Öf̼ÅY‚WZuÖf‡Ż ZaÁYÄË{ZveYՁÁZŒ¯Á¹Znˆ¿Y YZ]Ä]Õ{ÁÁÕZ//ÅÓZ¯Ö¯€¼³‘YŸªË€—YZaÁYÄ//Ë{ZveYÄm{Â] {ÕZv¿Y|“ÕZÅļˀm,‰Á€§cZÌ·Z»YÖ//Œz],­Â¸]ÕZv¿Y Õ‡YÖËY|ÅY¢·Z^»¾ÌÀr¼ÅÁZÅd¯€‹YÖy€]ÕY€]Ã|//‹Äf§€³€œ¿ {‹Ö»¾Ì»Ze”ŸÕZÅŒ¯ |»M{|{®ËÄ]Äm{Â]¾ËY|ÀÅYÂyÖ»­Z¼¿Y{Á|W‡,ŠË€eY,|À¸Å ¾Ë€e±‚]½YÂÀŸÄ]½Z¼·YM |À¯Y|Ìa¶Ì¸¬e”ŸÕZÅŒ¯Ö¸yY{Ž·ZyZ¿ Z»Y{€Ë~b]Y|{®//ˁY€eÓZ]Ö¼¯Zed//‡YÃ{Z»MÖ·Z»Ã|ÀÀ¯Y|ÅY d‡Y{ZˁZ̈]‚Ì¿¾Ì·€]ÕY€]|{ Ö·ZyÕZm½{€¯€aœÀ»Ä],­Â¸]ÖËY€mYÕÁZ]½YÂÀŸÄ]ZaÁY½Â̼̈¯ -{€¯s€˜»Y½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»ÕY€]Ö·Z¼ŸY¦Ì¨ze¥~u{ZÆÀŒÌaZÌ¿Zfˀ] |ÀfˆÅ|À»ÀÆ]½MYÖ¸Y½Z³|ÀÀ¯dyY{€a€fŒÌ]įÖu€— Ö·Zu{¾ËYÁÃ{Â]|Ë|mÖËY|»M{ž^À»ÕÂnfˆm{¾ËY€]ÃÁԟ­Â¸] µZ‡½ZËZaZeª§YÂe¹|Ÿc{į|¿YÃ{Y{Y|//ŒÅcZ»Z¬»įd//‡Y ÕY€]įY{ÂyÕZÅÃÁ€a€fŒÌ]Ze|‹|ÅYÂyÂ^n»ZaÁYÄË{ZveY,ÕZm |À¯¦«Âf»,d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]µZ‡ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ԗ֌ËY‚§YcYZœf¿Y d‡Yd¸»ÕY€]ÖÆ·Yd¯€]ÄËZ»cZ]Zzf¿Y Á|Àfˆ¿Y{Ö¸»ž§ZÀ»¾¼”f»YcZ]Zzf¿YֻԇY[Ô¬¿Y€^Å {,d‡Y|À»īԟÖ¸»ž§ZÀ»Ä]įÖ//ˆ¯€Å¾ËY€]ZÀ]|¿{Á‚§Y |À¯Ö»d¯€‹cZ]Zzf¿Y ½{Y{ÕOÕY€]d¸»d¼ÅZ]d¯€uÄ]ֻ¼ŸÄ̏ÂeZ]½ZŒËY Äq€ÅY½{Y{ÕO¹{€»įd‡Y¾ËYZ»Ö´ŒÌ¼ÅÄ̏Âe|Àf¨³ Ö¿ZËZacZŸZ//‡Ä]Y½MÁ|ÀÅ{¹Zn¿YÁµÁYļ̿{Á€e{Á |ÀÀ°¿µÂ¯Â»\‹ {Y| eÄ]€Æ//‹€Å{¹{€»|¿{Á‚§YÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u 0 €¨¿Ä]½Y€Æe{Ôj»,|ÀÅ|]ÕO€Æ‹½MZÌ¿{»ÕZÅ{‚»Z¿ Õ«†¸n»¶Ì°ŒeÄ]Õ{Zˁ®¼¯Z¯¾ËYįY€q|ÀÅ|]ÕO {€¯|ÅYÂy d¯€]ÄËZ»cZ]Zzf¿YÄ°ÀËYÕÁMZ]¾ÌÀr¼ÅֻԇY[Ô¬¿Y€^Å Z]ÕY‚³€]{µZ §ÕYÄ¿Z‡€ZÀŸY,{‹½Y€ËYd¸»ÕY€]ÖÆ·Y |¿{€¯€°Œe,cZ]Zzf¿Yð‹ Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve ֗¶yY{YZ]{ԗÄ°‡d¼Ì«,Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{ԗd¼Ì«€fz»ŠÅZ¯{ÂmÁZ] ÃZ»}M֗¶yY{YZ]{ԗÄ°‡d¼Ì«ŠËY‚§Y½Y‚Ì» d‡YÃ|‹ÄmY»ŠËY‚§YZ]ÃZ»}M ¾ËYÄ] d‡YYw€¿Õ|{ ŠËY‚§YZ]\‡ZÀf»º«¾ËYįÃ{Â]|{µ{Z » {Â]Ã|‹Ö¨À»ÃZ»ÂˀƋY,Ö¿Ó—ÃÁ{®ËY†aįԗÄ°‡Öf¼Ì«[Z^u\Ìe€e d‡YÃ|‹d^j»Y{|n»ÃZ»}M{,{Â]Ã|¿Z»Ö«Z]Ö¨À»Ã{Á|v»{Ö·YÂf»ÃZ»ćÕY€]Á d‡YÃ{Â]|{ Ã{Á|v»{Á‚ÌqZ¿ZÌ//ˆ]ÃZ»}M{[Z^u¾ËYY|¬»į|Àq€Å įµZ‡Ö¿ZËZaÕZÅÃZ»Ä]½|‹®Ë{‚¿Áˆ°ËYÖ»ÂecYZœf¿Y®Ë€veÄ]ÄmÂeZ]Z»Y Ä°‡d¼Ì«d^j»[Z^uį{ÁÖ»Zœf¿Y,d‡YÃY€¼ÅÖ§€»ÕZ“Z¬eŠËY‚§YZ]Ó¼ » |]ZËÄ»Y{Y‚Ì¿Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{ԗ ®Ë€veÄ]ÄmÂeZ]į|Å{Ö»½Z//Œ¿‚Ì¿…Â]{ÃZ§Ä°‡cÔ»Z »½Y‚Ì»Ö//‡€] cY€Ì̤e¾ËYį|‡Ö»€œ¿Ä] d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÃZ»}M֗cÔ»Z »½Y‚Ì»,cYZœf¿Y ֗ZÌfuYÕY~³ÄËZ»€‡Áְ˂̧Ä°‡ÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§YÕY€]Ö^‡ZÀ»ŽyZ‹|¿YÂeÖ» ‰‚˹|Ÿc{įd‹Y{Zœf¿Y½YÂeÖ»¾ËY€]ZÀ] |‹Z]ԗYZ]{ՁZ]Äf¨‡Á Ŀ´ÀËYÄÌuZ¿YÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{ԗÄ°‡d¼Ì«,Yw€¿ZËÁԗÖ¿ZÆmd¼Ì«…ˆv» |]ZËŠËY‚§Y‚Ì¿Z“Z¬e ‰Y‚³ Z°Ë€»Mē€«©YÁY{ÕY~³ÄËZ»€‡¾ÌqÁÄ̇Á |ÀÅ{Ö»ŠÅZ¯Y ŠÅZ¯œÀ»Ä]ÁZ°Ë€»MÄ¿Z¼yÕZÅd//‡ŻÄ]x‡Za{¾ÌqÁÄ̇ÁÕZÅÂ//Œ¯ ŠÅZ¯YZ°Ë€»MÕY{Ä¿Y‚y{ZÀ//‡YÁē€«©YÁY{ÕY~³ÄËZ»€‡,Ó{Ä]Ö´f//ˆ]YÁ |¿YÃ{Y{ Y{ÂyÄ¿ZÅZ»‰Y‚³{Z°Ë€»MÕY{Ä¿Y‚ycYÁ,¹ÂÌ·YŻÁY¶¬¿Ä]ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] µZu{Z°Ë€»Mē€«©YÁY{Ä̇ÁÕY~³ÄËZ»€‡į{€¯¹ÔŸY,ÕY~³ÄËZ»€‡½Zˀm ½Y‚Ì»Äf‹~³€^»Z‡{{°ˆ»Ád‡YÃ|‹Ã{¾Ì¼zeÓ{½Â̸̻Á{Z̸̻€“Zu d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻®ËÄ]Y©YÁY¾ËYÕY|Æ´¿ ÕY~³ÄËZ»€‡Z°Ë€»Mē€«©YÁY{Y{Ây€ËZy}YÓ{{Z̸̻YŠÌ]€fŒÌa°ˆ» µZ‡{Ä̇Á€]Õ{Zf«YÕZźˀveµZ¼ŸYÄ]¾f´À‹YÁ¹Y|«YY†aZ»Y{Â]Ã{€¯ Z°Ë€»Mē€«©YÁY{ZÅÕY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯ÖnË|e|¿ÁÁ{Y{€Ì̤eY{ÂyՄeY€f‡Y d‹Y{ZÌfyY{YZ°Ë€»Mē€«©YÁY®·Z»¾Ë€e±‚]\¬·‚Ì¿¾Ìq d§€³ŠÌa{Y d‡YÃ{€¯}ZzeYYÄ̇ÁÄ]ZŒ»Õ{€°ËÁÁÃ{€¯µÁ‚¿ÃZ´ËZm¾ËYY€“ZuµZu{į Z̸̻{Á|uYÄf‹~³€^»Z‡{{Z°Ë€»Mē€«©YÁY{ZÅÕY~³ÄËZ»€‡ºnu¾°a d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯Ó{ Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡†ÌW d‡YÄf‹Y{Ö¸»Z¯{€°¸¼Ÿ,dËÂŁY€uYÕZÅÃZ´f‡{ ÕZŽZf‡YļÅ{Ö°Ì¿Á€f°·YdËÂŁY€uYÕZÅÃZ´f‡{d¨³Œ¯€ËÁևŻ½ÁZ » d‡YÄf‹Y{Õ|{Õ{€°¸¼ŸÁ|‹ÕY{€]ÀÆ]Á€»YŒ¯ |Ë|mÕZÅÄ¿Z»Z//‡YÃ{Z¨f//‡YÃZ]{½YZ´¿€^yž¼m{Ä ¼mÁ"¥€//ŸµZ//¼m" |ZÅdËÂŁY€uYÄ·Zˆ»|À¼‹ÂÅÂv¿Ä]Ä¿Z»Z‡¾ËYYÃ{Z¨f//‡YZ]{Á‚§Y,Ö°Ì¿Á€f°·Y ½Zf‡Y{ZÅÃZ´f‡{¾ËYYÕY{€]ÀÆ]½ÂÀ¯ZeÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÖ//‡€]ª^—Á{‹Ö» tˀeŒ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡†ÌË d‡YÄf‹Y{Õ|{Y{Á|uÕ{€°¸¼Ÿ,Œ¯ ¹Zn¿YZÅdËÂŁY€uY{Y½Z‹Z¯Öf‡{Ä]½ÂÀ¯ZeÖ°Ì¿Á€f°·YÕZÆÅZ´f‡{¾ËY€]ZÀ]{€¯ ļź̿YÂf]įd//‡Y¾ËYdËÂŁY€uYÕZÅÃZ´f//‡{Ö¸Y{€¯Z¯d¨³¥€Ÿ |¿YÃ{Y{ ÃZ]{Œ¯€ËÁևŻ½ÁZ » ºÌÀ¯µ€fÀ¯Á|‚¯€»YYՀ̳ÕY~yY\ ‹‚¯Y€» Z]ºËY{|Ì»YÁd‡YÖ¼«Á{d¯ZŒ»½Y‚Ì»ZÅZ»Mª^—{€¯ZƛYÖ»{€»d¯ZŒ»½Y‚Ì» ÁZ»M…Z‡Y€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌ¿‚]º«Œ¯{Yð‹Z]ՁÁ,¹{€»Հj¯Y|u”u ºÌf‹Y{ֻԇYÕY‹†¸n»cZ]Zzf¿Y{Œ¯•Z¬¿ļÅ{Ö]Âyd¯ZŒ»,cZŸÔ—Y įd‡Y¾ËYÄ]¥Â˜ »,Ä ]ZeÕZÅ{ZÆ¿ÁÂ//Œ¯cYÁ{½YZ°¼ÅÁZ»‰Ôe¹Z¼eÁ ֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿Y |‡€][¸˜»|uÄ]d¯ZŒ»½Y‚Ì»¾ËY t^dŸZ‡Y½Z»‚¼ÅՀ^ŽZ³€^y†¸n»ÃÁ{¾Ì¼nÀaÕYÃÁ{½ZÌ»¾Ìf//ˆz¿Á Ä^ ‹,ՀƋÄ^ ‹ÁY‚Å ÄÌ]Zzf¿YÁÂu{|À¨‡Y¹Á{ Ä ¼m Á€»Y ÁֻԇYÕY‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ÌÌ eÕY€] ÕY~yYŻÄ^ ‹ÁÖËZf‡Á ½Z‡Y€y,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y,½Y€ÆeÄÌ]Zzf¿YÁÂu{Հ^ŽZ³€^y†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ÌÌ e ÁY‚ÅÁ½Â̸̻cZ]Zzf¿YYÃÁ{¾ËY{ {‹Ö»Y‚³€]º«Á…Z§,Õ“ |ÀfˆÅÖ·ÁYÕY€¨¿ÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á½{Y{ÕY–ËY€‹|mYÁ€¨¿ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż [Ô¬¿Y€^Å Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÄÌÀ̈u{Ż©Á|À¶v»{”uZ]ÕYÄÀ»Zy×YdËM ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ//]Zzf¿YÕY€]Y{ÂyÕOÃÖ//À̼y¹Z»Y Ä]Հ^ŽZ³€^yÕYÃÁ|¿ZÌ»¾Ì·ÁYÁֻԇYÕY‹†¸n» |ÀfyY|¿Y©Á|À Z£MªËZ«{¾Ì·ÁY{ֻԇY[Ô¬¿Yºœ »€^Å,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] ÁֻԇYÕYÂ//‹†¸n»cZ]Zzf¿YÃÁ{¾Ì¼Å{ZËՀ̳ÕO ”uZ]Հ^ŽZ³€^y†¸n»ÃÁ{¾Ì¼nÀaÕYÃÁ{½ZÌ»¾Ì·ÁY {ÂyLYM,ÃÖÀ̼y¹Z»YÄÌÀ̈u{Ż©Á|À¶v»{ |ÀfyY|¿Y©Á|ÀÄ]Y ÁYcZ]Zzf¿YÁ,Ö¿ZÀz‡{†b‡ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u |Àf¨³½ZÀÆÌ»ºÅļÅÄ]¾Œm¾ËY®Ë€^eZ]Á|¿|¿YÂyÖ¸»¾Œm Z]|ÀÅYÂyÖ»įd‡Yd¸»Ö¿|»ªu©Z¬uYÁcZ]Zzf¿YÁ d‡YZÆ¿MªuįYŒ¯»YÃY{Y{{Âyd¯€‹,½{Y{ÕO d‡Y֟€‹¦Ì¸°e®Ë½{Y{ÕOÄ°ÀËY¾¼“,|¿ÁMd‡{Ä] Ö¿ZuÁ {‹Y‚³€]Ö°Ì¿Á€f°·YcZ]Zzf¿YºËYÁ|Ì»Y {»ºÅÁ|¿ÁY|ydËZ“{»ºÅºÅ{Zˆ¸n»ºËYÁ|Ì»YÁ |‹Z]¹{€»dËZ“ cZ]Zzf¿YÕY‚³€]½YZ¯|¿Yd‡{Ä]|̋Z^¿ÄfˆyÁ€°ŒeZ]ÕÁ cZ]Zzf¿Y½Y€›Z¿Á½Zˀn»¹Z¼eYd¨³Œ¯€‡Y€‡ÕZÅ{Zf‡Á cZ]Zzf¿YÕ| ]¶uY€»įÕ{Y€§Y¹Z¼eÁÕYÕZÅ©Á|ÀÕZa{ €°Œe,|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYMlËZf¿\ˆ¯ZeÃ|ÀËMÁÁ{Ö°Ë{Y ºÀ¯Ö» {YZÅ©Á|ÀdÌÀ»YįÕ{Y€§YY¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†//ÌË ZÅÄ¿Z‡¹Z¼eY{Á‚§YÁ{€¯€°Œe|ÀÀ¯Ö»¾Ì»ZeŒ¯€‡Y€‡ cZ]Zzf¿Y{”uÄ]Y¹{€»Á|¿{€¯‰Ôec|»¾ËY{į‚Ì¿ ,|¿{Y{¹Zn¿YÖ³‚]Z¯į|¿{€¯cŸ{ÕY©Á|ÀÕZa½|»MÁ ºÀ¯Ö»Ö¿Y{|« ÕYĜv·¾ËYZeį½Y€ËY‚Ë‚ŸÁ±‚]d¸»Y{Á‚§YÖ//¿ZuÁ ¹{€»€ËZ‡ÕY€]ÁºË³Ö»|̋Z^¿ÄfˆyÁºÀ¯Ö»€°Œe|¿{Y{ |¿ÁÖ»ÕY©Á|ÀÕZacZ]Zzf¿Yֿ¿Z«dŸZ‡½ZËZaZeį‚Ì¿ |ÅYÂy½Y€ËYd¸»YÕ|Ë|mZzf§Y×YZ‹½Y ¹Y{d̬§Â»ÕÁM |‹|ÀÅYÂy…ÂËZ»Äf‹~³YŠÌ]Z»½ZÀ¼‹{Á|ˀ§M ÁY†¸n»,†·Zn»ÕZÅÃÁ{¹Z¼e{d¨³ÕÂƼm†ÌË Ã{€¯ÕY{€]ÀÆ]ÁÃ{Z¨f‡Y{ÂyµZ‡ZÆq¹Z¼eY€yMÁZeµÁY d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeĸZ§Ô]†¸n»Ád‡Y –‡ÂeºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿cZ]Zzf¿YÕY‚³€]YÖ¿ZuÁ ZÌ//ˆ]ÕYZ]†¸n»¾ËYd¨³Á{€¯Õ|À//‡€yY€]Y¹{€//» Á€»Y½Y€ËY¹{€»Ád‡Y¶Ì°ŒeµZu{€´¿YÂe¹{€»|À¼//‹Y |ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe{ÂyYMÁĬ̸‡Z]YŒ¯Ã|ÀËM†¸n» |ÀÀ¯Y|ÌaÃY†¸n»ºÅ{ZËÃÁ{Ä]ZžˀfÆ]ºËYÁ|Ì»Y{Á‚§YÕÁ ¹{€»į€e‹€aÁ€eµZ §ֈ¸n»,d‡Y¹{€»d‡YÂyÄr¿MÁ ÖÀÌ¿Y«Á|À¯Ö»¶u€fÆ]YZÆ¿MÖ³|¿cÔ°Œ»|À‹Z]|ÅZ‹ Á,¹Zn¿YY{ÂycZœ¿ÁÃ{€¯\ːedŸ€//‡Ä]YÕÁ€“ ZÅÄ»Z¿¾ÌËMÁևZ‡Y½Â¿Z«Ä]½Â¿Z«ÕY€mYÁcZœ¿Ä]d^ˆ¿ {‹¶Ì°Œe,d‡Y|̬» {[Ây†¸n»®Ë|ÅZ‹į¾ËYYÕYÁ|Ì»YY€]YZ]Ö¿ZuÁ \̌¿ÁY€§Z»†·Zn»YÁ{YļÅd¨³,{Â]ºÌÅYÂyºÅ{ZËÃÁ{ Ze†¸n»ÃÁ{¾Ë€fÆ]¾»{Z¬fŸYÄ]įµÁY†¸n»YÖ·ÁÄf‹Y{ |¿YÃ{Â]Ö]ÂyֻԇYÕYÂ//‹†·Zn»,YÁ{Y¹Z¼e,Ã{Â]Á€»Y ÃÁ{¾Ìfˆz¿ÕY‚³€]Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¸»dÌÀ»YÕYÂ//‹†ÌË d‹Y{ZƛY[Ô¬¿YÕY|f]Y{ֻԇYÕY‹†¸n»cZ]Zzf¿Y cZ]Zzf¿Y¾Ì·ÁYįµZ‡|À¨‡YÖÀ ËŠÌaµZ‡YºÀ¯Ö»{ZË sԏY{į{Â]Ö¸»ÕY‹†¸n»½Z»½MŠ»Z¿į †¸n» |‹Y‚³€] {Y{¹Z¿€Ì̤eֻԇYÕY‹†¸n»Ä]ևZ‡Y½Â¿Z« į|‹Y‚³€]|À¨‡Y{†¸n»cZ]Zzf¿Y¾Ì·ÁY{Á‚§YÖ¿ZuÁ և€aļÅ,cZ]Zzf¿Y¾Ì·ÁY {Â][Ô¬¿YÕY|f]YYcZ]Zzf¿Y¾Ì¼nÀa ,ևZ‡Y½Â¿Z«½Z³€^y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿cZ]Zzf¿Y†b//‡,{Â] ÁÕÂƼmd‡Zˆb‡ÁևZ‡Y½Â¿Z«|ÌWZecZ]Zzf¿Y†b‡ {Â]†¸n»cZ]Zzf¿Y½M¾Ì¼nÀa {~³Ö»†¸n»cZ]Zzf¿Y¾Ìfˆz¿YµZ‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ž«Â»€‡{ZÅcZ]Zzf¿Y,ZÅÖfz‡Á²Àm–ËY€//‹{ÂmÁZ]Á |¿{€¯Ö»|̯ZeČ̼ŹZ»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy,|¿YÃ|‹Y‚³€]{Ây †¸n»{ {Œ¿{ZnËYĸZ§Á{‹Y‚³€]ž«Â»Ä]cZ]Zzf¿Y xËZe{įd‡YÄf‹Y|¿{ÂmÁÕYĸZ§pÌŽÂÀ¯ZeºÅÖ¸^« {ÂmÁՂÌq¾ÌÀqºÅ½Y€ËYxËZe{Á{Y|¿€Ìœ¿Ö//‡Y€¯Â»{ d‡YÄf‹Y|¿ dËÂÅŽÌzŒeÁ€»YcZ]Zzf¿Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Y{Ây‰ÔeŒ¯€ËÁºËYÁ|Ì»Yd¨³,d//‡YÖ°Ì¿Á€f°·Y µZfÌnË{Հ̳ÕY|ÅZ‹¹{€»µZ//‡{Á|À¯½Y|ÀqÁ{ |À‹Z]¶»Z¯ Á€»Y€Æ›YŠÌaÖ¿ZuÁ¾//ˆu¾Ì¸¼ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu d¨³½YZ´¿€^yž¼m{Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡Y|Ë{Z]Y†a Ä]Z»[Ô¬¿YÁŒ¯xËZe{Հ´Ë{‚Ì»MZzf§YÁ€·Z‡Á€»Y ÄÀv{įŒ¯€ËZ‡ÕZÅ©Á|ÀµÁ|m{Z» |‡Ö»d^i Œ¯cYÁ{cZ]Zzf¿Y{Zf‡¾Ì]ּ̬fˆ»•Z^eY,{Â]ŽzŒ» d‡YY€«€]¾ËÔ¿McÄ]ZÅÁÂuļÅZ] |{Öy€]{Á|{ZÅŠz]Öy€]{{Y{Ä»Y{YÕÁ |{,¶¯{ |¿Y{µZeY|{ºÅ\ //‹Öy€]Á Á|ÀfˆÅcZ]Zzf¿Y{Zf//‡Ä]¶f»¾ËÔ¿McÄ]ZÅ©Á|À Á|¿{Y{ Á½Y€ÆeÕZŽZf‡€Æ‹,½Y€Æe{€¨¿|Àqd‡YŽzŒ» €ËÁºËYÁ|Ì»YÁd‡YÖ°Ì¿Á€f°·YdËÂÅŽÌzŒe |ÀÅ{Ö»ÕY |ÅZ‹¹{€»µZ‡{Á|À¯½Y|ÀqÁ{Y{Ây‰ÔeŒ¯ |À‹Z]¶»Z¯µZfÌnË{Հ̳ÕY |‹֟|»µZ¿Áƒdˀf‡YµYÁÄ»Z¿Á dz]¿ |Å{Ö»Y€«ÃŻd‡€Æ§{Y½Y€ËYÄ ¼mÁ,Ö·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³ d‡YÃ{€¯Ã{Z»MY‰{Ây֘ËY€‹€ÅÕY€]Ղ¯€»®¿Z] {Y{Y€«{ÂyÃŻd‡€Æ§{Y Á¹Y|«Y¾ËY{ÁÖ//»µZ¼fuYįd//‹Â¿Ä»Z¿Á¾ËY {‹ÖËY€mYÄ ¼m ½MY†//aºÌ¼e¾//ËY,‰Y‚//³¾//ËY…Z//‡Y€] ºÌ¼eÖ//ËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯įd//‡YÃ|//‹}ZzeY ½Y€ËYµZ//^«{Z°Ë€»MZ//]Â//ˆ¼ÅÕ{€°ËÁ|//Àf§€³ |¿€Ì´]ŠÌa{ į|‹֟|»«µZ¿Áƒdˀf‡YµYÁ»ÖËZ°Ë€»MÄ»Z¿Á {½Y€ËY½{Y{Y€«Ä]ºÌ¼e«Ö//·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³» d‡YÄf§€³{ÂyÃŻd‡€Æ§ ÕYÄ·Z¬»{µZ¿Áƒdˀf‡YµYÁÄ»Z¿Á,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] ÄËÁÃÁ€³įd‹Â¿«Ö¸e½ZËY»Á«½Â¯Z§YÂÀ]»º¸«Ä] ÕY€]Z°Ë€»MÕZʼnÔeZ]Â//ˆ¼ÅFAFTÖ·Z»¹Y|«Y Œ¯¾ËY{Y{ºÌ¼e,½Y€ËYÄ̸ŸÕ{Zf«YZŒ§|Ë|Œe Ä]Y{|n»YZ»ZËd//ˆÌ¿kZyd·ZuÁ{Y{€¯|̯ZeÄm{Â] ½MYZeºË{€¯‰ÔeZ]®ËZ» |¿€]Ö¼¿ZË|¿€]Ö»ÃŻdˆÌ· Z»|f¨Ì]ºÅÖ«Z¨eY€Å,ºË‹kZyÔ¯ºÅ| ]ÁºË‹kZy {€¯ºÌÅYÂyÃY{YYŒ¯ÁºÌÀ¯Ö»Ã{Z»MY½Z»{Ây Y€«ÃŻd//ˆÌ·{€³Yºf¨³d·Á{cY|ÌƼeÃZ]{dz]¿ Ã{€¯Ã{Z»MY‰{Ây֘ËY€//‹€ÅÕY€]Ղ¯€»®¿Z]ºË€Ì´] d‡Y d‡ŻÕ‡ZÆq †¸n»Ã|ÀËZ¼¿®Ë |ÀÅ{Ö¼¿ÄWYYY{ÂyÕYÄ]¿cZ‹Y‚³įd‡Y¾ËY†¸n»Ád·Á{µZ°‹Y ®Ë{‚¿ֻԇYÕY‹†¸n»cZ]Zzf¿YÄ]½ÂqZ»YÃ{Y{ ÃZnÀaÁ{Y{Ã|ÀËZ¼¿€¨¿®ËįՀƋ{Zf Ì^—ºË|‹ ÖËZ¼¿ÃŻÃY¼Å€¨¿½ZÌ»¾ËYY|¿YÃ|‹|Ë|¿Z¯€¨¿ |ÅYÂyÖ»d·Á{įºÅÖ ˜¬»{ |//ÀÀ¯Ö»\ˀzeÁ ÁZÅ\ˀze¾ËYcZ]Zzf¿YY¶^«µZ//‡Á{{‹‘Ÿ [ÂyÕZÅZ¯Y®ËpÌÅÁ{Â//‹Ö»Á€//‹cY{Z¬f¿Y Ã|Ë{d·Á{®Ë[ÂyÕZÅZ¯Öf«Á {‹Ö¼¿Ã|Ë{ºÅ {‹Ö»–¸y¹{€»ÕY€]Z“ÁY{‹Ö¼¿ YÖ¿ZuÁÕZ«M€³YÖfud¨³½Z¤»Y{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ¾ÌÌ e®ËÖf«Á|‹Z]d//‡{ºÅ½MÕZe{ÂyZ¯ Ã|Ë{Z¿ºÅŠ]ÂyZ¯½M{‹Ö»¹Zn¿Y¾Ë‚À]d¼Ì« ZnÀËY {‹Ö»Ã{Y{ÁYZ¯®Ë¾ËYÄ]À¼¿Á{‹Ö»Äf§€³ †¯pÌÅ{€Ì³Ö¼¿cՁZ//‡¥Z¨‹Ä°ÀËY™Zv·Ä] µÂXˆ»€¨¿®ËÁ|ÀfˆÅµÂXˆ»Y«½Y€‡Zn¿M{|¿Y{Ö¼¿ Z]€ËYÄ¿Z‹|ÀÅYÂz]ºÅY«½Y€‡Y®Ë€ÅÁdˆÌ¿ ½Z¼f¯ÄÀÌ»¾ËY{ÁYį|À¼Æ§Ö»d¸»Á¹{€»|ÀÀ¯Ö·Zy |¿Z»Ö¼¿Ö«Z]ÖËZ¼¿ÃŻÕY€]ÖËZmZf Ì^—Á|À¯Ö»ªu Ád·Á{d//¨³†¸n¼»½Y€³ZjËY½ÂÌ//ˆ¯Y€§”Ÿ {ÂyÕYÄ]¿cZ‹Y‚³į|ÀfˆÅÄmY»Ö·Z°‹YZ]†¸n» ÄÌ¿ZiÄ]ÄÌ¿ZiÖfuÁÁÄ]Á‰Y‚³ZÌ¿{{ |ÀÅ{Ö¼¿Y Ä°¸]|ÀÅ{Ö¼¿‰Y‚³Ö¸§ÁÄ¿ZÌ·Z‡ZmpÌÅÁ|ÀÅ{Ö» |ÅYÂyŽzŒ»Á{‹Ö»ÄWYYÁÄ]ÁcZ//‹Y‚³ Z»ZÌ » dˆÌ¿ZËdˆÅª§Â»ÂƼm†ÌW¾ËYį{Â] Ö¿Z»MhuZ^»Z]YcZŸÂ“»d‡Y–¸£į¶Ì·{¾ËYÄ] cZ]Zzf¿Y®Ë{‚¿Á|ÀÀ¯Ö»s€˜»Ö¿Z˂mÁÖ//‡ŻÁ ÃÁ€³Á[‚uÁÄÆ^mÕ{Zˁ{Y| eįºÌÀÌ]Ö»{Â//‹Ö» ¹Y|¯pÌÅcZ]Zzf¿YY| ]ÁÃ|‹{ZnËYÖqZ«cÄ] |À‹Z]{Ây½YY|§€—Á¹{€»Õ´z‡Zaį|ÀfˆÌ¿ ½Z»{[Y‚uYÁºËY|¿Ö]‚uZfyZ‡Öf«Á{Á‚§YÕÁ ¥Y€—YįÖËZÅÄf//‡YÂy¹Z¼e|¿Â‹Ö»µZ §cZ]Zzf¿Y ½Z»{ğZ//ˆ·Yž¸yÕZŽZˀmÁ[Y‚//uYÁZÅÃÁ€³ ½MÁd·Á{YY{ÂycZ^·Z˜»{€Ì³Ö»¶°//‹cZ]Zzf¿Y ¾Ì]YįÕYÃ|ÀËZ¼¿ |ÀÅYÂyÖ»Ã{ÁMÕYįÕYÃ|ÀËZ¼¿ YÖeZ^·Z˜»€¨¿½M|ÀÌ^Ì»d//‡YÃ{ÁMÕY€¨¿ÃZnÀa Á{‚ËÖ»€¨¿®Ë€//‡ÕÁį|¿YÃ{€¯{ZnËYÄ »Zm{ Y{ÂyĨ̛Á|¿YÂeÖ¼¿ºÅ†¸n»Ã|ÀËZ¼¿½MÄnÌf¿{ ž¿Z«ºÅÄ »ZmÁ|Å{¹Zn¿YcZ//œ¿ÁÕY~³½Â¿Z«{ €ZÀŸÁ|À¯Ö»{ZnËYÄ »Zm{YÖ§ÔfyY¾ËY {‹Ö¼¿ |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YLÔy¾ËYYÂm{‡ {€¯Ö»Z¯{Âyֿ¿Z«¦ËZ›Á[ÂqZq{ÖfˆËZ]ļŠÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]®ËÁÄ·Z‡dˆÌ]Y|¿YºŒqÄ»Z¿€]®Ë Á{¾ËYY€e{ZÅd·Á{įºË€Ì´]Y€e|ËZ],ºËYÄf//‹Â¿ ½Z³|ÀËZ¼¿{‹և€]|ËZ]¾ÌÀr¼Å |¿YÃ{€¯Z¯ÄqÄ»Z¿€] ÕY~³½Â¿Z«į{ÂyÖeY}¦ËZ›ÁY€e{¦¸fz»YÁ{Y dˆÅ¶°Œ»¾ËYZf Ì^— |¿YÃ{€¯Äq,d‡YcZœ¿Á ½Y€ËYįd‡Y¾ËYd‡Ys€˜»įՀ´Ë{Äf°¿{Á‚§YÕÁ ®Ë|‹Ö»ÃY{YÖ]‚u½Y€ËY€³Y {Â//‹Ö¼¿ÃY{YÖ]‚u [‚uÖf«ÁÄnÌf¿{Á{€¯Ö»Z§{{Â//yY|ËZ][‚u [‚u{‹ÄÀv{YÁÕ«ZfyZ‡ÁcÔÌ°Œe®ËZ] Ä]|À¯ÖËZ¼¿ÃŻÁ\ˀzeYÁY|ÅYÂyÖ»Öf«ÁŠ¸]Z¬» ÄnÌf¿{ |À¯Ö»Z§{{ÂyYÁÃ{€¯{ÁÁÖ¼¸Ÿc ZÆÀed«ÁÂƼm†ÌWÁ€“ZuÃ|ÀËZ¼¿ÃÁ{€Å½Z//ËZa [‚uÄ¿ÁdˆÅ{€§¥€—Ä]ZÅÃZ//‹Y¹Z¼eÁ|À¿Z»Ö» įºÌfˆÅ|ÅZ‹ºÌÀ¯Ö¼¿Z¯ÖeÔÌ°Œeį¶Ì·{¾ËYÄ] {‹Ö»¹Zn¿YÖeZ»Y|«Y¾ÌÀqÄ¿Z¨‡Zf» Y€qįd‡ZnÀËYµY‡į¾ËYÄ]x//‡Za{Ö´Ì]¾ˆu µZv‹Ây¹{€»ÕY€]Õ{Zf«YÕZÅŠËZŒ³YÖfuÖy€] |‹Z]¹{€»ÁŒ¯ž¨¿Ä]įÖf‡Ż€ÅZ]Á|¿Â‹Ö¼¿ {ÖËZÅÄËÁ¾ÌÀq|ËZ]Y€qZ»Á|¿Y{€aÖ»d¨·Zz»Ä] ÃY{YÖ]‚uŒ¯Öf«Ád¨³.ºÌ‹Z]Äf‹Y{{ÂyŒ¯ ®ËÖ]‚u{€¯Z¯ |ËMÖ»ŠÌacÔ°Œ»¾ËY{‹Ö¼¿ YZÅÄf‹ļÅ{[‚u®ËÁd//‡Y´z‡Za{€¯Z¯ Ã{Z¨f‡Y{Ây¥Y|ÅY{€^ŒÌaÕY€]Õ|À¼¿YÂe{Y€§YÁ€ZÀŸ {€§Ä¿Á|¿Â//‹Ö»Âv»Ä»Z¿€]ºÅ¹{€»ÄnÌf¿{|À¯Ö » ‰Â³|ÀfˆÅÂv»{€§¹{€»į¶Ì·{¾ËYÄ]Á€»Y Âv» Á|˳Ö»Äq¶]Z¬»¥€—į|¿Zb//‡Ö»¾ËYÄ]Y{Ây {‹Ö»ÁZÅÖËZ¼¿ÃŻd«Á½M cÔÌ°ŒeZ]{Y€§YÁ{‹Ö]‚uZ»Â//Œ¯€³Y{Á‚§YÕÁ ¶uÄ]|ÀÅ{Z¯‰Y‚³{Ây½Z»{Á|ÀËZÌ]Ä//»Z¿€]Á €ËÁ®ËÖf«Á |À¯Ö»®¼¯cÔ°Œ»¾ËYYÕZÌ//ˆ] ±€]Y‚ŽY‚Åį|ÌÀÌ]Ö»|ÀÀ¯sZ”Ìf‡Y|ÀÅYÂyÖ»Y ž˜¬»®Ë{Á|ÀÀ¯Ö»½ZÌ]YÃ{Y{¹Zn¿YįÖ//ËZÅZ¯Y įdˆÌ¿ŽÌzŒeÁº”Ŷ]Z«†¯pÌÅÕY€]®q¯ cÄ]ÁZ¼WY{€³YZ»YÄ¿ZËd//‡Yd‡{¥€u¾ËY Á|‹|ÅYÂz¿¾ÌÀq{‹Ã{Y{‰Y‚³¹{€»Ä]€¼f//ˆ» d‹Y~³|ÅYÂz¿€iY½M€]‚Ì¿L‡cZ¤Ì¸^e †¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ ¹Zn¿YֻԇYÕÂƼmįÕZ¯ļžËYZ]½ÓYd¨³ dˆÌ]Y|¿Yº//ŒqÄ»Z¿€]®Ëd¨³†¸n»Ã|ÀËZ¼¿®Ë įºË€Ì´]Y€e|ËZ],ºËYÄf‹Â¿Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]®ËÁÄ·Z‡ |ËZ]¾ÌÀr¼Å |¿YÃ{€¯Z¯ÄqÄ»Z¿€]Á{¾ËYY€e{ZÅd·Á{ ÖeY}¦ËZ›ÁY€e{¦¸fz»YÁ{Y½Z³|ÀËZ¼¿{‹և€] Zf Ì^— |¿YÃ{€¯Äqd‡YcZœ¿ÁÕY~³½Â¿Z«į{Ây Z]³Ád ¨³{Ö´Ì]¾ˆu¶”¨·YÂ]Y dˆÅ¶°Œ»¾ËY įÖeY{Z¬f¿YY€qįµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{ZÀ¸ËYZ´¿€^y Ád·Á{Ä̸Ÿd‡YÃY€¼Å{Âƌ»ÕZÅÕ €Ì³L‡Z]ÃY€¼Å .d‡Y|Ë|ŒeÄ]ÁÁd‡YÄf§€³¶°//‹Ö¿ZuÁÕZ«M ¹Á{Á{{Ä//¯ºËY{Ä·Z//‡¶ÆqÄ]€ne®ËZ»d¨³ ZÅÖËZ¼¿ÃŻÁcZ¤Ì¸^eYÖÀÌ´À‡ºnuÕÂƼmd‡ZË ºœ »¹Z¬»½Z»{ d//‡YÄf//‹Y{{ÂmÁZÅ\ˀzeÁ ½MYŠÌaÁ{€¯€Ì̤eÖ//‡Z‡Yֿ¿Z«֟¿Ä]Հ^Å d‹Y{€ËÁdˆz¿ÂƼm†ÌWÃZ´ËZmYÕY|mŒ¯ {Y„¿Õ|¼uYÁÖ¼eZy,Ö¼//‹ZŽZËZ«M¹Á{¹Á{ÃÁ{{ Ö¿ZuÁÕZ«M‚//Ì¿½ÓYÁºË|Ë{YZ//Å\ˀze¾ËYºÅ ZÅ\ˀze¶¸ŸÃZ]{½Z¤»Y{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ dˆÌ¿ÖÀjfˆ» ®Ëįd‡Y½Md¸Ÿd¨³ZÅd·Á{¹Á{µZ//‡ZÆq{ ¾ËYį{‹Ö»Ã{Y{Œ¯{Ö¿Z»MÕZÅZ //‹ĸˆ¸‡ |ÅYÂz¿ÖËY€mYÁ֐ze֘ËY€‹pÌÅdveZÅZ ‹ {ÂmÁÕYÄnÀ‡{‹Ö»į¹Á{d·Á{½ZËZaÄnÌf¿{{Â] Œ¯{ZÅZ ‹¾ËYY½Y‚Ì»Äq{‹ŽzŒ»į{Y|¿ Á{‹Ö»Z]\ˀzeÁĸ]Z«Ád»ÕY€]ÃY€‡YÃ|‹Y€mY d‡YÖ Ì^—¾ËY {†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯”Ÿ ÃÁ{®Ë€yYÁY{ZÅՀ³\ˀze¾ËYÄ//°ÀËYÄ]ŠÀ¯YÁ Yd·Zu¾Ì¼Åd¨³,{Y{{ÂmÁºÅ†¸n»Ä·Z‡ZÆq ºÅ{†¸n»Ze¹Á{ÁµÁY†//¸n»Y ºËY{†¸n»{ {Y| eÄ°ÀËY¶Ì·{Ä]ÃÁ{€Å½ZËZaįºÌfˆÅ|ÅZ‹ÃY¼ŠZ]ÃY¼ÅZÅ{|Ÿ½M|ÀÀ¯Ö»¹Z¿d^icZ]Zzf¿YÕY€]Õ{Zˁ ֘ËY€‹pÌÅdveÄnÌf¿{ |ÀÀ¯Ö»ĸ]Z¬»{Âm»Ã|ÀËZ¼¿ ÁªuZ ‹¹Y|¯|ÀÀÌ^]įd//ˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y¹{€»ÕY€] ֗ºË|ÅZ‹ÃY¼Å d‡Yd‡{Á֐zeZ ‹¹Y|¯ ÁZÅ\ˀze½ZÀr¼ÅÖ³|ÀËZ¼¿ÃÁ{½ZËZaµZ//‡¾ËY {Y{{ÂmÁÖËZÅÖËZ¼¿ÃŻ ¾ÌÀq{ÂmÁ¶¸ŸÃZ]{Ö¸»Y|f«YÁZ§{½Â̈¯Y€§”Ÿ Œ¯{ZÅ\ ˀzeՀ̳¶°//‹hŸZ]įÖËZÅ{€°ËÁ {|ŸZ]Œ¯{ÂÀÅZ»įd‡Y¾ËYd¸Ÿd¨³,{‹Ö» ºË{€¯Ö»Z¯֓ZËÁ{|ŸZ]€³Y ºÌÀ¯Ö¼¿Z¯֓ZËÁ ½Z^Æ´¿ÕY‹ÕZ”ŸYºË€veÄ]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ŠÀ¯YÁ Ä¿Z¿Â^mÁ‚Ì»M½ÂÀmÕZźˀveÄ¿ÁZ¼‹ÕY€]Ä¿ d]ԏZ]ÁdˆÌ¿¶WZ«֋Y¾Ë€f°q¯Z¼‹ {Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y{Ây¾‹ÁÃ|ÀËMÁÃYÄ] {Á‚§Y½ZËZa{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ d»ÁZ¬»,Հj¯Y|uZ//Œ§¶]Z¬»{½Y€ËY{€^ÅY {į|ÀfˆÅZÅÖËZ°Ë€»M¾ËYÁd//‡YՀj¯Y|u {Á€§ºÌœ e€‡½Y€ËYd¸»Ã{YY¶]Z¬»{dËZÆ¿ ¾ËYZ]|ËZ]įd§€³|ÀÅYÂy{ZËÁ{ÁM|ÀÅYÂy ½Z]Z]įºË€ve½Z]Z]Ä¿¹ÁZ¬»ÁZzf§Y€a¹{€» |ÀÀ¯Zf§Á|À˳¾z‡ºË€°e dˆÌ¿Z°Ë€»MºËƒՀj¯Y|u Ö¿Y€ËY½Â̸̻YŠ//Ì]į½Z//¿M{Á‚§YÕÁ Z//Œ§ÁÕ{Zf«Yº//ˆËÁ€e,ºË€vedveY |¿YÄf§€´¿ÕYÄnÌf¿ÁÃ{Y{Y€//«{ÂyՀ//j¯Y|u cZ]Zzf¿Y{ZÆ¿µZÌf‡YÁÕ|Ì»YZ¿µZ¼¯{½ÂÀ¯Y |Å{Ö»½ZŒ¿¾ËYÁ|¿YÃ{Y{Y€«¥|ŽY€ËY{Y {Ö»{€»d¯ZŒ»ÁÕÓZ‡¹{€»Y|uÄqZe |¿Y{…Y€Å½Y€ËY {Á‚§YÖ//ËZ°Ë€»McZ»Z¬»Ä][Z˜yÕÂ//‡Â» ½Y€ËYֻԇYÕÂƼm½Z¯YļÅÁd¸»,d·Á{ FATFÃŻdˆÌ·{€³Yd¨³Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌË Ã{€¯Ã{Z»MY‰{Ây֘ËY€‹€ÅÕY€]Ղ¯€»®¿Z]ºË€Ì´]Y€« d‡Y Ä°ÀËYÃZ]{,ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{dz]¿€//«Z]|¼v» ,d‡YÖ¨À»Ád‡YÃ|̇½Y€ËYÄ]FATFÕY{Â//‹Ö»Äf¨³ ®Ë½YÂÀŸÄ]Z «YÁÁº//‹Z]ž¸˜»|ËZ]¾»|‹Z]Ã|Ì//‡d¨³ ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌË ºfˆÅ€^yÖ]ՂÌq¾ÌÀqYµÂX//ˆ» ,d·Á{d¨³Â//Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf‡Õ´Àz‡ ÕY€]Ä¿½Y€ËYֻԇYÕÂƼm½Z¯YļÅÁd¸» ZÆ¿MÄ¿Z¿Â^mÁ‚Ì»M½ÂÀmÕZźˀveÄ¿ÁZ°Ë€»M dˆÌ¿¶WZ«֋Y¾Ë€f°q¯ Õ´Àz‡Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |Ë|mÁ{Ä]Š//À¯YÁ{ÄmZyÂ//»YcYÁ ÕZÅd̐z//‹Ä̸ŸZ°Ë€»MÕY{Ä¿Y‚yºË€ve ½Z^Æ´¿¹€fv»ÕY‹ÕZ”ŸYÖy€]ÄËÂ]Ö¿Y€ËY ՂÌqcZ»Y|«Y¾ËYd‹Y{ZƛYÖ//‡Z‡Y½Â¿Z« ZŒ§d//‡Żd//ˆ°‹ÁÕ|Ì»YZ¿,Ö»Z¯Z¿‚m ½YZ´¿€^yž¼m{Ö¸”§Ö¿Z¼u ,Œ¯ÁĬ˜À»–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»Y |‹Z]µÂ^«¶]Z«d¯ZŒ»º« ½ZÀ¼‹{{Ây€]Ö´¿Â´q{ºÅÁ¶Ì¸ve{ºÅ|¿YÂeÖ»cZ]Zzf¿Y{”ud¨³Œ¯€ËÁ ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»Y d‡YÃ|‹‘ŸZÆ¿MÕZŶ̸ve|¿{Â]ÄÀv{¹{€»½Z»€Å |‹Z]€i» |‹Z]µÂ^«¶]Z«d¯ZŒ»º«Œ¯ÁĬ˜À»–ËY€‹Ä] Œ¯cZ]Zzf¿Y{Zf//‡{½{Y{ÕYY†aÖ¸”§Ö¿Z¼uZ“€·Y|^Ÿ,ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ¶^«Á{€]Y€]Á|À¿Z¼Å½Z³|ÀÀ¯d¯€‹½Y‚Ì»dŸZ‡Zed‹Y{ZƛY½YZ´¿€^yž¼m{ d‡YÃ{Â] Ád‡Yև|¬»€»YcZ]Zzf¿Y{Œ¯d‹Â¿€‡{d¯ZŒ»ÁÕYÂ“»{€¯½YÂÀŸÕÁ |ÀÀ¯d¯€‹įd‡Y¹{€»ªu¾ËYÁ|¿YÃ{€¯d¯€‹cZ]Zzf¿YļÅ{µZ‡¾ËY{Z»¹{€» |ÀÀ¯¹ÔŸYŒ¯ÃY{YÖ´¿Â´q{Y{Ây€œ¿Á ¾ËY{ÕYĜuÔ»¶]Z«º«ÖÀË{ÕÓZ‡¹{€»ÁևY€¯Â»{€œ¿Y¾ËY€]ZÀ]{Á‚§YŒ¯€ËÁ Ã{Zf§Y©Z¨eY½Y€ËY{ėÁ€Œ»Z]¾Ì·ÁYºÌÀ¯[Z//ˆuºÅÖzËZe™Zv·Ä]€³YÁºËY{ÁÂu d‡Y ©Â//‹ÁÓZ]Â̴¿YZ]¹{€»Á|À¯Y|Ìa¹YÁ|e€»Y¾ËYįºËYÁ|Ì»Y{€¯|̯ZeÖ¸”§Ö¿Z¼u ¶Ì¸ve{ºÅ|¿YÂeÖ»”u¾ËYį|¿€^]ÓZ]ÕYĿ³Ä]Yd¯ZŒ»º«d«Á€yMZeՀfŒÌ] ZÆ¿MÕZŶ̸ve|¿{Â]ÄÀv{¹{€»½Z»€Å |‹Z]€i»½ZÀ¼‹{{Ây€]Ö´¿Â´q{ºÅÁ |‹Z]µÂ^«¶]Z«d¯ZŒ»º«Œ¯ÁĬ˜À»–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]ºËYÁ|Ì»Y d‡YÃ|‹‘Ÿ Հ̻YÖv·Z d‡YÕY©Á|Àd¸»ÕY|µZ¬f¿YÕY€]¾°¼»ÃYZÆÀe €Æ«Ád‡YÕY©Á|Àd¸»ÕY|µZ¬f¿YÕY€]¾°¼»ÃYZÆÀed¨³®Ìb¼·YÖ¸»Äf̼¯†ÌW |ÅYÂyÖ¸»t˜‡{©Z¬Œ¿YÁÄ«€¨ehŸZ]Ä°¸]{€¯|ÅYÂz¿¶uYÕYĸXˆ»pÌÅ©Á|ÀZ] Ä]Y{ÂyÕY½YZ¼mÄÌÀ̈u{”uZ]Հ̻YÖv·ZZ“|̇ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] |‹ ”uÕY€]Z»Â̴¿YZ «YÁįՂÌq½Md¨³½YZ´¿€^yž¼m{”uZ]ÁdyY|¿Y©Á|À Õ|mÕZÅ|¬¿ÁZÅÕ|À»ĸ³ļź£Ö¸Ÿ½MÄ]|ËZ]įd‡YևZ‡YÄf°¿Á{d‡YcZ]Zzf¿Y{ ºÌÀ¯ÄmÂed‡Y{YÁ½Z^Æ´¿ÕY‹{€°¸¼Ÿį YÁ{YļÅÄ]d^ˆ¿ÃÁ{¾ËY{½Z^Æ´¿ÕY‹{€°ËÁįd‡Y¾ËY¾»d‹Y{€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌf‹Y{Ö¸»©Z«ÁÁ¹Znˆ¿YÄ]ևZ‡YZÌ¿ÖmZy½ZÀ¼‹{{ÂmÁZ]įÖ·Zu{{Â]cÁZ¨f» į{Â]Ö»ՀeÖ¬˜À»{€°ËÁZ]Á€fŒÌ]¶»Z eÁ€fŒÌ]¥Z˜ ¿YZ]½Z^Æ´¿ÕY‹{€°ËÁ|ËZ] ÕY©Á|Àd¸»ÕY|µZ¬f¿YÕY€]¾°¼»ÃYZÆÀe{€¯|̯ZeՀ̻YÖv·Z |Œ¿ÖÀÌÀq¾ËY t˜‡{©Z¬Œ¿YÁÄ«€¨ehŸZ]Ä°¸]{€¯|ÅYÂz¿¶uYÕYĸXˆ»pÌÅ©Á|ÀZ]€Æ«Ád‡Y ÁºÌfˆÅևŻÁÕ{Zf«Y²Àmdz‡–ËY€‹{Z»įd‡Y¾ËZ»Á{Äf°¿ |‹|ÅYÂyÖ¸» ¾ËY€]ZÀ]ºÌ‹Z]Äf‹Y{Œ¯{Ä«€¨eÁ©Z¬Œ¿Y|ËZ^¿Z»Y‚·Yd‡Y²Àm{d¸»®Ëį֘ËY€‹{ cÔ°Œ»Á¶WZˆ»ļź£Ö¸Ÿ|À¿Y|]½ZÀ¼‹{į{Y{ÖmZy¹ZÌa®ËZ”§¾ËY{Z»ÕY ºÅ¶yY{{ÁºËY{Հj¯Y|u¹Znˆ¿YÁºÌfˆÅ|uYÁ|˾¼‹{¶]Z¬»{Z»Ö¸yY{ÕZÅ|¬¿Á cZ]Zzf¿Y{|ËZ]֘ËY€‹€ÅdveÁ¾ËYYÁºËY|¿¹ZÌaµZ¬f¿YÕY€]©Á|À‚mÕYÄÀ˂³ Yְˆ¸n»Ád‡YŽzŒ»Ô»Z¯ևZ‡Y½Â¿Z«{†¸n»ÃZ´ËZm{Á‚§YÕÁ ºÌÀ¯d¯€‹ ,Ö¸»©Z§ÁÁÕ|»MZ¯,ևŻ¹Znˆ¿Y,ևŻcZÌu¹ÁY|eÁd‡YևŻ¹Zœ¿Ö¸Y½Z¯Y |ËZ]|ÀfˆÅs€˜»½Y€ËYÄ »Zm֟Z¼fmYÕZŶˆ³½YÂÀŸÄ]Á€»YįÄr¿MÁµZ¤f‹YÁdŒÌ » Z»YºÌ¿Y|]²¿º¯YÂ“»¾ËY|ËZ^¿Z»Ád‡YºÆ»Z̈]Á|À¯¶¼ŸÕY~³½Â¿Z«€Ìˆ»Y €œ¿\uZÁ|À¼e|«Á|À¼¿YÂeÕZÅÀÆq”uZ]dˆ¿YÂeÖ»†¸n»įd‡Y¾ËYZ»¾z‡ |‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ]¹Z°vf‡Y|¬fÀ»ÖfuÁ |ÀfˆÅ¾Ì»€‡¾ËYÂˆ·{Œ¯{įÖ¿Z//ˆ¯ļÅ€³Yd¨³®Ìb¼·YÖ¸»Äf̼¯†ÌW Ä]½|̇ÕY€]Ö¸»Ä ‡ÂeÄ]|À¿YÂeÖ»|À‹Z]Äf//‹Y{YÖ»Ô//‡Y†¸n»{”ud€§ |ÀÀ¯ՀfŒÌ]®¼¯Ä ‡ÂeÕZŪ§Y Á{Y|¿Öa{ՂÌq†¸n»¦Ì ”e‚m†¸n»YkZyÄ][Ô¬¿YÕZÅÁ€Ì¿Š¿Yd¨³ÕÁ cZ]Zzf¿Y{|ËZ]įևZ‡YÄf°¿Á{Z»Y{Â^¿Ö^‡ZÀ»Z¿©Z¨eY{Zf§Y©Z¨eYįՂÌq½M¾»{Z¬fŸYÄ] d‡Y©Á|ÀÖ¸ §ÕZ”§YÂ^ŸÃYį|‹Z]½Â̇Ż€œ¿|» ZŒ§dveYd¸»Հj¯Y|uºË€veZ]įkZyºuÖ]¾¼//‹{{€¯½YÂÀŸՀ̻YÖv·Z ÁÕ|Ì»YZ¿Á…ZË{ZnËYZ]|À¯Ö»µZ^¿{Y½Y€ËYÕYÁ‚¿YՀj¯Y|uևŻZŒ§Z]ÁÃ{Y{Y€« Äf°¿®Ë½ZÆmÁª˜À»{Z»dÌ “ÁÂ¼n»{Ád‡Yd¸»ÖÀ˂³YÁ‚¿YµZ^¿{Ä]Ö³{Ây€‡ |‹Z]|uYÁÕY|®Ë|ËZ]¾¼‹{Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Z»ÕY|į|À¯Ö»Äf°Ë{Z»Ä]Y YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y |À‹Z^¿½Y€´¿¹{€»Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW {€¯|̯Ze½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö»ZƇd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d Œ³Z]FATF 'ÃŻdˆÌ·'Ä]½Y€ËY ZŽZf‡Y¶Ìˆ¿ZfaYÃ{Z¨f‡Y Ö]{Âbˆ¯Y{½Y€ËY{Zf«YÁ²Àŀ§Ö§€ »{ YZ]ÃÁ€³ Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com Z¿€ËY†°Ÿ {½Y€ËYįÖËZŹZ³{»{FATFğ¼n»½Z//‡ZÀ‹Z¯ Ö·Z»¾Ì»PeZ]ÁZ^»{Â//»{{ÂycY|Æ eÄ]¶¼ŸÄ//ÀÌ» {Y{½ZŒ¿d‡YÃ{Y{¹Zn¿YÖË‹µÂaÁºˆËÁ€e Ze½Zfˆ]ZeYÖÀ§€Ì£ÁÖ//‡ŻZf§¾ËY{Á‚§YÕÁ ÖÀ§€Ì£ÕZÅÖËÂmÄ¿ZÆ]c]ÃZ³ d‡YÄf‹Y{Ä»Y{YÁ€»Y ÕZÅŒ¯ÁZ°Ë€»MÃ|ÀËZ¼¿–//‡ÂeFATFž¼n»½Zˀm{ ÕZƋY‚³{µÔyYÕY€]‰Ôec]‚Ì¿ÃZ³ÁŠ¿Z¼ÌaºÅ ևZÀ‹Z¯ ž¼n»ÕZÅÄÌ¿ZÌ]¹Z¼e{įÖ//·Zu{d¨³Ä»Y{Y{Öf¼Å Õ|À¸]ÕZŹZ³Z»Œ¯į{Â]ŽzŒ»,Ö·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³ į|À¿Y|Ì»[Ây½Z»‚Ë‚Ÿ¹{€» d‡YÄf‹Y{€]€Ì//ˆ»¾ËY{ ¹Zœ¿,Հj¯Y|uZŒ§ÁÄ¿Z¼·Z›ÕZƼˀvedz‡½YÁ{¾ËY{ ՀË~aZ¿ºË€vecZ—Z^eYd‡YÄfˆ¿YÂe½Z»Œ¯Ö·Z»ÁÖ·Âa Y€«€]FATF[ÂqZqYkZy,ZÌ¿{Ö//·Z»ÁÖ·Âa¹Zœ¿Z] ÖÀ¼‹{ÁՁY|¿Y²À‡Y֋Z¿ÕZÅ|Ë|ÆeÕ{Zˁ|uZeį|À¯ €ËZ‡ÖÅY€¼ÅZ],‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z] d//‡YÃ{€¯ZÆ»YZ°Ë€»Y ¾fyZ‡Ã{ÁM€]dÆm{Y{Ây€Ìˆ»,Õ{Zf«YÕZÅŠz] {Y{|ÅYÂy¹Zn¿YĨ«Á½Á|],Œ¯ÕZneÕZŁZÌ¿ µÂ—{Ղ¯€»®//¿Z]{€°¸¼Ÿ{€¯tˀe½Z//ËZa{ÕÁ {ZnËY‚Ë‚Ÿ¹{€»{‚¿Y€—Zy½ZÀ̼—Y¾ËYÄf//‹~³µZ‡®Ë ÖmZycZneÕY€]Ö¸°Œ»,Ö ËZ«Á¾ÌÀqįd//‡YÃ{€¯ {€¯|ÅYÂz¿{ZnËYYw€¿cZ^iÁ½Y€ËY į{€¯¹ÔŸYÖ·Z»ÄËÁÃÁ€³Z¯½Z]Ã|Ë{į€^y¾ËYÄ]ŠÀ¯YÁ Äv¨{,d‡YÄf§€³Y€«ÃÁ€³Z¯¾ËYÃŻdˆÌ·{½Y€ËY ºËƒÁZ°Ë€»MÖÀ¼‹{,€´Ë{Z]d‹Â¿¹Y€³Zf//ˆÀËY{{Ây Ä̏ÂeZ]d¨·Zz»\·Z«{Y{Ây,½Y€ËY¹{€»Z]…|«€´·Z¤‹Y Ã{€¯{ZnËY‚Ë‚Ÿ¹{€»{‚¿Y€—Zy½ZÀ̼—Y¾ËYÄf‹~³µZ‡®Ë Á½Y€ËYÖmZycZneÕY€]Ö¸°Œ»,Ö ËZ«Á¾ÌÀqįd‡Y {€¯|ÅYÂz¿{ZnËYYw€¿cZ^i {Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË,Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Á{Ä]½Y€ËY¾f‡ÂÌa€‡€]ÖmZyÁÖ¸yY{Š·ZqZÅÃZ»Y†a ,ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Â̈¿YÂÀ¯ Ä]dËZÆ¿{,d‹Y{Ö¿Z¨·Zz»Á½Z¬§Y»Â//Œ¯¶yY{{į ,½Z»Œ¯Õ‡YÃ|‹¾ÌÌ e{Y»Ö»Z¼e‰€Ë~a¹|Ÿ¶Ì·{ d//ˆÌ·{½Y€ËY,FATF½Z¼ÅZËÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³Z¯ {Y{Y€«{ÂyÃŻ FATFÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³Z¯,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á{Ä]¾f‡ÂÌaYÕY{{Ây¶Ì·{Ä],Ö·Z¼‹À¯ZÀ¯{Y½Y€ËY ,ºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Â̈¿YÂÀ¯ {Y{Y€«ÃŻdˆÌ·{€´Ë{Z] ÄmÂeZ]|˳Ö»FATFÖËŒ·ÂaÄ̸ŸÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³ ¾Ì»ZeZ]ÁZ^»½Â̈¿YÂÀ¯Á»€·Za½Â̈¿YÂÀ¯Ä]½Y€ËYÄ°ÀËYÄ] Ä̏ÂeZÅŒ¯ļÅÄ]½Z»Z‡¾ËY,Äf//‡ÂÌb¿ºˆËÁ€eÖ·Z» ½Y€ËYZ]•Z^eY{֗ZÌfuYÕZŹY|«Y¶//»Z¯ÕY€mYÄ]|À¯Ö» |¿{€³Z] FATFÃŻdˆÌ·{½Y€ËY¾f§€³Y€«Ä]Öf¼ÅŠÀ¯YÁ ¾f§€³Y€«YFATFÖ·Z»¹Y|«YÄËÁÃÁ€³Z¯įÖ·Zu{ ŠÀ¯YÁ{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË,{Y{€^yÃŻdˆÌ·{½Y€ËY µÂ—{Ղ¯€»®¿Z]{€//°¸¼Ÿ{€¯tˀeºÌ¼e¾ËYÄ] ZÅ®¿Z]֌z]€iYÁÖËYZ¯ŠËY‚§Y|̸¯ÃZ‹ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu cÄ]ÁkZy̯֨d·ZuYև€]ZˆucZ//‹Y‚³ÖmÁ€y,–^e€»ÕZÆfÌ·Z § cY€Ì̤eÁ¹Z«YÁZ»MįÕ—Ä] |//‹|ÅYÂyՀ̳ÁY|¿Y¶]Z«ÁÃ|»M{Ö¼¯ {»|uYÁ{Ã{ZZÅÄf§ZËÁZÅÄ̏ÂeÄWYYÁև€]Zˆu¹Zn¿YY†aÁ¶^«ĸZu |ÅYÂyÃ|ÅZŒ»¶]Z«ZÆ¿MÖWMZ¯{Â^Æ]Ád§€³|ÅYÂyY€«ŠnÀ‡{»Ö³|Ì//‡ և€]Zˆu¹Zn¿YZ],ZÅ®¿Z]Ö¯Zy€ËÕYÄÀ˂ÅÁÕ|»M{¹Ô«YYÖ¼œŸYŠz]Á{Â] ŠÅZ¯,©Â »cZ^·Z˜»ŠËY‚§Y|ÀËM€§և€]µZj»½YÂÀŸÄ] d§ZË|ÅYÂy{¼¿ÖeZ̸¼Ÿ |Ë|¼eÖfyY{€a{‚»Z¯d‹Z^¿Y,ZÅÄ»ZÀf¿Z¼“Öf§ZË{{‚»Z¯ÁÖfyY{€acÔÌÆ//ˆe ÃÁ€³ªËZiÁYŠz]½M¦Ì¸°e¾ÌÌ e,d«Â»½YZ°Å|][Z//ˆu¶v»YÄ»ZÀf¿Z¼“ ¦Ì¸°e¾ÌÌ e,|‹Z]Ö»ÖeZ^·Z˜»ÕZƸ§€‡Ä]Ã|‹¶¬fÀ»cÔÌƈeÄ¿YÂfŒaį|¬¿ ÁZ^¿YÕ{Âm»¦Ì¸°e¾ÌÌ e,d«Â»½YZ°¿Zfˆ]¶§€‡{Õ|»M{¹Ô«Yd//‹Z^¿Y ¶¯ÕY€]Ã|‹¹ÔŸYZÌ¿€]{YZ»ÁևZÀ‹Z¯|«Z§ÕZÅ|ˀy,Ã{Z¨f‡YÔ]ÖeZ¯Y|e¹Ô«Y Ö¸ÌyÁÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃÁ€aÁÕYÄËZ»€‡ÕZÆÌËYY{{Âz·YÖ¸Ÿ,®¿Z]Ä°^‹ {€Ì³Ö»Y€«ÄmÂe{»ÖeZ̸¼Ÿ…€]ZˆuZ¯Âf‡{{į€´Ë{{Y» cZ‹Y‚³֌z]€iYŠËY‚§YœÀ»Ä]ZÌ¿{s€˜»և€]ZˆucZˆ‡R»ÕZÅ{€°ËÁ{ Ã{Z¨f‡Yd À½Z¼ÅŽzf»Ö¸yY{…€]ZˆuY,ÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuÁÃ|‹ÄWYY Ä]d¨¿d ÀZ]ZÀ‹M…€]Zˆud¨¿d Àև€]ZˆuÕY€]µZj»½YÂÀŸÄ]Á{‹Ö» ZÆ°¿Z]{Á©€]d À{ZÀ‹MÁ–^e€»…€]Zˆu,©€]d À{Á{Œ̻Հ̳Z¯ Õ|̨»ÕZÆf¯€u€»Y¾ËYª¬veœÀ»Ä]ºÅ½Y€ËY{ |//‹Z]Ö»c¾Ì¼ÅÄ]‚Ì¿ ½Z‡€]Zˆu¾¼n¿YµZj»½YÂÀŸÄ] d‡YÄf§€³cÕYħ€uÕZž¼n¿YªË€—Y Ä]¹Y|«YŒ¯¦¸fz»žËZÀÖ//‡€]ZˆuZ]–^e€»ÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]Z]½Y€ËYÖ¸yY{ Ã{¼¿ėÂ]€»d Àև€]Zˆu֐zeÄyZ//‹CIAÕYħ€u­Y|»Á| ÁÖ¸yY{և€]ZˆucZ‹Y‚³֌z]€iYÁd¨Ì¯ŠËY‚§Y\m»ZʼnÁ¾ËYįd‡Y d̨̯ŠËY‚§YœÀ»Ä]d‡YÄfˆËZ‹¾ËY€]ZÀ] |‹|ÅYÂyÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆudˬe ÕZÆeև€]Zˆu{cZÆ»¾f‹Y{€]ÃÁԟ,Ö¸yY{և€]ZˆucZ‹Y‚³d̼¯Á ½Y€Ë|»Á½ZÀ¯Z¯ÕY€]½Z»Z//‡ÖËY€mYÁÖeZ̸¼ŸÕZÅ|ÀËM€§È̸¯{€v^e,Ö//·Z» Ö¸yY{…€]ZˆuÁև€]Zˆu€Ë|»€´Ë{cZ^ŸÄ] {€Ì³Y€«ÄmÂe{»և€]Zˆu {»d Àº]Á€ËY,֐zeÁÕYħ€uŠ¿Y{€]ÃÁԟįd‡Y֐z‹ª§Â» Á–^e€»ÕZ¯ª]Y‡½Z»Z‡YŠz]€Å{¶«Y|uÁÄf‹Y{¶»Z¯ÖÅZ³Mև€]Zˆu |‹Z]Ã{¼¿\ˆ¯Y¹ÓÄ]€ne |‹Z]Ö»½Z»Z‡ÀË|»cZÌÅÄ]Ö¸yY{և€]ZˆucZ»|y¾Ë€f¼Æ»Yd‡YÖeZ̸¼Ÿ ®ˆË|uYÁ®ËÖ¸yY{և€]Zˆud‡Y¹Â‡€»ZÅ®¿Z]{įÄr¿MÁÖfÀ‡‰Á{ |‹Z]Ö»ÖWY€mYÕZÅ|ÀËM€§{½MŠÅZ¯ÁZÅ®ˆËÖWZ‡ZÀ‹Š§|ÅÁd‡YÂv» \m»½Z»Z‡ÕZmÕZÅ|ÀËM€§ÕZÅ®ˆËÁÕ{Zf‡ÕZÅ|uYÁ€]‚¯€¼eÁ¾ËYY d‡YÃ|Ë{€³ÖeZ̸¼ŸÕZƌz]€ËZ‡Y½|‹¶§Z£ ÕZŵ€fÀ¯Y~·d‡Y"ÖÀ̋Z»cY€¯ÁÂ]"ZÅ®¿Z]Ö¿Z»Z//‡ZfyZ‡Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] È̸¯ÕY{Y\eY€»ĸˆ¸‡{€´Ë{cZ^ŸÄ] {Â//‹Ö»¹Zn¿Ys˜‡¹Z¼e{Ö¸yY{ ¶¼Ÿ{ÂyY€e¾//ÌËZaÕZÅÄËÓµ€fÀ¯¾ÌÀr¼ÅÁµ€fÀ¯{Â//ycÄ]ZÅÄ//ËÓ ,ÓZ]ÖËY€³d̼‡{ÂmÁ,cZ̸¼Ÿ{{ZˁÖËYZ¯,ÖÀ§{Zf//‡{Zˁc|«, |ÀËZ¼ÀÌ» ZÌfyY’˨e,Ã|‹¦Ë€ eÁªÌ«{\eY€»ĸ//ˆ¸‡,֘Ìv»cY€Ì̤eÄ]|À¯ŠÀ¯YÁ ZÆ°¿Z]{Ö¿Z»Z‡ZfyZ‡YÂ¿¾ËYՀ̳¶°‹\m»Ö´¼Å,{Á|v»cÄ] d‡YÃ|Ë{€³ Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¸yY{Ö//‡€]Zˆu±‚]Ä//ˆ‡R»Á{ÕÁ€]įÖ//eZ¬Ì¬ve…Z//‡Y€] ¶Ì·{Ä]ZÆ°¿Z]Ö¸yY{և€]Zˆu{|Ë{€³ŽzŒ»|‹¹Zn¿Y"DiloitÁKPMG" {Â^Æ]¥€dˆËZ]Ö»Ö¸yY{և€]Zˆud«ÁY%Ö¿Z»Z‡ZfyZ//‡Â¿¾ËY {{€³½Z»Z‡ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu֌z]€iYÁÖWMZ¯ ,d//‡Y¹Â//‡€»ZÅ®¿Z]Ö¸yY{Ö//‡€]ZˆuÕZÅ|uYÁÃ|¼Ÿ{Är¿M¶¼Ÿ{Ö·Á ¥Y|ÅYև€]ZˆuÂ¿¾ËY¹Zn¿YZ§€į,Ã{Â]µ€fÀ¯Á®ˆËÕZÀ^»€]Ö//‡€]Zˆu dyZ‡|ÅYÂz¿ª¬v»Y֌z]€iYÁÖWMZ¯{Â^Æ]Ä]•Â]€» ½MZ]\‡ZÀf»Ö¸yY{և€]ZˆucZ»|y,|Ë|m{€°ËÁ€Ì̤e{d//‡YÄfˆËZ‹Y~· Ä]ª¸ f»ÕZÆ´ÀË|¸ÅÁZÆf¯€‹Ö¸yY{և€]Zˆu{µZj»—Ä] |]ZË€Ì̤eZÅÁÂu ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu,Ö·Z»ÕZÆeև€]ZˆuÁdËZŸÖ//‡€]Zˆu€]ÃÁԟ®¿Z] ÁM{‡ÁÃ|Ë{€³ZfyZ‡sԏYÃ|¿ZˁÕZÆf¯€‹\Ìe€e¾ËYÄ]Ze {Â//‹€e²¿€a |¿Â‹Y~³YÁ,Z˶̘ e¹Á‚·Y|ÀŸZË Ö»ÖeZ̸¼ŸÕZÅ|uYÁÖËY€mYÕZÅ|ÀËM€§Y~³d//‡ŻįZÆ°¿Z]Ղ¯€»cYY{Y{ ,\ ‹ÖeZ̸¼ŸÕZÅ|uYÁ{½Mž^eÄ]Á {{€³²¿€aÂv»|ÀËM€§և€]Zˆu,|À‹Z] µÁY֟Z§{–y{€¬fˆ»ÕZÅ|uYÁÖ¸¯—Ä]Á,½Z^ÌfŒaÕZÅ|uYÁ,\ ‹dˀË|» {{€³²¿€aÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu ÁZÅ|ÀËM€§€Ë¾//ÌÌ eÁ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Ö//‡€]ZˆucZ»|y¾ËY®//Ì°¨eZ] ÖËZ]—½Z¼Ìa Ö°¿Z]ÁÖ·Âa…ZÀ‹Z¯ į,d‡ZÆ°¿Z]{ÕYÃÁZ//Œ»Á֐zeÖÀ§{Zf‡®ËÖ¸yY{Ö//‡€]Zˆu|uYÁ ¥|Å {Y{ÃY€¼ÅÄ]Ö·Z»ÕZÆe{Öf^j»Z̈]€ÌiZeğ¼n»¾ËYtÌv{€°¸¼Ÿ ½ZÀ̼—YÕYÃÁZŒ»cZ»|yÄWYYZ]Ö¿Z»Z‡‰YLZ¬eYÁš¨uÖ¸yY{և€]ZˆuY ÖWMZ¯½Z»Z‡cZ̸¼Ÿ{Â^Æ]œÀ»Ä]®ˆË€]ÖÀf^»Ä¿ZÀÌ]ž«YÁÄ¿Z§€—Ö]Šz] d‡YY€³¥|ÅÖ¸yY{և€]Zˆu |‹Z]Ö»֌z]€iYÁ ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z] w»¹ [Ä»ZÀŒz]ª]Z˜» ÖÀf^»Ä»ZÀŒz]¾ËY |‹¡Ô]YZÅ®¿Z]Ä̸¯Ä]Ö¸yY{և€]Zˆu|uYÁ¶Ì°//ŒeÄ]¹Y‚·Y ¾ËYÃ{Z»ª^— |Ë{€³Ö ˜«µZ‡{ÁÃ|//‹¶Ì°ŒeCOSO[ÂqZq€] ¾ÌÀr¼ÅÁµZ]Äf̼¯ÕZÅ{¼ÀÅdËZŸÄ]¹‚¸»ÕZ^fŸYcZ//ˆ‡R»¶¼ ·YÂf//‡{ ª]Z˜» |À‹Z]Ö»ÕZ^fŸYcZˆ‡R»{Öf¯€‹d̼¯Zu€]€›Z¿cZ»Y‚·Y¶¼ ·YÂf‡{ ÀË|»cPÌÅcZœ¿dve¶¬fˆ»Ö¸yY{և€]Zˆu|uYÁ®Ë|¿|‹¦›Â»ZÅ®¿Z]½M ,®ˆËև€]ÁÕYħ€u–]Y“dËZŸÄ]¦›Â»‚Ì¿և€]Zˆu|uYÁ |ÀËZ¼¿{ZnËY |‹Z]Ö»Öf¯€‹d̼¯ZuÁÖ¸yY{ÕZÆ·€fÀ¯ {{€³Ö »Õ|À]Ĭ^—ÁÂulÀa{Ö¸yY{և€]Zˆu֌z]½ZÀ̼—YcZ»|yÖ¸¯—Ä] Ö·Z»և€]Zˆu ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu dËZŸև€]Zˆu dˀË|»{€°¸¼Ÿև€]Zˆu ITև€]Zˆu Ö¸yY{և€]ZˆucZ»|yĸ¼mYdˀË|»{€°¸¼Ÿև€]ZˆuÁÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu Z]Zf‡YºÅdˆËZ]Ö»Ö¸yY{և€]Zˆu¥Y|ÅY d‡YÃ|¿Z»µÂ¨¤»Z^ˀ¬eįd//‡Y { |‹Z]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌŽZ»Z‡|‹YdˀË|»ÕZÅ֌»–yÁ¥Y|ÅY ÕZÅ|»M{ŠÅZ¯Á|¼nÀ»ÕZÅÖËYY{ŠËY‚§Y½Mž^eÄ]ÁZźˀve,€ÌyYcYÂÀ//‡ įÕ—Ä],Ã|Ë{€³ZÅ®¿Z]֌z]€iYÁÖËYZ¯ŠÅZ¯\m»,ZŒ»€Ì£ÁZ//Œ» Ã{Z»µÂ¼Œ»‚Ì¿Z” ]Á|¿YÄf‹Y|¿{ÂyÖ·Z»Ä»Z¿Z¯{Ö^‡ZÀf»{€°¸¼ŸZe|¼Ÿ և€]Zˆu¶uZ»įÖ//Œz]€iYÁÖWYZ¯{Â^Æ]¾ËY€]ZÀ] |¿YÃ|Ë{€³cZne½Â¿Z« ½YÁÁ[ZŸY½Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ]ZeՀ̴f‡{Ä ËZ‹Y½Y€ËYƒZ‡Z»|a Ã|‹€Ì´f‡{ÃZ³{Á€§{½Y€ËYÄ]{ÁÁY†aĸZ§Ô]½Y€ËYƒZ‡Z»|aįd//‡YÃ|»M d‡YÃ|‹¶¬fÀ»ÖÅZ³M¹ZÆqÃZ´ËZaÄ]ÕY{€^ÅÔ¯¹€mZ]Ád‡Y ÃZ´ËZa{½Y€ËYƒZ//‡Z»|aįÃ|//‹€¯}Ö¸ m€^y¾ËYÄ»Y{Y{¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ ¾»ÕZÅՀ̴Ìa{Ád‡YÃ{€¯¥Y€fŸYÕY{€^ÅÔ¯½Z»Âe{Z̸̻Ä]ÖÅZ³M¹ZÆq €¯}d‡Y½Y€ËYƒZ‡Z»|aֈ¯ÄqÄ°ÀËYYÖ»Z¿ÕZj¿֔e€»²Àŀ‡į|‹¹ÔŸY d‡YÃ{€°¿ Ä]•Â]€»įÖ·ÁYįºf//‹Y{½Zˀm{dËZ°//‹Ã|¿Á€aÁ{Ã|À]{€¯½YÂÀŸÖ¿Zz̸Ÿ dËZ°‹į¹Á{Ã|¿Á€a{»{ÁÄf§ZËļeZyd‡YÖ¼//ˆÌeÁY|¿€§®Ë{Z»Ã|¿Á€a Ã|¿Á€aÁd‡Yį¸][Zˆu{½ZŒËYÖfyY{€aµÂa½Â̸̻‚Ì¿d‡YՀ´Ë{º¿Zy {Y|¿¾»Z]ºÅ֗Z^eYÁd‡YÖ³|̇d‡{{ Á†Ì¸adËZ‡Y¶¬¿Ä]€^yį|‹¹ÔŸYÃ|À]Ä]ZÆfËZ‡Y¾»ÕZÅՀ̴Ìa{d¨³ÕÁ ½Á|]Ö¸ mՀ^yÕZŒf¿Yd¨³|ËZ]Ád‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÕZj¿֔e€»²Àŀ‡Äf¨³Ä] ½Zf‡Z¼Ì]{½ÂÀ¯YÁ¹Â‹Ö¿YÁÁÖuÁcZ»|Zq{Zed‡YÃ|‹\m»dË|À‡ ºfˆÅՀfˆ]½YÁÁ[ZŸY YÁd‡YÃ{Â]Zn¯€^y¾ËYZ//Œf¿Yž^À»{‹ŽzŒ»|ËZ]d¨³½Y€ËYƒZ//‡Z»|a |a»įd‡YÃ|‹¹ÔŸY€^y¾ËY{ ºfˆÅ½MÄ]Ö³|̇ÁՀ̴ÌaZf‡YÂy½ÓÂXˆ» ,ZÅŠËZ¼Å,ZÅZÀ̼‡Ö»Z¼e{¾»įÖ·Zu{d‡YÃ|‹€Ì´f‡{«½Y€ËYÖ¿Z»{ƒZ‡Z» —Ä]½Z»{ÁdˆÌ¿Ö¿Z»{ƒZ‡Z»į¹YÃ{€¯¹ÔŸYd»Ô‡Ä°^‹ÖfuÁÁ{Ä°^//‹ d‡Y®‹‚aZ¯ºfu dËZ°‹Á€Œ»Z¿¶ÌveÕZŸ{Ys€—Z]¹€ˆ¼ÅÁ¾»YÖe|»Y†aÂm€ÀžËYd¨³ |‹YÃZ³{Y{{Z»”u¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ze|//‹\m»ÕÁÕZŸ{YÁdËZ°//‹s€— {€¯ ºÌf§€³dWY€]Ô¯€œ¿|Ë|neÃZ³{Y{{€°‹ÁY|yį|‹{ZZ»ÕY€]cYZn» Հ´Ë{ÕÂm€ÀÅ‚Ì¿Äf‹~³µZ‡{d¨³Հ´Ë{dËZ°‹Ã|¿Á€aÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Zz̸Ÿ {€¯Ä mY€»Z»ZÀ̼‡Ä]{Ây¹Y«YY¾eÁ{ÃY€¼ÅÄ]{Â]Ö¿|]dÌ]€e†¿ZˆÌ·©Â§į cZ¤Ì¸^eZ¯uÄ°^‹{Z»|‹¹ÔŸYÕÁÄ]į{€¯ÂmÁ…€aYZ»cZ¤Ì¸^e½Z°»Á {€¯dyY{€aµÂa½Z»Âe½Â̸̻Ä°^‹¾ËYÄ]̸֤^eÕY€]ÕÁ ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YY{Ây ÕY€‡{Y{{YÖfËZ°//‹¾»¥€—YÄf§€³cÖ§€ »¶Ì·{Ä]ZÆÀe½MY†aÁ d‡YÖ³|̇µZu{į{€¯s€—½Y€Æe Á½MÕY{€§Á|‹Šzad»Ô‡Ä°^‹{ƒZ‡Z»ÃZ]{ÕYÄ»Z¿€]¾¼Æ]d¨³ÕÁ ¹ÔŸYÁÄf§€³…Z¼e¾»Z]{Â]Ã{€b//‡ÂËÖm§Ä]Y{ÂycZ¤Ì¸^eZ¯įÖËÂm€ÀÅ Ã|À]Z»YºÀ¯dyY{€aÁYÄ]d‡YÃ|Ë{Ä°^‹¾ËY{{Ây¢Ì¸^eYįYÖ¿Zˁ|ËZ]į{€¯ {Y|¿¾»Z]֗Z^eYÁYdËZ°‹Á{‹Հ̴Ìaֿ¿Z«€Ìˆ»YÁYZ¯|ËZ]į¹{€¯¹ÔŸY YÖy€]{Հ^ytÌvZ¿Ö»Y|«Y{ÕÁ|‹\m»cZ¿Zˀm¾ËY{Y{Ä»Y{YÖ¿Zz̸Ÿ €Ì´f‡{½Y€ËYƒZ‡Z»|ad‡YÃ|‹¹ÔŸY½M{į{‹€ŒfÀ»ÕÁÄ̸ŸՀ^yÕZÅdËZ‡ ½M֏yÖ¯Z‹įd‡YÕYÃ|¿Á€aÄ]ÁY{ZÀf‡Yįd‡YÖ·Zu{¾ËY d//‡YÃ|‹ \¸mÖÀ̼y¹Z»Y½Zf//‡Z¼Ì]{YÃ|À]{€¯‚ËYÁuµZ¿Z¯Ä]½Â̸̻į{Â]Õ{€§ dˆÌ³|̇µZu{įd‡YÃ{€¯Z”uYÄÌuZ¿ÕY€‡{Y{Ä]Á{€¯ ÕZj¿֔e€»²Àŀ‡[ZÀmY¶¬¿Ä]Ö¸ m€^y¾ËY{¾ÌÀr¼Åd¨³½Y€ËYƒZ‡Z»|a Y‚³€]Œ¯{YՀ^f »Á{| f»ÕZÅZÀ̼‡ÁZÅŠËZ¼Å½ÂÀ¯Zeį½Y€ËYƒZ‡Z»|a Á–¸£cZŸÔ—YįՀ^yÕZÅdËZ‡YÖy€]{Հ^yZ//Œf¿Y|˳Ö»d‡YÃ{€¯ ÕYħ€uÄÆmÁÄ]\̇M€]ÃÁԟZed‡YÃ|‹\m»|¿YÃ{€¯€ŒfÀ»ÕÁYYÖvÌvZ¿ {‹€^y¾ËYZŒf¿YY֋Z¿Ö¿YÁÁÖuÁcÔ°Œ»€Ì³{,‰Z¯ Ã|¿Á€a®Ë½{Â]½Zˀm{Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¿Zz̸Ÿ‰ÁZÌ//‡,ZËMÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] ¹Zm¶»Z‹įZÅdËZ‡¾ËY|˳Ö»d‡YÖ³|̇µZu{įÕÁY̬֬udËZ°//‹ ZÅ|Á,¾ËÔ¿M€^yÁZÀˆËY,€Æ»ÕY‚³€^y,½Y€ËY,½ZÆ̯,Հƌ¼Å,¾ËÔ¿Yºm¹Zm,ºm ֟|»ÕZj¿½Zm²Àŀ‡Äf¨³Ä]Á†Ì¸adËZ‡Y¶¬¿Ä]Հ^y{|ÀfˆÅ€´Ë{dËZ‡ Ád‡YÃ|‹€Ì´f‡{ÕY{€^ÅÔ¯½Z»Âe{Z̸̻¹ZÆeYZ]ÃZ³{Á€§{ÕÁį|¿YÃ|‹ ½Z»{dveÁՀfˆ]Ö¿YÁ½Zf‡Z¼Ì]{€^y¾ËYY֋Z¿Ö^Ÿ­Â‹¶Ì·{Ä]½ÂÀ¯Y d‡Y ZŒf¿Y|˳Ö»Ád‡YÃ|‹Â“»¾ËYÄ]½ÓÂXˆ»Ö³|̇Zf‡YÂy½Y€ËYƒZ‡Z»|a d‡YÃ|‹¾»Z¯Ä»Y{Y{¶°Œ»Á¾»ÕZ¯Z^fŸYÄ]ļ˜·½|‹{YÁ\m»€^y¾ËY dˆÌ¿½Y€^m¶]Z«¾»ÕY€]Ã|‹{YÁÖ·Z»ÁÕZ¯Ä]€“Á ÄÀÌ»{YÖËZÅŠËZ¼ÅµZ‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYƒZ‡Z»|a,Ö¿Zz̸Ÿ‰ÁZÌ//‡ ”uZ]µZ‡{ŠËZ¼Å¾Ìfˆz¿{€¯ZƛY,d‡YÃ{€¯Y‚³€]½Y€ËY{ƒZ‡Z» ½Y{į|‹Y‚³€]½Y€ÆeZÌ//‹€a¶fŶv»{ÕYħ€uÁÖÀ§‰Â»M†ÌW,Âb¿Zy |‹ÄËYY½ZËÂm€ÀÅÄ]ÃÁ{½ZËZa­|»YŠÌ] ,d‡YÃ{€¯¹Z¿d^iÕÁ€ˆ¼ÅÃZ´‹Â»M{ÖËÂm€ÀŵZ//‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ trades@jahaneghtesad.com ¶Ìˆ¿ZfaYÃ{Z¨f‡YdÆm½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö»ZƇd¯€‹Ö³{Z»MYÃ{Y¾Ìˆu {Y{€^yÖ]{Âbˆ¯Y{Œ¯{Zf«YÁ²Àŀ§Ö§€ »{¦¸fz»ÕZŽZf‡Y Ö»ZÆ//‡d¯€//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Z//f«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ÃZ´ŒËZ¼¿Ö»ZƇd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ã{Y¾Ìˆu¾¼Æ],½Y€ËY Y kÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ ÁžËZÀÁÖ¿Z³Z]©ZeYcŸ{Ä]Âbˆ¯Y{º«ÕZÅd€§º//‡Y€»{½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì] d§ZË”uº«½{Z » Z¼‹Ä]Ö¿Z³Z]©ZeY¾Ì·ÁYº«½{Z »žËZÀÖ¿Z³Z]©ZeYį\¸˜»¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {d¨³,d‡YÃ{€¯¹ÔŸYÖ]Á{Âb//ˆ¯YŠËZ¼ÅÕY‚³€]ÕY€]Y{ÂyÖ³{Z»Yį|ËMÖ» ÕZŽZf‡Y{Ö]Á{Âbˆ¯YdËÂv»Z]ÖËZÅŠËZ¼Å|‹Y€«Âbˆ¯YÖ¸Y{Zf‡ÕĈ¸m {‹Y‚³€]¦¸fz» į{Œ̻Y‚³€]ZÌ¿{¦¸fz»ÕZÅŒ¯{Z]®ËµZ‡€ÅįÂbˆ¯Y{Á‚§YÃ{Y¾Ìˆu Ö]ÂyZ̈]d€§Âbˆ¯Y{Y|ËÁ |‹|ÅYÂyY‚³€]ֻԇYŒ¯®Ë{Z]¾Ì·ÁYÕY€] ¶]Z«|‹,ÖËZ¼¿ZmÁ”uÕY€]ÃZe¯½Z»Ä]ÄmÂeZ]½Y€ËYÁd‡ZÅŒ¯Ö§€ »ÕY€] d‡YÄf‹Y{Ö]Á{Âbˆ¯Y{€œ¿{»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{ÕYÄmÂe Ä]ÕYÄmÂeZ]|‹ÁM{ZË,|¿Y{”uÖ]Á{Âbˆ¯Y{Œ¯į\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Z̈]½Y€ËYÕZ¼ »Äf§ZˍZfyYÖ]Á{Âbˆ¯Y{½Y€ËY½ÂËÁZadyZ‡ÕY€]įÕYÄm{Â] d‡YÄf§€³Y€«Ö]Á{ÕÂbˆ¯YÕY‚³€]¾Ì·ÂXˆ»¾Ìˆve{»įd‡YcÁZ¨f» ֏ZfyY½ÂËÁZaÕÃ|¿Z‡Œ¯{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ]{Âbˆ¯Y{½Y€ËYµY€¿ƒ€ˆÌ¼¯ d‡ZÅŒ¯½M¶»Z‹ºÅ½Y€ËYÁd‡YŒ¯½MY|f«YÕÃ|¿ZŒ¿į|ÀfˆÅ{Ây ÕY{€]ÀÆ]ÁÃ|ÀËMÁº¸ŸÁÂu{|Ë|mÕZÅ{ÁZf‡{ŠËZ¼¿Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ã{Y¾Ìˆu {ՁZ‡|¿€]ÁŒ¯Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YÕZŶÌ//ˆ¿ZfaÖ§€ »ÁÕZneÕZÅd€§Y {€¯tˀe,d‡YÖ]Á{Âbˆ¯Y{½Y€ËY¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»YÕZnecÓ{Z^»‰€fˆ³dÆm Ö§€ »{{YYª—ZÀ»¾Ìr¼ÅÁ¦¸fz»ÕZŽZf‡Y¶Ìˆ¿ZfaYÃ{Z¨f‡YÖ»ZƇd¯€‹¥|Å d‡YÂbˆ¯Y{½Y€ËY{Zf«YÁ½|¼eÁ²Àŀ§ ºÌÅ|]d‡{YcZ—Z^eY‰€fˆ³ÕY€]Yd€§¾ËY|ËZ^¿Z»įÄf°¿¾ËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Ã|ÀËZ¼¿d¨³,ºÌfˆÅÄÀÌ»¾ËY{º«ZneÁ½YY~³ÄËZ»€‡€fŒÌ]Äq€ÅÕZ°¼ÅÃ{Z»MÁ cYZ»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY,½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY{½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿Ö»ZƇd¯€‹ Z]Œ¯{Zf«YÁ²Àŀ§Ä ‡Âe{Հi»Š¬¿ºÌ¿YÂf]€´Ë|¼Å®¼¯Z]¹YÁ|Ì»YÁd‡Y ºÌ‹Z]Äf‹Y{{Âm»–ËY€‹Ä]ÄmÂe ¡€»ºzeÁ¡€»YZ]{ՁZ‡½Y€v]¶»ZŸÃZ³YZ]Ž«Y¿ €f§{Ä]ÕYÄ»Z¿µZ//‡YZ]½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯žËÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌË s€—ÕY€mYՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕ{€^ÅY€ËZy}YZ]ºÌœÀeÁžËÂe,¾Ì»ZeՂËÄ»Z¿€] ¡€»¾Ì»Ze{½Y€v]{ZnËY¶»ZŸŽ«Y¿ž§½Á|]YÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ē€ŸÕY€]ÃZ³YZ//] dˆ¿Y{¡€»ºzeÁ YÃZ³YZ]Ä¿Z»Z‡ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄf‹~³µZ‡|À¨//‡YY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¾Ì¼ÅªË€—Y–¬§¹Ô«Y¾ËY‰Á€§Á|ˀyZe{€¯{ZnËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ē€ŸÕY€] Ã|‹€¬»Ád‹Y{€]ÃZ³YZ]{ZˇÄ·ZnÀ¯ē€ŸZ]Ydˆz¿¹Z³Á{‹¹Zn¿YZÅÄ¿Z»Z‡ ¹Zn¿YÄ¿Z»Z‡¾ËYªË€—Y–¬§‚Ì¿c}ē€ŸµZ‡ÕY|f]YÁÂmē€Ÿ‚Ì¿µZˆ»Y½ZËZaZe YZ]ºœ¿½{ºÅ€]‚m€»Y¾ËYÕÁ€aՂ]MÁÂ̗Á¹Y{žËZÀ½ÓZ §{Z¬fŸYÄ]Ö·Á{‹ d‡YÄf‹Y|¿ÕYÄnÌf¿|Ì·Âe|ÀËM€§{¶¸yÁ €f§{Ä]įÕYÄ»Z¿{½Y€//ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|//ÀÀ¯žËÂeÖ¨À¾¼n¿Y†//ÌW Ã{ÁM,Äf‹Â¿ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕ{€^ÅY€ËZy}YZ]ºÌœÀeÁžËÂe,¾Ì»ZeՂËÄ»Z¿€] Z]ÖËZÀ‹M¹|ŸYºŸY¦¸fz»¶ËÓ{Ä]Œ¯{ÖËZÆ¿½Z³|ÀÀ¯¥€»YÕZ̈]d//‡Y ¾f‹Y{Ze|¼ŸÁÄ¿Z»Z‡Z]Ö°¿Z]•Z^eY{ZnËY¹|Ÿ,d¿€fÀËYÄ]և€f‡{¹|Ÿ,‰Â»M¹|Ÿ,Ä¿ZËY |¿Y|¿YÄ¿Z»Z‡Y|ˀy½Z°»YÂÀÅ[Zˆu½|‹į¸]Y…€eÁī »ÖÅ|] YºŸY̷ָ{€ÅÄ]Ä̸ze¶]Z«€Ì£Á[ÂÌ »ÕZÅZ]ÕY€]¶uÃY{Â^¿{Á‚§Yš§Zu¾ˆv» Ö¸ËÓ{€´Ë{YÃ|À¿Y\¸¬eZËÁÃ|ÀÀ¯{YÁd¯€‹Á½Z³Z]¥€—Y[£€»Z¿Z]µZ‡Y |À¯Ö»dz‡½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]YÃZ³YZ]Ä¿Z»Z‡YZ]¾Ì»Ze½Z°»Yįd‡Y º£€Ì¸ŸÄ¿Z¨‡Zf»{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯žËÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW Z»Ä]ÕZ^fŸY‰Á€§dÆmdËZ¼u½Z»Z‡–‡ÂeÃ|‹|ÌËZed¼Ì«½ÂÀ¯ZeÖ·Z ]ZÀmÃ|ŸÁ |¿YÂeÖ»½Z³|ÀÀ¯žËÂe–‡ÂeY{c|»‰Á€§ÕY€]Ö¬˜À»d¼Ì«¹ÔŸY d‡YÃ|Œ¿¹ÔŸY |À¯¶uYŒ¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ´ÀË|¬¿{Â^¼¯¶°Œ»Õ{Zˁ{Á|uZe Ä^‡Zv»Հ̳Z]½Z»…Z‡Y€]Œ¯{Ã{ZÆ¿ÕZ^fŸY‰Á€§{€¯ZƛYÕ{Zf«YµZ §¾ËY Ã|‹ÖuY€—‰Z¨‡½Z»…Z‡Y€]Ä¿Z»Z‡{ÕZ^fŸYdyY{€a|̇€‡įÖ·Zu{{‹Ö» {‹sԏYÄ¿Z»Z‡{{»¾ËYįd‡YZÌ¿Հ̳Z]½Z»½{Â^¿Ö ˜«Ä]ÄmÂeZ]įd‡Y {Ây½ZˀfŒ»YY{c|»‰Á€§µZ^«{½ÂÀ¯ZeÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯žËÂe{€¯tˀeš§Zu d§ZË{¹|ŸZ0 f Ì^— d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{ÃZ³YZ]Ä¿Z»Z‡{{»¾ËYį|¿YÃ{€¯Ö»d§ZË{®q {€¯|ÅYÂy½Z¬¿Zq{YÕZ^fŸY‰Á€§|¿ÁՀfŒ»Y®q Ä»Z¿Z]ŠËY€ËÁ{€¯½ZŒ¿€—ZyÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯žËÂeÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW ½Z°»Y½MÃZ^f‹Yd^ic{Á|‹Z]Ö¼¿€Ë~a½Z°»YÄmÁpÌÅÄ]dyY{€aY¶^«ZeÖfu {Y|¿{ÂmÁ€Ì̤e d‡YÄ̈¿ÕZʼnÁ€§Ây{Ä¿Z»Z‡cÔ°Œ»Y€´Ë{Ö°Ëd¨³Õ{Zf«YµZ §¾ËY ¾Ë€eÖ¸YįdˆÌ¿ºÅY€§Y|ˀyÕY€]‰Z¨‡¶¯¶Ì¼°eY¶^«ZedyY{€a½Z°»Yį {‹Ö»[ˆv»ÃZ³YZ]¶°Œ» Á|‹Z]Ö¼¿ZÌÆ»‰Z¨‡Ä»Z¿Z]Ä»Z¿Z]ÖfuZËÁÖW‚mdyY{€aÁÄˈe½Z°»Y{Á‚§Yš§Zu ÕY|ˀyƒZÀe¶¯¶ËÂveY†a|ˀy¶¯¢¸^»ÕZn°ËdyY{€a½Z°»YZÆÀeY|ˀyZ^mYÄ] {Y{YÃ|‹ YÕYÃZa{{€¯½Z//Œ¿€—ZyÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯žËÂeÖ¨À¾¼n¿Y†//ÌW [ZˆuÄ]¢¸^»¾ËYÄ¿Z¨‡Zf»Ö·Ád‡YÃ{Y{¹Zn¿YYdyY{€aÄ¿Z»Z‡ªË€—YY|ˀycÔ»Z » dyY{€aÄ]dÌ “ÁÄ¿Z»Z‡{ÁÃ|Œ¿€ˆ¯Y|ˀy[ZˆuYÁÃ|Ë{€´¿‚ËYÁÃ|ÀÀ¯ē€Ÿ d‡YÄf§ZË€Ì̤eÃ|‹ €ËZ//‡Z]Y|ˀyÖf//ˆa|¯Á…{M|À¿Z»ÖeZŸÔ—YÖ´ÀÅZ¼Å¹|Ÿ{€¯tˀeš//§Zu ZÅZ^¿Yž»ZmÄ¿Z»Z‡ÁŽÌy€eY†acZ»|yÁÓZ¯dˀË|»ž»ZmÄ¿Z»Z‡ĸ¼mYZÅÄ¿Z»Z‡ dˆÌ¿ZÌÆ»Y|ˀyZyĸ¼mY¶Ì·{€ÅÄ]‰Z¨‡½{¼¿¶ˆÀ¯½Z°»Y {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY {Â]|ÅYÂyֻ¼Ÿ¹ÂeY€f¼¯¾°ˆ»¹Âe {½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»d¼Ì«|‹ÓZ¼fuYį¾ËY½ZÌ]Z]¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë įÖËZŀƋÃ|ÀËMµZ‡d¨³,{Â]|ÅYÂy¹Âew€¿Y€e¾ÌËZaÕY|¬»Ã|ÀËMµZ//‡ |ÀÀ¯Ö»½Y€^mYÖ³|¿Z»\¬Ÿ¾ËY|¿YÃ|¿Z»Zm½Y€Æe¾°//ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§Y|¿ÁY Y€«­Ô»YÄf‹~³ÕZŶ°Ì‡€³Y{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{ZÌ¿{ZŒ¿YÁÕ|Æ» |̇Ö»Öf¼Ì«cZ^i®ËÄ]YZ]½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»YZ]µZ//‡|ËZ]ºË{Y{Ö» |ÀqZ»Y d‹Y{ՂÌqZ¿ŠËY‚§YZË|»MÖ»¾ÌËZaZËZÅd¼Ì«ÃZ»}MZeÃZ»€ÌeYÄf^·Yį €Ì̤eZq{YŠz]¾ËY,¾°//ˆ»YZ]¶yY{€f»YZa|ÀqÁYZ]YkZ//y€//f»YZa YÕ{Zf«YÁևŻcZ«Z¨eY,Yw€¿Ö^ˆ¿ŠËY‚§Y,¾Ë‚À]d¼Ì«€Ì̤e {€¯€Ì//ˆ» Ä]YcÔÌƈe¦¬‡d·Á{,‚Ì¿¾°//ˆ»YZ]¶yY{{{Á‚§YÕÁ {Â]Ö¿Á€Ì]¶»YŸ ÁcÓM¾ÅMĸ¼mYÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»€´Ë{¥€—Y {Y{ŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻ Õ|Ë|m¦˜Ÿʬ¿Z]ÃZ»}M{ZÅÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]ÄnÌf¿{ |Àf‹Y{|‹{€´¸Ì» ¥€—{ḑ€›{Â^¿½Z¼ÅįÃ|ÀÀ¯µ€fÀ¯¶»ZŸZ»Y ºË{Â]ÄmY»¾°//ˆ»YZ]{ Ä]Ä¿ZÌÅZ»|{{Á|u|‹YįÕ—Ä]-{€¯µ€fÀ¯YZÅw€¿ŠËY‚§Y,{Â]Z“Z¬e d¼Ì«|‹Z]½Z̓Z¬f»c|«į¾ËY½ZÌ]Z]¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY |̇|{ įd‡Y½MÕZ˳|ÅY‹d¨³d‡YÃ|Œ¿ªÌ^˜eÂÀÅÁÕZŵZ‡{ Ö^ˆ¿cZ^iµZ‡½ZËZaZeÁÄf§¾Ì]Y¾°ˆ»YZ]€]ÖmZyÁÖ¸yY{ÕZŀ̤f»­Â‹ {Â]|ÅYÂyº¯ZuYZ]¾ËY€] ½Y€ËYÕZŁYÁ€aªÌ¸ eÕY€]½Zfˆ¿Z¤§YÖÅZ¨‹d‡YÂy{ ÕY€]Ö¸v»pÌŁYZŁYÁ€aÖ¸ˆÀ¯cZˆyd¨³ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ {¬» |‹|ÅYÂyÄfyY{€a¾ËӀËY\ÌmY½Zˁ¾ËY¹Z¼eÁ{‹Ö¼¿½Y€^mZžËӀËY ,©Y€ŸÄ]½Y€ËYÕZŁYÁ€adÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ö¿Z»Z‡Õ| ‡Y ©Y€ŸŒ¯d‹Y{ZƛY½Y€ËY{Z¿Á€¯Ä]Ôf]Y|ÌËZe¹ÔŸYY†a½Zfˆ¿Z¤§YÁd˯ ÕY€]Y‚ËÁÁ{€Ë~aÖ¼¿YÖ¿Y€ËY€§Z//ˆ»pÌÅ€´Ë{įÃ{€¯¹ÔŸYÖ¼//‡cÄ] ¾Ì]YÁ€a–¬§Ã|‹¹ÔŸYįÄr¿Mª^—{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ö¼¿{ZÖ¿Y€ËY½Y€§Z//ˆ» ¾ËY¹Z¼eįd‡Y½Y€ËY{Ö«Y€ŸÄ ^eÁZÅcZ¼¸bË{ÖËZmÄ]ZmÕY€]–¬§©Y€ŸÁ½Y€ËY ÖËYÂÅÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ {‹Ö»¹Zn¿YÖ°‹‚aÕZÅÄÀ̘¿€«¹Zn¿YZ]ºÅZŁYÁ€a Á|¿Y{”u½Y€ËY{įÖËZÅÖ«Y€ŸÕY€]–¬§©Y€ŸÁ½Y€ËY¾Ì]ÕZŁYÁ€a{Á‚§Y µZ¬f¿YÕY€]ºÅYÁ€aÕ{Y| eÄf^·Y {‹Ö»¹Zn¿Y,|¿Y{Y½Z‹Œ¯Ä]dŒ³Z]|« ÖËY‚ËÁpÌÅֻ¸ »Z¿xËZeZe†a¾ËYYÖ·Á{‹Ö»¹Zn¿Y©Y€Ÿ¾¯Z‡ÕZÅÖ¿Y€ËY Հ̳ž“»ÃZ]{Ö¿Z»Z‡Õ| ‡Y |‹|ÅYÂz¿{Z©Y€ŸÕÂ//‡YZÅÖ¿Y€ËYÕY€] cÄ]d˯,½Y€ËY{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹|ÌËZeZ]d¨³ºÅd˯Â//Œ¯ Á½Y€ËY¾Ì]ZŁYÁ€aÖ»Z¼eÁ{€Ë~aÖ¼¿½Y€ËYYYՁYÁ€apÌÅįÃ{€¯¹ÔŸYÖ¼‡ ºÅ½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÖËYÂÅYÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ |‹¤·d˯ Ä]ÂÀÅZ»Yd‡YÃ{¥€uŒ¯¾ËYÁ½Y€ËYÕZŁYÁ€a¤·ÃZ]{ÖÅZ¨‹cÄ] |¿YÃ{€°¿¹ÔŸYZ»Ä]YՂÌqÖ^f¯ÁÖ¼‡c {€¯s€˜»¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|» ָ˶¬¿Á¶¼u{Õ|{€¨cZÌ·Z»ÕY€]†¸n»Z]Ö¿‚ËY {€Ì³¹Zn¿Y{» ¾¼n¿YÀË|»dXÌņÌW֟¸—²Àŀ§ŠÌaÕ|Àqd‡YÖÀf¨³ †¸n»†ÌËÄ]ÕYÄ»Z¿µZ//‡YZ]ָ˶¬¿Á¶ ¼uÕZÅd¯€//‹ ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌWÁֻԇYÕY‹ ָ˶¬¿Á¶ ¼uÕZÅd¯€‹ÕY€]ÖeZÌ·Z»€¨w€¿|ÌËZeZf‡YÂy |‹Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]½ZËZaZe ָ˶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€‹Ö»Z¼eYÖ³|ÀËZ¼¿Ä]Ä»Z¿¾ËY{ÕÁ €ËZ‡ÁZÅÃ{ÁM€§,ŠŒ¯ÕÁ€Ì¿,ÕZ],Հ§Zˆ»YºŸY֏y Y†a|¿Z‡Ö»Z”vf‡YÄ],d‡YÃ{ÁMÖ¸ËÄf//ˆ]YÁcZ»|y {Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»¥~uÕZ“Z¬eՀ̴ÌaÁZœf¿YZŵZ‡ «[»|À]\ːeZ]ÀyÓZ]Z]ָ˶¼uºÆ‡ŠËY‚§YÕZf‡Y dÌ “Á{Â^Æ]ÕY€]Õ|Ë¿Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]¹Z°uY½Â¿Z«Ã{Z» {Â^¿ÕZŸ{YZ]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä¿Z¨‡Zf» |//‹Ã{Y{ָˊz] ½MÕY€mYYÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z«{€¨w€¿µZ¼ŸYÂn» Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ḑZ »|À¯Ö»½ZŒ¿€—Zy {€¯ÕY{{Ây ÓZ¯Á¾Ë€§Z//ˆ»¶¼uħ€ eŠÅZ¯\m»Äq€³Y¶¼uw€¿Y ŠËY‚§Yd˂»ZÆÀeָ˶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€//‹ÕY€]Á{‹Ö» ÓZ¯¾Ì»ZeÕY€]½ZÀr¼Åd‡YZqZ¿¾ÅMÃYÖ·Á {Y{€]{YZ“Z¬e |À¯dyY{€aYÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»{ÂyZÌ¿{»cZ»|yÁ ÖeZÌ·Z»Ö·ZŸÕYÂ//‹{ÁÁY†aÁŠz]Ã|Ë|ŸÕZÅՀ̴ÌaZ] Ä·Z‡Á{ՀÌyZeZ][»½Â¿Z«Á|‹ÖËY€mY¯~»|À]Â“» ÕY€]{Y{Zœf¿Y€“ZuµZu{ |‹ÖeZ̸¼ŸÕZmµZ//‡¶ËÁYY Z]¶«Y|uėÂ]€»ZiMª¬veÁ¯~»|À]ÕY€mYYÄnÌf¿µÂu {Y{cÁ€“Y~· {‹d¬§Y»Ä»Z¿€]µÂ—Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕY€]½MÄ»Y{Y ¥~uÄ·‚À»Ä]įVATYZ]ָ˶¬¿Á¶ ¼u½{€¯¥Z »Y ¯~»cZÌ·Z»d§ZË{¹|Ÿ¶Ì·{Ä]¾ÅMÃYÕZm|»M{Y|{ {‹€œ¿¥€{Â]|ÅYÂyZ]¶¼uÄËY€¯{ \m»€¨w€¿µZ¼ŸYª¬ve¹|ŸÄ°ÀËYÁ©Â§\eY€»Ä]ÄmÂeZ] ÁÕZ]¶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€‹Ã|ÀÀ°//‹Z̈]dÌ “Á¦Ì ”e Ã{Z»ֿ¿Z«|À]ÕY€mYÄ»Y{YZ]{Y{Z“Z¬e {‹Ö»֏yՀ§Zˆ» {{€³d¬§Y»ºŒ‹Ä»Z¿€]½ZËZaZe¯~» ÕZÅd‡Ż|À]{Հ^źœ »¹Z¬»|̯Ze½Z¼Å,d‡YŒ¯ 5 5 dË·ÁY€]ÖÀ^»Ä //‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]Ö¸¯ Ä ‡Âe{ָˊz] ÁÃY€ËÁ½ÁZ » d‡Y½MÕY€]Öf]Z«d˂»{ZnËYÁ¶¬¿Á¶¼u ğ¼n»ÕY€]€¨w€¿Ä^‡Zv»c{|‹ÁM{ZËՁZ‡€Æ‹ Հ]Y€]–ËY€//‹{ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uZ]ָ˶¬¿Á¶¼ucZ»|y Ä]€´Ë{{Y»{€]Y€]–ËY€‹{|À¿YÂeÖ»†b//‡Á|¿€Ì³Ö»Y€« d]Z«Ŀ´rÌÅįd‹Y{ÄmÂe|ËZ]Äf^·Y |¿Y{€b]€´Ë|°ËZ]d]Z« {Y|¿{ÂmÁÃ{ZmÁ¶Ë¾Ì]Ö¨À» ®Ë¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯|̯Ze¾ÅMÃYd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ºœ »¹Z¬»|̯Ze{»ÁZÀ^»YY{Ây€],Ö¬˜À»Ô»Z¯{ZÆÀ//ŒÌa ÖfuÁÄ ‡Âeºf¨ÅÄ»Z¿€]{¾f§€³Y€«Z»Äf‡YÂy,d‡YՀ^Å Z]Ö¿‚ËYÁՀ̴ÌaµZu{įd‡YÖ¼WY{½Â¿Z«{½|//‹™Zv· ¾ËY{¹ÓÕZ°¼ÅºËYÁ|Ì»YÁºÌfˆÅֻԇYÕYÂ//‹†¸n» €]cZÌ·Z»ÕY€]€¨w€¿Ä^‡Zv»¹Z°uY¾ËYYÖ°Ë{Y{Ä»Y{YÕÁ €‡Á|Ì//‡\ːeÄ]į{Â]ָ˶¬¿Á¶¼u{Ã{Á‚§Y‰Y ,ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Z]ևZÀ‹Z¯Ĉ¸m|ÀqÕY‚³€]Y†a¹Zn¿Y |‹¡Ô]YÁ{ZÄÀÌ»¾ËY{ÕÂƼm†ÌW֫¬ud¿ÁZ »ÕO ½ÂÀ¯YºÅ½Â¿Z«¾ËY»Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » €]cZÌ·Z»|{½Â//¿Z«¾ËYÕY€mYZ]d¨³«d//‡YÖeZ̸¼Ÿ ¶¬¿Á¶¼u½Z³|ÀÅ{cZ»|yÄÀ˂Å|^‡YÖ¸¯—Ä]Ã{Á‚§Y‰Y Öf]Z«d˂»Ä]½|‹®Ë{‚¿\m»€»Y¾ËYįÃ|‹Äf‡Z¯Ö¸Ë ¾ËYÄq€³Y{€¯tˀe¾ÅMÃYd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»¶Ë Z»Y{Â]Ã|//‹Ã|Ë{ָ˶¬¿Á¶¼ucZ»|yÂ¼n»ÕY€]½Â//¿Z« ¶¬¿Á¶¼u¶»Z‹–¬§|‹Ö¸Ë¶¬¿Á¶ ¼ucZ»|yYįՀ̈¨e ½ZŒ¿€—Zyַ‡ d//‡YÖeZ̸¼Ÿ½Â¿Z«¾ËY½ÂÀ¯YºÅį{Â]Z] ָ˶¬¿Á¶¼ud¯€‹Á¾ÅMÃYd¯€‹Äf‡YÂyÁ€»YÄr¿M{€¯ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Z]Ö¿‚ËYÁՀ̴ÌaY¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|» Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»€¨w€¿Ä^‡Zv»¹Z°uY¾f§€³Y€«ÕY€] |‹Ö¼WY{½Â¿Z«ÁÄ ‡Âeºf¨ÅÄ»Z¿€]{ָ˶¬¿Á¶¼uÕY€] |Ì ‡,ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] cZ»|yÕY€]ÖeZÌ·Z»€¨w€¿|ÌËZe{ZÆÀ//ŒÌaÄ]ÃZ‹YZ]ַ‡ ºf¨ÅÄ»Z¿€]{¾f§€³Y€«ÁºŒ‹Ä»Z¿€]½ZËZaZeָ˶¬¿Á¶ ¼u ¹Z¬»|̯PeÄ]ÄmÂeZ]Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€]{d‹Y{ZƛYÄ ‡Âe Ä ‡Âe€]ÖÀ^»Á|À]ÕZÅd‡ŻÕY€mY{Հ^źœ » {ZÆÀŒÌa†¸n»Ä]YÖ»Z°uYd‹Y{¹Z¼fÅYd·Á{ָ˶¬¿Á¶¼u {€¯ħZ“YYÖËZÅ|À],¹Z°uY¾ËYÄ]Ö³|̇¾¼“‚Ì¿†¸n»|À¯ {Y{€^y{Zf«Y€ËÁÕ{Zf«Y½ÁZ » ºÌfˆÅՁZ‡|‡€e€]Œ¯Á‚m Œ¯lÀaÁ‚m€“ZuµZu{½Y€ËYd¨³½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ZÅַ‡kZu|¼v»,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] |ËMÖ»Z¼//‹Ä]ZÌ¿{{ՁZ‡|‡€e€] {Z»Â¼ŸZÅ|‡¾ËYÁºÌf‹Y|¿€fŒÌ]|‡Â//Œ¯t˜//‡{[Ô¬¿YY¶^«d¨³ Y[Ô¬¿YY| ]{Ã|‹Y€mYÕZÅÃÁ€a–ËY€‹ÁÖfz‡į{Â]Ã|‹Y€mYÖËZŽZ°» ÄfyZ‡Œ¯{|‡[Ô¬¿YY| ]Á€“ZuµZu{{Á‚§YZÅַ‡kZu d‹Y|¿ {Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YՁZ‡|‡€e€]Œ¯lÀaÁ‚m½Y€ËYhÌu¾ËYYįd//‡YÃ|‹ ½Y€ËYZ»Y,{‹Ö»µZ¼ŸY½Y€ËYÄ̸ŸÕZ^°f‡YÕZÅŒ¯–‡ÂeįÖËZźˀveº£Ä] ּƻ{ÁZf‡{Z»ÕY€]į|Å{Ö»¹Zn¿YYՁZ‡|‡ÕZÅdÌ·Z §ZÌ¿{Â//Œ¯{ ÕZÅÃZ³Á€Ì¿Šz]dÌ·Z §¾ÌÀr¼Å½Y€ËY[Mž]ZÀ»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»[ˆv» ÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»Y‚Å€“ZuµZu{d¨³Á|//‹ÁM{ZËYÂ//Œ¯{Ö]M©€] d‡YÃ{Â]cYÁZ´»ÁY‚Ů˺«¾ËY[Ô¬¿YY¶^«įºËY{Œ¯{Ö]M©€] {Y{€^yŒ¯{ÕZÌ]MÄ°^‹Zf°ÅY‚ÅÁ½Â̸̻{ÂmÁYZÅÖ·Â//‡kZu ŠËY‚§YZ]€“ZuµZu{į{Â]Zf°ÅY‚Å[Ô¬¿YY¶^«º«¾ËYd¨³Á ºÌfˆÅÄmY»Šz]¾ËY{Õ|{ ÖËZÀ]€Ë»Y Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»YZ‡Â¿ÕZÅÄ¿ZyÁZÅÖ·ÁY¾°ˆ»ḑZ » Ã|À]€œ¿Ä]Z»Y|‡€]ºÅ|{ZeÁ{‹€fŒÌ]Y|¬»¾ËYį{Y{ |‹Z]‚Ì¿€f¼¯|¿YÂeÖ»Öfu cZÌ·Z»|À¿Z»ÖjuZ^»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂÀÅ{½Z¬Å{,ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] {­Ô»YÕ|ËZŸ€]cZÌ·Z»ÁZÅcZÌ·Z»ÖÅ|¿Z»Z‡,|»M{Â¼n»€] |»M{Â¼n»€]cZÌ·Z»hv]{d¨³,d‡YÃ|‹s€˜»ÄvËÓ¾ËY Äf^·Y |ÀÀ¯Ö»dyY{€aՀfŒÌ]cZÌ·Z»|¿Y{ՀfŒÌ]|»M{įÖ¿Zˆ¯ |ÀÀ¯Ö»d§ZË{YcZÌ·Z»Â¿¾ËYZÌ¿{Œ¯YŠÌ] Á½ZË{R»Ä¿Z»Z//‡|ËZ]Â“»¾ËYZ]½Z»‚¼Å{Á‚§Y€//yM{ÕÁ Ä]ÖeZŸÔ—YÕZźf//ˆÌ‡Á{€Ì´]¶°‹ÖÅZ´//‹Á€§ÕZÅÄ¿ZËZa ÕZÀ^»ZÅÄ»Z¿ZƛZÌf//ˆËZ]€´Ë{Õ‡Y |¿Â//‹¶f»€´Ë|°Ë ÄWYYÕY€]ÖÆÌ^ÀeÁÖ¬ËÂ//Œe¹Zœ¿®ËÁ|‹Z]cZÌ·Z»ŽÌzŒe {½Z»µÂ—{{Y»¾ËYğ¼n» |‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁÄ»Z¿ZƛY d‡YՀ̴ÌaµZu ,ºËYÃ{Y{{ZÆÀŒÌa¾ÌËZad¼‡Ä]Ö¿Z°¸acÄ]YcZÌ·Z»¾ËYZ» €Åž«YÁ{,d‡YÃ|‹d·Á{ºË|¬eįÕ{ZÆÀ//ŒÌaÄvËÓ{ÖÀ Ë Ã|‹Äf§€³€œ¿{įÄÌ·ÁYcZÌ·Z»|{¾ËYY|{ µZ//‡ įY€q,|‡Ö»|{Z˶«Y|uÄ]Á{Â//‹Ö»º¯d//‡Y ,Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y¹ÂeY֋Z¿¾°ˆ»d¼Ì«|‹Y֌z] |̯Ze,ºË€Ì³Ö¼¿cZÌ·Z»ZÅÖ·ÁYÄ¿ZyÁ¾°ˆ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYZ» Ä]įºË€Ì³Ö»Ö¿Zˆ¯YZÆÀe½Â¿Z«†Ë¿ŠÌa¾ËY…Z‡Y€],{€¯ |ÀfˆÅ¾°ˆ»YZ]{ĸ»Z »µZu{Õ{Zf«YdÌ·Z §®Ë½YÂÀŸ ļÅÕY€]ÁÃ{Â^¿µZˆ°ËÕY€],¾°//ˆ»Õ|ËNŸ€]cZÌ·Z»½Â¿Z«Á Ây{Ö^¸˜»Ä]x‡Za{½Z¬Å{ d‡YÃ|//‹{ZÆÀŒÌaYÁ{Y ,d¨³Ä̯€e{¾°//ˆ»Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Õ|{w€¿µZ¼ŸY ¢¸^»į|‡Ö»€œ¿Ä]Á{Y{Y‰{ÂyZy–ËY€‹ÕŒ¯€Å {ÂmÁ½Z°»Y¾ËYc€Å{Z»Y|‹Z]ÓZ]Õ{Á|uZe|{ -d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYÄ »Zm{įÃ{Â]Ö»Âe|‹Z]\‡ZÀf»¾°ˆ» ,{Y{Ä»Y{YÕÂÀÅ{½Z¬Å{ ºË€Ì´]cZÌ·Z»¹ÂeYºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»¾ËY€]ZÀ] ,{Y{{ÂmÁ½MÃY€¼ÅįÖËZÅ|Ì«ÁÃ|‹Äf§€³€œ¿{įÖ¤¸^»Y~· |Ì·ÂeįÖÀ°ˆ»,¾°ˆ»|Ì·ÂeYdËZ¼uœÀ»Ä]Ä°¿Mĸ¼mY Z‡Â¿ÕZÅÄ¿Zyd‡ZÀ »¾Ë|]¾ËY {Œ¿cZÌ·Z»µÂ¼Œ»,{‹Ö» ¶»Z‹ԏYÁ|¿Â‹Ö»¥Z »ÄËZ»€‡€]Õ|ËZŸcZÌ·Z»dyY{€aY ‚Ì¿{Y€§YµÁY¾°ˆ»,¾°ˆ»|Ì·Âe€]ÃÁԟÁ|¿Â‹Ö¼¿cZÌ·Z»¾ËY Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»,{€¯tˀeÁY {‹Ö¼¿Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»¶»Z‹ {įd‡YÕ{Zf«Y¾Ì·Z §YŠz]½MÕY€]–¬§ž«YÁ{ÄËZ»€‡ ļŽÂr¼Å,|ÀfˆÅZ¯Á\ˆ¯¾ËY{Á|¿Y{dÌ·Z §YZ]¾ËY cZÌ·Z»{ZÆÀŒÌa |ÀÅ{Ö»cZÌ·Z»į€´Ë{ÕZÅÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ¥ÂÀ {Y€§YYĬ^—¾ËY|»M{€//]cZÌ·Z»ž«YÁ{‚Ì¿¾°//ˆ»Õ|ËZŸ€] ¹Âe{ÂmÁ€—ZyÄ]Öfud¨³{Zf«Y€ËÁÕ{Zf«Y½ÁZ » d‡Y s€—Ây{ÖeZv̓ÂeÄWYYZ]{Zf«Y€ËÁÕ{Zf«Y½ÁZ » d¨³¾°//ˆ»Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»ÕY€]{Zf«YcYÁÕ{ZÆÀ//ŒÌa ¥Z »cZÌ·Z»YÄvËÓ¾ËY{Z//‡Â¿ÕZÅÄ¿ZyÁZÅÖ·ÁY¾°ˆ» ÄvËӍy{ºÌÀˆeZ]´f¨³{½Z¬Å{Ö¸Ÿ|¼v» |Àf//ˆÅ ÄËZ»€‡Õ|ËNŸ€]cZÌ·Z»d§ZË{ÕY€]{Zf«YcYÁÕ{ZÆÀ//ŒÌa cZÌ·Z»Ö¸ §½Â¿Z«sԏYÕY€]{Zf«YcYÁ{ZÆÀŒÌa,d¨³¾°ˆ» և€]¶uY€»ÕY|f]Y{ÂÀÅ{ZÆÀŒÌa¾ËY d‡YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€] {€Ì³Y€«և€]{»d·Á{{|ËZ]|¿Á¾ËYÄ»Y{Y{Á{Y{Y€« ¶Ë|^eÕY€]ÄnÌf¿{,|‹|ÅYÂyÖ//‡€]†¸n»{½MY†aÁ d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]Õ{Zˁ½Z»½M½|‹ÖËY€mYÁ½Â¿Z«Ä]{ZÆÀŒÌa¾ËY ®ËÕY€]Ä¿{‹Ö»Äf‹Â¿ZÅÃÁ{ļÅÕY€]½Â¿Z«¾ËY,d¨³ÕÁ {ÂmÁ¾°//ˆ»d¼Ì«{±‚]ŠÆm®Ë½M{įZyÃÁ{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËYY֌z]c€Å{Ä°ÀËY¾¼“,d‡YÄf‹Y{ ½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Y€ËY½Z¼‡MÄ]ÖmZy¾ËӀËYY‚ÅÄ¿ÓZ‡YÁ€a ÃZ³{Á€§Ä]Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ZÅdyZ‡€Ë€œ¿Yįd‡Yd¯€‹¾ËYdÌ°·Z»{ÃZ³{Á€§d¨³Á{€¯ÃZ‹Y‚Ì¿{ÂÀn] |ÀfˆÅÁÄ]Հ]ÁZ¿cY‚ÌÆneÁՁYÁ€a¶»YŸÁÖ·ZÀÌ»€e Y‚ÅZe‰€Ë~aÁ¹Y‚ŸYḑ€›{ÂÀn]ÃZ³{Á€§{½ÂÀ¯YºÅd//‹Y{ZƛYՀ°»€Ì»Y ḑ€›¾ËY,YÁ€aÖÀ§¶WZˆ»,½Z³ÁZ¿{Â^¼¯ĸ¼mY¦¸fz»¶ËÓ{Ä]Z»Y{Y{YµZ‡{€§Zˆ» d‡YÃ|Œ¿¶»Z¯ ½Y€Æe€Ìˆ»{YÁ€aZ]€§Z//ˆ»Y‚ÅÃZ³{Á€§¾ËY{µZ//ˆ»YÃZ»{{Á‚§YÕÁ d‡YÄf‹Y{|‹|{Äf‹~³µZ‡Z]ĈËZ¬»{į|¿|‹ZmÄ]Zm{ÂÀn] {ÂÀn]ÃZ³{Á€§{ZŁYÁ€adÌ^je€]‚Ì¿Ö·Z¼‹½Z‡Y€yY|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ » ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÃZ³{Á€§¾ËYY‚Ì¿cZÌ·ZŸcZ^fŸÄ]YÁ€a|ËZ]¾ÌÀr¼Åd¨³Á{€¯|̯Ze {Á‚§YÁ{€¯|//̯ZeÂ//Œ¯{ÖËYÂŽZ³ÁZ¿hv]{½YÂf»Ä //‡Âe€]Ã{Y\mZ“ Ä ‡Âe{Â^¿Y֋Z¿{‹Ö»{ZnËY¹Á€v»ª—ZÀ»{½MY| ]įÖËZÅ\̇MÁZÅc€mZÆ» d‡Y¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{½YÂf» ÕZŁYÁ€aYÕ{Zˁ{Y| eÕZmµZ//‡{½Z¼‡MÁ€ËY½Y€ËY,½ZÅZ»ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹ Zy̷ָ{Ä»Z«Y½Á|]ZËÁÖËYÂÅÁ[M,Ö¿Z³Z],ÖÀ§cÔ°Œ»d¸ŸÄ]Y{ÂÀn]ÃZ³{Á€§ |¿YÃ{€¯¤· ºÅį{Y{ZyÕZ¼ÌaYÂÅÄ]ZÌ¿,Ö¿Z°»Á̸ּ«YZy–ËY€‹d¸ŸÄ]{ÂÀn]ÃZ³{Á€§ Z¼‹½Zfˆ»¶§{Á|¿Y{ՁYÁ€aÄ»Z¿€]ÃZ³{Á€§¾ËY{€¯Â§ÕZÅZ¼ÌaYÂÅZe|¼Ÿ½ÂÀ¯Y |¿Â‹Ö»¤·YÂÅÁ[MÕ|]d¸ŸÄ]ZŁYÁ€aYÕ{Zˁ Y‚ÅÄ¿ÓZ‡,½ÂÀ¯YºÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ½Z¼‡Md¨³,{‹Ö»¹Zn¿Yd‡Zy€]ÁdˆŒ¿½Á|]Œ¯½Z¼‡MYÖmZy¾ËӀËYYÁ€a d‡Y¾»YÖmZyÕZŁYÁ€aÕY€]½Y€ËY ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯įÖËZŵZ‡{d‹Y{ZƛYՀ°»€Ì»Y‰ÁŻ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÁY‚Å®ËÄ]Ä¿YÁ½Y€ËY½Z¼‡MYÖmZyÕZžËӀËYÕZŁYÁ€a{Y| e|¿{Â]²Àm€Ì³{ ½Y€ËY½Z¼‡MYZŁYÁ€a{Y| e,¶WZˆ»Öy€]Ä]ÄmÂeZ]½ÂÀ¯YºÅZ»Y|̇Ö»‚Ì¿YÁ€a d‡YÄf§ZËŠÅZ¯‚Ì¿ …Z‡Y€]ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹{Á‚§Y½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |ÀÀ¯Ö»ºÌœÀeZÅŒ¯½Z¼‡MYY{ÂyՁYÁ€aÄ»Z¿€]ÖfÌÀ»Y¾ÌÀr¼ÅÁÕ{Zf«YÄ»Z¿€] ŠËY‚§Yd‡YÂy{d¨³d‡Y¾»YZ̈]ZžËӀËYYÁ€aÕY€]½Y€ËYÕZ”§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y{Zˁ‚Ì¿½Z»Œ¯Yḑ€› {ZnËYZ][Ô¬¿YY| ]Ö¿ZÆmZ^°f‡Yd¨³½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÖËZÅŠ·ZqZ]ÃY¼Åįd‡YÃ{€¯{ZnËYÖËZ¼ÌaYÂÅd ÀÕY€]Õ{Zˁž¿Y»,ZÅdË{Á|v» ºËY{½Z³ÁZ¿¾Ì»ZeÕY€]dË{Á|v»½ÂÀ¯YºÅ,ºËYÃ{Â]ÄmY» YŒ¯ÕZ“Z¬eÁZÌ¿ºÌ¿YÂf¿įd‡YÃ|‹hŸZ]ZÅdË{Á|v»¾Ì¼ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ°»€Ì»Y {ZnËY½Z³ÁZ¿Õ{Y| e|ˀyÕY€]Öf€§¹Zm€]ÃZe¯ÃÁ{{d‹Y{ZƛYºÌÀ¯ˆ¼ÅºÅZ] d§€³Y€«ÃY€‡€]ZÅdË{Á|v»ÃZ]Á{Z»Y|‹ {Á‚§Yd‡YÃ|‹{ZnËYÄ ‡ÂeÕY€]Õ{Zˁḑ€›Â//Œ¯ÕZÅÃZ³{Á€§{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ºÌÅ{‰€fˆ³[¸˜»Âv¿Ä]Yd À¾ËYºÌ¿YÂf¿d‡YÃ|‹hŸZ]½Z³ÁZ¿dË{Á|v»Z»Y {Y{€^y¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d§€Ë~ad·Á{YµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM‘YŸ{ÕY~³ÄËZ»€‡Y|{ Y€«»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ֓YŸ¢¸^»d¨³«{‹¾Ì»Ze֓YŸ~yY¶v»YÃY{YMÕZÅÄÀ˂Å|{{Â] ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁZ»Y,|//‹Äf§€³€œ¿{½Z»ÂeY‚Å{Á|u®ËĬ˜À»ÕY€] ÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÕY€]¦¸fz»ÕZʼnÁÃY{YM¾ËYY{{€e–ËY€‹¶Ìƈe[ÂqZq{ Õ‡YÖËZÆ¿º«€œ¿{»lËZf¿Ä]Ö]ZÌf‡{Y†aÁd‡YÄf§€³Z¯Ä]Y֓YŸ {‹Ö»¹ÔŸYՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁž]ZÀ»dˀË|»ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » Á€‹d¼Å|ÌƋÃY€³‚]Á½Z³{YMÃY€³‚]ž—Z¬eYÃY{YM®ËĬ˜À»,d‡YÖÀf¨³ ÖÅYćÄ]‚Ì¿ÓÃ{Á½Â·Ze¶¿ÂeÁ¶Ì¬ŸÃ{Y¹Z»YÁ½Z¬·Â‡,¾¯ª—ZÀ»YÂ^ŸZ]Á Öf¼ˆ«{‹Ö»hŸZ]µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËĬ˜À»dyZ‡ |‡Ö»®¿Zf//‡€Æ‹ €f»Â¸Ì¯{Á|uÖ¸ §€Ìˆ»ÁÃ|//‹¥~u,{~³Ö»k€¯€Ì//ˆ»YįÖ¸ §ÃYY {‹€fÅZe¯ Ö´ÀÅZ¼Å…Z‡Y€]d¨³¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ//‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö¼‡sZff§YÕY€]ÃZ»|À¨‡Yº//Œ‹Á,ÕÂƼm†ÌË€f§{¹ÔŸYÁÄf§€³c d‡YÃ|‹ŽzŒ»µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËĬ˜À» ½Y€ÆeÃY{YM®ËĬ˜À»sZff§Y½Z»½Â»Y€ÌaÖ»{Zy×Y€Ìy,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºŒ‹ÁÕÂƼm†ÌË€f§{¹ÔŸYÁÃ|//‹¹Zn¿YÖ´ÀÅZ¼ÅÄËZa€]{Á‚§YµZ¼//‹ Är¿ZÀqÁÃ|‹ŽzŒ»µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®ËĬ˜À»Ö¼‡sZff§YÕY€]ÃZ»|À¨‡Y {‹Ö»¹ÔŸYՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÄ]ÕÂƼm†ÌË€f§{Y|]ZË€Ì̤esZff§Y½Z» ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½ZÌ»Õ{Y{Y€//«–ËY€//‹ÁÄ]»…Z//‡Y€]d¨³ÕÁ ¢¸^»|{,½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]Z]¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€//‹ ¢¸^»c¾ËY€Ì£{įÃ|‹Äf§€Ë~ad·Á{Õ‡Y֓YŸd]Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ |̇Ö»½Z»ÂeY‚Å{Á|uÄ]֓YŸ |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ©Z¨eY {Y{€^yZ^fŸYÁµÂaÕY‹Ĉ¸mÄnÌf¿YՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW d^//ˆ¿Õ|{{Á|uŠÅZ¯Z]|À¿YÂeÖ»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ cZ»|yY,ÖÅ|]Y|{ d//yY{€aZ]Z0 §€ÁÖ¸^«ÄËÁÄ] Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕ|À»ÀÆ]Z]Ã|ÀËMµZ‡{ZeÃ{€¯Ã{Z¨f‡YÖ°¿Z] ,ÖeZÌuÁÕ{Zf«YcZ¿Zˀ‹½YÂÀŸÄ]Ö°¿Z]cÔÌƈeÁcZ»|yY ºÌ‹Z]Œ¯{µZ¤f‹YÁ|Ì·Âe½Á‚§YÁª¿ÁÁÖËZ§Â°‹|ÅZ‹ ,€Ë~ad]Z«|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z»Z]ª]Z˜»d¨³Õ|¿ cÔ°Œ»Ä̸¯¶§Á¶uÂy{ºÌ¼e}ZzeYÁÖ//‡€] Äf‹Y~³½MÖ¿Zf‡YÕZÆÅÁ€³Z¯Á{Zf‡Ã|ƟÄ]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ |Ì·Âež¿Y»ž§Á¶ÌƈeÖ¿Zf//‡YÕZÆÅÁ€³Z¯cZ]»ÁÃ|‹ Ö°¿Z]ºfˆÌ‡ÁÖËY€mYÕZÆÅZ´f‡{Ä̸¯ÕY€]{Zf‡cZ]»|À¿Z¼Å d‡YÖËY€mYÁ~§Z¿ Ä̸¯ZÆ¿Zf‡YÄ]Ã|//‹’˨ecYZÌfyYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“YÕÁ Ä]{ÂycÔ°//Œ»¶§Á¶uÕY€]|À¿YÂeÖ»֓Z¬f»ÕZÅ|uYÁ {ÄËÁÄ]|Ì·Âeֻ¼ŸÕZ”§¶ÌƈeZe|ÀÀ¯Ä mY€»ZÆÅÁ€³Z¯ ¾ÌÌ eÄ]»|À¿Z¼Å֟Z¼fmY¾Ì»PeÁÖeZÌ·Z»,Ö°¿Z]ÕZÅÁÂ//u |¿Â‹|À»ÀÆ]Ã{ZcZ]»Y,Ö°¿Z]ÖÅ|]¦Ì¸°e Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕY€]ºÆ»Öf€§ Ä]ÃZ‹YZ]ºÅcZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » ÖÅ|]¦Ì¸°e¾ÌÌ eÂy{Z^fŸYÁµÂaÕY‹Ĉ¸mÄ]» |‹[»Ĉ¸m¾ËY{d¨³Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ°¿Z] Ân»ÕYY{Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ̸¯µZ‡{d¨³Õ|¿|Ì ‡ µZ‡ÃZ»ÂˀƋ½ZËZaZeՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÁd¼cYÁY Ö°¿Z]ºfˆÌ‡Ä]{ÂyÖÅ|]Y|{ dyY{€aZ]|À¿YÂeÖ» ¾ÌÌ eÄ]d^ˆ¿,–̈¬eµZ‡{Á†¨ÀeÃZ»YÕ|À»ÀÆ]Z]Á |À»ÀÆ]Ö°¿Z]cÔÌƈeÁcZ»|yYÕ|À»ÀÆ]ÁÖÅ|]¦Ì¸°e |¿Â‹ Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅÄ]»ÕZf//‡Y{ºÌ¼e¾ËY{Á‚§YÕÁ ÕZÅ|uYÁY€iR»dËZ¼u¥|ÅZ]Á|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡ d‡YÃ|‹Äf§€³µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeLZ¬eYÁÕ|Ì·Âe µÂaÕY‹½Â̼̈¯{cZneÁ½| »,d ÀcYÁÃ|ÀËZ¼¿ Ä]¹‚¸»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ,Ö¸ §Ä»Z¿¾ÌËMZ]ª]Z˜»{Á‚§YZ//^fŸYÁ ,ºÆ»Ä]»¾ËYÕY€mYZ]į|¿{Â]ÖÅ|]Ã|¿Z»Y|{dyY{€a Y{ćZÀ‹s€—ÕY€mYY| ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö´¿Zy¹Y·½Z³|À‹Á€§ÄË{ZveYÀË|»dXÌņÌW įÖËÓZ¯‰Á€§Y†acZ»|yį{€Ì³Ö»|Æ e½YY{ÃZ´‹Á€§YÄË{ZveY¾ËYZÅÓZ¯½{€¯ €‡{{Ä]Ze|¿€z¿ćZÀ‹½Á|]Ö´¿Zy¹Y·d‡YÂy¹{€»Y,|¿€Ì´]Ã|ƟÄ]Y|À‹Á€§Ö» €¬»ZÅÓZ¯½{€¯Y{ćZÀ‹Öa{{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Հ̻֔e€»|̇ |Àf§ZÌ¿ ¹ÔŸYÄË{ZveYÄ],|¿Y{ÁZ¤»{€“ZuµZu{įY{ÂyÕZÅÓZ¯{Y| eZÅÃZ´//‹Á€§Ã|‹ cZ»|yį{€Ì³Ö»|Æ e½YY{ÃZ´‹Á€§YÖ´¿Zy¹Y·½Z³|À‹Á€§ÄË{ZveY{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯ ÕÓZ¯½ZˀfŒ»įÖe{¾ËY€]ZÀ] |¿€Ì´]Ã|ƟÄ]Y|‹Á€§Ö»įÖËÓZ¯‰Á€§Y†a |Æ f»Ö´¿Zy¹Y·½Z³|À‹Á€§ÄË{ZveYįY€q,dˆÌ¿Ö¿Y€´¿ÕZm|À‹Z]Ã|ˀyY{ćZÀ‹ †ÌWÄf¨³Ä] d‡YY{ÁZ¤»Ã|ƟÄ]‰Á€§Y†acZ»|y¾Ì»Ze֘ËY€‹¾ÌÀq{Ã|//‹ ‰Á€§Y†acZ»|yÄWYYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö´¿Zy¹Y·½Z³|À//‹Á€§ÄË{ZveYÀË|»dXÌÅ tˀe,{‹Ö¼¿Äf§€Ë~aZ¬¸˜»|‹Z]Ã|‹{YÁÖ^¸¬eÁ©ZqZ«cÄ]įÖeӐv»ÕY€] Ã{€¯¹ÔŸYÄË{ZveYÄ]Y{ÁZ¤»Z»Y,|‹Z]Ã|‹{YÁ©ZqZ«cÄ]ÖËÓZ¯d‡Y¾°¼»{€¯ Z»Y {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»ÁÃ{€¯d§ZË{ćZÀ‹ÓZ¯֘ËY€‹¾ÌÀq{į|//‹Z]Ã{Y{|Æ eÁ d§ZË{ºÅćZÀ‹Á|‹Z]Ã|Œ¿¹ÔŸYÄË{ZveYÄ],Ã|‹{YÁ©ZqZ«cÄ]įÖËÓZ¯€³Y Z¼fu¹{€»{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{Հ̻ dyY|¿Y|ÅYÂy€‡{{Ä]Y½YY|ˀy|‹Z]Ã{€°¿ ±€]½YY|ˀyd‡Y€fÆ]¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯|ˀy{Y{ćZÀ‹ZŽMÕÓZ¯įÖËZÅÃZ´‹Á€§Y |ÀÀÌ^]Yd‡YÃZ´‹Á€§{ÂyÃ|ƟÄ]Öf¿YZ³ÁcZ»|yÄ°ÀËY€]ÖÀ^»ÄË{ZveY€Æ»Z]ÓZ¯|̇ |ÀÀ¯|ˀy| ]Á |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com Ĉ¸mÄnÌf¿Y{Ây¹Y€³ZfˆÀËYÄv¨{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ,Z^fŸYÁµÂaÕY‹Ä]»…Z‡Y€]d‹Â¿Z^fŸYÁµÂaÕY‹ Z]ÁÄÅZ»†¨ÀeZ]ÁZ]®ËÕY€]Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]Z//Å®¿Z] |ÀÀ¯Ö»µZÆ»YÄ·Z‡lÀa•Zˆ«Y€j¯Y|u ½YÂÀŸZ]Öf‹Y{{ZËZŒf¿YZ]Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d‹Â¿{Ây¹Y€³ZfˆÀËYÄv¨{«½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€][Ây€^y» Ã|‹©Â »ZÆ¿MÖÅ|]Y֌z]Z˹Z¼eįÖ¿Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¶°//Œ» |‹\ːeÁs€˜»Z^fŸYÁµÂaÕY‹Á€Ë{Ĉ¸m{,d‡Y ¦›Â»ZÅ®¿Z],Z^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹Ä]»…Z//‡Y€]{Á‚§YÁY |{ d§ZË{Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed‡YÂy{c{|ÀfˆÅ Ä·Z‡•Zˆ«Y€j¯Y|uZ]ÁÄÅZ»†¨ÀeZ]ÁZ^°ËÕY€],ÖÅ|]Ã|¿Z» d¸Æ»{€¯ħZ“YՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW |ÀÀ¯µZÆ»YYZÆ¿MÖÅ|] d‡YÂˀƋ½ZËZaZecÔÌƈe¾ËYYÃ{Z¨f‡Y Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§Y {ÁÁžÀ»Z]įºËYÄf‹Y{½ZÀ̼—YÂ“»¾ËYY¾ËY€]ZÀ],d‡YÃ|‹ÂÀ¼»Œ¯ {‹Ö¼¿ÄmY»Ö´¿Zy¹Y·{Â^¼¯Z]YZ]Ö´¿Zy¹Y· Ö¸yY{ZÌ¿¾Ì»ZeÁY|¿YÄ//]Ö´¿Zy¹Y·Šz]{Ö¸yY{cY|Ì·Âe{Á‚//§YÕÁ dˆÅ ÄÌ·ÁY{Y»Á{‹dËZ¼uÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe|ËZ]|Ì·Âeª¿ÁÕY€]d‹Y{ZƛYÖ«{Z ÕZ°¼Å|ËZ]ZÅ®¿Z]Ö·ZËÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]Á{€Ì³Y€«‰ZÌfyY{ÖfuYÄ//] |À‹Z]Äf‹Y{Y¹Ó cY{ZY¶ZuY¶v»Y|Ì·ÂeÄ//Ì·ÁY{Y»cY{YÁÄf^·Yd//‹Y{ZƛYÕÁ Y¶ZuYž«Â»Ä]½Z³|//ÀÀ¯{ZZe{Y{cÁ€“¾ËY€]ZÀ],{Â//‹Ö»¾Ì»Ze |¿Y{€³Z]Œ¯Ä]YcY{Z |‹ÕY€]ÄÀÌ»d‹Y{½ZÌ]½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z‡†ÌW ºËY{Y€«Z¯ÕY|f]Y{ÂÀÅZ»Y,d‡YºÅY€§Ö´¿Zy¹Y·Ö¸yY{cY|Ì·Âe Ä¿YÁ€aÁ|Z]ÄmY»c|‹Ä],½Y€Æe½Zf‡Yd À½Z»Z‡d¨³,d//‡YÄf§ZË d̟ÂÀ¼»YÖ//‹Z¿€»Y¾ËYįºÌf//ˆÅÖ´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÄÀÌ»{ÕY{€]ÀÆ] d‡Y©ZqZ«Ö´¿Zy¹Y·{ÁÁYՀ̳¸mÁÖ´¿Zy¹Y·cY{YÁ Ö´¿Zy¹Y·Ö¸yY{cY|Ì·ÂeYd¼Ì«ŠËY‚§YZ]Ä°ÀËY¾¼“d‹Y{ZƛYÖ«{Z d‡Y€eħ€Ä]½Á€¬»½McY{YÁÄ]d^ˆ¿ ½Z³|ÀÀ¯¥€»ÕY€][Zzf¿YÖ´¿Zy¹Y·cY{YÁd̟ÂÀ¼»Z]Äq€³Y{Á‚§YÕÁ d̟ÂÀ¼»¾ËYÄËZ‡{Ö´¿Zy¹Y·ÄÀÌ»{Œ¯|Ì·ÂeZ»Y,d‡YÃ|‹{Á|v» d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y Z]įµY‡¾ËYÄ]x‡Za{½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†ÌW cY{YÁ¶v»YÖ´¿Zy¹Y·Ö·Z»‰{€³Ó{{Z//̸̻ Y Ä°ÀËY{ÂmÁ Ö¸yY{|Ì·ÂeÖ´¿Zy¹Y·į|ÌfˆÅ¾X¼˜»ºÅZ]–ËY€‹¾ËY{ZËMd‡Y©ZqZ« Ä]Ö´¿Zy¹Y·cY{YÁµZ‡¶ËYÁYYd¨³,d‡YÖ¸yY{ZÌ¿Õ´z//‡Za |‹ÄfyZ‡Ö¿Y€ËY|À¼‹ÂŹZÀË{ d‡YÃ|‹ ,d‡YÂe»©€]Á®Ì¿Á€f°·Y©€]cZ ˜«Ö·Âf»įŠËÂaÁZ//‡d¯€//‹{Á‚§YÕÁ ,Y‚§Y¹€¿¦¸fz»ÕZÅŽzeZ]…|ÀÆ»{Á|uY¶°//Œf»Õ«R DºÌe®Ë {Y{½Y€ËY€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Y{Y»Á®Ì¿Z°»,Y‚§Ydz‡ ZÀ¯{ZŵZ‡ŠËÂaÁZ‡d¯€‹|À¼‹YÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Á½Zzf»d¨³Õ”e€» ÄËZ» |¿YÃ|Ë{¦¸fz»ÕZʼnÂ»MÁÃ{€¯Z¯Mobis,ÂX·Á‰Â]¶j»Ö³‚]½YZ‡Ä  ˜« |¿YÃ{€¯Y|ÌaY¾ËYÖËZ¿YÂe½ÂÀ¯YºÅd¯€‹Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡ºÀ¯¹ÔŸYįd‡Y¾»Zzf§Y |ÀÅ{Ä ‡ÂeÖ»Â]cÄ]YÁ{ÂycZ ˜«ÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{,Ä]€neÁŽzeZ]į |À¨‡Y ºËYÃ{€¯Z£MR DÄ ‡ÂeÕY€]YÕ|mZ̈]d¯€u®ËZ»{Á‚§YÕÁ Z£M¹ZœŸÁ{ÂycZ ˜«ÃÁ€³®Ì¿Á€f°·YÁ©€]ÃÁ€³ÄqZb°ËR D±‚]ğ¼n» ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁZÅÃZ´Œ¿Y{Z]ÕZ°¼Å,‚¯€»¾ËYsZff§Y€]ÃÁԟ |À¯Ö»Z¯Ä] ÕZÅd€§½{Y{Z]ºÌfˆÅ½MµZ^¿{Z» {‹Ö»µZ^¿{dË|mZ]įd‡YÕ|Ë|md‡Ż ÕZÅdË·Y…Z‡Y€]֌ÅÁ„aÕZÅs€—YdËZ¼uÁÖÅZ´Œ¿Y{½Y€´ŒÅÁ„aÄ]ÖeZ ·Z˜» Ä ˜«d À{Y½ZÌ¿Y€ËYÖÀ§Š¿Y{€]ÖÀf^»ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeYÕ|Ë|mª§Y,¹ZœŸÃÁ€³ ºËZˆ]½Y€ËYՁZ‡ ”uZ]|À¨‡YµÁYZe¾¼Æ]Â‡½Á{ÕZÅÂe»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{ZË {½Y€ËYÂe»Ö¼¸Ÿ¾¼n¿Y–‡ÂeZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹Á½YZ‡Ä ˜«,½Y€´ŒÅÁ„a ¹ZœŸՁZ‡Ä ˜«ÃÁ€³YÖ³|ÀËZ¼¿Ä]ŠËÂaÁZ‡d¯€‹Á|‹Y‚³€]°aZ‡d¯€‹ ÖÀ Ë{Ây½ZÌÀ]Š¿Y{{ÁZf‡{YÁd‹Y{µZ §Öf¯ZŒ»Á{€¯dËZ¼uŠËZ¼Å¾ËYY {€¯ÖËZ¼¿ÁECÂe»EMSµ€fÀ¯Á|À¼‹ÂŹZÀË{ ¹ZÀË{d¨³ÃZ]¾ËY{¹ZœŸÁ{ÂycZ ˜«ÃÁ€³©€]ÃÁ€³€Ë|»,Õ”e€»Z“€»Ô£€Ì» |À¯Ö»¾Ì»ZeYÁ{Ây©€]įÕYĸ̇Á½YÂÀŸÄ]¹ZÀË{¾Ì]¶»Z eįd‡YÖ»ZÀË{|À¼‹ÂÅ Ŀ³¾ËYַ¼ »¹ZÀË{įÖ·Zu{,|Å{Ö»¹Zn¿Yħ€—Á{cÄ]YÁ{ÂyECUÁ Õ‡YÁ{‹Ö»dy‡¥€»ÄmÂe¶]Z«ŠÅZ¯hŸZ]|À¼‹ÂŹZÀË{ |À¯Ö¼¿Z¯ ¹ZÀË{Äf§€³cÕZʼnÔeZ] {Y{Ö¼Ë|«ÕZŹZÀË{Ä]d^ˆ¿ºÅՀfŒÌ]¹YÁ{€´Ë{ {‹Ö»Ã{Z¨f‡YIKÁ{Ây½Y€ËY|Ë|mÕZŹ¨f¸a{¹ZœŸ|À¼‹ÂÅ ¾Ì¼Å{ZË{įÕ| ]½ZÌÀ]Š¿Y{{ÁZf//‡{{Y{Ä»Y{YŠËÂaÁZ‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» EC d‡YECÂe»EMSµ€fÀ¯,|//‹ÖËZ¼¿Á½Y€ËYÂe»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å |¿€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Á{Ây½Y€ËY|Ë|mÕZŹ¨f¸a{įd‡YÕ|Ë|mÂe» |Ì·ÂeÁÖuY€—¹ZœŸÃÁ€³½Zzf»–//‡ÂeÖÀ˂À]ÄËZaÕZÅÂe»ÕY€]EMS¾ËY {Y|¿Zf‡Y½Z»Z‡½ÁZ » dˆÌ¿Ä¿Y€Ì´fz‡ÖËÁ{ÂyÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ºÅY€§Œ¯{ZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËYļŪ¬veÕZÅdyZ‡€ËZËMÄ°ÀËYÄ]x‡Za{¹|¬»Õ|¿€» ,ºÌÀ¯ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÄ]¹Y|«Y†b‡ÁÄf‹Y{YZÅdyZ‡€ËļźÌÅYÂz]€³Y{Á‚§Y,d‡Y ºÌÀ¯Z£MŒ¯{YÕZ¯pÌÅ|ËZ^¿ ,|À¯‰Ôe¹{€»Ã{Z¨f//‡Y{»ÕZÅÁ{ÂyÕZ¬eY{d ÀcYÁºÅ|ËZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {Â^Æ]{d¨¿cYÁºÅ,|‹Â°]¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë¾Ì»Ze{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁºÅ ¾ËY€Ì£{Á|ÀÀ¯ºÅY€§Y–ËY€‹‚Ì¿ZÅÃZ´f//‡{ÁZŽZ³Y€ËZ‡Á|//‹Â°]¾Ë‚À]d̨̯ d‹Y{ºÌÅYÂz¿ÄÀÌ»¾ËY{Ö˸mÄ]Ád¯€upÌÅc ZźˀveµZ¼ŸY{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡{Y|¿Zf‡YÕY€mY€]cZœ¿½ÁZ » Ä]ÖË´z‡ZaœÀ»Ä]cZ ˜«Öy€]ՁZ‡Ö»Â]µZ^¿{Ä]Ö¸yY{½YZ‡Á{ÂyÃ|‹\^‡ |À‹Z]ZÅ{Y|¿Zf‡Y¾Ì»ZeÁÖ»{€»cZ^·Z˜» –yY|ËY€a{Â]Ã|Œ¿s€˜»Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YÂ“»įÖ¿Z»Ze{€¯ÕÁM{ZËÕÁ Y‡|ËZ]Ö¯Ze|¿|̇€aÖ»½YZ´¿€^yÁ¹{€»ºÌf‹Â¿Ö¼¿YZÅ{Y|¿Zf‡Y€³YÁ|Œ¿kZy .ºË‹|ËY€a ‰Á{€]ÖÀÌ´À‡Z]½M{į{€¯ÃZ‹Y½Z»Œ¯cÁZ¨f»ZfyZ‡Ä]¾ÌÀr¼Å¹|¬»Õ|¿€» ÁZ]{Zf«Y{ÂmÁ¶Ì·{Ä]½ZÆmÕZÅŒ¯ÕZ̈]{d¨³Ád‡Y{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ Y€Ë,|À¯|Ì·ÂeYÁ{ÂyÕY€°eµ|»®Ë|¿YÂeÖ¼¿µZ‡ZelÀaY†aZ‡Á{Ây,{YM ÖËÁ{Ây|Ì·ÂeÕ¸m{Y|¿Zf‡YįdˆÌ¿—¾ËYÁ|Å{Ö¼¿ÁZmY½ZˀfŒ»Ĭ̸‡ÁYZ] ½Z»Z‡€³Yd‡YÕZv¿Y½Z»Œ¯ÕÁ{ÂyYZ]½Âq,¶]Z¬»{d‹Y{½ZÌ]ÕÁ {€Ì´]Y |¿Â‹Y‡|ËY€aÁ½Z°Ìa|ËZ]ZÅÄÅ{Ze¹{€»,|À°¿Հ̳¸mÖËÁ{Ây|Ì·ÂeY{Y|¿Zf‡YÖ¸» d‡Y{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ÕÁÕ{ZˁZŒ§¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á ‚»€e¾ËYZ‡Á{Ây®ËZ]¾Ìfˆz¿d¨³Á{€¯ÃZ‹Y|À¼‹ÂÅ‚»€eÄ]µÁˆ»¹Z¬»¾ËY Á{€¯Ö§€ »{Y|¿Zf‡YÄ]Y½M†b‡,{€¯\¿{ÂyÕ|Ì·ÂeÕÁ{ÂyÕÁÁÖuY€—Y ½YZ‡Á{Ây€ËZ‡Ã{Z¨f‡Y{»Á€»Yį|‹¾ËÁ|eÁÄf‹Â¿ėÂ]€»{Y|¿Zf‡YZÆ¿M®¼¯Ä] {Y|¿Zf‡Y|ËZ]½Z»Z‡¾ËYÖÀ Ë,d‡Y†°Ÿ€]Â“»Z»Y½Y€ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ {€Ì³Ö»Y€« |ÌËZeY†aÁÃ{€¯dˆeY½M{Y|¿Zf‡Y½Z»Z‡†b‡,|À¯¹ÔŸYZ‡Á{ÂyÄ]ÁÄf‹Â¿Y |Å|]dyZ‡Ân» Z]¾Ìfˆz¿į{€¯ÃZ‹YÖ¸yY{ÕZÅÁ{Ây{²]€ËY½|//‹ÕZ^mY|¿ÁÄ]¹|¬»Õ|¿€» ½YZ‡Á{ÂyZ]ZÅՀ̳{|¬¿MZ»Y,|‹ÕZ^mYÁ{Ây¾ÌŒ¿€‡²]€ËY†b‡,Ã|À¿Y²]€ËY {Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡d«Á†ÌW€Ì̤eµZ^¿{Ä]Ö ˜¬»{į|‹{ZˁÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f‡{Á |¿{Â] d¯€‹,{€¯|Ì·ÂeÁÖuY€—YÂÅĈ̯Z]ÖËÁ{Ây‚À]d¯€‹Öf«ÁZ»Y½ZÆm{d¨³ÕÁ Á€»YÁdyZ‡YÂÅĈ̯Z]ÖËZÅÁ{Ây{§ÁYÂÅĈ̯d//ŒÅZ]ÕZÅÁ{ÂyZeÂËÂe YÂŁY֌·Z]{{Y€§Y¥{Zec{įÃ|‹ÄfyZ‡YÂÅĈ̯Z]ÖËZÅÁ{ÂyÖfu |À¿Z»Ö»ª¸ »Á{Ây¶yY{ÁÄf§€³Y€« Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Yd¨³½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡{Y|¿Zf//‡YÕY€mY€]cZœ¿½ÁZ » ½YÂÀŸpÌÅÄ]ÁÃ|‹ÖuY€—Ã{Z¨f‡Y{»ÕZÅÁ{ÂyÕZ¬eYÁ¹{€»ÖÀ¼ËYÕY€]ÖËÁ{Ây dˆÌ¿Ä¿Y€Ì´fz‡ ½|//‹s€˜»ÕY|f]Y½Z¼ÅY½Z»Z//‡¾ËY{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{«¹|¬»Õ|¿€»|ÌuÁ» |»ZÌ¿ÃZe¯{Âyž“Y»YÁ{€¯Ö»Y‚·YÖeY{YÁÕZÅÁ{ÂyÕY€]Y½M,Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Yį½ZÆm{Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]Ó{Y‚ŁY€f¼¯ÕZÅÁ{Ây{Â^¿\Ë~°eZ]ÕÁ ,Ã|‹¹Zn¿Y¹Ô f‡Yª]Z˜»{€¯½ZŒ¿€—Zy,{‹Ö»s€˜»Á{Ây½Z³|ÀÀ¯{YÁÖy€]Õ‡ ÁÖf¼Ì«ÁZ]¾ËY{ÖËZÅÁ{Ây,ÖÀÌq½YZ‡Á{ÂyÖfuÁ½ZÆm€^f »½YZ‡Á{ÂyļŠcY{YÁÁZmY,d‡Y{Âm»ÖËZÅÁ{Ây¾ÌÀqÖf«ÁÁ|¿Z‡Ö»Ã|//‹{ZËÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ] ºÌÅ{Ö¼¿€e¾ÌËZa{Y|¿Zf‡Y{Y| eZ]ÕZÅÁ{Ây µZ‡ćÖ¸yY{½YZ‡Á{ÂyÄ]Ád‹Y{©€§Â“»Z»Y¶yY{YZ]{d¨³¹|¬»Õ|¿€» ,|‹s€˜»Ä¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf‡Yhv]Y|f]YÖÀ Ë-|‹Ã{Y{d¸Æ»ZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËYª¬veÕY€] ºË|¿Z‡{»Ä]dËZÆ¿{ÁºË{Y{ŠËY‚§Y{»Ä]Y½M†b‡ {Ây|Ì·Âe–y|ËZ]ZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËY½{€¯ª¬v»ÕY€]Ö¸yY{½YZ//‡Á{Ây{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌfˆ¿YÂeÖ¼¿֘ËY€‹¾ÌÀq{Á|¿|//‹Ö»¶¼vf»YÕ{ZˁcY€Ì̤eÁ|¿{€¯Ö»‘ŸY ºÌÀ¯¦«Âf»Y½Z‹|Ì·Âe ÕZÅd¯€‹YºÌ¿YÂeÖ»Ád‡YZ]½Z»d‡{,cY{YÁÂ“»{d‹Y{½ZÌ]µÁˆ»¹Z¬»¾ËY ¶Ì·{Ä]¶yY{{Z»Y,ºÌÅ{¹Zn¿Y|ˀy|À//‹Z]Äf//‹Y{YÄ¿Z³ÕZÅ{Y|¿Zf//‡YįՀ^f » ºË€Ì´]€œ¿{YẠ̀ÁևŻ,Õ{Zf«Y–ËY€‹ļÅ|ËZ],{Âm»ÕZÅdË{Á|v» ,d‹Y{{ÂmÁÖeÔ°Œ»į{»|Àq‚mÄ]Ö¸yY{½YZ//‡Á{Ây½ÂÀ¯Y|//‹ÁM{ZËÕÁ ÕZÅÁ{Ây|À¼‹ÂÅ‚»€eZÆ¿MYÖ°Ëį|ÀÀ¯ª¬v»YZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËYYÕZ̈]|Àfˆ¿YÂe d‡Y¾Ì´À‡ÕZne dŒaÃ|À¿Y€³YÖfuįd‡Ys€‹¾ËYÄ]|À¼‹ÂÅ‚»€e{€°¸¼Ÿ{Y{t̓Âe¹|¬»Õ|¿€» YÁ{Ây{Ây{€°¸¼ŸZ]€Ì//ˆ»{ž¿Z»{ÂmÁc{,{Á€][YÂyÄ]Á{Ây½Z//»€§ |À¯Ö»¦«Âf» ¶yY{{|À¼‹ÂÅ‚»€eÄ]‚Æn»…Â]ÂeY|Ì·Âe YZ»Y,|‹|Ì·Âe|‹Z]|À¼‹ÂÅ‚»€eÄ]‚Æn»įևÂ]ÂeYÖfu¶yY{{d//‹Y{ZƛYÕÁ ,|‹Ö»{YÁŒ¯YkZyYÁÄf‹Y{Ä¿Z³Á{Ã{Z¨f‡YÕÁZÀ§¾ËYY{Yºf//ˆÌ‡įÖËZn¿M d‡Y€]½Z»į{‹ՁZ‡Ö¸yY{Y{Y¾ËY|ËZ]¾ËY€]ZÀ]-d§€³Y€«ZźˀveµÂ¼Œ» YÁ{Ây¥Y€v¿Yc{į{€¯ÃZ‹YÖÀŒaMÄ]¾ÌÀr¼Å{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡½ÁZ » ‰€·Ä]Á€‹Ã|À¿YÖ·|À,Ạ̀Á¶Ë{Z³,Ã{d¼‡Ä]d¯€uZËÃ|‹֌¯–y€Ìˆ» d‡YÃ|‹ÄmY»ºË€ve¶°Œ»Z]ÁÃ{Â]ÖeY{YÁ‚Ì¿ÕÁZÀ§¾ËY-|À¯Ö» ¾Ì¼ÅZ]įZÅ{Y|¿Zf‡YY€´Ë{Öy€]ÁÃ|//‹{ZË{Y»ª¬veÕY€]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ {Y{½Z»½YZ‡Á{ÂyÄ]{Y|¿Zf‡YÖ·ZŸÕY‹,|¿{Â]ÄmY»cÔ°Œ» |Ì·ÂeZ^yY |Ìf§ZÌ¿€‡{{Ä]Ze|ˀz¿ćZÀ‹½Á|]Ö´¿Zy¹Y· {‹Ö»µZÆ»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÖÅ|] Y€mÓY¹ÓÄ]ÄmÂeZ]{€¯|̯Ped¼cYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » ÕZ°¼ÅZ]ÁÖ¿Zf‡YÕZÆÅÁ€³Z¯Á{Zf‡{Ã{ZcZ]»½{Â] ,µZ‡Ã{ZcZ]»ÕY€mY{ZÆÅZ´f‡{Ä̸¯¾Ì]Z»¶»Z eÁ {Â]|ÅYÂyŒ¯µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÖËZ§Â°‹µZ‡ .dˆÌq|Ì·Âe€]ºÌ¼e¾ËY€ÌiZe ¾Ë€eºÆ»‰{€³{ÄËZ»€‡½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€j¯Y{Z¬fŸYÄ]įÖ·Zu{ |¿YÂeֻķZ‡•Zˆ«YZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]µZÆ»Y,d‡ZÆ¿M¶°Œ» Äf‹~³Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÖ¸Ìy |À¯|Ì·ÂeŠz]Ä]Ö³‚]®¼¯ ¾ËY{ |¿|‹ÁÄ]ÁÕ{ZˁcÔ°//Œ»Z]ՁYŠÆmĘ//‡YÂ] |//‹hŸZ]Yw€¿¾f§ÓZ]¶Ì·{Ä]|Ì·ÂeÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§Y½ZÌ» {ZÆ¿MY֌z]Á|ÀÀ¯dÌ·Z §Հf¼¯ḑ€›Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZe |¿{€¯Y|Ìa¶°Œ»ZÅ®¿Z]YÖf§ZË{cÔÌƈe•Zˆ«YdyY{€a µZ‡ÄÅZ»֗ZÅ®¿Z]ÖfyY{€acÔÌƈe,Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸYª^— d‡YµZË{Z̸̻Y‚Å ¢¸^»Õ{Zf«YÕZÅŠz]Ä] µZË{Z̸̻Y‚Å ¢¸^»¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Z]ĈËZ¬»{į d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ µ{Z » ®¿Z],Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ//]ÖfyY{€acÔÌÆ//ˆeŠËY‚§YZÀ¯{ dyY{€aZ]{ZÆ¿M½YÂeŠËY‚§YÕY€//]Ö¨¸fz»ÕZÅÄ»Z¿€]Ղ¯€» ÕZŵZ‡{įZÅÄ»Z¿€]¾ËYYÖ°Ë d‡YÃ{€¯Y€mYcÔÌƈe¾ËY ½Â̸̻€ËcÔÌƈe{€¯€Ë{ļˀmÖ³{Œz],|‹Y€mY€ÌyY {Â]½Z»Âe –‡Âf»Á®q¯Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁYÕZ̈]įd‡YÖ·Zu{¾ËY {ÂyÖ°¿Z]•Zˆ«YdyY{€aÄ]{Z«€ÌyYÕZŵZ‡cÔ°Œ»¶Ì·{Ä] ZÆ¿MÕY€]Õ|Ë|m¶” »Ä]ZÆ¿MÖ°¿Z]ÕZÅÖÅ|]d‹Z^¿YÁ|¿{Â^¿ {ÄËZ»€‡¾Ì»PeÕY€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeįÕ—Ä]d‡YÃ|‹¶Ë|^e |¿{Â^¿|Ë|mcÔÌƈed§ZË{Ä]{Z«ÖÅ|]¶Ì·{Ä]{Ây‰{€³ ¶YdyY{€aZ]|Àfˆ¿YÂeÖ»ZÆ¿Md·Á{|Ë|mÄ»Z¿€]…Z//‡Y€]Z»Y dyY{€aY,|¿{Â]Ã{€¯d§ZË{Äf‹~³ÕZŵZ‡{įÖeÔÌƈe |¿Â‹¥Z »ļˀmÁ{‡ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]µZÆ»YÕY€]Z^fŸYÁµÂaÕY‹€ÌyYºÌ¼e ÕY€]Öf€§Á|‹Z]ZÅ|uYÁ¾ËYÄ]Հf//ŒÌ]®¼¯|¿YÂeÖ»ºy |ËMZ¼‹Ä]ZÅÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂecÔ°Œ»ž§ÁՁZ‡ḑ€› {Zf«Y½ZÆm Ä¿YÁ€aZ“Z¬eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€Æe½Zf//‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡†ÌW d À½Z»Z‡d¨³,d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Y€Æe{Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÕY{€]ÀÆ] d‡YÖ´¿Zy¹Y·ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÁ|Z]ÄmY»c|‹Ä]½Y€Æe½Zf‡Y s€—ÕY€mYY†aįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{…Z§Z]³Ád¨³{Ö«{Z×Y|Ë YZ]{©ZqZ«Ö´¿Zy¹Y·ē€ŸYՀ̳¸mÁÖ´¿Zy¹Y·½{€¯Y{ćZÀ‹ ±‚]d¯€‹Á{Äq€³Yd¨³,|¿Y{Y¶yY{YZ]¾Ì»Ze½YÂeÖ¸yY{cY|Ì·ÂeZËM ½Y€ËY{Ö]ÂyÕY~³ÄËZ»€‡€ÌyYÕZŵZ//‡{ÕYÀ¯Ö´¿Zy¹Y·Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe ­€eY½Y€ËYd¯€//‹Á{¾ËYÄ̸ŸZźˀveµZ¼ŸY¶Ì·{Ä]Z»Y,|¿{Â]Ã{Y{¹Z//n¿Y ¾ËY€]ZÀ]d‹Y{½ZÌ]½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z‡†ÌW |¿{€¯ dË|mZ]Ö¸yY{¹Y·Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹½Y€ËYYZÅd¯€//‹¾ËYkÁ€yZ] |¿{€¯Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YՀfŒÌ] ŠËY‚§Y½Y€Æe{Ö´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÕY{€//]ÀÆ]Ä¿YÁ€aZ“Z¬eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Á{Ây½Y€ËYÖËÁÂ˽Â̸̻ÖËÂmħ€ Ä ˜«ՁZ‡Ö¸yY{Z] ՁZ‡Ö¸yY{Z]ÖËÁÂ˽Â̸̻ÖËÂmħ€Ä]ÃZ//‹Y¾¼“Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» ÕZÅd¯€‹€Ìˆ»YºÌfˆÅÂ^n»{Ây¥Y|ÅYÕY€]Z»{€¯½Z//Œ¿€—ZyÄÌ·ÁY{Y»ÁÄ ˜« Öf ÀÃÁ€³{YÖËZÅd‡Żğ¼n»ºËYÄfˆ¿YÂeÄ¿Zfz^‹ÂyįºÌÀ¯d¯€u½ZÌÀ]Š¿Y{ |¬Ÿº‡Y€»{ּ̬»{Z‹€§ ºÌÀ¯}ZzeYZÅd¯€‹¾ËYYdËZ¼uÕZf//‡Y{Á{Ây½Y€ËY ½ÁZ »”u{Á{ÂycZ ˜«|Ì·ÂeÁÖuY€—ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕZł̻{{€¯ZƛY-|‹Y‚³€]d¯€‹¾ËY¶v»{įÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ,ÖËÁÂ˽Â̸̻Հ]YŠÅZ¯Z]Ä ˜«½ÂÀ¯Zedˆz¿‚Ì»{,¶yY{dyZ‡ªÌ¼ e Ä]€nÀ»įÄ ˜«®Ë¹Â//‡‚Ì»ÁÖËÁÂ˽Â̸̻Հ]YŠÅZ¯Z]Ä ˜«¹Á{‚//Ì» ¶yY{dyZ‡ |¿YÃ|̇ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]½ÂÀ¯Ze,d‡YÃ|‹ÖËÁÂ˽Â̸̻ՁYÖËÂmħ€ ¾ËY½ZÌ]Z]Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» d‡Y¶yY{d”Æ¿Âv»¾Ë€eºÆ»Á¾Ë€eÕ|̸¯½YÂÀŸÄ] d¨³,|¿Y|¿½YZ‡Ä ˜«ÕZÅd¯€‹Z]Y¹ÓÕZÅÕZ°¼Å½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹įÄËÔ³ Ä ‡ÂeÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ»įd‡Y€´Ë|°ËZ]ÃÁ€³Á{¾ËY½{€¯ÃY€¼ÅÁ€»Yº‡Y€»Ö¸Y¥|Å ½ÂÀ¯Y {Â//‹kZyÄ]Ö´f//ˆ]YÁŠÅZ¯ÁՀ]YŠÅZ¯,ÕÁM¿½YÂeLZ¬eY,ÖÀ§Š¿Y{ |Ë|m|À¼‡ÖËZ¼¿ÁYּ̬» |ÀÀ¯Ö»ÕZ°¼ÅÁ{Ây½Y€ËYZ]Z§{žËZÀ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ©Á|À€´Ë{ÁÃ|‹¹Zn¿YÁ{Ây¦¯{½MZ³½‚z»ÖuY€—įd¯€‹¾ËYÂ‡Z³ÄËZa €f»Â¸Ì¯ÁY|¿YÄ]֌ËZ¼Ìa|À¼‡µ|»¾ËYd¨³Á{Y{€^y|À¯Ö¼¿µZ¤‹YYÁ{Ây\¬Ÿ ½Z»Âe{Z̸̻|‹ÁM{ZËÁ{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» d‹Y{|ÅYÂyYՀ̴fy‡Z]€Å{ `»ÓÁÂu{ZÅ{Y{Y€«¾ËYįÃ|‹|¬ À»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Z]Öf ÀÃÁ€³¾ËY{Y{Y€« ¶Ì»µÁƒZ»Á½Z»€§®Ì·Á|Ìŀ̋,²Àˀ^¸]ļqZ‡,\¬ŸÃ|¿{ÕZÅÂ//ˆÀ‡,½ƒÂ·ZÅÕZÅ d‡YÃ|‹Ã{Â]|À¸Ì‡€‡_Za‡ |Ì·Âeª¿ÁÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]ZÅÃZ´À]€³ÕZËÖ¿Z»Z‡Ö·Z e "|Ì·Âeª¿Á"µZ//‡½YÂÀ ],Հ^źœ »¹Z¬»€Ì]|eZ]įÖ·Z//‡{d¨³ÕZÌfz]Ö¿Z̯ Ö]ZÌf‡{ÕY€]ZÅÃZ´À]Ä]Á{Y{Ö´¿€aZ̈]Š¬¿"Ö¿Z»Z‡Ö·Z e",d‡YÃ|Ë{€³ÕY~´»Z¿ {{Á‚§Y\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z],Öf ÀdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» |À¯Ö»®¼¯|Ì·Âeª¿ÁÄ] ¾ËY,Äf‹~³ÕZŵZ‡֗Ã|‹\ˆ¯[Zne€]ÄÌ°eZ],Ö¸6 »ÂËZmÕY€mYµZ//‡Ã|¨Å֗ ÕZÅÄÀÌ»ÁÕ{Zf«YÕZÅŠz]Ä̸¯{Ö¿Y€ËYÕZŽZ»Z//‡Zed//‡YÃ|»MºÅY€§d€§ {Y{ÂyÕZÅ{ÁZf‡{Á|ÀÀ¯d¯€‹Ö¿Z»Z‡Ö·Z eÖ¸6 »ÂËZm|ÀËM€§{,dÌ·Z §¦¸fz» Z],|¿YÄf‹Y~³Y€mYÄ]Ö¿Z»Z‡Ö·Z eµ|»[ÂqZq{įÖfˀË|»¾Ë¿ÕZźfˆÌ‡Y€¬f‡Y {ÂyŠ¿Y{ÁZÅÄf§ZË,cZÌ]€neµ{Z^eÕZ”§{\Ìe€e¾ËYÄ]Á|ÀËZ¼¿ĈËZ¬»ZŽZ»Z‡€´Ë{ |¿Y~´]­Y€f‹YÄ]½Y€´Ë{Z]Y {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ Z¿Á€¯‰€fˆ³Öa{d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ®Ë,Õ|{¹| ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{ ÁÓ{Z]Á|{¹| Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ ÁÕ|{¹| ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ¾Ìq€]ÃÁԟ€´Ë{ÕZÅŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋‰€fˆ³Öa{Ä ¼mÁd¨¿d¼Ì« {€¯Y|ÌaŠÅZ¯dy‡ÕY€]Z“Z¬eÄ]d^ˆ¿ZÅÖ¿Y€´¿Á ¾Ìq{ |¿{€¯|ÌËZeYZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]€´Ë{€¨¿ÕÔf]YÄ ¼mÁÖ]ÂÀmÀ¯cZ»Z¬» d^ˆ¿Ä ¼mÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y|Ë|m{Y»,d‡Y½ZÆmd¨¿Ã|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€f³‚]į Ö»|ÌaY¾ËYZÆ»ÕY€]ZƋÔeÖÀÌqcZ»Z¬»įd‡YÖ·Zu{¾ËY{€¯Y|ÌaŠËY‚§YŠÌaÁÄ] |¿YÃ{€¯|Ë|ŒeY {Y{{ÂmÁ•ZÌfuYÕY€]Õ{Zˁ¶ËÓ{d¨³ÃZ]¾ËY{¨eY€f‡Yd¨¿€´¸Ì¸ve,Õ|ˀa±5€³5 Ö»|ÌaY¾ËY€ÌiZe€³Y d‡YÃ|Œ¿ŽzŒ»d¨¿ÕY€]Z“Z¬eÕÁZ¿Á€¯…Á€ËÁ€ÌiZeÂÀÅY€Ë ®aÁYÖeMdˆŒ¿{d¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯YdËZ¼uÕY€]Ä̇ÁºÌ¼eÕÁ|‹Z]ºËÔ» d‹Y~³|ÅYÂy€ÌiZe…Ôa ­{½ZÆmd¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âeį{€¯ZƛYÄ^À‹lÀaÁÄ̇ÁՃ€¿Y€ËÁ,­Y¿|¿Zˆ°·Y |ÀÀ¯Y|Ë{Ã|‹¾ÌÌ e½Z»Y€e{Áį{Y|¿ÖÀ »€´Ë{Š¿Y|vf»Á®aÁYÕY€]į|ÀÀ¯Ö» ÁÄf‹Y{Ä´¿{Á|v»ē€ŸZ^‹YZ]ĸ]Z¬»ÕY€]Y‰|Ì·Âeįd‡YµZ‡¾Ë|ÀqÃÁ€³¾ËY Ö¨À»€ÌiZed¨¿ÕY€]Z“Z¬eÕÁįZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]|¿Y{Zœf¿Y½Y€´¸Ì¸veYÕZ̈] |Ì·ÂeŠÅZ¯ZËÃ{€¯|Ë|¼eY{Âyē€ŸdË{Á|v»½Z¼Ìa½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾ËY,d‡YÄf‹Y~³ |ÀÀ¯µZ¼ŸYՀfŒÌ] d¨¿ |‹s€˜»Œ¯Á{½Y€ËÁdˆŒ¿{ …Ôa®aÁY[ÂqZq{Ä̇ÁÁ½Y€ËYÕZ°¼Å |ÀÅ{Ö»ŠÅZ¯ €ËÁ½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸZ]Ä̇ÁՃ€¿Y€ËÁ‚Ì¿Äf‹~³Á {€¯ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y ÁÄÌ//‡ÁÄ^¿ZmÁ{ÕZÆËZ°¼Å{¶WZ//ˆ»Öy€]¥€—Á{ |¿{€¯և€]YÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ YZ]ÕZmdÌ “ÁÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³¾ËY{½M€//]ÃÁԟ և€]®aÁY½Z»Z//‡[ÂqZq{ÕZ°¼ÅÁd¨¿Ö¿ZÆm |‹ ®aÁYՃ€¿YÁd¨¿½Y€ËÁÃ{Z ·Y©Â§dˆŒ¿d‡YÖÀf¨³ YZ]cÓÂveÄ]ÄmÂeZ]®aÁY€Ì£Á®aÁY­€fŒ»dˆŒ¿Á ÃZ»ºnÀaÁ¹ZÆqxËZe{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]d¨¿ {‹Ö»Y‚³€]ÃZ»|À¨‡YÁµZ‡…Z» Ճ€¿Y€ËÁÁ½Y€ËYd¨¿€ËÁ{€¯¹ÔŸYÄ̇ÁՃ€¿YcYÁ Œ¯Á{ÕZ°¼ÅÂy{ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³{Ä̇Á |¿{€¯À¯Y~»…Ôa®aÁY[ÂqZq{ |¿Zˆ°·Y{€¯½ZŒ¿€—Zy{Ây‰Y‚³{Ä̇ÁՃ€¿YcYÁ YZ]ÕZmZ“ÁYÂy{Ä//À´¿Y|»Z¿½„Ì]Á­YÁ¿ |¿{€¯€œ¿µ{Z^e®aÁY[ÂqZq{ÕZ°¼ÅÁd¨¿Ö¿ZÆm Y…Ôa®aÁY\·Z«{Ö°aÁY€Ì£ÕZÅŒ¯Öy€]Z]®aÁY Á½Â̸̻®Ët˜‡{d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ÕY€]µZ‡Z£M d‡YÃ{€¯ª§YÂeÁ{Ä°Œ]Y‚Å |‹|Ë|¼eµZ‡…Z»ÃZ»ZeÄf‹~³½Zfˆ]Zeª§YÂe¾ËY Ä¿YÁ…Ôa®aÁY\·Z«{d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½M…Z‡Y€]Á µZ‡€^f¯YÃZ»Ä]d^ˆ¿Y{Âyd¨¿|Ì·ÂeÄ°//Œ]½Â̸̻ {‹Ö»Y~³YÁ֏yŠz]Ä]d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ d‡YZf‡Y¾ËY{Ö¸¼Ÿ YՀ̳ÀÆ]{½ÁZ¯[€//£{¾f»d¯€//‹[¸˜»Ä]€neÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Õ{Y{Y€«µ|»d¨³‚Ì¿Skid MountedÄfyZ//‡ŠÌa֋ÁM€§cZˆÌ‡Ze µÂv»d§ZË{ÁZ°¿Z¼ÌaÄ]¹Zyd¨¿ÄWYYÕZÀ^»€]¾f»d¯€‹{Ã|‹Ã{Z¨f‡Y |ÀËM€§{ÁÖ»Zœf¿Y,Ã|‹Ã{Y{Öf]Z«d¼Ì«Ä]ÄmÂeZ]įd‡YÃ{Â]Ã|‹‰ÁM€§ {‹µZ^¿{ՀeÄÀÌÆ]cÄ]ZÅ{Y{Y€«€ËZ‡{ÕZ°¼Å Ö¸»d¯€‹{€°ËÁ€Ì̤e{ՁZ£M€//‡Yd//ˆŒ¿¾ËYÕY‚³€]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |Ë|m[ÂqZq{d¨³Á{€¯½YÂÀŸB O OÕZÅ{Y{Y€«\·Z«{½Y€ËYd//¨¿ s€—Հn»ÁY~³ÄËZ»€‡Õ‡YcZ»|yÁÓZ¯ÄWYY,ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ{Y{Y€« d§€³|ÅYÂyc½Z»YÂecÄ]֋ÁM€§ Ö§€ »¥|ÅZ]€“ZudˆŒ¿d¨³d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ÄÀÌ»{ ÃÁ€aÖ§€ »Z]Á¹Zyd¨¿‰ÁM€//§ÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅd€§ Y‚³€][ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹{Ö//‹ÁM€§ÕY~³YÁ¶]Z«ÕZÅ d‡YÃ|‹ |Ì·Âe{[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹€Ì´¼ŒqºÆ‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿Zz̸Ÿ hv],d¨¿d//‹Y{€]{d¯€//‹¾ËYd»|«Ä]ÄmÂeZ]d¨³,Â//Œ¯d¨¿ {įd‡YY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYY½M{cY‚ÌÆneՁZ//‡Â¿ÁՁZ‡Z] Y~³YÁ֏yŠz]Ä]d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ//‡Â¿,ÖËZÅÃÁ€a\·Z« |Ì·ÂeÖ¸YÕZÅĨ·Â»Y¹Zyd¨¿ՁZ‡¾Ë€Ì‹ÁÖËY{‚°¼¿,Ö¿Zz̸Ÿ {‹Ö» Ö»Z³,[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹{ÃÁ€aZÆq¦Ë€ e{Á‚§YÁ|¿YÂy¾¼ËY ½YYd¨¿¶Ì·{Ä]Z°Ë€»M¶Ì‹d À{ÕY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯ |À¯Y|Ìad‡{ {ÂyÕZÅ|»M{Ä]Հ´Ë{Ä]€“Z]¶Ì‹d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½ÂÀ¯Y įÖm½YµYÖ Ì^—žËZ»ÕZŁZ³d¼Ì«Y€Ë,|¿YÃ|‹ÄmY» µZ‡{ d‡YÃ{€¯d§Yc|‹Ä]d‡Y½ZeÂ]ÁµZaÁ€a¶»Z//‹ ÄmÂe¶]Z«ŠËY‚§Y\m»Ö Ì^—žËZ»ÕZŁZ³‰Á€§€ÌyYÕZÅ {Â]Ã|‹¶Ì‹Z³Ád¨¿ÕZÅd¯€‹{‡Ä̋Zu ,{€¯¹ÔŸYÄf‹~³Äf¨Å_¯½ÂeYZ»¶Ì‹Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹ ŠÅZ¯¶Ì·{Ä]Ze|¼ŸYZ»ZÅÔ¯ÁY{{ÂyՁZ³ÕZÅÕZ//¨u ž]ZÀ»ÁÃ{Y{ŠÅZ¯d¨¿Ä]d^ˆ¿Öm½YµYÁZ³d¼Ì«|Ë|‹ ‚¯€¼f»¹Zyd¨¿€eÖÀ£ÕZ//ÅÁÂu€´Ë{d¼//‡Ä]Y{Ây d‡YÃ{€¯ d¨³ÃZ]¾ËY{‚‡ˆËÁ€f¿MĈ‡Â»€´¸Ì¸ve,½YÁ¾¸³ Z³YZ]{Äf//‹~³ÃZ»|Àq֗{ZÀ »¹Z¼eÄ]½Z§Â—®Ë» ,{Á‚§YÕÁ« d‡YÃ{Y{wÖm½YµYÁd¨¿†b//‡ÁÖ Ì^— ŠÌaYŠÌ]YZÅd//Ì·Z §ļÅÖ¸¯Ä]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ †f°b‡YՃ€¿YĈ‡Â»ª¬v»,¾‡Zfˀ»M d//‡YÃ{Y{ŠÅZ¯ Ö Ì^—Z³YÖËÓZ]ºnuįÖÀË{ZÌ»{µZ §ÕZÅd¯€‹,d¨³ ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯Ä]½ZÀr¼Å|ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeÖm½YµYÁ {Y{|ÀÅYÂyÄ»Y{Y{Ây ÕZÅd¯€//‹,€ÌyYÕZÅÄf¨Å{d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯Y†//a ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»d‡Y¾°¼»Z°Ë€»M¶Ì‹d¨¿ÕZ¨u ŠÅZ¯d§Ö»Zœf¿YÔ^«Är¿MY€f Ë€‡Y|Ì·ÂeŠz]{{Ây |ÀÅ{ {d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯Y†a,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] ¾°¼»Z°Ë€»M¶Ì‹d¨¿ÕZ¨uÕZÅd¯€//‹,€ÌyYÕZÅÄf¨Å Y€f Ë€‡Y|Ì·ÂeŠz]{{ÂyÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»d‡Y |ÀÅ{ŠÅZ¯d§Ö»Zœf¿YÔ^«Är¿M ‰€f//ˆ³Z]½Z»‚¼ÅÁ€ÌyYÕZÅÄf¨Å{d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe d¨¿ÕY€]Z“Z¬eŠÅZ¯\m»į¾Ìq{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ d¿€]d¨¿d¼Ì« |¿YÃ{€¯Ä]€neYZÅd¼Ì«|Ë|‹d§Y,Ã|‹ Äf‹Y{d§Y|{{Á|u½ÂÀ¯ZeÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡ÕY|f]YY d‡Y d¨¿d¼Ì«ŠÅZ¯¶Ì·{Ä],Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹YŠÌaÖfu ¶Ì‹d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÕZ̈],µZ//‡¹Á{ļ̿{ |ÀÅ{Ö»ŠÅZ¯Y{ÂyÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡į|¿YÃ{€¯¹ÔŸY d§Y\m»|Ì·ÂeŠz]{ÕY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯{ÁÖ»Zœf¿Y Ö»Zœf¿Y½ZÀr¼Åį|Àq€Å,{‹¶Ì‹d¨¿|Ì·Âe|‹w€¿ Õ|Ë|m{¯Ä]µZ//‡{Z°Ë€»Md¨¿|Ì·Âe½Y‚Ì»{Á |{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|Ì·Âe»Y{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ » Y,{‹Ö»¹Zn¿Y[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹Àf//ˆ³{d¨¿|Ì·Âe {Y{€^yd¯€‹¾ËY{֋ÁM€§ÕY~³YÁ¶]Z«ÃÁ€aÖ§€ » {½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »,Ö¿Zz̸Ÿw€§,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ¹Zyd¨¿‰ÁM€§{ÕY~³ÄËZ»€‡[ÂqZqÁZÅd€§Ö§€ »d//ˆŒ¿ |Ì·Âe{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹{Ã|‹¾ÌÌ e¥|ÅÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛY d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ÁՁZ//‡Z]hv],Z³Ád¨¿Y|ËZaÁ¾¼ËY ¶¬fˆ»cÄ]d¨¿ՁZ‡Z]hv]{įd‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf//‡{{ |À¯Ö»¶¼Ÿ ֏yŠz]½YÂeYՀ̳ÀÆ]{d¨¿d// À{€°ËÁ€]|̯ZeZ]ÕÁ |‹Õ|mÔWÁ‚¿Ád¨¿cZne¦«Âe€˜y ,ZƼˀve’¬¿¹ZÆeYÄ]¾ÌqÖ¿Y€ÌfŒ¯d¯€‹¾Ë€f³‚]į¾ËYY {€¯Y|ÌaÕÁM¹Z//‡€‡ŠËY‚§Y,d§€³Y€«Z°Ë€»MºË€ve¥|Å Õ{ÔÌ»ÃZ»¾ÌqÕ°‡Z¯d¯€‹½ZÌ·Y{|uYÁÄ̸ŸZƼˀveÄf^·Y |¿|‹ž§Äf‹~³ |¬»¾Ë€f³‚]į|ÀÅ,±€^»Â¸]Õ‡YÃ|‹ÕÁM{€³Z»Mª^— d¨¿cY{Z¶¯Y|{{Á|u,d‡YÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{Z Á"‚Ë€f‡Y|ÀËY†ÀËÔË" {€¯ÕY|ˀyYµZ‡{Œ¯¾ËY |¿YÃ{Â]ÔWÁ‚¿Ád¨¿Ö¸Y½YY|ˀy"Ճ€¿YYZËZ¿" cY{ZÄ]"d¨¿…ÁÖ¿Z³Z]"d¯€‹Ä̸ŸZƼˀve¾Ì]¾ËY{ Z¼Ì¬fˆ»,d‡ZÌ¿{d¨¿Ã|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€f³‚]į¾ÌqÄ]ÔWÁ‚¿Ád¨¿ µYÁYÁ|À5¸5]Âb//‡Y|À¿Z»Ä̇ÁÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³ |¿Ö»\Ì//‡M ¾ËY€]ZÀ]Á|¿Â‹Ö»ÄfyÁ€§d¨¿…Á¦¸fz»ÕZÅ|uYÁ–//‡Âe d//‡Y¾°¼»Z»Y{Y|¿ՀÌiZeZÆ¿MÕÁZ°Ë€»M|Ë|mÕZƼˀve •ZÌfuYZÆ¿M‰Á€§{Y{Y€«{d¯Z//Œ»ÕY€]½Y€³ļÌ]ÁZÆ°¿Z] |¿ÁM¶¼ŸÄ]ՀfŒÌ] PDVSAd¯€//‹Ád¨¿…Á,±€^»Â¸]‰Y‚//³…Z//‡Y€] Öf¨¿ÕZŀr¿ÁdÀËÂm®Ë€‹d¨¿…ÁÁ|ÀfˆÅÖ¼Ë|«ÕZ¯€‹ µZ^«{PDVSAd¯€‹Ä]Ó{{Z̸̻ Ád//‡YÔWÁ‚¿Á{ d‡YÃ{Y{¹YÁd¨¿d§ZË{ d‡Y¾°¼»d¨¿…Ád¯€‹ğ¼n»€ËÄ̸ŸZ°Ë€»MÕZƼˀve ¾ËY|»M{Ö¸Yž^À»ÁÃ{€¯Õ|m¶°Œ»Zq{YÔWÁ‚¿ÁÖËZ¿YÂe |À¯l¸§YŒ¯ Ö¸YÃ|ÀÀ¯{Zį"d¨¿…ÁÖ¿Z³Z]"d¯€‹,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ‰Á€§ÕY€]ÔWÁ‚¿Ád·Á{Ä]®¼¯¶Ì·{Ä],d//‡YÔWÁ‚¿Ád¨¿ –‡ÂeÃ|‹ÕÁM{€³Z»M d§€³Y€«Z°Ë€»MºË€ve¥|Åd¨¿ ‰Á€§¶»ZŸd¨¿…ÁֈÌˇ|uYÁ¾ËY|Å{Ö»½ZŒ¿±€^»Â¸] ÁY‚ŽY‚Ì»Ä]ÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{ZYּ̿Õ{Á|u {ÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{ZÃ|¼Ÿ d‡YÃ{Â]ÄË¿Yƒ{Á{Ä°Œ] |‹Ã{Y{¶ËÂve¾ÌqÁ|ÀÅ{½YY|ˀyÄ]Äf‹~³Õ{ÔÌ»µZ‡ "Ճ€¿Y½Y|ÌaY"d¯€‹{Ö°Ìf̸aÂWƒ®ˆË€Ë|»,Y€Ë€§Á|¿Z¿€§ |ˀyÕY€]{Âyd^£ZÅÃZ´//ŒËÓZaZźˀve¾ËYZ]{€¯ZƛY ÕY€]Ö¸ËZ¼e½YY{ÖfŒ¯Á|ÀÅ{Ö»d‡{Y€fŒÌ]YÔWÁ‚¿Ád¨¿ |Ì·Âe d‹Y{|ÀÅYÂz¿"d¨¿…ÁÖ¿Z³Z]"d¯€//‹Z]ÕZ°¼Å {Á{Ä°Œ]Y‚ÅZ]ĈËZ¬»{d‡Y¾°¼»ÔWÁ‚¿Ád¨¿ |À¯•Â¬‡µZˆ»Y½ZËZaZeÁ{Ä°Œ]Y‚Å{Á|uÄ]ÄË¿Yƒ ÕZÆf¯€‹ÕZ°¼Å"d¨¿…ÁÖ¿Z³Z]"d¯€//‹Ä̸ŸZƼˀve Ô¼ŸYZÆ°¿Z]Á½Y€³ļÌ],Ö¿Y€ÌfŒ¯ÕZÆf¯€//‹¶»Z‹Ö¸¸¼·Y¾Ì] †a€^»Zfb//‡{Š°f¨¿ÄËY€¯Ö¿ZÆmÕZÆy€¿ |À¯Ö»¾°¼»€Ì£ ÃZe¯€^y |‹¥Z »cZÌ·Z»Yd¿YÁÁֈ¯Ze½|‹Â‡Ä¿Z³Á{ €^y -{€¯¹ÔŸY¾Ìq €¨Z°Ë€»MYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Ád¨¿cY{YÁħ€ e |‹ cY{YÁħ€ edyY{€aYYZ°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY{Ây¹Y|«Y¾Ë€eÁZe{¾Ìq {€¯ZÀjfˆ»֌ËÓZaÕZÅÃ{ÁM€§ÁÖm½YµY,¹Zyd¨¿ Á¾Ìqd‹Â¿ÂaZ´À‡†f¸aÄˀŒ¿,d¨¿cYÁY¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] ,¾°aÁ¾f´À̋YÁ€ÌyYÕZneª§YÂeÁ€Ìaį{€¯¹ÔŸY,ÃZ»¾¼Æ]Ä^À‹ć Z³,¹Zyd¨¿ĸ¼mYÖËZ°Ë€»MÕÓZ¯€//]Ã|//‹µZ¼ŸYÕZÅħ€ e¾Ìq ÃZ»|À¨‡Yºf¨Å…Z»¹Á{YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÁÖm½YµYÃ|‹žËZ»Ö Ì^— {Y{Ö»€]Y Ä^À‹ćÁį¾Ìq{ZÅħ€ e¾ÌÌ eÖf·Á{½ÂÌ//ˆÌ¼¯ÄÌ¿ZÌ]…Z//‡Y€] ÕZÅd¯€‹,|‹€ŒfÀ»Œ¯¾ËYÖËYY{cYÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa{ÃZ»¾¼Æ] ¶Ì·{Ä]įÖËZ°Ë€»MÕZÅÓZ¯€]¾ÌqÄ¿ZËÂmÖ§ÔeÕZÅħ€ edyY{€aYÖÀÌq |¿|‹¥Z »,{Â]Ã|‹ž“ÁÁÕZŵZ‡{¥€—Á{ÕZne²Àm ,\ːexËZeY†aµZ//‡®ËZeZÅḑZ »¾ËYį{€¯¹ÔŸYÄ¿ZzeYÁ¾ËY |¿Â‹Ö»Ä^‡Zv»YZ]‰Y…Z‡Y€]Á|ÀfˆÅ€^f » Z˜ŸYÖËZÅ|ˀyÄ]ZÆÀeZÅħ€ eYḑZ »,¾ÌqÖËYY{cYÁ¹ÔŸY…Z‡Y€] |À‹Z]Ö¸¼ŸÕZneÁÕ{Zf«Y€œ¿Yį{‹Ö» Ճ€¿YÕY€]¾ÌqÕZ“Z¬ed§Yd^j»Ä^Àm |Ì·ÂeÁՃ€¿YÕY€]¾ÌqÕZ“Z¬e€ÌyYÄÅ{|ÀqÕZÅÖ»|ÌaY¾Ë€eZ^³€»YÖ°Ë {Á|u½Y‚Ì»Ä]¾]€¯|̈¯YÕ{ZŒf¿YŠÅZ¯hŸZ]ÁÃ{€¯€f¼¯YÖf À d‡YÃ|‹¾e½Â̸̻ Â̋Ã{€fˆ³€ÌiZe"¦Ë€Ì]¾]€¯"ÃÁ€³Ö//‡€]Á¶Ì¸ve,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] €eÖ¿Ó—cÔ̘ e,€¨‡ÕZÅdË{Á|v»hŸZ]įÃ{Y{½ZŒ¿YZ¿Á€¯…Á€ËÁ µZ‡ÕYÄf¨ÅÁ{cÔ̘ e½Z»YÂÀÅ|¿Á¾ËYÁ|‹€f¼¯Õ{Zf«YdÌ·Z §Á d‡YÃ{€°¿Y|Ìa{Â^Æ],|‹Z£MÄË¿Yƒ{į¾ÌqÕ¿ ÁÄf¨ÅÁ{ÃÁ{µÂ—{Ö³|ÀËÓMZŒf¿Y"¦Ë€Ì]¾]€¯"ÃÁ€³cZ¬Ì¬ve{ µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]Ád§€³Y€«Ö//‡€]{»ÖÀÌq¾//ŒmZ£MY†aÁ Õ{¾e½Â̸̻¾ÌqµZ‡{c|»¾ËYµÂ—{ |‹ĈËZ¬»Äf‹~³ {Â]¾e½Â̸̻Ä]®Ë{‚¿µZˆ»YZ»MįÖ·Zu{{€¯€ŒfÀ»¾]€¯|̈¯Y ¿µZ‡YŠÌaÃZ»®Ë d‡YÃ{€°¿Y|ÌaŠËY‚§YÂÀźŲÀ‡µZ£¥€» ¾Ë€e¾ÌËZaÄ]½Z»½MYZ»Y{Â]Äf‹~³µZ‡w€¿Z]ª]Z˜»²À//‡µZ£¥€» d‡YÃ{€¯µÁ‚¿Äf‹~³µZ‡ZÆq|u d//‡Y¾°¼»¾ÌqÖ·Zyֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼uÁՀÆ//‹‚¯Y€»€ËeÄq€³Y ¾Ë€fŒÌ]įd‡Y¾ËYd¬Ì¬uZ»Y|‹Z]Ö³|ÀËÓMZŒf¿Yd§YÕY€]ÃY³¾Ë€f³‚] ÄnÌf¿{Ö³|ÀËÓMŠÅZ¯Ád‡YÂ//Œ¯¾ËYd ÀÄ]•Â]€»Ճ€¿Y¥€» Ã{Y{ÕÁՁZ//‡{Ó§Á©€]€f¼¯¥€»Ád¨¿ÕZÆÅZ´//ŒËÓZa€f¼¯|Ì·Âe d‡Y ŠÌ]½Zm½ÂÀ¯ZeÖ»|ÌaY¾ËY,¾Ìqd»Ô‡Ö¸»½Â̼̈¯cZ»Z¬»cYZƛYª^— |¿YÃ|‹Ôf^»…Á€ËÁ¾ËYÄ]€¨¿Y‚ŁYŠÌ]Ád‡YÄf§€³Y€¨¿Y‚ÅÁ{Y Ö³|ÀËÓM,|À¯Y|ÌaÄ»Y{Yc|»ÃZe¯ŠÅZ¯¾ËY€³Y,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] ÕY€]{YZ»ḑ€›¾ÌqZ»Y {€¯|ÅYÂyd§Y|{®ËZÆÀeŒ¯¾ËY{Ä¿ÓZ‡ ŠÅZ¯Y†a|Å{Ö»ÁZmYŒ¯¾ËYÄ]į{Y{Š ËZÀ{|Ì·ÂeÁÁ€Ì¿|Ì·Âe {€^]ÓZ]Y‰|Ì·Âe,ZÆfË{Á|v»¶ÌƈeÁÖ»|ÌaYw€¿ ,¾Ìq|Ì·ÂeŠÅZ¯{ÂmÁZ]į{Y{½Z//Œ¿†¿ZÀËZ§Ճ€¿YÂÌ¿±€^»Â¸]cZ¬Ì¬ve Šz]Ä]įÕ{Zf«Y­€v»ÕZÅÄfˆ]¶Ì·{Ä]Œ¯¾ËY{Ö³|ÀËÓMZ//Œf¿Y |À¯Y|ÌaŠËY‚§Yd‡Y¾°¼»½ZÀr¼Å,d‡Y‚¯€¼f»dyZ‡€Ë ÖeZÌ·Z»ḑZ »YÂ‡Ä¿Z³Á{Ä]Â‡®eY֐z‹ÕZŀ]€§Z//ˆ»Ád¿YÁ,ֈ¯Ze¶Ë|^e Â‡®eY֐z‹ÕZŀ]€§Zˆ»Ád¿YÁ,ֈ¯Ze¶Ë|^e,…Z§‰Y‚³Ä] |//‹Y{Ây€] Á€ÌaÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä»ZÀŒz]ª^— |//‹Y{Ây€]ÖeZÌ·Z»ḑZ »YÂ//‡Ä¿Z³Á{Ä] Ä»Z¿|À]ÖeZÌ·Z»º°uÄ]dËZÀŸZ]Á w»{ ÃZ¼//‹Ä»ZÀ//Œz] ÕY‹ÕZ”ŸYºÌ¼eÂ“»Z]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ w»ÃZ¼‹ ,ֈ¯Ze½Á,ֈ¯ZeÕÁ{Ây¶Ë|^eÁ|Ì·ÂeYdËZ¼us€—Z]Ę]Y{d·Á{cPÌÅ{Zf«Y s€—¾ËYÂ“»ÕZÅdyY{€a»Ä°ÀËY€]ÖÀ^»Â‡Ã{€Œ§Ö Ì^—Z³֐z‹€]€§Zˆ»Ád¿YÁ ÕZŶ»ZuÖËÂmħ€Ä¿YZËZËÁÕY~³ÄËZ»€‡½Y€^md]Z]d·Á{‘ŸÔ]dyY{€a½YÂÀŸÄ] Ä^‡Zv»~yP»ÁkZyÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z«µÂ¼//‹YY~·,Ã|Ë{€³[v»Ճ€¿Y {Z¨»Ä]dËZÀŸZ]Á«{Â]|ÅYÂz¿Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z«Ã{Z»‘YÂ//ŸÁcZÌ·Z» ZËÁÕY~³ÄËZ»€‡½Y€^md]Z]d·Á{‘ŸÔ]ÕZÅdyY{€a,©Á€§Ä»Z¿Á ÕZÅ|À] •Á€Œ»Â‡Ä¿Z³Á{ÕZÅ{ÂyÕYÄ¿ZyZ¯|Ì·ÂeZ]Ę]Y{Ճ€¿YÕZŶ»ZuÖËÂmħ€Ä¿YZË d‡YÃ|‹ZÆ¿M|À¿Z¼ÅÖÀ˂À]ÕZÅÁ{Ây€]Y€]Â‡Ä¿Z³Á{ZÅÁ{Ây¾ËY‰Á€§Ä] ŠË~a,{€Ë~aÖ»ccZ»|yÄWYYÁÓZ¯ē€ŸµZ^«{¯~»ÕZÅdyY{€a½Âq¾ËY€]ZÀ] ½Â¿Z«Ã{Z»{Z¨»…Z‡Y€]½YZ‡Á{ÂyÄ]Â]‚»ÕY~³ÄËZ»€‡dyY{€aZ]ÃÁ{{Z^fŸY Ây{ w»Ä»ZÀ//Œz]|À]dËZŸÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z» Ä]ZÅÃ{ZÆ¿cZ»|yÁÓZ¯|ˀyd]Z]d]Z]ÖfyY{€a‘YŸÁcZÌ·Z»ºÌƈeÁŽÌze {Â]|ÅYÂyÄÀ˂ÅZËZ^fŸY½YÂÀŸ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m d§€³Y€«½Zfˆq¸]¹{€»ÁZŀƌ¿Ô¯½YY{€Æ‹ž¼n»µZ^¬f‡Y{»½ZƨYY{€Æ‹{ZÆÀŒÌa ½Y€Ë|»Á½ZÀˀ§MZ¯YºË€°eÁ¶Ì¸neº‡Y€»{®¿Z]Y€Ë|¬e Œ¯ÕYµZ¤f‹Y "dÀ]"€Æ‹Z]½ZƨY"Õ|¿ÂÌaºÅ" {ÕZ°¼ÅÁ…ÁZŶa{ZnËYÕY€]ÖuԏYcZ»Y|«YÁÖeԏY» Y֋Â»MÕZÅÃZ³Z¯ÁZÅ…Ô¯ÕY‚³€]|À¿Z»Հ´Ë{ÕZÅŠz] d‡YÕ|¿ÂÌaºÅs€—{€œ¿{»cZ»Y|«Yĸ¼m "dÀ]"Z]½ZƨYÕ|¿ÂÌaºÅ ½YY{€Æ‹ž¼n»֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§½Â̼̈¯†ÌËÄÀÌ»¾ËY{ ½ZƨYd¨³½ZƨYY{€Æ‹Ö´Àŀ§½ÁZ »Á½Y€ËYÕZŀƌ¿Ô¯ Y€Æ‹¾ËYZeÃ{€¯[Zzf¿Y{ÂyZ]Õ|¿ÂÌaºÅÕY€]YdÀ]€Æ‹ ,ÕYÄ°^‹cÄ]Ze|¿Z‡€]ÕY|ËZaÁÕÁM[ZeYÖv˜//‡Ä] ‚Ì¿Y½M¥Y€//—YÖfÌ ¼mÕZŽ¿Z¯ÁÖ¿Z//ˆ¿YÕZÅÃZ´f//ˆË €]¶Ì//‡įÖeY€iY¶Ì·{Ä]{€¯¹ÔŸY,Õ|̟|¼v» |À¯|À»ÀÆ] Y{€Æ‹©Z¨eYÄ]įÕ|Ë{Z]Y†aÁ{Â]Ã{€¯{YÁ½Zfˆq¸]¹{€» Y ºË{Y{{ZÆÀŒÌaYÕ|¿ÂÌaºÅs€—,ºÌf‹Y{ª—ZÀ»¾ËYY½ZƨY Z̈]ÕZÅḑ€›{ÂmÁZ]Z]½Zf‡Y¾ËYÃ{¶Ì‡½ZÀ—¼ÅįZn¿M Ö³|¿¹Á€v»ÕYĬ˜À»{,Հ´//‹{€³ÁÖ´Àŀ§ÁÖ Ì^—{Zˁ d‡Yd̼ÅY‚WZuZ̈]s€—¾ËY,|ÀÀ¯Ö» Õ| ‡€ ‹¹Âƨ»¾ËYYÄf§€³¹ZÆ·YÕ|¿ÂÌaºÅÃYÁ{Á‚§YÕÁ ½Zfˆq¸]½Y|¿€§įY€q ºÌfˆÅ€°Ìa®Ë”ŸZ»ļÅįd‡Y ÁÖf‡{žËZÀ¾f‹Y{™Zv·Ä]€Æ‹¾ËYÁ|Àf//ˆÅ¾—Á½Y|¿€§ ÁÖ Ì^—Հ´‹{€³į{Y{Y½M{Y| f//‡Y,ÖÀ£ZÌ//ˆ]²Àŀ§ |‹Z]Äf‹Y{Õ|À¼e|«Ö´Àŀ§ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com œÀ»Ä]s€—¾ËY,½YY{€Æ‹d¬§Y»Y†aÁ|Ì//‡\ːeÄ] {ÄËÁÄ]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕZŀƋYÖËY{dÌ»Á€v» ,֟Z¼fmY,Ö´Àŀ§cZŸÂ“»{€ÌyY¶Ì‡YÃ|Ë{\̇Mª—ZÀ» {‹Ö»ÖËY€mY…ÁՀƋ,Ö¿Y€¼Ÿ ½Âr¼ÅÖeZ»Y|«Y¹Zn¿Y{Á‚§YÕZŀƌ¿Ô¯½YY{€Æ‹ž¼n»¶¯€Ì]{ ՁZ‡Z],ÖÀˀ§MZ¯‚¯Y€»ÁÖvˀ¨e‚¯Y€»,ZÅY€//‡²Àŀ§{ZnËY •Â˜yÁ€]Z »ĸ¼mYÖfyZ‡€ËcZ¿Z°»YÄ]ָ̼vecYZˆy Ö¿Z»Z‡ÕZ¼ »žm€»µ|»¾ËÁ|eÃÁ€aZ£MYÖËZ¼¿Á¾ÌWM ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]žËÂed¯€‹{ָ̐¨e {ZnËYÁÄ ·Z˜»{¼¿½ZÌ]dˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{½Z»€¯½Zf‡Y –^e€»ÕZÅY‚§Y¹€¿ՁZ‡Ã{ZÌaÁ|uYÁÖ¿Z»Z//‡ÕZ¼ » ÕZÅdË»Z»Á‚m,Œ¯©€]žËÂeÕZÅd¯€‹t˜‡{ |‹Z]Ö»€Ì¿YÂeÕ‡Yd¯€‹¾ËYÄ]Ö£Ô]YÄËÁ ÕÁZÀ§½Á‚§YÁÄ ‡ÂeÁd§€ŒÌaÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ Z¯Á\ˆ¯s˜‡Ö»Z¼e€]½MÃ{€f//ˆ³€ÌiZeÁcZŸÔ—Y Z]–^e€»huZ^»,ՁZ‡|À¼‹ÂÅd¼//‡Ä]d¯€u¹Á‚·Á dÌÀ»YdˀË|»ºfˆÌ‡ՁZ‡Ã{ZÌa,®Ë„eY€f‡YՂËÄ»Z¿€] ¶Ì¸veĸ¼mYÕÁZÀ§Ã|ÀËM€Ì//ˆ»{d¯€u,cZŸÔ—Y cZ»|yÄWYY,Հ]Y‰Y{€a,ÕZne‰ÂÅ,±‚]ÕZÅÃ{Y{ ª§Â»{€°¸¼ŸY¹ZÆ·YZ]Á½Z// ¨¿Õ}Ä]®Ì¿Á€f°·Yž»Zm {ZnËYÄ]ZÌ¿,‚¯€¼f»ÕZÅY‚§Y¹€//¿{ZnËYÄÀÌ»{ZÆ°¿Z] Ö»Z¼e{dyYÂÀ°ËÕZÅY‚§Y¹€¿Á|uYÁÖ¿Z»Z‡ÕZ¼ » {{€³Ö»…ZˆuYžËÂeÕZÅd¯€‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¹€¿ՁZ‡Ã{ZÌaÁ|uYÁÖ¿Z»Z//‡ÕZ¼ »{ZnËYÁÄ ·Z˜» ,Œ¯©€]žËÂeÕZÅd¯€‹t˜//‡{–^e€»ÕZÅY‚§Y ÕÂ//‡Yd¯€//‹¾ËYÄ]Ö£Ô]YÄËÁÕZÅdË»Z»Á‚m |‹Z]Ö»€Ì¿YÂe d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ”uZ]¾//ÌWM¾ËY,½Z//»€¯½Zf//‡Y[ÂÀm©€]ž//ˁÂe ÕZ¼ »½YÁZŒ»Ád¯€‹¾ËY|//‹Y½Y€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|» µZ‡ÃZ»¾¼Æ]{Z¯Á\ˆ¯ÕZÅ|ÀËY€§{Â^Æ]ÁÖ¿Z»Z‡ |Ë{€³Y‚³€]ÕZm [ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,ZÌ¿ÕÁ|Æ» |‹|ÅYÂz¿{Á|v»¶Ì‡ Y½Y€ËYÕZŀƌ¿Ô¯½YY{€Æ‹ž¼n»¶¯€Ì]{,Õ{Y€»µZ¼¯,µZu Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕZŀƋZ]Zŀƌ¿Ô¯"Õ|¿ÂÌaºÅ"s€—ÕY€mY €^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{½ZƨYY{€Æ‹{ZÆÀŒÌa…Z‡Y€]½Zfˆq¸] Zŀƌ¿Ô¯"Õ|¿ÂÌaºÅ"s€—{€¯¹ÔŸYÕ{Y€»µZ¼¯ d‡YÃ{Y{ ,½ZƨYÕY{€Æ‹{ZÆÀŒÌaÄ]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕZŀƋZ] Zŀƌ¿Ô¯֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§½Â̼̈¯dˆŒ¿¾Ì¼fŒÅÁև{ Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡YÕZŀÆ//‹Z]ZŀÆ//Œ¿Ô¯"Õ|¿ÂÌaºÅ"s€— dˆŒ¿¾Ì¼fŒÅÁև{,½ZƨYÕY{€Æ‹{ZÆÀŒÌaÄ]½Zfˆq¸] |̇\ːeÄ]Zŀƌ¿Ô¯֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§½Â̼̈¯ Ä°¿MY†a,½ZƨYÕY{€Æ‹ÕYÄ¿Z‡cZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä] ½Zf‡Y¶Ì‡€Ì³{ÕZŀƋÄ]Zz‹½ZƨYY{€Æ‹,ՁÁ¿€f¯{ ž¼n»†ÌËÄ][Z˜yÕYÄ»Z¿{,{€¯€¨‡,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ ÖÀ̟cY|ÅZŒ»Ä]ÄmÂeZ]d‹Â¿½Y€ËYÕZŀƋ½Ô¯½YY{€Æ‹ {‹Ö»{ZÆÀŒÌa,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Ã{¶Ì‡ª—ZÀ»Ä]€¨‡{ ÕZÅdÌ·Z §¹Zn¿YÕY€]ÄËÁÖÅÁ€³Z¯¶Ì°ŒeZ]Zŀƌ¿Ô¯ž¼n» {YÁc|»|À¸]Ác|»½ZÌ»,ÃZe¯t˜‡ć{Ĭ˜À»¾ËY{¹Ó ÕZŀƌ¿Ô¯½YY{€Æ‹ž¼n»€³YºËY{{Z¬fŸYįY€q {‹¶¼Ÿ Z‡ºÅ½Zfˆq¸]ÕZŀƋZ]Õ|¿ÂÌaºÅs€—ÕY€mY{½Y€ËY ÕZÅḑ€›Z]YÃ|‹¦Ë€ eʬ¿½YÂeÖ»,|¿Â‹²ÀÅZ¼ÅÁ ÕZÅ\̇MŠÅZ¯¾¼“Ze|¿Z‡ÕÁM[ZeYÖv˜‡Ä]{Âm» ½ZÌ»ÕZÅÃZ´ËZaºÌ¿YÂf],½Zf‡Y¾ËY{{| f»ÕZÅdÌ»Á€v»Y֋Z¿ Ä ‡Âe­€v»Ö¿Z]ÁhŸZ]{Ây€»Y¾ËYįÃ{Y{¶°‹YÖ´Àŀ§ ½Z»Ä]ZÆÀe½McY€iYÁ{Â]|ÅYÂyĬ˜À»¾ËY¹Á€v»•Z¬¿€´Ë{{ \ ª—ZÀ»{¶ˆ¿Y€ËYÕZÅdËZ‡Ä]Ö¿Z‡©€] k|ÀÀ‡½Zf‡€Æ‹ÖËZf‡ÁÂ^ ·Y ֗Z^eYÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe¥|ÅZ]Z§ć€b»Md·Á¸̯ {ÕÁ |‹ՁY|¿YÃYÁ\¿,Zf//‡Á¹{€»Ä]Ö¿Z//‡d»|yÁ ½ZfqÕZf‡Á֓YY¶ˆ¿Y€ËY©€]¾Ì»ZeÃÁ€ad‹Y{½ZŸ}YÄ»Y{Y gY|uYÁ€b»Md·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°Ë\¿¶»Z‹ ¹Zn¿YžËÂed¯€‹d¯ZŒ»Z]įd‡YÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f» |Ë{€³Z^fŸY¾Ì»ZedyZ‡€ËcZ—Z^eYd¯€‹–‡ÂeÁ ½YÂÀŸ€´¿Z¼¯Ä¿Y{Y{ÕZf‡Á{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÖÀ̈u ¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f»‚Ì¿ÃÁ€a¾ËYÕY€mYÕY€]d¨³Á{€¯ ¶v»{€b»Md·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°ËÁgY|uYÖÀÌ» d‡YÃ|‹\¿ ÃY€¼Å¾¨¸eŠ//‹Âas€—ÕY€mYYµZ^¬f//‡Y¾¼“½ZËZa{ÕÁ Ö¿Z‡€«€]žË€ˆedÆmÄ]Ö³{Z»M¹ÔŸYYÖËZf‡Á¹Á€v»•Z¬¿{ €ËcZ—Z^eYd¯€‹€œ¿{»ÃY€¼Å¾¨¸eÕZÅdËZ//‡€´Ë{Ä] {€¯Ö³{Z»M¹ÔŸYÖËZf‡Áª—ZÀ»{,dyZ‡ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¥|ÅZ]ÖËZÀ]€ËÕZÆfÌ·Z §ÕY€mYYk|ÀÀ‡µZ¼‹©€]žËÂe€Ë|» ¶ˆ¿Y€ËYÕZÅdËZ‡Ä]Ö¿Z‡€«€]ž¿Y»ÁcÔ°//Œ»½{¼¿ž¨e€» ¹{€»Õ|À¼fËZ“ÕZf//‡Y{,ÖËZf//‡ÁÂ^ ·Y\ ª—ZÀ»{ {Y{€^y,¹ÓÖeY€]Zz»ÕZŀfˆ]½{¼¿ºÅY€§¾ÌÀr¼ÅÁ ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]k|ÀÀ‡µZ¼‹©€]žËÂe€Ë|»ÖÀ̈u{YM½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€] ¶ˆ¿Y€ËYdËZ‡Ä]Ö¿Z‡€«€]œÀ»Ä]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹Y ÃÁ€a¾ËYÕY€mY½{¼¿ÖeZ̸¼ŸœÀ¼]d¨³†Ì¿ZÅÕZf‡Á d·Á¸̯ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°ËÁÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f» Ö¸¨‡½Y€‡ŻÕZf‡Á{¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹gY|uY€b»M ÖËYÂÅdˆaÃZ´f‡|°ËÁgY|uYÖÀÌ»¦Ì “ZŒ§Ä°^//‹€f» -{Y„¿Ö¼‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹±‚]Ã{Y¿Zy”uZ] |‹Y‚³€]†y€‡{{Z»ÁÁ…Y€Åļ—Z§c€”u{ÔÌ»¾Œm {Â]ÃY€¼Å{Y„¿Ö¼‹ZÅ|ÌƋ ÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÄ]Â//Œ¯Ö¬Ì//‡Â»¹Z¿Ä]½Y|À»€ÀŁYÖ°ËÄ»Y{Y{¾ÌÀr¼Å Á½Z¿Z¼Æ»µZ^¬f‡Y{»¾ÌŒÀ·{ÕZÅY€mY¾ËYÁdyY{€a½Á{Z»¹Z¬»ºË€°e{ՀÀÅ d§€³Y€«¾·Z‡{½Y€“Zu žËÂe,€mZÆ»|ÌƋZ³ֿ°ˆ»ž¼fn»ÁÕY{YÕZŽZ¼fyZ‡Õ|À]¾Ë}Md‡YÖÀf¨³ {Â]…Y€Åļ—Z§c€”u{ÔÌ»¾ŒmÕZÅÄ»Z¿€]€´Ë{Y½ZÀ¯Z¯¾Ì]{ÖÀˀ̋ ,{Y„¿Ö¼‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] YՀÀÅÁÖ´Àŀ§ÕZÅÄ»Z¿€]Ä//ËÁ­Y|eZ]…Y€Åļ—Z§c€”u{ÔÌ»¾//Œm |‹Y‚³€]½Ád‹Y|³‚]Á{Z»¹Z¬»ºË€°eÁd‹Y|Ì»Y€³¥|ÅZ]½Y€Ë|»Õ‡ YÕ{Y| e{Â]ÃY€¼ÅZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZÀ¯Z¯Â//‹€a”uZ]į¾Œmº//‡Y€»¾ËY{ Á½Z¯{¯ÕY€]ՀÀÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÄ]Z¼Ì‡ÁY|­{¯ÃÁ€³½YZ‡Ä»Z¿€]Á½Y|À»€ÀÅ Z³ŠËÓZad¯€‹½ZÀ¯Z¯½Y|¿€§€Ìœ¿Ö]µZ^¬f‡YZ]Ä»Z¿€]¾ËYį|ÀfyY{€a½ÓZ‡{€y ‚^‡’^«Â“»Z]ÖËÂË{YÄ»Z¿€]|Ì·Âe d‡Y½Zf‡Ây‚¯€»ÕY|YŠzaµZu{Á ’^«dyY{€aÁd§ZË{¾Ë¿ÕZʼnÁ,{Y{Ä»Y{YÕÁ Ã|//‹©€]Õ~£Z¯‘Â^«Á~£Z¯¥~uÄ]€nÀ»į©€] Ö»Ã|//‹|Ì·ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ö¸YcZŸÂ“»Yd//‡Y ,{Á‚§Y½Zf‡Ây©€]žËÂeֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» |//‹Z] ½Zf‡Ây½Zf//‡Y{ZŽZf//‡€Æ‹©€]cYY{YÖ§€ » Ä°^‹Ä //‡ÂeÕY€]Äf§€³cÕZŹY|«Ytˀ//ŒeÁ {©€]ž//ˁÂed ÀÃ|¼ŸÕZ//ÅŠ·Zq½ZÌ],©€//] ,¹{€»ÕZ//̼ÅÕZʼnÁ¾ÌÌ^eÁµZ//‡¹€³µÂ//§ Y©€]d ÀÁÂuZ]–^e€»{Y»ÁևZÀ‹Z¯ÕZÅhv] |‹Z]Ö»ÖËÂË{YÄ»Z¿€]¾ËY¦¸fz»ÕZÅŠz] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ’^«Â“»Z]Ö³|¿Á©€]ÖËÂË{YÄ»Z¿€]|Ë|mՀ‡ {½Zf‡Ây‚¯€»ÕÂË{YYÁ|Ì·Âed¼ˆ«{‚^‡ ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Õ{Y|u½Y€»Z¯ |‹Z]Ö»ŠzaµZu €^y¾ËY½ZÌ]Z]½Zf//‡Ây©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹ ¥€»tÌv²Àŀ§lËÁ€e¥|ÅZ]Ä»Z¿€]¾ËY-d¨³ ÕZʼnÔeZ]½Zf‡Ây½Zf‡Y¦Ë€‹¹{€»ÖËZÀ‹MÁ©€] ÁY|ËZa©€]žËÂeÁ¾Ì»ZeÂy{Ä//f§€³c |Ì·Âed¯€‹¾ËY®Ì¿Á€f°·YcZ»|yYÃ{Z¨f‡Y¾ÌÀr¼Å ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ”uZ]{Z»ÁÁ…Y€Åļ—Z§c€”u,º·ZŸ½Z¿Á€‡c{Z ‡Z]{ÔÌ»¾Œm €mZÆ»|ÌƋZ³ֿ°ˆ»ž¼fn»ZjËY¾·Z‡¶v»{ZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZÀ¯Z¯,|‹Y½Y€Ë|» |‹Y‚³€]†y€‡ ¹ÔËYÕZŽY|¿ÖfyZÀŒ¿YÁÁÃÁZŒ»ÃÁ€³Z¯{¿ÕZÅÃ|ËY¾ÌÌ^e Հ´·Z]€£½ÂqÕ{Y»dˆŒ¿¾ËY{|Àf‹Y{½ZÌ]Ä»Y{Y{½ZŒËY ÁÖ¼¯t˜‡LZ¬eY,½Z//‡ZÀŒ¿YÁ–//‡Âe{Á·Y|Ë|m½ZÌ¿Y|¿ Ö//‹Â»MÕZÅÃZ³Z¯€¼f//ˆ»ÕY‚³€],NAÕZÅ…Ô¯̯֨ ¾ÌÌ^e,½YZ¼Ì]ÖËZ//‡ZÀ‹,€Ì³Y€§ÕZÅÃÁZŒ»,ՁZ//‡|À¼¿YÂeÁ Ã{Z¨f‡Y,ÖuÁd‹Y|Æ]š¨uÁ½YÁd»Ô‡{€i»ÕZÅÃÂ̋ [€n»½Z‡ZÀŒ¿YÁՀ̳Z°],–]€f»ÕZÅÃZ´f‡{½YÂeÁḑ€›Y d§€³Y€«և€]Áhv]{»…Á½Yˆ¿|À]{ Ö¿YÁÁÖuÁ–ËY€//‹{Ö¿Y|¿ÃZ³€Å{€¯tˀe½Z//ËZ¿Y Ä]†^u¶¼veY֋Z¿…€f‡YÁÄ£|£{YÁ{€Ì³Y€«Ö·{Z f» Á|¿€Ì³Ö»Y€«€i»ÖfÌ]€eÁÖuԏYÕZÅdÌ·Z §Z ˜«,|‹Z]Á{ {Â]ºÌÅYÂy|ÅZ‹YÄ »ZmÄ]½ZÌ¿Y|¿Ä¿Y|À¼f§Y€‹Áº·Z‡dŒ³Z] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÃÁZŒ»ÃÁ€³Z¯ ¹ÔËY½Zf‡YÕZŽY|¿ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Y‚³€]½Zf‡YÕZŽY|¿½YZ¯{|»Á¾ËÁZŒ»”uZ]ÖfyZÀŒ¿YÁ |‹ ¹ÔËYÕZŽY|¿dÌ]€eÁsԏY,d»Ô‡ÃY{Y†ÌW½ZËZ¿YÖ¸Ÿ Z]¹ÔËYÕZŽY|¿ÖfyZÀŒ¿YÁÁÃÁZŒ»ÃÁ€³Z¯d//‹Y{½ZŸ}Y Ä]¿ÕZÅÃ|ËY¾ÌÌ^e¾ÌÀr¼ÅÁZÅdÌ·Z §ÁcZ»Y|«YÄ ‡Âe¥|Å ÖÀÌ]ŠÌacZ»Y|«YՁZ‡Ã{ZÌaÕY€]Á|ÀfyY{€a€œ¿µ{Z^eÁhv] d§€³cÕ|À¼§|ÅՂËÄ»Z¿€]Ã|‹ €Æ‹Â]½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|» |Ë{€³ºÅY€§€Æ‹Â]|À]{¾eY‚ÅÕÓZ]ḑ€›Z]ÖËZÅÖfŒ¯Հ̳¸Æa |ÅYÂy¾Ì´¿Õ|À]ž¼fn»Ä]ZÅ|»MÁd§{¶ÌƈehŸZ]į{‹Ö»{ZnËYՀ°Œ· |‹ Á{ZÀ]¶¯ÃY{Y¶ËÂveÄf‹~³µZ//‡į€n¨·YÁÖËZË{Ä¿ZËZaÄ ·Z˜»{Á‚§YÃ{Y|À¼mY €Æ‹Â]ÖËZË{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Հ§Zˆ»Ä¿ZËZaÄ]Á|̇¹Zn¿YÄ]|‹€Æ‹Â]½Zf‡YÕ{¿ZË{ |‹|ÅYÂy¶Ë|^e |‡€]€f»Ä]ĸ°‡YÕZaª¼ŸZed‡YY€mYd‡{{ĸ°‡Y¥Y€—YÖ]Á€ËÓ{Á‚§YÕÁ |¿€Ì´]¸Æa|À¿YÂf]€e±‚]ÕZÅÖfŒ¯Á ÄÀÌÆ],|À¼‹ÂŪˀuÕZ¨—YÄ¿Z»Z‡,Äfˆ]Y|»¾Ì]Á{\¿|//‹ÁM{ZËÃ{Y|À¼mY Հ´‹{€³¾°‹k»{ZnËYÁ€Æ‹Â]ÕZÅĸ°‡YևZ‡YcY€Ì¼ e,Ճ€¿Y¥€»ՁZ‡ d‡Y|À]¾ËY{Y€mYd‡{{ÕZÅs€—€´Ë{Y€Æ‹Â]|À]Ö]€£¶uZ‡{ cYÁZ´»µZ¬f¿YÕY€]¾Ì´¿Õ|À]ž¼fn»Ä]Ö¿Z‡©€]ÕY€mYÄ ·Z˜»s€—d¨³ÕÁ {‹¾Ì»ZeÃ|ÀËMµZ‡ÕY€]½MgY|uYZ^fŸYºËYÁ|Ì»YÁd‡Y½|‹ÖËZÆ¿µZu{©€] ¾Ì¼Œ‹½YÂÀŸÄ]º¸Ë{|À]cZn¿ÁÂnf//ˆmÃZ´fˆËYdyZ//‡{€¯½ZÌ]Ã{Y|À¼mY ÄÅ{Z]½Z»‚¼ÅÁ|‹Z£MÄf‹~³µZ‡Y€Æ‹Â]½Zf‡Y{ZÀ]cZn¿ÁÂnfˆmÃZ´f//ˆËY {‹Ö»sZff§Y€n§ ‚Ì¿½MÃ|¼Ÿį{Â]¾eY‚Åḑ€›Z]ևZ‡YÕÓZ¯¶»ZuÖfŒ¯ćÄ̸zed§€³ d‡YÃ{Â]l¿€] {{€e½Z°»Y½|//‹ºÅY€§Á€Æ//‹Â]|À]Ö]Á€ËÓÃÁ€a¹Z¼eYZ]{Y{Ä»Y{YÃ{Y|//À¼mY ՀfŒÌ]ª¿ÁÃ|ÀËMµZ//‡ÕY€]ևZ‡YÕZÅÓZ¯Ä̸ze|¿ÁÖÀeY‚ÅÕZÅÖf//Œ¯ d§€³|ÅYÂy ¾ËY{€¯½YÂÀŸ€Æ‹Â]|À]և€f‡{µZ¿Z¯Ö]Á€ËÓÕ|{d§€ŒÌaÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZÅÖfŒ¯,½M¶Ì¼°eZ]Ád‡YÃ|‹Z£MZ^fŸY½Z»ÂeZ̸̻Z]µZ//‡ZaYs€— |¿Â‹€Æ‹Â]|À]{YÁ€f»Âz]MZ]|À¿YÂeÖ»ÖÀeY‚Å {Z̸̻¶¯ÃY{Y¾ËYÕZÅs€—Z^fŸYd¨³€Æ‹Â]½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|» Ä]ÄmÂeZ]Z»Yd§Zˎ̐zeZÆ¿MÄ]Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻,µZˆ»YÕY|f]Yįd‡Y½Z»Âe |̇½Z»Âe{Z̸̻Ä]½Y‚Ì»¾ËYÂˀƋ{,ZÅs€—[~mŠËY‚§Y Z^fŸYZ]µZ‡ZaY€Æ‹Â]¾Ì´¿Õ|À]ž¼fn»cZˆÌ‡ZegY|uYÃÁ€a{Y{Ä»Y{YÕÁ {Z̸̻Z]µZ‡Za|À¨‡YY‚Ì¿ž¼fn»¾ËYÄ]և€f‡{Ã{ZmÁ|‹Z£M½Z»Âe{Z̸̻ d‡Y€mYd‡{{Z^fŸY½Z»Âe ÂyÕÁ¶aÁÄfyZ‡Ö¿ÂÀ¯Ã{ZmZ]ՁY»ÖÅY,Ã{Zm¾ËYdyZ//‡Z]{Y{Ä»Y{YÕÁ €^·Y½Z´^z¿{ZÌÀ]†ÌWZ]ÃZ´Œ¿Y{ĈÌWcZÌÅdˆŒ¿ ÕZ°¼Å€]|̯Ze¾¼“¾ÌÀr¼ÅÕÁ |¿ÂŒÌ»€^·YÃZ´Œ¿Y{ ¶Ìˆ¿ZfaÃZ´Œ¿Y{{€¯tˀe½Zf‡Y½Z´^z¿{ZÌÀ]Z]€f//ŒÌ] ¶»Z eZ]ºËYÁ|Ì»Yį{Y{Ä^z¿½ZËÂnŒ¿Y{Šz]{ÖËÓZ] dÆm{Á|À¼§|Å€Ì//ˆ»¾ËY½Z´^z¿{ZÌÀ]Z]ÄËÂ//‡Á{ |]ZËÄ»Y{YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÕZ¬eY ¾¼“€^·Y½Z´^z¿{ZÌÀ]†ÌW,Ö¿ÂÌ^¿|¼v»€f¯{Ä»Y{Y{ {€¯½ZŒ¿€—ZyŒ¯{{ZÌÀ]¾ËYÕÄrzËZeÄ]ÃZ//‹Y ºœ »¹Z¬»Âf‡{Ä]{Zf//ŒÅÕÄÅ{€yYÁY{½Z´^z¿{ZÌÀ] ¶Ì°ŒeŒ¯{½Z´^z¿Â“»d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]Հ^Å Ö¿M€«,ՀÀÅ,Ö¼¸ŸÕZÅÁÂu€ËZ‡{{ZÌÀ]¾ËYÁ|//‹ Y½Z´^z¿»Y‰ÁÕÁÂuÕZÀjf//‡YÄ]¾ÌŸ€fz»Á |À¯Ö»dËZ¼uÁՀ̴Ìa ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Á€^·YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÄËÂ//‡Á{¶»Z eºË€¯€f¯{ YÄ^z¿½ZËÂnŒ¿Y{YdËZ¼udÆm{½Zf‡Y½Z´^z¿{ZÌÀ] {{Zf«Y½ZÆmÖf‡€a€‡‰Y‚³Ä] d‡YÃZ´Œ¿Y{¥Y|ÅY Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌWºË€¯¾Ìˆu€f¯{-€^·Y½Zf‡Y cZÌÅž¼m{€^·Y½Z´^z¿{ZÌÀ]†//ÌWZ]Y|Ë{{€^·Y ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{įÖ¿ZËÂn//Œ¿Y{d¨³ÃZ´Œ¿Y{Ä//ˆÌW Y€e½ZËÂnŒ¿Y{Y|ÀfˆÅ¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»€^·YÖ°‹‚a ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Y†aÁ|ÀfˆÅ°À¯ÕÓZ]ÕZÅÄ^eÁ€e€] [~mZÅÄ^z¿ÁZÅÄ^e¾Ë€fÆ]½Y€Æe{Ö°//‹‚a¹Â¸Ÿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä̸zeºnuµZˆ»YÃZ»{d¨³€Æ‹Â]½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»Ö»Y€Æ]Y€Å Z]ĈËZ¬»{½Y‚Ì»¾ËYįd‡YÃ{Â]¾eY‚ÅÁ½Â̸̻€Æ‹Â]|À]{Հ̳Z]Á d‡YÄf‹Y{Õ|{ |‹Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|» ºnuÖ¿Z»ÁZ]¾ËY{{Á‚§Y½YZ´¿€^yZ]dˆŒ¿{Ä^À‹Á{ÁÃ{Y|À¼mY‰ÁŻ Á½Â̸̻®Ë,c|»¾ËY{įÕÂv¿Ä]d‡Y½Z//ˆ°ËÖ^ˀ¬e—Ä]Հ̳Z]ÁÄ̸ze d‡YÃ|‹Հ̳Z]‚Ì¿ÓZ¯¾eY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÁÄ̸zeÓZ¯¾eY‚Å €Ë|¿{€¯Հ̳¸Æa€Æ‹Â]|À]{c|»¾ËY{įÖËZÅÖfŒ¯Ã|¼ŸƒZÀe{€¯½ZÌ]ÕÁ |Å{Ö»½ZŒ¿|‹|{ Äf‹~³µZ‡Z]ĈËZ¬»{į{Â]¾eY‚Æ°Ë ÖËZË{€Ìˆ»{€§Zˆ»ÁY‚Å,µZˆ»YÃZ»{¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÃ{Y|À¼mY ŠËY‚§YÄf‹~³µZ‡Z]ĈËZ¬»{Z¼//‹¾ËYį|¿{€¯{{€e±ZyÀ˂m €Æ//‹Â] {Y{Õ|{ c€Æ‹Â]|À]{įÖ]Ây{Y|ËÁµZ‡¾Ë|Àqd‹~³Y†ad//‹Y{ZƛYÕÁ d‡YŒ¯ÕY€]ÕZzf§Y½Z³‚»€Å{Ó§cY{Z Á¶¬f//ˆ»,ZycZ¯€¼³½YÂÀ Æ]½M{Z»½YZ°¼Åįd//‡Y |ÀÅ|Ì»ÄWYYՁÁ€Æ¿Z^‹cZ»|yÁ|ÀfˆÅ€¬fˆ» {Ó§d¯€‹½Y€Ë|»Z]ÖËZųÂf¨³ÁcZˆ¸md¨³Ä»Y{Y{ÕÁ ­€¼³Ây{{Ó§cÔ°Œ»ZÆ¿M{Ád§€³¹Zn¿Y½Z³‚»€Å į|‹և€]Ás€˜»µÂ°‡Z]Ây{Ö¸°Œ»¾ÌÀr¼ÅÁ {‹ž§½Zf‡Y{cÔ°Œ»Áž¿Y»¾ËY{€¯ºÌÅYÂy‰ÔeZ¼fu žËZÀÕY€]ÄËÁª—ZÀ»cÔÌƈeš¨uÖ´¿Â´qÇZ]{Âa€^¯Y ¹Á‚·Ád·Á{ՁYÕZÆf‡Ż€Ì̤e{ÂmÁZ]ª—ZÀ»¾ËY{€¬fˆ» ½Y€Æe{įÖeZ//ˆ¸m{Z»d¨³ÄËÁª—ZÀ»{‰Z¨//‡d^i {Ó§Z»Y,{€¯ºÌÅYÂyՀ̴ÌaY{Y»¾ËYZ//¼fu,ºÌÀ°Ì»Y‚³€] ,½{Z »ÁžËZÀDŽËÁª—ZÀ»{€¬fˆ»ÕZÆË{Ó§ȼÅÁ½Z³‚»€Å |¿Â‹ćÁ€a¾ËY{YÁ|ËZ],½ZŒËYcÔ°Œ»Ä^ÆmÂeZ] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com cZ¯€¼³€›Z¿ÁÖËZm|ÌƋ­€¼³¶¯€Ë|»,Âa€^¯Y¶”¨·YÂ]Y {µZfze|Ì·Âe|ÀËY€§Á½Z³‚»€Å{Ó§d¯€‹Y,½Z³‚»€Å½Zf‡Y ֻ¼Ÿ–]YÁZ´¿€^yZ]³Âf¨³{ÕÁ {€¯|Ë{Z]d¯€‹¾ËY cZneºnu|{Ä]®Ë{‚¿d//‹Y{ZƛYd¯€//‹¾ËY Á{Y{Ã|Ɵ€]½Z³‚»€Å½Zf//‡YcZ¯€¼³YÂ//Œ¯ÖmZy d‡Y½Z³‚»€Å½Zf‡YY‚Ì¿Œ¯cZ¯€¼³|»M{|{ |{į½Z³‚»€Å{Ó§ÕY€]Ã|ŒÆf§€³€œ¿{cÔÌƈeÕÁ {YÁÖËZm|ÌƋ|À]ªË€—YY{ÂyÖeY{YÁÈÌ·ÁY{Y»ÁcZ ˜« ½Z³‚»€Å½Zf‡Y{Ö ËZÀ{Á| »Y½Z³‚»€Å{Ó§d¨³|À°Ì» |^¸—Ö»Y[MÄÀÌÆ]¥€»cÁ€“{ÁÃ|ÀËYēÂu{ZƋZ]Õ|{ŠÅZ¯ ½YÁZŒ¯įd‡Y€fÆ]ÁdˆÌ¿‚ËZm½ZƨY{Ö]Z«€£dŒ¯€´Ë{½ZƨY½Zf‡Y®Œy ºÌ‹Z]½ZƨY½Zf‡Y{Y|ËZaՁÁZŒ¯|ÅZ‹Ze|¿ÁMÕÁÕYÄ¿Zz¸³ÕZÅdŒ¯Ä] d‹Y{½ZÌ]ÁdyY{€a[MÄÀÌÆ]¥€»dËÂv»Z]€i¯€Æ»ÄˀÌy¶Ì°ŒeÄ]ÖËZ“€f¯{ ½ZƨY½Zf‡Y{Œ¯{[MÄÀÌÆ]¥€»dËÂv»Z]ÄˀÌyÂ//Œ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€] Õ”uÄˀÌy{{ÁÃ|ÀËYēÂuY½YY{€]ÀÆ]ļŁYÖ¿Z³|ÀËZ¼¿į|‹¶Ì°//Œe |¿Y{µZ § ¥€»,[M¾Ì»Ze¾Ë‚´ËZmÕZƋÁYÃ{Z¨f‡YÁՃ·ÂÀ°eYՀ̳ÀÆ]Z]{ÁÖ»Zœf¿Y Ã|ÀËY‚Ë€]MēÂu{ÕZmÖ]MµZ//‡{ZʼnZ]{Á‚§YÕÁ |¿€Ì´]Õ|mY[MÄÀÌÆ] µZ‡Ä»Y{Y{ºÌfˆÅYÁ|Ì»YZ»YÃ{Â]€e¾ÌËZaÖ¸ÌyÕŒ¯¾Ì´¿ZÌ»YÁÃ{Â^¿[¸˜»{Á [MY|ËZa¾Ì»Ze€]ÃÁԟZe{€Ì³c{ÁÃ|ÀËY‚Ë€]MēÂu{Ö]¸˜»ÕZʼnZ]Ö]M {‹ÕZmºÅ{ÁÃ|ÀËY€fˆ]{[M,½YY{€]ÀÆ]€ËZ‡ZÌ¿ž§Á¹{€»[€‹ ºÌ¸«YÄ]ÄmÂeZ]{¼¿tˀeÁ{€¯ÃZ‹Y½ZƨY{dŒ¯Õ´·Y€Ì̤eÄ]½ZƨYY|¿Zf‡Y {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY [Md¯€‹{[MÄÀÌÆ]¥€»dËÂv»Z]į€i¯€Æ»ÄˀÌydˆŒ¿{½ZƨYY|¿Zf‡Y ‚Ë€]MēÂu{Ö³|¿Z]½Y‚Ì»ÕZmÖ]MµZ‡{d¨³|‹Y‚³€]½ZƨY½Zf‡Y[ԓZ§Á Ö]MµZ//‡{ZʼnZ]Õ|{ŠÅZ¯€´¿ZÌ]įÃ{Â]€f»ָ̻{Á|u{ÁÃ|ÀËY {Á|u{ÁÃ|ÀËY|‡ÀÌy}ºnu€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËZ“€f¯{ d‡YµZ»€¿ Y€«dË·ÁY{½ZƨY½Zf‡YdÌ ¼m[€‹[M¾Ì»Ze{€¯¹ÔŸYd‡Y\ °»€f»½Â̸̻ ½YY{€]ÀÆ]ļŁY½ZƨY½Zf‡Y®Œyļ̿Á®ŒyºÌ¸«YÄ]ÄmÂeZ]…Z‡Y¾ËY€]{Y{ ÃZ§®¿Z]YŒ¯ÕY‚·Z¤f‹Y½Y€Ë|»Á½ZÀˀ§MZ¯YºË€°eÁ¶Ì¸neÄ¿ÓZ‡ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å{ZË{ Ä]€Ë|¬eZÅÁÂu¾ËY{ÖÀˀ§MŠ¬¿ÁÖÀˀ§MZ¯,µZ¤f//‹YÁ|Ì·ÂeYdËZ¼u…ZaÄ]½Y€³Z¯ |»M¶¼Ÿ ÃZ»¾¼Æ]ºŒ‹ÁdˆÌ]įŒ¯ÕYµZ¤f‹Y½Y€Ë|»Á½ZÀˀ§MZ¯YºË€°eÁ¶Ì¸neº//‡Y€»{ ¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å‚¯€»¶v»{Œ¯ª§Â»½ZÀˀ§MZ¯ÁÄfˆm€]½Z¿Y€Àz‡”uZ]ÕZn·Z//‡ ÕZ«MÁ|»M¶¼ŸÄ]€Ë|¬e¾Ë€§MZ¯½Z»Z‡½YÂÀŸÄ]ÃZ§®¿Z]Y,|‹Y‚³€]Z¼Ì‡ÁY|Ö¸¸¼·Y {€¯d§ZË{Y½MÖ³|ÀËZ¼¿Ä]Öf¯€‹ÕY|°¿Z]ÃY{Y½YZ°¼ÅYÂaÄfˆny ½ÓÂXˆ»Y|ÀqÖÀe”uÁÕZneÁ֏ZfyYÕY|°¿Z]ÃY{Yd̸»ZŸZ]įÄ¿ÓZ‡{Y|ËÁ¾ËY{ YÕÂÀ »ÁÕ{Z»dËZ¼u€]ÃÁԟÃZ§®¿Z],|‹Y‚³€]¦¸fz»ÕZÅÁÂu{®¿Z]½Z‡ZÀ‹Z¯Á d‹Y{‚Ì¿ÖeZ¤Ì¸^eµZ §”u,ÃYÂÀŒm {Y|ËÁ¾ËY{Ä·Z‡€Å½ÂÀ¯Ze,֟Z¼fmY®¿Z]½YÂÀŸÄ]Á|Ì·Âeª¿ÁYdËZ¼uÕZf‡Y{ÃZ§®¿Z] ½Y€´‹ÔeYºË€°eÁ¶Ì¸ne‚Ì¿Á€e€]½ZÀˀ§MZ¯Ã|¿YŠ¿Y{Á[ZneÕY~³­Y€f‹YœÀ»Ä]į ½Y€Ë|»Á½ZÀˀ§MZ¯YÁ{Y{µZ §”u{€Ë~aÖ»cY|ËZaÄ ‡ÂeÁµZ¤f‹Y,|Ì·Âe |À¯Ö»dËZ¼uY‚·Z¤f‹Y ®¿Z]ÀË|»cZÌÅ”Ÿ d‡YŽzf»Á|Æ f»ÕZÅÁ€Ì¿¾f‹Y{,\‡ZÀ»d»|yÄ»Ó Ä]d»|y,Õ{Zf«YÁÖ·Z»ÕZÅĈ‡Â»½YÂÀŸÄ]Ö°¿Z]¹Zœ¿Ö¸Y¥|Åd¨³{Y„¿w€§|̋€§ d‡Y½MÄ»ÓŽzf»Á|Æ f»ÕZÅÁ€Ì¿¾f‹Y{Ád‡Y¹{€» cY€¨¿Y€Ë|¬eº‡Y€»{ÃZ§®¿Z]ÀË|»cPÌÅ”Ÿ,½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ”uZ]Ö¸»®¿Z]‰Â»M‚¯€»{ÃZ»¾¼Æ]įZÅ®¿Z]½ZÀ¯Z¯Ö¼¸Ÿ½Â»M¾Ì»Á{€//e€] ½YÂÀŸÄ]Œ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿Ö¸Y¥|Åd¨³\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z],|‹Y‚³€]Ö°¿Z]|//‹Y½Y€Ë|» Žzf»Á|Æ f»ÕZÅÁ€Ì¿¾f‹Y{Z]€»Y¾ËYįd‡Y¹{€»Ä]d»|y,Õ{Zf«YÁÖ·Z»ÕZÅĈ‡Â» Ö]¸˜»Ö¿Z‡d»|y½Y|¿Á€Æ‹Ä]ºÌ¿YÂeÖ¼¿,Ö¿ZÀ¯Z¯¾ÌÀq¾f‹Y{½Á|]Ád‡Y€Ë~a½Z°»Y ºÌ‹Z]Äf‹Y{ ÕY‚³€]Á‰Â»MÂ“»,Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€‡ºÆ»{Y»YÖ°Ë{Á‚§Y{Y„¿w€§ ºÅ,ŽzeÁ|Æ e,d«Y|Z]Ö°¿Z]¹Zœ¿½ZÀ¯Z¯{‹Ö»hŸZ]įd//‡YÖ¼¸ŸÕZŽ»M ÁŠ¿Y{ºÌƈeZ]ÁM¿Á©ÔyÕZ”§{|ÀÀ¯Ö»‰ÔeºÅÁ|À‹Z]½ZˀfŒ»ÕY€]¾Ì»YÕÁZŒ» |ÀÅ{ÄWYY½ZˀfŒ»Ä]ՀfÆ]cZ»|y€´Ë|°ËZ]cZŸÔ—Yµ{Z^e ,Š¿Y{½Âr¼ÅÖËZÅÖ³„ËÁįÖËZÅÁ€Ì¿®//‹½Á|]{€¯tˀeÃZ§®¿Z]ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ZÌfyY{Ö^‡ZÀ»cZ»|yÁ|ÀÀ¯Ö»Y€«€]½ZˀfŒ»Z]ՀfÆ]•Z^eY,|¿Y{ŽzeÁ©ÔyY,|Æ e |ÀÅ{Ö»Y€«ZÆ¿M ÁÄ]Y{ÂyŠ¿Y{ÁÄf‹Y{Ô—YcY€¬»Á¾Ì¿Y«Y|ËZ]½Z»Z‡½YZ°¼Å{€¯|̯Pe{Y„¿w€§ cZ»|yºÌ¿YÂf]‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÁÂu{€fŒÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡Z]ºËYÁ|Ì»Yį|ÀÀ¯Ö¿Z‡ ºÌÀ¯\ˆ¯Yd‡Y|¿ÁY|ydËZ“d¬Ì¬u{įZŽMdËZ“ÁºÌÅ{ÄWYY½ZˀfŒ»Ä]Ö]Ây Ö¼¸Ÿ{ZÌb¼·Y¾Ì»Á{{µÁYÄ^e\ˆ¯¶Ì·{Ä]€e€]®¿Z]½YÂÀŸÄ]ÃZ§®¿Z]Yº‡Y€»¾ËY½ZËZa{ |‹€Ë|¬e†Ë|ÀeÁ€Ë|¬es·Y|ÅYZ]®¿Z]¾ËYŠ¿Y{Ä ‡ÂeÁ‰Â»MÃY{YÁZÅ®¿Z]½ZÀ¯Z¯ dˀË|»–‡ÂeISO10015Á ISO9001Ä»Z¿ÖÅY³\ˆ¯ ¾Ì»½Y€ËY®¿Z]‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡»Y Z¬eY,ZÅdÌ·Z §ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÕZf‡Y{¾Ì»½Y€ËY®¿Z]‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€//‡»YdˀË|» ISOÁISOÄ»Z¿ÖÅY³\//ˆ¯Ä]ª§Â»ՀfŒ»dËZ“\//ˆ¯ÁcZ»|yÄWYYd̨̯ d‡YÃ|‹‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡ÕZÅÁÂu{ Á{ZnËYY½Z//Œ¿ISO10015ÁISO9001ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] »YdˀË|»įd‡YՂÌq½Z¼ÅZ0 ¬Ì«{‚Ì¿d̨̯ d‡YcZ»|yÁcӐv»{d̨̯ÕZ¬eY ½ZˀfŒ»d‡YÂy{YŠÌ]ÖfuÁĬ̸‡ÁZÌ¿…Z‡Y€]¾Ì»½Y€ËY®¿Z]‰Â»MÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡ dËZ“½Y‚Ì»ŠËY‚§YÁZÅcZËZ°‹½|̇¶«Y|uÄ]\m»d̨̯Ä]ÄmÂe,d//‡Y½MµZ^¿{Ä] Ö»½ZˀfŒ»dËZ“\¸m{ZnËYhŸZ]d̨̯dˀË|»ºfˆÌ‡{ÂmÁ¾ËY€]ZÀ] {‹Ö»½ZˀfŒ» {‹ d§ZË{Ä]ª§Â»,€»Y¾ËYÄ]¹Z¼fÅYZ]‚Ì¿¾Ì»½Y€ËY®¿Z]‰Â»MÁÖ¿Z//ˆ¿YÄËZ»€‡»YdˀË|» ‰Â»MŠz]{,ISO10015Ä»ZÀÌÅY³d§ZË{ÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Šz]{ISO9001Ä»ZÀÌÅY³ dÌ·Z §dË·ÁY,|Å{½ZŒ¿dˆ¿YÂeÁ|‹Ä¿ZÌ»ÁZyd̨̯µ€fÀ¯½Z]ZˁYAKKd¯€‹–‡Âe ¹Z¼ed¼Ì«ŠÅZ¯,d̨̯Ö¼WY{ŠËY‚§YªË€—Y½Z ¨¿Õ}Á½ZˀfŒ»dËZ“…Z‡Y€]½ZŒËZÅ {»ÕZʼnÂ»MÂÀeÁÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y,ZÆ¿MՁZ‡|Àfˆ»ÁZÅ|ÀËY€§€fÆ]µ€fÀ¯,ZÅdÌ·Z §Ã|‹ d‡YZÌ¿ ÁM{‡®¿Z]ÀÆ]½Á|]®¿Z]-½Y€ËY€Æ»®¿Z] ÁM{‡|¿YÂeÊ»Ŀ´q,{€Ì³ʼ¿{‡Š¿ZˀfŒ»Ä]ÖfyY{€acÔÌƈeYįÕYÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] Z]Êfu,|Å{Ê»½ZŒ¿ʏy®¿Z]Z]ĈËZ¬»{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ä]€ne.|‹Z] ɂ̻Md̬§Â»{€°¸¼Ÿ½YÂeÊ»,É|{ZÆq€j¯Y|u{‚»Z¯Z]Á¹YÁY{‡d§ZË{¹|Ÿ{ÂmÁ d‹Y{Œ¯Ê°¿Z]¹Zœ¿{ Y,ZÅ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅcºœÀ»ZŒf¿Y,½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] …Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÉZÅ®¿Z] |À¯Ê»®¼¯Œ¯Ê°¿Z]¹Zœ¿ḑZ¨‹Ä]įd‡YÉ{Y»ĸ¼m |ÀÅ{Ê»Y€«¹Â¼Ÿ…€f‡{{,ŽzŒ»Ê¿Z»ÉZÅÁZ]{Y{ÂyÊ·Z»ÉZÅc,{ZÆ]©YÁY ÂÀÅÃ|‹Äf§€Ë~aÊ·Z»{ZÆ¿®Ë½YÂÀŸÄ]Ä°ÀËY{ÂmÁZ]‚Ì¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z],µZu¾ËYZ] Y†a¾ÌÀr¼ÅÁÃ|Œ¿ʇ€]ZˆucÄ]Y{ÂyÊ·Z»ÉZÅc,d//ˆÌ¿s€˜»…Â]{ YįÃÁ{ZÆqÊ·Z»ÉZÅc‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁ|À¯Ê»€ŒfÀ»{ÂydËZ‡[ÁÉÁ€],ʇ€]Zˆu Ä°ÀËY€]ÃÁԟ,Ö·Z»ÕZÅcֻ¼ŸZŒf¿Y |ÀfˆÅʇ€f‡{¶]Z«,Ã|‹Z£MµZ‡½ZËZa ÊÅZ³MZ]Ze|Å{Ê»Y½Z°»Y¾ËY½YY{¹ZƇÄ],|À¯Ê »ºÌ‡€eŒ¯ÉY|°¿Z]d ÀYʧZ¨‹€Ëe –‡ÂeÊ·Z»ÉZÅcZŒf¿YÉZËY‚»€´Ë{Y |ÀÀ¯ɀ̳ºÌ¼e,¹ZƇ|ˀyZ]Ę]Y{ɀfŒÌ] ®¼¯Y~³d‡ŻÄ]¾ÌÀr¼Å d‡YÊ°¿Z]Ä°^‹€]€›Z¿{ZÆ¿–‡ÂeÊ°¿Z]¹Zœ¿|½Z°»Y,ZÅ®¿Z] {Y{€]ɀeªÌ«{cZŸÔ—Y…Z‡Y€],Œ¯Ê°¿Z]Ä°^‹{Y{ÂyÉ| ]ÉZŹZ³,|À¯Ê» d‡YµZ‡dˆz¿ļ̿Ä]•Â]€»,…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~aÕZÅ®¿Z]Ö·Z»ÕZÅc¾Ë€yM Ä]•Â]€»‚Ì¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ê·Z»ÉZÅc¾Ë€e|Ë|m |¿YÃ|Œ¿ʇ€]Zˆu0Y€j¯Yį ¾ËY½ZˁÁ{‡cÁÄ»Z¿Y€e{ʼƻ¹Z«YĈËZ¬»½Z°»Y,ÄnÌf¿{Ád‡YÊ¿Z»ÃÁ{¾ËY {Y{{ÂmÁ€´Ë|°ËZ]ZÅ®¿Z] ÊËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿€œ¿Y®¿Z]¾Ë€e€],½Y€ËY€Æ» Äf‹Y{½ZÀ̼—Y,½M{{ÂyÕZÅÃ{€b‡dÌÀ»YÄ]d^ˆ¿į|ÀÀ¯Ö»[Zzf¿YYÖ°¿Z],½YY~³Ã{€b//‡ ®¿Z]€³Yc¾ËY{Y€Ë |‹Z]€eÓZ]ZÆ¿M{ÊËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿įÊËZÅ®¿Z]ÊÀ Ë-|À‹Z] |À¯Z¨ËYY½YY~³Ã{€b‡Ä]d^ˆ¿{ÂycY|Æ e|¿YÂeÊ»,{‹Ê´fˆ°‹ÁZq{ ÃZ»{d^ˆ¿¾ËY|Å{Ê»½ZŒ¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{ÖËYY{Ä]ÄËZ»€‡d^ˆ¿և€] ,ʇ€]{»ÉZÅ®¿Z]Z]ĈËZ¬»{€œ¿¾ËYYÁÃ{Â]|{ YŠÌ],ÉZmµZ//‡dˆz¿ {Y{Ydˆz¿Ä^e ֏yÕZÅ®¿Z]Á½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ž·Zy{‡ĈËZ¬» ¾Ë€eºÆ»YÊ°ËįÃ{Â]½ZˁÁ{‡c,ZÅ®¿Z]ĈËZ¬»ÕY€]և€]¶]Z«Ö·Z»c€´Ë{ {®¿Z]dˀË|»Ã|ÀÅ{½ZŒ¿Ê]ÂyÄ]|¿YÂeÊ»ŽyZ‹¾ËY d‡YŽ·Zy½ZˁZË{Â//‡,½M¹Ô«Y ÉZÅ®¿Z]¾Ì]¹Â‡Ä^e{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] |‹Z]½McZÌuÄ»Y{YÁÉÁM{‡Z]Ę]Y ½Z»Âe{Z̸̻{Á|uÉZmµZ‡dˆz¿ļ̿{½MŽ·Zy{‡½Y‚Ì»Á{Y{Y€«ʇ€]{» |¿YÃ{Â]Ã{½Zˁc|»¾ËY{ʇ€]{»®¿Z]Y®¿Z]lÀaįd‡YÊ·Zu{¾ËY d‡YÃ{Â] ,ÊfyY{€acÔÌƈed]Z],®¿Z]¾ËYįd‡Y֘ËY€‹{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ÕÁM{‡ ZÆq,½MÊfyY{€aÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈed]Z]Êf§ZË{{‚»Z¯€j¯Y|uÁ|À¯ʼ¿d§ZË{É{‡ d‡Y|{ Œ¯ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¾Ë€f³‚]{ÖËYY{ÖÅ{Z] įd‡YÊËYY{ÊÅ{Z],|À¯Ê»ºÅY€§YZÅ®¿Z]{€°¸¼ŸĈËZ¬»½Z°»YįÖËZÅŽyZ‹€´Ë{Y ®¿Z]®Ëį|Å{Ê»½ZŒ¿Á|ËMÊ»d‡{Ä],¹ZƇ½Z^uZ©Â¬už¼m€]Ž·Zy{‡ºÌˆ¬eY ÖËYY{ÖÅ{Z]įÖ·Zu{ d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y{‡\ˆ¯ÉY€],{Y{ZÌfyY{įÊ ]ZÀ»YĿ´q ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z],d‡YʨÀ»ZÆ¿MYÊy€]ÊfuÁ|{®ËY€f¼¯,ʇ€]{»ÉZÅ®¿Z]Ä̸¯ |À¯\ˆ¯É|{ ÊÅ{Z],ÉZmµZ‡dˆz¿ÃZ»{d‡YÄfˆ¿YÂe½Y€ËY€Æ» ÀÆ]¥~uZ]Ö°¿Z]{€°¸¼Ÿ{d̬§Â» Êfuį|Å{Ê»½ZŒ¿Ö·Z»ÕZÅd^ˆ¿ÁZÅcÄ]dËZÀŸZ]½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{€°¸¼Ÿ ¥Z f»ÃZ³|Ë{Z],cÔÌƈeY{‡ÁÀÆ]~yYY[ZÀfmY¶Ì·{Ä]įºÅÄÀˆv·Y‘€«ÉZÅ®¿Z] įd‡YÉYÄf°¿¾ËY |À‹Z]ÁM{‡|À¿YÂeÊ»,d‹Y{{ÂmÁ|Ë{€eZŽMcZÌuÄ»Y{YÃZ]{,É{Zf«Y ÃZ‹Y½MÄ],®¿Z]¾ËY†Ì‡PeÁ€·Z‡¾Ì¼Å{YÁ{d‹Y|³‚]¾ÌËM{‚Ì¿ÊËYY{ÁÉ{Zf«Y»Y€ËÁ €Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{Ê°¿Z]cZ»|y½{Â]ÀÆ]½Á|]Ä]ÃZ‹YZ]º‡Y€»¾ËY{|Àˆaƒ{{Zŀ§ {€¯ ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]įºÀ¯Ê»tÌveYcZ^Ÿ¾ËY¾»d¨³,®¿Z]¾ËYÉÁM{‡º£ʸŸ,½Y€ËY d‡YÀÆ]½Á|]®¿Z]¾ËYÄ°¸]dˆÌ¿{‡½Á|]®¿Z],½Y€ËY€Æ» {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YÄ^À‹ Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y ,Ö·Z»ÕZÅY‚]Y ÓZ¯…Â]|‹Õ°‡ YµZ^¬f//‡YÕY€]Ö¸Ì//ˆ¿ZfaÄ]‚Ì¿Â“»¾ËYį Ö»ÖeZ^ŸÄ]-d‡YÃ|//‹µ|^»ևÂ]ÕZÅY‚]Y ½YÂÀŸÄ]Õ{Z//f«YY|ËZaZ¿–ËY€//‹¾ËYY½YÂ//e YZ]Ö·Z»ÕZ//ÅY‚]YÄ //‡ÂeÕY€]ÖËԗÖf€§ ½YY~³ÄËZ»€‡ÁžËZÀ½ÓZ §ÖËZÀ//‹MÁÄËZ»€‡ {€¯{ZË,®ˆËŠ‹ÂaÃ|‹¾Ì¼”eÕZʼnÁÄ] Ã{Zm{ÓZ¯…Â]ÕZŹZ³Yְˀ̇Z¨e¾ËYZ] ½Z³|ÀÀ¯ē€Ÿ{ÁÁÁ\Ì£€e½YÂeÖ»YÄ ‡Âe ÂyÄ]Ö·Z»ÕZ//ÅYZ]Ä]¦¸fz»ÕZ//ÅÓZ¯ ½ZÌ·Âf»ÖÅY€¼ÅÄ]©Z¨eY¾ËYÄf^·Yįdˆ¿Y{ĬfŒ» {Y{ZÌ¿ÓZ¯…Â]ÕYÄ ‡ÂecZ»Y|«YZÀ¯{€»Y Y|ËZ^¿,Ö·Z»ÕZÅY‚]YÄ ‡Âed̼ÅYZÀ¯{Äf^·Y ÖeY{Z²ÀË|À¿Z»ÓZ¯…Â]€´Ë{ÕZÅḑ€› ֗¾ÅM²À‡Á€Ì«cY{ZįY€q-|//‹¶§Z£ Ö¿ZÆmÕZÅYZ]Ä]ÓZ¯…Â]YÄf//‹~³½ZÌ·Z‡ Õ¸]Ze½YÂeÖ»…Z//‡Y¾Ì¼Å€]ÁÄf§€³c ¹Ô f//‡YžmY€»Yְ˽YÂÀŸÄ]YÓZ¯…Â//] |¿YÂeÖ»©Z¨eY¾ËYÁ{€¯s€//˜»Ĭ˜À»{d¼Ì« ,½Z¼Ì‡,ּ̋Á€faĸ¼mYcӐv»€ËZ‡ÕY€] {Âz]º«ÄfˆaÁ½Y€¨Ÿ,{Ó§ Z]€ÌyYµZ‡|Àq{ÓZ¯…Â]Ä°ÀËY€yMd//‡{ Ä]Õ{Zf«Y½ÓZ §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂecԔ »­{ ¹Y|«YÖ·Z»ÕZÅYZ]½|‹±‚]ÕY€]ÕY~³¶Ë €Ìˆ»¾ËY{ՁÁZŒ¯ÕZÅÓZ¯ºÆ‡|ËZ‹įÃ{€¯ Z]Á€»Ä]Z»Y-d//‡YÃ{Â]ZÅÁÂu€ËZ//‡YŠÌ] ÖeÔ»Z »Ä]ּ̋Á€faÁÖf ÀÕÓZ¯|Àq{ÁÁ ÁÖeMÕZÅ{Y{Y€«,ÖËÓZ¯Ã{€b//‡ÖÅY³½Âr¼Å Ã|ÀËM{ºfu—Ä]ÖËÓZ¯ÕZÅ©Á|À¶Ì°Œe cÔ»Z »½|//‹€Ì³Y€§|ÅZ//‹Á{½Y|ÀqÄ¿ÕY ¾ËYÖ·Z»ÕZÅYZ]{Ö//ËÓZ¯|Ë|mÕZ//Å{Y{Y€« Š‹ÂaÕZÅ{€¯Z¯Ä]ÄmÂeZ]Ze{Â]ºÌÅYÂy…Â] ÕY€]Öf¼Ì«cZ¿Z‡Â¿€´Ë{,¾Ë¿ÕZÅY‚]YÖ°ˆË |‹Z^¿±‚]¶” »®Ë½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe €^yÓZ¯ž^À» |À¯¾Ì¼”eYÄËZ»€‡YZ]|¿YÂeÖ¼¿†¯pÌÅ ¹Y|aÖ¨˜» ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ Ö´ÀË|¬¿įÖe{į|ÀÀÌr]Õ—Y{ÂyՄeY€f‡Y |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZÅd¯€‹{‡Y|¿YÂf],{Â^¿ZË{Â]Y|ËZa Ä]¾ËY€]ZÀ]{€¯|̯ZeY{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË €fÆ]|ÀÀ¯ÖÀÌ]ŠÌaYŽyZ‹|ÀÀ¯Ö ‡ļÅį¾ËYÕZm |ÀÀ¯[Zzf¿YYÖf‡{ÕZÅՄeY€f‡Yd‡Y œÀ»{€¯ZƛYd//‡{ÕZÅՄeY€f//‡Y{»{ÕÁ Ä]{ÁÁ¾ÌÀr¼ÅÁÖ//Œz]ÂÀed‡{ՄeY€f//‡YY Õ{| f»Z̈]¶»YŸY€iZf»YŽyZ‹ d‡ZÅ©Á|À |À¯€œ¿¹ÔŸY|ËZ^¿½M{»{ºÅ€›Z¿{ZÆ¿įd‡Y …Â]–‡ÂeÕ|Æ e‰Á€§µZ¼ŸYÕY€]{Z¼¿Ö§€ » …Â]Y€§Á½Y€Æe Ä]x‡Za{Ä»Y{Y{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË ZÅ{ZÆ¿¹Y|¯ÕÁÕ|Æ e‰Á€§į¾ËY€]ÖÀ^»ZÀˆËYµY‡ …Â]ZÌfyY{ZÅ{Z¼¿Ö§€ »d¨³,{Â//‹Ö»ÖËY€mY ַY…Z‡Y€]YZÅ{Z¼¿ZÆ¿MįÃ{Â]…Â]Y€§Á½Y€Æe Õ|Æ e‰Á€§įÃZ»|À¨//‡Y¹ZÆqį|¿YÃ{€¯[Zzf¿Y {€¯|ÀÅYÂy¹ÔŸYYZÅ{Z¼¿¾ËY{‹Ö»ÖËY€mY €e€]YZ]ÕÁcZuԏY¹Zn¿Y ÖËY€q{»{ZÀˆËY€´Ë{µYÂ//‡Ä]x‡Za{Õ|¼v» Y€«{€¯ZƛY‚Ì¿ÕZmµZ‡{€e€]YZ]½|Œ¿ÖËY€mY {‹¹Zn¿Y€e€]YZ]¦Ë€ e{Z ]YÕÁÖeZuԏYd‡Y ¾ËÁZÀŸZË€e€]YZ]½YÂÀŸdvecZuԏY¹Zn¿YY| ] {YÖËZÅ©ÂŒ»…Â]½Z»Z‡ |‹|ÅYÂyÖËY€mY€´Ë{ |À¯Ö»µZ^¿{Ã|ÀËM {–¬§|À¯Ö¼¿€Ì̤e€e€]YZ]dÌÅZ»{€¯|//̯ZeÕÁ {ÂmÁ€e€]YZ]¦Ë€ e{ÖËZÅdÀ¼·YÁ€ZÀŸÖy€] |‹|ÅYÂy{ZnËYÖeY€Ì̤e{Y{ ē€ŸZ]Äf‹~³ÕZŵZ//‡{½Y€ËYÕÓZ¯…Â] Ä //‡ÂeÁÄÌ·ÁY{YÂ//»ÁºÆ»ÕZÅÓZ¯º//nu€a ¦¸//‡,¦¸//‡cÔ»Z »½Âr¼ÅÖ·Z»ÕZÅY‚]Y ,ĸ»Z »ZÌfyYÁÖeMÕZÅ{Y{Y€«,{Y|¿Zf‡YՁY» Ä]ÖËÓZ¯ÕZÅ©Á|//ÀÁÖËÓZ¯Ã{€b//‡ÖÅY³ ¶Ë|^eŒ¯ÖeZÌuÕZÅ…Â]YÖ°ËÄ]lË|e d‡YÃ|‹ |Ë|mÖ·Z»ÕZÅY‚]YÖ§€ »ÕZf‡Y{ÓZ¯…Â] ,Âv»Đ«ZÀ»cÔ»Z »,¾//Ë{|ˀy©YÁY|À¿Z» ÕZÅYZ]Ä]|Ë|mÕZÅÖËYY{{ÁÁÁ ÁՀeZÆe {Y{Ö»€]¹|//«Ö³|À·Z]Á|//‹€Ì//ˆ»{Ö·Z» ÕZÅY‚]YcÔ»Z »YįÖËÓZ]µZ^¬f//‡Y¾ÌÀr¼Å ½Z//Œ¿Äf§€³c¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Ö·Z» ÖËZÀ‹MµZu{ZÅYZ]½ÓZ §Äf§Äf§į|Å{Ö» ºÆ»¾ËYį|ÀfˆÅÖeÔ»Z »|Ë|mÕZÅÃÂÌ//‹Z] Š//‹ÂaÄÀÌ»{Z»{Zf«YÕZŁZÌ¿Ä//]ÄmÂeZ] -d‡YÄf§€³cZÅYZ]ÕZfyZ//‡cÔ°Œ» Š‹ÂaÕZÅY‚]YÁḑZ¨‹{Â^¿¶Ì^«YÖeÔ°Œ» Ä]½{€°¿¶¼Ÿ,d¼Ì«[}Z¯cZ¿Z//‡Â¿,®//ˆË Ä]YZ]½ÓZ §Ã|//‹hŸZ]į Áĸ»Z »cY|Æ e ÕÁևÂ]Ö·Z»ÕZÅY‚]YYՀ̳ÀÆ]d¼//‡ µZ^¬f‡Y|ÅZ‹µZ‡֗Zf//‡Y¾ËY{ |¿ÁZÌ] \·Z«{Äf//ˆaÁÀˁ,½Y€¨Ÿ,ԗcÔ//»Z »Y ZÅd¯€//‹Ö·Z»¾Ì»ZeÃY€¼ÅÄ]Ö·Z»ÕZÅ{Y{Y€« ְ˂̧‰Á€§ÁՁY»¦¸//‡©YÁYZ//Œf¿YZ] ¾ËYÄ»Y{YįºËYÃ{Â]¦¸//‡ÃÂÌ//‹Ä]cӐv» |Ë|mÕZÅÓZ¯{ÁÁÁZÅY‚]YÄ ‡ÂeÃY€¼ÅÄ]|¿Á ÕZŵZ‡{ÓZ¯…Â]|//‹Õ°//‡|¿YÂeÖ» { Õ|uYÁÁY‚ŵZ¿Z¯Ä]Ád^iYÕ|{ Õ{Zf«YcÓÂve,{Y»¾ËYÃY€¼ÅÄ] |‹Z]Ã|ÀËM Õ|uYÁÁY‚ŁYÁ€//aZ]¹Á{YZ]ŽyZ//‹,{€¯ Ö],Ö»ÂecZœf¿YÁYw€¿cZ¿Z//‡Â¿,Â//Œ¯ Z¨eYÄ]Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Ád^iYÕ|{ ÖÅ{Z] {€¯{ Õ|uYÁÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë Ã|//‹€nÀ»YÃ|ÀËMYÕ{Zf«Y½ÓZ §Õ{Z//¼fŸY ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ÄËZ»€‡YZ] …Â]½Z»Z‡†ÌË ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ÄËZ»€‡{YÁįÕ{€§€Å |À¯•Â¬‡Ö ˜¬»{Á|‹ ÄËZ»€‡Ze{‹{YÁ‰Â»MÁµÂY€]ÖÀf^»|ËZ]{‹Ö» |Å|¿d‡{YY{Ây d‡YÓZ]Ö´ÀË|¬¿ºnu¶Ì·{Ä]YZ]ŽyZ‹|‹ {Zf«Y{įÖeÓÂveÄ]ÄËZ»€‡YZ]į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ö//‡ŻcÓÂveÁZÅd¯€//‹,žËZÀ,Â//Œ¯½Ô¯ YZ]ŽyZ‹{€¯ZƛY,|Å{Ö»½ZŒ¿ŠÀ¯YÁÖ¸¸¼·Y¾Ì] {‹Ö»€iZf»¯~»cZ«Z¨eYY Ã{€¯|‹ŽyZ‹įÖ¸ËÓ{YÖ°Ë{Y{Ä»Y{YÕ|¼v» ºnu¾ËYZËMį¾ËY d‡YŒ¯{ÓZ]Ö´ÀË|¬¿ºnu įdˆÌ¿Ö·YÂ//‡€ÌyZË|¿Z¼]Ö«Z]YZ]{Ö´ÀË|¬¿Y ½YY~³ÄËZ»€‡d‡Y€fÆ] |Å|]x‡Za½MÄ]|¿YÂf]ֈ¯ {Ây{‡d¯€‹Ä¿ÓZ‡ž»Zn»{|¿YÂf]d‹Y|¿d¼Ì« |À¯d§ZË{Y ¶Ì°Œe‚Ì¿ÖËYY{|^‡Á¨e€a¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕ|¼v» ž]ZÀ»Y֌z]|ÀÀ¯Ö»‰Á€§Á|ˀyּƇ€³YÁ|ÀÅ{ ½YY|»ZƇ¾ÌÀr¼Å |¿Y~´]d]Zi|»M{Z]©YÁYÕÁY ÕZʼnÂ»MÁ|ÀÅ{Y€«{ÂydË·ÁY{YZ//Å©Á|À |ÀÀÌ^]Y¹Ó į¾ËY€]|̯ZeZ]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡†ÌË t̓Âe,|À¯¾Ì¼”eYÄËZ»€‡YZ]|¿YÂeÖ¼¿†¯pÌÅ Y€Ë,|ÀÅ|¿‰Â//³†¯pÌÅ¥€uÄ]½YY|»ZÆ//‡{Y{ YZ] |À¯¾Ì¼”eYÄËZ»€//‡YZ]|¿YÂeÖ¼¿†//¯pÌÅ Ö ˜¬»{ºÆ‡®Ëd‡Y¾°¼»Á{Y{Y{Ây–ËY€‹ pÌÅį¾ËY€]|̯ZeZ]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË ½YY~³ÄËZ»€‡Á|À¯¾Ì¼”eYÄËZ»€‡YZ]|¿YÂeÖ¼¿†¯ YZ]ÕÁÖeZuԏYµZ¼ŸYY,|ÀÀ¯ÄmÂecZ ËZ‹Ä]|ËZ^¿ {Y{€^y€e€] º//‡Y€»{Õ|¼v»ÂaZ//‹,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÄËZ»€‡YZ]Ö¼fË´·YcÔ»Z »ÄÌ»ZffyY ÄËZ»€‡YZ]Ä]ŠÌaµZ‡ć{Á|uYÖ¼fË´·YcÔ»Z » ½YÂmÕZźÌecÔ»Z »¾ËY{d¨³,d‡YÃ|‹ħZ“Y ՀeÂÌb»Z¯ÕZźfË´·Y¦¸fz»ÕZÅÄf‹{ÖÅZ´Œ¿Y{ ®ÌeZ»ÂeYcÄ]Y¹ZƇ‰Á€§Á|ˀyį|ÀˆË¿Ö» d‡YÖ «YÁ|ÀÀ¯Ö»\ˆ¯įÖËZÅ{‡Á|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Y |¿|‹[Zzf¿YºÌe¾Ì]YºÌeµZˆ»Y cÔ»Z »įd‡Y¾ËY…Â]½Z»Z‡¥|Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ¹ÔŸYZn»Œ¯̬֬uZz‹YļÅÕY€]Ö¼fË´·Y Y|¿Zn»YZ]ÕZÅ©Á|À€“ZuµZu{Äf^·Y,{Â//‹ {Y‡ÕZ¬eY|ÅZ‹¹YÁ|Ì»YÁ|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZźfË´·Y¾ËY ºÌ‹Z]ÄËZ»€‡YZ]{Ö·Z» |‹Ä¿,|ÀÀ¯ÄmÂeZÅd¯€‹ÕÁM{‡Ä]½YY|»ZƇ ŽyZ‹ į¾ËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡†ÌË ļŁY{€¯ZƛY,|ÀÀ¯ÄmÂecZ ËZ‹Ä]|ËZ^¿½YY|»ZƇ ÁÃ{€¯‰Á€§Á|ˀy¶Ì¸ve€]ÖÀf^»ºÀ¯Ö»ŠÅYÂy |‹Öf¯€‹€³Yį|ÀÀ¯ÄmÂeZÅd¯€‹ÕÁM{Â//‡Ä] Äf‹~³Äf¨Å{…Â]ÕZÅ{Z¼¿¾Ë€eÃ|¿ZˁÁ¾Ë€eZ‡{‡ d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻Äf‹~³ Ä]ºÆ‡½Â̸̻Y‚Ì¿cÔ»Z »ºnu¾ÌÀr¼Å Y‚Ì¿cÔ»Z »cZ §{,d‡YÄf//‹Y{ŠËY‚§YºÆ‡½Â̸̻ d‡YÄf‹Y{|‹d]¿Ä] ½Y€Æe…Â]Ö¸YÕZŀ³Z¼¿Ö ¼mÄf‡{|‹ ÁY‚Å|‹Z]d‹~³įÕYÄf¨Å{¶¯ŽyZ‹ Z¨eYYÁÄmY»Õ|//{ ÖÅ{Z]Z]Õ|uYÁ { Õ|uYÁÁY‚ŝZ¨eYÄ]Õ|uYÁÁY‚Å ÁY‚ÅŠËY‚§YZ]֋YÖ¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ {€¯ ÁY‚ź//«Õ|{ ÖÅ{Z]Z]Õ|//uYÁ ,d‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]YÕ|uYÁ ÖÅ{Z]Õ|uYÁŠËY‚§YZ]½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ Y€«Õ|uYÁÁY‚//ŝZ¨eY{Âf^iYÕ|{ d^iÁÕ|uYÁ|‹Z]½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ d§€³ Õ|uYÁÁY‚Åt˜//‡Ä]Õ|{ ÖÅ{Z] d§ZËd‡{ ÖÅ{Z]Õ|uYÁÁY‚ÅŠÆmZ]ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ d§€³Y€«Õ|uYÁÁY‚ŝZ¨eY{  ÖÅ{Z]Õ|uYÁ|//‹Z]µÁYYZ]ŽyZ//‹ Z]Ղ¸§cӐv»ŽyZ‹d ÀY†a,d‹Y{ÃY€¼ÅÄ] ,d//‹Y{Y€«¹Á{ÃZ´ËZm{Õ|{ ÖÅ{Z]d^i d À¾Ì»Â‡Õ|{ÖÅ{Z]d^iZ]½Z¼Ì‡ŽyZ‹ d ÀŽyZ‹ {Â]ÃZ»¾¼Æ]Ö¿ZËZaÄf¨Å{Z//‡{‡ cÓM¾Ì‹Z»ŽyZ//‹,Õ|{ ÖÅ{Z]Z]dŸY և|ÀÆ»ÁÖÀ§ŽyZ//‹,Õ|{ ÖÅ{Z]d^iZ] Z]Ö«€]ÕZÅÃZ´f‡{ŽyZ//‹,Õ|{ ÖÅ{Z]Z] ÖÅ{Z]Z]¶¬¿Á¶//¼uŽyZ//‹,Õ|{ ÖÅ{Z] ÖÅ{Z]Z]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YŽyZ//‹,Õ|{ ÖÅ{Z]Z]ZÅÕY~³ÄËZ»€//‡ŽyZ//‹ÁÕ|{ Äf//‹~³Äf¨Å֗Y{Ây½YY|»ZÆ//‡¹Z¯Õ|{ ÁÖËÂË{Y,Ղ¸§ÕZÅÄ¿Z¯ŽyZ‹¾ÌÀr¼Å |¿{€¯¾Ë€Ì‹ |{®ËY€f¼¯Ö¨À»ÖÅ{Z]Äf‹~³Äf¨Å{cZmˆÀ» |¿YÃ{€¯d^iY cÔ»Z »ºnuÁ‰Y€Ì´¼ŒqŠËY‚§Y ÃZ»¾¼Æ]Ä]ÖÆfÀ»Äf¨Å{½Y€Æe…Â]cÔ»Z »‰Y {Â]µZË{Z̸̻dŒÅÁ{¿Á|Ì‡ÁY‚Å®Ë €´¿ZËZ¼¿ÁÄf‹Y{Ö]ÂyZ̈]|‹Äf‹~³Äf¨ÅÄ]d^ˆ¿į Äf¨ÅcÔ»Z »‰Y,d‡YÄËZ»€‡YZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿¹ÁY|e ÃZ»¾¼Æ]Ö¿ZËZaÄf¨Å{½Y€Æe…Â]{Z¼¿¾Ë€eZ‡{Â//‡ ÖÅ{Z]Z]Äfˆ¿YÂe½Y€Ë{Z»ՁZ‡¾Ì‹Z»žËZÀ,Ã{Â]Y€Ë{Z» {€Ì´]Y€«Ã{Z]€ad¯€‹…Y{Õ|{ d^j» ÃZ»¾¼Æ]Ö¿ZËZaÄf¨Å{ÄËZ»€‡YZ]{Z¼¿¾Ë€eZ‡{Â//‡ ÖÅ{Z]Z]Äfˆ¿YÂe½Y€Ë{Z»ՁZ‡¾Ì‹Z»žËZÀ,Ã{Â]Y€Ë{Z» ,{€Ì´]Y€«Ã{Z]€ad¯€‹…Y{Õ|{ d^j» €¸¯,|¿Ã|‹ÄÌ·ÁYē€Ÿ…Â]Y€§{Ö³ZeÄ]įÕ{Z¼¿Á{ Ä^e{½ZÆ»Á½Z³|ÀËM€Æ»Ê·Z»Ä ‡ÂeÃÁ€³Á€¸¯½Y€ËY |Àf‹Y{Y€«¹Â‡Á¹Á{ÕZÅ ¹|¬eªuÖeÔ»Z »{Z¼¿¶]Z¬»{,…Â]’^¿‰Y‚³Ä] {Õ|{ ÖÅ|¿Zˁd^iZ]s‚z//‡‚y½Z¼Ì‡ €Ì//‡Y{€a¶ËÁÃ{Â]Ã{½Zˁd¯€//‹d//ˆÌ·| ½Y€ËYɀ³ÄfzËžËZÀ¹|¬eªu,¹Á{ÃZ´ËZm{¶Ë€u dˆÌ]µÁ|m€ «{,d‹Y{Y€«¹Â‡ÃZ´ËZm{tfzˀy ½Z¼Ì‡¹|¬eªuÃZ»¾¼Æ]Ö¿ZËZaÄf¨Å{YZ]Ã|¿Zˁ{Z¼¿ d‹Y{Y€«ÖÅ|¿Zˁ|{ Z]t»Ô̇¹ÔËY ½Y€Æe…Â]žËZÀ¾Ë€eÃ{Z]€a {Õ|{ ÖÅ{Z]Z]Ö]ÂqcӐv»ŽyZ//‹ {Ây½YY|»ZƇÕY€]YÕ|ËZŸ¾Ë€fŒÌ]d‹~³įÕYÄf¨Å

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7267

روزنامه جهان اقتصاد 7267

شماره : 7267
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!