روزنامه جهان اقتصاد شماره 7245 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7245

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7245

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7245

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« |‹¹Zn¿YÕÂƼm†ÌË”uZ] d·Á{Ĉ¸mÄ̋Zu{|Ë|mÕÁ{ÂyYÖËZ¼¿Á Äv¨ Ä·Z¬»€‡ Ö¿ZuÁ dŸ€‡ŠËY‚§Y¹ÁY|e µÂa‰{€³ \m»d¿YÁ{Zˆ§ d‡Y¹{€»Ö¿Y€´¿ ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ,Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż ÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁÕY€]Z°Ë€»M‰Ôe ÃZ´ËZmÁd‡YÕ|À¼e|«†¸n»½Y€ËY{ֻԇYÕY‹†¸n»d¨³ÕÂƼm†ÌË |À¯Ö»ž“Á½Â¿Z«ļÅÕY€]Á{Y{ּ̜Ÿ {d¨³d·Á{cZÌÅĈ¸m{Á€Ë{t^Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ÕZŁÁ{ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡Y|Àf‡YÂyÖ»½ZÀ¼//‹{į{Zf§Y©Z¨eYÖi{YÂuÃZ»½Z]M Zzf§YÁÃ|»MÄÀvÄ]Œ¯ÕZŽZf‡YļÅÁ‚Ë€^e,½Zn¿Y¹{€»,g{YÂu½MÖËY|f]Y Z³|¿Z»ÁZ^ˁÕZÅøm,{Â]ļÅÄmÂe{»įÖ¸»dÌÀ»YÁc|uÁ,Ö´qZb°Ë±‚] d‹Y{ZƛYµZ‡¾¼Æ]{‚Ë€^e¹{€»¹ZÌ«{€´·Z‡Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ |ÀfyZ//‡Y įºÌÀ¯ÃZ‹YºÅ¾¼Æ]{€´·Z‡Ä]|ËZ]ºË€]Ö»¹Z¿‚Ë€^eÁ½ZnËZ]}MYÖf«ÁÄf^·Y wÕ{{į{Â]º«Äi{Zuº¸Æq½YÂÀŸÄ]Äf^·Y {Â]ּƻZÌ//ˆ]Äi{Zu,Äi{Zu½M ¾¼Æ]{‚Ë€^e¹{€»¹ZÌ«|À¿Y{Ö»,|¿Y{{ZËÄ]Y[Ô¬¿YxËZeįÖËZÆ¿MZ»Y{Â]Ã{Y{ d·Á{†ÌË {ÁM{ÂmÁÄ]Œ¯€‡Y€‡{ºÌœŸÕYÁ|Ì»Y®ËÁ|¿Z°‹YºËƒ€¼¯ ÄÀvÄ]‚Ë€^eÁ½ZnËZ]}M¹{€»įÖf¯€u{{Â]¾‹ÁļÅÕY€]{Y{Ä»Y{YºÅ{YÁ{ YÁ|¿{Â]½ZŒf‡{ևŻcZ^‡Zv»įÖËZÆ¿M d‡YÖ ˜«ÁÖ¼fuZ»ՁÁ€Ìa,|¿|»M [Ô¬¿YµZ‡®ËY€f¼¯Ád‡YºËƒZ¯½ZËZa¾ËYį|Àfˆ¿Y{Ö»,|¿{Â]ևŻµZm |̇ՁÁ€ÌaÄ]Z»|À¼Å°‹ Ã|ÀËMÁ|Àq¥€›ÃZ»½Z]Mg{YÂu½Z³|‹ÄfŒ¯ªÌ«{Z»Md¨³d·Á{Õ´Àz‡ |‹|ÅYÂy¹ÔŸYµÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{YÖ°ËÕ‡Y ÖËZÀ]€Ë»Y d·Á{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa†°Ÿ ¾°ˆ»|ˀy¹YÁ|Ë|m¦¬‡d§ZË{•Á€‹ ÄËZ»€‡YZ] µÂaÁÄËZ»€‡ÕZÅYZ]{{€]Z¯€aÕY‚]Y-Âa ½ZfˆÀ»YZ]Ö°¿Z]•Z^eY¾f‹Y|¿¶»ZŸFATF{dË”Ÿ¹|Ÿ ½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z‡ÁcZœ¿½Â̼̈¯YµYR‡Á€Ìa d‹Y|Æ]cYÁ½Z»{½ÁZ » |¿{Y{x‡Za{Zf«Y½ZÆm€^yÄ]½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZq¦ÀÄË{ZveYcZ]Zzf¿Y¾Ì^zfÀ»YÖy€] ŠËY‚§Y ¶v» Y |//À] ¾ËY |Æ e {» ÕZÅÄÀ˂Š– À//^e cY|Æ e ¦¬‡ ¶v» Y ½M Ã|¿Z»Ö«Z] Á •Â]€» cY|Æ e ¦¬‡ .{‹ֻ dyY{€a Ö¸Y ÕZŊ‹Âa ÃZnÀaZe,¾ËY‚//‡ÁÖ Ì^—YºŸY½Z¼ËY ÄÀ˂Š½Y€^m - |À]{k|À»Ä¿ZÌ·Z‡Ö¸YÕZÅŠ‹Âa|Æ e¦¬‡|{ Ã{Z»¦·Yd¼ˆ« d‡YÃZ»½Z¼ËYŠ‹ÂaYÃ{Z¨f‡YZœf¿YÃÁ{ À^e ½Z»{ Š‹Âa Äf‡ÂÌa Ĭ]Z//‡ Ã|//‹ ļÌ] Är¿ZÀq - À^e |ÅYÂz¿ µZ¼ŸY ½Z¼ËY Š‹Âa Zœf¿Y ÃÁ{ ,|‹Z] Äf‹Y{ ָ̼°e .|‹ µZ¼ŸY ¶»Z//‹ ÖËYZ¿ Á ÕÁZ]Z¿ ½Z//»{ ÄÀ˂Š½Y€//^m - Á ¾Œ°nÀËYÁ€°Ì» ,IUI, ZIFT, GIFT ,–^e€» ÖuY€m Ä¿ZÌ·Z‡ Ö¸Y ÕZŊ‹Âa |Æ e ¦¬‡ |{ ÃZnÀa Ze IVF . Ã{Z» ¦·Y d¼ˆ« |À] { k|À» Y Ô—Y Á Ä»Z¿¾ÌËM ¾ËY cZ//Ì˂m Y ªÌ«{ Ô—Y ÕY€] {Y€§Y Ö°ÌÀ̸¯YZa ÕZÅÄÀ˂Š¾f§€³ Y€« Š‹Âa dve Ö´¿Â´q .|ÀÀ¯ Ä mY€» ZnÀËY Ä] |À¿YÂeÖ» ½Á€Ì] ÕYÄ]» ¾//ÌÀq ÂÀÅ Äf^·Y į |//‹ |ÅYÂy {Á|v» ½Y€ËY Z] ¾ËYÄ]Ĉ¸mÄnÌf¿d‡Y¾°¼»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂÀÅ{½Z¬Å{ .d‡YÃ|»ZÌ¿ ½Y€ËYÄ]ÃZ]Á{įd‡Y¾ËYÄ¿YYÁ|Ì»Yd·Zu®Ëd¨³,|‹Z^¿c|‹ ֗€‹Á|Ì«pÌŽÁ|]Yd€§¾ËYÄ°ÀËYµZ¼fuYÄf^·Y |ÀÅ{d€§ d€§€´Ë{įºÌÅ{Ö»µZ¼fuY¾ÌÀr¼Å d‡Yº¯Z̈],|ÀÀ¯|Ë|¼e ¾ÌÌ eYdŒ³Z]–ËY€‹֟¿Ä]Z»Y|ÀÀ°¿|Ë|¼eY½Y€ËY¾f//‡ÂÌa ZÅÖ§Y€cZŸÔ—YÕZŒ§Y€]ÖÀ^»Ã|‹€ŒfÀ»Z^yYÃZ]{ÕÁ |ÀÀ¯ cZ»Z¬»µÂ«Y€^y¾ËYd‹Y{ZƛYFATFÄ]|Æ e½{Y{½ZŒ¿ÕY€] Ã|À]įÖËZmZe d‡YÃ{Â]ºÅÄf‹~³½Z»ÕY€]į|‹€ŒfÀ»ª]Z‡ €Ì£cÄ]ZÅÖ§Y€€³Y {Y|¿dvÂ“»¾ËY¹Y{Ô//—Y |Àf‹Y|¿”uÖ¼‡Ä°^‹{|¿{Y{Ö»¹Zn¿YYYµZ¬f¿YZ¯Ö¼‡ {‹¹ÔŸY½ZŒeZŸÔ—YįdˆÌ¿ՁZÌ¿Á |¿Á{µZ°‹Y{ZnËYÄ]¹Y|«Y–]Õ}ÕZÅÃZ´f‡{\ˀ§{Ö ‡ |¿YÃ{¼¿ZÆ¿M¾Ì^zfÀ»Á½Z³|ÀÅ{ÕO©Â¬užÌ̔eÁcZ]Zzf¿Y €^y{k|À»\eY€»-d‡YÃ|»M¾ÌÀqÄÌ]YÂmÄ»Z¿¾ËYÕZÆf¿Y{ d‡YÃ|Ë{€³€//ŒfÀ»{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á{įÕ{w» sԏYÄÌ]YÂm¾ËY{įÃ{Â]ÖeZ]Zzf¿YÕZ//^«\ˀze¥|ÅZ] {{€³Ö» ć{ÄÌ]YÂm¾ËY{Ä°ÌËZn¿MY,|ËY‚§YÖ»{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y µYR‡€Ë,d‡{Z¿Z^yYZ//Œf¿YÄ]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Áĸu€» ÁcZ]Zzf¿Y€]€›Z¿ÁÃ|ÀÀ¯Y‚³€]ÕZÅ{ZÆ¿ֿ¿Z«cZ»Y|«Y½{€//] ÖeZv̓ÂeÁ¾ËYY,d//‡YÃ|‹ºÆf»ÖeZ]Zzf¿YÕZ^«\ˀze {‹Ö»ÄWYY{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Áž“Y»½|‹ŽzŒ»dÆm Á½| »,d À½Z»Z‡,Ã|‹€ŒfÀ»€^y\—Zz»Ä°ÀËYµÁYÄf°¿ †aįd‡Y½Y€Æe½Zf‡YcZœ¿½Â̼̈¯Á½Y€Æe½Zf‡YcZne d‡YÃ{€°¿¾‹ÁYÄË{ZveY¾ËYcZ]Zzf¿Y¦Ì¸°eÃZ»d‹~³Y {Z½ZŒËZÅÄ»Z¿Z^fŸY|Àf//ˆÅ|ÌËPe{»¦À¾Ì^zfÀ»€³YÁ Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z«įÖeZ»Y|«Y,{Y{dvcZ“Y€fŸY€³YÁ{‹ {‹Ö¼¿µZ¼ŸY,Ã{€¯¦Ì¸°e ½Â¿Z«ª^—,d¨³|ËZ]‚Ì¿¾Ì^zfÀ»dÌuԏ|ÌËPeÂ//y{ Y†aÁ{Â//‹dÌuԏ|ÌËPeÕ{€§d//‡Y¾°¼»Ö¨À¹Zœ¿ ¯~»{€§Á{‹ÄWYYÕÁdÌuԏ¹|Ÿ€]ÖÀ^»Ö¯|»Öe|» cZ]Zzf¿YÕY‚³€]Ö//ËY€mYdXÌÅ–//‡ÂeÄË{ZveYÀË|»dXÌÅ ½| »d À½Z»Z//‡cZœ¿dveÁ½Y€ÆeÖ¨ÀÕZÅÄË{ZveY d‡YÄf§€³c½Y€Æe½Zf‡YcZneÁ ½Â¿Z«Ã{Z»ª^—½Z³|¿Â//‹[Zzf¿YdÌuԏÁ–ËY€//‹ Äf̼¯{Ã{Z»¾ËY€]Y€]½Z^¸—ÁY{d//ÌuԏÁ¹ÔŸYÖ¨À¹Zœ¿ ֗–ËY€‹¾Ë|mYÁÖ»Z‡Y d‡YÃ|Ë{€³|ÌËZeÁÖ//‡€]ªÌ^˜e ¡Ô]YcZ]Zzf¿YÕY‚³€]ÖËY€mYdXÌņÌW–‡ÂeÃ{ZdˆÌ· ÕYY{Z”ŸYÄ̸¯Ä]ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÕY€mY{ÁÃ|//‹ {”uÕY€]Á¹ÔŸY½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveY\ˆ¯Ä¿YÁ€a d‡YÃ|»M¶¼ŸÄ]cŸ{€Ìew»cZ]Zzf¿Y ½Y€›Z¿€œ¿€ËÁ¶»Z¯d»Ô‡Ádv{ÄË{ZveYcZ]Zzf¿Y cZœ¿Ö·ZŸdXÌÅÁd¼cYÁ|ÌËZeÄ]ÁÃ|‹Y‚³€]ֿ¿Z« d‡YÃ|̇ªÌ^˜eÄf̼¯Á d‹~³Á¦À¾Ì^zfÀ»ÕZÅÄ»Z¿Z^fŸYÁ|¹|ŸÄ]ÄmÂeZ] ¾Ì^zfÀ»Y®ËpÌÅ€“ZuµZu{cZ]Zzf¿YYÃZ»d¨ÅYŠÌ] |ÀfˆÌ¿Ạ̀Á†ÌWYºŸY|Ë|mÀË|»dXÌÅ{ÖfÌ·ÂXˆ»‚ËZu Á|{ÄÅZ»€ÌyPeÁÃ|»M{ÂmÁÄ]cÔ°Œ»Ö¸Y¶Ì·{ ÖÅYÁcZËZ°‹,½YY{Ä¿ZzaZq¹€fv»¦À¾Ì^zfÀ»ÕZÅÄ»Z¿Z^fŸY ÕO\//ˆ¯Ä]ª§Â»įÃ{Â]Õ{Y€§YYÖy€]ÕZÅÖÀ°//‹Z¯Á Z]Á|¿YÃ|Ë{€´¿ÃÁ{¾ËYÀË|»dXÌÅ{”uZÌf»YZËՀj¯Y|u -{€¯\ːeļÌ]Ö·ZŸÕY‹ ļÌ]Ö·ZŸÕY‹½Z»{ÕZÅļÌ]|Ë|mÄ»Z¿¾ÌËMcZÌ˂m •Á€Œ»Ö°‹‚aÕZÅd˧€ËZ//‡Á†¿ÓÂ^»MÄÀ˂Å Z¼Ì]µZ¬f¿YZËÁÖ¿Z»{‚¯Y€»{Ã|//‹ļÌ]½|‹Հfˆ]Ä] Âf‡{ª^—Ö¿Z»{ ֐ÌzŒe‚¯Y€»€ËZ‡Ä]Ã|‹Հfˆ] l·Z »®‹‚a ļÌ]ªud§ZË{Z]|¿YÂeÖ»€³ļÌ],Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY…Z‡Y€] Š‹ÂadveY~³ļÌ]Z]ª§YÂe\ˆuY€Ë{Y»Ö§Z“Y |Å{Y€«ÕYļÌ] ¦¬‡ €]Y€] Á{ Ze Ã|‹Ä¼Ì] €Å ÕY€] cY|Æ e ¦¬‡ ŠËY‚§Y ,ÖaY€eÂË{Y ,Ö¿Z»{ ּ̋ ÕY€] Ö¸Y ÕZŊ‹Âa cY|Æ e Ղ¯€» [ZŸY Á ‚¤» ,\¸« ,½Z—€‡ Z] –^e€» ÖuY€m µZ¼ŸY |¿ÂÌa ,ÄË |¿ÂÌa ,¦ËZ¿Z»Z³ ,cY€¬§ ½Âf‡ Á ®ˆË{ ,Zz¿ Á ©Á€Ÿ Öf‡ÔaÂ˄¿M Á ½YÂzf//‡Y ‚¤» |¿ÂÌa ,Ä̸¯ |¿ÂÌa ,|^¯ .‚¤» ¶yY{ ©Á€Ÿ Á €¿Á€¯ ÄWYY,ļÌ]Ö·ZŸÕY‹Ä»Z¿¾ÌËM…Z‡Y€] |À¯ļÌ]YZÆ¿M ZÅÄË{ZveY,¥ZÀY¶Ì^«YZÅÃÁ€³€ËZ‡Ä]½Z»{ļÌ]Š‹Âa dyY{€aY~³ļÌ]įd‡YZn»•€//‹¾ËYÄ]Zž¼n¿YÁ ÕZ”ŸYY|{YŠÌ]Á|À¯¾Ì¼”eYÄ¿ÓZ‡ļÌ]ªu |¿Â‹ļÌ]½Z»‚¼Å—Ä]ÃÁ€³ ¹Â‡Ã{Z»{į½Z»{ÕZÅļÌ]Ä»Z¿¾ÌËMÄWYY¶]Z«ÕZÅŠ‹Âa {‹Ö»¶»Z‹Y€Ë{Y»,d‡YÃ|»M { Day Care Á Ö//uY€m ,Հf//ˆ] ÕZÅÄÀ˂Š½Y€^m - .{Á|v» ÖuY€m ‚¯Y€» ZË ½Zf‡Z¼Ì] ÕZ°Ë|À‡{ZÆÀŒÌaZ]|À]¾ËYÄ]ZŒ»ÖuY€mµZ¼ŸY€ËZ‡ À^e d‡YŠ‹Âa¶]Z«Ղ¯€»ļÌ]|ÌËZeÁ½Y€ËY½Y€³ļÌ] ¾‡į½Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ]½Z³|//‹ļÌ]ÃY€¼ÅÄÀ˂Å |‹Z]µZ‡Y€fŒÌ]Z˵Z‡Y€f¼¯Z¼Ì] {Zf«Y€ËÁ½ÁZ » {‹Ö¼¿|Ë|¼e•€‹|Ì«½Á|]FATFÄ]½Y€ËY¾f‡ÂÌad€§ÓZ¼fuY {ZnËYdË{Á|v»Œ¯ÕY€]FATF\ːe¹|Ÿž˜«—Ä]d¨³ ½ÓZ §–‡ÂeŒ¯YkZy{įYÖ¼‡Ö·Z»cZ̸¼ŸÁ|À¯Ö» \ːe¹|ŸÄf^·Y |Å{Ö»Y€«Z ‹dve,{‹Ö»¹Zn¿YÕ{Zf«Y Ä]|‹Ö»¹Zn¿Y֌‹ÂaÕZÅ\·Z«{įÖ¼‡€Ì£Šz]{FATF ½ÁZ » |‹Z]Y~³€iY|¿YÂeÖ¼¿,{Y{ÖeÁZ¨f»Z¯ÁZ‡įÄ°ÀËY¶Ì·{ į |‹Z] ¾ËY cZˆ¸m ÖmÁ€y Á Ä]» €³Y :{€¯ |̯Ze {Zf«Y €ËÁ cZ»Y|«Y €´Ë{ ÕZÅŒ¯ Á {€Ì´] Y€« FATF ÃŻ d//ˆÌ· { ½Y€ËY ZÅŒ¯ Ö¼‡ ÕZÅdÌ·Z § |ÀÅ{ ¹Zn¿Y Â“» ¾ËY Ä] d^ˆ¿ ¶]Z¬f» kÁ€yÁ{ÁÁÕZŽZˀmÄ°ÀËY¾¼“ |¿Y~´]Ö «YÁ€iY|¿YÂeÖ¼¿ YZ]{ºÅÂ“»½Mį{Y{ÖeZ¿Z‡Â¿¦¸fz»ÕZÅÃÁ{{ºÅY ¥|Å{Y{Ä»Y{Y{Zf«YcYÁÕ{Zf«Y»Y½ÁZ » d‡YY~³€ÌiZe Á|‹Z]Äf‹Y{ՀecZ^iZ]w€¿,YZ]{Yįd‡Y¾ËYՂ¯€»®¿Z] ÃZ]{ ÕÂÀÅ{ ½Z¬Å{ |À¯dËY|Å€f¼¯s˜‡{Yw€¿|¿YÂf]Öfu ZƛY FATF Ä] ½Y€ËY ¾f‡ÂÌa \ːe Ä] d^ˆ¿ cZ¼Ì¼e ¾Ë€yM dv¸» ŽÌzŒe ž¼n» { FATF Ä] •Â]€» ¾Ì¿Y« Z˳ :d‹Y{ FATFÄ]¾f‡ÂÌa¹|ŸcZ ^eÃZ]{ÕÁ .d‡Y Ã|̇€¿ ÄnÌf¿ Ä] ¹Zœ¿ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com {€§d‡ZËÄ]"½YÂÀŸZ]ÃZ»Õ{tËZe{Հ^yZŒf¿YµZ^¿{Ä] ÕYÄÌ]YÂm,"|ÌÅ{½ZËZa½Y€Æe½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveY€]ÖfÌ ]ZeÁ{ ÄË{ZveYcZ]Zzf¿Y¾Ì^zfÀ»Yְ˽YÂÀŸÄ]¾Ë|]ZŸ®]Z]Õ‡Y d‡YÃ|‹µZ‡Y½Y€Æe½YY{Ä ¿ZzaZq¦À Ä]€f¼¯ÄÌ]YÂm¾ËYÄ//q€³Y,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚//³Ä] œÀ»Ä]Z»Y,d//‡YÄfyY{€a¯~»€^y{Ã|//‹s€˜»huZ^» Ä»Z¿Á¥|ÅįºÆ»¾ËY€]|̯Pe¾ÌÀr¼ÅÁdÌ¿¾//ˆucZ^iY Ö¨ÀÄ »Zm{½Â¿Z«Yd¿Z̏ÁḑZ¨//‹{ZnËY{Zf«Y½ZÆm s€‹Ä]ÄÌ]YÂm¾ËY,d‡YÖ¿Zˀm€ÅÄ]Ö´f//ˆ]YÁ½Á|]Œ¯ {‹Ö»€ŒfÀ»€Ë d‡{Z¿Z^yY€Œ¿Á€Ìa,d//‡YÃ|»M¾ÌÀqÄÌ]YÂm¾ËYÄ»|¬»{ Ä»Z¿Á{½Y€Æe½YY{Ä ¿ZzaZq¦ÀÄË{ZveYcZ]Zzf¿Y{»{ ÕZÅ{ZÆ¿ֿ¿Z«cZ»Y|«Y½{€]µYR‡€Ë\m»į{Zf«Y½ZÆm dÆm,|Ë{€³½YY{Ä¿ZzaZq¦ÀcZ]Zzf¿Y€]€›Z¿ÁÃ|ÀÀ¯Y‚³€] {{€³Ö»¹ÔŸYž«YÁs€‹,¾Ì^—Zz»½ZÅ}Y€ËÂÀe {dË”Ÿ¾Ì^¸—ÁY{½YÂyY€§ÃZ//»Õ{µÁYxËZe{ ½Z»{ÕZÅļÌ]|Ë|mÁÃZ¼‹Ä»Z¿¾ÌËMļÌ]Ö·ZŸÕY‹ ÕY€]½MÕZŶ¼°»ÁÃZ¼‹Ä»Z¿¾ÌËM¾Ë‚´ËZm½YÂÀŸÄ]Y ÕZÅļÌ]ÄWYY¶]Z«ÕZÅŠ//‹ÂacZÌ˂mÁÃ{€¯¡Ô]YY€mY {€¯¹ÔŸYY½Z»{ w»Ĉ¸m{ļÌ]Ö·ZŸÕY‹,€Æ»ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] Ղ¯€»ļÌ]†Ì‡Ze½Â¿Z«Ã{Z»ÕY€mY{ÃZ»Õ{ €]¶¼fŒ»Y½Z»{ÕZÅļÌ]Ä»Z¿¾ÌËM,Հ³ļÌ]Á½Y€ËY ÃZ¼‹Ä»Z¿¾ÌËM¾Ë‚´ËZmY½MÁ\ːeÀ^eÁÃ{Z» ¦¸°»Ö¸YÃ|‹ļÌ]…Z‡Y¾ËY€] {€¯½MÕZŶ¼°»Á c|»ÕY|f]Y{½Z»‚¼Å˜]Y{Ây¶¨°edve{Y€§Yd‡Y Y®Ë€ÅįÖe{ |À¯Ö§€ »Š‹Âa~yYÕY€]ļÌ] Äf‹Y{€^f »ָ̼°eļÌ],­Y|»…Z‡Y€]¶¨°edve{Y€§Y Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY|À]¹Á{À^e dˆÌ¿Ö»Y‚·Y½Z¿MŠ‹Âa|À‹Z] Y~³ļÌ]½ZÀ¯Z¯Y|{¶«Y|uįd//‡YÃ{€¯|̯Ze À^e |¿€Ì³Y€«ļÌ]Š//‹Âadve½Z»‚¼Å—Ä]|ËZ] ½Z»{ZËY|f]Y{ZÆÀe€³ļÌ]|//˳Ö»‚Ì¿Ã{Z»¾ËYÕ| ] ¶¨°edve{Y€§YÁÄfˆŒ¿Z]½ZÀ¯Z¯|¿YÂeֻĻZ¿ļÌ]|Ë|ne FATF\ːe¹|Ÿž˜«—Ä]d‹Y{ZƛY{Zf«Y€ËÁ½ÁZ » {įYÖ¼‡Ö·Z»cZ̸¼ŸÁ|À¯Ö»{ZnËYdË{Á|v»Œ¯ÕY€] Z ‹dve,{‹Ö»¹Zn¿YÕ{Zf«Y½ÓZ §–‡ÂeÂ//Œ¯YkZy {įÖ¼‡€Ì£Šz]{FATF\ːe¹|ŸÄf^·Y |Å{Ö»Y€« ÖeÁZ¨f»Z¯ÁZ‡įÄ°ÀËY¶Ì·{Ä]|‹Ö»¹Zn¿Y֌‹ÂaÕZÅ\·Z« |‹Z]Y~³€iY|¿YÂeÖ¼¿,{Y{ ¶ËÓ{ÃZ]{ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{ÕÂÀÅ{½Z¬Å{Ö¸Ÿ|¼v» Áē€Ÿ½Y‚Ì»d‹Y{ZƛYÄf//‹~³Á|Àq{Yw€¿ŠËY‚§Y €ÅÁ|ÀfˆÅ€i»YYZ]{Ö¿YÁ¶WZˆ»ÁÖ «YÁ¶WZ//ˆ»,Z“Z¬e |À‹Z]½Z‡Â¿ÕY€]Ö¸»ZŸ|¿YÂeÖ»¹Y|¯ ¾ËYd¨³FATFÃZ//]{cZ¼Ì¼eÕY~³€ÌiZeÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ |Àq€Å,d‡YÃ{€¯½Y€´¿YYZ]ºÅFATFÃZ]{huZ^»ZŁÁ -|‹և€]Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÃ|°ŒÅÁ„a{Ö¼¸ŸÖfˆŒ¿{ {€¯s€˜»½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW Ö¨À½ÓZ §–ËY€‹•Z¬‡YÄ]į{‹Ö»½Â¿Z«Y֌z]µÂ¼Œ» {Y{ÃZ‹Y ÁÖÅYÁdËZ°‹ZÅÄ»Z¿Z^fŸYÁ|{€ÌyPed¸ŸÂy{ [¸˜»ÄnÌf¿Ä]cZ]Zzf¿Y{įÃ|‹s€˜»{Y€§YÖy€]ÖÀ°‹Z¯ ¾ËY{Zf«Y½ZÆm{Ã|‹€ŒfÀ»€^yÖ¸YÂ“»į,|¿YÃ|̇€¿ ÖÅYÁÖfËZ°‹Ŀ´qįd‡Y¾Ì¼ÅºÅÖ¸YµYR‡ÁÃ{Â]{» Ŀ´qÁ{Y{Ä´¿sÂf¨»YÄË{ZveYcZ]Zzf¿YÃ|¿Á€aÃZ»|¿YÂeÖ» dzfËZacZneÁ½| »,d À½Z»Z‡½ZÀ°‹Z¯dˆÅ¾°¼» |ÀÅ{Y€«€ÌiPedveÃZ»Y d¿Z̏¥|ÅZ]ÁÖ¨À½Â¿Z«{ZÀf//‡YZ]{Zf«Y½ZÆmÄ//»Z¿Á ¯~»ÄÌ]YÂm{Ád‡YÄfyY{€aÂ“»¾ËYÄ],Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z« Y€«€›Z¿ÕZÅ{ZÆ¿ÁÃ|ÀÀ¯Y‚³€]{ZÆ¿€]Y€]{Ä»Z¿ÁÃ|‹‰Ôe Ã|¿Á€a¾ËYºÆf»Ä]Ä¿Z‡ÁÃ{€¯€Ì̤eÂ“»¶YZe|¿Â‹Ã{Y{ {‹¶Ë|^e ÄË{ZveY¾ËYcZ]Zzf¿Y{»{{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á€^y{Är¿M į{{€³Ö»Z]Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z«YÖ//Œz]Ä]{Â]µYÂ//‡{» ,{Y{ÃZ‹YZÅÄË{ZveYÀË|»cPÌÅ{dË”Ÿ–ËY€//‹{»{ Ä]Ö¸¼Ÿ¹Y‚f·YÁ{Z¬fŸYÁ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmdÌ ]ZeįZn¿M dÌuԏY€uY–ËY€‹½YÂÀŸÄ]Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿ |À¯Ö»s€˜» |ÀfˆÅcÔÌƈeªÌ¨¸eÄ]{Z«½Z¿YÂm¾°ˆ»Y|¿Y†a½YY~³Ã{€b‡ Äv¨ Äv¨ d·Á{Õ´Àz‡ |‹|ÌËZeµÁYĸu€»{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]€¨¿Á{ÕÔf]Y ,d//‹Y|Æ]cYÁ½Z»{½ÁZ » ĸu€»Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{ ÕY€]Z¿Á€¯…Á€ËÁŠËZ»MµÁY d‡YÃ{Â]d^j»º«{€¨¿Á{ Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]€¨¿Á{ÕÔ//f]Y ‰Y‚³Ä]|‹|ÌËZeµÁYĸu€»{ ,º«‚¯€»Z¼Ì‡ÁY|ÕY‚³€^y ½ÁZ »,ÖËZ]Z]½Zmº//‡Z«€f¯{ Á½Z»{d‹Y|Æ]cYÁ½Z»{ Ä]Ôf^»­Â°Œ»{€§Á{ŠËZ»M¹Á{ĸu€»ÄnÌf¿d¨³Z»Z´¿€^yÄ]Ö°‹‚a‰Â»M {‹Ö»¹ÔŸYÁŽzŒ»Á€»Y€ŸZeZ¿Á€¯ |ÌËZeÁ|‹Z]Ö»Y€mYµZu{įd‡YÖ°Ìf¿ƒÕZÅŠËZ»M¶»Z‹¹Á{ĸu€»{Á‚§YÕÁ |‹Z]Ö»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]{€§Á{¾ËYÖ ˜«ÕÔf]YÄ·‚À»Ä]½M |‹Z]Ö »Y‚¿Y¸¨¿MÁÖ³{ÂyZ»€‡Ä]ZŒ»ÕZ¼Ì]¾ËYºWԟÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËZ]Z]½Zm€f¯{ ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]•Â]€»ºWԟĿ³€ÅÃ|ÅZŒ»c{{€¯Ä̏ÂeÖ¼«½Y|¿Á€Æ‹Ä] |‹|ÅYÂy¹ÔŸYZ^«Z f»ÁÃ|‹‚ÌÆneœÀ»¾ËYÕY€]įÖËZŽZf‡Z¼Ì]Ä]Z Ë€//‡ |ÀÀÀ¯Ä mY€» YėÂ]€»½Z‡ZÀ‹Z¯ÁÖ°‹‚aºÌe{€¯½Z//Œ¿€—Zyd‹Y|Æ]cYÁ½Z»{½ÁZ » ½Y|¿Á€Æ‹Ä]Ö¿Z‡d»|yÕY€]Á|¿YÄf§ZË”uº«{¶»Z¯cY‚ÌÆneZ]¶^«ÕZŁÁ |¿Y{Y€«‰Z]Ã{Z»MµZu{½YÂe¹Z¼eZ]Ö¼« {Á{Y|¿{ÂmÁ®‡Z»|À¿Z»Ä¿Y€Ì´ŒÌa¹Ô«YÁÁY{¾Ì»ZeÕY€]Ö¸°Œ»pÌÅ{Á‚§YÕÁ |‹|ÅYÂyžËÂe½Y|¿Á€Æ‹¾Ì]ZÌ¿c{¹Ô«Y¾ËYÖeMÕZŁÁ Ö]ÂÀmÕZ»Z]ÓMÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Zźˀve½{Á{ÕY€]ZaÁYcZ»Y|«Y d‹Y{Õ{Á|v»€ÌiZe €ÅZ°Ë€»MÁÄ̇Á|À¿Z»±‚]ÕZÅc|«į{€¯|̯ZeÖ]ÂÀmÕZ»Z]ÓMÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Ze{€Ì³cÕ{ZˁÕZÅZ¯|ËZ]d¨³Á|¿Â‹Ö»ÖeÔ°Œ»Á€]Ä]€nÀ»|À‹Z]Zn¯ {‹Äf‡Z¯½Zfˆ¿Z¤§YÁÄ¿ZÌ»ÁZy{Ã|vf»cÓZËYÕZa{ ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf//‡YMichael Hollingsworth,gÁ‚´ÀÌ·ÂŶ°ËZ» ¹Â¸ŸÁ¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁ,ºˆËÁ€eÁ²ÀmÁY֐zeÁÂu d//‡YÖ]ÂÀmÕZ»Z]ÓM {€ÌyYÕZÅŠÀeÂy{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ d‡YևŻ d‡YÃ{€¯s€˜»…Z§l̸y kZy½Zf//ˆ¿Z¤§YÁÄ¿ZÌ»ÁZyYY{ÂyÕZÅÁ€Ì¿`»Y€ed¨³Y|f]Y{gÁ‚´ÀÌ·ÂÅ |¿YÃ|‹€¬fˆ»Ä¿ZÌ»ÁZyÕZÅÃZ´ËZa{¦¸fz»¶ËÓ{Ä]ZÅÁ€Ì¿YÕZ̈]d‡YÃ{€°¿ €Ì³{ÖËZ°Ë€»MÕZÅÁ€Ì¿ļÅ,|//‹Z][€z»Z°Ë€»MÕY€]|¿YÂeÖ»ZÆ¿MļÅkÁ€yÁ pÌÅZ»Yd‡YÃ{Y{YÖ»Zœ¿ÕZÅÁ€Ì¿ŠÅZ¯Ã|ŸÁ`»Y€e |Àf//ˆÌ¿Ö»Zœ¿ÕZÅdÌ·Z § ½Á|]kÁ€yÄf^·Y |‹Z]Ã|ÀÀ¯|Ì»YZ¿|¿YÂeÖ»¾ËYÁ|Œ¿¶ZuÃ|ŸÁ¾ËY{Öf§€ŒÌa Ze{€Ì³cÕ{ZˁÕZÅZ¯|ËZ] {‹€nÀ»Õ|]lËZf¿Ä]|¿YÂeÖ»ºÅ½YZ]€‡Ä»Z¿€] {‹Äf‡Z¯½Zfˆ¿Z¤§YÁÄ¿ZÌ»ÁZy{Ã|vf»cÓZËYÕZa{ ½YÂeÖ¼¿Y`»Y€eÖmZyd‡Żd¨³Ö]ÂÀmÕZ»Z]ÓMÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y YÕÁ{hŸZ]Ád‡YÄf‹Y{ÖeZÅZ^f//‹YįY€qd//ˆ¿Y{Ö¨À»Á{€¯{Ö¸¯—Ä] ½Zfˆ¿Z¤§YÁÖ^Ì·|À¿Z»{Y»Öy€]{`»Y€eÖmZyd‡Ż d‡YÃ|//‹Š¿Y|vf» Ä]½YÂeÖ»½Y€ËYZ]Ę]Y{Á¾Ì˜//ˆ¸§Á¶ÌWY€//‡YÂ“»{ d//‡YÃ{Y|¿[YÂm Z»Y{€¯{ZnËYÖËZÅŠ·ZqÁµZnÀmÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€eZ]`»Y€e |̇ÖËZÅd§€ŒÌa |Œ¿€nÀ»½Y€v]Ä]Ä·Zˆ»Ä¿Zfz^‹Ây Ä]ĸ¼ud¨³½M{ÖeZ^iÖ]{ZnËYÁĬ˜À»{Z°Ë€»M”u{»{Ä//»Y{Y{ÕÁ {Öf]ZÌ¿ÕZŲÀmYZŽM½YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁÕ{Y» |‹ÖeZ^iÖ]hŸZ]Z0  ˜«©Y€Ÿ ±‚]ÕZÅc|« {Y|¿{ÂmÁÕYÃ|¼ŸՀ̳{pÌÅ€“ZuµZu{Äq€³Y d§€³€œ¿ cÓZËY |ÀÀ¯{ZnËYÖeÔ°Œ»|¿Á€]įZn¯€Å|¿Y{¶ËZ¼eÄ̇ÁÁÃ|vf»cÓZËY|À¿Z» įÖËZÅŒ¯ÕY€]d‡Y¾°¼»\¸£Y¾ËY {€¯|ÅYÂy¶¼Ÿ{Âyž§ZÀ»ž¨¿Ä]Ã|vf» |f§YÖ»©Z¨eYįd‡YµZ‡ZÅÃ{€»Y¾ËYÁ|À¯{ZnËYÖeÔ°Œ»|ÀfˆÌ¿|vf»Z°Ë€»MZ] {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ dŸ€‡ŠËY‚§Y¹ÁY|e µÂa‰{€³ Ö¿ZuÁ d‡Y¹{€»Ö¿Y€´¿\m»d¿YÁ{Zˆ§ ,Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ÕY€]įÃ{Â]Ö¸°‹Ä]ÃZ»}M֗Ö°¿Z]\zfÀ»Ŀ¼¿{ZÅÃ{€b//‡\̯€ecÓÂve ®ËÕZÅÃ{€b‡ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Ä·Z‡®Ëc|»|À¸]ÕZÅÃ{€b‡ºÆ‡,Ö·YÂf»ÃZ»¾Ì»Á{ ÕZÅÃ{€b‡{‡Ä^‡Zv»ÃÂv¿d‡Ż€Ì̤eZ]½Z»‚¼ÅÁÄf‹~³µZ‡ÃZ»¾¼Æ]YįÄ·Z‡ ÕZ”§{Ö^ˆ¿Š»YM{ZnËYÄ]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼ÅÁZ¼‹ÃZ»Ä]Z¼‹ÁYc|»ÃZe¯ {¹YMcÄ]ZŽMºÆ‡Á|¿{Â]Ã|‹ÄmY»Ö^ˆ¿µZ^¬f‡YZ]Ö·Z»ÕZÅYZ]Á{Zf«Y {Ây֌ÅZ¯|¿ÁÄ]Y{|n»Ö·Z»ÕZÅYZ]Á½Ô¯{Zf«Y–ËY€‹€Ì̤eZ],{Â]ŠËY‚§YµZu ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ],ÃZ»|À¨‡Y¶ËYÁYÁ¾¼Æ]½ZËZa{Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ] |¿YÄfŒ³Z] Ä]{Zf«YY|¿YºŒqÁ–ËY€‹Ä°¿MÄ]€œ¿Á|‹|ÅYÂy|̇€‡Ä·Zˆ°ËÃ{€b‡ÖÅY³ Õ{Zf«Y{ZuM{‚¿Ä¿YZ]Äf¨‡ÕZÅd€§{ZnËYÁ¹Âew€¿ŠËY‚§YZœf¿Yįd‡YÖ¸°‹ {ZÅÖÅY³¾ËY½Z^uZYÕYĜuÔ»¶]Z«Šz]į{ÁÖ»Zœf¿Y,d‡YÃ|‹dˬe ¹|Ÿ,\Ìe€e¾ËYÄ] |ÀËZ¼À¿{ÂyÕZÅÃ{€b//‡|Ë|¼eÄ]¹Y|«Y|{Ö¸ §ÕZÅw€¿ ¶Ë|^eÄ]€nÀ»ÓZ¼fuY֓Z^¬¿YÖ·Âad‡Ż½YY~³Ã{€b‡¾ËYÄ]Õ{ZÆÀŒÌaw€¿ŠËY‚§Y |‹|ÅYÂyµZ‡½ZËZaZeÕZmÕZÅÃ{€b‡Ä]Ä·Z‡®ËÕZÅÃ{€b‡Y֌z] Ä]ĜuÔ»¶]Z«|‹Z]ÃZ»½Z]M{į‚Ì¿Ö°¿Z]\zfÀ»Ŀ¼¿{ÕZmÕZÅÃ{€b‡ºÆ‡ d‡YÃ|̇|{YŠÌ]Ä]ÁÄf§ZËŠËY‚§Y‚Ì¿ÃZ»}M{,{Â]Ã|Ì//‡|{ ,¶^«µZ‡¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿µZ‡{ÕZmÕZÅÃ{€b‡¾Ì´¿ZÌ»Ã|‹\^‡Â“»¾ËY Ä̓€§|Ë»Ö]ÂyÄ],ZÅÃ{€b‡YÂ¿¾ËYŠËY‚§Y |ËZ¼¿Ä]€neY|{{Á|uÕ|‹ cÄ]ÃÂmÁÕY|Æ´¿ÁÖ¸ §Õ|{{‡w€¿Ä]½YY~³Ã{€b//‡¶ËZ¼e¹|Ÿ d‡YÖeMÖ·Z¼fuYÄ¿YZ]Äf¨‡ÕZÅd€§YÕY{€]ÀÆ]dÆmÕZm ‰YÂ¼n»µZ‡ÕY|f]YÄÅZ»dŒÅ{Ղ¯€»®¿Z]–‡ÂeÀŒfÀ»Z»M…Z//‡Y€] ¾ËYįd‡YÃ|̇µZË{Z̸̻Y‚ź«Ä]Ö°¿Z]Ä°^‹–‡ÂeÖËZ˜ŸYcÔÌƈe Z]Äf^·Y |Å{Ö»½ZŒ¿¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿Y|{ µ{Z »Õ|//‹º« ̬֬u‰Yįd¨³½YÂeÖ»Yw€¿Հ]Y€]ć|‹Á¹ÂecY€Ì̤e¾f§€³€œ¿{ dŒÅ{‚Ì¿cÔÌƈe\̯€e d‡YÃ{Â]Ö¨À»¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿ÖËZ˜ŸYcÔÌÆ//ˆe ¶]Z¬»{ÁÄf§ZËŠÅZ¯‰{€³{ÄËZ»€‡Á{ZnËYcÔÌƈeºÆ‡įÃ{Â]Ö¸°‹Ä]ÄÅZ» ŠËY‚§YÄ°¿MÄ]ÄmÂeZ] d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÓZ¯|ˀyÁÄ ‡ÂeÄ]•Â]€»cÔÌƈeºÆ‡ ‰{€³{ÄËZ»€‡Ä]ZÌ¿įÃ|‹\m»|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿ÁÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«ĜuÔ»¶]Z« €]Z¼Ì¬fˆ»|¿YÂeÖ»‰{€³{ÄËZ»€‡Ä]•Â]€»cÔÌƈe|‹¹|Ÿ,|]ZËŠËY‚§YZÅÃZ´À] ,µZ‡ÕY|f]YÄÅZ»dŒÅ{Ä°¿M€´Ë{ĜuÔ»¶]Z«Äf°¿ |‹Z]Y~³€iY|Ì·Âe½Y‚Ì»ŠÅZ¯ d‡YÃ|‹dyY{€aÖ°¿Z]Ä°^‹–‡ÂeÓZ¯|ˀycÔÌƈeµZË{Z̸̻YŠÌ] Y֌z]ÁÃ{Â]ÕYÄËZ»€‡Ä¿ÁÖ§€»cÔÌƈeYÂ¿¾ËYdÌÅZ»Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ]Á ԗ|ˀy€Ìœ¿ՁZ]Äf¨‡ÕZÅdÌ·Z §¥€,Y¿ZyÖ§€»ÕÓZ¯|ˀyÕZmÄ]½M d‡YÄf§ZËŠÅZ¯ÕZmµZ‡{|·Â»cÔÌƈeºÆ‡įd¨³½YÂeÖ»,{‹Ö»YÁ ‰Y‚³ ZÅŠÀeÄuÂ^v]{‘ZËÁ½Y€ÆeÄ]|À¸ÅÄmZy€ËÁ€¨‡ Ĭ˜À»{ ¥|ÅZ]ÃZ»|À¨//‡Y¹Á{Ä ¼mÁ|//À¸ÅÄmZy»Y€ËÁ«­Â//¸]¦f//‡Y» Ã|vf»cYZ»YÁ½Zfˆ]€Ÿ,½Y€ËYÄ],ZÅŠÀeÄuÂ^v]Z]½Z»‚¼ÅÁÄ^¿ZmÁ{ÕZÅÖ¿‚ËY |À¯Ö»€¨‡Ö]€Ÿ ¹Ô‡ÓYdnuÁÄmZy»Y€ËÁ«¦Ë€›{YÂm|¼v»»Z]d‡YY€«€¨‡¾ËY{ÕÁ |À¯Y|Ë{½Z»Œ¯½Y€ËYÕÂƼm†ÌW«Ö¿ZuÁ¾ˆu»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ |À¸ÅÄmZy»Y€ËÁ€¨‡ÕZÅÄ»Z¿€]€´Ë{YÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁ½Zfˆ]€ŸÄ]€¨‡ d‡YÃ|‹¹ÔŸYĬ˜À»{ŠÀeŠÅZ¯ÕY€]‰Ôe¥|ÅZ] Š¿Z»€¼ÅÁÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZuY{€‡½|̇c{ZƋÄ]Y†aÄ¿ZÌ»ÁZyZ“ÁY t¸sԘYÄ]s€—YŒ¯¾ËYÕÂƼm†ÌWÖËZ¼¿ÁÁZ°Ë€»MŠeY–‡Âe d‡YÃ|‹\Æf¸»,½€«ĸ»Z »Ä]¹Â‡Â»Ä¿ZÌ»ÁZy ÖfËZÀm{Äf‹~³ÃZ»Õ{{Ö¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«¾f§€³Ã|Ë{Z¿ÁZ°‹M’¬¿Z]Z°Ë€»M †ÌW…|ÀƼ·YÕ|Æ»Â]YÁ…|«ÃZb‡ÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«Y{€‡,Z°‹M {Y|¤]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§{ÖfˆËÁ€ecZ̸¼Ÿ{YÖ^ Œ·Y|Œv·YÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡ |¿Z‡c{ZƋÄ] Ä »Zmd¨·Zz»{ÂmÁZ],¾¼Æ]| ]ÃZ»®ËY€f¼¯Â//Œ¯¾ËYÕÂƼm†ÌW |‹€“Zu|̨‡wZ¯{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€ËÁdˆz¿ÂÅZÌ¿Zf¿¾Ì»ZÌÀ]Z]ÃY€¼ÅÖ¿ZÆm ¾ËYį{€¯¹ÔŸY«½€«ĸ»Z »»Ä]¹Â‡Â»{ÂyÄ¿YZ¯‰Z//‡s€—YÖËZ¼¿ÁZ]Á |¿Y{Ö»ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÄqZb°ËdzfËZaY…|«€Æ‹,s€— Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á {Y{¹Zn¿YÕZ¯ ºÌ//Œz^]­€ve|Ì·ÂeÄ]ºÌÅYÂyÖ»€³Y{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ Š¿Y{Áº¸ŸÁ½ZÀÌ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Á|Ì·Âe€Ì//ˆ»{Á ÖËZm{€³Y-ºÌ//‹Z]ºÅZ]|ËZ]ļźÌÅ{¹Zn¿YÖ//eZ»Y|«Y Ö¿Zf‡€Æ‹Z˽Zf‡YÁ|//‹Z]Öf ÀÁ{YMĬ˜À»ºÌÅYÂz] d//‡YZÌ¿†¸n»Ád·Á{ÕZ°¼ÅÄ]{Â//‹º¯ZËħZ“Y ªu†¸n»¹{€»»YļÅ{ÁdˆÌ¿€//ˆÌ»ÖËZÆÀeÄ]Á ¶WZˆ»¾ËYÄ]ºÅZÀ¯{|ËZ]Á{Y{€œ¿ZƛYÁÕY~´¿Â¿Z« ºËY{€b] ĸ¼mYÄ »Zm¶WZˆ»Öy€]Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË Ád‡Y¹{€»Ö¿Y€´¿\m»¶WZˆ»¾ËYd¨³d¿YÁ{Zˆ§ {Â]¾ËY€]ֻԇY[Ô¬¿Y…Z‡YÁd‡Y½Z¿MZ]‚Ì¿ªuÄf^·Y ©ÔyY‚ÌqļŽZËZa-|ÀÌ^]Y©ÔyYd·Y|ŸÁÖ¯Za¹{€»į ½Y|Ì»ÁŠ‹Â¯Á{ZÆmÁd¯€uÁd”Æ¿,[Ô¬¿Y d‡Y ,|‹d‡{©ÔyY€³Y,{‹Ö»ÖÆÀf»©ÔyYÄ]ļŲÀm Ö]ZˉYº¯c¾ËY€Ì£{d‡Yd‡{ZÆ¿MļŠ½Y|Ì»YįZÆ¿MÄ]€^¼¤Ìa¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] d‡Y‰Y |ÌfŒ³€]€¤Y²ÀmYZ¼‹{»€§|ÀfŒ³Z]dz‡²Àm Z]ÁZ^»Á²Àm½Y|Ì»,Z°Ë€»M,ºˆËÁ€eZ]ÁZ^»€^¯Y{ZÆm ÕZÀ »Ä]€^¯Y{ZÆmÁd‡Y€eÓZ]ZÆ¿MYÄ°¸]dˆÌ¿Z^°f‡Y ÖËZÆ¿¥|ŽMÁd‡Y†¨¿ÕYÂÅZ]ÁZ^»ÁÄÀˆu©ÔyY d‡YZ» d‡YÄ^̗cZÌuÁ­ZaÄ »ZmÖËZÆ¿¥|Å€³Y{Y{Ä»Y{YÕÁ d·Á{Ä¿d‡Y€Ë~b¿Z°»YĿ´q¾ËY,ºÌÀ¯ÁZ^»{Zˆ§Z]|ËZ] Ä°¸]|¿€^]¾Ì]YY{Zˆ§|À¿YÂeÖ¼¿ÖËZÆÀeÄ]ÄÌËZ”«ëÄ¿Á ,ḑZ¨‹ÕY€]YּƻtËY·Z»-ºÌÅ{¹Zn¿YºÅZ]|ËZ]ļŠֻԇYÕY‹†¸n»Ä]{Z//ˆ§Z]ÁZ^»Áž§ZÀ»‘Z e Öy€]d‡Y¾°¼»ÁºÌÀ¯\ːeºÅZ]YZÆÀËY|ËZ],ºË{Y{ Á{Â//‹\ːeÕ| ]†¸n»{Öy€]Á†¸n»¾ËY{ ºÌÀ¯‰ÔeÄÀÌ»¾ËY{|ËZ]ļŠ€u¾fˆ°‹ºÆ»Z̈]Ä·Z//ˆ»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿ZuÁ ¶¼Ÿ®ËºË€ved¨³,d//‡YºË€ve¾f//ˆ°‹Á½Y€ËY †¯pÌÅÁd//‡Y½Y€ËYd¸»Ä̸ŸÄ¿Z¼·Z›ÁÖf//ˆËÁ€e -|//‹Z]Õ«|ËZ]d·Á{Á{Y|¿€iYºË€ve|Ë´]|¿YÂeÖ¼¿ ºË€ve|˳Ö»įֈ¯Ád‡YZ°Ë€»MÄ˂ÀeÕZÀ »Ä]¾ËY ¹Zn¿YÕ|]Z¯Z°Ë€»M|Ë´̻Ád‡YZ°Ë€»MÖ»Zu{Y|¿€iY dËZ¼u‚Ì¿ÁdÌ «YÁ¥ÔyÁ¡Á{¥€u¾ËY,d‡YÃ{Y|¿ ºÌ¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿Y½Z»{ºÌ‡ZÀŒ¿Y{{ZeZ»-d‡YZ°Ë€»MY ʬ¿½Z¼Å¡Y€‡Ä]Ád‡Zn¯{{įºÌ¿Y|]|ËZ]ÁºÌ‡ZÀŒ] ºÌÀ¯½Z»{Y½MÁºËÁ€] ¹{€»Ä̸ŸÖËZ°Ë€»MÖfˆËÁ€eZ¯ºË€ve|//‹ÁM{ZËÕÁ Z]‚Ì¿Äf‹~³YÁ|¿|‹º¯ZuZn¿MÖÅÁ€³®ËÁd‡Y½Y€ËY Äf§€³d‡{{Yc|«‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁ|¿{Â]¾¼‹{½Y€ËY Á{€¯dËZ¼u½Z¿MY‚Ì¿Ĭ˜À»ZneYÁZÅÖ¸ÌWY€//‡Y,|¿Y Ö»Y|«YÄq|ËZ]Z»,|ÀÀÀ¯Ö»{YÁZŒ§Z»¹{€»€]Ŀ³¾ËY ºË€ve½YÂeÖ¼¿Öf¼Ì«pÌÅ|Ë´]Ö//ˆ¯€³Y,ºÌÅ{¹Zn¿Y -ºË‹ºÌ¸ˆe|ËZ]ºË€ve€]Y€]{ºÌË´]Ä°ÀËY,dˆ°‹Y d‡YÖf‡{Z¿¥€u |¿Y{ÖËY€mYZ¯ÁÖËY€mYÃZ´f‡{€]cZœ¿֟¿ÖËZÆ¿M Ã|ƟÄ]µYÂ//‡ÁsZ”Ìf//‡YÁŽv¨eÁªÌ¬ve¾ÌÀr¼Å d‡Y†¸n» Z̈]½Y€ËY{ֻԇYÕY‹†¸n»ӏY{Á‚§YÖ¿ZuÁ ÕZÅŒ¯{†¸n»cYZÌfyYÄf^·Y d‡YÕ|À¼e|«†¸n» Ä]¾ËYÁ{Y{ּ̜ŸÃZ´ËZm½Y€ËY{|À¯Ö»©€§¦//¸fz» ®Ë†¸n»Ä]ùZ»YY|//f]YY {Â]ùZ»Y€œ¿€//—Zy Z]½ZŒËYįÖzËZeª]Y‡½Z¼ÅYd//‹Y{֏ZydËZÀŸ ½Z»½MÖ¸»ÕY‹†·Zn»{Ád//‹Y{…|»¹Âu€» ÖzËZe™Zv·Y0ӏYÁ{€¯Ö»Y|Ìa”uÖÅZ³½Z//ŒËY YùZ»YcZ¼¸¯ÃY¼ÅÁd‹Y{†¸n»Ä]֏Zyīԟ †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Yd¼œŸZ]į|ÌÀÌ]Ö»†¸n»Ä]žmY |À¯Ö»{ZËČ̼Šįd//‡Y¾ËYĐ«¥€—®Ë{€¯½ZÌ]ÕÂƼm†//ÌË €Åį|Ë´¿ֈ¯ d‡YºÆ»Z»d‹Â¿€‡Z»ÕY€]†¸n» ½Zf‡Á{įÓZuºÌË´]Ä°ÀËYÁ{‹[Zzf¿Y|ÅYÂyÖ»Õ{€§ ½ZŒfÌuԏ¾»ÕZÅÖ]‚uºÅÁÃ|‹{½Z‹dÌuԏ¾» {Œ]|ÅYÂyÖ»įֈ¸n»€ÅÓZu,Ã|Œ¿|ÌËZe ÕY€]½Â¿Z«|ÅYÂyÖ»†¸n»d¨³ºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË €iYZ»Ö³|¿{ d‡YZ»ļÅÕY€]½Â¿Z«¾ËYÁ|À¯ž“ÁZ» ¾Ì¿Y«YÖy€]ÖÅZ³ {Y{€iYZ»ÕZÅÄr]Ö//³|¿{ {Y{ ½€«®ËÖÅZ³ÁÄÅ{Á{,ÄÅ{®Ë|¿Z»Ö»Ö«Z]Y{½ZÌ·Z‡ ½Â¿Z«½M¶YÁÖ˂m½McY€Ì̤e |¿Z»Ö»Ö«Z]½Â¿Z«®Ë ՂÌq®ËºÅ{Zˆ¸n»€³Y|ÌÀ¯Ö»€°§Z¼‹ |¿Z»Ö»Ö«Z] ½MºÅ{YÁ{†¸n»{{Â//‹Ö»ÖfuYÄ]{€¯\ːeY Y€mY| ],{‹Ö»½Â¿Z«µÁY d//ˆÌ¿—¾ËY.{Y{€Ì̤eY {Y{¶°Œ»½M€Ì̤e| ]Á {‹Ö» Z»ºËY{Œ¯{ּƻ¶WZˆ»Z»{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ¿ZuÁ ºÌfˆÅÖ¿ZÆmZ^°f‡Y|Ë|‹ZŒ§Á|Ë|‹ºË€veµZu{ Y¹{€»Ö³|¿|ËZ]Z».Ä¿Z˺ÌÀ°//Œ]YºË€ve¾ËY|ËZ]Z» ¾ËY{YZÅZfyZ‡YÕZÌ//ˆ]|ËZ]Z».Ä¿Z˺ÌÀ¯€e¶Æ‡ |À°]YZ¯¾ËY|ËZ]ֈ¯Äq.Ä¿Z˺ÌÅ|]€Ì̤e–ËY€//‹ ¹Zn¿YYZ¯¾ËY|À¿YÂeÖ¼¿Ö//ËZÆÀeÄ]ÄÌËZ”«ëÁd·Á{ |ÀÅ|] ºË€Ì³Y€«ºÅZÀ¯{ºÅZ]|ËZ]ļÅd¨³ÕÂƼm†ÌË cÔ°Œ»įd‡ZÀ]€³Y,|À‹Z]ºÅZÀ¯{†¸n»Z]d·Á{Á Äq,{‹Ã{Á‚§Y|Ì·ÂeÁÄf‹Y{€]ºË€veÁº¯¹{€»Õ{Zf«Y ë |¿YÂeÖ¼¿ÖËZÆÀeÄ]d·Á{|À°]YZ¯¾ËY|ËZ]Ö//ˆ¯ YZ¯¾ËY|ËZ]ºÅZ]ļÅZ» |¿YÂeÖ¼¿ÖËZÆÀeÄ]ºÅÄÌËZ”« ºÌÅ{¹Zn¿Y ¾ËY|ËZ]{‹Äf//‹Y{€]ºË€veįd//‡YZÀ]€³Y{Á‚§YÕÁ ŠËY‚§Y|Ì·Âed//‡YY€«€³YºÌÅ{¹Zn¿Y½YÂe|u{YZ¯ Z]Â“»¾ËY,ºË‹Z¨¯{ÂyZÅÄÀÌ»YÕZ̈]{Á|]ZË Á{Â//‹Ö»¾°¼»ºÅZ]ļÅÁ†¸n»Ád·Á{Ö´ÀÅZ¼Å Õ{Zf«Y¶WZˆ»{ ºÌÀ¯¶uYcÔ°//Œ»ºÅZ]|ËZ]ļŠ|ËZ]ºÅ{Zˆ¸n»Z]Y{€§ÁÖ¸ §†¸n»{ºÅºËY{ZÌ¿ ºËY{€]Y|Ì·Âež¿Y»ºÌÅYÂyÖ»€³Y-ºÌÀ¯¶uYcÔ°Œ» pÌŽYÂeÖ¼¿½Â¿Z«½Á|]Ád‡YZÌ¿½Â¿Z«ZÅZm֔ ]{ ºÆ»ÁY|¿YÄqZe½Y€ËY¹{€»ÕY€]ºˆËÁ€eZ]ÁZ^»{€¯Ö¼¿ {Y{d̼ÅY¹{€»ÕY€]½Z´ËZˆ¼ÅÁÄ¿ZÌ»ÁZydÌÀ»YÁ|‹Z] Ĭ˜À»dÌÀ»YÁcZ^i,ºˆËÁ€eZ]ÁZ^»{Z¼¿Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ {Â]Z»Ö¸»dÌÀ»YÁ Z°Ë€»Mį֋ÔeļÅ{Y{½ZŒ¿¹{€»”uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ –¸£€°¨e,|Àf‹Y{½Y€ËY¹{€»Ä]d^ˆ¿Ö]€£ÕZÅÂ//Œ¯Á ”uÄqZŁÁ½M{€¯½ZŒ¿€—Zy,d//‡YÃ{Â]ÃZ^f‹YÁ ‰{Z¼¿į ½Y€ËY€//‡Y€‡{”uÄqÁ©Y€Ÿ{¹{€» Ä]¹{€»ļÅ {Â]½Z»€¯Áº«,½Y€Æe,|Æ//Œ»,½Zf//‡Ây |¿{Y{½ZŒ¿Á|Àf//‹Y{…ZaÁÃ{€¯ÖËY¿ºÅ,Ã|»MZŽZ]ZÌy |ÀfˆÅևZÀ‹|«ÁY~³€°‹,Y{Z§Á¹{€»Äq ®ËÕY€]¹{€»|ËY{¡Y€‡ZÌ¿{ÕZn¯{Á‚§YÂƼm†ÌË Y”u¾ËY.|ÀËZÌ]½Z]ZÌyÄ]¾ÌÀrÀËY¾—ÁY{Z§ÁZ]€//‡ Ä]¹{€»ºÅ¾¼Æ]{ |//‹xËZe{Z³|¿Z»ÕZ//ŁÁ įÕ”u{ {Â]ð‹Z]ÖËZ¼ÌbÅYZmļÅ |¿|»MÄÀv ½Z¼Å{ºf‹Y{ªÌ§ÂeįÖËZn¿MZeÁºf‹Y{Õ{YM½Z]ZÌy{ ¹|Ë{Y¹{€»€eÂ̴¿YZ]Á€eð‹€a,€edÌ ¼m€aZŹ|« ½Z¼ÅZ]¹{€»,{€´·Z‡¾Ì·ÁY|À¿Z»ÁÄf‹~³[Ô¬¿YYµZ//‡ |¿{Â]Ã|»MīԟÁ‹ Zzf§Y|ËZ]¹{€//»įՀ´Ë{Ád//‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁ Z»‚Ë‚Ÿd¸»YÂ“»|Àq d‡Y|À¨//‡Y¹Á{,|ÀÀ¯{ZnËY ZeºËÁÖ»©Á|ÀÕZaZ»Ä//°ÀËYÖ°Ë |ÀÀ°]®Ì°¨e|ËZ] Z̈]{ZÆ¿į½Z»ֻԇYÕY‹†¸n»ÕY€]YZžˀfÆ] d‡YÖËZmֻԇYÕY‹†¸n» ºÌÀ˂³€],d//‡Yּƻ Ä]d·Á{tËY·,|À¯Ö»\ːeÁÖ//‡€]YZ»¾Ì¿Y«į {‹Ö»Ã{Y{ÕYZn¿M{Z»½Y€ËÁÄ] {‹Ö»Ã{Zf‡€§Zn¿M d‡ŻÕ‡ZÆq d·Á{Õ´Àz‡ ÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁÕY€]Z°Ë€»M‰Ôe kZy{Ö Ì^——Ä]Ö¿YÂyZ]{Œ¿ºÅY€§Œ¯¶yY{ ÄmÂeZ]į{Â]¾ËY€]Z»Y€Y |//‹|ÅYÂy¹Zn¿Y½Y€ËYY €»Y¾ËY,dˆÅg{YÂuĿ´ÀËY{įÖ¸¸¼·Y¾Ì]|ŸY«Ä] cÃ{Zf§Y©Z¨eYÄv¿Z‡įÕŒ¯{|ËZ]Ö¿YÂyZ] {€Ì´] įÖËZÅÕZ°¼Å¹|//ŸÄmÂeZ]Z»Yd//‹Y{½YÂÀŸÕÁ ½Z¼ËY€]ÃZÌ//‡Ä^ m½|¿YÂyįºÌÀÌ]€³Y,Äf§€³c YÖ¿YÂyZ]¾ËYį{Y|¿ºÅÖ·Z°‹YpÌÅ,dˆÌ¿€Ë~b¿Z°»Y ºÌÅ{¹Zn¿Y½Y€ËYYkZy{ Z]Äv¿Z‡և€]Äf̼¯|//‹ÁM{ZËd·Á{Õ´Àz//‡ ¾ËY¾» d‡YÃ{€¯Ä^eZ°»ḑ€›\uZÕZÅÂ//Œ¯ {ZÆÀŒÌaÄÀÌ»¾ËY{Z»ºf§€³ºÅYª]Y‡¹|Ë{YcZ^eZ°» ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YZÅḑ€›ļŁYºÌ¿YÂf]įºÌf‹Y{ÕZ°¼Å ÕZËYÁįd‡YºÆ»ºÅZ»ÕY€]ÃŻÄ^ m½|¿YÂy¾ËY€]ZÀ] ºËY{¶ËZ¼eZ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ Ì] {‹¾‹ÁՀfŒÌ] Ä ^mÁÃ{€¯Y|ÌaµZ¬f¿YÕÁZÀ§ÁY‚//§Y¹€¿¶yY{{į |ŸY«{Á {‹Ã|¿YÂy¶yY{{ļÅd¯ZŒ»Z]ÃZÌ//‡ Ä^ mį|¿{€¯Y€YºÅ€³Y d‡Y¾Ì¼ÅºÅÖ¸¸¼·Y¾Ì] ½|¿YÂy{Œ¯½M{ºÅZ»Ö·Á,{Á€]ÕŒ¯Ä]ÃŻ ºËY|¿YÖ ¿Z»Z»ºÌ‹Z]Äf‹Y{”uÄ^ m¾ËY {Z¿Á€¯…Á€ËÁdÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{d·Á{Õ´Àz‡ į¹|Ë{Ö¸ mÄ»Z¿ŠÌad«Á|ÀqÄ¿Z¨‡Zf»d¨³,Œ¯ ¹€œ¿Ä] {Â]ŽzŒ»Ä»Z¿½{Â]Ö¸ m,ZÅd‹Â¿ÁYÖfu YMd¼Ì«Ä]įÕ{Y€§Y¶]Z¬»{ºÌÀ¯Ã{Z»MYÄ »Zm|ËZ] |ÀfˆËZ],|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯¾ËY¹{€»Ö¿YÁ {»Â“»¾ËYd·Á{Ĉ¸m€Å{{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ®Ë€³YÖfud‡Y¾ËY€]ºÌ¼e{€Ì³Ö»Y€«Š//‡€a cYÁÕ‡Y¥Z¨‹—Ä]{Zf§Y©Z¨eYÄÀÌ»¾ËY{{» {Y»ļÅ {‹¹ÔŸYÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ] ºË|̇€¿Õ{»Ä]Á€»YÄ]ZeÁ|//‹և€]­Â°Œ» µZu{½MÕÁÖËZÆ¿lËZf¿įÃ|»MŠ//ÌaÕ{Y»Öfu ÃZ]{Á€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz‡ d‡Yև€] d·Á{cZÌÅ{½MÄ¿Zfˆ»Á€//‹ÁÖ]Â¿ÕY‚¿M¸¨¿M Ö¿Z‡Ô—YÄÀÌ»¾ËY{Z¼fud¨³,d‡YÃ|‹hv] ‚¯€¼eÂ“»¾ËYÕÁd‹Y|Æ]ºÌe|‹Y€« |‹|ÅYÂy Ö¸WZˆ»ÃZ]{Z¼Ì‡ÁY|ÄËÁÄ]Ä¿Z‡[ZvYÁ|ÀÀ¯ {Y€§YÄ]½|‹®Ë{‚¿,ևÂ]ÁY‚Ìŀa,d‡{¾fˆ‹|À¿Z» Ze|ÀÀ¯ÕÁ{ֈ¨ÀecZv//‹€e,…Á€ËÁ¾ËY‘€ »{ cYÁÕY€]Ĝv·¾ËYZe |]ZÌ¿‰€fˆ³ºÅY‚¿M¸¨¿M¾ËY {ÂmÁÃZ]{ՂÌqÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ] d‡YÃ|Œ¿º¸ˆ»Z¿Á€¯ ՁÁ¿¾Ë‚À]ŽÌzeÕY€]d·Á{ d‡YÃ|̇€¿ÄnÌf¿Ä] ¾Ë‚À]Ä̼ƇÄ]žmYZ¿€ËYŠ//‡€aÄ]x//‡Za{Ö Ì] Հ̳ºÌ¼eÄ°ÀËY€]ÖÀ^»d¨¿cYÁ¹ÔŸYÁՁÁ¿ Ö·Z»Z]€—Zz]Ád‡Yd·Á{Ã|Ɵ€]ՁÁ¿¾Ë‚À]ÃZ]{ d¨³,|f¨Ì¿©Z¨eY¾ËYd‡Y¾°¼»Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ŠÌ],ºÌÀ¯ÄWYY¾Ë‚À]€fÌ·ħZ“YÄ]€fÌ·ºÌÅYÂz]€³Y ºÌf§€³ºÌ¼e {Y{Ö·Z»ÄÀ˂ŽZ»Âe{Z̸̻Y‚//ŁY €³YįºÌÅ|]€¨¿½Â̸̻Ä]Y¾Ë‚À]Y¶Zu|//»M{ ¾ËYY|ËZ]ºÌ‹Z]Äf//‹Y{ՁÁ¿ŽÌzeºÌÅYÂz] ºÌÀ¯º¯½Â̸̻ Ĉ¸m{€“ZuµZu{|//‹ÁM{ZËd·Á{Õ´Àz‡ ÕÁºË€veÕZÅZŒ§ļŽÂqįd‡Y¾ËY€]¶Ì¸ve ¥|ÅYÖ·Z»cÓ{Z^»ÁÃ|//‹‚¯€¼f»Z»Ö·Z»cÓ{Z^» w֏Zy©Z¨eY,ÖfuÃZÌ//‡d//ˆÌ·Ä]¾f§Z]Äf§€³ {Y{|ÅYÂz¿ ZÌ¿ºËÂ//‹kZyºË€veYįÖ¿Z»{€¯|̯ZeÖ// Ì] ¶¯†ÌWºÀ¯Ö»€°§Z»YºÌ‹Z^¿ÃŻdˆÌ·{Z0 ¼fuºËY{ {į|¿{Y{t̓Âe[ÂyYÂ“»¾ËYºÅՂ¯€»®¿Z] ½Y€ËYÖ·Z»Ö·Âa¹Zœ¿€]ZźˀveįÖ¿Z»ZeÁc|»ÃZe¯ d‹Y{|ÅYÂz¿Õ{Zˁ€ÌiZed‡Y‚¯€¼f» ½ZËY€]ÕZŸ{Y€]ÖÀ^»Ö·Y‡Ä]x‡Za{d·Á{Õ´Àz‡ cZ]Zzf¿YÄ°ÀËY€]ÖÀ^»½Y€ËY»Y{Z°Ë€»MÃ|ÀËZ¼¿­ÂÅ ½Y€ËY{|À¨‡Y¹Á{ ,d‡YŽzŒ»¶^«Y½MlËZf¿ÁdˆÌ¿Õ{YMcZ]Zzf¿Y dˆÌ¿Õ|Ë|mÕZŸ{Y­ÂŽZËY€]ÕZŸ{Yd//‹Y{ZƛY ¾Ì¼¸ÆqZ»į{Â]Y€«­ÂŽZËY€]ÕZÅÃZ³|Ë{…Z‡Y€] lËZf¿įºËY|¿Õ|Ë{€eZ ˜« ºÌÀÌ^¿ºÅY[Ô¬¿YµZ//‡ {Â]|ÅYÂy€fŒÌ]Z°Ë€»MÀ´À¯YZ»cZ]Zzf¿Y ¢Ì¸^e½Y€ËY{ºÅµZ‡įY֟“»|‹ÁM{ZËÖ Ì] ºÅŠËZ¼¿®ËµZ‡Z°Ë€»M½Y{€¼f·Á{Öfuį|¿{€¯ ½{Y{½Z//Œ¿ÁcZƛYĿ´ÀËYZ»ÕY€]¾ËY€]ZÀ] |¿|¿YÂy ‹€a”uZ]įºËYÁ|Ì»YZ» {Y|¿Ö³Ze½Y€ËYÀÆq ½YY|¼f‡ŻcZˀœ¿ÁÃZ³|Ë{µZ˜]Y,cZ]Zzf¿Y{¹{€» {ÖÅŻÄ»Z¿Z¯{ÂyZ°Ë€»M {‹¾‹ÁºÅÖËZ°Ë€»M {Y{€´Ë{ÕZÅŒ¯{d·Zy{ÁºËƒ€Ì̤e ÕÁ®ÌeZ¼¸bË{ÕZÅ|¿ÁZ]įÖËZÅd·Á{Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Z°Ë€»Md¨·Zz»ļŽÂÀ¯YZ ˜«d‹Y{ZƛY,|¿YÃ|»MZ¯ ļÅÁ|¿YÃ|»MZ¯ÕÁcZ]Zzf¿YZ]įd‡YÖËZÅd·Á{Z] |ÀfˆÅÖeZ]Zzf¿Y€Ì£įd‡YÖËZÅd·Á{Y‚Ì¿ŠfËZ¼u ÕZ¿¥ÂmY€ÌyYcYZƛYÄ]ÃZ//‹YZ]d·Á{Õ´Àz‡ Ây{ÕÁ[Zf¯Á¶//¸¼·Y¾Ì]–]YÁY{€aÄˀœ¿ [Zf¯¾ËY{ÕÁd¨³ÖËZ°Ë€»Md‡Ż{©ÔyY{Â^¿ Ä¿Y{€¼¿YÂmZ¿Á€e{Z°//ˀ»McZ»Y|«YįÃ{€¯tˀe ½Z»€§¥ÔyºÅÁÖ«ÔyY€Ì£,ֿ¿Z«€Ì£Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ d‡YÃ{Â]{§ÂƼm†ÌËÖËY€mY ¾ËY{¾ÌÀr¼ÅÖËZ°Ë€»MY{€aÄˀœ¿¾ËY{Á‚§YÖ Ì] d‡Ż{ÖÅZ´ËZmpÌÅ©ÔyYįÃ{€¯tˀe[Zf¯ d‡YÖËZ°Ë€»M½Y|À¼ŒË|¿Y€œ¿¾ËY {Y|¿Z°Ë€»MÖ¿ÂÀ¯ ÁYÂ//‡d·Á{¾ÌÀqZ]Z°Ë€»MY~·{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ÕŒ¯ÃZ]{€œ¿ZƛYÄf//ˆËZ‹ÁYÁY‚//‡,ÖËÁ€]MÖ] Äf‹~³µZ‡¾ËYļÅ{Z^ˀ¬eZ» dˆÌ¿½Y€ËY½Âr¼Å ¾Ë€e[Zzf¿Y€aYְ˾»{Z¬fŸYÄ]ÁºÌf//‹Y{cZ]Zzf¿Y ºË{€¯Y‚³€]cZ]Zzf¿YįºÌfˆÅÖËZÅŒ¯ ¾Ë€yMÂy{Ö·Y‡Ä]x‡Za{d·Á{Õ´Àz‡ įºËYÄf§€Ë~aZ»įÖf«Ád¨³ÃŻÄ^ mև€]ĸu€» į֟“»¾Ë€eÓZ]ž«YÁ{d‡YÃ{Zf§Y|¼Ÿ€Ì£Ö«Z¨eY Ä°ÀËY ºËYÄf§€Ë~aZ»Y|‹Ö»¶ZucZ¬Ì¬veÄnÌf¿Y|ËZ] |ÀÅ|]µZ¬f¿Y½Y€ËYÄ]YÕÁZÀ§ÁY‚§Y¹€¿į|ÀfˆÌ¿€“Zu d¯ZŒ»Z]YÄv¿Z‡և€]|¿ÁZ» {Y{µYÂ//‡ÕZm ‚Ì¿Ä»Y{YÁº//ËYÃ{Y{Ä»Y{Y,ZÅÖÀËY€¯ÁY,½Z//»Ö¸Y¥€— |‹Äf§€³ºÌ¼ed·Á{{Ö·Á{Á‚§YÖ Ì] {Y{ºÌÅYÂy {ÃŻÄ^ mÖ¿YÂyZ]½Z°»Y,և€]|ÀËY€§{Är¿ZÀq ½Y€ËY{Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»d¨³ÕÂƼm†ÌË ļÅÕY€]Á{Y{ּ̜ŸÃZ´ËZmÁd‡YÕ|À¼e|«†¸n» |À¯Ö»ž“Á½Â¿Z« {Á€Ë{t^«Ö¿ZuÁ¾ˆu»¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu į{Zf§Y©Z¨eYÖi{YÂuÃZ»½Z]M{d¨³d·Á{cZÌÅĈ¸m ÖËY|f]YÕZŁÁ{ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YL‡Y|Àf‡YÂyÖ»½ZÀ¼‹{ Ä]Œ¯ÕZŽZf‡YļÅÁ‚Ë€^e,½Zn¿Y¹{€»,g{YÂu½M Ö¸»dÌÀ»YÁc|uÁ,Ö´qZb°Ë±‚]Zzf§YÁÃ|»MÄÀv |ÀfyZ‡YZ³|¿Z»ÁZ^ˁÕZÅøm,{Â]ļÅÄmÂe{»į µZ‡¾¼Æ]{‚Ë€^e¹{€»¹ZÌ«{€´·Z‡Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ |ËZ]ºË€]Ö»¹Z¿‚Ë€^eÁ½ZnËZ]}MYÖf«ÁÄf^·Yd‹Y{ZƛY Äi{Zu,Äi{Zu½MįºÌÀ¯ÃZ‹YºÅ¾¼Æ]{€´·Z‡Ä] {į{Â]º«Äi{Zuº¸Æq½YÂÀŸÄ]Äf^·Y {Â]ּƻZ̈] ,|¿Y{{ZËÄ]Y[Ô¬¿YxËZeįÖËZÆ¿MZ»Y{Â//]Ã{Y{wÕ{ Á|¿Z°‹YºËƒ€¼¯¾¼Æ]{‚Ë€^e¹{€»¹ZÌ«|À¿Y{Ö» {ÁM{ÂmÁÄ]Œ¯€‡Y€‡{ºÌœŸÕYÁ|Ì»Y®Ë {{Â]¾//‹ÁļÅÕY€]{Y{Ä»Y{YºÅ{YÁ{d·Á{†//ÌË ՁÁ€Ìa,|¿|»MÄÀvÄ]‚Ë€^eÁ½ZnËZ]}M¹{€»įÖf¯€u ½ZŒf‡{ևŻcZ^‡Zv»įÖËZÆ¿M d‡YÖ ˜«ÁÖ¼fuZ» Z¯½ZËZa¾ËYį|Àfˆ¿Y{Ö»,|¿{Â]ևŻµZmYÁ|¿{Â] Ä]Z»|À¼Å°‹[Ô¬¿YµZ//‡®ËY€f¼¯Ád//‡YºËƒ |̇ՁÁ€Ìa ¹{€»,Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡c{ZƋĸXˆ»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ Öf¨´‹Ä]YĬ˜À»ÁZÌ¿{¹{€»Á|¿{€¯ÁM[ZnŸYZ¯®Ë ½ZÌ»|«Äq{€¯Ö¼¿€°§ֈ¯pÌÅ{€¯tˀe,|¿{ÁM{ €°§ֈ¯pÌÅ,{Y{{ÂmÁÖ°Ë{‚¿t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Á¹{€» g{YÂu½Z³|‹ÄfŒ¯ªÌ«{Z»Md¨³d·Á{Õ´Àz‡ ÕZÅÃZ´f‡{YÖ°ËÕ‡YÃ|ÀËMÁ|Àq¥€›ÃZ»½Z]M |‹|ÅYÂy¹ÔŸYµÂXˆ» Á«Ö Ì]Ö¸Ÿ»,Z//¿€ËYÖ//‡ŻZ´¿€^y‰Y‚³Ä] {”uZ]d·Á{cZÌÅdˆŒ¿Ä̋Zu{Ä^À//‹ZÆq ½ZmZ»MÂy{Ö·Y‡Ä]x‡Za{½YZ´¿€^yž¼m ÕÂƼm†ÌËÄr¿Md//‹Y{ZƛY½Z]M½Z´//fyZ] žm€»½Â¿Z«Ö°‹‚aįÃ{Â]…Z//‡Y¾ËY€],|¿{€¯½ZÌ] ¶˜ »Z»Ö·Á d‡Y¾§{YÂmÁ|Á±€»d¸Ÿ¹ÔŸY {‹½ZÌ]¥Z¨‹cÄ]|ËZ]Z»M¾ËYįY€qºÌ¿Z»Ö¼¿ ÄfŒ¯Z»MÕYÄ»Z¿ֿ֗¿Z«Ö°//‹‚a{€¯ħZ“YÕÁ ¹ÔŸY€œfÀ»|ËZ]Z»Z ˜« d//‡YÃ{€¯¹ÔŸYY½Z³|‹ Äf§€³c€»Y¾ËYįºË|¿Z»Ö»ֿ¿Z«Ö°‹‚aÖ¼‡ {€¯Ö¼¿dËZ¨¯ֿ¿Z«Ö°‹‚a¹ÔŸYÖ·Ád‡Y ÁÖ¿Y|Ì»ÕZÅÖ//‡€]|//‹ÁM{ZËd·Á{Õ´Àz//‡ Ây{Ã|ÀÀ¯¶//¼ŸÕZÅÃZ´f//‡{YՀ̳‰Y‚³ ÁÖ»Zœf¿YÕZÅÃZ´f//‡{Y,¹Y|«YÃÂv¿Ác§Ö´¿Â´q |‹}ZzeYºÅÖfÌÀ»Y ¹Y|«YÖ´¿Â´qZ]ÃY€//¼ÅªÌ«{Z»M{€¯Ä//§Z“YÖ Ì] {Á‰|ÅYÂy¹ÔŸY–]€Ë}ž//mY€»¥€—YÕ{ÁÄ] Á|Àq¥€›Ád‡YÃ|‹Հ̳ºÌ¼eÂy¾ËY ¹ÔŸYµÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{YÖ°ËÕ‡YZ»M¾ËYÃ|ÀËM ¶Ë|^eÁFATFÂ“»ÃZ]{¾ÌÀr¼ÅÕÁ |‹|ÅYÂy hv]Á€»Yd¨³Œ¯{Ã|ÌrÌaÄ·{Z »®ËÄ]½M½|‹ s€˜»sÁ€Œ»—Ä]d·Á{cZÌÅÄ//ˆ¸m{FATF ğ¼n»…Z‡Y€]ZeºË{Y{¹Zn¿YY½Z¼//‹ÔeļÅ |‹ ÕZÅd‡ŻÕY€mY{įÖÆmÂe¶]Z«Ö¸yY{cZ»Y|«Y ¹Zn¿YÖËŒ·ÂaÁº//ˆËÁ€eZ]ÁZ^»{½Z»{ÂyÖ¸yY{ Œ¯ÄmÂf»{ZÆ¿¾ËYĈ¸m{\Ì//‡M¾Ë€f¼¯,ºË{Y{ {‹ ÄÀÌ»¾ËY{Y{Ây‰Ôe¹Z¼ed·Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö Ì] {{Zf«Y€ËÁÁ€»Y‰Y‚³Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§Y,{Y{¹Zn¿Y ,ÖËZaÁYÕZÅŒ¯ĸ¼mYZÅŒ¯dˀj¯Yd·Á{dXÌÅ Ä]Z»½Zf‡Á{€´Ë{ÁÖ]ÂÀmÕZ¬Ë€§M,Ä̯€e,Ä̇Á,¾Ìq ½Zfˆ]€Ÿ,Z°Ë€»MZ»Y|¿{€¯dËZ¼uZ»YĈ¸m{c|‹ ½Y€ËYZ]Õ|m—Ä]Y{Âyd¨·Zz»¶ÌWY€‡YÁÕ{ ‡ ZÅŒ¯¾ËY{Âyįd‡Y\ÌnŸZ̈]Á|¿{€¯Ö»µZ^¿{ d·Á{Õ´Àz‡ |ÀfˆÅºˆËÁ€eÖ·Z»Ö»Zu¾Ë€f³‚] |ÀfˆÅdˆËÁ€eÖ»Zu{ÂyįÖËZÅŒ¯{€¯tˀe ¹Zn¿YÃŻdˆÌ·Ä]½Y€ËY{ÁÁÕY€]Y‰Ôe¾Ë€f//ŒÌ] ÕZʼnÔeZ»Y-|¿|‹ÄnÌf¿¾Ë€fÆ]Ä]½|̇ž¿Z»Á|¿{Y{ Y|Ìaև€f‡{ÄnÌf¿¾Ë€fÆ]Ä]Œ¯Ze{Y{Ä»Y{YÂÀÅZ» ½Y€ËYÕY€]Õ|Ë|m‚Ìq|¿{€¯Ö»‰ÔeºÅÕYÃ|Ÿ |À¯ Ö Ì] {Y{|ÅYÂz¿w©Z¨eY¾ËYÄ¿Zfz^‹Âyį{‹Äf‹Â¿ ,ºË{Â]ÃŻdˆÌ·{Öf«ÁºÅ{ZËd·Á{{€¯½ZŒ¿€—Zy ºÌÅYÂy‰ÔeºÅZ]Á{€¯kZyÃŻdˆÌ·YYŒ¯ {‹ÃŻdˆÌ·Ä]Z»¾f§ž¿Z»|f§YÖ»įÖ«Z¨eY€Å{€¯ €Ë~a½Z°»YdˆÌ·YkÁ€yºÅZ]ºË|//‹{YÁºÅ€³Y ÖËZʼnÔeÕ{Zf«YŠz]{Äf^·Y{€¯ħZ“YÕÁ dˆÅ €ËZ‡Á{Zf«YcYÁ,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÕ‡Y |Å{wĈ¸m{įÖ«Z¨eY€ÅZe|//‹¹Zn¿YZÅÃZ´f‡{ |ÀÌ^¿Ö^̇Mį{‹ÖuY€—Õ—Z»{Zf«Y |‹\ːed·Á{cZÌÅĈ¸m{ •Â]€»ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMsԏY ¹Á{ÁµÁYÂ¿Ä¿Y‚y{ZÀ‡YÁ|Ä] ¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖf ÀdËZ¼u½Â¿Z«sԏYÄvËÓ{ÂyÁ€»YĈ¸m{½Y€ËÁcZÌÅ {€¯\ːeYŒ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯ Ä^À‹ZÆq Á€»YĈ¸m{½Y€ËÁcZÌÅ,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] dËZ¼uœÀ»Ä],ÕÂƼm†ÌWÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud//‡ZËÄ] ÃY{YÁdˀË|»ÃÂv¿¾ÌÌ e,Â//Œ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖ¸yY{ž//ËZÀY Öf ÀdËZ¼u»½Â¿Z«Ây{½Z^Æ´¿ÕY‹cY{Y€ËYž§ÁŠ‹ÂadvecZn¿ZyZ¯ {€¯\ːeYÃZ‹Y{»½Â¿Z«sԏYÄvËÓ«Œ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁ ÕZÅÄ¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖ¸yY{žËZÀYdËZ¼ucZÌÅÕZ”ŸY,ÄvËÓ¾ËYª]Z˜» ½ZÌ»Y»½Y€ËÁcZÌÅ\ːeÁ–]€Ë}ÕZÅÃZ´f‡{{ZÆÀŒÌaZ]½Â¿Z«¾ËY{k|À»,Œ¯ {‹Ö»¾ÌÌ e«¾Ì»YÁªi»{Y€§Y ZËŽz‹|¿YÂeÖ»cZÌÅ{‹Ä¿ZyZ¯ָ̘ e\m»įÕ{Y»Â«Ác{,¾ÌÀr¼Å |À¯¾ÌÌ eÄ¿ZyZ¯€Ë|»½YÂÀŸÄ]Y«¾Ì»YÁªi»»֫¬uZËÖ Ì^—Zz‹Y ,Ä»Z¿€]½Z»Z‡ZË֏yZËÖf·Á{ÕZ^fŸYcZˆ‡R»Z]|¿YÂeÖ»žËZÀYdËZ¼ucZÌÅ |À¯|¬ À»µÂ¼Œ»ÕZÅÄ¿ZyZ¯d«Â»ÃY{YÕY€]ZÌ¿{»Z^fŸY¶ÌveœÀ»Ä]ÖËZÅ{Y{Y€« ž“ÁY†a«Z]½Á|]ÕY|°¿Z]½Â¿Z«ª]Z˜»½MÄ]ª¸ f»{‡ļ̼“Ä]»¯~»ÃÂmÁÁ ¾ÌÌ eZËÖ´fˆ°‹Á»YĄ̈eZËÖËY€mYcZ̸¼ŸļeZyY¶ ^«ÁÕZmÁÕ{ZŸÕZÅÄÀ˂Š{Â]|ÅYÂydŒ³€]ÁdyY{€a¶]Z«½MÖËYY{ÁµY»Y€ËZ‡ÁÄ¿ZyZ¯ž§ZÀ»Y,ÖËZÆ¿¦Ì¸°e ÕZŽZf‡Y{À¼Ì‡|‡Ã{Á|v»֓YY­Ô¼f‡YÕY€]Z^fŸYZfyYÄ»Z¿\ːesԏY ½Zf‡€·Á¹ÔËY {À¼Ì‡|‡Ã{Á|v»֓YY­Ô¼f//‡Y|ÀËY€§žË€ˆeÁÄ //‡ÂeœÀ»Ä]½Y€ËÁcZÌÅ sԏYY֓YY¾ËY­Ô¼f‡YÕY€]Z^fŸYZfyYÄ»Z¿\ːe,½Zf‡€·Á¹ÔËYÕZŽZf‡Y {ÂmÁÖ£Z]Á֟Y֓YY®¸¼e½Z°»YZÆÀe,½Y€ËÁcZÌž̌ÌaÄ]»{Z¨»ÄmÂeZ] {€¯ ,¯~»Ä]»{«Ö£Z]»ļ¸¯ÕZmÄ]«cZi|vfˆ»ÁcZ£Z]»cZ^Ÿk{Z]įd//‹Y{ |‹sԏYÄ]»¾ËY Á̬֬uZz‹YÁZž¼n¿Y,ZÅ{ZÆ¿,ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{d‡YÂy{Ä]€œ¿½Y€ËÁcZÌÅ Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y֓Z¬f»Ö¿ÁZ eÁ֏y֫¬u sԏYY½MÄ]•Â]€»ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM,¹Á{ÁµÁYÂ¿Ä¿Y‚yÄˈe{ZÀ‡YÁ|Ây{ {€¯ [MÕZÅd¯€‹ÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ÁÖf·Á{cZˆ‡R»,ZÅÄ¿ZycYÁ,ÄÌuԏY¾ËYª]Z˜» YZŽMcYZ^fŸYįÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eÕZÅs€—ÕY€mYd]Z]ՀƋ[ԓZ§Á ,|ÀfˆÅ֓Z¬f»Zz‹YÄ]Ö ˜«ÖÅ|]ÕYY{į{‹Ö»¾Ì»Ped·Á{ֻ¼ŸÄm{Â]¶v» |¿€Ì³Ö»Y€«Ä»Z¿¾ÌËM¾ËYÂ“»Z°Å|]ÕZÅÃZ´f‡{À»{ ֓Z¬f»Zz‹YYZ°^¸—ÕZÅÃZ´f‡{cZ^·Z˜»Ä],d·Á{©Â »Ö ˜«cZ^·Z˜»,¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹{ZnËYµZ‡½ZËZaZeį{‹Ö»©Ô—Yֻ¼Ÿž]ZÀ»d]Z] †aÄf¨ÅÁ{c|»¥€›€j¯Y|uZÅ®¿Z]¾Ì]cZ^·Z˜»µZ¬f¿YÁ¶¬¿Ä»Z¿ÃÂ̋,…Z‡Y¾ËY€] ¡Ô]YÖ°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ä]Ղ¯€»®¿Z]Õ‡YÄ»Z¿\ːe¾ËY¡Ô]YY Â¿ÁµÁYÂ¿Ä¿Y‚yÄˈe{ZÀ‡YµÂ¼Œ»֓Z¬f»Zz‹YįÕ{Y»{,¾ÌÀr¼Å {‹Ö» ¹Y|«Yd·Á{Ö ˜«ÕZÅÖÅ|]d]Z]֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z‡ˆ¯ÄˈeÄ]d^ˆ¿Z0 ‡Y,¹Á{ {ZÀ‡YªË€—Y½MÄˈeÁħZ“Y,d·Á{YZÆ¿McZ^·Z˜»¢¸^»Ä],Ã|‹Äˈeˆ¯¢¸^»,|ÀÀ¯ d‡YZn»¹Á{ÁµÁYÂ¿Ä¿Y‚yÄˈe cZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z],Ղ¯€»®¿Z]Ä]µÂ¼Œ»Zz‹YÖÅ|]ÄËÂ//ˆe,ÄÌuԏY¾ËYª]Z˜» ÕZÅļˀmÁ¹Zn¿Y,µÂ¼Œ»Žz‹ÖÅ|]{‡Á¶YºÌƈeÕZÀ^»€]Ö°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸY \·Z«{ÖËZ˜ŸYcÔÌƈeZœf¿Y{»Ã{Z]w€¿ZËÖf¯Z//Œ»€Ì£{¬Ÿ\·Z«{,½M€ÌyPe Äˈe¢¸^»Z]\‡ZÀf»,cZ^·Z˜»Ö»Z¼ed]Z]Ã|‹µZ¼ŸY\¯€»{‡ÁÖf¯Z//Œ»€Ì£{¬Ÿ cZ^·Z˜»ÄˈeÄ]d^ˆ¿|¿YÂeÖ»‚Ì¿ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁ {‹Ö»Ã|̌z]Ã|‹ ½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹YՂ¯€»®¿Z] Ö°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ö·ZË ՁY ªË€—Yd‡YÃ|‹d^iZÆ¿M€eZ§{{Ö·ZËcÄ]į½MÄfˆ]YÁÁÄ ]ZeÕZÅd¯€//‹Á ÕZÅğ¼n»Á©Â§d¯€‹Ä]d·Á{ÖÅ|]Äˈed]Z]¹Á{Â¿Ä¿Y‚yÄˈe{ZÀ‡YÁ| •Â]€»cY€¬»[ÂqZq{įÖeÔÌƈeÂy{,¾ÌÀr¼Å |À¯¹Y|«Y½MÄfˆ]YÁÁž]Ze ÖÅ|]{ZnËYµZ‡­Ô»,ÄÌ·ÁYÖÅ|]{ZnËYxËZe,|¿YÃ|Ë{€³{Y{Y€«|Ë|¼eZË{|n»–Ì//ˆ¬e d‡Y֓Z¬f»Zz‹Y YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m €^y {€¯s€˜»½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW |‹Zf‡YÂy½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ ½ZfˆÀ»YZ]Ö°¿Z]•Z^eY¾f‹Y|¿¶»ZŸFATF{dË”Ÿ¹|Ÿ ÕZ^«€´Ë{Õ‡Y |‹Z]Äf‹Y{ÖËZŸ{Y¾ÌÀq|¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿ÕŒ¯ Z]ÕYÄ^¿ZmÁ{ÕZÅ{Y{Y€«Â“»¾Ì¼ÅYÃ{Z¨f//‡YZ]Z»ÕYĬ˜À» ¥~uµZ^«{µZj»—Ä]|ÀÀ¯Ö »{Z¬ ¿YZ»Ö·Z¼‹ÄËZ//ˆ¼Å¾ËY {YÁÂ//Œ¯¾ËYYÓZ¯º¸«,ZÆ¿M|Ì·ÂeÕÓZ¯º¸«ħ€ e dÌ ¼mZ]½Zfˆm€³Œ¯į{‹Ö»hŸZ]cZ»Y|«Y¾Ì¼Å|ÀÀ¯Ö» cZneºnu{Y{dÌ ¼m€¨¿½Â̸̻į½ZfˆÀ»YZ]€¨¿½Â̸̻ |‹Z]Äf‹Y{ÕÓ{{Z̸̻ Â//Œ¯½Zf//ˆÀ»Y{Á‚§Y½Zf//ˆÀ»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌË ZÌf»Y¶«Y|u½{Y{Z]ºÌ¿YÂeÖ»Z»{Y{Ö¼¯dÌ ¼mÁd‡YÖ°q¯ YÖ¸YºÆ‡Œ¯¾ËYYÃÂ^¿YcÄ]ÓZ¯º¸«cY{YÁÔj» į{Y{Ö ^À»Œ¯¾ËYÄ°¿M¾¼“ºÌ‹Z]Äf‹Y{YŒ¯¾ËYYZ] d‡Y[MºÅ½MÁºÌfˆÅ€Ì¬§½M{Z» Z]{Y{ՂÌz¸Zu­ZyÁd‡YÖ]M€aŒ¯½ZfˆÀ»Y{Á‚§YÕÁ ªË€—YÖÀÌ»€‡Y€§dŒ¯ÕY€]ºÌ¿YÂeÖ»Z»­€fŒ»€»Ä]ÄmÂe dˬeŒ¯¾ËY{Y{Ây”u­€fŒ»ÕZÅd¯€‹†Ì‡Ze Z^eYÄ]ÕY~³YÁ¶]Z«®¸»Á¾Ì»½Zf//ˆÀ»Y½Â¿Z«ª]Z˜» ºÌÀ¯ {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»€œ¿¾ËYYÁd‡YÖmZy Á{cÓ{Z^»¾Ë€eÖ¸YÂ//y{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY”Ÿ Œ¯¾ËYZ]ՀeZÆecÄ]Ճ€¿YÁÂu{Z»d¨³Â//Œ¯ ÁºÌÀ¯Ö»{YÁ©€]ZÆ¿MYZ»€//‡¶§{Ä°Ë—Ä]ºËY{Ä·{Z^» ּ̋Á€fa,ÖËZ̼̋cӐv» ºÌÅ{Ö»Z³ZÆ¿MÄ]Z»€³¶§{ ,ÃÂÌ»Ád‡YÂ//Œ¯¾ËYÄ]Z»cY{ZÃ|¼ŸÖf ÀÕZÅ{¯Á ºÌÀ¯Ö»{YÁŒ¯¾ËYYՁÁZŒ¯cӐv»Öy€]Ád‹Â³ ½ZfˆÀ»YY½ÂÀ¯Yd§€³Ö»cÖ]ÂÀmÕZ°Ë€»MY¾ËYYŠÌa {€Ì´]c Ä]ħ€—®ËÕZÅÃZ´¿ÁZÅÕY~´f//‡ŻÖy€]Ä]{Z¬f¿YZ//]ÕÁ Á{cZneÄ]Õ{Z¬fŸYZ»½YY~´f‡Żd¨³Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZne Z¨¯{ÂyÖËÓZ¯€Å|Ì·Âe{į|ÀfˆÅ¾ËYµZ^¿{Ä]Á|¿Y|¿Ä^¿Zm pÌÅÁdˆÌ¿€Ë~a½Z°»YՂÌq¾ÌÀqÁ€»YZÌ¿{{Ä°Ì·Zu{|¿Â‹ Y‚ŽZfˆÀ»YÁ½Y€ËY­€fŒ»©ZeYºÌf//‡ÂÌaÄË{ZveY¾ËYÄ]į Y€«¾Ì¼ÅʇYÁÄ]Ä°¿M¾¼“ d‡YÃ{€¯{ZÖ¿Z³Z]ÖÅY³ Á{ÖmZycZneºnu{Õ|//Ë|m{¯µZ//ˆ»Yį{Â]{Y{ d¼‡Ä]d^j»Ô»Z¯Y€eºËY{Zœf¿YÁ{Ây|ÅYÂyº«Œ¯ ¥~uZ]Y€Ë{‹Y€«€]µ{Z eÕ{Á|uZeÁ|À¯Y|Ìa€Ì̤e,½Y€ËY ZeįZˇÁ¹Y{­YÂyÁևZ‡YÕZÅÓZ¯Öy€]cY{YÁ,ZÅħ€ e ½{Â]¾ÌËZaÖ¸Y¶Ì·{d¨³½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW {ÂyÄ],d‡YŒ¯Á{¾Ì]Ö°¿Z]•Z^eY{Â^¿,ÕZneĘ]Y Z̈]½ZfˆÀ»Yd·Á{,©ZqZ«ÁÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»ÁFATFhv] d‡Y…ZˆuÁ€Ì³dz‡ ÕZnecÓ{Z^»Ây{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{½ZÌ¿ZnËZË®ËÁ€Å Z]d¨³cÔ»Z »ºnu€]ŻYÁYÄ»ZÀ¬§YÂe€ÌiZeÁ½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËY Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmYÖ°Ë{‚¿ÁŒ¯Á{•Z^eYÄÀˀË{Ĭ]Z‡{ÂmÁ ºÌfˆ¿YÂf¿Õ{Zf«YÁÂu{Ä¿Z¨‡Zf»Z»Yd‡YY€«€]d¸»Á{¾Ì]į ºÌ‹Z]Äf‹Y{•Z^eY€´Ë|°ËZ]ÄfˆËZ‹—Ä] Ze¾Ì]Â//Œ¯Á{ÕZnecÓ{Z^»ºnu{Y{Ä//»Y{YÕÁ |¿ÁŻYÁYÄË{ZveYÄ]¾f‡ÂÌaY†aįd‡YµZ‡{Ó{½Â̸̻ ½{Â]¾ÌËZaÖ¸Y¶Ì·{Z»Y d‡YÄf§€³{ÂyÄ]Ö^//‡ZÀ»Õ{  ÂyÄ] d‡YŒ¯Á{¾Ì]Ö°¿Z]•Z^eY{Â^¿,ÕZneĘ]Y Z̈]½ZfˆÀ»Yd·Á{©ZqZ«ÁÖËŒ·ÂaZ]ÁZ^»ÁFATFhv]{ —Ä]ºË{Â]½Z¼Ìa¾ËY”ŸZ»€³Y,d‡Y…ZˆuÁ€Ì³dz//‡ {Â]€e½YÁZ̈]Z»Ö·Z»cÓ{Z^»ºfu ÕY~³€iY‚Ì¿Z°Ë€»MÕZźˀve€´Ë{ÕÂ//‡Y{Á‚§Y½ZÌ¿ZnËZË hŸZ]FATFÃY€¼ÅÄ]Â“»¾ËY,d//‡YÄf‹Y{Y{ÂyZy |‹Z]Äf‹Y|¿{ÂmÁŒ¯Á{¾Ì]Ö°¿Z]Ę]YpÌÅZ^ˀ¬eįÃ|‹ €œ¿€ËÄ^ ‹¾ËYZ»Yd‡YµZ §d¸»®¿Z]Ä^ //‹®Ë½YÁ€ËY{ Z]ÖÀ»Y®¿Z]®ËÔ¼ŸÁ|À¯Ö»dÌ·Z §½Zf//ˆÀ»YՂ¯€»®¿Z] ½Y‚Ì»Ây{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY”Ÿ d//‡YÖ¿Y€ËYº‡Y Ä°Ì¿Z»Y{Á‚§YŒ¯Á{cÓ{Z^»ºnu€]ZÌ//‡YÁYÕY~³€iY {€¯¹ÔŸY½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ µZ‡ÕY|f]YYÖeZÌ·Z»µÂ^«¶]Z«ÄÀ˂ŽYÂÀŸÄ]Ä¿Y‚y{ZÀ‡Y¶Ë‚ÀeÄÀ˂ʼn€Ë~a {ÁM€]½MÕY€mYÕY€]d//‡Y¹Ó|Àq€Å |//‹ÁÄ]ÁZ”ŸYd¬§Y»Z]¹Á{ YėÂ]€»ÕZŽZ»Z‡¾Ì]Ö¼ÅZ¨eÄ]kZÌfuYÂ“»¾ËY {€Ì³cÄÀ˂ŠÕZŶ°Œe€´Ë{Á[ÂqžËZÀ¾¼n¿Y,­€¼³,cZeZ^¿š¨u½Z»Z‡ĸ¼m ½{Â]d^j»c{ÄÀ˂Å{ÁM€]ÁÄÌ·ÁYcZ ·Z˜»Y†a {Y{,Šz]¾ËY ½Zfˆ¸³½Zf‡Y{½ZŒÌ¼³|À]‚ÌÆneÕY€]YÖËY€mYÕZŹ|«½YÂeÖ»,–ËY€‹ ºËY{€],{Y{Œ¯µZ¼‹ÕZŶ´ÀmYՀf»Â¸Ì¯ĸZ§į {‹Ö·Z»µZ‡¶¯µÂ¼Œ»|ËZ]¾ËY€]ZÀ],d‡Y ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÄÌuԏY,|‹s€˜»įÖËZŵÓ|f‡YÄ]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ €]Á{€¯Y|ÌaՀˆeÖ·Z»µZ‡¶¯Ä]µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^eÃ|À] ÖeZÌ·Z»µÂ^«¶]Z«ÄÀ˂ŽYÂÀŸÄ]ֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y¶Ë‚ÀeÄÀ˂Å…Z//‡Y¾ËY |‹Äf§€Ë~a –ËY€‹Ád//‡ÂaZ][ÂqcY{YÁcÔ°//Œ»ÃZ]{½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ d‡ÂaZ][ÂqcY{YÁd¨³‚Ì¿{Â]dˆŒ¿¾ËY¹Á{Âf‡{į½MÕYÄÀ̘¿€« Õ‡YÂ“»¾ËYÁÃ{Â]ÂÀ¼»,Œ¯Ä]d§MµZ¬f¿YÕÓZ]µZ¼fuY¶Ì·{Ä] cZŸÂ˜¬»ÕY€]ZÆÀe€“ZuµZ//u{ d//‡Y‘Y€fŸY{»֏yŠz] {‹Ö»{ZcY{YÁÂn»,Y·Y|À¿Z»Ã|‹Ã|À¯d‡Âa¶»Z¯—Ä]Ö]Âq Ä¿Zy€Ì]{Õ‡Y֐zeÕZÅÄf̼¯{Â“»¾ËY{€¯tˀŒeՁÁsԇ և€]¶]Z«įÃ|‹s€˜»{ZÆÀ//ŒÌaćdËZÆ¿{ÁÖ//‡€]Ã{Z»Äf̼¯ ZÅ[Âqֿ¨Ÿ|“ÕY€]ÕZ¯ÁZ‡d·Á{įd‡Y¾ËYµÁY{ZÆÀŒÌa |ÀfˆÅ ÕY€]¹Ó[Z^‡YÄÌÆeÁ½Z°»‚ÌÆne,¹Á{{ZÆÀŒÌa |À¯Y|Ìa|¬»Â//Œ¯{ ¥~udËZÆ¿{ÁÂ//Œ¯Ä]{ÁÁÁ|]{ZÅ[Âq¾ËY½{€¯Ö//¿Â¨Ÿ|“ [ÂqcY{YÁÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯œÀ»Ä]Õ{ÁÁÄÀ˂Å|{ d¨³,|‹s€˜»dˆŒ¿¾ËY{Är¿MÄ]ÄmÂeZ]Ã{Z»Äf̼¯€Ì]{¹Z¬»ºWZ« {ZÆÀŒÌa,Ę]Y¾ËY{֏yŠz]ÁÖf·Á{ÕZÅÃZ³|Ë{tˀ//ŒeY†a {Zf«Y½ZÆm Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com dˆŒ¿¾Ì¼nÀaÁ{Zf¨Å{|Ë´̻½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿,ՁÁsԇ¾Ìˆu ÄÀ˂ŽYÂÀŸÄ]ֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y¶Ë‚ÀeÄÀ˂ʼn€Ë~aÃZ]{Ã{Z»Äf̼¯ Ö·Z»µZ‡¶¯µÂ¼Œ»|ËZ]Ä·Zˆ»¾ËYÁÃ|//‹Ã{Y{d^j»ÕYÖeZÌ·Z»µÂ^«¶]Z« {‹ ©ZeY†ÌW\ËZ¿,½Y€ËY©ZeYՀ//^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ÃZ]{d//ˆŒ¿¾Ë€eÁZe{Ã{Z»Äf̼¯ÕZ”ŸYį€^y¾ËY¹ÔŸYZ]½Y€ËY ÕO,ÖeZÌ·Z»µÂ^«¶]Z«ÄÀ˂ŽYÂÀŸÄ]ֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y¶Ë‚ÀeÄÀ˂ʼn€Ë~a À^eÃ|À]Ä»Z¿¾ÌËMÄÌuԏY{Â“»¾ËY{€¯tˀe,|¿{Y{d^j» µZ‡–‡YÁYÄ]•Â]€»ÄÌuԏY½ÂqZ»Yd‡YÃ|‹Ã|Ë{µZ‡Äm{Â]½Â¿Z« {½MZŒf¿YY| ]ÁÄ]YÄ»Z¿¾ÌËM¾ËYÕY€mYÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡,{Â] |À¯Ö»•ÂÀ»½Z]MÖÀ ËÖ¼‡Ä»Z¿Á ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÃZ´¿{Y{Ä»Y{Y½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿,ՁÁsԇ¾Ìˆu ¾Ì¼ÅÕY€] d§€³Y€«‘Y€fŸY{»֏yŠz]€œÀ»YÂ“»¾ËYÄ] ¹Zn¿Y¹ÓÕZÅև€]dˆŒ¿¾ËY{ ºË{€¯s€˜»Ã{Z»Äf̼¯{YĸXˆ» µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMÄ]•Â]€»ÄÌuԏY¾ËYįZn¿MYÁ|‹ ÖeY{YÁl¿€]YZ]dˀË|» YZ]ºÌœÀe{Zf‡ÕZÅd ‡Ż…Z‡Y€] {ZÂyŒ¯ÖËY~£dÌÀ»YÄ]ÄmÂed̼ÅY€]½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ Á|À¯Ö»|̯Ped‡YÃ{Y{Y€«¥|ÅYŒ¯{Zf«YÄ¿Z¼yÕZźˀveį֘ËY€//‹ ŽyÓZ]Y¿ZydŒÌ »Y|ËZ^¿Z»Y,d‡YºÆ»ÖfË·ÁYÖ¸yY{|Ì·ÂeYdËZ¼u|˳Ö» |‹¶§Z£€Ë~a\̇MZŒ«YÀ¨‡ ®ËÄ]ZÌ¿Ä¿ÓZ‡{Âm»cY|Àfˆ»ÁZ»M…Z‡Y€]d¨³ÁZŒ¯ẗ»,Z¿Za‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹Œ¯{YÁl¿€]¾e½Â̸̻®Ë½ÂÀ¯ZeZ»Y,ºËY{l¿€]¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ Z]½Z”»­Z^»ÃZ»½MY†aÁÁ¿¹ZËYÁ¿µZ‡½|̇Y€§Z]Ä°ÀËYÕÁM{ZËZ]ÕÁ ŠÌaįÖeÔ°Œ»Ä]ÄmÂeZ]{€¯s€˜»,ºË‹Ö»Á€]ÁYZ]{l¿€]ÕZ“Z¬eŠËY‚§Y |À¯YZ]{{Âm»ÕZ“Z¬eÄ]d^ˆ¿cY{YÁdŸ€‡ÁÄf‹Y{Y€«l¿€]cY{YÁÕÁ Á€]YYZ]ZÌ¿¾Ì»PeÁ½{€¯¾Ë‚´ËZmZ]|ËZ]ÁÃ|//‹Ã{Z¨f‡Yl¿€]€ËZy}Y,Ã|//‹ {€¯Հ̳¸m¶°Œ» ZÆÀeÖ§€»¹Ô«Yd//‡€Æ§Ä]ÖÅZ´¿{{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ ŠËY‚§YpÌÅÁÄf‹Y{cZ^i,ZÅd¼Ì«ŠÆm½Zˀm{ÁÄf‹~³µZ‡Á{֗įַv» –ËY€‹d‡{Z¿d ‡Ż}ZzeYZ]{€¯d^«Y€»|ËZ]Ád‡YÃ{Â]ÖeY{YÁl¿€]Äf‹Y|¿Öf¼Ì« |À°¿€Ì̤e ּƻºÆ‡,¥€»€aÖËY~£µÂv»¾Ì»Á{½YÂÀŸÄ]l¿€]įºÆ»¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Հ̳ºÌ¼e{Ö´¿Z³Á{{€¯tˀe,{Y{Ö¿Y€ËYÕZÅÃ{Y¿ZyÀ¨‡Á|ˀy|^//‡{ ֘ËY€‹¾ÌÀq{Á{‹{ZnËYµÔfyYµÂv»¾ËYcY{YÁ€Ìˆ»{ZeÃ|//‹\m» µÂv»ÖÀ˂´ËZm½Z°»Yį¾ÌËZa|»M{Z]Z//Œ«YZÂy½Z³|ÀÀ¯¥€»®‹Ö] |ÀÀÌ]Ö»\̇M,|¿Y|¿Հ´Ë{ ,µZ//ˆ»Yl¿€]cY{YÁÖ¸§d̟ÂÀ¼»ÃÁ{Z£MYŠÌaÄ°ÀËYÕÁM{ZËZ]ÁZ//Œ¯ ,{Â]l¿€]ĸ¼mYՁÁZŒ¯cӐv»YZ]ÁcY{YÁÖ·Âf»ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ ŽzŒ»l¿€]cY{YÁÄ»Z¿€]Ä¿ZzeYÁ¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯ÕZÅ{ÁM€]…Z‡Y€]{Y{t̓Âe |‹{YÁl¿€]¾eY‚ŵZ‡ÖËY|f]YÃZ»ZÆq{d̟ÂÀ¼»ÃÁ{Z£MYŠÌaZeÁ ,d ÀcYÁÄ]dÌ·Rˆ»Á€Ì̤eŠz]¾ËYÖ·Âf»d·Á{ºÌ¼eZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ cZneÁYZ]Ö·Âf»Ä°ÀËY¶Ì·{Ä]Ä¿ZzeYÁ¾ËY{Á‚§Y,|//‹Ã{€b‡cZneÁ½| » ZÌfyY{YZ]ÕÓZ¯Հˆ¯ÁÕ{Âm»,ZÌ¿YՀeªÌ«{{ÁM€]½Z°»Y,d//‡YŒ¯ {Y{ Ä¿ZzeYÁ¾ËYÕZ//Å{ÁM€]…Z//‡Y€]{Y{Ä»Y{Y½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾//¼n¿Y€Ì]{ cYÁÄ¿Z¨//‡Zf»Z»Y,{Â//‹¾Ì»PeYZ]Հ//ˆ¯Ze{€¯Ö»Y|ÌaÄ»Y{Yl¿€]cY{YÁ|ËZ] ½Y‚Ì»Ä]YcY{YÁÄ]Œ¯ZÌ¿½Y‚Ì»Á€Ì̤eY{ÂyÄÌ·ÁYÕZÅ{ÁM€]ՁÁZŒ¯{ZÆm {Y{ŠÅZ¯ÖÆmÂe¶]Z« YZ]ºÌœÀe{Zf‡cZ]»ÁcZ¼Ì¼eZ]ՁÁZ//Œ¯cYÁž“Y»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ YÕ{Zˁ{Y| e½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]{Zf//‡¾ËYÄ°ÌËZn¿MYd//‹Y{ZƛY,{Y{cZ§ZÀ» cY|Àfˆ»…Z‡Y€]½McZ]»,Ã|‹¶Ì°ŒeÖf̼¯ZuÁÖf·Á{ÕZŽZ»Z//‡ÁZÅ{ZÆ¿ d‡Y{ZÀf‡Y¶]Z«Á֐zeÕZÅÃZ´f‡{ÕZ»M |¿ÁZe|‹\m»ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ž“Y»Ä¿Z¨‡Zf»Z»Yd¨³ÁZŒ¯ µZ‡½|̇Y€§Ä¿Zf‡M{ZÂy–ËY€‹¾ËYÁ{‹|À¯l¿€]ŽÌy€eÁYŽÌze |À¯¶°Œ»Zq{YYZ]|¿YÂeÖ»½Z”»­Z^»ÃZ»Á¿ Œ¯Zy–ËY€‹¾f§€³€œ¿{Z]|ËZ]ÕZneÕZÅd//‡ŻÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ –ËY€‹¾ËY{{Á‚§Y,{‹}ZzeYŒ¯Ä̸ŸÄ¿Z¼yÕ{Zf«YÕZźˀve¶Ì¼veÖÀ Ë ½Z»ÃZ^f‹YcZ¼Ì¼esԏYÁ{Y{¹ÓՀfŒÌ]½Z»ÕZnecZ̸¼Ÿ¦¸fz»¶uY€» ¹Ô«YZÂyYZ]dˀË|»{»{ՀfŒÌ]d^«Y€»Z]|ËZ]Á¾ËYY,{Y{¹ÓÕ{Zˁ Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½ZËZa{½Y€ËYl¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ {€¯Հ̳ºÌ¼eևZ‡Y ÕZÅd‡ŻÁcZ¼Ì¼eZ]ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁž“Y»d//‡Y|Ì»Y€Ì‡Z¨e¾ËYZ] ½Z³|ÀÀ¯{YÁÄ]įYZ]Ä]ZÆÀeÄ¿–ËY€‹¾ËY¹ÁY|ed¨³,{‹ˆ¼ÅYZ]ºÌœÀe{Zf‡ ÕZÅŒ¯{ÕZneÕZÅ¥€—{‚¿½ZŒËYZ^fŸY½|‹Y{ċ|yhŸZ]ÁÃ{\̇M‚Ì¿ Á€]ÁÕ{Zf«YÕZźˀveZ]Œ¯į֘ËY€‹{©Z¨eY¾ËYÁ{‹Ö»l¿€]Ã|ÀÀ¯{Z dˆÌ¿Œ¯sԏÄ]d‡Y {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y |ÀfˆÅcÔÌƈeªÌ¨¸eÄ]{Z«½Z¿YÂm¾°ˆ»Y|¿Y†a½YY~³Ã{€b‡ ZÅÂeY€aYÖeZ]Zzf¿Y¦¸zeև€] |̇€f»ָ̻Ä]Œ¯ÕZÅÖ³|¿Z]½Y‚Ì» Ä]¾¼Æ]ZeÃZ»€Æ»ÕY|f]YÕZmÖ]MµZ‡ÕY|f]YYŒ¯ÕZÅÖ³|¿Z]½Y‚Ì» Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»ÕZʼnZ]Z]ĈËZ¬»{º«¾ËYįd//‡YÃ|̇€f»ָ̻ d‡YÄf‹Y{Õ|{ŠËY‚§YÄ·Z‡¾Ì´¿ZÌ»Z]ĈËZ¬»{ÁÕ|{ŠÅZ¯ ½ZŒ¿Â//Œ¯¦¸fz»ª—ZÀ»ÕZÅÖ³|¿Z]dÌ “ÁÄ]ÖÅZ´¿,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] Z]½Y|¿Z»,€f»ָ̻ Z]½Ô̳ÕZŽZf//‡YÖ¿Z»ÁZ]¾ËY{į|Å{Ö» €f»ָ̻ Z]{‚ËÁ€f»ָ̻Z]½ZƨYÕZŽZf‡YÁZžˀe‰Z]€aÁ‚m€f»ָ̻ Ã|‹\m»Äf‹~³µZ‡Ĭ]Z‡º¯ÕZÅÖ³|¿Z] |¿YÃ{Â]Œ¯ÕZŽZf‡Y¾Ë€e‰Z]º¯ Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿YՀf¼¯ÕZʼnZ]Œ¯½Zf‡Y€“ZuµZu{įd//‡Y Z]½Zf‡€·,|{ Z]Ö·Z¼‹½Z‡Y€yÕZŽZf‡Y½ZÌ»¾ËY{ |ÀÀ¯Ä]€neµZ‡Za Äf‹~³Ö]MµZ‡Z]Ä//ˆËZ¬»{|{Z]‚Ì¿ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆqÁ|{ ÕZŽZf‡Yc|»¾ËY{ |¿YÃ{Â]Œ¯‰Z]º¯½Zf‡YÄ//‡\Ìe€eÄ]¾¼Æ]Ze Z]½Z»€¯Á|{ Z]½Z³‚»€Å,|{ Z]½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡ ¾ËY€] d‡YÃ{Â]Äf‹~³Ö]MµZ‡Z]ĈËZ¬»{Œ¯ÕZŽZf‡Y¾Ë€e‰Z]€a,|{ Ä]€neYÖ]ÂyZ̈]Ö]MµZ‡,‰Z]¾Ì´¿ZÌ»ĈËZ¬»™Zv·Y½Z³‚»€Å½Zf‡Y,…Z‡Y įÖ·Zu{,Ã{€¯Ä]€neY‰Z]€f»ָ̻ ÕZmÖ]MµZ‡ÕY|f]YYÁ|À¯Ö» d‡YÄf‹Y{Ö³|¿Z]€f»ָ̻ c|»¾Ì¼Å{Äf‹~³µZ‡ Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z»¶»Z‹cÁZ¨f»w€¿Z]ZÅÔËÁ |¿Â‹Ö» ÖeÔ»Z »¶»Z‹¾°ˆ»Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»d‹Y{ZƛYՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » |À¯¹Y|«Y½M‰Á€§Ä]d^ˆ¿|ˀyYµZ//‡®Ëd‹~³Y†a®·Z»į{Â//‹Ö» Á|ˀy½Z»{®¸»¾ËYd¼Ì«cÁZ¨f·YÄ]Z»Ä]Õ|{cZÌ·Z»c¾ËY{ ÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» ½M‰Y¶¯Ä¿Á{€Ì³Ö»ª¸ e‰Á€§ Հ̳¸mÕY€]ÖeZÌ·Z»½Â¿Z«¾ËYsÁd‹Y{ZƛY¾°ˆ»Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»ÕZÅw€¿ {ÁÕY|ˀyYÖ°¸»įd//‡YÕ{Y€§YcÔ»Z »µ€fÀ¯dÆm{ÁՀ³Y{Â//‡Y ÕZÅ|uYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |¿Y{Y½M‰Á€§|«|ˀyY†aÖÅZe¯½Z»c|» ¾ËY{Y{Ä»Y{Y,|ÀfˆÅ¾°ˆ»Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Y¥Z »֐z‹Ã{Z¨f‡YÕY€]ֿ°ˆ» Ä]d^ˆ¿|ˀyYµZ‡®Ëd‹~³Y†a®·Z»į{‹Ö»ÖeÔ»Z »¶»Z‹cZÌ·Z» ¾ËYd¼Ì«cÁZ¨f·YÄ]Z»Ä]Õ|{cZÌ·Z»c¾ËY{ |À¯¹Y|«Y½M‰Á€//§ ¾ËY‰Y€³YÖÀ Ë ½M‰Y¶¯Ä¿Á{€Ì³Ö»ª¸ e‰Á€§Á|ˀy½Z»{®//¸» {Z̸̻®ËÄ]µZ‡®ËY†a½Md¼Ì«Á|‹Z]½Z»Âe{Z̸̻®Ë|ˀy½Z»{®¸» {€Ì³Ö»ª¸ e½Z»Âe½Â̸̻Ä]Õ|{cZÌ·Z»,|//‡€]½Z»Âe½Â̸̻Á Á®¸»‰Á€§Ze|ˀyÖ¿Z»ĸZ§…Z‡Y€]{€¯|̯ZeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » {‹Ö»¾ÌÌ ecZÌ·Z»w€¿½McÁZ¨f·YÄ]Z» ¾°ˆ»|ˀy¹YÁ|Ë|m¦¬‡d§ZË{•Á€‹ Y|Ë|mcÔÌƈe¦¬‡Ze¾°//ˆ»Y|¿Y†aÕZÅ©Á|À ¦¬//‡ÁÃ{€¯d§ZË{®¿Z]Y©YÁY|ˀyZ]Y©YÁY¶v» €]Y€]©YÁYcÔÌƈe|Ë|mÕZŦ¬‡ZeY{ÂycÔÌÆ//ˆe .|ÀÀ¯ ZÆÀeÔ §Z^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹{[»–]Y“…Z//‡Y€] cÔÌƈeªÌ¨¸eÄ]{Z«½Z¿YÂm¾°ˆ»Y|¿Y†a½YY~³Ã{€b‡ cÁZ¨f·YÄ]Z»|À¿YÂeÖ»Á|Àf//ˆÅ©YÁYcÔÌÆ//ˆeZ]{Ây |ˀy¶v»YY©YÁY|Ë|mcÔÌÆ//ˆeZ]{ÂycÔÌÆ//ˆe |ÀÀ¯d§ZË{©YÁY †a©Á|À¶v»YcÔÌƈed§ZË{½Z»{įZÀ »¾ËYÄ] c{|¿YÂeÖ»Ã|¿€Ì³cÔÌƈe,½Z¿YÂm¾°//ˆ»Y|¿Y ÕY€]©YÁY|ˀyªË€—YZ“Z¬e¶v»€Æ‹Z]\‡ZÀf»¶ËZ¼e ,©YÁYcÔÌƈe¦¬‡Z]{ÂycÔÌÆ//ˆecÁZ¨f·YÄ]Z»¢¸^» cÔÌƈe|Ë|mÕZŦ¬//‡ZecÔÌÆ//ˆed§ZË{Ä]¹Y|«Y |ÀÀ¯©YÁY ÕY€]ÕYÄ»Z¿€]Ô// §Z^fŸYÁµÂaÕYÂ//‹Ä]»Z]ª]Z˜» |Ë|m¦¬‡Z]º°Ë¾°ˆ»Y|¿Y†a©Á|ÀcÔÌƈeªÌ¨¸e ½Z̓Z¬f»ÁZÅÖ//·ÁYÄ¿ZyÁ{Y|¿{ÂmÁ©YÁYcÔÌÆ//ˆe ÕZŦ¬‡½Z¼ÅZ]Ô §º°Ë©Á|ÀYcÔÌÆ//ˆed§ZË{ ©Á|À¾ËY¶v»YcÔÌƈedyY{€a–]Y“{Ã|‹¾ÌÌ e |¿Â‹Ö»cÔÌƈed§ZË{µÂ¼Œ» ¾°ˆ»Y|¿Y†a©Á|À½YY~³Ã{€b‡Á½Z̓Z¬f»ZÆÀeÔ § cÔÌƈeZ]{ÂycÔÌƈeªÌ¨¸eªË€—Y|À¿YÂeÖ»½Z¿YÂm |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y¶ËZ¼ec{|Ë|mÕZŦ¬‡Y©YÁY †a©Á|À¶v»Y¾°ˆ»|ˀycÔÌƈe¦¬‡½ÂÀ¯YºÅ ½Y€Æe€Æ‹{Õ{Y€¨¿Y½Z̓Z¬f»ÕY€]º°Ë¾°//ˆ»Y|¿Y ZŀƋ€ËZ‡Á½Z»Âe½Â̸̻±‚]ÕZŀƋ,½Z»Âe½Â̸̻ d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ ¾°//ˆ»Y|¿Y†a©Á|ÀcÔÌÆ//ˆe½Z¯Z¼¯µZu¾ËYZ//] ¾ÌËZa{‡w€¿ʇYÁÄ]¾°ˆ»cÔÌÆ//ˆe¾Ë€e½YYº°Ë Ö°¿Z]Ä°^‹{{Âm»¾°ˆ»cÔÌÆ//ˆe€ËZ‡Ä]d^ˆ¿€e {‹Ö»[ˆv» ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ cZŸÔ—YZÅÂeY€aYÕÂ//‡YÖ ^À»Ä°ÀËYd¨³cZ—Z^eYÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ ÖeZŸÔ—Y€³Y,ºÀ¯{ZË|ÌËPeº¿YÂeÖ¼¿Yd‡YÃ{Y{Y€«ZÅY|Ë|¿Z¯ZÌfyY{Y¹{€» {Ö»€ÆmÕ}M{YÂm|¼v»,€Æ»‰Y‚³Ä] {Â//‹Ö»և€],|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁ cZ]Zzf¿Y{d¯€‹Ây{½YZ´¿€^yž¼m{Ád·Á{dXÌÅĈ¸mÄÌ//‹Zu ¹{€»Հj¯Y|ud¯ZŒ»,Հj¯Y|uZŒ§x‡ZaÖ¸ §–ËY€‹{Z0 f Ì^—d¨³†¸n» {Y€§YYÕZ̈]d¨³‚Ì¿{Y€§Y[Zzf¿YÖ´¿Â´qÂy{ÕÁ d‡YcZ]Zzf¿Y{ Ö¨À»ZÆ¿MÄ»Z¿Z¯ZËÁÄf‹Y{d^j»ÄnÌf¿½Zvf»Y¾ËY{į|¿YÃ{Y{†aY{Ây½Zvf»Y ,|¿YÃ|//‹Ö§€ »įÕ{Y€§YZ0 f Ì^— |ÀÅ{Ö»ÕOÄ»Z¿€]ZËÁ{€¯Z¯Ä]¹{€» d//‡Y Y¹{€»[Zzf¿Y†a,d‡YŽzŒ»½Z//‹Ä»Z¿€]ºÅÖy€]Á|¿Y{ÖÀ//‹ÁÄ»Z¿Z¯ ùZ»YÃ{»€§Ä]į†¸n»ÖËMZ¯į|¿Â‹[Zzf¿YÕ{Y€§Y|ËZ] d//‡Y½ZÌ»¾ËY tˀecZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ {‹€fŒÌ]«d‡Y»Y…O{†¸n»» €]Հ^źœ »¹Z¬»|̯PeÁֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³{d//‡Y¾ËY¾»Zœf¿Y{€¯ ½Z¿YÂmÕÂ]Á²¿Ã|ÀËM†¸n»,½Zeˆ°ŒÌaÄ]€neÁŠ¿Y{Ä]¹Y€fuYZ]Äf^·YÁ½Z¿YÂm Œ¯½Z¿YÂmÄ£|£{įºÀ¯[Zzf¿YYÖfˆÌ·ºÀ¯Ö»‰Ôe¾»{Y{Ä»Y{YÕÁ {€Ì´] ¹{€»Ä]ZÅY|Ë|¿Z¯Öy€]ÖeZ¤Ì¸^eÕZÅ®»ZÌaÂy{Ö»€ÆmÕ}M {‹Ã|̼Ƨ d§ZË{ZÅY|Ë|¿Z¯ÖeZ¤Ì¸^eÕZÅ®»ZÌaÂy{¹{€»YÖËZÅdËZ°//‹d¨³‚Ì¿ Y€«ZÅY|Ë|¿Z¯ZÌfyY{Y¹{€»cZŸÔ—YZÅÂeY€aYÕ‡YÖ ^À»Ä°ÀËYZ»YºËYÃ{€¯ Z0  ˜«Áև€],|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁÖeZŸÔ—Y€³Y,ºÀ¯{ZË|ÌËPeº¿YÂeÖ¼¿Y|¿YÃ{Y{ ºÌÀ¯Ö»{Ây€] Ö¿Â̸̻cÔÌƈeÄ]ZŀƋ€ËZ‡½Z̓Z¬f»ÁÖ¿Z»Âe½Â̸̻ |¿Y{և€f‡{ Ä]½Y€Æe€Æ‹{‚Ì¿¾ÌmÁÕY€]cÔÌƈe¾ËY¦¬//‡ €ËZ‡Á½Z»Âe½Â̸̻±‚]ÕZŀÆ//‹{,½Z»Âe½Â̸̻ d§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe½Â̸̻Ä]ZŀƋ ŠÌaį¾°ˆ»|ˀycÔÌƈed§ZË{½Z̓Z¬f»YÕZ̈] ®¿Z]Y|¿Y†aÕZÅ©Á|À{ÕY~³Ã{€b‡Ä]¹Y|«Y¾ËYY µY‡¾ËYZ]½ÂÀ¯YºÅ|¿YÃ{€¯cÔÌƈed§ZË{ÕY€]¾°ˆ» |Ë|m¦¬‡Z]{ÂycÔÌƈeªÌ¨¸eµÂ¼Œ»ZËMį|¿YÄmY» .|¿Â‹Ö»cÔÌƈe YÖf§ZË{cÔÌƈecÁZ¨f·YÄ]Z»|À¿YÂeÖ»ZËMįZÀ »¾ËYÄ] d§ZË{µÂ¼Œ»{Y€§YYÃÁ€³|Àq…Z‡Y¾ËY€] d‡YÃ|//‹ Ô §½YY~³Ã{€b‡YÖy€]įÖ·Zu{,|ÀfˆÅcÔÌƈe¾ËY ª]Z˜»|ËZ]Á|ÀfˆÌ¿cÔÌƈe|Ë|m¦¬‡YÃ{Z¨f‡YÄ]{Z« cÔÌƈedyY{€aÃ|‹¾ÌÌ eÕZŦ¬‡Á©Á|À–]Y“Z] |ÀÀ¯cÔÌƈed§ZË{Ä]¹Y|«Y–]Y“¾ËY\·Z«{ ¹|¬eªuÖÅY³©YÁY¶v»Y¾°ˆ»|ˀycÔÌƈe¦¬‡ d§ZËŠËY‚§YµZˆ»YÃZ»Õ{¶ËYÁYcÔÌƈe d§ZË{Ä]{Z«¾ËYYŠÌaį½Y€Æe€Æ‹{Õ{Y€¨¿Y½Z̓Z¬f» Ä]½ÂÀ¯YºÅ,|//¿{Â]©YÁY¶v»YÖ¿Â̸̻cÔÌÆ//ˆe ÁZÆ¿Zf‡Y‚¯Y€»{Õ{Y€¨¿Y½Z̓Z¬f»,Ö¿Â̸̻cÔÌƈe cÔÌƈeÄ]€¨¿Y‚ŁYŠÌ]dÌ ¼mZ]ÕZŀÆ//‹ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Y¾°ˆ»|ˀy¹YÁ|Ë|m¦¬‡d§ZË{•Á€‹¾°ˆ»®¿Z] ½ZˀfŒ»Z]•Z^eY‚¯€»Z]ZÅ…Z¼eŠËY‚§YµZ^¿{Ä] {€¯¹ÔŸY |Ë|mÕZŦ¬‡YÃ{Z¨f‡YÃÂv¿Ây{¾°ˆ»®¿Z] –ËY€‹¾°ˆ»®¿Z]{–^e€»½ÓÂXˆ»¾°ˆ»|ˀycÔÌƈe Õ{Y€§YµZu¾ÌŸ{ÁÃ{€¯tˀeYcÔÌƈe¾ËYd§ZË{ |¿{€¯Ö§€ »|¿Â‹Ö»cÔÌƈe¾ËYYÃ{Z¨f‡YµÂ¼Œ»įY µÂ¼Œ»įÖËZÅÃÁ€³€´Ë{Õ‡Y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ŽzŒ»‚Ì¿|¿Â‹Ö»|Ë|mcÔÌƈeZ]{ÂycÔÌƈeªÌ¨¸e {Y{€^y½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹ÀË|»dXÌņÌW ½Y€ËY½Z¼‡MÄ]dŒ³Z]ÃY{ÖmZyÕZÅd¯€‹ Ä]ÁÁd‡YÃ|‹Z£M½Y€ËY½Z¼‡MÄ]ÖmZyÖËYÂÅÕZÅd¯€‹ cZˆ¸m¾ËY{{€¯tˀe,d‡YŠËY‚§YÄ]ÁZŁYÁ€a{Y| eÁ ºÌfˆÅZÅd¯€‹¾ËYÕY€]½Y€ËY½Z¼‡MdÌÀ»YY½ZÀ̼—YµZ^¿{Ä]‚Ì¿ ½Y€ËY½Z¼//‡MY{{€e½{Â]ħ€Ä]ÁÕ{Zf«YÂf¯Z§¶Ì·{Ä//]Á {Â]ºÌÅYÂy¶^«–ËY€‹Ä]dŒ³Z]|ÅZ‹Õ{Á‚] Ä¿ZÌ·Z‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]YÁ€aY‚Å{Á|uÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Հ°»€Ì»Y Ä]Â“»¾ËY{€¯½YÂÀŸ,{€Ì³Ö»c½Y€ËY½Z¼//‡MY€§€] Y½Z»Œ¯į|Å{Ö»½ZŒ¿Ád‡Y½Y€ËY½Z¼‡M½{Â]¾¼ËY¶Ì·{ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŁYÁ€aYÖ¿Z]‚Ì»ÕZÌÆ»™Zv·€Å {ZnËYÁÃ{Â]¹Á{|//¿Z]|À»ZÌ¿…Z^Ÿ|À]ÃZ³{Á€§{Y{Ä//»Y{YÕÁ d‡YdË·ÁY®Ë…Z^Ÿ|À]ÃZ³{Á€§{|Ë|mÕZÅdyZ‡€Ë ÕZÅÃZ³{Á€§|Àˆ»€]ÖËZ̓”uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ,d‡Y½Zf‡Y¾ËYÕZÅÃZ³{Á€§ÕY€]Ö]ÂyÕZŁÁ|Ë¿½Z³‚»€Å ‰ÔeįY€q,d‡Ydz‡½|//‹ÖÀ]Ö¿Z»Y¾Ë‚´ËZm{€¯ħZ“Y d‡{¥|žËYÄ]½YÂeÖ»‰ÔeZ]Z»Yd‡YÖ¿{Âf‡ª]Z//‡€Ë|» d§ZË YZ»Ä¿YÁÕZŁYÁ€a{Y| eįºË|̇ÖËZmÄ]€´Ë{ÕZÅŒ¯ ¾¼ËYÄ]ZŽM{€¯ZƛY,d‡YÃ|̇YÁ€aÄ]YÁ€a ÖÅYÁÕZÅÄ¿ZÆ]Z]|ÀÅYÂyÖ»Z»Y|¿Y{½ZÀ̼—Y½Y€ËY½Z¼‡M½{Â] {‹Ã{Z¨f‡Y¾Ë‚´ËZmÕZŀ̈»Yį|ÀÀ¯Ö¸¼ŸYÂ“»¾ËY {ZŽZ³YÖ»Z¼eÕZ°¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼ÅÄ]ZÌ¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½Z»Œ¯Õ{¿YÂÅd À{€¯½ZŒ¿€—Zy,ºËY{ZÅÃZ³{Á€§ ÖËY‚§YºÅÁÖ·|¼ÅÄ]ZÌ¿Ö·YÂf»ÕZźˀveZ]ZŵZ‡¾ËY֗ {Y{ ÖÀËY€¯ÁYÖËZ¼ÌaYÂÅÕY€]Ã|»MŠÌaÄv¿Z‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Հ°»€Ì»Y Â“»¾ËY€´Ë{Z]Zed‡YÃ|‹ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ÕY€]ÕYÄ¿ZÆ] \^‡Â“»¾ËYÄq€³{€¯ZƛY,|ÀÀ¯s€˜»Y€Ìˆ»ÖÀ˂´ËZm ¶ZuÖ]ÕZÅȬ¿¾ËYZ»YÃ|‹½Y€ËY½Z¼‡MY€§€]YÁ€aŠÅZ¯ ,|̌¯|ÅYÂz¿µÂ—½Y|ÀqZ°Ë€»MdËY|ÅZ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯ Á¾¼ËY,ÖËYÂÅÕZÅd¯€‹ÕY€]™Zv·€ÅY½Y€ËY½Z¼//‡MįY€q ZÅÃZ³{Á€§d¯€‹ÀË|»dXÌņÌWÁ¶»ZŸ€Ë|» d//‡Y\‡ZÀ» dŒ³Z]ÕY€]½Z¼eZ//ˆ¸mÄ°ÀËY€]|̯PeZ]½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿Á dÌ°·Z»,Œ¯ÕZÅÃZ³{Á€§d¯€‹{€¯tˀe,|¿Â‹Ö» ZmÄ]Zm‚Ì¿€§Zˆ»½Â̸̻½M{į{Y{ZÌfyY{YÃZ³{Á€§ €¨¿½Â̸̻µZ‡{€´Ë{ÕZÅÃZ³{Á€§[ZˆfuYZ]Á|¿YÃ|‹ |¿Â‹Ö»ZmÄ]Zm‚Ì¿Œ¯ÕZÅÃZ³{Á€§ªË€—Y Ä]Õ{¿YÂņËÁ€‡ÄWYYÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ½ZŒ¿€—Zy,d‡Y½Z¼¨ËZ›ÁYְ˽Z»Œ¯Y€§€]ÕZŁYÁ€a Ä]Z°Ë€»MdËY|ÅZ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ŠÌaµZ//‡®ËY{€¯ ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]Z»Œ¯YÕÂ^ŸÕZ”§ÖËZmÄ]ZmµZ^¿{ |¿{Â] Äf‹Y{Y€«½Z»Œ¯Y€§€]ÖËYÂŀ̈»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËYºÅÂÀÅ{€¯tˀe,|¿Z‡Ö»ՁY|»M{½Z»Œ¯Ä]Á ŠÌaµZ‡®ËZ»Y,d‡YÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä»Z¿€]{Â“» ¾ËYÕZŀ̈»Á|‹{ZnËY|ÀÅÁ½Zfˆ¯ZaÂ//Œ¯¾Ì]Ö§ÔfyY Á|¿|»M½Y€ËYd¼‡Ä]Õ{¿YÂÅÕZÅd¯€‹ÁÄfˆ]Œ¯Á{ d‡YÃ|‹ħZ“YŒ¯Y€§€]YÁ€aÄ¿YÁ Öy€]{ÖËYÂÅÄv¿Z‡Z]Öe|»Y†aÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Հ°»€Ì»Y ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Հ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹ÀË|»dXÌņÌWÁ¶»ZŸ€Ë|» Ö¸¸¼·Y¾Ì]YÁ€aY‚Å{Á|uÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYÖËYÂÅ ¾ËY{€¯½YÂÀŸ,{€Ì³Ö»c½Y€ËY½Z¼‡MY€§€]Ä¿ZÌ·Z//‡ |Å{Ö»½ZŒ¿Ád‡Y½Y€ËY½Z¼‡M½{Â]¾¼ËY¶Ì·{Ä]Â“» Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŁYÁ€aYÖ¿Z]‚Ì»ÕZÌÆ»™Zv·€ÅY½Z»Œ¯į d‡Y ºË€°e¾ÌWM{Հ°»€Ì»Y‰ÁZÌ//‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Zf‡Y{Á‚§Y,½Z³‚»€Å½Zf//‡YÕZÅÃZ³{Á€§¶¯€Ë|»ħZ »Á …Z^Ÿ|À]ÃZ³{Á€§ÁÂ//Œ¯žÌ‡Á½Zf‡Y¾Ì¼fŒÅ½Z³‚»€Å d‡YŒ¯{€§Zˆ»‰€Ë~aÁYÁ€a™Zv·Y½Zf‡Y¾Ì¼fŒÅ Ã{{hÌu¾ËYYÁ{Y{ÃZ³{Á€§½Z³‚»€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€§Zˆ»½Â̸̻ºÌ¿ÁZÆqÁd‡YŒ¯¾ÌŒ¿|ÕZŽZf‡Y ZmÄ]ZmÄ´À·|À]ÁŠÌ¯,ºŒ«,…Z^Ÿ|À]ÕZÅÃZ³{Á€§{µZ‡ d§ZËŠËY‚§Y|{Ö¿Z¼fyZ‡Ä¿YÁ€aÄÀ˂ŠÄÀ˂ÅÄf‹~³Äf¨ÅYZÆËY{€Æ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€Æe½YZ//‡ÃÂ^¿Y¾¼n¿Y†ÌW\ËZ¿ t·Z»Öy€]d¼Ì«|‹d¨³,|¿YÃ{Y{ŠËY‚§Y|{YÖ¿Z¼fyZ‡Ä¿YÁ€aÁ| Ö¿Y€³Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]…Z§Z]³Ád¨³{€^Åk€ËY d‡YÃ|ÀÀ¯½Y€´¿Ö¿Z¼fyZ‡ ÓZ]Y¾°ˆ»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«ÁdyZ//‡ÄÀ˂ÅÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»d¼Ì«Ę]Z“Ö] Äf§ZËŠËY‚§Y|{Ö¿Z¼fyZ‡Ä¿YÁ€aÁ|ÄÀ˂ÅÄf‹~³Äf¨ÅYd¨³,{€]Ö» Ä¿YÁ€aÁ|{Y€ÌyYįÃ{Â]ÖËZÆˀ̳dz//‡dÆm{¹Y|«Y¾ËYÄf^·Yįd//‡Y YÕYʬ¿€Å{ÕZfz»{ÂyZ]ZÆËY{€Æ‹Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ d‡YÃ{Â]Ö¿Z¼fyZ‡ Á€Æ‹ÕY‹€ÌyYcZ»Y|«YZ]d¨³,|ÀÀ¯Ö»֋Á€§º¯Y€e,|¿Y{d‡Á{į½Y€Æe ÖÆmÂe¶]Z«¶°‹Ä]Z‡ÁdyZ‡YcZ¨¸zeZeÃ|‹‰Ôe€fŒÌ]ÕZÆˀ̳dz‡ Z»Y,d‡YÃ{Â]ÖËY|»M{¥|ÅZ]֋Á€§º¯Y€e¾ËY{€¯½ZŒ¿€—Zy€^Å |]ZËŠÅZ¯ ‘YŸd§ZË{Z]ÖËY|»M{d¼‡Ä]¾f§Á€Æ‹ÕY‹{ÁÁZ]Y€ÌyYµZu€ÅÄ] ŠËY‚§Y|{Äf‹~³Äf¨ÅYÖ¿Z¼fyZ//‡ÕZÅÄ¿YÁ€aÁ|‘YŸįºÌÀÌ]Ö» Ę]Z“Ö]|‹|ÅZ‹ZŁÁ¾ËY{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿Y¾¼n¿Y†ÌW\ËZ¿ d‡YÄf§ZË Ze|‹|ÅYÂyhŸZ]Â“»¾Ì¼ÅįºÌfˆÅYZ]t˜‡{Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»d¼Ì« |]ZËŠËY‚§Y‚Ì¿¾°ˆ»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì« Á¿ÕZÅZ˜«d̸]‰Á€§ŠÌaÁYÕZ»McZÌW‚m ÕZÅZ˜«d̸]Ö·|À€¨¿Y‚ŁYŠÌ]‰Á€§ŠÌaY¾ÅMÃYՀ§Z//ˆ»½ÁZ » ḑ€›,ÃZ»|À¨‡Y{Ö¸ËÄ°^//‹Ä]|Ë|m½Z³ÁZ¿{ÁÁZ]d¨³Á{Y{€^yՁÁ¿ {…Z§Z]³Ád¨³{Õ‡»¾ˆu€Ì» {‹Ö»{ZnËY|̟ÕZÅZ˜«ÕY€]Õ|Ë|m ZƛY,½Z³ÁZ¿ḑ€›ÁՁÁ¿ÕZÅZ˜«d̸]‰Á€§ŠÌadÌ “Á¾Ë€yMtˀŒe ZfyYՁÁ¿ÕZÅZ˜«ÕY€]d‹Y{{ÂmÁḑ€›Äq€Å¾ËYYŠÌad//‹Y{ Հ§Zˆ»,ÕZ]½Z³ÁZ¿0Y{|n»ÃZ»|À¨‡Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾ÅMÃYՀ§Z//ˆ»½ÁZ » ºË{Y{ ĸu€»,ĸu€»¾ËYd‹Y{ZƛY,{‹Ö»Œ¯Ö¸ËÄ°^//‹{YÁ|Ë|mÂÌe»°·Á ŠÌa,{‹Ö»Y‚³€]ÃZ»|À¨//‡Y{į{Â]|ÅYÂyָ˽Z³ÁZ¿{ÁÁÁsZff§Y¹Â//‡ ½|‹ħZ“YZ]Z0  ˜«{€¯|̯PeÕÁ ºÌf‹Y{Ä°^‹Ä]½Z³ÁZ¿{ÁÁº//‡Y€»Z]¾ËYY ,ÂÌe»°·Á|Ë|mՀ§Zˆ»ÕZž³YÁ{ÁÁÁŒ¯Ö¸ËՀ§Zˆ»½Z³ÁZ¿Ä]½Z³ÁZ¿ ¾ËYÁ¿¹ZËYÕY€]ºË€Ì³Ö»ºÌ¼eĸZ§Ô]į{Â//‹Ö»{ZnËYÕYħZ“Yḑ€› d̸]‰Á€§Š ÌaÁ{{€¯½ZÌ]Õ‡» {‹Y€«€]ZŀÌ//ˆ»¹Y|¯{ḑ€› ‰Á€§Ä]ՁÁ¿ÕZÅZ˜«YÖ·|À€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯Ze,ՁÁ¿ÕZÅZ˜« |{,Ö·|À€¨¿ÁY‚ŵZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿įd//‡YÄf§ ḑ€›Zŀ̈»Öy€]{,Á¿¹ZËYÕZŁÁYÖy€]ÕY€]Äf^·Y,d//‡YÃ{€¯|‹ ºËY{Ö·Zy {€¯s€˜»t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ö¿Z^ÌfŒaÁZ§{€ËÁ d‡YÃ|Ë{\̇M¾ËY€¯ÁYՀ]€§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÃŻÄ^ m |ÀÀ¯¾Ì»ZeY…Z§l̸yÁĬ˜À»dÌÀ»Y|À¿YÂeÖ»ÖfuY ¾ËY{€¯ZƛYÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅÃZÌ//‡Ä^ mÃZ]{Ö¼eZu žËZÀŠz]YÁd‡YÃ|Ë{ÖÆmÂe¶]Z«\Ì//‡MÃŻÄ^ m Y€« |À¯®¼¯ÃŻÄ^ mՁZ‡Z]ÕY€]Ze|‹Äf‡YÂy֟Z§{ {‹Ö¿YÂyZ]| ]Á¹Zn¿YÃŻÄ^ mՁZ‡Z]dˆz¿d‡Y |ÀÀ¯ՁZ‡Z]Y½M|À¿YÂf]Ze|ÀfˆÅZ¯¾ËYµÂ¤Œ»½ÓY ©Z¨eY…Z§l̸yÕZÅŒ¯d‡{Ä]|ËZ]Ĭ˜À»dÌÀ»YºË|¬f » {‹µÔyY\m»|¿YÂeÖ»ÕYÄ¿Z´Ì]€ÀŸ€Å”uÁ|f¨Ì] Ä]ºÅÁĬ˜À»ÕZÅŒ¯Ä]ºÅ{€¯½Z//Œ¿€—ZyZ§{€ËÁ duY€Ä]|¿|̇€aÃZ]¾ËY{Z»€œ¿ÖÅZ³įÖËZÅÂ//Œ¯ dÌÀ»Y½Y€´¿|ËZ^¿Ĭ˜À»ÕZÅÂ//Œ¯ÕZ°¼Å{ÂmÁZ]ºf¨³ Ä]ÁÖ]ÂyÄ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ |À//‹Z]Ĭ˜À»Á…Z§l̸y |À¯ dˆŒ¿ÄÌ//‹Zu{«Ö¼eZu€Ì»Y»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ä¿ZzeYÁ¾ËYŠÀ¯YÁÃZ]{½YZ´¿€^yž¼m{d·Á{cZÌÅ Á€Ì¿¹Y‚ŸY€]ÖÀ^»Ĭ˜À»YkZyÕZÅÂ//Œ¯Öy€]¹ÔŸYÄ] ÕÂƼmd‡Żd‹Y{ZƛY…Z§l̸ydÌÀ»Y¾Ì»ZeÕY€] -d‡Y¾‹Á…Z§l̸yÁĬ˜À»dÌÀ»Y{»{½Y€ËYֻԇY ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ÕZ¼ÌaYÂÅÃŻÄ^ md¨³t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ö¿Z^ÌfŒaÁZ§{€ËÁ Šz]YÁd‡YÃ|Ë{ÖÆmÂe¶]Z«\̇M¾ËY€¯ÁYՀ]€§Zˆ» ®¼¯ÃŻÄ^ mՁZ‡Z]ÕY€]Ze|‹Äf//‡YÂy֟Z§{žËZÀ ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡YÖËZ¼¿ÁYÖËZ¼¿ÁZ] |‹€eÕ|m¾°ˆ»YZ]½ÓÓ{YcZÌ·Z»d§ZË{ µZ‡Ä]Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»d§ZË{ÄÀÌ//ŒÌa{‹Ö»Äf¨³ ‰Â³Ä]½Mª¬veÕZÅÄ»‚»µZ‡YZ»Y{{€³Ö»€] ÁÃY€ËÁ,ֻԇY |Œ¿ª¬v»ZŵZ‡¾ËY֗ÃZ³pÌÅį|̇ cYÁÔ^«įՀ̈»d‡YÄf¨³Ây¾ËY{ՁZ‡€Æ‹ €Ìˆ»,{Â]Ã{€¯֗Ä¿Z»Z//‡ՁY|¿YÃYÕY€]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY ÃYįÖËZn¿MYµZu¾ÌŸ{ |̇€¿¹Zn¿Y€‡Ä]Á{Â^¿ÖvÌv cYÁֿ¿Z«¦ËZ›ÁÁ‚m½Z°‡YÁ­Ô»Yž»ZmÄ¿Z»Z‡ՁY|¿Y Ã|̇¹Zn¿Y€‡Ä]|Ë|mÃÁ{{Z¯¾ËY,{Â]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY |‹ÖËZ¼¿ÁÄ¿Z»Z‡¾ËYYÁd‡Y ½ÂÌ//ˆÌ¼¯{ÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] cZ̸¯Z]½Z]MÁև€]ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y Ä]¯~»s€—cZÌ˂mև€]½Zˀm{Z»Y,|//‹d¬§Y»½M į|¿Z»¦«Âf»ž»ZmÕYÄvËÓÕÄ//WYYÕY€]d·Á{Ã|ŸÁ¶Ì·{ {½Z¯Z¼¯‚Ì¿¯~»s€—ÁÃ|//Œ¿ÄWYY½ÂÀ¯ZeÄvËÓ¾ËYÄf^·Y †¸n»Ä]Z ˜«ÁÃ|¿Z»ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ _Âe,½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡YÖËZ¼¿ÁZ]µZu |//‡Ö¼¿ºÅ{ †¸n»ÁºÅ{YÁ{d·Á{¾Ì»{¾°ˆ»½ÓÓ{YcZÌ·Z»~yY {Y{Y€«ºÅ{ZË YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Õ{ZÆÀ//ŒÌas€—,ֻԇYÕYÂ//‹ ½ZÆmÕZÅŒ¯Ã|‹½YÂÀŸs€—¾ËY{ d//‡YÃ{€¯¾ËÁ|e €]cZÌ·Z»Y‚]YY­Ô»YYZ]{Ä¿Y€³Y{‡ÕZ“Z¬eµ€fÀ¯ÕY€] Œ¯{ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ ,Ä̯€e,¾Ìq,Ĉ¿Y€§,Y{Z¿Z¯,ZÌ¿Zfˀ],Z°Ë€»M {‹Ö»Y€mY½ZÆm µZu{,Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯ĸ¼mY ÁÖ^Ì·,€˜«,Z¿YˆeÂ] Ã{Z¨f‡Y{»YcZÌ·Z»¾ËYį|ÀfˆÅÕYÄf§ZÌ¿Ä ‡ÂeÁÄ //‡Âe cZÌ·Z»YÃ{Z¨f‡YÖ¸Y¶ËÓ{Yְ˽Zfˆ¸´¿Y{ |ÀÅ{Ö»Y€« Ö¿ZÆm²ÀmY†a®¸»‰YžË€‡|‹,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€] |¿{€¯Ö»Z°fuYYZÅÄ¿Zy,­Ô»Y½Y€³Y{‡ž˜¬»½M{ {Â]¹Á{ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÄËZ»€‡Õ|ËZŸYZe ‰Y€]ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»,Õ{ZÆÀ//ŒÌas€—¾ËYª]Z˜» ½Z¼ÅZËÖËYY{‰YŠ//ËY‚§Y€]Ä°¸]{Â//‹Ö¼¿ž“ÁÖËYY{ {YÖ°¸»Õ{€§€³YµZj»—Ä] {‹Ö»ž“ÁÖËYY{Õ|ËZŸ µZ‡{Á|À¯ÕY|ˀy½Z»Âe½Â̸̻d¼Ì«Ä]ÕZmµZ‡ ½Â̸̻YÕ|{,|‹Á€¨]½Z»Âe½Â̸̻d¼Ì«Ä]| ] Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»dyY{€aµÂ¼Œ»,ÖËYY{‰YŠËY‚§Y½Z»Âe {Â]|ÅYÂyÄËZ»€‡ Ä¿Z»Z‡¾ËY{įÖËZÅÃZ´f‡{Ö»Z¼eZe{€¯ÕY|Ì»YZƛYֻԇY ZeÃ{Y{Y€«Ä¿Z»Z‡ZÌfyY{Y{ÂycZŸÔ—Y,|¿Y{dÌ·ÂX//ˆ» ֿ¿Z«¦Ì·Z°eÁ|À¯Ã{Z¨f‡Y½MY|¿YÂf]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ |¿Z‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]Y{Ây ºÅįd‡YŠz]Á{¶»Z//‹Ä¿Z»Z‡Ã|//‹¹ÔŸYÄq½Mª]Z˜» Á|ÀÀ¯{YÁY{ÂycZŸÔ—Y|À¿YÂeÖ»ZÅÃZ´f//‡{Á½ÓÂXˆ» ¹Z¿Z]¹{€»ºÅÁ{€Ì³Ö»Y€«dËZ‡{ŠËÓZaZ]cZŸÔ—Y¾ËY |¿Â‹|À»ÀÆ]Ä¿Z»Z‡¾ËYcZ»|yY|À¿YÂeÖ»Հ]Z¯ Ä]Ö´ÀË|¬¿o¯Y|ËZ]įÄf¨³{Zf«Y€ËÁ|À//ˆaƒ{¾ÌÀqºÅ ºÌÀ¯Հ̳¸mÓZ¯ÁY,ԗÕZÅYZ]d¼‡ Ã{Â]s€˜»€ÌyYÕZŵZ//‡֗ÃY¼ÅįÖeZŸÂ“»YÖ°Ë Ö·ZyÕZÅÄ¿ZycZÌ·Z»Á­Ô»YÕ|ËZŸYcZÌ·Z»d§ZË{hv] ,½ÓÂXˆ»,½|‹s€˜»YµZ‡lÀa{Á|uY†aįd//‡YÃ{Â] ½YÂÀŸ½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYYÂ“»¾ËYZÌ¿ŠÌa |¿{€¯Ö» {¾°//ˆ»YZ]cÔ»Z »|{{Á|//uZÅ{ÁM€]ª]Z˜» ŠËY‚§YÄ]Z¼WY{Ä·Zˆ»¾Ì¼ÅÁd‡YÄ¿YY~³ÄËZ»€‡Â¿Y½Y€ËY †¸n»Öf»ÁZ¬»{Zf«YÄf̼¯ZÀ^»¾ËY€] {Â//‹Ö»€nÀ»d¼Ì« µZ‡ZaY€f¼¯|{ZÅ|‡Ä]Õ{ÁÁ[M [MÁÂu…ZÀ‹Z¯®Ë Ö³|À¯Y€aȬ¿Z//Œf¿YZ]֟Z¼fmYÕZÅÄ°^//‹YÖ°Ë{Á€Ì¿€ËÁÕZ¨]MÁ[M½ÁZ » €Æ»ÕZmÖ]MµZ//‡ÕY|f]YYZÅ|‡Ä][MÕ{ÁÁd//‹Â¿Â//Œ¯{ZʼnZ] «Öˆ»ZyÃ{YÖ¬eº‡Z«»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡Y€f¼¯|{µZ‡ZaÄ]d^//ˆ¿,½ÂÀ¯Ze Zedˆ¿YÂe½ZnËZ]}MÁ½Ô̳{¥€]Äf‹~³ÕZŁÁd‹Â¿{Ây¹Y€³Zf//ˆÀËYÄv¨{ Ze¾Ì]Œ¯½Zf‡YÂÀÅZ»Y,|À¯½Y€^mZŽZf//‡Y¾ËY{Y‰Z]{Â^¼¯Õ{Á|u ևZÀ‹YÂÅÕZŵ|»{€¯ħZ“YÕÁ |¿Y{Ö³|¿Z]ŠÅZ¯Äf//‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|{ Á½Z³‚»€Å,½Z»€¯‚mÄ]ZŽZf‡YļÅ{€´Ë{Z]Ä^ÀŒnÀaÁYį|Å{Ö»½ZŒ¿½ZÆm€^f » ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁd‹Â¿Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ » d‹Y{ºÌÅYÂyÖ³|¿Z]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ Ö¿Y€v]ÁÖ§€]ÕZŁÁ{ZÅY|ŒÅÄ]¹{€»Ä°ÀËYYՁZ//‡€Æ‹Ö·ZŸÕY‹Ä//ˆ¸m{ {Y| e,|‹Ã{Y{Z˜yY€fŒÌ]Äq€ÅÖ˳Äf‹~³Äf¨Åd¨³Á{Â]\n f»,|ÀÀ¯Ö¼¿ÄmÂe º¯¾ËY{|Àq€Å{€¯ħZ“Yֈ»ZyÃ{YÖ¬e d§€eÓZ]d‹֓YŸYÁ{ÂyÕ{ÁÁ ÕZÅÄ¿Z‡Ä]¹{€»ÖÆmÂeÖ]ÁՁZn»ÕZ”§{d‡{Z¿Z^yYZŒf¿Y,ZÅZ˜yYÄ]ÖÆmÂe ÃY€¼Å¾¨¸ed‹Â¿ÕÁ dˆÌ¿€ÌiZeÖ]‚Ì¿Ö¿Z‡Ô—YÃÂv¿Z»Y,{Y{Õ|mŠ¬¿Ö¼‡ Á{•Z¬¿{¹{€»Ze{‹Äf§€³Z°]½Y€v]¹Z´ÀÅÄ]|ËZ]d‡Y¹Â¼Ÿ…€f‡{{½ÂÀ¯Yį Z˜yY{»{ž—Z«Át“YÁ,ÃZe¯ÕZÅ®»ZÌa |¿Â//‹ž¸˜»½Y€v]Y‚Ì¿Œ¯d//‡{ |‹Z]½Y€v]YŠÌa{Y»{Ö¿Z‡Ô—YY‚]Y¾Ë€eºÆ»|ËZ]¶Ì‡€˜yÁ­Ó¯,Ö³|¿Z] d‡Y¶Ì‡cZˆy½Y€^mY€f¼¯ÕY{‚Ìz]MÄÀ˂Š¾Ì»PeYÂ//Œ¯Ö]MZÌ¿|¿YÂeÖ»ZʼnZ]¾ËYՀj¯Y|u |À¯¶Ë|^ed€§Ä]Y¶Ì‡|Ë|Æe¶]Z¬»d¼‡{Á|À¯ |Å{Ö»½ZŒ¿YÕY{‚Ìz]M€»YÄ]ÄmÂe¹Á‚·į֟“» Ä]Ã|‹Ã{Y{ŽÌzecYZ^fŸY{Â^¼¯{Y{t̓ÂeÕ{Y€» d^ˆ¿įÃ|‹\^‡Ö·YÂf»ÕZŵZ‡{ÕY{‚Ìz]Mhv] įd‡YÖ·Zu{¾ËY ºÌ‹Z]\¬ŸÃ|//‹¾ËÁ|eÄ»Z¿€]Ä] Z]…ZÌ«{ÕY{‚Ìz]MÕZÅÃÁ€aÕY€mYÕY€]¹ÓÄÀ˂Š­|¿YZ̈]¶Ì‡Y†aÃ|‹¶Ì¼vecYZˆyÁZÅÄÀ˂Šįd‡YÕY~³ÄËZ»€‡®Ë|À¿Z»Ä]ZÅÄÀ˂žËYÁd‡Y YÁ|À¯Ö»Հ̳¸m¶Ì‡YÖ//‹Z¿Ö¼fuÕZÅ€“Y Հ»Y |À¯Ö»€fŒÌ]YÕÂmcÓÁ‚¿YÕY{€]ÀÆ]Ö§€— ÕY€]Œ¯Ö]MZÌ¿ÁŒ¯‰Z]¾Ì´¿ZÌ»Ä]ÄmÂeZ]į d‡YºÆ»Á¹ÓZ̈]Ä ‡Âe cZ ·Z˜»¹Zn¿Y¾ËY€]ZÀ] d‡Y¹Zn¿YµZu{ÁÃ|‹¹Zn¿Y ¾f§€³ÕY€]{Âm»cԔ »Ö//‡ZÀ‹\Ì//‡MÁÖ¼¸Ÿ d‡Y¹ÓÁÕÁ€“,ÁÂu¾ËY{\//‡ZÀ»ÕZź̼e Á®ŒyÄÌuZ¿{Â//Œ¯ºœŸYŠz]Հ̳Y€«¶Ì·{Ä] Ö³|¿Z]€f»ָ̻¾Ì´¿ZÌ»Z]½Y€ËYŒ¯,®Œyļ̿ [Md¼ ¿YY{Ây€]€f¼¯ÕZÅÂ//Œ¯Á‚mµZ//‡{ {Ö³|¿Z]Ö¿ZÆm¾Ì´¿ZÌ»įd‡YÖ·Zu{¾ËY d//‡Y d‡Y€f»ָ̻{Á|uZÌ¿{ ½Z»{ÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§Y-Հ̴ŒÌaÄ]ÖÆmÂeÖ] ÕÂmcÓÁ‚¿½Y‚Ì»ŠËY‚§Y|ÅZ‹µZˆ»YÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]ÕÁ {[Ô̇Ä]€nÀ»Ä¿Z¨‡Pf»įºË{Â]µZ//‡ÕZm¾Ë|]Ze ,[Ô̇{»¾Ë€yMd‹Y{ZƛY,|‹¦¸fz»ÕZŽZf‡Y [~mÁÕY{€]ÀÆ] d//‡Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡Y ÕY{€]ÀÆ]¾ÌÀr¼ÅÁ[MÖ§Z¯ž]ZÀ»{ÂmÁ{Á‚//§YÕÁ d À,[€‹{Ã{Z¨f‡YdÆm{Âm»ž]ZÀ»Y\//‡ZÀ» €ÅÄ ‡ÂeÁd§€ŒÌa,dÌÀ»YcZ»Á‚¸»Á‚mՁÁZŒ¯Á dˆÌ¿ÖÀjfˆ»Ã|ŸZ«¾ËYY‚Ì¿Z»Œ¯ d‡YÕŒ¯ ž]ZÀ»Yd‹Y{€]ŠËY‚§YZ]Ö]MŠ·Zq{ZnËY ÖÀÌ»€Ë ž]ZÀ»Y[Md‹Y{€],€ÌyYÕZÅÄÅ{{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ{Y€» ÕYÃ|ÀËY‚§|‹Z»Œ¯{ÖÀÌ»€Ëž]ZÀ»Á€Ë~a|Ë|ne dˀË|»L‡¶Ì·{Ä]Ä¿Z¨‡Pf»Z»Y{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÄf‹Y{ Zq{½ÂÀ¯YºÅ,Y|//ËZaÄ //‡Âe¹Âƨ»Ä]ÖÆmÂeÖ]Á ºÌfˆÅ[MÂy{ÖeÔ°Œ» ÕZÅÃÁ€aÁZÅZ°ÅY[MÁÂu…ZÀ//‹Z¯¾ËYÄf¨³Ä] Œ¯Ö]McԔ »½{€¯¥€—€]Ây{ÕZÌ//ˆ] Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»½Â¿Z«ª¬ve,½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡YÖËZ¼¿Á {€¯ՀeÕ|mZ§{YÁY­Ô»YÁÂu{ÄËZ»€‡ {cZ]ZÆf·Y{ZnËY¶ËÓ{YÃY¼Å½Z‡ZÀ‹Z¯,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] d§ZË{ÕY€]ֿ¿Z«{Â^¿YYÁԗ,Á{Ây,¾°ˆ»ÕZÅYZ] |ÀÀ¯Ö»½YÂÀŸ€°»cÔ»Z »ÁÄ¿Y€³Y{‡cÔ»Z »YcZÌ·Z» Ä»‚»Z]€ÌyYÕZŁÁ֗įd//‡Y¾ËYÂ“»¾ËY©Y|» Ä]ZÀ]Á{ÂyYZ],Ä¿Y€³Y{Â//‡ÕZÅdÌ·Z §YcZÌ·Z»d//§ZË{ ½Y€ÆeÁ{Ây½Z³|À‹Á€§Á½YY{ÃZ´ŒËZ¼¿ÄË{ZveY†ÌËÕÄf¨³ YÂy¾ËY{ÕYÄvËӁÂÀÅÄf^·Y |Ì//‡Ö^ˆ¿Š»YMÄ] d·Zu{¯~»YZ]ZÆq֟¿Ä]ÁÃ|Œ¿ÄËYYd·Á{ÕÂ//‡ ÕY€]Ö»‚Ÿ€ÌyYµZ//‡®Ë{Á|uYZ»Y|¿Y{Y€«Ö³|//‹ZÅ {‹Ö»Ã|Ë{Ä·Z‡ÕÁM¾ËYª¬ve ÁÃYcYÁ–‡Âeº//‡Y€»®Ë{ÃZ»¾¼Æ]Ä^À//‹ćÁ |¼v»į|‹ÖËZ¼¿Á½Z°‡YÁ­Ô»YÖ¸»Ä¿Z»Z‡YՁZ‡€Æ‹ ZÆ»YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYY¥|ÅՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ,ֻԇY ‰{€³{ÄËZ»€‡ZeºËY{€œ¿{d¨³ÁY dˆ¿Y{Հ³Y{Â//‡ ÁՀ³Y{‡µZu¾ÌŸ{Á|ÀÌ^¿ļ˜·¾°ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeÕY€] {‹dˀË|»,{Â]YZ]º—Ôe\m»½ÂÀ¯ZeįՁÁ|¿YcÁ€i ÕY€mYÕY€]¹ÓÄÀ˂Åd¨³[MÁÂu…ZÀ//‹Z¯®Ë cYZ//ˆyÁZÅÄÀ˂ÅZ]…ZÌ«{ÕY{‚Ìz]MÕZ//ÅÃÁ€a ZÅÄÀ˂žËYÁÃ{Â]­|¿YZ̈]¶Ì‡Y†aÃ|‹¶Ì¼ve d‡YÕY~³ÄËZ»€‡֟¿ Ճ€¿Y,[MÕ{€^ÅY‚¯€»…ZÀ//‹Z¯,Õ{Y€»¾Ì»Y|¼v» ¾Ì]{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]€Æ»Z]´f¨³{d//ˆË–//Ìv»Á ¾Ë€eºÆ»½YÂeÖ»Y[M,¾Ì»ÕÁÃ|//‹¦//Œ¯{Y» ,cZÌuÄ»Y{YÕY€][MÄ]½Zˆ¿YZÌ¿d¨³,d//ˆ¿Y{ZŽM įd//‡YÃ{Z»¾ËYd̏Zy¾Ë€eºÆ»Äf^·YÁ¾Ë€eÖËY|f]Y Á‚m[M¾Ì»Pe,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ád‡YZ°//‹M½Z´¼Å€] Ã|‹¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯ÁZÅd·Á{ÕZÅÄ»Z¿€]Ö//‡Z‡Y [M€‡€]²Àm,YÃ|ÀËM²Àmįd//ˆÌ¿ÃY€Ì]Ád‡Y |À¿Y{Ö» |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ©Z¨eY |‹¹Zn¿YÕÂƼm†ÌË”uZ] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÖËZÅZ¯d ÀÁՁÁZŒ¯Šz]{Z»|Ì·ÂeÁ{ZveY,c|uÁ ºÅ{Ö¼¿Z ‹Y¾ËYÁd‡YÃ|‹ª¬v»µZˆ»Yįd‡Y µZ//ˆ»Y€yMÕZÅÃZ»¾Ì¼Å{Yd ÀÁՁÁZ//Œ¯Z»M ®Ë½MZ]Č̼ÅįÖËÁ{ÂyÁ|ÌÀ¯ÃZ´¿µZ‡ZaÄ]d^//ˆ¿ ¾ËYZ»,|Å{Ä»Y{YY‰{Â//yÃY,|À°//Œ]YºË€veį{Y{Y YZ¯¾ËYįd//‡YZ»¦ËZ›ÁÁ‚m¾ËYÁ{€¯ºÌÅYÂyYZ¯ ºÌÅ{¹Zn¿Y ,ÖËZ¼¿c|«{€¯tˀeÖ¿ZuÁ¾//ˆu¹Ô//‡ÓYdnu †ÌW”uZ]Ä^À‹ZÆqÁ,d·Á{cZÌÅÄ//ˆ¸mÄ̋Zu{ |Ë|mµÂv»ZÆqcZneÁ½| »,d À€ËÁÁÂƼm |‹Ö§€ »ZbËZ‡ÁÁ{Ây½Y€ËYd¯€‹Á{ ÁÁ{Ây½Y€//ËY®ÌeZ»ÂeYÂ]Âe…Ô//aZ¿{ÁkÃÁ€//a ÃÁ€a,ZbËZ‡µÂv»Ö¿Y€ËY¹€¨f¸aZ´»Y½Y|‡µÂv»ÃÁ€a Ã|‹ÖËZ¼¿ÁÕZÅÁ{ÂyZbËZ‡µÂv»ÁÁY…Y€¯µÂv» |¿{Â]d·Á{•ZÌuÄ̋Zu{ cZÌÅĈ¸mÄ̋Zu{Ö¿Z¼uZ“,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‰Á€§ŠÌaÕY€]¹ÓcZ»Y|«Y{Á‚§Y½YZ´¿€^yž¼m{d·Á{ Z£MZÆ¿M‰Á€§ŠÌaÕ{ÁÄ]Ád‡YÃ|‹¹Zn¿YZÅÁ{Ây¾ËY |‹|ÅYÂy |ÀfˆÅ¶yY{dyZ‡|{|Ë|mÕZÅÁ{Ây{Y{Ä»Y{YÕÁ į{‹Ö»¾Ì»ZekZyYZÆ¿McZ ˜«YÖ°q¯Šz]ZÆÀeÁ ÕZŵZ‡ÁµZˆ»YÕY€]cZ ˜«¾ËYÖ¸yY{|Ì·ÂeÕY€]ՂËÄ»Z¿€] {Y|¿Zf‡YZ]ZÅÁ{Ây¾ËYd¨³Ö¿Z¼u d‡YÃ|‹¹Zn¿YÃ|ÀËM Ä]d^ˆ¿ZÆ¿M¾Ë‚À]¥€»Á|Àf//ˆÅª^˜À»Ö¿ZÆmÁÕZÅ d‡Y€f¼¯\eY€»Ä]Ö¸^«ÕZÅÁ{Ây Œ¯{Á{Ây|Ì·ÂeÕ|{Ze|‹ c|«¾ËYZ»d¸»d¨³d·Á{cZÌÅĈ¸m{ÂƼm†ÌW ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ºË‹¶WZ«cÁZ¨eÕY{Ä¿ZyZ¯ÁՁZ‡Á{Ây¾Ì] |‹|¬ À»Á{Ây½Y€ËYÁ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë Ä ˜«d À{YZ]¾§{ZnËYÄ]Ä»Y{Y{µÁÂ//ˆ»¹Z¬»¾ËY ē€ŸÖ¿Z‡ºÅÄ]Y½M¥Y|ÅYÁ{€¯ÃZ‹YÁ{ÂyՁZ//‡ |À¼§|Å,ÕÁZÀ§ՁZ‡½Zˀm,ÕÁZÀ§YZ]{ZnËYÁZ“Z¬eÁ ÕZŁZÌ¿ÕZf‡Y{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹dÌ·Z §ՁZ//‡ {µÂv»ÕÁZ//À§ÕZÅ\˜«{Z//nËYÁÁ{Â//yd À ½YÂÀŸÁ{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«Öf ÀÕZÅcÁZn» {€¯ įd¯€‹¾ËYÂ‡Z³ÄËZa|Ë|m|À¼//‡YÖËZ¼¿ÁÄ]ÕÁ {€¯ÃZ‹YÃ|//‹¹Zn¿YÁ{Ây¦¯{½MZ³½‚z»ÖuY€— YՀ̴fy‡Z]€Å{€f»Â¸Ì¯ÁY|¿YÄ]Ö//ŒËZ¼Ìaį d‹Y{|ÅYÂy Ö¿Z»Âe{Z̸̻{Y{Y€«{Z¬ ¿YYÁ{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» ¾ËYį{Y{€^y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Z]Öf ÀÃÁ€³¾ËY ,\¬ŸÃ|¿{ÕZňÀ‡,½ƒÂ·ZÅÕZÅ`»ÓÁÂu{ZÅ{Y{Y€« _Za‡¶Ì»µÁƒZ»Á½Z»€§®Ì·Á|Ìŀ̋,²Àˀ^¸]ļqZ‡ d‡YÃ|‹|¬ À»|À¸Ì‡€‡ ÕZ°¼ÅÕZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eº‡Y€»¾ËYļeZy{,d//‡YÖÀf¨³ |̇Z”»YÄ]°aZ‡Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹¾Ì]Ä¿YÁZÀ§ ÁÄ ˜«ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeZ]Öf ÀÃÁ€³¾ËY{ÖËÁÂ˽Â̸̻ {Y{€^yŒ¯¶yY{YÄÌ·ÁY{Y»Y{»dŒÅ¾Ì»Ze ¶yY{dyZ‡ªÌ¼ edˆz¿‚Ì»{{Á‚§Y«Ö¼Ì¬»{Z//‹€§» Հ]YŠÅZ¯įÃ|Ì//‡ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]Ä ˜«½ÂÀ¯Ze d‡YÄf‹Y{µZ^¿{Ä]YÖËÁÂ˽Â̸̻ ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]Ä ˜«¹Á{‚Ì»ÕY‚³€]Z]d//‹Y{½ZÌ]ÕÁ d‹Y{µZ^¿{Ä]YÖËÁÂ˽Â̸̻Հ]YŠÅZ¯į|̇ €nÀ»įÃ|̇ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]½ÂÀ¯ZeÄ ˜«®Ë¹Â‡‚Ì»{Á d‡YÃ|‹ÖËÁÂ˽Â̸̻ՁYÖËÂmħ€Ä] ,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÄËÔ³YÖ°Ëd‹Y{½ZÌ]ּ̬» d‡YZÆ¿MZ]Ã|¿Z‡ÕZÅd¯€‹½{€°¿ÕZ°¼Å ¥Y|ÅYYְˁÁ€»Yº‡Y€»{d¨³Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» |¿YÂeÖ»įd‡Y€´Ë|°ËZ]ÃÁ€³Á{¾ËY½{€¯ÃY€¼Å,Ö¸Y Հ]YŠÅZ¯,ÕÁM¿½YÂeLZ¬eY,ÖÀ§Š¿Y{Ä ‡ÂeÄ]€nÀ» {‹kZyÄ]Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯Á ½Y€ËYZ]Z§{žËZÀ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹½ÂÀ¯Y|‹ÁM{ZËÕÁ {µZˆ»YÃZ»€Æ»d‹Y{½ZÌ]ּ̬» |À¯Ö»ÕZ°¼ÅÁ{Ây ÃÂ^¿Y|Ì·Âe{Y{Y€«,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{Y|ËÁ½Zˀm ¾Ì]½Z»Âe{Z̸̻‰YÄ]Á{Ây½Z»€§®Ì·Á|Ìŀ̋ ZÅՁZ‡¾Ì‹Z»,ZÅÖuY€—|ËZ],ºËY{½YÂm€¨¿½Â̸̻ Ä°ÀËYZ»Y|‹Z]½Z»{ÂyYՁZ//‡Á{Ây•Â˜ydyZ//‡Á Ä¿ZyZ¯½Z¼ÅÕZÀ »Ä]|ËZÌ]ZÅŒ¯€´Ë{YÖ¸YcY€°¨e d‡YÕY{ ½ZÌÀ]Š¿Y{d¼//‡Ä]Á{Âyd Àd¯€u{Y{Ä»Y{YÕÁ ¦¸fz»ÕZŵ|»Á¹€¨f¸a|ÀqÖ·Z//‡{‹Ö»\^‡½|‹ ¾ËY{Á{Âyd À€³YÁ{‹|Ì·ÂeÁÖuY€—ÖËÁ{Ây Y€´Ë{ÕZ̈]į€v»Âe»|À¯{ÁÁÖf//‡{Ä]ZÅÁÂu {Â]|ÅYÂyZÅŠz] ՁZ‡|À¼‹ÂÅd¼‡Ä]ºËÂ^n»Á€»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÕZf‡ d ÀÄ¿€³Á,ºÌÀ¯d¯€uÖ//«€]ÕZÅÁ{ÂyÁZÅÁ{Ây {‹Ö»{Â]Z¿Z»ՁZ‡Á{Ây į¶³Â³ÁԈeÕZÅd¯€‹ºË|ÅZ‹Á€»Y|‹ÁM{ZËÕÁ YZÅÁ{Ây¹€¨f¸aÖf«Á,|¿Z‡Ö»Á{Ây,|ÀfˆÌ¿Z‡Á{Ây Ã{€¯Z¯ZÅÕˆ¿Y€§Z]ºÌ‹Z^¿ºË€veįÖ¿Z»|‹Z^¿½Z»{Ây ÁºÌÀ¯Ö»Z¯ZÅÖÀÌqZ]dËZÆ¿{ºË‹Ö»ºË€veįÖ¿Z»Á d‡Y±‚]¦ “®Ë¾ËY Á{Ây½Y€ËY{ÖËÁÂ˽Â̸̻ՁYÖËÂmħ€ Հ]YŠÅZ¯Yº‡Y€»¾ËY{‚Ì¿Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|» |‹s€˜»Öf À²Àŀ§Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅYÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Â‡{ d‡YÄ ‡ÂeևZ‡YÃ{·Z‹²Àŀ§ |¿YÃ{€¯Ö¿Á{{Ây{Y Ö¿Z»Z‡pÌÅ{€¯|̯ZeÖ¿Z»Z‡²Àŀ§Ây{Öf ÀdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ‰{Âm»dÌ “ÁÁÕY|ËZaÁcZ^i{»{,ŠÌaµZ//‡Ã{Z]Ä//ˆËZ¬»{€“Zu½€«{ Ö»½ZŒ¿cZ¬Ì¬ve {‹Ö»€Ìˆ¨e{¯½YÂÀŸÄ]\¸£YcZ^i,ÁÁ€»Y |À¯Ö¼¿ÖËZf‡{Ây {Ö¿YÂeZ¿ÁÖ¿Z»Z‡²Àŀ§Ä]ÖÆmÂeÖ]ZÅÖ»Z¯Z¿ÕY€]Ã|‹€¯}¶Ì·{¾Ë€eµÁY|f»į|Å{ d‡YYZ]€^ÅįYª§Â»d¯€‹®ËÖfu½YÂeÖ¼¿ž«YÁ{ d‡YÖ¿Z»Z‡²Àŀ§€Ì̤e |‹Z^¿ŽzŒ»Ô»Z¯Á‚ËZ¼f»²Àŀ§®ËÕYY{į{€]¹Z¿ Ã|Ë|a®ËÖ¿Á€Ì]–Ìv»{cY€Ì̤edŸ€‡Ác|‹€—ZyÄ]Ö¿Z»Z‡cY€Ì̤e{Á‚§YÕÁ d‡€Æ§Y½Âq§ÕZÅd¯€‹|{Äf‹~³ÄÅ{®Ë{Ád‡Y€Ë~aZ¿[ZÀfmY |¿YÄf§€³¶°‹‚ËZ¼f»Ö¿Z»Z‡²Àŀ§Z]|Ë|mÕZÅd¯€‹Á¥~u ¦¸fz»s˜‡{ÁÃ{€fˆ³,Ã|¿,²Àŀ§d¨³²Àŀ§Ö³|ÌrÌa€]|̯ZeZ]ÕZÌfz]Ö¿Z̯ ºÆ»²Àŀ§ |‹Z]€Ë~aZ¿½ZËZaZ¯®Ë|¿YÂeÖ»²Àŀ§¦Œ¯Á­{Y~·,d‡YÃ|‹žËÂe d‡Y¾°¼»,|¿Z¯{Č̼ÅįÖ´Àŀ§ÕZÅÁ€Ì¿YÖÅZ³M½Á|]Ö»Y|«Y€ÅįY€q,d‡Y ,ºÌœŸÕZÅÁ€Ì¿|ÀËM€]Y€Ëd‡YºÆ»²Àŀ§ |‹Z]Äf‹Y{Äf‡YÂyZ¿ÁÃ|Œ¿ÖÀÌ]ŠÌaÕZÅ|»ZÌa ,ÖÀÅ}Õ´·YÁ|¿Ö»º«YZ»ÖÅÁ€³ÁÕ{€§Zf§įd//‡YÖÅZ³M{ÂyZ¿Z^·Z£ÁÄf¨Æ¿ |À¯Ö»¾ÌÌ eYZ»µÂ^«{»ÕZʼnYÁZʼn€´¿ {Ây€]|ÅZ‹Z ˜«įd‡YÖËZm,Ä°^//‹ÁÄf//ˆÅª˜À»ÁZ]ÕÁM¿{¼¿tˀeÕÁ {,ZyÕZŲÀŀ§Z]ÖËZŽZ»Z//‡įÖËZm {Â]ºÌÅYÂyºÅZ]¦¸fz»ÕZŲÀŀ§ Ö»€eZ°‹M²Àŀ§ZiM,|ÀÀ¯Ö»d¯ZŒ»ÁÕZ°¼Å½Â³Z¿Â³ÕZÅÃÂ̋Ä],|¿‚Ì»MÖ»ºÅ ,ÖËY|m|ËM|Ë|ad‡Y¾°¼»d·ZućÂ¼n»{,ZŲÀŀ§\̯€e{,€´Ë{€Ì^ eÄ] {‹ Ö´fzÌ»MºÅ{,Ö³€Ìq Ö¿Z»Z‡Ö·Z eÁµÂveÕZÅs€—ÕY€mY{½Z»Z‡d̬§Â»{€¯½ZŒ¿€—ZyÕZÌfz]Ö¿Z̯ Ö¿Z»Z‡²Àŀ§dÌ “ÁÄ]ÄmÂe½Á|] d‡YÖ¿Z»Z‡²Àŀ§Ö¿Z^ÌfŒaÁÖˈ¼ÅÄ]•ÂÀ» {ZnËYÖ¿Z»Z‡²Àŀ§Ã|¿Y{Z]ÁÃ|¿€]ŠÌa¶»YŸYįÖËÁ€Ì¿½Y|Ì»dˀË|»ÁÖÅZ³MÁ {Â]|ÅYÂz¿Ö¿Ó—½Y|ÀqµÂve€¼Ÿ,{‹Ö» {cÁZ¨f»ÖÀÅ}ÕZÅ´·YÁcZ¼°v»Z]{Y€§Yįd‡YÖ¿Z»Ö¸YŠ·Zq{¼¿|̯ZeÕÁ ´f¨³½Z°»Y,\¸|ŸY«ÁZfyZ‡ĸ¼mY¦¸fz»¶ËÓ{Ä]Á|À‹Z]Äf‹Y{”u½Z»Z‡ |ËZ¬Ÿ{Z»Y{‹ºÅÄÌ^‹ZÅZf¨³ÁZÅZf§įd‡Y¾°¼»|Àq€Åd·Zu¾ËY{ |‹Z^¿ZÌÆ» |¿ÂŒ¿s€˜»‚³€Å,´f¨³ZÀf»Y¶Ì·{Ä]ÁÄf‹Y{{ÂmÁ½ZÆÀa€œ¿¥ÔfyY,ÖÀÅ}ÕZÅÁZ]Á {‹ՀË~aZ¿½Y€^mcYZˆy\m»…ZˆuÁÕ|̸¯ž—Z¬»{|¿YÂeÖ»ª§YÂe¹|Ÿ¾ËY Z¯ZÆÀe²Àŀ§dˀË|»Áª¸y|//‹ÁM{Z˲Àŀ§d̼ÅYÂy{ÕZÌfz]Ö¿Z̯ |ÀfˆÅÄ°‡®ËÕÁÁ{Հ^ÅÁ²Àŀ§ |ÀÅ{¹Zn¿Y|ËZ]įd‡Y½Y€^ÅÖ «YÁÁºÆ» ,ÕÁM¿½ÂqÖËZÅZf§ |À¯Ö»dËY|ÅYZ¼‹²Àŀ§,|ÌÀ°¿dˀË|»Y²Àŀ§Z¼‹€³Y ²Àŀ§€ÌiPedve,‰Ôe‰Y{ZaÁd̬§Â»Հ̳ÁY|¿Y,ÖÅ{½Z»Z‡,cZ—Z^eY,Հ̳ºÌ¼e ²Àŀ§{dˀË|»ÕZʼnÁYÂ//¿Y¦Ë€ e¾¼“Ä»Y{Y{ÕÁ |¿€Ì³Ö»Y€«Ö¿Z»Z//‡ Ây{ÁdyY{€aÖf»ÁZ¬»{Zf«YÁ²//Àŀ§¾Ì]•Z^eY½ZÌ]Ä]¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯ Õ{Zf«YcZÌ]{Y{Õ|Ë|mÃYÁ«Öf»ÁZ¬»{Zf«Y»d‹Y{ZƛYÖf»ÁZ¬»{Zf«YÃZ´f‡Zy ÕÂƼmÄ̸Ÿ[€£Ä¿Y{ZŸZ¿ÁÄ^¿Zm®ËZźˀvekÁY{Z]¾Ì·ÁYį|‹Z]Ö»½Z»Œ¯ ½ZŒËYZ]½ZÀˀ§MZ¯Y|Ë{{µZ‡ÂˀƋ{Հ^źœ »¹Z¬»–‡Âe,½Y€ËYֻԇY {»¹{€»{ZuMÁ½Z´^z¿–‡ÂeŒ¯½Ô¯{Zf«YdÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]½MY| ]Ás€˜» ÕZÅd‡Ż|Ë|mÕ{€°ËÁZ]”Y{|n»‚Ì¿µZ‡Ö¿ZËZaÕZÆÅZ»{Ád§€³Y€«Ã{Z¨f‡Y ŽÌzŒež¼n»Áëć½Y€‡Ä]Հ^źœ »¹Z¬»–‡Âe|À]{Öf»ÁZ¬»{Zf«YÖ¸¯ ºÌ‹Z]ֻԇY½Y€ËY±‚]d¸»Õ{Zf«YćZ¼u|ÅZ‹Ze¡Ô]Y,¹Y|«YdÆm¹Zœ¿dv¸» ²Àŀ§Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅYÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Â‡,ÖÀˀ§MZ¯ÁÖf»ÁZ¬»{Zf«YÁÄ¿Zf‡M{ Öf À²Àŀ§dËÂv»Z],Œ¯Öf ÀÁÖ´Àŀ§ÕZÅŠz]ÖËY‚§Yº Å¥|ÅZ]Öf À |‹Y‚³€]ÖÀˀ§MZ¯ÁÖf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÀ^»€] ,½Y€œÀ^uZ,½Y€Ë|»YÖ ¼mÁcZ»Z¬»Öy€],ŠËZ¼Å¾ËY{,{Z//f«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Z»Z‡¾Ë|Àq‚Ì¿ÁÄf‹Y{”uŒ¯d ÀÁ²Àŀ§€»Y½YZ¯|¿Yd‡{Á½Y|À¼«ÔŸ |Àf‹Y{Ö¼¸ŸÕZ°¼Å֐zeÁÖ¼¸Ÿ¶°ŒeÁ֏yÁÖf·Á{ ¶Àa{«cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ »»½ZË{Z^«cY€//] ÁևZ‡YŠ¬¿‰Â»Md‹Y{ZƛY,²Àŀ§€]‚¯€¼eZ]Öf À²Àŀ§Ä ‡Âe֐ze įÕYÄ ‡ÂeÖÀ Ëd‡YÄf§€³Y€«ZÀ^»Y|ËZaÄ ‡Âe½ZÆm{Á€»YÁ{Y{Ä ‡Âe{Õ|̸¯ {Œ¿€Œ]Ö³|¿ÕZÅÄ^Àm€´Ë{\ˀzeÄ]€nÀ» ÕZÅÄ^ÀmÖ»Z¼e¶»Z‹ÁÃ|‹ŽzŒ»ZÌ¿{{Y|ËZaÄ ‡Âe¥Y|ÅYįÄf°¿¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁdyZ‡€Ë,d À,Y|ËZaÄ ‡Âe¥Y|ÅYYÖ°Ë{€¯½Z//Œ¿€—Zyd‡Y½Z//ˆ¿YÖ³|¿ ħ€Ä]½Á€¬»և€f‡{€]‚¯€¼eZ]Ö¿Zˆ¿YÃZ§ÁÕ{Zf«YÄ ‡ÂeYdËZ¼uÕY€]ÕÁM¿ d‡YļÅÕY€]Ä¿Z¨À»Á ¹ZÆqÖf À[Ô¬¿YÄ]–^e€»huZ^»Ä]½ZÆm{Öf ÀÕZÅ[Ô¬¿YÄ]ÃZ‹Y¾¼“½ZË{Z^« {ŠÅÁ„aÁ‰Â»MÕ´·Y|ËZ]d¨³ÃZ´Œ¿Y{¦¸fz»ÕZŶˆ¿Ây{ÁdyY{€a ÁÕÁM¿ÕZf‡Y{ÖÅZ´Œ¿Y{Ä »ZmÕZÆÌËZ¿YÂeÁZÆeZÆ»ÁÃ|‹µÂvf»ÖÅZ´//Œ¿Y{¹Zœ¿ |]ZËLZ¬eYÖÀˀ§MZ¯ Yd¯€uÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»cÓÂve|¿ÁZ]d¨³cZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ » ,Âv»Š¿Y{{Zf«YÕ‡Ä],ž]ZÀ»€]ÖÀf^»{Zf«Yd¯€uÁ֌¿Y{Ä »ZmÄ]Öf ÀÄ »Zm ºËÁ€]Šz]€iYÕZÅ{€^ÅY}ZzeYd¼‡Ä]|ËZ] d¯€uÁ¶ˆ¿ÕZÅÃZ´Œ¿Y{d¼‡Ä]|ËZ]Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZË{Z^« ÃZ´Œ¿Y{{Ձ»McZÆ»€¼fˆ»|ÀËM€§ÁÖÀˀ§MZ¯,¹Â‡¶ˆ¿ÃZ´Œ¿Y{cZ»Y‚·YYÁ |ÀÀ¯ ¹Â‡¶ˆ¿ÃZ´Œ¿Y{¦ËZ›ÁY½M֌z]€iYÁ֋Â»MÕYÂfv»և€],ÖnÀ‡ZÌ¿įd‡Y |‹Z]Ö»¾Ë€§MZ¯ZË Á¥€u̯֨™Zv·YZ»YÃ{Â][ÂyZÅÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¯|//‹€ÌyYÄÅ{Á{{{Á‚§YÕÁ d‡Y{ZˁhË|u ºÅZ]Ö]Ây•Z^eYd ÀÁÃZ´Œ¿Y{,½ÂÀ¯Ze½Y€ËY{ÃZ´Œ¿Y{†Ì‡Ze½Z»Yd¨³½ZË{Z^« |]ZË{Â^Æ]ÃZ´Œ¿Y{Ád À•Z^eY_Zes€—Z]ºÌ‹Ôe{Á|¿YÄf‹Y|¿ ÁÖf ÀÕZÅÃZ´À]Y|f]Y_Zes€—{d¨³d¼€ËÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ » Ä]Öf ÀÕZÅÃZ´À]ÕZŁZÌ¿Á|ÀÀ¯Ö»€¯}Y{ÂycÔ°Œ»Á¹Z¿d^iÄ¿Z»Z‡¾ËY{Ö¿| » s€—ÁÄ»Z¿½ZËZaՀf¯{Á|‹Y½ZËÂnŒ¿Y{¾ËY€]ÃÁԟ {‹Ö»Õ|À]Äf‡{֐ze— |ÀÀ¯Ö»²ÀÅZ¼ÅZÅÃZ´À]ZÌ¿Z]Y{Ây ,ÃZ´Œ¿Y{Ád À€¼fˆ»ÕZ°¼Å{ZnËYÁ_Zes€—ÕY€mYZ]į{¼¿ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ |]ZËd‡{Y|ËZaÄ ‡ÂeÄ]Œ¯ Ä ‡Âe֐ze¶Àa{ŠËZ¼Å¾ËY{Öf ÀdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»‰Y‚³¾ËYÄ]ZÀ] Ä]"Öf»ÁZ¬»{Zf«YÁÖÀˀ§MZ¯,²Àŀ§"Ây{,d À€]‚¯€¼eZ]Öf À²Àŀ§ dyY{€aÖ¿Y€Àz‡ ²Àŀ§d‹Y{ZƛY"²Àŀ§"¦ËZ eYÖy€]½{€¼‹€]¾¼“ÕZÌfz]Ö¿Z̯¶”¨·YÂ]Y ZË֟Z¼fmYÃÁ€³®ËŽfz»įd‡YÃ|‹¶Ì°//ŒeÕZf§ÁՀ°§ÕZÅ´·YYÖy€]Y Ö¿Z»Z‡,ÕYĬ˜À»,Ö¸»²Àŀ§½YÂÀŸÄ]½MYÓ¼ »¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-d‡Y{Y€§YYÖ ¼ne ÃÁ€³®Ë{Y€§Y½ZÌ»­€fŒ»ÕZʼnYÕZÀ »Ä]²Àŀ§ž«YÁ{ {‹Ö»{ZË ÁÖ¸¤‹Á ²Àŀ§®ËYŠÌ]Á¾ËYYÁ|¿Y{ª¸eÃÁ€³®ËYŠÌ]Ä]{Y€§Y€j¯Y¾ËY€]ÃÁԟ d‡Y |Ì·ÂeZ^yY ÁÂËc|«€aÁ¥€»º¯ÕZÅÂe»|Ì·ÂeՁZ‡Ö»Â] ¾¼Æ]ÃÁ€³{ d·Á{Ĉ¸mÄ̋Zu{|Ë|mÕÁ{ÂyYÖËZ¼¿Á ™Zv·Y,|¿Y{¶°//Œ»½MZ]Z»¹{€»ÁºËY{¶°//Œ»Y|¬» Y|Ìa|//‹|Ì·Âe|{Á|{½ÓYÁ{Ây|Ì·Âe d‡YÃ{€¯ YֻԇYÕY‹†¸n»Ä//ˆ¸m¾ËY{¾ÌÀr¼ÅÖ¿ZuÁ ,d‡ZÀ]€³Y{€¯|̯ZeÁdˆ¿Y{|À¼e|«ÁºÆ»Z̈]Õ{ZÆ¿ €³Y,{‹¹Z¼eºË³Ö¼¿,{‹º¯¹{€»Õ{Zf«YcÔ°//Œ» ½YÂe|u{YZ¯¾ËY|ËZ]į{Â//‹Äf‹Y{€]ºË€ved‡ZÀ] {d‡ZÀ]€³Y,{Â//‹Ã{Á‚§Y|Ì·Âed//‡ZÀ]€³Y ºÌÅ{¹Zn¿Y Z¯ŠÅY.dˆÌqŠÅYºË‹Z¨¯{ÂyZÅÄÀÌ»YÕZ̈] ¶WZ//ˆ»{Á€»Y d//‡YºÅZ]Ö´ÀÅZ¼ÅÁ†¸n»Ád·Á{ ºÅÁºÅ{†¸n»,Ö¸ §†¸n»Z]ºÅįºËY{ZÌ¿Õ{Zf«Y ºÌÀ¯¶uYcÔ°Œ»ºÅZ],ºÅ{Zˆ¸n»Z]Y{€§ ,ºËY{€]Y|//Ì·Âež//¿Y»ºÌÅYÂyÖ»€//³Y{Y{Ä//»Y{YÕÁ ÕZ¯{‹Ö¼¿½Â¿Z«½Á|]ÁºÌfˆÅ½Â¿Z«|À»ZÌ¿ZÅZm֔ ] ZÅZmY֔ ],ºÌŒz^]­€ve|Ì·ÂeÄ]ºÌÅYÂyÖ»€³Y,{€¯ ÕZÅd¯€‹,|Ì·Âe€Ìˆ»{ºÌÅYÂyÖ»€³Y,ºËY{½Â¿Z«Ä]ZÌ¿ Z]ļÅ,ºÌÅ{¹Zn¿YÖeZ»Y|«YŠ¿Y{Áº¸Ÿ€Ìˆ»{Á½ZÌÀ]Š¿Y{ ºÌfˆÅºÅZÀ¯{ÁºÅ ZË{YMĬ˜À»|ÅYÂz]ÖËZm®Ë€³Y{€¯ħZ“YÂƼm†ÌW ħZ“Y|ÅYÂz]½Zf‡€Æ‹Á½Zf‡Y®ËZËÁ{‹Öf ÀĬ˜À» Ä]Ád‡Y†¸n»Ád·Á{ÕZ°¼Å|À»ZÌ¿ZÆÀËYļÅ,{Â//‹ {Y{¹Zn¿Y{‹Ö¼¿ÖËZÆÀe {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÕZ”§{d¨³ÕÂ//Ƽm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ//¼¸Ÿ½ÁZ » ºÌÅYÂyÖ»ZËMįºË€Ì´]ºÌ¼e|ËZ]Â//Œ¯Á€»YÖf À .ÖËÁ{ÂycZn¿ZyZ¯Z˺̋Z]Äf‹Y{ՁZ‡Á{Âyd À Z˽ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y½{€¯Ã{Z¨f//‡Y{cÁZ¨e¾ËYÁ d‡ZÆ¿MY½{€°¿Ã{Z¨f‡Y ½Y€ËYÄ»Z¿ºÅZ¨e|¬Ÿº‡Y€»{Ä^À‹ZÆqÁÕZf‡Z¿Â//‡ cZ ˜«|Ì·ÂeÁÖuY€—ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Z]Á{Ây ÁkZyYÖ//ËÁ{ÂyÕZÅÖuY€—½{ÁM{Á‚//§YÁ{Ây •Â]€»€fŒÌ]Z»Y{‹Ö»ÖËYµZ¤f‹Y\m»|Àq€Å,ÕZ¯Öb¯ {ÂyÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿{ÕY~³ÄËZ»€‡įd‡YÖËZÅŒ¯Ä] |À‹Z]Ã{Y|¿¹Zn¿Y ՁZ‡Ö¸yY{ª¼ŸŠËY‚§YY\e€»Œ¯žËZÀd¨³ÕÁ Ä]€nÀ»cZ»Y|«Y¾ËYZ»Y,|ÀÀ¯Ö»{ZË{ÂycY‚ÌÆneÁcZ ˜« {‹Ö¼¿Ã{€¯¶Ìve{Y€§YÕY€]ÖËYµZ¤f‹Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Â//Œ¯{€³Y{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌW½ÁZ » YŠÌ]ÁÂnŒ¿Y{½Â̸̻lÀa{Á|uÁÃ{€¯†Ì‡ZeY¦¸fz» dÌ·Z §Ö³ZeÄ],¾¼Æ]ÃÁ€³ğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹Y½YÂÌeį€v»ÕY«Ä ‡Âed¯€‹ ՁZ‡Ö¸yY{ª¼ŸÁZÅÕ|À¼¿YÂeYÃ{Z¨f‡YZ]Á{ÂyÂe»|Ì·ÂeÁÖuY€—ÄÀÌ»{Y{Ây ÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]ª]Z˜»Á¥€»º¯,ÓZ]c|«Z]ÖËZÅÂe»d¯€‹¾ËY d//‡YÃ{€¯Z£M |ÅYÂy½YZ//‡Á{ÂyZÌ¿Ö¸YÃ|ÀÀ¯¾Ì»Ze®Ë{‚¿ÕYÃ|ÀËM{į|À¯Ö»|Ì·ÂeÖ//¿ZÆm ¶ÌƇ€Ì»Ö^fn»,°aZ‡{Âˆ¿Á{ÕZÅÂe»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{ZËÄ̋Zu{ |‹ Âe»Ö¸»½Ô¯dÌ “Á¾Ë€yM‰Y‚³¹ÔŸY{½YÂÌeį€v»ÕY«Ä ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Ö¸ §ÕZÅÂe»d¨³Á{€¯ÃZ‹YÕ|Ì·ÂeÕZÅÂe»ÕZÅÖ³„ËÁÄ]ÁÂË¥€»º¯ ¾ÌËZa½YÂÌeÕ|Ì·ÂeÂe»ºnuį|ÀfˆÅՀfÌ· ZË ÕZÅÄ¿Y€ŒÌaÓ¼ »Œ¯¶yY{ Âe»¾ËYÕ|Ì·ÂeÕZÅÃ|ÀËÓMÁdy‡¥€»¾ÌÀr¼Å,d‡YՀeÓZ]Z̈]c|«Z]Á€e º¯½YÂÌeÕZÅÂe»Ã{Y¿Zy¶Y{ d‡YZÌ¿{ÁÕÁZÀ§ÁZÅ{Y|¿Zf//‡YZ]ª]Z˜»Á€f¼¯ Œ¯¶yY{Õ|Ì·ÂeÂe»¾Ë€e½|»į|ÀfˆÅÁÂË{Y|¿Zf‡YÕYY{Ác|«€a,¥€» {ZnËYZ]½YÂÌe{Z»{€¯ZƛY½YÂÌeÕZÅÕÁM¿Ä]ÃZ//‹YZ]¶ÌƇ€Ì» |¿Â‹Ö»[ˆv» Ö¸yY{ª¼ŸÁÕ|À¼¿YÂet˜‡ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁÖuY€—{¶yY{dyZ‡ÕZÅÕ|À¼¿YÂe d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ºÌÀ¯¾Ì»ZeY½YZ‡Á{ÂyÕZÅÕ|À»ZÌ¿YÕZ̈]dˆ¿YÂeºÌÅYÂyՁZ‡ Ö¸Y¶»YŸYÖ°Ë{€¯tˀeÕÁZÀ§¾ËYÄ ‡ÂeÂy{½YÂÌeį€v»ÕY«Ä ‡Âe {ÂmÁ½MÄ]|Ë|‹Ö´fˆ]YÁÁ{Ây|Ì·ÂeÕY€]Œ¯{įd‡YÂe»|Ì·Âehv]½ZÆm{ Âe»|Ì·Âe{ÖËZ¨¯{Âyd¼‡Ä]d¯€ud¯€‹¾ËYÄ»Z¿€]µZuּˀve–ËY€‹{Á{Y{ Ã|‹Äf§€³€œ¿{µÂv»¾ËY|Ì·Âe{ÖËZ¨¯{Ây|{{Á|uÃÁ€aÕY|f]Y{ d//‡Y d‡YÄf§ZËZ¬eY|{Ä]ÖËZ¨¯{Ây½Y‚Ì»¾ËY€ÌyYÕZÅd§€ŒÌaÁZÅ{ÁZf‡{Z]Á{Â] ÕY€]Äf§€ŒÌa|Ì·Âe•Â˜y{€¯½ZÌ]½YÂÌe{Âe»|Ì·Âed§€ŒÌa½Y‚Ì»Ây{¶ÌƇ€Ì» d‡YՁY|¿YÃYÁ\¿µZu{ÁÃ|‹Œ¯{YÁµÂv»¾ËY Ö¿| »ÁÖf ÀÖ¸YµÂv»|Ì·Âe {Â]֌ËY‚§YÄÅZ»{ ,\zfÀ»µÂv»½ZÌ»Y{€¯¹ÔŸYcZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » µÂv»µZˆ»YÄÅZ»{|¿Y{Šz]¾ËY{YºÆ‡¾Ë€fŒÌ]įÖ¿| »ÁÖf ÀÖ¸Y ,|{ ,¾e½Â̸̻Z]¹Zy{Ó§d¨³Õ|¿|Ì ‡,ZeZ‹‰Y‚³Ä] |¿YÄf‹Y{|Ì·Âe|‹ Ö´¿Zy¹Y·,|{ ,¾eY‚Å Z]†»|eZ¯,|{ ,¾e½Â̸̻ Z]½Z¼Ì‡ Á|{ ,ÃZ´f‡{Y‚Å Z]ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»Á‚Ë€§ÁµZrzË,½Â˂˸e¶»Z‹ ¾ËY{{Á‚§YÕÁ |¿YÄf‹Y{|Ì·Âe|‹|{ ,¾e½Â̸̻ Z]ּ̋Á€facӐv» d^ˆ¿cӐv»¾ËY|Ì·Âe֌ÅZ¯|¿ÁÄf^·Yį|¿YÄf‹Y{|Ì·ÂeŠÅZ¯µÂv»c|» Z]ÕY‡Á{ÂyY¿Y|Ì·Âe{Y{Ä»Y{YÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » d‡YÄf§ZË{Â^Æ]µZˆ»YÄÅZ»Ä] dŸ€‡Äf‹~³ÄÅZ»Á{{Á{Ây|Ì·Âe|¿Á-Z»YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{ ÃZ´f‡{Y‚Å {‹¦«Âf»Á{Ây|Ì·ÂeŠÅZ¯|¿ÁµZ‡½ZËZaZeįd//‡Y¾ËYZʼnÔeÁÄf§€³Ö]Ây ÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»Z]ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÀ¬§{Y| e,c|»¾ËY{d¨³¾ÌÀr¼ÅÕ|¿ {ZÖ¨ÀÕZŁÂn»ÕÁ d‡YÃ|‹Ã{Z€¨¿µZ¤f‹YÁ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å Ä¿YÁ€aÀ¬§{Y| e½| »Šz]{,c|»¾ËY{{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸYÀ¬§Y‚Å Ã|‹ |‹{ZÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aÀ¬§Á¦Œ¯ÖÅY³À¬§,¥ZŒf¯Y Öf ÀdËZ¼uÄvËÓ\ːe Œ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁ Ä¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖf ÀdËZ¼u»ÄvËÓÖuԏY,d·Á{cZÌÅd//ˆŒ¿{ Հ̳¸mÁÖ¸yY{žËZÀYdËZ¼uœÀ»Ä],Ĉ¸m¾ËY{ |̇\ːeÄ]«Œ¯ÕZÅ ž§ÁŠ‹ÂadvecZn¿ZyZ¯ÃY{YÁdˀË|»ÃÂv¿¾ÌÌ e,Œ¯ÕZÅÄ ¿ZyZ¯ָ̘ eY Ä¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖf ÀdËZ¼u»½Â¿Z«Ây{½Z^Æ´¿ÕY‹cY{Y€ËY dXÌÅZ”ŸY,ÄvËÓ¾ËYª]Z˜»,|‹\ːeÃZ//‹Y{»½Â¿Z«sԏYÄvËÓ«Â//Œ¯ÕZÅ ½Â¿Z«¾ËY{k|À»,Â//Œ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯¶Ì˜ eYՀ̳¸mÁÖ¸yY{žËZÀYdËZ¼u ¾ÌÌ e«¾Ì»YÁªi»{Y€§Y½ZÌ»Y»½Y€ËÁcZÌÅ\ːeÁ–]Õ}ÕZÅÃZ´f‡{{ZÆÀ//ŒÌaZ] {‹Ö» {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿d¼Ì«{Â^Æ]Ö¸Yž¿Z» d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¹| ŠËY‚§YZ]d//¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZ//ÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{®Ë,Õ|{ Ó{Z]Á|{¹| Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯dÀ‡Á ¹| ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÕ|{ |¿ÁZ»Y{€¯|//‹Ö¯|¿YÖ¿ZÆmYZ]Ä^À//‹ZÆqÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« {įZ¿Á€¯…Á€ËÁÖ»|ÌaYÕ{Zf«YÕZÅ|»ZÌa‰€fˆ³€ÌiZedve½MÖ//ŒËY‚§Y |‹{Á|v»,d‡YÃ|‹Z£M¾Ìq €¨‡½{€¯{Á|v»ÁZŀƋÄÀ̘¿€«Ä]¹Y|«YZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Öa{į¾Ìq Ä]Y|Ì·ÂeŠz]Zed//‡Y‰Ôe{Öfz//‡Ä]½ÂÀ¯Y,{Â]Ã{€¯¶¬¿Á¶¼uÁ |¿Y{€³€]dÌ·Z § ÕY€]Ö]ÂŽZf‡Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y|Ë|m{Y»į{Y{½ZŒ¿cZ»Z¬»Z»M µZu¾ËYZ] d‹Y{ŠËY‚§Y½ZÌ¿Z]€«Z¼//‹Z»Y{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ö·YÂf»Á¾Ì»Á{ ½|‹ZÆ»Y½ZÀ̼—YÕY€]Ö§Z¯Z»MÂÀÅ{€¯¹ÔŸYd//‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z//‡ {Y|¿{ÂmÁÖ»|ÌaY¾ËYÂ̋ {Á|u,{€¯•Â¬//‡µZ//ˆ»Y{¯¾Ë€fÀÌËZaÄ]įŠÌaÄf¨Å®ËYd¨¿d¼Ì« ®aÁY{‹hŸZ]d‡Y¾°¼»ZÆf¼Ì«|Ë|‹d§YZ»Y{€¯Y|Ìa{Â^Æ]|{d//ŒÅ ½Z‹|Ì·ÂeYՀfŒÌ]ºnu,|Àf//ˆÅ¥Á€ »…Ôa®aÁYÃÁ€³Ä]įŠ¿Y|vf»Á Äf‹Y{Ö¼‡Y|Ë{¾ËÁ{Ã|ÀËMÕ{ÔÌ»ÃZ»d‡YY€«ÃÁ€³¾ËY |ÀÅ{ŠÅZ¯Y …Á€ËÁÖ»|ÌaYY֋Z¿įZ“Z¬e€ÌyYd§YÄ]x‡ZaÃZ]{dˆŒ¿¾ËY{Á|‹Z] d§€³|ÅYÂyºÌ¼e,d‡YZ¿Á€¯ d¨¿ |‹Y‚³€]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹Ã{Z ·Y©Â§ֻ¼Ÿž¼n»º‡Y€» …Z§l̸y²ÀË|¸ÅÄËZ»€‡Õ{Z̸̻ŠËY‚§YZ]…Â]d¬§Y» ½ZÌ]Z]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» wּ̋Á€fa¹Â‡ŠÆm| ]Ä]µZ//‡Yį¾ËY ¾¸ÌeY,½YÁM{Z˹Á{Z§µZ‡½M{{€¯ZƛY,{Y{|ÅYÂy ‚»€Åּ̋Á€fa,½Ôּ̳̋Á€fa,®//Œ¼Ë|¿Y|ËZˆ¯ÁY ºÅÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]YÁd//‡YÃÁ€aZ´»®Ëį [ÂÀm¾Ì¨·Ys€—,d¼Åּ̋Á€fa,{Â]|ÅYÂy€f³‚] ,…Zad//‡{¾ÌËZa{½ZaÁ€aY¾¸ÌaÁ€a,€Æ//ŒÅZ»{ d§€³|ÅYÂyY€«Y€mYd‡{{€¬À‡ÁZÆ]Zq½Y€°» Y¹Y|¯pÌÅ,µZ//‡{į¾ËY€]|//̯ZeZ]Ö// Ì] ՁY|¿YÃY{€¯tˀe,{Â^¿Ã{½Zˁ²ÀË|¸ÅÕZÅd¯€‹ YÖ//Œz]¾ÌÀr¼ÅÁ|À¸]|Ì]Á¹ÔËY,½Z³{€·ÕZÅÃÁ€a l̸y²ÀË|¸Å|//Ì·Âeḑ€›‚¸§ÕZŁZ³ÕÁMž//¼m |Å{Ö»ŠËY‚§Y¾e½Â̸̻Š‹Y…Z§ |//‹|ÅYÂyՁY|¿YÃY¹Z´ÀÅ­Z̿»MÁZÀÌ//‡Ö¸ŸÂ] ­YÂyį€¸§ÕÁMž//¼mÃÁ€a¹Á{Šz]¾//ÌÀr¼Å {‹Ö»ՁY|¿YÃY,|À¯Ö»¾Ì¼”eY|À¸]|Ì] Z³µÁYZ//§µZ//‡{¾ÌÀr¼Å{Y{Ä//»Y{YÕÁ µZ‡{ {‹Ö»ՁY|¿YÃY…Z§l̸y½YÁM{ZË Á{Z¿Y{ZaMÁ¹Z´ÀÅ d//‹Y{ºÌÅYÂyYZ¿Y{ZaMÃÁ€a‚//Ì¿ Y²ÀË|¸Å|¿Â‹Ö»hŸZ]Á|Àf//ˆÅZ³­YÂyÃÁ€a ŠeM|uYÁµZ‡{ {Â//‹€eµ{Z f»­YÂy€œ¿ ÖÀ̼y¹Z»Y|À],Ä˸//ˆŸ¥|,ZÀÌ//‡Ö¸ŸÂ]Äf§€³ Áda|Ì·ÂeÕY€]½Z˳|Àeḑ€›ŠËY‚§Y,½ÁZ¯,à |ÅYÂy©Z¨eY½YZˆr³ּ̋Á€faÁ¹ÔËYÀÌn¿¶Ì¼°e ¾Ì»ZeY½YZˆr³d‡{¾ÌËZa|ËZ]µZ‡{Á{Zf§Y ºÌÀ¯ d‡YÃ|̇|{Ä]|{YZ¿Y{ZaM {Ây€yM¶uY€»Ä//]‚Ì¿½Z³{·ÃÁ€//a{Y{Ä»Y{YÕÁ |‡Ö»µÂv»|Ì·ÂeÕĸu€»Ä]µZ//ˆ»YÁÃ|Ì//‡ µÂv»ÁÄf//‹Y{d§€//ŒÌa|{‚Ì¿¹ÔËYÃÁ€a ÃZ»{Y{€y{ÕZneµÂv»ÁÃ|ÀËMµZ‡¶ËYÁY֌ËZ»M |‹|ÅYÂy|Ì·Âe½MYÃ|ÀËMµZ‡ ½ZÌ]Z]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{…Z§l̸yd¯€//‹¹ZÆ//‡ÖÅ{Z]į¾ËY €Åįd//‡YÖÀ »¾ËYÄ]¾ËY{€¯ZƛY,d//‡YÃ{Â] ¹ZƇ½MÃ|ˀyÄf‹~³µZ‡Yd¯€//‹¹ZƇįÕ{€§ d‡YÃ|‹€]Y€] ÕY€]²ÀË|¸Å{ZÆÀ//ŒÌaį¾ËY½Z//Ì]Z]Ä»Y{Y{Ö// Ì] {€¯tˀe,{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y ÖÀ Ë,{€¯d//¬§Y»½Z»Âe{Z̸̻Z//]…Â] |‹|ÅYÂy½Z»ÂeZ»Õ{ZÆÀŒÌa½Z»Âe Ä»Y{Y…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Z̸̻Y½Z//»Âe{Z̸̻d//‡YY€«{Y{ {ÄËZ»€‡ŠËY‚§YºÆ//‡Ã|‹d¬§Y»½MZ]įÖ¿Z»Âe k€y½Z»Âe{Z//̸̻Á{Â//‹Ä ]ZeÕZÅd¯€//‹ Ä]YÄËZ»€‡ÖÀ Ë,{‹Ä ]ZeÕZÅd¯€//‹{ZÅÖËYY{ ZÅÖÅ|]Ä]½Z»Âe{Z//̸̻ ºÌÀ¯Ö»¶Ë|^eÖ//ËYY{ d§ZË|ÅYÂyZfyY …Z§l̸y²//ÀË|¸ÅÄ//¯¾ËY½ZÌ]Z//]Ä//»Y{Y{ÕÁ {€¯ZƛY,d‹Y{ևÖa½YÁd¨¿Ä]Ö¿Ô¯ÕZÅÖÅ|] Z£MÁ|‹¦Ì¸°e¾ÌÌ eZÅÖÅ|]Äf‹~³µZ//‡Á{¥€› žËZÀÖ¸»d¯€‹Z]Äf‹~³\‹ {€¯ºÌÅYÂydyY{€a ºË|̇ª§YÂeÄ]ZÅÖÅ|]ÄˈeÕY€]ּ̋Á€fa |̯ZeZ]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ®Ë…Z§l̸yÖ¼Ì//‹Á€fažËZÀd¯€//‹į¾ËY€] Zœf¿Yd¯€‹¾ËYY|ËZ^¿d¨³,d‡YÕYÄ ‡Âed¯€‹ ÕZÅÄ»Z¿€]{»{Ä»Y{Y{Ö Ì] d//‹Y{½Ô¯{Â//‡ ÕZÅÃÁ€aµZˆ»Y{Y{t̓Âe…Z§l̸y²ÀË|¸ÅÖeM ÕY{€]ÀÆ]Ä]|//À¸]|Ì]Z³ÃZ´//ŒËÓZaÁ¹ÔËY,½Z³{€· ּ̋Á€fa®^‡ՁZ‡¾Ë€Ì‹µZ//‡{ |‡Ö» d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ½ZÌ]Z]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Z̸̻ÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y²ÀË|¸Å{ZÆÀ//ŒÌaį¾ËY ÄËZ»€//‡ŠËY‚§YZ]…Â]{€¯ZƛY,{Â]Ö¿Z»Âe {€¯d¬§Y»Ö¿Z»Âe{Z̸̻ {Ä^À//‹ZÆqÖ Ì]€¨ m{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] ּ̋Á€fažËZÀd¯€‹Ã{Z ·Y©Â§ֻ¼Ÿž¼n»º‡Y€» ¾ËY½YY|»ZÆ//‡YÕ{Y| e”uZ]Ä//¯…Z§l̸y į{Â]ÁMՁÁį¾ËY½ZÌ]Z],|//‹Y‚³€]d¯€//‹ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]¶¯‰Y žËZÀd¯€‹¹ZƇ€“ZuµZu{{€¯ZƛY,|//‡€] ºÅ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁY…Z§l̸yÖ¼Ì//‹Á€fa {Z̸̻d¨ÅÄ]²ÀË|¸Å¾ËYYZ]‰Y d//‡YÄf‹~³ ŠÌ]²ÀË|¸ÅÖ «YÁd¼Ì«Äf^·Yįd//‡YÃ|̇½Z»Âe d‡Yº«¾ËYY µZ//‡ÃZ»{²ÀË|¸Å|Ì·Âe½Y‚//Ì»{Y{Ä//»Y{YÕÁ Zźˀveº£Ö¸ŸµZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^//ˆ¿ÕZm ,d//‹Y{{ÂmÁ­YÂy¾Ì»ZeÄÀÌ»{įÖeÔ°//Œ»Á ÕZmµZ‡½ZËZaZe{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y |‡€]Ä] ½ZÌ]Z]…Z§l̸yּ̋Á€fažËZÀd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä]½Z»ÂeºË{Y{µÂ«Õ{ZŸÖ//»Â¼Ÿž¼n»{į¾ËY {Z̸̻YYd¯€‹ÄËZ»€‡ÁºË€^]ÄËZ»€‡‰Y ¾Ë€yM{Y{Ä»Y{Y,ºÌ¿Z‡€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]½Z»Âe Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y²ÀË|¸ÅÄËZ»€‡ŠËY‚§Y {Y{wÄf‹~³µZ‡ÃZ»Õ{į{Â]½Z»Âe{Z̸̻ Zn¯{²ÀË|¸ÅÄËZ»€//‡ŠËY‚§Yį¾ËY{»{Ö Ì] |{Y|À¸]|Ì]s€—{Y{Ä»Y{Y,d‡YÃ|‹Ã{Z¨f//‡Y ÕY€] |‹|ÅYÂyªË‚eZ³µZˆ»YÁÃ|̇|{Ä] ¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|//‹ÄÀ˂ÅÓ{{Z̸̻ ÃÁ€a¾ËY |{Y¹Z´ÀÅ­Z̿»M ÃÁYÃÁ€ad§€ŒÌa½Y‚Ì» µÂ¿Zf»ÃÁ€ad§€//ŒÌa½Y‚Ì»¾ÌÀr¼ÅÁ|{Ä//] {‹Ö»Y~³YÁ֏yŠz]Ä]d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ d‡YZf‡Y¾ËY{Ö¸¼Ÿ YՀ̳ÀÆ]{½ÁZ¯[€£{¾f»d¯€//‹[¸˜»Ä]€neÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Õ{Y{Y€«µ|»d¨³‚Ì¿Skid MountedÄfyZ‡ŠÌa֋ÁM€§cZˆÌ‡Ze d§ZË{ÁZ°¿Z¼ÌaÄ]¹Zyd¨¿ÄWYYÕZÀ^»€]¾f»d¯€//‹{Ã|//‹Ã{Z¨f//‡Y Zœf¿Y,Ã|‹Ã{Y{Öf]Z«d¼Ì«Ä]ÄmÂeZ]įd‡YÃ{Â]Ã|‹‰ÁM€§µÂv» {‹µZ^¿{ՀeÄÀÌÆ]cÄ]ZÅ{Y{Y€«€ËZ‡{ÕZ°¼Å|ÀËM€§{ÁÖ» Ö¸»d¯€‹{€°ËÁ€Ì̤e{ՁZ£M€‡Yd//ˆŒ¿¾ËYÕY‚³€]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |Ë|m[ÂqZq{d¨³Á{€¯½YÂÀŸB O OÕZÅ{Y{Y€«\·Z«{½Y€ËYd¨¿ Հn»ÁY~³ÄËZ»€‡Õ‡YcZ»|yÁÓZ¯ÄWYY,ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ{Y{Y€« d§€³|ÅYÂyc½Z»YÂecÄ]֋ÁM€§s€— Ö§€ »¥|ÅZ]€“ZudˆŒ¿d¨³d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ÄÀÌ»{ ÕZÅÃÁ€aÖ§€ »Z]Á¹Zyd¨¿‰ÁM€§ÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd€§ d‡YÃ|‹Y‚³€][ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹{֋ÁM€§ÕY~³YÁ¶]Z« |Ì·Âe{[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹€Ì´¼ŒqºÆ‡Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿Zz̸Ÿ hv],d¨¿d//‹Y{€]{d¯€//‹¾ËYd»|«Ä]ÄmÂeZ]d¨³,Â//Œ¯d¨¿ {įd‡YY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYY½M{cY‚ÌÆneՁZ//‡Â¿ÁՁZ‡Z] Y~³YÁ֏yŠz]Ä]d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ//‡Â¿,ÖËZÅÃÁ€a\·Z« {‹Ö» ¾¼ËY|Ì·ÂeÖ¸YÕZÅĨ·Â»Y¹Zyd¨¿ՁZ‡¾Ë€Ì‹ÁÖËY{‚°¼¿,Ö¿Zz̸Ÿ Ö»Z³,[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹{ÃÁ€aZÆq¦Ë€ e{Á‚§YÁ|¿YÂy |{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|Ì·Âe»Y{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ » Ö§€ »Y,{‹Ö»¹Zn¿Y[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹Àfˆ³{d¨¿|Ì·Âe {Y{€^yd¯€‹¾ËY{֋ÁM€§ÕY~³YÁ¶]Z«ÃÁ€a ½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »,Ö¿Zz̸Ÿw€§,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] ¹Zyd¨¿‰ÁM€§{ÕY~³ÄËZ»€‡[ÂqZqÁZÅd€§Ö§€ »dˆŒ¿{ |Ì·Âe{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹{Ã|‹¾ÌÌ e¥|ÅÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛY d¨¿d ÀcY‚ÌÆneՁZ‡Â¿ÁՁZ//‡Z]hv],Z³Ád¨¿Y|ËZaÁ¾¼ËY ¶¬fˆ»cÄ]d¨¿ՁZ‡Z]hv]{įd‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf//‡{{ |À¯Ö»¶¼Ÿ ֏yŠz]½YÂeYՀ̳ÀÆ]{d//¨¿d À{€°ËÁ€]|̯ZeZ//]ÕÁ ÃZe¯€^y d¨¿€ËÁ d‡YÃ|Œ¿Äf§€³ՁÁ¿¾Ë‚À]ÃZ]{ּ̼eÂÀÅ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e d§€³Y€«|f//‡Á{Y{{» d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á  |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€//Æe…Â//]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{  ÕZŀ¨‡ÕY€]ՁÁ¿¾Ë‚À]Ä̼ƇZfyYÃZ]{ּ̼epÌŁÂÀÅd¨³d¨¿€ËÁ d‡YÃ|Œ¿Äf§€³Á¿¹ZËY{¹{€» ՁÁ¿¾Ë‚À]Ä̼Ƈ¾ÌÌ edÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{ÄÀ´¿Y|»Z¿½„Ì] ¹{€»ÕZŀ¨‡ÕY€]ՁÁ¿¾Ë‚À]Ä̼ƇZfyYÃZ]{ּ̼epÌŁÂÀÅ{€¯ZƛY €]ÖÀ^»Ã|‹s€˜»ÕZÅd^vÂy{¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡YÃ|Œ¿Äf§€³Á¿¹ZËY{ Ây¾ËY{d·Á{Ád¨¿cYÁÄ»Z¿€]ÁÄm{Â]{¾Ë‚À]½|‹Öy€¿®eµZ¼fuY {Y|¿{ÂmÁ¾Ë‚À]½|‹Öy€¿®eÕY€]ÕYÄ»Z¿€]pÌÅd¨¿cYÁÁd·Á{{{€¯ZƛY Ä]x‡Za{Հ´‹{€³ÁÖf‡{žËZÀ,Ö´Àŀ§gY€Ì»€ËÁ½Zˆ¿Â»€¤YÖ¸ŸÃZ»¾¼Æ] d·Á{Ä]{ZÆÀŒÌa¾ËYd¨³,Á¿ÕY€]€¨‡¾Ë‚À]Ä̼ƇZfyYÃZ]{ZÀˆËYՀ̴Ìa |À¯Ö»Ö¿Z‡Ô—Y½MÃZ]{d·Á{Õ´Àz‡ÁÃ|‹Ã{Y{ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»{½Zf‡YÃZ̳Á¶³YZ]¾Ë€f³‚] ÕY€mYÁՁZ‡{YMÕY€]Äm{Â]ÖÀÌ]ŠÌaÁՁZ//‡{YMZ]ÁÃ|ÀËM Ä]Ã|ÀËMµZ‡½ZËZaZe,ÕYÄfˆÅÕY|Ƌ½Y|Ì»Ä]ÖÆfÀ»ÕZŽZ]ZÌy {€Ì³Ö»Y€«½Y|¿Á€Æ‹ZÌfyY{Á|̇|ÅYÂy¹Z¼eY ¾ËY‚^‡ÕZ”§Ä¿Y€‡½Y‚Ì»Ä]½ZƨYÕY{€Æ//‹Ĭ˜À»€Ë|» ćZ]€Æ‹‚^‡ÕZ”§|{d¨³{€¯ÃZ‹Y‚Ì¿Ĭ˜À» {Y{Y€«Ĭ˜À»¾ËY{‚^‡ÕZ”§±‚] ZÌ¿{»[M¾Ì»ZeYĬ˜À»¾ËYÕÁŠÌaÕZÅŠ·ZqYÖ°ËÕÁ Ä]ÄmÂeZ]Äf‹~³µZ‡{Á‚§Y{€¯½YÂÀŸ‚^‡ÕZ”§ÕZÌ]MÕY€] š¨uY€Æ‹‚^‡ÕZ”§,Ö·Zˆ°Œy€iY€]Ö]Mº¯|Ë|‹cÔ°Œ» ,[Mž]ZÀ»gY|uYÖÀÌ]ŠÌaZ]‚Ì¿Ã|ÀËMÕZŵZ//‡ÕY€]ÁºË{€¯ µÂ—Ä]ÕY~³ķ·ÁÖ¿Z‡€]M,[ZˆaƒZb¼agY|uY,[Zˆa|ˀy d‡YÃ|‹¹Zn¿YÖ]ÂyÕZÅՂËÄ»Z¿€]€f»Â¸Ì¯ ,ZÆqĬ˜À»{Ö¿Y€¼ŸÃÁ€a|ÀqÖ¿²À¸¯Ä]ÃZ//‹YZ]½YÂyY ՁZ‡Z]ÁÄ¿Z̋MgY|uY¾ÌÀr¼Å©ZfŒ»[Mž]ZÀ»gY|uYd¨³ ž—Z¬e{½ZƨYZÆqÃZ¼//‹Ö¿ZŒ¿ŠeMÃZ´fˆËYՁZ‡Â¿Á |‹|ÅYÂyÖ¿²À¸¯Ã|ÀËMÄf¨Å¾ËÁ€aÁ¼u½Z]ZÌy įÖËZÅÃÁ€aYÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» ¾‹Áĸv»ÕY€]ÄËÁÃ{Á‚§Y‰YÁÖ³|¿€//‡Áª¿ÁhŸZ] ½Z»Z‡Ö°Ì°¨e,Âa¾ˆv»ÕZÅÖ°Ì°¨e,{ÁÃ|ÀËY,cZÀÌa,d‹{ ÁÕYÄfˆÅÕY|Ƌ½Y|Ì»ÃÁ€a,{‹Ö»ZŶ³ğ¼n»Á€f//ˆ³ ÕZÅÃÁ€aÃ|ÀËMµZ//‡{€¯ZƛYd//‡Y½MÄ]ÖÆfÀ»ÕZŽZ]ZÌy ÕZ”§Ä ‡Âe,Ö//‹Áğ¼n»,­ZagY|uY½Âr¼ÅÕ{Zˁ €œ¿{»ÕZÅĸv»{d·Z¨‡M,ՁZ‡ÁÃ{ZÌa,ՁZ‡½Z]ZÌy,‚^‡ d‡YÄf§€³Y€«ZÆqĬ˜À»Z¯Âf‡{{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |Àq{įd‡YÕYÄfˆÅÕY|Ƌ½Y|Ì»ÃÁ€a,€Æ‹Õ{ÁÁÖ¸Y ՁZ‡{YMdÌ “Á¾ÌÌ e€Æ‹ÕY‹ÁY{€Æ‹dËZ¼uZ]€ÌyYÃZ» YÄf‹Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{ÃÁ€aÕY€mYÁ|‹¹Zn¿Y½M Ĭ¸uÖ¸YŠz],½Y€¼Ÿ½Z»Z‡‰ÔeÁd¼ÅZ]€´Ë{ÕÂ//‡ {»Á¿Y¶^«ZeÕYÄf//ˆÅÕY|Ƌ½Y|Ì»ÃÁ€aְ̧Y€e {€Ì³Ö»Y€«ÕY{€]ÀÆ] ž]€»€f»Y‚ÅÕYÄfˆÅÕY|Ƌ½Y|Ì»ÃÁ€a{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y{Y€«Z¯Âf‡{{ÄËÁְ̧Y€eÁև|ÀÅ{€¯Z¯Z] ½Y|Ì»¾ËYÄ]€f»‘€ŸZ]Ö¸Y½Z]ZÌyć{€¯ħZ“Y½YÂyY Z¼‹Ä]±‚]ÃÁ€a®ËZŽZ]ZÌy¾ËYY¹Y|¯€Åį{‹Ö»ÖÆfÀ» µZ‡{ZÅÃÁ€a€]Y¾ËYÕY€mYÁՁZ//‡{YMÂ¼n»{Á{ÁÖ» Ã{‡€§d§Z]YĬ˜À»¾ËYÕÁŠÌa¶WZˆ»Y€´Ë{ְ˽YÂyY Ĭ˜À»¾ËYduZˆ»YZf°Å{Á|u{€¯½Z//Œ¿€—Zydˆ¿Y{ d‡YÃ{‡€§d§Z] ½|̇Á|»M{\ˆ¯ÕY€]Äf‹~³µZ‡{Ä°ÀËYY{Z¬f¿YZ]ÕÁ {cY€Ì̤eZ]d‹Y{½ZÌ]ºËYÃ{Â]ÄmY»ÖeÔ°//Œ»Z]Äm{Â]Ä] ¾ËY,½ZƨYY{€Æ‹€Ì]Y|e¾ÌÀr¼ÅZÅՂËÄ»Z¿€]ÁZÅd//‡Ż |̇[¸˜»–ËY€‹Ä]Ĭ˜À» d‡YÖ¬—ZÀ»ĸ¼mY½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»{€¯ZƛY½YÂyY d‡YµZ §½MÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a¹Z¼e€“ZuµZu{į ¾ËY{µZ §ÕZÅÃÁ€a{»{½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» ÃZ³{½YÂÀŸÄ]Ĭ˜À»ÕZÅÃÁ€a¾//ËYYÖ°Ë{Y{t̓ÂeĬ˜À» ÓZ¯d˂¿Y€e¶Ìƈe Œ¯և¿ZÌ«Y|À]¾Ë€f³‚]ªË€—Y {Z‹Y¶¯€Ë|»dˆŒ¿ €^·Y½Zf‡Y[{YÁ€ ‹Ö·ZÅYZ] ļŶ»Z ed¨³¾—ÁՀ‡Y€‡À´À¯ÕY‚³€]Ây Z£Mʬ¿|¿YÂfÌ»į¾—Á€ ‹Հ‡Y€‡À´À¯ÕY‚³€]€] €]|//‹Z]€^·Y€ //‹dzfËZa½YÂÀŸÄ]€^·YcZ^iYd¯€u €“Zu{Y€§Yd¯Z//Œ»Z]À´À¯¾ËY½YÂyY€§ÄWYYcÁ€“ {Y{cÁ€“ įĸX//ˆ»¾ËYÕZf//‡Y{ÕZ//ˆ¿YÂyÕ{ZÅÄ//»Y{Y{ ¾ËY½ÂÀ¯Yº//ÅÁÃ{Â]Â//Œ¯€ //‹dzfËZa€^·Y,Ö¿Z» •Z^eYÕY€]Y{ÂyÖ³{Z»M¹ÔŸY,Ã{Y{d//‡{YYÃZ´ËZm dŸ€ˆ]|¿{Y{µÂ«Á|¿{¼¿½ZÌ]ZÅŒ¯€ËZ‡Z]½Y€ËY€ ‹ |ÀËZ¼¿Y{Ây‰Ôe½Zf‡YÄ]ÃZ´ËZm¾ËYdŒ³Z]ÃY{ Á²Àŀ§¶¯ÃY{YÕYÄ¿Z//‡ÁÖ´Àŀ§½ÁZ »,Ö//°]Zq Á‰Â»M€fˆ]½{Â]Ã{Z»MÄ]‚Ì¿€^·Y½Zf‡YֻԇY{Z‹Y {Z//‹YÁ²Àŀ§ÃY{Y¾Ì]Z»Ö§cÔ»Z e½Z°»YÁ‰Á€a |¿{¼¿|̯Pe€^·Y‰Á€aÁ‰Â»MÁֻԇY ÃZ̳Á¶³YZ]¾Ë€f³‚]d¨³½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» Ĭ˜À»{ÁĬ˜À»Ã{Á|v»{¶»Z¯cZŸÔ—YcZzŒ»Z]½Zf‡Y d‡YgY|uYµZu{Öf‡|Àe Ĭ˜À»¾ËY{ÃZ̳Á¶³Ö¸ §YZ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]½YÂyYZ“ {YÕ{Zˁ®Ì§Y€eZÅÕY‚//³Z]d¸ŸÄ]{€¯ZƛY{Y{Y€//« €Æ‹Ä̋Zu{|Ë|mÖËZ¼¿ZmZf‡Y¾Ì¼Å{ºË{Â]|ÅZ‹Ĭ˜À» µÁYZ§{®Ë‚̧d§€ŒÌaįºËYÄf‹Y{€f»Y‚ÅduZ//ˆ»Z] {‹Ö»Ö]ZˁY[¸˜» ՁZ‡€fˆ]ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿|Ë|m¶v»{€¯|̯Ze½YÂyY ¾ËYÁÃ{Â]Ĭ˜À»ÕY{€Æ‹Z]½M®Ìfˆn·ÖeZ^ÌfŒaÁÄ¿YÁ€a¾Ì» {ÖËY€mYÕZÅs€—¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÃÁ€a¾ËYįd‡YÖ·Zu{ |ËMÖ»[ZˆuÄ]Ĭ˜À»¾ËY Ä]½ZƨY€Æ‹®Ë„eY€f‡Y•Z¬¿YÖ°ËĬ˜À»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |{{€¯½YÂÀŸ{Y{duZˆ»Zf°Åį{ÁÖ»Z¼‹ ºË€u{½M|{Áֿ¿Z«Ã{Á|v»{ZÆqĬ˜À»d ‡Á d‡YÄf§€³Y€«€Æ‹ Ã|‹¾ÌÌ eÕZÅÃ{Á|v»{»{½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» d //‡ÁÄ]Ĭ˜À»ֿ¿Z«Ã{Á|v»|{d¨³Ĭ˜À»¾ËY{ d̸]Z«Ä°¿M|{YŠ//Ì],Zf°ÅÁY‚Å®Ë{Á|//u {Á|u|{¾ËYYÁÄf§€³¶°//‹,{Y{Z‡ÁdyZ//‡ d‡YZ‡Â¿|{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €Z¿”uZ]įÄ¿Z¼Ì¼d//ˆŒ¿¾ËY{,€^·Y½Zf//‡Y {,€^·Y½Zf//‡Y[{YÁ€ //‹Ö·ZÅYÁ,¶¯€Ë|»¹|//¬» cÔ°Œ»Á[{YÁ€ //‹ÁÂuÄ]Zy‰€´¿Ây |¿{¼¿´f¨³ÁÂu¾ËY ½ZÌ]¾¼“€^·Y½Zf‡YÖ»Ô//‡Y{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯€Ë|» ÃZ]{d‹Y{ZƛYּ̼dˆŒ¿¾ËY¶Ì°ŒecÁ€“ Á[{YÁ€ //‹ÁÂu½{Â]Ã{€f//ˆ³€]ÖÀ^»{ÂyÃZ³|Ë{ 5 LZ¨f¯YZŀ ‹\‹¥€ÕY‚³€] Ä]|ËZ^¿€^·YcZÌ]{YÄ°ÀËY ĸ¼mYcZÌ]{YÕZÅÄ^Àm€ËZ//‡‰YÂ“»‚Ì¿Á|À¯ {¹|¬»€Z¿ |Àf‹Y{ÖeYZ‹Y,{Y»€ËZ‡ÁÖ]{YcÓZ¬» d·ÂƇ,ÖeԏY»ÕZÅÃ{ZmÄ]ÖfŒÆ]|ÌƋ|À]Ä ‡Âes€— d˂¿Y€e¶ÌƈeÁÄ ‡Âes€—ՀÀÌf¿Z¯ÕZŵZÀÌ»€eÄ]և€f‡{ d‡YÃÁ€a¾ËYÕY€mY¥Y|ÅYYZÆ]Zq|À]Ä]Ã{YÁÕZÅÓZ¯ ÃÁ€a,½Zfˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»Äf¨³Ä] ÖfŒÆ]|ÌƋ|À]Ä ‡Âes€—և€f‡{Ã{Zm’Ë€ eÁgY|uY ÖËY€mYZ^fŸYÓ{½Â̸̻ ¥€Z]Á€f»Â¸Ì¯ µÂ—Ä]ZÆ]Zq ZÆ]ZqÖfŒÆ]|ÌƋ|À]Ä ‡Âes€—ÃÁ€a¾ËYÕY€mYZ]į|‹ ÕZÅÃ{ZmÄ]dËZÆ¿{Á|//À]Ö«€//‹ÁYÁ{ÁÖ]ÂÀmY¸]Ä] {Á|uYÃ{Zm¾ËY‘€Ÿ,ÖËZ«M d‡YÃ|‹¶f»ÖeԏY» €f»Â¸Ì¯YŠÌ],Öf//Œ³€]Ád§|¿Z]{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY€f» ÕZÅÄËZaÁ֌¯¶]Z¯ºfˆÌ‡,Öv˜‡ÕZÅ[MÕÁMž¼mµZ¿Z¯ ‚^‡ÕZ”§Ä ‡Âe,d¿Y|ÌÅÁÖ¿ZŒÀŒeMÕZźfˆÌ‡,ÖËZÀ‹Á |À]{ÃÁ€a¾ËYÕY€mYÕZf‡Y{ZŒ§dveÕZÌ]MºfˆÌ‡Á d‡YÃ|‹{ZnËYZÆ]Zq ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com gY|uYZ]d¨³½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|» ÕZŵZÀÌ»€e{Y|¿Zf‡YµZeY–ËY€‹,ZÆ]Zq|À]և€f‡{Ã{Zm |‹ZÌÆ»ÖeԏY»ÕZÅÂv»Ä]ÖfŒÆ]|ÌƋ|À]Ä ‡Âes€— ½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |À]Ä //‡ÂeÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛYÖËZ«MÁ€//Æ],½Zf//ˆq¸]Á ½|»cY‚ÌÆneÖËZ¼¿Zm,Ö¿Y€¼ŸÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËY,ZÆ]Zq ,|À]¾ËYYÓZ¯cY{YÁÁcY{Z€Ì´¼Œq|‹Á®Ë„eY€f‡YÁ ¾Ë€eºÆ»Yְ˽YÂÀŸÄ]Ö¿Z^ÌfŒa֓YYÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe ¶Ì¼°eYÕÁ d§€³Y€«¶¯ÃY{Y¾//ËYZ¯Âf//‡{{ZÅÄ»Z¿€] ÃÁ€aYְ˽YÂÀŸÄ]Ö¿Z^ÌfŒa֓YYÕYÃ{ZmÕZÅdyZ//‡€Ë ÕZŵZÀÌ»€e{Y|¿Zf‡YµZeYd¨³Á{€¯{ZË|À]¾ËYÕÁ€“ÕZÅ Á€Ì¿cYÁt˜‡{ÕŒ¯µZ‡ÄˀŒ¿¾Ë€e€]½YÂÀŸÄ]©Y€‹Y©€]®Ìa ÄˀŒ¿Ê°Ì¿Á€f°·YÄzˆ¿ZŒf¿YÄ]€f§{¾ËY¹Z¼fÅY{,½Zn¿½Zf//‡Y©€]ÉÁ€Ì¿ Ä ]ZeÉZÅd¯€‹ʸyY{cZˀŒ¿ÄÌ·ÁYÊ]ZˁY{"€e€]Ä^e\//ˆ¯"Á"ʸyY{ {€¯Y€]YŒ¯€‡Y€‡{Á€Ì¿cYÁ |Ì·ÂeµZ‡{Y{€»{Y©Y€‹Y®ÌaÃZ¼//‹¾Ì·ÁYd¯€‹¾ËYd‡Y€¯}½ZËZ‹ ʸyY{ÄˀŒ¿Ê°Ì¿Á€f°·YÄz//ˆ¿YÃZ¼//‹|Ì·ÂeÄ]ª§Â»½ÂÀ¯ZeÁÃ{¼¿ d‡YÃ|‹ ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶À‡€a¾Ìˆve¶]Z«{€°¸¼ŸÁ|À¼‹YÉZʼnÔeZ],½Zn¿ ÄˀŒ¿µÂXˆ»€Ë|»ÁÄ¿Z‡ÃY{Y,€Ì]{€//‡,ÄˀˀvecZÌōz·YʸŸ,©€] Œ¯t˜‡{½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¹Z¿€´Ë{Z]©Y€‹Y©€]®Ìa |̌y{‰Ây ʗ½Y€^]ĬË|€f¯{,Á€Ì¿cYÁÊ¿Z//‡Ô—YÁʻ¼Ÿ–]YÁ€f§{¶¯€Ë|» žËÂed¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁ€f§{€Ë|»YY{Ây…Zb‡ÁÊ¿Y{|«\eY€»ÉYÄ»Z¿ …Z° ¿YÁ|Ì·ÂeÊ]ZˁY{dˆz¿¹Z¬»,½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ {Y{ZfyY{ÂyÄ]YÁ€Ì¿cYÁÄ ]ZeÉZÅd¯€‹¾Ì]{ʸyY{ÄˀŒ¿ ½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‚^‡’^«Â“»Z]ÖËÂË{YÄ»Z¿€]|Ì·Âe ŠÌ¯ ½Y{Z]MYÁ€a{|n»ÕY|¿YÃY YÁ€a¾ËY{Á‚§Y€//^y¾ËY¹ÔŸYZ]½Z̼̼—Ä·Yc|//« įd//‡Y†° ¸]ÁŠÌ¯_½Y{Z]MՁYÁ€a–yÄ]ª¸ f» {Â]|ÅYÂyY€«€]Ä ¼mÁÄ^À‹ćÕZŁÁÄf¨Å€Å Öa¶ËÓ{YYՁYÁ€a–y¾//ËYÄ]Ĭ˜À»ZÌ¿½Z̼̼— d‹Y{ZƛYÁdˆ¿Y{½M{|n»ՁY|¿YÃYdÆmՀ̳ ª¿Á,{YMª//—ZÀ»¾Ì]•Z^eY,Ĭ˜À»¹{€//»µZuÃZ//§ ¾ËY{|n»ÕY€«€]¶ËÓ{€´Ë{YºˆËÂeÁՀ´‹{€³ d‡YՁYÁ€a–y Z¯€ËY½Y€ËYÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |Å{Ö»¹Zn¿YYՁYÁ€a–y¾ËY{€§Zˆ»ÖËZmÄ]Zm ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ĭ˜À»½Z»Z‡Հ´//‹{€³Á֟Z¼fmY,Ö´Àŀ§½ÁZ » ,\//ŒË{YŠÌ¯ ½Y{Z]MÕZŁYÁ€ad//¨³|¿ÁY{YM |‹Y€«€] ”uZ]Ĩ«ÁµZ//‡®ËY†aŠÌ¯–½Y{Z//]MYÁ€//a ÃZ³{Á€§€Ë|»,|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z//‡Ö´Àŀ§½ÁZ » Ã|¿Z»€§Á½Zf‡Y€ËY½Y€ËYÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹€Ë|»,½Y{Z]M {€¯Z¯Ä]Z£MY{|n»½Y€§Zˆ»Ä«|]Z],ÃZ³{Á€§ÃZb‡ d‡Y½Zf‡Ây‚¯€»ÕY|YŠza į©€]’^«dyY{€aÁd§ZË{¾Ë¿ÕZʼnÁ,{Y{Ä//»Y{YÕÁ cZŸÂ“»Yd‡YÃ|‹©€]Õ~£Z¯‘Â^«Á~£Z¯¥~uÄ]€nÀ» |‹Z]Ö»Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ö¸Y cYY{YÖ§€ »,{Á‚§Y½Zf//‡Ây©€]žËÂeֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» cÕZŹY|«YtˀŒeÁ½Zf‡Ây½Zf‡Y{ZŽZf‡€Æ‹©€] žËÂed ÀÃ|¼ŸÕZÅŠ·Zq½ZÌ],©€]Ä°^‹Ä ‡ÂeÕY€]Äf§€³ hv],¹{€»ÕZ̼ÅÕZʼnÁ¾ÌÌ^eÁµZ//‡¹€³µÂ§{©€] ÕZÅŠz]Y©€]d ÀÁÂuZ]–^e€»{Y»ÁևZÀ‹Z¯ÕZÅ |‹Z]Ö»ÖËÂË{YÄ»Z¿€]¾ËY¦¸fz» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {‚^‡’^«Â“»Z]Ö³|¿Á©€]ÖËÂË{YÄ»Z¿€]|Ë|mՀ‡ Ö»ŠzaµZu{½Zf‡Ây‚¯€»ÕÂË{YYÁ|Ì·Âed¼//ˆ« ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Õ{Y|u½Y€»Z¯ |//‹Z] lËÁ€e¥|ÅZ]Ä»Z¿€]¾ËY-d¨³€^y¾ËY½ZÌ]Z]½Zf//‡Ây©€] ½Zf‡Ây½Zf‡Y¦Ë€‹¹{€»ÖËZÀ‹MÁ©€]¥€»tÌv²Àŀ§ ÁY|ËZa©€]žËÂeÁ¾Ì»ZeÂy{Äf§€³cÕZʼnÔeZ] µZu{Á|Ì·Âed¯€‹¾ËY®Ì¿Á€f°·YcZ»|yYÃ{Z¨f‡Y¾ÌÀr¼Å |‹|̯Ze½ZƨY½Zf‡Y֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅ{ {‹ž¨e€»žËZÀ¾ËYcÔ°Œ»Ö¸yY{LCÕZʼnÁYZÅ®¿Z]ÕZ°¼ÅÁ Ây{ÕY‹†¸n»{½ZƨY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿,€³{Ó§Z“|̼u¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ÁÖf À,Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕY€]֟Z¼fmY¾Ì»ZeÁÖeZÌ·Z»ÕZÅ©Â//Œ» ª—ZÀ»€ËZ‡ÁÄf§ZËÄ ‡Âe€f¼¯ª—ZÀ»{Öf ÀÕZÅ­€Æ//‹{ž«YÁcZŸÔ—Y {ÁÃ|‹Ã|Ë{€Ë~ad]Z«|Ì·Âež¿Y»ž§½Â¿Z«Ã{Z»{Â“»¾ËYd¨³ Ä]ÖeZ»|yÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁºËY€mÖ³{Œz]{ZÆÀŒÌa‚Ì¿Ã|ÀËMµZ//‡Äm{Â] d‡YÃ|Ë{€³™Zv·‚Ì¿֟Z¼fmY¾Ì»Ze hv]Ĉ¸m¾ËY{‚Ì¿½ZƨY½Zf//‡YՀf//ˆ³{Y{¶¯†ÌW,Ö^Ì^uZ“|¼v» {€¯|̯ZeÁ¹Ô//ŸYÄmÂeÂy{ZÌ//ˆ]Y½ZƨYÃ|ÀËÓMžËZÀÁÖf»Ô//‡ Á|Å{Y€«Z Œ·YdveY¹{€»Öf»Ô‡|ËZ^¿žËZÀÄ ‡ÂeÁd Àd§€//ŒÌa ¹Zn¿YּƻcZ»Y|«YÃ|ÀËÓMžËZÀdÌ·Z §YՀ̳¸mÕY€]½ÂÀ¯ZeZ”«ÃZ´f‡{ |‹Z]Ã|ÀËÓMžËZÀÄ ‡Âe\·Z«{|ËZ^¿‚^‡žËZÀhv^»d¨³ÕÁ d‡YÃ{Y{ ‚Ì¿½ZƨYY|¿Zf‡YÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »,€´//ˆŸ֓Z«¾ˆu|Ì//‡ Œ¯®Ë„eY€f//‡Y€ËZy}¾Ì»Ze,½Y€ËYÄ̸Ÿ|Ë|mÕZźˀveµZ¼ŸYÄ]ÃZ//‹YZ] YžËZÀÄ̸¯ÕY€]ÖËZÅZ¯ÁZ//‡d‡Y¹Ód¨³Ád//ˆ¿Y{ÖeZÌuՀ»YY {»ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeœÀ»Ä]Zźˀve¾ËYµZ¼ŸYY¶^«ÖmZ//ˆ¿žËZÀĸ¼m Ád·Á{Õ´f¨³ÕY‹€Ì]{¹Z¬»ºWZ«,½Y€^n¿µÂ//‡|̇ {‹Ã|̌Ë|¿YZÌ¿ ÕZÅd¯€‹d·Z^·Z˜»µÂÁdyY{€aZf‡YÂy‚Ì¿½ZƨY½Zf‡Y֏yŠz] d¯€//‹ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{,d·Á{Y֏yŠz]ÖeZ»|yÁZ°¿Z¼Ìa Ä]և€f‡{¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ö¿Zf‡YÕZÅd¯€‹YÕZ̈]d¨³Á|//‹Öf·Á{ÕZÅ ÕZÅd¯€‹ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ÕZ‡ÁÖy€][¸˜»ÖÅY€¼Å¹|ŸÁcZ^·Z˜» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zf‡Y֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³ÕYÂ//‹Ä//ˆ¸m¾Ì¼nÀaÁ{Zf//ŒÅ{ Y½Zf‡YcZneÁ½| »,d À½Z»Z//‡ÖfËZ¼uÄfˆ]Ö//‡€]Ä]į½ZƨY d§€ŒÌa|‹½YÂÀŸ,d§ZˍZfyY|Ì·Âeª¿Áª¬veÕZf‡Y{Õ{Zf«Y½ÓZ § |Å{Y€«Z Œ·YdveY¹{€»Öf»Ô‡|ËZ^¿žËZÀÄ ‡ÂeÁd À ½ZƨYY|¿Zf‡Y,ÖËZ“…Z^Ÿ½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾¼“Ĉ¸m¾ËY{½Zf//‡Y֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³ÕYÂ//‹†ÌWÁ ÖÀ̼y¹Z»Yc€”u{ÔÌ»Á{Z»Á½Á,…Y€//Łc€”uc{ÓÁ®Ë€^e {Âm»žËZÀÄ ‡ÂeÁ‚^//‡žËZÀY€¬f//‡YdË{Á|v»ž§Ây{à Ã{·MÕZŁÁ{Y| eŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]d¨³,Հf»Â¸Ì¯Z ‹{Ân»ÕYY{ ºÌ¼edË·ÁY{¹{€»Öf»Ô‡d‡Y¹Ó,Äf‹~³ÕZÅÃZ»֗½ZƨY€Æ‹{ {€Ì³Y€«ZÆˀ̳ Ä ‡ÂeÕY€]Y~³ÄËZ»€‡Ä¿Y|À¼‹ÂÅ[~mÁ¾Ì»€‡ŠËZ»M|À//‡Ä]ÄmÂeÕÁ †ÌW”uZ]ÕYÄËÁĈ¸m¶Ì°ŒeZf‡YÂyÁdˆ¿Y{ÕÁ€“Z̈]YžËZÀ ‚^‡žËZÀևZÀ‹Z¯¦Ë€ eÕY€]ևZÀ‹YÂŶ¯ÃY{YÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´//Œ¿Y{ |‹¹{€»Öf»Ô‡Ä]\̇MYՀ̳¸mÕY€] ,½YZ‡Á{ÂyY½YZ//‡Ä ˜«cZ^·Z˜»µÂÁÃZ]{¾ÌÀr¼Å½ZƨYY|¿Zf//‡Y Y֏yŠ//z]½YZ°¿Z¼ÌaÁZ//ÅÖmZ//ˆ¿,ՁZ//‡{Ó§žËZÀ¾ÌÀr¼Å d¼½Z»Z‡Հ̴ÌaZ]|ËZ]d¨³Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ €^·YY|¿Zf‡Y d‡YÄf§Ä¿ZŒ¿Y½Y€ËY{Zf«Yʸ‡¹Zœ¿ {[€£ÕZÌ¿{d¨³€^·YY|¿Zf‡YÖ¿Y€¼Ÿ»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »ÂaŠËÁ{Ö¸Ÿ¾ÌÀr¼Å {½Y€ËY¹{€»d¯ZŒ»į{Y{½Y€ËYĸ¼mYZÅŒ¯{ևY€¯Â»{‰€fˆ³ÕZŸ{YÖ·Zu d‡YZ°Ë€»MY€fŒÌ]|{ cZ]Zzf¿Y Y‚Æ°ËdÌ·Z §ÕÁM{ZËZ]ºÅ€^·Y½Zf‡Y֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e¶¯€Ë|»{Y„¿sÔ§¾Ìˆu Ã|ÀËZ¼¿,Z¯ֻԇYÕY‹d‹Y{ZƛY½Zf‡Y¦¸fz»ÕZÅÁÂu{µZ §Ö¿ÁZ e €^·Y{½Â¿Z¯d¨Å\·Z«{ÖËZ»€§Z¯Ö¨À¾¼n¿Y,Հ³Z¯Ö¨À¾¼n¿Y,€³Z¯ ½ZÌ]Ä]€^·Y½Zf‡YÕZÅÖ¿ÁZ eÁ½Y€³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿YÕZ¼‹dˆŒ¿¾ËY{ |ÀfˆÅµZ § |¿{€¯ÄWYYÖËZÅd‡YÂy{Á|ÀfyY{€a{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{ ÁÂu{ÖeZ]Zzf¿Y{‚»Z¿{Á|uÕYY{½Zf‡€Æ‹ÁdÌ ¼m€¨¿½Â̸̻ćZ]€^·Y½Zf‡Y d‡YֻԇYÕY‹†¸n»{և€¯ćÁÄÌ]Zzf¿Y ,¡Ô^mÁZ‡ÄÌ]Zzf¿YÁÂuÁև€¯†Ë{€§Á{ZÆf‹Y,k€¯ÄÌ]Zzf¿YÁÂu{½Zf//‡Y¾ËY {Y{ֻԇYÕY‹†¸n»{և€¯®Ë½Z¬·Z—Á{Z]M€œ¿ {‹Ö»Y‚³€]µZˆ»YÃZ»|À¨‡Y¹Á{ֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿Y {¹{€»ºÌÀ¯‰Ôe|ËZ]ÁÃ{Â]cZ]Zzf¿Y{Ö§€—Ö]Y|f]YYZ»Z ‹{€¯tˀeՁZ^Ƌ µZ^¬f‡Y\ˀ“Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |À‹Z]Äf‹Y{”ucZ]Zzf¿YÄÀv Ä^eև€¯€ÅÕY€]€¨¿Z]€^·Y½Zf‡YYֻԇYÕY‹†¸n»cZ]Zzf¿YÕ{‚»Z¿½Z^¸—ÁY{ ,Հ^yÕZÆfËZ‡dÌ·Z §Ä]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{YՁZ^Ƌ {Y{ZfyY{ÂyÄ]YŒ¯dˆz¿ Ã|‹º¯½ÓÂXˆ»¹{€»¾Ì]Ä ¸Z§,Äf§ZËŠËY‚§Y¹{€»ÖÅZ³M,ՁZn»ÕZ”§Ád¿€fÀËY,ÃYÂÅZ» d‡YÄf§€³֌ÌaºÅ½Y€Ë|»Yž«Y»Öy€]¹{€»ÕÁY{t˜‡Á ÖÅZ³MZ]¹{€»{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYd‡Y{ZˁZ̈]{Y€§YdyZÀ//‹ÕZÅÃYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{¾Ì»{ZËcZ]Zzf¿YÕYÕZÅ©Á|ÀÕZa{Y€§YYdyZÀ‹Á¶»Z¯ d¨³€^·YÕY|¿Zf‡YÖfÌÀ»YÁ֟Z¼fmY,ևŻ½ÁZ »Õ{€§|¼v»¿¾ÌÀr¼Å |¿Á€]€“Zu {€¯|ÅYÂy[M€]Š¬¿Y½ZÀ¼‹{¥Y|ÅYÁZÅd‡ŻcZ]Zzf¿Y{¹{€»Հj¯Y|ud¯ZŒ» {d‹Y{ZƛY‚Ì¿€^·YÕY|¿Zf//‡YÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »Õ{Y€¼ÅZ//‹€Ì´¿ZÆm ,d»ÁZ¬»,|ÀfˆÅcZ]Zzf¿Y{¹{€»”u½{€¯²¿€¼¯ÕY€]‰Ôe{½ZÀ¼‹{į֘ËY€‹ |‹|ÅYÂyÃ{Y{ŠËZ¼¿cZ]Zzf¿Y{ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿Ä]¹{€»€—Zyª¸ eÁdË|m {€¯|̯Zed·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» |Ì·Âeª¿ÁœÀ»Ä]ÄÀˆv·Y‘€«Á{€ycYZ^fŸY¾Ì»Ze œÀ»Ä]®¿Z]¾ËY{{€ycYZ^fŸY¾Ì»ZeÁŽÌzeYd·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^y|Ì·Âeª¿Á |Ì·Âed»|y{Ö°¿Z]¹Zœ¿Öf»ÁZ¬»{Zf«YÄ¿ÓZ‡ŠËZ¼Å¾Ì¼Œ‹{Ã{Y¾Ìˆu¾Ìˆu|¼v» ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Š¬¿Ä]ZÅ®¿Z]–‡Âe{Zf«Y̬֬uŠz]Ö·Z»¾Ì»ZeZ¯ÁZ‡dˆŒ¿{Á \ˆ¯Ö·Z»¾Ì»Ze{€yÖ°¿Z]½YÂÀŸÄ]Z»d¨³Á{€¯ÃZ‹Y{€yÕZÅZ¯Á\ˆ¯{ZnËY{d·Z‡ ºÌfˆÅY{Ã|ƟY|Ì·Âed¼‡Ä]cYZ^fŸY¾ËYdËY|ÅÁÖ´¿ZyÁ{€yÕZÅZ¯Á ÃZ´À]Ö·Z»¾Ì»Pe¶°Œ»¶uÄ]Ö¸¯cÄ]{Zf«YÄ]ZÅ®¿Z]µÂaªË‚eÄ°ÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ ÕZÅĬÌiÁ,Ö´Àŀ§ÕZÅŠz]{įÖeÔ°Œ»d‡Y¹Ó{Á‚§Y,{Â//‹Ö¼¿€nÀ»Õ|Ì·ÂeÕZÅ ®q¯ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Հ̳¶°‹½Z°»YZe{Â//‹¶u{Y{{ÂmÁ Á‰YÀÌn¿,Ö°¿Z] ®¿Z]œÀ»¾Ì¼ÅÄ]{€¯|̯ZeÃ{Y¾Ìˆu {‹ž§Ö°¿Z]Ä°^‹ªË€—YZŽMÖ·Z»¾Ì»PeÁ {ÁÃ{€°¿{ÁÁ{Zf«YÁ®¿Z]ÀnÀaYZ§€|Ì·Âeª¿ÁÕZf//‡Y{d·Z‡ÄÀ//ˆv·Y‘€« µÂaªË‚eZËÁcYZ^fŸYÀnÀaÄ]½{€¯ÃZ´¿Z]įºËYÃ|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]{€yÕZÅZ¯Á\ˆ¯ {€Ì³Ö¼¿cÖ»Y|«Y€¨cÄ] Y¶°Œf»d·Z‡֟Z¼fmYÄ ‡ÂeÄ°^‹¹Z¿Ä]ºfˆÌ‡Â¯Y®Ë€Ì//ˆ»¾ËY{d//‹Y{ZƛYÕÁ ÖÀˀ§MZ¯Ä ‡ÂeÃÁ€³-֟Z¼fmYÖÀˀ§MZ¯ÁÄÀˆv·Y‘€«²Àŀ§½ZÌ»Zu¾¼n¿Y½Z»Z‡Š‹ Á_Y{€§d¯€‹-cZaÖ·Z»cZŸÔ—Y‰Y{€ad¯€‹-d·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]-¾Ì¼iŠËÂa d‡YÄf§€³¶°‹֟Z¼fmY{ZÆ¿Y‚Å|ÀqÁd·Z‡ÃZ´Œ¿Y{ ½Â¿Z¯Y¶°Œf»ÕZfyZ‡dÆmYÄ°^‹¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Z]֟Z¼fmYÕZ̼Ž¿Z¯Y‚ŁYŠÌ]€“ZuµZu{d¨³-d//‡Y֟Z¼fmYÕZ̼ÅÕZÅ |¿Y{”Ÿ€¨¿½Â̸̻ZÆq{Á|uZŽ¿Z¯¾ËYÂ¼n»{ÁÄf§€³¶°‹€¨¿ÕZ”ŸY–‡Âf» ½YÂÀŸcYZ^fŸYÁµÂadˀË|»d·Z‡֟Z¼fmYÄ ‡ÂeÄ°^‹{Y®¿Z]¾ËYŠ¬¿Ã{Y¾Ìˆu ÖÀˀ§MZ¯ÁÄÀˆv·Y‘€«-֟Z¼fmYÕZ̼ÅZ]€fÆ]Ö³|¿®^‡-Ä°^‹d·Z//‡d¨³Á{€¯ ÁZÅZf‡ÁÁ®q¯ÕZŀƋ{|Ì·Âed·Z‡֟Z¼fmYÄ ‡ÂeÄ°^‹¾ÌÀr¼Å d‡Y֟Z¼fmY d‡YÃ|˂³€]{Ây¥Y|ÅYĸ¼mYY±‚]ÕZŀƋ{¥€» ÕZÅÃ|¿Á€aÃ|¿Z¼Ì«Z]dyY{€aÂy{½Y€ËYļÌ]Ä̟ԗY Ä ‡ÂeļÌ]cZË{ÖeZˆy ½Y€ËYļÌ]¹‚ŸÁ‰Ôe¹Z¼e{€¯¹ÔŸYÕYÄ̟ԗYÁ|Z]½Y€ËYļÌ]Ö»ZÆ//‡d¯€//‹ d‡YÃ|ÀËMÃZ¼°Ë֗Ä ‡ÂeļÌ]¶»Z¯­Y|»ÕYY{cZË{cYZˆy¶¯dyY{€a Ã|¿Á€aÃ|¿Z¼Ì«Z]½Y€ËYļÌ]d‡YÃ|»MÄ̟ԗY¾ËY{,½Y€ËYļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä»Z¿€]Ö¿Zf‡YcÄ]ZÅdyY{€a|¿Á¶Ìƈe¥|ÅZ]YÄ ‡ÂeļÌ]cZË{cZˆyÕZÅ ÕY€mYÕZÅ|uYÁÄ],½Zf//‡Y€Å¹ÔŸY\«Z f»|À¿YÂeÖ»½Z³|Ë|¿ZˁÁd//‡YÃ{¼¿ՂË |ÀËZ¼¿d§ZË{Y{ÂycZˆyÁÄ mY€»½Zf‡Y½Z¼ÅՀfˆ³{Y{¹Z°uY {Y€§Y{ÁÁYՀ̳¸mÕY€]d‡YÂyÄ ‡ÂeļÌ]cZË{½Z³|Ë|¿ZˁY¾ÌÀr¼Å½Y€ËYļÌ] |ÀËZ¼¿¹Ô f‡Y¾¨¸eZ˽Y€ËYļÌ]dËZ‡YY{ÂyZÌ¿{»cZŸÔ—YZ§€,Âm{‡ {Y{c|»ÉY~³ÄËZ»€‡ÄËÁÃ{€b‡ÊÅY³©YÁYē€ŸZ£M ¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]\ ‹ ¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]\ ‹{Y{c|»ÉY~³ÄËZ»€‡ÄËÁÃ{€b//‡ÊÅY³©YÁYē€ŸZ£M ,½ZˀfŒ»ÉY€]ÉY~³ÄËZ»€//‡¾X¼˜»Á\//‡ZÀ»€f//ˆ]{ZnËY¥|ÅZ]¾Ë¿{Zf«Y®¿Z] ÄËÁY{c|»Ã{€b‡ÊÅY³©YÁY,½Y€ËYÊ»Ô//‡YÉÂƼmɂ¯€»®¿Z]Ân»…Z‡Y€] |À¯Ê»€ŒfÀ»¹ZŸÉY~³ÄËZ»€‡ ¹ZŸÉY~³ÄËZ»€‡Ã{€b//‡ÊÅY³©YÁY-¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ËY\ ‹¹Z¼e{µZ‡½ZËZaZeÉZmÃZ»¾¼Æ]Ä^À‹Á{ÁY ºÆ¿ÁdˆÌ]ĸu€» |‹|ÅYÂyē€ŸŒ¯€‡Y€‡{®¿Z] ½M¢·Z^»ÁcZÌ·Z»Y¥Z »,Ä¿ÓZ‡|{[Zˆv·YʸŸ{‡w€¿Z],Ä·Z//ˆ°Ë©YÁY¾ËY ¹ZŸÉY~³ÄËZ»€‡ÄËÁ,Y{c|»Ã{€b‡ÊÅY³©YÁY d//‡YµZ˽Â̸̻®ËYÊ^ˀ“ Y¶^«|ˀyZ]d̸]Z«Z]ÃY€¼ÅÁ€Ì£Ä]µZ¬f¿Y¶]Z«€Ì£,¹Z¿Z]ÁÊ°Ì¿Á€f°·Y¾Ë¿{Zf«Y®¿Z] |‹Z]ʻĿÓZ‡|{w€¿Z]¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]\ ‹{‚¿|̇€‡ ¶YdyY{€a¾Ì¼”eÁÃ{Â]Ä¿ZÅZ»©YÁY¾ËY[Zˆv·YʸŸ{‡dyY{€až—Z¬»¾ÌÀr¼Å Ä]½Y|À»īԟ d‡YÄf§€³c¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]–‡Âe½M[Z//ˆv·YʸŸÉZÅ{‡Á ÄfŸZ‡‚¯€»Z]|À¿YÂeÊ»€fŒÌ]cZŸÔ—Y\ˆ¯ÉY€]ÉY~³ÄËZ»€‡d€§¾ËYYÃ{Z¨f‡Y |ÀËZ¼¿¶Zu…Z¼e ÃZ¼‹Ä]®¿Z]¾ËY½ZˀfŒ»Z]•Z^eY {Z³Z‡ZaļÌ]½YZÆ]¦Ì¨ze ÕY|»ՀfŒ»µÂYdËZŸœÀ»Ä]Á¿µZ‡½|̇Y€§Ä¿Zf‡M{{Z³Z‡ZaļÌ]d¯€‹ ¦Ì¨ze)ÄWYYÄ]d^//ˆ¿,Ä»Z¿ļÌ]ÄÌÆe½Z»{½ZÀ—¼Åֻ¼ŸÃZ§¾f§€³€œ¿{Z]Á d‡YÃ{¼¿¹Y|«Y(½YZÆ]ÄËÁ ZeÃZ»|À¨‡YµÁYxËZeY|À¿YÂeÖ»¶Ì^»ÂeYÄ¿|]Ä»Z¿ļÌ]½YY|ˀy,d‡YÖÀf¨³ |¿Â‹Y{Ây€]d¯€‹¾ËYÄËÁ¦Ì¨zeYÃZ»¾Ë{Á€§ Ö¿Z//Œ¿Ä]Ö//‡€f‡{Á€f//ŒÌ]cZŸÔ—Y\//ˆ¯dÆm|À¿YÂeÖ»Ö»Y€³½ZÀ—¼ÅÄ̸¯ {Z³Z‡ZaļÌ]Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaÄ]Œ¯€‡Y€‡{d¯€‹¾ËYÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿ÁZÅÄ^ ‹ …Z¼eÕZ˳¾¨¸eZ]ZËÁÄ// mY€» www.pasargadinsurance.ir |ÀËZ¼¿¶Zu €^y {Y|¿Y€˜yÄ]Y¹{€»Öf»Ô‡|ËZ^¿½ZƨYžËZÀÄ ‡ÂeÁd Àd§€ŒÌaÁd‡Yd·Á{ÕZÆˀ̳ºÌ¼edË·ÁY{¹{€»Öf»Ô‡ |¿YÄf§€³Y€«ָ̘ eÄ¿Zf‡M{Öf·Á{ ½Z»Z‡Ád¼½Z»Z//‡,ÕY|¿Zf‡YY¶°Œf»­€fŒ»ÕYÄf̼¯¶Ì°//ŒeÕÁ ¾ËYµÂÁœÀ»Ä//]ÕZ¯ÁZ//‡{ZnËYÕY€]½Zf//‡YՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|» dˆ¿Y{ÕÁ€“YcZ^·Z˜» ÄËYYZ]Ä//ˆ¸m¾ËY{‚Ì¿½Z//ƨY½Zf//‡Yd¼½Z»Z//‡†ÌW,ª§Â»k€ËY d ÀÁÂu{Õ{Zf«Y½ÓZ §YÃ|‹ÄËYYÖfËZ¼uÄf//ˆ]½Â»Y€ÌaÖeZv̓Âe {Y»Ä̼Ƈ¾ÌÌ e,d¼cYÁ{cZneÁ½| »,d À‚Ì»ՁY|¿YÃYd¨³ Ö·Z»¾Ì»Ze,{Âm»žËZÀÄ ‡ÂeÁ‚^‡žËZÀY€¬f‡YdË{Á|v»ž§,ּ̋Á€fa ½YZ‡Á{ÂyY½YZ‡Ä ˜«cZ^·Z˜»µÂÁÁÖ¨ÀÁÖ¿| »,Öf ÀÕZÅ|uYÁ d‡YÖfËZ¼uÄfˆ]¾ËY{Z¨»ºÅYY Ä°ÀËY½ZÌ]Z]‚Ì¿½Zf//‡YՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z//‡†ÌW,Հ^¯YÄ·Yd¼ ¿ Ã{Á|v»¾ËY{Á‚§Y,|¿Y{½Z°‡YduZˆ»|{{½Zf‡YdÌ ¼m|{ žËZÀY€¬f‡YdË{Á|v»ž§d‡Y¹ÓÁ{Y|¿Y€fŒÌ]dÌ ¼m‚¯€¼eÖËZ¿YÂe |À‡dËZŸZ]Հf»Â¸Ì¯Z ‹{Ân»ÕYY{{Âm»žËZÀÄ //‡ÂeÁ‚^‡ Հf»Â¸Ì¯Z ‹{Y€Ë{€Ì³c½Zf‡YŠËZ»MÖËY€mY|À//‡ÁÕ{€^ÅY d‡YZ‡€˜yÖfÌ·Z §€ÅÕY~³Z] Ä]»Ây{‚Ì¿½Zf‡YÕZÅ®¿Z]Ö´ÀÅZ¼Å½Â̼̈¯€Ì]{,Õ{YM¿|¼v» ¦Ì¸°e¾ÌÌ e€]ÖÀ^»|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶ÌƈeÖ¸»{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅ ÕY€]ÄÅZ»d¸Æ»¾f§€³€œ¿{{ZÆÀ//ŒÌa,Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÖ°¿Z]©Â »ÖÅ|] ®¿Z]ÕÂ//‡YÖ¸YÄ]»¡Ô]Y½Z»Ze©Â »ÖÅ|]{Â//‡Á¶YdyY{€aZ] {¼¿ÄËYYYՂ¯€» {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ¹Zœ¿d¨³d‡Y½Z»Œ¯ÕZÆ·Z‡¾Ë€eY‹{Yְ˵Z‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]€^·YY|¿Zf‡Y cY{YÁÁcY{Z,Ö°¿Z]¹Zœ¿,ºË€veĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Ö¿YÁY€§cZ¯€veʸ‡ d‡YÄf§Ä¿ZŒ¿Y½Z»Œ¯{Zf«YÁÄf‹Y{ €^·Y½Y€³½ÁZ eÁՀ³Z¯ÕZŶ°Œe½Z³|ÀËZ¼¿Z]ÖfˆŒ¿{Ä^À‹ćÃZ´»Z‹ՁZ^ƋÄ·Y‚Ë‚Ÿ |‹hŸZ]ºË€ve,µZu¾ËYZ],{Â]½ZÀ¼‹{Z]Õ{Zf«Y²Àm€Ì³{µZ‡Y½Z»Œ¯d‹Y{ZƛY {‹½ZËZ¼¿d‡Y¹{€»|^·Z¯ÁºˆmįÖ¨ŸZ”»Ճ€¿Y {€¯½ZŒ¿€—ZyÖËY‚·Z¤f‹YÁÕ{Zf«YÕZÅÁÂu{½Zf‡YºÆ»ÕZÅdÌ·Z §ÕÁM{ZËZ]ÕÁ €^·Y-|¿Â‹Z¯Ä]µÂ¤Œ»€^·Y{€¨¿Y‚Å{Á|uµZ‡c|»{Âv»µZ¤f‹YÃÁ€a{ ÁcY{ZŠz]{Á{Y{YŒ¯dˆz¿Ä^eÕ{Zf«Yª¿ÁÄ]•Â]€»cÔÌƈe€œ¿Y {Y{Ö]¸˜»Z̈]dÌ “Á‚Ì¿cY{YÁ ¾Ì¼Å{ZËcZ]Zzf¿Y[¸˜»ÕY‚³€]ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YÕZʼnÔeYÖ¿Y{|«Z]€^·YY|¿Zf‡Y cZ]Zzf¿YÕY‚³€]€^·Y½Zf‡Y{€¨¿Y‚Å{Á|u|‹ÁM{ZËֻԇYÕY‹†¸n»ÃÁ{ |¿Y{Ã|Ɵ€]¦¸fz»ÕZÅŠz]{Y ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹½Y¿Z]»YÁZŒ»ÕZÅdÌ·Z §tˀŒe €n§­Z^»ÄÅ{{[€£ ­Z^»ÄÅ{{{ÂyÕZÅdÌ·Z §tˀŒeÄ][€£ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹½Y¿Z]»YÁZŒ» dyY{€a½ÁÁ€n§ c{ÓÁ®Ë€^eZ]d¯€‹¾ËY½Y¿Z]»Y{¶»ZŸ€Ë|»ÁZ//Œ»"ÂaÕ|¿ÂeÂËYļ—Z§" Á¶Æq¾ŒmZ]½Z»‚¼Åd¨³½ÁÁ¹Ô//ˆ·YZÆ̸Ÿļ—Z§c€”uc{Z ‡Z] Y€Åc€”uc{Z ‡Z]{ÔÌ»¾Œmº‡Y€»,ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€Ìa{€´·Z‡¾Ì¼°Ë ¾ËY{{Á‚§YÕÁ |‹Y‚³€][€£©€]ÓZe{½Ád‹Y|³‚]Á¹Ôˆ·YZÆ̸Ÿ c€”ux»Z‹¹Z¬»Ây{Ö^·Z˜»ÄWYYÄ]ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡YÕ‡»€f¯{,º‡Y€» Z]ÂaÕ|¿ÂeÂËY dyY{€aÄ »ZmÁÃ{Y¿Zy{{Z»Á½ÃZ´ËZmÁ¹Ôˆ·YZÆ̸ŸY€Å ®ËLY|ÅYd‹Y{Y€]Y[€£©€]{º¿Zy½YZ°¼ÅļÅÄ]€Ë|¬es·ÕY|ÅYÄ]ÃZ‹Y ¶Ì¸neÁ€Ë|¬eÁ½Y€ÅYÂyÄ]Õ|¬¿dyY{€acÄ]½ÁÄË|ÅÃY€¼ÅÄ]¶³ÄyZ‹ d§€³cð‹Z]º‡Y€»¾ËY{į{Â]ÖËZÅÄ»Z¿€]YY|Ƌºœ »ÕZÅÃ{Y¿ZyY |¿€Ì³Ö»Y€«dËZ¼u{»²Àŀ§ÁÂu½ZÀˀ§MZ¯ ºœ »¹Z¬»Õ‡YįÖ·Z‡{d¨³¾ËÁ‚«½Zf‡YֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯€Ë|» Z¯Á\ˆ¯Á|Ì·Âe½ÓZ §,d‡YÃ|‹ÕY~´»Z¿|Ì·Âeª¿Á½YÂÀŸÄ]Հ^Å {Ä^À‹ZÆqÁָ̟Z¼‡Y¾Ìˆu|¼v» d§€³|ÀÅYÂyY€«dËZ¼u{»Ö´Àŀ§ cYÁ{Á‚§Y,ZÌ·Öf À­€Æ‹{ž«YÁdËÓÁÕ|À]Äfˆ]Á_Zqd¯€‹Y|Ë{Z] |Ì·ÂeÁ²Àŀ§ÁÂu½YY~³ÄËZ»€‡Á½ZÀˀ§MZ¯YdËZ¼uֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§ {Y{Z¯Âf‡{{YÖ´Àŀ§cӐv» dËZ¼uœÀ»Ä]d ÀÁ{Z‹YcYÁ½ZÌ»ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e{€¯ħZ“YµÂX//ˆ»¾ËY ÖËY‚§YºÅZ]Zed‡YÃ|‹|¬ À»¾ËY½YY~³ÄËZ»€‡Á²Àŀ§ÁÂu½ÓZ §Y Z¯Á\ˆ¯Á|Ì·Âe€»Y{֌z]d·ÂƇÁcÔÌƈedyY{€aÕY€]ÃZ´f‡{½ZÌ» ºÌÀ¯¹Y|«Y ª¿Á|ÅZ‹ºÌ¿YÂf]Ä°¿MÕY€]{€¯½ZŒ¿€—Zy½Zf‡YֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§¶¯€Ë|» ÖeÁ€“¾ËY½ÓZ §YdËZ¼u,ºÌ‹Z]½Zf‡YÖf ÀÕZÅ|uYÁÄ ‡ÂeÁ|Ì·Âe Á_Zq|uYÁħ€ e{Â^¿ÃZ]{ָ̟Z¼‡Y {‹d¸¨£½MY|ËZ^¿Ád‡Y€Ë~aZ¿[ZÀfmY ÄË{ZveY|ËZ]Š·Zq¾ËY¶uÕY€]{€¯½ZÌ]ÁÂu¾ËY{º·Z‡Z¿ÕZÅd]Z«Öy€]{ÂmÁ {Y{€]¹Z³ZËÂaÁºnˆÀ»cÄ]_ZqÁÂu{Á{‹{ZnËY½Zf‡Y{½YY{Ä¿ZzaZq |ËM¶¼ŸÄ]Հ̳¸mZÅÖËÂm{‡ÁZŦ¸zeÖy€]YZe ½ÓZ §€Ì//ˆ»{{Âm»ÕZÅŠ·Zq¾Ë€f¼Æ»YY½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveYָ̘ eÕÁ ½ÂÀ¯YÁÃ|‹¶Ì˜ eÖ¸ËÓ{Ä]ZÀ]ÄË{ZveY¾ËYÄ¿Z¨‡Zf»{€¯ħZ“YÁ{€¼‹€]¾ËY ž§{|¿YÂeÖ¼¿Á{Y|¿¶¬fˆ»dÌ·Z §Á¾ËYY,{ÁÖ¼¿Z¼‹Ä]Ö¼nˆÀ»¶°Œe ½Z»Z‡Z]ÖeY€¯Y~»{€¯½ZŒ¿€—ZyµÂXˆ»¾ËY |À¯Š¬¿ÕZ¨ËY½YY{Ä¿ZzaZqcÔ°Œ» Á{‹{ZnËY½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveYįÄf§€³c½Zf‡YcZneÁ½| »,d À ž¿Y»Á½YY{Ä¿ZzaZqcÔ°Œ»Ö»Z¼ec¾ËY{-|À¯Z£MY{Âyֿ¿Z«dÌ·Z § {‹Ö»¥€—€]¾ËY½ÓZ §€Ìˆ»{{Âm» Y|ÌaZ¬eY|uYÁ|®ËÄ]|ËZ]½Zf‡YÕZÅÄ¿ZzaZq{Y| e|‹ÁM{Z˾ÌÀr¼Åָ̟Z¼‡Y ºÌÀ¯ՁY|¿YÃY½Zf‡Y{Y½YY{Ä¿ZzaZqÄË{ZveY,½Â¿Z«[ÂqZq{ºÌ¿YÂf]Ze|À¯ {Zf«Y½ZÆm |À¨‡YµÁYÄ^ÀŒnÀa Ä˧ Ö¿Zj·YÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y €ÌiZedve…Â]ª¿Á ̬֬u½YY|»ZƇ”u ŠËY‚§Y\m»Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»¾f§€³į YZ]¾ËY€f//ŒÌ]{¯Á¾°//ˆ»YZ]{ZÅē€Ÿ d¼‡Ä]ÃY¼ÅÖ´ÀË|¬¿įZn¿MY{Á‚§Y,{‹Ö» ,|À¯{Ây\̐¿Y{‡¾Ë€fŒÌ]į{ÁÖ»ÕYZ] º¯Zu{¯ÁÕ{Zf«YÁ–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]¾ËY€]ZÀ] Â//‡®ËYÁ{ÂyÁԗ,Y½Âr¼ÅÖËZÅYZ]€] |ËMÖ»€œÀ],ZÅYZ]¾ËY{¹Âe½|‹Z^//‹Y‚Ì¿Á |‹Z]¹ZƇYZ]Ö´ÀË|¬¿¾ËY{ÁÁÕY€]YZ]¾Ë€fÆ] Š//‡€a¾ËYÄ]x//‡Za{Â¼n»{{Y{Ä»Y{YÕÁ €]ՀÌiZeÄqÖ·ZyÕZ//ÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»¾f§€³į tˀe|ËZ],d‹Y{|ÅYÂyÄËZ»€//‡YZ]cÔ»Z » ÄËZ»€//‡YZ]€]Öf^j»€iYÂ“»¾ËY€³Yį{€//¯ d‹Y{|ÅYÂz¿Ö¨À»€iYž˜«—Ä],|‹Z]Äf‹Y|¿ ZÅYZ]Ö»Z¼e{|ËZ]Ö´ÀË|¬¿į¾ËY{Á‚§Y֟Y YÕ{ZˁŠz]Z»Y,d‡YZ§{¶]Z«|‹Z]‰{€³{ ÁÕY~³ÄËZ»€‡¥|ÅZ]Ä »Zm{{Âm»Ö´ÀË|¬¿ d‡Y‰{€³Á½Zˀm{{Zf«Y{€fŒÌ]{‡\ˆ¯ d¼‡Ä]Ö´ÀË|¬¿įd//‡YÖ¬˜À»Â“»¾ËYÁ Á¾ËYY |‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ]{Â//‡į{Á€]ÕYZ] {Âm»Ö´ÀË|¬¿|À¿YÂf]Œ¯Õ{Zf«Y½ZÌ·Âf»€³Y ¾ËYZe|¿Â‹\m»Á|ÀÀ¯š¨uYÄËZ»€‡YZ]{ Äf//‹Y{½ZˀmYZ]¾ËY{Ö¬˜À»—Ä]Ö//´ÀË|¬¿ ÁžËZÀ\//‡ZÀ»Ö·Z»¾Ì»ZeÄ]Â“»¾ËY,|//‹Z] |‹|ÅYÂy\m»¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»®¼¯ZÅd¯€‹ \‡ZÀf»Z¿¹Âe½MÖa{ÁÖ·Ó{ÁՁZ]Äf¨‡|ÅZ‹ ºÌ‹Z^¿ZÅYZ]€ËZ‡{ Á…Â//]ŽyZ//‹d//Ì “ÁÂ//y{ÕÁ Ä]ÄmÂeZ]d¨³‚Ì¿µZ‡½ZËZaZe¹ZÆ//‡YZ]d̸¯ Á|Àq{…Â]ŽyZ//‹įÖËZÅÖÀ°‹{¯ {ŽyZ‹ÁÁ|ÀqduY€f‡Y,d‡YÄf‹Y{Äf‹~³ Zœf¿YYÁ{ՁÁ|ÀqÕY€]Ã|//‹tf§ÕZŝZ¨eY YZ]{{Âm»Ö´Ë|¬¿ºnuį|Àq€Å-d//ˆÌ¿ |ÅYÂyÄ´¿ÓZ]µZ‡½ZËZaZeYŽyZ‹®//‹½Á|] d‹Y{ ÄËZ»€‡YZ] -|‹և€]Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÃ|°ŒÅÁ„a{Ö¼¸ŸÖfˆŒ¿{ µÂaÁÄËZ»€‡ÕZÅYZ]{{€]Z¯€aÕY‚]Y-Âa ”u{€//¯¹ÔŸYÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ//‹Z¯®Ë ¶]Z«cZŸÂ“»YÖ°Ë,̬֬u½YY|»ZƇÃ{€fˆ³ ¹ZƇYZ]ÕZŁÁ¾ËYcÔ»Z »Ây{ÄmÂe d‡Y d¨³ZÀ5 ^ËYZ]´f¨³{֟YÖ¸Ÿ,ZÀ//‡‰Y‚³Ä] ÄËZ»€‡YZ]d¼‡Ä]įÖ]ÂyÖ´ÀË|¬¿Ä]ÄmÂeZ] {ÄmÂe¶//]Z«cZŸÂ“»YÖ//°Ë,d//‡YÃ|»M ”u,¹ZƇYZ]ÕZŁÁ¾ËYcÔ»Z »Ây ֟¿Ä]Ád‡YYZ]{̬֬u½YY|»ZƇÃ{€fˆ³ ē€Ÿ€fŒÌ]ZŁÁ¾ËYį{€¯Y€]YĿ³¾ËY½YÂeÖ» |À¯Ö»¾ÌÌ eYcÔ»Z »Õ‡Ád¼‡,Z“Z¬eÁ ZËMį¾ËYÄf^·Y{Á‚§YÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY ZŁÁ¾ËYÄ//¯ÖËZÅd¼Ì«Á¹ZÆ//‡YZ]cÔ»Z » €]ÁÖ¬˜À»|//‡Ö»d^iÄ]½Y{€³ĸ»Z »–//‡Âe ZËd‡YÕZÅd¯€//‹ÁžËZÀÕ{ZÌÀ]¶ËZ//ˆ»ÄËZa {Z»Y-d//‡YÖ//‡€]¶]Z«ÁY|m֟“»,€Ìy ē€ŸZ¯ÁZ‡¾ËY¹ZƇYZ]ĸ¼mYZÅYZ]ļŠYÖ¼Æ//‡ZËMį|À¯Ö»¾Ì̤eÄ//¯d//‡YZ“Z¬eÁ ½YY|»ZƇ–‡Âe‰Á€§ZË|ˀyÕY€]¹ÓÖ³|¿Y Ä¿ZËd‡YY{Ây€] {Ö´ÀË|¬¿½Zˀm€´Ë{ÕÂ//‡Y{€¯ħZ“YÕÁ įd‡YÃ{º«Y֘ËY€‹ZŁÁ¾ËY¹ZÆ//‡YZ] Á{½Y|ÀqÄ¿½YZ³Á{į‚Ì¿֫¬u½YY|»ZƇ dve{ÂyZŁÁ¾ËY,|¿{Â]YZ]–ËY€‹Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e |¿YÄf§€³Y€«–ËY€‹¾ËY€ÌiZe ¾f§€³įŠ‡€a¾ËYÄ]x//‡Za{¾ÌÀr¼Å֟Y ÄËZ»€‡YZ]€]ՀÌiZeÄqÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z» |Àq֗į¾ËY¶ËÓ{Y®Ëd¨³,d//‹Y{|ÅYÂy ¹ZÆ//‡YZ]{cÔ»Z »ª¿Á|ÅZ//‹Äf//‹~³ÃZ» Äf‹Y{”uYZ]¾ËY{Õ{ZˁÖ´ÀË|¬¿ÁºÌfˆÅ ¹ZƇd¼Ì«Á…Â]ŽyZ‹d‡YÃ|//‹\m»Á YÖf^j»Áµ{Z f»|¿Á½Z¯Z¼¯¦¸fz»ÕZÅd¯€‹ ZÅYZ]€ËZ‡{įd‡YÕ{¯,|À‹Z]Äf‹Y{Öa{ ¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY {Y{{ÂmÁ ZÅd¯€‹‰{€³{ÄËZ»€‡Ö·Z»¾Ì»ZeÄ],Y‚]Y¾ËYd‹Y{ Ö»Ô//‡YÄ¿Y‚y{ZÀ//‡Yd·Á{Y{ÂycY|Æ e¶]Z¬»{į {Á‚§Yֿ»Zŀ̻Y |À¯Ö»Ö¿ZËZ//‹®¼¯|¿YÃ{€¯d§ZË{ ՁZ‡ÄÀÌÆ]‰Á‚·Â‹ ®¸]µÂ»€§ÄËZa€]½Y€ËY…Â]Y€§ Ã{€¯ՁZ‡µ|»ÀÆ]w€¿Á|ˀ¯{ZnËYÕY€]YÂacÔ»Z » ,½Y€ËY…Â]Y€§Õ{ZÆÀŒÌa‰Á{,ֿ»ZÅÄf¨³Ä] d‡Y YÃ{Z¨f‡YZ]ÀÆ]w€¿Á|ˀ¯š¨uÕY€]ÄÀÌÆ]ՄeY€f‡Y®Ë {‹Ö»Ä^‡Zv»Âa µÂaÁÄËZ»€‡ÕZÅYZ]{{€]Z¯€aÕY‚]Y-Âa ֻԇYÖ·Z»¾¼n¿Y†ÌWÕ{Z]Mt·ZÖ¸Ÿ,dˆŒ¿¾ËY{ d‹Y{ZƛYºÅ½Y€ËYcY{ZÄ //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Á –‡Âe|¿YÂeÖ»µÂaYZ]{ֻԇYd Ë€‹Z]ª^˜À»Âa YZ]cZ̸¼ŸªË€—YÖ·ÂaÕY‚´f‡ŻdÆmՂ¯€»®¿Z] Ö´ÀË|¬¿¾Ì»Ze¥|ÅZ]Ö°¿Z]¾Ì]YZ]{¾//ÌÀr¼ÅÁZ] Õ{Z¿{¼v»¾ÌÀr¼Å {Â//‹Äf§€³Z¯Ä]c|»ÃZe¯ ª§YÂe,Ղ¯€»®¿Z]Z]YZ]cZ//̸¼ŸÖËY€mYÄf̼¯”Ÿ µÂaÕZÅYZ]{{€]Z¯€aÕZÅY‚]YYÖ°ËY|ˀyZ]Ä»Z¿ ÕZÅd‡ŻÁZÅև€]ÃY{Y½ÁZ » {€¯€¯}ÄËZ»€//‡Á Z]YZ]cZ̸¼Ÿ{Y‚]Y¾ËY{Á‚§YՂ¯€»®¿Z]Õ{Zf«Y ,dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ |À¯Ö»Z¨ËYՀi»ZÌ//ˆ]Š¬¿‚Ì¿ |̨»ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ•Z]x̋Ö¨‡ÂËZ“|¼v» Y‚]Y¾ËYÄ]Ö´ÀË|¬¿dˀË|»ÕY€]Â//Œ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ºÅ ÄËZ»€‡YZ]{|¿YÂeÖ»|ˀyZ]Ä»Z¿ª§YÂed¨³,{Y{ZÌ¿ ÁZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»ZeÕZÅY‚]YÄ]֌z]d //‡ÁdÆm {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»YZ]¾ËYªÌ¼ e Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Ä°ÀËYĸ¼mY-d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{|Ì«|ÀqֻԇYÂa ÖËYY{©YÁYÁd‡YÃ|‹¦Ë€ e½MÕY€]Õ{Y{Y€«Äf//ˆ] {ZÀ‡Y,ÃZmY,Äv]Y€»|À¿Z»ֻԇYY{ZÆ]©YÁY|ËZ]½MÄËZa |‹Z]ֻԇYÄ¿Y‚y ,ÖÅ|]YZ]ªÌ¼ e d‡YֻԇYd Ë€‹Z]ª^˜À»ÂaÕZËY‚»Y ªÌ¼ e…Â]Y€§¶»ZŸ€Ë|»¾ÌÀr¼ÅÖ¼¸ŸdˆŒ¿¾ËY{ ÕZÅd‡Żd‡{µZ¼ŸYÁ{‡w€¿ḑZ¨‹,ÖÅ|]YZ] ª^˜À»ÂaÕZËY‚»YYZ]YZ]cZ̸¼Ÿ{Ղ¯€»®¿Z]Ö·Âa ZƛYÁ|¿YÂyÄËZ»€‡ÁµÂaYZ]{Ö»Ô//‡Yd Ë€‹Z] €]½M…Z‡Yįd‡YY{ZÆ]©YÁYÕY~³ĬÌiÁÁ‘Y€¬f‡Y ÕÁ {‹Ã{Z¨f‡YֻԇYÕY|°¿Z]{|¿YÂeÖ¼¿Ád‡YZ] ÖÀf^»Äq€³,Ö]€£ÕÂaÕZŵ|»YÖy€]{Á‚§Y¾ÌÀr¼Å įÃ|‹ÖuY€—ÕYĿ³Ä],d//‡Y‰Á€§Á|ˀy{Y{Y€« dˆz¿{Y{Y€«{¹Á{{Y{Y€«ÖÀ Ë-{Y{«ÄÀÌ ·YžÌ]»ÄÆ^‹ ÕY|°¿Z]{|¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿µ|»¾ËYÄnÌf¿{,{‹Ö»•€‹ Z^·Z£Ö]€£Âa{Y{Y€«{¾ËY€]ÃÁԟ {‹Ã{Z¨f‡YֻԇY įd‡YÖf·Á{Ä¿Y‚y{ZÀ‡YZËÖf·Á{ē€«©YÁYÄËZaÖËYY{ d‡Z]ÁÀÆ]Z]‘€«€]ÖÀf^» ÖuY€—{{€¯tˀeՂ¯€»®¿Z]ÖƬ§ÕYÂ//‹”Ÿ |ˀyZ]{Y{Y€«Š¬¿,Ղ¯€»®¿Z]ÖƬ§ÕYÂ//‹”Ÿ ÁµÂaYZ]½ÓZ §c|»ÃZe¯Ö//´ÀË|¬¿dˀË|»{Âa cÔ°Œ»,Y‚]Y¾ËYZ]d¨³Á{€¯Ö]ZˁYºÆ»YÄËZ»€//‡ Y‘Y€¬f‡Y‚Ì¿ÁZÅ®¿Z]d‹Y{€]ħZ“YļˀmYÖ//‹Z¿ {‹Ö»¥€—€]Ղ¯€»®¿Z] dˆŒ¿{½Zˇ»…Z^Ÿ|Ì//‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d Ë€//‹Z]ª^˜À»|]€yZ]Ä»Z¿ª§YÂeÕZÅ{€¯Z¯»Ö¼¸Ÿ Ղ¯€»ÕZÅ®¿Z]d¨³«ÄËZ»€‡ÁµÂaÕZÅYZ]{ֻԇY w€¿€Ì̤e,Z]YZ]cZ̸¼ŸÄ//¸¼mYY‚]Y|ÀqYZ//Ì¿{{ ÕZÅd//‡ŻÕY€mYÕY€]{|n»µ‚Àew€¿Áֿ¿Z«ÀÌy} d‡ŻY‚]Y¾Ë€eºÆ»,½ZÌ»¾ËY{-|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖ·Âa Z]YZ]cZ̸¼Ÿ,|À¯Ö»¶//¼Ÿž«Â»Ä]ÁžË€//‡įÖ·Âa Z]YZ]cZ̸¼Ÿ{,½ZËÂ//‡Â»Äf¨³Ä] d//‡YOMO ÕY€]©YÁYY֏ZyÃÁ€³‰Á€//§Á|ˀyZ]Ղ¯€»®¿Z] |À¯Ö»¹Y|«YÖ°¿Z]¾Ì]YZ]ªË€—Y{ÂyÖf‡Ż¥Y|ÅY ÕZÅw€¿ÁÖ´ÀË|¬¿ºnuµ€fÀ¯ÁdËY|ÅÄ]|¿YÂeÖ»Ä//¯ {Á‚§YՂ¯€»®¿Z]ÖƬ§ÕYÂ//‹”Ÿ |À¯®¼¯{‡ ,Öf·Á{ē€«©YÁYOMO{ĸ»Z »{»©YÁY¾Ë€f¼Æ» Ä]†b‡½Zˇ» d‡YÂa|ˀyZ]ª§YÂeÁÄ¿Y‚y{ZÀ‡Y ½MÖƬ§cÓZ°‹YÁÖ]€£ÕZÅŒ¯{Âa{Y{Y€«tˀŒe €]ÖÀf^»Ö]€£ÕÂaÕZŵ|»YÖy€]d//¨³ÁdyY{€a -d§Zˎ̐zeÖeÔ»Z »|¯€ÅÕY€]ºÆ‡ {Âyd¼Ì«½Z»ÂeÁY‚Å®Ë#½€«#ºÆ‡€Å |¿{€¯d¯€‹½€«ּ̋Ã|Ë|ad¯€‹¹ZƇY|{ "½ZÆ»Á"ZÌfyY{d¯ZŒ»Ö¸^«{¯įd‡YÖÀf¨³ Á½Â̸̻®Ë{Á|ud¯ZŒ»Z]€“ZuµZu{į{Â] |̇"½€«"Ä]{¯¾ËY€¨¿Y‚Å cY{ZÂy{ ÖfyZ‡€ËÁÖ//‡Z‡YÄ»Z¿€]d¨³"½€«"¶»ZŸ€Ë|» Á‚m€˜«Á½Z¼ŸÁÄf‹Y{{ÂmÁZÅYZ]Ä //‡ÂeÕY€] YįºËY|¿ZÀ] ºÌf‹Y{Ö³‚]d̬§Â»Á|¿{Â]ZÅ|Ì· |ËZ]ÁºÌÀ¯{ÁÁÄËZˆ¼ÅÕZÅYZ]{֋Á€§ĸ§ªË€— ºÌÀ¯{ÁÁ¥|ÅÕZÅŒ¯¶yY{ÖfyZ‡€Ë…Z‡Y€] ŠËY‚§Y|¿Á{Y{Ä»Y{Yd¯€‹¾ËYÀË|»cZÌÅ”Ÿ ,d¯€‹{€°¸¼ŸįÃ{Â]½MÕZ˳d¯€‹YZ]ºÆ‡ įºËY{Ä»Z¿€]½MÕY€]ÁÃ{Â]d¯€‹Ã|ÀËMYÖ¯Zu ºÌÀ¯Y|Ìaև€f‡{YZ]|{Ä]µZ‡{ ºÆ‡ÕY‚§YÁÃ{Â]dË·ÁY{Ä »ZmÕZŁZÌ¿ÖËZ‡ZÀ‹ ÕZmÂy¾ËY{‚Ì¿YZ]ºÆ//‡Š‹ÂaÁYZ] ‰Á€§|{d¯€‹Ã|ÀËMÕY€]d//‡YZÀ]Á{Y{ ºÌˆ¬eÁŻYÁYYZ]{ {Y~´]ZÀ¯cY{ZÕY€]Y ¶°Œ»ZźˀveZ»Y,Ã|//‹¹Zn¿YÖeY€¯Y~»ÁZÅÕ|À] ¹Zn¿YcY{Z¹Á{Œ¯ªË€—Y d//‡YÃ{€¯{ZnËY ºÌÅ{Ö» ÄÌÆeÕZŵ|»Z]ºË{Z«Z»Y,d‡Y¶°Œ»ÄÌ·ÁY{Y»{ÁÁ YּˀvecÔ°Œ»ÁºÌÀ¯¥€—€]YZÅÄ£|£{,{Y» Ä]ē€Ÿ¾ËY½Zˀm{įd‡Y€¯}Ä]¹Ó ºÌ¿‚Ì»Á{ d§Zˎ̐zeºÆ‡ÖeÔ»Z »|¯€Å ē€Ÿ{€¨¿ÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|u ºÌ¿YÂf]Á€»YZeÃ{Â]µÂ^«¶]Z«Z»Ä^eÁºË{Â]Ã|ÀË‹ įd‡YՁÁ,Á€»YÁºÌÀ¯ē€ŸY¹ZƇY֌z] Ä]|À¿YÂeÖ»½YY|»ZƇÁÃ{Â]duYÃ|ÀËMY½Z¼·ZÌy |ÀÀ¯Z°eYd¯€‹¾ËY Ã|Ë|ad¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¿ZnÌÀqՀ¨œ»Z“€·Y|^Ÿ ¾Ë{Á€§{d¯€//‹¾ËY{€¯½ZÌ]½€«Ö¼Ì//‹ Ä]cZÌuÁÂÌf¯Y|¿€]Z]µZ//‡{Á|‹†Ì//‡Ze |̇ḑÁ€ » ,{Y{Y|¿YºŒq½YÂÀŸÄ]d¯€//‹įÄr¿M{Á‚§YÕÁ {½|‹ÄfyZÀ‹ÁYZ]Հ^ÅÁ‰Á€§ºÆ‡ŠËY‚§Y d‡YĬ˜À»t˜‡ Ä»Y{Y½€«Ö¼Ì//‹Ã|Ë|ad¯€//‹ÀË|»cZÌÅ”Ÿ ÁÖËZ//‡ZÀ‹Y½Zˀf//Œ»Õ|À»dËZ“ŠËY‚§Y{Y{ €eÓZ]Õ|‹d À¾ËYÁd‡Y½ZˀfŒ»Õ|À¼f̓ {įºÌf//ˆÅÄmY»Öf ÀZ]Á{€·{Ö¿ZÆm|uY Y|{Ä]®Ë{‚¿d¯€‹¾ËYÁÃ{Â]ZËÂaÂ//Œ¯ d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YYZ] Ö¸»Z¯|^‡Z]d¯€//‹cӐv»{€¯½ZÌ]Հ¨œ» ÕZÅ{ÂaÁcY|»ZmÁcZ ËZ»Y¿YZ]cÓÂ//v»Y dËZ‡{cY|Ì·Âe|{ {Â//‹Ö»|Ì·ÂeÃ|ÀË‹ cÄ]Ö//¬]Z»ÁÃ{Â]{ZÆf//‹YÁ½Zn¿Ö//¸Y {Â]|ÅYÂyÕ{‚»Z¯ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ğ¼n»ÁºË{Â]d¯€‹ē€Ÿ|ÅZ‹ÕY|f]YY Ã{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZÅd¯€‹ÄËZ»€‡Ö¼‡Y ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|uZŽMYZ//]¶¯‰YÁ d‡Y ÕZmµZ‡ÕY|f]YYÄÌ·ÁYē€Ÿ ‰€Ë~a½ÁZ »,ՁÁ¿|Ìn»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] "½€«"ē€ŸՀ^ydˆŒ¿{½Y€Æe…Â]d¯€‹ ÁºË{Â]d¯€‹ē€Ÿ|ÅZ‹ÕY|f]YY{€¯ZƛY {Z^¸Ì»Y‚ÅZÅd¯€‹ÄËZ»€‡Ö¼‡Yğ¼n» Y‚Å{Á|uZŽMYZ//]¶¯‰YÁÃ{Â]½Z//»Âe d‡Y½Z»Âe{Z̸̻ d¯€‹Ä]¹ZƇ,ħZ »Ĉ¸mÁd¯€‹¹Z¿k{Y†a cZŸÔ—YÁ|‹|ÅYÂyÃ{€b‡Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b//‡ |‹|ÅYÂy€ŒfÀ»µY|¯{‚Ì¿¹ZƇ ÁÃ|‹d^i½Z»Âe{Z̸̻ÄËZ»€‡Z]d¯€//‹¾ËY ½Y€Æe…Â]‰YÄ]½Z//»Âe{Z̸̻d¼Ì«Z] {‹Ö»ħZ“Y d¨³ÀË|»cZÌņÌW½Z̸“Z«€«Z]|¼v»Ä»Y{Y{ ÁÂu{Œ¯|¿€]¾Ë€e‰Á€§€aµZ//‡Y†a {€¯{YÓ{ԗ ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY µ{Z »Ã{Z]Z]d»Ô‡d»Ô‡Äv]Y€»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»¾¼Æ]cÔ»Z »{ ÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z] Ä¿Z»Z//‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{Y Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿YZÀ̏©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËY Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿ |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z] |{  ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿   Äv]Y€»©YÁY d»Ô‡ €ÌŒ»    d¯ZŒ»©YÁY    d ¨À»­Â° ZÀ̏    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    d¯ZŒ»©YÁY ‚Ë€^e    Äv]Y€»©YÁY d»Ô‡ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ ÄËZ»€‡Õ{ÁÁÁ¾ËY{ d§€³֌ÌaÄËZ»€‡kÁ€yÄ]d^ˆ¿ÄËZ»€‡{ÁÁ,ÃZ»¾¼Æ]Ä^À‹Á{Á{ ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ {Á|uÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ] Á¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿Á¾ËY{ÄËZ»€‡{ÁÁ |Ë{€³¢·Z]µZË{Z̸̻ Ä]‚Ì¿ÄËZ»€‡{ÁÁŽ·Zy Á{ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ÃY|¿YÄ]ÄËZ»€‡kÁ€yÁÄf§ZËŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡{ ,µZË{Z̸̻ Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀYÄËZ»€‡{ÁÁYºÆ‡¾Ë€fŒÌ],ÃZ»¾¼Æ]Ä^À‹Á{ ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»‚Ì¿ÄËZ»€‡ÖmÁ€y¾Ë€fŒÌ]¾ÌÀr¼Å |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ] | ] d‡YÃ|‹kZyZŽMYÄËZ»€‡µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]¾ËY€]ZÀ] {Â]µZË{Z̸̻ Ž·Zy d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»kÁ€yÁ{ÁÁ¾Ë€fŒÌ]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀY Ž·ZyZ]Á¾ËY{‚Ì¿–¸fz»ÕZÅ©Á|À d‡YµZË{Z̸̻ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€//‡{ÁÁ |¿{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻kÁ€y www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 161.66 ŠË|¿Y½Z»MÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY 141.59 …Za½Z^ÌfŒa‰Y{ZaÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY 40.12 º°ËZÀ‹MºÆ‡Ö¿Y{€³YZ]֏ZfyY 33.61 ½ŻZa…Âe·|Ì»YÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY 26.478 ½Z]M|À¼‹ÂÅÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY 26.26 ½ZÌ¿Y€ËYՀ´‹{€³ÃÁ€³Ö¿Y{€³YZ]֏ZfyY 25.95 ½Z»Z‡º°Ë­€fŒ» 24.87 Ã|ÀËM½YÁZ¯‰Y­€fŒ»  22.6 €Æb‡½Z̼Š 21.004 Z¿Y|Ë¿­€fŒ» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»¾¼Æ]cÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å µZË,d¼Ì«Z]|¿ÁYd¸»|¿ÁYZ^d ¨À»©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ YÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ{Â]|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]Á    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{ %34 ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ֘ËY€‹{ ºÌÀ¯Ö»և€]Äf‹~³ÃZ»®ËµÂ—{YÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÃZ»€ÅÄ^À‹lÀa ¾Ë€eÃ{Z]€aÁ‚m–¸fz»ÁÖ»ZƇÕZÅ©Á|À,|À‹Z]Äf‹Y{Õ{ |¿Á…Â]Y€§Á…Â]ÕZÅŽyZ‹į ,|¿Y{Ö·Á‚¿|¿ÁZÅŽyZ‹¾ËYį,YZ]Õ{¯–ËY€‹{Z»Y |¿€Ì³Ö»Y€«ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{Y–¸fz»ÁÖ»ZƇÕZÅ©Á|ÀÃZ´ËZmd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À Y½Z‡Â¿¾Ë€f¼¯ZŽMÃ{Z]Á|¿Y{ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅŽyZ‹Ä]Ö¼¯Ö´fˆ]YÁZÅ©Á|À¾ËYY€Ë |¿€Ì³Ö» d‡Y€¯}Ä]¹ÓÄf^·Y |¿Y{ÖËÓZ]cZ¿Z‡Â¿–¸fz»ÁÖ»ZƇÕZÅ©Á|ÀÃ{Z]įd‡YÖ·Zu{¾ËY {Y{ ½Z»MÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY"©Á|À d‡Y–¸fz»ÕZÅ©Á|ÀY€fŒÌ]‚Ì¿Ö»ZƇÕZÅ©Á|ÀÃ{Z]į Ä¿ZÅZ»ÖÅ{Z]|{ {€°¸¼ŸÄ]©Á|À¾ËY d‡YÃ{€¯d^iÄf‹~³ÃZ»{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]"ŠË|¿Y ¾ËY€³YÁd‡YÖeMÕZÅÃÁ{{ÖÀ̌¿|{©Á|ÀÖËZ¿YÂeY½ZŒ¿ÖÅ{Z]¾ÌÀq\ˆ¯ {€¯Y|Ìad‡{ Z]"…Za½Z^ÌfŒa‰Y{ZaÖ¿Y{€³YZ]֏ZfyY"©Á|À |À¯d^iYÖ]ÂyÕZÅ{¯|¿YÂeÖ»|Å{Ä»Y{YY|¿Á "©Á|ÀÁd‡YÃ{Â]ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À¾Ì]{[Ây{€°¸¼ŸZ]©Á|À¾Ì»Á{ÖÅ{Z]|{ ÕZÅ©Á|À¾Ì]{Y¹Â‡¹Z¬»,Äf‹~³Äf¨Å{|{ Ã{Z]d^iZ]"º°ËZÀ‹MºÆ‡Ö¿Y{€³YZ]֏ZfyY d‡YÄf‹Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] d‹Y{|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]Z‡Za½ŻZa²À˂̷d¯ZŒ»©YÁY d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] ÁZ°Ë€»Y…Â]YZ]¾f§€³Y€«Z//Œ§dveÁZ¿Á€¯ÂÌ//‹d]Z]ZÅÖ¿Y€´¿¹ÁY|eµZ^¿{Ä] Ä]ԗÖeMcÔ»Z »,Y{ZÆ]©YÁYÁԗ½Âr¼Å¾»YÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Z“Z¬eŠËY‚§Y ÖeMcÔ»Z »,Z¨·M²À̰̇Y¶¬¿Ä]ZÀ‡‰Y‚³Ä] |̇µZ‡Y{Âyt˜‡¾Ë€eÓZ] d§€³cÓ{ †¿ÁY€ÅŠËY‚§YÓ{ Z//]Ä˧ÃZ»{Z]¾Ë€yMԗ Ó{ ­ÂËÂÌ¿ÕÓZ¯…Â]YZ]{¶ËÁMÃZ»ÕY€//]ԗ†¿ÁY€ÅÖeMcÔ»Z » d‡YZÆ^¿Y€³‚¸§¾ËY‰Á€§Á|ˀyt˜‡¾Ë€eÓZ]¶ËÁMYįÖ¼«-|‹¹Zn¿Y Ä^À‹lÀa€Å {µZ‡dˆz¿ÃZ»ć{d¯€‹¾ËY‰Á€§ŠÅZ¯€]ÖÀ^»¶aYd¯€//‹Y|//ŒÅµZ^¿{Ä] …Á€ËÁįÃ{€¯¹ÔŸY¶aY d§€³{ÂyÄ]Ö·Á‚¿|¿Á½ZÆmYZ],ÄÌ·ÁYÖÀÌ]ŠÌaZ]ĈËZ¬» d‡YÃ|‹¾ÌqYd¯€‹¾ËYZÌ¿{»cӐv»¶ËÂve¦«ÂeZ˽|‹|À¯hŸZ]Z¿Á€¯ Ã{Y{d‡{YY{Ây½ZmZ¿Á€¯Ä]Ôf]Y¶Ì·{Ä]¾Ìq{€¨¿ÁY‚ŮˁYŠÌ]½ÂÀ¯YºÅ ‰Á€§ŠÅZ¯½MĿ¼¿ÁÄf§€³Y€«€ÌiZedve€Ì´¼ŒqÖ¸°‹Ä]½ZÆm|Ì·ÂeÀÌn¿ |¿Y d‡Y¶aYd¯€‹ ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %1    kÁ€y 224%    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7267

روزنامه جهان اقتصاد 7267

شماره : 7267
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه جهان اقتصاد 7266

روزنامه جهان اقتصاد 7266

شماره : 7266
تاریخ : 1398/12/28
روزنامه جهان اقتصاد 7265

روزنامه جهان اقتصاد 7265

شماره : 7265
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه جهان اقتصاد 7264

روزنامه جهان اقتصاد 7264

شماره : 7264
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه جهان اقتصاد 7263

روزنامه جهان اقتصاد 7263

شماره : 7263
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه جهان اقتصاد 7261

روزنامه جهان اقتصاد 7261

شماره : 7261
تاریخ : 1398/12/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!