روزنامه جهان اقتصاد شماره 7216 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7216

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7216

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7216

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ Õ{Ä^À‹ć  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« Õ{Zf«YÄ »Zm{|Ì»YÕZÌuYÕY€]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW‰Ôe d‡YÖÀˀ§MćZ¼uºË€veÄ¿Z»{Z¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃY Äv¨ Ä·Z¬»€‡ ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇY†aՀ^ydˆŒ¿¾Ì·ÁY{d·Á{Õ´Àz‡ ÃZ´¿®Ë{Äf‹~³Öf¨¿ÄÅ{ Ճ€¿Y{Zf«Y€´¸Ì¸ve {Y„¿‰ÂžƯķYsÁ€f¯{ ,ºÌf¨´¿¡Á{ ºË{Â]€^yÖ] €´Ë{ÉZÅÄv¨{ |Ì·Âe ÕÁM¿d¼‡Ä]ÕZ¯ƒZf¿Â»Yd¯€u ¶yY{dyZ‡d”Æ¿€Ìˆ»{ ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm¾Ì»Á{º‡Y€»{d¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d‡€a€‡ ºÌÀ¯Ö»Y‚³€]µZ‡½ZËZaZe€´Ë{¶yY{dyZ‡‚Ì»d¨³½Y€ËY{Ó§Ö¸» d¨¿ Ö¿Y€ÌfŒ¯{Ö·ÔfyY,dy‡¶°Œ» |À¯Ö¼¿{ZnËY {µÔfyY{ZnËY\m»º¯¨·Â‡Z]dyÂ//‡Ä]•Â]€»¶°//Œ»įd¨³d¨¿€ËÁ †¸n»Ä^À‹Á{ÖÀ¸ŸĈ¸m{ÄÀ´¿Y|»Z¿½„Ì],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂz¿Ö¿Y€ÌfŒ¯ Z]dy‡¾Ì»ZeÖ´¿Â´qÃZ]{­YYÃ|ÀËZ¼¿ּˀ¯€^¯YÖ¸ŸµYÂ//‡Ä]x//‡Za{Á ÕZ‡ÕZ«MÕ‡YÕZmµZ‡dŒÆ^Ë{Y{€´Ë{Z]®ËµY‡¾ËYd¨³º¯¨·Â‡ ÄËZ»€‡YZ] Z¿€ËY†°Ÿ ¶¸¼·Y¾Ì]»Y{…Â]½Z»Z‡†ÌËÁZŒ» |‹¹ÔŸY€Ës€‹Ä]½Z´fyZ^¿ZmÖ»Z‡Y Ö¼‡Z«Z¿Z̯ Âa€¨ÃZ´a Öq|À«µZÌ¿Y{ ֿԇY¾ËÁY ÖËÓ»ZË{€¯ ÖËÓ»YÂÌÅ Ö¨ˆ¸§Y€§ Ö¨ˆ¸§ÂWZ§ Öq|À«Z‡{ ÖËZ^ˁZËZ» Ö¼‹ZÅ{Y€Æ‹ ևZÌ·YÕ|Æ»|¼v» Z˜Ÿ{¼v» Õ|¼uYÀƘ» Õ|¼uY¾ˆv» Õ|¼uYÄÀÌ°‡ Öm€³Ä¿Âa ÖeÂÅÓ\̬¿{Y{€Æ» {Y„¿¾ˆuZ‡Za ÕZË|À¨‡YkZuÃZÆ] Ö«{ZÕ|Æ»|¼v»€Ì» Ö«{ZZˆÌ¿M ¶YÕ{YÂmZ“|̼u ¶YÕ{YÂm½Z̯ Õ|Ë|m¹Y|a ֈ¼yÖ«Y€§Â¸Ì¿ Õ|̼u¾Ë|·Y¾]Y½Ó{Y Õ|̼u¾Ë|·Y¾]YZÌ»Z¯ ֟Y{YM Õ{Y€»€Ì»Y ÄfyZ^¿Zm€¨¿d¨³ZÀˆËYÄ]‚Ì¿Z¼ÌaYžËYÖ¿Y€ËY Ö¿Y€ËYdÌ ]Ze‚Ì¿{Y€§Y¾ËYYÖ°Ëį|¿{Â]Ö¿Y€ËY€Ì£ ¾ËY€¯ÁYŒ¯Z^eYY€¨¿ |Àf//‹Y{ֈ̸´¿Y– YÖ»Y‚ŸYºÌeÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å{ |Àf//ˆÅ ÕZÅĿ¼¿Äf¨Å½ZËZaZeįd¨³Z»Ä]¾ËY€¯ÁYŒ¯ į|Å{Ö»Y€«Z»Z//ÌfyY{Y€¨¿¾ËY®//Ìf¿ƒ ÖËZ//‡ZÀ‹ÖÀËY€¯ÁYÖ¿Z]€«dËÂÅ\Ìe€e¾ËYÄ] ¶»Z‹į‚Ì¿ZÅŒ¯€´Ë{Z^eYdËÂÅ |‹|ÅYÂy d‡{Ä]½ÂÀ¯Ze|¿{Â]Y{Z¿Z¯Á½Zfˆ¿Z¤§Y,|W‡Z^eY ZÀ]¶a€fÀËYZ]Ö´ÀÅZ¼Å{Ä¿Zfz^‹ÂyZ»YÃ|Ì//‡€¿Z» Z¯Z»Á|À¿Z‡€]Z»d‡{Ä]YZÅĿ¼¿‚Ì¿ZÆ¿MZeÃ|‹ {€¯ºÌÅYÂyZ£MYdËÂÅŽÌzŒe ZËMÄ°ÀËYÃZ]{Œ¯ֿ¿Z«Ö°‹‚a½Z»Z‡†ÌW ÕÂƼmÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿{DNAĿ¼¿~yY½Z°»Y Ã|¿Z¼Ì«Z]Ã{Y¿ZylÀaÕY€]Œ¯YkZy{ֻԇY »YcYÁZ]ÄÀÌ»¾ËY{d¨³,d//‹Y|¿{ÂmÁ {Y€§Y¾ËYÁd‡YÃ|‹¹Zn¿YÖËZÅÖ´ÀÅZ¼Å‚Ì¿ÄmZy dŒ³|ÀÅYÂyZ]Œ¯Ä]½Z‹{Âyį|¿{€¯¹ÔŸY {ZˆmY¶ËÂveÕY€]įd//‡YÂyZÅÃ{Y¿ZyYÕÁ €œfÀ»ÁÃ{€°¿Ä mY€»ֿ¿Z«Ö°‹‚aÄ]{Ây½Y|¿€§ |À‹Z]ZÆ¿MZ]½Z»Z‡¾ËY¾Ì·ÂXˆ»…Z¼e ÖÅZ´ŒËZ»MÁÖ°‹‚a½ÁZ »Z‹ZaÕ{Z«{ ˆ»€f¯{ ¾ËYÄ»Y{Y{‚Ì¿Â//Œ¯ֿ¿Z«Ö°//‹‚a½Z»Z//‡ {įd‡Y¾ËYZ»‰Ôe¹Z¼ed¨³,Հ^ydˆŒ¿ ÖËZ‡ZÀ‹½Z´fyZ^¿Zm{ZˆmY¾°¼»½Z»¾Ë€fÅZe¯ ºÌ¿Y{€³Z]½ZŒËZÅÃ{Y¿ZyÄ]YZŀ°ÌaºÌ¿YÂf]Z»Á{‹ ¾Ë€eÁÄ]YZ»{Y€§Y¾ËYdËÂÅŽÌzŒe|¿Á{ Ä°¿Mº£Ö¸ŸÁºË{€¯Ã{Z¨f//‡YZÅd̯ÁcZ¿Z°»Y Z»ÕY€]YÕ{ZˁcÔ°Œ»Ã|vf»cÓZËYÕZźˀve ÁcY‚ÌÆne¾Ë€eÁÄ]Z]ºÌfˆ¿YÂeZ»Y{Â]Ã{€¯{ZnËY ºÌÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹Y½Z´fyZ^¿Zm,cZ¿Z°»Y ~yYYÂ//Œ¯ֿ¿Z«Ö°‹‚a½Z»Z//‡†ÌË €^yÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂŽZ´fyZ^¿Zm{ZˆmYYĿ¼¿ ÖËZ//‡ZÀ‹½Z´fyZ^¿Zm€°Ìa½ÂÀ¯Zed¨³Á{Y{ d‡YÃ|‹ dˆŒ¿{Ö¿YMÕ|nˆ»…Z^Ÿ,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] dÌ “Á¾Ë€yMtˀ//ŒeœÀ»Ä]į{ÂyՀ^y Y‚³€]ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂŽZ´fyZ^¿ZmdËÂÅÖËZ‡ZÀ‹ •Â¬‡Äi{ZuY†aÄÌ·ÁYcZŸZ‡Yd¨³,{Â]Ã|‹ ž¼mÄ]¹Y|«YÁÃ|‹€“Zu¶v»{½Z‡ZÀ‹Z¯Z¼ÌaYÂÅ |¿{€¯{ZˆmYÕÁM {Y€§Y¾ËYÖËZ‡ZÀ‹Z¯,֐zeºÌe{Y{Ä»Y{YÕÁ {ZˆmYYĿ¼¿{Á|uZ»½YZ°¼Å |¿{€¯Z£MY Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀveº£€Ì¸ŸÁÃ{€¯d//‹Y{€]€Æ˜» Ŀ¼¿~yYÄ]¹Y|«YcY‚//ÌÆne¾Ë€eÁÄ]Z]Z°Ë€»M ºË{€¯®Ìf¿ƒ ½Z´fyZ^¿Zm€°Ìa½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|n//ˆ» ¹Z¼eZ»d¨³ZÀˆËYÄ],d‡YÃ|‹ÖËZ//‡ZÀ‹Z¼ÌaYÂÅ ¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{{Z//ˆmYÖËZ‡ZÀ‹½Z¼‹Ôe d‡Y €]ÖÀ^»֌‡€aÄ]x‡Za{ֿ¿Z«Ö°//‹‚a†ÌW Ŀ¼¿½Z´fyZ^¿ZmY€¨¿|ÀqÃ{Y¿ZyY½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËY ¹Z¼eºf¨³į˜¿Z¼Åd¨³,d‡YÃ|Œ¿~yYDNA ÁZÆqZećc|»¥€›įd//‡Y¾ËYZ»‰Ôe { ºÌÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹‚Ì¿YZ¼ÌaYžËY½ZÌ¿Z]€«€´Ë{Ã|ÀËM ½ZÌ¿Z]€«Ã{Y¿ZyYÄf‹~³\‹Ze‚Ì¿Zf‡Y¾Ì¼Å Ŀ¼¿Ã{Y¿ZylÀaY½ÂÀ¯ZeÁ|‹~yYDNAĿ¼¿ ¾ËYįÃ{Â]¾ËYºÅ½M¶Ì·{ÁÃ|//Œ¿\ˆ¯DNA ÖÀ¨¸eÕZÅՀ̴Ìa{ÁÃ{Â]Œ¯YkZy{{Y€§Y Õ{ÁÄ]ÁÃ{€¯Y‚ËÁ~yYÄ]¹Y|«Yį|¿{€¯¹ÔŸYZ»Ä] {‹~yY½Z¿MYĿ¼¿Ze|¿{€³Ö»Z]Œ¯Ä] €Ì£½Z´fyZ^¿ZmdËÂÅÖËZ‡ZÀ‹ÃZ]{Ö¿YMÕ|nˆ» -|‹s€˜»Âf‡{½ZÌ»ª˜¿{ Ö¿Z¼Ì¸‡|^Æb‡|ÌƋY|Ìn¼eÄ¿ZÆ]Ä]Ö¼‹ZÅ×YdËMÄ̸Ÿ|ƌ»Ã|ÀËZ¼¿¾ÌÅÂe į{Â]¾ËYºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZËd·Á{cZẊYÖ°Ë d‡Z»Ä£|£{ hÌ^yd·Á{Z]–]YÁt˜//‡ÂƼm†ÌWZyīԟ€—ZyÄ] Ä]ZźˀveÁZÅÖÀ¼‹{ÁZÅÄÀf§{‰”ud¸ŸÄ]į†Ì¸´¿Y {€¯Y|ÌaZ¬eY,{Â]Ã|̇€¨ d¸ŸÄ]Ã|ÀËMÕZŁÁ֗Á{{€³€]©Á|ËZ]{Y{Ä»Y{Y|ƌ»Ã|ÀËZ¼¿ |ËZ]ZÅ[‹M{†Ì¸´¿YhÌ^yd·Á{€Ì¨‡ÃZ]ÁÄr]Z°‹M”u ¾ËY€¼ŸÁֻԇY[Ô¬¿Y€¼ŸµZ‡µÂ—{{‹kY€yY½Y€ËYY €]Z]€‡®Ë½YÂÀŸÄ]º¸¼ŸÁž“Y»ÁÖ³|¿®^‡[Ô¬¿YÁd¸» ÕY€]ÁºfˆÌ¿Z¯¾ËYª§Y»ÁºÀ¯Ö¼¿ĸ»Z »įÃ{Â]Z ‹¾ËYÄËZa ‚mÄ]¶¼Ÿ½Y|Ì»{ÁºÀ¯Ö»¶¼ŸÖ]Ô¬¿YÁÖÀË{ÕZʼn€Ë~aš¨u ÕÁMž¼m¥|ÅZ]֐z‹dÌ·Z §pÌÅ{{ZÆmÁd»|y½Y|Ì» ¹|»ZÌ¿€]¹YÃ{Y¿ZyÁ{ÂyÕY€]cÁ€iÁµZ»ÁÃ|ŸÁÃ|Ÿ ½{€¯ºÅY€§ÕY€]Y{ÂyÖ¸¼ŸÁՀ°§ÕZÅḑ€›ļÅ{Á‚§YÕÁ ÖfÀ»¹{Â^¿Õ{|Ÿ ¹YÃ{€¯ÄÀ˂ŹÔ//‡YÁ[Ô¬¿YÕY€]Ã|ŸÁÃ|Ÿ º¿Y{Ö»Zzf§Y®ËY¾ËYÁ¹{€°¿\¸—ºÅÕYÄm{Á{‚»Á¹Y|¿ ¹{€»ªuYZ§{{º¿Z]Ö·Á¹{€¯ž¼mY{Âyž¼—d//‡{į g{YÂu¾ËYYՀ̳¸mÕY€]Z»Y|¿{¼¿ÖÅYÂy~Ÿ½Z³{€b‡½Zm Â//Œ¯d¿ZÌyÁ}¨¿½ZˀmÄ]€´Ë{Z]Zed//‡YÕÁ€“Y³Z¿ {‹ÄmÂe ®Ëd¨³†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ Ã{YÖmZu|¬qįÄi{Zu¾ËY{Äf//‹Â¿Ŀ³¾ËY‚Ë‚Ÿ|¿Á€Æ‹ Ö¿Z´ŒÌadËZÀmºÌÅ{ÁZmYd‡YµZv»,d‡YÃ|‹º‡Z«kZuÄÌ^‹ d̐z‹Á€eYÃ{YÖmZu|¿{€¯dz‡Á€eYº//‡Z«kZuį |¿{€¯Z]€ŸZ]€ŸYº//‡Z«kZu€Æ˜»½|]Z°Ë€»MÕZÅ{Z^Æa |//ÀÀ¯ ÃZb‡ÁÃ{YÖmZu€Æ˜»ÕÁ€]M½Zf‡€aZ°Ë€»MÕZÅ{Z^ÆaºËY~³Ö¼¿ |¿€Ì´]¥|ÅY xËZe{½Y€ËY{†Ì¸´¿YhÌ^yd·Á{€Ì¨‡d¨³ևÁ|«ּˀ¯ {Ö¿Z°»{įÖËZaÁYÕZÅŒ¯ÕY€¨‡ž¼m{ÃZ»ÂˀƋ Y‚³€]€¼fˆ»cÄ]†Ì¸´¿YcZ¨‡dËÂv»Z]½Y€ÆeµZ¼‹ ‚À˜¿Ä¿Á{€§Ä¿ÕYÄfˆÅ¶WZˆ»Ä¿€“ZuµZu{d‡YÄf¨³{‹Ö» ¾ËYºÆ»Ä°¸]dˆÌ¿ºÆ»Z»ÕY€]¹Zm€]{½Y€ËYcY|Æ eŠÅZ¯Ä¿Á ¾Ë€f¼Æ»¾ËYÁ|¿{€³€]c|«Ä]€´Ë{Z]µZ°Ë{Y½ÂÌ]Ô¬¿Yįd‡Y {‹Ö»Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Y€ËY…Â] ÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡[~mÁ¶¸¼·Y¾Ì]»Y{…Â]½Z»Z//‡†ÌËÁZŒ» {ÄËZ»€‡YZ]½|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀÌ»{YÖ¸¼ ·YÂf‡{€ÌyYd«Á|Àq{d¨³ |‹¹ÔŸYZ°‡YÖËZÆ¿ÕZÅ{‚»Z¿ {€¯¹ÔŸYŒ¯ֿ¿Z«Ö°‹‚a½Z»Z‡†ÌË ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂŽZ´fyZ^¿ZmY€°ÌaÖËZ‡ZÀ‹ ½YÂÀŸĜv·®ËÖfuÖÆ·YcZ¬Ì§ÂeÄ]Ád‡YÃ{Â]Y{[Ô¬¿YÁ ¹{€»ÁֻԇY¹Zœ¿cY|Ë|Æe€]Y€]{ÖjÀyÁ­€veÖ]Z]€‡¹{Zy ZÌ//ˆ]½Y|¿Z »€]Y€]{Á¾eÁ€§‚Ë‚Ÿ¹{€»€]Y€]{ÃY¼ÅÁ¹{Â^¿ ¹YÃ{Â]€Ë~aZ¿‰Z‡Á|f¬» Õ»Y{d¨³†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯¾ËY Z]Á¹{€°¿d·Zy{‚³€ÅÃ{Â]½ÓÂX//ˆ»ÁY«€´Ë{¦ËZ›Á{į À¨‡€‡ºÅZ]®ËÖfuÁÃ{€¯d¨·Zz»Ö§Y€‹Y€°¨ed̼¯Zu Z]ÁZ^»€Ìˆ»{¹|Œ¿€“Zuc|«ÕZÅÃ{Y¿ZyÁcÁ€iÕZŶ̻Z§ ½Á|ˀ§¾Ìˆu½Âr¼ÅÕ{Y€§YÖÀˀ§MŠ¬¿ÁÕ{Zf«Y±‚]|‡Z¨» {ZºfWY€]º°u|Àfˆ»Z§{{Á¹YÃ|//‹€“ZuÃZ³{Y{‚Ì»ÕZaZe ½{¼¿€iYºÅÕY€]¶—Z]ÄÆ^mČ̼Å|Àq€Å{Y{Ä»Y{YÕÁ |//‹ ÁÕÂƼmd‡ZË{¼¿º¿ZÀz//‡\Ë~°eÄ]Ö ‡ªu¹Ô¯€iY {¾»ž“Y»Ä]d^ˆ¿dËZ°‹Ä]\ˀ«ZÅÄ¿ZzeYÁY֔ ] ÄÀv{į|¿{€¯‰Ôe½YÂe¹Z¼eZ]Á|¿{¼¿ÁÕZm¶WZˆ» Õ|À‡Á­|»½Á|]ÃZ³pÌÅÖ·Á º‹Z^¿½Y|Ì»{ÁŠÌacZ]Zzf¿Y ºf§€´¿ž“» {€¯ž¿Z«YZÅֈ¸n»d¨¿€ËÁ ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇĠmZ§Y†a{ÂyՀ^ydˆŒ¿¾Ìfˆz¿{d·Á{Õ´Àz‡ Y¦‡ZeZƛYÁÂ“»¾ËYÖ¿Z‡Ô—Y{Ã{Y{wcZÅZ^f//‹YYÖÅYÂy~Ÿ¾¼“ Z¼ÌaYÂÅÕY€mZ»{Z»d¨³Œ¯ÕYÄ¿Z‡dÌ m€»Áֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÄ]½|̇\̇M ºË{Â]€^yÖ],ºÌf¨´¿¡Á{ Ä]ÁZmY½{Y{ÃZ]{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yŠ//‡€aÄ]x//‡Za{¾ÌÀr¼ÅÖ Ì]Ö¸Ÿ ÕYÄ»Z¿€]d¨³,cZ ¼ne½{€¯ֿ¿Z«ÁZÆ¿Z³Y€ËZ‡Ád·Á{ÕZÆf//‡ŻÄ]½Z“€f » ÄÀÌ»¾ËY{Z]®Ë¾» ºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌad//·Á{{½{€¯‘Y€fŸYÁ½|//‹ž¼mÕY€] µZu{Õ|ÌÀmº¿Zyį|»MŠÌaÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{{Ö¸°//Œ» ¹{€¯Ö¿Z‡Ô—Y |ÀfˆÅÂ“»½MÄ]Ö³|̇ Äv¨ ÖXÌ^¿ZÀ·Y Ö^eZ¯ļÌu ­ÂÌ]¯Z´·Y ՀÌ^‹Y€Ì¼‡ ÖeÁ€Ì]¾Ì»Y|¼v» Ö^̬¿Y€Å Ön¿ZÌ»{YÂm|¼v» ՀÅYÂmÖ¸Ÿ ®ÌmZeÕ|Æ» ÖËZ“Õ|Æ» Ö·Z]Z«M½Z¼ËY }MÕ¨£‰ÁŻ Äv·Z|¼v» ¶YÖ¿Z¼uºÌˆ¿ ÃÁZ¯Ã{YM Ã{Y‰Y{Y{¹YÓ{ Ö¿Z¼»YZ‡ Šz]|Ì»YZm ·{¬»‰ÁŻ ·{¬»Zˀa Z¼ÌaYÂଇ¶Ì·{Ä]Y½Y€ËYZaÁYÄË{ZveY |À¯Ö¼¿ºË€ve ž^À»®ËY¶¬¿Ä]…ZeÕY‚³€^yZ»Y€´Ë{Õ‡Y cZ»Y|«Y{Y|¿|«ZaÁYÄ//Ë{ZveY{Y{‰Y‚³ÃZ³M Äi{Zu¶Ì·{Ä]½Y€//ËYÄ̸ŸYÄ^¿Zn°ËÃ|//ÀÀ¯{Á|v» µZ¼ŸY½Y€Æe{ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇÕ|¼Ÿ€Ì£ |À¯ Õ³Ád¨³{Ä^À‹Á{Á¶ˆ¯Á€]{ÃZ³Mž^À»¾ËY x¸eÄi{Zuį{€¯|̯Ze…ZeÕY‚³€^yZ]֏ZfyY {¹Zm€]­€fŒ»¹Y|«Yž»ZmÄ»Z¿€]ÁZ¼ÌaYÂଇ Y€«įZaÁYÄË{ZveYÕY‹ÄmZy½Y€ËÁdˆŒ¿ {Ó§Ö¸»ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm{d¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d‡€a€‡ {€¯¹ÔŸY½Y€ËY Œ¯ÕYÄ¿Z‡dÌ m€»Áֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÄ]±‚]ļ˜· d‹Y|¿€^yY€mZ»YÄ ¼m€ŸZeÖf·Á{¹Z¬»pÌÅ Ö¿Z‡Ô—YºfˆÌ‡{ÕZfyZ‡µZ°‹Y{ÂmÁ Ö»և€],{‹Y‚³€]Õ{ÄË¿Yƒd//‡Y d‡YÃ{€°¿ÃZ‹Y{Âyž^À»¹Z¿Ä]…Ze {‹ Ö¿ÂÀ¯ž˜¬»{ZaÁYÄË{ZveY{€¯|̯ZeÃ|‹{Z˹Z¬» Ö¼¿Z¼ÌaYÂଇ€—ZyÄ]½Y€ËYºË€veÕY€]̷ָ{ ¹ÔŸY ºÌ]ZËd‡{cZ¬Ì¬veÄnÌf¿Ä]|ËZ]dˆz¿ |ÀÌ] Ö»Y|«Y½Y€ÆeÕ‡Yx¸eÄi{Zu¾ËYdÌ·ÂXˆ»‰€Ë~a |¿ÁÄ]¶WZˆ»€fŒÌ]½ÂÀ¯Y d‡Yd//‡{€Ìˆ»{ ÄÀÌ»¾ËY{½Y€ËYḑZ¨//‹ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ¬Ì¬ve {Y{Ö´fˆ] d//ˆŒ¿{½Y€ËYÄ]•Â]€»¶WZ//ˆ»d//‹Â¿…Ze ½Y€ËÁÄË¿YƒÕ{Ä// ¼mÁÃ{Z ·Y©Â//§ dˆŒ¿¾ËYZ»Y|‹և€]ZaÁYÄË{ZveYÄmZy»Y —Ä]į{Â]½Y€ËYÕ‡YÂ“»¾ËY|ÌËZeY¶^« d‡YÃ{€¯–«Z‡YZ¼ÌaYžËYÕ|¼Ÿ€Ì£ ZaÁYÄË{ZveYÄ//mZy»Y½Y€ËÁd//ˆŒ¿¾ËY{ •Â¬‡Á|¿|‹Ĭ˜À»{Õ§ÖËY{ŠÀeZf‡YÂy ÄnÌf¿{į|¿{€¯½YÂÀŸx¸eÕYÄi{ZuYZ¼ÌaYžËY d‡YÃ{€¯Á€]Ö»Zœ¿ÕZÅŠÀeŠËY‚§Y €§Zˆ»Z]¾ËY€¯ÁYÄ]ª¸ f»²ÀÌWÂ]ÕZ¼ÌaYÂÅ t^įՁYÁ€//aÄ»|yÁÖ¿Y€ËYÄ//¸¼mY ¾ËY€¯ÁYdzfËZa¦ËÖ¯|¬»Ä]Y½Y€ÆeÄ^À‹ZÆq |Ë|m€Æ‹Ö·YÂuYÁ€aY†aĬ̫{,{Â]Ã{€¯­€e ½M½Y€§Zˆ»ļÅÁ{€¯•Â¬‡½Y€Æe½Zf//‡Y{|¿€a |ÀfyZ]½Zm Z¼ÌaYÂଇd¸Ÿdˆz¿ÕZŁÁ{įÖ·Zu{ {Zf‡ÃZ»Õ{Ä^À‹t^,{Â]Ã|‹¹ÔŸYÖÀ§Ž¬¿ |ÌËZe½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmt¸//ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯ cZ̸¼ŸY†aÖ´Àm‰Z]Ã{Z»M–ËY€//‹{į{€¯ ,©Y€Ÿ{Z°//ˀ»MÕZÅÃZ´ËZaÄ̸Ÿ½Y€ËYÖ°//‹Â» cÄ]ÁÖ¿Zˆ¿YÕZ˜y€iY€]¾ËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅ d‡YÄf§€³Y€«d]ZY{»,|¼Ÿ€Ì£ Yº//‡Z«kZu€Æ˜»½|]Z°Ë€»MÕZÅ{Z^Æad¨³|Æ//Œ»Ã|ÀËZ¼¿ €Æ˜»ÕÁ€]M½Zf//‡€aZ°Ë€»MÕZÅ{Z^ÆaºËY~³Ö¼¿|¿{€¯Z]€ŸZ]€Ÿ |¿€Ì´]¥|ÅYÃZb‡ÁÃ{YÖmZu d¨³{ÂyÂf‡{½ZÌ»ª˜¿{Á€»YևÁ|«ּˀ¯,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] €e˜«,Z̈]ÕZÅc€^Ÿ[Zf¯YֻԇY[Ô¬¿YÕZÅ…{[Zf¯ Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ֻԇY[Ô¬¿YÂ«ÁYµZ‡Y†aºÌÀÌ^] d‡Y ÖÀ¼‹{Äqd//‡{Ä]ÁÖ¿Z¼ËYÄqZ]dÌ¿ÄqZ]µZuÄqZ]Zn¯{ Z^°f‡YZ]ÁZ^»{Z¼¿{‹Ö»½ZÆmt˜‡{Á|‡Ö»c{ZƋÄ] ֈ¯€fŒÌ]Ĭ]Z‡Z]½Z»€¯½Zf‡Y½Z¼ÅYºË|Ë{,ºˆÌ¿ÂÌƏÁÖ¿ZÆm xËZec€^Ÿ{Z¼¿{‹Ö»Á|‹sÁĔ^«s€§€zf//‡Y{įY d‡YֻԇY[Ô¬¿Y •Â¬‡Áֿ´¿€‡{|Àq€Åd¨³ºÅ{†¸n»ÕY€´·ÂYÃ|ÀËZ¼¿ Y³Z¿Áx¸ed¸»¹Z¯Œ¯¾ËY½Y|¿€§Á½Y‚Ë‚Ÿ¶»ZuÕZ¼ÌaYÂÅ ¾ËY{¾¼‹{Z]{ZÆmÁ{€^¿½Y|Ì»½Âr¼ÅÃZb‡½ZÅ|¿Z»€§Á|//‹ š¨uÁ±‚]ÕYÄÀf§YՀ̳¸mÕY€]Ä¿Z«{ZÁÄ¿ZŸZn‹½Y|Ì» ÕZÅÃ{Y¿ZyÁd¸»YÄ¿Z “YÂf»Á|¿{¼¿¶¼ŸÖ¸»dÌÀ»YÁc|uÁ |‹¹ÔŸYZ°‡Yº‡Y€»ÃÁ{¾Ì»Á{Á{¿ÖËZÆ¿ÕZÅ{‚»Z¿Ö»Z‡Y {Z°‡Yº//‡Y€»ÃÁ{¾Ì»Á{Á{¿ÖËZÆ¿ÕZÅ{‚»Z¿ZÀ¸ËYZ´¿€^y‰Y‚³Ä] d‡Y€Ës€‹Ä]µZ‡ {€»¶¼°»Š¬¿€´ËZ]¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ {€»ÂÀÌqZaµM,_ZaÁ{‚ÀÌ°aZÅÖ¿Âf¿M,ĸv»{Z^ˁÁ®Ë†°ÀŹZe {ÁÂÌ·ZÅ{ÕZ³ÁՁÁdÌa{€],Õ|À·€ËY{€»֌aÂm,Õ|À·€ËY {€»Ö¸YŠ¬¿€´ËZ]¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ {ÕZ³ÁՁÁÂ//ˀaZ¯Õ{Á{Z¿ÂX·,ð//‹Á{{…Y|¿Z]Â//Ì¿Âf¿M †ËY€a½ZeZ¿Zm,€¯Âm†°ÌÀ̧¾Ì¯YÁ,kYÁ{Y½Zf‡Y{ÂËY{¹Y{M,{ÁÂÌ·ZÅ _ZaÁ{ ½¶¼°»Š¬¿€´ËZ]¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ¾ˆ¿ZÅÂËd·Z°//‡Y,kYÁ{Y½Zf//‡Y{½{YÓ,µÂm{ZrˆfÌ]Öf¯ ¶‹\¼]Ö]Á³Z»,®q¯½Z¿Âa†¿¸§,dÌ]ÂmÂm ½µÁYŠ¬¿¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ½Z¿½Z¿ÁZ‹€Ì‡,kYÁ{Y½Zf‡Y{¾ˆ¿ZÅÂËd·Z°‡Y,dˀÅÁÂËYZÌfÀ̇ Õ{Âm€³Â·Ö¿,¶‹\¼]½Á€e‚Ì·Zq,®q¯ ևZ^f«YÄ»ZÀ¼¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ _ZaÁ{,®q¯½Z¿,€¯Âm,dÌ]ÂmÂm,Õ|À·€ËY{€» µZÀÌmÁYÄ»ZÀ¼¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ¶´¿Y,{ÁÂÌ·ZÅ{ÕZ³ÁՁÁ,,kYÁ{Y½Zf‡Y{,֌¯Â«Zq |Àfˆ»º¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ¶ˆŸ¾Ì»€‡,Z¼‡ÕY€],ևY€¯Â»{Ä^·,Z£,ÖËZ°Ë€»MÄ¿ZyZ¯ Ö¿Y{€³Z¯¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ,¶´¿Y,€¯Âm,,{ÁÂÌ·ZÅ{Ö¿Z»,Õ|À·€ËY{€»,ÕY€§¶]Z¬»{{§ º¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ½Zf//‡Y{,®q¯½Z¿,€¯Âm,dÌ]YÂmÂm,Õ|À·€ËY{€»,ÕY€§¶]Z¬»{{§ ¶´¿Y,{ÁÂÌ·ZÅ{Ö¿Z»,,kYÁ{Y ½Z]ֈ̸´¿Y€Ì£Ö¸¸¼·Y¾Ì]º¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ,Ĉ¿Y€§½ZËYÂÀÌ],Ö·Z¼‹ÄÌ¿Á|¬»¶ˆŸ¾Ì»€‡,½ZfˆÆ·ÖfˆË€¯†a¯ Ö]ÂÀmÀ¯¶´¿3Y,ZÌ¿Zb‡Yð‹Á{{ ¾ËÁ|e¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ¶´¿Y,€¯Âm,dÌ]ÂmÂm,Õ|À·€ËY{€»,ÕY€§¶]Z¬»{{§ ¾f»֬̇»¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ ÕZ°‡Y‰‚Ìy½Z³Zf‡²Àm,,kYÁ{Y½Zf//‡Y{,®q¯½Z¿,€¯Âm €¯YÁ ÕY{€^¼¸Ì§¾Ë€fÆ]ÕZÅ{‚»Z¿ {ÁÂÌ·ZÅ{ÕZ³ÁՁÁ,,ÖËZË{…¿Z§,€¯Âm,Õ|À·€ËY{€» {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Äf‹~³Öf¨¿ÄÅ{ ÃZ´¿®Ë{ ºË{Â]€^yÖ],ºÌf¨´¿¡Á{ ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{Z]cÔ°Œ»¶§Á¶uc{cZ ¼ne¶v»¾ÌÌ e{Zf«Y½ZÆmÄ]x‡Za{Ö Ì] {Y„¿‰ÂžƯķYsÁ€f¯{ Ճ€¿Y{Zf«Y€´¸Ì¸ve |À¿Z¼Å|‡Ö»€œ¿Ä]įÕYÄÅ{ ºË|‹º°ËÁdˆÌ]½€«Y¹Â‡ÄÅ{{YÁ,µZ‡Z£MZ] ,Äf‹~³ÄÅ{{ |‹Z]¦¸fz»ÕZÅŠ·ZqY¸¼»ZeÕZŵZ‡ÖÀ ËÄÅ{ €‡dŒaÖ³ZeÄ]YµZ‡Ö·Z»½Y€v]½ZÆm{Zf«Yį|‹Z£MÖ·Zu{µZ//‡ d¼Ì«Ze{Â]Ã|‹hŸZ]Z¬Ë€§MµZ¼‹ÁÄ¿ZÌ»ÁZyĬ˜À»ÕZʼn‚ÌyÁZÅ[Ô¬¿YÁÄf//‹Y~³ Ä]Öf¨¿ÕZÅÓ{Á|‡€]ZeÕZŵZ//‡֗Ó{YŠÌ]ÕYÄ°//Œ]Ä]d¨¿ ®aÁY†Ì‡PeµZ‡¾Ì¼ÅZnÀaZ]{Â]¥{Z»µZ‡¶ËYÁY {‹€ËY€‡®aÁYÕZÅŒ¯ º·Z‡ |Ë{€³Y‚³€]®aÁY{½Y€ËYd‡ZËZ]½Z»‚¼Å½Y€Æe{ÖÀŒmd^‡ZÀ»¾Ì¼ÅÄ]į ºËYÄfˆ¿YÂe½ÂÀ¯ZeŠÌaµZ‡YZ»"d¨³º‡Y€»¾ËY{”uZ]®aÁY¶¯€Ì]{Õ|^·Y ,Öf¨¿ÕZÅd¯€‹,®aÁY†Ì‡ZeY¶^« ºËÁMd//‡{Ä]®aÁY{YּƻÕZÅd̬§Â» Z]d¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯,½M†Ì‡ZeZ]Z»Y|¿{€¯Ö¼¿dËZŸY®aÁY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe©Â¬u " |ÀÀ¯¾Ì»ZeY½Z‹ž§ZÀ»Ze|¿|»MºÅ{€³¦¸fz»ÕZÅÃZ³|Ë{ÁÕYµÔ¬f‡Y ZÅd̬§Â»¾ËY¾°·Äf§ZËd‡{ÖËZÅd̬§Â»Ä]ÁÄf‹Y~³€‡dŒaYՁY{ÃY®aÁY,ÕM ֟|»¾ËY¶Ì·{¾Ë€eZ°‹M d‡YÃ{Â^¿Ö§Z¯€fÆ]ÕYÃ|ÀËMÄ]Ö]ZÌf‡{dÆmՂËÄ»Z¿€]ÕY€] |‹hŸZ]Ä·Pˆ»¾ËYÁ|‹Z]Ó{ÕÓZ]µZ‡|ÀqÕY€]d¼Ì«Ze{Y{ÁZmY®aÁYįdˆ¿M ÃZqZÅ|Yd¨¿|Ì·ÂeÁÃ|‹Õ{Zf«Y®Ì·Á|ÌÅdˆ°‹½Âr¼ÅÖËZÅÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡Y {{€³€Ë~a½Z°»YZ¼ÅÔ¯YÁ…Y‚´e{¶Ì‹d¨¿ ÄÅ{{{ÂyÕZÅZ˜yY®aÁYįd‡Y½MÄ «YÁ¾ËY…{¾Ë€f¼Æ»Á¾Ìfˆz¿¾ËY€]ZÀ] ®aÁY€Ì£ÕZÅŒ¯{|Ì·Âeª¿ÁhŸZ]d¨¿ÕÓZ]d¼Ì«‚Ì¿ZŵZ‡½M{ d§€´¿c€^Ÿ ‚Ì¿Ã|ÀÀ¯¥€»ÕZÅŒ¯,¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯\uZeY®aÁYYZ]ºÆ‡ZÅŒ¯¾ËYÁ{{€³ |¿{Y{Ä ‡ÂeY¾Ë‚´ËZmÕZÅՃ€¿Y ‚¯€¼eÄ¿ÓZ‡ÕZÅÄm{Â]€]ÃY¼Å½Y€ËYĸ¼mY®aÁYÕZÅÂ//Œ¯,d¨¿d¼Ì«Ä·Pˆ»{ ÕZŵZ‡{ |¿YÃ{Â]¶§Z£€¼fˆ»Á\‡ZÀ»d¼Ì«®ËÕY€]c|»|À¸]ՂËÄ»Z¿€]YÁ|¿YÃ{€¯ ÂÀeÕY€]ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]d¨´ÀÅ|»M{¾ËY,d¨¿d¼Ì«ŠËY‚§Yº£€Ì¸Ÿ‚Ì¿Ze ½Z‡ZÀ‹Z¯µZ‡{įdˆÌ·Zu{¾ËY |Œ¿€nÀ»d·Á{Õ|»M{ž]ZÀ»Ä]½|Ì//Œz] Y€«®aÁYÄmÂe{»Ä·Pˆ»¾ËY¾°·|¿{Y{Y|ŒÅ¶Ì‹d¨¿|Ì·ÂeŠËY‚§Y€˜yÄ]d^//ˆ¿ ½ÂÀ¯Y |ÀfˆË€´¿Ö»|Ë{€eÁ®‹Ã|Ë{Ä]¶Ì‹d¨¿d»ÁZ¬»ÖËZ¿YÂeÄ]d^ˆ¿ZÆ¿MÁd§€´¿ ¶Ì‹d¨¿d̬§Â» d‡YÃ{Y{Ä»Y{Y{Ây|Ì·ÂeÄ]½ZÀr¼Å¶Ì‹d¨¿Á{~³Ö»½Z»½MYµZ‡ ¹ÁY|ed¨¿¾ËYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅ d¯€‹Ö·Z»€Ì]Y|e¦˜·Ä]d̬§Â»¾ËYÁ{€¯€Ì´¸§Z£YļŠ[~mdˀf‡YµYÁYYÕ{ZˁÄËZ»€‡Á|¿{ÁM¾ÌËZaYZÅÄÀ˂ÅÕÁÀÆ]ÕZ¬eYZ]ZÆ¿M d§ZË ½ZÆmd¨¿Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]Ä]Œ¯¾ËYZe{€¯dËZ¼uZÆ¿MY‚Ì¿Z°Ë€»Md·Á{Äf^·Y |¿{€¯ ¶Ë|^eÁ¶Ì‹d¨¿‰€fˆ³ÁÂƛZ]{Â]Öf¨¿ÄÅ{®ËÄf‹~³ÄÅ{Äf§ºÅÕÁ {‹¶Ë|^e |Àq€ÅdˆÌ¿d¨¿Ä]ª¸ f»Ã|ÀËMZ»Y d¨¿Ã|ÀÀ¯{ZÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]Ä]Z°Ë€»M½|‹ |‹Z]Äf‹Y{ÖeMÕZŵZ‡֗€´Ë{ÕZÅdy‡½ZÌ»{YZ“Z¬eÁd̼ÅY¾Ë€fŒÌ]d¨¿į d‡ÓZ]ÕÁM[ZeZ]|Ë|m{Zf«Y®Ë¾fyZ‡{Y{d̼ÅYZ»ÕY€]Är¿M ‰Y‚³ {‹Ö¼¿Äfˆ]Ö§ÔfWY½Z^¸—sԏYÖeZ]Zzf¿YdˆÌ· Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Z^¸—sԏYÄÆ^mÕY~³d‡ŻÖ·ZŸÕY‹Ղ¯€»cZ]Zzf¿Y{Zf//‡†ÌW Ä]d^ˆ¿Ã|ÀËMÁ|Àq{d¨³,|‹|ÅYÂz¿Äfˆ]Ö§ÔfWY¶°‹Ä]½Z^¸—sԏYdˆÌ· |̇ºÌÅYÂyÖËZÆ¿Հ̳ºÌ¼eÄ]Y€‡½Z^¸—sԏYÖnÀ‡ÕYÄ¿Z»Z‡½|‹ÖËY€mY ÄÆ^mÕY~³d//‡ŻÖ·ZŸÕYÂ//‹Ղ¯€»cZ]Zzf¿Y{Zf//‡ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Y€Ì]{”uZ]į{Zf‡¾ËYĈ¸m¾Ì»Á{{«Ö·Â‡¾ˆu|̇»,Zˆ ‹½Z^¸—sԏY Ã|‹dÌuԏ|ÌËZeZË{ÕZÅ{‚»Z¿¶Ì¸veÁև€]{,|‹Y‚³€]\¸—sԏY[Y‚uY¶¯ cZŸÔ—Yd¨³,½Zf‡Y€ÅcZœ¿cZÌÅÕ‡YŒ¯€‡Y€‡ÄÌ]Zzf¿YÁÂu\¸—sԏY ¹YÁ|Ì»Y d‡YÁMdÆ]ÁĬ]Z‡Ö]ZÅ{‚»Z¿dÌuԏ{̯֨ÁÖ¼¯Àfˆ³YÖf§ZË{ÄÌ·ÁY ÕZ”§½|‹Öf]Z«½Z°»Y½Z^Æ´¿ÕY‹Õ|m€œ¿|Ë|neZ]Ö³|Ì//‡Õ| ]¶uY€»{ և€]ÁÖ³|̇lËZf¿¹ÔŸYZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹ºÅY€§½Z¼ËY€]dˆÌ·¾fˆ]ÁcZ]Zzf¿Y Ö³|̇Áև€]lËZf¿©Z^˜¿YÕY€]ºË|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ],\¸—sԏYÕZÅ{‚»Z¿d Ìuԏ [»Ã|‹¾ÌÌ e{€^ÅYZ]Œ¯ÄÌ]Zzf¿YÁÂu\¸—sԏYÕZÅ{‚»Z¿dÌuԏÄ] Ղ¯€»cZ]Zzf¿Y{Zf‡†ÌW ºÌfˆÅ½MªÌ«{¶Ì¸veÁcZŸÔ—Y¶Ì¼°e|À»ZÌ¿,Z//ˆ ‹ Äf‹~³ÃÁ{Z]ÁŠÌacZ]Zzf¿Y{Z»{€^ÅYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]½Z^¸—sԏYÄÆ^mÖ·ZŸÕY‹ ,†¸n»cZ]Zzf¿Y{Ã|‹¾ÌÌ e{€^ÅY…Z‡Y€]d‹Y{ZƛY,{Y{cÁZ¨e†¸n»cZ]Zzf¿Y Y€‡s€—ÃZ]{¾ÌÀr¼Åַ‡ |‹|ÅYÂz¿Äfˆ]Ö§ÔfWYcÄ]½Z^¸—sԏYdˆÌ· Z]Ád‡YcZ]Zzf¿Y{Y€‡s€—ÕY€mY½Z^¸—sԏYÄÆ^mÖ·ZŸÕY‹|̯Ze{€¯tˀe‚Ì¿ Ã|ÀËMÁ|Àq{d‡Y½|‹¥€—€]µZu{s€—¾ËYÖÀ§Á֫¬u¶°Œ»Ä°ÀËYÄ]ÄmÂe |̇ºÌÅYÂyÖËZÆ¿Հ̳ºÌ¼eÄ]½M½|‹ÖËY€mYÄ]d^ˆ¿ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇY†aՀ^ydˆŒ¿¾Ì·ÁY{d·Á{Õ´Àz‡ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ž«Y»{¹Z´ÀÆ]ÁªÌ«{Ö¿Z‡Ô—YÕZÅZfyZ‡Á|‡€]€¨Ä]ZÆ¿M ºË‹kZy[ÂÌ »Äy€q¾ËYYZ»Á{‹sԏYÖeZÌuÁºÆ» ©Z¨eY¾ËYČËįºÌÀ°]‰Â»Y€§|ËZ^¿½ZÌ»¾ËY{{€¯½ZÌ]Ö Ì] ºËƒį{Â]Ö^//‹½Z¼ÅY-|//‹Z£MZn¯YÁ{Â]Zn¯{Y³Z¿ ²ÀmÄËZ‡Ád§€³Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Ä¿Ó{‚]Á€eÄ]ºÌ¼eZ°Ë€»M ¾Ì´À‡Ö¿YÁZŒ§Á[Y€˜“Y®ËÁ|¿Y€fˆ³Œ¯¾ËY€‡€]Y {€¯¶Ì¼veZ»Ä »Zm€]ևŻÁ֟Z¼fmY ºËY{ÕZfyZ‡\̟Ö¿Z‡Ô—Y{ †ÌË֟ԗYÖ]€]ÖÀ^»Ö·YÂ//‡Ä]x‡Za{d·Á{Õ´Àz//‡ Ä ¼mÁ€ŸZeÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇÕY€mZ»YÕÂƼm Z»MZ]d°¸¼»¹Á{Žz//‹YÕZ°¿ZÆÀa¾ËYÂ“»•Z//^eYÁ †ÌË֟ԗYÖ]Ây{d‹Y{ZƛY,ÃZ»½Z]M½Z³|‹ÄfŒ¯ ½YÂÀŸÄ]¾»{Z¬fŸY,Y€mZ»¾ËYYÄ ¼mÁ€Æ›Y| ]ZeÕÂƼm ¹Y{ÖËZÀ‹MZÅZfyZ‡Z]ºÅÁ¹YÃ{Â]Ä¿Z‡Šz]{ºÅįֈ¯ ®Ë¾ËYįºËY{Ö¿Z‡Ô—Y{ÕZfyZ‡\̟Z»įd//‡Y¾ËY d‡YµZ°‹Y Áx¸eÄi{Zu¾ËY†aYZ»±‚]ÁZf‡{¾»{Z¬fŸYÄ]{Á‚§YÖ Ì] €eÓZ]cZ»Z¬»Ä]Ö¿Z‡Ô—Y[ÂÌ »ZfyZ‡įd‡Y¾ËYÂˆ¿Zm ½M|ÅYÂz¿ֈ¯Ä°ÀËY½YÂÀŸdve֟“»¾» ºÌÀ¯¥€—€]Y Ö¿Z‡Ô—Y{Ö]ÂÌ »ÕZÅZfyZ‡Z» ¹{€°¿…ZˆuY|À°]½ZÌ]Y Ö¿Z‡Ô—Y½Z‹{Ây\eY€»ĸ//ˆ¸‡{į|Àf¨³ZÆ¿MÄf^·Y,ºËY{ ºÅt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡į¹Y{Ô—Y¾»{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿YÃ{€¯ ¾ËYÄ],Ã{Zf‡€§Äi{Zu¶v»Ä]Y{Ây½Z‡Z]įÄ^À//ŒnÀaÁZe į¹Y|¿Â“»¾ËYYՀfŒÌ]cZŸÔ—Y¾» d‡YÃ|̇dÌ ˜« ¹Y~´]Z¼‹ZÌfyY{ºÅYÂz] Ä ¼m,Â“»¾ËYYÔ—Y’v»Ä]{€¯ħZ“Yd·Á{Õ´Àz‡ ÕY‹Ĉ¸m ºË{€¯Ã{Z»MYd·Á{ÄÌ¿ZÌ]ÁY‚³€]YÕYĈ¸m\‹ Á¶yY{{½Y€v]®ËZ»Á½Z¼ÅY |‹¶Ì°ŒeÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸ Á€»Y ºÌf‹Y{Y{Â]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ”§½Z¼ÅįkZy{½Y€v]®Ë d‡YÃ{€¯cÁZ¨eÖ¸ÌyÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ”§ ¹{€»Z]¾ËY€¯ÁYÖËZ¼ÌaYÂÅÄv¿Z‡ÃZ]{Õ{ÁÄ]ÕÂƼm†ÌË |À¯Ö»d^v Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ¥€—ļÅZ]{€¯Ö ‡Ö¿ZuÁÕZ«M{Á‚§YÖ Ì] †ÌË‚Ì¿Äv¿Z‡¾ËYÃZ]{ |À¯d^vZÆ¿MZ]Á|Å|]¹Zn¿YÖ¿‚ËY Ä]ºÅZ ˜« {Â]Հ̴ÌaÁÂf//‡{Á|µZu{¹Y|»ÕÂƼm ºf‡YÂyÖ»¾» {€¯|ÅYÂyd^v¹{€»Z]Ây¾ËY{Õ{Á ¶Ì·{Ä]įºÀ¯µYÂ//‡ÕÂƼm†ÌˁYY¹{€»Z]Ä^uZ»½Z» Y¹ÓcYÂf‡{Á½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf‡YZ]ÕÁÖÀ¨¸eļ·Z°» ÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{ÕÁ |Œ¿d€§,{€¯Ö»{Z¶Ì‡ÕY€] ÄfyZ^¿ZmÕZÅÃ{Y¿Zy֫¬u¶WZ//ˆ»Հ̴ÌaÕY€]d·Á{Ä»Z¿€] º‡Y€»ÕY‚³€]Z»Z ˜«{€¯tˀe,ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂŕ¬//‡ dÌ ]Ze{Y€§YYÖy€]‚Ì¿¹Á{¹Z³{ {€¯ºÌÅYÂyµZ^¿{Yð‹Z] Õ´Àz‡ |¿ÂŒ]ŽzŒ»Á®Ì¨°e|ËZ]į|Àf‹Y{¦¸fz»ÕZÅ ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZŽZ»Z‡įÕ|ŸY«Á¾Ì¿Y«ª]Z˜»{€¯½YÂÀŸd·Á{ |ÅYÂyՀ̴Ìa{Y€§Y¾ËY֐z‹Á֫¬u¶WZˆ»,|¿Y{ÂWZ°ËYÁ ¾ËY{Ä°ÀËYd‡YºÆ»Z̈]įՀ´Ë{Ä^ÀmY֫¬uÄ·Zˆ» |‹ |‹|ÅYÂy{Ây€]Ä¿Z —Z«€Ì¬eÁ«Z]\eY€»ĸˆ¸‡ ÖWZ¬Œ«Ä̼‡ |Ì·ÂeÃÁ€³ Bahar.irani2011@gmail.com ‚Ë‚Ÿ½YZ´¿Ä»Z¿ÁÁֻ¼ŸZ°§Y,½Y€ËYd¸»ļŁY ºÀ¯Ö»ÖÅYÂy~Ÿ dŸZ‡½Z¼ÅY{€¯tˀeÕÂƼm†ÌWÂf‡{Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹Ö¿Z‡Ô—Y¹{€»Ä]dŸ€‡Ä]į|¿{€¯|̯ZeÕÂƼm†ÌW ‚Ë‚Ÿ½YZ´¿Ä»Z¿ÁÁֻ¼ŸZ°§Y,½Y€//ËYd¸»ļŁYZm¾Ì¼Å ¾ËYZf§€³{Âyd·Á{įd//‡Y¾ËYdÌ «YÁ ºÀ¯Ö»ÖÅYÂy~Ÿ d‡YcZŸÔ—Y\ˆ¯ÁÖ¿Z‡Ô—Y[ÂÌ »Äy€q ž“»¹ÔŸYY¶^«Y€q|ÀÀ¯Ö»{Z¬f¿YÖy€]{Á‚§Yd·Á{Õ´Àz‡ YŠÌaįd‡Y¾ËYdÌ «YÁZ»Y.Õ{ÁZÌ¿¶¼ŸÄ]ՀfŒÌ]ªÌ¬ve Ö´¼ÅºÅZÆ¿MÁ¹{€¯¹Ô f‡Y–]€Ë}½ÓÂX//ˆ»ļŁY€œ¿ZƛY Ã{Â^¿Z¯{Ö°‹Â»į|¿{Y{½ZÀ̼—Y|Àf‹Y{įÖeZŸÔ—Y…Z‡Y€] ‰€Ë~a{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡ÄÌ¿ZÌ]Ä]ÃZ‹YÖ Ì] d//‡Y ¶¯{Zf‡Ä^À‹Á¹Y|«Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂଇ ՀË~adÌ·ÂXˆ»Ád«Y|Z]įÕYÄÌ¿ZÌ]Á|{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ ÕZ˜y®ËY֋Z¿į|¿{€¯¹ÔŸYÁ|Àf§€³Ã|Ɵ€]YÄi{Zu¾ËY ḑZ¨‹Z]Z ˜«įd‡YÖ]ÂyÁ€‹Á€Ë|¬e¶]Z«-Ã{Â]Ö¿Z//ˆ¿Y ½YÂeÖ¼¿µZu¾ËYZ]{€¯ħZ“YÕÁ d//§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YZÆf¿YZ//e Á½Y‚Ë‚Ÿ½M½Z³|¿Z»Z]ÕZŵ{€]Ö³‚]ÃÁ|¿YÁº£į|‹€°À» {ÖÅZe¯Á¶¸ e€iY{Ä¿Z¨‡Zf»ÁdˆŒ¿½Y€ËYd¸»¹Z¼e¾ÌÀr¼Å Ä]ՀË~aZ¿½Y€^mcZ¼˜·ÁcZ]€“,Äi{Zu¾ËYž«Â»Ä]Ö¿Z‡Ô—Y |‹{YÁZ»ļÅ֟Z¼fmYÄËZ»€‡ |‡€]€¨Ä]Z»ÕZźfˆÌ‡{Ö¿Zˆ¿YÕZ˜yµZ¼fuY|ËZ] ºÌ¼e{ÂyĈ¸m¾Ì·ÁY{d·Á{{€¯tˀed·Á{Õ´Àz‡ ÁÕ|À§Y|a½Z´ËÃZ^f//‹YÂ«Ád¸ŸÃZ]{Ö¸»Z¯cZ¬Ì¬ved§€³ Ö¿Zˆ¿YÕZ˜y®ËY֋Z¿Ä°ÀËY½|‹¾‹Áĸ¼mYÄi{Zu½M{Z ]Y ÕZÅdÌ·ÂXˆ»{€Ì¬eÁ«ŽÌzŒe,ÕZfyZ‡Ž¬¿®ËZË ÕZÅÃ{YÂ//¿ZyÄ]Ö³|Ì//‡ÁÖÅY€¼ÅÁÕ{|//¼ÅÁÄ//—Â]€» |ËZÌ]¶¼ŸÄ]½Z´fyZ^¿Zm ÕZÅZfyZ‡Ö//‡€]hv]{»ÁºÆ»huZ^»YÖ°Ë{Á‚§YÕÁ Y€mZ»¾ËYY| ]{ÁÖ»Zœf¿Yįd‡YŽ«Y¿¾f§ZËÁÖ¿Z‡Ô—Y {Ö¿Zˆ¿YÕZ˜yµZ¼fuYįºÌÅ{LZ¬eYY½Z¼ËZźfˆÌ‡ÕÂv¿Ä] Ä]ºÆf»Z»d‹Y{ZƛY,|//‹Œ¯–]€Ë}cZ»Z¬»Á½ÓÂX//ˆ» Öfu {Â^¿Ŀ´ÀËYZ «YÁįÖ·Zu{ºË|‹ÕZ°¿ZÆÀaÁÖË´£Á{ ¹|Ÿd‹Y{€]¹{€¯€ŒfÀ»\//‹Ä^À//ŒnÀa{¾»įÕYÄÌ¿ZÌ]{ ºÌf¨´¿¡Á{Z»įd‡Y¾ËYdÌ «YÁZ»Y d§€³cd«Y| {Â]ՂÌq¾ËY d‡YdÌ «YÁÄ¿Y|»ZŸÁÄ¿ZÅZ³M¶ mÖÀ »Ä]¡Á{ {Zf¨Ì¿©Z¨eYÄmÁpÌÅÄ]Z»\¿ZmYį Ö¿Zˆ¯ļÅ{€¯½ZŒ¿€—ZyÂƼm†ÌW֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ ZƛY½Y€ËYd¸»Ä̸ŸZ°Ë€»MÖ¿YÁ²ÀmkÁY{ÁZŁÁ½M{į {{Âm»cZŸÔ—YÄ]{ZÀf‡YZ]ÁÖ¸»©€Ÿ€]ÖÀf^»|¿{€¯Ö»€œ¿ Á֟ԗYÖ]{ČËZÅՀ̳ž“»ļÅÁ{Â]ZƛYĜv·½Z¼Å d‹Y{ZÆ¿M¾f‹Y~³Ô—YÖ]ºË´]€fÆ]ZË ½ZÌ]Ä^ÀŒnÀa\‹ļ̿¾»įÄr¿M|‹ÁM{ZËd·Á{Õ´Àz//‡ ½Y€ËYd¸»Ä̸ŸZ°Ë€»MÃ{€fˆ³Ö¿YÁ²ÀmÃ|ÅZŒ»€]ÖÀf^»¹{€¯ {Â]d·Á{¶¯ZÌfyY{į{Â]ÖeZŸÔ—Y€]ÖÀf^»Հ´Ë{Õ‡YÁ ÓZu d‡YÄf‹Y|¿Äi{Zu¾ËY{֌¬¿pÌÅ®‹Â»Ä°ÀËY€]ÖÀ^» ZeįÖeZ»Y|«YÁ€°»ÕZÅ…Z¼eYµZn»¾ËY{¹Y|¿|«½ÓY ¾ËY€]ZÅŠ‡€aļŹZm€§Z»YºË´]¾z‡d‹Y{Ä»Y{Y\‹ļ̿ ֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ {€°¿d]ZYÖ°//‹Â»įd§€³Y€« {Zf‡Ã|‹ÖËZÆ¿cZ¬Ì¬velËZf¿Ä ¼mÁ{Y{Ä»Y{YÂƼm†ÌW Ä]Áև€]Ö¸»dÌÀ»YÕY‹Ä¿Zy€Ì]{{t¸//ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯ ÂƼm†ÌW€f§{{ÕYĈ¸m½MY†a |̇ÂƼm†ÌWÔ—Y |̯ZeZ]Ö Ì] |¿{Â]½Y€´¿ÁduYZ¿,Ã{dÆ]ļÅ |‹¶Ì°Œe ÂƼm†ÌWŽz‹ĸ¼mYd·Á{cZ»Z¬»Y®ËpÌÅÄ°ÀËY€] ŠeM½Z¼ÅįZ¼ÌaYÂŕ¬//‡Ö¸Yd¸ŸYÄ ¼mÁ€ŸZe ½MZed//‹Y{ZƛY,|¿{Â^¿ž¸˜»,Ã{Â]Õ{ÂyÕ|¼Ÿ€Ì£|À§Y|a €]Z§€,|¿{€¯½YÂÀŸºÅÃ{YÖmZuY{€‡įĿ³½Z¼ÅdŸZ‡ |¿{€¯Ö»€œ¿ZƛYž«Â»½Z¼Å{Âm»ÕZÅÃ{Y{ÁcZŸÔ—Y…Z‡Y ž¸˜»Â“»YÂƼm†ÌWįÄ ¼mÁ€ŸYµZ//u€ÅÄ] €nÀ»į|¿{Y{YÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹¶Ì°ŒeÂf‡{,|¿|‹ {ÕÂƼm†ÌWÄÌ¿ZÌ]Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡ÄÌ¿ZÌ]Á|Ä] |‹Ây¾ËY d‡ŻÕ‡ZÆq ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » d‡YĬ˜À»YZŽMkÁ€yZ°Ë€»MÄ¿YZ°fËZÀmcZ»Y|«YYÖ «YÁ¹Z¬f¿Y Ä]Á½ZÆmÃYÂzË{YMÕZÅd¸»ļÅÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]†Ì¼y ¶WZ«|ÌƋ¾ËYÕY€]֏Zy¹Y€fuYġd¸»Ây Ö¿YÁY€§cZ»|yÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋ{€¯tˀe|ÀfˆÅ cZ^iÁ½YÂe,dÌÀ»YÕY€«€]dÆm{ġd¸»Ä]Y ¸Ÿ|ÌÆ//‹¾ËYÄ]įºÌÅYÂyÖ»|¿ÁY|yYÁ{Y{¹Z//n¿Y Y{€//‡À—ZyÁ{ZËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ËZ»€§Z˜ŸcZm{ Ĭ˜À»ÕZÅd¸»{ZËÁ¾Å}YÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋ Ö¸Y¶»ZŸYZ°Ë€»M,ġd¨³|‹|ÅYÂz¿‰Â»Y€§ |¿Y{Ö»½MY†ag{YÂuÁ±‚]Y{€‡¾ËYc{ZƋ ÃY¼ÅZ°Ë€»MÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÄËÂ//‡€ËÁd//ˆz¿ Ĭ˜À»ÕZÅÂ//Œ¯Ä]ÁZneÁÕ| eÕY€//]ÖËZÅÄ»Z¿€] ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ö§Z¯Ö³{Z»M|ËZ]d‹Y{ZƛYd//‡YÄf‹Y{ įY€qºÌÅ{ŠËY‚§YY{ÂyÕZÅÕZ°¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼ÅÁ {Ã|¿Y{Z]€b‡|¿YÂeÖ»¾Ì]Z¼Ì§ÕZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³ |‹Z]Z°Ë€»MÕZÅÄX—ÂeÁg{YÂu Հ̳Z¯Ä]Z]d‡Y‰Ôe{ġİÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ €]Y€]®ÌeZ¼¸bË{ÁÖ»Zœ¿,Õ{Z//f«Y,֟Z§{ÕZÅÄ»Z¿€] Z]‚mZ»ÖËZÆ¿ՁÁ€ÌaÁ|À¯Ö³{ZfˆËY½ZÀ¼‹{ÕZÅÄX—Âe ÕZÅŒ¯Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖÀˀ§MŠ¬¿ÁdËZ¼u |‹|ÅYÂz¿ª¬v»Ĭ˜À»d‡Á{ ĸ]Z¬»{ġÁ½Y€ËYd¸»½Ây{€¯½ZŒ¿€—Zy†Ì¼y ÄfzË€´Ë|°ËZÀ¯{ÖfˆËÁ€eÕZÅÃÁ€³ÁZÅÄX—ÂeZ] ÕYÂ̴¿YÁ|Å{Ö»½ZŒ¿YŒ¯Á{–]YÁª¼Ÿ¾ËYÁÃ|‹ {Â]|ÅYÂy–]YÁŠÌaYŠÌ]‰€fˆ³ÕY€] Á½ZŒ¿¾Ë€eÓZ]ÕZ˜ŸYY¾ÌÀr¼Åġ€ËÁd//ˆz¿ |‡YZŒ]Õ‡YÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋ¹Z¬»Ä]Zzf§YµY|» ½ZŒ¿¾ËYÕZ˜ŸYd¨³Á{Y{€^yġÕÂƼm†ÌË Ä]d^ˆ¿ÄËÂ//‡ÂƼm†Ì˽YÁY€§d^v»YÖ¯Zu ½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{{Ây½Y{Y€]ÁÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ ġÄmZy€ËÁ,º¸ »|Ì·Ád//ˆŒ¿¾ËY{ d//‡Y Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿Z¼Ì¸//‡Y{€‡c{ZƋd̸//ˆe¾¼“‚Ì¿ {Y½ZÆÀa²ÀmՄeY€f//‡Y`»Y€eÃÁ{{Z°Ë€»MÄ°ÀËY ªË€—Yd‡Y‰Ôe{Z°Ë€»Md¨³d//‡YÄf§€³ŠÌa ¶Ì¼veZÅd¸»Ä]YÖ´À‡€³Á€¬§,Ä^¿Zn°ËÕZźˀve |ÌƋ€°ÌažÌ̌edˆŒ¿¾ËY{ºÅġZ§{€ËÁ |À¯ d»ÁZ¬»Âv»{և€aļÅ®ËYÖ¿Z¼Ì¸‡º//‡Z«kZu {½ÂÀ¯ZeÖfÌ ¼m¾ÌÀqį¾ËY½Z//Ì]Z]Á{€¯¦ÌÂe Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋd¨³Äf‹Y|¿{ÂmÁžÌÌ//Œeº‡Y€» dŸZn‹{ÂmÁZ]Á{Â]ġ{Z»ÕZÆˁÁ€ÌaļŮˀ‹ Z̈]Õ{€§µZu¾ÌŸ{,½Z»€Æ«Ã|¿Z»€§¾ËYÕZÅÕÁÓ{Á {Â]t¸µZ^¿{Ä]ÁÖ¨—ZŸ Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Հ̴¿ZÆm {ÂyÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅÁ–]YÁd‡Y|À»īԟ½Y€Æe ÖËY€mYÁՀ̴ÌacÁ€“€],|Å{‰€fˆ³ª//Œ»{Z]Y |̯PeġÄ]{Ây€ÌyY€¨‡{Ã|‹Z”»YcZ¬§YÂe½|‹ ÕZÅd¯€//‹{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » {€//¯ ġՁZ‡Z]{Ze|ÀfˆÅ©ZfŒ»Z̈]½Y€ËY֏y ÁZÅÖ´ÀÅZ¼Åį½ÂÀ¯YÁ|À//‹Z]Äf‹Y{µZ §d¯Z//Œ» ¹YÁ|Ì»Y,Ã|̇¹Z¼eYÄ]ÄËÂ//‡ՁZ‡Z]ÕY€]cZ¬§YÂe {[¸˜»lËZf¿Ád^j»cZ«Z¨eY|ÅZ//‹µZ//‡{ |¿ÁZ£MÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Հ̴¿ZÆm ºÌ‹Z]ÄÀÌ»¾ËY |¿Á|ËZ]d‹Y{ZƛYġÁ½Y€ËYÖ°¿Z]ÕZÅÕZ°¼Å –]YÁįY€qºÌÅ{dŸ€‡Œ¯Á{Ö°¿Z]ÕZÅÕZ°¼Å d‡Y¾Ì]Z¼Ì§Õ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅÖ¸YZÌ¿ŠÌaÖ°¿Z] LZ¬eYÁÕ{Zf«YcZ^‡ZÀ»‰€fˆ³ÕY€]{€¯ħZ“YÕÁ ÕZ°¼ÅÕZÅÄ»ZÀ¬§YÂe|ËZ]Œ¯Á{ÕZÅÕZ°¼Åt˜‡ €f Ë€‡Äq€Åd‡YÃ|̇LZ”»YÄ]įc|»|À¸]Õ{€^ÅY ½|‹ÖeZ̸¼Ÿ|ÅZ‹Ze{‹֗½Mֿ¿Z«¶uY€»ÁՀ̴Ìa ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ºÌ//‹Z]ZÅÄ»ZÀ¬§YÂeÕY€mYÁ {ªŒ»{ ½Y€ÆecZ^‡ZÀ»Á–]YÁ{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛY [Ây–]YÁÕZb¼Å¾Ì§€—īԟ{»ÕZÅÄÀÌ»Ö»Z¼e |À¯Y|ÌaZ¬eYŒ¯Á{Ö»Zœ¿ÁևŻ Á½ZÅYÂzË{YM,Ĭ˜À»ÕY€]ÁZ^»{Z¼¿Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡ {Â]d»ÁZ¬»ÕZÅÃÁ€³ Z]dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿Äˇ€ËÁdˆz¿«†Ì¼y{Z¼Ÿ» Ä]²Àm¶Ì¼veÕY€]Z°Ë€»MÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅÄX—ÂeÄ]ÃZ‹Y Z°Ë€»MÕZÅÄX—ÂeÖ¸neÁĿ¼¿d¨³Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ Á|‹Ã|ÅZŒ»Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋY{€//‡Á€e{ Z°Ë€»Mį{Â]ÖeYÁZneÄnÌf¿d¬Ì¬u{x¸e©Z¨eY¾//ËY Y½Y€ÆeÄ]{Ây€¨‡Y¥|ņ̼y {Y{¹Zn¿YĬ˜À»{ ºœ »¹Z¬»Ä]ġd¸»Ád·Á{d̸ˆeÁÕ{|¼ÅY€]Y kZuY{€‡c{ZƋÕY€]Œ¯½ÓÂXˆ»Á¹{€»,Հ^Å ÕÂƼmªu€]ġ{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z« ÁcZ¼mZÆeZ]Ä//¸]Z¬»Á{ÂyYZ§{{½Y€//ËYÖ»Ô//‡Y Z]Y{ÂyÖ´f//ˆ^¼ÅZ»Á{Y{|̯Pe½ZÀ¼//‹{cYÁZne ºÌÀ¯Ö»¹ÔŸY½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{{Ây½Y{Y€] Y{€‡c{ZƋ€^yį¾ËY½ZÌ]Z]ÄËÂ//‡€ËÁd//ˆz¿ ¾ËYd¨³,ºË{€¯d§ZË{ÖfuYZ¿Á{{Z]YÖ¿Z¼Ì¸//‡ ¹{€»¹Z¼eÕY€]dÌÀ»YdˬeÁÁZ^»{Z¼¿±‚]Ã|¿Z»€§ |¬q€ÅÁ{Â]d»ÁZ¬»ÕZÅÃÁ€³Á½ZÅYÂzË{YM,Ĭ˜À» Y{Y\¸˜»ªuZ0  ˜«ºÌË´]¾z‡Y{€//‡¾ËY¦Á{ |‹|ÅYÂz¿ YÖ «YÁ¹Z¬f¿Y{€//¯|̯ZeÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ// » ½M…O{ÁZ°//ˀ»Mֿ¿Z«€Ì£ÁÄ¿YZ°fËZÀmcZ//»Y|«Y ZŽMkÁ€y,Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋ|^Æb‡Y{€‡Á€e µÁY½ÁZ »Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] d‡YĬ˜À»Y Ä^À‹Á{€Æ›YŠÌa«Õ€Ì´¿ZÆm©Zv‡Y»,ÕÂƼm†ÌË ZƛYġÁ½Y€ËYÄ^e€Ì·ZŸÕZÅcZÌÅ­€fŒ»dˆŒ¿{ Z°Ë€»MÄËÁÄ]Ö]€£ÕZÅŒ¯ÕZnÌ]ÕZÅd·Zy{d‹Y{ Z]Z°Ë€»MÁd‡YÃ|//‹Ĭ˜À»{ÖeZ^iÖ]ÁÖÀ»YZ¿hŸZ] YÖ³‚]cZËZÀmŠŸY{€Ìœ¿ÖfˆËÁ€eÕZÅÃÁ€³¶Ì°Œe ġÁ©Y€ŸÕZÅŒ¯{ÂyÄ]ÁĬ˜À»t˜‡{ d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y …Z‡Y€]ZÅÖËZ°Ë€»MÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ä]YÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|^Æb‡Y{€‡{ÂyÕZ^°f//‡YÕÂy Y{€‡¾ËYc{ZƋY†a{€¯tˀe,|¿|¿Z‡c{ZƋ ¾Ì]{Ö´f//ˆ^¼ÅÁY‚ŸYּ̜Ÿk»¹Ô//‡Y±‚] Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯¹{€»ÂyÄ]ÁֻԇYÕZÅŒ¯ Z]Ö´fˆ^¼ÅY€]Y¾¼“Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯¹{€»Á|‹{ZnËY Y¦¸fz»ÕZź‡Y€»{Õ|À¼Å°‹”u,½Y€ËYd¸» YÖfˆËÁ€eÕZÅÃÁ€³½ZÌ»¾ËY{Á|Àf‹Y~³ÕZm€]{Ây |¿|‹|À‡€yc{ZƋ¾ËY ÕZbˆ¯ZyÁžÌ̌e{½Y€ËY¹{€»cZŸZ¼fmYՀ̴¿ZÆm Œ¯xËZe{Ĭ]Z‡º¯Ö«Z¨eYYÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋ cZ»Y|«YÄ]d^ˆ¿½Y€ËYd¸»€¨ÀeZ0  ˜«{Á‚§YÁ{€¼//‹€] d‡YÃ|‹€fŒÌ]Äf‹~³Z]ĈËZ¬»{Z°Ë€»M Ád‡Á{ÕZÅŒ¯Y{Á‚§YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Y€]YÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡c{ZƋY†aįĬ˜À»½Z¼¸ˆ»¹{€» d·Á{ÂyÄ]Á|¿{€¯µZ‡Yd̸ˆe¹ZÌaÁÕ{|¼Å |¿{€¯Õ{|¼ÅZ»Z]s˜//‡ļÅ{įÄËÂ//‡d¸»Á ºÀ¯Ö»Ö¿Y{|«Ä¿Z¼Ì¼ |À¿Z¼Å½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ°ÀËY€]|̯PeZ]Հ̴¿ZÆm Ä]Á{Â]|ÅYÂyÄËÂ//‡d¸»Ád·Á{ZÀ¯{Äf//‹~³ ½ZŒ¿€—Zy,{Y{|ÅYÂyÄ»Y{YŒ¯¾ËYY{ÂyÕZÅdËZ¼u ¾ËYd·Á{d̼¯ZuÁġ֓YdÌ»Z¼eY½Y€ËY{€¯ Á{€¯|ÅYÂydËZ¼uŠ»YMÁcZ^iÕY€«€]ÕY€]Œ¯ ¶§Á¶u[¸˜»Âv¿Ä]‚Ì¿«\·{Y»½Y€v]¹YÁ|//Ì»Y Œ¯¾ËY֓YY¹Z¼e€]ġd·Á{d̼¯ZuÁÃ|//‹ Ö¿Y{|«Z]¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » {‹€¬fˆ» ¾Ë€eÓZ]ºË|¬eÕY€]ġÂƼm†ÌË|‡YZŒ]¹Y|«YY Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋx»Z‹¹Z¬»Ä]Œ¯¾ËY½ZŒ¿ÁµY|» ÃZ]{ÄËÂ//‡d¸»Ád·Á{d^v»Á¦˜·Y€]Yd¨³ d‡YÃ|ÀÀ¯¹€´·{Z»ÕY€]Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡|ÌƋcZ»|y -½Z¼Ÿ|Ë|m½Z˜¸‡Ä]®Ë€^e¹ZÌa{Ö¿ZuÁ |]Zˉ€fˆ³ZÅÄÀÌ»ļÅ{–¬ˆ»–½Y€Æe–]YÁ¹YÁ|Ì»Y |]Zˉ€fˆ³ZÅÄÀÌ»ļÅ{ÁŠÌaYŠÌ] ÁÖf»Ô//‡,µZ f»|¿ÁY|yY®Ë€^e¹ZÌa¾//ËY{ÕÁ dÀ˜¸‡{Y€]¹{€»Õ|À¸]€‡Ác‚ŸÁ[ZÀm½Md̬§Â» ½YÂÀŸÄ]"|Ì ‡µM©Z—¾]ºjÌÅ" {€¯d·Pˆ»Y½Z¼Ÿ ½Z˜¸‡¾ÌŒ¿ZmÕÁ |//‹Ö§€ »½Z¼Ÿ|Ë|mÃZ//‹{Za Ö´·Z‡¾‡{Ä ¼mÁ€Ÿį|//‹…Â]Z« d‹~³{ Ö·ZŸ[ZÀm[Zf¿Y,ZÅ{Á{¾Ë€fÆ]LY|ÅYZ]d‹Y{ZƛY ºË³Ö»dÌÀÆeÁ®Ë€^e½Z¼Ÿ½Z˜¸‡½YÂÀŸÄ]Y ½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm–]YÁ{Á‚§YÕÂƼm†ÌË [ZÀmÖ·ZŸ¨¤»¹Â//u€»½Z»{½Z¼ŸdÀ˜¸//‡Á ¶]Z¬f»{Z¼fŸY…Z‡Y€]½Z¼Ÿ|̬§½Z˜¸‡|Ì ‡¾]…Â]Z« –]YÁ¹YÁ|Ì»Y{€¯tˀeÖ¿ZuÁ |Ë{€³ÕY~³ÄËZa ,dËY{Ád¼°uZ]‚Ì¿Z¼//‹d»ZŸÃÁ{{¾Ì]Z»Ö§ d·Á{ÕZÆf‡ŻÄ]½Z“€f »Ä]ÁZmY½{Y{ÃZ]{d·Á{Õ´Àz‡ ž¼mÕY€]ÕYÄ»Z¿€]d¨³,cZ ¼ne½{€¯ֿ¿Z«ÁZÆ¿Z³Y€ËZ‡Á ¾ËY{Z]®Ë¾» ºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌad·Á{{½{€¯‘Y€fŸYÁ½|‹ į|»MŠÌaÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{{Ö¸°Œ» ¹{€¯Ö¿Z‡Ô—YÄÀÌ» |ÀfˆÅÂ“»½MÄ]Ö³|̇µZu{Õ|ÌÀmº¿Zy ÕY€]ÕYÄ»Z¿¾ÌËM{Y{Ä»Y{YÂƼm†ÌW֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ ‘Y€fŸYÕY€]֗Z¬¿½Y€Æe{ {Y{{ÂmÁ±‚]ÕZŽZf‡YÁZŀƋ ՁZn»ÕZ”§{‘Y€fŸY½ZÌ]ÃÂ̋Ád‡YÃ|‹¾ÌÌ eÁŽzŒ» ¾ËY,{‹¶u½YÂË{{Z»cÔ°//Œ»€³Y ºÌÀ¯Ö»Հ̴ÌaºÅY |̇|ÅYÂyÂƛĐÀ»Ä]¶WZˆ» ZÅ{€°ËÁÄ]Ö»Zœf¿YÕZÅÁ€Ì¿ÕZÀ]Ó¼ »{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ Ì]Ö¸Ÿ Ö¸WZˆ»d‡Y¾°¼»,cZ«Z¨eYÂ¿¾ËYYÖy€]{ d‡Y‚Ì»Md¼·Zˆ» ÕY€]ÕYÄ»Z¿€]Ä°ÀËYZ»Y{Y{ÃY€¼ÅÄ]YÖz¸eg{YÂuį|//Å{w cZ“Y€fŸYd¼‡Ä]cZ“Y€fŸYZeºÌ‹Z]Ä f‹Y{¹{€»Z]½{€¯d^v ,ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ä¿YY|ÀfŒËÂyZf§ºÅÁ|À¯Y|Ìa©Â‡‚Ì»Md¼·Zˆ» ¸mÄ]įd‡YºÅÂƼm†ÌW€œ¿|»įd//‡YÖf//‡{€œ¿ {€]ºÌÅYÂy d‹Y{֟ԗYÖ]{ČËZ¼ÌaYÂଇÃZ]{ZÅՀ̳ž“» ²ÀmkÁY{ÁZŁÁ½M{įÖ¿Zˆ¯ļÅ€œ¿ZƛYd¨³ÕÁ Ä]{ZÀf//‡YZ]ÁÖ¸»©€Ÿ€]ÖÀf^»,½Y€ËYd¸»Ä̸ŸZ°Ë€»MÖ//¿YÁ {ČËZÅՀ̳ž“»ļÅÁ{Â]Ĝv·½Z¼Å{{Âm»cZŸÔ—Y d‹Y{ZÆ¿M¾f‹Y~³Ô—YÖ]ºË´]€fÆ]ZËÁ֟ԗYÖ] ¡Y{YÂÀÅ,d‹~³įÕYÄf¨Å{d‹Y{ZƛYd·Á{Õ´Àz//‡ d‡{YY{Y‚ŸÁºË{Â]Ã|Œ¿¡Z§Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|ÌƋY{€‡½Y|¬§ |̇ÃYYՀ´Ë{¡Y{įºË{Â]d»ÁZ¬»±‚]Y{€//‡¾ËY½{Y{ ½|‹ÄfŒ¯ÁÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅÄi{Zu |‹YÁM½Z¼ËZÅÄÀ̇€]Á Y‚Ì¿¾Ë€ËZ‡ÁÖ¿Y€ËY½ZÀ—¼ÅZÆ¿MÃ|¼ŸįZ¼ÌaYžËY€§Zˆ» Á€e‚Ì´¿Yº£½MYÁ{€¯¾Ì´¼£YZ»ÕZŵ{|¿{Â]Z»½ZŸÂ¿ºÅ ¾ËYįºË|‹€^yZ]ÁćZ^ˀ¬eY| ]į{Â]¾ËY€eZ]d^̐» Ád‡YÃ|‹–«Z‡Õ{Ây|À§Y|aŠeMZ]¦‡ZedËZÆ¿{Z¼ÌaYÂÅ {ZÆ¿Z»ÕZŵ{€]¦ŸZ”»Õ{{¾ËY ½Y€´¿ºÅÁºËY{Y‚ŸºÅ Y{Y‚ŸºÅZ»½ÂÀ¯Y{Á‚§YÂƼm†ÌW֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ ½ZmįY€qºËY³‡ÁY{Y‚Ÿ ½Y€´¿Á|À»Ä£|£{ºÅÁºËYÃ|‹ Ä^z¿Á[ÂyÕZÅÄr]Á{Z»Y{Á…Á€ŸÁÄr]Á½įZŽZˆ¿Y Ã{Â]Z˜y®ËY֋Z¿įÄi{Zu¾ËY{Z»½ZŸÂ¿ºÅYÖy€]ÁZ» ¾Å}µZu€ÅÄ]½ÂqºÌfˆÅ½Y€´¿Á|À»Ä£|£{ d‡YÄf§¾Ì]Y d‡YÃ{€¯€Ì³{YZ»d¸»ÁZ»ļŠÃZ³pÌÅ€´Ë{įºÌÀ°]|ËZ]ÄqÄ°ÀËYÄ£|£{d//‹Y{ZƛYÖ Ì] ļ˜·¾ËYĿ´qÄ°ÀËY€´Ë{Ä£|£{Á|f¨Ì¿©Z¨eY±‚]ÕZ˜y¾ËY Ô—YÁÕYÄ¿Z//‡dÌ m€»Á¹{€»ֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÄ]įÖ³‚] ºÌÀ¯½Y€^mY|‹{YÁŒ¯Ö¿Z‡ ÄmÂf»‚Ì´¿Yº£ÕZŁÁ¾ËY{Õ{ZˁcY{Z//¬f¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾]ºjÌÅ»[Zf¿Y®Ë€^eZ]Ö»ZÌa{ÕÂ//Ƽm†ÌË ÕYÁ|Ì»YY€]Y½Z¼Ÿ½Z˜¸‡½YÂÀŸÄ]«|Ì //‡µM©Z— d¼°uZ]‚Ì¿ÕÁd»ZŸÃÁ{{¾Ì]Z»Ö§–]YÁ,{€¯ |]Zˉ€fˆ³ZÅÄÀÌ»ļÅ{ÁŠÌaYŠÌ],dËY{Á ,ÕÂƼmd//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚//³Ä] {Ä^À‹Á{ÁÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ½Z¼Ÿ½Z˜¸‡|Ì ‡µM©Z—¾]ºjÌÅÄ][Z˜y¹ZÌa¾ËY ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf‡YZ]Ö¿ZuÁÖÀ¨¸e…Z¼e cZ¿Z°»YՀ̳Z°]€]Ö¿ZuÁ {€¯|̯ZeZÅ[Ô̇ÖËZÆ¿dˀË|»ÕY€] ¶ËZˆ»½Zˀm{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf‡YZ]ÖÀ¨¸e…Z¼e{ÕÂƼm†ÌË cYÂf‡{Ád§€³Y€«¶Ì‡Â«ÁÁ|Ë|‹ÕZʼnZ]Öa{½Zf‡Y¾ËYcÔ°Œ»Á {€¯{ZÖ¿Z‡{Y|»Y|¿Á{žË€ˆeÕY€]Y¹Ó ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Y|¿Zf‡Y"Öf^ŻָŸ|¼uY"Z]ÖÀ¨¸e…Z¼e{Ä^À//‹Á{ÁÖ¿ZuÁ¾//ˆu ÕZʼnZ]Öa{½Zf‡Y¾ËYcÔ°Œ»Á¶ËZˆ»½Zˀm{½Zfˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡ |¿Á{žË€//ˆeÕY€]Y¹ÓcYÂf//‡{Ád§€³Y€«¶Ì//‡Â«ÁÁ|Ë|//‹ {€¯{ZÖ¿Z‡{Y|»Y ÁcY‚ÌÆneÁcZ¿Z°»Y¹Z¼eZfyY€]ÖÀ¨¸e…Z¼e¾ËY{ÕÂƼm†//ÌË ÁZÅ[Ô̇ÖËZÆ¿dˀË|»ÕY€]–^e€»ÕZÅÃZ´f‡{ÁZÅŠz]Ö»Z¼eÖ´ÀÅZ¼Å {€¯|̯Ze½Z³|Ë{\̇MÄ]®¼¯ ®¼¯|¿ÁYY֋Y‚³ÖÀ¨¸e…Z¼e¾ËY{‚Ì¿½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf//‡Y {€¯ÄWYY½Zf‡Y¹{€»Ä]Ö¿Z‡ ½YY|¿Zf//‡YZ]Ä¿Z³Y|mÕZÅ…Z¼e{ºÅÕÂƼm†//Ì˵ÁY½ÁZ »Á€//»Y ÕZÅÖ³|¿Z]dÌ “Á¾Ë€yMYÔ—Y¾¼“½Z»€¯Á½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡ ļÅl̈]cÁ€“€],½Zf//‡YÁ{¾ËY{¶Ì‡Y֋Z¿cYZ//ˆyÁĬ]Z//‡º¯ {€¯|̯Ze½Z³|Ë{\̇MÄ]Ö³|̇ÕY€]cZ¿Z°»Y Z£MÕ{Ä^ÀŒnÀaÃZ´»Z‹YįŒ¯©€‹[ÂÀm{Z//‡M¶Ì‡½YZ]‰Z] Ã{Y{Y€«€ÌiZedveY½Z³‚»€ÅÁ½Z»€¯,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÕZŽZf‡Y,Ã|‹ d‡YÃ|‹ZŽZf‡Y¾ËY{[Ô̇½|‹ÕZm\^‡Á Ä]Ã|‹¹ÔŸY€eºÌyÁZŽZf//‡Y€ËZ‡Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{–ËY€//‹ Ã|‹€]Y€]Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿½Zf//‡Y[ÂÀm{ZʼnZ]½Y‚Ì»įÕ— d‡YÄf‹Y{Öa{Y½Zf‡YÕZÅ|‡dŒaY[M½|‹‚Ë€‡ÄnÌf¿{Ád‡Y €Ì³{½Zf‡€Æ‹ÁZf‡Á{Y| e½Zf//ˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡Y{½ÂÀ¯Y Ö¸¯\ˀze[Ô̇½|‹ÕZm€iY€]ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ|ÀfˆÅ¶Ì//‡ d‡YÃ|Ë{ÖW‚mÁ Á{€´·Z]ªË€—YZÆÀe½Zf//ˆq¸]Á½ZfˆÌ‡[ÂÀmÕZÅZf‡ÁÄ]Ö¿Z//‡{Y|»Y Äfˆ]ÖËY~£{Y»,{Zq,½Y€³{Y|»Y‰Ôe{ÂmÁZ]Ád//‡Y€Ë~a½Z°»YªËZ«ZË ¹{€»ZÌ¿{»ÕÁ€//“¹Ô«YYÖf//‹Y|Æ]ÁÖ°//‹‚acZ»Á‚¸»ÁÂfa,Õ|À] d‡YĬ˜À» ½ZÌ^¯Y¯ {Œ¿¹{€»d¯ZŒ»ŠÅZ¯hŸZ]½Z^Æ´¿ÕY‹ ÕYÂ//‹†¸n»cZ]Zzf¿YZe€´Ë{ÃZ»®Ëd¨³†¸n»{½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ d¯ZŒ»ÕY€]ÕZ¯pÌÅÁd‡Y[YÂyZ¼Ì‡ÁY|Z˳ÁÃ|¿Z»Ö«Z]Ö»Ô//‡Y ŠÅZ¯hŸZ]Ä//¯|À¯d«{½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹-|Å{Ö¼¿¹Z//n¿Y¹{€»Ã{€f//ˆ³ {Œ¿¹{€»d¯ZŒ» ÕY‹†¸n» Ä^À‹Á{ Á€»YÖÀ¸ŸÄ//ˆ¸m{½Y€ÆeÃ|ÀËZ¼¿½ZÌ^¯Y¯Ö¨˜» d¨³Z¼ÌaYÂଇ½ZÌ¿Z]€«ÕZÅÃ{Y¿ZyÄ]d̸ˆe¾¼“Հ¯~e{Ö»Ô//‡Y €´Ë{ÃZ»®Ë,{‹Ö»Y‚³€]ÃZ»|À¨‡Y¹Á{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»cZ]Zzf¿Y ÕZ¯pÌÅÁd‡Y[YÂy{Z¼Ì‡ÁY|,d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]cZ]Zzf¿YcZ¤Ì¸^eZe ‚Ì¿€´Ë{ÕZÅ{ZÆ¿Äf^·YÁ|Å{Ö¼¿¹Zn¿YcZ]Zzf¿Y{¹{€»Ã{€fˆ³”uÕY€] |ÀfˆÅĿ³¾Ì¼Å {|ËZ]‚Ì¿½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹{Y{Ä»Y{Y½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹Ä][Z˜y¾//ÌÀr¼ÅÕÁ d¯ZŒ»ŠÅZ¯hŸZ]į|ÀÀ¯d«{,d‡Y½Â¿Z«…Z‡Y€]įÖËZÅՀ̳dz‡ ÕY‹†¸n»ÖmZyd//‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ |¿Â//Œ¿¹{€» ÖÅYÂyÕ{YMÕZŸ{Yº£Ö¸Ÿd¨³d·Á{ÁcZ—Z^eY€ËÁÄ][Z˜yֻԇY |^Æb‡Y{€//‡c{ZÆ//‹|À¿Z»֟“»{į|¿{Y{½Z//Œ¿ZÆ¿M,ZÅÖËZ°Ë€»M €ËÁYÕÁ |¿{€¯¥~uYՁZn»ÕZ”§{ZÅd//ˆaYÕZ̈],Ö¿Z¼Ì¸//‡ |À¿YÂf]¹{€»į|¿€Ì´]Õ|mYcZ—Z^eYÖ¸»Ä°^‹{€¯d//‡YÂy{cZ—Z^eY |À‹Z]Äf‹Y{dÌ·Z §Z”§¾ËY{ YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y Õ{Zf«YÄ »Zm{|Ì»YLZÌuYÕY€]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW‰Ôe |‹և€]½Y€ËY©ZeY֫¬u½Â̼̈¯dˆŒ¿{ d‡YÖÀˀ§MćZ¼uºË€veÄ¿Z»{Z¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃY |‹Y‚³€][€”·Y¾ Ì»Y½ZŒ¿ÕZ˜ŸYº‡Y€»¾Ì»ZÆq |ÌÅ{ÁZmY,|ÌÀ¯Z]½YZ‡|Àfˆ»ÕÁÄ]YZÅÄ¿ZyZ¯ÕZÅ{ ÁcZˆ¸m{½YÂm¶ˆ¿|ÌÅ{d€§,{‹[Zf¯½ZeÖ³|¿ Õ|Ë|mcZÌ]€neÁ|ÀÀ̌À]Z¼‹ÕZÅd^vÕZa,ZÅŠËZ¼Å |¿Â»ZÌ] YÖ¿Z³Z]©ZeYįd‡Z¼‹YZ»ÕZÀ¼e¾ËY{€¯tˀeÁY ,½Y€v]Ä¿Z»{dˆË|À¼‹YÕZÅ´·YÖ§€ »€Ì//ˆ»{ ,|¿YÂeÖ»½Y|À¼mYZ¼‹Y¹Y|¯€ÅÖ³|¿½Zf‡Y{ |ÌÀ¯ÕZË Ä¿Z»ÕZÅÖfz‡Y~³ÕY€]½Zf‹ÔeÁ|Å{cZn¿YÖ¿YÂm |‹Z]½YÂm¶ˆ¿Šz]|Ì»YÁÂ̴¿Y|¿YÂeÖ» {Z¼¿½ZÀˀ§MZ¯YºÅZ]ļÅ|ÌËZÌ]d¨³½Y€Æe©Z//eY†ÌW ÕY€]Ä°¸],|À¯Y|ÌaÄ ‡Âe,{Zf«YZÆÀeÄ°ÀËYÕY€]Ä¿ºËZˆ] ¾fyZ‡Á¹{€»Ä]|Ì»YdŒ³Z],Â//Œ¯Ä]•ZŒ¿dŒ³Z] ,{€Ì³Ö»Y€«Z¼‹ÃZ´ŒÌa{Á€»YÄr¿M ¾Ì»€‡¾ËYÃZ]Á{ ¾ËYÖ»Y€³½ZÀˀ§MZ¯Z¼‹Ád‡Z»ÕÂ//‡Y­|¿Y֋Ôe Y|y |ˀ^]ŠÌaÄ]Â̴¿YÁc|«dËZÆ¿Z]|Ì¿YÂeÖ»Y€Ìˆ» {Z]½ZeZ¯{|»ÁZË [€”·Y¾Ì»YÃÁ{¾Ì»ZÆq½Z³|˂³€] Ä]½ZŒ¿Ás·ÃY€¼ÅÄ][€”·Y¾Ì»Y†Ë|Àeº//‡Y€»¾ËY{ Y~´¿ZÌÀ],Ö¸»MÕ|]ZŸ{ÁY{ |̇Â//Œ¯€e€]¾Ë€§MZ¯Á{ Öf ÀÃÁ€³Y~´¿ZÌÀ],cZn¿®·Z‡Ö¸ŸÁ,ƒZeÖf ÀÃÁ€³ ½YÁY{cZÌÅ |¿{Â]º‡Y€»¾ËYÖ¸YÃ|¿€]Á{ZeZ¿MÖeZn¿ Áº·Z‡dÌ·Z §ZŵZ//‡Ę//‡YÁÄ]YÕ{Zf«YµZ §Á{¾ËY {d¯ZŒ»,cY{ZÁ|Ì·Âe,ÖÀˀ§MµZ¤f‹Y,Õ{Zf«Y|·Â» Ä]֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÁ֏yŠz]ÕZŶ°Œe ½ZŒ¿,s·d§ZË{ÄfˆËZ‹Á«Œ¯€e€]½ZÀˀ§MZ¯»½YÂÀŸ {€¯Ö§€ »ÁÖËZ‡ZÀ‹[€”·Y¾Ì»Y†Ë|ÀeÁ Ä]Y[€”·Y¾Ì»Y½Z//Œ¿Ás·Ä//‡¾ÌÀqºÅ½YÁY{cZÌÅ €´Ë{ÀÆqćÄ]Õ{Zf«Y|·Â»ÕZÅdÌ·Z §Y€Ë|¬eÄ¿ZŒ¿ ¶Ìf‡YÖf ÀÃÁ€³†‡Â»,ÃZÀa{‚ËYÄ·Y€¿ {Y{ZfyY €v‡½Z¿Öf ÀÃÁ€³Y~´¿ZÌÀ],Õ|¼v»½ZyÕ|Æ»,€^·Y ÃÁ€³Y~´¿ZÌÀ]¾Ë|·Y¿Á¾Ë|·Y†¼‹Šz]¿½Y{Y€]Á d§ZË{[€”·Y¾Ì»Y½Z//Œ¿Ás·º//‡Y€»¾ËY{½YY|»Y{ Šz]½ÓZ §Á½Y€Æe©Z//eY¶Ì¸neÁ€Ë|¬e{»Á|//¿{€¯ |Àf§€³Y€«֏y ½YY~´¿ZÌÀ]Y,Âa֌À»{ÔÌ»‚Ì¿ZÅ_McZf//‡YÁÂu{ {»[€”·Y¾Ì»Y½ZŒ¿Ás·d§ZË{Z],Ö//‡\ed¯€‹ d§€³Y€«¶Ì¸neÁ€Ë|¬e Ä],ÃYÂÀŒm¾ËY½YÁY{cZÌÅÁ½Y€Æe©ZeYÄ·Z//‡€Å€]Y€] ÁÄ //‡ÂeZ]–^e€»Ö´Àŀ§ÁÖ¼¸Ÿ,ÖeZ ·Z˜»ÕZÅdÌ·Z § Ä],֏yŠz]dËÂv»ÁÖf]Z«{YM{Z//f«YlËÁ€e Ä »ZmÄËÁÄ],Â//Œ¯Ä]ÕYÃ|¿YcZ»|yįÖ//ËZÅÀÆq ÁÂu¾ËYYÖËZÅÀÆqÁÃ{€¯ÄmÂe,|¿YÄf//‹Y{,Õ{Zf«Y |Àfˆ¿Y{[€”·Y¾Ì»Y½ZŒ¿Á€Ë|¬eÄfˆËZ‹ÁÃ|˂³€]‚Ì¿Y dˀË|»Ã|°Œ¿Y{½YY~´¿ZÌÀ]YÁ½Y{{Zf«Y,ÖzËZŒ»Ö¬À̸Ÿ Á‰Â»MÖ·ZŸĈ‡Â»Á¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf«YÁ ¾Ìfˆz¿½YÁZÌ¿Ä//ˆ‡Â»ՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»ŠÅÁ„a ½Z//Œ¿Ás·Ád§€³Y€«€Ë|¬e{Â//»į{Â]ÕYÀ//Æq |‹Y|ÅYÖ¼¸ŸÀÆq¾ËYÄ][€”·Y¾Ì»Y Z]½Y€Æe©ZeYį{Â]Հ´ŒÅÁ„a‚Ì¿Ö¿Z//‡Z§Ö]Y€eÔÌƇ ֏yŠz]¥€—Y[€”·Y¾Ì»Y½Z//Œ¿Ás·ÕY|ÅY d§€³Y€«€Ë|¬e{» Հe€]½ZÀˀ§MZ¯YcZn¿®·Z‡Ö¸ŸÁÖ¸»MÕ|]ZŸ{ÁY{ d§ZË{[€”·Y¾Ì»Y†Ë|ÀeÁ½Z//Œ¿,s·½Z³|¿€]|¿{Â] |¿{€³ Õ|Æ»,ÃZÀa{‚ËYÄ·Y€¿,Šz]¿¾Ë|·Y¿Á¾Ë|·Y†¼//‹ ª§Â»į|¿{Â]Ö¿Z³|˂³€]Âa֌À»{ÔÌ»ÁÕ|¼v»½Zy |¿|‹[€”·Y¾Ì»Y½ZŒ¿Ás·d§ZË{Ä] ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com ÕZe{¯įÁY |Å{Ä ‡ÂeY®Ì]€˜Ÿ|Ì·Âe–yįd//‡Y €//‡d//ŒaYÖËԗÕZŁÁ,Ã|Ë{YÄÅ{{ÖËZ°Ë€»Y ½YÁY€§ÕZÅd¬Œ»¶¼veÁ½Y|¿Ze²ÀmY†aÁÄf//‹Y~³ Á{¾ËYYֈ¯,|//‹Z]Õ|Ì»YZ¿€]Y€«€³YZËM d§ŠÌaºÅ .{‹Ö»d§ZË€eªv» {Œ¯|Ì¿Y|]Z¼//‹Ä°ÀËYd//‹Y{ZƛY½Y€Æe©ZeY†ÌW ²À¸¯Ö·Ád‡YÖ//‡ŻcZŸZÀ»ÁÕ{Zf«Y²Àm,ºË€ve ,|Ì¿Ö»¾Ì»€]YÄ¿Z»¾ËYZ]\‡ZÀf»ÕZ¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃY |̋Z]|·Â»Á´·Y|Ì¿YÂeÖ»ÖÀ Ë-|ËYÃ|ˀ§MćZ¼uÖÀ Ë ÁÃ|ËYZÅÃ{‰YČË|¿Yª§Y{įÖaMcZf‡Y½YÂmd¨³ÕÁ ,{Y{­|¿YÄËZ»€‡Ä]Ö°f»Z¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃYÕY€]s€— Հ´¸Ì¸ve,d‡Y|Ì·Âe–yÄ ‡ÂeÄ]ŠÅZ´¿įÖÀˀ§MZ¯ Y|ÌaÃ|ÀËMÄ]¥Â˜ »Á|Ì»YY֘yÖ¨À»ÕZŀ^y½ZÌ»Yį ZÅŠÀ¯YÁY¿YZ]YZŽM|ËZ^¿Ád‡YÖ¿Y{|«ÄfˆËZ‹,|À¯Ö» dyY|¿YZ¯Y €]Y€]{Ä¿YÁ½Y‚Ë‚ŸZ¼//‹Ä^—Z«{Á‚§Y½Y€Æe©ZeY†ÌW {ZÅd¿YY¿Y |ËY{Y€«½MÁ¾ËY{Z//ˆ§{»{ÕZ^yY Ä »ZmY|{|ÀqÖ·Á{Â//‹3Ö »žËÂeÄ »ZmÁ{Zf«Y .d‡Yd¿YÄ]ÄfŒ£MŠf‡{ÖÀˀ§MZ¯ d̼¯ZuYZÅZ]Ö//¿Z³Z]©ZeY{€¯tˀeÕZ//ˆ¿YÂy {Z//ˆ§¶]Z¬»{,|Å{½ZËZaՁYd¿YÄ]d//‡YÄf//‡YÂy |À¯¦«Âf»YZÅÄ¿YZË|À¼§|ŀ̣žËÂeY¿Y,|À¯Ö³{ZfˆËY ½ZÀˀ§MZ¯|ËZ^¿Y€qdÌ «Â»¾ËY{ {Zˆ]Yd]Z«€fˆ]Á Š˜Ÿ{Á|Ì»YÁ‹€a,Y€³µZ¼¯ÕZŽZ//ˆ¿Y½YÂÀŸÄ]Y ª‹ZŸÄ°Ì¿Zˆ¯.{€¯Ö§€ »¹{€»Ä]{Z]MÁ{YMÖ¿Y€ËY¾fyZ‡ Œ¯¾ËY¾fyZ‡ÕY€]Y½Z‹ÄËZ»€‡¹Z¼eÁ|¿Y¹Â]Á€»¾ËY €ËÁ|beÖ»¹{€»¾ËYÕY€]½Z//Œ^¸«ZŽM |¿YÄf§€³Z¯Ä] ÂÀf»Y¹{€»¥€»|^‡½ZÀr¼Å,{Â^¼¯ÁºË€veZ//Œ§ |Ì»YÁd»Ô‡½ZË{ZÀ»¾ËYÕY|ZÅd·Á{Y€q |¿Y{Ö»ÃZ´¿ .d‡YÃ|‹Äfˆ]Zʼn³Y€qÁ|¿ÂÀ‹Ö¼¿Y ,d§€ŒÌa©Â‹Y€a½Z¿YÂm{€¯tˀe½Y€Æe©ZeY†ÌW į|̇ZÀ‹Ö»YÖ¿Zˆ¯ÄqÁ|¿Y{«†¨¿Ä]{Z¼fŸY»Š˜Ÿ d·Z‡Á€»Y |À‹Z]«†¨¿Ä]{Z¼fŸY{Z¼¿»½ZÀˀ§MZ¯YŠÌ] ՀÀÅ,Ö´Àŀ§ÕZÅY‚]YYįd‡Y¾ËY½ZÀˀ§MZ¯®e®e |ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡YÖÀˀ§MZ¯¹Âƨ»Ä //‡ÂeÕY€]Õ{Zf«YÁ ½Y€ËYÃ|ÀËMÕY€]Zŵ{€³Y d//ˆÌ¿Á€»YZ°ÅYÖ^¸—YÁ‚¿Y ÖÀˀ§MZ¯ÕZÅ؇YÖ§€ »{d‡Y¾ÌÀqZ0  ˜«į|beÖ» |¿{€¯Ö»Ö ‡½ZÀˀ§MZ¯¾ËYYŠÌa€³Y |ÌÀ°¿¥Z°Àf//‡Y Á€»Y,|ÀÀ¯Z¯½Z//Œe¸y{ÁÄ »ZmÕÂ//ÅZÌŁYÁ{Ä] {‹ZÀ//‹MZŽMZ]Ä »Zm|ÀÅ{ÁZmYÁ|ÀËZÌ]ÄÀvÄ]|ËZ] ½ZÆmZ]Öf‹MÃÁ{ºÅÄÅ{ |¿{º«Yd¸»Ö³{Ây€‡ ÕZÅÕ|Ì»YZ¿‰Âzf‡{ºÅ½MÄf^·Yį{Â]|Ì»YÁ€Ì]|eÕZÌuYÁ Œ¯ÕZa¹{€»į|‹Z]½Z»{ZËZÅÃÁ{¾ËYļÅ{ |‹Õ{Zˁ d‹Y~´¿\¬ŸÖ»|«ºÅÕ{Zf«YÄ »ZmÁ|¿{ZfˆËY Œ¯Ö¿Zˆ¿YÕZÅÄËZ»€‡-½ZÀˀ§MZ¯ ½YÁ{½Y€ËYÕ{Z//f«YÃ{»MZ¯Ä »Zmd¨³ÕZ//ˆ¿YÂy ÄnÀaÁd‡{Z³ÁY€§Á\̌¿{ÃY¼ÅÁ{Y{Öfz//‡ d‡YÃ{€¯¹€¿ ֘v«įÕYÄ¿Z»{Z¯Á\ˆ¯½Z^uZYÕYÃ|Ÿ{Á‚§YÕÁ |ÀÀ¯½Z»{YZÅ{{Ze|Àf‹Y~³ŠÌaZa,{Â]º¯ZuÂ//Œ¯€] Ä]Y½Z‹֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»Ze|Àf‹~³½ZŒ·Z»ÁÄËZ»€//‡Y ֏yŠz]®q¯·ÁÖËZŹ|«¾ËY |À¿Z‡€]¹Zn¿Y€‡ ¹{€»\¸«ÁÃZ´¿{Z//Åd·Á{d«Z—Á½YÂeYŠÌ]Â//Œ¯ ¾ÌÀq¾ËY {€¯¶Ë|^eÄ »Zm½Y|¼f »Ä]YZŽMÁd§€³ÖËZm ,|n//ˆ»|À¿Z»ÖËZÅZ³{ZˁY{½ZÌ·Z//‡µÂ—{įd//‡Y ½Z^uZ–‡ÂeÖÅ{cZ»|y‚¯Y€»€´Ë{Á½Zf‡Z¼Ì],ć|» Ä »ZmÕY€]Á|‹{ZnËYŒ¯€‡Y€‡{½ZËYZ]ÁZ¯Á\ˆ¯ {ÁM½Z¤»YÄ]Á€]MÁZ^fŸY֏yŠz]ÁÕ{Zf«Y Œ¯¾ËYÖ¿Zˆ¿YÕZÅÄËZ»€‡-½ZÀˀ§MZ¯d¨³ÕZ//ˆ¿YÂy ֗Á0Y€¼f//ˆ»d//ˆ¿YÂeÖ»d̼¯Zu |ÀËMÖ»[Z//ˆuÄ] ÁÕY{¾Ë{,Öf//‡€a¾—ÁYÖËZÅ{Z¼¿Ä]YZŽMÄÅ{¾Ë|Àq į…ˆ§YÖ·Á|¿Z‡ZÀŒ]Ä »ZmÄ]Á|À¯¶Ë|^eÖf‡Á{½Zˆ¿Y ֟Á€//Œ»ÁºÆ»¹Y|«Y¾ÌÀq{Y|¿ÁZmY¾›Â//‡Z]¹OÂeÃZ´¿ ÕZn¯Á€»YÄ//°¿MĿ¼¿{€¯tˀeÕÁ {€//̳c {Zf«YÁÖÀˀ§MZ¯,d// ÀYÕYÁ»½YÂeÖ»Â//Œ¯¾ËY {.dˆÌ¿ZŽMYÖ»Z¿Ö//‡{[Zf¯pÌÅ{Y€q.{€¯Y|Ìa ºÆ¿Áºf//ŒÅÄÅ{{į|¿Y{”uÖ¿Z//ˆ¯-ž¼m¾Ì¼Å µÂ—{ZŽM |ÀÅ{ֻĻY{YÖ³|¿Z‡Ä]½Z¯Z¼¯½Z‹Ö³|¿ ևŻÕZÅՀ̳{Y¿YÁºË€ve,²Àm,[Ô¬¿Y,½ZŒeZÌu ÃZ³pÌÅZ»Y-|¿YÃ|Ë{,Ã{€¯¶Œ§Y¹{€»Ö³|¿į֟Z¼fmYÁ À¨‡‘€ŸÁµÂ—YÁ{Zf¨Ì¿d¯€uY½ZŒËZÅÄ¿ZyZ¯w€q ½Y‚Ë‚ŸZ¼‹ļÅd¨³ÕZˆ¿YÂy |Œ¿Äf//‡Z¯½ZŒ¿Y€³Z¯ ,d‹Y~³½ZÌÀ]YÃÁZ¯½Y€ËYÁY |Ì//‡ZÀ‹Ö»YÖq|À«¹Âu€» ZÅÄÆ^mÄ]½Y|¿YÁd§½Y|¿Ä]Ä¿Z»Â¸œ»[Ô¬¿YY†//a ²ÀmY†a |À¯€Ì¼ eYÖ´ÀmÕZž̋Z»Ze{€¯½Z°»¶¬¿ ZeÁY {Zˆ]¿YYÄ¿ZyZ¯Ze|‹€“Zu|Ì·Âe–y{ºÅZ] ®ËZÆÀe¾ËY {Â]€“ZuÄ¿ZyZ¯{ŠeZÌuÁ¾Ë€yMt^ d‡YµZj»ZÅÃ{YĿ¼¿ ÖÀˀ§MZ¯ÖÀ ËºË€ve–ËY€‹{Z¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃY ¾ËY€Ì³{Ö³|¿ºÆ¿ÄÅ{{½Y€//³Â§€^¯YÖ¸Ÿ{Á‚§YÕÁ ¾Ì»ZÆq{½Y€Æe¥ZÀY©ZeY†ÌWÕZ//ˆ¿YÂy{ //ˆ» Ä°ÀËYY,d//¨³|Ì»YY[€”·Y¾Ì»Y½Z//Œ¿ÕZ˜ŸYº//‡Y€» {Á|ÀfˆÅ|Ì»Y¶^¼‡ÁÄ¿ZŒ¿Õ{Zf«Y½ÓZ §Á½ZÀˀ§MZ¯ |ÀfˆÅÁ|y€qÖ»½ZŒËZÅÄ¿ZyZ¯w€q–ËY€‹¾Ë€edz‡ Á|ÀfˆÅÖÀˀ§MćZ¼uØ//‡YįÕ{Y€§Y½Z//ŒËY½ZÌ»{ Á€»Ydz‡–ËY€‹{Á|¿Y{Ö»€]€e|À¸]Áº°v»ÖËZŹZ³ ÕZ¯Á\ˆ¯ZË|À¿Ö»¾Ì»€]ÕYÄ¿ZyZ¯†Ì//‡Pe²À¸¯ |¿Y|¿YÖ»ÃY|Ë|m ÕZ˜ŸYº//‡Y€»¾Ì»ZÆq,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Z]Äf//‹~³Át^€e€]½ZÀˀ§MZ¯Ä][€”·Y¾Ì»Y½Z//Œ¿ ½ÓZ §YÖ ¼mÁ½Y€Æe©ZeYÄ//ˆÌWcZÌÅÕZ”ŸY”u |‹Y‚³€]c|uÁÓZe{Õ{Zf«Y |¿|‹Ö]ZˁY¾Ë€§MZ¯[€”·Y¾Ì»Y½ZŒ¿YÃÁ{¾ËY{ Ä]€zf¨»ÖËY~£žËZÀÁZÅÃ|ÀË‹ÁÂu{¾Ë€§MZ¯Á{į žËZÀÁÂu{¾Ë€§MZ¯Á[€”·Y¾Ì»Y†Ë|Àed//§ZË{ d¯€‹¶»Z‹ÖaMcZf‡YÁÖ´¿Zy¹Y·,ÖËY~£žËZÀ,ÖÀ^· _McZf‡Yd¯€‹Á¶¬¿Á¶¼uÁÂu{µZ §_McZf‡Y ¾Ì»Y½ZŒ¿Ás·d§ZË{Ä]½Y€¨ŸÖf¿€fÀËY‰Á€§{µZ § |¿|‹¶WZ¿[€”·Y ,YZ]{ÕZ³|¿Z»,dz‡–ËY€//‹{|Ì·Âe,ÖÀˀ§MµZ¤f‹Y ĸ¼mYÖeY{Z{€°ËÁÁÕY|»Հf//Œ»,µÂv»ÂÀe d‡YÃ{Â]€e€]½ZÀ˂§MZ¯[Zzf¿YÕZÅZÌ » ½Y€Æe©ZeY†ÌWÁ½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ÕZˆ¿YÂy{ ˆ» Ä »ZmÁ{Zf«Y{Är¿MÄ¿Z¨‡Pf»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º//‡Y€»¾ËY{ Äq€³Y{Á‚§Y,d‡Y«Ö»Â¼Ÿ{Z¼fŸY»€Å³,Ã|‹Ö¿Z]€«Ö¿Y€ËY ÁºËYÃ|»MºÅ{€³ÖÀˀ§MZ¯½Z³‚]d‹Y|Ì»Y€³…ZaÄ]Á€»Y |ËZ]ÄqZ»Y,ºÌ‹Z]Á€ˆ»Á½Z»{Z‹º‡Y€»¾ËYZ]\‡ZÀf»|ËZ] €iPf»ÁÃÁ|¿Y€//‡Y€‡¹ZËY¾ËY{,½Y€ËY±‚]d¸»įd¨³ cY€‹Y֋Z¿Öy€]į{€]Ö»€ˆ]Öz¸eg{YÂu¾f»{ ¶u{|»MZ¯dˀË|»½Y|¬§Á«Y֋Z¿Öy€]ÁZ°Ë€»M d‡YÕÁŠÌag{YÂuÁZŽY€v] Ä^—Z«Á{Ây¥€//—YY|f]Y{d//¨³½Y€Æe©ZeY†//ÌW ÕY|ËZaÁd»ÁZ¬»Ã˜‡Y,¾—ÁY{€//‡c{ZƋº¿YZ°¼Å YŠÌ]c{ZƋ¾ÌÀr¼ÅÁÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|^Æb‡|ÌƋ d̸ˆeYŒ¯½Z³|˂³€]Á½Z´^z¿Á½Y|¿€§¾Ë€fÆ]Y¾e ºÀ¯Ö»‘€Ÿ YÂ̴¿YÁ|Ì»YY‚//ÅZ]įÖ¿Y€ËY½YÂm{Á‚§YÄ//»Y{Y{ÁY d§€ŒÌaÕZÀ¼eįÖ¸ˆ¿,Ã|»M½Á€Ì]Ö´f//ˆËZ‹Ä]ÃZ´Œ¿Y{ |beÖ»­ZyÁ[M¾ËYÕY€]½ZŒ^¸«įÖ»{€»,{Y{Ä //‡ÂeÁ ˜q,|ÀÀ¯dˆË¾Ì»€//‡¾Ì¼Å{|ËZ]į|¿YÄfy»MÁ Z¯Á\ˆ¯€°§Ä]Õ{Z¼fŸYÖ]ÁÖ¿Y€´¿Z]¹OÂeÖ//ˆuZ]|ËZ] .|À‹Z]½ZŒËY{€§ ÄËZ»€‡Zn¯€ÅÁ€»YºË´]º¨‡Pf»d‹Y{½ZÌ]½Y€Æe†ÌW ZËÁÄf§½ZÌ»YÕ{€z]Z¿ÁՀÌ]|eÖ]Z],Äf‹Y{{ÂmÁÖÀË{Z¼¿ Á€»YÄ°ÀËYÄnÌf¿ d//‡YÃ{€¯µ‚Àe|u¾Ë€e¾ÌËZaÄ]¶«Y|u ÁY~³d//‡Ż½Z¯YÄ]{Z¼fŸYÖ]Á[€˜”»,½Y€´¿Ä »Zm d‡YÃ|‹Œ¯½Y€Ë|» Õ{Á|uZeÄÅ{Z]dÌ “Á¾ËY…ZÌ«d//‹Y{ZƛYÕÁ ¾ËY{½Y€ËY¹{€»į|Å{Ö»c{ZÆ//‹xËZe d‡Y€´À‹Á Z§{ZŁ€»Y,²ÀmÄ//uÂ^v]{Á½ZmÁµ{Z]˜qÄ//Å{ |Àf‹Y{€]Õ|À¸]ÕZŹZ³Ö³|¿Z‡©Â‹Ä]ÄÅ{{ZË|¿{€¯ Ä»Y{Y{Á|¿|ˀ§MZÅ|Ì»YcZuԏYÂ//Ì´¿YÄ]ÄÅ{{Á ,|Àf‹Y{€‡{d·Y|ŸÕY{Â//‡Z ‹Z]į|»MZ¯Z¿Ö¿Z//ˆ¯ |‹¹ÔŸYÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»ÁÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ » {‹Ö»ħZ“Y|{Ze€j¯Y|uÁÃ|‹dyY{€aÁd^i {€¬f//ˆ»Ö¿| »ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ¶»Z//‹ḑZ »¾ËY Z ‹{ž«YÁÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ÁÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ» {‹Ö¼¿½Y€Æe½Zf‡Y‚¯€»Հf»Â¸Ì¯ įd‡YĿ³¾ËYÄ]|{€¨w€¿Ä]cZÌ·Z»µZ¼ŸY–ËY€‹ ÕY€]–]€Ë}žmY€»ZËZÅÄ¿ZzeYÁ¥€—YµZ‡µÁYY Y€«į¾ËYZË|‹Z]Ã|‹{ZÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aZÅ|uYÁ¾ËY |‹Z]Ã|‹|¬ À»‰Á€§ÁkY€zf‡Y{Y{ {‡[ZˆuÁÄ»Z¿Y€e¶»Z‹ÖeZÌ·Z»Ä»Z¿ZƛY½ZË{R»¾ÌÀr¼Å {Y{ÂyÕY|]Zˆu­Y|»Á{ZÀ//‡Y,ֿ¿Z«€eZ§{,½ZˁÁ |ÀÀ¯ºÌ¸ˆeÖeZÌ·Z»½Z»Z‡Ä]ֿ¿Z«€¬»|ŸÂ»½Z»Z‡ Ä]¥Z¨//‹Á¶»Z¯—Ä]Y{ÂyÕZÅ|»M{Õ{R»¾ÌÀr¼Å |{€¨w€¿Z]cZÌ·Z»Y€Ë,|À¯Y€]YÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ d‡YÃ|‹µZ¼ŸYÕZÅ|»M{‚mÄ]ÕY‚]Y|»M{¶»Z‹Z§€ | ]ÕZÅcZÌ·Z»|{įd‡YĿ³¾Ë|]|ÀfˆÅª—ZÀ» ž¼mįÖ¿Z»€¨w€¿Z]cZÌ·Z»Ä^‡Zv»Ä·Z‡d¨ÅÃÁ{Y dyY{€aÁd^iÄËZ»€‡µ{Z »|uYÁcZÌ·Z»µÂ¼//Œ»|»M{ ÕZÅw€¿Z]Ã|¿Z»Ö«Z]|{Á|{€¨w€¿Z]{‹Ã|‹ {‹Ö»d§ZË{ÁÄ^‡Zv»ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«{€¬» [»ÕZÅw€¿Z]Ĭ¸ f»cZÌ·Z»|{‚Ì¿½MY| ]Á |‹|ÅYÂyd§ZË{ cZÌÅ–‡ÂeÄf§ZËÄ ‡Âe€f¼¯ª—ZÀ»d‡€Æ§-d‡YÖÀf¨³ {‹Ö»¾ÌÌ eÄ ‡ÂeÄ·Z‡lÀaÕZÅÄ»Z¿€]{Ád·Á{ Är¿ZÀq,Ö//eZÌ·Z»Â//»Y½Z»Z//‡Ä̟ԗY¾//ËY…Z//‡Y€] ÖmZyY~³ÄËZ»€‡d¯ZŒ»Z]Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ ÖÀ§ÁÕ{Zf«YÕZÅ®¼¯ÁÕY~³ÄËZ»€‡½Z»Z//‡Ân»Z] ÕY~³ÄËZ»€‡d¯ZŒ»|{lÀa€ÅÕYYÄ],|‹Z]Ã|‹¹Zn¿Y ÄËZ»€‡d^ˆ¿Ä]¯~»©ÂŒ»Ä]|{½Y‚Ì»Ä]ÖmZy Ä^‡Zv»ªË€—YÖeZÌ·Z»ḑZ »µÂ¼Œ»Ä·Z‡ÃÁ{®Ë{ €f¼¯ª—ZÀ»Ä]•Â]€»Ã|ŸZ«¾ËY |ÀfˆÅ€¨w€¿Ä]cZÌ·Z» d‡YÄf§ZËÄ ‡Âe Ä·Z‡ÃÁ{Y| ]ÕZŵZ‡cZÌ·Z»,ª—ZÀ»¾ËY{¾ÌÀr¼Å µÂ¼Œ»|»M{ž¼mįÖ¿Z»Ze€¨w€¿Z]cZÌ·Z»Ä^‡Zv» Z],|‡€]Ã|‹dyY{€aÁd^iÄËZ»€‡€]Y€]Á{Ä]|uYÁcZÌ·Z» €¬»ÕZÅw€¿Z]cZÌ·Z»½MY| ]Á{‹Ö»Ä^‡Zv»€¨w€¿ |‹|ÅYÂyÄ^‡Zv»ºÌ¬fˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«{ ÁÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹ÕY€]€¨w€¿Z]cZÌ·Z»µZ¼ŸYÃÂv¿ ÃÁ{®Ë{įd‡YĿ³¾Ë|]ª—ZÀ»€ËZ‡{Õ{Zf«YÄËÁ Ä]cZÌ·Z»Ä^‡Zv»ªË€—YÖeZÌ·Z»ḑZ »µÂ¼Œ»Ä·Z‡d¨Å |¿Â‹Ö»€¨w€¿ ÕZÅ|uYÁÕY€]€//¨w€¿Ä]cZÌ·Z»µZ¼ŸYÃÂv¿¾//ÌÀr¼Å €ËZ‡{įÕ{Zf«YÄËÁÁÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹{€¬fˆ» ¦¸fz»ÕZÅ|uYÁÕY€//]ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »ÁZÅ©Â//Œ» į|//‹¹ÔŸYÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»ÁÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹ €f¼¯•ZÀ»{½MÕY€mYÃÂv¿Á–ËY€//‹¾ËYµZ¼ŸY–ËY€//‹ d‡YcÁZ¨f»ª—ZÀ»€ËZ‡Z]Äf§ZËÄ ‡Âe ÕZÅ­€Æ‹{ÕY~³ÄËZ»€‡ªËŒeœÀ»Ä],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Zz‹YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Õ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»ÁÖf À ,ÖeZ»|y,Ö¿| »,Õ|//Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{Öf·Á{€Ì£֫¬u Ân»Z]Հ´//‹{€³Öf»Z«Y‚¯Y€»ÁZ//ŶfÅ,ZŽZf//‡Z¼Ì] |ÀfˆÅª—ZÀ»¾ËY{į–]€Ë}ֿ¿Z«žmY€»YÕY~³ÄËZ»€‡ ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€aZÆ¿MÕY€]µZ‡µÁYYįÖe{ Ã{€¯|¬ À»‰Á€§ÁkY€zf//‡Y{Y{Y€«ZË|‹Z]Ã|//‹{Z {‹Ö»µZ¼ŸYÖeZÌ·Z»ÕZŪˌe,|À‹Z] Õ{Zf«YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]€¨w€¿Ä]cZÌ·Z»µZ¼ŸYÃÂv¿ įd‡Ys€‹¾Ë|]Õ{Zf«YÄËÁÁÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹{ Œ¯{Ö´¿Zy¹Y·ÕÓ{{Z̸̻ YŠÌ]©ZqZ« {{€³Ö»֋Á€§º¯µÂ¼Œ»,{‹ÄfyÁ€§Öf¿YZ³½Á|]ÖËÓZ¯€³Y ¹Ô f‡Y|ˀyY¶^«ZeºËY|¿ÕYÄ¿Z»Z‡Œ¯{Z»d¨³Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë {|ËZ]ĸXˆ»¾ËY |‹Z]Žz//Œ»½MÖf¿YZ³Á½Z³|ÀÀ¯{YÁcZz//Œ»ZeºÌÀ¯ ÁdˆÌ¿©ZqZ«Z¼fu{Y{€^f »Öf¿YZ³įַv»įY€q{‹sԏYÂ//Œ¯ {‹Ö»Ö´¿Zy¹Y·©ZqZ«ŠÅZ¯Ä¿Z»Z‡¾ËYÄnÌf¿ .|‡Ö»½Y€ËYÄ],Ö¼‡•Z^eYž˜«{ÂmÁZ]ZÅ ¾Ë|]|ÀfˆÅŒ¯½{Á{µZu{,½ZŒeZ¤Ì¸^eš¨uZ]ZÅd¯€‹¾ËY{Á‚§YÕÁ ,‰Á€§Y†acZ»|y½{€°¿ÄWYYÁÖ¯€¼³ÕZÅħ€ edyY{€a¹|ŸZ]įc |ÀÅ{ֻĻY{YÖ´¿Zy¹Y·YZ]{dÌ·Z §Ä] Y€mYZ»YºËY{Ö//]Ây¾Ì¿Y«ÕY~³½Â¿Z«ÁÂu{d¨³Õ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯ ļŵZ‡įd‡YÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»½Â¿Z«Ã{Z»½MĿ¼¿ |¿Â//‹Ö¼¿ ÕY€]YՀ̴Å|¯ÁÓZ¯Ä//‡ZÀ‹ÕZÅ\//ˆq€]Ã{€¯¦›Â»Y½Z³|ÀÀ¯{YÁ |¿€Ì´]cӐv» Z]Á|‹ÄmÂf»½YÂeÖ»YÃZ´f‡{cZzŒ»Áµ|»,ÓZ¯ćZÀ‹Z]{Á‚§YÕ|̌¼m ÁZ^»¹|Ÿ{d·Á{Ä£|£{€fŒÌ] {€¯¶Zu½ZÀ̼—YÓZ¯d·ZYYՀ̴Å|¯ {Y{ÃZqÄf^·Yįd‡YYZ][ZÆf·Y¹Y·¾ËY©ZqZ«Z] {‹Ã{Y{cY{YÁÁZmY¶ÌY½Z³|ÀÀ¯{YÁÄ]|ËZ]{€¯½ZÌ]Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY |ÀÀ¯¾Ì»ZeY¶yY{ZÌ¿|À¿YÂeÖ»į|¿Y{ZŸ{YÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄf^·Y Ö»|Ì·ÂeÂ//Œ¯¶yY{{€“ZuµZu{ÕYÀ¯ÕZÅ|¿€]YÖ¸Ìy{Y{Ä»Y{YÕÁ cY|Ì·Âe‚Ì¿̯֨€œ¿Y {{€³Ö»¾Ì»ZecY{YÁcÄ]½MÖ¸YcZ ˜«Á{‹ dˆÌ¿Y~³€ÌiZeZ»Y{Y{Ö¯|¿YcÁZ¨eÖmZyZ]Ö¸yY{ YÓZ¯ćZÀ‹|¿|‹¹‚¸»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeļŵZ‡{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|̌¼m ¾ËY|‹Ã{Y{d€§ZÆ¿MÄ]{Y{€»Zed¨³,|ÀÀ¯k{½ZŒeӐv»ÕÁ€] ,ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿¾Ì¨¸zf»Z]{Ây€]ZeZ» d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YÂÀÅZ»Y,|ÀÅ{¹Zn¿YYZ¯ Á½Z‡Z]Õ‡YÕ{Ây€]ē€Ÿt˜‡{Z» {€Ì³Ö¼¿c©ZqZ«ŠÅZ¯ ºÌÀ¯Ö¼¿Ã|ÅZŒ»µÂv»ÕZÅ{ZÆ¿ Ö°ËÖ´¿Zy¹Y·ÕZÅÓZ¯‰Á€§Y†acZ»|yY¹{€»½|‹¹Á€v»{Á‚§YÕÁ Öf¿YZ³Z],{‹Ö»ē€ŸįÖeӐv»¹Z¼e|ËZ] d‡Y½Â¿Z«ÕY€mY¹|ŸlËZf¿Y įd‡YÃ|‹½ZÌ]Ö¨À¹Zœ¿½Â¿Z«Á½Z³|ÀÀ¯¥€»YdËZ¼u½Â¿Z«{ |‹Z] Ö´¿Zy¹Y·©ZqZ«d·Zu¾Ë€eÄ¿ZÀÌ^‹Ây{įd¨³Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë Y‚ŽYÂeÖ»,©ZqZ«YՀ̳¸mc{įd//‡YŒ¯{Ó{{Z̸̻ {€¯{ZnËYºÌ¬fˆ»—Ä]ÁÂu¾ËY{¶¤‹ {Z̸̻ €]|̯ZeZ] Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ Õ|̌¼mµÂ‡,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÖÀ̼ze¾ËY{€¯tˀe,Â//Œ¯{Ö´¿Zy¹Y·©ZqZ«ºnu{ÁM€]Ó{ ¹Y·{ÁÁd̟ÂÀ¼»Ä]ÄmÂeZ]Z»Y d‡YÃ{€¯¹ÔŸYÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf‡į YŠÌ]©ZqZ«ºnu,YZ]{Á€]ÕZÅÖ´¿Zy¹Y·{ÂmÁÁÂ//Œ¯Ä]Ö´¿Zy d‡Y½Y‚Ì»¾ËY ÃZ´f‡{½Â̸̻ Ä]½Â˂˸e|À¿Z»Հːe¹Y·ÁÂu{Œ¯{Z»d¨³ÕÁ ÃZ´f‡{½Â̸̻ Áֿ¿Z«cY{YÁÃZ´f‡{Y‚Å–¬§Z»µZ‡{ ºË|À»ZÌ¿ {YÁ©ZqZ«cÄ]½Â˂˸eÃZ´f‡{{Á|u¾ËY€]ZÀ] ºÌf//‹Y{¶yY{|Ì·Âe |Å{Ö»¶Ì°ŒeYYZ]|{{Á|uįd‡YÃ|‹Œ¯ Z^ˀ¬e {Y{{ÂmÁ¶°//Œ»¾Ì¼Å‚Ì¿‚Ë€§µZrzËÁÂu{{Á‚§YÕ|Ì//Œ¼m {YÁֿ¿Z«cÄ]ÃZ´f‡{Y‚Å,½Y‚Ì»Yįd‡YYZ]ZÌ¿ÃZ´f‡{½Â̸̻ YZ]ZÌ¿|{į‚Ì¿Ö¬]Z» {‹Ö»|Ì·Âe¶yY{{‚Ì¿ÃZ´f‡{½Â̸̻®ËÁ {{€³Ö»¾Ì»Ze©ZqZ«cÄ]ÃZ´f‡{Y‚Å{Á|u|Å{Ö»¶Ì°ŒeY ½Z³|ÀÀ¯ē€ŸZ]Õ|mÕ{Ây€]€ÌyYµZ‡ć{{€¯½ZÌ]Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY ½Â̸̻,µZ‡{­€¼³‰Y‚³…Z‡Y€] ºËYÄf‹Y|¿©ZqZ«Ö´¿Zy¹Y· ¾ËYÃ|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯‰Y‚³…Z‡Y€]Ö·ÁÃ|//‹{YÁ½Y€ËYÄ]½Â˂˸eÓ{ d‡YÓ{½Â̸̻YŠÌ]½Y‚Ì» ¹Y·ÕZÅd¯€‹€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ŠËZaÄ»Z¿€]{”uZ]Õ|̌¼m ZÅd¯€‹¾Ì¼Åd¨³,|¿YÃ{€¯ž˜«½Y€ËYZ]Y½Z‹{Ây•Z^eYÖ]ÂÀmÀ¯Ö´¿Zy |¿Y{ZÆ¿M|¿€]Z]¸]ZeįÖËZÅÁZ¤»‘YŸÁµZ‡{|¿YÃ|‹€“Zu d¯€‹¾ËYcӐv»Ŀ´qį|ËMÖ»{ÂmÁÄ]µY‡¾ËYµZu |ÀÀ¯dyY{€aY ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{ÕY{¹ZÆ]Y ½Y€³Z¯dËZ°‹ªuÃZ]{ ÕO{{Âm»cZ»ZÆ]Y,½Y€ËY©ZeYÖeY€¬»ÁÖWZ”«ÕZÅdËZ¼uÁ֫¬u½Â̼̈¯{ Հ³Z¯ÕZÅ{Y{Y€«Ö ˜«ÕZÅ[ZˆuÄˈe{»{ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{ֻ¼ŸcZÌÅ Z]ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{cZËZ°‹Ä]Ö³|̇ÁևZ]¶¯€Ë|»Ád§€³Y€«և€]{» Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d//ˆ¿Y{€Ë~a½Z°»YY½MsԏY{Âm»cZ»ZÆ]Y|ÌËPe ½Y€ËY©ZeYÖeY€¬»ÁÖWZ”«ÕZÅdËZ¼uÁ֫¬u½Â̼̈¯ÕZ”ŸY,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa {ZÕOև€]Ä]Z¯cYÁÁÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{Ã|ÀËZ¼¿”uZ]€ÌyYdˆŒ¿{ cYZƛY…Z‡Y€] |ÀfyY{€aՀ³Z¯ÕZÅ{Y{Y€«Ö ˜«ÕZÅ[ZˆuÄˈe{»{Ã|‹ Ä],½Y€ËY©ZeYÖeY€¬»ÁÖWZ”«ÕZÅdËZ¼uÁ֫¬u½Â̼̈¯†ÌW‰ÂÅŠeM|¼uY {ZՀ³Z¯ÕZÅ{Y{Y€«[ZˆuÄˈeÃÂ̋Z]Ę]Y{ÕY{Yd·Y|Ÿ½YÂË{ÕOÖ³Ze ½ZËZaÁ[ZˆuÄˈeY| ]€³Z¯,ÕO¾ËY…Z‡Y€] {Y{{ÂmÁÖeZ»ZÆ]Y½M{ÁÃ|//‹ w€¿Ä]Y{Ây֐y€»ÀÌy}ÁcÁZ¨f·YÄ]Z»Z»€§Z¯YdËZ°‹Z]½Z»€Å|¿YÂeÖ»{Y{Y€« |À¯d§ZË{Á €´Ë{½MY| ]Á{Â]Ã|‹¦Ë€ eµZ‡®ËÖ¿Z»¦¬‡Äf‹~³º°u{{€¯tˀeÕÁ Ã|‹ºÅY€§½Y€³Z¯ÕY€]Ö¿Z°»Y¾ÌÀq|Ë|mÕO…Z‡Y€]Z»Y d‹Y|¿dËZ°‹½Z°»Y€³Z¯ sԏYÁÖ³|̇Zf‡YÂyÁÄf§€³Y€«{Z¬f¿Y{»½ZËZ»€§Z¯Õ‡YĸXˆ»¾ËY d‡Y ½YÂË{cZËZ°‹Ä]Ö³|̇ÁևZ]¶¯€Ë|»,ּˀ¯|Ì ‡{»¾ËY{ |ÀfˆÅĸXˆ»¾ËY ‘Y€fŸY{»½YÂË{YÃ|‹ÄWYYÕOYd¼ˆ«®Ë{»¾ËY{d‹Y{½ZŸ}YÕY{Yd·Y|Ÿ | ]įZÀ »¾ËYÄ]-d‡YµZ‡®ËYŠÌ]ÕZÅ{Y{Y€«€]€›Z¿֐zecZÌÅÕO {Y{Y€« Y֐y€»ÀÌy}ÁcYÂÀ‡cÁZ¨f·YÄ]Z»|ËZ]Z»€§Z¯,Ä·Z‡|ÀqZËÁºWY{ÕZÅ{Y{Y€«½ZËZaY dyY{€a€³Z¯©Â¬uÁªu¹Z¼eįÄ·Z‡®ËÕZÅ{Y{Y€«{»{Z»Y {Y{€b]Áw€¿Ä] {‹Ö»¹Zn¿YÖ ˜«[ZˆuÄˈeÁdˆÌ¿s€˜»½{Â][Zˆv·YÖ¸ŸÂ“»€´Ë{|‹ ÕZÅ{Y{Y€«Â¿Â“»tˀŒe{Ä¿Z¨‡Pf»Á{Y{{ÂmÁ¯~»ÕO¹ZÆ]Y¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ö¼¿Y‚n»Ä·Z‡|ÀqZËÁºWY{ÕZÅ{Y{Y€«YYÄ·Z‡®Ë |‹s€˜»ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€fŒ»Äf̼¯ħZ »dˆŒ¿{ ­€fŒ»©Á|À†Ì‡Pe{ZÆÀŒÌa ÂaZ´À‡Z]€eZÆeºfˆÌ‡ՁY|¿YÃYÁ »Y½ÁZ » |‹Y‚³€]½Y€ËY©ZeY{ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€fŒ»Äf̼¯ħZ »dˆŒ¿ ć֗ÂaZ´À‡Á½Y€ËYcZne¹Z«YÁZ»MÄ]ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì] įŒ¯Á{ÕZne–]YÁºnu,ÁµZ‡{{€¯|̯Pe,Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡ {Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] dˆÌ¿Z»µMÃ|ËYZ»Yd‡YµÂ^«¶]Z«,Ã{Â]Ó{½Â̸̻Ze¾Ì] ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€fŒ»Äf̼¯ħZ »dˆŒ¿,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä] ,ÄmZy»YcYÁÃ|ÀËZ¼¿,½Y€ËY©ZeY¶//¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ »”uZ]Á€»Y€Æ›Y| ] |‹Y‚³€]½Y€ËY©ZeY½Z¼fyZ‡{Õ{Zf«Y½ÓZ §YÖ ¼mÁcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡ µZ‡YY­€fŒ»Äf̼¯¾ËY†Ì‡Pe½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ »Ö//‡Z]€¯Z“|¼v» tˀŒeÄ]Á{€¯½YÂÀŸŒ¯Á{Ö¿Z³Z]­€fŒ»©ZeY†Ì‡PeÕZf‡Y{Ö»Z³Äf//‹~³ dyY{€acZneÕY€]ÂaZ´À‡Õ{Zf«YÕZÅḑ€›¾Ë€eºÆ» ,ÓZ]Ö°Ìfˆn·cZ¿Z°»YÁ‚Æn»{ZÀ]{ÂmÁ,{YMcZne€]ÖÀf^»{Zf«Y,ևZ]€¯{Z¬fŸYÄ] Z]ÕZneÁÖ·Z»cZ»|yÄWYY,ÓZ]Ã{Á‚§Y‰YZ//]¦¸fz»ÕZÅŠz]{Ö¸Ë|^ežËZÀ ŽyZ‹lÀa,Õ{Zf«YZfyZ‡{ÕY{Y{Zˆ§{ÂmÁ¹|ŸÁÕ{Zf«Y½ÓZ §Ä]ÄÀ˂žˀf¼¯ {ÁÖ»Z¼‹Ä]cZneÕY€]ÂaZ´À‡Äfˆm€] ,Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡ć֗ÂaZ´À‡Á½Y€ËYcZne¹Z«YÁZ»MÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{ÁY ½Â̸̻Ze¾Ì]įŒ¯Á{ÕZne–]YÁºnu,ÁµZ‡{{€¯|̯Pe Ä]½Y€ËYcY{Z,µZ‡{,ÁYÄf¨³Ä] dˆÌ¿Z»µMÃ|ËYZ»Yd‡YµÂ^«¶]Z«įÃ{Â]Ó{ ¾Ì¼Å{įÖ·Zu{ d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ó{½Â̸̻ Ä]Ó{½Â̸̻YÂaZ´À‡ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§YÓ{½Â̸̻Ä]Ó{½Â̸̻YcY{YÁºnuįºË|ÅZ‹½Z» d‡Y½MYÖ¯ZuºÅµZ‡ÄÅZ»Ä]•Â]€»ÕZÅZ»Mև€]{Á‚§YÄ»Y{Y{ևZ]€¯ ­€fŒ»Äf̼¯Zf‡Y¾Ì¼Å{ ºÌÀ¯}ZzeYŒ¯¾ËYZ]cZneÕY€]ְ˄eY€f‡YÃZ´¿|ËZ]į ºËY{Zœf¿YÁ|À¯Ö»Z¨ËYcZnež¿Y»ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]ּƻŠ¬¿ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÖ¿Z³Z] |À¯ÄWYYcÔ°Œ»¶uÕY€]YÖËY€mYÕZÅZ°ÅYÄf̼¯¾ËYÕZ”ŸYį ÕZ”»Y¾ÌÀr¼ÅÁŻYÁYÁ½Y€ËYÖvÌm€ecZneÃZ‹YZ]½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ » d€§¾ËYį{€¯ÕYÁ|Ì»YY‚]Y,ŻYÁYÄË{ZveYÁÂaZ´À‡¾Ì]{YMcZneÄ»Z¿d¬§Y» ¶°‹YŻYÁYÄË{ZveY”ŸÕZÅŒ¯€´Ë{ÂaZ´À‡,½Y€ËY½ZÌ»Ä^¿Zm|ÀqÕZÅÕZ°¼Å ½ÓZ §ÕÁŠÌaÕZ°¼ÅÕZÅd€§¾//ÌÀr¼Å½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ » |//Å{ cZ»|y,­€fŒ»ÕY~³ÄËZ»€‡,…Z‡Y¾Ì¼Å€] {€¯¹ÔŸYYÂaZ´À//‡Á½Y€ËYÕ{Zf«Y Á{Ây,®Ì¿Á€f°·Y,ּ̋Á€fa{Y»cY{Z,–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À],և|ÀÆ»ÁÖÀ§ Á½Y€ËYÕ{Zf«Y½ÓZ §½ZÌ»­€fŒ»ÕZ°¼ÅÕZÅÁÂu¾Ë€eºÆ»Y½MÄ]Äfˆ]YÁcZ ˜«Á »Y½ÁZ »{ZÆÀŒÌaÁ{€eZÆeºfˆÌ‡ՁY|¿YÃYÁ­€fŒ»©Á|À†Ì‡Pe |‹¹ÔŸYÂaZ´À‡ Հœ¿€^¯YÖ¸Ÿ,Ä»Y{Y{ {Â]ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÖ°¿Z]cÔ°Œ»¶uÕY€]½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì] ¶¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ »ÕZÅd^v|ÌWZe¾¼“‚Ì¿ÄmZy»YcYÁ½MćMµÁYÃY{Y†ÌW –]YÁÄ ‡ÂeÕY€]d̼ÅY‚WZuÖf̧€›YŻYÁYÄË{ZveYÄ]Œ¯Á{¾f‡ÂÌa,½Y€ËY©ZeY Yְ˽YÂÀŸÄ]ÂaZ´À‡Á½Y€ËY{ºÌ¬»€Ì¨‡{Â^¿Ä]¾ÌÀr¼ÅÁY {€¯½YÂÀŸÂaZ´À‡Á½Y€ËY ZÅÕÂaZ´À‡¶ËZ¼e¹|ŸY€»Y¾ËY¶Ì·{ÁÃZ‹YŒ¯Á{Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕZnecÔ°Œ» ºnu{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÄmZy»YcYÁ½MćMµÁYÃY{Y†ÌW{ÂmÁ¾ËYZ] {€¯½YÂÀŸ ÕY~³¥|źŌ¯Á{ÂƼmÕZ‡Áį—½Z¼Å,ÂaZ´À‡Á½Y€ËYÕZne–]YÁ |‡€]Ó{{Z̸̻Ä]|¿YÃ{€¯ cY{ZÕZÅ{dŒa¶ˆŸÖ»Z¯x¸e cÁ€“€]|̯ZeZ]Œ¯Ö»Y{¹Â¸ŸcZ¬Ì¬veĈ‡Â»¶ˆŸÂ^¿cZ¬Ì¬veŠz]†ÌË ÕZ^mYcY{Z{Â^Æ]ÕZÅZ°ÅYYÖ°Ëd¨³¶ˆŸcY{ZÃY½|‹Z]ÕY€]¹Ó¹Y|«Y Ä¿Zf‡M{Ä^À‹Á{ÁÖ^‡Z¼Æ—¾Ìˆv»Ô£€f¯{ d‡Y¶ˆŸµÂv»|Ì·Âe{Y|¿Zf‡Y½|‹ {½YZ´¿€^yž¼m{¶ˆŸÂ^¿Ö¸»À´À¯¾Ì¼Å{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì»Á{ÕY‚³€] Ä]½Y€ËYY¶ˆŸ¾eY‚Å®Ë{Á|u–¬§µZˆ»YÃ|//‹ÄËYYZ»M¾Ë€yMª^—{Á‚§Y,k€¯ µZ‡{cY{Z¾eY‚ÅlÀaÄ]¾ËYYŠÌaÄ°Ì·Zu{d‡YÃ|//‹{ZZÅŒ¯€´Ë{ {Á‚§Y¶ˆŸÂ^¿Ö¸»À´À¯¾Ì¼Å{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì»Á{Ö¼¸Ÿ€Ì]{ ºË{Â]Ã|̇ Z]½ÂÀ¯YÄ°Ì·Zu{{Y{ÖËY‚ˆ]€ÌiZe¶ˆŸd̨̯{Â^Æ]{{‹ÕZ^mY{Y|¿Zf‡Y¾ËY€³Y ºËY|¿cY{ZÕY€]Ö]ÂyYZ]ÓZ]d̨̯Z]ÕZÅķ¼v»µZ‡YÁÕ|À]Äfˆ]µ€fÀ¯¹|Ÿ dˆ¿Y{¶ˆŸÂ^¿{Y„¿sԏYž»Zms€—ÕY€mYY¶ˆŸd̨̯{Â^Æ]ÕZÅÃYYÖ°ËÕÁ Ö»Y{¹Â¸ŸcZ¬Ì¬veĈ‡Â»¶ˆŸÂ^¿cZ¬Ì¬veŠz]–‡Âes€—¾ËYd‹Y{ZƛYÁ Ö¨À»cZ¨{Â^Æ]¾¼“ZeÃ|‹‰Ôec|»¾ËYµÂ—{ÁÃ|‹Z£MµZ‡YŒ¯ {‹‰Ôe|À¼‹Yž]ZÀ»Yְ˽YÂÀŸÄ]Ö¿Y€ËY{Y„¿š¨uÂy{Ö¿Y€ËY{Y„¿ ZÌfyY{½ÂÀ¯YÖ¿Y€ËY{Y„¿į{Y{{ÂmÁ¶ˆŸÂ^¿{Y„¿ZÌ¿{{{Y{Ä»Y{YÖ^‡Z¼Æ— ÖeZ¨ÕÁ€]s€—¾ËYÕY€mY{ d//‡YÄf§€³Y€«©Y€ŸÁġ,Ä̯€eÕZÅÂ//Œ¯ d‡YµZ‡įºË{€¯Z¯Ö¿Y~³½Zfˆ»ÁÖ¼mZÆeZf§,ÖÅ{Är],¶ˆŸ|Ì·Âe½Âr¼Å {€Ì³Ö»Y€«½YY{Â^¿ZÌfyY{s€—¾ËYY¶ZuÕZÅÄ°¸»į s€—¾ËYÕY|f]Y{{€¯ħZ“YŒ¯Ö»Y{¹Â¸ŸcZ¬Ì¬veĈ‡Â»¶ˆŸÂ^¿Šz]†ÌË €ÌyYÕZŵZ‡{Ö·Ád§€³Ö»Y€«½YY{€]ÀÆ]ZÌfyY{Ä°¸»Õ{Á|v»Ö¸Ìy{Y| e {Y| eºËYÃ{€¯|¬ À»s€—Ä ‡ÂeÕY€]½Ô¯s€—®Ë\·Z«{YÕ{Y{Y€«Ä°ÀËY¶Ì·{Ä] {Z»ÕZÅÄ°¸»Õ{Y| es€—¾ËYÕY€mY{{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹€fŒÌ]Õ|Ì·ÂeÕZÅÄ°¸» {Á|ÀÅ{¹Zn¿YY€Ìj°eZ¯ZŽMZe{€Ì³Ö»Y€«¶ˆŸÂ^¿Ä°¸»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÌfyY{ d‡YÃ{Y{Ö]ÂyÖ¸Ìy[YÂmÃ|‹sԏYÕZÅÄ°¸»ZŵZ‡¾ËY ,Œ¯Ö»Y{¹Â¸ŸcZ¬Ì¬veĈ‡Â»{€¬fˆ»ÖÀ¸¯{ÖeZ¬Ì¬veZ¯Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ö°Ìf¿ƒ|¿Á{Â^Æ]Ã|ÀÅ{½ZŒ¿ZÅÖÀ¸¯¾ËYÕÁ€]Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»{d‹Y{ZƛY Ö¼mZÆeZf§Ä°Ë—Ä]d‡YÃ|‹|Ì·ÂeÕZÅÄ°¸»–//‡Âe¦¸fz»cZ¨ÖbÌeÂÀ§Á Ä]YŠÌ¿–‡Âf»¾ÌÀr¼Åd¨³Ö^‡Z¼Æ— d‡YÄf§ZË{Â^Æ]€]Y€]Ze¶ˆŸÕZÅÂ^¿ ŠÌ]|‹Ö»ZŽM½|‹¦Ì “\m»įZÅÂ^¿¹Z´ÀÅ{ÁÖÅ{Är]ÁÄ̇®Ë{Á|u d‡YÄf‹Y{Հ]Y€]ćŠËY‚§YºÅ¶ˆŸ|Ì·ÂeÄ°ÀËY¾¼“Äf§ZË{Â^Æ]€]Y€]Y {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{©€]Á[M•Â˜yՁZ‡Z]|¿ÁZ£M [M•Â˜yՁZ‡Z]|¿Ád¨³Á€Ì¿cYÁ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|»¶¯€Ë|» և€f‡{ÕZŀ̈»Z»YÃ|‹Z£MÕ{Y|»YÕZÅÃÁ€³–‡Âe½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{©€]Á {ÂmÁÖeZ̸¼ŸÕZÅÁ€Ì¿”uÕY€]Ö¿Z°»YÁd‡Y{Á|ˆ»½Z¯Z¼¯ZÅZf‡ÁYÕZ̈] ¾Ë€yMÂy{Á€Ì¿cYÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaZ]³Ád ¨³{Ã{Y€¨ mºjÌ» {Y|¿ d¨³½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{¶Ì‡€Ì³{ÕZÅZe‡ÁZŀƋÄ]Ö¿Z‡{Y|»YdÌ “Á ©€]ÕZŀÌeYÕ{ZˁZ¼‹\ˀzeÁ[M•Â˜yÖ´fˆ°‹hŸZ]½Zf‡Y¾ËY{¶Ì‡ {Y{{ÂmÁ{{€e½Z°»YįÖ¬—ZÀ»{Äf‹~³ÁYÁ€Ì¿cYÁÖeZ̸¼ŸÕZźÌeÁÃ|‹ €]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡YÃ|‹Z£M©€]Á[M•Â˜yՁZ‡Z]|¿ÁÁÃ|‹€“Zu Zf‡ÁÁ[MÖ ˜«Zq{Zf‡Á,Ĭ˜À»cZŸÔ—YÖ¿Z‡ÁÄ]¾Ë€yM…Z‡Y •Z^eYÖ ˜«Zq{ZÅZf‡ÁYÖy€],[Ô̇c|‹¶Ì·{Ä]{Á‚§Y,d‡YÃ|//‹©€]Ö] ª—ZÀ»¾ËY{[MÖ ˜«‰€f//ˆ³µZ¼fuY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁÃ|//‹ÖÀ¨¸eÁÖeԏY» ÕZźÌe½ÂÀ¯Y{Á‚§YÁ€Ì¿cYÁ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|»¶¯€Ë|» {Y{{ÂmÁ Ä]ÄmÂeZ]Z»Y|Àf//ˆÅ‰Z]Ã{Z»Md·Zu{Ĭ˜À»{¶»Z¯cY‚ÌÆneÃY€¼ÅÄ]ÖeZ̸¼Ÿ d‡YY‹{Z̈]cZ̸¼Ÿ¹Zn¿Y–ËY€‹,և€f‡{ÕZÅÃY½{Â]{Á|ˆ» ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{¶Ì‡cYZˆy|Ë|Œe¶¸Ÿ ¶ËÓ{YÖ°ËÖËYÂÅÁ[MÕ´·YcY€Ì̤ed¨³[Ô̇Ö]ZˁY֐zeÄf̼¯†ÌW ¶Ì·{Ád‡Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{€ÌyY[ÔÌ//‡Â«Á€]Y~³€ÌiPeÁºÆ» [MÕ´·YcY€Ì̤e€Æ»Z]´f¨³{€§ÖËY|§Ö¨˜» |À¯Ö»|Ë|ŒeYcYZˆy¾ËY Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡Y{€ÌyY[ÔÌ//‡Â«Á€]Y~³€ÌiPeÁºÆ»¶ËÓ{YÖ°ËYÖËYÂÅÁ ‚Ì¿½Y€ËYįZÌ¿{¶¯{ÖËYÂÅÁ[MÕ´·Y€Ì̤eÄnÌf¿{d¨³Ádˆ¿Y{½Zfˆq¸] ZÅÖ³|¿Z]½Z»Á½Y‚Ì»,Â¿{µ{Z e½{ÂyºÅ€]|ÅZ‹,d‡YÃ{Â^¿\̐¿Ö]½MY d‡YÄf§ZË€Ì̤e½YZ]Ä]¥€]‰Z]d¼‡YZÅÖ³|¿Z]Â¿į\Ìe€e¾ËYÄ] ºÌfˆÅ ºÌfˆÅ|ÅZ‹¶]Z¬»{Y|Ë|‹ÕZÅÖ·Zˆ°ŒyÁ|Ë|‹ZÅÖ³|¿Z]½Y‚Ì»€´Ë{ÖˇY kZyµ{Z eYµZ‡¦¸fz»µÂ§{ZʼnZ]¾ËYÖ³|À¯Y€aįd//‡YÖ·Zu{¾ËY ½Y€ËY{ZÅ[Ô̇įÖ¸ËÓ{YÖ°Ë{Á‚§YÕÁ dˆÌ¿dyYÂÀ°Ë—Ä]Ád‡YÃ|‹ Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]Ä¿Z¨‡Pf»įd‡Y¾ËY{Y{Öa{ÖÆmÂe¶]Z«cYZ//ˆy {ÂmÁZ]µZj»—Ä] ºÌÀ¯Ö¼¿Y€mYµZ¼¯Á¹Z¼e—Ä]Y¹ÓcZ//»Y|«Y¹Zn¿YÕY€] Ä]€ne ÁY€Ì‹,½Zf‡€·,½Zf‡Ây,½Zfˆ¸³½Zf‡Y{YÖ]Ô̇Œ¯{0Y€ÌyYÄ°ÀËY ļ̿ÁºË|¿Z‡€¿¹Zn¿Y€‡Ä]ZÆf¿YZeZ»YºË{|̸¯YÖ]Á€ËÓŠz]{¹ÓcZ»Y|«YÁ ºË{€¯ZÅÃZ¯ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{cZ—Z^eYÕY€«€] ¹ÔŸYZ]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eYcYÁÕZŽZf//‡Y»YÖ´ÀÅZ¼Å€f§{¶¯€Ë|» {€¯¹ÔŸY,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÃ{¶Ì//‡ª—ZÀ»Öy€]{cZ—Z^eYÖ ˜«ž§ {Y{€Æ»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d//‡Y|̨‡,½Zf//‡Y¾ËY€“ZuµZucZ—Z^eYdÌ “Áį €Æ›Yį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]Œ¯Ã{¶Ì‡ª—ZÀ»{cZ—Z^eYdÌ “ÁÃZ]{½ZÌ]Y€e cÄ]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÃ{¶Ì//‡ª—ZÀ»{cZ—Z^eYdÌ “ÁÃZ»Õ{ ÕZÅğ¼n»¾Ìfˆz¿Yְ˽YÂÀŸÄ]cZ—Z^eYcYÁd¨³,d//‡YÄfŒ³€]µZ»€¿ |¿Y{€³Z]Õ{ZŸd·ZuÄ]Ĭ˜À»{Y{ÂycZ»|yÄfˆ¿YÂeįd‡YÖ¿Z//‡cZ»|y Á©€]ž˜«¶Ì·{Ä]¾ÌŒÌa€Æ‹ÁkÂÀ§,€ÆŒ°Ì¿,|À«€«ÕZŽZf‡€Æ‹{{Á‚§YÕÁ Ĭ˜À»Õ¿€^̧ՁZ‡Z]Z]ĸZ§Ô]į{Â]Ã|//‹ž˜«cZ—Z^eYÕ¿€^̧\ˀze €f§{¶¯€Ë|» d‡Y|̨‡½ÂÀ¯YºÅcZ—Z^eY€œ¿Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YdÌ “Á {֗Z^eYÕZÅdËZ‡į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ],cZ—Z^eYcYÁÕZŽZf//‡Y»YÖ´ÀÅZ¼Å dŸZ‡ZeZÅՀ—Z]¾ËYd¨³,|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡Y{ÂyÕZÅՀ—Z]Y©€]Ö ˜«½Z» Ö»µÔfyYZq{cZ—Z^eY,©€]Ö ˜«Ä»Y{Yc{Á|¿Y{½YÂe©€]Ö ˜«Y| ] {¥{€Ì·€Æ‹d¨³‚Ì¿½Z³‚»€Å½Zf‡YÃ{¶Ì‡ª—ZÀ»dÌ “ÁÃZ]{½ZÌ]Y€e {Â//‹ d‡YcZ—Z^eYÖ ˜«Zq{©€]Ö ˜«Áև€f‡{ÕZÅÃY\ˀze¶Ì·{Ä]½Zf//‡Y¾ËY Ã{Zm{ZnËYZœf¿Y{Ĭ˜À»¾ËYÄ]Ã|‹µZ‡YÕY€˜“YcY‚ÌÆne‚Ì¿t^Á€»YYÁ Ö»¶f»‚Ì¿€Æ‹¾ËYcZ—Z^eY,և€f‡{½|‹ZÌÆ»c{Á|Àf//ˆÅև€f‡{ {‹ ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯|̯ZeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ½Zfˆ¿Z¤§YÖ¸yY{dÌÀ»YÄ]•Á€Œ»cY€Å ¥YÂy¾ÅMÃYYÕY{€]ÀÆ] ,½Zfˆ¿Z¤§YÁ½ZfˆÀ¼¯€eÕZÅŒ¯Ä]ָ˵ZeY¶»Z‹įd§€³ ½ZnËZ]}M,ÃZ//Œ¿Z»€¯,½Y|¼Å½Zf//‡Y‚¯€»lÀaµZeY¾ÌÀr¼Å {Â]Ö¸ËÄ°^‹Ä]|Ë|m€Ìˆ»YÖ«€‹½ZnËZ]}MÁ½Ô̳,Ö]€£ Z]ÁÁÕZŵZ‡{½Zf‡Y‚¯€»lÀa¾ËY¹Zn¿Y€//‡į |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÕÂƼm†ÌW”u ÁM{Z˶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ,|Ë|m€Ìˆ»YÖ«€‹½ZnËZ]}M½Zf//‡Y‚¯€»µZeYÕY€]|//‹ Ä¿ZÌ»įd‹Y{Y€«Z¯Âf‡{{‚Ë€^e {Z]M½ Zfˆ] Ä¿ZÌ»¾ÅMÃY ‰ÔeÕÂƼm†ÌWÃ|ŸÁª^—Á|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]{Z]M½Zfˆ] {Ö·Z»µZ//‡½ZËZaZe‚Ë€^eZeÃ|¿Z¼Ì«Z]€f»Â¸Ì¯{Â//‹Ö» |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]¹Óž]ZÀ»¾Ì»Zec ÁÖ·ZˉY,Ã|//‹¹Zn¿Y{ÁM€]ª^—»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö»{Zy ¾ËYd¨³«d//‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÃÁ€alÀa¾ËY ¾ËYYºËYÁ|Ì»YÁd‡YÖÆmÂe¶]Z«º«ÕY~³ÄËZ»€‡Yºnu Ã{Z¨f‡Y€§Zˆ»ÁZ]µZ¬f¿YÁֻ¼ŸÃZ§ÕY€]Ö]ÂyÄ]ZŀÌ//ˆ» ¾ÅMÃY¶Ì¼°eÄ]ÃZ//‹YZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » {Â//‹ c{d¨³½Y€//ËY{Ձ€»€¨ʬ¿ZecY€//Å ¥YÂy ¾ËY¹Óž]ZÀ»¾Ì»ZeÁ½Zfˆ¿Z¤§Y{ÖfÌÀ»Y\‡ZÀ»–ËY€‹ÕY€«€] |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]–y ,Ã|ÀËMµZ‡ZÆ]Z˵Zˆ»Y½ZËZaZeZÅÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€]d¨³ÕÁ €f»Â¸Ì¯Ä]ÕY{€//]ÀÆ]d//‡{{ָ˕˜yÂ¼n» ÁZʼnÔe[Z//ˆfuY½Á|]ÃÁ€aYºnu¾ËYÄf^·Yį|//‡Ö» ¹Â‡,¹Á{•Â˜ygY|uYÂy{¾ÅMÃYd¯€‹cZ»Y|«Y d‡Y¹ZÆqÁ Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ,¶Ì]{YÕZŽZf‡YµZeYÖËY€mYcZ̸¼Ÿ|//‹ÁM{Z˽ZËZa{ d§€ŒÌaYŒ¯Ö¸ËÄ°^‹Ä]ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆqÁ½Zf‡{€¯ {Y{Y€«ÕY{€]ÀÆ]Ä»Z¿€]dË·ÁY{Á|ÀfˆÅY{Ây€]Ö]Ây |À‡ÕYY{ZÅ|uYÁ€³Y |Àf¨Ì¿½ÓÓ{¹Y{{|À‹Z]\«Y€»ºËY{ Ö³€]lÀa{Y{Y€«€³YÁ|ÀÀ¯d«{¾Ì§€—|ËZ]d‡YÖ³€]®e |ÅZ‹Ã{€°¿Y|yZe|¿€Ì´]¹Ô f‡Y½Y€¼Ÿd¯€‹Y|ËZ]d‡Y ºÌ‹Z^¿€¨¿|ÀqÄ]|uYÁ®Ë‰Á€§¶Ì^«YÖeÔ°Œ» ¾°ˆ»ZÌf»Y‰Á€§€]ÖÀ^»ÕZ^yYÂy{¾ÌÀqºÅÕÁ €ËÁÕZ«MÕ|m{ÁÁZ]{€¯|̯Ze†Ë{€a|Ë|m€Æ‹{Ö¸» s€—ZÌf»Y‰Á€§Á|ˀy|ÅZ‹€´Ë{Á|‹ž¼m¶°Œ»¾ËY ºÌfˆÌ¿†Ë{€a{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Y ÃÁ€aÄ]ÃZ‹YZ]†Ë{€a|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ã|ÀËMÁÖ·YZe{ZˁµZ¼fuYÄ]{€¯ZƛY†Ë{€aÁ€f» ½Z³ÁZ¿hv],€ÌyZe¶Ì·{ {‹Ö»€ŒfÀ»s€—ÕY€mY½YÂyY€§ ½Z³ÁZ¿į¾ËY’v»Ä] |‹¹Zn¿Y€ÌyZeZ]į{Â]½Y€ÆeÁ€f»Y Yį¾ËYÄ]ÄmÂeZ] |‹|ÅYÂyZ£MÖËY€mYcZ̸¼Ÿ{‹ÖËZÆ¿ ¾ËY{Ö¸°Œ»ÁºÌÀ¯Ö»ÄÀ˂ÅÁ€f»ÕY€]½Z»{Âyž]ZÀ»¶v» Z ˜«µZ‡½ZËZaZeįd‡Y¾ËYZ»ÖÀÌ]ŠÌaºËY|¿ÄÀÌ» Á\‡ZÀ»ְ˂̧d§€ŒÌaZ]×YLZŒ¿Y |//‹|ÅYÂyZ£MÃÁ€a €Ìˆ»į¾ËYÄ]ÄmÂeZ] {‹Ö»Ã{Z»MÁ€f»Ä·Z‡ZÆq€j¯Y|u ÁºËY|¿€Ìˆ»{Ö¿Y|Àq‘Z »d//‡Y¶¿Âe€fŒÌ]†Ë{€a d§|ÅYÂyŠÌaÖ]ÂyÄ]ZÅZ¯ {d‹Y{½ZÌ]ÁÂu¾ËY{ÁŠÌaÕZÅÄ»Z¿€]¾ÌÀr¼ÅÁÖ¸Ë d‡Y€f»Â¸Ì¯Œ¯Ö¸ËÖ¸Y•Â˜yµÂ—€“ZuµZu Ä]Œ¯Ö¸ËÄ°^‹¶¯µÂ—ÖÀf¿MÁ֟€§•Â˜y[ZˆfuYZ]į •Â˜y€f»Â¸Ì¯gY|uY¾ÌÀr¼Å |‡Ö»€f»Â¸Ì¯ {Y{Y€«d¯€‹¾ËYÕZ¯Ä»Z¿€]{|Ë|mÖ¸Ë µZ‡{¾ÅMÃY€f»Â¸Ì¯YÕY{€]ÀÆ] ®Ë{‚¿,Ä»Z¿€]dveָ˕˜y€f»Â¸Ì¯Y{Á‚//§YÕÁ |{{Á|uį{Y{Y€«Y€mYd//‡{{€f»Â¸Ì¯Ä] {Á|u½Y‚Ì»¾ËYY |Å{Ö»¶Ì°//ŒeYÂ//Œ¯{Âm»ÕZÅ¶Ë Y€«Ä ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹ÕZ¯Ä»Z¿€]dË·ÁY{€f»Â¸Ì¯ ¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹,|‹Ã|˂³€] ÕZÅÃÁ€aÁs€—,{ÂyZ¯Äu·€//‡€]Z //‹¾ËY½{Y{Y€«Z] d‡YŒ¯½Z‡|ÀÆ»ÁZÅd¯€‹½YÂeYÃ{Z¨f//‡YZ]YÖËZÀ]€Ë ÃZ´ŒËZ¼¿{¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ //‡ÂeÁdyZ//‡d¯€‹ ÕZÅÕ|À¼¿YÂeZzf§YZ]Äf//ˆ]YÁžËZÀÁ®Ìfˆn·,¶¬¿Á¶¼u µZ^¬f‡Y{»Ád‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]YÖ¸yY{½Z‡|ÀÆ»ÁZÅd¯€‹ ½YÂeÁŠ¿Y{Z¬eY{Ö¯|¿YºÆ//‡|¿YÂf]Zed§€³Y€«‚Ì¿¹Â¼Ÿ |À¯Z¨ËYŒ¯և|ÀÆ» ֗Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡ÁÂu{Äf‹~³µZ‡Š‹ {Y{€^y†Ë{€a|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»Ã{µZ‡½ZËZaZe†Ë{€aÁ€f»²À¸¯ Ö¸°Œ» |À·Z §dyZ‡Šz]{½YZ°¿Z¼ÌaÕļÅÁ|Àf//ˆÅ {į¾ËY¶Ì·{Ä]d//‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁÁÕZŁZ§{Ä//¯ Ã|Œ¿¹Zn¿YZŁZ§¾ËYՁZ‡Ã{Z»MŠz]{Ö¿Y|ÀqZ¯Äf‹~³ ¾Ì¼ÅÄ]Ád‡Y{ZˁՁZ‡ėÂv»ÁՁZ‡Ã{Z»MÕZÅZ¯ºnu Z]Ã|ÀËMÕZŁÁ֗įºËYÄf‹Y~³ZŁZ§¾ËY{YdË·ÁY¶Ì·{ |‹|ÅYÂy€fÆ]–ËY€‹×YLZŒ¿YºËY{įՂ¯€¼e {€¯ZƛY†Ë{€a|Ë|m€Æ//‹½Y€¼Ÿd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Á{Â]Ã|‹¶ËÂveįÖËZŭ¸]Â//ˆ¿Z‡M¶°Œ»¾ÌÀqºÅ ½YZ°¼Åįd‡YÕ{Y»Y¾ËY ºË{€¯¶uY|Àf‹Y|¿ˆ¿Z‡M |ÀfˆÅZ¯ÕZaZ» d‡YÃ|̇cZ^iÄ]†Ë{€a¾°ˆ»YZ] †Ë{€a¾°ˆ»YZ]{Öf¼Ì«[ZÆf·YYÖ¿Y€´¿ÃZ]{dËY|Å ÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁįÖeY|ÌƼeZ]Ä¿Zfz^//‹Âyd¨³ cZ^iÄ]†Ë{€a|Ë|m€Æ‹¾°ˆ»YZ]|Àf‹Y{†Ë{€aÖ¿Zf‡{Y{ Zœf¿Y½Z³|À‹Á€§Á½YY|ˀyY–¬§ d‡YÃ|Ì//‡Š»YMÁ |uYÁY‚Å€“ZuµZu{d¨³‚Ì¿€Æ»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁ —Ä]įÃ|‹Ã{Z»McZ]Z Œ¿YÁcZ»|yÖ»Z¼eZ]€Æ»¾°ˆ» Zf Ì^— ºÌfˆÅZÆ¿MÕY~³YÁµZu{Ö¼‡sZff§Y½Á|]ÁÄ¿YÁ ™Zv·¾Ì¼ÅÄ] {Y{¶ËÂveÁÁ®Ë½YÂeÖ¼¿Y|uYÁY‚Å d§ZË{¾¼“ZeºÌÀ¯Ö»cŸ{½Z//̓Z¬f»Y­Â¸]Ä]­Â¸] |¿€Ì´]¶ËÂveY{Ây|uYÁ,•Zˆ«YÄq€f§{ Ä]ZÅdyZ//‡€ËÁcZ»|y¾Ì»ZeÕY€]į¾ËY½ZÌ]Z]d//ËY|Å ½Â¿Z«À^e¶v»Y{Á‚§YºËY{ZÌ¿ž]ZÀ»½Z»Âe{Z̸̻ ®¿Z]YcÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻d§ZË{µZu{Äm{Â] ’v»Ä]Ád‡YÖËZÆ¿\ːe¶uY€»{įºÌfˆÅ¾°ˆ» Ä]ž]ZÀ»¾ËY|‹{ZÂn»Á{€¯[»ÀË|»cZÌÅį¾ËY ÁcZ»|yŠz]{Ö^‡ZÀ»µÂveį{‹Ö»ªË‚eZÅÃÁ€a {Â]|ÅYÂy†Ë{€aÕZÅdyZ‡€Ë Ö·Z¼‹Z§{d¨³ÁÕZŁZ§d§€ŒÌa|¿ÁÃZ]{ÕÁ dÌ·Z §µÂ¤//Œ»ՁZ//‡Ã{Z»MÕZÅŠz]{ÕZ¯ÄÆ^m ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ½ZÌ]Z]¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d¯€//‹Ä»Z¿€]{ָ˕˜y€f»Â¸Ì¯gY|uY»Ä//°ÀËY ÃÁ€aÂ¼n»ZÅÖÀÌ]ŠÌaª^—d¨³«{Y{Y€«Ä ‡ÂeÁdyZ‡ €f»Â¸Ì¯Ä]Ã|ÀËMµZ‡ZÆ]ZeÕY{€]ÀÆ]d‡{{Ö¸ËÕZÅ |‡Ö» ÄmÂeZ]d//‹Y{ZƛYÖ»{Zy×Y€Ìy,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] µZ‡ÕY€]Հ^źœ »¹Z¬»Õ‡Yį«|Ì·Âeª¿Á»Z ‹Ä] ‰Ôed¨³†Ë{€a|Ë|m€Æ//‹½Y€¼Ÿd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Ze Y†Ë{€a{Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZÅ|uYÁd¼Ì«ºÌÀ¯Ö» ÄmÂeZ]d‡Y¾°¼»Z»Y,{Á€¿€eY€§ž]€»€f»€Å{½Z»Âe½Â̸̻ |‹Z]€eÓZ]ÕY|¬»ZÅÄÀ˂ņË{€aZy–ËY€‹Ä] ¹Y|«Ys€—{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{dËY|ÅÕ|Æ»|̇ ¶»Z//‹Šz]Á{{†Ë{€a{¾°//ˆ»ē€ŸÁ|Ì·ÂeÖ¸» Ã|//‹¦Ë€ eÖ»Z¿d^iÕZÅ|uYÁ¾ÌÀqºÅÁ¾Ì»ÕY~³YÁ ¹Z¿d^iÁ|uYÁ¾Ì»ÕY~³YÁ\·Z«{ d//‡Y ½Z»{ÂyYÖ//»Z¿d^iÕZÅ|uYÁįº//ËY{€œ¿|»Y|//uYÁ €Å{½Z»Âe½Â̸̻ Z//e {ÁM€]Ä]ÄmÂeZ] ºËZ//‡Ö» Ã|‹¹Zn¿YÖ¸»¹Y|«Ys€—ÕY€]Ä¿ZzeYÁt˜‡{įž]€»€f» {Á€¿€eY€§Öf¼Ì«ÄÀ»Y{¾ËYYÃ|//‹¹Z¼ed¼Ì«ºÌÀ¯Ö»‰Ôe ZÅÄÀ˂ÅÕY|¬»d‡Y¾°¼»†Ë{€aÖËZ̧Y€¤m–ËY€‹¶Ì·{Ä] ½Z°·Z»ÕY€]€Æ‹¾ËYÕZÅ|uYÁÃ{Á‚§Y‰YÄf^·Yį{‹€fŒÌ] d‡YZŀƋ€´Ë{Y€fŒÌ]‚Ì¿ ē€ŸÁ|Ì·ÂeÖ¸»¹Y|«Ys€—ÕY€]¾Ì»ՁZ‡Ã{Z»M{Á‚§YÕÁ Ȭ¿ÄÌÆeĸu€»{ÁÃ|‹Z£M†Ë{€a|Ë|m€Æ‹{¾°ˆ» ºÌfˆÅZÅÁZ‡ dÌ “Á¾Ë€yMÃZ//]{†Ë{€a½Y€¼Ÿd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|‹Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ä]•ÂÀ»Ã|ÀËMµZ‡{Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] ÖeYÂÀ‡ÕZÅÄm{Â]{Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—̸֨°eÔ] Äm{Â]¾ËY,µZ//‡{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y{Y{Õ|{|//‹, « {Y{{ÂmÁ½Mª¬ve¹|ŸÃZ]{ZÅÖ¿Y€´¿€´Ë{Z],|Œ¿ª¬v» Ä]ºÅ½Y€ËY©ZeYÖ//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|yÁgY|uY½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW,YM¾¼q ÕY~³YÁ{d·Á{|˳Ö»Á|À¯Ö»ÃZ‹YŒ¯{¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—dÌ “Á « d‡YÃ{€¯¶¼Ÿ¦Ì “Z̈]ZÅs€—¾ËY ÁY |¿Y{Ö»Äm{Â]Ä//»Z¿€]À^eÄ]d·Á{½{€¯¶¼ŸY¶//uÃYYM¾//¼q Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]ºÆ‡d·Á{įd//‡Y¾ËY֏yŠz]d//‡YÂy|˳Ö» Ö //‡€´Ë{¥€—YÁ|Å|¿Y€«ֻ¼ŸÁÖËY€mYÕZÅZ¯Äm{Â]ÄËZ//‡{Y Ä]Á¶Ì¼°eYÖ¸^«¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a,|Ë|mÕZÅÃÁ€a¦Ë€ eÕZmÄ]|//À¯ |¿Z‡€]ÕY{€]ÀÆ] œÀ»Ä]{‹Ö»Ã{Y{ÁZmYd·Á{Ä]Äm{Â]ÄvËÓÀ^e…Z//‡Y€] ÁZÅs€—ÕY€mY{Ö¿ÁZ eÁ֏yŠz]€f//ŒÌ]Äq€Åd¯Z//Œ»\¸m ÀÆ]Á¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—d//Ë·ÁYZ]¹Z¼eļ̿Á|Ë|m\zfÀ»ÕZ//ÅÃÁ€a Z‡\·Z«{,ÕY{€]ÀÆ]µZu{ZËÃ|//‹¶Ì¼°eÕZÅÃÁ€aÁZÅs€—ÕY{€] ĸ¼mY{Y{Y€«YÂ//¿Y{Z¬ ¿YÄ]d^//ˆ¿,֏y ֻ¼Ÿd¯Z//Œ»Z¯Á ֏yŠz]Z]ÕZb‡½Á€]ZËÕY{€]ÀÆ]ÁdyZ‡,d¯Z//Œ»,ÕY~³YÁ |À¯¹Y|«YÖ¿ÁZ eÁ Á¦ËZ›ÁY֌z]ZËļÅ{Â//‹Ö»Ã{Y{ÁZmYd·Á{Ä],À^e¾ËY…Z//‡Y€] ,ÕÁM|Ë|a¶Ì^«YÖËZÅÁÂu{cZ»|yÁZÅÓZ¯¾Ì»Pe{{ÂyÕZÅdÌ·ÂXˆ» {YÕY|Æ´¿Á€//̼ eÁÕY{€]ÀÆ],ՁZ//‡Â¿,‚ÌÆne,dyZ//‡,ÖuY€— |À¯Y~³YÁÖ¿ÁZ eÁ֏yŠz]Ä]ÖeY€¬»[ÂqZq {|À¯Ö»|̯Ze½Y€ËY©ZeYև|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|yÁgY|uY½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW Äm{Â]į{‹¦«YÁĸXˆ»¾ËYÄ]|ËZ]d·Á{,ZźˀveÁcÔ°Œ»YÖ¸ÌyZÀ¯ c|»Y{{¹{€»ÖfŒÌ »cÔ°Œ»¶u€³Y-{‹ÄÀ˂Å{ÂyÕZm{Ö¿Y€¼Ÿ ¶Ì¼°e¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—|Å{ÁZmY|ËZ],{Y{d̼ÅYd·Á{ÕY€]ÕYÄ//ŒËÁ į{‹Ö»\^‡c|»Y{{Á{Y{ÖËYµZ¤f‹Yc|»ÃZe¯{Z¯¾ËY,{‹ Õ{Zf«Y|‹€]Ö]ÂycY€iYÁ{{€³€]Œ¯{Zf«YÄy€qÄ]|¯YÕZÅÄËZ»€‡ d‹Y{|ÅYÂyŒ¯ µZ‡Äm{Â]ÄvËÓÃZ]{½Y€ËY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ,Y|ÅYY|¸Ë¾ÌÀr¼Å Õ{Y»YÖ°Ëd‡Y|¬f »Â//Œ¯Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]Z]½MÄÆmY»ÃÂv¿Á Y{Ây€]\//‡ZÀ»ÖËMZ¯YZ»YÃ|//‹Ã|Ë{ÖeYÂÀ//‡ÕZÅÄm{Â]{ÃY¼Åį Y‚ŁYÄm{Â]ÄvËÓ{ d‡Y¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°e,d‡YÃ{Â^¿ Šz]ªËŒeÕY€]|{,ÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼ecYZ^fŸYµZË{Z̸̻ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ã|‹ÃY{YÃÂmÁZËcÔÌƈeÄ¿YZËcÄ]֏y Õ{Zf«YÄÌmÂeZÅÃÁ€a¾ËYYÕZ̈]Ä°ÀËY¶Ì·{Ä]|//‹Äf¨³įĿ³½Z¼ÅZ»Y |ÅYÂz¿Y¹ÓÖËMZ¯,Äm{Â]{Â//“»¾ËYÄ]cYZ^fŸYZfyY,|//¿Y|¿ d‹Y{ µZ‡Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]d//‹Â¿€‡ÃZ]{ºÅ½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿,Ã{Y€Ì»Y|¼v» Á{d¨¿Ä°//Œ]½Â̸̻®Ë‰Á€§,Äm{Â]ÄvËÓ{Äq€³Y|˳Ö»Ã|ÀËM ¾ËY|‡Ö»€œ¿Ä]Z»Y,|‹Z]Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]ºÆ//‡d‡YY€«įÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa {Œ¿ª¬v»ĸXˆ» ¦¸fz»ÕZÅŠz]{Õ{| f»¹ZÆ//‡d·Á{|À¯Ö»|̯Ze½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ ÕZÅ|»M{Y֌z]|¿YÂeÖ»,{Y{±‚]ÕZÅd¯€//‹Áּ̋Á€fa,{Ó§¶j» ZËZÅ|»M{¾ËY€³Y |À¯Ö¿Y€¼ŸÕZÅZ¯¥€YZŽM¹ZÆ//‡‰Á€§Y¶Zu {µZ¤f‹YºÅ,{‹Â//Œ¯{Ö¿Y€¼ŸÕZÅZ¯¥€ZÅ|»M{¾ËYYÖ//Œz] ªË€—¾ËYÄ] {‹Ö»kZy{¯€Ìˆ»Y{Zf«YÄ°ÀËYºÅÁ{€Ì³Ö»ª¿ÁŒ¯ {€¯Հ̳¸mŒ¯Y½YÂmÁŽzf»ÕZÅÁ€Ì¿kÁ€yY½YÂeÖ» {,Y‚Å{Á|uÖ¿Zf//‡Yt˜//‡{¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—{Y| e€“ZuµZu{ Ö¿²À¸¯½Z»Yįd‡Ys€—Y‚Å{Á|uÂ¼n»{ÁÖ¸»t˜‡ ,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡½ÓÂXˆ»Äf¨³Ä] {~³Ö»ÄÅ{Á{YŠÌ]ZŽMYÖy€] ¾f§ZËdË·ÁYÁZÅs€—Ö·Z»ž]ZÀ»¾f§ZÌ¿ŽÌze,Õ{Zf«YՀË~aÄÌmÂe½Y|¬§ d‡YZÅs€—ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ½|‹Ö¿Ó—¶ËÓ{Y€´Ë{ÕZÅs€—Öy€] įÖËZÅ|»M{ d‡YÃ|‹Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ä]•ÂÀ»Ã|ÀËMµZ‡{Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] ‚Ì¿Äf‹~³ÕZŵZ‡Äm{Â]{ {Â]|ÅYÂz¿ª¬ve¶]Z«½Y|ÀqºË€ve֘ËY€‹{ {d·Á{Ö¿YÂeZ¿Ä]ÄmÂeZ]֏yŠz]Ä]¹Z¼eļ̿ÕZÅs€—ÕY~³YÁ½Z°»Y {€°¿Y|ÌaÖeZ̸¼ŸÄ^ÀmdËZÆ¿{į{Â]Ã|‹s€˜»Äm{Â]¾Ì»Ze k€yÁ¶y{|À//‡½YÂÀŸÄ]µZ//‡Äm{Â]ÄvËÓį{Â]ÃZ»}Mº//Å|¨Å ÕY€]Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{-|//‹†¸n»ºË|¬eÕÂƼm†ÌËÕÂ//‡Y Ä]d^ˆ¿€³Yįd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa|//‹|{{Á|uÖ¿Y€¼ŸÕZÅÄm{Â] ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYYµZ‡Ö¿Y€¼ŸÄm{Â],{‹Ä^‡Zv»µZˆ»Y[»º« Äm{Â]įd//‡Y¾ËYÄ·Z//ˆ»Z»Y{€]Ö»ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ł€»ZeÖ¸ § d‡YÃY€¼Å¹ZÆ]YZ]Öf¨¿|»M{ª¬veÁd‡YÄfˆ]YÁd¨¿|»M{Ä]Ö¿Y€¼Ÿ ÕZŵZ‡{ÕYÄm{Â]Z^fŸY{Â^¼¯{Â//‹Ö»Ö¿Y€´¿\^‡ļŁY€f//ŒÌ]Är¿M ÕZŵZ‡{ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YºÅµZ‡{dÌ “Á¾ËYįd‡YÄf‹~³ dyZ‡ÃÁ{,¹Z¼eļ̿ÃÂ^¿YÕZÅÃÁ€aÄ]Ö¿Z°qÀ˜«Äm{Â]ªË‚eZ]Äf//‹~³ Y|{{Á|u…€f‡{{Z»M…Z//‡Y€] d‡YÃ|//‹Ö¿Ó—ZÅÃÁ€a¾ËY -d‡YÃ|̇€¿¹Z¼eYÄ]{Ây½Z»{Ö¸»ÕYÄËZ»€//‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eÕZÅs€— |ÀÀ¯Ö»Ä]€neYµZ‡dyZ‡ÃÁ{µÂ—ZÅs€—¾ËYYÖy€] Ö¿Y€¼ŸcYZ^fŸYŽÌzeÕY€]ÕYÁZe{€°ËÁºÅ{ZËd·Á{ÕY|f]YYÄq€³Y ÓZ]¶Ì·{Ä]Z»Y,Ã|‹µZ¼ŸYZÆ¿Mְ˂̧d§€ŒÌaÁZÅs€—Õ|À]dË·ÁY…Z‡Y€] Ö¿Y€¼ŸÁÂuÄm{Â]ÁÖ¸»{Zf«YcÔ°//Œ»,¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a{Y| e½{Â] Ã{Z¨f‡YYĸXŒ»¶u‰Á¾Ë€f¼Æ»Öy€] d‡YÕ|mcÔ°Œ»€Ì³{½ZÀr¼Å |À¿Y{Ö»ZÅÃÁ€a¶Ì¼°e{֏yŠz]ÕZÅÖ§€›Y ÕZÅÃÁ€aՀ̴ÌaÃÁ€³Z¯»†//ÌW,Ã{YÖ¸ ·Y|^ŸÖ¸ŸµZ//‡ÃZ»{Y{€y ÕY~³YÁcZÌW‚mÃZ]{«½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa»Z]³Ád¨³{«¹Z//¼eļ̿ ª^—,{Zf«YÕYÂ//‹{»d//‡YÄf¨³֏yŠz]Ä]¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a ÕZÅs€—ÁZÅÃÁ€aYÖ//Œz]įÃ|//‹Ã{Y{ÁZmYd·Á{Ä],Ã{Z»Ä»Z¿¾ÌËM « {‹Y~³YÁ֏yŠz]Ä],¹Z¼eļ̿ ÕY€]Y֏yŠz]֬ˌed‡ŻZ]|ÅYÂyÖ»d·Á{»d//‡YÄf¨³ÁY Ä]Á¶Ì¼°e¹Z//¼eļ̿ÕZÅÃÁ€aZe-|//À¯{YÁ¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€//‡ « |‡€]ÕY{€]ÀÆ] ZʼnÁY¿Y»d//‡YÄf¨³Ä]»¾ËYÕZÅÖ³„ËÁÃZ]¾ËY{,Ã{YÖ//¸ ·Y|^Ÿ ÃÁ€a|¿YÂeÖ»Y~³ÄËZ»€‡ d‡YÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌaÕY~³YÁÕY€]Ä]»¾ËY{ 0 j»-d//‹Y{|ÅYÂz¿Հ]Z¯€Ì̤eÁZmYZ»Y |¿Z//‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á{€z]Y Ô Á|¿Z¼]Ö«Z]ć|»dËZÆ¿{|ËZ]|//‹Z]Ä//‡|»®Ë¹Z¼eļ̿s€—¾ËY€³Y d‡Y¾ËYÄ]»¾ËY€´Ë{ĐzŒ»« {Y|¿Հ]Z¯€Ì̤eÁZmY֏yŠz] ®Ì¸¼e•€‹Ä]ÃZmYZ]ZÅs€—¾ËY½|ˀyÕZmÄ]|¿YÂeÖ»֏yŠz]» ÕZ°¼Ås€—¾ËY{d·Á{Ä]ZÅÃÁ€a½M½|¿Y{€³€]ÁÕY{€]ÀÆ],dyZ‡{ 0 j» |À¯ Ä]ÄmÂeZ],½M¶Ì¼°eY| ]Á{€//z]d·Á{YY¹Z¼eļ̿½Zf//‡Z¼Ì]Ô |À¯ÃY{YY½Zf‡Z¼Ì]¾ËYµZ//‡ ,Ã{€¯¥€ÃÁ€a¾ËY{įÕYÄÀ˂Š« dˆÌ¿¾°¼»Հ]Z¯€Ì̤eºÅc¾ËY{ |¿Y{€³Z]d·Á{Ä]Y½MÁ dÌ “ÁÃZ]{€´Ë{Z]ÃZ»½Z]M{Ã{YÖ¸ ·Y|^Ÿ,µZ‡®Ëd‹~³Y| ] Ã{€¯µZ^¬f‡Y€f//ŒÌ]ZÅÁÂu¹Y|¯ÃÁ€aY֏yŠz]Ä°ÀËYÁZÅÕY~³YÁ ºËYÃ{Â]ÄmY»֏yŠz]µZ^¬f‡YZ]ZÅÁÂuļÅ{»|Å{Ö»x‡Za.d‡Y « |À¯Ö»Ö¸^ÀeZÅÃÁ€aÖ§€ »{įd‡YÖf·Á{Šz]¾ËY ZÅs€—ÁZÅÃÁ€a¾ËYZ]Öf·Á{Šz]»d‡YÄf¨³ĸX//ˆ»¾ËYÖËY€qÃZ]{ÁY ºWZ«Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{Ä¿|]Y֌z]-|À¯Ö»¾Ì»PeY{ÂycZ«Â »YÖ//Œz] {ÂyÕ{ÂmÁĨˆ¸§ZŽM{‹Y~³YÁZÅs€—¾ËY€³YÁ|Àf//ˆÅs€—¾Ì¼ÅÄ] |¿Â‹®q¯ÁÃ|‹¹Z£{YÖf·Á{ÕZŽZ»Z‡Ä̬]{|ËZ]Á|ÀÅ{Ö»d‡{YY Z¬]ÕY€]‰Ôe†ÀmYÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{¥€—YÕY~³YÁ¹|Ÿ{ZÅd»ÁZ¬» ZžËYÄ]Á|‹Á€¨]d¨¿d·Á{Á{‹€fÆ]–ËY€‹|ËZ‹|ÀÀ¯Ö»€°§ZŽM d‡Y « |Å{Äm{Â] dÌ “ÁÃZ]{«½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa»Z]³Ád¨³{YM¾¼q¾ˆv»ÓZu µZ‡Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]Äq€³Y»|˳Ö»Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ©Z¨eY {€¯¹ÔŸY½Y€ËY{Ó§Ö¸»ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm{d¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d‡€a€‡ ¶yY{dyZ‡d”Æ¿€Ìˆ»{ÕÁM¿d¼‡Ä]ÕZ¯ƒZf¿Â»Yd¯€u {¹ÓcZŸÔ—YÁZÅ|uYÁZÌ¿½Y‚Ì»YªÌ«{cZŸÔ—Yd¨³ d‡{Ä]|ËZ]{Ó§ÁÂu{Y¶yY{dyZ//‡½YÂeÂy ºËÁM d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÁ|̼ËY{¶yY{dyZ‡ZfyZ‡ dˆ¿Y{Œ¯½Z//Œy{ÕZÅḑ€›YY{Ó§,Âa\ˀ£ ½ZÌ]Ád//‡YÃ{Y{Y€«ĸ¼u{»c|//Œ]Y½M¾¼//‹{į Ád‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÁ|̼ËY{¶yY{dyZ//‡ZfyZ‡{€¯ |ÀÀ¯{ZnËY¶yY{dyZ‡ZfyZ‡|ËZ]ºÅ½YZ‡{Ó§ dyZ‡ÁÂu{µZˆ»YÕZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÄ°ÀËY€]tˀeZ]ÕÁ {Ó§d À½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Yd¨³,d‡Yְ˂̧cY‚ÌÆne {Œ]{ZnËY|ËZ]{Ó§½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y|À¿Z¼Å Šz]{Á|̼ËY¶//»ZŸcZÌņÌËÁd¼€ËÁ½ÁZ// » ½Y€ËY{Ó§Ö¸»d¯€‹{{€¯ħZ“Y{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{ Ä]d‡ZÅZ¯¾Ë€edz‡YÖ°Ëį‡€b¼¯dyZ//‡ÕÁ ½Z³‚»€Å{Ó§ÁºÌÀ¯Ö»Z¯,¶yY{ÕZÅd¯€‹YÖ°Ë®¼¯ Ã|ÀÀ¯YÁ|Ì»YZÅZ¯¾ËYįd‡YÃ{€¯Y‚³€]Հ³ÄfzËZÀ̼‡ d‡Y ÁÃYÂÀ//Œm,{Ó§½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y{Y{Ä»Y{YÂa\ˀ£ Ö¼WY{{Y|ËÁ®ËÄ]Ö ˜¬»{Y|ËÁ®ËYY{ÂyÃZ´//ŒËZ¼¿ |ÀÅ{¹Zn¿YZÅZ¯Ŀ´ÀËY‚Ì¿½YZ‡Ä ˜«Ád‡YÃ{Y{Z¬eY ½ÁZ »,d¼cYÁ{d//·Á{Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ {d¨³,{Â]|ÅYÂyZÅZ¯Ã|ÀÀ¯¶Ìƈe ÁÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ºÌfyY|¿YÃYYÖaYcZf‡Yğ¼n»®ËÁ|̼ËY Ö»Â]¶v»YįZ^»{Ó§ÖËÂmħ€½Z»Âe{Z̸̻ ՁZ‡ įZ^»{Ó§{Z»d¨³º‡Y€»¾ËY{ºÅ½Z̼̜ŸZ“|̼u Ä ˜«Y|ËZ]ZŵZ‡¾ËYd‹~³Y†aįºË|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ] ºËÁ€]ŠÌaՁZ‡|ÀËM€§d¼‡Ä]ՁZ‡ dËZ¼u€]įZ^»{Ó§d¯€‹Ã{YY€]įZ^»{Ó§¶»ZŸ€Ë|» ÕZÅ­€Æ‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹d¼//‡Ä]d¯€uÁ lÀa֗įºËYÃ{€¯ՂËÄ»Z¿€]Z»{Á‚§YÁ{€¯|̯ZeÖeZ¬Ì¬ve ZeY|f]YYՁZ‡{Ó§|uYÁ®ËŠ¿Y{\uZºÌ¿YÂf]Ã|ÀËMµZ‡ Œ¯€‡Y€‡YÖ ¼mÖËY‚§YºÅYZf‡Y¾ËY{ÁºÌ‹Z]ZÆf¿Y ºÌ‡€]±‚]¥|žËYÄ]ZeºËYÄf§€³®¼¯ ÁÖÀ§ÕZźÌeÕZ°//¼ÅZ]€“ZuµZu{{€¯½Z//Ÿ}YÕÁ {¿ćÁ€a{…Za¾Ì°‡YÄ ˜«dyZ//‡µZu{֐ze ºËY{€œ¿|»½Â»M®Ë½YÂÀŸÄ]YZ¯¾ËYÁºÌfˆÅ{€‡ ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm¾ËY½Z³|ÀÀ¯Y‚³€]Y€°//Œe¾¼“ÕÁ ¾ËYd§MÖ·Ád‡Y[ÂyZ̈]ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm¾ËYd¨³ Ö»Y|Ìa¥Y€v¿YŠËZ¼¿Á¥€uÄ]įd‡Y¾ËYZÅZÀ̼‡Â¿ ÁºÌÀ¯Հ̴ŒÌa¥Y€v¿Y¾ËYYÃYÂÀŒm¾ËY{|ËZ]Z»Á|À¯ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÄfˆŒ¿€¼iÄ]ÕZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÃZ]{Ö]ZˁY®Ë|ËZ] ºÌÀ¯Y‚³€]€eZ]|Ë{Z]YÕ| ]ÕZÅÃÁ{Á Á{€¯|̯Ze{Z ]YļÅ{Ä ‡ÂeÁªÌ¬vecÁ€“€]½Z̼̜Ÿ |u¾ËYZe,|‹Z]½Z//‡MŠ¿Y{ÁªÌ¬veZ¯{Â]Y€«€³Yd¨³ ÄÀ˂Åd«ÁÁµZ»Y½MÄ]½|̇ÕY€]|ËZ]†a,{Â^¿|À¼‹Y ¾ËY{įZ^»{Ó§{»{ÃYÂÀŒm¾ËYYZ»Ö]ZˁYÁ{€¯ |‹|ÅYÂyÄWYYd¯€‹ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com Ö¸yY{,|¿YÄf§ÖËZ¨¯{ÂyÁ¶yY{|Ì·Âed¼ˆ]ļÅ{Ó§ d‡YÄmÂe¶]Z«cY|Ì·ÂeÁZÅÖuY€—½{€¯ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÆf¯€‹Ä]d»|yYŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÃÁ€a{ºË€“Zu{Á‚§Y,ºÌÅ{Ö»ÄWYY Ö·Z»ÕZ°¼Å{Ó§ÁÂuÖÅZ´Œ¿Y{ÁÖeZ¬Ì¬veÁÖ¼¸Ÿ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ tˀe¾ÌÀr¼Å½ZËZa{ÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ÁÂ//Œ¯¾ËYÃ|ÀËMÕY€]½MÄ]ÄmÂeÁ¶//yY{dyZ//‡{€¯ d‡YÖeZÌu½Z¼¿Y|¿€§ {Œ]{ZnËY|ËZ]{Ó§d À½YZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y ¾ËY{ºÅÁ|̼ËY¶»ZŸcZ//ÌņÌËÁd¼€ËÁ½ÁZ » Ã|‹¶Ì°ŒeÁ|̼ËY{¶yY{dyZ//‡ZfyZ‡d¨³º‡Y€» |ÀÀ¯{ZnËY¶yY{dyZ‡ZfyZ‡|ËZ]ºÅ½YZ‡{Ó§Ád‡Y Ád‡YŒ¯cYZzf§YÁ‚m{Ó§{€¯½ZÌ]Âa\ˀ£{Y{Y|y d‡YÃ|‹ºË€ve½ÂÀ¯ZeZ]¾Ë|Àq¶^«µZ‡€^»Y¿YÁÂu¾ËY d‡YÃ{€¯¶¼Ÿ[ÂyįdˆÀËYÄ¿ZŒ¿į ½ZÌ]Ádˆ¿Y{Œ¯ÕZÅՄeY€f‡YÁ‚mY¶yY{dyZ‡ÕÁ Ä»Z¿ºÅZ¨e®ËZ]{Ó§¶yY{dyZ‡ªÌ¼ e‚Ì»¾Ì·ÁYÁ€»Y{€¯ {‹Ö»Äfˆ]ÁÂ˽Â̸̻‰YÄ] Ä]ÃZ//‹YZ]Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌËÁd¼€ËÁ½ÁZ » Ä]{Ó§¶Ë•Â˜yµÂ—{€¯½ZÌ],Ö¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡YÖy€] {Ó§½Á,d‡YÃ|̇ZÌ¿{{¶^«€]Y€]Š‹ÖÀ Ë€f» d]Z«€´¿ZŒ¿įd‡YÃ|‹€e®^‡ÁÃ|‹€f¼¯|{Ze d‡YÁÂu¾ËY{ÓZ] Ä]¶yY{dyZ//‡YdËZ¼uY¹Zœ¿Հ̳dÆm,Âa\ˀ£ Ö§€ »Հ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»…Z‡Y€]{€^ÅY®Ë½YÂÀŸ ÄmÂeºÆ»¾ËYÄ]ºÅd¼€ËÁÁÂƼm†ÌËd¨³Á{€¯ {€¯ħZ“Y¾ÌÀr¼Å{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ |¿Y{ {‹Ö»Ö]ZˁZ]{Ó§d À{Ö§€»[M|{ ¾ÌÀr¼ÅÁ|̼ËY¶»ZŸcZ//ÌņÌËÁd¼€ËÁ½ÁZ// » |À¯ºÅY€§YÂ“»¾ËYÕZÅdyZ‡€Ë|ËZ]d·Á{ YՀ´Ë{Šz]{ÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ// » ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä ‡Âe€f//ˆ]d¨³,{Ây½ZÀz‡ Ö»ºÅY€§YÂ“»¾ËY€fˆ]ÃZ´Œ¿Y{Á|ÀfˆÅZÅÃZ´Œ¿Y{ |À¯ |À¸]ÕY€]ZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZÅÁM¦¬‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕZf//‡ {Á‚§Y,d‡Y{Á|v»d·Á{µÂaÄ]Z°eYZ]ÕÁM¿ÁՁYÁ€a d¼ˆ]Á|ÀÀ¯Z¨f¯YÂ“»¾ËYÄ]–¬§|ËZ^¿ZÅÃZ´//Œ¿Y{ |¿Á€]Ö¼¸ŸÕZÅ{ÁZf‡{ՁZ‡ÕZne Z»Ä]Œ¯{d¨¿‰Á€§µZ‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ճ·ÂÀ°eZ»Y{€¯ħZ“Y,d‡YÖ¿|ˀy‚ÌqļÅįÃ{Y{{ZË ½YÂeÖ»µÂaZ],d‡YÖÀf§€³{ZËÁdˆÌ¿Ö¿|ˀyÕÁZÀ§Á ÁՃ·ÂÀ°eÁd// À\uZZ»Y|//‹Ä¿ZyZ¯\uZ |‹½YÂeÖ¼¿ÕÁZÀ§ YÄËÔ³ZƛYZ//]ÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ//¼¸Ÿ½ÁZ » YÖÀˀ§MZ¯²Àŀ§ÁÖÀˀ§MZ¯,d//¨¿µÂaÄ]Z°eYÄ°ÀËY |ËZ]Y²Àŀ§Â¿¾ËYd¨³,d‡YÃ{€¯[¯€‡֟¿Ä] ÁÕÁZÀ§d¼//ˆ]|ËZ]{€¯tˀeÕZf//‡ ºËY~´]ZÀ¯ ZÀ¯ÄÆ^m®Ë{|ËZ],ºËÁ€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÃZ´¿ÁՃ·ÂÀ°e ºÌ´Àn]ºÅ Œ¯ÖeY{ZZfyZ‡ՁZ‡Z]ÕY€]ºË€ved€§Y {Œ]Ã{Z¨f‡Y Z»YÕ«½Z»Ö//eY{YÁÕZÅZfyZ//‡Ä°ÀËYÕÁM{ZËZ]ÕÁ d€§Y|ËZ]{Á‚§Y,d‡Y¦Ì “½Z»ÖeY{ZÕZÅZfyZ‡ {Œ]ՁZ‡Z]ZfyZ‡¾ËYÁºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YºË€ve d¨³¾ÌÀr¼ÅÂ//Ƽm†ÌËÕÁZ//À§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » Ö¿Y€ËYÕÓZ¯Â“»Ä]Y½Z¼ËZÅÁZ]ÁՀ°§ÕZÅZfyZ‡ ²Àŀ§¾ËYYÁºÌÅ{Z¬eY|ËZ]¶//yY{|Ì·ÂeYdËZ¼uÁ ºÌÀ¯dËZ¼u d À{º·Zv‹Ây{€¯½ZÌ]{Ây½ZÀz‡Ä»Y{Y{ÕZf‡ º//‡Y€»{d¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ ‚Ì»d¨³½Y€ËY{Ó§Ö¸»ÃZ´//ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ ºÌÀ¯Ö»Y‚³€]µZ‡½ZËZaZe€´Ë{¶yY{dyZ‡ {€¯tˀeÖ¯ZÌ¿Ö«{ZÕ|Æ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d¼cYÁ{¶//yY{dyZ//‡d”Æ¿ÕÂv»ÃÁ€a ¶yY{dyZ‡Âv»µÂu¶yY{dyZ‡d”Æ¿,|‹¾ËÁ|e ̯֨ÁÖ¼¯¥Y|ÅYįd‡YÃ|//‹¾ËÁ|e,|Ì·Âeª¿ÁÁ {Y{ {€¯ħZ“Yd¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ Ó{{Z̸̻{Á|uª§YZeįd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa dyZ//‡,Â//Œ¯ÖËZ¨¯{ÂydÆm{ÖeY{YÁÕZŁZÌ¿Y {Œ]¶yY{ Ä]ÕZ¯ƒZf¿Â»Yd//¯€uÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]Ö//¯ZÌ¿Ö«{Z ,ºË€]Ö»ŠÌa¶yY{dyZ//‡d”Æ¿ÁÂu{YÕÁM¿ Ä¿ZyZ¯ÀÌn¿įºËY{d‡{{YZÅÀÌn¿¶Ì¼°ed¨³ d‡Yĸ¼m½MYՁZ‡ dˆ¿Y{Œ¯d ÀÄ ‡ÂeÂe»YՁZ//‡¾Ì‹Z»ÕÁ ՁZ//‡Ä¿ZyZ¯‰YÀÌn¿¶Ì¼°eÁՁY|¿YÃY{Á‚§YÁ d‡Y¶yY{dyZ‡d”Æ¿ÃÁ€a¥Y|ÅYÁ‚m Z]{Á‚§Yd//¼cYÁžËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ YÓ{{Z̸̻Ä¿ZÌ·Z‡ÕÓ{{Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€//‡ Հ]YŠÅZ¯Á{‹Ö»ՁZ//‡Ö¸yY{ÖeY{YÁÕZŁZÌ¿ ºËY{ ¶yY{dyZ‡‚Ì»½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¯ZÌ¿Ö«{Z Z]¶yY{dyZ‡‚Ì»Á{ÂyÁÂu{{€¯½ZÌ],ºÌf//‹Y{ ,ZÅ{Y{Y€«\·Z«{Ö//ËÁÂ˽Â̸̻Հ//]YŠÅZ¯ ºË{€¯Y‚³€] Z]¶yY{dyZ//‡‚Ì»Á{cY€]Zz»ÁÂu{{Y{Ä//»Y{YÕÁ ºË{€¯Y‚³€]ÖËÁÂ˽Â̸̻Հ]YŠÅZ¯ ¾ÌÀr¼Åd¼cYÁž//ËZÀ»Yd¿ÁZ »d//‡€a€‡ ÕZł̻ÁÖ´¿Zy¹Y·¶yY{dyZ//‡‚Ì»{€¯tˀe ZeY{Ó§¾ÌÀr¼ÅÁÖ¸ËÁÁ{Ây,cZˆÌ‡Ze,ּ̋Á€fa ºÌÀ¯Ö»Y‚³€]µZ‡½ZËZa Ö¼¸ŸÕZÅ{ÁZf‡{ՁZ‡ÕZned¼‡Ä]ZÅÃZ´Œ¿Y{ |¿Á€]{Ây º//‡Y€»¾ËY{ºÅÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ// » ºË€“Zud¨³½Y€ËY{Ó§Ö¸»ÃZ´ŒËZ¼¿ÁÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ ÖÅZ´//Œ¿Y{ÁÖeZ¬Ì¬ve,Ö¼¸Ÿ,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÃÁ€a{ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ö·Z»dËZ¼uÁÕZ°¼Å{Ó§ÁÂu Á{¶ËZˆ»ÁՀ°¨eÕZÆfyZ‡€Ë{€¯½ZÌ]ÕZf//‡Z¿‡ {Ä¿ZyZ¯,d‡YcÁZ¨f»ºÅZ]d ÀÁÄ¿ZyZ¯Â“» ÖuY€—Z»Y,{ÁMÖ»Œ¯½Á€Ì]YY{Ây|Ì·Âe–yž«YÁ d‡Yd ÀZ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÄ¿YÁZÀ§ÁÖ¼¸ŸÃZ´¿Á ÁZÆf¯€‹{€¯ÄÀ˂ÅÁÕY~³ÄËZ»€‡¶ZuYµÂv»ÕÁ ğ¼n»{€¯tˀeÁdˆ¿Y{ŠÅÁ„a{֏yŠz] {€¯½YÂÀŸՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ |Ì·Âež]ZÀ»ÕY|ËZaZ¿Á¾ÌËZaÕÁÀÆ],[M{Â^¼¯Š·Zq{ՁÁZŒ¯ Y֌z]µZ¤f//‹Y{ZnËY¾»€œ¿Y{€¯tˀeÁZ//Œ¯ {ÁՃ·ÂÀ°eYÃ{Z¨f//‡YZ]ºÌ¿YÂeÖ»Ád‡Z»¦ËZ›Á ¦Ë€ e½Z¿YÂmÕY€]YÕ|Ë|mÕZŶ ¤//‹ÕÁZŒ¯Šz] ºÌÀ¯ {Ây½ZÀz‡Ä»Y{Y{ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁd//‡€a€‡ Äf‹~³ÕZŵZ‡{½YÁZŒ¯½ZˁhŸZ]įÖ¸WZˆ»YÖ°Ë ¾ÌËZa{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸYw€¿¾f‹Y|Æ´¿¾ÌËZaY|‹Ö» ZźˀveÁ{MZ̈]YՁÁZŒ¯Šz]Yw€¿¾f‹Y|Æ´¿ \m»d‹Y{Œ¯{Zf«YÕY€]įÕ{ZˁcÔ°Œ»{ÂmÁZ] Ä]YՁÁZŒ¯Šz]YZ]{Â^Æ]į|//‹Yw€¿ḑZ¨‹ d‹Y{µZ^¿{ ½YÁZŒ¯ž¨¿Ä]Yw€¿ՁZ//‡Ö «YÁÁZ//Œ¯{Z¬fŸYÄ] ՁÁZŒ¯cӐv»d¼Ì«¾f‹Y|Æ´¿¾ÌËZaÕÂ//‡Á{Â] Ä]YՁÁZ//Œ¯Šz]½ZˁÃY¼ÅYw€¿µ€fÀ¯¶Ì·{Ä] d‹Y{ÃY€¼Å |ËZ]Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ ¹|À³¹€³Â¸Ì¯lÀa[M\ °»€f»€ÅYÃ|ÀËMµZ‡lÀa¥€› ÕZŽZf‡Y{įºÌ‡€]ÕYʬ¿Ä]|ËZ]Z»{€¯ZƛYºÌÀ¯|Ì·Âe Á¾ed¨ÅÄ]Zf°Å€Å{¹|À³|Ì·Âe{€°¸¼Ÿ½Y‚Ì»| fˆ» |‡€]¾elÀaÄ]Ä^Àa|Ì·Âe{€°¸¼Ÿ½Y‚Ì» cYZÌfyYļźËYÃ|»MZ»d¨³{Ây½ZÀz‡½ZËZa{ÁZŒ¯ ºÌÀ¯Y~³YÁ֏yŠz]Ä]Հ³Õ|e|u{Y{Ây ÄÀÌ»¾ËY{Á{‹±‚]d·Á{|ËZ^¿ºÌfˆÅ|¬f »įY€q |‹Z]Y|¼q€a|ËZ]ÖËZf‡Á½ÁZ e½Z»Z‡ Ä]d‡Yž]ZÀ»ÕY|ËZaZ¿Z»ºÆ»Š·Zq¾Ì»Â‡d¨³Œ¯{ ºËYÃ|̇\ˀze€»Ä]­ZyÁÂu{½ÂÀ¯YºÅįÕÂv¿ d‡Y[¸˜»Z¿Z̈]|Ì·Âež^À»¾ËYÕY€]–ËY€‹Á \m»|Ì·Âež//]ZÀ»{ÕY|//ËZaZ¿{€¯tˀeÁZ//Œ¯ ÕY|ËZaZ¿½MÄnÌf¿į{Â//‹Ö»½YÁZŒ¯|»M{ÕY|ËZaZ¿ d‡YŒ¯{Zf«YÕY€] Šz]{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ ¾Ë€f¼Æ»{Á‚//§YºËY{‚Ì¿Հ´Ë{ÕZÅŠ·ZqՁÁZ//Œ¯ ÕZÅŠ·ZqZ]Šz]¾ËYZ»Yºf¨³į{Â]ÖËZŽZ¼ÅZÅŠ·Zq Ä]¾fyY{€b¿Ä]½YÂeÖ»½Mĸ¼mYįd‡YÁ€]Á‚Ì¿Հ´Ë{ d‡YZ“Z¬eÁē€Ÿ€»YÁYZ]ºÌœÀe ½Á|]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ÄmÂe¶°Œ»¾Ë€yM{Y{Ä»Y{YÁZ//Œ¯ \̇M\m»įd‡Y½M†° ·Z]ZËÁÃ|ÀÀ¯¥€»Ä]ÄmÂe |Ì·Âed¼Ì«{ZˁĸZ§Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹Ö»¥€—Á{€ÅÄ] |Ì·Âe¾Ì]d¼Ì«€“ZuµZu{{€¯ZƛYÃ|ÀÀ¯¥€»Z//e ÄmÂf»½M½Zˁįd//‡Y{ZˁZÌ//ˆ]Ã|ÀÀ¯¥€»ÁÃ|ÀÀ¯ {ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ {Â//‹Ö»¥€—Á{€Å YŒ¯ÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zq{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz] ¾ËYÕÁ{€Å½{€¯ž¨e€»{{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸµZ¤f‹YÁ[M |‹Z]Äf‹Y{Ö´¿€aŠ¬¿|¿YÂeÖ»ՁÁZŒ¯Šz]ZÅŠ·Zq ŠÅZ¯Z]|¿YÂeÖ»ՁÁZ//Œ¯Šz]{€¯ħZ“YÁZ//Œ¯ €i»Â//Œ¯{Ö]Mº¯½Y€v]¶u{Õ|uZe[M¥€» ՁÁZŒ¯Šz]ՁZ‡½|»Z]¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹Z] ºÌÀ¯®¼¯Œ¯{ÖËYµZ¤f‹YÄ]ºÌ¿YÂeÖ» įÖ·Zu{dˆÌ¿¶u¶]Z«|‹Z]{»YŠÌ]Šz]®Ë d‡YÁÄ]ÁºÆ»Š·ZqZ]ZÆÀeZ»ՁÁZŒ¯Šz] {Â^¼¯ºÆ»Š·Zqć¾ËYÁZŒ¯{€¯½ZŒ¿€—ZyÁZŒ¯ {€]¹Z¿|Ì·Âež]ZÀ»ÕY|ËZaZ¿Á¾ÌËZaÕÁÀÆ],[M ¾ËYZ]{Ây€]ÃÂv¿Z]YՁÁZŒ¯Šz]¹{€»{Y{Ä»Y{YÕÁ Ã{Â][ÂyZ»Z¯Ä°ÀËY{»{Á|À¯Ö»Ö]ZˁYŠ·Zqć |ÀÅ{Ö»€œ¿,|]ZË Z»Œ¯ՁÁZŒ¯Šz]ºÆ»Š·ZqćÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÁZŒ¯ Ö]Mº¯Š·Zq{Á‚§Yd‡Y¶u¶]Z«Á€»YÕZÅՃ·ÂÀ°eZ] ÁºÌÀ¯ÄmÂe½MÄ]Ö´¼Å|ËZ]įd‡YÕ{Y»¾Ë€f¼Æ»Y Y¡Z§†¯pÌÅZ»¾Ì»{įd‡Y¾ËYļŁY¾»ŠÅYÂy |À°¿€°§Ä ‡ÂeÄ][M Z]½ZÀr¼ÅZ»Ĭ]Z//‡Ö]ÕZÅÖ³|¿Z]º£Ä]{Y{Ä//»Y{YÕÁ Õ{Zˁºnu½ZÀr¼ÅįÕÂv¿Ä]ºÌfˆÅÁ€]ÁÖ]Mº¯¶°Œ» d‡Y[MYÖ·ZyŒ¯ÕZÅ|‡Y ÖÀ Ë¹Á{Š·ZqÃZ]{ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ cÄ]hv]{Z//»{€°¸¼Ÿ{€¯ZƛY¾ÌËZa{€//°¸¼Ÿ Ä]ՁÁZŒ¯cӐv»|Ì·Âe½Y‚Ì»Ád//‡Y¾ÌËZaֻ¼Ÿ Ä]Ճ€¿Y|uYÁ®ËZËÁ[M\// °»€f»®Ë¥€//»ÕYY dˆÌ¿Ö§Z¯ÁY|¿Y Ö^‡ZÀ»ÕÁÀÆ]ՁÁZŒ¯Šz]Ä°ÀËYÕY€]ÁZŒ¯Äf¨³Ä] ½Y‚Ì»Ä]|Ì·Âež]ZÀ»Y|uYÁ€Å¥€»ÕY€]|ËZ]|‹Z]Äf‹Y{ {‹½YÁZŒ¯\̐¿µÂaÖ§Z¯ ՁÁZŒ¯cӐv»|Ì·Âež]ZÀ»ÕY|ËZaZ¿Š·ZqÃZ]{ÕÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÀÆ],[M{Â^¼¯d¨³ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁd‡€a€‡ Šz]ºÆ»Š·ZqÄ//‡|Ì·Âež]ZÀ»ÕY|ËZaZ¿Á¾//ÌËZaÕÁ d‡YZ»Œ¯ՁÁZŒ¯ Ö¸»ÖËZ¼Å{€³{ÁZ//Œ¯…Z^Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Y€ËYÖËZf‡Á½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z‡Ö¿Zf‡YÁÕ{Zf‡½Y€Ë|» {ՁÁZŒ¯Šz]YĜv·¾ËYZeÖ¸¯—Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z] š¨ucYZœf¿Y¾ËYYÖ°Ë{€¯ZƛY,{ÁÖ»Z//œf¿YZÌ¿{ ±€^»Y‚¯Â·Á|À¸ÅŒ¯{‚mÄ]įd//‡YÖËY~£dÌÀ»Y d‡YZ»Œ¯ĸ¼mYZÅŒ¯¹Z¼e{Ö¸YĸXˆ» Yd›Z¨uՁÁZ//Œ¯Šz]Y€´Ë{Zœf¿Y{Y{Ä//»Y{YÕÁ d·Á{ºÅÁ½YÁZŒ¯ºÅ{»¾ËY{įd//‡Y|Ì·Âež]ZÀ» |ÀfˆÅ½MµÂXˆ» ¦¸°»Z»|Ì·Âež]ZÀ»Yd›Z¨u{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÁZŒ¯ įZœf¿Y¾Ì»Â‡{Á‚§Y,ºÌfˆÅ‚Ì¿dˆË–Ìv»Ä]ÄmÂeÄ] d‡Y½YÁZŒ¯|»M{ŠËY‚§Yd‡Yd·Á{ÄmÂf»Ze|¼Ÿ ÁY|¿Y†a½Z°»Y{Á€¿ÓZ]½YÁZ//Œ¯|»M{€³Y{Á‚§YÕÁ Ä ‡Âe{Á€¿ÓZ]|»M{Öf«ÁÁ{Â//‹Ö¼¿ºÅY€§ZŽMÕY€] |f§YÖ¼¿©Z¨eY {Ây½ZÀz‡Ä»Y{Y{ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁd//‡€a€‡ ½|//‹ž¨e€»¶]Z«YÂ//Œ¯ՁÁZ//Œ¯Šz]ÕZÅŠ·Zq ÕZÅŠ·Zq€³Yį|¿ÁZ]¾ËY€]½Z‡ZÀ‹Z¯d¨³Ádˆ¿Y{ |Ë|»M‰ÂyÃ|ÀËMÄ]µZfÌnË{[Ô¬¿Y €ËZ‡Á¾]€¯|̈¯YÕ{Õ{Zˁ€Ë{Z¬»Šza {{€³€nÀ»ºfˆÌ‡¶¯ÕY|ËZaZ¿Ä]|¿YÂeÖ»{‹ d‡YÃ{Â]Ö»Y|«Y¾ÌÀqZ0 ^ˀ¬e¹Á{ÁµÁYÖf À[Ô¬¿Y½YÁ{{€¨//ˆ¼eY{Ö¼//‡ÕZŁZ³ Ö]MÄy€q{ÄmÂe¶]Z«cY€Ì̤e{ZnËYhŸZ],Öf ÀÖmÁ€yÕZŁZ³Y֋Z¿cY€uŠËY‚§Y d‡YÃ|‹µZ‡½Â̸̻{½M‘Y€¬¿Y€˜y¾Ì¼Œ‹Á€]ÁZźfˆÌ‡Â¯YÕY|ËZaZ¿,¾Ì»À¯ Ä]¾Ì»À¯{cZÌuÄ»Y{YÁՀŒ]½|¼eÕY€]YՐeÁÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£lËZf¿dÌ “Á¾ËY ÕYÀÌn¿¾Ì»À¯įd‡YºÆ»ĸXˆ»¾ËY­{µZu{dŸ€‡Ä]dˀŒ] d‹Y{|ÅYÂyµZ^¿{ ­{¾ËY d‡Y€Œ]cZÌuÄ»Y{YÄ»Ó½MYd›Z¨uÁÃ{€¯¶f»ºÆ]YcY{Âm»ļÅįd‡Y ÁZ¯¶v»,µZÀ»{ÖÅÁ€³ÁÕ{€§Ö³|¿¶»Z‹įd‡YÖfÌ·ÂXˆ»…ZˆuYZ]ÃY€¼Å|Ë|m {½ZÆm€‡Y€‡½Z¯{¯ |‹Z]Ö»,|Œz]{Â^Æ]Y¾Ì»À¯–ËY€‹ÁdÌ “ÁįÕYĿ´]Z¼fmY €ÅZËÁ€Œ]¹Y|«Y€Åį|¿Â‹Ö»ZÀ‹Mķ¬»¾ËYZ]Á|ÀfˆÅ"֘Ìv»dˆËÕZa{"Հ̳Y€§µZu cY{Âm»ÁZÆ¿Zˆ¿Y€ËZ‡Ö³|¿€]į{Y~³Ö»ÕZn]{ÂyY֘Ìv»dˆËÖËZa{,Ã|¿{Âm» Ö»­{¾ËYÄ]ºÅÄ]ZÅʬ¿½{€¯¶ÁZ]ZÆ¿M {Y~³Ö»€ÌiZe¾Ì»À¯Y€´Ë{ÕYʬ¿{ ÕY€«€]¹‚¸fˆ»ºfˆÌ‡¶¯[¸˜»{€°¸¼ŸÁÃ{Â]ºfˆÌ‡Â¯Y®ËY֌z]Õ{Âm»€Åį|À‡ |‹Z]Ö»ºfˆÌ‡LY‚mY¾Ì]Y|ËZaÕYĘ]Yš¨uÁ Y®Ë€Åįd‡Y֟Z¼fmYž«YÁ{¾Ì»À¯įd‡YdÌ «YÁ¾ËY­{µZu{½YÂm¶ˆ¿ ­{ d‡Z»d‹Â¿€‡Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e,½Md»Ô‡dÌ “ÁÁºÌÅ{Ö»¶Ì°//ŒeY½MYÖW‚mZ» ,d̈Àm€]ÖÀf^»ÖËZŁ€»Ö¿Ó—c|»ÕY€]įd‡YÖËZÅYÂË{¾fzËÁ€§\m»dÌ «YÁ¾ËY ºÅY€§ÁÖ¿ZÆmcZ—Z^eYÄ°^‹€Ì´¼ŒqÄ ‡ÂeZ] {Â]Ã{¼¿{ZnËY ,¾Ë{,{Y‡,֟Z¼fmYĬ^— €´Ë{Á€»Y d‡Y‰€fˆ³µZu{Ö¬§Yc]ḋZˆu¾ËY,ºÅÄ]½ZÌ¿ZÆmµZeY½Z°»Y½|‹ "Հ´Ë{"ºŒqÄ]½ZÆm¹{€»€ËZ‡Ä]½ZÌ¿ZÆmY€¨¿{Z̸̻|ÀqºÅ|ËZ‹,€¨¿½Â̸̻||Àq ÄËÁÄ],½ZÆm¹{€»Y€¨¿ZŽÂ̸̻¾ÌÀr¼Å |ÀÀÌ]Ö»"Õ{Ây"cÄ]YZÆ¿MÁ|¿€´¿Ö¼¿ …€yÁZžW´Àa¶»Z‹įÃ{€¯Y{¾Ì»À¯cY{Âm»€ËZ‡Õ‡Ä]®¼¯d‡{,½Z¿YÂm ¾ËY­{µZu{½ZÆm½Z¿YÂm |‹Z]Ö»‘Y€¬¿YµZu{cY{Âm»€ËZ‡‚Ì¿ÁµZ¼‹\˜«ÕZÅ Ã|‹ºÅY€§¾Ì»À¯Z¼fmY{ՀŒ]½|¼e‚Ì»Md¼·Zˆ»Ö³|¿ÕY€]ÖËԗÖf€§į|ÀfÌ «YÁ ¾°¼»"ÕZ”§½YÂeÖ»ÂÀÅ Zœf¿YZeºÌÆmY»|Ì»Y…ZˆuYZ]€fŒÌ],ĸu€»¾ËY{Z»Y d//‡Y {€¯†uYÂÅ{Y"d‡Y ¾ÌÀq{ |]ZËÖ»ŠÅZ¯c|Œ]Ã|‹ÄfyÁ€§ÕZÅÓZ¯{Y| e½M{į,֌y€q{Zf«Y|·ÂeÖÀ Ë €´Ë{cZ^ŸÄ] {‹Ö»€ŒfÀ»€¨ˆ¼eYÄ]Հf¼¯Ö¼‡ÕZŁZ³ÁÃ|‹¥€»Հf¼¯ž]ZÀ»Öf·Zu Á‚^‡Ճ€¿YY­€fŒ»Ã{Z¨f‡YÁ€¨®Ë{‚¿Ö§Z“YÄÀ˂ÅZ]ÕYÄ »Zmd¼‡Ä]d¯€u€]|̯Ze dˆËÖÅ{Z]Z]Õ{Zf«YÄ]¶Ì¿ÕY€]ÃY¾Ë€fÆ],Ö¯Y€f‹Y{Zf«Y{cZ»|yÁZÅÓZ¯žËÂeZ] Ã|ÀËMÄ]Ö]ZÌf‡{{ZÌ »¾Ë€e€i»€¨Ä]®Ë{‚¿Ö§Z“YÄÀ˂ÅdÆm{d¯€u d‡ÓZ]֘Ìv» cY€Ì̤eÕZÅZÌ »µZfÌnË{[Ô¬¿Y {ÁÖ»Z¼Œ]¾Ì»À¯ÕÁ€]€Œ]¶//ˆ¿ÕY€]Y|ËZaÕY ¾]€¯½Á|]ÁY|ËZa,ZËÂaÕ{Zf«Y½YÁ{€Ìˆ»{į|Å{Ö»€Ì̤eÖ§Y|ÅYÄ]ÖÆÌ^ÀeYY̸ּ«Y {¶¬¿Á¶¼uÁՃ€¿Y,cZ—Z^eYd¿€fÀËY€]¶¼fŒ»|Ë|m|À¼‹ÂÅdyZ‡€ËÄ°^‹ {Y{Y€« ºÌœŸÄ°^‹Ä]YÄ »Zmįd‡ZÅÃZ«€»YÂ^ŸÁ€´Ë{Ĭ˜À»Ä]ÕYĬ˜À»Y‰€fˆ³µZu {ÁMZ¼Œ]Ö]Ô¬¿Y½YÂeÖ»Y"†¯ļÅÄ]‚ÌqļŵZeY"LZ̋Yd¿€fÀËY |À¯Ö»¶Ë|^eÖ¿ZÆm Z¼fmYZ]±‚]Ã{Y¿Zy®ËY֌z]½YÂÀŸÄ]€Œ],xËZe{Z]¾Ì·ÁYÕY€]|Å{Ö»ÁZmYį ,|À¯Ö»d¯€‹SkypeYÃ{Z¨f‡YZ]Ö¿ZÆm…{ÕZÅ…Ô¯{½YÂm¶ˆ¿ |À¯Y€«€]•Z^eY Twitter{€¨¿½Â̸̻||ÀqZ],|À¯Ö»Y€«€]•Z^eYFacebookªË€—Y½ZÌ¿ZÆm€ËZ‡Z] ¾Ë€ËZ‡Z]cZ—Z^eYd¿€fÀËY®¼¯Z]Y{Ây€´Ë{‚ÌqļÅZ0 ^ˀ¬eÁ…Z^·,Ä¿Zy,|À¯Ö»d^Ì£ ÕZÅÃZ«{Ö¿ZÆmÃ|°Å{LZ”ŸY€ËZ‡Z]ÁÃ{€¯|Ì·Âe‚^‡Ճ€¿Y,|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖ¯Y€f‹Yc] c]ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u¶ËZ‡ÁÁÁ{ÂyY,{Y~³Ö»­Y€f‹YÄ]Ճ€¿Yd¿€fÀËYªË€—Y€´Ë{ Ã{Z¨f‡YÁ{Á|v»Z¿{Y»Áž]ZÀ»Ä]LZ°eYYY€Œ]€Ìˆ»|ÀËM€§¾ËY{Á|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖ¯Y€f‹Y €—{€Ì̤eZ]ÃY€¼ÅµZ¬f¿Y¾ËY |Å{Ö»€Ì̤eÄ¿Y|Æ f»ÁY|ËZaÕ{Zf«YÄ ‡ÂeÄ]Äfz̈³¹Zn· d‡YՀ̳¶°‹µZu{­Y€f‹Y€ŸÁ֘Ìv»dˆË¶ËZˆ»Ä]½{Y{d̼ÅY€]ÖÀ^»€Œ]€°§ YÁÃ{ÁMºÅY€§‚Ì¿YcY{Âm»€´Ë{Ö³|¿ÕY€]¹Ó–ËY€‹įÃ|¿d‡YÖ¼fˆÌ‡¾Ì»À¯ Ã|‹¶Ì°Œe,|‹Z]Ö Ì^—Ö³|¿Ä]{Z«Õ{Âm»€ÅįÖËZmZe½M¥Y€—Y€¨ˆ¼eYÁÖ¿Á€Ì]ÄËÓ ®q¯À¯¾ËY{ {Y{Y€«{YMÕZÅZË{t˜‡Y€eÓZ]€f»Â¸Ì¯Z0 ^ˀ¬e½MÖ¿Z«Â§€» d‡Y Ã|ÌrÌaÁ½ÁÂ»cZ¯€uğ¼n»ÁÃ{Â]\̯€eµZu{ºËY{˜]ÖËZ̼̋Áְ˃·ÂÌ]|ÀËM€§ |‹Z]Ö»ÃŻ¾ËY{Ö³|¿Ö¸»Z°e€Ìˆ»Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eį{ÁMÖ»|Ë|aYÕY ¶¼ŸZ¯{Ây¹‚Ì¿Z³Y®Ëc]ğ¼n»¾ËY¶¯įd‡Y\¸˜»¾ËYºÆ§µZu{ÁZe€Œ] ¾Ì»À¯ÖËZ̼̋ÂÌ]µ{Z e{µÔfyY{ZnËYhŸZ]įZÆ¿Zˆ¿YÕ‡Y¹Y|«YĿ³€ÅÁ|À¯Ö» ֟ÁYº‹ZÅ|̇ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Ö¿ZËZaÁ¹ZÆqd¼ˆ« d‡YÄfyY{€aµZfÌnË{[Ô¬¿Yhv]Ä]¶¨»—Ä]įYÖ^¸˜»Yd¼ˆ«¾Ë€yMÁ¾Ì»ZÆq dËZ‡Ä]|À¿YÂeֻķZ¬»¾ËY¶»Z¯¾f»Ã|ÅZŒ»ÕY€]‚Ë‚Ÿ½Z³|À¿YÂy d‡Z¼‹ÕÁŠÌaÁ€»Y |ÀÀ¯Ä mY€»{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á ŠÅZ¯,Ճ€¿YÖÅ{Z]ŠËY‚§Yĸ¼mYÕ{| f»cZ»Y|«Y½Â»Y€Ìahv]†ËZa̸ּ«Y†¿Y€¨À¯{ ¾°Ì· {Â]‚¯€¼f»€Ë~a|Ë|neՃ€¿YYÃ{Z¨f‡YŠËY‚§YÁZŁZ³€ËZ‡Á¾]€¯|̈¯YÕ{Šza ½Á|]½YÁ{Ä]Ã|ÀÀ¯d¯€‹ÕZÅŒ¯µZ¬f¿YÕY€]ÕYÄ ‡ÂeȬ¿ÁÕ{Zf«YÄ»Z¿€]įÖ¿Z»Ze {ÄËÁÄ]|ÀÀ¯Ö»d»ÁZ¬»ÄÀÌ»¾ËY{|Æ e½{Y{¶]Z¬»{ZÅd·Á{,|ËZÌ¿{Y€mYÄ]¾//]€¯ {Y{Y€«ÖËÓZ]|u{ÕZ°Ì]w€¿Á¾ÌËZaZ0 f^ˆ¿ÕÁÀÆ],{Á|v»Õ{Zf«Y|//‹įÖ¿YÁ{ µZ¼ŸYÄnÌf¿{į|¿Y{{Z¬fŸYÁÄfˆË€´¿ÄÌ^ÀeºŒqÄ]€fŒÌ]ÖeZ»Y|«Y¾ÌÀqÄ]ZÅŒ¯YÕZ̈] Ö¸¸¼·Y¾Ì]cY|Æ e‰€Ë~aµZ¼fuY |‹|ÅYÂyÄmY»ՀfŒÌ]ÕZÅdË{Á|v»Z]ZÆ¿M{Zf«Y½M |Ë|m–ËY€‹½{Y{Y€«€œ¿{Z]ÃY€¼ÅcZ»Y|«Y¾ËYį|]ZËÖ»ŠËY‚§YÖe{ZÅŒ¯–‡Âe ŠËY‚§YÁÕ{Zf«Y|Ë|mÕZÅd€§{ZnËY,ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ»įÕ{Z//f«Y µZ¬f¿YÕY€]¹Ó–ËY€‹,Y|ËZaÁµZ §ÕYÄ »ZmY½ZÀ̼—Y¾¼“Öf·Zu¾ÌÀq{ |‹Z],{‹µZ¤f‹Y µZu{ÕYÄ»Z¿€]¾ÌÀq {{€³Ö»ºÅY€§€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÄ]ָ̈§Ճ€¿Y€]ÖÀf^»ÃÁ{Y ÕÁÀÆ]dËZÆ¿,µZfÌnË{{Zf«Y®Ë{ d‡YՀ̳¶°‹µZu{ZÅŒ¯ÕZ̈]{€“Zu |ËMÖ»d‡|]Õ{Zf«YdÌ·Z §ÖËZn]ZmÁՃ€¿Y¾Ì»Ze,dˀË|»{Ճ€¿YՁZ‡ÄÀÌÆ]ªË€—Y ,ÕY|Æ´¿,|Ì·ÂeÕY€]¹ÓÖËZn]ZmÁZ¯ÕÁ€Ì¿,ÄÌ·ÁY{Y»,Ճ€¿Y,cZŸÔ—YY|¬»\Ìe€e¾Ë|] Ö§Z“YÄÀ˂Åd¼‡Ä]Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ÁÄf§ZËŠÅZ¯cZ»|yÁÓZ¯d§ZˁZ]Á¥€»,žËÂe ZËÂaÖ¯Y€f‹Y{Zf«Y®Ë{և€f‡{Ä]dÌ°·Z»YµZ¬f¿Y¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»d¯€u€¨Ä]®Ë{‚¿ ¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y­€fŒ»cÄ]YՀf¼¯ÕZÅÓZ¯ՀfŒÌ]{Y€§Yį{Â]|ÅYÂyÖÀ »¾Ë|] {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeZ^yY |{ZÅÖ¿Y€ËY |ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeÕYÄ¿Zz¸³Z³½ZÆm–‡Âf»Y€fŒÌ] Á€»Yd//¨³cZneÁ½| »,d// ÀcYÁÕÁZ//À§ÁŠÅÁ„a,‰Â//»M½ÁZ// » įÃ|‹ÕYÄ¿Zz¸³ÕZŁZ³|Ì·Âe{Ö¿Y€ËY€ÅÕ|{ ºÆ‡Ä]€nÀ»ZÅՀ´¿֌z] {Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{«½ZË{Z^«cY€]» d‡YÖ¿ZÆm–‡Âf»YŠÌ]|{º°f‡{ į¾Ë‚À]dy‡YÃ{Z¨f//‡Y¶]Z¬»{ÁÁÂËÖ³|ÀËÓM{Y|¿Zf//‡YZ]ÕZÅÁ{Ây|Ì·Âe {Ö´¿Z³Á{ÕZ˳,d‡YŒ¯€ÆŒ¿Ô¯|ÀqÄ]{Á|v»ºÅ½MÁÂ˽M{Y|¿Zf‡Y¾Ë€fÆ] ÕÁZÀ§®¨ÀËÓÕY‚mYYÖ°Ëdy‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YŒ¯ÖÅZ§ÕZÅՂËÄ»Z¿€] ¶]Z¬»{Z»Y,½ZÆmÁ{Y|¿Zf//‡YZ]ÕZÅÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡Yd¨³,d//‡ZÅÁ{ÂyÂe» |Ì»Zn¿Y|ÅYÂz¿ZÅÁ{Ây{{Y€ËYÁ€]Ä]‚m|ÀfˆÌ¿ÁÄ]įÖËZÅdy‡YÃ{Z¨f//‡Y ÕYĿ³Ä]ºÅdˆË–Ìv»d›Z¨u¶j»ÖÅZ´f‡{–ËY€‹d‹Y{ZƛYµÁˆ»¹Z¬»¾ËY ®ËpÌÅÕ¸m½ÂÀ¯ZeZ»Y,{€Ì´]Y{Y|¿Zf‡Y€Ì£ÕZÅÁ{Ây|Ì·ÂeÕ¸m|¿YÂeÖ»įd‡Y ÖeZ^ŸÄ]Ád‡YÄf§€´¿Y|ÀÀ¯Ö»|Ì·Âed̨̯Ö]dy‡įÂ//Œ¯ÕZÅÃZ´ŒËÓZaY ՂËÄ»Z¿€]ÕZmÄ]Â//Œ¯{|uYÁՂËÄ»Z¿€]¹Á‚·€]ÕÁ« |//‡Ö¼¿ZÆ¿MÄ]‰Á» į|ÀfˆÅÄ¿Z³Y|mÀ˂mÁ{,Ճ€¿YÁd ÀºË|ÅZ‹¶¼Ÿ{d¨³Á{€¯|̯Ze֌z] |À‹Z]Äf‹Y{­€fŒ»{Y|¿Zf‡YZ]cY|Ì·ÂeÕY€]YÖ¿Z»ÁÄf‹Y{³Ád¨³ºÅZ]|¿YÄfˆ¿YÂf¿ ,d‡YÖ¸»cZœ¿ÁÕY~³d‡Ż¾f‹Y|¿YÖ//‹Z¿cY{Y€ËY¾ËYÁ€]{€¯|̯Ze½ZË{Z^« Ä»Y{YÕÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{€œ¿{YÖ¸»ž§ZÀ»ÁՀ´¿½Ô¯ÁÄf‹Y~³ZÀ¯YՀ´¿֌z]|ËZ] Z]Ä »Zm{ZuMÖÅZ§ÁÖ³|¿,ֻ¼Ÿd‹Y|Æ],֘Ìv»dˆËÕZÅŽyZ‹ÕZ¬eY{Y{ |¿Â‹Ã{ZÀ¯|ËZ],|ÀÀ°¿dËZŸYÖ¸»ž§ZÀ»įÖ¿ÓÁˆ»Ád‡Y{Z”e{Հ´¿֌z] Õ|À]Ä̼Æ//‡Â“»cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ » ŠËY‚§YYÂ‡Ä¿Z³Á{Ä]ZÅÁ{Ây¶Ë|^eÕY€]Z“Z¬eÄf‹~³ÕZÅÃZ»{į|‹ÁM{ZËY¾Ë‚À] Zœf¿Y½YÂeÖ¼¿½|‹Â‡Ä¿Z³Á{Z],d‡YÂ‡¾Ë‚À]Á{ÂyÕÂe»ÄËZaÖf«Ád¨³,Ã{Y{ dy‡YÃ{Z¨f‡YÕZÅdyZ‡€ËÁcZ¿Z°»YÄ°ÀËY¾¼“,d‹Y{Âe»Y̬֬u½Z»|¿Y d¼‡Ä]d¯€uµZu{½ZÆmÁ€»Yd‹Y{½ZÌ]½ZË{Z^« d//ˆÌ¿ºÅY€§•Z¬¿ļÅ{Z³ Õ{Y{Y|yž]ZÀ»€]ÄÌ°eZ]ºÌ¿YÂf]|ËZ]‚Ì¿Z»Ád‡YÕ|ˀ^ÌÅÁÖ«€]ÕZÅÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡Y œÀ»Ä]©€]|Ì·ÂeÕY€]|̋Ây¿Y,µZ‡µÂ—{{ZˁÖ]Zf§MÕZŁÁ{Y| eÄËÁÄ]Á ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YZÅÁ{Ây¾ËYƒZ‹ Âe»|Ì·Âeº‡YÄ]µÂa¾f§€³µZ^¿{Ä]ZÅÃ{YZ«MÖy€] |ÀfˆÅÖ«€]d¸°Ì‡ ÁÄ ‡ÂeÕY€]¹YÁ¾f§€³d¨³d¸°Ì//‡Âe»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÀË|»dXÌņÌW Ö·Á|ÀÀ¯֗|À¿YÂeÖ»¶£ZŒ»½Z^uZįd‡YՀ̈»¾Ë€eÃ{Z‡,Z¯Á\ˆ¯®ËLZ¬eY ½Z»Ä°ÀËY€]ÃÁԟ,¹YÁ¾f§€³ÕY€]įY€q{‹Ö¼¿d̬§Â»hŸZ]Č̼Å€^¿ZÌ»ÕZƋÁ {‹Ö»ºfˆÌ‡½|‹¶^ehŸZ]ğ¼n»kZyYµÂaªË‚ed‡Y¹ÓÕ{ZˁՃ€¿YÁ Ây{Á€Ì¿€ËÁ€ÌyYcYZƛYÂy{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ՁZnu¶”¨·YÂ]Y dÆmÄ̸¬¿ĸ̇Á¾ËYÕY€]d·Á{Ä»Z¿€]ÁÖ«€]d¸°Ì‡Âe»|Ì·ÂeÕY€]cÔÌƈeÕZ˜ŸY ¾ËYįd‡YµZ‡d·Á{d¨³dyÂ//‡¥€»{ÖËÂmħ€ÁYÂÅÖ³{·MŠÅZ¯ €f¼¯Y,d//‹Y|¿{ÂmÁÄm{Â]½Y€v],ºË{Â^¿ºË€veį½Z»½M |À¯Ö»s€˜»Yhv] d·Á{{€¯ÄÌÆeÖ«€]d¸°Ì‡Âe»®Ë|//‹Ö»½Z»Âe½Â̸̻Z]Á{Â]½Z»ÂeY‚ŁY s€˜»YÂÅÖ³{·M|Ë|//Œe½Z»ZÅd^vĿ³¾ËYÖ¸¯—Ä] {Y|¿¹Zn¿YÖ»Y|«YpÌÅ |ËZ]Y|f]YÖ«€]ÕZÅÂe»hv]{{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÕYÄ¿Z‡¿Z»dÆm–¬§Á{‹Ö» ՁZ‡²Àŀ§½M¾Ë€f¼Æ»į{‹ZÌÆ»½MÕZÅdyZ‡€ËÄ°¿MµÁY{€Ì´]c¹Y|«YÁ{ ÁÂu¾ËY{dÌ·Z §Õ{Zf«YÄÌmÂe¹Á{Ád‡YZÅÂe»¾ËYYÃ{Z¨f‡YÄ]¹{€»ªËŒeÁ Á{Y|¿Õ{Zf«YÄÌmÂepÌŽMcY{YÁºÅÁºËY|¿ÁÂu¾ËY{Õ|Ì·ÂeZ»Y€Ëd//‡Y ZÅÂe»¾ËYՀ—Z]d¼Ì«d¨³½M½{Â]ÁM½Zˁ¶¸ŸÂy{ՁZnu d‡YÁM½Zˁ |‡Z§µZˆ°Ëc|»¥€›{Œ¿Ã{Z¨f‡Y€³YZÆ¿MՀ—Z]Ád//‡Y½MÖ¸¯‰Y|{ ZŁÂn»~yYÁÕY{YÕZÅևY€¯ÁÂ]½{Â]Ö¿Ó—¶Ì·{Ä]cY{YÁćÁ€a{ |‹|ÅYÂy ,¶¬¿Á¶¼u€Ìˆ»{‚Ì¿ÃZ»€´Ë{Õ‡Y|¿Z»Ö»­€¼³{ZÅÂe»¾ËYÃZ»Ä]®Ë{‚¿ Ã|‹€”f»Ã{€¯{YÁYZÅÂe»¾ËYį֐z‹€ÅÄnÌf¿{|¿Z»Ö»‰Á€§Á|Ì·Âe,Z^¿Y Ã|‹hŸZ],d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ZeįՀ—Z]ÕÓZ]d¼Ì«€´Ë{Õ‡Y{Á‚§YÕÁ d‡Y €Œ«YY‡Âe»{Y€§YÃ|¼ŸZ»Œ¯{Y€Ë|‹Z]Äf‹Y{ZÆ¿M|ˀyÄ]¶ËZ¼e֐z‹€f¼¯ {Ây©Â¬uÃZ»Á{ÖÀ Ëd¼Ì«¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»\ˆ¯Y{ÂyՁÁÂe»Z]Á|ÀfˆÅ¦Ì “ ,|ËMÖ»Ö·ÂXˆ»®Ë| ]ºÌÀÌ]Ö¼¿Y¶WZˆ»¾ËYZ»,|¿Y~´]ZÀ¯Հ—Z]Õ|ˀyÕY€]–¬§Y cZ»Z¬»d^vÄ]ÃZ‹YZ]ՁZnu {€Ì´]€œ¿{Y{Y»¾ËYÄ°¿M½Á|]|À¯Ö»d^v ŠÌaµZ‡d¨¿€ËÁd¨³ZÅd¸°Ì‡Âe»Ŀ´ÀËY|ˀyÄ]¹{€»ªËŒeÂy{ ¹ÔŸYºÅZÅÕY{€Æ‹,ºË{€¯ŽzŒ»Z¯¾ËYÕY€]YÖ ]ZÀ»Z»d¨³Äm{Â]ÄWYY½Z»{ ZÆ¿MY¹Y|¯pÌÅZ»Y|Àf§€³€œ¿{Ö«€]d¸°Ì‡Âe»YÃ{Z¨f‡YÕY€]ÕYÄm{Â]į|¿{€¯ ÕZÅÂe»|Ì·Âes€—Y|¿{€¯¹ÔŸYº«{½ZË|¿ÁZÆ¿ÕZ«M‚Ì¿ŠÌaÃZ»Á{,{€°¿Y|Ìaª¬ve ÁÄm{Â]pÌÅZ»Y|¿{Y¥€//u¾ËYd¼€ËÁºÅµZ//‡ÕY|f]Y|ÀÀ¯Ö»dËZ¼uÖ«€] ½ZÌ]Z]d¸°Ì‡Âe»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÀË|»dXÌņÌW |Œ¿Ã{Y{ŽÌzeÕZ°ÅY Ö·Z‡|Àqd¨³,|‹|ÅYÂz¿ÖeZ̸¼Ÿ,Ĭ]Z‡Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe”u½Á|]ÃÁ€a¾ËYÄ°ÀËY Ö°¿Z]cÔÌƈe–¬§Á|¿YÃ|‹d À¾ËY{YÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âeº‡YÄ]ZÅÃ{YZ«MÖy€]d//‡Y |Ì·Âeº‡YÄ]µÂa¾f§€³µZ^¿{Ä]ºÅ½ÓY,|ÀÅ{Ö¼¿†aºÅY½MÄ°ÀËY\·ZmÁ|¿€Ì³Ö» |ÀfˆÅÖ«€]d¸°Ì‡Âe» Ö¸»¹Â̇€ˆÀ¯µ|»†Ë¿ŠÌa¾ËÁ|eÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe Á{ÂyÃ|ÀËM¶ˆ¿ [Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ{Zf‡½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ĉ¸m{ Á{ÂyÃ|ÀËM¶ˆ¿Ö¸»¹Â̇€ˆÀ¯µ|»†Ë¿ŠÌa¾ËÁ|eÃÁ€³Z¯į|‹€¬»Ö´Àŀ§ ½Â̼̈¯Ĉ¸m{ZÀb»Öf ÀÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|»,Õ{Z]MÖ¸Ÿ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {‹¶Ì°Œe ÄWYYÄ]įÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ{Zf//‡½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y Ö¸YÕZŁZÌ¿YÖ°Ëd¨³Ö¿ZÀz‡֗,d‹Y{ZfyYְˀf°·YÕÁ{Ây|Ì·ÂeÕ´·Y ”uÄ]Ö¸ËZ¼e֏yŠz],{Œ¿¶uĸXˆ»¾ËYZeÁd‡YY|ËZaÖ·Z»ž]ZÀ»,žËZÀ žËZÀÖ¸YcԔ »ÁcÔ°Œ»YÖ°Ë{Á‚§YÕÁ d‹Y{|ÅYÂz¿Öf ÀÕZÅs€—{ Õ{Z]MÖ¸Ÿ€f¯{ d‡YÃ|‹¶Ì¼vežËZÀ€]¦¸fz»\¿YÂmYįd‡YÖËZÅ|À]Á|Ì«¾ËYZ» ®ËZ»Œ¯{µÂv»¾ËYį{‹ÄmÂe|ËZ]ְˀf°·YÕÁ{ÂyÂ“»{{Y{Ä»Y{Y Ã|‹{ZnËY¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë©€]|Ì·ÂeÄÀÌ»{d¨³ÕÁ d‡YÁM{‡ÁÕ{Zf«Ys€— {Á‚§YÕ{Z]MÖ¸Ÿ€f¯{ {Y|¿{ÂmÁÖfË{Á|v»pÌŮˀf°·YÕZÅÁ{Ây©€]¾Ì»PeÕY€]Á ÕZÅdyZ‡€ËÁºËY|¿Ö¸°Œ»pÌźÅÁ{Ây¾ËYÕÁZÀ§ÄÀÌ»{įd‡Y½M€´Ë{Äf°¿ …Z‡Y€]{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|‹ºÅY€§½Z»Œ¯{Á{Ây¾ËY|Ì·ÂeÁÖuY€—ÕY€]¹Ó ƒZ//‹ÕZÅÃZ´ËZmÂ//Œ¯•Z¬¿ļÅ{Ã|ÀËMµZ//‡,Á€Ì¿cYÁZ]Äf§€³cª§YÂe Á{Ây¾ËYՀeZ]ÄÀÌ»{d¨³Õ{Z]MÖ¸Ÿ€f¯{ |‹|ÅYÂyՁY|¿YÃYְˀf°·YÕZÅÁ{Ây Õ{Zf«Ys€—®Ëְˀf°·YÕÁ{ÂyՀeZ]|Ì·ÂeŒ¯{dy‡d¼Ì«Ä]ÄmÂeZ]‚Ì¿ ÕÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡Y ÁƒÁ€¿,¾Ìq|À¿Z»ÖËZÅŒ¯{½ÂÀ¯YºÅ{Á‚§YÕÁ d‡Yħ€Ä]Á {Zf‡{Ã|‹¾ËÁ|e‰Y‚³,Õ{Z]MÖ¸Ÿ€f¯{½ZÀz‡Y†a d‡YÃ|‹lËYZ̈]ְˀf°·Y ¾ËY{ |‹ÄWYYְˀf°·YÕÁ{Ây|Ì·Âe{»{Œ¯Ö¼¸Ÿž»ZmȬ¿ÕY€mYՀ^ÅY {»‚Ì¿Â“»¾ËY,ְˀf°·YÕÁ{ÂyÕY|Æ´¿Á€Ì¼ eº¯ÄÀ˂ÅÄ]ÃZ‹YZ]‰Y‚³ ¾ËYՀeZ]d¼Ì«½{Â]ÓZ]ְˀf°·YÕÁ{Âyd¼Ì«½{Â]ÓZ]d¸Ÿįd§€³Y€«|̯Pe ÕÁ{Ây|Ì·Âe½{Â]\‡ZÀf»€]|̯Pe¾¼“,‰Y‚³¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ d‡YÁ{Ây ¥€»YZ]įd§€³Y€«|̯Pe{»‚Ì¿Â“»¾ËY,Œ¯dÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]ְˀf°·Y {Zf‡{Ã|‹¾ËÁ|e‰Y‚³Ö¿ZËZaŠz]{ {Y{{ÂmÁŒ¯{Á{Ây¾ËYÕY€]Ö^‡ZÀ» ÕÁ{Ây|Ì·ÂeÀÌn¿¶Ì¼°e¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]Â//Œ¯Ö¼¸Ÿž»ZmȬ¿ÕY€mYՀ^ÅY ÕY€]ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »ĸ¼mYÁÖ·Z»ÕZÅ©ÂŒ»¾f§€³€œ¿{¹Á‚·,Œ¯{ְˀf°·Y LZ”ŸY,‰Y‚³¾ËYÄWYYY†a d§€³Y€«|̯Pe{»ºÅְˀf°·YÕÁ{Ây½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ¥|ÅYZ]½{€¯ÃZ³MÁÄÌmÂe¶»Z‹½MºÅYį|ÀfyY{€a{ÂyÕZÅ{ZÆÀŒÌaÁcY€œ¿½ZÌ]Ä] Öy€]½{Â]ž§¶]Z«,ְˀf°·YÕÁ{ÂyYÃ{Z¨f//‡Y½{Â]ħ€Ä]ÄÀÌ»{Á{Ây¾ËY ¶¬¿Á¶¼u{ÕÁZÀ§¾ËY½{Â]\‡ZÀ»,ְˀf°·YÕÁ{ÂyƒZ‹ĸ¼mYÖÀ§cÔ°Œ» cY{Z{€°ËÁ¹Á‚·,Ö³|À¿Yt¿Y‡ÁcZ§{Ze€œ¿YÁ{Ây¾ËY½{Â]¾¼ËY,ՀƋ \‡ZÀ»µZ¤f‹YYZ],ÄÀÌ»¾ËY{ZÅŒ¯€ËZ‡cZÌ]€neYÃ{Z¨f//‡Y,Šz]¾ËYÄ]Âv» ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]֏yŠz]\Ì£€e¹Á‚·,ְˀf°·YÕÁ{Ây|Ì·Âed À{ d‡ÂÌa¾ËÁ|e,c¸ËZacÄ]ְˀf°·YÕÁ{ÂyY֌ËZ»MÃ{Z¨f‡Y,Šz]¾ËY{ |Ì·ÂeÁÂu½Z ¨ÀË}ļÅcY€œ¿Ä]ÄmÂe,ְˀf°·YÕÁ{Âys€—ÕY€]֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§ Žzf»ÕÁ€Ì¿dÌ]€e¹Á‚·,‰Á€§Y†acZ»|yÄWYYÕY€]\‡ZÀ»ÄÀÌ»{ZnËY,Á{Ây ÕÁ{Ây|Ì·Âes€—ÄÀÌ»{ÕZ¯ÃZ]Á{Y[ZÀfmYÁÁ{Ây¾ËYÕY|Æ´¿Á€Ì¼ eÕY€] ֌»–y½ÁZ »,Ör¿Â‡€f¯{LZ”ŸYÕZÅ{ZÆÀŒÌaÁcY€œ¿ÄWYYY†a d‡Yְˀf°·Y ,Ã|‹s€˜»huZ^»Õ|À]ž¼m{Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ{Zf‡ÕY~³ {Zf«YÄÀÌ»{µÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{¾Ì]Ö´ÀÅZ¼Å{ZnËYcZˆ¸m¾ËYÕY‚³€]¥|Åd¨³ d‡YÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{–‡Âe½ZÌÀ]Š¿Y{ {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Y|¿ÄËÁ€Ì̤eÕZÀ]d¨¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡,Õ|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y dÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯ ÁÕ|{ ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾//ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ º‡Z«|^Æb‡Y{€‡c{ZƋÁZ°Ë€»MÖfˆËÁ€eÖËYÂÅĸ¼uY†ad¨¿Ö¿ZÆmd¼Ì« Š¯Á€§Z]Z»Yd§ZËÕYĬ]Z‡Ö]ŠÆmÁ{€¯Հb‡YÖ]‹M€aÄf¨Å©Y€Ÿ{Ö¿Z¼Ì¸‡ †aįÖËZƌÀeZ]|À˳Ö»½Y€³¶Ì¸ve dŒ³Z]{ÂyÖ¸^«t˜‡Ä],cZ]ZÆf·Y½{€¯ ®ˆËÕÁd¨¿ÕZÅYZ],|»M{ÂmÁÄ]½Y€ËYÃ|À]¯x‡ZaÁZ°Ë€»MÖfˆËÁ€e¹Y|«YY d¨¿ē€Ÿ½ZˀmÕÁÖ°Ìf̸aÂWƒcZ]ZÆf·YįÖ¿Z»ZeZ»Y|¿{€¯Z][ZˆuÕ|Ë|m Ád‡Yd¨¿ÕZÆf¼Ì«Zœf¿Y{Ö·Á‚¿®ˆËÁd‹Y{|ÅYÂz¿֌À¯YÁYZ],{Y~´¿€ÌiZe {Á|u{d¿€]d¨¿d¼Ì«¾f‹Y{Ä´¿œÀ»Ä]d¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ŠÅZ¯ÕY€]®aÁY {€Ì³Ö»Y€«ZŒ§dveÓ{ c|‹µZu¾ËYZ]|ÀÅ{Ö»½ZŒ¿ŠÀ¯YÁÄ¿ZÌ»ÁZy{ZƌÀeZ^yYÄ]½ZÀr¼Åd¨¿ÕZÆf¼Ì« ¾ËYd̼ÅY d‡YÃ{Â]€f¼¯Z°Ë€»M¶Ì‹d¨¿[Ô¬¿YYŠÌaZ]ĈËZ¬»{ŠÀ¯YÁ¾ËY ½Zfˆ]€Ÿ¶»Z‹…Z§l̸yÁÂuŒ¯d¨Åį¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ÕZÅYZ]ÕY€]Ĭ˜À» {Ä°Œ]½Â̸̻{Á|u€˜«Á½Z¼Ÿ,½Y€ËY,d˯,Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»Y,©Y€Ÿ,Õ{ ‡ d‡YZ°‹M,|¿{€¯|Ì·ÂeµZ‡€^»Z‡{{¹Zyd¨¿Á ÖÀÌ]ŠÌaÖeYZƛY{Äf‹~³Ä ¼mºÅՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÖËY€mY€Ë|»,µÁ€Ì]teZ§ įÖ·Zu{{Â]|ÅYÂyY{Ây€]Ö¿YÁY€§ē€ŸYµZ‡{d¨¿Ö¿ZÆmYZ]{€¯ {Y{ֻĴ¿{Á|v»Yd¨¿ÕZÆf¼Ì«|‹|¿ÁÂ“»¾ËYÁ|¿Z»Ö»¦Ì “Z“Z¬e d¨¿ {€¯ž¿Z«YZÅֈ¸n»d¨¿€ËÁ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |À¯Ö¼¿{ZnËYÖ¿Y€ÌfŒ¯{Ö·ÔfyY,dy‡¶°Œ» ¾ËY{Z» d‡Y•ÔfyYÕ| ]‰Á{€¯½ZŒ¿€—ZyÄÀ´¿ Ä]Š¯d¨¿d¯€‹ÕZ°¼ÅZ]ÁºÌf‹Y{{| f»cZˆ¸mÃZ] Ö»[YÂmÖ¸ §ÕZÅÂe»{įºË|Ì//‡Öfy‡\̯€e Z³d¨¿|¿YÂeÖ¼¿|À¯Ö»¥€»Ã¯d¨¿įÕÂe» |Å{ Zeį|‹|Ì·ÂeÖ^̯€edyÂ//‡®ËY~·|À¯¥€» ½Y€ËY½Á€Ì]Ydy‡Öfu d‡Y¾Ì»Ze¶]Z«ÃZ»{¾eY‚Å į¾ËY¶j»dˆÅºÅՀ´Ë{ÕZʼnÁ d‡Y¾Ì»Ze¶]Z«ºÅ {‹Y|mį|ÀÀ¯Ö»•Â¸z»YcÁZ»ÖËZ̼̋ÕZʼnÁZ] ¨·Â‡Z]cÁZ»įÃ|‹µZ §ÄÀÌ»¾ËY{֏yŠz] d‡Yº¯‰¨·Â‡į|Å|]ÖeÁZ»Á{€Ì´]Z»YYÓZ] Ö·ÔfyYº¯¨·Â‡Z]dy‡¾Ì»Ze¶°Œ»į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Šz]¾Ë€f¼Æ»|//‹ÁM{ZË,|À¯Ö¼¿{ZnËYÖ¿Y€Ìf//Œ¯{ {‹Ö¼¿{ZnËY½M{Ö·ÔfyYįd//‡YŠ¯d¨¿Ö¿Y€ÌfŒ¯ |ÅYÂy¶°Œ»Zq{ºÅZ»cY{Z|‹Z]¾ÌÀq¾ËY€³YY€Ë Á{{€³Ö»€]ZźˀveÄ]įd‡YºÅՀ´Ë{¶WZˆ»Äf^·Y |‹ dˆÌ¿dv¸»Ä]½M€¯} ÕZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]Y¶¬¿Á¶¼ud¼Ì«ŠËY‚§YÄÀ´¿ ¥€—½MÕZÅw€¿Öf«Á{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁ½YÂÀŸÖ¸¸¼·Y¾Ì] ž]ZÀ»Yį|À‹Z]¾ËYµZ^¿{½Z³|ÀËZ¼¿ºÀ¯Ö¼¿€°§d‡Y{YM ¾» ºËY~´]Š°f¨¿dyÂ//‡ÕY€]ÕYÄ¿YZËÄm{Â]{Á|v» d¼Ì«YY|Ì·ÂeºË´]ºÀ¯Ö»|Ì·Âeįֈ¯Ä]¹Y|¿ÁZmY ՂÌq¾ÌÀqÄm{Â]{Z¼‹į¾ËY€´» ‰Á€¨]€f¼¯Ö¿ZÆm Y€«½MÕY€]Ä¿YZ˽Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅćÁ{Á|ÌÀ¯\ːe |ÌÅ{ YÖÀ]€¯Á|ÌÅ€//ÅZÌ¿{{Z¼//‹d¨³½ZËZa{d¨¿€ËÁ Ô §Z» d//‡YcÁZ¨f»Šf¼Ì«Z»Y|ˀz]|Ì¿YÂeÖ»|ÌÅYÂz] ¨·Â‡dy‡Z]YZ¼Ìa…¿ZÌ«YÕZÅÖf//Œ¯ZÌ¿ºÌ¿YÂeÖ» ºÌÀ¯¾Ì»Ze|{ºÌ¿€Ë €]Y€°‡YÄ]ZÅÖf//Œ¯‚ÌÆneYZŶuÃYYÖ°Ëd¨¿€ËÁ Ze¾Ì]įd‡YÖ¼fˆÌ‡¾ËY{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁ½YÂÀŸ ‚Ì¿ZÆÅZ´ŒËÓZaՁZ//‡ÄÀÌÆ]YÖfu {Y{ÄÀ˂ÅÓ{½Â̸̻ Z¯¾ËYÖ¿Y€ËYÖfŒ¯pÌÅÖ·Ád//‡Y€fÆ]Õ{Zf«Y™Zv·Ä] |Àf‹Y{d€§ZeµZ//‡{ZÅÖfŒ¯ |¿{€°¿Y ÖÀ¼“ºÅY€ÌyY |¿{€°¿YZ¯¾ËYY€q |ÀÀ¯\¿€]Y€°‡Y |ÌÅ|]Z»Ä]ÕYÄ¿YZËÁ½YYdy‡|À˳Ö» Ö°Ë ºf‹Â¿ÃY€ËÁd»|yYZÆ¿M¾»įºËY{ÖËZŶuÃY dy‡|ËZ]|À¯Ö»¦Ì¸°eZÅÖfŒ¯Ä]įֿ¿Z«Ä]{ZÀf//‡Y |Ë´]Öf//Œ¯€³YZ»Y |À¯Ã{Z¨f//‡Y|{ºÌ¿€Ë{€³Â³Z] dy‡Y|¿YÂeÖ»{Y|¿Y¨·Â‡º¯dy‡¾Ì»Ze½Z°»Y Ä]|¿YÂeÖ»ºÅֻԇYÕÂƼm |À¯Ã{Z¨f‡YÓZ]¨·Â‡Z] ֿ¿Z«ªu¾ËY|À¯{ZÀf‡Y½Â¿Z«¾ËYÄ]ÕY€˜“Y–ËY€‹¶Ì·{ d‡YZ»֫¬uÁ º¯¨·Â‡Z]dy‡Ä]•Â]€»¶°//Œ»įd¨³d¨¿€ËÁ |‹|ÅYÂz¿Ö¿Y€ÌfŒ¯{µÔfyY{ZnËY\m» Ä^À‹Á{ÖÀ¸ŸĈ¸m{ÄÀ´¿Y|»Z¿½„Ì],ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ­YYÃ|ÀËZ¼¿ּˀ¯€^¯YÖ¸ŸµYÂ//‡Ä]x‡Za{Á†¸n» µY‡¾ËYd¨³º¯¨·Â‡Z]dy‡¾Ì»ZeÖ´¿Â´qÃZ]{ ÕZ‡ÕZ«MÕ‡YÕZmµZ‡d//ŒÆ^Ë{Y{€´Ë{Z]®Ë YY€ÅZ›Z»Y ¹{Y{x‡Za½MÄ]¾»ÁÃ|//‹s€˜»YÂÅYÃ|ÀËZ¼¿ {‹s€˜»Ö·YÂ//‡Z]|Àq€Å†¸n»Ö¸yY{Ä»Z¿¾ÌËM€œ¿ ºÌÅ{x‡Za½MÄ]|ËZ] d¨¿|Ì·ÂeÁ{¾e½Â̸̻®ËµZ//‡{{Á‚§YÕÁ |{ºÌ¿Y€f¼¯{€³Â³ÕÁZu|{įÃ{Â]½ZÆmï Â¼n»{ d‡YÄf‹Y{ª]Z˜eÃ|‹ž“Á{Y|¿Zf//‡YZ]ÁÃ{Â] ZÅÖfŒ¯dy‡½YÂÀŸÄ]į½ZÆmÕ|Ì·Âeïd¨¿¹Â‡Á{ {Y{|{ºÌ¿ÁÁ{ÕÓZ]{€³Â³{‹Ö»¥€» ïd¨¿{€³Â³d‡YY€«į€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ ïd¨¿d¼Ì«ÁŠÅZ¯cÁZ»d¼Ì«|ËZÌ]|{ºÌ¿€Ë Õ{ZŸ–ËY€‹{ºÅZ»Œ¯ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y¨·Â‡º¯ |Ì·ÂeÁ{Ä//¯ÕYïd¨¿Y|¬»ZÆÅZ´//ŒËÓZadÌ·Z § ½Y{Z]MÄ]•Â]€»¾//eY‚Åįd//‡Y¾eY‚Å|À¯Ö» ïd¨¿¾eY‚ÅZ^ˀ¬eÁ{‹Ö»{|n»Ą̈eÁd‡Y ºËY{ÓZ]¨·Â‡Z] ÄÀÌÆ]º¯¨·Â‡Z]ïd¨¿ÄÌÆe¶uÃY|‹ÁM{ZËÄÀ´¿ |Ì·ÂeºÅÁïd¨¿{€³Â³ºÅZed‡YZÆÅZ´ŒËÓZaՁZ‡ ÄËZ»€‡Ó{{Z̸̻|À»ZÌ¿¾ËYį|]ZËŠÅZ¯Ã¯d¨¿ Ö³{Z‡¾ËYÄ]½MÄ]և€f‡{Ö¸ §–ËY€‹{Ád‡YÕY~³ įºf¨³ZÅZ]¾»{€¯|̯Zed¨¿€ËÁ d//ˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y Á{ÁÖ»ÓZ]c|‹Ä]¨·Â‡º¯Ã¯d¨¿ZËdy‡d¼Ì« Z»Äf§ÓZ]ºÅZÌ¿{{Ö¿Y€ÌfŒ¯d¼Ì« d‡YYZ]dÌ «YÁ¾ËY µZˆ»Y½ZËZaZeּ̋Á€fas€—Ó{{Z̸̻YÕY{€]ÀÆ] sZff§Y€ÆŒÅZ»{ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »,ÕZf‡Z¿‡Áּ̋Á€fa Ö¸a€ËZeÁ®Ìf‡ÓÄÌ·ÁYÃ{Z»¾eY‚ÅÄ¿ÓZ‡|Ì·Âeḑ€›,|uYÁ¾ËY |‹|ÅYÂy |ˀ³MÖ]ÕÁ¾eY‚ÅÁÖaÖe…Y¾eY‚Å,†°eÓ¾eY‚Å,€]Y¾Ë{ZeÂ] Š¿Y{Z]įd‡YŒ¯ּ̋Á€faÕZÅs€—YÖ°ËÁd‹Y{|ÅYÂyY…YÖaÕMoY {€Ì³Ö»Y€«ÕY{€]ÀÆ]Y|»{ºË€ve½YÁ{{Ö¸yY{½Zzf»d¼ÅÄ]ÁÖ»Â] |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]¾eY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÄ¿ÓZ‡|Ì·Âeḑ€›Z]€Æ‹Â] Ä]µZ‡½ZËZaZeÖ¼Ì//‹Á€fas€—Ó{{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|¼v» YÕY{€]ÀÆ]įּ̋Á€fad À¹Á{ŠÆm{{€¯ZƛY,|//‡Ö»ÕY{€]ÀÆ] Œ¯ּ̋Á€fad Àḑ€›Â¼n»{{Y{Ä»Y{YµZ‡€yMZe½MÕZÅs€— {Z̸̻YŒ¯|»M{Á|̇|ÅYÂy¾e½Â̸̻Ä]Ö¿ÂÀ¯¾e½Â̸̻Y d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§YµZ‡{Ó{{Z̸̻Ä]Ö¿ÂÀ¯Ó{ ¶Ì¼°eZ]{Á‚§YµZ‡½ZËZaZeּ̋Á€fad À¹Â//‡ŠÆmÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Œ¯|»M{Á|̇|ÅYÂy¾e½Â̸̻YŠÌ]Ä]d À¾ËYḑ€›¹Z³¾ËY ¶]Z«{|Ÿį{Â]|ÅYÂyÖ¼Ì//‹Á€facӐv»cY{Z¶v»YÓ{{Z//̸̻ d‡YÖÆmÂe ּ̋Á€fad ÀcӐv»ÂÀeÃZ]{ּ̋Á€fažËZÀÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Mįd‡YÖËZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ëּ̋Á€facӐv»ÀËY{‰€f//ˆ³d¨³Œ¯ ÕY€]|Ë|mµÂv»ּ̋Á€fad À¹Â//‡ŠÆm½ZËZaZ]ÁºÌÀ¯Ö»µZ^¿{Y |‹|ÅYÂyħZ“Y½Y€ËYּ̋Á€facӐv»|^‡Ä]Z]¾Ìfˆz¿ Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ¾Ë€e±‚]Yְ˽YÂÀŸÄ]|̌¼mdzeּ̋Á€fa¹Á{Z§ Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ|¼v»{Y‚Æ]”uZ]Y{€§,®Ìf//‡ÓÁ€ËZeÄÌ·ÁYÃ{Z//» .|¿ÁMÖ»d¨¿YZ]€‡€]Äq¾ÌqZ]ª§YÂeÁZŶ¯{ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com {»cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{ d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y |{ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯ į{Ö»\ˀ£Á\ÌnŸÕZÅ¥€u{€//Ì´]ZÌf»YÄ°ÀËYÕY€]`»Y€eÔ^«d¨³€//Ë|» ¾Ì¼ÅÄ]d‡YZ”§{cZ^iµZ^¿{Ä]½ÂÀ¯YZ»Y|Å{©Â‡¾ÌËZaÁÓZ]d¼‡Ä]YZÅd¼Ì« ÖËÂmY€mZ»YZe{€¯ÂmÁž§Y½Y€ËYÄ]•Â]€»ÕY€mZ»Ö´qZad//‡{Z]ºÅ¶Ì·{ |À¯º¯ Õ‡YÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£cZ»Y|«YÃ|ÀËMÃZ»|ÀqZe{ÁÖ»Zœf¿Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ,|ÀÅ{€Ì̤eYZ”§|ÀÅYÂyÖ¼¿½Âq,{Â//‹Ã|Ë{€f¼¯Z°Ë€»MÕZÅd//‡ŻÁ`»Y€e Z]YZ]Õ{ÔÌ»µZ‡€yMZe|‡Ö»€œ¿Ä]Á{‹Ö»Z”»Y¾ÌqZ]ºÅÕZneÄ»ZÀf¬§Y» |ÅZ‹ÃZ]Á{{ÁZÌ]ÕY`»Y€e€³Y,{‹ŽzŒ»Z°Ë€»McZ]Zzf¿Y¦Ì¸°eZe|¿Z¼]cZ^i {Â]ºÌÅYÂy¾ÌqZ]YŸ{ÁՀ̳ZÌf»YÖËÂmY€mZ» Ã|ÀËMµZ‡®Ë{{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d¨¿cYÁ®aÁY»Yª^//‡Y½ÁZ » ē€ŸÕZ¼¿Á{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]|‡Ö»€œ¿Ä]{Á‚§Y,{‹dˬeÕ|uZed¨¿d¼Ì« ºÌ‹Z]ÄmY»{YZ»Z]½ZÀr¼Å©Y€ŸÁÖ^Ì·ÁÔWÁ‚¿Á,½Y€ËYcY{Z½|‹º¯{ÂmÁZ]Á —Ä]ZŶ¯{{Y| eŠÅZ¯d¨³‚Ì¿Z°Ë€»MÖ//f¨¿ÕZŶ¯{{Y| eŠÅZ¯ÃZ//]{ÕÁ Ã|¼Ÿd¼ˆ«Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y|ËMÖ»¾ÌËZaZ°Ë€»M|Ì·Âeį|Å{Ö»YÖÀ »¾ËY¥Z f» €Å{dˆÌ¿|Ì·Âeº«ÕZ˳ZŶ¯{{Y| ed‡Y¶Ì‹d¨¿YŒ¯¾ËY|Ì·ÂeŠËY‚§Y d‡YºÅÃ|ÀÀ¯{Zd‡YÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeįÁY|¿Y½Z¼ÅÄ]Z°Ë€»YµZu Ó{Zed¼‡Ä]d¿€]d¨¿d¼Ì«ÁYZ]ÕZ¼¿Á{µZu€Å{|‹ÁM{ZË€Ë|» ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÕ|m€Ì̤ed‡Y|Ì ]Ád‡Y Õ|m€Ì̤ed‡Y|Ì ]Ád‡YÓ{Zed¼‡Ä]d¿€]d¨¿d¼Ì«ÁYZ]ÕZ¼¿Á{ ºÌ‹Z]|ÅZ‹Y YZ]dÌ “ÁÃZ]{,ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{d¨¿cYÁ®aÁY»Yª^‡Y½ÁZ »€Ë|»Z“ ÕZ¼¿Á{d‹Y{ZƛY,€ÌyYÁ|ÀqÖ¿YÁÂm½{€¯Š¯Á€§Y| ]ZÅd¼Ì«Ád¨¿ Är¿MÃ|̬ŸÄ]|Ì]YÂyŠÀeÄ°ÀËY’v»Ä]ÁÃ{€°¿ÖeÁZ¨e€ÌyYcZ«Z¨eYY¶^«Z]YZ] d‡Y¾ÌËZad¼‡Ä]|¿YÃ{€¯¹ÔŸY½YZ]…Â] d¼‡Ä]Yd¼Ì«ÁYZ]|¿YÂeÖ»Õ|uZe¾ÌqÁZ°Ë€»MÕZned¬§Y»Äf^·Y{Á‚§YÕÁ Ö¿ZÆm{Zf«Yį{Â]¾ËYÄ]•Â]€»ZÅd¼Ì«µÂ§YY֌z]½ÂÀ¯ZeY€Ë,|À¯dˬeÓZ] d‡YÃ{Â]Z“Z¬eŠÅZ¯–ËY€‹{ Ä]Äfˆ¿YÂf¿¾ÌqÄ°ÀËY€—ZyÄ]½ÂÀ¯Ze{€¯½ZŒ¿€—Zyd¨¿cYÁ®aÁY»Yª^‡Y½ÁZ » µÔfyYÕ|uZeºÅÖ¿ZÆmcZne{Á|‹Z]Äf‹Y{cY{Z€´Ë{ÕZÅŒ¯ÁZ°Ë€»M Z°Ë€»MÕZneÄ»ZÀf¬§Y»Z]Õ|uZeįd‹Y{Ö·Á‚¿|¿Ád¼Ì«ÁZ“Z¬e{Â]Ã|‹{ZnËY |À¯Ö»€Ì̤e¾ÌqÁ |À¯Ö»d¯€ucZ]Zzf¿YÕZ”§d¼‡Ä]ÄfˆÅMÄfˆÅMZ°Ë€»MįĿ´¿Z¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö ¼m¶¬ŸÄ]Á|¿Y{€]d//‡{Ä¿ZËÂmY€mZ»ÕZÅZ¯Y|¿Â^n»¾ËÁZ//Œ»Á`»Y€e Ád‡YÓZ]µZ¤f‹Y,[ÂyŒ¯¾ËY{Zf«Yž“Á|¿ÁZ]¾ËY€]Z°Ë€»MÕÔ¬Ÿ,|¿{€³€] ÖeZ]Zzf¿YÕZ”§{YÁįĿ´¿Z¼Å¾ËY€]ZÀ],d‡Yµ{Z f»ºÅÕ{Zf«Y|‹Á|Ì·Âe–ËY€‹ |ÀÀ°¿ÕZ°f‡{½Y|ÀqYYZ]ÁZÅd¼Ì«|ÀÀ¯Ö»Ö ‡,|¿Â‹Ö» Ö¿Z¼Ì¸‡|ÌƋÁ€eÄ]½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁŠÀ¯YÁ ½Á|]½{Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z« ºËY|¿d‡Á{Y½Z‡Â¿Z»d¨³Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ d‡YÃ|‹ÃY€¼Å…Ôa®aÁYÁ®aÁY|À¿Z»ÖeZˆ‡Â»{ZnËYZ]ÄÀ˂žËYÁdˆÌ¿ÄÀ˂Š{Y{Âyd¨¿|Ì·ÂeÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ,"†eÔaµZ]¸³Öa|¿Y…Y"®aÁYÖnÀ‡€œ¿ª^— ½{€¯€aÕY€]½MYŠÌaÃZ»Œ¯¾ËY {€¯{Á|v»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]€^»Z‡{ {»ŽË€yÁªÌ¬]YcZˆÌ‡ZeÄ]€^»Zfb‡ÖËYÂÅcÔ¼uY†aįd¨¿€ËZy}t˜//‡ {Â]Ã{Y{ŠËY‚§YY‰|Ì·Âe,{Â]Ã{Y{Y€«Ã{Z¨f‡Y ®aÁYY|Ë{{į…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeÃZ]{½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸÃ{Y‚ÅZ//‹ ¾ËYÕY‚³€]½Z»Ä]YĸXˆ»¾ËYZ»d¨³,d§€³|ÅYÂyY€«hv]{»¾ËÁ{…Ôa Y€«ÖÀÌ]Z]{»|Ì·ÂeŠÅZ¯ª§YÂeįºËYÃ{€¯ª§YÂeZ» ºÌÀ¯Ö»µÂ¯Â»…Z»{Y|Ë{ Äq{d¨¿€ËZy}Á{Â]|ÅYÂycÄqÄ]½Z»½M{d//Ì “ÁºÌÀÌ^]|ËZ]Á{€Ì³ ºËYÃ|‹‚¯€¼f»d¨¿€ËZy}t˜‡ÕÁZ» |¿Y{Y€«Öv˜‡ ÕY€]ÕÁ¥Y|ÅYYÖ°Ëd¨³Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ,†eÔa‰Y‚³…Z//‡Y€] ½{Â]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«,ē€Ÿ€œ¿YY|ËZa|‹ÁZ“Z¬e€œ¿YY|ËZa|‹,µZ//‡ d·Zu¾Ë€eÁÀÆ]{½ÂÀ¯Yįd‡Yd ÀÕZƌ·ZqÕÁ‚¯€¼eY½ZÀ̼—YÁZ“ÁY ÕÁ|ËZ^¿d¨¿ÕY€]Z“Z¬e|‹į{€¯|̯Ze¾ÌÀr¼ÅÕÁ |À¯Ö»|Ì·Âed¨¿{Ây¾°¼» {Y~´]€ÌiZedˆË–Ìv» ½ZÆmd¨¿Ã|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]įŒ¯¾ËY{€¯¹ÔŸYÕ{ ‡½Zf//ˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ Ĭ˜À»Ö¿ÂÀ¯…ZˆuÄŀ]{d¨¿YZ]cZ^i¾Ì¼”eÕY€]{Y{½YÂe{Är¿M€Å,d‡Y {Y{|ÅYÂy¹Zn¿Y €Æ‹{d¨¿ÕÁZÀ§Ö¸¸¼·Y¾Ì]†¿Y€¨À¯{½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸÃ{Y‚ÅZ‹,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {Är¿M€ÅÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÁÃ|¿Z»ÓZ]Z»Ĭ˜À»{ZƌÀed¨³Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ½Y€Æœ·Y {Y{|ÅYÂy¹Zn¿Yd¨¿YZ]cZ^i¾Ì¼”eÕY€]{Y{½YÂe d¨³,Z°Ë€»MÕ‡YÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«|^Æb‡Y{€‡Á€eÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{ÕÁ Á|Å{Ö»¹Zn¿Y|ÅYÂyÖ»ÕZ¯€ÅÁd‡YZ°Ë€»MÂƼm†ÌË,Z°Ë€»MÂƼm†ÌË Á{ÁÖ»Z¼‹Ä]®Ë„eY€f‡Y®Ë€‹®ËZ°Ë€»MµZu¾ËYZ] dˆÌ¿´z‡Za¾»Ä]ZÀX¼˜» {Y{dÌÀ»Y{ּƻŠ¬¿ dË{Á|v»ÕY€]…Ôa®aÁYd¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯½Z¼Ìa€“ZuµZu{Õ{ ‡½Zf//ˆ]€Ÿ |À¯Ö»dËY|ÅYµZˆ»Y…Z»½ZËZaZeÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]ē€Ÿ |«Œ¯¾ËYZ»Yd‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ|Ë|mÄ̼Æ//‡ cÄ]Y‰|Ì·ÂeÁ{Y{Ä´¿Á{Ä°Œ]½Â̸̻ {€j¯Y|uY‰|Ì·Âe{Y{ ®aÁYē€ŸdË{Á|v»Â¼n»į|Å{ŠÅZ¯€´Ë{Á{Ä°Œ]Y‚ÅÄ¿Z^¸—ÁY{ |¿Z‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Y…Ôa Ö´¿ZyZ³¥€»ŠËY‚§YZ]ZÅÃZ³Á€Ì¿Ä]Ö¿Z‡Z³dË{Á|v» Z³½Z¯€fŒ»d‡Y¹Ó,½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹Ö¿Z‡Z³dˀË|»d‡€a€‡Äf¨³Ä] ZeYÃZ§ÕZ»{Á|¿‚Ìŀb],|ÀÀ¯Ö¼¿Ã{Z¨f‡YįÖËZÅ–Ìv»½{€¯¹€³YÖ Ì^— Ä]¹{€»Ä][¸˜»ÖÅ{cZ»|y€]½Á‚§Y½Y€//ËYZ³Ö¸»d¯€//‹Ze|¿Y{Ä´¿Äm{ |À¯ē€ŸY|ËZaÁ¾¼ËYÖ¿ZˀmZ]YZ³‚Ì¿Öf ÀÁÕ|Ì·Âe,ÖÅZ³Á€Ì¿ÕZÅŠz] Y€«d¯€‹¾ËYdË·ÁY{ÃY¼ÅÖ´¿ZyŠz]Ä]Ö¿Z‡Z³įd‡YÖ·Zu{¾ËY ½Â̸̻ Z]Zf‡ÁY‚Å{Á|uÄ]½ÂÀ¯Y{Y{t̓ÂeÖ¿Z‡Z³Z»MÃZ]{ÕÁ {Y{ ¾ÌÀr¼Å,d‡YÃ|‹Ö¿Z‡Z³Y¿Zy½Â̸̻Z]€Æ//‹ÁY‚Å®ËÁY¿Zy {Y{Ä»Y{YÄf‡ÂÌa‚Ì¿ÖÅZ³Á€Ì¿ÁžËZÀ,|Ì·ÂeÕZÅŠz]ÕY€]Z³Ä°^‹Ä ‡Âe ¾Ì»ZeÃZ]{,ÖÀ¼ËYcZ°¿dËZŸÁÖ Ì^—Z³ÄÀÌÆ]¥€»¹Á‚·€]|̯ZeZ]ÖzËZŒ» |Æ eÄ]½ZÀr¼ÅZ»cY{ZŠz]{{€¯ZƛY,Œ¯ÖeY{ZŠz]ZÌ¿{»Z³ ®¼¯Z»Ä]¹{€»€³Y,d ÀŠz]{Z»Y,dˆÌ¿Ö¿Y€´¿pÌÅÕZmÁºÌÀ¯Ö»¶¼Ÿ{Ây ZÅŠz]€´Ë{ÁžËZÀZ³,½Z¿MÕZÅÄ¿Zy¾f‹Y{Ä´¿¹€³ÕY€]ºÌfˆÅÂ^n»|ÀÀ°¿ ºÌÀ¯{Á|v»Y Ö´¿Zy¥€»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹Ö¿Z‡Z³dˀË|»d//‡€a€‡ d^iÕYÁZe{¯,\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁ€»YÂ^ŸZ]Ö Ì^—Z³ÕZneÁ ÕZÅŠz]Ä]Ö¿Z‡Z³ÕY€]dË{Á|v»{ZnËY\^‡|¿Á¾ËYÄ»Y{Yd¨³,d‡YÃ{€¯ {‹Ö»ÖÅZ³Á€Ì¿ÁÖf À Z]d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ÖzËZŒ»Z“€»Ô£,½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Äf§€³Y€§YŒ¯Y֠̇ÁŠz],€ÌyYÕZŁÁ{įÖËZ»€‡|Ë|‹k»Ä]ÄmÂe Šz]¥€»,ºËY{Œ¯‚¯€»Á[€£,©€‹{ÄËÁÄ]įÖËZʼnZ]‚Ì¿Ád//‡Y įd‡YÃ|̇\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁÄ]ÁÄf§ÓZ]c|‹Ä]Ö Ì^—Z³Ö´¿Zy |ËMÖ»Z¼‹Ä]ÖËÓZ]Z̈]{|Ÿ žËZÀÕZÅŠz]{įºÌÅ{Ö»Y|Ë¿¾ËY½ZÀ—ÁºÅļÅÄ]Z»Äq€³Y{Y{Ä»Y{YÕÁ YZ³ºÌ¿YÂf]ZeºÌfˆÅµZ §ÁÄ¿Z^‹,¶»Z¯Ö³{Z»MZ]žËÂeÁµZ¬f¿Y,|Ì·Âe,Öf‡{ÓZ] {ÂmÁd]Z]¾ËYYÖ¿Y€´¿pÌÅÁºÌÀ¯žËÂeŒ¯€‡Y€‡{Y|ËZaÁ¾¼ËYcÄ] |ÀÀ¯®¼¯Z»Ä]ÄÀÌ»¾ËY{ºËY{Zœf¿Y½Z¯€fŒ»ļŁYZ»Y,{Y|¿ |̌¼mdzeÖ¼Ì//‹Á€fa¹Á{Z§sZff§YYÖ¼Ì//‹Á€fa»Y{d¨¿€ËÁ½ÁZ » µZ‡½ZËZaZeּ̋Á€fas€—Ó{{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿d¨³Á{Y{€^y€Æ//ŒÅZ» |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä] €^y¾ËY¹ÔŸYZ]Õ|//¼v»{Y‚Æ],d¨¿cYÁY¶¬¿Ä//]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ½YÂÀŸÄ]€ÆŒÅZ»|̌¼mdzeּ̋Á€fa¹Á{Z§ÃZ»Õ{,Ä^À‹ćY{€§d¨³ ÕZ̈]{€]Z¯į€]Y¾Ë{ZeÂ]Ö¸a®Ìf‡ÓÄÌ·ÁYÃ{Z»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe|uYÁ¾Ë€e±‚] |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]{Y{Öf‡{¾ÌËZažËZÀ{ ¾eY‚ÅÄ¿ÓZ‡|̌¼mdzeּ̋Á€fa¹Á{Z§YÕY{€]ÀÆ]Z]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ žËZÀ{µÂv»¾ËY{Á‚§Y,|//‹|ÅYÂy|Ì·ÂeMÖ]ÖaՀ¼Ì¸aZyµÂv» d‡YÕ{| f»ÕZÅ{€]Z¯ÕYY{®Ìf‡ÓÁ€ËZe|Ì·ÂežËZÀÄËÁÄ]ּ̋Á€faָ̼°e {€¯|ÅYÂyZÌ¿Ö]Հ¼Ì¸aZyÕZÅ|ˀ³Y¿YYÖy€]cY{YÁYYŒ¯Á —Ä]µZ‡½ZËZaZeÁ€»YYÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]Ö¼Ì//‹Á€fa»Y{d¨¿€ËÁ½ÁZ » {{Y{Ä»Y{Y,|‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Œ¯{Ö¼Ì//‹Á€fas€—®ËÃZ»€Å¾Ì´¿ZÌ» s€—,€ÆŒÅZ»|̌¼mdzeּ̋Á€fa¹Á{Z§€]½Á‚§YµZ‡YÃ|¿Z¼Ì«Z]ÃZ»ć Ä¿ÓZ//‡ḑ€›Z]½ZÆmµÂ¿Zf»Ö¼Ì//‹Á€fas€—¾Ë€e±‚]½YÂÀŸÄ]ÃÁZ¯µÂ¿Zf» ּ̋Á€faµÂ¿Zf»|Ì·ÂeÁՁZ‡Y|m,ՁZ//‡¾Ë€Ì‹s€—Á¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ ÃZe¯€^y dy‡|À¼‹ÂÅcZ¯Z]Հ̴fy‡tÌvÃÂv¿ €]ÖÀ^»ՁZn»ÕZ”§{cZ ËZ‹Öy€]ZŒf¿YÖa{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹ dÆmdy‡|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡ÖuY€—{€¯¹ÔŸYՀ̴fy‡¹Z´ÀÅdy‡Ä̼ƇŠÅZ¯ d‡Yc¾Ë|],Հ̳dy‡¾Ìu{cZ¯½|̌¯½Á€Ì]Y¶Zu¦¸zeYՀ̳¸m ,Հ̳dy‡Á€‹Z],Ä̼ƇY|¬»½|‹ŽzŒ»Á½YÂycZ¯{cZ¯½{€¯{YÁZ]į |À¯Ö»Հ̳dy‡Ä]Á€‹Á{‹Ö»€ˆ¯Ä̼ƇY€fÌ· Y|f]Y €´Ë{€fÌ· ,µÁYÄ¿Z¼Ìa¹Z¼eYY†a,Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹YZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] Ä¿Z¼ÌacÄ]|ÀËY€§¾ËYÁ|À¯Ö»Y|ÌaÄ»Y{YՀ̳dy‡Y{|n»Á{‹Ö»º¯Ä̼Æ//‡Y ½YÂycZ¯YcZ¯Հ̳dy‡¾Ìu{€³Y |]ZËֻĻY{YՀ̳dyÂ//‡ÕZÆf¿YZeÄ¿Z¼Ìa ÕY€]{‹Ö»€ˆ¯cZ¯½MÄ̼ƇYd‡Y€fÌ· Ã|¿Z¼Ì«Z]įÕY|¬»{‹Ã|̌¯½Á€Ì] ½MÄ̼ƇY€fŒÌ]€fÌ· |Œ°]½Á€Ì]YcZ¯Ád‡YÃ{€¯Հ̳dy‡€fÌ·Á{€³YµZj» €fŒÌ]įÕYÄ̼Ƈ,{‹½YÂycZ¯½Z¼Å{YÁÃZ]Á{,cZ¯½Z¼Å€³YÁ{‹Ö»º¯cZ¯ {‹Ö»Ã|¿Y{€³€]cZ¯Ä],d‡YÃ|‹º¯µZ¿YÃ|‹d‹Y{€]ƒY€fÌ·Y ,ÃZ´ËZm½YÂzeZ¯YdyÂ//‡cZ¯¹Z´ÀÅ{Á½{€¯kZyc{į{Â//‹Ö»|̯Ze 0 ƒY€fÌ·ÁY|¿YÄ]Z§€¾°Ì·,{Œ̻€ˆ¯Ä̼ƇY¯~»ƒY€fÌ·Á{‹Ö»ž˜«Հ̴fyÂ//‡ ½Y€ËYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ŠzaÖ¸»d¯€‹¾ÌÀr¼Å |‹|ÅYÂyÄ^‡Zv»ÄÀ˂Å,Ã|‹Հ̴fy‡ cZv̓Âe֐z‹dy‡|À¼‹ÂÅcZ¯Z]Հ̴fy‡tÌvÃÂv¿Ây{0Y{|n» Ö¼«ZÆq‚/»†b‡,|ÌÅ{Y€«½YÂzeZ¯¶yY{Ydy‡cZ¯Y|f]Y-|‹ÁM{ZËY¶Ë} µZ¿,Հ̳dy‡¹Z¼eYY| ],|ÌÀ¯Z£MYՀ̳dy‡ÁÄf‹Y{€]YµZ¿,|ÌÀ¯{YÁY½M dy‡cZ¯"|ËY{€]YcZ¯"¹ZÌaÃ|ÅZŒ»Y†aÁÃ{Y{Y€«{ÂyÕZm€‡Öf//‡{Ä]Y |ÌÀ¯kZy½YÂzeZ¯YY{Ây ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ½ZƨY֌ËZ»€³Á֌ËZ»€‡ÃZ´ŒËZ¼¿d̨̯ŠËY‚§Y Õ{Zf«Y[¸˜»Z¿–ËY€‹{ ,ZÅÕ|À¼¿YÂeÄWYYÄ]į|ÀfˆÅcÓZeYÁķ·Á[MÕZÅ`¼aÁ |¿Y{€aÖ»{ÂycZ»|yÁZÅÓZ¯,cӐv» Äf§ZË”uÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{¾ÌqŒ¯Yd¯€‹®Ë¾ÌÀr¼Å d‡Y ÁcY‚ÌÆneÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿,{Âm»ÕYĈËZ¬»Z»M…Z‡Y€] |{ÕZmµZ‡{½ZƨY֌ËZ»€³Á֌ËZ»€‡cZˆÌ‡Ze dveduZˆ»€œ¿Y|{Á½Z³|ÀÀ¯d¯ZŒ»{Y| e€œ¿Y d‹Y{|ÅYÂyՀe€]¶^«ÃÁ{Ä]d^ˆ¿Š‹Âa {½Y‚Ì»¾ËYį|‹Y‚³€]ž]€»€f»{Äf‹~³µZ‡ÃZ´ŒËZ¼¿ µZ‡¾ÌÀr¼Å-d‡YÃ|̇ž]€»€f»Y‚ŁYŠÌ]Ä]ÕZmµZ‡ {½Y‚Ì»¾ËYį|¿{Â]€“ZuÃZ´ŒËZ¼¿{Ã|ÀÀ¯d¯ZŒ»Äf‹~³ d‡YÄf§ZËŠËY‚§YÃ|ÀÀ¯d¯ZŒ»Ä]ÕZmµZ‡ ZedŸZ‡Y|À¿YÂeÖ»ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYY|Ë{Z]Ä]½Y|À¼«ÔŸ ½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZa€]¶v»Ä],ÕY‚³€]ÕZŁÁ |ÀÀ¯Ä mY€»½Zf‡€Æ‹¶a{ž«YÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Á֌ËZ»€‡cZˆÌ‡ZeÁcY‚ÌÆneÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|nÅ Á¶^«ÃÁ{Ä]d^ˆ¿į{‹Ö»Y‚³€]Ö·Zu{½ZƨY֌ËZ»€³ YÖÆmÂe¶]Z«̯֨ÁÖ¼¯ŠËY‚§Y,Õ{Zf«Y[¸˜»Z¿–ËY€‹{ d‡YÃ{€¯Ä]€ne ½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¶v»{ÃZ»Õ{ZeÕZŁÁ֗įÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY,½ZƨY Y‚³€]½Zf‡€Æ‹¶a{ž«YÁ½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZa€] ,€^·Y,½ZƨY,½Y€Æe½Zf‡YdŒÅYd¯€‹½Z]‚Ì»,{Â//‹Ö» {Â]|ÅYÂyº«Á¾ËÁ‚«,…Z§,½Zn¿,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq ÁÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY{€“ZuÕZÅd¯€//‹YÕZÌ//ˆ] cZˆÌ‡Ze,Ö¸¿ZaÕZÅÂeZË{YÁÂ^˜»ÄËÂÆeÕZźfˆÌ‡Ã|ÀÀ¯{YÁ [MĄ̈eÕZÅÃZ´f‡{,½Z¼fyZ‡cY‚ÌÆneY¿Y,½Z¼fyZ‡Öf À d§€³¹Zn¿Yc|«ÕZƼfˆÌ‡{½Â̇Z»ÂeYÁd›Z¨uÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿Y€¨À¯¾Ì¼Å{ZÆq{ ½ZÀ¼‡ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹½Z‡ZÀ‹Z¯Ä·Z¬»ÄWYYÁ‰€Ë~a ÕZƬ˜À»©€]d¯€‹ÕY{€]ÀÆ]d¿ÁZ »ºfˆÌ‡cZ ·Z˜»…ZÀ‹Z¯½Y€³dÌq…|ÀÆ» ÁÄ·Õ{€]Z¯ÁÖ¸¼Ÿ‰Â»M{|Ë|m֋ÁÖ§€ »YÄ·Z¬»¾ËYÄWYYY¥|Å,½ZÀ¼//‡ {€¯½YÂÀŸ©€]d ÀÁZÆÅZ´Œ¿Y{{d›Z¨u ½Y‚Ì»ÁlËZf¿ÁÖ§€ »Öf›Z¨uÕZÅÄ·|Ë|mZ‡ÄÌ^‹,Ä·Z¬»¾ËY{d¨³½Y€³dÌq d‡YÃ|‹ÄWYYÃ|‹Y‚³€]֋Â»MÕZÅÃÁ{֗{½M֌z]€iY |Ë{€³ÄWYYÁÄf§€Ë~a½ZÀ¼‡ÕZƬ˜À» Ã{Z¨f‡YZ]µZfÌnË{ÕZÅÄ·Z]Z¯Ác|«ÕZźfˆÌ‡d›Z¨u‰Â»M"½YÂÀŸZ]Ä·Z¬»¾ËY Ö¨˜»|Ìn»|̇,½Y€³dÌq€¤Y¾Ì‡|ÀÆ»–‡Âe"d›Z¨uÁÄ·֋Â»MZ‡ÄÌ^‹Y YÁM¹Õ|Æ»|¼v»…|ÀÆ»Á½ZÀ¼‡ÕZƬ˜À»©€]d¯€‹ÕY{€]ÀÆ]d¿ÁZ »YÃ{Y |»M{€Ë€veÄf‹Ä]†»Â«®Ë€f°·YZ°f]Yd¯€‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÃZ»Õ{{įc|«ÕZƼfˆÌ‡{½Â̇Z»ÂeYÁd›Z¨uÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿Y€¨À¯¾Ì¼Å{ZÆq{ ©€]d¯€‹½Z‡ZÀ‹Z¯Ä·Z¬»,|‹Y‚³€]½Y€Æe{€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{{ÕZmµZ‡ į{½YZËY‹Z]Y|Ë{{®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ {Y{€^y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]ÖËZË{½ÁZ » {‹¶ ¨·Z]ÁÖËZ‡ZÀ‹|ËZ]į{ì·Z]ÕZÅ{Y| f‡Y ½Zf‡Y¶uY‡ÖËÂË{YÁ֗Z^eYÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÁÖ¿Z‡ÁÄ] ½YZËY‹Õ{ZÆÀŒÌacZ»Y|«YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ ¶]Z«c|»ÃZe¯Ác|»½ZÌ»,c|»|À¸]ÕZÅÕ|À]ºÌ//ˆ¬e{ Ã|‹¦Ë€ eĸv»ÁĬ˜À»Äm{Â]ª^—įÖËZÆ¿MÁd‡Y®Ì°¨e Šz]|Ë¿ÄfzÌŀ§½YZËY‹{Á‚§Yd‡Y€mY¶]Z«€f Ë€‡|À‹Z] cÔ°Œ»tÌv|Z]Á|ÀfˆÅĬ˜À»ÕY€]½Á‚§YÁÄ ‡Âe ÕY{€Æ‹Z]•Z^eY½Á|]cZŸÂ“»Y‚ÌŀaÁZÆ¿MÕ|À]dË·ÁY, €Æ‹ÃY{Y{dˆÌ¿ZÆ¿Mc|»ÃZe¯ª¬ve½Z°»YįÖeZŸÂ“»Á |ÀÀ¯Ö»€i»d¯ZŒ» ºÅį|¿YÃ|̇¡Â¸]Á|‹Y|u¾ËYÄ]½YZËY‹d¨³ÕÁ Zœf¿YÁ|ÀÅ{Ö»ÖËY€mY{ZÆÀŒÌaºÅÁ|ÀÀ¯Ö»LZuYYcÔ°Œ» ÁÄÌÆe½YZËY‹ÁÖ·ZÅY{Ây–‡ÂeÖ¸v»ÕZÅs€—d‡Y¾ËYZ» {‹ÄËYYĸv»€ÅcZ¿Z°»YÁÄm{Â]Z]\‡ZÀf» Á½YZËY‹ÁÖ·ZÅY,ÄfŸZ//‡|Àq|Ë{Z]¾ËY{d//‡YÖÀf¨³ Y{ÂyÕZÅÄ£|£{ÁcY€œ¿Ä//˜¬¿,cZ^·Z˜»,Ö¸v»¾Ë|¼f » ,Ö¿Y€¼Ÿ,֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§,ְ̧Y€e¶WZ//ˆ»Ây{ Ĭ˜À»ՀƋdˀË|»Ä] ÁºË€u,dˆË–Ìv»ÁՀƋ»Y |¿{€¯¶¬fÀ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÄËZ»€‡€Ìˆ»{ÁÖËZ‡ZÀ‹|ËZ]į{ĸv»ì·Z]ÕZÅ{Y| f//‡Y {‹¶ ¨·Z]ĸv»¾ËYÖËYµZ¤f‹YÁÕY~³ Ĭ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]­€fŒ»|Ë{Z]{Ĭ˜À»¾ËYY{€Æ‹Õ‡»|̼u|̇,®Ë Z]į{ĸv»Y ÁÖ¸v»¾Ë|¼f »,½YZËY‹,½Y€Ë|»Á¾Ì¿ÁZ » ‰YdˆÅį{įÖ¿Z»Zeį{d‹Y{ZƛY©Â§\¸˜»½ZÌ] ½M{‹ÄÌ¿Z»€§½ÂqÖeÔv»ÄÌ^‹ÕZfyZ‡€œ¿YÖf«ÁÖ·Á{Y{ d‹Y{|ÅYÂz¿Y{ÂyÖ Ì^—Áְ˃·¯Y‰Y €œ¿Ä]ĸv»½M½ZÀ¯Z//‡ÕY€]½ÂÀ¯YįÕ{Y»½Z¼Åd¨³ÕÁ ÄËZ»€‡d€§c|»|À¸]{|¿YÂeÖ»{ÁÖ»Z¼//‹Ä]|Ë|Æe |ÀÀ¯{ZnËYµZ¤f‹YÁÕY~³ |¿YÃ|̇Հ°§¡Â¸]Ä]½ÂÀ¯Y½YZËYÂ//‹{€¯tˀeÕ‡» ¾Ì¼Åį|ÀÀ¯Ö»ÖËZ‡ZÀ‹Á|Yĸv»Õ|̸¯cÔ°//Œ»Á {€Ì´]¶°‹ĸv»Ä ‡Âe|À‡\·Z«{|¿YÂeÖ»ZÆ¿MÕZÅd‡Ây{ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÖËZË{»Y½ÁZ » Ã{Z¨f‡YÕY€]¶yY{Õ|Ì·ÂeÖeY€]Zz»cY‚ÌÆneYÃ{Z¨f‡Y€]|̯ZeZ] dÌ “Áև€]{€¯ħZ“Y½Zf‡Y¶uY‡ÖËÂË{YÕZÅÃZ´fˆËY{ cÔ°Œ»ÁZÆ]Zq|À]Ö¸uZ‡ÕZÅÃZ´fˆËYÖeY€]Zz»cY‚ÌÆne ž§ÕY€]¹ÓZ°ÅYÄWYYÁÖ°¸»ÕZÅÁZÀ‹ÖeY€]Zz»cY‚ÌÆne d‡YÄf̼¯¾ËYÕY‚³€]¥Y|ÅYY½M ÖeY€]Zz»ÕZÅdyZ‡€ËÄ //‡Âed̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¼ÌÅY€]Y –‡ÂeįÖeY|Àfˆ»{Y{Ä»Y{YŒ¯և¿ZÌ«Y|À]¾Ë€f³‚]{ ,{‹Ö»–^“Ád^it¿Y‡Á€]¹Z´ÀÅ{ÖeY€]Zz»ÕZÅÃZ´fˆËY d‹Y{|ÅYÂyÖËY‚ˆ]Š¬¿ÖËZË{t¿Y‡ŠÅZ¯{ ÕZÅÃZ´fˆËYdÌ “Á,d//ˆŒ¿¾ËY{,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ½Z´Ë,ÖËZË{®Ì§Y€eµ€//fÀ¯‚¯€»¶»Z//‹ZÆ]Zq|À]ÖËÂË{Y Áև€]cY€]Zz»ÁÖ¿Z//Œ¿ŠeM,ÖfŒÆ]|ÌƋ|À]d›Z¨u ÃZ´fˆËY¾ËYÖeY€]Zz»cY‚ÌÆneÖ¿Z‡ÁÄ]Á\ËZ »ž§ÕY€] ÂË{YZÆ]ZqՁZ‡{Y|¿Zf‡Y¾ÌÀr¼Å |‹€œ¿µ{Z^eÖ¸uZ‡ÕZÅ {į{Â]ÖËZŝ“»€´Ë{YÕYĜv·ևZÀ‹YÂÅcY‚ÌÆneÁ d§€³Y€«և€]{»Ĉ¸m¾ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÖËZË{»Y½ÁZ » {Œ¯և¿ZÌ«Y|À]¾Ë€f³‚]֗Z^eYÕZÅdyZ‡€Ëd¨³ {‹Ö»ÁÄ]½Zf‡Y¶uY‡ÖËÂË{YŠ‹ÂaÄ ‡ÂeÕZf‡Y ½ZfˆÌ‡Õ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] cY€]Zz»Äf̼¯Ĉ¸m¾Ì»Â‡{Ö¼ÌÅY€]Y¾ˆu|̇,½Zfˆq¸]Á {ZÆ]Zq|À]Ä ‡ÂeÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛYZÆ]Zq|À]ÖËZË{ €f//ˆ]cY€]Zz»į¾ËYÄ]€œ¿ÁÖeY‚ÌÆneÁÖfyZ//‡€ËÁÂu Â¿¾ËY{ZnËY,d‡YÖËZË{ÁÂu{ÄËÁÄ]ZÅdyZ‡€ËļŠY€«ÄËÁÄmÂe{»ZÆ]Zq|À]{ÁÄ]Á½|»ՁZ//‡€fˆ] d‡YÄf§€³ ՁZ‡Z]ZÅÃZ´fˆËYÖy€]cY‚ÌÆneZf//‡Y¾ËY{,ÕÁÄf¨³Ä] ®Ë„eY€f‡YÁºÆ»ÖËÂË{YÃZ´fˆËY¾ÌÀr¼Å,{‹Ö»’Ë eÁ |Ë|mÖeY€]Zz»¶¯{Ä]ZÆ]Zq|À]ÖËZË{®Ì§Y€eµ€fÀ¯‚¯€» {‹Ö»‚Æn» ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY {Y{€^yÀË|»dXÌÅ”Ÿ |]ZËÖ»ŠËY‚§YÃ|ÀËMµZ‡{½Y€ËYcY{Z®¿Z]{€ycÔÌƈedyY{€a Á|À»ZÌ¿½Z/Ì¿Y|¿Ö/ËZÅ,ՀƋÃ{‡€§ÕZÅd§Z]ՁZ/‡Â¿ÁՁZˆÆ],Ö°/‹‚a¹Â¸Ÿ Ö´Àŀ§,Õ{Zf«Y,d»Ô‡ÁÂu֐zeÁÖ¸»ÕZÅŠËZ¼ÅÕY‚³€]YÖ·Z»dËZ¼u ©€/‹ÁÂ˾˂À]ÃZ´/ŒËÓZadyZ/‡Á½Y€ÆeÖÀeÂ‡Ä·Z]ÃZ³Á€Ì¿ՁY|¿YÃY, Á ®¿Z]Ä»Z¿Z¯{Ã|‹d^icYZzf§YY֌z]ZÆÀe,Ö·Z¼‹½Z///‡Y€y½Zf/‡Y{Â/Œ¯ |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ã|‹{ZË ¾‹ÁÕZÅÃ|ËYZ]º·Z‡Ä »Zm {½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ÖfËZ¼uÕZÅd‡ŻÁcZ»|yÄWYY{¾//‹ÁÁº¸//ˆ»dÌ «YÁ ½YÂ/»MŠ¿Y{Á‰Á€aÁ‰Â»M¹Z///œ¿YdËZ¼u,Â///Œ¯d»Ô‡¹Zœ¿YdËZ¼u º¯{Y€§YÁÃ{Y¿Zy,Ä »ZmYd//ËZ¼u,µZ¤f///‹YÁ|Ì·Âe,d ÀYdËZ¼u,dŸZ”]Ö] cZ///«ÁYÁ‰Á,²///Àŀ§YdËZ¼u,dˆË–Ìv»Yd›Z¨uÁdËZ¼u,dŸZ”] ®¿Z]į|Å{Ö»½ZŒ¿Ö´¼Å…|¬»Z§{Á[Ô¬¿YÕZʼnYYdËZ¼uÄf^·YÁd/£Y€§ ½ZˀfŒ»Á½Z ¨¿Õ}Ö¿Z»{¹Zœ¿ÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»Ã|ÀÀ¯¾Ì»PeÁÕ{Zf«YÃZ´À]®ËZÆÀeÃ|‹{ZË ,Ö·Z»ÁÖ°¿Z]cZ»|yÄWYY{½{Â]|»M€‡€]ÃÁԟZe{Y{‰Ôe®¿Z]¾ËYÄ°¸],dˆÌ¿ Äfˆ¿YÂe®¿Z]¾ËY |À¯š¨uY{ÂyՁZf//ŒÌaºÅÄ »Zm֟Z¼fmYdÌ·ÂX//ˆ»{ {Y{€]YÕYÂf‡YÕZŹZ³֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÁÂu{|»M€//‡Áª§Â»Õ´·Y½YÂÀŸÄ] dÌ·ÂXˆ»Ád»Ô‡{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ÖeZ»|yÁÖfËZ¼ut˜‡ÕZ¬eY•€‹ ¥|ÅZ]¾Ë¿ÕZÅdË»P»¦Ë€ eÁ¾Ë{ZÌÀ]ÕZʼnYYd¿Z̏,®¿Z]¾ËYÖ//ŸZ¼fmY ÁÕÁM{‡ÁÕ|»M{ž]ZÀ»dˬeÁ{Â^Æ]ªË€—YÄ »Zmd»Ô//‡ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ d‡Y®¿Z]ÖËY‚§Y‰Y Õ{Zf«YÖÅZ´À]Á®¿Z]Ä·‚À»Ä]{Ây½YY|»ZƇÕY~³¶Ë…Z‡Y€]½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z] €fÆ]ÕYÄ »Zm,|À¯Ö»ÄWYY֟Z¼fmYÁÖ//·Z»cZ»|y½Y€ËY¹{€»Yּ̿YŠÌ]Ä]Ä//¯ ,½Y€³Z¯¶»Z‹֠̇Á¦Ì—ÁÃ{€¯ÕY~³¥|ÅY½ZÌ¿Y€ËY€e{Z‹Á€eº·Z‡Ö³|¿ÕY€] ZÅd‡ŻZe|¿Y{Zœf¿Y½Z ¨¿Õ}Á½ZˀfŒ»€ËZ‡Á֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z³|‹ļÌ],½Z´fˆŒ¿Z] ŠÅZ¯ÁÄ »Zmd»Ô‡t˜‡ŠËY‚§Y½MÄnÌf¿į{Á€]ŠÌaÕYĿ³Ä]®¿Z]ÕZÅÄ»Z¿€]Á Âv»d»Ô‡®¿Z]Ä·‚À»Ä]½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]Õ{€^ÅYd‡ŻªË€—YÖ¿Z»{ÕZÅÄÀ˂Šd»Ô‡½Y€´ËZ]€ËZ‡Ze|¿Y{dÌ·ÂXˆ»ºÅ®¿Z]½Y€Ë|»€œÀ»¾ËYY |‹Z]½Y€ËY {½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]”uÁd¯ZŒ»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|À‹Z]Äf‹Y{{ÂyZÀ¯{YŒ¯ ĸ¼mY d‡YÃ{€¯Y|ÌaՀ´Ë{øm½Z»{Ád»Ô‡,Ö°‹‚aŠz]{€Ì³Y€§Ä »Zm¾Ì] ,½Z°‹‚aÄ »ZmÄ]cÔÌƈeÁcZ»|yÕZÅÄfˆ]ÄWYY{Ã|‹{ZË®¿Z]dËZ¼uÄ]½YÂeÖ» ‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]ÕZÅÄ¿ZzeYÁZ]ÕZ°¼Å{Y{Y€«ÕZ”»YÁºÅZ¨e,½Z°‹‚a½Y|¿{ d»Ô‡ÁÂu֐ze֋Â»MÁÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»,֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ eÁÖ°‹‚a {€¯ÃZ‹Y½Z»{Ád‹Y|Æ],d»Ô‡¾Ì»PeÀÌn¿¶Ì¼°e¥|ÅZ]Œ¯ Ö¸»t˜‡{ÖËZÅÃÁ€aÕY€mYªË€—Y½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ZžËY€]½Á‚§Y Ö·Z»ÕZÅdËZ¼uÁ֟Z¼fmYÕZÅ®¼¯,½Y€Ì´]Հ¼fˆ»½ÂqÖËZÅÁÂu{ÕYĬ˜À»Á dyY{€a¶»Z‹֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»{d¼Ì« ½YYcÔÌƈedyY{€aÁ‘ŸÔ] ½Z»Z/‡½Y€Ì´]Հ¼fˆ»±‚]Ä/ »ZmÄ]ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈeÀ¬§Y‚ŁYŠÌ] †¿ÓÂ^»MÃZ´f/‡{YŠÌ]ÕY|ÅYÁ|ˀy,cZ¯YZ¯s€/—ÕY€mYÁ֟Z¼fmY¾Ì»Pe ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZŽZ¼fyZ‡dyZ‡{d¯Z/Œ»,Â/Œ¯Ö°///‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä] ½Z»Z‡Ö§Y€ {Y|¿ÖmZyÄ^ ‹pÌÅ Ö§Y€Á€f§{¾ËYcZ»|yYÃ{Z¨f//‡YÄ]d^ˆ¿Œ¯ pÌÅZŽMcZ»|yÁµZ¼ŸYį{€¯½YÂÀŸÁ{Y{Y|//ŒÅ ½Z»Z‡Ö·Z»ÃÁ€³Á½Z»Z‡Ö§Y€,½Z»Z‡®¿Z]Z]֗Z^eY d‹Y{|ÅYÂz¿ÁÄf‹Y|¿ d§ZË{ÕY€//]|À¿YÂeÖ»¹{€//»¹Â¼ŸµZu¾//̼Å{ Ö¿ZŒ¿Ä]½Z»Z//‡Ö§Y€dËZ//‡Ä]€f//ŒÌ]cZŸÔ—Y …Z¼e¾¨¸eZ]ZËÁÄ mY€»www.se24.ir |ÀÀ¯¶Zu ®¿Z]Öf//‡{Ä]½Y€ËY֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YZfyZ//‡ÁÖ°¿Z]¹Zœ¿{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z] Á½ZˀfŒ»YÃ{€fˆ³¦Ì—Ä]®¿Z]¾ËYcZ»|yÄWYYÁ{Â//‹Ö»ÄfyZÀ‹Âv»d»Ô//‡ Ö¿Y€ËY½Y|¿Á€Æ‹ŠËZ‡MÁŠ»YMt˜‡ÕZ¬eYÕY€]֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÄËZ‡{½Z ¨¿Õ} |ŒË|¿YÖ»ZËÂaÁº·Z‡Ä »ZmÄ]Ö¿Y€ËY®¿Z]¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿ ,ļÌ]Á®¿Z]ÕZÌ¿{Հ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] cZ»|y€¼fˆ»{Â^Æ]¾ÌÀr¼ÅÁdÌ«ÔyÁÕÁM¿,ÕY|»ՀfŒ»,Ö¿Zˆ¿Yd»Y€¯š¨u {¾Ë{ZÌÀ]ÕZʼnYÁZÅÁZ]¾ËYª¬veZ»Y,Ã|‹{Y|¼¸«®¿Z]¾Ë{ZÌÀ]ÕZʼnYĸ¼mY Y½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]½{Â]cÁZ¨f»YՀ´Ë{øm®¿Z]֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÄËZ‡ {Y~³Ö»ŠËZ¼¿Ä] Y֌z]į|Å{Ö»½ZŒ¿s“ÁÄ]½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ÖfyY{€acÔÌƈeÄ»Z¿Z¯Ä]ÖÅZ´¿ dyY{€aÄ]µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»{ĸ¼mYÁ€ÌyYÕZŵZ‡{®¿Z]cÔÌƈeÁcYZ^fŸY Z]•Z^eY{ÄËÁÄ]Ö´¿Zy¶£Z//Œ»Ä]®¼¯ÁÖËYµZ¤f//‹Y,Ä˂ÌÆmÄÌÆeÁkYÁ{Y¹YÁ d¯ZŒ»ÁÕY~³ÄËZ»€‡,Œ¯ÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡ÁÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯½ZËÂm{|» dË·ÁYZ]Ö¿Z»{‚¯Y€»ÁZŽZf‡Z¼Ì]‚ÌÆneÄ]®¼¯ĸ¼mYÂv»d»Ô‡ÕZÅs€—{ ÄÅZ»dŒÅÁÄf‹~³µZ‡{®¿Z]¾ËY d‡YÃ|//‹Ã{Y{ZfyYY{Ây€]º¯ª—ZÀ» ÖËYµZ¤f‹Y,Ö´¿Zy¶£ZŒ»ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈeÀ¬§ÁY‚ÅÕZn·Z‡dˆz¿ ½Z³|//‹Ö§€ »Ä]µZË{Z̸̻ÁY‚ʼnYÄ]ÖËÂm{|»ÕZÅs€—½ZËZ»€§Z¯Á dyY{€a֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁÁÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡,ÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯ d‡YÃ{€¯ Ö°¿Z]¹Zœ¿ÕZŁY{€a{ÂyÕZÅŠÀ¯Y€e¢¸^»¾Ë€fŒÌ]d^i ½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ªË€—Y ½Z»Z‡Ö§Y€į{€¯¹ÔŸYÕYÄ̟ԗY֗½Z»Z‡®¿Z] {Y|¿Œ¯YkZy{ÕYÄ^ ‹ZËÁÖ³|ÀËZ¼¿pÌÅ {Ö·Z‡YÕZʼnY‚³…Z‡Y€],Ä¿Z‡½Z»Z‡‰Y‚³Ä] kZy{½Z»Z‡Ö§Y€Õ³·Á¹Z¿YÃ{Z¨f‡YÂy ,ZÅÄ¿Z‡Öy€]{¹Z¿¾ËYZ]ÖƳMZ//Œf¿YÁÂ//Œ¯Y ÕYÄ^ ‹pÌŽZ»Z‡Ö§Y€į|À¯Ö»¹ÔŸY½Z»Z‡®¿Z] {Y|¿Œ¯YkZy{ kZyÁ¶yY{½ZÌ¿Y€ËYÖ»Z¼eÄ]½Z»Z//‡®¿Z]Á¾ËYY d‡YÖ°¿Z]¹Zœ¿{{Âm»ÕZŁY{€a{ÂyļŠ|{ZÆÀeįd‡Y¾ËYYÖ¯ZucZŸÔ—Y¾ËY€eÖW‚mև€] ½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ÕZŁY{€a{Ây{Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅŠÀ¯Y€e¢¸^» d‡Y•Â]€»ZÆ¿Zf‡Y€ËZ‡Ä]½MÖ¬]Z»ÁÃ{Â]½Y€Æe½Zf‡YÄ]•Â]€» YŠÌ]Â¼n»Yį{Â]Ã{Y{‰Y‚³¾ËYYŠÌaՂ¯€»®¿Z] Y‚ŁYŠÌ],Ö°¿Z]¹Zœ¿{{Âm»Y{€a{ÂyÃZ´f‡{À¬§Y‚Å Ö¸»®¿Z],…Z‡Y¾ËY€] d‡Y•Â]€»½Y€ËYÖ¸»®¿Z]Ä]½MÃZ´f‡{ d‡YÖ°¿Z]¹Zœ¿{ZŁY{€a{Ây{Y| e¾ÌŒ¿|½Y€ËY ªË€—YÖ°¿Z]¹Zœ¿{ZŁY{€a{ÂyÕZÅŠÀ¯Y€e¢¸^»¾Ë€f//ŒÌ] d‡YÃ|‹¹Zn¿Y½Y€ËYÖ¸»®¿Z] ¾Ë€eÁZeÖ//‡€],½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–//]YÁ‰Y‚³Ä] Ê°¿Z]Ä°^‹ÉZÅŠÀ¯Y€e¢¸^»Ä]•Â]€»Ã|//‹€ŒfÀ»cZŸÔ—Y ®¿Z]ÕZŁY{€a{Ây|Å{Ö»½ZŒ¿Ղ¯€»®¿Z]Õ‡YÂ//Œ¯ Ä]YZÅŠÀ¯Y€e¾ËYYµZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]½Y€ËYÖ//¸» |¿YÃ{Y{ZfyY{Ây –‡ÂeÃ|‹¹Zn¿YÕZÅŠÀ¯Y€e¢¸^»¶¯|{YŠÌ]{|Ÿ¾ËY Հ´‹{€³®¿Z]{ZËÂa¹Á{‚»d§ZË{ÕY€]¾ŒÌ°Ì¸aYÁ®»ZÌaYÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y d‡Y½ZˀfŒ»cÓY‡Ä]ÖË´z‡ZaÃ{Z»M®¿Z]¾ËY\ ‹{½YÂzŒÌa®Ë¾ÌÀr¼Å d^ˆ¿®¿Z]½ZˀfŒ»YÖÆmÂe¶]Z«Šz]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Հ´‹{€³®¿Z]ÀË|»cZÌÅ”Ÿ µZ §Y{ÂyZËÂa¹Á{‚»½Â//À¯ZeįÖ¿Z//ˆ¯Y,|¿YÃ{€¯¹Y|«YZËÂa¹Á{‚»d§ZË{Ä//] |ÀËZ¼¿¹Y|«Y€e{ÁÄq€Å‚»¾ËYՁZ‡µZ §Ád§ZË{Ä]d^ˆ¿{€¯d‡YÂy{,|¿YÃ{€°¿ |ÀÀ°¿µÂ¯Â»€yMÕZŁÁÄ]Y½MÁ ZËÕ”u€Ì£ÕZÅdyY{€aÁZÅ|ˀy¹Z¼e,ZËÂa‚»YÃ{Z¨f‡YZ^mY½Z»Y{Á‚§YÕÁ {Â]|ÅYÂy€Ë~a½Z°»YZËÂa¹Á{‚»YÃ{Z¨f‡YZ]ZÆÀe,cZ¯€]ÖÀf^»Öf¿€fÀËY d‡Y½ZˀfŒ»Ö°¿Z]ÕZÅ[Zˆu ‚»d§ZË{ÁՁZ‡µZ §ÕY€]|À¿YÂeÖ»Հ´‹{€³®¿Z]½ZˀfŒ»{Y{Ä»Y{YÕ|Ì//Œ¼m »ÕZ¼ÀÅYÃ|ÅZŒ»€]ÃÁԟZËÂa‚»Šz]{Á|¿Â//‹®¿Z]dËZ//‡[Á{YÁZËÂa |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÁd§ZË{YZËÂa‚»d§ZË{ÁµZ‡Y¶uY€»‰Â»M¹Z³Ä]¹Z³,ՁZ‡µZ § Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»,dˆÌ¿|À¼‹ÂÅZÆ¿MÃY€¼Å¾¨¸e֋³įÖ¿ZˀfŒ»{€¯ħZ“YÕÁ Հ´‹{€³®¿Z]d¿€fÀËYªË€—YZËÁŒ¯€‡Y€‡{Հ´‹{€³®¿Z]\ ‹Ä]Õ”u |ÀÀ¯µZ §Y{Ây®»ZÌa€fˆ]€]ZËÂa‚»d§ZË{ºfˆÌ‡,ÃY€¼Å¾¨¸eÃZ¼‹|ÌËZe¾¼“ d«Á€‡Y{®¿Z]¾ËY½ZˀfŒ»d‡Y¹Ó{€¯¹ÔŸYՀ´‹{€³®¿Z]ÀË|»cZÌÅ”Ÿ |ÀÀ¯¹Y|«YÕ”u€Ì£ÁÕ”uÃÂ̋Á{Ä]ZËÂa¹Á{‚»ՁZ‡µZ §Ä]d^ˆ¿ YÃ{Z¨f‡YՂ¯€»®¿Z]d¨³Õ|̌¼m|Ì ‡,Հ´‹{€³®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] µZ §Ä]d^ˆ¿|ŸÂ»¾ËYYŠÌaZe½ZˀfŒ»¹Z¼ed‡Y¹ÓÁÃ{€¯ÕZ^mYYZËÂa¹Á{‚» |¿Ác{Z^»{ÂyÕZËÂa¹Á{‚»ՁZ‡ ,{‹Ö»¶»Z//‹YÂ//Œ¯ÕZÅ®¿Z]ļÅįՂ¯€»®¿Z]¹Y|«Y¾ËYY¥|Å{Á‚§YÕÁ YÖf¿€fÀËYÕZÅÕY{€^ÅÔ¯Z˲À̧̌YՀ̳¸mÁZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»ÕY€]dÌÀ»YŠËY‚§Y {{€³Ö»Z˜ŸY½YÁZŒ¯Ä]€fŒÌ]d·ÂƇZ]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]cÔÌƈe Â“»cÔÌƈe¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Yְ˽YÂÀŸÄ]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]d‡YÖÀf¨³ |Å{ÄWYY ÕZ°¼Å{Y{Y€«ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁĸ¼mYÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Z]À^e¦·Y|À] Ä]®¿Z]¾ËYÕ‡YcÔÌƈeµZË{Z̸̻ ,…Z//‡Y¾ËY€]įd‡YÃ{¼¿Y€«€] |‹|ÅYÂydyY{€aՁÁZŒ¯Šz]¾Ì·Z § ½Y‚Ì»Ä]ÁÀ¬§{Y| eÄ]ÕZmµZ‡{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]d‡YÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY µZË{Z̸̻įd‡YÃ{¼¿dyY{€aՁÁZŒ¯Šz]{cÔÌƈeµZË{Z̸̻ d‡YÃ{Â]ՁÁZŒ¯Šz]À^e½Z³|‹Ö§€ »cÔÌƈeÄ]•Â]€» |À‡|«Z§ÕZž̻{ZÀ]gY|uY|«įÕZmµZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^e¦·Y|À]ÕY€mY {Y{Ö³|̇d̸]Z«|¿Y{Ö¼‡dÌ°·Z» ž]ZÀ»¶¯ÃY{YYs€—ÕY€mY¶v»¾Ì»cZfz»ÕY€mYÄ]d^ˆ¿֓Z¬f»įÖe{ Y‘Z »¾f‹Y|¿€]ÖÀ^»­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^i¶¯ÃY{Y¹Ô f‡YÄÌ]YÂmÁ|ËZ¼¿¹Y|«YÖ Ì^— d‹Y{|ÅYÂyY\ːeÁÖ³|̇d̸]Z«Ã|¿Á€a|À¯ÄWYY‚Ì¿ ¹Ó¯~»–ËY€‹ÕZuYc{ՁÁZŒ¯Šz]cÔÌƈe֓Z¬f»d‡Y€¯}½ZËZ‹ Äˈe½Z»Ze½M‰Á€§¹|Ÿ¾ÌÀr¼ÅÁ¯~»¶v»{s€—ÕY€mY€]ÖÀ^»Õ|Æ ed‡Y ®¿Z],À^e¦·Y|À]ž]ZÀ»Y½YÁZŒ¯Ä]ÖeÔÌƈecZ»|yÄWYY{¶ÌÆ//ˆedÆm {ÁMºÅY€§YÖ¼‡|À‡|«Z§֟YÕZž̻dÆmcÔÌƈeÄWYY½Z°»Y½ÁZ eÄ ‡Âe ž]ZÀ»YcÔÌƈed§ZË{֓Z¬f»½YÁZŒ¯,½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |À¿YÂeÖ»,|À‹Z]Ö»Ö¼‡|À‡|«Z§֟Y¾Ì»ZÆ¿Ms€—ÕY€mY¶v»įÀ^e¦·Y|À] ­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^iÃY{Y¹Ô f‡YÄÌ]YÂmÄWYYÁÖ Ì^—ž]ZÀ»ÃY{YY¾Ì»cZfz»ÄWYYZ] |ÀËZ¼¿¹Y|«Y{ÂyÖeÔÌƈeÃ|¿Á€a¶Ì¼°eÄ]d^ˆ¿,‘Z »¹|Ÿ€]ÖÀ^» {½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]cÔÌƈeՁÁZŒ¯Šz]½Z̓Z¬f»ÕZ^fŸYÃ|¿Á€a…Z//‡Y¾ËY€] €´Ë{¹Z³®Ë½Y€ËY€Æ»-Z˹{€»ÕZÅ©Á|ÀZ]ÕZ°¼Å d‹Y{€]ÊËYµZ¤f‹YÉY€] ¹Zœ¿ÉY‚mYY¹Y|¯€ÅÁÃ|‹¶Ë|^eŒ¯{Zf«YÖ¸Y¶WZˆ»YÖ°ËÄ]µZ¤f‹YZŁÁ¾ËY ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] |¿Y{€]ĸXˆ»¾ËY¶uÉY€]Ê»Z³,{ÂyºÆ‡Ä]|ÀÀ¯Ê»‰ÔeÉ{Zf«Y €Ìˆ»¾ËY{ZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ»Z‡€ËZ‡ÉZ°¼ÅZ]Á|À¼§|ÅcÄ]Y{Âyž]ZÀ»‚Ì¿½Y€ËY€Æ» d‡YÃ{€¯dËY|Å ¥Y|ÅYYÊ°ËÄ°ÀËYZ]ÖËYµZ¤f‹Y,½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÉÓZ]ÄÀ˂Å {‹Ê»ÄmY»Š·ZqZ]ž]ZÀ»{Â^¼¯–ËY€//‹{,d‡ZÅd·Á{ļÅÊ//‡Z‡Y d¼‡Ä]YZÅd·Á{,Ã|‹{Á|v»ÁÄf§ZËŠÅZ¯Œ¯ÉZÅ|»M{įÊ¿Z»{¶¤‹{ZnËY {€]Ê»,|¿Y{c|»ÃZe¯ZiM\¸£YįÊfŒÌ »ÉZÅdËZ¼u dËZ¼uYÉY~³¥|Å€Ì̤eZ]|À¿YÂeÊ»É{Zf«Y¹Zœ¿ÕY‚mY€´Ë{įd‡YÖ·Zu{¾ËY d·Á{c|»ÃZe¯¥|Å,Ä »Zm¦¸fz»ZŒ«YɁZ‡|À¼¿YÂe€]ÃÁԟ,µZ¤f‹Y{ZnËYÄ]ÊfŒÌ » {įÊeZ¿Z°»YÁž]ZÀ»Ä]ÄmÂeZ]ZÅ®¿Z]¾Ì]¾ËY{ |ÀÀ¯ļÌ]c|»|À¸]{‚Ì¿YdŒÌ »ÊÀ Ë |À‹Z]Äf‹Y{Š¬¿¥ |žËYÄ]½|̇{|À¿YÂeÊ»,|¿Y{ZÌfyY ‰Ôe{,ÊËYµZ¤f‹YÄ]ÊfŒÌ »dËZ¼uYÃZ³|Ë{€Ì̤eZ]‚Ì¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] Ã|‹Z£MŠÌaµZ‡Á{{Á|uYcY€Ì̤e¾ËY d‡YÊe|»|À¸]¥Y|ÅY¾ÌÀqÄ]ʇ€f‡{ÉY€] ,{Â]ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁʓZ¬f»ÊfŒÌ »ÉZŶ«Y|uš¨uÉY€]¾ËYYŠÌaįʧ|ÅÄ »ZmÁ ½Y€´Ë{ÉY€]ÊfuÁ|‹Z]Äf‹Y{Y{ÂyZ¯Á\ˆ¯,cÔÌƈe¾ËYYÃ{Z¨f‡YZ]|¿YÂeÊ»Á€»Y |À¯{ZnËY¶¤‹ …ÁÁZ¯|^À³¶Ì‡cYZˆy¹Â‡ĸu€»dyY{€a ½Z»MļÌ]–‡Âe –‡Âe…ÁÁZ¯|^À³¶Ì‡cYZˆy¹Â‡ĸu€»,½Z»MļÌ]d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹dyY{€a½Z»MļÌ] ŠeMÕZÅļÌ]€Ë|»Á…ÁÁZ¯|^À³Y{€Æ‹”uZ]įÖfˆŒ¿{‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ®q|‹Y‚³€]…ÁÁZ¯|^À³ՀƋ½ÓÂXˆ»YÖ ¼mÁ½Z»MļÌ]d¯€‹Հ]Z]ÁՁ‡ ÕZÅļÌ]€Ë|»Ö¿Z»€¯Ã{YZ¬¨·YÁ}ºjÌ»–‡ÂeµZ‡¶Ì‡{€Æ‹¾ËYcYZˆy¹Â‡ĸu€» |‹dyY{€a½Z»MļÌ]Հ]Z]ÁՁ‡ŠeM |Å{Ö»ÄWYY¾Ë¿ļÌ] Ö¿Z»{‚¯Y€»–‡Âe¾ËÔ¿MÄ»Z¿Ö§€ »Á|½Z°»Y Ä»Z¿Ö§€ »Á|½Z°»Y,{ÂyÖ¿Z‡d»|yd̨̯ÕZ¬eY¥|ÅÕZf‡Y{,¾Ë¿ļÌ]d¯€‹ {€¯{ZnËYY{Y{Y€«¥€—Ö¿Z»{‚¯Y€»–‡Âe,¾ËÔ¿M ZÌ¿¾f§€³€œ¿{Z]d¯€//‹¾ËY,¾Ë¿ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] ½Z»{Ä»Z¿Ö§€ »Á|½Z°»Y,žË€‡Áž«Â»Ä]cZ»|yd§ZË{Ä]ָ̼°e½Z»{½YY~³ļÌ] d‡YÃ{€¯Z£MY{Ây{Y{Y€«¥€—Ö¿Z»{‚¯Y€»–‡Âe ‚¯Y€»Z]Ö´ÀÅZ¼ÅÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYZ],¾Ë¿ļÌ]d¯€‹,…Z‡Y¾ËY€] |¯ÄWYYZ]Á¾ËÔ¿McÄ]½YY~³ļÌ]ÕY€]½Z»{Ä»Z¿Ö§€ »d§ZË{½Z°»Y,ºÆ»Ö¿Z»{ d‡YÃ{€¯ºÅY€§YÖ¸» Z]{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´ŒËZ»MÁÖ°‹‚aÕZÅ®ÌÀ̸¯,ZŽZf‡Z¼Ì]YÕ{Zˁ{Y| e½ÂÀ¯YºÅ |ÀÀ¯Ö»{ZÃ|‹ļÌ]Ö¸»|¯d§ZË{Z]ZÆÀeYÖ¿Z»{5¾ËÔ¿MÄ»Z¿Ö§€ »,¾Ë¿ļÌ]d¯€‹ ºÅY€§‚Ì¿‚¯Y€»¾ËYYՀfŒÌ]{Y| eÕY€]Õ{ÁÄ]½Z°»Y¾ËYd¯€//‹¾ËYÕZÅՀ̴ÌaZ]Á |‹|ÅYÂy ‚¯Y€»YÄf‡{½MYÔ—YdÆm¾Ë¿ļÌ]d¯€‹ָ̼°e½Z»{½YY~³ļÌ],d‡YÖÀf¨³ …{MÄ]¾Ë¿ļÌ]dËZ//‡Ä]|À¿YÂeÖ»,|¿Y{Y¾ËÔ¿MÄ»Z¿Ö§€ »Á|½Z°»YįÖ¿Z»{ |ÀÀ¯Ä mY€»{Y{Y€«¥€—Ö¿Z»{žmY€»Šz]www.novininsurance.com €³{Z¯€f¯{ |‹Z]Äf‹Y{€^Å|ËZ]ļÌ]YZ] ZÌfyY{YZ]ºÆ‡|{įÕZv¿YYZ]®Ë{{€¯¹ÔŸYZ¿Y{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |ÀÀ¯d]Z«½MZ]Öf‡{Ä]|À¿YÂeÖ¼¿®q¯ÕZÅd¯€‹,d‡YÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe®Ë YZ]{Á‚§Y¾ËÔ¿M®]ZqZ]³Ád¨³{€³{Z¯ºÌÅY€]Y€f¯{,Z¿Y{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ºÆ‡|Ë|mÕZÅd¯€‹Ä]ÁÃ{€¯¾ÌÌ eYd¼Ì«ÁºÆ‡Ze|‹Z]Äf‹Y{d¼Ì«€^Å|ËZ]ļÌ] {€Ì´]¶°‹Öf]Z«YZ]®ËÁÃ|‹®q¯±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeºÆ‡º¯º¯Ze|Å|]Ö°q¯ ®ËļÌ]YZ]Y€Ë,Ã|‹¹Zn¿YdŸ€‡Ä]ļÌ]d À{w€¿ՁZ//‡{YMÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |Ì·Âe®ËZÌfyY{YZ]ºÆ‡|{įÕZv¿YYZ]®Ë{d¨³,Ã{Â]ÕZv¿YYZ] ÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹Á|ÀÀ¯d]Z«½MZ]Öf‡{Ä]|À¿YÂeÖ¼¿®q¯ÕZÅd¯€‹,d‡YÃ|ÀÀ¯ |¿YÃ{€]ÓZ]YļÌ]d À®ˆË®q¯ Öf‡{ÓZ]|À‡pÌÅ{,|¿|‹†Ì‡Ze|Ë|mįÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹{€¯tˀe€³{Z¯€f¯{ d¯€‹Z]|¿YÂeÖ»€´»®q¯d¯€‹®Ë |ÀÀ¯d¯€uYZ]€^ÅZ]|ËZ]įÃ|Œ¿|̯ZeZÆ¿MÄ] ²ÀmdËZÆ¿{Á|À¯Ö»ÖÀ°‹w€¿Á{ÁMÖ»¾ÌËZaYd¼Ì«¾ËY€]ZÀ],|À¯d]Z«±‚]ÕZÅ {‹Ö»Á€‹d¼Ì« µZu{Á|À¯Ö»ZmÄ]ZmY®ˆË,d¼Ì«,ļÌ]d À{d¨³Z¿Y{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½YÂeÄ¿Ád‡YÖÀ§½YÂeÕYY{Ä¿įÖf¯€‹{ÁÃZ^f‹YÄ]Ö·ÁÃ|‹ZmÄ]Zm®ˆË€“Zu Ö»{ZnËY€œÀ»Á{YļÌ]{Zf«Y{µ{Z e¹|Ÿ®Ë,{Y{cZ»|yÄWYYÕY€]Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡ {‹ |ËZ]½Zeˆ°ŒÌa{€¯ZƛY{‹š¨u|ËZ]Č̼ŽZeˆ°ŒÌad»€uÄ°ÀËY½ZÌ]¾¼“ÕÁ ,|ÀÀ¯Y~³YÁ|Ë|m¶ˆ¿Ä]YÖfˀË|»ÕZÅÃZ´ËZmº¯º¯Á|ÀÀ¯ՁZ‡€Ë|»ÁՁZ‡Á€Ì¿ |¿YÃ{€¯dÌ]€e{ÂyįÖ¸ˆ¿ ¿cZneļÌ]Ä·Z‡®ËcZ»Y|«Y ÕY‚³€],¶£ZŒ»Õ|À]Ĭ^—,|Ë|m½Z¼fyZ‡‚ÌÆneY¿cZneļÌ]Ö¿Z»Z‡Ä ‡Âe½ÁZ » ¾ËYÄ·Z‡®ËÕZÅ{ÁZf‡{½YÂÀŸÄ]Õ|¬¿ÕZËY|Å\ːeÁ¹YÁdyY{€a,֋Â»MÕZÅÃÁ{ {Y{€^y|uYÁ ÁÖ¿Z»Z‡Ä ‡ÂedËÂv»Z]įğ¼n»¾ËYµZ‡Ö¿ZËZaÃZ»ćŠËZ¼Å{Ö»Ô£ºÌÅY€]Y ÕY€]cZ¿Z°»YՁZ‡ºÅY€§d¿ÁZ »¾ËYÖ ‡d¨³\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ],|‹Y‚³€]Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ» d‡Y¿cZneļÌ]d¯€‹Ö«ÔyYŒÀ»…Z‡Y€][Y{Z‹ÕZ¯–Ìv»¾f‹Y{ ,|»M{Äf§Z˪¬ve¹Z«YÄWYYZ]d¯€‹¾ËYÕ{Zf«YÁÖ·Z»d¿ÁZ »Õ|¼v»{ ˆ»¾ÌÀr¼Å ½|‹ºÅY€§YÁ{€¯Ö]ZˁY[¸˜»Yd¯€‹Ö·Z»dÌ “Á,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕ¨e€aÁ{‡ {Y{€^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{d¯€‹Õ|{|ÄËZ»€‡ŠËY‚§YcZ»|¬» €fŒÌ]Äq€ÅÃZ§dÆm{Ã|‹Äf‹Y{€]ÕZŹZ³Y€Ë|¬eZ]d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»ÖƸ·Y¿Z¼Ì¿ ÄÀ»Y{‰€fˆ³Ä]d^ˆ¿d¿ÁZ »¾ËY‰ÔeY€¼f‡Y€]ÖfyY{€a©Â¬u½|‹€eÖ «YÁÁ¶À‡€a {€¯|̯ZeÖ¸¤‹dËZ“ŠËY‚§Y¥|ÅZ]Ö·Z»ÁÖÅZ§cZ»|y -d§€³cµZ‡ÕY|f]YÄÅZ»{ ½Y€ËYcY{Z®¿Z]¾°ˆ»¹YÁÀ¬§Y‚ŁYŠÌ]dyY{€a ÄËÁZŒ«YÕY€] ÄËÁZŒ«YÄ]¾°ˆ»¹YÁÀ¬§Y‚ŁYŠÌ]µZ‡ÕY|f]YÃZ»{½Y€ËYcY{Z®¿Z] {€¯dyY{€a ®¿Z],ÕZmµZ//‡ÃZ»}MÄ]ÖÆfÀ»ÃZ»֗,½Y€ËYcY{Z®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁY‚Åd¨Å‰YÄ]½Y€³ZjËYÄËÁZŒ«Y¾°ˆ»¹YÁÀ¬§Y‚ŁYŠÌ]½Y€ËYcY{Z {€¯dyY{€aµZË{Z̸̻ cY{Z®¿Z]Ã|‹dyY{€aÕZŹYÁ{Y| e,ÕZmµZ‡ÃZ»}M½ZËZaZeµZ‡ÕY|f]YY¾ÌÀr¼Å d‡YÄf‹~³À¬§Y‚ŁY,µZË{Z̸̻Y‚Ŏ̐zeZ],Šz]¾ËYÄ]½Y€ËY dyY{€a‚Ì¿ÖËZf‡ÁÁՀƋ¾°ˆ»ÁÂu{ÕZmµZ‡ÕY|f]YÃZ»{½Y€ËYcY{Z®¿Z] ÁY‚ŁYŠÌ]c|»¾ËY{įÕÂv¿Ä]Äf‹Y{dË·ÁY{½ZÀr¼ÅYÖfËZ¼ucÔÌƈe d§Z]ÁÖËZf‡Á¾°ˆ»ՁZ‡Â¿ÁՁZˆÆ]¹YÁÀ¬§ÁY‚ÅÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]µZË{Z̸̻ d‡YÄf§Zˎ̐zeÃ{‡€§ YŠÌ]µZ‡¶Ì‡½Z³|Ë{\̇MYdËZ¼uÕY€]½Y€ËYcY{Z®¿Z]c|»¾Ì¼Å{ d‡YÃ{€¯dyY{€aµZË{Z̸̻ÁY‚Å扁YÄ]ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁÀ¬§Y‚Å ÄËZ»€‡Á‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»ZeÁÖËZÀ]€ËÕZÅs€—Ö·Z»¾Ì»Pe€]ÃÁԟ½Y€ËYcY{Z®¿Z] {‚Ì¿Y|À»ZÌ¿Z//Œ«YÕ{Zf«YÕZÅŠz]YdËZ¼u,Õ{Zf«YÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]d]Zi Ä]ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁÀ¬§Y‚Å{Á|uµZ‡µÁYÄÅZ»֗įÕÂv¿Ä],{Y{Z¯Âf‡{ ÄÀˆv·Y‘€«¹YÁĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅŠz]{®¿Z]¾ËY–‡ÂeµZË{Z̸̻Y‚ʼnY ¾°ˆ»ՁZ‡Â¿ÁՁZˆÆ],ÄËÁZŒ«Y¾°ˆ»cÔÌƈe,Ö´¿Zy¶£ZŒ»,Ä˂ÌÆmÄÌÆeÁkYÁ{Y ÕZÅÃZ´À]ÄËZ»€‡¾Ì»Pe,ÕÁ€“ÕZŁZÌ¿,Հƫg{YÂu,ՀƋÃ{‡€§ÕZÅd §Z],ÖËZf‡Á d‡YÃ|‹dyY{€a Á–‡Âf»Á®q¯ {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^À‹ć ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {Y{ÕÁÄf‹~³ÁÁ{֗ {‹Ö»Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Y€ËY…Â] ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹Õ|uYÁY‚Å{  ½Ô»ZŸ€Ë|»įd‡Y֟“»¾ËY |¿Â//‹Ö»ĸ»Z » ½ZÀr¼ÅZ»Y,|ÀÀ¯Ö»¥Y€fŸY½MÄ]ևÂ]ÕZÅd¯€‹ {½ZÀr¼ÅÖ]Z^uÕZŹZƇYÕZ̈]įºÌfˆÅ|ÅZ‹ |¿Y{Y€«Ö¿Â̸̻|ˀyÕZŦ µZ‡Ö¿ZËZaÃZ»{ÄËZ»€‡YZ]|‹¶ËÓ{YÖ°Ë dˆmևÂ]ÕZÅd¯€‹ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y{|ËZ]Y d¯€‹ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÄ̟ԗY¾Ë|ÀqµY|¯{Á€Å Y†a½YY~³ÄËZ»€‡ {‹Ö»Ã|ÅZ//Œ»ևÂ]ÕZÅ ZÅ{Z¼¿¾ËY|ˀyÄ]¹Y|«YÕ§ZÅÄ̟ԗY¾ËYÃ|ÅZŒ» ¶¯ŽyZ‹Ze{‹Ö»\m»Â“»¾ËYį|ÀÀ¯Ö» |À¯Ä]€neYÖaZ‹|‹ ¶¯ŽyZ‹Ä^À‹Á{ÁÖeÔ»Z »½ZËZa{\Ìe€e¾Ë|] ÁY‚Å{¯Ä]|uYÁÁY‚//ÅŠÆmZ] |̇|uYÁ |uYÁÁY‚ÅZÆqZ]½Â¼ÅZÌ »Z]¶¯ŽyZ‹ |̇|uYÁÁY‚ź«Ä],ŠËY‚§Y ½Â̸ˀeYŠÌ]Ä//]½Y€Æe…Â]Z]Á‰Y d‡YÃ|̇½Z»Âe Y‚ÅZÆq|‹Z]֋Y/Ö¿ÁZÌ »Z]d¼Ì«ŽyZ‹ |̇|uYÁÁY‚ź«Ä]Õ|uYÁÁ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com YŠÌ]ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹Äf‹~³ÁÁ{{ Y{ÂyÖ´f¨ÅÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]į{€¯|‹|uYÁY‚Å d‡YÃ|¿Z‡d^iÄ] €´Ë{|uYÁY‚Åd//ŒÅ–¬§,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Y‚ŵZ¿Z¯€]YÄËZ»€//‡YZ]¶¯ŽyZ‹ZeÃ|¿Z» ÕÁÕZmÄf¨Å{Â“»¾ËY€³Y,|À¯tf§YÕ|uYÁ |Ì»Z¿ÖËԗÄf¨Å|ËZ]YÕZmÄf¨Å,|Å{ į|ÀÀ¯Ö»½YÂÀŸÄËZ»€//‡YZ]½Y€³¶Ì¸veYÖy€] ZeÕZmµZ‡½ZËZaZeÄËZ»€//‡YZ]¶¯ŽyZ‹ |‹|ÅYÂydˬeÕ|uYÁY‚Å ¶Ì¸ve.d‡Y[ÂyÄËZ»€‡YZ]ÖaZ‹|‹¾ËYZËMZ»Y ÄËZ»€‡YZ]ÕY€]Z̈]YÂ“»¾ËYÄËZ»€‡YZ]½Y€³ ¾ËY{ZŹZƇYÕZÌ//ˆ]įY€q|À¿Y{Ö»­Z¿€˜y Äf§€³Y€«Öf¼Ì«[Z^uĬ˜À»{į{Y{{ÂmYÁYZ] ÕZÅ{Z¼¿ZÅÕY~³ÄËZ»€//‡ÃÁ€³{ÂyÄ] |¿Y d¯€//‹NAV‰YYŠÌ]į|¿Y{{ÂmÁÕ{Zˁ ÕZneª§YÂeÕZ”»YÄ]½|‹®Ë{‚¿Z]ÖËŻM¹ZƇ|‹ {€¯|‹|{ ¾aYƒ įÖ·Zu{,|//»MÓZ]|{ ÕZÆ´¿Z//‹dˁÂb»Z¯ Öb‡Â¯ {€¯ŠÆm|{ ²À¯²ÀÅ{²À‡²¿ZÅ ZÌ·Y€f‡Y†¯Y…YÕYZ»Y,{€¯ŠÆm|{ Ö]ÂÀmÀ¯ {€¯d§Y|{ Ĭ˜À»ÕZÅYZ]¥Ôy€] ,¾Ìq€ËÁdˆz¿½ÁZ »į{€¯¹ÔŸY¾ÌqcZnecYÁ ¾f´À‹YÁÄ]¾ÌqÃ|ÀÀ¯À¯Y~»ºÌe†ÌW½YÂÀŸÄ],Ö·ÂÌÅ {Â]|ÅYÂyZn¿MÄË¿YƒZeÁd§|ÅYÂy ԗ†¿ÁY€ÅÕ|¬¿|ˀyd¼Ì«,ZÆ]½Y€³cY‚¸§YZ]{ d¼Ì« |Ì//‡Ó{ Ä]Á{€¯d//§Y|{  Ä]Á{€¯d§Y|{ ԗ†¿ÁY€Å|ˀyŠÌa |̇Ó{ ÄËZ»€‡YZ] ¶¸¼·Y¾Ì]»Y{…Â]½Z»Z‡†ÌËÁZŒ» ª§YÂeµÁYZ§ÕZ//”»Y€œfÀ»½YY~³ÄËZ»€//‡įÖ·Zu{ Á{€¯d§YԗÖ¿ZÆmd¼Ì«,|ÀfˆÅZ°Ë€»MÁ¾ÌqÕZne |¿{€¯|‹ÖËŻM¹ZƇÕZÅŽyZ‹€j¯Y ½YY~³ÄËZ»€‡įÖ·Zu{,Ä^À//‹Á{Á,ZÀ‡‰Y‚³Ä] ,|ÀfˆÅZ°Ë€»MÁ¾ÌqÕZneª§YÂeµÁYZ§ÕZ”»Y€œfÀ» ÖËŻM¹ZƇÕZÅŽyZ‹€j¯YÁ{€¯d§YԗÖ¿ZÆmd¼Ì« ÂƼm†ÌW,Äf¨Å¾ËYÄ^À‹ZÆqd‡YY€« |¿{€¯|‹ Zœf¿Y{»ÕZneª§YÂeµÁYZ§¾ÌqcZ//»Z¬»Á`»Y€e c|»|À¸]ÕZnecZ§ÔfyYÄ]Ze|ÀÀ¯Z”»YYŒ¯Á{¾Ì] |ÀÅ{½ZËZa{Ây ÕMև…Y¹YÄ̇¿ZÌ«YZÌ//‡M¹ZƇŽyZ‹¾Ë€eÃ{€fˆ³ Ö°Ì¿ |»MÓZ]|{ ,¾aYƒ¹ZƇ¾f§€³€œ¿{½Á|] …€eYį|¿{Â]Ö¸yY{½YY~³ÄËZ»€‡€fŒÌ]įºË{Â] {ÂyÕZÅÄËZ»€‡kÁ€yÄ]¹Y|«YdŸ€‡Ä]½ZˁÁ€“ {…Â]ŽyZ‹¾Ì´À‡‰‚ËÄÀÌ»Á|Àf§€³YZ]Y |¿{€¯ºÅY€§YYZ] ½YY~³ÄËZ»€‡d‹Y{ZƛY…Â]½Z»Z‡†ÌËÁZŒ» ½Y€ËYÕZÅYZ]{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]YÖ¬§YÖmZy kÁ€y|ÅZ‹€ÌyY©Z¨eY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],|ÀfˆÅf» {ÁÁŠÅZ¯ÁYZ//]¾ËYYÖmZy½YY~³ÄËZ»€//‡ ºËYÃ{Â^¿YZ]¾ËY{Ö´ÀË|¬¿ ֌z]ÖmZy½YY~³ÄËZ»€//‡[~mÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,{‹Ö»[ˆv»ÄËZ»€‡YZ]½|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]|¿ÁY {YÖ¸¼ ·YÂf‡{€ÌyYd«Á|Àq{{€¯½ZŒ¿€—Zy Y€«Z¯Âf‡{{ÄËZ»€‡YZ]½|//‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀÌ» {ZnËY…Â]½Z»Z‡Ö¸YÄ»Z¿€]ÄÀÌ»¾ËY{įºË{Y{ ÖËY€mYY½Mįd‡YÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §ÁZÌ¿{Z]•Z^eY {€¯ºÌÅYÂy ºfˆÌ‡{µÂveÁ€Ì̤e½Z»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ¿„Ì] Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZf//‡Y{Y{Ây‰ÔeZ°Ë€»MÖf»Â°u ¾ËY{Z»¹Y|«Y¾Ë€f¼Æ»,ºËYÃ{Y{Y€«ÄËZ»€‡YZ]½|‹ ÕY~³ÄËZ»€‡¶ÌƈeœÀ»Ä]ÖËYÀ¬»\ːeÄÀÌ» {Â]½Y€ËY…Â]½|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á½Y€ËY{ÖmZy ºËY|¿ ÃZ»½Z]McZ‹ZŒf£YcZˆydyY{€a ZÅ®¿Z]Ä]cZˆydyY{€aÃZ]{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ,ÃZ»½Z]McZ‹ZŒf£YÄnÌf¿{Ã|Ë{\̇MÕZneÕZÅ|uYÁÁ ļÌ]€]ÃÁԟįÕZne‚¯Y€»ÁZÅ®¿Z]YÄf‡{½Md¨³ {Ây­Y|»|¿{Â]‚Ì¿[‹MÄ»Z¿ļÌ]ÕYY{,Ձ‡ŠeM cYZˆyZÅ|uYÁ¾ËYYÖy€]{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿{€¯ÄWYYY cZˆyÖ]ZˁYĸu€»{ZŽMÄ̬]Z»YÃ{€¯d§ZË{Y{Ây dyY{€aªÌ«{º«ÂÀÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z¼Ì¸//‡ {Y{Y€« {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌad¨³,d//‡YÃ|Œ¿ŽzŒ»cZ//ˆy ÕZÅ|uYÁ¾ËYÕY€//]½Z»Âe{Z̸̻{Á|u€//j¯Y|uį {‹dyY{€acZˆyÃ|Ë{\̇M YZ]YkÁ€yÄ]¹Y|«YÖ//¿ZƳZ¿cZ«Z¨eYÄ]ŠÀ¯YÁ{ d«Á|Àq{Ã{Y{wcZ«Z¨eYd//‹Y{ZƛY,|¿€Ì´] ÕY~³ÄËZ»€‡hv]įÖ¿Z»Z»Y,{€¯€iZf»YļÅ€ÌyY ÖmZyY~³ÄËZ»€‡®ËÕY€]½Y€ËY¹ZÆ//‡YZ]{ ,{‹Ö»YZ]{YÁc|»Y{|Ë{Z]{Â//‹Ö»s€˜» |ÅZ‹ºË{Y{Y€«cZœ¿{»YYZ]įd«Á|Àq¾ËY Ä]|¿Â//‹Ö¼¿kZyYZ]¾ËYYÃ{Y{wcZ«Z¨eY¶Ì·{ ‰Y{ՀÌ̤e€ÌyYÕZÅŠÀeÄ]ÄmÂeZ]¶Ì·{¾Ì¼Å Ã{Y|¿w½Y€ËYÄËZ»€//‡YZ]ÖmZyÕY~³ÄËZ»€//‡ d‡Y ¾ËYZ]ÖmZy½YY~³ÄËZ»€//‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¿„Ì] ÁdŸ€//‡Ä]į|¿Â//‹Ö¼¿½Y€ËYYZ]{YÁÂ//e Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ÃZ»¾¼Æ]ÕY|f]YYh·ZiŽz‹ļÌ]ºËY€mÖ³{Œz] ħZ“Y,d‡YÃ|‹\ːeֻԇYÕY‹†¸n»Ád·Á{ {YÁYÖeY{Y€ËY,Ä]»¾ËYÄ]d^ˆ¿½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹{€¯ d‡YÃ{€¯ ZeÁÃ|‹ž§,Ã{YÁcÓZ°‹Y|‡Ö»€œ¿Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌ‹Z]©Á|À¾ËYՁY|¿YÃY|ÅZ‹µZˆ»Y½ZËZa ½Â̸̻¶«Y|u©Á|À¾ËY¶Ì°ŒeZ]{Y{Ä»Y{YÖ¿Z¼Ì¸‡ ÃZe¯ÃÁ{®Ë֗{Â//Œ¯€‡Y€‡{ֿ°//ˆ»|uYÁ d§€³|ÅYÂyY€«ļÌ]Š‹Âadve ¹{€»YÄ̬]Ád//·Á{YļÌ]ªu|//{{Á‚//§YÕÁ dˆÌ¿{Zˁ½Mº«į{€¯|ÅYÂydyY{€a €]ÃÁԟ| ]¹Z³{{Y{Ä//»Y{YՂ//¯€»ļÌ]¶¯†//ÌË Š‹Âadve‚Ì¿ÕZneÕZÅ|uYÁ,ֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁ d§€³|ÀÅYÂyY€«ļÌ] ®¼¯½Z»Âe{Z̸̻dyY{€a ½Z»€¯½Z³|Ë{Äi{ZuÄ] ½Z´fyZ]½ZmÄ]d»Y€£dyY{€aÃZ]{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ½Z´fyZ]½Zm¾ËYd»Y€£d//yY{€aÕY€]d¨³‚Ì¿½Z»€¯ {½Z»Âe{Z̸̻ć½Y€ËYļÌ]Z»Y|Àf‹Y|¿ÖfÌ·Áˆ»ZÅļÌ] ¾ËY½Z³|¿Z»Z]Ä]®¼¯½YÂÀŸÄ]Ze{Y{Y€«ÕY|¿Zf‡YZÌfyY {‹dyY{€a½Z´fyZ]½Zm Äv¿Z‡¾ËY½ZÌ¿Z]€«{Y| eY֟ԗYpÌÅZ»{Y{Ä»Y{YÖ¿Z¼Ì¸‡ |ÀfˆÅÄ»Z¿ļÌ]|«Z§ZÆ¿MYÕ{Zˁ{Y| eÂÀÅ ½Z³|¿Y{YÄf‡{¾ËYÄ]{€¯tˀeՂ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË Ã|‹Ã{Y{d¸Æ»ÃZ»¾¼Æ]ÕY|f]YY‚Ì¿ՁÁZŒ¯cÓM¾Ì‹Z» |¿Â‹Y{Ây€]Ö³{Œz]¾ËYYZed‡Y Z^eYY€¨¿YŠÌ]€ÌyYÖËYÂÅÄv¿Z//‡{d¨³ÕÁ Ä¿ZÌ·Z‡įd‡YÖ·Zu{¾ËY,|ÀfyZ]½Zm¦¸fz»ÕZÅŒ¯ ,Ã|‹ÄfŒ¯ZÅÃ{Zm{€¨¿Y‚Å{Á|uZ»Œ¯{ |¿Â‹Ö»µÂ¸ »€¨¿Y‚ÅÁÖ¼y€¨¿Y‚Å dÌ “Á¾Ë€yM Ö Ì^—g{YÂuÖ¿Z´¼ÅļÌ]†Ì‡Ze Ö Ì^—g{YÂu©Á|À†Ì‡ZeÃZ]{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ¾ËY€]ZÀ]ÁÃ{Â]½ZÆm‚ÌyÄi{ZuÂ//Œ¯Á‚m½Y€ËYd¨³ {Y{Œ¯ÕY€]Õ{ZˁZ̈]d̼ÅY©Á|À¾ËY†Ì‡Ze ½Zf‡YÄËÁÄ]ÁŒ¯[ÂÀm{€ÌyY¶Ì‡Â«ÁÄ]Ö¿Z¼Ì¸‡ Ä]Õ{ZˁcYZˆy{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ Ã{€¯{YÁ¦¸fz»ÕZÅŠz]ÁY‚»ÁZÅZf‡ÁÁZŀƋ d‡Y |¿ÁZe{‹{ZnËYÕZ¯ÁZ‡ÁºfˆÌ‡|ËZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ €Ìœ¿Ö Ì^—g{YÂu½Z³|Ë{\Ì//‡MÄ]cZˆydyY{€a {€Ì´][Zf‹Ö·Zˆ°ŒyÁÄ·‚·,¶Ì‡ {©Á|À¾ËY†Ì‡ZeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË [~mÁ¶¸¼·Y¾Ì]»Y{…Â]½Z»Z‡†ÌËÁZŒ» €ÌyYd«Á|//Àq{d¨³ÖmZyÕY~//³ÄËZ»€//‡ {ÄËZ»€‡YZ]½|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀÌ»{YÖ¸¼ ·YÂf‡{ ½Z»Z‡Ö¸YÄ»Z¿€]ÄÀÌ»¾ËY{-ºË{Y{Y€«Z¯Âf‡{ įd‡YÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §ÁZÌ¿{Z]•Z^eY{ZnËY…Â] {€¯ºÌÅYÂyÖËY€mYY½M Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«Ö¿„Ì]{ZÆ]»,ZÀ//‡‰Y‚³Ä] Ä]¹Y|«Y½Y€ËYYZ]{įÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡{Á‚§Y YZ]¾ËY{YÁc|»|À¸]|Ë{Z]|ÀÀ¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€//‡ {ÁÁºÆ»ÕZÅÖ³„ËÁYְ˝“»¾ËYį,|¿Â‹Ö» [ˆv»½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]{ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡ {‹Ö» €]½M€ÌiZeÁZ°Ë€»MÁ½Y€ËY¾Ì]Z»€ÌyYÕZÅŠÀeÄ]ÕÁ ÃZ‹Y½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]{ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡{ÁÁ {c|»ÃZe¯cÄ]įÖeZ«Z¨eYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€¯ ,|À‹Z]Y~³€ÌiZeYZ]€]d‡Y¾°¼»|Å{Ö»wŒ¯ ÄËZ»€‡YZ]{YÁc|»ÃZe¯ÃZ´¿Z]Ö//ˆ¯€³Yd¨³ Ä]Á{€Ì³Ö»Y€«cZ«Z¨eY¾ËY€ÌiZedve|//‹Z]Ã|//‹ kÁ€yÄ]¹Y|«YÃ|‹¶¼vf»ÕZŽZˁÁ€“Z]dŸ€‡ ½YY~³ÄËZ»€‡|À¿Z»Õ{Y€§YZ»Yd§€³|ÅYÂyYZ]¾ËYY Ä]|¿Â//‹Ö»YZ]¾ËY{YÁc|»|À¸]|Ë{Z]įÖmZy įÕ{Y€§YÄ]ÃZ»¾¼Æ]µÁYYd¨³Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË {‹Ö»Ã{Y{ÄÅZ»®Ëd€§,|ÀfˆÅh·ZiŽz‹ļÌ]|«Z§ |ÀÀ¯ļÌ]Y{ÂyÕZÅÁ{ÂyļˀmdyY{€a½Á|]Ze ºWY€mÖ³{Œz]Ä]Հ^yÖfˆŒ¿{«Ö¿Z¼Ì¸‡Z“€»Ô£» {€¯ÃZ‹Y,|¿YÃ{Y|¿¹Zn¿YYh·ZiŽz‹ļÌ]įÖ¿Z³|À¿Y į|¿Y{{{€eÂ//Œ¯{Á{Ây½Â̸̻{Á|ud¨³Á Á{ÁÃ{Â]h·ZiŽz‹ļÌ]Š‹ÂadveZÆ¿MY½Â̸̻ Ág{YÂuÂ«Á½Z°»Yį|Àf//ˆÅļÌ]|«Z§Á{Ây½Â̸̻ {Y{{ÂmÁcYZˆy½|»M{YÁ Ä»Z¿ļÌ]|«Z§įÕ{Y€§YªËÂ//ŒeÕY€]d//‹Y{ZƛYÕÁ ®ËµZˆ»Y¾¼Æ]µÁYYįd‡YY€«,|ÀfˆÅh·ZiŽz‹ ½Á|]h·ZiŽz‹ļÌ]½Y|«Z§ļÅZe,{‹Ã{Y{d€§ÃZ» |ÀÀ¯ļÌ]Y{ÂyÕZÅÁ{Ây|À¿YÂf]ļˀmdyY{€a {d¸°Ì‡Âe»½Â̸̻¾ÌÀr¼Å{€¯ħZ“YÖ¿Z¼Ì¸‡ Žz‹ļÌ]ÕYY{ZÆ¿MY½Â̸̻Á{ZÆÀeį|ÀÀ¯{{€eŒ¯ ZÆ¿Md‡YÃ|‹Y€«į|ÀfˆÅÄ»Z¿ļÌ]|«Z§Ä̬]ÁÃ{Â]h·Zi h·ZiŽz‹ļÌ]Ö³{Œz]YµZ//ˆ»Y¾¼Æ]ÕY|f]YY‚Ì¿ |¿Â‹Y{Ây€] d¸°Ì‡Âe»½Z³|¿Y{|‹ÁM{ZËՂ¯€»ļÌ]¶¯†ÌË ÃZ»ćZeh·ZiŽz‹ļÌ]Ö³{Œz]YÕY{Ây€]ÕY€] {Y{d€§ ºËY€mÖ³{Œz]Y‚Ì¿ՁÁZŒ¯cÓM¾Ì‹Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿Â‹Ö»Y{Ây€]h·ZiŽz‹ļÌ] cÓM¾Ì//‹Z»Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯Ze{Á‚§YÖ¿Z¼Ì¸//‡ Z»Y|Àf§€³Y€«h·ZiŽz‹ļÌ]Š‹ÂadveՁÁZŒ¯ -Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{ |‹Ó{ԗ†¿ÁY€Å |»Zn¿ZÌ]µÂ—Ä]ZÅÃZ»Zed‡Y¾°¼»ÕZneª§YÂe¹Á{Z§ {,d¨³Á€Ë{Z°Ë€»YÕY{Ä¿Y‚y€ËÁ,¾ÌqÂÀ»½ÂÌf//‡Y \m»Ä]¾ÌqcY|Æ eª§YÂeļm€eÖ¿Ó—|¿Á½Zˀm ¾ËYª§YÂe¾f»ÁÃ{€°¿ՀÌ̤eÕZneª§YÂed//ˆz¿Z§ ÁµZ¿Áƒdˀf‡YµYÁÄ»Z¿Á |//‹|ÅYÂy€ŒfÀ»Äf¨Å Š‹€Å|¿YÃ{€¯ª§YÂe¾°aÁ¾f´À‹YÁį{Y{‰Y‚³Ä^À‹ Á{{cZuԏYÕY€]‰Ôe¥|ÅZ]YÖeY€¯Y~»Z^°ËÃZ» Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡ |ÀËZ¼¿Y‚³€]cZ§ÔfyY¶uÁŒ¯ ±‚]{Zf«YÁ{½ZÌ»ÕZne²ÀmY֋Z¿cZ ^e¶Ì·{Ä] |‹|ÅZ‹d¨¿d¼Ì«,Ö¿ZÆm{Zf«Y|//‹d§YÁ½ZÆm ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ã{Z]Z]Z]ZbËZZbËZ‡Äv]Y€»­Â°©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»Õ{cÔ»Z »{ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z]µ{Z » ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{YÖÅ{Z] Ö³|¿Â‹|¬¿Y|¿ÁY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€f//ŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ» |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀyÄ] www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    d¯ZŒ»©YÁY {Z‹Y    d¯ZŒ»©YÁY |ƌ»    ÃZmY©YÁY ZbËZ    ÃZmY©YÁY ZbËZ    Äv]Y€»©YÁY {Âz    ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY |{Ö°¿Z] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ |‹{YÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYµZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À‹Á{ {Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d//‡YÃ|//‹kZyZŽMYµZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,|¿{Â]ÄËZ»€‡{|¬¿½Zˀm½Á|]Á{€Åį–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€//‡ |¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€f//ŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻ Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{ ĈËZ¬»Z] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À¾ËYYÄËZ»€//‡kÁ€yŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½Zˀm Ä]|{¾ÌÀr¼ÅÁÃ|‹Ã{Á‚§YÕ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿Հf¼¯|¬¿½Zˀm|{Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹Ã{Á‚§Y½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€y |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] ½ZÌ»ÕZneª§YÂed//ˆz¿Z§{ÁÖ»Zœf¿YįÖ·Zu{ \^‡ĸX//ˆ»¾Ì¼ÅÁ{Â//‹Z”»YÄf¨Å¾ËY¾ÌqÁZ°Ë€»M ÄËZ»€‡ÕY€]ԗYZ]dÌ]Y~mŠÅZ¯ÁÓ{‰YŠËY‚§Y {Â]ŠÅZ¯|ÅZ‹Á€Ë{{‚¸§d¼Ì«,d‡YÃ|‹ÕY~³ ԗ†¿ÁY€Åd¼Ì«,€fËÁY¶¬¿Ä]«€^yÓZ¯»‰Y‚³Ä] |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯|{ Z]Á€Ë{ Ä]d§Y|{ Z]Á€Ë{‚//Ì¿Z°Ë€»MYZ]{ԗd¼Ì« |̇dÀ‡ÁÓ{ Ád‡YY€«¾ÌqÁZ°Ë€»Y½ZÌ»ÕZneª§YÂedˆz¿Z§ €‡€]cY€¯Y~»į|Àq€Å,{‹Z”»Y|̨‡wZ¯{Ä^À‹ZÆq ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ Ö¿Zˆ¯ÕY€]ZÅ©Á|À¾ËY ºÌÀ¯Ö»d^v–¸fz»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{»{ZÅÄ^À‹ć ºÅ½ZŒeÁZ¨e d]Zi|»M{Z]©YÁY{ºÅÁ|ÀÀ¯ÕY~³Ä ËZ»€‡¹ZƇ{Y½ZŒ·Âa|ÀÅYÂyÖ»ºÅįd‡Y[Ây |À¯Ö»¶¼vf»Y~³ÄËZ»€‡Ä]ºÅY¾Ë€fŒÌ]®ˆËÖ·Á|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]{‡d‡Y¾°¼»¹ZƇįd‡Y¾ËY |¿Y{ºÅÖÀÌËZaÖ¸ÌyÕZÅ®ˆËÁ|¿Y{d^ˆ¿Ä]֐zŒ»ÕZÅ{‡d]Zi|»M{Z]©YÁY¦Ì—Õ‡½M{Á įd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÁÓZ]Ã{Z]Á®ˆËįÖ»ZƇÕZÅ©Á|Àd^ˆ¿Ä]|ÌÅYÂyÖ»€³Y¾ËY€]ZÀ] Y–¸fz»ÕZÅ©Á|À|Ì¿YÂeÖ»|̋Z]Äf‹Y{–‡Âf»Ã{Z]Á®ˆËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿Y{¾ÌËZaÃ{Z]Á®ˆË ÖÅ{Z]|{ Z]"Հ´‹{€³®¿Z]ÕZ¯Â°Ì¿"©Á|À,Äf‹~³Äf¨Å{ |ÌÀ¯[Zzf¿YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] Äf‹~³Äf¨Å{d^j»ÖÅ{Z]Z]–¸fz»©Á|ÀZÆÀe¾ËY {Â]Äf‹~³Äf¨Å{–¸fz»©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€adˆ¿YÂe Ö¨À»ÄËZ»€‡YZ]{ZźƇ\¸£YÖÅ{Z]½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶¯ŽyZ‹‰‚˶̷{Ä]Äf‹~³Äf¨Å֗,{Â] "¹ÁZ¬»©Á|ÀµÁYÄ^eÁ©Á|À,©Á|À¹Á{Ä^e |¿|Œ¿ÖÀjfˆ»Â“»¾ËYY‚Ì¿ZÅ©Á|À¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Â] d»ÁZ¬»¹Á{Ä^e {Â]Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Â]¹ÁZ¬»©Á|À¾Ì·ÁY,Ö´f¨ÅÖÅ{Z]|{ Z]"ÃZ³MÕZ¯Â°Ì¿º°Ë {ÁMd‡{Ä]ÖÅ{Z]|{ Z]"€i¯­€fŒ»"©Á|ÀYµÁY©Á|ÀY†a www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ä^À‹ć€Å {Â]Õ|{ ª§YÂeÕZ”»YÄ¿Zf‡M{ÖËZÌ//‡MÕZÅYZ]{¹ZƇ‰Y Ã|̇Äf‹~³ÃZ»ÕZź«¾Ë€eÓZ]Ö°Ë{‚¿Ä]ÕZne {ZnËYÖÀÌ]‰Ây¶Ì·{Ä]‚Ì¿Ó{‰YŽyZ//‹ d//‡Y ÁÃ{Â]ŠËY‚§Y|ÅZ//‹ÕZneª§YÂe{Z¬ ¿YÄnÌf¿{Ã|//‹ ÕZŁYYįÃ|‹Ö¿YY|ˀyÕY€]ԗ½|‹€f¿Y€³\m» ‚¸§d¼Ì«Ö^ˆ¿ŠÅZ¯Z]½Z»‚¼Å |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÕÓ{€Ì£ Äf¨Å¹Á{ļ̿{Äf¨Å{ԗְ˂̧|ˀyÕY€]Z“Z¬e,{ {Â]ŠËY‚§Y|ÅZ‹Äf‹~³ |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 0.52 Հ´‹{€³®¿Z]ÕZ¯Â°Ì¿ -0.22 ÃZ³MÕZ¯Â°Ì¿º°Ë -0.589 €i¯­€fŒ» -0.732 €Æ»ÄÀÌnÀ³­€fŒ» -1.04 ½|¼e†Ì¨¿€Å³–¸fz» -1.241 |ËÁM¾Ì»Y­€fŒ» -1.39 ½ZÌ¿Y€ËYÄ]€ne -1.42 ÖeM€Æb‡­€fŒ» -1.53 Zf¼»Ä ‡Âe  Ä¿ZÌ»ÁZy½Z¼‡M­€fŒ» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»Õ{cÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å ,d¼Ì«Z]ZÀ̏ÁY{ZÀ̇d ¨À»­Â°©YÁYÄ]•Â]€»Äf//‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË d‹Y{|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,,d¼Ì«d¼°u½ZÌ¿Y€ËYd¼°ud¯ZŒ»©YÁYY d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] Ö´ÀË|¬¿ |{ 50%    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] kÁ€y ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y  {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË    cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ 57%    kÁ€y %62-    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7341

روزنامه جهان اقتصاد 7341

شماره : 7341
تاریخ : 1399/04/19
روزنامه جهان اقتصاد 7340

روزنامه جهان اقتصاد 7340

شماره : 7340
تاریخ : 1399/04/18
روزنامه جهان اقتصاد 7339

روزنامه جهان اقتصاد 7339

شماره : 7339
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه جهان اقتصاد 7338

روزنامه جهان اقتصاد 7338

شماره : 7338
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه جهان اقتصاد 7337

روزنامه جهان اقتصاد 7337

شماره : 7337
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه جهان اقتصاد 7336

روزنامه جهان اقتصاد 7336

شماره : 7336
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!