روزنامه جهان اقتصاد شماره 7190 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7190

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7190

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7190

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»Ä]dˆË–Ìv»‚Ì»M|Ë|ÆeÄ»Z¿ Äv¨ |ÌÀ¯¦«Âf»YÁÂËÕZÅÁ{Ây‰Á€§ŠÌa Ä·Z¬»€‡ Öf¨¿¶WZˆ»|‹Y…ZÀ‹Z¯ Ŀ¼¿ÖfŒ»Œ¯‰ÁdˀË|» dˀË|»L‡ZÅYÁ€y d¨¿YÄm{Â]½|‹ZÅ Öf¨¿€Ì£Ä ‡Âe½Á|] {‹Ö¼¿¾°¼» ½Y€ËYÕ{Z]Ճ€¿YÖ¼¸Ÿ¾¼n¿Y†ÌW ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ ÖËZÀ]€Ë»Y ¾°ˆ»Ö¸»s€—Ä]{ÁÁÕY€]ºeZyÃZ³Y€«YÃY€ËÁcŸ{ ºÌÅ|]Öf·Á{¾Ì»ºËY|¿~¿ |ÀÀ¯{‡ÕYÃ|ŸZe €Ëįd‡YÁZ]¾ËY€]Öf¨¿¶WZˆ»|‹Y…ZÀ‹Z¯‰ZfÀˆu¾Ìˆv»Ô£ ¾ËYª¬ve|˳Ö»ÁY dˆÌ¿ºÅY€§Öf¨¿€Ì£|‹ÕY€]¹ÓÕZÅdyZ//‡ Z0 ÂyÁÄ ‡Âe€Ì//ˆ»{d¯€uÁc|»½ZÌ»ՂËÄ»Z¿€]ÕÁ€³{€»Y {ÁÁÕY€]ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«YcŸ{Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Á\//ˆ¯ÕYÃ|ŸZeºÌÅ|]Öf·Á{¾Ì»įºËY|¿~¿d¨³,¾°//ˆ»Ö¸»s€—Ä] |ÀÀ¯Z¯ d‡Y{Zf«YÄ]½|̌z]ÂÀeÁÖf¨¿€Ì£cY|Ì·Âe‰€fˆ³ÁÖf ÀÄ ‡Âe d‡YÃ|Œ¿ºÅ|ÌƼeÁÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eYZžËY½ÂÀ¯ZeÄ¿Z¨‡Pf»į Äv¨ d¬¿ {Ây|̸¯½Zf‡Âyd¨¿d ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË ÂÌ¿Zm†°Ÿ Öf¨¿žËZÀՁZ‡d€§ Ö¿Y€ËY½Z³|¿Z‡ՁZeÄ°ËÕY€] ½YZ¼m†°Ÿ ¥ZŸ Äv¨ ÄËZ»€‡YZ] ºË€Ë~b]Yd·Á{YdËZ¼udÌ·ÂXˆ» ½Y€Æe©ZeY½| »Ád À½Â̼̈¯dˆŒ¿{Öf‡{¾ÌËZažËZÀcÔ°Œ»և€] Õ{Zf«Y{¯ÁºË€veY®q¯žËZÀ|Ë|‹ՀË~a\̇M Öf‡{¾ÌËZažËZÀ|‹ž¿Y»և€]{{Y{Ä»Y{Y.dˆÌq ÖfˆÌ·ÂaÂaÕZÅd‡ŻÁŒ¯Öf ÀÕZÅd‡ŻÄ]|ËZ] |Àfˆ¿Y{žËZÀºÌ«Y{ÂyįÖËZÅd·Á{ {€¯ÂmZÅd·Á{ |¿|‹žËZÀ¾ËYÕ|»MZ¯Z¿\m»{ÂycZ¼Ì¼eZ]Á Z]žËZÀÄ]€f//ŒÌ]ZÅŠËY€³½Y€ËY{Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY Äq€³Y{Á‚§Yd‡YÃ{Â]µÂÂ·YžË€‡Z»Y¾ÌËZaÃ{Á‚§Y‰Y ‚Ì¿Öf‡{¾ÌËZažËZÀZ»Y{Y{{ÂmÁ{Zˆ§Öf‡{ÓZ]žËZÀ{ |ÀfˆÅÖ§Z¯­€ve|«Z§ Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Â̼̈¯¾ËY”Ÿ€´Ë{,֟Z«Ö¸ ‡Z^Ÿ cY€¬»Á¾Ì¿Y«YÖ//‹Z¿Öf‡{¾ÌËZažËZÀÖ§Z¯Z¿|‹ €ËZ‡Äf^·YÁcZÌ·Z»,ļÌ]Ä]•Â]€»cY€¬»{Y{Ä»Y{Y,d‡Y Õ{Zf«Y½ÓZ §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZaÄ]Õ|À]Ä]Zj»Ä],ZÅÁÂu ֋Z¿,¶yY{{ÄÌ·ÁY{Y»w€¿½{Â]ÓZ] d//‡YÃ|‹Äf//ˆ] į{Â//‹Ö»{ZnËYÖ¿Z»µ{Z e¹|ŸÁd//‡Yµ{Z e¹|ŸY žËZÀµ{Z e¹|Ÿ¾ËY |‹Z]|uYŠÌ]µÂv»½McY{Z d‡YÃ{€¯ÄmY»¶°Œ»Z]YÖf‡{¾ÌËZa ©ZeY½| »Ád À½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ€´Ë{,½Â³M…Z^Ÿ Y€«ºË€ve–ËY€‹{Â//Œ¯Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ºÅ,½Y€Æe įÖf‡{ÓZ]žËZÀÕY€]dË{Á|v»{ZnËYį{€¯½YÂÀŸ,{Y{ d‡Y¾°¼»,|ÀÀ¯Ö»ÕÁMYŒ¯ÕY€]Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{ ÖËZ‡ZÀ‹cÁ€“YÄ»Y{Y{ÁY |‹Z]Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Ö^«YŸ ž§ÕY€]‰ÔeÁÖf‡{¾ÌËZažËZÀÕZfyZ//‡cÔ°Œ» d¨³¾z‡ZÆ¿M ½Y€ËYŠ¨¯d ÀÄ »ZmYÖ³|ÀËZ¼¿Ä]į‚Ì¿Հ´Œ·Ö¸Ÿ YÖ°ËÕYÂfv»Ä]ÃZ‹YZ],{Â]Äf§ZË”udˆŒ¿¾ËY{ Õ|{|‹d¨³{Zf«YÖ¿ZÆmž¼n»ÕZʼnY‚³ Ö§{ZeÄf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅYZ]{–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À] |ÀfˆÅ½|»ÕZÅ{Zf«YÖ¸Y½YZfŒÌaZÅÃZ´À]¾ËY dˆÌ¿ |{ÁGÃÁ€³ÕZÅŒ¯{¶£Z//Œ»|{Á d‡Y–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À]•Â]€»½ZÆmµZ¤f‹Y Á[Ô¬¿YYŠÌaÕ{Zf«YÄ ‡ÂeÄ»Z¿€]{{Y{Ä»Y{YÁY Õ{Zf«Y|‹|ÅZ‹[Ô¬¿YY†aÕ{Zf«YÄ //‡ÂeÄ»Z¿€] ¶Ì·{Ä]¾ËY d‡YÃ{Â^¿Y|ËZa|‹¾ËYZ»YºËYÃ{Â]Œ¯{ ÕZÅĬ¸uZed‡YÄfˆ¿YÂf¿‰YÕZÅÀÌn¿įd//‡Y½M |À¯Y|ÌaՀˆe¾ÌËZa ¾ËYZ»ž«Âed¨³Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Հ´//Œ· …Â]{Ö¿ZÆmd//¼Ì«Y€f¼¯YÄÌ·ÁY{Y»įd//ˆÌ¿ º¯d‡{Öf‡{ÓZ]žËZÀįd‡Y¾ËYž«Âe ºÌÀ¯ÕY|ˀy |ÀÀ¯ē€ŸZ»Ä]Y{ÂycӐv»Ö¿ZÆmd¼Ì«½Z¼ÅZ] Ã|̬Ÿ¾ËY€]‚//Ì¿,½ÂÌ//ˆÌ¼¯¾ËY”Ÿ,‘Z̧Z“|¼v» Á{€¯|ÅYÂz¿¶ZuÕYÄnÌf¿Ö°ËÁ€¨‰€´¿į{Â//] ½Y€ËY©ZeYcY{ZÆÀŒÌaÕY€mY¶]Z¬»{±‚]žËZÀÓZ¼fuY ÃZ‹YÄf°¿¾ËYÄ]‚Ì¿´¬u¾Ì//ˆu {€¯|ÀÅYÂyd»ÁZ¬» ÁÖf//‡{ÓZ]žËZÀ½ZÌ»Հi»Ę]YįÖ¿Z»Zeį{€//¯ {»¥|Å,Šz]®Ë{ÖuY€m,{Œ¿{ZnËYÖf‡{¾ÌËZa {€¯|ÅYÂz¿ª¬v»Y€œ¿ Ö¿| »d¿ÁZ »¥€//—YįÂaÖËZ¨×Y|^Ÿd//ËZÆ¿{ ¾ËY{cZneÁ½| »,d ÀcYÁÖ¿| »žËZÀ€//f§{ Öf ÀÕZÅ´·Y{cZ^i¹|ŸY,d//‹Y{”ud//ˆŒ¿ {ÂyÕZÅZÌ »½Y€Æe©ZeYį{€¯{ZÆÀŒÌaÁÃ{€¯{Z¬f¿YŒ¯ |À¯¾ÌÌ eÖf‡{¾ÌËZaÁÖf‡{ÓZ]žËZÀÄ ‡ÂeÄÀÌ»{Y cY{Z|{ ¾ÌÀr¼Å {Y{Z°eY±‚]ÕZÅÃZ´À]Ä] d‡YÖ°f»±‚]Öf ÀÕZŲÀË|¸ÅÄ]±‚]ÕZÅÃZ´À] cӐv»¾ÌËZaÂ//Àe,cY{Zºnu½{Â]®//q¯ÁY ¾ÌËZaÕZ³|¿Z»ÁÖeY{Z|Z¬»ÕÓZ]‚¯€¼e,Ö//eY{Z ÖmZyÄ·{Z^»dÌ “Á½YÂÀŸÄ]YÖeY{ZÕZ//ÅYZ]{ Հ´Ë{Šz]{ÖÅÔ¯ {Y{Y€«ÃZ//‹Y{»Â//Œ¯{ ּ̋Á€faÁ{Ó§d À½Ô¯Ö//‡€]Ä]‰Y‚³¾ËYY Ö¸yY{‰Á€§ÁÖeY{ZÕZÅd¼Ì«և€]{ÁY dyY{€a ÃZ‹YÄ]d^ˆ¿ÂˀƋ{ZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÄ]{Ó§ ,¹€³{Ó§©ÁÖeY{YÁ|uYÁÕZÆ]Š//ËY‚§Yd¨³Á{€¯ Á|{ ÖeY{Z|//uYÁÕZÆ]ŠËY‚§Y,|//{ |{µ{Z »¹€³{Ó§©ÁÖ¸yY{YZ]ÕZÆ]ŠËY‚§Y Yd¼Ì«c|»¾ËY֗įd‡YÖ·Zu{¾ËY d//‡YÃ{Â] d‡YÃ{Â]ÄmY»Õ|{ ŠËY‚§YZ]‚Ì¿{YMYZ]{ ÖeY{YÁՀ¼Ì¸acZŸÂÀ»¾//e€Å‰YÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÁY ÖeY{ZՀ¼Ì¸acZŸÂÀ»¾e€Å‰YÁÓ{€]Y€] ÀÌn¿{µZ¤f//‹YÕZÅd€§Ä],d//‡YÓ{€]Y€] ½Â̸̻®Ë¶Ë|^ed¨³Á{€¯ÃZ//‹YÖ¼Ì//‹Á€fa‰Y cY{ZÁÖf‡{¾ÌËZaÄ]Öf‡{ÓZ]Հ¼Ì¸acӐv»¾e {ZnËYZ]ÁÃ{€¯{ZnËYÖeY{Z|»M{Ó{{Z//̸̻ ,½M Y|ËZaµZ¤f‹YŠËY‚§YÄ]ºÌ¬fˆ»µZ¤f‹Y€¨¿Y‚Ŷ«Y|u |À¯Ö»®¼¯ ¾ÌÀr¼Å½Y€Æe©ZeY½| »Ád À½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌË\ËZ¿ ‰YÀÌn¿Õ{»և€]YÃ|»Md‡{Ä]cZŸÔ—YÄ] ©ZeYÕ{ZÆÀ//ŒÌaÕZÅ{€^ÅYÄ]Ä»Y{Y{Á{€¯ÃZ//‹Y†» Öf//‡{ÓZ]žËZÀ{½YÂf»Ä //‡ÂeÕY€]½Y€ËYÖ¿Z³Z] ©ZeY{ZÆÀŒÌa¾Ìfˆz¿,ÁYÄf¨³Ä] dyY{€aÖf//‡{¾ÌËZaÁ {Y»cY{Z{ÖeZÌ·Z»ÕZÅd‡Ż€Ì̤eZ]įd//‡Y¾ËY Œ¯Öf‡{ÓZ]žËZÀ|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«\Ì//‹,ÄÌ·ÁY d¼‡Ä]¹ÂÌÀ̻·MÁ{Ó§,†»,Ö//ŒËÓZa,Ö¼Ì//‹Á€fa Zf//‡Y¾ËY{ {{€³€]Ö¸yY{¶¼°»žËZÀdˬeÁ¾Ì»Pe {Y»cY{Z|»M{€]cZÌ·Z»ḑZ »įd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa {ZÆÀŒÌa {‹¤·ÄËZacY‚¸§ÁÖ//ŒËÓZa,ּ̋Á€faÄÌ·ÁY Ã{Á‚§Y‰YcZÌ·Z»{Y{€f‡Yįd//‡Y¾ËY½Y€ËY©ZeY€´Ë{ ,†»,ּ̋Á€fa,֌ËÓZa,Z³,d¨¿ÄÌ·ÁY{Y»cY{Z{ {ZÆÀŒÌa¾ËYÖËY€mYZ°ÅY {‹¦«Âf»¹ÂÌÀ̻·MÁ{Ó§ ½Â¿Z«Ã{Z»ÃÁ€³Z¯Ä]ZŒ»ÖÅÁ€³Z¯įd//‡Y½M‚Ì¿ {»Ä]{»Áև€]YcӐv»ºÌ¬f//ˆ»ÕZÅcZÌ·Z» ¾ËYs€—Y¥|Åį{€¯|̯ZeÖÅÔ¯ |//À¯Հ̳ºÌ¼e ÁÖf‡{ÓZ]žËZÀÕY€]–ËY€//‹ՁZ‡½Zˆ°Ë,cY{ZÆÀŒÌa d‡YÖf‡{¾ÌËZa |‹€nÀ»žËZÀÕ|»MZ¯Z¿Ä]įÖËZÅd‡Ż ÕZ”ŸY€ËZ//‡,½Y€ËY©ZeYÕZÅ{€^ÅY€ËZ//‡dWY€«Y†a |ÀfyY{€a{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{ÁcY€œ¿s€—Ä]½Â̼̈¯ ¾ËY{€°ËÁį{€¯s€˜»YÄ//̏Âe¾ËY֓Z«ÂaÕ|Æ» Z»{€°ËÁ{Á‚§YÁY |‹Z]±‚]žËZÀ|Ë|ve|ËZ^¿½Â̼̈¯ ¹Y|«YcY{ZÄ]d^ˆ¿Ö¿Z»,±‚]žËZÀį|‹Z]¾ËY|ËZ] YµÂv»d¼Ì«€³YZË|‹Z]Ã|‹¾Ì»Ze¶yY{ZÌ¿į|ÀÀ¯ ÕY€]YŠÅZ¯¾ËY,|Å{Ö»ŠÅZ¯ÖmZy½YY|ˀyÕY€] |À¯µZ¼ŸY‚Ì¿Ö¸yY{½YY|ˀy Öf//‡{¾ÌËZažËZÀcÔ°//Œ»ºÌÀÌ^]|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY ½| »Ád À½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ,ÖËZÀ§Õ|Æ»,¾//ÌÀr¼Å ZneZ»Ö¸Y€¬»|//‡Ö»€œ¿Ä]d¨³‚Ì¿½Y€Æe©ZeY Ä]Y{ÂycY€œ¿ºËYÄf//ˆ¿YÂf¿įºÌf//ˆÅ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ įºÌÀ¯ÄÌmÂeY½ÓÂXˆ»ºÌ¿YÂf]|ËZ]Z» ºÌÀ¯ē€ŸÖf‡{ {Y~³Ö»€iY¹Ô«Y\¸£YÕÁ¾Ë‚À]d¼Ì«,ª˜À»…Z‡Y€] ZÆ¿M|ËZ]ž«YÁ{ d//ˆÌ¿|{Ze|//u{½M€//iYÁ Â//Œ¯ÕÔfŸYÖa{Õ{Zf«Y½ÓZ §Z»į{€¯|ŸZ¬f»Y ºÌÀ¯®¼¯ZÆ¿MÄ]ºÌÅYÂyÖ»ÁºÌfˆÅ ½Y€ËY{Öf ÀÄ ‡ÂeÕ´·YÄ]ÖÅZ´¿ ¾ËY†ÌË\ËZ¿,Õ|¼ÖÅÔ¯Z“€Ì¸Ÿ,Ĉ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ cY€ÌiZeÁÖf ÀÄ ‡ÂeÕ´·Y[Z]{֋Y‚³½Â̼̈¯ įÖeZ ·Z˜»Ä]ÃZ‹YZ]ÁY {€¯ÄWYYÖf//‡{ÓZ]žËZÀ€]½M Ây{Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»{ Äf§€³¹Zn¿Y½Y€ËY{žËZÀdÌ “ÁÁÖf ÀÄ ‡ÂeÕ´·Y ¾ËYd¨³,d‡YÖ//‡€]d//‡{{ÂÀÅZÆ¿MYÖy€]Á ¶Ì¸veÄ]ÁÂv»dyZ‡žËZÀį|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€] į|ÀÀ¯Ö»Ä]€neY|//‹žËZÀY֌z]½MÁ|Àf//ˆÅ |ÀfˆÅÖ Ì^—ž]ZÀ»Ä]Äfˆ]YÁ d¨³Á{€¯ÃZ‹YÖf‡{¾ÌËZažËZÀdÌ “ÁÄ]†b‡ÁY ½{€¯€œ¿¥€,ÖeM|Ì·ÂeÕY€//]ՂËÄ»Z¿€]½Z°»Y¹|Ÿ ,|Ì·Âeḑ€›ŠÅZ¯,c|//»|À¸]ÁÕ{Y{Y€«ÕZÅYZ]Y ÁÖ¸yY{YZ]½{Y{d//‡{YÁÃ|//‹¹Z¼ed¼Ì«ŠËY‚§Y d‡Y½Y€ËY{Öf‡{¾ÌËZažËZÀcÔ°Œ»ĸ¼mYÖmZy |Ì·ÂeYd// ÀÃÁ€³€ËÃ{Á‚//§Y‰Yd¨³Ö//ÅÔ¯ {|{ YÕZ//mÕZÅd¼Ì«Ä]Ö¸yY{Ž//·ZyZ¿ ¾ËY d‡YÃ|̇µZ‡{|{ Ä]µZ‡ |{Ä]µZ‡{‚Ì¿d]ZiÕZÅd¼Ì«…Z‡Y€]|¿Á d‡YÃ|̇ {»{¾ÌÀr¼Å½Y€//Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ¾//ËY Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]֗Œ¯Öf ÀÕZÅdÌ·Z §Äf‹\̯€e {Y{t̓ÂeÖf ÀÃ{Á‚§Y‰YYºÆ‡\ˆu€]Õ{Zf«Y YÄËZaՁÁZŒ¯ºÆ‡,Ä //‡ÂeºnÀaZeµÁYÄ»Z¿€]֗į ÕÂ]€¯Á|ÌÅžËZÀºÆ‡,Äf§ZËŠÅZ¯|{ Ä] Ä] YÄËZaÖ¿| »žËZÀ,Ã|̇|{ Ä] Y Ä] YÂv»dyZ‡žËZÀºÆ//‡Á|{ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ {Zf«Y{Öf ÀÄ ‡ÂeZfyZ//‡Á´·Y{»{ÖÅÔ¯ ÄnÌf¿{¾¯Z¯€¨¿ ®q¯ÕZÅÃZ´À]d¨³½Y€ËY Z],Õ{Zf«Y{¯ÁºË€ve–ËY€//‹Y€eÓZ]ՀË~a\̇M {Y| eŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ]Á|¿YÃ{Â]ÄmY»Õ|{ŠÅZ¯ Ã{Zf§Y©Z¨eY¹€qÁ­Z‹Âa,ZŒf¿YÁ_ZqžËZÀ{ÖÅZ´À] {Y| e{Äf§€³cÂ//ŠËY‚§Y{ÂmÁZ]¾ÌÀr¼Å d//‡Y Ä]ZfËZÆ¿և€]{»ÃÁ{֗±‚]Á–//‡Âf»ÕZÅÃZ´À] Öf ÀÕZÅÃZ´À]ğ¼n»YÖ//ÅZ´À]|uYÁ½Y‚//Ì» ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y|{™Zv·Ä] d‡YÃ|‹¥~uŒ¯ ÕZÅÃZ´À]Y|{Á|{,|{ZÆÀe{Âm» dÌ·Z §|{ÕÓZ]ḑ€›{±‚]Á–‡Âf»,®q¯ |¿Y{ Öf À½YÂf»Z¿|‹ÄnÌf¿Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÖÅÔ¯Z“€Ì¸Ÿ Ã{Á‚§Y‰YYÖ¿| »žËZÀÕ|{ºÆ//‡,½Y€ËY{ Öf ÀcY{Z|{µ{Z »{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÖf À —Ä]Z³Ád¨¿žËZÀ½ÓZ §”uZ]½Zf‡Âyd¨¿d ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË ŠËZ¼¿ÕY€]µMÃ|ËYÁ\‡ZÀ»d€§ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]Ád§ZËŠËZŒ³Ö¼‡ ¾ËY{ZÅd¯€‹”uÁd//‡Y½MÖ^¿ZmžËZÀÁd¨¿d À{¿ÕZÅÕÁZÀ§ ÁcZ ˜«dyZ‡ÖÀ§Š¿Y{Ä]Ö¿Y€ËY|À¼¿YÂeÁ|Æ f»½Zzf»Ö]ZÌf‡{€´¿ZÌ]{Y|ËÁ d‡YºÆ»d À¾ËYÕ{€^ÅYcY‚ÌÆne ½Â̼̈¯ºÅ{YÁ{d//ˆŒ¿{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ cÔ°//Œ»Ö//‡€],½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY½| »Ád À {»{Á|//¿{Y{Ä»Y{YYÖf//‡{¾ÌËZažËZÀ¶ËZ//ˆ»Á ÁZÅÃ{ZÆ¿¾Ì»Ze{ž//ËZÀ¾ËY–ËY€//‹{Â^Æ]ÕZÅZ°ÅY ³Ád¨³Áhv]Ä]Öf//‡{ÓZ]žËZÀZ]Ę]YÁÄÌ·ÁY{Y» |ÀfyY{€a ¾Ì¼Å{YÁ{{½Y€Æe©ZeY½| »Ád À½Â̼̈¯ÕZ”ŸY ½McY€ÌiZeÁÖf ÀÄ ‡ÂeÕ´·Yև€]Ä]{ÂydˆŒ¿ ”uZ]įdˆŒ¿¾ËY{ |ÀfyY{€aÖf//‡{ÓZ]žËZÀ€] ,|‹Y‚³€]֏yŠz]ÕYħ€uÕZŶ°Œe½Z³|ÀËZ¼¿ žËZÀ¶»Z‹Öf//‡{¾ÌËZažËZÀ{ՀË~ad]Z«{Â^Æ] |‹Äf‹Y~³hv]Ä]‚Ì¿ּ̋Á€faÁ¹ÂÌÀ̻·M,{Ó§,†» ,´¬u¾Ì//ˆu,huZ^»¾ËYZ//£MYŠ//ÌaÁY|//f]Y{ Zŀ^y¾Ë€f¼Æ»YÖy€]Á€»{½Â̼̈¯¾ËY…ZÀ‹Z¯ ÄÅZ»d¨Å‰Y‚³Ä]½| »Ád// ÀÁ{Zf«YÁÂu{ Á{€¯ÃZ//‹YʼÌ//‹Á€faÁÊ¿| »,Êf ÀcY|Ì·ÂeZ»M |Ì·Âed§YÁÓZ¯º¸«|Ì·Âe|//‹Y‰Y‚³¾ËYd¨³ |À¯Ê»dËZ°u\zfÀ»µÂv»Â¼n»YÓZ¯º¸« և€]{»½Z»c|»{|Ì·Âed§Y¾Ë€fŒÌ],½ZÌ»¾ËY{ Ä]|ËZ]¾ÌÀr¼Å d//‡YÄf‹Y{ZfyY½YZ//‡Á{ÂyÄ] ŠÅZ¯ÁÁ{Ây®Ìf//‡Ó|Ì·ÂeÕ|{ ŠÅZ¯ |Ì·ÂeÕ|{ ŠËY‚§YÁ½Â˂˸eY¿Y|Ì·ÂeÕ|{ |‹Á€f//‡YÖ¸ax¿|Ì·ÂeÕ|{ ŠËY‚§YÁÂf¯Y€e µZˆ»YÄÅZ»d¨Å֗ÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»|Ì·ÂeÕ|{ {€¯ÃZ‹Y Ä°ÀËY½ZÌ]Z]cZ//neÁ½| »,d À€ËÁ{Y{Ä//»Y{YÁY ¹Ô«YÖy€]d¼Ì«€]Y¾Ë‚À]Õ|À]Ä̼ƇÖ «YÁ€ÌiPe|ËZ] Á€Å¥€»€aÕÓZ¯º¸«įd//‡YÄf¨³,d§€Ë~a d¼Ì«ŠËY‚§YZÆ¿M|{c|»¾ËY{į{‹Ö»| {Â]|{ZÆqZe®Ë¾Ì]ZÅŠËY‚§YÖy€]Äf^·Y-|¿YÄf‹Y{ ®ËZe€¨¾Ì]ÓZ¯º¸«d//¼Ì«ŠËY‚§Y,µZu¾ÌŸ{ |{lÀaZe®Ë¾Ì]‚Ì¿ZÅÓZ¯֔ ]-d//‡YÃ{Â]|{ |¿YÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y dËZ¼u½Z»Z//‡½ÁZ// »Y¶//¬¿Ä]¾//ÌÀr¼ÅÂ//´¬u ÁY‚ŹZn¿YY½Z³|//ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€» d¼Ì«ŠËY‚§YY†a¹ZËY{ZÅÓZ¯YZ]YÖ//‡Z]{» d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÃ|¿Á€aįd¨³Á{Y{€^y¾Ë‚À] {Y|¿Ö¿ZËZaÖfˆÌ·ÂaÂaž“Y» cZÌŪ]Z‡”Ÿ,֓Z«ÂaÕ|Æ»,Zŀ^y¾ËY¹ÔŸYY†a ½ZÀz‡ZËMį{€¯s€˜»YŠ‡€a¾ËY,½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿ ¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§YÁ|]{cZneÁ½| »,d À€ËÁ .{Â]Ö¬˜À»,cZ»|yÁZÅÓZ¯d¼Ì«Š//ËY‚§YžÀ»€]ÖÀ^» ¶¬¿Á¶¼uÄÀ˂ÅÖf«Áįd//‡Y¹Â¸ »d¨³Ä»Y{Y{ÁY {Y~³Ö»€ÌiZe‚Ì¿¹Ô«Y€ËZ//‡d¼Ì«ÕÁ,|]ZËÖ»ŠËY‚§Y ,ZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§Yd̟ÂÀ¼»{»{½ÓÂX//ˆ»ž“Y» ½ÓÂXˆ»ZÅZ]Ä°¿M{ÂmÁZ]Ád//‡YÖfˆÌ·ÂaÂaÖ “Y» ÕZÅd‡ŻÁž“Y»¾ËYZ»Y|¿YÃ{€]Öa{ÂycZÅZ^f‹YÄ] dˆÌ¿Ö¿|‹¹Z¼eÖ˳ÖfˆÌ·ÂaÂa Ö “»ÄÀÌ»¾ËY{©ZeYd//‡YÄfˆËZ‹{Á‚§Y֓Z«Âa d¼Ì«ŠËY‚§Y€iY½YÂeÖ¼¿į|Ë´]½ÓÂXˆ»Ä]Á|À¯}ZzeY {€¯Z°¿Y¹Ô«Y€ËZ‡d¼Ì«€]Y¶¬¿Á¶¼u {Y{ÕÁÃZ»}MÕZŁÁ¾Ë€yMÄ]½|‹®Ë{‚¿Z] ¹Á{‚»ՁZ‡µZ §€Ì£ÕY€]…° »‰Z¼‹ Ö°¿Z]ÕZÆeZ¯ ÖfËZ¼ucZ»|yŠ¬¿À´À¯¾Ì¼nÀaÄ·Z¬»½YÂyY€§ ½Z—€‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯ՁZ‡|À¼¿YÂe{ ՁZ//‡|À¼¿YÂe{ÖfËZ¼ucZ»|yŠ¬¿À´À¯¾Ì¼nÀaÄ]Ä·Z¬»µZ//‡Yd¸Æ» Y‚³€]®v»ÄˀÌyĈ‡R»–‡ÂeįZÆ¿MÃ{Y¿ZyÁ½Z—€//‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯ |‹¹ÔŸYÕ{Ze{‹Ö» À´À¯,®v»ÄˀÌyÄ//ˆ‡R»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ZÆ¿MÃ{Y¿ZyÁ½Z—€‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯ՁZ‡|À¼¿YÂe{ÖfËZ¼ucZ»|yŠ¬¿ ºÌeÁÃ{Y¿Zy¾Ì^«Y€»Á­{¯Ä]ÖfËZ¼ucZ»|yÄWYYÕZÅÂv»{|À¨‡YÁ Áɀ̴Ìa,½Z»{€Ì‡,ŽÌzŒe¶uY€»{­{¯½Z—€‡½Z»{|ÀËM€§{½Z»{ Š¬¿,±Â‡Y†aÁ±Â‡,±Â‡Y¶^«ÉZž̰ˆe,É{ZŸÖ³|¿Ä]dŒ³Z] É|À]dË·ÁY,ÖfyZÀŒ¿YÁÁ֟Z¼fmYÉZ¯{|»cÔyY|»{Ä¿Z^¸—ÁY{ÉZÅdÌ·Z § ½ZŒËY¾Ì^«Y€»ÁZ¼Ì]©Â¬u,֌z]€iYÉZÅŽyZ‹€]ÖÀf^»ÖfËZ¼ucZ»|yž]ZÀ» |‹|ÅYÂyY‚³€]½Z³|ÀÀ¯d^«Y€»Yd^«Y€»Á Ճ·ÂeZ¼ÅŽzf»½Z°‹‚a,½Z°‹‚a½YÁÁ½Z‡ZÀ‹½YÁ,֟Z¼fmY½YZ¯{|» ,½YZf//‡€a½YÁÁ½YZf//‡€a,µZ¨—YÁsY€m,Ճ·°¿M ÖaY€eÂË{Y,Ճ·°¿M ÕZÅÁÂu{֌ÅÁ„a‚¯Y€»ÁZÅÃZ´//Œ¿Y{½Y€´//ŒÅÁ„aÁÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY ž—Z¬»½ZËÂnŒ¿Y{,ևZÀ‹Ä »ZmÁ֌z^¿YÂe,ևZÀ‹½YÁ,֟Z¼fmYÕZ¯{|» ,֟Z¼fmYÕZ¯{|»ÕZÅÄf‹֐zeÁֻ¼ŸÕY€f¯{Á|//‹YևZÀ‹Z¯ ֌z^¿YÂe,ÃÁZŒ»ÁÖfÌ]€e¹Â¸Ÿ,ÕZf‡€a,Ö°‹‚a,Ö°‹‚a½YÁ,ևZÀ‹½YÁ ¥|ÅÕZÅÃÁ€³Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡¾ÌÀr¼ÅևZÀ‹Ä »ZmÁ |ÀfˆÅÀ´À¯¾ËY ÕZÅÄ·Z¬»Ze{Â//‹Ö»cŸ{¥|ÅÕZÅÃÁ€³ÁÂu{µZ §½Y|À»īԟ¹Z¼eY YÕ{Ze€j¯Y|uÃ|‹¾ÌÌ eÕZÅÂv»Z]–^e€»Y{ÂyÕ{€]Z¯ÁÖ//ŒÅÁ„a icss.mahak-charity …{MÄ]À´À¯Ö°Ì¿Á€f°·Yd//ˆaÁdËZ‡ªË€— €ËZ‡¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯µZ//‡Yicss@mahak-charity.org Á org https d‡Y…€f‡{¶]Z«À´À¯¾ËYdËZ‡ªË€—YÖ¼¸Ÿ{Y|ËÁ¾ËYZÌ¿{»cZŸÔ—Y Á½Z—€‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯YÄ^¿ZmļÅdËZ¼uÕZf‡Y{®v»ÄˀÌyÄ//ˆ‡R» cZ»|yÀ´À¯ÃÁ{ÕY‚³€]Ä]d^ˆ¿µZ‡YÖfËZ¼uŠz]{½Z¿MÃ{Y¿Zy |‹|ÅYÂyY‚³€]½MÃÁ{¾Ì¼nÀaµZˆ»YÁÃ{€¯¹Y|«YÖfËZ¼u À´À¯Ö¼‡dËZ‡{k{ÕY€]Ã|‹ºÌœÀe½ƒÁ ½Z¯{¯ՁZ//‡|À¼¿YÂe{ÖfËZ¼ucZ»|yŠ¬¿À´À¯¾Ì¼nÀaÄ·Z¬»½YÂyY€§ ½Z—€‡Ä]Ôf^» ՁZ‡|À¼¿YÂe{ÖfËZ¼ucZ»|yŠ¬¿À´À¯¾Ì¼nÀaÕY€]Ä·Z¬»µZ‡Yd¸Æ» \·Z«{Â“»¾ËYÁÃ|‹¾ÌÌ eÕ{ZeZÆ¿MÃ{Y¿ZyÁ½Z—€‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯ d‡YÄf§ZËZŒf¿Y‚Ì¿ÕYÄ¿Z‡½YÂyY€§ ÁÃ{Y¿Zy¾Ì^«Y€»Á­{¯Ä]ÖfËZ¼ucZ»|yÄWYYÄ¿Z³ÕZÅÂv»{À´À¯¾ËY ɀ̴Ìa,½Z»{€Ì‡,ŽÌzŒe¶uY€»{­{¯½Z—€‡½Z»{|ÀËM€§{½Z»{ºÌe Š¬¿,±Â‡Y†aÁ±Â‡,±Â‡Y¶^«ÉZž̰ˆe,É{ZŸÖ³|¿Ä]dŒ³Z]Á É|À]dË·ÁY,ÖfyZÀŒ¿YÁÁ֟Z¼fmYÉZ¯{|»cÔyY|»{Ä¿Z^¸—ÁY{ÉZÅdÌ·Z § ½ZŒËY½Z^«Y€»ÁZ¼Ì]©Â¬u,֌z]€iYÉZÅŽyZ‹€]ÖÀf^»ÖfËZ¼ucZ»|yž]ZÀ» |‹|ÅYÂyY‚³€]½Z³|ÀÀ¯d^«Y€»Yd^«Y€»Á Ճ·ÂeZ¼ÅŽzf»½Z°‹‚a,½Z°‹‚a½YÁÁ½Z‡ZÀ‹½YÁ,֟Z¼fmY½YZ¯{|» ,½YZf//‡€a½YÁÁ½YZf//‡€a,µZ¨—YÁsY€m,Ճ·°¿M ÖaY€eÂË{Y,Ճ·°¿M ÕZÅÁÂu{֌ÅÁ„a‚¯Y€»ÁZÅÃZ´//Œ¿Y{½Y€´//ŒÅÁ„aÁÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY ž—Z¬»½ZËÂnŒ¿Y{,ևZÀ‹Ä »ZmÁ֌z^¿YÂe,ևZÀ‹½YÁ,֟Z¼fmYÕZ¯{|» ,֟Z¼fmYÕZ¯{|»ÕZÅÄf‹֐zeÁֻ¼ŸÕY€f¯{Á|//‹YևZÀ‹Z¯ ֌z^¿YÂe,ÃÁZŒ»ÁÖfÌ]€e¹Â¸Ÿ,ÕZf‡€a,Ö°‹‚a,Ö°‹‚a½YÁ,ևZÀ‹½YÁ ¥|ÅÕZÅÃÁ€³Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡¾ÌÀr¼ÅևZÀ‹Ä »ZmÁ ÕZÅÃÁ€³ÁÂu{µZ// §½Y|À»īԟ¹Z¼eY½Z»Z//‡¾ËY |Àf//ˆÅÀ´À¯¾ËY Z]–^e€»Y{Â//yÕ{€]Z¯ÁÖ//ŒÅÁ„aÕZ//ÅÄ·Z¬»Ze|À¯Ö»cÂ//Ÿ{¥|//Å …{MÄ]À´À¯Ö°Ì¿Á€f°·YdˆaÁdËZ‡¾ËYªË€—YÃ|//‹¾ÌÌ eÕZÅÂv» |ÀÀ¯µZ‡Yicss@mahak-charity.org Á½Z—€‡Ä]Ôf^»½Z¯{¯YÄ^¿ZmļÅdËZ¼uÕZf‡Y{®v»ÄˀÌyĈ‡R» cZ»|yÀ´À¯ÃÁ{ÕY‚³€]Ä]d^ˆ¿µZ‡YÖfËZ¼uŠz]{½Z¿MÃ{Y¿Zy |‹|ÅYÂyY‚³€]½MÃÁ{¾Ì¼nÀaµZˆ»YÁÃ{€¯¹Y|«YÖfËZ¼u {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Ŀ¼¿ÖfŒ»Œ¯‰ÁdˀË|» dˀË|»L‡ZÅYÁ€y d‡YÕÁ€“ÖËŻMÖ·ÂacÓ{Z^eZfyZ‡{ZnËY ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ½Y€ËYÕ{Z]Ճ€¿YÖ¼¸Ÿ¾¼n¿Y†ÌW ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Ö¿dŒ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZ¬]Zˆ»{Ö¿Y€ËY½dŒ»®Ë{Â]Y€«ŠÌaµZ‡¾Ë|Àq ¹|y€¨¿{Á|uÃY€¼ÅÄ]½ZŒËYÁ|À¯d¯€‹ª]Z‡ÕÁ‹ÕZÅŒ¯YÖ°Ë{ ÁÖ]€»€‡,cZ¯Y|eµÂXˆ»,ÃÁ€³d‡€a€‡,½Â̇Y|§¾Ì·ÂXˆ»ĸ¼mYºŒuÁ Ä]֟€‹¶ËZˆ»¶udÆmÖ¿ZuÁ®ËºÅ|ËZ‹Ád‡Y€uÄf^·Y|,ÖÀ§{Z¯ |¿|‹Œ¯½M¹ZŸcY¸Á¹Ô‡Z]½Y€ËYYÖ»Y‚ŸYÖ//‹Á½YÁZ¯c Z0 vÌm€eÖeZ£Â‡|ˀyÁduŻ¶»Z‹Ö¸Y»Y¹Zn¿YÁd»Z«YÁ|ÀqY†a Ö¿Y€ËYˆ¯Â]ZÆÀeĬ]Zˆ»ÁÀyÓZ]d mY€»Y†aÓZ]d¼Ì«Z]‰Á€§¶]Z« cŸ{Y¶^«Ĭ̫{|ÀqZÆÀe |̇Y€§Ö¸¸¼·Y¾Ì]dÀ¼¿Âe¾ËY{Ã|ÀÀ¯d¯€‹ Š°f‡{®Ë|¿YÃ{€¯‰Â»Y€§į|‹ÄmÂf»½YÁZ¯,²ÀËÕÁÖ¿Y€ËY½dŒ» |¿ÁZÌ]{ÂyZ]†¯Â] ÖÆ]ZŒ»–ËY€‹|ÅZ‹µZ^e§ÖÀ ËÂ//Œ¯µÁY‰ÁdˀË|»{‚Ì¿ZŁÁ¾ËY YÃZ»|ÀqY†aZÆÀeÁºËÁMÖ»ÖmZyÖ]€»½Z»Œ¯Ö¸»ºÌeÕY€] ºÌf//ˆÅ ՁZ]{{€]Ã|ÀÀ¯ÀÌy{¯Z]µÔ¬f//‡YºÌeÖmZyÖ]€» {ÁÖ»½Y€ËY ¾ËYÁ|À¯Ö»­€eYŒ¯{ÂyÖÀ§{Z¯Z]ÃY€¼ÅÁÃ{€¯ZÅYºÌeÃZ]®Ë,ÖaZÌa cY|Æ eÄr¿ZÀqį|À¯Ö»¹ÔŸY‚Ì¿†Ì·Âb‡€aºÌeÖmZyÖ]€»įdˆÌ·Zu{ { {Y{|ÅYÂz¿ÕZ°¼ÅÄ»Y{Y{Â//Œ¿Y€mY¶»Z¯˜]€´Ë{Äf¨Å|ÀqZeÕ{Y{Y€« ||ÀqÕ{Y{Y€«¾°ËZ]Z]įd‡Y½MµÂ¼ »‰ÁºÅÖmZy¾°ËZ]|ˀy ¾°ËZ] {‹Ö»dyY{€aÕÁÄ]Ó{Y‚ÅÃ{|ÀqZÆÀeÁ{‹Ö»Äfˆ]ÕÓ{Y‚Å Y|mºÌeYdËZÆ¿{d°¼Ì¿ÕÁ¾fˆŒ¿ÃZ»|ÀqÁՁZ]Ĭ̫{|ÀqY†aºÅ |Ì¿YÂz]LZ¯€‹€ËZ‡Á{Ây¾Ì]ÁÄf§€³Y{Y{Y€«¢¸^»Ö¬]Z»Z¨Ì§Ä]dËZ°‹Z]ÁÃ|‹ |À¯Ö»ºÌˆ¬e½Â̇Y|§ÁÃZ´‹Z]{½ZŒËZÅ–]YÁ½ÓÓ{ į|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYÖ¿ÂqZ»Y€f‡YÕZ«MÖËY|mZ]•Z^eY{µÔ¬f‡YÃZ´‹Z]¾Ì·ÂXˆ» ֋Z¿Ö°¿Z]cÔ°Œ»¶Ì·{Ä]¾°Ì·Ã{Â]ºÅY€§½ZŒËY{Y{Y€«ÄmÁdyY{€a½Z°»Y ÃZ´‹Z]Z°Ë€»Md·Á{įd‡ZnÀËYµY‡ |¿YÃ|Œ¿½MdyY{€aÄ]ª§Â»ZźˀveY Ŀ´q†a.YŒ¯Ö°¿Z]Ä°^‹¶¯ZËÃ{€¯ºË€veY‰ÁZËÁµZ^e§,µÔ¬f‡Y Y‚žË|ÀqÁ€ÅºË€ve{ÂmÁº£€Ì¸ŸÕ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁįd//‡Y Y½MÄmÁÁÃ{€¯{YÁkZyYÖ¯|˹Y·ÁÖf ÀcÓM¾Ì‹Z»,ÄÌ·ÁY{Y»{» d‡YºË€ve–ËY€‹{ļžËYÁ|ÀÀ¯Ö»dyY{€aÃ|À‹Á€§Ä]Œ¯YkZy{ Z¯{Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ°ÀËYµÁY {€¯ÂnfˆmÄf°¿|Àq{|ËZ]YµYÂ//‡¾ËY[YÂm ÃY¹Z¼e{ÂyÕYħ€u{Z¯ÁŠ¿Y{,Ä]€neÄ]LZ°eYZ]ÁÃ{€¯¶¼ŸÕYħ€u{Ây |Œ¯Ö»½Á€Ì][MYY{ÂyºÌ¸³Y‹{–ËY€‹¾ËY{ÖfuÁÖ//‡€]YZÅZ¯ µZË€ÅÕY€]įÖ·Âa,|À¯Ö»k€yY{ÂyµÂaÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ°ÀËYºÅ¹Á{Ä//f°¿ cZ¼u{Y{|ÅYÂz¿ÁZmYÄmÁpÌÅÄ]Õ|Ì·Âe|uYÁY~·ÁÃ|//‹ÄfzËZÆ«€Ÿ½M Ä]ÖfˀË|»–ËY€‹Z»‰ÁdˀË|»{Z»Y {‹¶Ì»Á¦ÌuŠ¿Y€³Z¯Á{Ây Ö»µZ^e§k€yd¸»\ÌmY½Z»Âe{Z̸̻||ÀqµZ‡€Å d‡Y€´Ë{ÕYĿ³ €fŒÌ]Á¦Ìu€´Ë{֌z],{‹Ö»k€y½MYÖ¯|¿YŠz]d¨³|ËZ]Äf^·Y {‹ Հ´Ë{Zœf¿Y|‹Z]¾ÌÀq֋ÁdˀË|»ºfˆÌ‡įÖf«ÁZe{‹Ö»¶Ì»ºÅ½M Äm{Â]Z]Œ¯µZ^e§ğ¼n»¶¯į{€¯µÂ^«½YÂeÖ»Ŀ´q d‹Y{½YÂeÖ¼¿ Ö¸¸¼·Y¾Ì]֋Á{Y{Y€«|¬ŸŽzf»®ËY|¿YÂf¿Õ{Z̸̻||ÀqÄ¿ZÌ·Z‡ –]YÁįÖ»Y{Z» |f§ZÌ¿©Z¨eYՀ´Ë{Y†aÖ°ËÖËZÅsZ”f§Y¾ÌÀqZe|À¯Ã{Z¨f‡Y Ö¼¿,|‹Z]Œ¯‰Á½Y€Ë|»[Zzf¿Y­Ô»ºËZÀ£ºÌˆ¬e‚Ì¿ÁևŻÁÕ{€§ d‹Y{Zœf¿Y¾ËYY€Ì£ÖnËZf¿½YÂe Œ¯{º¯Zu€°¨e d‡Y¾‹Á[YÂm.d‡Yº¯Zu‰Á{ZÆÀe–ËY€‹¾ËYZ»Y į|À¯dˀË|»¾ˆuYÂv¿Ä]YŒ¯µZ^e§|¿YÂeÖ»ՀË|»ZÆÀeįd//‡Y½M †ÌWÁd‡Y®‹‚aZ0 ^·Z£½Z»d‹Y|Æ]€ËÁZ»Ä°ÀËYZ¼¯,|‹Z]Ã{Â]dˆÌ·Z^e§{Ây Y€ÅdŒÆ]µÂXˆ»d‡Y€fÆ]\Ìe€e¾Ë|] Ád‡YÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y½Z»ÃZ´Œ¿Y{ €°¨e¾ËY |‹Z]Äf‹Y{Y¾§{Á¾¨¯Ä]€neįºÌÀ¯[Zzf¿Y½Z´f‹~³{½ZÌ»YY ºÅZ0  «YÁÁºÌ‡ZÀ‹Ö¼¿d̼‡Ä]YdˀË|»½YÂÀŸdveÖ¼¸ŸZ»į¾ËYÖÀ Ë YZÀ]¶^«µZ‡¶ÆqY dˆÌ¿Ö¿ZÆÀaZËÁ|Ë|mÄ·Zˆ»¾ËYįÄf^·Y| ºÌ‡ZÀ‹Ö¼¿ Y|Æ eZÌ »Á­Ô»Ä°ÀËY½Á|],|‹Z]Žze€]¹|¬»|Æ eįºË{Y{Y€«¾ËY€] |ÅZ‹d‡ZÆe|»įՂÌq½Z¼Å,ÖfˀË|»Ö´f¨‹MÖÀ Ë¾ËYÁºÌÀ¯¦Ë€ ed‡{ ºËYÃ|ÌÀ‹ZÅZ]ÁZÅZ]Yĸ¼m¾ËYZ»ļÅYZ]ÁÄq¯¹{€»½ZÌ»{ ºÌfˆÅ½M ºËY{€Ë|»ºÌË´]įd‡Y½Md‡{ĸ¼m "ºËY|¿dˀË|»,ºËY{‚ÌqļÅ"į ºËY|¿½MÄ]ՁZÌ¿Ö·Á ½ZÆmÕZÅd¯€‹¾Ë€eª§Â»Á¾Ë€f³‚]YÕZ̈]|‹Y½Y€Ë|»į|‹Z]½Z»{ZË |ÀfˆÅÖ¿Y€ËY Äv¨{Ä»Y{Y ՀeÕ«ÃZ´ËZm,½Mž§Z]ÁÃ|//‹{ÂyÕZÅÖf//‡Z¯ºÆ§hŸZ] ½Y€ËYÕYÄfˆÅĸXˆ»{d‡YÄÅ{Á{ZÆ¿M¶j¼·YÖ§ {{€³Ö»¶Zu |ÀÀ¯Ö»ՁZ‡ĸXˆ» .|¿€Ì´]Y½Y€ËY½Y|À¼Œ¿Y{ÕYÄfˆÅŠ¿Y{Ä ‡ÂeÕ¸m|Àfˆ¿YÂeZËM ÕÁZÀ§Y|Ë|mÕZŶˆ¿Ä]½Y€ËYÕYÄfˆÅ½Y€œÀ^uZÁ€»Y,€Ìy Ä]Õ{Zf«YÕZÅZŒ§,ՁÁÄÀ̯€‡YÄf^·Y,|¿YÄf§ZËd‡{ÕYÄfˆÅ |¿YÄfˆ¿YÂeZËM,Ä̇ÁºË€veZ]ZË |¿YÃ{€¯¶Ì¼veY½Y€ËY±‚]d¸» .|ÀÅ{ŠÅZ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀv{YÄ̇ÁŠ¬¿ Ö¿ZÆmc|«ZfyZ‡{Y¾ÌqŠ¬¿|Àfˆ¿YÂe,ZÅħ€ eՁZ]Z]ZË ļÅZ]|Å{Ö»½Z//Œ¿įd//‡YÖËZÅĿ¼¿ZžËY.|¿ÁZÌ]¾ÌËZa cÓÂve{Ã|¿€]ŠÌaÁՀ^ÅYŠ¬¿ŻM,Äf§Z˽Z»Z‡ÕZÅĸ]Z¬» d‹Y{|ÅYÂy€Z »½ZÆm ÖfˆËÁ€ecZ»Y|«Yį{¼¿d¸¨£|ËZ^¿€»Y®ËY-†ÌWÕZ«M[ZÀm µÂ¤Œ»,µÁYÃ{€a |¿YÃ|»M{ÂmÂ],Z°Ë€»MdËZ¼uZ]Z0 ^·Z£Ĭ˜À»{ |̋d¸»€],Äf‹~³ÕZŵZ‡{į{Â]ÖËŻMÕZŹZœ¿ՁZ//‡ ŠŸY{Z]ÕY~³€ÌiZeÁÕ«{Ây€],ġd·Á{Á¹{€»Á©Y€Ÿ Z]ĸ]Z¬»dÆm{€´Ë{ÕZÅŒ¯Z0  ˜«Á|Àf‹Y{ZÆ¿M€´Ë{Y¿YÁ {|n»cZÌuÕ¸mÁ{¼¿|ÀÅYÂy®¼¯€´Ë|°ËÄ]ºˆËÁ€eY¿Y {,ZÌ//‡MĬ˜À»Z]Z°Ë€»Mĸ]Z¬»¹Á{Ã{€aZ»Y d§€³|ÀÅYÂyYZÆ¿M ¥€ZÅŒ¯¾ËYՃ€¿YZed‡Y€´Ë{xÀ‡YĬ˜À»ՁZ‡Äf¨‹M [€£ÁZ°Ë€»MZ»Z]ZË֟ÂÀ»Ä¿Z³Á{ÕZ”§{ZnËY {{€´¿Ä ‡Âe [€£0Y{|n»Zed‡YÖËŻMÕZÅd¸»Ã{YY¾fˆ°‹ÕY€]Ö´f¨‹MZË –¸ˆ»½Z¿M€´Ë{ÕZÅÄËZ»€‡ÁÖf¨¿ž]ZÀ»€]Äf‹~³½€«©ZÌ//‡Ä] €Ì³Y€§Õ|uÄ]ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒÄ]d^//ˆ¿€¨ÀeÖ§€—Y {Â//‹ ÖËZŽY|Ì»|ËZ]ºËƒ¾ËYÕY€]ֈ¨ÀeÕZ”§{ZnËYÕY€]įÃ|//‹ ,¾Ì˜ˆ¸§¹Â¸œ»d¸»Y|À¿YÂf¿Ze|ÀÀ¯Y|ÌaÖËZÅÖ»€³€‡Á¶]Z¬e ½M€´¿ZÌ]ZžËYļÅ |ÀËZ¼¿Ây{dËZ¼uÖËZÌ//‡MÕZÅÂ//Œ¯ ÕZÅZ¯ÁZ‡,€eÕ«ÕZŹZ³ÕY€]|ËZ]ÖËŻMÕZÅŒ¯įd‡Y ,ÕZneÕZÅZfyZ‡{ZnËYÄÀÌ»¾ËY{ |ÀËZ¼¿­Y|eYՀeµZ § ÁÖËŻMÖ»Zœ¿ÁÖfÌÀ»YcY|ÅZ »,ÖËŻMÖ·ÂacÓ{Z^e,ÖËŻM {Y{cÁ€“ŠÌaYŠÌ]ÖËŻMÕÁZÀ§ÁÖ¼¸ŸÕZÅÕZ°¼Å dˆŒ¿¾ËY,Äf‹~³[ZneYÖ//‡PeZ]ºÀ¯Ö»€°§-†ÌWÕZ«M ÕZÅÄÀÌ»{Äf//‹~³|¿ÁÄ]ÄmÂeZ]|ÅYÂz]ZÅd·Á{Y|¿YÂeÖ» ֻ¼Ÿž¼n»Z0 À¼“ |ÀËZ¼¿µZ^¿{YՀeµZ §ÕZÅZ¯ÁZ‡,©Â§ ÄÌÆeYZÅÕZ°¼ÅĿ³¾ËY{ZÀ‡Y|¿YÂeÖ»{Ây‚Ì¿ÖËŻM†·Zn» |ËZ¼¿­Y|eÁ Ä]ÃZ‹YZ]ÖÀÌqÄfˆm€]{Zf‡Y¾ËY |ÀÀ¯®¼¯ZÅŒ¯{ZŹZœ¿ sԏYį{€¯|̯ZeÕŒ¯€Å{cZuԏY½{Â]¹ÁY|»cÁ€“ \‡ZÀeÄ]ÕÁ€“cZ¼Ì¼e}ZzeYÄ°¸],dˆÌ¿µÂY€Ì̤eÖÀ »Ä] ¾ÌqÖmZyd‡ŻÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]²¿ÂeÄW‹½ZË d‡Y–ËY€‹ Ö°f»ÖÀÌq²Àŀ§Á½|‹Ö¿ZÆm,ÖÀÌqÕZÅdÌ «YÁ¶Yć€] YÂf‡YºˆÌˆ¯Z»€]Z¼‡¾Ìqd‡ŻÄq€³Yd‹Y{ZƛY,d‡Y ¾Ì]–]YÁĈ‡Â»†ÌW d‡YÖ°f»ÖËY€³¶¼Ÿ€]Ô¼ŸÖ·Á,d‡Y Á½Y€ËYÕZÅÕZ°¼Å½|¿YÂyd̼ÅYZ]¾¼“YÂzÀ̋ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y ÕZÅÁÂuY€eY€§Z̈]ÖfˆËZ]ZÅÕZ°¼Å¾ËYį{€¯|̯Ze¾Ìq ¾ËY{d·Á{Á{Á|]Z˺̼ e¦¸fz»ÕZÅŠz]Ä]Á|‹Z]Ճ€¿Y |¿Y{Ã|ƟÄ]ּƻÕZÅdÌ·ÂXˆ»Zf‡Y ÕZÅ{Á€§ÁY€§Y| ]|‡Ö»€œ¿Ä] {ÁÖ»Z¼‹Ä]c€j¯ÁÂÀe ‚ËZ¼f»Öf§€//ŒÌaY€ÌyYÄÅ{¥€›{,Äf//‹~³xËZe{{Zˁ hÌuY,ÖËŻMÕZÅŒ¯YÕZ̈]-ÓÁY d‡YÃ|Ë{€³Y{Ây€] Õ{Zf«Y|‹€œ¿Y-ZÌ¿Zi |¿YÄf‹Y{€]Ö¬§Â»ÕZŹZ³ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÁÃ{Â]‚Ì´¿Yc€ÌuÖeZÆmYįÄf‹Y{ÕYÃ|ÀËY‚§|‹,ŻMğ¼n» Ä ‡ÂeÕZÅÕÂXe{Äf‹~³ÕZÅ\·Z«Z” ]į½MÄmÂe¶]Z«Äf°¿ d‡YÄfz˺ÅÄ]Y ®ÌeY€¯Â»{¡Â¸]YZÌ//‡M,ևŻ€œ¿Y€ÌyYÕZŵZ//‡{-Zj·Zi Z]Ö ˜¬»{Äq€³,½M{ևŻcY€Ì̤eÁÃ|‹|À»ÀÆ]€eªÌ¼Ÿ Z»YÖ]€£ÕZÅŒ¯Öy€]ÖËÂmY€mZ»Z]ÃZ³Á{Â]ÃY€¼ÅduY€m d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½MևŻḑ€›,¶¯{ ÕZÅḑ€›¾Ë€f¯€ve€aYְˁÁ€»YÖËZÌ//‡MևZ¼¸bË{-Z ]Y Âƛ,€ÌyYÄÅ{ÕZ//ÅÖ³„ËÁYÖ°Ë d//‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀv ÁÄ̯€e,Ä̇ÁÖÀˀ§MŠ¬¿{½MĿ¼¿įd‡YÖWŻMևZ¼¸bË{ ÕZÅÖËÂmY€mZ»,Õ{Zˁ|uZeįd‡YġĸXˆ»¶u{½Y€ËY dˆ°‹ºÅ{YZÅdˆËÁ€eÁZ°Ë€»M­€fŒ» Ö´Àŀ§c|«€]|˂»|Ë{€³½ZÌ]įÖËZÅÖ³„ËÁ,¹€fv»½YZ°¼Å ,€ÌyYÕZŵZ‡{Äf^·Y d‡ŻMÖÀ£ZÌ//ˆ]Ö¿|¼eÕZÅČËÁ ,†·Zn»ÄqÁZÅd·Á{t˜‡{Äq|»M{ÂmÁÄ]‚Ì¿ÖËZÅZ¯ÁZ‡ ÄË{ZveY€Ìœ¿ {¼¿€e|»MZ¯YÖËŻMÕZÅÕZ°¼ÅÁZÅ|¿ÂÌaį Y֌z]{,®Ë€Åį½M€ËZœ¿ÁÖËŻM†·Zn¼·Y¾Ì]ZËÕZÆ´¿Z‹ d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÖeZ¬Ì§Âe,ÕYĬ˜À»ÖËY€´¼ÅdË»Z» Ö¿|¼eÁÖ´Àŀ§ÄÀ̌ÌaÄ]ÄmÂeZ]ÖËŻMÕZÅŒ¯€Ìˆ»¾ËY{ ,Õ{Zf«YÕZÅÕZ°¼ÅįY€q|¿{€°¿e[€£¶]Z¬»{Y{Ây cZÆmY|‹Z]ÃY€¼Å¶]Z¬f»¹Y€fuY™Zv·Z]€³YևŻÁÖ´Àŀ§ Ö¿ZÆmt¸ÁY|ËZadÌÀ»YÄ]®¼¯ÁZÅ¥€—ž§ZÀ»ĸ¼mY¦¸fz» ¶]Z¬»{Y{ÂyÖ]€£ÕZÅc|«Öy€]ZËMZ//»Y-{Â]|ÅYÂy|̨» ºË{Â]Ä¿Z¼yÕZÅZf§|ÅZ‹Z0 ” ]Ä¿Z¨//‡Pf».|¿{Y|¿Y€«ŻM ½Y€ËYºË€ve,Ä̇ÁºË€ve,¾ÌqZ]ħ€ e²Àm€Ìœ¿|¿{ZˁZÅĿ¼¿ ,Ä̯€eÄ]d^ˆ¿ՁZ‡ĸXˆ»,ZÅŒ¯¾ËYÄ]d^ˆ¿ÖËÂmY€mZ»Á ÕZÅŒ¯|Å{Ö»½ZŒ¿įĬ˜À»ÕZÅÂ//Œ¯Öy€]YՀ̳kZ] ,|¿Y|¿YŻMÃZ´ËZmÖËZmÄ]Zm¶¼ve,Z°Ë€»MÂyÄ]Ö]€£ .|¿Â‹Ö»ª§Â»ĸ]Z¬»¾ËY{ZËMZ»Y ²À‡¾ËY{Äf‹~³ÕZÅ|¿Áև€]-¹€fv»½Z³|ÀËZ¼¿-½Z]ZÀnÌ·ZŸ ½|¿Y\¬ŸÕY€]ZÅÖËÂmY€mZ»¾ËYįd‡Y½M€´¿ZŒ¿,ZÅՁY|¿Y ,dËZÆ¿{Z»Y|À¯{ZnËYÖËZÅd¼uY‚»Z0 f«Â»d‡Y¾°¼»¶]Z¬»¥€— ÖmZy–]YÁÕ{€^ÅYÕY‹†ÌW ‰Y…Z‡Y€]Y{ÂyÁ€»YևŻĨˆ¸§|ËZ]ÖËŻMÕZÅŒ¯ |ÀÀ¯¾ËÁ|e{ÂyÖ´Àŀ§ÁÖ¿|¼eÕZÅ ½|»¾Ìqc|«Á½Zf‡Z]¾Ìq€°¨e[Zf¯Ã|ÀˆË¿,²¿ÂeÄW‹½ZË {cZuԏYd̬§Â»ÕY€]Հ^Åc|«d̼ÅYY|Ë{¾ËY{‚Ì¿ ļÅ|‹Z]Y€«€³Y{Y{Ä»Y{YÕÁ {Y{Y€«|̯Ze{»YÕŒ¯€Å ¾Ì¼ÅY,{Â]|ÅYÂy‚Ì»MÄ mZ§,|ÀÀ¯ՁZ‡ºÌ¼eŒ¯€Å{Y€§Y ¹Y«Ä],ևZ‡YÕZÅÃ|ËYÄWYYZ]|ËZ]|À¼ŒË|¿Y®q¯ÕZÅÃÁ€³Á d‡YÃ{€°¿žÀ»Ö°‹Â»ŠËZ»MYY½Y€ËY,Ä»ZÀ ˜« {Zf«Y½ZÆm Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• ÖWY|Å|»ZuļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÕZÅÁÂu{ZÅÕZ°¼Ådˬe½Z°»Y,¾ÌqÁ½Y€ËY¾Ì]Ä·Z‡ ÖmZy–]YÁÕ{€^ÅYÕY‹†ÌW {€¯|ÅYÂyºÅY€§Y¦¸fz» Œ¯Á{¾Ì]Ö¼¸ŸÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÁÂnŒ¿Y{µ{Z^eY½Y€ËY{Á‚§Y {ZnËY{½Y€^ÅŠ¬¿d̼ÅY€]|̯ZeZ]ՁY€y |À¯Ö»µZ^¬f//‡Y Հ^ÅŠ¬¿,ZÅ[Ô¬¿Y{d‹Y{ZƛYcÔ°Œ»¶uÁcZuԏY ,c¾ËY€Ì£{,d‡YÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eZ̈]ZÅd¸»dËY|ÅÕY€] ¹{€»{Y{Ä»Y{YÕÁ |//»Zn¿YÖ»k€»Ák€//ÅÄ]ZÅd¸»d”Æ¿ ,ÕZneÕZÅZfyZ‡{ZnËYd¨³Ö»Ô//‡YÕY‹†¸n»†ÌW ÁÖËŻMÖ»Zœ¿ÁÖfÌÀ»YcY|ÅZ »,ÖËŻMÖ·ÂacÓ{Z^e,ÖËŻM {Y{cÁ€“ŠÌaYŠÌ]ÖËŻMÕÁZÀ§ÁÖ¼¸ŸÕZÅÕZ°¼Å ÕYÂ//‹†¸n»†ÌWÖ¿ZnËÓÖ¸Ÿ,€Æ»ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] Ö¿Y€Àz‡{Y€ËYÄ]ÖËŻM†·Zn»ž¼n»¾Ì¼Å{YÁ{{Ö»Ô//‡Y d‡Y€Ës€‹Ä]†¸n»†ÌWÖ¿Y€Àz‡¾f» dyY{€a ºÌu€·Y¾¼u€·Y×Yºˆ] -Ä̯€e€Ì^¯Ö¸»†¸n»¹€fv»†ÌW_ÂfÀ‹ÕZ«M[ZÀm -†·Zn»¹€fv»ÕZ‡Q …YÂX¯Ôˀ]Z³º¿ZycZ¿ZÌ]Yº¿Y{Ö»¹ÓY|f]Y-½ZËZ«MÁZź//¿Zy †·Zn¼·Y¾Ì]{YÖ]ÂyÕZʼnÔeįºÀ¯€°ŒeIPN†ÌW½ÁZ] {ÁÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÄÀv{Č«ZÀ»{»cZŸÂ“»{Á|¿{Y{½Z»Z‡ ºË|Ë{Yž“Á¾ËYÄf‹~³{€f¼¯į|Àf‹Y{ÕYÄ¿ZŸZn‹ YÁ|¿Y{Ö]Ây–¸ˆe¦¸fz»cZŸÂ“»{{Y{½ZŒ¿½ZŒËYª˜¿ Ö¿|¼eÁÖ¼¸Ÿµ{Z^ed¨³ÖmZy–]YÁÕ{€^ÅYÕY‹†ÌW |ÅYÂy|̨»Z̈]¾ÌqÁ½Y€ËYd¸»Á{cZÌ]€neYÕY{€]ÀÆ]ÕY€] –]YÁÕ{€^ÅYÕY‹†ÌWՁY€yµZ¼¯|̇,€Æ»‰Y‚³Ä] {Â] ÁÄfˆm€]{Zf‡Y«²¿ÂeÄW‹½ZË»Â//ˆ§Á€aZ]Y|Ë{{ÖmZy Š¬¿€]|̯ZeZ]YÂzÀ̋ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]–]YÁÄ//ˆ‡Â»†ÌW [Zne½Y€ËYÁ¾Ìqd‹Y{ZƛYՀŒ]½|¼e{¾ÌqÁ½Y€ËYºÆ» ZÅÖ¿Y€ËYÁևÂ̈¨À¯ÕZÅÁ»MZÅÖÀÌq |¿Y{Ö´À‡½Y€³Ö¿|¼e µ{Z^eY~·-|¿YÃ{Y{Y€«{ÂyÁ€»Y½|¼eÕZÀ^»YֻԇYÕZÅÁ»M |̨»ZÌ//ˆ]d¸»Á{cZÌ]€neYÕY{€]ÀÆ]ÕY€]Ö¿|¼eÁÖ¼¸Ÿ {Ö]€£ÕZÅc|«Ä¿ZÀ°‹Z¯{€°ËÁY{Z¬f¿YZ]ÕÁ {Â]|ÅYÂy ÕZÅÕZ°¼Åž»Zm|À‡ÕZ”»Y{€¯|̯Ze¶¬fˆ»ÕZÅŒ¯µZ^« d‡ŻÕ‡ZÆq ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ saeed taghipoor@jahaneghtesad com |¿{€¯Z§{[ÂyZź¿Zy †·Zn»Ö¸¯€Ì]{c|»¾ËY{įÕ|//Ìn»Z“|¼v»Y¾ÌÀr¼Å {YÖ]ÂyÕZʼnÔe½ZŒËY ºÀ¯Ö»€°Œe|Àf‹Y{Ã|Ɵ€]YÖËŻM |Àf‹Y{ÖËŻM† ·Zn»ÕZ°¼Å€Ìˆ» įÖËŻM†·Zn»ֻ¼Ÿž¼n»dˆŒ¿¾Ì¼Å{YÁ{{”uY ¹|À‡€y-{‹Ö»Y‚³€]Ä̯€e,{Y€]Ád//‡Á{Œ¯Ö¿Z]‚Ì»Ä] ÄËÁÄ],Ä̯€eÕÂƼm½Z¼·ZacYZ°f]YÁcZ»Y|«YY,º¿Y{Ö»¹Ó †ÌW,_ÂfÀ‹Ö¨˜»€f¯{ÕZ«M[ZÀm,¹‚Ë‚Ÿ{Y€]ÕZʼnÔe ¾ËY¹YÁ|Ì»Y ºÀ¯Ö¿Y{|«Ä¿Z¼Ì¼,½ZŒËY½YZ°¼ÅÁ½Z¼·Za¹€fv» ,Õ{Zf«Y½Â³Z¿Â³ÕZÅÁÂu{Õ|À¼‹YÕZÅ{ÁZf‡{,dˆŒ¿ |‹Z]Äf‹Y{€]{Ö´Àŀ§ÁևŻ ÃZ«¾Ë€eÁZÀÆaÁ¾Ë€f³‚],ÖËZ̧Y€¤mhÌuYŻM,†ÌWÕZ«M ½ZÆmÕZŽ|¼eÁZŲÀŀ§¾Ë€e¾Æ¯ÃZ´f‡Zy,ÖzËZe€œÀ»YÁ {Z¼¿,Œ¯Á½ZÆmdÌ ¼mYּ̿YŠÌ]Z]ÃZ«¾ËY d//‡Y d‡Y|̨»Z̈]¾ÌqÁ½Y€ËY½Zֿ̻|¼eÁÖ¼¸Ÿµ{Z^e Ä»ZÀ‡ZÀ‹ http www rgs org ir d‡Ż ÖËŻM†·Zn»ž¼n»{Ö¿ZnËÓ Ä]ÁÄf§€³c½Zf//ˆÀ»Y¥€—Y…Y{ÁÖ³{·MÂy{Õ{Z//ˁÕZÅ d‡YÃ|̇Ö]ÂyÕZÅZm dˆÌ¿ּˀve{Y»‚mY~£ÁÁY{d‹Y{ZŸ{YÄ//ŒÌ¼ÅZ°Ë€»Md¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y€ÌyYÁ|Àfˆ]Z»Œ¯Ä]YY~£ÁÁY{½|̇ÃYÔ¼ŸZ»Yd‡YÖ¿Zˆ¿YÄ·Z//ˆ»Á dyY{€aYÁY{d§ZË{ÕY€]µÂa|¿YÂf¿Ze{€¯ºË€veYՂ¯€»®¿Z]¹Y|«Y¾//ˀe|] ¶¸¼·Y¾Ì]©Â¬uZ]€ËZ¤»Ád‡YdˀŒ]Ä̸ŸdËZÀmÁÕ{Zf«YºˆËÁ€eZÆÀËY,|À¯ d‡Y °»YMÄ]Ö°‹Â»ĸ¼uµÂXˆ»½Y€ËYįÃ{€¯ÖËZnÌ]ÕZŸ{YZ°Ë€»M{Y{Ä»Y{YÕ‡» Z°Ë€»MÁÄf‹Y|¿Š¬¿½Y€ËYį|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]cZ¬Ì¬veY| ]¶¸»½Z»Z‡ÁÃ{Â] |À¯¶¼ve|ËZ]ºÅYÖÅŻÁ¾ËY YY|mįd‡YÕYÃ|¼Ÿ¶ËZˆ»YluÂ“»d¨³ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d‡YÃ|‹¹Zn¿YÀ¼ŸluÖËZa€]ÕY€]ÖËZÅÖ¿‚ËYÁd‡Y½Zfˆ]€ŸÁ½Y€ËY–]YÁ ž“Y»}ZzeYÕZmÄ]¾Ì·€]-½Z¼·MÄmZy€ËÁcYZƛYÄ]Õ‡»ŠÀ¯YÁ |À¯dËZŸY€Œ]©Â¬uÖ¿Z^»Ä¿Z“€¤» ž“Y»}ZzeYÕZn]{ÁÖ//»Zœf¿Y¾Ì·€]Yd¨³Ä//mZy»YcYÁÕ´Àz//‡ |Å{Y€«Z¯Âf‡{{YՀŒ]©Â¬uÄÌ·ÁYÖ¿Z^»dËZŸ,Ä¿Z“€¤»ÁÕYħ€u€Ì£ ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ÕÂ//‡Â»…Z^Ÿ|Ì//‡,€Æ»ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] Ä]x//‡Za{½Z¼·MÄmZy»Y€ËÁcYZƛYÄ]ŠÀ¯YÁ{½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm cYZƛYĿ´ÀËYd¨³½Md̻°v»¾¼“Œ¯¾ËY½Z¼·Za½Z³|ÀËZ¼¿Yְ˵Y‡ Õ|À^ËZa{ÖËZaÁYÕZÅŒ¯Öy€]ÖÅZe¯|¿YÂeÖ¼¿Ä¿ZËÂmĸyY|»ÁÄ¿ÓÂXˆ»€Ì£ Õ{Zf«YºˆËÁ€e{€°ËÁÄ]d^ˆ¿Ä¿Ô ¨À»ŠÀ¯YÁ‚Ì¿Á¹Zm€]¶Ë}½Z‹cY|Æ eÄ] |Å{Y€«Z Œ·YdveY½MY֋Z¿dÌ·ÂXˆ»ÁZ°Ë€»M Ä]©Y€Ÿª]Z‡ÂeZf°Ë{Ã|ÀÀ¯t̸ˆeÂÀŽZÆmֻ¼ŸZ°§Y{€¯tˀeÕÂ//‡Â» {½Z‹Ö«Y€Ÿ½Z´ËZˆ¼ÅÁÖ¿Y€ËY½Y|¿Á€Æ//‹¾Ì¼Å€‡€]įÖËZ̼̋ÕZÅsÔ//‡ Õ‡Y¾Ì“€f »[¯€‡¾ÌÀr¼ÅÁ|¿YÃ{€^¿{ZˁYY|ËZ]Ö»ָ̼ve²ÀmµÔy {€Ìe{ÃÁ€³½Y€‡dˆŒ¿½Z³|ÀÀ¯‘Y€fŸYZ]{Ây€]½Zˀm{½Z¼·M†Ì¸a įÖËZaÁYÕZÅŒ¯Öy€]Õ‡YŻM[€£Ĭ˜À»Ä]sԇ¶Ìˆ³ZËÁ±Â^»ZÅ ½Z¿ZÂy¹{€»ZfŒ¯ÁÖ¿Y€ËÁk»Á€]ÁÖ´ÀmcZËZÀm[Z°eY½MÄnÌf¿ZÆÀe |¿Y{€—ZyÄ]Y{Â]¾¼Ë{ĸ¼mYZ§{Ö]½Z¯{¯Á }ZzeYÕZn]{ÁÖ»Zœf¿Y¾//Ì·€]Y{Á‚§YÄ»Y{Y{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ ,Z]Ö¿Z¼ŒqZ]YՀ//Œ]©Â¬uÄÌ·ÁYÖ¿Z^»dËZŸ,Ä¿Z“€¤»ÁÕYħ€u€Ì£ž“Y» |Å{Y€«Z¯Âf‡{{Ä¿Z§€—Ö]{€°ËÁ€]ÖÀf^»Á€Ì³Y€§ cY€œ¿½|ÌÀ‹ÕY€]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd·Á{¹Z¼fÅY€]|̯ZeZ]½ZËZa{Õ‡» Ö»YMZ¿{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Ây¹{€»¦¸fz»ÕZÅÃZ³|Ë{Á ÁÃZÀ´Ì]¹{€»ZfŒ¯½Ô»ZŸÁ½ZÀ¼‹{¦Z ˜«,Œ¯{€ÌyYÕZÅ[Â//‹MÁZÅ ZÅև€]lËZf¿Ä]ÄmÂeZ]ÁÄfˆ¿Y{Y|m‘€f »ÕZÅÃZ³|Ë{YYZÆ¿MÖmZy½ZÌ»Zu dÌÀ»Y¾Ì»Ze‚Ì¿Á½Y€ËY¹{€»©Â¬uÄ]¹Y€fuYÕZf‡Y{Y¹ÓcZ¼Ì¼e,cZ¬Ì¬veÁ {€¯|ÅYÂy}ZzeYY|ËZa YY½Y€ËYÄ//»ZÀ ˜«tˀŽ¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ Y¶]Z¬»ÕZÅ¥€—cYZƛYZ»d¨³,d//‡YÃ{€°¿žÀ»Ö°//‹Â»¥Z f»ŠËZ»M ºÌ¿Y{ֻĿZËÂmĸyY|» d·Á{ÖmZyd‡Żd¨³‚Ë€^e{{ÂyՀ^yd//ˆŒ¿{Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡ Ö¸YÕZÅdË·ÁY½YÂÀ ]Y½Z´ËZˆ¼ÅÁd‡YÃ{Â]µZ §Á½YÂf»€ÌyYÃÁ{Á{{ ºË{Y{Y€« {Á‚§Y,|ÀÀ¯Ö»ÕÁ{Z»YcZ¼ÅÂe…Z‡Y€]½Z´ËZˆ¼ÅÖy€]ÖÅZ³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Õ{Zf«YÄËÁÄ]–]YÁÁÂu{ÕÂv»Š¬¿Z»ÕZŽZnËZ]}MÁZ»Ձ€»ÕZŽZf‡Y Á|‹Z]½Z´ËZˆ¼ÅZ]cY{ÁY€»\˜«|¿YÂeÖ»Á{Y{®Ë„eY€f‡YdÌ «Â»‚Ë€^e,|¿Y{ d‡YÃ|‹Z”»YZf‡Y¾ËY{ZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÖy€] ĸXˆ»¾ËYÁ{Y|¿֗Z^eYZ»Ä]ZÆ¿McZ]Zzf¿YÁZÅŒ¯Ö¸yY{¶ËZˆ»{Y{Ä»Y{YÕ‡» {ÂycY|Æ eÄ]†Ì¸´¿Y|Ë|md·Á{ºËYÁ|Ì»Y,d‡Y©{ZZ»ÕY€]ºÅ½Zfˆ¸´¿Y{ |Å{¹Zn¿YY{ÂycY|Æ eÄ]dŒ³Z]ÕY€]Ö¸¼ŸcZ»Y|«YÁ|¿Z¼]|À^ËZa¹Zm€]{ ÕZ̈]YÁY,Z°Ë€»M{`»Y€e½|»MZ¯€‡Y| ]d¨³ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ [Ô¬¿YZ´¿Yį{€¯Zf§Õ—Á|//‹kZy¹Zm€]ĸ¼mYÖ¸¸¼·Y¾Ì]cY|ÅZ » d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eY ¾aYƒÄ]Ö¿ZuÁ€¨‡¥Y|ÅY Z»Z]ÄÀˀË{–]YÁ¾aYƒ,d‡Y֌z]€¼idÆm¾aYƒÄ]Ö¿ZuÁÃ|ÀËM€¨‡{Á‚§YÕÁ |̌¯d‡{Z°Ë€»Mֿ¿Z«€Ì£ÕZÅZŒ§€iY{į{Â]Z»d¨¿Ö¸Y½ZˀfŒ»YÁd‹Y{ dˆÌ¿µÂ^«¶]Z«Z»ÕY€]¾ËYÁ ¾ˆuÕÁYĬ˜À»{ŠÀeŠÅZ¯ÕY€]¾aYƒd·Á{cY{ZÆÀŒÌad‹Y{Y€]YÕ‡» |À¯Ö»µZ^¬f‡YdÌ¿¾ˆu¾ËYY½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÁd‡YdÌ¿ ÕZÅZ¯Âf‡{Y½ZnËZ]}MÕÂƼmÁ½Y€ËYŒ¯Á{¾Ì]|Ë{YÁ¥~u{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕY€]dÌ¿¾ˆu{Ây¥€—YZ»Ád‡Z»½Zf‡Á{Y½ZnËZ]}MŒ¯,d‡Yd·Á{Á{ ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YYŒ¯½MZ^eY|Ë{YÁ¥~u ºË{€¯À¯Y~»ֻԇYÕÂƼmÕYÄfˆÅÂ“»ÕY€]Z§€¹Zm€]{{Á‚§YÕ‡» |ÀÀ¯s€˜»YÖ°‹Â»Ä·Zˆ»|¿{€¯Ö ‡ZÆ¿Mį Ã|vf»cÓZËY€ÌyYÖ°‹Â»ŠËZ»d̻°v» įºÌÀ¯Ö»¹Â°v»ÁÖ¿Y€´¿Y€]YÃ|vf»cÓZËY€ÌyYÖ°‹Â»ŠËZ»Yd¨³ÕÁ {‹Ö»½ZÆm{ÖeZ^iÖ]hŸZ]Ád‡YÄ̇ÁZ]½Z¼ÌaYÄ^¿Zm®ËkÁ€y {½Y€ËYՀ´·ÂˆÀ¯Ä̸Ÿ©Y€Ÿ{Y€‹YcZ»Y|«YYY{Ây‘Y€fŸYd¨³ÕÂ//‡Â» Á€»Y¾ËY½Y€^mÕY€]½ZÀr¼ÅZ»Ö//‡ŻÁ֫¬uÕZÅՀ̴Ìa,ºË{€¯¹ÔŸY¦n¿ {Y{Ä»Y{Y½Z^^ˆ»cYZn» ¶yY{ֈ¯€ÅÁ|‡ZÀ‹Ö¼¿d̼‡Ä]YÄ¿Z³Á{dÌ ]ZeֻԇYÕÂƼmd¨³ÕÁ |¿Â‹Ö»cYZn»ÁÃ|‹[ˆv»Ö¿Y€ËYZ^eY½Â¿Z«ª^—,{Â//‹\°e€»¹€m½Y€ËY dˆÌ¿{YÁÕˆ¿Y€§Ä¿Z³Á{dÌ ]ZeZ]½ZÌ¿Y|¿Ây{Ĉ¿Y€§d·Á{ÕZŸ{YÁ Á{‹Ö»µÂ¼Œ»½Â¿Z«ª^—,|//‹Z]ºÅY€§Ö¿Y|¿€ÅÕY€]¨ŸÄÀÌ»€³Yd¨³ÕÁ {Y|¿Ä¿Z³Á{Z^eYÁÖ¿Y€ËY¾Ì]ÖeÁZ¨e d‡Y¾‹Á¡Z]À«Ĭ˜À»{»{ֻԇYÕÂƼmž“Y» {Ád‡Y¾‹Á¡Z]À«Ĭ˜À»{»{ֻԇYÕÂƼmž“Y»{Y{Ä»Y{YÕÂ//‡Â» ¾Ì]ŠÀeŠÅZ¯ÕY€]ÕZ°¼ÅÃ{Z»MÁºË{€¯ž“»¹ÔŸYÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«[ÂqZq ÕY€]‚Ì»Md¼·Zˆ»ÕZÅÃYÁºÌfˆÅ½ZfˆÀ»YÁ½ZnËZ]}MÕÂƼmÄËZˆ¼ÅŒ¯Á{ ºË{€¯½ZÌ]YcZ§ÔfyY¶u Ä^¿Zmć…ÔmYÕY‚³€]Á‚Ë€^e{½Z£Á{YÁ¾ÌeÂa”u¹|ŸÂy{ÕÁ Ö´ÀÅZ¼Å¹|Ÿ¶^«µZ‡ÂˀƋ{‚Ë€^eÄ]½Z£Á{YÁ¾ÌeÂa€¨//‡¤·¶ËÓ{d¨³ ÕÂv»ÁÖzËZeŠ¬¿‚Ë€^ed¨³ÕÁ {Â]½Z¼ÆÌ»Á½Z]‚Ì»ÕZÅŒ¯¾Ì]ÖeZ¨Ë€Œe ½Y€ËY½ÂË|»‚Ë€^eÁ‚Ë€^e½ÂË|»½Y€ËYÁÄf//‹Y{½Y€ËYd]ԏÁY|f«Y,cZ^iš¨u{ ÕYÁ|Ì»YÕZmºÀ¯Ö»Y‚³€]‚Ë€^e{Y{ÂyÖeZŸÂ^˜»†¿Y€¨À¯Á€»YÄ°ÀËY d‡Y |‹Z]Äf‹Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]{ÄËÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ËZmÄf‹~³½Âr¼Å‚Ë€^eįd‡Y …Y{Á֘Ìv»dˆË¶WZˆ»Հ̴Ìa ¥€—Á{ÕY€]ºÆ»cZŸÂ“»Yְ˽Z´ËZˆ¼ÅZ]Z»Ձ€»ÕZÅÄ¿Zy{Ád¨³ÕÁ Հ̴ÌaÁZÅdˆŒ¿Á{Â]ºÆ»Z»ÕY€]ºÅ…Y{Á֘Ìv»dˆË¶ËZˆ»Ád//‡Y ¥ZŸ ºË€Ë~b]Yd·Á{YdËZ¼udÌ·ÂXˆ» įd§ŠÌaÕYĿ³Ä]ÁÕZŵZ‡{–ËY€‹d¨³†¸n»|Ì»Y½ÂÌ//ˆ¯Y€§†ÌË sԏYÖ¸ §d·Á{įdˆÌ¿ZÀ »½MÄ]dËZ¼u¾ËY|¿|»MÖ¿ZuÁÕZ«MdŒaZÅ\¸—sԏY ºÀ¯Ö»€°§µZu¾ÌŸ{ ºË€Ë~b]Yd·Á{YdËZ¼udÌ·ÂXˆ»|ËZ]ºÅZ»Äf^·Yd‡Y\¸— {Â^Æ],ZÅZÀ]€ËÄ ‡Âe{Ö]ÂyÕZÅZ¯½Âq{‹Ö»ÖËZ¼¿ÃŻÕY|¬»d·Á{¾ËYÃZ]{ d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y½Z»{Ád‹Y|Æ]dÌ “ÁÁ¹Á€v»ª—ZÀ» |¿ÁÄ]ÄuÁ€˜»cY{Z¬f¿YÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{¥ZŸZ“|¼v» Ä]•Â]€»į{Â]Õ|mhv]¾Ë‚À]d¼Ì«sԏYd¨///³¾Ë‚À]d¼Ì«sԏYs€—¹ÔŸY Á{YM¾Ë‚À]d¼Ì«|ËZ]½M֗Á|‹Á€‹¹Â‡Ä»Z¿€]YįÕZ¯ d//ˆÌ¿Á€Ë{ÁÁ€»Y Ád§€ŒÌaÁÄ ‡Âe¥€‚Ì¿½MY¶Zuž]ZÀ»¾ÌÀr¼Å|Ì//‡Ö»…Z§l̸y[§Ä] €Ë~a\̇MZŒ«YdÌ “Á{Â^Æ]ÁZÅZÀ]€ËÄ //‡Âe,֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Âr¼ÅÕ{Y»ÕY€] |‹Ö»ÄÀ˂Šį{‹ÂÀ¼»d¼Ì«ŠËY‚§YÂ¿€Å{€¯\ːeºf¨Å†¸n»½Z»½Z¼Å{{Y{Ä»Y{YÕÁ d·Á{Z]d¨·Zz»ÕZf‡Y{įÖ»Y|«Y,d‡YºÌ¼e½Z¼ÅY֋Z¿Á€»YcÔ°Œ»Y֌z] |̯ZeZ]Ճ€¿YÕZŶ»Zud¼Ì«sԏYÂ“»ÃY¼Å½ÂÀ¯Ze½Z»½MY-|‹¹Zn¿YcZuԏY {Â]s€˜»Ö»ÂeZiM¾f‹Y|¿€] ¸mY¾Ë‚À]d¼Ì«sԏY€Ìˆ»Äf‹~³µZ‡Š‹µÂ—{d·Á{|ËZ]»į¾ËY½ZÌ]Z]¥ZŸ {ÂmÁ¾Ë‚À]d¼Ì«sԏYÕY€]†¸n»Ád·Á{¾Ì]Öjv]ÃY¼ÅÃÁ{¾ËY{{Á‚§Y,«{€]Ö» |̯ZeՃ€¿YÕZŶ»Zud¼Ì«ŠËY‚§YÕY€]d·Á{ZÌfyYÁºŒ‹Ä»Z¿€]½Â¿Z«Ä]†¸n»-d‹Y{ į|‹½Z³|ÀËZ¼¿YÖy€]{Ö¬¸ehŸZ]d·Á{Zf§¾ËY{Ö»Z]€‡½MYd·Á{Ád‹Y{ {Y|¿ZÌ]†¸n»¾Ì»{Y_Âe|ÅYÂyÖ»d·Á{ d¼Ì«sԏYÕY€]Y¹ÓÕZÅՁZ‡ÄÀÌ»d·Á{|ËZ]»į¾ËY€]|̯ZeZ]|Ì»Y½Â̈¯Y€§†ÌË ÕZŶ»Zud¼Ì«ÖeYÂÀ‡ŠËY‚§YÕY€]cZuԏYd·Á{{Z»|‹ÁM{ZË,«{Y{Ö»¹Zn¿Y¾Ë‚À] Z]ZeºÌÀ¯|Ì«Äm{Â]ÄvËÓ{YÂ“»¾ËYµZ‡€Åį¾ËY€]ÖÀ^»ºÌf‹Y{ÕYÄ»Z¿€]Ճ€¿Y {ÂyZ]ºÅÄ »ZmYÁÃ{€¯Y|ÌaÖÀÅ}Ö³{Z»M¹{€»,d·Á{{Äf§€³cÕZÅh//v] Ã{Z»MÁÃ{€¯Y|ÌaՀfŒÌ]Ô—YÖ//‡€]½Z»{¹{€»,†¸n»Ä]ÄvËÓÄWYYZ]| ] ºË€Ì´] cÔ̘ ed‹~³Y| ]ÖÀ ËÃZ»¾Ë{Á€§Y| ]½Â¿Z«į½M¾¼“|À‹Z]½MÕY€mYÕY€] d‹Y{µZ^¿{Ä]YÖ¸«Y|u¹ÂeZiMÁ|‹Ö»ÖËY€mYÁ¿ ¾Ë‚À]d¼Ì«sԏYÕY€]d·Á{ºÌ¼eY֟ԗYpÌņ¸n»»į¾ËY€]|̯ZeZ]¥Z//Ÿ ž¸˜»½MÕY€mYÕY€]d·Á{ºÌ¼eYs€—¾ËYÕY€mYY¶^«Á|ÀqZ»d¨³,«d‹Y|¿ s€—ÕY€mYcZÌ˂mÃZ]{|Ì»Y½Â̈¯Y€§{ºÌf‡YÂydz]¿ÁÖ¸”§Ö¿Z¼uYÁºË|‹ ¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§YÖ¼‡¹ÔŸYY¶^«ÁÖÀ ËÄ^À‹ZÆqÁ{½MY| ] |ÀÅ{t̓Âe ¹Z¤ÌaÁYªË€—Yd·Á{Ä]ÄÀÌ]Z¯ÕZ”ŸYYְ˪ˀ—YcZuԏYd·Á{ÕYÁž¼n»{ Ä]Z»{Z¬fŸY½Âq|Å|¿¹Zn¿YÖ»Y|«Y½Â̈¯Y€§Ĉ¸mY¶^«Zed·Á{ÁºÌ¨·Zz»Z»įºË{Y{ hv]‚Ì¿ZÅÄ¿Z‡{,|À‹Z^¿½Zˀm{½Z´^z¿Á†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿į¾ËYÄ¿{Â]Հ°¨¼Å Y¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§Ys€—d·Á{¹Z¤Ìa¾ËY{ÂmÁZ] {‹¹ÔŸY½MÕY€mYÄ^e€»®ËÁ{Œ¿ ¾ËYÕY€mY|ËY§YՀfÆ]{€°¸¼ŸZ]dˆ¿YÂeÖ»į¾ËYµZu{€¯¶¼Ÿ¾°¼»¶°‹¾Ë€e|]Ä] ŠËY‚§YY¶Zuž]ZÀ»{€¯ÄÀ˂ÅÃÂv¿Ä]•Â]€»€´Ë{¹ZÆ]Y{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ã{Z¨f‡Ys€— Õ|¬¿cÄ]YZÅÄ¿YZËÖ¸^«d·Á{ÃÂ̋Ä»Y{YZ]|ÅYÂyÖ»d·Á{ZËM,d‡Y¾Ë‚À]d¼Ì« Ä]d·Á{|ËZ].|ÀËZ¼¿ÖËY€mYYd‹Y{{Z¬f¿Y½MÄ]įÕZ¯½Z¼ÅÁ|À¯dyY{€a¹{€»ļÅÄ] ZÅZÀ]€ËÁZÅdyZ‡€Ë¥€YĸZuž]ZÀ»Y¿Zy½Â̸̻¾Ì]Õ|¬¿Ä¿YZ˞ˁÂeÕZm ¾ËYcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]|Ì»Y½Â̈¯Y€§†ÌË |À¯|Ì·ÂeÁ½Z»{Ád‹Y|Æ]d Ì“Á{Â^Æ]Á ¤·ÕY€]Öf˧ćs€—ĸZ§Ô]Z»d¨³¾Ë‚À]d¼Ì«sԏYs€—ÕY€mYY| ]½Â̈¯Y€§ ÕYÄ»Z¿| ] ºÌf§€³†aY½MՀ^źœ »¹Z¬»ŠËZ»€§Y| ]įºË{€¯ÄÌÆeYºÌ¼e¾ËY ÁºË|‹†¸n»s€—¾ËYÕY€mYY| ]Äf¨Åָ̘ e¤·Zf‡YÂyÁÄf‹Â¿†¸n»†ÌËÄ] hŸZ]įÕ{ZŸcYÂf‡{Z]ZÆfÀ»{Y{Ĉ¸m¶Ì°Œe¹ZÆqÄf¨Å{†¸n»Z“Z¬e¾ËYµZ^¿{Ä] Ä]Ã{Y{wcZ«Z¨eY¶ËÓ{Y֋Y‚³ÖfÌÀ»YÕZÅ{ZÆ¿ºÌf‡YÂy¾ÌÀr¼Å |‹Z̈]cY{Z¬f¿Y ¾ÌÀr¼Å|Àf‹Y{Ö³{Z»MÁÃ|‹ÄÌmÂeĸ]Z¬»ÕY€]|¬q|ÀÅ{t̓ÂeÁÃ{Y{ÄWYY½Z³|ÀËZ¼¿ ”uÕY€]Y«ÕZ‡ÁÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ÁՂ¯€»®¿Z]YºŸYÕ{Zf«YÕZÅŠz]ºÌf‡YÂy ¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿Â‹cŸ{½Z‹ºÌ¼ed¸ŸÃZ]{t̓ÂeÁÖÀ¸Ÿ€Ì£Ĉ¸m{ Ä]¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§YÖËY€qÃZ]{ÖÀ¸Ÿ€Ì£ÕYĈ¸m{ÂƼm†ÌË{Â]¾ËYZ»|̯Ze Z¯¾ËYd¸ŸÄÌ]Zzf¿YÕZÅÁÂu{½Z‹½Z³|ÀËZ¼¿Y¹{€»µZu€ÅÄ]|Å{t̓Âe½Z³|ÀËZ¼¿ |À‹Z]Äf‹Y{t̓ÂeÕY€]̷ָ{|ËZ]ZŽMÁ|À‡€aÖ»Y YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ÃZ³|Ë{ Öf¨¿¶WZˆ»|‹Y…ZÀ‹Z¯ {‹Ö¼¿¾°¼»Öf¨¿€Ì£Ä ‡Âe½Á|]d¨¿YÄm{Â]½|‹ZÅ d‡YŒ¯Ճ€¿Yž»Zms€—½Y|¬§¹YÃ{€¯ Ö³{Z‡¾ËYÄ]d¨¿YÄm{Â]½|‹Ã|À¯|À¯Ö»|̯Pe‰ZfÀ//ˆu ,Ä ‡Âe€Ìˆ»{d¯€uÁc|»½ZÌ»ՂËÄ»Z¿€]|À»ZÌ¿ÁdˆÌ¿ ½|̌z]ÂÀeÁÖf¨¿€Ì£cY|Ì·Âe‰€fˆ³,Öf ÀÄ ‡ÂeZ0 Ây |ÌƼeÁÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eY{Y»¾ËY½ÂÀ¯ZeÄ¿Z¨‡Pf»įd‡Y{Zf«YÄ] d‡YÃ|Œ¿ºÅ |‹ÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€Ëž«YÁ{ÖeZ^ŸÄ]|À¯Ö»tˀeÁY ÕY‹{µZ‡|‡Ö»€œ¿Ä]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-dˆÌ¿ºÅY€§Öf¨¿€Ì£ {Â]|ÅYÂyŠÌa{ |ÅY‹|˳Ö»®aÁY€ÌyYdˆŒ¿Ä]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼Å‰ZfÀˆu d¨¿|Ì·Âe|‹Õ{ÔÌ»Ã|ÀËMµZ‡{į|Å{Ö»½ZŒ¿cZŸÔ—YÁ d¨¿Ö¿ZÆmÕZ“Z¬eŠËY‚§Y¶¯YŠÌ]Z̈]®aÁY€Ì£ÕZÅŒ¯ º¯®aÁYd¨¿ÕY€]Z//“Z¬eįd//‡Y¾ËYŠËZÀ »Á{Â]|ÅYÂy ºÅÕY|¬»ÁZ°Ë€»MÄÌuZ¿YºÅ|Ì·ÂeŠËY‚§Y€fŒÌ]Á|‹|ÅYÂy {Â]|ÅYÂyƒÁ€¿Á¶Ë€] €°§|À¯Ö»tˀed¨¿d¼Ì«Áē€Ÿ€]ª§YÂe¾ËY€ÌiPeÃZ]{ÁY ½Â̸̻®ËYŠÌ]®aÁYd¨¿ÕY€]Z“Z¬eŠÅZ¯½Y‚Ì»įºÀ¯Ö» ®aÁY€ÌyY…ÔmY{į֌ÅZ¯½Y‚Ì»¾ËY€]ZÀ]|‹Z]Á{Ä°Œ] Ä°ÀËY¾¼“dˆÌ¿Ö§Z¯YZ]Ä]½|̌z]¹Z°vf‡YÕY€]Ã|‹ª§YÂe |ÅYÂz¿dËZŸºÅ¶»Z¯—Ä]ª§YÂe¾ËYd‡YÃ{Y{½ZŒ¿Ä]€ne ÄmY»ē€ŸħZ“YZ]d¨¿YZ]Õ{ÔÌ»Ã|ÀËMµZ‡{¾ËY€]ZÀ]|‹ ½Z°»YºÅ,|À¯Ö»µ‚·‚f»YZÅd¼Ì«ºÅē€ŸħZ“Y¾ËY d‡Y ¾ËY¾ÌÀr¼Å {Z‡Ö»€ˆÌ»Y½Y€ËY€]ZŒ§ŠËY‚§YÂ̴¿YÖfuÁ |À¯Ö»¶¼fv»€Ì£Z̈]YÖf¨¿ÕZÅ|»M{ª¬ve¶WZˆ» YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com |¿Á¾Ì¼Å€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÔ»Z eÁ¹Zm€]–ËY€‹€³YįÃ|‹Äf§€³ |‡Ö¼¿€œ¿Ä]ª¬ve¶]Z«,|‹Z]Ö¸ § {Y{{ÂmÁd¨¿YÄm{Â]ÖËZŽZ°»YZ ˜«|Å{ֻĻY{Y‰ZfÀˆu €œ¿Ä]µZu¾ËYZ]-d‡YŒ¯Õ{Zf«YÄ ‡Âe¹‚¸f//ˆ»¾ËYÖ·Á į{‹Ö¼¿Ä œuÔ»Á|‹Z]Ã|‹ÄmÂeÂ“»¾ËYÄ]|//‡Ö¼¿ įևZ‡YcÔ°Œ»YÖ°ËÖ§€—Y {‹¾ËÁ|e½MÕY€]ÕYÄ»Z¿€] ÃZ‹Y½MÄ]Öf‡{¾ÌËZaÁÖf‡{ÓZ]¦¸fz»cZŸÂ“»{ÃY¼Š {‹¾Ì»PeՁYÀÌy}[Zˆu¶v»YcÁZ¨f·YÄ]Z»ZeÃ{€¯{ZÆÀŒÌa Ö¸»Ä ‡Âe©Á|ÀºÆ‡,d·Á{{ZÆÀ//ŒÌa…Z‡Y€]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹™Zv·|{ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Öf¨¿…ZÀ‹Z¯‰ZfÀˆu¾Ìˆv»Ô£ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ Äf^·YÁ{Â]|ÅYÂy½Ô¯{Zf«Yž¨¿Ä]Z ˜«d¨¿YÄm{Â]Ö//ËZÅ €]Öf¨¿|»M{|˳Ö»,|À¯Ö»º¯‚Ì¿d¨¿d À€]YZ//Œ§ €œ¿{Ó{{Á|ud¼Ì«ÁcY{ZÄ°//Œ]½Â̸̻®ËÕZÀ^» ÁZ]¾ËY€]Öf¨¿¶WZ//ˆ»|‹Y…ZÀ‹Z¯‰ZfÀˆu¾Ì//ˆv»Ô£ ÁY dˆÌ¿ºÅY€§Öf¨¿€Ì£|‹ÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€Ëįd‡Y {d¯€uÁc|»½ZÌ»ՂËÄ»Z¿€]ÕÁ€³{€»Y¾ËYª¬ve|˳Ö» Öf¨¿€Ì£cY|Ì·Âe‰€fˆ³ÁÖf ÀÄ ‡ÂeZ0 ÂyÁÄ ‡Âe€Ìˆ» ©Z¨eYZžËY½ÂÀ¯ZeÄ¿Z¨‡Pf»įd‡Y{Zf«YÄ]½|Ì//Œz]ÂÀeÁ d‡YÃ|Œ¿ºÅ|ÌƼeÁÃ{Zf¨Ì¿ ,d¨¿Ö]»,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Äm{Â]ÄvËÓ‚ËZ¼f»ÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€eºÆ»«¹Âe|“ÁcZÌ·Z»Z] ZÅc|»YįºÅ{YÁ{d·Á{ d‡YÄf‹~³ÕZŵZ‡Z]ĈËZ¬»{ ,d¨¿cY{Z{ZźˀveµZ¼ŸYY֋Z¿ÕZÅZŒ§Ä]ÄmÂeZ]ŠÌa ÕZÅ|»M{Ä]Ö´fˆ]YÁĿ³€Å½Á|]Äm{Â]į{Â]Ã{€¯¹ÔŸY Äf‹~³Ä^À‹®Ë{Y¥|žËY¹Zn¿Y€‡,|‹|ÅYÂy¾ËÁ|eÖf¨¿ {€¯ÖËZ¼¿Á†¸n»Ä]Äm{Â]ÄvËÓºË|¬e¹Z´ÀÅ Z]ĸ]Z¬»Äm{Â]µZ//‡Äm{Â]į{Y{|//̯PeÖ¿ZuÁ¾//ˆu 0 ™Zv·YZÂz»Â//Œ¯,ºË€veº£Ö¸Ÿįd//‡Zźˀve {»,Ö¿ZuÁÄf¨³Ä] |//‹|ÅYÂyÃY{YÖf¨¿ž]ZÀ»YµÔ¬f//‡Y €œ¿{Z³Á¹Z//yd¨¿ÕY€]įÕ|»M{,Ä//m{Â]ÕZ//ŵÁ|m -d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÖ¿Y€¼ŸÄm{Â]{įÕY|¬»Z]Ã|//‹Äf§€³ ½M€³YÁd‡YºÅ®Ë{‚¿Z0 ^ˀ¬e,{‹¶ZuZÅÖÀÌ]ŠÌaļÅ€³Y « d‡Y€e¸mÖ¿Y€¼ŸÄm{Â],{Œ¿¶ZuZÅÖÀÌ]ŠÌa ž]ZÀ»YÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÃ{Z¨f‡Y{ZÆÀŒÌad·Á{…Z‡Y¾ËY€] d·Á{,Öf¨¿ÕZÅ|»M{ŠÅZ¯c{ d‡YÃ{€¯ÄWYYYÖf¨¿ {Y{€^y½Y€ËY©ZeY†ÌW Œ¯t˜‡{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÕYĬ˜À»€eZ§{†Ì‡Pe ž¼n»cZˆ¸m{ÖfuÁÖ¸yY{ÕZŽÂ̼̈¯{Z»YdˆÌ¿ÕO …Z° ¿YÁµZ¬f¿YÕY€//]Yd€§¾ËYÁ|]ZËÖ»”uÖ//»Â¼Ÿ {Y{ZÌfyY{,{ÂyŠ‹ÂadveÄ »ZmcY€œ¿ ÃZ‹YICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯cZ»Y|«YÄ]֟Y‚y {ÁZfyZ//‡¾ËY¶Ë}½ÂÌ//ˆÌ¼¯€“ZuµZu{{€¯½YÂÀŸÁ ,ÕÁY{Á֫¬u,ļÌ],ÕZneÁÖ¯€¼³cÔÌƈe,Ö°¿Z]¾ËÁZÀŸ ÕZÅÄËÁÁcY€¬»,ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁcZne,µZfÌnË{{Zf«Y s€—ḑ€›įÃ|‹¶Ì°ŒeՃ€¿YÁd//ˆË–Ìv»ÁÖ¿Z³Z] {ÂmÁZŽM{Õ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°//Œ»YÕZ̈]Ö//‡€]Á ÖËZŒ³À³œÀ»Ä]‚Ì¿ZŽÂ̼̈¯¾ËYcZ¼Ì¼eÖmÁ€y {Y{ ÕZÅÃZ´f‡{{¦¸fz»µZ°‹YÄ],©ZeY¾ËYÕZ”ŸYcÔ°//Œ»Y ÖeÔ»Z eÁcY€¯Y~»œÀ»¾Ì¼ÅÄ] |//‹|ÅYÂyՀ̴ÌaÖ·Âf» ,Z»‰Ôe,ĸu€»¾ËY{ ºËYÄf‹Y{Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{֔ ]Z]‚Ì¿ ²¿º¯”uY{Z¬f¿YZ]ÁY d‡Y¯~»ÕZŽÂ̼̈¯ՁZ‡µZ § ¾ËYd¨³ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÄ¿|]{Õ{Zf«Y½ÓZ § ֏yŠz]ÖmZycZ—Z^eYÕÁZ]Š¬¿{|¿YÂeÖ»ZfyZ‡ Y½M{Ö¿Z³Z]ÕZ//Å©ZeYdË”ŸY~·,|À¯Š¬¿ÕZ¨ËY½Y€//ËY įºËY{”Ÿ€“ZuµZu{ d‡YY{Ây€]ÖËÓYÁd̼ÅY Œ¯€‡Y€‡Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕZ”ŸY{Y| eZ]…ZÌ«{º«¾ËY ¶¯€Ì]{ d‡Y­|¿YZ̈],Õ{Zf«YŠz]{µZ §ZneÄ »ZmÁ ¾ËYcZ»|yÃZ]{ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯ ÕZnecÔ»Z eÁÂu{‰Â»MÄWYYd¨³{ÂyÕZ”ŸYÄ]©ZeY cZ»|y,Ö¿ZÆm{Õ{Z//f«YdÌ·Z §|ŸY«ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì] Õ{Zf«Y½ÓZ §ÁZne”uÕY€]ՁZ//‡ÄÀÌ»ÁÕYÃÁZ//Œ» Ä]©ZeY¾ËYcZ»|yĸ¼mYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|ËÁÁZ//Å{ €‡Y€‡ÕZÅ©ZeYZ]Ä^eZ°»[ÂqZq{Z»Ád//‡Y{ÂyÕZ”ŸY ©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯Ä]Y{ÂyÃ|ÀËZ¼¿ZeºËYÄf‡YÂyZŽMY,Â//Œ¯ |ÀÀ¯Ö§€ »ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z] €»Y¾ËY d‡YŠz]¾ËY{Ö¿ZÆm©Â¬uÁ|ŸY«֔ ]€]–¸ˆe Ã|ÅZŒ»¶]Z«‚Ì¿Ö·Âf»Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{ևZÀ‹Z¯Ä¿|]{Öfu ž«YÁ{ dˆÌ¿ZÀjfˆ»ĸXˆ»¾ËYYºÅ֏yŠz]Ád//‡Y ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»Ä]–¸//ˆeÁ¥Y€‹Y¹|Ÿ €nÀ»ÖËZÅŠ·ZqÁ€]Ä] ÁÕZnecÔ»Z e,ÕY~³ÄËZ»€‡€Ìœ¿ ºÅY€§Šz]¾ËYÄ]YZÅʇYÁÁZŵÓ{{ÁÁÄÀÌ»ÃZ³Á{‹Ö» |À¯Ö» |‹ÁM{ZËICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯¶¯€Ì]{ º¯ZuÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«ÁcY€¬»,Ö¿ZÆmcZne{Á€»Y |ÀÀ¯Ö»dÌ ^eZŽMYÄqZb°ËcÄ]ZÅŒ¯Ã|¼ŸÁd‡Y Õ|ŸY«Y,½Y€´ËZ]ļÅÁÃ|‹Äf‹Y{€]Šz]¾ËY{ZŁ€»ž«YÁ{ {Ö¿YY~³ÄËZ»€‡ÁZne,‚Ì¿{ZÀf‡Y¾ËYÄ] |ÀÀ¯Ö»dÌ ^ež»Zm Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{ՁZ]cY€¬»Ä]į|Àf//ˆÅª§Â»¾ËY ©ZeYŠ¬¿tˀ//ŒeÄ]Ä»Y{Y{֟Y‚y |À//‹Z]–¸//ˆ»ÁZÀ//‹M ֟¿Ä]ZfyZ‡¾ËYd¨³ÁdyY{€aICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z] ÁžË€ˆeÕZf‡Y{Ád//‡Y½ZÆm{֏yŠz]Ã|ÀËZ¼¿ {‰ÔeªË€—Y,Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{ÕZnecY{ÁY€»¶ÌÆ//ˆe ÕZŵZ‡{©ZeY¾ËY |‹Â¯Ö»cY€¬»ÁZÅd‡ŻՁZ‡{Y|¿Zf‡Y Z]Á¥€—®ËY½ZÆmÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYZ]ÕYÃ{€fˆ³•Z^eY€ÌyY ½ZŒ¿€—ZyÁY d‡YÄf‹Y{€´Ë{Õ‡Y€iR»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡ ”Ÿ¹Z¿\uZ̬֬uZz‹YÁd¯€‹½Â̸̻Á€»Y{€¯ {‚Ì¿€v^f»ÖÀ§…ZÀ//‹Z¯Y‚ŁYŠÌ]Á|Àf//ˆÅ©ZeY¾ËY Ä] Á©Â¬u,cZne,ÕY~³ÄËZ»€//‡,cZÌ·Z»,­€¼³ÕZÅÁÂu ªË€—Y«ICC»,½M€]ÃÁԟ |ÀÅ{Ö»ÄWYY†ËÁ€‡ğ¼n»¾ËY ½ZÆmŒ¯YŠÌ]{Y{ÂydÌ·Z §,Ö¸»ÕZÅÄf̼¯¶Ì°Œe Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯¶¯€Ì]{ d‡YÃ{Y{‰€fˆ³ €›Z¿”Ÿ½YÂÀŸÄ]ZfyZ‡¾ËYŠÌaµZ‡ć|‹€¯~f»ICC \uZ,½MÃ|ÀËZ¼¿Äq€³YÁ|‹[Zzf¿Y¶¸»½Z»Z‡ֻ¼Ÿž¼n» ¶¬fÀ»,ÕZneÁÕ{Zf«YÕZÅÁÂu{Y½Z¼eY€œ¿ʬ¿Ze|À¯Ö» ºÌ¿YÂeÖ»ºËŒ]µZ §¾ËY{ÕYÄfˆËZ‹½Y‚Ì»Ä]€³Y ºÌËZ¼¿ ¶¬fÀ»,d‡Y†ËZa{½M‚¯€»įž¼n»¾ËYÄ]Y½Z¼eY€œ¿ʬ¿ ºÌËZ¼¿½ZÌ]YZŽM,¯~»cZˆ¸m€Ìˆ»YZËÁºÌÀ¯ {ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYd//¨³½Y€ËY©ZeY†ÌW ºÌ¼eÕZÅ{ÕYÄËÁÃZ´ËZmÕYY{½ZÆm€´Ë{ÕZÅŒ¯ ÕZÅÕY~³d‡ŻÁZÅ{€°ËÁ€]Ö¿YÁY€§ÕY~³€iYÁÃ{Â]ՁZ‡ {ZÅ©ZeY¾ËYZ]Z»cÔ//»Z eÄ //‡Âe€œÀ»¾ËYY-|¿Y{ZÅd·Á{ ,Šz]¾ËY{Õ{Zf«YÖ//‡Z¼¸bË{Ä ‡ÂeÁ¦¸fz»ÕZÅŒ¯ |»Zn¿ZÌ]‚Ì¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{ZÅd‡ŻÖÅ{dÆmÄ]|¿YÂeÖ» ºÆ»ḑ€›YŻYÁYÕ{Zf«YÄË{ZveYÄ]½Y€ËY¾f‡ÂÌa,Ö §Z//‹ ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÕZÅdË»P»įdˆ¿Y{Հ´Ë{ ©ZeY{{Y{t̓ÂeÁY {€Ì´]Y€«½MÄ ‡ÂeÕZf//‡Y{|¿YÂeÖ» ֌z] ºËYÃ{€¯{ZnËYŻYÁYÁÂudËÂv»Z]YÖ¿Z¼eZa{,½Y€ËY Œ¯Ձ€»ÕZŽZf‡Yḑ€›Ä]ÄmÂe€]ZfyZ‡¾ËYcZ»Y|«YY {Â]|ÅYÂy‚¯€¼f» ½Y€ËY֏yŠz]ÖmZycZ—Z^eYÕÁZ]Š¬¿ICC |À¯Ö»Z¨ËYY Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯¶¯€Ì]{,֟Y‚y|¼v»,dˆŒ¿¾ËY{ ©ZeY¾ËYÖeMcZ»Y|«YÁZÅÄ»Z¿€]tˀ//ŒeÄ]‚Ì¿ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì] d¯€u¾Ì//‹Z»|ËZ]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYd¨³ÁdyY{€a ÁZÅY‚]YՀ̳Z¯Ä]įºÌÀ¯¦ÌÂe֏yŠz]Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÁŒ¯{Zf«YÕY€]ÖËY‚ˆ]d̼ÅYYZfyZ//‡¾ËYÕZÅḑ€› ®Ë‚Ì¿Z»ÕY€]Ád//‡YY{Ây€]½M{µZ §֏yŠ//z] º£Ä]į|ËMÖ»Z¼‹Ä]ºË€ve½YÁ{{Öfu,[Ây¶Ì//ˆ¿Zfa d‡YY{Ây€]¹ÓÕ|»MZ¯Y,ևŻÁÕ{Zf«YÕZÅZŒ§ {Z»Á€»YÕZÅŠ·ZqYÖ°ËįºÌÀ¯½ZŸ}Y|ËZ]{Y{Ä»Y{Y֟Y‚y ÁÖÅZ³M¦ “,½M€]º¯ZuևZ¼¸bË{ÁÕ{Zf«YcÔ»Z eÁÂu YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Äf̼¯Ö¿Zf‡YĈ¸m¾Ì·ÁY{½Y€ËY©ZeY†ÌW,Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ ḑ€›Äf̼¯¾ËYd¨³ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ//¿Y€ËY ž»Zn»{Œ¯Õ{Zf«YÕZÅÕ|À¼¿YÂe…Z° ¿YÕY€]Õ|À¼‹Y ©ZeYÕYĬ˜À»€eZ§{Õ{ÁÄ],½MZfyZ‡dˬeÕY€]Ád‡YÖ¿ZÆm {‹Ö»{ZnËYŒ¯t˜‡{ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z] Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©Z//eY†ÌW,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´//ËZa ,ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÖ¿Y€ËYÄf̼¯d¨³½Y€ËYՁÁZŒ¯ ½Z»Œ¯Õ{Zf«YÕZÅÕ|À¼¿YÂe…Z° ¿YÕY€]Õ|À¼‹Yḑ€› ¾ËYÃZ´ËZmdˬeœÀ»Ä]Á|ËMÖ»Z¼//‹Ä]Ö¿ZÆmž»Zn»{ {ZnËYŒ¯t˜‡{®Ë{‚¿Ã|ÀËM{½MÕYĬ˜À»€eZ§{,ZfyZ//‡ Ö¿Y€ËYÄf̼¯Ö¿Zf‡YĈ¸m¾Ì·ÁY{Ö §Z‹¾Ìˆv»Ô£ |‹|ÅYÂy Äŀ]¾ËY{{Á‚§Y,|ƌ»©ZeY{ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeY ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeY,ºËYÃ|‹ZźˀveZf§€³įY‹{ ÕZ¬eYÄ]Á|//‹Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ž»Zn»{Z»d¯€u½Z°Ìa­Â¿|ËZ] |À¯®¼¯½Z»Œ¯֏yŠz]Õ{Zf«YևZ¼¸bË{ ½ÂÀ¯Ze,ZfyZ‡¾ËYÄfˆm€]ÁÄfˆËZ‹ḑ€›º£Ä]{€¯|̯PeÁY ,œÀ»Ä]¾Ì¼ÅÁºÌf§€´¿À//Æ]¹Ó½Y‚Ì»Ä]½MÕZ//Åd̸]Z«Y {ÄËÁÄ],ICCÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z]©ZeYÕZÅdÌ·Z §Ä //‡Âe ,ÕYĬ˜À»{€°ËÁZ]¾ÌÀr¼ÅÁZŽZf‡YÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYt˜//‡ {©ZeY¾ËY|‹ÁM{ZËÖ §Z‹ d‡YÄf§€³Y€«Z»Z¯Âf//‡{{ Á½ZÆmÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYZ]YÕYÃ{€f//ˆ³•Z^eY€ÌyYÕZŵZ‡ cZne½Z»Z‡,|vf»¶¸»½Z»Z‡€Ìœ¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡Z] OECDÕ{Zf«YÕZ°¼ÅÁÄ ‡Âe½Z»Z‡ÁWTOÖ¿ZÆm {Y{µZ §d¯ZŒ»ž»Zn»¾ËYÕZÅdˆŒ¿{Ád‡YÃ{€¯Y€«€] ºÅY€§Z»ÕY€]‚Ì¿YÖ·Zn»,ÖÀˀ§MŠ¬¿Yt˜//‡¾ËY{Y{Ä»Y{YÁY ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ]¾f§ZËÁcY{ZÄ ‡Âe¥|ÅZ] {‹Ö»Y‚³€]cZ¤Ì¸^eÁÖ]ZËYZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹ d̬§Â»dÆmÖ]ZËYZ]²Àŀ§‰Â»MÁlËÁ€e,‰Á€§{€^ŒÌaÁÖ]ZËYZ]ÕZÅ®ÌÀ°e ,Ö]ZËYZ]¾Ë¿ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡YÄ]Ö¸yY{YZ]ªËÂ//Œe,Öf]Z«ÕZÅYZ]{€fŒÌ] ,cZ¤Ì¸^eÁÖ]ZËYZ]cZ»|y½Z̓Z¬f»Á½Z³|ÀÀ¯ÄWYY¾Ì]®Ë{‚¿֗Z^eYÕY€//«€] Á¾Ë¿ÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿Y,Z^«–ËY€‹ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]cÓÂve¾Ë€yMZ]ÖËZÀ‹M ¾Ë€f¼Æ»-Öf¨¿€Ì£cY{ZÄ ‡ÂeÁÖ¸yY{cӐv»Ö¼¯Á̯֨|‹ÕY€]|»MZ¯ d‡YÄfˆ]YÁžËZÀÁÖ]ZËYZ],cZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹ÕY‚³€]¥Y|ÅY ½Z³|ÀÀ¯d¯€‹{Y| e™Zv·YÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ´ŒËZ¼¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö·Y|fŸY |‹|{{Á|uÁÃ{Â]ÄmÂe¶]Z«|//‹ÕYY{µÂv»ÂÀeÁ̯֨™Zv·YÁ ‰Â»MÃZ³Z¯ćÕY‚³€],Ö]ZËYZ]cZ¬Ì¬veÖ¿Z^»ŠËZ¼ÅÕY‚³€]d¨³,d‡YÄf§ZË Ä»Z¿€]Y€´Ë{Öy€]ÖmZydXÌÅ|Àq”uÁ‰Á€§{€^ŒÌaÁcZ¤Ì¸^eÕZÅ®ÌÀ°e d‡YÖ]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹Ö^¿ZmÕZÅ Ä]ÃZ»}MZeYÄfˆ]YÁžËZÀÁÖ]ZËYZ],cZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹ ½Y€ÆeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö¼WY{¶v»{ZedŸZ‡YÁ€ÅÁZÆqc|» d‡Y½Y|À¼«ÔŸ|Ë{Z]Ã{Z»M YÖ]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹…Z‡Y¾ËY€]{€¯ħZ“YÕÁ Y‚³€]½Y€ÆeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö¼WY{¶v»{ÁZÆqc|»Ä]ÃZ»}MZe ,½ÂÀ§,ZʼnÁ¾Ë€e|Ë|mÁ¾Ë€e¾Ë¿|À¿YÂf]¦¸fz»ÕZÅd¯€//‹Ze|//‹|ÅYÂy ½Z^—Zz»|Ë{‘€ »{ÁÄWYYYcZ¤Ì¸^eÁÖ]ZËYZ]Z]–^e€»žËZÀÁZÅՃ·ÂÀ°e |ÀÅ{ ¾ËY{d¨³Ö]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹ÕY‚³€]{Zf‡†ÌW Ád‹Y{|ÀÅYÂyd¯ZŒ»Á”uÖmZyÁÖ¸yY{d¯€‹YŠÌ]ÃZ´ŒËZ¼¿ |ÀÀ¯Ö»ÄWYYYÖ]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eÁÂuZ]–^e€»cZ»|yÁZÅՃ·ÂÀ°e ¾f‹Y~³ŠËZ¼¿Ä],dzeµZfÌnË{‰€]ÃZ´f‡{YÖËZ¼¿Á{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ·Y|fŸY ,Ö¯Z°uÁ[ÂqÕÁÖuY€—Á|Ì·ÂeÃZ´f‡{ŠËZ¼¿,®Ì§Y€³Â·ÂÅՁZn»€´ŒËZ¼¿ ÕZÅÄ»Z¿€]YÖy€]-ÖeZ¤Ì¸^e¹Ô«YÄ̸¯ՁZ‡|À¼//‹ÂÅÁՁZn»dÌ «YÁÃÁ€aÄWYY d‡YÄfˆ]YÁžËZÀÁÖ]ZËYZ],cZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹Ö^¿Zm ÕZÅYZ]š¨uÖ´¿Â´qÕZÅZ°ÅYÄWYY,ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ]Ö§€ »{Á‚§YÕÁ Z]ÖËZÀ‹M,Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]¾Ì]cZ¤Ì¸^eÃZ´ËZm̯֨ÁÖ¼¯t˜‡ÕZ¬eY,ÖeY{Z {Zf«Y½ZÆm YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ÕZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ»Z‡Á½Zzf»Á½Z‡ZÀ‹Z¯¾ÌÀr¼ÅÁÕ{Zf«YÃZ´À]Ád¯€‹ZÅÃ{ Á|ÀËMÖ»ºÅ{€³½Y€ÆeÖ]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹{Õ{Zf«Y ÖeY{ZÕZÅYZ]ÁՀfŒ»¾f§ZËÁÖ]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^e¦¸fz»ÕZÅZ°ÅY¾Ë€e|Ë|m |ÀÀ¯Ö»ÄWYYY ¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{‚¿Z‹Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] -Äfˆ]YÁžËZÀÁÖ]ZËYZ],cZ¤Ì¸^eÖ¸¸¼·Y ÁcY{Z‰€fˆ³Á€»YÕZÌ¿{{d¨³ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]{Zf‡†ÌWÖ·Y|fŸYÖ¸Ÿ [ˆv»ÕŒ¯€ÅÖ¸YÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë®‹Ö]ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ]¾f§ZË ¶]Z«€Ì£Õ{Zf«Y{Ö]ZËYZ]ÁcZ¤Ì¸^eŠ¬¿į{€¯½ZŸ}Y|ËZ]ž«YÁ{,{‹Ö» į|À¿Z¼]Ö«Z]d]Z«{³{|À¿YÂeÖ»Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]YÄf‡{½MÁd//‡YZ°¿Y |À‹Z]Äf‹Y{YÖ]ZËYZ]ÁÖeZ¤Ì¸^eÕZÅÄ»Z¿€]¾Ë€e¾Ë¿Á¾Ë€fÆ] {Â^¿‚ËY€a‡įՂËY€a‡-ÖËYÂÅdˀË|» ՁÁsԇ¾Ìˆu ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW\ËZ¿ YÃ|‹Ã{Y{Ã|ŸÁ‚ËY€a‡€‡€]´f¨³,ՁZn»ÕZ”§ÁZÅÄ¿Z//‡{,ՁÁ|ÀqÕY€] ½ÓZ §ÕZÅ|Ì»YÁZƼÌ]YÕYÄÀËMÄ]¶Ë|^eZÅÖ¿Ä¿Z¼³¾ËYÁ{Â]¡Y{cZ—Z^eY€ËÁÕ‡ ÕZÅÕÁZÀ§½ZÌ»Ã|ÀÀ°‹kYÁ{YÃ|ÀËMÄ]d^ˆ¿½Y|¿Á€Æ//‹¹Â¼ŸÁ½ZÀˀ§MZ¯,Õ{Zf«Y {Â]Ã|‹½Y€ËYÄ »ZmÁ{Zf«YÁ,¾Ë¿ {ÖfˆaÕZÅÄfˆ]¶¼u½Z°»Y¶»Z‹,…Ôadˆa†ËÁ€‡Ö§€ »,€ËÁÕZ«M‚ËY€aÂ//‡ {Â]{ZbÆaZ]€´Ë{±‚]ÕZŀƋÓZ¼fuYÁ½Y€Æe ½YY~´f‡ŻÁ½Y{€¼f·Á{YįÖËZÅZf§€fŒÌ]¶j»{Â]ՂÌq {Â^¿‚ËY€a‡įՂËY€a‡ ¾f§€³Ã|Ë{Z¿Á½Â¿Z«’¬¿ÖÀ‹ZqZ]Ã|ÌnÀˆ¿Á±‚]ÕZÅZŸ{YYÖ^̯€e ºËY{¡Y€‡Ö¿Y€ËY Õ{Zf«Y½ÓZ §©Â¬u d‡YÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯YÕ{Á| »ZÌfyY{ÕÁZÀ§¾ËY|¿YÄf¨³€ËÁÕZ«M ½YÂm¿€ÅZ¯ºÌË´¿€³Y,…Z̬»¾ËY{Õ{ZbÆa½{€¯YÂÅÁ¾fyZ‡ ªÌ«{€Ì£Z̈]Öf^v d‡YÖÀf§ZÌf‡{Ô»Z¯Ö§|Å,ÕZ¯ÁZe…|ÀÆ»€ÅÕY€]¶«Y|u,|À»īԟÁÁZ°nÀ¯ |À»ZÌ¿įd‡YÕ{ZbÆadˆaºfˆÌ‡Â¯Y®Ë{ZnËY-d‡YÄf§€ŒÌaŒ¯|ÀqZv¿Y{Är¿M ½{€¯ÁM{‡ÕY€]|»MZ¯YZ]®Ë,ÖËYZ¯ÁÖÀ¼ËY¾Ì¼”eÕY€]|À»Á€Ì¿¾Ì»ZeÀÌn¿®Ë ¹Y|°rÌÅįd‡YÖu€—¾ÌÀq½{€¯ÖËY€mYÕY€]Ö§Z¯ÕZÆfyZ‡€ËÄf^·YÁcZ»|y¾ËY {įdˆad¯€‹¶j»Ö¿Z»Z‡Ã|ƟY½M½{€¯ºÅY€§Ä¿-{Y{{ÂmÁ€“ZuµZu{Ä¿ ÁŒ¯dv¸»-{Â]Ö¿|//‹€³YÖfuÄ¿Á|ËMÖ»€]Ã|¿Z»{{ÂyÄÌ»Â˦ËZ›ÁÕY€mY |‹Z]Öf·Á{d¯€‹®Ëd‡{{į{€¯Ö»Z”f«Y½Â¿Z«º°u ÕZÆfyZ‡€ËÁÄf¨‹MdÌ “Á¾f§€³Ã|Ë{Z¿Á{ZbÆa½{€¯YÂÅÄ]Õ{ZbÆadˆaºfˆÌ‡Â¯Y¶Ì¸¬e ŠËZ¼¿®Ë{ZÀf‡YÄ]| ]Á,Œ¯{Հ˯ÁÖfˆacZ»|y¦Ì “Z»Y| fˆ»YZ]Ö§Z¯Z¿ ÁַY€Ì£,Öv˜‡ÃZ´¿©Y|»-½{€¯Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯Z]ՁY€f¼ÅÕZŸ{Y,Õ{ZbÆa {Â]Ä ‡ÂeĸXˆ»Ä]®ÌeZ¼fˆÌ‡€Ì£ Y½YÂm€ËÁÕZÅZŸ{Y¹Â«ÕÔ¬ŸÄf^·YÁ֏yŠz]½ÓZ §{‹Ö»hŸZ]įՂÌq |¿€Ì´¿Õ|m½Y|Àq Z^fŸYćÄ]…ÔadˆaÖ§€ »{d·Á{¹Y|«Y-ºË€Ì´]Õ|mY½ZŒËYcZ//ŒËZ»€§€³YZ»Y d‡YZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½Â¿Z«tˀ’¬¿ ÕÁÄ]Y½Y€Æe½Z¼‡MY~³cY€¬»įºÌÀ¯•Z^Àf‡Y¾ÌÀq|ËZ]€ËÁÕZ«Md^vYµÁY -{Y~³Ö»€ÌiZeՀ˯Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§€]Z¬Ì¼ŸºÌ¼e¾ËY Ã{Œ³ZÅ{ZbÆaÕZneYÁ€a ÖeŒ»€œ¿~yYZ]½ÁYY€eºÆ»ÁÖ¸^«µÂ¬ »½Z»{Ö¿Z‡Ô—YZ]|ËZ]Z¯¾ËY¹Zn¿YY~· d§€³Ö»cZÌf»Y¾ËYÕZ˜ŸYÄËÁÁ[ÂqZq{»{֏yŠz] cZne{Ä¿Ó{ZŸZ¿cYZÌf»Y©Y|»ÁÃ|‹Ã{Y{dˆaÄ]ÕZv¿YcÄ]ZÌf»Y¾ËY¹Á{ d‡YZ¯Á\ˆ¯Á ª^—-{‹Ã{Y{ÖfˆaÁՀ˯½ÓZ §Ä]½Y€Æe{ּƻZÌf»Y¾ÌÀqÃ{Â]Y€«€³Y¹Â//‡ į{Y{Öf·Á{d¯€‹®ËÄ]YZÌf»Y¾ËYÃ|‹Ö»Öf«Á–¬§,Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]½Â¿Z« dË·ÁY |À‹Z]Äf‹Y|¿½M¹Zn¿YÄ]Ö¸ËZ¼eZË|À‹Z^¿Z¯¾ËY¹Zn¿YÄ]{Z«֏yÕZÆf¯€‹ Öf·Á{ÕZÆf¯€‹Ä]֏yÕZÆf¯€‹ ÕZÆfÌ·Z §ÄËZ‡Zf§€³‚Ìq€ÅYŠÌ]ZŁÁ¾ËY,½Y€ËY{Հ˯ÁÖf//ˆacZ»|yYZ] d‡{Z]-|¿Y{YZ»½{€¯‚ËY€a‡|«Z «YÁ€ËÁÕZ«M€³Y d‡YÖÀÌ»€ËÁÖ¼‡€Ì£ ÕZÆ¿Z»Z‡Ä]-Ã|‹Z³Á¾ËYlËYº‡Ä¿Z¨‡Zf»į«ÖËYÂÅdˀË|»»{€°ËÁY¾f‹Y{€] -Ã|‹Ã{Y{YZ]¾ËYÖ¼‡½ÓZ §Ä]įÖËZÅÃ|ŸÁÄ]¶¼ŸZ]|ÀÅ{Âf‡{{Âyğ¼n»€Ë Z¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]Ád À¾ËYÖ¼‡€Ì£YZ]sԏYÁՁZ‡¥Z¨‹ÕY€]YÄÀÌ» |¿ÁMºÅY€§Õ|̸¯ÁÂu¾ËY €^y ,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀaÕY‚³€] Ö¿Zf‡Z¼Ì]cZˆÌ‡PeÁcY‚ÌÆne }MÖ¿Zf‡Z¼Ì]cZˆÌ‡PeÁcY‚ÌÆne,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀa |À¯Ö»Z¯Ä]Z£M½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö¼WY{¶v»{ Ö»ZÆ//‡d¯€//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] cY‚ÌÆne,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀa,½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ ½Y€ËYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö¼WY{¶v»{ÃZ»}MÄ^À‹ćÖ¿Zf‡Z¼Ì]cZˆÌ‡PeÁ |À¯Ö»Z¯Ä]Z£M ,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀaÕY‚³€]{Zf//‡†ÌWÖ¬Ë|{¼v» ¥|ÅYZ]d¨³ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYcZÌW‚mÂy{Ö¿Zf‡Z¼Ì]cZˆÌ‡PeÁcY‚ÌÆne cY‚ÌÆne,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀa{Ã|//‹Ö§€ »cӐv» …Z§l̸yÁÂuÕZÅŒ¯Á½Zfˆ¿Z¤§Y,©Y€Ÿ,Ä¿ZÌ»ÕZÌ//‡MÖ¿Zf‡Z¼Ì]cZˆÌ‡PeÁ d‡Y ºÌˆ¬eŠz]Ä//‡Ä]€“ZuµZu{ÁÂu¾ËY{ÖeY{ZÕZÅÓZ¯į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ä]Á|Ì·Âe½Y€ËY{ÖmZy|¿€]Z]įd‡YÖËZÅÓZ¯¶»Z‹µÁYÃÁ€³{Á‚§Y,{Â//‹Ö» ½ZŒ¿ÕYY{ZÅÓZ¯¾ËY¹Z¼eį{‹Ö»{ZZÌ·ZfËYÁ½Z¼·MZ0 e|¼ŸÁÖËZaÁYÕZÅŒ¯ ÕY€]\‡ZÀ»d¼Ì«Ád̨̯¶Ì·{Ä]Á|ÀfˆÅCEZaÁYÖ°°‹‚acY‚ÌÆne{Y|¿Zf‡Y {Y{{ÂmÁZ“Z¬eZÆ¿M Ä]½Y€ËYdyZ‡½ZŒ¿Z]Ö°‹‚acY‚ÌÆneÕZÅÓZ¯YՀ´Ë{ÃÁ€³|‹ÁM{ZËÖ¬Ë| {ZÄˇÁ½Zfˆ¿Z¤§Y,©Y€Ÿ,¾ÌeÓÕZ´Ë€»M,ªËZ‡ÕÁ‹Ä¿ZÌ»ÖËŻMÕZÅŒ¯ Ö»{ZcZ ˜«ZËÖÀ§Š¿Y{cÄ]Ö°//‹‚acY‚ÌÆneY€´Ë{Öy€] {Â//‹Ö» Ä̇ÁÁ®q,Ղ·Z»,,…ÁÔ],|W‡,½Z¼·M|À¿Z»Ã|ÀÀ¯d§ZË{ÕZÅŒ¯{į{‹ {‹Ö»¹Zn¿Y½MÕÁÕY~³\ˆq€]ÁÕ|À]Äfˆ],½Â̇Y€^Ì·Z¯,dˆe,ƒZf¿Â»¶uY€» cZˆÌ‡PeÁcY‚ÌÆne,ՁZ‡½Zf‡Z¼Ì]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼nÀaÕY‚³€]{Zf‡†ÌW ,Ä̯€e,½Zfˆ¸´¿Y,ZÌ·ZfËY,Ĉ¿Y€§ÕZÅŒ¯YÖmZyd¯€‹į¾ËYZƛYZ]Ö¿Zf‡Z¼Ì] Ä]‚Ì¿Ö¸yY{d¯€‹{€¯¹ÔŸY,|¿Y{”uÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{|ÀÅÁ|W‡,½Z¼·M |ÀÀ¯Ö»Y‚³€]YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYž]€»€f»Y‚Å{ÖmZyÕZÅd¯€‹¾ËYÃY€¼Å ՁZ‡ÕZne¶]Z«ÕÁZÀ§s€—Y‚ÅćÄWYY ֌ÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼fˆÌ]{ YZ]¾§ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{±‚]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼f//ˆÌ]ÕY‚³€]Z]½Z»‚¼Å ÕZne¶]Z«įÖËÂnŒ¿Y{ÁÖÅZ´Œ¿Y{,ÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»ÕÁZÀ§s€—YŠÌ]Œ¯ Öf ÀÕZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ»Z‡Ä]ÖËY€mYÕZÅ{Y{Y€«\·Z«{|¿YÃ|‹Ã{Y{ŽÌzŒeՁZ‡ |‹|ÀÅYÂyY~³YÁÕ{Zf«YÁ ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼f//ˆÌ]Ö¿Z//‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Á”uZ]ÃZ»}MZeYÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕÁZÀ§,ŠÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{±‚] ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„a,ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za,ÖÅZ´Œ¿Y{,ÖeZ¬Ì¬ve‚¯€»ZÅ|d¯Z//Œ» Y‚³€]½Y€ÆeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÆÅZ´ŒËZ¼¿Ö¼WY{¶v»{Œ¯¦¸fz»•Z¬¿Ö¼¸Ÿ‚¯Y€» {‹Ö» ¾ËY{įd‡Yħ€£YŠÌ]Z]YZ]¾§Šz]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYºÆ»ÕZÅŠz]YÖ°Ë {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁÄWYY,|¿Y{ÖËY€mYd̸]Z«įÖeZ¬Ì¬veÕZÅZ¯ÁZÅŠÅÁ„a-Šz] ÖeZ¬Ì¬veÕZÅs€—ՁZ‡ÕZne{Y{Y€«ZÅÃ{ÃZ´//ŒËZ¼¿ÕY‚³€]ÁZÆqµÂ—{ {€Ì´]cŠz]¾ËY{ Äf¨Åd‹Y|³‚]Z]½Z»‚¼ÅįÕÁZÀ§,ŠÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{±‚]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼fˆÌ]{ ÕZÅ­Za,Ö¼¸ŸÁÖeZ¬Ì¬ve‚¯€»YŠÌ],{‹Ö»Za€]ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÖ¸»Õ ,Ö¼¸ŸÕZÅÄf§Z˾ˀyM,ÁÂu¾ËYÄ]Äfˆ]YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÕÁZÀ§Áº¸Ÿ µÂv»ÄWYYį|¿Y~³Ö»¹Â¼ŸŠËZ¼¿Ä]ÁÄWYYY{ÂyÖ//ŒÅÁ„aÁÖeZ¬Ì¬ve {Â]|ÅYÂy½MŠz]¾Ë€f¼Æ»|Ë|mÄ¿YÁZÀ§Á֌ÅÁ„a {‹Ö»€ËY{ħ€£{Á|uÁž]€»€f»Y‚ÅduZˆ»Z]¾·Z‡{ÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„aħ€£,ZÅÃZ´//Œ¿Y{ħ€£,YZ]¾§Ä]•Â]€»ħ€£YŠÌ]į Á֋Â»MÕZÆÅZ³Z¯,ŠËZ¼ÅÁZÀ̼‡¾Ë|ÀqÕY‚³€] |ÀfˆÅÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{ YՀ´Ë{Šz]ÕŒ¯ÁՀ°Œ·¾Ì·ÂXˆ»ÁYÁ”uZ]֐zeÕZÅd//ˆŒ¿ YZ]¾§ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{±‚]ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼fˆÌ]Ö^¿ZmÕZÅÄ»Z¿€] ,ÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅÕ|À¼¿YÂeÖËZ//‡ZÀ‹ d‡YŒ¯ ÁŠÅÁ„aÕZÅÄf§ZËՁZ//‡ÕZne,€e€]½YÁZÀ§Á½Y€´//ŒÅÁ„aÖ§€ »ÁÖËZ//‡ZÀ‹ ÕY€«€],½YÁZÀ§Á½Y€´//ŒÅÁ„a¾Ì]ÕZ°¼ÅÕZ”§½{€¯ºÅY€§,YZ]¾//§ÕÁZÀ§ ÁŠÅÁ„a½{€¯ÄÀË{ZÆ¿¾ÌÀr¼ÅÁÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»Z//]Õ|Ì·ÂeÁÖf À‚¯Y€»•Z^eY ÕZÅ{ÁZf‡{±‚]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼fˆÌ]ÕY‚³€]¥Y|ÅYY֌z],Ä »Zmt˜‡{ÕÁZÀ§ d‡YÃ|‹¹ÔŸYŒ¯YZ]¾§ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„a {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ¾°ˆ»¹YÁ¦¬‡ŠËY‚§YZ]Ղ¯€»®¿Z]d¬§Y» ¶v»Y¾°ˆ»¹YÁ¦¬‡ŠËY‚§YZ]Ղ¯€»®¿Z]d¬§Y»Y¾°ˆ»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ÕZÅd‡ŻÄ]«Ö¯Z¿YÖ¼Ìuº‡Z¬·YÂ]Y»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {Y{€^ycÔÌƈe©YÁY ­€veÕY€]®¿Z]d¨³Á{€¯ÃZ‹Y¾°ˆ»YZ]Ä]½|Ì//Œz]ª¿ÁÕY€]®¿Z]¾ËY d§ZË{µÂ¼Œ»ÕZŽZ¼fyZ‡d»|«ŠËY‚§YZ]¾°ˆ»‰Á€§Á|ˀyYZ]Ä]½|̌z] d^j»ZiMÄ¿Zfz^‹Âyį{€¯d¬§Y»dyZ‡µZ‡Ä]µZ‡Y¾°ˆ»cÔÌƈe cÔÌƈeÕ|{|ÀqŠËY‚§YhŸZ]ÁÃ{Â]{Âƌ»Äf‹~³ÃZ»Z»M{d‡Ż¾ËY ÕY€]¾°ˆ»®¿Z]{ZÆÀŒÌaYÖ¯Z¿YÖ¼Ìu d‡YÃ|‹¾°ˆ»|ˀyÃ|//‹dyY{€a ®¿Z]Ä]cÔÌƈeYÃ{Z¨f‡Y¹|¬eªu©YÁY¶v»Y¾°ˆ»cÔÌƈe¦¬‡ŠËY‚§Y ¶v»Y¾°ˆ»cÔÌƈe¦¬‡ŠËY‚§Y{ZÆÀŒÌa®¿Z]{€¯ħZ“YÁ{Y{€^yՂ¯€» d¨³ÕÁ d‡YÃ{Â]ÃY€¼Å®¿Z]½M|ŸZ//ˆ»€œ¿Z]įÃ{Y{Ղ¯€»®¿Z]Ä]Y©YÁY ®¿Z]d¬§Y»{»Ä·Z mcÔÌƈe¦¬‡Հ]Y€]Á{ŠËY‚§YÕY€]®¿Z]s€—¾ÌÀr¼Å d¯ZŒ»{į|‹[»ÀË|»cZÌÅĈ¸m¾Ë€yM{Ád‡YÃ|‹ž«YÁՂ¯€» cÔÌÆ//ˆe,¹|¬eªu©YÁY¶v»YÃÁ€aÕY€mYÃ|¿Z¼Ì«Z]ÄÀ˂Å|{ZeÖ¿|» ½Z³|¿Z‡Ö·Z»½YÂeŠËY‚§YÄ]|¿YÂeÖ»Â“»¾ËYį{‹dyY{€a¾°ˆ»dyZ‡ {‹€nÀ»¾°ˆ»Šz]ª¿ÁÁ Ö¸»¶ËZ]Ze½Y|¼Å k|ÀÀ‡¾ÅMÃYՁY|¿YÃY Ä ‡ÂeÁdyZ‡d¯€//‹ÕZÅÃZ³{Á€§Á{ZÀ],¾ÅMÃYÄ //‡ÂeÁdyZ//‡½ÁZ » Ã|ÀËMµZ‡½ZËZaZe½Y|¼Å k|ÀÀ‡¾ÅMÃYՁY|¿YÃYYŒ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€Ë ¾ËYՁY|¿YÃYÕY€]¾eY‚Å{Á|ud¨³Á{Y{€^yµZ//‡Z£MY¶^«Á {YÖ¸»¶ËÁÃ{€¯ÕY|ˀy¶yY{|Ì·ÂeªË€—YY½MįºËY{Zָ̿ˀ˜y ½Y|¼Åָ˖y{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ö^̘y…Z^Ÿ ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡Y½M ½ÂÀ¯YºÅ{Ây|̸¯½Y|¼Å–½Y€Æe¾ÅMÃYsZff§YÁÕY{€]ÀÆ]Öa{įk|ÀÀ‡ Y½MÕY~³¶ËlË|eÄ]ÁÄf‹Y{ՁZ‡€ËŠz]{ְ˂̧d§€ŒÌa|{ €]ÖÀ^»Ö·Y‡Ä]x‡Za{ÕÁ |À¯Ö»Z£Mָ˖y¾ËYՀf»Â¸Ì¯µÂ—{‚Ì¿ {Á‚§Y.Ö¸»¶ËZË{€¯|ÌÅYÂyÃ{Z¨f‡YcY{YÁY€Ìˆ»¾ËY{ÕY~³¶ËÕY€]Ä°ÀËY Z]Á{€¯ºÌÅYÂyÃ{Z¨f‡YÖ¸»¶ËYk|ÀÀ‡ ½Y|¼Å¾ÅMÃYÕY~³¶ËÕY€]Z ˜« ¶f»¾ÅMÃYՀ‡Y€‡Ä°^‹Ä]Œ¯{½Zf‡Y‚¯€»¾Ì»Â‡ÁdˆÌ]–y¾ËYsZff§Y …Z‡Y€]k|ÀÀ‡–½Y|¼Åָ˖y¶Ì¼°eÁÄ»Y{YÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ |//‹|ÅYÂy ºËYÃ{€¯[»½Z»Âe{Z̸̻Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Z]Äf§€³ccZ¬§YÂe ֗Y½M½Z»Âe{Z̸̻¢¸^»¾ËYYÁd‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÕZmµZ‡ºÆ‡į Ä]dyY{€aZ]ºËYÁ|Ì»YÁºËYÃ{€¯d§ZË{YZ^fŸY¾ËYÁ|¿{€¯¡Ô]YÄf‹~³ÕZŁÁ ½ZËZaZeYk|ÀÀ‡–½Y|¼Å¾ÅMÃYºÌ¿YÂf]Ã|ÀËMµZ‡Ö¿Z»Âe{Z̸̻Z^fŸYž«Â» Ã{Z¨f‡YÕY€]Yָ˖y¾ËYÁºÌÀ¯sZff§YµZ‡Á€‹YŠÌaÁÃ|ÀËMµZ//‡ ºÌ¿Z‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]¹{€» |»M¾ÌËZa|{¾°ˆ»½Z°·Z»Õ{ZÆÀŒÌad¼Ì« |uYÁÕY€]Ö»Ân¿d¼Ì«|¿YÂeÖ¼¿ֈ¯½ÂÀ¯Yd¨³­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌË {Á|uÕ{ZÆÀŒÌaÕZÅd¼Ì«Á|{d¨Å{Á|uÖ ˜«ÕZÅd¼Ì«-|À¯¾ÌÌ e{Ây ÕZŶËZ§ÕÁ€]½{€//¯Z¯YZ»½YZ°¼ÅÃ|¼ŸÁd//‡YÄf§ZËŠÅZ¯|//{ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«ÕÁ€ˆyÖ¸«Ö¨˜»» |ÀÀ¯Ö»ÕY{{ÂyÖ»Ân¿ -{Y{֐zŒ»ḑ€›¾°//ˆ»YZ]d¨³,d//‡YÃ{€¯Š¯Á€§Öf¼Ì«ÕZźÅÂe Ã{ÁM¾ÌËZaY½Z̓Z¬f»½YÂeÄf‹~³µZ‡Á{{ZÅd¼Ì«Õ|{{Á|uŠÆm ¾°ˆ»YZ]€]Äfˆ¿YÂf¿Ã|»M|Ë|aŒ¯{Zf«Y{Y€ÌyYįÖËZŀ̤f»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á ½|‹¹€³|ÅZ//‹­Ô»Y€eZ§{{Ö»Ân¿ÕZŶËZ§ŠÅZ¯Z]{Á‚§YÕÁ {Y~´]€ÌiZe ć{Á|u½Y€Æe€Æ‹ÕZÅ{Y{Y€«{Y| eÃZ»}MµÁYļ̿{įÕ—Ä]-ºÌfˆÅYZ] €^y¾ËY,{Zf«YÄ]ÖÅ{ª¿Á{¾°ˆ»Šz]½{Â]½Y€ŒÌaÄ]ÄmÂeZ]ÁÃ|//‹€]Y€] {d¨³½Y€Æe­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌW {‹Ö»[ˆv»Â//Œ¯ÕY€]Ö]Ây {®¸»‰Á€§Á|ˀy{Y{Y€«À¬§ÁY‚ŁYŠÌ]ÃZ»}MÕY|f]YÁ d^ˆ¿Á|{µZˆ»YÃZ»½Z]MÕY|f]YÁÄ]d^ˆ¿įÃ|‹|¬ À»½Y€Æe€Æ‹ Šz]{d‹Y{ZƛYÕÁ€ˆyÖ¸« d‡YÄf§ZË|‹|{µZ‡ZaÄ]ZŒ»½Z»Ä] ½Y€Æe€Æ//‹{Ä»Z¿ÃZmYÁY‚Å{Y| eÃZ»}MÕY|f]YÁ{‚Ì¿ÃZmY ®ËÁ|{\Ìe€eÄ]¶^«µZ‡Á¶^«ÃZ»Ä]ZŒ»½Z»Ä]d^ˆ¿įÃ|̇Z”»YÄ] |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y|{ Œ¯ÕZÅ|‡Ä][MÕ{ÁÁÕ|{ŠÅZ¯ Äf‹~³µZ‡Ĭ]Z‡Ö]ÕZʼnZ]Ä]d^ˆ¿µZ//ˆ»YÕZÅÖ³|¿Z]Õ|{ŠÅZ¯ ÁÄf§€³Y€«€ÌiZedve‚Ì¿Œ¯ÕZÅ|‡Ä][MÕ{ÁÁ½Y‚Ì»Zed‡YÃ|‹\m» ÕZÅÖ³|¿Z]½Y‚Ì»,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |ÀÀ¯Ä]€neµZ‡ZaÄ]d^ˆ¿YÕ|{ŠÅZ¯ d‡YÃ|̇€f»ָ̻Ä]½ÂÀ¯ZeÃZ»€Æ»ÕY|f]YÕZmÖ]MµZ‡ÕY|f]YYÂ//Œ¯ c|»Z]ĈËZ¬»{ÁÕ|{ŠÅZ¯Äf‹~³Ö]MµZ‡Z]Ä//ˆËZ¬»{º«¾ËYį ÕZÅÖ³|¿Z]Õ|{ŠÅZ¯ d‡YÄf‹Y{Õ|{ŠËY‚§YÄ·Z//‡¾Ì´¿ZÌ» [MÕ{ÁÁ½Y‚Ì»Zed‡YÃ|‹\m»Äf‹~³µZ‡Ĭ]Z‡Ö]ÕZʼnZ]Ä]d^ˆ¿µZˆ»Y µZ‡ZaÄ]d^ˆ¿YÕ|{ŠÅZ¯ÁÄf§€³Y€«€ÌiZedve‚Ì¿Œ¯ÕZÅ|‡Ä] ZeÕZmÖ]MµZ‡ÕY|f]YYŒ¯ÕZÅ|‡½‚z»Ä]Õ{ÁÁ[Mºnu |¿Z‡€]d^iÄ] ¾Ì¼Å{Äf‹~³µZ‡º«¾ËYįÃ|̇\ °»€f»{Z̸̻ Ä]µZˆ»YÃZ»}Mļ̿ ½Y€ËYÕZÅ|‡½Zz»¶¯ḑ€› d‡YÃ{Â]\ °»€f»{Z̸̻ {Á|uÖ¿Z»ÁZ] €aŒ¯ÕZÅ|‡ºnuY|{€“ZuµZu{įd‡Y\ °»€f»{Z̸̻ µZ‡Ä]d^ˆ¿Õ|{ŠËY‚§YZ]Ã|‹{Z˽Zz»{Ã|‹ÀÌy}[M½Y‚Ì»Ád‡Y d‡YÃ|̇\ °»€f»{Z̸̻ Ä]Äf‹~³ ÖËZÀ]€Ë»Y ¾°ˆ»Ö¸»s€—Ä]{ÁÁÕY€]ºeZyÃZ³Y€«YÃY€ËÁcŸ{ |ÀÀ¯{‡ÕYÃ|ŸZeºÌÅ|]Öf·Á{¾Ì»ºËY|¿~¿ d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y ÄÅ{{,ÖËYÂÅd À{dyZ‡ÁÂuÄ ‡ÂeÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ Šz]Y½|Œ¿dËZ¼u¶Ì·{Ä]Z»Y |//‹ÕY~³ÄËZaÖeZ»Y|«Y |‹ZÅÃÁ€a¾ËY,֟Z§{Šz]{dyZ‡ḑ€›‚¯€¼eÁÕZne ֌»–yÁcÁZ¨f»Ö´ÀÅMZ]Հ§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÄ ‡ÂeÃÁ€a½ÂÀ¯Y YZÅZ¼ÌaYžËYdyZ‡d̸]Z«ºÌ¿YÂf]ZeÃ|‹ՁZ‡Ã|¿Z]ÕYÁZe ºÌÅ{Ä ‡Âe Á¶¼uÁÂu{©Z¨eY¾Ì¼Å{Y{Ä»Y{Y|Ì»YÁ€Ì]|eÄÀÌ]Z¯”Ÿ¾ËY ,ՁZ‡Á{Âyd ÀºÌ¿YÂf]Zed‡Y¹Y|«Yd‡{{‚Ì¿ÕYÃ{Zm¶¬¿ ºÅZeºÌÅ{Z¬eYd̨̯€œ¿YYֻ¼Ÿ½Z³ÁZ¿{Â//yÄ] ŠËZ‡MŠËY‚§YºÅÁdy‡¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]ºÅ,ÖÀ¼ËYÕZ¬eY ®ËZ]|ËZ]d¨³ֻԇY |‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]Y½Y€§Z//ˆ»ÃZ§Á ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÁÕÁZ]{ÂyÄ //‡Âe,€´¿Ä^¿ZmļÅÃZ´¿ Œ¯¹{€»ÕY€]ÃZ§‰€f//ˆ³dÆm{dyZ//‡ÕY€]Ö¿Á{ Äf§€ŒÌa,{Z]MŒ¯®ËÄ]YŒ¯ÁºËY{€]Հeº°vfˆ»ÕZŹZ³ cÁ€“€]Ä»Y{Y{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ºÌÀ¯¶Ë|^eÄ//¿Â¼¿Á {€¯|̯ZeZ‡ÁdyZ‡Ád ÀÁÂu{Ճ·ÂÀ°et˜‡ÕZ¬eY ¹Zn¿YÖfÀ‡cÄ]ÂÀÅįÖËZÅÃÁ€a{|ËZ]ºÆ»¾ËYd¨³Á Y€«‚Ì¿ÃZ³Y€«,¹Y{Ô—YįÖËZmZe {€Ì³Y€«€œ¿|»,|¿Â‹Ö» |À¯¶Ì¼°eÖeÁZ¨f»Ճ·ÂÀ°eZ]Y½Y|ÅY ZÆ]Zq¾ÅM–yd‡Y Ö³|¿Z‡ÃZ³Y€«Ö¿Z¼fyZ‡²ÀË|¸ÅYcŸ{¾¼“†b‡ֻԇY ~¿Z»{Á‚§Y¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{d¯€//‹ÕY€]ZÌ^¿ÓYºeZy YÖf·Á{¾Ì» |ÀÀ¯Z¯Á\//ˆ¯ÕYÃ|ŸZeºÌÅ|]¾Ì»įºËY|¿ ¦Ì “Á–‡Âf»ZŒ«YÖÀ Ë,Z»¥|ÅÄ »ZmÕY€]ZeºÌÀ¯Ö»Y~³YÁ ºËY{ÃÂ^¿YՁZ‡Ä¿ZyÄ]ZÌ¿Z» {‹{ZnËY¾°ˆ»Œ¯ ŽzŒ»,{Â//‹Ö»¹Zn¿YÄ¿YÁįÖËZŹZ¿d^iZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ Y€«s€—¾ËY–]Y“µÂ¼Œ»į|ÀfˆÅŒ¯{Õ{Zˁ{Y€§Y|‹ –‡Âe,|¿Z‡Ö»{ÂyYZÅ|uYÁį½Ó¼Œ»YÄf//‡{½M |¿Y{ ¶»Z‹įZÅÃÁ€aYÄf‡{½M{Z»Y |¿Â‹Ö»dËZ¼u¾°ˆ»{ZÌÀ] Š¬¿ÃZ³Y€«įd‡Y[Ây,d‡Y±‚]ÕZŀƋ{ՁZ‡ÃÂ^¿Y ÁZ§{cYÁZ]Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z°ÀËYÄÀÌ»d¨³ֻԇY |À¯Z¨ËY Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e,ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uYÕY€]t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ÅgY|uYÕY€]‰Á€aÁ‰Â»McYÁ |uYÁY‚ÅgY|//uYÕY€]Ä»Z¿ºÅZ¨eÁÖ´Àŀ§Ä »ZmÕY€//] {Y{{ÂmÁ½Z´fˆŒ¿Z]ÁՀ³Z¯Ä »ZmÕY€]ֿ°ˆ» |ËZ] |ÀfˆÅÕ|À¼‹YÁ±‚]Z//Œ«Y,€Œ«Ä//‡¾ËY{Á‚§YÕÁ À»{įՁZ//‡Ä¿Zyd”Æ¿¾ËYÃ{Z ·Y©Â§dˀË|»c|«Z] µÂve®Ë½ZËZaZeÁÃ{€¯ª¬v»Yd//‡YՀ^ÅcY|̯Ze ºÌÀ¯{ZnËYŒ¯ÕZÅdyZ‡€ËÁÂu{YZ³|¿Z»Á…¼¸» [Mž]ZÀ»¶Ìˆ¿ZfaŠÅZ¯Z]ZÅÃZq{Y| eŠËY‚§YÖˈ¼Å {Y{Ö¸» k|À»ÄÌ·ÁY€Ë{Z¬»Z]d‹Y{€]½Z°»YZed‡YÃ|‹\m»ÖÀÌ»€Ë ,{Y|ˆ¿Y½Z»OÂe¹Y|«YY~·Á|‹Z^¿€ˆÌ»½YY{€]ÀÆ]ÉY€]ZÅÄ¿YÁ€a{ ÁsԏYÁ‡®ËYZn»€Ì£ÕZÅÃZq½{€¯Ä ¨À¼·Y[¸ˆ»Á€a €´Ë{Õ‡Y[MZn»ÕZÅÃZqd//‹Y{€]µ€fÀ¯ÁÄ¿YÁ€a¶Ë| e ̯֨| ]Y,[Mž]ZÀ»Ö¼6 ¯cY€Ì̤e€]ÃÁԟ d‡YÖeZÌuɀ»Y įÕÂv¿Ä],d‡YÄmY»Š·ZqZ]Â//Œ¯ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»ºÅ d‡YÃ|‹€]Y€]YŠÌ]Ä·Z‡ÃÁ{®Ë{[MÉ‹ŠËY‚§Y ħ€ e½{Â]¾ÌËZa,‰Y‚³¾ËYcZŸÔ—Yª^—įd‡YÖ§€—Y¾ËY Ã|‹Ö¸»ZŸ½YÂÀŸÄ]‚Ì¿ɁÁZ//Œ¯Šz]{©€]¥€»Ƀ€¿Y [MYd‹Y{€]ÁÃ|//‹Ö«€]ɁÁZŒ¯ÕZÅÃZq\¸£Yįd//‡Y Ö«€]ÕZÅÃZqd‹Y{€]ºÆ‡įÉ—Ä],{Â//‹|Ë|ŒeÖÀÌ»€Ë ZÅd//‹Y{€]¶¯Y|{{Á|uÖ·‚Ë{ÕZÅÃZqZ]Ä//ˆËZ¬»{ ÕZÅÃZqÉZf§É´·Yև€] d//‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y ÉZ»MÄ »Zm{į|Å{Ö»½ZŒ¿©€]¥€»ÄÀÌ»{ɁÁZŒ¯ d^ˆ¿,Y{©€]ÕZÅÃZq|{{Á|u,½Zf//‡YY¶°//Œf» Öy€]{ÖfuÁÃ{Â]€f//ŒÌ]Zn»¥€»Ä]ZÆ¿MÖ «YÁ¥€» |‡Ö»‚Ì¿Ä]¯~»d^ˆ¿,{Y» Á½Zz»ḑ€›YŠÌ]kY€zf//‡Y¹ÁY|e{€¯|̯Ze‰Y‚³¾ËY dÌÀ»Yįd‡YÃ|‹\^‡Äf‹~³Y,ÖÀÌ»€ËÃ|¿Â‹|Ë|ne[M |Ë|Æe{»Ã|ÀËMÁµZuɁÁZŒ¯Y|ËZaÉ{Zf«Y|»M{ÁÖËY~£ µZ‡µÂ—{ÃZq€ÅÉYYÄ]Ä¿ZÌ·Z‡Ä̸ze½Y‚Ì» {€Ì³Y€« YÃ|‹{Z˽Z»c|»֗¯~»ŽyZ‹ÁÃ|‹Äf‡Z¯c|‹Ä] º£Ä]¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|̇µZ‡{\ °»€f»½Â̸̻Y€f¼¯Ä] {ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»Ö¨À»½ÔÌ]½Y€//^mZ]–^e€»¹Z°uY{ÂmÁ Äf‹Y{Ä»Y{YŽyZ‹¾ËYÖ·Á‚¿€Ì‡,Ä·Z‡lÀaÄ ‡ÂeÄ»Z¿€]¾Ì¿Y« d‡YÄÀÌ»¾ËY{Ä·Z‡lÀaÄ ‡ÂeÄ»Z¿€]d̬§Â»¹|ŸYÖ¯Zuį ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ÃZ´f‡{|Ì·Âe|ÀËM€§Ö·Z»¾Ì»ZeÕY€]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Á ÕZÅÄ¿ZyZ¯¾ËY€]ª]Z‡d¨³Á{€¯ÃZ‹YZ˜«¾³YÁÂÌe»¯· ī »ÕZÅ{‚¼f‡{,|Ì·Âe–yָ̘ eZ],ÁÂu¾ËY{Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe ¶v»Yd//ˆ¿YÂeª§YÂe¾ËYZ»Y,|¿{Â]Á€]ÁՀ³Z¯cZ]ZfŸYÁ d ÀÄ¿YÁZ^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å,Äm{Â]½Â¿Z«À//^e Հ§Zˆ»ÁÕZ]¾³YÁÁÂÌe»¯·Ã|¿Z‡Ä¿ZyZ¯ÁÃ{€¯Ö¸Ë Ä ‡ÂeZ]½Z»‚¼ÅZe |À¯¶f»Ö¸Ë¶¬¿Á¶¼ud¯€//‹Z]Y |]ZËÄ ‡Âe‚Ì¿½Z³ÁZ¿,ZÅdyZ‡€Ë YÃZ´f‡{{Y| e,ª§YÂe{»ÃZ´f//‡{Y{Y{Ä»Y{YÕÁ YÃ|ÀËMÕZŁÁ{ÁÃ|‹¶ËÂveÁÄfyZ‡½ÂÀ¯ZeµZ//‡µÁY |ÅYÂy¹ÁY|eµZ‡½ZËZaZe©Z¨eY¾ËY {‹Ö»ÖËZ¼¿Á‚Ì¿€´Ë{¾³YÁ cZzŒ»Á̯֨t˜‡ÕZ¬eY€]‚¯€¼e‚Ì¿½MY†aÁd//‹Y{ {Â]|ÅYÂyÖÀ§ Հ§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅÄ ‡ÂeÃÁ€aՁZ‡Ã|¿Z] Ö¸yY{žËZÀ‚Ì¿ÖËZË{ÁÂu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |Ì·ÂeŒ¯{®q¯ÕZÅÁZÀ‹¾ËYYŠÌad¨³,|¿YÃ|‹µZ § ¶yY{½MƒZf¿Â»ZËÁ|‹Ö»ÕY|ˀyZËZÅÁZÀ‹€ËZ‡Z»Y,|//‹Ö» cÄ]ÕÁZÀ‹€³YÖfu½ÂÀ¯YZ»Y d§€³Ö»cÂ//Œ¯ Á½ZÌÀ]Š¿Y{ºÆ//‡,{‹Ö»ÄfyZ//‡ÖmZy¥€—Z]­€f//Œ» ,|Å{Y€«€ÌiZedveYd À|¿YÂeÖ»įÖ¿Y€ËY¥€—®ËƒÂ·ÂÀ°e {ÁÁ€»Yd¨³,d‡YÃ|‹ÄmÂeÕZne¶¬¿Á¶¼u{ÖËZ°eY{Ây ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{”uªÌ§Âe,d»|yÄ»Y{Y{įÖe|» ,ºÀ¯ÕY~³ÄËZaºfˆÌ‡{Y€°¨e¾ËY¹{€¯Ö //‡,¹YÃ{€¯Y|ÌaY ÁÂu{d̸]Z«{ZnËYÄ]ÄmÂeÕY€]Y¹Â¼Ÿd//ˀË|»ÁՀ^ÅY d§ZË{ÁžËZÀ|//‹ÕY€]YZ”§ÁºÅ{Y€«|̯Ze{»žËZÀ ,ºÀ¯ºÅY€§µZ¤f‹YÁÖÀˀ§MZ¯ÕY€]d€§{ZnËY€Ìˆ»{‰Z¨‡ YŒ¯¶¬¿Á¶¼u¹Zœ¿ÁÃ{€¯ž§YÃ{¬¨»ÕZÅĬ¸uºÌ¿YÂf]Ze {Ã|‹¶ZuÕZÅd§€ŒÌas€‹Ä]Ä»Y{Y{ֻԇY ºÌÀ¯dˬe {{Á‚§YÁdyY{€a¶¬¿Á¶¼ud À{Ö¸yY{½YÂeÄ ‡ÂeÁÂu d‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ö³‚]ÕZŹZ³Ö¸Ë¶¬¿Á¶¼uÄ ‡Âe|¿Á Ä]Ád‡Y{Âm»Œ¯{¾ÅM–y€f»Â¸Ì¯Y‚Å{Á|u½ÂÀ¯Y {Y{{ÂmÁdyZ‡ÁÖuY€—,Ä ·Z˜»d‡{{¾ÅMÃY½Y‚Ì»¾Ì¼Å d‡YÖ¸»ºÌ¼e®ËÃ|ÀÅ{½ZŒ¿Ä·Zˆ»¾ËYį ÄmY»Ä·Z//ˆ»¾ËYZ]•Â˜yÕY{€]ÀÆ]¹Z´ÀÅZ»Y{Y{Ä//»Y{YÕÁ d¸ŸÄ],Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Z»Ö¸Ë½Z³ÁZ¿{Y| eįºË‹Ö» ŠÅZ¯Z],Ö¸yY{d ÀÄ]ÄmÂe¹|ŸÁՁZ//‡Â¿|¿Á½{Â]|À¯ ¾ÅM–yÄ]Y|Ë|mįÖËZŽZf‡Y{ÂyÄ] d‡YÃ|‹ÄmY» YZ]¶¬¿Á¶¼uÕY€]Ö³ZeÄ]įÖËZÅd€§{Á|¿YÃ|‹¶f» d‡Y{Âƌ»½Z³ÁZ¿{Â^¼¯,d‡YÃ|‹{ZnËYָ˕˜yªË€— ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÄf‹~³µZ‡ª§YÂeÄ]ºÅ{YÁ{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ¾ËY d‡YÃ|»ZÌ¿[Mš¨u®¼¯Ä]½Â¿Z«†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» µZ‡YÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»\ˀzeZ£M Ä]Ö¨¸fz»¦ËZ›Á½M…Z‡Y€]Ád‡YÃ|‹\ːeÁ€Ì¿cYÁ ½{Â^¿ºÅY€§¶Ì·{Ä] d‡YÃ|‹Äf‹Y~³¦¸fz»ÕZÅÃZ´f‡{Ã|Ɵ ,cYZ^fŸY{Â^¼¯¾ÌÀr¼ÅÁZÅÖ´ÀÅZ¼Å¹|Ÿ,ZÅ•€‹ŠÌaÖy€] lËZf¿½MY½YÂeÖ¼¿ÁÃ{Â]‚ÌqZ¿s€—¾ËY{€°¸¼Ÿ€“ZuµZu{ {Á|u{Œ¯ÕZÅÃZq¶¯Â¼n» d‹Y{Zœf¿YYև¼¸» Y½MÖ¬]Z»ÁÃ{Â]Zn»ZÆ¿M|{{Á|uįd‡YĬ¸uY‚Å Ã|¿Y{Z]¾Ì¿Y«Ðy¶Ì·{Ä]į|Å{Ö»¶Ì°ŒeZn»€Ì£ÕZÅÃZq Á¥€»|‹,ĸ¼mY\‡ZÀ»Z¿ÕZÅd‡ŻÁ¾Ì¿Y«µZ¼ŸYZËÁ ÖÀÌ»€Ë[MYd‹Y{€]½{Â]½Z´ËY,[Mž]ZÀ»ÄËZa€]Œ¯Ä ‡Âe |¿YÃ|‹€¨u,ºÆ»Ã{ZÆ¿¾ËYÖ «YÁ½{€°¿ÕY~³‰Y¾ÌÀr¼ÅÁ Ĭ¸uY‚ŁY€f¼¯Â//Œ¯ÕZÅÃZq{Y| e,ÄÅ{¶ËYÁYZ//e d‹~³Z]ÕYÄ ‡ÂeÕZÅd‡ŻÁ{€°ËÁ…Z‡Y€]Ö·Á,d‡YÃ{Â] ŠËY‚§Y|{{Á|u{ÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÃZq{Y| eµZ//‡ {Á|uÄ]Ã{ZÕZÅÄ¿YÁ€aºnuŠËY‚§YÄ]€nÀ»€»Y¾ËYįÄf‹Y{ ,d‡YŽzŒ»į—½Z¼Å d‡YÃ|//‹\ °»€f»{Z̸̻ ¾ËYÉ´]YÂmÖÀÌ»€ËÕZ//ŽYÂz]M€ËZy}¶Ì//ˆ¿ZfaÁḑ€› ÕZÅÃZqd‹Y{€]ºÆ‡,ZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³Ä] dˆÌ¿dÌ “Á µ{Z »įd‡Y\ °»€f»{Z̸̻ {Á|uÂ//Œ¯Zn»€Ì£ ŠËY‚§Yº£Ä]¾ËY€]ZÀ] d‡YŒ¯ÕZÅÃZq¶¯d‹Y{€]Y|{ ,½YÂz]M¶Ìˆ¿ZfadË{Á|v»¶Ì·{Ä]Zn»€Ì£ÁZn»ÕZÅÃZq{Y| e d]ZiÄÀ»Y{{ÁÃ|Œ¿€fŒÌ]¶^«ÕZŵZ‡Ä]d^ˆ¿d‹Y{€]½Y‚Ì» ¾ËYįd‡YÃ{Â]ÃY€¼Å‚Ì¿d//‹Y{€]ŠÅZ¯Z]0Y€ÌyYÁÃ|¿Z»Ö«Z] ÄËZ»€‡¾ËY½|‹½YÂeZ¿ÁÃ{‡€§YdËZ°ud¬Ì¬u{Â“» {Y{|ÅYÂyY€«Z Œ·YdveYÖ¸»dÌÀ»YdËZÆ¿{Á µZ//‡YÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»\ˀze|¿Á,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] {Â^Æ]{Ä·Z‡lÀaÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Y®ËpÌÅÁÃ|‹Á€‹ ž]ZÀ»Z]–^e€»¾Ì¿Y«ևZÀ‹Z¯և€] |¿YÃ{Â^¿ª§Â»dÌ “Á¾ËY Ã|‹\ːe𓻾̿Y«į{Z//‡Ö»Z°‹MÖÀÌ»€Ë[M {Ây֟¿Ä]Ä°¸],|¿YÄf//‹Y|¿Š¬¿dÌ “Á{Â^Æ]{ZÆÀeÄ¿€ÌyY ½Â¿Z«Ã{Z»¶Ë}À^e |¿YÃ|‹[¸˜»Z¿dÌ “Á|Ë|ŒehŸZ] ÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»Pe½Â¿Z«Y–//^e€»{Y»Á[MÄ¿Ó{ZŸž//ˁÂe ©Zv·Y½Â¿Z«ÁÖ³{Z»€‡ZËÁÖ·Z‡®ŒyY֋Z¿cYZˆy½Y€^m ¥€»Ád·Á{ÕZÅ|»M{YÖ//y€]µÂÁ½Â¿Z«Ä]Ã{Z//»®Ë [MÕZÅÃZq¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«¾//ÌÀr¼ÅÁ¾Ì »{Y»{½M ½Z´ËYÄ]dËZÆ¿{Ä·Z‡|ÀËY€§®Ë{,ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€a|«Z§ èv»ÕZÅÃZqÄ]{| f»ÕZŁÂn»½{Y{ÁÖÀÌ»€Ë[M½|//‹ ¾Ì¿Y«d̬§Â»¹|ŸÕY€]YÖ¨¸fz»¶ËÓ{ |¿YÃ|Ì»Zn¿YZn»€Ì£ ¶»YŸ {€¯½YÂÀŸ½YÂeÖ»½MY½Z ¨ÀË}µZ^¬f‡Y¹|ŸÁ€¯~·Y©Â§ ¶»YŸ,֟Z¼fmY Ö´Àŀ§¶»YŸÄf‡{ZÆq{½YÂeÖ»Y¯~» ďÔyÕ{Zf«Y¶»YŸÁ֐z‹ Õ{€§¶»YŸ,ֿ¿Z« ֫¬u [MÕZÅÃZq¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«{{| f»cY{Y€ËY¾ÌÀr¼Å {€¯ Z»M€“ZuµZu{įd‡YÃ|//‹hŸZ],ÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€a|«Z§ ¾ËY\ːeY¶^«½Z»Ä]d^//ˆ¿Ã|Œ¿¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕZÅÃZq ÁZÌuYs€—{Y{Ä»Y{Y¾ÌÀr¼Å‰Y‚³¾ËY |//‹Z]€f//ŒÌ]½Â¿Z« ºÆ»ž]ZÀ»¾ËYºÌ»€eÁZÌuY¥|ÅZ]ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»֌z]µ{Z e dÌ·ÂXˆ»Z]Á[MÖ·ZŸÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å{‚¿Za{®Ë„eY€f‡YÁ ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«YcŸ{Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Öf·Á{¾Ì»įºËY|¿~¿d¨³,¾°//ˆ»Ö¸»s€—Ä]{ÁÁÕY€] |ÀÀ¯Z¯Á\ˆ¯ÕYÃ|ŸZeºÌÅ|] ÃZ³Y€«½Y€Ë|»ŠËZ¼Å{ֻԇY|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {ZnËYÁÂu{Œ¯¦ “Ä]ÃZ‹YZ]ZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ įºË€]Ö»€‡Ä]Ö¿YÁ{{Z»{Á‚§YZ‡ÁdyZ‡ÁZÅdyZ‡€Ë ¶¯Äm{Â]YÖ¿Y€¼ŸÕZÅÄm{Â]ºÆ‡,ŠÌaÄÅ{ºÌ¿Á®Ë{Á|uY Ä]c|‹Ä],{Â]Œ¯Äm{Â]|^//‡|{YŠÌ]ÃY¼Åį ŽÌze¶]Z«ºÆ‡įÖËZmZe d‡YÄf§¶Ì¸ve½Â³Z¿Â³¶ËÓ{ Œ¯ÖÀ Ë |̇€f¼¯ZË|{{Á|uÄ]Œ¯Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] cZ»Y|«YÄ]¶Ë|^eZŶ«Y|u¾Ì»ZeÁÕZmcZ̸¼Ÿįd§Öf¼‡Ä] |‹d·Á{\·Z£ ÁZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§Y½|‹½Z»‚¼Å{Y{Ä»Y{YºÅ{YÁ{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ¾ËY ½ZŒ¿,ºË€ved¸ŸÄ]ZÅ|»M{ŠÅZ¯Z]d·Á{ÕY€]ÕZmcY|Æ e d¨¿|À¿Z»ÖËZÅĨ·Â»Ä]Y{ÂyÖ´fˆ]YÁ|ÅYÂz]Œ¯€³Yį{Y{ {Â]|ÅYÂyÁ€]ÁÖfz‡–ËY€‹Z],|Å{Ä»Y{Y¹Zy d¨¿‰Á€§ÕZmÄ]Ã{Á‚§Y‰Y|Ì·Âe Â^ŸcÁ€“€]Հ^Å|̯ZeÄ]ÃZ//‹YZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {|ËZ]|Å{Ö»½ZŒ¿Â//Œ¯Á€»Y–ËY€//‹d¨³Öf¨¿{Zf«YY ÁÃ{€¯ºÅY€§Â//Œ¯ÕY€]ՀeÓZ]Ã{Á‚§Y‰YÄ//¯ÖËZÅÂv» ÕY~³ÄËZ»€‡,|Å{Z¬eYYŒ¯d§€ŒÌaÁ{€°¸¼Ÿc|«|¿YÂeÖ» {€¯ į¾ËYZe,{Â]ÄmÂe{»€f¼¯Œ¯{{€°ËÁ¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ |‹ŽzŒ»ZŵZ‡¾ËY{ ºË{€¯Ä]€neY| ]Ä]ÕZŵZ‡Z» |Ì·ÂeÁžËZÀÁÂu{{Ây{Âƌ»Z¿Z»Y½YÁY€§ÕZÅÄf‹Y{Ä]Z»Zm€Å d‡YÃ|‹¾Ë€§MY|f«YZ»ÕZÅ{ÁZf‡{,ºË{€¯ÄmÂe¶yY{ ÁÂu{ÖËZ°eY{ÂycÁ€“€]|̯ZeZ]ºÅ{YÁ{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ¾ËY ÁÖËZË{,ÕYÃ{Zm,ָ˶¬¿Á¶¼uÕZÅÁÂu{d¨³¶¬¿Á¶¼u Ö»•Â]€»ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÁÂuÄ]įÖËZÅdÌ·Z §¶¯{ÁÖËYÂÅ {ÂyÁÕÁZ]{Ây€³Y,ZÅÄ¿Z»Z‡ÄqÁdyZ‡€ËÁÂu{Äq,{‹ |ËZ],€e€]ÕZÅÂ//Œ¯Y€e{Á€»Y,ºË{Y{Ö»Y€«­Ô»YÖËZ°eY ½Â³Z¿Â³ÕZÅÁZÀ‹,ºÌf‹Y{¦¸fz»ÕZÅ…Ô¯{ÕZneÕZ¼ÌaYÂÅ Ö¸ËÁÂu{,ºË{€¯Ö»|Ì·Âe½Â³Z¿Â³ÕZÅdË»Z»Z]Äf§€ŒÌaÁ cÔ»Z e|^‡{ÁºË{Â]Y{Ây€]Õ|À¼¿YÂeÁcÁZ¨f»½Z³ÁZ¿Y ºÌf‹Y{ÖeÁZ¨f»ÃZ´ËZmÖ¸¬¿Á¶¼užËZÀÁÂu{ÕZne {€°ËÁÄ]€f¼¯Äf//‹~³{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€//ˁÁ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Ã{Â]Ĭ¸uY‚ŁY€f¼¯Œ¯ÕZÅÃZq{Y| e,ÄÅ{¶ËYÁYZe d‹~³Z]ÕYÄ ‡ÂeÕZÅd‡ŻÁ{€°ËÁ…Z‡Y€]Ö·Á,d‡Y Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{{Á|u{ÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÃZq{Y| eµZ‡ {Á|uÄ]Ã{ZÕZÅÄ¿YÁ€aºnuŠËY‚§YÄ]€nÀ»€»Y¾//ËYį ḑ€›,d‡YŽzŒ»į—½Z¼Å d‡YÃ|‹\ °»€f»{Z̸̻ dÌ “Á¾ËYÉ´]YÂmÖÀÌ»€ËÕZŽYÂz]M€ËZy}¶Ì//ˆ¿ZfaÁ ÁÃ{Z¨f‡YÁÖ·Zˆ°Œy½Y€v],{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] d//ˆÌ¿ ÖÅYÁd‡YÃ|‹Œ¯€Ì³½Z^ˀ³ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»Yd‹Y{€] {‹Ö¼¿Y€mY,{‹Ö»Y|ÌaºÅ€³YZË,{Â//‹Ö¼¿Y|Ìa½MÕY€]ºÅ ½Â¿Z«֌z]€iYÖ]ZˁYÄ]֋Y‚³{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» d‡YÄfyY{€aÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»dÌ “Á€]ÕY~³ ZÌ¿Y|{{Á|uÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»d//‹Â¿‰Y‚³¾ËY ÁÖËZf‡Á[€//‹[MZÌ¿Y|{,ՀÆ//‹[€‹[M ZÌ¿¶¯Y|{Â¼n»{ÁŒ¯ՁÁZ//Œ¯[MY|{ d‹Y{€]ºÆ‡¾Ë€fŒÌ] |À¯Ö»¾Ì»PeYŒ¯¦¸fz»ÕZÅŠz] Ä]•Â]€»|{Ä//]®Ë{‚¿Â//Œ¯ÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»Y Öa{ÖaÕZÅÖ·Z‡®Œy{Y|y¶Ì·{Ä] d‡YՁÁZ//Œ¯Šz] ž]ZÀ»YÖ³|¿Â‹|Ë|ne½YÂeYŠÌ]d‹Y{€]¾ÌÀr¼ÅÁ¥€—®ËY Ö ¼ne½‚z»Հˆ¯ÕYY{ž]ZÀ»¾ËY€“ZuµZu{,ÖÀÌ»€Ë[M {Á|u½Y‚Ì»¾ËYYį|ÀfˆÅ\ °»€f»{Z̸̻YŠÌ] \ °»€f»{Z̸̻{Á|uÁ€ÌyYµZ‡Ã{‚¿Za{\ °»€f»{Z̸̻ ğÂÀ¼»d‹{YŠÌ]¾ÌÀr¼Å d‡Y€ÌyYµZ‡d¨ÅÄ]•Â]€» {Âm»ž“ÁÄ»Y{Y {Y{{ÂmÁŒ¯{ZÅd‹{¹Â‡Á{µ{Z » d‹Y{|ÅYÂyÖa{Œ¯ÕY€]Y€Ë~aZ¿½Y€^mÁÖ¨À»Z̈]ÖeZ ^e |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»Ä]dˆË–Ìv»‚Ì»M|Ë|ÆeÄ»Z¿ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ½{Â^¿Ã{Z»M¶Ì·{Ä]Ô §{€¯ZƛYÂ“»¾//ËYÃZ]{ ,ÁÂËdy‡žËÂeÁ|Ì·Âe¹|ŸÄËÁÄ]ZÅdyZ‡€Ë ÁÂËÖ³|ÀËÓM{Y|¿Zf‡YZ]ÕY‡ÕÁ{Ây|Ì·Âe½Z°»Y {Y|¿{ÂmÁ ½Y€ËY½YZ//‡Á{Ây¾¼n¿Y€Ì]{ Šz]d¼ ¿|¼uY |ËZ]Ö¸^«½Â¿Z«ª^—{€¯ZƛY,ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{ Ö³|ÀËÓM{Y|¿Zf//‡Y,ÕZ//mµZ//‡ÕY|f]YY µZ‡{įd§ZËÖ»Z¬eYÁÂËÄ]ÕYÂ//‡ÕZÅÁ{Ây Äf§€´¿cÁÂËÄ]Ö³|ÀËÓM{Y|¿Zf//‡YÕZ¬eYdÆm cӐv»‰Á€§ŠÌaY|ÌËZ»€§Âf‡{d‡Y֔f¬»,d‡Y d‡YÖÆË|] |ËM¶¼ŸÄ]Հ̳¸mÃ|ÀËMµZ//‡ÕY€]¯~» ½Z»Z//‡¾ËYcӐv»¾ËY‰Á€§ŠÌa¹Zn¿Yc{ « {Y{|ÅYÂyY€«{ÂyZ¯Âf‡{{Yֿ¿Z«Հ̴Ìa ,ÁÂ˾˂À]ÁºË€ve d‡YÁÂËÕÁ{Ây|Ì·Âež¿Z» ½Y€ËY½YZ//‡Á{Ây¾¼n¿Y€//Ì]{€´Ë{ÕÂ//‡YZ//»Y ¶»ZŸ€Ë|»Ä]ÕYÄ»Z¿{d//ˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡ ÕÁ{Ây‰Á€§ŠÌa¦«Âe,Á{Ây½Y€ËYd¯€//‹ |‹Zf‡YÂyYd¯€‹¾ËY dˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕYÄ»Z¿ÁÂ˵v»ZÆq‰Á€§ŠÌaÄ]Š//À¯YÁ{ |̯ZeÁµZ‡YÁ{Ây½Y€ËYd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ä][Z˜y ,ZÅÁ{Ây¾ËY‰Á€//§ŠÌac{įd//‡YÃ{€¯ {Yֿ¿Z«Հ̴Ìad//ˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z//‡ {Y{|ÅYÂyY€«{ÂyZ¯Âf‡{ ÁYÂÅÖ¸»‚¯€»†ÌË Ö//¼«ÖËY€Ì»Õ|Æ»Ä//»Z¿{ [Z˜y d//ˆË–Ìv»d›Z¨u½Z»Z//‡ºÌ¸«Y€Ì̤e Ã|»M Á{Â//y½Y€ËYd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ּ̬»Ä//] w»Ä»ZÀŒz]…Z‡Y€]|¿Z//‡Ö»Z”vf‡YÄ]»d‡Y {ÂyÖ¼‡dËZ‡[Á{¹€fv»d¯€//‹½M,  {Y|¿Zf//‡YÕYY{µÂv»ZÆq‰Á€§Š//ÌaÄ]¹Y|«Y d‡YÃ{¼¿µZ‡ÃZ»}MÕY€]ÁÂËÖ³|ÀËÓM  wÂ//» ÃZ¼//‹Ä//»Z¿Á€Ìa |Ë{€³tˀ//ŒecZneÁ½|// »,d ÀcYÁÄ//] ‰Á€§ŠÌa­ZaÕYÂ//Ž¿Z«ZÆqÃ{Z»…Z//‡Y€]į Ád//‡YÂÀ¼»Ã|ÀËMµZ//‡ÕY€]ÁÂ//ËcӐv» ‰Á€§Ä]¹Y|«YĿ³€ÅY¶^«d//ˆËZ]Ö»½YZ‡Á{Ây ÕY€]Ö³|ÀËÓMÂ//n»~yYÄ//]d^//ˆ¿‰Á€§ŠÌaZË |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂycӐv» Ö»Y|«Y½ÂÀ¯Ze¯~»µÂv»ZÆqÕY€//]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] {Y{€^y{ZÆmcYÁÖËÁY{½ZÅZ̳s€—Հn» Á{Ây½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ ½Y€¨Ÿd¼Ì«Ö¿Z»Âe½Â̸̻ŠËY‚§YÖÀÌ]ŠÌa |Ë|‹ÕZʼnZ]Öa{ YZŁZ‡Á{Ây½Zˁ |ÀÀ¯Ö»½Y€^md¼Ì«ŠËY‚§YZ] Z]{Y{Ä»Y{YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖËÁY{½ZÅZ̳s€—Հn» ÖÀÌ]ŠÌa,{Y{{ÂmÁ½Y€¨ŸÕY€]Ö^//‡ZÀ»YZ]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂe €Å{½Z»Âe½Â//̸̻ZeµÂv»¾ËYd¼Ì«į{Â//‹Ö» {Á|uÄ]µÂv»¾ËYY¹€³Â¸Ì¯€ÅÁ|]ZËŠËY‚§Y¹€³Â¸Ì¯ |‡€]½Z»Âe½Â̸̻ ZÌfyY{½Z¯Z¼¯½ZÆm½Y€¨Ÿ|Ì·Âe|{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ t˜‡Ä]Zf°ÅY‚Å‚Ì¿ÕZmµZ‡{{€¯tˀed‡Y½Y€ËY Y‚ŁYÁÃ|//‹ħZ“YŒ¯{µÂv»¾ËYd//Œ¯€Ë d‡YÃ|̇Zf°ÅY‚ÅÄ]Zf°Å ĸZ§½Y€ËY{½Y€¨ŸÖÀe|Ì·ÂeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö//¸Àˁ {Á‚§Y{Y{½ZÆm{½Y€¨ŸÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅŒ¯€´Ë{Z]Õ{Zˁ ÖËZÅŒ¯{Ád‡Y¾e{Á|uZÌ¿{{Õ|Ì·Âe½Y€¨Ÿ¶¯ {‹Ö»|Ì·ÂeZÌ¿Zb‡YÁ½Zf‡Á|ÀÅ,¾Ìq,½Zfˆ¿Z¤§Y|À¿Z» Z]d¨³ՁÁZ//Œ¯{ZÆmcYÁÖËÁY{½ZÅZ̳s€—Հn» ŠÅZ¯Á½Y€¨Ÿ|Ì·ÂeÄ]ÃZ»½Z]M½YZ]‰Z]cZˆyÄ]ÄmÂe ,YZ]{{Âm»ÕÓZ]ÕZ“Z¬eÖ§€—YÁ½Y€¨Ÿ|Ì·ÂeÖÀe ½Z»Âe½Â̸̻Ze½Y€¨Ÿ¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa |]ZËŠËY‚§Y {ZÆmcYÁÖ//ËÁY{½Z//ÅZ̳s€—Հ//n»Ö¸Àˁ¾Ì//ˆu ÕZÅÖ³|¿Z]€iY€]{€¯ZƛYºÌÀ//ˆeZ]´f¨³{ՁÁZ//Œ¯ Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{½Y€¨Ÿd¼Ì«{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÃZ»½Z]MÕY|f]Y ÕÁ€]Y{ÂycY€iYY€Ë|]ZËŠËY‚§YÖÆmÂe¶]Z«ÁY|¿YÄ//] d‡YÄf‡Z¯½MYÁÄf‹Y~³½Z»Œ¯|Ì·Âe½Y‚Ì» {½Y€¨Ÿ¾e|Ì·ÂeÖÀÌ]ŠÌaÕZmµZ‡ÕY€]{Á‚§YÕÁ Ä]cZˆyÁ€ÌyYÕZʼnZ]¶Ì·{Ä]Z»Y{Â]Ã|//‹½Z»Œ¯ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯¾eÄ]º«¾ËY,µÂv» {Y{Ä»Y{Y€§{Y{ {‹Ö»‚Ì¿Á{ÂyÁÂu¶»Z‹€»Y¾ËYÁdˆÌ¿ |{ÁZÅd¯€‹Ä]•Â]€»†¸n»Ä]Ö¼Ë|¬eÄm{Â]|{ –¬§YµZ‡YÃZ»Š‹½Z³|ÀËZ¼¿d‡Yֻ¼ŸÄm{Â]Ä]•Â]€» Äm{Â]¶¯€]Y€]{{|Ÿ¾ËYį|ÀÀ¯Ö»YŸ{Äm{Â]|{ÕY€] ½Md¼‡ԏY†¯pÌÅ€´Ë{|{ÕY€]Z»Yd//ˆÌ¿Ö¼« |ÀfˆÅŠz]¾Ì¼Å{‚Ì¿ZŁZ‡Á{ÂyZ«Z¨eYį{ÁÖ¼¿ Á{Ây½Y€ËYYÄf§€³cŽv¨eÁªÌ¬veÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Á{¾ËYįd‡YÃ|»M‰Y‚³¾ËY{d¨³,µZ//‡{ZbËZ//‡Á Äf‹~³µZ‡{Ä°Ë—Ä]|À¯Ö»½ZÆÀaY{ÂyÕZŽZˁZ‡Á{Ây µZuÁ|//‹Y|ÌaÕ|Ë|mÕZŽZˁÁ€“d§ZÀ¯ZÅÃ{€aÖf«Á ½Y€^mÁ{Âyd¼Ì«ŠËY‚§YZ]Y½M\‹®Ë{|ÀÅYÂyÖ»½ZËZ«M d‹Y{Z]ÀË|»cZÌÅ”ŸÁ¶»ZŸ€Ë|»€¨¿ćÁ{ºÅ| ],|ÀÀ¯ d‡YÃ|‹¹Z¼e‚ÌqļÅ|À˳Ö»Á|ÀÀ¯Ö» Y|ŒÅ d‡YŠÌaµZ‡Ä]•Â]€»¶ˆ³ÕZÅȬ¿ՁZ‡ªÌ«{ |ÌÀ¯¦«Âf»YÁÂËÕZÅÁ{Ây‰Á€§ŠÌa ,cZneÁ½| »,d À€ËÁÄ]ÕYÄ»Z¿µZ‡YZ]Äf‹~³ ¹|ŸÄËÁÄ]¹ÓÕZÅdyZ//‡€Ë½{Â^¿Ã{Z»M¶Ì·{Á{Ä] Zźˀve¾ÌÀr¼ÅÁÁÂ˾˂À]dy‡žËÂeÁ|Ì·Âe ÕY€mY½{Zf§YªË eÄ]Zf‡YÂy,½MY֋Z¿cÔ°Œ»Á ºË|‹Zźˀve½ZËZaZe{Y|¿Zf‡Y¾ËY Z]d·Á{cZÌŝÂ//“»¾ËYµZ^¿{Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ½ZŒ¿€—Zy,{€¯d¬§Y»ÁÂË{Y|¿Zf‡YÄ·Z‡®ËªË e Ä]ZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM{Y|¿Zf‡YÕZ¬eY\Ìe€e¾Ë|]{€¯ |‹µÂ¯Â»Ã|ÀËMµZ‡ÕY|f]YÄ],ÁÂË µZu{{Y{Ä//»Y{Y½Y€//ËY½YZ//‡Á{Ây¾¼n¿Y€//Ì]{ Ã|//‹hŸZ]ÁÂ˾˂À]žËÂeÁ|//Ì·Âe¹|Ÿ€//“Zu ¶Ì·{Ä]‚Ì¿ÁÂ//Ë{Y|¿Zf//‡YZ]ÖeY{YÁÕZ//ÅÁ{Ây Ã|‹Ã|Ë|ŸcÔ°Œ»Zq{,ÁÂËdyÂ//‡YÃ{Z¨f‡Y ¾ËY{ |ÀÀ¯Ä// mY€»ZÅÃZ³€Ì¼ eÄ//]€°»—Ä//]Á ,Ã|ÀËMµZ‡ÕY|f]YYd¨¿cYÁįd‡YÖÆË|]–ËY€‹ -{Y|¿YÁÂ˾//˂À]Հ//‡Y€‡žËÂeÁ|Ì·Âe½Z°»Y |À¿YÂeÖ¼¿‚Ì¿½YZ//‡Á{Âyįd//‡YÖÆË|]¾ËY€]ZÀ] |ÀÅ{Z¬eYÁÂ//ËÄ]YÕYÂ//‡ÕZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM -{Â//‹Ö¼¿žËÂeÁ|Ì·ÂeZÆ¿MZÌ¿{»dyÂ//‡Y€Ë Հ´Ë{¦//ŸZ”»¶°//Œ»‚Ì¿ZźˀveÄ//°ÀËY¾¼“ |ÀfˆÅÃY¾ËY{ dˆË–Ìv»½Z»Z‡ZËMÄ°ÀËYÄ]x//‡Za{Šz]d¼ ¿ ÕY~³ÃZ¼‹ZËÁ{Ây‰Á€§ŠÌaž¿Z»|¿YÂeÖ»Z//‡Y –Ìv»d›Z¨u½Z»Z//‡,½Â¿Z«ª^—d¨³.{Â//‹ZŽM ‰Á€§ŠÌaYՀ//̳¸mÕY€]ֿ¿Z«ÃZ´ËZmd//ˆË d‡YÕZŽZ»Z‡Á‚m½Z»Z‡¾ËYÄf^·Y {Y|¿ZÅÁ{Ây d‡YZŽM|ÌËZeÄ]•ÂÀ»ZÅÁ{ÂyÕY~³ÃZ¼‹į {Zf«Y½ZÆm µZ//‡‰Y‚³{d¨³Á{Â//y½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€//Ì]{ |ÀÀ¯Ö»½ZÆÀaY{ÂyÕZŽZˁZ‡Á{ÂyÁ{¾ËYįd//‡YÃ|»M ÕZŽZˁÁ€“d§ZÀ¯ZÅÃ{€aÖf«ÁÄf‹~³µZ‡{Ä°Ë—Ä] Z]Y½M\//‹®Ë{|ÀÅYÂyÖ»½ZËZ«MµZuÁ|//‹Y|ÌaÕ|Ë|m ¶»ZŸ€Ë|»€¨¿Ä//‡Á{ºÅ| ],|ÀÀ¯½Y€^mÁ{Âyd¼Ì«ŠËY‚§Y ‚ÌqļÅ|À˳Ö»Á|//ÀÀ¯Ö»d//‹Y{Z]YÀË|»cZÌÅ”ŸÁ Ây{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{€§{Y{Õ|Æ» d//‡YÃ|//‹¹Z¼e ÁºnÀaÄ»Z¿€]½Â¿Z«Ä]ÃZ‹YZ]Œ¯{Zf«YÕZÅÕY~³d//‡Ż Y|ÀfˆÅ¦›Â»ZÅd·Á{Ã|//‹€¯}½Â¿Z«¾ËY{d¨³¶Y Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y֐zeÕZž¼n¿YÁZŶ°Œeḑ€› Ä»ZÀŒz]½Ô§€ËįºÌÀ¯€¯}Y{»®ËÖfuºÌ¿YÂeÖ¼¿½ÂÀ¯Y Ä¿Z¨‡Zf»{Á‚§YÕÁ |‹Z]ÖÀ¼n¿YZ˶°ŒeLZ”»YÄ]»½Ô§ZË ÁÂu½M½Zzf»cZˀœ¿Z]ª^˜À»d·Á{cZ¼Ì¼eY¹Y|¯pÌÅ €ÆŒ¿Ô¯ÕZŶˆ³Ȭ¿ÄÌÆeÕY€]½Z»Z‡¾ËY‰ÔeY½Z»Z‡¾ËYcY€—Zz»€f§{¶¯€Ë|» ÕZÅĨ·R»½|‹ħZ“YÁZŶˆ³ºËY€uYÕZ̈]{ՀƋÄ ‡ÂeZ]d¨³Á{Y{€^yŒ¯ ZŶˆ³cZ ·Z˜»¹Zn¿YÕY€]ZŶˆ³ÕZŽ¼ÀyÄ]½Z¬¬v»և€f‡{½Z°»Y,Á€f»|À¿Z»ՀƋ {Y|¿{ÂmÁ ½ZÌ]Z]ՁZ^ƋZ“,Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Õ‡YÄf‹~³ÕZŵZ‡Yįd‡YÖeZŸÂ“»YZŶˆ³ŠËZaÁZÅÄ·‚·d^iÄËÁį¾ËY ½Z»Y¶ˆ³ÕZÅȬ¿ՁZ‡ªÌ«{Ĭ]Z//‡{Á‚§Y,Äf§€³Y€«ÄmÂe{»ÁÂu¾ËY½Z¬¬v» ÖeZŸÔ—YÂ¿pÌŽZ»½M{ÁÃ{Â]ŠÌaµZ‡{Á|uÖÀ ËևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡†Ì‡Ze Ö]€£[ÂÀm{…€³YĬ˜À»Y€Ì£Ä]½Z»½M{Ád‹Y|¿{ÂmÁ½Y€ËY¾Ì»Äf‡ÂaÄÀÌ»{ {Â^¿ZÌfyY{Œ¯¶¯Y̼֬ŸcZŸÔ—Y,Œ¯ {ÂmÁYŒ¯Ö]€£[ÂÀmĬ˜À»{½Y€ËY¾Ì»Äf‡ÂaÄÀÌ»{ÖeZŸÔ—Y{ÂmÁd¸ŸÕÁ |‹€¨u"®ËÃZ¼‹ÃZq"½YÂÀŸZ]½Z¼Ì¸‡|nˆ»{d¨¿ÃZq¾Ì·ÁY{Y{Ä»Y{YÁ{€¯€¯}d¨¿ ÖËY€mY‚Ì¿ևZÀ‹¾Ì»cZ ·Z˜»,ZÅÕZ¨u‰€fˆ³Ád¨¿¦Œ¯ÕY€]cZ ·Z˜»Ä»Y{Y{Á ºÌf‹Y|¿ÖeZŸÔ—Yª—ZÀ»€ËZ‡ÕY€]ª—ZÀ»¾ËYY€Ì£Ä]Ö·Á,|‹ ÁdˆËÁ{®ËÕZÅȬ¿ÄÌÆeÄ]¹Y|«YևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡½Z»½MYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁZ^Ƌ Ä]¶Ë|^eÁև€]Y‚ÅÃZnÀaÁdˆËÁ{®Ë…Z̬»{½Y€ËY¾Ì»¶¯Z]®ËÁ{€¯¹Y‚ÅÃZnÀa ÕZÅÄËӁYÖ°ËÄf^·Yį|‹¹Zn¿YևZÀ‹¾Ì»Y‚Å|°ËÕZÅȬ¿¹Á{Z]ÕY€]Á|‹Ȭ¿ Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡Ä»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿{Â]ZŶˆ³,Ã|‹d//‹Y{€] Z̈]Z»ÕY€]ZŶˆ³Ä]•Â]€»cZŸÔ—Y{€¯tˀe,½Y€ËY¶ˆ³ÕZÅȬ¿ÄÌÆeÕY€]Œ¯ |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]Ö Ì^—cY€—Zz»Y¿YYÖ°ËÃZ´f‡ZyįY€q-d‡YºÆ» ÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡ÕZÅdË»Z»YY¾Ì»¶yY{ÕZÅÃ|Ë|aÖËZ//‡ZÀ‹,µÂX//ˆ»¾ËY {‹Ö»‰Ôe¶ˆ³ÕZÅȬ¿ՁZ‡ªÌ«{{d¨³Á{€¯½YÂÀŸÂ//Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯Y ,|‹Z]€f³‚]Հˆ¯k€z»Äq€Å…Z‡Y¾Ì¼Å€]įºÌÀ¯ÄÌÆe֏Zy…Z̬»{YZÅȬ¿ Z»…Z̬»|¬q€ÅÁ|Å{Ö»Z»Ä]Հf¼¯cZŸÔ—YÁ¾ËYY-{‹Ö»€f°q¯Ȭ¿…Z̬» ºÌÀ¯d§ZË{¾Ì»ª¼ŸZËÁt˜‡YYՀfŒÌ]cZŸÔ—YºÌ¿YÂeÖ»,{‹Ö»€f³‚] ,{‹Ö»Ã{Y{½ZŒ¿–ycÄ]ZÅȬ¿ÕÁ€]įdˆ¿Y{ÕYÃ|Ë|aY¶//ˆ³Ã|Ë|aÕÁ įY€q-{‹Ö»ÕÁZ¯YÁZÅÁ€·¾Ì»,{‹ÖËZ‡ZÀ‹ZŶˆ³Z¯ÁZ‡Öf«Á{€¯½ZŒ¿€—Zy {‹Ö»ZmÄ]ZmZŶˆ³¶v»{¾Ì»Äf‡Âa,|f§YÖ»©Z¨eYÕYÁ€·¾Ì»Öf«Á YÖm»ÖËZmÄ]Zm¾ËYd¨³,{Y~³Ö»ÕZm€]Y€iYÁ{ÖËZmÄ]Zm¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ^Ƌ ֋Z¿,ºË‹Ö»ÄmY»½MZ]ZÅÄ·‚·Y| ]įÖËZÅ\ˀzeÃ|¼Ÿį|À¯Ö»€ŒfÀ»Äf‡Âa{ ÖËZmÄ]Zm{ÂyY֋Z¿Y\ˀze€´Ë{Â¿ÕÁ d‡Y¾Ì»Äf‡ÂaÖËZmÄ]Zmk»¾ËYY |À¯Ö»{ZnËYºÌ¬fˆ»\ˀzeÖËZmÄ]Zm¾ËY{€¯ħZ“YÁdˆ¿Y{¶ˆ³½ÁÃ{Á|v»{Äf‡Âa Ä]®Ë{‚¿ZeºÌÀ¯€f³‚]ÕYÁY|¿YÄ]Y¶ˆ³ÕZÅȬ¿…Z̬»µÁY¹Z³{įd‡YÖ Ì^—Á ¶Ë|^eÁÖËZ‡ZÀ‹¾Ì»t˜‡{YÖ¸//ˆ³½ÁdÌ «Â»ՀeÓZ]d«{Z]Á|¿Â//‹dÌ «YÁ ÕZÅȬ¿ÄÌÆeÕZÅcÁ€“ĸ¼mYYՀƋÄ ‡ÂeÁ‰€f//ˆ³,ՁZ^Ƌ ºÌÀ¯Ȭ¿Ä] {½Y€ÆeÕZŶˆ³ՁZ‡ªÌ«{½Á|»‰Y‚³¾Ì·ÁY{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸZŶˆ³ՁZ//‡ªÌ«{ ÁZ]®Ë{Á|‹€Œ¿Z]‰Y‚³¾ËYµZ//‡¶ËYÁY{Á¹Zn¿Yֈ¼‹ÄÅ{–//‡YÁY ÃZ‹YZ]ÕÁ d§ZËZŒf¿YÖfyZ‡¾Ì»Á€·ÕZʼnY‚³ĸˆ¸‡ÄÅ{{Ä·Z‡Ö¿Z» {{Y{t̓Âe,€ÌyYÕZŵZ‡{ZŶˆ³ÕZÅȬ¿ՁZ‡ªÌ«{ÕY€]½Z»Z‡¾ËYcZ»Y|«YÄ] ÕZÅdyZ‡€ËÁÁ€f»Ä ‡Âeįd§€³cÖ·Zu{ՀƋ‰€fˆ³ÄÅ{–//‡YÁY ‰€fˆ³Z]įºËY{Y€«Ö¿Z»{½ÂÀ¯YZ»Á|‹ՀƋÕZŁZ‡ÁdyZ‡{YÁ‚Ì¿֗Z^eY ÕZʼn ÁZ]ºÌÀ¯Ö»‰ÔeÄ°ÀËY¾¼“ ºË|»M€]¶ˆ³ÕZÅȬ¿ՁZ‡ªÌ«{{|{ՀƋ cY€—Zz»€f§{¶¯€Ë|» ºÌËY‚¨Ì]ևZÀ‹¾Ì»Š¿Y{Ä]‚Ì¿YÖv˜‡€ËcZŸÔ—Y¦¸fz» ZŶˆ³Ã|‹ªÌ«{ÕZÅȬ¿ÄÌÆeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡ ÕZÅÄ^ÀmYÖ°Ë,d‡YÖfz‡Z̈]Z¯Ö¸ˆ³½Á¥€eÁՀƋ‰€fˆ³–ËY€//‹{ ÖËZ‡ZÀ‹|ÀËM€§ՀƋÄ ‡Âe|‹ÁM{ZËÁdˆ¿Y{ZÅÃ{Y{d‹Y{€]Ys€—¾ËYÕY€mYÕY‹{ |‹Z]Äf‹Y{և€f‡{Հe€°]¾Ì»Ä],ÖeZ ·Z˜»ŠËZ¼Ìa®ËÄq€ÅÁÃ{€¯€edz‡Y¶ˆ³ d‹Y{և€f‡{¾Ì»ªËZ¬uÄ]½YÂeÖ»€fÆ],|‹Z]Ã|‹¹Zn¿Y€f¼¯Z‡ÁdyZ‡½M{Á {€¯tˀe,½Z»€¯Ák€¯,‚Ë€^e,|ƌ»,½Y€Æe€ÆŒ¿Ô¯¶ˆ³Ȭ¿ÄÌÆeÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ^Ƌ ,cZ]»…Z‡Y€]Á{Â]Zŀƌ¿Ô¯ļÅÕZŶˆ³Ȭ¿ÄÌÆe€]|̯ZeÖeZˆ¸mÕY‚³€]Z] |ÀfˆÅcZ ·Z˜»¾ËYÕY€mYµÂ¼Œ»,|¿Y{dÌ ¼m€¨¿Y‚ŁYŠÌ]įÖËZŀƋ {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ ¾ÌqÁZ°Ë€»MÕZneª§YÂeÕÁd¨¿d¼Ì«ÕY‡k» d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Ó{,Õ|{ ŠËY‚§YZ//]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ {®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |̇dÀ//‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád//‹Y{ŠËY‚§Y ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ÁÓ{®ËZ]Á|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |‹dÌ^jedÀ//‡ {d¨¿d¼Ì«ÕZÅŽyZ‹ |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ//‡Á|{ ¾Ë€eÓZ]Ä]¾ÌqÁZ°Ë€»MÖeZ»|¬»ÕZneª§YÂe€ÌiZedveÖ¿ZÆmYZ]Ä ¼mÁcÔ»Z » Ád¨¿ÖeMcÔ»Z »ÕZÆ],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |¿{€¯{ Äf‹~³ÃZ»Ä//‡{{Ây|u ÕZne½Z¼ÌaµÁYZ§ÕY€]ÖeZ»|¬»ª§YÂeÄ]|¿{€¯¹ÔŸY¾ÌqÁZ°Ë€»Mį¾ËYY†aÄ ¼m ,Õ{Zf«Yc|«Á{¾ËY½ZÌ»ÕZneª§YÂe¹|Ÿ |¿|‹Äfˆ]ՀeÓZ]d¼Ì«{,|¿YÃ|̇ ¾ËYY†aÄ^ÀŒnÀaÁd¨¿ÕZÅd¼Ì«Z»Y{Â]d¨¿ÕY€]Z“Z¬e|‹ÃY€‡Ö³‚]ž¿Z» ¾ÌqZ]±‚]ª§YÂeÄ]Z°Ë€»M{€¯¹ÔŸY€fÌËÂe{Z°Ë€»MÂƼm†ÌË,`»Y€e|·Z¿Á{į d‡Y¾ËYYÖ¯Zu½Z»½MYÀŒfÀ»ÕZʼnY‚³ |¿|‹Ö¿Z^ÌfŒa,d‡YÃ|‹®Ë{‚¿Z̈] {Á|uÕÁ|Ë|mÕZÅħ€ eÓZ¼fuYÁÃ{€¯|ÌËZeY¾ÌqZ]ÕZneª§YÂeµÁYZ§`»Y€eį µZuÄ],|¿Â‹ÖËY€mYÄ^ÀŒ°ËÁ{Â]Y€«įYÖÀÌqÕZÅÓZ¯cY{YÁÓ{{Z̸̻ ¾Ìq d‡YÃ{€]ÓZ]YÖ¿ZÆm{Zf«Y€]Ã{YÁÕZÆ^̇M¶Ë| eÕY€]ZÅ|Ì»YÁÃ{ÁM{ªÌ¸ e ª§YÂe¾ËYZ»Yd‡YÃ|̇ª§YÂeÄ]ÕZneª§YÂeµÁYZ§¾f»ÕÁį{€¯|ÌËZeÄ ¼mÁ µÁYZ§Ä¿Z³Y|mcÄ]`»Y€e |À¯֗½|‹Z”»YYŠÌaY{Ây֫¬uµYÁ|ËZ] Y€mYÄ^ÀŒ°ËÁY{Â]Y€«įÖÀÌqÕZÅÓZ¯ÕÁZÅħ€ eÁ{€¯¹ÔŸYYÕZneª§YÂe ²Àm,"o€ˆËcÂb˽‡"ÄˀŒ¿½Y€Ì]{YÖ°Ë,ÖrË€¸ËZeÄf¨³Ä] {€¯¤·Y|¿Â‹ hŸZ]ª§YÂedÌ “Á½Â»Y€ÌaḑZ¨‹¹|ŸÁ{Y{Y€«Ճ€¿YÕZÅYZ]ÄmÂe{»ÕZne ÕY€]Ä ¼mÁZ°Ë€»Md¨¿d¼Ì«ŽyZ‹ {Â]Ã|‹Ä ¼mÁ{ÖÆmÂe¶]Z«½Z‡Â¿ d^j»,c|»ÃZe¯€œ¿ʬ¿Yį{€¯{ Ä°Œ]€Å{Ó{ÕÓZ]Ä]ÖÅZe¯c|» ŽyZ‹¾ËY{‹Ö»hŸZ]į{Y{{ÂmÁÕ|Ë|‹d»ÁZ¬»Ó{Ze¾Ì]µZu¾ËYZ]{Â] |¿Z¼]Õ{Á|v»ÁZ]{Ô § ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com {»cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{ d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y |{ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯ d¨¿ {Ây|̸¯½Zf‡Âyd¨¿d ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË Ö¿Y€ËY½Z³|¿Z‡ՁZeÄ°ËÕY€]Öf¨¿žËZÀՁZ‡d€§ {€¯Z”»YÕZ°¼Å{Y{Y€«,½Z¿ZaÁ|̨‡± dyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZˁÁ¾Ì»Á{ÄÌ//‹Zu{ dyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁd¨¿d ÀcY‚ÌÆne ½Z¿ZaÁ|̨‡±½Zz»ž»ZmÄ ·Z˜»{Y{Y€«,ÕZ¨ucY‚ÌÆne Á…€³YÁ€fad¯€‹Á[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¾Ì] [ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¾Ì]½ÁZ»½‚z»ž»ZmÄ ·Z˜» |‹Z”»Y|ÀËM€§և|ÀÆ»d¯€‹Á Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]½Zˀm{µZ//ˆ»YÃZ»dŒÆ^Ë{Y d¯€‹Ä¿Z³Š‹½Zz»ž»ZmcZ ·Z˜»ÕZÅ{Y{Y€«į{Â]d¨¿ ½Z¼ÅÁ€Ìa‚Ì¿Á€»YÁ|//‹Z”»Y[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸» Ä]½ÁZ»Á½Z¿Za,|̨‡±½Y|Ì»Ä//‡ž»ZmÄ ·Z˜»,ZÅ{Y{Y€« ½Zz»ž»ZmcZ ·Z˜»Â¼n»{į|‹Ã{€b‡Ö¸yY{ÕZÆf¯€‹ |̇½Y|Ì»Ä][ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»ÕZÅd¯€‹ ՁZ³ÕZÅÃ|ÀËÓM|{ÕÁMž¼m ½ÁZ¯Z³Ád¨¿{ ÕÁMž¼mY½ÁZ¯Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ŠÌ]d¨³Á{Y{€^yd¯€‹¾ËY{ՁZ³ÕZÅÃ|ÀËÓM|{ d‡YÃ|‹¹Zn¿YÄÀÌ»¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡Ó{{Z̸̻®ËY ¾Ì¼Å{ZˁÁ¾Ìfˆz¿ÕY‚³€]ÄÌ//‹Zu{Õ|̨»Z“€»Ô£ ¾Ì¼Å|¨ÅÁd¨¿d ÀcY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿ ½YZ´¿€^yž¼m{ÕZ¨ucY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿ {MOTd¨¿‰ÁM€§ZÌ//‡ÃZ´f‡{Հ̳Z¯Ä]¹Á‚·€] ¶yY{{ÃZ´f‡{¾ËYdyZ‡{€¯ZƛYÁ|̯ZeÖf¨¿ÕZÅd¯€‹ ÁÂu{Ձ‡d¨¿d‡ZŵZ‡ÁÄf§ZËZ¬eYlË|eÄ]Â//Œ¯ d‡YÃ|̇€¨Ä]½ÁZ¯Z³Ád¨¿d¯€‹ ÁÂu{[ZˆaªË‚eÄ°//Œ]Y‚ÅÄ¿YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ̼֠neZ»M{Á‚§Y,{€Ì³Ö»c½ÁZ¯Z³Ád¨¿d¯€‹ [ZˆaªË‚eÄ°Œ]½Â̸̻{Á|uÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ÕZmµZ‡{ ºËYÄfˆ¿YÂeÕZ°f]YÕZÅs€—Հ̳Z¯Ä]Z]½ÂÀ¯YºÅÁd//‡Y ºÌÀ¯Ö¿Y{€³Z]YZÅÄr“Âu[Zˆa |ÀËM€§Ä]½ÁZ¯Z³Ád//¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Š¿Y{Ä]Ö]ZÌf‡{{ÂmÁZ]{€¯tˀeÁÃZ‹YZŶ Œ»ՁˆÆ] {Y|ÀËM€§¾ËYºÌfˆ¿YÂe[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»{ՁˆÆ]ÖÀ§ ºÌÀ¯ÖËY€mYZÅ|uYÁÖy€] Ä¿YÁYÂÅYÁÃZ¼‹ÕY{€]ÀÆ]ÕZÅ|uYÁ{{Á‚§YÕ|̨» {‹Ö»[ZÀfmYZ³\ °»c§½Â̸̻{Á|uՁ‡Z³Y Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅÄÀ˂ÅÃZ»Ä//‡c|»{s€—¾ËYÕY€mYZ]į Z]֘Ìv»dˆËÃÁ€a|ÀqÕY€mYYÕÁ {‹Ö»Ã{Y{dŒ³Z] ÕZÅ{€³‚ËÃÁ€ad¨³Á{Y{€^yÖ Ì^—ž]ZÀ»½Z»Z‡ÕZ°¼Å įd‡YÖf¯ZŒ»ÕZÅÃÁ€aĸ¼mYYÂÅY©€‹[ÂÀm½Â¿Z¯ ¾ËY…Z‡Y€] {‹¹Zn¿YÖ Ì^—ž]ZÀ»½Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]Ã|‹Y€« {‹Ö»ÕZ°fy{µZ‡ć¥€›֓YYYZf°ÅY‚Å,s€— ÖËZÆ¿¶uY€»{µZË{Z̸̻€]¢//·Z]ÕZ^fŸYZ]ÃÁ€a¾ËY ½ZÌ]Z]½ÁZ¯Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y ÕY{€Æ‹Ä]ÖfyY{€a½Z»Âe{Z̸̻½ÂÀ¯ZeµZ‡YÄ°ÀËY ¹YÁ|Ì»Yd¨³,ºËYÄf‹Y{Ö³|ÀËÓM‘YŸd]Z]cZÌ·Z»ÃY{YÁ ž§ÕY€]ÖfyY{€a½Y‚Ì»¾ËYYՀ̳ÀÆ]Z]Ö¿Zf//‡Y½ÓÂXˆ» dyZ‡Ä]Õ|̨» |ÀÀ¯Y€mYÖ¿Ô¯ÕZÅÃÁ€a,Ö³|ÀËÓM¶°Œ» ¾ËYdËZ¼uZ]µZË{Z̸̻Ö^ˀ¬e‰YÄ//]ÓZ¯º¸« Á½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze½YÂeÁd¼ÅÄ]ÓZ¯½Y‚Ì»¾ËY{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y Ze|¼ŸÃ|‹ÄfyZ‡ÕZÅÓZ¯Ád‡YÃ|‹ÄfyZ‡Ö¸yY{½Z³|¿Z‡ `ÌeÁZŵ|^»,ZÅÂ//‡€b¼¯ÁZÅ`¼a,Õ|ÀËM€§cÓM¾Ì//‹Z» d‡YÃ{Â]ZŶ Œ» |ˀy‚¯€¼e€]½ÁZ¯Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Z̸̻{Á|uÁ€»YZeµZ‡Y{€¯ZƛYÁ|̯Ze¶yY{Y Ã|‹¹Zn¿Y½ÁZ¯Z³Ád¨¿d¯€‹Õ‡Y¶yY{Y|ˀyµZË |ˀyd‡YÂy{½Z»Âe{Z̸̻YŠÌ]įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁ ÁcZ ˜«ՁZ‡Ö»Â]€]Öf^j»€ÌiZeÂ“»¾ËYÁºËY{¶yY{Y d‡YÄf‹Y{µZ¤f‹Y €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com Œ¯ÖeZ¬Ì¬veÁ֌ÅÁ„a,Ö·ZŸ‰Â»M‚¯Y€»Ád¯€‹¾ËY½ZÌ» ÕZ°¼Å¾ËYÄnÌf¿{d¨³,YÂÅY½Y€¼q|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ĸ¼mY ÕY€mYÁcY‚ÌÆneÁcZ ˜«dyZ‡ÃZ]{½ÂÀ¯ZeÖËY‚§YºÅÁ d‡YÃ|‹¶ZuÖÆmÂe¶]Z«ÕZŪ̧Âe֌ÅÁ„aÕZÅs€— €¼fˆ»cZ»|yÁZÅÕZ°¼ÅÄ]‚Ì¿½Y€¼q|ÌƋÃZ´Œ¿Y{†ÌW tˀeÁÃZ‹YÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ÁÃZ´Œ¿Y{¾ËY¾Ì]¶]Z¬f»Á Ád¨¿d ÀÕY€]Õ|À¼‹YÕZÅd̬§Â»,ZÅÕZ°¼Å¾ËY{€¯ ÕZÅÃZq½Y§µ€fÀ¯Z‡ÄÌ^‹dyZ‡ÁÖuY€—ĸ¼mYÕZ¨u d‡YÃ{ÁM½Z¤»YÄ]¶]Ze€aZ³Ád¨¿ ÕÁZÀ§,ŠÅÁ„a€Ë|»,½ZÌ//‹€ŸÕ|Æ»,¾ÌËM¾ËYÄÌ//‹Zu{ ¾ËYÕZÅÂv»ÃZ]{,ÕZ¨uÖ¸»d¯€//‹dyZ‡և|ÀÆ»Á Հ̳ÀÆ],¿ÕZÅÕÁZÀ§µZ¬f¿YÁՁZ‡Ö»Â]d¨³Ä»Z¿ºÅZ¨e ‚¯€»ÁÕZ¨uÖ¼¸Ÿ\˜«ĸ¼mYÃZ´Œ¿Y{ÕZÅḑ€›YÄÀÌÆ] ֌ÅÁ„aÕZÅÃÁ€aÕY€mYÁ¦Ë€ e{ÃZ´Œ¿Y{ÕZ¨ucZ¬Ì¬ve d‡YÕZ°¼Å|À‡¾ËYÕZÅÂv»ĸ¼mY ½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZ¨ud ÀÖ»Â]Õ{€]Z¯cZ ˜«Z¼‹ |̇ÁY‚ÅÄ] Õ{€]Z¯cZ ˜«Z¼‹d¨³½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä]½ÂÀ¯Zež]ZÀ»€Ìj°e[ZˆfuYZ]¶yY{|Ì·ÂeÕZ¨ud À d‡YÃ|̇Ä ˜«ÁY‚Å Y|Ë{Z]{Õ‡»×Y|^Ÿ|̇,ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹‰Y‚³Ä] d¨¿d ÀcY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿Á¾Ì¼Å{ZË ÃZ‹YZ]ÕZ¨ucY‚ÌÆne֐zeÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁÁ Ä·Z‡€Åd¨³Ö¿Y€ËY½Y€´f ÀÁ½Z³|¿Z//‡ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÄ] ÄËÁÄ]ÖÅZ´ŒËZ¼¿ÕZÅZ”§Y|Ë{Z]{ÁZʼnY‚³…Z‡Y€] dÌ«ÔyÁÕÁM¿,ÂÀe,̯֨|‹|ÅZ‹d¨¿d ÀÄ]•Â]€» ºÌfˆÅÕZ¨uÁd¨¿d À½Zzf»ÁÖ¸yY{½Z³|¿Z‡ ½ZÌ»ÖËY‚§YºÅÄnÌf¿{€//ÌyYÄÅ{®ËYŠÌ]{{Á‚//§YÕÁ Öf ÀÕZÅğ¼n»,֌ÅÁ„aÁÖ¼¸Ÿ‚¯Y€»,Öf¨¿ÕZÅd¯€‹ {Ã{Z ·Y©ZyÖ·Âve½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Á®q¯Á±‚] cY‚ÌÆneÁcZ ˜«dyZ‡ÁÖuY€—,ÖÀ§Š¿Y{\ˆ¯Â“» Šz]|Ë¿į|‹¶Zud¨¿d Àĸ¼mY¦¸fz»žËZÀ{ |‹ºÌœŸd À¾ËY{ÖËZ°eY{ÂyÁÖËZ¨¯{Ây Z”»Y½Z¿ZaÁ|̨‡±,½ÁZ»ÕZŽY|Ì»ž»ZmcZ ·Z˜»{Y{Y€« |‹ Á€fa…ZaÕZÅd¯€‹Z][ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹ ,½ÁZ»ÕZŽY|Ì»ž»ZmÄ ·Z˜»œÀ»Ä]|ÀËM€§և|ÀÆ»Á…€³Y ½Zf‡Âyd¨¿d ÀcY‚ÌÆne֐zeÃZ´ŒËZ¼¿{€“Zu {Y{ÄWYY ÕY‚³€]Á¾Ìfˆz¿Z]½Z»ºÅÃZ»}M,Ä ¼md¯€‹¾ËY, ½Zf‡Âyd¨¿d ÀcY‚ÌÆnedyZ‡ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË ¾ËY,ÕZ¨ud ÀcY‚ÌÆnedyZ//‡ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁ ¶]Z«ÕZÅÓZ¯d‡€Æ§Ã{€Œ§s·\·Z«{YZÅÓZ¯d//‡€Æ§ {µZ §Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€//‹ՁZ‡ÃZ³M¥|ÅZ]ÁÕZb‡½Á€] ,d À¾ËYÕZÅÕ|À»ZÌ¿Yd¨¿d ÀÕZÅÓZ¯dyZ‡ {Y{ÄWYY½Z¿MÄ] º¸«Y¾ÌÀr¼ÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÄ̋Zu{,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] [ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹dËZ¼uZ]įÕ{€^ÅY‚ÌÆne |‹ÖËZ¼¿Ád‡YÃ|‹ՁZ‡Ö»Â]Ö¸yY{½Z³|¿Z‡Õ‡Y ®q¯žËZÀ½Z»Z‡Á[ÂÀm‚Ìyd¨¿¾Ì]Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡Á[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹ |¿{€¯Z”»YÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ cY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZËÖËZa€]Ä̋Zu{ cY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁd¨¿d À cÓ{Z^»¹Zœ¿Ä //‡ÂeÄÀÌ»{ÕZ°¼ÅÄ//»Z¿ºÅZ¨e,ÕZ¨u ‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹¾Ì]ISPX½Y€ËY֟€§ÕZ°¿Z¼Ìa Z”»Y½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡Á[ÂÀm |‹ ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e½Y€¼qÃZ´Œ¿Y{ÁÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ |¿{€¯Z”»Y Ä̋Zu{YÂÅY½Y€¼q|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Á½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ d¨¿d ÀcY‚ÌÆne֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZˁÁ¾Ì»Á{ Ä»Z¿ºÅZ¨e,½Zf‡ÂyÕZ¨ucY‚ÆÌneÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁ |¿{€¯Z”»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»M,Ö¼¸ŸÕZ°¼Å ,Ö¼¸ŸÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e,½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹‰Y‚³Ä] |ÌƋÃZ´Œ¿Y{ÁÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¾Ì]֌ÅÁ„aÁÖ//‹Â»M |ÌƋÃZ´Œ¿Y{†ÌW,ÄmYÂy¾Ìˆv»Ô£–//‡ÂeYÂÅY½Y€¼q ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ‡»×Y|^Ÿ|Ì//‡Á½Y€¼q |‹Z”»Y½Y€ËY ÁÖ¼¸ŸÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ»‰€f//ˆ³Z]ˆ¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY d ÀÄËÁÄ]žËZÀÕZ//ŁZÌ¿½{€¯¥€—€]ÕY€]Ö//ŒÅÁ„a YÂÅY½Y€¼q|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ÁÕZ¨uÖ¸»d¯€//‹¾Ì]ÕZ¨u |‹Z”»Y ÀË|»dXÌņÌWÁ¶»ZŸ€Ë|»,Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»Y¾ÌËM{ Šz]€iYÁÃ|¿Z‡cÔ»Z eÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ ½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿{Ö¸yY{½Z³|¿Z‡ḑ€›YՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡Y d¯€//‹®ËZ]Y½ÁZ¯[€£ÕY{€]ÀÆ]|uYÁ ÕZŶ  Œ»ՁˆÆ]½Z»ºÅÁÃ{€¯Z”»YÖ¸yY{ ‚Ì¿Y½ÁZ¯[€£Á¾ËÂyY{ÕZÅ|uYÁÂ‡Z³ d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyÄ»Z¿€]{ |Ì·ÂeՁZ‡ÄÀÌÆ]€´Ë{Õ‡Y{Y{Ä»Y{YÖ//‡Z^Ÿ ÕZŁZ³ŠÅZ¯¥|ÅZ]¾ËÂyY{½Y|Ì»ÕZÅÃZq ŠÅZ¯{€°ËÁZ//]d¨¿ÃY€¼ÅÕ|//Ì·ÂeÖ§Z“Y d‡Y€mYµZu{¾ËÂyY{|uYÁ{ՁÂ//‡Z³ ½YÂÀŸÄ][Z//ˆa֬˂eÃZqĬ¸u®//Ë€¨uÁ ž«Y»ÕY€]{Âm»[Zˆa֬˂eÃZq¾Ë‚´ËZm dˆË–Ìv»Yd›Z¨uÕZf//‡Y{,ÕÁ€“ ¶Ì§|À·gY|uY¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|//‹ՂËÄ »Z¿€] Á¹Y|«Yd//‡{{ÕZ¨uÕZÅÃ|À¯¾//§{ÕY€] |uYÁ[ZˆaÕY€]\‡ZÀ»€Ìz^eÄr“ÂugY|uY d‡YÄ ·Z˜»ĸu€»{‚Ì¿¾ËÂyY{ Â//Œ¯¶yY{cY‚ÌÆneÁÓZ¯¾Ì»ZeÁdyZ//‡ {€¯|̯Ze ½YÂed//‹Y|Æ´¿ÁŠËY‚§Y¥|ÅZ]{Á‚//§YÕÁ {ÄËÁÄ][Â//»ÕZÅÄ»Z¿€]¦¬//‡{|Ì·Âe d¯€//‹Z]{Y{Y€«\·Z«{,¾ËÂyY{Öf¨¿½Y|Ì» ÃZqĬ¸udŒÅ€Ì¼ e¾¼“,½Y€ËYÕZ¨uÖ¸» {‚Ì¿|Ë|mÃZqĬ¸uZÆq,֬˂eÁÕ|//Ì·Âe d‡YÃ|‹¶Ì¼°eÁÕZ¨u½Y|Ì»¾ËY ÃZ‹YZ]½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿d¯€‹ÖÀ§»Y€Ë|» ֘Ìv»dˆËÕZÅÖ³{·MYՀ̳¸md̼ÅYÄ] Z]–^e€»¾//Ì¿Y«Հj¯Y|ud//ËZŸ{€°ËÁÁ d¨¿d¯€‹{€¯ZƛY,d//ˆË–Ìv»d›Z¨u ÕZŁZ³‰Á€§{Y{Y€//«\·Z«{½Y|¿ÁYZ³Á {Á|uՁZ‡¾Ë€Ì‹ÁÕÁMž¼m{Y{Y€«,¶ Œ» Õ|Ì·ÂeÕZŁZ³YÁ{\ °»c§½Â̸̻ {½Y|¿ÁYZ³Ád//¨¿d¯€//‹ÖÀ§»Y€Ë|» d¨¿d ÀcY‚//ÌÆneÖ//zeÃZ´//ŒËZ¼¿ d¨¿|Ì·Âe½YÂed‹Y|Æ´¿į{€¯¹ÔŸY½Zf‡Ây Ö¸yY{ÕZÅḑ€›YՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡Y{€°ËÁZ] ÕZÅÄ»Z¿€]dË·ÁY{d//ˆË–Ìv»d›Z¨uÁ {Y{Y€«½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿d¯€‹ d¯€//‹Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä//] |Ë{Z]{Ö//‡Z^ŸZ“,½Y|//¿ÁYZ³Ád//¨¿ cY‚ÌÆneÖ//zeÃZ´//ŒËZ¼¿¾//̼Å{ZˁY ÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁ½Zf//‡Âyd¨¿d À Ä]ÃZ//‹YZ],ÕZ¨ud ÀcY‚ÌÆne֐ze Y€¼f//‡YÁd¨¿|Ì·Âe½YÂed//‹Y|Æ´¿d̼ÅY d¨¿d¯€//‹ZÌfyYÁÂu{ÕZ//ŽY|Ì»Y½M cY€¬»dËZŸcÁ€//“‚Ì¿Á½Y|//¿ÁYZ³Á ḑ€›YՀj¯Y|uÃ{Z¨f//‡Y€],֘Ìv»dˆË ½ÓZ §”uZ]½Zf//‡Âyd¨¿d ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË ¾ËYÕY‚³€]Ád§ZËŠËZŒ³Ö¼‡—Ä]Z³Ád¨¿žËZÀ {¿ÕZÅÕÁZÀ§ŠËZ¼¿ÕY€]µMÃ|ËYÁ\‡ZÀ»d€§ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾ËY{ZÅd¯€‹”uÁd‡Y½MÖ^¿ZmžËZÀÁd¨¿d À Š¿Y{Ä]Ö¿Y€ËY|À¼¿YÂeÁ|Æ f»½Zzf»Ö]ZÌf‡{€´¿ZÌ]{Y|ËÁ d‡YºÆ»d À¾ËYÕ{€^ÅYcY‚ÌÆneÁcZ ˜«dyZ‡ÖÀ§ ֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁd¨¿d ÀcY‚ÌÆnedyZ‡ ”uZ],ÃZ»}M,Ä ¼mÕZ¨ud ÀcY‚ÌÆnedyZ‡ |Ì·Âe½ÁZ »,Ö¿Zz̸Ÿw€§,½Zf‡ÂyY|¿Zf‡Y,Öf Ë€‹Z“€»Ô£ Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ|¼v»|¼uY,½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ d¨¿žËZÀ½ÓZ §Á|‹Y½Y€Ë|»€´Ë{Á[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ» {€¯Z£MY{ÂyÖ¼‡dÌ·Z §Z³Á ,…Z§,½Y€Æe,½Zf//‡ÂyÕZŽZf//‡YYd¯€//‹{Á|u ÁµZv»ZÆq,Ö«€‹½ZnËZ]}M,Ղ¯€»,Õ“½Z‡Y€y,½ZƨY |¿YÃ{€¯¹Z¿d^iÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{”uÕY€]ÃZŒ¿Z»€¯ÁÕZÌfz] |ÀfˆÅ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,½ZÌ»¾ËYYį d¨¿d ÀcY‚ÌÆne֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZËÄ̋Zu{ Á֐zeÕZÅdˆŒ¿ÕY‚³€]ĸ¼mYÖËZÅÄ»Z¿€],ÕZ¨uÁ ¹Ó€fˆ]ÁÃ|Ë{¶yY{dyZ‡cY‚ÌÆneÁcZ ˜«YÖËZ¼¿Á {µZ §ÕZÅd¯€‹Á½Y€´f ÀÁ½Z³|¿Z‡½ZÌ»ÖËY‚§YºÅÕY€] d‡YÃ|‹ºÅY€§Z³Ád¨¿žËZÀ ¶yY{dyZ‡Ä ‡ÂeÕZÅd€§և€] d¨¿d ÀÕZÅÃÁ€a{ {d¨¿d ÀÕZÅÃÁ€a{¶yY{dyZ‡Ä ‡ÂeÕZÅd€§ ½Zf‡Âyd¨¿d ÀcY‚ÌÆne֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZË |‹և€] ֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZËÕY‚³€]Á¾Ì»Á{Ä̋Zu{ ֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁ½Zf‡Âyd¨¿d ÀcY‚ÌÆne Ä ‡ÂeÕZÅd€§֐zedˆŒ¿,ÕZ¨ud ÀcY‚ÆÌne dËZ¼u{€°ËÁZ]d//¨¿d ÀÕZÅÃÁ€a{¶yY{dyZ//‡ ¾·Z//‡{Ä¿YÁM¿ÁZa¿ÕZÅZ¯Á\//ˆ¯Á®q¯žËZÀY |‹Y‚³€]½Zf‡ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕZÅŠËZ¼Å »Y{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »,Ö¿Zz̸Ÿw€§ ‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ|¼v»|¼uY,|Ì·Âe ,½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,²ÀÅÂa€Ì´¿ZÆm,[ÂÀm ÕÓZ¯¾Ì»ZeÁdyZ//‡,Ö¿Z^Ìf//Œa€Ë|»,ַ§{€^¼¸«¾Ì»Y ½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y†ÌW,ÕÓZe…Á€Ì‡,½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ Ö¸»d¯€‹|‹Y½Y€Ë|»€ËZ//‡Á½Y€ËYd¨¿d ÀcY‚ÌÆne YÖ ¼mÁ[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€//‹Á½Y€ËYd¨¿ |Àf‹Y{”udˆŒ¿¾ËY{d¨¿d ÀcY‚ÌÆne½Z³|¿Z‡ ª—ZÀ»½‚z»Ä ‡Âes€—ž“Á¾Ë€yMÁdÌÅZ»,ÄrzËZe ÕY{€]ÀÆ]ÕY€//]d¨¿d ÀcY|//ÌƼe,[ÂÀm‚//Ìyd¨¿ ÕZÅd€§ÁZÅŠ·Zq,®//q¯žËZÀḑ€›YՀj¯Y|u Öf ÀÕZÅ­€Æ‹,ºË€ve–ËY€‹YÂ^Ÿ{½Z³|¿Z‡ÕÁM€§ Ö¸Y¶WZˆ»ZÅ_McZf‡YÁ®q¯žËZÀÄ //‡ÂeÄ»Z¿€]Á dyZ‡Ä ‡ÂeÕZÅd€§֐zed//ˆŒ¿{hv]{» ¾ÌÀr¼Åd//ˆŒ¿¾ËY{ {Â]d¨¿d ÀÕZÅÃÁ€a{¶yY{ ¹Â]dˆËÕY€]ÕYÄÀÌ»½YÂÀŸÄ]½Zf‡ÂyՃ€¿YÕÁZÀ§Ĭ˜À» ¾ËY{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌacY|ÌƼeÁÖ§€ »d¨¿d À{ÕÁM¿ |‹և€]d¨¿d ÀZ]ÕZ°¼ÅÕY€]Ĭ˜À» Ä]d¨¿d ÀZÌ¿{»ÕÓZ¯d‡€Æ§ÄWYY Ö¸yY{½Z³|¿Z‡ Y‚ŹZ¿€]¶¼fŒ»Öf‡€Æ§,[ÂÀm‚Ìyd¨¿ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹ Ö¸yY{½Z³|¿Z‡Ä]Yd¨¿d ÀZÌ¿{»ÕÓZ¯º¸«Á ÃZe¯€^y ½YZˆr³{Ö¿Y€ËY½Z³|¿Z‡Z]ÓZ¯¾Ì»Ze{Y{Y€«ÕZ”»Y Z]ÓZ¯¾Ì»Ze{Y{Y€//«ÕZ”»YY½YZ//ˆr³Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^yµZˆ»Ydˆz¿ļ̿{d¯€‹¾ËYÕ‡YÖ¿Y€ËY½Z³|¿Z‡Á½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{ZËÄ̋Zu{Հ^ydˆŒ¿{Ö·Y|̏²À//‹ÂÅ{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] cY‚ÌÆnedyZ‡֐zeÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å|¨ÅÁd¨¿d ÀcY‚ÌÆnedyZ‡֐ze €Ì¼ e,ÖuY€—d¯€‹¾ËY½ZÀ¯Z¯d¼ÅÄ]Ä ˜«,c|»¾ËY{{€¯ZƛYÕZ¨ud À ½Z³|¿Z‡YÓZ¯º¸«ÁY‚ŁYŠÌ],¶yY{dyZ‡YdËZ¼u€Ìˆ»{ÁÃ|‹ÄfyZ‡ZË ÁÂu{½‚z»,½‚z»Ä ‡Âes€—{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|‹ÕY|ˀyÖ¸yY{ ®ËgY|uY,|Ì·ÂeŠËY‚§Y€]½Á‚§Ys€—¾ËYÕY€mY{d¨³,{Y{Y€«d¯€‹¾ËYÖeZ̸¼Ÿ d‡YÃ|‹Ã|Ë{‚Ì¿[Mž]ZÀ»dˀË|»ÁóÖÅ|¿Z»Z‡Á½YZ//ˆr³{ÖËY{‚°¼¿Ä¿ZyZ¯ Ã|‹¹Zn¿Yd¯€‹¾ËYd¯ZŒ»ÁÕZ°¼ÅZ]įd‡YÖ»Y|«Y‚Ì¿cóĿZyÄ^¼¸eՁZ‡Z] d‡Y ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Y{€^yYÁZ§½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ž»ZmÄ¿Z»Z‡ՁZ‡ÖeZ̸¼ŸÁÕY{€]ÀÆ] ‚Ì¿½ZƨYÕY{€Æ‹YÁZ§½Z»Z‡Y‚§Y¹€¿½ÁZ »Zf‡Y¾ËY{ ÁcÔÌ°ŒeŠz]Ä],Ä¿Z»Z‡¾ËYÕZÅÖ³„ËÁ€ËZ‡Ä]ÃZ‹YZ] į{€¯ÃZ‹YÄfˆ]YÁÕZŽZ»Z‡ÁÕY{€Æ‹Ö¿Z»Z‡ZfyZ‡ ÕÁ {‹ÄmY»cY€Ì̤eZ]d‡Y¾°¼»¦¸fz»ÕZÅÃÁ{{ cÄ]Šz]¾ËY,YÁZ§½Z»Z‡Õ|Ì·ÂeY‚§Y¹€¿{d¨³ ÕZŁZÌ¿Ä]įÃ|//‹ÖuY€—½Â¿Z«€]ÖÀf^»Á€Ë~a¥Z//˜ ¿Y Z]\‡ZÀf»Ö¿Z»Z‡ÕZÅ|uYÁÁd¼‡,dˆa,¶¤‹Z]–^e€» |Å{Ö»x‡Zaֿ¿Z«[ÂqZÆq{Á[»cZq Á¾Ì¿Y«Y¿Y…Z‡Y€]¶À//‡€a¹Z°uYÁ|Հ]Z|¼v» ÕZÅÖ³„ËÁYY¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{Ö»Y|zf//‡Y¹Z°uY Ây{ÖeZv̓Âe½ZÌ]Z]Á{€¼//‹€]Ä¿Z»Z‡¾ËY€´Ë{ {‚¼f‡{Á©Â¬uŠz]{{€¯½ZÌ]½ZÀ¯Z¯©Â¬uÄ^‡Zv» Á{‚¼f‡{Á©Â¬uÄ^//‡Zv»¾Ì¿Y«ÁZŵ»€§Ä¿Z»Z//‡¾ËY Á{‚¼f‡{Á©Â¬uÄ^‡Zv»ÁÃ{Â]sԏYÁºÌœÀe¶]Z«,ī » {‹Ö»¹Zn¿Y½ZÀ¯Z¯Y®Ë€ÅÕY€]ī » ļÌ],½Y€]Z¯dˀË|»,½ZËZa{YÁZ§½Z»Z//‡Y‚§Y¹€¿½ÁZ » ÕZÅŠz]€´Ë{YYÄ¿YZ¯ºf//ˆÌ‡€ËÁ½ZÀ¯Z¯ָ̼°e ¾ËY|Ì·ÂeÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛYÁ{€¯Ö§€ »Ä¿Z»Z//‡¾ËY YÁZ§½Z»Z‡Y‚§Y¹€¿½Zzf»Á½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂeÄ¿Z»Z‡ ½Y€Ë|»ÕZÅ|ÀËY€§Á[ZneYՀ̳ÀÆ]Á½ZƨYÕY{€Æ‹ Ä ‡ÂeÁ€Ì̤e½Z°»Y,ÕY{€Æ‹{Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»½Zzf»Á ¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{ÕY{€Æ‹ÖeMZÌ¿…Z‡Y€]Ä¿Z»Z‡¾ËY {Â]|ÅYÂy€ˆÌ» ½Z»Z‡–‡Âe,Ö¸yY{cÄ]Ä¿Z»Z‡¾ËYd‡Y€¯}½ZËZ‹ Ã|‹|Ì·Âe½ZƨYÕY{€Æ//‹cZ—Z]ZeYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ d‡Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com cZŸÔ—Yĸ¼mY½ZÀ¯Z¯Z]–^e€»cZŸÔ—Y,Ä¿Z»Z‡€Ë¾ËY Á֫¬uÕZŊ̧,ÖÅZ§ÕZËY‚»,¹Z°uY,Z//Å¡Ô]Y,Õ{€§ ªËŒe,dË»Z»Á֐y€»,ÖÅZ§ÕZÅd‡YÂy{,ī » {Y{{ÂmÁ Áª]Y‡Ä̸¯,ָ̐ve ½Z»Z‡Y‚§Y¹€¿d¿ÁZ »ÁÂucZ¼uYÖ¿Y{|«¾¼“ÕÁ ½YZ°¼ÅÖÅY€¼ÅÁÕZ°¼Å¾ÌÀr¼Å,Ä¿Z»Z‡|Ì·ÂedÆmÄ] ÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Ä //‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]d¿ÁZ »ÕZÅÁÂu Z]Ze{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,ÕY{€Æ//‹Õ{Zf«Y,Ö·Z»d¿ÁZ » ÕY{€Æ‹€ËZ‡Á½ZƨYÕY{€Æ‹{Ä¿Z»Z‡¾ËYYÃ{Z¨f//‡Y Z]Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»dˀË|»ÁÂu{cZ»|y¹Zn¿Y,Â//Œ¯ÕZÅ {€Ì³¹Zn¿YՀfŒÌ]d«{ÁdŸ€‡ Ä]½Z°»YÁÖuY€—½MZ]\‡ZÀf»Ö»€§d¼ˆ«€Å{į{Y{ d‡YÃ|‹ºÅY€§cZŸÔ—YsԏYÁÖ¿Z‡Á ÁM{ZËÄ¿Z»Z‡¾ËYÕ{€§cZŸÔ—YdˀË|»Ä]ÃZ‹YZ]Öv˜]Y įd‡Y{€§Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»Z]–^e€»ÕZźf//ˆÌ‡Âv»|‹ Ã|‹ÕÁM{€³ºf//ˆÌ‡Z]–^e€»{Y€§YcZŸÔ—YŠz]¾ËY{ €ÅZ]–^e€»cZŸÔ—YÖ¿Z‡ÁÄ]Á¥~u,sԏY½Z°»YÁ {Y{{ÂmÁ{€§ dˀË|»¾ÌÀr¼Å½ZƨYÕY{€Æ‹YÁZ§½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» Á{€¼‹€]Ä¿Z»Z//‡¾ËYcZ¿Z°»Y€´Ë{YY½ZÀ¯Z¯cZŸÔ—Y ,Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ÕZÅÄ¿Z»Z‡{€i»€ZÀŸY€´Ë{Ö°Ëd¨³ {įd‡YÕY{€Æ‹{¶£Z//‹½ZÀ¯Z¯cZŸÔ—YdˀË|» ÕZÌ¿{{d//¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ö//v˜]YZ“|̼u|Ì//‡ {ZÌ¿{»ÕZÅÄ¿Z»Z//‡¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë,Á€»YdˀË|» Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»dˀË|»ÁÂu{,ZÅ{ZÆ¿ÁcYY{Y,ZŽZ»Z//‡ Õ{| f»ÕZźf//ˆÌ‡€ËÁZÅğ¼n»€ËÄ]{ÂyįÃ{Â] {‹Ö»ºÌˆ¬e ÕY{€Æ‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z//‡{Á‚§YÕÁ ÁÂu{{Âm»ÕZ//ŁZÌ¿Ä]ÖË´z//‡ZaœÀ»Ä]½ZƨY ,{‚¼f‡{Á©Â¬uÁ¹Z°uY,Ö¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ»cZŸÔ—YdˀË|» HRÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ž»ZmÄ¿Z»Z‡|Ì·ÂeÖuY€—Ä]¹Y|«Y ÁļÌ] Ã{¼¿Ö¸yY{Ä°^‹Á[ÁÄ°^‹€]ÖÀf^»ÁÖ¸yY{cÄ] YÃ|‹¹ÔŸYÕZŁZÌ¿…Z‡Y€]¹ÁY|»—Ä]Ä¿Z»Z//‡¾ËYį {{€³Ö»Ö¿Z‡ÁÄ],Y{€]ÀÆ]ÕZÅÁÂuÕ‡ ÕY{€Æ‹cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» ÁՁZ//‡Ã{ZÌaYÄ¿Z»Z//‡¾ËY|Ì·ÂeÖ¸Y¥|//ŽZ//ƨY Y¿YÄÌÆe¶»Z‹Ö¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ»ÕZņËÁ€‡ՁZ‡ÄqZb°Ë ÁcZŸÔ—YÄqZb°ËdˀË|»¶ÌÆ//ˆeÁZʼnY‚³ÁZŹ€§ €Ë¶»Z‹Ä¿Z»Z‡¾ËYd¨³Á{€¯½YÂÀŸÁÂu¾ËYÕZÅ|ÀËY€§ ,Õ{€§cZŸÔ—YdˀË|»,ÄËZacZŸÔ—YdˀË|»ÕZÅÄ¿Z»Z‡ ,Ö¿Z»Z‡ZfyZ‡ÁcÔÌ°//Œe,Ö¸À‡€acZŸÔ—YdˀË|» ,ָ̼°eļÌ],{‚¼f//‡{Á©Â¬u,Ö¸À//‡€a¹Z°uYdˀË|» d‡Y Á½Y€]Z¯dˀË|» ¾ËY{{Y{t̓ÂeÄËZacZ//ŸÔ—YdˀË|»Ây{ÕÁ {ÂmÁÄËZacZŸÔ—YŠËY€ËÁÁħZ“YÁ¥~//u½Z°»YŠz] {‹Ö»ÄÀ˂Å|ƌ»{ՀƋZ˜«Y€f»Â¸Ì¯€ÅÕY€]µZË{Z̸̻YŠÌ]|ƌ»Y{€Æ‹ {ÁMÖ»{ÂmÁÄ]‚Ì¿Z“dŒÆ]ÕY€]Ö»Á{և€f‡{€Ìˆ»Á|À¯Ö»kZy½{Â]dˆ]¾] ZÅÁ{ÂydŸ€//‡ŠÅZ¯œÀ»Ä]ְ̧Y€edyZ//‡€Ë{ZnËY¹Á{Âv»{€¯ħZ“YÖWÔ¯ ,¹ZÆqÂv»Á‚^//‡ÕZ”§Á[MY|ËZaž]ZÀ»¾Ì»Pe d//‡YÃ{ZÌa½Y€]ZŸ¹|¬eªudËZŸÁ d‡YµZ‡Ze|ƌ»ՀƋZ˜«¹Â‡–yՁY|¿YÃY Z¼Ì‡{Â^Æ] d‡YÕ“€Æ˜»¹€u½Â»Y€Ìad§Z]{Õ|mµÂve‚Ì¿ºnÀaÂv»{Á‚§YÖWÔ¯ ±‚]֓YYµZvf‡YÄ]֌z]­€veºf¨ÅÂv»ÁºŒ‹Âv»½YÂÀŸÄ]ՀÆ//‹€œÀ»Á d‡YՀƋ֓YYÁ…Z̬» ZfyZ‡sԏY,{Á¦Œ¯ÖÅ|¿Z»Z//‡ÃÁ€ad¨³Á{€¯ÃZ//‹Y‚Ì¿€´Ë{ÕZÅÂv»Ä]ÕÁ {½ÂÀ¯YºÅÁd‡YÄ ‡ÂeÕZÅÂv»€´Ë{YZÅÖ´f§€´]Mž§s€—,Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ÁÖ¸À‡€a d‡YY€mYµZu{Ö´f§€´]Mž§ÕY€]Ö¿Y€¼ŸcZ̸¼Ÿʬ¿ ª—ZÀ»{‚^‡ÕZ”§Ä ‡ÂeÁÖ¸YÕZŀ̈»{Â^Æ]€´Ë{ÕZÅÂv»{Á‚§Y|Æ//Œ»Y{€Æ‹ d‡Y֟Z¼fmYÕZÅÃÁ€a{Ö¿|»ÕZÅ{ZÆ¿Ä ‡ÂeÁY{Ây€]º¯ dyZ‡ÕY€]Ád‡Y€]ÄÀ˂ÅÁºÆ»ÕZÅÃÁ€a€´Ë{YՀƋZ˜«•Â˜y¶Ì¼°ed¨³ÖWÔ¯ Z§ºËY{‰ÔeÁ{‹Ö»ÄÀ˂ŵZË{Z̸̻ÁY‚Åd¨ÅYŠÌ]|ƌ»{½M€f»Â¸Ì¯€Å ºÌfˆÅÖ·Z»¶WZˆ»€Ì´Ìa‚Ì¿d·Á{Y,{‹sZff§YµZ‡½ZËZaZe¹Â‡–yµÁY Հ´¿Z],{Âm»Ã|ÌrÌacÔ°Œ»Y֌z]Õ“€Æ˜»¹€uֿ»Y€Ìad§Z]Õ{€^ÅYÕY‹ {‹¶uÖ·Z»¾Ì»ZeÁs€—Z]Á ºËYÁ|Ì»Yįd‡Y{Âm»d§Z]¾ËY{¶°//Œ»ÕYY{ÃÁ€a€“ZuµZu{d¨³ÕÁ {€¯¶uY½YY~³ÄËZ»€‡cÔ°Œ»Y֌z]Y‹¾ËY{½YÂf] {ՀƋ|»M{Áž]ZÀ»{€¯½ZŒ¿€—ZyՀƋ…Z̬»±‚]֓YYÖÅ|¿Z»Z‡ÃZ]{ÖWÔ¯ ÕZÅd§Z]ՁZ‡Â¿ÁՁZˆÆ]ÃÁ€a€Ìœ¿ևZÀ‹Z¯€Ì£ÕZÅs€—ÖuY€—Ä]€nÀ»Äf‹~³ÃÁ{ {Y»¾ËY¦Ì¸°e¾ÌÌ e€Ì´ÌaÁÃ{€¯{ZnËYÕZÌ//ˆ]cÔ°Œ»įd‡YÃ|//‹ð]MÁ¶»ZŸ ÕZÅÃZ´f‡{ÕZ°¼ÅZ]|ËZ]‚Ì¿ÁZ]¶Æq֓YYÁ­Ôa€Ìœ¿…Z̬»±‚]֓YY ºÌfˆÅ {‹¦Ì¸°e¾ÌÌ eZ”«ÃZ´f‡{Á–^e€» ÕZÅÃÁ€aÖuY€—,ÕY{€Æ‹Ö·Z»dÌ “ÁÄ]½{Y{½Z»Z‡Á€‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]|ƌ»Y{€Æ‹ Š‹{ÕY{€Æ‹Ö¸Y{€^ÅYćÖ¿Y€¼ŸÁÖfyZ‡€ËÕZÅdÌ·Z §ՁY|¿YÃYÁÖfyZ‡€Ë ÁZÅ~³€Ë,t˜‡ºÅ€Ì£ÕZÅž—Z¬eÄfˆ]µÁYÂv»{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Â]ÕY{€Æ//‹µÁYÃZ» {‹Ö»ÖËY€mYÖ¸»t˜ˆ¼Å€Ì£ž—Z¬ecZ̸¼ŸZ£MÕ{ÁÄ]įd‡YZÅ~³Á ÃÁ€a¾ËYÕY€//mYZ]Ád//‡Y©€—d¼//‡Ä]Ö¸»t˜//ˆ¼Å€Ì£ž—Z¬e{Y|f»Y{Á‚§YÕÁ YYÕ¨[Y¿ÁÖ¸»Âv»,{‹Ö»{ZnËY½Z¼fyZ‡Ä ¸«Ã{Á|v»Ä]Õ|Ë|mև€f‡{ Z³ZŒ§dˬecZˆÌ‡PeYZ³µZ¬f¿Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] ½ZÀ¼‡Á¾ÌqZa ŠËY‚§YÕY€]ÖËZÅŽyZ‹µZ^¿{Ä]ÖfˆËZ]Ád//‡YÖ¿ZÆmY€e |‹Z]Y€e¾ËY{Â^Æ]Á d‡YÄf¨Æ¿½YÂf»|‹{Ö·Z e¾ˆu{Á‚§YÄ»Y{Y{Ö¸¯Âe€f¯{ |Å{w‰€´¿€Ì̤e½M{į|‹|ÅYÂyÖ·Z f»Ö¿Z»Z‡Öf«ÁÁ ÃYZÆÀeÁ|À‹Z]ÖeZ̸¼Ÿ€°¨e€Ì̤eµZ^¿{Ä]cY€¨¿½M\«Z f»Á ՀË~adÌ·ÂXˆ»Áª¸ e…ZˆuYÁ|ÀfˆÅ½Z‹{ÂyZÆ»{McZn¿ |‹Z]Ö·Z e¾ËYÃY¡Y€q|¿YÂeÖ» {Âƌ»€Ì£ÕZÅÖËYY{,d¯€‹€ÅÄËZ»€‡¾Ë€f³‚]{Á‚§YÕÁ Š¿Y{Y{€]ÀÆ]Á|‹Z]Ö»d¯€//‹½M{{Âm»Š¿Y{½Y‚Ì»Á Ę]Y¾Ì¼Å{Á{‹¶§Z£{ÂyÖ¿Z‡Á€]YÖf//ˆËZ^¿Âv» YZŽM,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅhv]€]{ÁÁZ]Öf//ˆËZ]ZÅd¯€//‹ |ÀËZ¼¿Ã{Z¨f‡YZÆ¿MYÁ|ÀÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹ YcZ//ˆÌ‡ZeÁ{€ÅÖ³{Z»M½Y‚Ì»Y|Ë{¾ËY½ZËZa{Ö¸¯Âe€f¯{ {€¯Ö]ZˁY\‡ZÀ»µZ‡{€‡¶§Ä]{ÁÁdÆm €Ìˆ»{Ä°ÀËYdÆmY½ZÀ¼‡Á¾ÌqZacZˆÌ‡Zed‡YÖÀf¨³ Ö¿YÁY€§Z̈]d̼ÅYÕYY{,{Y{Y€«Œ¯©€‹µZ¼‹Z³µZ¬f¿Y ¾ËYՃ€¿Y¾Ì»Ze{ÖËY‚ˆ]Š¬¿ÁÃ{Â]Z³µZ¬f¿Yd¯€//‹ÕY€] |‹Z]Ö»Y{Ã|ƟYŒ¯Yd¼ˆ« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |ÀqÖÀeÃY€¼ÅÄ]½Y€ËYZ³µZ¬f¿Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¸¯Âe€f¯{ Z³ZŒ§dˬecZˆÌ‡PeYd¯€‹¾ËYÀË|»dÌXÅÕZ”ŸYY Á{¾ËY¶À‡€aZ]Ä¿Z¼Ì¼ÖfˆŒ¿{Á|Ë{Z]½ZÀ¼//‡Á¾ÌqZa |¿{€¯Y|Ë{cZˆÌ‡Ze cZ̸¼ŸćĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ZŒ§dˬecZˆÌ‡PedËZ‡{”uZ]Ö¸¯Âe€f¯{Z³µZ¬f¿Y Z]½MY| ]Á{¼¿|Ë{Z]ZÆ¿MY®Ë{‚¿Y¾ÌqZaÁ½ZÀ¼//‡Z³ ½Y‚Ì»Ây{½YY{€]ÀÆ]Z]cZˆÌ‡Peµ€fÀ¯©ZeY{”u |ÀfyY{€a´f¨³Ä]ÖeZ̸¼Ÿ¶WZˆ»ÁZÆ¿MÖ³{Z»M cZˆÌ‡PeY|Ë{Z]Y| ]įÕYĈ¸m{‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Y½ZÀ¼‡Á¾ÌqZaÕZÆÅZ´fˆËYŠ¬¿Ö¸¯Âe€f¯{ |Ë{€³Y‚³€] ¶»Z¯Ö³{Z»McÁ€“€]Á{¼¿½YÂÀŸ®Ë„eY€f‡YÁºÆ»Z̈] {€¯|̯ZecZˆÌ‡Ze¾ËY Z³µZ¬f¿Yd¯€‹{Á‚§YÄ»Y{Y{Z³µZ¬f¿Yd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Õ|»M€‡µZ^¿|]Ä°¸],|‹Z][Ây–¬§įd//ˆÌ¿¾ËYµZ^¿|] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÁºÆ»ÕZÅÃÁ€aՀƋZ˜«•Â˜y¶Ì¼°e{€¯s€˜»Հ^ydˆŒ¿¾Ì»Â‡{|ƌ»Y{€Æ‹ {‹Ö»ÄÀ˂ŵZË{Z̸̻YŠÌ]|ƌ»{½M€f»Â¸Ì¯€ÅdyZ‡ÕY€]Ád‡Y€]ÄÀ˂ŠÖ»Ö ‡{Á‚§YՀ^ydˆŒ¿¾Ì»Â‡{ÖWÔ¯Z“|¼v»,{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡½ZËZaZe¹Â‡–yµÁYZ§ºÌÀ¯ ­Za{Ö¸¸¼·Y¾Ì]…Z̬»{ՁZ]€Æ//‹gY|uY,ÖÅ|]€]ÖÀf^»Ö·Z»¾Ì»PeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÄÀ‡€³½Á|]€Æ‹,Z]ÀeÁÃÂÌ»Ղ¯€»½Y|Ì»gY|uY,ÕÁM¿Ä¿ZyZ¯dyZ//‡,ÁZ]¶Æq €´Ë{Yd¨³Á{€¯ÃZ‹Y€´Ë{ÕZÅÃÁ€aÄ],{Y{Y€«ÕZ¯Âf//‡{{{YÂ//‡Ö]ÁÕ|°e ¶³Ã|̋Âa€‡­Za¾Ë€f³‚]Ád‡YÃZ̳Á¶³Ö¼WY{ÃZ´ŒËZ¼¿gY|uY,ÕY{€Æ‹ÕZÅÃÁ€a ª]Z‡€Ìe½Y|Ì»{ZŒ]M֓YY{ÃZ̳Á |‹Z]Ö» YÃÁ€a¾ËY{Á‚§YÕ“€Æ˜»¹€uֿ»Y€Ìad§Z]ՁZˆÆ]ÁՁZ‡Â¿ÃÁ€aÃZ]{ÖWÔ¯ {d‡YÃ|‹€¬»ÖËZ”«ÃZ´f‡{dËZ¼uÁÕY|¿Zf‡YÕZ°¼ÅZ]ÁÃ|‹Z£MµZ//‡ ½Y€ÆeÕY{€Æ‹ՀƋdˀË|»{\‡ZÀ»ÕZÅZ°ÅY |‹ÄËYY|À¼‹ÂŀƋª¬vedÆm {€Ì³c¯~»¶»YŸ…Z‡Y€]|ËZ]|À¼‹ÂŀƋ ¶»Ze¶]Z«½MÕZÅZÌ »ÁĨ·Â»¾ËY{Är¿Md‡YÖÀf¨³ ÕY€mY{ÕY~³d‡ŻÁdˀË|»ºÌ¬fˆ»€ÌiZed‡Y d‡ŻÁdˀË|»hv]{ d‡Y€Æ//‹ՁZ‡|À¼‹ÂÅ և|ÀÆ»Z],|»MZ¯cY€¬»ºÌœÀe,ÖËY{cY€¬»ÕY~³ ŠÅZ¯ÁÕY|//»|¿Á€Æ//‹¾ÌÀr¼ÅÖ·ZfÌnË{µÂveÁ ¥Z»Áž]ZÀ»Ä//¿Y€´¿Ã|ÀËMdˀË|»ÁՀ//³Õ|e ՁZ‡|À¼‹ÂÅÄ»Z¿€]€¼fˆ»Á|À»¹Zœ¿Ö]ZˁYÁՀƋ {|À¼‹ÂÅÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeY|¿YºŒqºÌ‡€e{|ËZ] {‹Äf§€³€œ¿ ÕÁZÀ§ÕZ//ÅdyZ//‡€Ëd̼ÅYhv]{¾//ÌÀr¼Å €]|ËZ]ՀÆ//‹dˀË|»,ÕÁZ//À§¶»YŸÁcZ//ŸÔ—Y ÁÂu{֗Z^eYÕZÅdyZ‡€ËՁZ//‡ÄqZb°ËÕÁ ÁÄ ‡Âe{Öf¯Z//Œ»ÕZÆ·|»Ä //‡ÂeÁ¦¸fz»ÕZÅ ,Õ{Zf«YÕZ//ÅÄ^ÀmÄ]ÄmÂeZ//]ZÆ¿MYÕY{€]À//Æ] ¾ËYÄ]½|̇ÃYZÆÀeÁ|ËZ¼¿‚¯€¼e֘Ìv»Á֟Z¼fmY Á֏yŠz],Ö¿|»ÕZÅ{ZÆ¿Ö ¼m©Z§Á,¥Y|ÅY d‡YZÅÕY{€Æ‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZÅZ°ÅYÄ//WYY"½YÂÀŸZ]®ËĬ˜À»Y{€Æ//‹Ä·Z¬» ª¬vedÆm½Y€ÆeÕY{€Æ‹ՀƋdˀË|»{\‡ZÀ» ½Y€ÆeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì»Â//‡{"|À¼//‹ÂŀƋ d‡{€e€]Ä^eÄ]Ád§€³Y€«‰€Ë~a{»|À¼//‹ÂÅ {€¯d§ZË{YŠËZ¼Å¾ËYÂËZmÁd§ZË ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‰ÁYÃ{Z¨f//‡YZ]ªÌ¬ve¾ËY{,½Y€//Æe®ËÄ//¬˜À» Ö]ZˁYÁ|À¼‹ÂŀƋÖfyZ‡€ËÕZÅĨ·Â»ÖWZ‡ZÀ‹ {\//‡ZÀ»ÕZÅZ°ÅYÁZÆ˄eY€f//‡Y,ZÆ¿MÕ|À]Ä^eÁ {ZÆÀŒÌa½Y€ÆeÕY{€Æ‹{|À¼//‹ÂŀƋª¬vedÆm d‡YÃ|‹ ,ªÌ¬veY¶Zul//ËZf¿Ä]ÄmÂeZ]d//‡Y€¯}Ä]¹Ó Õ{ZÆ¿¶»YŸ¶»Z‹¶»YŸYÂ¿ćÖ´ÀÅZ¼ÅÁdˬe ՂËÄ»Z¿€]{ÕÁZÀ§¶»YŸÁÖ¿Zˆ¿Y¶»YŸ,ÖfˀË|»Á ®Ë{ZnËYÕZÅՄeY€f‡YÁd//‡Yd̼ÅYÕYY{ՀƋ Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»Yd¨¿cYÁÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÁZƋÁ,cÔÌ°Œe¶¯€Ë|»|Ë{Z] {¼¿ÄWYYYÂy¾ËY{¹ÓcZŸÔ—YÁZ»MÁÄfyY{€a ¾¼“d¨¿cYÁÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÁZƋÁ,cÔÌ°Œe¶¯€Ë|»Ö¿Z¬Å{…|ÀÆ»Ĉ¸mÄ»Y{Y{ |Ì»Z¿¹ZÀ¼³½Y€´‹ÔeYZÆ¿M½Y€ËYZ³µZ¬f¿Yd¯€‹ª—ZÀ»¶À‡€acZ¼uYÖ¿Y{|«Á€°Œe ÁZƋÁ,cÔÌ°ŒedˀË|»ğ¼n»½Z‡ZÀ‹Z¯€fŒÌ]Äq€ÅÖËZÀ‹MY|Ë{Z]¾ËYY¥|ÅÁ ¶À‡€aÕZ¯–ËY€‹ÁZƌ·ZqÃ|ÅZŒ»ÁZ³µZ¬f¿Yd¯€‹ª—ZÀ»Z]d¨¿cYÁÖ¿Z»Z‡Ö·Z e dˆ¿Y{¯~»ª—ZÀ»Õ{Zf‡ÁÖeZ̸¼Ÿ¹Á|y ž¼fn»{”uZ]º//«cZ//ˆÌ‡Ze{”uY†a½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z],Ä»Z¿€]¾ËY…Z//‡Y€] d¿ÁZ »Ö»Z»Y…|ÀÆ»cZv̓ÂeÄWYYZ]Á|¿{¼¿|Ë{Z]cZˆÌ‡Ze¾ËYYÄmY€‡ÖÅZ´ŒËÓZa Ĭ˜À»¾ËYZ³µZ¬f¿YÁÖeZ̸¼ŸZ¯|¿ÁZ]ćĬ˜À»Z³ZŒ§dˬeÕZÆÅZ´f//ˆËYcZ̸¼Ÿ |¿|‹ZÀ‹M€fŒÌ] –]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |¿{¼¿|Ë{Z]cZˆÌ‡Ze¾ËYYÄmY€//‡ÖÅZ´ŒËÓZa ž¼fn»{”uZ]Ö¸^«Ä»Z¿€]…Z‡Y€]½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]Z³µZ¬¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»ֻ¼Ÿ Á|Ë{Z]¾ËY¥Y|ÅYÂy{´f¨³Ä]ÕYĈ¸m¶Ì°ŒeZ]º«Z³ZŒ§dˬecZˆÌ‡Ze µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»{Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Z]–^e€»{Y»ÁÖ¿Z»Z‡ZfyZ‡{{Âm»ÕZƌ·Zq ¾¼“ćĬ˜À»€Ë|»Âa©{Z…|ÀÆ»Ĉ¸m¾ËYÕY|f]Y{‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |ÀfyY{€aZ³ Ã{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]Ĭ˜À»¾ËY®Ë„eY€f‡Yd̼ÅY½ZÌ]ÁćĬ˜À»Ö§€ »ÁÖ˳|»M‰Ây ÖËZƌ·Zq½ZÌ]Ä],Ĭ˜À»¾ËY–‡Âe±‚]€Æ‹½Ô¯|Àq½{Y{Y€«Š‹ÂadveÁ½MÖËZ̧Y€¤m |ÀfyY{€aÖ¿Z»Z‡ZfyZ‡Z]–^e€»cÔ°Œ»ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Ây{ cZŸÔ—YZ]–^e€»‰Y‚³ÄWYY¾¼“ćĬ˜À»Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»†ÌWÖÆ·Ytf§Ä//ˆ¸mÄ»Y{Y{ ª§YZeÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿dÌ “Á¾ÌÌ^eÄ]d^ˆ¿ćĬ˜À»{Ö¿Z»Z‡ZfyZ‡ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ ¾Ì»ZÆqÁևY½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] ©€]d ÀÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿Y€¨À¯ Ä·Z¬»ÁY‚ÅZ]Ö¼¸ŸºÆ»{Y|ËÁ¾ËYd//‡YÖÀf¨³ Ä]Ä·Z¬»ÁևZ§½Z]Ä]Ä·Z¬»Ö·Z//‡YÖ¼¸Ÿ Yª¬v»€¨¿Y‚ŁYŠÌ]ÕÂ//‡Yֈ̸´¿Y½Z] {Œ¯kZyÁ¶yY{Öf ÀÁ֌ÅÁ„a‚¯Y€»ÁÃZ´Œ¿Y{ cÓZ¬»|{‰€//Ë~aÁ|//‹Z^Ì»ÕY‚³€]µZ//u ÄËYYÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|‹|{Z]ÁÖf§ZË{ \·Z«{Ä·Z¬»,ÖÅZ¨‹—Ä]Ä·Z¬»į{‹Ö» {‹Ö»ÄËYYÖaZq—Ä]cÓZ¬»€ËZ‡Á€f‡Âa ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¶»ZŸ€Ë|»Õ{Y€»Ä//·Y…|ÀÆ»,½Zn¿ÕYĬ˜À»©€//] ½Zn¿ÕYÄ//¬˜À»©€]d¯€//‹½YZ°¼ÅYÖ// ¼mÁ ©€]d ÀÖ¸¸¼·Y¾//Ì]†¿Y€¨À¯¾Ì»ZÆqÁÖ//‡{ |¿Y{”u ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Z‡ZÀ‹Z¯Ád¨¿cYÁÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÁZƋÁ,cÔÌ°Œe¶¯€Ë|»Ö¿Z¬Å{…|ÀÆ»”uZ] ©{Z…|ÀÆ»ÁZ³Ö¸»d¯€‹ZfyZ‡և|ÀÆ»€Ë|»ÁZŒ¯|Ìn»,ÖfˀË|»ğ¼n»¾ËY ğ¼n»Áº«Z³ZŒ§dˬecZˆÌ‡Zež¼fn»{Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÄ//‡Ĭ˜À»€Ë|»Âa |¿{¼¿|Ë{Z]cZˆÌ‡Ze¾ËYYÄmY€‡ÖÅZ´ŒËÓZa ½Z‡ZÀ‹Z¯Ád¨¿cYÁÖ¿Z»Z‡Ö·Z eÁZƋÁ,cÔÌ°Œe¶¯€Ë|»Ö¿Z¬Å{…|ÀÆ»”uZ] ©{Z…|ÀÆ»ÁZ³Ö¸»d¯€‹ZfyZ‡և|ÀÆ»€Ë|»ÁZŒ¯|Ìn»,ÖfˀË|»ğ¼n»¾ËY ğ¼n»Áº«Z³ZŒ§dˬecZˆÌ‡Zež¼fn»{Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÄ//‡Ĭ˜À»€Ë|»Âa ZË|»‡€b¼¯Ä]Õ{ÁÁÕYž¯®ÀyºfˆÌ‡sZff§Y €i¯…€³YÃZ³Á€Ì¿Á{Á®ËÕZÅ|uYÁ cÄ]ÃZ»}MÄ^À‹ćÁֻԇYÕY‹†¸n» ¶»ZŸ€Ë|»Հ¨ m€f¯{ÕZ«Mº‡Y€»¾ËY{ |‹sZff§YÖ¼‡ |Àf‹Y{ZƛY€i¯…€³YÃZ³Á€Ì¿dˀË|»Á|Ì·Âed¯€‹ µZ//‡{,µZË{Z̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]ÃÁ€a¾//ËY ÃYÂ//Œ¯ÕZÆÅZ³Á€Ì¿{ZË|»ÃÁ€a¾Ì·ÁY½YÂÀ ]ÁÕZm ŠËY‚§Y¾¼“,ºfˆÌ‡¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z]ÁÃ|‹ՁY|¿Y ©€]¾Ì»Ze{ּƻŠ¬¿,ÃZ³Á€Ì¿ḑ€›Ä]cYÁZ´» {¼¿Z¨ËYµZˆ»Y½Zfˆ]Ze{½Z»‚Ë‚ŸŒ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ{ÁÁÕYž¯®Àyºf//ˆÌ‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] €i¯…€³YÃZ³Á€Ì¿Á{Á®ËÕZÅ|uYÁZË|»‡€b¼¯Ä] †¸n»¹€fv»d‡ZËÖ¿ZnËÓ€f¯{ÕZ«M[ZÀm–‡Âe, ,Á€Ì¿¹€fv»€ËÁ½ZÌ¿Z¯{Y€f¯{ÕZ«M[ZÀm,ֻԇYÕY‹ ½Z³|ÀËZ¼¿ÁÃZŒ¿Z»€¯¹€fv»Y|¿Zf‡Y|¿ÁZ]€f¯{ÕZ«M[ZÀm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY {Y{€^y{Zf«YcYÁļÌ]ÁÖ°¿Z]»Y¶¯€Ë|» {YZ»µY»YÕY~³YÁ{d¸»®¿Z]ՁZfŒÌa ®¿Z]¶«Y|uÁZÅ®¿Z]{YZ»µY»YļÅd¨³|ÀfˆÅZf//ŒÌa{YZ»µY»YÕY~³YÁ µZ‡ÃZ»½Z]MYd¸»®¿Z]Z»Y |¿YÃ|‹Äf‹Y~³Ã|ËY‚»Ä]cY€¯Ä],Ã|‹֏yÁÖf·Á{ ,d‡YÃ{€¯Y~³YÁY{Ây¹ZƇÁ­Ô»YY½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŵZˆ»YZeÄf‹~³ ,½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅÁ{cY{Z®¿Z],½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅZÆqÖ¸»®¿Z] Äb‡®¿Z],½Z»Âe{Z̸̻ՁÁZ//Œ¯®¿Z],½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅcZne®¿Z] {Z̸̻ÁY‚źÅÃZ§®¿Z]Á½Z»Âe{Z̸̻¾°ˆ»®¿Z],½Z»Âe{Z̸̻ |¿YÃ|¿Z‡‰Á€§Ä]Y{Ây{YZ»µY»YY½Z»Âe {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ֟€§YZ]ªË€—YZÅ®¿Z]{YZ»­Ô»Yē€ŸÄÀÌ»½|‹ºÅY€§Á…Â]Z]Ä¿ZzeYÁ |‹|ÅYÂyÖeZ̸¼ŸÃ|ÀËMÃZ»®Ë¥€›0ÓZ¼fuYZ¯¾ËYd¨³Á{Y{€^y…Â] ¾Ë€fÆ]|ËZ]Y~³Ã{€b‡¶Ì¯Á½YÂÀŸÄ]®¿Z] d‡ZÅ®¿Z]ÄÀ˂³¾Ë€yM®Ì¸¼e{Á‚§YÕÁ Ä]Á|À¯\ˆ¯,ğ“»cY€¬»€ËZ‡ÁZ]½Á|]ÕY|°¿Z]cZ̸¼Ÿ½Â¿Z«{YÖÅ{Z] ċ|y®¿Z]Ö·Z»‰{€³{{€´¿€]²¿Z]Ä]Á{‹į¸]µY»Y€³YµZu {Y{€b]ՀfŒ» {Â]|ÅYÂy®¿Z]ž¨¿Ä]µY»YÕY~³YÁY~·|‹|ÅYÂyY{ ÁÂu{ZÅ®¿Z]¹Y|¯įµYÂ//‡¾ËYÄ]x‡Za{{Zf«YcYÁ{µÁÂ//ˆ»¹Z¬»¾ËY Ä]x‡Za{³Ád¨³ÂË{YZ]Ä^uZ»{{Zf«YcYÁļÌ]ÁÖ°¿Z]»Y€f§{¶¯€Ë|» µY»YļÅd¨³|ÀfˆÅZfŒÌa{YZ»µY»YÕY~³YÁÁÂu{ZÅ®¿Z]¹Y|¯įµY‡¾ËY Ã|‹Äf‹Y~³Ã|ËY‚»Ä]cY€¯Ä],Ã|‹֏yÁÖf·Á{®¿Z]¶«Y|uÁZÅ®¿Z]{YZ» ­Ô»YY½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŵZˆ»YZeÄf‹~³µZ‡ÃZ»½Z]MYd¸»®¿Z]į|¿Y d‡YÃ{€¯Y~³YÁY{Ây¹ZƇÁ ÁļÌ],Ö°¿Z]»Y€f§{¶¯€//Ë|»Âa{Y€»€f¯{,d¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] ¾ËY{| f»cY€¯Y~»YÖËÂË{YÕ³Ád¨³¾ËY{{Zf«YcYÁÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹ Ã{¶ ̇ÉZf‡Á{¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ć|»¾Ì»ZÆqÁÊ ‡ {‹Ê »ÄfyZ‡½Zfˆ¸³½Zf‡YÀ«ÊmZu ÄfyZ‡½Zfˆ¸³½Zf‡YÀ«ÊmZuÃ{¶ ̇ÉZf‡Á{¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ć|»¾Ì»ZÆqÁʇ À«Ê mZuÃ{¶ ̇ÉZf‡Á{"¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]"ć|»¾Ì»ZÆqÁÊ ‡gY|uY²À¸¯{‹Ê » |‹Ã{¾Ì»Ä]½Zfˆ¸³½Zf‡Y{ž«YÁÔ«© M½Zf‡€Æ‹ ɀ«Z]Z“”uZ]Ä//‡|»¾ËYÊ¿² À¸¯¾ÌËM-¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ,Ê¿Zf‡YÁÉŒ¯½ÓÂXˆ»ÁcZ»Z¬»YÊ ¼mÁ®¿Z]¾ËY½Y€ËYµZ¼‹Ĭ˜À»\ ‹d‡€a€‡ |‹Y‚³€]À«ÊmZuÉZf‡ÁÊ·ZÅYÁć|»½YÂ»MŠ ¿Y{Á½Z¼¸ » ʟZ¼fmYÉZÅdÌ·ÂXˆ»ÉZ¨ËYÁÂu{¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]cZ»|yÄ]ÃZ‹YZ]ɀ«Z]º‡Y€»¾ËY{ {YÃÁ€adyZ‡½ÂÀ¯ZeÁÂu¾ËY{Á€ŒÌa®¿Z]®Ë½YÂÀŸÄ]¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]d¨³ gY|uYd‡{{€´Ë{ÃÁ€aÁÃ|‹sZff§YÃÁ€a{Y| e¾ËYYįÃ{Y{Y€«Z¯Âf//‡{ d‡Y ‰Â»MdˀË|»Ê¿Z¯€ˆ¿,½Zfˆ¸³½Zf‡Y…Y|»ɁZ‡Â¿¶¯€Ë|»Ê¿YÂÌ·€‡Z˺‡Y€»¾ËY{ ½ZÀz‡{½Zfˆ¸³½Zf‡YZ‡Ä ‡|»¾Ë€Ìyž¼n»†ÌWʸ̼¯ÁÔ«© M½Zf‡€Æ‹‰Á€aÁ |¿Á|¿{€¯ÉYÁ|Ì»YY€]YÁÂu¾ËY{¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]cZ»Y|«YY€Ë|¬e¾¼“ÉYÄ ¿Z³Y|m |À¯Y|ÌaÄ»Y{YŒ¯Ã{¶ ̇ª—ZÀ»{…Y|»ɁZ‡Z] ÁėÂv»ž]€»€f»Z]À«Ê mZuÉZf‡Á¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ćԯćć|»,d‡YÊÀf¨³ |‹|ÅYÂy‚ÌÆneÁÄfyZ‡ZÀ]€Ëž]€»€f» ½|‹ÖeZ̸¼ŸÕY€]…° »‰Z¼‹ ZËÂa‚»¥€»Z^°Ë¹Á{‚» d§ZË{½Z°»Y,ZËÂa‚»YÃ{Z¨f‡Y{{Ây½ZˀfŒ»d·ÂƇŠËY‚§YœÀ»Ä]½ZÌ//‡Za®¿Z] ½ZŒÅY€¼ÅÃZ¼‹įÖ¿ZˀfŒ»YÄf//‡{½MÕY€]YZ¯{ÂycÄ]ZËÂa¹Á{‚»Ö°»ZÌa Ô—Y½ZŒËYÄ]®»ZÌaµZ‡Y֗ÁÃ{¼¿µZ §,|¿Y{ZfˆËY¹Á{‚»ÁÃ|‹d^i®¿Z]¾ËY{ |ËZ¼¿Ö»Ö¿Z‡ cZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]½Â¿Z¯{Ã|‹¹Zn¿YcZ¬§YÂeÁY Y kՂ¯€»®¿Z]Ö¼‡¹ÔŸY…Z‡Y€] ÕZÅcZ¯YÖf¿€fÀËY½Y{€^ÅÔ¯Ã{Z¨f‡Y‡ÁZÅ|Ë|ÆeYՀ̳¸mÕY€]Á֏yÕZ^fŸY Ö»ÃZ»Õ{ÕY|f]YY½ZˀfŒ»Á|‹|ÅYÂyµZ §€Ì£Ö¿ÂÀ¯¹Á{ÕZł»ZfˆËY¹Á{‚»,Ö°¿Z] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZËÂa‚»¥€»Z^°Ë¹Á{‚»YdˆËZ] €]ÖÀf^»ÕZÅZ°ÅYYÃ{Z¨f‡YÄ]{Z«įÖ¿ZÀ—¼ÅYÄf‡{½M,®¿Z]¾ËY¹ÔŸYª^—¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯d§ZË{‚Ì¿®»ZÌaªË€—YYZËÂa¹Á{‚»|À¿YÂeÖ»,|ÀfˆÌ¿|À¼‹ÂÅÃY€¼Å¾¨¸e֋³ ¾¨¸eÃZ¼‹įÖ¿ZˀfŒ»YÄf‡{½MÕY€]YZËÂa¹Á{‚»Ö»Y|«Y{½ŻZa®¿Z]…Z‡Y¾ËY€] Ã{€¯µZ §Y,|ÀfˆÅZfˆËY¹Á{‚»ÕYY{ÁÃ{Â]{Âm»®¿Z]¾ËYÖeZŸÔ—Y®¿Z]{ZÆ¿MÃY€¼Å ½ŻZa®¿Z]ÕZŁY{€a{ÂyÄ]Ä mY€»Ä]ՁZÌ¿€´Ë{½ZˀfŒ»YÄf‡{¾ËY,[Zˆu¾ËYZ]į |¿Y|¿‚»ՁZˆ·Z §ÕY€] ¹Á{‚»YÕY{€]ÀÆ]Ä//]¶ËZ¼ec{½ZÌ//‡ZaÕ|¬¿ÕZÅcZ¯½Z³|¿Y{¾ÌÀr¼Å ÁÃ{€¯¹Y|«Y½ŻZa®¿Z]ÃY€¼Å\¿Ád§ZË{Ä]d^ˆ¿d//ˆËZ]Ö»Y|f]Y{,¾ËÔ§MZËÂa Z^°Ë‚»¹Z¿d^i‚»cZ̸¼ŸÕÂÀ»ªË€—Y½ŻZa®¿Z]ÕZŁY{€a{ÂyÄ]Ä mY€»Z]†b‡ ĸu€»¾ËY{ |ÀÀ¯|ÌËZeÁ[Zzf¿Y{ÂycZ¯ÕY€]YÖ¼«dŒÅÃYÂz·{‚»®Ë,¥€» Ö¼«dŒÅ‚»ÁՁZˆ·Z §|¯¾ËY¾f‹Y{ZÌfyY{Z]įÃ|‹®»ZÌaZÆ¿MÕY€]ՁZˆ·Z §|¯ ‚»ÄÀ˂³[Zzf¿YÁ½ŻZa®¿Z]ÃY€¼Å¾//ŒÌ°Ì¸aYÄ]{ÁÁZ]{Â]|ÀÅYÂy{Z«{ÂyÖ]Zzf¿Y |ÀÀ¯cZ¯¥€»Z^°Ë‚»d§ZË{Ä]¹Y|«Y,¥€»Z^°Ë d§ZË{dÆm®¿Z]ÕZÅÄ¿Z»Z‡{Ã|‹d^iÃY€¼ÅÃZ¼‹Ä]և€f‡{cÁ€“Ä]dËZÀŸZ] {{ÂyֻԟYÃY€¼ÅÃZ¼‹€Ì̤eÄ]ZÌ¿įÖ¿ZˀfŒ»YÄf//‡{½M,Ö°»ZÌaÕZËÂa¹Á{‚» ,Ö¸»cZ¯¶Y¾f‹Y{d‡{{Z]ÃZ¼‹¾ËYsԏYÕY€]dˆËZ]Ö»,|¿Y{Y½ŻZa®¿Z] |ÀËZ¼¿Ä mY€»®¿Z]\ ‹YÖ°ËÄ] µZ¤f‹YÁÃ{Á‚§Y‰YŠËY‚§Y½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» Œ¯žËZÀ{‰YÀÌn¿¶Ì¼°eZ]Y|ËZa {ZnËYZ‡ÄÀÌ»|¿YÂeÊ»cӐv»‰YÀÌn¿¶Ì¼°ed‹Y{½YÂÀŸɀƻ¾Ìˆu€f¯{ ɀ̳¸mŒ¯YYkÁ€yYÁ|‹Z]\‡ZÀ»Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYÁŒ¯{Y|ËZaµZ¤f‹Y |À¯ Ä]į®¿Z]¾ËY¶»ZŸ€Ë|»ɀƻ€f¯{,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Z£Mº‡Y€»{d‡YÃ{€¯€¨‡½Z»€¯½Zf‡YÄ]ÃZ»}MºfˆÌ]Ä^À‹ZÆqÁ€»YÃY€¼ÅcPÌÅ©Z¨eY ÉY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»d¨³\¸˜»¾ËY½ZÌ]¾¼“,ZËM®Ìf‡ÓŠ¯Áž¼fn»ÊËY€mYcZ̸¼Ÿ €¨¿YŠÌ]ÉY€]½MYÉY{€]ÀÆ]Z]įd//‡YµZË{Z̸̻€]¢·Z]s€—¾ËY{ {‹Ê»{ZnËYºÌ¬fˆ»µZ¤f‹Y ZËM®Ìf‡ÓŠ¯Áž¼fn»|À¿Z»É|Ì·ÂeÉZÅ|uYÁ{ZnËYY½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» YÉY{€]ÀÆ]Z]d‹Y{ZƛYÁÃ{€¯É|À‡€yY€]Y,|ÀfˆÅ€iR»dˆË–Ìv»š¨u{į žËZÀZÌ¿{»®Ìf‡ÓµÂv»€¼ŸÄy€q,d¯€‹¾ËYµÂv»{Äf§Z¯Ä]Ƀ·ÂÀ°e {‹Ê»ZÌ¿Ê]Ã|‹{Z˵v»ÄËÁÊ]cY{YÁYŒ¯Á|]ZËÊ»ŠËY‚§Y¾Ì´À‡ ½ZÌ]Œ¯{Zf«YÊ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ʏyŠz]ÉY~³ÄËZ»€‡YdËZ¼u€]|̯PeZ]ÉÁ ÁɁYcÔÌƈe\·Z«{µZË{Z̸̻Y‚ŽÂÀ¯Ze|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{ÉY|f]YYd//‹Y{ d‡YÃ|‹dyY{€a½Zf‡Y¾ËYžËZÀÄ]Ê·ZË d À®¿Z]–‡Âe½Zf‡Y¾ËY{s€—Ã|//‹{Z˽Z»c|»{{€¯tˀeɀƻ€f¯{ {‚Ì¿s€—ÁÃ|̇ÉY{€]ÀÆ]Ä]s€—½ZÌ»¾ËYY,d‡YÃ|//‹Ê·Z»¾Ì»Pe½| »Á ÃY€¼ÅÄ]ÊËY‚·Z¤f‹Y€¨¿YŠÌ]ÉY€]s€—¾ËYÂ¼n»{į|‹Z]Ê»gY|uYµZu d‹Y{|ÅYÂy Ê¿| »žËZÀ{ZnËYÁ½{Z »Ä ‡ÂeÄÀÌ»{ÊËÓZ]ḑ€›½Zf‡Y¾ËY{€¯½Z//Œ¿€—ZyÉÁ ½| »Ád À®¿Z]Á{Â//‹Ê»{Z˽Y€ËY½{Z »d//ŒÆ]½YÂÀŸÄ]½MYįÉYĿ³Ä]{Y{ ʳ{Z»M¹ÔŸY,|À‹Z]¹ÓÊÀ§ÁÉ{Zf«YÄÌmÂeÉYY{įÊ¿| »ÉZÅs€—{d¯ZŒ»ÉY€] |ËZ¼¿Ê» Šz]½YY~³ÄËZ»€‡Z]ÉZ°¼ÅÉY€]®¿Z]¾ËYdˆz¿•€‹{€¯|̯Pe®¿Z]¾ËY¶»ZŸ€Ë|» d‡YsԐË}žmY€»Á®¿Z]½Z‡ZÀ‹Z¯–‡Âe½Z¿MdÌuԏÁd̸ÅY|ÌËPeʏy ®¿Z]†Ì‡PeÁ€·Z‡{{Zf«Y€ËÁ Œ¯®¿Z]¾Ìfˆz¿Ä]|¿YÂeÖ»½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] {‹¶Ë|^e ½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]†Ì‡PeÁ€·Z‡¾Ì¼Å{YÁ{º‡Y€»{ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ ¾Ìfˆz¿ÁµÁY®¿Z]lÀaÄ]½|̇Ê·Á,dˆÌ¿dz‡µÁY®¿Z]\eY€»Ä]½|̇d¨³ |¬¿Y€³Ä]€neÁºÀÌ]Ê»ɀ^¯YÉZ«MdˀË|»{įÊ»Z¼fÅYZ]¾»Ád‡Ydz‡Œ¯®¿Z] Y|»ZƇ®¿Z]Ze{€¯|ÀÅYÂyY|Ìad‡{½MÄ]|¿Y{ž]ZÀ»YįÉYÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YÁ½Z//ŒËY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Mž§ZÀ»Y‚Ì¿ Õ{Zf«Y»Y€ËÁ,|Àˆaƒ{{Zŀ§,½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ɁZ‡|À¼‹ÂÅd¨³,{€¯Ê»Ê¿Y€Àz‡®¿Z]¾ËY†Ì‡PeÁ€·Z‡¾Ì¼Å{YÁ{{įÊËYY{Á ‘€ »{Y€Ë,{€¯½ZÆÀa½M{Y{Zˆ§½YÂeʼ¿Á|À¯Ê»{ZnËYÉYČ̋­Â¸]®ËZźfˆÌ‡ €ŒfÀ»ÓZ]d ‡ÁZ]|À¼‹ÂÅ–Ìv»{,{‹¹Zn¿YÊÅZ^f‹Yd¯€uºÅ€³Y d//‡YļÅ|Ë{ ÉZÅÄ¿Z»Z‡ÊËZ¼¿Á{Á€»YįÄr¿M dˆÌ¿µZfÌnË{{Zf«YZ0 §€|À¼‹ÂÅ{Zf«Y {‹Ê» ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]|ÌÀ¯‘€§µZu d‡Y½MYÉYĿ¼¿,ºË|Ë{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] ,[ZˆusZff§YÉY€]Ä^ ‹{”uÉZmÄ]ʓZ¬f»Á|À¯Â^ŸºÅĸu€»¾ËYY½Y€ËY€Æ» |Å{¹Zn¿YÃY{YZËÄ¿ZyYYZ¯¾ËY ®¿Z]Ä^ ‹½Y€´¿|ËZ^¿Հ^¯YÕZ«M{€¯½ZÌ]½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ÃZ]{|Àˆaƒ{ Ä°¸]-|À¯¶Ì˜ e€eY|§€—º¯ª—ZÀ»{Y®¿Z]ÉZÅÄ^ ‹,|Ë|m\ ‹sZff§YÉY€]Á|//‹Z] 0 j» {€^]ŠÌaÄ^ ‹½Á|]Y{ÂyÉZÅdÌ·Z §|¿YÂeÊ»½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]É{ÁÄ] Z]Ô ¾ËY |‹Z]µZ §Äf¨ÅÁd¨Å{ÄfŸZ‡cÄ]Á|Å{ÄWYYYcZ»|y¾ËY¹Z¼e¶ËZ]» ÊuY€—ÊËZźfˆÌ‡Ä°¸]dˆÌ¿\ ‹Á{Zf‡,¦ÉZÅÁ€Ì¿Äf¨Ì‹ćd»|yÄWYY¹‚¸fˆ» {€^]ŠÌaYZ¯½Zˆ¿Y”u½Á|]į{‹Ê» ½Z»Zn¿M |À¯Ê»€Ì̤eÖ³|¿®^‡ºÅÁZ¯Á\ˆ¯µ|»ºÅ|À¼‹ÂÅ{Zf«Y{{Á‚§YÕÁ [ZˆusZff§Y½Z»į¹|Ë|Ë{½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]Ä¿Z»Z‡{Z»Á|À¯Ê»Y|Ìa‰Y ½Á|]ÊÀ Ë,ʸ»cZ¯®ËZ]ZÆÀeZ¯¾ËY d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ĭ̫{lÀaZeZÆqÄ]Ŀ´q Y|Ìaɀ´Ë{¶°‹ž]ZÀ»,|À¼‹ÂÅ{Zf«Y{ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y~£Z¯YÃ{Z¨f‡YÁdy{ž˜« |À¯Ê»ÊuY€—Y½|‹Â̿Z°»ÉZŵ|»įd‡Y½Zˆ¿Y |À¯Ê» ¾»į{Y{Yd̸]Z«¾ËYį{Y{½ZŒ¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]d¨³Ä»Y{Y{|À//ˆaƒ{ ½Á|]ÉY|°¿Z]įÃ{€¯Y|ÌaYZzf§Y¾ËY{ÂydÌ·Z §µZ‡¾Ì¼Å{YÁ{{įµZuºÀ¯Ä^·Z˜» ÉY|°¿Z],ŠfÌ·Z §µZ//‡¾Ì¼Å{ZÆq{Ze|ÀÀ¯ɂËÄ»Z¿€]|¿YÂeÊ»†a,|À¯Y€mYY~£Z¯ YÊ]ÂyʸÌy€^yÁ€»YY€Ë |‡Ê»®¿Z]{ÂyÄ]ºÅ½M|ËY§ |ÀÀ¯ÊËZ¼¿ÁY|À¼‹ÂÅ ½Z»Âe{Z̸̻Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y®¿Z]ÄËZ»€//‡Ä°ÀËY€]ÊÀ^»|¿{€¯¹ÔŸYZnÀËY d‡YÃ|‹¾Ì»PeµZ‡ć{‡YįÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§Y {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ dˀË|»L‡ZÅYÁ€yĿ¼¿ÖfŒ»Œ¯‰ÁdˀË|» YÁd§Õ|À¸eZ°//‡Y€³€³®»½ZËYÕZ«M¹Z¿Ä]Õ{€§ Ã|ƟÄ]Yd À¾ËYdˀË|»½Z°‡įd//‡YÂyÕÁ { |Å|]Y֏yŠz]Ä]½MµZ¬f¿Y\Ìe€eÁÄf§€³ ÖËZ°Ë€»Md¯€‹®ËZ]ÕZ°¼Å{Y{Y€«½ZŒËY½Z»½M ¢¸^»Ä]Öf»Y€£dyY{€aZ]½Zfˆ¸´¿Y€ËÁdˆz¿Ád‹Y{ €Ë|»¾ËY[~m–ËY€‹,ŠÌaµZ‡{|¿Âa½Â̸̻ ½Y€Ë|»Z]ºÌÀ¯ĈËZ¬»Y¾ËYµZu {ÁMºÅY€§YÕYħ€u YՂÌqºË€Ì´]YZÆ¿MdˀË|»‚Ì»€³Yį½Z»{ÂyÖf·Á{ |Å{Ö¼¿YZÆ¿M¹Ô‡[YÂmֈ¯Á|¿Z»Ö¼¿Ö«Z]ZÆ¿M {ÖfˀË|»ÖfËZ¨¯Ö//]ZŁÁ¾ËYÄ°ÀËY¹Ô¯Ž//¸z» ğ¼n»ÁÄf§€³Y€«½Z´¼Å|Ë{‘€ »{Œ¯µZ^e§ YkZyÄ]Ó{Y‚Å||ÀqµZ‡YYÂ//Œ¯֋Á –¬§¾ËYįºÌ‹Z]Äf‹Y{ÁZ]¾°Ì· d//‡Y½YÂeZ¿Œ¯ Ä°¸]{€]Ö»€‡Ä]֘ËY€‹¾ÌÀq{įd//ˆÌ¿‰Á YÁ€yĿ¼¿d‡YÖfŒ»ZÆÀeÁZÆÀeÖ//‹ÁdˀË|» {Y€§YÖ¿ZŒÌa€]dˀË|»€Æ»½{Z]įÖfËZ¨¯Ö]ZÅYÁ€y ÕZł̻dŒa½ZŒËY½|¿ZŒ¿Á|Æ f»€ÅZ›Ä]Á®q¯ d¸»,Õ{Y{Y|yºÌœŸž]ZÀ»YÕY{Ây€]º£€Ì¸Ÿ,±‚] ½Z]ZÌyÁÄq¯Ä]dËZÆ¿{ÁÃ|//‹€e€Ì¬§ÁÄ]Á ½ZÀËYįºÌÀ¯‰ÂyY½Z¼·{ºÌÅYÂyÖ»Ö¯Ze |//¿‚Ë€] –‡Âeį|ÀfˆÌ¿ŠÌ]ÕY€‹YÁ­Z‹ZyÁ†yÖ´¼Å Ze d‡Y¶^¸]Á¶³‚ÌqļÅÁ|¿YÃ|‹€ÌmY½Z¼¿ZÀ¼‹{ š§Zuc€”uµÂ«Ä].Ö¯ {Y{‰ÂyÖeZŒ]º¬ŒŸļ‹€¯,€v‡ |¿Z»|ÅYÂz¿º£Zf§€³Č̼ņ¯į Ö°¿Z]ÕZÆeZ¯¹Á{‚»ՁZ‡µZ §€Ì£ÕY€]…° »‰Z¼‹ ֟ÁYº‹ZÅ€f¯{ ½Y€ËYÕ{Z]Ճ€¿YÖ¼¸Ÿ¾¼n¿Y†ÌW ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y Äv¨YÄ»Y{Y Z»Ö¿Y€¼°uÁÖf·Á{ºfˆÌ‡įd‡Y½Mx¸edÌ «YÁ,ĸ] …ZˆuYÕYħ€uÁ֐zedˀË|»Ä]ՁZÌ¿ZÆÀeÄ¿ ¾ÌÀq½Âq|ÀÌ]Ö»{Ây¶]Z¬»{Y½MÄ//°¸]|À¯Ö¼¿ Ö¿Z»Z‡ž§ZÀ»–¬§Á–¬§¹Z¼e†¨¿Ä]{Z¼fŸYZ]Ö¿Y€Ë|» Ã{Y{Y€«{ÂycZ¼Ì¼e­Ô»YÖ¸»ž§ZÀ»dËZÆ¿{Á ¹YÁZÅ{Z̸̻‰Z¨//‡Á¾¨¸e®ËZ]½YÂeÖ¼¿€´Ë{Á ֏yº‡YÄ]ZËÁ{€¯ÂmZÅÃ{YZ«MÕY€]ĬÌiÁ½Á|] {€]kYZeÄ]YŒ¯ºÌœŸÕ|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ՁZ//‡ ¾f§€³€œ¿{½Á|]|Æ f»ÁŽzf»,ÕYħ€u€//Ë|» dyZ‡Z]֘Ìv»dˆËÁ֟Z¼fmY,ÖÀ§,Õ{Zf«Y¶ËZˆ» Œ¯[Mº¯•Z¬¿{{Ó§ž¼fn»Á€Æ‹€Å{ÃZ³{Á€§ {ÁÃ{Y{†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Ä]ÖmZ]į|À¯Ö¼¿d¬§Y» ÖfˀË|»ÖfËZ¨¯Ö]¶]Z¬»{Y{ÂyºŒq‚Ì¿ZÆ¿M¶]Z¬» ÕY€]Ղ̻į|À‹Z]½MµZ^¿{Ä]ÁÄfˆ]Á€§Öf·Á{½Y€Ë|» Y€e\·Zm |ÀÀ¯ZaÁd‡{{ÂyÖ³|ÀËZ¼¿Z//ˆa½YÁ{ ÕY€f¯{­|»×Y|¼v]ºÅ½Z´^z¿¾ËY€fŒÌ]Ä°ÀËYļŠÖf«Á,Õ{ÔÌ»ÄÅ{¶ËYÁY{|¿Y{®Ë„eY€f‡YdˀË|» d‹Y{|«€qZecZ³Z»º¿Zy,ZÌ¿Zfˀ]€ËÁd//ˆz¿ įY²À‡µZ£d ÀÖÀ ËZÌ¿Zfˀ]d À¾Ë€f¼Æ» µZ^¿{Ä]|À¯֏yd//‹Y{‚Ì¿YÄË{ZveY¾Ë€eÕ« €^y {€¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z] dyZ//‡€Ëį{Â]Ã{€¯¹ÔŸYÁÃ{Y{€^yÖ°»ZÌac Ã{Z»MZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÕÂ//‡Y,¥€»Z^°Ë¹Á{‚»ÄWYY ÕZÅŠÀ¯Y€eÖ»Z¼eÕY€]ÃZ»Õ{ÕY|f]YYZËÂa¹Á{‚»ÁÃ|‹ {‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÕZ^mYcÄ]cZ¯”u½Á|] {€°¸¼ŸÁdÌ “ÁĘ]Y¾ËY{Ղ¯€»®¿Z]{Á‚//§YÕÁ Z^°Ë‚»dËY|ÅÄ¿Z»Z‡\·Z«{Á{€¯|ÅYÂy|YZÆ°¿Z] {€]|ÅYÂyŠÌaYZ¯ºË€ÅÖ°¿Z]¥€» ŠÅZ¯¥€»Z^°Ë¹Á{‚»ÕY€mYZ]{€¯|̯Ze½ZÌ»€v» d//‹Y{€]€]ÖÀf^»ÕZÅÕY{€^ÅÔ¯{ÕYÄ//œuÔ»¶]Z« ZÅ{ÁM€]ž«YÁ{-{Y{|ÅYÂyw²À̧̌ĸ¼mYZn»€Ì£ {‹Ö»¹Zn¿YÁÁ€»YįÕÂv¿Ä]²À̧̌€´Ë{įd‡Y¾ËY {Ád«€‡ÖËZÅ|À§€eZ]½Y€]Z¯Ö°¿Z]cZ¯cZŸÔ—YÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿Y{‹Ö»d‹Y{€]ZÆ¿MYdËZÆ¿ |ÀÀ¯d§ZË{ÁµZ §®»ZÌaªË€—YYZËÂa‚» ZÆ°¿Z]dyZ‡€Ë½{Â]ºÅY€§€]Ղ¯€»®¿Z]|̯Ze ¦¸°»ZÆ°¿Z]į|¿YÃ{€¯|̯ZeZÅZ]Ղ¯€»®¿Z]½ÓÂXˆ» Ö¿ZˀfŒ»YÄf‡|¿MÄ]®»ZÌaªË€—YZËÂa‚»µZ//‡YÄ] Y…Y¹Y…YªË€—Y‚»d§ZË{d//‡YÂy{į|ÀfˆÅ { |À¯¶¸ eÁÂu¾ËY{|ËZ^¿Ö°¿Z]pÌžËY€]ZÀ]-|¿YÃ{Y{ ÁµZ//‡Yį{Y{|̯ZeÂ“»¾ËY€]Ղ¯€»®¿Z],ž«YÁ Ä°ÀËYÄ¿{€Ì³c®¿Z]{ÂyÄÀ˂ÅZ]|ËZ],®»ZÌad§ZË{ Ä°ÀËY¾¼“ {Y{€b]Y®»ZÌad§ZË{ÁµZ‡YÄÀ˂ÅՀfŒ» Ã{Z¨f‡YÕY€]½ZˀfŒ»į|‹Z]ÕYĿ³Ä]|ËZ]Z¯dyZ‡€Ë |¿ÂŒ¿Öfz‡Á¶°Œ»Zq{,†ËÁ€‡¾ËYY ÖË´f¨³{‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]ÕÁZÀ§½ÁZ »,½ZÌ»€v»½Y€Æ» Ä]ZËÂa¹Á{‚»µZ‡YÕY€]«ºË€Å»dyZ//‡€Ë{ZnËYY ½Â̸̻€ËcÔÌƈeºËY€mÁ{‡Ö³{Œz]Y‰Y‚³¾Ë€eÁZe µZu{½ÂÀ¯ZeµZ//‡YįµZË{Z̸̻®ËY€f¼¯ Ä̸¯,µZ‡{Ã|‹~yYZ»MÄ]ÄmÂeZ]-d//‡Y¹Zn¿Y ŠÌ]¶»Z‹,Ö°¿Z]ºfˆÌ‡µZË{Z̸̻®ËY€f¼¯cZ^·Z˜» Y‚ŁYŠÌ]ÖÅ|]¶YÃ|¿Z»Z]Ã|¿Á€a½Â̸̻Y {Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]½Y‚Ì»Ä]Ĭ¸ f»{‡ÁµZË{Z̸̻ {Â]µZË ÄËZ»€‡YZ] {Y{ÕÁÃZ»}MÕZŁÁ¾Ë€yMÄ]½|‹®Ë{‚¿Z] cÔÌƈeºËY€mÁ{‡Ö³{Œz]Z]Ę]Y{Ղ¯€»®¿Z] ÖeZv̓ÂeµZ‡ZeÃ|‹|̇€‡µZË{Z̸̻®Ë€Ë {Ղ¯€»®¿Z]t“Âe…Z‡Y€],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {€¯ÄWYY ½Â̸̻Y€f¼¯cÔÌƈeºËY€mÁ{‡Ö³{Œz]{» ŠËY‚§YY€Ë dˆmÂv»ÖfË{»Z¯ÕZÅ{Z¼¿|‹{ Äm{Â]½Â¿Z«À^e«µ»|À]ÕY€mYÕZf//‡Y{,½Z»Âe ZÅd¯€‹¾ËYÕÁM{‡|‹{ÖËY‚‡Ä]€ÌiZeÓ{w€¿ {Y{ cÔÌƈe{‡Ö³{Œz]Â“»,Œ¯¶¯µZ//‡ Ö°¿Z]ÕZÆeZ¯ÕÁ€]YZËÂaÕZł»Ö³ZeÄ]įÖ¿ZˀfŒ» ®»ZÌaµZ‡Y€]ÖÀ^»ZÆ°¿Z]ÕZ¯|¿ÁY,|¿YÃ{€¯µZ §{Ây |ÀÀÌ]Ö»Õ|ÀËM€§{Y{ÂyÁ|¿Y|¿dËZ“ZËÂa‚»ÕZÅ ¥€»Z^°ËÕZł»Z]ZÆ¿MÖËZÀ‹MZ¯ÕY|f]YÕY€]|ËZ‹į |‹Z]Ã|ÀÀ¯ÄfˆyÖ¯|¿Y ®»ZÌaZ]ZËÂa‚»d§ZË{cÔ°Œ» Yd¨³€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{Ö°¿Z]¹Zœ¿½ZˀfŒ»YÖ°Ë Ã{€¯µZ §{ÂyÕZÆeZ¯ÕÁ€]YZËÂa‚»įÄf‹~³Äf¨Å ½{€¯µZ §ÕY€]Ä^ ‹Ä]Ä mY€»Ä]Â^n»Z]Á{½ÂÀ¯Ze,¹Y Õ‡Y€ÌyZeZ]¥€»Z^°Ë‚»įY€q-¹YÃ|‹{ÂycZ¯ ÃY€¼Å¾¨¸e֋³Ä]ZËÂa‚»Ö¿Z»Á{‹Ö»®»ZÌa®¿Z] d‡YÃ|‹¹Z¼e½MÕYÄÌ¿ZiZ^fŸYį|‡Ö»¾» ÁÃ{€¯d§ZË{®¿Z]YįՂ»…Z//‡Y¾ËY€]{Á‚§YÕÁ Ã|‹֔¬À»,¹{€¯dËZˆ]Á{YÁÖf¿€fÀËY|ˀy¹Zn¿YÕY€] ¾»cZ¯,ÃZ^f//‹Y‚»½{€¯{YÁY€°eZ]Á{Y| ]Á{Â] Ä]cZ¯½{€¯µZ §ÕY€]¹|‹Â^n»Á|//‹kZyÃ{Y ºÀ¯Ä mY€»®¿Z] €Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{Ö°¿Z]¹Zœ¿½ZˀfŒ»Y€´Ë{Ö°Ë [Zzf¿YY®»ZÌaÄÀ˂³,ZËÂa‚»ՁZ‡µZ §|ÀËM€§{d¨³ µZ‡YÄ]Â^n»¾»Á|À¯Ö¼¿µZ‡Y®»ZÌa®¿Z]Z»Y,¹YÃ{€¯ Z¯¾ËY ºf//ˆÅZËÂa‚»d§ZË{ÕY€]d//‡YÂy{{|n» \¿d¼‡Ä]Z¼fu|ËZ]ÁÃ{€¯{ZnËYYÕ{ZˁcÔ°Œ» ¹Á€]¾ŒÌ°Ì¸aY ,|¿Y{ZžŒÌ°Ì¸aYZ]ՀfŒÌ]ÖËZÀ‹M½YÂm€Œ«{Y{Ä»Y{YÁY ZÅ®»ZÌaµZ‡YÃ{Z»MY{Ây|ËZ]Ö°¿Z]¹Zœ¿įd‡Y€fÆ]Z»Y į|ÀÅ{Ö»tÌm€e¹{€»YÕ{Zˁ{Y| eįY€q,|À¯ž«Â»Ä] {¥€»Z^°Ë‚»½|‹ÕZ^mYÕY€]…° »‰Z¼‹ įÃ|‹Z£MÖ·Zu{Ö°¿Z]¹Zœ¿{cZ¯½Á|]ÕZÅcZ̸¼Ÿ YZËÂaÕZł»YÃ{Z¨f‡YÕY€],ZÅ®¿Z]½ZˀfŒ»YÕZ̈] |ÀfˆÅÄmY»µÔfyYZ],®»ZÌaªË€— Y,Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸY…Z//‡Y€],€Æ»Z´¿€^y‰Y‚³Ä] cZ¯½Á|]ÕZÅŠÀ¯Y€eÖ»Z¼e,ÕZmµZ‡ÃZ»Õ{ÕY|f]Y ½Z¼ÅZËZËÂaÕZł»ªË€—YY€mYÄ]¦¸°»Ö°¿Z]¹Zœ¿{ ¾ËY€]ZÀ] |Àf//ˆÅÕYÄÌ¿Zi€¼ŸZ]¥€»Z^°ËÕZł» ¶¬¿ÕY€]Öf¿€fÀËYÕZÅdyY{€aYįÖ°¿Z]¹Zœ¿½Zˀf//Œ» ¶ËZ]»Á®¿Z]d¿€fÀËYÁ‘Â^«dyY{€a,Ö·ÂacÓZ¬f¿YÁ Z]Ze|¿Y{d€§ÃZ»}M€yMZeZÆÀe,|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡Y®¿Z] Ä]d^ˆ¿Y{€a{ÂyÕZÆÅZ´f‡{ZËÖ°¿Z]\ ‹Ä]Ä mY€» |ÀËZ¼¿¹Y|«YZËÂa‚»½Z¼ÅZË¥€»Z^°Ë‚»d§ZË{ ÕZł»½|//‹µZ §€Ì£s€—ÕY€mY|ŸÂ»Ä]|¬q€//Å ZËÖ°¿Z]\ ‹Ä]¹{€»cZ mY€»,ºË‹Ö»€e®Ë{‚¿ZfˆËY d‡YÃ|‹€fŒÌ]ZËÂa‚»d§ZË{ÕY€]Y{€a{ÂyÕZÆÅZ´f‡{ d^//ˆ¿,¾ËYYŠÌaZeįÕ{Y€§YYÕYÃ|¼ŸŠz]½ÂÀ¯YÁ Yd^«Y€»Z˲À̧̌{»{Ղ¯€»®¿Z]ÕZÅY|//ŒÅÄ] ,|¿{Â]ZÀfŸYÖ]ZËÂaÕZł»Z]½MÖÀ˂´ËZmÁZfˆËYÕZł» €]Á|¿Y{Zł»¾ËYd§ZË{ÕY€]ՀfŒÌ]cZ mY€»½ÂÀ¯Y Y€fŒÌ]ZÆ¿Md¼‡Y|ÀËM€§¾ËY½{€¯½Zvf»Y,…Z‡Y¾Ì¼Å d‡YŠËY‚§YÄ]ÁºÅÁÄ]ÁÁÃ|‹¶^« YÃ{Z¨f//‡YZ]ºÅ¹{€»,Ã{€¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]įĿ´¿M ÕZžŒÌ°Ì¸aYªË€—YºÅÁ®»ZÌaªË€—YZËÂa‚»d§ZË{ Y¥€»Z^°ËÕZł»d§ZË{|ÀËM€§|À¿YÂeÖ»Ö°¿Z]¹Zœ¿ įd‡Y½M½ZÌ»¾ËY{d̼ÅY‚WZuÄf°¿Z»Y-|ÀÀ¯Հb//‡ |‹ª¬v»Äf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{ …Â]¶¯ŽyZ‹ÖÀ°‹{¯Ä»Y{Y ¾Ë€f¼Æ»Ó{w€¿{ _Z‹|¿ÁÄf//‹~³Äf¨Å{ Ä]ÄmÂeZ]Z»Y {Â]ÄËZ»€‡YZ]¶¯ŽyZ‹|//‹¶»ZŸ •Â¬‡Ó{w€¿Äf‹~³Äf¨ÅÕZŁÁ¾Ë€yM{į¾ËY Á¾Ì·ÁY{įÕ—Ä]d‡YÃ{€¯Ä]€neYÖÀÌ´À//‡ {ÂmÁµZ¼fuY¾ËY,ºÌfˆÅÓ{w€¿µÁ‚¿|ÅZ‹‚Ì¿Äf¨Å ¹ZƇYZ]¶¯ŽyZ‹µÂ§Y|ÅZ‹Õ{ÁÄ]įį{Y{ {Â]ºÌÅYÂy |ËZ]YÄf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{¹ZƇYZ]|‹¶ËÓ{¾Ë€f¼Æ» ¶¯ŽyZ‹Äf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |‹¾Ë€fŒÌ],|‹dˬe|{¹Á| ¹ZƇYZ] Ä]Äf‹~³Äf¨Å®Ë{½Âr¼ÅÄf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{ÖÅÁ€³ ‚mÄ]ʋÁ€§Ã{€yÃÁ€³Ä]¾ÌÀr¼ÅÁ½{Z »€ËZ‡ÃÁ€³ ¹Y|¯€Åį|̇®Ì»Y€‡ÁʋZ¯ÃÁ€³ÁÄ̸¬¿¶ËZ‡Á |¿{€¯Ä]€neYÖÅÁ€³|‹|{ZÆqYŠÌ] |‹Z]½ÁºÅŽyZ‹Õ{ |¿ÁÄf‹~³Á{ {€¯tf§YÕ|uYÁÁY‚ŵZ¿Z¯Á|‹ÁÄ]Á Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com Äf¨ÅÁ¾Ì·ÁY{{Ây|‹Ä»Y{Y{½Y€Æe…Â]YZ] {¯Á{€¯d^iYÕ|uYÁY‚ÅZÆqÄ]®Ë{‚¿|‹ Õ|uYÁY‚ŵZ¿Z¯Ád^i{ÂyxËZe{Y|//Ë|m {€¯tf§Y †Ì¸´¿YcZ]Zzf¿YÄ]ZÅ…Â]ŠÀ¯YÁ µYÁ{ |¿{Â]Ã|̇ª§YÂeÄ]Ö·Z¼‹ÕZ°Ë€»MĬ˜À»|Ë|m ć€ÅįÖËZmZe|¿{Â]Õ{ ZÅŽyZ‹ļÅ,dˀf‡Y ¶^«ÁYՀeÓZ]t˜‡{Œ¯¾ËYևÂ]ºÆ»ŽyZ‹ Z]"lËÁYµZˀfˆ¿Y|ËY‚¿ÂmÁY{"ŽyZ‹ |¿|‹Äfˆ]{Ây Y‚Åt˜‡{Á¶^«ÁÄ]d^ˆ¿ŠËY‚§Y|{ Z]"Öa|¿Y…Y"ŽyZ‹,|‹Äf//ˆ]|uYÁ Á Ád§ÓZ]Õ|uYÁ t˜‡ZeŠËY‚§Y|{ "dˁÂb»Z¯­{‚¿"ÖÀ ËZ°Ë€»MևÂ]ºÆ»ŽyZ‹€´Ë{ Äfˆ]Õ|uYÁ t˜//‡{Õ|{ ŠËY‚§YZ] |‹ Ä]Z¯Ĝ§Zv»º//¯Zu[‚u†Ì¸´¿Y{€´Ë{ÕÂ//‡Y {Ây\Ì«Ä¿Z —Z«Ze|‹ª§Â»½Â//ˆ¿Zm†ËÂ]Հ^Å †Ì¸´¿Y€ËÁdˆz¿ |Å{dˆ°‹Y€³Z¯[‚uÖÀ Ë ÁևZe†Ì¸´¿Yįd‡YÄf¨³ՁÁ€Ìa¾ËYÄ]ŠÀ¯YÁ{ d‡YY€« |//‹|ÅYÂykZyZaÁYÄË{ZveYYÄË¿Yƒº°Ë ÃZ»{d˂³€]Y†//a–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]|Ë|mÄm{Â] {‹ÖËZ¼¿Á…Z» Ĉ‡Â»{Õ{Zf«Y¶WZ//ˆ»…ZÀ‹Z¯,‰ÁZ]c€]ÂÅ €Ìˆ»†Ì¸´¿YcZ]Zzf¿YlËZf¿d¨³"†°Ì»Â¿Â¯YµZfÌb¯" ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY µ{Z »Ã{Z]Z]Z]ZbËZZbËZ‡Äv]Y€»­Â°©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»}McÔ»Z »{ YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z] Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{ Ä̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿Y|¿ÁY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ» |¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁY |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe       |{Ö°¿Z] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ©YÁYÂ¿ {Z¼¿  Äv]Y€»©YÁY ZbËZ  ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY   d¯ZŒ»©YÁY |ƌ»   d ¨À»­Â° ZÀ̏ { ,Äf¨Å€yMcZ«Z¨eYÄ]ŠÀ¯YÁ{½ZÆmÕZÅ…Â] |¿{€¯Ä]€neYÕ|À»Á€Ì¿ €yMcÔ»Z »,Ĉ¿Y€§ÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ZÀˆËY‰Y‚³Ä] dveÔ»Z¯¶^«ÕZŁÁ|À¿Z»Ä]½ZÆm¹ZƇÕZÅYZ]Äf¨Å Y†Ì¸´¿YkÁ€yÖ´¿Â´qÁÂ//uÄ]•Â]€»Z^yY€ÌiZe d§€³Y€«Z°Ë€»MÁ¾Ìq¾Ì]ÕZne²ÀmÁZaÁYÄË{ZveY ħ€ eµZ¼ŸYÁÕZne¶WZˆ»€‡€]¥ÔfyYZÅÃZ»Y†a ÕZŹZ³dˆz¿Z§€‡€]¾°aÁ¾f´À‹YÁ,¶]Z¬f»ÕZÅ €œ¿­Y€f‹YÄ]€´Ë|°ËZ]ÕZneª§YÂeÄ]½|̇ÕY€]¹Ó ÕY€]Ö¸^«Ä»Z¿€]Y`»Y€e,|̨‡wZ¯¹ÔŸYª^— |¿|̇ ‰YÄ]ÖeӐv»cY{YÁÕÁ€]Ä//§€ eŠËY‚§Y €´Ë{¥€—YÁ{€¯|ÅYÂy€œ¿¥€¾ÌqYÓ{{Z̸̻ ŠËY‚§YYZ°Ë€»MՁÁZŒ¯cӐv»|ˀy½Y‚Ì»¾Ìq dˆz¿Z§YՀfŒÌ]cZÌW‚mÂÀÅ|Àq€Å {Y{|ÅYÂy ª§YÂe¾ËYÓZ¼fuYZ»Yd‡YÃ|Œ¿€ŒfÀ»Z°Ë€»MÁ¾Ìqª§YÂe |̇|ÅYÂy¥€—Á{cZ»Z¬»ÕZ”»YÄ]ÄË¿YƒÃZ»¶ËYÁY{ "‚´ÀË|·ÂŵZÀŒ¿"Ĉ‡Â»{Z]…ZÀ‹Z¯,½Z³ÂÅd» |Àf‹Y{YÖ¬§YÂe¾ÌÀqZœf¿YŠÌaZÅc|»YZÅYZ]d¨³ ÕZneª§YÂe€//‡€]Z°Ë€»MÁ®Ë‚°»,Y{Z¿Z¯‚Ì¿€eŠÌa ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ºÌÀ¯Ö»Ö§€ »ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À//‹®Ë ÕZÅd¯€‹¹ZƇ{Y½YY~³ÄËZ»€//‡YÃ|‹d§ZË{ÃÂmÁÖ»ZÆ//‡ÕZÅ©Á|À ½Z»Z‡cZ»Y‚·Y…Z‡Y€] |À¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€//‡Y{ZÆ]©YÁY…Â]{Ã|‹Äf§€Ë~a dveÕZÅÖËYY{Y|{¶«Y|u|ËZ]ZÅ©Á|ÀÂ¿¾ËY,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â//] |À»īԟįÖ¿YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡¹|¬eªuÁ¹ZƇ{Y{Ây®¸¼e ®ˆË½Y‚Ì» d‡Y€f]Y~mZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËYÕZÅ|uYÁ|ˀy,|À‹Z]ÕY|»ZƇÄ] YՀeÓZ]Ã{Z]½YY~³ÄËZ»€‡Ád‡Y€fŒÌ]€´Ë{ÕZÅ©Á|ÀYZÅ©Á|ÀYÂ¿¾ËY |{ Z]Äf¨Å¾ËY{"…ZaÄËZ»€‡‰Y{Za"©Á|À¹Z‡‰Y‚³Ä] |¿Y{Zœf¿Y‚Ì¿ ­€fŒ»"©Á|À |ËZ¼¿\ˆ¯Ö»ZƇÕZÅ©Á|À¾Ì]YYÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]dˆ¿YÂeÖÅ{Z] Z]"½Z̯cÁ€iÕYÁM"©Á|ÀÁ©Á|À¾Ì»Á{|{ Ã{Z]d^iZ]"½ZÆmŠ//¬¿ d‡YÃ{Â]Ö»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ì]©Á|À¾Ì»Â‡ÖÅ{Z]|{ Ä^À‹®Ë€Å –ËY€‹{Â^Æ]hŸZ]¾ËYÁd‡YÄfyZ‡€e¾‹ÁYÁŠÌa kÁ€y®Ë€˜yÂÀÅZ»Y|//‹|ÅYÂy†Ì¸´¿YÕ{Zf«Y ½|‹ÖËZÆ¿½Z»ZeÁd‡YÖ«Z]{Âyc«Ä]ª§YÂe½Á|] |¿ÁĿ³€Å,ZaÁYÄË{ZveYY†//̸´¿YkÁ€yÖ´¿Â´q {Â]|ÅYÂy{Á|v»Õ{  {€°¸¼ŸZÅŽyZ‹,ZaÁY{…Â]ÕZÅYZ]cÔ»Z »{ …Â]"ֈe§"ŽyZ‹įÖËZmZe|Àf‹Y{ÖÆ]ZŒ» ,d§ÓZ]|uYÁ ZeÕ|{ ŠËY‚§YZ]½|//À· Õ|{ ŠËY‚§YZ]†ËZa…Â]"®¯"ŽyZ‹ "†¯{"ŽyZ‹Á|‹Äfˆ]|uYÁ t˜‡{ ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ//]½Z¼·M{c¨°¿Y€§…Â] {ÂyZ¯Ä]Õ|uYÁ ÁY‚Åt˜‡{½{Zf//ˆËY ÓZ]|{ "†°^ËY"ŽyZ‹|Ë{Z»{ {Y{ļeZy |̇|uYÁ Ä]Ád§ ®Ì¿"ŽyZ‹,ŻMÕZÅ…Â]cÔ»Z »{€´Ë{Õ‡Y ZeÕ|{ ŠÆmZ//]¾aYƒÂ̯Âe…Â]"Ö¯ ²¿ZÅ"ŽyZ‹,d§ÓZ]Õ|uYÁ ÁY‚Åt˜‡ Ä]Õ|{ ŠËY‚§YZ]²À¯²ÀÅ…Â]"²À//‡ |̇|uYÁ ÁY‚Å www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 10.05 % …ZaÄËZ»€‡‰Y{Za 9.775 % ½ZÆmŠ¬¿­€fŒ» 9.3 % ½Z̯cÁ€iÕYÁM 8.8 % Ã|ÀËM½YÁZ¯‰Y­€fŒ» 7.92 % ½Y€Ì‡Â]­€fŒ» 7.911 % ZÌ¿{ÄËZ»€‡­€fŒ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ 7.18 % cY{Z®¿Z]ÕY‚³Z¯µÁY€Æb‡  |‹kZyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYµZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À‹ćÁ{ 7.082 % ½Y{Z¯±‚]¹ZƇ µZË{Z̸̻ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ 7.072 % d̬§Â»ÁÁ€Ì§ 6.96 % Ä¿ZÌ»ÁZy®¿Z]­€fŒ»       d ¨À»©YÁY  ÃZmY©YÁY {Z§Y ZbËZ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|‹kZyZŽMYµZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â] |»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,|¿{Â]ÃY€¼ÅÄËZ»€‡{­|¿YcY€Ì̤eÕYY{Á{€Åį–¸fz»ÁÖ»ZƇ ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€fŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻Z]į|¿{Â]d]Zi ¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ZÅ©Á|À¾ËYYÄËZ»€‡kÁ€yŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À Ã{Á‚§Y½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yÄ]|{ÁÃ{Á‚§YÕ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä] ,¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»}McÔ»Z »{ |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿Հf¼¯|¬¿½Zˀm|{Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹ ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]ZbËZZbËZ‡ÃZmY­Â°©YÁYÄ]•Â]€»Äf//‹~³ÖeÔ»Z » d¼Ì«Z]{Z§Yd·Á{d ¨À»©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â] d‹Y{|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË, d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z]    Ö´ÀË|¬¿ |{ %31 www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] kÁ€y ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %178    kÁ€y 110%-   ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7371

روزنامه جهان اقتصاد 7371

شماره : 7371
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه جهان اقتصاد 7369

روزنامه جهان اقتصاد 7369

شماره : 7369
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه جهان اقتصاد 7363

روزنامه جهان اقتصاد 7363

شماره : 7363
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه جهان اقتصاد 7362

روزنامه جهان اقتصاد 7362

شماره : 7362
تاریخ : 1399/05/13
روزنامه جهان اقتصاد 7361

روزنامه جهان اقتصاد 7361

شماره : 7361
تاریخ : 1399/05/12
روزنامه جهان اقتصاد 7360

روزنامه جهان اقتصاد 7360

شماره : 7360
تاریخ : 1399/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!