روزنامه جهان اقتصاد شماره 7158 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7158

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7158

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7158

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ½Z]MÄ^À‹ć  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Y¿ µÁÓYžÌ] ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯¹ÔŸYd À€ËÁ¹Z¬»ºWZ« Äv¨ |ËZbˆ]֋»Y€§d‡{Ä]YcY{YÁcYÁ Ä·Z¬»€‡ d¨¿€ËÁ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ē€Ÿ Zœf¿YYŠÌ]…Â]{ {Â]‚Ì»Md̬§Â» d̬§Â»¹Z¼eZ¿ÃY ½Y€ËY‰Á€§ÁZ°¿YÁ ÖWY|Å|»Zu €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż d·Á{Õ´Àz‡ Äv¨ –‡ÂeÖ»Zm€]cY|Æ e¹ZÆq¹Z³ {‹Ö»¹ÔŸYÕÂƼm†ÌW ֻԟYŠÌaÖ»Zm€]cY|Æ e¹ZÆq¹Z³Á€‹ÃZ]{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz‡ †ÌW–‡Âe½M€¬»dŸZ‡ÁÁ,cZÌ˂m{€¯½Z//Œ¿€—Zy,d//‹Y{ºÌÅYÂz¿ |‹|ÅYÂy¹ÔŸYÕÂƼm ÂÌ¿½Z‡Y€y†°Ÿ |Ì·Âe |‹|̯ZeՁÁZŒ¯cYÁÁ­€¼³,{Y|¿Zf‡Y­€fŒ»ÄÌ¿ZÌ]{ |Œ¿ŽÌy€e­€¼³YÃ{·MÕZÅc} Z¿Z‹†°Ÿ {€¯|̯ZeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Äv¨ ¾°ˆ»|Ì·ÂeÄ·Zˆ»ÖWY|mcÁ€“ ÕZ¯ևŻY Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW |‹ª»Ö]"Ó{"d§€³½Zm"µZË" d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{Ö¸»µÂac|« dŒ³Z]Z]Z»Y,{‹½Y€ËY{Zf«Y֋ZaÁ€§\^‡{Â]Y€«½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÕ{Zf«YÕZÅZ§ Y½Y€ËYÄ°¸],Ã|‹dˬeÄf‹~³µZ‡®ËµÂ—{Ö¸»µÂa‰YZÆÀeÄ¿,{Zf«YÄ]cZ^i d‡YÃ{Y{Y€«|‹€Ìˆ»{ {€^ÅY,½Y€ËYÄ̸ŸÖ»Zœ¿Ö·ZyÂeÕZÅ|Ë|Æe{ÂmÁZ]įd‡ZŵZ‡Z°Ë€»M,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ½Y€ËY{Zf«Y֋ZaÁ€§Z]įd‡Y¾ËYµZ^¿{Ä]ÁÄf§€³ŠÌa½Z»Œ¯Ä̸ŸYÕ{Zf«Y²Àm |À¯\ˆ¯½Y€ËYYÖeYZÌf»YZËÃ|̇{Ây¥Y|ÅYÄ]|¿YÂf] ÕYÄfˆÅ{Y{€«Z]d¨·Zz»Ä]|»MZ¯ÕÁįÖ¿Z»YZ°Ë€»MÂƼm†ÌW,`»Y€e|·Z¿Á{ ¾ËYY,½MÖËYZ¯¹|ŸÄ]ÃZ‹YZ]‚Ì¿dËZÆ¿{ÁdyY{€a¹Zm€]Ä]¹Â//‡Â»½Y€ËYZ] |¿Y{€³Z]Y½Y€ËYÄ̸ŸZźˀveÁ|‹kZy{Y{Y€« YÖ¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÕZʼnY‚³Ö»Z¼ec|»¾ËY{įd//‡YÖ·Zu{¾ËY YZ°Ë€»M¹Y|«Y¾ËY‚Ì¿¹Zm€]ÕZ”ŸY€ËZ‡Á{Y{Ö»€^yÕYÄf//ˆÅª§YÂeÄ]½Y€ËYÕ|À^ËZa |¿|¿YÂyÄ¿Z«ÔŸZ¿ cÔ°//Œ»{ZnËYZ]į{€¯‰ÔeÂ//Œ¯¾ËYŠÌaºÌ¿ÁµZ//‡®Ë{Á|uYµZu¾ËYZ] {€Ì´]½Z»Œ¯YÖeYZÌf»Y|¿YÂf]ÁÃ|¿Z‡–ËY€‹¾Ë€edz‡Ä]Y½Y€ËY,Õ{Zf«Y ZźˀvedŒ³Z]ÁZÅ|Ë|Æe¾ËYÖ¿YÁÂmÄf//‹~³µZ//‡ÕY|f]Y{,…Z//‡Y¾Ì¼Å€] cÄ]Ó{d¼Ì«Ze|‹\^‡Z”§¾Ì¼ÅÁ|//‹Ó{d¼Ì«Ö¿ZƳZ¿ŠËY‚§Y\^//‡ |‡€]½Z»ÂeY‚Å®Ë{‚¿Ä]Äf‹~³µZ‡ÃZ»€Æ»{Ä°ÀËYZe|À¯Y|ÌaŠËY‚§YÄfz̈³Zˆ§Y {Zf«YÖËZ¿YÂe¹|ŸYÖ¯ZuYZ]¾ËYÕZÅÖÀÌ]ŠÌaZÆÀeį{Â]ÕYĿ³Ä]YYZ]dÌ “Á ÖËÓZ]¹Z«YÄ]ÕZmµZ‡{Ó{d¼Ì«į|‹Ö»Äf¨³Á{Â]Yd¼Ì«µ€fÀ¯ÕY€]½Y€ËY {‹Ö»֋ZaÁ€§Zq{‚Ì¿½Y€ËY{Zf«YÁ|‡Ö» ŠÅZ¯Z]Yd¼Ì«Äf‹~³µZ‡‚ÌËZa{Ze|‹\^‡Œ¯ՁYÕZÅd‡ŻµZu¾ËYZ] ŠÅZ¯¾ËYį|¿{Â]|¬f »ZŁÁ½M{½Z§Y€ÖfuÁ½ÓÓ{YÕZ̈]Z»Y,{‹ÃY€¼Å |‹|ÅYÂyÃY€¼Å{|n»ŠËY‚§YZ]Yd¼Ì«Ád‡YÖf«Â»d¼Ì« Z]¦¸fz»Ö¿Z»ÕZÅÁZ]{į|Àq€ÅÁ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯lË|eÄ]Yd¼Ì«{ÂmÁ¾ËYZ] |̇€¿,|‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaį½Z»ÂeY‚ÅZ˹Z«YÄ]ÃZ³pÌÅZ»Y,{Â]ÃY€¼Å‚Ì¿ŠËY‚§Y Yd¼Ì«į{€¯Ä]€neYÖËZŁÁ€f¼¯YYZ]Á{Â]Ó{d¼Ì«ŠÅZ¯µZ‡Z»YµZˆ»Y ‚Ì¿{Ây,ÕZmµZ‡¶ËYÁYÄ]d^ˆ¿Yd¼Ì«ŠÅZ¯į{‹ÃY€¼Å€Ì³ºŒqŠËY‚§YZ] d‡YºÆ»¾ËY€]Õ|̯Ze įd//‡Y|¬f »Á|Å{ֻĻY{Y½Y€ËYÄ̸Ÿ{ÂyÕ{Zf«YÕZÅ|Ë|ÆeÄ]Z°Ë€»Mį|Àq€Å ¾ËY{Z°Ë€»M½ÂÀ¯Ze¶«Y|uįd‡Y½MÕZ˳|ÅY‹Z»Y,ÄfyY|¿YZ¯YY½Y€ËY{Zf«Y d‡YÄfŒ³€]½Y€ËY{Zf«YÄ]cZ^iÄ°ÀËYļŁY€eºÆ»ÁÃ{Â^¿ª§Â»{Ây¥|Å ²ÀmÁ€‹YµZ‡®Ëd//‡YÄf¨³Á€»Y‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW,Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ ÖÀÌ]ŠÌaZŁÁ½MÁ{~³Ö»Z°Ë€»M–‡Âe½Y€ËYd¨¿cY{ZÁÖ°¿Z]ºË€veÁÕ{Zf«Y Հj¯Y|uZŒ§µZ‡®Ë¹ÁY|eZ]Z°Ë€»MZ»Y,{Â]Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Õ|uZeÁ¶°Œ»| ]µZ‡®Ë |̇€¿{Â]½Y€ËY½{ÁM{¿YÄ]dËZÆ¿{Á{Zf«Y֋ZaÁ€§ºÅYį‰YÖ¸Y¥|ÅÄ] Y‚ŁY|¿{€¯Ö»{ZËZŒ§€ÌiZeºÆ»ŽyZ‹½YÂÀŸÄ]½MYZÅÖËZ°Ë€»M{ÂyįYw€¿ |̇ÃZ»½Z]M{½Z»ÂeÁY‚ÅÄ]µZ‡ÃZ»½Z]M{½Z»ÂeÁ d‡YÖ¸»µÂac|«Õ|{ŠËY‚§YÃ|ÀÅ{½ZŒ¿į ŠÅZ¯¹ÁY|eįÃ{€¯ÖÀÌ]ŠÌaºÅ"Öḟ"®¿Z]Ä̇¿ZÌ«YÁŻYŠz]€Ë|»½ZÌ»¾ËY{ ¾ÌËZa|uYÁZeÖfuÁ{‹Ó{‰Y|Ë|‹ŠÅZ¯hŸZ]ÁµY|§–‡ÂeÀÆ]w€¿ ½Y‚Ì»ŠËY‚§YµZ^¿{Ä]ÁµY|§įÖ·Zu{,Ã{€¯€ŒfÀ»ևÖ]½YևÄr¿Mª^— |ËZÌ] ÕZŁYYÕ|^‡¶]Z¬»{½MՀ]Y€]w€¿įÓ{ŽyZ‹,d‡Y{Âyē€«©YÁY|ˀy |¿YÂeÖ»d‡Y½Z‡Â¿{Õ|uYÁZet˜//‡{½ÂÀ¯YÁ{€Ì³Ö»ÁY|¿YYÖ¿ZÆm |À¯•Â¬‡ºÅ|uYÁZeÖfu €œ¿{d·Á{…Z‡Y¾Ì¼Å€]ÁÃ|‹{ZnËY½Y€ËYd¨¿‰Á€§ÕY€]ÖeÔ°Œ»µZu¾ÌŸ{ Õ{Á|uZe©Z¨eY¾ËYį{|À^]Öf¨¿ÕZÅ|»M{[ZˆfuY½Á|]YÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]į{Y{ Öf¨¿½Á|]{Zf«YZ ‹Z‡ÄÀÌ»|¿YÂeÖ»Z»Y,|À¯Ö»{ZnËYd·Á{ÕY€]ÕYÄm{Â]¶°Œ» {‹Ö»s€˜»½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂeŠÌaZŵZ‡Yį|‹Z] ÕY€]|À¿YÂeÖ»€eduY‚Ì¿½YY~³ÄËZ»€‡ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À],½Y€ËY{Zf«Y{cZ^i{ZnËYZ] |ÀÀ¯®¼¯Õ{Zf«Y|‹ÁŒ¯|Ì·ÂedÌ “Á{Â^Æ]Ä]ÁÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡{ÂyZ¯ ÕY€]YÖeÔ°Œ»Ä°ÀËY{ÂmÁZ]½Y€ËYÄ̸ŸZ°Ë€»MÕZźˀveįd¨³½YÂeÖ»\Ìe€e¾ËYÄ] ,{Œ]‚Ì¿½Y€ËYÕ{Zf«Y|‹\^‡|¿YÂeÖ»Z»Y,Ã{€¯{ZnËY¹{€»dŒÌ »ÁÃZ§dÌ “Á ÕY€]Ö³‚]|‹,|À¯ª¬v»d¨¿½Á|]Y{ÂyÄm{Â]{€Ì´]{Z˽Y€ËYįÖe{įY€q {Â]|ÅYÂykZyÄ]Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯Á½Y€ËY{Zf«Y |Ì·Âeª¿ÁÁÖ¸yY{Ž·ZyZ¿d]ZiÄËZ»€‡¶Ì°Œe|‹€]ÖfˆËZ] d^ˆ¿{Zf«YՁZ‡¾¼ËYÁd¨¿Ä]d·Á{Äm{Â]Z°eYŠÅZ¯,Ö¸» Ö°¿Z]¹Zœ¿sԏY|¿ÁÄ]dŸ€‡ÁÖf¨¿ÕZÅ|»M{cZ¿Z‡Â¿Ä] {‹‚¯€¼f»Œ¯ Äf‹~³µZ‡ÃZ»dŒÆ^Ë{YZ°Ë€»MÕÂƼm†ÌW,`»Y€e|·Z¿Á{ Ö¿Z»ž˜¬»Á{{Á{Â//‹Ö»kZy¹Zm€]Yį{€¯¹Ô//ŸY Y¹Zm€]\·Z«{Z°//ˀ»MÃ|//‹ªÌ¸ eÕZźˀveÁÁÁ |¿Y{€³Z] Šz]{µÔyYÁYw€//¿€Ì̤eYÖ//‹Z¿¹ÂeÖf¼ÅÄf¨³Ä] Z]ZŒ«YÂyÄ],½Y€ËY{Zf«YÄ]Õ{ZˁZŒ§,{Zf«YÖmZy d]Z]Y¹{€»YּƻŠz]ÃZ§Á{€¯{YÁd]ZiÁ¾ÌËZa|»M{ {Y{ºÌ»€eÄ]ZÌ¿į|Ë{\̇MºË€ve ÁdŒ³€]{Zf«YÄ]Ö^//ˆ¿cZ^idËZÆ¿{|Å{ֻĻY{YÖf¼Å Ö»YMÄ]Öf¨¿€Ì£|‹Á¹Âe½Âr¼ÅÕ{Zf«YºÆ»ÕZÅŽyZ‹ d§€³Y€«{Â^Æ]€Ìˆ»{ {Zf«Y{ZʼnÔeÓZuY|À¯Ö»tˀeՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ®¿Z]®¼¯Z]Z^ˀ¬e¥Y€Ì//‡s€—Ö°¿Z]ÕZÅZ¯įY€q,{Y{ ÕY€]¾f§€³¹YÁ|¿ÁÁÃ|//‹¹Zn¿Y¶»ZŸÕZÅ®¿Z]ÁՂ¯€» Z^ˀ¬eÁd‡Y¹Zn¿YµZu{¦¸fz»ÕZÅ®¿Z]Õ‡Ys€—¾ËY d‡YÃ|‹ÖËZÆ¿ Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å®Ë{‚¿ºÌ¿YÂeÖ»į¾ËY½ZÌ]Z]Ä//À´¿ d‡YÖ·Zu{¾ËY{€¯ZƛY,ºË€Ì´]¹YÁs€—¾ËYÕY€]ZÅ®¿Z] Ä]ZÆÀËYļÅÁÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa‚Ì¿s€—¾ËYY¾Ì»Zež^À»į d‡YÃZ´ŒËÓZaÁ€fa®Ëdˆz¿Õĸu€»¹Zn¿YÕZÀ » ÕZf¨¿¾e½Â̸̻ ZedŒÅ{Á|uįÄ·Zˆ»¾ËY€]|̯ZeZ]ÁY Õĸu€»ÕY€]į{‹Ö»|Ì·Âes€—¾ËY{¾Ì´À//‡Á®^‡ Šz]{Ä//¯ºË{€¯ÖuY€—YÖËZÅÖ¼Ì//‹Á€fa½MÕ|// ] {Y{Ä»Y{Y,|ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeYÖ//‹YZ]cӐv»Öf//‡{¾ÌËZa ¾ËÁ|eYZÅÃZ´ŒËÓZaÁ€fas€—Ä»Z¿¾ÌËMįd‡YÃZ»®Ë{Á|u €œ¿|»YcZ°¿¹Z¼eÄ»Z¿¾ÌËM¾ËY{¼ËYÃ{€¯µZ‡Yd·Á{Ä]Á d·Á{{ÖÅYÂy€œ¿ĸu€»{½ÂÀ¯YÂ“»¾ËYÁºËYÃ{Y{Y€« {‹\ːeZed‡Y |‹¶u€a‡¾Ë‚À]¾Ì»Ze¶°Œ» ÃZ´ŒËÓZa¾Ì»Ze€—ZyÄ]ՁÁ|Àq€a‡¾Ë‚À]d¨³d¨¿€ËÁ į¹{€¯|̯Zeį|‹ÁÄ]Á{Â^¼¯Z]€´Ë{cÔ°//Œ»Á­YY ¾Ë‚À]¾Ì»Ze¶°Œ»Ã|¼Ÿ€“ZuµZu{į{‹¶u¶°Œ»¾ËY d‡YÃ|‹¶u,|¿YÃ{Y{Ô—Y¾»Ä]į—½M€a‡ €³Y¾»d¨³®aÁYÄ]¾f‡ÂÌaÕY€]¶Ë€]Äf‡YÂyÃZ]{ÕÁ ¾f‡ÂÌaZ]Z»Y¹Y|¿Ö¸°Œ»¾»{|¿ÂÌb]®aÁYÄ]|ÅYÂz]¶Ë€] ºÀ¯Ö¼¿d¬§Y»®aÁYÄ]®q¯ÕZÅŒ¯ {ÁÖ¼¿€eÓZ]Ó{Yd¨¿d¼Ì« ÕZÅYZ]€]½M€ÌiZeÁ°»YM¹ZƇ|{lÀaē€ŸÃZ]{ÁY d¨¿d¼Ì«Á{Y{YµYÁ½Z¼ÅYZ]d¨³,¹Zyd¨¿Ö¿ZÆm Ád‡Y½Z//‡Â¿{Ä°//Œ]€ÅÕY€]Ó{Ã{Á|v»{½ÂÀ¯Y ÕYYÄ]Ó{º«Y{Á€]ÓZ]d¨¿d¼Ì«{‹Ö»‰ÔeÄq€Å |¿Z»Ö»s˜‡¾Ì¼Å{Á{ÁÖ¼¿€eÓZ]Ä°Œ]€Å YÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]d¨¿cYÁcZ»Y|«YÃZ]{ÁY {ÁÖ»ŠÌa Šz]{Ád//‡Y¹Zn¿YµZu{s€—¾ËYd¨³…Â]ªË€— įºË|‹Á€]ÁÖeÔ°Œ»Z]Z°¿Z¼ÌaZ]Z»Y|‹[~mÄËZ»€‡µÁY ¾ËYºÌ¿YÂf]ZeºË{€¯Y‚³€]Ĉ¸m¾Ë|Àq‚Ì¿ĸXˆ»¾ËY¶uÕY€] ºÌÀ¯¶uZËÁÃ{Y{ŠÅZ¯YcÔ°Œ» Ád//‡Yd§€//ŒÌaµZu{s€—¾ËYį¾ËY½ZÌ]Z]d¨¿€ËÁ µÂaºÌ¿YÂf]ZeºËYÄf§€³ÁZ//mYYZ]YÃZ]Á{‚Ì¿½M\//‡ZÀf» {‹Ö»€ŒfÀ»d¯Z//Œ»©YÁYd¨³,ºÌÀ¯ž¼mYՀeŠÌ] Z»YºËYÄf§€³ÁZmY{Zf«YÕY‹YÓ{{Z̸̻Š//‹ZeZ»Á ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁd§€ŒÌaįÖËZmZe Ä]d¨¿ē€Ÿ{̫֨ÂeÁ€ÌyZeįĸXˆ»¾ËYÄ]|̯ZeZ]ÕÁ ÁcZ¿Z Ì»,¹Zyd¨¿{€¯ZƛYd//‡YÄf§€´¿c…Â] įºËYÃ{€¯ē€Ÿ…Â]ÖeY{Z²ÀË{YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ Ö¿Y‚Ì»YŠÌ]ÁºË{Â]ª§Â»Z̈]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Šz]{ ÁZ“Z¬eįY€q ºÌÀ¯\ˆ¯d̬§Â»ºÌfˆ¿YÂe,ºË{€¯Ö»€°§į {Â][¸˜»Z̈]ZÅd¼Ì« ¶Ì·{įºÌf‹Y|¿d̬§Â»ZÆÀed¨¿Šz]{į¾ËY½ZÌ]Z]ÄÀ´¿ ÖËZÅḑ€›Z]ZÅÖ¿Y€ËYįY€q-{Â]Šz]Á{¾ËYdÌÅZ»ºÅ½M d‡ZÅÃ{ÁM€§ÕY€]įcY{Z€f°q¯ÕZÅÁY|¿YÄ]|¿Y{į {Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{YYē€ŸºÅZ]{ÂmÁ¾ËYZ]Z»Y|ÀfˆÅZÀ//‹M {Y{{ÂmÁÁÂu¾ËY{įÖeÔ°Œ»į{€¯ºÌÅYÂyÖ //‡Á ºÌÀ¯¥€—€]Y ®aÁYd¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯ÖÀÌ]ŠÌa Z¼‹ÖÀÌ]ŠÌaį¾ËY€]ÖÀ^»Ö·YÂ//‡Ä]x//‡Za{d¨¿€ËÁ d¨³,{Â]|ÅYÂyÄq®aÁY€^»Z//‡{ºnÀad//ˆŒ¿ÄnÌf¿Y ¾ËYÄ],{‹€eŠÌ]d¨¿|Ì·ÂeŠÅZ¯º«Ze{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa |ÅZ//‹YYZ]{®aÁYd¼//‡YYՀeŠÌ]ŠÅZ¯įZÀ » ºÌ‹Z] †¨ÀeYÃ{Z¨f‡YZ]¥Y€Ì//‡s€—dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{ÕÁ {ÂmÁ½Z°»Y¾ËYd¨³ZÅÃZ´//ŒËÓZaÁ€fas€—Ä]ZŒ»­YÂy ¥|ÅÄ]Հj¯Y|uZŒ§µZ//ˆ°Ë¹ÁY|eZ]Z°Ë€»M|Å{ֻĻY{YÁY ½{ÁM{¿YÄ]dËZÆ¿{Á{Zf«YÖ//‹ZaÁ€§Yį{ÂyÖ¸Y |̇€¿{Â]½Y€ËY ,Yw€¿Äf‹Â¿Yw€¿ŠÅZ¯Ä]ÃZ//‹YZ]Ղ¯€»®¿Z]†ÌW {ZËZŒ§€ÌiPeºÆ»ŽyZ//‹½YÂÀŸÄ]½MYZÅÖËZ°Ë€»M{Âyį Ä]Äf‹~³µZ‡½Z]M{½Z»ÂeÁY‚ŁY,|¿{€¯Ö» ŠËY‚§Y|{ÖÀ Ë|Ì//‡½Z]M{½Z»ÂeÁY‚Å Ö¸»µÂac|« ÄfŒ³Z]½Y€ËY{Zf«YÄ]Ö^ˆ¿cZ^id‡Y|¬f »Ղ¯€»®¿Z]†ÌW {ÂyÖ¸Y¥|ÅÄ]Հj¯Y|uZŒ§µZˆ°Ë¹ÁY|eZ]Z°Ë€»M-d‡Y |̇€¿,{Â]½Y€ËY½{ÁM{¿YÄ]dËZÆ¿{Á{Zf«Y֋ZaÁ€§Yį Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW,Öf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa ½Z]MÁ€»Yd‹Â¿¹€³ZfˆÀËY{{Ây֐z//‹Äv¨{ cY{ZÁÖ°¿Z]ºË€veÁÕ{Zf«Y²ÀmÁ€‹YµZ//‡®ËÁ | ]µZ‡®ËÖÀÌ]ŠÌaZŁÁ½M,{~³Ö»Z°Ë€»M–‡Âe,½Y€ËYd¨¿ {Â]Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Õ|uZeÁ¶°Œ» ½Y€ËYYÄ̯€eZ³cY{YÁŠÅZ¯Ä]d¨¿€ËÁŠÀ¯YÁ ZŒ§Šz],¶ Œ»ÕZŁZ³ÕÁMž¼mÕY€]‡€b¼¯dyZ‡ d¯€‹Ä]YLNGÖÀÌ»dyZ‡,ÖËZË{Šz]{°‡ÖËY‚§Y d‡YÃ{€¯Ä̏ÂeOTC Ä] į Õ{Y» { d¨¿ cYÁ ZËM į µY‡ ¾ËY Ä] x//‡Za { ÕÁ ,|Å{ ¹Zn¿Y Y ÖeZ»Y|«Y d‡Y Y€« ,Ã{€¯ Ä̏Âe OTC d¯€//‹ ÕY€] ZË{ { į ÖËZŇ€b¼¯ ½Âr¼Å ZÅZ¯ Y Öy€] { :d¨³ Z§ { ‚¸§ ÕZŁZ³ ÕÁMž¼m Šz] { ZË d//‡Y ÖËY‚§YZ//Œ§ ½Âr¼ÅZÅŠz]YÖy€]{Z»Y ºÌÅ{Ö» ¹Zn¿Y Y ÖeZ»Y|«Y Ö]ÂÀm Y€«ÁºÌÀ¯Ö»dËZ¼uÁÄ̏Âe–¬§ÁºÌfˆÌ¿Z»Z»€§Z¯LNG {‹¹Zn¿Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹\·Z«{ZÅs€—¾ËYįd‡Y ÕZÅd¯€‹YdËZ¼uÕY€]d¨¿cYÁcZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÁY Ö°ËįºËY{Zf//‡Y¾ËY{YÖËZÅÄ»Z¿€]d¨³½ZÌÀ]Š//¿Y{ ¾ËYįd//‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Ä]¹YÁÕZ˜ŸY,ZŽMY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZÅḑ€›¾ËYY|À¿YÂeÖ»‚Ì¿ZÅd¯€‹ Ád//ˆ¿Y{Z¯YZÅd¯€//‹¾ËYYdËZ¼u¾Ë€fÆ]d¨¿€ËÁ Â//‡€b¼¯Á¾Ì]ÂeÕY~³YÁZ]µZ//‡{{Á‚§Y ½ÂÀ¯YÁºË{€¯Z£MY{ÂydËZ¼uOTCd¯€‹Ä]ÖeYÁZ´» įd‡YÕYĿ³Ä]–ËY€//‹€“ZuµZu{ÁºÌÅ{ֻĻY{Y‚Ì¿ ÖeY{ZÕZŇ€b¼¯ÁZ³Šz]ÕZŇ€b¼¯¾Ì]ÂeÃ|¼Ÿ d‡YÃ|‹Ã{Y{Šz]¾ËYÄ]Ö]ÂÀm…ZaŠËÓZa{Z³ Šz]{YÁd¯€//‹¾ËY€“ZuµZ//u{į¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ {ÂydËZ¼ud¨¿cYÁZ ˜«d¨³,d‡YÃ|‹‚Ì¿ּ̋Á€fa Šz]{ d‹Y{|ÅYÂyÖÀÌÀrÀËYÕZÅd¯€‹Ád¯€‹¾ËYYY Ã{Z¨f‡Y{»įÖeY‚ÌÆne¾Ë€f¼Æ»įd¨³|ËZ]‚Ì¿ּ̋Á€fa ‚Ì¿ZŽMÕY€]|ËZ]į|ÀfˆÅZÅÂ//‡€b¼¯Á€f°·Y,{€Ì³Ö»Y€« cÕY~³ÄËZ»€‡|ËZ]Â“»¾ËYÕY€]ÁºÌÀ¯{ZnËYYZ] {€Ì³ ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],|‹Z]Z ‹|u{ZÅ¥€u|ËZ^¿{Y{Ä»Y{YÄÀ´¿ ¾ËYÄ]ž]ZÀ»‚ÌÆne{ºÌ¿YÂf]į|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁÖ·Âa|ËZ] Z¯įd‡Y–ËY€‹¾ËY{ZÆÀeįY€q ºÌÀ¯®¼¯ZÅd¯€//‹ cY{ZŠÅZ¯ÖËY€q€]ÖÀ^»ZÀˆËYµY‡Ä]x‡Za{d¨¿€ËÁ €f¼¯¹€³¶§{Á½Zf//ˆ]Ze{Ä̯€ed¨³,Ä̯€eÄ//]Z³ €eŠÌ]|¿YÂeÖ»{Y{Y€«ª^—{€‡¶§{Z»Y|À¯Ö»d//‹Y{€] |f§YÖ»©Z¨eY‚Ì¿ĸXˆ»¾ËYį|À¯d‹Y{€] ÃÁ€³Y|Ë{Z]Ä̋Zu{Á€»YÄÀ´¿½„Ì],ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Š¿Y{d¯€‹|ÀqÁOTCd¨¿‡€b¼¯Â]ÂeÕZÅd¯€‹ ½ZÌ]Z]½YZ´¿€^yž¼m{{Z]M†¼‹Öf À­€Æ//‹{½ZÌÀ] {€¯ZƛY,d‡Y‡€b¼¯Á¾Ì]Âed¨¿d À\¸«į¾ËY d¯€‹ÕZÅÂ//‡€b¼¯Á¾Ì]ÂeZ]Z³Ã|¼ŸŠz]½ÂÀ¯YºÅ {‡€b¼¯Á¾Ì]ÂeYŠÌ]Á|]ZËÖ»µZ¬f¿YOTC Ö¸yY{ÕZÅd¯€‹–‡ÂeįÃ|‹ē€ŸOTCÕ‡YŒ¯ d‡YÃ|‹ē€Ÿ Ã{€b‡Z¯,OTCd¯€‹Ä]ÁÂË{Z̸̻ ½ÂÀ¯Ze,ÁYÄf¨³Ä] d¯€‹¾ËYÕ‡YÕY~³ÄËZ»€‡‚Ì¿ÁÂ˽Â̸̻ÁÃ|‹ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y OTCd¯€‹Õ‡YÃ|‹ÄfyZ‡cY‚ÌÆned̨̯ÃZ]{ÕÁ d̨̯{Ö¸°Œ»,d¨¿½Y€Ë|»Á½Z//‡ZÀ‹Z¯ÃY³Ä]d¨³ µZ¬f¿Y,Šz]¾ËY{ÄmÂe¶]Z«Äf°¿ÁÄf‹Y|¿{ÂmÁcY‚ÌÆne Öf‡{Ä]ĸXˆ»¾ËYįY€q-d‡YOTCd¯€//‹{ÕÁZÀ§ ¹Z³{d¯€‹¾ËY®Ë€‹†À¼ËÖ¿Z¼·Md¯€‹ÁÃ{Zf§Y©Z¨eY d‡YÃ{Â]dˆz¿ µZ¬f¿YÖf//‡{Ä]†À¼ËįĸX//ˆ»¾ËYÄ]|̯ZeZ]d¨¿€ËÁ d¯€//‹¾ËYÕZÅÁ€Ì¿Ä]Ö]Ây‰Â»MÁ{Y{¹Zn¿YYÕÁZÀ§ ½Y€ËYºË€ve–ËY€‹{†À¼Ëd¯€//‹{€¯ZƛYd‡YÃ{Y{ ½Zzf»d¼ÅÄ]į|‹\m»ĸX//ˆ»¾ËYÁ{€¯­€eY {‹ՁZ‡Ö»Â]†À¼ËYÄf§€³€]ÕÁZÀ§OTCd¯€//‹ Z¯¹Z¼eOTCd¯€//‹½Y€Ë|»ÃY³Ä]¹Zm€]Y†a†À¼Ë …Ô¯{d¯€‹¾ËYįÃ{€¯¹ÔŸYÁÃ{€¯|ÌËZeYd¯€‹¾ËY |À¯Ö»Z¯Ö¸¸¼·Y¾Ì] ,ÖÅZq½Á{ÕZ//Å`¼adyZ//‡d¨¿cYÁÄÀ´¿Äf¨³Ä] Z]Z]Ö¸ŸÕZÅ|»M{Õ|{|‹ {Y{Öe|»Ö¿Ó—ÕZÅÄ»Z¿€]{ÂyÖËY|»M{ Ä]d^ˆ¿ŠËY‚§Y½Â̸̻Z]¾ÌqYZ]{d¯€‹¾ËYcӐv»µZ §½Y€]Z¯{Y| e d‡YÃ|̇½Â̸̻Ä],Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡¹Á{ÄÅZ»ć µZ‡Y¶§¾Ì»Â//‡{Ó{½Â̸̻ Ä]ŠËY‚§Y|{Z]Z]Z]Ö¸ŸÕZÅ|»M{ |Àqd¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»Á†‡Â»,Z»®mįdˆÌ·Zu{¾ËYÃ|̇Õ{ÔÌ» {€¯Հ̳ÃZÀ¯{Âyd¼‡YŠÌaÃZ» Õ{ÔÌ»µZ‡{AlibabaZ]Z]Ö¸Ÿ |‹¾ËY{YÁ½M½|¿Z//Œ¯Š·Zq €‡Y€‡{½Â³Z¿Â³cӐv»¾ËÔ¿M‰Á€§Ä]Ze|‹ՁY|¿YÃYÁ†Ì‡ZeÕÁ–‡Âe {Y{€b]½ZÆm ÖËY€mY|‹Y€Ë|»,²¿Yƒ¶Ì¿{,Financial WorlddËZ‡[Á‰Y‚³…Z//‡Y€] {ÂydÌ·Z §Z£M{€´·Z‡¾Ì¼fˆÌ]ÃÁ€³¾ËYįd‡YÃ{€¯½ZŒ¿€—Zy,Z]Z]Ö¸Ÿd¯€‹ ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅcZneÄ ‡ÂeÁ‰€f//ˆ³œÀ»Ä]ÁÄf§€³¾Œm€^»Zfb//‡{Y c|»Ä]d^ˆ¿Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡¹Â‡ÄÅZ»ć{Z]Z]Ö¸ŸÖÀÌqd¯€‹ÕZÅ|»M{ d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÁ|‹|{¶^«µZ‡Ä]ZŒ» ÄÅZ»ćÄ]•Â]€»ÕZʼnY‚³ÁZ»MÖ³ZeÄ]Z]Z]Ö¸ŸÖÀÌqd¯€‹,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ½Y‚Ì»{Õ|{ŠËY‚§YÁ|‹ÕZ˳įÃ{€¯€ŒfÀ»YÕ{ÔÌ»µZ‡¹Â‡ d‡YµZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{ÖÀÌq±‚]d¯€‹¾ËYÕZÅ|»M{ Ä]Ád]Z«œÀ»Ä]Ád‡Y½ÁZ»MÖËZ°Ë€»Md¯€‹ÖÀÌqĿ¼¿įZ]Z]Ö¸Ÿd¯€‹ {Zf«Y½ZÆm ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d̬§Â»¹Z¼eZ¿ÃY ½Y€ËY‰Á€§ÁZ°¿YÁ Z¼‹Á|ÌÅ{¹Zn¿YZe|ÀÀ¯µÂv»Z¼‹Ä]|ÀfˆÅºÅÄ]ÄÌ^‹Z̈]įYÕ{| f»¦ËZ›Á|ÌÀ¯‘€§ |À¼‹ÂÅÕYÁY|¿YZeÁÖ¬˜À»֐z‹€³Y |ÌfˆÅdËZ¨¯Ö]Zf^ˆ¿ZÆ¿MļŹZn¿Y{į|Ë‹ÄmÂf» ̠֨“Ö]ZˁYį{‹Ö»\^‡®‹Ö]€»Y¾ËY|ÌÅ|]‚Ì̼edˆ°‹YYd̬§Â»|Ì¿YÂf]Á|̋Z] ºÌ°ve{ÂyÄ]d^ˆ¿Y{Z¬fŸY¾ËYįÖf«Á |ËÁM¶¼ŸÄ]¦ËZ›Á½M¹Zn¿Y{{ÂyÕZÅd̸]Z«Y Zf§|Ì]ZÌ]{|n»Öf€§€³YįÕ—Ä],|ÌËM€]ÖÆ]ZŒ»Z¯¹Zn¿YÃ|ƟYÖ]ÂyÄ]€³Y,|Ë|̌z] Ä]Ö´ÀÅZ¼Å¾ËY€³YÖfu,{‹²ÀÅZ¼ÅZ¼‹¾ÌŒÌaÕZÅdyZÀ‹Z]Ze{Y{|ÌÅYÂy€Ì̤eY{Ây {Ö ‡Á|‹|ÌÅYÂyÁ€ˆ»d§€ŒÌadÌ «YÁYZË.|‹Z]Z¼‹Ö¸¤‹d̬§Â»¾f§d‡{Yd¼Ì« Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Äˀœ¿.|‹Z]²ÀÅZ¼ÅZ¿Z¼‹¾ÌŒÌaÄ]€neZ]d§€ŒÌa¾ËY€³YÖfu,{€¯|ÌÅYÂy½MY€°e į¾ËYYd‡YÖ]ÂyĿ¼¿,|À¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌaYÖ¸^«x‡Zaį,€nÀÌfˆ§įÖfyZÀ//‹ dveį֘ËY€‹ÖÀÌ]ŠÌa{‰Y Zœf¿Y[ÂqZqZ]‰‚Ì´¿YÄ]d^ˆ¿Ö´ÀÅZ¼ÅÃÂ̋Ŀ´q {Y{cÁZ¨e|¿Â‹Ö»ÄfzÌ´¿Y€]d§€ŒÌaÕY€]¹{€»ZÆ¿M d‡Y€Ës€‹Ä]ÖfyZÀ‹Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Äˀœ¿Ö¸Y•Â˜y ć|À¿YÂeÖ»ZÆÀËY‚mÁ|ËZ¬Ÿ,Zʼn€´¿,ZÅČË|¿Y{€§ÕZÅdyZÀ‹įd‡Y¾ËY€]‘€§ |À‹Z]Äf‹Y{ºÅZ]¾°¼»Ę]YÂ¿ ÕY€]į֐z‹,Ôj»-{‹Ö»ÄnÌf¿[dyZÀ‹Y¦·YdyZÀ//‹įÖ»Z´ÀŲÀÅZ¼Å¦·Y { d‡Y½{€¯Z¯ÕY€]Ö^‡ZÀ»ÕZm¦·Yd¯€‹į{Y{Ö»ZƛYd‡YÃ{€¯Z¯¦·Yd¯€‹ d‡Y²ÀÅZ¼ÅÄ]€nedyZÀ‹Z]¾f‹Y{d‡Á{dyZÀ‹,{»¾ËY ZƛYŽz‹½Z¼Å,Ôj»-{‹Ö¼¿ÄnÌf¿[dyZÀ‹Y¦·YdyZÀ‹įÖ»Z´ÀŲÀÅZ¼ÅZ¿[ {Y|¿d‡Á{Y¦·Yd¯€‹į|À¯ µZ‡įŽz‹½Z¼Å,Ôj»-{Y|¿ÕYĘ]Y[dyZÀ‹Z]¦·YdyZÀ‹įÖ»Z´ÀÅ•Â]€»Z¿k {Á€]֐y€»Ä]ÃZ»€Ìe{ÃZ»{Y{€»ÕZmÄ]į{€Ì´]ºÌ¼e{Y{Ĭ]Z‡ d·Zu®Ë²ÀÅZ¼ÅZ¿ÕZÅdyZÀ‹YÕYğ¼n»į{‹Ö»{ZÆÀŒÌacZ“Á€¨»¾ËY…Z‡Y€] d·Zu¾ËYįÕYÃÂv¿ {‹Ö»ÄfzÌ´¿Y€]½MŠÅZ¯ÕY€]{€§į|À¯Ö»{ZnËYÖ¨À»Ö//‹‚Ì´¿Y Ä]€nÀ»įÕZf§€Ì̤eÁŽz‹ÕZÅdyZÀ‹€Ì̤e€]d‡YÖÀf^»{‹Ö»¶WYÖ¨À»֋‚Ì´¿Y |¿Â‹²ÀÅZ¼ÅºÅZ]ZÅdyZÀ‹½MZed‡YÃ|‹ZÅdyZÀ‹½M ¾ÌÌ e®Ë½YÂÀŸÄ],¾ËY€]ZÀ]ÁÖ¨À»֋‚Ì´¿Yd·Zu®Ë½YÂÀŸÄ]Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿d̼ÅY¹Zn¿Y€‡– ŠËY‚§YZÅdyZÀ‹¾ËYd̼ÅYZ]Á|¿Y{²ÀÅZ¼ÅZ¿Ę]YºÅZ]įÖËZÅdyZÀ‹Z¼‹Z],Zf§Ã|ÀÀ¯ ĜuÔ»½MÃZ]{ּƻ½Y|Àq‚Ìq|Ì¿YÂf¿|ËZ‹ÖfyZÀ‹Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Äˀœ¿Yt̓Âe¾ËYZ] |]ZËÖ» ¾ÌŸ{ |‹Z]Äf‹Y{ÕYÃ|ËZ§,Z¯Ä]•Â]€»‰‚Ì´¿YÖÀÌ]ŠÌaÕY€]Äˀœ¿¾ËYį|Ì]ZÌ]̷ָ{ZË|ÌÀ¯ |Ë{ºÌÅYÂyY½Md¸ŸÕ{ÁÄ]Á{Y{֋Y¾ÌÀqÄˀœ¿¾ËY,µZu Äˀœ¿į|¿|‹ÄmÂf»,d§€³c,h̼ˆ·Z¯Á½Âˆ¿ÁY–//‡ÂeįÕYÄ ·Z˜»{ {Y{|ÅYÂy¹Zn¿Y€e|]YZ¯{|n»d€§®Ë{{€§į|À¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÖfyZÀ‹Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿ Á½Âˆ¿ÁY {‹²ÀÅZ¼Å{Â]Ã{€¯Y|Ìadˆz¿d]¿{{ÂyÖfËZ¨¯Ö]YįÖËZÅdyZÀ‹Z]Ze ¾ËYZÅÖ¿{»M{ŠËZ»M¾ËY{ |¿{»MÖÅZ´ŒËZ»M֌ËZ»M{YÖÀÌ]ŠÌa¾ËYh̼ˆ·Z¯ Ã{Â]¦Ì “ZËÁ|¿YÃ{€¯¶¼Ÿ[ÂyZËÄ]ZŒ»ÕYĨ̛ÁZÆqğ¼n»®Ë{į|»M|Ë|aY|Àa ÕYĿ³Ä]ÃÁ€³Á{Z]į\Ìe€e¾Ë|],|‹¶¼ŸcÁZ¨f»ÕYĿ³Ä]{Y€§YZ]ºnÀaĨ̛Á{ |¿Y ÕYÄ]€ne€´Ë{ÃÁ€³Á{Ä]įÖe{,|‹Zf§¾ÌËZaZËÓZ],ÖÀ Ë½Z‹cYZœf¿YZ]²ÀÅZ¼Å |‹Äf¨³|¿{Â]Ã{€¯d̬§Â»Ä]c{ZŸįÖËZÆ¿MÄ]įZÀ »¾Ë|] |‹Ã{Y{½Z‹cYZœf¿YZ]cÁZ¨f» |¿YÃ|‹µÂ^«į|‹Äf¨³|Àf‹Y{dˆ°‹Ä]c{ZŸįÖËZÆ¿MÄ]įÖ·Zu{,|¿YÃ|‹{Á{€»į Äv¨{Ä»Y{Y €^y †¸n»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯†ÌW |̇€¿ZÅļÌ]žÌ¼neÄ]†¸n»Á Z˞̼ne|ËZ]d»Ô‡ÕZÅļÌ]½Â¿Z«ª^—d¨³†¸n»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯†ÌW |̇€¿½Â¿Z«¾ËYÕY€mYÄ]½Z»ÁZ»Y|¿Â‹½Zˆ°ËZÆ¿MÕZÅ©Á|À {Á‚§Yd»Ô‡ļÌ]Ö¸»Áº‡Y€»{Ä^À//‹Á{Á½Á{€´mZeZ“€»Ô£,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‹Y|Æ]cYÁÄ]d»Ô‡ļÌ]Y€q-{Y{{ÂmÁd»Ô‡ÕZÅļÌ]ÁÂu{Õ{ZˁcÓY‡ ÕZÅļÌ]cZ»|yY€qÁd//‡YÖ°Ëd»Ô//‡cZ»|yÃ|À//‹Á€§ÁY|ˀyY€qÁd§ Ö»¶Ì°ŒeÄÆ^m,ºÌ¿Ö»YZÅ¥€u¾ËYZeįd‡Y¾ËYdÌ «YÁ dˆÌ¿½Zˆ°Ëd»Ô‡ d»Ô‡ļÌ]½Z»Z‡Ád‡Y{Á|v»d»Ô//‡¹Zœ¿ž]ZÀ»įºÌ¿Y{Ö»d¨³ÕÁ |ÀÅ{ Õ¸m|ËZ]Á{‹Ã{Y{¹{€»Ä]Ä¿Ó{ZŸ|ËZ]cZ»|yZ»Y{Y{Äm{Â]€ˆ¯½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å d»Ô‡ÕZÅÄÀ˂Å|{Ä°ÀËYd‹Y{ZƛY½Á{€´mZe ºË€Ì´]YħZ“YÕZÅÄÀ˂ŠZ»YÃ|‹€fÆ]dÌ “ÁÓZu-{Â]Ä¿Ó{ZŸZ¿,|//‹Z]Öf·Á{ž]ZÀ»Y|{Á¹{€»\ÌmY †¸n»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯†ÌW |]ZËŠÅZ¯|{Ä]¹{€»ºÆ‡½Â¿Z«ª^—|ËZ] d‡YÖ]ÂyÄ^e¾ËY-d‡YZÌ¿{Œ¯¾Ì]{½Y€ËYd»Ô‡¹Zœ¿Ä^e{€¯ħZ“Y ħ€ eÕZÅd^ˆ¿Áž]ZÀ»¾Ì»Ze{Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{d¨³ÕÁ dˆÌ¿[¸˜»Z»Y {Y{{ÂmÁĸZ§ZÆ¿M¥Z»Áž]ZÀ»¾Ì]Á|¿Y{¶°Œ»Ö°‹‚aÕZÅ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ farzaneh kharaghani@jahaneghtesad com d·Á{Õ´Àz‡ {‹Ö»¹ÔŸYÕÂƼm†ÌW–‡ÂeÖ»Zm€]cY|Æ e¹ZÆq¹Z³ ÖWY|Å|»Zu http www rgs org ir d‡Ż Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i Ö ¿Z«€yÄ¿Y€§µÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• ÖWY|Å|»ZuļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ¹{€»Ö³|¿ÁdŒÌ »,cÔ°Œ»¶uÕY€]d·Á{į|Å{Ö» ,d‡YÃ{ÂyÀ³{ZˁµZ¤f‹YÄ]Ö¸yY{|Ì·Âe-d//‡YÃ{ZfˆËY ŠÅZ¯c|»¾ËY{|{ Z//»Ö//§€»ÕÓZ¯cY{YYÁ d‡YÄf‹Y{ ,ºË{€¯d§ZË{©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf‡YįÖËZÅZ»MZ]{Á‚§YÕÁ ½Âŀ»ÓZ¯©ZqZ« ºÌf//‹Y{ÓZ¯©ZqZ«ŠÅZ¯Ó{{Z̸̻ ÕZÅÃZ´f//‡{ÁÂ//Œ¯cYÁ,Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ÕZÅd¼u Z]įÕ{Zf«Yd‡{ÕZÅd‡Ż¾ÌÀr¼ÅÁd‡Y¦¸fz» Y‚Å®Ë,d‡YÃ{Â]Ö]ÂycZ»Y|«YZÆÀËY-|À¯ĸ]Z¬»ÓZ¯©ZqZ« ¾ËYºÀ¯Ö»€°§,ºË{€¯kZyZÅħ€ eYYÓZ¯º//¸«Á d‡YÃ{Â]Z§{¶]Z«{€°¸¼Ÿ ÕÂnŒ¿Y{Öfu,ºË€veZŒ§Y| ]d¨³d·Á{Õ´Àz//‡ dveZźˀve€—ZyÄ]ÖmZy½Z¼¸ˆ»Œ¯®Ë{Ö¿Y€ËY ,ºË‹Ö»Z¨¯{ÂyՁÁZŒ¯¹Ô«Y{ZÅZŒ§¾ËY{,d‡YZŒ§ Z»cY{YÁ,{‹Ö»€fÆ]Z»dÌ “ÁÁÄ]ÁÁY{ÁÂu{ ,ºË€veZŒ§Y֋Z¿Ö¨À»ÕZÅd¼ˆ«–¬§-d‡YŠÅZ¯Ä]Á {µ{Z e¹|ŸZe½Y€ËY{Zf«YYd¨¿µÂakÁ€y,¹Âeĸ¼mY d‡YÃ{Â]ÄmY»ZÆ¿MZ]d·Á{įd‡YÖeZ«Z¨eY,YYZ] įՀ´Ë{†¯€Å€³Yd¨³d·Á{{€°¸¼ŸYZ§{{Ö Ì] Y€e|]dÌ “ÁZ¼fu,d‹Y{Y€«dÌ «Â»¾ËY{d‡Y֟|» d^j»|‹µZ‡{{Ây€Ì]|eZ]d·Á{¾ËY,{Â]Ö¿ÂÀ¯–]Y€‹ 5 ºË€veÕZÆÀ»,{Â^¿Ö¨À»|‹d·Á{Á{€¯Ä]€ne YÕ|{ d·Á{ÁºÌ¿Y{Ö»½Y€ËYd¸»µÔ¬f‡YÁc‚ŸÄÀ˂ÅY½MZ»į {|ËZ]–¬§Z»į{Y|¿{Z¬fŸYd·Á{Z»Y,d‡YÃ{Zf//ˆËY½MÕZa ºÌÀ¯Ö³|¿ºË€ve ,Հ^ÅcZËÂÀ»YÕÁ€ÌaÁ,Ö¸yY{½YÂeÄ]Z°eYZ]Z»{Á‚§YÕÁ |À¯Ö»Ä]€neYՀfÆ]ž“ÁÁÄ]Ád·Á{ ¾Ë€v]Á½Zfˆ]€ŸÃZ‹{ZaÄ]ÕÂƼm†ÌWÄ»Z¿ ÃZ‹{ZaÄ]ÕÂƼm†ÌWÄ»Z¿ÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{Ö Ì] µZ^¿{Ä]įÄf‹Y{|̯ZeÃY¼Åd·Á{d¨³¾Ë€v]Á½Zfˆ]€Ÿ Ä»Z¿‰Z´¿ÄËZ»½Zm{€°ËÁ¾Ì¼Åįd‡YĬ˜À»cZ^iÁt¸ {Â]¾Ë€v]Á½Zfˆ]€ŸŒ¯Á{½ZÅZ‹{ZaÄ] |¬f »ֻԇYÕÂƼmd·Á{{€¯tˀed·Á{Õ´Àz‡ {€¯{ZnËYĬ˜À»{Õ{| f»ÕZÅÄ^¿ZmÁ{½YÂeÖ»įd//‡Y ÁºËY{Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Z]Õ{ZˁÖ¯€¼³ÁÕ{Zf«Y¶WZ//ˆ» {‹Ö¿Z´ËZˆ¼Å½ZÌ»ĸZ§{ZnËYhŸZ]|ËZ^¿Z°Ë€»MÕZÅZŒ§ €´Ë|°ËZÀ¯{ZŵZ‡ÖÀË{ÁÖ´Àŀ§­€fŒ»ÕZŽZÌÀ]Z]į ®ËĬ˜À»t¸ÕY€]ºË{€¯¹ÔŸYZÅZ]Z//» |¿YÃ{€¯Ö³|¿ d‡YZÌ¿ÕYĬ˜À»Ö ¼mÄf‡{ÕZ°¼Å |¿Y{Ĭ˜À»¾ËY{̼֬Ÿž§ZÀ»Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯{Á‚§YÕÁ ,Z°Ë€»M|À¿Z»Öe|«€]YÖfu,Ĭ˜À»¾ËYYkZyÕZÅÂ//Œ¯ Š §ZÀ»€³YÁ|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Ĭ˜À»¾ËY{{Âyž§ZÀ»…Z‡Y€] ÖfuºË|Ë{į˜¿Z¼Å {€¯|ÀÅYÂy­€eYĬ˜À»,|À°¿[ZnËY ž§ZÀ»dÆm{YZŽMÖ¿Z»Á|¿{€°¿Z§ÁºÅ{€¯¹Â¸œ»¹Â«Ä] |¿{€¯½ZŒËZž¼‹{€]Y€]{ºÅÖ¿Z»Ád§€³Z¯Ä]{Ây ÕZÅŒ¯YZ]ÖfuįºÌÀ¯Ö»€°§{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ Ì] ZËÂaYZÅŒ¯¾Ì¼Å{Zf«Y|¿YÂf]įd//‡YÕ|u{,Ĭ˜À» |À¯µZ §Á d‹Y{€´Ë{ Ä°ÀËYÖÀ ËÂ»YŠ¿Y{€ÀŸ{Y| e€a”u{€¯tˀeÕÁ µZ¬f¿Y{Á€»YZ»Ä¿Z¨‡Zf» d‡YÖ»Ô//‡Yd”Æ¿½MYÃ|ÀËM Ö¿YÁY€§ÕZÅŠ·ZqZq{|Ë|mÕZŶ//ˆ¿Ä]ÖzËZeĜ§Zu ÁZÅÖ˳Á¶]Z¬»{d»ÁZ¬»cÁ€“ĸXˆ»Y€Ë ºÌfˆÅ |Ë|mÕZŶˆ¿Ä]µ|fˆ»ÁtÌv—Ä]Z°Ë€»YZÅÕ|¸« [Ô¬¿Yºœ »€^Å{€¯|̯Zed·Á{Õ´Àz‡ d‡YÃ|Œ¿¶¬fÀ» €]d»ÁZ¬»ž“»½{Â]µ|fˆ»|Àf‹Y{Ö ‡Öf«{ÄqZ]Á€Ë{ |ÀÅ{t̓Âe|Ë|m¶//ˆ¿ÕY€]YZ°Ë€»YÕZÅÖ˳Á|“ {Y{€»YÃ|Œ¿Á€‹Z˽Z]MY½Z]MÄ̔«,ÕM Ä]©|»|¼v»€f¯{¹Âu€»ֿ´¿€‡½Z»YÁµZ‡ ėÁ€Œ»Y†a½YÁ{{®ÌeY€¯Â»{Á\zfÀ»d·Á{ZÆÀeÄ]Zj» ¾Ì´À¿ÕZe{¯½MÃ|‹€ŒfÀ»ÁZe{ZÀ‡YÁ€»Y d‡YÃ|‹Á€‹ ėÁ€Œ»ÕZŽZ»M|“€]ÖzËZedËZÀm½MYÕ|Ë|m{Z ]Y |¿Z‡Ö»cZ^iYÄ]Y½Y€ËYd¸»ÖÅYÂy |Å{Ö»½Z//Œ¿Z»Ĭ˜À»{Z°Ë€»M{€°¸¼ŸÄ»Z¿Z¯d¨³ÕÁ Z»¹{€» d‡YÃ{ÁZÌ¿ևY€¯Â»{ÕŒ¯pÌÅÕY€]Z°Ë€»Yį ÁZ^»®Ë½Zˀm{ÁÕYÕZÅ©Á|ÀÕZa{Ö//‡Y€¯Â»{ ½Z]MY |¿YÃ{ÁM¦//¯Ä]ÕÂeZf°Ë{¹Zœ¿®ËÄ̸Ÿ€Ì´Ìa ¾ËYÄ]½YÁ{€//Å{|ËZ]Z».d//‡YÃ|¿Z»ՂÌqÄqZ»ÕY€] ®ËÄ]¶Ë|^eY½Z]M|ËZ^¿Z» ºÌÅ|]|Ë|mx//‡ZaŠ‡€a ºÌÀ¯®‡ZÀ» Á{€—ÕY€]Y«ÖËZ°Ë€»M»\ˆq€]|ËZ^¿Z»|‹ÁM{ZËÖ Ì] ÕZŶˆ¿ªu{ºÌÀ¯¾ÌÀq€³YįºË€^]Z¯Ä]Հ´Ë{¥~u ÁÄ]€neµZ¬f¿YÕY€]±‚]d¿ZÌy®ËÁºËYÃ{€¯Z¨m|//Ë|m ºËYÃ{€¯|Ë|m¶ˆ¿Ä]ÖzËZeĜ§Zu ևZ¼uÕZÆ·Z‡½MÖ]Ô¬¿Y‹įZŽM{Á‚§Yd·Á{Õ´Àz‡ d»ÁZ¬»¾ËYį|ÀÅ|]ÖÅY³|À¿YÂeÖ»,|¿ÁMÖ»€—ZyÄ]Y Z]ÁªËԇļÅZ]ZŒ«YļÅÁ{Â]€Ì³Y€§ÁZ^»®ËÖ¸»±‚] |‹Ö»¶»Z‹YՀ°§ÕZÅ\f°»ÁZÅŠËY€³ļŠÕÂƼm†ÌW–‡ÂeÖ»Zm€]cY|Æ e¹ZÆq¹Z³¹ÔŸY ÕY€]¹Â‡ÁÁd€§įŠ‡€a¾ËYÄ]x//‡Za{Ö Ì] |//‡Ö»½ZËZaÄ]€´Ë{ÁZaÁY–//‡Âe½Y€ËYž§ZÀ»¾Ì»Ze cY|Æ eŠÅZ¯¹ZÆq¹Z³,½Y€ËYž§ZÀ»¾Ì»Ze¹|ŸÄ]ÄmÂeZ//] |ÌÅ{ÁZmYd¨³,{‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÖv˜//‡Äq{Ö»Zm€] {Ây{Â//‹Ö»µZ¼ŸYÖ»Zm€]cY|Æ eŠÅZ¯įՁÁ½Z¼Å {Ád‹Y{ºÌÅYÂz¿ֻԟYŠÌaÁ|À¯¹ÔŸYÕÂƼm†ÌW {€¯|ÅYÂy¹ÔŸYY€¿McZÌW‚mÖ¿ZuÁÕZ«M€¬»dŸZ‡ÁÁ ºÅ¦¸fz»ÕZŹZ³{ºÌf‹Y{įÕYÃ|ŸÁÄ]ZÀ]Z0  ˜«{Á‚§YÕÁ |¿|Ë{½Z»{Âyֻ¼ŸZ°§YºÅÁºË{Y{d€§ZÅÖËZaÁYÄ] įºË{Â^¿Z»¾ËYºÌf‹Y{į®Ë„eY€f//‡Y€^ÁÕÂ^Z]į Z°Ë€»MÄ¿Z˳Ád‡Ż¾ËYÁºË‹kZy¹Zm€]YºÌf‡YÂy d‡YÃ|¿Z‡ÄnÌf¿¾ËYÄ]YZ»įÃ{Â]ZaÁYd»ÁZ¬»¹|ŸÁ {€¯Ä]€neYÕ|{|‹µÁYµZ‡lÀa{d·Á{ ÁY‚Å,µZ//‡Œ¯ÕZneY€ed¨³Ö Ì] ½Â̸̻Y‚Å®ËZ]µZ‡įÃ{Â]Ö¨À»Ó{½Â̸̻ µZ‡{ÁºÌf‹Y{Ä¿Z°e®ËµZ‡{,d‡YÃ|‹d^j»,Ó{ ½Z//Œ¿Z»M¾ËY{Ây,{Â]d^j»Z»ÕZneY€eº//ÅÁ \°e€»Ö¸¸¼·Y¾Ì]{€´ÌaYºÌ]½Á|]ZÅd¸»Ä̸ŸYZÅdËZÀm {‹ Œ¯Z//Œ«YļÅd¨³{ÂycYZƛYY€´Ë{Šz]{ÕÁ YÂn¿ÁÃ{ÂyºyÖ¿Y€ËYÖËÂn//Œ¿Y{Š^ÀmZÂyÁ {ÂyÖ]Ô¬¿YcZ‡ZˆuYį{Â]Z°Ë€»MÕZ^°f‡YÕÂy¾Ì¼Å ÂÀÅ,Äf//‹~³ZŁÁ½M{Är¿MÁ{Y{Á€]½Z//]Y{Y {Âyֻ¼ŸZ°§YÁÄ »ZmÄ]‚³€ÅZ»Yd‡YZÆ¿M{ZÀf‡Y{» ÕZÅZf§{¹Y|«Y¾ËYÕZÅÄ//ŒËÁ¶¸Ÿį|Å{Ö¼¿t̓Âe d‡YÃ{Â]Z°Ë€»M{Ây ֟|»½Z]MÄ¿Zf‡M{½Z»‚¼ÅZ°Ë€»Yd¨³d·Á{Õ´Àz‡ Ä¿ZÅYÂy|]Zf§ÁM{Z˽Z]M{€´·Z‡¾Ì¼¸Æq"d//‡YÃ|‹ ½M.{Y{Ä¿ZÅYÂy|]Zf§ֈ¯Äqž«YÁÄ]"d//‡Y½Y€ËYºËƒ ªuÁÖ³|¿ªuՁZ‡{Á|v»ÁÖËÁY{ÁÖËY~£ºË€veį ÁÖ´ÀmY‚]Y®ËÄ]YÖ¿Y€ËY½Y|¿Á€Æ//‹d»Ô‡Ä]¥Â˜ » Ä]½Z³{ºË€ve½|¿ZŒ¯Ád¸»½|¿Y‹œÀ»Ä]ÖfˆËÁ€e ªuÁÖ³|¿ªuYZ§{Ä]įd¸»½MZËÃ{€¯¶Ë|^eՁY|¿Y€] .{€]Ö»ŠÌaÄ]Y{ÂyÖ¸»d»ÁZ¬»t¸ [Ô¬¿YÕÔfŸY{ÖÀË¿ĸu€»½Z]Mį¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ÕÂeZf°Ë{ºËƒՁÁ¾ÌÀq{d‹Y{ZƛY,{Â]Z»ֻԇY ÕYY{Ze|¼Ÿį½Z³|ÀÀ¯€ÅZœeÕÁÄ]ŠeM½{Â//Œ³Z]ÃZ//‹ Y{ÂydÌÅZ»Z]®//Ë|¿{Â]Ձ»MŠ¿Y{Á½YÂm\//̯€e {€¯Z°‹M ½Y€ËY¹{€»Ö»Ô//‡YÁÖ]Ô¬¿YŠ^Àm,¹ZËY½M{{Á‚§YÖ Ì] Ä¿Á{€³{YÁYÄ »ZmZŒ«YY֌z]{Âyd§€ŒÌaĸu€»{ YdËZ°u¾Ë{Z¼¿—Ä]½|//‹Ձ»MŠ¿Y{ {€¯{Ây Õ‡Y[Ô¬¿YÕY{Ã|ÀËMÁ,Â//ˆ°ËY[Ô¬¿Y½|‹€Ì³Y€§ -ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{Õ‡Y ©Y€Ÿ½{€¯cZ^iÖ]ÕY€]Ö«Y€Ÿ¹Z¬»|ÀqÁcYZ»YÄX—ÂeÕZŒ§Y ½Z³|ÀÀ¯€ÅZœeZ]ÖËÁZËÁÄ]Ö^ Œ·Y|Œv·Y½|¿ZŒ¯YÄX—Âe¾ËY¥|ÅÕÁ |ÀÀ¯ºÆf»©Y€Ÿ¹{€»ZfŒ¯Ä]YÖ»{€»cÔÌ°Œe¾ËYdËZÆ¿{Zedˆ¿Y{ YÁ|Ì»YįZÆ¿MºÆ»¥Y|//ÅYYÖ°Ëįd¨³ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€//Ì]{ ½Z³|ÀÀ¯€ÅZœeZ]d»ÁZ¬»ÕZÅÃÁ€³Á|//Œv·Y¾Ì]Հ̳{Ä]€nÀ»|¿{Â] ¹Z‡Á»Ä¿ŽuÁZfŒ¯Áªv·Y¶ÅY\WZŸÕZŀ¬»½{Y{Y€«¥|Å,{‹ d‡YÃ{Â]½ZˆÌ»½Zf‡Y{\WZŸ€f§{µÁˆ»«ÕÁZ̸ ·Y ‰Ôe,©Y€ŸÖfÌÀ»YÁÖ//»Zœ¿|//‹Y½ZÅ|¿Z»€§YÖy€]į{Y{Ä»Y{YÕÁ ,ZÅcY€ÅZœeZÆ»{©Y€ŸÖfÌÀ»YÕZÅÁ€Ì¿Õ|À¼¿YÂe¹|ŸÄ¿ZÆ]Ä]Ze|¿{€¯ ºÌ¬fˆ»—Ä]Yd‡YÂy{¾ËYÁ|À¿ZŒ°]ÖËÁZËÁÄ]YÖ^ Œ·Y|Œv·Y Z»Y|¿{€¯Ö^ Œ·Y|Œv·YcÔÌ°Œe†Ì˾̌¿Zm«…|ÀƼ·YÕ|Æ»Â]Y»Y ÄX—Âe¾ËY,cY€ÅZœeÄ̔«Ä]|Œv·Y{ÁÁZ]d¬§Y»¹|Ÿ{ÁYÕZ̋ÂÅ {€¯ÖjÀy€^f¯YµÁY{ZÅcY€ÅZœeµÁYÁ{{Y ©Y€Ÿ€ËÁd//ˆz¿«Õ|Ƽ·Y|^Ÿµ{ZŸ»Ä//¯{€¯|̯ZeÖ¸Ÿ‚z·Y†//Ì« ½{Y{d·Zy{¦·Zz»c|‹Ä]¾Ì¼ÅÕY€]Ád//‡Yž¸˜»cZÌ˂mÄ]Ô»Z¯ d‡YZÅcY€ÅZœeZÆ»{Ö^ Œ·Y|Œv·YÕZÅÁ€Ì¿ µÁY{cY€ÅZœeµÁYÁ{{s€—¾ËY½|‹¹Z¯Z¿Y| ]į{€¯ħZ“YÕÁ {½M¹Á{Á{{cY€ÅZœe¾ËYÃ{€ad//Œa¶»YŸ,ÃZ»€Æ»ºÆ¿€^f¯Y Yd»ÁZ¬»Á|Œv·YÕZÅÁ€Ì¿ŠÌaYŠÌ]į|¿|Ì//‹Â¯ÃZ»½Z]M€^f¯Y [ÂqZq¾ËY{ÕÁZ̸ ·Y¹Z‡ÁÄ¿Z Ìn§Zf//Œ¯Á|ÀÅ{Y€«Z//Œ§dve d‡YÃ{Â] ¥€vÀ»ÕZŽZˀmYÖy€]Ä//¯|//‹ÁM{Z˪v·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{ Äf§€³Z¯Ä]ÄX—Âe¾ËY{ºÌ¬f//ˆ»€Ì£cÄ]‚Ì¿ZÅÖj ]ÁÖ//e|̬Ÿ |¿YÃ|‹ ÄX—Âe¾ËYÃ{Z¨f‡YL‡{»Öe|̬Ÿ¥€vÀ»ÕZŽZˀmį{€¯ħZ“YÕÁ {ÂmÁZ]į|¿|¬f »¥€vÀ»Öe|̬ŸÕZŽZˀm¾ËYY€ËÄf§€³Y€«½Y€³ •€//‹Á|À¯Ö¼¿ÂƛlŸÕ|Æ»¹Z»Y,¥€//‹Y¦n¿{¹ZœŸžmY€» |À¿Y{Ö»¥€‹Y¦n¿¹ZœŸžmY€»ļŶf«{YlŸ€Ÿ¹Z»YÂƛ Ȭ¿¾ËYÖ·Z»¾Ì»Ze{€fŒÌ]ÄX—Âe¾ËY{Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»YŠ¬¿ÕÁ dˆ¿Y{Ö¸yY{²ÀmÁk€»Ák€Å{ZnËYÕY€] {©Y€Ÿ{½Y€³ÄX—ÂeÕZŹZœ¿Ã{ZÌaįd¨³ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{ Ád¼‡Á®Ë€veZ]|¿{Z«Z»Y|ÀfˆÅ¶Ì¸«Ã|Ÿ®Ë½Z³|ÀÀ¯€ÅZœe¥Â¨ |¿€^]ŠÌa{ÂyÕZÅd‡Ż…Z‡Y€]Y½McY€ÅZœeÄ]½{Y{‡ |{Á{Ze®Ë¾Ì]Y©Y€ŸcY€ÅZœe{€³ÄX—ÂeºÌe€ZÀŸd^ˆ¿ÕÁ ½Z³|ÀÀ¯€ÅZœe,½Z³|ÀÀ¯€ÅZœe|//{{Á|uį{€¯ħZ“YÁd//ˆ¿Y{ ¾ËYY֌z]d‡Y¾°¼»į|¿Y{Ö¬u€]cZ^·Z˜»į|ÀfˆÅ‚Ì»Md¼·Zˆ» [ÂqZq{ÁÖ¬˜À»‚Ì¿֌z]ÁÖ¬˜À»€Ì£ÁÓZ]¦¬//‡ÕYY{\·Z˜» |‹Z]ևZ‡Y½Â¿Z« YYZÆ¿McZ^·Z˜»Ö//ˆ¯|ÀÅ|¿ÁZmYįd//‡YÂy½Z³|ÀÀ¯€ÅZœeYÕÁ |À¯¥€vÀ»d‡{€Ìˆ» Ä̸ŸįÕYÄ¿ZÀ°§YÄ«€¨eÕZÅZ //‹Ây{ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{ |‹Ã{Y{cY€ÅZœe¾ËYYÖËZÅŠz]{½Y€ËYÁÖ^ Œ·Y|//Œv·Y,dÌ m€» [Zˆu,€³ÄX—ÂeºÌe¥€—YcY€ÅZœe¾ËY{ZÅZ ‹YÕYÃZaįd¨³ d‡YÃ{Â]k€»Ák€Å{ZnËYÕY€]ZÆ¿Ms€—ÕZf‡Y{ÁÃ|‹ ¾ËY†a{Ä//ËÁ—Ä]Yh// ]ĸvÀ»[‚uÄ]Äf//ˆ]YÁ€//ZÀŸÕÁ ½Zˀm{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmįd¨³Ádˆ¿Y{Ö¿Y€ËY|“ÕZÅZ ‹ į{Â]ÕŒ¯ZÆÀe|¿{€¯ÕY{{Ây©Y€ŸÄ]®¼¯YļÅįŠŸY{ĸ¼u {‹‰Y»€§½Y€ËY[Âyž“»¾ËYįd‡YևZb‡Z¿Á{€¯®¼¯Z»Ä] ©Y€Ÿ{ÖmZyd·Zy{¦·Zz»½Z³|ÀÀ¯€ÅZœe€³Yį{€¯|̯ZeÖ¸Ÿ‚z·Y ½Z‹Ö¸yY{»Y{įÕŒ¯€ÅZ]į|ÀÀ¯¹ÔŸYduY€Ä]|ËZ]|ÀfˆÅ ¶¼vf»Äf‹Y{d^j»ž“Y»įŒ¯®ËÄ°ÀËYÄ¿|À¨·Zz»,|À¯Ö»d·Zy{ Ö¸yY{»Y{\eY€»Ä]ZÆ¿MÕZÅd·Zy{į€´Ë{ÕZÅŒ¯Á{‹Y‚‡Z¿ |ËZÌ¿½ZÌ»Ä]Հ¯}ZÆ¿MY,Ã{Â]€fŒÌ] cY|Æ e¹ZÆq¹Z³Á€‹ÃZ]{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]d·Á{Õ´Àz‡ ,cZÌ˂m{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‹Y{ºÌÅYÂz¿ֻԟYŠÌaÖ»Zm€] |‹|ÅYÂy¹ÔŸYÕÂƼm†ÌW–‡Âe½M€¬»dŸZ‡ÁÁ Ö»Y€³Z]Հ^ydˆŒ¿{Ö Ì]Ö¸Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕY€]ÁZ»ÕY€]dÆm|ÀqY½Z]Md‹Y{ZƛY½Z]Md‹Y{ ÖzËZeÕZÅd^‡ZÀ» {Y{ÖzËZeÖf̼ÅYÃ|ÀËM¶ˆ¿ÁÁ€»Y ¾ËY |¿Y~³Ö»ŠËZ¼¿Ä]YՀeªÌ¼ŸÕZÀ »½Z»µÂ—{ {Y{Z»xËZe{¾Ì »Ä^¬Ÿįd‡YÕ{Y|y®Ë dËZÀmÁº¸›µZ‡ZÅÃ{YÕ{Z¼¿½Z]M{€¯tˀeÖ Ì] įÖe‚Ÿ d‡Yc‚ŸZ]Á\¸—ªuÖf¸»€]³Ád·Á{®Ë ¾Ì¼ÅÁ|ÀÀ¯Ä·Y½M½Â̇ÓÂfÌaZ¯Z]|Àf‡YÂyÖ»ZÅÖËZ°Ë€»M ÖÀ̼y¹Z»YÕ‡YՂÌf‡Z^°f‡YÕZÅ{Zˀ§¾Ì·ÁYZe|‹\^‡ {‹|À¸]½Y€ËY{½MÄ]Äfˆ]YÁºËƒÁ¾f´À‹YÁÄ̸Ÿ į{Â]¾ËYÁ½M{ZÅÖËZ°Ë€»Me{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ YÖËZm€Å{į|¿Y{Yªu¾ËYÁ|ÀfˆÅÖËZÀjf‡Yd¸»®Ë Œ¯‚mÖËZ”«ºfˆÌ‡pÌÅÁ|À¿‚]ºf‡Áº¸›Ä]ºf‡{ZÌ¿{ |‹Z]Äf‹Y|¿YZÆ¿Mļ¯Zv»ªuºÅ½Z‹{Ây ºÅÂÀÅZ°Ë€»MÖ¸Y¶°//Œ»{€¯ħZ“Yd·Á{Õ´Àz//‡ Ä¿ZËZf‡{ÂyÁÄ¿Y€^°fˆ»ÖÀÌ]€e€]{Ây,ÕY|ÀaZÀjf‡Y†u¾Ì¼Å d‡YÄf‹Y{Ä»Y{YºÅÁ€»YZeįd‡YÖËZ°Ë€»M ½Â̇ÓÂfÌaZ¯½Z¼ÅYՀ´Ë{¶°‹Á€»Yį¾ËY½ZÌ]Z]Ö Ì] {¾f´À‹YÁ€ÌyYcZ»Y|«YÃ|¼Ÿd‹Y{ZƛY,ºÌfˆÅ|ÅZ‹Y ¾f//‹~³Za€ËÁ¹Zm€]ĸ¼mYÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ¬§YÂeYkÁ€y d‡Y…ZˆuY¾Ì¼ÅY֋Z¿½ZÆmÕZÅd·Á{ÁZÅd¸»©Â¬u Z°Ë€»Md·Á{Ղ̴¿Yc€Ìu€—Ä]ÁÄf‹Y{Ä»Y{YÁ€»YÄ]Zeį ¾Ë€e|]Á{Y~´]Za€ËY¶¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«|Å{Ö»ÁZmY{ÂyÄ] d‡ŻÕ‡ZÆq ‚Àœ¿ÕYÄfˆÅdËZ‡{Öv·Z IRÖËZeÀÌn¿|‹\m»[€£ևŻÕZÅZŒ§ ºÌÀ¯sZff§YY Ä]Z»YºÌ‹Z]Äf‹Y{IRÖËZeÀÌn¿½ÓY{Â^¿Y€«d¨³Ö¼eYՃ€¿Y½Z»Z//‡†ÌW YŠ·Zq¾ËYZe|¿{Y{Âf‡{Œ¯cZ»Z¬»,ºÌf§€³Y€«ևŻÕZÅZŒ§dveÄ°ÀËY¶Ì·{ º‡Y€»{Ö¼eYՃ€¿Y½Z»Z‡†ÌWÖv·Z€^¯YÖ¸Ÿ,€Æ»‰Y‚³Ä] ºËY~´]ŠËZ¼¿Ä] d¨³½YZ´¿€^yž¼m{‚À˜¿ÕYÄfˆÅdËZ‡{IRÖ¿ZÌ»ÕZž̋Z»ÀÌn¿ÖÅ{Z³ ¾Ë{Z¼¿cÄ]ÄÌuZff§YćÁ€»Y ºÀ¯Ö»€°ŒeÁÂu¾ËY½ZÀ¯Z¯Á½Y|À¼Œ¿Y{ļŁY 0 ^« ºÌÀ¯Ö»sZff§YYÖËZeևIRÖ¿ZÌ»ÀÌn¿,{‹Ö»¹Zn¿Y dˆÌ],IRÀÌn¿®ËÔ IRÖËZeÃ{ÀÌn¿®Ë‚Ì¿½MYŠÌa ºË{Â]Ã{€¯\¿¾Ë{Á€§įºÌf‹Y{ºÅÖËZe ÕÁ |ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeՃ€¿Y‡įºËY{IR¾Ì‹Z»{Á|u€“ZuµZu{ ºÌf‹Y{ ÕÁ€]ZÅZ¯Ä°ÀËYY| ]{Â]Y€«,ºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖËZeÀÌn¿½ÓY{Â^¿Y€«{Y{Ä»Y{Y | ]µZ‡ZÆqć,|‹¹Zn¿Y¹ÓÕZÅdˆe|ÀËM€§Á|̇¹Zn¿Y€‡Ä]ÖËZeÀÌn¿ ,ºÌf§€³Y€«ևŻÕZÅZŒ§dveÄ°ÀËY¶Ì·{Ä]Z»YºÌ‹Z]Äf//‹Y{YÖËZeÕYÀÌn¿ ì·Z]½YÂeįºËY~´]ŠËZ¼¿Ä]YŠ·Zq¾ËYZ»į{Â]¾ËYŒ¯|‹YcZ»Z¬»Âf‡{ |À¯Ö»ÖeZ̸¼ŸYZÆ¿Md˧Ä]|À¯Ã{YYįd//‡Y½ZÀr¿MÖ»Ô//‡YÕÂƼmÃ{YYÁ Á½Y|¿€§į|À¿Y{Ö»ÖmZy½Z³€^yÁ½Z´^z¿–¬§{Y{Ä»Y{YÖ¼eYՃ€¿Y½Z»Z‡†ÌW |¿{Y{¹Zn¿YÖ³‚]Z¯ÄqZ»½Y|À¼Œ¿Y{ ¥Âz»ÕYÄX—ÂeYÃ{€aĬ]Z//‡º¯ÖeYZƛY{ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{ Z]Œ¯¾ËYÖfÌÀ»YÁÖ»Zœ¿|//‹Y½ZÅ|¿Z»€§ÁÖ·ZŸcZ»Z¬»YÖy€]į cY€ÅZœeÕY€n»YÁÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁÖf//ˆÌ¿ÂÌƏºËƒÕZ°¼Å {€¯‰Z§,|¿Â]Ã|Ë{­Y|e©Y€ŸÕY€]Ö»{€» Z],€^f¯YµÁYcY€//ÅZœeZ£MY¶^«ÃZ//»®Ëį«Ö¸Ÿ‚z·Y†Ì«xÌ//‹» ,{Â]Ã{€¯Ã{d¨´//‹YļÅ,½M¥Y|ÅYÁcY€ÅZœe¾ËYªÌ«{ÖÀÌ]ŠÌa Ze|¿{€¯Y|Ë{ÁYZ]©Y€ŸÖ¸yY{ÕZÅÄ¿Z//‡Öy€]Äf‹~³\‹Ä^À//Œ°Ë ,Ã|//‹Ã|Ìq©Y€ŸÕY€]įÕYÄX—ÂeÂy{ÁYcZŸÔ—YcZÌ˂mY |ÀÀ¯¶ZuÔ—Y ¾Ë€f¼Æ»Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»Y¾Ì//Œ¿x̋ÁÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒd¨³ÕÁ {Y½MªÌ«{cZÌ˂mÁ|ÀfˆÅ©Y€ŸÄ̸Ÿ±‚]ÄX—Âe¾ËY½Z¿Y{€³ÄÀv d‡YÃ{Y{Y€«©Y€Ÿd·Á{{µÁˆ»cZ»Z¬»ZÌfyY ½MŠ¬¿Z»Y{Y{Š¬¿ÄX—Âe¾//ËY{Z°Ë€»Mį{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¸Ÿ‚z·Y d‡YÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒY€f¼¯ ºÆ»ÃZ´ËZaćÕYY{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€“ZuµZu{įdyZ‡‰Z§ÕÁ Ä]{Y|¤]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§{ֻ‡ÁÄÌ¿Z¼Ì¸//‡{Ö»Á{,¶Ì]Y{Ö°Ë d‡YÖËZ°Ë€»MÕZÅÃZ´ËZaÃY€¼Å Á€ËÁdˆz¿,ÂƼm†ÌË©Y€ŸÄ¿Z³ć½Y€//‡YÖ°Ë,ÕÁÄf¨³Ä] |À¯Ö»ÕZ°¼ÅÄX—Âe¾ËYY€mY{½Z¼·Za†ÌË {Y|¿Ây¾ËY{ՀfŒÌ]t̓ÂeÖ¸Ÿ‚z·Y ž“Y»ÕYY{įÖfÌÀ»YÁÖ»Zœ¿|‹Y½ZÅ|¿Z»€§YÖy€]į{€¯|̯ZeÕÁ Ä°^‹¾ËY{‚Ì¿|ÀfˆÅ©Y€ŸÖfÌÀ»YÁÖ»Zœ¿cÔÌ°ŒeYÖy€]{Õ|̸¯ ļÅÁ|¿Y{”uŒ¯{Ö¸yY{²ÀmÁk€»Ák€Å{ZnËYÕY€]±‚] cZ¨‡Ä]\e€»Á|¿€]Ö»€‡Ä]Z°Ë€»M{½ZŒËZÅÃ{Y¿Zy½ZÅ|¿Z»€§¾ËY |ÀfˆÅ|»MÁd§{{Y|¤]{Z°Ë€»M {€^ŒÌa{Ã|ÀÀ¯ÕZ°¼ÅÖ¸yY{ÃÁ€³¾Ì»Â//‡ªv·Y¶ÅY\WZŸ¶¯€Ì]{ ևŻÕZŽZˀmÖy€]YÃ|‹{€—ºÆ»½Z³{€¯€‡Öy€]YÄX—Âe¾ËY Á­€v»,¹Zœ¿Ã{ZÌaŠ¬¿¹Â‡ÃÁ€³¾ËYįd¨³Ádˆ¿Y{Ö«Y€Ÿ¥Á€ » |ÀÀ¯Ö»ՁZ]YZÅcY€ÅZœe½|¿ZŒ¯d¿ÂŒyÄ] Ä]¥Á€ »Ö//‡ŻÕZŽZˀmYÃ|//‹{€—{Y€§Yį{€¯ħZ“YÖ¸Ÿ‚z·Y {©Y€ŸÄ »Zm{Y€ZÀŸYÖ//y€]|¿Y{įÖf¨´ÀÅÖ·Z»ž]ZÀ»¶//Ì·{ Á\ˀze,d¿ÂŒyÄ]d‡{į|ÀfˆÅZž̼ÅÁÃ{€¯[~mÄ°^//‹¾ËY ½ZÅ|¿Z»€§Á|À¿Ö»d»ÁZ¬»ÕZÅÃÁ€³ÁÖ^ Œ·Y|Œv·YÕZŀ¬»Ä]ĸ¼u |À¿Z‡Ö»¶f«Ä]ÃÂ̋¾Ë€e|]Ä]YÖ^ Œ·Y|Œv·Y {Y{Y€«Y‚žÌq |À¯Ö»Z”»YÕZÆ´¿Z‹½Z»Z‡”ŸÕZÅŒ¯Z] ½Z»Z‡€›Z¿Á”ŸÕZÅÂ//Œ¯Z]YÖeZ̸¼Ÿ{Y{Y€«Y‚ŮˁYŠÌ]{€¯¹ÔŸY¾Ìq ¾ËY{€¯‰Y‚³Ä^À‹Á{Á¾Ìq‚¼ËZeµZ]¸³Ä»Z¿Á |À¯Ö»Z”»YÕZÆ´¿Z‹ÕZ°¼Å ”ŸįÖËZÅŒ¯Z]Ã|ÀËMµZ‡ć¥€›{YMÖeZ̸¼ŸÕZÅÄ»ZÀ¬§YÂe½YÂÀŸZ]ZÅ{Y{Y€« €ËÁdˆz¿"²¿ZÌqįÖ·" |̇|ÅYÂyZ”»YÄ]|ÀfˆÅ½Z»Z‡¾ËY€›Z¿ZËÁÖ¼‡ ½Zfˆ°]Y|À°‹Ze{į½Z»Z‡¾ËYÕZÅd·Á{½Y€//‡…ÔmY½Zˀm{¾ÌÀr¼Å¾Ìq ®Ë,½Z»Z‡¾ËY€›Z¿ÁÖ¼‡ÕZ”ŸYļÅÕZ°¼ÅZ]{€¯|̯Zed‡YÕY‚³€]µZu{ Á|‹|ÅYÂyY€mYÕ{ÔÌ»µZ‡YÄ»Z¿€]¾ËY |‹|ÅYÂy{ZnËYÕÁZÀ§µZ¬f¿Y‚¯€» ½Z»Z‡¾ËYÕZÅğ¼n»€ËY½YÂm½YY{Ĉ‡Â»dÌ·Z §Ä]•Â]€»ZÅÄ»Z¿€]Y֌z] ŠËZ¼Å,ÕYħ€uÕZÅd]Z«,Öf‡{žËZÀZ]–^e€»ÕZÅŠËZ¼ÅÕY‚³€] {Â]|ÅYÂy Á¾ÌqÕZÅÄ»Z¿€]€´Ë{Y½MÖÀ¯ČËÁ€¬§Z]ÁZ^»…ÔmY,ÖfÀ‡ÕZÅÁY{ÁÖ°‹‚a {Â]|ÅYÂyÃ|ÀËMµZ‡ć{½Z»Z‡¾ËY ½Zfˆ°]Y|À°‹Ze{¯~»…ÔmY½Zˀm{Ä^À‹Á¾Ìq€ËÁdˆz¿«²¿ZÌqįÖ·» dˬeZf‡YÂy,{‹Ö»[ˆv»€›Z¿Á”ŸÕZÅd·Á{½Y€‡…ÔmY¾Ì¼Å|nÅį ÕZ°¼Å|ËZ]ÕZÆ´¿Z‹ÕZ°¼Å½Z»Z‡įd¨³ÁY |‹½Z»Z‡¾ËYÕZÅŒ¯ÕZ°¼Å d›Z¨uÁd‹Y|Æ]Á‰Â»M,֟ÂÀ»‰ÂÅ,ºˆËÁ€eZ]ÁZ^»,ÖfÌÀ»Y,ÕZneÕZÅ d¨³Á{€¯Ö¿Y€´¿Y€]Y½ZÆmÕ{Zf«YdÌ “ÁYÕÁ |À¯dˬeYdˆË–Ìv»Y ÕZ°¼ÅÄÌuÁ|ËZ]½Z»Z‡¾ËYÁ{Y{{ÂmÁZÅŒ¯ÕÁŠÌaÕZ¼‹Ö]ÕZÅŠ·Zq ÕZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³µZ^¿{Ä]ÁÃ{¼¿€eµZ §YÕZneÕZÅŠz]ÁÃ{€¯dˬeY |‹Z]ZÅŠ·Zq¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€]Õ{Zf«Y Z]ÁZ^»ÕZÅ{ZÆ¿cY{ÁY€»ÁZÅÖ¿‚ËYŠËY‚§YZf//‡YÂy¾ÌÀr¼Å¾Ìq€ËÁd//ˆz¿ ,|z»{Y»Z]ÁZ^»ÕY€]Öf¯Z//Œ»ZfyZ‡{ZnËYÁÖeZ¬Ì¬vecZ//ˆ‡Â»,ºˆËÁ€e {ÖËY€³Ä^¿Zm|ÀqdˬeÁºŒË€]YÃYÄ»Z¿€]{€^ŒÌaÄ]c|ŸZˆ»ÁÕZneՁZ‡{YM |‹½Z»Z‡¾ËY {€¯¡Ô]YY֋Za|̇YcYZn»|Ë|Œe½Â¿Z«Ö¿ZuÁ Ä]Y½MY֋Z¿½Z³|Ë{Â]YdËZ¼uÁ֋Za|̇YcYZn»|Ë|Œe½Â¿Z«ÕÂƼm†ÌW {€¯¡Ô]YՀfˆ³{Y{cYÁ Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ½Z³|Ë{Â]YdËZ¼uÁ֋Za|̇YcYZn»|Ë|Œe½Â¿Z«»Ä^À‹Á{ÁÕÂƼm†ÌW {€¯¡Ô]YՀfˆ³{Y{cYÁÄ]Y€mYÕY€]Y«½MY֋Z¿ ,½Y€ËYֻԇYÕÂƼmևZ‡Y½Â¿Z«¹Â‡ÁdˆÌ]Á|°Ë¶YÕY€mY{,…Z‡Y¾ËY€] {€¯¡Ô]YՀfˆ³{Y{cYÁÄ]Y€mYÕY€]Y†¸n»[»½Â¿Z«¾ËYÕÂƼm†ÌW YZ]ÁÄ ‡Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯¹ÔŸYd À€ËÁ¹Z¬»ºWZ« {€¯|̯Ze¾ÌqºÌ¬»Ö¿Y€ËY½Z¿Z³Z]Z]Y|Ë{{d¼€ËÁ |ËZbˆ]֋»Y€§d‡{Ä]YcY{YÁcYÁ Ö»Z¼eÁÄf§€³Y€«cY{ZÕÁŠÌaÖ^‡ZÀ»Z̈]dÌ]Y~m Z»Y|¿Y{ÖeY{Zd//Ì]Y~m€“ZuµZu{Ö¿Y€ËYÕZ//ÅÓZ¯ ½| »,d ÀcYÁd‡Żį{€¯ÄmÂeÄf°¿¾ËYÄ]|ËZ] ÕZÅÓZ¯{Y{|ÅYÂz¿ÁZmYÁd//ˆÌ¿Ö//‹Á€§¹ZycZneÁ {‹|Ì·Âe¾ÌËZaÃ{Á‚§Y‰YZ] ՁZ‡ÂmÖy€]º£€Ì¸ŸÂ//Œ¯Öf¨¿€Ì£cY{Zd¨³ÕÁ µZ‡ÕY|f]YÄÅZ»Š‹{įÕÂv¿Ä]Ã{Â]ÄmY»|//‹Z]ZÅ ŠÅZ¯Ád‡YÄf‹Y{ŠËY‚§YÖ¿Á™Zv·Ä]|{ ÕZm Ö¯€¼³ÕZÅÄËZa‰YՁZ‡Ö «YÁ¶Ì·{Ä]ºÅ½MÖ//‹Y d‡YÃ{Â] cYÁÖ¿| »d¿ÁZ »Z»M…Z//‡Y€]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ÕZmµZ//‡{Ö¿| »{Y»cY{Z¾e½Â//̸̻d À |‹Z]Ö^‡ZÀ»dÌ “ÁŠz]|Ë¿|¿YÂeÖ»įÄf§€³c ‚Ì»MZzf§Y½YÂÀŸpÌÅÄ]Ä//Ì·ÁY{Y»cY{ZµZu€ÅÄ]Z//»Y ºÌ¿YÂf]įÃ{Â]½M‚Ì¿¾ÅM²À‡‘YŸž“Ád¸ŸÁdˆÌ¿ ºÌËZ¼¿ºÅY€§YÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y» ‘YŸž“Áº£€Ì¸Ÿ¾ÅM²À‡cY{Zª¿Á ¾ÅM²À‡cY{ZÕÁ€]‘YŸž“Áº£€Ì¸Ÿd¨³ÕÁ Š¼‹cY{Z½MZÀ¯{Á{Y{Ä»Y{YcY{Z|¿Á½ZÀr¼Å Ö¸yY{cZn¿ZyZ¯ÄÌ·ÁY{Y»Ä°ÀËY¾¼“ d‡YÄf§€³ª¿Á d‡YÃ|‹¾Ì»Ze‚Ì¿ {ּ̜ŸÕY~³ÄËZ»€//‡{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ¿Z]ZÌy…|» {Y{ÁZmY|ËZ^¿įÄf§€³cÕ{Ó§Õ|//Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ pÌÅ{‹{ZZÆ¿MZÌ¿{YZ»€³YZ»Y|À//‹Z]ÄÌ·ÁY{Y»¶˜ » ºÌfˆÌ¿f»½MÕY€]Öf̟ÂÀ¼» cY{ZÕY€]Ä»Z¿€]ć tˀ//ŒeÄ]Ä»Y{Y{cZneÁ½| »,d À€ËÁ¹Z¬»º//WZ« d¨³ÁdyY{€acY{ZÕY€]Ä¿ZzeYÁ¾ËYºÆ»Ä»Z¿€]ć ÃZ´À]{ÂÀe{ZnËYÁZÅYZ]ՁZ‡ÂÀf»,ZÅÓZ¯ՁZ‡ÂÀf» įY€q|Àf//ˆÅÄ»Z¿€]¾ËYÕZÅÂv»ĸ¼mYÖeY{ZÕZÅ Ä^‹®ËÁÃ{Â]Œ¯Ä]½Y€ËYÂ//Œ¯cY{Z|{ ½Z³|ÀÀ¯{ZYY¿Z»c|«į{ÂyÖ»ºŒqÄ]Zv¿Y d‡YÄf§€³ ª¿ÁÕY~³¥|//ÅcY{ZÖ·ZŸÕYÂ//‹{Y{Ä//»Y{YÕÁ ¡Ô]YY|ÀÅÁ¾ÌqÃÁԟÄ]ÄËZˆ¼ÅÂ//Œ¯Ä]cY{Z ZÅYZ]{ÂÀe€]ÃÁÔ//ŸºËY{|«…Z//‡Y¾ËY€]įÃ{€¯ YÕYÃ|¼ŸŠz]įY€qºÌÀ¯ÂÀf»ºÅYÖeY{ZÕZÅÃZ´À] {‹Ö»¹Zn¿Yd¯€‹Ö¼¯{Y| eÕ‡YZ»cY{Z {YÁ|ËZ]ÖeY{ZÕZŶ°//Œed¨³Ö¿Z]ZÌy…|» |ÀËZ¼¿ՂËÄ»Z¿€]Y{ÂyÕZÅÃZ´À]cY{ZÁÃ|//‹¶¼Ÿ Öy€]Y{€Ì³ª¿ÁZŶ°//Œe\·Z«{cY{Z€³YįY€q ¥|ÅÕZÅYZ]ÁÂu{ZÅÖÀ°//‹w€¿ÁÖ¨À»ÕZÅd]Z« d‡Z¯|ÅYÂy ÁÃZ//‹YÕZneÕZÅdyZ//‡€ËÄ //‡ÂecÁ€“Ä]ÕÁ |Ì·ÂeÁcY{ZªÌ§Âe¹|ŸY֌z]Á€»Y{€¯½ZŒ¿€—Zy {{€³Ö»€]ÕZneÕZÅdyZ‡€Ëª¿Á¹|ŸÄ]½Y€ËYÖeY{Z ÕZneÕZÅdyZ‡€ËZ»YÃ|‹‚Ë€//‡|Ì·ÂeįZÀ »¾ËYÄ] {Y|¿{ÂmÁ½MÕY€] Z¯|ËZ]ՁZ‡|¿€]ÁÂu{{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ¿Z]ZÌy…|» {Y| eį{€¯ºÅY€§YÕYÄ//ÀÌ»ÁÄf§€³cÂ//ÕYÄËÁ |]ZËŠËY‚§YÖËÓZ¯¦¸fz»ÕZÅŠz]{½Y€ËYÖ¸»ÕZÅ|¿€] ”uÖeY{ZÕZÅYZ]{ՀfŒÌ]c«Ác|«Z]½YÂf]Ze {¼¿Y|Ìa Œ¯€³YµZu€ÅÄ]Á{Y{Y{ÂycÔ°//Œ»Á¶WZˆ»ºÅ d]Z«d¼‡Ä]‚Ì¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe|ËZ]|À¯Ö»ÄÀ˂Å|Ì·ÂeÕY€] ÁÕY~³ÄËZ»€//‡Ä]ZÌ¿|Ì·ÂeÄq€³Y|ÀËZ¼¿d¯€uՀË~a {Y{½Z» Ã{Â]d¨¿€Ë{Œ¯d‡{į½ÂÀ¯Zed¨³Ö¿Z]ZÌy…|» ÄÀ˂Å|Ì·ÂeÕY€]ºËYÃ|Œ¿€“ZuÃ{€¯Ö»k€y½MµÂaYÁ įZn¯€ÅįÖ·Zu{{‹€Ë~ad]Z«ÁÃ{€¯|//‹ZeºÌÀ¯ Y½MÖy€]¦¸fz»ÕZÅÄ¿ZÆ]Ä]d§€³Ö»cÕ|//Ì·Âe cY{YÁÄ]¹Y|«Yd̨̯¹|ŸÂ“»s€—Z]Á|¿{Ö//»Á{ Y|ËZ]Á{Y|¿{ÂmÁÖf¨¿µÂaÁ€»YįÖ·Zu{ |¿{€¯Ö//» d̨̯½Z»Á€»Ä]|ËZ]ºÅÁYÄq€³Y{€¯dËZ¼uÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe {‹|À¼e|«ÁÃ{Y{Z¬eYY{Ây Õ‡Y¶yY{dyZ//‡ÃZ´//ŒËZ¼¿ÕY‚³€]Ä]Ä»Y{Y{ÕÁ dyZ‡ÃZ´ŒËZ¼¿{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁÃZ//‹Yd ÀcYÁ {€¯ºÅY€§YÖ¿Z°»|‹Y‚³€]Äf‹~³ÕZÅÃZ»¥€›į¶yY{ YįÕYÄÌ·ÁY{Y»ÁcZ ˜«Ä]d^//ˆ¿±‚]žËZÀ½YÂf]Ze |œÀ»¾Ì¼ÅÄ]Á|ÀËZ¼¿ZÌ¿¹ÔŸY|¿{€¯Ö»{YÁkZy Ö¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡Y¶yY{dyZ‡{Y{Y€«Ó{½Â̸̻ dyZ‡Ö¼WY{ÃZ´ŒËZ¼¿Ä°ÀËY¾¼“ |‹|¬ À»±‚]žËZÀÁ d‡YµZ §d ÀcYÁ{dËZˆ]ÁcÄ]‚Ì¿¶yY{ ºœ »¹Z¬»Õ‡YÖ·YÂ//‡s€—Ä]Ä»Y{Y{Ö¿Z]ZÌy…|» ¹Z¬»d¨³ÁdyY{€a{ÂyÄf‹~³ÁÖ¿Y€Àz//‡{Հ^Å Äf‡{½MY€qį|¿YÃ{€¯µY‡µÂXˆ»cZ»Z¬»YՀ^źœ » cY{YÁÁZmY|¿Y{¶yY{dyZ//‡ÖËZ¿YÂeįÖËZÅÓZ¯½MY {€¯ÄWYYÖz‡ZaŠ‡€a¾ËYÕY€]|ËZ]µZu€ÅÄ]į|¿YÄf§ZË ÃZ‹Y¶^«ÕZŵZ‡{ÖÀÌqÕZÅÁ{ÂyYZ]Ä]¾ÌÀr¼ÅÕÁ |‹ՁZ‡Á{Ây{YÁ¾ÌqįÖ¿Z»{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ ÖËÓZ]d̨̯Yį{€¯Ö»|Ì·ÂeYÖeӐv»YÄf//‡{½M ½M|ˀy½Y€ËY{‚Ì¿½YY{ÃZ´//ŒËZ¼¿†a|¿{Â^¿Y{Ây€] d//‹~³Z]½ÂÀ¯YZ»Y|¿{€¯Ö¼¿Ä̏Âe½Z³|ÀÀ¯¥€»Ä]Y Äfˆ¿YÂeÃ{Y{cŒ¯¾ËYįÖËZÅÕY~³ÄËZ»€‡Á½Z» YZ]Ä]Á|ËZ¼¿|//Ì·ÂeÀ¯Z]Öfud]Z«¶]Z«Ö//ËZÅÁ{Ây ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ՁZ//‡²Àŀ§Z]|ËZ]ºÅZ»†a |À¯ē€Ÿ ®ËdveÖ¿Ô¬Ÿ½Z»c|»®Ë{ZeºÌÅ|]d€§Ö¸yY{ |¿Â‹̯֨ÁÄfyY{€a|Ì·ÂeÄ]Öf›Z¨u{Z³ €Ìœ¿Ö]Öf€§cY{ZdÌ]Y~m d€§Ä]{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{Ö¿Z]ZÌy…|» ÃZ//‹YÖ¿Y€ËYÕZÅÓZ¯cY{ZÕÁŠÌaÃ|//‹{ZnËYÕZÅ µZËÁYw€¿cÁZ¨e¶Ì·{Ä]½ÂÀ¯YºÅ{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁ ÕZÅḑ€›d¨¿Z°//eYÄ]‚Ì¿Հ´//‹{€³ÁcZ»|yÁÂu d‡YÃ|¿Z»µÂ¨¤»ÕZ̈] {€¯ÕY~³ÄËZ»€‡Öf À²Àŀ§ÕÁ|ËZ] Ö¿Z³Z]»Y{cZ//neÁ½| »,d À€ËÁ¹Z//¬»ºWZ« {įÃ|‹ºÅY€§Ö]Âyd€§½ÂÀ¯YºÅ{€¯½Z//Œ¿€—Zy Ä]{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡½YÂf]|Ì·Âeª¿ÁÁÖf À²Àŀ§ÁÂu ÁÃ{Â]ÕYÄf‹½ZÌ»ÁÂu®ËÖf À²Àŀ§Ä°ÀËYÂy d‡YÕZ³|¿Z»Á½Z»†ÀmY²Àŀ§†ÀmįºË€Ë~b]€³Y Y|ËZ]†a|À¯Š¯Á€§Â“»¾//ËY\eºÌÅ{ÁZmY|ËZ^¿ {€¯Ã{Z¨f‡Y½Md€§ |À¯dËZ¼uÖ¸»|Ì·ÂeYįºÌÅYÂyÖ»YÖeZne Ö¸»|Ì·ÂeYįºÌÅYÂyÖ»YÖeZneZ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |‹Z]Äf‹Y{ÕZneÄ^ÀmZ§€įÖeZneįY€q|À¯dËZ¼u ÕZÅŠz]€³Y†a,{‹ÖËZ§Â°‹Á|‹Ä]€nÀ»|¿YÂeÖ¼¿ |À¼//‹Y|ÀËZ¼¿dËZ¼uY|Ì·ÂeÖmZyÁÖ¸yY{Ö¿Z³Z] d‡{Ä]|ËZ]Y¥€u¾ËY{€¯|̯ZeÖ¿Z]ZÌy…|» d//‡Y ®Ë{ZnËYÄ·‚À»Ä]Ö¿Z³Z]cYÁÕZÌuYį{€b‡֋»Y€§ ¾ËYÕÁ|¬q€ÅÄ°¸]d‡YY€´eY{YÁÁ|Ì·Âe|“Ä¿ZzeYÁ ÕZne|ÀËM€§€ÅY¶^«{‹Ö»ŽzŒ»ºÌÀ¯‚¯€¼eÁÂu ½Á|]cZneįY€q|‹Z]Äf§€³¶°‹Õ|À¼e|«|Ì·Âe|ËZ] d‹Y{|ÅYÂz¿¹YÁ{|Ì·Âe ÄWYYÁÖ]ZËYZ],‰Á€//§d]¿‚Ì¿|Ì·ÂeY|// ]d¨³ÕÁ Ö»Âƨ»ºÅcZne½Á|]|Ì·Âe†a|‡Ö»ÕZnecZ»|y ÕZneÕZÅdyZ//‡€Ë½Á|]†¯pÌÅÁ{€¯|ÅYÂz¿Y|Ìa ÁÖ¸yY{ÕZÅYZ]Z¬eYÄ//]|¿YÂeÖ¼¿ŠeY|Ì·ÂeÕY€]ÕÂ//« |À¯€°§{ÂyÖeY{Z {Y{Ä»Y{YcZneÁ½| »,d ÀcYÁ{µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY cZneÁ|Ì·ÂeY½Z»YÂedËZ¼u{Y{ÂyÕ|m¹‚Ÿd·Á{ —Ä]Ö¿Z³Z]cYÁÕZÌuYZ//]Ö¿Z³Z]ÁÂu{Á{Y{ įd//‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YcY{YÁµ€fÀ¯ÁZÅdË{Á|v»ž˜« d‡YÖËÓZ¯º¸«d̟ÂÀ¼»d‡€Æ§¹ÔŸYºÅ½MĿ¼¿ {€¯ÃZ‹YºÅÄf°¿¾ËYÄ]|ËZ]Z»Y|ÀfˆÅÖ¸yY{Ä]ZŒ»ÕYY{į |¿YÂeÖ»d‡€Æ§¾ËY¶yY{|Ì·Âe½|‹|À¼e|«\‡ZÀeÄ]į |]Zˉ€fˆ³ {‹€Ë~ad]Z«Á€»Ä]|ËZ]ºÅ|Ì·Âe ¥ÔfyYÄ]{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{Ö¿Z]ZÌy…|» Öy€]d¨³ÁdyY{€a|Ì·ÂeYdËZ¼uÂy{Zŀœ¿ Y|ËZ^¿įÖÀ »¾ËYÄ]{‹€Ë~ad]Z«|ËZ]|Ì·Âe|À˳Ö» Â“»¾ËYįY€q{‹dËZ¼uÕYÄ¿Zz¸³cÄ]|Ì·Âe pÌÅÄ]Ö¿Z³Z]cYÁÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]d¼€ËÁ¹Z¬»ºWZ« ºÌÅYÂyÖ»YÖeZned¨³,{Â]|ÅYÂz¿Âv»cY{YÁ½YÂÀŸ |À¯dËZ¼uŒ¯|Ì·ÂeYį ŠËZ¼Å¾Ì»Á{{Ö//¿Z]ZÌy…|»¾Ì//ˆu,€Æ»‰Y‚³Ä] ÕZÅd‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z],Öf À²Àŀ§Ä ‡ÂeÕZÅZ°ÅY Y|Ë|Æe–ËY€‹Y€ÅZ›Äq€³Y½M½Zf‡|¼ÅÁZ°Ë€»MÄ¿Z¼y {ÁÖ»Z¼‹Ä]ÖËԗd€§®ËZ»YÃ{º«Z»{Zf«YÕY€] |Ì·ÂeÁd ÀÕZ”§½YÂeÖ//»d€§¾ËY\·Z«{d¨³ ºÌÀ¯dˬekZyÄ]Ö´fˆ]YÁž˜«ÁÕÁZ]{ÂyZ]YŒ¯ {Á‚§YÖ¿Z³Z]»Y{cZneÁ½| »,d À€ËÁ¹Z¬»ºWZ« |¿YÂf]į{€Ì´¿Y€«½Y€ËYZÌfyY{ÖËZ”§¾ÌÀq€´Ë{|ËZ//‹ Ö¸yY{ÕZÅYZ]¥€e{ÁÃ{€¯cZ^iYY{Ây|Ì·ÂeŠz] įÕÂv¿Ä]|ËZ¼¿¶¼Ÿª§Â»ÖmZyÕZÅYZ]{”uÁ ÁÃ{€¯cZ^iYÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯¥€»Ä]YÖ¿Y€ËYÕZÅÓZ¯½YÂf] d‹Y{}¨¿‚Ì¿ÖeY{ZÕZÅYZ]{ Œ¯į|ÀÀ¯Ö»ÁM½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖy€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½ZŒ¿€—Zy|‹Á€¨]d¨¿Ä°Œ]®ËÖfu€´Ë{|¿YÂf¿¾ËYY†a Äfˆ¿YÂeÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{į|¿ÁZ]¾ËY€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{€¯ €]YÖÀÌ´À‡ÄËZ‡į¶yY{|Ì·ÂeÄ]ZŒ»ÕZÅÓZ¯cY{YÁY|¿Y |ÀŒ°]†¨¿ÁÄf§ZËÖËZÅ{Â]ÄfyY|¿Y½Z‹cӐv»ÕÁ į{Â]d€§¾ËYµZ^¿{Ä]ZŵZ‡Â//Œ¯Ä°ÀËYÂyÄ] ¾ËYY|ËZ]†a|ËZ¼¿kZy½{Â]Öf¨¿YY{Ây{Zf«Y|¿YÂf] {€¯Ã{Z¨f‡YÖ]ÂyÄ]d€§ Öf¨¿€Ì£YZ]½Y€ËY{Zf«YÃY{Y Á|Ì·ÂeÁÂuÄ]Ä//mÂeÁ€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö//¿Z]ZÌy…|» Œ¯{€¯tˀe{€Ì³cÄf‹~³YŠÌ]|ËZ]cY{Z {‹Ö»ÃY{YÖf¨¿€Ì£cY{ZY…Z//‡Y€]€“ZuµZu{ į{Â]Ã|‹|̯ZecZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡Ä]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á Y€q|‹Z]Äf‹Y{cÁZ¨f»YcY{ZÖ¸»ÁÕY‚³€]µZˆ»Y cÔ°Œ»Á¶WZˆ»Ä]ÄmÂed¨¿cY{Z¶^«ÕZÅÃÁ{{į ½YÂÀŸÄ]cY{Z¾ËYÁ{Â]Äf‹Y~³µÂ¨¤»YÖf¨¿€Ì£cY{Z Y½MÖ//ˆ¯Á|//‹Ö»Äf§€³€œ¿{{Zf«Y֟€§L‚m®Ë ºÌœŸž]ZÀ»Ä]և€f‡{µZu€ÅÄ]įY€qd§€³Ö¼¿Õ|m |Ë{½YÂf]ºÅYd¨¿ÕZË{€‡dŒa{Y{Ö¼¿ÁZmYÖf¨¿ |̯ZeZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁ{µÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{Œ¯ºÌœŸÕZÅÄf//‹Y{Á€»cÁ€“€] d‡YÖfz‡ÁdË{Á|v»–ËY€‹{ÃY¼Å{€¯½ZŒ¿€—Zy ÄmÂeZ]Á|ÀÀ¯Ö»Z°eY{ÂyÕZÅÄf‹Y{Ä]ZŒ§dve{Y€§Yį Y€«dË{Á|v»{Zźˀve™Zv·Ä]Œ¯½ÂÀ¯YºÅÄ°ÀËYÄ] Ö¿| »ÀÌy}ºnuÓ{{Z̸̻d‡YÃ|//‹ÄmÂf»Äf§€³ ZÌ¿{{Ã{Y€f¼¯Ä^eÖ¿| »Ã{Z»Â¿Z]ž«YÁ{įÄf‹Y{ d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Ö¿| »ÕZÅÄf‹YÕZ̈]{Y YY½ZÆm{¹Â//ÌÀ̻·MÁZÌ¿{†»|Ì·ÂeÄ//^eÕÁ dˆ¿Y{Ã|‹ž«YÁd¸¨£{»ÕZÅÄf‹Y{Yְ˽Y€ËYÕÂ//‡ {ՁÁZŒ¯µÂv»¾e½Â̸̻į{Á€¿½Z»{ZËd¨³Á µÂv»|Ì·ÂeÃZ´ËZmÄfˆ¿YÂeŒ¯¾ËYÁÃ|‹|Ì·Âe½Y€ËY {ZÆÀeįÕÂv¿Ä] |Å{ZfyY{ÂyÄ]YZÌ¿{ՁÁZŒ¯ {Z̸̻ÁÄf§€³ccY{Z¾e½Â̸̻µ{Z »µZ‡ €]Y€]Á{Ä]|¿YÂeÖ»Öfuįd‡YÃ|‹{ZnËY½MY|»M{Ó{ |]ZËŠËY‚§YºÅ ¾Ì¼nÀa½Y€ËYՁÁZ//Œ¯ÁÂu{{Y{Ä»Y{YÖ¿Z]ZÌy…|» ÄËZ»€‡Ä¿Z¨‡Zf»Ö·Á{Â]ÁÂu¾ËYƒY€f»™Zv·Ä]ZÌ¿{Â//Œ¯ {į˜¿Z¼Åd‡YÄf§€´¿c½MÕÁÖ^‡ZÀ»ÕY~³ {€¯s€˜»½Y€ËY©ZeY֟Z¼fmY¾Ì»PeÁZ¯,cZÌ·Z»½Â̼̈¯†ÌW Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ÄvËÓ{֏yŠz]cZ^·Z˜»|{µZ¼ŸY \^‡€»Y¾ËYÁ|ÀfˆÅÄmY»ÖËZÆ¿µÂv»Ã|ÀÀ¯¶Ì¼°ecZ ˜« ž«Â»Ä]‰Á€§¹|ŸÁZÅZ^¿Y{Ž«Z¿Ã|‹ÄfyZ‡ÕZÅÓZ¯d‹Z^¿Y µÂ—{įÕYÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z» d‡YÃ|//‹ÖËZÆ¿µÂv» ¶v»YÃ|‹dyY{€aÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe–//‡ÂecZ»|yÁ|Ì·Âe|ÀËM€§ ¾Ì»PeÁ~yYž«Â»Ä]ÖËZÆ¿Ã|//ÀÀ¯¥€»YZ0 fËZÆ¿ÁÓZ¯‰Á€§ µÂv»‰Á€§t˜‡ŠÅZ¯Z]ÖÀ Ë|Å{ֻĻY{YÁY {Â//‹Ö¼¿ Ã|‹dyY{€aÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ‡YįÕYÃ{Á‚§Y‰YcZÌ·Z»,ÖËZÆ¿ ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{€¯d§ZË{ÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€//»Y½YÂeÖ¼¿Y €Ì³{Ö¿Ó—Ö¿Z»¶Y§{Õ{Zf«Y½ÓZ §‰{€³{ÄËZ»€‡ ‰{€³{|¬¿ÃÂmÁŠÅZ¯Z]\Ìe€e¾Ë|] {Â]|ÅYÂyÄy€q¾ËY ÄmY»€˜yZ][¸˜»|u{|Ì·ÂeÄ»Y{Y½Z°»Y,Õ|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ {Zf«YÄ]dËZÆ¿{½Â¿Z«¾ËYºËYÁ|Ì»Y|À¯Ö»|̯ZeÁY |‹|ÅYÂy ‰ÔeZ» |¿‚¿\Ì//‡MÃ|ÀÀ¯¥€»ÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âež§ZÀ»,Â//Œ¯ |ËZ] d‡YÃ|̇€¿ÄnÌf¿Ä]dËZÆ¿{ÕZʼnÔeļÅÖ·ÁºËYÃ{€¯ Ã|ÀÀ¯¥€»ZeÄÌ·ÁYÕ{Z^»YºœÀ»—Ä]Ã{Á‚§Y‰YÀÌn¿ ÁÖÅZ´‹Á€§Ä¿ZËZa½Â¿Z«d‡{ÕY€mYZ]ºËYÁ|Ì»Yį{‹Y€mY {‹ž¨e€»¶°Œ»¾ËY½ZË{»Ä¿Z»Z‡ ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ÁZÅÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe,¹{€»Ä],{Â]֌ËZ»McÄ] ,ZÅ|ÀËM€§ÁÕZÅZ¯ÁZ‡½|‹ºÅY€§Y¶^«|ËZ] {Õ|m\̇M ÖeZ̸¼ŸÕY€]Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿‰Â»MÁՂ̼»,Ö¿Zf‡cZÌ·Z»Â¿ ÕZÅ{ÂyZ]¾Ì¼ÅÕY€] d§€³Ö»Y€«ÄmÂe{»,½Â¿Z«¾ËY½|‹ ÁÂu¾ËYÄ]€´Ë{Z]½YÁY€§ÕZÅ{Y€ËY¶Ì·{Ä] d‹Y{Õ{ZˁÖ¨À» |ÀÅ{¹Zn¿YÖ»Y|«Y|Àfˆ¿YÂf¿žË€‡Ö¸ÌydËZÆ¿{Ö·Á|¿{€¯{ÁÁ |̌¯YY{Ä]½Â¿Z«¾ËYև€]Á €]cZÌ·Z»½Â¿Z«Ö//ŒËZ»MÕY€mY½|//‹Ö¿Ó—¶ËÓ{YÖ°ËÁY ¶v»Yd·Á{Õ|»M{ž]ZÀ»Ö¿Z°¸aºnuŠËY‚§YYÃ{Á‚§Y‰Y {€¯Ö»€°§ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡-|¿Y{Ö»Ã{Á‚§Y‰YÕZÅcZÌ·Z» |»M{ºnu½|//‹º¯Ä]½M¦«ÂeÁ½Â¿Z«€Ì̤ed//‡Y¾°¼» Öy€]Ád·Á{,ÖeZÌ·Z»ÕZÅÃZ´f‡{¶¸ eÖËÓÂeÄf¨³Ä] |»Zn¿ZÌ] €´Ë{¶Ì·{‚Ì¿ֻԇYÕY‹†¸n»dËZÆ¿{ÁZÅÄ¿ZycYÁY ‰Y€]cZÌ·Z»sԏYÄ]ZÌ¿¶ËÓ{YÖ°ËÖËÓÂe d//‡YÃ{Â] Â¿¾ËYŠy€qÁ€Ì̤eÄnÌf¿|À¯Ö»¦ÌÂeĿ´ÀËYYÃ{Á‚§Y Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{ d‡YÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»YcZÌ·Z» ÁÄÌ·ÁY{Y»Հˆ¯Z]ÖÅZ³Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹,¹ÂeÁºË€ve Õ|À]ž¼mÁd§ZË{Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ÃZ]{YZÆ¿McY€œ¿Á ½MY֌z]Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ÄvËÓ¾f»{dËZÆ¿{ÁÃ{€¯ €]cZÌ·Z»ÄvËÓ{»{֏yŠz] d‡YÃ|‹Ã|ÌÀ‹cY€œ¿ dËZÆ¿{ŠËZÅÄf‡YÂyļÅÖ·ÁÃ{€¯Y{Ây‰ÔeÃ{Á‚§Y‰Y Šz]cZ^·Z˜»|{YŠÌ],µZu¾ËYZ]-d‡YÃ|̇€¿ÄnÌf¿Ä] ½Â̼̈¯dˆŒ¿{|‡Ö»€œ¿Ä] d‡YÃ|‹™Zv·֏y ÖËÓÂe |‹Z]Äf‹Y|¿Ö¿Y|Àq€Ì̤eÄvËÓ¾f»ºÅ†¸n»Õ{Zf«Y |Ì»YÄvËÓ½|‹ÖËZÆ¿ZeZ»|˳Ö»«½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa»Ä] -{€Ì³Y€«ÄmÂe{»֏yŠz]ÕZÅ{ZÆÀŒÌaļÅįºËY{ €¼fˆ»—Ä]֏yŠz],ÄvËÓ\ːe|¿Á{Ä°ÀËYÄf^·Y Ö¿Ó—Ä]ÃZ‹YZ]ÖËÓÂe d‡Yd^j»Ö»Y|«Y,{Â]½MÕZÅ|À]€Ì³{ |˳Ö»Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»֌ËZ»M½Â¿Z«ÕY€mY½Z»½|‹ —Ä]ÖeZÌ·Z»¾Ì¿Y«ÕY€mYÁ€Ì̤eįd‡YĿ´ÀËYµYÁZÌ¿{{ ZÀ‹M½Â¿Z«½MZ]¹{€»ÁÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡|ËZ] {‹Ö¼¿¹Zn¿YÖ¿M Y| ]½Â¿Z«¾ËYÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y {‹ŽzŒ»Y€mYZ¯ÁZ‡Á|¿Â‹ |‹ÖËY€mYµZ‡¹Á{ļ̿Y,\ːe |ËZ]įÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z«Ä¿ÓÂnŸÕY€mYd‡Y|¬f »ÁY Œ¯©€]d À{ºÆ»Öf§€ŒÌa Ö¿Y€ËY½YÂm½Z¬¬v»d‡{Ä]ÂeZ»¨ˆ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿|Ì·ÂeÁÖuY€— ZŒ§d§Y̷ָ{€ÅÄ]ijYÁ{‹Ö»µ€fÀ¯Á{ÃYY‚Ì¿½M{€°¼¸ŸļÅÁd‡Y²ÀËÂfÌ¿Z» ¹ZÌaÁµZÀ´Ì‡µZ‡YZ],{‹kZyŒ¯©€]Ä°^‹Yd«€‡ZËÁÕ{ÁÁ©€]ž˜«,ƒZf·ÁÁ d¨³¨ˆ¿Y€e½Y€ËYÖ¿Z³Z]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |Å{Ö»Y€«½Zˀm{Y‚¯€»,Âz» ÕZŀf»YZaYÕYÃÁ{ÁÕYĜv·Հ̳‰Y‚³½Z°»Y-ZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€eY¶ˆ¿¾ËY|Ì·ÂeZ] ÕZÅZ˜yY¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÃ|‹€ˆÌ»GPRS¾ËÔ¿McÄ]ZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e̯֨ {ºfˆÌ‡¾ËY…Z‡Y€]{€¯ħZ“YÕÁ |‹|ÅYÂyµZ‡Y‚¯Y€»Ä]SMScÄ]ÖeZÌu ֗Z^eY–yªË€—YZŀf»YZaÄ̸¯{‹kZy…€f‡{Y̷ָ{€ÅÄ]†¿Y€eįÖe d«€‡¹ÔŸYÄ°ÀËY¾¼“,|À‹Z]Ö»d§ZË{¶]Z«ÂeZ»¨ˆ¿Y€eÕZaBLUETOOTH Z]¨ˆ¿Y€e½Y€ËYÖ¿Z³Z]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»¹Zn¿YCALLÁSMScÁ{Ä] d¨³d‡YÃ|‹|Ì·ÂeÖ¸yY{ÕZÅÕÁZÀ§Z]|{|Zņ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿Ä°ÀËY½ZÌ] Õ¨ˆ¿Y€e½ZÌÀ]Š¿Y{ÃÁ€³½YÂm½Z¬¬v»YÀ¨¿ºÌeÁ{ÂeZ»¨ˆ¿Y€e¾ËYÖuY€—ÕY€] |¿{Â]µZ §ÃZ»lÀa֗½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ©€]d ÀÕY€]ºÆ»Öf§€ŒÌaYÂeZ»¨ˆ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿|Ì·ÂeÄ»Y{Y{·Ö¬e…|ÀÆ» ÁÂu{ŻM€e€]Œ¯lÀaYְ˽Y€ËYֻԇYÕÂƼm{Á‚§YÁdˆ¿Y{[ˆv»Œ¯ d‡YÂeZ»Â¨ˆ¿Y€eY¿Y|Ì·Âe YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ¾Ìfˆz¿ÕY€]|¿|‹ª§Â»‰ÔeZÅÃZ»Y†a¨ˆ¿Y€e½Y€ËYd¯€‹{Ö¿Y€ËY½YÂm½Z¬¬v» ÁÃ{Â]Ö¿Y€ËYÔ»Z¯į|ÀÀ¯ÖuY€—YÕÂeZ»¨ˆ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿,Ä¿ZÌ»ÁZyĬ˜À»{Z] Á{ÃYYµ€fÀ¯{€§Ä]€vÀ»Ö³„ËÁÕYY{įÖWZņ¿Y€e,d‡YÃ|̇|Ì·Âeĸu€»Ä] |ÀfˆÅ ½ZÌ]Z]¨ˆ¿Y€e½Y€ËYÖ¿Z³Z]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»·Ö¬e…|ÀÆ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºfˆÌ‡¾ËYd¨³,d‡YՂ¯€»ºfˆÌ‡Ä]‚Æn»Ã|‹|Ì·ÂeÕZņ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿Ä°ÀËY Z»{,©€]ƒZf·Á,ÖmÁ€yÁÕ{ÁÁ©€]½ZˀmY|¬»¶Ì^«YÂeZ»¨ˆ¿Y€eÖeZÌuÕZŀf»YZa Ä°^‹ªË€—Y†b‡ÁÃ{€¯ÀÌy}{Ây¶yY{{Á‚Ì·Z¿MY†¿Y€e½YÂeY|¬»Ád̨̯Á GSM Ä°^//‹{ÂmÁ¹|Ÿ{{LoRa֏ZfyY֗Z^eY–yZËGSM GPRS ,ՀfŒ»ÕYÄ¿Z»Z‡ZËÁžËÂeÕZÆf¯€‹Zˀ̿YÂed¯€‹{€¬fˆ»Ղ¯€»Á€‡Ä]GPRS YÃZ´f‡{€Å,ZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e|Ë|m¶ˆ¿¾ËY|Ì·ÂeZ]ž«YÁ{{Á‚§YÕÁ |À¯Ö»µZ//‡Y ÁՀË~adËÁ¶]Z«,{‹Äf§€³Z°]Œ¯©€]Ä°^‹{įÕYʬ¿€Å{Zņ¿Y€e¾ËY ֟Z¼fmY¾Ì»PeÁZ¯,cZ//Ì·Z»½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW,ÖËÓÂeÄf¨³Ä] ‰Y€]cZ//Ì·Z»ÄvËÓ{»{֏yŠ//z],½Y€ËY©Z//eY Ä]dËZÆ¿{ŠËZÅÄf//‡YÂyļÅÖ·ÁÃ{€¯Y{Ây‰ÔeÃ{Á‚§Y Šz]cZ^·Z˜»|{YŠÌ],µZu¾ËYZ]-d‡YÃ|̇€¿ÄnÌf¿ cZÌ·Z»ÄvËÓ,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZa d‡YÃ|‹™Zv·֏y Õ{Zf«Y½Â̼̈¯Ä]€fŒÌ]sԏYÁև€]ÕY€]Ã{Á‚§Y‰Y€] Á€»Y€Ÿd‡YY€« d‡YÃ|‹ZmYֻԇYÕYÂ//‹†¸n» ,ÖÀ¸Ÿ¾v½ZËZaY†a†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ÕZ”ŸYÄ^À‹Á{ {YÃ{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ÄvËÓÃZ]{¾vYÖ//ŸZmY{Y» dŒÆ^Ë{Y{Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z« |ÀÀ¯և€]½Â̼̈¯ xËZe{Á|ֻ̇ԇYÕY‹†¸n»\ːeÄ]µZ‡ÃZ» Ö//ŒËZ»McÄ]À^eÁÃ{Z»{ÃZ»€Æ»º°Ë ÕY€mY½Z»Äq€³Y-|»M{Y€mYÄ]Â//Œ¯{µZ//‡c|»ÕY€] ½Â̼̈¯†ÌW,ÖËÓÂe{¼v» |̌¯µÂ—µZ‡½M֌ËZ»M µZ‡Á{{Á|u֗|˳Ö»½Y€ËY©ZeY֟Z¼fmY¾Ì»PeÁZ¯,cZÌ·Z» ZÅZ],֟Z¼fmY¾Ì»PeÁZ¯,cZÌ·Z»½Â̼̈¯dËÂv»Z]½Y€ËY©ZeY Ã{€¯Y‚³€]Ĉ¸m{| f»ÕZŦÀY֏yŠz]½ÓZ §Z] Ö¿Y€ËYÕZÅÓZ¯cY{ZÄ ‡Âe¹Á‚· ÖeY{Z¥|Å|Ë|mÕZÅYZ]{ZnËYÁ Ö¿Y€ËYÕZÅÓZ¯cY{ZÄ ‡ÂecÁ€“€]¾ÌqºÌ¬»Ö¿Y€ËY½Z¿Z³Z]Z]Y|Ë{{d¼€ËÁ Z]Y|Ë{¾ËY{Ö¿Z¼uZ“,ZeZ‹‰Y‚³Ä] {€¯|̯ZeÖeY{Z¥|Å|Ë|mÕZÅYZ]{ZnËYÁ Öf¨¿€Ì£cY{ZŠËY‚§Y{€¯½ZÌ],|Ì·Âeª¿ÁµZ‡{½Z»Œ¯ÖeY{ZÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹Y ÕÁ€]{Y{Ä»Y{YZneÁ½Z¿Z³Z]Ä][Z˜yÁY ºËY{Z¯Âf//‡{{ÄËZˆ¼ÅÂ//Œ¯Ä]Y |ÌÀ¯Z¯ÖeY{Z¥|ÅÕZÅYZ]{ZnËYÁ½Z»Œ¯dyZ‡ÕZÅÓZ¯ÖeY{Z|Z¬»ŠËY‚§Y €ËÁÁ½Zfˆ°]YcZne€ËÁZ]Y|Ë{{‚Ì¿¾ËYYŠÌaÖ¿Z¼uZ“įd//‡Y€¯}½ZËZ//‹ ÖÀf¨³ {€¯|̯PeÕZnecY{ÁY€»ÁcZ^‡ZÀ»Ä ‡ÂeÁ‰€fˆ³€]…ÁÔ]ÕY~£ÁՁÁZŒ¯ ½Y€ËÁdˆz¿…ÔmY¾Ì¼Å|nÅ{d¯€‹Y†acZneÁ½| »,d À€ËÁįd//‡Y Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿ÄÌuZff§Y{d¯€‹ÕY€],½Zfˆ°]Y|À°‹Ze{ÕZÆ´¿Z‹ÕZÅÕZ°¼Å½Z»Z‡ ¾ËY{½ÂÀ¯YºÅÁ{€¯€¨‡¾ÌqŒ¯Ä]ºÆ»ÕZ¯Ä»Z¿€]ÁY|Ë{|Àq¹Zn¿YÁ¾ÌqcY{YÁ {€]Ö»€‡Ä]Œ¯ …ÁÔ]Á½Y€ËY½ZÌ»ÕZnecZ^‡ZÀ»ªÌ¼ eÁÄ ‡Âe ÁՁÁZŒ¯€ËÁ»Ö·ÂeZ¿Y°ˆeZyZ]Y|Ë{{½Z»Œ¯cZneÁ½| »,d À€ËÁ¾ÌÀr¼Å {€¯|̯PeŒ¯Á{½ZÌ»ÕZnecZ^‡ZÀ»ªÌ¼ eÁÄ ‡Âe€]«…ÁÔ]Œ¯ÕY~£ ¹Zn¿Y¾ÌqcY{YÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´//ŒËZ¼¿ÕZÅÄ»Z¿€]ÄÌ//‹Zu{įY|Ë{¾ËY{Ö¿Z¼uZ“ ,ÖËY~£{Y»ÁՁÁZŒ¯ÁÂu{…ÁÔ]Á½Y€ËYÂ//Œ¯Á{ÕZÅḑ€›Ä]ÃZ//‹YZ],d§€³ Z¯Âf‡{{|ËZ]Œ¯Á{½Z¿Z³Z]ÁZnedÌ·Z §¶ÌƈeÁÕZnecZ^‡ZÀ»‰€fˆ³{Á‚§Y Á‰€fˆ³€],‚Ì¿½Zfˆ°]YcZne€ËÁZ]Y|Ë{{Ö¿Z¼uZ“įd‡Y€¯}½ZËZ‹ {€Ì´]Y€« {Â]Ã{€¯|̯Pe[ÂÀmÄ]µZ¼‹֗Z^eYÁ|ˀ¯ՁZ‡µZ §ÁÕZnecY{ÁY€»ÁcZ^‡ZÀ»Ä ‡Âe Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌW d§†¸n»Ä],Öf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â]ÖÀÌ]ŠÌa‰Y‚³ µZ‡Äm{Â]ÖÀÌ]ŠÌaÁ{€°¸¼Ÿ‰Y‚³d¨³Â//Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌW ½Z»Z‡Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |‹†¸n»ºË|¬eÄ^À‹Á{Á,Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹ Ä»Z¿¾ÌËM½Â¿Z«Ã{Z»ZÆqÀ^e€]ZÀ]{€¯ZƛYdz]¿€«Z]|¼v»,Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],{‹†¸n»ºË|¬e½Z]MºÅ{‚¿ZaZe|ËZ]ZÅd¯€‹Äm{Â]Y֋Y‚³†¸n»Ö¸yY{ ÕY€]¹ÓÕZÅև€]ÁcZuԏY¾Ë€yM,Œ¯Äm{Â]{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼Å{‚¿Za{Äf‹~³Á d¯€‹Äm{Â]ÕY€]Ĉ¸m¾ËY{d¨³ÕÁ d§€³Y€«Z¯Âf//‡{{‰Y‚³¾ËYÄWYY Äm{Â]ÕZÀ^»€]¹Z«Y¾ËY,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ëµ{Z »Ö¼«Öf·Á{ d‡YÃ|‹ÄÌÆe,Öf·Á{ÕZÅd¯€‹ÕZÅdÌ·Z §Ã|//‹¹Z¼ed¼Ì«ÁZÅd¯€‹{€°¸¼ŸՂË {Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]µZ‡{Öf·Á{ÕZÅd¯€‹|‹€¬»…Z‡Y¾ËY€]{Á‚§Ydz]¿ Äm{Â]{įÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZ]º«¾ËYį|À¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—{½Z»Âe ÕZÅs€—ÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|ud‡YÃ|//‹Ã|Ë{Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—ÕY€]ֻ¼Ÿ {Z̸̻Y‚Å{Á|u{Y{Ä»Y{YÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†ÌW d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ö¿Y€¼Ÿ ZfyYŠz]¾ËYÄ]µZ‡{ZeÃ|‹ՂËÄm{Â],µZ¤f‹YÕY€]À^e{‚Ì¿½Z»Âe Ö¿Y€¼ŸÕZÅs€—{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ã|ÀËMµZ‡ÕY€]d¨³½YÂeÖ»¾ËY€]ZÀ]ºÌÅ{ ÕZźˀveÄ]ÄmÂeZ]Œ¯į֘ËY€‹{d¨³ÕÁ |‹|ÅYÂyÕY~³ÄËZ»€‡YµZ¤f‹YÁ ¾ËY{Öf·Á{ÕZÅd¯€‹įd‡YÖ¿Á{ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡Y,ÃY¾Ë€fÆ]Ã|‹ÀZv»Ä¿Z¼·Z› Õ|À]ž¼mZ]{€¯ħZ“Ydz]¿ |ÀÀ¯Z¨ËYÖ]ÂyÄ]Y{ÂyÕ{Zf«YÁÖzËZeŠ¬¿|ËZ]ÄÀÌ» Ä]}M{‚Ì¿Œ¯¶¯Äm{Â]Á|‹|ÅYÂyµZ‡YֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ä]‰Y‚³¾ËY {‹Ö»µZ‡Y†¸n» |‹¹ÔŸY֨̏ÁÃÂÌ»º¸«d¼Ì« ‰Á€§ÕY€]֨̏ÁՂ^//‡,ÃÂÌ»º¸«d¼Ì«½Y€ÆeZ]ÀeÁÃÂÌ»Ղ¯€»½Y|Ì»Ä//Ë{ZveY Ö//‹Á€§Ã|¼ŸÄ»Z¿w€¿ª^—,Z¿€ËY‰Y‚³ {€¯¡Ô]YY½Y€ÆeZ]ÀeÁÃÂÌ»Ղ¯€»½Y|//Ì»{ ZeY‚Å ¾Ì]Â»¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«ÕZmÃZ»½Z]MZeºÅ{‚̇YՁÁZŒ¯cӐv» Ze¾Ì]…Z¿Z¿M¾eZ¯€Åw€¿Á½Z»ÂeY‚ÅZeY‚žÌ]ÁZeÄfˆa,½Z»ÂeY‚Å ¾Ì][ÂÀmÖ¼‡µZ¬e€a,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚ÅZÆq¾Ì]Z¿Y¹€³Â¸Ì¯€Åw€¿ d‡Y½Z»ÂeY‚Å ¾Ì]Œ¿YÖ´¿Z¿,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚Åd¨Å¾Ì][ÂÀmµÁZ¿µZ¬e€a,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚ÅZÆq ,½Z»ÂeÁY‚ÅZeÁY‚ÅÁ{¾Ì]ÖÀaYƒºzeÖ´¿Z¿,½Z»ÂeY‚ÅlÀaZeÁY‚ÅÁ{ ,½Z»ÂeY‚ÅlÀaZeY‚Åć¾Ì]µZ¼‹·Z»€y,½Z»ÂeY‚ÅlÀaZeÁY‚ÅÁ{¾Ì]¾Ë€Ì‹Â¼Ì· ,½Z»ÂeY‚Åd¨ÅZeY‚Åć¾Ì]ÂÌËZa[Ô³\Ì//‡,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚žÌ]k€¯·Z»€y ZeY‚Åć¾Ì]Ö´À‡‰€e¼̷,½Z»ÂeÁY‚ÅZeY‚Åć¾Ì]‚»€«Á{Ö¿ZÀ^·\̇ |‡Ö»‰Á€§Ä]½Z»ÂeY‚ÅZeY‚žÌ][ZÀÌ»‰€e¼̷Á½Z»ÂeY‚Å ÁY‚ÅZeY‚ÅZÆq¾Ì]¹€³Â¸Ì¯€Åw€¿Äf‹~³ÕZÅÄf¨ÅZeYZ]Ä]Z¿Yē€ŸÕY|f]YY d¨Å¾Ì]Ä]¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì« d‡YÃ{€¯Y|Ìad¼Ì«ŠËY‚§YZ»€‡¶§Á€‹Z]į{Â]½Z»Âe lÀa¾Ì]{Ä¿Y{Ö]´¿Y,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚žÌ]‚»€«Ä¿Y{Ö]´¿Y,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚Å ZeY‚Åć¾Ì]Հƻ´¿Y,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚Åć¾Ì]Ö¿ZÅZ‹´¿Y,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚Å ,½Z»ÂeY‚ÅZe¾Ì]ÃÂÌ»ÃZ‹Ö]Ô³,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚ÅÖeÁ€Ì]Ö]Ô³,½Z»ÂeY‚ÅlÀa d‡Y½Z»ÂeY‚ÅdŒÅZeZÆq¾Ì]Y|mÄf//ˆÅ¸ÅÁ½Z»ÂeY‚ÅZeZÆq¾Ì]ՀÌn¿Y¸ŠÁY‚ÅćÖ¼‡ZÌy,½Z»ÂeÁY‚ÅćZeÁY‚ư˾Ì]Â]€y¹€³Â¸Ì¯€Åw€¿ ÁY‚ÅÁ{¾Ì]Ö´¿€§Äm³,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚Åć¾Ì]ÕYÄ¿Zz¸³ZÌyÁ½Z»ÂeY‚Åd¨ÅZe ¸̯€ÅÁ½Z»ÂeÁY‚ÅÁ{ZeÁY‚Ů˾Ì]lËÂÅ,½Z»ÂeÁY‚//ÅZÆqZe ZeY‚ÅÁ{¾Ì]‚»€«ZÌa¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì« {‹Ö»ē€Ÿ½Z»ÂeY‚Å®ËZe¾Ì]Ä¿YÁ|ÀÅ ZeÁY‚Ů˾Ì]Հ̋ZÌa,½Z»ÂeY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]{ZÌa,½Z»ÂeY‚Åć ÕYļ·{½Zn»{Z],½Z»ÂeÁY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]ÖÀÌ»\̇,½Z»ÂeÁY‚ÅÁ{ ÁY‚ÅZÆqZeÁY‚žÌ]Ö¼¸«½Zn»{Z],½Z»ÂeÁY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì] ÁY‚Ů˾Ì]ÂmՂ^‡,½Z»ÂeÁY‚ÅlÀaZeY‚Åć¾Ì]ÕYÄ¿Zz¸³½Zn»{Z],½Z»Âe ZeY‚Åd¨Å¾Ì]®Œy€Ì‡,½Z»ÂeY‚ÅZÆqZeY‚ÅÁ{¾Ì]½{ÂyՂ^‡,½Z»ÂeY‚ÅćZe ZeY‚ÅZÆq¾Ì]‚ËÁ|Àe¶¨¸§,½Z»ÂeÁY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]º¤¸‹,½Z»ÂeY‚Å Y‚ÅlÀa¾Ë€Ì‹¶¨¸§Á½Z»ÂeÁY‚ÅZÆqZeY‚ÅÁ{¾Ì]ÕYļ·{¶¨¸§,½Z»ÂeY‚ÅdŒÅ ,½Z»ÂeÁY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]ÖËY¸uÁ|¯¸̯€Åw€¿ d‡Y½Z»ÂeY‚ÅZe Y‚ÅćZe½Z»ÂeÁY‚žÌ]Ö¼‡ÂÅZ¯,½Z»ÂeY‚ÅZÆqZeY‚ÅÁ{¾Ì]Õ{ÓZ‡pÌaÂÅZ¯ Y‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]†§€¯,½Z»ÂeY‚ÅćZeÁY‚Ů˾Ì]ÖËZ¼ˆ»Á|¯,½Z»Âe Y‚ÅÁ{ÁY‚žÌ]‚»€«Á|̨‡º¸¯,½Z»ÂeY‚ÅZeY‚ÅZÆq¾Ì]Ö¸¯Á€]º¸¯,½Z»ÂeÁ ZeY‚ÅlÀa¾Ì]ÕYĸ§Ö¿ÂfˁÄm³,½Z»ÂeÁY‚ÅÁ{ZeY‚Ů˾Ì]º¸¯¶³,½Z»ÂeÁ |‡Ö»‰Á€§Ä]½Z»ÂeY‚ÅZÆqZeY‚ÅÁ{¾Ì]‚^‡ZÌ]·Á½Z»ÂeY‚ÅdŒÅ {Zf«Y½ZÆm ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY €Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿ |¿|‹ÕYÄ¿Zz¸³Z³¾e½Â̸̻ZŒf¿Yž¿Z» ½Â̸̻Á{Z̸̻Z//Æq€Ë~a|Ë|než]ZÀ»Y½ÂÀ¯Ze{€//¯¹ÔŸYÁ€//Ì¿cYÁ ½Â̸̻ZŒf¿YYÄfˆ¿YÂe©€]|Ì·Âe½Y‚Ì»¾ËYįÃ|‹|Ì·ÂeՃ€¿Y,dŸZ‡cYÁ¸̯ ½Y‚Ì»¾ËY,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] |ÅZ°]Â//Œ¯{ÕYÄ¿Zz¸³Z³¾eY‚ÅÁ ¥€»Y\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻®ËYŠÌ]Ã|‹hŸZ]¿ÕZÅՃ€¿Y|Ì·Âe Äf‡Z¯,d‡YŒ¯{YÂÅÖ³|ÀËÓMÖ¸Y¶»YŸYį½Y€ËY{ָ̈§ÕZÅdy‡ ÕZÅÃZ³Á€Ì¿{€°¸¼Ÿ {‹ÖËÂmħ€‚Ì¿[M¥€»{€fÌ·½Â̸̻YŠÌ]Á ÃY€¼ÅÄ]Y©€]Ä°^‹{cZ¨¸eŠÅZ¯dŸZ//‡cYÁ¸̯½Â̸̻,€Ë~a|Ë|ne cYÁZ´»½ÂÀ¯Y d‡YÃ|‹Ö¸v»ÕZÅÃ|ÀËÓM¾eY‚ÅZ//Œf¿Yž¿Z»ÁÄf‹Y{ ÕZÅՃ€¿YÃ|‹\¿ḑ€›Ád‡YgY|uYµZu{Œ¯{€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿ \¿Œ¯{ÖeYÁZ´»€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿½ÂÀ¯ZeÁÃ|̇cYÁZ´»Ä]¿ ÁY‚Åć½ÂÀ¯Ze d‡YgY|uYµZu{‚Ì¿€´Ë{ÖeYÁZ´»ÃZ³Á€Ì¿ÁÃ|//‹ ÃZ³Á€Ì¿ÁY‚ÅÁÃ|‹\¿Œ¯{…Z̬»®q¯,Õ|Ì//‹ÂyÃZ³Á€Ì¿ Ä]Šz]¾ËY{Öf·Á{€Ì£ÕY~³ÄËZ»€//‡ºnu {Y{Y€«\¿µZu{‚Ì¿€´Ë{ Šz]¾ËY{{Âm»¹Z«YÁ{Y|ŸYև€] d‡YÃ|̇µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ] ,Õ|̋ÂyÂ¿YÂ//Œ¯€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿|{į{Y{½MYdËZ°u d§ZˁZ]Â¿Y|{,®q¯Ö]M©€]Â¿Y|{,Õ{Z]Â¿Y|//{ d‡YÃ{ÂedˆËÂ¿Y‚Ì¿|{®ËÁ֗Zˆ^¿YÕZžÌ]ÂeÁÖeY€u ½Z]MY¾°ˆ»Ö¸»s€—¹Z¿d^iZ£M ¹Z¿d^iÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»d¿ÁZ »d‡€a€‡ Ä]ÃYcYÁ¹Ô f‡YÄ¿Z»Z‡µZeYY,{‹Ö»Z£M½Z]MY¾°//ˆ»Ö¸»s€— Z]³Ád¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» {Y{€^yZÅY{Ä¿ZyÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]d^i½Z»Z//‡ Á|Ì·ÂeÖ¸»¹Y|«YÄ»Z¿€]{ֿ°//ˆ»|uYÁd§ZË{½Z̓Z¬f»¹Z¿d^iÃZ]{€//Æ» Ö¼‡¶Ì˜ e¶Ì·{Ä]į{‹Z£M½Z]MY{Â]Y€«d‹Y{ZƛY¾°//ˆ»ē€Ÿ ÕÁ |‹|ÅYÂyZ£M½Z]MÃ|ÀËMÄf¨ÅÄ^À‹Y¹Z¿d^i,Äf¨Å¾ËYÄ^À//‹ZÆq½{Â] Ä¿Z»Z‡įÖËZn¿MYd¨³,{‹¹Zn¿YZÆ¿M{¹Z¿d^id‡YY€«įÖËZŽZf‡YÃZ]{ d‡€a€‡ ºÌÀ¯Ö»Á€‹½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YYZ»{‹ÖnÀ‡ḑ€›|ËZ] tˀe‚Ì¿½Y€Æe½Zf‡Y{¹Z¿d^iÃZ]{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¾°//ˆ»d¿ÁZ » |Ë|mÕZŀƋ{ֿ°ˆ»|uYÁd§ZË{½Z̓Z¬f»¹Z¿d^iÕ{ÁÄ]d‡YY€«{€¯ ¹Z¿d^iÃ|ÀËMÄ^À‹Yd‡YY€«įÖ¿Zf‡Y¾ËY{Z»YºÌÀ¯Z£MY½Y€Æe½Zf//‡Y ½Y€Æe½Zf‡Yį|ÀfˆÅ€e®q¯ÕZŽZf‡Y,{‹Z£M¾°ˆ»Ö¸»s€—½Z̓Z¬f» {Y|¿Y€«ZÆ¿M{ {€¯|̯ZeՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ |̇€f¼Ì¸Ì»Ä]Œ¯ÕZʼnZ]½Y‚Ì» ÕZÆf¿YZeÃZ»€Æ»|Ë|mÖ]MµZ//‡Á¾Ì»Á{Á¶ÆqZeÂ//Œ¯ÕZʼnZ]½Y‚Ì» Ö³|‹€a½Y‚Ì»įd//‡YÖ·Zu{¾ËYÁd‡YÃ|Ì//‡€f¼Ì¸Ì»Ä]ÂˀÆ//‹ ½Y‚Ì»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{Ä]ÃZ»€Æ»Á¾Ì¼Å{Â¿ZeZÅ|‡ d¯€‹[Mž]ZÀ»ÄËZacZ ·Z˜»€f§{‰Y‚³¾Ë€eÁZe…Z//‡Y€]Œ¯ÕZʼnZ] Ö·Zu{¾ËYÁ|̇€f¼Ì¸Ì»Ä]ÃZ»½Z]MÁ¾Ì¼Å{YÁ{Ze½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|» Ö¨À»|‹Հf¼Ì¸Ì» ‰Z]Z]µZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿‰Z]½Y‚Ì»įd‡Y ‰Z]Z]Ä·Z‡¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿Ö³|¿Z]½Y‚Ì»¾ËY |Å{Ö»½ZŒ¿YÕ|{ |{įÃ{Y{wÖ·Zu{ZʼnZ]Y|¬»¾ËYÁ{Y{Õ|{|‹€f¼Ì¸Ì» Ä]{Â]|{µZˆ»YÃZ»ÂˀƋ{įŒ¯ÕZÅ|‡ºnu½Z¼ÅZËÖ³|‹€a ÀÌy}|¿YÂf]įÃ{Â^¿Ö¿Y‚Ì»Ä]ZÅÖ³|¿Z]įd‡Y½MÕZ˳ÁÄf§ZËŠÅZ¯|{ l̸y,‚yÕZË{¶»Z‹Ö]MēÂuÕYY{½Z»Œ¯ |Å{ŠËY‚§YY|‡dŒa[M ½Y‚Ì» d‡Y¹Â«À«Á©€‹Ձ€»,Ղ¯€»cÔ§,ÄÌ»ÁYÄqZË{,½Z¼ŸÕZË{Á…Z§ {įd‡Y€f»ָ̻ |Ë|mÖ]MµZ‡{‚yÕZË{‚Ë€]MēÂu{ZʼnZ] {Y{YÕ|{ Ö¨À»|‹€f¼Ì¸Ì» ½Y‚Ì»Ä]µZ‡ZaÕZʼnZ]Z]ĈËZ¬» {įÃ|‹d^i€f¼Ì¸Ì» Ö³|¿Z]½Z¼ŸÕZË{Á…Z§l̸y‚Ë[MēÂu{ d‡YÁ€]ÁÖ¨À»|‹Z] º«Z]µZ‡ZaÕZʼnZ]Z]ĈËZ¬» ÖËZÀ]€Ë»Y ÕZ¯ևŻY¾°ˆ»|Ì·ÂeÄ·Zˆ»ÖWY|mcÁ€“ {Z̸̻Y‚Å{Á|u{ÖÆmÂe¶]Z«ž]ZÀ»Á{Â]Ã|»MZ¯ÕZa Á{Y{{ÂmÁįÕYÄf°¿Á|//‹ž]ZÀ»ªË‚eÃÁ€a¾ËYÄ]½Z»Âe •Z¬¿{¶°Œ»{Y{µÂ^«ºÅՁZ‡€Æ‹ÁÃYª^‡Y€ËÁ{Y‚°Ì¿ {ÂmÁ¹|Ÿ¶Ì·{Ä]€Æ»¾°//ˆ»ÖËZ¼¿ZmÁd‡YÃ{Â]Y€¬f‡Y d‡YÃ{Â]¶°Œ»ÕYY{Õ{Á|uZeÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡Pe ºÌfˆÅ¾ËYµZ^¿{Ä]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{Z»{Y{Ä»Y{YֻԇY ÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡PeÁdyZ‡€Ë¶°Œ»į{‹[Zzf¿Y֗Z¬¿į ÕYY{{‹¹Zn¿YÄ°ÀËYY¶^«ÕZ¯€ÅµZu€ÅÄ] |‹Z]Äf‹Y|¿ {Y|¿–¸£įÄf‹Â¿Z¿Äf°Ë{įY€qdˆÌ¿{Y€ËY ÁdˆÌ¿ևŻÄ¿ZzeYÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁd¨³ÕÁ Á|À¯ՁZ‡Ä̋ZuÄ¿ZzeYÁ¾ËYÕY€]ֈ¯įºÌÅ{Ö¼¿ÁZmY {‹Ö¼¿Ä̋Zu{YÁºÅÄ¿ZzeYÁ¾ËY s€—Ây{įּƻÄf°¿{Y{Ä»Y{YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ YZÅḑ€›ļÅZ»įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁ¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Y s€—{ֿ°ˆ»|uYÁY‚źŽÓYZeÁºËYÃ{ÁMZ¯ÕZa ”uZ]†a {Y{Y€«¦¸fz»¶uY€»{¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Y Z¯ÕZaįºËÂ//‹ÄmY»ZÅ{ZÆ¿YÕ{Zˁ{Y| eÁ½Y|//À»īԟ Šz]{ª¿ÁºÌf‡YÂyÖ»Z»į{Â]ÕZ¯½Z¼Å¾ËYÁ|¿YÃ|»M |Å{wZ‡ÁdyZ‡ µZ‡{[Ô¬¿Yºœ »€^ÅįµYR//‡¾ËYÄ]x‡Za{Ö»Ô//‡Y ÃÂv¿ZËÁ€Æ»¾°ˆ»¶YZ]€³Yį|¿{€¯Ä̏Âed·Á{Ä] |ÀqįºÌÀÌ^]|ËZ]{Y{{ÂmÁÖf¨·Zz»½MÄ]Ö°¿Z]ž]ZÀ»ªË‚e Yd¨³,|ÀfˆÅֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYZœf¿YºŒq€¨¿½Â̸̻ |uYÁY‚ÅZ]ºË|‹ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{YÁZ»įÖ¿Z» ֿ°ˆ»|uYÁY‚žËYY,ºË{Â]ÄmY»¹Z¼eļֿ̿°ˆ» ¶ËÂve½ÓYZeÄf‹~³µZ‡®Ë{Yֿ°//ˆ»|uYÁY‚Å |ËZ]įd‡Y¶ËÂveÃ{Z»MºÅֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁºË{Y{ {‹¶Á½McZ]Z Œ¿Y Y‚Å®Ë{Á|u†Ë{€a{Äf‹~³µZ//‡®Ë{{Y{Ä»Y{YÕÁ Á€]Z »{ZnËY,Y¸]¶j»ֻ¼ŸÕZÅÄÀ˂Å¥€½Z»Âe{Z̸̻ ºËYÃ{€¯¶WZuYÂË{ µZ‡{Y€qįµYR‡¾ËYÄ]x‡Za{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Ä]d¨³,d‡YÃ{Y|¿w€Æ»¾°//ˆ»{Ö«Z¨eYpÌÅÄf//‹~³ ®ËÂy¾ËY{µZu€ÅÄ]Z»Yd‡YÃ|‹Z¯Ö¼WY{Öe €ËÁ d‡YkZyÄ»Z¿€]¾ËYĸÂuYį{Y{{ÂmÁÖ»Á{ÃZ´¿ x‡Za|Àfˆ¿YÂeÖ»|¿{Â]Ä»Z¿€]¾ËY{€³YՁZ‡€Æ‹ÁÃYª]Z‡ į{Y{{ÂmÁÕZ»MµZu€ÅÄ]Z»Y{Œ¿žËZ“ZÆ¿MªuZe|ÀÅ{ {Âm»ֿ°ˆ»|uYÁ{Y| eÁ½Â̸̻Œ¯{Y¿Zy{Y| e d‡Y|uYÁ½Â̸̻ |Ì·Âeֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYį{‹½ZŸ}Y|ËZ]Z»Y{Á‚§YֻԇY dˆÌ¿¥|ÅÄ »ZmZ]\‡ZÀf»Ã|‹ ºÌ¿YÂf]įºË{€¯Z]YÖ¸§€‡Äm{Â]ÄvËÓ{d¨³ÕÁ Y‚Å{Á|uÁºÌ¿Z‡€]¹Z¼eYÄ]Y€Æ»¾°//ˆ»,ž]ZÀ»¾Ì»PeZ] ¾ËYÕY€mY{Áº//Ë{€¯ÖÀÌ]ŠÌaÄm{Â]{Y½Z//»Âe{Z̸̻ µZ^¿{dË|mZ]Ys€—¾ËYºÌf//ˆ¿YÂeºË{€¯{ZnËYįÕYÀ^e ºÌÀ¯ |Ì»YÄ »ZmÄ]įºÌÀ¯®¼¯|ËZ]d¨³ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {€Ì´][Zf‹¾°ˆ»|Ì·ÂeÁ|ÀËZÌ]Z¯ÕZaZÅḑ€›¹Z¼eÁºÌÅ{ ÖfˆË‚Æ]Ä]YÕ{Y| eÁ֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z´fˆŒ¿Z]Ä]YÕ{Y| e t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ä]ZeºÌf//ˆÅª§YÂeµZu{ºÅÕ{Y| e ºË{Y{ ºÌÀ¯Y~³YÁ ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÕZž̻\‡ZÀ»Ö]Z˽Z°» d¨³,¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Ây{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÕYĿ³Ä]Ö]Z˽Z°»{į{Â]¾ËYs€—¾ËY{ºÆ»{Y»YÖ°Ë ¹Á{Á|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½MÕY€]ÖËZÀ]€ËcZ¿Z°»YįºÌÀ¯¶¼Ÿ ÕZÅÁ€Ì¿Z]€“ZuµZu{ ºÌÀ¯LZuYYÖ «YÁÕZ“Z¬eÄ°ÀËY ÖeZ¬§YÂeÄ]¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{ºÅÖËY€mY{Zf‡Át¸ˆ» YÖ¸»¹Y|«Ys€—Yֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÕÓZ]įºËYÃ|Ì//‡ |uYÁY‚ź«®ËZ]½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]Z]Á|¿YÃ{€¯Á€//‹ į{Y€§YYÕ{ZˁZŒ«YZ]†a |̇ºÌÅYÂyºÅZ¨eÄ]ֿ°ˆ» ÖeZ¼ÅZ¨eÄ]|ÀfˆÅÄ¿Zy|«Z§ÁdÌ·Z §Ä]µÂ¤Œ»ZŽZ»Z‡{ ºÌ‡€]½|‹Y{Ä¿ZyÖ¼¯¥Y|ÅYÄ]įºËYÃ|̇ ÕZž̻įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁįּƻÄf°¿{€¯|̯PeÕÁ |‹Z]Äf‹Y{žË€‡ÕY{€]ÀÆ]d̸]Z«Ö¸»¹Y|«Ys€—{ZÌ¿{» Z]ºÅ½YÂyY€§½ÂÀ¯ZeÂˀƋYÁ|‹Z]\//‡ZÀ»½MՀ]Z¯Á ºÌf‹Y{½YZ‡ÃÂ^¿Y ZÆ¿MZ]į|Àf‹Y{ÖeY€°¨e®ËºÅ½YZ//‡ÃÂ^¿Y{Á‚§YÖ»Ô//‡Y \‡ZÀ»Öf¼‡®ËÄ]dËY|ŵZu{ÁºÌf‹Y{ֿ³Z¿Â³cZˆ¸m ½Â³Z¿Â³ÕZŀƋ{Y[¸˜»ḑ€›¾ËYºÌ¿YÂf]ZeºÌf//ˆÅ ºÌÀ¯µZ § €Æ»¾°ˆ»Ây{Z¼‹€œ¿įµYR‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{¾°//ˆ»ž»Zms€—d¨³,dˆÌq |uYÁ{Y| e¾Ë€eÓZ],Ä¿ZÌ·Z‡ÖÀvÀ»Ä]ÃZ´¿Z]Ád‡YÃ|‹ÄÌÆe Ã{Â]ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÂ//Œ¯{Ã|‹|Ì·Âeֿ°ˆ» d̼¯Zu¹Z¼e€Æ»¾°ˆ»{{Á‚§YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d‡Y ÕZÅÖ¿ÁZ eÁ½Z̓Z¬f»¾Ì]įd//‡YÖ§ÔfyY¶WZˆ»Á|¿Y{ |ÀfˆÅ¾°ˆ» |uYÁY‚Å{Á|uY{¶°Œ»ÕZÅ|uYÁ¾ËYZ»M{Y{Ä»Y{YÕÁ Á|Àf‹Y|¿Ä^¿Zmć{Y{Y€«Z0 e|¼ŸZÅ|uYÁ¾ËYÁd‡Yֿ°ˆ» |Àf‹Y{¾°ˆ»ÕZÅÖ¿ÁZ eZ]½Z̓Z¬f»į{Â]Ö¸°Œ» {€¯ħZ“Y,d¨³Ö»¾z‡ÂË{YZ]įՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ įd//‡Y¾ËYd//‡Yd̼ÅY‚WZuÁ{Y{{ÂmÁį֟“» Öf«ÁįY€qºË{€¯kZ//y¦«ÂeÁ½Y€v]YY€Æ»¾°//ˆ» ¾ËYZ]Á{‹Ö»‘ZŸÖeÔ°//Œ»,|¿Â‹Ö»¦«Âf»ZÅÃÁ€a ¹Zn¿Y¶]Z«ZÅ{Y{Y€«Z0  «YÁ{Y{wÂ//Œ¯{įÖ»Âe–ËY€‹ ºÌÅ{¹Zn¿YcZ“Á€¨»½MZ]YZÅ|uYÁ¾ËYÄ°ÀËY½Z°»Y†a {Â^¿ d‹Y|¿{ÂmÁ Y{Y»¾ËYļÅZe{Â//‹Ö»dz‡¾ËY€]ZÀ]{Y{Ä»Y{YÖ»Ô//‡Y †¸n»{Z¼fŸYÕOYÁÄf//‹~³µZ//‡®ËY†a {€¯ž¨e€» Ã|‹¶ËÂve¹{€»Ä]€Æ»¾°//ˆ»|uYÁY‚Å{Á|uÃ|À]Ä] †Ë{€a{Õ|uYÁY‚ÅlÌ°aÁ{Ã|ÀËMÕZŁÁ{Ád//‡Y µZ‡½ZËZaZeįd‡Y¾ËYZ»¥|Å {Â//‹Ö»¶ËÂve¹{€»Ä] ÕY€]ÖËY€mYÄ»Z¿€]ÁºÌ¿Z‡€]¹Z¼eYÄ]Y€Æ»¾°//ˆ»ÕZÅ|uYÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿€Æ»¾°ˆ» ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ÅZeY‚ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡Pe¾Ì»Pe’v»Ä]įd//‡Y¶ËÂveÃ{Z»MºÅ ¾°ˆ»|uYÁY‚Å{Á|ud¨³,{‹Ö»Y~³YÁcZ]Z Œ¿YÁ ZÆ¿MÕY€]Á¶Ì¼°e\Ìe€eÄ]YZÆÀËYįºÌf‹Y{֓Z¬f»|«Z§€Æ» |À¿Z»Ö»֓Z¬f»|«Z§ºÅÖy€]Äf^·Y ºË{€¯{ZnËY|Ë|m֓Z¬f» ºÌÀ¯¾‹Á̸֨°eºÅZÆ¿MÕY€]Ze |«Z§€Æ»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁZ»M€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YֻԇY ,{Y|»YÄf̼¯Ä]Y{Y|// e®Ëįd//‡Y|uYÁY‚Å֓Z¬f» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com dˆÌ¿ևŻÄ¿ZzeYÁ¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ cՁZ//‡Ä̋ZuÄ¿ZzeYÁ¾ËYÕY€]į|Å{Ö¼¿ÁZmYÁ Z¯ÕZaYZÅḑ€›ļž°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—{d¨³{€Ì´] ¦¸fz»¶uY€»{ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ŽÓYZeÁºËYÃ{ÁM {Y{Y€« |Ì·ÂeZ»ÕY€]d¨³Ö»Ô//‡Y|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] 0 »Z¯cÄ]€Ìˆ»¾ËYÁ{Y{Y€«¹ÁY|»|̯Pe{»¾°ˆ» Ô ®ËÄ]Y¾°ˆ»|Ì·Âeįd‡Y¾ËY,{€Ì³cdÌ·Z §Äf‡ÂÌa Ä°ÀËYÁ{Œ¿ևŻįÕYĿ³Ä]ÖÀ Ë-ºÌÀ¯¶Ë|^eY|ËZa½Zˀm ºÌÀ¯¥€—€]Y½|‹Y{Ä¿ZyÕY€]¹{€»Ä£|£{ ÕO¹Z´ÀÅ{¥|ÅÁ{ÕÁÖ¼¯¥Y|ÅY™Zv·Ä]{Á‚//§YÕÁ ¶Ì¼°e¹Z¼eļ̿€Æ»¾°ˆ»Ä°ÀËYµÁY ºË{€¯|̯Pe½MÄ]{Z¼fŸY Y‚ÅÁ{‹Y~³YÁ|¿Y{{Y{Y€«Á¹Z¿d^iįÖ¿Zˆ¯Ä]{‹ įÕYÄf°¿į{‹gY|uY¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—\·Z«{|uYÁ ÃY€¼ÅÄ]YZ‡ÁdyZ‡ª¿ÁºÌ¿YÂf]įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ |uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻Á{įÖ¿Z»Ze{€¯½ZŒ¿€—ZyֻԇY ®ËÄ]®Ë{‚¿Á€»YZeºËYÄfˆ¿YÂe{Â]cY|Æ eL‚mֿ°//ˆ» Ã|‹¶ËÂve€Æ»¾°ˆ»Yֿ°//ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻ d·Á{{ֿ°ˆ»|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë{Á|uįd‡Y d·Á{{ֿ°//ˆ»|uYÁY‚ÅÁÃ{Â]ºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZË {Y{Y€«Z¯Âf‡{{į֟“» {Â]Ã|‹Y~³YÁºÅ{ÁºÆ¿ ½MLZÀjf‡YÄ] {‹¶ËÂve€Æ»ֿ°ˆ»ÕZÅ|uYÁįd‡Y¾ËY ÖËZ”«Á֫¬uÃ|¿Á€aÁd‡YkZyZ»µ€fÀ¯YįÖËZÅ|uYÁ {€¯|̯Ze©€]d ÀÕÂeÓ³ÃZ]{֋Y‚³{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» d‡YÁÄ]ÁÕ|m½Y€v]Z]©€]d À YZ]€]ÄËÁcZœ¿{ZÆ¿¾ËY¾ÌÀr¼Å d‹Y{ÃZ‹Y©€]Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«Z]Ö «YÁ d‹Y{|ÅYÂyÃ|Ɵ€]YZ]{d]Z«š¨udÆmY\‡ZÀ»cY€¬»ž“ÁÁ©€] ÖËZ”«º¯Zv»Ä]ÄWYYÕY€]\‡ZÀ»ÖËZ”«{ZÀ//‡YÄÌÆeÁÖËY€mYc|«Z]‚Ì¿Á Ä]Ö³|̇ÁևZÀ‹Z¯žm€»ÁÄf//‹Y{ÄËÁcZœ¿¾Ì¿Y«ÕY€mY€]|¿YÂeÖ» « |‹Z]d À¾ËY{{Âm»ÕZÅd¯€‹ÁYZ]¦¸fz»½Y€´ËZ]cZËZ°‹ ©€]d À{ÕÂeÓ³cÁ€“Ä]ÃZ//‹YZ]‰Y‚³¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ Ö°Ë©€]d À{cY€¬»ºÌœÀe{ZÆ¿»d‡YÄe|‹ÄfyY{€a½Md̼ÅYÄ]½Y€ËY Ä]Ö¿ZËZ‹®¼¯ÁÃ{Â]¦¸fz»ÕZÅŒ¯{ZfyZ//‡|Ë|ne½Z¯Y¾Ë€f¼Æ»Y {ZÆ¿¾ÌÀq½Y€ËY{Ä¿Z¨‡Pf» d‡YÃ{€¯ZÅŒ¯¾ËY{ZfyZ‡|Ë|ned̬§Â» Ĩ̛Á¾ËY½MÄ]Äfˆ]YÁÕZÅ{ZÆ¿ZËÁ€Ì¿cYÁÁÄf‹Y|¿{ÂmÁÖ¸¬fˆ»Á|À¼e|« įÖËZn¿MY |¿Ö»¾»Y{ž§ZÀ»‘Z eĸXˆ»{ZnËYÄ]¾ËYį|¿Y{Ã|Ɵ€]Y ,d‡YÁ€Ì¿cYÁZÌfyY{Œ¯©€]ºfˆÌ‡ÕY{€]ÀÆ]Á|Ì·ÂeYÖ³‚]ºÆ‡ Á¶¬f//ˆ»€³ºÌœÀe{ZÆ¿®Ë¦ËZ›Á¹Zn¿YdÌuԏ½YÂÀŸpÌÅÄ]ZÅ{ZÆ¿¾//ËY ÄÀÌ»¾ËY{{Âm»{ZÆ¿€´Ë{½YÂÀŸÄ]d]Z«ÕY‹¾ÌÀr¼Å |¿Y|¿Y|À¼e|« µZ¼ŸYÁÁÂu¾ËY{cY€¬»ÕY€mYœÀ»Ä]Ö§Z¯Õ|»MZ¯Ö¸ §–ËY€//‹{ ½Z¯YZ˶¬fˆ»cY€¬»ºÌœÀe{ZÆ¿Š¬¿Y‹¾ËY¾ËY€]ZÀ] {Y|¿Y{ÂycY€œ¿ –ËY€//‹Yd§½Á€]¶uÃY¾Ë€eÖ¸Y d//‡YÃ{€°¿Y€mYÖ]ÂyÄ]Yd]Z« Á¶¬f//ˆ»€³ºÌœÀeÁY~´¿Â¿Z«{ZÆ¿{ZnËY½YÂeÖ»Y©€]d ÀÕY€]{Âm» « dˆ¿Y{©€]d ÀÕY€]YZ¯¾Ì¿Y«Ä ‡Âe¾ÌÀr¼ÅÁÕ« ŠÌ]Z]ÁՃ€¿YdŸZ‡cYÁY€eY‚Å{Á|uÄ¿ZÌ·Z‡|Ì·ÂeZ]½Y€ËY©€]Ä°^//‹ YÁÃ{Â]ZÌ¿{±‚]Ä°^//‹¾Ì¼Å{ZÆqžËÂeÁµZ¬f¿Y–y€f»Â¸Ì¯Y‚ŁY ZÌ¿Zb‡YÁZÌ·ZfËY,Ä̯€e,®Ë‚°»,½Zfˆ¸´¿Y½Âr¼ÅÖËZÅŒ¯¦Ë{ºÅ™Zv·¾ËY ZÅ|¶»Z‹և|ÀÆ»ÁÖÀ§±‚]Ä¿YÂfŒaÕYY{©€]d À,€´Ë{Õ‡Y d‡Y Ä°^‹ÕZŁZÌ¿YÖËÓZ]|{¾Ì»PeÖËZ¿YÂeįd//‡Y®q¯Á±‚]d¯€‹ ¶Ìˆ¿Zfa¾ËY{ÂmÁZ]Z»Y |¿Y{ÕY{€]ÀÆ]ÁY€mY,ÖuY€—hÌuYYŒ¯©€] Ä]YÕZ̈]ÕZÅ\̇MÄf‹~³ÕZŵZ‡{Õ{Zf«YÁÖfˀË|»cÔ°Œ»ºÌœŸ ÖÅ|]ÕÓZ]ºnuµZj»ÕY€] d‡YÃ{€¯̸֨°eÔ]Zq{Y½MÁ{YÁd À¾ËY Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚//Å{Á|u{€“ZuµZu{įd À¾ËYÕZ//Å {ªË eÁZÅÃZ³Á€Ì¿Ä]Õ|Ì·Âe©€]ÕZÅÄÀ˂ÅdyY{€a{€ÌyPe\m»{‹ cZ«Â »dyY{€a¹|Ÿ,€´Ë{Õ‡Y d‡YÃ|‹ºfˆÌ‡Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY ÃZ³Á€Ì¿Á±‚]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿{ÄËÁÄ]֏y½YY~³ÄËZ»€//‡Á½YZ°¿Z¼Ìa d‡YÃ|‹ZÅd¯€‹¾ËYÕY€]ÕYÃ|Ë|ŸcÔ°Œ»\m»…Z̬»®q¯ÕZÅ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com {Z̸̻Y‚Å{Á|u{€“ZuµZu{į©€]d ÀÕZÅÖÅ|]ÕÓZ//]ºnu ÃZ³Á€Ì¿Ä]Õ|Ì·Âe©€]ÕZÅÄÀ˂ÅdyY{€a{€ÌyPe\m»{‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe d‡YÃ|‹ºfˆÌ‡Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY{ªË eÁZÅ ÄfyZÀ‹½Y€//ŒÌažËZÀYְ˽YÂÀŸÄ]į©€]d À,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]½Z»Œ¯Õ{Zf«YÕZÅd˂»Yְ˽YÂÀŸÄ]Äf‹~³µZ‡{Á{‹Ö» ,|‹Ö»[ˆv»Ã{€fˆ³ÕZÅdyZ‡€ËÁ{| f»ÕZÅÃZ³Á€Ì¿dyZ‡Ä]ÄmÂe Õ|m½Y€v]Z]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»Äf‹Â¿Ä]Á{Y|¿Ö^‡ZÀ»–ËY€//‹ÓZu d‡YÁÄ]Á Yְ˽Y€ËY{©€]d À»Ã|‹Äf‹Â¿†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³{ {cY€Ì̤eĿ³€ÅÁ{‹Ö»Ã{€¼‹€]Œ¯žËZÀ¾Ë€ed̼ÅY€4aÁ¾Ë€f³‚] d‹Y{|ÅYÂyÕZÅ{€fˆ³ևŻÖfuÁ֟Z¼fmY,Õ{Zf«YÕZÅ|»ZÌad À¾ËY ½Y€v]Z]֟¿Ä]ÁÄf‹Y|¿Y€«Ö^‡ZÀ»dÌ “Á{,ÄËZad À¾ËY€“ZuµZu{ « d‡YÁÄ]ÁÕ|m ¦Ì “€]ÖmZyÁÖ¸yY{{| f»¶»YŸÄf‹~³ÕZŵZ‡{½Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ] ZŽM¾Ë€eºÆ»įd‡YÄf‹Y~³YÖ]Y€z»cY€iY½Z»Œ¯{©€]d À½|‹ Äf‹Z^¿YÕZÅÖÅ|],½M½{Â]ևZÀ‹Z¯€Ì£Á©€]ħ€ ew€¿½{Â]¾ÌËZa»¶»Z//‹ ©€]d ÀÖ¸YÕZÅÖËYY{ַY€Ì£ÕZÅÕY~³YÁY֋Z¿įÁ€Ì¿cYÁ ՂËÄ»Z¿€]ÁÃYȬ¿{Â^¿Á©€]d À{ÕZfyZ‡Ž«Z¿cY€Ì̤e,d‡YÃ{Â] ŠËY‚§Y½Âr¼ÅZźˀveY֋Z¿cÔ°Œ»,Ö¸ §dÌ “ÁYY~³ÕY€]½Á|» {‹Ö»«Ö¸yY{Õ{Zf«Yž¿Y»Á¹ÂeÁYd¼Ì« ÁcÔ°Œ»¹Z¼eČËÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³{ ¾ËY«ÖfˀË|»ÁÕY~³d‡ŻÕZÅŠz]»{|ËZ]Y©€]d À{ZŽY€v] Y{Âm»dÌ “Á{Â^Æ]Ö¸¼ŸÁY|ËZa¶uÃY»Ã|‹Äf‹Â¿,{€¯Ânfˆmd À ÖËY€mYcZ»Zœ¿ÁZÅZfyZ‡Ä ‡ÂeÁcY€¬»Á¾Ì¿Y«Ä ‡ÂeÁsԏY{ÖfˆËZ] {d À¾ËYZ]½MĈËZ¬»Á½Y€ËY©€]d ÀZfyZ‡և€]Z] {€¯Ânf//ˆm {€³ºÌœÀe|À¼e|«Á¶¬fˆ»ÕZÅ{ZÆ¿{ÂmÁ,d§ZË{½YÂeÖ»ZÅŒ¯€ËZ//‡ €ËZ‡Z]½Y€ËY{©€]d ÀZfyZ‡½ZÌ»ZÅcÁZ¨e¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËZÅŒ¯€ËZ‡ ZfyZ‡ևZÀ‹Z¯¾ÌÌ eÄ]½YÂeÖ»{ZÆ¿¾ËY¦ËZ›Á¾Ë€f¼Æ»Y d//‡ZÅŒ¯ ÕZÅÄÀ˂ŪÌ^˜eÁÄf§€³cÕZÅÄÀ˂ÅÖ]ZˁY,½MÕZÅw€¿Á©€]ħ€ e {Y{€^y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ dzfËZaYo¯µZu{Ö¿Y€Æe½Y€mZfˆ» |ÀfˆÅ€Æ‹Yo¯ÁkÁ€yµZu{Ö¿Y€Æe½Y€mZfˆ» ֟Z¼fmYÁÂuÕY€]Õ|mÕ|Ë|ÆeYÂ“»¾ËYÕÁ Z]Á½Y€mZfˆ»{Y| eŠËY‚§YZ]\‡ZÀf»d¨³Ádˆ¿Y{ |À»ZÌ¿dzfËZaY½Y€mZfˆ»ĜuÔ»¶]Z«o¯Ä]ÄmÂe ÕZnÌf‡Y¾°ˆ»|Ì·ÂeÁÂu{|Ë|mՁÁd‡Ż ºÌfˆÅ {¾°ˆ»d¼Ì«|uYŠÌ]ŠËY‚§YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ dz‡Y½Y€mZfˆ»ÕY€]Ö³|¿–ËY€‹ZŀƋ½Ô¯ ½Z°»Yį¹{€»Ö´ÀË|¬¿c|«ŠÅZ¯d¨³d‡YÃ{€¯ €mZfˆ»dÌ ¼m€]ÁÄf§€³ZÆ¿MYY½|//‹Y{Ä¿Zy Ä »ZmÕY€]YÕ|]֟Z¼fmYcZ ^e|¿YÂfÌ»d‡YÃ{Á‚§Y |‹Z]Äf‹Y{ |Ì·ÂeÕY€]Ö¼nˆÀ»ՂËÄ»Z¿€]Ä]dmZuÂaÄf¨³Ä] ºË|À»ZÌ¿®q¯ƒY€f»Z]ÕZÅÄ¿ZyÁÕZnÌf‡Y¾°ˆ» ÕZ^mYo¯ÄnÌf¿į֟Z¼fmY½Y€v]®ËYºÌ¿YÂf]Ze ºÌÅZ°]d‡YZŀƋ½Ô¯Y½Y€mZfˆ» |¿Y|¿[Zzf¿Y½Z°»Y |{YŠÌ]Ä¿Zy½ÂÀ¯ZeµZ‡Yd¨³ÕÁ {¾f§€³Y€«Z]€ÌyYÃZ»|Àq{Ád‡YÃ|//‹½Y€³ {½ZÀqºÅZ»YÄf‹Y{ŠÅZ¯|{cZ^i€Ì//ˆ» įd‡Y¾Ì´À‡Z̈]Ö¼«Ö¿Y€ËYY¿Zy|»M{¶]Z¬» Ö «YÁÃ|ÀÀ¯¥€»½|‹Y{Ä¿ZyYՀ̳¸mhŸZ] {‹Ö» ½MÕZ˳Ö¸ §Õ{Zf«Y–ËY€//‹{€¯ħZ“YºŒfv» d¿Â°‡Z]½Z»‚¼Å|À¿YÂeÖ¼¿Ö¿Y€Æe½Y€mZfˆ»įd‡Y |ÀËM€]ºÅ¾°ˆ»ÃZmYÕZÅÄÀ˂ņaY€Æ‹¾ËY{ Ö¸uÃY½YÂÀŸÄ]Y½Y€Æe¥Y€—Y{d¿Â°‡¾ËY€]ZÀ]Á |¿{€¯[Zzf¿Y ½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{«dmZuÂa|̋€§» d¨³Z¿€ËYÕ{Zf«YZ´//¿€^yÄ]ÄÀÌ»¾Ì¼Å{‚Ì¿ ½ÂÀ¯YÁ|À¯Ö»|Ë|ÆeYՀÆ//‹ÁÂuÖÀ̌¿Ä̋Zu Ä°ÀËY½MÁd‡YՀ̳¶°//‹µZu{ÕYÄ¿ÁYÁ©Z¨eY ÖÀ̌¿Ä̋Zud¨³½YZ‡ÃÂ^¿YՀ//‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ÕYÄ¿ÁYÁ©Z¨eY½ÂÀ¯YÁ|À¯Ö»|Ë|ÆeYՀƋÁÂu Ö¿Y€Æe½Y€mZfˆ»Ä°ÀËY½MÁd‡YՀ̳¶°‹µZu{ |ÀfˆÅ€Æ‹Yo¯ÁkÁ€yµZu{ dyY{€a{ÖËZ¿YÂe¹|Ÿd¨³Z¿€ËYÄ]«ºŒfv»¾ˆu» d‡YÃ|‹hŸZ]Œ¯{Zf«YÖ¸¯–ËY€‹ÁZÆ]ÃZmY {‹Ö·ZyÖ¼Ë|«½Y€mZfˆ»Y½Y€Æeį Ö·Z»ÖËZ¿YÂeŠËY‚§Y½Á|]ZÆ]ÃZmYd¼Ì«ŠËY‚§YÕÁ Ã|Ë|a¾ËYÖ¸Y¶ËÓ{YÖ°ËYÖ//¿Y€ËYÕZÅÃ{Y¿Zy Ã|‹hŸZ]Œ¯½Ô¯{Zf«Y–ËY€‹d¨³Ádˆ¿Y{ Ö¸»Ö·Âa‰YŠÅZ¯Z]€ÌyYµZ//‡{įd//‡Y ÁÄf§ZÌ¿ŠËY‚§Y¹{€»|»M{įÖ·Zu{-ºË‹ÄmY» d‡YÃ|‹€]Y€]|ÀqZÅÄÀ˂ŠÕZÅÄÀ˂ÅÄ]•Â]€»ÄÀ˂žËYY֌z]d¨³ºŒfv» d¼Ì«YÖ ]ZeÃZmYw€¿įZn¿MYÁd//‡Y¾°ˆ» ½Z°·Z»Õ{ZÆÀŒÌa¹Z«Y¶]Z¬»{½Y€mZfˆ»d‡Y¾°ˆ» |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] ©Z¨eY |‹|̯ZeՁÁZŒ¯cYÁÁ­€¼³,{Y|¿Zf‡Y­€fŒ»ÄÌ¿ZÌ]{ Հ³ļÌ]ÁÕY{Z^¿Y,¶¬¿Á¶¼u-¶»Z‹ÖfËZ¼u|ˀyÃÂ̋ Ä]ÁÄf‹~³µZ‡|À¿Z¼Åd‹Y{¹ÔŸYÃ|‹ÕY|ˀyµÂv» ‰Á€§Á|ˀy{…Â]Y‚]YYÃ{Z¨f//‡Yª§Â»ÃÂ̋YևPe ~yYZ]Z¯½Y€¨Ÿ½YÁZŒ¯,ėÂ]€»¶¼ ·YÂf‡{ª]Z˜»,½Y€¨Ÿ ¾ÌÌ eÁ•Â]€»½Zf‡€Æ‹ՁÁZŒ¯{ZÆmdˀË|»YÄ»ZÀ̧€ » ÕÓZ¯…Â]ÕZÅZ^¿YYÖ°ËÄ],¶ËÂve¶]Z«µÂ//v»½Y‚Ì» ¹Zn¿YY†aÁÃ{¼¿Ä mY€»ÃÁ€³Z¯\¿ZmYÃ|‹|ÌËPe,½Y€ËY ’^«Ö£Ô]Y{Y|¿Zf‡YZ]½M©Z^˜¿Y|ÌËZeÁµÂv»̯֨ŠËZ»M |‹|ÅYÂy{ZÁZŒ¯¹Z¿Ä]Z^¿Y ½Y€¨ŸY¿Y|ˀyÕZÆf¼Ì« ,½Y€¨ŸÕY~³w€¿ÖÀ§Äf̼¯ºÌ¼e…Z‡Y€]d‡Y€¯}½ZËZ‹ µ{Z »,¾Ì´¿½Y€¨Ÿ¹€³¸̯€ÅÖfËZ¼uÕZÅ|ˀyÕY€] Á½Â̸̻d¼Ì«Ä//]¾Ì´¿Ä^//‹,½Z»ÂeY‚Å|¿ZaÁ½Â̸̻ ÕYÄf‹Á½Â̸̻®ËÄm{ÕYÄf‹½Y€¨Ÿ,½Z»ÂeY‚Å|¿Za ÁÃ|‹¾ÌÌ e½Z»ÂeY‚Åd//ˆËÁ{Á½Â̸̻µ{Z »Á{Äm{ |ÅYÂy d//ËZ¤· Ys€//—ÕY€mY½Z» €Ìœ¿ÕZmµZ‡\‡ZÀ»–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]{ÁÖ»Zœf¿Y {Â] ÃY€¼ÅՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖnËÁ€e ֋Â»MÕZÅdËZ¼u µZˆ»Y½Y€¨ŸµÂv»|Ì·Âe,֟YµZ‡[¸˜»ÕZʼnZ]Z] {{€³¢·Z]¾e{Á|uÄ] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com †ÌËÄ]­€¼³{ÓZ¯¾ËYdÌ “ÁY֋Y‚³ÄËYYZ]d¨³ÕÁ ¾ËYÂy{ZÆÅZ´f‡{¦ËZ›Á¦Ì¸°e¾ÌÌ eZf‡YÂy,ÂƼm ÖÀ¼ËY,d»Ô‡Ä]d·Á{¹Z¼fÅYÄ]ÃZ‹YZ]dz]Á€Ìa |‹ķ¼v» į|¿{€¯¦Ì¸°eÂƼm†ÌËd//‹Y{ZƛYÓZ¯{Y|¿Zf//‡YÁ Ö¸»½Z»Z‡†ÌË {‹Zv»Y|ËZ]{Â//Œ¿Âm€»ķ¼v»¾ËY€³Y ļÅÄ]Y€mYÕY€]ÂƼm†ÌËÂf‡{{€¯tˀe½Y€ËY{Y|¿Zf‡Y |‹¡Ô]Y½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ĸ¼mYZÆÅZ´f‡{ .d¨³ÄqÄfˆny ÃZ»{Y{€»{†¸n»{¿¶Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Äfˆny€Ì»Y Ä]Ã{·Mc}¾eY‚Å{Â//]Äf¨³{»¾ËY{ÕZmµZ//‡ d‡YÃ|‹{YÁŒ¯ ÕZÆÅZ´f‡{{ÁÁÁ{| f»cZˆ¸mÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]dz]Á€Ìa ŠËZ»MY‚ŁYŠÌ]{€¯tˀeÄÀÌ»¾ËY{ÖeZœ¿¦¸fz» {Y|¿Zf//‡Y€Ì£YÖ¯ZuļÅįd§€³¹Zn¿YZÅc}¾ËYÕÁ€] {Â]¹{€»d»Ô‡€]ķ¼v»¾ËY½{Â]€”»Á½{Â] Y| ]{Y{Ä»Y{YÄÀÌ»¾Ì¼Å{½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡†ÌË –ËY€‹d¸ŸÄ],…Z^Ÿ|À]­€¼³{ķ¼v»¾ËYÕZ³|¿Z»µZ‡ |‹€fŒÌ]¹Â¼‡¾ËY½Y‚Ì»ÕÂm Á¹Y{­YÂyÕY€]Ä//¯d//‡Yַv»c},Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ º‡Ä]Ã{·MįÖËZÅc}d¨³{‹Ö»¥€»½Zˆ¿Y­YÂy Á€Ì‹,|‡€]ÕYÁ€aÁՀ̋¹Y{¥€»Ä]€³Yd‡Y¾Ìˆ¯ÂeÔ§M |‹|ÅYÂy¹Â¼‡½MÄ]Ã{·M‚Ì¿¹Y{d‹Â³ {Y{€^yÖfËZ¼u|ˀyZ£MYÖËZf‡Á½ÁZ e½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ºËYÃ{Â] cZ̸¼ŸÕY€mYÃÂv¿ÁÖ·Z»¾Ì»PeÂy{¾//ÌÀr¼ÅÕÁ Á¹€fv»€ËÁÄÌ£Ô]Y|À]{ZÀf//‡YÄ]{€¯½ZŒ¿€—Zys€— Ö¿Zf‡YÕZÅÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe¾¼“,ּ̜Àe¶¼ ·YÂf‡{{Z¨» {ZÆm½Z»Z‡†ÌWdÌ·ÂX//ˆ»Z]½Y€¨Ÿ|Ì·ÂeÕZÅ\˜«{ ½Z³|ÀËZ¼¿dË”ŸÁÖËZf‡Á½ÁZ eՀÌ]{,½Zf‡YՁÁZŒ¯ ,ՁÁZŒ¯Ö¨À¹Zœ¿ÁcZneÁ½| »,d ÀÕZŽZ»Z‡ ÕZÅÖ¿ÁZ eÁZÅÄË{ZveY¾Ì]Y|ˀy€//‹Z^»[Zzf¿YÄ]d^ˆ¿ ÖËY€mYÁÖ//eZœ¿cZ»Y|«Y¹Zn¿YÁՁÁZ//Œ¯ÁÖËZf//‡Á ,¹€fv»€ËÁ|̯Pe…Z‡Y€]Ä°¿M¾¼“ |//‹|ÅYÂyc{Z^» ÁÃ{Â]֏yŠz]Z]½YÁZ//Œ¯Y½Y€¨Ÿ|ˀydË·ÁY |ÁÄ¿Z¨À»ÕZÅd¼Ì«¾ÌÌ e,ÖfËZ¼u|ˀyÃÁ€³Z¯Š¬¿ YÖ//‹Z¿ÕZÅÐy½{€¯€aÁµ{Z e{ZnËYœÀ»Ä]Z//Åd¼Ì« {Â]|ÅYÂyÕYZ]cZ¿Z‡Â¿ ½Y€¨ŸÖfËZ¼u|ˀyÕZÅÃÂ̋ ¶»Z¯tˀŒeZ]½Y€ËYÖËZf‡Á½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» †¸n»¶Y½Â̼̈¯†ÌW\WZ¿,Äfˆny€Ì»YŠÌaÕ|Àq ZŸÂ¼n»įd¨³Ö//¿Â˂˸eÄ»Z¿€]®Ë{,Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹ ,Y|¬»¾ËYYįÄf‹Y{{ÂmÁ½Zf‡Ây½Zf‡Y{c}¾eY‚Å ½Z»Z‡Ád‹Y|Æ]cYÁÕ‡Y½M{Y|¿Zf//‡Yį¾eY‚Å Y¾eY‚ÅZ»Y,Ã|‹{YÁÂ//Œ¯Ä]Ã|‹|ÌËZe{Y|¿Zf‡YÖ¸» ¾Ìˆ¯ÂeÔ§Mº‡Ä]Ã{·MÃ|‹¹Zn¿YÕZÅŠËZ»Mª^—ķ¼v»¾ËY {‹Ö»ÕY|Æ´¿Z^¿Y{ÂÀÅį|ÀfˆÅ |Ë{¿{YՁZn»ÕZÅÄ°^‹Õ|Ë|‹k»cYZƛY¾ËYÖa{ Ä̏ÂeÃY€¼ÅÄ]Y€^y¾ËYՁZn»ÕZÅÄ°^‹½Y€]Z¯YÕZ̈]Á |¿{€¯µZ‡Y{Ây½ZËZÀ//‹MÁ½Zf‡Á{ÕY€]|Ë|//‹ÖÀ¼ËYÕZÅ c}Z]įÖeӐv»¥€»Y{Y{Ö»Y|ŒÅ¹{€»Ä]įÖeZ ËZ‹ {YÁ¾Ìˆ¯ÂeÔ§MÄ]Ã{·Mc}Y€Ë|ÀÀ¯ÕY{{Ây,{‹Ö»ÄÌÆe ՁZeÄ°ËÄ]Ö·Zu{,Z»YՁZn»Հ^yk»¾ËY d‡YÃ|‹Œ¯ ÁÖÀ ËŠÌaÃZ»ćį{Y{Ä»Y{YÄf‹~³ÁćÁ{{{Ây ½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡†ÌË,dz]Á€ÌaÀ̿,ÃZ»{Y{€» ŽÌy€eÁ¦«ÂeÄ]ÃZ‹YZ]{€¯¹ÔŸYtˀ—Ä]ÃZ]¾ËY{ ,µZ‡{d¨³¹Z»Y|À]­€¼³{Ã{·MÕZÅc}½|//Œ¿ ¹Zn¿YÁµ€fÀ¯Z]į|//‹¹Z»Y|À]{YÁc}¾eY‚Å{Á|u Ä]ķ¼v»¾ËYÕÓZ]¾Ìˆ¯ÂeÔ§Mº‡{ÂmÁ,{| f»ÕZÅŠËZ»M ķ¼v»¾ËYÕY€]©Z^˜¿YÖÅY³Á|̇{Y|¿Zf‡Y½Z‡ZÀ‹Z¯cZ^iY Z]cӐv»©Z^˜¿Y¹|Ÿc{,Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |Œ¿{Z ½Z^uZ{Á‚§Y{‹Âm€»Y|^»Œ¯Ä]|ËZ]ķ¼v»,ZÅ{Y|¿Zf‡Y ŽÌy€e­€¼³YYÓZ¯¦¸fz»©€—Ä]į|¿{Â]{|//{ÓZ¯ |ÀÀ¯Œ¯{YÁÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ ½Y€¨Ÿd¼Ì«ŠÅZ¯¶»ZŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]½ÓÓ{²ÀÌb»Y{ cYÁ|À¼§|ÅĸyY|»Y|¿YºŒqZ]•Z^eY{µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ½Y€¨ŸYZ]{ÖËZf‡Á½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆm {½Y€¨Ÿd¼Ì«dÌ m€»dÌ^jeÁÖ]ZˁZ]{€¯tˀeŒ¯ ,[}Z¯ÕZÆf¼Ì«YdÌ ^eÕZmÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]ÕY€]½Y€ËY {½Y€ËY½Y€¨ŸcY{ZÁ|Ì·ÂeÃZ´ËZmZ]ÕZneÃZ´ËZm\‡ZÀe ÕZÅYZ]{ÕYħ€u€Ì£Zne[€z»d]Z«ZiMŠÅZ¯ÁZÌ¿{ [ZˆuÄ]ÖfËZ¼us€—¾ËYºÆ»¥Y|ÅYĸ¼mYÖeY{Z¥|Å |ËMÖ» ÕZŁÁ{Ã|‹¹Zn¿YÖËY€mYcZ»Y|«YtˀŒeZ]Ä»Y{Y{{Y€Ì‹ |//‹ÁM{ZËՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁÄÌ£Ô]Y[ÂqZq{€ÌyY Á¾ËÁ|eZ]"YÁ|],ÄÌ£Ô]Yd§ZË{Y†aĸZ§Ô]½Z»Z//‡¾ËY Ä]d^ˆ¿,½Y€¨ŸÖfËZ¼u|ˀyÖËY€mY¶¼ ·YÂf‡{\ːe ÕZŽZf‡Y‚Ìy½Y€¨ŸÕZŽZf‡€Æ‹{|ˀy‚¯€»Y€¬f‡Y Ö°Ë֗Ä¿Zfz^‹ÂyįÃ{¼¿¹Y|«YÖ]ÂÀmÁÕ“½Z‡Y€y ¶Ë| e|ÅZ‹,½Y€¨Ÿ¾eÖfËZ¼u|ˀyZÆÀeZ],€ÌyYÁÁ{ ÖfËZ¼uÕZÅd¼Ì«Ä]½|‹®Ë{‚¿ÁYZ]{µÂv»¾ËYd¼Ì« produces@jahaneghtesad.com Ä]ÃZ‹YZ]½Y€ËYÖËZf//‡Á½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» ÕZʼnYZ]{€§€vÀ»ַv»,Ö¿Y€ËY¶ÌY½Y€¨ŸÄ°ÀËY …O{½MÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖzËZeÃZ´ËZmš¨uįÃ{Â]Ö//¿ZÆm ½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕZÅd//‡Ż Z]Äf‹~³֟YµZ‡{d‹Y{ZƛY,{Y{Y€«½Y€ËYÖËZf‡Á {Á|u¾Ì´¿½Y€¨Ÿ¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì«,ՁYcZ¿Z‡Â¿Ä]dËZÀŸ Y€e¾ÌËZaÄ]º«¾ËYÕZmµZ‡{Ö·ÁÃ{Â]½Z»Âe½Â̸̻ ¾ËYLZŒÀ»Ã|Ë{€³ĜuԻĿZ¨‡Zf»įÄf§Z˵‚Àe½Z»Âe½Â̸̻ Ö´ÀÌb»Y{ÕZÅ|À§€eZ]ÁŒ¯YkZy{d¼Ì«|Ë|‹ŠÅZ¯ d‡YÃ{Â]Ö¸¸¼·Y¾Ì]½ÓÓ{ Հ̴ÌaZ]{Á‚§YÄ»Y{Y{{Y€Ì‹¾Ìˆu,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½ÁZ eՂ¯€»½Z»Z//‡ÁÂ^f»cYÁ–//‡ÂeÃ|»M¶¼ŸÄ] ÕZÆ¿Zf‡€Æ‹¹{€»½Z³|ÀËZ¼¿ÕZʼnÔe¾ÌÀr¼ÅÁÖËZf//‡Á ¹ÓÖ´ÀÅZ¼Å,ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{½Y€¨ŸÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe {ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ¡Ô]YZ]ÁÃ|»M¶¼ ]Ä»Z¿€]½Z»Z//‡Z] |̸¯½YÁZŒ¯Y½Y€¨ŸÖfËZ¼u|ˀys€— xËZe d‡YÃ{Ây ­€¼³{Ã|‹Âa{ÕÁ{ÂyŽÌy€eÃÂ̋Y{Z¬f¿Y d‡Yd¯€‹®ËÄ]ª¸ f»½|‹ŽÌy€eÁ{ÂyÃZ´f‡{ Ä]ZÆ¿MY֌z]ÁÃ{Y{¹Zn¿YYcY{YÁ¾ËYÖËZÅd¯€‹ÖˇY-d‡YÄf‹Y{Y{ÂyZy Õ‡YÁ|¿{Â]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½ZÅYÂyÁd‹Y{ZfyY,|¿{Â]Ã{€¯¹Z¿d^iįÖ¿ZˀfŒ» …Y{Ղ¯€»®¿Z]Ád¼cYÁ,{Zf«YcYÁZeÄf§€³­€¼³YÃZ´f‡{|Àq€´Ë{ {Â]Ã|‹\m»d‹Y{{ÂmÁ¾Ì]¾ËY{įֿ¿Z«ÁՁYÕZÅÀ³Á|Àf‹Y{Y€«Â“» {€Ì´¿Y€«Z¯Âf‡{{ZÅÁ{Ây¾ËYŽÌy€e{»{Ö¬§YÂeÁŽzŒ»Z°ÅYZÅc|» Z»Y,{Â]Ã|‹{YÁÁ{ÂyY‚ÅÄ]®Ë{‚¿,ŠÌaµZ‡Á{{Á|uYį{Â]Y€«¾ËYYY€mZ» |Àf§€´¿ŽÌy€eÂn»Á|¿|‹Z^¿Y{YMª—ZÀ»Á{ZÀ],cZ¯€¼³{–ËY€‹€Ì̤eÄ]ÄmÂeZ] d‡Ż€Ì̤e¾ÌÀr¼ÅÁÁ{ÂycY{YÁ‰Z¨//‡d^id̟ÂÀ¼»½ZˀmÄ]ZÅÁ{Ây¾ËY YZ]{į֏Zy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]µZu€ÅÄ],|¿{€¯{Ây€]Äf‹~³µZ‡Yd·Á{ՁY Ä]Ád§€³ՁYÄËÁ€Ì̤eÄ]ºÌ¼ed·Á{Äf‹~³µZ‡,d//‹Y{{ÂmÁž]ZÀ»¾Ì»YÁY ‚Ì¿Á{Âyį{€¯¹ÔŸYÂÀ¼»Y¹Ô«YÖy€]cY{YÁՁY¥Z»ŠÅZ¯ÕY€]½MµZ^¿{ {Â]ZÆ¿Mĸ¼mY ŽÌy€eÂn»Á|‹ÂÀ¼»{Â]Ã|¿Z»Ö«Z]cZ¯€¼³{įÖËZÅÁ{ÂycY{YÁ…Z‡Y¾ËY€] Y| ]įÖËZÆ¿MÄqÁ|//¿Â]Ã|»M‰Z¨//‡d^id̟ÂÀ¼»Y¶^«įÖËZÆ¿MÄqd§€´¿ |¿|‹{YÁd̟ÂÀ¼» ½ÂÀ¯ZeY€q,|¿YÃ|‹ŽÌy€eÖ¯€¼³Ä¿YÁ€a¾f‹Y{¶Ì·{Ä]ZÅÁ{Ây¾ËY€³Yįd‡ZnÀËY ŽÌy€eÁZmYÄ^‹®Ë˜q,|¿|‹Ö»ŽÌy€e|ËZ^¿€³YÁ.{Â]Ã|Œ¿Ã{Y{ŽÌy€eÁZmY .|‹Ã{Y{ ,d‡YÖ]ÂyZ¯|¿Â‹ŽÌy€e­€¼³{Ã|¿Z»ÕZÅÁ{ÂyÄ°ÀËY¶¯{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Ä^WZ‹ļžËYZe|‹Ö»Äf§€³ºÌ¼e¾ËY€ež»ZmZË€eÃ|ÌnÀ//‡Ö¼¯{Â]¹Ód¨³ įd//‡Y½MºÌÀÌ]Ö»d¼cYÁYįÕYÄËÁ{€¯ZƛY€§{Y{ |»MÖ¼¿{ÂmÁÄ//]½M ¹Z¼eŽÌy€eÕY€]Yd·Á{cZÌÅÄ]»,½Â¿Z«ª^—į{Â]½Md‡{ |À¯Ö»Z¯ÕYĬ̸‡ ®ËÕZÅÁ{ÂyŽÌy€eÕY€]Ä°ÀËYÄ¿-|¿{€¯Ö»~yY­€¼³{¦«Âf»ÖeY{YÁÕZÅÁ{Ây ¹ÔŸYÁ{Ây½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ŠÌaÁdˆÌ]{Á|u |ÀÅ{Âf‡{Zyd¯€‹ ¹Z¼eÁdyY{€a­€¼³{¦«Âf»ÕZÅÁ{ÂyYÃZ´f‡{ՁYcÁZ¨f·YÄ]Z»{Â]Ã{€¯ ½Z°»YZÅÁ{Ây¾ËYd·Á{Ä]»d¸Æ»¹Z¼eY¶Ì·{Ä]Z»Y,d‡YÃ|‹¹Zn¿YZÆ¿MŽÌy€e»Y ŽÌy€eÕY€]d¼€ËÁ|‹¹ÔŸYÄ^À‹Á–ËY€‹¾ËY{ |¿YÃ{€°¿Y|ÌaY­€¼³YkÁ€y d‡YÃ{€¯¡Ô]Y½Y€ËY­€¼³Ä]Ád¬§Y»ÃZ´f‡{¾ËY Á{ÂyY‚ÅÄ̋Zu€aŽÌy€eÁcY{YÁ ֋YÂuÁ|y€qÖ»ZÅÄ¿Z‡{Ã|‹Âa{ÖeY{YÁÕZÅÁ{ÂyÄ]•Â]€»Z^yYįd‡ZÅÃZ» |Ì·ÂeZ^yY ºË€u¾ÌÌ eÁՁZ‡ªÌ«{s€— Œ¯ÕZŀƋ½Ô¯ÕZŶˆ³ |Œ¿ŽÌy€e­€¼³YÃ{·MÕZÅc} c}cY{YÁ¶Ì·{Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{Ö´ÀÅZ¼Å¹|Ÿ,ÕÁÄf¨³Ä] Ád‹Y|Æ]ÁՁÁZŒ¯{ZÆmÕZÅÄ¿ZzeYÁY~·d‡YÃ{·MÕZÅ |¿|‹{ZÀ‡YÄËYYÄ]¦¸°»­€¼³½ÓÂXˆ» {Âm»{ZÀ//‡YÄ]ÄmÂeZ]ÁÄf§€³¹Zn¿YՀ̴ÌaZ]|˳Ö»ÕÁ Y‚Åįd‡Y¾eY‚ÅZÅc}½Y‚Ì»įºË|//‹ÄmÂf» ½ÓÂXˆ»YÁ€»YY~·,{Y{{ÂmÁZÅZ^¿Y{Ö¬]Z»ÁÃ|‹{YÁ¾e Á¾ËYY |ÀÅ{ÄËYYZ»Ä]֗ˆ^»‰Y‚³Ze|‹Äf‡YÂy­€¼³ {|ËZ]‚Ì¿½Z»{Ád‹Y|Æ]ÁՁÁZ//Œ¯{ZÆm,{Zf«YÕYÁ |ÀÀ¯Y|Ìa”uÂ“»¾ËYև€]Ä]•Â]€»dˆŒ¿ ՁÁZŒ¯cYÁÁ­€¼³,{Y|¿Zf‡YŠÀ¯YÁ Á­€¼³,½Y€ËY{Y|¿Zf//‡YÖ¸»½Z»Z‡Ä^À//‹Á{ÁdËZÆ¿{ {ÁÁ€]ÖÀ^»ÖeZ ËZ‹ÃZ]{Ö¯€fŒ»ÄÌ¿ZÌ]{ՁÁZŒ¯cYÁ |¿{Y{t̓Âe,Œ¯Ä]Ã{·MÕZÅc} d‡Y€Ës€‹Ä]ÄÌ¿ZÌ]¾ËY¾f» Ä],Ã{·MÕZ//Åc}{ÁÁÃZ]{’//«ZÀf»Z^yYZ//Œf¿YÁ€Ìa» Y‚Åd»Ô//‡Ád̨̯,ºÌÅ{Ö»½ZÀ̼—YÖ»Y€³½ZÀ—¼ŠÖÀ ËÖeZœ¿žm€»ćÕ‡YÂ//Œ¯Ä]{ÁÁY¶^«,c}¾e ‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ,½Y€ËY{Y|¿Zf//‡YÖ¸»½Z»Z‡ ÕZŁÂn»†b‡ÁÃ|‹|ÌËZeÁŠËZaÖ°‹‚b»Y{½Z»Z‡ÁÖ°‹‚a ¹€fv»½Z³|ÀÀ¯¥€»Y~· d‡YÃ|//‹{ZŽÌy€eÕY€]¹Ó ķ¼v»¾ËYYÃ|‹ÄÌÆecӐv»ÁZÅc}d»Ô‡Ä]d^ˆ¿ |À‹Z]Äf‹Y|¿Ö¿Y€´¿Ŀ´rÌÅ {½MÖ³{·MÄ//¯ÖËZÅc}ÕY€//]{Â//‹Ö»|̯Ze¾//ÌÀr¼Å {ZŒ¯Ä]{ÁÁÂn»,Ã|Ì//‡cZ^iYÄ]{| f»ÕZÅŠËZ»M ,d‡YÖÆË|] d‡YÃ|»M¶¼ŸÄ]d ¿Z¼»ZŽMŽÌy€eYÁÃ|Œ¿ ÖËY~£{Y»ÖÀ¼ËYÁd»Ô//‡ÃY¼Å,d·Á{¦¸fz»½Z¯YÕY€] « {Y{Y€«dË·ÁY{Ä »Zm {Zf«Y½ZÆm ÕZÅÁ{ÂyYÃZ´f‡{ŽÌy€eÂf‡{Á|Öa{Á{Ây½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ {Â]½Md‡{d¨³,d‡Yd¯€‹®ËÄ]ª¸ f»½MÃZ´f‡{į­€¼³{Ã|‹Âa{ ¦«Âf»ÖeY{YÁÕZÅÁ{Ây¹Z¼eŽÌy€eÕY€]Yd·Á{cZÌÅÄ]»,½Â¿Z«ª^—€ËÁį {€¯Ö»~yY­€¼³{ ¦«Âf»ÕZÅÁ{ÂyŽÌy€eÕY€]d·Á{Ä]»{€¯ZƛY,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{€§{Y{Õ|Æ» Ã|‹}ZzeYºÌ¼eY€ÅZ›įºË|‹ÄmÂf»Z»Y-{‹|Ë|¼eÖ¸¯—Ä]|ËZ]­€¼³{Ã|‹ Ղ¯€»®¿Z]Ö´ÀÅZ¼ÅÃÁ€³Z¯Ĉ¸m{,ZÅÁ{Ây¾ËYYÃZ´f//‡{ŽÌy€eÕY€] d‡YÃ{€¯{ZYŽÌy€eÂf‡{ºÅcZneÁ½| »,d À€ËÁÁÃ|‹Äf§€³ ÕZÅÁ{ÂyļŶ°Œ»įºÌ˳Ö»ŠÌaÃZ»ZÆqYZ»įd‡YÖ·Zu{¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ į|ËMÖ»€^yÄ^‹®ËÁÄ §{®ËÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y,|ÌÀ¯¶uYZÆ¿M½YY|ˀyÁÖeY{YÁ d¯€‹Ä]•Â]€»–¬§½MÃZ´f//‡{į|¿YÃ{€¯Y|ÌaŽÌy€eÁZmYÁ{ÂyÃZ´f//‡{ d‡YÂe»½Z»€¯ ÖËZŒ³À³ÁcYÁZˆ»,d·Y|ŸÄ]ԏYÂ“»¾ËY{Y{Ä»Y{YÁ{Ây½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿Y€Ì]{ {‹\¸mļÅdËZ“į{‹Äf§€³ּ̼ed‡Y€fÆ] d//ˆÌ¿®Ë{‚¿¹{€»»YY µY‡Z»Y-{‹kZy­€¼³Y|ËZ]d//‡YÖ¯€¼³Ä¿YÁ€aÕYY{įÖËÓZ¯,½Â¿Z«ª^—Äf^·Y ,½Y€Æeĸ¼mYŒ¯½Ô¯ÕZŀÆ//‹dË·ÁYZ]Œ¯µZ §ÕZŶˆ³ՁZ//‡ªÌ«{s€— µZu{įÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÄÌ»ÁYÁd‹,ÕZ‡,YÂÅY,Y€Ì‹,½Z»€¯,k€¯,|ƌ»,‚Ë€^e ‰Y‚³Ä] d‡YY€mYµZu{Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡Õ‡Y€“Zu ½YÂeÄ]ÄmÂeZ]ÃÁ€a¾ËY,Â//Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z//‡ֻ¼Ÿ–]YÁ ZŀƋÕ|À]dË·ÁYZ]ÁŒ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡Ö·Z»ÁÖ//‡ZÀ‹Z¯ …Z‡Y€] {‹Ö»¹Zn¿YՂÌyÁ€·½Y‚Ì»¾ÌÀr¼ÅÁdÌ ¼mÁ€Æ‹duZˆ»½Y‚Ì»…Z‡Y€] Z]Ä¿ÓZ‡ÁÃ|‹ž«YÁÃ{€fˆ³ÕZÅÁ€·¾Ì»ÕZÅ{Y|ËÁZ]Z^ÀmÕYÄÀÆa{½Y€ËY,‰Y‚³¾ËY Ȭ¿ÄÌÆeÁZÅĸˆ³ªÌ«{¶v»ÖËZ‡ZÀ‹…Z‡Y¾Ì¼Å€]įd‡YÄmY»±‚]ÕZÅÁ€·¾Ì» €˜yÕZÅÄÀÆaՁZ‡¹ÁZ¬»ÁՁZ‡ÄÀÌÆ]dÆm\‡ZÀ»ÕZÅZ°ÅYÄWYYœÀ»Ä]ZŽMªÌ«{ Œ¯ÕZŀƋ½Ô¯ÕZÅĸˆ³Ȭ¿¶Ì¼°eÁÄÌÆeZ],d‡Y|Ì»Y |‡Ö»€œ¿Ä]ÕÁ€“Հ»Y YÃ|ÀËM{ՀƋÄ ‡Âe{ZÅĸˆ³ºË€udËZŸdÆm{Âm»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{Ä]ÄmÂeÁ Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿‚¯€¼eÄ]ÄmÂeZ]dzfËZaÂz]ÁZŀƋ½Ô¯{Ã{€fˆ³cYZˆyÁ€] Z]ÕYĬ˜À»{½Y€ÆeՀ̳Y€«™Zv·Ä]Zf‡Y¾ËY{ {‹Հ̴ŒÌaÓZ]Z̈]Ö·Z»ž]ZÀ»Á ¶v»,€Æ‹½Ô¯¾ËYÕZŶˆ³Ä ·Z˜»½Z»Œ¯dzfËZa½YÂÀŸÄ]ÁÓZ]ՂÌyÁ€·¶Ìˆ¿Zfa dyZ‡¾Ì»Á€·ÃÁ€³½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂeZÆ¿M‰‚¤·w€¿¾Ì eÁZ^ÀmÕZŶˆ³Հ̳Y€« œÀ»Ä] d‡Y¹Zn¿YµZu{Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡ևZÀ‹Ä·‚·Á d§ZËY¾Ì»t˜‡ÕÁ€]¶ˆ³½Â¼ÀyÖfˆËZ],ZŶˆ³ªÌ«{¶v»ÖËZ//‡ZÀ‹Á¾ÌÌ e ¶ˆ³Հ̳Y€«¶v»Ä]¾Ì»t˜‡ÕÁ€]{Âm»Ö//‡ZÀ‹¾Ì»|ÅYÂ//‹®¼¯Ä]ZËÁ |ÅY‹Á‘YŸ€fŒÌ],ÖfÌ ¼m‚¯Y€»Ä ‡ÂeZ]ՀÆ//‹ÕZŽZ°»{ÖËÂ//‡Y {€]Öa ½Z‡ZÀ‹Z¯œÀ»¾Ì¼ÅÄ]įÃ|‹½ZÆÀaÁÃ|̋ÂaZŶˆ³¶v»ÖËZ‡ZÀ‹dÆmևZÀ‹¾Ì» cZ ·Z˜»Ö//‡€]ĸ¼mYZyÕZÅ®ÌÀ°eÁZʼnÁ®¼¯Ä]Á€·¾Ì»½Zzf»Á Ä ‡ÂeYŠÌaև€]{»ÕZÅÃ{Á|v»Ö¼Ë|«ÖËYÂÅÕZņ°Ÿև€]ÁÄ ·Z˜»,¾ÌŒÌa ,Ö¿Y|Ì»ÕZÅ|Ë{Z]ÁևZÀ‹Á€·ÄÀˀË{Č¿Y€e€¨u,GPR,ְˀf°·YÂWƒÕZŶ̧Á€a,ՀƋ ‰‚¤·w€¿¾ÌÌ eÁZŶˆ³Հ̳Y€«½Z°»Ä]ÖnÀ‡¾‡ÁGPS,Ö//‡ZÀ‹Á€·cZ ·Z˜» ÕÄÌ·ÁYÕZÅȬ¿€œ¿{»ÕZŀƋÁª—ZÀ»ÕY€],d‡Y€¯}¶]Z«Äf^·Y |À]ZËÖ»d‡{ZŶˆ³ Ȭ¿¾ËY½YZ°¼ÅÁ½Zˀ]€]¶W¿Z»Yˆ§Á€a‚Ì¿½Y€ÆeÕY€]ÁÃ|‹ÄÌÆeÄf‹~³{ZŶˆ³ ‰‚¤·w€¿¾ÌÌ eÁ¶ˆ³¶v»ՁZ‡ªÌ«{Ä]€“ZuµZu{½Z‡ZÀ‹Z¯Á|¿YÃ{€¯ÄÌÆeY ¶ˆ³,½Y€ÆeµZ¼‹¶ˆ³,ºŒ§ ZŒ»¶ˆ³¶»Z‹½Y€ÆeÕZŶˆ³,d‡Y€¯}½ZËZ‹ |¿Y{€aÖ» ¶ˆ³,ÕµZ¼‹¶ˆ³,€i¯Á½Z̋¶ˆ³,ÄË{¼v»¶ˆ³,¾ÌËZaÁÓZ]¸5e¶ˆ³,½YÁZÌ¿ ÕZŶˆ³Äf^·Y-|ÀfˆÅ¾ÌqZa¶ˆ³,YŒÌa¶ˆ³,Zˆ»€³¶ˆ³,­‚ˀƯ¶ˆ³,Õ[ÂÀm €«,’̧¡Z],{Z]M…Z^Ÿ,ÄË{ÁÁY{,{Z]M{Z‹,®»Z¿|À¿Z»½Y€Æe€Æ‹t˜‡{Õ{Zˁ֟€§ ZÌ¿{»cZŸÔ—Y¦¸fz»ÖËY€vÕZÅdË»Z»¹Zn¿Y֗ {Y{{ÂmÁ ÁÖ]ÂËY,ÁÁ€Ì§ ÄÌÆe¦¸fz»ÕZÅŠz]{Œ¯Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡½Z‡ZÀ‹Z¯–‡Âe œÀ»Ä]Šz]¾ËY{Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜» {‹Ö»ÄWYYՀːe‰Y‚³¾ËY{į{‹Ö» {½Y€Æe€Æ‹ÕYÁ€·ÕZŶˆ³‰‚¤·w€¿¾ÌÌ eÁÖnÀ‡¾‡,ªÌ«{¶v»¾ÌÌ e,ÖËZ‡ZÀ‹ ,½ZˆË{€a,­Zu,­Za®¿Á,®¿ZŇ,½Z̋,Y€ËY,Ã{¹Z¿®Ì¿,½ZÆm±€],½Z‡Y·ª—ZÀ» |‹¹Zn¿YÖfyZÀ‹¾Ì»cY€—Zz»ÃÁ€³d¼ÅÄ]½Z¼f·Á½ÂeÓ,ŠËYÁ,½Z¬·Â‡Á¾¯,€´fÌq ḑ€›|{Z]Ö´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z § YdÌ “Á¾Ë€fÆ]Z»€ÌyYÄf¨Å|Àq{d¨³Ö´¿Zy¹Y·½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿YÕ´Àz‡ Äf¨ÅĈ¸m{{€Ì³Ö»ª¸ eYÁ|Àq¥€›d‡YÂy{’v»Ä]ÁºÌf‹Y{Y¾Ì»Ze{ {ÂmÁYŽÌzeÕY€]Ö¸°Œ»pÌÅ{€¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]Y¾Ì»Ze€Ë|»‚Ì¿Äf//‹~³ ¾¼n¿Y¾ËYZ”ŸYdÌ “Á¾Ë€yMÂy{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Õ¿‚£Z“|̼u {Y|¿ |{Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½ZÀr¼Å,©ZqZ«ŠËY‚§YÁ‰{€³{ÄËZ»€‡{Â^¼¯{ÂmÁZ]d¨³ |ÅZ‹įd‡YdÆm¾Ì¼ÅÄ]|ÀÀ¯Ö»¾Ì»ZeYYZ]ZÌ¿Á|ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ»{Âyḑ€› ָ̘ e€]ÖÀ^»Ã|‹s€˜»cZ ËZ‹Öy€]Ây{ÕÁ ºÌfˆÅYZ]¾ËY{ZÅd¼Ì«cZ^i ZÆ¿Mž¨¿į{‹Ö»s€˜»Õ{Y€§Y¥€—YZÅd^v¾ËYd¨³Ä ˜«{Â^¿¶Ì·{Ä]cZn¿ZyZ¯ ¾Ì»Ze{YdÌ “Á¾Ë€fÆ]Z»€ÌyYÄf¨Å|Àq{d‡YÖmZyÕZÅ|¿€]‰Á€§Á©ZqZ«{ ‚Ì¿Äf‹~³Äf¨ÅĈ¸m{{€Ì³Ö»ª¸ eYÁ|Àq¥€›d‡YÂy{’v»Ä]ÁºÌf‹Y{Y Õ¿‚£ {Y|¿{ÂmÁYŽÌzeÕY€]Ö¸°Œ»pÌÅ{€¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]Y¾Ì»Ze€Ë|» Y{ÂycZ ˜«ÕZ°f]YÁÄ¿Z«ÔyÕZʼnÁZ]ZÅd¯€‹,Ä ˜«¾Ì»Zehv]{{€¯tˀe d̼ÅY‚WZuÄf°¿ {Y|¿{ÂmÁÖ¸°Œ»į‚Ì¿ÖÀÌqcZ ˜«¾Ì»ZeÕY€]Á|ÀÀ¯Ö»¾Ì»ZeÀ¯Y ¾Ì»ZeZyd¯€‹Y|ËZ]YÄ ˜«®ËZ¼fuį|¿Y{|Æ eZÅd¯€‹Öy€]įd‡Y¾ËY |Ì·Âe–yįd‡YÖ Ì^—|ÀÀ¯ZÀf»Y½M½{Y{YZźˀve¶Ì·{Ä]d¯€‹½M€³YÓZu|ÀÀ¯ ¾Ì»ZeÕY€]Ö¸°Œ»Ád‡YºÆ»ÖËZÆ¿d̨̯–¬§ÁÁ{|À¿Z»Öf¯€‹ÕY€]Z»Y{‹Ö»¶Ì˜ e Œ¯YkZyÄ]Ö´fˆ]YÁÁÖËY€³Zv¿Y¾ËYÄ¿Z¨‡Zf» {Y|¿ZÅ|¿€]ZËZÅŒ¯€ËZ‡YÄ ˜« Z]{Á‚§YÕÁ |¿Z¼]Ã{Z¨f‡Y½Á|]½ÂÀ¯YÖ¸»Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeYּ̜Ÿḑ€›įÃ|‹hŸZ] ¾Ë€f¼¯ʇYÁÄ]Á|¿YÃ|¿Z»Ö«Z]½ÂÀ¯YįÖËZÅd¯€//‹Yd·Á{ºËY{Zœf¿YdÌ “Á¾ËY |Ì·ÂeÕZÅd¯€‹¾ËYd‡YÂy{ |À¯dËZ¼u|ÀÀ¯Ö»¾Ì»ZeY¶yY{YZ]kZyÄ]Ö´fˆ]YÁ Äf§Z˽Z»Z‡©ZqZ«‰€fˆ³½ÂÀ¯YZ»Y{Â]‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»ZeµZ‡ÕY|f]Y{Ö´¿Zy¹Y· Õ|{ḑ€›¾Ì¼ÅĜv·€Å{Y{½Z°»YÁ{€Ì´]Y€«€˜y{ZÆ¿MYZ]įÃ|‹hŸZ] ħ€©ZqZ«,YÖ¸ §d¼Ì«Z]Ŀ´qįµYÂ//‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ {Â//‹¶Ì˜ e|Ì·Âe Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€]Z»Y½Z»ÂeY‚ÅÄ]½Z»ÂeY‚ŁYYÖr«ZqZ«ÕY€]d¨³{Y{Õ{Zf«Y Ã{Á‚§Y‰Y‘YŸcZÌ·Z»Ä°ÀËY€]ÃÁԟ d‡YÃ|̇½Z»ÂeY‚ÅÄ]½Z»ÂeY‚ŁYY ¶yY{cY|Ì·ÂeZ]ZÆ¿Md¼Ì«į{‹Ö»hŸZ]¶»YŸ¾Ì¼Å|À¯dyY{€a|ËZ]ºÅÖ°¿Z]ÀÆ]Á |ÀÀ¯Ö»ZÅÓZ¯¾ËYÖf¿YZ³Ä]¹Y|«YZÅd¯€‹Öy€]įºÌfˆÅ|ÅZ‹€´Ë{¥€—Y |À¯Հ]Y€] ÕYĈ¸mÄf‹~³Äf¨Å…Z‡Y¾Ì¼Å€]|À¯Ö»Հ]Y€]Ö¸yY{d¯€‹®ËZ]įÖeZ»|yZ]ºÅ½M {‹{Ây€]ZÅd¯€‹¾ËYZ]į{‹}ZzeYÖ^Ìe€e|‹Y€«ÁºË{€¯Y‚³€]Œ¯€ËÁZ] {Zf«Y½ZÆm ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |̇€¿d¨¿{Y{Ä]YZ]ÖÀÌ]‰Ây d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ,Õ|{¹|Š//ËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ//»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡ dÀ‡Z]Á|{¹|ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠÅZ¯ ÁÓ{®ËÁ|{ ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ Õ{Zf«YZ»MZŒf¿YÄ¿Zf‡M{½Y€³ĸ»Z »įÖ¿ZÆmYZ]Ä^À‹Á{ÁcÓZ »{d¨¿d¼Ì« {€¯Y|ÌaŠÅZ¯,|ÀfyY{€aՀ̳{‡Ä]Z°Ë€»MÁZaÁY|Ë|m ÕZnecY€¯Y~»d§€//ŒÌaY¾ÌqÁZ°Ë€»Mį¾ËYY†aÄ ¼mÁd¨¿ÕZ//Åd¼Ì« Z”»YÖ¬§YÂed//‡Y¾°¼»ÕZmÃZ»|¿{€¯¹ÔŸYÖËZ°Ë€»McZ»Z¬»Á|¿{Y{€^yħ€—Á{ d¯€‹{YZ]|‹Y€´¸Ì¸ve,Ö·ZÅՀ¨m |¿{Â]Ã{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÓ{Á{{Á|u,{‹ |uY€fÆ]Õ{Zf«YZ»M€ÌiZedveÄ ¼mÁ{d¨¿ÕZÅd¼Ì«Š//Æm,OANDA {Zf«YÕZ¼¿Á{µZu¾ËYZ] {Y{ÕÁÕZneª§YÂe®ËÂ«ÁÄ//]ÖÀÌ]‰ÂyÁ[¸˜» Äf¨ÅZ^yYÄ]ÓZ¯¾ËY,d//‡Y½Zˀm{įd¨¿ÕÓZ]ē€ŸZ] {€°¿€e¾//‹ÁY½ZÆm |Ì·ÂeŠz]Z»Md‡YY€«Z°Ë€»MÁZaÁYÄË{ZveY {Y{|ÅYÂy½ZŒ¿Հe|Ë|‹ŠÀ¯YÁÕZm |‹|ÅYÂy€ŒfÀ»ÕZmÄf¨Å{¾ÌqÁZ°Ë€»MÕ‡YՀfŒÌ]Z»MÁ|ÀÀ¯€ŒfÀ»Y{Ây ed¨³ÃZ]¾ËY{|ˀeֈ¯Yd¯€//‹{YZ]|‹YdˆË„eY€f‡Y,†ÀËY¾¨f//‡Y ½Y€³ĸ»Z »Z»Y|Œz]Ö»{Â^Æ]YYZ]{ÖÀÌ]‰ÂyÂm½ZÀr¼ÅÕZnecY€¯Y~»ºÀ¯Ö» |ÀÀ¯Ã|ÅZŒ»ՀeÃ|ÀÀ¯|ŸZ¬f»½Ô¯{Zf«YZ»M|ÀfˆÅ¶ËZ»,d¨¿YÖ¿Z^ÌfŒaYŠÌaÖËŻM ‰Y‚³ÁÖ·YÂf»Äf¨Å¾Ì»Á{ÕY€]Z°Ë€»Md¨¿ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹ŠÅZ¯,€´Ë{Õ‡Y ,d‡YÃ{€¯{ZnËY¶¤‹Y‚Å€^f¯Y{Œ¯¾ËY{Zf«Y{Y{½ZŒ¿įZ°Ë€»Md^j»µZ¤f‹Y {€¯Ö¿Z^ÌfŒad¨¿ÕZÅd¼Ì«|‹YÄf‹~³Äf¨Å d¨¿ d¨¿€ËÁ {Â]‚Ì»Md̬§Â»Zœf¿YYŠÌ]…Â]{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ē€Ÿ Y€« d//‡YÃ|//‹ÖËZÆ¿,|¿€Ì´]¹YÁÄ°ÀËYÕY€]¶»ZŸÕZÅ ÁºË€Ì´]ZÆ°¿Z]Y½Z//»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿d//‡Y µÁYĸu€»ZÆÀËY d‡YÃ|‹Žz//Œ»‚Ì¿½MY¾Ì»Ze¶v» Zf¨¿¾e½Â̸̻ºÌ¿ÁdŒÅZnÀËY d//‡YÃZ´ŒËÓZaÁ€fa®Ë Zf¨¿įºË{€¯Ã{Z»MYÖu€—Z» {ŒÌ»|Ì·Âe¾Ì´À‡Á®^‡ ZÆ¿Mį{‹Öf‡{¾ÌËZaÕZÅּ̋Á€fa| ]ĸu€»­YÂy |ÀÀ°Ì»|Ì·Âe֋YZ]cӐv»‚Ì¿ ÖeY{Z€f°q¯ÖËZÅd ̧€›Z]ZÅÖ¿Y€ËY|ËZ‹ d‡YÓZ¯Á{ Ä]Z»µZu€Å{ |Àf//ˆÅ€eZÀ‹M,d//‡YZÅÃ{ÁY€§ÕY€]į Ö»Äf¨³įÖeÔ°Œ»ºÌÀ°Ì»Ö ‡Á{Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{Yē€Ÿ ºÌÀ¯ž§Y{Y{{ÂmÁ{‹ d‹Y{ZƛY¥Y€Ì//‡s€—ÃZ]{Ö·Y‡Ä]x//‡Za{ÕÁ ՁY|¿YÃYZÆÅZ´ŒËÓZaÁ€fa|À¿Z»Öu€—Z]{ŒÌ»Y¥Y€Ì//‡ ®¿Z]ÁՂ¯€»®¿Z]®¼¯Z]½MÖ°¿Z]ÕZÅZ¯Z^ˀ¬e {€¯ µZ‡d¯€‹¾ËY½Y€Ë|»¾‡–‡Âf» ºÀÌ]Ö»½ZŒy{½M d‡YµZu€‡Á½YÂmZ̈]d¯€‹|Å{Ö»½ZŒ¿įd//‡Y d‡YֻԇYÕÂƼmcYZzf§YÁ‚md¯€‹¾ËY ŠÅZ¯€]ÖÀ^»ZÅ­€eÕZŸ{YÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{ÄÀ´¿ {Ó¼ »ZÅ­€ed¨³Â//Œ¯¾ËYÄ]½Y€ËYZ³cY{Z// Z»¶j»ºÅZÆ¿M½Âq|ÀÀ¯Ö»d‹Y{€]Z³€fŒÌ]{€//‡¶§ d‡Y€mYµZu{µYÁª^—{Y{Y€«Á|ÀfˆÅՀ̇{€‡Œ¯ ºËY{…Â]YÖ·Z»¾Ì»ZeÂn»Ó{{Z̸̻ d ÀÖ·Z»¾Ì»Zes€—ÃZ]{Ö·Y‡Ä]x‡Za{d¨¿€ËÁ į{Â]¾ËYd¨¿cYÁs€//—d¨³…Â]ªË€—Yd//¨¿ Z¯¾ËYÁºÌÅ{¹Z//n¿Y…Â]YZ]ªË€—YYÖ//·Z»¾Ì»Ne ºË{€¯[~mYµÂaµÁYŠz] d//‡Y¹Zn¿YµZu{½ÂÀ¯Y ÕY‚³€]Z]ºË{€¯Ö ‡į|Àf‹Y{ÖeÔ°Œ»ZÅZ°¿Z¼ÌaÖ·Á ¾ËYÄ°¿M¶¯{ ºÌÀ¯ž¨e€»Z˺¯YcÔ°Œ»¾ËY,ÖeZˆ¸m ºËY{Y‰YÁZmYYZ]Y½MZ]\//‡ZÀf»Á{Á€Ì»ŠÌas€— €ŒfÀ»‚Ì¿d¯ZŒ»©YÁYd‡YY€« ºÌÅ{¹Zn¿YºÅ‰Á€§į ÁZmYÓ{{Z̸̻Ze{Zf«YÕY‹YZ»Z¯¾ËYÕY€] {‹ {‹¹Zn¿Y|ËZ]Z¯|À¯d§€ŒÌaįÖf^ˆ¿Ä]Ö·ÁºÌf§€³ …Â]kZyY€e½Y€³…Â]{YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ºÌfˆÅ֓YÁºÌfyÁ€§ {d¨³Ճ€¿Y…Â]{d¨¿ē€Ÿ{€ÌyZeÃZ]{ÄÀ´¿ {Z» d‡YÃ|‹¦«Âf»Ä¿ÁÄf§€³cՀÌyZeÄ¿Z¯¾ËY ē€ŸՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿ºÅ…Â]ÖeY{Z²ÀË ,Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Šz]{ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ºÅÁºË{€¯ ª§Â»ºË{€¯Ö»€°§įÕYÁY|¿YYŠÌ] ºË{Â]ª§Â»Ö¸Ìy ŠÌ]Ö¸ÌyZÅd¼Ì«ºÅÁ{Â][ÂyÖ¸ÌyZ“Z¬eºÅ ºË{Â] Šz]{Z»Y ºÌfyÁ€§Ö»ºÌf‹Y{…Â]½Á€Ì]{į|‹½MY ¾ËYdÌÅZ»cÁZ¨eºÅ½M¶Ì·{ ºÌf‹Y|¿Ö¿Y|Àqd̬§Â»,d¨¿ ²ÀË{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ē€ŸŠz]{d¨³d¨¿€ËÁ ÕYÁY|¿YYŠÌ] ºË{Â]ª§Â»Ö¸Ìy,Ճ€¿Y…Â]ÖeY{Z Á{Â][ÂyÖ¸ÌyZ“Z¬eºÅ ºË{Â]ª§Â»ºË{€¯Ö»€°§į ºÌf‹Y{…Â]½Á€Ì]{į|‹½MYŠÌ]Ö¸ÌyZÅd¼Ì«ºÅ ºÌfyÁ€§Ö» Z]Œ¯Z³¦¿YŠÌ]d¨³½YZ´¿€^yž¼m{ÄÀ´¿ d¯€‹¾ËYį|À¯Ö»Y|ÌaµZ¬f¿YÖËZŇ€b¼¯ÁZžÌ]Âe ª§Â»OTCd¯€‹ZŵZ‡¾ËY{Ä¿Zfz^‹Ây d‡YÄfyZ‡ d‡Y½MŠz]¾Ë€eÃ|ÌrÌaį¾Ì]ÂeÖ¸YŠz]d‡YÃ|‹ {Zˆ]į,|¿Z‡Ö»ZÌ¿{{Õ{Á| »ÕZÅd¯€‹Á ÕZžÌ]ÂeÕY‚mYļÅZ^ˀ¬eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]d¨¿€ËÁ d¯€‹¾ËYd‹Y{ZƛY,{‹Ö»ÄfyZ‡¶yY{{ÖeYÁZ´» ē€ŸŒ¯{Â//‡€b¼¯Á¾Ì]ÂeÄ]®Ë{‚¿½ÂÀ¯Ze ¶»Z¯cÄ]Z^ˀ¬eZŇ€b¼¯ÁZžÌ]Âe¾ËYį|¿YÃ{€¯ {Z̸̻ {Á|u½ÂÀ¯Ze {Â//‹Ö»ÄfyZ‡Œ¯¶yY{{ Ã{Y{¶ËÂveZÆ¿MÁÃ|‹Y~³YÁOTCd¯€//‹Ä]Z¯ÁÂË ¾ËÁ‚«Á{‚Ë,{Z]M†¼‹{ºÅÁÂ˽Â̸̻{Á|u |¿Y |ÀÀ¯Ö»Z¯ÀÌn¿¾ËY{€¨¿ |¿YÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZŇ€b¼¯ÁZžÌ]ÂeYֈ¯pÌÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÄÀ´¿ Äf§€´¿Õ{Y€ËYZ³µZ¬f¿Y•Â˜yÁZÅÃZ´ŒËÓZa{d¯€‹¾ËY µZ¬f¿Yª§Â»ZÌ//ˆ]ÕZÅĿ¼¿YÖ°ËZnÀËYd¨³,d//‡Y ZÆ¿M®Ë€‹Y|f]Y†À¼Ëd¯€‹ d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eYՃ·ÂÀ°e ‰Â»MÁd//‡YÃ{Y{¹Zn¿Y[ÂyYՃ·ÂÀ°eµZ¬f¿YÁ{Â] ºË€ve½YÁ{{d¯€‹¾ËYÄf^·YÁ{Y{Ö]ÂyÕZÌ//ˆ]ÕZÅ |Ë|Œed¯€‹¾ËYÕZÅÁ€Ì¿d¼Åį|//‹hŸZ]¾ËYÁ|»ZÌ¿ {‹ d̸]Z«OTCd¯€//‹cY|Ì·ÂeÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]d¨¿€ËÁ Äf‹~³½Âr¼ÅYd¯€‹¾ËYÃ|ÀËM¾»{Á‚§Y,{Y{cY{Z Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ -|‹¹Zn¿Y½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹Õ‡Y Á{d¨¿Ä°Œ]½Â̸̻|Ì·ÂeÕY€]֗Á€‹ µZˆ»YÃZ»{Z³Ád¨¿ÃZqĬ¸u€¨u įÕYÄŀ]¾Ì¼Å{€³Y{€¯tˀeՃ€¿YÁÂu…ZÀ//‹Z¯¾ËY {YÕÁZÀ§ÁcY‚ÌÆneºÌ¿YÂf]Ã{€¯Y|Ìad§YcY{ZÁ|//Ì·Âe Á{YŠÌ]Ä]dŸ€ˆ]¶¸¼·Y¾Ì]–ËY€‹€Ì̤eZ],ºÌÅ{Z¬eYŒ¯ |̇ºÌÅYÂy€ÌyYºË€veY¶^«|Ì·Âe½Y‚Ì»€]Y€] {Z^Æa|Ì·Âe…° »և|ÀÆ»Z]|¿YÂeÖ»Œ¯Öf«Á|‹ÁM{ZËÕÁ |‹Z]ª§Â»|u¾ËYZeÁ€Ì¿YÂÅžËZÀ{ÁÄf‹Y{Äf§€ŒÌa®‹Â»Á ,{Y{ÖËY|»M{įÖËZmd¼//‡Ä]½M€]ÃÁԟ‚¯€¼e¾ËYY€q d‡Y֟Z§{ÃYÂË{Á™Z¨u®ËÖfÌÀ»Yhv]įd‡{.{ÁÖ¼¿ d¨¿Ä]ÖËY|»M{hv]{Ö//·Á|ËM{ÂmÂ]Â//Œ¯Á{|ËZ]į ºÌÀ¯‚¯€¼f»‚Ì¿d¨¿d À{YZÅÕÁZÀ§|ËZ]ºËYÄfˆ]YÁ |‹YZÅÕÁZÀ§|ËZ]įd‡YÖ¿Z»Á€»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÖf¼u Ä]½Â̸̻ÕZmÄ]ºÌ¿YÂf]|‹Z]ZÅÃ{YÁ{įÖ¿Z»ZeºÌÅ{ hv]{ºÌ¿YÂeÖ»,d‡YZ]Z”§į½ÂÀ¯Y ºÌ‡€]|Ì·ÂeÄ°Œ]½Â̸̻ {Â^Æ]Ád‹Y{€]{ZË{Yhv]ÕÁ,ºÌÀ¯ÄÀ˂ÅՃ·ÂÀ°eÁÕÁZÀ§ ºÌÅ{ŠËY‚§YYd¨¿ÕZÅ|»M{ZeºÌÀ¯‚¯€¼ed‹Y{€] YZÅÕÁZÀ§|ËZ]įd‡YÖ¿Z»Á€»Yd¨³Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ Ä]½Â̸̻ÕZmÄ]ºÌ¿YÂf]|‹Z]ZÅÃ{YÁ{įÖ¿Z»ZeºÌÅ{|‹ ºÌ‡€]|Ì·ÂeÄ°Œ]½Â̸̻ €]‚¯€¼e¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ],ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Öf¼u|¼·Y|^Ÿ €³Yd‹Y{ZƛYd¨¿d À{Ճ·ÂÀ°e|Ì·ÂeÁÕY~³ÄËZ»€‡ ÁÕZmŒ¯{įÖfÌ “ÁÁºË€ve–ËY€//‹{,½ÂÀ¯YºÅZ» {ZË{YÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÁ¥ZŒf¯YÕY€]Ö§Z¯|»M{,d‡YÕZ‡ |Ì·ÂeºÌfˆ¿YÂeÖ»ºÅÄ°Œ]½Â̸̻ZeÖfuY€],ºÌf‹Y{d‹Y{€] ºÌ‹Z]Äf‹Y{ ªË€—Y{Â]Y€«įºËY{¶°//Œ»ÕÁZÀ§™Zv·YZ»{Á‚§YÕÁ ¾Ì¼Å{€³YÖ·Á |Œ¿ª¬v»Z»Y,{‹¶¬fÀ»Œ¯¶yY{Ä]IPC ºÌfˆ¿YÂeÖ»ÁºÌf‹Y{µÂaį֗€‹Ä]ºËY{Y€«½ÂÀ¯YįÖfÌ “Á …€f‡{{YZÌ¿{»ÕZÅÕÁZÀ§ÁºÌÀ¯{ZˁYZÅÕY~³ÄËZ»€‡ {|Ì·ÂeÄ°Œ]½Â̸̻Ä]Ä°Œ]½Â̸̻YºÌfˆ¿YÂeÖ»,ºÌf‹Y{ ºÌ‡€]Á {€¯½YÂÀŸ€f»ÁY‚ÅYc|»¾ËY{Z³Ád¨¿ÕZÅÃZq ÃÂ̋Ä]ÕZ¨u€f»ÁY‚Å,ÄËÁcZ»|yŠz]{d¨³Á €œ¿YµÁY|f»Õ{¼ŸÕZ¨uÄ]d^ˆ¿į{Â]Y{dÆmÁÖ¬§Y ‚Ì¿Á{Y{ÖËZÅcÁZ¨eÕ{€]Z¯cY‚ÌÆneÁY‚]Y,ÖÀ§cZ^//‡Zv» ¾Ì»©Z¼ŸY{½‚z»YcZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]Հ̳¤»€f» d‡YÃ|‹ª¬v»À¨u{ZnËYZ] €f»ÁY‚//Å,ÖÀ§cZ»|yŠz]{{€¯t//ˀeÄÀ´¿ d^iUBDÖ·{Z eÁ€§‰ÁÄ]ÕZ¨u€f»ÁYÂÅZ]ÕZ¨u d‡YÃ|‹¹Zn¿YZÅÃZq|¿Z‡Á–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]¹Y|¯€Åį|‹ ,ՀË~aªË‚e{Â//»ÁY‚Ů˹Zn¿Y{€//¯ZƛYÕÁ {»,Ã{€fˆ³ÁÄËÁÕZ¯|̇Y{»,ÕZ°¿Z¼Ì‡{» \¿{»,ÃZqÖÅ{ÀÆ]ŠËZ»M{»,ÃZqÕY~//³ķ· ÖÀ§cZ»|y€´Ë{YÄf»©Z//‡Z]ÃZqŠËZ»M{»ÁÂËÁM ÄWYY֓Z¬f»ÕZÅd¯€‹Ä]į|ËMÖ»Z¼‹Ä]ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹ d‡YÃ|‹ ¶Ì¼°eÁ€¨uY½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹̨֬¸eՂËÄ»Z¿€]€Ë|» ÖÀ§cZ»|y{»ÁY‚ŹZn¿YÁZ³Ád¨¿ÃZqĬ¸u ÃZ»d¨Å֗d¯€‹¾ËYÕ‡YÕZ¨ud ÀZ]–^e€»ÄËÁÁ {Y{€^yµZˆ»Ydˆz¿ ZƛYÄÀ´¿®]Z],½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹Y¶¬¿Ä]ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] ª—ZÀ»Ö¸»d¯€‹Ä]•Â]€»Ã|‹ÄWYYcZ»|yºnu¾Ë€fŒÌ]{€¯ ,Ղ¯€»ª—ZÀ»d¨¿ÕZÅd¯€‹¾ÌÀr¼Å-d‡Y[ÂÀm‚Ìyd¨¿ d¨¿,d¨¿Ä ‡ÂeÁև|ÀÆ»,½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿,ÃZ«cÔ§d¨¿ ֔ ]Á½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¥Z//Œf¯YdˀË|»,…ZaZ³Á {ÕZ¨uÖ¸»d¯€‹cZ»|yY֏yŠz]ÕZÅd¯€//‹ Ã{Z¨f‡Yև|ÀÆ»ÖÀ§Ö^¿ZmcZ»|yÁÕZ¨ucZ̸¼ŸŠz]Á{ |ÀÀ¯Ö» Ĭ¸u,Ö§Z//Œf¯YĬ¸u®Ë,ÃZqĬ¸u¾ËYYd//¨³ÕÁ d‡YÃ{Â]Հ̼ eĬ¸uÁ֨̏Âe ÕYÄ ‡Âe ÕZ¨uƒY€f»½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€//‹̨֬¸eՂËÄ»Z¿€]€Ë|» ÃZe¯€^y -Ö¿ZuÁ–‡Âe |‹¡Ô]YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]½Z´ËY€Ì«ŽÌze½Â¿Z« ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡ {Y| e |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y |uYÁZ]cÔ» Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{¹| d¨¿cYÁÄ]Y€mYÕY€]YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]½Z´ËY€Ì«ZfyY½Â¿Z«ÂƼm†ÌW ½Â¿Z«ÂƼm†ÌWÖ¿ZuÁ¾ˆu,€Æ»‰Y‚³Ä] {€¯¡Ô]YŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Á ½Z´ËY€Ì«ZfyYÂ“»Z]Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^eÃ|À]sԏY {€¯¡Ô]YŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Ád¨¿cYÁÄ]Y€mYÕY€]YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä] ž]ZÀ»YµZË{Z̸̻Y‚Å¢¸^»d‡Y¦¸°»½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹,½Â¿Z«¾ËY…Z//‡Y€] Ö]ZˆuÄ]Ä¿ZÅZ»cÄ]ZÅÃZ´ŒËÓZaÁZÅּ̋Á€faÄ]Ö¸ËÂvežËZ»­YÂyd]Z]Öf§ZË{ ¦›Â»‚Ì¿Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ |À¯‚ËYÁ,{‹Ö»sZff§YŒ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚y{‚¿į ¦¬‡{–]Õ}ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]Ä¿ZÅZ»cÄ]YՂËYÁ¢·Z^»|{d//‡Y ZfyYd·Z¨‡MÕY€mYÕZÅÄÀ˂ÅdyY{€aÁÖ§€»€Ì«|ˀyÕY€]Ã|‹¾ÌÌ eÕZÅÄ̼Ƈ [ZˆuÄ]½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹ՂËYÁ¢¸^»d‡Y¦¸°»Œ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚y¾ÌÀqºÅ |Å{ ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{[ZˆuÄ]Ã|‹ŽzŒ»ÕZÅ|{…Z‡Y€]¶»Z¯cÄ]YėÂ]€» Ã|À]Â“»€Ì«¾Ì»Pe |À¯[ZˆuÄˈe,µZ‡½ZËZa{¯~»d¯€‹Z]Á‚ËYÁ,•Â]€» ÃZ´f‡{Ád‡YdË·ÁY{ZŁZÌ¿€ËZ‡Ä]d^ˆ¿Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^e €Ì«¾Ì»PeY†a»Y€ËZ‡ZÌ¿{»€Ì«į|ÀÀ¯}ZzeYÖ^Ìe€e|À¨¸°»–]Õ}ÖËY€mYÕZÅ {‹ZŽM¶ËÂve,|À]¾ËYÂ“» ¶¯µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«À^eÃ|À]ÄËZˆ¨f‡Y»½YÂÀŸZ]į½Â¿Z«¾ËY,d‡YÖÀf¨³ {Á\ːe,ֻԇYÕY‹†¸n»€Æ»Ĉ¸m{,|‹[»d·Á{{«Œ¯ |̇½Z^Æ´¿ÕY‹|ÌËPeÄ]½Z]Mº°ËxËZe ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Y€«|f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ …Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|̇‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] {Y{€^y½ZƨYÃZ´ŒËZ¼¿¶»ZŸ€Ë|» ½ZƨY[Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿{Œ¯€e€]½Y€‹Z¿”u ŠËY‚§YÁÄ// ·Z˜»²//Àŀ§lËÁ€eÄ//°ÀËY€]|//̯ZeZ] ¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»Y¹{€»֐zeÁֻ¼ŸÕZ//ÅÖÅZ³M {€¯tˀe,{ÁÖ»Z¼//‹Ä][Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€] {{ÂyÖeY}ÕZÅdÌ·ÂX//ˆ»€]ÃÁԟ½ZƨYÃZ´ŒËZ¼¿ ÕZÅdÌ·ÂX//ˆ»,{Zf«YÁcZne,Z¯Á\//ˆ¯ÁÂ//u Z]|À¯Ö»‰Ôeį{Y{Ã|Ɵ€]‚Ì¿֟Z¼fmYÁÖ//´Àŀ§ [Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€],Ö´Àŀ§ÕZÅÃZ´f‡{Ö´ÀÅZ¼Å |À¯¶¼ŸZÅdÌ·ÂXˆ»¾ËYÄ]d‡{¾ËYYÖËZÅÃZ´ŒËZ¼¿Á t^YY½ZƨY[Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿Y|Ë{Z]dŸZ‡ÕÁ ZŒ«YÖ»Z¼eÃ{Z¨f‡YœÀ»Ä]d¨³Á{€¯½YÂÀŸ\‹Ze Ä]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕZ¯dŸZ‡,[Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿Y¦¸fz» µZ‡|À¿Z¼ÅZe|‹¾ÌÌ e\‹Zet^YÀ//ˆ°Ëc {€Ì³¶°‹ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYY|Ë{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]Äf‹~³ Z]–^e€»ÕZÅÃZ´f//‡{{€°¸¼ŸY¶Ì¸neZ]½Z//Ë|¼v»ZË ÖËZa€]{d¯Z//Œ»ÕY€]Ä ·Z˜»²Àŀ§lËÁ€eÁ[Zf¯ ÕZÅÃZ´f‡{Ö´ÀÅZ¼ÅZ]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{Á‚§YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY Á{Â//‹Ö»Y‚³€]Ö¿YÂz]Zf¯Á[Z//f¯ÁÂ//uÖ//·Âf» Z̈]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]Y‚Ì¿€»Y½ZÌ·Âf»Ä¿Zfz^‹Ây d‡YÃ{Â][¸˜» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {‹Y‚³€] ½ZƨY½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö´Àŀ§¾Ë€fËÁįÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYZeÄf§€³Y€«Ö¿YÂz]Zf¯ ¾°¼»¶°‹¾Ë€fÆ]Ä]{ÁÖ»Z¼//‹Ä]½ZƨY½Zf//‡Y ½ZƨY½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÃZ»½Z]MY½Zf‡Y¾ËY[Zf¯ÃZ´//ŒËZ¼¿Z£MÄ]ÃZ‹YZ] ÃZ´ŒËZ¼¿{Œ¯€‡Y€‡Y€e€]€‹Z¿{Á|ud¨³ d‹Y{|ÀÅYÂy”u½ZƨY[Zf¯ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÃZ´ŒËZ¼¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZË|¼v»ZËÖ¸Ÿ,½ZƨY½Zf//‡Y ÃZ»½Z]M¹Â‡ÁdˆÌ]ZeÁÁŠ‹c|»Ä]½ZƨY[Zf¯ [Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿ºÆ»Ö³„ËÁ{Á‚§Y,d//‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y Œ¯Äfˆm€]Ás€˜»½Y€‹Z¿YÕZ̈]”u,µZˆ»Y ½Zf//‡Y{[Zf¯½Y|À¼«ÔŸÁ½Z^—Zz»ÕZŁZÌ¿Zed//‡Y {‹¥€—€]¾°¼»¶°‹¾Ë€fÆ]Ä]½ZƨY ÖÅZ´//ŒËZ¼¿ÕZ”§ž]€»€f»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ZfyY½ZƨY[Zf¯ÃZ´ŒËZ¼¿Ä]¾·Z‡ZÆq\·Z«{ d¯€//‹cZ¿Z°»YÖ//»Z¼ed//‹Y{ZƛY,d//‡YÄ//f§ZË ½ZÌ·Âf»ZÌfyY{½ZƨY½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿ Á[Zf¯Â//“»Z]–^e€»Ö//ËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{Á€»Y {Y{€^yÕ“½Z‡Y€yZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» µÁYÄÅZ»d¨Å֗Z³\ °»€f»{Z̸̻Š‹YŠÌ]¥€» |̸¯ÃZ‹YÖ¿Z´¼Å¶»Z eÁd¯Z//Œ»Ö¿Z§ |À¯Ö»½Y|ÀqÁ{ {Á‚§YÁ{€¯½YÂ//ÀŸÖ Ì^—Z³Z]–^e€»g{YÂuZ»MŠ//ÅZ¯ Â‡Z³¶WZ‡ÁYÃ{Z¨f‡YÁ\¿¹Z´ÀÅ{|ËZ]Ö»Y€³½Y|¿Á€Æ‹ ėÂ]€»½Z‡ZÀ‹Z¯YYÖ§Z¯cZŸÔ—Y,ÕZz]|À¿Z¼Å¥€»€a ‚¯€»ÁÖÀ¨¸eÕZÅÄ¿Z»Z//‡{Y{Ä»Y{YÕÁ |ÀÀ¯d§ZË{ cY{Z¬f¿YÁcY{ZÆÀŒÌad§ZË{Ã{Z»M½Zf‡YZ³d¯€‹{Y|»Y d‡YÖ Ì^—Z³¥€»Z]–^e€»cZŸÂ“»ÃZ]{½Y|¿Á€Æ‹ …|¬»|ƌ»½Zf‡€Æ‹Ä]ª¸ f»Z»M¾ËYºnu¾Ë€fŒÌ]į|‹ {Â] cZ°¿dËZŸd̼ÅY¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |{Ä]®Ë{‚¿½ÂÀ¯YºÅ{Y{Ä»Y{YZ³¥€»{Ö//À¼ËY ÖËZf‡Á–ËY€‹|mYÁdÌ ¼m|{ÁՀÆ//‹dÌ ¼m ºÆ»¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YZ³ÖÆ·Yd¼ ¿YÕ“½Z//‡Y€y ¾Ì¯€f//Œ»ÕY€]YZ³tÌvÁ¾¼ËY¥€»dËZŸcÁ€“ |‹½Á€°À‡½Zf‡Ây©€]Ä°^‹ªË€—Y©Y€ŸÁ½Y€ËY©€]Ä°^‹ ¾ËY{€¯tˀe½Zf//‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ¹Zn¿YÖfuYÄ]©€]µ{Z^eZe|À¯Ö»®¼¯ՁZ‡Z§ºÅÁ½Zˆ¼Å Ä°^‹YZÌ¿c{ÖfuÁ|À¯Y|ÌaŠËY‚§Y©€]µZ¬f¿YºnuÁ ºÌÀ¯d§ZË{©€],©Y€Ÿ ªË€—Y©Y€ŸÁ½Y€ËY©€]Ä°^//‹ՁZ‡½Á€°À‡±‚]d‹{ {©€]Ä]À»ḑ€›Ád̸]Z«YÖ¿ZŒ¿Y½Zf‡Ây©€]Ä°^‹ {€¯¹ÔŸY½Zf‡Ây YZe|Å{Ö»Yd€§¾ËYZ»Ä]ՁZ‡½Á€°À//‡{€¯|̯ZeÕÁ Ä]ÁÃ|‹¶Á‚Ì¿½MÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]©Y€Ÿ©€]Ä°^‹ªË€— ºË‹¶Ë|^eĬ˜À»{Ճ€¿Y[ZÅc|« ©€]cY{Z½Y‚//Ì»€“ZuµZu{{€//¯|̯Ze±‚]d//‹{ ª^—Ád//‡Y{Ây½Y‚Ì»¾//ˀeÓZ]{©Y€//ŸÂ//Œ¯Ä]½Y€ËY µ{Z^eÁcY{Zºnud‡YZÀ]Ã|‹¹Zn¿YįÖËZÅՂËÄ»Z¿€] |]ZËŠËY‚§YŒ¯Á{¾Ì]Ճ€¿Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Y€ËY©€]Ä°^‹d¨³½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä°^‹Á½Á€°À‡d̬§Â»Z]½Zf‡Ây©€]Ä°^‹ªË€—Y©Y€ŸÁ |‹ՁZ‡½Zˆ¼ÅŒ¯Á{©€] ¶ÁÖÀ »Ä]ՁZ‡½Á€°À‡{€¯ZƛY±‚]d//‹{{¼v» 0 »Z¯Ä°^//‹Á{½{€¯ Â¿pÌÅį֬ˀ—Ä]d//‡YºÅÄ]Y‚n»Ô ֟¿Ä]Á{Œ¿{ZnËYÕYĜuÔ»¶]Z«ÕYÄ]€“½Zˀmc|//‹ wŒ¯Á{©€]Ä°^‹¾Ì]{ՀË~adËÁÁՁZ//‡½Zˆ¼Å d‡YÃ{Y{ ²ÀÌqZbˆË{{½Zf‡ÂyY|¿Zf‡Y”uZ]Äf‹~³Á{Á‚§YÕÁ ¾ËY,½Y€Æe{©Y€//ŸՃ€¿Y€ËÁ½ÁZ// »ÁÁ€Ì¿€ËÁ,[Â//Àm |‹¶ÁºÅÄ]Œ¯Á{©€]Ä°^‹Á¹Zn¿YՁZ‡½Á€°À‡ ½Zf‡YÖ Ì^—Z³¾Ì¯€fŒ»{€¯ZƛY€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ö¿Z§|̼u Á{Z̸̻Š‹€]¢·Z]Ö¼«,Äf‹~³µZ‡ÖËY|f]YÄÅZ»d¨Å{ µZ//‡{º«¾ËYį|¿{€¯¥€»Z³\ °»€f»½Â¸Ì» \ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻Š‹,ŠÅZ¯½Â̸̻Z]ÕZm ¾ÌÀr¼ÅÁ{€‡ÕYÂÅÄÆ^m{ÁÁÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |̇d^iÄ] Ze¹ZÆqY{Á‚§YÄf‹~³Äf¨Å{ÖeZˁÕZŀ¨‡ÕÓZ]ºnu ¥€»½Zf‡Y{Z³\ °»€f»½Â̸̻,µZˆ»YÃZ»½Z]MºÅ{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com dˆz¿ÄÅZ»d¨Å{d¨³Õ“½Z‡Y€yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ½Zf‡Y¾ËY{Z³\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻Š//‹,µZˆ»Y ,µZ‡Ä]Z//Œ»c|»Ä]d^ˆ¿º«¾ËYį|//‹¥€» |̇,{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯½Â̸̻ ½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹{¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aՀ‡Y€‡ŠËZ»ÕY‚³€] ,¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÄf¨ÅYÁ¾Ì¼nÀaZ]½Z»‚¼Åd¨³€^y¾ËY ÕŒ¯t˜‡{֌ËZ»ÕY‚³€]Ä]¹Y|«Y©€]žËÂed¯€‹ d‡YÃ{€¯ |À§Y|aŠËZ»{½Z³|ÀÀ¯d¯€‹{Y| eÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ ½Zf‡€Æ‹{‚¯€»d‹Y{½ZŸ}Y½Zf‡{€¯½Zf‡Y{¶»ZŸ€Ì£ ,Ä¿Z]½Zf‡€Æ‹{‚¯€»Á{,‚¬‡½Zf‡€Æ‹{‚¯€»®Ë,k|ÀÀ‡ ,½YZÌ»Z¯½Zf‡€Æ‹{‚¯€»®Ë,½YÂˀ»½Zf‡€Æ‹{‚¯€»®Ë ÃÁ€«½Zf‡€Æ‹{‚¯€»®Ë,½Ô´Å{½Zf//‡€Æ‹{‚¯€»®Ë ÕZÅ|·Â»,ŠËZ»¾//ËY{ZnÌ]½Zf//‡€Æ‹{‚¯€»®//ËÁ |Ë{€³dˆe½Z‹ÖeZÌu©€]ÕY€˜“Y ¾ËYd‹Y{½ZŸ}YŠËZ»¾ËY¥|ÅÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{Ö°¸» …Zˆu‚¯Y€»©€]ÕY€˜“YÕZÅ|·Â»dˆe¥|ÅZ]ŠËZ» ½Y€v]¹Z´ÀÅ{‚¯Y€»¾ËYÖ³{Z»M½Y‚Ì»ÁY‚³€]½Zf‡YºÆ»Á d§€³Y€«Ö]ZˁY{» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕZÅ|·Â»ÕZ¯Ä]Ã{Z»MdˆeÁ©€]Ö ˜«Հ//‡Y€‡ŠËZ» Y‚³€]k|ÀÀ‡{¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÄf¨Åd^//‡ZÀ»Ä]ÕY€˜“Y |‹ ½YZ°¼Å”uZ]d¯€‹²ÀÌqZb//ˆË{‚¯€»{ŠËZ»¾ËY ÕZ‡Á,½Zf‡{€¯ÕY|¿Zf‡Y¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|» ,ՀƋÕZ¨]MÕZÅd¯€//‹¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ½Y€v]dˀË|» Šza,©€]µZ¬f¿YÂ//»Y,ÕYĬ˜À»[M,Z³,ÖËZf//‡ÁÕZ¨]M |Ë{€³Y‚³€]Œ¯€‡Y€‡Z]½Z»‚¼ÅÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ »,Ö°¸»µÂ‡½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿ tˀe{½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹²ÀÌqZbˆË{ ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »ÖËZÀ]€ËÁÕ{Zf«YcZœ¿Ö´ÀÅZ¼Å½ÁZ » {‹{Z|¿YÂeÖ»ºÅ½Ô̳ÕY€]d‡ÂaZ][ÂqcY{YÁÂn» ºÌÀ¯ºÅY€§‚Ì¿½Ô̳ÕY€]ֿ¿Z«ÕZÅ[ÂqZq{Y µÁY½ÁZ »ÖËZÀ]€ËÁÕ{Zf«YcZ//œ¿Ö´ÀÅZ¼Å½ÁZ » |‹dÆmÃ|‹{ZnËY\//‡ZÀ»ÕZ”§Ä]ÕÂƼm†ÌW Z]d¨³Á{¼¿ÃZ//‹YÂ//Œ¯{d À¾ËYÄ //‡ÂeÁ ¹Y·cӐv»ÄËÁÖ//]©ZqZ«YՀ̳¸mÄ]ÄmÂe ,cӐv»¾ËYÖ¯€¼³ħ€ eŠËY‚§YÁÖmZyÖ´¿Zy Ö¿Y€ËYÖ´¿Zy¹Y·|Ì·ÂeÕY€//]Ö]Âyd€§½ÂÀ¯YºÅ {‹Ö»[ˆv» {Ã|‹Õ|À]Äf//‡{cÄ]cÔ°//Œ»d¨³Á{€¯ †Ì˽ÁZ »Ä]‚Ì¿½MZ°ÅYÁ¦Ë€ eÃÁ€a®//Ë\·Z« d«Á€‡Y{Ze{{€³Ö»µZ//‡YÁ{ZÆÀ//ŒÌaÕÂƼm {‹¹Zn¿Y–^e€»cZ»Y|«Y ¶°Œ»¾ËY¶uÕZf‡Y{{€¯½Z//Œ¿€—ZyÄ»Y{Y{ÕÁ cY{YÁÂn»½Y|//¿Z»½Zf//‡YcZn¿ZyZ¯Öy€]ÕY€] cYÁÖ´ÀÅZ¼ÅZ]įd‡YÃ|‹{Zd//‡ÂaZ][Âq ½Z°»Y¾ËYºÌ¿YÂeÖ»–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆm º«¾ÅMÃY¶¯€Ë|»®Ë€^e¹ZÌa ÃZ»½Z]Md^‡ZÀ»Ä] Ã{Y{wÕ{ZˁZ̈]g{YÂu½ÂÀ¯ZeÖ»Ô//‡Y[Ô¬¿YÕY|f]YY Z]į½Z]MÄi{Zu½ZÌ»¾ËY{ÁÃ{€¯ļÌ]Y[Ô¬¿YÃYÄ»Y{Yį ʸ‡¹Zœ¿dˆ¿YÂed‡ÂÌaÂ«ÁÄ]½YÂ»MŠ¿Y{YÖ ¼mc{ZƋ {|À^]½Y€³Z¼ f‡YÖ»Z¼e€]YÃYÁ|ÀÌq€]½Y€ËYYYՀ´·ÁZbqÁ Ä̬§dËÓÁ–y{¾f§€³Y€«Z]֘ËY€‹€Å{Zed//‡Z»€]Y~· ÕZÆ»ZÌaµZ¬f¿Y{,±‚]Á¾ËYÕZƋYd‹Y|‡Za¾¼“ÃY¼ŠÄ]\¿ZnÀËY ºÌ‹Z^¿Y~³Á€§֋ÔepÌŁYÃ|ÀËMÕZƸ//ˆ¿Ä]½M ½YÂ»MŠ¿Y{¹YÁ|Ì»Y½Z]MÁd//‹Y|Ì»Y€³¾¼“{ÂyÄ]¿ dËÓÁYÖ¿Z^Ìf//ŒaZ][Ô¬¿Y½YÁ{½YÂ»MŠ¿Y{ZÀ¯{Á€»Y Z]ĸ]Z¬»ÁՂÌf‡Z^°f‡Yd·Z‡¾f‹Y|Æ´¿Ã|¿{½ZÀr¼ÅÄ̬§ \Z£ºËƒÁZ°fËZÀmÕZ°Ë€»YZÆ¿M…Y{ÃYÂyÃ{Zˁ½Y€^°fˆ» |¿Y{€]¹Z³ÖfˆÌ¿ÂÌƏ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¨³®Ë€^eY½Z]M|À¼Å°‹Á€·Z‡Ö»ZÌa֗º«¾ÅMÃY¶¯€Ë|» ¾//ˆv»¹ZÌa¾f»º«¾ÅMÃY¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] d‡Ys€‹¾Ë|]{Z¼fŸY 6 ¹ÂË ÕZÅÕZ¯Y|§ÁZÅZjËY,ZÅÄ//‡Z¼uÁM{ZË,½Z]MÃ{‚Ì//‡×Y ÕZƳ€]Yְ˽YÂÀŸÄ]įՁÁ d//‡Y½Z»‚Ë‚Ÿ½YÂ»MŠ¿Y{ Y{Ây€]֏ZyŠŒy{Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmxËZe¾Ë c|«€]ÄÌ°eZ]Հ^Å–y½YÂ»MŠ¿Y{Á¾ËY{įY€qd‡Y ļeZy½Y€ËY{Š¿Z¿Z¼ÌaºÅÁZ°Ë€»Mʸ‡Ä]|Àfˆ¿YÂeÖÆ·YµY‚ËÓ |ÀÀ°‹ºÅ{Y½Z¿MՀË~aZ¿dˆ°‹c|«ÁÃ{Y{ |¿{ÁM¶¼ŸÄ]|Ë{Z]d‹{Á|̨‡Öf À­€Æ‹{ µÁY½ÁZ »ÖËZÀ]€ËÁÕ{Zf«YcZ//œ¿Ö´ÀÅZ¼Å½ÁZ » Z]įÖf À|//uYÁ|ÀqY|Ë{Z]{ÕÂ//Ƽm†ÌW cY{YÁ½Z°»Yd¨³,|//‹¹Zn¿Y½Ô̳Y|¿Zf//‡Y”u ºÌÀ¯Ö»ºÅY€§½Ô̳ÕY€]Yd‡ÂaZ][Âq Öf ÀÕZÅ|uYÁ¶°//Œ»ž§Ä]|¿Â¯€Ì//‹|Ì ‡€f¯{ dŒ¯ªË€—YÖ]ÂqÃ{€Œ§©YÁYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁՂ·Â¸‡ ÃZ‹Yd//‡ÂaZ][ÂqcY{YÁ¾ÌÀr¼ÅÁ[ÂqÖf À ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] cZœ¿Ö´ÀÅZ¼Å½ÁZ »-½Ô̳½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ Y|¿Zf‡Y,ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »ÖËZÀ]€ËÁÕ{Zf«Y Á{Y½Ô̳Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Á½Ô̳ €¬fˆ»ºË€»¾ËMÁÄfze¾ËMÁ½ZÌ¿Y€ËY®·ZeÖf À|uYÁ Ã{ÁM€§d̨̯µ€fÀ¯¥|ÅZ]ē€ŸÕZn»Y|Ë{Z]{»YŠÌ] |‹¹Zn¿Yº«Ĭ˜À»{Öf¨¿ÕZÅ ¹Zn¿YµZ‡µÂ—{€¼fˆ»cÄ]̯֨µ€fÀ¯ÕZÅ|Ë{Z] Ö]ZË{¶]Z«ÁªÌ«{cÄ]Á¶Ì¸veZÅ|Ë{Z]‰Y‚³Á Ö¸»d¯€‹ÕZÅÃ{ÁM€§և|ÀÆ»|uYÁÖeZŸÔ—Y®¿Z]{ {‹Ö»d^i,Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Šza ÁZ¯|ÀËY€§{Â^Æ]Â//œÀ»Ä],Ã|Ì//‡ÕZʼnY‚³ÄËZa€] ¾ÌÀr¼ÅÁdyÂ//‡ē€ŸÕZÅÃZ´ËZm{Ö//¨Ì¯µ€fÀ¯ \//‡ZÀ»dyÂ//‡žËÂe€»Y{µÔfyYÁ€]YՀ̳¸m ē€ŸµZu{Ã{ÁM€//§®Ë¹ÓÕZÅ{Y|¿Zf//‡YdËZŸÁ ½ZÀ¯Z¯ÕY€]‚Ì¿Ö]¸˜»Ö//‹Â»MÕZÅdÌ·Z §,¥€»Á և|ÀÆ»|uYÁÕZ°¼ÅZ]½Zf//‡Yt˜‡{ē€ŸÕZn» Á‰Â»M,Ö//»Â¼Ÿ–]YÁ,Ղ//¯€»ÄÌuZ¿,Z//ÅÃ{ÁM€//§ d‡YÄf§€³¹Zn¿YĬ˜À»ÕY…YoY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com µ€fÀ¯|Ë{Z]{Y| eÄ],µZ‡ÃZ»¾Ë{Á€§ÕY|f]YY ÁĬ˜À»Ã{ÁM€§և|ÀÆ»Šz]–//‡ÂeÃÁ€³Á{{̯֨ ,º«½Zf//‡YdyÂ//‡ē€ŸÃZ´ËZmY֏yŠz] ŠzaÖ¸»d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹¹Zn¿Y ¥|ÅZ]įZÅ|Ë{Z]¾ËY{,º//«Ĭ˜À»Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ½Zz»YÖ]ZÌ]McZ̸¼Ÿ,Äf§€³¹Zn¿YÃ{ÁM€§d̨̯µ€fÀ¯ {Ã{ÁM€§̯֨cZzŒ»©Z^˜¿YÁē€ŸÕZn»dy‡ d¨¿Z^¿YYÃ|‹µZ//‡YÃ{ÁM€§Z],ÃZ´ËZm{ē€ŸµZu d‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó d‡YÃ|//‹¹Zn¿YªÌ«{cÄ]º« ½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹Á½Z»€¯½Zf‡Y‰Á€aÁ‰Â»M¾Ì]Z»"©€]Ճ€¿YÃYÂÀŒm"ÕY‚³€]Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y Ád§Z]{ÖeYÁZ´»®ËÃZ³Á€Ì¿Á{Á€Ì‡{€]{ÖeYÁZ´» ÃZ³Á€Ì¿ {‚Ì¿ÖËZÅÃZ³Á€Ì¿Ây¾ËY{Ád‡YÃ|‹ՁY|¿YÃYlÀ³Ä ¸« c|«Z]½ZÌ¿Y€ËYd¼°u®¿Z]ZÆ¿M¾Ë€f³‚]įºËY{gY|uYd‡{ ½McYÁZ´» ½ÂÀ¯Zeį|‹Z]Ö»€Ì‡{€]½Zf‡€Æ‹{cYÁZ´» d‡YÃ|‹Y|»{YÁ |{ Z]Õ|̋ÂyÃZ³Á€Ì¿½ÂÀ¯ZeÂ¼n»{{Á‚§YÕÁ Œ¯{YµÁY¹Z¬»ÄÀÌ»¾ËY{įd‡YÃ|//‹Y|»{YÁcYÁZ´» Yְ˽Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ºËY{ dˆ¿Y{¿ÕZÅՃ€¿YYÃ{Z¨f‡YÖnÀ‡¶Ìˆ¿ZfaYd¯€‹ºÆ»¦ËZ›Á ,€Ì‹Z»€¿ª—ZÀ»{ÖnÀ‡{Z]¶¯{ÃZ´f‡{lÀaÂy¾ËY{d¨³Á ֗Á\¿Äf‹~³µZ‡Á{֗€Ì‡{€]Á½Zm€Ì‡,lÀ³Ä ¸«,½Z´Ë d‡{Ä]cZŸÔ—YÁÃ|‹¹Zn¿YZÆ¿McZŸÔ—Y‰Y{€aÄf‹~³µZ‡Á{ ºËYÃ{Y{Y€«½YY~³ÄËZ»€‡ZÌfyY{¦¸fz»ÕZÅZÀ̼‡{YÃ|»M d¯€‹¾ËYd¨³ÁdyY{€ad¯€‹Ö§€ »Ä]dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿ Z]®ÌaÁ{Y{{ÂyŠ‹ÂadveY½Zf‡Y½Zf‡€Æ‹Y½Zf‡€Æ‹ Ä]ÕÁ |‹Z]Ö»YY{YžËÂedˆaY‚ÅÁcYÁZ´»{Á|u ÕÁ€]Z»Œ¯d¨³Á{¼¿ÃZ‹YÃ|‹Y{©€]ÕZÅZf//‡Á{Y| e {‚Ì¿½Z»€¯½Zf‡YÄ¿Zfz^‹ÂyÁ{Y{Y€«ZÌ¿{Õ|Ì//‹Ây|À]€¼¯ ½Z»€¯½Zf‡Y{Š]Ze–‡Âf»įÕ—Ä]d‡YŒ¯ÖËԗĬ¿}Á} ÕÁ |‹Z]Ö»µZ//‡{Á‚Ì¿Ö]Zf§MÕZŁÁÁcYÁ¸̯ ÖeZ̸¼ŸÁÂudveÕZf‡ÁÄfˆ¿YÂe¾ÌÀr¼Åd¯€‹¾ËY{Á‚§Y µÁY¹Z¬»į|À¯Y{©€]®ÌËZf·ÁÂf§ÕZźfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡YZ]Y{Ây Y‚¸³ÖËZÀ‹Á¾ËY€]ÃÁԟ-d‡YÃ{€¯{Ây½MYÂ//Œ¯{Y {‚Ì¿ÃZ´f‡{¾ÌÀr¼ÅÁÃ{€¯¾Ì»Ze®ÌËZf·ÁÂf§ºfˆÌ‡Z]YY|Ƌ ½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ZÌ¿ÕÁ|Æ» d‡YÃ|‹\¿…Y|»Á|mZ//ˆ» ®Ë{€¯½ZŒ¿€—Zy,Ã|‹¶f»Ä°^//‹Ä]®ÌËZf·ÁÂf§ÃZ³Á€Ì¿ €Ë|»\ˆ¿Õ|À°‡Yº‡Y€»ÕY|f]Y{ |‹Y‚³€]‰Á€aÁ‰Â»M Ä]Ö˳|»M‰Ây¾¼“,½Z»€¯½Zf//‡Y‰Á€aÁ‰Â»MÃY{Y¶¯ {ּƻŠ¬¿½YÂ»MŠ¿Y{Á½ZÌ´Àŀ§±‚]Ä »Zm{¼¿½ZÌ]Z”u €œ¿Y,|¿Y{Ö¸»t˜‡{Zʼn€´¿ÁZf§,cY{ZŸ,²Àŀ§lËÁ€e Ã{Y{‰Â»MÖf‡{Ä]¶Ìve½YÁ{¶ËYÁYYÕ{€§Är¿ZÀqÖ¿Ô¬Ÿ d‹Y{|ÀÅYÂyÖ]ÂyÕZÆf§€ŒÌa‚Ì¿Ã|ÀËM¶ˆ¿,{‹ Ö»,¾Ë|·YÁZÀ¯{{Y€§Y¾Ë€eY~³€ÌiZe½YÂÀŸÄ]½Z¼¸ »{Á‚//§YÕÁ ¥€»d‡{ÕZÅZf§Á‰€´¿{ZnËY{ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿|À¿YÂe YÖ¬Ë{Z»ÁZÆ·Zj»½{ÁMZ]½ZÌ´Àŀ§Á|À‹Z]Äf//‹Y{½YÂ»MŠ¿Y{ ÕZÅ…Ô¯{Ạ̀ÁcZËYÁÁhË{ZuY,cZËM€¯},Ä »Zm{¥Y€‡Y ½{Â]Y~³ÄËZ»€‡Š¬¿Ä]ž«YÁ{ÄÀÌ»¾ËY{{Ây½{Â]´·YÁ…{ {€ÌyLZŒÀ»ÁÃ{Y{ZÆ],Ö¿Ó—Ö¿Z»ÃÁ{®Ë{‰Á€aÁ‰Â»M ½Z»€¯½Zf‡Y[ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |À‹Z]Ä »Zm ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¾ËYÁºÌÅ{€Ì̤eY{Y€§YÖÀÅ}µ|»ÖfˆËZ]¥€»Õ´·YsԏYÕY€] ¾Ì¼¸ »Á‰Á€aÁ‰Â»MÃY{Y®¼¯Z]€´»{‹Ö¼¿€//ˆÌ»ºÆ» €Ì̤eÁ|ÀfˆÅՀ̳{ZËÖËԗ¾ÌÀ//‡{ÂÀŽYÂ»MŠ¿Y{įY€q ZfËZÆ¿ÁZÅÃ{Y¿ZyÁ½Z‹{ÂyZf§€Ì̤eÄ]€nÀ»½ZŒËYŠÀÌ]Á‰€´¿ |‹|ÅYÂyÄ »Zm ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ‰Â»M¶¯€Ë|»”uZ]º//‡Y€»¾ËY,½Z»€¯½Zf//‡Y[ÂÀm©€] d¿ÁZ »,©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,½Zf//‡Y‰Á€aÁ ‰Â»M½Y|À»Z¯Á½Z¼¸ »,¾Ì¿ÁZ »ÁžËÂed¯€‹¾Ì¯€fŒ»cZ»|y Õ”e€»|ÌƋ¾·Z‡{ÃZ»½Z]MºÅ{ZËÄ^À‹,Á€»Yt^‰Á€aÁ ļÌ]Á®¿Z]Z^yY YdËZ¼u{½Y€ËYcY{Z®¿Z]cÔÌƈeµZË{Z̸̻Y‚ÅdyY{€a ½Zf‡€·{¶Ì‡½Z³|Ë{\̇M \ ‹dˀË|»,Y|¿Zf//‡YÖ¿Y€¼Ÿ½ÁZ »”uZ]įcY{Z ¾Ë€Ìy{Zf‡ÕZ”ŸY,½Zf//‡€·½Zf‡Y{®¿Z]ÁÂuÕZ//‡QÁ ,|‹Y‚³€]Ö¸v»cZ»Z¬»€ËZ‡Á½Y€ËYcY{Z®¿Z]Z‡ć|» Ä]Ä¿Z«ZfŒ»½ÂÀ¯ZeµZ//‡ÕY|f]YY½Y€ËYcY{Z®¿Z]{€¯Y€]Y ̸֨°e¥Z»,֏y®¿Z]®ËÄ·Z‡¾Ë|Àqž]ZÀ»¶¯ÁY|¿Y cÔÌƈeÀ¬§Y‚Åc|»¾ËY{įÕÂv¿Ä]Ã{€¯dyY{€a Z˜ŸYµZË{Z̸̻Y‚ŽY‚Ì»Ä]Œ¯¦¸fz»•Z¬¿{̸֨°e d‡YÃ{€¯ cY{Z®¿Z]d//¨³½Y€ËYcY{Z®¿Z]À//Ë|»dXÌÅ”Ÿ Z˜ŸY̸֨°ecÔÌƈeÀ¬§Y‚ŽÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY½Y€ËY Z]½Zf‡€·½Zf‡Y¶Ì‡½Z³|Ë{\̇MYdËZ¼uŠz]Ä]įÃ{€¯ Z§{ÁÄf§Zˎ̐zeµZË{Z̸̻Y‚ž°ˆ»Šz]dËÂv» Ä]įÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{YՁÁZŒ¯¹YÁdyY{€a| ] |̇|ÅYÂyÄnÌf¿Ä]dŸ€‡ Ã{¶Ì‡ª—ZÀ»Ã|‹ՁZ‡Z]ÃÁ€asZff§Y¾ÌËM{½Z̨‡Âˀ̻Y ®¿Z]ÄfˆŒ¿Z]Á¶£Z‹½YZ°¼ÅÕZÅ®¼¯¶v»Y½Zf//‡€· Ö¸»®¿Z]ՁYÕZÅdÌ·Z §½ZŒy{{€°¸¼Ÿ{€¯¹ÔŸYÃ{Y¾Ìˆu ZźˀvekÁY{½Y€ËY |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YcZ»|y¾ËYY|À¿YÂeÖ»Õ{Zf«Y Ö¸»®¿Z]ÕY€]Ã|//‹¾ËÁ|eÁZe¥Y|ÅYÄ]Ä»Y{Y{ÕÁ {‚»Z¯¶v»Y|»M{\ˆ¯{€¯½ZŒ¿€—ZyÁÃZ‹Y½Y€ËY {Â//‡ÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÃY€¼ÅÄ]d¼Ì«½YYž]ZÀ»[~mÁ Õ—Ä],|‹Z]ZÅ|uYÁļÅZ¯Âf‡{{|ËZ]ÖfyY{€a Ã|‹ÖÆfÀ»µÂaÃ|//‹¹Z¼ed¼Ì«ŠÅZ¯Ä]dËZÆ¿{į ½ÓZ §ZÌfyY{ՀfŒÌ]cÔÌÆ//ˆe½YÂf]ªË€—¾ËYYÁ {Y{Y€«Õ{Zf«Y {Zf«Y½ZÆm ļÌ]Á®¿Z]Z^yY ºË€veµZ¼ŸY{ÂmÁZ]d¨³½Y€//ËYÖ¸»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ¶¸¼·Y¾Ì]ÁՁY{€°¸¼Ÿ,½Z»Â//Œ¯Ä̸ŸÄ¿Z¼·Z›ÕZÅ d‡YÃ{Â]½ZŒy{Œ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿{½Y€ËYÖ¸»®¿Z] Z“|¼v»€f¯{,½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] dˆz¿ÄÅZ»Š‹{€°¸¼Ÿև€]ŠËZ¼Å{Ã{Y¾Ìˆu ¹Á{ÄÅZ»Š‹{®¿Z]Õ{€^ÅYÕZÅÄ»Z¿€]¾ÌÌ^eÁµZ‡ Ä]®¿Z]¾ËYŒ¯YkZy\ //‹į¾ËY½ZÌ]Z] ½ÓZ §ļÅ{Y{Ä»Y{Y,|Àf//ˆÅdÌ·Z §µZu{Õ|m— Äf̼¯Á¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]½ZÌ»ÉZ°¼ÅÄ»Z¿º ÅZ¨eÉZ”»Y ÃÊÀ̼y¹Z»Y{Y|»Y ÉZ”»YZ]ÃÊÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯Á¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]½ZÌ»ÉZ°¼ÅÄ»Z¿º ÅZ¨eÉZ”»Y ¾ËYŠ‹Âadve½ZËÂm{|»Ä]¾Ë¿{Zf«Y®¿Z],ÃÊÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e |À¯Ê»dyY{€aÊ·Z¤f‹Y{ÂyÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈeµZË{Z̸̻Äf̼¯ º‡Y€»{®¿Z]¾ËY¶»ZŸ€Ë|»É´¸]Z“€Ì¸Ÿ-¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä]ÃZ‹YZ],ÃÊÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯†ÌW,ÉZÌfz]ʔe€»|̇Z]Ä»Z¿ºÅZ¨eµ{Z^eÁZ”»Y Š‹ÂadveÉZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZËÂm{|»Ä]¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ɇYÃ|‹dyY{€acÔÌƈe Ä]cÔÌƈeÀ¬§YŠÌ]ZeµZ//‡Y¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]d¨³Äf̼¯¾ËY Ã|¼Ÿįd‡YÃ{€¯dyY{€aÊËYµZ¤f‹YcÔÌƈeµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻‰Y ÁÊf‡{žËZÀ,cZ»|y,¶¬¿Á¶¼u,ÉÁ€b»Y{ÁɁÁZŒ¯ÉZÅŠz]{cÔÌƈe¾ËY d‡YÃ{Â]d À {Z̸̻ÉZmµZ‡{µZ¤f‹YcÔÌƈeY¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]ºÆ//‡{€¯|̯ZeÉZÌfz] ZfyY{Y|»YÄf̼¯½ZËÂm{|»Ä]¶»Z¯—Ä]º«¾ËYºËYÁ|Ì»YįÃ|‹ÊÀÌ]ŠÌa½Z»Âe |]ZË ºfˆÌ‡ZËZad¯€‹Y¾Ì»½Y€ËY®¿Z]Ö¿Zf‡Y€Ë|»|Ë{Z] \ ‹€Ë|»Ö¸yY{cY|Ì·ÂeYdËZ¼uÁÖf¯€‹Ö]ZËYZ]ÕZÅd‡ŻÕZf//‡Y{ Z],½Zf//‡YÖ]ZËYZ]ºÌe©Z¨eYÄ]¾Ì»½Y€ËY®¿Z]½Zn¿Á¾ËÁ‚«,€^·YÕZŽZf//‡Y |Àf‹Y{³Ád¨³ÁY|Ë{ºfˆÌ‡ZËZad¯€‹½Y€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|» |¿{¼¿ÃZ‹YÄf°¿¾ËYÄ]|Ë{Z]¾ËY{½Zf‡Y€Ë|»ֈÌWֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½YÂÀŸÄ]¦¸fz»¾ËÁZÀŸd§ZË{Á½ZŒy{Ĭ]Z‡Ä]ÄmÂeZ]ºfˆÌ‡ZËZad¯€‹į d‡YÖ·Z»ÁÖ°¿Z]ÄËÁcZ»|yd§ZË{|À»ZÌ¿,¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{€e€]d¯€‹ ÄWYYÁÁZŒ»½YÂÀŸÄ]|¿YÂf]į{Y{Y¶Ì//ˆ¿ZfaÁÖËZ¿YÂe¾ËY¾Ì»½Y€ËY®¿Z]į YÄ^¿ZmÁ{ÕZ°¼Åd¯€//‹¾ËY½Z^uZÁ½Y€Ë|»ZÀ¯{Ö//·Z»cZ»|yÃ|ÀÅ{ |Å{c Ö¿|Ì»Z‹M[M¾Ì»Ze{cZne®¿Z]d¯ZŒ» ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ Ö°Ì¿Z°»Á|ÌŽ€¸¯ÃZ´f‡{\¿Á|ˀys€—{d¯ZŒ»Z]cZne®¿Z] ½Zf‡Y¾ËYÕZÅZf‡ÁÄ]Ö¿Z‡€]M½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÖËZf‡Á[ԓZ§Á[Md¯€‹ {€¯¶ÌƈeY cZÌņÌW\ËZ¿Ö¿ÓÖ¯”uZ]įº//‡Y€»¾ËY{,ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] ,֫¬u»Y€Ë|»Õ|¼v»¿,ZŽZf//‡Y»Y{¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »Âm€Æ»,ÀË|» d¯€‹¾Ì·ÂXˆ»,Y|¿Z»€§½Zˀ̻Y,cZ¤Ì¸^eÁֻ¼Ÿ–]YÁÃY{Y†ÌW}MÕ|¼uY ½Zf‡€Æ‹¾Ì·ÂXˆ»YÖ ¼mÁdÀ//‡¶ÅYdŸZ¼m¹Z»Y,ÖËZf//‡Á[ԓZ§Á[M ccZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ÓÖ¯,|‹Y‚³€]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÃÁZm€Ì» Ä¿ZydyZ‡d¨³,֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÁÂu{cZne®¿Z]¥€—YÄf§€³ ÕY|Ƌćԯćć|»,½Z´·{½Zf//‡€Æ‹ž]YÂeY{Z]M€^mÕZf‡Á{d//‹Y|Æ] ½€¸¯ÃZ´f‡{LY|ÅYÁZ]€‡½Zf‡€Æ‹ž]YÂeY®aYÁÕZf‡Á{cZne®¿Z] ÃÁ€aY֌z]½Zf‡Y¾ËY½ZÌWZf‡ÁÖf‹Y|Æ]Áº·Z‡[MÄÌÆeœÀ»Ä]Ö°Ì¿Z°»Á|ÌÅ ֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÁÂu{¥Y|ÅYÄ]Ö]ZËd‡{ÕZf‡Y{cZne®¿Z]ÕZÅ ”uŒ¯Ä ¨À¼·Y¹ZŸÕZÅ®¼¯{€fŒÌ]‰ÔeÁd¼ÅZ]įºËYÁ|Ì»YÁÃ{Â] Zf‡ÁÖ·ZÅYY€¨¿Y‚ÅÁZf‡Á©Â§ÕZÅÃZ´f‡{¾Ì»ZeZ] ºÌ‹Z]Äf‹Y{€i» |‹|ÀÅYÂyY{Ây€]º·Z‡Ö¿|Ì»Z‹M[MY Äb‡®¿Z]½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡Z£M Z]Y{ÂyÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡Äb‡®¿Z]½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]Äb‡®¿Z]Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa Y‚³€]ÃZ»¾Ë{Á€§dËZ¤·ÃZ¼¿Z]MxËZeYÃYÂÀŒm½YÂÀŸ |À¯Ö» YZÌf»Y\ˆ¯Z]|À¿YÂeÖ»ÃZ´‹Z]ÕZ”ŸY-Äb‡®¿Z]Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ‚ËYÂmYÁÃ{€¯d¯€‹ÃYÂÀŒm¾ËY{Ö¬ËÂ//ŒeÁÕ{€°¸¼ŸÕZÅdÌ·Z §ªË€— |¿Â‹|À»ÀÆ]½MÃ|¿Y ÃZ´‹Z]Ä¿Z»Z‡Ä]€fŒÌ]cZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]|À¿YÂeÖ»½Y|À¼«ÔŸ‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |ÀÀ¯Ä mY€» club.banksepah.ir Ö¿ZŒ¿Ä]½ZˀfŒ» ÁµZfÌnË{ÉY|°¿Z]½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ½ZˀfŒ»Ä]€fÆ]d»|yÄWYY{ÉY‚]YÊf¯€‹ ½Y€Ë|»Z]ʌË|¿YºÅdˆŒ¿{½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»ɀƻ¾Ìˆu€f¯{ {|{{Zf‡Á¦{®¿Z]½Z¯YÊ»Z¼eµZ §d¯ZŒ»Z]d¨³®¿Z]¾ËYÊ¿Zf‡Y ÉY|°¿Z]ªÌ¨¸eZ]ZeºÌfˆÅ½Z¿MtÌvÊnÀ‡ZÌ¿Á½ZˀfŒ»Z]€iR»•Z^eYÉY€«€] ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y[¸˜»cZ»|yÄWYY{{ÂyÉZÅd˂»YÊf¯€‹ÁµZfÌnË{ Á½ZˀfŒ»ºË€°e{Á‚§YÉÁ,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ½| »Ád À®¿Z]ʳ„ËÁ¾Ë€eºÆ»ʐzecZ»|yÄWYYZÀ¯{ZÆ¿MÄ]¹Y€fuY d‡Y |ÀËY€§€],Ä¿Z¼·Z›ºË€veįʘËY€//‹{{Y{Ä»Y{Y½| »Ád À®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ¾ËYd‡YÄf‹Y~³Ê]¸˜»Z¿€ÌiZeŒ¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Y€´f ÀÄ]cÔÌƈeÉZ˜ŸY {Y{Ê»€]¹Z³Ã|‹ÄWYYcZ»|y{Â^Æ]€Ìˆ»{Êf¯€‹ÉY|°¿Z]YÃ{Z¨f‡YZ]®¿Z] Z]Á½Zf‡YÊf‡€a€‡Z]\ ‹•Z^eY{Y{cÁ€“dyZ‡½ZŒ¿€—Zyɀƻ€f¯{ ½Y€Ë|»Ze{€Ì³cÂy¾ËY{ɁZ‡¥Z¨//‹ÁÃ|‹¦Ë€ e0Y{|n»{Zf‡ |À‹Z]´z‡Za½ÓRˆ»€]Y€]{|À¿YÂf]ÊËY€mYÁ|‹Y ZÌ¿į|ÀfˆÅŒ¯±‚]½ZÀˀ§MZ¯Á½Y€´f À,Z»½ZˀfŒ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÉÁ Á½MÄ]½ZˀfŒ»Ê]ZÌf‡{½Z»ŠÅZ¯,cZ»|yt˜‡LZ¬eY-|¿Y{ZycZ»|yÄ] |‹|ÅYÂy½Z¿MÉZ°¼Å‰€fˆ³ÁdËZ“{ZnËY\^‡»YɁZ‡¥Z¨‹ ½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ÄÅZ»Ö·Z»ÕZÆe |‹€ŒfÀ» ÊÆfÀ»ÄÅZ»ÉYÃÁ{½Zַ̻Z»ÕZÅcZŒf¿YZ]½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] {Z̸̻ ¢¸^»,ÃÁ{¾ËY{{€¯¹ÔŸYÃ|//Œ¿ʇ€]ZˆuÂˀƋÄ] ½ZŒ¿YŠËY‚§Y|{Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿į{€¯ª¬v»{‡µZË |Å{Ê» ՁZ‡¥Z¨‹…Z//‡Y€],½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‘€«®¿Z]Ã|Œ¿ʇ€]Zˆu{€°¸¼ŸÄÅZ»Š‹‰Y‚³ZŒf¿Y,Äf§€³cÖ·Z» c|»Ä]d^ˆ¿ɀfÆ]{€°¸¼ŸÃÁ{¾ËY{®¿Z]¾ËYį|Å{Ê»½ZŒ¿½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y d‡YÄf‹Y{¶^«Ê·Z»µZ‡Ä]ZŒ» ÄÅZ»Š‹{½MÉZÅ|»M{įd‡Y½MYʯZu®¿Z]¾ËYÖ·Z»ÕZÅcև€] |{½Y‚Ì»Ä]ÊÆmÂe¶]Z«ŠËY‚§YįÃ|̇µZË{Z̸̻ Ä]µZˆ»Ydˆz¿ d‡YÄf§ZËÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿ Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿®¿Z]ÊeZ̸¼ŸÕZÅ|»M{|{YŠÌ]|‹€´Ë{Õ‡Y [~mž]ZÀ»¶v»YÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈeɀj¯Y|udyY{€aY½ZŒ¿¶^«Ê·Z»µZ‡ ¾ËY¶v»Y®¿Z]ÉZÅÄÀ˂Åɀj¯Y|uŠ//‹ÂaÁÃ{Â]½Z»‚Ë‚Ÿ½ZÀ—¼ÅÄ]Ã|//‹ d‡Y€Ìˆ»¾ËY{Ã|‹Äf‹Y{€]ª§Â»ÉZŹZ³Y½ZŒ¿ZÅ|»M{ Šz]µZ¤f‹YÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅs€—YdËZ¼uZ]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z] |À¯Ö»d¯ZŒ»Ö¸¤‹d€§{ZnËY{[ԓZ§Á[M ®¿Z]d·Z‡½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌ˽ZË|Æ»×Ydnu d‡YÖ¸»ÕZÅs€—YdËZ¼u½ÁZ eÄ ‡Âe {Z¬ ¿YĈ¸m{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌ˽ZË|Æ»×Ydnu Á[Mև|ÀÆ»֐ze{Z»d¯€‹Á½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¾Ì]Z¼Ì§d̸»ZŸ{Y{Y€« Á֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€ËÁÕY|¼f Ë€‹|¼v»”u{Â//Œ¯[ԓZ§ Ö¸Yd·Z‡d¨³֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁ¶v»{Á€Ì¿€ËÁ½ZÌ¿Z¯{Y |Ì·Âeª¿ÁÁÖËY‚·Z¤f‹YÕZÅ{Ö¸»ÕZÅs€—YdËZ¼u½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z] |‹Z]Ö» ½Â̸̻,Ó{½Â̸̻½Y‚Ì»Ä]cÔÌƈeÕZ˜ŸYZ]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]{Á‚§YÕÁ Ã{¼¿Ö·Z»dËZ¼uՃ€¿YÁÖ]Z«€]ÕZÅs€—{ÃÁ€aY½Z»Âe{Z̸̻ÁÁÂË ž]ZÀ»ÁÖ¸»Ä ‡Âe©Á|Àḑ€›Ä]LZ°eYZ]d‡YÄfˆ¿YÂeÂy¾ËY{Ád‡Y {Y{€]ևZ‡YÕZŹ|«Ö¸yY{ {Zf«Y½ZÆm ½Z]MÄ^À‹ć €^»Y¿ µÁÓYžÌ] ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d̬§Â»¹Z¼eZ¿ÃY d‡Y€¯}Ä]¹Ó |¿YÃ{Â]ÄqZÆ¿MlËZf¿ÁÄf§€³¹Zn¿Y½M }¨¿®Ë½YÂÀŸÄ]Ö´ÀÅZ¼Å¹Âƨ»YÕ{ZˁcZ¬Ì¬veį įZÀ »¾Ë|],|ÀÀ¯Ö»dËZ¼uZ¯Zf§{ºÆ»֋‚Ì´¿Y Á€]Y€],Ä¿Ó{ZŸÖÅ{Z]Ä]įºÌÀ¯Ö»Z¯Z»įÖv˜‡{ d‡{Yd¼Ì«Ä]Ö´ÀÅZ¼Å¾ËY€³YÖfu,ºÌËM¶WZ¿µ{Z f» Z»¦Ë€ e {‹¹Z¼eÖeY}½Á€]½Â³Z¿Â³ÕZʼnY{Za½{Y{ d‡{Ä]Zn¯Yd‡Yµ{Z f»ZËÁ€]Y€],Ä¿Ó{ZŸįՂÌqY |¿Y~³€ÌiZe{»¾ËY{Ö¨¸fz»{Z ]Y.|ËMÖ» Ö´¿Â´qÄ]•Â]€»Z»Õ| ]hv]Ä]ÄmÂeZ],ºÆ»| ]®Ë Ö¨À»ÖËZÅdyZÀ‹{Y€§Y€³Y d‡Y{ÂyYÖËZÅdyZÀ‹ Ä]Ze|¿Y{Ö¨À»ÖËZÅÃ{Z]Ä]ZÌ¿,|À‹Z]Äf//‹Y{{ÂyY įd‡YՂÌq½Z¼Å¾ËYÁ|¿Â//‹¶ËZ¿²ÀÅZ¼ÅÄnÌf¿ Ö¸¯Ö´ÀÅZ¼Åº£Ö¸Ÿ |f§YÖ»©Z¨eY{Y»ÕZ̈]{ ºÅ€´Ë{Հœ¿ÕZÅÃÂ̋įdÌ «YÁ¾ËYÁZÅÄf§Z˾ËY Ö´ÀÅZ¼ÅÄˀœ¿įd‹Y{ÄmÂe|ËZ],|ÀÀ¯Ö»|ÌËZeYZÆ¿M ¾ËY,|Àq€Å |//¿YÃ|//Œ¿ž§ÂÀÅį{Y{ÖeÔ°//Œ» Ö¸¯Ä]Yġ¾ËYį|Àf//ˆÌ¿Õ|m½ZÀr¿McÔ°Œ» d‡Y‘€§¾ËYY֋Z¿¶°Œ»®Ë |ÀÀ¯–«Z‡Z^fŸYY ֌ËZ»MÕZÅÕZ°f‡{ÄnÌf¿Z»Â¼ŸÖ´ÀÅZ¼ÅZ¿Â«Áį ֌nÀ‡¾f‹Y|¿ ºÌ¬fˆ»—Ä]½MŠnÀ//‡Ze,d‡Y Ä]€nÀ»Žz‹²ÀÅZ¼ÅZ¿ÕZÅ­Y{Y{| eYºÌ¬f//ˆ» ¾ÌÀq€]¶Ì·{®Ë {‹Ö»Ö»Âƨ»ÁÖ]€necÔ°Œ» ŠÌaY{ÂyYÕZÅdyZÀ‹ŠÅZ¯įd‡Y¾ËYÖ·Z°‹Y Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿½Y‚Ì»Ze{Z¼Œ]‚ÌqZ¿Zf§[Zzf¿YĿ³€ÅY Ä]‰ÔeÄ°ÀËYZ] |Å{ŠÅZ¯YZÅdyZÀ‹½MÄ]•Â]€» į|¿Â‹ՂËs€—Õ—ZÅŠËZ»MZed‡YÃ|»M¶¼Ÿ ºÅY¾ËY|]ZËŠÅZ¯ªË€—®ËÄ]|¿YÂf]ZÆÀeÖ´ÀÅZ¼ÅZ¿ dˆÌ¿€ˆÌ»ÃY¼Šd¸ŸÄ]€»Y¾ËYºÌ¿Y{Ö¼¿,|]ZÌ¿ªÌ§Âe֌ËZ»M€³Y¾ËY€]ZÀ] ŠnÀ‡d‡YÃ{Â]Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿{ZnËY{ªÌ§Âe¹|Ÿ Ä]¶ËZ¼e,{€//¯|ÅYÂy®¼¯ZnÀËY{Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿ €ËZ¤»įd‡YÖ´ÀÅZ¼ÅZ¿ŠÅZ¯ÕY€]ÕYĸ̇ÁYÃ{Z¨f‡Y Äˀœ¿ÖËZ‡Z¿ZË,d‡YÃ|ÀËZ»MÃ|‹¾ÌÌ eĸ̇ÁZ] d‡YÃ{Â] ÄËZ»€‡YZ] {Y{ÕÁÕYČ̋ÓZe{Äf‹~³Á ¹ZƇYZ]‰‚˶»ZŸևŻ€^yć ÖWY|Å|»Zu ļÌ]Á®¿Z],…Â],ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{ instagram.me/hamedhodaei |̌¯¾ÌËZaYŽyZ‹®¿Z]ÃÁ€³ Äv¨YÄ»Y{Y Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Äˀœ¿¾ËY€]ZÀ]Ád‡Y²ÀÅZ¼ÅZ¿ÕYÄ]€ne¾ËY YZËÁŽz‹ÕZÅdyZÀ//‹€Ì̤eªË€—Y|ËZ]¶Zu d‡YÃ|‹ZÅdyZÀ‹¾ËYÄ]€nÀ»įÕZf§€Ì̤eªË€— Ä]€neį{Â]dÌ «YÁ¾ËY€]ÖÀf^»µÓ|f‡Y¾ËY |]ZËŠÅZ¯ ÖÀf^»ZÆÀeÄ]€ne¾Ë€yMYĨ̛ÁZÆq¾¼”f»Äf‹~³ Հ´Ë{d€§€³Y†a d‡Y€e|À¼¿YÂeĨ̛Á®Ë€] Zf§Ze{€¯|ÀÅYÂyÖ ‡,{‹ºÅY€§ZÅÖ¿{»MÕY€] YįÖeYZœf¿YZ]Ze|ÀÅ{€Ì̤eYĨ̛Á¾Ë€yMÄ]•Â]€» ½{€]Z¯Ä]Z]½Z¨·Â»¾ËY |¿Â‹²ÀÅZ¼Å|¿Y{{ÂydËZ¨¯ YºnÀaĨ̛ÁY{|n»Ze|Àf‹Y{YÁYZÅÖ¿{»M|À§€e®Ë ÃÁ€³{cY€Ì̤e{Y| eį|¿{€¯ÖÀÌ]ŠÌaÁ|ÀÅ{¹Zn¿Y ÃÁ€³{ZÅֿ³€³{Z¼‹Y€fŒÌ]Ö¸Ìy²ÀÅZ¼ÅZ¿ÕZÅ {Â]|ÅYÂy²ÀÅZ¼ÅÕZÅ €]Ze|¿|̌¯d‡{ŠËÂyd̬§Â»Y,¾z//‡€´Ë{Ä] Zœf¿YÕ´·YÕY€]Äf§Z˾ËYt̓Âe |¿Â‹²ÀÅZ¼Å{Ây ZÆÀeįd‡Y\ÌnŸÕYÄf§Z˾ËYZËM d‡YY‹{‰Y ,|//‹Z^¿¾ÌÀq€³Y|Å{ÕÁ|¿YÂeÖ»¥{ZeÄnÌf¿{ Äˀœ¿®Ë™Zv·YÄf§Z˾ËYį{€¯ĜuÔ»½YÂeÖ»ÃZ´¿M ÄqZedˀË|»Õ‡Y¶¼ŸÁ¹Y|«YÁZ¯Zf§Ä]•Â]€» {Y{{ÂmÁÕ|ÅY‹,ž«YÁ{ d//‡Yd̼ÅY‚WZuÁY|¿Y Á{Y{Z̈]d̼ÅYÖ´ÀÅZ¼Å[ÂqZqį¾ËYYÖ¯Zu dyY{€aÃ|ÀÀ¯ªÌ¨¸e¶Y®Ë½ZÌ]Ä]dˆËZ]Ö»¹Zn¿Y€‡ {ZeºËÂ//‹Ö»ÄfzÌ´¿Y€]Z»į{Y{Ö»ZƛY¶Y¾ËY ­Y{YÖ´fˆËZ‹Y½Z»ÕZÅdyZÀ‹Z]²ÀÅZ¼ÅÖv˜‡ Ä]ºÌfˆÅÁÄ]Á½MZ]įÕYĨ̛ÁZ]Ę]Y{{ÂyÃ|‹ Ö´ÀÅZ¼ÅY¹Âƨ»¾ËY\ˆu€]¾»€œ¿Ä] ºËY{€b]Z¯ ‚Ì´¿YÄ]•Â]€»ÕZÅÄf§ZˁYÕZ̈]ºÌ¿YÂeÖ»įd//‡Y ºÌÅ{t̓ÂeYZÆ¿MļÅÄ¿,Z¯ ÁºË{€³€]ÖfyZÀ‹Ö´ÀÅZ¼ÅZ¿Äˀœ¿Ä]|ÌÅ{ÁZmY®ÀËY [ÂqZq{¶£ZŒ»Z]Ę]Y{Հ´Ë{cZ ·Z˜»ÄqºÌÀÌ^] Ղ¯€»®¿Z],d‡YÄf¨³Â“»¾ËYÃZ]{Ղ¯€»®¿Z] ®¿Z]Õ‡Yįd‡Y¾ËYµÁYÄf°¿ {Y{֏ZycZœuÔ» |À¸]ž]ZÀ»½YÂÀŸÄ]|¿YÂeÖ¼¿,{‹ÄfyÁ€§|ËZ]įÖËYY{ZÅ ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y¶v»½MY®¿Z]ÁÃ|//‹Õ|À]Ĭ^—c|» Ze|¼ŸZźƇÁZÅÖËYY{¾ËYį¾ËY¹Á{Äf°¿ |‹Z]Äf‹Y{ Ä]ÄmÂeZ],d‡YÃ|‹ÕY|ˀyY~³Ã{€b‡µÂaÄ¿YÂfŒaÄ] ¶v»YZÅ®¿Z]ž]ZÀ»|{–¬§–‡Âf»—Ä]į¾ËY ֋Z¿‰YħZ“Yd^i,Ã|‹¾Ì»ZeÄËZ»€‡½Z^uZÃÂmÁ ½YY~³Ã{€b‡Ze|¼ŸÄ]ª¸ f»įZÅÖËYY{Ö]ZˁY|Ë|neY ÖËYY{¾ËYž«YÁ{ dˆÌ¿Ö¬˜À»ZÅ®¿Z]ÄËZ»€‡{,d‡Y ¹Â‡Äf°¿ d‡YY|»ZƇÁY~³Ã{€b‡¾Ì]ZŒ»—Ä], ‚Ì¿Ã{¼¿®Ì¸¼ecZ^·Z˜»d]Z]®¿Z]įÖËYY{įd‡Y¾ËY įY€qdˆÌ¿ÄËZ»€‡[ZˆuÄ]½{€]ÁÖ]ZˁY|Ë|ne¶]Z« ÖeY€Ì̤eZ]|ËZ‹Z°Å|]Žz‹½ÂË{dyY{€aZ]ÖËYY{¾ËY {‹ÄmY» Z]Äf‹~³Á{¹ZƇYZ]ZeÃ|‹\m»Ã|‹{Z˶»YŸ µZ¿Z¯Ä]Á|À¯‰‚ËÁY‚ÅZÆq®¿Z]ÃÁ€³Õ|Ì· |]ZËd‡{|uYÁÁY‚Å YŠÌ]‰‚ËZ]¹ZƇYZ]{®¿Z]ŽyZ‹Äf//‹~³Á |À¯‰‚ËÕ|uYÁÁY‚Ů˵Z¿Z¯Ä]Õ|{ZÆq Ä]Ö^//ˆ¿cZ^i,Z0 fËZÆ¿,Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWÄf¨³Ä] €Ìœ¿Õ{Zf«YºÆ»ÕZÅŽyZ//‹ÁdŒ³€]{Zf«Y Y€«{Â^Æ]€Ì//ˆ»{Ö»YMÄ]Öf¨¿€Ì£|//‹Á¹Âe d§€³ {Zf«YÄmÂe{Â//»|ËZ]įºÆ»¥Y|ÅYÃZ//]{ÕÁ ‚¯€¼f»|ËZ]{Zf«Y{ZʼnÔe,ÓZuYd¨³,|//‹Z] ÁÖ¸yY{Ž·ZyZ¿d]ZiÄËZ»€‡¶Ì°Œe|‹€]{‹ Ád¨¿Ä]d·Á{Äm{Â]LZ°eYŠÅZ¯,Ö¸»|Ì·Âeª¿Á Öf¨¿ÕZÅ|»M{cZ¿Z‡Â¿Ä]d^ˆ¿{Zf«YՁZ‡¾¼ËY Œ¯Ö°¿Z]¹Zœ¿sԏY|¿ÁÄ]½{Y{dŸ€‡Á Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ļÌ]Á®¿Z],…Â],ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news.morteza@gmail.com {€¯{ ½Z»Âe½Â̸̻Ze|ËY€ad¼Ì«ÁÄf§Á{Ây Ã{Â^¿€ÌiZeÖ]d¼Ì«½YYÁ{Ây|Ì·Âe–yָ̘ eÄf^·Y Á{¹ZƇYZ]Õ|Ì·Ze|‹\m»“»¾ËYį d‡Y |f§ZÌ]ՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³d‡{Ä]Ä^À‹®Ë {Õ{Zˁ€//ÌiZeįÖ¸yY{Ö//‡Ż€^y¾Ë€f¼Æ»µZ//u •Â]€»d‹Y{Ö°¿Z]ÃÁ€³ÂyÄ]¹ZƇYZ]‰‚Ë ¶v»YÄËZ»€//‡ŠËY‚§YÕY€]ZÅ®¿Z]ÕZÅdË{Á|v»Ä] ÖeZœ¿½ÁZ »Ö¨ÌÀu{Zŀ§ d//‡YÖËYY{Ö]ZˁY|Ë|ne Œ¯¹Z¼eZ]½Y€ËYÖ°¿Z]cÓ{Z^»{|¿ÂÌb¿FATFÄ]½Y€ËY YZ]{®¿Z]ÃÁ€³ |‹|ÅYÂyÄmY»¶°Œ»Z]½ZÆmÕZÅ |Ë{|ÅYÂyY\̇M¾Ë€fŒÌ]Â“»¾ËYYÄËZ»€‡ ZÅÓZ¯½|‹½Y€³ÕY|įd‡YՁÁ|Àq€´Ë{¥€—Y µZu{¹YM¹YMÖËÓZ¯ÕZÅYZ]xËÁ|//‡Ö»‰Â³Ä] Öf ÀÕZÅÓZ¯cÔ»Z »¾f§€³ª¿Á d//‡Y½|‹[M ¾ËY€]Õ|ÅZ‹‚Ì¿ÃZ»€Æ»{ÓZ¯…Â]{Ö¼Ì//‹Á€faÁ YZ]d¼‡Ä]€´Ë{Z]Ö´ÀË|¬¿€´Ë{¥€—Y d//‡ZŸ|» Öf¼Å|Ë|md‹Y{{ZË Հj¯Y|uZŒ§{½Y€ËYµÂac|«Õ|{ŠËY‚§Y Ö¸»µÂac|«ŠËY‚§Y|{|̇½Z]M w€¿€Ì̤eYÖ//‹Z¿¹Âe{€¯|̯Pe¾ÌÀr¼ÅÖf¼Å Õ{ZˁZ//Œ§,{Zf«YÖmZyŠz]{µÔyYÁY d]ZiÁ¾ÌËZa|»M{Z]ZŒ«YZ0 Ây,½Y€ËY{Zf«YÄ] ºË€ved]Z]Y¹{€»YּƻŠz]ÃZ§Á{ÁM{YÁ {Y{ºÌ»€eÄ]ZÌ¿į|Ë{\̇M {Zf«Y֋ZaÁ€§ºÅYį‰YÖ¸Y¥|ÅÄ]Հj¯Y|u |̇€¿,{Â]½Y€ËY½{ÁM{¿YÄ]dËZÆ¿{Á Ó{ÁYw€¿Ây{Ղ//¯€»®¿Z]¶¯†ÌW ½MYZÅÖËZ°Ë€»M{Âyį,Yw€¿{€//¯tˀe‚Ì¿ Y,|¿{€¯Ö»{ZËZ//Œ§€ÌiPeºÆ»ŽyZ//‹½YÂÀŸÄ] {½Z»ÂeÄ]½Z]M{½Z»Âe Á¾ËYÖmZyÁÖ¸yY{ÕZÅd‡ŻÄ]•Â]€»ÕZÅ€^y ¾ËYįÕ—Ä],dˆÌ¿[ÂyԏYÄËZ»€‡YZ]ÕY€]ZÅ |‹ÕZmÄf¨ÅÕY|f]YY¹ZƇYZ]‰‚Ë\m»¶»YŸ Ã{Y{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁ½MÄ]ÄËZ»€‡YZ]įÖ//‡Ż€^yÖ·ÁY €´Ë{ÁÁ{ZeÖ»Zm€]cY|Æ e¹ZÆq¹Z³¾f‹Y{€],d‡Y ¾ËY½Y€ËY€³Yį|¿YÃ|̬Ÿ¾ËY€]ևŻ½Z‡ZÀ‹Z¯ d‡Y Ö»Zm€]cY|Æ eY½Y€ËY¶»Z¯kÁ€yÖÀ »Ä]{Y{€]Y¹Z³ ÃÁ€³ÂyÄ]ÄËZ»€‡YZ]įևŻ€^y¾Ì»Á{ d‡Y Á¹ZƇYZ]‰‚˶»ZŸÁÃ{Y{½Z//Œ¿ŠÀ¯YÁ½MÄ]®¿Z] ÄËÁÃÁ€³įd‡Y¾ËYd‡YÃ|‹Ö°¿Z]ÃÁ€³ÂyÄ] FATFºˆËÁ€eÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖËŒ·ÂaÄ̸ŸÖ·Z»¹Y|«Y ÕY€]½Y€ËYd¸Æ»Zed§€³ºÌ¼e{ÂyĈ¸m¾Ë€eÁZe{ Ö·Z»¾Ì»ZeZ]ĸ]Z¬»½Â̈¿YÂÀ¯Á»€·ZaÃ|ÅZ »Ä]¾f‡ÂÌa ÕZ°u½MYZÅ€^y,|À¯|Ë|¼e€´Ë{ÃZ»ZÆqYºˆËÁ€e d‡Y½Y€ËYÄ]FATFd¸Æ»¾Ë€yYÃZ»ZÆq¾ËYįd‡Y įÖe{ {‹kZy½Z»Z//‡¾ËYÃŻd//ˆÌ·YZe c|«Õ|{ŠËY‚§YYՂ¯€»®¿Z]¶¯†ÌW Ö¸Y¥|ÅÁ{Y{€^y€ÌyYµZ//‡®Ë{Ö¸»µÂa {€¯tˀŒeÖeMÕZÅÃZ»{Y{Zf«Y ¾Ë€eÁZe{Ö//f¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä//] ½Z]MÁ€»Yd‹Â¿{ÂyÖ»Y€³ZfˆÀËYd‹Y{{ZË ÁÖ°¿Z]ºË€veÁÕ{Zf«Y²ÀmÁ€‹YµZ‡®ËÁ ZŁÁ½M {~³Ö»Z°Ë€»M–‡Âe½Y€ËYd¨¿cY{Z Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Õ|uZeÁ¶°Œ»| ]µZ‡®ËÖÀÌ]ŠÌa µZ‡®Ë{Z°Ë€»MÕZźˀveÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {Â] ZŒ§µZ//‡®Ë¹ÁY|eZ]Z°Ë€»M{€¯|̯PeÄf//‹~³ -{Y{€^y…Â]cZ»|yÁÖ¿Z‡Ô—Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €ÌyYµZ‡{…Â]Õ|{ÖÅ{Z] ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ã{Z]Z]|¿ÁY…Âe·|¿ÁYZ^d ¨À»©YÁY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»½Z]McÔ»Z »{ ½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{Ö^ˀ¬eÖ°¿Z]µ{Z » ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{YÖÅ{Z] Ö³|¿Â‹|¬¿Y{ZmY©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€f//ŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] d‡YY{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ» |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf]½M‰Á€§Á|ˀyÄ] www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿    ֏yd ¨À»©YÁY |¿ÁY    Äv]Y€»©YÁY {Âz    Äv]Y€»©YÁY ZbËZ    d¯ZŒ»©YÁY ‚Ë€^e    ÃZmY©YÁY {ZmY    ÃZmY©YÁY ZbËZ |{Ö°¿Z] ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» {Z¼¿ ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ZÅ©Á|À¾ËY ºÌÀ¯Ö»d^v–¸fz»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{»{ZÅÄ^À‹ć ©YÁY{ºÅÁ|ÀÀ¯ÕY~³Ä ËZ»€‡¹ZƇ{Y½ZŒ·Âa|ÀÅYÂyÖ»ºÅįd‡Y[ÂyÖ¿Zˆ¯ÕY€] ®ˆËÖ·Á|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]{‡d‡Y¾°¼»¹ZƇįd‡Y¾ËYºÅ½ZŒeÁZ¨e d]Zi|»M{Z] ÕZÅ{‡d]Zi|»M{Z]©YÁY¦Ì—Õ‡½M{Á|À¯Ö»¶¼vf»Y~³ÄËZ»€‡Ä]ºÅY¾Ë€fŒÌ] d^ˆ¿Ä]|ÌÅYÂyÖ»€³Y¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ºÅÖÀÌËZaÖ¸ÌyÕZÅ®ˆËÁ|¿Y{d^ˆ¿Ä]֐zŒ» ¾ÌËZaÃ{Z]Á®ˆËįd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÁÓZ]Ã{Z]Á®ˆËįÖ»ZƇÕZÅ©Á|À ÕY€]Y–¸fz»ÕZÅ©Á|À|Ì¿YÂeÖ»|̋Z]Äf‹Y{–‡Âf»Ã{Z]Á®ˆËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿Y{ ÖÅ{Z]|{ Z]"€i¯­€fŒ»"©Á|À,Äf‹~³Äf¨Å{ |ÌÀ¯[Zzf¿YÕY~³ÄËZ»€//‡ ¾Ì»Á{,Ö´f¨ÅÖÅ{Z]|{ Z]"½ZŒË|¿Y¿­€fŒ»"©Á|À {ÁZÌ]d‡{Ä]YµÁYÄ^edˆ¿YÂe "|ËÁM¾Ì»Y­€fŒ»"©Á|ÀY¹Â‡Ä^e d‡YÃ{Â]–¸fz»ÕZÅ©Á|À¾Ì]{Äf‹~³Äf¨Å©Á|À {ÁMd‡{Ä]ÖÅ{Z]|{ Z] Ä^À‹ć€Å d‡YYZ]¾ËYÄ]{ÁÁÕZËY‚»ĸ¼mYÕY|ÌÀ‹ ÕZÅ©ÂŒ»ÁZÅḑZ »YÃ{Z¨f‡Y,ZÅd¯€‹Ö «YÁ‰YÖ¿Z‡ÁÄ]{Á‚§YÕÁ ZŒf¿YÁÄËZ»€‡ŠËY‚§Y,¹ZƇֻ¼ŸZŒf¿YªË€—YÖ·Z»¾Ì»Ze{d·ÂƇ,ÖeZÌ·Z» {Â]|ÅYÂyÄËZ»€‡YZ]ÕZËY‚»€´Ë{Y€‹Z¿–‡Âed¯ZŒ»©YÁY Ze|¼Ÿ,|¿Y{”uÄËZ»€‡YZ]Á…Â]{įÖËZÅÃZ´À]|‹ÁM{Z˾ÌÀr¼ÅsÔ§ ÖËZÆ¿¥|ÅÁ|ÀÀ¯Ö»Ö·Z»¾Ì»ZeÄËZ»€‡YZ]ªË€—Yį|¿YÖ¿Y€ËYÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À] {ÕY~³ÄËZ»€‡Y~· d‡Y|Ì·Âew€q€e½YÁd¯€uÁÖËY‚·Z¤f//‹Y,Ö´ÀË|¬¿¾ËY {€¯|ÅYÂyºÅ‰Yª¸y,Y~³ÄËZ»€‡ÕY€]{‡\ˆ¯¾¼“…Â] Yְ˽ZÀr¼ÅYÄËZ»€‡YZ],…Â]cZ»|yÁÖ¿Z//‡Ô—Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä]\ˀ«Äf‹~³µZ‡ć{…Â]d¨³Ádˆ¿Y{Œ¯ÕZÅYZ]¾Ë€eÃ|¿Â//‹|¬¿ d‡YÄf‹Y{ÖÅ{Z]|{ YZ]{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd̸]Z«Ö//‡€]"ZÀ̼‡{sÔ§€‡ZË,ZÀ//‡‰Y‚³Ä] µZ‡ÕY|f]YY…Â]ÖÅ{Z]½Y‚Ì»d‹Y{ZƛY¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{{"ÄËZ»€‡ {YYZ]ÖÅ{Z]įd‡YÖ·Zu{¾ËY-d‡YÃ{Â]|{{Á|u‚Ì¿½ÂÀ¯Ze և€]ª^—¾ËY€]ÃÁԟ d‡YÃ{Â]|{Ö¨À»Ä°‡ÁÖ¨À»c|»¾Ì¼Å ÕZÅYZ]ļŁY…Â]ÖÅ{Z]½Y‚Ì»‚Ì¿Ä·Z//‡ÁZ]®Ë{Äf§€³cÕZÅ d‡YÃ{Â]€fŒÌ]€´Ë{ ḑZ¨‹{ÂmÁÄ]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼Å…Â]cZ»|yÁÖ¿Z‡Ô—Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» µÁY…Â]|ÀqÁ‚mZ»…Â]įºÌfˆÅ֟|»d¨³Œ¯ÄËZ»€//‡YZ]{ÓZ] Á…Â]{€“ZuÕZÅÃZ´À]ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹įY€q-d‡ZÌ¿{{¥Z¨//‹ ¾ËY¾ÌÀr¼Å |À‹Z]Äf‹Y{cZŸÔ—YÕZŒ§YZ]µZ//‡µÂ—{|À¨›Â»…Â]Y€§ ÁZŒ§YµY|¯dËZ‡ÕÁY{ÂyÄ¿ZÅZ»‰Á€§Á|Ì·Âe½Y‚Ì»|ËZ]ZÅÃZ´À]ÁZÅd¯€‹ |ÀÀ¯ÄWYYY{ÂyÖ·Z»ÕZÅc‚Ì¿Z^°ËÃZ»€Å ևÂ]ÕZÅd¯€‹{Y{Ä»Y{Y…Â]cZ»|yÁÖ¿Z//‡Ô—Yd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ¾ËYÁ|¿Y{Y€«ZÆ¿MÖeZœ¿¾Ì]Ã}€Ë,½YY|»ZÆ//‡”uĘ//‡YÁÄ]¾ÌÀr¼Å ”u¾ËYY~· |ÀÀ¯Ö»\«Y€»Á|YZÅd¯€‹dÌ “Á\e€»—Ä]½YY|»ZƇ ÖË´z‡ZaÄ]Y{YÁYZÅÃZ´À]ÁZÅd¯€‹Á|À¯Ö»®¼¯Õ{Zf«YḑZ¨‹ÕZ¬eYÄ] |À¯Ö»{Ây{€°¸¼ŸÄ]d^ˆ¿€fŒÌ] dËZ¼ud¨³Á{€¯ÃZ‹YÄËZ»€‡YZ]Ä]ZÅd¯€//‹{ÁÁÕZËY‚»Ä]Ä»Y{Y{sÔ§ {Z¼fŸYÁZ^fŸYÁÄÆmÁ\ˆ¯,d¯€‹{€°¸¼ŸÄ]¹ÁY|»cZœ¿Ád¯€‹Y½YY|»ZƇ ÁÕY|Ë{ÕZÅÄ¿Z//‡ÁՁZn»ÕZ”§{½Z´ËYcZ¤Ì¸^eYÕY{Ây€]Áֻ¼Ÿ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³Äf¨Å{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 5/39 €i¯­€fŒ» 3/71 ½ZŒË|¿Y¿­€fŒ» 2/129 |ËÁM¾Ì»Y­€fŒ» 2/06 ÖeM€Æb‡­€fŒ» 1/8 ¶¸»º°Ë½Z¤»Y 1/52 Ä¿ZÌ»ÁZy½Z¼‡M­€fŒ» ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ 1/42 d¯€]¹ZfËYÕZ¯Â°Ì¿ Ä]ÄËZ»€‡Õ{ÁÁÁ¾ËY{ d§€³֌ÌaÄËZ»€//‡{ÁÁÄ]d^ˆ¿ÄËZ»€‡kÁ€y,ÃZ»½Z]MÄ^À//‹Á{ 1/38 ½ZÌ¿Y€ËYÄ]€ne 1/31 ½|¼e†Ì¨¿€Å³–¸fz» 1/26 …Za­€fŒ» kÁ€yŽ·ZyÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ {Á|uÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À į{‹Ö»ŽzŒ»Äf‹~³µZ‡{Ä]ZŒ»ÁZ]Á¾ËYĈËZ¬»Z] |Ë{€³¢·Z]µZË{Z̸̻ Ä]‚Ì¿ÄËZ»€‡ Á{ d‡YÃ|‹ÄmY»Õ|{ŠËY‚§YZ]‚Ì¿ÄËZ»€‡kÁ€yÁÕ|{ŠËY‚§YZ]ÄËZ»€‡{ÁÁ½Zˀm {ÂyÄ],µZË{Z̸̻ ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀYÄËZ»€‡{ÁÁYºÆ‡¾Ë€fŒÌ],ÃZ»½Z]MÄ^À‹ {Z̸̻ ¢¸^»Z]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÄ]•Â]€»‚Ì¿ÄËZ»€‡ÖmÁ€y¾Ë€fŒÌ]¾ÌÀr¼Å |¿{Y{ZfyY ‚Ì¿–¸fz»ÕZÅ©Á|À d‡YÃ|‹kZyZŽMYÄËZ»€‡µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]¾ËY€]ZÀ] {Â]µZË ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y Á¾ËY{Ö»ZƇÕZÅ©Á|À¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ÄmY»ÄËZ»€‡kÁ€yŽ·ZyµZË{Z̸̻Z]Á¾ËY{ d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»½Z]McÔ»Z »{ |¿YÃ{Â]Ž·Zy—Ä]µZË{Z̸̻{ÁÁ|ÅZ‹ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻,Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]¶´€Æ³¶³ÃZmY©YÁYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] d¯ZŒ»©YÁYYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{½Y‚Ì» d‹Y{|{Ö^ˀ¬e½Y‚Ì»Ä]ÁµZË,d¼Ì«Z]|ƌ»|ƌ»‰ d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] Äf‹~³µZ‡{ Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] 81% kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu   cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ 1%    kÁ€y %54    ¶“Z¨e

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۳

روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۳

شماره : ۷۳۱۳
تاریخ : 1399/03/13
روزنامه جهان اقتصاد 7312

روزنامه جهان اقتصاد 7312

شماره : 7312
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۱

روزنامه جهان اقتصاد ۷۳۱۱

شماره : ۷۳۱۱
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه جهان اقتصاد 7310

روزنامه جهان اقتصاد 7310

شماره : 7310
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه جهان اقتصاد 7309

روزنامه جهان اقتصاد 7309

شماره : 7309
تاریخ : 1399/03/08
روزنامه جهان اقتصاد 7308

روزنامه جهان اقتصاد 7308

شماره : 7308
تاریخ : 1399/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!