ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 5 - مگ لند
0

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 5

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 5

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 5

‫ارمان ما سربلندی‬ ‫جم‬ ‫هوری اسالمی اریان‬ ‫رد جهان‬ ‫وی�ژهنام�ه روز مل�ی صنع�ت و مع�دن‬ ‫‪ 1 0‬تی�ر ‪1 3 9 8‬‬ ‫بازاریابان ایرانیان زمین‬ ‫پیشرو در تولید و توزیع محصوالت سالمت محور‬ ‫سالم و ثروتمند باشیم‬ ‫ش��رکت بازاریابان ایرانیان زمین با بیش از ‪ ۸‬س��ال‬ ‫تجربه تولیدات محصوالت س�لامت محور در کش��ور‪،‬‬ ‫همواره در پی باال بردن سطح سالمت جامعه و بهبود‬ ‫کیفی��ت زندگی م��ردم از طریق محصوالت س�لامت‬ ‫محور و فراسودمند خود بوده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت با دارا ب��ودن دو برند بی��ز و دکتر بیز‬ ‫و هش��ت کارخانه تولیدی در سراس��ر کشور‪ ،‬توانسته‬ ‫است سهم بازار قابل توجهی از کاالهای سالمت محور‬ ‫جامعه را به خود اختصاص دهد و در کسب رضایت و‬ ‫وفاداری مشتریان به خود همواره پیشرو باشد‪.‬‬ ‫قهوه ه��ای دکت��ر بیز که حاوی ق��ارچ اعجاب انگیز‬ ‫گانودرما میباش��ند‪ ،‬بیشترین س��هم بازار قهوه فوری‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫س��بوس برنج‪ ،‬دمنوش الغ��ری‪ ،‬کلوچه های حاوی‬ ‫اس��تویا تنها بخشی از سبد س�لامتی محصوالت این‬ ‫ش��رکت هس��تند که روز به روز ه��م در حال افزایش‬ ‫میباشند‪.‬‬ ‫ف��روش و عرضه محصوالت این ش��رکت به صورت‬ ‫اختصاص��ی در بس��تر صنع��ت بازاریاب��ی ش��بکه ای‬ ‫انجام می گی��رد‪ .‬به صورتی که مش��تریان وفادار این‬ ‫محص��والت‪ ،‬نیازهای خود را مس��تقیما با تخفیف از‬ ‫خود ش��رکت تامین می کنند‪ ،‬یعنی از کسب درامد از‬ ‫هزینه های جاری زندگی‪.‬‬ ‫انه��ا همچنی��ن میتوانند ب��ا معرفی و ف��روش این‬ ‫محصوالت به دیگر افراد‪ ،‬درامد رسوبی کسب کنند و‬ ‫به مرور زمان درامد خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫یعنی با مصرف و عرضه محصوالت س�لامت محور‬ ‫بیز‪ ،‬سالم و ثروتمند باشم‪.‬‬ ‫بیز توانسته است در طی سال های گذشته افتخارات‬ ‫و جوای��ز متع��ددی را نیز ب��ه خود اختص��اص دهد‪.‬‬ ‫منتخ��ب یکصد برن��د ارزش افرین در طی دو س��ال‬ ‫متوالی‪ ،‬کس��ب تندیس بلورین دومین جشنواره ملی‬ ‫صنعت س�لامت محور‪ ،‬کس��ب نش��ان ملی مشتری‬ ‫مداری‪ ،‬منتخ��ب اجالس چهره های ماندگار صنعت و‬ ‫تجارت و منتخب نخستین پویش ملی گیاهان دارویی‬ ‫کشور از جمله افتخارات این شرکت است‪.‬‬ ‫ش�رکت یزدباف تولید کننده انواع محصوالت نس�اجی‪ ،‬به‬ ‫عنوان یکی از برترین و بزرگترین کارخانه های نساجی ایران‪،‬‬ ‫هم اکنون در اس�تانه هفتمین دهه از فعالیت خود در صنعت‬ ‫نس�اجی کشور قرار دارد‪ .‬پایایی و پویایی رمز موفقیت و بقای‬ ‫ما در این سالهای پر فراز و نشیب بوده است‪ .‬مدیران‪ ،‬کارکنان‬ ‫دفتر تهران ‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان انقلاب – چهار راه کالج –‬ ‫شماره ‪723‬‬ ‫تلفن ‪021-66463395 :‬‬ ‫و کارگران این ش�رکت همواره در صدد بوده اند‪ ،‬همت و تالش‬ ‫ایرانی را با تولید محصوالتی که شالوده قدمت و نواوری است‬ ‫به منصه ظهور برس�انند و امید دارند تا از دیار قنات و قنوت و‬ ‫قناعت‪ ،‬راهی به سوی دروازه های جهانی این صنعت بگشایند‬ ‫چرا که معتقدند ایرانیان همیشه شایسته بهترین ها هستند‪.‬‬ ‫یزد ‪ -‬بلوار جمهوری اسالمی – بلوار یزدباف‬ ‫تلفن ‪035-35250013 :‬‬ ‫دورنگار ‪035-35229919 :‬‬ ‫کد پستی ‪891513113 :‬‬ ‫ش کرت معادن سنگ اهن احیاء سپااهن‬ ‫مج‬ ‫تحت پىشش تمع صناعی و معادن احیاء سپااهن (سهامی عام)‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫تاریخچه‬ ‫ضشکت هعادى سٌگ اّی احیاء سپاّاى (اص ضشکتْای صیش هجوَعِ َّلذیٌگ هعذًی ضشکت‬ ‫هجتوع غٌایع ٍ هعذى احیاء سپاّاى) دس تاسیخ ‪ 75/3835831‬تِ هٌظَس تْشُ تشداسی اص‬ ‫هعادى سٌگ اّی پالسشی خَاف ٍ سٌگاى تِ ثثت سسیذُ است ٍ صهیٌِ فعالیت ّای اى تِ‬ ‫ضشح ریل هی تاضذ‪:‬‬ ‫‪ .7‬اجشای عولیات اکتطاف تش سٍی رخایش سٌگ اّی پالسشی تػَست تخػػی‬ ‫‪ .2‬اًجام عولیات استخشاج دس هعادى سٌگ اّی پالسشی‬ ‫‪ .5‬فشاٍسی سٌگ اّی پالسشی تِ سٍش داًِ تٌذی ٍ جذایص هغٌاعیسی خطک‬ ‫‪ .4‬تَلیذ کٌساًتشُ سٌگ اّی‬ ‫‪ .5‬ایجاد ایستگاُ اختػاغی ٍ خظ سیل ساُ اّی‬ ‫‪ .6‬ایجاد اهکاًات سفاّی تشای پشسٌل اص جولِ هْواًسشای هجْض ٍ ‪...‬‬ ‫ایی ضشکت دس حال حاضش داسای چْاس هعذى سٌگ اّی پالسشی خَاف‪ ،‬سٌگاى‪ ،‬هشغضاس‪ ،‬کالتِ قٌثش‪،‬‬ ‫خغَط فشاٍسی خطک ٍ کاسخاًجات تَلیذ کٌساًتشُ سٌگ اّی ایستگاُ اختػاغی ساُ اّی‬ ‫دس هٌغقِ سٌگاى اص تَاتع ضْشستاى خَاف هی تاضذ ‪.‬‬ ‫ضشکت هعادى سٌگ اّی احیاء سپاّاى تِ عٌَاى تضسگتشیی تَلیذ کٌٌذگاى تخص خػَغی سٌگ اّی‬ ‫خظ هطی کیفیت خَد سا تش اساس ًیاصهٌذیْای استاًذاسدّای ‪ٍ ISO9001:2015 ( IMS‬‬ ‫‪) OHSAS18001 ،ISO14001‬تذٍیی ًوَدُ است‪.‬‬ ‫بیاویه مامًریت شرکت معادن سىگ اهه احیاء سپاهان‬ ‫ضشکت هعادى سٌگ اّی احیاء سپاّاى تْشُ تشداس ضاخع تشیی رخایش پالسشی سٌگ اّی دًیا است کِ تا استعاًت اص خذاًٍذ هتعال ٍ‬ ‫صیش سایِ ساّثشی ضشکت هجتوع غٌایع ٍ هعذى احیاء سپاّاى‪َّ ،‬لذیٌگ تخػػی هعذى ٍ ّیات هذیشُ ٍ ّوچٌیی تالش هذیرشاى ٍ‬ ‫پشسٌل اى تِ هٌظَس استقاء هٌافع سْاهذاساى ٍ ایجاد اسصش افضٍدُ ٍ کوک تِ افضایص سفاُ اجتواعی دس هٌاعق هحشٍم کطَس فعالیت هی‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ایی ضشکت تشای قشاس گشفتی دس تیی ضشکتْای تشتش تَلیذ کٌٌذُ هحػَالت فشاٍسی ضذُ سٌگ اّی ٍ ایجاد تاصاس هٌاسه ٍ دائن ترشای‬ ‫سثذ هحػَالت تَلیذی خَددس تیی تشًذّای تشتش ٍ جله سضایت هطتشیاى‪ ،‬تْشُ تشداسی اغَلی تا سٍش ّای هکاًیضُ ٍ ترَلریرذ اًرَا‬ ‫هحػَالت فشاٍسی ضذُ سٌگ تا سٍش ّای سٍص دًیا ٍ گاّاً اتتکاسی هختع هعادى پالسشی تا تاالتشیی ساًذهاى ٍ کیفیت سا چرشا ساُ‬ ‫خَد قشاس دادُ است کِ ایی اهش تا ایجاد یک ساصهاى پَیا ٍ داًص هحَس تا ضاخع ّای علوی ٍ فٌی تاال ٍ پایثٌذ ترِ سعرایرت اغرَل‬ ‫حفاظت اص هٌاتع هلی ٍ خذادادی هیسش است‪.‬‬ ‫اهم بروامه های اجرائی شرکت معادن سىگ اهه احیاء سپاهان‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تَلیذ سٌگ اّی داًِ تٌذی‬ ‫ساخت ٍ تْشُ تشداسی اص کاسخاًجات تَلیذ کٌساًتشُ سٌگ اّی‬ ‫هکاًیضاسیَى فشایٌذ استخشاج ٍ پیص فشاٍسی دس هعذى‬ ‫احذاث کاسخاًِ گٌذلِ ساصی‬ ‫اهم دست ایردها ی افتخارات ملی ی بیه المللی شرکت معادن سىگ اهه احیاء‬ ‫ کسه عٌَاى تْشُ تشداس ًوًَِ کطَسی دس سٍص غٌعت ٍ هعذى دس سال ‪7513ٍ7517‬‬‫ کسه عٌَاى تْشُ تشداس ًوًَِ استاى خشاساى سضَی دس سال ‪7513 ،7513 ٍ7517‬‬‫ کسه عٌَاى تْشُ تشداس ًوًَِ دس صهیٌِ سعایت هسائل هٌاتع عثیعی ٍ ایوٌی ٍ تْذاضت عی سال ّای ‪ 7513‬تا ‪7515‬‬‫ کسه عٌَاى کاسفشهای ًوًَِ اص ساصهاى تاهیی اجتواعی دس سال ‪7515‬‬‫ کسه عٌَاى تْشُ تشداس ًوًَِ استاى خشاساى سضَی دس سال ‪7515‬‬‫ کسه عٌَاى هعذى ًوًَِ دس صهیٌِ سعایت استاًذادّا ٍ ضاخع ّای ایوٌی ٍ تْذاضت حشفِ ای دس سال ‪7515‬‬‫ اخز گَاّیٌاهِ سیستن هذیشیت کیفیت تش اساس استاًذاسد ‪ISO 9001:2015‬اص ضشکت ‪ SGS‬تحت اعتثاس ‪ SAS‬سَئیس‬‫ دسیافت تقذیشًاهِ سضایت ضشکت رٍب اّی اغفْاى دس خػَظ ًحَُ هغلَب اًجام تعْذات دسسالْای ‪7513ٍ7512 ، 7517‬‬‫ هعشفی تین فَتثال اهیذ علن ٍ ادب احیاء سپاّاى جْت حضَس دس لیگ هٌاعق کطَس دس فػل ‪13‬‬‫ کسه هقام سَهی تین فَتثال سٌگ اّی احیاء سپاّاى دس هساتقات لیگ اهیذّای استاى خشاساى سضَی دس سالْای ‪ٍ 7517‬‬‫‪7515ٍ 7512‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬تْشاى‪-‬خیاتاى فاعوی‪-‬تلَاس گلْا‪-‬ساختواى هیالد‪-‬‬ ‫پالک ‪-71‬عثقِ‪- 5 ٍ 2‬کذپستی ‪7375/13113 :‬‬ ‫تلفکس ‪)327(//55/773 -73 :‬‬ ‫دفتر سنگان‪ :‬استاى خشاساى سضَی ‪ -‬تشتت حیذسیِ‪ -‬خَاف‪-‬‬ ‫سٌگاى‪ -‬خیاتاى ضْشداسی(خیاتاى ضْیذ فْویذُ)‪ -‬هْواًسشای‬ ‫ضشکت هعادى سٌگ اّی احیاء سپاّاى ‪ -‬تلفکس‪33733723133 :‬‬ ‫دفتر معدن‪ :‬استاى خشاساى سضَی‪-‬خَاف‪ -‬سٌگاى‪ -‬هعذى سٌگ‬ ‫اّی احیاء سپاّاى ‪-‬تلفی‪33733723332 :‬‬ ‫‪www.Ehyairon.com‬‬ ‫‪Email: Info@ehyairon.com‬‬ ‫توانمندی های شرکت رایین‬ ‫شرکت رایین یکی از مجموعه های گروه صنعتی‬ ‫یار می باشد که در سال ‪ ۱۳۹۱‬تاسیس و به شماره‬ ‫‪ ۴۳۴۴۲۴‬در اداره ثبت ش��رکت های استان تهران‬ ‫به ثبت رسیده است‪ .‬این شرکت عضو هیات مدیره‬ ‫س��ندیکای تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطع��ات‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت ایران است‪.‬‬ ‫اهداف تاسیس این شرکت به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‹ ‹دس�تیابی به جایگاهی برتر و تاثیرگذار در‬ ‫عرصه صنایع ماشین سازی و سری تراشی‬ ‫‹ ‹دستیابی به محصول زیرساختی‪ ،‬استراتژیک‬ ‫و قابل رقابت در سطح کشوری و جهانی‬ ‫‹ ‹تالش در جهت کارافرینی و ایجاد اشتغال‬ ‫‹ ‹همکاری با مراکز پژوهش�ی و تحقیقاتی و‬ ‫ورزش�ی به منظ�ور تبادل تجربی�ات و افزایش‬ ‫توان فنی‬ ‫ش��رکت رایین فعالیت رس��می خود را در زمینه‬ ‫طراح��ی‪ ،‬تولید‪ ،‬س��اخت قطعات اغاز ک��رده و با‬ ‫بهره گی��ری از کادر مج��رب و تخصص��ی مهندس‬ ‫صنایع‪ ،‬مکانیک از تجهیزات پیشرفته ای مثل موارد‬ ‫زیر استفاده کند‪:‬‬ ‫دس��تگاه های ف��رز و ت��راش ‪ ،CNC‬دس��تگاه‬ ‫‪ NC 150‬و ب��رش پالس��ما و عملی��ات حرارتی‬ ‫(اینداکشن) توانسته در تولید مصنوعات صنعتی از‬ ‫جمله تولید قطعات خودرو و موتورسیکلت‪ ،‬صنایع‬ ‫دفاعی‪ ،‬صنایع بهداشتی (لوازم حمام)‪ ،‬دستگاه ها و‬ ‫تجهیزات ورزش��ی و بدنسازی نقش افرینی کرده و‬ ‫ن��ام و برند خود را در زم��ره برترین های این حوزه‬ ‫قرار دهد‪ .‬ش��رکت رایین از بدو تاس��یس‪ ،‬رسالت‬ ‫خود را بر اساس مسئولیت های زیر بنا کرده است‪:‬‬ ‫‹ ‹معرفی برند ملی و رفع وابس�تگی کشور به‬ ‫تجهیزات وارداتی بدنسازی و ورزشی‬ ‫‹ ‹ارائ�ه راهکاره�ای نوین تولی�د در حوزه‬ ‫صنایع فلزی و قطعه تراشی مدرن‬ ‫‹ ‹کارب�ردی ک�ردن فناوری ه�ای نوی�ن و‬ ‫ارتقاء زیرس�اخت های صنعتی در ماشین االت‬ ‫ورزشی‬ ‫ادرس‪ :‬رباط کریم – بلوار امام خمینی – بین میدان امام و میدان شهید بهشتی – خیابان سپیدار ‪ – ۲‬پالک ‪۱۸‬‬ ‫تلفن‪۵۶۲۱۲۱۲۳ – ۵ :‬‬ ‫‪0۹۱۲-۳۸۹۸0۷۶‬‬ ‫ ‬ ‫‪( 0۹۱۲-۱0۸۴۷۹۹‬برادران قاسمی)‬ ‫ ‬ ‫‪www.raeinco.com‬‬ ¾ºIön»Ii nj I§Ã±Ãw »o§Ã¶ » ´ÃvñÃw»oÎ 31 0 03 A C I L SI O R IC M 23 ¥°Q ,´TzÀ ·ITv\ºnIº ·IMIÃi ,·HnHkwIQ ·IMIÃi ,·Ho¿U :Áq¨o¶ oTÎj H &S www.ferroazna.com 40229895 :u§Î , 40229892-4 :¸ÿ±U 1957614056 : ÂTvQk¨ Address: Unit 3, 16 th Floor, No 23, P a r k C e n t e r B l d g , 8 th N a r e n j e s t a n , Tel.: (+98 21) 40229892-4 Pasdaran st, Tehran, 1957614056, Iran info@iranferroalloys.com ifi-export@iranferroalloys.com ‫روز ملی صنعت و معدن گرامی باد‬ ‫اژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان‬ ‫'‬ ‫رونق اقتصادی از مسیر تولید عبور می کند����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪34‬‬ ‫حفظ بازارهای صادراتی و حفظ تولید باکیفیت هدف ماست �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪36‬‬ ‫‪ ۸‬شاه کلید ایمیدرو از زبان غریب پور��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪38‬‬ ‫پیام کرباسیان به صاحبان صنایع و معادن ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪39‬‬ ‫مهم ترین اقدامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تیر ‪ ۹۷‬تا تیر ‪40�����������������������������������������������������������������������������������������������)۹۸‬‬ ‫استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه فعالیت های معدنی�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪44‬‬ ‫تولید شمش طال با وزن ‪ ۵۰۰‬گرمی استاندارد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪46‬‬ ‫اغاز به کار سرمایه گذار معدن طالی هیرد در استان خراسان جنوبی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪47‬‬ ‫افق روشن چادرملو در رشد و توسعه اقتصاد کشور �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪50‬‬ ‫توانمندی های صبا نور در یک نگاه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪59‬‬ ‫شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران در رده بزرگ ترین معادن طالی کشور و جهان ������������������������������������������������‪60‬‬ ‫رانت خواری هفت الیه به نام تولید �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪62‬‬ ‫صنعت خودرو گرفتار مسئوالن سیاسی ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪64‬‬ ‫فعالیت اقتصادی نوعی جهاد است�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪66‬‬ ‫اهداف و مهم ترین فعالیت های انجمن لنت ترمز������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪68‬‬ ‫تفاهمنامه فاز نخست احداث ابگیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان امضا شد�������������������������������������������������������������������������‪70‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان �������������������������������������������������������������������������������������‪71‬‬ ‫تمعرفی شرکت پارس فوالد سبزوار ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪72‬‬ ‫اهداف بزرگ میدکو در یک نگاه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪76‬‬ ‫روز تجارت چه روزی است؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪78‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت ایران توانمندی ها‪ ،‬مشکالت و راه حل ها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪79‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید کنسانتره نقشه راه شرکت مس ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪82‬‬ ‫ارتقاء توان علمی و اجرایی اعضا یکی از اهداف اصلی ما است ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪85‬‬ ‫جهاد برای رونق صنعت ملی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪86‬‬ ‫پیشرفت های صنعت خودرو کشور از گذشته تاکنون ‪ ۷۵‬درصد قطعات بومی سازی شده است ����������������������������������������������������������������‪88‬‬ ‫دستاوردهای ذوب اهن اصفهان در دوران تحریم میراثی ماندگار برای ایندگان است ������������������������������������������������������������������������������������‪90‬‬ ‫اجرای طرح مطالعاتی نیازسنجی صنایع پایین دستی در هرمزگان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪92‬‬ ‫نگاهی به اهم فعالیت ها و برنامه های توسعه ای پیش رو ‪94...........................................................................................................................................‬‬ ‫تحقق رونق تولید با تالش صنعتگران ممکن می شود ‪95............................................................................................................................................‬‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای در فوالد خوزستان ‪96 .........................................................................................................................................................‬‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن شمش و فوالد الیاژی در شرکت پردیس صنعت زنده رود‪100 ...............................................................................‬‬ ‫شرکت شبکه ای بادران گستران ‪101 .................................................................................................................................................................................‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر در سال ‪102................................................................................................................................................................... ۹۷‬‬ ‫اصفهان؛ الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور ‪106................................................................................................................‬‬ ‫بومی سازی کامل جعبه فرمان در کشور برای نخستین بار ‪108....................................................................................................................................‬‬ ‫همکاری سازمان ها شرط اصلی توسعه اکتشافی ‪110....................................................................................................................................................‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬بهترین عملکرد را در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید داشته است ‪111...............................................................................................‬‬ ‫هدف گذاری ‪ ۳۲‬میلیارد دالری صادرات کاال و خدمات به کشورهای همسایه‪112 ...............................................................................................‬‬ ‫پیام رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران به مناسبت روز ملی صنعت و معدن ‪117...................................................................................‬‬ ‫معادن موتور محرکه اقتصاد کشور هستند ‪118..............................................................................................................................................................‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از دستاوردهای پرخیر و برکت جمهوری اسالمی ایران است ‪120 .............................................................................‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬درصد ورق گالوانیزه کشور در فوالد امیرکبیر کاشان‪124.........................................................................................................................‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست در فوالدی ها یک فرهنگ شده است ‪126...........................................................................................................................‬‬ ‫صنعتی سبز در گرمای اتشین جنوب ‪128......................................................................................................................................................................‬‬ ‫اتش تحریم ها‪132...............................................................................................................................................................................‬‬ ‫گذا ِر سیاوش وار از ِ‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان‪138...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان ‪140.......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫معرفی مجتمع سنگ اهن سنگان و شرکت های سرمایه گذار در پروژه احداث کارخانجات کنسانتره و گندله سازی در منطقه سنگان‪142.......‬‬ ‫حیات الومینای ایران وابسته به معدن تاش‪144.............................................................................................................................................................‬‬ ‫در صورت تامین اعتبار تا ‪ ۸‬ماه دیگر اولین محصول الومینایز بومی تولید خواهد شد‪145................................................................................‬‬ ‫خیز بلند بیمه دی جهت پیشرفت و سوداوری بیشتر‪146...........................................................................................................................................‬‬ ‫عملکرد سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان در دولت تدبیر و امید‪147..............................................................................................‬‬ ‫شرکت تعاونی اریا شیمی تولیدکننده موفق و برگزیده سموم کشاورزی‪148 .....................................................................................................‬‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬هزار تن پتاس در مجتمع خور‪150..................................................................................................................................................................‬‬ ‫اهم فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان ‪151.......................................................................................................‬‬ ‫مروری بر عملکرد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)‪152................................................................................................‬‬ ‫اهمیت سیاست گذاری منسجم در بخش معدن در شرایط فعلی‪154.......................................................................................................................‬‬ ‫عملکرد طرح رونق تولید در استان خوزستان‪156..........................................................................................................................................................‬‬ ‫برگزاری نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال ‪157............................................................................................ ۹۸‬‬ ‫افتخاری شیرین‪158..............................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫کارنامه سال ‪ 1397‬و برنامه سال ‪1398‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪162......................................................................‬‬ ‫رشد ‪ ۶۰‬درصدی در مقادیر فروش فوالد هرمزگان‪174...............................................................................................................................................‬‬ ‫تولید و حفظ ثروت ملی ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی ‪176............................................................................................‬‬ ‫اجرای طرح ملی پوشاک صنعت نساجی ایران را متحول می کند ‪178.....................................................................................................................‬‬ ‫نمایشگاه و نگاه های غیرمنصفانه‪180.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر ویژه نامه ها‪ :‬میالد محمدی‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫همکاران‪ :‬شروین اشیدری‪ ،‬محبوبه قرمزچشمه‪ ،‬الهه بهرام‪،‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ ،‬سینا ستوده‪ ،‬نرگس حافظی‪ ،‬زهره محسنی‪،‬‬ ‫زهرا فعله گری و حسین جعفری‪ ،‬مهرداد بیات‪ ،‬مهرناز خوشبخت‬ ‫طراح جلد و صفحه ارا‪ :‬مسعود رمضانی‬ ‫ویراستار‪ :‬شاپور پشابادی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای و ایدا فریدی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫بازرگانی‪ :‬مجید مدنی‪ ،‬محمدرضا ابراهیمی‪ ،‬امیرحسین‬ ‫حبیبی و محدثه حاج علی‬ ‫نمایندگان استانی‪:‬‬ ‫بهروز راعی ‪ -‬استان اصفهان‬ ‫بهزاد ساسان پور ‪ -‬استان خوزستان‬ ‫بردیا امیرتیموری ‪ -‬استان کرمان‬ ‫پرستو سهرابی پور ‪ -‬استان هرمزگان‬ ‫اسیه هودفر ‪ -‬استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ی‬ ‫مصطفی مالیی ‪ -‬خراسان جنوب ‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫تلفن مرکزی اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس مرکزی اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام‪ ،‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی‪1586733811 :‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬ر‬ ‫تنها رسانه سایبری‬ ‫در حوزه صنعت و معدن‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫رونق اقتصادی از مسیر تولید عبور می کند‬ ‫‪36‬‬ ‫رضا رحمانی – وزیر صنعت معدن و تجارت‬ ‫امس��ال س��ال رونق تولید اس��ت و رونق تولید‬ ‫نیز به عنوان یک راهبرد مطرح ش��ده اس��ت که‬ ‫بر اس��اس ان برای حل مش��کالت کشور باید از‬ ‫ان تبعیت کنیم‪ .‬این راهکار تجربه ش��ده اس��ت‬ ‫و در همه جای دنی��ا نیز‪ ،‬راهکار رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی‬ ‫عمل کرد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مح��ور کاری مهم برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این محورها در حوزه های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‬ ‫خارجی‪ ،‬بازرگانی داخلی‪ ،‬فناوری‪ ،‬مباحث مالی و‬ ‫مباحث مربوط به کس��ب و کار هستند که البته‬ ‫ح��وزه بازرگانی داخل��ی ‪ ۱۲‬زیربرنامه مهم را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر برای تامین نقدینگی واحدهای‬ ‫تولید متکی به بانک ها هس��تیم اما باید از ساز و‬ ‫کار و منابع جدید مانند بازار س��رمایه و انتش��ار‬ ‫اوراق استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری همواره بر موضوع حمایت از‬ ‫تولید داخلی تاکید داشته اند که مبارزه با قاچاق‬ ‫یک��ی از وجوه این مبارزه اس��ت‪ .‬مبارزه با قاچاق‬ ‫به عن��وان یکی از اولویت های ای��ن وزارتخانه در‬ ‫س��ال جاری درنظر گرفته ش��ده و همراهی همه‬ ‫دس��تگاه ها و متولی��ان ام��ر نیز در ای��ن موضوع‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫با توجه به تالش های ص��ورت گرفته در ایجاد‬ ‫منظومه س��اماندهی الکترونیک��ی در فرایند های‬ ‫تج��اری‪ ،‬بای��د تمام هم��ت خود را در راس��تای‬ ‫استفاده از زیرساخت های سامانه ای جهت تسهیل‬ ‫تجارت به کار گیریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر براس��اس تاکی��دات مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬بای��د هم��کاری و اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫همسایگان را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫در واق��ع در س��ال ج��اری تمرک��ز م��ا روی‬ ‫کشورهای منطقه است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر براس��اس اخرین امار ‪ ۲‬درصد‬ ‫کاالهای مورد نیاز کشورهای اوراسیا توسط ایران‬ ‫تمین می شود و ‪ ۳‬درصد درصد صادرات انها به‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬علی رغم همسایگی ایران با ‪ 3‬کشور‬ ‫از اعضای اوراسیا‪ ،‬به خوبی از این ظرفیت استفاده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 50‬درص��د از ص��ادرات جهانی‪ ،‬تحت‬ ‫پوش��ش قراردادهای بین المللی صورت می گیرد‬ ‫و س��هم ایران از ان تنها ‪ 4‬درصد اس��ت‪ .‬اوراسیا‬ ‫از مهم تری��ن اتحادیه ه��ای جهانی اس��ت و این‬ ‫موافقت نامه جدی ترین توافق نامه ای اس��ت که ما‬ ‫به ان ورود کرده ایم‪.‬‬ ‫می توانیم درباره اقالم کاالیی در این توافق نامه‪،‬‬ ‫مذاک��ره کنیم و تع��داد و اق�لام ان را مطابق با‬ ‫منافع کش��ور کاهش یا افزای��ش دهیم‪ .‬با اجرای‬ ‫این توافق نام��ه تعرفه ترجیحی ‪ 360‬قلم کاال در‬ ‫اختیار کشورهای اوراس��یا قرارداده می شود و در‬ ‫مقاب��ل ص��ادرات ‪ 502‬قلم از کااله��ای ایرانی با‬ ‫تعرفه ترجیحی انجام می شود‪ .‬در ‪ 3‬سال گذشته‬ ‫برای اجرای این توافق نامه‪ ،‬مهم ترین مورد‪ ،‬منافع‬ ‫ملی کش��ور بوده و این الیحه در مجلس ‪ 5‬کشور‬ ‫عضو اوراسیا تصویب شده است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫برنامه ریزی «زامیاد» برای افزایش‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی تیراژ تولید در سال جاری‬ ‫محمد زارع پور اشکذری‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروسازی زامیاد‬ ‫ش��رکت زامیاد یک��ی از قدیمی ترین ش��رکت های‬ ‫خودرو س��از تجاری کش��ور اس��ت که از سال ‪1342‬‬ ‫فعالیت خ��ود را در زمینه تولی��د خودروهای باری و‬ ‫مس��افری اغاز کرده و دارای قدمتی بیش از ‪ 56‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموع��ه‪ ،‬در دوره ای محص��والت ولوو را‬ ‫تولید می کرد و از س��ال ‪ ۱۳۷۲‬شریک تجاری شرکت‬ ‫ایویکو ایتالیا در حوزه خودروهای سنگین شد‪.‬‬ ‫کامیون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و همچنین وانت نیسان‬ ‫در این دوره در زامیاد تولید شدند‪ .‬البته گفتنی است‬ ‫تولید وانت نیس��ان از سال ‪ 1349‬در این شرکت اغاز‬ ‫شده است‪.‬وانت نیس��ان زامیاد سال هاست به عنوان‬ ‫خودروی��ی اقتص��ادی در کن��ار خانواده ه��ای ایرانی‬ ‫حضور دارد و وسیله کار افراد بسیاری است که کمک‬ ‫زی��ادی به درامد خانواده ها می کنند و تقریبا به اندازه‬ ‫کامیونت ها قابلیت جابه جایی بار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقاء کیفی محصوالت‬ ‫وانت نیسان زامیاد‪ ،‬استانداردهای حال حاضر کشور‬ ‫در زمین��ه های میزان مصرف س��وخت و االیندگی را‬ ‫پاس می کند و تمام تالش مجموعه زامیاد این اس��ت‬ ‫که محصوالتش از سال اینده‪ ،‬منطبق با استانداردهای‬ ‫االیندگ��ی یورو‪ ۵‬تولید ش��وند‪ .‬بدین منظ��ور‪ ،‬ارتقاء‬ ‫کیفی موتور و سیس��تم ایمنی خودروها هم توس��ط‬ ‫معاونت مهندس��ی مجموعه زامی��اد در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن در زمین��ه خودکفایی نیز مس��ئله‬ ‫تحقیق و توس��عه (‪ )R&D‬و س��اخت داخل قطعات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬به طور جدی تا کسب نتایج مطلوب در این‬ ‫شرکت پیگیری می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫به منظور تحقق شعار س��ال ‪«98‬رونق تولید» و بر‬ ‫اساس سیاست های تکلیف شده از سوی مدیریت ارشد‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬شرکت زامیاد برای کاهش‬ ‫اثرات و فش��ارهای حاصل از تحریم ها‪ ،‬به دنبال عمق‬ ‫س��اخت داخل خودروهای خود به ویژه در محصوالت‬ ‫وانت نیس��ان‪ ،‬پادرا و ریچ است‪ .‬بدین منظور‪ ،‬قطعات‬ ‫نیسان تا ‪ ۹۰‬درصد بومی سازی شده اند‪ .‬در وانت پادرا‬ ‫بی��ش از ‪۶۵‬درصد قطعات از داخل تامین می ش��ود و‬ ‫هدفمان رساندن این عدد به ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد تا پایان‬ ‫سال است‪ .‬همچنین هدف گذاری برای داخلی سازی‬ ‫وان��ت ریچ زامیاد نیز (که در حال حاضر با ‪۲۰‬درصد‬ ‫عمق س��اخت داخل تولی��د می ش��ود)‪ ۴۰ ،‬درصد تا‬ ‫پایان س��ال اس��ت‪ .‬این خودرو بیش از نیم دهه است‬ ‫که در کش��ور تولید می ش��ود و از سال ‪ ۹۶‬خط تولید‬ ‫ان از پارس خودرو به زامیاد منتقل شده و تنوع سبد‬ ‫محصوالت تولیدی این مجموعه را افزایش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پادرا به جای نیسان‬ ‫از دیگر برنامه های این��ده مجموعه زامیاد‪ ،‬موضوع‬ ‫جایگزینی وانت نیس��ان است‪ .‬برنامه داریم تولید این‬ ‫خودرو را تا زمانی که مجوزهای اس��تانداردی کش��ور‬ ‫را پ��اس می کند‪ ،‬ادامه دهیم‪ .‬ضم��ن اینکه همزمان‬ ‫وان��ت «پادرا پ�لاس» را با همان ظرفی��ت تناژ باری‬ ‫نیسان (‪۲.۲‬تن) به تدریج جایگزین وانت نیسان کنیم‪.‬‬ ‫شاسی‪ ،‬قوای محرکه ‪ ،‬گیربکس و اکسل در پادرا پالس‬ ‫همانند وانت نیس��ان خواهد ب��ود و تغییراتی در اتاق‬ ‫خودرو اتفاق خواهد افتاد‪ .‬پادرا پالس س��ال گذش��ته‬ ‫در نمایش��گاه خودرو تهران به نمایش گذاشته شد و‬ ‫قرار اس��ت با امکاناتی مناسب به بازار عرضه شود‪ .‬این‬ ‫امکانات جدید به عنوان قطعات اصلی این خودرو (نه‬ ‫به عنوان اپشن) ش��امل‪ :‬ارتقاء کیفیت کولر‪ ،‬سیستم‬ ‫هیدرولیک‪ ،‬تایر رادیال و‪ ...‬خواهد بود‪.‬‬ ‫قصد داریم تولید نسل جدید پادرا را در ‪ ۶‬ماهه دوم‬ ‫امس��ال اغاز و خط تولیدش را در مدتی کوتاه با خط‬ ‫تولید نیس��ان جابه جا کنیم تا ضمن حفظ بازار خود‪،‬‬ ‫رضایت مشتریان را در سطحی مطلوب بدست اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ تولید‬ ‫از دیگ��ر برنامه های ش��رکت زامیاد در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫افزایش تیراژ تولید ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصدی خودروهاس��ت‪.‬‬ ‫سال گذش��ته علیرغم اعمال تحریم‪ ،‬شمارگان تولید‬ ‫خودروه��ای این ش��رکت‪ ۲۴ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو و‬ ‫نسبت به سایر مجموعه ها مناسب تر بود که در قیاس‬ ‫با مدت مش��ابه سال ‪ ،96‬تنها ‪۲۰‬درصد کاهش تولید‬ ‫داشتیم‪ .‬اما توانستیم وضعیت تولید و فروش و در واقع‬ ‫جریان نقدینگی خود را کنترل کنیم و دچار مش��کل‬ ‫نشویم‪.‬هدف گذاری انجام شده برای سال ‪ 98‬افزایش‬ ‫تیراژ تولید به ‪ ۴۰‬هزار خودرو است تا بتوانیم با توجه‬ ‫به ش��رایط خاص کشور‪ ،‬بخش بیش��تری از نیاز بازار‬ ‫داخل را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫مجموع��ه زامیاد ام��کان افزایش تی��راژ را دارد و با‬ ‫توجه به داخلی س��ازی هایی که در مدل های مختلف‬ ‫خودرویی در حال انجام است‪ ،‬امیدواریم تولید امسال‬ ‫خ��ود را به بیش��ترین حد ممکن برس��انیم‪ .‬هدف ما‬ ‫رضایت حداکثری مشتریان است‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‪:‬‬ ‫حفظ بازارهای صادراتی و حفظ تولید‬ ‫باکیفیت هدف ماست‬ ‫صم��ت‪ :‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون ام��ور معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫روز ملی صنعت و معدن در گفت وگو با صمت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬برای همه بخش های اقتصادی سال‬ ‫سختی بود‪ .‬خوشبختانه معادن و صنایع معدنی به‬ ‫هر روشی علی رغم تمام سختی ها توانستند عالوه ‬ ‫بر حفظ تولید‪ ،‬نسبت به سال پیش افزایش تولید‬ ‫نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ه�ا نتوانس�تند صنع�ت را زمین گیر‬ ‫کنند‬ ‫‪38‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫هم نی��از صنایع داخلی به م��واد معدنی را تامین‬ ‫کردند و هم توانس��تند محصوالت خ��ود را صادر‬ ‫کنن��د‪ .‬معدن و صنایع معدنی به ش��کل کلی ‪۸.۵‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات داشتند و این نشان می دهد‬ ‫تحریم ها نتوانستند صنعت ایران را زمین گیر کند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان ای��ن موضوع‬ ‫که حاش��یه س��ود ش��رکت های صنعتی و معدنی‬ ‫مّها پایین ام��د اما صادرات‬ ‫ای��ران با وج��ود تحری ‬ ‫به هیچ وجه متوقف نشد‪ .‬امارها حاکی از این است‬ ‫که واح دّهای تولیدی معدنی نسبت به سال پیش‬ ‫عملکرد بهتری داشتند و صادرات نیز به قوت خود‬ ‫ادامه یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حف�ظ تولی�د باکیفی�ت‪ ،‬حف�ظ بازار های‬ ‫صادراتی هدف ماست‬ ‫وی در پاسخ این پرس��ش که مهم ترین اولویت‬ ‫معدنی و صنایع معدنی ش��ما چیست گفت‪ :‬حفظ‬ ‫تولی��د‪ ،‬حفظ بازارهای صادرات��ی و حفظ کیفیت‬ ‫مهم ترین اولویت ماست‪ .‬اگر کاالی باکیفیت تولید‬ ‫کنیم صادرات حتما توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نم�ره خوبی ب�ه همه واحد ه�ای تولیدی‬ ‫می دهم‬ ‫ن عملکرد ما‬ ‫وی در پاس��خ این پرسش که بهتری ‬ ‫در زمینه معدن و صنای��ع معدنی مربوط به کدام‬ ‫شّهاس��ت؟ گفت‪ :‬همین که واح دّهای تولیدی‬ ‫بخ ‬ ‫در این ش��رایط توانسته اند تولید کنند نمره خوبی‬ ‫به همه انها می دهم‪ .‬به ترتیب فوالدی در مقام اول‬ ‫هستند و پس ازان بخش های مس‪ ،‬سیمان‪ ،‬کاشی‬ ‫و سرامیک و شیشه در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت ها توانس�ته اند مش�کالت را از س�ر‬ ‫بگذرانند‬ ‫س��رقینی گفت‪ :‬معادن س��نگ اهن و شیش��ه و‬ ‫سرامیک نس��بت به سال گذش��ته افزایش تولید‬ ‫داش��ته است‪ .‬کل معادن کش��ور ‪ ۴۶۰‬میلیون تن‬ ‫مواد معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬تولید کردند که نس��بت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬در حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تن بیشتر‬ ‫بوده است‪ .‬شرکت ها توانسته اند مشکالت را از سر‬ ‫بگذرانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کل صادرات س�نگ خام ب�ه ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫نمی رسد‬ ‫ش که چه می��زان از‬ ‫وی در پاس��خ ای��ن پرس�� ‬ ‫ص��ادرات کنونی م��ا به صادرات س��نگ اهن خام‬ ‫مربوط می ش��ود گف��ت‪ :‬کل صادرات س��نگ اهن‬ ‫خام به ‪ ۸‬میلیون تن نمی رس��د که در حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر ارزش صادرات س��نگ اهن خام در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ایران است و این س��نگ اهن عمدتاً به‬ ‫چین صادر می ش��ود و به جز چین مقصد صادراتی‬ ‫دیگری برای سنگ اهن خام معدنی و مواد معدنی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹چیدمان صادرات سنگ تغییر کند‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به صادرات مواد‬ ‫معدن��ی باکیفیت به عنوان یکی از معضالت معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران گفت‪ :‬در تمام جلس��ات‬ ‫گفتیم مخالف صادرات س��نگ س��اختمانی بریده‬ ‫نشده نیس��تیم‪ .‬در تمام دنیا هم زمان هم صادرات‬ ‫س��نگ های بریده شده دارند و هم صادرات سنگ‬ ‫تزئین��ی خ��ام دارند ام��ا نکته مهم ان اس��ت که‬ ‫سنگ های باکیفیت خوب را به سوی صنایع داخلی‬ ‫روان��ه می کنند و س��نگ های با کیفی��ت پایین تر‬ ‫را ص��ادر می کنن��د‪ .‬در ایران ای��ن روال به عکس‬ ‫عمل می ش��ود‪ ،‬س��نگ باکیفیت خ��وب و ممتاز‬ ‫صادر می ش��ود و س��نگ بر های داخلی نمی توانند‬ ‫با س��نگ برهای چینی رقابت کنند‪ .‬س��نگ برهای‬ ‫چینی‪ ،‬س��نگ باکیفی��ت را از ای��ران خریده و با‬ ‫فناوری پیش��رفته خود محصوالت باکیفیتی تولید‬ ‫می کن��د و در بازار عرضه می کند و س��نگ بر های‬ ‫ایرانی علی رغم داش��تن منابع باکیفیت س��نگی‪،‬‬ ‫مجبورند با سنگ های درجه دو محصوالت خود را‬ ‫تولید کنند لذا س��نگ بر های داخلی نمی توانند با‬ ‫نمون هّهای باکیفیت چینی رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬عالوه بر موارد گفته ش��ده‬ ‫تعرفه هایی که برای واردات توسط کشور ها در نظر‬ ‫ی قدرت ایران را در‬ ‫گرفت ه می شود و موانع تحریم ‬ ‫این رقابت پایین می اورد‪ .‬صاحبان صنایع و معادل‬ ‫مّها مش��کالت بسیاری دارند‪.‬‬ ‫ایران به خاطر تحری ‬ ‫در تمام بازار های دنی��ا برای واردات اقالم فراوری‬ ‫ش��ده‪ ،‬تعرفه باال می گذارند و ب��رای واردات مواد‬ ‫ن می گذارند‪ .‬دلیل ان این اس��ت‬ ‫خ��ام تعرفه پایی ‬ ‫که می خواهند ارزش افزوده در داخل کشور باشد و‬ ‫به بیرون از مرز ها نرود‪ .‬ما نیازمند این هستیم که‬ ‫اقالم درجه یک سنگی در داخل و در صنایع ایران‬ ‫فراوری شود و اقالم درجه دو صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض چندان بازدارنده نیست‬ ‫وی در پاسخ این پرس��ش که ایا راهکاری برای‬ ‫مدیریت موضوع صادرات سنگ اهن در نظر گرفته‬ ‫شده است گفت‪ :‬ما برای حفظ سنگ اهن باکیفیت‬ ‫برای صادرات عوارض وضع کردیم البته این عوارض‬ ‫چندان بازدارنده نیست‪ .‬عوارض برای امسال یعنی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸‬درصد و برای اینده یعنی سال‬ ‫‪ ۹۹‬در حدود ‪ ۱۰‬درصد تعیین ش��ده است‪ .‬مرجع‬ ‫تعیین عوارض وزارت صمت نیست‪ .‬به شکل کلی‬ ‫وزارت صمت پیشنهاد می کند و شورای اقتصاد با‬ ‫در نظ��ر گرفتن همه جه��ات تصویب می کند‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیم تعرفه سنگین تری برای صادرات سنگ خام‬ ‫بگذاریم‪ ،‬طبیعتاً صادرات جاذبه صادراتی خود را از‬ ‫دست می دهد و فراوری ان رونق می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیداتی برای مقابله اندیشیده ایم‬ ‫سرقینی در پاسخ این پرسش که بهترین راهکار‬ ‫ب��رای مقابله با این تحریم ها چیس��ت گفت‪ :‬ما در‬ ‫ح��ال ورود به دوره جدیدی از تحریم ها هس��تیم‪.‬‬ ‫تحریم ها هم به ش��کل کلی بی اثر نیس��ت‪ .‬با این‬ ‫تحریم ها توقف کش��تی ها بیشتر می شود و هزینه‬ ‫حمل و بیمه کش��تی ها افزایش می یابد‪ .‬خریداران‬ ‫دست باال را می گیرند اما ما هم بیکار ننشسته ایم و‬ ‫تمهیداتی اندیشیده ایم‪ .‬در تمام رشته های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدن��ی از قبل راهکار های��ی را تدارک‬ ‫دیده ایم تا بتوانیم ش��رایط س��خت تحریم ها را از‬ ‫مّها هرچقدر هم باال باشد تنها‬ ‫سر بگذرانیم‪ .‬تحری ‬ ‫می تواند میزان حاشیه س��ود صادرکننده ها را کم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزارت صمت‬ ‫شرایط تامین قطعات‬ ‫را برای کارخانجات‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫اگر کارخانجات‬ ‫برای ادامه حیات‬ ‫به قطعات مربوط‬ ‫به ماشین االت‬ ‫نیاز داشته باشند‬ ‫می توانند بدون انتقال‬ ‫ارز قطعات این‬ ‫ماشین االت را وارد‬ ‫کنند‬ ‫‹ ‹گمرک خوش درخشیده است‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ارتباط بین‬ ‫گم��رک و وزارت صنعت و معدن و تجارت چگونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در دوره تحریم خوش درخش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫گم��رک همکاری بس��یار خ��وب و مس��تمری با‬ ‫واحد های تولیدی‪ ،‬وزارتخانه ها به خصوص وزارت‬ ‫صم��ت داش��ته و دارد‪ .‬یکی از دالی��ل مهمی که‬ ‫توانس��تیم در معادن و صنای��ع معدنی صادرات را‬ ‫سروس��امان دهیم‪ ،‬بازار در داخل را تامین کنیم و‬ ‫به طور هم زمان واحد ها را سرپا نگه داریم‪ ،‬همکاری‬ ‫گمرک بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ارتب��اط با گمرک‬ ‫اف��زود‪ :‬گمرک به ما در تعیی��ن پایه نرخ صادراتی‬ ‫کمک می کند‪ .‬تعیین نرخ پایه صادراتی از اهمیت‬ ‫بسیاری برخوردار است گمرک به ما کمک می کند‬ ‫صادرات‪ ،‬جذابیت خود را حفظ کند و عدد معقولی‬ ‫را ب��رای پایه صادراتی منظ��ور می کند‪ .‬گمرک با‬ ‫حداقل م��دارک و با نهایت اغم��اض به واحد های‬ ‫معدنی و صنعتی کمک می کند مواد اولیه خود را‬ ‫از گمرک خارج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات بدون انتقال ارز‬ ‫وی در رابط��ه ب��ا تامین قطعات ماش��ین االت و‬ ‫صنایع معدنی گف��ت‪ :‬قطعات جز نیاز های روزمره‬ ‫همه کارخانجات اس��ت‪ .‬هر قطعه در کارخانجات‬ ‫عم��ری دارد و باید تعویض ش��ود قبل از تحریم ها‬ ‫به هم��ه کارخانه ها گفتیم به فک��ر تامین قطعات‬ ‫پرمصرف خود باش��ند‪ .‬یک سری از کارخانه ها در‬ ‫تهی��ه قطعات خ��ود‪ ،‬ضربتی عمل کردن��د‪ .‬بعد از‬ ‫اعمال تحریم ه��ا همچنان ام��کان تامین قطعات‬ ‫است اما خرید ان گران تر از روال معمول است‪.‬‬ ‫س��رقینی در پاس��خ این پرس��ش که ایا وزارت‬ ‫صمت در تامی��ن قطعات ب��ه کارخانجات کمکی‬ ‫کرده اس��ت گف��ت‪ :‬وزارت صمت ش��رایط تامین‬ ‫قطعات را برای کارخانجات تسهیل کرده است‪ .‬اگر‬ ‫کارخانج��ات برای ادامه حی��ات به قطعات مربوط‬ ‫به ماش��ین االت نیاز داشته باشند می توانند بدون‬ ‫انتق��ال ارز قطعات این ماش��ین االت را وارد کنند‪.‬‬ ‫البته تاکی��د می کنم این فرصت فقط در ارتباط با‬ ‫قطعات ماشین االت است نه خود ماشین االت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صمت اف��زود‪ :‬دولت طی مصوبه ای‬ ‫ت��ا س��قف ‪ ۳۰۰‬میلی��ون ی��ورو واردات قطع��ات‬ ‫ماش��ین االت تولیدی صنای��ع را حمایت می کند‬ ‫که بر اس��اس ان اگر یکی از ماشین االت صنعتی‬ ‫تولیدی با مش��کل روبه رو ش��ده باش��د با حداقل‬ ‫تش��ریفات اداری با روش بدون انتق��ال ارز قطعه‬ ‫موردنظر را وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار فوالد ارامش دارد‬ ‫وی در ادامه با تشکر از واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫به نظر م��ن واحدهای تولیدی ب��ا دولت و صمت‬ ‫همراه��ی خوبی داش��تند‪ .‬اگ��ر امروز ب��ازار فوالد‬ ‫م ش��ده‬ ‫ارام��ش دارد‪ ،‬اگر بازار مس و فلزات تنظی ‬ ‫اس��ت و در تامین سیمان کمبود نداریم‪ ،‬اگر مردم‬ ‫امروز به راحتی شیش��ه و سرامیک تهیه می شود‪،‬‬ ‫همه و همه ب��ه دلیل همکاری صنعت گران بخش‬ ‫ن و فوالد است‪.‬‬ ‫معد ‬ ‫‹ ‹از صنعت گران تشکر می کنیم‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬ما از صنعت گران‬ ‫تش��کر می کنیم زیرا هم��کاری خوبی ب��ا وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دارند و به حداقل س��ود‬ ‫قانع هس��تند و هم صنعت را س��رپا نگه داشتند و‬ ‫هم بازار را تامین کردند و هم صادرات را توس��عه‬ ‫دادند و مواد اولی��ه خود را بدون کمک دولت و با‬ ‫همان ارز صادراتی وارد کردند‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۸‬شاه کلید ایمیدرو از زبان غریب پور‬ ‫‪40‬‬ ‫خداداد غریب پ�ور ‪ -‬رئیس هیئت عامل‬ ‫ایمیدرو‬ ‫راه توس��عه از مس��یر علمی می گذرد و ما باید‬ ‫توسعه این مرکز را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫با جهاد دانش��گاهی به توافقاتی رس��یده ایم تا‬ ‫شرکت هایی که نیازمند دانش برای تولید الکترود‬ ‫و کک س��ازی هس��تند با کمک این سازمان‪ ،‬کار‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت های صنعتی باید وارد میدان ش��وند و‬ ‫از ظرفیت جهاد دانش��گاهی استفاده کنند‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته این مرکز ‪ ۲۷‬هزار نمونه را انالیز کرده‬ ‫است‪ .‬بازسازی و احیای معادن کوچک مقیاس در‬ ‫برنامه های ایمیدرو قرار دارد‪ .‬ما با بخش خصوصی‬ ‫به گفت وگو می پردازیم و تصمیم گیری های الزم‬ ‫را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۴‬ه��زار معدن غیرفعال در کش��ور‬ ‫داریم که برای امس��ال فعال سازی ‪ ۱۵۰‬مورد از‬ ‫این معادن را پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۲‬کار برجس��ته و مهم در دستور کار ایمیدرو‬ ‫قرار دارد‪ .‬اول اکتشاف در ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومترمربع‬ ‫اس��ت که با کنسرسیوم های بزرگ و شرکت های‬ ‫معدنی و ایمپاس��کو اجرایی می ش��ود که در این‬ ‫زمین��ه مرک��ز تحقیقات نی��ز پش��توانه ای برای‬ ‫اکتشافات خواهد بود تا ازمایشهای الزم را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دومین م��ورد نیز احی��ای معادن‬ ‫کوچک مقیاس اس��ت که با همکاری تشکل هایی‬ ‫مثل خانه معدن می تواند در کل کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫قصد داریم بخش تصدی گری را رونق دهیم تا‬ ‫حمایت بیش��تری انجام دهیم و بخش خصوصی‬ ‫اماده سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی شود‪.‬‬ ‫بخش معدن ظرفیت الزم برای جایگزین شدن‬ ‫با نفت را دارد و این در حالی است که با توجه به‬ ‫شرایط خاص اقتصاد کشور و وضعیتی که در این‬ ‫بخش به چش��م می خورد باید ارتباط بیشتری با‬ ‫بخش خصوصی برقرار کرد تا بتوان از این فرصت‬ ‫به خوبی بهره مند شد‪.‬‬ ‫هر جا بخش خصوصی مایل به س��رمایه گذاری‬ ‫باشد ما به عنوان دولت استقبال کرده و زمینه های‬ ‫الزم را فراهم خواهیم اورد‪.‬‬ ‫تاکید ایمیدرو بر توسعه سرمایه گذاری و رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬مش��ارکت بخش خصوصی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت معادن بزرگ‪ ،‬توانمندس��ازی و توس��عه‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬اس��تفاده از دانش بومی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و سوداوری به جای سوددهی است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫پیام کرباسیان به صاحبان صنایع و معادن‬ ‫مهدی کرباس��یان در س��ال های خدمت خود‬ ‫موفق به دریافت نشان درجه ‪ ۲‬لیاقت و مدیریت‬ ‫و نش��ان درجه ‪ ۲‬خدمت شد‪ .‬وی سال ها معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رئیس هیات‬ ‫عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران بود و در سال های خدمت خود تاثیر‬ ‫ت صنای��ع و معادن ایران‬ ‫بس��یاری در روند فعالی ‬ ‫بیستو سومین سال بزرگداشت روز ملی‬ ‫ ‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫صنعت و معدن در چهل و یکمین س��ال پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی و با تاکید بر رونق تولید برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این راس��تا با این مدیر شایسته به‬ ‫گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬تیرماه روز ملی صنعت و معدن است‪،‬‬ ‫چ�ه پیام�ی ب�رای صنعت گ�ران و معدنی ها‬ ‫دارید؟‬ ‫به نوب��ه خود‪ ،‬روز صنعت و مع��دن را به کلیه‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬کارافرین��ان‪ ،‬صاحبان معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی و ش��اغلین د ر حوزه هایی که به‬ ‫شکل مس��تقیم و غیرمس��تقیم با صنعت کشور‬ ‫ک می گویم‪ .‬صنعت گرانی که‬ ‫س��روکار دارند تبری ‬ ‫ب��ا موفقیت عمل کردند و توانس��تند بحران ها را‬ ‫باوجود تما م سختی ها پشت سر بگذارند‪ .‬در این‬ ‫شرایط باید به تولید کننده های معدنی و صنعتی‬ ‫خدا قوت مضاعف گفت‪ .‬از طرف دیگر باید تالش‬ ‫ملت ای��ران‪ ،‬همدلی و وحدتی ک��ه برای گذار از‬ ‫تحریم و حرکت به سمت رونق دارند را ستود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی ش�ما از ش�رایط کنونی صنایع و‬ ‫مع�ادن با وج�ود تحریم ها چیس�ت؟ با توجه‬ ‫ب�ه ان ک�ه دور جدی�دی از تحریم ها درراه‬ ‫اس�ت‪ ،‬ش�رایط کنون�ی کش�ور را چگون�ه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫موضوع��ات کل��ی صنایع و مع��ادن را در چند‬ ‫بخش می توان بررس��ی ک��رد‪ :‬اول تحریم ها‪ ،‬دوم‬ ‫سیاس��ت های ارزی بان��ک مرکزی‪ ،‬س��وم پایان‬ ‫یافت��ن فرص��ت ‪ ۹۰‬روزه ‪ ۴‬فلز اساس��ی‪ ،‬چهارم‬ ‫لو نقل‪.‬‬ ‫محدودیت های حم ‬ ‫شرایط کنونی اقتصاد ایران دارای چند ویژگی‬ ‫ن ان موضوع‬ ‫است‪ .‬نخس��تین و ازجمله مهم تری ‬ ‫تحریم هاست‪ .‬تحریم ها سال های سال است که بر‬ ‫ایران اعمال می ش��ود اما از سال گذشته سخت تر‬ ‫ش��ده است‪ .‬این که بگوییم تحریم ها بر صنعت گر‬ ‫اثر نمی گذارد درست نیست؛ باید واقع بین باشیم‬ ‫در شرایط کنونی با وجود تشدید تحریم ها شرایط‬ ‫برای صنعت گر سخت شده است‪.‬‬ ‫سیاس��ت های جدی��د ارزی بان��ک مرک��زی‬ ‫محدودیت جدی برای ص��ادرات و واردات ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬این سیاس��ت ها دومی��ن موضوع مهمی‬ ‫اس��ت که حیات صنعت گ��ران و صاحبان صنایع‬ ‫و معادن را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬سیاست های‬ ‫بانک مرکزی باید به گونه ای تدوین شود که روی‬ ‫ش��اکله اصلی صادرات و وارداتی که پیشرفت را‬ ‫برای کشور به ارمغان می اورد تاثیر نگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوت ‪ ۲۰۱۹‬مصادف با مرداد ‪ ۱۳۸۹‬تاریخ‬ ‫مهمی برای ایران به خصوص معادن و صنایع‬ ‫معدنی اس�ت‪ .‬در ارتب�اط با این موضوع هم‬ ‫توضیحی ارائه کنید‪:‬‬ ‫سومین موضوع مهمی که کار صاحبان صنایع‬ ‫و مع��ادن ای��ران را س��خت می کند اتم��ام دوره‬ ‫فرصت ‪ ۹۰‬روزه به چهار فلز معدنی ایران اس��ت‪.‬‬ ‫این فرصت مردادماه ‪ ۱۳۹۸‬به پایان می رس��د و‬ ‫معدنی ها رسما در لیست تحریم های جدید قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬ش��رکت های معتب��ری همچون فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان در این لیس��ت ق��رار دارد‪ .‬این‬ ‫مّها ش��رایط را برای صاحبان صنایع ایرانی‬ ‫تحری ‬ ‫سخت تر می کند‪.‬‬ ‫لو نقل ای�ران را در‬ ‫‹ ‹ش�رایط کنون�ی حم ‬ ‫این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫حمل ونقل از جمله مهم ترین زیرس��اخت های‬ ‫توس��عه صنای��ع و مع��ادن هر کش��وری اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنای��ع م��ا محدودیت ه��ای‬ ‫لو نقلی دارند‪ .‬برخی کشتی ها اجاره ورود به‬ ‫حم ‬ ‫برخی بنادر را ندارند‪ .‬اجازه ورود در بس��یاری از‬ ‫ی صادر می شود‪.‬‬ ‫موارد به سخت ‬ ‫‹ ‹س�خن شما در روز ملی صنعت و معدن با‬ ‫دولت چیست؟‬ ‫دولت و تصمیم گیران کش��ور باید بپذیرند که‬ ‫ش خصوصی بهره بگیرند و به‬ ‫از مش��اوره های بخ ‬ ‫بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که توانایی حل مش��کالت توسط دولت‪،‬‬ ‫کم اس��ت و دلیل ان هم؛ محدودیت های ناش��ی‬ ‫از تحری��م‪ ،‬کنترل مال��ی و تنگناهای بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش خصوصی راهگشاس��ت و می تواند‬ ‫راهکار های مفیدی در این زمینه پیش روی دولت‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫باید بین مجلس ش��ورای اسالمی و قوه قضاییه‬ ‫و دولت و بخش خصوصی ارتباطات س��ازنده ای‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬بخ��ش دولتی بای��د اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران را‬ ‫محور مسائل و طرف مشورت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاستمدار ان در رابطه با بخش خصوصی‪،‬‬ ‫باید چه رویه ای را در پیش بگیرند؟‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشوری که ایران محصوالت معدنی خود‬ ‫را به ان صادر می کند‪ ۷ ،‬کش��ور در همس��ایگی‬ ‫ای��ران قرار دارن��د بنابرای��ن باید با اس��تفاده از‬ ‫دیپلماسی فعال‪ ،‬مسائل دوجانبه را حل کنیم‪.‬‬ ‫سیاستمداران اجازه دهند که اقتصادی ها حرف‬ ‫بزنند‪ .‬در حال حاضر س��ایه سیاست روی اقتصاد‬ ‫است‪ .‬این سایه کندی رش��د اقتصادی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬تع��داد اقتصاد دولتی در دنیا محدود ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کشور های پیش��رفته بخش خصوصی‬ ‫فعال است درحالی که در ایران هنوز بخش دولتی‬ ‫بر اقتصاد ما حاکم است‪.‬‬ ‫بیشتر کشور های پیشرفته و طرف مقابل ما در‬ ‫تجارت‪ ،‬اقتصاد غیردولتی دارند‪ .‬سیاس��ت گذاری‬ ‫با دولت اس��ت و اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی که بخش خصوصی فعال هس��تند‬ ‫اجرای سیاس��ت های اقتصادی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫بگذاریم اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران و فعاالن بخش خصوصی با طرف های خود‬ ‫در کش��ور های دیگر در ارتباط سازنده‪ ،‬اقتصاد را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت ما این است که در این شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬می خواهیم مشکالت بانکی و بیمه ای را از‬ ‫طریق دولت و بانک مرکزی حل کنیم اما بهترین ‬ ‫راه ح��ل بخش خصوصی اس��ت‪ .‬ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی می تواند در جریان‬ ‫ارتباط و تعامل با اتاق‪ ،‬بحث های بانکی و بیمه ای‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫روز ملی صنعت و معدن‬ ‫بر جهادگران عرصه تولید گرامی باد‬ ‫مهم ترین اقدامات سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (تیر ‪ ۹۷‬تا تیر ‪)۹۸‬‬ ‫‹ ‹پروژه ها و اقدامات در دست اجرا‬ ‫‪42‬‬ ‫•پیگیری انجام ‪ ۲۰‬پروژه سرمایه گذاری با ‪،۲۷‬‬ ‫‪ ۳۸۲.۸‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۴۶۹‬میلیون دالر ‪۵۴۳‬‬ ‫میلیون یورو‪( ،‬مع��ادل ‪۷۸۰ ،۱۲۱‬میلیارد ریال)‬ ‫میزان س��رمایه گذاری و ‪ ۸۵۲ ،۱۱‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقیم؛‬ ‫•پیگیری انجام ‪ ۲‬پ��روژه پیمانکاری عمومی با‬ ‫‪ ۸۱۴ ،۸‬میلیون دالر (معادل ‪۵۱۲ ،۹۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال)‪ ،‬مبلغ پیمان و ‪ ۷۴۸ ،۵‬نفر اشتغال مستقیم؛‬ ‫•پیگی��ری انجام ‪ ۲‬پروژه مدیریت پیمان با ‪،۱۰‬‬ ‫‪ ۶۶۰‬میلی��ون دالر و ‪ ۷۸۲‬میلی��ون یورو (معادل‬ ‫‪ ۶۰۰ ،۰۳۷ ،۱‬میلیارد ریال)‪ ،‬مبلغ پیمان و ‪،۲۸‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر اشتغال مستقیم‪.‬‬ ‫•تعریف و برنامه ریزی ‪ ۶‬پروژه در راستای برنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت (پروژه های رونق‬ ‫تولید) شامل‪:‬‬ ‫*نوس��ازی ‪ ۲۰۲۵۰۰‬دس��تگاه ان��واع ناوگان‬ ‫تجاری‬ ‫* تولید ‪ ۱۳۱۰۰‬واگن باری‪ ،‬مسافری و مترو‬ ‫*ارتقــ��اء و بــ��ه روزاوری س��ــخت افزاری‪،‬‬ ‫نرم افــزاری‪ ،‬ســاختاری و مدیریتــی صنایــع‬ ‫و صنــ��وف تولیــ��دی بــه منظــ��ور بهبــود‬ ‫بهـ��ـ ره وری و رقابت پذیــ��ری صنعتــ��ی ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی‬ ‫*حمایــت از رس��ــوخ فناوری هــای ایجــاد‬ ‫ش��ــده توس��ــط ش��رکت های دانش بنیان بــا‬ ‫صنعــت ‪ ۱۰ /‬شــرکت‬ ‫*طراح��ی و اجرای ی��ک مرک��ز تعالی تحول‬ ‫دیجیتالی در وزارت صنعت معدن و تجارت‬ ‫*کمــ��ک بــ�� ه توس��ــعه متــ��وازن و‬ ‫محرومیت زدایــ��ی از مناط��ق محــ��روم و‬ ‫کمتــربرخــوردار از طریــق توســعه صنایــع‬ ‫و ایجــ��اد اش��ــتغال صنعتــ��ی ‪ ۸‬منطقــ��ه‬ ‫محــروم و ‪ ۴‬طــرح ســرمایه گذاری‬ ‫ارتقــاء و‬ ‫بــه روزاوری‬ ‫ســخت افزاری‪،‬‬ ‫نرم افــزاری‪،‬‬ ‫ســاختاری و‬ ‫مدیریتــی صنایــع‬ ‫و صنــوف تولیــدی‬ ‫بــه منظــور‬ ‫بهبــود بهــ ره وری‬ ‫و رقابت پذیــری‬ ‫صنعتــی ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی‬ ‫‹ ‹صنایع حمل ونقل‬ ‫•طرح تامین و ساخت ‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو‪:‬‬ ‫*برگ��زاری مناقصه ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه واگن برای‬ ‫متروی تهران و انتخاب کنسرس��یوم واگن سازی‬ ‫تهران و ط��رف خارجی به عنوان برن��ده و انعقاد‬ ‫قرارداد‬ ‫*برنامه ری��زی جه��ت ارتقاء س��اخت داخل تا‬ ‫س��قف ‪ ۵۵‬درص��د درقرارداده��ای منعقده برای‬ ‫نخستین بار در کشور‬ ‫•نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین به‬ ‫تعداد ‪ ۲۰۲۵۰۰‬دستگاه‪:‬‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۱۴‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی؛‬ ‫**اخذ مج��وز تامین منابع مال��ی از صندوق‬ ‫توسعه ملی؛‬ ‫**اخذ مصوبات موردنیاز از ش��ورای اقتصاد و‬ ‫هیات وزیران؛‬ ‫**ثب��ت س��فارش ‪ ۴۲‬ه��زار دس��تگاه و اخذ‬ ‫مس��دودی برای ‪ ۲۸‬هزار دستگاه و تحویل ‪۳۶۰‬‬ ‫دستگاه به مشتریان‬ ‫‹ ‹•صنعت هوایی؛‬ ‫**امضا و مبادلــه تفاهمنامه همــکاری بین‬ ‫ایدرو و شرکت اروپایی و نهایی سازی مدل مالی؛‬ ‫**انتخــاب بالگرد امدادی برگزیده با توجه به‬ ‫نتایج تســت عملکردی در شــرایط اب و هوایی‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ایدرو پیشران نهضت ساخت داخل در سال رونق تولید‬ ‫ایران در مناطق مختلف؛‬ ‫**پیگیری نهایی کردن توافقنامه سهام ایدرو‬ ‫و طرف اروپایی در شرکت سرمایه گذاری مشترک‬ ‫‹ ‹•صنعت دریایی؛‬ ‫**پیگی��ری عملی��ات اجرای��ی ‪ ۲‬ط��رح‬ ‫س��رمایه گذاری با حجم س��رمایه گذاری ‪۶۷۵ ،۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال و ‪ ۳۴۴‬میلیون دالر و ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫یورو (معادل ‪ ۸۸۵ ،۳۴‬میلیارد ریال) و اش��تغال‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نفر؛‬ ‫‪)1‬احداث حوض های خش��ک جهت ساخت و‬ ‫تعمیر شناورهای دریایی؛‬ ‫*تکمیل بخ��ش ‪ PLC‬مربوط به درب حوض‬ ‫نوسازی؛‬ ‫*نصب تاسیسات دور حوض ها و اجرای بخشی‬ ‫از الین اتش نش��انی دور حوض ها و تکمیل الین‬ ‫هوای فشرده؛‬ ‫*تنطی��م اقدام��ات تکمیلی در قالب ‪ ۸‬بس��ته‬ ‫کاری و براورد هزینه اجرایی‪ ،‬عناصر و مولفه ها و‬ ‫مش��خصات فنی‪ ،‬تعداد تجهیزات و احجام کاری‬ ‫و اولویت بندی جهت برگ��زاری مناقصه و جذب‬ ‫اس��ناد خزانه اس�لامی تخصیص یافته به میزان‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)2‬ایجاد و راه اندازی سیس��تم ب ه اب اندازی و از‬ ‫اب گیری شناور (تراول لیفت)‪.‬‬ ‫پیگیری اجرایی ش��دن پروژه با جذب اس��ناد‬ ‫خزانه اس�لامی تخصیص یافته ب��ه میزان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع نفت‪ ،‬گاز و انرژی‬ ‫•انج��ام مراحل بهره ب��رداری فازهای ‪ ۱۷‬و ‪۱۸‬‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۹۹‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی تا انتهای سال ‪۹۷‬؛‬ ‫**اتمام عملیات س��اخت سکوهای ‪ D‬و ‪ C‬و‬ ‫ش��روع فعالیت های مرتبط با نص��ب و راه اندازی‬ ‫ان ها؛‬ ‫**رفع پانچ لیس��ت های پ��روژه و فعالیت های‬ ‫مرتبط با اختتام قرارداد فی مابین کنسرس��یوم و‬ ‫کارفرما و پیمانکاران‪.‬‬ ‫**اخذ گواهی تحویل موقت ش��ماره ‪ ۶ ،۵‬و ‪۸‬‬ ‫مشروط به رفع پانچ های تامین متریال و تعهدات‬ ‫تامین کنندگان؛‬ ‫•انجام مراحل اجرای فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۸۴‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی؛‬ ‫‹ ‹پیشرفت مهندسی پروژه‬ ‫*پیش��رفت واقع��ی در مهندس��ی تفصیل��ی‬ ‫‪۹۴.۷۰‬درصد ؛‬ ‫*پیش��رفت واقع��ی در مهندس��ی س��اخت‬ ‫‪۷۶.۴۴‬درصد ؛‬ ‫*پیش��رفت کل پ��روژه در ش��رکت مدیری��ت‬ ‫طرح ه��ای صنعتی ای��ران (‪ )IPMI‬ب��ه میزان‬ ‫‪ ۷۸.۷۲‬درصد‪.‬‬ ‫**اتمام عملی��ات راه اندازی س��کوی اقماری‬ ‫‪ ۱۴C‬در خلیج ف��ارس و اغاز برداش��ت گاز ترش‬ ‫از موقعیت مخزنی دومین س��کوی گازی فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی؛‬ ‫**نص��ب س��کوی ‪ SPD۱۴c‬و دس��تیابی به‬ ‫رکورد داخلی سازی تجهیزات پاالیشگاهی در فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی؛‬ ‫**اغاز عملیات بارگیری س��کوی ‪ ۲۵۰۰‬تنی‬ ‫‪.۱۴B‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫‪44‬‬ ‫**کلنگ زن��ی و اغ��از فعالیت ه��ای اجرای��ی‬ ‫پروژه ه��ای س��رمایه گذاری در مناط��ق کمت��ر‬ ‫توس��عه یافته مانند تولید کاغذ از کربنات کلسیم‬ ‫در شهرس��تان خرام��ه اس��تان ف��ارس ب��ا مبلغ‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۲.۳‬میلیون دالر و ‪ ۳۶۹‬میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغال ‪ ۲۰۱‬نفر و بیواتانول سوختی در‬ ‫شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویر احمد با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۱‬میلیون یورو و ‪ ۸۱۱ ،۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال و اش��تغال ‪ ۱۴۰‬نفر و ط��رح تولید تایر در‬ ‫شهرستان الیگودرز؛‬ ‫‪)1‬طرح تکمیلی اسفراین؛‬ ‫*تکمیل واحدهای ذوب مجدد قطره ای‪ ،‬بخشی‬ ‫از عملی��ات حرارتی‪ ،‬ماش��ین کاری‪ ،‬ازمایش��گاه‬ ‫و کنت��رل کیفیت‪ ،‬تکمیل واح��د ذوب موجود (‬ ‫به غیراز ‪)DRI‬؛‬ ‫*تکمیل زیرپروژه تابگیری و پوسته کنی؛‬ ‫*پیگی��ری فراین��د تکمیل واح��د ریخته گری‬ ‫پیوسته با تخصیص اسناد خزانه اسالمی به میزان‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)2‬ایجاد واحدهای تولید بیواتانول س��وختی از‬ ‫ذرت و ضایعات غالت در کرمانشاه؛‬ ‫*بخش مهندس��ی ‪ ۹۸.۵‬درص��د‪ ،‬بخش خرید‬ ‫‪ ۵۹.۵۶‬درص��د و بخش اجرا نی��ز ‪ ۵۶.۷۸‬درصد‬ ‫(کل پروژه ب��ه میزان ‪ ۶۵.۰۱‬درصد) پیش��رفت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پیگیری فعالیت های اجرایی پروژه با تخصیص‬ ‫اسناد خزانه به میزان ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)3‬ایجاد واحدهای تولید بیواتانول س��وختی از‬ ‫ذرت و ضایعات غالت در باشت؛‬ ‫*امض��ای ق��رارداد ‪ EPC‬اح��داث کارخان��ه‬ ‫بیواتانول سوختی با پیمانکاران داخلی‬ ‫*اس��تقرار ماش��ین االت خاکب��رداری و اغ��از‬ ‫عملیات خاکبرداری سایت؛‬ ‫*برگزاری مراس��م کلنگ زنی پ��روژه با حضور‬ ‫وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��هرک‬ ‫صنعتی خان احمد شهرستان باشت‪.‬‬ ‫*پیگیری فعالیت های اجرایی پروژه با تخصیص‬ ‫اسناد خزانه به میزان ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)4‬ایجاد واحد تولید تایر در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان؛‬ ‫*تغییر رویکرد اجرای پروژه از ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن به احداث واحد تولیدی تایرهای س��نگین با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار تن؛‬ ‫*نهایی س��ازی مطالع��ات امکان س��نجی طرح‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬هزار تن انواع تایر ‪ OTR‬و ‪TBR‬؛‬ ‫*بررس��ی توانمن��دی ش��رکت های داخل��ی و‬ ‫خارجی در زمینه انتقال فناوری و ماش��ین االت‬ ‫روز دنیا جهت تولید محصول تایرهای س��نگین‬ ‫کامیونی (‪ )TBR‬و فوق س��نگین ماش��ین های‬ ‫راهسازی و کشاورزی (‪)OTR‬؛‬ ‫*انجام مذاکرات با یکی از ش��رکت های بزرگ‬ ‫تولید کننده تایر کش��ور به منظور جلب مشارکت‬ ‫و س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا ه��دف کاه��ش‬ ‫ریس��ک های مترتب ب��ر ط��رح در دوران اجرا و‬ ‫بهره برداری‪.‬‬ ‫‪)5‬ایجاد واحد تولید تایر در استان لرستان؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۱۶‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*اخذ مصوبه بانک صنع��ت و معدن برای ارائه‬ ‫تس��هیالت ارزی ب��ه مبلغ ‪ ۲۰۶‬میلی��ون یورو از‬ ‫صندوق توسعه ملی؛‬ ‫‪)6‬ایجاد واحد تولید تایر در استان کردستان؛‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۹‬درصد پیشــرفت فیزیکی تا‬ ‫انتهای سال ‪۹۷‬؛‬ ‫‪)7‬ایجاد واحد تولید الیاف شیشه در مرند؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۷‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*امضاء قرارداد جدید با کنسرسیوم خارجی به‬ ‫ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر؛‬ ‫‪)8‬ایجاد واحد تولید کاغذ از سنگ در خرامه‬ ‫*برگ��زاری مراس��م کلنگ زنی ب��ا حضور وزیر‬ ‫محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫*مذاکره با نمایندگان شرکت های تامین کننده‬ ‫دانش فنی و سازندگان ماشین االت خارجی؛‬ ‫*انج��ام پروژه ه��ای مطالعات��ی پروژه یاب��ی و‬ ‫شناس��ایی فرصت های سرمایه گذاری صنعتی در‬ ‫‪ ۱۲‬اس��تان کمتر توسعه یافته کش��ور (خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اردبیل‪ ،‬کهگیلویه و بویر‬ ‫احم��د‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬برخی‬ ‫مناطق فارس و برخی مناطق خوزستان‪ /).‬انجام‬ ‫مطالعات امکان س��نجی فنی‪ ،‬مالی و اقتصادی ‪۸‬‬ ‫ط��رح صنعتی به ارزش ح��دود ‪ ۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و اشتغال مستقیم حدود دو هزار نفر و انجام‬ ‫فعالیت های جذب ش��ریک برای اج��رای انها در‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته‪.‬‬ ‫**انج��ام مطالع��ات پروژه یاب��ی و شناس��ایی‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری صنعتی در اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی (شناس��ایی ‪ ۵‬پروژه بزرگ برای‬ ‫اجرا با مش��ارکت ایدرو به ارزش حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و اشتغال مستقیم حدود ‪ ۷۰۰‬نفر و‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰۰‬نفر اشتغال غیرمستقیم)‪.‬‬ ‫** ایج��اد و توس��عه مجتمع ه��ای تولی��دی‬ ‫صادراتگرا در سواحل جاسک تا گواتر؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ساخت و ایجاد ‪ ۱۲‬طرح‬‫با حجم س��رمایه گذاری ‪ ۲۲۴۵‬میلی��ارد ریال و‬ ‫اش��تغال زایی ‪ ۶۳۹‬نفر در استان های سیستان و‬ ‫بلوچس��تان و هرمزگان گردیده است‪ .‬از این ‪۱۲‬‬ ‫ط��رح‪ ۵ ،‬طرح ان با میزان س��رمایه گذاری ‪۵۰۹‬‬ ‫میلیارد ریال و ‪ ۱۹۰‬نفر اشتغال مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفته اس��ت و س��ایر طرح ها نی��ز از محل‬ ‫تسهیالت اعطایی توسط بانک های عامل و سهم‬ ‫اورده متقاضیان در حال اجرا و پیگیری است‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار به میزان ‪ ۸۸۰‬میلیارد ریال تا‬‫پایان سال ‪۱۳۹۷‬؛‬ ‫پروژه های بهره برداری شده‪:‬‬‫‪.1‬تولی��د لوله‪ ،‬قوطی و پروفی��ل فلزی ‪ -‬محل‬ ‫اجرا‪ :‬چابهار؛‬ ‫‪.2‬تکمیل واحد فراوری و بس��ته بندی ماهی و‬ ‫میگو ‪ -‬محل اجرا‪ :‬پسابندر؛‬ ‫‪.3‬اب شیرین کن ‪ ۳۰۰‬مترمکعب در روز ‪ -‬محل‬ ‫اجرا‪ :‬بریس؛‬ ‫‪.4‬توس��عه واحد تولید پودر ماهی ‪ -‬محل اجرا‪:‬‬ ‫کنارک؛‬ ‫‪.5‬تولید ماءالشعیر و اسانس میوه ‪ -‬محل اجرا‪:‬‬ ‫نگور؛‬ ‫‹ ‹نوسازی صنایع‬ ‫*بهره برداری از خط چاپ و تکمیل در شرکت‬ ‫گسترش صنایع بلوچ و خرید و حمل ماشین االت‬ ‫بخش ریس��ندگی به س��ایت و انجام فعالیت های‬ ‫اجرای��ی به میزان بی��ش از ‪ ۷۶‬درص��د تا پایان‬ ‫خرداد سال ‪.۱۳۹۸‬‬ ‫‹ ‹صنایع پیشرفته‪:‬‬ ‫‪)1‬ایجاد واحد تولید ممبران (فیلترهای تصفیه‬ ‫اب)؛‬ ‫*انعق��اد ق��رارداد انتقال دانش فن��ی و خرید‬ ‫ماشین االت اب ش��یرین کن از طرف خارجی به‬ ‫مبلغ ‪ ۷‬میلیون دالر با ظرفیت ‪ ۲‬میلیون مترمربع‬ ‫در سال؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۱۸‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫در شهرستان ایالم؛‬ ‫‪)2‬پیگی��ری عملیات اجرایی راه ان��دازی مراکز‬ ‫تولید بیوایمپلنت در شهرهای کرمانشاه و تهران؛‬ ‫توسعه زیرساخت های تولیدی‬ ‫‪)1‬ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪ -‬فاز یک‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۳۷‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*تصویب طرح جامع منطقه توسط شورای عالی‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی؛‬ ‫‹ ‹افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی؛‬ ‫*انعق��اد قرارداد واگذاری ح��دود ‪ ۲۶‬هکتار از‬ ‫اراضی منطقه به س��رمایه گذاران طی ‪ ۳۴‬قرارداد‬ ‫به ارزش ‪ ۲۵۵‬میلیاردریال؛‬ ‫‪)2‬ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهرم‪ -‬فاز یک‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*واگ��ذاری ح��دود ‪ ۵۰۰۰‬مترمرب��ع ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاران و انتقال و استقرار گمرک منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی جهرم؛‬ ‫*تصویب ط��رح جامع منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫جهرم در شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫و هیات محترم دولت‬ ‫*ص��دور پروانه بهره برداری از فاز اول توس��ط‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫‪)3‬تکمیل و بهره برداری از ش��هرک تحقیقات و‬ ‫فناوری کاوش‬ ‫*پیگیری طراحی و اجرای ‪ ۱۴‬واحد کارگاهی‬ ‫جهت استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک‬ ‫تحقیقاتی کاوش‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫استفاده از توان بخش خصوصی‬ ‫در توسعه فعالیت های معدنی‬ ‫وجیه اله جعفری؛ مدیرعامل شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪:‬‬ ‫ش�رکت تهی�ه و تولی�د م�واد معدن�ی ای�ران‬ ‫صددرصد دولتی اس�ت و ب�ازوی اجرایی ایمیدرو‬ ‫تلقی می ش�ود‪ .‬در بح�ث راهبرده�ا‪ ،‬ظرفیت یابی‬ ‫و توسعه اکتش�اف‪ ،‬تجهیز و اماده س�ازی ذخایر‪،‬‬ ‫افزای�ش رقابت پذیری‪ ،‬توس�عه ظرفیت های فعلی‬ ‫و ارتق�ای به�ره وری‪ ،‬برون س�پاری و واگ�ذاری‬ ‫فعالیت ها؛ یکی از اس�تراتژی های ش�رکت بعد از‬ ‫امار تولید و استخراج در این مجتمع ها از زمان‬ ‫واگ��ذاری به راهبر و برون س��پاری نه تنها کاهش‬ ‫نداش��ته بلکه ش��اهد افزایش تولید و اشتغال در‬ ‫این مجتمع ها بوده ایم‪ .‬به عنوان مثال در سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار تن خاک س��ولفوره از معدن زیرزمینی‬ ‫انگوران اس��تخراج کردیم و در حقیقت امس��ال‬ ‫ب��ه راندم��ان اصل��ی ح��دود ‪ ۱۸۰‬ه��زار تن در‬ ‫س��ال خواهیم رس��ید‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫برنامه س��ال ‪ ۹۷‬تنها تجهیز و اماده سازی بخش‬ ‫زیرزمین��ی انگ��وران مدنظ��ر بود اما توانس��تیم‬ ‫استخراج نیز داشته باشیم‪ .‬البته این کار دستاورد‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و ما به عن��وان دولت تنها‬ ‫نظارت کار را بر عهده داریم‪.‬‬ ‫احداث و راه اندازی ش��روع عملیات اس��تخراج‬ ‫و بهره وری طالی س��نجده‪ ،‬تجهی��ز و راه اندازی‬ ‫و فعال س��ازی معدن انتیموان حیدراباد در سال‬ ‫‪ ۹۷‬و راه اندازی و احداث کارخانه فراوری نخلک‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۲‬هزار تن کنس��انتره سرب از جمله‬ ‫مهم ترین دستاوردها بوده است‪.‬‬ ‫این تجهیز و اماده س��ازی حاصل برون سپاری‬ ‫مجتمع س��رب نخلک بوده و این در حالی است‬ ‫که قبل از برون سپاری‪ ،‬تولید ساالنه این مجتمع‬ ‫تنه��ا ‪ ۱۸۰۰‬تن بود اما ب��ا ورود بخش خصوصی‬ ‫این میزان تولید حدود ‪ ۶‬برابر افزایش پیدا کرده‬ ‫و تعداد کارکنان مجتمع سرب نخلک از ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫به ‪ ۳۰۵‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫خارج ش�دن از فهرس�ت واگذاری ها‪ ،‬برون سپاری‬ ‫ب�ود ک�ه در ای�ن خص�وص ب�ه مفه�وم واقع�ی‪،‬‬ ‫خصوصی سازی به روش قانونی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مجتمع های س�رب نخلک‪ ،‬پتاس خور و بیابانک‪،‬‬ ‫فروک�روم جغت�ای‪ ،‬نفلی�ن س�ینیت کلیبر‪ ،‬بخش‬ ‫زیرزمینی معدن س�رب و روی انگوران‪ ،‬فس�فات‬ ‫اسفوردی و کک س�ازی زرند از جمله مجتمع های‬ ‫ش�رکت تحت مدیریت ش�رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران هستند که تاکنون برون سپاری شده اند‪.‬‬ ‫در مجتم��ع فروک��روم جغت��ای نیز ب��ا انجام‬ ‫برون س��پاری‪ ،‬ش��اهد افزای��ش ‪ ۲‬براب��ری تولید‬ ‫هستیم‪ .‬درخصوص اکتش��اف باید بگویم شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توس��عه بخش‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬در امس��ال نیز فعالیت های اکتش��افی‬ ‫بس��یاری را در دس��ت اجرا دارد و در این راس��تا‬ ‫پهنه های اکتش��افی را تعریف کرده و سعی داریم‬ ‫تع��داد پروان��ه اکتش��اف را به مراح��ل تکمیلی‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫در مقایس��ه س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در بح��ث‬ ‫ظرفیت یابی و توس��عه اکتش��اف بای��د بگویم که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۰ ،۹۶‬فقره پروانه اکتش��اف و ‪ ۵‬فقره‬ ‫گواهی کش��ف و در س��ال ‪ ۱۱ ،۹۷‬فق��ره پروانه‬ ‫اکتش��اف و ‪ ۳‬فقره گواهی کشف دریافت کردیم‪.‬‬ ‫البته در کنار این موضوع در بحث برون س��پاری‬ ‫‪ ۱۱‬پروانه اکتشاف را به بخش خصوصی داده ایم‪.‬‬ ‫در خصوص احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس باید گفت که برای نخس��تین بار‬ ‫در معدن ط�لای موته و خرید خ��اک از معادن‬ ‫کوچک مطرح ش��د و پس از موفقیت‪ ،‬این طرح‬ ‫در هم��ه معادن کش��ور کلید خ��ورد و نهایتا در‬ ‫زمان وزارت دکتر ش��ریعتمداری شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مجری طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس ش��د و در نهای��ت این طرح یکی‬ ‫از طرح های اقتصاد مقاومتی معرفی شد‪ ۴ .‬رکن‬ ‫اساسی بحث معادن کوچک مقیاس شامل دولت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار یا مصرف کننده‪ ،‬س��رمایه پذیر و در‬ ‫نهایت انجمن ها و تشکل ها هستند‪.‬‬ ‫وزارت صم��ت‪ ،‬ایمیدرو و ایمپاس��کو در قامت‬ ‫دولت‪ ،‬بررسی و شناس��ایی معادن کوچک و نیز‬ ‫انج��ام ارزیابی های کلی جهت مش��خص کردن‬ ‫مشکالت و راهکارها را انجام می دهند‪ .‬رکن دوم‬ ‫سرمایه گذاران یا مصرف کنندگان هستند؛ کسانی‬ ‫که امادگی سرمایه گذاری دارند‪ .‬مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫بازیگرانی مثل ش��رکت ملی مس هستند که در‬ ‫ص��ورت امکان حاضر به خری��د محصول چندین‬ ‫معدن کوچک خواهند بود‪ .‬رکن سوم سرمایه پذیر‬ ‫یا خود معادن هس��تند و در نهای��ت انجمن ها و‬ ‫تش��کل ها که بیش��تر جنبه اعتمادس��ازی برای‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مشارکت در طرح مذکور را دارند‪.‬‬ ‫از این ‪ ۴‬رکن شوراهای هماهنگی احیای معادن‬ ‫کوچک مقی��اس در ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران ایجاد ش��ده و بخش��ی از بررسی ها‬ ‫و اختی��ارات که به عنوان پیش��نهاد می توانند به‬ ‫ش��ورای عالی معادن بروند از طریق این ش��ورای‬ ‫هماهنگی مطرح می شوند‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی انجام شده ‪ ۶۰۰‬معدن امسال‬ ‫بررس��ی می شود و این به معنای فعال سازی همه‬ ‫این معادن نخواهد ب��ود‪ .‬امیدواریم حداقل ‪۱۵۰‬‬ ‫معدن را فعال کنیم‪.‬‬ ‫در امس��ال برنامه ما این است که غیرفلزی ها را‬ ‫نیز بررس��ی کرده و فقط به فلزی ها اکتفا نکنیم‪.‬‬ ‫حتی معادن بخش های مختلف مانند سنگ های‬ ‫تزیینی نیز در دستور کار قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫در پای��ان در خصوص اهمی��ت و جایگاه بخش‬ ‫معدن باید بگویم تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی‬ ‫کش��ور از یکسو و قابلیت تولید محصوالت دارای‬ ‫ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث می شود‬ ‫که مع��ادن و صنایع معدنی به برنامه های رش��د‬ ‫مناط��ق غیر برخوردار و دورافتاده کش��ور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بخش مع��دن به دلیل دارا ب��ودن ویژگی هایی‬ ‫همچون تجدیدناپذیر بودن ذخایر و بین نس��لی‬ ‫طبق برنامه ریزی‬ ‫انجام شده ‪۶۰۰‬‬ ‫معدن امسال‬ ‫بررسی می شود‬ ‫و این به معنای‬ ‫فعال سازی همه این‬ ‫معادن نخواهد بود‪.‬‬ ‫امیدواریم حداقل‬ ‫‪ ۱۵۰‬معدن را فعال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بودن منابع‪ ،‬برخ��ورداری ذخایر از ارزش ذاتی و‬ ‫قابلیت ایجاد ارزش افزوده در ان‪ ،‬ظرفیت ارزاوری‬ ‫و کمک به توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬سرمایه بر‬ ‫و پر ریس��ک بودن فعالیت ه��ای معدنی و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬قابلیت تامین نیازهای بخش گسترده ای‬ ‫از صنای��ع داخل��ی و‪ ...‬در اقتص��اد مل��ی و روند‬ ‫پیشرفت کشور نقش تعیین کننده ای دارد‪.‬‬ ‫امروزه اهمی��ت بخش های مختل��ف اقتصادی‬ ‫و صنعتی در همه س��طوح جهانی‪ ،‬ملی‪ ،‬بخش��ی‬ ‫و بنگاه��ی در جوام��ع کنونی مش��هود اس��ت و‬ ‫سرعت جهانی ش��دن‪ ،‬تغییر و تحوالت فناوری‪،‬‬ ‫مش��تری گرایی و کاه��ش عم��ر محص��والت به‬ ‫افزای��ش و تن��وع رقابت بین بنگاه ها و کش��ورها‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫بنابراین وج��ود چالش ه��ا و تنگناهای داخلی‬ ‫باعث شده که بخش معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫نتواند متناس��ب با تغییرات محیطی بین المللی‪،‬‬ ‫رشد کند و رقابت پذیر شود‪.‬‬ ‫بنابراین ح��وزه معدن این قابلی��ت را دارد که‬ ‫بس��یار فراتر از شرایط فعلی در اقتصاد و اشتغال‬ ‫کش��ور‪ ،‬نقش افرینی کند‪ .‬در این راس��تا باید به‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی نی��ز اعتماد ک��رد تا به‬ ‫جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کش��ور دس��ت پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیر مجتمع طالی موته خبر داد‪:‬‬ ‫تولید شمش طال با وزن ‪ ۵۰۰‬گرمی استاندارد‬ ‫مجتمع طالی موته در راس��تای رضایتمندی و‬ ‫افزایش تعداد مشتریان اقدام به تولید شمش طال‬ ‫با وزن ‪ ۵۰۰‬گرمی استاندارد کرده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا طاالری‪ ،‬مدیر مجتم��ع طالی موته با‬ ‫بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬مجتمع ط�لای موته در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۴۰۱‬کیلوگرم شمش خالص طال‬ ‫تولی��د کرد که این رقم نس��بت ب��ه برنامه تولید‬ ‫‪ ۳۱/۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬مجتمع ط�لای موته در‬ ‫شش��مین دوره جایزه به��ره وری معادن و صنایع‬ ‫معدنی که از طرف س��ازمان ایمیدرو برگزار ش��د‬ ‫به عنوان تنها مجتمع ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران موفق به کس��ب نش��ان س��ه ستاره‬ ‫پیشروان شد‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع ط�لای موته خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫دریاف��ت پروانه بهره ب��رداری مع��دن طالی دره‬ ‫اش��کی و اکتش��اف معدن قرم ازجمله برنامه های‬ ‫این مجتمع بوده که اخذ مجوز زیس��ت محیطی و‬ ‫ارزیابی ان از س��ازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫‪48‬‬ ‫حال نهایی ش��دن بوده و امید داریم در نیمسال‬ ‫اول امسال پروانه معدن مذکور را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫طاالری با اش��اره ب��ه اقدامات محیط زیس��تی‬ ‫انجام ش��ده در مجتم��ع ط�لای موته گف��ت‪ :‬فاز‬ ‫مطالعات��ی‪ ،‬ازمایش��گاهی و نیمه صنعت��ی پروژه‬ ‫انتخ��اب گونه گیاهی مناس��ب برای بازس��ازی و‬ ‫احیای اکوسیس��تم مجتمع طالی موته به پایان‬ ‫رسیده و با ایجاد زیرساخت و سرمایه گذاری الزم‬ ‫جهت اجرای صنعتی‪ ،‬این طرح با نظارت سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ ۱۰ :‬ه��زار اصله نهال بومی‬ ‫در مس��احت ‪ ۳۰۰‬هزار مترمربع کاش��ته شده و‬ ‫در حال نگهداری و پرورش اس��ت‪ .‬همچنین این‬ ‫مجتم��ع در راس��تای اجرای تعه��دات اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی‪ ،‬برنامه توس��عه ط��رح احیای‬ ‫اکوسیستم را نیز در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫ط��االری پروژه مدار ابگیری اس��تحصال طال از‬ ‫س��د باطله را از مهم ترین پروژه های این مجتمع‬ ‫دانس��ت ک��ه ب��ا راه اندازی ای��ن پروژه ع�لاوه بر‬ ‫بازچرخانی حدود ‪ ۸۵‬درصد از اب فرایند‪ ،‬سالیانه‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬کیلوگرم به تولید ش��مش طالی این‬ ‫مجتمع اضافه خواهد شد‪۰‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مجتم��ع ط�لای موت��ه در ‪۷‬‬ ‫کیلومتری ش��مال غرب روس��تای موت��ه از توابع‬ ‫شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه واقع در استان‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫اغاز به کار سرمایه گذار معدن طالی هیرد‬ ‫در استان خراسان جنوبی‬ ‫ب��ا عنایت به سیاس��ت های دولت در واگذاری‬ ‫بخش ه��ای اجرایی مع��ادن و صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نسبت‬ ‫ب��ه برگ��زاری مزایده و تش��ریفات قانونی اقدام‬ ‫کرد و شرکت گروه بین المللی اباد راهان پارس‬ ‫به عنوان برن��ده مزایده تعیی��ن گردید ‪ .‬پس از‬ ‫ابالغ قرارداد و اس��تقرار س��رمایه گذار در معدن‬ ‫‪ ،‬فعالیت های اجرایی را در بخش تجهیز کارگاه‬ ‫جه��ت اح��داث واحد ف��راوری طال در اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی اغاز کرد‪ .‬معدن طالی هیرد در‬ ‫‪ 150‬کیلومتری جنوب اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫و در ج��وار روس��تای هیرد از توابع شهرس��تان‬ ‫نهبندان قرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در معدن مذکور تاکنون نسبت‬ ‫به انجام حدود ‪ 14000‬متر حفاری مغزه گیری‬ ‫در تع��داد ‪ 88‬حلق��ه گمان��ه اق��دام و در ادامه‬ ‫بهره ب��رداری از معدن و اح��داث واحد فراوری‬ ‫تولید ش��مش طال با ظرفیت ‪ 200‬کیلوگرم در‬ ‫س��ال را به بخش خصوصی واگذار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تس��ت فراوری در مقیاس صنعتی نیز‬ ‫توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در سال‬ ‫گذش��ته انجام گرفته اس��ت و از مقدار ‪ 10‬هزار‬ ‫تن کانس��نگ اس��تخراجی از معدن‪ ،‬حدود ‪11‬‬ ‫کیلوگرم طالی خالص استحصال شده است‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود س��رمایه گذار بخ��ش‬ ‫خصوصی بتواند حداکثر تا پایان مردادماه س��ال‬ ‫اتی عملیات اجرایی احداث کارخانه را به اتمام‬ ‫رساند و پیش تولید را نیز راه اندازی کند‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت با راه اندازی معدن و کارخانه فراوری‬ ‫ط�لا درف��از اول‪ ،‬اش��تغال ‪ 150‬نف��ر به صورت‬ ‫مس��تقیم ایجاد خواهد ش��د که به تب��ع ان در‬ ‫فاز بعدی با افزایش ظرفیت‪ ،‬بحث اش��تغال نیز‬ ‫پایدارتر و رش��د قابل مالحظه ای را در برخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مهدی اباد در مسیر توسعه‬ ‫اواخر تیرماه س��ال ‪ ۹۶‬بود که وزیر و رئیس وقت‬ ‫هیئت عامل ایمیدرو (اقایان مهندس نعمت زاده و‬ ‫دکتر کرباسیان) در معدن سرب و روی مهدی اباد‬ ‫حضور یافتند تا عملیات اجرایی یکی از بزرگ ترین‬ ‫معادن روی جهان اغاز ش��ود‪ .‬س��ابقه فعالیت های‬ ‫مع��دن س��رب و روی مهدی اباد به س��ال ‪۱۳۲۹‬‬ ‫برمی گردد؛ جایی که معدنکاری در بخش کاالمین‬ ‫انجام می ش��د و ابعاد ذخیره ب��زرگ این معدن بر‬ ‫همگان پوشیده بود‪.‬‬ ‫بعدازان شرکت های زیادی از کشورهای مختلف‬ ‫مانند ژاپن‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬استرالیا و‬ ‫ش��رکت هایی از ای��ران در دوره ه��ای مختلف در‬ ‫نقش های مش��اور‪ ،‬اکتش��اف گر‪ ،‬طراح و ‪ ...‬در این‬ ‫مع��دن حاضر ش��دند تا ذخی��ر مع��دن ارزیابی و‬ ‫کارخانج��ات احداث ش��ود‪ .‬در این مس��یر اهداف‬ ‫اکتش��افی محقق ش��د اما اح��داث کارخانجات به‬ ‫دالیل مختلفی هیچ گاه انجام نشد‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت های مختلف گرچه باعث کشف و‬ ‫ش��ناخته ش��دن این ذخیره بزرگ ‪ ۵‬درصدی فلز‬ ‫روی جهان ش��د ام��ا دعاوی حقوق��ی‪ -‬قراردادی‬ ‫عدیده ای از س��وی ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫به دنبال داش��ت که حاال خود مانعی بزرگ بر سر‬ ‫راه س��رمایه گذاری و تحق��ق اهداف و چش��م انداز‬ ‫ترسیم شده برای این معدن به شمار می رفت‪.‬‬ ‫این گره های کور حقوقی با تدبیر مدیران باتجربه‬ ‫ایمی��درو و جوانان باانگیزه ای��ن طرح بزرگ‪ ،‬یکی‬ ‫پس از دیگری باز شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬فعالیت ها در حالی اغاز ش��د که قبل‬ ‫از ان زمینه برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫اهلیت دار فراهم شده بود و شرکت هایی که سال ها‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی کشور فعال بودند‬ ‫در معدن بزرگ مهدی اباد حاضر ش��دند تا به این‬ ‫معدن رونق تازه ای ببخشند‪.‬‬ ‫اکنون و با گذشت کمتر از دو سال از اغاز رسمی‬ ‫و قراردادی فعالیت ها در این معدن‪ ،‬با حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫متر پیش��روی در عم��ق‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫باطله برداری انجام ش��ده اس��ت که خود رکوردی‬ ‫بی نظی��ر در بخ��ش اماده س��ازی معدن به ش��مار‬ ‫می رود؛ حجمی به اندازه ‪ ۱۰‬برابر بیشتر از عمر ‪۶۰‬‬ ‫س��اله این معدن در کمتر از دو سال‪ .‬با این حجم‬ ‫فعالی��ت‪ ،‬حاال باطله برداری از معدن مهدی اباد جز‬ ‫مش��کالت بحرانی ای��ن معدن بر س��ر راه احداث‬ ‫کارخانجات نیست‪ ،‬حال انکه در روزگاری نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬بزرگ ترین مشکل فنی ان به شمار می رفت‪.‬‬ ‫به منظ��ور طراحی بخش مع��دن و کارخانجات‪،‬‬ ‫کارشناس��انی از شرکت های داخلی و خارجی گرد‬ ‫امدن��د و ب��ا تجمیع دان��ش روز و کارامد‪ ،‬بهترین‬ ‫استراتژی و طرح ها برای این معدن ترسیم شد‪.‬‬ ‫ب��رای تهی��ه نمونه واقع��ی و مع��رف‪ ،‬حدود ‪۵‬‬ ‫ه��زار متر حفاری مغزه گیری انجام ش��د تا عالوه‬ ‫بر نمونه برداری‪ ،‬یک بار دیگر مطالعات اکتش��افی‬ ‫بررسی و صحه گذاری شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش کارخانج��ات‪ ،‬مدار خردایش توس��ط‬ ‫ش��رکت چندملیتی متس��و‪ ،‬طراحی و ساخته شد‬ ‫و بعد از ورود به کش��ور در س��ایت معدن مس��تقر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بخ��ش اس��یا و م��دار کام��ل ان برای ف��از اول‬ ‫پروژه توس��ط ش��رکت هایی از المان ساخته شده‬ ‫و پیش��رفت ‪ ۹۵‬درصدی را نش��ان می دهد که بر‬ ‫اساس برنامه ها همه بخش های ان تا پایان شهریور‬ ‫به کش��ور وارد و در محل س��ایت مستقر می شود‪.‬‬ ‫طراحی و ساخت بخش پرعیار سازی و فلوتاسیون‬ ‫با انعقاد قراردادی به ش��رکت هایی از هندوس��تان‬ ‫سپرده ش��د و با س��رعت قابل مالحظه ای در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫در بخ��ش زیرس��اخت ها نیز خ��ط انتقال ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتری تامین اب‪ ،‬نقش��ه برداری و تملک شده‬ ‫و اجرای ان نیز اغاز ش��ده و مطالعات و مجوزهای‬ ‫تامی��ن برق نیز به پایان رس��یده اس��ت و عملیات‬ ‫اجرایی ان در زمان مقرر اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫در کن��ار هم��ه این ها فروش م��واد معدنی برای‬ ‫تامی��ن خوراک کارخانه های هم ج��وار نیز با وجود‬ ‫چالش های فراوان در حال انجام است و دارای رشد‬ ‫چشمگیری بوده است و اکتشاف پیرامونی محدوده‬ ‫معدنی که تاکنون حتی پی جویی و شناس��ایی نیز‬ ‫نشده بود در حال انجام است‪.‬‬ ‫گرچه تحریم های یک جانبه ایاالت متحده و فشار‬ ‫بر ش��رکت های صاحب فن��اوری باعث عدم رغبت‬ ‫به فعالیت انان در کش��ور ش��د و بعضاً قراردادهای‬ ‫منعقدش��ده نیز لغو و باعث اخالل و وقفه در روند‬ ‫س��اخت تجهی��زات گردید ک��ه اگر نب��ود‪ ،‬تولید‬ ‫کارخانجات نیز در این سال اغاز می شد اما با همت‬ ‫بخش خصوصی فعال در این معدن و مساعدت های‬ ‫مسئوالن مرتبط‪ ،‬توسعه این معدن با جدیت دنبال‬ ‫شده و بعدازاین نیز ادامه دارد و این فعالیت ها نوید‬ ‫اینده ای روشن در این معدن را می دهد‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫افق روشن چادرملو‬ ‫در رشد و توسعه اقتصاد کشور‬ ‫‪52‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و یکی از‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حوزه معدن س��نگ اهن و‬ ‫صنایع فوالدی اس��ت که همواره به عنوان شرکتی‬ ‫ارزش افری��ن در بازار س��رمایه کش��ور مطرح بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف اصلی چادرملو‪ ،‬تولید کنسانتره سنگ اهن‬ ‫با مش��خصات فنی موردنیاز صنایع فوالدی اس��ت‬ ‫و درحال حاض��ر این ش��رکت یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده های کنس��انتره نرمه در کشور به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫این ش��رکت به منظور اس��تفاده از مزیت ارزش‬ ‫افزود کنسانتره تولیدی خود‪ ،‬طرح احداث کارخانۀ‬ ‫گندله س��ازی اردکان را از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬اجرا و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬به بهره برداری تجاری رسانده است‪.‬‬ ‫از طـرفی به منظور اس��تفاده از س��نگ اهن خام‬ ‫اس��تخراجی با عیار (‪ )Fe‬ح��دود ‪ ۶۰-۶۱‬درصـد‪،‬‬ ‫تـولید س��نـگ اهن دانه بندی ش��ده را که با هزینۀ‬ ‫کمتری در مقایس��ه با محصول کنس��انتره‪ ،‬انجام‬ ‫می شود به عنوان محصوالت جانبی در برنامه های‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬این ش��رکت تامین سنگ اهن‬ ‫و گندل��ه مصرف��ی صنایع فوالد کش��ور را مطابق‬ ‫برنامه ریزی پیش بینی ش��ده محقق کرد و بیش از‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن کنس��انتره س��نگ اهن مرطوب و ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن گندله اهن به ش��رکت های‬ ‫فوالد سازی کش��ور تحویل داده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫مقدار ‪ ۲۵‬هزار تن کنس��انتره اپاتیت که محصول‬ ‫فرعی اس��ت ب��ه خری��داران تحویل داده ش��د‪ .‬از‬ ‫تولیدات س��نگ اهن دانه بندی ش��ده‪ ،‬مقدار ‪۵۳۵‬‬ ‫ه��زار تن پس از حصول اطمینان از مازاد بر تامین‬ ‫نیازه��ای صنایع فوالد کش��ور (از طریق برگزاری‬ ‫مزایدۀ عمومی و تحویل در محل معدن) به س��ایر‬ ‫خری��داران در مح��ل مع��دن تحوی��ل و به فروش‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫در همین سال مقدار ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۴۰‬هزار تن از‬ ‫کنسانتره سنگ اهن تولیدشده در مجتمع معدنی‬ ‫چادرملو به عنوان مواد اولیه کارخانه گندله س��ازی‬ ‫چادرملو به مجتمع صنعتی این شرکت در اردکان‬ ‫یزد منتقل ش��د و بخش��ی از گندل��ه تولیدی نیز‬ ‫در واحد احیای مس��تقیم همی��ن مجتمع به اهن‬ ‫اسفنجی تبدیل شد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ تمام شده سنگ اهن برای کارخانه های‬ ‫فوالد سازی شده است‪.‬‬ ‫این تفاوت نرخ به مبلغ ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫ریال رس��یده و فوالدس��ازان فق��ط در هزینه های‬ ‫حمل ونقل صرفه جویی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صرفه جویی ارزی‪:‬‬ ‫همچنی��ن در س��ال ‪ ۹۷‬مق��دار ‪ ۸۶۷‬ه��زار تن‬ ‫ش��مش فوالد در کارخانه ف��والد چادرملو تولید و‬ ‫به کارخانه های نورد در داخل کش��ور تحویل داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مزیت های اقتصادی مصرف کنسانتره سنگ اهن‬ ‫و گندله شرکت چادرملو در کشور‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تمام شده محصوالت فوالدی‪:‬‬ ‫صنایع فوالد کش��ور که با روش احیاء مس��تقیم‬ ‫(‪ )DIRECT REDUCTION‬تولید می کنند‬ ‫در س��ال گذش��ته با خری��د ح��دود ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۳‬میلیون تن گندله تولیدی چادرملو‬ ‫در مقایسه با قیمت های جهانی‬ ‫در هر تن کنسانتره بالغ بر ‪ ۵‬میلیون و‪ ۹۴۶‬هزار‬ ‫ری��ال و هر تن گندله ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۵۷‬هزار ریال‪،‬‬ ‫سود کسب کرده اند‪.‬‬ ‫بنابراین مص��رف محصوالت تولی��دی چادرملو‪،‬‬ ‫نقش عمده ای در کاهش نرخ تمام شدۀ محصوالت‬ ‫تولیدی شرکت های فوالدی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزین�ه حمل ونقل و مصرف انرژی‬ ‫در ناوگان حمل ونقل ریلی کشور‪:‬‬ ‫ب��ه عل��ت فاصل��ه طوالنی ت��ر مراک��ز عم��ده‬ ‫مصرف کنن��ده محص��والت (فوالد مبارک��ه‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬فوالد سنگان خراسان‪ ،‬فوالد غدیر و فوالد‬ ‫ارفع) تا بندرعباس نس��بت به مجتمع های معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو‪ ،‬خرید محصوالت این ش��رکت‬ ‫نه تنه��ا باعث صرفه جوی��ی در مص��رف انرژی در‬ ‫کش��ور می شود بلکه موجب خواهد شد هزینه های‬ ‫حمل ونقل ریل��ی در این مجتمع ها به علت فاصله‬ ‫کوتاه ت��ر انه��ا ت��ا مجتمع های معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرملو در مقـایسه با اسکلـۀ بندرعباس به شکل‬ ‫چش��مگیری کاهش یابد‪ .‬این موضوع بازهم باعث‬ ‫صرفه جوی��ی ناش��ی از عدم واردات س��نگ اهن‬ ‫کنس��انتره و گندله تولیدی در سال ‪ ۱۳۹۷‬توسط‬ ‫مجتمع های فوالدی کش��ور به مبلغ ‪ ۹۸۱‬میلیون‬ ‫دالر در مبادی ورودی و بنادر کشور رسیده است‪.‬‬ ‫وارد نش��دن محصوالت س��نگ اهن موردنیاز به‬ ‫میزان س��نگ اهن فروخته ش��ده توس��ط شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی چادرملو ب��ه متقاضیان داخلی‬ ‫از ش��روع عملی��ات بهره برداری در س��ال ‪۱۳۷۷‬تا‬ ‫سال ‪(۱۳۹۷‬با محاسبۀ متوسط قیمت های جهانی‬ ‫‪ C&F‬بنادر ایران طی س��ال های مزبور) بالغ بر ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۶۲‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای‬ ‫شرکت های فوالدی را به دنبال داشته است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کل سرمایه گذاری ارزی طرح های‬ ‫ش��رکت در بخش تـولیدات س��نگ اهن و گندله‬ ‫تاکنون کمتر از یک میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ وضعیت رقابتی‪:‬‬ ‫بـ��ه دالیـل زی��ر‪ ،‬موضوع رقاب��ت ان قدر که در‬ ‫س��ایر حوزه ه��ای تولید کش��ور وج��ود دارد بین‬ ‫تولیدکنندگان سنگ اهن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪-1‬مح�دود ب�ودن تولیدکنن�دگان و‬ ‫مصرف کنندگان در کشور‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۹‬ش��رکت عمده ش��امل‬ ‫ش��رکت های معدنی و صنعت��ی چادرملو‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گه��ر‪ ،‬س��نگ اهن مرک��زی ایران‪،‬‬ ‫اپال پارس��یان س��نگان‪ ،‬س��نگ اهن گهر زمین و‬ ‫ش��رکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬صنعتی معدنی توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬توس��عه معدنی و صنعت��ی صبانور و مجتمع‬ ‫سنگ اهن جالل اباد با تولید ‪ ۴۵‬میلیون و‪ ۹۷‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره س��نگ اهن‪ ،‬تولید کنن��دگان اصلی‬ ‫محصول کنسانتره س��نگ اهن بوده اند‪ .‬حدود ‪۵۵‬‬ ‫درصد کل تولید کنس��انتره س��نگ اهن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به ش��رکت های چادرملو و گل گهر مربوط‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪- ۲‬کیفیت متفاوت محصوالت از نظر میزان‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫عیار (‪ )Fe‬و اندازه ُخردایش‬ ‫کنس��انتره تولیدی چادرملو به ص��ورت نرمه (با‬ ‫ان��دازه ح��دود ‪ ۴۵‬میک��رون) و عی��ار ‪ Fe‬حداقل‬ ‫‪ ۶۷‬و نی��م درصد‪ ،‬خوراک مس��تقیم کارخانه های‬ ‫گندله س��ازی (‪ )pellet feed‬است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کنسانتره تولیدی شرکت سنگ اهن گل‬ ‫گهر با میزان عیار مشابه‪ ،‬به صورت زبره بوده و حتما‬ ‫می باید یک مرحلۀ دیگر اسیاب (تا قابل مصرف در‬ ‫کارخانۀ گندله سازی) وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪- ۳‬مصرف کنندگان فعلی کنس��انتره سنگ اهن‬ ‫در کش��ور (مجتمع ه��ای ف��والد مبارک��ه و فوالد‬ ‫خوزس��تان) به دالی��ل فنی و تجهیـزات��ی باید به‬ ‫نسبت های معین از کنسـانتره تـولیدی شرکت های‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر‪ ،‬جهت مصرف‬ ‫در کارخانه های گندله سازی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬نرخ فـروش کنسانتره سنگ اهن و گندله به‬ ‫مجتمع های فوالدس��ازی کشور بر مبنای توافقات‬ ‫سال های قبل با روش های خاص و یکسان در قالب‬ ‫قراردادهای س��الیانه مشخص می شود‪ .‬نرخ فروش‬ ‫محصوالت ف��وق ضریبی از میانگی��ن نرخ فروش‬ ‫شمش فوالد خوزستان در دوره های سه ماهه بوده‬ ‫و صورت حس��اب های فروش بر همین اساس صادر‬ ‫می شود‪ .‬فرایند فروش محصوالت دانه بندی از نرخ‬ ‫کشف شده در مـزایده های عمـومی تبعیت می کند‬ ‫و فرایند فـروش ش��مش ف��والد‪ ،‬عرضه محصول‬ ‫ش��مش به متقاضیان برابر قیمت های کشف ش��ده‬ ‫در بازار است‪.‬‬ ‫گفتنی است س��ال های متمادی است که کشور‬ ‫از واردات کنسانتره س��نگ اهن مشابه مشخصات‬ ‫و کیفیت ه��ای تولی��د چادرمل��و‪ ،‬بی نیاز ش��ده و‬ ‫این ش��رکت هم زمان با اجرای طرح های توس��عه‬ ‫و افزای��ش ظرفی��ت ف��والد (که مس��تلزم مصرف‬ ‫کنسانتره سنگ اهن بیشتری بوده است) با تحقق‬ ‫برنامه های توس��عه و افزای��ش ظرفیت تولید خود‪،‬‬ ‫نقش بس��یار مهمی در تامین نیازهای شرکت های‬ ‫فوالدی به کنسانتره سنگ اهن و گندله بازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چند پیش�نهاد ب�رای رفع موانع و توس�عه‬ ‫بخش معدن در اقتصاد کشور‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬وضع قوانین مناسب حمایتی برای بخش‬ ‫معدن توس��ط مجلس شورای اس�لامی تا امکان‬ ‫س��رمایه گذاری برای معادن فراهم شود و از طرف‬ ‫دیگر موجب تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی جهت ورود و مشارکت در سرمایه گذاری‬ ‫طرح های معدنی شود‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬ایجاد تس�هیالت و امکانات الزم توسط‬ ‫دولت برای تش�ویق بخ�ش خصوصی جهت‬ ‫سرمایه گذاری از طریق‪:‬‬ ‫‪ -۲-۱‬واقع��ی ش��دن ن��رخ ف��روش محصوالت‬ ‫تولیدی (س��نگ اهن‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اس��فنجی و‪)...‬‬ ‫ک��ه درحال حاضر ح��دودا با ‪ ۵۰‬درص��د کمتر از‬ ‫قیمت های جهان��ی (علیرغم کاه��ش قیمت های‬ ‫جهان��ی) در اختیار فوالدس��ازان ق��رار می گیرد و‬ ‫بهره مند کردن شرکت های معدنی از این مزیت‪.‬‬ ‫‪ -۲-۲‬س��رمایه گذاری دولت در امر اکتشافات و‬ ‫زیربناها به خص��وص حمل ونقل ریلی‪ ،‬اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز‪.‬‬ ‫‪ -۳‬واگ�ذاری پهنه ه�ای معدن�ی جدید به‬ ‫ش�رکت های خصوص�ی ک�ه ام�کان اج�رای‬ ‫برنامه های اکتشافی رادارند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه س��رمایه گذاری های عظیمی که در‬ ‫طرح های احداث کارخانه های فراوری و تاسیسات‬ ‫مربوطه و کارخانه های گندله س��ازی به عمل امده‬ ‫اس��ت‪ .‬اجرای برنامه های اکتشافی و تجهیز معادن‬ ‫جدید س��نگ اهن جهت تداوم تولید در سال های‬ ‫اتی باید در اولویت خاص قرار گرفته و سازمان های‬ ‫دولتی در اجرای این برنامه ها مس��اعدت الزم را به‬ ‫عمل اورند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬ب��ا توجه به ذخی��رۀ باقیماندۀ‬ ‫معدن سنگ اهن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫و ضرورت تامین ماده معدنی سنگ اهن و استمرار‬ ‫تولید کنسانتره در بلندمدت‪ ،‬پس از پیگیری های‬ ‫متعدد‪ ،‬مجوز اکتش��اف از ذخایر سنگ اهن معدن‬ ‫انومال��ی ‪( D۱۹‬با ذخیره تقریبی بین ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون ت��ن و در نزدیک��ی معدن فعل��ی) برای‬ ‫شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ اهن‬ ‫مرکزی ایران صادره ش��ده اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫ش��رکت معدنی و اکتشافی دش��ت یوز درۀ انجیر‬ ‫با مش��ارکت این شرکت ها در سال ‪ ۱۳۹۵‬تاسیس‬ ‫شد‪ .‬استفاده از ذخایر معدن انومالی ‪ D۱۹‬موجب‬ ‫پایداری تولید کنسانتره در بلندمدت شده و از این‬ ‫بابت س��هم مهمی در تامین ماده اولی تولید فوالد‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬ایج�اد انگی�زه ص�ادرات محص�والت‬ ‫(مطابق ماده «‪ »۳۷‬قان�ون رفع موانع تولید)‬ ‫برای س�نگ اهن تولیدی مازاد بر مصرف داخلی‬ ‫کش��ـور؛ تـا ش��رکت ها و س��ازمان های خصوصی‬ ‫بخش معدن با درامد ارزی حاصل از صادرات‪ ،‬قادر‬ ‫بـه س��رمایه گذاری در طرح های جدید‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات و استفاده از نواوری ها و‬ ‫فناوری های جدید جهان باش��ند‪ .‬این امر می تواند‬ ‫در افزایش بهره وری و س��وداوری ش��رکت ها موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اسامی تعدادی از شرکت های عضو انجمن‬ ‫الکتریک خودرو شرق (تولیدکننده دسته سیم خودرو و بردهای‬ ‫الکترونیکی)‬ ‫بایا توس (تولیدکننده بوستر‪ ،‬طبق‪ ،‬شیلنگ‪،‬کفشک)‬ ‫بسپارتابان (تولیدکننده انواع شیلنگ های الستیک خودرو)‬ ‫بسپارسازه (تولیدکننده کامپاند الستیک و پالستیکی)‬ ‫بهنامان الستیک توس (ابکاری قطعات فلزی)‬ ‫پایور پالس��تیک ت��وس (تولیدکنن��ده انواع قطعات پالس��تیکی‬ ‫تزریقی خودرو)‬ ‫پادار توس (ماشین االت چندمنظوره و سایر ماشین االت صنعتی)‬ ‫پارت پالس��تیک خراسان (سیستم های سوخت رسانی و سیستم‬ ‫هوارسانی خودرویی)‬ ‫پارت الس��تیک (تولیدکننده قطعات تلفیقی الستیک‪ ،‬فلز و تمام‬ ‫صنایع خودرو)‬ ‫پاژ قطعات خودرو امیتیس‬ ‫پرکوک توس (تولیدکننده انواع قطعات پرسی بوستر ترمز)‬ ‫پمپ فرمان ت��وس (تولیدکننده پمپ ه��ای هیدرولیکی و جعبه‬ ‫فرمان)‬ ‫پویاگستر (تولیدکننده قطعات اب بندی خودرو)‬ ‫پیله وران (ساخت انواع ماشین االت صنعتی و قالب سازی قطعات‬ ‫صنعتی و خرید ماشین االت و مواد اولیه مورد لزوم)‬ ‫پیشتاز قطعه سناباد (کله گاوی پیکان‪ ،‬جعبه فرمان پیکان‪ ،‬توپی‬ ‫چرخ عقب تیبا و انواع خدمات عملیات حرارتی)‬ ‫پیوند قطعات ارین (تولیدکننده انواع واشرجات خودرویی)‬ ‫ت��کالن توس (تولیدکننده انواع پم��پ ترمز خودرو‪ ،‬انواع پمپ‬ ‫کالچ‪ ،‬انواع سیلندر ترمز خودرو‪ ،‬انواع سیلندر ترمز خودرو‪،ABS‬‬ ‫انواع مخزن روغن ترمز‪ ،‬اجزا سیستم ترمز)‬ ‫رینگ س��ازی (تولیدکننده انواع رینگ س��واری و سنگین و رام‬ ‫پژو)‬ ‫س��ازه های هیدرولیک (تولیدکننده انواع پمپ فرمان‪ ،‬مجموعه‬ ‫بوستر ترمز‪ ،‬پمپ های کالچ‪ ،‬شیلنگ و لوله سیال سیم فرمان)‬ ‫سراج نور (تولید چراغ خودرو)‬ ‫سینا قطعه توس(تولیدکننده انواع کاسه چرخ‪ ،‬ضربه گیر‪ ،‬توپی‬ ‫چرخ‪ ،‬میل لنگ‪ ،‬پایه ضربگیر و ‪)...‬‬ ‫شناپ (تولیدکننده قطعات جلوبندی خودروهای سبک و سنگین)‬ ‫صنایع الستیک توس(تولیدکننده کاسه نمد و قطعات الستیکی‬ ‫انواع خودروها و ماشین االت صنعتی)‬ ‫صنایع بال گستر خراسان (پمپ ترمز و کالچ خودروهای سنگین)‬ ‫عایق خودرو توس (عایق قطعات خودرو)‬ ‫قطعات خاور (تولیدکننده انواع گاردان های سنگین‪ ،‬نیمه سنگین‬ ‫و سبک)‬ ‫قطع��ات مح��وری (تولیدکنن��ده پلوس دیفرانس��یل جل��و انواع‬ ‫خودرو (پژو و سمند)‪ ،‬تولید قطعات موتور گیربکس‪ ،‬اکسل انواع‬ ‫خودروها)‬ ‫فورج پارت س��ازان (تولیدکننده قطع��ات گیربکس پژو و انواع‬ ‫قطعات فورج)‬ ‫فورج قطعات صنعتی شرق ویژن (قطعات جلوبندی انواع خودرو)‬ ‫کیان کاوه مهر پارس (تولیدکننده پوس��ته دیفرانس��یل پراید‪،‬‬ ‫تیبا‪ ،‬پژو‪ ،‬پیکان‪-‬براکت روا‪ ،‬ساینا)‬ ‫کیهان صنعت قائم (تولیدکننده انواع سیلندر)‬ ‫الما الکترونیک (انواع سنسورهای فشار و دما و ‪)...‬‬ ‫الستیک پوالد اروین (تولیدکننده قطعات جلوبندی خودرو)‬ ‫متالوژی پودر مشهد (کلیه قطعات فلزی موتور و گیربکس‪ ،‬واتر‬ ‫پمپ‪ ،‬اویل پمپ و ‪)...‬‬ ‫توسعه قطعات خودرو پیروز (انواع پمپ های هیدرولیک فرمان‬ ‫خودرویی‪ ،‬ان��واع جک گازی خودرویی‪ ،‬ان��واع پمپ های صنعتی و‬ ‫پمپ های پیستون)‬ ‫مجموعه سازی پارت س��ازان (تولیدکننده انواع قطعات جلوبندی‬ ‫پژو و پراید‪ ،‬انواع جعبه فرمان هیدرولیک و معمولی و سیبک)‬ ‫چدن خراس��ان (ریخته گری چدن خاکس��تری و ریخته گری چدن‬ ‫خراسان)‬ ‫مجموعه س��ازی توس (تولید و مونتاژ انواع اکس��ل عقب و جلو‪،‬‬ ‫گیربکس‪ ،‬فرمان کامل و سایر قطعات موتوری)‬ ‫رادفرم��ان (تولیدکننده قطعات جلوبن��دی خودرو‪ ،‬جعبه فرمان‪،‬‬ ‫پمپ هیدرولیک)‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫توانمندی های صبا نور در یک نگاه‬ ‫‹ ‹معدن سبز‬ ‫شرکت صبانور فعالیت های معدنکاری و فراوری‬ ‫س��نگ اهن خود را بر اس��اس اصول توسعه پایدار‬ ‫بنا نموده است و با ایجاد همسویی بین فعالیتهای‬ ‫معدن��ی و ف��راوری ب��ا الگوهای محیط زیس��ت و‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬خود را شرکت توسعه‬ ‫معدنی و صنعتی سبز و مسئول معرفی می نماید‪.‬‬ ‫مدیریت ش��رکت ب��ر این باور اس��ت معدنکاری‬ ‫س��بز محدود به پایان عمر معادن و بازس��ازی ان‬ ‫نمی باش��د‪ ،‬بلکه در شرکت دیدگاه سبز از مرحله‬ ‫پی جوی��ی اغاز می گردد و در مراحل اکتش��اف‪،‬‬ ‫استخراج و پس از استخراج همواره وجود دارد‪ .‬این‬ ‫نگرش موجب گردیده ش��رکت صبانور در مناطقی‬ ‫که فعالیتهای پی جویی و اکتش��اف در دست اجرا‬ ‫دارد‪ ،‬معیارهای زیس��ت محیطی نظیر جمع اوری‬ ‫و برداش��ت خاک نباتی‪ ،‬توجه به توان اکولوژیکی‪،‬‬ ‫شناس��ایی ارزش��های زیستی و زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫توج��ه به عیار حد اس��تخراجی و منظر س��یما را‬ ‫لحاظ نماید‪.‬‬ ‫همچنین در چارچوب مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود میزان و ساختار جمعیت‪ ،‬سطح و منابع کسب‬ ‫درامد‪ ،‬سطح خدمات اجتماعی و رفاهی جوامع را‬ ‫در محدوده بالفصل و تحت تاثیر مستقیم معدن و‬ ‫صنایع معدنی خود شناس��ایی نموده و راهکارهای‬ ‫موث��ر ب��رای مدیری��ت ه��ر ی��ک از انها ب��ه کار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به طوریک��ه فعالیت های معدنی نه تنها به محیط‬ ‫زیست اسیب نرسانده و سالمت جامعه تحت تاثیر‬ ‫را به خطر نیاندازد‪ ،‬بلکه زمینه س��از رشد و توسعه‬ ‫اجتماعی و اقتصادی گردد‪.‬‬ ‫ش��رکت صبانور خود را ملزم به شناس��ایی تمام‬ ‫اث��رات منفی و مفی��د فعالیت های اس��تخراج بر‬ ‫محی��ط زیس��ت نم��وده و اقدام��ات کنترلی موثر‬ ‫نظیر حذف نش��ت و ریزش م��واد نفتی‪ ،‬مدیریت‬ ‫زهاب اس��یدی‪ ،‬جلوگیری از تخلیه فاضالب های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬حذف و یا کاهش انتش��ار گرد و غبار‬ ‫انجام دهد تا از الودگی اب‪ ،‬خاک و هوا پیشگیری‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫ش��رکت صبانور خود را در قب��ال جامعه تحت‬ ‫تاثی��ر از معدن مس��ئول دانس��ته و جهت حفظ و‬ ‫ارتقاء س��طح س�لامت‪ ،‬افزایش اگاه��ی و کیفیت‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬تامین خدمات رفاه��ی و درمانی‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اختهای مورد نیاز که بعضاً در بهبود شرایط‬ ‫محیط زیس��ت اقدامات چش��مگیری انجام داده‬ ‫است ‪:‬‬ ‫‹ ‹ اقدامات سال ‪97‬‬ ‫ ب��از س��ازی و احیای معادن ش��رکت صبا نور‬‫(معدن باباعلی در همدان و معدن گاللی و شهرک‬ ‫در کردستان‬ ‫ انجام ازمایش��ها و مطالعات خاکشناسی و ارائه‬‫طرح اخت�لاط خاک زراعی مناس��ب جهت ایجاد‬ ‫بستر مناس��ب کاش��ت گیاهان در تراس های بال‬ ‫استفاده معدن‬ ‫ انج��ام ازمای��ش اب از منابع اب منطقه جهت‬‫ابیاری فضای سبز طرح‬ ‫ عق��د ق��رارداد و هم��کاری ب��ا مرک��ز تحقیقات‬‫کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان جهت بررسی‬ ‫های علمی و انتخاب گونه های مناسب گیاهی‬ ‫‹ ‹بررس�ی های ژئوتکنیکی پایداری تراس�ها‬ ‫جهت اجرای طرح‬ ‫‪ -2‬ایجاد فضای سبز بر روی باطله های کارخانه‬ ‫فراوری سنگ اهن )کنسانتره(‬ ‫‪-3‬جنگلکاری در محوطه های پیرامونی مجتمع‬ ‫صنعتی همدان‬ ‫‪ -4‬جنگل��کاری در محوطه هایپیرامونی مجتمع‬ ‫صنعتی بیجار‬ ‫‪-5‬توس��عه فضای س��بز داخلی مجتمع صنعتی‬ ‫همدان‬ ‫‹ ‹اقدامات سال ‪98‬‬ ‫‪- 1‬تهیه بس��تر زراعی مناسب و انتقال به محل‬ ‫اجرای طرح‬ ‫‪-2‬تهیه و کاش��ت نهال و بوته های تایید ش��ده‬ ‫توسط اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫همدان‬ ‫‪-3‬عملیات نگهداری از طرح اجرا شده‬ ‫‪-4‬تهیه و ارائه برنامه های مصوب جهت توس��عه‬ ‫طرح به نقاط دیگر معدن‬ ‫‪59‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫نگاهی به توانمندی های شرکت طالی زرشوران‪:‬‬ ‫شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی‬ ‫طالی زرشوران در رده بزرگ ترین‬ ‫معادن طالی کشور و جهان‬ ‫شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران در ‪ 35‬کیلومتری شمال شهرستان تکاب واقع‬ ‫ش�ده و در ابان ماه س�ال ‪1393‬فاز اول کارخانه توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری افتتاح شد‪ .‬با‬ ‫توجه به حفاریهای اکتشافی توسعه ای و ذخیره طالی موجود در معادن طالی ایران‪ ،‬معدن طالی زرشوران‬ ‫جزء بزرگ ترین معادن طالی کشور در کالس جهانی است‪.‬‬ ‫تعداد نیروی انس��انی شاغل در مجتمع طالی‬ ‫زرشوران ‪ 714‬نفر اس��ت که از این تعداد ‪240‬‬ ‫نفر در بخش معدن و ‪ 474‬نفر در بخش کارخانه‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫در خص��وص فرایند تولید اس��تحصال طالی‬ ‫زرش��وران باید گفت ک��ه ابتدا م��واد معدنی از‬ ‫معدن اس��تخراج ش��ده و س��پس وارد کارخانه‬ ‫می ش��ود که در کارخانه مراحل زیر را پشت سر‬ ‫می گذارد‪:‬‬ ‫بخش خردایش‬ ‫واحد اکسیداسیون‬ ‫واحد لییچینگ و جذب‬ ‫واحد الوشن‬ ‫واحد اتاق طال‬ ‫واحد فیلتراسیون‬ ‫حوضچه های نگهداشت پساب‬ ‫گفتنی است؛ رویکرد شرکت گسترش معادن و‬ ‫صنایع معدنی طالی زرشوران از ابتدای تاسیس‬ ‫‪60‬‬ ‫تاکنون رویکردی بر مبنای تولید محصول همراه‬ ‫با حفظ و صیانت از محیط زیست بوده و همواره‬ ‫در این راس��تا از هیچ تالش��ی فروگذار نکرده و‬ ‫موفق به کسب گواهینامه های زیر شده است‪:‬‬ ‫‪ -‬گواهینامه ایزو ‪14001‬‬ ‫ گواهینامه ‪HSE-Management‬‬‫ گواهینامه ‪18001-OHSA‬‬‫ گواهینامه صنعت سبز‬‫هم زمان ش��رکت گس��ترش مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی طالی زرشوران از وظایف اجتماعی خود‬ ‫غاف��ل نبوده و همواره در این ح��وزه فعال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه برخی از اقدامات صورت‬ ‫گرفته توسط ش��رکت گسترش معادن و صنایع‬ ‫معدنی ط�لای زرش��وران در ح��وزه اجتماعی‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫ تاثیر قابل توجهی که تاس��یس این ش��رکت‬‫ب��ر حوزه اش��تغال و کارافرینی داش��ته اس��ت؛‬ ‫به طوری که س��هم نیروی انس��انی بومی در کل‬ ‫نیروی انسانی شاغل در معدن مشتمل بر حوزه‬ ‫کارفرمای��ی‪ ،‬پیمان��کاری و … بالغ بر ‪ 95‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬اشتغال غیرمستقیم در حوزه های مربوط‬ ‫و صنایع پایین دستی نیز قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫‪ -‬زیرس��ازی‪ ،‬ترمی��م و اس��فالت مس��یرهای‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫تردد روس��تاهای هم جوار ب��ا کارخانه (یارعزیز‪،‬‬ ‫ینگی کند‪ ،‬زرشوران‪ ،‬الوچلو و ‪)...‬‬ ‫ برف روب��ی و نمک پاش��ی مس��یرهای تردد‬‫روس��تاهای ینگی کند‪ ،‬زرشوران‪ ،‬الوچلو و ‪ ...‬در‬ ‫فصل زمستان‬ ‫ تامین مصالح و ماشین االت در جهت اجرای‬‫طرح ه��ادی روس��تاهای مجاور زرش��وران‪ ،‬یار‬ ‫عزیز‪ ،‬ینگی کند‪ ،‬الوچلو و ‪....‬‬ ‫ تجهیز و ساخت مرکز بهداشت روستایی در‬‫روستاهای مجاور‬ ‫ مشارکت در ایجاد و ساخت اماکن ورزشی و‬‫تفریحی شهرستان‬ ‫‪ -‬اجراء و بهس��ازی لوله های انتقال اب شرب‬ ‫بهداشتی و سالم روستاهای مجاور‬ ‫ کنت��رل بهداش��تی و انالیز اب های ش��رب‬‫روستاهای مجاور‬ ‫ امدادرس��انی به حادثه دیدگان و مجروحان‬‫تصادفات جاده ای توس��ط امبوالنس و پرس��نل‬ ‫‪ HSE‬این شرکت‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت که ب��ه منظور ب��راورده‬ ‫س��اختن نیاز کش��ور به طالی منطقه زرشوران‬ ‫س��ازمان ایمیدرو تصمی��م به اح��داث فاز دوم‬ ‫کارخانه فراوری و اس��تحصال طال گرفته است‪.‬‬ ‫در همین راستا پس از برگزاری مناقصه و تعیین‬ ‫پیمانکار‪ ،‬قراردادی بین شرکت گسترش معادن‬ ‫و صنایع معدنی طالی زرشوران و کنسرسیومی‬ ‫از دو ش��رکت داخلی (کاهنربا و فوالد تکنیک)‬ ‫و یک ش��رکت خارج��ی از افریقای جنوبی برای‬ ‫اح��داث ف��از دوم کارخان��ه اس��تحصال طالی‬ ‫زرشوران در خردادماه سال ‪ ۹۷‬به امضا رسید‪.‬‬ ‫باید خاطرنشان کرد در حال حاضر این کارخانه‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه دو تن طال را دارد که در‬ ‫طرح توس��عه‪ ،‬این ظرفیت ب��ه دو برابر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬مراس��م کلنگ زن��ی و اغاز احداث‬ ‫فاز دوم کارخانه اس��تحصال طال به زودی انجام‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬مطاب��ق پیش بینی ها مدت زمان‬ ‫احداث فاز دوم‪ 2 ،‬س��ال اس��ت که در طی این‬ ‫مدت رونق اقتصادی و اشتغال در این منطقه به‬ ‫صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫رانت خواری هفت الیه به نام تولید‬ ‫فرشاد مومنی‪ ،‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫در شرایط کنونی ایران‪ ،‬زور غیرعلم در فرایند‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری از علم بیش��تر اس��ت‪ .‬چالش‪‎‬های‬ ‫صنعت خودرو کش��ور از منظر اقتصادسیاس��ی‬ ‫به ‪ ۴‬گ��روه معرفتی قابل تقس��یم بندی اس��ت‪.‬‬ ‫نخست اقتصادسیاسی رویکردی میان‪‎‬رشته‪‎‬ای یا‬ ‫فرارش��ته‪‎‬ای است‪ .‬امروز رویکردهای تک‪‎‬ساحتی‬ ‫راهگش��ا نیس��تند؛ به‪‎‬وی��ژه اینکه اس��یب‪‎‬های‬ ‫واردش��ده به اقتصاد ایران متاث��ر از رویکردهای‬ ‫تک‪‎‬ساحتی بوده است‪ .‬اقتصادسیاسی امده تا این‬ ‫نقص را برطرف کند‪ .‬دوم اینکه اقتصادسیاس��ی‬ ‫رویکردی غایت‪‎‬نگر است‪.‬‬ ‫در ی��ک اقتص��اد رانتی که بقای ان وابس��ته‬ ‫به‪‎‬دس��تکاری و وارونه‪‎‬س��ازی واقعیت‪‎‬ه��ا بوده و‬ ‫نس��بتی با منافع توس��عه ملی و ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی ندارد‪ ،‬اقتصادسیاسی با تمرکز به غایت‪‎‬ها‬ ‫و برجس��ته کردن برایند حرکت‪‎‬های برندگان و‬ ‫بازندگان‪ ،‬گامی بزرگ برای ش��فافیت واقعیت‪‎‬ها‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹در ‪ ۴‬دهه گذش�ته هزاران فرازوفرود در‬ ‫عملکرد اقتصادی داشتیم‬ ‫‪62‬‬ ‫در کش��ور با درصد بسیار باالیی از وارونه‪‎‬سازی‬ ‫واقعیت‪‎‬ه��ا روب��ه‪‎‬رو هس��تیم ک��ه رویک��رد‬ ‫اقتصادسیاسی می‪‎‬توان به‪‎‬رفع این معضل بپردازد‪.‬‬ ‫مش��خصه س��وم‪ ،‬زیره ذره‪‎‬بین قرار دادن منشا و‬ ‫پیامد نابرابری‪‎‬های موجه و غیرموجه رخ داده که‬ ‫منجر به چرایی و چگونگی بروز فس��اد می شود‪.‬‬ ‫محور بسیار مهم دیگر نگاه ژرف‪‎‬اندیش به مسائل‬ ‫است‪.‬‬ ‫رویکرد ژرف‪‎‬اندیش نوعی بلوغ معرفتی بوده که‬ ‫در ان با تقدم رتبه‪‎‬ای مسائل سطح توسعه نسبت‬ ‫به کالن و خرد روبه رو هس��تیم‪ .‬این مشخصه در‬ ‫واکاوی نابس��امانی‪‎‬ها اولوی��ت را ب��ه بنیان‪‎‬های‬ ‫اندیش��ه‪‎‬ای ش��کل‪‎‬دهنده وضع موجود می دهد‪.‬‬ ‫ام��روز موضوع‪‎‬های��ی مانن��د خصوصی‪‎‬س��ازی و‬ ‫ازادس��ازی مطرح اس��ت که نوعی مش��ترکات‬ ‫ی هس��تند‪ .‬انها اگر بخواهند کارکرد داشته‬ ‫لفظ ‪‎‬‬ ‫و انتظارات تئوریک را محقق کنند‪ ،‬ش��رط هایی‬ ‫الزم دارند که اگر وجود داش��ته باشند انگاه ان‬ ‫اه��دف محقق می‪‎‬ش��وند‪ .‬ازاین‪‎‬رو اندیش��مندان‬ ‫بزرگ اقتصاد جهان گاهی از بازارهای فاجعه‪‎‬ساز‬ ‫نام می‪‎‬برند یعنی با فراهم نبودن ش��رایط اگر به‬ ‫سوی ازادسازی و خصوصی‪‎‬سازی حرکت کنیم‪،‬‬ ‫فاجعه‪‎‬های انس��انی‪ ،‬اجتماعی و زیست‪‎‬محیطی‬ ‫بدون بازگشت اتفاق خواهد افتاد‪ .‬بنابراین با یک‬ ‫بازار و یک‪‎‬گونه ازادسازی و البته خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫روبه‪‎‬رو نیستیم‪ .‬برای اجرای هر طرحی نیاز است‬ ‫اجرای بد در‬ ‫همه حال در یک‬ ‫ساختار توسعه‪‎‬نیافته‬ ‫می‪‎‬گنجد و هرگز‬ ‫نمی‪‎‬تواند توضیح‬ ‫دهد که چرا در ‪۴‬‬ ‫دهه گذشته این‬ ‫همه فرازوفرود در‬ ‫عملکرد اقتصادی‬ ‫داشتیم‬ ‫مفاهی��م کلیدی با منطق عل��م به طور عملیاتی‬ ‫تعریف شوند‪.‬‬ ‫ضمن انکه باید دید روابط تابعی مطرح ش��ده‬ ‫ط به وجود چه ش��رایطی هستند‪ .‬به نظر‬ ‫مش��رو ‪‎‬‬ ‫من‪ ،‬طرف��داران بازارگرایی مبت��ذل که در ایران‬ ‫بزرگ ترین نیروی محرکه تشدید مناسبات رانتی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬به عواملی که اجازه عملکرد ازاد‬ ‫را به نیروهای ب��ازار می دهند‪ ،‬بی‪‎‬اعتنایی مطلق‬ ‫می‪‎‬کنند‪ ،‬ضمن انکه مسئولیت پیامدهای ان را‬ ‫در غیاب ان شرایط هرگز بر‪‎‬عهده نمی‏گیرند‪.‬‬ ‫ه��ر زمان فاجع��ه و بحرانی به‪‎‬وج��ود می‪‎‬اید‪،‬‬ ‫می‪‎‬گویند اصل تئوری درس��ت ب��ود‪ ،‬اما بد اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در کتاب��ی که در ای��ن زمینه به ن��گارش در‬ ‫اورده ام‪ ،‬سندهایی در این‪‎‬باره که چگونه صندوق‬ ‫بین‪‎‬المللی پ��ول بانک جهانی به‪‎‬عنوان توصیه به‬ ‫کارشناس��ان خود گفته اس��ت هرگز مسئولیت‬ ‫پیام��د توصیه‪‎‬های خ��ود را نپذیری��د‪ ،‬اورده‪‎‬ام؛‬ ‫هرزمان و هرجا بحرانی ایجاد شد ان را به اجرای‬ ‫بد نسبت دهید‪.‬‬ ‫اج��رای ب��د در همه ح��ال در یک س��اختار‬ ‫توسعه‪‎‬نیافته می‪‎‬گنجد و هرگز نمی‪‎‬تواند توضیح‬ ‫دهد که چرا در ‪ ۴‬دهه گذشته این همه فرازوفرود‬ ‫در عملکرد اقتصادی داشتیم‪.‬‬ ‫ما نیاز بنیادی به اصالح سازه‪‎‬های ذهنی نظام‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری خود داریم‪ .‬طرفداران بازار مبتذل‬ ‫فکر می‪‎‬کنند از طریق داللی‪ ،‬س��وداگری و دامن‬ ‫زدن به خدمات واس��طه‪‎‬ای‪ ،‬می‪‎‬ت��وان اقتصاد را‬ ‫اداره کرد درحالی‪‎‬که امکان ندارد؛ نه بقا به‪‎‬دست‬ ‫می‪‎‬اید و نه بالندگی‪ .‬عنوان می‪‎‬شود در ایران هر‬ ‫زمان مافیای واردات ورود می‪‎‬کند مدعی اس��ت‬ ‫واردات ازاد شود تا کیفیت تولیدات داخلی ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬در هیچ‏جای جه��ان‪ ،‬بنیاد تولید و کیفیت‬ ‫ان از طریق بس��ط واردات محقق نشده است‪ .‬اما‬ ‫ش��واهدی زیادی بر عکس این مسئله در تاریخ‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫راه نج��ات ای��ران از تولی��د صنعت��ی م��درن‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫می‪‎‬گذرد‪ .‬تمام کس��انی ک��ه در تاریخ اقتصادی‬ ‫فعالیت کرده‪‎‬اند‪ ،‬می‪‎‬گویند روند س��رانه تولید در‬ ‫جهان از تولد حضرت عیسی(ع) تا ‪۱۷۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۱۲۹‬خورشیدی)‪ ،‬مسیر تحول تولید سرانه با‬ ‫یک ش��یب نزدیک به صفر حرک��ت کرده اما در‬ ‫فاصله ‪ )۱۱۴۹(۱۷۷۰‬ت��ا ‪ )۱۳۴۹(۱۹۷۰‬تولید‬ ‫سرانه صنعتی ‪۱۷۳۰‬برابر شده است‪ .‬هر کشوری‬ ‫خود را با این اس��تانداردها منطبق کند‪ ،‬می‪‎‬تواند‬ ‫امیدوار باشد فقر و عقب‪‎‬ماندگی را رفع کند و به‬ ‫توسعه برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گفتن�د نرخ ارز باال ب�رود صادرات رونق‬ ‫خواهد گرفت‬ ‫از جنبه روش‪‎‬شناختی هیچ کشوری نمی‪‎‬تواند‬ ‫به‪‎‬توس��عه دس��ت پیدا کند مگر اینکه نخس��ت‬ ‫به‪‎‬لحاظ معرفتی بتواند مهم ترین دوره‪‎‬های باطل‬ ‫بازتولیدکننده توس��عه‪‎‬نیافتگی خود را شناسایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اگر این مس��ائل را خ��وب درک کنیم متوجه‬ ‫می‪‎‬ش��ویم چ��را تحریم‪‎‬کنن��دگان به‪‎‬صراح��ت‬ ‫می‪‎‬گویند‪ ،‬بنیه صنعتی ایران را بزنید تا کمرشان‬ ‫شکسته شود‪.‬‬ ‫گفتنی است اگر دولت ما فقط متکی به رانت‬ ‫نفتی باشد باید شاکر باشیم(ان را گذار خطرناک‬ ‫از دولت خام‪‎‬ف��روش به اینده‪‎‬ف��روش نامگذاری‬ ‫کرده‪‎‬ام)‪ .‬از سال ‪ ۱۳۶۹‬تا امروز دولت ها در ایران‬ ‫ت محصوالت‬ ‫با توهم پولدار ش��دن شوک به قیم ‪‎‬‬ ‫کلیدی وارد کرده اند ولی به‪‎‬طور روزمره برای امور‬ ‫ی خود دائم ناگزیر به وام‪‎‬گیری از بانک‪‎‬های‬ ‫جار ‪‎‬‬ ‫داخل��ی و خارجی بوده اس��ت‪ .‬نهادهای نظارتی‬ ‫که بای��د از منافع ملی دیده‪‎‬بان��ی کنند کارنامه‬ ‫ن زمینه ندارند‪.‬‬ ‫قابل‪‎‬قبولی در ای ‪‎‬‬ ‫گفتند نرخ ارز باال برود تا صادرات رونق بگیرد؛‬ ‫داده‪‎‬ه��ای بانک جهانی نش��ان می‪‎‬دهد صادرات‬ ‫ایران در س��ال ‪ )۱۳۹۶(۲۰۱۷‬تا ‪)۱۳۹۷(۲۰۱۸‬‬ ‫بی��ش از ‪۸۵‬درصد موادخام و اولیه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این یعنی زمینگیر ش��دن که هن��وز چرت‪‎‬ها را‬ ‫پاره نکرده اس��ت‪ .‬شوک‪‎‬هایی که از طریق سطح‬ ‫ملی بر اثر سیاس��ت های نابخردانه به بنگاه‪‎‬های‬ ‫اقتصادی وارد شده‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬برابر عوامل داخلی‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد کشور نیاز به رمز گشایی دارد‬ ‫اگر روندهای مش��کوک اداره اقتصاد در سطح‬ ‫ملی را زیر ذره‪‎‬بین قرار ندهیم‪ ،‬نمی‪‎‬توانیم انتظار‬ ‫بهبودی صنایع از جمله صنعت خودرو را داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬در چارچوب مناس��بات کنون��ی تولید‬ ‫تبدیل شده به محملی برای توزیع رانت‪.‬‬ ‫طی محاس��به‪‎‬ای نتیجه‪‎‬ای که به‪‎‬دس��ت امده‬ ‫بود نش��ان می‪‎‬داد در ربع قرن گذش��ته‪ ،‬س��هم‬ ‫صنایع رانتی (انهایی ک��ه از انواع رانت بهره‪‎‬مند‬ ‫هس��تند) از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت‬ ‫ایران از حدود ‪۳۰‬درصد در سال ‪ ۱۳۷۰‬به حدود‬ ‫‪۷۰‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۵‬رسیده است‪.‬‬ ‫اگ��ر از این امر رمزگش��ایی نکنیم‪ ،‬نمی‪‎‬توانیم‬ ‫بفهمی��م چرا درحالی‪‎‬که کش��ور با بح��ران حاد‬ ‫اش��تغال روبه‪‎‬رو اس��ت در تمام استان‪‎‬ها مسابقه‬ ‫راه‪‎‬ان��دازی پتروش��یمی و مس��ابقه جنون‪‎‬امی��ز‬ ‫تاسیس واحدهای فوالدسازی وجود دارد‪.‬‬ ‫چه‪‎‬کس��ی نمی‪‎‬دان��د پتروش��یمی یک��ی از‬ ‫برای بهبود‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نخست باید کیفیت‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری‪‎‬های‬ ‫اقتصادی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫بنیاد اندیشه‪‎‬ای‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری در‬ ‫ایران به‪‎‬ویژه در ‪۱۳‬‬ ‫سال گذشته نسبت‬ ‫به ‪ ۳‬دهه قبل از ان‬ ‫سقوط کرده است‬ ‫س��رمایه‪‎‬برترین و کم‪‎‬اش��تغالزاترین فعالیت‪‎‬های‬ ‫اقتص��ادی موج��ود اس��ت؛ ج��دا از الودگ��ی‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی و اب‪‎‬بر بودن انها‪ .‬در نخس��تین‬ ‫برنامه دولت روحانی برنامه‪‎‬ریزی ش��د تا به‪‎‬شکل‬ ‫غیرتورمی از رکود خارج ش��ویم‪ ،‬در این برنامه ها‬ ‫پتروشیمی‪‎‬ها هم به‪‎‬عنوان پیشران امده بود‪.‬‬ ‫در این زمینه در مقال ‪‎‬ه «اقتصادسیاسی نخستین‬ ‫بسته سیاسی دولت» اتمام‪‎‬حجت شرعی کرده و‬ ‫صمیمانه عنوان کردم این برنامه نش��ان می دهد‬ ‫دول��ت یازدهم با دولت نه��م و دهم درباره اصل‬ ‫استمرار مناسبات رانتی مشکل و تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫مش��کل و تف��اوت در کانون‪‎‬ه��ای اصاب��ت‬ ‫توزی��ع رانت اس��ت که من نام ان را گذاش��ته‪‎‬ام‬ ‫«رانت‪‎‬خواری هفت الیه به‪‎‬نام تولید»‪.‬‬ ‫مجال��ی به توضی��ح بیش��تر درب��اره ارزبری‬ ‫صادرات موادخام نیست چراکه این موضوع جای‬ ‫بحث بسیاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت صنعت خودرو به سیاس�ت های‬ ‫درست مربوط است‬ ‫بنابراین در بس��تر نهادی تولید‪ ،‬ساختار پشت‬ ‫خود را ب��ه تولید صنعتی مدرن کرده و به‪‎‬همین‬ ‫دلیل ه��م تکان‪‎‬دهنده‪‎‬ترین حادثه‪‎‬های اقتصادی‬ ‫معاصر ما به‪‎‬کلی مس��کوت می‪‎‬مان��د زیرا منافع‬ ‫رانت��ی به مافیای رس��انه‪‎‬ای گره خ��ورده و انها‬ ‫تعیی��ن می‪‎‬کنن��د چه‪‎‬چیزهایی مطرح ش��ود و‬ ‫کدام‪‎‬ها مسکوت بماند‪.‬‬ ‫برای بهبود صنعت خودرو نخست باید کیفیت‬ ‫سیاس��ت‪‎‬گذاری‪‎‬های اقتصادی ارتق��ا یابد‪ .‬بنیاد‬ ‫اندیشه‪‎‬ای سیاست‪‎‬گذاری در ایران به‪‎‬ویژه در ‪۱۳‬‬ ‫س��ال گذشته نسبت به ‪ ۳‬دهه قبل از ان سقوط‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به اعتبار ابعاد اهمیت صنعت خودرو‪ ،‬می‪‎‬توانیم‬ ‫میراث اندیشه‪‎‬ای مرحوم حسین عظیمی را زنده‬ ‫کنی��م؛ چراکه ظرفیت‪‎‬های مادی و انس��انی ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مهم این اس��ت که روندهای مش��کوک اداره‬ ‫اقتصاد که عینا در صنعت خودرو هم وجود دارد‬ ‫را زیر ذره‪‎‬بین بگذاریم‪ .‬موضوع را اسیب‪‎‬شناسی‬ ‫کرده و س��ازکارهایی ب��رای برون‪‎‬رفت از ان ارائه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وقتی در بورس شاهد هستیم هر خودروسازی‬ ‫اهتم��ام بیش��تری به عمق س��اخت داخل دارد‪،‬‬ ‫وضعی��ت مال��ی نابهنجارتری نی��ز دارد‪ ،‬این امر‬ ‫نمی‪‎‬تواند تصادفی باشد‪.‬‬ ‫به‪‎‬طورمتوس��ط س��ود تخصی��ص دارایی‪‎‬ها به‬ ‫واردات خودرو ‪۵۰۰‬درصد بیشتر از سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫برای تولید اس��ت درحالی که بازار وسیع خودرو‬ ‫ای��ران‪ ،‬می‪‎‬تواند ما را جزو خودروس��ازان مطرح‬ ‫جهان کند؛ به‪‎‬ش��رط اینک��ه قاعده گذاری‪‎‬ها جدا‬ ‫از رانت‪‎‬خواره��ا و اداره امور ه��م در اختیار افراد‬ ‫صالحیت دار باشد‪.‬‬ ‫با اس��تناد به گ��زارش رس��می وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مجم��وع واحده��ای فع��ال‬ ‫خودروس��ازی و در حال س��اخت ای��ران از ‪۱۱۰‬‬ ‫واحد عبور کرده است‪.‬‬ ‫هر زم��ان در ایران دس��تاوردی از نظر ذخیره‬ ‫دانش ضمنی و ظرفیت‪‎‬های س��ازمانی در تولید‬ ‫خودرو به‪‎‬وج��ود امده‪ ،‬واردات خودرو به‪‎‬ش��کل‬ ‫نامتعارف افزایش پیدا کرده و مجوزهای جدیدی‬ ‫برای راه‪‎‬اندازی واحد جدید صادر شده که ریشه‬ ‫رانتی داش��ته و توجیه توس��عه‪‎‬ای نداشته است؛‬ ‫به‪‎‬طوری‪‎‬ک��ه در زم��ان تحریم با بی‪‎‬س��ابقه‪‎‬ترین‬ ‫جه��ش در واردات خ��ودرو ب��ا تمرک��ز روی‬ ‫س روبه‪‎‬رو می‪‎‬شویم‪.‬‬ ‫خودروهای لوک ‪‎‬‬ ‫تمام این امور از منظر اقتصادسیاسی گویا است‪.‬‬ ‫کل واردات خودرو در سال ‪ ۴۲۵۶۲ ،۱۳۹۰‬بوده‬ ‫اما این رقم در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬از ‪۱۰۸‬هزار خودرو‬ ‫هم عبور می کند‪.‬‬ ‫وقتی می‪‎‬گویی��م روندهای مش��کوک واردات‬ ‫خودرو در ایران؛ یعنی اینکه در حالی‪‎‬که نرخ هر‬ ‫بشکه نفت در سال ‪۷۰ ،۱۳۹۳‬دالر سقوط کرده‪،‬‬ ‫نش��ان می دهد چه کس��ی به چه کسی در حال‬ ‫خدمات دهی است‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫صنعت خودرو گرفتار مسئوالن سیاسی‬ ‫رضا ویسه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬خودرو صنعتی است که از نگاه مصرف‪‎‬کننده جذابیت دارد‪ .‬ساالنه‬ ‫یک‪‎‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬تا یک میلیون و ‪۴۰۰‬خودرو در کش�ور فروش می‪‎‬رود‪ .‬اگر این صنعت تعطیل ش�ود برای‬ ‫واردات این تعداد خودرو باید بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬میلیارد دالر پول بدهیم‪ .‬نکته دیگر این است که صنعت خودرو‬ ‫یک رایانه متحرک اس�ت‪ .‬تمام سخن ها از هوشمندسازی اش�یا در انقالب چهارم صنعتی‪ ،‬در حال متولد‬ ‫ش�دن در صنعت خودرو اس�ت که به‪‎‬طورقطع زندگی مردم را دچار تحوالت اساس�ی می کند‪ .‬از دیدگاه‬ ‫من‪ ،‬امروز به دو دلیل صنعت خودرو ایران مظلوم واقع ش�ده اس�ت؛ نخس�ت اینکه از این صنعت حمایت‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما شعار می دهند که خیلی از ان حمایت شده است‪.‬‬ ‫مسئله دوم این است که صنعت خودرو از سوی‬ ‫مسئوالن سیاس��ی به گروگان گرفته شده است‪.‬‬ ‫زحمات زیادی از س��ال ‪۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۸۴‬برای این‬ ‫صنعت کشیده شد و با تغییر شرایط ارز در کشور‬ ‫بخش خصوص��ی به‪‎‬عنوان قطعه‪‎‬س��ازان وارد این‬ ‫صنعت شده اند‪.‬‬ ‫معتق��دم ‪۷۰‬درصد(کف در نظر گرفته ش��ده)‬ ‫سرمایه‪‎‬ای که در این صنعت تولید می شود متعلق‬ ‫به بخش خصوصی اس��ت‪ .‬می ت��وان گفت منابع‬ ‫بخش خصوصی هم به گروگان گرفته شده‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه اداره ان هم از س��وی مدیران دولتی است و‬ ‫مدیران دولتی هم ازسوی مقامات سیاسی انتخاب‬ ‫می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫درحال‪‎‬حاضر‪ ،‬بی��ش از ‪۹۰‬درصد تولید خودرو‬ ‫متعل��ق به ایران خودرو و س��ایپا اس��ت و س��ایر‬ ‫ش��رکت های فعال در این حوزه بدون نظر گرفتن‬ ‫واردات‪ ،‬حجم تولیدشان کمتر از ‪١٠‬درصد است‪.‬‬ ‫ایران‪‎‬ناسیونال‪ ،‬سایپا و پارس‪‎‬خودرو از شرکت های‬ ‫خودروساز در بخش سواری پیش از انقالب بودند‬ ‫که مرب��وط به بخش خصوصی و با یک ش��رکت‬ ‫خارج��ی هم��کاری داش��تند که پ��س از انقالب‬ ‫نخس��ت ملی‪ ،‬س��پس مصادره و پ��س ازان وارد‬ ‫بند«الف» و در نهایت دولتی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹در ده�ه ‪ 60‬ب�رای م�دت ‪ 2‬س�ال تولی�د‬ ‫خودرو نداشتیم‬ ‫‪64‬‬ ‫مدی��ران قبلی تغییر می کنن��د و افراد باتجربه‬ ‫ان��دک وارد می‪‎‬ش��وند‪ .‬ب��ا اغاز جن��گ تحمیلی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۹‬تولید خودرو که بیش��تر مونتاژ‬ ‫بود(پیکان به‪‎‬عنوان خودرو ایرانی به‪‎‬لحاظ ارزشی‬ ‫‪۴۵‬درصد داخلی بود) دچار تزلزل می شود و تیراژ‬ ‫قبل را هم ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رکت تالبوت‬ ‫انگلیس ورشکس��ته می ش��ود و دیگ��ر نمی‪‎‬تواند‬ ‫قطعات موردنیاز ما را تامین کند‪ .‬به‪‎‬این‪‎‬ترتیب بین‬ ‫س��ال ها ‪ ۱۳۶۴‬تا ‪ ۱۳۶۶‬تولید خودرو در کش��ور‬ ‫به‪‎‬طورکامل متوقف می شود‪.‬‬ ‫به‪‎‬همی��ن دلیل پ��س از پایان جن��گ قرار بوده‬ ‫برای مونتاژ ‪ ۴۰۵‬با شرکت پژو قرارداد بسته شود‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم تمام جه��ش صنعت خودرو کره‬ ‫بین س��ال‪‎‬های ‪ ۱۳۵۷‬تا ‪ ۱۳۶۹‬ب��وده و بنابراین‬ ‫در مق��ا م مقایس��ه صنعت خودرو این دو کش��ور‬ ‫بی انصاف��ی می ش��ود‪ .‬در این دوره(پ��س از پایان‬ ‫جنگ) دو گروه سیاس��ی(نه اقتصادی و صنعتی)‬ ‫به‪‎‬وج��ود امد که یکی معتقد ب��ود واردات خودرو‬ ‫باید متوقف ش��ود و تولید ملی داش��ته باش��یم و‬ ‫گروه دیگر می‏گفت باید به سمت سازندگی‪ ،‬رفاه‬ ‫عمومی و رسیدگی به نیازهای مردم پس از جنگ‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫برخ��ی به‪‎‬یاد دارند اواخر جنگ س��ال های بین‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸‬ش��رکت ایران خ��ودرو‬ ‫ش کرده بود‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬هزار پیکان پیش‪‎‬فرو ‬ ‫اما خودرویی برای تحویل نداشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن پلتف��رم پ��ژو ‪ ۵۰۴‬را وارد کرد و اتاق‬ ‫پی��کان را روی ان گذاش��ت و به‪‎‬نام پیکان‪۱۸۰۰‬‬ ‫تحوی��ل مش��تریان داد‪ .‬خودروهای��ی ک��ه اواخر‬ ‫ده��ه ‪ ۱۳۶۰‬از ک��ره وارد ایران می‪‎‬ش��د‪ ،‬مربوط‬ ‫به س��ال هایی بود که ما توقف تولید داش��تیم اما‬ ‫انه��ا بنیاد خودروهای ملی خ��ود را طرح‪‎‬ریزی و‬ ‫عملیاتی کرده بودند‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۶۹‬به بعد تنها‬ ‫راهی که ایران خودرو داشت تولید دوباره پیکان با‬ ‫همان امکانات قبلی بود‪.‬‬ ‫بنابراین ماشین‪‎‬االت تالبوت که ورشکسته شده‬ ‫بود با مدرک فنی خریداری شد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت در همین س��ال به‪‎‬ش��دت واردات‬ ‫خودرو تش��ویق می‪‎‬شد به‪‎‬طوری‪‎‬که از سال ‪۱۳۶۹‬‬ ‫تا ‪ ۲ ،۱۳۷۲‬میلیارد دالر خودرو وارد کشور شد‪.‬‬ ‫مدی��ران وقت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معتقد بودند پس از توقف تولید‪ ،‬س��اخت دوباره‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫پیکان مانند مرده‪‎‬ای اس��ت که قرار است از تابوت‬ ‫دراوریم در نتیجه نباید این کار انجام شود‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر این بود که تاکید کردند اگر قرار باش��د‬ ‫پی��کان دوباره تولید ش��ود فقط ‪۵۰‬ه��زار خودرو‬ ‫اجازه تولید دارید‪ .‬خودرو در این دوره یک فرصت‬ ‫طالیی پیدا کرد‪ .‬در س��ال ‪ ١٣٧٢‬ایران با کمبود‬ ‫ارز روبه رو ش��ده و به‪‎‬همی��ن دلیل واردات خودرو‬ ‫متوقف شد و خودکفایی ارجحیت پیدا کرد(امروز‬ ‫نیز که دوباره واردات خودرو ممنوع شده به‪‎‬دلیل‬ ‫مشکالت تحریمی و ارزی است)‪ .‬با به‪‎‬وجود امدن‬ ‫مشکالت تامین ارز‪ ،‬تولید داخل و زنجیره تامین‬ ‫عزیز شد‪ .‬بین س��ال های ‪ ۱۳۷۱‬و‪ ۱۳۷۲‬زنجیره‬ ‫تامین قطعات در کشور شکل گرفت‪ .‬پس از ان تا‬ ‫سال‪ ،۱۳۸۴‬سیاست ها بر همین منوال پیش رفت‬ ‫و توس��عه س��اخت داخل و تولید داخل با قطعات‬ ‫داخلی ایجاد و س��مند به‪‎‬عنوان نخستین خودرو‬ ‫ملی تولید و ثبت ش��د‪ .‬قرار بود نسل سمند ادامه‬ ‫یابد که بنابر دالیلی نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 50‬درصد صنعت خودرو دولتی است‬ ‫در این س��ال ها س��ایپا و پارس‪‎‬خودرو تولیدی‬ ‫نداشتند‪ .‬همچنین برای طراحی و ساخت خودرو‬ ‫در داخل با دو چالش اساسی روبه‪‎‬رو بودیم؛ نیاز به‬ ‫اندازه های اقتصادی بود و برای تولید محدود ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪۱۰۰‬هزار خودرو نمی توانستیم هزین ه میلیاردی‬ ‫کنیم‪ .‬کش��ورهایی که با همین مشکل ما روبه رو‬ ‫بودند به ادغام روی اوردند‪.‬‬ ‫ازاین‪‎‬رو در س��ال های ‪۱۳۵۷‬تا ‪ ۱۳۷۰‬بیشترین‬ ‫ادغ��ام در صنعت خ��ودرو جه��ان رخ داد(رنو با‬ ‫نیس��ان‪ ،‬مرس��دس‪‎‬بنز و کرایس��لر‪ ،‬فولکس‪‎‬واگن‬ ‫با چند ش��رکت از المان‪‎‬ش��رقی‪ ،‬کیا با هیوندایی‬ ‫و‪ )...‬ت��ا ب��رای طراحی و توس��عه خ��ودرو اندازه‬ ‫اقتصادی(برای ان زمان ‪۲‬میلیون بود) ایجاد شود‪.‬‬ ‫تولی��د روزان��ه ایران خ��ودرو در ای��ن‬ ‫س��ال ها(‪ )۱۳۸۲-۱۳۸۳‬ح��دود ‪ ۱۲۰۰‬و س��ایپا‬ ‫‪۹۰۰‬خ��ودرو بود‪ .‬ب��ا این ارقام نمی توانس��تیم به‬ ‫طراحی و تولید خودرو ملی فکر کنیم‪ .‬ما از مدل‬ ‫ی داش��تند‬ ‫چینی ها که ان زمان اس��تراتژی مواز ‪‎‬‬ ‫اس��تفاده کردیم‪ .‬انها با اروپایی��ان وارد همکاری‬ ‫مش��ترک(جوینت‪‎‬ونچر) شدند برای اینکه بتوانند‬ ‫وارد بازار جهانی شوند‪ .‬با این استراتژی برند ملی‬ ‫خود را با کمک دولت طراحی کرده و س��اختند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن تجربه بح��ث پلتفرم مش��ترک با‬ ‫ش��رکت رنو ش��کل گرفت ک��ه پس از ق��رارداد‬ ‫مش��خص شد با یک پلتفرم مش��ترک ‪ ۸‬مدل در‬ ‫ایران ساخته شود‪ .‬اینجا وارد سال ‪۱۳۸۴‬شدیم و‬ ‫دولت تغییر ک��رد‪ .‬مدیران دولتی جدید روی کار‬ ‫امدند؛ دیگر مس��یرهای تکامل صنعت خودرو در‬ ‫ایران طی نش��د‪ .‬تا پی��ش از ان از ‪ ۱۰‬پله‪ ٨ ،‬تای‬ ‫ان طی شده بود‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬به‪‎‬جای اینکه به‪‎‬دنبال این باشیم‬ ‫ک��ه چینی ها و ژاپنی ها چه کرده اند‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫راهکارهای منطقی ب��ا توجه به وضعیت خودمان‬ ‫پیش��نهاد دهی��م‪ .‬درحال‪‎‬حاض��ر‪ ،‬مش��کل اصلی‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا مدیران سیاس��ی ان است‪.‬‬ ‫مدیران سیاس��ی هم ب��ر مبنای س��ود و زیان یا‬ ‫بر مبنای توس��عه کار نمی کنن��د‪ ،‬بلکه مبتنی بر‬ ‫دستور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫دس��تور هم هزینه است‪ ،‬درامد نیست؛ ازاین‪‎‬رو‬ ‫صنعتی که باید اقتصادی کار کند این‪‎‬گونه نیست‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬براس��اس اصل ‪ ۴۴‬و خصوصی‪‎‬سازی صنایع‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵٠‬تا‪ ۶٠‬درصد س��هام دو خودروس��از‬ ‫واگ��ذار ش��د ام��ا اتفاقی ک��ه افتاد ای��ن بود که‬ ‫خودش��ان دوباره همان سهام را از بازار خریداری‬ ‫کردند‪ .‬گفته می شود ‪۸۶‬درصد ایران‪‎‬خودرو برای‬ ‫بخش خصوصی اس��ت ام��ا در واقعی��ت بیش از‬ ‫‪۵۰‬درصد ان در دس��ت مدیران دولتی اس��ت تا‬ ‫مدیران سیاس��ی بر فعالیت‪‎‬ها کنت��رل مدیریتی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬برای نجات صنعت خودرو از این‬ ‫گرداب‪ ،‬دولت باید س��هام خود را به‪‎‬طورواقعی به‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار کند ت��ا مدیران حرفه ای‬ ‫اقتصادی حاکم ش��وند‪ ،‬نه مدیران سیاسی‪ .‬مدیر‬ ‫بنگاه خصوصی دنبال زنده ماندن است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر‪ ،‬معتق��دم با توج��ه ب��ه امکانات‬ ‫س��خت افزاری و نرم اف��زاری ک��ه در بخ��ش‬ ‫خصوصی(قطعه سازی) وجود دارد‪ ،‬می‪‎‬توان حتی‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬دس��ت کم تا ‪٨٠‬درصد قطعات را‬ ‫از داخ��ل تامی��ن و باقیمانده ان را بی‪‎‬واس��طه یا‬ ‫باواسطه از خارج وارد کرد‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫تولیدات‬ ‫شرکت سایپا شیشه تحت پوشش گروه خودرو سازی‬ ‫س�ایپا از ‪ ۱۳۷۸‬ب�ا تولید شیش�ه های خ�ودرو اعم از‬ ‫نش�کن (سکوریت) و الیه دار (طلقی) اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫این شرکت دارای انواع دستگاه های تولیدی شامل خط‬ ‫تولید شیشه های طلقی‪ ،‬خط تولید شیشه های عقب و‬ ‫خط تولید شیشه های جانبی اتومبیل با ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۳۵۰/۰۰۰‬ست شیشه است‪.‬‬ ‫در راس�تای تحقق بخشی از چش�م انداز شرکت با‬ ‫عنوان نفوذ در بازاره�ای بین المللی و پیرو اقدامات‬ ‫و فعالیت های انجام ش�ده در بازاره�ای خارجی‪ ،‬این‬ ‫ش�رکت موف�ق ش�د از س�ال ‪ ۹۲‬اقدام ب�ه صادرات‬ ‫شیش�ه های خودرو ه�ای خارج�ی ( ان�واع تویوت�ا‪،‬‬ ‫هیوندای‪ ،‬ش�ورلت‪ ،‬کیا‪ ،‬نیس�ان و ‪ ) ...‬به کشورهای‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫ش�رکت س�ایپا شیش�ه از بهترین تولیدکننده های‬ ‫شیش�ه اس�ت که س�االنه بیش از‪ ۲‬میلیون مترمربع‬ ‫تولی�د دارد‪ ۸۰ .‬درص�د محصوالت برای ش�رکت های‬ ‫خودروس�ازی ( ‪ ) OEM‬و ‪ ۲۰‬درص�د برای بازار یدک‬ ‫ارسال می شود‪ .‬این تولیدات شامل شیشه خودروهای‬ ‫کیا پراید‪ ،‬برلیانس‪ ،‬تویوتا‪ ،‬رنو نیسان‪ ،‬اریو‪ ،‬چانگان و‬ ‫تیبا است‪.‬‬ ‫عراق و اکراین نماید و این روند همچنان رو به بهبود‬ ‫است و با شدت بیشتر ادامه دارد‪ .‬امروزه این شرکت‬ ‫ب�ا توجه به افزای�ش توان فن�ی و تخصصی کارکنان‬ ‫خود قادر به تولید شیش�ه خودروهای جدید ش�امل‬ ‫انواع برلیانس‪ ،‬چانگان‪ ،‬اریو و پروژه ‪ ( ۱۰۰ sp‬رهام )‬ ‫به عنوان تک سورس در کشور شده است‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫ش�رکت سایپا شیش�ه با توجه به داشتن تجهیزات‬ ‫م�درن ازمایش�گاهی به عنوان ازمایش�گاه مرجع و‬ ‫هم�کار اداره اس�تاندارد ایران‪ ،‬قابلی�ت انجام کلیه‬ ‫ازمایش�ات شیشه های ساختمانی و خودرو بر اساس‬ ‫اس�تاندارد ‪ ECER۴۳‬اروپ�ا و ‪ ۷۰۹‬ای�ران را دارا‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱‬ـ دارای گواهینامه ‪ ۲۰۱۶ :۱۶۹۴۹ IATF‬از ‪ .IMQ‬ازمایشگاه و استاندارد ‪.۱۷۰۲۵‬‬ ‫‪ ۲‬ـ دارای نشان استاندارد ‪ E-MARK‬اروپا جهت ‪ 5‬ـ ازمایش�گاه هم�کار موسس�ه اس�تاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی ایران‪.‬‬ ‫صادرات‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ دارن�ده گواهینام�ه ‪ ۲۰۰۷ :OHSAS‬از ‪ 6‬ـ دارن�ده تقدیرنامه اش�تهار ب�ه کیفیت از طرف‬ ‫جایزه ملی کیفیت ایران ‪.‬‬ ‫‪. TUVNORD‬‬ ‫‪ 4‬ـ دارن�ده گواهینام�ه صالحی�ت (اکرودیت�ه)‬ ‫تماس با شرکت سایپا شیشه‪:‬‬ ‫کارخانه‪ :‬شهر صنعتی البرز قزوین ـ خیابان ابن سینا ـ حکمت ‪۱۵‬‬ ‫تلفن‪ ۶۴ :‬و‪ ۳۲۲۲۸۰۶۳‬ـ ‪ ۰۲۸‬و ‪ ۳۲۲۲۸۲۱۱‬ـ ‪۰۲۸‬‬ ‫فاکس‪ ۳۲۲۲۲۴۱۹ :‬ـ ‪۰۲۸‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬تهران ـ کیلومتر ‪ ۱۱‬جاده مخصوص کرج ( بلوار ش�هید‬ ‫لشکری )‪ ،‬ساختمان اداری سپه‪ ،‬پالک ‪ ،۲۴۵‬طبقه ‪ ۲‬واحد ‪۱۳‬‬ ‫عناوین‬ ‫دستاوردها‬ ‫تلفکس‪ ۴۴۵۹۳۴۸۰ :‬ـ ‪ ۴۴۵۲۵۹۲۳‬ـ ‪۰۲۱‬‬ ‫ادرس الکترونیکی‪SS@ SAIPSHISHEH.COM :‬‬ ‫وب سایت شرکت‪WWW.SAIPSHISHEH.COM :‬‬ ‫کد پستی‪۳۴۳۱۹۶۴۵۸۸ :‬‬ ‫صندوق پستی‪ ۱۱۷۳ :‬ـ ‪۳۴۳۱۵‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫اقدامات شاخص سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی؛‬ ‫فعالیت اقتصادی نوعی جهاد است‬ ‫‪68‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی ب��ا تبریک ‪ ۱۰‬تیرم��اه‪ ،‬روز ملی صنعت و‬ ‫معدن به س��ربازان جنگ اقتصادی گفت‪ :‬با وجود‬ ‫تحریم های ناجوانمردان��ه‪ ،‬فعالیت اقتصادی نوعی‬ ‫جهاد است‪.‬‬ ‫داود ش��هرکی با اشاره به اش��تغال ‪ ۱۲‬هزار نفر‬ ‫در بخش صنعت‪ ۱۱ ،‬ه��زار نفر در بخش معدن و‬ ‫همچنین ‪ ۷۶‬هزار نفر در بخش تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی عنوان کرد‪ :‬سهم ارزش افزوده بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان نسبت به کل ارزش افزوده‬ ‫اس��تان بیش از ‪ ۲۳‬درصد اس��ت‪ .‬مهن��دس داود‬ ‫ش��هرکی درباره عملک��رد ش��اخص های مهم این‬ ‫س��ازمان در دوره دولت تدبیر و امید اش��اره کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در شاخص میل به سرمایه گذاری ‪۶۱‬‬ ‫درصد‪ ،‬س��رمایه گذاری ایجاد شده در بخش صنعت‬ ‫معدن و تجارت ‪ ۲۶۹‬درصد‪ ،‬اشتغال ایجاد شده در‬ ‫این بخش ها ‪ ۴۴‬درصد رشد داشته ایم‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در زمینه افزایش ذخایر کشف شده‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫معادن‪ ،‬صدور کارت مبادالت مرزی و افزایش سهم‬ ‫خروجی کاال از استان به افغانستان به ترتیب ‪،۸۱‬‬ ‫‪ ۱۹۸ ،۸۷‬و ‪ ۱۹‬درصد رشد داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوب��ی با بیان اینکه خراس��ان جنوب��ی از جمله‬ ‫اس��تان های ش��اخص معدنی کش��ور اس��ت گفت‬ ‫تاکنون ‪ ۶۰۴‬پروانه بهره برداری معدنی در اس��تان‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬خراس��ان جنوبی رتبه چهارم‬ ‫کش��ور را در زمینه اش��تغال و معادن فعال دارد و‬ ‫از لحاظ ذخایر قطعی‪ ،‬رتبه هفتم کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در اس��تان ‪ ۴۶‬ماده‬ ‫معدنی شناس��ایی شده اس��ت گفت‪ :‬ذخایر قطعی‬ ‫کشف ش��ده اس��تان ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تن‬ ‫است که نش��ان از یک ظرفیت خوب برای توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬زغال سنگ‪ ،‬س��نگ های تزیینی‪ ،‬بنتونیت‪،‬‬ ‫کرومی��ت‪ ،‬مرمریت‪ ،‬طال و مس‪ ،‬فلورین‪ ،‬س��رب‪،‬‬ ‫روی و خاک ه��ای صنعت��ی مهم ترین مواد معدنی‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫ش��هرکی در ادامه اظهارکرد‪ :‬برگزاری ‪ ۳‬مرحله‬ ‫فراخ��وان عمومی مزایده در س��ال ‪ ۹۷‬برای ‪۲۹۲‬‬ ‫محدوده اکتشافی با مساحت ‪ ۵۵۷۱‬کیلومترمربع‬ ‫و ‪ ۶۹‬محدوده معدنی با مساحت ‪ ۲۹۰‬کیلومترمربع‬ ‫تاکن��ون تعداد ‪ ۲۵۱‬جلس��ه در قالب کارگروه های‬ ‫تخصصی تس��هیل (ذیل کارگروه اس��تانی)‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۱۷۳‬جلس��ه در قالب کارگروه اس��تانی تسهیل و‬ ‫تع��داد ‪ ۳۵‬جلس��ه در قالب کارگ��روه ملی و رفع‬ ‫موان��ع تولید تش��کیل و تع��داد ‪ ۲۲۳۰‬پرونده در‬ ‫راستای رفع موانع و مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫موردبررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ حوزه تجارت‬ ‫و ازاد سازی محدوده های اکتشافی راکد و غیرفعال‬ ‫ب��ه مس��احت ‪ ۳۵‬ه��زار کیلومترمربع در س��طح‬ ‫اس��تان (‪ ۲۶۳‬مح��دوده و ‪ ۱۰‬پهنه اکتش��افی) و‬ ‫اعالم فراخوان عمومی از طریق س��امانه کاداس��تر‬ ‫از اقدام��ات ش��اخص ح��وزه مع��دن در خصوص‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار و حض��ور بخ��ش خصوصی‬ ‫در اس��تان بود‪ .‬وی با بیان اینک��ه اقدامات خوبی‬ ‫در خراس��ان جنوبی در راس��تای کاهش ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری صورت گرفته است افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫مطالع��ات ژئوفیزی��ک بالغ بر ‪ ۲۰۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫خطی معادل ‪ ۴۰‬درص��د کل مطالعات ژئوفیزیک‬ ‫هوایی کشور انجام شده که در این مطالعات بیش‬ ‫از ‪۱۰۰‬محدوده امیدبخش شناسایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حوزه صنعت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬خراسان جنوبی با دارا بودن ‪۲۳‬‬ ‫ش��هرک و ناحی��ه صنعتی و ص��دور بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫پروان��ه بهره برداری صنعتی‪ ۲۱ ،‬هزار میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری و اشتغال افرینی برای ‪ ۱۲‬هزار نفر‬ ‫توانسته است نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی‬ ‫و معدنی و تامین بخشی از نیاز جمهوری اسالمی و‬ ‫کشور های همسایه از جمله افغانستان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در راس��تای شناس��ایی ظرفیت های‬ ‫تولی��د در کش��ور‪ ،‬اس��تان خراس��ان جنوب��ی با‬ ‫تولید س��االنه بیش از ‪ ۲.۴‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫زغال سنگ رتبه اول و با تولید ‪ ۲۱‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی و سرامیک رتبه دوم و نیز با تولید ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫تن انواع الس��تیک خودرو رتبه چهارم کشور را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با عنایت به وظایف محوله به س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید از ابتدای س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خراسان جنوبی با دارا بودن بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬ه��زار واحد صنفی و با اش��تغال افرینی بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬ه��زار نفر و وجود ‪ ۵۰‬ه��زار بافنده با تولید‬ ‫س��الیانه ‪ ۱۶۰‬ه��زار مترمربع فرش دس��تبافت و‬ ‫ظرفیت ها و نیازمندی ها و موقیعت تجاری اس��تان‬ ‫و حضور ‪ ۶۵۰‬فعال اقتصادی و وجود بیش از ‪۳۳۰‬‬ ‫کیلومتر مرز مش��ترک با کش��ور افغانس��تان و نیز‬ ‫وجود ‪ ۲‬گمرک رس��می زمینی (گمرک بیرجند و‬ ‫گمرک ماهیرود) فرصت مناسبی را برای گسترش‬ ‫مبادالت فراملی فراهم کرده است‬ ‫شهرکی با بیان اینکه خروجی بیش از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاالهای صادراتی کش��ور به افغانستان از مرزهای‬ ‫خراسان جنوبی صورت می گیرد گفت‪ :‬توزیع بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار تن از اقالم اساسی تنظیم بازار از قبیل‬ ‫قند و ش��کر‪ ،‬برنج و روغن گوش��ت قرمز و س��فید‬ ‫و روغن نباتی در یک س��ال گذش��ته در راس��تای‬ ‫حمایت از اقشار اس��یب پذیر جامعه و توزیع بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬هزار حلقه الس��تیک خودروهای س��نگین و‬ ‫نیمه سنگین به جهت تامین نیاز ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬باری و مس��افری در اس��تان انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حوزه پژوهش‬ ‫ش��هرکی به ثبت دو نش��ان جغرافیای��ی ملی و‬ ‫بین المللی فرش مود و فرش قهس��تان اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ثبت ‪ ۴‬نشان جغرافیایی ملی و بین المللی‬ ‫س��ه محصول اس��تراتژیک استان ش��امل زعفران‬ ‫خراس��ان ای��ران‪ ،‬زعف��ران قاینات ایران‪ ،‬زرش��ک‬ ‫جنوب خراسان ایران‪ ،‬عناب بیرجند ایران در اداره‬ ‫کل مالکیت معنوی قوه قضاییه و س��ازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری ازجمله دس��تاوردهای دیگر است‪.‬‬ ‫پیگیری برای ثبت نش��ان جغرافیایی ملی وجهانی‬ ‫‪ ۹‬کانی و ماده معدنی ش��اخص اس��تان و بعدازان‬ ‫ثبت جهانی در دستور قرار دارد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫در میزگرد‬ ‫با انجمن صنایع تولیدلنت ترمز و کالچ مطرح شد؛‬ ‫اهداف و مهم ترین فعالیت های‬ ‫انجمن لنت ترمز‬ ‫‹ ‹اهداف انجمن‬ ‫ای��ن انجم��ن صنفی به اس��تناد م��اده ‪ ۱۳۱‬قانون‬ ‫کار جمه��وری اس�لامی ایران و در اج��رای ایین نامه‬ ‫انجمن ه��ای صنفی و کانون های مرب��وط و به منظور‬ ‫حفظ حقوق و منافع مش��روع و قانونی و بهبود وضع‬ ‫اقتص��ادی کارفرمایان که خ��ود متضمن حفظ منافع‬ ‫جامعه نیز اس��ت در سال ‪ ۱۳۷۶‬تش��کیل شد‪ .‬حوزه‬ ‫فعالی��ت این انجمن‪ ،‬کل کش��ور و محل ان در تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ دستاوردها و برنامه های اینده‪:‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ت ترمز و کالچ‪:‬‬ ‫همسان سازی تعرفه های واردات لن ‬ ‫شفاف نبودن برخی تعرفه های واردات لنت ترمز و کالچ‬ ‫و ارائه ش��رح و تفاسی ر متفاوت از انها و نیز پراکندگی‬ ‫انها در فصول مختلف کتاب‪ ،‬راه را برای سوءاس��تفاده‬ ‫س��ودجویان جه��ت اظهار کاال در فص��ول غیرمرتبط‬ ‫و پرداخ��ت حقوق و ع��وارض پایین تر ب��از کرده بود‪.‬‬ ‫بنابراین با پیگیری های متعدد موفق به کاهش تعداد‬ ‫تعرفه ها از ‪ ۱۱‬به ‪ ۶‬مورد ش��دیم و ضمن شفاف سازی‬ ‫این موضوع و ارائه ش��رحی روشن و غیرقابل تفسیر از‬ ‫ان‪ ،‬راه را بر ارائه تفاسیر سلیقه ای بستیم‪ .‬امر موجب‬ ‫ش��د واردات و اظهار کاال فقط از طریق فصول مرتبط‬ ‫و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه ها‪:‬‬ ‫واردات بی رویه بزرگ تری��ن چالش تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی و جدی تری��ن تهدید علیه رش��د و توس��عه‬ ‫کارخانجات ایرانی بوده اس��ت‪ .‬ازاین رو هیات مدیره از‬ ‫بدو ش��روع فعالیت تمامی ت�لاش و همت خود را در‬ ‫راستای تعدیل تعرفه ها گماشت تا از این طریق بتواند‬ ‫چتر حمایتی مناس��بی برای تولید کنن��دگان داخلی‬ ‫فراهم اورد‪ .‬تمامی تعرفه های واردات لنت ترمز و کالچ‬ ‫به موازات یکس��ان شدن انها از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬درصد به ‪۳۲‬‬ ‫درصد افزایش یافت ک��ه این امر موجب ایجاد فضای‬ ‫مناسب رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی و کاالهای‬ ‫وارداتی شده است‪.‬‬ ‫ممانعت از کاهش تعرفه ها‪ :‬شرکت های خودروساز‪،‬‬ ‫تج��ار و برخی اتحادیه ه��ا ضمن رایزنی ب��ا نهاد های‬ ‫مختلف ازجمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همواره‬ ‫در تالش بوده اند که تعرف��ه واردات لنت ترمز و کالچ‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬اعضـای هیات مدیره نیز در جلس��ات‬ ‫متع��دد با این امر مخالفت ک��رده و تاکنون از کاهش‬ ‫تعرفه ها ممانعت کرده اند‪ .‬فشار جهت کاهش تعرفه ها‬ ‫همچن��ان ادام��ه دارد و اعضای انجم��ن باید در همه‬ ‫حال به این مس��ئله حس��اس باش��ند و با تمام قوا از‬ ‫دستاوردهای به دس��ت امده پیرامون تعرفه های فعلی‪،‬‬ ‫دفاع کنند و مانع کاهش ان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره با گمرکات پیرامون نظارت بیش�تر بر‬ ‫واردات و ارزش گذاری صحیح کاال‪:‬‬ ‫طی هماهنگی انجام شده با گمرک ایران مقرر شد‬ ‫نظارت های دقیق تری بر واردات لنت ترمز و کالچ انجام‬ ‫ش��ود و همچنین معیارهای ارزش گ��ذاری لنت ترمز‬ ‫و کـالچ نیز اصالح ش��ود‪ .‬درحال حاضر ارزش گذاری‬ ‫لنت ترم��ز و کالچ ه��ای وارداتی ب��ا معیار های جدید‬ ‫ص��ورت می گیرد و گم��رکات در مقاط��ع مختلف از‬ ‫انجم��ن در رابطه با ارزش گذاری محموله های وارداتی‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مح��ل درامد دائمی برای انجمن ایجاد ش��د‪ .‬این امر‬ ‫موجب ش��د که انجمن طی سال های اخیر هیچ گونه‬ ‫هزینه ای بابت استقرار‪ ،‬امور اداری و‪ ...‬متحمل نشود‪.‬‬ ‫استعالم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�رار دادن لنت ترمز وکالچ در اولویت اول‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪:‬‬ ‫طی رایزنی های انجام ش��ده ب��ا وزارت صمت و ارائه‬ ‫توضیح��ات الزم در رابطه با اهمیت توجه و نظارت بر‬ ‫واردات و همچنین بازار مصرف لنت ترمز‪ ،‬این محصول‬ ‫در اولویت اول مبارزه با قاچاق کاال قرار گرفت و مقرر‬ ‫شد طی ارجاع به نهادهای ذی ربط بر واردات و توزیع‬ ‫لنت ترمز و کالچ‪ ،‬نظارت ویژه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دع�وت از اعضای جدی�د جهت عضویت در‬ ‫انجمن‪:‬‬ ‫‹ ‹رایزنی با سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫واردات لنت ه��ای بی کیفیت و کم کیفیت از مبادی‬ ‫رس��می و غیررس��می از یک طرف و همچنین تولید‬ ‫لنت های فاقد اس��تاندارد در کارگاه های زیرزمینی از‬ ‫ط��رف دیگر‪ ،‬هیات مدیره را بر ان داش��ت تا با انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه ای ب��ا س��ازمان ملی اس��تاندارد نظارت و‬ ‫کنترل دقیق تر فرایند تولید و توزیع‪ ،‬زمینه ارائه یک‬ ‫کاالی فوق ایمن را فراهم اورد‪ .‬ازاین رو طی جلس��ات‬ ‫متعدد با سازمان مربوطه‪ ،‬تقاضای تشکیل کارگروهی‬ ‫متش��کل از نماینده انجمن‪ ،‬نماینده سازمان حمایت‬ ‫از حقوق تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان‪ ،‬نماینده‬ ‫تعزی��رات‪ ،‬نماین��ده اس��تاندارد و‪ ...‬را جه��ت نظارت‬ ‫و کنت��رل ب��ازار مصرف لن��ت ترم��ز و کالچ نمودیم‪.‬‬ ‫علی رغم پیگیری ه��ای مکرر انجمن و کمک برخی از‬ ‫اعضا‪ ،‬انعقاد این تفاهمنامه توس��ط سازمان استاندارد‬ ‫به کندی پیش می رود‪ .‬امیدواریم با نهایی ش��دن این‬ ‫تفاهمنامه بتوانیم با ساماندهی بازار مصرف لنت ترمز‬ ‫و کالچ عالوه بر جلوگیری از توزیع کاالهای تقلبی با‬ ‫اق�لام وارداتی بدون کیفیت نیز برخورد متناس��ب را‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل مالی انجمن‪:‬‬ ‫انجمن ه��ا ج��ز نهاد ه��ای غیرانتفاعی هس��تند که‬ ‫هزینه ه��ای خ��ود را باید از محل ح��ق عضویت های‬ ‫ساالنه اعضا تامین کنند‪ .‬هزینه های باال و تعداد نسبتا‬ ‫کم اعضا موجب شد که هیات مدیره به فکر ایجاد یک‬ ‫ممر درامد دائم برای انجمن باش��د ت��ا از این طریق‬ ‫انجم��ن بتواند هم هزینه های جاری خود را پوش��ش‬ ‫طی رایزنی های‬ ‫انجام شده با وزارت‬ ‫صمت و ارائه‬ ‫توضیحات الزم در‬ ‫رابطه با اهمیت توجه‬ ‫و نظارت بر واردات‬ ‫و همچنین بازار‬ ‫مصرف لنت ترمز‪،‬‬ ‫این محصول در‬ ‫اولویت اول مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال قرار‬ ‫گرفت‬ ‫دهد و هم به انجام امور تبلیغاتی و فرهنگ س��ازی در‬ ‫جهت حفظ و توس��عه منافع اعض��ای صنف بپردازد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این ای��ده با کم��ک و همراهی اکثریت‬ ‫اعضای هیات مدیره به ثمر رسید و با تهیه و تخصیص‬ ‫سهام یک شرکت بازرگانی که وظیفه تامین مواد اولیه‬ ‫تولیدکنن��دگان لنت ترمز و کالچ را به عهده دارد یک‬ ‫ق��درت و اقت��دار انجمن ه��ا در رایزنی ب��ا نهاد ها و‬ ‫موسس��ات ذی ربط از توانای��ی و ظرفیت های اعضای‬ ‫تش��کیل دهنده انها سرچش��مه می گی��رد‪ .‬ازاین رو با‬ ‫دع��وت هیات مدیره ‪ ۱۲‬ش��رکت جدید ب��ه عضویت‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان لنت ترم��ز و کالچ درامده اند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت اتحاد و اجماع تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫نه تنها موجب تقویت جایگاه تولیدکنندگان لنت ترمز‬ ‫و کالچ می��ان مصرف کنن��دگان خواهد ش��د بلکه در‬ ‫رایزنی با ادارات و سازمان ها باعث احیای حقوق حقه‬ ‫اعضای صنف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی و اطالع رسانی‪:‬‬ ‫اعضای هیات مدیره ت�لاش کرده اند عالوه بر انجام‬ ‫مکاتب��ات و مذاک��رات متعدد با نهادها و موسس��ات‬ ‫ذی ربط‪ ،‬مش��کالت خ��ود را از طرق مختلف به گوش‬ ‫مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران رس��انده و همچنی��ن‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬بنکداران و خری��داران را به خرید‬ ‫محصوالت ایرانی ترغیب کنند‪.‬‬ ‫چاپ مقاالت در روزنامه ها‪ ،‬مجالت و فضای مجازی‪،‬‬ ‫توزیع تراک��ت میان مصرف کنن��دگان‪ ،‬مصاحبه های‬ ‫تلویزیونی و‪ ...‬ازجمله اقدامات انجمن طی س��ال های‬ ‫اخیر جهت اگاه س��ازی مصرف کنندگان و مسئوالن از‬ ‫مشکالت و توانمندی های این صنف است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اتی انجمن‪:‬‬ ‫پیگیری جهت نهایی کردن تفاهمنامه با س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی گسترده تر‪،‬‬ ‫رایزن��ی با مس��ئوالن جهت مرتفع کردن مش��کالت‬ ‫صنف��ی‪ ،‬حف��ظ و افزای��ش تعرفه ه��ای واردات و‪ ...‬از‬ ‫اه��م برنامه های انجمن برای دوره بعدی اس��ت‪ .‬امید‬ ‫م��ی رود با کمک اعضای محترم و با به ثمر رس��یدن‬ ‫موارد فوق‪ ،‬شاهد رشد‪ ،‬شکوفایی و توسعه فعالیت های‬ ‫تولیدکنندگان داخلی باشیم‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی شمالی‪-‬‬ ‫خیابان شهید قندی ‪ -‬پالک ‪ – ۲۶‬واحد‪.۷‬‬ ‫تلفن‪۸۸۷۵۴۴۴۹-۵۰ :‬‬ ‫فکس‪۸۸۷۵۳۶۷۴ :‬‬ ‫‪info@brakeassociation.com‬‬ ‫‪www.BrakeAssociation.com‬‬ ‫‪71‬‬ ‫تفاهمنامه فاز نخست احداث ابگیر منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان امضا شد‬ ‫تفاهمنامه مش��ارکت مدنی احداث فاز نخست‬ ‫ابگیر منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان با ظرفیت‬ ‫برداش��ت اب دریا به می��زان یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب در روز‪ ،‬بین شرکت توسعه صنایع‬ ‫انرژی بر پارس��یان جنوب و شرکت فرا اب رسان‬ ‫سرزمین به امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫این ابگیر که به منظور تامین خوراک تاسیسات‬ ‫نمک زدای��ی اب دریا در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان احداث خواهد شد تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫حجم سرمایه گذاری براوردشده برای این پروژه‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون یورو است که توسط بخش خصوصی‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس��ت طبق برنامه ریزی به عمل امده‬ ‫برای طرح جامع مصوب ای��ن منطقه‪ ،‬تولید ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ون تن در س��ال ازجمله ان��واع محصوالت‬ ‫پتروشیمیایی‪ ۴ ،‬میلیون تن محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلیون ت��ن الومینا و ‪ ۶۰۰‬هزار تن الومینیوم‬ ‫به عنوان صنایع اصلی در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د برق به می��زان ‪ ۴۳۰۰‬مگاوات‬ ‫و اب به می��زان ‪ ۷۵۰‬ه��زار مترمکعب در روز و‬ ‫بندری ب��ا ظرفیت بارگیری س��االنه ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن انواع کاال به عنوان صنایع پش��تیبان‪ ،‬صورت‬ ‫گرفته و نخس��تین و بزرگ تری��ن بندر تخصصی‬ ‫صنایع معدنی و پتروش��یمی کش��ور با ایجاد ‪۱۹‬‬ ‫پس��ت اس��کله با ظرفیت تخلی��ه و بارگیری ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تن در منطق��ه ویژه پارس��یان در حال‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی و ایمی��درو با‬ ‫امضای تفاهم نامه ای‪ ،‬ساماندهی و تسریع در ساخت‬ ‫طرح های پتروش��یمی و توسعه منطقه ویژه انرژی بر‬ ‫پارسیان را کلید زدند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی و رئیس‬ ‫هیئت عامل ایمیدرو(س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران) با حض��ور فریدون‬ ‫همتی اس��تاندار هرم��زگان به منظور س��اماندهی و‬ ‫تس��ریع در عملیات اجرایی طرح های پتروشیمیایی‬ ‫و پترو پاالیشگاهی در منطقه ویژه انرژی بر پارسیان‬ ‫تفاهم نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ‪ ۱۴‬طرح پتروشیمی در منطقه ویژه‬ ‫انرژی بر پارسیان‬ ‫در جری��ان امضای ای��ن تفاهم نامه‪ ،‬بهزاد محمدی‬ ‫معاون وزی��ر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی درباره توس��عه منطقه انرژی بر پارسیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تناسب پیشرفت زیرساخت ها‬ ‫و همچنین طرح جامع توس��عه در بخش پتروشیمی‬ ‫در این منطقه در فاز نخس��ت‪ ۱۴ ،‬طرح پتروشیمی‬ ‫در این منطقه پیش بینی شده است که با بهره برداری‬ ‫از انه��ا ‪ ۱۵‬میلی��ون ت��ن به ظرفیت فروش کش��ور‬ ‫اضافه خواهد ش��د و حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر حجم‬ ‫سرمایه گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای توس��عه در ش��رق عس��لویه بسیار‬ ‫جدی هستیم و وزیر نفت نیز بر این نکته تاکید دارد‬ ‫و امید اس��ت که با همکاری ش��رکت ایمیدرو شاهد‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی‪ ،‬رونق کسب وکار و ایجاد‬ ‫اشتغال در استان های بوشهر و هرمزگان باشیم‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و ایمیدرو برای توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫در منطقه ویژه انرژی بر پارس��یان می تواند منجر به‬ ‫توس��عه صنایع پتروش��یمی و فلزی در منطقه شرق‬ ‫عسلویه شود و با توجه به وجود زیرساخت هایی مانند‬ ‫فرودگاه‪ ،‬جاده های دسترس��ی مناسب در عسلویه و‬ ‫نیز منابع غنی خوراک‪ ،‬توس��عه ای��ن منطقه تحول‬ ‫مهمی را در ابعاد مختلف رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که‬ ‫‪ ۵۵‬مجتمع تولیدی پتروش��یمی در کش��ور در حال‬ ‫تولید هس��تند گف��ت‪ :‬از این تع��داد ‪ ۱۶‬مجتمع در‬ ‫فازهای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬منطقه عسلویه در حال فعالیت هستند‬ ‫و طرح ه��ای مختلفی نیز در مس��یر توس��عه تعریف‬ ‫ش��ده اند و با توجه به مزیت خوراک در دسترس ‪۳۰‬‬ ‫طرح در فاز‪ ۲‬عس��لویه‪ ،‬کنگان و دیر تعریف شده اند‬ ‫و از ای��ن ‪ ۳۰‬طرح ‪ ۱۷‬طرح در حال اجرا هس��تند و‬ ‫‪ ۱۳‬طرح نیز در ح��ال تامین مالی و نیز تهیه دانش‬ ‫فنی می باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�زم ایمی�درو ب�رای توس�عه منطق�ه وی�ژه‬ ‫انرژی بر پارسیان‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪ ،‬رئی��س هیئ��ت عام��ل‬ ‫ایمیدرو(سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران) نی��ز در ایی��ن امض��ای تفاهم نامه‬ ‫س��اماندهی و تس��ریع در عملیات اجرایی طرح های‬ ‫پتروش��یمیایی و پترو پاالیش��گاهی در منطقه ویژه‬ ‫انرژی بر پارسیان با تش��کر از حمایت های وزیر نفت‬ ‫و همچنی��ن معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و‬ ‫نیز اس��تاندار اس��تان هرمزگان برای توسعه منطقه‬ ‫پارس��یان اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی این منطقه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬ش��روع ش��د و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار برای‬ ‫توس��عه در نظر گرفته شده که بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫برای توس��عه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫ق��رار اس��ت ‪ ۱۵‬میلی��ون ت��ن محص��ول از س��وی‬ ‫پتروش��یمی ها در این منطقه تولید شود که تاکنون‬ ‫‪ ۲‬موافقت نام��ه اصول��ی برای س��اخت مجتمع های‬ ‫پتروشیمی در این منطقه صادر شده است‪.‬‬ ‫غری��ب پور با بی��ان این که افزون بر پتروش��یمی‪،‬‬ ‫صنای��ع فوالد و الومینیوم نی��ز از بزرگ ترین صنایع‬ ‫حاضر در منطقه خواهند ب��ود گفت‪ :‬تاکنون ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای ایجاد اب‪ ،‬برق و زیرس��اخت ها‬ ‫هزین��ه ش��ده و ‪ ۱۹‬اس��کله نی��ز تعریف ش��ده که‬ ‫درحال حاضر‪ ۴‬اسکله در حال ساخت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬توس��عه‬ ‫کشور نیازمند سرمایه گذاری است و اشتغال و تولید‬ ‫باید محقق شود و نقش سازمان های توسعه ای برای‬ ‫جذب سرمایه گذاری و رونق تولید با همکاری بخش‬ ‫خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬امروز با امض��ای این تفاهم نامه‬ ‫در س��ال رونق تولید با همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و اس��تانداری هرمزگان به دنبال توسعه‬ ‫اقتصادی و ایجاد تولید در منطقه پارسیان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سواحل جنوبی‪ ،‬راهبردی استراتژیک‬ ‫فریدون همتی استاندار استان هرمزگان نیز در این‬ ‫مراس��م اظهار کرد‪ :‬امسال در سال رونق تولید و اوج‬ ‫تحریم ها از س��وی دشمن امیدواریم منطقه پارسیان‬ ‫که مکمل منطقه عسلویه خواهد بود بتواند منجر به‬ ‫ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هرمزگان ظرفیت های بزرگی وجود‬ ‫دارد و یک��ی از این موارد منطقه پارس��یان در غرب‬ ‫استان اس��ت و امیدواریم با توجه به زیرساخت های‬ ‫فراهم شده به زودی شاهد افتتاح فاز نخست بندر این‬ ‫منطقه باشیم‪.‬‬ ‫همت��ی با بیان این که خط لول��ه انتقال گاز به این‬ ‫منطقه فراهم ش��ده و روزان��ه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ظرفی��ت انتق��ال گاز را داراس��ت و در صورت اعالم‬ ‫درخواست از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و‬ ‫ایمیدرو این نیاز به خوراک قابل توسعه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با صندوق توسعه ملی مذاکراتی برای‬ ‫حمایت از متقاضی��ان بخش خصوصی جهت حضور‬ ‫در منطقه انجام شده و صندوق‪ ،‬امادگی خود را برای‬ ‫تامین هزینه بخش��ی از سرمایه گذاری ها اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان اظهار کرد‪ :‬با توجه به دسترسی‬ ‫ب��ه س��واحل جنوب��ی و نی��ز اب ه��ای بین المللی و‬ ‫همچنی��ن وجود انرژی فراوان و ارزان در این منطقه‬ ‫امید اس��ت با همکاری بخش خصوصی شاهد رونق‬ ‫و توس��عه این منطقه با تکیه بر توان داخلی باشیم و‬ ‫شرایط نیز برای س��رمایه گذاران در منطقه انرژی بر‬ ‫پارسیان فراهم است‪.‬‬ ‫اهداف بزرگ میدکو در یک نگاه‬ ‫‹ ‹معرفی‪:‬‬ ‫ش��رکت مادرتخصصی (هلدینگ) توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)‪ -‬میدکو‪-‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬با سرمایه اولیه هزار میلیارد ریال‬ ‫به ثبت رس��ید‪ .‬درحال حاضر سرمایه این شرکت‬ ‫‪ ۲۹‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫این ش��رکت برای نخستین بار در کشور با ایجاد‬ ‫زنجیره کامل معدن تا محصول نهایی شمش فوالد‪،‬‬ ‫مجموعه ای شامل ‪ ۱۷‬شرکت تابعه تاسیس کرد تا‬ ‫هدف بزرگی را محقق کند‪ :‬تولید ‪ ۴/۲‬میلیون تن‬ ‫فوالد‪ ۳ ،‬میلیون تن اهن اس��فنجی‪ ۷/۵ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن گندله س��نگ اهن‪ ۸ ،‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن‪ ۱/۱ ،‬میلیون تن کنسانتره زغال سنگ‪،‬‬ ‫‪ ۱/۲‬میلیون ت��ن کک متال��ورژی‪ ۴۰۰ ،‬هزار تن‬ ‫اهک و دولومیت‪ ۲۴ ،‬هزار تن فروسیلیسیوم‪۵۰ ،‬‬ ‫ه��زار تن کاتد مس��ی‪ ۱۲ ،‬هزار تن لوله مس��ی و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات برق در قالب ‪ ۳۵‬پروژه‪ .‬شرکت های‬ ‫گروه با به کارگیری بخش��ی از منابع گروه موجب‬ ‫ایجاد هم افزایی در کل مجموعه و تقویت ش��رکت‬ ‫می ش��وند‪ .‬این امر به لحاظ اقتصادی میدکو را به‬ ‫یک نمونه برجسته در طول حیات صنایع معدنی‬ ‫کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫میزان س��رمایه گذاری کل موردنی��از ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت و تاکنون ب��ه میزان ‪ ۴‬میلی��ارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری انجام شده اس��ت‪ .‬میزان اشتغال‬ ‫مس��تقیم حدود ‪ ۰۰۰،۱۳‬نفر ب��وده و متعاقب ان‬ ‫‪ ۰۰۰،۱۳۰‬شغل غیرمستقیم در کشور توسط این‬ ‫مجموعه محقق شده است که تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و بهره برداری از کلیه پروژه ها میزان اش��تغال زایی‬ ‫مس��تقیم ب��ه بی��ش از ‪ ۰۰۰،۱۵‬نف��ر و می��زان‬ ‫اشتغال زایی غیرمستقیم به ‪ ۰۰۰،۱۵۰‬نفر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬زنجیره تولید محصوالت به شرح زیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹چهار کارخانه کنسانتره سنگ اهن جمعا با‬ ‫ظرفیت ‪ ۸‬میلیون تن (در حال تولید)‬ ‫‹ ‹مجتمع تولید اهک و دولومیت به ظرفیت‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن در سال (در دست ساخت)‪.‬‬ ‫شرکت میدکو در حوزه معادن و استخراج با در‬ ‫اختیار گرفتن معادن مواد اولیه به صورت مشارکت‬ ‫یا انفرادی‪ ،‬اقدام به اس��تخراج مع��ادن به منظور‬ ‫تامین پایدار م��واد اولیه موردنیاز کرده و ظرفیت‬ ‫اس��تخراج س��االنه ‪ ۶۰‬میلیون تن ماده معدنی و‬ ‫باطله را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ه کارخانه گندله سازی جمعا به ظرفیت‬ ‫‪ ۷/۵‬میلیون تن (در حال تولید)‬ ‫‹ ‹دو مجتم�ع فوالدس�ازی ب�ه روش احی�اء‬ ‫مس�تقیم (جمع�ا ب�ه ظرفی�ت ‪ ۳‬میلی�ون تن)‪.‬‬ ‫کارخان�ه یک میلی�ون تن�ی بردس�یر در حال‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬کارخان�ه فوالدس�ازی جمع�ا به ظرفیت‬ ‫‪ ۴/۲‬میلی�ون ت�ن؛ دو مجتمع فوالدس�ازی به‬ ‫روش ک�وره قوس الکتریکی در ظرفیت های‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۱/۵‬میلیون تنی و یک مجتمع فوالدسازی‬ ‫به روش کوره بلند به ظرفیت ‪ ۱/۷‬میلیون تن‪.‬‬ ‫درحال حاضر کارخانه یک میلیون تنی فوالد‬ ‫بردسیر در حال تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹ کارخانه تولید کاتد مس�ی به ظرفیت ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن (در حال تولید)‬ ‫‹ ‹ کارخانه تولید لوله مس�ی ب�ه ظرفیت ‪۱۲‬‬ ‫هزار تن (در حال تولید)‬ ‫‹ ‹ دو کارخان�ه تولی�د فروسیلیس�یوم ‪۱۲‬‬ ‫هزارتن�ی‪ ،‬جمعا به ظرفیت ‪ ۲۴‬ت�ن‪ ،‬در حال‬ ‫تولید‬ ‫‹ ‹ دو کارخانه تولید زغال سنگ فراوری شده‬ ‫به ظرفیت ه�ای ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۵۵۰‬هزار تن‪ .‬یکی از‬ ‫انه�ا در حال تولید اس�ت و دیگ�ری تا پایان‬ ‫امسال به مرحله تولید می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ معادن سنگ اهن جالل اباد‪ ،‬انومالی های‬ ‫‪ ۴ ،۲‬و ‪ ۶‬گل گهر‬ ‫‹ ‹ معادن مس چاه فیروزه و چاه موسی‬ ‫‹ ‹ معادن زغال سنگ خمرود و طبس شرقی‬ ‫(بلوک ‪ ۲‬و ‪)۳‬‬ ‫‹ ‹معادن سیلیس درگاهان نهاوند و تل سفید‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‹ ‹ مع�ادن اه�ک و دولومی�ت هوت�ک و‬ ‫کاظم اباد‬ ‫میدکو همچنین در ارائه خدمات متنوع به‬ ‫صنایع معدنی نیز فعال است‪:‬‬ ‫‹ ‹ خدم�ات مهندس�ی و عمران�ی از قبی�ل‬ ‫پیمان�کاری پروژه ه�ای‪ EPC‬مهندس�ی‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬س�اخت ‪ -‬خدمات پیمان�کاری معدن‪،‬‬ ‫عملیات اکتش�افی‪ ،‬طراحی معدن و استخراج‬ ‫ خدم�ات مش�اوره مهندس�ی ب�ازار‪ ،‬فن�ی و‬‫اقتصادی‪ ،‬نظارت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات لجس�تیکی و حم�ل بی�ش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن بار در سال‬ ‫‹ ‹خدمات کارگزاری و خریدوفروش سهام‪،‬‬ ‫خریدوفروش در بورس کاال‬ ‫‹ ‹مش�تری های اصل�ی ان ش�رکت های‬ ‫تولیدی صادرکنن�ده‪ /‬واردکننده محصوالت‬ ‫معدنی‪ ،‬فلزات و ماش�ین االت سنگین صنعتی‬ ‫و فعاالن اقتصادی نیازمند همکاری بازرگانی‬ ‫افزایش هزینه دریافت خدمات تست مخازن ‪CNG‬‬ ‫از سوی سازمان ملی استاندارد ضروری است‬ ‫س��عید قیص��ر مدیرعامل اتحادیه س��ازمان های‬ ‫حمل و نقل همگانی کشور و مدیریت امور اجرایی‬ ‫معاینه فنی خودروهای کشور‬ ‫ن های حمل و نقل همگانی کشور‬ ‫اتحادی ه سازما ‬ ‫به منظور توس��عه حم��ل و نقل عموم��ی و توزیع‬ ‫ی های‬ ‫امکانات به صورت مساوی و برابر در شهردار ‬ ‫کشور‪ ،‬ایجاد شد‪.‬‬ ‫ت دهی به شهرهای‬ ‫این اتحادیه در راستای خدما ‬ ‫ب��ا جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر تش��کیل و در‬ ‫حال حاضر ‪ ۱۷۳‬سازمان حمل و نقل تحت پوشش‬ ‫اتحادی��ه فعالیت می کنند و امور مرتبط با حمل و‬ ‫نقل درون شهرهای فاقد سازمان توسط شهرداری‬ ‫ های مربوطه و از طریق اتحادیه پیگیری می گردد‪.‬‬ ‫اتحادیه متولی امور حم��ل و نقل همگانی (بار و‬ ‫مسافر) در شهرهای تحت پوشش می باشد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس امور مربوط به تجهیز‪ ،‬توس��عه و نوسازی‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هری (تاکسی‪ ،‬ون‪،‬‬ ‫میدل باس‪ ،‬مینی ب��وس‪ ،‬اتوبوس ‪ ،‬وانت بار) بیمه‬ ‫رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری ‪،‬‬ ‫سوخت خودروهای عمومی ‪ ،‬شناسایی و ساماندهی‬ ‫وانت باره��ا‪ ،‬ام��ور مربوط به پایانه های مس��افربری‬ ‫در ‪ 1181‬ش��هر ( ‪92‬درصد ش��هرهای کل کشور‬ ‫) و مدیریت مراکز معاینه فنی خودروهای س��بک‬ ‫سراس��ر کش��ور که مطابق ابالغیه وزارت کشور و‬ ‫ی های کش��ور به‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها و دهیار ‬ ‫این اتحادیه محول شده است‪ ،‬پیگیری و انجام می‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫طی چند س��ال گذشته س��امانه یکپارچه معاینه‬ ‫فنی ایران «س��یمفا» جهت س��اماندهی و نظارت‬ ‫بر عملکرد مراکز مکانی��زه معاینه فنی خودروهای‬ ‫کش��ور‪ ،‬توسط اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل‬ ‫از ابتدای س��ال جاری با حذف برچس��ب معاینه‬ ‫همگانی کل کشور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ی ه��ای معاینه فنی با اختصاص‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ ۵۹۶‬مرکز معاین��ه فنی فعال فن��ی و ثبت گواه ‬ ‫درکش��ور وجود دارد که با ‪ ۷۵۷‬خ��ط فعال که از کد و شماره سریال به صورت سیستمی‪ ،‬از تخلفاتی‬ ‫طریق س��امانه نظارتی با عنوان س��امانه یکپارچه نظیر جعل برچسب و غیره کامال جلوگیری به عمل‬ ‫معاینه فنی که به س��امانه «سیمفا» معروف است امده است‪.‬‬ ‫دوربین های س��طح ش��هر تهران و هشت کالن‬ ‫و ب��ه صورت انالین عملکرد تمام��ی مراکز معاینه‬ ‫فنی را در سراسر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار ش��هر دیگر که طرح‪( LEZ‬ط��رح کاهش الودگی‬ ‫می دهد‪ ،‬به صورت تمام وقت فعالیت تمامی مراکز هوا) را اجرا می نمایند‪ ،‬به س��امانه س��یمفا متصل‬ ‫معاینه فنی را کنترل می کند و توسط کارشناسان هستند تا خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند را‬ ‫اتحادی��ه اقدام��ات الزم در این خص��وص صورت به پلیس جهت جریمه و اعمال قانون اعالم نماید‪.‬‬ ‫ارتب��اط برخ��ط و انالینی با پلی��س داریم و ‪۱۶‬‬ ‫می گی��رد و با این اقدام‪ ،‬معاینه فنی دارای نظامات‬ ‫خاص و خوبی است‪ ،‬البته تخلفات در این حوزه به هزار دس��تگاه هندهلد به س��امانه س��یمفا متصل‬ ‫صفر نرس��یده‪ ،‬ولی به حداقل ممکن رسیده است ؛ ش��ده و تمامی پلیس ها با استفاده از این دستگاه‬ ‫ضمناً ‪ ۴۲۰‬مرکز هیدرواس��تاتیک در حال فعالیت ها می توانند به ص��ورت انالین گواهی معاینه فنی‬ ‫می باش��ند که که بایستی ساز و کاری منطقی در خودروها را بررس��ی کند و اقدام��ات الزم را انجام‬ ‫راستای افزایش مراکز صورت می گرفت و متاسفانه دهد‪.‬‬ ‫سامانه س��یمفا یک س��امانه ملی است و تمامی‬ ‫این امر صورت نپذیرفته اس��ت و این مراکز از نظر‬ ‫ی دهد و‬ ‫درامدی با مش��کالتی مواجه هستند که به منظور عملکرد خودروها را م��ورد ارزیابی قرار م ‬ ‫حمای��ت از بخش خصوصی و جلوگیری از تعطیلی پایش می کند و خودروس��ازها برای اینکه بتوانند‬ ‫مراکز و تبعات اجتماعی ناش��ی از ان ضرورت دارد عی��وب خودروهای خود را اس��تخراج نموده و این‬ ‫هزینه دریافت خدمات تس��ت مخ��ازن ‪ CNG‬از عیوب را برطرف کنند‪ ،‬می توانند داده های سامانه‬ ‫سیمفا را از ما دریافت کنند‪.‬‬ ‫سوی سازمان ملی استاندارد افزایش یابد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬باالتر از میدان توحید‪ ،‬خیابان باقرخان شرقی‪ ،‬پالک ‪۲۳‬‬ ‫تلفن‪021-۶۶۹۰۹۲۲۳ :‬‬ ‫ادرس وب سایت اتحادیه‪upto.ir :‬‬ ‫‪021 -۶۶۹۰۹۱۹1‬‬ ‫کد پستی‪۱۴۱۹۶۴۷۶۵۴ :‬‬ ‫ادرس وب سایت سیمفا‪symfa.ir :‬‬ ‫پست الکترونیک اتحادیه‪ info@upto.ir :‬و ‪info.upto.ir@gmail.com‬‬ ‫‪021 -۶۶۹۰۹۱۹0‬‬ ‫‪۰۲۱-۶۲۹۸۲‬‬ ‫نمابر‪۰۲۱-۶۶۹۰۹۱۹۹ :‬‬ ‫روز تجارت چه روزی است؟‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫نزدیک به دو س��ال اس��ت که ب��ا وجود تحمل‬ ‫زحمات بس��یار زیاد در زمینه شفاف سازی فرایند‬ ‫واردات خودرو و حصول اطمینان از رعایت قوانین‬ ‫و مقررات از س��وی شرکت ها و اصالت خودروهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬این حوزه شدیدا دستخوش تصمیم هایی‬ ‫شد که نتیجه ان عدم اعتماد و اتکا به تدبیر دولت‬ ‫و پیش بینی ناپذیر شدن رفتار دولتمردان در برابر‬ ‫بخش خصوصی شده است‪.‬‬ ‫باوجودانک��ه واردکنندگان خ��ودرو صرفا دارای‬ ‫س��هم ‪ ۴‬درصدی از بازار خودرو کش��ور بودند اما‬ ‫تغیی��رات جه��ت دار فراوان در دس��تورالعمل ها و‬ ‫مقررات‪ ،‬زمین��ه تضییع حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫ایجاد ناامنی در بازار س��رمایه گذاران این بخش از‬ ‫تج��ارت و خدمات را ایجاد ک��رد‪ .‬اگرچه واردات‬ ‫خودرو به کش��ور به عنوان الگو و شاخص موجب‬ ‫ارتق��ای کیفی و فنی خودروه��ای تولید داخل با‬ ‫تحریک و رصد ذائقه مصرف کنندگان ش��ده است‬ ‫اما نزدیک به ‪ ۲۸‬ماه گذشته و به دنبال بسته شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش و درنهایت ممنوعیت ورود‬ ‫خودرو‪ ،‬شاهد بی توجهی به حقوق سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫کارافرینان و تجار این بخش از اقتصاد و در نهایت‬ ‫مصرف کنندگان و موجب به انحراف کشیده شدن‬ ‫برخی از فعاالن حوزه تجارت و بازرگانی خودرو از‬ ‫روی اجبار و اکراه شد‪.‬‬ ‫تصمیم حذف شرکت های غیرنمایندگی علتی‬ ‫مضاعف بر افزایش واردات در ابتدای سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫شد و بستن س��ایت ثبت سفارش موجب تشکیل‬ ‫پرونده ه��ای قضای��ی متعدد و گرفت��اری هزاران‬ ‫خانواده در پش��ت درهای زندان ها و یا دادس��راها‬ ‫را در دو قس��مت فراهم اورد؛ بخش اول به جهت‬ ‫انج��ام عمل خالف قانون و بخ��ش اعظم دوم نیز‬ ‫به علت ش��کایت از عدم ایفای تعهدات از س��وی‬ ‫وارد کنن��دگان و هر انچه مکاتبه‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬تالش‬ ‫و تمنا که حداقل صدای بخش خصوصی ش��نیده‬ ‫شود به هیچ عنوان توجهی نشد‪.‬‬ ‫تقاضای مکرر از مس��ئوالن امر مبنی بر دادن‬ ‫فرصت در برنامه ری��زی جهت توقف فعالیت برای‬ ‫واردکنندگان خودرو ضمن برنامه¬ریزی و تعامل‬ ‫با مدیری��ت علمی و منطقی ضم��ن حفظ منافع‬ ‫ملی و میهن��ی و صرفه و صالح فعاالن این حوزه‬ ‫اقتص��ادی ب��ه همراه حفظ ارامش م��ردم در این‬ ‫بخ��ش اما هیچ خبری از تدبیر نش��د‪ .‬بخش��نامه‬ ‫و دس��تورالعمل های متع��دد از س��وی س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫محیط زیست و پلیس راهور طی سال های ‪۱۳۹۵‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬ک��ه مدت زمانی طوالنی منجر به‬ ‫معطل��ی‪ ،‬بالتکلیفی و س��ردرگمی مردم را فراهم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫یقینا تجارت در کش��ور ما س��هم عمده ای در‬ ‫گردش تولید ناخالص داخلی دارد و این مسئولیت‬ ‫ب��ر عهده تجار ق��رار دارد‪ .‬واردکنن��دگان خودرو‬ ‫به عن��وان کوچک تری��ن فعاالن اقتص��ادی حوزه‬ ‫واردات کش��ور با بیش از ‪ ۶۰‬س��ال سابقه فعالیت‬ ‫کام�لا از محدودیت ه��ای تحریم ه��ای خصمانه‬ ‫دش��منان اگاهی داشته و شرایط اقتصادی دولت‬ ‫را درک می کند و حتی بارها و مکررا پیشنهادات‬ ‫مختلفی را برای برون رفت از فضای کنونی حداقل‬ ‫در صنعت و تجارت خودرو را ارائه کرده اند ضمن‬ ‫اینکه بایس��تی بپذیریم صنعت و تجارت تابعی از‬ ‫ارزش ه��ای مقبول جامع��ه ازجمله کاهش هزینه‬ ‫زندگ��ی احاد جامع��ه‪ ،‬افزای��ش رضایت مندی از‬ ‫خری��د نوع��ی از کاال‪ ،‬حفظ جان م��ردم و تکریم‬ ‫ش��خصیت مصرف کنندگان است و انچه ملموس‬ ‫اس��ت و همگان بر ان اعتراف دارند اما بی توجهی‬ ‫تام ب��ه تجارت و بازرگانی به عنوان رکن اساس��ی‬ ‫پیش��رفت و افزایش رفاه مردم در قرن ‪ ۲۱‬تبدیل‬ ‫به شاخصه ای اساسی برای بی مهری با تجار شده‬ ‫اس��ت و انچه عیان است دریغ از ذره ای توجه به‬ ‫جایگاه تجار‪ ،‬تجارت و بازرگانی ولو در حد اضافه‬ ‫کردن کلمه تجارت به روز صنعت و معدن!‬ ‫بها دادن به فعالیت تجار نه در عمل قابل توجه و‬ ‫مشاهده است و نه در عنوان و نامیدن روزی به نام‬ ‫تجارت؛ حتی از قرار گرفت��ن نام تجارت در کنار‬ ‫روز «صنعت و معدن» خودداری می شود‪.‬‬ ‫تجاری ک��ه عدم حض��ور و فعالیتش��ان نه تنها‬ ‫چرخ های اقتصاد تولی��دی را متوقف خواهد کرد‬ ‫بلکه باعث کاهش سطح زندگی مردم و سطح رفاه‬ ‫جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫روز تج��ارت ب��ر هم��ه فعاالن ح��وزه تجارت و‬ ‫بازرگانی مبارک باد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬نرسیده به پارک ساعی‪ ،‬طبقه ‪ 16‬واحد ‪1602‬‬ ‫شماره تلفن‪88703992 - ۵ :‬‬ ‫وب سایت انجمن‪http://ia-ia.ir :‬‬ ‫ادرس ایمیل‪info@ia-ia.ir :‬‬ ‫شماره فکس‪88108410 :‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت ایران‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬مشکالت و راه حل ها‬ ‫‹ ‹الف‪ :‬معرفی انجمن‬ ‫با توج��ه به لزوم س��اماندهی و قانونمندی امور‬ ‫تخصصی مرب��وط به تولید انواع موتورس��یکلت و‬ ‫همچنی��ن تامین حقوق و منافع مش��ترک تمامی‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور و همکاری‬ ‫در تهی��ه‪ ،‬تدوین و جاری نمودن اس��تانداردهای‬ ‫موث��ر بر ایمن��ی و ارتقاء س��طح کیفی محصول و‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با هدف اتخاذ اهداف بلندمدت مناس��ب؛ در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت ایران به‬ ‫اس��تناد بن��د (ک) ماده (‪ )۵‬قانون ات��اق بازرگانی‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران با نام سندیکای‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت ایران تش��کیل و بر‬ ‫اس��اس سیاست های اتاق بازرگانی در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به انجمن صنعت موتورس��یکلت ای��ران تغییر نام‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‪ :‬اهداف مهم انجمن‬ ‫_ هم��کاری در تدوین و اجرای اس��تانداردهای‬ ‫مل��ی و بین المللی ب��رای کلیه مراح��ل طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت و تولید و مونتاژ انواع موتورس��یکلت که‬ ‫هم اکنون ‪ ۲۷‬استاندارد ملی و جهانی در حال اجرا‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫_ ایج��اد بان��ک اطالعاتی جهت اگاهی رس��انی‬ ‫موارد و قوانین به اعضاء‬ ‫_کوش��ش در جه��ت ایج��اد رواب��ط و تعامل و‬ ‫همفکری با تمامی ارگان ها و سازمان های ذی ربط‬ ‫‪ -۳‬تشکیل کمیته های تخصصی جهت پیشبرد‬ ‫و رفع موانع تولید‬ ‫‪ -۴‬ت�لاش ب��رای ایجاد همکاری با س��ازمان ها‪،‬‬ ‫شرکت های بازرسی و مراکز ازمون جهت برگزاری‬ ‫کالس و س��مینارهای اموزش��ی ب��رای اعضاء که‬ ‫در ای��ن خصوص چندی��ن س��مینار و کالس در‬ ‫زمینه اش��نایی با چگونگی اجرای اس��تانداردها و‬ ‫دستورالعمل ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ت�لاش ب��رای افزای��ش اعتب��ار و حیثی��ت‬ ‫اجتماعی و حقوقی انجمن در سطح کشور و منابع‬ ‫تامین کننده خارجی‬ ‫‪ -۶‬کوش��ش در جهت رف��ع اختالفات احتمالی‬ ‫بین اعض��اء و در صورت ل��زوم از طریق حکمیت‬ ‫مرکز داوری و معاونت تشکل های اتاق بازرگانی‬ ‫‪ -۷‬ت�لاش برای جلوگی��ری از انجام رقابت های‬ ‫ناس��الم و رعایت اخالق حرفه ای در حوزه تولید و‬ ‫فروش محصوالت‬ ‫‪ -۸‬هم��کاری جهت برگ��زاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی و بین المللی صنعت موتورس��یکلت به‬ ‫منظ��ور شناس��ایی توانمن��دی تولیدکنندگان به‬ ‫مسئوالن و مردم کشور‬ ‫‪ -۹‬تالش جهت جذب س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی برای تولید و افزایش اشتغال زایی‪.‬‬ ‫‹ ‹ج‪ :‬دستاوردها‬ ‫‪-۱‬انعق��اد ق��رارداد خری��د قطعات ب��ا برخی از‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی برای خری��د تجمیعی و‬ ‫تامین قطعات برای اعضاء با هدف حمایت از تولید‬ ‫داخل مانند خرید الستیک و باتری موتورسیکلت‬ ‫برای اعضاء انجمن‪.‬‬ ‫‪-۲‬انعق��اد ق��رارداد ص��دور بیمه نام��ه ب��رای‬ ‫موتورس��یکلتهای نو ش��ماره با بیمه مرکزی ایران‬ ‫جهت حمایت از مصرف کنندگان که بیشتر انها از‬ ‫قشر ضعیف جامعه هستند‪.‬‬ ‫‪-۳‬برگ��زاری نمایش��گاه های س��الیانه تخصصی‬ ‫بین المللی صنعت موتورسیکلت با حضور چندین‬ ‫کمپانی خارجی‪.‬‬ ‫‹ ‹د‪ :‬برنامه ها و اهداف اینده‬ ‫‪-۱‬ت�لاش در راس��تای ج��ذب س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی برای تولی��د محصوالت و ایجاد‬ ‫اشتغال بیشتر در این صنعت‪.‬‬ ‫‹ ‹ه‪ :‬مهم تری�ن مش�کالت و چالش ه�ای این‬ ‫صنعت‬ ‫‪ -۱‬تصویب قوانین و مصوبات ش��تابزده و اجرای‬ ‫فوری ان بدون توان س��نجی داخلی و همفکری با‬ ‫انجمن و تولیدکنندگان و کسب اطمینان از امکان‬ ‫انجام قوانین در کش��ور و ع��دم اختصاص فرصت‬ ‫و زمان مناس��ب که در طی این چند س��ال اخیر‬ ‫بارها و بارها موجب توقف خطوط تولید یا تعطیلی‬ ‫کارخانجات شده اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ناامنی و وجود بی ثباتی در فضای کسب وکار‬ ‫‪ -۳‬تغیی��رات پی درپی حق��وق ورودی و قوانین‬ ‫گمرکی و مش��کالت ثبت س��فارش ک��ه هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی در ام��ر تولید را از‬ ‫تولیدکنندگان سلب کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ناهماهنگ��ی و ع��دم وج��ود همکاری ه��ای‬ ‫مناس��ب در بین ادارات و سازمان های ذی ربط که‬ ‫منجر به بروز مش��کالت فراوان و طوالنی ش��دن‬ ‫مراحل اداری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹و‪ :‬راهکارها و پیشنهادات‬ ‫‪-۱‬ابطال یا تعویق هر مصوبه یا قانونی که منجر‬ ‫ب��ه توقف خطوط تولید ی��ا تعطیلی کارخانجات و‬ ‫بیکاری کارگران می شود‪.‬‬ ‫‪-۲‬فراهم کردن ش��رایط ایج��اد تعامل با تمامی‬ ‫تصمیم گی��ران ای��ن صنعت از جمله‪ :‬کمیس��یون‬ ‫صنای��ع مجلس‪ ،‬ش��ورای عالی ترافی��ک‪ ،‬کارگروه‬ ‫کاه��ش الودگی و‪ ...‬و حض��ور نماینده انجمن در‬ ‫تمام��ی کارگروه ها و جلس��اتی ک��ه در انها برای‬ ‫صنعت موتورسیکلت تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تس��هیل کلیه قوانین و مراحل اداری مربوط‬ ‫به گمرک‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست و‪..‬‬ ‫‪ -۴‬اختصاص تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان‬ ‫با نرخ بازپرداخت مناسب‪.‬‬ ‫انجمن صنعت موتورسیکلت ایران‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬انتهای خیابان شهید قندی‪ ،‬نرسیده به خیابان عربعلی (نوبخت)‪ ،‬پالک ‪ ،۷۹‬طبقه سوم‬ ‫تلفن‪۸۸۱۷۹۱۶۰ - ۸۸۵۲۸۴۱۲ - ۸۸۵۳۰۲۹۸ :‬‬ ‫‪Email: info@motorcyclesandika.org‬‬ ‫‪www.motorcyclesandika.org‬‬ ‫اولویت ما در سال رونق تولید ملی‬ ‫اتمام طرح های نیمه تمام است‬ ‫محم�د حاتم�ی‪ ،‬مدیرعام�ل و عض�و‬ ‫هیئت مدیره ش�رکت گسترش الیاف شیشه‬ ‫مرند‪:‬‬ ‫اولوی��ت دادن به خ��روج واحده��ای تولیدی‪-‬‬ ‫صنعت��ی از رک��ود‪ ،‬حمایت از کارافرین��ان برتر‪،‬‬ ‫پیگی��ری اقتصاد مقاومت��ی و اتم��ام پروژه های‬ ‫نیم��ه کاره از جمله گام های مثبتی اس��ت که در‬ ‫راس��تای فرمایش مقام معظم رهب��ری مبنی بر‬ ‫«رون��ق تولید مل��ی» باید موردتوجه مس��ئوالن‬ ‫محترم قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در حال��ی با ش��عار «رونق تولید‬ ‫مل��ی» اغاز ش��ده اس��ت ک��ه ب��رای تحقق ان‬ ‫می بایس��ت اقداماتی مهمی همچون‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫نیروه��ای داخلی و س��ایر ظرفیت ه��ای مادی و‬ ‫معن��وی موج��ود و قابل دس��ترس در عرصه های‬ ‫مختلف با مشارکت همه دستگاه ها و اولویت بندی‬ ‫و اس��تفاده بهین��ه از ت��وان انها‪ ،‬معطل نش��دن‬ ‫سرمایه گذاران در بانک ها‪ ،‬حذف و یا کاهش سود‬ ‫بانکی و همچنین اس��تمهال تس��هیالت اعطایی‬ ‫به صنایع نوی��ن تولیدی و کارافرین تا زمانی که‬ ‫از اس��تحکام قدرت رقابتی الزم برخوردار شوند‪،‬‬ ‫حذف مالیات بنگاه های تولیدی جدیدالتاس��یس‬ ‫متناسب با شرایط انها و بوروکراسی اداری جهت‬ ‫حمایت از تولیدکنن��دگان‪ ،‬حمایت از تولید ملی‬ ‫در مرحله عمل‪ ،‬پیگیری فاینانس ها و استفاده از‬ ‫فناوری های روز و انتقال دانش فنی در دستور کار‬ ‫مسئولین اجرایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف کارخانه‪ ،‬تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن انواع‬ ‫الیاف شیشه است‬ ‫اتم��ام طرح های صنعتی ب��زرگ و مادر که در‬ ‫س��ال های گذش��ته به خص��وص در دوره اقتصاد‬ ‫مقاومتی ش��روع ش��ده و به ش��کل قابل توجهی‬ ‫نق��ش موثری در ممانعت از خروج ارز از کش��ور‬ ‫دارند و نیز اش��تغال زایی و رونق اقتصادی را رقم‬ ‫خواهند زد می بایست بیش ازپیش در سال رونق‬ ‫تولید ملی موردتوجه قرار گرفته و به مرحله تولید‬ ‫برس��د‪ .‬در چارچوب اقتصاد مقاومتی و به تبع ان‬ ‫رونق تولید ملی و در راس��تای تبصره ‪ ۳‬اصالحی‬ ‫بند الف ماده ‪ ۳‬قانون اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬مبنی بر اج��رای طرح در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬یکی از مهم ترین طرح های صنعتی‬ ‫که درحال حاضر می توان��د موردتوجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫طرح احداث کارخانه «الیاف شیش��ه» در ناحیه‬ ‫صنعت��ی زنوز مرند واق��ع در اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی است‪.‬‬ ‫ه��دف از اجرای این طرح‪ ،‬تولید س��االنه ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار تن ان��واع الیاف شیش��ه در داخل کش��ور‬ ‫برای پاس��خگویی به نیاز داخل��ی و جلوگیری از‬ ‫خ��روج ارز به منظور واردات این محصول اس��ت‪.‬‬ ‫در صورت رس��یدن این کارخانه به مرحله تولید‪،‬‬ ‫تامین نیاز داخلی به مصارف الیاف شیش��ه‪ ،‬برای‬ ‫تولید کنندگان لوله ه��ای ‪ ،GRP‬تولید کنندگان‬ ‫عایق ه��ای رطوبت��ی (ای��زوگام)‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫قطعات کامپوزیتی فایبرگالس‪ ،‬صنایع حمل ونقل‬ ‫(ریل��ی‪ ،‬دریایی‪ ،‬هوایی‪ ،‬خودرو) صنایع نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی‪ ،‬صنایع اب و فاضالب و بس��یاری‬ ‫از قطع��ات مصرفی صنایع مختلف مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی کارخان�ه الیاف شیش�ه مرند‪،‬‬ ‫اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی‬ ‫بنابراین ض��رورت راه ان��دازی کارخان��ه الیاف‬ ‫شیش��ه در صنای��ع م��ادر را می ت��وان یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن اقدام��ات اقتصاد مقاومت��ی دولت در‬ ‫راس��تای رونق تولید ملی دانس��ت که در صورت‬ ‫رسیدن به مرحله تولید س��االنه از خروج صدها‬ ‫میلیون دالر ارز از کش��ور جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این راستا امید ان می رود که با همت و تالش‬ ‫مس��ئوالن اقتص��اد مقاومتی در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف رونق تولید ملی ش��اهد عملیاتی ش��دن‬ ‫و توس��عه طرح های صنعتی مادر همچون الیاف‬ ‫شیشه مرند باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل لغو قرارداد احداث کارخانه‬ ‫قرارداد احداث کارخانه تولید الیاف شیشه مرند‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بین سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران و شرکت گسترش الیاف شیشه مرند‬ ‫از یک س��و و کنسرس��یوم چینی ژانگفوسینوما با‬ ‫تعهد صادرات نیمی از محصوالت به امضا رس��ید‬ ‫ولی پس از گذش��ت یک س��ال از عقد قرارداد و‬ ‫محقق نشدن فاینانس و سایر دالیل این قرارداد‬ ‫به صورت خودکار لغو ش��د؛ لکن دست اندرکاران‬ ‫ط��رح بر ان ش��دند ت��ا از فرصت به دس��ت امده‬ ‫دوران برجام اس��تفاده ک��رده و راه را برای ورود‬ ‫شرکت های معتبر اروپایی باز بگذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف تش�ریفات مناقص�ه‪ ،‬ش�رط‬ ‫اشتغال افرینی گسترده‬ ‫در همین راس��تا مناقص��ه بین المللی دیگری‬ ‫برگزار شد و رزومه و سوابق چندین شرکت معتبر‬ ‫و مهم خارجی موردبررسی قرار گفت اما به دالیل‬ ‫مختلفی مانند باال بودن قیمت های پیش��نهادی‬ ‫و عدم ارائه تضامین الزم‪ ،‬ش��رکت های داوطلب‬ ‫و عالقه مند به هم��کاری در این زمینه موفق به‬ ‫جل��ب رضایت و اعتماد مدیران ذی ربط نش��دند‬ ‫و طوالنی ش��دن این فراین��د در نهایت مصادف‬ ‫شد با خروج یک جانبه امریکا از برجام و برقراری‬ ‫مجدد تحریم های گس��ترده ک��ه عمال امکان هر‬ ‫نوع همکاری با شرکت های اروپایی را غیرممکن‬ ‫می کرد‪ .‬از همین رو الجرم‪ ،‬دوباره کنسرس��یوم‬ ‫چینی برای عقد قرارداد موردتوجه قرار گرفت که‬ ‫تحقق این موضوع موجب اش��تغال زایی ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫به صورت مستقیم و بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم شد و نقش مهمی در ایجاد اشتغال‬ ‫در ش��مال غرب کشور خواهد داشت‪ .‬این امر نیز‬ ‫نیازمند ترک تش��ریفات مناقصه و س��پس اخذ‬ ‫دوباره مجوز شورای اقتصاد و غیره ‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫پیگیری و انجام این اقدامات از اواخر مردادماه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ایجاد تغییرات جدید در مدیریت‬ ‫مجموعه به ش��کل جدی صورت گرفت و پس از‬ ‫‪ ۸‬ماه پیگیری مس��تمر مراحل مختلف‪ ،‬جلسات‬ ‫متعدد کارشناس��ی در س��ازمان های گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ای��ران و برنامه وبودجه و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬ترک تش��ریفات مناقصه صورت گرفت و‬ ‫نهایتاً در تاری��خ ‪ ۱۳۹۸/۱/۳۱‬مجوز ان دریافت‬ ‫گردید‪ .‬شایان ذکر اس��ت هم زمان‪ ،‬پیگیری های‬ ‫الزم با اعضای محترم ش��ورای عالی اقتصاد و در‬ ‫راس ان وزی��ر محترم صمت صورت پذیرفت که‬ ‫در نهایت درخواست ش��رکت الیاف شیشه مرند‬ ‫مبنی بر تمدید مجوز اخذش��ده در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در جلس��ه اخی��ر ش��ورای عالی اقتص��اد مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۳/۱۳‬موردبررسی قرار گرفت و مجوز الزم‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۳۹۸/۳/۲۷‬اخذ شد و درحال حاضر در‬ ‫انتظار اخذ تضمین¬نامه موضوع ماده ‪ ۶۲‬قانون‬ ‫محاس��بات عموم��ی و صدور گواهی مس��دودی‬ ‫ارزی اس��ت تا با انعقاد قرارداد سه جانبه در بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬مقدمات س��اخت کارخانه با مش��ارکت‬ ‫کنسرسیوم چینی مهیا شود‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید کنسانتره‬ ‫نقشه راه شرکت مس‬ ‫رشد ‪ 33‬درصدی تولید اند در خردادماه‬ ‫«جایگاه حوزه معدن در اقتصاد دنیا»‪« ،‬عملکرد درخشان تولیدی شرکت مس در خردادماه»‪« ،‬افزایش‬ ‫ی در صنایع باالدستی و پایین دستی مس»‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید کنس�انتره شرکت مس»‪« ،‬انجام س�رمایه گذار ‬ ‫«اکتش�اف»‪« ،‬اموزش هدفمند» و «مانع نبودن تحریم ها برای فروش و توس�عه» مهم ترین کلیدواژه هایی‬ ‫است که دکتر اردشیر سعدمحمدی در یک ماه گذشته در گفت وگو با اهالی رسانه مطرح کرد‪.‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران موفق ش��د در خردادماه سال‬ ‫ج��اری ب��ا تولید ‪ 31‬هزار و ‪ 259‬تن اند نس��بت به‬ ‫برنامه ‪ 23‬هزار و ‪ 632‬تنی به رش��د چش��مگیر ‪33‬‬ ‫درصدی دست یابد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ب��ا بی��ان این که می��زان تولید اند‬ ‫ش��رکت م��س از ابتدای س��ال جاری با رش��د ‪36‬‬ ‫درصدی به رقم چشمگیر ‪ 89‬هزار ‪ 395‬تنی رسیده‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬همچنین شرکت مس با تولید ‪22‬هزار‬ ‫و ‪ 328‬تن کاتد نس��بت به برنامه ‪ 18‬هزار ‪ 611‬تنی‬ ‫خردادماه موفق به ثبت رش��د ‪ 20‬درصدی در تولید‬ ‫این محصول ش��د‪ .‬میزان تولی��د این محصول هم از‬ ‫ابتدای س��ال جاری تاکنون با رش��د ‪ 27‬درصدی به‬ ‫عدد ‪ 67‬هزار و ‪ 500‬تن رس��ید که عملکرد بس��یار‬ ‫عالی برای شرکت مس محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این شرکت مس در سومین‬ ‫ماه سال جاری موفق به تولید ‪ 24‬هزار ‪ 624‬تن مس‬ ‫محتوی معدنی ش��د که نس��بت به برنامه ‪ 23‬هزار‬ ‫‪ 580‬تنی خردادماه از رشد ‪ 4‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید مس محتوی معدنی از ابتدای‬ ‫س��ال جاری با رشد ‪ 5‬درصدی روبرو بوده است و به‬ ‫رقم ‪ 77‬هزار و ‪ 200‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت م��س میزان ظرفیت‬ ‫ایجادشده برای تولید کاتد در شرکت مس به میزان‬ ‫‪ 400‬هزار تن‪ ،‬نقش��ه راه ش��رکت مس برای اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای است و در این زمینه باید طرح‬ ‫کارخانجات تولید کنس��انتره در معادن اکتشافی با‬ ‫سرعت به دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ویژه معدن در اقتصاد دنیا‬ ‫دکتر اردش��یر س��عدمحمدی با اش��اره به جایگاه‬ ‫ح��وزه مع��دن در اقتص��اد دنیا گف��ت‪ :‬ارزش منابع‬ ‫معدنی دنیا ‪ 310‬تریلیون دالر است که از این میزان‬ ‫س��االنه ‪ 7،5‬تریلیون دالر برداش��ت می شود و ایران‬ ‫ب��ا ‪ 27،3‬تریلیون دالر رتبه پنجم را به لحاظ ارزش‬ ‫ذخایر معدنی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این موضوع نش��ان می دهد که جایگاه‬ ‫فعلی شرکت مس باید فراتر از وضعیت کنونی باشد‬ ‫و تبدیل به برترین ش��رکت معدنی و فلزی کش��ور‬ ‫ش��ود‪ .‬برای تحقق این موض��وع نیازمند برنامه ریزی‬ ‫همه کسانی هستیم که در این بخش فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مس با بی��ان این که در یکی‬ ‫از کش��ورهای پیش��رفته معدنی تقریباً س��ال ‪2/75‬‬ ‫میلیارد دالر برداش��ت ماده معدنی صورت می گیرد‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬با فراوری م��اده معدنی ارزش ان به‬ ‫‪ 772‬میلی��ارد دالر ارتق��ا می یاب��د و زمانی که ماده‬ ‫معدن��ی فراوری ش��ده وارد حوزه صنعت می ش��ود‬ ‫ارزش ان ب��ه ‪ 2940‬میلیارد دالر می رس��د که این‬ ‫عدد نزدیک به ‪ 40‬برابر زمانی است که ماده معدنی‬ ‫در دل زمین قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد درخشان تولیدی در خردادماه‬ ‫‪84‬‬ ‫س��عدمحمدی ب��ا بی��ان این که تولید مس س��ال‬ ‫گذشته از مرز ‪ 245‬هزار تن برای اولین بار در کشور‬ ‫عبور کرد و امیدواریم در سال ‪ 98‬که به دستور مقام‬ ‫معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاری شده است‬ ‫میزان تولید را به باالی ‪ 260‬هزار تن کاتد برس��انیم‬ ‫گفت‪ :‬با برنامه های توسعه ای که در شرکت ملی مس‬ ‫صورت گرفته در س��ال های اینده به مراتب بیشتر از‬ ‫سال ‪ 98‬افزایش تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عملکرد درخشان شرکت ملی مس‬ ‫در خردادماه در حوزه تولید اظهار داش��ت‪ :‬ش��رکت‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید کنسانتره مس افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اشاره به بی نظیر بودن‬ ‫ش��رکت مس نس��بت به صنایع دیگر معدنی کشور‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت مس تنها شرکتی اس��ت که در بین‬ ‫صنایع معدنی صاحب معادنش اس��ت درحالی که در‬ ‫صنایعی مثل ذوب اهن یکی از معضالت‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با تاکید بر این که نخس��تین کاری‬ ‫که در ش��رکت مس باید با همکاری پرس��نل انجام‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ش��ود ایجاد توازن در تولید است بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 460‬هزار تن ظرفیت کاتد در ش��رکت مس‬ ‫وجود دارد و میزان کنس��انتره تولیدی ‪ 1‬میلیون و‬ ‫‪ 150‬هزار تن است و برای تولید ‪ 460‬هزار تن کاتد‬ ‫به یک میلیون ‪ 800‬هزار تن کنسانتره نیاز داریم‪.‬‬ ‫ت تولید کاتد و‬ ‫وی ب��ا بیان این ک��ه وجود ظرفی�� ‬ ‫میزان تولید کنس��انتره تولیدی نقشه راه ما را برای‬ ‫رس��یدن به توازن در تولید در ش��رکت مس ترسیم‬ ‫می کند افزود‪ :‬هم اکنون ظرفیت سازی برای افزایش‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تنی تولید کنس��انتره مس در کشور اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اولویت ش��رکت ملی مس‪ ،‬ایجاد‬ ‫کارخانه ه��ای کنس��انتره اس��ت که در ای��ن زمینه‬ ‫هم اکنون در حال ساخت یک کارخانه صد هزار تنی‬ ‫کنسانتره در دره الو هس��تیم که امیدواریم تا سال‬ ‫اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫سعدمحمدی ادامه داد‪ :‬همچنین ساخت کارخانه‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تنی کنس��انتره در دره زار‪ ،‬کارخانه ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تنی در فاز ‪ ۳‬سونگون و کارخانه ‪ ۱۰۰‬هزارتنی‬ ‫چاه فیروزه را در دس��ت اجرا داریم ضمن اینکه بنا‬ ‫داری��م دو کارخان��ه ‪ ۱۰۰‬هزار تنی دیگ��ر را به این‬ ‫طرح ها اضافه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خط قرمزی در اکتشاف نداریم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس در ادامه ب��ا بیان این که‬ ‫برای دس��تیابی به افزایش ظرفیت تولید کنسانتره‬ ‫در کش��ور و رسیدن به توازن در تولید باید در حوزه‬ ‫اکتشاف معادن به صورت جدی عمل کنیم تا بتوانیم‬ ‫ش��رایط را برای توس��عه که از نیازهای اصلی کشور‬ ‫به لحاظ رونق اقتصادی اس��ت فراه��م کنیم گفت‪:‬‬ ‫خط قرم��زی برای میزان س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫اکتش��اف نداریم و میزان حفاری اکتش��افی امسال‬ ‫افزایش جدی خواهد داش��ت و طرح های اکتشافی‬ ‫برای مناطق شناسایی شده‪ ،‬عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬امیدواری��م بتوانیم معادن جدید‬ ‫را ب��ه عرصه تولید مس در کش��ور اضافه کنیم تا با‬ ‫افزایش ذخایر مس‪ ،‬رتبه هش��تم کنونی ما در دنیا‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹فع�ال ک�ردن پهنه ه�ای ج�دی معدنی در‬ ‫دستور کار شرکت مس‬ ‫شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران به منظور‬ ‫رونق تولید در قالب‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫جدید اقدام به فعال‬ ‫کردن پهنه های‬ ‫جدید معدنی نیمه‬ ‫فعال و راکد در‬ ‫استان کرمان خواهد‬ ‫کرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اعالم‬ ‫این که ش��رکت ملی صنای��ع مس ای��ران به منظور‬ ‫رونق تولید در قالب سرمایه گذاری های جدید اقدام‬ ‫ب��ه فعال کردن پهنه های جدی��د معدنی نیمه فعال‬ ‫و راکد در اس��تان کرم��ان خواهد ک��رد گفت‪ :‬این‬ ‫س��رمایه گذاری های نویدبخش رون��ق تولید و ایجاد‬ ‫اشتغال بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت مس‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫امادگی فعال کردن معادن دیگر مس استان کرمان‬ ‫را که از فعالیت مناسبی برخوردار نیستند به صورت‬ ‫مستقیم یا مشارکتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انجام س�رمایه گذاری در صنایع باالدستی و‬ ‫پایین دستی مس‬ ‫س��عدمحمدی با بیان اینکه خام فروشی در حوزه‬ ‫‪85‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مس نداریم گفت‪ :‬ممکن است برای سرمایه گذاری ها‬ ‫بخشی از کنسانتره را برای کسب درامد و همچنین‬ ‫س��وددهی مناس��بی که دارد صادر کنی��م اما بحث‬ ‫اصلی ما تولید ارزش افزوده در صنعت مس است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران افزود‪:‬‬ ‫برای ایجاد ارزش اف��زوده در صنعت مس در صنایع‬ ‫باالدس��تی و پایین دس��تی مس در این��ده نزدیک‬ ‫سرمایه گذاری های خوبی انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با عنوان این که م��س ایران دارای‬ ‫برند «پنج ‪-‬نه» اس��ت و در صنایع (های تک) از ان‬ ‫استفاده می شود گفت‪ :‬مس ایران فرصت خوبی برای‬ ‫ورود به صنایع پایین دس��تی و های تک است و من‬ ‫اعالم می کنم که از تمام ایده های خالقانه که زمینه‬ ‫ورود س��رمایه گذاران ب��ه صنایع های ت��ک را فراهم‬ ‫می کند با تمام قدرت حمایت می کنم‪.‬‬ ‫سعدمحمدی با اشاره به سرمایه گذاری های جدید‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران در صنایع مرتبط با‬ ‫مس ارزش این سرمایه گذاری ها را بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس تصریح کرد‪ :‬با به نتیجه‬ ‫رسیدن این س��رمایه گذاری ها زمینه مناسبی برای‬ ‫اشتغال در استان پهناور کرمان فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان این که تم��ام س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی را ب��رای ورود ب��ه س��رمایه گذاری در‬ ‫طرح های توسعه ای دعوت می کنم و در این زمینه از‬ ‫این بخش حمایت کامل خواهم کرد گفت‪ :‬با تالش‬ ‫و همکاری مجموعه مس در اینده نزدیک استراتژی‬ ‫‪86‬‬ ‫ارتقا سطح دانش‪،‬‬ ‫استانداردسازی و‬ ‫به روزرسانی امور‬ ‫با توجه به تغییرات‬ ‫جهانی‪ ،‬امری بدیهی‬ ‫است و در دستور‬ ‫کار شرکت قرار‬ ‫خواهد گرفت‬ ‫توس��عه ش��رکت مس را در حوزه اکتش��اف و تولید‬ ‫اعالم می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش هدفمند با هدف افزایش بهره وری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع ملی مس ایران با بیان‬ ‫این ک��ه اموزش هدفمن��د از مهم تری��ن برنامه های‬ ‫ما در ش��رکت مس اس��ت گفت‪ :‬ارتقا سطح دانش‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی و به روزرس��انی ام��ور ب��ا توجه به‬ ‫تغییرات جهانی‪ ،‬امری بدیهی است و در دستور کار‬ ‫شرکت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این که این موضوع قطعا در برنامه‬ ‫کاری ما خواهد بود تا بتوانیم سطح علمی شرکت را به‬ ‫دانش روز دنیا نزدیک کنیم گفت‪ :‬با برنامه ریزی های‬ ‫جدیدی ک��ه در زمینه اموزش هدفمن��د داریم در‬ ‫اینده نزدی��ک باید به مرز های دانش در بخش مس‬ ‫دس��ت پیدا کنیم و با تکنیک ه��ای روز دنیا که در‬ ‫حال گسترش اس��ت جلو بریم‪.‬سعدمحمدی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانی��م تکنیک های روز را به لحاظ فنی‬ ‫در س��اختار کارخان��ه و تولیدات فراه��م کنیم و با‬ ‫این ش��رایط بتوانیم بهره وری بیشتری را در شرکت‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬س��عدمحمدی با بیان این که محصوالت‬ ‫صادراتی ما شامل کاتد و میزان کمی کنسانتره است‬ ‫ن میزان صادرات کاتد و کنس��انتره‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر ای ‬ ‫شرکت مس بستگی به نیاز این محصوالت در داخل‬ ‫کش��ور دارد و اولوی��ت ما تامین نیاز داخل اس��ت و‬ ‫باقیمانده ان صادر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با عنوان این که تحریم ها‬ ‫مانع��ی برای فروش و توس��عه نیس��ت بی��ان کرد‪:‬‬ ‫هوش��مند کردن سیس��تم مالی ش��رکت مس قطع‬ ‫به یقین اتف��اق خواهد افتاد و امی��دوارم با همکاری‬ ‫دوس��تان به صورت انالین تعیین قیمت تمام شده را‬ ‫در لحظه ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫ارتقاء توان علمی و اجرایی اعضا یکی از‬ ‫اهداف اصلی ما است‬ ‫‪ :‬دکتر محمد جوانش��یر‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن خراسان جنوبی با تبریک‬ ‫روز مل��ی صنع��ت و مع��دن ب��ه هم��ه فعاالن‬ ‫اقتصادی و بهره برداران معدن اس��تان گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال رونق تولید توسعه معادن و صنایع معدنی‬ ‫نقش مهمی در توس��عه استان و کشور دارد که‬ ‫باید به انها توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانون سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫در س��ال ‪ ۷۶‬به تصویب مجلس شورای اسالمی‬ ‫رس��ید‪ .‬وی هدف از تاسیس س��ازمان‪ ،‬حفظ و‬ ‫صیانت از مواد معدنی‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬ایمنی‬ ‫معادن و س��ایر فعالیت هایی که منجر به افزایش‬ ‫کیفیت و کمیت در اکتش��اف و استخراج معادن‬ ‫می ش��وند دانس��ت و عن��وان ک��رد‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه بس��یاری از صنایع و اس��تقالل صنعتی‪،‬‬ ‫اشتغال افرینی مولد‪ ،‬افزایش تولید ناخالص ملی‬ ‫و درامد سرانه کشور بخش زیادی از فعالیت های‬ ‫سازمان است‪ .‬نخستین دوره فعالیت سازمان در‬ ‫سال ‪ ۸۱‬شروع شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن خراسان‬ ‫جنوبی با تاکید بر اینکه این سازمان در بسیاری‬ ‫از فعالیت های خود موفق عمل کرده است افزود‪:‬‬ ‫افزایش تولید در بسیاری از مواد معدنی‪ ،‬افزایش‬ ‫فعالیت های اکتشافی و در نتیجه افزایش ذخایر‬ ‫قطعی معدنی کشور بخشی از مهم ترین اقدامات‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن است‪.‬‬ ‫وی همچنین به ایجاد صنایع معدنی ازجمله‬ ‫ایجاد واحدهای تامین فوالد‪ ،‬مواد نسوز‪ ،‬کاشی‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬انواع س��نگ های تزئین��ی و نمای‬ ‫س��اختمان اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬در دو دهه‬ ‫گذش��ته نظام مهندس��ی معدن با همراهی دیگر‬ ‫دستگاه های اجرایی توانسته است سهمی خوبی‬ ‫در توسعه کشور خراس��ان جنوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫دکت��ر محمد جوانش��یر با بیان اینکه س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن خراس��ان جنوبی در سال‬ ‫‪ ۸۵‬با ‪ ۲۵۰‬عضو ش��روع ب��ه فعالیت کرد گفت‪:‬‬ ‫این تعداد طی ‪ ۱۳‬س��ال گذشته به ‪ ۱۱۰۰‬عضو‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی س��اماندهی فعالیت ه��ای معدنی به عنوان‬ ‫بازوی مشورتی و اجرایی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫و بازدیده��ای علم��ی اعضا از مع��ادن مختلف‪،‬‬ ‫راه ان��دازی کارگاه ت��راش س��نگ های قیمت��ی‬ ‫و ام��وزش متقاضی��ان‪ ،‬خری��داری س��اختمان‬ ‫ملک��ی و ملزوم��ات اداری و اموزش��ی موردنیاز‬ ‫و فراهم س��ازی ‪ ۱۰۰‬نف��ر در س��ال ب��ه صورت‬ ‫پاره وقت را بخش��ی دیگر از فعالیت های سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی دانست‪.‬‬ ‫دکتر محمد جوانش��یر به برنامه های امس��ال‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن خراسان جنوبی‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه به سیاس��ت‬ ‫کل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور‪،‬‬ ‫برون س��پاری بس��یاری از فعالیت ها به اس��تثناء‬ ‫موارد حاکمیتی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬مس��ائلی همچ��ون انجام‬ ‫بازرس��ی ها از معادن‪ ،‬بررس��ی طرح های معدنی‬ ‫از اکتش��افات و اس��تخراج‪ ،‬به کارگیری مسئول‬ ‫فنی برای کلیه معادن در حال انجام است‪ .‬انجام‬ ‫کارهای کارشناس��ی مربوط به مع��ادن و موارد‬ ‫ذکرشده از مهم ترین فعالیت هایی هستند که بر‬ ‫عهده س��ازمان نظام مهندسی معدن قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری دوره ه��ای اموزش��ی و ارتقاء‬ ‫توان علم��ی و اجرایی اعض��اء را یکی از اهداف‬ ‫اصلی این س��ازمان اعالم کرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫سازمان نظام مهندس��ی معدنی خراسان جنوبی‬ ‫ب��ا همکاری و همفک��ری اعضاء محت��رم بتواند‬ ‫در انج��ام وظای��ف محول��ه‪ ،‬موف��ق و در جلب‬ ‫رضای��ت وزارت صمت و خصوص��ا بهره برداران‬ ‫معادن خراس��ان جنوبی که س��رمایه های اصلی‬ ‫فعالیت های معدنی هستند را کسب نماید‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫با مشارکت در تولید قطعات پیشرفته و خودروی ‪ ۳۰۱‬اغاز شد‪ :‬‬ ‫جهاد برای رونق صنعت ملی‬ ‫پ��س از لغ��و یک طرفه قرارداده��ای برجام از‬ ‫س��وی ش��رکت های خارجی از جمله پژو‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو عزم خ��ود را جزم کرده تا‬ ‫با تقویت زنجیره ارزش تولید خود‪ ،‬محصول پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬را به صورت مستقل و بدون حضور شریک‬ ‫خارجی تولید کند‪.‬‬ ‫ت��رک ب��ازار ایران توس��ط ش��رکای خارجی‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو را ب��ر ان داش��ته تا ب��ا دعوت از‬ ‫س��ازندگان و قطع��ه س��ازان معتب��ر و توانمند‬ ‫داخلی‪ ،‬قطعات موردنیاز برای تولید پژو ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫با تکیه بر تخصص انان تامین و با خودکفایی در‬ ‫تولید محصول خارجی‪ ،‬جهادی مثال زدنی را در‬ ‫عرصه صنعت خودرو برپا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفایی در تولید ‪۳۰۱‬‬ ‫تائی��د خودکفای��ی ‪ ۶۰‬درصدی ای��ن خودرو‬ ‫از س��وی وزارت صم��ت دریاف��ت ش��ده و در‬ ‫اغ��از تولی��د قرار اس��ت با ‪ ۷۰‬درصد س��اخت‬ ‫داخل تولید ش��ود و ‪ ۳۰۰‬س��ازنده ایرانی ان را‬ ‫می س��ازند‪ .‬این خودرو دارای استانداردهای ‪۸۵‬‬ ‫گانه و روز دنیاس��ت‪ .‬محصول ‪ ۳۰۱‬طبق برنامه‬ ‫زمان بندی ش��ده تا پایان امس��ال در مدار تولید‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬براساس اطالعات موثق از ‪۱۱۲۳‬‬ ‫قطع��ه محصول ‪ ۳۰۱‬ح��دود ‪ ۵۶۵‬قطعه ان با‬ ‫همت بلند سازنده های داخلی‪ ،‬بومی سازی شده‬ ‫و این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫محصول نیس��ت‪ .‬پلتفرم ‪ ۳۰۱‬مبن��ای تولید و‬ ‫عرضه ‪ ۴‬خودرو دیگر توسط ایران خودرو خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬درحال حاضر خط تولیدی ‪ ۳۰۱‬با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۱۶‬دستگاه از محصول ‪ ۳۰۱‬در هر ساعت‪،‬‬ ‫ایجاد ش��ده که با همکاری و همت سازندگان و‬ ‫تامین کنندگان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫شاخص های اصلی انتخاب سازندگان در پروژه‬ ‫‪ ۳۰۱‬را می ت��وان به تولید قطع��ه با بیش ترین‬ ‫عم��ق س��اخت خودکفای��ی‪ ،‬تولی��د محصول‬ ‫براس��اس ن��رخ رقابتی‪ ،‬وجود زیرس��اخت برای‬ ‫صادرات و توان س��رمایه گذاری در پروژه اشاره‬ ‫کرد‪ .‬س��رمایه گذاری صورت گرفته برای رسیدن‬ ‫ب��ه خودکفایی در تولید قطعات بدون قالب های‬ ‫بدنه ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریال و ‪ ۶۳‬میلیون یورو است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ب��رای قطع��ات خودکفا‬ ‫نش��ده از جمله ابت��کارات وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که براساس ان راهبرد جدید گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در زمینه دسته بندی جدید‬ ‫قطعات و مجموعه ه��ا‪ ،‬الزام و توجه به تحوالت‬ ‫جدی��د در فناوری و به وی��ژه چالش های مربوط‬ ‫به رویارویی با اثرات اقتصادی و فناورانه تحریم‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬ضرورت هم��کاری تنگاتنگ با‬ ‫توانگران این عرصه اعم از دانش��گاه‪ ،‬سازندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬واحدهای تحقیقات و جهاد خودکفایی‬ ‫‹ ‹شاخص های انتخاب قطعه سازان‬ ‫‹ ‹پلتفرم ‪۳۰۱‬‬ ‫س��رمایه گذاری درح��ال انج��ام صرف��ا برای‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه دائمی قطعات خودکفانش�ده‬ ‫ساپکو‬ ‫مس��تقر در س��ایر صنایع و نظایر ان را به امری‬ ‫اجتناب ناپذیر تبدیل می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن راه ش��رکت س��اپکو در راس��تای‬ ‫بهره گیری بیش��تر از توانمندی های متخصصان‬ ‫و صنعتگران داخلی و با هدف توس��عه بیش��تر‬ ‫خودکفایی و داخلی س��ازی قطع��ات خودرو از‬ ‫قطعه س��ازان خودرو‪ ،‬تولیدکنندگان مواد اولیه‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬متخصص��ان و مراکز‬ ‫علمی دانش��گاهی برای داخلی سازی مواد اولیه‬ ‫و قطعات گروه صنعت��ی ایران خودرو فراخوانی‬ ‫تهیه و این موسسات را دعوت به همکاری کرده‬ ‫است‪ .‬در این فراخوان به منظور جلب همکاری‬ ‫شرکت های مشارکت کننده به پارامترهای مهم‬ ‫در باب اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های ابالغی‬ ‫در این زمینه توجه ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت های‬ ‫مش��ارکت کننده در این فراخوان برای دستیابی‬ ‫ب��ه مولفه های اقتص��اد مقاومتی بای��د اقدامات‬ ‫اجرایی مناسبی ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اه�داف اصلی س�اپکو در این فراخوان‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫افزای��ش بهره وری در تولی��د‪ ،‬کاهش هزینه و‬ ‫نرخ تمام ش��ده‪ ،‬ارتقای کیفی��ت‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فنی و فن��اوری‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬کاه��ش واردات و‬ ‫حمایت از تولیدات ملی‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬ایحاد‬ ‫شرکت های مشترک (سرمایه گذاری مشترک)‪،‬‬ ‫توس��عه و توانمندسازی منابع انس��انی‪ ،‬ارتقای‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬حمایت از ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫همچنین ش��رکت س��اپکو به منظ��ور تحقق‬ ‫اهداف کالن کش��ور و حمایت از صنایع داخلی‪،‬‬ ‫توس��عه ص��ادرات‪ ،‬اش��تغال زایی و به��ره وری‪،‬‬ ‫نمایش��گاه دائمی قطعات را با محوریت نمایش‬ ‫قطع��ات و مواد اولیه خودکفا نش��ده براس��اس‬ ‫محوره��ای مگاماژول��ی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫دس��ته بندی پنج گانه بر اس��اس مگاماژول های‬ ‫موتور و قوای محرکه‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬شاسی‬ ‫(تعلیق‪ ،‬ترمز و فرمان)‪ ،‬بدنه و در نهایت تزئینات‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با هدف بومی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫ پیش��گیری از انحصاری بودن تولیدکنندگان و‬ ‫افزای��ش کیفیت قطعات با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫موجود در کشور و با رویکردهای زیر در شرکت‬ ‫س��اپکو‪ ،‬اهداف خودکفای��ی را در حوزه مواد و‬ ‫قطعات دنبال می کند‪:‬‬ ‫نمایش قطعات خرید خارج برای بومی سازی و‬ ‫خودکفایی قطعات‪ ،‬نمایش قطعات تک سورس‬ ‫برای پیش��گیری از انحصار و افزایش و توس��عه‬ ‫قطع��ات‪ ،‬نمای��ش قطعاتی که مش��کل کیفی‬ ‫دارند برای افزایش کیفیت و رضایت مش��تری‪،‬‬ ‫نمای��ش قطعات ‪ ۳۰۱‬برای توس��عه محصوالت‬ ‫ایران خودرو و بومی سازی قطعات‪ ،‬نمایش مواد‬ ‫اولیه موردنیاز در صنعت قطعه س��ازی با هدف‬ ‫بومی سازی‪ ،‬نمایش قطعات بهینه کاوی با هدف‬ ‫توسعه و افزایش کیفیت محصوالت‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪ ۶۵‬درصد قطعات‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۶۵‬درصد از قطعات به صورت‬ ‫کامل داخلی سازی شده و باقیمانده نیز ارزبری‬ ‫داش��ته و یا به صورت مواد اولیه وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫در بخشی از قطعات یا مجموعه ها تا ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی انجام شده اما ‪ ۵‬درصد باقیمانده‬ ‫نیاز به ارزبری داشته است‪ .‬همچنین با احتساب‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون یورو برای کاهش ارزبری در حوزه‬ ‫خودکفایی س��ازندگان‪ ،‬مجموع کاهش ارزبری‬ ‫پروژه های ساپکو به ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو می رسد‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو درصدد اس��ت که با‬ ‫توسعه همکاری با قطعه سازان توانمند‪ ،‬ارتباط‬ ‫با مراکز دانش بنیان و همچنین نهادها و مراکزی‬ ‫ک��ه با تولی��د قطعات با فناوری ب��اال توانمندی‬ ‫حمای��ت از صنعت خ��ودرو را دارن��د بتواند در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نتیج��ه اقت��دار و مقاوم��ت در برابر‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه غرب را ب��ا تولید محصول‬ ‫جدی��د و به کارگیری دانش و تخصص جوانان و‬ ‫متخصصان ایرانی به منصه ظهور برساند‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫پیشرفت های صنعت خودرو کشور از گذشته تاکنون‬ ‫‪ ۷۵‬درصد قطعات بومی سازی شده است‬ ‫صنعت خودرو و قطعه س�ازی یکی از مهم ترین صنایع کش�ور محسوب می شود که باید توجه ویژه ای به‬ ‫ان داش�ت‪ .‬صنعت خودروسازی کشور توانست از قرارداد برجام اس�تفاده هایی ببرد و در زمینه دانش و‬ ‫فناوری‪ ،‬کمک هایی صورت گرفت‪ .‬این کمک ها به قطعه س�ازی کش�ور نیز مربوط می شود و پیشرفت های‬ ‫گوناگونی حاصل شد‪ .‬به طورکلی صنعت خودروسازی بعد از انقالب اسالمی پیشرفت های متعددی داشته‬ ‫است و توانسته با وجود مشکالت مختلف به بومی سازی باالیی دست یابد‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫در خص��وص‬ ‫ای��ران در گفت و گ��و ب��ا‬ ‫پیش��رفت های اخیر صنع��ت خودرو ای��ران گفت‪:‬‬ ‫پیش��رفت های صنع��ت خ��ودرو در دو زمین��ه در‬ ‫س��ال های اخیر صورت گرفت‪ .‬یکی از این زمینه ها‬ ‫مربوط به طراحی و س��اخت پلتفرم هایی می ش��ود‬ ‫که ایران ب��ر روی انها کار کرد و از انها می توان به‬ ‫محصوالت سمند‪ ،‬دنا و دنا پالس اشاره کرد‪ .‬سایپا‬ ‫نی��ز در طراحی و س��اخت پلتفرم نی��ز تالش هایی‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬مطلب دوم نیز این اس��ت که در‬ ‫سطح بین الملل بعدازاین که برجام امضا شد اولین‬ ‫گروه صنعتی بودیم که از ان استفاده کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای صنعت خودرو از برجام‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قراردادهایی که پژو با ایران خودرو‬ ‫و سیتروئن سایپا بست را استفاده کردیم و منجر به‬ ‫تولید محصوالتی نظیر پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��یتروئن ‪c3‬‬ ‫شد‪ .‬خوشبختانه پژو ‪ ۳۰۱‬همچنان در برنامه تولید‬ ‫‪90‬‬ ‫فراهم شود می توانیم از ان ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه و قطعات الکترونیک‬ ‫ایران خودرو قرار دارد و طوری برنامه ریزی شده که‬ ‫با س��اخت داخل بیش از ‪ ۶۰‬درصد به تولید برسد‪.‬‬ ‫این موارد را می توان از دستاوردهای صنعت خودرو‬ ‫دانس��ت‪ .‬البته با اجرای تحریم ها‪ ،‬امکان پیش��روی‬ ‫شرایط به نحو بهتر انجام نشد‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫در زمینه خودروهای برق��ی نیز تالش های صورت‬ ‫گرفت��ه و درصورتی که زیرس��اخت انها در کش��ور‬ ‫نعمت بخش در رابطه با شرایط قطعه سازی کشور‬ ‫گفت‪ :‬به طورکلی در زمینه قطعه س��ازی‪ ،‬با استفاده‬ ‫از قراردادهای اشاره شده‪ ،‬قطعه سازان سعی کردند‬ ‫اس��تانداردهای خ��ود را ارتقا دهند اما به واس��طه‬ ‫وابس��تگی مواد اولیه‪ ،‬مشکالتی وجود دارد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت که تولید سواری در ‪ ۲‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این مورد نیز به م��واد اولیه مربوط‬ ‫می ش��ود ضمن این که ی��ک س��ری از قطعات نیز‬ ‫به صورت نیمه ساخته ش��ده از خارج به کشور وارد‬ ‫می شود‪ .‬این قطعات نیز عموما الکترونیکی هستند‬ ‫و ‪ ۹۰‬درصد خودروهای مانده در کف کارخانه ها نیز‬ ‫منتظر همین قطعات هستند‪ .‬با استفاده از قرارداد‬ ‫‪ L90‬ارتقای کیفی قطعه س��ازان ش��روع شد ضمن‬ ‫این که س��ایر قراردادهای پژو نی��ز در همین زمینه‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫تاثیرگذار بود‪ .‬در این زمینه دانش فنی منتقل شد‬ ‫و کمک هایی به صنعت قطعه سازی صورت گرفت‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت که خودروهای رن��و از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار هستند و شکایت های کمتری نیز‬ ‫توس��ط مش��تریان از ان ها صورت گرفته است که‬ ‫نش��ان دهنده انتقال مناس��ب دانش به قطعه سازان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان ارزبری محصوالت داخلی‬ ‫نعمت بخ��ش گف��ت‪ :‬در ادامه پویش��ی راه افتاد‬ ‫که اعالم ش��د تا ش��رکت های مختل��ف در زمینه‬ ‫بومی س��ازی قطعات کم��ک کنند‪ .‬بهت��ر این بود‬ ‫ک��ه م��ا باید از روش س��ایر کش��ورها در س��اخت‬ ‫قطعات اس��تفاده می کردیم اما تحریم ها از این کار‬ ‫جلوگیری کرده است‪ .‬خوشبختانه به طور میانگین‬ ‫بیش از ‪ ۷۵‬درصد قطعات خودروها س��اخت داخل‬ ‫شده است‪ .‬میزان ارزبری به طور متوسط به خصوص‬ ‫برای محصوالت پرتیراژ شرکت هایی مانند سایپا و‬ ‫ایران خودرو بین ‪ ۱۵۰۰‬ال��ی ‪ ۲۵۰۰‬دالر برای هر‬ ‫خودرویی است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه باالی ساخت و طراحی پلتفرم‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با ساخت‬ ‫و طراح��ی پلتفرم اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه طراحی و‬ ‫س��اخت پلتفرم اصوال از ابتدا تا انتها توس��ط ایران‬ ‫انجام نشده است زیرا هزینه های سرسام اوری دارد‪.‬‬ ‫با توجه به میزان تولیدات خودرو در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫ش��رایط به گونه ای است که س��اخت پلتفرم صرف‬ ‫نمی کند‪ .‬بنابراین بهترین کار این است که کمترین‬ ‫هزینه انجام شود؛ باید توسعه پلتفرم صورت گرفته‬ ‫یا اس��تفاده از پلتفرم های مشترک صورت پذیرد و‬ ‫این کار در تمام دنیا نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬مشکل اصلی صنعت خودرو‬ ‫وی در وصف مهم ترین مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬مش��کالت بزرگ صنع��ت خودرو به‬ ‫بح��ث نقدینگی مربوط می ش��ود‪ .‬از س��ال ‪ ۹۱‬الی‬ ‫‪ ۹۶‬قیمت گ��ذاری توس��ط ش��ورای رقابت صورت‬ ‫می پذیرفت و تورم بخشی بانک مرکزی را دریافت‬ ‫می کردن��د و ح��دود ‪ ۵‬درصد از باب��ت بهره وری و‬ ‫کیفی��ت از میزان تورم بخش��ی بان��ک مرکزی کم‬ ‫می کردن��د‪ .‬این نکت��ه باید گفته ش��ود که میزان‬ ‫تولی��د با تعداد نیروه��ای ثابت به صورت س��الیانه‬ ‫از سال ‪ ۹۱‬تا‬ ‫‪ ۹۶‬قیمت گذاری‬ ‫توسط شورای رقابت‬ ‫صورت می پذیرفت‬ ‫و تورم بخشی بانک‬ ‫مرکزی را دریافت‬ ‫می کردند و حدود‬ ‫‪ ۵‬درصد از بابت‬ ‫بهره وری و کیفیت‬ ‫از میزان تورم بخشی‬ ‫بانک مرکزی کم‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫تنظیم بازار بود از اعالم قیمت های جدید خودداری‬ ‫ک��رد و دکت��ر رحمانی‪ ،‬وزی��ر صم��ت کنونی نیز‬ ‫بعدازان دستور دادند خودروهایی که نوبت تحویل‬ ‫انها تا پایان دی ‪ ۹۷‬بود با قیمت قبلی تحویل داده‬ ‫شود‪ .‬به این ترتیب شرکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫هرکدام ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان در سال گذشته زیان‬ ‫کردند‪ .‬در نتیجه خودروسازان نتوانستند بدهی به‬ ‫قطعه س��ازان را بدهند و طبیعتا قطعه س��ازان نیز‬ ‫امکان تولید و تهیه مواد اولیه را نداشتند‪ .‬قرار شد‬ ‫که وام به خودروسازان ارائه شود که درخواست ‪۱۵‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان را داش��تیم‪ ۱۶ .‬هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان برای خودروسازان در سال گذشته رقم‬ ‫خورد ک��ه تقاضای ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان وام را‬ ‫داش��تیم‪ .‬مصوب ش��د که ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫داده ش��ود که از این مبلغ ‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫به ص��ورت ریالی و مابقی به صورت ارزی باش��د‪۴ .‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بخش ریالی در اس��فند س��ال‬ ‫گذش��ته داده ش��د اما معادل ارزی ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان الباقی که معادل ‪ ۸۴۴‬میلیون یورو اس��ت را‬ ‫هنوز تحویل نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط با سایر کشورها‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬ضمن این که اجازه کاهش نیرو وجود‬ ‫نداشت‪ .‬حقوق پرسنل مازاد نیز باید پرداخت شود‬ ‫بنابرای��ن زیان هایی در این زمینه به صنعت خودرو‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر بابت به��ره وری ‪ ۲‬درصد از تورم‬ ‫بخشی بانک مرکزی کس��ر می کردند‪ .‬از طرفی به‬ ‫دلی��ل این موضوع که خودروها ارزبری دارند باعث‬ ‫ش��د قیمت ها در بازار ب��اال رود و اختالف قیمت با‬ ‫کارخانه ایجاد ش��ود‪ .‬بعدازان قرار ش��د به استناد‬ ‫مصوبه س��تاد اقتصادی س��ران ق��وا قیمت گذاری‬ ‫خودرو به س��ازمان حمایت‪ ،‬کمیته خودرو و نهایتا‬ ‫س��تاد تنظیم بازار واگذار شود ولی علی رغم این که‬ ‫در خردادماه‪ ،‬س��ازمان حمایت قیمت خودروها را‬ ‫محاس��به کرد وزیر س��ابق صمت که رئیس ستاد‬ ‫وی در پایان به وضعیت پیش��رفت خودروسازی‬ ‫سایر کشورها در مقایسه با ایران اشاره کرد‪ :‬کشور‬ ‫همس��ایه ترکی��ه و یا کره در زمینه خودروس��ازی‬ ‫توانستند پیش��رفت های قابل توجهی داشته باشند‬ ‫ک��ه عام��ل ان نی��ز م��راودات و ارتباط با س��ایر‬ ‫کشورهای بین المللی است‪.‬‬ ‫کره ای ها با س��ایر کش��ورها کنار امدند و صنایع‬ ‫خود را نجات دادند‪ .‬مراودات با س��ایر کشورها باید‬ ‫انج��ام ش��ود و ما بای��د از دانش کش��ورهای دیگر‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬در خصوص صنعت خودروس��ازی‬ ‫ای��ران همکاری الزم انجام نش��د و اولین تحریمی‬ ‫که به ایران اعمال ش��د نیز در همین زمینه صنعت‬ ‫خودرو بود‪ .‬تنها دلیل پیشرفت کشورهای ذکرشده‬ ‫در زمین��ه صنع��ت خ��ودرو را می ت��وان در همین‬ ‫موضوع ارتباط با کشورهای دیگر دانست‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫دستاوردهای ذوب اهن اصفهان در دوران تحریم‬ ‫میراثی ماندگار برای ایندگان است‬ ‫در استانه دهم تیرماه روز صنعت و معدن در گفت وگو با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان دس�تاوردهای نخس�تین تولیدکننده فوالد کش�ور در دوران تحریم‪ ،‬اهمیت حمایت همه جانبه‬ ‫مس�ئوالن از رس�یدن مقدار تولید این کارخانه عظیم به ظرفیت الزم‪ ،‬فعالیت تخصصی در حیطه معدن‬ ‫با نگاه به اینده و مباحثی ازاین دست را مورد کنکاش قرار دادیم که مشروح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫مهندس یزدی زاده گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت‬ ‫ک��ه با تحریم ه��ای ظالمان��ه غرب مواجه هس��تیم‪.‬‬ ‫ش��دت تحریم طی این س��ال ها متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫در این دوران سخت که فشارهای اقتصادی بسیاری‬ ‫بخش های گوناگون کش��ور ازجمل��ه صنعت فوالد را‬ ‫تحت تاثیر ق��رار داده بود ذوب اهن اصفهان با همت‬ ‫و تالش ش��بانه روزی کارکنان و سایر مجموعه هایی‬ ‫که در این زمینه مس��ئولیت دارند‪ ،‬همچون گذشته‬ ‫طرح ها و پروژه های ملی بس��یاری را به بهره برداری‬ ‫رس��اند و تلخی تحریم ها را به ش��یرینی ایستادگی‬ ‫مبدل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تاوردهای ذوب اهن اصفهان در دوران‬ ‫تحریم‪ ،‬میراثی ماندگار برای ایندگان‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولی��د محص��ول راهب��ردی ری��ل با‬ ‫ارزش افزوده باال در ایران که در گذشته‪ ،‬ارزویی بیش‬ ‫نبود در دوران تحریم به همت پوالدمردان ذوب اهن‬ ‫اصفهان به ثمر نشس��ت‪ .‬طرح تزری��ق پودر زغال به‬ ‫ک��وره بلند ( ‪ ) PCI‬که هم اکن��ون مراحل پایانی را‬ ‫س��پری می کند‪ ،‬ریومپینگ ایس��تگاه ‪ ۷‬ریخته گری‬ ‫ب��دون حض��ور کارشناس��ان خارجی‪ ،‬افزای��ش امار‬ ‫‪92‬‬ ‫مقاب��ل ارمان هایش چیزی نیس��ت و انش��اهلل از این‬ ‫دوران نی��ز با همدلی و هم افزایی همه بخش ها عبور‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تدوین استراتژی مدون برای تولید‬ ‫و صادرات در صنعت فوالد‬ ‫صادرات محص��والت‪ ،‬رکوردهای مس��تمر تولید و‪...‬‬ ‫دستاوردهای بسیار بزرگی است که در دوران تحریم‬ ‫در کارنامه پرافتخار ذوب اهن اصفهان ثبت ش��د که‬ ‫میراثی ماندگار برای ایندگان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پای ارمان هایمان‪ ،‬مجدانه ایستاده ایم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ادام��ه داد‪ :‬البت��ه تحریم ها تا‬ ‫ح��دودی هزینه صادرات محص��والت را افزایش داد‬ ‫اما کش��وری که می خواهد پ��ای ارمان های خودش‬ ‫بایس��تد طبیعتا بای��د هزینه های��ی را در ازای انچه‬ ‫می خواه��د به دق��ت اورد پرداخت کند ک��ه این در‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬برخی از کارشناسان‬ ‫می گویند کشورهایی مانند برزیل‪ ،‬استرالیا و‪ ...‬ارقام‬ ‫باالیی از صادرات سنگ اهن را از ان خود کردند‪ .‬در‬ ‫این خصوص باید گفت این کش��ورها با وجود وسعت‬ ‫بسیار و دارا بودن معادن گسترده‪ ،‬استراتژی مدونی‬ ‫برای تولی��د و صادرات خود مش��خص کرده اند و بر‬ ‫پایه ان حرکت می کنند‪ .‬کش��ور چین با ان عظمت‬ ‫ب��ه عنوان قطب دوم صنعتی دنیا پس از امریکا‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه را از کش��ورهای مختل��ف وارد می کند‪ .‬همین‬ ‫کشور در س��ال های گذش��ته لجن کنورتور موجود‬ ‫در س��ایت هواشناس��ی را خریداری کرد که پس از‬ ‫بررس��ی های صورت گرفته در ای��ن خصوص پروژه‬ ‫ابگی��ری از لجن کنورتور ب��ه روش ‪ BOT‬تعریف و‬ ‫با موفقیت عملیاتی شد‪ .‬ضمن اینکه این محصول به‬ ‫چرخه تولید بازگشته است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توجه به فعالیت تخصصی در حیطه‬ ‫معدن‬ ‫مهندس یزدی زاده ادامه داد‪ :‬اگر با ش��رایط فعلی‬ ‫صادرات��ی انجام نگیرد تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬بعید اس��ت محقق ش��ود‪ .‬طی دورانی‬ ‫که در ش��رکت مل��ی فوالد بودم به اتف��اق همکاران‪،‬‬ ‫گزارش مشروحی در این خصوص تهیه شد که برای‬ ‫ایمیدرو و وزارت صمت ارس��ال شد‪ .‬با شرایط فعلی‬ ‫در حدود س��ال ‪ ۱۴۱۰‬شاید سنگ اهنی برای تولید‬ ‫نداشته باش��یم و به یک واردکننده این ماده معدنی‬ ‫استراتژیک تبدیل شویم زیرا معادن به جای اینکه در‬ ‫عمق فعال باشند و اکتشافات جدید را به بهره برداری‬ ‫برسانند از حیطه تخصصی فرایندهای معدنی فاصله‬ ‫گرفته ان��د و به س��مت تولید ش��مش و محصوالت‬ ‫ف��والدی گرایش یافته ان��د‪ .‬این نش��ان می دهد که‬ ‫متاس��فانه استراتژی مش��خصی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد و به بیراهه رفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا ص�ادرات س�نگ اهن مناف�ع بلندمدت‪،‬‬ ‫فدای منافع کوتاه مدت می شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صادرات‬ ‫سنگ اهن در کش��وری که این ماده معدنی یکی از‬ ‫اج��زای اصل��ی فرایند تولیدش اس��ت در واقع هیچ‬ ‫توجیه��ی ندارد‪ .‬متاس��فانه مناف��ع بلندمدت‪ ،‬فدای‬ ‫منافع کوتاه مدت می شود‪ .‬سنگ اهنی که جزو انفال‬ ‫اس��ت به همه مردم تعل��ق دارد و مجوز بهره برداری‬ ‫از معادن ان صادر ش��ده تا اش��تغال زایی ایجاد شود‬ ‫و همگان از ارزش افرینی ان منتفع ش��وند‪ .‬صادرات‬ ‫باعث می شود مردم و صنایع کشور که اقتصاد منهای‬ ‫نفت را باید تحقق بخشند از سود ان بی بهره بمانند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬چندی پیش طی مذاکرات خوبی که‬ ‫با دکتر سرقینی معاون معدنی وزارت صمت داشتیم‬ ‫اظهارکردند که تنه��ا تولیدکنندگان‪ ،‬مجوز صادرات‬ ‫محص��والت فوالدی را دارن��د و ارز حاصل از ان هم‬ ‫باید به چرخه تولید بازگردد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬ص��ادرات نهاده های‬ ‫معدنی نظیر س��نگ اهن از سود سرشاری برخوردار‬ ‫است و همین عامل باعث گرایش معادن به صادارت‬ ‫این مواد معدنی اس��تراتژیک ش��ده است‪ .‬امیدواریم‬ ‫وزارت صم��ت به عنوان متولی ای��ن موضوع هر چه‬ ‫سریع تر اقدام اساسی در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مادر صنعت فوالد کش�ور‪ ،‬مستحق بی مهری‬ ‫نیست‬ ‫این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫به ظرفی��ت تولید در ذوب اه��ن اصفهان پرداخت و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این شرکت بزرگ ظرفیت تولید ‪ ۴‬میلیون‬ ‫ت��ن چدن با ‪ ۳‬کوره را داراس��ت‪ .‬در این زمینه به ‪۶‬‬ ‫میلیون تن مواد اهن دار شامل سنگ اهن دانه بندی‪،‬‬ ‫کنسانتره و گندله نیاز داریم‪.‬‬ ‫اکنون ش��رکتی که از این ظرفیت تولید برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تخص��ص و دانش فن��ی نیروی انس��انی اش‬ ‫به عن��وان مادر صنعت فوالد کش��ور زبانزد اس��ت‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های الزم را دارد و در ی��ک جمله اماده‬ ‫در نوردیدن مرزهای تولید اس��ت‪ .‬بااین حال به دلیل‬ ‫نداش��تن معادنی که خ��ود روزی مدیریت انها را بر‬ ‫عهده داشت با نیمی از ظرفیت تولید فعال است که‬ ‫در واقع سزاوار این بی مهری ها نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان اضاف��ه کرد‪ :‬همه‬ ‫تالش ما در یک سال گذشته بر این موضوع متمرکز‬ ‫بوده که بتوانیم جدا شدن معادن از ذوب اهن و تاثیر‬ ‫منفی ای��ن پدیده بر روند تولید این ش��رکت بزرگ‬ ‫را ب��رای دول��ت و وزارت صمت ش��فاف کنیم‪ .‬حق‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان به عنوان نخس��تین تولیدکننده‬ ‫فوالد در کشور فراتر از این است که به دلیل نداشتن‬ ‫مواد اولیه نتواند تمام ظرفیت خودش را فعال کند‪.‬‬ ‫مهن��دس ی��زدی زاده در خص��وص انس��جام بین‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد برای نرخ نیز افزود‪ :‬تالش های‬ ‫بس��یار خوبی توس��ط انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫در ای��ن خصوص انجام گرفت اما همه ش��رکت های‬ ‫ف��والدی به صورت مس��تمر ب��ه ان عم��ل نکردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز تعداد ش��رکت های فوالدی بس��یار‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫زمانی که محصوالت فوالدی ش��رکت ها در بورس‬ ‫عرضه ش��ود ش��فافیت موجود اج��ازه نمی دهد که‬ ‫تغییری انفرادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به نبودن توازن میان زیرس��اخت ها‬ ‫و توس��عه زنجی��ره ف��والد پرداخت و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬هرس��ال نیاز اس��ت ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو‬ ‫س��رمایه گذاری ارزی در زیرس��اخت ها صورت گیرد‬ ‫ک��ه عدد قابل توجهی اس��ت و برنامه ریزی دقیقی را‬ ‫می طلب��د و اگر انجام نش��ود در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬اگرچه‬ ‫ممکن اس��ت ظرفیت سازی در فوالد‪ ،‬گندله و ‪DRI‬‬ ‫اتفاق بیفتد ولی در حوزه س��نگ اهن و کنسانتره با‬ ‫مش��کل مواجه می شویم‪ .‬ضمن اینکه چالش هایی را‬ ‫در زیرساخت ها شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفه��ان تصریح کرد‪ :‬تولید‬ ‫محص��والت با ارزش اف��زوده باال و متفاوت از س��ایر‬ ‫فوالدس��ازها مانند ریل که هم اکن��ون در نورد ‪۶۵۰‬‬ ‫تولید می شود در دست اقدام است‪ .‬تکمیل سبد های‬ ‫تیراهن ه��ای ‪ H‬و ‪ ،I‬تولید فوالده��ای صنعتی نیز‬ ‫ازجمله سایر طرح های تولید ذوب اهن اصفهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت فوالد کش�ور با ذوب اه�ن اصفهان‬ ‫شکل گرفت‪ ،‬رشد کرد و شکوفا شد‬ ‫مهن��دس یزدی زاده گفت‪ :‬صنعت فوالد کش��ور با‬ ‫ذوب اهن اصفهان ش��کل گرفت‪ ،‬رشد کرد و شکوفا‬ ‫شد‪ .‬شرکتی که مسئوالن کشور در رده های مختلف‬ ‫مدیریتی در کالمش��ان اذعان می کنن��د‪ ،‬دورانی از‬ ‫خدم��ت و تحصیل خ��ود را در این دانش��گاه بزرگ‬ ‫صنعت��ی س��پری نمودند و عصاره اندوخته هایش��ان‬ ‫در این شناس��نامه صنعت فوالد کش��ور را به عنوان‬ ‫دستاوردی ارزشمند در مدیریتشان به کار می گیرند‪.‬‬ ‫امی��د که با اس��تعانت از پروردگار متع��ال‪ ،‬همراهی‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬ت�لاش و همدلی کارکن��ان این صنعت‬ ‫متولی صنایع کشور روزبه روز موفقیت های فزون تری‬ ‫را در کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت کند‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان مطرح کرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح مطالعاتی نیازسنجی‬ ‫صنایع پایین دستی در هرمزگان‬ ‫‪94‬‬ ‫اس��ماعیل خاش��عی ‪ -‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی هرم��زگان از اجرای طرح‬ ‫مطالعات��ی نیازس��نجی صنایع پایین دس��تی با‬ ‫همکاری دانش��گاه هرمزگان و س��ازمان صنعت‬ ‫معدن و تجارت این استان خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید امیر امیری زاد در گفت وگ�� و با خبرنگار‬ ‫در بندرعب��اس ب��ا بیان اینکه نخس��تین‬ ‫شهرک صنعتی بندرعباس در سال ‪ ۶۳‬راه اندازی‬ ‫ش��د گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۶‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫دولتی و ‪ ۲‬ش��هرک خصوصی که برای نخستین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۹۷‬مجوز دریافت کرده اند فعالیت‬ ‫خود را اغاز نموده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون هی��چ ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی خصوصی در اس��تان نداش��تیم اما به‬ ‫اس��تناد تبصره ‪ ۵‬اصالحی بند الف ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫اجازه صدور مجوز ش��هرک صنعتی خصوصی را‬ ‫در استان داریم و این مهم در سال ‪ ۹۷‬با احداث‬ ‫نخس��تین ش��هرک صنعت��ی تخصص��ی صنایع‬ ‫معدنی کش��ور در منطقه س��رچاهان حاجی اباد‬ ‫به مس��احت ‪ ۱۶۵‬هکتار که پیش��رفت فیزیکی‬ ‫‪۱۰‬درص��دی دارد و ش��هرک صنعتی تخصصی‬ ‫پتروش��یمی به مس��احت ‪ ۶۵۵‬هکت��ار در غرب‬ ‫بندرعباس صورت گرفت‪.‬‬ ‫امی��ری زاد‪ ،‬می��زان قراردادهای منعقدش��ده‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان را یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۳‬فقره و مس��احت زمین واگذارش��ده‬ ‫ب��ه واحده��ای صنعت��ی را ه��زار و ‪ ۶۲۱‬هکتار‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬از این میزان ‪ ۴۰۶‬واحد به‬ ‫بهره برداری رسیده که اشتغالی معادل ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۴‬نفر ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫هرمزگان با اش��اره به س��رمایه گذاری انجام شده‬ ‫در واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫واحده��ای صنعت��ی اس��تان را ‪ ۴‬ه��زار و ‪۱۱۴‬‬ ‫میلیارد ریال و میانگین سرمایه گذاری هر واحد‬ ‫را ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۱۳۳‬میلیون ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص برنامه ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی در راس��تای حمای��ت از صنای��ع‬ ‫پایین دس��تی با توجه به وج��ود صنایع مادر در‬ ‫استان گفت‪ :‬نخستین شهرک تخصصی دریایی‬ ‫در منطقه ویژه کشتی س��ازی (ایزوایکو) با هدف‬ ‫ارائ��ه خدمت به صنایع بزرگ کشتی س��ازی در‬ ‫منطقه وی��ژه صنایع کشتی س��ازی فراس��احل‬ ‫ایران در زمینی به مس��احت ‪ ۲۲۰‬هکتار احداث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫هرمزگان ب��ا تاکید بر اینکه ش��هرک تخصصی‬ ‫دریای��ی ب��ا ه��دف تامی��ن قطع��ات‪ ،‬ل��وازم و‬ ‫خدمات موردنیاز ش��رکت های تولیدی درزمینه‬ ‫کشتی س��ازی ایج��اد می ش��ود ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫منطقه وی��ژه صنایع کشتی س��ازی فراس��احل‬ ‫ایران درحال حاضر ‪ ۶‬ش��رکت در زمینه ساخت‬ ‫س��کوهای نفتی و صنایع فراس��احل‪ ،‬تعمیرات‬ ‫کشتی و ساخت انواع شناورها فعالیت دارند که‬ ‫ل��وازم اصلی و خدمات موردنیاز خود را از خارج‬ ‫کشور تامین می کنند‪.‬‬ ‫امی��ری زاد تصریح ک��رد‪ :‬برای اینک��ه زنجیره‬ ‫صنای��ع کشتی س��ازی به طور کام��ل در داخل‬ ‫کشور شکل داده شود این شهرک ایجاد خواهد‬ ‫شد و صنایع کوچک و متوسط موردنظر صنایع‬ ‫کشتی سازی در این شهرک مستقر می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی تولیدکننده ه��ای گیربک��س ‬ ‫ش��ناورهای دریایی‪ ،‬لنگر کشتی و سایر صنایع‬ ‫مرتبط با کشتی س��ازی در این ش��هرک مستقر‬ ‫می ش��وند تا نیاز صنعت کشتی س��ازی به کاال و‬ ‫خدمات موردنیاز برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫احداث شهرک‬ ‫صنعتی پتروشیمی‬ ‫با سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی یکی‬ ‫از دیگر از اقدامات‬ ‫مهم در راستای‬ ‫حمایت از صنایع‬ ‫پایین دستی است‬ ‫هرمزگان در ادامه از اس��تقبال س��رمایه گذاران‬ ‫بخ��ش صنع��ت در ح��وزه کشتی س��ازی خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر ک��ه به ط��ور کامل‬ ‫زیرس��اخت های این شهرک اماده نشده است ‪۳‬‬ ‫متقاضی سرمایه گذاری در زمینه ساخت قطعات‬ ‫و لوازم صنایع کشتی سازی جهت فعالیت در این‬ ‫شهرک اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫امیری زاد احداث ش��هرک صنعتی پتروشیمی‬ ‫با سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی از دیگر‬ ‫از اقدام��ات مهم در راس��تای حمایت از صنایع‬ ‫پایین دس��تی برش��مرد که هم اکنون در مرحله‬ ‫صدور مجوزات برای تملک زمین قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫هرمزگان همچنین پایش و نیازس��نجی صنایع‬ ‫پایین دس��تی موردنیاز در استان را برای معرفی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری از دیگر اقدامات مهم‬ ‫در ای��ن حوزه عن��وان و اضافه ک��رد‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا طرح مطالعاتی نیازس��نجی فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع پایین دس��تی استان‬ ‫با مش��ارکت س��ازمان صنعت مع��دن و تجارت‬ ‫هرمزگان و دانش��گاه هرم��زگان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری ‪ ۷۹‬ت��ور صنعت��ی ب��رای بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬نف��ر از دان��ش ام��وزان و دانش��جویان‪،‬‬ ‫«حمای��ت از ‪ ۱۳‬پایان نامه کارشناس��ی ارش��د‬ ‫و دکت��ری» و کس��ب رتبه نخس��ت در «جذب‬ ‫س��رمایه گذار و واگ��ذاری زمی��ن» را ازجمل��ه‬ ‫مهم ترین عملکردهای این شرکت عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ش��رکت در ‪ ۱۲‬نمایشگاه داخلی و ‪۲‬‬ ‫نمایش��گاه خارجی را از عوامل مهم در دستیابی‬ ‫ب��ه رتبه نخس��ت جذب س��رمایه گذاری در این‬ ‫استان برشمرد و افزود‪ :‬این شرکت امادگی دارد‬ ‫با راه ان��دازی واحدهای صنعتی در روس��تاهای‬ ‫باالی ‪ ۱۰‬ه��زار نفر جمعیت از س��رمایه گذاران‬ ‫نیز با معافیت های مالیاتی ‪ ۱۳‬س��اله و واگذاری‬ ‫زیرس��اخت ها با کمتری��ن هزین��ه و در اختیار‬ ‫گذاشتن امکانات با ش��رایط نقدی ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫و اقساط ‪ ۸۰‬درصدی حمایت کند‪.‬‬ ‫امی��ری زاد «ارائ��ه مش��اوره و اموزش ه��ای‬ ‫تخصص��ی»‪« ،‬حمای��ت ب��رای ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه های داخل��ی و خارج��ی» و «ارتقا و‬ ‫انتق��ال فناوری های نوی��ن» را از دیگر خدمات‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی به سرمایه گذاران‬ ‫عنوان ک��رد و اف��زود‪ :‬در همین راس��تا و برای‬ ‫نخس��تین بار فن��اوری و ماش��ین االت موردنیاز‬ ‫برای خشک کردن ریز ماهیان که از ارزش افزوده‬ ‫نسبتا خوبی نیز برخوردار است به استان منتقل‬ ‫ش��د که در زمین��ه بازاریابی ای��ن محصول نیز‬ ‫پیش بینی الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مرکز تحقیقات و فراوری مواد معدنی ایران‬ ‫نگاهی به اهم فعالیت ها و برنامه های توسعه ای پیش رو‬ ‫‪96‬‬ ‫دکتر مجید وفایی ف�رد‪ ،‬مدیر عامل مرکز‬ ‫تحقیقات و فراوری مواد معدنی ایران ‪:‬‬ ‫مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدن��ی ایران‬ ‫با تجرب��ه بیش از یک ده��ه در انجام تحقیقات‬ ‫ف��راوری در مقی��اس ازمایش��گاهی و پایلوت و‬ ‫نی��ز تجربی��ات س��اخت تجهیزات ف��راوری و با‬ ‫بهره گی��ری از دان��ش و تجرب��ه ایجادش��ده در‬ ‫ح��وزه فراوری م��واد معدنی و داش��تن فضاهای‬ ‫مناس��ب ازمایش��گاهی‪ ،‬پایلوت‪ ،‬کارگاه ساخت‬ ‫و ‪ ...‬ب��ا تجهیزات منحصربه فرد در کش��ور عالوه‬ ‫ب��ر خدمات و فعالیت های تحقیقاتی انجام ش��ده‬ ‫تاکنون بستر مناسبی جهت هدف گذاری و انجام‬ ‫فعالیت های توسعه ای می باش��د‪ .‬به طور خالصه‬ ‫برنامه اس��تراتژیک که اقدام��ات و پیگیری های‬ ‫مناس��بی تاکنون جهت اجرایی ش��دن ان انجام‬ ‫شده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫•تحقیقات و توس��عه ساخت تجهیزات فراوری‬ ‫پایلوت و سیار در راستای توسعه معادن کوچک‬ ‫•عارضه یاب��ی فراین��دی و ارتق��ای بازیاب��ی و‬ ‫بهره وری کارخانجات فراوری کشور‬ ‫•جلب و جذب ایده های فراوری و بسترس��ازی‬ ‫مشارکت در توسعه و تجاری سازی انها‬ ‫•اولویت ده��ی پژوه��ش در چالش های صنایع‬ ‫فراوری مواد معدنی کشور نظیر بحران اب و نرخ‬ ‫تمام شده‬ ‫•شناس��ایی و توس��عه روش ه��ا و تجهی��زات‬ ‫نوین فراوری و بستر س��ازی انتقال دانش فنی و‬ ‫همکاری های فناورانه‬ ‫•بازفراوری و عمل اوری پسماندها و باطله های‬ ‫معادن و کارخانجات فراوری‬ ‫•توس��عه ارتباطات ب��ا مراک��ز تحقیقاتی برتر‬ ‫ف��راوری و نهادهای تخصصی معدنی در س��طح‬ ‫مل��ی‪ ،‬منطق��ه ای و بین الملل��ی در راس��تای‬ ‫بسترسازی نواوری باز و گذار از تحقیق و توسعه‬ ‫به ارتباطات و توسعه (‪)R&D – C&D‬‬ ‫•توس��عه تحقیق��ات و بستر س��ازی مطالعات‬ ‫ارزیابی و اس��تراتژیک زیست محیطی در راستای‬ ‫توس��عه بهره وری و اقتصاد سبز در حوزه فراوری‬ ‫مواد معدنی‬ ‫•توس��عه پژوه��ش و فن��اوری در ف��راوری و‬ ‫استحصال عناصر استراتژیک و گران بها‪ ،‬کانی ها‬ ‫و س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی‪ ،‬فناوری های‬ ‫اینده و ‪..‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به اهم فعالیت های اخیر مرکز‬ ‫‪ .1‬انالیز تعداد حدود ‪ ۱۵‬هزار نمونه مربوط به‬ ‫انجام ازمایش های نمونه های اکتش��افی ایمیدرو‬ ‫ش��امل‪ :‬خردایش‪ ،‬نرمایش‪ ،‬انالیز ‪ICP-Mass،‬‬ ‫‪ ،ICP-OES‬انالیز طال‪ ،‬مطالعات کانی شناسی‪،‬‬ ‫‪ ،XRF، XRD‬شیمی تر و گوگرد‬ ‫‪.2‬جذب مشتریان از بخش خصوصی و دولتی و‬ ‫ارائه خدمات انالیز به میزان حدود ‪۱۲‬هزار نمونه‬ ‫‪.3‬انجام پژوهش های کارشناسی ارشد و دکترای‬ ‫دانشجویان حمایتی معرفی شده از طرف مدیریت‬ ‫پژوهش و ام��وزش ایمیدرو به تعداد ‪ ۹۰‬مورد و‬ ‫نی��ز انجام ازمایش ها و انالیزه��ای پایان نامه ها و‬ ‫رساله های دانشجویی حمایتی ایمیدرو به تعداد‬ ‫‪ ۴۱۱‬مورد (‪ ۱۴۳‬رس��اله دکترا و ‪ ۲۶۸‬پایان نامه‬ ‫کارشناسی ارشد) از شهریور ‪ ۹۳‬تاکنون‪.‬‬ ‫‪.4‬جذب و انجام ح��دود ‪ ۱۵۰‬پروژه تحقیقاتی‬ ‫و خدمات��ی از بخش دولتی و خصوصی در زمینه‬ ‫فراوری مواد معدنی در مرکز‬ ‫‪.5‬ایجاد ارتباط ازمایش��گاه های معدنی دولتی‬ ‫در راستای اجرای سیاست های نقشه راه معدن‬ ‫‪.6‬ازمایش های راه اندازی‪ ،‬اصالح و بهینه سازی‬ ‫واحد سیکلون واسطه س��نگین سیار و تست بر‬ ‫روی مواد معدنی مختلف‬ ‫‪.7‬مطالعات بهینه س��ازی ف��راوری عناصر نادر‬ ‫خاکی از کانس��نگ انومالی ‪ ۵‬ساغند در مقیاس‬ ‫ازمایش��گاهی و پایلوت و اجرای فاز اول پایلوت‬ ‫عناصر نادر خاکی برای نخستین بار در کشور‬ ‫‪.8‬طراح��ی و س��اخت تیکنره��ای خمیری در‬ ‫مقی��اس بن��چ و پایل��وت و انج��ام موفقیت امیز‬ ‫تست ها‬ ‫‪.9‬برگزاری دوره اموزش��ی تخصصی در زمینه‬ ‫ف��راوری‪ ،‬از جمل��ه دوره راهب��ری اس��تاندارد‬ ‫مدارهای خردایش‪ ،‬چالش های پیش روی صنعت‬ ‫فراوری‪ ،‬فلوتاسیون پیشرفته‪ ،‬مدیریت پسماند و‬ ‫‪ ...‬با بهره گیری از اساتید بین المللی این صنعت‪.‬‬ ‫‪.10‬ارائ��ه طرح ه��ای پژوهش ه��ای کاربردی‬ ‫نظیر اس��تحصال عناصر استراتژیک‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫خط تولید و کاهش مصرف س��یانید در فراوری‬ ‫کانس��نگ طال‪ ،‬حذف گوگرد از زغال‪ ،‬استحصال‬ ‫مس و عناصر نادر خاکی از پس��ماند کارخانجات‬ ‫کنسانتره سنگ اهن‪ ،‬استحصال عناصر باارزش از‬ ‫غبار ها و س��رباره های کارخانج��ات فوالد و ‪ ...‬به‬ ‫بخش های دولتی و خصوص که تعدادی مصوب‬ ‫و تعدادی در حال بررسی می باشد‪.‬‬ ‫‪ .11‬برون س��پاری نمونه های ازمایش��گاهی به‬ ‫ازمایش��گاه های همکار از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‪.‬‬ ‫‪.12‬در راستای توس��عه و بومی سازی استفاده‬ ‫از نانو حباب ها در فرایند فلوتاس��یون‪ ،‬مطالعات‬ ‫ازمایشگاهی در رابطه با کانی های مس‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫س��یلیس و همچنین گوگردزدایی از سنگ اهن‬ ‫به ص��ورت کامل در مرکز به انجام رس��یده که از‬ ‫نتایج قابل توج��ه در ای��ن روش افزایش بازیابی‬ ‫فراین��د در حض��ور نانوحباب تا ‪ ۲‬برابر نس��بت‬ ‫ب��ه روش فلوتاس��یون معمولی در ش��رایط عیار‬ ‫مشابه با افزایش قابلیت انتخابی فرایند می باشد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت که س��لول های فلوتاس��یون‬ ‫مکانیکی و ستونی بر مبنای این روش در مقیاس‬ ‫ازمایش��گاهی و پایه (بنچ) در مرکز فعال بوده و‬ ‫اجرای این فرایند در مقیاس نیمه صنعتی اماده‬ ‫اجرا می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدادی از افتخارات کسب شده توسط شرکت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کسب رتبه سوم در ارزیابی عملکرد شبکه‬ ‫ازمایشگاهی فناوری های راهبردی کل کشور از‬ ‫سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‪ -۲‬ط��رح برتر پژوهش��ی کش��ور در ارتباط با‬ ‫صنعت و دانش��گاه (طراحی و ساخت تیکنرهای‬ ‫خمیری پایلوت) با همکاری دانشگاه تهران‬ ‫‪-۳‬طرح برتر وزارت صمت در جشنواره پژوهش‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با ش��عار پژوهش هدفمن��د‪ ،‬فناوری‬ ‫ارزش افرین در خدمت تولید ملی (طرح ارزیابی‬ ‫زیس��ت محیطی اس��تفاده از گزنتاتها در فرایند‬ ‫فلوتاسیون کانیهای معدنی)‪.‬‬ ‫موارد گفته ش��ده بعضی از دس��تاوردهای این‬ ‫مرکز در بخش خدم��ات و پژوهش و فناوری در‬ ‫سطح ملی هستند‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در ایین گرامیداشت سالروز ازاد سازی خرمشهر عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحقق رونق تولید با تالش صنعتگران ممکن می شود‬ ‫در ایین گرامیداشت سالروز ازاد سازی خرمشهر‬ ‫که روز چهارش��نبه یکم خردادماه ‪ ۹۸‬در مسجد‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫سید عبدالنبی موسوی فرد‪ ،‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫استان خوزس��تان و امام جمعه اهواز با حضور در‬ ‫بین کارکنان شرکت فوالد خوزستان یاد و خاطره‬ ‫روزهای مقاومت را گرامی داشت‪.‬‬ ‫‪:‬حجـت االس��ــال م والـمسلمین مـوسی‬ ‫بهاءالدینی دبیر شورای فرهنگی با ارائه گزارشی‬ ‫مختصر در خصوص کمک رسانی به سیل زدگان و‬ ‫دستاوردهای شرکت فوالد خوزستان اغازگر این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫در ادامه حجت االسالم والمس��لمین س��ید عبد‬ ‫النبی موس��وی فرد نماینده ولی فقیه در اس��تان‬ ‫خوزستان و امام جمعه شهرستان اهواز در سخنان‬ ‫خ��ود با ابراز خرس��ندی از حضور در جمع فوالد‬ ‫مردان اظهار کرد‪ :‬در سایه تالش شما صنعتگران‪،‬‬ ‫رونق تولید تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫موس��وی فرد گفت‪ :‬شرکت فوالد خوزستان در‬ ‫راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرایط‬ ‫بحرانی س��یل‪ ،‬نقش بس��یار موثر و حائز اهمیتی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مقاومت و همدل��ی مردم در‬ ‫حادثه سیل اخیر تاکید کرد‪ :‬همواره باید با اتحاد‬ ‫و همدلی در برابر وقایع به یاری هم بشتابیم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه با اش��اره به سالروز ازادسازی‬ ‫خرمش��هر تصریح کرد‪ :‬هشت سال دفاع مقدس‬ ‫بس��یار در سرنوش��ت ما اثر گذار بوده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫استقامت و پایمردی جوانان‪ ،‬مردم و رهنمودهای‬ ‫امام امت در دوران جنگ تحمیلی نبود هرس��اله‬ ‫مرزهای ما از س��وی دش��منان موردتهاجم قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به فضیلت های ماه مبارک‬ ‫رمضان بیان ک��رد‪ :‬خداوند س��بحان در این ماه‬ ‫س��فره ای سرش��ار از برکت گس��ترده اس��ت که‬ ‫مهم ترین رزق بر س��ر این سفره رزق قران است‬ ‫که برای هدایت تمام انسان ها نازل شده است‪.‬‬ ‫امام جمعه اهواز اذعان داشت‪ :‬محصول یک ماه‬ ‫عبادت در ماه مبارک رمضان رسیدن به مقام پروا‬ ‫اس��ت؛ زمانی که انسان خود را در مسیر عبودیت‬ ‫و بندگ��ی ق��رار می دهد به مقام پروا می رس��د و‬ ‫تمام مشکالت بش��ر از رعایت نکردن همین یک‬ ‫کلمه است‪ .‬در حقیقت ما نتیجه توجه به عمل و‬ ‫اندیشه خود و همچنین بی توجهی به نسخه الهی‬ ‫برای بشریت را به وضوح می بینیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قران کریم برای هدایت تمام انسان ها‬ ‫ِلمتَّقین» ذکر‬ ‫نازل ش��د اما در برخی ایات « ُهدا ً ل ُ‬ ‫شده اس��ت؛ در واقع هدایت و دعوت نامه خداوند‬ ‫شامل تمامی انسان ها می شود اما تنها انسان های‬ ‫پروامدار‪ ،‬مومنین و متقین از قران کریم استفاده‬ ‫می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫موسوی فرد با اشاره به ایات قران تصریح نمود‪:‬‬ ‫انسان های پاک می توانند به عمق قران راه یابند‬ ‫و اولیای الهی اگر به مقام قرب الهی رس��یدند به‬ ‫برکت همین ماه و ش��ب ها و س��حرها است‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی بخواهد به منزلگاه رس��الت راه پیدا کند‬ ‫بای��د از باب والیت عبور کن��د و تمامی این امور‬ ‫بسترس��از برای یک شب‪ ،‬ان هم شب قدر است و‬ ‫اگاه باشید اگر یک نفر به دست شما هدایت شود‬ ‫به اندازه نجات کل عالم ارزش دارد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح هن��ر روزه داری اف��زود‪ :‬هن��ر‬ ‫روزه داری این است که تمام اعضا و جوارح انسان‬ ‫اصالح ش��ده و در مرحله باالت��ر قلب وی اصالح‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقی��ه در ادامه گفت‪ :‬در زمان امام‬ ‫عصر (ع��ج) همه در مس��یر عبودیت خ��دا قرار‬ ‫می گیرند و تس��لیم محض خدا گشته و به سوی‬ ‫قله نجات هدایت می شوند‪.‬‬ ‫امام جمعه اهواز اف��زود‪ :‬اگر بخواهیم عبادت را‬ ‫در ی��ک جمله بی��ان کنیم به این صورت اس��ت‬ ‫که تمامی عبادت های ما مس��یر بندگی ما را رقم‬ ‫زده ت��ا خداوند متعال به عنوان عبد‪ ،‬ما را بپذیرد‪.‬‬ ‫خداون��د در قران می فرماید‪ « :‬ازان رو که پیامبر‪،‬‬ ‫رس��ول و نبی ما‪ ،‬عبد ما ب��ود او را به مقام قرب‬ ‫الهی «معراج» دعوت کردیم»‬ ‫حجت اسالم والمسلمین موسوی فرد در پایان‬ ‫س��خنان خود با اش��اره به نام گذاری چند س��ال‬ ‫اخیر بن��ام اقتصاد و تولید از س��وی مقام معظم‬ ‫رهبری اذعان داش��ت‪ :‬به نوعی تمام تالش مقام‬ ‫معظم رهبری این اس��ت که توزیع عادالنه ای از‬ ‫اورده های نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی در‬ ‫کش��ور اتفاق بیفتد و اگر مش��کالت خرد و کالن‬ ‫اقتصادی ما رفع ش��ود اخت�لاف طبقاتی کاهش‬ ‫خواهد یافت و بیشتر اسیب های اجتماعی مرتفع‬ ‫می ش��ود‪ .‬یکی از راه های اصلی کاهش مشکالت‬ ‫اقتص��ادی توج��ه به ام��ر تولید اس��ت و در نظر‬ ‫داریم از صنایع و شرکت های تولیدی نظیر فوالد‬ ‫خوزستان در راستای رونق تولید حمایت ویژه ای‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که این مراس��م با استقبال‬ ‫پرشور کارکنان تالش��گر فوالد خوزستان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای در فوالد خوزستان‬ ‫در محیط های صنعتی با وجود تجهیزات و ماشین االت متنوع‪ ،‬کارگران اغلب در معرض خطرات گوناگون‬ ‫قرار دارند‪ .‬با پیش�رفت فناوری و افزایش تنوع ماشین در فرایندهای تولید یا اجرای پروژه ها‪ ،‬مخاطرات‬ ‫محیط کار افزایش می یابد و احتمال وقوع حوادث در محیط های صنعتی شدت می گیرد‪.‬‬ ‫ایمنی علمی اس��ت که در ایمن سازی محیط کار‬ ‫و پیش��گیری از وقوع ح��وادث در محیط های کاری‬ ‫به کمک صنعت امده اس��ت تا در راستای حفاظت‬ ‫از جان و س�لامت نی��روی کار که ارزش��مندترین‬ ‫سرمایه ش��رکت ها و س��ازمان ها محسوب می شود‬ ‫نقش اساسی داش��ته است‪ .‬در جهان صنعتی امروز‬ ‫به خصوص در کش��ورهای صنعت��ی‪ ،‬ایمنی جایگاه‬ ‫واقع��ی خود را پیدا کرده اس��ت و ب��ه عنوان امری‬ ‫ضروری و بخ��ش تفکیک ناپذیر تم��ام فعالیت های‬ ‫کار‪ ،‬ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫امروزه مدیران صنایع دریافته اند که تنها راه برای‬ ‫حفظ و تداوم کسب وکار و ارتقاء بهره وری‪ ،‬انتقال و‬ ‫توس��عه ف ّناوری‪ ،‬توجه ویژه به ایمنی است‪ .‬بسیاری‬ ‫از مدیران کش��ورهای پیش��رفته صنعتی‪ ،‬ایمنی را‬ ‫به صورت یک س��رمایه گذاری با سود برگشتی زیاد‬ ‫هم از نظر انسانی و هم از نظر اقتصادی می بینند و‬ ‫ایمنی را در راس برنامه های مدیریتی قرار می دهند‪.‬‬ ‫ح��وادث‪ ،‬بس��یار هزین��ه زا هس��تند؛ هزینه ه��ای‬ ‫اشکار حوادث شامل خس��ارات وارده به تجهیزات و‬ ‫محص��ول‪ ،‬بیکاری در زمان تغییرات‪ ،‬زمان بررس��ی‪،‬‬ ‫هزینه اموزش��ی تامین نیروی انسانی جانشین و…‬ ‫‪98‬‬ ‫می ش��ود که در مقایسه با هزینه های پنهان حوادث‪،‬‬ ‫تنها بخش کوچکی از هزینه های حوادث را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ .‬ازاین جهت است که در جهان رقابتی امروز‬ ‫مدیران کارخانه های موفق اولویت ویژه ای برای ایجاد‬ ‫سیستم های ایمنی کارامد در کارخانه های خود قائل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی از مزای��ای رعای��ت الزام��ات ایمن��ی و‬ ‫ایمنی س��ازی محیط کار عبارتند از افزایش روحیه‬ ‫نی��روی کاری در محی��ط کار‪ ،‬کاه��ش تنش ه��ای‬ ‫ناشی از انجام کار غیرایمن‪ ،‬کاهش حوادث‪ ،‬کاهش‬ ‫سوانح‪ ،‬کاهش مخارج درمانی‪ ،‬ارتقاء سطح سالمت‬ ‫کارکن��ان و در نتیجه افزایش س��طح کیفی و کمی‬ ‫محصول و افزایش بهره وری‪.‬‬ ‫با توجه به انچه بیان شد توسعه و تقویت اقدامات‬ ‫ایمنی و بهداش��ت حرفه ای و انجام اقدامات الزم به‬ ‫منظور پیش��گیری از وقوع حوادث در محیط کار و‬ ‫تحقق اهداف ایمنی و بهداشت کار برای هر شرکت‬ ‫و سازمان‪ ،‬امری ضروری و اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫داریوش دانیالی رئیس ایمنی فوالد خوزستان در‬ ‫گفت وگو با صمت گفت‪ :‬در ‪ ۲۸‬اوریل س��ال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫میالدی نخس��تین الزامات قانونی ایمنی و بهداشت‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫حرفه‪‎‬ای در کانادا مصوب و اجرا ش��د‪ .‬در ‪ ۲۸‬اوریل‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۱‬میالدی س��الروز اجرایی شدن الزامات‬ ‫قانونی ایمنی و بهداش��ت حرف��ه‪‎‬ای در کانادا و در‬ ‫سال های بعد در بسیاری از کشورهای جهان به نام‬ ‫«روز ایمنی و بهداشت حرفه ای» گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬می�لادی س��ازمان جهان��ی کار‬ ‫(‪ )ILO‬به عنوان متولی ایمنی و بهداشت شغلی در‬ ‫جهان‪ ،‬روز ‪ ۲۸‬اوریل‪ ،‬مصادف با ‪ ۸‬اردیبهش��ت ماه‬ ‫شمسی را «روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای»‬ ‫نام گذاری کرد‪ .‬با توجه به اهمیت ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفه ای‪ ،‬س�لامت و حفظ ایمنی کارکنان‪ ،‬این روز‬ ‫همه س��اله در کش��ورهای مختلف‪ ،‬گرامی داش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در کش��ور ای��ران عالوه ب��ر روز جهان��ی ایمنی و‬ ‫بهداش��ت حرفه ای برای گرامیداشت یاد اتش نشان ‬ ‫ش��جاعی که در حین اطفاء حریق ناشی از بمباران‬ ‫پاالیش��گاه ابادان در س��ال ‪ ۱۳۵۹‬ب��ه درجه رفیع‬ ‫ش��هادت نائل امدند روز ‪ ۷‬مهرماه به نام «روز ملی‬ ‫اتش نشانی و ایمنی» نام گذاری شد‪.‬‬ ‫دانیال��ی با اش��اره ب��ه اهمی��ت جای��گاه ایمنی‬ ‫ب��رای هر س��ازمان اف��زود‪ :‬در محیط ه��ای کاری‪،‬‬ ‫خطرات فعالیت ها باید شناس��ایی ش��وند‪ ،‬خطرات‬ ‫شناسایی ش��ده اولویت بندی ش��وند و برای کنترل‬ ‫خطرات شناسایی ش��ده متناس��ب ب��ا اولویت بندی‬ ‫خطرات‪ ،‬راهکارهای کنترلی الزم‪ ،‬ارائه و اجرا شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ‪ ۵‬اصل اساسی و پیش نیاز ضروری‬ ‫برای ایج��اد محی��ط کار ایمن گف��ت‪ :‬راهکارهای‬ ‫پیش��گیری از وق��وع ح��وادث‪ ،‬تفک��ر ایمن مح��ور‬ ‫مدیریت‪ ،‬محیط کار ایمن‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت‬ ‫ایمن‪ ،‬فرایندهای ایمن و تفکر ایمن محور کارکنان‬ ‫‪ ۵‬اصل اساس��ی ایجاد محیط کار ایمن است‪ .‬ایجاد‬ ‫ای��ن ‪ ۵‬پیش نی��از باید با هم��کاری تمامی رده های‬ ‫مختلف ش��رکت محقق ش��ود ک��ه در این صورت‬ ‫می توانیم به سمت کار بدون حادثه گام برداریم‪.‬‬ ‫به طور خالص��ه اگر بخواهی��م همکارانی که وارد‬ ‫در سال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫میالدی سازمان‬ ‫جهانی کار (‪)ILO‬‬ ‫به عنوان متولی ایمنی‬ ‫و بهداشت شغلی‬ ‫در جهان‪ ،‬روز ‪۲۸‬‬ ‫اوریل‪ ،‬مصادف با ‪۸‬‬ ‫اردیبهشت ماه شمسی‬ ‫را «روز جهانی ایمنی‬ ‫و بهداشت حرفه ای»‬ ‫نام گذاری کرد‬ ‫سازمان می ش��وند بعد از پایان کار‪ ،‬س��الم به کنار‬ ‫خان��واده خ��ود بازگردند و خس��ارت های ناش��ی از‬ ‫حوادث را نداش��ته باشیم‪ ،‬هیچ گزینه ای جز اجرای‬ ‫دقی��ق الزام��ات ایمنی وج��ود ندارد‪ .‬در راس��تای‬ ‫اجرای��ی کردن الزامات ایمنی و بهداش��ت حرفه ای‬ ‫بای��د واحده��ای ایمنی و بهداش��ت حرفه ای جنبه‬ ‫مطالبه گری وظایف خود را به طور کامل انجام دهند‬ ‫و تحت هیچ ش��رایطی در ام��ر مطالبه گری اجرای‬ ‫دقیق الزامات ایمنی و بهداش��ت حرفه ای کم کاری‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫دانیالی درباره کاهش حوادث در فوالد خوزستان‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در یک روند کاهش��ی طی ‪ ۲۱‬سال‬ ‫گذش��ته با وجود ‪ ۶۵‬درصد افزای��ش تولید‪ ،‬تعداد‬ ‫حوادث به مقدار ‪ ۸۸‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین بازه زمانی ش��اخص تکرار حوادث ش��دید و‬ ‫ش��اخص تک��رار کل حوادث هر یک ب��ه میزان ‪۹۴‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته اند‪ .‬این موفقیت های کم نظیر‬ ‫مرهون حمایت مدیرعامل‪ ،‬مدیران ارش��د سازمان‬ ‫و هم��کاری تم��ام رده ه��ای س��ازمانی ش��رکت و‬ ‫اجرای بس��یاری از پروژه های ایمن س��ازی‪ ،‬استقرار‬ ‫سیس��تم های بی نظی��ر ‪ IT‬و اموزش های تخصصی‬ ‫گسترده در حوزه های ایمنی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه ماش��ین االت س��نگین که از‬ ‫پتانس��یل بسیار باالی حوادث شدید و خیلی شدید‬ ‫در ش��رکت اس��ت‪ ،‬اقدامات موثری انجام ش��ده که‬ ‫روند ان در سال جاری و سال های اتی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دانیال��ی با اش��اره به اولویت های ایمنی در س��ال‬ ‫ج��اری اعالم داش��ت‪ :‬اولویت های واح��د ایمنی در‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬ساماندهی به وضعیت ایمنی ماشین االت‬ ‫س��نگین و ادامه ایمن سازی شرایط کار در ارتفاع و‬ ‫ایمن س��ازی تجهیزات دوار می باش��د‪ .‬هر سه حوزه‬ ‫یاد ش��ده پتانس��یل حوادث منجر به مرگ را دارند‪.‬‬ ‫در حوزه اس��تقرار سیستم های ‪ ،IT‬عالوه بر توسعه‬ ‫سیستم های قبلی نظیر ارزیابی ریسک‪ ،‬سیستم های‬ ‫تشویقی انضباطی‪ ،‬سیستم توصیه و هشدار در سال‬ ‫‪99‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫گذش��ته نهای��ی و از ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اجرایی‬ ‫گردید‪ .‬سیس��تم توصیه و هش��دار کمک می کند تا‬ ‫تمامی مغایرت های ‪ HSE‬در این سیستم قابل ثبت‬ ‫داده و پیگیری سیستماتیک باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه فعالیت واحد ایمن��ی در حوزه‬ ‫فرهنگ��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اواخر س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫کتابی تحت عنوان «درس اموزی از حوادث» که بر‬ ‫اس��اس درس اموزی از حوادث واقعی ‪ ۲۰‬سال اخیر‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان اس��ت با حمایت معاونت‬ ‫محترم منابع انس��انی و امور اجتماعی‪ ،‬مدیر محترم‬ ‫‪ HSE‬و همکاری مدیریت روابط عمومی شرکت به‬ ‫چاپ رس��یده اس��ت که یکی از کم نظیرترین کتب‬ ‫در حوزه حوادث ناشی از کار در سطح شرکت است‬ ‫و مصداق واقعی مدیریت دانش در شرکت محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تهی��ه ‪ ۵‬فیلم اموزش��ی ایمنی ک��ه در نوع خود‬ ‫کم نظیر اس��ت چاپ بروشور راهنمایی نحوه اجرای‬ ‫سیس��تم کارت قرمز ب��ا هم��کاری مدیریت روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ازجمله مباحثی بود که در س��ال‬ ‫گذش��ته در حوزه ترویج فرهنگ ایمنی در شرکت‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫گام دیگری که در مباحث فرهنگی برداش��ته شد‬ ‫ارائه طرحی برای برگزاری ازمون هایی با موضوعات‬ ‫‪ HSE‬اس��ت‪ .‬در این طرح ابتدا زمان و منبع ازمون‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬سپس س��واالت به صورت سیستمی‬ ‫طراحی می ش��وند‪ .‬در بازه زمانی اعالم شده سواالت‬ ‫در پورتال ش��خصی افراد بارگ��ذاری و پس از اتمام‬ ‫زم��ان ازمون‪ ،‬س��واالت و درصد پاس��خ صحیح هر‬ ‫فرد در پورتال ش��خصی فرد نمایش داده می ش��ود‬ ‫و در نهای��ت از میان پاس��خ های صحیح‪ ،‬سیس��تم‬ ‫‪100‬‬ ‫قرعه کشی می کند و به نفرات برتر جوایزی از طرف‬ ‫مدیریت ‪ HSE‬اهدا می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر پیش تولی��د این طرح توس��ط‬ ‫مجموعه مدیریت ‪ IT‬انجام ش��ده اس��ت که پس از‬ ‫طراحی نهایی و اس��تقرار این سیس��تم‪ ،‬ازمون ها با‬ ‫موضوعات ‪ HSE‬با اطالع رسانی قبلی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه توسعه اقدامات انگیزشی در حوزه ‪،HSE‬‬ ‫عالوه بر تداوم سیس��تم های انگیزش��ی و تشویقی‪،‬‬ ‫انتخ��اب بخ��ش برت��ر ‪ HSE‬در بازه ه��ای زمانی‬ ‫س��ه ماهه و انتخاب بخش برتر ‪ HSE‬سال‪ ،‬انتخاب‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر از نفرات برتر ‪ HSE‬کارکنان ش��رکت در‬ ‫بازه های زمانی س��ه ماهه‪ ،‬انتخ��اب ‪ ۳۵‬نفر از نفرات‬ ‫برت��ر ‪ HSE‬پیمانکاران مس��تمر در بازه های زمانی‬ ‫سه ماهه‪ ،‬طرح تشویقی جدیدی در حال اخذ مجوز‬ ‫برای اجرا است که در این طرح تشویقی بی نظیر به‬ ‫واحده��ای اجرایی که در طول یک س��ال حادثه ای‬ ‫نداشته باش��ند پاداش ‪ HSE‬پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ساماندهی به حقوق بازرسین ‪ HSE‬پیمانکاران که‬ ‫با همکاری مدیریت خری��د خدمات و واحد متره و‬ ‫براورد اس��ت‪ ،‬از دیگر اقدامات انگیزشی بسیار موثر‬ ‫در حوزه ‪ HSE‬پیمانکاران بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اقدامی جدید در حوزه تش��ویقی و‬ ‫انگیزشی مدیران‪ ،‬به افرادی از اعضای گشت ‪VIP‬‬ ‫و مدیران بخش های میزبان گش��ت که بیش��ترین‬ ‫حضور را در گش��ت های ‪ VIP‬در طول سال داشته‬ ‫باش��ند و همچنین مدیران واحدهایی که بیشترین‬ ‫کمک به تحق��ق اهدافی ایمنی داش��ته اند با اهداء‬ ‫ل��وح و جوایز در کمیته عال��ی ‪ HSE‬از انان تقدیر‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین در ارزیابی س��ه ماهه از عملکرد‬ ‫پیمانکاران از مدیران عامل ش��رکت های پیمانکاری‬ ‫که حداقل ‪ ۹۶‬از ‪ ۱۰۰‬نمره قابل اکتساب را به دست‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫اورند با اهداء لوح و جوایز در کمیته عالی ‪ HSE‬از‬ ‫انان تقدیر می شود‪.‬‬ ‫دانیالی با اش��اره ب��ه اهمیت عملک��رد الیه های‬ ‫کنترل ایمنی تصری��ح نمود‪ :‬طرحی دیگری که در‬ ‫س��ال جاری باید به طور کامل اجرایی شود سیستم‬ ‫ایمن��ی چندالیه ‪ MLS‬اس��ت‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫سیستم پیش��رفته ترین روش برای کنترل الزامات‬ ‫ایمنی در سطح جهان است که در فوالد خوزستان‬ ‫برای نخس��تین بار از اذرماه ‪ ۱۳۹۶‬با حمایت ویژه‬ ‫معاونت بهره ب��رداری‪ ،‬در حال اجرا ب��وده و تقریبا‬ ‫تمام س��طوح شرکت با ان اشنا شده اند و زمانی که‬ ‫کام ً‬ ‫ال تحقق یابد تا حد زیادی زیادی از بروز حوادث‬ ‫پیشگیری می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت رعایت الزام��ات قانونی در‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬در سال پیش ‪۱۰‬‬ ‫دس��تورالعمل جامع در حوزه ایمنی که در س��طح‬ ‫کشور بی نظیر هستند ایجاد شده است و با قاطعیت‬ ‫می توان گفت که شرکت فوالد خوزستان در اجرای‬ ‫الزامات قانونی از جمله شرکت های پیشرو می باشد‪.‬‬ ‫از جمل��ه اقداماتی که در جهت اج��رای الزامات‬ ‫قانون��ی در ش��رکت انج��ام ش��ده اس��ت اج��رای‬ ‫ال��زام اخذ گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی کار برای‬ ‫ش��رکت های پیمانکاری‪ ،‬اجرای الزام اخذ صالحیت‬ ‫برای مس��ئولین ایمنی پیمانکاران‪ ،‬اجرایی نمودن‬ ‫ال��زام اخ��ذ گواهینامه س�لامت ب��رای تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت مش��مول الزام قانونی اخذ گواهینامه‬ ‫سالمت از مراجع قانونی‪ ،‬برگزاری ازمون تخصصی‬ ‫از کت��اب (مجموع��ه ایین نامه ه��ای حفاظ��ت و‬ ‫بهداش��ت کار) در ش��ش مرحله از بازرسین ‪HSE‬‬ ‫فوالد خوزستان بوده است که برای نخستین بار در‬ ‫در سال پیش ‪۱۰‬‬ ‫دستورالعمل جامع‬ ‫در حوزه ایمنی که‬ ‫در سطح کشور‬ ‫بی نظیر هستند‬ ‫ایجاد شده است و‬ ‫با قاطعیت می توان‬ ‫گفت که شرکت‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫در اجرای الزامات‬ ‫قانونی از جمله‬ ‫شرکت های پیشرو‬ ‫می باشد‬ ‫کشور انجام شد‪ .‬این جز الزاماتی است که بازرسین‬ ‫‪ HSE‬باید بر ان مس��لط باش��ند ت��ا بتوانند درباره‬ ‫مغایرت های سایت قضاوت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه اج��رای پروژه ها با همکاری‬ ‫مدیریت مهندس��ی کارخانه تمام طرح ها و پروژه ها‬ ‫قب��ل از اج��را موظف ب��ه اخذ مجوزه��ای ‪HSE‬‬ ‫شده اند که طی دو سال اخیر اجرایی شده است‪ .‬به‬ ‫منظور حصول اطمینان از اجرای الزامات ‪ HSE‬در‬ ‫پروژها‪ ،‬کمیته ای مطابق دستورالعملی تدوین شده‬ ‫است‪ .‬در مراحل ‪ ۳۰‬درصد‪ ۶۰ ،‬درصد و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از اج��رای پروژه‪ ،‬ان را م��ورد بازدید قرار می دهند‬ ‫و مغایرت ه��ای مربوط��ه ثبت می ش��ود و اقدامات‬ ‫اصالحی از طرف مدیر پروژه اجرا می ش��ود تا پیش‬ ‫از پایان یافتن پروژه و قبل از تحویل ان‪ ،‬در مراحل‬ ‫اجرای��ی پروژه نواق��ص و معایب مرتب��ط با ‪HSE‬‬ ‫شناسایی و رفع شود‪.‬‬ ‫دانیالی درباره اطالع رسانی و شرح حوادث گفت‪:‬‬ ‫قرار اس��ت به صورت ماهیانه از طریق اتوماس��یون‬ ‫ش��رح حوادث ماه در فرمت مش��خص ب��رای تمام‬ ‫کارکن��ان از طریق اتوماس��یون ارس��ال ش��ود و با‬ ‫هماهنگی های الزم‪ ،‬در کانال ش��رکت نیز منتش��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس ایمنی فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان‬ ‫خود ب��ا ارزوی س��الی ایمن و ب��دون حادثه برای‬ ‫تمامی کارکنان ش��رکت و با تاکید ب��ر اینکه همه ‬ ‫ما در قبال اجرای الزامات ایمنی مسئول هستیم از‬ ‫حمایت های بی دری��غ مدیرعامل‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران‬ ‫ارش��د س��ازمان و همکاری تم��ام رده های مختلف‬ ‫ش��رکت‪ ،‬ش��رکت های پیمانکاری و تالش کارکنان‬ ‫واحد ایمنی‪ ،‬تشکر و قدردانی خود را ابراز کرد‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پردیس صنعت زنده رود در گفت و گو با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن شمش و فوالد‬ ‫الیاژی در شرکت پردیس صنعت زنده رود‬ ‫ابوالقاس��م مومن��ی هرن��دی‪ ،‬مدیرعام��ل و رئیس‬ ‫هیئت مدی��ره ش��رکت پردیس صنعت زن��ده رود در‬ ‫خصوص فعالیت این ش��رکت گفت‪ :‬شرکت پردیس‬ ‫صنع��ت زنده رود از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬فعالیت خ��ود را با‬ ‫تولید ش��مش فوالد ش��روع کرد‪ .‬طی س��ه مرحله تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ظرفیت تولید به ‪ ۱۰۰‬هزار تن رس��ید‬ ‫و در همان س��ال واحد توس��عه را ش��روع کردیم‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مجوز صادر شد و امسال به بهره برداری‬ ‫می رس��د؛ ضمن این که ظرفیت اس��می تولید ‪۱۹۰‬‬ ‫هزار تن و ظرفیت واقع��ی ‪ ۳۰۰‬هزار تن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طورکلی ‪ ۴۰۰‬هزار تن ش��مش و فوالد‬ ‫الیاژی به تولید خواهد رس��ید‪ .‬ای��ن نکته را نیز باید‬ ‫گفت که ش��رکت در ح��ال حاضر به تولید ش��مش‬ ‫فوالد س��اده کربنی می پردازد که در س��اخت مصالح‬ ‫ساختمانی به کار می رود‪ .‬عالوه بر این در فاز توسعه‪،‬‬ ‫تمام فوالدهای الیاژی قابل ریخته گری تولید می شود‬ ‫و در نتیج��ه پس از راه اندازی این ف��از تمام قطعات‬ ‫س��نگین باالی ‪ ۱۲۰‬تن را ریخته گری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پردیس صنعت زنده رود ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون ماش��ین االت در حال نصب است و در ابان‬ ‫ماه باید تس��ت و بررسی ش��وند‪ .‬امیدوار هستیم که‬ ‫بهمن ماه امسال‪ ،‬فاز توسعه در شرکت پردیس صنعت‬ ‫زنده رود شروع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات تمامی محصوالت در فاز توسعه‬ ‫مومنی افزود‪ :‬صادرات تاکنون به صورت غیرمستقیم‬ ‫و از طریق واس��طه ها انجام ش��ده است‪ .‬در وزارتخانه‬ ‫صادرات باز یا بس��ته می ش��ود و در این شرایط کمی‬ ‫مش��کالت وج��ود دارد‪ .‬انتظ��ار می رود ک��ه تمامی‬ ‫تولیدات در فاز توس��عه صادر شود و برنامه به صورت‬ ‫صددرصدی برای صادرات اس��ت‪ .‬تاکنون انچه برای‬ ‫فاز توسعه انجام دادیم بدون کمک شبکه بانکی بوده‬ ‫ابوالقاسم مومنی هرندی‪ ،‬مدیرعامل و رئیس‬ ‫هیئت مدیره شرکت پردیس صنعت زنده رود‬ ‫واحد نمونه صنعتی استان در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫است و کمترین کمکی را از این شبکه داشتیم؛ ضمن‬ ‫اینک��ه رغبتی ه��م در این خصوص وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫بازگش��ت س��رمایه باید نهایتا ‪ ۲‬الی ‪ ۲‬س��ال و نیم‬ ‫باشد چون به خصوص فوالدهای الیاژی چه در داخل‬ ‫و چه خارج کش��ور بازار بس��یار خوبی دارد‪ .‬از لحاظ‬ ‫بومی سازی‪ ،‬ماش��ین االت خارجی با مبلغ ‪ ۳‬میلیون‬ ‫یورو تامین شده و مابقی کامال در داخل کشور ساخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر افتخار‬ ‫می کنی��م ک��ه ماش��ین االت را خیلی بهتر از س��ایر‬ ‫کش��ورهایی که از انه��ا واردات انجام می دادیم تولید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال زایی و موانع تولید‬ ‫ف��از قدیمی که در حال تولید اس��ت ب��ا ‪ ۲۶۰‬نفر‬ ‫نی��رو کار را انجام می دهد و در فاز توس��عه ‪ ۱۴۰‬نفر‬ ‫کار را انج��ام می دهند‪ .‬این تعداد به ‪ ۶۰۰‬نفر نیروی‬ ‫نشانی دفتر مرکزی پردیس صنعت زنده رود‪:‬‬ ‫اصفهان خیابان هشت بهشت غربی نرسیده به چهارراه ملک ساختمان روژین‬ ‫تلفن ‪۰۳۱۳۲۷۳۷۳۳۵-۷‬‬ ‫‪Www. pardissteel.ir‬‬ ‫‪102‬‬ ‫مس��تقیم و نزدی��ک ‪ ۱۰0۰‬نفر نیروی غیرمس��تقیم‬ ‫می رس��د و خوش��بختانه تمام نیروها از داخل کشور‬ ‫اس��ت‪ ۶۰ .‬درصد از افراد ذکرش��ده از منطقه ش��رق‬ ‫اصفهان هستند و این افراد توسط خود شرکت تربیت‬ ‫و ام��وزش داده ش��ده اند‪ .‬تنها مانعی که متاس��فانه‬ ‫در تولی��د داریم بح��ث خودتحریمی اس��ت‪ .‬تحریم‬ ‫خارجی تاثیر به س��زایی نداش��ته و خوشبختانه تمام‬ ‫ماشین االت را توانسته ایم تامین کنیم‪ .‬این واردات از‬ ‫طریق امارات و س��ایر کشورها به صورت غیرمستقیم‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬تنه��ا موردی ک��ه باعث ایجاد‬ ‫مش��کل ش��ده‪ ،‬خودتحریمی اس��ت و در هرکدام از‬ ‫وزارتخانه ه��ا و جاهای��ی که با تولید درگیر هس��تند‬ ‫بخش��نامه هایی وجود دارد که هیچ کس از انها اطالع‬ ‫ندارد و باعث بالتکلیفی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عدم تاثیرگذاری تحریم های خارجی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پردیس صنعت زنده رود اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر هم صادرات انجام می ش��ود و‬ ‫ه��م قطعات و م��واد اولیه به کش��ور راه پیدا می کند‬ ‫بنابرای��ن تحریم ها به خصوص تحری��م صنایع فلزی‬ ‫نتوانس��ته تاثیری بر روی کارها بگ��ذارد‪ .‬هزینه ها به‬ ‫صورت غیرمس��تقیم پرداخت می ش��ود و تنها مقدار‬ ‫ان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬نکته جالب اینجاس��ت‬ ‫که مواد اولیه‪ ،‬حتی بهتر از گذش��ته تامین می ش��ود‬ ‫و قطعات و ماشین االت نیز به کشور راه پیدا می کند‪.‬‬ ‫در نتیجه تنها مش��کل همان طور که گفته ش��د تنها‬ ‫به خودتحریمی و مش��کالت مربوط به بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بخش��نامه های متعدد و مدیریت نامناسب در گمرک‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬در پایان ای��ن نکته را باید گفت که‬ ‫هرروز یک نماد اس��ت و امیدواری��م وزارتخانه به این‬ ‫مس��یر وارد ش��ود و از بخش تولید حمایت بیشتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫شرکت شبکه ای بادران گستران‬ ‫شرکت شبکه بادران گستران با نام تجاری شبکه‬ ‫بادران مقدمات کسب مجوز خود از کمیته نظارت‬ ‫بر بازاریابی شبکه ای را از سال ‪ 1388‬اغاز و بعد از‬ ‫طی مراحل قانونی و انجام بررسی های دقیق و اخذ‬ ‫تاییدیه های الزم ‪ ،‬در تاریخ شش��م ش��هریور سال‬ ‫‪ 1390‬موفق به دریافت اولین مجوز بازاریابی شبکه‬ ‫ای ایران به ش��ماره ‪42-568308‬از وزارت صنعت‬ ‫‪ ،‬مع��دن و تجارت (مرکز امور اصن��اف و بازرگانان‬ ‫ایران) گردید ‪.‬‬ ‫موسس��ین و شورای راهبردی ش��رکت با نگاهی‬ ‫پیش��رو در س��ال ‪ 1391‬اقدام به گس��ترش دامنه‬ ‫فعالیت خود در زمینه مش��اوره سالمت ‪ ،‬بهداشت‬ ‫و زیبایی نمودند ‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1391‬برند ‪ BUT‬پا به عرصه وجود نهاد‬ ‫تا با تحت پوشش قرار دادن برنامه ها و محصوالت‬ ‫پیش��نهادی « ش��بکه ب��ادران » در زمین��ه های‬ ‫بهداشت ‪ ،‬سالمت ‪ ،‬مراقبتهای تخصصی و عمومی‬ ‫برای کودکان ‪ ،‬نوجوانان و بزرگس��االن و همچنین‬ ‫خدم��ات ُمد و زیبایی ‪ ،‬طبیعت را با زندگی روزمره‬ ‫مشتریان خود پیوند دهد ‪.‬‬ ‫باید گفت که فعالیت این شرکت بر پایه بازاریابی‬ ‫شبکه ای استوار است‪ .‬این شرکت کاالهای خود را‬ ‫از طریق اینترنت و با حذف هزینه هایی مانند پخش‬ ‫و انتقال کاالها در سراسر کشور به صورت مستقیم‬ ‫به دست مصرف کننده میرساند و از محل هزینه های‬ ‫صرفه جویی ش��ده نیز به خ��ود خریداران تخفیف و‬ ‫پاداش می دهد‪.‬‬ ‫به دو ص��ورت زی��ر می توانید با ش��رکت بادران‬ ‫همکاری نمایید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬به عنوان مشتری‬ ‫‪ .۲‬به عنوان توزیع کننده‬ ‫ برای شروع همکاری به عنوان مشتری می توانید‬‫به وب س��ایت مش��تریان ب��ادران ب��ه ادرس (‪Pc.‬‬ ‫‪ )BaadRaan.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫ درصورتی ک��ه بخواهید به عن��وان توزیع کننده‬‫از س��ایر مزای��ای همکاری بادران اس��تفاده نمایید‬ ‫می توانید به وب س��ایت ب��ادران به ادرس (‪www.‬‬ ‫‪ )BaadRaan.ir‬مراجعه نموده و در باالی صفحه‪،‬‬ ‫گزینه ثبت نام را انتخاب و در سایت ثبت نام کنید‪.‬‬ ‫روش های ارتباط‬ ‫پشتیبانی‪ ۳۰( :‬خط) ‪۴۵۸۶۳-۰۲۱‬‬ ‫فکس‪( ۴۵۸۶۳-۰۲۱ :‬داخلی ‪)۵‬‬ ‫رایانامه‪Info@baadraan.ir :‬‬ ‫شماره پیامک‪۳۰۰۰۹۰۹۰۹۰ :‬‬ ‫‪103‬‬ ‫نگاهی به سیاست ها و برنامه های ایمیدرو‬ ‫راه اندازی‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد دالر در سال ‪۹۷‬‬ ‫برنامه راه اندازی ‪ ۳‬میلیارد دالر در سال ‪۹۸‬‬ ‫بخش مع��دن و صنای��ع معدنی ای��ران به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین حوزه های تولید و اش��تغال‪ ،‬طی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نقش تعیین کننده ای در تولید‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫توس��عه‪ ،‬اش��تغال و نیز ایجاد ثب��ات اقتصادی در‬ ‫ش��رایط تحریم ایفا کرده است‪ .‬این حوزه عالوه بر‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬س��هم قابل توجهی در صادرات (‪۲۱‬‬ ‫درصد کل صادرات) داش��ت‪ .‬در این میان سازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران –‬ ‫به عنوان بال توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت معدن و تجارت ‪ -‬توانست در راستای‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی و نیز اس��تراتژی‬ ‫توس��عه و توانمندس��ازی با جلب مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی در س��رمایه گذاری‪ ۲۱ ،‬طرح مختلف را‬ ‫راه اندازی کند‪ .‬ارزش س��رمایه گذاری این طرح ها از‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد دالر نیز عبور کرد‪ .‬این س��ازمان‬ ‫درعین حال با هدف تقویت بخش اکتش��اف‪،‬‬ ‫انجام ‪۱۰۲‬ه��زار متر حف��اری را در کارنامه‬ ‫س��ال قبل خ��ود به ثبت رس��اند‪ .‬ایمیدرو از‬ ‫س��ال گذش��ته تقویت همکاری ه��ا با بخش‬ ‫خصوصی و همفکری با تشکل های تخصصی‬ ‫را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارنامه تولید‬ ‫نگاه��ی به عملک��رد بخش تولید نش��ان‬ ‫می ده��د بخش اعظم ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬با رشد تولید همراه بود‬ ‫که این امر حاصل سیاست گذاری ها و اجرای‬ ‫راهب��رد مش��ارکت جویی از بخش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره فوالد‬ ‫تولید ف��والد خام و محصوالت فوالدی ازجمله‬ ‫محصوالت این بخش است که طی سال گذشته‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۳‬و ‪ ۹‬درصد رشد داشت‪ .‬شرکت های‬ ‫فوالدساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال قبل‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪ ،۹۷‬حدود ‪۲۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی‬ ‫(کالف‪ ،‬تیراهن‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬میلگرد‪ ،‬ورق گرم‪،‬‬ ‫ورق س��رد‪ ،‬ورق پوش��ش دار و غیره) در کش��ور‬ ‫تولید ش��د که در مقایس��ه با میزان تولید مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۱۹( ۹۶‬میلیون و ‪ ۷۷۶‬هزار تن)‪،‬‬ ‫حاکی از رشد ‪ ۹‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنین طی ‪ ۱۲‬ماه یادش��ده‪ ۲۶ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۹‬هزار تن اهن اسفنجی تولید شد که نسبت‬ ‫به امار مدت مشابه سال ‪ ۲۲( ۹۶‬میلیون و ‪۵۶۰‬‬ ‫هزار تن)‪ ۱۷ ،‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ اهن‬ ‫رقم کلی تولید س��نگ اهن در سال قبل به ‪۸۶‬‬ ‫میلیون تن رس��ید که ی��ک درصد بیش از تولید‬ ‫سال قبل محسوب می شود‪ .‬سال ‪ ۹۶‬میزان تولید‬ ‫این ماده معدنی به ‪ ۸۵‬میلیون تن رسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زغال سنگ‬ ‫میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور به‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن رس��ید‪ .‬پیش بینی می ش��ود این‬ ‫میزان تولید تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۱.۸‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره مس‬ ‫میزان تولید اند و کاتد مس شرکت صنایع ملی‬ ‫م��س ایران طی س��ال ‪ ۹۷‬به ترتی��ب ‪ ۵۶‬و ‪۵۴‬‬ ‫درصد افزای��ش یافت‪ .‬ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت ملی صنایع م��س ایران ش��امل «مس‬ ‫سرچش��مه» و «م��س میدوک» ط��ی ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫سال گذشته‪ ۳۱۳ ،‬هزار و ‪ ۷۸۴‬تن مس اند تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۲۳۴‬تن بود‪.‬‬ ‫میزان تولید کاتد شرکت های «مس سرچشمه»‬ ‫و «مس میدوک» طی ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ،۹۷‬حدود ‪۲۴۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۸۴‬ت��ن بود‪ .‬این امار در مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته‪ ۱۶۰ ،‬هزار و ‪ ۱۲۸‬تن بود‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫طی س��ال ‪ ،۹۷‬ش��رکت های «مس سرچشمه»‪،‬‬ ‫«مس س��ونگون» و «مس می��دوک» یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۴۸۶‬تن کنس��انتره مس تولید کردند‪.‬‬ ‫میزان تولید مدت مشابه س��ال گذشته یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬ه��زار و ‪ ۱۸۹‬تن بود که حاکی از افزایش ‪۳‬‬ ‫درصدی این محصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ‬‬ ‫میزان صادرات‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۲۲۶‬میلیون‬ ‫دالر محصوالت معدنی و صنایع معدنی صادر شد که‬ ‫زنجیره فوالد با ‪ ۴.۱‬میلی��ارد دالر صادرات در رتبه‬ ‫نخس��ت زنجیره معدن قرار دارد‪ .‬از اغاز فروردین تا‬ ‫پایان اسفندماه ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۷۰۷‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت معدنی صادر ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که میزان صادرات وزنی ای��ن محصوالت در‬ ‫مدت یادشده ‪ ۵‬درصد کاهش یافت‪ .‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی طی مدت مذکور‪ ،‬س��هم ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫از ارزش کل ص��ادرات غیرنفتی را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۲۱‬طرح با سرمایه ‪ ۲.۳‬میلیارد دالری‬ ‫ایمیدرو در س��ال گذش��ته ‪ ۲۱‬ط��رح را در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی راه ان��دازی کرد‪ .‬این طرح ها‬ ‫مش��تمل بر واحد ‪ ۸۰۰‬هزار تنی احیای مس��تقیم‬ ‫فوالد اس��تانی س��بزوار‪ ،‬گندله س��ازی ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تنی مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬توس��عه فوالدسازی و‬ ‫نورد پیوس��ته ‪ ۸۵۰‬هزار تنی مجتمع فوالد سبا‪ ،‬فاز‬ ‫نخست ‪ ۹۰‬مگاواتی نیروگاه هرمز ‪ -‬غدیر و اکسین‪،‬‬ ‫باند دوم ‪ ۱۲۱‬کیلومتری جاده خواف ‪ -‬س�لامی در‬ ‫محدوده مجتمع معدنی س��نگان‪ ،‬احیای مس��تقیم‬ ‫‪ ۱.۵۵‬میلیون تنی چادرملو‪ ،‬فوالدسازی یک میلیون‬ ‫تنی بردسیر (میدکو)‪ ،‬گندله سازی ‪ ۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫س��یرجان (میدکو)‪ ،‬واحد ‪ ۵۰‬ه��زار تنی کاتد مس‬ ‫میدک��و‪ ،‬کارخانه ‪ ۴۰‬هزار تن��ی الومینیوم جاجرم‪،‬‬ ‫طرح های تکمیل��ی و بهینه س��ازی الومینای ایران‪،‬‬ ‫اه��ن اس��فنجی ‪ ۱.۸۵‬میلیون تن��ی گل گهر‪ ،‬طرح‬ ‫س��ولفوره معدن انگوران‪ ،‬گازرس��انی به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد‪ ،‬احداث دایک و سیل بند ضلع غربی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی المرد‪ ،‬احداث راه دسترس��ی‬ ‫به معادن ش��مال شهرستان خوی‪ ،‬احداث راه اصلی‬ ‫به مع��ادن باریت عبدالصمدی شهرس��تان مریوان‪،‬‬ ‫احداث راه دسترسی ‪ ۴.۷‬کیلومتری به معادن طالی‬ ‫زرشوران و کارخانه ‪ ۶۱۰‬هزار تنی اسید سولفوریک‬ ‫سرچشمه است‪.‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری طرح های مذکور‪ ۲ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۶‬میلی��ون دالر ب��ود ک��ه ب��رای ‪ ۴۴۹۰‬نفر به‬ ‫ط��ور مس��تقیم و ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر غیرمس��تقیم‬ ‫اشتغال زایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۲‬هزار متر حفاری اکتشافی‬ ‫ایمیدرو در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به رغم فشارهای خارجی‬ ‫و تاثیرات تحریم‪ ۱۰۲ ،‬هزار متر حفاری اکتش��افی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬عملیات اکتش��افی انجام ش��ده ش��امل‬ ‫اکتش��افات عمومی‪ ،‬شناس��ایی و پی جویی بوده که‬ ‫عمدتا معطوف به سنگ اهن‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬بوکسیت‪،‬‬ ‫عناصر نادر خاکی‪ ،‬طال و مس است‪.‬‬ ‫مجموع هزینه های اکتش��افی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های‬ ‫تابعه و وابس��ته در س��ال گذش��ته از ‪ ۹۴۷‬میلیارد‬ ‫ریال عبور کرد‪ .‬بر اس��اس تقسیم بندی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬کل عملکرد اکتش��افی ایمیدور به دو بخش‬ ‫«پهنه ه��ای اکتش��افی» و «پروژه های اکتش��افی»‬ ‫تقسیم بندی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه افتتاحی ‪۹۸‬؛ ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫طبق پیش بینی های انجام ش��ده تا پایان امس��ال‬ ‫ارزش طرح های��ی ک��ه بهره ب��رداری می رس��د از ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر عبور خواهد کرد که این برنامه ش��امل‬ ‫پروژه های زنجیره فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیوم و به ویژه‬ ‫زیرساخت ها خواهد بود‪ .‬هم اینک دو طرح الومینیوم‬ ‫جاجرم و اهن اسفنجی بافت (که از فروردین ‪ ۹۸‬به‬ ‫تولید رسیده اند) اماده افتتاح رسمی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه س�اختار و تعام�ل با دس�تگاه ها و‬ ‫نهادها‬ ‫یکی از نکات موردتوجه ایمیدرو‪ ،‬توجه به ساختار‬ ‫و ساختارگرایی بوده است‪ .‬در این میان با همکاری‬ ‫مدیران بخش ها و شرکت های مختلف‪ ،‬کمیته هایی‬ ‫در حوزه های مالی‪ ،‬زیرساختی‪ ،‬محیط زیستی و‪ ...‬با‬ ‫چنین نگرش شکل گرفته است‪.‬‬ ‫هم زمان‪ ،‬تعامل با دس��تگاه های مختلف همچون‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و تشکل های‬ ‫بخ��ش خصوصی ش��کل گرفته اس��ت؛ به طوری که‬ ‫ت�لاش می ش��ود تصمیم گیری ه��ای این س��ازمان‬ ‫در فض��ای ارتب��اط دوس��ویه و خرد جمع��ی اتخاذ‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین تاکی��د بر مس��ئولیت اجتماعی از‬ ‫اولویت های اجرای طرح های ایمیدرو اس��ت که در‬ ‫ای��ن میان توجه به حقوق م��ردم منطقه به ویژه در‬ ‫اشتغال و رفاه اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به اکتشاف‬ ‫یک��ی دیگر از رویکردهای س��ال جدی��د‪ ،‬تمرکز‬ ‫بیش ازپیش به اکتشاف است که پایه رشد تولیدات‬ ‫معدن و صنایع معدنی محس��وب می شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اولویت دهی به اموزش کیفی مدنظر این سازمان‬ ‫است؛ به طوری که بتوان با نیازسنجی‪ ،‬برنامه ها را از‬ ‫پایین به باال ارائ��ه و تعریف کرد‪ .‬همکاری هایی که‬ ‫طی سال های گذش��ته با مراکز علمی و دانشگاهی‬ ‫اغاز ش��ده‪ ،‬خود نویدبخش توجه بیشتر به اموزش‬ ‫و پژوه��ش کارب��ردی‪ ،‬با هدف توس��عه اش��تغال و‬ ‫کارافرینی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روش های نوین تامین مالی‬ ‫از سوی دیگر با توجه به موانع خارجی و مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحریم‪ ،‬تعامل بیش��تری بین س��ازمان و‬ ‫ذینفعان در جهت فعال س��ازی ظرفیت های موجود‬ ‫برقرار خواهد ش��د‪ .‬در این میان بهره گیری از توان‬ ‫بازار سرمایه به منظور تامین مالی با ابزارهای نوین‪،‬‬ ‫از دیگر برنامه های در دس��تور کار ایمیدرو به شمار‬ ‫می اید که در ش��رایط کنونی اهمیت بیشتری یافته‬ ‫است‪ .‬هم اینک ش��رایط اولیه برای اجرای ابزارهای‬ ‫جدی��د تامین مالی مهیا ش��ده و مقدمات موردنیاز‬ ‫فراهم شده اس��ت‪ .‬ایمیدرو این اقدام را در راستای‬ ‫توانمندس��ازی بخ��ش خصوصی انج��ام می دهد تا‬ ‫میدان داری توسعه در اختیار این بخش قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫اصفهان؛ الگوی موفق‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و توسعه فراصنعتی کشور‬ ‫‪108‬‬ ‫درحال حاض��ر بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک صنعتی در‬ ‫استان اصفهان زمینه اشتغالی بالغ بر ‪ ۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫را فراهم کرده اند‪ .‬پیش بینی شده است که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعداد اشتغال زایی این استان به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر برسد‪.‬‬ ‫صمت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفه��ان توس��عه فراصنعت��ی و اقتص��اد‬ ‫دانش بنی��ان را راه نجات کش��ور از اقتصاد متکی‬ ‫به نفت دانس��ت و گفت‪ :‬استان اصفهان از ظرفیت‬ ‫مناسبی برای توسعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان و‬ ‫دس��تیابی به نسل چهارم صنعت برخوردار است و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان برنامه ویژه ای‬ ‫ب��رای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دکتر محمدجواد بگی با اشاره به توانمندی های‬ ‫باالی اس��تان اصفهان در بخش صنعت و رویکرد‬ ‫جدید حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در این‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬اصفهان به عنوان صنعتی ترین‬ ‫اس��تان کش��ور دارای ‪ ٩٢٠٠‬واحد فعال صنعتی‪،‬‬ ‫‪ ٥٧٠٠‬واح��د صنعت��ی در دس��ت اج��رای دارای‬ ‫پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک صنعتی‬ ‫عملیاتی و اجرایی ش��ده و ‪ ۱۲۵۰۰‬هکتار اراضی‬ ‫صنعتی؛ می تواند به عن��وان الگو و پایلوت صنایع‬ ‫کوچ��ک دانش بنیان مطرح ش��ده و این اس��تان‬ ‫هم اکنون به س��مت تبدیل ش��دن به یک استان‬ ‫فراصنعت��ی ک��ه مزایایی مث��ل دانش بنیان بودن‪،‬‬ ‫صادرات گرایی‪ ،‬رقابت پذیری و دارد پیش می رود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امیدواری کرد ک��ه اصفهان بتواند به‬ ‫عنوان یک الگو و مدل موفق برای اجراء در س��ایر‬ ‫اس��تان های کشور معرفی شود که عالوه بر توسعه‬ ‫صنعتی‪ ،‬توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست‬ ‫و منابع طبیعی و همچنین جذب نیروی انس��انی‬ ‫متخصص را در برنامه های خود خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان شهرک فناوری اصفهان را یکی از بسترهای‬ ‫مناس��ب میزبانی از شرکت های دانش بنیان استان‬ ‫دانست و افزود‪ :‬افق توسعه این شهرک ‪ ۶۰۰‬هکتار‬ ‫بوده و فاز نخست ان ‪ ۶۰‬هکتار و فاز عملیاتی ان‬ ‫‪ ۳۰‬هکتار اس��ت که نزدیکی به کالن شهر اصفهان‬ ‫و فاصله ‪ ۳۹‬کیلومتری ان با مرکز شهر اصفهان از‬ ‫مزیت های مهم ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی توس��عه شهرک های تخصصی‬ ‫اس��تان را نیز راهکار مناسبی برای توسعه صنعتی‬ ‫استان ارزیابی و تصریح کرد‪ :‬شهرک های صنعتی‬ ‫تخصصی نظیر شهرک فناوری اصفهان‪ ،‬شهرک های‬ ‫صنعتی برق و الکترونیک و حوله بافی خمینی شهر‪،‬‬ ‫سنگ رضوانشهر‪ ،‬تیران‪ ،‬نگین میمه و محموداباد‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یمیایی رازی و صنایع دستی شهرضا‪،‬‬ ‫نس��اجی راوند و امیرکبیر کاشان‪ ،‬فلزی اشترجان‪،‬‬ ‫فالورجان و صنایع غذایی خمینی ش��هر‪ ،‬دهسرخ‪،‬‬ ‫مبارکه‪ ،‬سروش اصفهان و داروسازی صفه اصفهان‬ ‫فعالیت بسیار مناس��بی دارند و باید توجه ویژه ای‬ ‫به توسعه انها داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی احداث ‪ ۳‬ش��هرک فناوری تخصصی دیگر را‬ ‫از اهم برنامه های این ش��رکت در اینده اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬احداث شهرک فناوری تولید دارو‪ ،‬شهرک‬ ‫فناوری صنایع پایین دس��تی پتروشیمی‪ ،‬تبدیالت‬ ‫گازی و تولید کاتالیس��ت ها در مجاورت ش��هرک‬ ‫صنعتی رازی و همچنین احداث نخستین شهرک‬ ‫فناوری فراوری عناصر راهبردی در نائین می تواند‬ ‫گام موثری جهت توسعه فراصنعتی استان و کمک‬ ‫به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید‬ ‫و اش��تغال فارغ التحصیالن دانش��گاهی در صنایع‬ ‫دانش بنیان باشد‪.‬‬ ‫ت�لاش برای تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان در ادامه با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم‬ ‫رهبری ب��ر حمایت از تولید و اش��تغال و انتخاب‬ ‫«اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال»رونق تولید به‬ ‫عنوان شعار سال های اخیر‪ ،‬اقدامات این شرکت را‬ ‫در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت‬ ‫از تولید و اشتغال موفق دانست و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت با معرفی مشوق های ویژه این شرکت در‬ ‫مسیر جذب سرمایه گذاری‪ ،‬حمایت از صادرات و‬ ‫ارتقاء فناوری در صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬رتبه‬ ‫نخست کشور در مس��احت واگذاری زمین و عقد‬ ‫ق��رارداد در دو س��ال اخیر را به واس��طه خدمات‬ ‫حمایتی ویژه از سرمایه گذاران کسب کرده است و‬ ‫اینگونه حمایت ها سبب شد تا شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اصفهان به بس��تر مناسبی برای فعالیت و‬ ‫سرمایه گذاری کارافرینان تبدیل شود‪.‬‬ ‫محمدج��واد بگ��ی از موفقیت این ش��رکت در‬ ‫اجرای ش��اخص های عملک��ردی اقتصاد مقاومتی‬ ‫خب��رداد و افزود‪ :‬به منظور دس��تیابی به توس��عه‬ ‫پای��دار و حفظ تولید و اش��تغال کش��ور نیازمند‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی خواهیم بود که تمرکز‬ ‫بر اقتصاد درونگ��را و برون نگر یکی از راهکارهای‬ ‫اصلی موفقیت در این مسیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ضرورت توانمندس��ازی جوانان و مهارت اموزی‬ ‫نیروی کار برای حضور در بخش صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت توانمند سازی‬ ‫نیروی انس��انی موردنیاز صنایع‪ ،‬ب��ر لزوم ارتباط‬ ‫هدفمند بی��ن محیط های صنعتی و اموزش��ی و‬ ‫ارتقاء کیفی و تخصصی نیروی انس��انی موردنیاز‬ ‫واحدهای تولیدی در راستای تحقق سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد بگی تامین نیروی انس��انی ماهر را‬ ‫یکی از دغدغه های اصلی مراکز صنعتی و تولیدی‬ ‫کشور دانس��ت و بر ضرورت افزایش همکاری های‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی با س��ازمان های‬ ‫اموزش وپرورش و فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان‬ ‫به منظور اموزش نیروی انس��انی ماه��ر موردنیاز‬ ‫مراکز صنعتی استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی اذع��ان داش��ت‪ :‬باید تدبیری ب��رای تعامل‬ ‫بیشتر حوزه های صنعت و اموزش اندیشیده شود‪،‬‬ ‫ت��ا نیروهای جوان دانش��گاهی در قبال دوره های‬ ‫اموزش��ی تخصص��ی موردنیاز بخ��ش صنعت‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت ج��ذب در واحدهای صنعت��ی و تولیدی‬ ‫برخوردار گردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬باید نیازس��نجی مناسبی از بخش‬ ‫صنع��ت و حت��ی نیروه��ای جوی��ای کار در این‬ ‫بخش انجام ش��ود تا با اجرای دوره های اموزشی‬ ‫کارب��ردی و مناس��ب بخش صنعت‪ ،‬نی��روی کار‬ ‫موردنیاز این بخش تامین گردد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫همکاری مناس��ب و موفق این ش��رکت با سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای در س��ال های گذش��ته‪ ،‬به اعتبار‬ ‫ویژه س��ازمان فن��ی و حرفه ای کش��ور در بخش‬ ‫اموزش های مهارتی به نیروی کار تاکید کرد‪ :‬هیچ‬ ‫نهاد اموزشی همانند س��ازمان فنی و حرفه ای از‬ ‫توان الزم در رفع مش��کل تامین نیروی کار ماهر‬ ‫بخش صنعت برخوردار نیست‪.‬‬ ‫ضرورت تشکیل نظام مهندسی صنعت در کشور‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان اصفه��ان ناهمخوانی قوانی��ن موجود در‬ ‫نظام مهندس��ی با نیازهای بخش ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی را بخش دیگری از مش��کالت دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬به عنوان مثال در قوانین این س��ازمان حریم‬ ‫و فواصل قانونی صنایع ش��یمیایی و کارخانه های‬ ‫س��نگ بری حدود ‪ ۵‬مت��ر اس��ت درحالی که این‬ ‫حری��م ‪ ۵‬متری با خطرات و ریس��ک های صنایع‬ ‫ش��یمیایی ک��ه نیازمن��د حریم ‪ ۵۰‬متری اس��ت‬ ‫هیچ گونه همخوانی نداشته و همین حریم موجود‬ ‫برای صنعت کم خطری مانند کارخانه س��نگ نیز‬ ‫بی مورد است‪ .‬وی نحوه ساخت سوله های صنعتی‬ ‫را نیز یکی دیگر از ایرادات قوانین نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان در بخ��ش صنع��ت عن��وان و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هرچند هر صنعت بس��ته به نوع تاسیس��ات‬ ‫ماش��ین االت و فعالیت خ��ود نیازمند نوع خاصی‬ ‫از سوله های صنعتی اس��ت اما عمال شاهد تجویز‬ ‫ساخت س��وله های مشابه برای همه نوع صنایع از‬ ‫سوی این نظام مهندسی هستیم که عم ً‬ ‫ال انطباقی‬ ‫با نیازهای بخش صنعت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رویکرد توس��عه صنعتی اس��تان‬ ‫به س��مت صنایع پاک‪ ،‬غیر االین��ده‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و صادرات گراس��ت تا زمینه برای رقابت پذیری و‬ ‫اشتغال پایدار در استان فراهم شود‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرمان خودرو سپاهان در گفت وگو با‬ ‫بومی سازی کامل جعبه فرمان در کشور برای نخستین بار‬ ‫مرب��وط به م��وارد خاص الزم اس��ت از منابع خارجی‬ ‫تامین ش��ود که در این بخش تاکنون موفق به تامین‬ ‫اعتبار الزم از منابع بانکی نشده ایم و حتی حمایتی از‬ ‫سوی دستگاه های مسئول برای دادن تسهیالت انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬البته با توجه به ش��رایط تحریم و وجود‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬بدون حمایت قطعا نخواهیم توانست‬ ‫پروژه را به سرعت پیش ببریم‪.‬‬ ‫س��ید قاسم قاس��می نیا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فرمان‬ ‫خودرو سپاهان در خصوص روند فعالیت و زمان تاسیس‬ ‫این ش��رکت گفت‪ :‬ش��رکت فرمان خودرو سپاهان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۸‬فعالی��ت خ��ود را با تولی��د جعبه فرمان‬ ‫کامیون��ت خاور‪ ،‬اغاز و در ادامه عملیات اجرایی خود‪،‬‬ ‫ن وانت نیسان‪ ،‬وانت پیکان‪ ،‬وانت‬ ‫تولید انبوه جعبه فرما ‬ ‫مزدا‪ ،‬س��تون فرمان پیکان و س��تون فرمان تلسکوپی‬ ‫کامیونت ایسوزو را در دستور کار خود قرار داده است‬ ‫تا نیاز خودروس��ازی کشور را تامین کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توکل به خداوند منان در اینده نزدیک برای نخستین‬ ‫بار در ایران تولی��د جعبه فرمان های هیدرولیک وانت‬ ‫نیس��ان‪ ،‬مزدا و جعبه فرمان هیدرولیک پراید و تیبا را‬ ‫برنامه ریزی کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید جعبه فرمان هیدرولیک‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ای��ن تولیدات با توجه به اقداماتی که‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬قرار اس��ت برای نخستین بار در داخل‬ ‫کشور به صورت کامل‪ ،‬بومی سازی و ساخت داخل شود‬ ‫و هیچ ش��رکت دیگری این جعبه فرمان ها را به صورت‬ ‫کامل داخلی س��ازی نک��رده و با توجه ب��ه تحریم های‬ ‫ظالمانه اس��تکبار جهانی ما هم بر ان ش��دیم تا گامی‬ ‫محکم و موثر در راستای سیاست های اقتصادی دولت‬ ‫و قط��ع وابس��تگی صنعت خودرو کش��ور و خروج ارز‬ ‫از کشور‪ ،‬در اقدامی جس��ورانه تولید جعبه فرمان های‬ ‫هیدرولی��ک ‪ RCB‬و (‪ )R&P‬را ب��رای نخس��تین‬ ‫ب��ار در ایران اس�لامی برنامه ریزی کنی��م‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فرمان خ��ودرو س��پاهان اف��زود‪ :‬در مبحث‬ ‫جعبه فرمان های هیدرولیک‪ ،‬تولید شیر هیدرولیک از‬ ‫منظر فنی و فناوری از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‬ ‫که به لطف خدا و با همت عوامل فنی و کارکنان خدوم‬ ‫شرکت‪ ،‬شیر هیدرولیک طراحی و ساخت نمونه اولیه‬ ‫ان انجام ش��ده که از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و‬ ‫انشاهلل از اواخر امس��ال تولید انبوه این محصول انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬قاسمی نیا افزود‪ :‬به طور کلی میزان تولید‬ ‫بر اس��اس نیاز مش��تری برنامه ریزی می شود و معموال‬ ‫برنامه تولید جعب��ه هیدرولیک پراید س��الیانه حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار دس��تگاه و برنامه تولی��د جعبه فرمان های‬ ‫هیدرولیک وانت نیسان‪ ،‬مزدا و سایر خودروهای وانت‬ ‫س��الیانه حدود ‪ ۰۰۰ ،۱۰۰‬دس��تگاه پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬محصوالت جاری م��ا درحال حاضر‬ ‫جهت خودروهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و‬ ‫در اینده با توجه به تولید جعبه فرمان های هیدرولیک‬ ‫امیدواریم شرایط الزم برای صادرات انها فراهم شود‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‹ ‹مشکالت و موانع تولید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرمان خودرو سپاهان در ادامه‬ ‫‹ ‹حمایت عملی از تولید و رونق کاالی داخلی‬ ‫سید قاسم قاسمی نیا‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فرمان خودرو سپاهان‬ ‫واحد نمونه صنعتی استان در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به میزان اش��تغ ال افرینی این ش��رکت اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۲۰۰‬نفر پرس��نل به صورت‬ ‫مستقیم و ‪ ۸۰۰‬نفر به صورت غیرمستقیم در ارتباط با‬ ‫فعالیت های تولیدی شرکت ما مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫قاسمی نیا افزود‪ :‬انجام طر ح و پروژه های توسعه ای‬ ‫که اعالم ش��د س��هم قابل مالحظه ای در اشتغال زایی‬ ‫بیش��تر فراه��م خواهد داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر نکته‬ ‫قابل مالحظ��ه و مهم این اس��ت که با تحقق س��اخت‬ ‫جعبه فرمان های هیدرولیک در داخل کش��ور‪ ،‬ماهانه‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرمان خودرو سپاهان در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اهمیت پ��روژه مذکور‪ ،‬برای تحقق‬ ‫ان باید بی��ش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال را در حداقل های‬ ‫الزم س��رمایه گذاری کرد که متاسفانه حمایت نکردن‬ ‫نهاده��ای تاثیرگذار و تصمیم گی��ر از جمله مهم ترین‬ ‫مش��کالت حال حاضر اس��ت که با ان مواجه هستیم‬ ‫و موجب کندی پیش��رفت اجرای پروژه ش��ده است‪.‬‬ ‫قاس��می نیا خواس��تار حمای��ت جدی مس��ئوالن از‬ ‫تولی��د داخل ش��د و گفت‪ :‬ما پ��س از عنایت خداوند‬ ‫و حمایت ه��ای معن��وی‪ ،‬نیازمند حمایت مس��ئوالن‬ ‫کش��وری هس��تیم‪ .‬شرکت برای پیش��برد پروژه های‬ ‫خود نیازمند حمایت های عملی و اجرایی مس��ئوالن‬ ‫و دستگاه های تامین مالی و بانک هاست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در پ��روژه توس��عه ای از لحاظ‬ ‫نرم افزاری و دانش فنی بر تمامی موضوعات ان مسلط‬ ‫هستیم ولی در بخش س��خت افزاری و امکانات تولید‬ ‫وی در پایان اشاره ای به روز ملی صنعت و معدن کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در هر صورت‪ ،‬روز صنعت و معدن روز خجسته‬ ‫و مبارکی اس��ت و من این روز را به تمام صنعتگران و‬ ‫معدنکاران و فعاالن عرصه تولید تبریک میگویم‪ .‬تحقق‬ ‫حمایت ها و به کارگیری تم��ام ابزارهای حمایتی برای‬ ‫رونق تولید و رفع موانع و مش��کالت فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫شیرینی این روز را به حداکثر می رساند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما زمانی می توانیم بر تحریم های دش��منان غلبه کنیم‬ ‫که ش��اهد همدلی و همراهی واقعی و به دور از ش��عار‬ ‫مسئوالن و فعاالن اقتصادی باشیم‪ .‬ما نیازمند اقدامات‬ ‫گره گشا و س��ازنده برای نجات تولید هستیم‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایتهایی هس��تیم که حاص��ل ان حمایت از تولید‪،‬‬ ‫رونق تولید و رونق کاالی داخل باش��د‪ .‬این مباحث با‬ ‫ش��عار و حرف عملی نخواهد ش��د‪ .‬اهمیت روز صنعت‬ ‫و مع��دن به لحاظ معنوی‪ ،‬خوب اس��ت اما اگر عملی‬ ‫نباش��د تاثیری بر تولید کاال در داخل نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ما ش��رایط خروج صنایع کشور از وابس��تگی را داریم‬ ‫اما ابزاره��ای الزم را نداریم‪.‬قاس��می نیا افزود‪ :‬به طور‬ ‫کلی مش��کل اصلی به خود تحریمی مربوط می شود و‬ ‫می توان گفت که تحریم های خارجی تقریبا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫و خودتحریمی ه��ا ‪ ۸۰‬درصد بر فعالیت ش��رکت تاثیر‬ ‫گذاش��ته اس��ت و برای رونق تولید و حمایت عملی از‬ ‫ان نیازمند بهبود شرایط کسب وکار داخل هستیم‪ .‬وی‬ ‫در پای��ان ابراز امیدواری کرد در س��ایه کار و تالش و‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی برای نیروهای جویای کار و‬ ‫جوانان کش��ور شاهد رفع نگرانی از جامعه اسالمی مان‬ ‫و س��ربلندی کشور در جهان باش��یم‪ .‬به امید پیروزی‬ ‫جبهه حق علیه باطل‪ ،‬انشاهلل‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفه�ان‪ -‬ش�هرک صنعتی ج�ی‪ -‬خیابان‬ ‫یکم‪ -‬فرعی ششم‪ -‬پالک ‪ -۸۵‬شرکت فرمان خودرو‬ ‫سپاهان‬ ‫شماره تلفن‪ ۱۱ ۰۳۱-۳۵۷۲۱۱۱۰ :‬خط‬ ‫شماره فکس‪۰۳۱-۳۵۷۲۰۴۴۸ :‬‬ ‫تلفن مستقیم دفتر مدیریت عامل‪۳۵۷۲۰۴۵۵-۶ :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪:‬‬ ‫‪info@farmankhodro.com‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬شهرک صنعتی جی‪ -‬خیابان یکم‪ -‬فرعی ششم‪ -‬پالک ‪ -۸۵‬شرکت فرمان خودرو سپاهان‬ ‫شماره فکس‪۰۳۱-۳۵۷۲۰۴۴۸ :‬‬ ‫ ‬ ‫شماره تلفن‪ ۱۱ ۰۳۱-۳۵۷۲۱۱۱۰ :‬خط‬ ‫پست الکترونیکی‪info@farmankhodro.com :‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن مستقیم دفتر مدیریت عامل‪۳۵۷۲۰۴۵۵-۶ :‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معادن سنگ اهن احیاء سپاهان‪ :‬‬ ‫همکاری سازمان ها‬ ‫شرط اصلی توسعه اکتشافی‬ ‫ه��ادی گل��زار‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت مع��ادن‬ ‫س��نگ اهن احیاء س��پاهان در خصوص فعالیت‬ ‫شرکت اظهارکرد‪ :‬شرکت معادن سنگ اهن احیاء‬ ‫س��پاهان‪ ۴ ،‬محدوده در مساحتی به وسعت ‪۸۰‬‬ ‫کیلومترمربع در اختیار دارد و در میانه سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬یعنی در عرض ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۴۰‬ه��زار مترمربع حفاری اکتش��افی در این‬ ‫صنعت انجام داده اس��ت‪ .‬این دستاورد باعث شد‬ ‫ذخایر ما از ‪ ۴‬میلیون تن به ‪ ۲۰‬میلیون تن برسد‬ ‫و از بیش��تر رخداد ها و اتفاقات حوزه اکتشافات‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است اغلب مش��کالت ما در بخش‬ ‫اکتش��اف به ضعف های مدیریتی برمی گردد که‬ ‫در این حوزه وجود دارد‪ .‬ما زیرس��اخت اکتشافی‬ ‫نداریم و س��ازمان زمین شناسی ما هم اطالعات‬ ‫پایه ای زمین شناس��ی ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه برای ی��ک س��رمایه گذار چه داخلی باش��د‬ ‫و چ��ه خارجی‪ ،‬مهم اس��ت که ب��رای کار روی‬ ‫یک مح��دوده یا معدن یک پروان��ه بهره برداری‬ ‫قابل قبول در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬ایا در ایران می توان پروانه‬ ‫بهره برداری دید و خرید؟ خیر س��رمایه گذار باید‬ ‫اکتش��اف کند و صحت پروان��ه را دریابد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه در ش��رکت های توس��عه یافته‬ ‫معدن��ی‪ ،‬وقتی س��ازمان زمین شناس��ی امری را‬ ‫تاکید می کند مورداطمینان و کاربرد سرمایه گذار‬ ‫اس��ت و می توان ب��ه ان اعتماد و اس��تناد کرد‪.‬‬ ‫درباره عملکرد س��ازمان زمین شناس��ی به عنوان‬ ‫س��ازمان اصلی در بخش اکتشاف می توان گفت‬ ‫نخس��تین مس��ئله این اس��ت که این سازمان از‬ ‫مشکل س��اختاری رنج می برد‪ .‬همچنین اساس‬ ‫کار س��ازمان های زمین شناسی در سطح جهان‪،‬‬ ‫تهیه نقشه های ژئوشیمی و ژئوفیزیک پایه است‬ ‫تا ب��ه شناس��ایی انومالی هایی بینجام��د که به‬ ‫س��رمایه گذاران ارائه می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در ایران نمی توان از س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫خواس��ت ی��ک منطق��ه امیدبخ��ش را ب��رای‬ ‫سرمایه گذاری معرفی کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت پیش��نهاد می کن��م س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری و‬ ‫درامدزایی برای سرمایه گذاران و افزایش اشتغال‬ ‫و‪ ...‬که باعث رونق روزافزون در حوزه اکتش��افات‬ ‫می ش��ود بهتر اس��ت از کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫جهان الگوبرداری کند‪ .‬به طور مثال در س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی امریکا‪ ،‬از نقشه های پایه ای عالوه‬ ‫بر اس��تخراج مواد معدنی برای کاربرد های دیگر‬ ‫از جمله مدیریت بحران های طبیعی نیز استفاده‬ ‫می شود‪ .‬س��ازمان زمین شناسی ایران هم چنین‬ ‫ظرفیتی دارد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬بهترین عملکرد را در کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید داشته است‬ ‫اس��رافیل احمدیه‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اصفه��ان در خصوص وضعیت اس��تان‬ ‫اصفه��ان در رفع موانع تولید گفت‪ :‬در طول س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬استان های فارس با ‪ ۱۸۲‬جلسه‪ ،‬تهران با ‪۱۷۶‬‬ ‫جلس��ه و اصفهان با ‪ ۱۷۴‬جلس��ه‪ ،‬بیشترین تعداد‬ ‫جلس��ات را برگزار کرده اند‪ .‬در مجموع در سال ‪۹۷‬‬ ‫بر اس��اس ش��اخص های انتخابی (مجموع جلسات‬ ‫برگزارش��ده‪ ،‬حضور اس��تاندار در جلس��ات‪ ،‬تعداد‬ ‫مصوبات اجرا شده و تعداد مصوبات در دست اقدام)‬ ‫استان های اصفهان با ‪ ،۶۰۴۸‬تهران با ‪ ،۵۹۴۰‬البرز‬ ‫با ‪ ۴۹۸۹‬و ف��ارس با ‪ ۴۷۹۵‬امتیاز‪ ،‬عملکرد بهتری‬ ‫در خصوص فعالیت کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید داش��ته اند‪ .‬این نکت��ه را نیز باید ذکر کرد که‬ ‫میزان اشتغال در اس��تان اصفهان در این خصوص‬ ‫‪ ۷۸۰‬نفر بوده اس��ت همچنین میزان ارتقا ظرفیت‪،‬‬ ‫رقم ‪ ۴۹۷‬و تعداد واحدهای راکد احیا شده در سال‬ ‫‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۱۹۵‬واحد بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیرامون عملکرد سه ماهه سوم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های‬ ‫سراسر کشور بر اس��اس بررسی های صورت گرفته‬ ‫تعداد ‪ ۲۹۹۵‬جلس��ه کارگروه برگزار شده که منجر‬ ‫به ابالغ ‪ ۲۱۹۱۹‬مصوبه ش��ده است‪ .‬تعداد ‪۱۲۸۷۴‬‬ ‫مصوب��ه ( ‪ ۵۹‬درصد ) اج��را و تعداد ‪ ۹۰۴۵‬مصوبه‬ ‫( ‪ ۴۱‬درصد ) در دس��ت اقدام و پیگیری اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۵۲.۵ ،۱۳۹۷‬درصد مصوبات کارگروه مربوط‬ ‫به مش��کالت حوزه بانکی اس��ت که نسبت به سال‬ ‫قبل ‪ ۸.۵‬واحد درصد کاهش داشته است‪ .‬در حوزه‬ ‫مربوط به مس��ائل تامین اجتماعی س��هم ‪ ۵‬درصد‬ ‫مش��کالت به ‪ ۶‬درصد رسیده و همچنین مشکالت‬ ‫مرب��وط به ح��وزه امور مالیات��ی از ‪ ۶‬درصد به ‪۶.۷‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ایجاد فرصت های شغلی داشته است‪ .‬در همین‬ ‫راستا بررسی میزان اثربخشی کارگروه موصوف در‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬همواره جزو اولویت های این وزارت بوده‬ ‫اس��ت ضمن این که برخی از اقدامات اس��تان ها در‬ ‫راس��تای حمایت از تولید‪ ،‬خارج از میسر کارگروه‬ ‫مذکور بوده اس��ت‪ .‬به همین جهت اهتمام الزم به‬ ‫عمل امد تا سایر فعالیت های حمایتی استان ها نیز‬ ‫موردتوجه ق��رار می گیرد‪ .‬بنابرای��ن گزارش حاضر‬ ‫مجموعه اقدامات اس��تانی در چارچ��وب کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید و موضوعات این چنینی‪،‬‬ ‫خارج از چارچوب کارگروه در سال ‪ ۱۳۹۷‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای تولیدی ک�ه با کمتر از ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬فعال هستند‬ ‫وی در پایان به عملکرد مناسب اصفهان در ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی پرداخت‪ :‬این نکته را باید ذکر‬ ‫کرد که اس��تان اصفهان با ‪ ۹۷۰۶‬طرح‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری تکمیل ش��ده را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬همچنی��ن اصفهان از طریق‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی برای ‪ ۲۰۴۲۵‬نفر بهترین‬ ‫عملکرد را نس��بت به سایر اس��تان ها داشته است‪.‬‬ ‫تع��داد ‪ ۳۸۰۲‬واح��د تولیدی ب��ا کمترین ظرفیت‬ ‫اس��می خود فعال بوده که با حمایت کارگروه‪ ،‬ارتقا‬ ‫ظرفیت پیدا کرده و منجر به اش��تغال ‪ ۲۴۲۴۵‬نفر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سهم صنعت و معدن با تعداد ‪ ۲۱۴۸‬واحد‪ ،‬بخش‬ ‫کش��اورزی با تعداد ‪ ۱۵۲۲‬واحد و بخش خدمات با‬ ‫تعداد ‪ ۱۳۲‬واحد اس��ت‪ .‬از تعداد ‪ ۲۴۲۴۵‬اشتغال‬ ‫ایجاد ش��ده از طری��ق افزایش ظرفی��ت واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬بخش صنع��ت و معدن ب��ا ‪ ۱۹۶۳۷‬نفر‪،‬‬ ‫بخش کش��اورزی با ‪ ۴۳۶۴‬نف��ر و بخش خدمات با‬ ‫‪ ۲۴۴‬نفر فرصت ش��غلی را ب��ه خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این توصیف اس��تان های اصفهان با ‪،۴۹۷‬‬ ‫س��منان ب��ا ‪ ۴۰۴۰‬و ق��م با ‪ ۳۶۴‬واح��د به ترتیب‬ ‫بهترین عملکرد در خصوص ارتقا ظرفیت واحدهای‬ ‫تولیدی داشته اند‪.‬‬ ‫از منظ��ر ایجاد فرصت های ش��غلی نیز از طریق‬ ‫افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی‪ ،‬استان تهران با‬ ‫‪۳‬ه��زار نفر‪ ،‬اصفهان ب��ا ‪ ۲۰۹۳‬نفر و البرز با ‪۲۰۷۱‬‬ ‫نفر حائز بهترین عملکرد شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثربخش�ی کارگ�روه اس�تان ها در احی�ا و‬ ‫افزایش ظرفیت تولید‬ ‫احمدیه در خصوص اثربخش��ی کارگروه استان ها‬ ‫در افزای��ش ظرفیت تولید گفت‪ :‬میزان اثربخش��ی‬ ‫اقدام��ات اس��تان ها در راس��تای رف��ع مش��کالت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی و ایجاد زمینه مناس��ب برای‬ ‫توسعه طرح های سرمایه گذاری نقش بسیار موثری‬ ‫‪113‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫محورهای تحقق رونق تولید‪ ،‬هم زمان با روز ملی صنعت و معدن اعالم شد؛‬ ‫فعال سازی ظرفیت خالی ‪ ۲‬هزار واحد‬ ‫تولیدی و افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تولیدات‬ ‫نساجی و پوشاک‪ /‬هدف گذاری ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫دالری صادرات کاال و خدمات به کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫‪114‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت خالی در ‪ ۲‬ه��زار واحد تولیدی‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی تولی��دات نس��اجی و پوش��اک‪،‬‬ ‫هدف گذاری ‪ ۳۲‬میلی��ارد دالری صادراتی کاال و‬ ‫خدمات به کشورهای همس��ایه را در دستور کار‬ ‫دارد و هم زمان با روز ملی صنعت و معدن‪ ،‬محور‬ ‫برنامه های خود را تا پایان سال مرور و اهداف خود‬ ‫را با فعاالن این حوزه در میان خواهد گذاش��ت و‬ ‫دست انها را برای رسیدن به این اهداف به گرمی‬ ‫می فشارد‪.‬‬ ‫هم زم��ان با گرامیداش��ت روز صنع��ت در دهم‬ ‫تیرماه و با توجه به اینکه در دولت‪ ،‬تحقق ش��عار‬ ‫رون��ق تولید ب��ا محوریت تولید بیش��تر با کمیت‬ ‫ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‪ ۶ ،‬پروژه به عنوان‬ ‫پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال س�ازی ظرفیت خال�ی ‪ ۲‬هزار واحد‬ ‫تولیدی‬ ‫باالتر و کیفیت بهتر موردتوجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وزارت صمت نیز در س��ال رونق تولی��د اقدام به‬ ‫اج��رای ‪ ۳۵‬پروژه در ‪ ۷‬محور کرده که از س��وی‬ ‫در ای��ن راس��تا فعال‏س��ازی ظرفی��ت خال��ی‬ ‫واحدهای تولیدی با تس��هیالتی معادل ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال پیش بینی ش��ده که هدف کلی ان‬ ‫فعال سازی ظرفیت خالی در ‪ ۲‬هزار واحد تولیدی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۲۵‬درصدی تولیدات نس�اجی و‬ ‫پوشاک‬ ‫اج��رای پروژه توس��عه تولید و تج��ارت صنایع‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫نس��اجی و پوش��اک به میزان ‪ ۲۵‬درصد و ایجاد‬ ‫اشتغال برای ‪ ۹۳‬هزار نفر نیز برنامه دیگری است‬ ‫که از الزامات ان تخصیص و تامین منابع به عنوان‬ ‫سرمایه درگردش ب ه میزان ‪ ۴۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و تخصی��ص و تامین منابع ارزی از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی مشمول اعمال نرخ ترجیحی ‪۴‬درصد‬ ‫به عنوان س��رمایه ثابت طرح های صنایع نساجی‪،‬‬ ‫پوش��اک و چرم در یک دوره ‪ ۵‬س��اله به میزان ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو است‪.‬‬ ‫پ��روژه س��اماندهی و تکمی��ل محص��والت‬ ‫لوازم خانگ��ی ب��ا ه��دف افزایش ظرفی��ت تولید‬ ‫یخچال به میزان یک میلیون دس��تگاه‪ ،‬ماش��ین‬ ‫لباسش��ویی‪ ۸۰۰‬هزار دس��تگاه و بخاری گازسوز‬ ‫هرمتیک هوش��مند ‪۳۰۰‬ه��زار دس��تگاه نیز در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنایع دریایی با ‪ ۷۹۳‬میلیون یورو‬ ‫منابع‬ ‫برای احیای صنعت دریایی و تامین شناورهای‬ ‫موردنیاز کش��ور‪ ،‬پروژه توس��عه صنایع دریایی به‬ ‫اجرا درمی اید که منابع موردنیاز ان ‪ ۷۹۳‬میلیون‬ ‫یورو است‪.‬‬ ‫همچنین نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫س��نگین به تعداد ‪ ۵۰۰‬هزار و ‪ ۲۰۲‬دستگاه انواع‬ ‫ناوگان تجاری‪ ،‬ایجاد و تثبیت اشتغال در زنجیره‬ ‫شبکه حمل ونقل کش��ور به میزان ‪ ۲۷‬هزار نفر و‬ ‫نوس��ازی ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۸۶‬دستگاه در سال ‪ ۹۸‬از‬ ‫دیگر پروژه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واگن‬ ‫ب��رای اس��تفاده حداکث��ری از توانمندی ه��ای‬ ‫واگن س��ازان داخل��ی و اس��تفاده از ظرفی��ت‬ ‫بی اس��تفاده شرکت های واگن س��از داخلی‪ ،‬پروژه‬ ‫حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل ونقل ریلی‬ ‫به تعداد ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واگن اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازس�ازی و نوس�ازی حداقل یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنایع و صنوف تولیدی‬ ‫بازسازی و نوس��ازی صنایع و صنوف تولیدی با‬ ‫حداقل یک هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد نیز از دیگر برنامه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن توس��عه کارافرین��ی و تج��ارت‬ ‫فرش دس��تباف با ه��دف بهره گیری مناس��ب از‬ ‫ظرفیت ه��ای جمعیت فعال کش��ور در این حوزه‬ ‫نیز دنبال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‏ توسعه ‪ ۴۰‬خوشه صنعتی‬ ‫اجرا و پیاده س��ازی پروژ ‏ه توس��عه خوش��ه های‬ ‫صنعتی با ‪ ۴۰‬خوشه صنعتی و اجرای برنامه‏های‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی در ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی لوازم خانگی و خودرو نیز برنامه های دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری ‪ ۳۲‬میلیارد دالری صادرات‬ ‫کاال و خدمات به کشورهای همسایه‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی محور دوم و مشتمل‬ ‫بر ‪ ۳‬برنامه است‪ .‬افزایش حجم و تنوع محصوالت‬ ‫صادراتی کاال و خدمات به کش��ورهای همسایه با‬ ‫هدف ‪ ۳۲‬میلیارد دالر ص��ادرات با افزایش ‪۳۱.۶‬‬ ‫درصد به ‪ ۱۵‬کش��ور هدف ش��امل عراق‪ ،‬امـارات‬ ‫متحده عرب��ی‪ ،‬تـرکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫عـمان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬روسیه‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫قطر‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بحرین و عربستان‬ ‫س��عودی و همچنین ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫با افزایش ‪ ۸.۸‬درصد به س��ایر کش��ورهای دارای‬ ‫اولویت ش��امل چین‪ ،‬هند و روسیه مهم ترین این‬ ‫برنامه ها است‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫در این راس��تا توانمند سازی و توسعه بنگاه های‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوسط با هدف افزایش صـادرات‬ ‫‪SME‬ها از طریق کنسرسیوم های صادراتی و ‪۷۰‬‬ ‫میلیون یورو صادرات غیرنفتی نیز در دستور کار‬ ‫به عنوان یکی دیگر از این س��ه برنامه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین گس��ترش قراردادهای تهاتری کاال –‬ ‫کاال ب��رای مبادالت کااله��ای وارداتی و صادراتی‬ ‫نیز برنامه دیگر در چارچوب محور توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪.‬‬ ‫محور س��وم برنامه های وزارت صمت‪ ،‬توس��عه‬ ‫معادن و صنایع معدنی اس��ت که خود مش��تمل‬ ‫بر ‪ ۵‬برنامه اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬اجرای نقش��ه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی به جهت دس��تیابی به‬ ‫اقتصاد غیرنفتی در راستای اقتصاد مقاومتی با ‪۲۷‬‬ ‫پروژه در قالب ‪ ۶۶‬سیاست دنبال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی ‪ ۱۵۰‬معدن کوچک مقیاس‬ ‫اج��رای پروژه توس��عه فعالیت‏های اکتش��افی‪،‬‬ ‫اجرای پروژه احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس به تعداد ‪ ۱۵۰‬معدن ازجمله دیگر‬ ‫‪116‬‬ ‫برنامه های تدوین شده در راستای این محور است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اجرای پروژه تکمی��ل زنجیره ارزش‬ ‫فلزات اساس��ی (فوالد‪ ،‬م��س و الومینیوم) نیز در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫اما وزارت صمت توس��عه فناوری و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان با تغیی��ر رویکرد از مونت��اژکاری به‬ ‫نواوری را مشتمل بر ‪ ۴‬برنامه‪ ،‬نیز به عنوان محور‬ ‫دیگر تدوین و برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫در راس��تای این محور برنامه ویژه اجرای طرح‬ ‫توانمندس��ازی تولید و توس��عه اش��تغال پایدار با‬ ‫ه��دف طرح ملی تاپ در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬پروژه برای ورود ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫به صنعت‬ ‫حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به صنعت ب��ا همکاری‬ ‫تشکل های مرتبط (‪ ۱۰۰‬پروژه ) و ایجاد مراکز‬ ‫تح��ول دیجیت��ال در مواجهه با انق�لاب صنعتی‬ ‫چهارم نیز دو برنامه دیگر این محور است‪.‬‬ ‫حمای��ت از ایج��اد دانش فنی و فن��اوری تولید‬ ‫محص��والت منتخ��ب واردات��ی ازنظ��ر ارزبری با‬ ‫همکاری دانشگاه های توانمند کشور (‪ ۲۰‬مورد)‪،‬‬ ‫ارتقای توانمندی های فناوران��ه و نواورانه صنایع‬ ‫کش��ور ازجمل��ه برنامه های دیگری اس��ت که در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‏های‬ ‫تامین‬ ‫همچنین مدیریت بازار و س��اماندهی لجستیک‬ ‫تج��اری نیز یکی دیگر از محورهای تدوین ش��ده‬ ‫توس��ط وزارت صمت اس��ت که خود مشتمل بر‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۳‬برنامه راهبردی اس��ت و س��اماندهی لجستیک‬ ‫تج��اری و زنجی��ره‏ای تامین کش��ور نخس��تین‬ ‫برنامه ای است که در این راستا به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫تکمیل ارتباطات س��امانه جامع تجارت با سایر‬ ‫دس��تگاه ها و حمای��ت از توس��عه فروش��گاه ها و‬ ‫بازاره��ای الکترونیکی کاال و خدم��ات دو برنامه‬ ‫دیگر ارائه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬برنامه برای بهبود فضای کسب وکار‬ ‫محور شش��م پروژه مهم برنامه ریزی شده وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار مرتبط با بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ‪ ۶‬برنامه است‪.‬‬ ‫در این راس��تا اصالح فرایندها و دستورالعمل ها‬ ‫و حذف ی��ا کاهش زمان ص��دور مجوزها‪ ،‬تنقیح‬ ‫قوانین و مقررات مانع تولید در دس��تور کار واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایجاد و توس��عه س��امانه‏های جامع‬ ‫اطالعاتی با پروژه تبادل اطالعات با دس��تگاه های‬ ‫اجرایی کش��ور و پروژه توسعه س��امانه اطالعات‬ ‫مکانی (‪ )WebGIS‬نیز دو برنامه دیگر است‪.‬‬ ‫در این راس��تا سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری باید تدوین و ابالغ شود و برنامه راهبردی‬ ‫که در ان سیاس��ت ارزی‪ ،‬س��ود بانک��ی و اهداف‬ ‫کالن اقتص��ادی در زمینه حمایت از تولید تعیین‬ ‫شود نیز باید تدوین شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��رمایه‏گذاران و کارافرین��ان برتر‬ ‫شناسایی و رتبه بندی می شوند تا برای واحدهای‬ ‫صنعت��ی دارای مزیت رقابتی امکان رش��د فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی‬ ‫اما هفتمین محور‪ ،‬تامین منابع مالی و توس��عه‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت که ‪ ۴‬برنامه راهبردی دارد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری برای ساخت داخل کاالهای‬ ‫منتخب وارداتی دارای قابلی��ت صادرات‪ ،‬تعمیق‬ ‫س��اخت داخ��ل در واحدهای صنعت��ی و معدنی‬ ‫موج��ود‪ ،‬حمایت از تولید کااله��ای دارای مزیت‬ ‫صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهم ترین‬ ‫این برنامه های چهارگانه است‪.‬‬ ‫به کارگی��ری ابزارهای نوین تامی��ن مالی برای‬ ‫جذب نقدینگی س��رگردان و حمایت از راه اندازی‬ ‫هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با‬ ‫همکاری س��ازمان بورس (‪ ۳‬هلدینگ) دو برنامه‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫اما اخرین برنامه تدوین ش��ده سرمایه گذاری و‬ ‫اج��رای طرح های توس��عه ای در مناطق محروم و‬ ‫کمت��ر برخوردار از طریق توس��عه صنایع و ایجاد‬ ‫اشتغال صنعتی است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت نحوه اج��رای ای��ن برنامه ها در‬ ‫چارچوب محور ه��ای مطروحه به ص��ورت منظم‬ ‫مورد پایش ق��رار می گیرد و گزارش های تکمیلی‬ ‫به عموم مردم اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫پیام رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫به مناسبت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫ایران اس�لامی عزیزم��ان‪ ،‬فراز و نش��یب های‬ ‫مختلفی را در طول تاریخ خود‪ ،‬تجربه کرده لکن‬ ‫همت مردانی بزرگ که دل درگرو سربلندی این‬ ‫مرزوبوم داش��تند و دارند مسیر تعالی و ترقی را‬ ‫هرچند سخت ولی هموار نموده است‪.‬‬ ‫به راستی که عزم و تالش خالصانه متخصصان‪،‬‬ ‫صنعت گ��ران و معدن داران ب��رای بومی کردن‬ ‫دس��تاوردهای علمی روز جهان و قطع وابستگی‬ ‫حداکثری در زمینه فناوری به خارج از کش��ور‪،‬‬ ‫حفظ و توس��عه س��طح اش��تغال در حوزه کار و‬ ‫تولید‪ ،‬در ش��رایط س��خت تحریم ها را می توان‬ ‫از فتح الفتوحات این س��ربازان عرصه خدمت به‬ ‫اقتصاد کشور دانست‪.‬‬ ‫نام گذاری س��ال های اخیر‪ ،‬توسط مقام معظم‬ ‫معظم له‬ ‫رهبری (مدظله العالی) را می توان دیدگاه‬ ‫ٌ‬ ‫بر حمایت از تولید داخل‪ ،‬به عنوان تنها راه عملی‬ ‫برون رفت از شرایط رکود‪ ،‬بیکاری و متعاقباً رشد‬ ‫و ش��کوفایی اقتصادی میهن عزیزمان دانست و‬ ‫بر همگان پوش��یده نیس��ت که تحق��ق این امر‪،‬‬ ‫تنها درگ��رو همدلی و همراه��ی تمامی فعاالن‬ ‫عرصه کار‪ ،‬تولی��د و قانون گذاری؛ در بخش های‬ ‫خصوصی و دولتی خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی به سهم خویش کوشیده است‬ ‫تا دوش��ادوش نظام و دولت محترم با بهره گیری‬ ‫از دیپلماس��ی تولی��د فع��ال و پویا در س��طوح‬ ‫مختل��ف‪ ،‬جایگاه جمهوری اس�لامی ایران را در‬ ‫افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابس��تگی‬ ‫ب��ه صادرات نفتی ارتقاء ده��د؛ چراکه از دیدگاه‬ ‫ما‪ ،‬تولید و صنعت ن��ه یک مجموعه محصور در‬ ‫بناها و کارخانه هاست بلکه تجلی خلق یک باور‬ ‫و تبلور یک اراده جمعی است‪.‬‬ ‫اکنون که بخش خصوصی بااراده تر از گذش��ته‬ ‫و به خوب��ی‪ ،‬تالش خ��ود را جه��ت ایفای نقش‬ ‫س��ربازان جن��گ اقتص��ادی ایفاء نموده اس��ت‬ ‫وقت ان رس��یده است تا شاهد تدابیر و اقدامات‬ ‫عمل��ی حمایت گرانه دول��ت در تصویب قوانین‬ ‫تس��هیل کننده در حوزه های موثراز جمله بیمه‪،‬‬ ‫بانک‪ ،‬مالیات‪ ،‬حقوقی و‪ ...‬باشیم‪.‬‬ ‫حمایت��ی ک��ه باعث رف��ع مش��کالت خانواده‬ ‫ارزش��مند کار و تولی��د در جای ج��ای میه��ن‬ ‫عزیزم��ان باش��د؛ حمایتی که مان��ع از به زندان‬ ‫رفتن کارافرین��ان و بیکاری کارگ��ران پرتالش‬ ‫ایش��ان گردد؛ حمایت��ی که دلگرم��ی و اعتماد‬ ‫برای بخش خصوص��ی ایجاد نماید؛ حمایتی که‬ ‫نور امید را در دل های جوانان روش��ن کند تا راه‬ ‫پدران و بزرگان صنعت و معدن کش��ور را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ه امید انکه حرکتی اگاهان��ه و هدفمند و با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ا و ظرفیت ه��ای موجود‪،‬‬ ‫اقتصاد کشور را جانی دوباره ببخشد‪.‬‬ ‫سید عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫‪119‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬جمشید مالرحمان‬ ‫معادن موتور محرکه اقتصاد کشور هستند‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬دهم تیرماه را روز‬ ‫صنعت و معدن نامیده است‪ .‬این نام گذاری فرصت‬ ‫مناسبی است تا به بخش صنعت و معدن به عنوان‬ ‫موتور محرک اقتصاد توجه ش��ود‪ .‬ایران کشوری با‬ ‫ذخایر غنی معدنی است‪.‬‬ ‫استخراج این ذخایر و ادامه این زنجیره از یک سو‬ ‫زمین ه توس��عه صنایع مختلف را پدید می اورد و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫افزایش درامد کشور و اشتغال زایی پایدار دارد‪.‬‬ ‫منطقه معدنی گل گهر ب��ا توجه به ذخایر بزرگ‬ ‫س��نگ اهنی که در اختی��ار دارد یکی از مهم ترین‬ ‫قطب های فعال معدنی در س��طح کش��ور و حتی‬ ‫خاورمیانه مطرح به شمار می اید‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۴‬میلیون تن کنسانتره‪ ۲۱ ،‬میلیون تن‬ ‫گندله‪ ۵.۶ ،‬میلیون تن اهن اس��فنجی و همچنین‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن ش��مش و محصوالت فوالدی در افق‬ ‫چشم انداز توسعه این ش��رکت‪ ،‬ترسیم شده است‪.‬‬ ‫ب��ا تحقق اهداف یادش��ده‪ ،‬این منطق��ه به یکی از‬ ‫بزرگ ترین قطب های تولی��د محصوالت فوالدی و‬ ‫مصرف قطع��ات صنعتی و مواد اولیه زنجیره فوالد‬ ‫کشور تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�یر توس�عه صنعتی‪ ،‬از معدن و اکتشافات‬ ‫می گذرد‬ ‫س��نگ اهن به عنوان حلقه ابتدایی زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫نقش��ی کلیدی در حیات اقتصادی منطقه معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر و تکمیل و ت��داوم این زنجیره‬ ‫در ای��ن منطق��ه بازی می کن��د‪ .‬ازانجاک��ه ذخایر‬ ‫معدنی‪ ،‬عمر محدودی دارند‪ ،‬تامین سنگ اهن در‬ ‫س��ال های اتی به چالش��ی جدی برای این شرکت‬ ‫و حتی صنعت فوالد کش��ور بدل می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت گل گهر پروژه هایی را در راس��تای توسعه‬ ‫معادن منطقه گل گهر و همچنین شناسایی ذخایر‬ ‫جدید تعریف کرده است‪ .‬این فعالیت های اکتشافی‬ ‫در قالب ‪ ۳‬طرح در منطقه س��یرجان‪ ،‬بم و استان‬ ‫یزد انجام می ش��ود‪ .‬عملیات اکتشافی در محدوده‬ ‫معادن ش��ش گانه گل گهر از سال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شده‬ ‫و با سرمایه گذاری ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬عملیات حفاری اکتش��افی در‬ ‫محدوده بین معادن منطقه گل گهر از نیمه س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬شروع شده و طی ان تعداد ‪ ۵۵‬گمانه اکتشافی‬ ‫حف��اری و اطالعات مربوط به ان ثبت و بررس��ی‬ ‫شده است‪ .‬در این منطقه انومالی های ‪ ۷ ،۱۱‬و ‪۱۲‬‬ ‫اکتشاف ش��ده اند که متراژ کل حفاری ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬متر و مقدار ذخیره اثبات ش��ده ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تن تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫پروژه اکتشاف تا مرحله شناسایی و پی جویی در‬ ‫پهنه بم نیز به ش��رکت گل گهر واگذار شده است‪.‬‬ ‫در ناحیه ایران مرکزی اکتشافات اولیه انجام گرفته‬ ‫و ذخایری شناس��ایی ش��ده اند؛ اکنون این منطقه‬ ‫برای انجام حفاری های بیش��تر و تکمیل اکتشاف‬ ‫به گل گهر واگذار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به ت�وان و دانش تامین کنن�ده ایرانی باور‬ ‫داریم‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخ��ل به عن��وان یک��ی از‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬تاکید شده اس��ت‪ .‬اجرای این سیاست به‬ ‫کاه��ش واردات‪ ،‬جلوگی��ری از خ��روج ارز و رونق‬ ‫تولید در داخل کش��ور منجر می ش��ود و بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر حمایت‬ ‫از بومی سازی قطعات و تجهیزات را موردتوجه قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در همین راس��تا «مدیریت مهندسی‬ ‫معکوس و س��اخت داخل» در این مجموعه معدنی‬ ‫و صنعتی ش��کل گرفته است که رسالت اصلی ان‪،‬‬ ‫تدوین اس��تراتژی به منظور تامین و س��اخت این‬ ‫قطعات در داخل کشور است‪.‬‬ ‫گل گه��ر به عن��وان بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده‬ ‫محصوالت زنجیره فوالد کشور مصرف کننده بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ه��زار قطعه مصرفی در این زنجیره اس��ت‬ ‫ک��ه بالغ بر ‪ ۷۵‬درصد ان از داخل تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫دس��تیابی به این س��طح از داخلی س��ازی‪ ،‬نتیجه‬ ‫زحمات بس��یاری از س��ازندگان داخلی‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناس��ان شرکت گل گهر اس��ت‪ .‬تیم مدیریتی‬ ‫فعل��ی گل گهر نی��ز به تداوم این مس��یر و افزایش‬ ‫س��هم بومی سازی اعتقاد راس��خ دارد؛ تا جایی که‬ ‫این ش��رکت هزینه خرید مواد اولیه برای س��اخت‬ ‫قطعات و بومی س��ازی تجهی��زات موردنیاز خود را‬ ‫تقب��ل می کند‪ .‬انتظار می رود با ت��داوم این روند و‬ ‫تسریع ان‪ ،‬طی چند سال اینده‪ ،‬سهم بازار خارجی‬ ‫در تامین قطعات این شرکت به ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اقدامات حمایتی صورت گرفته توس��ط‬ ‫ش��رکت گل گهر سهیم ش��دن در ریسک ساخت‬ ‫قطعات توسط ش��رکت های داخلی است‪ .‬مدیریت‬ ‫مهندس��ی معکوس و س��اخت مجتم��ع‪ ،‬به عنوان‬ ‫مج��ری تس��هیم ریس��ک‪ ،‬س��ازندگان داخلی را‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬ارزیابی و س��ازندگان برگزیده را جهت‬ ‫اخذ قرارداد معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه اول تولید کنسانتره و گندله کشور‬ ‫این مجموع��ه معدنی و صنعتی طی س��ال های‬ ‫اخی��ر عملکرد چش��مگیری در حوزه های مختلف‬ ‫تولید داش��ته اس��ت‪ .‬عملیات معدن کاری در سال‬ ‫گذشته از مرز ‪ ۹۷‬میلیون تن فراتر رفت‪.‬‬ ‫تولی��د مجم��وع محص��والت گل گه��ر ش��امل‬ ‫کنسانتره و گندله نیز از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۷‬رشد‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی داشت و به ‪ ۲۷.۲‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬رس��ید‪ .‬گل گهر درحال حاض��ر بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده کنس��انتره و گندله کشور است‪ .‬میزان‬ ‫تولید کنسانتره این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۷‬با رشد‬ ‫‪ ۸۲‬درصدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۳‬به ‪ ۱۵.۵‬میلیون‬ ‫تن رسید‪ .‬همچنین در سال گذشته ‪ ۱۱.۷‬میلیون‬ ‫تن گندله در این شرکت تولید شد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫وزیر نیرو در ایین بهره برداری از شبکه جمع اوری‪ ،‬تصفیه و انتقال پساب شهرستان مبارکه؛‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از‬ ‫دستاوردهای پرخیر و برکت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‬ ‫‪122‬‬ ‫ایین بهره برداری از ش��بکه جمع اوری‪ ،‬تصفیه و‬ ‫انتقال پساب شهرس��تان مبارکه به شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با حضور وزیر نیرو‪ ،‬استاندار‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫شهرس��تان مبارکه در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه‪ ،‬امام جمع��ه‪ ،‬فرماندار و‬ ‫جمعی از مسئوالن در شرکت فوالد مبارکه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دکت��ر اردکانیان‪ ،‬وزی��ر نیرو‪ ،‬پ��س از بازدید از‬ ‫پروژهه��ای تصفیه خانه پس��اب در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه و پروژه ه��ای انتقال پس��اب شهرس��تان‬ ‫مبارک��ه در جمع حاضران ضمن ابراز خرس��ندی‬ ‫از ب��ه بهره برداری رس��یدن پروژه احداث ش��بکه‬ ‫جم��ع اوری‪ ،‬تصفیه فاض�لاب و بازچرخانی ان در‬ ‫فراین��د تولید فوالد مبارکه گفت‪ :‬از تالش تمامی‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه که چرخ بزرگترین کارخانه‬ ‫فوالدسازی کشور را به گردش درمیاورند قدردانی‬ ‫میکنم‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو ادام��ه داد‪ :‬خداوند در ق��ران کریم‬ ‫فرم��وده اس��ت اب کاف��ی ب��رای بندگان��ش فرو‬ ‫می فرستد اما انچه باعث می شود خداوند این مایه‬ ‫حی��ات را از انس��ان دریغ کند مس��لما رفتار ما با‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کش��ور ما در منطقه خش��ک و‬ ‫نیمه خش��کی قرار گرفته ولی بی تردید اگر از اب‬ ‫به نحو صحیح استفاده کنیم در بدترین شرایط نیز‬ ‫می توانیم به اب پایدار دسترسی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نی��رو با بی��ان اینک��ه درحال حاضر میزان‬ ‫مصرف اب ش��رب و بهداشتی کش��ور حدود ‪۵.۶‬‬ ‫میلی��ارد مترمکعب و میزان پس��اب تولیدی ‪۳.۴‬‬ ‫میلیارد مترمکعب اس��ت افزود‪ :‬پس��اب به شکل‬ ‫خام به هیچ عنوان برای س��فره های اب زیرزمینی‬ ‫قابل اس��تحصال نیست ولی دانش و فناوری امروز‬ ‫استفاده از پساب را امکان پذیر ساخته است‪ .‬پساب‬ ‫یکی از مطمئن ترین و پایدارترین منابع ابی برای‬ ‫صنعت مناطق خشک و کم اب است‪ .‬بدیهی است‬ ‫تا زمانی که مصرف ش��رب و بهداشتی وجود دارد‬ ‫حجم زیادی از پس��اب میتوان��د پس از تصفیه در‬ ‫اختی��ار صنعت قرار گیرد؛ ازاین رو صنایع کش��ور‬ ‫میتوانند از پس��اب به عنوان یک منب��ع پایدار در‬ ‫فرایند تولید خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در همین خصوص گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫ای��ن هوش��مندی در صنایع مختل��ف ازجمله در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه وجود دارد بنابراین به درستی‬ ‫در این امر بسیار مهم و حیاتی سرمایه گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تجربه موفق در ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫نوی��د ان را می دهد که در س��ایر مناطق و صنایع‬ ‫مشابه نیز بتوان با چنین س��رمایه گذاری هایی به‬ ‫منابع ابی پایدار برای صنعت کش��ور دست یافت؛‬ ‫به وی��ژه که با اج��رای چنین پروژه هایی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫زیس��ت محیطی نی��ز بهب��ود می یاب��د و همه این‬ ‫تالش ها شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به خاطر داش��ته باش��یم رها نکردن‬ ‫فاض�لاب در محیطزیس��ت یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫دس��تاوردهای چنین پروژه هایی است‪ .‬پیشگیری‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫از ورود پس��اب به محیط زیست و جلوگیری از به‬ ‫خطر افتادن سالمت و بهداشت عمومی و درنتیجه‬ ‫عدم تحمی��ل هزینه های درمانی به کش��ور قابل ‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫دکتر اردکانیان با اعالم نرخ تمام ش��ده تحویل‬ ‫اب به بخش کش��اورزی و صنعت و مقایسه ان با‬ ‫نرخ تمام شده پساب تصفیه شده خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اجرای این پروژه ها فای��ده بزرگ دیگری دارد که‬ ‫توجه م��ا را به نرخ تمام ش��ده اب جلب می کند‪.‬‬ ‫البته این به ان معنی نیست که کشاورزان محترم‬ ‫بهای تمام شده اب را بپردازند بلکه این امر ما را به‬ ‫این نتیجه می رساند که با دانستن نرخ تمام شده‬ ‫و واقعی اب‪ ،‬در مس��یری قرار می گیریم که تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی ب��ا ارزش افزوده بیش��تری‬ ‫صورت گیرد و همچنین با اصالح الگوی کش��ت‪،‬‬ ‫همین محصوالت را ب��ا مصرف اب کمتری تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نی��رو ادامه داد‪ :‬اگرچ��ه فعالیتهای تعریف ‬ ‫ش��ده در وزارت نی��رو حرک��ت کن��دی دارد اما‬ ‫خوشبختانه در مسیر درست است‪.‬‬ ‫دکتر اردکانیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬همان گونه که‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه به درس��تی یاداور ش��د‬ ‫همه ما در یک س��نگر به سر می بریم و مسائل ما‬ ‫مربوط به همه ماس��ت‪ .‬این تفکر درستی است که‬ ‫امیدواریم با هوشمندی و همدلی بیشتر بتوانیم بر‬ ‫این مش��کالت فائق اییم و بهره وری را در کش��ور‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو در بخ��ش پایانی س��خنان خود از‬ ‫مدیریت ف��والد مبارکه و ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫استان‪ ،‬همکاری مسئوالن منطقه مبارکه و لنجان‬ ‫و س��ایر ارگان ها و افرادی که با صبوری و بردباری‬ ‫خویش امکان به بهره برداری رسیدن این پروژه را‬ ‫مهندس زهرا‬ ‫سعیدی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شهرستان‬ ‫مبارکه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬صنعتی عظیم‬ ‫و گسترده است که‬ ‫همواره در کشور‬ ‫حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داشته و‬ ‫به جامعه امید تزریق‬ ‫کرده است‬ ‫میسر کردند تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�والد مبارک�ه هم�واره امی�د ب�ه جامع�ه‬ ‫تزریق کرده است‬ ‫مهندس زهرا سعیدی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان‬ ‫مبارکه در مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی‬ ‫از زحمات ش��رکت ف��والد مبارکه و ش��رکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫صنعتی عظیم و گس��ترده اس��ت ک��ه همواره در‬ ‫کش��ور حرف های زیادی برای گفتن داش��ته و به‬ ‫جامعه امید تزریق کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تکید ب��ر اینکه کارها باید ب��رای رضای‬ ‫خداوند انجام ش��ود اظهار امی��دواری کرد اجرای‬ ‫ش��بکه جمع اوری تصفیه و بازچرخانی پساب در‬ ‫صنع��ت و تمامی اقدامات مجموع��ه وزارت نیرو‪،‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب و ش��رکت فوالد مبارکه به‬ ‫رضایت مندی هرچه بیش��تر مردم شریف استان و‬ ‫خداوند منجر شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در همین زمینه از همکاری شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ش��رکت ابفا و مسئوالن شهرس��تان که در به بار‬ ‫نشس��تن این پ��روژه هم��کاری کردند تش��کر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام مشترک وزارت نیرو در بخش اب و‬ ‫فاضلاب و بیع متقابل با فوالد مبارکه مصداق‬ ‫بارز استفاده از توان داخلی است‬ ‫دکت��ر رضای��ی‪ ،‬اس��تاندار اصفه��ان نیز ضمن‬ ‫قدردان��ی از مدیرعامل ف��والد مبارکه‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اهمی��ت به کارگیری ت��وان و ظرفیته��ای داخلی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم به توس��عه پایدار دست‬ ‫یابیم‪ ،‬راهکاری ب ه غیر از اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫داخلی و چنین اقداماتی نداریم‪ .‬در شرایط سخت‬ ‫تحریم که دش��من ناجوانمردان��ه قصد ضربه زدن‬ ‫به نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی ایران را دارد‬ ‫بدیهی اس��ت ان دسته از مدیرانی که صرفا چشم‬ ‫امید به کم��ک و بودجه دولت دوخته اند توفیق و‬ ‫دستاورد چندانی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ظرفیت ه��ای قانونی ازجمل��ه تبصره ‪ ۱۹‬را‬ ‫مصداق بارز ظرفیت های داخلی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اقدام مشترک وزارت نیرو در بخش اب و فاضالب‬ ‫و بیع متقابل با فوالد مبارکه مصداق بارز استفاده‬ ‫از توان داخلی است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان ضمن قدردانی از اقدامات فوالد‬ ‫مبارک��ه گفت‪ :‬فوالد مبارکه می تواند در ادامه این‬ ‫روند موفقیتامیز با سرمایه گذاری های هدفمند در‬ ‫بخش اس��تفاده از انرژی خورشیدی نیز تحقیقات‬ ‫و اقدام��ات عاجل��ی انجام دهد‪ .‬البت��ه با توجه به‬ ‫مدیریت مدبرانه مدیرعامل فوالد مبارکه دستیابی‬ ‫‪123‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫به این موفقیت نیز دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اکنون میزان مصرف اب در فوالد مبارکه‬ ‫‪ ۲.۷‬مترمکعب بر تن تولید است‬ ‫‪124‬‬ ‫در بخش نخست این مراسم‪ ،‬مهندس عظیمیان‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه ضم��ن خیرمقدم به‬ ‫میهمانان طی سخنانی گفت‪ :‬فوالد مبارکه نتیجه‬ ‫سرمایه گذاری هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دوران دفاع مقدس و پس ازان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه فوالد مبارک��ه درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درص��د فوالد کش��ور را تولید می کند‬ ‫گفت‪ :‬گس��تره فوالد مبارکه امروز سراس��ر میهن‬ ‫اس�لامی را در برگرفته و محصوالت این ش��رکت‬ ‫با ه��دف تامین ب��ازار داخ��ل به تمام��ی صنایع‬ ‫پاییندست‪ ،‬تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه افزود‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ش��عار «از س��نگ تا رنگ»‬ ‫به طور کامل به عرصه عمل درامده است؛ به نحوی ‬ ‫که کنسانتره س��نگ اهن در این شرکت به گندله‬ ‫و پ��س ازان به اهن اس��فنجی و در ادامه به فوالد‬ ‫مذاب و س��رانجام به انواع ورق های فوالدی تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مهم ارزش افزوده زیادی برای کشور‬ ‫به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫وی ش��رکت ف��والد مبارکه را دومین ش��رکت‬ ‫بورس��ی بزرگ کش��ور خواند و گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫با شفافیت کامل در صورتحساب های خود‪ ،‬ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان مالی��ات قانونی به‬ ‫دولت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان در ادامه سخنان خود با اشاره‬ ‫به محدودیتهای موجود در مسیر تولید بهویژه در‬ ‫ح��وزه اب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دی��دگاه فوالد مبارکه در‬ ‫ح��وزه تامین اب و س��ایر اق�لام موردنیاز خود به ‬ ‫هیچ عنوان بخشی نگرانه نیست و در این خصوص‬ ‫هم��واره ب��ا رویکردهای جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫مسئوالنه همراهی کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه تولید فوالد مبارکه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۰‬را به میزان ‪ ۳‬میلیون تن در س��ال‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬برای این میزان تولید در س��ال‬ ‫مذکور حدود ‪ ۱۷‬میلی��ون مترمکعب اب مصرف‬ ‫میش��د اما خوش��بختانه درحال حاض��ر‪ ،‬با اجرای‬ ‫پروژه ه��ای متعدد‪ ،‬تولید ش��رکت ب��ه بیش از دو‬ ‫براب��ر یعنی حدود ‪ ۶.۲‬میلیون ت��ن افزایش یافت‬ ‫درحالیک��ه میزان مصرف اب ب��ا اجرای طرح ها و‬ ‫پروژه های مختلف نه تنها افزایش نیافته بلکه روند‬ ‫کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان از س��رمایهگذاری قابل توجه‬ ‫ف��والد مبارکه در ح��وزه تصفیه خانه و بازچرخانی‬ ‫اب در ش��رکت فوالد مبارکه خب��ر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این ش��رکت با همکاری شرکت ابفای استان‬ ‫پروژه جمع اوری و ایجاد شبکه تصفیه و پساب در‬ ‫شهرس��تان های لنجان و مبارکه را در دستور کار‬ ‫خود قرار داد و خوشبختانه بسیاری از این طرح ها‬ ‫با پیش��رفت های بس��یار خوب اماده بهره برداری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در نتیجه اجرای این پروژه ها‬ ‫اکن��ون میزان مص��رف اب در ف��والد مبارکه ‪۲.۷‬‬ ‫مترمکعب به ازای هر تن تولید اس��ت خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون میزان مصرف اب در فوالد مبارکه به‬ ‫یک الگوی جهانی مبدل شده و در مقایسه با سایر‬ ‫تولیدکنندگان فوالد دنیا بی نظیر است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت فوالد مبارکه در پروژه‬ ‫کوهرنگ ‪ ۳‬به منظور تامین اب پایدار استان یکی‬ ‫دیگر از محورهای سخنان مهندس عظیمیان بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه گفت‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫خود بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان نیز به کشاورزان‬ ‫محترم پرداخت کرده است تا انان بتوانند با اجرای‬ ‫طرح های اصالحی‪ ،‬بخشی از مشکالت معیشتی و‬ ‫کاری خود را رفع کنند‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه‬ ‫همواره از بخش��ی نگری پرهیز کرده و دغدغه های‬ ‫مردم را دغدغه خود دانسته است خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حس��ب دس��تور‬ ‫مدیران و کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫ِ‬ ‫موکد مسئوالن کشور‪ ،‬همواره تالش کرده اند تا در‬ ‫هر ش��رایطی چرخ تولید شرکت را در گردش نگه‬ ‫دارند و خوشبختانه‪ ،‬با تالش های به عمل امده در‬ ‫شرایط سخت تحریم‪ ،‬این ماموریت به خوبی انجام‬ ‫شده است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای طرح ایجاد‬ ‫ش��بکه فاضالب در شهرس��تانهای مجاور شرکت‬ ‫دقیقا در راس��تای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه صورت گرفته است؛ چراکه‬ ‫با جمع اوری پس��اب های ش��هری از ورود انها به‬ ‫چرخه محیط زیس��ت جلوگیری می ش��ود؛ ضمن‬ ‫اینکه برداش��ت اب خام ش��رکت علیرغم افزایش‬ ‫تولید‪ ۸۴ ،‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان‬ ‫خود اظهار امیدواری کرد همکاری فزاینده دولت‬ ‫و مدیری��ت ش��رکت فوالد مبارکه ب��ه رفاه هرچه‬ ‫بیشتر جامعه و سربلندی بیشازپیش نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ پ�س از انعقاد قرارداد بیع متقابل با فوالد‬ ‫مبارک�ه در طی چهار س�ال (از س�ال ‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫‪ ۳۳۴ )۱۳۹۷‬کیلومتر لوله گذاری انجام ش�ده‬ ‫است‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫در ادامه این مراس��م مهندس امینی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان نیز پروژه‬ ‫جمع اوری تصفیه و انتقال پس��اب شهرستان های‬ ‫مبارکه و لنجان به ش��رکت فوالد مبارکه را یکی‬ ‫از پروژه های بس��یار کارامدی دانست که تاکنون‬ ‫در شرکت ابفا اجرا شده است و با تاکید بر اینکه‬ ‫ورود پس��اب به حوزه زاینده رود و محیطزیس��ت‬ ‫یکی از بزرگترین معضالت زیست محیطی استان‬ ‫ش��ده بود گفت‪ :‬با اج��رای این پروژه بخش��ی از‬ ‫اب موردنی��از صنع��ت تامین می ش��ود و مهم تر‬ ‫از ان از س��رریز پس��اب ها و فاضالب های شهری‬ ‫به محیطزیس��ت و به وی��ژه به ح��وزه زاینده رود‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد‪ :‬ازانجاکه‬ ‫در وزارت نیرو س��ازگاری ب��ا کم ابی‪ ،‬یک راهبرد‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬جمع اوری‬ ‫و تصفی��ه پس��اب ‪ ۹‬ش��هر در قالب ق��رارداد بیع‬ ‫متقابل با شرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار‬ ‫گرف��ت و می توان این ط��رح را یکی از بزرگترین‬ ‫و تاثیرگذارترین طرح های اجراشده قلمداد کرد‪.‬‬ ‫مهندس امینی با اشاره به این مطلب که احداث‬ ‫برخی از این ش��بکه ها از سال ‪ ۱۳۶۲‬شروع شده‬ ‫بود و بیش از ‪ ۳۰‬س��ال بود که با حرکت بس��یار‬ ‫کند پیش می رفت گفت‪ :‬خوش��بختانه ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��د که با همکاری فوالد مبارکه و در بازه‬ ‫زمانی بس��یار کوتاهی بتوانیم ای��ن پروژه ها را به‬ ‫بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫با تاکید بر اینکه در مجموع ‪ ۱۷۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫از بخش خصوصی در جهت توسعه اهداف وزارت‬ ‫نیرو تزریق منابع مالی صورت گرفته اس��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از اهداف این پروژه ها که در شهرستان‬ ‫مبارک��ه و لنجان صورت گرفته این اس��ت که در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۴۵۰‬لیتر بر ثانیه پس��اب از چهار‬ ‫ش��هر در قالب یک قرارداد ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫جای خرسندی‬ ‫است که با همکاری‬ ‫بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ازاین پس در این‬ ‫شهرستانها به جای‬ ‫ورود فاضالب‬ ‫به رودخانه و‬ ‫محیطزیست‪ ،‬پساب‬ ‫تصفیه شده به مدد‬ ‫گردش چرخ صنعت‬ ‫امده و شاهد بروز‬ ‫مشکالت در این‬ ‫زمینه نخواهیم بود‬ ‫تومانی به ش��رکت فوالد مبارکه منتقل ش��ود؛ به‬ ‫این معنا که با بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر لوله گذاری و‬ ‫احداث ایستگاه های پمپاژی که یا به بهرهبرداری‬ ‫رس��یده یا در حال اجرا هس��تند‪ ،‬در فاز اول‪۷۰ ،‬‬ ‫لیتر بر ثانیه پس��اب ش��هری صرفا از ش��هرهای‬ ‫مبارک��ه و همچنین از شهرس��تان لنجان که دو‬ ‫س��ال پیش بخش��ی از ان به بهره برداری رسید‪،‬‬ ‫تحویل گردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت دیگر این‬ ‫اس��ت که از سال ‪ ۱۳۷۳‬تا ‪ ۱۳۹۲‬کل لوله گذاری‬ ‫صورت گرفته با اعتبارات دولتی ‪ ۷۰‬کیلومتر بوده‬ ‫اس��ت؛ به عبارتی‪ ،‬میانگین لوله گذاری در س��ال‬ ‫‪ ۳.۷‬کیلومتر بوده اس��ت‪ .‬این میزان پس از انعقاد‬ ‫قرارداد بیع متقابل با فوالد مبارکه‪ ،‬از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ،۱۳۹۷‬در ط��ی چه��ار س��ال‪ ۳۳۴ ،‬کیلومتر‬ ‫بوده اس��ت؛ یعنی به طور متوس��ط در هرسال ‪۶۶‬‬ ‫کیلومتر لوله گذاری انجام شده و سرعت کار ‪۱۸‬‬ ‫برابر افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر‪ ،‬در حدود‬ ‫‪ ۱۹‬سال فقط ‪ ۷۰‬کیلومتر لوله گذاری انجام شده‬ ‫بود و در طی چهار س��ال پس از انعقاد قرارداد با‬ ‫فوالد مبارکه ‪ ۳۳۴‬کیلومتر لول ه گذاری ش��د‪ .‬در‬ ‫شهرس��تان لنجان نیز که بخشی از پساب ان در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه استفاده می شود‪ ،‬با اعتبارات‬ ‫دولتی از س��ال ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ ۱۳۹۲‬فقط ‪ ۹۵‬کیلومتر‬ ‫لوله گذاری ش��ده بود‪ ،‬ولی از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬که این قرارداد با فوالد مبارکه منعقد شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۵‬کیلومتر لوله گذاری فاضالب‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ی��ک تصفیه خانه نیز‬ ‫به منظ��ور تصفی��ه پس��اب های ش��هری س��ده و‬ ‫ورنامخواست احداث گردیده است‪.‬‬ ‫مهندس امین��ی با تاکید بر اینکه دولت محترم‬ ‫و وزارت نی��رو به طورقطع ت��وان اجرای این پروژه‬ ‫عظیم را در بازه زمانی ‪ ۴‬س��ال نداش��تند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جای خرس��ندی است که با همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬ازاین پس در این شهرس��تانها به جای‬ ‫ورود فاضالب به رودخانه و محیطزیس��ت‪ ،‬پساب‬ ‫تصفیه ش��ده به مدد گردش چرخ صنعت امده و‬ ‫دیگر شاهد بروز مشکالت در این زمینه نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬درصد ورق گالوانیزه کشور‬ ‫در فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫رشد تولید و تنوع محصول همگام با افزایش کیفیت و صادرات‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ‪ ۱۳۷۴‬با هدف‬ ‫تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم‪ ،‬تاس�یس و در س�ال ‪ ۱۳۷۹‬به بهره برداری رسید‪ .‬این‬ ‫شرکت که فقط یک سایت تولیدی دارد در زمینی به مساحت ‪ ۷۲‬هکتار در ‪ ۱۴‬کیلومتری شرق شهرستان‬ ‫کاشان واقع شده است‪.‬‬ ‫خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال برای ضخامت هایی در محدوده‬ ‫‪ ۲۵/۱-۲۵/۰‬میلی متر و ع��رض ‪ ۶۰۰‬الی ‪۱۲۵۰‬‬ ‫میلی متر طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬ظرفیت این خط‬ ‫تولید در حال حاضر بالغ بر ‪ ۱۳۰‬هزار تن در سال‬ ‫است‪ .‬کالف های ورودی این خط تولید‪ ،‬ورق های‬ ‫ف��والدی نورد سرد ش��ده با کیفیت ف��ول هارد و‬ ‫ورق های نورد س��رد و انیل ش��ده هس��تند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در‬ ‫ایران بوده و با توجه به سابقه چندین ساله تولید‪،‬‬ ‫دارای اطالعات کافی و دانش فنی در زمینه تولید‬ ‫این نوع ورق های فوالدی پوشش دار است‪.‬‬ ‫با توج��ه به انج��ام پروژه های طرح و توس��عه‪،‬‬ ‫خطوط تولید موجود در ش��رکت ش��امل اس��ید‬ ‫شویی‪ ،‬نورد سرد رفت و برگشتی‪ ،‬انیل‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫گرم مدوام‪ ،‬برش عرضی و فرم دهی ورق می باشد‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و لجس��تیکی ش��رکت‪،‬‬ ‫دسترسی اس��ان به جاده ریلی و ترانزیتی‪ ،‬فاصله‬ ‫‪ ۶۰۰‬مت��ری تا ریل راه اهن و فاصله ‪ ۱۸۰۰‬متری‬ ‫ت��ا ج��اده ترانزیت و قرارگی��ری در مرکز ایران از‬ ‫ویژگی های بارز این شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی خط نورد سرد رفت و برگشتی‬ ‫‪126‬‬ ‫ای��ن خ��ط تولید از ن��وع تک قفس��ه ای رفت و‬ ‫برگشتی چهار غلتکه اس��ت‪ .‬فرایند تولید به این‬ ‫نحو اس��ت ک��ه ضخام��ت ورق های ن��ورد گرم و‬ ‫اسیدشویی ش��ده با گذر از بین غلتک های قفسه‬ ‫نورد (با اعمال فش��ار عمودی و کش��ش محوری)‬ ‫طی چند س��یکل رفت وبرگش��ت بدون تغییرات‬ ‫در ع��رض ورق‪ ،‬کاهش می یاب��د‪ .‬این خط تولید‪،‬‬ ‫قابلیت کاهش ضخامت حداکثر ‪ ۹۰‬درصد طی ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬پاس نورد را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی خط انیل غیرمداوم‬ ‫کالف های نورد سردش��ده در ای��ن خط تولید‪،‬‬ ‫طی فراین��د انیل‪ ،‬تنش زدایی می ش��وند‪ .‬به این‬ ‫ص��ورت که کالف ه��ا در کوره ه��ای انیل به طور‬ ‫عم��ودی بر روی هم قرار گرفته و س��یکل دمایی‬ ‫و زمانی مشخصی را تحت اتمسفری از هیدروژن‬ ‫س��پری نموده تا تنش های داخلی ناشی از فرایند‬ ‫نورد سرد‪ ،‬ازاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ی خ�ط گالوانیزه غوط�ه وری گرم‬ ‫مداوم ‬ ‫در ای��ن خط تولید‪ ،‬محصوالت خط نورد س��رد‬ ‫طی ی��ک فراین��د م��داوم و پیوس��ته‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫می شوند‪ .‬روش پوش��ش دهی‪ ،‬غوطه وری در وان‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مذاب روی است و س��یکل تولید به گونه ای است‬ ‫که ابتدا س��طح ورق به روش شیمیایی و حرارتی‪،‬‬ ‫تمی��زکاری ش��ده‪ ،‬اکس��یدهای س��طحی حذف‬ ‫می شود و با گذر ورق از کوره انیل ضمن عملیات‬ ‫حرارت��ی و تامین خواص مکانیکی مطلوب‪ ،‬دمای‬ ‫ورق نیز به دمای مناسب جهت غوطه وری در وان‬ ‫مذاب روی می رس��د‪ .‬تحت این س��یکل مداوم و‬ ‫غوط��ه وری ورق در م��ذاب روی‪ ،‬ورق فوالدی با‬ ‫پوشش روی یا ورق گالوانیزه تولید می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی خط فرم دهی ورق ‬ ‫ورق ه��ای گالوانیزه و گالوانی��زه رنگی با گذر از‬ ‫قفسه های فرم دهی‪ ،‬توسط غلتک های فرم دار این‬ ‫خط با طول موردنظر فرم دهی می شوند‪ .‬فرم دهی‬ ‫ورق به منظور افزایش اس��تحکام در راستای طول‬ ‫ورق می باش��د‪ .‬این خ��ط‪ ،‬قابلی��ت تولید مقاطع‬ ‫سینوس��ی و ذوزنقه ای شکل به طول حداکثر ‪۱۲‬‬ ‫متر را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی خط برش عرضی‬ ‫در ای��ن خط‪ ،‬کالف های انی��ل و گالوانیزه طی‬ ‫فراین��د برش ب��ه ورق تبدیل می ش��ود‪ .‬این خط‬ ‫تولید‪ ،‬مجهز به سیس��تم بس��ته بندی پنوماتیک‬ ‫بوده و قابلیت برش عرضی ورق در محدوده طولی‬ ‫‪ ۵/۰‬تا ‪ ۴‬متر را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سوددهی و تولید در فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان که با حضور اکثریت سهامداران‪،‬‬ ‫عصر روز چهارشنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه برگزار شد‬ ‫پس از ارائه گزارش عملکرد شرکت و حسابرسی‪،‬‬ ‫سهامداران با تقسیم س��ود ‪ ۱۰۰۰‬ریالی موافقت‬ ‫کردند‪ .‬این سود نسبت به سال قبل‪ ۳۹۰ ،‬درصد‬ ‫رش��د دارد‪ .‬همچنی��ن س��هامداران‪ ،‬روزنامه های‬ ‫صم��ت و دنی��ای اقتص��اد را ب��رای درج اگهی و‬ ‫اطالعیه های شرکت انتخاب کردند‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبی��ر کاش��ان عص��ر روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸‬در مجمع عمومی عادی س��الیانه‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان از‬ ‫صرفه جویی دو و‬ ‫نیم میلیون دالری‬ ‫در بومی سازی ‪۱۱۶‬‬ ‫قطعه در این شرکت‬ ‫خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫در سال گذشته ‪۲۰‬‬ ‫قطعه از تجهیزات‬ ‫فناوری تولید در این‬ ‫شرکت بومی سازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��رکت که با حضور اکثریت سهامداران تشکیل‬ ‫ش��ده بود با ارائه گزارشی از فعالیت های گسترده‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان به ویژه درباره رشد تولید‬ ‫و سوداوری و بومی س��ازی قطعات و به روزرسانی‬ ‫تجهی��زات گفت‪ :‬با عنای��ت خداوند متع��ال و با‬ ‫پش��تکار مدیران و کارکن��ان مجموعه و همگام با‬ ‫سیاس��ت های ارزش افرین و متعالی شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان در س��ال مالی گذش��ته‪ ،‬ضمن‬ ‫دس��تیابی به صد در صد اهداف پیش بینی ش��ده‪،‬‬ ‫موف��ق به کس��ب رکورده��ای تولی��د در نواحی‬ ‫مختلف و ش��تاب در تحقق چشم انداز برنامه های‬ ‫شرکت ش��دیم‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان در ادامه از کاهش ‪ ۴۴‬درصدی مصرف اب‬ ‫در خط تولید ورق گالوانیزه‪ ،‬کاهش ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫مص��رف اب در واح��د ن��ورد س��رد‪ ،‬کاهش ‪۲۴‬‬ ‫درصدی اب در خط تولید انیل خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫این در حالی است که در سال گذشته با رشد ‪۶/۳‬‬ ‫تنی تولید و ‪ ۱۵۵‬درصدی صادرات مواجه بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در‬ ‫ادامه از صرفه جوی��ی دو و نیم میلیون دالری در‬ ‫بومی س��ازی ‪ ۱۱۶‬قطعه در این ش��رکت خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬قطعه از تجهیزات‬ ‫فناوری تولید در این شرکت بومی سازی شد‪.‬‬ ‫مهن��دس قنوات��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان افزود‪ :‬چشم انداز فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان تبدی��ل ش��دن ب��ه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت فوالدی پوش��ش دار در‬ ‫کش��ور و کس��ب ‪ ۲۰‬درصد از سهم بازار داخلی و‬ ‫حضور در بازارهای صادراتی هدف است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه ‪ Revamp‬در خ��ط‬ ‫گالوانی��زه به انجام رس��یده که در ابت��دا قرار بود‬ ‫شرکت های خارجی با س��رمایه ‪ ۷‬میلیون یوروی‬ ‫عملیات��ی کنند اما این خط با س��رمایه ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومانی در داخل انجام شد‪.‬‬ ‫قنواتی افزود‪ :‬شرکت در سال گذشته ‪ ۱۳۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۰‬ت��ن محصول را در ب��ازار داخل به فروش‬ ‫رس��اند که ‪ ۲,۶‬درصد باالتر از رقم سال ‪ ۹۶‬است‪.‬‬ ‫فروش صادراتی نیز با رش��د ‪ ۱۵۵‬درصدی همراه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا اجرای سیاس��ت‬ ‫بومی سازی و س��اخت داخل قطعات‪ ۲۵ ،‬میلیارد‬ ‫ری��ال صرفه جوی��ی ریالی ناش��ی از خرید داخلی‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫مدیر امیرکبیر کاشان از نیروی انسانی به عنوان‬ ‫س��رمایه مهم س��ازمانی ی��اد کرد و گف��ت‪ :‬این‬ ‫شرکت با میانگین سنی ‪ ۳۸‬سال جزو جوان ترین‬ ‫کارخانه های فوالدی کشور محسوب می شود‬ ‫‪127‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫حفاظت از محیط زیست در فوالدی ها‬ ‫یک فرهنگ شده است‬ ‫بیستو س��ومین سال بزرگداشت روز ملی صنعت و‬ ‫ ‬ ‫معدن ک��ه در چهل و یکمین س��ال پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی و با تاکید بر رونق تولید برگزار می گردد‪ .‬عزیز‬ ‫قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان در‬ ‫یادداش��تی ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن از‬ ‫مهم ترین موضوع��ات‪ ،‬چالش ها و فرصت های صنایع‬ ‫فوالدی می گوید‪ :‬در حال حاضر تمامی ش��رکت های‬ ‫فوالد به س��مت محیط زیست و حمایت از ان حرکت‬ ‫کرده اند‪ .‬محیط زیس��ت را جزء اولویت های خود قرار‬ ‫داده اند‪ .‬در تمامی جلس��ات و مباحث و استراتژی ها‬ ‫حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬کاه��ش االیندگ��ی و کاهش‬ ‫مصرف اب از اولویت های اصلی و مهم هر مدیری در‬ ‫صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفاظت تمام و کمال از محیط زیست‬ ‫‪128‬‬ ‫صنایع ب��زرگ مانند فوالد خوزس��تان‪ ،‬ذوب اهن‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه در این زمینه گام های بزرگی برداشتند‬ ‫و این گواه بر این است که فعالیت های مهمی در این‬ ‫راه انجام ش��ده است‪ .‬در گذش��ته استفاده از کمربند‬ ‫برای سرنش��ینان سخت بود و مردم به استفاده از ان‬ ‫عادت نداش��تند اما در حال حاض��ر اکثر این مورد را‬ ‫رعایت می کنند‪ .‬در خصوص محیط زیست و حفاظت‬ ‫از ان نی��ز اکنون همین اتفاق افتاده و رعایت قوانین‬ ‫مرتبط ب��ا ان نیز ب��رای زندگی به دلی��ل اثاری که‬ ‫خوبی شده و از اعمال جریمه ها گذشتیم و در مسیر‬ ‫تدوین استراتژی س��ازمانی خود‪ ،‬این مورد را به یک‬ ‫فرهنگ تبدیل کرده ای��م‪ .‬امروزه نه تنها صنعت فوالد‬ ‫بلکه تمامی صنایع حفظ محیط زیس��ت را بر اس��اس‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اخ�لاق و قوانین رعای��ت می کنند و به ان‬ ‫اهمیت ویژه ای می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبریک روز صنعت و معدن به صنعتگران‬ ‫در زندگ��ی حال و اینده دارد بس��یار موردتوجه قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬هر کارگر و مدی��ری بخواهد این قوانین را‬ ‫رعایت نکن��د عذاب وجدان می گی��رد و همه به این‬ ‫س��مت در حال حرکت هس��تند تا به س��وی حفظ‬ ‫محیط زیس��ت حرکت کنند‪ .‬ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان نیز فرهنگ سازی و اطالع رسانی را انجام داده‬ ‫و در این راس��تا‪ ،‬هزینه های الزم را انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫در حال حاضر فوالد امیرکبیر کاشان جزء صنایع سبز‬ ‫کشور محسوب می شود و تندیس صنعت سبز را نیز‬ ‫گرفته ایم‪ .‬همکاری با س��ازمان محیط زیس��ت چه در‬ ‫شهرس��تان ها‪ ،‬چه اس��تان ها و چه در کشور دائما در‬ ‫حال اصالح و انجام است‪ .‬فکر می کنم فرهنگ سازی‬ ‫روز صنع��ت و معدن را به هم��ه صنعتگران و تمام‬ ‫کس��انی که تالش��گر این صنعت ب��زرگ‪ ،‬از معدن تا‬ ‫محصول نهایی هس��تند تبریک می گویم‪ .‬پیش ازاین‬ ‫جن��گ نظام��ی داش��تیم و در حال حاض��ر با جنگ‬ ‫اقتص��ادی مواجه هس��تیم و از همه انتظار مقاومت و‬ ‫ایس��تادگی در برابر تحریم ها وج��ود دارد‪ .‬رزمندگان‬ ‫جبهه نظامی ‪ ۸‬سال مقاومت کردند و در حال حاضر‬ ‫از تمام��ی افراد یاری رس��ان در صنعت کش��ور تقاضا‬ ‫دارم ب��ا صبر و مقاومتی که تاکن��ون انجام داده اند و‬ ‫همراه با بومی س��ازی‪ ،‬دوباره دشمن را مایوس کنند‪.‬‬ ‫از مس��ئولین تقاضا می کنم با صبر و حوصله در کنار‬ ‫تولیدکنندگان باشند و حرف ها را بشنوند‪ .‬باید کاری‬ ‫کنی��م ک��ه این صنع��ت روز به روز به س��مت بهبود‬ ‫حرکت کن��د و درجایی که قوانین کش��ور نمی تواند‬ ‫کارساز باش��د این اجازه داده شود تا خود صنعتگران‬ ‫ه��ر ابتکاری که دارند را انجام دهن��د‪ .‬باید از نظرات‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫استفاده شود؛ چه بسا خود تولیدکننده بتواند مشکل‬ ‫را ح��ل کند‪ .‬ما باید به گونه ای فکر کنیم که گویا هر‬ ‫روزم��ان روز صنع��ت و معدن اس��ت و تالش کنیم‬ ‫مشکل صنعتگران حل شود‪.‬‬ ‫در اقتصاد کش��ور چند عامل تاثیرگ��ذار داریم که‬ ‫می توانند موثر باش��ند و موجب ایجاد اشتغال شوند‪.‬‬ ‫این صنعت درامد ارزی دارد‪ ،‬باعث ایجاد درامد ملی‬ ‫می ش��ود و عالوه بر این نقش موثری در خودکفایی‬ ‫دارد‪ .‬صنایعی که در این زمینه فعال باش��ند و تاثیر‬ ‫بگذارن��د می تواند در اقتصاد کش��ور نیز نقش بزرگی‬ ‫ایفا کنن��د‪ .‬صنعت ف��والد به لحاظ ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬درامد و ارزاوری و همچنین اقتدار‬ ‫سیاس��ی اهمیت بسیاری دارد و بعد از صنعت نفت و‬ ‫مش��تقات ان در جایگاه دوم قرار می گیرد‪ .‬در جنگی‬ ‫که بین امریکا و چین اتفاق افتاد اولین تحریمی که‬ ‫ایجاد ش��د مربوط به فوالد ب��ود و تعرفه های عجیبی‬ ‫وارد ش��د‪ .‬ف��والد نقش مهمی دارد زیرا در بس��یاری‬ ‫از صنایع دیگر مانند خودروس��ازی‪ ،‬ساختمان سازی‪،‬‬ ‫جاده س��ازی و ‪ ...‬نق��ش مهم��ی دارد‪ .‬این صنعت در‬ ‫اقتصاد هر کش��وری تاثیر بزرگی ب��ه جا می گذارد و‬ ‫یکی از دالیلی ک��ه در حمالت نظامی اتفاق می افتد‬ ‫مورد حمله قرار دادن زیرس��اخت های صنعتی است‪.‬‬ ‫هر کشوری با استفاده از همین زیرساخت ها می تواند‬ ‫اقتدار خود را به رخ سایر کشورها بکشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نیروهای بومی‬ ‫صنعت فوالد خوش��بختانه صنعتی است که حدود‬ ‫‪ ۸۰‬الی ‪ ۹۰‬درصد داخلی و بومی سازی شده است‪ .‬این‬ ‫م��ورد را می توان با قاطعیت اعالم کرد‪ .‬ضمن این که‬ ‫درصد اعالم شده از مواد اولیه تا قطعه نهایی را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬تکنولوژی استفاده ش��ده داخلی است و از‬ ‫نیروهای بومی در این صنعت بهره برده می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در سایر صنایع کشور به متخصصان‬ ‫خارجی نیاز اس��ت اما در صنعت فوالد تمام نیروهای‬ ‫متخصص از داخل کشور تامین می شود‪ .‬اگر در حال‬ ‫حاضر مش��اهده می ش��ود که در رابطه با بسیاری از‬ ‫پارامتره��ا‪ ،‬انجمن ف��والد‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬دولت یا‬ ‫وزارتخانه و حتی بورس خیلی حس��اس هس��تند به‬ ‫همین دالیل است‪ .‬صنعت فوالد بسیار گسترده است‬ ‫و در تمام��ی حوزه های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و نظامی‬ ‫حض��ور دارد و حتی در بح��ث امنیت روانی می تواند‬ ‫نقش داشته باشد‪ .‬میزان اش��تغال‪ ،‬ارزاوری و میزان‬ ‫تکی ه کشور به صنعت فوالد در مقایسه با صنایع دیگر‬ ‫کشور بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹چهار چالش اساسی صنعت فوالد‬ ‫ب��ا توج��ه به وضعی��ت موج��ود‪ ،‬اگ��ر نخواهیم به‬ ‫صنعت فوالد به‬ ‫لحاظ ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫درامد و ارزاوری‬ ‫و همچنین اقتدار‬ ‫سیاسی اهمیت‬ ‫بسیاری دارد و بعد‬ ‫از صنعت نفت و‬ ‫مشتقات ان در‬ ‫جایگاه دوم قرار‬ ‫می گیرد‬ ‫فناوری ه��ای روز اش��اره کنیم چالش��ی به جز وضع‬ ‫قوانین و بخش نامه های پش��ت میزی و غیرعملیاتی‬ ‫نداریم‪ .‬در ح��ال حاضر همراهی وزارتخانه و دولت با‬ ‫انجمن فوالد و تولیدکنندگان بسیار خوب شده است‬ ‫و می��زان حمایتی که در خصوص تامین س��رمایه در‬ ‫گردش می کند مناسب اس��ت اما باید از این صنعت‬ ‫حمایت بیش��تری شود‪ .‬نظر به وجود مازاد فوالد باید‬ ‫صادرات را تسهیل کنیم و اگر این کار انجام نشود به‬ ‫یک چالش تبدیل می شود‪ .‬شنیده می شود که حتی‬ ‫کشورهای همسایه در حال اعمال تعرفه برای حمایت‬ ‫از صنایع فوالد کوچکشان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت مذاک�رات دس�تگاه دیپلماس�ی در‬ ‫توسعه صنایع و معادن‬ ‫باید دس��تگاه دیپلماس��ی مذاکراتی داشته باشد‬ ‫تا صنع��ت و بازار ما باال و پایین نش��ود؛ به خصوص‬ ‫اگر نرخ های داخلی بس��یار پایین اید و کف نداش��ته‬ ‫باشد می تواند در صادرات تاثیر بگذارد‪ .‬برای رفع این‬ ‫شرایط‪ ،‬حمایت هایی صورت گرفته اما این مشکالت‬ ‫باید به س��رعت حل ش��ود‪ .‬صنعت ف��والد مانند یک‬ ‫جاندار است و باید ازمایشات مختلفی انجام دهیم و‬ ‫این اجازه را ندهیم که نیازی به دارو داشته باشد‪ .‬باید‬ ‫خیلی سریع مشکالت صنعت فوالد را حل کنیم تا در‬ ‫عملکرد ان مشکلی به وجود نیاید و روبه جلو حرکت‬ ‫کند‪ .‬خیلی از شرکت های فوالدی هنوز ظرفیت خالی‬ ‫دارند و باید کارهایی انجام ش��ود تا به ظرفیت اسمی‬ ‫خود برس��ند‪ .‬به طورکلی چالش ه��ای صنعت فوالد‬ ‫ای��ران را می توان در چهار مورد ص��ادرات‪ ،‬تعرفه ها‪ ،‬‬ ‫دیپلماس��ی ثبات نرخ های داخلی اعالم کرد که این‬ ‫موارد ازجمله چالش های اساس��ی و مشکالت بزرگ‬ ‫حال حاضر هستند‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫شرکت مجتمع صنایع الومینیوم جنوب؛‬ ‫صنعتی سبز در گرمای اتشین جنوب‬ ‫‪130‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ش��رکت مجتمع صنایع الومینیوم جنوب در راستای‬ ‫توس��عه صنایع انرژی بر و سیاس��ت های کالن توس��عه‬ ‫اقتص��ادی و لزوم توس��عه ظرفیت الومینیوم بر اس��اس‬ ‫برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف بهره گیری از ذخایر‬ ‫گس��ترده گازی کشور‪ ،‬اش��تغال زایی‪ ،‬محرومیت زدایی‪،‬‬ ‫صادرات و کس��ب ارزش افزوده و مزیت رقابتی تاس��یس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��الکو در ‪ ۳‬فاز مس��تقل ب��ه ظرفی��ت تقریبی یک‬ ‫میلی��ون تن الومینیوم اولیه و الیاژی در س��ال‪ ،‬مصوب‬ ‫و برنامه ریزی ش��د که در حال حاضر فاز اول به ظرفیت‬ ‫سالیانه ‪ 300‬هزار تن به زودی اماده بهره برداری شود‪.‬‬ ‫ق��رارداد فاز اول ش��رکت مجتمع صنای��ع الومینیوم‬ ‫جنوب با ظرفیت تولید سالیانه ‪ 300‬هزار تن الومینیوم‬ ‫اولیه و الی��اژی با پیمانکاران داخلی و خارجی به صورت‬ ‫‪ EPCF‬منعقد شده است‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن مزای��ای فناوران��ه ای��ن پ��روژه می توان‬ ‫ب��ه راندمان ب��االی امپری‪ ،‬مص��رف بهینه م��واد اولیه‬ ‫به وی��ژه برق‪ ،‬کاه��ش هزینه های تولی��د و بهره گیری از‬ ‫پیشرفته ترین استانداردهای زیست محیطی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اساس چشم انداز تعریف ش��ده در بخش الومینیوم‬ ‫تا س��ال ‪ 1404‬ظرفیت تولید ش��مش الومینیوم را باید‬ ‫ب��ه ‪ 1.5‬میلیون تن افزایش داد‪ .‬ایران به دلیل دارا بودن‬ ‫انرژی فراوان‪ ،‬نیروی انس��انی ماهر و همچنین مجاورت‬ ‫با اب ه��ای بین الملل��ی می تواند بهترین کان��ون تولید‬ ‫الومینی��وم در جهان باش��د‪ .‬این مزیت ع�لاوه بر ایجاد‬ ‫درامده��ای ارزی غیرنفت��ی برای کش��ور باعث ایجاد ‪5‬‬ ‫ش��غل مستقیم و حدود ‪ 20‬ش��غل غیرمستقیم به ازای‬ ‫تولید هر یک هزار تن الومینیوم می شود‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹مزیت های ویژه پروژه الومینیوم جنوب‬ ‫کامل بودن کلی��ه واحدهای موردنیاز برای تولی د‬ ‫الومینی��وم اولیه و الی��اژی ش��امل کارخان ه احیا‪،‬‬ ‫کارخان��ه ریخته گ��ری و کارخانه اندس��ازی و نیز‬ ‫استفاده از فناوری پیش��رفته و روزامد و همچنین‬ ‫نی��روگاه اختصاصی و اس��کله اختصاصی از مزایای‬ ‫اصلی و موثر این مجموعه است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ‪ 430‬کیلو امپر‬ ‫در صنع��ت الومینیوم اساس��ی ترین مزایا از این‬ ‫موارد ناش��ی می ش��وند‪ :‬انتخاب فناوری مناس��ب‪،‬‬ ‫کاهش مص��رف انرژی (به عن��وان اصلی ترین منبع‬ ‫تولی��د)‪ ،‬افزایش عم��ر تجهی��زات‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫ایمن��ی و بهداش��ت کارکنان‪ ،‬کاه��ش ضایعات و‬ ‫الودگ��ی محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬در ای��ران حداکثر‬ ‫امپراژ خط تولی��د در صنعت الومینیوم ‪ 240‬کیلو‬ ‫‪132‬‬ ‫امپر اس��ت؛ درحالی که امپراژ خط تولید ش��رکت‬ ‫الومینی��وم جنوب ‪ 430‬کیلو امپر ب��ا راندمان ‪94‬‬ ‫درصد اس��ت که ازجمله پیشرفته ترین فناوری های‬ ‫روز دنیا محسوب می شود‪.‬‬ ‫ریخته گری منتقل می شود تا به کوره های نگهدارنده‬ ‫ریخته ش��ود‪ .‬فلز مذاب به ش��کل بیلت‪ ،‬اس��لب و‬ ‫ش��مش ریخته گری ش��ده و بر اس��اس درخواست‬ ‫مشتری در اندازه های متفاوت تولیدمی شود‪.‬‬ ‫فاز اول پروژه الومینیوم جنوب مشتمل بر دو‬ ‫س��الن احیا و ‪ 258‬دیگ الکترولیز است‪ .‬در هر‬ ‫س��الن که حدود هزار متر طول دارد ‪ 129‬دیگ‬ ‫الکترویز نصب شده است‪ .‬این دیگ ها با استفاده‬ ‫از ف ّن��اوری ‪ 430‬کیلو امپر طی فرایندی خاص‪،‬‬ ‫مواد اولیه را به الومینیوم مذاب تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫الومینیوم مذاب در مرحله بعد با دستگاه های‬ ‫مخصوص به کارخانه ریخته گری منتقل می شود‪.‬‬ ‫کارخانه اندسازی شرکت الومینیوم جنوب شامل‬ ‫کارگاه های ساخت اند خام‪ ،‬پخت اند و میله گذاری‬ ‫اند اس��ت‪ .‬این شرکت تنها شرکت کشور است که‬ ‫کلیه کارگاه های الزم جهت تولید اند موردنیاز برای‬ ‫خط تولید را احداث کرده است‪ .‬این مورد یکی از‬ ‫مزایای مهم این پروژه محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه احیا‬ ‫‹ ‹کارخانه ریخته گری‬ ‫فلز مذاب تولیدش��ده در کارخانه احیا به کارخانه‬ ‫‹ ‹کارخانه اندسازی‬ ‫‹ ‹نیروگاه اختصاصی‬ ‫ب��رای کس��ب اطمین��ان از تامین ب��رق پایدار و‬ ‫مستمر که از ضرورت های تولید الومینیوم محسوب‬ ‫می شود احداث نیروگاه اختصاصی با ظرفیت ‪930‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫م��گاوات با توربین ه��ای کالس ‪ F‬و راندمان ‪58.5‬‬ ‫درص��د از ابت��دا در برنامه های ش��رکت الومینیوم‬ ‫جنوب قرار داش��ته اس��ت و تاکنون اقدامات اولیه‬ ‫ب��رای اجرایی نمودن ان انج��ام گرفته اما به دلیل‬ ‫عدم گشایش اعتبار اس��نادی در حال حاضر فقط‬ ‫فعالیت های زودهنگام انجام ش��ده و ش��رایط برای‬ ‫تجهیز کارگاه و ش��روع عملیات اجرایی پس از باز‬ ‫شدن اعتبار اسنادی مهیا می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�کله اختصاصی و سیستم های تخلیه مواد‬ ‫اولیه‬ ‫اسکله اختصاصی با امکان پهلو گرفتن کشتی های‬ ‫با ظرفیت ‪ ۷۵‬هزار تن و سیستم های انتقال مواد به‬ ‫انبارها و سیلوهای در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهدات اجتماعی‬ ‫احداث ای��ن مجتمع به عنوان یک پروژه ملی تاثیر‬ ‫مهمی بر اقتصاد منطقه و کش��ور دارد‪ .‬با اجرای فاز‬ ‫اول پروژه حدود ‪ 1100‬فرصت شغلی مستقیم ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬همچنین بر اس��اس پیش بینی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬انتظار می رود با اجرای فاز اول حدود ‪5000‬‬ ‫فرصت شغلی غیرمس��تقیم ایجاد شود‪.‬بی تردید رمز‬ ‫پیش��رفت و توس��عه پایدار در تجلی اس��تعدادها و‬ ‫سرمایه انسانی س��اعی و کارامد‪ ،‬شورونشاط و امید‪،‬‬ ‫اندیش��ه خالق و نبوغ سرشار است و کارگر به عنوان‬ ‫نیروی محرکه چرخه اقتصاد نقش برجسته و ویژه ‏ای‬ ‫در این عرصه دارد‪.‬‬ ‫رونق تولید و توس��عه پای��دار از مهم ترین ارکان‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت که س��ال ها م��ورد تاکید‬ ‫مق��ام معظم رهبری ب��وده و در ش��رایط پیچیده‬ ‫اقتص��ادی کنونی‪ ،‬اجرای طرح ه��ای ملی با هدف‬ ‫ایج��اد اش��تغال‪ ،‬افزایش تولید و توس��عه صادرات‬ ‫امری ارزشمند به شمار می رود‪ .‬به یاری پروردگار‬ ‫بی همت��ا و تالش بی ش��ائبه مدی��ران و کارکنان و‬ ‫همچنین سیاست جوان گرایی و استفاده از نیروی‬ ‫جوان و متخصص و بهره گیری از پیشکس��وتان در‬ ‫پرورش این سرمایه انسانی‪ ،‬شرکت مجتمع صنایع‬ ‫الومینیوم جنوب (سالکو) در راستای نیل به اهداف‬ ‫عالی ترسیم شده در برنامه استراتژیک خود‪ ،‬مفتخر‬ ‫به اجرای ای��ن پروژه بزرگ مل��ی در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد است که در اینده ای نزدیک تحولی‬ ‫بزرگ در بخش صنعت الومینیوم کش��ور و منطقه‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس خانواده سالکو را می توان پیکره ای‬ ‫منس��جم‪ ،‬پایدار و همدل تصور ک��رد که در گرمای‬ ‫اتش��ین جنوب این سرزمین‪ ،‬مشتاقانه برای تعالی و‬ ‫سربلندی ایران عزیز تالش می کند‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫اتش تحریم ها‬ ‫گذار سیاوش وار از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س�یدجواد س�لیمانی ‪ -‬مدیرعام�ل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که تحریم و تولید‪ ،‬دو روی‬ ‫یک سکه نیستند‪ .‬چه‪ ،‬یکی نقیض دیگری است‬ ‫و چون اب و اتش‪ ،‬هم نش��ین نمی توانند بود‪ .‬در‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬اما گریز و گزیری نبود‬ ‫که تولی��د در وضعیت تحریم ه��م «باید» ادامه‬ ‫یابد؛ چندان که در عرصه های دیگر نیز‪ ،‬زندگی‬ ‫از جری��ان نیفتاد‪ .‬مگر می ت��وان از ترس مرگ‪،‬‬ ‫خودکش��ی کرد و دست ها را به نشان تسلیم باال‬ ‫برد؟‬ ‫بهار ‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی‪ ،‬نه تنها در تاریخ «گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا» که در «صنع��ت خودرو‬ ‫ایران» به مثابۀ یک نقطۀ عطف‪ ،‬ثبت خواهد شد‬ ‫و این‪ ،‬نه ش��عاری اغراق امیز و از س ِر تبلیغات که‬ ‫بیان یک واقعیت ملموس و قابل اثبات است‪.‬‬ ‫گواه ای��ن مدعا نیز اگرچه تولی��د ‪ ۱۰۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶‬دس��تگاه خودرو و تحویل ‪۶۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫همت‬ ‫اهمیت‬ ‫به مش��تریان در بهار‪ ۹۸‬اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ِ‬ ‫س��ترگ مدیران و کارکن��ان مجموعه را هنگامی‬ ‫می توان به تمامی دریافت که به یاد داشته باشیم‬ ‫این اتف��اق‪ ،‬در هنگامۀ تش��دید تحریم های غیر‬ ‫قانون��ی و یک جانبۀ ای��االت متحده علیه «کیان‬ ‫اقتصاد ملی» ما رخ داده است‪.‬‬ ‫بهار ‪ ۹۸‬از این حیث متمایز است که «تحریم»‬ ‫نتوانس��ت «تولید» را از پا بین��دازد و اهمیت ان‬ ‫البت��ه از خودروس��ازی فراتر اس��ت؛ انجا که به‬ ‫ ران دیگر صنایع است‬ ‫یاداوریم خودروسازی‪ ،‬پیش ِ‬ ‫صنعتگران‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫و محصوالت ‪۶۴‬رشتۀ صنعتی‬ ‫ِ‬ ‫خودرو عرضه می ش��ود‪ .‬رونق خودروس��ازی به‬ ‫منزلۀ رونق صنایع و اقتصاد کشور است و خدای‬ ‫ناخواسته رکود و از نفس افتادن ان نیز وارونۀ ان‬ ‫گزاره می تواند باشد‪ .‬از همین منظر نیز می توان‬ ‫دریافت که چرا تحریم های ظالمانۀ امریکا بر ان‬ ‫بود ‪ -‬و هنوز هم هس��ت ‪ -‬که به موازات صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬خودروسازان را نیز از پا بیندازد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران‪ ،‬پ��س از صنایع نف��ت و گاز‪ ،‬با‬ ‫صنعت بزرگ خودروسازی ش��ناخته می شود و‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬به نقش خود در این‬ ‫صنعت می بالد و همواره برای رفع کاس��تی ها و‬ ‫ارایۀ محصوالت بهتر و خدمات بیشتر می کوشد‪،‬‬ ‫ام��ا این واقعی��ت را نباید از دیده دورداش��ت که‬ ‫کمی و‬ ‫عملکرد بهار‪ ،98‬باید فراتر از مقایسه های ّ‬ ‫کیفی و در متن تحمل تحریمی ظالمانه و جنگ‬ ‫تمام عیا ِر اقتصادی ارزیابی شود‪.‬‬ ‫تولی��د ‪100‬ه��زار محصول و تحوی��ل ‪60‬هزار‬ ‫خودرو در بهار ‪ ،98‬زیر فش��ار و محدودیت های‬ ‫ناش��ی از تحریم ها در حال��ی رخ داد که پاره ای‬ ‫تصمیمات بعضا دور از کارشناس��ی در گذشته و‬ ‫خوش بینی های زیاده از حد‪ ،‬س��ایپا را به تحویل‬ ‫محصوالت��ی متعهد کرده که میش��د پس از بروز‬ ‫نش��انه های ش��روع تحری��م های دوب��اره‪ ،‬کمی‬ ‫محت��اط تر عمل کرد تاتعه��دات غیرقابل تحقق‬ ‫امروز را شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫تصمی��م و اقدام مهم دیگر در این مدت‪ ،‬برنامه‬ ‫تکمیل‬ ‫تامی��ن قطع��ات و‬ ‫تس��ریع‬ ‫ری��زی برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خودروهایی بوده که به خاطر کاس��تی در برخی‬ ‫قطعات ‪-‬بعضا حس��اس و برخوردار از فناوری باال‬ ‫ وارد بازار نش��ده بودند یا هنوز نشده اند و امید‬‫داریم با انجام ان به روند عرضه ش��تاب دهیم هر‬ ‫چند که اولویت ما افزایش کیفیت و رفع کاستی‬ ‫هاست و خوش بختانه درک و اگاهی مشتریان‪ ،‬به‬ ‫روند رو به بهبود یاری رسانده است‪.‬‬ ‫ام��روز‪ ،‬ما در مجموعۀ س��ایپا بیش از هر زمان‬ ‫دیگ��ری احس��اس می کنیم که قصۀ م��ا فراتر از‬ ‫ِ‬ ‫وضعی��ت عادی یا مانن��د همتایان مان در‬ ‫کار در‬ ‫دیگر نقاطِ جهان است چرا که در کوران و طوفان‬ ‫ی��ک جنگ اقتصادی از جریان و ش��ریان اقتصاد‬ ‫مل��ی‪ ،‬صیانت می کنی��م و در مقابل انتظار داریم‬ ‫در داوری ه��ا و ارزیابی ها ب��ه این واقعیت توجه‬ ‫شود‪.‬واقعیت عیان و عریان هم جز این نیست که‬ ‫«تولید» کنونی در وضعیت «تحریم» صورت می‬ ‫پذیرد و این گونه است که بر عدد ‪ 101‬هزار و ‪26‬‬ ‫دستگاه در بهار‪ ۹۸‬می توان و سزاست که بیشتر‬ ‫درنگ شود‪ .‬کارنامۀ خودرو سازی ایران با اشتغال‬ ‫ملی‪ ،‬گردش مالی و شاخص های کالن اقتصادی‬ ‫گره خورده و ف��راز و فرود ان بر دیگر صنایع اثر‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم بر جای می گذارد‪.‬‬ ‫اغ��وش ما به روی مش��ارکت همواره گش��وده‬ ‫اس��ت‪ ،‬که تبلور ان را در ماه های گذش��ته و در‬ ‫پویش ملی بومی سازی قطعات صنعت خودرو از‬ ‫سوی سایپا مشهود بوده است‪ .‬خودروسازی ایران‬ ‫و مش��خصا سایپا نش��ان داده می تواند به حیات‬ ‫خود ادامه می دهد و کدام نشان و نشانه مهم تر‬ ‫و ملموس تر از تولید بیش از ‪ 100‬هزار دس��تگاه‬ ‫در کمتر از س��ه ماه؟ در این بزنگاه‪ ،‬نمی توان به‬ ‫س��ادگی از نقش بی بدیل زنجیره تامین و قطعه‬ ‫س��ازان نیز چشم پوشید‪ ،‬چرا که انان گام به گام‬ ‫و لحظه به لحظه خود را به ایس��تایی و اس��تمرار‬ ‫صنعت خودرو اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫تحری��م‪ ،‬اتش��ی بود ت��ا صنعت خودروس��ازی‬ ‫ما را بس��وزاند‪ ،‬ما را در خ��ود فروبلعد و از نفس‬ ‫بیندازدم��ان؛ اما س��ایپا‪« ،‬س��یاوش» وار از هیمۀ‬ ‫انبوهی که دش��منان این س��رزمین فراهم کرده‬ ‫بودند به س�لامت خارج ش��د و ای��ن جز با لطف‬ ‫خداون��د‪ ،‬منوی��ات داهیانه رهب��ر معظم انقالب‬ ‫ب��ه وی��ژه در مح��ور رون��ق تولید‪ ،‬تدبی��ر دولت‬ ‫محت��رم‪ ،‬حمایت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫همت یکای��ک کارگران ‪ ،‬مهندس��ان ‪ ،‬کارکنان ‪ ،‬و‬ ‫مدیران این مجموعۀ مل��ی و همیاری‪ ،‬همکاری‬ ‫و شکیبایی مش��تریان و درک شرایط تازه میسر‬ ‫بین شُ کر بر خاک‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬جای ان است که َج ِ‬ ‫پ��اس این توفیق‪،‬‬ ‫بس��اییم و خداوند بزرگ را به‬ ‫ِ‬ ‫سپاس گوییم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که ُکلّیت خودروسازی ما یکی از‬ ‫اهداف تحریم کنندگان بوده و هست‪ ،‬و به صورت‬ ‫مش��خص «س��ایپا» در نقطه هدف قرار داشته و‬ ‫دارد‪ ،‬اما ماندیم و هس��تیم و به حول و ق ّوۀ الهی‬ ‫می مانی��م و به تولید و عرضه ادامه می دهیم و در‬ ‫این مسیر سرمایه ای باالتر از همراهی و صبوری‬ ‫مشتریان نمی شناسیم‪.‬‬ ‫تحریم‪ ،‬با همۀ زشتی و تلخی مانند جنگ است‬ ‫ک��ه در عین ویران��ی و جان س��تانی جلوه هایی‬ ‫ن��اب از فداکاری و همی��اری را نیز در پی دارد و‬ ‫افتخاری اگر هس��ت که هست‪ ،‬کار در این فضا و‬ ‫این حال و هواست‪...‬‬ ‫بدون ش��ک دس��تیابی به ای��ن جایگاه در س��ایه‬ ‫حمایت ه��ای دول��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت که با ش��ناخت دقی��ق از ض��رورت ادامه‬ ‫حرکت تولیدی کشور در سال رونق تولید‪ ،‬راهبری‬ ‫و ترس��یم مس��یر صنایع به ویژه خودروسازی را بر‬ ‫خودرو؛محقق ش��ده اس��ت‪ .‬موفقیت صنایع‬ ‫کارنامه مطلوب در تولید و تحویلعه��ده دارند‬ ‫کش��ور در اس��تانه روز ملی صنع��ت و معدن‪ ،‬در‬ ‫س��الی که همراه با چالش ه��ا و محدودیت هایی در‬ ‫زمینه های مختلف تولیدی بوده‪ ،‬دستاوردی بزرگ‬ ‫ب��رای مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫صنایع زیرمجموعه ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫اما طرح یک پرس��ش و پیگیری پاسخ ان خالی‬ ‫کاری سال‬ ‫در روز‬ ‫نخستین‬ ‫فروردین‪،‬‬ ‫ش��رایط‬ ‫نیس��ت که‬ ‫س��خت و بحرانی‬ ‫در پایان خردادماه گذش�ته‪ ،‬س�ایپا توانست تولیدات خود از هفدهم از لطف‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫تیراژ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫‪ 98‬تا پایان بهار را به بیش از ‪ 100‬هزار دستگاه خودرو برساند؛ بی شک اخیر اقتصادی کش��ور‪ ،‬سایپا چگونه موفق به ثبت‬ ‫ی چال‬ ‫سایر‬ ‫ المللیتو‬ ‫ هایگوی سبقت‬ ‫ درپیششد و‬ ‫اقتصادی را از رقیب‬ ‫ های پ‬ ‫رونق تولید و با وجود مش�کالت و موانع ناش�ی از محدودیت های بین موفقی‬ ‫خودروساز‬ ‫به‬ ‫عمال‬ ‫ پوشان‬ ‫ی‬ ‫نارنج‬ ‫کش�ور یک موفقیت بزرگ محس�وب می شود؛ موفقیتی که باعث ش�ددیرین��ه خود ربود؟ روند موفقیت س��ایپا در زمینه‬ ‫اول کش�ور تبدیل ش�وند‪ .‬این موفقیت در حالی به دست امد که سایپا در همین مدت زمان‪ ،‬موفق شد ‪60‬‬ ‫هزار دس�تگاه از انواع محصوالت خود را تحویل مش�تریان دهد‪ .‬این خودروساز قصد دارد در یک برنامه‬ ‫گسترده‪ ،‬تامین قطعات پیشرفته محصوالت خود را تسریع بخشیده و با شتاب بیشتری نسبت به تکمیل‬ ‫محصوالت و عرضه انها به بازار اقدام کند‪.‬‬ ‫سایپا چگونه خودروساز اول کشور شد؟‬ ‫تولید‪ ،‬مبتنی بر اجرای چ‬ ‫این ش��رکت در یک س��ال‬ ‫مس��تمر با تولید انواع مح‬ ‫درصد از س��هم بازار را به‬ ‫این نظر نیز به برتری نس��‬ ‫کشور برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای سیاست های‬ ‫نخس��تین عامل دس��تی‬ ‫س��ایپا را می توان اجرای‬ ‫و برنامه ه��ای تولی��دی د‬ ‫ان جا که س��ایپا در س��ال‬ ‫تی��م مدیریتی جدید خود‬ ‫پرش��تاب را برای تولید د‬ ‫ویژگ��ی ای��ن برنامه ها‪ ،‬به‬ ‫قطعه س��ازان و تامین کنن‬ ‫س��ریع تر مطالبات‪ ،‬کاه��‬ ‫ط تولید در‬ ‫مانی مواجه‬ ‫ن ش��رکت‬ ‫ب��ه موازات‬ ‫ازی قطعات‬ ‫ار خود قرار‬ ‫ت الزم برای‬ ‫صنعت گران‬ ‫هم سازد تا‬ ‫ود در زمینه‬ ‫اسایی کرده‬ ‫د؛ سیاس��ت‬ ‫ودروساز در‬ ‫د در اجرای‬ ‫مستمر سیاس��ت عرضه خودرو به بازار جست وجو‬ ‫کرد‪ .‬در طرح های فروش محصوالت‪ ،‬س��ایپا عالوه‬ ‫بر پاس��خ گویی به تعهدات قبلی خود‪ ،‬ش��یوه های‬ ‫مختل��ف فروش را نیز در یک بازه زمانی س��ه ماهه‬ ‫به اج��را دراورد که ای��ن امر نقدینگی م��ورد نیاز‬ ‫خطوط این خودروساز را تامین کرده و موجب شد‬ ‫سایپا مش��کل کمبود منابع مالی تولید را تا حدود‬ ‫زی��ادی حل و فصل کند‪ .‬در اجرای این سیاس��ت‪،‬‬ ‫س��ایپا هرگز از عرضه خودرو به بازار غافل نش��د و‬ ‫بنابر اعالم این خودروس��از‪ ،‬حتی تا ساعات پایانی‬ ‫اخرین روزهای اس��فندماه‪ ،‬این دس��تورالعمل را با‬ ‫جدی��ت پیگیری کرد‪ .‬ای��ن موضوع حتی در زمینه‬ ‫خودروهای دارای کسری قطعات نیز صدق می کرد‬ ‫و سایپا بالفاصله پس از تامین قطعات پیشرفته این‬ ‫دسته از محصوالت‪ ،‬ان ها را به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫در س��ال جاری نیز سیاس��ت عرضه مس��تمر و‬ ‫تحویل خودروهای مش��تریان به صورت جدی ادامه‬ ‫یافت و این گروه توانست بیش از ‪ 60‬هزار دستگاه‬ ‫از محص��والت خ��ود را تا پایان س��ه ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال به بازار عرضه کند؛ امارهای موجود نشان‬ ‫می ده��د در همین روزهای نخس��ت تیرماه‪ ،‬عرضه‬ ‫روزانه محصول توس��ط سایپا از مرز ‪ 1500‬دستگاه‬ ‫گذش��ته که با توجه به اجرای موفق سیاست تولید‬ ‫و تکمی��ل خودروهای دارای کس��ری قطعه‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د در هفته ه��ای اتی‪ ،‬می��زان عرضه روزانه‬ ‫محصول در سایپا افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت و تالش وزارت صمت برای رونق‬ ‫تولید‬ ‫عام��ل دیگر موفقیت تولیدی س��ایپا را بی تردید‬ ‫باید در سیاست گذاری کالن کشور در زمینه رونق‬ ‫تولی��د داخل و حمای��ت دول��ت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از این راهبرد مل��ی و همچنین‬ ‫اهتم��ام جدی تیم مدیران ارش��د این خودروس��از‬ ‫نسبت به اجرای ان جست وجو کرد؛ ارائه تسهیالت‬ ‫مالی توس��ط دولت به صنایع خودرو و قطعه سازی‬ ‫از یک سو و پیگیری سیاست رونق بخشی به خطوط‬ ‫تولی��د این صنایع توس��ط س��ایپا از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫موجب ش��د راهبرد مل��ی رونق تولی��د در صنعت‬ ‫خودرو به شکل کالن و به ویژه در سایپا مورد توجه‬ ‫جدی قرار گیرد‪ .‬بی تردید در ش��رایط بسیار دشوار‬ ‫اقتص��ادی و وجود موانع ف��راوان در مقابل جریان‬ ‫تولید نظی��ر محدودیت های ناش��ی از تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬رش��د شدید نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬کمب��ود نقدینگی مورد نیاز تولید و بس��یاری‬ ‫فاکتورهای دیگر‪ ،‬برنامه منسجم و همه جانبه سایپا‬ ‫برای رونق بخش��ی به تولید‪ ،‬به عنوان یک سیاست‬ ‫صحی��ح و اصولی به اجرا درامد و توانس��ت از این‬ ‫خودروساز در برابر اس��یب ها و مخاطرات ناشی از‬ ‫مشکالت یادشده‪ ،‬محافظت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی قطعات‪ ،‬هدف راهبردی سایپا‬ ‫توصی��ه و تاکید رهبر معظ��م انقالب درخصوص‬ ‫ض��رورت اس��تفاده حداکث��ری از امکان��ات و‬ ‫توانمندی های داخل��ی در امر رونق تولید و تالش‬ ‫مجدانه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمینه‬ ‫تحق��ق این ه��دف راهبردی‪ ،‬موجب ش��د س��ایپا‬ ‫با شناس��ایی یکی از نقاط قاب��ل بهبود در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور یعنی ضرورت کاهش وابس��تگی به‬ ‫مناب��ع خارج��ی‪ ،‬پویش ملی بومی س��ازی قطعات‬ ‫خ��ودرو را ب��ا س��رمایه گذاری و اع�لام فراخ��وان‬ ‫گس��ترده در سطح کشور اغاز کند که هدف از ان‪،‬‬ ‫شناسایی صنعت گران‪ ،‬تولید کنندگان‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تارتاپ های داخلی جهت طراحی‬ ‫و ساخت قطعات پیشرفته مورد نیاز در محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ایپا تالش می کند با اج��رای این طرح‪،‬‬ ‫ش��رکت هایی را ک��ه در فراین��د س��اخت قطعات‬ ‫خودروی��ی پیش��رفته از توانمن��دی و امکان الزم‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬شناسایی کرده و مورد حمایت‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از در مس��یر تحقق ای��ن هدف‬ ‫گام ه��ای بزرگی نظی��ر برپایی نمایش��گاه دائمی‬ ‫قطعات پیش��رفته م��ورد نیاز‪ ،‬برگ��زاری همایش‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬حضور در نمایشگاه بین المللی نواوری‬ ‫و فن��اوری اینوتک��س ‪ 2019‬و اعالم نیازهای خود‬ ‫در زمینه طراحی و س��اخت س��امانه های پیشرفته‬ ‫خودرویی در کنار برگزاری نخس��تین س��مپوزیوم‬ ‫س��اخت بدنه خودرو با همکاری دانش��گاه صنعتی‬ ‫ش��ریف برداش��ته و تالش می کند روند فعلی خود‬ ‫را در ای��ن بخش ادامه دهد‪.‬بدون ش��ک‪ ،‬باتوجه به‬ ‫محدودیت ‪‎‬های کنونی در مسیر تامین مواد اولیه و‬ ‫قطعات از بازارهای خارجی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت ها‬ ‫و توانایی های موجود در کشور می تواند زمینه رشد‬ ‫و بالندگی ش��رکت های داخلی و رونق بخش��ی به‬ ‫جریان تولید ملی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹و اخر این که‪...‬‬ ‫سایپا در زمینه های مختلفی نظیر تولید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫س��هم بازار و حوزه ه��ای مختلف دیگر‪ ،‬توانس��ت‬ ‫عنوان خودروس��از اول کش��ور را از ان خود کند؛‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که سیاس��ت ای��ن مجموعه‬ ‫همچن��ان‪ ،‬توجه جدی ب��ه رونق تولی��د از طریق‬ ‫حمای��ت از داخلی س��ازی ان��واع قطع��ات خودرو‪،‬‬ ‫رش��د و توسعه س��بد محصوالت با اتخاذ سیاست‬ ‫ارتق��ای پلت فرم های کنونی و طراحی و س��اخت‬ ‫پلت فرم ه��ای جدی��د ب��ا اس��تفاده از ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های داخلی و ساخت و عرضه خودروهای‬ ‫به روز و برخوردار از امکان��ات و قابلیت های جدید‬ ‫اس��ت؛ سایپا در س��ال جدید تالش خواهد کرد تا‬ ‫جایگاه مهمی را که امروز در صنعت خودرو کشور‬ ‫در قال��ب یک خودروس��از ب��زرگ و تامین کننده‬ ‫مهم ترین بخش های بازار‪ ،‬به دس��ت اورده از طریق‬ ‫اج��رای روش های نوی��ن در هم��ه زمینه ها حفظ‬ ‫ک��رده و حرکت خ��ود را در مس��یر رون��ق تولید‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫برای نخس�تین بار فوالد اکس�ین خوزستان‬ ‫در فهرس�ت تامین کنندگان شرکت ملی مس‬ ‫ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫با تالش بخ�ش بازاریابی مدیریت فروش این‬ ‫ش�رکت ورق های ضد س�ایش فوالد اکس�ین‬ ‫با ن�ام تج�اری هارداکس�ین با ه�دف رقابت‬ ‫ب�ا محص�والت واردات�ی در فهرس�ت تامین‬ ‫کنندگان صنعت مس ایران قرار گرفت‪ .‬عمده‬ ‫کاربرد ورق های هارداکسین در ماشین االت‬ ‫بهره برداری از معادن می باشد‪.‬‬ ‫همچنین گواهینام�ه الکترونیک نفت جهت‬ ‫حض�ور در فهرس�ت تامی�ن کنن�دگان منابع‬ ‫وزارت نفت و شرکت های این وزارتخانه برای‬ ‫چندمین سال پیاپی تمدید شد‪ .‬این گواهینامه‬ ‫با هدف فروش ورق های الیاژی و ‪ API‬جهت‬ ‫ساخت مخازن و لوله های انتقال نفت و گاز به‬ ‫زیرمجموعه وزارت نفت صادر شده است‬ ‫تلفن شرکت ‪)۰۶۱(۳۲۹۰۹۰۰۰ -۹ :‬‬ ‫نمـابر ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۱۰۲ :‬‬ ‫روابط عمـومی ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۰۲۱-۳۶۰۰ :‬‬ ‫امور فروش ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۰۲۰ -۲۶ :‬‬ ‫سرپرست مدیریت روابط عمومی ‪h.khorshid@oxinsteel.ir :‬‬ ‫داخلی مسئول سایت ‪۳۶۳۶ :‬‬ ‫مسئول سایت ‪s.koochakzadeh@oxinsteel.ir :‬‬ ‫شناسه ملی ‪۱۰۱۰۲۸۸۸۴۰۰ :‬‬ ‫شماره اقتصادی ‪۴۱۱۳۳۴۸۹۸۸۱۷ :‬‬ ‫شماره ثبت ‪۲۴۸۲۴۷ :‬‬ ‫ادرس شرکت ‪ :‬اهواز‪ -‬کیلومتر ‪ ۱۰‬جاده بندر امام خمینی (ره)‬ ‫کد پستی ‪۶۱۷۸۸-۱۳۱۱۱ :‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان‪-‬‬ ‫خیابان ورودی به شرکت فوالد اکسین‪Ahvaz, Khuzestan ,‬‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان‬ ‫‪Shadegan Steel Industry co‬‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان یکی از هشت طرح‬ ‫فوالدی کشور اس�ت که طی مطالعات جامع فوالد‬ ‫کشور در س�ال ‪ 82‬به عنوان یکی از پیش نیازهای‬ ‫برنامه سوم ‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور‬ ‫تصویب و در سال ‪ 85‬کلنگ زنی ان انجام شد‪.‬‬ ‫این ش�رکت در جنوب شرقی شهرستان شادگان‬ ‫و در ‪ 35‬کیلومتری این شهرس�تان و در فاصله ‪10‬‬ ‫کیلومتری شهرستان بندر امام خمینی و در زمینی‬ ‫به وسعت ‪ 260‬هکتار قرار دارد‪ .‬بعد از واگذاری این‬ ‫شرکت به بخش خصوصی‪ %65 ،‬سرمایه گذاری ان‬ ‫توس�ط ش�رکت فوالد خوزس�تان و ‪ %35‬نیز از‬ ‫سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران(ایمیدرو) تامین خواهد شد‪.‬‬ http://www.ssico.ir ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫معرفی مجتمع سنگ اهن سنگان و شرکت های‬ ‫سرمایه گذار در پروژه احداث کارخانجات‬ ‫کنسانتره و گندله سازی در منطقه سنگان‬ ‫ب��ا توجه ب��ه جای��گاه ویژه صنعت ف��والد در‬ ‫اقتصاد و صنعت هر کش��ور به عنوان یک کاالی‬ ‫اس��تراتژیک و یکی از فاکتورهای موردتوجه در‬ ‫زمینه شاخص توس��عه یافتگی کشورهای جهان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های مختلفی برای توس��عه این‬ ‫صنعت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طرح های توسعه فوالد کشور مبنی بر رسیدن‬ ‫به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬و با‬ ‫توجه به برنامه ه��ای تولید تامین خوراک و مواد‬ ‫اولیه در کشور اجرا گردید ه است‪.‬‬ ‫براس��اس طرح جامع فوالد کش��ور سهمیه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده جهت تولید ‪ ۱۷.۵‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۱۵‬میلیون تن گندله در س��ال که‬ ‫در منطقه س��نگان به س��ازمان ایمی��درو اجازه‬ ‫داده اس��ت ت��ا ب��ا هم��کاری بخ��ش غیردولتی‬ ‫‪144‬‬ ‫نس��بت به توس��عه طرح های باالدستی فوالد در‬ ‫جوار معادن س��نگ اهن س��نگان اقدام نماید که‬ ‫ازجمله این طرح ها که در س��ال های اخیر به ان‬ ‫توج��ه خاصی ش��ده‪ ،‬طرح اح��داث کارخانجات‬ ‫کنس��انتره و گندله س��ازی با اس��تفاده از ذخایر‬ ‫معدنی معادن سنگ اهن س��نگان می باشد‪ .‬این‬ ‫طرح در اس��تان خراس��ان رضوی (شمال شرقی‬ ‫کش��ور) در فاصله ‪ ۳۰۰‬کیلومتری جنوب شرقی‬ ‫مشهد و ‪ ۱۶‬کیلومتری سنگان از توابع شهرستان‬ ‫خواف قرار دارد‪ .‬موقعیت ژئوپلتیک‪ ،‬استراتژیک‬ ‫و اقتصادی این منطقه‪ ،‬دولت را بر ان داشته تا با‬ ‫پیگیری های جدی و قابل توجه به اجرایی کردن‬ ‫هر چه سریع تر ان بپردازد‪.‬‬ ‫بهره من��دی از این ظرفیت های بالقوه و اجرای‬ ‫ای��ن طرح های حیات��ی و زیربنای��ی می تواند در‬ ‫ح��وزه اقتص��ادی و امنیتی تاثیرات بس��زایی به‬ ‫همراه داش��ته است که اش��تغال زایی مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم جهت فعالیت های تولیدی و خدماتی‬ ‫و افزایش جریان نقدینگی‪ ،‬توسعه پایدار‪ ،‬کمک‬ ‫به ابادانی و بهبود وضع معیشتی مردم منطقه و‪...‬‬ ‫ازجمله مهم ترین انهاست‪.‬‬ ‫معادن س��نگ اهن س��نگان دارای ذخیره ای‬ ‫بیش از ‪ ۱.۵‬میلیارد تن سنگ اهن با عیار مناسب‬ ‫ف��راوری و عناصر مزاحم کم و قابل جداس��ازی‪،‬‬ ‫شرایط بسیار مناس��ب رخنمون های سنگ اهن‬ ‫که هزینه های استخراج و باطله برداری را کاهش‬ ‫می ده��د و یک��ی از منابع خ��دادادی در منطقه‬ ‫س��نگان می باش��دکه با توجه به نزدیکی معادن‬ ‫وکارخانجات در ح��ال احداث به خطوط راه اهن‬ ‫سراسری ش��رایط بسیار مناس��بی جهت حمل‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫محصوالت به بازارهای مصرف می باشد‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران ‪ ۵‬شرکت‬ ‫س��رمایه گذار نس��بت به س��رمایه گذاری جهت‬ ‫احداث کارخانجات کنس��انتره و گندله سازی به‬ ‫میزان ‪ ۱۷.۵‬میلیون تن کنس��انتره و ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تن گندله س��نگ اهن در منطقه س��نگان اقدام‬ ‫کرده اند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه‪ ۵ :‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره و ‪ ۵‬میلیون تن گندله‬ ‫‪ -۲‬ش��رکت توس��عه ملی‪ ۲.۵ :‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره و ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله‬ ‫‪ -۳‬ش��رکت فوالد خراسان‪ ۲.۵ :‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره‬ ‫‪ -۴‬ش��رکت فوالد شرق کاوه‪۲.۵ :‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره و ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله‬ ‫‪ -۵‬مشارکت ایمیدرو بانک پارسیان‪ ۵ :‬میلیون‬ ‫تن کنسانتره و ‪ ۵‬میلیون تن گندله‬ ‫درحال حاض��ر تع��دادی از ای��ن کارخانج��ات‬ ‫همچون کارخانه کنس��انتره شرکت توسعه ملی‬ ‫و کارخانج��ات گندله س��ازی ش��رکت های اپال‬ ‫پارسیان و فوالد سنگان (مبارکه) به بهره برداری‬ ‫و مابقی در حال احداث هس��تند که با راه اندازی‬ ‫ای��ن کارخانج��ات حدود یک س��وم م��واد اولیه‬ ‫کارخانجات فوالدس��ازی کشور جهت رسیدن به‬ ‫اهداف تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫با سرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫جهت احداث کارخانجات کنسانتره و گندله ده ها‬ ‫هزار نفر به طور مس��تقیم و غیرمستقیم مشغول‬ ‫به کار خواهند ش��د و منطقه سنگان قطب تولید‬ ‫کنسانتره و گندله کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫اکتش��افات تفضیل��ی توده ه��ای اصلی معادن‬ ‫س��نگان و طراحی ه��ای اس��تخراجی و عملیات‬ ‫اماده س��ازی معادن و جاده ه��ای معدنی تکمیل‬ ‫و ام��اده اس��تخراج با حداکثر ظرفیت می باش��د‬ ‫که م��واد اولیه کلی��ه کارخانجات ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذار منطقه را تامین خواهد نمود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مجتم��ع س��نگان س��نگ اهن‬ ‫موردنیاز کارخانجات شرکت های اپال پارسیان و‬ ‫توسعه ملی و سنگ شکن های دانه بندی را تامین‬ ‫و طب��ق برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده با تکمیل‬ ‫کارخانجات طی دو یا س��ه سال اینده و تکمیل‬ ‫فرایند انتخاب دو پیمانکار عملیات اس��تخراج و‬ ‫باطله برداری در حال انجام اس��ت و س��نگ اهن‬ ‫موردنیاز کارخانجات تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫حیات الومینای ایران وابسته به معدن تاش‬ ‫ب��ه روش ارام انجام دهیم تا کمترین اس��یب را از‬ ‫نظر صدا و الودگی هوا داش��ته باشد و این موضوع‬ ‫با دانش اتش��باری قابل کنترل اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ما مس��یر کامیون ه��ا را با مالچی که خ��ود از نوع‬ ‫سازگار با محیط زیس��ت است مالچ پاشی می کنیم‪.‬‬ ‫ی خ��ود را بلوک گذاری‬ ‫ما تمام محوط��ه معدنکار ‬ ‫کردیم که عدولی از این محدوده نداش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫بحث حیوانات وحشی ش��امل بز کوهی نیز مطرح‬ ‫است که همیشه گله های بز کوهی در اطراف معدن‬ ‫مشاهده می شوند چون ما برایشان علوفه می ریزیم‬ ‫و ابشخور ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫در س��الی که رونق تولید نام دارد شاهد هستیم‬ ‫ک��ه حیات یک��ی از صنای��ع اصلی و مادر کش��ور‬ ‫به واسطه تعطیلی معدن بوکسیت تاش در شاهرود‬ ‫به خطر افتاده است‪.‬‬ ‫کارخانه تولید پودر الومینای جاجرم از بوکسیت‬ ‫اس��تفاده می کن��د و ای��ران در این زمین��ه‪ ،‬ذخایر‬ ‫معدن��ی خ��وب و غنی ندارد‪ .‬بااین ح��ال معدنی به‬ ‫ن��ام تاش در ش��اهرود قرار دارد که مدتی اس��ت با‬ ‫شکایت سازمان های مردم نهاد بهره برداری از ان به‬ ‫حال تعلیق درامده اس��ت‪ .‬درباره اخرین وضعیت و‬ ‫سرانجام بهره برداری از معدن بوکسیت تاش با تورج‬ ‫زارع‪ ،‬مدیرعامل الومینای جاجرم گفت وگویی انجام‬ ‫دادیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹چه ادعاهایی مطرح است؟‬ ‫‹ ‹اقای زارع‪ ،‬بهره برداری از معدن بوکسیت‬ ‫تاش به کجا رس�ید؟ در زمینه رفع مش�کالت و‬ ‫اختالف ان با محیط زیست اقدامی شده است؟‬ ‫‪146‬‬ ‫این مع��دن یکی از بهترین مع��ادن ایران از نظر‬ ‫رعایت مالحظات محیط زیس��تی است‪ .‬بدون شک‬ ‫اقای س��رقینی که معاون معدنی وزارتخانه هستند‬ ‫و با تمام معادن اش��نایی و بر انها اشراف دارند و از‬ ‫این معدن به طور ویژه بازدید کرده اند بر این صحه‬ ‫می نهن��د‪ .‬ضمن انک��ه ما در همه معادن ش��رکت‬ ‫الومینا این مالحظه ه��ا را داریم اما در معدن تاش‬ ‫به ط��ور ویژه ای��ن کار را انجام می دهی��م‪ .‬درباره‬ ‫موضوع اب که گفته می ش��ود بهره برداری از معدن‬ ‫تاش ممکن است مشکالتی به وجود اورد اقدامات‬ ‫مهمی انجام داده ایم؛ با دانش��گاه شیراز و با بهترین‬ ‫استادان این حوزه که پیشینه کار صنعتی دارند نیز‬ ‫قراردادی امضا کرده ایم که در ان اطالعات اولیه را‬ ‫دیدند و گفتند کوچک تری��ن نگرانی بابت الودگی‬ ‫اب وجود ن��دارد‪ .‬بااین حال مطالع��ات و گرداوری‬ ‫مس��تندات در حال انجام اس��ت‪ .‬ایراد دیگری که‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری از این معدن گرفته می ش��ود این‬ ‫اس��ت که سطح تخریب در کوه ها زیاد است‪ .‬سطح‬ ‫معدنکاری ما در حد ‪ ۲۰۰‬هکتار است‪ .‬کارشناسان‬ ‫حوزه اب بهتر می دانند که این سطح‪ ،‬قابل توجهی‬ ‫نیس��ت و به هیچ وج��ه در حوزه ابری��ز تاثیر ندارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ما در تاش‪ ،‬کارخانه نداریم که فاضالب‬ ‫داشته باش��د؛ ش��رکت ما در تاش یک معدنکاری‬ ‫خیلی ساده دارد‪ .‬اگر معدن تاش را با معادن بزرگ‬ ‫کش��ور مقایسه کنید متوجه می شوید که نحوه کار‬ ‫م��ا با انها فرق خاصی ندارد‪ .‬بحث دیگر این اس��ت‬ ‫که در معدن تاش‪ ،‬ماده معدنی بوکسیت در سطح‬ ‫قرار دارد‪ .‬وقتی به س��ازند اس��ماری برس��یم دیگر‬ ‫زیر ان بوکس��یتی وجود ن��دارد؛ درحالی که منبع‬ ‫ذخیره پس ازاین شروع می شود‪ .‬ضمن اینکه سطح‬ ‫معدنکاری ما در مقایسه با حوزه ابریز منطقه بسیار‬ ‫جزئی است‪ .‬دوس��تان محیط زیستی بهتر می دانند‬ ‫که اب در این الیه ها تشکیل نمی شود‪ .‬مورد دیگر‬ ‫اینکه ما تمام پایش های اب را به صورت ماهانه انجام‬ ‫می دهیم و کوچک ترین گزارش��ی مبنی بر الودگی‬ ‫اب نداری��م‪ .‬موضوع الودگی ه��وا را مطرح کردند‬ ‫که به نظر نمی رس��د با کار یک��ی دو لودر‪ ،‬الودگی‬ ‫هوایی چندانی به وجود بیاید‪ .‬همانند سایر معادن‬ ‫دیگر کش��ور‪ ،‬عملیات اتشباری داریم و حتی کمتر‬ ‫از معادن دیگر اس��ت زیرا برخی بخش های معدن‬ ‫مشابه‪ ،‬خاک و اتشباری نیاز ندارد اما درحال حاضر‬ ‫قراردادی با دانش��گاه تهران داریم که اتش��باری را‬ ‫در کل بحث های محیط زیس��تی در معدن تاش‬ ‫ف اقایانی که این مس��ائل را‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬اگر حر ‬ ‫مط��رح می کنند پایه فن��ی دارد ما حاضریم در هر‬ ‫محکم��ه ای که انها قبول دارن��د حضور پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر فکر می کنند در این زمینه کارش��ناس ایرانی‬ ‫یافت نمی ش��ود از هر کش��ور دیگری که این موارد‬ ‫را رعای��ت می کنند متخصص بیاوریم‪ .‬درصورتی که‬ ‫ثابت ش��ود کوچک ترین الودگی ایجاد کرده ایم ما‬ ‫خودمان معدن را تعطیل می کنیم چراکه متعلق به‬ ‫بخش دولتی هستیم و نمی خواهیم محیط زیست را‬ ‫الوده کنیم بلکه به عنوان بخش دولتی ‪ ،‬دغدغه های‬ ‫محیط زیستی بسیاری داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ پس مخالفت ها از چه ناحیه ای ساماندهی‬ ‫و هدایت می شود؟‬ ‫ما به مخالفان می گوییم هرکس��ی مخالفتی دارد‬ ‫و مس��تنداتی مبنی بر رعایت نکردن محیط زیست‬ ‫و مش��کالت معدن دارد بیاید و از نزدیک داده ها و‬ ‫اطالع��ات ما را ببیند‪ .‬ب��ه حتم واقعیت را می فهمد‬ ‫و مخالفتی با کار ما نخواهد داش��ت‪ .‬پس مخالفان‬ ‫نااگاه ان��د یا اهداف دیگری دارن��د که ما نمی دانیم‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫‹ ‹درحال حاضر این معدن کار می کند؟‬ ‫این معدن ‪ ۲‬ماه اس��ت که غیرفعال ش��ده است‪.‬‬ ‫من روی حس��ابم با کس��انی اس��ت که دوس��تدار‬ ‫محیط زیست هستند تا با مستندات موضوعشان را‬ ‫به م��ا بگویند که به طور حت��م رعایت می کنیم اما‬ ‫تعطیلی معدن در شرایط تحریم کشور باعث ایجاد‬ ‫مشکالت برای صنعت‪ ،‬مردم و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز در گفتگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫در صورت تامین اعتبار تا ‪ ۸‬ماه دیگر اولین‬ ‫محصول الومینایز بومی تولید خواهد شد‬ ‫ش��رکت صنای��ع ورق ه��ای پوش��ش دار ت��اراز‬ ‫چهارمحال عملیات اجرای خط پیوس��ته گالوانیزه‬ ‫و گالوالوم با ظرفیت اس��می ‪ ۳۳۰‬هزار تن در سال‬ ‫را در تیرم��اه ‪ 1390‬اغاز کرد و در ابان ماه ‪1395‬‬ ‫به پایان رس��اند‪ .‬محصوالت این شرکت در صنایع‬ ‫لوازم خانگ��ی‪ ،‬صنع��ت س��اختمان و صنایع تولید‬ ‫قطعات خودرو کاربرد دارند‪ .‬همچنین این شرکت‬ ‫قص��د دارد ب��ا بومی س��ازی ورق الومینایز که در‬ ‫خودروسازی و صنایع خانگی کاربرد دارد ساالنه از‬ ‫خروج ‪ 80‬میلیون دالر ارز پیشگیری کند‪.‬‬ ‫درب��اره ش��رکت ت��اراز و برنامه های این‬ ‫ش��رکت ب��رای بومی س��ازی ب��ا مجی��د رضاپور‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز‬ ‫چهارمحال به گفت وگو نشس��ت ه است که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫واردات صادرات بسته شده و بسیاری از واحدها در‬ ‫تامین قطعات یدکی خود با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫البته در چند س��ال گذشته‪ ،‬بخش قابل توجهی از‬ ‫قطعات فوالدس��ازان بومی شده است‪ .‬فوالدسازان‬ ‫باید به همدیگر اعتم��اد کنند و تجهیزات خود را‬ ‫حتی المقدور از داخل تامین کنند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫تامین کنن��دگان باید بتوانند تجهیزات و قطعات را‬ ‫به سمت بومی سازی سوق دهند‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت برخی قطع��ات به ط��ور موردی‬ ‫بومی سازی شده باشند اما سایر شرکت ها بی اطالع‬ ‫باش��ند که با این نمایش��گاه‪ ،‬ارتب��اط خوبی بین‬ ‫تولیدکنن��دگان قطعات یدک��ی و تامین کنندگان‬ ‫مواد اولیه برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹درحال حاض�ر بیش�ترین واردات ما به چه‬ ‫بخش هایی مربوط می شود؟‬ ‫‹ ‹عملک�رد ش�رکت ت�اراز در س�ال ‪1397‬‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬ش��رکت تاراز حدود ‪ 144‬هزار‬ ‫تن تولید داش��ت که ‪ ۱۵‬هزار ت��ن ان به صادرات‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬البته تولید ش��رکت ما به‬ ‫دلی��ل تحوالت اخی��ر و قوانینی ک��ه دولت درباره‬ ‫قیمت گذاری ه��ا در ماه ه��ای گذش��ته وضع کرد‬ ‫روند کن��دی پیدا ک��رد‪ .‬پیمان س��پاری ارزی نیز‬ ‫س��بب کاهش ص��ادرات به کش��ورهای ع��راق و‬ ‫افغانس��تان ش��د‪ .‬با توجه به رکود ایجادشده‪ ،‬روند‬ ‫سیاس��ت گذاری باید به نحوی باشد که واحدهای‬ ‫فوالدی را به سمت صادرات بیشتر سوق دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹محص�ول جدید ش�رکت ش�ما چیس�ت و‬ ‫برنامه اجرای ان به چه صورت است؟‬ ‫خ��ط تولید ش��رکت ت��اراز توانای��ی تولید ورق‬ ‫خاص��ی ب��ه ن��ام الومینای��ز را داردک��ه موردنیاز‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی و صنایع خانگی است‪.‬‬ ‫این ورق وارداتی است و نیاز ان در کشور به ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن می رسد که تا دو ماه پیش از کره جنوبی و‬ ‫چین وارد کشور می شد و درحال حاضر مسیر ورود‬ ‫ان با اعمال تحریم ها مس��دود شده است‪ .‬شرکت‬ ‫تاراز در زمینه تامین محص��ول الومینایز‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را در چند ماه گذش��ته اغاز کرده و در ‪ ۸‬ماه‬ ‫اینده می تواند نیاز کش��ور را به ان��دازه ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن برطرف کند‪ .‬بومی س��ازی ورق الومینایز‪ ،‬کار‬ ‫مش��ترکی است بین ش��رکت تاراز ‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان و خودروس��ازان که در حال انجام است و‬ ‫امیدواریم نیاز کشور به این ورق را برطرف کنیم‪ .‬با‬ ‫بومی شدن این ورق‪ ،‬ساالنه می توان ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫یورو از خروج ارز بابت واردات این محصول کاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه و جش�نواره ملی فوالد را تا چه‬ ‫اندازه متف�اوت از جش�نواره های دیگر فوالد‬ ‫می دانید؟‬ ‫نمایش��گاه و جشنواره ملی فوالد به لحاظ تاکید‬ ‫بر بومی س��ازی واحدهای فوالد می تواند نمایشگاه‬ ‫ویژه ای به ش��مار رود‪ .‬البته قرار است روزی به نام‬ ‫روز مل��ی فوالد‪ ،‬نام گذاری ش��ود‪ .‬در کش��ور ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد تولید می شود بنابراین الزم است‬ ‫روزی را به نام فوالد در تقویم کشور ثبت کنیم‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم کنونی‪ ،‬بسیاری از مسیرها برای‬ ‫در زمین��ه روان کننده ه��ا‪ ،‬برخ��ی م��واد اولی��ه‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬الیاژها و فروالیاژها‪ ،‬واردات داریم‪ .‬در‬ ‫بخش قطعات یدکی خ��اص به ویژه در زمینه برق‬ ‫و الکترونیک به بومی سازی نیاز داریم‪ .‬شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و ش��رکت های تولیدکننده تجهیزات‬ ‫الکتریکی باید س��رمایه گذاری بیش��تری به عمل‬ ‫اورن��د‪ .‬البته در زمینه تجهیزات مکانیکی ش��اهد‬ ‫پیش��رفت های قابل توجهی بوده ای��م‪ .‬برخی از این‬ ‫مواد یا تجهی��زات در داخل تولید ش��ده اند اما به‬ ‫اندازه ظرفیت ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد در کشور نیست‬ ‫ک��ه بتواند تمام ان را پوش��ش دهد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در افق توس��عه ملی فوالد که قرار است‬ ‫به ‪ ۵۵‬میلیون تن برسیم باید تمام تولیدکنندگان‬ ‫تجهیز ش��وند و در این زمین��ه نیز دولت از طریق‬ ‫صندوق ه��ای حمایت��ی‪ ،‬حمای��ت کند تا س��قف‬ ‫موردنی��از این قطعات مکانیک��ی و حتی الیاژهای‬ ‫خ��اص را تولید کنند‪ .‬به طورکل��ی در فروالیاژها و‬ ‫الکترود گرافیتی در داخل ب��ا کمبودهایی روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬این نمایشگاه نیز فرصت مناسبی است که‬ ‫این نیازمندی ها شناس��ایی شده و وابستگی ما به‬ ‫خارج از کش��ور کمتر شود‪ .‬از سوی دیگر می طلبد‬ ‫ک��ه بخش معدن با فوالد و س��ازندگان تجهیزات‪،‬‬ ‫تعامل بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫خیز بلند بیمه دی جهت پیشرفت و سوداوری بیشتر‬ ‫ش��رکت بیمه دی یکی از شرکت های بیمه ای در‬ ‫کش��ور و دارای خدمات بیمه ای متنوعی است که با‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند‬ ‫و توانس��ته با جلب اعتماد مشتریان و ارائه خدمات‬ ‫عالی جای خود را در بازار بیمه ای کشور باز کند‪.‬‬ ‫ش��رکت «بیمه دی» در س��ال ‪ ۹۷‬عملکرد قابل‬ ‫قبولی از خود به نمایش گذاش��ت و توانست خود را‬ ‫از دام زیان انباش��ته رهایی بخشد و به سود انباشته‬ ‫‪ ۱۲۷‬میلیارد ریالی برس��د‪ .‬این شرکت با رشد ‪۳۷‬‬ ‫درصدی نس��بت به سال ‪ ۹۶‬توانست برای هر سهم‬ ‫‪ ۴۰۰‬ریال سود کسب کند‪.‬‬ ‫روند س��وداوری این ش��رکت بیمه در س��ال‪‎‬های‬ ‫گذش��ته رو به رشد بوده است‪ .‬البته افت سود سال‬ ‫‪ ۹۵‬به جهت تغییر س��ال مالی است که موجب شد‬ ‫این سال در ‪ ۹‬ماه خالصه شود‪.‬‬ ‫حق بیمه صادره با رش��د جالب توجه ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫به رقم ‪ ۳۶‬هزار میلیارد ریال نزدیک شد اما از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬خسارت پرداختی‪ ،‬رشد عجیبی داشت و از ‪۷‬‬ ‫به ‪ ۲۴‬هزار میلیارد ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫بررس��ی روند س��ال‪‎‬های اخیر نش��ان می‪‎‬دهد که‬ ‫حق بیمه صادره ش��تاب صعودی بیش��تری داشته‬ ‫و در مقابل‪ ،‬خس��ارت پرداختی نتوانس��ته پا به پای‬ ‫حق بیمه صادره رش��د کند و به م��رور زمان فاصله‬ ‫این دو از یکدیگر افزایش یافته اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫بیانگر عملکرد مناس��ب «بیمه دی» در س��ال‪‎‬های‬ ‫اخیر است‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه این اس��ت که شرکت برای سال‬ ‫‪ ۹۸‬مبلغ��ی در ح��دود ‪ ۳۹‬هزار میلی��ارد ریال حق‬ ‫بیمه صادره پیش‪‎‬بینی کرده که نس��بت به سال ‪۹۷‬‬ ‫رش��د ‪ ۸.۵‬درصدی را به معرض نمایش می‪‎‬گذارد‪.‬‬ ‫با توجه به روند س��ال‪‎‬های اخیر و رش��د فزاینده در‬ ‫این زمینه به نظر می‪‎‬رس��د شرکت کمی محتاطانه‬ ‫و محافظه‪‎‬کارانه پیش‪‎‬بینی کرده و توان تحقق ارقام‬ ‫باالتر را نیز دارد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬س��ود ناخالص فعالیت بیمه‪‎‬ای (قبل از‬ ‫درامد س��رمایه‪‎‬گذاری از مح��ل ذخایر فنی) تنها ‪۷‬‬ ‫درصد رش��د به خ��ود دید اما به مدد رش��د درامد‬ ‫س��رمایه گذاری ها از محل ذخایر فنی و سایر منابع‪،‬‬ ‫سود خالص در سطح ‪ ۹۹۹‬میلیارد ریال قرار گرفت‪.‬‬ ‫حفظ ضریب ترکیبی مناس��ب در همه رش��ته‪‎‬ها‪،‬‬ ‫کنترل رشته‪‎‬های زیانده‪ ،‬توسعه بیمه‪‎‬های زندگی به‬ ‫منظور توسعه منابع س��رمایه گذاری پایدار و کسب‬ ‫بازدهی مناس��ب از جمله مواردی است که می‪‎‬تواند‬ ‫«ودی» را امسال به ارقام جدیدی در امر سودسازی‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به پرتف��وی «ودی» حاکی از س��هم ‪۹۳‬‬ ‫درصدی رش��ته درمان دارد که برای سال ‪ ۹۸‬سهم‬ ‫‪ ۹۱‬درصدی پیش بینی ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫درحالی که در سال گذشته بیمه زندگی سهم بسیار‬ ‫ناچیز و در حد صفر از پرتفوی ش��رکت داش��ت در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به سهمی بیش از یک درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیریت ریسک و عقد قراردادهای بیمه‪‎‬ای درمان‬ ‫و خرد با نرخ مناسب و همچنین کنترل هزینه‪‎‬های‬ ‫خس��ارت در ای��ن بخش‪‎‬ها می‪‎‬توان��د «ودی» را در‬ ‫تحقق س��ودهای بیشتر یاری رس��اند و انتظارات از‬ ‫رشد سوداوری را تحقق بخشد‪.‬‬ ‫شرکت بیمه دی یک شرکت بیمه ای سهامی عام‬ ‫ب��وده و از س��هامداران عمده این بیم��ه می توان به‬ ‫ش��رکت هایی چون موسس��ه اندوخته شاهد‪ ،‬بانک‬ ‫دی‪ ،‬صندوق بس��یجیان‪ ،‬س��ازمان صنایع و معادن‬ ‫کوثر‪ ،‬س��ازمان اقتصادی کوثر‪ ،‬بانک دی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫اتی��ه س��ازان دی‪ ،‬تعاونی مس��کن بانک دی و …‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬مدیرعام��ل ش��رکت تغیی��ر کرد و‬ ‫محمدرضا کش��اورز در ش��هریور ‪ ۹۷‬به جای مجید‬ ‫بختیاری س��کان هدای��ت این ش��رکت را بر عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫از خدم��ات بیمه ای ش��رکت بیمه دی می توان به‬ ‫بیمه خودرو‪ ،‬بیمه حمل ونقل‪ ،‬بیمه مسئولیت‪ ،‬بیمه‬ ‫اش��خاص‪ ،‬بیمه مهندس��ی‪ ،‬بیمه اتش سوزی‪ ،‬بیمه‬ ‫عمر انفرادی و … اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش خدمات بیمه ای خودرو این ش��رکت‬ ‫خدماتی چون بیمه ش��خص ثالث و انواع بیمه های‬ ‫بدن��ه خ��ودرو را ارائه می کن��د‪ .‬در بخش بیمه های‬ ‫اش��خاص نیز این شرکت توانسته است با ارائه بیمه‬ ‫خدم��ات درمانی و بیمه مکمل درم��ان هزینه های‬ ‫درمان��ی را ت��ا حد بس��یار زی��ادی کاه��ش دهد و‬ ‫کمک حال بس��یاری از افراد جامعه باشد‪ .‬بیمه دی‬ ‫توانسته است تا کارها و خدمات بزرگی را در صنعت‬ ‫بیمه کش��ور انجام و روند رو به رش��د خود را ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی از ان اس��ت که در دی ماه ‪۹۷‬‬ ‫قرارداد درمان تکمیلی بنیاد شهید و پوشش جامعه‬ ‫جانبازان و ایثارگران کشور تمدید شده و بیمه دی‬ ‫ب��ا توجه به متغیرهای کالن اقتصادی کش��ور برای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب‪ ،‬بهترین نرخ و ش��رایط فنی را‬ ‫به بنیاد شهید پیشنهاد داد و این قرارداد برای یک‬ ‫س��ال دیگر تمدید شده اس��ت‪ .‬بنابراین افراد تحت‬ ‫تکفل بنیاد ش��هید برای یک سال دیگر می توانند از‬ ‫خدمات بیمه ای این شرکت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫عملکرد سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان در دولت تدبیر و امید‬ ‫از ابتدای دولت تدبیر و امید و از ابتدای ش��هریور‬ ‫‪ ۹۲‬تاکن��ون‪ ،‬تع��داد ‪ ۹۴۸‬پروانه بهره ب��رداری در‬ ‫بخش صنعت اس��تان با س��رمایه گذاری بالغ بر ‪۳۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و اش��تغال ‪۱۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۴‬نفر‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫سبک و سنگین نیز فعالیت می کند‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی همچنین از استقرار یک واحد از‬ ‫دو واحد تولیدی کش��ور در زمینه تولید سلول های‬ ‫خورشیدی در استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین تعداد جوازهای تاس��یس صادرشده در‬ ‫ای��ن مدت ‪ ۵۷۶۷‬فقره با پیش بینی اش��تغال ‪۱۴۱‬‬ ‫هزار نفر و س��رمایه گذاری ‪ ۲۰۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخش معدن اس��تان سمنان و طی این مدت‬ ‫‪ ۳۰۶‬پروان��ه اکتش��اف و تع��داد ‪ ۲۲۱‬فقره گواهی‬ ‫کشف صادر شده اس��ت‪ .‬همچنین در دولت تدبیر‬ ‫و امی��د تعداد ‪ ۳۲۵‬فق��ره پروانه بهره برداری معدن‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ ۱۷۹۰‬میلیارد ریال و اشتغال زایی‬ ‫‪ ۲۳۲۱‬نفر صادر شده است‪ .‬در بخش تجارت استان‬ ‫س��منان و از ابت��دای دولت محترم تدبی��ر و امید‬ ‫تاکنون تعداد ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۹۴‬فقره ثبت سفارش به‬ ‫ارزش ‪ ۱۲۸‬میلیون دالر در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان از افزایش ‪ 44‬درصدی ذخایر اکتش��افی‬ ‫معادن استان در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی با اعالم این خبر گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته تعداد ‪ 23‬فقره گواهی کشف با تناژ ذخیره‬ ‫بی��ش از ‪13‬هزار تن و هزین��ه عملیاتی حدود ‪25‬‬ ‫میلیارد ریال در بخش معدن استان صادر شده که‬ ‫از نظر تناژ ذخیره نس��بت به سال ‪ 44 ، 96‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صدور ‪ 131‬فق��ره مجوز معدنی‬ ‫در استان طی سال گذش��ته تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،97‬تعداد ‪ 32‬فقره پروانه اکتشاف‪ 50 ،‬فقره مجوز‬ ‫اجازه برداش��ت ‪ 23 ،‬فقره گواهی کشف و ‪ 26‬فقره‬ ‫پروان��ه بهره برداری در بخش معدن اس��تان صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان اظهار کرد‪ :‬تعداد ‪ 32‬فقره پروانه اکتشاف‬ ‫با هزینه پیش بینی ش��ده حدود ‪ 67‬میلیارد ریال و‬ ‫تعداد ‪ 50‬مجوز اجازه برداش��ت با استخراج بیش از‬ ‫یک میلیون تن در س��ال گذش��ته در بخش معدن‬ ‫استان صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ 44‬درص�دی ذخای�ر اکتش�افی‬ ‫معادن در استان سمنان‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۳۰۶‬پروانه اکتشاف معدن‬ ‫‹ ‹عملک�رد مالی س�منان در زمینه صادرات و‬ ‫واردات‬ ‫میزان صادرات در اس��تان سمنان طی این مدت‬ ‫‪ ۲۵۱۰‬هزار تن کاال به ارزش بیش از ‪ ۸۷۸‬میلیون‬ ‫دالر است و میزان واردات طی این مدت ‪۱۲۹‬هزار‬ ‫تن به ارزش ‪۲۸۲‬میلیون دالر می باشد‪.‬‬ ‫در این م��دت تعداد ‪ ۳۶۸‬کارت بازرگانی صادر و‬ ‫تعداد ‪ ۸۹۴‬کارت بازرگانی نیز تمدید ش��ده است‪.‬‬ ‫در بخش رونق تولید و رفع موانع تولید اس��تان در‬ ‫این مدت تعداد ‪ ۱۶۳‬جلسه کارگروه ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید تش��کیل ش��ده است که پرونده‬ ‫‪ ۷۹۱‬واحد مش��کل دار بررس��ی و جهت رفع موانع‬ ‫موجود ‪ ۱۸۰۱‬مصوبه ب��ه تصویب اعضای کارگروه‬ ‫رسیده اس��ت که ‪ ۷۱‬درصد مصوبات‪ ،‬اجرا و مابقی‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقدار تسهیالت اختصاص داده شده‬ ‫در بخش تسهیالت رونق تولید از ابتدای شهریور‬ ‫‪ ۹۲‬تاکن��ون تعداد ‪ ۴۵۲‬واح��د تولیدی صنعتی به‬ ‫ارزش بیش از ‪۱۵‬هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق‬ ‫تولید دریافت کرده اند که تعداد ‪ ۱۴‬واحد مربوط به‬ ‫بازس��ازی و نوسازی‪ ۴۷۷ ،‬واحد سرمایه در گردش‬ ‫و ‪ ۵۱‬واحد نیز طرح نیمه تمام می باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن مدت میزان ‪ ۴۳۷‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫اش��تغال روس��تایی و عش��ایری در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به ‪ ۵۵‬واحد تولیدی پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��وزه نظارت و بازرس��ی اس��تان تعداد ‪۳۶۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۱۴‬فق��ره بازرس��ی از واحدهای صنفی و‬ ‫عرضه کنن��ده خدمات توس��ط ‪ ۴۹‬ب��ازرس صورت‬ ‫گرفته است که تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۷۳۲‬پرونده تخلف‬ ‫تش��کیل و تعداد ‪۲۵‬هزار و ‪ ۲۸۱‬تخلف شناس��ایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید در سمنان از خودرو تا دارو‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان از تولی��د ‪ ۷۸۸‬نوع قطعه خ��ودرو در این‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫به��روز اس��ودی در ادامه گفت‪ :‬تع��داد ‪ ۵۸‬واحد‬ ‫صنعت��ی تولید کنن��ده قطع��ات خ��ودرو به صورت‬ ‫مس��تقل در استان س��منان فعال می باشد و دارای‬ ‫پروان��ه بهره برداری هس��تند و بالغ ب��ر ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی نیز به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در‬ ‫بخش صنعت خودرو فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این اس��تان در زمین��ه تولید ان��واع خودروهای‬ ‫‹ ‹میزان صدور پروانه های بهره برداری‬ ‫به��روز اس��ودی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در بخ��ش صدور‬ ‫پروانه ه��ای بهره ب��رداری ک��ه در واق��ع هم��ان‬ ‫س��رمایه گذاری محقق شده اس��ت تعداد ‪ 26‬فقره‬ ‫پروانه به میزان استخراج ساالنه ‪ 621‬هزار تن انواع‬ ‫مواد معدنی صادر ش��ده که برای این تعداد پروانه‬ ‫ح��دود ‪ 168‬میلیارد ریال س��رمایه گذاری صورت‬ ‫گرفته اس��ت و بی��ش از ‪ 150‬نفر مش��غول به کار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫شرکت تعاونی اریا شیمی‬ ‫تولیدکننده موفق و برگزیده سموم کشاورزی‬ ‫شرکت اریا ش��یمی تولید کننده سموم کشاورزی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۳‬توس��ط تعدادی از فارغ التحصیالن‬ ‫رشته داروسازی در شهر زاهدان تاسیس و در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬به بهره برداری رس��یده است و درحال حاضر‬ ‫یکی از موفق ترین واحدهای تولید سموم کشاورزی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با توج��ه به برنامه های توس��عه‬ ‫کش��ور و تاکید ب��ر ام��ر خصوصی س��ازی تولید و‬ ‫توزیع س��موم دفع افات نباتی (ک��ه تا ان زمان در‬ ‫انحصار وزارت کشاورزی بود ) به بخش خصوصی و‬ ‫تولیدکننده های داخلی واگذار ش��د و این امر باعث‬ ‫ایجاد بازار رقابتی در س��طح کش��ور بین واحد های‬ ‫تولیدکننده داخلی واگذار شد‪ ،‬زمینه رقابت بیشتر‬ ‫واحد های تولید کننده س��موم دفع اف��ات نباتی را‬ ‫فراهم کرد و موجب رش��د هرچه بیش��تر تولیدات‬ ‫باکیفیت از جمله محصوالت ما ش��د‪ .‬نمودار رش��د‬ ‫محصوالت ما در سال های گذشته نشانگر توانمندی‬ ‫شرکت در عرصه رقابت صنعتی است‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫درحال حاضر تعداد کارکنان بیمه شده این شرکت‬ ‫به ‪ ۲۵۶‬نفر رس��یده اس��ت‪ ۱۳۷ .‬نفر در خط تولید‬ ‫مش��غول به کار هستند‪ .‬تعداد شاغلین دفتر تهران‪،‬‬ ‫کارشناسان فروش و کارکنان بخش اداری به ترتیب‬ ‫‪ ۵۱ ،۳۶‬و ‪ ۳۲‬نفر است‪.‬‬ ‫تولید سالیانه‪ ۵۰۰۰ :‬تن‬ ‫فروش سالیانه‪۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ :‬‬ ‫سرمایه ثبتی‪۱۹۹،۹۹۸،۷۵۰،۰۰۰ :‬‬ ‫زمین کارخانه‪ ۳۰۰۰۰ :‬مترمربع‬ ‫زیربنای س��اختمان های تولی��دی و انبار‪۶۰۰۰ :‬‬ ‫مترمربع‬ ‫واحد اداری زاهدان‪ ۴۵۰ :‬مترمربع‬ ‫واحد فروش تهران‪ :‬ساختمان اریا شیمی در بلوار‬ ‫عدل شمالی‬ ‫انب��ار ذخیره کاال‪ :‬یک س��وله ب��ا زیربنای ‪۱۷۰۰‬‬ ‫مترمربع در کهریزک تهران‬ ‫داشتن ازمایش��گاه تجزیه دس��تگاهی‪ ،‬مجهز به‬ ‫پیش��رفته ترین دس��تگاه های گاز کروماتوگ��راف‪،‬‬ ‫لیزر دیفراکش��ن‪ LDPA)، HPLC( ،‬و همچنین‬ ‫ازمایشگاه کالسیک برای کنترل کیفیت سموم‬ ‫خطوط و دارایی های ثابت‪:‬‬ ‫این ش��رکت در ابتدا تنها یک خط فعال داشت اما‬ ‫درحال حاضر دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید‬ ‫سالیانه ‪ ۲۱۳۰‬تن علف کش جامد و مایع‪ ۲۰۰۰ ،‬تن‬ ‫حشره کش جامد و مایع‪ ۱۰۰۰ ،‬تن کود جامع‪۲۰۰ ،‬‬ ‫تن کود مایع‪ ۳۰۰ ،‬تن حشره کش خانگی و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫بطری پت و ‪ ۹‬خط تولید به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪-1‬خط تولید حشره کش ‪EC‬‬ ‫‪-2‬خط تولید سموم علف کش ‪EC‬‬ ‫‪-3‬خط تولید سموم حشره کش ‪SC‬‬ ‫‪-4‬خط تولید سموم حشره کش جامد‬ ‫‪-5‬خط تولید سموم علف کش جامد‬ ‫‪-6‬خط تولید کود جامد‬ ‫‪-7‬خط تولید کود مایع‬ ‫‪-8‬خط تولید بطری پت‬ ‫‪-9‬خط تولید روغن امولسیون شونده‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹شبکه فروش‬ ‫در کنار توس��عه خط��وط تولید‪ ،‬واح��د بازرگانی‬ ‫داخلی ما نیز توس��عه یافته و با بیش از ‪ ۳۰۰‬نقطه‬ ‫فروش در س��طح کش��ور‪ ،‬تولیدات اریا ش��یمی در‬ ‫دورترین استان های ایران نیز توزیع می شود‪.‬‬ ‫این شرکت برای تقویت شبکه فروش محصوالت‬ ‫خ��ود عالوه بر دفت��ر تهران در تمامی اس��تان های‬ ‫کش��ور نیز دارای کارمند فروش مستقر در منطقه‬ ‫است‬ ‫‹ ‹صادرات‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولیدات این شرکت عمدتا در داخل‬ ‫کشور به فروش رسیده و تنها بخشی از ان به خارج‬ ‫کشور صادر می شود‪ .‬در راستای امر توسعه صادرات‬ ‫یک دفتر فروش با کارمند مس��تقر در شهر قندهار‬ ‫افغانس��تان تاس��یس گردیده که عهده دار توس��عه‬ ‫بازار صادراتی ما در این کش��ور اس��ت‪ .‬همچنین با‬ ‫حضور در نمایشگاه بین المللی تاجیکستان در شهر‬ ‫دوش��نبه‪ ،‬نس��بت به بازاریابی محص��والت در این‬ ‫کش��ور اقدام شده اس��ت‪ .‬ازجمله مقاصد صادراتی‬ ‫این ش��رکت می ت��وان به کش��ور های افغانس��تان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬پاکستان و ترکیه اشاره کرد‪.‬‬ ‫کش��ور عراق نیز یک��ی از بازارهای مهم صادراتی‬ ‫ما اس��ت که هرساله مقادیر زیادی از محصوالت ما‬ ‫به صورت غیررس��می به این کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫به منظور س��اماندهی و قانونمند کردن این صادرات‬ ‫یک ش��رکت بازرگانی با سرمایه شرکت اریا شیمی‬ ‫در عراق به ثبت رس��یده و از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬فعالیت‬ ‫خود را شروع کرده است‪.‬‬ ‫مجموع صادرات ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بالغ بر‬ ‫‪ ۲۸/۸۵۶/۵۱۰/۷۸۴‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫مجموع صادرات ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬بالغ بر‬ ‫‪ ۳۱/۳۰۶/۶۲۶/۵۹۸‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫مجموع صادرات ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بالغ بر‬ ‫‪ ۶۹/۸۶۸/۱۷۱/۱۳۱‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫گواهی نامه ها‪:‬‬ ‫گواهینامه اس��تاندارد بین الملل��ی ‪ ISO۹۰۰۱‬از‬ ‫شرکت ‪ TUV‬المان‬ ‫گواهینامه استاندارد بین المللی ‪ ISO۱۴۰۰۱‬از‬ ‫شرکت ‪ TUV‬المان‬ ‫گواهینام��ه اس��تاندارد بین الملل��ی‬ ‫‪ OHSAS۱۸۰۰۱‬از شرکت ‪ TUV‬المان‬ ‫ط��رح نمون��ه اس��تانی از ط��رف وزارت صنایع و‬ ‫معادن در سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫تعاونی برتر در گرای��ش صنعت و برترین تعاونی‬ ‫در کلیه گرایش ها در سطح استان درسای ‪۱۳۸۵‬و‬ ‫‪۱۳۹۳‬‬ ‫کارافرین برتر استانی به انتخاب وزارت کار و امور‬ ‫اجتماعی در سال ‪ ۱۳۸۷‬و ‪۱۳۹۳‬‬ ‫واح��د نمونه صنعتی اس��تان از س��وی س��ازمان‬ ‫صنایع و معادن استان ‪۱۳۸۹‬‬ ‫صادر کنن��ده منتخب از س��وی س��ازمان صنعت‬ ‫معدن و تجارت اس��تان از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬الی ‪۱۳۹۴‬‬ ‫به مدت ‪ ۴‬سال پی درپی‬ ‫منتخ��ب به عنوان تعاونی ویژه صنعتی در س��طح‬ ‫کشور از سوی وزارت تعاون در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫انتخ��اب به عنوان واحد نمونه صنعتی اس��تان در‬ ‫زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان در س��ال های‬ ‫‪۱۳۹۴ ،۱۳۹۳ ،۱۳۹۲‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده شرکت‪:‬‬ ‫توس��عه بازار صادراتی افغانس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬‫ارمنستان و عراق به میزان ‪ ۲۰۰۰۰۰۰‬دالر‬ ‫ایجاد بازار صادراتی در یمن و دیگر کش��ورهای‬‫اسیا میانه‬ ‫توسعه خطوط تولید کودهای شیمیایی‬‫توسعه خط تولید سموم حشره کش خانگی‬‫افزایش تولید به ‪ ۸۰۰۰‬تن سم و کود‬‫افزای��ش فروش تا ‪ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰‬ریال‬‫در سال‬ ‫‪151‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫رفع موانع تولید در مجتمع پتاس خور و بیابانک؛‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬هزار تن پتاس در مجتمع خور‬ ‫جلسه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید مجتمع‬ ‫پتاس خور و بیابانک با حض��ور معاون امور معادن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬رئی��س هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید‬ ‫مواد معدن��ی ایران‪ ،‬جمع��ی از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان در محل مجتمع معدنی پتاس خور‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ک��ه جعفر س��رقینی معاون‬ ‫ام��ور مع��ادن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫غریب پور رئیس هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬جعفری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬پوری��ا فران��ی و عبدالرض��ا هاش��م زایی‬ ‫هاش��م زایی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫صالحی مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان و‬ ‫جمع��ی از مدیران و کارشناس��ان مجتمع پتاس‬ ‫‪152‬‬ ‫خور حضور داشتند ابتدا ش��رکت کنندگان با به‬ ‫بازدید از مجتمع با فرایند تولید اش��نا ش��دند و‬ ‫در ادامه با حضور در نشست بررسی موانع تولید‬ ‫این مجتمع‪ ،‬به بررسی راهکارهای رونق تولید و‬ ‫افزایش بهره وری در این مجتمع پرداختند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی مجتم��ع پتاس خور‪،‬‬ ‫مهندس خداداد غریب پور که در نشس��ت س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید مجتم��ع پتاس خور و‬ ‫بیابانک س��خن می گف��ت افزود‪ :‬مدیری��ت دولتی‪،‬‬ ‫پاش��نه اشیل بنگاه داری در کش��ور است و تجربه‬ ‫انتقال غیر کارشناسی برخی پروژه های کشور گواه‬ ‫این مدعا است‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ :‬متاس��فانه انتق��ال مدیریت و‬ ‫مالکیت طرح ها‪ ،‬تبعات بسیاری برای کشور داشت‬ ‫و در ادامه نباید این مدل نادرس��ت را در طرح های‬ ‫صنعتی و معدنی کشور پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو که در مجتمع خور‬ ‫و بیابان��ک س��خن می گفت اف��زود‪ :‬ایمیدرو تالش‬ ‫می کند در کنار س��رمایه گذار باش��د و بهرمندی از‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش خصوصی با حفظ منافع دولت‬ ‫را بر خود تکلیف می دانیم‪.‬‬ ‫غریب پور ادام��ه داد‪ :‬منابع حاصل از واگذاری ها‪،‬‬ ‫در مناطق محروم س��رمایه گذاری و س��پس برنامه‬ ‫واگذاری پیاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۵‬هزار تن پتاس در خور و بیابانک‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه‬ ‫تولی��د ‪ ۲۵‬هزار تن پتاس طی س��ال ‪ ۹۸‬در خور و‬ ‫بیابانک هدفگذاری شده است گفت‪ :‬مجتمع پتاس‬ ‫در یک چش��م انداز می تواند ب��ه بزرگترین مجتمع‬ ‫استحصال مواد معدنی کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو تاکی��د کرد‪ :‬پتاس‬ ‫خ��ور و بیابانک ب��ا تکمیل زنجی��ره ارزش و تولید‬ ‫محص��والت ب��ا ارزش‪ ،‬گام های اساس��ی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی کشور بردارد‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫اهم فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫با توجه به نام گذاری س��ال توسط مقام معظم‬ ‫رهبری مبنی بر رونق تولید این ش��رکت تمامی‬ ‫بخش های خود را در راس��تای فرم��ان معظم له‬ ‫هماهنگ و راهبری کرده است‪.‬‬ ‫‪.۱‬از جمل��ه مهم تری��ن این اقدام��ات برگزاری‬ ‫نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در زاهدان اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه که با اولویت‬ ‫معرفی خوش��ه های کس��ب وکار برگزار می ش��ود‬ ‫صنایع متفاوتی اعم از غذایی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬سلولزی‪،‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪ ،‬کانی فلزی حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صن��وف االین��ده مزاح��م ش��هری زاهدان‬ ‫س��اماندهی می شوند‪ .‬بر اس��اس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته تا اواس��ط امس��ال امکان اس��تقرار‬ ‫واحد های مزاحم ش��هری در ش��هرک صنعتی به‬ ‫وجود می اید‪.‬‬ ‫از دیگر اقدامات مهمی که قرار اس��ت در سال‬ ‫‪ ۹۸‬انجام شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد‪:‬‬ ‫ش��روع پ��روژه خوش��ه کس��ب وکار خرم��ای‬ ‫بلوچستان‪.‬‬ ‫حض��ور ‪ ۴۵‬واحد تولی��دی در ‪ ۱۰‬نمایش��گاه‬ ‫داخلی و خارجی‪.‬‬ ‫کمک ب��ه افزایش صادرات ‪ ۶‬واح��د تولیدی با‬ ‫ارزش بالغ بر ‪۰۰۰‬ر‪۷۰۰‬ر‪ ۷‬یورو‪.‬‬ ‫همکاری با دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های‬ ‫س��طح اس��تان در زمینه حمایت از رونق تولید (‬ ‫عارضه یابی‪ ،‬رفع نیاز فناورانه‪ ،‬اموزش و‪) ....‬‬ ‫•پیگیری و اح��داث زیرس��اخت های موردنیاز‬ ‫شهرک مشترک مرزی ایران و افغانستان‪.‬‬ ‫•اج��رای زیرس��اخت ها و ایجاد ش��رایط جهت‬ ‫اس��تقرار صنوف مزاحم شهری در شهرک صنفی‬ ‫زاهدان‪.‬‬ ‫•تکمیل ممیزی برای واحد های تولیدی و تهیه‬ ‫شناسنامه برای واحد های تولیدی نواحی صنعتی‬ ‫نگور‪ ،‬بریس و پسابندر‬ ‫•راه ان��دازی مرک��ز اورژانس ش��هرک صنعتی‬ ‫زاهدان کارگاهی‬ ‫•راهبری مدول دوم سیس��تم استحصال مجدد‬ ‫پساب شهرک صنعتی کنارک‬ ‫•برگ��زاری دوره ه��ای اموزش��ی در خص��وص‬ ‫‪ HSSE‬با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط‬ ‫• پیگیری اخذ حد بیش��تر ‪ ۸‬هکت��ار زمین در‬ ‫شهرک صنعتی زاهدان کارگاهی‬ ‫•پیگی��ری و تفاهمنام��ه ب��ا اتش نش��انی برای‬ ‫مدیریت اتش نشانی شهرک صنعتی کامبوزیا‬ ‫•پیگی��ری و اخ��ذ اعتب��ارات ب��رای ایج��اد‬ ‫زیرساخت ها از طریق سازمان مدیریت‬ ‫‹ ‹اهم اقدامات شرکت در سال ‪۹۷‬‬ ‫•به روزرسانی اطالعات طرح ها و وضعیت انها در‬ ‫سیستم ‪MIS‬‬ ‫•رشد بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد تعداد قراردادها و ‪۲۰‬‬ ‫درصد مساحت واگذاری زمین در سال ‪۹۷‬‬ ‫•واگذاری زمین جهت اس��تقرار ‪ ۱۲۵‬نمایشگاه‬ ‫اتومبیل به مساحت حدود ‪ ۳‬هکتار‬ ‫•احداث و تکمیل مدول دوم تصفیه خانه شهرک‬ ‫صنعتی کنارک و بومی سازی دستگاه چربی گیر‪.‬‬ ‫•یکپارچه سازی کنترل و نظارت فاز ‪ ۳‬پروژه های‬ ‫شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی‪.‬‬ ‫•با توجه به دس��تور ریاس��ت محت��رم جمهور‬ ‫مبنی بر احداث ش��هرک مش��ترک مرزی ایران و‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬حوزه فنی نس��بت به انجام مطالعات‬ ‫مربوطه اقدام کرد و در سال ‪ ۱۳۹۷‬موفق به اخذ‬ ‫مد نظر گردید‪ .‬ش��ایان ذکر است طراحی و‬ ‫زمین ّ‬ ‫احداث زیرس��اخت های موردنیاز در برنامه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬لحاظ شده است‪.‬‬ ‫•طراح��ی و اح��داث قس��متی از زون صنف��ی‬ ‫شهرک صنعتی زاهدان (جاده میرجاوه) به وسعت‬ ‫‪ ۸۹‬هکتار‪.‬‬ ‫•پروژه خوشه فرش دس��تباف سیستان خاتمه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫• ( حضور در نمایشگاه بین المللی فرش تهران‪،‬‬ ‫چ��اپ کاتالوگ دوزبان��ه‪ ،‬حض��ور در برنامه های‬ ‫تلویزیون��ی و س��اخت مس��تند ف��رش‪ ،‬برگزاری‬ ‫همای��ش ثبت جهانی فرش سیس��تان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکز فروش محصوالت خوش��ه فرش‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکز خدم��ات تخصصی ف��رش‪ ،‬راه اندازی مرکز‬ ‫طراح��ی فرش در پ��ارک علم و فن��اوری‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��بکه نرم تامین م��واد اولیه و تولید مش��ترک‪،‬‬ ‫اجرای پروژه بروز رس��انی نقوش اصیل سیستان‬ ‫ب��ا طراح و رنگ جدید‪ ،‬اج��رای پروژه نمونه بافی‬ ‫نقوش جدید )‬ ‫•حض��ور ‪ ۴۳‬واح��د تولی��دی در ‪ ۷‬نمایش��گاه‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪( .‬نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک تهران‪ ،‬نمایشگاه حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی ( س��پاه )‪ ،‬نمایش��گاه ایل افرید‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنایع غذایی مشهد ‪ ،۲۰۱۸‬نمایشگاه‬ ‫فرش تهران‪ ،‬نمایش��گاه دس��تاوردهای ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬نمایشگاه صنایع غذایی اودیشای‬ ‫هندوستان )‪.‬‬ ‫•ص��ادرات ‪ ۵‬واح��د تولی��دی ب��ا ارزش بالغ بر‬ ‫‪۰۰۰‬ر‪۴۹۳‬ر‪ ۶‬یورو‪.‬‬ ‫•راه اندازی کلینیک س��یار در محل س��اختمان‬ ‫کس��ب وکار ش��هرک صنعت��ی زاه��دان جه��ت‬ ‫عارضه یابی واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان‪.‬‬ ‫•اس��تقرار یک دس��تگاه اورژانس در ش��هرک‬ ‫صنعتی جاده میرجاوه‬ ‫•اس��تقرار نی��روی مدیری��ت اتش نش��انی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی زاهدان میرجاوه و ش��هرک‬ ‫صنعتی زاهدان کارگاهی‬ ‫•بهره برداری از ‪۱۰‬ایستگاه اتش نشانی تا پایان‬ ‫سال ‪۹۷‬‬ ‫•اس��تقرار ‪۱۰‬دس��تگاه خودرو اتش نش��انی در‬ ‫شهرک ها و نواحی استان‬ ‫‪153‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مروری بر عملکرد شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)‬ ‫شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در‬ ‫اس��فند ‪ ۷۴‬با س��رمایه ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تاسیس‬ ‫شد‪ .‬این مجموعه در سال ‪ ۷۷‬با نماد «و معادن»‬ ‫در بورس پذیرش ش��د‪ .‬چش��م انداز این مجموعه‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬تبدیل ش��دن به برترین شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع‬ ‫‪ CIS‬است‪.‬‬ ‫این مجموعه حفظ و ارتقای ثروت س��هامداران‬ ‫را مهم ترین اصل برای خود می داند و می کوش��د‬ ‫تا ضمن اس��تفاده بهینه از س��رمایه های انسانی و‬ ‫منابع مالی در زنجی��ره ارزش‪ ،‬صنایعی که دارای‬ ‫مزی��ت رقابتی هس��تند‪ ،‬س��رمایه گذاری کند تا‬ ‫ب��ا خل��ق ارزش در قالب ترکیب س��ود یا افزایش‬ ‫ارزش سرمایه گذاری ها‪ ،‬رضایتمندی سهامداران و‬ ‫ذینفعان را محقق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع فعالیت ش�رکت س�رمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)‬ ‫موضوع فعالیت شرکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فلزات (س��هامی عام) عبارت اس��ت از‬ ‫تاس��یس‪ ،‬خرید‪ ،‬مش��ارکت در تامین منابع مالی‬ ‫و س��رمایه گذاری در انواع ش��رکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و واحده��ای صنعت��ی و معدن��ی‪ ،‬س��اختمانی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خدماتی و انج��ام فعالیت های مالی و‬ ‫اعتباری در داخل کشور‪.‬‬ ‫همچنی��ن انج��ام کلیه خدمات مش��اوره ای در‬ ‫زمینه ه��ای تولی��د‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬توس��عه و‬ ‫تکمیل‪ ،‬برنامه ریزی و بودجه بندی‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی‪ ،‬بازاریابی و طراحی سیس��تم های مدیریتی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در خ��ارج از کش��ور به ص��ورت‬ ‫‪154‬‬ ‫مش��ارکتی و قب��ول و اعط��ا نمایندگ��ی و انجام‬ ‫عملیات دیگری که بطور مس��تقیم و غیرمستقیم‬ ‫برای تحقق اهداف مزبور الزم است‪.‬‬ ‫تخصص��ی مع��دن و صنای��ع معدن��ی در منطقه‬ ‫خاورمیانه و کش��ورهای مشترک المنافع (‪)CIS‬‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه اس��تراتژی های کالن ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات (سهامی‬ ‫ع��ام) می ت��وان ب��ه نقش افرینی موثر در رش��د‬ ‫اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫سرامدی بازار س��رمایه کشور در رسیدن بازدهی‬ ‫س��الیانه‪ ،‬کسب عنوان یکی از برترین شرکت های‬ ‫س��رمایه گذاری در مع��ادن ای��ران و خاورمیان��ه‪،‬‬ ‫افزایش وفاداری س��هامداران و مش��تریان با خلق‬ ‫ارزش ه��ای وی��ژه‪ ،‬تقویت س��رمایه های انس��انی‬ ‫متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه و‬ ‫حیات شرکت‪ ،‬متنوع سازی منبع درامدی و توزیع‬ ‫ریسک و سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن‬ ‫جدید در ایران اشاره کرد‬ ‫از جمل��ه مهم تری��ن پروژه ه��ای ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات (سهامی‬ ‫عام) می توان به ش��رکت گس��ترش کاتالیس��ت‬ ‫ایرانیان‪ ،‬ش��رکت کک طبس ایران‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬ش��رکت اهن و فوالد ارفع‪ ،‬کارخانجات‬ ‫تولیدی ش��هید قندی‪ ،‬س��نگ اه��ن گهر زمین‪،‬‬ ‫معدنی صنعتی گل گهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت صنعتی معدنی صبانور در ابان ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تاسیس ش��د و به ثبت رسید‪ .‬این شرکت‬ ‫با هدف اولیه تولید ‪ ۱۳‬نوع از انواع کاتالیس��ت ها‬ ‫شروع به فعالیت کرد و با توجه به محدودیت های‬ ‫موج��ود‪ ،‬تولید ‪ ۹‬ن��وع کاتالیس��ت را در فاز اول‪،‬‬ ‫هدف خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در تیرماه سال ‪ ۹۲‬دستیابی به دانش فنی تولید‬ ‫کاتالیست اسید س��ولفوریک به ثمر رسید و حق‬ ‫اختراع کاتالیس��ت مزبور به ثبت رس��ید‪ .‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مالکیت ‪۸۱‬‬ ‫درصد از سهام این شرکت را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی های کالن‬ ‫‹ ‹ماموریت‬ ‫مهمتری��ن ماموریت ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) عبارت است‬ ‫از تبدیل ش��دن به برترین شرکت سرمایه گذاری‬ ‫تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری‬ ‫محوری در اکتش��اف و استخراج معادن و فراوری‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬نقش افرینی در توس��عه و بازرگانی‬ ‫بخش معدن با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و‬ ‫ذینفعان خود و بازده حداکثری برای سهامداران‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز‬ ‫مهمترین چش��م انداز ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) این است که‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۴‬به یکی از برترین شرکت سرمایه گذاری‬ ‫‹ ‹پروژه ها‬ ‫‹ ‹شرکت کک طبس ایران‬ ‫ش��رکت کک طب��س ای��ران در س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫تاس��یس و در اداره ثب��ت ش��رکت های تهران به‬ ‫ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬ش��رکت در ابان س��ال ‪۸۳‬‬ ‫موفق به اخذ مجوز تاس��یس کارخانه تولید کک‬ ‫از ذغال س��نگ به ظرفیت ‪ ۴۵۰‬ه��زار تن گردید‪.‬‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات‬ ‫مالکیت ‪ ۵۱‬درصد از سهام این شرکت را داراست‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‹ ‹شرکت فوالد خراسان‬ ‫ش��رکت فوالد خراسان در ابان ماه سال ‪۱۳۶۹‬‬ ‫در اداره ثبت ش��رکت های مشهد به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهره برداری از این شرکت با ظرفیت ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن در ابتدای س��ال ‪ ۱۳۸۱‬اغ��از گردید‪.‬‬ ‫چش��م انداز این ش��رکت دس��تیابی به ظرفیت ‪۲‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد در س��ال اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات‬ ‫مالکیت بیش از ‪ ۲۹‬درصد این شرکت را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫ش��رکت اهن و ف��والد ارفع (س��هامی عام) در‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت ‬ ‫خ��ود را اغاز کرد‪ .‬موضوع فعالیت اصلی ش��رکت‬ ‫ایجاد کارخانجات اهن و فوالدسـازی و واحدهای‬ ‫مربوطه در راس��تای پیش��برد و گسترش معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران در نقاط تعیین ش��ده با‬ ‫روش احیای مستقیم‪ ،‬انجام عملیات فوالدسازی‬ ‫ب��ا روش های مختل��ف ذوب و ریخته گری و نورد‬ ‫فلـ��زات اهنـ��ی و تولید انواع قطعات هندس��ی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬احـداث واحده��ای مربوطه و صنایع‬ ‫وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای‬ ‫توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ‪۱۳۶۳‬‬ ‫ب��ا هدف تولید ان��واع کابل های مخابراتی مس��ی‬ ‫و ‪ ۱۰‬میلی��ون ت��ن گندله جه��ت تامین خوراک‬ ‫موردنی��از کارخانج��ات ف��والد و تحق��ق اهداف‬ ‫چش��م انداز توسعه ‪ ۲۰‬س��اله صنایع فوالد کشور‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫ماموری��ت‪ ،‬چش��م انداز و اه��داف این ش��رکت‬ ‫عبارت است از‪ :‬اماده سازی‪ ،‬تجهیز و بهره برداری‬ ‫از انومالی سنگ اهن شماره ‪ ۳‬گل گهر به منظور‬ ‫استخراج ساالنه ‪ ۱۵‬میلیون تن سنگ اهن و ‪۶۰‬‬ ‫میلی��ون تن باطله‪ ،‬جمعاً ‪ ۷۵‬میلیون تن عملیات‬ ‫معدنکاری‬ ‫وکابل ه��ای مخابراتی نوری‪ ،‬توس��عه ارتباطات و‬ ‫ایجاد تحول در ش��بکه عظیم مخابراتی کش��ور‪،‬‬ ‫تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت‬ ‫در ش��هر یزد تاسیس شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۶۸‬شرکت‬ ‫فیبر نوری و سلول خورشیدی با هدف تولید فیبر‬ ‫نوری و پانل های خورشیدی در تهران راه اندازی و‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۸‬دراین شرکت ادغام گردید‪.‬‬ ‫ه��دف اصلی ش��رکت‪ ،‬حف��ظ کیفی��ت درحد‬ ‫استانداردهای جهانی و براورده ساختن انتظارات‬ ‫مش��تریان‪ ،‬تعال��ی صنعتی و اقتص��ادی و حذف‬ ‫وابستگی و حضور موثر در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫اصل مشتری س��االری و بهبود مستمر کیفیت‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬ب��اور قطعی و تثبیت ش��ده مدیران و‬ ‫کارکنان این ش��رکت اس��ت تا در انجام به موقع‬ ‫تعه��دات و در نظر گرفتن نیازها و خواس��ته های‬ ‫مش��تریان و تضمین کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫نهایت دقت و تالش را مبذول نمایند‪.‬‬ ‫این شرکت فعالیت خود را از ابتدای سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫اغاز نموده است‪ .‬این شرکت بزرگترین تولیدکننده‬ ‫سنگ اهن در غرب و شمال غرب کشور می باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فل��زات مالکیت حدود ‪ ۸۹‬درصد از س��هام این‬ ‫شرکت را داراست‪.‬‬ ‫ش��رکت س��نگ اه��ن گهرزمین در س��ال ‪۸۳‬‬ ‫به منظور بهره برداری از انومالی سنگ اهن شماره‬ ‫‪ ۳‬گل گهر با ذخیره ‪ ۶۴۳‬میلیون تاسیس شد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا برنامه ریزی تولید س��االنه ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تن س��نگ اهن به همراه برداشت ‪ ۶۰‬میلیون تن‬ ‫باطله‪ ،‬جمعا ‪ ۷۵‬میلی��ون تن عملیات معدنکاری‬ ‫به منظور تولید سالیانه ‪ ۱۰‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬در اداره ثبت شرکت های سیرجان به ثبت‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬معادن این منطقه با ذخیره بیش‬ ‫از یک میلیارد تن‪ ،‬بیش��ترین ذخیره س��نگ اهن‬ ‫کش��ور را در اختیار دارند‪ .‬درحال حاضر ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات مالکیت‬ ‫‪ ۳۹/۲۲‬درصد سهام این شرکت را دارا می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ اهن گهر زمین‬ ‫‹ ‹صنعتی معدنی صبانور‬ ‫‹ ‹معدنی صنعتی گل گهر‬ ‫‪155‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تشریح کرد‪:‬‬ ‫اهمیت سیاست گذاری منسجم در بخش معدن‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه س�رمایه گذاری فعالیت های معدنی با بیان اینکه معدن تنها بخش�ی از اقتصاد‬ ‫کش�ور اس�ت که در زمان تحریم کمترین اسیب بر ان وارد می ش�ود گفت‪ :‬معدن بخش مزیت داری برای‬ ‫سرمایه گذاری است و در شرایط حاضر به فعلیت رساندن ان مستلزم سیاست گذاری منسجم و کم نوسان‬ ‫است‬ ‫فرید دهقانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی ب��ا اذعان بر ای��ن مطلب که با‬ ‫توج��ه ب��ه وضعیت فعلی بخ��ش معدن ای��ران باید‬ ‫س��رمایه گذاری عمده از حوزه اکتش��اف و استخراج‬ ‫منابع معدنی اغاز و در ادامه در بخش صنایع معدنی‬ ‫به اتمام برس��د گفت‪ :‬جذب منابع سرمایه گذاری در‬ ‫بخش اکتشاف معادن‪ ،‬ظرفیت استخراج مواد معدنی‬ ‫و در نتیجه‪ ،‬تقاضای س��ایر بخش های زنجیره تولید‬ ‫مواد معدنی را افزایش داده و موجبات توسعه معدن‬ ‫را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به این که کشور ما عالوه بر داشتن‬ ‫ظرفیت اکتش��اف معادن‪ ،‬منابع انرژی در دس��ترس‬ ‫باالی��ی نی��ز در اختی��ار دارد تاکید ک��رد‪ :‬می توان‬ ‫ظرفیت های موجود را به مزیت رقابتی بدل کرد ولی‬ ‫چرخه معیوب توسعه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬فقدان‬ ‫تفکر سازمان یافته‪ ،‬نظام مند و پیوسته؛ مانع پیشبرد‬ ‫اهداف اس��ت‪ .‬ب��رای مثال درحال حاض��ر هماهنگی‬ ‫منس��جمی بین صن��دوق و وزارت صنع��ت و معدن‬ ‫برای تزریق به موقع منابع به طرح های سرمایه گذاری‬ ‫مصوب و معرفی ش��ده اکتش��اف وجود ن��دارد‪ .‬اگر‬ ‫درحال حاضر از برنامه حمایت اکتشافی عقب افتادیم‬ ‫یکی از دلیل اصلی ان همین موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیدای�ش صن�دوق بیمه جه�ت از بین بردن‬ ‫ریسک در بخش معادن‬ ‫‪156‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی با بی��ان اینکه صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدن��ی ‪ ۱۰۰‬درصد دولتی و متعلق به‬ ‫ایمیدرو اس��ت گفت‪ :‬صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی‪ ،‬نهادی حاکمیت��ی در بخش‬ ‫معدن بوده که صد درصد س��هام ان متعلق به دولت‬ ‫است که از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬با برخی ماموریت های ویژه‬ ‫تش��کیل ش��د و یکی از اصلی ترین رس��الت های ان‬ ‫پوشش مخاطره اکتشاف بوده است‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به تغییرات سرمایه صندوق از بدو‬ ‫ورود وی به ان عنوان کرد‪ :‬سرمایه صندوق بیمه در‬ ‫ب��دو ورود ما ‪ ۱۱۰‬میلیارد توم��ان بوده که با عنایت‬ ‫به مصوب��ه افزایش به ‪ ۱۴۳‬میلی��ارد و تکمیل اقالم‬ ‫موردنیاز‪ ،‬امیدواریم این رقم را به ثبت برس��انیم که‬ ‫متعاق��ب ان اقدام��ات الزم جهت افزای��ش به ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اقتصاد ایران بانک محور اس��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی نیازمند‬ ‫تامین منابع مالی است و ازانجاکه موضوع اکتشاف و‬ ‫اس��تخراج در معادن حجم باالیی از نقدینگی را الزم‬ ‫دارد اصوال بخش خصوصی چنین امکانی ندارد و باید‬ ‫تامین مالی از س��وی بانک صورت پذیرد درحالی که‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری و مجوزهای اکتش��اف به دلیل‬ ‫ریس��ک باالی بهره برداری برای بانک به عنوان وثیقه‬ ‫قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫ازای��ن رو صن��دوق به عنوان واس��طه میان بخش‬ ‫خصوصی و بانک ش��رایط دریافت وام برای متقاضی‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص اعتب�ار برای تس�هیالت ارزان نرخ‬ ‫در بخ�ش ماش�ین االت معدنی توس�ط صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی درب��اره تخصیص اعتبار برای تس��هیالت در‬ ‫بخش ماشین االت معدنی تصریح کرد‪ :‬این بخش هم‬ ‫یکی دیگر از کارکردهای صندوق است‪.‬‬ ‫طی بررسی های انجام ش��ده به این نتیجه رسیده‬ ‫شد که فعاالن بخش معدن برای تامین ماشین االت‬ ‫خ��ود باز بای��د از طریق بانک ها تامین مالی داش��ته‬ ‫باشند که مشکل تامین وثیقه های موردنیاز قابل توجه‬ ‫بود؛ به همین دلیل رسالت دیگری هم برای صندوق‬ ‫ایجاد شد به این ترتیب که متقاضیان وام برای تامین‬ ‫ماشین االت فقط در بخش معادن کوچک می توانند‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ن گذاش��تن ماش��ین االت موردنظ��ر نزد این‬ ‫ب��ا ره ‬ ‫صن��دوق‪ ،‬بیمه نام��ه و ضمانت نامه های��ی را دریافت‬ ‫کنند که بانک براس��اس انه��ا وام موردنیاز را طبق‬ ‫دستورالعمل هایش پرداخت می کند‪ .‬البته صدور این‬ ‫ضمانت نامه در قالب بررسی های کارشناسی و تایید‬ ‫طرح از نظر اقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم ارزان نرخ بودن تامین مالی در‬ ‫بخش اکتش��اف گفت‪ :‬برای تامین منابع مالی بخش‬ ‫اکتشاف که باید قرض الحسنه و ارزان قیمت باشد به‬ ‫س��مت منابع دولتی‪ ،‬وجوه اداره ش��ده در وزارتخانه‬ ‫رفته اس��ت ولی ظرفی که درست کردند متناسب با‬ ‫ظرفیت کشور نیست‪.‬‬ ‫این ظرف باید بس��یار بزرگ تر ش��ود‪ .‬به اصطالح‬ ‫هم خوان��ی بین حجم وج��وه اداره ش��ده در اختیار‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬س��رمایه صن��دوق و خواس��ته و مطالبه‬ ‫معدن داران وجود ندارد‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به مزیت معدن در مقایسه با دیگر‬ ‫ظرفیت های اقتصادی کشور در زمان تحریم بر لزوم‬ ‫تدبیری ویژه نس��بت به تامین قطعات یدکی تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بخش معدن به دلیل ظرفیت ذاتی ان‬ ‫جزو بخش هایی اس��ت که کمترین و اخرین مراحل‬ ‫از تاثیرپذیری ناش��ی از تحریم ها را خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ی ما در بحث تحریم ها مربوط به‬ ‫بیشترین تاثیرپذیر ‬ ‫ماشین االت و قطعات یدکی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر در بخش قطعات یدکی و نس��بت‬ ‫تامین انها تدبیر ویژه ای نداشته باشیم‪ ،‬ماشین االت‬ ‫معادن زمین گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره انتق��ال پول در بخ��ش خصوصی نیز‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬بخش خصوصی همیش��ه بلد بوده که‬ ‫چگون��ه کار خ��ود را پیش ببرد‪ .‬ش��اید کمی هزینه‬ ‫داشته باشد ولی انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�ریح دس�تاوردهای صن�دوق بیم�ه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در سال ‪۹۷‬‬ ‫دهقانی با تشریح رئوس دستاوردهای صندوق بیمه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین دس��تاوردهای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬صندوق بیمه و ایمی��درو‪ ،‬انعقاد و اجرایی‬ ‫کردن توافقنامه همکاری حمایت از توس��عه و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و عش��ایری با‬ ‫یکی از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای سال‬ ‫‪ ۹۷‬صندوق بیمه‬ ‫و ایمیدرو‪ ،‬انعقاد‬ ‫و اجرایی کردن‬ ‫توافقنامه همکاری‬ ‫حمایت از توسعه و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در مناطق روستایی‬ ‫و عشایری با استفاده‬ ‫از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی در بخش‬ ‫معدن و صنایع‬ ‫معدنی است‬ ‫استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی اس��ت که مبل��غ ‪۱.۵‬میلیارد دالر از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی جهت ایجاد توسعه پایدار‬ ‫در مناطق روستایی توسط مجلس محترم به وزارت‬ ‫کشاورزی و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم‬ ‫معاونت ریاست جمهوری اختصاص یافت که مجری‬ ‫ان نیز وزارت کار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد تفاهمنامه های گوناگون برای تسهیل‬ ‫دریافت تسهیالت معدنکاران‬ ‫وی از دیگر دستاوردهای صندوق انعقاد تفاهمنامه‬ ‫با بانک توس��عه تعاون‪ ،‬پست بانک و بانک سینا بدون‬ ‫س��پرده گذاری یاد کرد و گفت‪ :‬در راستای گسترش‬ ‫فعالیت ه��ای تضمینی صن��دوق و همچنین تامین‬ ‫منابع مال��ی جدید برای بخش مع��دن‪ ،‬صندوق در‬ ‫چارچوب طرح تفاهمنامه های روستایی و همچنین‬ ‫به صورت مس��تقل بدون س��پرده گذاری در بانک ها‬ ‫نس��بت به عقد تفاهمنامه با بانک سینا‪ ،‬پست بانک و‬ ‫بانک توس��عه تعاون‪ ،‬به صورت مجزا اقدام کرده است‬ ‫که با این ظرفیت‪ ،‬متقاضیان صندوق بتوانند از منابع‬ ‫ارزان نرخ و مناسب جهت راه اندازی طرح های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی بدون نیاز به وثیق��ه و تنها با ارائه‬ ‫بیمه نامه بهره گیرند‪.‬‬ ‫دهقان��ی از انعقاد توافقنام��ه ای در جهت افزایش‬ ‫اس��تفاده از توان و ظرفیت س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای استفاده از خدمات مشترک در‬ ‫خصوص بررسی کارشناس��ی معادن و بیمه نامه های‬ ‫صن��دوق‪ ،‬تفاهمنامه ای با س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما همچنین به دس��تور ریاس��ت وقت‬ ‫ایمیدرو با دانش��گاه الزهرا نیز برای اصالح ساختاری‬ ‫معدنی و ارائ��ه راهکار جهت بهب��ود عملکرد توافق‬ ‫پژوهشی منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرایی کردن پروژه ‪CRM‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی با اش��اره به دیگر دستاوردهای صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدن��ی گفت‪ :‬از جمله‬ ‫اقدامات ما در صندوق پیاده س��ازی و اجرایی کردن‬ ‫پ��روژه ‪ CRM‬اس��ت ک��ه در جهت تحق��ق دولت‬ ‫الکترونیک صورت گرفت‪ .‬با اجرای این فرایند زمان‬ ‫فرایند اداری و کارشناسی صندوق برای متقاضیان از‬ ‫‪ ۳‬ماه به ‪ ۴۰‬روز کاهش داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری جلس�ات متع�دد اس�تانی جه�ت‬ ‫اشنایی معدن داران با عملکرد صندوق‬ ‫وی از انجام اسیب شناسی در بخش معدن در میان‬ ‫معدن��کاران گفت و عنوان کرد‪ :‬در ابتدای حضور من‬ ‫مطابق اسیب شناسی که صورت گرفت مشخص شد‬ ‫که معدنکاران اش��نایی چندان��ی با عملکرد صندوق‬ ‫بیم��ه ندارن��د ک��ه در این راس��تا به ‪ ۲۰‬اس��تان و‬ ‫شهرستان کشور سفر کرده و در انجا جلسات استانی‬ ‫برگزار کردیم‪.‬‬ ‫دهقانی افزود‪ :‬مهم ترین برنامه صندوق برای سال‬ ‫‪ ۹۸‬اجرای طرح احیا و بازس��ازی معادن متوس��ط و‬ ‫کوچک با ابتکار و مش��ارکت خانه معدن و ایمیدرو و‬ ‫اتاق بازرگانی است که از مهم ترین ارکان اجرایی ان‬ ‫صندوق بیمه اس��ت‪ .‬از دیگر موارد می توان به ایجاد‬ ‫سیستم مدیریت ریسک اشاره کرد‪.‬مهم ترین موانع و‬ ‫مشکالت کاهش سود تسهیالت است که در سال ‪۹۸‬‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫در گفت وگو با رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان بررسی شد‪:‬‬ ‫عملکرد طرح رونق تولید در استان خوزستان‬ ‫از ابتدای شهریور ماه سال ‪ ۹۷‬تاکنون مبلغ ‪۱۴۱‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک های عامل به‬ ‫واحد های تولیدی پرداخت گردید‪.‬‬ ‫دکت��ر نظ��ری رئیس س��ازمان صنع��ت معدن و‬ ‫تجارت استان خوزس��تان با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای ش��هریورماه س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون مبلغ ‪۱۴۱‬‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت در قالب طرح رونق تولید‬ ‫از س��وی بانک ه��ای عامل ب��ه واحد ه��ای تولیدی‬ ‫پرداخت گردی��د و همچنین تعداد زی��ادی پرونده‬ ‫تسهیالتی نیز توسط بانک ها در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تس��هیالت با نرخ س��ود بهره ‪۱۸‬‬ ‫درصد و بدون لحاظ چک برگش��تی‪ ،‬بدهی معوق‪،‬‬ ‫صورت مالی حسابرسی شده و شاخص های مالی به‬ ‫‪158‬‬ ‫واحد ها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دکتر نظری با بیان اینکه در طی این مدت تعداد‬ ‫‪ ۱۲۷‬مورد طرح به مبلغ حدود ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫در کارگروه س��تاد تس��هیل مصوب ش��ده گفت‪ :‬از‬ ‫این تعداد ب��ه ‪ ۳۴‬مورد از ای��ن طرح های تصویبی‬ ‫تسهیالت پرداخت گردیده که امیدواریم تسهیالت‬ ‫موردنیاز دیگر طرح ها نیز هر چه س��ریع تر پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزس��تان تصریح کرد‪ :‬ای��ن وزارتخانه جهت رونق‬ ‫تولید واحد های تولیدی‪ ،‬مجوز توزیع حدود ‪۱۰۳۷‬‬ ‫میلی��ارد تومان تس��هیالت در قالب ط��رح تولید و‬ ‫اشتغال به این استان را ابالغ کرده است که واحد ها‬ ‫می توانند جهت استفاده از منابع ذکرشده به سامانه‬ ‫بهین یاب مراجعه و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫برگزاری نخستین جلسه کارگروه توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی استان در سال ‪۹۸‬‬ ‫نخس��تین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫اس��تان امسال به ریاس��ت دکتر ش��ریعتی استاندار‬ ‫خوزستان‪ ،‬سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی‬ ‫استانداری‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خوزستان و دیگر اعضای این کارگروه تشکیل شد‪.‬‬ ‫دکت��ر نظری رئیس ای��ن س��ازمان و دبیرکارگروه‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی اس��تان در این جلس��ه بر‬ ‫اهمیت ص��ادرات غیرنفتی و لزوم توس��عه و افزایش‬ ‫ان با توجه به ش��رایط تحریم تاکید کرد و خواس��تار‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم پایانه های چزابه و شلمچه‬ ‫و انجام مصوبات توس��ط اعضاء و ارائه گزارش کتبی‬ ‫به دبیرخانه کارگروه ش��د‪ .‬دکتر نظری افزود‪ :‬برنامه‬ ‫راهبردی ص��ادرات غیرنفتی اس��تان در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫رس��یدن به مرز ص��ادرات ‪ ۳/۹‬دالر به ش��رط انجام‬ ‫الزامات ان می باشد‪.‬‬ ‫وی صادرات غیرنفتی اس��تان در سال ‪ ۹۷‬را بالغ بر‬ ‫‪ ۲/۸‬میلی��ارد عن��وان و اظهار کرد‪ :‬ص��ادرات از مرز‬ ‫چزابه در سال ‪ ۹۷‬از لحاظ وزنی ‪ ۱۵‬درصد و از لحاظ‬ ‫ارزش��ی ‪ ۱۷‬درصد نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر نظری با اش��اره به مشکالت موجود در پایانه‬ ‫مرزی شلمچه گفت‪ :‬عدم نصب ایکس ری کامیونی در‬ ‫پایانه‪ ،‬ممنوعیت صادرات ابزیان و مرغ و تخم مرغ از‬ ‫مرز شلمچه و عدم وجود گیت مناسب جهت استقرار‬ ‫تجار ایران و عراق از جمله مشکالت مربوط در پایانه‬ ‫مرزی شلمچه است‪.‬‬ ‫دکتر شریعتی استاندار خوزستان نیز در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به شرایط تحریم مجوز واردات از‬ ‫مرز شلمچه می بایست از اول خردادماه عملیاتی شود‬ ‫و گمرک اس��تان س��ریعا مقدمات کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایکس ری کامیونی نیز در مرز ش��لمچه در‬ ‫اسرع وقت ممکن نصب شود‪ .‬وی در خصوص تامین‬ ‫زمین جهت انبار شرکت سیمان العمار دستور داد که‬ ‫گروهی مرکب از مدی��رکل هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬گمرک اس��تان و هنگ مرزی از منطقه‬ ‫بازدید و گزارش تهیه و در جلسه اتی کارگروه مطرح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد که کلی��ه تصمیمات‪ ،‬م��وارد و‬ ‫مشکالت مربوط به صادرات و مرزهای تجاری استان‬ ‫پ��س از طرح در کمیته های کارشناس��ی و دبیرخانه‬ ‫کارگروه‪ ،‬در جلس��ات کارگروه مطرح و تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد با توجه‬ ‫به مقدمات کار انجام ش��ده و رفع نواقص موجود در‬ ‫پایانه ش��لمچه فعالیت واردات از م��رز مذکور از اول‬ ‫خردادماه امسال رسماً شروع شود و با توجه به مصوبه‬ ‫کارگروه م��ورخ ‪ ۱۴/۱۲/۹۷‬اختصاص کد ترانزیت به‬ ‫پایانه چزابه توسط گمرک استان سریعاً پیگیری شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این جلس��ه برنامه راهب��ردی صادرات‬ ‫غیرنفتی اس��تان در سال ‪ ۹۸‬با چش��م انداز صادرات‬ ‫‪ ۳/۹‬میلیارد دالر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫به بهانه روز ملی صنعت‪ ،‬معدن تجارت‬ ‫گروه صنعتی و پژوهشی زر‪ ،‬پیشرو در صنعت غذایی کشور‬ ‫افتخاری شیرین‬ ‫اح��داث بزرگ تری��ن مجتمع تولیدی ش��یرینی و‬ ‫شکالت (کانفکشنری) در شرایطی با شتاب و سرعت‬ ‫پی��ش می رود که تکیه ب��ر مزیت محوری در صنایع‪،‬‬ ‫مسیر اصلی بهبود شرایط تولید و به روزرسانی صنعت‬ ‫و گذر اقتصاد از وضعیت دشوار امروز نامیده می شود‪.‬‬ ‫مزیت محوری وقتی در هلدینگ های صنعتی دارای‬ ‫س��رمایه‪ ،‬با برند شناخته شده و سهم بازار قابل توجه‬ ‫دنبال ش��ود احتمال موفقیت باالتری داشته و از دید‬ ‫اقتصاددانان راه اندازی یک پ��روژه به تنهایی و بدون‬ ‫در نظر داش��تن ابعاد و گام های اتی ان موفقیت امیز‬ ‫نخواه��د بود و مدیران گروه صنعتی و پژوهش��ی زر‬ ‫همواره توجه خاصی ب��ه حفظ برند‪ ،‬عرضه محصول‬ ‫باکیفیت و ارتقای خواست مشتریان نشان داده اند‪.‬‬ ‫حاال گروه صنعتی و پژوهشی زر در سالی که توسط‬ ‫مقام معظم رهبری به عنوان س��ال «رونق تولید» نام‬ ‫گرفته می کوش��د در کنار تولید ب��ا حداکثر ظرفیت‬ ‫و برطرف کردن گلوگاه ه��ای تولید در این مجموعه‬ ‫عظی��م غذایی‪ ،‬ابر پروژه کانفکش��نری را بی توجه به‬ ‫تحریم ها و با تکیه بر مدیریت ریس��ک و اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای نوین مالی با س��رعت برای راه اندازی و قرار‬ ‫گرفتن در مدار تولید به پیش می برد‪.‬‬ ‫برند زر برای خانواده ایرانی و مش��تریان بس��یاری‬ ‫در نقاط مختلف جه��ان‪ ،‬دارای حس اعتماد به برند‬ ‫مش��خص و سرمایه اجتماعی و ملی حاصل از عرضه‬ ‫محصوالت باکیفیت در سراس��ر جهان و سرزمینمان‬ ‫است‪ .‬این مجموعه بزرگ صنعتی و پژوهشی با تکیه بر‬ ‫توان و تخصص سرمایه انسانی خود در راستای اجرای‬ ‫برنامه های توسع ه و راهبردی برای دستیابی ایران به‬ ‫جایگاه��ی ممتاز در صنعت و تج��ارت غذای جهان‪،‬‬ ‫تاسیس اولین پاالیشگاه دانش بنیان غالت از خانواده‬ ‫شیرین کننده های طبیعی بر پایه ذرت با تاکید بر سه‬ ‫مزیت کیفیت‪ ،‬سالمت و صرفه اقتصادی را از شعار به‬ ‫یک پروژه عملیاتی تبدیل کرده که می توان پیشرفت‬ ‫پ��روژه را به صورت روزانه م��ورد ارزیابی و رصد قرار‬ ‫داد‪ .‬گروه صنعتی و پژوهشی زر با به کارگیری منابع‬ ‫انس��انی متعهد‪ ،‬نواوری در صنع��ت‪ ،‬توجه به حقوق‬ ‫بو کار حرف��ه ای اخالق م��دار‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬کس�� ‬ ‫مجموع��ه ای پیش��تاز‪ ،‬نواور و قدرتمن��د در تولید با‬ ‫کیفیت و به روز در اقتصاد ایران محسوب می گردد و‬ ‫در جایگاه یکی از بزرگ ترین گروه های صنعتی ایران‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی پس از پیروزی انقالب اس�لامی در س��ال ‪۵۷‬‬ ‫به پیش��رفت های شگرفی دس��ت یافته است‪ .‬پس از‬ ‫ی به گونه ای‬ ‫انقالب اسالمی روند توسعه صنایع غذای ‬ ‫ب��ود که اگرچه ایران در گذش��ته به واردات بیش��تر‬ ‫محص��والت غذایی وابس��ته ب��ود اما اکن��ون بعد از‬ ‫گذش��ت ‪ ۴‬ده��ه با وجود دو برابر ش��دن جمعیت و‬ ‫افزایش تقاض��ای زمانی‪ ،‬مدیریت ب��ازار محصوالت‬ ‫کش��اورزی به نفع تولیدات داخلی است و در عرصه‬ ‫صادرات‪ ،‬تراز بازرگانی خارجی کش��اورزی حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر به نفع ایران اس��ت و تم��ام پروژه های‬ ‫عملیاتی در هلدینگ زر در راهبرد فرمایش��ات مقام‬ ‫معظم رهبری در راستای خودکفایی است‪.‬‬ ‫گروه صنعتی و پژوهش��ی زر در س��الیان متمادی‬ ‫فعالی��ت خود موف��ق به خلق ده ه��ا محصول و برند‬ ‫مشهور در صنایع غذایی شده است‪ .‬بخش عظیمی از‬ ‫مصرف کنندگان بین المللی و منطقه ای محصوالت زر‬ ‫جز اصلی سبد خریدشان است‪ .‬تقریبا تمامی ایرانیان‬ ‫و بخشی از مصرف کنندگان منطقه ای و بین المللی با‬ ‫بسیاری از برندهای زر اشنا هستند‪ .‬انواع محصوالت‬ ‫پاس��تا و ماکارونی ب��ا برند «زرم��اکارون» به عنوان‬ ‫دومین تولیدکننده پاس��تا در جهان افتخاری است‬ ‫که این گروه صنعتی به ان می بالد‪ .‬انواع محصوالت‬ ‫دانش بنیان (‪ )High Tech‬با دانش و فناوری نوین‬ ‫که ایران را به سومین تولیدکننده فروکتوز در جهان‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نیازه��ا و ظرفیت های س��رزمینمان‬ ‫ابت��کارات جدیدی در گ��روه زر در صنایع غذایی از‬ ‫گذشته تاکنون صورت گرفته است‪ .‬پس از راه اندازی‬ ‫خطوط تولید ارد سمولینا‪ ،‬مجموعه زر با برنامه ریزی‬ ‫دقیق مقدم��ات تولید انواع محص��والت ماکارونی و‬ ‫پاستا را مطابق اس��تانداردهای بین المللی در کشور‬ ‫پایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫زرم��اکارون به عن��وان بزرگ ترین س��ایت تولیدی‬ ‫پاس��تا در منطق��ه‪ ،‬بالفاصله محصوالت��ش را عالوه‬ ‫بر بازاره��ای داخلی روان��ه بازاره��ای خارجی کرد‬ ‫و ‪ ۸‬دوره متوال��ی از س��ال ‪ 87‬ت��ا ‪ 94‬صادرکننده‬ ‫نمون��ه کش��ور اس��ت‪ .‬به این ترتیب ای��ران به جمع‬ ‫صادرکنندگان بزرگ این محصوالت تبدیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه بزرگ صنعتی و پژوهش��ی با تکیه‬ ‫بر ت��وان و تخصص نیروهای انس��انی جوان خود در‬ ‫راس��تای اجرای برنامه‏ های توسعه‏ ای برای دستیابی‬ ‫ایران ب��ه جایگاهی شایس��ته‏ تر در صنعت و تجارت‬ ‫غ��ذای جه��ان‪ ،‬اقدام به تاس��یس اولین پاالیش��گاه‬ ‫دانش بنیان غالت در کش��ور با نام پاالیش��گاه غالت‬ ‫زر نم��ود‪ .‬ازاین رو محصوالت��ی دانش بنیان (‪High‬‬ ‫‪ )Tech‬از خان��واده ش��یرین کننده های طبیعی بر‬ ‫پایه ذرت با تاکید بر س��ه مزیت کیفیت‪ ،‬س�لامت و‬ ‫صرفه اقتصادی به بازار ایران و جهان وارد شد‪ .‬گروه‬ ‫صنعت��ی و پژوهش��ی زر در دو س��ال اخیر پرچم دار‬ ‫صادرات محصوالت شیرین کننده بر پایه ذرت شامل‬ ‫فروکتوز و گلوکز بوده اس��ت که برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور انجام شد‪ .‬این شرکت به عنوان مهم ترین‬ ‫تولیدکنن��ده این محصوالت در ای��ران ضمن تامین‬ ‫نیاز کش��ور به ش��یرین کننده های طبیع��ی ان را به‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان صادر می کند‪ .‬محصولی‬ ‫که تاکنون در لیس��ت واردات به ایران قرار داش��ته‬ ‫است اکنون و به همت جوانان این مرزوبوم در مسیر‬ ‫صادرات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نقش افرینی به عنوان بندر خش��ک‪ ،‬اس��تقرار در‬ ‫تقاطع ترانزیتی‪ ،‬دسترسی به شبکه ریلی سراسری‪،‬‬ ‫وجود مخ��ازن مکانیزه‪ ،‬نگهداری اس��تاندارد غالت‬ ‫ب��ا ظرفیت ب��اال از جمله ویژگی ه��ای منحصربه فرد‬ ‫پاالیشگاه غالت زر محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ مزیت های رقابتی‬ ‫مزیت های رقابتی برای صنایع وابسته به این پروژه‬ ‫می تواند ت��داوم تولید باکیفیت را تضمین کند تا در‬ ‫رقابت با برندهای بزرگ دنیا نیاز زیرس��اختی تولید‬ ‫محصول��ی با کیفی��ت جهان��ی و دارای تجهیزات و‬ ‫فن��اوری مدرن را محقق کن��د‪ .‬موضوعی که افزایش‬ ‫ظرفیت این صنعت عظیم و در نتیجه افزایش تقاضا‬ ‫برای افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت و امکان‬ ‫ایج��اد واحده��ای مرتبط با نگاه ب��ه افزایش مصرف‬ ‫داخلی و افزایش سبد صادراتی ان را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫خروج��ی افزایش ظرفیت تولید در اثر افزایش تقاضا‬ ‫ک��ه رونق صنع��ت و بخش تولید کش��ور را تضمین‬ ‫می کند ایجاد گس��تره زیادی از مش��اغل مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم و تکمیل زنجیره ارزش توسط گروه زر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصولی با نی�از بازار داخل�ی و بین المللی‬ ‫قابل توجه‬ ‫شیرین کننده بر پایه ذرت شامل فروکتوز و گلوکز‬ ‫از جمل��ه محصوالت نوین ش��یرین کننده در صنایع‬ ‫غذایی اس��ت که تولید ان احتیاج به پاالیشگاه هایی‬ ‫با تکنولوژی ب��ه روز دارد‪ .‬این ش��یرین کننده ها پایه‬ ‫اصلی صنعت شیرینی و ش��کالت به شمار می روند‪.‬‬ ‫ارزاوری در شرایطی که اصلی ترین منبع درامد ارزی‬ ‫کش��ور یعنی صنعت نفت و فراورده های وابس��ته به‬ ‫ان در تحریم های بی سابقه امریکا گرفتار شده است‬ ‫برای اقتصاد ایران حیاتی اس��ت و چه گزینه ای بهتر‬ ‫از صادرات غیرنفتی که هم دانش بنیان اس��ت و هم‬ ‫می تواند بدون وابستگی به منابع زیرزمینی‪ ،‬صادرات‬ ‫دانش بنیان (با تاکید بر برندسازی محصوالت ایرانی‬ ‫در جهان را) سامان دهد‪.‬‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬ام��ارات و قطر‪ ،‬مش��تری این محصول‬ ‫ایرانی هس��تند و در این میان کش��ور عراق به عنوان‬ ‫نخس��تین کش��ور هدف بیش��ترین س��هم صادراتی‬ ‫محصوالت شیرینی و ش��کالت و فراورده های غالت‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده به گونه ای که در ‪ 11‬ماهه‬ ‫سال گذش��ته این محصوالت به ارزش ‪ 375‬میلیون‬ ‫دالر به بازار عراق صادر ش��ده است‪ .‬سهم افغانستان‬ ‫نیز به عنوان دومین کشور هدف صادراتی از واردات‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت ایران ‪ 134‬میلی��ون دالر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر از ای��ن مقاصد اصل��ی بگذریم تعداد‬ ‫زیادی کشور هستند که با حجم پایین تر‪ ،‬واردکننده‬ ‫شیرینی و شکالت از ایران هستند‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫‪ ،ITC‬صنعت شیرینی و ش��کالت ایران توانسته در‬ ‫ح��ال حاضر به بیش از ‪ 80‬کش��ور جه��ان صادرات‬ ‫داش��ته باش��د و رتبه ‪ 30‬جهانی را در صادرات این‬ ‫محصول به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬مرتض��ی س��لطانی بنیان گذار‬ ‫گروه صنعتی و پژوهش��ی زر ک��ه احداث بزرگ ترین‬ ‫مجتمع تولیدی کانفکش��نری را از س��ال گذشته در‬ ‫این مجموعه اغاز کرده است چندی پیش در برنامه‬ ‫تلویزیونی پایش‪ ،‬ظرفیت بازار ش��یرینی و شکالت را‬ ‫در س��طح خاورمیانه مطلوب ارزیابی کرد‪ .‬به گفته او‬ ‫صنایع تبدیلی ایران در س��طح منطقه خاورمیانه از‬ ‫اندازه بازار بس��یار باالیی برخوردار است و ما با کمی‬ ‫پشتکار می توانیم در جایگاه اول منطقه قرار بگیریم‪.‬‬ ‫س��لطانی در این گفتگ��و از وضعیت س��هم بازار‬ ‫کمپان��ی مارس مثال اورد که در س��ال ‪۱۸ ، 2016‬‬ ‫میلیارد دالر در سطح منطقه فروش داشته است‪.‬‬ ‫باید در نظر داش��ت س��هم گرفتن از این بازار نیاز‬ ‫به پش��تکار ب��االی تولیدکنن��دگان دارد که در حال‬ ‫حاضر گ��روه صنعتی زر با تکیه بر ت��وان جوانان این‬ ‫مرزوبوم این همت را به خرج داده اس��ت‪ .‬بنابراین با‬ ‫راه اندازی مجتمع تولیدی کانفکشنری گروه صنعتی‬ ‫و پژوهشی زر‪ ،‬تحولی بزرگ را در صنعت شیرینی و‬ ‫شکالت ایران به نظاره خواهیم نشست‪.‬‬ ‫‹ ‹صدرنشین صادرات‬ ‫در هش��ت ماه منتهی به ابان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بیش‬ ‫از ‪ ۷۵‬میلی��ون و ‪ ۲۷۰‬ه��زار ت��ن کاالهای غیرنفتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۴۹۱‬میلیون دالر از کش��ور‬ ‫صادر ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ‪۵‬‬ ‫درصد به لحاظ وزنی کاه��ش و ‪ ۱۳‬درصد به لحاظ‬ ‫ارزش��ی افزایش داشته است‪ .‬متوسط قیمت هر تن‬ ‫کاالی صادراتی ‪ ۴۱۸‬دالر بوده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته ‪ ۱۹‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫از این میزان صادرات‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ 97‬تا انتهای‬ ‫ابان گذش��ته‪ ،‬معادل ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۶۵‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت کش��اورزی و صنایع غذای��ی به ارزش ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۳‬میلیون دالر از کش��ور صادر ش��ده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ‪ ۱۶‬درصد به‬ ‫لحاظ وزنی و ‪ ۷‬درصد به لحاظ ارزشی افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬بنابراین س��هم ارزشی محصوالت کشاورزی و‬ ‫غذایی از کل صادرات ‪ ۸‬ماهه ابتدای س��ال ‪۱۴ ،97‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬متوس��ط قیمت هر کیلو صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی کشور‬ ‫در این دوره ‪ ۹۸‬سنت بوده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۱۰‬سنت کاهش داش��ته است‪ .‬صادرات‬ ‫شیرینی و شکالت از ابتدای سال ‪ 97‬تا انتهای ابان‬ ‫نش��ان می دهد در مجموع حدود ‪ ۱۸۴‬هزار تن انواع‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت به ارزش بیش از ‪ ۵۷۰‬میلیون‬ ‫دالر از کش��ور صادر شده اس��ت که نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل‪ ،‬حدود ‪ ۲۷‬درصد به لحاظ وزنی‬ ‫و ‪ ۲۱‬درصد به لحاظ ارزش��ی افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به جرئت می توان گف��ت صنایعی همچون‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت از بهترین صنایع غذایی کشور‬ ‫هس��تند و در حد کیفیت جهانی محصوالت خود را‬ ‫ب��ه بازارهای بین المللی عرض��ه می کنند‪ .‬حاال گروه‬ ‫صنعتی و پژوهش��ی زر با ابر پروژه کانفکشنری خود‬ ‫در تالش است در جهش صادراتی این محصول مهم‬ ‫و دارای مزیت و تقاض��ا در بازار جهانی‪ ،‬نقش اصلی‬ ‫را ایف��ا کند و ن��ام ایران را در بازار جهانی ش��کالت‬ ‫اعتال بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکل کلیدی‬ ‫پای درد دل تولیدکنندگان این صنعت نشس��تن‪،‬‬ ‫خروجی روش��نی دارد‪ .‬این صنعت عالوه بر مس��ائل‬ ‫عامی که گریبان گیر بخش تولید اس��ت از مس��ائل‬ ‫خاص خود نیز رنج می برد‪ .‬تامین مواد اولیه با کیفیت‬ ‫و قیمت مناسب و رقابت سخت با رقبای بین المللی‬ ‫از چالش های این صنعت محسوب می شود‪ .‬تحریم ها‬ ‫سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی این صنعت‬ ‫به طورجدی نیازمند بازس��ازی و نوسازی باشند و در‬ ‫ای��ن میان گروه صنعتی و پژوهش��ی زر تالش کرده‬ ‫ب��ا تجربه و دانش فنی الزم و ب��ازار بالقوه موجود‪ ،‬با‬ ‫دش��واری های بس��یار اما با هدف گذاری معطوف به‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬به دنب��ال تامین مالی ب��رای ایجاد واحدی‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی باش��د‪ .‬صنعت ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت ایران حدود ‪ 50‬درصد مازاد ظرفیت دارد و‬ ‫برای اس��تفاده از همه ظرفیت تولید؛ تکمیل زنجیره‬ ‫تولید و حمایت از ان یک نیاز جدی است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫کارنامه سال ‪ 1397‬و برنامه سال ‪1398‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫مروری بر روند توس��عه صنعتی نش��ان می دهد‬ ‫که بیش از ‪ ۵‬دهه از نظام برنامه ریزی توس��عه در‬ ‫ایران می گذرد‪ .‬با بررس��ی نخستین برنامه توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی که در سال ‪۱۳۲۷‬‬ ‫(برنامه هفت س��اله) تدوین ش��ده اس��ت می توان‬ ‫دریاف��ت که محورهای اساس��ی برنام��ه توجه به‬ ‫زیرس��اخت های موردنیاز توس��عه در کشور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این برنامه که از س��ال ‪ ۱۳۲۷‬تا ‪ ۱۳۳۳‬ادامه‬ ‫داشته اس��ت برنامه مشخص و روش��نی در مورد‬ ‫صنع��ت دیده نمی ش��ود‪ .‬در ان زمان برای این که‬ ‫صنعت در اولویت باشد بسترهای الزم فراهم نشده‬ ‫ب��ود‪ .‬در ان برنامه‪ ،‬اجرای چند طرح بزرگ دولتی‬ ‫با مش��ارکت خارجی نیز مورد تاکی��د قرار گرفته‬ ‫بود‪ .‬چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کش��اورزی‬ ‫بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫در برنام��ه هفت س��اله دوم که از س��ال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۴۰‬طول کشید‪ ،‬اس��تراتژی توسعه صنعتی‬ ‫مغف��ول مانده ب��ود زیرا م��واردی ک��ه در برنامه‬ ‫هفت س��اله اول ارائه شده بود به دلیل عدم تجربه‪،‬‬ ‫کمبود امکانات‪ ،‬فقدان نظ��ام برنامه ریزی و حتی‬ ‫فقدان نظام س��اماندهی‪ ،‬هدای��ت و نظارت دچار‬ ‫مش��کالت اجرایی ش��ده بود؛ لذا بی��ن عملکرد و‬ ‫برنامه مغایرت های اساسی وجود داشت‪.‬‬ ‫بع��د از برنامه دوم‪ ،‬نظام برنامه ریزی کش��ور به‬ ‫نظام برنامه ریزی پنج س��اله که از س��ال ‪ ۱۳۴۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬ادامه داشت‪ ،‬تبدیل شد‪.‬‬ ‫در ان زمان‪ ،‬راهبردها و سیاس��ت های توسعه‬ ‫صنعتی مش��خص ش��د‪ .‬دولت با ایج��اد برخی از‬ ‫زیرساخت های توس��عه ای به این نتیجه رسید که‬ ‫بای��د بخش صنعت تقویت ش��ود‪ .‬عمده کاری که‬ ‫‪164‬‬ ‫محسن صالحی نیا معاون وزیر‬ ‫و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫بعد از برنامه دوم‪،‬‬ ‫نظام برنامه ریزی‬ ‫کشور به نظام‬ ‫برنامه ریزی پنج ساله‬ ‫که از سال ‪ ۱۳۴۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬ادامه داشت‪،‬‬ ‫تبدیل شد‪ .‬در ان‬ ‫زمان‪ ،‬راهبردها و‬ ‫سیاست های توسعه‬ ‫صنعتی مشخص شد‪.‬‬ ‫دولت با ایجاد برخی‬ ‫از زیرساخت های‬ ‫توسعه ای به این‬ ‫نتیجه رسید که باید‬ ‫بخش صنعت تقویت‬ ‫شود‬ ‫برنامه ریزان انجام دادند این بود که به واس��طه‬ ‫درامده��ای نفتی‪ ،‬س��رمایه گذاری های دولتی‬ ‫به ش��دت رش��د یاف��ت‪ .‬در این برنام��ه بود که‬ ‫«س��ازمان نواحی صنعتی» به منظ��ور برنامه ریزی‬ ‫و اج��رای طرح های مربوط ب��ه نواحی صنعتی در‬ ‫مردادماه سال ‪ ۱۳۴۳‬ایجاد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در برنامه چهارم و پنجم‪ ،‬جهش نسبتا مناسبی‬ ‫در سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در سال ‪( ۱۳۴۷‬برنامه چهارم)‪« ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و نواحی صنعتی ایران» با هدف توس��عه‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و بهب��ود وض��ع ان و کمک به‬ ‫سرمایه گذاران تشکیل شد‪.‬‬ ‫در دهه های ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬کوش��ش های زیادی برای‬ ‫ایجاد ش��هرک ها و نواحی صنعتی به عمل امد که‬ ‫ن جمله می توان شهر صنعتی مشهد (طوس)‪،‬‬ ‫از ا ‬ ‫اصفهان‪ ،‬همدان و اه��واز را نام برد ولی در نهایت‬ ‫‪ ۴‬ش��هرک صنعتی البرز‪ ،‬باختران‪ ،‬کاوه و رش��ت‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ب��ه ترتیب در س��ال های ‪ ۱۳۵۲ ،۱۳۵۰ ،۱۳۴۷‬و‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬پیش از سایر نواحی و شهرک های یادشده‬ ‫به ثمر رسید‪.‬‬ ‫به طورکلی در طول دوران پیش از انقالب صرفاً‬ ‫ب��ا ایجاد چند ناحیه صنعتی ک��ه از اهداف اصلی‬ ‫فاصله زیادی داش��ت به این امر پرداخته شد ولی‬ ‫بع��د از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬اح��داث نواحی‬ ‫صنعتی به صورت فزاینده ای رشد یافت و دولت با‬ ‫تخصیص اعتبارات قابل توجهی برای شروع کار در‬ ‫پیشبرد این مهم همت کرد‪.‬‬ ‫در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬تحوالت‬ ‫جدی��دی در نظام سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به وجود امد‪.‬‬ ‫ب��ا تصویب قان��ون حفاظت از توس��عه صنایع‬ ‫بسیاری از صنایع‪ ،‬ملی اعالم شد و مدیریت بخش‬ ‫صنعت به ‪ ۳‬وزارتخانه صنایع س��نگین‪ ،‬معادن و‬ ‫فلزات و صنایع سپرده شد‪.‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع ملی ش��کل گرف��ت و برخی‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬تحت پوش��ش بنیادها و‬ ‫نهادها قرار گرفت‪ .‬وق��وع جنگ تحمیلی‪ ،‬فرصت‬ ‫درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۱‬واحد تابعه‬ ‫استانی به عنوان‬ ‫بازوان اجرایی این‬ ‫سازمان در سراسر‬ ‫کشور مشغول‬ ‫خدمت رسانی به‬ ‫صاحبان صنایع و‬ ‫کارافرینان داخل و‬ ‫خارج از شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کشور‬ ‫هستند‬ ‫برنامه ریزی جامع و میان مدت را از کشور گرفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۲‬پس از ایجاد تغییرات در نظام‬ ‫صنعتی کش��ور‪« ،‬سازمان صنایع کوچک و نواحی‬ ‫صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع‬ ‫ادغام ش��د و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده‬ ‫مطل��وب از امکانات ش��هرک های صنعتی و ایجاد‬ ‫هرچه بیش��تر امکانات زیربنای��ی و ارائه خدمات‬ ‫ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫قانون «ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ایران» به‬ ‫تصوی��ب رس��ید‪ .‬نزدی��ک به دو دهه «ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی» نس��بت به ایج��اد بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬شهرک صنعتی اقدام کرد و در ابتدای برنامه‬ ‫سوم‪ ،‬پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن‬ ‫سابق‪« ،‬سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد ولی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬وظای��ف اجرایی ان به ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران سپرده ش��ده و عم ً‬ ‫ال‬ ‫«س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران» از شهریور ‪ ۱۳۸۴‬فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫و در نهایت بر اس��اس مصوبه ش��ماره ‪۴۶۹/۸۷۷‬‬ ‫م��ورخ ‪ ۱۳۹۰/۱/۱۷‬مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫«س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران» به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی سازمان‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪165‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫ای��ران به عنوان یکی از س��ازمان های توس��عه‏ای‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫در حوزه ه��ای حمای��ت از ‪ SME‬ه��ا و ایج��اد و‬ ‫توس��عه زیرساخت‏های صنعتی مش��غول فعالیت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۱‬واحد تابعه اس��تانی به عنوان‬ ‫ب��ازوان اجرایی این س��ازمان در سراس��ر کش��ور‬ ‫مش��غول خدمت رس��انی ب��ه صاحب��ان صنایع و‬ ‫کارافرین��ان داخل و خارج از ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کشور هستند‪.‬‬ ‫ش��ماری از مهم تری��ن ماموریت های س��ازمان‬ ‫به عنوان یک سازمان توسعه ای‬ ‫‪ -۱‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و تدوین برنامه‬ ‫ راهبردی برای ایجاد و توسعه شهرک های فناوری‪،‬‬ ‫مراکز خدمات فناوری و کسب وکار و مجتمع های‬ ‫فناوری اطالعات و خدمات نرم افزاری‬ ‫‪ -۲‬تس��هیل و تش��ویق به منظ��ور ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت های سخت افزاری و نرم افزاری با هدف‬ ‫رقابت پذیری شرکت ها و موسسات دانش بنیان‬ ‫‪ -۳‬پش��تیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه ای‬ ‫در واحدهای صنایع کوچک‬ ‫‪ -۴‬ایجاد بس��ترهای الزم برای توس��عه‪ ،‬انتقال‬ ‫و نف��وذ فناوری ه��ای جدی��د از طری��ق تقویت و‬ ‫مشارکت با بخش غیردولتی‬ ‫‪ -۵‬تسهیل و تشویق برای ایجاد و توسعه مراکز‬ ‫‪ R&D‬و مراک��ز ن��واوری در س��طح رش��ته های‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ -۶‬تس��هیل‪ ،‬تشویق و بسترس��ازی در راستای‬ ‫ایجاد پیوند مناس��ب و س��اماندهی بی��ن صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ‬ ‫‪ -۷‬برنامه ریزی همه جانبه برای تسهیل و تشویق‬ ‫ل ش��دن ب��ه صنایع‬ ‫صنای��ع کوچ��ک برای تبدی ‬ ‫ متوسط و بزرگ‬ ‫‪ -۸‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ری��زی و تالش برای‬ ‫ساماندهی زنجیره تامین صنایع‬ ‫‪ -۹‬تش��ویق و تس��هیل ب��رای ایجاد و توس��عه‬ ‫موسس��ات و سازمان های پش��تیبان و ارائه کننده‬ ‫خدمات تخصصی به صنایع‬ ‫‪ -۱۰‬سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی برای توسعه‬ ‫‪166‬‬ ‫سازمان صنایع‬ ‫کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ایران به عنوان یکی‬ ‫از سازمان های‬ ‫توسعه‏ای‬ ‫زیرمجموعه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حوزه های‬ ‫حمایت از ‪ SME‬ها‬ ‫و ایجاد و توسعه‬ ‫زیرساخت‏های‬ ‫صنعتی مشغول‬ ‫فعالیت می باشد‬ ‫خوشه و شبکه های کسب وکار و صدور مجوزهای‬ ‫موردنیاز‬ ‫‪ -۱۱‬مش��ارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی‬ ‫ب��رای طرح ه��ای توس��عه و عم��ران و تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت ها و امکانات زیربنایی بر اس��اس نیاز‬ ‫صنایع و در چارچوب قوانین باالدستی‬ ‫‪ -۱۲‬هم��کاری ب��ا دس��تگاه های اجرای��ی‬ ‫تامین کننده زیربناها و خدمات موردنیاز شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی‪ ،‬از قبیل وزارت نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬جهاد کشاورزی و‪...‬‬ ‫‪ -۱۳‬برنامه ری��زی ب��رای توانمند س��ازی نیروی‬ ‫انس��انی و پش��تیبانی از برنامه های تامین نیروی‬ ‫انسانی متخصص و ماهر موردنیاز صنایع‬ ‫‪ -۱۴‬پای��ش صنای��ع کوچ��ک و برنامه ری��زی‬ ‫همه جانبه برای توسعه انها‬ ‫‪ -۱۵‬هدای��ت‪ ،‬نظ��ارت و راهب��ری مطالعات و‬ ‫تحقیقات کاربردی برای رفع مشکالت پیش روی‬ ‫صنایع‬ ‫‪ -۱۶‬تهیه و تنظیم اس��ناد باالدستی سازمان و‬ ‫توسعه صنایع کوچک کشور‬ ‫‪ -۱۷‬سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی در زمینه‬ ‫مطالعات‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬احداث و توس��عه همه جانبه‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی و نظارت بر انها‬ ‫‪ -۱۸‬پیشنهاد قوانین و مقررات الزم برای بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب وکار صنایع کوچ��ک در چارچوب‬ ‫راهبردهای کالن تولیدی و تجاری کشور‬ ‫‪ -۱۹‬پش��تیبانی از توس��عه بازار و همکاری های‬ ‫فنی و اقتصادی بین صنایع کوچک کشور با سایر‬ ‫کشورها‬ ‫‪ -۲۰‬بسترس��ازی ب��رای توس��عه و گس��ترش‬ ‫صادرات محص��والت و خدمات تولی��دی و ایجاد‬ ‫شرایط مناسب برای فعالیت شرکت های تخصصی‬ ‫بخش غیردولتی با هدف توسعه واردات و صادرات‬ ‫‪ -۲۱‬مش��ارکت برای بهبود سیاست های تجاری‬ ‫دولت با همکاری سایر سازمان های متولی‬ ‫‪ -۲۲‬بسترس��ازی ب��رای ص��دور خدم��ات فنی‬ ‫و مهندس��ی در ح��وزه ایج��اد زیرس��اخت های‬ ‫س��رمایه گذاری صنعت��ی (ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫صنعتی) و صنایع کوچک‬ ‫‪ -۲۳‬مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه گذاری‬ ‫موردنیاز و تالش برای تامین وثیقه صنایع کوچک‬ ‫از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫‪ -۲۴‬ایج��اد زمینه ه��ای الزم ب��رای راه اندازی‪،‬‬ ‫هدای��ت و توس��عه س��رمایه گذاری های بخ��ش‬ ‫غیردولتی‬ ‫‪ -۲۵‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ری��زی و نظارت بر‬ ‫ایجاد مجتمع ه��ای کارگاهی‪ ،‬مراک��ز خدماتی و‬ ‫ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تحت مسئولیت‬ ‫‪ -۲۶‬سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی در زمینه‬ ‫تدوین ش��رح خدمات‪ ،‬دس��تورالعمل ها و ضوابط‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫و پیش نوی��س ایین نامه ه��ا برای ایجاد و توس��عه‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی و نظارت بر ان ها‬ ‫‪ -۲۷‬سیاس��ت گذاری و صدور ان��واع مجوزها و‬ ‫پایان کار ساخت وساز شهرک های صنعتی‪ ،‬نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬ش��هرک های فن��اوری‪ ،‬مراک��ز خدمات‬ ‫فناوری و کسب وکار و واحدهای صنعتی‬ ‫‪ -۲۸‬ص��دور و تمدی��د جواز تاس��یس و پروانه‬ ‫بهره ب��رداری ش��هرک های صنعت��ی غیردولتی و‬ ‫نظارت بر عملکرد ان ها‬ ‫‪ -۲۹‬سیاس��ت گذاری و نظارت بر قیمت گذاری‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪ -۳۰‬نظ��ارت در خصوص خرید و تملک اراضی‬ ‫برای ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪ -۳۱‬برنامه ری��زی ب��رای ارتق��اء ش��اخص های‬ ‫محیط زیس��ت از طری��ق نظ��ارت ب��ر مطالع��ات‬ ‫زیس��ت محیطی ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫و دریاف��ت مصوب��ات ب��ا هماهنگ��ی و تعام��ل با‬ ‫سازمان های متولی‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫در ﺳﺎل ‪1398‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ /‬ﭘﺮوژه وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺤﻮر اول‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی‬ ‫در راﺳﺘﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ‪ 1334‬واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﻲ ‪ 2000‬واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ‪ 9338‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ‪ 14000‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(1‬اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ و راهاﻧﺪازی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫* اﻳﺠﺎد ‪ 2‬ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ در اردﺑﻴﻞ‬ ‫اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺻﻨﺎﻳﻊ * اﻳﺠﺎد ‪ 2‬ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری‬ ‫ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎک )رﺷﺪ ‪ 25‬درﺻﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪات * اﻳﺠﺎد ‪ 2‬ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ‪ * 93‬اﻳﺠﺎد ‪ 2‬ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﮔﻴﻼن‬ ‫ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫* اﻳﺠﺎد ‪ 2‬ﻛﺎرﮔﺎه روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺪان‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(2‬ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(3‬راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوژه‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(1‬اﻧﺠﺎم ‪ 11‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫اﺟﺮا و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ‪ 40‬ﺧﻮﺷﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(2‬اﻧﺠﺎم ‪ 12‬ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای )ﺳﺎل اول ﺗﻮﺳﻌﻪ(‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(3‬اﻧﺠﺎم ‪ 9‬ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای )ﺳﺎل دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ(‬ ‫ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره )‪ :(4‬اﻧﺠﺎم ‪ 8‬ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای )ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ(‬ ‫ﻣﺤﻮر دوم‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮد‪،‬‬ ‫ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮمﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات‬ ‫‪ 70‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬ ‫ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫‪167‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل‬ ‫‪1396‬‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل‬ ‫‪1397‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل‬ ‫‪1397‬‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺼﻮب )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی(‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪975‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪802‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻏﻴﺮﻣﺼﻮب(‬ ‫ﺷﻬﺮک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﺷﻬﺮک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﺷﻬﺮک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺼﻮب درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری )واﮔﺬاری‬ ‫زﻣﻴﻦ(‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی‪ R&D‬واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪی واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪27‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی‪ R&D‬ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨ‪Ĥ‬ور ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫رﺳﻴﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ در‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه‬ ‫ﻓﻘﺮه‬ ‫‪164‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ واﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪401‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪2268‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2762206‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪421584‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی از ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31240‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰان ارزش واردات ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﻋﻢ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻی ﻧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ(‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46665‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ارزش واردات از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫ﻣﻴﺰان ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻻ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17657‬‬ ‫‪000560.0‬‬ ‫ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪281‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫‪265‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اراﺿﻲ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای زﻣﻴﻦ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪800‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ در اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪142749‬‬ ‫‪147513‬‬ ‫‪5301‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی دارای ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪120998‬‬ ‫‪125016‬‬ ‫‪3923‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی دارای ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪86168‬‬ ‫‪89801‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪83272‬‬ ‫‪86519‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪56717‬‬ ‫‪59431‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎی واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ‬ ‫ﻓﻘﺮه‬ ‫‪73048‬‬ ‫‪78755‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪33894‬‬ ‫‪36953‬‬ ‫‪3632‬‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪4692‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﻴﻦ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16967‬‬ ‫‪-‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﻮارﻛﺸﻲ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3843‬‬ ‫‪-‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦاﻻت‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3154‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﻴﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺮ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺮ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻫﺮ واﺣﺪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺮارداد ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪41736‬‬ ‫‪43473‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪829764‬‬ ‫‪876650‬‬ ‫‪39126‬‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪19920‬‬ ‫‪20814‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪4788‬‬ ‫‪4409‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫‪986688‬‬ ‫‪1256486‬‬ ‫‪99980‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪23641‬‬ ‫‪28903‬‬ ‫‪41798‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171‬‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﺮدادی در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺼﺮاﻓﻲ‬ ‫ﻓﻘﺮه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺼﺮاﻓﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪469‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺴﺨﻲ‬ ‫ﻓﻘﺮه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺴﺨﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی ازاد ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادﻫﺎی راﻛﺪ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫‪128‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫‪3921‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫‪3698‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪307‬‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫‪3055‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪21010‬‬ ‫‪21731‬‬ ‫‪721‬‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای اب‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﻣﻴﺰان اب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(‬ ‫ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫‪14890‬‬ ‫‪15522‬‬ ‫‪631‬‬ ‫ﻣﻴﺰان اب ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪه )ﺑﺮای ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(‬ ‫ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫‪13784‬‬ ‫‪14448‬‬ ‫‪665‬‬ ‫ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪354‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﺑﺮق‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪817‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻴﺰان اب اﺣﻴﺎء ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(‬ ‫ﻣﮕﺎ وات‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪9164‬‬ ‫‪404‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮوات‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪9139‬‬ ‫‪219‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﮔﺎز‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪590‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪745‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮری‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪350‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪7920‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪160‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻞﻛﺎری و ﭼﻤﻦﻛﺎری‬ ‫ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫‪258‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد درﺧﺖ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﭽﻪ داﺋﻤﻲ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪05.0‬‬ ‫اﺟﺮای اﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهای‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪12800‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪8‬‬ ‫(‪)HSEE‬در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و اﻧﺮژی )‪(HSEE‬‬ ‫ﻣﺪول ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺪول ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫‪222‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪189‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫رﺳﻴﺪه‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-‬‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪19047‬‬ ‫‪21072‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊاوری ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪267‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل اب از ﭘﺴﺎب‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪53‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪132‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو ‪ 14001‬در ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫اﻳﺴﺘﮕﺎه‬ ‫‪227‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫‪259‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ اﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪772‬‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫‪10653‬‬ ‫‪17895‬‬ ‫‪7242‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ HSEE‬ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪85‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ درﻣﺎﻧﮕﺎه‪ /‬ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺐ ﻛﺎر‪ /‬ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪22‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﻤﻴﺰی اﻳﻤﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و ﻛﺴﺐوﻛﺎر درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و ﻛﺴﺐوﻛﺎر در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞواﮔﺬاری‬ ‫دﻓﺘﺮ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪919‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ واﮔﺬار ﺷﺪه‬ ‫دﻓﺘﺮ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫ﻣﺸﺎور‪/‬اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪636‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻨ‪Ĥ‬وراﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوری رﻓﻊ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ‬ ‫داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ واﮔﺬار ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎور‪ /‬اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ‪ /‬ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ‪/‬‬ ‫رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی‬ ‫ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای‬ ‫در دﺳﺖ اﺟﺮا‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫در دﺳﺖ اﺟﺮا‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫‪169‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐوﻛﺎر‬ ‫‪90‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫دوره‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﻣﻮزشدﻳﺪه‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47383‬‬ ‫‪4368‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی اﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم‬ ‫ﺻﺎدراﺗﻲ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮمﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124321‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪854‬‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺮای اﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100670‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫)‪(spx‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری‬ ‫ﻓﺮﻋﻲ )‪(SPX‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫‪spx‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺮاﻛﺰ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫دورهﻫﺎی اﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫دوره‬ ‫‪28276‬‬ ‫‪32675‬‬ ‫‪4399‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﻣﻮزش دﻳﺪه‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪722958‬‬ ‫‪821952‬‬ ‫‪98994‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪14898070‬‬ ‫‪16250884‬‬ ‫‪1352814‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮر‬ ‫‪3166‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪313‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻮرﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪73362‬‬ ‫‪80340‬‬ ‫‪6978‬‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﻓﻘﺮه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫اﻳﺪه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪483‬‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻣﻮزش‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه )واﺣﺪ( ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬ ‫ﺷﺪه در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺮای‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺟﻤﻊ اوری اﻳﺪهﻫﺎی ‪st ar t up‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ‬ ‫)ﻧﺨﺒﮕﺎن(‬ ‫ﺗﺠﺎرب ﻛﺎراﻓﺮﻳﻨﻲ )ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ‪ ،‬ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫و‪(...‬‬ ‫ﺟﻠﺪ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪902‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﻴﺪه ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل دوﺑﺎره راهاﻧﺪازی ﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﻲ و‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا‬ ‫ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﺎدراﺗﻲ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﺬﻳﺮش واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻓﺮاﺑﻮرس‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻓﻨﻲ و‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5958‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪556889‬‬ ‫ﻫﺰار ﻳﻮرو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3340445‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪207‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪402‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪852324‬‬ ‫‪892324‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪5203‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه‬ ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪2320557‬‬ ‫‪2525657‬‬ ‫‪205100‬‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪25424‬‬ ‫‪25524‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ و ﺳﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه‬ ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی اﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫دوره‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪676‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در اﻣﻮزش‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7940‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100835‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4510‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ‬ ‫‪٦‬‬ ‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮمﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪﺳﺎزی و ﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﺮد‪ ،‬ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫‪440‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ‪MI S‬‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ /‬ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه‬ ‫‪799‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫راهاﻧﺪازی ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ واﮔﺬاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ زﻣﻴﻦ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪GI S‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻃﺮح اﻣﺎرﮔﻴﺮی از ﻃﺮحﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزی اﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10719‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﺟﺮا‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل ‪ 1397‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺗﺠﻠﻴﻞ از ‪ 3‬ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﺪ‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۶۰‬درصدی در‬ ‫مقادیر فروش فوالد هرمزگان‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ‬ ‫تولید فوالد بعد از انقالب‪ ،‬در کنار خلیج نیلگون‬ ‫همیش��ه فارس در زمینی به مساحت ‪ ۹۵‬هکتار‬ ‫در ‪ ۱۳‬کیلومت��ری غرب ش��هر بندرعباس و در‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس است که با وجود این شرکت‪ ،‬استان‬ ‫هرم��زگان به قطب س��وم فوالد کش��ور تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن تختال (اسلب) به ضخامت ‪۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلی متر‪ ،‬عرض ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬میلی متر‬ ‫و ط��ول ‪ ۶۰۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰۰۰‬میلی مت��ر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت قادر به تولید محصوالت‬ ‫میانی ازجمله یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن اهن‬ ‫اس��فنجی در س��ال‪ ۹۰ ،‬هزار تن اهک در سال‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬نرم��ال مترمکعب اکس��یژن بر س��اعت‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰‬نرمال مترمکعب بر س��اعت نیتروژن و‬ ‫‪ ۱۲۰‬نرمال مترمکعب بر س��اعت ارگون اس��ت‪.‬‬ ‫تختال ه��ای تولیدی این ش��رکت در خط نورد‬ ‫گ��رم به طور عمده برای کاربری پروفیل س��ازی‪،‬‬ ‫لوله های اب‪ ،‬نفت و مخازن در فش��ار و قطعات‬ ‫س��نگین فوالدی مورداس��تفاده قرار می گیرد و‬ ‫‪176‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت ف�والد هرمزگان چ�ه برنامه هایی‬ ‫برای سال جدید دارد؟‬ ‫ورق ه��ای تولیدی در نورد س��رد جهت کاربری‬ ‫ورق بدن��ه خودرو‪ ،‬بدن��ه لوازم خانگ��ی ازجمله‬ ‫یخچال‪ ،‬بخ��اری و همچنی��ن کاربردهای ویژه‬ ‫مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه است‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در گفت وگویی عنوان کرد‪ :‬این ش��رکت فوالدی‬ ‫توانسته است در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۳۸۵‬هزار‬ ‫تن تولید داشته باش��د و نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬رش��د س��ه دهم درصدی را برای‬ ‫خ��ود رقم بزند‪ .‬در ادامه ش��رح این گفت وگو را‬ ‫می خوانیم‪.‬‬ ‫امس��ال قرار است به تولید یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن تختال برسیم که ‪ ۹۶۰‬هزار تن ان را به‬ ‫بازارهای صادراتی و ‪ ۵۴۰‬هزار تن را نیز به بازار‬ ‫داخل اختصاص می دهیم‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬ف��والد هرمزگان‬ ‫موفق شده ‪ ۳۸۵۰۰۰‬هزار تن تختال‪ ،‬تولید کند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در این مدت ‪ ۱۹۸‬ه��زار تن را‬ ‫ب��ه بازارهای صادراتی و ‪ ۲۲۶‬هزار تن را به بازار‬ ‫داخل اختصاص داده است که مطابق با اهداف از‬ ‫پیش تعیین شده‪ ،‬برنامه های موردنظر در این ‪۳‬‬ ‫ماه محقق شده است‪.‬‬ ‫اگر میزان رش��د مقادیر فروش ‪ ۳‬ماه ابتدایی‬ ‫امسال را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ ۱۹۶‬درصدی در ب��ازار داخل‪۵ ،‬‬ ‫درص��دی در بازار صادرات و در مجموع ش��اهد‬ ‫رش��د ‪ ۶۰‬درصد در می��زان تناژ ف��روش فوالد‬ ‫هرمزگان هستیم‪.‬‬ ‫ای�ا با وج�ود تحریم ه�ای امریکا‪،‬‬ ‫‹ ‹ ‪-‬‬ ‫مش�تری های صادراتی قبل خ�ود را دارید یا‬ ‫مشتری های جدیدی پیدا کرده اید؟‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫برخی مشتری های قبلی همچنان مشتری های‬ ‫ما هس��تند‪ ،‬البته به دنب��ال بازارهای جدید نیز‬ ‫هس��تیم‪ .‬ش��رایط تولید تا اندازه ای مشکل شده‬ ‫اما تالش ما این اس��ت که به تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تن برس��یم و ه��م بازارهای قبل را‬ ‫داشته باشیم و هم بازارهای جدید را رصد کنیم‪.‬‬ ‫البته مش��کالتی در زمینه تولی��د وجود دارد اما‬ ‫تم��ام تالش ما این اس��ت که این مش��کالت در‬ ‫روند تولید تاثیرگذار نباش��د و حتی قرار اس��ت‬ ‫عملکردی بهتر از سال ‪ ۹۷‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در زمینه تامین مواد اولیه کارخانه مش�کلی‬ ‫ندارید؟‬ ‫مواد اولیه ما در فوالد هرمزگان گندله اس��ت و‬ ‫این مواد را از بازار داخل و معادن کش��ور تامین‬ ‫می کنیم ام��ا ازانجاکه کارخانه های گندله مجوز‬ ‫ص��ادرات دارند و اق��دام به ص��ادرات می کنند‪،‬‬ ‫کارخانه های��ی که گندله نی��از دارند برای تامین‬ ‫نیاز خود دچار مشکل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن نی�از گندل�ه ب�رای تولیدکنندگان‬ ‫داخل�ی در اولویت ق�رار ندارد ی�ا گندله در‬ ‫بورس کاال عرضه نمی شود؟‬ ‫ازانجاکه کارخانه های مع��ادن‪ ،‬مجوز صادرات‬ ‫دارند‪ ،‬تامین گندله برای واحدهای تولیدی دچار‬ ‫مشکل شده و با توجه به اینکه نرخ جهانی گندله‬ ‫افزایش یافته است واحدهای تولید گندله ترجیح‬ ‫می دهند صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫صادرات هم ارزاوری خوبی به همراه دارد‪.‬‬ ‫در ب��ورس کاال گندله عرضه نمی ش��ود اما در‬ ‫کل تامین داخل باید ج��زو اولویت ها قرار گیرد‬ ‫زیرا برخی کارخانه ها که گندله نیاز دارند تامین‬ ‫مواد اولیه برایش��ان حیاتی است چون اگر دچار‬ ‫مشکل ش��وند بخش��ی از نیروی انس��انی بیکار‬ ‫خواهد شد و کارخانه دچار مشکل می شود‪ .‬البته‬ ‫ما با همکاری معادن‪ ،‬در حال کار هستیم و مواد‬ ‫اولیه خود را در داخل تامین می کنیم‪.‬‬ ‫بهتری��ن مکان ه��ا برای توس��عه صنع��ت فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬اس��تان هرمزگان خواهد بود‪ .‬این اس��تان‬ ‫ظرفیت ها و زیرس��اخت هایی چ��ون تامین اب و‬ ‫گاز و اب ش��یرین کن و‪ ...‬را دارد و منطق�� ه ویژه ‬ ‫اقتصادی مناسبی است‪ .‬ازاین رو برنامه ریزی شده‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در این استان تولید شود و‬ ‫حتی معتقدیم بیش��تر از این میزان نیز ظرفیت‬ ‫تولید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تی�ر فص�ل برگ�زاری مجمع س�االنه فوالد‬ ‫هرمزگان اس�ت‪ ،‬ب�رای س�هامداران خود چه‬ ‫خبر خوشی دارید؟‬ ‫فوالد هرمزگان به دنبال افزایش س��رمایه خود‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت اهداف خود را در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫محقق کرده و افزایش س��رمایه نیز ناشی از این‬ ‫سود است‪ .‬البته ما قصد داریم این سود را ‪ ۲‬برابر‬ ‫کنیم‪ .‬این افزایش س��رمایه ش��رکت در حقیقت‬ ‫ناشی از سود انباشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای توس�عه فوالد هرمزگان چه برنامه ای‬ ‫دارید؟‬ ‫م��ا در ح��ال پیگی��ری برنامه های توس��عه ای‬ ‫ش��رکت نیز هس��تیم‪ .‬تا پیش از تحریم ها برای‬ ‫برنامه توس��عه ای ش��رکت نیز فاینانس خارجی‬ ‫گرفت��ه بودیم اما بعد از تحریم ها دچار مش��کل‬ ‫ش��دیم که هم اکنون در حال پیگیری این برنامه‬ ‫از طریق منابع دیگر هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹این�ده صنع�ت فوالد اس�تان هرم�زگان را‬ ‫چگونه می بینید؟‬ ‫واحدهای فوالد به ط��ور معمول در کنار اب و‬ ‫دریا س��اخته می شوند تا مس��ائل محیط زیستی‬ ‫و تامی��ن اب را بهتر مدیری��ت کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینک��ه در افق ‪ ۱۴۰۴‬باید ب��ه تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در س��طح کشور برس��یم بهترین مکان برای‬ ‫توس��ع ه فوالد کش��ور کن��ار دریاس��ت و یکی از‬ ‫‹ ‹وضعی�ت صنعت فوالد را برای امس�ال و با‬ ‫توجه به تحریم ها چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫صنع��ت فوالد با توجه ب��ه اینکه پس از نفت و‬ ‫پتروش��یمی در پیش��انی تحریم ها ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫هم��واره م��ورد رصد اس��ت که همی��ن موضوع‬ ‫مش��کالتی را ب��رای این صنعت ایج��اد می کند‬ ‫ام��ا جدای از این مس��ائل خارجی‪ ،‬موضوعی که‬ ‫می تواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد‬ ‫کمک کند قوانین داخلی است که باید به سمت‬ ‫تس��هیل قوانین‪ ،‬پیش برویم ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانن��د از این پیچ ها به س�لامت عب��ور کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر نباید ب��ا قوانین داخلی پیچیده‬ ‫شرایط تحریم را برای تولیدکننده سخت تر کنیم‬ ‫یا انچه در گمرک است اگر مواد اولیه کارخانه ها‬ ‫اس��ت را باید ازاد کنیم تا کارها راحت تر شود و‬ ‫صادرات هم با روند بهتری انجام شود که این امر‬ ‫سبب ارزاوری بیشتر برای کشور می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد برای صادرات باید مشوق های‬ ‫صادراتی بیش��تری در نظر گرفته شود‪ .‬در مقابل‬ ‫واردات مواد اولیه به کشور نیز تسهیل شود چون‬ ‫اگر تولیدکننده یک کاال را با هزاران دردسر وارد‬ ‫کند اما همان کاال در مبادی ورودی کشور و در‬ ‫گمرک گرفتار شود‪ ،‬کار برای تولیدکننده بسیار‬ ‫مشکل خواهد ش��د‪ .‬ازاین رو باید شرایط را برای‬ ‫تولید اسان تر کرد‬ ‫‪ .‬باید با قوانین ساده کمک کرد تا از این شرایط‬ ‫بحرانی به سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫برنامه ها و اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫به مناسبت روز صنعت و معدن‬ ‫تولید و حفظ ثروت ملی‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫و توانمندسازی بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹مقدمه‪:‬‬ ‫ت معدنی کشور‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافا ‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک مجموعه حاکمیت��ی‪ -‬تخصصی و‬ ‫ب��ازوی اجرایی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اغاز چرخه معدنکاری است که با در اختیار داشتن‬ ‫مزیت ه��ای رقابتی مناس��ب از جمل��ه بهره گیری‬ ‫از ت��وان تخصصی و نیروهای ارزش��مند متخصص‪،‬‬ ‫دسترس��ی به فناوری ه��ای روز دنیا‪ ،‬گس��تردگی‬ ‫مراکز فعالیتی مناس��ب در سطح کشور و همچنین‬ ‫حضور در مجام��ع علمی بین المللی قادر به ارتقای‬ ‫س��هم بخش معدن در حوزه علوم زمین و کش��ف‬ ‫ذخایرمعدن��ی اس��ت‪ .‬این س��ازمان دو برنامه مهم‬ ‫شناسایی مواد معدنی با هدف ایجاد ارزش افزوده و‬ ‫تولید ثروت ملی و همچنین شناسایی مخاطرات با‬ ‫هدف جلوگیری از زیان های اقتصادی‪ -‬اجتماعی و‬ ‫هدر رفت ثروت ملی را دنبال می کند که در صورت‬ ‫توج��ه ویژه به این ظرفیت ه��ا تاثیرات مهمی را در‬ ‫توسعه اهداف پیش رو خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ثروت ملی از طریق‪:‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪.1‬تولید اطالعات پایه زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫م��واد معدنی در قالب ‪ ۳۸۰‬الیه اطالعاتی گوناگون‬ ‫(دارای رکوردی منحصربه فرد در میان سازمان های‬ ‫تولیدکننده اطالعات در کشور) برای ایجاد حرکت‬ ‫و سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی‪ ،‬زیرساختی‬ ‫و زیست محیطی‬ ‫‪.2‬تولید داده ها و اطالعاتی با پوش��ش گس��ترده‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی در مناط��ق اولویت دار کش��ور‬ ‫ب��ا هدف کش��ف مناب��ع معدنی در عم��ق و تحول‬ ‫در بخش اکتش��افات معدنی که تاکنون برداش��ت‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار کیلومتر خطی در کش��ور و در مناطق‬ ‫اولویت دار به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫‪.3‬فراوری داده های اولیه زمین شناسی و اکتشاف‬ ‫ب��ا بهره گیری از دانش روز دنی��ا و تلفیق اطالعات‬ ‫و تولی��د اطلس ملی ظرفیت م��واد معدنی ایران و‬ ‫اطلس ملی نقشه های موضوعی زمین شناسی ایران‬ ‫ک��ه در بردارنده بی��ش از نیم قرن تالش س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور در حوزه‬ ‫تولید اطالعات پایه بوده و مس��یر راه روش��نی در‬ ‫انجام فعالیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران‬ ‫معدنی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ ثروت ملی از طریق‪:‬‬ ‫‪.1‬مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی در کش��ور از‬ ‫قبیل‪ :‬زلزله‪ ،‬س��یل‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬خشک سالی‬ ‫و ‪...‬‬ ‫‪.2‬مش��ارکت در پ��روژه ملی گردوغب��ار با هدف‬ ‫شناسایی‪ ،‬پایش و مهار کانون های تولید گردوغبار‬ ‫در کشور و ارائه اطالعات پایه به مجریان طرح‬ ‫‪.3‬اجرای پروژه اکتشاف منابع اب های کارستی با‬ ‫هدف کش��ف ذخایر ابی جدید در کشور به منظور‬ ‫مقابله با بحران اب و خشک سالی در سطح جوامع‬ ‫ایج��اد اش��تغال پای��دار و توانمندس��ازی بخش‬ ‫خصوصی پایدار از طریق‪:‬‬ ‫‪.1‬برنامه ری��زی و انج��ام اقدام��ات اساس��ی در‬ ‫جه��ت همکاری‪ ،‬توانمندس��ازی‪ ،‬اموزش و هدایت‬ ‫جامعه متخصصان زمین شناس��ی و معدنی کش��ور‬ ‫در تش��کل های ب��زرگ اجتماع��ی مانن��د کمپین‬ ‫زمین شناسان ایران‪ ،‬انجمن های علمی‪ -‬دانشجویی‬ ‫زمین شناس��ی و معدنی و مش��ارکت ایشان جهت‬ ‫انجام پروژه های تخصصی و هدایتش��ان به س��مت‬ ‫تشکیل هس��ته های تخصصی در قالب شرکت های‬ ‫خصوصی‪ ،‬مشاور و تعاونی های تخصصی‪.‬‬ ‫‪.2‬امضای تفاهم نامه های بین المللی با کشورهای‬ ‫هدف و دانش��گاه های معتبر جه��ان با هدف انتقال‬ ‫فناوری ه��ای ب��ه روز و توانمندس��ازی متخصصان‬ ‫داخلی در حوزه زمین شناسی و اکتشاف‬ ‫‪.3‬ظرفیت یابی مناطق مس��تعد ایجاد ژئوپارک در‬ ‫کش��ور با هدف معرفی مقصد گردشگری از طریق‬ ‫ثبت مل��ی و جهانی و همچنین مش��ارکت جامعه‬ ‫محلی در رونق بخش��ی به اقتص��اد و افزایش دانش‬ ‫عموم��ی (الزم به ذکر اس��ت این نوع گردش��گری‬ ‫با محوری��ت س��ازمان های زمین شناس��ی در دنیا‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫شناسایی و معرفی می شود)‬ ‫‹ ‹فعالیت ه�ای کیف�ی صورت گرفت�ه در‬ ‫سه ماهه نخست سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‹ ‹حوزه مطالعات و بررسی های زمین شناسی‬ ‫•اغ��از ‪ ۲۴‬پ��روژه نقش��ه های زمین شناس��ی در‬ ‫مقیاس ه��ای ‪ ۲۵۰۰۰ :۱‬و ‪ ۵۰۰۰۰ :۱‬در مناط��ق‬ ‫مختلف ایران بر اس��اس اولویت زون های اکتشافی‬ ‫به عنوان مصوب��ه برنامه های عملیاتی س��ازمان در‬ ‫تهران و مراکز‬ ‫•اغاز پروژه تهیه نقش��ه زمین شناس��ی یکپارچه‬ ‫تهران بزرگ در مقیاس ‪۵۰۰۰۰ :۱‬‬ ‫•ادام��ه تهیه و تکمی��ل ‪ ۱۵۱‬پروژه نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی در دس��ت انجام ب��ا مقیاس های ‪:۱‬‬ ‫‪ ۲۵۰۰۰‬و ‪۱۰۰۰۰۰ :۱‬‬ ‫•ت��داوم ط��رح مطالع��ات منابع اب کارس��تی با‬ ‫اولویت تکمیل اس��تان کرمانشاه و اجرای طرح در‬ ‫استان های بوشهر و کردستان‬ ‫•تدوی��ن دس��تورالعمل جامع و واح��د مطالعات‬ ‫منابع اب کارست در کشور‬ ‫•اغاز تهیه اطلس ملی فرونشست کشور‬ ‫•بازبینی و به روزرسانی نقشه اسیب پذیری سیل‬ ‫کشور با توجه به یافته های سیل اخیر‬ ‫•بازسازی ایستگاه پیش نشانگر شمال تهران‬ ‫•گزارش جامع پایش اتشفشان دماوند‬ ‫•برداش��ت های تکمیلی و سایت یابی احداث شهر‬ ‫در منطقه حسین اباد کالپوش سمنان‬ ‫•برداش��ت تکمیلی اثار گس��یختگی گس��ل¬ها‬ ‫در س��طح کش��ور به منظور کاربرد در طرح تدقیق‬ ‫گسل ها‬ ‫•تدوین ط��رح جام��ع مطالعات زمین شناس��ی‬ ‫دریای��ی در جن��وب و ش��روع تدوین ط��رح برای‬ ‫دریای خزر و سواحل شمالی‬ ‫•برداش��ت های ل��رزه ای کم عم��ق در کانال های‬ ‫کشتیرانی خورموسی در بندر امام خمینی‬ ‫•اغ��از تهی��ه نقش��ه های ژئوش��یمی رس��وبی و‬ ‫س ‪۵۰۰۰۰ :۱‬‬ ‫االینده های زیست¬محیطی در مقیا ‬ ‫سواحل و پهنه ابی شمال کشور‬ ‫س ‪:۱‬‬ ‫•اغاز تهیه نقشه های رسوب شناسی در مقیا ‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰‬سواحل و پهنه ابی شمال کشور‬ ‫حوزه اکتشاف ذخایر معدنی (شناسایی‪-‬پی‍جویی)‬ ‫•فعالیت ه��ای دفت��ری بررس��ی ناهنجاری های‬ ‫اس��تان های اذربایج��ان غرب��ی و ش��رقی‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬سمنان‪ ،‬کردستان‬ ‫•گ��زارش ژئوش��یمیایی بررس��ی ناهنجاری های‬ ‫جنوب کرمان‬ ‫•انج��ام عملیات حفاری در مناطق الچه قش�لاق‬ ‫و زواریان‬ ‫•انجام عملیات ژئوفیزیک زمینی شامل‪۱۵۶۰۰ :‬‬ ‫ایس��تگاه‪ ۱۲۰۰ ،RS‬ایس��تگاه ‪۳/۵ ،IP&RS‬‬ ‫کیلومتر خطی ‪ GPR‬و‪ ۶۰۰‬ایستگاه ‪MAG‬‬ ‫•شناس��ایی و پی جویی م��واد معدن��ی در پهنه‬ ‫جیرنده‪ ،‬ورقه انزلی‪ ،‬پهنه ماسوله‬ ‫•شناس��ایی و پی جویی م��واد معدن��ی در پهنه‬ ‫طالش‪ ،‬ورقه معبد‪ ،‬ناحیه امیدبخش گشت‬ ‫•پروژه پی جویی و اکتش��اف طال‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و‬ ‫روی و اهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران‬ ‫•گزارش اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار پلی متال‬ ‫عشوند نهاوند و گزارش پی جویی عناصر نادر خاکی‬ ‫در برگه اسفوردی‬ ‫•گزارش اکتش��اف چکش��ی ورق��ه یکصدهزارم‬ ‫صفی اباد (خراسان شمالی)‬ ‫•گ��زارش اکتش��اف عموم��ی س��رب‪ ،‬فلورین و‬ ‫پاراژنزهای هم��راه در مح��دوده میرافضل(جنوب‬ ‫کیاسر)‬ ‫•گزارش اولیه اکتشافی درپهنه اذربایجان شرقی‬ ‫محدوده شماره ‪۱۸‬بر اساس انومالی های ژئوفیزیک‬ ‫هوائی‬ ‫•گزارش نهایی عملیات اکتش��افی شناس��ایی و‬ ‫پی جویی پهنه های اکتشافی بردشاه‪-‬مارکده‬ ‫•گ��زارش امالح تبخی��ری در کویرحاج علی قلی‬ ‫سمنان‬ ‫•گزارش ظرفیت های معدنی استان بوشهر‬ ‫•حف��اری و الگ اولی��ه ‪ ۳۲۰۰‬مت��ر حف��اری و‬ ‫نمونه ب��رداری اولیه در پروژه ه��ای نخیله‪ ،‬بزمان و‬ ‫الچه قشالق‬ ‫•گزارش بررسی قابلیت فراوری الونیت های ایران‬ ‫•گزارش پروژه های فراوری انتیموان س��فیدابه‪،‬‬ ‫سرب و روی نیان و پتاس چوپانلو‬ ‫•انجام مطالعات اکتشافی شناسایی ظرفیت های‬ ‫کانی س��ازی عناصر نادر خاکی در اس��تان خراسان‬ ‫جنوبی‬ ‫•انجام مطالع��ات پی جویی عناصر نادر خاکی در‬ ‫پهنه البرز میانی‬ ‫•انجام مطالعات اکتشافی پی جویی در پهنه های‬ ‫‪ ۸‬گانه عناصر نادر خاکی در استان بوشهر‬ ‫پایگاه ملی داده های علوم زمین‬ ‫•افتتاح سامانه اطالعات مکانی ( ‪)WebGIS‬‬ ‫•اجرای فاز سوم نقشه راه علوم زمین و معدن‬ ‫•اش��تراک گذاری گزارش های س��ازمان با سامانه‬ ‫‪data.gov.ir‬‬ ‫•تدوین گزارش های مواد معدنی برای ‪ ۲۶‬عنصر‬ ‫استراتژیک‬ ‫‹ ‹همکاری های بین المللی‬ ‫*امض��ای تفاهمنام��ه در چهاردهمی��ن اجالس‬ ‫مش��ترک ایران و روس��یه در مس��کو بین سازمان‬ ‫زمی��ن شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی کش��ور از‬ ‫ای��ران و هولدینگ زمین شناس��ی دولتی روس��یه‬ ‫(‪ )ROSGEO‬انجام مطالعات زمین ش��ناختی و‬ ‫اکتش��افی در تمامی زمینه¬های زمین ش��ناختی‬ ‫بجز نفت و گاز و مواد پرتو زا در کشور کلید خورد‪.‬‬ ‫*امضای تفاهمنامه دانشگاه رم ایتالیا‬ ‫•همکاری مش��ترک ب��ا اکادمی عل��وم چین در‬ ‫خص��وص مطالع��ات ژیودینامیک و اقلی��م دیرینه‬ ‫فالت ایران‬ ‫•انعق��اد تفاهمنام��ه هم��کاری ب��ا س��ازمان‬ ‫زمین شناسی فرانسه ‪BRGM‬‬ ‫• انعقاد تفاهمنامه همکاری مش��ترک با دانشگاه‬ ‫سوربون فرانسه‬ ‫•صدور خدمات فنی و مهندس��ی در کش��ورهای‬ ‫هدف در شش��مین اج�لاس کارشناس��ان معدنی‬ ‫کشورهای عضو اکو‬ ‫تنظیم گزارش روابط عمومی‪ ،‬تهیه شده در دفتر‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬فن اوری اطالعات و بودجه‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫تیرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫اجرای طرح ملی پوشاک‬ ‫صنعت نساجی ایران را متحول می کند‬ ‫سهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‪،‬‬ ‫صدور ‪ 100‬میلیارد تومان ضمانت نامه برای این طرح است‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک از اج��رای «طرح‬ ‫ملی پوش��اک» با بودجه و اعتب��ارات تخصیصی از‬ ‫س��وی س��ازمان برنامه وبودجه و مشارکت چندین‬ ‫نه��اد دولتی و خصوصی خبر داد که س��بب رونق‬ ‫چشمگیر در صنعت نساجی و پوشاک کشور خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنا به تصمیم سیاست گذاران کشور و به منظور‬ ‫رفع نگرانی هایی در خصوص بازگشت وجوه حاصل‬ ‫از تامی��ن مالی بانک عامل‪ ،‬قرار اس��ت تا صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز وظیفه‬ ‫ص��دور ضمانت نامه های مربوطه را عهده دار باش��د‬ ‫که برای اجرای مرحله اول این طرح در ‪ 5‬اس��تان‬ ‫کشور حدود ‪ 100‬میلیارد تومان ضمانت نامه صادر‬ ‫خواهد شد‬ ‫‹ ‹ص�دور ‪ ۶۵‬درص�د ضمانت نامه ها صندوق‪،‬‬ ‫طی ‪ ۳‬سال اخیر‬ ‫‪180‬‬ ‫محمدحسین مقیس��ه در گفت وگو با «صمت»‪،‬‬ ‫ضمن اش��اره به اقدامات مهم انجام ش��ده در طول‬ ‫عمر ‪ 12‬س��اله ای��ن صندوق اظهار داش��ت‪ .‬نحوه‬ ‫حضور و دامنه فعالیت های این نهاد در چند س��ال‬ ‫اخیر به ش��دت گسترش یافته اس��ت؛ به نحوی که‬ ‫حدود ‪ ۵‬درصد ضمانت نامه ها در ‪ ۹‬س��ال گذشته‬ ‫و ‪ ۶۵‬درصد مابقی طی ‪ ۳‬س��ال گذشته صادر شده‬ ‫است و با افزایش سرمایه‪ ،‬ضریب مشارکت و توسعه‬ ‫طرح های مربوط به این مرکز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی س��ال ‪ 97‬را سالی سخت برای صنایع کشور‬ ‫برش��مرد اما تاکید کرد که خوش��بختانه در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬صندوق موفق شد تا از تمام ظرفیت های‬ ‫خود برای کمک به صنایع کوچک اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫این نهاد طی س��ه سال اخیر‪ ،‬با فراهم اوری شرایط‬ ‫مناس��بی ب��رای تامین مال��ی بنگاه ه��ای صنعتی‬ ‫توانس��ته میزان س��رمایه گذاری داخلی را افزایش‬ ‫دهد ک��ه مطابق گزارش ه��ای میدان��ی و اماری‪،‬‬ ‫به رش��د قابل توجه اش��تغال زایی منجر شده است‪.‬‬ ‫بنابراین با تجارب اندوخته و مطالعات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫امی��دوارم که در س��ال جاری عرصه و چش��م انداز‬ ‫جدی��دی را پی��ش روی فعالیت ه��ای صندوق باز‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫ط��رح‪ ،‬ص��دور ضمانت نامه ب��رای واحدها مربوطه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کافی نبودن س�رمایه‪ ،‬تنها دغدغه صندوق‬ ‫برای مشارکت در طرح‬ ‫‹ ‹مش�ارکت چندین نهاد دولتی و خصوصی‬ ‫در طرح ملی پوشاک‬ ‫رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک با بیان اینک��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ضمانت نامه برای طرح ملی پوشاک صادر می شود‬ ‫گف��ت‪ :‬با تایید نهایی س��ازمان برنامه وبودجه برای‬ ‫تخصیص اعتب��اری (طبق تبصره ‪ ۱۸‬منابع مالی )‪،‬‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از افزایش س��رمایه صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به این طرح‬ ‫اختصاص داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیسه با اش��اره به افزایش سرمایه این صندوق‬ ‫برای اجرای طرح ملی پوش��اک بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫پایه های اصلی تس��ریع عملیاتی س��ازی‪ ،‬سازمان‬ ‫برنامه وبودجه اس��ت که ب��ا ایفای نقش ان‪ ،‬اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح در مناطق محروم و ک��م برخوردار در‬ ‫اولویت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پایلوت طرح ملی پوشاک در ‪۵‬‬ ‫استان به اجرا درمی اید و در هر استان ‪ ۲۰‬کارگاه‬ ‫تولیدی فعالی��ت می کند افزود‪ :‬در نخس��تین فاز‬ ‫اجرای��ی این طرح ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان ضمانت نامه‬ ‫برای واحدهای مشارکت کننده صادر خواهد شد و‬ ‫در مراحل بعدی این مق��دار افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وزارتخانه های کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬س��ازمان برنامه وبودجه و انجمن‬ ‫پوشاک و صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در طرح ملی پوش��اک مش��ارکت خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬سهم مشارکت این صندوق در اجرای این‬ ‫به باور مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬همکاری شایس��ته دس��تگاه های‬ ‫یادش��ده و اجرای کامل الگ��وی این طرح منجر به‬ ‫تحولی عظیم در صنعت نس��اجی و پوشاک کشور‬ ‫خواهد ش��د؛ به طوری ک��ه این بخ��ش از صنعت‪،‬‬ ‫جای��گاه ویژه ای را برای ای��ران در جهان به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫وی در خص��وص عل��ل و دغدغه های مش��ارکت‬ ‫صن��دوق در ای��ن ط��رح اف��زود‪ :‬نگرانی هایی در‬ ‫خصوص بازگشت وجوه حاصل از تامین مالی بانک‬ ‫عامل وجود دارد؛ به همین منظور سیاست گذاران‬ ‫خواس��تار ورود صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک شدند‪ .‬این نهاد با صدور ضمانت نامه‬ ‫برای واحدهای مش��ارکت کننده‪ ،‬بس��تر مناس��ب‬ ‫و اطمین��ان خاطری را برای دیگ��ر عناصر درگیر‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬اما مش��کل اصل��ی صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬برای اجرای وظایف‬ ‫خود در این طرح ب ه کفایت سرمایه مربوط می شود‪.‬‬ ‫به منظور رفع این مشکل سازمان برنامه وبودجه در‬ ‫نظر دارد منابع مال��ی این صندوق را افزایش دهد‬ ‫تا با احتساب ضرایبی سنجیده و منطقی‪ ،‬عهده دار‬ ‫تعهدات خود باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬طرح ملی پوش��اک برای‬ ‫عملیاتی ش��دن‪ ،‬در نخس��تین گام‪ ،‬توسط شورای‬ ‫عال��ی راهبردی م��ورد کارشناس��ی ق��رار گرفته‬ ‫و پ��س از ان باید ب��ه تائید و تامی��ن مالی بانک‬ ‫عامل برسد‪ .‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک تنها موظف به تامین وثیقه اس��ت که در‬ ‫اجرای چنین طرح هایی در الیه های سوم و چهارم‬ ‫اجرایی س��ازی پروژه ها قرار می گیرد‪ .‬اگرچه حجم‬ ‫زیادی از ریسک و تعهدات اجرای چنین طرح هایی‬ ‫به صورت طبیعی متوجه ای��ن صندوق خواهد بود‬ ‫اما ما به اجرای موفقیت امیز و اثربخش ان س��خت‬ ‫خوش بین هستیم‪.‬‬ ‫«ما تانا هستیم»‬ ‫اژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان‬ ‫'‬ ‫‹ ‹معرفی گروه تانا‬ ‫گروه تانا‪ ،‬اژان��س بین المللی ارتباطات در ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه با بهره مندی از پیشینه موسسان‬ ‫و مش��اوران خود دارای ‪ ۲۸‬سال تجربه‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫اندیشه ورزی و اینده پژوهی در بخش های تخصصی‬ ‫ارتباطات‪ ،‬روابط عمومی و روابط بین لملل می باشد‬ ‫که گروه ما را به عنوان همکاری مطمئن و شریکی‬ ‫قابل اعتماد‪ ،‬مطرح می سازد‪.‬‬ ‫تانا در سال ‪ ۱۳۸۸‬تاسیس و بر مبنای ایده¬ای‬ ‫جدید از ابتدای س��ال‪ ،۱۳۹۶‬زمین��ه فعالیت¬ها‬ ‫و خدم��ات گ��روه بر کلی��ه بخش ه��ای مرتبط با‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬رواب��ط عموم��ی و رواب��ط بین الملل‬ ‫متمرکز شده و به مشتریان خود خدمات تخصصی‬ ‫و حرف��ه ای‪ ،‬ارائه می ده��د‪ .‬گروه ما ب��رای انجام‬ ‫برنامه های ارتباطاتی موردنیاز شرکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و تشکل ها با رویکردی دانش محور‪ ،‬اماده همکاری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫حضور تانا در کنار مشتریان خود به منزله وجود‬ ‫روابط عمومی یا ارتباطات توانمند در سازمان است‬ ‫که ارتباطی موثر و کارامد با کارکنان‪ ،‬مش��تریان‪،‬‬ ‫ذینفعان‪ ،‬شرکا و سایر مخاطبان را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫گ��روه تان��ا برای ه��ر ی��ک از مش��تریان خود‪،‬‬ ‫بخش��ی اختصاصی با نیروی انسانی مشخص برای‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬انجام‪ ،‬نظارت و هماهنگی فعالیت های‬ ‫مورد درخواست مشتری‪ ،‬فراهم می اورد‪.‬‬ ‫اژانس ارتباطات ایران با اندیش��ه بین المللی در‬ ‫مس��یر خلق ارزش‪ ،‬بهبود مس��تمر و دستیابی به‬ ‫شاخصه های جهانی و با انگیزهای مضاعف تاسیس‬ ‫شده تا به سوی اینده ای متعالی گام بردارد‪.‬‬ ‫«تانا» از ریش��ه و مصدر تانستن در زبان فارسی‬ ‫و اس��م فاعل ان اس��ت‪ .‬تانا به معنی قوی‪ ،‬توانا و‬ ‫تالشگر می باش��د‪ .‬همان طور که اسم فاعل دانا از‬ ‫مصدر دانستن به مفهوم اگاه و عالم است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رفصل فعالیت های�ی ک�ه تان�ا ب�ه طور‬ ‫مس�تقل یا برای مش�تریان خود برنامه ریزی و‬ ‫اجرا می نماید عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪-1‬مدیریت رویداد‬ ‫*نمایشگاه داخلی و خارجی‬ ‫*همایش و مراسم بین المللی‬ ‫‪-2‬تبلیغات‬ ‫‪-3‬خبر و اطالع رسانی‬ ‫‪-4‬ارتباطات الکترونیک‬ ‫‪-5‬نظرسنجی‪ ،‬تحقیقات بازار و رسانه‬ ‫‪-6‬تشریفات‪ ،‬گروه های تجاری– صنعتی‬ ‫‪-7‬مشاوره و تدوین برنامه ریزی ارتباطاتی‬ ‫وب س��ایت گروه ب��ه نش��انی ‪tana-group.‬‬ ‫‪ com‬و به ‪ ۵‬زبان فارسی‪ ،‬انگلیسی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬عربی‬ ‫و روسی‪ ،‬طراحی و اجرا شده است‪.‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫صمت از مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت نمایشگاهی در ایران گزارش می دهد؛‬ ‫نمایشگاه و نگاه های غیرمنصفانه‬ ‫‪182‬‬ ‫اخرین براوردها نش��ان می ده��د درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۸۰‬کش��ور جه��ان در عرصه نمایش��گاهی فعال‬ ‫هس��تند و این صنعت ساالنه به طور مستقیم ‪۱۴۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر درامدزایی برای این کش��ورها ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬بازدید بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در س��طح‬ ‫جهان از نمایش��گاه های گوناگون نشان می دهد که‬ ‫این صنعت جای خود را در اقتصاد پیدا کرده و روند‬ ‫رو به رش��د خود را ادامه می دهد‪ .‬درحال حاضر این‬ ‫صنعت پیش��رفت قابل توجهی داشته و ساالنه ‪۶۶۰‬‬ ‫نمایشگاه در سراسر کشور برگزار می شود که از بین‬ ‫انها ‪ ۴۰۰‬نمایشگاه‪ ،‬تخصصی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان اعتقاد دارند که برگزاری‬ ‫نمایشگاه یک امر تخصصی است و جامعه بزرگی از‬ ‫متخصصان و کارشناسان را در بر می گیرد‪ .‬در ایران‬ ‫اما فعاالن حرفه ای نمایشگاهی بسیار کم هستند و‬ ‫شاید تعداد این افراد کمتر از ‪ ۱۰۰‬نفر باشد که این‬ ‫میزان از افراد صاحب نظر برای صنعت به این بزرگی‬ ‫کم هستند‪ .‬در رابطه با مهم ترین دستاوردهای این‬ ‫عرصه و فرازنش��یب هایی که طی ک��رده با برخی‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی صحبت کردیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹نق�ش وی�ژه صنع�ت نمایش�گاهی در رونق‬ ‫تولید‬ ‫گزارش های بین الملل��ی مانند یوفی و ‪Oxford‬‬ ‫‪ Economies‬نش��ان دهنده همبس��تگی و تاثیر‬ ‫مستقیم صنعت نمایشگاهی بر شاخص های توسعه‬ ‫اقتصادی مانند رش��د اشتغال و تولید ناخالص ملی‬ ‫کش��ورها اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی در رابطه‬ ‫ب��ا مهم تری��ن کارکردهای صنعت نمایش��گاهی به‬ ‫صمت گفت‪ :‬نمایش��گاه ها در حال تبدیل شدن به‬ ‫محل اصلی تب��ادل ایده ها‪ ،‬افکار و مراودات فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و صنای��ع گوناگ��ون در سراس��ر جهان‬ ‫هستند و این صنعت هر روز از جنبه ها و زمینه های‬ ‫گوناگون در حال رشد و پیشرفت است و هرساله در‬ ‫کش��ورها و مناطق گوناگون جهان شاهد رشد این‬ ‫صنعت هس��تیم‪ ،‬اگر چه در برخی نقاط این رش��د‬ ‫بسیار چشمگیر بوده‪ ،‬ولی به طور کلی در تمام نقاط‬ ‫جهان این صنعت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده ادام��ه داد‪ :‬امروز ش��رکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به واس��طه رویکرد جدید و نواورانه سعی دارد‬ ‫ب��ا پرداختن ب��ه موضوع های ام��وزش و پژوهش‪،‬‬ ‫استفاده از نواوری و فناوری های جدید در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها؛ مانن��د دیجیتالی��زه ک��ردن صنعت‬ ‫نمایشگاهی و برپایی نمایش��گاه های تقاضامحور و‬ ‫با رویکرد ن��واوری باز نقش خویش را در توس��عه‬ ‫تولید ملی و کارافرینی‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬برند سازی‬ ‫و دستیابی به بازارهای منطقه ای و بین المللی بیش‬ ‫از بیش پر رنگ تر کند‪.‬‬ ‫وی تصرحی کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬در س��ال پیش رو‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫به دلیل نام گذاری هوش��مندانه س��ال ‪ ۹۸‬با عنوان‬ ‫«رونق تولید» ازسوی رهبر معظم انقالب و موقعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور عزیزمان در ش��رایط تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬جایگاه صنعت نمایش��گاهی را افزون تر از‬ ‫گذشته حس��اس و مهم کرده است‪ .‬بدون شک در‬ ‫این شرایط که تحریم های ظالمانه بر اقتصاد کشور‬ ‫اعمال می شود از ظرفیت بزرگ صنعت نمایشگاهی‬ ‫به عنوان یکی از مهم تری��ن ابزارهای معرفی کاال و‬ ‫خدم��ات در بازارهای هدف صادرات��ی بهره وافر را‬ ‫خواهیم برد‪.‬‬ ‫کمیس��ر ژن��رال اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬بدیهی اس��ت موفقیت در این مسیر؛ ارتباط‬ ‫مستمر همه نهادهای خارجی و داخلی نمایشگاهی‬ ‫مانند یوفی‪ ،BIE ،‬انجمن ه��ا‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگان��ی‪ ،‬س��ایت داران نمایش��گاهی و‬ ‫س��ایر س��ازمان های مرتبط را می طلبد و ما فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی این پیام را به جامعه جهانی و‬ ‫دنی��ا مخابره می کنیم که باوجود تمامی نامالیمات‬ ‫و مانع تراش��ی های دشمنان نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬صنعت نمایشگاهی ایران بسیار پویا‬ ‫و زنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت جوان نمایشگاهی‬ ‫برخی کارشناس��ان و فعاالن صنعت نمایشگاهی‬ ‫اعتقاد دارن��د که عرصه فعالیت های نمایش��گاهی‬ ‫هنوز عرصه ازمون و خطاس��ت‪ .‬نلس��ون حضرتی‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران به صمت‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت نمایش��گاهی در ش��کل و ماهیت‬ ‫فعلی خ��ود‪ ،‬صنعت��ی ج��وان در جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این صنعت با وجودجوان بودن بس��یار نافذ‬ ‫و تاثیرگذار بر روابط سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و تجاری‬ ‫میان کشورها است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه نمایش��گا ه بس��تری برای‬ ‫توس��عه کش��ورها اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬رویداده��ای‬ ‫نمایش��گاهی محلی ب��رای عرض��ه توانمندی های‬ ‫صنایع کش��ورهای گوناگون در امسال و سال های‬ ‫اینده هس��تند‪ .‬بسیاری از ش��رکت های خارجی از‬ ‫فرصت نمایش��گاه های بین المللی برای نشان دادن‬ ‫توانمندی ها و فناوری هایی که در سال های بعد به‬ ‫تولید گسترده می رسند‪ ،‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ل گذشته‬ ‫حضرتی معتقد اس��ت تجربه چند س��ا ‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی در س��ایت های‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ایران نیز نش��ان داده که ما‬ ‫هم توانس��ته ایم در ارائ��ه توانمندی های حوزه های‬ ‫تخصصی نمایش��گاه عملک��رد قابل قبولی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گفته رئیس انجمن نمایشگاه بین المللی ایران‬ ‫ب��ا توجه به جایگاه منطق��ه ای و جهانی ایران‪ ،‬و با‬ ‫وجود اعم��ال تحریم های ظالمانه علی��ه اقتصاد و‬ ‫صنعت کشورمان س��ایت های نمایش��گاهی ایران‬ ‫هن��وز هم از جمل��ه بهترین س��ایت ها و برندهای‬ ‫جهانی هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬البته ما نمی توانیم تاثیر‬ ‫این تحریم ها بر اقتصاد کشورمان را مورد انکار قرار‬ ‫دهیم ام��ا در هر صورت با توجه به میزان بالندگی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ای��ران‪ ،‬ما به س�لامت از این‬ ‫مقطع هم عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با توجه به ش��عار امسال س��عی می کند از تولیدات‬ ‫داخلی حمایت بیش��تری داشته باش��د و با عرضه‬ ‫محص��والت و نواوری ه��ای انجام ش��ده در صنایع‬ ‫گوناگون از ش��رکت های ایران��ی حمایت کند‪ .‬وی‬ ‫در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تمام ت�لاش ما برای‬ ‫پش��تیبانی و حمایت از نظام جمهوری اس�لامی و‬ ‫دستاوردهای ان است‪.‬‬ ‫حضرتی در پایان گفت‪ :‬صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫کش��ور ما بسیار مهجور اس��ت‪ .‬در کشورهای دیگر‬ ‫جه��ان نهاد ه��ای گوناگونی‪ ،‬خصوص��ی‪ ،‬عمومی‬ ‫و دولتی می توانند س��هامدار یک س��ایت باش��ند‪.‬‬ ‫البت��ه در این زمین��ه نگاه ها متفاوت اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫نمایشگاهی در یک شهر برگزار می شود و گردشگر‬ ‫جذب می کند‪ ،‬هتل ها و تاکس��ی ها از این س��ایت‬ ‫نمایشگاهی بهره مند و رستوران ها پر خواهند شد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در المان در ش��هر های نمایشگاهی‬ ‫المان مانند برلی��ن‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬مونیخ‪ ،‬هانوفر و‪...‬‬ ‫بای��د ببینیم چه اتفاقی می افتد ک��ه باوجود اینکه‬ ‫بس��یار ش��لوغ و پرازدحام هس��تند‪ ،‬ولی کسی از‬ ‫ش��لوغی و ازدحام ش��کایت نمی کند‪ .‬اما در کشور‬ ‫ما حتی همین بخش هایی که از برگزاری نمایشگاه‬ ‫س��ود می برند‪ ،‬اعتراض ه��م می کنن��د‪ .‬نگاه ها به‬ ‫صنعت نمایشگاهی به نظرم منصفانه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک صنعت و هزار متولی‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی جنوب ش��رق‬ ‫ایران نیز درباره عدم امنیت ش��غلی فعاالن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی به صمت می گوید‪ :‬ه��ر روز ماجرای‬ ‫جدیدی برای این فعالی��ت اقتصادی تاثیرگذار رخ‬ ‫می دهد‪ .‬چندین سال است همه فعاالن این عرصه‬ ‫‪183‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫‪184‬‬ ‫از عبارت صنعت نمایش��گاهی اس��تفاده می کنند؛‬ ‫عبارتی که تا کنون به رسمیت شناخته نشده است‪.‬‬ ‫امید فدایی تصریح کرد‪ :‬بارها به نبود یک متولی‬ ‫سازمانی مشخص برای فعالیت های نمایشگاهی در‬ ‫کش��ور اشاره ش��ده و هنوز این به اصطالح صنعت‬ ‫درگیر مناس��باتی اس��ت که س��ودی برای فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی ندارد‪ .‬در این ش��رایط البت��ه هزاران‬ ‫تصمیم گی��ر غیر تخصصی نیز وج��ود دارند که در‬ ‫ط��ول زمان های مختلف برای ای��ن عرصه تصمیم‬ ‫می گیرند‪ .‬کارش��ناس و فعال صنعت نمایشگاهی‬ ‫اف��زود‪ :‬م��ن ح��دود ‪ ۱۵‬س��ال در فعالیت ه��ای‬ ‫نمایشگاهی چه به عنوان برگزارکننده و چه به عنوان‬ ‫مدیرعامل یک سایت استانی حضور داشته ام ولی به‬ ‫نظرم هنوز فعالیت های نمایشگاهی با وجود قدمت‬ ‫در کش��ور ما جدی گرفته نش��د ه و این به اصطالح‬ ‫صنعت کش��ور از ریل اصلی خود خارج شده است‪.‬‬ ‫همین که صنعت نمایش��گاهی خود را با کشورهای‬ ‫همجوار مقایس��ه کنیم به عمق فاجعه پی خواهیم‬ ‫ب��رد‪.‬وی همچنین ادام��ه داد‪ :‬باوج��ود تالش های‬ ‫انجام ش��ده از س��وی افراد متخصص‪ ،‬به دلیل نبود‬ ‫قوانی��ن یا اس��تانداردهای مش��ترک در این بخش‬ ‫و ب��ه نوع��ی پراکن��ده کاری و عملکرد س��لیقه ای‬ ‫مدی��ران تصمیم گیر‪ ،‬ما نه تنه��ا رو به جلو حرکت‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬بلکه پس��رفت نیز داشته ایم‪ .‬هر روز یک‬ ‫متولی جدید پیدا می ش��ود و هر روز طرحی جدید‬ ‫داده می شود که ش��اید از سر خیرخواهی باشد اما‬ ‫به دلیل نبود کار کارشناس��ی و مش��ورت نکردن با‬ ‫خبرگان این صنعت‪ ،‬بیش��تر این طرح ها با شکست‬ ‫روبه رو می ش��وند‪ .‬به تعبیر دیگ��ر‪ ،‬باید گفت نوعی‬ ‫سردرگمی به وجود می اید که شاید اگر یک صدای‬ ‫واح��د و البته اتحادیه ای قوی و فراگیر متش��کل از‬ ‫تمامی فع��االن متخصص در این بخش داش��تیم‪،‬‬ ‫اوضاع خیلی بهتر از حاال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در مسیر شعار سال ‪ ۲۰۱۹‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫حرکت کنیم‬ ‫رئیس انجمن برگزارکنندگان ایران در گفت وگو با‬ ‫صمت پیش��نهاد خوبی را برای الگوسازی صحیح از‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی در خارج از کشور پیشنهاد‬ ‫داد و اظهارک��رد‪ :‬صنع��ت نمایش��گاهی با توجه به‬ ‫شعاری که امسال دارد‪ ،‬کمک شایانی به اشتغالزایی‬ ‫پای��دار و رون��ق تولید می کند‪ .‬این ام��ر با توجه به‬ ‫مش��کالت ام��روز اقتصاد کش��ور می تواند بس��یار‬ ‫اثربخش باش��د‪ .‬علی مرادی ادامه داد‪ :‬در دو س��ال‬ ‫گذشته تالش هایی انجام شد تا اهداف نمایشگاهی‬ ‫که از پیش برنامه ریزی ش��ده بود را جلو ببریم و تا‬ ‫حدی هم موفق بودیم اما تحریم ها مانع از پیشرفت‬ ‫بخش دیگری از برنامه های ما ش��د و در هر صورت‬ ‫در تالشیم ان بخش ها را نیز به جلو هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬صنعت نمایش��گاهی با توجه به‬ ‫شعاری که امسال دارد‪ ،‬کمک شایانی به اشتغالزایی‬ ‫پای��دار و رون��ق تولید می کند‪ .‬این ام��ر با توجه به‬ ‫مش��کالت امروز اقتصادی می تواند بسیار اثربخش‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس انجمن برگزارکنندگان ایران گفت‪:‬‬ ‫به جرات می ت��وان گفت اگر صنعت نمایش��گاهی‬ ‫در کن��ار صنای��ع تولی��د کش��ورمان نب��ود هرگز‬ ‫نمی توانس��تیم به اهداف مان در ح��وزه صادرات و‬ ‫توسعه تجارت برسیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگا ها‪ ،‬سازمان توس��عه تجارت و تمام فعاالن‬ ‫صنعت نمایشگاهی برای برداشتن گام های موثر در‬ ‫این حوزه عالقه مند به مشارکت با یکدیگر هستند‪،‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن‪ -‬تیرماه ‪1398‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مش��ارکت ها جای خرسندی دارد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار اس��ت که توجه وی��ژه ای به این‬ ‫صنعت می شود و همه اعضای این صنعت عالقه مند‬ ‫به کمک موثر برای ارتقای ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما پرجمعیت ترین خانواده نمایش�گاهی‬ ‫ایران؛ غرفه سازان‬ ‫گ��ردش مالی و رگ حیات صنعت نمایش��گاهی‬ ‫بی ش��ک در مش��ت گروه بزرگ غرفه سازان است‪.‬‬ ‫خان��واده ای چند هزار نفره که به ش��کلی مدون و‬ ‫حرفه ای فعالیت دارند‪ .‬رئیس انجمن غرفه س��ازان‬ ‫به عنوان مغز متفکر صنعت غرفه س��ازی به صمت‬ ‫گفت‪ :‬ما در بخش سیاس��ت گذاری کالن انجمن از‬ ‫روز نخس��ت این دیدگاه را داش��تیم که همواره با‬ ‫نخبگان صنعت و پیشکس��وتان کشور در این حوزه‬ ‫جلس��ات پی در پی برگزار ش��ود و عنوان ان را نیز‬ ‫اتاق فکر گذاشتیم‪ .‬در این اتاق های فکر اولویت های‬ ‫تصمیم گی��ری و موضوع ه��ای کالن را مط��رح و‬ ‫نظرهای گوناگونی را دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫منوچه��ر جعفری زاده تصریح کرد‪ :‬پس از حدود‬ ‫یک س��ال و نی��م که از هیات مدیره س��وم انجمن‬ ‫می گذرد احس��اس کردیم باید نقشه راهی تعریف‬ ‫و در این قالب‪ ،‬پیگیری کارها انجام ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه موضوع هایی هس��تند که ممکن است بیش‬ ‫از عم��ر یک هیات مدیره به ط��ول بینجامد ضمن‬ ‫اینک��ه احتمال دارد نتایج و مدت زمان پروژه بیش‬ ‫از حد طول بکشد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬چکیده نقشه راه‬ ‫که مورد اقب��ال همگان اس��ت را تدوین و مصوب‬ ‫می کنیم‪ .‬ما ای��ن تصمیم های را در مجمع که یک‬ ‫مرجع قانونی اس��ت‪ ،‬تصویب می کنیم و این بخش‬ ‫به مطالبات اعضا مربوط می شود‪ .‬در نتیجه افراد و‬ ‫هیات مدیره ها می دانند که در گذش��ته یک سری‬ ‫تصمیم های گرفته شده که انها باید اجرا شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��امانه غرفه س��ازی گفت‪ :‬س��امانه‬ ‫غرفه سازی ما به طور تقریبی به همه اهداف از پیش‬ ‫تعیین شده در این زمینه رسیده و بلکه از بسیاری‬ ‫از انها حتی عبور نیز کرد ه اس��ت‪ .‬همانطور که در‬ ‫جشن روز نمایش��گاهی مطرح شد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫تویاپ ترکیه به دلی��ل دیجیتالی کردن بخش های‬ ‫ارتباطی خود توانسته مورد توجه یوفی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫چنین موضوع هایی جزو مسائل روز است و با توجه‬ ‫به اینک��ه مملکت م��ا در بس��یاری از زیربخش ها‬ ‫متاسفانه شرایط قانونمندی ندارد‪ ،‬امروز این بخش‬ ‫توانس��ته تا حد زیادی دغدغه ها را حل کند‪ .‬ما در‬ ‫ساعت ها ‪ ۱۱‬شب و حتی روزهای تعطیل پاسخگو‬ ‫است و فکر می کنم از این بخش بسیار خوب عبور‬ ‫کردیم و همچنان در حال توسعه ان هستیم‪.‬‬ ‫جعف��ری زاده در پای��ان ب��ه ذکر نکات��ی درباره‬ ‫تاس��یس اتحادیه نمایش��گاهی پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫اتحادیه صنعت نمایشگاهی خیلی وقت است که از‬ ‫تاریخی که باید ایجاد می ش��د‪ ،‬گذشته است‪ .‬ما در‬ ‫این حوزه بیشترین افراد شاغل را داریم و بیشترین‬ ‫مسائل را نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل پیگیری و اصرار ما در این زمینه‬ ‫بیش��تر اس��ت و به طبع در حوزه برگزاری به دلیل‬ ‫ساختار‪ ،‬شرایط قانونمند و قابل توجهی را می طلبد‬ ‫که این موارد باعث شده ما فعالیت بیشتری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬فکر می کنم تا چندی��ن ماه اینده به نتایج‬ ‫خوبی برس��یم ضمن اینکه حدود ‪ ۸۰‬درصد مسیر‬ ‫را ط��ی کرده ایم‪ .‬ما مس��یر درس��تی پیموده ایم و‬ ‫امیدواریم در ماه های اینده شاهد تاسیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاهی باشیم‪.‬‬ ‫‪185‬‬

آخرین شماره های ویژه نامه ویژه نامه صمت

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

شماره : 6
تاریخ : 1398/04/15
ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

شماره : 4
تاریخ : 1398/03/19
ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/03/01
ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/02/11
ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

شماره : 1
تاریخ : 1398/02/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!