ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 3 - مگ لند
0

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 3

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 3

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 3

‫ویژه نامه هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی‬ ‫خرداد ‪1398‬‬ T S F Mine & Concentration Plants Track Shoes & Teeth for Shovels Crusher Wear Parts AG & SAG Mill Liners Casing & Impeller for Slurry & Vacuum pumps Pelletizing Plants Pallet Car Unit (Traveling Grate System) Complete Set of Parts (Grate-Kiln System) Steel Rolling Plants Work & Backup Roll Chocks for Hot & Cold Rolling Mills ‫ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﯼ ﻓﻮﻻﺩ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻥ‬ Tabarestan Steel Foundry www.tsfco.com - tsf@tsfco.com Tel: +98 21 8806 1471 - Fax: +98 21 8806 1470 ‫ش�رکت حفاری زرین راد ُدریاب در س�ال ‪ ۱۳۸۵‬تاس�یس ش�د و به مدت ‪ ۶‬س�ال به‬ ‫ص�ورت تخصص�ی در زمین�ه حف�اری های اکتش�افی مغ�زه گی�ری فعالیت نم�ود ولی‬ ‫ب�ا توج�ه به نیاز بخش معدن به س�رعت باالی حفاری این ش�رکت در س�ال ‪ ۱۳۹۲‬و در‬ ‫دل تحری�م ه�ا اقدام به خرید یک دس�تگاه حفاری ‪ RC‬پرس�رعت از کش�ور افریقای‬ ‫جنوب�ی نم�ود که تا کن�ون ‪ ۲۲‬پروژه حفاری ‪ RC‬را با موفقیت به پایان رس�انده اس�ت‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬کاشان‪ ،‬کیلومتر‪ ۱۴‬جاده اردستان‬ ‫تلفن‪۰۳۱-۵۵۵۰۳۸۴۱0 :‬‬ ‫نمابر‪031-۵۵۵۰۳۸۴۸ :‬‬ ‫امور سهام‪031-۵۵۵۰۳۸۴0:‬‬ ‫ارتباط مستقیم‪09391196852 :‬‬ ‫صندوق پستی‪۱۵۳۴ :‬‬ ‫فوالد امیر کبیر کاشان‬ ‫نماد تولید محصول با کیفیت ایرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫روابطعمومیفوالدامیرکبیرکاشان‬ ‫توانمندی های شرکت‬ ‫محافظان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫در یک نگاه‬ ‫ش��رکت بین المللی محافظان صنع��ت‪ ،‬معدن (‬ ‫‪ ) IMISCo‬در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با هدف ارائه خدمات‬ ‫فنی و مهندسی‪ ،‬ایمنی و تامین تجهیزات معدنی به‬ ‫خصوص معادن زیرزمینی و گاز خیز کشور تاسیس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت با در اختیار داشتن شرکای فناوری‬ ‫بین المللی و اس��تفاده از کارشناسان فنی مفتخر به‬ ‫تامین تجهیزات‪ ،‬نصب و راه ان��دازی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش و ارائه راهکارهای مهندسی در جهت‬ ‫افزایش بهره وری در معادن و تونل ها گردیده است‪.‬‬ ‫زیرزمینی (پراپ)‬ ‫‹ ‹لوکوموتیو های ضد انفجار معدنی‬ ‫‹ ‹انواع تجهیزات حفاری معدن‬ ‫‹ ‹دستگاه های حفاری چند منظوره‬ ‫‹ ‹اتاقک های نجات اضطراری‬ ‫‹ ‹سیستم ارتباط رادیویی و بیسیم‬ ‫‹ ‹چراغ تونلی ضدانفجار‬ ‫‹ ‹ان�واع خودنج�ات‪ ،‬رس�پیراتور و س�ایر‬ ‫دستگاه های تنفسی‬ ‫‹ ‹سیس�تم تهوی�ه مع�ادن و داکت ه�ای‬ ‫ضدانفجار و الکتریسیته ساکن‬ ‫‹ ‹گازسنج های پرتابل و ثابت‬ ‫‹ ‹سیستم مانیتورینگ گازهای معدنی‬ ‫‹ ‹سیستم ردیاب نفرات و ماشین االت‬ ‫‹ ‹سیس�تم های حم�ل م�واد (تس�مه نقال�ه و‬ ‫کانوایر های زنجیری)‬ ‫‹ ‹سیستم استحکامات تونل و سینه کار معادن‬ ‫‹ ‹پروژه تجهیز معادن زغال س�نگ به سیس�تم‬ ‫رادیویی ضدانفجار‬ ‫‹ ‹پ�روژه تجهیز معادن زغال س�نگ کرمان و‬ ‫طبس به سیستم مانیتورینگ سنجش گاز‬ ‫‹ ‹پ�روژه تجهی�ز مع�ادن زغال س�نگ ب�ه‬ ‫دس�تگاه های گازس�نج پرتابل‪ ،‬انج�ام خدمات‬ ‫در این خصوص برخی از خدمات و تجهیزات‬ ‫قابل ارائه به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫برخی از پروژه های انجام ش�ده به شرح ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫تعمی�ر‪ ،‬ام�وزش‪ ،‬نگهداری و تامی�ن قطعات و‬ ‫سنسور گازها‬ ‫‹ ‹پروژه تجهی�ز معادن بافق به دس�تگاه های‬ ‫رباتیک تخریب سنگ و تجهیزات پیشروی‬ ‫‹ ‹پ�روژه تجهی�ز معادن زغال س�نگ طبس و‬ ‫کرم�ان به سیس�تم تهوی�ه و داک�ت تهویه ضد‬ ‫انفجار‬ ‫‹ ‹تجهی�ز چ�راغ خانه مع�ادن زغال س�نگ و‬ ‫منگنز به سیس�تم های نوی�ن چراغ های معدنی‬ ‫‪LED‬‬ ‫‹ ‹تجهی�ز مع�ادن کش�ور ب�ه خودنج�ات‪،‬‬ ‫رسپیراتور و سایر دستگاه های تنفسی‬ ‫‹ ‹تجهی�ز مع�ادن زغال س�نگ کش�ور و‬ ‫کارخانج�ات زغالش�ویی زرن�د و ش�اهرود ب�ه‬ ‫دستگاه سنجش خاکستر زغال‬ ‫‹ ‹تجهیز معادن زغال س�نگ به سیس�تم ش�ارژ‬ ‫کپسول های اکسیژن‬ ‫‹ ‹تجهیز معادن س�رب و روی به سیس�تم های‬ ‫ایمنی‬ ‫شناسنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر ویژه نامه ها‪ :‬میالد محمدی‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫همکاران‪ :‬محبوبه قرمزچشمه و مسعود رمضانی‬ ‫ویراستار‪ :‬شاپور پشابادی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫بازرگانی‪ :‬الهه بهرام‪ ،‬بهروز راعی‪ ،‬امیرحسین حبیبی و مجید‬ ‫داوری‬ ‫فهرست‬ ‫توسعه معادن‪ ،‬موتور محرکه بورس ایران ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪12‬‬ ‫ماینینگ‪ ،‬ویترین نمایش اخرین فناوری های معدن ����������������������������������������������������������������������������������������������‪13‬‬ ‫حفاری اکتشافی به روش‪ RC‬و موضوعات پیرامون ان ����������������������������������������������������������������������������������������‪14‬‬ ‫فاز نخست کارخانه الومینیوم جاجرم در انتظار بهره برداری رسمی ��������������������������������������������������������������������‪15‬‬ ‫هرکول امیکو به یاری تولیدات معدنی می اید����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬نماد توسعه و پیشرفت صنعتی ایران���������������������������������������������������������������������������������‪18‬‬ ‫ش تغییر منابع خارجی است �������������������������������������‪20‬‬ ‫هنر گل گهر‪ ،‬تاکید بر بومی سازی و فائق امدن بر چال ‬ ‫توسعه و عوامل مهم از صادرات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪22‬‬ ‫با وجود تحریم کار را پیش برده ایم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪24‬‬ ‫معدنکاران از فراوری نترسند���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪25‬‬ ‫روایت مدیرعامل ذوب اهن از رکوردهای اخیر���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫عملکرد موفق و درخشان فوالد مبارکه در تولید و سوداوری اقتصادی������������������������������������������������������������‪27‬‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان نماد توسعه صنعت فوالد ایران�����������������������������������������������������������������������������������������‪28‬‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫تلفن مرکزی اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس مرکزی اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی‪1586733811 :‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه نامه ها‪mag@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫رئیس سازمان ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد؛‬ ‫توسعه معادن‪ ،‬موتور محرکه بورس ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫رئیس س��ازمان ایمیدرو گفت‪ :‬بخ��ش کانه های‬ ‫فلزی و فلزات اساس��ی از موتورهای محرک بورس‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫صع��ودی یا نزولی بودن بورس س��هام در عوامل‬ ‫مختلف��ی خالصه می ش��ود‪ .‬یک��ی از ای��ن عوامل‬ ‫عملکرد شرکتی است که سهام ان در بورس عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توس��عه‪ ،‬نوس��ازی و به روز بودن یکی از عواملی‬ ‫است که منجر به پیش��رفت صنایع معدنی خواهد‬ ‫شد‪ .‬این امر در ایران بر عهده ایمیدرو است‬ ‫‪ .‬فوالد‪ ،‬معدن و صنایع معدنی یکی از گزینه های‬ ‫موفقی است که در بورس عرضه می شود و بسیاری‬ ‫از صاحب نظران‪ ،‬خرید س��هام معدنی و فوالدی را‬ ‫توصیه می کنند‪ .‬در یک ماه گذشته شاخص بورس‪،‬‬ ‫س��یر نزولی داش��ته اس��ت اما به نظر می رسد این‬ ‫روند کوتاه مدت اس��ت و سهام محصوالت معدنی و‬ ‫فوالدی در میان مدت و بلند مدت س��وداور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪ ،‬مع��اون وزی��ر و رئی��س‬ ‫هیئت مدیره س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اش��اره به اهمیت‬ ‫فلزات در بورس اظهار داشت‪ :‬نزدیک به یک سوم از‬ ‫بازار سرمای ه ما را فلزات اساسی تشکیل می دهند و‬ ‫ب��االی ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان از مارکت بورس ما‬ ‫مربوط به این صنعت اس��ت و قریب به یک سوم از‬ ‫سود بازار سرمایه نیز به این بخش مربوط می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بخ��ش کانه های فلزی و فلزات اساس��ی‪،‬‬ ‫موتور محرکه بورس ایران است‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که یکی از موضوعاتی که بورس روی‬ ‫ان مان��ور می ده��د بورس معدن و فوالد اس��ت‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به اینکه ما موضوع تحریم ها را داریم به نظر‬ ‫ش��ما به عنوان رئیس سازمان ایمیدرو می توانیم در‬ ‫بورس موفق باش��یم یا خیر؟ گفت‪ :‬فوالد‪ ،‬فخاس‪،‬‬ ‫فخ��وس‪ ،‬کگل‪ ،‬کچاد از جمله صنایع بزرگ معدنی‬ ‫هس��تند که سهامش��ان در ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫تهران معامله می ش��ود‪ .‬در زمین��ه معدن و صنایع‬ ‫معدنی به چند دلیل می توانیم موفق باش��یم‪ .‬یکی‬ ‫اینکه ماده اولیه تولیدات معدنی و صنایع معدنی در‬ ‫کش��ور موجود است‪ .‬دیگری اینکه در زمینه دانش‬ ‫بومی‪ ،‬پیش��رفت های فناورانه بیش��تری نسبت به‬ ‫سایر بخش های صنعت داشته ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به بیش از ‪ ۱۰۰‬کش��ور دنیا صادرات‬ ‫داریم‪ .‬گستره کشورهایی که به انها صادرات داریم‬ ‫بسیار وسیع است و این موضوع‪ ،‬ریسک صادرات ما‬ ‫را پایین می اورد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ای��ن پرس��ش ک��ه «در زمین��ه‬ ‫صادرات یکس��ری مش��کالت داریم؛ این موضوع را‬ ‫چگون��ه تبیین می کنید؟» گفت‪ :‬م��ا موانعی داریم‬ ‫ولی تالش��مان این اس��ت که با انها مقابله کنیم و‬ ‫راهکاری هایی نیز برای انها داریم‪.‬‬ ‫غریب پور در پاس��خ این پرس��ش ک��ه مهم ترین‬ ‫راهکار را چه می دانید گفت‪ :‬هرگونه پاس��خ به این‬ ‫پرسش راهکار ما برای صادرات را مشخص می کند‬ ‫و ازنظر امنیتی کش��ور های دیگر نباید بدانند که ما‬ ‫با چه روش هایی محصوالت خود را صادر می کنیم‪.‬‬ ‫ویژه نامهپنجمیننمایشگاهبین المللیماشین االتمعدنیوراهسازی‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫ماینینگ‪ ،‬ویترین نمایش اخرین فناوری های معدن‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی‬ ‫و راه سازی به ش��کل هم زمان‪ ،‬از ‪ ۲۶‬خرداد در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان اغاز‬ ‫به کار کرد و تا ‪ ۲۹‬خرداد ادامه دارد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫بین المللی‪ ،‬فرصتی برای صاحبان معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ش��رکت های فعال در زمین��ه فراوری‬ ‫مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته اس��ت تا ضمن‬ ‫اش��نایی با اخرین دستاوردهای معدنی و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬قراردادهایی را امضا و س��عی در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری یا ایجاد زمین��ه روابط تجاری با‬ ‫صاحب��ان صنایع معدنی و س��ازندگان تجهیزات‬ ‫معدنی و صنایع وابس��ته کنند‪ .‬این نمایشگاه به‬ ‫همت ش��رکت رس��تاک پاد ویژن برگزار ش��ده و‬ ‫شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی کرمان‬ ‫در ان حضور جدی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫محم��ود بندرچ��ی‪ ،‬رئی��س س��تاد برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی صنای��ع معدن��ی و‬ ‫ماش��ین االت معدن��ی و راه س��ازی مدیرعام��ل‬ ‫شرکت رستاک پاد ویژن در گفت وگو با‬ ‫دلیل برگ��زاری پنجمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ماش��ین االت معدن��ی و راه س��ازی و هفتمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته در کرمان‬ ‫را وجود شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی‬ ‫در استان کرمان دانست و گفت‪ :‬کرمان از دیرباز‬ ‫و در نگاه همه‪ ،‬قلب معادن ایران به شمار می رود‬ ‫و در گفتاری دیگر به بهشت معادن ایران معروف‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت پذیری و اقتصادی بودن‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین المللی‬ ‫صنایع معدنی و ماش��ین االت معدنی و راه سازی‬ ‫گفت‪ :‬رقابت پذیری و اقتصادی بودن ‪ ۲‬ش��اخصه‬ ‫مهمی است که هر کاال باید داشته باشد‪.‬‬ ‫برپایی نمایش��گاه بین المللی ک��ه در موضوعی‬ ‫خاص هدفی تعریف کرده اس��ت و بر اس��اس ان‬ ‫چش��م اندازی درازم��دت برای گ��روه هدف خود‬ ‫مش��خص کرده اس��ت می تواند برای مخاطبان و‬ ‫برگزارکنندگان مفید باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نمایش��گاه که ‪ ۲‬دوره از ‪ ۷‬دوره‬ ‫عرض��ه نرم افزار ماکرو ماین در حوزه اکتش��اف و‬ ‫در قالب یک کارگاه اموزشی خواهد پرداخت که‬ ‫در ان راه حل های اس��ان و کاربردی اکتش��اف و‬ ‫استخراج معادن را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫این دوره اموزش��ی از سوی استادان داخلی و‬ ‫خارجی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫ف��راوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته ان در‬ ‫استان زنجان برگزار شده‪ ،‬از دوره سوم و هم زمان‬ ‫ب��ا پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت‬ ‫معدنی و راه س��ازی از سوی ش��رکت پادویژن در‬ ‫کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین المللی‬ ‫صنایع معدنی و ماش��ین االت معدنی و راه سازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نمایشگاه کرمان ویترینی برای نمایش‬ ‫اخرین دس��تاورد ها و ف ّناوری های حوزه معدن و‬ ‫فراوری معدنی است‪ .‬این ‪ ۲‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫در فضایی به مس��احت ‪ ۳‬س��الن و فضایی باز به‬ ‫وس��عت ‪ ۱۰‬هزار مترمربع با حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت‬ ‫داخلی و خارجی ازجمله کشورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫هلن��د‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری چک و انگلس��تان تا ‪۲۹‬‬ ‫خرداد امس��ال (از س��اعت ‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ) ۲۲‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های کرمان در ح��ال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بندرچی اضافه کرد‪ :‬در این نمایش��گاه عالوه بر‬ ‫ش��رکت های مختلف و بزرگ خارجی مهم ترین‬ ‫شرکت های داخلی ازجمله شرکت ملی مس ایران‬ ‫هم��راه با پیمانکاران داخل��ی و خارجی‪ ،‬مجتمع‬ ‫صنعت��ی و معدنی گل گهر هم��راه با پیمانکاران‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬ش��رکت جهان فوالد سیرجان‪،‬‬ ‫شرکت سنگ اهن گهر زمین و ‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های جانبی نمایشگا ه کرمان‬ ‫بندرچ��ی در ادامه ضمن بی��ان این مطلب که‬ ‫برنامه های متعدد و متنوعی در چند روز برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های معدنی کرمان در نظر گرفته شده ‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬شرکتی اس��ترالیایی به نام سیگنال‬ ‫دلتا پارس در حاش��یه این نمایشگاه به معرفی و‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین المللی‬ ‫صنایع معدنی و ماش��ین االت معدنی و راه سازی‬ ‫گفت‪ :‬در این نمایشگاه ماشین االت صنایع مربوط‬ ‫به اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و بهره ب��رداری‪ ،‬فراوری‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬مهندس��ین مش��اور و پیمانکاران‪،‬‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی و زمین شناسی و اکتشاف‬ ‫مع��ادن زیرزمینی‪ ،‬معادن روباز‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫تجهی��زات تراب��ری زیرزمینی‪ ،‬تجهی��زات تولید‬ ‫نیرو‪ ،‬تاسیس��ات تهویه‪ ،‬تجهیزات فیلتراسیون و‬ ‫هواس��از‪ ،‬روانکاران صنعت��ی و معدنی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت خردایش مواد معدنی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫خطوط انتق��ال و توزین و ف��راوری‪ ،‬انجمن ها و‬ ‫تشکل ها‪ ،‬ماش��ین االت راه س��ازی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫س��نگین‪ ،‬ماش��ین االت حف��اری‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫و ارائه دهن��دگان خدم��ات پ��س از ف��روش و‬ ‫تامین کنندگان قطعات ماشین االت حضور دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن در ادامه به‬ ‫برگزاری یک گردهمایی بزرگ معدنی در حاشیه‬ ‫این نمایشگاه اش��اره و تصریح کرد‪ :‬نمی توان در‬ ‫بخش معدن و صنای��ع معدنی فعال بود و نگاه و‬ ‫توجهی به ظرفیت های موجود در اس��تان کرمان‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پنل تخصصی راهکار برون رفت از تحریم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این نمایش��گاه از معاون معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس هیئت عامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس و همچنین‬ ‫مدیران ش��رکت های معدنی گل گهر‪ ،‬گوهرزمین‬ ‫و میدک��و‪ ،‬اعضای هیئت مدیره خانه معدن ایران‪،‬‬ ‫رئیس نظام مهندس��ی مع��دن ای��ران و‪ ...‬دعوت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگزاری ی��ک پنل با موضوع‬ ‫م با همکاری ش��رکت‬ ‫برون رفت از ش��رایط تحری ‬ ‫ملی مس خبر داد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫حفاری اکتشافی به روش‪RC‬‬ ‫و موضوعات پیرامون ان‬ ‫اس��ترالیا و افریق��ای جنوب��ی به واس��طه همین‬ ‫روش توانس��تند پروژه های اکتشافی را با سرعت‬ ‫انجام دهن��د و پس ازان عملیات گس��ترده ای در‬ ‫معدنکاری ایجاد کنند‪ .‬در هر یک از این کشورها‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 6‬میلیون متر طول در سال حفاری‬ ‫انجام می ش��ود که این می��زان یعنی بیش از ‪15‬‬ ‫برابر حفاری ایران‪.‬‬ ‫امروزه زمان حرف اول را می زند‪ .‬سطح فناوری‬ ‫خیلی از این کشورها برابر است ولی ان چیزی که‬ ‫کانادا و اس��ترالیا را از بقیه کشورهای معدنی دنیا‬ ‫متمایز می کند سرعت عملکردشان است‪ .‬چیزی‬ ‫ک��ه در ایران اصال اهمیتی ندارد و اکثر پروژه ها را‬ ‫با ضرر و زیان مواجه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت و موانع پیشرفت حفاری ‪ RC‬در‬ ‫ایران‬ ‫عل�ی ش�ریف ابادی‪ ،‬مدیرعام�ل ش�رکت‬ ‫حفاری زرین راد ُدریاب‬ ‫‹ ‹تعریف حفاری ‪ ، RC‬کاربرد و تاثیر ان بر‬ ‫روش اکتشاف‬ ‫‪ RC‬مخف��ف ‪ Reverse Circulation‬ب��ه‬ ‫معنی جریان معکوس اس��ت‪ .‬در این راستا چون‬ ‫در حفاری ‪ RC‬از هوای فش��رده به عنوان س��یال‬ ‫حف��اری اس��تفاده می ش��ود نمونه حفاری ش��ده‬ ‫توسط برگشت هوا از داخل لوله حفاری به داخل‬ ‫سیکلون دستگاه فرستاده می شود‪ .‬همه لوله های‬ ‫‪ RC‬دوجداره هس��تند و نمونه های حفاری ش��ده‬ ‫از داخل لول��ه اینرتیوب به س��طح زمین هدایت‬ ‫می ش��وند و نمون��ه‪ ،‬بدون برخورد ب��ا دیواره چاه‬ ‫و ب��دون هیچ گون��ه اخت�لاط با دیواره به دس��ت‬ ‫می اید‪ .‬س��رعت حفاری ‪ RC‬بی��ن ‪ 8‬تا ‪ 10‬برابر‬ ‫روش مغزه گیری است و تاثیر ان بر روند اکتشاف‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬روش حفاری ‪ RC‬عالوه بر اینکه‬ ‫به طور مستقیم‪ ،‬قیمت حفاری تمام شده را پائین‬ ‫می اورد باعث کاهش زمان پروژه سایر هزینه های‬ ‫جانبی پروژه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت حفاری ‪ RC‬در ایران و مقایس�ه‬ ‫جهانی‬ ‫کش��ورهای صاحب نام معدنی دنیا نظیر کانادا‪،‬‬ ‫در کشورهای پیش��رفته یا پروژه ها ‪ EPC‬اجرا‬ ‫می شوند یا شرکت های مشاور پروژه از بهره برداری‬ ‫معدن سود می برند‪ .‬در ایران شرکت های مشاور بر‬ ‫اس��اس زمان پروژه با کارفرما قرارداد می بندد که‬ ‫بدون شک انگیزه ای برای اس��تفاده از روش های‬ ‫پرس��رعت که زمان پ��روژه را کوتاه می کنند باقی‬ ‫نمی گذارد‪ .‬در اینج��ا کارفرمایان باید هنگام عقد‬ ‫قرارداد س��ازوکارهای مناس��بی اتخ��اذ کنند که‬ ‫هم منافع ش��رکت های مش��اور تامین شود و هم‬ ‫منافع زمانی پروژه‪ .‬البته خود کارفرماها هم چون‬ ‫نمی توانند به س��رعت تامین اعتب��ار کنند بعضی‬ ‫مواقع‪ ،‬تمایلی به افزایش سرعت کار ندارند‪.‬‬ ‫چن��د س��ال پیش م��ا وارد یک پ��روژه حفاری‬ ‫اکتشافی ش��دیم که به دلیل س��ختی بسیار زیاد‬ ‫زمین‪ ،‬دس��تگاه های حفاری مغزه گیری پیشرفت‬ ‫بسیار کمی داشتند‪.‬‬ ‫با شروع بکار دستگاه حفاری ‪ RC‬در هفته اول‬ ‫توانس��تیم ‪ 1000‬متر حفاری انجام دهیم‪ .‬وقتی‬ ‫مش��اور پروژه متوجه شد که با این سرعت‪ ،‬پروژه‬ ‫دو ماه دیگر به پایان می رسد به بهانه های غیرفنی‬ ‫دستگاه ‪ RC‬را متوقف کرد و ما را از پروژه بیرون‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور خالصه می توان گفت ت��ا وقتی زمان و‬ ‫س��رعت‪ ،‬اهمیت خودش را در پروژه های معدنی‬ ‫پی��دا نکند روش حف��اری ‪ RC‬جایگاهی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬البته هم اکن��ون هم ش��رکت های کامال‬ ‫خصوصی ایران (تاکی��د می کنم کامال خصوصی)‬ ‫ک��ه برای هزین��ه و زمان اهمیت بیش��تری قائل‬ ‫هستند از این روش استفاده می کنند‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬درصد معدنکاری ایران در دست بخش‬ ‫کام�لا خصوصی اس��ت بااین حال در چند س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد حجم عملیات حفاری‬ ‫‪ RC‬را داشته است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در بعضی از محافل کارشناس��ی که‬ ‫با حض��ور مدیران ارش��د برگزار می ش��ود عنوان‬ ‫می ش��ود ک��ه روش ‪ RC‬روش مطمئن��ی ب��رای‬ ‫اکتش��اف نیس��ت‪ .‬در جواب باید گف��ت کانادا و‬ ‫اس��ترالیا با همین روش نامطمئنی که شما از ان‬ ‫سخن می گویید غول های معدنی دنیا شدند‪.‬‬ ‫اگر م��ا این کش��ورها را به عن��وان معدنکاران‬ ‫حرف��ه ای دنیا قبول داریم پس باید روش کار انها‬ ‫را هم قبول داشته باشیم‪ .‬نمی دانم چطور می شود‬ ‫ک��ه ما هن��وز الفب��ای روش ‪ RC‬را ی��اد نگرفته‪،‬‬ ‫ایرادات و نواقصش را یافته ایم و ان را رد می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد و راه�کار جه�ت رفع مش�کالت‬ ‫حفاری ‪RC‬‬ ‫البته مشکل اصلی از نبود یک سازوکار مناسب‬ ‫و یک چرخه کامل ناش��ی می ش��ود‪ .‬به این معنا‬ ‫ک��ه هر وق��ت درباره انج��ام ی��ک فعالیت جدید‬ ‫س��خن گفته می ش��ود همه اذهان به س��وی بعد‬ ‫س��خت افزاری می رود‪ .‬تصور بر ان است که فقط‬ ‫دس��تگاه و تجهیزات با ف ّناوری روز را بیاوریم‪ .‬این‬ ‫تصور اش��تباه باعث می شود که دیگر به نرم افزار و‬ ‫شیوه درست اس��تفاده از ان فکر نکنیم‪ .‬در مورد‬ ‫مقوله حفاری ‪ RC‬هم همین اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫در اینجا فقط س��خت افزار که همان دس��تگاه‬ ‫و تجهی��زات اس��ت وارد ش��ده درحالی ک��ه هم‬ ‫ش��رکت های مش��اور باید پا ب��ه پ��ای پیمانکار‪،‬‬ ‫نرم افزارهای مناسب را وارد کنند و هم کارفرماها‬ ‫باید زمینه سازی مناسبی جهت طرح ها و پروژه ها‬ ‫و نیز تامین اعتبار متناس��ب با س��رعت کار انجام‬ ‫دهند تا مجموعه این اقدامات (کارفرما‪ ،‬مشاور و‬ ‫پیمانکار) به نتیجه مطلوبی منجر شود‪.‬‬ ‫فاز نخست کارخانه الومینیوم جاجرم‬ ‫در انتظار بهره برداری رسمی‬ ‫طرح ‪ ۴۰‬هزار تنی تولید ش��مش الومینیوم جاجرم‬ ‫در اس��فند ماه ‪ 97‬ب��ه تولید رس��ید و اکنون منتظر‬ ‫بهره ب��رداری رس��می ان هس��تیم‪ .‬با راه ان��دازی این‬ ‫واحد تولیدی الومینی��وم‪ ،‬زنجیره تولید الومینیوم از‬ ‫معدن تا ش��مش در خراسان ش��مالی کامل می شود‪.‬‬ ‫این زنجیره تولید از معادن بوکسیت در جاجرم شروع‬ ‫ش��ده و در کارخانه الومین��ای جاجرم تبدیل به پودر‬ ‫الومینا می شود؛ قرار است یک سوم تولید پودر الومینا‬ ‫که پیش از این خ��وراک ‪۲‬کارخانه ایرالکو در اراک و‬ ‫کارخانه های المهدی و هرمزال در استان هرمزگان را‬ ‫تامین می کرد‪ ،‬به کارخانه الومینیوم جاجرم اختصاص‬ ‫یاب��د و نیاز این کارخانه تازه تاس��یس را تامین کند‪.‬‬ ‫گفت وگ��وی ما را با ت��ورج زارع‪ ،‬مدیرعامل الومینای‬ ‫ایران و الومینیوم جاجرم می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه الومینای جاجرم به کجا رس�ید؟ قرار‬ ‫بود پیش از نوروز به طور رس�می به بهره برداری‬ ‫برسد اما به تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫پروژه الومینیوم جاجرم‪ ،‬در تاریخ ‪ 21‬اس��فند ‪97‬‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۴۰‬هزار تن ش��مش الومینی��وم به تولید‬ ‫رس��ید‪ .‬این می��زان ش��مش الومینیوم ب��ا ‪ ۷۰‬دیگ‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬مزیت ما این اس��ت که پودر الومینا‬ ‫در کنارمان هس��ت که در ایران مزی��ت بزرگی برای‬ ‫ش��مش الومینیوم به ش��مار می رود‪ .‬البته تامین اند‬ ‫مورد نیاز کارخانه‪ ،‬امس��ال به دلیل تحریم ها س��خت‬ ‫است اما ما قب ً‬ ‫ال سفارش دادیم و همین روزها اندها را‬ ‫وارد می کنیم تا تولید کارخانه به ظرفیت کامل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه زمان�ی از کارخانه بهره برداری رس�می‬ ‫می شود؟‬ ‫پیش از عید‪ ،‬ام��اده راه اندازی کارخانه بودیم اما از‬ ‫ابتدای سال دولت درگیر سیل و پیشامدهای روز شده‬ ‫اس��ت و امیدواریم در روزهای اتی شاهد بهره برداری‬ ‫رسمی از ان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الومین�ای جاج�رم به تولید رس�یده اس�ت؟‬ ‫می�زان تولی�د درحال حاض�ر چقدر اس�ت و ایا‬ ‫عرضه می شود یا ذخیره شده است؟‬ ‫تولید شمش ما تا ‪ 20‬خرداد ‪ 98‬به ‪ 767‬تن رسیده‬ ‫و چون به میزانی که برای عرضه مناسب باشد نرسیده‬ ‫اس��ت در حال حاضر در انبار نگهداری می شود و به‬ ‫مح��ض اینکه ب��ه ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬تن تولید برس��یم‬ ‫عرضه شمش را در بازار انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫دهیم و دس��ت کم ب��ه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلی��ون تن ذخیره‬ ‫بوکسیت برسیم که اگر به این رقم برسیم‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانی��م فاز دوم الومینا را ب��ا تولید ‪ ۲۵۰‬هزار تن‬ ‫پ��ودر الومین��ا در جاجرم راه اندازی کنی��م‪ ،‬البته اگر‬ ‫ذخایر معادن بوکس��یت جواب بدهد‪ .‬اینها برنامه های‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ه�ای توس�عه ای دیگ�ری ه�م در‬ ‫استان های دیگر دارید؟‬ ‫‹ ‹با تولید و به ظرفیت رس�اندن کارخانه شمش‬ ‫الومینی�وم جاجرم‪ ،‬ب�ه ایرالک�و و المهدی پودر‬ ‫الومینا نمی دهید؟‬ ‫خیر این طور نیس��ت؛ ما یک س��وم تولید الومینای‬ ‫خود را مصرف می کنیم و دو س��وم دیگر همچنان به‬ ‫ایرالکو و المه��دی و صنایع دیگری که به نوعی پودر‬ ‫الومینا ی��ا محصول هیدرات م��ا را مصرف می کنند‪،‬‬ ‫عرضه شده و به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تامین بوکسیت مورد نیاز پودر الومینا‪،‬‬ ‫ذخایر معدنی در اختیار این مجتمع تا چه زمانی‬ ‫جوابگو است؟‬ ‫اکتش��افاتی که در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته در انها حضور‬ ‫داش��تم و انجام ش��ده اس��ت به اندازه ‪ ۵۰‬درصد کل‬ ‫اکتش��افاتی اس��ت که تا کنون انجام ش��ده است؛ تا‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۹۴‬افزون ب��ر ‪۱۰۰‬هزار مت��ر حفاری‬ ‫اکتش��افی انجام شده بود اما اکنون ‪ ۱۴۵‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫متر‪ ،‬حفاری ش��ده ک��ه ‪ ۴۵‬هزار متر ان در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته انجام شده است‪ .‬این موضوع باعث شد ذخایر‬ ‫قطعی ما به ‪ ۳۸‬میلیون تن برس��د‪ .‬بر اس��اس امارها‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزارت��ن ذخایر ماینیبل ما قابل برداش��ت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در کل‪ ،‬برای ‪ ۳۰‬س��ال مش��کلی از نظر تامین‬ ‫خوراک اولیه پودر الومینا نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫البته اینها کافی نخواهد بود و ما می خواهیم ذخایر‬ ‫بیشتری از خاک بوکسیت را به دست اوریم و فاز دوم‬ ‫کارخانه تولید پودر الومینا را بسازیم‪ .‬از انجا که کشور‬ ‫ب��ه پودر الومینا نیاز دارد‪ ،‬ما قصد داریم فاز دوم پودر‬ ‫الومینا را راه اندازی کنیم و در این زمینه‪ ،‬اکتش��افات‬ ‫را انجام می دهیم‪ .‬امیدواریم بتوانیم اکتشافات را ادامه‬ ‫ف��از ‪ ۲‬الومینای جاجرم و همچنین تکمیل فاز ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۳‬الومینیوم‪ ،‬طرح های اصلی ما در اس��تان خراس��ان‬ ‫شمالی هس��تند اما در کنار اینها موضوع تولید بیلت‬ ‫به عنوان زنجیره بعدی تولید مطرح بود که مطالعات‬ ‫ان انجام ش��ده و مناقصه ای هم برای ان انجام دادیم‬ ‫که به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫بخش��ی از دالیل به نتیجه نرسیدن پروژه کارخانه‬ ‫بیلت‪ ،‬تحریم هاس��ت‪ .‬البته به دنبال این هس��تیم که‬ ‫برای‪ ۱۲۰‬هزار تن شمشی که ساالنه تولید می کنیم‪،‬‬ ‫به نوعی صنایع پایین دست را ایجاد کنیم‪ .‬ساخت فاز‬ ‫دوم پودر الومینا‪ ،‬فاز دوم و س��وم ش��مش الومینیوم‬ ‫و فاز پایین دس��ت الومینیوم ج��زو برنامه های اصلی‬ ‫ما به ش��مار م��ی رود‪ .‬البته غیر از ای��ن هم طرح های‬ ‫بهینه س��ازی دردس��ت اقدام داریم که ب��رای افزایش‬ ‫بهره وری تعریف ش��ده اند‪ .‬س��ال گذش��ته‪ ،‬در ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫مورد هم س��رمایه گذاری ش��د که با نرخ دالر س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳‬میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی نیاز بود‪.‬‬ ‫این صنعت به ش��دت س��رمایه بر است‪ .‬با این پروژه ها‬ ‫سعی کردیم پایداری و بهینه سازی تولید را در اولویت‬ ‫ق��رار دهیم چراکه وقتی از عمر کارخانه ای ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫می گذرد باید برای بهینه سازی تولید و پایداری تولید‬ ‫ان فکری کرد‪ .‬محور پروژه هایی که تعریف کردیم به‬ ‫طور عمده بهره وری است‪ .‬به طور مثال کاهش مصرف‬ ‫سود کاس��تیک و مصرف اب انرژی از ان نمونه است‬ ‫که بخش زیادی از بهبود بهره وری را نیز انجام دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا الومینا در ب�ورس صاحب نماد اس�ت و‬ ‫عرضه دارید؟‬ ‫ما شمش های تهاتری را در قبال فروش پودر الومینا‬ ‫از ایرالک��و و المه��دی دریافت می کنی��م که ان را در‬ ‫بورس عرضه می کنیم‪ .‬اگر ش��مش الومینیوم جاجرم‬ ‫به تولید برسد حتما در بورس عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫هرکول امیکو به یاری تولیدات معدنی می اید‬ ‫در ماه های گذشته که س��ایه تحریم ها بر سر بازار‬ ‫خودرو ایران افتاده است بسیاری از برندهای معتبر از‬ ‫ایران رخت بربستند‪ ،‬بازار خودروهای تجاری سنگین‬ ‫دچار نوسانات بسیاری ش��ده است و نبود خودرو به‬ ‫ان��دازه کافی و با نرخ منطقی باعث ش��د طرح بزرگ‬ ‫نوسازی ناوگان تجاری کشور نیز با ظرفیت ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫خودرو روی زمین بماند در یک س��ال گذشته بیشتر‬ ‫تولیدکنندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند‬ ‫بااین حال ارس خودرو دیزل یا همان امیکو در اواخر‬ ‫سال گذش��ته از خودروی جدید ‪ ۲۶۳۱‬نیز رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬این ش��رکت حاال مدتی اس��ت که طرح فروش‬ ‫کش��نده ‪ ۲۶۴۰‬را اغاز کرده است‪ .‬کشنده ای که در‬ ‫کارخانه امیکو در منطقه ارس تولید می شود‪.‬‬ ‫امیکو برعکس بسیاری از نگاه های غیرکارشناسی‬ ‫ک��ه تصور می کنند در صنعت خ��ودرو باید همه چیز‬ ‫را در داخ��ل تولی��د کرد و می خواهن��د چرخ را از نو‬ ‫طراحی کنند توان فنی و مهندس��ی خود را همچون‬ ‫برندهای معتبر خودرو در جهان به کار گرفته است تا‬ ‫یک خودرو شامل مجموعه ای از قطعات تولید داخل‬ ‫و تولیدکنندگان ب��زرگ جهانی گرداوری کند تا در‬ ‫نهایت محصولی رقابتی را توس��ط نیروی کار داخلی‬ ‫تولید کند‪ .‬این روش از تولید‪ ،‬همان روش��ی اس��ت‬ ‫که کمپانی های بزرگی چون مان‪ ،‬مرسدس بنز‪ ،‬رنو‪،‬‬ ‫داف و‪ ...‬در ح��وزه خودروهای تجاری‪ ،‬سال هاس��ت‬ ‫ک��ه در پیش گرفته ان��د‪ .‬ب��ه ای��ن معنا که سیس��تم‬ ‫سوخت رس��انی‪ ،‬ترم��ز و‪ ...‬را برون س��پاری می کنند‬ ‫و به جای ای��ن کار از قطع��ات تولید کنندگان معتبر‬ ‫جهان به��ره می برند‪ .‬به این ترتیب وقت و هزینه خود‬ ‫را صرف تحقیق و توس��عه دانش فنی و فناوری کرده‬ ‫تا در نهایت محصولی بهتر به مشتریان عرضه کنند‪.‬‬ ‫کش��نده ‪ ۲۶۴۰‬امیکو محصولی است که متناسب‬ ‫ب��ا نظری��ه ب��اال‪ ،‬در ایران س��اخته می ش��ود‪ .‬یعنی‬ ‫بخش هایی از این خودرو همچون شاس��ی و بدنه در‬ ‫داخل تولید می شود و بخش هایی نیز از بهترین های‬ ‫دنیا تهیه ش��ده و در ‪ ۲۶۴۰‬گرداوری می ش��ود‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو به یک موتور ‪ ۶‬س��یلندر ح��دود ‪ ۱۲‬لیتری‬ ‫مجهز است که استاندارد یورو ‪ ۳‬دارد‪ .‬از نظر کیفیت‬ ‫احتراق و تناسب سیستم سوخت رسانی ساخت بوش‬ ‫(‪ )Bosch‬در ای��ن موتور با گازوئیل موجود در ایران‬ ‫کامال کالیبره شده اس��ت‪ .‬به همین دلیل این موتور‬ ‫در بخش س��وزن های انژکتور و ب��ارل و پالنجرهای‬ ‫پمپ س��وخت نس��بت به رقیبان اروپایی حساسیتی‬ ‫ندارد و می توان��د صرفه جویی اقتصادی چندمیلیونی‬ ‫را به همراه داش��ته باشد زیرا دیگر به طور متوسط در‬ ‫هر ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه نیازی به تعمیر و تمیزکاری سیس��تم‬ ‫سوخت رسانی نیست‪ .‬در نتیجه در هوای کوهستانی‬ ‫و ارتف��اع ب��اال اگر موتور امیکو س��رد باش��د با تک‬ ‫اس��تارت روشن شده و سریع تر از دیگر رقیبان حتی‬ ‫اروپایی به دمای ایدئال می رس��د‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫فشار سوخت در سیستم سوخت رسانی این موتور از‬ ‫‪ ۶‬ب��ار در محل مکش از باک ت��ا ‪ ۱۶۰۰‬بار در زمان‬ ‫پاشش درون سیلندر افزایش پیدا می کند‪ .‬این فشار‬ ‫ان قدر باالس��ت که می توان با ان ب��رش کاری انجام‬ ‫داد!‬ ‫این موتور می توان��د در دور ‪ ۱۹۰۰‬به قدرت ‪۴۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار برس��د‪ .‬ش��اید تصور کنید این میزان از‬ ‫قدرت نس��بت به حریفان اروپایی هنوز کم است اما‬ ‫دو نکته را نباید فراموش کرد‪ .‬نکته اول کالیبراسیون‬ ‫مناس��ب ضرای��ب دنده های گیربکس و دیفرانس��یل‬ ‫اس��ت که برای ب��ازار ایران و جاده ه��ای پرپیچ وخم‬ ‫طراحی ش��ده است و به همین دلیل کشش مناسبی‬ ‫را به خصوص در س��رباالیی ها و جاده های کوهستانی‬ ‫برای خودرو به ارمغان می اورد‪ .‬درحالی که در بخش‬ ‫ضرایب دیفرانس��یل و گیربکس‪ ،‬محصوالت اروپایی‬ ‫اغلب برای اتوبان های پرتعداد اروپا طراحی ش��ده اند‬ ‫و ازاین رو‪ ،‬حد متوس��طی از س��رعت و ق��درت را به‬ ‫ارمغ��ان می اورن��د‪ .‬هرچند به خاط��ر قانون حداکثر‬ ‫سرعت در اتوبان ها‪ ،‬شاید مولفه سرعت ان قدرها در‬ ‫مورد خودروهای تجاری سنگین صدق نکند‪.‬‬ ‫این محصوالت با استانداردهای یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬االندی‬ ‫طراح��ی ش��دند درحالی که ما در ای��ران یکی از کم‬ ‫کیفیت ترین گازوئیل ه��ای جهان را عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫ازای��ن رو حتی محص��والت روز اروپا نیز ک��ه بعد از‬ ‫برجام وارد بازار ایران ش��د انبوهی از دود سایه رنگ‬ ‫را هرروز راهی محیط زیست می کنند‪ .‬موتور ‪ ۲۶۴۰‬با‬ ‫سوخت تولید داخل تنظیم و کالیبره شده است و به‬ ‫همین دلیل امروز این خودرو با اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬از‬ ‫یورو ‪ ۶‬و ‪ ۵‬االیندگی کمتری دارد و این مهم حتی با‬ ‫چش��م هم قابل لمس است‪ .‬ازجمله قابلیت های دیگر‬ ‫ای��ن موتور باید به گش��تاور ‪ ۱۹۲۰‬نیوتن متری ان‬ ‫اش��اره کرد که در بازه اصلی دور موتور مورداستفاده‬ ‫راننده یعنی از ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۴۰۰‬دور در دسترس قرار‬ ‫دارد که خود باعث کاهش مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫ظرفی��ت روغن موتور ‪ ۲۸‬لیتر اس��ت‪ .‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬لیت��ر کمتر از دیگ��ر رقیبان که در زمان تعویض‬ ‫روغن صرف اقتصادی بیش��تری دارد‪ .‬در واقع طراح‬ ‫موت��ور یعن��ی کمپانی ‪ AVL‬اتریش ب��ا دانش فنی‬ ‫خود توانسته موتوری اقتصادی تری نسبت به گذشته‬ ‫طراحی کند‪ .‬ضمن این که این موتور اساسا در دمای‬ ‫باال کار می کند و جالب اس��ت بدانید ترموستات اول‬ ‫موتور تازه در دمای ‪ ۸۷‬درجه باز می شود و همچون‬ ‫موتور خودروهای پژو اساس��ا در دمای باال‪ ،‬عملکرد‬ ‫بهتری دارد‪.‬‬ ‫سیس��تم کالچ س��اخت ‪ Sachs‬المان اس��ت و با‬ ‫اس��تفاده از مکانیس��م پنوماتیک و هیدرولیک عمل‬ ‫می کند‪ .‬این کالچ نیز در تناسب با ضرایب گیربکس‬ ‫و قدرت موتور برای اس��تفاده از محصوالت س��اخت‬ ‫ایران توس��ط ‪ ZF‬به خواس��ت تولید کنن��ده داخلی‬ ‫بومی س��ازی ش��ده اس��ت و به همین دلیل راندمان‬ ‫انتق��ال گش��تاور و مقاوم��ت حرارتی باالی��ی دارد‪.‬‬ ‫گیربکس نیز از س��اخته های ‪ ZF‬اس��ت و ‪ ۱۶‬دنده‬ ‫روبه جلو و ‪ ۲‬دنده عقب دارد‪ .‬مکانیسم عملکرد پمپ‬ ‫کالچ نیز با اس��تفاده از قدرت سیستم هیدرولیک و‬ ‫پنوماتیک تامین می ش��ود‪ .‬در این گیربکس قابلیت‬ ‫استفاه از نیم دنده هم وجود دارد‪ .‬اکسل های کشنده‬ ‫‪ ۲۶۴۰‬از ساخته های کمپانی اشتایر اتریش است که‬ ‫یک��ی از تامین کننده های اصلی اکس��ل خودروهای‬ ‫مان‪ ،‬رنو و چند برند دیگر است‪.‬‬ ‫مجموع��ه ترمز چرخ ه��ا نیز المانی هس��تند زیرا‬ ‫توس��ط ‪ Wabco‬طراحی و تولید ش��دند‪ .‬امیکو در‬ ‫هم��ه محصوالت تجاری س��نگین از ای��ن برند برای‬ ‫بخش ترمز استفاده می کند‪.‬‬ ‫جالب انکه در طول حدود ‪ ۳۰‬س��ال فعالیت این‬ ‫ش��رکت و عرضه بی��ش از ‪ ۳۵‬هزار خ��ودرو تجاری‬ ‫سنگین به بازار تا به امروز شکایتی از عملکرد ضعیف‬ ‫ترمزهای امیکو نش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن مجموعه‬ ‫فرمان ‪ ۲۶۴۰‬نیز مسافری از المان است زیرا توسط‬ ‫‪ ZF‬س��اخته می ش��ود‪ .‬البته به جز ترمزها بالن های‬ ‫تنظیم ارتفاع سیس��تم تعلیق محور عقب هم ساخت‬ ‫وابکو بلژیک هستند‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو نیز مث��ل کمپرس��ی ‪ ۲۶۳۱‬امیکو از‬ ‫شاسی دوبل س��اخت داخل بهره می برد‪ .‬شاسی که‬ ‫باعث ش��ده ضرب المثل «کمر امیکو خم نمیشه»در‬ ‫میان رانندگان باب ش��ود‪ .‬مهندس محس��ن باقری‬ ‫سرپرس��ت واحد فن و مهندسی شرکت ارس خودرو‬ ‫دیزل ( امیکو) در این خصوص می گوید‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در ای��ران خودروه��ای تجاری در بس��یاری از مواقع‬ ‫بیش ازحد ظرفیت بارگیری می ش��وند و این موضوع‬ ‫در دراز م��دت ب��ه شاس��ی و متعلقات دیگر اس��یب‬ ‫می رساند‪ .‬در نتیجه ما در محصوالت امیکو از شاسی‬ ‫دوبل اس��تفاده می کنیم‪ .‬این کارش��ناس می افزاید‪:‬‬ ‫به همی��ن منظور م��ا در ازمون ه��ا ‪ ( GVW‬وزن‬ ‫ناخالص) کشنده ‪ ۲۶۴۰‬را تا ‪ ۵۰‬تن هم باال بردیم و‬ ‫خوش��بختانه شاسی و اکسل و‪ ...‬از این امتحان نمره‬ ‫قبولی گرفتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت امیکو به عن��وان هدیه به خریداران‬ ‫این خودرو یک یخچال مسافرتی نیز هدیه می دهد‪.‬‬ ‫این خ��ودرو مجهز به بخ��اری درجا المان��ی به نام‬ ‫‪ ،Eberspacher‬شیش��ه باالبره��ای برقی‪LCD ،‬‬ ‫کابی��ن اس��تراحت‪ ،‬تهویه مطب��وع اتوماتیک و چند‬ ‫امکان رفاهی و ایمنی دیگر اس��ت‪ .‬امیکو ‪ ۲۶۴۰‬در‬ ‫م��دل صفرکیلومتر و با گارانت��ی ‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫با ن��رخ ‪ ۶۲۸‬میلیون تومان یعن��ی کم تر از نرخ یک‬ ‫کشنده اروپایی دست دوم به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬نماد توسعه و پیشرفت‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫‪18‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان از ش��رکت های‬ ‫پیش��رو ایرانی اس��ت که در زمینه تولید ورق های‬ ‫فوالدی فعالیت می کند‪ .‬این ش��رکت با ماموریت‬ ‫ایفای نقش محوری در توس��عه صنعتی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ور و ارتقای سطح فناوری صنعت‬ ‫ف��والد‪ ،‬به عنوان س��ازمانی جهانی تراز‪ ،‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد از مصرف فوالد کش��ور را جهت استفاده در‬ ‫صنایع خودروسازی و قطعه س��ازی‪ ،‬صنایع فلزی‬ ‫س��بک‪ ،‬صنایع فلزی س��نگین و لوله ه��ای انتقال‬ ‫سیاالت‪ ،‬صنایع بس��ته بندی‪ ،‬صنایع لوازم خانگی‬ ‫و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه دارای ‪ ۷‬مجتمع صنعتی‬ ‫در اقصی نقاط کش��ور بوده و بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫در بخش های مختلف این ش��رکت به کار اشتغال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما صنعت فوالد به لحاظ وجود منابع‬ ‫عظیم معدنی و نیروی انس��انی ج��وان‪ ،‬کارامد و‬ ‫تحصیل ک��رده و نی��از به س��ازندگی پس از جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬از جایگاه ویژه و اس��تراتژیکی برخوردار‬ ‫بوده است‪ .‬به همین منظور تالش شده است که با‬ ‫نگاه به این منابع عظیم معدنی و نیاز بازار داخل و‬ ‫امکان صادرات محصوالت فوالدی‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫دقی��ق و عمیقی پیرامون این صنعت صورت گیرد‬ ‫و در چش��م انداز توسعه ‪ ۲۰‬ساله کشور‪ ،‬دستیابی‬ ‫به ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد هدف گذاری شود‪.‬‬ ‫کارنامه تولید در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫به وی��ژه در س��ال های اخیر‪ ،‬در پرت��و تالش های‬ ‫همه جانب��ه کارکن��ان در گ��روه فوالدمبارک��ه‪،‬‬ ‫درخشان و افتخارافرین بوده است‪.‬‬ ‫یک��ی از افتخ��ارات این ش��رکت‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫رکوردهای متوالی در بیش��تر نواحی زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت بوده که نشانه پویایی و ش��ادابی نیروی‬ ‫انس��انی و احساس مسئولیت کارکنان و اعتماد به‬ ‫نفس نیروهای خدوم و تالشگر گروه بوده است‪.‬‬ ‫به صورت کلی‬ ‫می توان اذعان کرد‬ ‫که تولید در گروه‬ ‫فوالد مبارکه در‬ ‫‪ ۳‬سال گدشته‪،‬‬ ‫هر سال حدود ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫داشته است‬ ‫موض��وع مه��م دیگ��ری ک��ه موج��ب س��رعت‬ ‫توس��عه و س��وداوری بیش��تر شرکت ش��ده است‬ ‫تصمیم گیری ه��ای اگاهانه در اج��رای طرح های‬ ‫توس��عه‪ ،‬ازجمله طرح های توس��عه گندله س��ازی‬ ‫س��نگان‪ ،‬توس��عه س��با‪ ،‬اجرای طرح ‪ ۷.۲‬میلیون‬ ‫تنی و همچنین کامل بودن زنجیره تولید در گروه‬ ‫ف��والد مبارکه بود که نتیجه انه��ا ایجاد توازن در‬ ‫تهیه و تامین مواد اولی��ه موردنیاز‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫اهن اس��فنجی‪ ،‬تولید تختال بیشتر و توسعه سبد‬ ‫انواع ورق های فوالدی بوده است‪.‬‬ ‫اجرای طرح موفقیت امیز بومی س��ازی در واحد‬ ‫باک��س انیلین��گ در ف��والد مبارک��ه‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫پیش درامدی ارزشمند برای رشد سود دهی پایدار‬ ‫و درامدزایی ش��رکت بود که در جریان انجام این‬ ‫طرح ب��زرگ‪ ،‬اعتماد فوالد مبارکه ب��ه توانمندی‬ ‫داخل��ی به معن��ی واقعی و حمایت از س��ازندگان‬ ‫ایرانی نتیج��ه مثبت داد و نتایج ارزش��مندی در‬ ‫راستای بومی سازی حاصل شد‪.‬‬ ‫اجرای این طرح ها ش��امل بهره برداری از پروژه‬ ‫کنس��انتره ‪ ۵‬میلیون تنی س��نگان و پایان پروژه‬ ‫اس��تانی نصب و راه اندازی واحد فوالدسازی فوالد‬ ‫سفیددشت و اجرایی شدن قراردادهای خط تولید‬ ‫بیلت و ورق نورد س��رد این شرکت‪ ،‬در کنار اغاز‬ ‫احداث خط نورد گرم شهید خرازی و توسعه فوالد‬ ‫هرمزگان و س��با ب��ه عن��وان بزرگترین طرح های‬ ‫توسعه فوالد مبارکه برای حفظ سهم ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫در تولید فوالد کشور بوده است‪.‬‬ ‫به ص��ورت کلی می توان اذعان داش��ت که تولید‬ ‫در گروه فوالد مبارکه در ‪ ۳‬سال گدشته‪ ،‬هر سال‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از شاخصه های تولید محصوالت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬تامین نیاز بازار داخل است‪ .‬فوالد مبارکه‬ ‫معتقد است که به هر ش��کل ممکن باید از تولید‬ ‫ویژه نامهپنجمیننمایشگاهبین المللیماشین االتمعدنیوراهسازی‬ ‫ملی حمایت ش��ود تا از خ��روج ارز و منابع ایران‬ ‫عزی��ز جلوگیری کرده باش��د‪ .‬تامین ب��ازار داخل‬ ‫صنایع کش��ور هم��واره‪ ،‬مدنظ��ر و اولویت فروش‬ ‫و عرضه محصوالت ش��رکت ب��وده و امار و درصد‬ ‫فروش تولید در بازار داخل موید این مهم است‪.‬‬ ‫ف��والد مبارک��ه حمای��ت از تولیدکنن��دگان و‬ ‫تامین کنندگان داخلی را بس��یار ضروری می داند‬ ‫وبا عرضه بیش از ‪ ۷۰‬درصد محصوالت خود ثابت‬ ‫کرده اس��ت که مدافع تولید داخل و ایجاد فرصت‬ ‫ش��غلی و اش��تغال افرینی برای جوانان این مرز و‬ ‫بوم است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه راستای تولید ورق مورد نیاز صنایع‬ ‫داخل‪ ،‬اقدام به تولید بر اساس درخواست مشتری تا‬ ‫کمترین ضخامت ممکن در کشور کرده و همچنین‬ ‫ب��ا افزایش بهره وری‪ ،‬زمینه تولید ورق های کیفی و‬ ‫باارزش افزوده باال را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫عملک��رد درخش��ان ف��والد مبارک��ه به وی��ژه در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬موجب ش��د کشور در واردات انواع‬ ‫ورق ه��ای فوالدی تخت (ب��ا کاهش ‪ ۵۰‬درصدی از‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون تن به ‪ ۲‬میلیون) واردات را کاهش دهد‬ ‫و مانع خروج ارز از کش��ور ش��ود‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬این‬ ‫تامین حداکثری به اش��تغال زایی مولد کشور یاری‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫یک��ی از اقدام��ات ارزنده دیگر ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫اهمیت دادن به محیط زیست و سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫کنت��رل االینده ه��ا‪ ،‬کاهش مص��رف اب و ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی اس��ت‪ ،‬در زمینه کاهش‬ ‫مصرف اب‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان اقدامات مهمی‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۹۶‬اب مص��رف ش��ده ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده و تولید فوالد خام طی سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به ‪ ۶.۴۵‬میلیون تن رس��یده و مصرف ویژه اب به‬ ‫عدد ‪ ۴.۳‬مترمکعب برتن رس��یده و برنامه مصرف‬ ‫ویژه اب در س��ال ‪۱۳۹۷‬ع��دد ‪ ۳.۵‬مترمکعب بر‬ ‫تن تعریف ش��ده اس��ت که این مه��م‪ ،‬یعنی ‪۷۵‬‬ ‫درصد کاهـش مصرف از طریق سرمایه گذاری در‬ ‫تصفی��ه و بازچرخانی اب مصرفی در خط تولید و‬ ‫اج��رای ده ها پروژه دیگر‪ .‬ای��ن مهم با همت همه‬ ‫مدیران و کارکنان این مجتمع تولیدی به دس��ت‬ ‫امده اس��ت‪ .‬در زمینه اجرای ش��بکه جمع اوری‬ ‫و تصفیه پس��اب شهرهای همجوار باید اشاره کرد‬ ‫که شرکت فوالدمبارکه اصفهان با سرمایه گذاری‬ ‫یکی از اقدامات‬ ‫ارزنده دیگر فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬اهمیت دادن‬ ‫به محیط زیست و‬ ‫سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫کنترل االینده ها‪،‬‬ ‫کاهش مصرف اب و‬ ‫ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی است‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلی��ارد تومان��ی اهداف مهم��ی را در نظر‬ ‫داشته که کاهش الودگی محیط زیست‪ ،‬افزایش‬ ‫س��طح بهداش��ت در منطق��ه‪ ،‬افزای��ش رضایت‬ ‫س��اکنان منطق��ه‪ ،‬تامی��ن پایدار بخش��ی از اب‬ ‫صنعتی موردنیاز فوالد مبارکه (حداقل ‪ ۴۵۰‬لیتر‬ ‫بر ثانیه) و کاهش برداشت از اب رودخانه بخشی‬ ‫از این اهداف است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با‬ ‫تشریح کرد؛‬ ‫توسعه و عوامل مهم تر از صادرات‬ ‫پنجمین نمایش�گاه بین المللی ماش�ین االت معدنی و راه س�ازی و هفتمین نمایش�گاه بین المللی معدن صنایع معدنی و‬ ‫فراوری مواد معدنی تجهیزات وابسته هم زمان خردادماه امسال در کرمان برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه بین المللی فرصتی‬ ‫است برای صاحبان صنایع ماشین االت معدنی تا از اخرین دستاوردهای خود رونمایی کنند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم توس��عه را در کن��ار صنایع معدنی‬ ‫ببینیم باید بپذیریم که تامین مواد اولیه موردنیاز از‬ ‫جمله عواملی است که اهمیت ان بیشتر از صادرات‬ ‫است‬ ‫‪ :‬صادرات یکی از محور های مهم توسعه‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬مواد معدنی به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین محصوالتی که به خارج صادر می شود امروز‬ ‫در صنای��ع داخلی طرفداران بس��یاری دارد‪ .‬اکنون‬ ‫فراوری مواد معدنی در ایران پیشرفت فراوانی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای بخشی از موضوعات‪ ،‬در نقشه راه معدن‬ ‫جایی در نظر گرفته نش��ده اس��ت و بای��د برای انها‬ ‫برنامه ریزی و برنامه ه��ا را عملیاتی کرد‪ .‬تامین مواد‬ ‫اولیه موردنیاز ایرانی ها ازجمله فاکتور های مهم تر از‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬البته اگر بخواهیم توسعه را در کنار‬ ‫صنایع معدنی ببینیم‪ .‬نمایشگاه ها زمان خوبی برای‬ ‫ش��ناخت همه جانبه و تعامل بین بخش های مختلف‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬در راستای اشنایی با وضعیت صنعت‬ ‫مع��دن و اهمیت برگزاری نمایش��گاه با رییس خانه‬ ‫معدن به گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه مع��دن ایران در‬ ‫ابتدای سخنان خود اظهار داشت‪ :‬پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی ماشین االت معدنی و راه سازی و هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی و فراوری‬ ‫مواد معدنی تجهیزات وابس��ته هم زم��ان خردادماه‬ ‫امس��ال در کرمان برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی فرصتی اس��ت ب��رای صاحب��ان صنایع‬ ‫ماش��ین االت معدنی تا از اخرین دستاوردهای خود‬ ‫ویژه نامهپنجمیننمایشگاهبین المللیماشین االتمعدنیوراهسازی‬ ‫رونمایی کنند‪.‬‬ ‫ماشین االت موتور محرک معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪ .‬بر اساس براورد های انجام شده باید ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از ماش��ین االت معدنی نو سازی ش��وند و جایگزین‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬باید اس��تهالک و ضریب استهالک‬ ‫را برای ماش��ین االت معدنی در نظ��ر بگیرم و روند‬ ‫جایگزینی ماش��ین االت نو باید بر اساس یک برنامه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ابزار تولید در معدن بخش عمده ماش��ین االت‬ ‫است که باید در اختیار معدنی ها باشد تا برنامه های‬ ‫پیش بینی شده را به انجام برسانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بس��یاری از صنایع‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫تولید ب��دون حرکت هس��تند درحالی که در بخش‬ ‫معدن و اکتش��اف؛ ماشین االت معدنی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫خط تولید بخش معدن هستند و به برنامه ریزی های‬ ‫ویژه ای نیاز دارند‪ .‬این ماش��ین ها متحرک هستند و‬ ‫با ماش��ین االت خط تولید که نصب می شوند تفاوت‬ ‫دارن��د‪ .‬برای برنامه های توس��عه ای مع��دن‪ ،‬باید به‬ ‫ماشین االت ان نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماش�ین االت یک�ی از پایه ه�ای اساس�ی‬ ‫برنامه های معدنی است‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه وضعی��ت‬ ‫ماش��ین االت معدنی در کش��ور را چگون��ه ارزیابی‬ ‫می کنید گفت‪ :‬ماشین االت یکی از پایه های اساسی‬ ‫برنامه های معدنی اس��ت‪ .‬درحال حاضر در ش��رایط‬ ‫خیل��ی نامطلوبی نیس��تند اما وضعی��ت چندان هم‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫وی ضم��ن بیان این مطلب که در س��ال باید ‪۲۰‬‬ ‫درص��د از ماش��ین االت معدنی نو س��ازی ش��وند و‬ ‫جایگزینی داش��ته باش��ند گفت‪ :‬به طورمعمول باید‬ ‫اس��تهالک و ضریب اس��تهالک را برای ماشین االت‬ ‫معدنی در نظر بگیریم و روند جایگزینی ماشین االت‬ ‫نو باید بر اساس یک برنامه مدون انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در چند س�ال گذش�ته برای نوسازی هزینه‬ ‫چندانی نشده است‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به نوس��ازی ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی در دهه ‪ ۸۰‬شمس��ی گفت‪ :‬بین س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬ت��ا ‪ ۱۳۸۳‬ی��ک نوس��ازی در بخ��ش تامین‬ ‫ماش��ین االت معدنی ص��ورت گرفت‪ .‬این نوس��ازی‬ ‫بیش��تر در معادن کوچک انجام شد و معادن بزرگ‬ ‫نیز تا حدی نوسازی شد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن گفت‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫برای نوس��ازی هزین��ه چندانی صرف نش��د‪ .‬اکنون‬ ‫با چالش��ی به نام اس��تهالک ماش��ین االت معدنی‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬استهالک ماشین االت هزینه تامین‪،‬‬ ‫س��رویس و نگه��داری را ب��اال می ب��رد و این هزینه‬ ‫اضافی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تولید مواد معدنی در بازار را‬ ‫ب��اال می برد و در نرخ تمام ش��ده و صادرات نیز تاثیر‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬باید برای تامین و نوس��ازی تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت معدنی برنامه ری��زی دقیق و به موقعی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی کردن برنامه و راهبرد‬ ‫محمدرضا بهرامن ضمن بیان لزوم توجه هم زمان‬ ‫نمایشگاه فرصت‬ ‫خوبی برای معرفی‬ ‫دستاورد ها و‬ ‫توانایی هاست‪.‬‬ ‫هر چه در شرایط‬ ‫فعلی بیشتر بتوانیم‬ ‫خود‪ ،‬محصوالت و‬ ‫توانمندی ها را به‬ ‫شرکت های داخلی و‬ ‫خارجی معرفی کنیم‬ ‫به نفع ماست‬ ‫به برنامه و اس��تراتژی در بخش معدن گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از موضوعات در نقش��ه راه معدن دیده نشده است‪،‬‬ ‫باید به شکل هم زمان برنامه و استراتژی ها عملیاتی‬ ‫شوند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬شرکت هایی که باید برای‬ ‫ماش��ین االت و قطعات واردش��ده به ایران‪ ،‬خدمات‬ ‫پ��س از فروش ارائه کنند از دادن این خدمات س��ر‬ ‫باز زده اند‪ .‬در برخ��ی از معادن به خاطر یک قطعه‪،‬‬ ‫یک ماشین صنعتی از دور بهره‪‎‬وری خارج می شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم به اهدافمان برس��یم باید مش��کالت را‬ ‫حل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی به نام کمبود مواد معدنی‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران با اش��اره به کمبود مواد‬ ‫معدنی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های صنایع‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬اکنون بس��یاری از صنای��ع معدنی و‬ ‫فوالدی با کمبود مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تامین مواد اولیه موردنیاز ایرانی ها‬ ‫ازجمل��ه فاکتور هایی اس��ت که مهم ت��ر از صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی کرمان به نفع ماست‬ ‫بهرامن در پاسخ به این پرسش که نظر شما به عنوان‬ ‫یک فعال معدن��ی درباره برگزاری نمایش��گاه هایی‬ ‫ب��ا موضوع مع��دن‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬فراوری م��واد معدنی‬ ‫چیس��ت گفت‪ :‬نمایشگا ه فرصت خوبی برای معرفی‬ ‫دستاورد ها و توانایی هاست‪ .‬هر چه در شرایط فعلی‬ ‫بیش��تر بتوانیم خود‪ ،‬محصوالت و توانمندی ها را به‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی معرفی کنیم به نفع‬ ‫ماست‪ .‬در نمایش��گاه ها باید ظرفیت های شرکت ها‬ ‫را معرف��ی کنی��م‪ .‬در بخش ماش��ین االت‪ ،‬فناوری‬ ‫استخراج و قطعات‪ ،‬توانمندی های خود را به نمایش‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫وی در ارتب��اط با نمایش��گاه بین الملل��ی کرمان‬ ‫گفت‪ :‬ما رش��د غیرمترقبه ای در امر فراوری داریم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فرص��ت خوبی اس��ت برای ب��ه نمایش‬ ‫گذاشتن توانمندی صنعتگران‪.‬‬ ‫‹ ‹فراوری با فناوری نو در ایران‬ ‫بهرام��ن با اش��اره به ف��راوری به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین محور ه��ای نمایش��گاه بین المللی کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬در موضوع فراوری بخش��ی از نیازهای ایران‬ ‫توس��ط صنعتگران بومی تامین می شود‪ .‬به نمایش‬ ‫گذاش��تن این توانمندی ها در نگاه صاحبان صنایع‬ ‫ب��ه بخش فراوری کش��ور موثر اس��ت‪ .‬قطعا بخش‬ ‫فراوری ای��ران با فناوری های ن��و می تواند نیازهای‬ ‫م��ا در صنع��ت را تامین کند و ما را در رس��یدن به‬ ‫اهدافمان یاری کند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫مدیر توسعه بازار شرکت ریخته گری در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫با وجود تحریم کار را پیش برده ایم‬ ‫علی امینی‪ ،‬مدیر توسعه بازار شرکت ریخته گری‬ ‫طبرستان درباره صنعت ریخته گری و مشکالت این‬ ‫صنعت در کشور اظهارکرد‪ :‬ریخته گری در حقیقت‬ ‫فن ش��کل دادن به فلزات به وس��یله ذوب است که‬ ‫پس از ریختن مواد مذاب در محفظه ای به نام قالب‬ ‫و سرد شدن قالب موردنظر به دست می اید‪.‬‬ ‫امینی در پاسخ این پرسش که «مشتریان شما چه‬ ‫کسانی هستند؟» عنوان کرد‪ :‬خریداران محصوالت‬ ‫ما بیش��تر معادن اهن و مس و کارخانه های فوالد‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخ��ش معدن پ��س از اس��تخراج در‬ ‫بخش های مختلف خردایش و در بخش کراشرها و‬ ‫اسیاب ها از قالب های ریخته گری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته کارخانه های گندله سازی‪ ،‬صنایع مس‪ ،‬صنایع‬ ‫سیمان‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬صنایع ریل‬ ‫و راه اهن و کوره های عملیات حرارتی نیز مش��تری‬ ‫محصوالت ما به شمار می روند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ «این پرسش که وضعیت‬ ‫ب��ازار ریخته گری چگونه اس��ت؟» عنوان کرد‪ :‬بازار‬ ‫ریخته گری با توجه به گس��ترش و توس��عه معادن‬ ‫نسبت به س��ال های گذشته بسیار بهتر شده است‪.‬‬ ‫هرچند توسعه کارخانه ما در راستای صادرات بوده‬ ‫اس��ت و تا سال ‪ ۸۸‬نیز بیش از نیمی از محصوالت‬ ‫ما به کشورهای اروپایی صادر می شد اما هم اکنون‬ ‫ب��ه دلیل تحریم ه��ا میزان صادرات ب��ه حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد رس��یده است و بیش��تر محصول خود را به‬ ‫داخل عرضه می کنیم اما بازار داخل‪ ،‬کشش جذب‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه بازار شرکت ریخته گری طبرستان‬ ‫در ادامه با اش��اره به کمبود م��واد اولیه در صنعت‬ ‫ریخته گ��ری عن��وان کرد‪ :‬مهم ترین مش��کل ما در‬ ‫ح��وزه تولید‪ ،‬تهیه مواد اولیه اس��ت ک��ه به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا یا کمیاب ش��ده اند یا افزای��ش نرخ پیدا‬ ‫کرده اند‪ .‬مواد اولیه ما ب��رای ذوب‪ ،‬انواع فروالیاژها‬ ‫هس��تند‪ .‬برای نمونه در ایران ماده نیکل نداریم که‬ ‫باید ان را وارد کنیم یا فروکروم از نوع کم کربن ان‬ ‫را باید از خارج کشور وارد کنیم‪.‬‬ ‫امینی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بحث کالن‬ ‫نیز با مش��کل صادرات روبه رو هس��تیم‪ .‬در کل در‬ ‫زمین��ه ص��ادرات اس��تراتژی کالن و بلندمدتی را‬ ‫دنب��ال نمی کنی��م‪ .‬برای نمونه ش��رکت ما بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال اس��ت که در زمین��ه ص��ادرات فعالیت‬ ‫داشته اما هم اکنون نمی تواند در بازارهای صادراتی‬ ‫حضور داش��ته باش��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که با‬ ‫توجه به کیفیت محصوالتم��ان می توانیم بازارهای‬ ‫صادراتی خوبی داشته باش��یم‪ .‬وی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬درمجموع با توجه به این مس��ائل پیش امده‬ ‫و تحریم ه��ا ک��ه کار را س��خت کرده ان��د همواره‬ ‫توانسته ایم کار را به پیش ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایدئال معدن کوهسار‪:‬‬ ‫معدنکاران از فراوری نترسند‬ ‫رضا ملکی ثانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایدئال معدن‬ ‫کوهس��ار است‪ .‬او این ش��رکت را به عنوان یکی از‬ ‫ش��عبه ها و زیرمجموعه های ش��رکت اکسا َمگنِت‬ ‫ترکی��ه در ایران معرفی کرد و در توضیح بیش��تر‬ ‫گفت‪ :‬اکس��ا َمگنِت یکی از بزرگ ترین شرکت های‬ ‫تولیدکننده ماش��ین االت فراوری در خاورمیانه به‬ ‫شمار می اید‪ .‬این شرکت محصوالت خود را به ‪۴۲‬‬ ‫کش��ور جهان صادر می کند و ای��ران حدود نیمی‬ ‫از بازار هدف شرکت ترکیه ای را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬دلیل تمرکز ب��اال بر ایران‪،‬‬ ‫وجود منابع غنی معدنی کش��ور است‪ .‬این شرکت‬ ‫ترک‪ ،‬پیشینه همکاری ‪ ۱۵‬ساله با ایران را دارد و‬ ‫تاکنون در نمایشگاه های گوناگون معدنی و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران از جمل��ه رویداد پیش رو ش��رکت‬ ‫داشته و همچنان دارد‪ .‬اکسا َمگنِت عالوه بر ایران‬ ‫در هلند‪ ،‬المان‪ ،‬چین‪ ،‬یونان و اکراین نیز ش��عبه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ملکی ثانی در ادامه به توانمندی های اکسا َمگنِت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ماشین های تولیدی اکسا َمگنِت‪،‬‬ ‫توان فراوری تمام خاک های صنعتی و سنگ های‬ ‫صنعتی پایه به جز س��نگ های تزئین��ی را دارند‪.‬‬ ‫محص��والت ما ش��امل ان��واع س��پراتور مگنتیت‬ ‫(جداکننده های مغناطیس��ی و الکترومغناطیسی)‬ ‫می شود که به ماده معدنی خاصی منحصر نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع کار ما افزایش عیار اه��ن یا فلززدایی از‬ ‫سایر سنگ های معدنی است‪ .‬در کنار این ها‪ ،‬تولید‬ ‫خط��وط خردای��ش میکرونیزه و تولی��د پودرهای‬ ‫صنعت��ی نیز بخ��ش دیگ��ری از فعالیت های ما را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره چالش ه��ای برام��ده از تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ای��ران و موان��ع موجود بر س��ر راه‬ ‫تبادالت شرکت های ایرانی با یک شرکت ترکیه ای‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬م��ا به امری��کا هم محص��ول صادر‬ ‫می کنیم اما ش��عار اکسا َمگنِت این است که ایران‬ ‫کشور همسایه است و کشور همسایه و کشورهای‬ ‫منطقه نس��بت به بازار دوردستی مانند امریکا در‬ ‫اولوی��ت قرار دارند‪ .‬اکس��ا َمگنِت ب��ه دلیل حضور‬ ‫ش��رکت ایدئال معدن کوهسار این امکان را فراهم‬ ‫اورده که ش��رکت هایی ک��ه نمی توانند به صورت‬ ‫ارزی با ش��رکت ترک مبادله کنند به صورت ریالی‬ ‫با شرکت ایرانی به عنوان یکی از شعبه های ان کار‬ ‫کنند‪ .‬خدمات حمل ونقل و ترخیص ماش��ین االت‬ ‫ل معدن کوهسار است و ما دستگاه را‬ ‫بر عهده ایدئا ‬ ‫در محل معدن مشتری به طور نصب شده‪ ،‬تحویل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫وی در نهای��ت از اهمی��ت توجه به ف��راوری و‬ ‫احتراز از خام فروشی در کشور گفت و توضیح داد‪:‬‬ ‫پیش��نهاد می شود شرکت هایی که در مقیاس های‬ ‫گوناگون در زمینه اس��تخراج مواد معدنی فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬اهتمام ویژه ای به س��اخت کارخانه های‬ ‫فراوری داشته باشند‪ .‬از فراوری نیز نباید بترسند‪.‬‬ ‫فراوری هزینه بر اس��ت اما با برنامه ریزی درس��ت‪،‬‬ ‫هزین��ه ای که ص��رف ش��ده در بازه زمان��ی قابل‬ ‫پیش بینی با سود بیشتر برمی گردد‪.‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫در حاشیه نمایشگاه بین المللی کرمان مطرح شد؛‬ ‫روایت مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫از رکوردهای اخیر‬ ‫منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫در ارتب��اط ب��ا عملکرد ذوب اه��ن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ص��ادرات ذوب اهن اصفه��ان علی رغم تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ۱۵ ،‬درصد رش��د داشته است‪ .‬در یک ماه‬ ‫حدود ‪ ۲۴۵‬هزار تن تولید داشتیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان ای��ن موضوع که ذوب اهن‬ ‫تالش می کند امس��ال یک میلی��ون و ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫صادرات داش��ته باش��د گفت‪ :‬این شرکت در سال‬ ‫گذش��ته رکورد جدیدی در تولید با دو کوره بلند‬ ‫ثبت کرد و از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل‪ ۲۵ ،‬درصد رشد تولید داشتیم‪.‬‬ ‫برنام ه سال ‪ ۹۸‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫وی در پاس��خ این پرس��ش که برنام ه سال ‪۹۸‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان چیس��ت گفت‪ :‬برنامه امس��ال‬ ‫ذوب اهن دستیابی به تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫است و تاکنون طبق برنامه پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫یزدی زاده در ادامه با بیان این مطلب باید به طور‬ ‫همه جانب��ه از تولید ریل ملی حمایت کنیم گفت‪:‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬س��ال اس��ت ک��ه دارای حمل ونقل‬ ‫ریلی هس��تیم اما همواره واردکننده ریل بوده ایم‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬این معضل تاریخی را رفع کرد‬ ‫و حاال قطارها در مس��یرهای بین ش��هری و مترو‬ ‫می توانند بر روی ریل ایرانی تردد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید وزیر صمت از ذوب اهن اصفهان‬ ‫دکتر رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اخری��ن روز از هفتمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫حمل ونقل ریلی از غرفه شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه ای��ن بازدی��د گف��ت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان با تولید ریل‪ ،‬نیاز کش��ور به این محصول‬ ‫راهبردی را تامین کرده و مانع خروج ارز از کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی را سیاس��ت اصلی کارگزاران کشور عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با وجود تولید ریل با کیفیت و مطابق‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی در ذوب اهن‪ ،‬کش��ور از‬ ‫واردات ای��ن محصول بی نیاز اس��ت و باید به طور‬ ‫همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫دکتر رضا رحمانی‪ ،‬ذوب اهن را خاستگاه صنعت‬ ‫نوین کش��ور ایران دانس��ت و افزود‪ :‬ذوب اهن در‬ ‫ط��ول نیم قرن فعالیت خود منش��ا اثار و خدمات‬ ‫بی بدیل و ارزنده ای بوده به نوعی که عمده صنایع‬ ‫کش��ور مدیون کارشناس��ان ای��ن مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫ویژه نامهپنجمیننمایشگاهبین المللیماشین االتمعدنیوراهسازی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان‪:‬‬ ‫عملکرد موفق و درخشان فوالد مبارکه‬ ‫در تولید و سوداوری اقتصادی‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه عملکرد این ش��رکت در تولید و س��وداوری‬ ‫اقتص��ادی را بس��یار موفقیت امی��ز دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارک��ه تاکنون به تمام اهداف و برنامه ریزی و‬ ‫سیاست های خود دست یافته است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان با ارائه گ��زارش عملکرد نواحی مختلف‬ ‫ش��رکت افزود‪ :‬با تالش کارکنان واحد گندله س��ازی‬ ‫میزان تولید در این بخش با ‪ ۲‬درصد رش��د نس��بت‬ ‫ب��ه مدت مش��ابه س��ال قبل ب��ه ‪ ۷‬میلی��ون و ‪۴۶۰‬‬ ‫هزار تن رس��ید‪ .‬در تولید محص��والت گرم‪ ،‬کارکنان‬ ‫بلندهمت ن��ورد گرم فوالد مبارک��ه و مجتمع فوالد‬ ‫س��با‪ ،‬درحالی که برنامه س��ال‪ ۹۷‬تولید ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار تن بود موفق ب��ه تولید ‪ ۶‬میلیون و ‪۳۶۵‬‬ ‫هزار تن کالف گرم شدند‪ .‬در بخش محصوالت سرد و‬ ‫پوشش دار نیز برنامه ساالنه تولید یک میلیون و ‪۴۹۵‬‬ ‫هزار ت��ن بود که با تالش جمع��ی کارکنان در پایان‬ ‫س��ال تولید یک میلیون و ‪ ۵۵۵‬ه��زار تن محصوالت‬ ‫سرد محقق شد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه برنام��ۀ تولید محصوالت پوش��ش دار‬ ‫ش��رکت را ‪ ۲۷۹‬هزار ت��ن اعالم ک��رد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در پایان س��ال‪ ،‬تولید ‪ ۲۹۳‬هزار تن انواع محصوالت‬ ‫پوشش دار را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــــــ��ل فــ��والد مبــارک��ه در ادامـــه‬ ‫خاطـــــرنش��ــــــان کـــــ��رد‪ :‬علــــــی رغم‬ ‫همــــ��ۀ محدودیت ه��ا‪ ،‬کارکنان بخش ه��ای احیا‬ ‫مستقیـــم و فوالدســــازی و ریختـــه گری مداوم‬ ‫ش��رکت توانستند اهن اس��فنجی موردنیاز کوره های‬ ‫ق��وس الکتریکی و تختال موردنی��از ناحیه نورد گرم‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود‬ ‫مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال ‪ ۹۷‬را به این‬ ‫شرح برشمرد‪ :‬افزایش بهره وری نیروی انسانی؛ تولید‬ ‫‪ ۹‬گرید جدید فوالدی؛ طراحی‪ ،‬س��اخت و راه اندازی‬ ‫لوپرهیدرولیک��ی قفس��ه ‪ F۴‬نورد گ��رم؛ راه اندازی و‬ ‫بهره برداری از سیستم جمع اوری و انتقال پساب های‬ ‫ش��هری؛ بهره برداری از طرح های توس��عۀ زیر سقف‬ ‫مجتمع فوالد سبا؛ دستیابی به رکورد تحویل ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تن محصول در بازار داخل؛ مشارکت در‬ ‫افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استراتژیک‬ ‫نظیر توس��عه معادن و فلزات؛ افزایش سرمایه شرکت‬ ‫از ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬به ‪۱۳‬هزار میلیارد تومان؛ پرداخت‬ ‫‪ ۱ .۱۷۹‬میلیارد تومان از مطالبات س��ود سهامداران‬ ‫در موعد قانونی؛ دستیابی به سطح زرین جایزۀ بنیاد‬ ‫مدیریت کیفیت اروپا؛ کسب تنها تندیس جایزه ملی‬ ‫کیفیت ایران؛ کس��ب تندی��س طالیی رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان برای چهارمین س��ال پیاپی؛ کسب‬ ‫تندیس جایزه ملی مدیری��ت فناوری و نواوری برای‬ ‫نخستین بار در کشور؛ کسب رتبه اول در گروه فلزات‬ ‫اساسی و رتبه دوم در کشور در شاخص ارزش افزوده‬ ‫در بین ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر؛ دس��تیابی به رکوردهای‬ ‫جدی��د کاهش مصرف اب در س��ال ‪ ۹۷‬علی رغـــم‬ ‫افزایش ظرفیـــت س��ه برابــــری تولید‪ ،‬به نحوی که‬ ‫مصرف اب در خطوط تولید ش��رکت نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۱‬از ‪ ۲/۴‬مترمکع��ب به ‪ ۷/۲‬مترمکعب بر تن تولید‬ ‫کاهش یافته اس��ت که این دستاورد برای سایر رقبای‬ ‫داخلی و جهانی یک الگو محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ثبات شرکت در سال ‪ ۹۷‬را یکی از دستاوردهای‬ ‫شرکت در سال گذشته دانست و تصریح کرد‪ :‬باهمت‬ ‫و همدل��ی کارکنان تالش کردیم که ش��رکت بدون‬ ‫هرگونه چالش در مس��یر رشد و سوداوری اقتصادی‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه تولید ایم��ن‪ ،‬پایدار و‬ ‫اقتصادی را ش��عار فوالد مبارکه در س��ال ‪ ۹۸‬معرفی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه کارکنان شرکت با واژه های‬ ‫مذکور به خوبی اش��نایی دارن��د و می دانند که برای‬ ‫تحقق این شعار چگونه باید حرکت کنند‪.‬‬ ‫او تمرک��ز بر تامین مواد اولی��ه و الکترود گرافیتی‬ ‫و مدیریت هرچه بیش��تر مصارف انرژی را مهم ترین‬ ‫برنامه های ش��رکت در سال اتی معرفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫با مذاکرات انجام ش��ده با مسئوالن ذی ربط‪ ،‬در حال‬ ‫اجرای��ی کردن اقداماتی هس��تیم ت��ا در کنار تالش‬ ‫و همدل��ی کارکنان ش��رکت اجازه ندهی��م تولید و‬ ‫س��وداوری در فوالد مبارکه با کوچک ترین چالش��ی‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫وی دس��تاوردهای شرکت در س��ال ‪ ۹۷‬را مرهون‬ ‫تالش‪ ،‬همدلی و همت جمعی همه مدیران و کارکنان‬ ‫شرکت دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬به یقین در کسب این‬ ‫موفقیت ها همه کارکنان ش��اغل و بازنشس��ته و همه‬ ‫ کس��انی که به دالیل مختلـــ��ف اکنـــون در بین‬ ‫مــــا نیستنـــد نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫عظیمیان با اش��اره به اهمیت حمایت هرچه بیشتر‬ ‫از تولید داخلی تصریح کرد‪ :‬همان گونه که پیش ازاین‬ ‫نی��ز تاکید کرده ایم ف��والد مبارکه بر ان اس��ت تا با‬ ‫کمک سازندگان داخلی‪ ،‬بخش بیشتری از تجهیزات‬ ‫موردنیاز این صنعت را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در نقشۀ استراتژی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان افق ‪ ۱۳۹۸-۱۴۰۰‬دس��ت یابی به سوداوری‬ ‫پایدار با حفظ س��طح فروش محص��والت با تاکید بر‬ ‫محص��والت ویژه‪ ،‬مدیریت س��بد س��رمایه گذاری ها‪،‬‬ ‫رش��د درامد و همچنین ارتقای بهره وری با مدیریت‬ ‫هزینه ها و بهای تمام شده و مدیریت اثربخش ظرفیت‬ ‫دارایی ها امده اس��ت‪ .‬ضمن این که به منظور افزایش‬ ‫رضایت من��دی مش��تریان‪ ،‬راهکارهای��ی نظی��ر ارائه‬ ‫محص��والت با نرخ و ش��رایط پرداخ��ت رقابتی‪ ،‬ارائۀ‬ ‫محص��والت باکیفیت مطلوب و پایدار‪ ،‬تامین پایدار و‬ ‫تحویل به موقع نیاز مشتری و توسعه سبد محصوالت‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش پایان��ی س��خنان خ��ود تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنانچه کارکنان سازمان به کاری که انجام می دهند‬ ‫اعتقاد داش��ته باشند و تعلق س��ازمانی داشته باشند‬ ‫بدون ش��ک نتایج درخش��انی به بار خواهد نشست‪.‬‬ ‫ازای��ن رو از هم��ه هم��کاران می خواهم ک��ه با هدف‬ ‫خدمت به کش��ور و با پش��تکار و تالش بیشتر در راه‬ ‫تحقق اهداف شرکت گام بردارند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال تالش این شرکت می گوید؛‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان نماد توسعه‬ ‫صنعت فوالد ایران‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان با نام شرکت‬ ‫صنای��ع گالوانی��زه فجر س��پاهان در ‪ ۱۳۷۴‬و با‬ ‫ه��دف تولید ورق گالوانی��زه به روش غوطه وری‬ ‫گ��رم مداوم‪ ،‬عملیات اجرایی ان اغاز ش��د و در‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد ‪ ،۱۳۷۸‬خط برش عرضی این شرکت‬ ‫رس��ما راه اندازی و افتتاح ش��د‪ .‬این شرکت در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۷۲‬هکتار در ‪ ۱۴‬کیلومتری‬ ‫شرق شهرستان کاشان واقع شده است‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان در بیستمین س��الروز افتتاح‬ ‫این ش��رکت در گفتگو با صمت‪ ،‬به شاخص های‬ ‫تولید و توفیقات این شرکت از بدو تولید تاکنون‬ ‫اش��اره می کند و از بومی س��ازی خطوط تولید و‬ ‫تحهی��زات به عن��وان محوری تری��ن و مهمترین‬ ‫اقدام کارکنان این شرکت نام می برد‪.‬‬ ‫قنوات��ی ب��ه تاثی��ر فعالی��ت این ش��رکت در‬ ‫شهرس��تان کاشان اش��اره می کند و با اشاره به‬ ‫اشتغال پایدار و فرصت های شغلی غیرمستقیم‪،‬‬ ‫به ایف��ای مس��وولیت های اجتماعی و تالش در‬ ‫جهت تحقق برنامه ها و سیاس��ت های دولت در‬ ‫جهت دس��تیابی به برنامه ‪ ۲۰‬ساله و چشم انداز‬ ‫روشن اقتصادی می گوید‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬به بیان‬ ‫مختصری از روند تولید و تجارت این شرکت در‬ ‫داخل و خارج کشور پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ماموریت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫‪28‬‬ ‫تولی��د انواع محص��والت فوالدی پوش��ش دار‬ ‫ب��ا رعای��ت اس��تانداردهای مل��ی و بین المللی‪،‬‬ ‫ب��ه منظور ارتق��ای دوام و زیبایی ساخت وس��از‬ ‫مهم ترین ماموریت فوالد امیرکبیر کاشان است‪.‬‬ ‫خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال طراحی ش��ده است‪ .‬ظرفیت‬ ‫موجود این خط تولید درحال حاضر بالغ بر ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال اس��ت‪ .‬کالف های ورودی این‬ ‫خط تولید‪ ،‬ورق های فوالدی نورد س��رد شده با‬ ‫کیفیت فول هارد و ورق های نورد س��رد و انیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این شرکت نخس��تین تولیدکننده‬ ‫ورق گالوانی��زه گرم در ایران ب��وده و با توجه به‬ ‫سابقه چندین ساله تولید‪ ،‬دارای اطالعات کافی‬ ‫و دانش فنی در زمین��ه تولید این نوع ورق های‬ ‫فوالدی پوشش دار است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه انجام پروژه های طرح و توس��عه‪،‬‬ ‫خط��وط تولی��د موج��ود در ش��رکت ش��امل‬ ‫اسیدش��ویی‪ ،‬نورد س��رد رفت و برگشتی‪ ،‬انیل‪،‬‬ ‫گالوانی��زه گرم مداوم‪ ،‬ب��رش عرضی و فرم دهی‬ ‫ورق می باشد‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی و لجس��تیکی ش��رکت‪،‬‬ ‫دسترسی اسان به جاده ریلی و ترانزیتی‪ ،‬فاصله‬ ‫‪ ۶۰۰‬متری تا ریل راه اهن و فاصله ‪ ۱۸۰۰‬متری‬ ‫ت��ا جاده ترانزیت و قرارگی��ری در مرکز ایران از‬ ‫ویژگی های بارز این شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراین�د مدیری�ت اس�تراتژیک ف�والد‬ ‫امیرکبیر کاشان‬ ‫وی در ارتباط با فرایند مدیریت اس��تراتژیک‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان گفت‪ :‬در فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان‪ ،‬فرایند مدیریت استراتژیک از ‪ ۴‬مرحله‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت که با مش��ارکت رهبران‬ ‫به صورت ساالنه انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تدوی��ن اس��تراتژی‪ :‬در این مرحل��ه‪ ،‬ابتدا‬ ‫نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی شناس��ایی و‬ ‫تحلیل ش��ده و بیانیه های ماموریت‪ ،‬چشم انداز‪،‬‬ ‫ارزش ها و مقاصد اس��تراتژیک تدوین می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تحلیل های محیطی (ش��امل تحلیل‬ ‫محی��ط کالن ب��ا رویک��رد ‪ ،PESTLE‬تحلیل‬ ‫محی��ط صنعت با رویکرد ‪ ۵‬نیروی رقابتی پورتر‬ ‫و تحلیل محی��ط درونی با رویکردهای ‪ RBV‬و‬ ‫ارزیابی ش��اخص های کلیدی) صورت گرفته و با‬ ‫استفاده از ماتریس ‪ ،BSC-SWOT‬استراتژی‬ ‫شرکت تدوین‪ /‬بازنگری می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ترجمه استراتژی‪ :‬در این مرحله از رویکرد‬ ‫کارت امتی��ازی متوازن (‪ )BSC‬ب��رای ترجمه‬ ‫اس��تراتژی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬در این فرایند‪،‬‬ ‫جهت گیری ه��ای اس��تراتژیک ف��والد مبارک��ه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬نیازها و انتظ��ارات ذی نفعان کلیدی‪،‬‬ ‫ماتریس ‪ BSC-SWOT‬و برنامه اس��تراتژیک‬ ‫دوره قبل مورداستفاده قرار گرفته و با مشارکت‬ ‫رهبران‪ ،‬نقشه استراتژی شرکت ترسیم می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن گام ب��رای تمام��ی اهداف‬ ‫اس��تراتژیک (‪ ،)Objectives‬ش��اخص های‬ ‫کلیدی عملکرد (‪ )KPIs‬و اقدامات استراتژیک‬ ‫(‪ )Initiatives‬مرتبط تعریف می شود‪ .‬اخرین‬ ‫گام در ای��ن مرحل��ه انجام برنامه ریزی س��ناریو‬ ‫(ب��رای عوام��ل محیط��ی تح��ت ش��رایط عدم‬ ‫قطعی��ت) و شناس��ایی و ارزیابی ریس��ک های‬ ‫استراتژیک است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همسوسازی استراتژیک‪ :‬در این مرحله‪ ،‬به‬ ‫منظور جاری سازی ابشارگونه استراتژی و اهداف‬ ‫استراتژیک در سطح شرکت و حصول اطمینان‬ ‫از همسویی سازمانی‪ ،‬نقشه های استراتژی سطح‬ ‫وظیفه ای تدوین می ش��ود‪ .‬در ای��ن مرحله نیز‬ ‫شاخص های کلیدی عملکرد (‪ )KPIs‬و اقدامات‬ ‫اس��تراتژیک در سطح واحدهای مختلف شرکت‬ ‫تعریف می ش��وند‪ .‬نقش��ه های اس��تراتژی سطح‬ ‫وظیف��ه ای که در این مرحله تدوین می ش��وند‪،‬‬ ‫از طری��ق فراینده��ای س��ازمانی و اقدام��ات‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬با مش��ارکت مدی��ران و کارکنان‬ ‫سطوح مختلف سازمانی اجرا می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ارزیابی و بازنگری‪ :‬در مرحله اخر‪ ،‬به منظور‬ ‫مدیریت اثربخش استراتژی و اهداف استراتژیک‪،‬‬ ‫ش��اخص های کلی��دی عملک��رد و اقدام��ات‬ ‫اس��تراتژیک در تناوب های زمانی تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫پای��ش می ش��وند‪ .‬می��زان تحقق ش��اخص های‬ ‫کلیدی عملکرد و پیشرفت اقدامات استراتژیک‬ ‫ویژه نامهپنجمیننمایشگاهبین المللیماشین االتمعدنیوراهسازی‬ ‫به صورت ادواری در “جلس��ات مدیریتی فصلی”‬ ‫بررس��ی و تحلیل ش��ده و تصمیمات الزم برای‬ ‫اطمین��ان از بهب��ود عملکرد س��ازمان و تحقق‬ ‫اهداف تعیین ش��ده‪ ،‬اتخاذ می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫متناسب با تحوالت محیطی و بازار‪ ،‬فعالیت های‬ ‫رقبا‪ ،‬جهت گیری های استراتژیک فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫استراتژی های نوظهور و … استراتژی شرکت با‬ ‫اغاز مجدد چرخه مدیریت استراتژیک‪ ،‬بازنگری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد امیرکبی��ر کاش��ان گفت‪:‬‬ ‫مهم تری��ن چش��م انداز افق ‪ ۱۴۰۴‬ب��رای فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان این است که یکی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت فوالدی پوشش دار در‬ ‫کشور‪ ،‬با کسب ‪ ۲۰‬درصد از سهم بازار داخلی و‬ ‫حضور در بازارهای صادراتی هدف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه حمایتی به صنایع کشور‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫در رابط��ه با حمایت دول��ت از صنایع به صمت‬ ‫گفت‪ :‬به طورکلی صنایع باید از دو منظر حمایت‬ ‫ش��وند‪ .‬یکی از این موارد به قوانین و مقررات و‬ ‫دیگری به حمایت های مالی مربوط می شود که‬ ‫ما در هر دو موضوع مش��کل داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان با بیان این که ما در حوزه‬ ‫فوالد وابستگی زیادی به خارجی ها نداریم افزود‪:‬‬ ‫یک بار برای همیش��ه باید اراده س��اخت داخل‬ ‫داشته باش��یم و این کار نیز تنها با حمایت های‬ ‫قانونی و مالی انجام خواهد ش��د‪ .‬کیفیت باید به‬ ‫استانداردهای جهانی برسد‪ ،‬ضمن این که ما در‬ ‫فوالد وابستگی زیادی به خارجی ها نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولی�ه موردنیاز صنای�ع نباید صادر‬ ‫شود‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در خص��وص صادرات م��واد اولیه‬ ‫زمینه فوالد به شرط دریافت حمایت های قانونی‬ ‫و عملیاتی می توانیم صد در صد خودکفا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۳۰۰‬درص�دی ص�ادرات و ‪۱۰‬‬ ‫درصدی تولید‬ ‫موردنیاز برای صنایع باید دقت بیشتری شود و‬ ‫نباید مواد اولیه موردنیاز صنایع صادر ش��ود و از‬ ‫طرفی واردات محصوالت مش��ابه نباید به راحتی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬به عنوان مثال با اس��تفاده از داخلی‬ ‫س��ازی در کش��ور‪ ،‬میلیارد ها دالر صرفه جویی‬ ‫ارزی صورت می پذیرد‪ .‬بومی س��ازی در صنعت‬ ‫ریل��ی منجر به انقالبی بزرگ در کش��ور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در صنعت ریل س��ازی مواد اولیه موردنیاز‬ ‫صنایع نباید صادر ش��ود و از طرفی باید جلوی‬ ‫واردات ریل و واگن گرفته ش��ود‪ .‬این به مشکل‬ ‫قانونی باز می گردد‪ .‬اگر نگاه به تولیدات خارجی‬ ‫داش��ته باش��یم که از طریق واردات‪ ،‬امتیازاتی‬ ‫ب��رای برخی از افراد ایجاد ش��ود اتفاقات خوبی‬ ‫نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین متروکه و ائین نامه ها‬ ‫قنوات��ی ادامه داد‪ :‬مجلس قانون وضع می کند‬ ‫ام��ا در اجرا مش��کل داریم‪ .‬بس��یاری از قوانین‬ ‫ماه ها و س��ال وضع ش��ده اما متروکه شده اند و‬ ‫در ائین نامه ها کاری می کنند که اجرایی نشود‪.‬‬ ‫قوانین باید منعکس باشند و متناسب با شرایط‬ ‫انها را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫باید مذاکره و س��رمایه گذاری انجام ش��ود و‬ ‫دولت در سیاست های کلی دخالت کند اما بخش‬ ‫خصوصی نیز تا حدودی ازاد شود‪ .‬معتقدم ما در‬ ‫وی در خص��وص عملک��رد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫گف��ت‪ :‬امیرکبیر کاش��ان ب��ر اس��اس اهداف و‬ ‫برنامه ه��ای تدوین ش��ده فعالی��ت می کن��د‪ .‬در‬ ‫س��ال گذشته نیز رش��د ‪ ۳۰۰‬درصدی صادرات‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصدی تولید را داش��ته ایم و توانس��تیم‬ ‫موفقیت ه��ای داخل��ی و بین المللی گوناگونی را‬ ‫کس��ب کنیم‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که در دو ماه‬ ‫اخیر نیز ‪ ۱۰‬درصد رش��د تولی��د دوباره صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ما در زمین��ه کاری خود به خوبی‬ ‫در حال کار هستیم و در تمام زمینه های تولید‪،‬‬ ‫رضایت مندی جامعه و س��هام داران نیز عملکرد‬ ‫مناسبی داش��تیم‪ .‬امیدواریم مسئوالن و کسانی‬ ‫که دلش��ان برای تولید داخل می سوزد در کنار‬ ‫تولیدکنندگان باش��ند و حمایت های تسهیالتی‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید از صنایع مادر حمایت کنیم‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در خصوص‬ ‫رون��ق تولید گفت‪ :‬م��ا بای��د از اقداماتی که در‬ ‫خصوص داخلی س��ازی ص��ورت گرفته حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬اگر بخواهیم رونق تولید داش��ته باشیم و‬ ‫وابستگی و ارزبری کمتر شود باید از صنایع مادر‬ ‫مانند فوالد حمایت کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر به ای��ن صنایع کمک نکنیم مش��کل به‬ ‫وج��ود خواهد امد چراکه از صنایع مهم کش��ور‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از صنای��ع ممکن اس��ت بدهی ها و‬ ‫مش��کالت گوناگونی داش��ته باش��ند که در این‬ ‫مقط��ع باید ب��ا اس��تفاده از قوانی��ن و مقررات‬ ‫تسهیل کننده شرایط را اسان کنیم‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ویژه نامههفتمیننمایشگاهبین المللیمعدن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬فراوریموادمعدنیوتجهیزاتوابسته‬ ‫‪32‬‬

آخرین شماره های ویژه نامه ویژه نامه صمت

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

شماره : 6
تاریخ : 1398/04/15
ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

شماره : 5
تاریخ : 1398/04/10
ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

شماره : 4
تاریخ : 1398/03/19
ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/02/11
ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

شماره : 1
تاریخ : 1398/02/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!