ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 2 - مگ لند
0

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 2

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 2

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 2

‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫صفر کردن صادرات‬ ‫نفت خیال واهی است‬ ‫نمایشگاه نفت راهکاری‬ ‫برای پیشرفت صنعت‬ ‫نمایشی درخشان‬ ‫برای ربع قرن‬ ‫محمدجواد بهارفر‪ ،‬رئیس کمیسیون راهبردی استصنا؛‬ ‫توان ملی را باور کنیم‬ ‫خوانن��دگان محترم حتما داس��تان سماورس��از‬ ‫روسی و امیرکبیر را شنیده اند که با اعتماد‪ ،‬اغازی‬ ‫نیک��و و در انتها با بی کفایتی و عدم باور دولتمردان‬ ‫ب��ه نکبت گرفتار امد‪ .‬ح��دود دو دهه‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫کشور در انجام پروژه ها درگیر نوسانات متعدد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به یاد می اوریم در سال ‪ ،۱۳۸۴‬کنسرسیوم‬ ‫اروپایی برای انج��ام فازهای پارس جنوبی و بعد از‬ ‫نتیج��ه انتخابات ان روز‪ ،‬پروژه امضاش��ده را حدود‬ ‫سه برابر «اکسترا» بست و از ان روز ارکان مختلف‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور به این درد مبتال ش��ده اند‪.‬‬ ‫انجمن س��ازندگان تجهی��زی ات صنعت نفت ایران‬ ‫«اس��تصنا» با صدها عضو تولیدی و دانش بنیان در‬ ‫دو دهه از عمر پرافتخار خود‪ ،‬همواره در این عرصه‪،‬‬ ‫گوشت قربانی بوده است‪ .‬میل به خرید خارجی در‬ ‫گوش��ت و پوس��ت صنعت نفت نهادینه شده است‬ ‫و رغب��ت خرید از داخل‪ ،‬کم رنگ و کم فروغ اس��ت‪.‬‬ ‫استصنا فریاد رس��ای تولیدکننده داخل همواره بر‬ ‫توان داخل و س��اخت داخل اهتمام ورزیده است و‬ ‫عملکرد س��ازندگان و اعضا برای ح��وزه کارفرمایی‬ ‫سال هاس��ت که تجربه شده اس��ت‪ .‬برخی اعضا در‬ ‫خارج از کشور بدون هیچ مشکلی‪ ،‬پروژه های نفتی‬ ‫اج��را کرده اند و در این عرصه صاحب تجربه و توان‬ ‫هستند‪ .‬اکنون روی صحبت ما با وزارت نفت است‪.‬‬ ‫با تکیه بر توس��عه توان مهندس��ی و تقویت رویکرد‬ ‫ایران��ی‪ ،‬می توان با تجمیع ت��وان ملی و ایجاد نظام‬ ‫راهب��ردی و پژوهش و فناوری ملی با اقتصاد رانتی‬ ‫به مقابله برخاست و این صنعت را از چنبره انحصار‬ ‫رهایی بخشید‪.‬‬ ‫اف��ت جای��گاه رتبه ای��ران در میان کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده نفت که ازیک طرف‪ ،‬نتیجه تحریم های‬ ‫همه جانبه و از طرف دیگر نتیجه کاهش توان تولید‬ ‫است کش��ور را به یک چالش و جدال ناجوانمردانه‬ ‫و نابرابر کشانده اس��ت‪ .‬خروج «توتال « از میادین‬ ‫نفتی و خروج سایر شرکت های بین المللی‪ ،‬ما را به‬ ‫این استراتژی رهنمون می س��ازد که باید بر دانش‬ ‫و ت��وان ملی خودم��ان تکیه کنی��م‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫سال هاس��ت که عمده توان اس��تصنا در پی تحقق‪،‬‬ ‫« قانون حمایت از س��اخت داخل « مصروف ش��ده‬ ‫است‪ .‬هر زمان که چشم ابی ها در این کشور مجال‬ ‫حضور پیدا کرده اند یا در غیاب ایشان زمین بازی به‬ ‫چشم بادامی ها واگذار شده است تولید کننده داخل‬ ‫مذبوح و قربانی بوده است‪ .‬توجه و باور به توان داخل‬ ‫می تواند ارتباط صنعت و دانشگاه را از حالت نمادین‬ ‫خارج کند و به ان واقعیت خارجی بخش��د‪ .‬تجمیع‬ ‫توان علمی کشور در دانشگاه و ظرفیت عملیاتی در‬ ‫بدنه صنعت از عمده محورهایی است که استصنا بر‬ ‫ان تاکید دارد‪ .‬انتظار اتکا به ش��رکت های خارجی‬ ‫باعث ش��ده که توان علمی به صورت ارشیو درامده‬ ‫و در نهایت مهاجرت نخبگان از کش��ور را تس��ریع‬ ‫نماید‪ .‬توجه به این مهم می تواند افق جدیدی را در‬ ‫بازار کار کشور ایجاد و باعث اعتالی توان مهندسی‬ ‫و ملی کشور گردد‪.‬‬ ‫با اعتماد به توان ملی که بر اساس اعتماد متقابل‬ ‫بنا خواهد ش��د رویکرد برنامه و استراتژی جایگزین‬ ‫رفتارهای س��لیقه ای خواهد ش��د که از این رهگذر‬ ‫رفتارهای س��لیقه ای بیش از این به کش��ور اسیب‬ ‫نخواه��د زد‪ .‬بیایید یک بار هم ب��ه این توان اعتماد‬ ‫کنی��د و یک میدان نفتی را به اس��تصنا بس��پارید‪.‬‬ ‫اس��تصنا اماده اس��ت تا به اتکای اعض��ای توانمند‬ ‫خود‪ ،‬در این مهم پیش��گام ش��ده تا توان ملی را در‬ ‫عرصه عمل به نمایش بگذارد‪ .‬اس��تصنا اماده است‬ ‫تا بر اس��اس یک قرارداد «برد – برد» یک میدان را‬ ‫عملیاتی و اجرا نماید تا در شرایط تحریم‪ ،‬شکوفایی‬ ‫توان داخل و تولید ملی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫شرکت توسعه صنایع پتروفوالد غرب‬ ‫اماده نقش افرینی هر چه بیشتر‬ ‫شرکت توس��عه صنایع پتروفوالد غرب با داشتن‬ ‫بیش از ‪ 29‬س��ال تجربه در زمین��ه تولید و تامین‬ ‫قطع��ات فل��زی و برق��ی پاالیش��گاه های نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی و همچنی��ن صنایع ف��والد فعالیت‬ ‫می کند ‪ .‬کارخانه این ش��رکت در ش��هرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد واقع شده است‪ .‬مس��احت زمین کارخانه‬ ‫‪ 6000‬متر مربع اس��ت و دارای سالن های تولید به‬ ‫مساحت ‪ 3600‬متر مربع‪ ،‬فضای رفاهی به مساحت‬ ‫حدود ‪220‬متر مربع‪ ،‬انبار مسقف ‪ 400‬متر مربع و‬ ‫ازمایشگاه و کنترل کیفیت ‪120‬متر مربع بوده و به‬ ‫دستگاه های مختلفی از جمله دستگاه پانچ ‪،CNC‬‬ ‫دستگاه پرس ‪ ، CNC/BREARK‬دستگاه برش‬ ‫‪ ،CNC‬دس��تگاه تزریق الومنیوم (دایکست)‪ ،‬انواع‬ ‫پرس های ضرب��ه ای و دس��تگاه های مختلف تراش‬ ‫‪ ، CNC‬حدیده لوله ‪ ،‬پرس هیدرولیک ‪ ،‬گیوتین و‬ ‫پرس خم و یونیت های اتوماتیک و انواع دستگاه های‬ ‫رول فرمینگ مجهز می باشد‪.‬‬ ‫این ش��رکت با تالش و کوش��ش کارشناس��ان و‬ ‫پرسنل مجرب و متعهد خود در سال ‪ 1383‬موفق‬ ‫به دریافت‬ ‫‪ 2000 : 9001 ISO‬ش��د‪ .‬همچنی��ن در‬ ‫س��ال ‪ 1392‬ع�لاوه بر اینکه موف��ق به دریافت‬ ‫گواهینامه های‬ ‫‪29001 ISO /TS ، 2004 : 14001 ISO‬‬ ‫‪OHSAS ، 2008: ISO9001 ، 2010 :‬‬ ‫‪ 18001:2007‬گردید به عضویت انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫نیز نائل امده است‪.‬‬ ‫ایــن ش��ــرکـت درطــول‬ ‫س��ـــال هـــای فعالی��ت‬ ‫خـــ��ود در اکث��ر‬ ‫پــروژه هـــای پارس جنوبی و همچنین پروژه های‬ ‫مربوط به پاالیش��گاه های نفت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫و در صنایع فوالد حضور چش��مگیری داشته است‪.‬‬ ‫مدیران و پرس��نل ش��رکت پتروفوالد غرب بر این‬ ‫باوراند که در س��ال جاری که ب��ه دلیل تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬کش��ور در تنگنای اقتصادی قرار داشته و‬ ‫امکان واردات کاال به حداقل رس��یده اس��ت ما نیز‬ ‫همچ��ون تولیدکنندگان بخش های مختلف صنعت‬ ‫میتوانی��م در جهت رفع وابس��تگی به بیگانگان گام‬ ‫برداش��ته ودر صورت حمایت دولت محترم قادریم‬ ‫همچ��ون بازوی��ی محکم و توانا در جهت پیش��برد‬ ‫اهداف دولتمردان ارائه خدمت نماییم‪ .‬اعتقاد ما بر‬ ‫انست که جهت رفع وابستگی به فروش نفت و گاز‬ ‫خام می بایس��ت به صنایع دیگر ازجمله پتروشیمی‬ ‫و فوالد توجه بیش��تری ش��ود و در این راستا دولت‬ ‫محترم می تواند با ارائه بسته های حمایتی که جهت‬ ‫پشتیبانی این صنایع در نظر می گیرد به رشد هرچه‬ ‫بیش��تر انها کمک نماید‪ .‬از جمله حمایت هایی که‬ ‫الزم است از این صنایع صورت بگیرد می توان کمک‬ ‫ادرس دفتر ‪:‬تهران – بلوار افریقا – خیابان گلفام‬ ‫– پالک ‪ – 32‬واحد ‪ – 5‬طبقه اول‬ ‫تلفن‪021-26200494-5 :‬‬ ‫‪021-22024502-4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فکس‪021-22056211 :‬‬ ‫به س��هولت تامین م��واد اولیه‪،‬‬ ‫اعتب��ارات بانک��ی با هزین��ه کمتر‬ ‫وهمچنین رعایت دریاف��ت مالیات از‬ ‫تولیدکنندگان نس��بت ب��ه دیگر صنوف‬ ‫اشاره نمود‪.‬‬ ‫همچنین دولت محترم می تواند در راستای‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی و به منظ��ور رونق دهی‬ ‫به اوضاع اقتصادی ‪ ،‬ایجاد ش��غل و دس��تیابی به‬ ‫رش��د و توسعه اقتصادی پایدار با اتخاذ راهکارهای‬ ‫الزم مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری را برطرف‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫جبران عقب ماندگی و دس��تیابی به توسعه پایدار‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های‬ ‫نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی دارای دو جنبه‬ ‫بسیار با ارزش در زمینه پیشرفت اقتصادی می باشد‪:‬‬ ‫یکی افزایش اش��تغال و دیگ��ری کاهش واردات‪،‬‬ ‫به ع�لاوه اثر روانی ان یعنی افزایش اعتماد به نفس‬ ‫و غ��رور ملی را ارتقا داده و اثرات هویت بخش ان بر‬ ‫شخصیت تک تک مردم نیز موثر خواهد بود‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است استقالل اقتصادی از مسیر تولید می گذرد‬ ‫و تولید ملی یکی از اساسی ترین روش مقابله با نفوذ‬ ‫و اس��تعمار دش��منان و تحریم های اقتصادی است‪.‬‬ ‫حمایت از تولید و کار و سرمایه ملی نسخه ای است‬ ‫که هم در شرق جواب داده و هم در غرب اثربخشی‬ ‫خود را ثابت کرده است ‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫حمای��ت از کار و تولی��د س��رمایه ایران��ی ن��ه با‬ ‫س��مینارها و نمایشگاه ها و پوس��ترها و مصاحبه ها‬ ‫بلک��ه با حمایت عملی از تولید کار و س��رمایه ملی‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫ادرس کارخانه ‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد – فاز یک‬ ‫– بلوار دکتر حسابی غربی – سعادت چهار – کیمیای‬ ‫چهار – پالک ‪506‬‬ ‫تلفن کارخانه‪02637777114 :‬‬ ‫‪02637777112‬‬ ‫فکس کارخانه‪02637777113 :‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫شناسنامه‬ ‫فهرست‬ ‫صفر کردن صادرات نفت خیال واهی است�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪10‬‬ ‫نظر اعضای کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با نمایشگاه نفت ‪ ،‬گاز‪،‬پاالیش و پتروشیمی ���������������������������‪12‬‬ ‫نمایشگاه نفت راهکاری برای پیشرفت صنعت ����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪14‬‬ ‫خدمات حفاری شرکت مپنا نور کیش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫توافقنامه های مپنا در حوزه میادین نفتی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪17‬‬ ‫طرح پتروشیمی ‪ GTX‬مپنا در منطقه پارسیان ����������������������������������������������������������������������������������������������������‪18‬‬ ‫امضای قرارداد طرح نگهداشت و ازدیاد برداشت میدان دانان�������������������������������������������������������������������������������‪19‬‬ ‫نمایشی درخشان برای ربع قرن �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬ ‫راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در قرن ‪24���������������������������������������������������������������������������������������������21‬‬ ‫تحریم ها همیشه از جنس مالی نیست�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫افتتاح واحد تقطیر سوم و چند طرح مهم زیست محیطی در شرکت پاالیش نفت اصفهان�������������������������‪28‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر ویژه نامه ها‪ :‬میالد محمدی‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫همکاران‪ :‬محبوبه قرمزچشمه و الهه بهرام‬ ‫ویراستار‪ :‬شاپور پشابادی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫بازرگانی‪ :‬بهروز راعی‪ ،‬امیرحسین حبیبی و مجید داوری‬ ‫باسپاس ویژه از انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت ایران‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫تلفن مرکزی اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس مرکزی اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی‪1586733811 :‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه نامه ها‪mag@smtnews.ir :‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫گزارش اختصاصی صمت از رویداد بیست وچهارم نفت‪:‬‬ ‫صفر کردن صادرات نفت خیال واهی است‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و‬ ‫پتروش��یمی با حضور وزیر نف��ت در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫صم�ت‪ :‬وزی��ر نف��ت در افتتاحی��ه بیس��ت و‬ ‫چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬امسال قصد داریم باب‬ ‫جدیدی از هم��کاری دوطرفه را با ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و اس��تارت اپ ها ب��از کنی��م تا این‬ ‫کسب وکارها توس��عه یابد‪ .‬همکاری با دانشگاه ها‬ ‫هم مطابق سال های قبل ادامه می یابد‪.‬‬ ‫زنگنه تداوم صادرات نف��ت‪ ،‬تالش برای تامین‬ ‫واحد ه��ای پاالیش و پتروش��یمی‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫گاز غنی‪ ،‬افزایش تولی��د گاز از میدان گاز پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬افزای��ش تولید محصوالت پتروش��یمی‬ ‫و هم��کاری ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان را از‬ ‫اولویت های سال ‪ ۹۸‬وزارت نفت معرفی کرد‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت افزود‪ ۱۸ :‬طرح پتروش��یمی جدید‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ب��رای اس��تفاده از منابع مالی‬ ‫و نقدینگ��ی در اختی��ار م��ردم و بهره من��دی از‬ ‫‪10‬‬ ‫ظرفیت های بازار سرمایه برنامه داریم‪.‬‬ ‫زنگنه بیان کرد‪ :‬ادامه تمرکز بر س��رمایه گذاری‬ ‫پارس جنوبی به نحوی است که تا زمستان میزان‬ ‫تولی��د به ‪ ۶۰‬میلیون مترمکع��ب در روز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬و ‪ ۱۸ ،۹۹‬ط��رح‬ ‫پتروش��یمی جدید در کش��ور راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب میزان ظرفیت نهایی پتروش��یمی از‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون تن در سال به ‪ ۵۰‬تن افزایش خواهد‬ ‫یافت و درامد پتروش��یمی ک��ه ‪ ۱۹‬میلیارد دالر‬ ‫بوده در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳۶‬میلیارد دالر خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت ادامه داد‪ :‬همه این فعالیت ها‪ ،‬تولید‬ ‫کش��ور و افزایش خوراک را دنبال دارد و افزایش‬ ‫درخواس��ت و کاالی ایران��ی اس��ت و خدم��ات‬ ‫مهندس��ی با توجه به افزایش سطح شرکت های‬ ‫داخلی به انها واگذار می شود‪.‬‬ ‫زنگنه ادامه داد‪ :‬اولویت بعدی ما‪ ،‬تداوم اجرای‬ ‫بس��ته های کاری طرح نگهداشت و افزایش تولید‬ ‫میادین نفتی است که تاکنون ‪ ١٠‬قرارداد ان امضا‬ ‫شده است و با هدف رونق کسب وکار داخلی‪ ،‬این‬ ‫روند با جدیت ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وزیر نفت افزود‪ :‬برای میادین سپهر‪ ،‬جفیر‪ ،‬ابان‪،‬‬ ‫پایدارغرب‪ ،‬دالپری‪ ،‬پایدارش��رق و چشمه خوش‬ ‫قرارداد های توس��عه ای امضا شده و بازهم توسعه‬ ‫میادین را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ران هی��چ گاه از نفت‬ ‫به عنوان ابزار سیاس��ی استفاده نکرده است و هر‬ ‫گروه��ی از این فرصت اس��تفاده کند باید تبعات‬ ‫ان را بپذیرد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه برخی با کارهایش��ان مرگ‬ ‫اوپ��ک را رقم می زنند گفت‪ :‬برخی ها با اس��تفاده‬ ‫از نفت به عنوان س�لاح علیه دو عضو اوپک اتحاد‬ ‫اوپک را بر ه��م زده و مرگ ان را رقم می زنند و‬ ‫مسئولیت این کار با انها است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬صفر کردن ص��ادرات نفت‬ ‫اگرچه ارزوی امریکاست اما خیال واهی است و ‪۲‬‬ ‫کشور همسایه ایران سعی می کنند درباره ذخایر‬ ‫و تولید نفت خود اغراق کنند‪ .‬امریکا و حامیانش‬ ‫فکر می کنند بازار نفت را با بیانیه می توانند اداره‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫کنند درحالی که این گونه نیست‪ .‬شکنندگی بازار‬ ‫با اظهارات امیدبخش سامان پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬صنعت نفت در نوک پیکان‬ ‫حمالت امری��کا قرار دارد و همه باید دس��ت در‬ ‫دس��ت هم دهیم ت��ا از این ش��رایط خطیر عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�ریح برنامه ه�ای نمایش�گاه بین المللی‬ ‫صنعت نفت‬ ‫مدی��ر اجرای��ی بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی‬ ‫در ایین گش��ایش بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی از حضور ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫که در نمایشگاه امسال مشارکت داشته اند عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در این دوره نمایش��گاه‪ ۱۰۴۷ ،‬غرفه داخلی‬ ‫و ‪ ۱۰۶‬غرفه خارجی از ‪ ۲۱‬کش��ور جهان حضور‬ ‫دارند که از این میان‪ ۶ ،‬کش��ور به صورت پاویون‬ ‫حضور یافته اند‪.‬‬ ‫محمد ناص��ری افزود‪ :‬ش��رکت های داخلی در‬ ‫‪ ۳۵۹۷۷‬مترمرب��ع فض��ای سرپوش��یده و ‪۸۹۸۶‬‬ ‫مترمرب��ع فضای باز و غرفه ه��ای خارجی نیز در‬ ‫‪ ۲۰۹۴‬مترمربع فضای سرپوش��یده و ‪ ۱۶۵۰‬متر‬ ‫فضای باز جانمایی شده اند‪.‬‬ ‫ناصری با بیان اینکه این دوره از نمایشگاه نیز با‬ ‫بهره گیری از همه سالن های قابل استفاده شرکت‬ ‫س��هامی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه به فراخور نام گذاری سال‬ ‫با ش��عار رونق تولید برگزار شده است و ازانجاکه‬ ‫جانمای��ی تخصصی ش��رکت ها در نظرس��نجی‬ ‫پارسال مورد استقبال بازدیدکنندگان در سطوح‬ ‫مختلف قرار گرفته بود‪ ،‬امس��ال نیز همان شیوه‬ ‫جانمای��ی با دقت بیش��تری در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت های باالدستی با محوریت‬ ‫ش��رکت ملی نفت ای��ران در س��الن های ‪ ۸‬و ‪،۹‬‬ ‫صنای��ع میان دس��تی و مرتبط با ش��رکت ملی‬ ‫گاز ایران با محوریت این ش��رکت در س��الن ‪،۳۸‬‬ ‫ش��رکت های فع��ال در ح��وزه پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی با محوریت ان ش��رکت در‬ ‫سالن ‪ ،۴۱‬شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی‬ ‫با محوریت ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در‬ ‫س��الن های ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬جانمایی شده اند؛ همچنین‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬دانشگاه ها و سازندگان‬ ‫‪ ۱۰‬گروه کاالیی‪ ،‬با همراهی مدیریت س��اخت و‬ ‫تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران در سالن ‪۲۷‬‬ ‫استقرار یافته اند‪.‬‬ ‫ناصری به جانمایی سازندگان تجهیزات صنعت‬ ‫نفت با محوریت انجمن اس��تصنا در س��الن ‪،۳۱‬‬ ‫جانمایی س��ازندگان تجهیزات صنعت��ی ایران با‬ ‫محوریت انجمن س��تصا در س��الن ‪ ۶‬و جانمایی‬ ‫صادرکنن��دگان فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬گازی و‬ ‫پتروشیمی نیز با محوریت اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫در س��الن ‪ ۷‬اشاره کرد و گفت‪ :‬جدیدترین بخش‬ ‫نمایشگاه امسال‪ ،‬اختصاص فضا به استارتاپ های‬ ‫نفت��ی و برگزاری جلس��ات تخصصی ب��رای انان‬ ‫است که با مدیریت و همکاری معاونت مهندسی‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت نفت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرایی بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬هم زمان ب��ا برگزاری نمایش��گاه‪،‬‬ ‫گردهمایی های مختلفی نیز ب��ا محوریت بورس‬ ‫نفت‪ ،‬بهینه س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬راهکارهای‬ ‫افزای��ش س��هم بخ��ش خصوص��ی در بازارهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬اتوماس��یون صنعتی‪ ،‬امنیت سایبری‪،‬‬ ‫‪ CNG‬و صنای��ع مرتب��ط‪ ،‬معرف��ی ظرفی��ت‬ ‫دانش��گاه ها در حوزه مدیریت ایمن��ی فرایند در‬ ‫صنای��ع نفت‪ ،‬مدیریت مش��عل در صنایع نفت و‬ ‫مبارزه با الودگی های نفتی با راهبری مس��ئوالن‪،‬‬ ‫شرکت ها و دانشگاه های ذی ربط برگزار می شود‪.‬‬ ‫ناص��ری از برنامه ری��زی ب��رای امض��ای چند‬ ‫تفاهمنام��ه نی��ز بی��ن ش��رکت های حاض��ر در‬ ‫نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫در گفت وگو با صمت بررسی شد‬ ‫نظر اعضای کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫در رابطه با نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی‬ ‫ای��ران از نظ��ر جغرافیای��ی در ی��ک موقعی��ت‬ ‫ژئواس��تراتژیک و ژئواکونومیک واقع ش��ده است‪.‬‬ ‫رویداد ه��ا وتحوالت��ی ک��ه در ای��ران رخ می دهد‬ ‫به ش��کل مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر کشور های‬ ‫تو چهارمین نمایش��گاه‬ ‫دنیا تاثیر می گذارد‪ .‬بیس�� ‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی مهم ترین رویداد‬ ‫نمایشگاهی کشور است که طیف وسیعی از صنایع‬ ‫و مشاغل از اس��تحصال نفت گرفته تا پتروشیمی‬ ‫و تجهیزات ساخت صنایع نفتی را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫نفت ایران هرچند در تحریم باش��د شرکت های‬ ‫اروپایی و اسیایی دس��ت از تالش برای حضور در‬ ‫بازار ان و داش��تن سهمی در سود این طالی سیاه‬ ‫بر نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی نفت امس��ال‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫الم��ان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬اوکرای��ن‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫اذربایجان و ‪ ..‬حضور دارند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه نمایش��گاه های بین المللی و‬ ‫داخلی برگزارشده در ایران از فضای در نظر گرفته‬ ‫ش��ده به دلیل کاهش ش��رکت کننده ها می کاهند‬ ‫نمایش��گاه بین المللی امس��ال نفت ب��ا هفت هزار‬ ‫مترمربع افزایش نس��بت به س��ال قبل به ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۶‬مترمربع توسعه یافته است‪.‬‬ ‫در ادامه نظر اعضای کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی را در ارتب��اط با بیس��ت وچهار‬ ‫مین نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫‹ ‹کوروش کرم پور حقیقی و دبیر کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪12‬‬ ‫نمایش�گاه نف�ت بس�تری ب�رای ارائ�ه‬ ‫توانمندی ها‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی‪ ،‬دبیر انجمن کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس شورای اسالمی در ارتباط با برگزاری‬ ‫بیس��ت و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی اظهار داش��ت‪ :‬دستاور د هر‬ ‫نمایشگاهی که برگزار می شود‪ ،‬بستگی به کیفیت‬ ‫‹ ‹حس�ن بهرام نی�ا‪ ،‬عض�و کمیس�یون ان�رژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫نمایش��گاه دارد‪ .‬این که ش��رکت کننده های حضور‬ ‫یافت��ه در نمایش��گاه نفت چه فن��اوری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و اقالم��ی را در بس��تر نمایش��گاهی ارائه دهند بر‬ ‫کیفیت نمایشگاه اثر گذار است‪.‬‬ ‫اگر های تاثیر گذار بر نمایش�گاه بین المللی‬ ‫نفت‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه اگر محصوالت ارائه شده‬ ‫بر اس��اس دانش روز باشد به نفع کشور و پیشبرد‬ ‫اهداف صنعتی کش��ور است بیان کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫خارج��ی که در نمایش��گاه حض��ور می یابند اگر با‬ ‫جدیدترین فناوری ها‪ ،‬دانش فنی و دس��تاورد های‬ ‫علمی در زمینه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی حضور یابند‬ ‫عالوه بر اینکه سطح نمایش��گاه را ارتقاء می دهند‬ ‫ام��کان برقراری ارتباطات فنی و مهندس��ی را نیز‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اینکه شرکت کنندگان این نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی به چ��ه کش��ورهای تعل��ق دارند؟ با‬ ‫چه فناوری حاضر می ش��وند؟ ه��دف از حضور در‬ ‫نمایشگاه چیس��ت؟ ایا فناوری ش��رکت کنندگان‬ ‫به روز اس��ت یا نه؟ جهت تجربیات ش��رکت ها در‬ ‫زمین��ه اس��تحصال به کدام س��مت اس��ت؟ یقیناً‬ ‫می توان��د تاثیر فوق العاده ای بر اینده صنعت انرژی‬ ‫از جمله نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی کش��ور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نیا‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در ارتباط با نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬خروجی بیست‬ ‫و چهارمین دوره نمایش��گاه نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی باید در راس��تای رونق تولید و اشتغال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان ای��ن موضوع که صادرات و‬ ‫رونق تولید از مهم ترین ویژگی هایی اس��ت که باید‬ ‫در کش��ور ب��ه ان توجهی دوچندانی ش��ود گفت‪:‬‬ ‫رونق تولید قطع وابس��تگی را در برخواهد داش��ت‬ ‫و بهره وری بیشتر صادرات را برای کشور به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫بهرام نی��ا در ادامه در ارتباط با عملکرد و کیفیت‬ ‫تو س��ه دوره پیش��ین این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫بیس ‬ ‫اگ��ر بخواهیم عملکرد نمایش��گاه نفت را با س��ایر‬ ‫نمایشگاه هایی که در ایران برگزار می شود مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬متوجه برتری ان می شویم‪.‬‬ ‫معدل گی��ری از بیست وس��ه دوره گذش��ته این‬ ‫رویداد نفتی نشان می دهد خود نمایشگاه عملکرد‬ ‫بدی نداش��ته و به طور نس��بی نسبت به انچه باید‬ ‫باشد‪ ،‬موفق بوده است‪.‬‬ ‫ن در‬ ‫حض�ور موثر ش�رکت ه�ای دانش بنیا ‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور دانش بنیان ه��ا در‬ ‫نمایش��گاه های نفتی ایران گفت‪ :‬نمایش��گاه نفت‪،‬‬ ‫نمایش��گاهی ریشه دار اس��ت و با توجه به قدمت‬ ‫صدس��اله نف��ت‪ ،‬تب��ادل تجربی��ات بس��یاری در‬ ‫دوره های برگزاری نمایش��گاه های نفت ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی همچ��ون کاتالیس��ت ها‪ ،‬صنایع‬ ‫در موضوعات�� ‬ ‫و تجهیزات نفتی‪ ،‬گازی و پتروش��یمی پیش��رفت ‬ ‫ش��رکت های داخلی که در نمایشگاه ها به نمایش‬ ‫گذاشته می شود کامال مشهود است‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫ویژگی های نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫بهرام نیا در ادامه در پاس��خ این پرسش که به‬ ‫نظر شما به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نمایش��گاه نفت باید چه ویژگی‬ ‫داشته باش��د گفت‪ :‬در نمایشگاه نفت تمام انچه‬ ‫در مع��رض دید ق��رار گرفته می ش��ود عالوه بر‬ ‫محصوالت عامی که ش��رکت ها به ان نیاز دارند‬ ‫باید کاالهایی باش��د که شاخص هایی از نو اوری‪،‬‬ ‫پیش��رفت‪ ،‬فناوری را داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫قطع��ه یا محصولی که در معرض دید عموم قرار‬ ‫می گیرد باید نیاز های بازار مصرف را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این موضوع ک��ه نرخ محصوالت و‬ ‫کاال ها باید از نظر اقتصادی مناس��ب باشد گفت‪:‬‬ ‫باید سرمایه گذاران در این نمایشگاه نفتی حضور‬ ‫یابند و محصوالتی که موردنیاز صنایع خود است‬ ‫را خریداری کنند این اقدام پیشرفت را به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫برای حل مش��کالت مربوط به صنایع‪ ،‬شرکت‬ ‫نفت باید کمک کند ت��ا صنعت نفت با همراهی‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬فعاالن نفتی‪ ،‬شرکت های صنعتی‬ ‫و بهره گیری توانمندی های پیمانکار ها با انگیزه‬ ‫بتوانند مشکالت را از پیش رو بردارد‪.‬‬ ‫هزینه در معرض دید صاحب��ان صنایع ایرانی و‬ ‫خارجی قرار دهند‪.‬‬ ‫نمایش�گاه نف�ت پ�ل ارتباطی بی�ن خود‬ ‫تولیدکننده ها‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫بخش دوم اهمیت‪ ،‬نمایش��گاه نفت پل ارتباطی‬ ‫است که بین خود تولید کننده ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�داهلل قره خانی الوس�تانی‪ ،‬س�خنگوی‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪،‬‬ ‫تاثیرگذار بر اینده صنعت نفت‬ ‫قره خانی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در ارتباط با بیست و چهارمین‬ ‫نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قطعا فلس��فه ای که در ایجاد نمایشگاه ها‬ ‫وجود دارد برای نمایشگاه نفت و گاز نیز به ترتیب‬ ‫اول��ی وجود دارد‪ .‬در وهل��ه اول تولید کننده های‬ ‫تجهیزات نفت��ی و مخترعین فرصتی می یابند تا‬ ‫در ی��ک مکان متمرکز و زمان مش��خص کاالها‪،‬‬ ‫خالقیت‪ ،‬ابتکار و نواوری های خود را با کمترین‬ ‫پروژه هایی که در نف��ت‪ ،‬گاز و صنایعی همچون‬ ‫پتروش��یمی اج��را می ش��ود مس��تلزم قطعات‬ ‫مختلفی است و یکی دو واحد تولیدی نمی توانند‬ ‫نیاز های صاحبان صنایع را برطرف کنند‪ .‬حضور‬ ‫ش��رکت ها و صاحبان در نمایشگاه فرصتی است‬ ‫که ارتباط الزم بی��ن تولید کننده ها و خریداران‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬به عنوان مثال صاح��ب یک صنعت‬ ‫می بیند قطعه ای توسط شرکت دیگر در اصفهان‬ ‫تولید ش��ده اس��ت ک��ه مکمل تولیدش اس��ت‬ ‫و یا قطعه ای در ش��رکتی تولید می ش��ود که از‬ ‫اس��تاندارد های باالتری برخوردار اس��ت و امکان‬ ‫جایگزین��ی قطع��ه ای با هزینه کمت��ر و کیفیت‬ ‫باالتر را پیدا می کند‪.‬‬ ‫مذاکره در نمایش�گاه بین المللی‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای تحول‬ ‫وی با اشاره به برقراری ارتباطات در نمایشگاه‬ ‫دلیل س��وم اهمیت برگزاری نمایش��گاه نفت را‬ ‫این گونه توضیح داد‪ :‬وزارت نفت و ش��رکت های‬ ‫وابس��ته به وزارت نفت در ی��ک جای متمرکز با‬ ‫مدیران و نمایندگانی از شرکت های دیگر ایرانی‬ ‫و خارج��ی مذاکره می کنند و به نتایجی دس��ت‬ ‫می یابن��د و این موضوع��ات می تواند تحوالتی را‬ ‫برای اینده کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫ن فناوری ها در‬ ‫عرضه دانش فن�ی و اخری ‬ ‫نمایشگاه‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬حضور ش��رکت های مطرح‬ ‫خارج��ی بر کیفیت نمایش��گاه تاثی��ر می گذارد‪.‬‬ ‫ن فناوری ه��ا در‬ ‫عرض��ه دان��ش فن��ی و اخری�� ‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اش��نایی صاحبان دانش ای��ران را با‬ ‫نتیجه تحقیقات کشور های دیگر را در پی دارد و‬ ‫عاملی است که جایگاه صنعت نفتی کشور را در‬ ‫مقایسه با نمونه های خارجی دریابیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫نظر عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪:‬‬ ‫نمایشگاه نفت راهکاری برای پیشرفت صنعت‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬برای پیش��رفت صنعت نفت ای��ران باید به‬ ‫دنب��ال راهکار های��ی ب��ود‪ .‬یکی از ای��ن راهکار ها‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه هایی ب��ا محوریت نفت و گاز و‬ ‫صنایع وابس��ته است‪ .‬در نمایش��گاه تمامی فعاالن‬ ‫ح��وزه صنایع نفتی و گازی اخرین دس��تاورد ها و‬ ‫توانمندی های خود را در یک فضای تخصصی ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ت و چهارمی��ن دوره نمایش��گاه‬ ‫صم�ت‪ :‬بیس�� ‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی ایران‬ ‫با حض��ور صاحب��ان صنایع نف��ت ‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬بورس‪ ،‬مس��ئوالن دولت��ی و مقامات‬ ‫خارجی ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت ماه در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران در حال برگزاری‬ ‫اس��ت‪ .‬همان ط��ور ک��ه از عن��وان این نمایش��گاه‬ ‫پیداست طیف گسترده ای از صنایع‪ ،‬دانش بنیان ها‪،‬‬ ‫پژوهشکده ها را شامل می شود و شرکت های ایرانی‬ ‫و خارجی اخرین دستاورد ها و توانمندی های خود‬ ‫در زمینه های مختل��ف را در یک فضای تخصصی‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و نماینده مردم ابادان در مجلس‬ ‫در ارتب��اط با اهمیت نفت در معادالت کش��ور در‬ ‫گفت وگ��و با صمت اظهار ک��رد‪ :‬باید عالوه بر نفت‬ ‫بر منابع��ی همچون گاز نیز توجه داش��ت‪ .‬اکنون‬ ‫گاز به عنوان منبعی پاک محسوب می شود‪ .‬حضور‬ ‫گاز در نمایش��گاه بین المللی در کنار نفت نشان از‬ ‫اهمیت توجه به س��ایر منابع تامین مالی است‪ .‬در‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬صادرات نفت حساسیت بیشتری به‬ ‫خود گرفته است اما این گونه نیست که نتوان نفت‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬پتروش��یمی و محصوالت تجهیزات‬ ‫نفتی در ایران تولید می ش��ود‪ .‬نمایشگاه ها فرصتی‬ ‫است که این توانمندی ها دیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها همراه با نمایشگاه بین المللی‬ ‫نفت‬ ‫‪14‬‬ ‫وی در ارتب��اط با بیس��ت و چهارمی��ن دوره از‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬برای پیشرفت صنعت نفت ایران‬ ‫باید به دنبال راهکار هایی بود‪ .‬یکی از این راهکار ها‬ ‫برگزاری نمایش��گاه داخلی و نمایشگاه بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬در نمایش��گاه تمامی فعاالن ح��وزه نفت و‬ ‫ش��اخصه های نمایش��گاه بین الملل نفت چیس��ت‬ ‫گفت‪ :‬خود نمایش��گاه درزمین��ه محصوالت نفتی‬ ‫یکی از راهکارهای ارتقای س��طح صنایع است‪ .‬در‬ ‫ادامه باید مسئوالن برای نمایشگاهی با این وسعت‪،‬‬ ‫برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند و از دستاورد های‬ ‫این رویداد برای پیشبرد اهداف صنعت نفت کشور‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای پیشرفت؛ بالندگی در صنعت‬ ‫صنایع باالدس��تی‪ ،‬س��ازندگان تجهی��زات صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنایع میان دستی‪ ،‬شرکت های‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬دانش بنیان ها و شرکت های ایرانی و‬ ‫خارجی اخرین دس��تاورد ها و توانمندی های خود‬ ‫در زمینه های مختل��ف را در یک فضای تخصصی‬ ‫ارائه می دهند و زمینه گفت وگو باز می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ابادان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری این نمایش��گاه ش��رایطی را فراهم‬ ‫می کن��د که صاحبان صنایع و ش��رکت کننده های‬ ‫ایران��ی و خارج��ی رودررو باه��م مالق��ات کنند‬ ‫و از ارا و نظ��رات یکدیگ��ر باخبر ش��وند‪ .‬برگزاری‬ ‫پنل ه��ای تخصصی در ارتقاء س��طح عملی و فنی‬ ‫شرکت کننده ها تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی ویژه و به کارگیری دستاورد ها‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه مهم ترین‬ ‫شرفی با بیان این موضوع که یکی از موفق ترین‬ ‫بورس های جهانی بورس انرژی و نفت است گفت‪:‬‬ ‫ش��فافیتی که در ب��ورس وجود دارد اب��زار مهمی‬ ‫اس��ت و در صورت به کارگیری مس��تمر و درست‬ ‫ان‪ ،‬موفقیت فروش نفت را در پی خواهد داش��ت ‪.‬‬ ‫ما به عنوان مجموعه دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و بخش خصوصی باید تالش کنیم به این س��مت‬ ‫حرکت کنیم چراکه حضور بیش��تر نفت در بورس‪،‬‬ ‫بالندگ��ی بخش ه��ای مختل��ف صنع��ت را در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بورس انرژی در نمایشگاه نفت‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ارتباط با حضور س��ازمان بورس انرژی ایران در‬ ‫بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی ایران گفت‪ :‬بورس انرژی‬ ‫به طورقط��ع در مدیری��ت موضوع نف��ت تاثیر گذار‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئوالن باید ش��رایطی را فراهم کنند تا‬ ‫عرضه نفت در بازار بورس تسهیل شود‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫خدمات حفاری شرکت مپنا نورکیش‬ ‫عم��ر باالت��ر در مقایس��ه ب��ا کابل ه��ای ب��رق‪،‬‬ ‫مقاومت ب��اال در برابر حرارت‪ ،‬س��ایش‪ ،‬رطوبت و‬ ‫انعطاف پذیری ب��اال از جمله مهم ترین خصوصیات‬ ‫لوپ های ساخته شده در شرکت حفاری مپناست‪.‬‬ ‫مهندس پارس��اپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت حفاری‬ ‫مپنا از س��اخت نخس��تین س��رویس لوپ حفاری‬ ‫جهت اس��تفاده در دس��تگاه ت��اپ درایو (‪TOP‬‬ ‫‪ )DRIVE‬در ای��ن ش��رکت خبر داد‪ .‬ت��اپ درایو‬ ‫یکی از تجهیزات مهم در صنعت حفاری اس��ت که‬ ‫توس��ط الکتروموتور های الکتریکی و سیستم های‬ ‫هیدرولیک��ی و مکانیکی‪ ،‬عملیات چرخش رش��ته‬ ‫حفاری و مته را انجام می دهد‪ .‬این فناوری به علت‬ ‫پیچیدگی هایی که دارد تنها در اختیار چند کشور‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫پارساپور در ابتدای سخنان خود اظهارکرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۶‬س��ال اس��ت که در این زمینه ارائه خدمات فنی‬ ‫می دهیم و گستره رضایت کار شرکت های کارفرما‬ ‫از ارائه خدمات فنی و مهندس��ی حفاری ش��رکت‬ ‫حفاری گروه مپنا تا به انجا رس��یده که بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های کارفرمایی با ما تماس می گیرند و‬ ‫حتی ب��ه صورت خارج از تش��ریفات مناقصه از ما‬ ‫می خواهند ک��ه در پروژه های انها حضور داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬تجهیزات ما نو و باکیفیت است و از بهترین‬ ‫‪16‬‬ ‫متخصصان کشور بهره گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهارک��رد‪ :‬دکل ه��ای خارجی با‬ ‫پرسنل خارجی و کیفیت معمولی‪ ،‬هم اکنون به طور‬ ‫میانگین کمابیش بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر در روز‬ ‫اجاره می شوند که این مجموعه به راحتی می تواند‬ ‫ب��ا دکل ایرانی و پرس��نل ایرانی جایگزین ش��ود‪.‬‬ ‫هم اکنون در صنعت نف��ت ایران حدود هزار حلقه‬ ‫چاه تولیدی نفت و گاز در دریا وجود دارد که عمر‬ ‫بخشی از انها باالی ‪ ۲۵‬سال است‪ .‬طبیعی است که‬ ‫این چاه ها به طور مستمر به تعمیر و نگهداری نیاز‬ ‫دارند‪ .‬هم اکنون بخش چشمگیری از این چاه ها با‬ ‫راندم��ان زیر ‪ ۵۰‬درصد و در بعض��ی از حوزه های‬ ‫نفتی تا حدود ‪ ۲۰‬درصد کار می کنند‪ .‬درعین حال‬ ‫با توجه به راهبردهای توسعه ای شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬به حفر ‪ ۵۰۰‬حلقه چاه جدید نیاز اس��ت تا‬ ‫بتوان سقف تولید کنونی را حفظ کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬حفر هر حلق��ه چاه با یک‬ ‫دکل حفاری مناس��ب حدود ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬روز زمان‬ ‫نی��از دارد؛ درحالی که عملیات حف��ر چاه با برخی‬ ‫دکل های داخلی قدیمی با راندمان بس��یار پایین‪،‬‬ ‫بس��یار بیش��تر از ‪ ۱۰۰‬روز و بعضا ت��ا ‪ ۲۰۰‬روزبه‬ ‫طول می انجامد و هزینه های اجاره دکل را افزایش‬ ‫می دهد که این مسئله‪ ،‬اجاره دکل های نامطلوب از‬ ‫ش��رکت های خارجی را غیراقتصادی کند‪ .‬شرکت‬ ‫حفاری مپنا یک دکل دریایی ملکی بهنام های مپنا‬ ‫دریل��ر ‪ )MD-I( ۱‬در اختیار دارد که در میادین‬ ‫هیدروکرب��وری خلیج فارس تحت نظارت ش��رکت‬ ‫نف��ت فالت قاره مش��غول فعالیت اس��ت‪ .‬از جمله‬ ‫برنامه ه��ای وزارت نفت‪ ،‬افزای��ش تعداد دکل های‬ ‫حف��اری در میادین مش��ترک خلیج فارس با هدف‬ ‫توس��عه میادین‪ ،‬نگاه داش��ت و جلوگیری از افت‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬بای��د کاری کنیم ک��ه کاالی ایرانی‬ ‫به عنوان ی��ک کاالی محکم‪ ،‬مطلوب‪ ،‬زیبا و بادوام‬ ‫در ذه��ن مصرف کننده ایرانی و غی��ر ایرانی باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫توافقنامه های مپنا در حوزه میادین نفتی‬ ‫دکتر صدایی در راستای برداشت صیانتی از منابع‬ ‫تجدیدناپذی��ر هیدروکربنی به عنوان منبع اصلی و‬ ‫تامین کننده سرمایه موردنیاز برای توسعه و ابادانی‬ ‫کش��ور‪ ،‬گروه مپنا و به ویژه بخش نفت و گاز اقدام‬ ‫به ورود به پروژه های باالدس��تی صنعت نفت ایران‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طی مطالعات و بررس��ی های انجام ش��ده و نیز‬ ‫مذاکرات صورت گرفته با ش��رکت ملی نفت ایران و‬ ‫شرکت های تابعه ان به عنوان متولی بهره برداری و‬ ‫توس��عه میادین نفت و گاز کشور‪ ،‬در مجموع شش‬ ‫میدان نفتی در حوزه فعالیت ش��رکت ملی مناطق‬ ‫نفت خی��ز جنوب مناس��ب برای هم��کاری بخش‬ ‫نفت و گاز مپنا در صنایع باالدس��ت انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫این میادین ش��امل میدان های نفتی کرنج‪ ،‬پارسی‪،‬‬ ‫رگ سفید‪ ،‬اب تیمور‪ ،‬منصوری و پرنج می باشند‪.‬‬ ‫در نتیجه مذاکرات صورت گرفته‪ ،‬ش��رکت گروه‬ ‫مپن��ا در تاری��خ ‪ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳‬اق��دام ب��ه امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری با ش��رکت مل��ی نفت مناطق‬ ‫نفت خی��ز جن��وب در خص��وص مطالع��ه و تهی��ه‬ ‫پیش��نهاد توس��عه میادین نفتی کرنج‪ ،‬پارس��ی و‬ ‫رگ س��فید نمود که این پروژه از ن��وع قراردادهای‬ ‫(‪ )IPC-NISOC Based‬می باش��د و دارای‬ ‫ش��رایط خاص مربوط به خود اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫میدان نفتی منصوری‬ ‫شرکت گروه مپنا در تاریخ ‪ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹‬به منظور‬ ‫انجام مطالعه و تهیه پیشنهاد طرح کالن توسعه دو‬ ‫میدان نفت��ی اب تیمور و منصوری اقدام به امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری با شرکت ملی نفت ایران نمود‬ ‫که این پروژه از ن��وع قراردادهای جدید نفت ایران‬ ‫(‪ )IPC‬می باشد‪ .‬در ادامه و در روند انجام مذاکرات‬ ‫میدان نفتی رگ سفید‬ ‫فنی‪-‬قراردادی میدان پارسی‪ ،‬با توافق شرکت ملی‬ ‫نفت ایران مقرر گردید توسعه میدان نفتی پرنج نیز‬ ‫همراه با میدان پارس��ی در دس��تور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵‬توافقنامه رئوس قراردادی‬ ‫توس��عه میادین پارس��ی و پرنج بین ش��رکت ملی‬ ‫مناطق نفت‪‎‬خیز جنوب و گروه مپنا به امضا رسید‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫طرح پتروشیمی ‪ GTX‬مپنا در منطقه پارسیان‬ ‫‪18‬‬ ‫منوچه�ر لطیف التج�ار‪ ،‬مش�اور مدیرعامل‬ ‫بخش نفت و گاز‬ ‫یکی از توفیقات ارزش��مندی که در سال گذشته‬ ‫بخ��ش نفت و گاز مپنا به ان دس��ت یافت ورود به‬ ‫صنعت پتروش��یمی بود‪ .‬گروه مپن��ا پس از مطالعه‬ ‫زنجیره های مختلف پتروش��یمی و مذاکرات متعدد‬ ‫با ش��رکت های مختلف پتروش��یمی و شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی ایران نهایتا ورود مستقل به عنوان‬ ‫سرمایه گذار و مالک در یک طرح ‪ GTX‬در منطقه‬ ‫انرژی بر پارس��یان را تصویب و اجرایی نمود‪ .‬هدف‬ ‫نهای��ی این پ��روژه تولید پلی پروپیل��ن و پلی اتیلن‬ ‫س��نگین ‪ HDPE‬و س��بک ‪ LDPE‬می باش��د‪.‬‬ ‫پلی پروپیلن از پرکاربردترین پلیمرهاس��ت و به طور‬ ‫گس��ترده ای در صنعت هواپیمایی و وسایل کنترل‬ ‫رادیویی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬پلی اتیلن نی��ز کاربرد‬ ‫فراوانی در تولید انواع لوازم پالستیکی مورداستفاده‬ ‫در اش��پزخانه و صنای��ع غذای��ی دارد‪ .‬از ‪LDPE‬‬ ‫در تولی��د ظ��روف پالس��تیکی س��بک و همچنین‬ ‫کیسه های پالستیکی استفاده می شود ‪.HDPE‬در‬ ‫تولید ظروف شیر و مایعات‪ ،‬انواع وسایل پالستیکی‬ ‫اش��پزخانه و مخازن اب پلی اتیلن کاربرد دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایط کنونی اجرای این طرح در سه فاز‬ ‫برنامه ریزی شده که پس ازان گروه مپنا قادر خواهد‬ ‫ب��ود با فروش محصول کس��ب وکار جدیدی را اغاز‬ ‫نماید‪:‬‬ ‫* ف��از اول تولید متان��ول از گاز طبیعی به میزان‬ ‫‪ 1650‬هزار تن در سال‪،‬‬ ‫* فاز دوم تولید اولفین از متانول به ظرفیت ‪645‬‬ ‫هزار تن در سال‪،‬‬ ‫* فاز سوم تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک و‬ ‫سبک به ظرفیت حدود ‪ 645‬هزار تن درسال‪.‬‬ ‫کل س��رمایه موردنیاز برای این طرح حدود ‪1/5‬‬ ‫میلی��ارد یورو براورد گردیده اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫مطالعات اقتصادی انجام شده نرخ بازگشت سرمایه‬ ‫ارزی ان حداقل معادل ‪ 16‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه مپنا تصمیم دارد در صورت وجود ش��رایط‬ ‫مناسب و امکان تامین دانش فنی‪ ،‬با تکمیل زنجیره‬ ‫و تولید محصوالت نهایی ارزش افزوده بیش��تری را‬ ‫برای خود و کش��ور حاصل نمای��د‪ .‬درصورتی که‬ ‫گروه مپن��ا بتواند فاز اول این ط��رح به مبلغ ‪450‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو را در مدت ‪ 3‬س��ال و مطابق برنامه‬ ‫ب��ا موفقیت تامی��ن مالی و به تولید برس��اند انتظار‬ ‫می رود که بت��وان هزینه زنجیره های بعدی طرح را‬ ‫از طریق فروش محصول متانول تامین کرد‪ .‬متانول‬ ‫از محصوالت مهم و اس��تراتژیک ش��یمیایی بوده و‬ ‫در صنایع مختلف کاربرد دارد و نوس��ان قیمت ان‬ ‫ب��ر صنایع مختلف تاثیرگذار می باش��د با عنایت به‬ ‫رویکرد مثبت وزارت محترم نفت نس��بت به منطقه‬ ‫انرژی بر پارس��یان و زیرساخت های مناسبی که در‬ ‫این منطقه در حال اماده س��ازی اس��ت چشم انداز‬ ‫خوبی برای این منطقه متصور می باش��د‪ .‬هم اکنون‬ ‫اسکله ‪ 40‬هزار تنی منطقه در حال اتمام و قرارداد‬ ‫تولی��د اب منطق��ه ب��ا پیمانکار منعق��د و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫بخش نفت و گاز مپنا با در نظر گرفتن سیاست های‬ ‫کالن مدیرعامل محترم گروه مپنا در خصوص تولید‬ ‫و فروش ب��رق‪ ،‬در چارچوب تفاهم نامه همکاری که‬ ‫به تایید هیئت مدیره محترم گروه رسید تامین برق‬ ‫منطقه انرژی بر پارس��یان را در کارگروهی متشکل‬ ‫از نمایندگان محترم منطقه پارس��یان و بخش��ه ای‬ ‫محترم س��رمایه گذاری و برق مپنا در دست بررسی‬ ‫دارد که در صورت عملیاتی شدن گروه مپنا می تواند‬ ‫عالوه بر تامین برق واحد پتروشیمی خود در منطقه‬ ‫پارس��یان‪ ،‬برق سایر صنایع انرژی بر ازجمله صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینا و غیره را تا حدود ‪5000‬‬ ‫م��گاوات در این منطقه تامی��ن نماید که تحقق ان‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی مپنا را توسعه خواهد داد‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر موافقت اصولی طرح ‪ GTX‬مپنا‬ ‫در منطقه پارسیان توسط وزارت محترم نفت صادر‬ ‫شده است و بخش نفت و گاز در حال انعقاد قرارداد‬ ‫زمی��ن به می��زان ‪ 80‬هکت��ار در منطقه پارس��یان‬ ‫می باشد‪ .‬همچنین قرارداد خرید سوخت و خوراک‬ ‫گاز طبیع��ی به میزان ح��دود ‪ 5‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز در ح��ال پیگیری از ش��رکت گاز منطقه ای‬ ‫اس��تان هرمزگان می باش��د‪ .‬برای تحقق اهداف این‬ ‫طرح بخش نف��ت و گاز مپنا در نظر دارد ش��رکت‬ ‫پ��روژه ای را تاس��یس نماید‪ .‬علیرغ��م تحریم های‬ ‫موجود امیدواریم طی س��ال جاری بتوانیم قرارداد‬ ‫لیس��انس متان��ول را با یکی از ش��رکت های دارای‬ ‫دانش فنی منعقد نموده و کار طراحی پایه و بخشی‬ ‫از طراحی تفضیلی را پیش ببریم تا به یاری خداوند‬ ‫در سال اینده عملیات اجرایی طرح را کلید بزنیم‪.‬‬ ‫اجرا و تکمیل این طرح ملی عالوه بر تحقق یکی‬ ‫از اهداف گروه مپنا برای ورود به صنعت پتروشیمی‬ ‫ب��ه عنوان یک کس��ب وکار جدید و س��وداور‪ ،‬قادر‬ ‫خواه��د بود ظرفیت های خالی ش��رکت های مپنا را‬ ‫نیز درگیر نماید‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫امضای قراردادطرح نگهداشت‬ ‫و ازدیاد برداشت میدان دانان‬ ‫س�ید حس�ن مرتضوی طباطبایی‪ ،‬مش�اور‬ ‫مدیرعامل بخش نفت و گاز مپنا‬ ‫در س��ال گذشته شرکت محترم ملی نفت ایران‬ ‫جه��ت نگهداش��ت و ازدی��اد برداش��ت از میادین‬ ‫مختلف نفتی ایران اقدام به تعریف ‪ ۳۳‬مناقصه در‬ ‫مناطق مختلف عملیاتی کش��ور نمود که قرارداد ‪۹‬‬ ‫طرح در مح��دوده عملیاتی ش��رکت ملی مناطق‬ ‫نفت خی��ز جنوب و ش��رکت نف��ت مناطق مرکزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬در اوایل بهمن ‪ ۹۷‬با حض��ور وزیر محترم‬ ‫نفت امضاء شد و مناقصه برخی دیگر در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جمله مناقصات برگزار ش��ده توس��ط شرکت‬ ‫نف��ت مناط��ق مرک��زی ای��ران‪ ،‬مناقص��ه ط��رح‬ ‫توس��عه میدان دانان بوده اس��ت ک��ه با حضور ‪۱۱‬‬ ‫ش��رکت ‪ E&P‬صاحب ن��ام در صنع��ت نف��ت و‬ ‫گاز کش��ور برگ��زار گردی��د و خوش��بختانه بخش‬ ‫نف��ت و گاز گ��روه مپنا با کس��ب امتی��از فنی باال‬ ‫و ن��رخ برت��ر رقابتی توانس��ت برنده ای��ن مناقصه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه در اواخر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ب��ا به صورت‬ ‫رس��می به گروه مپنا اب�لاغ گردید و اجرای کار در‬ ‫بخش نفت و گاز مپنا به شرکت توسعه نفت و گاز(‬ ‫‪ ) OGDC‬ب��ه عنوان لیدر و ش��رکت حفاری مپنا‬ ‫نور کیش واگذار گردید‪.‬‬ ‫هدف از اجرای این پروژه‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫میدان از هش��ت هزار بش��که به ‪ ۱۹‬هزار بشکه در‬ ‫روز است‪.‬‬ ‫میدان نفتی دانان در محدوده عملیاتی ش��رکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز غ��رب‪ ،‬در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫جن��وب کرمانش��اه و ‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب ش��رق‬ ‫دهلران قرار دارد‪.‬‬ ‫تولید نفت خام می��دان دانان از طریق خط لوله‬ ‫به واحد بهره ب��رداری دهلران انتقال می یابد و پس‬ ‫از شیرین سازی و فشار افزایی‪ ،‬توسط خط لوله ‪۱۶‬‬ ‫اینچی به طول ‪ ۵۲‬کیلومتر‪ ،‬به کارخانه نمک زدایی‬ ‫چشمه خوش ارسال می شود‪.‬‬ ‫پ��روژه دان��ان در قالب ‪ ۱۲‬بس��ته کاری ش��امل‬ ‫عملی��ات حف��اری به ص��ورت ‪ ،EPD‬تاسیس��ات‬ ‫س��طح االرضی مربوطه به صورت ‪ EPC‬و یک بسته‬ ‫مطالعات ژئوفیزیک می باش��د که می بایست ظرف‬ ‫مدت ‪ ۲۴‬ماه به اتمام برسد‪.‬‬ ‫خدمات فنی ژئوفیزیکی این طرح شامل طراحی‪،‬‬ ‫جم��ع اوری داده‪ ،‬پ��ردازش و تفس��یر لرزه نگاری‬ ‫س��ه بعدی میدان در مس��احت ‪ ۲۳۰‬کیلومترمربع‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مبل��غ این قرارداد ح��دود ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫می باش��د و تامین مالی ‪ %۲۰‬از این پروژه به عهده‬ ‫شرکت مپناست که پس از دو سال توسط کارفرما‬ ‫تسویه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ %۸۰‬باقیمانده مبلغ پروژه پس از اتمام و تحویل‬ ‫هر بسته کاری توسط کارفرما تسویه می گردد‪.‬‬ ‫تامی��ن مال��ی و بازپرداخت این پروژه ها توس��ط‬ ‫وزارت محت��رم نف��ت از طریق صندوق توس��عه و‬ ‫فروش اوراق تضمین گردیده اس��ت لذا در صورت‬ ‫تامی��ن ب��ه موقع نقدینگ��ی موردنیاز ط��رح که از‬ ‫نکات کلیدی موفقیت این پروژه ها است امیدواریم‬ ‫ش��رکت های گ��روه مپنا فعال گردی��ده و عالوه بر‬ ‫رونق کسب وکار در گروه مپنا بتوانیم رکورد موفق‬ ‫دیگ��ری را در پروژه های نفت و گاز کش��ور به نام‬ ‫گروه مپنا به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫در ط��ول مراحل مناقصه و طی دو ماه گذش��ته‬ ‫همکاران محترم ش��رکت توس��عه نفت و گاز مپنا‪،‬‬ ‫حفاری مپنا نورکیش و ته��ران انرژی برنامه ریزی‬ ‫و ت�لاش مجدان��ه ای را برای پیش��برد ای��ن پروژه‬ ‫داش��ته اند که جا دارد از زحمات تمام این عزیزان‬ ‫قدردانی و تشکر نماییم‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارهای صورت گرفت��ه در بخش های‬ ‫باالدستی و پایین دس��تی و مطالعاتی این پروژه به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪-1‬شروع فعالیت های مهندسی در بخش حفاری‬ ‫توسط ش��رکت حفاری مپنا نور کیش و اخذ تایید‬ ‫برخی از مدارک از کارفرمای طرح‪.‬‬ ‫‪-2‬ش��روع فعالیت ه��ای مهندس��ی در بخ��ش‬ ‫سطح االرضی‬ ‫‪ -3‬انجام مطالعات مسیریابی خطوط انتقال برق‬ ‫‪ -4‬شروع فرایند خرید کاالهای مربوط به پروژه‬ ‫در بخش حفاری و اخذ استعالم از فروشندگان‬ ‫‪ -5‬انتخ��اب پیمانکار س��اخت س��لر و جاده های‬ ‫دسترسی چاه ها‬ ‫‪ -6‬انتخاب پیمانکار مطالعات ژئوفیزیک و شروع‬ ‫تجهیز کارگاه این پیمانکار در سایت‬ ‫جهت انجام مهندس��ی س��طح االرضی و خطوط‬ ‫انتقال برق به چاه ها نیز س��عی ش��ده اس��ت تا از‬ ‫ظرفیت ه��ای خوب موجود در گ��روه نظیر تجارب‬ ‫شرکت موننکو استفاده شود‪.‬‬ ‫در پایان از خداوند متعال سربلندی گروه مپنا در‬ ‫سایه پیشرفت ایران اسالمی را خواستارم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫گزارش صمت از ‪ ۲۳‬دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫نمایشی درخشان برای ربع قرن‬ ‫ای�ران به عن�وان دومین تولیدکننده نفت در کش�ورهای عضو اوپک‪ ،‬با در اختیار داش�تن درص�د قابل توجهی از‬ ‫کل ذخایر نفت و گاز جهان‪ ،‬هرس�اله میزبان نمایش�گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش�یمی اس�ت که از نظر‬ ‫گستردگی و تعدد شرکت کنندگان در زمره پراهمیت ترین نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز جهان‬ ‫به ش�مار می اید‪ .‬نمایش�گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی تهران ازلحاظ وسعت و تعداد شرکت کنندگان‪،‬‬ ‫نخستین نمایشگاه در سطح خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در سطح دنیا به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫این رویداد به عنوان بزرگ ترین رخداد صنعتی‬ ‫و تج��اری در کش��ور ب��ا حضور جم��ع کثیری‬ ‫از ش��رکت های توانمن��د داخل��ی و خارجی در‬ ‫زمین��ه صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی‬ ‫برپا می ش��ود و فرصت بس��یار مغتنمی است تا‬ ‫ش��رکت های فعال در این صنعت دس��تاوردها و‬ ‫محصوالت خود را در مع��رض بازدید متصدیان‬ ‫و متخصص��ان این صنعت قرار دهند و با در نظر‬ ‫گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت وسوی رشد‬ ‫این صنعت‪ ،‬فعالیته��ا و نواوری های اتی خود را‬ ‫هدایت نمایند‪.‬‬ ‫صم��ت نگاهی دارد به فراز و نش��یب های این‬ ‫روی��داد نفتی ک��ه در ‪ ۲۳‬دوره مس��یر متفاوتی‬ ‫داش��ت و امروز مس��یر جدیدی را طی می کند‪.‬‬ ‫به بهانه برگزاری دوره بیس��ت و چهارم‪ ،‬س��ابقه‬ ‫و تاریخچه برگ��زاری قدیمی ترین و عظیم ترین‬ ‫رویداد نمایش��گاهی کشور را بررسی می کنیم‪ .‬با‬ ‫ما همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹بیست و سومین دوره‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پاالیش و پتروشیمی سال ‪ ۹۷‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫سید حس��ن روحانی سال گذشته از نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز و پاالیش و پتروش��یمی‬ ‫بازدید و در حاش��یه ان سخنرانی کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش های ثبت ش��ده ‪ ۱۰۱۶‬غرف��ه داخلی به‬ ‫نمایندگی از ش��رکت های داخل��ی و ‪ ۸۱۱‬غرفه‬ ‫ب��ه نمایندگی از ‪ ۳۷‬کش��ور دنی��ا محصوالت و‬ ‫دستاوردهای خود را در معرض نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۲‬کش��ور از جمله چی��ن‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫اتری��ش و کره جنوبی اقدام ب��ه برقراری پاویون‬ ‫در ای��ن دوره از نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز و پاالیش و‬ ‫پتروشیمی کرده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست و دومین دوره‬ ‫بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی با حض��ور علی الریجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بی��ژن زنگنه‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬ش��ماری از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬س��فیران کش��ورهای خارجی‪ ،‬مدیران‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬نمایندگان ش��رکت‪‎‬های بین المللی‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫ب��ا حضور بی��ش از چهار هزار ش��رکت داخلی و‬ ‫خارج��ی در فضایی به وس��عت ح��دود ‪ ٨٠‬هزار‬ ‫متر مربع در اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬هزار و ‪ ١۶‬غرفه داخلی به نمایندگی‬ ‫از ح��دود ‪ ٢‬ه��زار و ‪ ۵٠٠‬ش��رکت و ‪ ٨١١‬غرفه‬ ‫خارجی ب��ه نمایندگ��ی از حدود ه��زار و ‪۵٠٠‬‬ ‫شرکت از ‪ ٣٧‬کشور دنیا حضور داشتند‪.‬‬ ‫کشورهای چین‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫و اس��ترالیا به صورت پاویون در نمایشگاه شرکت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نمایندگان گروه مپنا از س��تاد نفت و گاز مپنا‪،‬‬ ‫مش��اوران ان��رژی ته��ران‪ ،‬حفاری مپن��ا‪ ،‬بخش‬ ‫بازرگانی‪ ،‬معاونت فروش‪ ،‬توسعه یک‪ ،‬بویلر‪ ،‬توگا‪،‬‬ ‫مک��و‪ ،‬البرز توربین‪ ،‬پرت��و و مدیریت ارتباطات و‬ ‫ب��ازار در این دوره از نمایش��گاه حضور داش��تند‬ ‫و جه��ت توس��عه فعالیت های خ��ود و همچنین‬ ‫گسترش روابط خود در این زمینه با شرکت های‬ ‫فعال این حوزه نشست هایی را برگزار کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست و یکمین دوره‬ ‫بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی بدون حضور وزیر نفت در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران با‬ ‫حضور رکن الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران برگزار ش��د‪ .‬در این دوره از نمایشگاه‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۵‬دایر شد بیش از ‪ ۱۹۰۰‬شرکت‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬افتتاحیه ان دوره از نمایش��گاه‬ ‫برخالف دوره های گذش��ته بدون مراسم رسمی‬ ‫و س��خنرانی انجام گرفت و دلیل ان هم زمانی با‬ ‫مبعث پیامبر اکرم و حضور مدیران ارشد نظام در‬ ‫محضر مقام معظم رهبری بود‪.‬‬ ‫رویداد س��ال ‪ ۹۵‬نخس��تین نمایشگاه صنعت‬ ‫نفت ایران پس از برجام و با حضور ‪ ۶۳۴‬شرکت ‬ ‫خارجی و بازگشت برخی شرکت های بین المللی‬ ‫معتبر به این نمایشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫این رویداد در فضایی بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار مترمربع‬ ‫و با حضور ‪ ۹۹۶‬ش��رکت داخلی‪ ۶۳۴ ،‬ش��رکت‬ ‫خارجی و ‪ ۱۵۷‬نمایندگی ش��رکت های خارجی‬ ‫در نمایشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۷۹۱‬ش��رکت ارزی جانمایی شده‬ ‫بودند که این تعداد نسبت به بیستمین دوره این‬ ‫رویداد نفت��ی ‪ ۲۴۵‬غرفه افزایش داش��ت‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬کش��ور خارجی در این نمایش��گاه حضور‬ ‫داش��تند که از این میان کش��ورهای چین‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫اتریش و فنالند پاویون تخصصی داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیستمین دوره‬ ‫بیس��تمین نمایش��گاه بین المللی نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی با ش��عار تقویت س��اخت‬ ‫داخل با اتکا بر اصول اقتصاد مقاومتی و با حضور‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬شرکت از ایران و ‪ ۲۹‬کشور برگزار شد‪ .‬در‬ ‫دوره بیس��تم این رویداد نفتی‪ ،‬بیش از یک هزار‬ ‫و ‪ ٢٠٠‬ش��رکت داخلی و ‪ ٦٠٠‬شرکت خارجی از‬ ‫‪ ٢٩‬کشور در فضایی به وسعت ‪ ٥٠‬هزار مترمربع‪،‬‬ ‫دستاوردهای خود را عرضه کردند و شرکت هایی‬ ‫از کشورهای فرانسه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬انگلستان‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫موناک��و‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و روسیه در نمایشگاه‬ ‫بیس��تم صنعت نفت دستاوردها و توانمندی های‬ ‫خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه در سال برگزاری نمایشگاه‬ ‫نفت در گزارش��ی درباره این نمایش��گاه نوشت‪:‬‬ ‫«انتظ��ار م��ی رود ای��ران در تالش ب��رای جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی خود و‬ ‫چانه زنی درباره قراردادهای احتمالی‪ ،‬پروژه های‬ ‫بزرگ نفت و گاز خود را در نمایشگاه نفت تهران‬ ‫تشریح کند»‪.‬‬ ‫‹ ‹نوزدهمین دوره‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروش��یمی ‪١۶‬اردیبهش��ت ماه ‪ ۹۳‬ب��ا حض��ور‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬س��فیران چند کشور خارجی‪ ،‬برخی‬ ‫نمایندگان مجلس و س��ازندگان داخلی با حضور‬ ‫‪ ٨٠٠‬ش��رکت خارج��ی برگزار ش��د‪ .‬نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی جزء‬ ‫پنج نمایش��گاه نفتی معتبر و بزرگ دنیا بود که‬ ‫بیش از ‪ ٤٠‬رس��انه بین المللی پوشش خبری ان‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ١٢٠٠‬ش��رکت داخلی و ‪ ۳۳‬کشور در‬ ‫عرصه انرژی‪ ،‬از جمله اس��ترالیا‪ ،‬الجزایر‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫بلژی��ک‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬چی��ن‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬کره ش��مالی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سویس ‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫انگلستان و‪ ...‬برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫‪21‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی تهران‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹هجدهمین دوره‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی از ‪ ۲۹‬فروردی��ن تا‬ ‫یک��م اردیبهش��ت ماه س��ال ‪ ۹۲‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران ب��ا حض��ور‬ ‫شرکت ها‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬موسسات‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و س��ازندگان تجهی��زات صنعت نف��ت داخلی و‬ ‫خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار ش��ود‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه نیز‬ ‫همایش های فنی و تخصصی با مشارکت گسترده‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬متخصصان بخش خصوصی‬ ‫فعال در صنعت نفت کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفدهمین دوره‬ ‫‪22‬‬ ‫هفدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی با حضور محمدرضا رحیمی‬ ‫معاون اول وقت رئیس جمهوری‪ ،‬رس��تم قاسمی‬ ‫وزی��ر وقت نف��ت‪ ،‬برخی از نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و اعضای کمیس��یون انرژی‪،‬‬ ‫سفرا و نمایندگان کش��ورهای خارجی‪ ،‬معاونان‬ ‫وزیر نفت و مدیران ارش��د ش��رکت های تابعه و‬ ‫کارشناس��ان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نخس��تین روز برگزاری هفدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنع��ت نفت ب��ه نام تولی��د ملی و‬ ‫شکس��ت تحریم ها‪ ،‬توس��عه صنعت برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین دومین روز نمایشگاه به نام خودکفایی‬ ‫و خودب��اوری در صنعت نفت ایران (صدور دانش‬ ‫فنی و س��اخت داخل)‪ ،‬روز س��وم به نام امنیت‬ ‫ان��رژی ‪ -‬امنیت اقتصادی و روز چهارم نیز به نام‬ ‫تولید و ص��ادرات فراورده ه��ای نفتی نام گذاری‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫در هفدهمین دوره نمایش��گاه نفت‪ ،‬همایش ها‬ ‫و س��مینارهای جانبی با موضوع های روزامد این‬ ‫صنعت و موضوعات مربوط به دانش بنیان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬حضور ‪ ۱۲۵۵‬شرکت داخلی و خارجی در‬ ‫این نمایشگاه محصوالت خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹شانزدهمین دوره‬ ‫ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی‪ ،‬فروردین امسال با حضور‬ ‫‪ ۱۵۵۰‬ش��رکت داخلی و خارجی از ‪ ۴۰‬کش��ور‬ ‫جه��ان در مح��ل نمایش��گاه بین الملل��ی تهران‬ ‫برگزار شد‪ .‬میزان مش��ارکت کشورهای خارجی‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د بود و تعداد ش��رکت های خارجی در‬ ‫مقایسه با سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬هم زمان با جش��ن پنجاه سالگی‬ ‫اوپ��ک و حض��ور دبی��ر کل اوپ��ک در ته��ران‪،‬‬ ‫شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی تهران رک��ورد تازه ای در‬ ‫تعداد شرکت کنندگان نمایشگاه ثبت نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹پانزدهمین دوره‬ ‫در اردیبهش��ت سال ‪ ۸۹‬با حضور ‪ ۴۳۵‬شرکت‬ ‫خارجی و ‪ ۹۳۹‬ش��رکت داخلی نمایش��گاه نفت‬ ‫‪ ۱۵‬ساله ش��د‪ .‬مش��ارکت فعال صادرکنندگان‪،‬‬ ‫پیمانکاران‪ ،‬سازندگان و مهندسان مشاور داخلی‬ ‫در این رویداد بین الملل��ی در فضایی حدود ‪۷۳‬‬ ‫هزار مترمرب��ع رقم خورد‪ .‬کش��ورهای اتریش‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬برزیل بلژیک‪ ،‬تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬روسیه‪ ،‬رومانی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬عمان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬کانادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬نروژ‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫هلند و هندوستان در این رویداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهاردهمین دوره‬ ‫چهاردهمین دوره نمایش��گاه با حضور ‪۱۲۸۵‬‬ ‫ش��رکت کننده داخل��ی و خارجی از ‪ ۳۰‬کش��ور‬ ‫جهان در سال ‪ ۸۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫پرویز داوودی‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری وقت‬ ‫و غالمحسین نوذری‪ ،‬وزیر نفت وقت این رویداد‬ ‫را افتتاح کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خارجی حاض��ر در چهاردهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫کش��ورهای اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬اسکاتلند‪،‬‬ ‫اکراین‪ ،‬امارات‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ایرلند‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬عربستان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫کان��ادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬هلند‪ ،‬هندوس��تان‪،‬‬ ‫رومانی و مجارستان بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیزدهمین دوره‬ ‫به س��ال ‪ ۱۳۸۷‬می رسیم‪ .‬در اواسط اسفندماه‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه نفت تهران با حضور و‬ ‫مشارکت بیش از ‪ ۵۵۰‬ش��رکت خارجی و ‪۸۶۰‬‬ ‫شرکت داخلی برگزار شد‪.‬‬ ‫مراکز پژوهشی و اموزش��ی‪ ،‬مدیران بازرگانی‪،‬‬ ‫مهندسین فنی‪ ،‬مهندس��ین مشاور‪ ،‬شرکت های‬ ‫بهینه س��ازی مص��رف س��وخت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫فناوری‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫‪ ۱۲۱۲‬شرکت داخلی و خارجی برگزار گردید‪.‬‬ ‫ س��ال ‪ ۸۳‬ش��اهد برگزاری دوره نهم بودیم‪.‬‬‫در این س��ال بیش از ‪ ۱۱۸۴‬شرکت کننده از ‪۳۴‬‬ ‫کشور حضور داشتند‪.‬‬ ‫ در هش��تمین دوره نمایش��گاه نف��ت‪ ،‬تعداد‬‫ش��رکت کنندگان ب��ه ‪ ۸۰۰‬ش��رکت داخل��ی و‬ ‫خارجی افزایش یافت و با حضور شرکت هایی از‬ ‫‪ ۲۱‬کشور جهان در سال ‪ ۸۲‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ هفتمین نمایش��گاه نفت ب��ا حضور بیش از‬‫‪ ۷۰۰‬شرکت کننده در سال ‪ ۸۱‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ شش��مین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی نفت‬‫در اردیبهشت س��ال ‪ ۸۰‬با حضور بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت کننده شامل ‪ ۲۰۸‬شرکت خارجی و ‪۲۹۵‬‬ ‫شرکت داخلی برگزار شد‪.‬‬ ‫و صادر کنندگان فراورده های نفتی‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫تجهی��زات و قطع��ات مربوط به صنع��ت نفت‪،‬‬ ‫پیمان��کاران عموم��ی و خصوص��ی و همچنین‬ ‫پیمانکاران ساختمان و نصب از جمله مخاطبان‬ ‫و مشارکت کنندگان این دوره بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره های دوازدهم به قبل‬ ‫ سال ‪ ۸۶‬هم زمان با جشن صدسالگی نفت در‬‫ایران‪ ،‬دوازدهمین دوره نمایش��گاه نفت با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۱۴‬ش��رکت داخلی و خارجی از ‪۳۶‬‬ ‫کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫ در یازدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت در‬‫اردیبهش��ت ‪ ۴۹۱ ،۸۵‬ش��رکت خارجی و ‪۷۶۰‬‬ ‫شرکت داخلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ -‬نمایش��گاه دهم در اردیبهشت ‪ ۸۴‬با حضور‬ ‫نخس��تین دوره از‬ ‫نمایش��گاه بین المللی‬ ‫نف��ت تهران ب��ا عنوان‬ ‫“نمایش��گاه بین المللی‬ ‫نف��ت و تولی��دات‬ ‫وابس��ته” ب��ا حض��ور‬ ‫‪ ۱۱۰‬ش��رکت داخلی‬ ‫و خارجی در روزهای‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬اسفند ‪۱۳۷۴‬‬ ‫برگزار ش��د ت��ا فصل‬ ‫تازه ای را برای اقتصاد‬ ‫کشور رقم بزند‬ ‫ پنجمی��ن دوره نمایش��گاه بین الملل��ی نفت‬‫در اردیبهش��ت س��ال ‪ ۷۹‬با حضور ‪ ۱۳۴‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۱۶۶‬شرکت خارجی از ‪ ۱۵‬کشور جهان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ در نمایش��گاه چهارم نفت تهران که در سال‬‫‪ ۷۸‬برگزار شد تعداد شرکت کنندگان خارجی از‬ ‫شرکت کنندگان داخلی پیشی گرفت‪ .‬نمایشگاه‬ ‫چه��ارم ب��ا حضور ‪ ۹۳‬ش��رکت داخل��ی و ‪۱۴۵‬‬ ‫شرکت خارجی از ‪ ۱۵‬کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫ نمایش��گاه سوم در س��ال ‪ ۷۷‬با حضور ‪۲۵۷‬‬‫ش��رکت داخل��ی و خارجی در روزهای س��وم تا‬ ‫ششم اردیبهشت ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫ دومی��ن دوره از نمایش��گاه بین المللی نفت‬‫ته��ران در اردیبهش��ت ماه ‪ ۱۳۷۶‬با حضور ‪۱۵۰‬‬ ‫شرکت داخلی و خارجی در تهران برگزار شد‪ .‬از‬ ‫این دوره به بعد تمامی نمایشگاه های نفت تهران‬ ‫به جز چند دوره در اردیبهشت ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫ نخس��تین دوره از نمایشگاه بین المللی نفت‬‫ته��ران با عن��وان “نمایش��گاه بین المللی نفت و‬ ‫تولیدات وابس��ته” با حضور ‪ ۱۱۰‬شرکت داخلی‬ ‫و خارج��ی در روزه��ای ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬اس��فند ‪۱۳۷۴‬‬ ‫برگزار ش��د تا فصل تازه ای را برای اقتصاد کشور‬ ‫رقم بزند‪ .‬برگزاری نمایش��گاهی با محوریت نفت‬ ‫که مه ترین منبع ارزی کش��ور محسوب می شد‬ ‫و در ط��ول دوران دفاع مقدس دچار چالش های‬ ‫فراوانی ش��ده بود‪ ،‬نشانه ای از تمایل دولت وقت‬ ‫برای بازگش��ت ثب��ات به صنعت نف��ت به عنوان‬ ‫تکیه گاه اقتصادی کش��ور و تالش برای رش��د و‬ ‫توسعه همه جانبه این صنعت بود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫راهکارهای جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در قرن ‪۲۱‬‬ ‫به اعتقاد مهن��دس کاظمی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫گروه پارت س��ازی مش��هد اعمال دقیق و صحیح‬ ‫مفاهیم مندرج در گفتمان و سند اقتصاد مقاومتی‬ ‫می تواند اقتصاد کش��ور را در مدار اقتصاد جهانی‬ ‫ق��رار دهد و ارزش افزود ه بی پایانی را عاید کش��ور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چین چگونه چین شد؟‬ ‫کاظم��ی مورد چین را نمونه خوب��ی برای اغاز‬ ‫بح��ث درب��اره راهکارهای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی دانست و گفت‪:‬‬ ‫نظام کمونیس��تی چین همانند همه نظام های‬ ‫ایدئولوژیک که به قدرت می رس��ند می خواس��ت‬ ‫متفاوت باش��د و همه س��اختارها و سازوکارهای‬ ‫مسلط و پذیرفته ش��ده را از میان بردارد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر ارتباط با کشورهای جهان سوم را در دستور‬ ‫کار ق��رار داد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بلندپروازی های‬ ‫اقتصادی چین با موانع بس��یاری مواجه بود‪ .‬رشد‬ ‫اقتصادی بیش��تر ب��ه کش��اورزی و افزایش تولید‬ ‫این بخش محدودش��ده بود و این رشد تک بعدی‬ ‫نمی توانست کافی باشد‪ .‬از طرف دیگر وفاداری به‬ ‫‪24‬‬ ‫مالکیت جمعی و اش��تراکی و اعمال ان در حوزه‬ ‫زمین‪ ،‬روحیه رقابت و اش��تیاق به تولید بیش��تر‬ ‫محصوالت کش��اورزی را تضعی��ف می کرد‪ .‬بخش‬ ‫صنعت هم با موانعی بسیاری روبه رو بود‪ .‬چینی ها‬ ‫هم به پیروی از مدل اس��تالینی‪ ،‬عالقه وافری به‬ ‫توس��عه صنایع و ماشین االت س��نگین داشتند‪.‬‬ ‫مائو برای جب��ران این انتقادات بنیادی به انقالب‬ ‫فرهنگ��ی رو اورد اما این برنامه هم عمال وضعیت‬ ‫را بدتر کرد‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت‪ :‬اصالحات‬ ‫اساسی و واقعی در دوره دنگ شیائوپنگ شروع شد‪.‬‬ ‫در دوره رهبری او مدل توس��عه چین‪ ،‬دستخوش‬ ‫بازنگری اصلی شد‪ .‬چینی ها باالخره پذیرفتند که‬ ‫بین اهداف و روش هایش��ان‪ ،‬تناسبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب کس��ب و افزایش حداکثری ثروت به‬ ‫هدفی مش��روع برای دولت و جامعه چین تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬جزمیت گرایی ه��ای ایدئولوژیک جای خود‬ ‫را ب��ه عمل گرایی و اقتصاد دولت��ی جای خود را‬ ‫به سوسیالیس��م بازار داد‪ .‬اقتصاد برنامه ریزی شده‬ ‫شکس��ت خورده بود و ش��یائوپنگ این واقعیت را‬ ‫پذیرفته بود و از ان دفاع کرد‪.‬‬ ‫وی در تکمیل این بخش از سخنان خود تصریح‬ ‫داشت‪ :‬در سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم نو هم‬ ‫مثل سوسیالیسم س��نتی‪ ،‬مالکیت عمومی حفظ‬ ‫می ش��ود اما نقش رقابت و انگیزه های شخصی به‬ ‫رسمیت شناخته می شود و مفهوم سنتی برابری‪،‬‬ ‫کامل کمرنگ تر می شود‪ .‬این تجدیدنظر باعث شد‬ ‫که در نهایت از س��رمایه گذاری خارجی استقبال‬ ‫ش��ود و ارتباط و تعامل جهانی‪ ،‬گناهی بخشودنی‬ ‫به ش��مار نیاید‪ .‬جانشینان ش��یائوپنگ چند قدم‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫فراتر گذاش��تند و با خصوصی س��ازی هدایت شده‬ ‫کنار امدن��د‪ ،‬در س��ازمان تج��ارت جهانی عضو‬ ‫ش��دند‪ ،‬تا حدی ب��ا ارزش های ناسیونالیس��تی و‬ ‫کنفوسیوس��ی مدارا شد و س��عی شد میان انها و‬ ‫ارزش های مارکسیستی اش��تی به وجود اید‪ .‬در‬ ‫نهایت جهانی شدن هم به فال نیک گرفته شد‪.‬‬ ‫چین ه��ای پذیرفتند که چی��ن به جای صنایع‬ ‫س��نگین باید به صنایع سبک و مصرفی رو اورد‪.‬‬ ‫از هم��ه مهم ت��ر پذیرفتند که باید نق��ش انگیزه‬ ‫شخصی را جدی تر گرفت‪ .‬نتیجه انکه چین امروز‬ ‫از ویرانه های مارکسیسم خارج شده‪ ،‬اقتصاد بسته‬ ‫دولتی را به فراموش��ی سپرده و دیگر یک اقتصاد‬ ‫منزوی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد مقاومتی‪ ،‬نسخه ای کامل و عقالنی‬ ‫برای موفقیت اقتصادی‬ ‫ای��ن کارش��ناس در بخش دوم س��خنان خود‬ ‫گفت‪ :‬هر کش��وری باید متناس��ب ب��ا فرهنگ و‬ ‫جهان بین��ی خود به ب��ازار جهانی وارد ش��ود‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد من مفه��وم اقتصاد مقاومت��ی به خوبی با‬ ‫این هدف سازگار است‪ .‬بازخوانی بندهای اقتصاد‬ ‫مقاومتی نش��ان می دهد که این مفهوم‪ ،‬سرش��ار‬ ‫از عقالنیت و واقع گرایی اس��ت‪ .‬اقتصاد مقاومتی‬ ‫بر انعطاف پذی��ری‪ ،‬فرصت س��ازی‪ ،‬اقتصاد مولد‪،‬‬ ‫درون زایی و برون گرایی تاکید دارد و این مفاهیم‬ ‫با درس ها و تجارب کش��ورهای موفقی مثل چین‬ ‫به خوبی سازگاری دارند‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫ی��ک مثال دیگر‪ ،‬در بن��د ‪ ۱۰‬اقتصاد مقاومتی بر‬ ‫حمایت همه جانبه از صادرات و خدمات (متناسب‬ ‫با ارزش افزوده) سخن به میان امده و این مصداق‬ ‫بارز عقالنیت اقتصادی اس��ت‪ .‬گس��ترش تجارت‬ ‫خارج��ی و ترانزیت و زیرس��اخت های موردنیاز و‬ ‫تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی هم به راستی در‬ ‫خدمت حضور فعال در اقتصاد جهانی و خروج از‬ ‫شرایط انزوای اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه س��خنان خود تعداد دیگری از‬ ‫مفیدتری��ن توصیه های ارائه ش��ده در ذیل اقتصاد‬ ‫مقاومتی را برش��مرد‪ :‬ثب��ات قوانین و مقررات در‬ ‫رویه های صادراتی‪ ،‬توسعه حوزه عمل مناطق ازاد‬ ‫تجاری به منظور تس��هیل فناوری جدید و تامین‬ ‫نیاز از بستر سرمایه های خارجی‪ .‬اگر توصیه های‬ ‫ارائه ش��ده جامه عمل بپوشند می توان از ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالری که در کش��ورهای همسایه‬ ‫وجود دارد به نحو احسن بهره برداری کرد‪ .‬ظرفیت‬ ‫اقتصادی کشورهای همسایه فقط در بخش نفت‬ ‫و انرژی به چیزی ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر بالغ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬هر تهدی��دی را می توان‬ ‫ب��ه فرصت تبدیل کرد‪ .‬کش��ورهایی مثل چین از‬ ‫ارزش کمتر پول ملی خود (در مقایسه با ارز های‬ ‫خارج��ی) برای اف��زودن هر چه بیش��تر بر حجم‬ ‫صادرات خود استفاده کرده اند‪ .‬این راه به روی ما‬ ‫باز اس��ت و می توان حجم صادرات کشور را چند‬ ‫برابر کرد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪:‬‬ ‫تحریم ها همیشه از جنس مالی نیست‬ ‫‪26‬‬ ‫وقت�ی نفت و فراورده های نفتی همچون نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش�یمی در نمایش�گاه عرضه‬ ‫می شود نخستین جایی است که نشان می دهد‪،‬‬ ‫چقدر پیشرفت کرده ایم‪.‬‬ ‫ت و چهارمین بار اس��ت‬ ‫صم�ت‪ :‬تهران برای بیس�� ‬ ‫که میزبان نمایش��گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی است‪ .‬این نمایشگاه با حضور شرکت هایی‬ ‫از سراس��ر ای��ران و جهان در ابع��اد بین المللی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬اخرین دس��تاورد ها‪ ،‬توانمندی ها‪ ،‬اختراعات‬ ‫و نیاز ه��ا در یک رابطه دوس��ویه بی��ن عرضه کننده و‬ ‫متقاضیان تبادل می ش��ود‪ .‬س��رمایه گذاران با امید به‬ ‫یافتن بهترین مرکز برای هدایت س��رمایه خود به این‬ ‫نمایش��گاه می ایند و برگزاری نشس��ت ها‪ ،‬کارگاه های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬تبادل اطالعات از جمله دستاورد های این‬ ‫رویداد بین المللی است‪.‬‬ ‫احم��د صرام��ی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫صادرکنن��دگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫در ارتب��اط با برگزاری نمایش��گاهی ب��ا موضوع نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬رس��الت اول‬ ‫ایجاد نمایش��گاه ها را می ت��وان این گونه خالصه کرد‬ ‫که نشان دهنده تبلور قدرت صنعتی یک کشور است‪.‬‬ ‫ای��ن تعریف در ارتباط با تمام نمایش��گاه هایی که در‬ ‫موضوعات مختلف برگزار می شود صدق می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬با توجه به پیش��رفت هایی که‬ ‫در صنعت پتروش��یمی رخ داده اس��ت‪ ،‬الزام برگزاری‬ ‫نمایشگاهی قدرتمند تر از پیش ب ه وجود امد ه است‪.‬‬ ‫صارمی در ادامه با بیان اینکه بازار س��ازی‪ ،‬بازایابی‪،‬‬ ‫تن��وع محص��ول و تن��وع ب��ازار صادرات��ی از جمل��ه‬ ‫موضوعاتی اس��ت که امروز بیشتر کار می شود گفت‪:‬‬ ‫در ای��ران تحریم های بس��یاری در بخش های مختلف‬ ‫داش��تیم‪ .‬ب��ه ش��کل کلی وقت��ی از تحری��م صحبت‬ ‫می کنیم ذهن به سمت تحریم مالی می رود‪ .‬تحریم ها‬ ‫همیشه از جنس مالی نیست‪ ،‬تحریم کشتیرانی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫دانش فنی‪ ،‬کاتالیس��ت‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬سرمایه گذاری از‬ ‫جمل��ه تحریم هایی اس��ت که بر یک کش��ور تحمیل‬ ‫ن تحریم ها موجب شد رشد اقتصادی ایران‬ ‫می شود‪ .‬ای ‬ ‫با مشکالتی موجه شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی بیان کرد‪ :‬وقتی‬ ‫نفت و فراورده های نفتی همچون نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی در نمایشگاه عرضه می شود نخستین جایی‬ ‫است که نشان می دهد‪ ،‬چقدر پیشرفت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اش��اره به حض��ور دانش بنیان ها در‬ ‫نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی گفت‪ :‬در‬ ‫صنع��ت و صنایع نفت��ی دانش بنیان ه��ا در الیه های‬ ‫مختلف حضور پیدا کرده اند و شرکت ها از این حضور‬ ‫حمایت می کنند‪ .‬دانش��جو ها باید بیش��تر از این ها به‬ ‫عرصه هایی مثل تولی��دات فناورانه و علمی ورود پیدا ‬ ‫کنند و نیاز ه��ای صنعت ما را تامین کنند؛ چراکه در‬ ‫رسیدن به ش��کوفایی اقتصادی بخشی به دانش فنی‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫صارمی در ارتباط با پیشرفت هایی که در کشور رخ‬ ‫داده اس��ت گفت‪ :‬کاتالیس��ت ها قطع یقین در صنعت‬ ‫تّهای‬ ‫نفت و پتروشیمی تاثیرات بسیاری دارد‪ .‬پیشرف ‬ ‫بس��یاری در ارتباط با این موضوعات نو رخ داده است‬ ‫و در ادامه ش��کوفایی در ای��ن موضوعات از برون رفت‬ ‫منابع ارزی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬پژوهش��گاه صنع��ت نفت به‬ ‫عنوان سکان دار و ش��رکت های اقماری و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توانن��د در بخش تامی��ن تجهیزات و‬ ‫قطع��ات صنعت نفت به ش��کل منس��جم کار کنند و‬ ‫هم زمان میزان تولید و س��رعت پیشرفت اقتصادی را‬ ‫باال ببرند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده ه��ای نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی افزود‪ :‬اس��م‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬بین المللی است‪ .‬نگاه حداکثری به حضور‬ ‫ش��رکت ها هلدینگ ه��ا و الیه ه��ای تولی��د صنعت و‬ ‫تجارت می تواند تاثیرات بسیاری بر این صنعت بگذارد‬ ‫ب��ه این معنی ک��ه تنها چند ماه مانده به نمایش��گاه‪،‬‬ ‫موضوع نمایشگاه رسانه ای نشود بلکه در اقدامی و در‬ ‫قالب برنامه های مدون و منظم عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوس��تان در بخ��ش حکمرانی باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند کش��ورهایی ک��ه پایه اقتص��اد نفتی‬ ‫دارند به واس��طه وجود رقبایی ک��ه در ارتباط با جذب‬ ‫تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده دارن��د بای��د در زمینه‬ ‫ت گس��ترده ای داشته باشند‪ .‬زمانی که‬ ‫بازاریابی فعالی ‬ ‫ای��ن بازاریابی ب��ه صورت مدا م انجام ش��ود ارتباطات‬ ‫گس��ترده ای ش��کل می گیرد و در ادام��ه ان ارتقاء و‬ ‫پیش��رفت به دنبال خواهد امد‪ .‬زمانی که فعالیت های‬ ‫این چنینی به شکل محدود و سالی یک بار اتفاق بیفتد‬ ‫نمی توان (در دوره ای که فعاالن جهانی عرصه صنعت‬ ‫نف��ت مدام در ح��ال ش��کل دادن رابطه های مختلف‬ ‫هستند) چندان امید به موفقیت داشت‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در ادامه با بیان‬ ‫ای��ن موضوع که تبل��ور نتیجه عملکرد ش��رکت ها را‬ ‫می توان در نمایشگاه فیزیکی دید گفت‪:‬‬ ‫صنعت نفت از اهمیت بس��زایی برخوردار است‪ .‬باید‬ ‫صنعت نفتی از فراورده های نفتی مجزا شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که حساس��یت موضوع خصوصی س��ازی در‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی را درحال حاضر چگون��ه ارزیابی‬ ‫می کنید گفت‪ :‬با توجه به تحریم های یک جانبه علیه‬ ‫ای��ران هر چه تعداد پتروش��یمی هایی ک��ه به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می ش��وند بیش��تر باش��د محصوالت‬ ‫تولی��دی ایران در مبادالت تجاری جهان‪ ،‬بازار بهتری‬ ‫خواهند داشت و از طرفی با مشکالت کمتری در بحث‬ ‫صادرات و خرید مواد اولیه روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ای��ن پرس��ش ک��ه رون��د واگذاری‬ ‫پتروشیمی ها در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایا‬ ‫ان گونه که در قانون اساسی تعریف شده‪ ،‬مجتمع های‬ ‫پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده اند؟ گفت‪:‬‬ ‫صارم��ی افزود‪ :‬براس��اس قانون اساس��ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬صنایع پتروش��یمی نیز باید خصوصی‬ ‫می ش��دند اما انچه در این صنعت اتفاق افتاد برخالف‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران بود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری کارخانجات‪ ،‬محصوالت پتروشیمی‪ ،‬روند‬ ‫واگذاری ه��ا و در اختیار ق��رار دادن این مجتمع ها به‬ ‫اشخاص بر اساس اصول خصوصی سازی انجام نشد‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده ه��ای نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی گفت‪ :‬در روند‬ ‫کنونی خصوصی سازی‪ ،‬هنوز هم روند خصوصی سازی‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫پتروش��یمی های ای��ران‪ ،‬پخت��ه نش��ده و به س��امان‬ ‫نرسیده است‪ .‬نکته مهم در ارتباط با شرایط واگذاری‬ ‫مجتمع های پتروش��یمی این است که این واگذاری ها‬ ‫باید با ش��فافیت کامل و در س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫دنبال ش��ود تا جلوی هرگونه پول ش��ویی‪ ،‬بی عدالتی‪،‬‬ ‫خارج از سیستم رفتار کردن و رانت گرفته شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به نظر من با توج��ه به انکه تنها بخش‬ ‫کوچکی از منابع پتروشیمی ها مربوط به صنایع داخلی‬ ‫است باید این مجتمع ها به وسیله افرادی که تخصص و‬ ‫دانش روز صنعت پتروشیمی را دارند خریداری شود‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از فعالیت در صنایع پتروش��یمی مربوط‬ ‫به حضور در عرصه بین المللی است‪.‬‬ ‫این فعال عرصه پتروش��یمی افزود‪ :‬عالوه بر گروهی‬ ‫که برای خرید مجتمع ها حضور دارند باید بخش��ی از‬ ‫این مجتمع ها به بخش خصوصی با تجربه که در عرصه‬ ‫تج��ارت بین الملل و فروش فراورده های پتروش��یمی‬ ‫نقش دارند‪ ،‬واگذار ش��ود‪ .‬در تس��هیل امر واگذاری ها‬ ‫می ت��وان از اتحادیه ه��ا‪ ،‬انجمن ه��ا‪ ،‬فدراس��یون ها و‬ ‫س��ندیکا ها کمک گرفت چراکه این گروه ها در انرژی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬نفت و گاز تجربه بسیاری دارند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی گفت‪ :‬در ارتباط با‬ ‫میزان خصوصی سازی پتروشیمی ها امار دقیقی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اینکه چند درصد از مجتمع های پتروش��یمی‬ ‫خصوصی سازی ش��ده اند‪ ،‬مشخص نیس��ت‪ .‬از حدود‬ ‫‪ ۵۰‬مجتمع پتروش��یمی که داریم ب��ه معنای واقعی‬ ‫درصد خیلی کمی از ان خصوصی اس��ت‪ .‬نکته ای که‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که بخ��ش قابل توجهی از این‬ ‫خصوصی سازی ها و واگذاری مجتمع های پتروشیمی‪،‬‬ ‫به سازمان سرمایه گذاری و بانک ها تعلق گرفته است‬ ‫و انها هم َح َسب توضیحاتی که از باب سهام دارانشان‬ ‫داده اند‪ ،‬خود را خصوصی عنوان می کنند که به نظر ما‬ ‫این گونه واگذاری ها قدری از خصوصی سازی جداست‪.‬‬ ‫در تقس��یم بندی درس��ت‪ ،‬این مجتمع ه��ا در حوزه‬ ‫خصولتی ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن موضوع که این م��دل خصوصی ‬ ‫ش��دن به اصل صنعت پتروش��یمی تاثی��ر می گذارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به طورقطع ای��ن مدل خصوصی ش��دن ها به‬ ‫اصل صنعت پتروشیمی ها ضربه می زند‪ .‬صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی از پیچیده تری��ن و تخصص برترین‬ ‫صنایع دنیاس��ت‪ .‬اش��خاصی که مدیریت این صنایع‬ ‫را ب��ر عهده می گیرند بای��د از باالترین درصد علم به‬ ‫موضوع برخوردار باش��ند ت��ا بتوانند هم صنعت و هم‬ ‫بازار محصوالت خود را حفظ کنند‪ .‬در گذشته برخی‬ ‫به شکل کلی وقتی از‬ ‫تحریم صحبت می کنیم‬ ‫ذهن به س��مت تحریم‬ ‫مالی م��ی رود‪ .‬تحریم ها‬ ‫همیش��ه از جن��س‬ ‫مال��ی نیس��ت‪ ،‬تحری��م‬ ‫کش��تیرانی‪ ،‬بیمه‪ ،‬دانش‬ ‫فنی‪ ،‬کاتالیس��ت‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫از جمل��ه تحریم های��ی‬ ‫است که بر یک کشور‬ ‫تحمیل می شود‪.‬‬ ‫مجتمع های پتروشیمی ایران در اختیار افراد خاص و‬ ‫ب��دون دانش قرار گرفت و لطم��ات بزرگی به صنعت‬ ‫پتروشیمی زد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لطمه ای ک��ه واگذاری مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی به اش��خاص بی تجربه به صنایع کش��ور‬ ‫می زن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مدیر در صنعت پتروش��یمی عالم‬ ‫ی نباشد‪ ،‬به طور قطع باعث ضرر دهی‬ ‫به علم پتروشیم ‬ ‫ان واحد پتروشیمی خواهد ش��د‪ .‬بازار پتروشیمی ها‬ ‫بس��یار گسترده اس��ت و از حضور در بازارهای بورس‬ ‫جهانی گرفته تا حضور در بازارهای مختلف بین المللی‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی گفت‪ :‬از شرق تا‬ ‫غرب عالم بر روی موضوع پتروشیمی ها کار می کنند‪.‬‬ ‫هند‪ ،‬کشور های حوزه اس ان‪ ،‬چین‪ ،‬اسیای شرقی به‬ ‫عنوان مصرف کننده های اصلی محصوالت پتروشیمی‬ ‫تعیی��ن می کنن��د که محص��ول ما را با چ��ه قیمتی‬ ‫بخرن��د‪ .‬این موض��وع یکی از مهم تری��ن دغدغه های‬ ‫صنعت پتروش��یمی ماست‪ .‬این کش��ورهای به دالیل‬ ‫گوناگ��ون از جمله تحریم ه��ا تعیین کننده اصلی نرخ‬ ‫محصوالت تولیدی ایران هس��تند‪ .‬انها می گویند که‬ ‫چند می خریم‪.‬‬ ‫صارمی در پاس��خ به این پرسش که راهکار و یا راه‬ ‫برون رف��ت از این مش��کل را چه می دانی��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫تس��ریع موضوع واگذاری مجمع های پتروشیمی باید‬ ‫مدیریت مجتمع ها به اش��خاص عال��م به این صنعت‬ ‫داده ش��ود‪ .‬همچنی��ن با مش��ورت اتحادیه ها بهترین‬ ‫روش برای واگذاری مش��خص شود چراکه اتحادیه ها‬ ‫بهترین روش برای امار دادن و امار گرفتن است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ما چطور می توانیم‬ ‫ش��رایط را بهت��ر کنی��م تا ذهنی��ت افراد ب��ه خرید‬ ‫مجتمع های پتروش��یمی بهتر شود‪ ،‬گفت‪ :‬دو موضوع‬ ‫باید نهادینه ش��ود‪ ،‬اول اینکه (رگالتور ) تنظیم گری‬ ‫انرژی و دومی هم استفاده صددرصدی از قانون بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار‪ .‬من همیشه از قانون بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار با عنوان گوهر قوانین یاد می کنم‪ ،‬اگر به‬ ‫این دو موضوع در بحث انرژی توجه شود و مباحث ان‬ ‫به درستی رعایت شود‪ ،‬قطع به یقین ما در واگذاری ها‬ ‫مجتمع ها به بخش خصوصی موفق خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫افتتاح واحد تقطیر سوم و چند طرح مهم‬ ‫زیست محیطی در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ب��ا هدف افزایش ضریب اطمین��ان‪ ،‬واحد تقطیر‬ ‫سوم شرکت پاالیش نفت اصفهان و چند طرح مهم‬ ‫زیست محیطی این شرکت به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مرتض��ی ابراهیم��ی مدیرعامل ش��رکت پاالیش‬ ‫نف��ت اصفهان با اعالم این خبر گفت‪ :‬ظرفیت کلی‬ ‫پاالیش��گاه اصفهان روزانه ‪ ۳۷۰‬تا ‪ ۳۸۶‬هزار بشکه‬ ‫است که با راه اندازی واحد تقطیر سوم این ظرفیت‬ ‫در سه واحد توزیع خواهد شد و این تغییر موجب‬ ‫ج تقطیر‬ ‫کاهش ب��ار ترافیکی خ��وراک در دو ب��ر ‬ ‫کنونی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکنون خوراک ورودی پاالیش��گاه‪،‬‬ ‫وارد دو واحد تقطیر ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که ای می ش��د‬ ‫ک��ه این امر موج��ب افزایش ترافی��ک محصوالت‬ ‫داخل برج های جداکننده واحدهای تقطیرشده بود‬ ‫که با راه اندازی واحد تقطیر س��وم‪ ،‬عالوه بر توزیع‬ ‫خ��وراک‪ ،‬ضری��ب ایمنی باالتر رفت��ه و با توجه به‬ ‫جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر س��وم‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت پاالیش��ی پاالیشگاه از‬ ‫طریق دو واحد جانبی غلظت شکن و در زمان نیاز‬ ‫به تولید بنزین بیشتر‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار بشکه ‬ ‫در روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پاالیش��گاه نفت اصفهان عنوان نمود‪:‬‬ ‫طراحی و تامی��ن بخش عمده تجهیزات این واحد‬ ‫توس��ط س��ازندگان توانمند داخلی و تحت نظارت‬ ‫ش��رکت ملی مهندس��ی و س��اختمان نفت ایران‬ ‫ص��ورت پذیرفته اس��ت و این واح��د هم اکنون در‬ ‫مرحل��ه راه اندازی ب��وده و با اس��تعانت از خداوند‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫متعال تا پایان س��ال وارد مدار بهره برداری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید روزانه ‪ ۱۱‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪۵‬‬ ‫مرتض��ی ابراهیمی بهبود کیفی��ت فراورده های‬ ‫تولیدی در پاالیش��گاه اصفهان را مهم ترین هدف‬ ‫طرح های بهینه س��ازی در این پاالیش��گاه خواند و‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای اردیبهش��ت امسال‪ ،‬کیفیت بنزین‬ ‫تولیدی در پاالیشگاه اصفهان که روزانه ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫لیتر است به س��طح کیفی یورو ‪ ۵‬ارتقا پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این که بنزی��ن باکیفیت تولیدی‬ ‫در پاالیش��گاه اصفهان به ‪ ۱۲‬استان کشور ارسال‬ ‫و توزی��ع می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کار تحقیقاتی س��اخت‬ ‫کاتالیست واحد ایزومریزاسیون مجتمع بنزین سازی‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان که تا پیش ازاین تحت‬ ‫لیس��انس دو کش��ور امریکا و فرانسه تولید می شد‬ ‫و یک��ی از راهبردی ترین کاتالیس��ت های صنعت‬ ‫نفت محسوب می شود‪ ،‬با سرمایه گذاری پاالیشگاه‬ ‫اصفهان انجام و با موفقیت بومی سازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�روژه مه�م زیس�ت محیطی تصفی�ه اب‬ ‫پاالیشگاه اصفهان اماده بهره برداری‬ ‫مدیرعامل پاالیش��گاه نفت اصفهان همچنین از‬ ‫راه ان��دازی پروژه مهم زیس��ت محیطی تصفیه اب‬ ‫پاالیش��گاه اصفهان هم زمان با چهلمین س��الگرد‬ ‫انقالب شکوهمند اسالمی خبر داد و گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫این پروژه ‪ ۷۰۰‬مترمکعب در س��اعت اس��ت که تا‬ ‫پایان بهمن ماه امسال‪ ،‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مرتضی ابراهیم��ی افزود‪ :‬با بهره ب��رداری از این‬ ‫پروژه بخش عم��ده اب مصرفی در چرخه پاالیش‬ ‫نفت خام از اب خاکستری (فاضالب) شاهین شهر‬ ‫اصفهان تامین می شود‪.‬‬ ‫وی با ا شاره به اینکه یکی از مهم ترین معضالت‬ ‫واحده��ای صنعتی در اصفهان‪ ،‬اب اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقیقات این پروژه از ‪ ۸‬س��ال گذش��ته اغاز شده‬ ‫و می توان گفت پاالیش��گاه نفت اصفهان به عنوان‬ ‫یک پیشرو در استفاده از اب خاکستری در بخش‬ ‫صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابراهیمی واحد تصفیه اب پاالیش��گاه اصفهان را‬ ‫یکی از برترین و بی نظیرترین واحدهای تصفیه اب‬ ‫به ویژه به لحاظ حجم و گستردگی در سطح کشور‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد تصفیه گازوئیل‬ ‫مدیرعامل پاالیش��گاه اصفه��ان همچنین اعالم‬ ‫نمود‪ :‬هدف از راه اندازی واحدهای تصفیه گازوئیل‪،‬‬ ‫کاه��ش (حذف) گوگ��رد از گازوئیل تولید و تولید‬ ‫سوخت پاک است که در حال انجام است‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اشاره به این که بخش عمده تجهیزات‬ ‫موردنیاز در پاالیش��گاه اصفهان بومی س��ازی شده‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬تمامی خریدهای مرب��وط به احداث‬ ‫ت و گاز در گذشته انجام‬ ‫واحد تصفیه هیدروژنی نف ‬ ‫شده است و امیدواریم عملیات اجرایی ان به زودی‬ ‫س��رعت یابد و انشااهلل در نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هم اکنون به طور میانگین روزانه‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬میلیون لیتر گازوئیل در این پاالیش��گاه‬ ‫تولید می ش��ود ک��ه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون لیت��ر ان یورو‬ ‫‪ ۴‬بوده و به منظور تامین س��وخت اتوبوس رانی در‬ ‫سطح شهر اصفهان و استان های همجوار به مصرف‬ ‫می رس��د که با راه اندازی این واحد‪ ،‬کیفیت تمامی‬ ‫گازوئی��ل تولیدی در پاالیش��گاه به ی��ورو ‪ ۵‬ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نفت کوره تولیدی در این پاالیش��گاه‬ ‫که حدود ‪ ۱۸‬درصد محصوالت تولیدی را تشکیل‬ ‫می دهد‪ ،‬طبق تعهدات زیست محیطی باید به صفر‬ ‫ش یاید و در این راستا با تکمیل اجرای طرح‬ ‫کاه ‬ ‫جامع بهبود و بهینه س��ازی فرایند شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان این مهم محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫حض��ور فع��ال س��ازندگان داخل��ی در اج��رای‬ ‫پروژه های زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان پروژه‬ ‫جداس��ازی روغن از اب (واحد روغن گیر) و تامین‬ ‫برق پاالیشگاه‬ ‫از نیروگاه به منظ��ور صرفه جویی در اب (با ‪۹۳‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی) را از دیگر پروژه های در‬ ‫دس��ت اجرای پاالیش��گاه اصفهان دانست و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تمام پروژه های زیس��ت محیطی‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫و پاالیش��گاه اصفهان توس��ط متخصصان توانمند‬ ‫داخلی و شرکت های س��ازنده داخلی‪ ،‬اجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابراهیمی یکی دیگر از واحدهای اماده بهره برداری‬ ‫در پاالیشگاه اصفهان را واحد گرانول سازی گوگرد‬ ‫عنوان ک��رد و گف��ت‪ :‬این پروژه زیس��ت محیطی‬ ‫به ظرفی��ت ‪ ۳۰۰‬تن در روز‪ ،‬بهمن ماه امس��ال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای س�بز پاالیش�گاه اصفه�ان بیش ازحد‬ ‫استاندارد است‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان فعالیت خود را‬ ‫درزمین��ه پاالیش نفت خام و تولی��د فراورده های‬ ‫نفت��ی و تامی��ن خ��وراک صنای��ع پایین دس��تی‬ ‫(شرکت های پتروشیمی اصفهان‪ ،‬پتروشیمی اراک‪،‬‬ ‫نفت سپاهان‪ ،‬پاالیش نفت جی و صنایع شیمیایی‬ ‫ایران) از سال ‪ ۱۳۵۸‬اغاز کرده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر این ش��رکت ب��ا توجه به موقعیت‬ ‫خ��اص و توانمندی های خود به عن��وان یک مرکز‬ ‫صنعتی عظیم‪ ،‬نه تنها تامین در حدود یک چهارم از‬ ‫نیاز روزانه کش��ور به فراورده های نفتی را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬بلکه خوراک دیگ��ر واحدهای صنعتی مانند‬ ‫پتروش��یمی اصفهان‪ ،‬پتروش��یمی اراک‪ ،‬ش��رکت‬ ‫صنای��ع ش��یمیایی (‪ )L.A.B‬و واحدهای��ی که به‬ ‫دنبال سیاس��ت های خصوصی س��ازی از پاالیشگاه‬ ‫اصفهان جدا ش��ده اند (شرکت پاالیش نفت جی و‬ ‫شرکت نفت سپاهان) را نیز تامین می کند‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه اصفهان ‪ ۱۱۴‬و نی��م هکتار از ‪۳۴۰‬‬ ‫هکتار وس��عت خ��ود را به فضای س��بز اختصاص‬ ‫داده است؛ این در حالی است که استاندارد فضای‬ ‫سبز برای پاالیشگاه ها ‪ ۲۰‬درصد مساحت کل انها‬ ‫تعیین ش��ده اما ‪ ۳۶‬درصد این ش��رکت به فضای‬ ‫سبز اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ( س��هامی عام )‬ ‫به عنوان یکی از ش��رکت های ب��زرگ تولید کننده‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی کش��ور و پذیرفته ش��ده در‬ ‫س��ازمان بورس اوراق بهادار‪ ،‬در راستای رسالت و‬ ‫تعهدی که نسبت به کلیه ذینفعان دارد با استعانت‬ ‫از خداوند متعال و تکیه بر توانمندی کارکنان خود‬ ‫سیس��تم های مدیریت کیفیت‪ ،‬زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫ت حرفه ای را بر اس��اس اخرین‬ ‫ایمن��ی و بهداش�� ‬ ‫ویرایش استانداردهای ‪-ISO\TS ،۹۰۰۱-ISO‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰۱-OHSAS ،۱۴۰۰۱-ISO ،۲۹۰۰۱‬ب��ه‬ ‫منظور تحقق اهداف س��ازمان به شرح زیر‪ ،‬مستقر‬ ‫کرده و به صورت یکپارچه اجر ا می کند‪ .‬این شرکت‬ ‫همچنین در مهرماه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬موفق به کسب‬ ‫گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ‪۵۰۰۰۱-ISO‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدات شرکت‬ ‫بنزی��ن‪ /‬نفت س��فید‪ /‬نفت گاز‪ /‬نف��ت کوره‪ /‬گاز‬ ‫مایع‪ /‬روغ��ن خام‪ /‬حالل های وی��ژه‪ /‬گوگرد‪ /‬انواع‬ ‫سوخت هواپیما‪ /‬و سایر فراورده های نفتی‬ ‫عرضه فراورده های ویژه در بورس کاالی ایران‬ ‫هم اکن��ون فراورده های ایزوریس��ایکل‪ ،‬وکیوم‬ ‫باتوم‪ ،‬لوبکات س��نگین‪ ،‬گوگرد‪ ،‬ان��واع حالل ها به‬ ‫صورت مس��تمر در تاالر بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ش�رکت پاالیش نف�ت اصفهان در طول ‪۸‬‬ ‫سال دفاع مقدس‬ ‫از ابتدای تاسیس‪ ،‬شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫نقش��ی حیاتی در ادامه فعالیت ه��ای دیگر صنایع‬ ‫منطقه ایفاء کرده و به گردش چرخ های اقتصادی‪/‬‬ ‫صنعتی منطقه کمک کرده است‪.‬‬ ‫در ط��ول ‪ ۸‬س��ال دفاع مق��دس ب��ا توجه به‬ ‫حمالت پی درپی دش��من به صنایع و نیاز کشور‬ ‫به س��وخت‪ ،‬با انجام صدها پ��روژه خرد و کالن‪،‬‬ ‫ظرفیت عملیاتی این پاالیش��گاه تا مرز‪ ۹۰‬درصد‬ ‫طراح��ی اولیه‪ ،‬افزایش یافت و بدین ترتیب برگ‬ ‫زری��ن ت��وان عملیاتی روزانه بی��ش از ‪ ۳۷۰‬هزار‬ ‫بشکه در تاریخ پر افتخار این پاالیشگاه و صنعت‬ ‫نفت ایران ثبت شد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر تامی��ن منابع ان��رژی موردنیاز‬ ‫‪29‬‬ ‫ویژه نامه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫‪30‬‬ ‫جبهه های حق علیه باطل در طول جنگ تحمیلی‬ ‫از یک سو و نگاهی به اینده پرشور و تحرک جامعه‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اساس و مبنای تغییرات و تحوالتی‬ ‫بوده است که به دنبال ان پاالیشگاه اصفهان موفق‬ ‫به افزایش ظرفیت عملیاتی خود شده و در پی ان‬ ‫توانس��ته جایگاه ویژه ای را در میان پاالیشگاه های‬ ‫کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫به طور حت��م تحقق افزای��ش ظرفیت عملیاتی‬ ‫واحده��ای بهره برداری پاالیش��گاه اصفهان تا مرز‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬در راس��تای تامی��ن نیازهای‬ ‫اجتن��اب ناپذی��ر دوران جنگ تحمیل��ی به ایجاد‬ ‫یک س��ری تنگن��ا در بخش ه��ای مختل��ف ای��ن‬ ‫پاالیشگاه منجر شد‪.‬‬ ‫مهم ترین مشکالت بدین شرح بود‪ :‬ناکافی بودن‬ ‫بخار و نیروی ب��رق تولیدی‪ ،‬ناکافی بودن ظرفیت‬ ‫عملیات��ی و احده��ای بازیاف��ت اب‪ ،‬محدودی��ت‬ ‫ظرفی��ت عملیاتی برج های خنک کننده و ش��بکه‬ ‫مربوطه‪ ،‬ناکافی ب��ودن حجم ازت تولیدی به ویژه‬ ‫در زمان تعمیرات اساس��ی واحدهای کاتالیس��تی‬ ‫و ایزوماکس به صورت همزم��ان‪ ،‬محدودیت های‬ ‫واحده��ای عملیاتی‪ ،‬محدودی��ت ظرفیت مخازن‬ ‫نفت خ��ام و فراورده های تولیدی‪ ،‬نیاز به بازنگری‬ ‫روش های حفظ و حراست از این مجموعه صنعتی‬ ‫حیات��ی که عوامل مذک��ور باعث ش��د پروژه های‬ ‫عظیم��ی با هزینه های میلیاردی در ش��رکت اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در راس��تای حل معضالت‪ ،‬شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان مب��ادرت به مطالعه و اج��رای پروژه های‬ ‫گوناگون��ی در قالب طرح تکمیلی و بهبود کرد که‬ ‫نمونه های شاخص از انها به شرح زیراست‪:‬‬ ‫در این راس��تا پروژه های زیادی تعریف ش��د که‬ ‫مهمتری��ن انها عبارتند از‪ :‬تکمی��ل واحد بازیافت‬ ‫اب‪ ،‬اح��داث ب��رج خنک کننده جدید‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫تعویض ش��بکه اب خنک کننده‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫مخ��ازن خ��وراک (نف��ت خ��ام) و ذخیره س��ازی‬ ‫فراورده ه��ا‪ ،‬افزای��ش ضریب حفاظ��ت پیرامونی‬ ‫پاالیش��گاه به طول تقریب��ی ‪ ۱۰‬کیلومتر‪ ،‬افزایش‬ ‫ضریب ایمنی ایستگاه های فرعی برق‪ ،‬پروژه خرید‬ ‫و نصب یک دس��تگاه دیگ بخ��ار با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۲۲۷‬تن بخار در ساعت در راستای تامین نیازهای‬ ‫فعل��ی و متناس��ب ب��ا افزایش ظرفی��ت عملیاتی‬ ‫واحدهای بهره برداری‪ ،‬پروژه بررسی و بهبود واحد‬ ‫بازیافت اب در راس��تای رفع تنگناهای عملیاتی و‬ ‫افزایش توان واحد در راس��تای بازیافت اب با مد‬ ‫نظر قراردادن مش��کالت کمبود اب‪ ،‬مصرف بهینه‬ ‫منابع و حفظ سالمت محیط زیست از طریق نصب‬ ‫سیستم اس��موز معکوس (‪ ).R.O‬با ظرفیت ‪۴۰۰‬‬ ‫مت��ر مکعب در س��اعت‪ ،‬پروژه طراحی و س��اخت‬ ‫ب��رج خنک کننده با ظرفی��ت ‪ ۱۳۶۰۰‬متر مکعب‬ ‫بر ساعت ظرفیت س��امانه خنک کننده پاالیشگاه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش ظرفیت عملی��ات واحدهای‬ ‫موجود‪.‬‬ ‫افزای��ش خوراک پاالیش��گاه تا م��رز ‪ ۳۷۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز و افزایش حجم فراورده های تولیدی‬ ‫از ی��ک س��و و انعقاد ق��رارداد با دیگ��ر صنایع در‬ ‫راس��تای تامین خوراک انان با توجه به طرحهای‬ ‫پیش بینی افزای��ش واحد های عملیاتی در اینده و‬ ‫تامین نیاز این پاالیش��گاه از نظر ظرفیت کافی به‬ ‫منظور انباش��ت نفت خام و فراورده های نفتی در‬ ‫بع��د متعارف‪ ،‬پروژه افزایش تع��داد مخازن‪ ،‬پروژه‬ ‫احداث واحد تولید ازت (‪ )COLD BOX‬با هدف‬ ‫تامین نیاز واحدهای عملیاتی به ازت مایع یا گاز به‬ ‫مقدار کافی جهت کاربری در موارد‪ - :‬گاز پوششی‬ ‫(‪ - ،)Blanketing Gas‬گاز بی اث��ر(‪Inert‬‬ ‫‪ - ،)Gas‬تخلی��ه ظ��روف و برج ه��ا (‪،)Purging‬‬ ‫اجرای پروژه نصب مبدل های ‪ PACKINOX‬در‬ ‫راستای بهینه نمودن تبادل حرارت در مبدل های‬ ‫حرارتی ‪ ،A/H ۲۵۱-E‬کاهش مصرف سوخت در‬ ‫کوره ه��ای واحد تبدیل کاتالیس��تی و کاهش افت‬ ‫فشار در مبدل ها و مکان افزایش خوراک واحد‪.‬‬ ‫خرید و نصب س��امانه های اندازه گیری با هدف‬ ‫ایج��اد امکانات الزم برای اندازه گیری و محاس��به‬ ‫دقیق می��زان خوراک‪ ،‬فراورده ها و مقادیر تحویلی‬ ‫و برگشتی صنایع همجوار در راستای تحقق ارمان‬ ‫ایجاد انگی��زه بن��گاه اقتصادی و رعای��ت الزامات‬ ‫قانونی‪.‬‬ ‫‹ ‹ تقدیم ‪ ۱۵‬شهید در دوران دفاع مقدس‬ ‫در ط��ول دوران دف��اع مقدس و در س��ال های‬ ‫مقاومت و دفاع از حریم مقدس کشورمان‪ ۱۵ ،‬نفر‬ ‫از همکاران شرکت پاالیش نفت اصفهان به درجه‬ ‫رفیع شهادت نائل شدند‪.‬‬ ‫شرکت تقطیران کاشان‬ ‫تجهیزات ثابت و فرایندی‬ ‫تلفن تماس‪۰۲۱۸۸۹۶۵۹۶۴ :‬‬ ‫وب سایت‪www.Taghtiran.com :‬‬ ‫ایمیل‪info@taghtiran.ir :‬‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ولیعصر‪ -‬ابتدای سید جمال الدین اسد ابادی‪ -‬خیابان دوم‪ -‬پالک سوم ‪ -‬واحد پنجم‬ ‫ادرس کارخانه‪ :‬کیلومتر‪ 44‬جاده کاشان‪ -‬دلیجان‬

آخرین شماره های ویژه نامه ویژه نامه صمت

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

شماره : 6
تاریخ : 1398/04/15
ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

شماره : 5
تاریخ : 1398/04/10
ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

شماره : 4
تاریخ : 1398/03/19
ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/03/01
ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

ویژه نامه ویژه نامه صمت 1

شماره : 1
تاریخ : 1398/02/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!