ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 1 - مگ لند
0

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 1

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 1

ویژه نامه ویژه نامه صمت شماره 1

‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫فاینکس‪ ،‬بزرگترین رویداد مالی کشور‬ ‫رونمایی از فین استارز پالس‬ ‫در حاشیه فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ش�رکتفوالد هرمزگان‬ ‫پیشرفته ترین کارخانه فوالدی کشور‬ ‫افزایش رضایت مندی سهامداران‬ ‫تهیه و ارسال صورت های مالی مبنی بر ‪IFRS‬‬ ‫برنامه ریزی دقیق و هدفمند منابع مالی در راستای تحقق اهداف شرکت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪WWW.HOSCO.IR‬‬ ‫‪INFO@HOSCO.IR‬‬ ‫‪HORMOZGAN.STEEL.COMPANY‬‬ ‫‪@HOMOZGANSTEEL‬‬ ‫عملکرد ایمیدرو تا بهمن ‪:97‬‬ ‫‪ 4600‬شغل مستقیم‪ 2.2 ،‬میلیارد دالر طرح جدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عملکرد تولید س��ال ‪ 97‬به طور کلی در زنجیره‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی روندی صعودی داش��ته‬ ‫اس��ت که در برخی موارد رشد دو رقمی را شاهد‬ ‫بوده ایم‪ .‬از س��وی دیگر نگاهی به امار این بخش‬ ‫نشان می دهد بخش قابل توجهی از توسعه کشور‬ ‫در سال ‪ 97‬مربوط به معدن و صنایع معدنی بوده‬ ‫اس��ت این در حالی است که ارزش صادرات دچار‬ ‫افت نش��ده و تا ماه دهم س��ال ‪ 97‬همچنان سهم‬ ‫بیش از ‪20‬درصدی خود را حفظ کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مدت مورد اش��اره بیش از ‪ 7.5‬میلیارد دالر کاالی‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی ب��ه بازارهای هدف صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با تش�کل ه�ا‪ ،‬شناس�ایی عبور از‬ ‫تحریم‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران در حالی س��ال ‪ 97‬را به پایان برده است که‬ ‫توانسته طرح های متعددی را راه اندازی و اشتغال‬ ‫قابل توجهی ایجاد کند‪ .‬سکان هدایت این سازمان‬ ‫از اواخر اذر ماه در اختیار خداداد غریب پور رییس‬ ‫جدید قرار گرفت که تاکی��د ویژه ای بر همکاری‬ ‫با تش��کل ها‪ ،‬تنوع بخشی در تامین مالی‪ ،‬توسعه‬ ‫اش��تغال و ایفای نقش مس��وولیت اجتماعی و نیز‬ ‫تقویت زیربناه��ا در مناطق معدنی دارد به طوری‬ ‫که می توان اذعان کرد برنامه های جدید ایمیدرو‬ ‫در این راستا اجرایی می شود‪ .‬در نتیجه تالش های‬ ‫این س��ازمان از ابتدای سال تا بهمن ماه ‪14 ،97‬‬ ‫پ��روژه به مدار تولید پیوس��ته و س��ه طرح نیز در‬ ‫بخش زیربناها راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت نزدیک به ‪ 2.2‬میلیارد دالر پروژه‬ ‫در حوزه معدن و صنای��ع معدنی وارد مدار تولید‬ ‫شده است که جملگی با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫بوده اند‪ .‬این میزان طرح تا بهمن ماه امسال سبب‬ ‫ایجاد‪ 4650‬ش��غل در سراسر کش��ور شده است‪.‬‬ ‫همچنین تعدادی طرح نیز اماده افتتاح هس��تند‬ ‫که مهمترین ان ها الومینیوم جاجرم است که به‬ ‫ارقام اش��تغال و سرمایه گذاری ها افزوده خواهند‬ ‫همچنی��ن کمک به ت��داوم تولید و توس��عه در‬ ‫ش��رایط تحری��م از دیگر برنامه ه��ای پیش روی‬ ‫این سازمان اس��ت‪ .‬ایمیدرو به عنوان حلقه واسط‬ ‫شرکت های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫راهکاره��ای کاهش اثرات تحریم را شناس��ایی و‬ ‫عملیاتی می کند‪ .‬از سوی دیگر ایجاد کنسرسیوم‬ ‫های ب��زرگ بخش خصوصی در حوزه اکتش��اف‪،‬‬ ‫ توس��عه معادن‪ ،‬کمک به بومی س��ازی فناوری و‬ ‫نیز دس��تیابی به دانش مورد نیاز شرکت های این‬ ‫بخش از دیگر برنامه هایی اس��ت که توس��ط این‬ ‫س��ازمان عملیاتی ش��ده و پیگیری می شود‪ .‬این‬ ‫سازمان همچنین حمایت از توان داخلی تولید به‬ ‫منظور کاهش اثرات تحریم‪ ،‬ایجاد هم افزایی بین‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی و تبادل نظر و اس��تفاده‬ ‫از نظرات کارشناس��ی تش��کل های تخصصی در‬ ‫سیاس��تگذاری ها را به عنوان دیگ��ر برنامه های‬ ‫خود انجام می دهد‬ ‫‹ ‹توسعه فعالیت های اکتشافی‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران با توجه به رس��الت توس��عه ای خود‪ ،‬برنامه‬ ‫های اکتشافی وس��یعی را به منظور جبران عقب‬ ‫ماندگ��ی تاریخی اکتش��اف در کش��ور اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬اجرای عملیات اکتشافی در قالب پهنه هایی‬ ‫با وسعت ‪ 300‬هزارکیلومتر مربع در مناطق مرزی‬ ‫ش��رق و غرب کش��ور و مناطق محروم به منظور‬ ‫ایجاد اش��تغال در مناطق کمتر توسعه یافته و به‬ ‫کارگیری فناوری های نوین اکتشافی نظیر اجرای‬ ‫عملی��ات ژئوفیزی��ک هوایی برای کش��ف ذخایر‬ ‫پنهان‪ ،‬بخشی از این عملیات است‪.‬‬ ‫استراتژی های اصلی ایمیدرو در راستای اجرای‬ ‫این برنامه مشتمل بر«کشف منابع معدنی متنوع‬ ‫جدید برای توس��عه بخش معدن و افزایش س��هم‬ ‫ان در تولی��د ناخال��ص ملی»‪« ،‬فراهم س��اختن‬ ‫بستر مناس��ب برای جذب سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارجی با تهیه مس��تندات اکتش��افی مطابق با‬ ‫استانداردهای جهانی»‪« ،‬سرمایه گذاری اکتشافی‬ ‫در مناطق محروم و دارای پتانس��یل معدنی برای‬ ‫هدایت منابع‪ ،‬ایجاد توسعه‪ ،‬اشتغال زایی و تامین‬ ‫امنی��ت در ان مناط��ق»‪« ،‬ایج��اد اقتص��اد چند‬ ‫محصولی و گام برداش��تن در مسیر توسعه پایدار‬ ‫و تبدیل معدن به عن��وان یکی از محورهای مهم‬ ‫اقتصاد کش��ور» و «کش��ف فلزات اس��تراتژیک و‬ ‫تامین خوراک مورد نیاز صنایع کشور» است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬اکتش��اف پهن��ه ها در فازهای‬ ‫شناس��ایی و پی جویی در ‪ 25‬اس��تان شامل ‪53‬‬ ‫پهن��ه در بیش از ‪ 300‬هزارکیلومتر مربع در حال‬ ‫اجراس��ت و تاکنون نتایج حاصل از اکتشاف پهنه‬ ‫های مذکور‪ ،‬شناسایی بیش از ‪ 400‬محدوده امید‬ ‫بخش معدنی جدید در کشور است‪.‬‬ ‫با شناس��ایی این تعداد پتانسیل جدید معدنی‪،‬‬ ‫بالفاصل��ه فعالیت ها برای اخذ پروانه اکتش��اف و‬ ‫اج��رای فازه��ای عموم��ی و تفصیلی ب��ه موازات‬ ‫فعالی��ت ه��ای اکتش��افی پهنه ها اغ��از و پس از‬ ‫دریاف��ت تع��دادی از پروان��ه ها‪ ،‬در ح��ال حاضر‬ ‫در این مدت نزدیک‬ ‫به ‪ 2.2‬میلیارد دالر‬ ‫پروژه در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی وارد‬ ‫مدار تولید شده‬ ‫است که تمام انها‬ ‫با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی بوده اند‬ ‫‪ 74‬پروژه اکتش��افی در فازهای اکتشاف عمومی‪،‬‬ ‫تفصیل��ی و تکمیلی در مناطق مختلف کش��ور بر‬ ‫روی مواد معدنی مختلف نظیر اهن‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫پل��ی متال‪ ،‬ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬س��رب و روی‪،‬‬ ‫کرومیت‪ ،‬تیتان‪ ،‬نیکل‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬باریت‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫بوکسیت و ش��ورابه ها ( پتاس ‪ ،‬منیزیم ‪ ،‬لیتیم و‬ ‫‪ )...‬در دست اجراست و در سال اینده نیز پیگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج اکتشاف‬ ‫در بخش اکتش��افات تکمیلی‪ ،‬در حال حاضر در‬ ‫مع��ادن دارای پروانه بهره ب��رداری‪ ،‬عملیات‬ ‫همه‬ ‫ِ‬ ‫اکتشاف تکمیلی در دست اجرا است و ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬در این حوزه‪ ،‬نتایج بس��یار امیدوارکننده و‬ ‫مناسبی حاصل شده است‪ .‬تنها در پروژه اکتشاف‬ ‫تکمیلی طالی زرش��وران ‪ 50‬درصد به ذخایر این‬ ‫معدن اضافه ش��ده اس��ت و در اکتشاف بوکسیت‪،‬‬ ‫ذخایر قطعی بوکسیت کشور از ‪ 14‬میلیون تن به‬ ‫‪ 35‬میلیون تن افزایش یافته اس��ت‪ .‬افزون بر این‪،‬‬ ‫برنامه های اکتش��افی اتی ایمیدرو شامل ‪ 4‬بخش‬ ‫ش��امل «تهیه و پیاده سازی بانک اطالعاتی مکان‬ ‫محور ‪ GIS‬برای حفظ داده ها»‪« ،‬اکتشاف ذخایر‬ ‫پنه��ان و عمیق با اس��تفاده از روش های نوین»‪،‬‬ ‫«اکتشاف و فراوری عناصر کمیاب و نادر خاکی با‬ ‫تکنولوژی های ویژه» و نیز «جلب مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در فعالیت های اکتشافی» است‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک و متوسط‬ ‫از س��وی دیگر ایمیدرو در فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ب��ا وزارت صنع��ت معدن و‬ ‫تج��ارت هم��کاری نزدیک��ی دارد‪ .‬در ای��ن طرح‬ ‫ایمیدور و ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی در‬ ‫جهت س��اماندهی و فعال کردن معادن این بخش‬ ‫اقداماتی انجام داده اند‪ .‬در این مس��یر تفاهمنامه‬ ‫با شرکت های بزرگ منعقد شده است‪ .‬همچنین‬ ‫اجرای برنام��ه های اموزش و پژوهش و توس��عه‬ ‫زیرساخت ها از طریق شناسایی معادن کوچک و‬ ‫متوسط و اتصال ان ها به بازارهای مصرف با هدف‬ ‫تولید پایدار از دیگر اقداماتی است که در این طرح‬ ‫اجرایی و پیگیری می شوند‪.‬‬ w w w. d a l i r a n p a r s . i r ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮرس‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤــﻪ‬ ‫اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه‬ ‫)‪(MVNO‬‬ ‫شرکت برسا ساخت‬ ‫ارایه‬ ‫شرکت طراحان‬ ‫سیستم پایدار‬ ‫شرکت سپنج‬ ‫سازه اسا‬ ‫شرکت گروه‬ ‫تجارت اطالعات‬ ‫(‪)ITG‬‬ ‫شرکت گروه‬ ‫طراحان نمایشگاهی‬ ‫سرو پارس‬ ‫شرکت تجارت‬ ‫اطالعات نماد کوشا‬ ‫کیش‬ ‫ساین سازه‬ ‫هشتاد و چهار‬ ‫شرکت نما‬ ‫سازان صنایع‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫شرکت طرح‬ ‫مهرسان اریا‬ ‫شرکت اروین رسانه‬ ‫شرکت بین‬ ‫اللمللی بازرگانی‬ ‫توان مدار‬ ‫شرکت کارا طرح‬ ‫بدیع‬ ‫شرکت شیوه‬ ‫نوین بنیان‬ ‫شرکت ایساتیس‬ ‫سازه ایرانیان‬ ‫شرکت طراحان‬ ‫ارم سازه اسپادان‬ ‫شرکت ارمان ساز‬ ‫نما‬ ‫شرکت امون‬ ‫معماری و طراحی‬ ‫داخلی‬ ‫شرکت افرنگ‬ ‫ارا کوشا‬ ‫شرکت فرا راه پویان‬ ‫نوای نور‬ ‫شرکت پارسان‬ ‫راهکارهای‬ ‫توسعه تجارت‬ ‫شرکت تندیس‬ ‫سازه اروین‬ ‫شرکت سورنا‬ ‫ویژن سازه‬ ‫(ساروین)‬ ‫شرکت موسسه‬ ‫فرهنگی هنری باران‬ ‫هنر‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫نقش جهان‬ ‫سلطانی‬ ‫شرکت نمانگر‬ ‫بین الملل‬ ‫شرکت میالد‬ ‫پرتو پارسیان‬ ‫شرکت خدمات‬ ‫نمایشگاهی نوین‬ ‫ارتباط پیوند‬ ‫شرکت طرح‬ ‫اشنا سازه‬ ‫گستر‬ ‫شرکت کلبه‬ ‫طراحان تندیس‬ ‫شرکت معماریک‬ ‫ابنیه پاسارگاد‬ ‫شرکت نما سازان‬ ‫نوین چکاد‬ ‫شرکت پیشرو‬ ‫مبتکران چیستا‬ ‫شرکت چاپ و‬ ‫نشر هودیس‬ ‫پارس‬ ‫شرکت نقش‬ ‫نویسا‬ ‫شرکت پارس سرمد‬ ‫سازه افرا‬ ‫شرکت مکعب‬ ‫ابی‬ ‫شرکت‬ ‫راهبردهای نوین‬ ‫افنداک‬ ‫شرکت ترسیم‬ ‫ارای معاصر‬ ‫(ترام)‬ ‫شرکت سامع پاد‬ ‫نوین‬ ‫شرکت نگاه سبز‬ ‫اگرین‬ ‫شرکت گنجینه‬ ‫هنر ایرانیان‬ ‫شرکت سامان‬ ‫هنر پرگار‬ ‫شرکت ایده نو ستاره‬ ‫اریا‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسین‬ ‫مشاور بازتاب‬ ‫طراحی اترینا‬ ‫(بارلی دکور)‬ ‫شرکت خانه ایده‬ ‫شرکت شبکه‬ ‫ازود (پرمون‬ ‫گسترش همایش‬ ‫طرح)‬ ‫شرکت‬ ‫پارسیان‬ ‫سروش خط‬ ‫خطی‬ ‫شرکت کار هنر‬ ‫اندیشه طرح ارا‬ ‫شرکت بین‬ ‫المللی بازرگانی‬ ‫شرکت دیبا موی‬ ‫شرکت طراحان نگین‬ ‫تجارت‬ ‫افرا‬ ‫امیتیس‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫میالد نور‬ ‫شرکت شیوه کار‬ ‫نیک‬ ‫شرکت میالد مبتکر‬ ‫شرق‬ ‫شرکت خانه‬ ‫معماران کاکتوس‬ ‫شرکت وندا سازه‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت گروه‬ ‫طراح هنر وندا‬ ‫شرکت گروه‬ ‫وینا اریا‬ ‫شرکت بین‬ ‫المللی توسعه‬ ‫تجارت نوای‬ ‫چکامه‬ ‫شرکت رای‬ ‫مندان ایده های‬ ‫امروز (رایا)‬ ‫شرکت ابنوس‬ ‫سیستم‬ ‫شرکت وارنا‬ ‫طراحان اساک‬ ‫شرکت طراحان و شرکت طراحان‬ ‫ایده پردازان سکو پارسه گفتار‬ ‫نیکا‬ ‫نوین‬ ‫شرکت سهالن‬ ‫نما‬ ‫شرکت خدمات‬ ‫بین المللی‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫غرفه‬ ‫شرکت جلوه‬ ‫ویژه طرح و بنا‬ ‫شرکت ارشیت‬ ‫سازه کارا‬ ‫شرکت سهل سازان‬ ‫پارس‬ ‫شرکت اریا طرح‬ ‫اراد ارمه‬ ‫شرکت ایده‬ ‫پردازان مهر‬ ‫اسا‬ ‫شرکت طراحان‬ ‫سامان هنر‬ ‫واقعی‬ ‫شرکت افرا ایده‬ ‫رایمون‬ ‫شرکت فضا‬ ‫سازان خالق‬ ‫بامیک‬ ‫شرکت ره اورد‬ ‫توسعه دانش‬ ‫یامداد‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫نمایشگاهی هم اوا‬ ‫تجهیز‬ ‫شرکت ایستا پایا‬ ‫گستر ارا نو‬ ‫شرکت رایکا‬ ‫سازان اوج‬ ‫شرکت دژ‬ ‫کاویان ویرا پاژ‬ ‫شرکت دیماح‬ ‫شرکت گروه‬ ‫طراحان کارن‬ ‫نقش هونام‬ ‫شرکت پارس‬ ‫ستاره هامون‬ ‫شرکت انیل‬ ‫طرح ارا‬ ‫شرکت اکتیران‬ ‫شرکت فضای‬ ‫برتر ارکا‬ ‫شرکت صنعت‬ ‫و عمران‬ ‫وحدت سنا‬ ‫شرکت مهراز‬ ‫طرح ارنیکا‬ ‫ارشیت‬ ‫شرکت دارکوب‬ ‫طالیی داریس‬ ‫شرکت فناوران‬ ‫ایرسا پارسیان‬ ‫شرکت طراح‬ ‫سازه ار سطو‬ ‫شرکت کیان‬ ‫نقش طرح بلیغ‬ ‫کانون تبلیغاتی هنر‬ ‫نوین پایتخت‬ ‫شرکت فضا کاران‬ ‫وطن‬ ‫کانون ایران‬ ‫نوین کیش‬ ‫شرکت طرح‬ ‫و ایده دروازه‬ ‫ملل‬ ‫شرکت توسعه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫اژنگ طرح‬ ‫رادیس‬ ‫شرکت ابان‬ ‫سازه پاکان‬ ‫سپهر‬ ‫شرکت ترسیم‬ ‫نقشینه الونک‬ ‫شرکت ارمان‬ ‫ترسیم توسکا‬ ‫شرکت هیرا‬ ‫طرح اریا‬ ‫شرکت سازه ژرف‬ ‫هیراد‬ ‫شرکت اوای سبز‬ ‫اروید پاژ‬ ‫شرکت ایده مهر‬ ‫کارکیا‬ ‫شرکت هنر‬ ‫طرح کهن‬ ‫شرکت سیما‬ ‫پیش ساخته‬ ‫شرکت سهالن نماد‬ ‫شرکت فرداد‬ ‫سیال چهار‬ ‫فصل‬ ‫شرکت ارمان‬ ‫اطلس در(اشل‬ ‫سازان)‬ ‫شرکت رایکا نوین‬ ‫پرداز اروند‬ ‫شرکت ارتمن‬ ‫دکاموند سازه‬ ‫شرکت پیشگامان‬ ‫توسعه کسری‬ ‫شرکت کابین‬ ‫صنعت هونام‬ ‫شرکت‬ ‫رویاافرین‬ ‫گستر سازه‬ ‫شرکت گروه‬ ‫مهندسین ارایه‬ ‫طرح شاتوت‬ ‫شرکت بلوط‬ ‫ارمانی‬ ‫شرکت طرح و‬ ‫ساخت مان ساز‬ ‫شرکت مبین‬ ‫تدبیر دایا‬ ‫شرکت ایده پردازان‬ ‫پایتخت نما نام‬ ‫سازان‬ ‫شرکت بومسازان‬ ‫مسیرگستر‬ ‫شرکت ارنا‬ ‫طراحان تیوا‬ ‫پرداز‬ ‫شرکت پیشرو‬ ‫کبیرسازان‬ ‫کارسان‬ ‫شرکت خدماتی‬ ‫الماس درخشان‬ ‫پارس‬ ‫شرکت برنامه ریزی‬ ‫و نمایشگاهی بانیان‬ ‫امید‬ ‫شرکت اپادانا فرادید‬ ‫شرکت مهندسی‬ ‫شرکت مدرن‬ ‫توسعه پایا‬ ‫سازان مهر فردا‬ ‫ترند(رایکانس)‬ ‫شرکت هنر‬ ‫هشتم‬ ‫شرکت ایده طراحان‬ ‫شبکه هنر سبالن‬ ‫کندو‬ ‫شرکت لوتوس سازه اردوان‬ ‫شناسنامه‬ ‫فهرست‬ ‫بانک ها در کنار واحدهای تولیدی باشند��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫فاینکس‪ ،‬بزرگترین رویداد مالی کشور ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪18‬‬ ‫هماهنگی بانک های خصوصی و دولتی برای اغاز نگاهی نو�����������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬ ‫اینده ای روشن در انتظار صنعت بیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪21‬‬ ‫حضور بیش از ‪ 313‬شرکت جهانی در فاینکس ‪22�����������������������������������������������������������������������������������������2019‬‬ ‫رونمایی از فین استارز پالس در حاشیه فاینکس ‪23���������������������������������������������������������������������������������������2019‬‬ ‫رکورد جدید بورس کاال در سال ‪24��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97‬‬ ‫فاینکس ‪ 2019‬محلی برای محک بازار مالی ایران �����������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫تشکر امام جمعه اق قال از بیمه سینا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪27‬‬ ‫خسارت سیل به بازار بیمه رسید �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪28‬‬ ‫نمایشگاه فاینکس شاه کلید اجرای سیاست هدایت سرمایه است������������������������������������������������������������������������‪29‬‬ ‫فاینکس ‪ ،2019‬پلی برای تبادل نظر �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪30‬‬ ‫فرهنگ سازی بازار سرمایه نقش اصلی فاینکس�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪31‬‬ ‫شفافیت نرخ کاال وظیفه اصلی بورس �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪32‬‬ ‫اتصال بورس ایران به بازارهای بین المللی ارزوست ����������������������������������������������������������������������������������������������‪33‬‬ ‫بورس در مدیریت تحریم ها به معدن کمک کرد����������������������������������������������������������������������������������������������������‪34‬‬ ‫تغییر پایه پول به داد اقتصاد کشور نمی رسد! ������������������������������������������������������������������������������������������������������‪36‬‬ ‫فاینکس فرصتی برای عرضه جهانی ابزارهای مالی اسالمی ������������������������������������������������������������������������������‪37‬‬ ‫استمرار امدادرسانی به مناطق سیل زده استان اولویت اصلی ماست ����������������������������������������������������������������‪38‬‬ ‫تامین اقالم ضروری سیل زدگان در کوتاه ترین زمان ��������������������������������������������������������������������������������������������‪39‬‬ ‫دو دهه با یک رویداد دست به نقد �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪40‬‬ ‫مروری بر فعالیت سرمایه گذاری شرکت مدبران اقتصاد����������������������������������������������������������������������������������������‪44‬‬ ‫درخشش به سبک شرکت کارگزاری دلیران پارس�����������������������������������������������������������������������������������������������‪45‬‬ ‫بازدهی ‪ 120‬درصدی سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال ‪50��������������������������������������������������������1397‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب در یک نگاه ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪52‬‬ ‫سرمایه گذاری بورسی در بخش کشاورزی عاملی برای موفقیت �������������������������������������������������������������������������‪54‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر ویژه نامه ها‪ :‬میالد محمدی‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫همکاران‪ :‬محبوبه قرمزچشمه و الهه بهرام‬ ‫ویراستار‪ :‬شاپور پشابادی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫بازرگانی‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‪ ،‬بهروز راعی‪ ،‬علی‬ ‫امیرتیموری‪ ،‬بهزاد ساسان پور و امیرحسین حبیبی‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫تلفن مرکزی اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس مرکزی اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی‪1586733811 :‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه نامه ها‪mag@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫بانک ها در کنار‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫باشند‬ ‫‪16‬‬ ‫رضا رحمانی ‪ -‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نقدینگی واحد تولیدی مانند اب برای مزرعه‬ ‫اس��ت که این موضوع در اولویت های دولت قرار‬ ‫گرفته و در جلس��ات س��تاد اقتص��اد مقاومتی‬ ‫درباره ان تصمیم گیری شده است‪.‬‬ ‫در همین ارتب��اط‪ ،‬رئیس جمه��وری به بانک‬ ‫مرکزی دستور دادند سیستم بانکی‪ ،‬سرمایه در‬ ‫گ��ردش الزم برای حفظ وض��ع موجود تولید را‬ ‫تامین کند و ما نیز به عنوان متولی بخش صنعت‬ ‫پیگیر خواهیم بود‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ا پیگیری انجام ش��ده بان��ک مرکزی‬ ‫موافق��ت کرده ک��ه صنعتگران در س��ال ‪ ۹۸‬به‬ ‫هر میزان صادرت داش��ته باشند و در چارچوب‬ ‫دس��تورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫کشور‪ ،‬به جای انتقال ارز به کشور می توانند مواد‬ ‫اولیه و واسطه ای بخش تولید را وارد کنند‪.‬‬ ‫سیس��تم کار باید به گونه ای باش��د که نه فقط‬ ‫معاونان که بدنه وزارتخانه برای توسعه صادرات‬ ‫و تولید فعالیت کند‪ .‬در این رابطه با ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همس��ایه در تعامل مستقیم هس��تیم که برای‬ ‫توسعه صادرات به این کشورها باید برنامه و عزم‬ ‫جدی داش��ته باشیم و اولویت هم برای صادرات‬ ‫باید به این کشورها باشد‪.‬‬ ‫با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هیچ واحد‬ ‫تولی��دی نباید به دلیل بدهی به بانک و یا چک‬ ‫برگشتی تعطیل ش��ود اگر بدهی ان حاد باشد‬ ‫بای��د مدیری��ت ان تغییر یابد ن��ه اینکه تعطیل‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین نقش صنعت بانک��داری در این‬ ‫زمینه بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫اهمی��ت تامین مال��ی پروژه ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعت��ی را نباید فراموش کرد‪ .‬گرچه این بخش‬ ‫به طور مس��تقیم به وزارت صنعت مرتبط نیست‬ ‫ام��ا باید موض��وع را از طریق ارتباط با بانک ها و‬ ‫بان��ک مرکزی پیگیری کنیم و از هیچ تالش��ی‬ ‫دریغ نمی کنیم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب شعار امسال را رونق تولید‬ ‫گذاش��ته اند و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫جد این موضوع را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫نظ��ام ب��ا حف��ظ تولی��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ر‬ ‫تحریم کنندگان پیروز شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬را نیز با توجه به ش��رایط تحریم و‬ ‫وضعیت فعلی پی��ش می بریم و دولت و مجلس‬ ‫را ه��م باید برای اج��رای برنامه های خود همراه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪17‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در گفت وگوی صمت با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد‪:‬‬ ‫فاینکس‪ ،‬بزرگترین‬ ‫رویداد مالی کشور‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪ :‬افزایش ارتباطات را می توان از ویژگی های موثر نمایشگا ه بین المللی‬ ‫بانک‪ ،‬بورس و بیمه دانس�ت‪ .‬فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬تحولی اس�ت که مخاطبان خود را پیدا کرده و هر سال هم با‬ ‫قوت هر چه بیشتر دنبال می شود‪ .‬نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه تهران ‪ ۱۲‬سال پیاپی است که‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهشت ‪۹۸‬در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود‪ .‬صاحبان شرکت های بیمه‪،‬‬ ‫ش�رکت های بورس‪ ،‬صاحبان سرمایه از جمله مهم ترین ش�رکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه هستند‪.‬‬ ‫دکت��ر ش��اپور محم��دی در گف��ت و گ��و با‬ ‫صمت اظهار داش��ت‪ :‬ما هرس��ال فاینکس را به‬ ‫عن��وان رویداد مهمی که در بازار س��رمایه نقش‬ ‫اساسی و بس��یار مهمی دارد برگزار می کنیم و‬ ‫امس��ال هم این موضوع به عنوان شیوه ای برای‬ ‫اموزش غیرمس��تقیم و انتقال مطالبی که برای‬ ‫س��رمایه گذاران حائز اهمیت است دنبال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خرید و فروش سهام با ریسک پایین‬ ‫ ‬ ‫‹‹‬ ‫افزایش ارتباطات را می توان از ویژگی های موثر‬ ‫نمایشگا ه بین المللی بانک‪ ،‬بورس و بیمه دانست‪.‬‬ ‫فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬تحولی است که مخاطبان خود‬ ‫را پیدا کرده و هر سال هم با قوت هر چه بیشتر‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینکس حلقه اتصال س�ه بازار مهم مالی‬ ‫کشور‬ ‫‪18‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬که‬ ‫بزرگتری��ن رویداد مالی کش��ور هم به حس��اب‬ ‫می اید می تواند س��واد س��رمایه گذاری در بازار‬ ‫س��رمایه را افزایش دهد‪ .‬در این حالت مردم به‬ ‫این س��طح از دانش می رسند که خرید و فروش‬ ‫س��هام را با ریس��ک پایین تری انجام دهند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی فرصتی ب��رای نمایش و‬ ‫معرفی اخرین دستاوردهای شرکت ها و نهادهای‬ ‫مالی اس��ت تا مخاطب و مشتری خود را از این‬ ‫طریق جذب کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد‪:‬‬ ‫فاینک��س می توان��د حلقه اتصال س��ه بازار مهم‬ ‫مالی کش��ور باش��د که منجر به تولید ابزارهای‬ ‫جدید برای اقتصاد و رونق تولید شود‪ .‬همچنین‬ ‫ابزارهای مشترک و محصوالت مالی که این سه‬ ‫ب��ازار ارائ��ه می کنند قطعا برای فرهنگ س��ازی‬ ‫کمک کننده خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دستوری‪ ،‬مهمترین چالش‬ ‫جدی سازمان بورس‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترین‬ ‫چالش جدی سازمان بورس طی ‪ ۳۰‬ماه گذشته‬ ‫را قیمت گذاری دس��توری عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه رس��الت نه��اد ناظر حمایت از‬ ‫حقوق س��هامداران و ایجاد بازاری ش��فاف برای‬ ‫سرمایه گذاری است سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫اعتراض خود را نس��بت به این تصمیم منعکس‬ ‫ک��رد‪ .‬خوش��بختانه با تدبیر مناس��ب از س��وی‬ ‫رییس جمه��ور‪ ،‬معاون اول رییس جمهور و وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬س��قف قیمت ها در بورس کاال برداشته‬ ‫شد و مشکالتی که در این زمینه وجود داشت تا‬ ‫حد زیادی حل و فصل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اث�ر کمرنگ تحریم ه�ای امریکا بر بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به اقدامات ارزنده صندوق‬ ‫تثبیت بازار س��رمایه و س��طح باالی هوشیاری‬ ‫س��هامداران‪ ،‬اثار این تح��والت جهانی بر بورس‬ ‫بس��یار محدود بود‪ .‬همچنین‪ ،‬اعمال تحریم های‬ ‫یک جانبه از س��وی امریکا نیز اث��ار کمرنگی بر‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫روند بازار س��رمایه داشت و نتوانست مسیر کلی‬ ‫بازار سرمایه را منحرف کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که پیش از ای��ن ‪ ۳۰‬ماه در‬ ‫ب��ازار وجود داش��ت بحث توق��ف طوالنی مدت‬ ‫نماده��ای بورس��ی بود ک��ه این موض��وع نیز با‬ ‫اصالح دس��تور العمل توقف و بازگش��ایی نمادها‬ ‫حل و فصل ش��د‪ .‬همچنین موضوع میزان اعتبار‬ ‫کارگزاری ه��ا از مواردی بود که طی س��ال های‬ ‫گذشته نسبت به ان غفلت شده بود که با تالش‬ ‫حوزه نظارت بر نهادهای مالی‪ ،‬حوزه بازار و حوزه‬ ‫مدیریت فناوری اطالعات سازمان بورس و کانون‬ ‫کارگزاران این مورد نیز حل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سامانه معامالت‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬توس��عه‬ ‫س��امانه معامالت را یکی از مهمترین برنامه های‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان بورس در تالش اس��ت ب��ا همکاری و‬ ‫همی��اری دانش��گاه ها و ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه ‪ IT‬و ‪ ICT‬یک سامانه معامالت سهام و‬ ‫مشتقه عمومی را در کشور به وجود اورد‪ .‬اجرای‬ ‫چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار می رود‬ ‫و ش��اید الزم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود‬ ‫تا به صورت عملیاتی ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختار هیئت های پذیرش‬ ‫عضو ش��ورای عالی ب��ورس در ادام��ه‪ ،‬اصالح‬ ‫ساختار هیئت های پذیرش را یکی از اهداف مهم‬ ‫بورسی عنوان کرد و گفت‪ :‬موضوع نظارت جامع‬ ‫ب��ر فعالیت کارگزاری ها از اهداف مهم س��ازمان‬ ‫بورس به ش��مار می رود که ای��ن موضوع نیز در‬ ‫حال پیگیری است‪ .‬تمام فعالیت های کارگزاری ها‬ ‫در خص��وص خری��د و فروش��ی که در س��امانه‬ ‫معامالت انجام می دهند روزانه توس��ط ناظران و‬ ‫ب��ه صورت لحظه ای رصد می ش��ود‪ .‬با این وجود‬ ‫یک��ی از مش��کالتی‬ ‫که پی��ش از این ‪۳۰‬‬ ‫م��اه در ب��ازار وجود‬ ‫داش��ت بحث توقف‬ ‫طوالنی مدت نمادهای‬ ‫بورس��ی ب��ود که این‬ ‫موض��وع نیز با اصالح‬ ‫دستور العمل توقف و‬ ‫بازگشایی نمادها حل‬ ‫و فصل شد‬ ‫در خص��وص ثبت و ضبط حس��ابداری‪ ،‬فعالیت‬ ‫اداری کارگزاری ها‪ ،‬ش��رکت های سرمایه گذاری‬ ‫و صندوق ها نیاز ب��ه نظارت قوی داریم تا پایش‬ ‫دقیقتری صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت های قابل توجه دولت از بازار‬ ‫دکتر ش��اپور محمدی به حمایت های دولت از‬ ‫بازار س��رمایه طی این مدت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت حمایت های قابل توجهی از بازار س��رمایه‬ ‫داش��ت و یکی از بهترین پش��تیبانی ها از سوی‬ ‫سران س��ه قوه و در س��تاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫انجام شد‪ .‬مقرر ش��د مالیات نقل و انتقال سهام‬ ‫و ح��ق تق��دم از نیم درصد به ی��ک دهم درصد‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن س��تادهماهنگی‬ ‫اقتصادی مص��وب کرد افزایش س��رمایه ای که‬ ‫از محل سود تقسیم نش��ده شرکت های بورسی‬ ‫انجام می گیرد معاف از مالیات می ش��ود که این‬ ‫موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬یکی از مهم ترین تفاوت های‬ ‫این دوره از نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه حضور‬ ‫انجم��ن بین الملل��ی روابط عمومی اس��ت‪ .‬این‬ ‫حض��ور‪ ،‬زمینه ایجاد رخداده��ای مهمی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬انجمن بین المللی رواب��ط عمومی ‪IPRA‬‬ ‫و ش��رکت ‪ ARJAN CAPITAL‬ب��ه تهران‬ ‫می ایند تا در نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه س��ه کارگاه اموزشی در حوزه های بورس‬ ‫برگزار کنن��د‪ .‬حضور اس��تارتاپ ها در دوره های‬ ‫پیش به عنوان یک��ی از تازه ترین وقایع فناورانه‬ ‫محس��وب می ش��د و در این دوره در قالب بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬ش��رکت حضور خواهن��د یافت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا یک فین تک بانکی و شرکت دانش بنیان‬ ‫بانکی نیز دعوت حضور در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه را پذیرفته اس��ت تا به این‬ ‫ترتی��ب ایران از تجربه اروپایی ها برای تاس��یس‬ ‫شرکت های دانش بنیان بانکی هم بهره مند شود‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫هماهنگی بانک های خصوصی و دولتی‬ ‫برای اغاز نگاهی نو‬ ‫عبدالناصر همتی‪ -‬رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫همانطور که دیروز در مورد سیس��تم بانکی تاکید‬ ‫کردم موض��وع کمک ه��ا و اقدام��ات دولت برای‬ ‫جبران بخش��ی از خس��ارت های وارده به اموال و‬ ‫دارایی ه��ا و فعالیت ه��ای اقتصادی م��ردم مطرح‬ ‫و مقرر ش��د‪ .‬عالوه بر کمک ه��ای بالعوض دولت‪،‬‬ ‫جهت تعمی��رات و احداث واحدهای اس��یب دیده‬ ‫ش��هری و روس��تایی در جریان س��یل اخیر و نیز‬ ‫بازس��ازی و احیای اراضی کش��اورزی و واحدهای‬ ‫تولیدی زیربخش های کش��اورزی‪ ،‬وام و تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تسهیالتی که برای احیای بخش اسیب دیده در‬ ‫نظر گرفته ش��ده به بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد شده اس��ت و مابه التفاوت نرخ تسهیالت تا‬ ‫ن��رخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار توس��ط دولت‬ ‫تقبل و پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اطالعی��ه مش��ترک منتش��ره از جانب ش��ورای‬ ‫هماهنگی بانک های دولت��ی و خصوصی مبنی بر‬ ‫امادگی بانک ها در همراهی با سیاست های دولت‬ ‫و بانک مرکزی قابل تقدیر است و امیدوارم هرچه‬ ‫سریع تر اغاز شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۶‬س��ال پی��ش دنب��ال تاس��یس صن��دوق‬ ‫بیم��ه همگانی حوادث طبیعی ب��ودم‪ .‬در دور اول‬ ‫مس��ولیتم در بیم��ه مرکزی در س��ال ‪ ۸۲‬موضوع‬ ‫تشکیل صندوق را به صورت الیحه به دولت وقت‬ ‫ارائه کردیم الیحه از ان س��ال در رفت و برگشت‬ ‫بی��ن بیمه‪ ،‬دولت و مجلس بود و تالش مس��والن‬ ‫وق��ت بعد از م��ن در بیمه مرکزی ه��م به نتیجه‬ ‫نهایی نرسید‪.‬‬ ‫نهایتاً در دوره دوم مسولیت من در بیمه مرکزی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬به تصویب مجلس رسید اما به خاطر‬ ‫ابهاماتی که ش��ورای محترم نگهب��ان در مورد بار‬ ‫مال��ی ان مطرح ک��رد به دولت اعاده ش��د و …‬ ‫اینک با مباحث انجام شده در جلسه امروز شورای‬ ‫هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر‬ ‫محترم اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ‪ ۱۶‬س��ال و با‬ ‫توجه به حادثه خیز بودن کش��ورمان‪ ،‬این صندوق‬ ‫تاسیس و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای‬ ‫خدمت رسانی به مردم شروع خواهد کرد‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫اینده ای روشن در انتظار صنعت بیمه‬ ‫غالمحس�ین س�لیمانی‪ -‬رئیس بیمه مرکزی‬ ‫ای�ران‪ :‬رئیس جمه��وری بارها این��ده صنعت بیمه‬ ‫را با تحول بیش��تر و رشد محس��وس مطرح کرده و‬ ‫در این راس��تا بیمه مرکزی هم اولوی��ت برنامه های‬ ‫اجرای��ی خود را بر مبنای پ��رورش بیمه ای قدرتمند‬ ‫با پوش��ش دهی کامل گذاشته است تا به این واسطه‬ ‫هزینه های مردم را کاهش یابد‪.‬‬ ‫گس��ترش چتر حمایتی و ش��فافیت رقابت یکی از‬ ‫فراینده��ای تقویت صنعت بیمه اس��ت که الزمه ان‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه اس��ت اما متاسفانه ضریب‬ ‫نفوذ بیمه کشور ما حدود ‪ ۲.۳‬درصد براورد می شود‬ ‫در حالی که این فاکتور در کش��ورهای پیش��رفته به‬ ‫نزدیک ‪ ۱۳‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫البت��ه با اینکه تاکنون ضریب نفوذ کش��ور چندان‬ ‫چش��مگیر نب��وده اما در ‪ ۱۰‬س��ال اخی��ر حق بیمه‬ ‫تولیدی ش��رکت های بیمه رش��د قابل توجهی داشته‬ ‫اس��ت‪.‬ضریب خسارت در صنعت بیمه در حدود یک‬ ‫دهه اخیر سیر صعودی داشته و از ‪ ۷۴.۶۵‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬به ‪ ۸۳.۴۵‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬رسیده‬ ‫اس��ت اما با این حال سود سال گذشته صنعت بیمه‬ ‫در مجموع ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫البته یک ش��رکت بیمه بای��د بتواند تا ‪ ۲۰‬الی ‪۳۰‬‬ ‫سال بعد به تعهدات خود بابت بیمه نامه عمل کند و‬ ‫از این رو منابع ان باید در حوزه هایی سرمایه گذاری‬ ‫ش��ود که با توجه به نرخ تورم‪ ،‬بازدهی الزم را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر شرکت های بیمه در برابر بیمه گذاران بدحساب‬ ‫با جدیت بیش��تری عمل کنند و رفتاری حرفه ای در‬ ‫پیش بگیرند می توان به بهبود وضعیت صنعت بیمه‬ ‫بیشتر امیدوار بود‪.‬‬ ‫صنعت بیمه از صدمات افزایش تورم مصون نیست‬ ‫س��لیمانی در خصوص تاثیر ت��ورم بر صنعت بیمه‬ ‫گف��ت‪ :‬قطعا تورم بر بیمه اثر خواهد گذاش��ت و باید‬ ‫هم حق بیمه و هم خسارات پرداختی افزایش یابد اما‬ ‫اینکه خیلی حق بیمه را افزایش دهیم کار مناس��بی‬ ‫نیست‪.‬اگر حق بیمه های دریافتی را در بانک بگذاریم‬ ‫چون رشد نرخ تورم از سپرده بیشتر است ارزش پول‬ ‫پایی��ن می ای��د و فایده ای ندارد؛ ب��ه همین دلیل به‬ ‫دنبال س��رمایه گذاری بیشتر هستیم ولی نه اینکه به‬ ‫بنگاه داری تبدیل بشود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬بسیجیان اقتصاد هستند‬ ‫شرکت هایی که س��هامدارانی امریکایی داشتند یا‬ ‫ارتباطی با انها داش��تند با ش��روع تحریم ها ایران را‬ ‫ترک کردند اما با این حال هنوز حدود ‪ ۱۳‬ش��رکت‬ ‫خارجی معتبر در کشور مشغول فعالیت هستند زیرا‬ ‫ایران از بازارهای جذاب به حساب می اید‪.‬‬ ‫همانط��ور ک��ه در زمان جن��گ تحمیلی‪ ،‬بس��یج‬ ‫ب��ه کمک ارتش و س��پاه ام��ده در دوره کنونی هم‬ ‫باید بس��یج اقتصادی داش��ته باش��یم ک��ه از همین‬ ‫شرکت های خصوصی تشکیل می شوند چراکه بخش‬ ‫خصوص��ی به راحتی می توانند ب��ا تحریم ها مقابله و‬ ‫جن��گ اقتصادی امریکا را به نوعی به شکس��ت علیه‬ ‫خودش تبدیل کنند‪.‬‬ ‫مسئله تحریم ها تا حدودی دستگاه های حاکمیتی‬ ‫را تحت تاثی��ر قرار داده و در این ش��رایط نهادهای‬ ‫مس��تقل باید بی��ش از پیش با نهاده��ای بین المللی‬ ‫ارتباط برق��رار کنند تا عالوه بر تب��ادل تجربیات‪ ،‬با‬ ‫دانش فنی روز دنیا حرکت کنیم‪.‬‬ ‫دولت برای پوش��ش های بیمه اتکایی در زمانی که‬ ‫تحریم ها تصویب ش��ده بود حدود یک میلیارد دالر‬ ‫داده بود که اکنون ما درخواس��ت افزایش ان به ‪١.٢‬‬ ‫میلیارد دالر را به کمیته ویژه تحریم داده ایم‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه در گفت وگو با صمت خبر داد‪:‬‬ ‫حضور بیش از ‪ ۳۱۳‬شرکت جهانی‬ ‫در فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫فالح گفت‪ :‬انجم��ن بین المللی روابط عمومی به‬ ‫درخواس��ت برگزارکنندگان نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه پاس��خ مثب��ت دادند و در این‬ ‫نمایشگاه شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬ازجمله مهم ترین نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس��ت که در حوزه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در اردیبهش��ت ماه برگزار می ش��ود‪ .‬یاس��ر فالح‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اطالع رس��انی و خدمات بورس‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا صمت اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون ‪۳۱۳‬‬ ‫ش��رکت فعال جهانی ت��ا این لحظ��ه در فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ش��رکت کرده اند که در مجموع ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمربع فضای مفید به ش��رکت ها اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینک�س ‪ ۲۰۱۹‬فضایی تعاملی برای فعاالن‬ ‫اکوسیستم استارتاپی‬ ‫مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬عالو ه این ‪ ۳۱۳‬شرکت‪ ،‬استارتاپ ها‬ ‫نیز در این نمایشگاه حضور دارند و در مجموعه ای‬ ‫در قالب فین اس��تارز حضور پیدا می کنند‪ .‬تاکنون‬ ‫در ح��دود ‪ ۵۰‬اس��تارتاپ اع�لام حض��ور کرده اند‬ ‫به محض تکمیل ام��ار‪ ،‬تعداد ش��رکت کننده های‬ ‫استارتاپی را نیز رسانه ای می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فین اس��تارز صاحبان استارتاپ ها‪،‬‬ ‫ش��تاب دهنده ها‪ ،‬فرش��تگان س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫ صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جس��ورانه و فعاالن‬ ‫اکوسیستم استارتاپی کشور فرصت خواهند داشت‬ ‫ت��ا در فضایی تعامل��ی به شبکه س��ازی ‪ ،‬معرفی و‬ ‫فرصت افرینی بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫‪22‬‬ ‫برنامه های��ی اس��ت که م��ا در مجموعه ش��رکت‬ ‫اطالع رس��انی و خدمات بورس و س��ازمان بورس‬ ‫عهده دار هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ه عام�ل مه�م و حائ�ز اهمی�ت مالی در‬ ‫فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه در ادامه گفت‪ :‬از کش��ور های‬ ‫بلغارستان‪ ،‬اتریش‪ ،‬عمان‪ ،‬انگلستان‪ ،‬سوریه‪ ،‬روسیه‬ ‫و المان شرکت ها و سرمایه گذارانی در دوازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه حضور‬ ‫پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور انجمن بین الملل�ی روابط عمومی‬ ‫در نمایشگاه بین المللی‬ ‫فالح ازجمله مهم ترین رخدادهای این نمایشگاه‬ ‫را حضور انجمن بین الملل��ی روابط عمومی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انجم��ن بین المللی روابط عمومی به‬ ‫درخواس��ت برگزارکنندگان نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه پاس��خ مثب��ت داد و در این‬ ‫نمایشگاه شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه بزرگ ترین‬ ‫محفل اقتصادی ایران‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیم��ه‬ ‫بزرگ تری��ن محفل اقتصادی ایران اس��ت که بازار‬ ‫پ��ول‪ ،‬بازار بیم��ه و بازار س��رمایه را به هم متصل‬ ‫می کند و قطعا این نمایش��گاه یک��ی از مهم ترین‬ ‫مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس‬ ‫گفت‪ :‬ازانجاکه سه عامل مهم و حائز اهمیت مالی‬ ‫در فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬حضور دارند طبیعتا هر بخش‬ ‫از اقتصاد کشور که در پی تامین مالی باشد باید از‬ ‫یکی از این مسیرهای سه گانه بانک‪ ،‬بورس و بیمه‬ ‫عبور و ارتباطات ویژه ای با این اضالع برقرار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�ابقه فین ت�ک دانش ام�وزی‪ ،‬مس�ابقه‬ ‫بورس کاپ‬ ‫فالح همچنی��ن عنوان کرد‪ :‬ازجمل��ه مهم ترین‬ ‫رویدادهای فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬برپایی تاالر فرهنگ‪،‬‬ ‫غرفه کودک‪ ،‬مسابقه فین تک دانش اموزی‪ ،‬مسابقه‬ ‫ب��ورس کاپ‪ ،‬برنام��ه انگیزش��ی ‪،ICMTALK‬‬ ‫انعق��اد تفاهمنامه ها‪ ،‬برپای��ی همایش های جانبی‬ ‫و رویداده��ای بین الملل��ی اس��ت‪ .‬همچنین طی‬ ‫روزهای برگزاری نمایشگاه یک بازی در تلفن های‬ ‫هوشمند اجرا می شود تا ضمن ارتقاء سطح دانش‬ ‫بازدیدکنندگان از طریق اهدای جوایز ارزنده انگیزه‬ ‫بیش��تری برای توجه به حوزه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه س��پس به نق��ش مهم این‬ ‫نمایشگاه تخصصی بر فرهنگ سازی در بازار سرمایه‬ ‫اشاره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشگاه توانسته است‬ ‫طی ‪ ۱۱‬دوره برگ��زاری تاثیرات زیادی بر فرهنگ‬ ‫سرمایه گذاری کشور داشته باشد؛ ضمن اینکه این‬ ‫رویداد در راستای شناس��اندن بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی به همدیگر موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی در اخر خاطرنش��ان کرد‪ :‬بزرگ ترین نشست‬ ‫فعاالن اقتصادی در ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬با نمایشگاه‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه ش��روع می شود و ما امیدواریم‬ ‫همچون سالیان گذش��ته مورد استقبال قرار گیرد‬ ‫و مردم‪ ،‬سهامداران‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬سپرده گذاران‬ ‫و بیمه گذاران در فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬حاضر ش��وند تا‬ ‫دس��تاوردهای جدید در حوزه های بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه به انها معرفی شود‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران در گفت وگو با صمت‪:‬‬ ‫رونمایی از فین استارز پالس‬ ‫در حاشیه فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫مدیرعام�ل فرابورس ایران گف�ت‪ :‬فرابورس‬ ‫ایران با هدف شناسایی و معرفی نواوری ها در‬ ‫حوزه‏فناوری های مالی از فین استارز پالس به‬ ‫عنوان یکی از رویدادهای‏تخصصی فین استارز‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬در حاشیه نمایش�گاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه ( فاینکس ‪ ) ۲۰۱۹‬رونمایی می کند‏‪.‬‬ ‫صمت‪ :‬فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار‬ ‫سرمایه کشور چند سالی است که با چهره جدیدی‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه حضور‬ ‫می یابد‪ .‬این بورس که به تازگی ‪ ۱۰‬س��الگی خود را‬ ‫پش��ت سر گذاشته است طی دو سال متوالی رویداد‬ ‫اس��تارتاپی فین استارز را برای س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫برگ��زار کرده و ان طور که امی��ر هامونی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فرابورس می گوید در س��ال جدید نیز از فین استارز‬ ‫پالس رونمایی خواهد کرد‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬اس��تارت اپ ‬ ‫برای حضور در رویداد نمایشگاهی فین استارز پالس‬ ‫که دوم تا پنجم اردیبهش��ت ماه هم زمان با نمایشگاه‬ ‫بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه ( فاینکس ‪) ۲۰۱۹‬‬ ‫در طبقه همکف س��الن ‪ ۴۱‬برگزار خواهد شد‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران در گفت وگو با صمت در‬ ‫پاسخ به این سوال که فین استارز پالس چه رویدادی‬ ‫است و چه اهدافی را دنبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬فرابورس‬ ‫ایران با هدف شناسایی و معرفی نواوری ها در حوزه‬ ‫‏فناوری های مالی از فین استارز پالس به عنوان یکی‬ ‫از رویدادهای‏تخصصی فین اس��تارز ‪ ۲۰۱۹‬رونمایی‬ ‫می کند‏‪.‬‬ ‫‹ ‹تربیت نیروی متخصص در استارز اکادمی‬ ‫وی با بیان اینکه رویداد نمایش��گاهی فین استارز‬ ‫پالس یکی از حلقه های زنجیره خدمات فین استارز‬ ‫اس��ت که در ان امکان ارتباط کسب وکارهای نوپای‬ ‫فعال در ح��وزه فین تک ب��ا س��رمایه گذاران فراهم‬ ‫خواهد ش��د اف��زود‪ :‬یک��ی از برنامه های اموزش��ی‬ ‫فین استارز پالس «استارز اکادمی» است که با هدف‬ ‫تربیت نیروی متخص��ص در حوزه فین تک و کمک‬ ‫به حل چالش های بازار سرمایه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اپ استارز برنامه ای از فین استارز پالس‬ ‫هامونی«اپ استارز» را نیز دیگر برنام ه فین استارز‬ ‫پ�لاس عن��وان کرد و ادامه داد‪ :‬اپ اس��تارز ش��امل‬ ‫جلس��ات خصوصی ب��رای ارتباط س��رمایه گذاران و‬ ‫س��رمایه حس می ش��د اما امس��ال با ثبت نامی که‬ ‫استارتاپ ها در حوزه های مختلف بازار سرمایه انجام‬ ‫داده اند می توانیم ش��اهد حض��ور پررنگ تر و فعال تر‬ ‫سایر حوزه های مهم در فین استارز پالس باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی از س�وی فعاالن اکوسیس�تم‬ ‫نواوری برای حضور در فین استارز پالس‬ ‫هامون��ی همچنی��ن در خص��وص اس��تارتاپ ها و‬ ‫س��رمایه گذارانی که ام��کان حضور در فین اس��تارز‬ ‫پ�لاس را دارند نیز توضی��ح داد‪ :‬ام��کان ثبت نام و‬ ‫حض��ور در فین اس��تارز پالس برای س��رمایه گذاران‬ ‫س��رمایه پذیران اس��ت که از طریق ان موقعیت های و س��رمایه پذیران در حوزه ه��ای بالک چی��ن‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��ب به س��رمایه گذاران معرفی کرادفاندین��گ‪ ،‬ارزهای دیجیت��ال‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مجامع‬ ‫می ش��ود و در ای��ن برنام��ه مجموعه ه��ای فعال در الکترونی��ک‪ ،‬معامالت الگوریتم��ی‪،‬‏‪،ATO‬‏‪،STO‬‬ ‫اکوسیستم فین تک ما را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫‏‪ ،RegTech‬‏‪ ،InsureTech‬‏‪،ShariaTech‬‬ ‫‏‪ ،Payment‬‏‪ ،Accounting‬‏‪Financial‬‬ ‫‪ ،literacy‬‏‪ ،Financial advisor‬‏‪Robo-‬‬ ‫در س��ال های گذشته‬ ‫‪ ،advisor‬‏‪ ،Cybersecurity‬‏‪Auditing‬‏‪،‬‬ ‫خال یا حضور کمتر برخی‬ ‫‪،MachingEngine‬‬ ‫‪،Trade‬‬ ‫‏‪،Fund‬‬ ‫اس��تارتاپ ها از جمل��ه‬ ‫‪administration‬‏‪،PreTrade ،PostTrade ،‬‬ ‫اس��تارتاپ های ب��ازار‬ ‫‪،EKYC ،frauddetection ،surveillance‬‬ ‫س��رمایه حس می ش��د‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪،Money Management‬‬ ‫اما امس��ال ب��ا ثبت نامی‬ ‫‪International‬‬ ‫‪Money‬‬ ‫‪،Banking‬‬ ‫ک��ه اس��تارتاپ ها در‬ ‫‪ Lending ،Transfer‬و ‪ Wealth Tec‬فراه��م‬ ‫حوزه های مختلف بازار‬ ‫بوده اس��ت و بس��یاری از فعاالن اکوسیستم نواوری‬ ‫س��رمایه انجام داده اند‬ ‫برای حضور در این رویداد اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫می توانیم ش��اهد حضور‬ ‫پررنگ تر و فعال تر سایر‬ ‫حوزه های مه��م در فین‬ ‫استارز پالس باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور پررنگ فع�االن حوزه فین اس�تارز‬ ‫پالس‬ ‫مدیرعام��ل فرابورس ایران با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫فین اس��تارز پالس حوزه ه��ای جدی��دی را معرفی‬ ‫کرده ایم و تنوع بیشتری در استارتاپ هایی که امکان‬ ‫حضور دارند خواهیم داش��ت گفت‪ :‬در فین اس��تارز‬ ‫سال های گذشته بیشتر استارتاپ ها در حوزه مباحث‬ ‫پولی و بیمه ای شرکت داشتند و خال یا حضور کمتر‬ ‫برخ��ی اس��تارتاپ ها از جمل��ه اس��تارتاپ های بازار‬ ‫‹ ‹فین اس�تارز؛ بزرگ تری�ن‬ ‫استارت اپ ها و فعاالن فین تک‬ ‫گردهمای�ی‬ ‫پ برای‬ ‫وی اع�لام ک��رد بی��ش از ‪ ۸۰‬اس��تارت ا ‬ ‫حضور در رویداد نمایش��گاهی فین استارز پالس که‬ ‫دوم تا پنجم اردیبهش��ت ماه هم زمان با دوازدهمین‬ ‫نمایش��گاه فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬در طبقه همکف س��الن‬ ‫‪ ۴۱‬برگزار خواهد ش��د‪ ،‬درخواس��ت داده اند که پس‬ ‫از برگزاری جلس��ات داوری‪ ،‬حداقل ‪ ۵۰‬استارت اپ‬ ‫تاییدیه حضور در فین استارز پالس را کسب خواهند‬ ‫کرد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬رویداد فین استارز به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن گردهمای��ی اس��تارت اپ ها و فع��االن‬ ‫فین ت��ک با هدف رف��ع نیازهای فناوران��ه‏بازارهای‬ ‫مالی کشور‪ ،‬سه دوره پیاپی تحت عناوین فین استارز‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬فین استارز ‪ ۲۰۱۷‬و فین استارز ‪ ۲۰۱۸‬برگزار‬ ‫شده است‏‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در گفت وگو با صمت‪:‬‬ ‫رکورد جدید بورس کاال در سال ‪۹۷‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران گفت‪ :‬سهم شرکت بورس کاالی ایران از ارزش کل معامالت بازار سرمایه‬ ‫در ده ماهه ابتدایی سال ‪ ۴۱ ،۱۳۹۷‬درصد است‪ .‬در خصوص ارزش معامالت فراورده های نفتی‪ ،‬به رکورد جدید‬ ‫دست یافته ایم‪ .‬حامد سلطان نژاد‪ ،‬مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به امار کلی شرکت بورس کاالی‬ ‫ایران به صمت گفت‪ :‬س�هم ش�رکت بورس کاالی ای�ران از ارزش کل معامالت بازار س�رمایه در ده ماهه‬ ‫ابتدایی س�ال ‪ ۴۱ ،۱۳۹۷‬درصد اس�ت‪ .‬همچنی�ن ارزش کل معامالت بورس کاالی ای�ران (در یازده ماهه‬ ‫ابتدایی سال ‪ ) ۱۳۹۷‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۶۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش معامالت بازار مالی‬ ‫وی با بیان اینکه ارزش معامالت بازار مالی (در‬ ‫یازده ماهه ابتدایی س��ال) نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۶۲۶‬درصدی داشته است و به‬ ‫‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال رس��یده است گفت‪ :‬ارزش‬ ‫معامالت ب��ازار فیزیک��ی (در یازده ماهه ابتدایی‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۷‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۷۳‬درصدی داشته و به ‪ ۷۷۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسیده است‪.‬‬ ‫س��لطان نژاد در ارتباط با معامالت قرارداد های‬ ‫مشتقه گفت‪ :‬ارزش معامالت قراردادهای مشتقه‬ ‫(در یازده ماهه ابتدایی س��ال ‪ ) ۱۳۹۷‬نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۴۱‬درصدی داشته‬ ‫به ‪ ۸۱۴‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاورد های بورس در فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪24‬‬ ‫وی مهم تری��ن دس��تاورد های ب��ورس کاالی‬ ‫ای��ران در زمینه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫را این گونه تش��ریح کرد‪ :‬ایجاد کالس اموزش��ی‬ ‫هوش��مند با قابلیت ضبط و ارائه کالس بر بستر‬ ‫اینترنت در محدوده پوش��ش کل کشور‪ ،‬طراحی‬ ‫جدید وب سایت شرکت‪ ،‬اس��تقرار سامانه انتشار‬ ‫اطالعات‪ ،‬بهره برداری از سامانه یکپارچه مدیریت‬ ‫اطالعات (س��یما)‪ ،‬انجام اقدامات امنیتی مطابق‬ ‫دس��تورالعمل مرکز نظارت ب��ر امنیت اطالعات‬ ‫ب��ازار س��رمایه (مکنا)‪ ،‬ارتق��ا س��امانه معامالت‬ ‫اتی به منظ��ور راه اندازی معام�لات اتی زعفران‪،‬‬ ‫پیاده س��ازی س��امانه جدید مدیریت انبار گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی‪ ،‬نصب‪ ،‬راه ان��دازی و بهره برداری‬ ‫از سیستم اول ذخیره ساز بزرگ شرکت ‪.SAN‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ای��ران در ادامه گفت‪:‬‬ ‫با س��ایر دس��تگاه ها ب��ه منظور برق��راری اتصال‬ ‫الکترونی��ک از جمل��ه وزارت اقتص��اد و دارایی‪،‬‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار‪ ،‬قاچ��اق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬گم��رک‪ ،‬ثبت احوال‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��پرده گذاری‪ ،‬ش��رکت مدیریت فناوری بورس‬ ‫تهران‪ ،‬سازمان حمایت از مصرف کنندگان‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت معدن تجارت‪ ،‬ش��ورای عالی مناطق ازاد‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی و شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی نیز در سال ‪ ۹۷‬همکاری‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام�ات ب�ورس در زمین�ه نف�ت و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫وی مهم تری��ن اقدامات ب��ورس کاالی ایران در‬ ‫زمینه نفتی و پتروش��یمی را افزایش ‪۱۵‬درصدی‬ ‫و ‪ ۹۲‬درص��دی ارزش معام�لات محص��والت‬ ‫پتروش��یمی در یازده ماه��ه ابتدای س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪۹۷‬ب��ه رکورد جدی��د در حجم و ارزش‬ ‫معام�لات محصوالت پتروش��یمی رس��یده ایم و‬ ‫ارزش معام�لات فراورده های نفتی در یازده ماهه‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته افزای��ش ‪۱۱۶‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سلطان نژاد در ادامه‪ ،‬رس��یدن به رکورد جدید‬ ‫در ارزش معامالت فراورده های نفتی‪ ،‬پیاده سازی‬ ‫و اس��تقرار س��امانه مدیریت اعض��ای تعاونی ها‪،‬‬ ‫مدیری��ت و تنظیم بازار محصوالت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫ازاد س��ازی نرخ محصوالت پتروشیمی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫نفتی‪ ،‬کنترل کف عرضه و عرضه اولیه محصوالت‬ ‫پتروشیمی به صورت روزانه‪ ،‬کنترل اسناد منشاء‬ ‫عرضه های قیر و عایق رطوبتی از طریق س��امانه‬ ‫ثام��ن را از دیگر اقدامات ب��ورس کاالی ایران در‬ ‫زمینه محصوالت نفتی و پتروشیمی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن اقدامات س��ازمان بورس کاالی‬ ‫ای��ران در ارتب��اط با بهبود سیس��تم ها و روش ها‬ ‫را این گون��ه عن��وان ک��رد‪ :‬تدوی��ن و اص�لاح‬ ‫رویه ه��ا و دس��تورالعمل های ح��وزه برنامه ریزی‬ ‫و ارزیاب��ی عملک��رد‪ ،‬راه ان��دازی و تجهی��ز اتاق‬ ‫می��ز خدم��ت (‪ ،)Help Desk‬بهره ب��رداری از‬ ‫س��امانه پذی��رش کاال‪ ،‬طراحی س��امانه مدیریت‬ ‫مجوزهای مش��تریان‪ ،‬ارائه پیشنهاد اصالح ماده‬ ‫‪ ۵۱‬دس��تورالعمل پذیرش انبار‪ ،‬صدور‪ ،‬معامله و‬ ‫تسویه گواهی سپرده کاالیی‪ ،‬اصالح دستورالعمل‬ ‫بازارگردانی‪ ،‬تصویب اصالح دستورالعمل اجرایی‬ ‫ق��رارداد اتی‪ ،‬تدوین و انتش��ار کت��اب راهنمای‬ ‫جام��ع ابزاره��ای معامالتی ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی اطالعات مرتبط با نحوه اعتباردهی‬ ‫در فرم اطالعیه عرضه و کنترل و نگهداری دقیق‬ ‫مستندات مربوط به انتخاب شاخص های ریسک‬ ‫در راس��تای طراحی مدل رتبه بندی کارگزاری ها‬ ‫جهت زمان بندی بهین��ه بازدید‪ ،‬تعدیل تضامین‬ ‫عرضه کنن��دگان‪ ،‬بازدیده��ای دوره ای و وی��ژه از‬ ‫شرکت های کارگزاری‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم معامالت محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫از کل ارزش معامالت فیزیکی‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه از افزایش‬ ‫‪ ۵۵‬درصدی ارزش معامالت محصوالت صنعتی و‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معدنی در یازده ماهه ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته خبر داد و رسیدن‬ ‫ب��ه رکورد جدی��د در ارزش معامالت محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی را از مهم ترین دس��تاورد های‬ ‫سازمان بورس کاالی ایران عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی سهم معامالت محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫از کل ارزش معام�لات فیزیکی ش��رکت بورس‬ ‫کاالی ایران در یازده ماهه ابتدایی س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫را ‪ ۳۶‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬س��هم معامالت‬ ‫س��لف در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی در‬ ‫یازده ماهه ابتدایی س��ال ‪ ۶۵ ،۱۳۹۷‬درصد بوده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۴۱‬درص�دی ارزش معاملات‬ ‫قراردادهای اتی در سال ‪۹۷‬‬ ‫وی در ارتباط با بازار مالی و مش��تقه با اش��اره‬ ‫ب��ه پذی��رش و راه ان��دازی قرارداد ات��ی زعفران‬ ‫نگین گف��ت‪ :‬ارزش معامالت قراردادهای اتی در‬ ‫یازده ماهه ابتدایی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته رش��د ‪ ۴۱‬درصدی داشت‬ ‫و توانس��تیم رک��ورد جدیدی در زعف��ران ثبت‬ ‫کنیم‪ .‬به ش��کل کل��ی مقدار معام�لات گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی زعفران نس��بت به زمان مش��ابه‬ ‫سال گذش��ته افزایش ‪ ۳۸‬برابری داشت و ارزش‬ ‫معامالت صندوق های کاالیی نیز نسبت به زمان‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۴۱‬برابر افزایش را تجربه‬ ‫ کرد‪ .‬سلطان نژاد با اشاره به شرایط خاص سپرده ‬ ‫کاالیی طال گفت‪ :‬مقدار معامالت گواهی سپرده‬ ‫کاالیی س��که طال در بورس کاالی ایران نس��بت‬ ‫به زمان مشابه س��ال گذشته افزایش ‪ ۱۶‬برابری‬ ‫داشت‪ .‬همچنین مش��خصات قرارداد اتی طالی‬ ‫اب شده نیز در سال ‪ ۹۷‬پذیرش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سه برابری معامالت سلف موازی‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران با اش��اره به‬ ‫متقاضیان کد مش��تقه و دوره های اموزشی برای‬ ‫ذی نفعان بورس کاال برگزار ش��د و برای اعطای‬ ‫مجوزهای جدید به کارگزاری ها نیز اموزش های‬ ‫الزم داده ش��د‪ .‬همچنین کت��اب «طراحی قانون‬ ‫قبض انبار» و « کتاب بورس های کاال و مشتقات‬ ‫در افریقا» تدوین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب معامالت اختیار معامله زعفران‬ ‫معامالت س��لف م��وازی گفت‪ :‬معامالت س��لف‬ ‫موازی استاندارد سال ‪ ،۹۷‬سه برابر افزایش یافت‬ ‫و برای ایجاد زیرس��اخت توثیق گواهی س��پرده‬ ‫کاالیی نیز پیگیری هایی انجام شده‪.‬‬ ‫‹ ‹انتش�ار اوراق س�لف م�وازی اس�تاندارد‬ ‫سیمان‬ ‫وی در رابطه با عملکرد س��ازمان بورس کاالی‬ ‫ایران به انتش��ار اوراق س��لف موازی اس��تاندارد‬ ‫س��یمان ش��رکت س��یمان خوزس��تان‪ ،‬شرق و‬ ‫س��پاهان‪ ،‬تیراهن ‪ ۱۴‬شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫و ش��مش فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬پلی استایرن‬ ‫پتروش��یمی انتخ��اب و مرغ منجمد ش��رکت و‬ ‫توسعه صنایع بهپرور اشاره کرد و ارزش مجموع‬ ‫ای��ن اوراق را ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی صندوق های س�رمایه گذاری‬ ‫در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طال‬ ‫س��لطان نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران امس��ال‪ ،‬اقدامی در‬ ‫زمین��ه صندوق ه��ای س��رمایه گذاری مبتنی بر‬ ‫سکه داشته است گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر س��که‬ ‫طال راه اندازی ش��د‪ .‬ازمون های احراز صالحیت‬ ‫وی یک��ی از مهم تری��ن تصمیم��ات س��ازمان‬ ‫ب��ورس کاالی ایران را تصوی��ب معامالت اختیار‬ ‫معامله زعفران عنوان کرد و اجرای سیاست نرخ‬ ‫تضمینی محصول ذرت در استان های تعیین شده‬ ‫توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی را از برنامه های‬ ‫اجرا ش��ده در حوزه ذرت در طول امس��ال عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه میزان س��ود پرداختی س��هام را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۹۱‬میلیارد ریال به تعداد‬ ‫‪ ۱۲۳‬شرکت حقوقی (گروه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ )۳‬و ‪۴۵۰۱‬‬ ‫شخص حقیقی و سایر شرکت ها بیان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مکاتبات برای پیوستن به سازمان ایوسکو‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران در اخر در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا ایران برنامه ای برای پیوستن‬ ‫به سازمان ایوسکو دارد با اشاره به مکاتبات خود‬ ‫با س��ازمان ایوسکو گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬با سازمان‬ ‫ایوس��کو در رابطه با اغاز فرایند پیوستن بورس‬ ‫کاالی ایران به این نهاد (درپی تصویب و پذیرش‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو اصلی‬ ‫در این س��ازمان و بنا بر پیشنهاد امور بین الملل‬ ‫س��ازمان) مذاکراتی داشتم و همچنین مذاکراتی‬ ‫در خصوص امکان ایجاد معامالت کاالیی پایاپای‬ ‫بین دو کش��ور از طریق سکوی کاالیی مشترک‬ ‫بین دو بورس نیز با بورس کاالی هند داشتیم‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در گفت وگوی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان با صمت مطرح شد‪:‬‬ ‫فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬محلی برای محک‬ ‫بازارمالی ایران‬ ‫‪26‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رتبه بندی اعتب��اری برهان گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله عبور از تحریم ها نیاز به ابداعاتی دارد که بخش‬ ‫خصوص��ی می تواند در ارتباط با ای��ن موضوع تاثیر گذار‬ ‫باش��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه یکی از نق��اط تمرکز تحریم ها‪،‬‬ ‫امور مالی است نمایشگاه صنعت مالی می تواند بستر این‬ ‫موضوع را فراهم کند‪ .‬نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه نیز فرصت مناسبی برای نهاد های مالی کشور های‬ ‫دیگر اس��ت که از این طریق می توانند بازار ایران را محک‬ ‫بزنند و محصوالت مالی خود را ارائه دهند‬ ‫نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‪ ،‬به عنوان‬ ‫مهم ترین رویداد بورس��ی کش��ور دوم اردیبهش��ت در‬ ‫تهران برگزار خواهد ش��د‪ .‬نمایشگاه فرصتی است برای‬ ‫نهاد های مالی مختلف که محصوالت و خدمات جدیدی‬ ‫ک��ه در طول س��ال ارائ��ه کرده اند را در مع��رض نمایش‬ ‫بازدیدکنن��دگان قرار دهن��د و همچنین نهاد های مالی‬ ‫با نحو ه عملکرد نهاد های مالی دیگر رقبا اش��نا ش��وند و‬ ‫در برنامه ریزی های اینده خود از این تجربیات اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این نمایشگاه همچنین فرصت‬ ‫مناس��بی است که نهاد های مالی کشورهای دیگر با بازار‬ ‫مالی ایران اشنا ش��وند‪ .‬رتبه بندی عملکرد شرکت های‬ ‫سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری از کارکردهای‬ ‫رتبه بندی اس��ت و نش��ان می دهد که مدیریت وجوهی‬ ‫که از س��رمایه گذاران کس��ب ش��ده‪ ،‬چقدر موفق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع از جمله محور هایی اس��ت که توسط‬ ‫ش��رکت کننده های فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬پیگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫قاس��م محس��نی‪ ،‬عضو س��ابق ش��ورای عالی ب��ورس و‬ ‫مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان در ارتباط با‬ ‫دلیل حضور خود در نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه اظهار کرد‪ :‬ما به عنوان شرکت رتبه بندی اعتباری با‬ ‫هدف معرفی و شناساندن صنعت رتبه بندی به نهاد های‬ ‫مالی‪ ،‬ناش��ران اوراق بهادار و عموم س��رمایه گذاران‪ ،‬در‬ ‫فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬حضور خواهیم یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه بندی عملکرد شرکت ها‪ ،‬یک صنعت مالی‬ ‫جدید‬ ‫وی با اش��اره به یکی از مشکالت بازار مالی کشور گفت‪:‬‬ ‫مش��کل بدهی معوق بانکی ازجمله مشکالت حاد نظام‬ ‫بانکی کش��ور است‪ .‬قبل از ارائه تس��هیالت‪ ،‬باید اهلیت‬ ‫گیرندگان این تس��هیالت س��نجیده ش��ود‪ .‬این مسئله‬ ‫عالوه بر کاهش بدهی ه��ای معوق در نظام بانکی‪ ،‬باعث‬ ‫کاهش فس��اد در اعطای تسهیالت و فراهم اوردن امکان‬ ‫کنترل ریس��ک س��امانمند در بازار پولی کشور می شود‪.‬‬ ‫محسنی در ادامه گفت‪ :‬رتبه بندی عملکرد صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬صنعت جدید مالی است که در ارتباط‬ ‫ب��ا این موض��وع کارامد اس��ت و باید به اعض��ای جامعه‬ ‫شناس��انده ش��ود‪ .‬در حاش��یه دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی بورس‪ ،‬بانک و بیمه ب��رای بازدیدکننده ها و‬ ‫ش��رکت های مش��ارکت کننده کارگاه های اموزشی در‬ ‫ارتباط با رتبه بندی اعتباری برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینکس ‪ ،۲۰۱۹‬نمایشگاهی برای معرفی و ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که برگزاری نمایشگاه ‬ ‫ی‬ ‫بین الملل��ی در ح��وزه ب��ورس‪ ،‬بانک و بیم��ه را چگونه‬ ‫می بینید گفت‪ :‬دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه فرصتی است برای نهاد های مالی مختلف که‬ ‫محصوالت و خدمات جدیدی که در طول س��ال طراحی‬ ‫کرده اند را در نمایش��گاه ارائه کنند و کس��انی که نیاز به‬ ‫این خدمات دارند با عملکرد نهاد های مالی مختلف اشنا‬ ‫و از نتایج ان اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت ها با نحوه فعالیت رقبای خود اش��نا می ش��وند‬ ‫گفت‪ :‬دانس��تن این که شرکت ها از چه مسیری پیشرفت‬ ‫کرده اند و اش��نایی با نحوه عملکرد س��ایر شرکت ها در‬ ‫برنامه ریزی های اینده نهاد های مالی کش��ور تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینکس ‪ ،۲۰۱۹‬فرصتی ب�رای تبادل اطالعات‬ ‫و بستن قرارداد ها‬ ‫وی در ادامه س��خنان خ��ود دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه را مسیر و فرصت مناسبی‬ ‫برای تبادل اطالعات و بس��تن قرارداد ها و تفاهمنامه ها‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬حضور نهاد های بین المللی در ایران‬ ‫منوط به این اس��ت که نهاد های مالی کش��ور های دیگر‬ ‫اجازه فعالیت در کش��ور را بیابند‪ .‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه نیز فرصت مناس��بی برای نهاد های‬ ‫مالی کشور های دیگر است که از این طریق می توانند بازار‬ ‫ایران را مح��ک بزنند و نهاد های مالی خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مسئله عبور از تحریم ها نیاز‬ ‫به ابداعاتی دارد که بخش خصوصی می تواند در ارتباط با‬ ‫این موضوع تاثیر گذار باشد و نمایشگاه بستر این موضوع‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫بیمه سینا چک خسارات سیل را تحویل خسارت دیدگان داد؛‬ ‫تشکر امام جمعه اق قال از بیمه سینا‬ ‫ک خس��ارت‬ ‫مدیرعامل بیمه س��ینا با حضور در شهرس��تان اق قال چ ‬ ‫پرونده های اعالم ش��ده ناش��ی از س��یل در این شهرس��تان را تحویل‬ ‫خسارت دیدگان دادند‪.‬‬ ‫رض��ا جعفری‪ ،‬به همراه معاونان خود ضمن بازدید از وضعیت مناطق‬ ‫س��یل زده در شهرستان اق قال‪ ،‬با عبدالرزاق اخوند رهبر‪ ،‬امام جمعه این‬ ‫شهر نیز دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وی در این دیدار‪ ،‬نقش بیمه در مدیریت بحران و جبران خسارت های‬ ‫ناش��ی از حوادث و بالی��ای طبیعی را مهم دانس��ت و گفت‪ :‬امروزه در‬ ‫دنیا اثار اقتصادی ناش��ی از ح��وادث و بالیای طبیعی از طریق تکنیک‬ ‫بیم��ه و با انتقال ریس��ک به نهادهای تخصصی بیمه جبران می ش��ود‬ ‫و دولت ها بیش��تر به مقوله پیش��گیری و امدادرس��انی در زمان بحران‬ ‫متمرکز می ش��وند‪ ،‬لذا باید همه ت�لاش کنیم فرهنگ عمومی بیمه در‬ ‫احاد مختلف جامعه ایرانی نیز نهادینه شود‪.‬‬ ‫امام جمعه اق قال در این دیدار از کمک های ارسالی بیمه سینا به مردم‬ ‫اس��یب دیده شهرس��تان اق قال و همچنین اعزام تیم ویژه برای ارزیابی‬ ‫خس��ارت و پرداخ��ت ان در کوتاه ترین زمان ممکن به بیمه گذاران این‬ ‫شهر تشکر و ارزوی توفیق کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بیمه س��ینا از همان س��اعت های ابتدایی وقوع سیل‬ ‫با اس��تقرار تیم ارزیابی خس��ارت در مناطق س��یل زده و تحت نظارت‬ ‫سرپرست منطقه شمال‪ ،‬بررس��ی پرونده های خسارت دیدگان ناشی از‬ ‫سیل را اغاز و در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل بیمه کارافرین در گفت وگو با صمت‪:‬‬ ‫خسارت سیل به بازار بیمه رسید‬ ‫‪28‬‬ ‫ضراب��ی گف��ت‪ :‬ش��رکت های بیم��ه ‪ ،‬به صورت‬ ‫حساب شده به اس��تقبال تمامی حوادث احتمالی‬ ‫می روند اما به علت خس��ارت س��یالب اخیر باید‬ ‫ب��رای حفظ ثبات و بق��اء خود در این��ده‪ ،‬برنامه‬ ‫دقیقی تدوین کنند‪.‬‬ ‫عبدالمحم��ود ضرابی‪ ،‬مدیرعامل بیمه کارافرین‬ ‫در گفت وگ��و با خبرنگار صمت در مورد مهم ترین‬ ‫دغدغه کنونی فعاالن بازار بیمه اظهارکرد‪ :‬سیالبی‬ ‫ک��ه چندی پیش در برخی از ش��هر ها اتفاق افتاد‬ ‫باع��ث به وجود امدن معضالتی برای صنعت بیمه‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫ضرابی ادامه داد‪ :‬س��یل اخیر باعث ش��د تمامی‬ ‫بیمه های فعال به نس��بت میزان پوش��ش دهی و‬ ‫تعهدات خود خسارت ببینند اما حداقل تا یک ماه‬ ‫اینده نمی توان براورد دقیقی از مجموع خس��ارت‬ ‫وارده به این صنعت داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه کارافرین اف��زود‪ :‬در این اتفاق‬ ‫روس��تا ها به واس��طه فراوان��ی باف��ت فرس��وده و‬ ‫نامتناس��ب بودن کیفیت ساخت و ساز ها‪ ،‬متحمل‬ ‫زیان بیشتری در مقایسه با مراکز استان ها شده اند‬ ‫که این موضوع بحث برانگیز شد‪.‬‬ ‫وی در مورد بیمه مناطق روس��تایی و حاشیه ای‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬تعداد زیادی از واحد های مس��کونی‬ ‫اسیب دیده به منازل روستایی و سکونت گاه هایی‬ ‫که توس��ط نهاد های متولی شامل پوشش عمومی‬ ‫شده اند مربوط می شود‪.‬‬ ‫ضراب��ی با تاکید بر اینک��ه بیمه های تخصصی و‬ ‫به بیان دیگر بیمه اتکایی هم در برابر خس��ارت این‬ ‫اتفاق مصون نمان��د تصریح کرد‪ :‬بیمه های اتکایی‬ ‫همانند دیگر بیمه های عمومی برای اشتراک های‬ ‫خ��ود‪ ،‬بیمه نامه ص��ادر کرده اند ک��ه این موضوع‬ ‫حاکی از مسئولیت انها در قبال ضرر بیمه هاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیم��ه کارافری��ن در پیش بینی های‬ ‫خود از میزان صدمه واردشده به رسته بیمه گذاران‬ ‫بیان کرد‪ :‬این سیالب خسارت های مالی زیادی در‬ ‫پی داشت اما خوشبختانه عده اندکی از شهروندان‬ ‫لطمه دیدند که البته ای��ن موضوع اقبال نیکویی‬ ‫برای ش��رکت های فعال بیمه عم��ر هم به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت و به این ترتیب در میان شرکت های‬ ‫بیمه گذار این گروه کمترین اسیب را دیدند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که ایا وجه حاصل‬ ‫از دریافت حق بیمه و به دنبال ان س��ودی که از‬ ‫ای��ن نقدینگی به وجود امده اس��ت می تواند ضرر‬ ‫و زیان ش��رکت های بیم��ه را برطرف کند؟ گفت‪:‬‬ ‫دراین ب��اره نمی ت��وان قضاوت یکس��انی از تمامی‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه بیمه داش��ت‪ .‬به طور‬ ‫مثال بیمه های درمانی و شخص ثالث در مقایسه‬ ‫با دیگر بیمه گذاران‪ ،‬س��ود زیادی از کس��ب و کار‬ ‫خود دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫ضراب��ی در این مورد افزود‪ :‬البته س��ود حاصل‬ ‫از فعالیت انها پاس��خگوی تعهدات انهاس��ت و به‬ ‫صورت حساب ش��ده به اس��تقبال تمامی حوادث‬ ‫احتمال��ی رفته اند اما برای حفظ ثبات و بقاء خود‬ ‫در اینده باید برنامه دقیقی تدوین کنند‪.‬‬ ‫ضراب��ی اضافه ک��رد‪ :‬البت��ه در ه��ر کارگزاری‬ ‫بخش های مختلفی مش��مول بیمه می ش��وند که‬ ‫بالطب��ع ارزیاب��ی دقیقی از زیان ه��ا و راهکار های‬ ‫مناس��ب برای جبران این جری��ان نیازمند صرف‬ ‫زمان بیشتری است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه کارافرین مط��رح کرد‪ :‬امکان‬ ‫اینک��ه در اینده ب��رای ش��رکت های بیمه ای‬ ‫مش��کالت جدی ب��ه وج��ود بیاید‬ ‫وج��ود دارد ازای��ن رو‬ ‫سیاس��ت گذاران و‬ ‫مس��ئوالن مربوط��ه باید ب��ه چاره اندیش��ی برای‬ ‫حل این مس��ئله بنشینند‪ .‬در نظرگیری حق بیمه‬ ‫درخور‪ ،‬تش��ویق ش��هروندان به دریاف��ت بیمه و‬ ‫فرهنگ س��ازی ب��ه منظور گس��ترش این صنعت‬ ‫می تواند یکی از راهکار های مناس��ب برای حل و‬ ‫رفع معضل بیمه گذاران باشد‪.‬‬ ‫حضور چهره های مطرح در نمایشگاه فاینکس‬ ‫ضرابی در بخشی دیگر از سخنان خود در مورد‬ ‫نمایش��گاه فاینکس (بورس‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیمه) اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه بین المللی فاینکس هرساله برگزار‬ ‫می ش��ود که در دوره های پیشین حضور گسترده‬ ‫چهره های مطرح و فعال در این حوزه به نس��بت‬ ‫بازدیدکنندگان عام بودیم‪.‬‬ ‫وی تشریح کرد‪ :‬قشر های مردمی از نمایشگاه های‬ ‫رفاه��ی همانند نمایش��گاه لوازم خانگ��ی‪ ،‬مصالح‬ ‫ساختمانی و‪ ..‬اس��تقبال می کنند و دولت باید به‬ ‫تشویق و فرهنگ سازی برای افزایش ارتباط گیری‬ ‫عموم مردم با نمایشگاه های خدماتی بپردازد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه کارافری��ن گف��ت‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی دارای مزای��ای زیادی اس��ت که با‬ ‫فراه��م اوری الزامات ان می ت��وان از اثار مفید در‬ ‫تمام��ی حوزه ه��ای اقتصادی بهره مند ش��د‪ .‬طی‬ ‫س��ال های اخیر ضعف های زیادی برطرف ش��ده‬ ‫اما برای رس��یدن به فضای مطلوبی در این عرصه‬ ‫تالش بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن‪:‬‬ ‫نمایشگاه فاینکس شاه کلید اجرای سیاست هدایت سرمایه است‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری بان��ک مس��کن گفت‪:‬‬ ‫تمرکز س��ه ضل��ع مالی (بانک‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬بورس) در‬ ‫نمایش��گاه فاینکس می تواند به پیشبرد و تسریع‬ ‫سیاست گذاری هدایت سرمایه های ازاد و بانکی به‬ ‫دیگر بازار ها همچون بورس و بیمه تس��ریع کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صم��ت‪ :‬محمدمه��دی بحرالعل��وم در م��ورد‬ ‫ویژگی ه��ای منحصربه ف��رد نمایش��گاه فاینکس‬ ‫و نق��ش ان در اقتصاد کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫درگاه ه��ای مالی به ط��ور متمرکز در نمایش��گاه‬ ‫فاینک��س وجود دارد که این ام��ر موجب افزایش‬ ‫نف��وذ ابزار های مالی و کارک��رد انها در بخش های‬ ‫مختلف جامعه می شود‪.‬‬ ‫بحرالعل��وم ادام��ه داد‪ :‬نمایش��گاه فاینک��س‬ ‫ویترین تمام عی��اری برای معرف��ی خدمات نوین‬ ‫و کارکرد ه��ای بازار های مالی اس��ت که در غالب‬ ‫نشس��ت های ‪ ،B2B‬کارگاه ه��ای تخصص��ی‪،‬‬ ‫اموزش های مردمی و غیره می تواند کمک شایانی‬ ‫به سرمایه گذاران و سایر شرکت کنندگان کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری بانک مس��کن افزود‪ :‬در‬ ‫واق��ع نمایش��گاه مذکور بزرگ تری��ن رویداد مالی‬ ‫ساالنه کشور است که به واس��طه حضور بازیگران‬ ‫مطرح بازارها و وجه بین المللی ان توانس��ته نقش‬ ‫پل ارتباطی را بین س��ه ضل��ع مالی ( بانک‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫بورس) بازی کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه فاینکس با توجه به شرایط فعلی کشور‬ ‫توانس��ته به گس��ترش ارتباط بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی کش��ور منجر ش��ود و ای��ن یکپارچگی‪،‬‬ ‫ش��رایط مناسبی را برای تقویت هم افزایی و ارتقاء‬ ‫بازده بازار های مالی فراهم اورده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کارکرد این نمایشگاه در خصوص‬ ‫تقویت بخش های مولد جامعه تصریح کرد‪ :‬فعالیت‬ ‫و خواس��تگاه اصلی ش��رکت های تامین س��رمایه‪،‬‬ ‫تامی��ن نیاز مالی متقاضیان اس��ت از این رو چنین‬ ‫مجموعه‪‎‬هایی می توانن��د به خوبی نیاز بخش های‬ ‫مولد جامعه را رفع کنند و در واقع این ش��رکت ها‬ ‫با توجه به ش��رایط هر بنگاه به مشاوره و طراحی‬ ‫بسته هایی متناسب می پردازند‪.‬‬ ‫بحرالعلوم تشریح کرد‪ :‬تامین مالی برای ادامه و‬ ‫پیش��برد اهداف هر بخش اقتصادی به قدری حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که دولت هم به واسطه انتشار اوراق‬ ‫منفعت‪ ،‬صکوک‪ ،‬سلف و غیره برای تامین مالی و‬ ‫تحقق اهداف خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگ��زاری بانک مس��کن ادامه داد‪:‬‬ ‫شرکت های مس��تقر در این نمایشگاه با برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزش��ی و معرفی و مشاوره خدمات‬ ‫نوین گام موثری در چگونگی اس��تفاده از هر ابزار‬ ‫را برمی دارند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬بانک ها س��ابقه دیرینه ای در‬ ‫تامی��ن مالی واحد های تخصص��ی دارند و با توجه‬ ‫به ظرفیتی که ش��بکه بانکی کشور دارد می تواند‬ ‫نقش بازوی کمکی را داش��ته باشد‪ .‬البته با توجه‬ ‫به تمرکز س��ه ضلع مالی در این نمایش��گاه هدف‬ ‫و سیاست گذاری هدایت س��رمایه به دیگر بازار ها‬ ‫همچون بورس و بیمه تسریع و ممکن می شود‪.‬‬ ‫بحرالعلوم تش��ریح ک��رد‪ :‬بانک ه��ا محدودیتی‬ ‫در رف��ع نیاز مالی بعض��ی از بخش های اقتصادی‬ ‫دارن��د که حضور صندوق های س��رمایه خطرپذیر‬ ‫این خ�لاء را رفع می کند چراک��ه این صندوق ها‬ ‫حاضر به پذیرش ریسک و برطرف سازی نیاز های‬ ‫مالی کس��ب وکارهای نو پا و تامین مالی ایده های‬ ‫اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری اب��راز کرد‪ :‬اح��اد مردم‬ ‫که تخصصی در اس��تفاده از ابزار های مالی ندارند‬ ‫می توانن��د با مراجعه به این نمایش��گاه‪ ،‬اش��نایی‬ ‫مختصری‪ ،‬کس��ب کنند و بس��تر مناس��بی برای‬ ‫سرمایه گذاری مازاد دارایی خود بیابند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری بانک مس��کن در پایان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫ام��کان اینک��ه ف��رد ب��دون دخال��ت زی��ادی به‬ ‫خریدوف��روش بورس��ی ی��ا دیگ��ر زمینه ها روی‬ ‫بی��اورد و بتوان��د دارایی خود را عرضه و از س��ود‬ ‫مناس��بی بهره مند شود را فراهم می اورد بنابراین‬ ‫این نمایش��گاه با توجه به کاربرد وس��یع ان برای‬ ‫بخش های مختلف کشور ازجمله بازیگران مطرح‬ ‫بازار های مالی‪ ،‬واحد های تولیدی و اقشار مختلف‬ ‫مردم مفید واقع می شود‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایران در ارتباط با فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فاینکس ‪ ،۲۰۱۹‬پلی برای تبادل نظر‬ ‫مدیرعام�ل ب�ورس ان�رژی ای�ران گفت‪:‬‬ ‫امی�دوارم دوازدهمی�ن دوره نمایش�گاه‬ ‫بین الملل�ی ب�ورس‪ ،‬بانک و بیم�ه در تمام‬ ‫زمینه ه�ای بورس‪ ،‬بانک و بیم�ه به اهداف‬ ‫خود برس�د‪ .‬در مورد عرض�ه فراورده های‬ ‫نفت�ی در بورس ما اعتقاد بر این اس�ت که‬ ‫هرچه از س�ازوکارهای بازار ب�رای فروش‪،‬‬ ‫بیشتر استفاده شود‪ ،‬با توجه به مزایایی که‬ ‫بورس دارد ازجمله شفافیت‪ ،‬نقدشوندگی‪،‬‬ ‫مدیریت ریسک‪ ،‬رقابت‪ ،‬قطعا این موارد به‬ ‫نفع کشور و صنعت است‪.‬‬ ‫س��ید علی حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل بورس انرژی‬ ‫ای��ران در گفت وگو با صمت اظه��ار کرد‪ :‬بورس‬ ‫انرژی ایران‪ ،‬به عنوان یک بورس کاالیی‪ ،‬تشکلی‬ ‫خودانتظ��ام اس��ت که ام��کان انج��ام معامالت‬ ‫حامل‏ه��ای ان��رژی (ش��امل نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و‬ ‫س��ایر حامل‪‎‬های ان��رژی) و اوراق بهادار مبتنی‬ ‫بر کااله��ای مذکور در ان وجود دارد‪ .‬در بورس‬ ‫ان��رژی ایران نیز مش��ابه س��ایر بورس‏ها‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی خریدار و فروش��نده حضور داش��ته که با‬ ‫انجام دادوس��تد در فضایی رقابتی‪ ،‬دستیابی به‬ ‫قیمت‪‎‬ه��ای تعادلی حامل‏های انرژی را میس��ر‬ ‫می‏ سازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار فیزیکی‪ ،‬مش�تقه و فرعی؛ س�ه بازار‬ ‫بورس انرژی‬ ‫وی با بی��ان اینکه بورس ان��رژی ایران دارای‬ ‫س��ه بازار فیزیکی‪ ،‬مش��تقه و فرعی است گفت‪:‬‬ ‫در بازار فیزیکی‪ ،‬کاالهای پذیرفته شده در بورس‬ ‫و در بازار مشتقه‪ ،‬اوراق بهادار مبتنی بر کاالهای‬ ‫پذیرفت��ه ش��ده در ب��ورس معامل��ه می ش��وند‪.‬‬ ‫کاالهای تک محمول��ه‏ای و خارج از گونه نیز در‬ ‫بازار فرعی قابلیت معامله دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس ان��رژی ایران اف��زود‪ :‬بازار‬ ‫فیزیک��ی خود ش��امل س��ه تابلوی ب��رق‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫گاز و تابل��وی س��ایر حامل ه��ای ان��رژی و بازار‬ ‫مش��تقه شامل س��ه تابلوی قرارداد سلف موازی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬قرارداد اتی و قرارداد اختیار معامله‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هر ی��ک از تابلوه��ا دارای دو‬ ‫‪30‬‬ ‫‹ ‹ارائه دس�تاوردهای یک س�اله تاثیر گذار‬ ‫در ارتقای فرهنگ سهام داری‬ ‫فاینک��س ی��ک پل‬ ‫ارتباط��ی اس��ت برای‬ ‫تب��ادل نظ��ر و اگر ما‬ ‫بتوانیم دس��تاورد های‬ ‫یک سال گذشته بازار‬ ‫س��رمایه را در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ارائه کنیم‬ ‫قطع��ا تاثی��ر بس��زایی‬ ‫در ارتق��ای فرهن��گ‬ ‫س��هام داری و ارتقای‬ ‫س��واد مال��ی خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رین��گ داخل��ی و بین‏المللی هس��تند‪ .‬در بازار‬ ‫فیزیک��ی معامالت در قال��ب قراردادهای نقدی‪،‬‬ ‫نسیه‪ ،‬س��لف‪ ،‬کش��ف پریمیوم انجام می‪‎‬شود و‬ ‫قراردادهای اتی‪ ،‬اختیار معامله و س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد و‪ ...‬نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه‬ ‫را دارا است‪.‬‬ ‫‹ ‹معامالت تمام الکترونیکی در بازار مشتقه‬ ‫حس��ینی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در ب��ورس انرژی‬ ‫ایران معامالت در بازار فیزیکی بس��ته به تعداد‬ ‫عرضه‏کنندگان در یک نماد معامالتی و ش��رایط‬ ‫عرضه به س��ه روش حراج حض��وری‪ ،‬معامالت‬ ‫تمام الکترونیکی و عرضه یکجا انجام می‏پذیرد‪.‬‬ ‫معام�لات در بازار مش��تقه نیز ب��ه صورت تمام‬ ‫الکترونیکی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس انرژی ای��ران در ارتباط با‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه عنوان کرد‪ :‬فاینکس بیش از یک دهه است‬ ‫در کش��ور برگزار می ش��ود و در راستای افزایش‬ ‫تعامل بین ت مدیران بازار مالی کش��ور با افراد‬ ‫حرفه ای و مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینکس یک پل ارتباطی است‬ ‫حسینی با اشاره به پیشینه نمایشگاه فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن نمایش��گاه با پش��ت‬ ‫سرگذاشتن شرایط مختلف‪ ،‬مسیر رو به رشدی‬ ‫را طی کرده و اکنون اهمیت ان بیش از گذشته‬ ‫است‪ .‬با توجه به تنوع بازار ها و ابزار های بورسی‪،‬‬ ‫توس��عه بازار س��رمایه می تواند به متمرکز شدن‬ ‫نقدینگی سرگردان و هدایت ان به سمت صنایع‬ ‫و پروژه های مولد کش��ور منتهی شود‪ .‬فاینکس‬ ‫یک پل ارتباطی اس��ت برای تب��ادل نظر و اگر‬ ‫ما بتوانیم دس��تاورد های یک سال گذشته بازار‬ ‫سرمایه را در این نمایشگاه ارائه کنیم قطعا تاثیر‬ ‫بس��زایی در ارتقای فرهنگ سهام داری و ارتقای‬ ‫سواد مالی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوارم فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬به اهداف خود‬ ‫برسد‬ ‫مدیرعام��ل بورس ان��رژی ای��ران در ادامه در‬ ‫ارتباط ب��ا تاثیر برگزاری نمایش��گاهی با عنوان‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه بر بورس انرژی اظهار کرد‪:‬‬ ‫من برگزاری نمایشگاهی بورس‪ ،‬بانک و بیمه را‬ ‫در پیشرفت بورس انرژی مثبت ارزیابی می کنم‪.‬‬ ‫حسینی خاطر نشان کرد‪ :‬امیدوارم دوازدهمین‬ ‫دوره از نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫نی��ز به اهداف خود در تم��ام زمینه های بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه برس��د‪ .‬در مورد عرضه فراورده های‬ ‫نفتی در بورس اعتقاد ما بر این اس��ت که هرچه‬ ‫از سازوکار های بازار برای فروش بیشتر استفاده‬ ‫شود‪ ،‬با توجه به مزایایی که بورس دارد ازجمله‬ ‫شفافیت‪ ،‬نقدشوندگی‪ ،‬مدیریت ریسک‪ ،‬رقابت‪،‬‬ ‫قطعا این موارد به نفع کشور و صنعت است‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در گفت وگو با صمت مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ سازی بازار سرمایه‬ ‫نقش اصلی فاینکس‬ ‫نق��ش اصلی نمایش��گاه بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‬ ‫فرهنگ س��ازی بازار سرمایه و اطالع رسانی است‬ ‫و در کن��ار ان ش��رکت های مختلف به خصوص‬ ‫شرکت هایی که در زمینه ایتی فعالیت می کنند‬ ‫توانمندی ه��ای خود در حوزه صنعت و خدمات‬ ‫بازار مالی را ارائه و از جدیدترین دس��تاورد های‬ ‫خود رونمایی می کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‬ ‫( فاینک��س ‪ )۲۰۱۹‬هرس��اله در کش��ور برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوازدهمین دور فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬دوم‬ ‫ت��ا پنجم اردیبهش��ت ماه ‪ ۹۸‬در ته��ران برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همی��ن ارتباط با عل��ی صحرایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس و اوراق بهادار تهران‬ ‫که دکترای حرفه ای عالی مدیریت کس��ب وکار‬ ‫با گرایش حس��ابداری (‪ )DBA‬است و معاونت‬ ‫بازار‪ ،‬عضوی��ت در هیات مدی��ره فرابورس را در‬ ‫کارنامه حرفه ای خود دارد به گفت وگو نشستیم‬ ‫که در زیر می خوانیم‪:‬‬ ‫‹ ‹به نظر ش�ما به عنوان مدیرعامل ش�رکت‬ ‫ب�ورس و اوراق به�ادار ته�ران‪ ،‬روی�داد‬ ‫بین الملل�ی فاینک�س ‪ ۲۰۱۹‬چ�ه تاثی�ری بر‬ ‫جامعه بورس‪ ،‬بانک و بیمه ایران دارد؟‬ ‫نق��ش اصلی نمایش��گاه بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‬ ‫فرهنگ س��ازی بازار سرمایه و اطالع رسانی است‬ ‫و در کن��ار ان ش��رکت های مختلف به خصوص‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در زمین��ه ایت��ی فعالی��ت‬ ‫می کنن��د توانمندی های خ��ود در حوزه صنعت‬ ‫و خدم��ات بازار مال��ی را ارائ��ه و از جدیدترین‬ ‫دس��تاورد های خود رونمایی می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫از دیگر موارد قابل توجه در نمایش��گاه فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ارائ��ه تغییرات مق��ررات بین المللی برای‬ ‫شرکت کنندگان است‪ .‬این نمایشگاه مزیت های‬ ‫زیادی برای شرکت های بزرگ دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت کننده های نمایش�گاه بین المللی‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه چه کسانی هستند؟‬ ‫ش��رکت های واس��ط از جمل��ه خدم��ات‬ ‫کارگزاری ها‪ ،‬شرکت های او ام اس و شرکت هایی‬ ‫که س��رویس های مختص ب��ازار س��رمایه ارائه‬ ‫می کنند هم خدمات خود را در این نمایش��گاه‬ ‫به نمایش می گذارند و مردم عادی‪ ،‬س��هامداران‬ ‫بالق��وه چ��ه خ��رد و چه نه��ادی‪ ،‬حض��ور پیدا‬ ‫و س��عی می کنند از این طریق فرهنگ س��ازی‬ ‫انجام می دهند چراکه ما در حوزه فرهنگ سازی‬ ‫با استانداردهای جهانی فاصله داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ورس و اوراق به�ادار ای�ران چقدر با‬ ‫استانداردهای بین المللی فاصله دارد؟‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین اقدام ش�رکت ب�ورس تهران در‬ ‫طول یک سال گذشته چه بود؟‬ ‫بورس تهران در سال گذشته توانست ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان برای صنایع تامی��ن مالی کند‪.‬‬ ‫این تامین مالی از سه طریق عرضه اولیه‪ ،‬اوراق‬ ‫بدهی و اوراق اختیار فروش تبعی انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به ش�کل کلی چن�د صنعت بورس�ی در‬ ‫کشور داریم؟‬ ‫صنایع بورسی امس��ال به ‪ ۴۰‬صنعت افزایش‬ ‫پی��دا کرده اند و ابزارهای مالی موجود در بورس‬ ‫تهران ش��امل س��هام و ح��ق تق��دم‪ ،‬اتی تک‬ ‫س��هم‪ ،‬اتی س��بد س��هام‪ ،‬اختیار معامله سهام‪،‬‬ ‫اختی��ار ف��روش تبع��ی‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬انواع‬ ‫صک��وک‪ ،‬صندوق ه��ای قابل معامل��ه‪ ،‬صندوق‬ ‫زمین و س��اختمان است‪ .‬س��هم بازار سرمایه از‬ ‫تامین مالی ش��رکت های اقتصادی‪ ،‬ارتقای سهم‬ ‫در تامی��ن مال��ی فعالیت های مول��د اقتصادی‪،‬‬ ‫به کارگیری مقررات و رویه های موثر برای حفظ‬ ‫سالمت بازار و رعایت حقوق سهامداران‪ ،‬توسعه‬ ‫دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری و‬ ‫سهامداری در کشور‪ ،‬توسعه مستمر دارایی های‬ ‫فیزیکی و س��رمایه انسانی شرکت و خلق ارزش‬ ‫برای س��هامداران از اه��داف کالن بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلس�ات اموزش�ی ب�ا چ�ه هدف�ی در‬ ‫نمایش�گاه بین الملل�ی ب�ورس‪ ،‬بان�ک و بیمه‬ ‫برگزار می شود؟‬ ‫خود بازار س��رمایه یعن��ی ارکان اجرایی نیز‬ ‫ع�لاوه بر اموزش هایی ک��ه در بخش های دیگر‬ ‫صورت می گیرد جلسات اموزشی برگزار می کند‬ ‫ش��رکت ها و صنای��ع تولی��دی در ح��وزه و‬ ‫مقیاس های بین المللی نسبت به استانداردهای‬ ‫بین المللی خوب هستند اما در حوزه گزارشگری‬ ‫باید اس��تانداردهای گزارش��گری الزامی باش��د‪.‬‬ ‫دلی��ل این موضوع این اس��ت که ش��رکت هایی‬ ‫که می خواهند در عرص��ه بین المللی برای خود‬ ‫تامی��ن مال��ی کنن��د نیازمند این اس��تانداردها‬ ‫هس��تند‪ .‬این اس��تانداردها قابلیت مقایسه را به‬ ‫ش��رکت ها می دهد‪ .‬به نظرم ای��ن دو حوزه نیاز‬ ‫ب��ه کار دارد یعن��ی پرزنت خ��وب و منطبق با‬ ‫اس��تانداردهایی که قابلیت رقابت و مقایس��ه با‬ ‫جامعه بین الملل را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به نظر ش�ما چ�ه مواردی ب�رای ارتقای‬ ‫سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت های‬ ‫مولد اقتصادی است؟‬ ‫ن��واوری و راه ان��دازی ابزاره��ای جدید اوراق‬ ‫بده��ی مانن��د اوراق مش��ارکت و صک��وک از‬ ‫موضوعات استراتژیک بورس تهران برای ارتقای‬ ‫سهم بازار س��رمایه در تامین مالی فعالیت های‬ ‫مولد اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ورس تهران ب�رای ارتقای س�هم بازار‬ ‫س�رمایه در تامی�ن مالی چ�ه برنامه هایی در‬ ‫نظر دارد؟‬ ‫ب��ورس تهران با ایجاد ب��ازار دوم بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران و اصالحات ریزس��اختارها‪ ،‬نظارت‬ ‫ب��ر ب��ازار و ارتقای س��امانه ها‪ ،‬ایج��اد معامالت‬ ‫برخ��ط بازارگردانی‪ ،‬ایج��اد تاالرهای منطقه ای‬ ‫و ایس��تگاه های معامالت��ی و ایج��اد معام�لات‬ ‫الگوریتم��ی اقدام کرده اس��ت ک��ه می تواند به‬ ‫ارتقای س��هم ب��ازار س��رمایه در تامی��ن مالی‬ ‫فعالیت های مولد اقتصادی‪ ،‬تعمیق و گس��ترش‬ ‫بازار و توس��عه و تس��هیل دسترس��ی ب��ه ان با‬ ‫بهره گیری از فناوری و فرایندهای به روز‪ ،‬توسعه‬ ‫دانش مالی و گس��ترش فرهنگ سرمایه گذاری‬ ‫و س��هامداری در کش��ور و خل��ق ارزش ب��رای‬ ‫سهامداران بینجامد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫گفتگوی صمت با مدیرعامل «مدیریت سرمایه اوای اطمینان» به مناسبت فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫شفافیت نرخ کاال‬ ‫وظیفه اصلی بورس‬ ‫تا وقتی س�طح اگاهی عموم�ی فعاالن بازار‬ ‫نس�بت به ابزارهای بورس کاالی ایران رش�د‬ ‫نکرده‪ ،‬بعید اس�ت ش�اهد تحول شگرفی در‬ ‫حوزه بورس باشیم‪.‬‬ ‫صمت‪ :‬دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه ازجمله مهم ترین رویداد های بورس��ی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬بس��یاری از ش��رکت های بورس��ی‬ ‫بین الملل��ی در اردیبهش��ت ماه ‪ ۹۸‬در ای��ن رویداد‬ ‫جهانی که در تهران دایر می شود گرد هم می ایند و‬ ‫اخرین دس��تاورد های خود را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫ام��وزش و اگاهی ازجمله مهم ترین ش��اخصه هایی‬ ‫است که کارشناسان بورسی به ان توجه دارند‪.‬‬ ‫مهم ترین کارویژه بورس‪ ،‬ش��فافیت اس��ت و این‬ ‫موضوع ازجمله نخس��تین خواس��ته هایی است که‬ ‫تم��ام فعاالن حرفه ای بورس در بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬کش��اورزی از ب��ورس دارند‪ .‬تعریف‬ ‫ب��ورس و عملکرد ان اندکی با کژی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��اورزان‪ ،‬ش��هروندان و صنعتگران‬ ‫تعریفی متفاوت از ب��ورس در ذهن دارند‪ .‬برخی از‬ ‫بورس توقع سامان دهندگی قیمت ها‪ ،‬ارزان فروشی‪،‬‬ ‫سود بیش��تر و ‪ ...‬دس��ت دارند‪ .‬صمت در مصاحبه‬ ‫با ارش مرش��د سلوک‪ ،‬مدیرعامل مدیریت سرمایه‬ ‫اوای اطمین��ان یک��ی از فعاالن عرص��ه بورس این‬ ‫موض��وع را م��ورد واکاوی قرار می ده��د که در زیر‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫‹ ‹چه عاملی باعث موفقیت پذیرش یک کاال‬ ‫در بورس می شود؟‬ ‫به ش��کل کلی پارامترهای متفاوتی بر موفقیت و‬ ‫ع��دم موفقیت یک کاال در بورس تاثیر گذار اس��ت‪.‬‬ ‫لیس��ت ش��دن موفق یک کاال در نماد های بورس‬ ‫کاالی ای��ران ب��ه ش��رایط متفاوتی بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫اما نکته مهم این اس��ت که وظیف��ه اصلی بورس‪،‬‬ ‫ش��فافیت نرخ کاال اس��ت و ب��ورس در تحقق این‬ ‫موضوع تالش بس��یاری داش��ته اس��ت‪ .‬اگر بورس‬ ‫بتواند در حوزه ایجاد ش��فافیت روی مبادالت یک‬ ‫کاال نقش��ی داشته باش��د می توانیم این پذیرش را‬ ‫موفق بدانیم‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‹ ‹برخ�ی‪ ،‬حج�م معامالت را ش�اخص خوبی‬ ‫ب�رای تعیین میزان موفقی�ت پذیرش یک کاال‬ ‫در بورس می دانند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫ریس��ک طراحی و ایجاد ش��ده اس��ت و نه با هدف‬ ‫مبادالت فیزیکی محصوالت از جمله زعفران‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم تری�ن موضوع�ی ک�ه در ب�ورس باید‬ ‫موردبررسی قرار گیرد را چه می دانید؟‬ ‫تعریف ما از موفقیت پذیرش یک محصول ممکن‬ ‫اس��ت بر حجم معامل‬ ‫کنونی وقتی وزیری عوض می شود موفقیت فروش‬ ‫گن��دم از کانال هایی غیر از ب��ورس را نه موفقیت‪،‬‬ ‫که به ناکامی در ف��روش گندم تعبیر می کنند‪ .‬ما‬ ‫ب��ه ناگاه با اف��ول میزان معامالت روب��ه رو خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬بنابراین حجم معامالت ش��اخص خوبی برای‬ ‫تعیین میزان موفقی��ت پذیرش یک کاال در بورس‬ ‫نیس��ت‪ .‬الزمه ایجاد ش��فافیت ان است که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از مبادالت ب��ازار در بورس کاال انجام‬ ‫شود اما به صرف حجم معامالت نمی توان ادعا کرد‬ ‫که عملکرد موفقی داشته ایم‪ .‬در بسیاری از مواقع با‬ ‫دس��تور یک مقام مسئول حجم معامالت در بورس‬ ‫کاال باال می رود و با یک دستور دیگر پایین می اید‪.‬‬ ‫نه دستور اول را می توان حسن کارکرد بورس کاال‬ ‫قلمداد نمود و نه دس��تور دوم را ناکارامدی بورس‬ ‫کاال محسوب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به نظر ش�ما به عنوان یک�ی از فعاالن عرصه‬ ‫بورس انچه ب�ورس کاالی ایران به دنبال ان‬ ‫است‪ ،‬چیست؟‬ ‫دقیقا انچه بازار بورس به دنبال ان است شفافیت‬ ‫بازار است و اینکه س��ازوکار کارایی برای معامالت‬ ‫بورس فراهم کند طبیعتا نخس��تین گام کشف نرخ‬ ‫یک محصول است‪ .‬کاهش نرخ یا افزایش قیمت ها‪،‬‬ ‫کارکرد بورس نیس��ت اما برخ��ی به غلط این توقع‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫اساسا ابزارهایی که اخیرا بورس کاالی ایران برای‬ ‫توسعه ان تالش کرده است ازجمله قرارداد گواهی‬ ‫س��پرده کاالی��ی و قراردادهای ات��ی و قرارداد های‬ ‫اختیار معامله عمدتا با هدف کشف نرخ و مدیریت‬ ‫موضوع دیگری که در بورس مطرح اس��ت بحث‬ ‫ابزارهایی اس��ت که بورس برای مدیریت ریسک و‬ ‫تامین مالی و پوش��ش ریس��ک فراه��م می کند‪ .‬به‬ ‫شکل کلی انچه گفته شد ماحصل اتفاقاتی است که‬ ‫در اینده رخ خواهد داد و می توانیم امیدوار باش��یم‬ ‫در این��ده مرجع تعیین ن��رخ محصوالتی همچون‬ ‫زعفران در کش��ور و حت��ی در بازار های بین المللی‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران باشد و در بورس کاال‪،‬‬ ‫ابزارهایی داشته باشیم که کلیه ذینفعان بازار‪ ،‬اعم‬ ‫از تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده و تاجر از ان بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬به ش��کلی که این گروه ها ابزارهایی داشته‬ ‫باش��ند که هم در این بازار تامین مالی کنند و هم‬ ‫بتوانند پوشش ریسک دهند و هم بتوانند مدیریت‬ ‫ریسک کنند و در مواردی مبادالت فیزیکی خود را‬ ‫در بستری استاندارد و شفاف انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا برگ�زاری نمایش�گاه هایی همچ�ون‬ ‫نمایش�گاه بین الملل�ی ب�ورس‪ ،‬بان�ک و بیم�ه‬ ‫می توان�د ب�ه توانمند س�ازی و افزایش س�طح‬ ‫اگاه�ی ش�هروندان کم�ک کن�د؟ چ�ه زمان‬ ‫می توان به این توانمندی رسید؟‬ ‫یک��ی از پارامتر های موث��ر در زمان تحقق کامل‬ ‫کارکرد های بورس کاال سطح عمومی اگاهی فعاالن‬ ‫بازار است‪ .‬بنابراین یکی از مهم ترین اهداف که باید‬ ‫به دنبال ان باشیم‪ ،‬اموزش‪ ،‬اگاهی و ارتقای اگاهی‬ ‫فعاالن بازار است‪.‬‬ ‫تا وقتی سطح اگاهی عمومی فعاالن بازار نسبت‬ ‫ب��ه ابزارهای بورس کاالی ایران رش��د نکرده‪ ،‬بعید‬ ‫است ش��اهد تحول شگرفی در حوزه بورس باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن تحول زمان��ی رخ می دهد که س��طح اگاهی‬ ‫فع��االن افزای��ش یابد‪ .‬به نظرم ش��رط اول افزایش‬ ‫اگاهی است‪ .‬باید ببینیم که چه سیاست هایی برای‬ ‫این اقدام ش��ده و چ��ه برنامه هایی برای ان در نظر‬ ‫گرفت ه شده اس��ت‪ .‬تمامی شرکت کنندگان ازجمله‬ ‫ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬بخش مهمی از تمرکز خود را‬ ‫روی اموزش و ارتقاء س��طح دانش بازدیدکنندگان‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معاون سابق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استانه فاینکس ‪:۲۰۱۹‬‬ ‫اتصال بورس ایران به بازارهای‬ ‫بین المللی ارزوست‬ ‫معاون س��ابق وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در ارتب��اط ب��ا دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫دوره تحریم اس��ت فاینکس‪ ۲۰۱۹‬جایگاه ویژه ای‬ ‫برای واحد های تخصصی دارد‪ .‬اخرین نواوری های‬ ‫بورسی در نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در معرض دید شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫قرار گرفت ه می شود‪.‬‬ ‫مه��دی کرباس��یان معاون س��ابق وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ارتباط با دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی بورس‪ ،‬بانک و بیم��ه به صمت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬فرص��ت مناس��بی برای‬ ‫شرکت کنندگان و صاحبان سرمایه‪ ،‬فعاالن بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه است تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‬ ‫و برای محصوالت و خدمات خود بازاریابی کنند‪.‬‬ ‫از طرفی برای شرکت کنندگان نیز فرصتی فراهم‬ ‫می اید تا از اخرین دس��تاورد ها در زمینه بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه باخبر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ه�ای ب�زرگ باید توس�ط بانک ها‬ ‫هدایت شود‬ ‫رئیس س��ابق هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫در ادامه با بیان اینکه بانک داری یکی از مهم ترین‬ ‫موضوعاتی اس��ت که ارتباط مستقیمی با صنعت‬ ‫دارد گف��ت‪ :‬مش��کل بزرگی که در کش��ور داریم‬ ‫این اس��ت که سیستم بانکی ایران رقابتی نیست‪.‬‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه فرصت مناس��بی برای بانکداری کشور است‬ ‫ت��ا بتواند توانمندی های خ��ود را عرضه کند و در‬ ‫ارتباط با سایر شرکت کننده ها سطح خود را ارتقاء‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کرباسیان با اش��اره به شورای عالی پول و اعتبار‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های بزرگ باید توس��ط بانک ها و در‬ ‫ارتباط با سیستم های بین المللی هدایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرگ�ذاری بورس در صنع�ت قابل تقدیر‬ ‫است‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به اثر گ��ذاری بورس بر‬ ‫صنع��ت گفت‪ :‬بورس در زمین��ه صنعت و صنایع‬ ‫معدنی خیلی قوی عمل کرده است و این موضوع‬ ‫قابل تقدیر اس��ت‪ .‬بورس توانسته در مدت فعالیت‬ ‫خود در شفاف س��ازی‪ ،‬س�لامت اقتصادی و رونق‬ ‫تولید موثر باشد و به شکل کلی در اقتصاد کشور‬ ‫اثر مثبتی به جای بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور م�واد معدنی و صنای�ع معدنی در‬ ‫بورس هنوز هم مخالفینی دارد‬ ‫کرباس��یان با بیان اینکه ب��ورس و حضور مواد‬ ‫معدن��ی و صنای��ع معدن��ی در ب��ورس هنوز هم‬ ‫مخالفین��ی دارد گفت‪ :‬در بی��ن صاحبان صنایع‪،‬‬ ‫اف��رادی معتقدند که کاالها بای��د از بورس خارج‬ ‫ش��ود و به ش��کل اداری اداره شود‪ .‬حتی دو سال‬ ‫پیش در وزارت صمت بحث اینکه برخی اقالم باید‬ ‫از بورس خارج شود‪ ،‬دعوایی چندماه ه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ‬جایگاه ویژه بورس در اقتصاد‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به رش��د شاخص بورس‬ ‫اوراق بهادار خاطرنشان کرد‪ :‬بورس جایگاه ویژه ای‬ ‫در اقتصاد دارد و در بخش صنعت و معدن بس��یار‬ ‫موثر و کارساز است‪ .‬بورس اوراق بهادار در شرایط‬ ‫فعلی رش�� د خوبی داشته و باید بپذیریم درصدی‬ ‫از رش��دی که در ش��اخص های بورس وجود دارد‬ ‫وابس��ته به افزایش میزان تولید نیس��ت و این به‬ ‫دلیل تغییر نرخ است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهتری�ن چش�م انداز ب�ورس ب�رای صنایع‬ ‫معدنی‬ ‫معاون س��ابق وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا معدن و مواد معدنی‬ ‫در بورس می تواند چش��م انداز خوبی داشته باشد‬ ‫گفت‪ :‬اینکه عملکرد اینده مواد معدنی چه خواهد‬ ‫بود بس��ته به نظر من نیس��ت‪ .‬بررسی عملکرد و‬ ‫واقعیت ها ظرف س��ال های گذشته‪ ،‬عملکرد کلی‬ ‫ب��ورس در معدن و صنایع معدنی را نش��ان داده‬ ‫است‪ .‬از جمله ان رش��د بورس در صنایع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬واحدهای بزرگ س��نگ اهن و واحد های‬ ‫فلزات��ی از جمله م��س که بزرگ تری��ن مبادالت‬ ‫را داش��تند هم توانس��ته تولید کننده های ما را به‬ ‫رونق برساند‪ .‬همچنین با حضور بورس سهامداران‬ ‫انها س��ود زیادی برده اند‪ .‬هم س��هامداران کل و‬ ‫هم تولیدکننده ها نیز با وجود بورس توانس��ته اند‬ ‫محصوالت خود را با ش��فافیت و س�لامت عرضه‬ ‫کنند و نهایتا این چرخه به گونه ای است که منافع‬ ‫ان به اقتصاد ملی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتص�ال بورس معدنی ای�ران به بازارهای‬ ‫بین المللی‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا بورس‬ ‫ای��ران به بازارهای بین الملل��ی اتصال پیدا خواهد‬ ‫ک��رد گفت‪ :‬این موضوع یکی از ارزو های کس��انی‬ ‫اس��ت که در حوزه اقتصاد کش��ور حض��ور دارند‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه تحق��ق این موضوع فق��ط در اختیار‬ ‫تولیدکننده ه��ا و کس��انی که در بورس هس��تند‬ ‫نیست‪ .‬مبنای این موضوع باز می گردد به سیستم‬ ‫تبادالت مالی و بانکی کشور و اینکه جابه جایی ارز‬ ‫و نهایتا مبادالت ورود و خروج س��رمایه به کشور‬ ‫و مس��ائل مختلف که خیل��ی از این موضوعات به‬ ‫دلیل مقررات متمرکزی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫عمل نشده است‪.‬‬ ‫کرباسیان افزود‪ :‬عدم ارتباط مناسب با کشورها‬ ‫و بورس ه��ای بین المللی به دلیل همان مس��ائل‬ ‫ارزی و سیاس��ت های اقتصادی کشور است و باید‬ ‫بپذیریم تحریم ها هم یکی از مطالب اصلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت دولتم�ردان از اقتص�اد به وی�ژه‬ ‫صادرات‬ ‫معاون سابق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سخن‬ ‫خود را با بیان مطلبی از فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬به پایان‬ ‫رساند‪ :‬امیدوارم دولتمردان از حوزه اقتصاد به ویژه‬ ‫ص��ادرات حمایت به عم��ل اورند و ب��ا همکاری‬ ‫تولید کنن��دگان و تمامی فع��االن عرصه صنعت و‬ ‫حاضران در نمایش��گا ه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه بتوانیم اقتصادمان را رونق دهیم‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‪:‬‬ ‫بورس در مدیریت تحریم ها به معدن کمک کرد‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت مع��دن تجارت‪ :‬ب��ه نظر من ب��ورس در‬ ‫موض��وع تنظیم بازار و مدیری��ت تحریم ها خیلی‬ ‫به معدن کمک کرد‪ .‬جعفر س��رقینی در ابتدای‬ ‫س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬اگر عملکرد بورس بانک‬ ‫و بیم��ه برای م��ردم‪ ،‬معدن��کاران و کارخانجات‬ ‫معدنی اشکارتر ش��ود کارشان راحت تر می شود‪.‬‬ ‫وقتی ابعاد یک مطلبی در نمایشگاه شکافته شود‬ ‫بحث و بررس��ی شود و به نمایش گذاشته شود و‬ ‫مردم اطالعاتشان بیشتر شود طبیعتا این موضوع‬ ‫می توان��د در اثربخش��ی و موفقی��ت موضوع��ات‬ ‫مختل��ف موثرت��ر باش��د‪ .‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه توانس��ته است طی ‪ ۱۱‬دوره‬ ‫برگزاری تاثیرات زیادی بر فرهنگ سرمایه گذاری‬ ‫کش��ور داشته باش��د؛ ضمن اینکه این رویداد در‬ ‫راستای شناس��اندن بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫به همدیگر موفق عمل کرده اس��ت‪ .‬ارتباط بین‬ ‫معدن و صنایع معدنی با بورس یکی از موضوعات‬ ‫بسیار مهمی است که می تواند پیشرفت و ارتقای‬ ‫صادرات را برای کشور به ارمغان بیاورد‪ .‬هرچند‬ ‫که انتقاداتی به بورس و عملکرد ان وارد می شود‬ ‫و برخ��ی از ان انتقادات به حق اس��ت اما در این‬ ‫موضوع خاص یعن��ی تنظیم بازار به درد مملکت‬ ‫خورد و س��رجمع بورس در این موضوع ( تنظیم‬ ‫بازار) عملکرد مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین خواسته وزارت صمت از بورس‬ ‫‪34‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت معدن تجارت در گفت وگو‬ ‫با صمت در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به‬ ‫ش��رایطی که وجود دارد مهم ترین خواسته شما‬ ‫به عنوان معاون وزیر صم��ت در امور معدن برای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬از بورس چیست این گونه پاسخ داد‪ :‬شما‬ ‫می دانید که بورس ابزار شفافیت است تقاضای ما‬ ‫به عنوان وزارت صنعت معدن و تجارت این است‬ ‫که به هم��کاری خود با مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ادام��ه دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬در راس��تای ش��فافیت‬ ‫بیش��تر همان گونه ک��ه به خود س��ازمان بورس‬ ‫اعالم کرده ایم خواس��ته ما این اس��ت که اسامی‬ ‫خری��داران فوالد و فلزات غیراهنی را برای اطالع‬ ‫عموم هرروز منتش��ر کنند‪ .‬البته این اسامی برای‬ ‫ما به عنوان وزارتخانه اعالم می ش��ود تا بورس به‬ ‫هدف اصلی و رس��الت خود که شفافیت معامالت‬ ‫‹ ‹ بحث و بررسی‪ ،‬الزمه اثربخشی و موفقیت‬ ‫به نظر من بورس در‬ ‫موض��وع تنظی��م بازار‬ ‫و مدیری��ت تحریم ها‬ ‫خیلی به معدن کمک‬ ‫ک��رد‪ .‬اگ��ر مکانیزمی‬ ‫به ن��ام ب��ورس وجود‬ ‫نداش��ت ش��اید تنظیم‬ ‫ب��ازار به خص��وص در‬ ‫ارتباط با فوالد و فلزات‬ ‫غیراهنی به این راحتی‬ ‫امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫بورسی است برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم تری�ن دغدغ�ه وزارت صم�ت ب�رای‬ ‫نیمه اول سال ‪ ۹۸‬چیست؟‬ ‫معاون ام��ور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت معدن تجارت در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه مهم ترین دغدغ��ه وزارت صمت برای نیمه‬ ‫اول س��ال ‪ ۹۸‬چیس��ت گف��ت‪ :‬م��ا برنامه های‬ ‫متفاوتی برای سال ‪ ۹۸‬تعریف کرده ایم‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین دغدغه هایی که در س��ال ‪ ۹۸‬ذهن ما‬ ‫را درگیر کرده است صادرات است‪ .‬اگر صادرات‬ ‫ما در معدن و صنایع معدنی رونق نگیرد نه تنها‬ ‫نخواهیم توانس��ت در صنایع معدنی رونق ایجاد‬ ‫کنیم بلکه عقب گرد نیز خواهیم داش��ت لذا ما‬ ‫برای اینکه بتوانیم به ش��عار سال خود به خوبی‬ ‫عمل کنیم رونق صادرات را س��رلوحه کار خود‬ ‫ق��رار داده ای��م به طب��ع وقتی رون��ق صادرات‬ ‫ایجاد ش��ود اتوماتیک وار رونق تولید نیز حاصل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با برگزاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیم��ه اظهار کرد‪ :‬اگ��ر عملکرد‬ ‫بورس بان��ک و بیمه برای م��ردم‪ ،‬معدن کاران و‬ ‫کارخانجات معدنی اش��کار و ش��فاف تر شود کار‬ ‫این گروه راحت تر می شود‪.‬‬ ‫س��رقینی در ارتباط با دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه اف��زود‪ :‬اگر در‬ ‫نمایش��گاه موضوع��ات مربوط به بورس بررس��ی‬ ‫ش��ود وقتی ابعاد موضوعات مختلف مثال معدنی‬ ‫در نمایشگاه شکافته ش��ود‪ ،‬بحث و بررسی شود‬ ‫و نتای��ج ان ب��ه نمایش گذاش��ته ش��ود و مردم‬ ‫اطالعاتش��ان بیش��تر ش��ود طبیعتا این موضوع‬ ‫می توان��د در اثربخش��ی و موفقی��ت موضوع��ات‬ ‫مختلف موثرتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط بین بورس و صنایع معدنی‬ ‫وی در ارتباط با این پرس��ش ک��ه ارتباط بین‬ ‫بورس و صنایع معدنی را چطور ارزیابی می کنید‬ ‫و ایا این ارتباط تاکنون برقرار ش��ده است یا خیر‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من ب��ورس در موضوع تنظیم بازار‬ ‫و مدیریت تحریم ه��ا خیلی به معدن کمک کرد‪.‬‬ ‫اگر مکانیزمی به نام بورس وجود نداش��ت ش��اید‬ ‫تنظیم بازار به خصوص در ارتباط با فوالد و فلزات‬ ‫غیراهنی به این راحتی امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاداتی به بورس وارد است‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صم��ت در ادامه بیان کرد‪ :‬هرچن��د انتقاداتی به‬ ‫بورس و عملکرد ان وارد می ش��ود و برخی از ان ‬ ‫انتقادات به حق اس��ت ام��ا در این موضوع خاص‬ ‫یعنی تنظیم بازار به درد مملکت خورد و سرجمع‬ ‫ب��ورس در این موض��وع (تنظیم ب��ازار) عملکرد‬ ‫مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بورس در معدن و صنایع معدنی‬ ‫س��رقینی در پایان‪ ،‬موضوع حض��ور بورس در‬ ‫صنایع معدن��ی را این گونه بیان ک��رد‪ :‬این که ما‬ ‫می گویی��م بورس در تنظیم ب��ازار به ما به عنوان‬ ‫مس��ئوالن تنظیم بازار در وزارت صنعت معدن و‬ ‫تج��ارت کمک کرد این به این معنی نیس��ت که‬ ‫به ای��رادات بورس توجه نداریم ام��ا نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت که بورس به وزارت صنعت معادن و‬ ‫تجارت و س��تاد تنظیم ب��ازار کمک کرد که بازار‬ ‫فلزات اهنی و غیر اهنی تنظیم شود‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مشکلی به نام محتوا در نمایشگاه ها‬ ‫علی حیدری ‪ /‬کارشناس بازار بورس‬ ‫انچه از ذات نمایشگاه های تخصصی بر می اید‬ ‫با این هدف اس��ت که کاال و خدمات در معرض‬ ‫دید بازدیدکنندگان تخصصی و عامه مردم قرار‬ ‫گیرد و کاالها در یک نگاه رقابتی مشاهده شوند‪.‬‬ ‫در ایران تعریف نمایشگاه به فروشگاه نزدیک تر‬ ‫است‪ .‬شرکت ها و موسسات‪ ،‬کاال و خدمات خود‬ ‫را به نمایشگاه می اورند تا بفروشند‪.‬‬ ‫به طور کل اجرای نمایش��گاه در زمینه بورس‬ ‫بانک و بیمه کار پسندیده ای است اما چگونگی‬ ‫اجرای ان نیاز به بازنگری دارد که این بازنگری‬ ‫با بررسی نمایش��گاه های بین المللی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی به نام محتوا در نمایشگاه ها‬ ‫یکی از مش��کالتی که در اغلب نمایشگاه های‬ ‫مربوط به بورس وجود دارد مربوط به محتواست‬ ‫برخی از این سرفصل ها هر سال تکرار می شود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫انچ��ه باید م��ورد توجه قرار گی��رد کاربردی و‬ ‫علمی بودن مباحث برای شرکت کننده هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رفصل های اصل�ی در برگ�زاری‬ ‫کارگاه های بورسی‬ ‫علم روز و مباحث منطبق با اقتصاد روز‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫س��رمایه‪ ،‬مباحث جدید بانکداری نوین باید به‬ ‫جهان از طرفداران بس��یاری برخوردار اس��ت و‬ ‫بخش بزرگی از اقتصاد یک کش��ور را می سازد‪.‬‬ ‫امیدواریم در زمینه بورس به میزانی از پیشرفت‬ ‫برسیم که نمایشگاه بورس به تنهایی و مستقل‬ ‫از هر بخش دیگری برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمترین وظیفه نمایشگاه فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫عنوان سرفصل های اصلی در برگزاری کارگاه ها‬ ‫مورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬در برخی نمایش��گاه ها‬ ‫کالس های اموزش��ی‪ ،‬کارگاه ها و نشس��ت ها به‬ ‫هی��چ عنوان با موضوع نمایش��گاه برگزار ش��ده‬ ‫مرتبط نیس��ت و یا اینکه کیفیت الزم را ندارد‪.‬‬ ‫اگر قرار است مباحث تکراری و بی ارتباط با علم‬ ‫روز اموزش داده ش��ود کارگاهی برگزار نش��ود‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫امروز همسویی نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫ی��ک پیام را می رس��اند و ان اینکه بورس هنوز‬ ‫به اقتدار و جایگاهی نرس��یده است که بتواند به‬ ‫تنهایی یک نمایش��گاه برگزار کند و در ایران در‬ ‫کنار بانک هاست که پرورش پیدا می کند‪.‬‬ ‫بورس از جمله مهم ترین علومی اس��ت که در‬ ‫مهمتری��ن وظیفه نمایش��گاه فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫باید اطالع رس��انی مناسب در ارتباط با چیستی‬ ‫بورس باشد‪ .‬همچنین معرفی دقیق شرکت ها و‬ ‫ارائه بهتر خدمات رقابتی کارگزاری ها‪ ،‬بروکرها‪،‬‬ ‫بانک ها و صنایع همس��ویی ک��ه در این زمینه‬ ‫کار می کنن��د نیز باید در اهداف اصلی برگزاری‬ ‫نمایشگاهی با موضوع بورس‪ ،‬بانک و بیمه باشد‪.‬‬ ‫یکی از مهترین رسالت های بورس این است که‬ ‫باید مقدمه ای برای شفافیت بازار سرمایه ایران‬ ‫باش��د‪ .‬این ش��فافیت کماکان انطور که انتظار‬ ‫می رود وجود خارجی ندارد‪ .‬عدم شفافیت بازار‪،‬‬ ‫اقتصاد دولتی‪ ،‬تس��لط نهاد های خیلی خاص بر‬ ‫این بازار‪ ،‬قدرت س��فته باز ها از جمله مهم ترین‬ ‫مشکالت بازار بورس ایران است‪.‬‬ ‫البته امیدوارم با ورود به بازار متش��کل ارزی‪،‬‬ ‫بخش خصوصی بتواند وارد ش��ود و با این ورود‬ ‫نخستین قدم برای تشکیل بازار بورس واقعی در‬ ‫ایران برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مشاور مدیرعامل پست بانک در گفتگو با صمت‪:‬‬ ‫تغییر پایه پول به داد اقتصاد کشور نمی رسد!‬ ‫‪36‬‬ ‫فرحی گفت‪ :‬تغییر پای��ه پول نمی تواند به بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی کشور کمک کند و رفع این معضل‬ ‫تنها در گروی حل خالء های ساختاری است‪..‬‬ ‫مشاور مدیرعامل پست بانک درمورد تصمیم اخیر‬ ‫بانک مرکزی مبن��ی بر تغییر ترکیب ترازنامه خود‬ ‫(پایه پولی) و اثار ان بر بازار مالی کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫تغیی��ر پایه پولی یا حذف صف��ر از پول یک تغییر‬ ‫ظاه��ری را به وجود م��ی اورد و در حقیقت اعتبار‬ ‫پول که حاصل��ی از برگ خریدهای اقتصادی نظیر‬ ‫تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رکود‪ ،‬تولید و غیره است دستخوش‬ ‫دگرگونی و تحول نخواهند شد‪.‬‬ ‫کش��ور ترکی��ه ب��ا‬ ‫خس��رو فرحی تش��ریح کرد‪ :‬به اقتضا ش��رایط‬ ‫اس��تفاده از برخ��ی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارزش پول ملی نس��بت به تعداد زیادی‬ ‫راهکاره��ای مربوط به‬ ‫از کش��ور ها تنزل پیدا کرده و رفع این معضل تنها‬ ‫تغییر پایه پولی (حذف‬ ‫در گروی استفاده از ابزار هایی نظیر افزایش قدرت‬ ‫صفر از پول) به اهداف‬ ‫فروش نفت‪ ،‬صادرات اقالم‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی و غیره است‪ .‬درواقع پیش از ایجاد تغییرات‬ ‫اقتص��ادی ‪ ،‬فرهنگ��ی‬ ‫ظاهری باید ساختار حاکم اصالح شود‪.‬‬ ‫خ��ود رس��ید چراک��ه‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ ‫مشاور مدیرعامل پست بانک افزود‪:‬‬ ‫م��ردم این کش��ور از‬ ‫باید در س��طح رقابت جهانی ارتق��اء پیدا کند و با‬ ‫نظر جو روان��ی اماده‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موجود دارای قدرت نفوذ‬ ‫این تغییر بودند‬ ‫منطقه باشد تا به این ترتیب معایب تنزل اعتبار پول‬ ‫ملی جبران شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با اقدامات س��وری نمی توانیم‬ ‫فرح��ی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫ش��اهد بهبود وضعیت اقتصادی باشیم تصریح کرد‪ :‬سال جاری به نام «رونق ملی» نام گذاری شده است‬ ‫فرس��ودگی کارخانه ها‪ ،‬وابستگی تولیدی ها به مواد و تحق��ق این فرمان رهب��ری نیازمند یک حمایت‬ ‫اولیه خارجی‪ ،‬نهادینه ش��دن فس��اد سیس��تمی‪ ،‬و هم��ت همگانی اس��ت بنابراین باید س��اختارها‬ ‫تحریم ه��ا ازجمل��ه مواردی اس��ت ک��ه به طوری به گونه ای تعبیه شوند که تولید داخلی دارای صرفه‬ ‫زنجیره وار ب��ه یکدیگر متصل و مرتبط هس��تند و اقتصادی منطقی باش��د و نقدینگی در عوض ورود‬ ‫تاثیر بسزایی در به وجود امدن مشکالت اقتصادی به بازار های سوداگرایانه به واحد های تولیدی سوق‬ ‫و در نتیجه کاهش اعتبار پولی دارند‪.‬‬ ‫پیدا کند‪ .‬مدیرعامل سابق پست بانک مطرح کرد‪:‬‬ ‫س��ه مولفه مواد اولیه داخلی‪ ،‬نیرو انسانی داخلی و‬ ‫مدیریت جامع‪ ،‬کلیدی راهگشا برای نفوذ اقتصادی‬ ‫کش��ور به تمام جهان اس��ت که چین با استفاده از‬ ‫ای��ن تکنیک توانس��ته قدرت و جای��گاه خود را در‬ ‫بیش��تر کشور ها تثبیت کند‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬صنعت‬ ‫برخی از محصوالت همانند فرش به طور س��نتی در‬ ‫اختیار کشور بوده است و با تمرکز بر ان می توانیم‬ ‫خالء ه��ای دیگر را پر کنیم‪ .‬فرحی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫کشور دارای مزیت های بی شماری همچون تنوع و‬ ‫گستردگی تولیدات کشاورزی و دامداری است که‬ ‫با اس��تفاده از این ظرفیت ها و نیازس��نجی صحیح‬ ‫صنعت کش��ور به اوج رس��یده و در نهایت موجب‬ ‫پیشرفت و افزایش اعتبار کشور می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سابق پس��ت بانک مطرح کرد‪ :‬ترکیه‬ ‫با اس��تفاده از راهکار تغیی��ر پایه پولی (حذف صفر‬ ‫از پ��ول) به اهداف اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی خود رس��ید‬ ‫چراکه مردم این کش��ور از نظر جو روانی اماده این‬ ‫تغییر بودند اما متاس��فانه این بحث در ایران میان‬ ‫اقتصاددان ها مط��رح بوده و مابین افکار عمومی به‬ ‫مطالبه و موضوعی فراگیر تبدیل نش��ده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬در روشنگری افکار عمومی‬ ‫تنها برخی از رسانه ها به رواج شعار هایی می پردازند‬ ‫و دیگر فاکتور های الزم در نظر گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫کش��ور مملو از شعار ملی اس��ت و در این برهه‬ ‫زمانی شعور ملی و فهم مشترک می تواند راهگشای‬ ‫این موضوع باش��د‪ .‬فرحی گفت‪ :‬تغییر پایه پولی از‬ ‫نظر علم اقتصاد ایده خوبی برش��مرده می شود که‬ ‫اگ��ر این ن��واوری و ایده به اج��رای صحیح و تمام‬ ‫ وکمال ختم شود منجر به ازدیاد فعالیت ثمربخش‬ ‫مجموعه ه��ای اقتصادی و بهب��ود وضعیت اقتصاد‬ ‫کالن می شود‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل سبدگردان ارزش افرینان در گفت وگو با صمت‪:‬‬ ‫فاینکس فرصتی برای عرضه جهانی‬ ‫ابزار های مالی اسالمی‬ ‫مدیرعامل س��بدگردان ارزش افرینان گفت‪:‬‬ ‫انبوه پژوهش های انجام گرفته درباره ابزارهای‬ ‫مالی اسالمی نش��ان می دهد که کشور در این‬ ‫زمینه حرف های زیادی برای گفتن در مجامع‬ ‫بین المللی دارد‪.‬‬ ‫محمد صفری مدیرعامل شرکت سبدگردان‬ ‫ارزش افرین��ان در م��ورد اهمی��ت برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فاینکس (‪)iranfinex‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برگ��زاری چنین نمایش��گاهایی‬ ‫می توان��د خوراک خوبی به مخاطبان خود ارائه‬ ‫کند‪ .‬در واقع این فضا دستاورد و خدمات بازار‬ ‫سرمایه را برای بازدیدکنندگان عام و خاص به‬ ‫نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫صف��ری در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬به بیان دیگر‬ ‫برگ��زاری س��االنه نمایش��گاه فاینکس س��بب‬ ‫معرف��ی خدمات و نواوری ها واحد های مختلف‬ ‫در عرصه بازار مالی می ش��ود درنتیجه این امر‬ ‫می توان��د حاص��ل پژوهش ها و دس��تاوردهای‬ ‫مجموعه ه��ای پی��ش رو و مرج��ع را ب��ا دیگر‬ ‫بخش های این بازار به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه عالوه بر فراهم س��ازی مکانی‬ ‫ب��رای بازاریابی و بازرگانی فع��االن این حوزه‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی برای اش��نایی افراد جامعه با‬ ‫بازار مالی و تقویت فرهنگ مش��ارکت موثر به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��بدگردان ارزش افرینان مطرح‬ ‫ک��رد‪ :‬مش��ارکت کنندگان ام��کان اش��نایی با‬ ‫پلتفرم ه��ای تخصص��ی و همچنی��ن مش��اوره‬ ‫رای��گان ب��ا کارشناس��ان حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫را دارن��د که ای��ن موضوع را می ت��وان یکی از‬ ‫مزیت های نمایش��گاه مذکور برای عالقه مندان‬ ‫این حوزه دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه حضور فین تک ه��ا در این‬ ‫نمایش��گاه تش��ریح کرد‪ :‬فین تک های خارجی‬ ‫(فناوری مالی) برای تمام��ی فعاالن اقتصادی‬ ‫اعم از سرمایه گذاران‪ ،‬سرمایه پذیران و‪ ..‬دارای‬ ‫جذابیت اقتصادی اس��ت از این رو حضور انها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان می توان��د منتهی به‬ ‫ارتباطی موثر و سازنده بین کشور ها شود‪.‬‬ ‫صفری اضافه ک��رد‪ :‬مجموعه ه��ای خارجی‬ ‫با حضور در این نمایش��گاه می توانند نیاز های‬ ‫متقاضیان خدمات خود را بهتر درک و دریافت‬ ‫کنند‪ .‬واحد های اقتصادی داخلی هم به واسطه‬ ‫حض��ور همتایان خارجی خود ام��کان ارزیابی‬ ‫صحیح و تحلیل دقیق تری از فعالیت خود پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��بدگردان ارزش افرینان افزود‪:‬‬ ‫وقت��ی مدی��ران و تحلیل گران ه��ر مجموعه با‬ ‫س��ازوکارهای خارجی اش��نا و تعام��ل الزم را‬ ‫داشته باشند می توانند هدف گذاری های واالتر‬ ‫و پیشرفته تری برای سازمان خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ماه های پس از برجام عده ای‬ ‫از منتق��دان ای��ن توافقنامه انتظار ش��کوفایی‬ ‫چش��م گیر و خل��ق اتفاق ه��ای خارق العاده ای‬ ‫داش��تند درصورتی که چنی��ن نتیجه ای در هر‬ ‫بحث پایه ای نیازمند صرف زمان و بسترسازی‬ ‫گس��ترده اس��ت؛ بنابراین با وجود نشست های‬ ‫‪ B۲B‬و ارتباط های بین المللی در این نمایشگاه‬ ‫نمی ت��وان انتظار ورود س��رمایه های خارجی را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬البته نمایشگاه بین المللی‬ ‫فاینک��س دوازدهمی��ن دوره خ��ود را برگ��زار‬ ‫می کند و برای بخش زیادی از فعاالن بازار مالی‬ ‫داخلی و خارجی دارای وجه شناخته ش��ده ای‬ ‫است و با مدیریتی بهینه می توان بهترین بهره‬ ‫را از ارتباط��ات و س��رمایه های موجود گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سبدگردان ارزش افرینان ابراز کرد‪:‬‬ ‫اگر س��طح انتظار خود را از این نمایش��گاه در‬ ‫حد تعامل دوس��ویه نهادهای داخلی و خارجی‬ ‫تعریف کنیم‪ ،‬ان را اغازکننده و مس��یر خوبی‬ ‫برای ارتقاء س��طح توانمندی ها و ارائه خدمات‬ ‫می نامم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تاثی��ر ارتباط های بین المللی‬ ‫در اقتص��اد بیان ک��رد‪ :‬اقتصاد هم��واره تحت‬ ‫تاثیر سیاس��ت اس��ت و متاس��فانه کش��ور در‬ ‫ش��رایط تحریمی به سر می برد که این موضوع‬ ‫به خودی خ��ود باع��ث ایج��اد ت��رس و تردید‬ ‫س��رمایه گذاران و حض��ور فع��االن خارجی در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫صفری الزم به ذکر اس��ت‪ :‬البته کشور تمام‬ ‫توان خود را برای ایجاد مراوده ای منطقی کرده‬ ‫اس��ت و این رویداد می تواند زمینه سازی برای‬ ‫موفقیت روزافزون کشور در اینده باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��بدگردان ارزش افرین��ان در‬ ‫پاس��خ این س��وال که ایا ایران ق��ادر به انتقال‬ ‫و اس��تفاده اقتصادی از دس��تاوردهای خود در‬ ‫دیگر کشورهاس��ت؟! پاس��خ داد‪ :‬کش��ور بنا بر‬ ‫پژوهش های بس��یاری که بر مباحثی همچون‬ ‫ابزار های مالی اسالمی پژوهش داشته است در‬ ‫مجام��ع بین المللی حرفی برای گفتن دارد و با‬ ‫تبلیغ��ات صحیح می تواند حض��وری جدی در‬ ‫دیگر مجامع داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در مقابل نکات قوت ابزار های‬ ‫مالی کشور‪ ،‬نقاط ضعفی در حوزه هایی همانند‬ ‫اوراق مش��تقه‪ ،‬صکوک‪ ،‬سلف و غیره در مقابل‬ ‫غربی هاس��ت ک��ه با مش��ارکت و اس��تفاده از‬ ‫تجربه انها می توان به بهبود کارکرد و س��اختار‬ ‫مجموعه های مالی و سرمایه ای پرداخت‪.‬‬ ‫صفری خاتمه داد‪ :‬گفتنی اس��ت اژانس های‬ ‫بین الملل��ی رتبه اعتباری کش��ور های مختلف‬ ‫را در هر حوزه مش��خصی بررسی می کنند که‬ ‫به واسطه ان مخاطبان و نیازسنجی ها به خوبی‬ ‫شناسایی می شود‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫محمد کشانی‪:‬‬ ‫استمرار‬ ‫امدادرسانی به‬ ‫مناطق سیل زده‬ ‫استان اولویت‬ ‫اصلی ماست‬ ‫‪38‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد خوزس��تان از اس��تمرار‬ ‫امداد رسانی به مناطق سیل زده خبر داد‪.‬‬ ‫محمد کش��انی اظهارکرد‪ :‬در راس��تای ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی و کمک رسانی مستمر‬ ‫به س��اکنان مناطق س��یل زده‪ ،‬با تم��ام توان و‬ ‫بس��یج کلیه امکانات‪ ،‬تجهیزات و نیروی انسانی‬ ‫مشغول فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اولویت اصلی گروه فوالد‬ ‫خوزستان امداد رس��انی و تالش یکپارچه برای‬ ‫جلوگیری از خسارت به شهروندان عزیز است و‬ ‫در همین راستا اعزام ماشین االت سنگین جهت‬ ‫احداث و تقویت س��یل بندها و ترمیم مسیرهای‬ ‫ارتباطی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کشانی افزود‪ :‬با توجه به هشدار ستاد مدیریت‬ ‫بحران اس��تان مبنی بر احتم��ال مجدد طغیان‬ ‫رودخانه کارون و تش��کیل جلسه ستاد مدیریت‬ ‫بحران فوالد خوزستان‪ ،‬مناطق پرخطر شناسایی‬ ‫و امدادرس��انی به این مناطق با سرعت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکید داشت‪ :‬در کنار مناطق و روستاهای‬ ‫حاش��یه رودخانه‪ ،‬شهرس��تان حمیدیه نیز جزو‬ ‫مناطق پرخطر محس��وب می شود و امدادرسانی‬ ‫به ساکنان این شهرستان از اهداف اصلی ماست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان ادام��ه داد‪ :‬طی‬ ‫روزه��ای گذش��ته ع�لاوه ب��ر حضور مس��تمر‬ ‫مس��ئوالن ش��رکت در مناط��ق س��یل زده و‬ ‫به کارگیری ماش��ین االت س��نگین راه س��ازی‪،‬‬ ‫تع��داد صدها س��رویس س��رباره جه��ت ترمیم‬ ‫مس��یرهای ارتباطی‪ ،‬چادرهای مس��افرتی برای‬ ‫اسکان س��اکنان مناطق س��یل زده‪ ،‬هزاران عدد‬ ‫گون��ی جهت ایجاد س��یل بند و همچنین توزیع‬ ‫غذای گرم و اب اش��امیدنی صورت گرفته و این‬ ‫خدمت رسانی در وس��عت بیشتری ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کشانی در پایان سخنان خود گفت‪ :‬وظیفه ما‬ ‫خدمت رس��انی مطلوب به شهروندان است و این‬ ‫مهم با ظرافت و س��رعت تا عادی ش��دن شرایط‬ ‫موجود ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تقدی��ر محمد کش��انی از تالش ش��بانه روزی‬ ‫کارکنان در امدادرسانی به مناطق سیل زده‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫کارکنان گروه فوالد خوزس��تان؛ بروز سیالب‬ ‫در چن��د روز اخیر خس��ارت هایی را ب��ه همراه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬لیکن دلگرمی س��اکنان مناطق‬ ‫س��یل زده‪ ،‬وج��ود همش��هریانی بود ک��ه بدون‬ ‫هیچ گونه چشمداشتی و با نگاه جهادی و انقالبی‬ ‫به کمک ای��ن عزیزان ش��تافتند‪ .‬این همدلی و‬ ‫مسئولیت پذیری در خدمت رسانی به مردم یقینا‬ ‫جزو باقیات صالحات محسوب می شود‪.‬‬ ‫کارکنان و بس��یجیان گروه فوالد خوزس��تان‬ ‫همچون س��ایر عزیزان امدادرس��ان ب��ا همت و‬ ‫تالش یکپارچه و خدمات رسانی به مناطق سیل‬ ‫زده‪ ،‬برگ زرین دیگری بر افتخارات این شرکت‬ ‫ثبت نمودند‪.‬‬ ‫بدینوس��یله از تالش شبانه روزی فوالد مردان‬ ‫تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال سالمتی‬ ‫و توفی��ق روز اف��زون همه عزی��زان را ارزومندم‬ ‫و تاکی��د دارم این خدمت رس��انی ت��ا رفع همه‬ ‫مش��کالت مردم شریف مناطق س��یل زده ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫تامین اقالم ضروری سیل زدگان‬ ‫در کوتاه ترین زمان‬ ‫عل��ی محمدی‪ ،‬مع��اون منابع انس��انی و امور‬ ‫اجتماع��ی ف��والد خوزس��تان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرنگار صم��ت اظهار کرد‪ :‬در راس��تای ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی و امداد رس��انی ب��ه‬ ‫ش��هروندان عزی��ز‪ ،‬اق�لام ضروری و م��ورد نیاز‬ ‫س��اکنان مناطق س��یل زده در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن تامین می گردد‪.‬‬ ‫محم��دی گفت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزس��تان از‬ ‫روزهای اول بروز س��یالب با دس��تور مدیرعامل‬ ‫محت��رم‪ ،‬بیش از هزار س��رویس س��رباره برای‬ ‫مناطق س��یل زده ارسال نموده و همچنین کلیه‬ ‫تجهیزات‪ ،‬امکانات و ماش��ین االت سنگین خود‬ ‫را جهت احداث س��یل بند ب��ه کار گرفته و این‬ ‫امدادرسانی تاکنون ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا هماهنگ��ی س��تاد مدیری��ت‬ ‫بحران اس��تان خوزس��تان بیش از ه��زار چادر‬ ‫مس��افرتی‪ ،‬صد هزار گونی برای احداث‪ ،‬تقویت‬ ‫و مستحکم س��ازی سیل بندها در اختیار متولیان‬ ‫امر قرار گرفت‪.‬‬ ‫محم��دی ادام��ه داد‪ :‬کارکنان تالش��گر فوالد‬ ‫خوزس��تان در یک اق��دام خیرخواهان��ه تغذیه‬ ‫ش��بانه و غذای خود را برای ارس��ال در مناطق‬ ‫کم برخوردار و س��یل زده مهیا نموده و این مهم‬ ‫توسط بس��یجیان سلحشور حوزه مقاومت بسیج‬ ‫ش��هید بقایی‪ ،‬به صورت مس��تمر در حال توزیع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ترتیب��ی اتخاذ کردیم ب��ا توجه به‬ ‫اینکه ساکنان مناطق سیل زده عموما از امکانات‬ ‫اولیه برای طبخ غذای بهداشتی محروم هستند‪،‬‬ ‫موکب شهدای فوالد خوزس��تان مستقر در سه‬ ‫راهی منازل ‪ ۳۰۰‬دس��تگاه و مهمانسرای باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزش��ی فوالد خوزس��تان فعال شود و‬ ‫با همکاری مواکب دیگر اس��تان ها‪ ،‬روزانه تعداد‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار غذای گرم بهداش��تی را طبخ کرده و‬ ‫در اختیار ساکنان مناطق سیل زده قرار دهند‪.‬‬ ‫معاون منابع انس��انی و ام��ور اجتماعی فوالد‬ ‫خوزس��تان تصریح کرد‪ :‬سالمت شهروندان عزیز‬ ‫در این ش��رایط بس��یار حائز اهمی��ت بوده و در‬ ‫همین راس��تا با تشکیل جلس��ه کمیته اجرایی‬ ‫س��تاد بحران‪ ،‬اقالم ضروری و مورد نیاز مناطق‬ ‫سیل زده نظیر چادر مسافرتی‪ ،‬پتو‪ ،‬پوشاک‪ ،‬اب‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬مواد ش��وینده‪ ،‬لوازم بهداشتی‪ ،‬دارو‬ ‫و مواد غذایی شناس��ایی و در نخس��تین فرصت‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در راس��تای کمک رس��انی به‬ ‫ش��هروندان عالوه بر تاکی��د مدیرعامل محترم و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬با‬ ‫استقرار پایگاه جمع اوری کمک های مردمی واقع‬ ‫در درب های یک‪ ،‬س��ه و منازل دویست دستگاه‬ ‫و همچنین ط��ی صدور اطالعیه ه��ای مربوطه‪،‬‬ ‫کارکن��ان تالش��گر می توانند ب��ا مراجعه به این‬ ‫پایگاه ها و یا از طریق ثبت نام در پرتال ش��خصی‬ ‫و همچنی��ن تکمیل و تحویل فرم کمک رس��انی‬ ‫به امور اداری در این امر خیرخواهانه مش��ارکت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به ابراز عالقه کارکنان نسبت‬ ‫به امدادرس��انی به مناطق س��یل زده تاکید کرد‪:‬‬ ‫با توجه به درخواست های مکرر همکاران جهت‬ ‫کمک رس��انی به ش��هروندان‪ ،‬ش��رایطی فراهم‬ ‫نمودیم تا کارکنان متقاضی با هماهنگی مدیران‬ ‫مربوطه و حوزه مقاومت بس��یج شهید بقایی به‬ ‫مناطق سیل زده اعزام شوند‪.‬‬ ‫معاون منابع انس��انی و ام��ور اجتماعی فوالد‬ ‫خوزس��تان در پایان س��خنان خود ضمن تشکر‬ ‫از حض��ور و تالش ش��بانه روزی خادمان مواکب‬ ‫اس��تان های دیگر و همچنین کلی��ه کارکنان و‬ ‫بسیجیان فوالد خوزستان جهت امداد رسانی به‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬گفت‪ :‬خدمت جهادی ادامه خواهد‬ ‫داش��ت و با این روحی��ه انقالبی تا لحظه ای اخر‬ ‫در کنار مردم ش��ریف استان خوزستان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫گزارش صمت از ‪ ۱۱‬دوره برگزاری‬ ‫رویداد بورس‪ ،‬بانک و بیمه در تهران‬ ‫‪ ۲‬دهه با یک رویداد دست به نقد‬ ‫نمایشگاه ها برای تکامل و به شهرت رسیدن‪ ،‬مسیر طول و درازی را طی می کنند‪ .‬برخی از انها‬ ‫گاها پس از چند سال از مسیر خود خارج شده و با وقفه به ریل برگزاری بازمی گردند‪ .‬فاینکس‬ ‫یکی از همین رویدادهاست که در اوایل دهه هشتاد متولد شد و حاال با اینکه حدود ‪ ۱۷‬سال از‬ ‫زمان برگزاری اولین دوره ان می گذرد ولی ‪ ۱۲‬ساله است‪ .‬صمت نگاهی دارد به فراز و نشیب های‬ ‫نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه که در ‪ ۶‬دوره نخست سرگذشتی متفاوت داشت و امروز مسیر‬ ‫جدیدی را طی می کند‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹یازدهمین دوره و ظهور برند فاینکس‬ ‫‪40‬‬ ‫در این رویداد ‪ ۳۹۲‬ش��رکت حضور داش��تند که‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارتاپ ها با حضور‬ ‫‪ ۶۰‬شرکت بیش��ترین میزان مشارکت در فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬را به خود اختصاص دادند‪. .‬ش��رکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه ها بیش از ‪ ۳۰‬هزار مترمربع فضای مفید‬ ‫در اختیار این نمایش��گاه قرار داد که به متقاضیان‬ ‫حضور در نمایشگاه اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫یکی از برنامه های مهم فاینکس ‪ ،۲۰۱۸‬برگزاری‬ ‫کارگاه های بین المللی از س��وی س��ه ش��رکت بود‪.‬‬ ‫ش��رکت خدمات مالی ‪ E&Y‬و شرکت رتبه بندی‬ ‫‪ capialintelligence‬س��ا ‬ ‫ل گذش��ته نیز حضور‬ ‫داش��تند اما ش��رکت الپاری برای نخس��تین بار به‬ ‫برگزاری کارگاه اقدام کرد و در پایان کارگاه‪ ،‬گواهی‬ ‫معتبر بین المللی به شرکت کنندگان کرد‪.‬‬ ‫حض��ور گس��ترده دانش��جویان و دانش اموزان و‬ ‫توجه ویژه به انجمن های دانش اموزی که منجر به‬ ‫تحقیقات و پایان نامه های جدید می ش��ود از جمله‬ ‫برنام هّهای ستاد برگزاری فاینکس ‪ ۲۰۱۸‬بود‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد برای نخس��تین بار در راس��تای‬ ‫فرهنگ س��ازی در فاینکس ‪ ۲۰۱۸‬رویدادی تحت‬ ‫عن��وان بومی نو‪ -‬فین تک با هدف فرهنگ س��ازی‬ ‫بازار س��رمایه ویژه دانش اموزان پایه اول متوسطه‬ ‫در قالب مسابقات کسب وکار دانش اموزی هم زمان‬ ‫با فاینکس ‪ ۲۰۱۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫بومی ن��و‪ -‬فین ت��ک‪ ،‬ی��ک رویداد اس��تارتاپی‬ ‫دانش ام��وزی ب��ود که در ای��ن روی��داد دوروزه‪ ،‬از‬ ‫فعالیت ه��ا و برنامه ه��ای ‪ ۳۰‬گ��روه دانش ام��وزی‬ ‫در صنعت مالی رونمایی ش��د و ب��ه دانش اموزان‬ ‫برگزیده در این رقابت هدایایی اهدا گردید‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ش��رکت ها و موسس��ات مطرحی‬ ‫همچ��ون ‪Ernst & Young، Capital‬‬ ‫‪ Intelligence، Incentage‬و ‪ Alpari‬عالوه بر‬ ‫داشتن غرفه اختصاصی در این نمایشگاه کارگاه های‬ ‫اموزشی برگزار کردند‪.‬‬ ‫شرکت ارنس��ت اند یانگ (‪)Ernst & Young‬‬ ‫یکی از چهار ش��رکت ب��زرگ بین الملل��ی در ارائه‬ ‫خدم��ات حرفه ای و تخصصی مالی‪ ،‬حسابرس��ی و‬ ‫مشاوره مالی و حسابرس��ی مالیات در دنیاست که‬ ‫خدماتی در زمینه حسابرسی‪ ،‬رتبه بندی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ریس��ک فناوری و امنیت‪ ،‬ریسک س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ریسک بازار و مشاوره حقوقی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت ارنس��ت اند یانگ دو کارگاه اموزش��ی با‬ ‫حضور اس��اتید ارشد (ویس��ام محسن‪ ،‬مدیر بخش‬ ‫خدمات مش��اوره ای حس��ابداری مالی و اندریاس‬ ‫اسکوپال‪ ،‬دستیار بخش دیجیتال) برگزار کرد‪ .‬این‬ ‫کارگاه در تاریخ ‪ ۲۹‬فروردین ‪ ۱۳۹۷‬برابر ‪ ۱۸‬اوریل‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬با عناوین «دیجیتال س��ازی بانکداری» و «‬ ‫‪ »IFRS۹‬برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین موسس��ه رتبه بندی اعتباری ‪Capital‬‬ ‫‪ Intelligence‬ک��ه نهادی بین المللی‪ ،‬مس��تقل‬ ‫و خصوص��ی اس��ت و از س��ال ‪ ۱۹۸۲‬در زمین��ه‬ ‫تجزیه وتحلیل ریس��ک های اعتب��اری و رتبه بندی‬ ‫مس��تقل در حال فعالیت است در فاینکس یازدهم‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬این موسس��ه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫موسسات رتبه بندی بانک ها در بازارهای نوظهور و‬ ‫منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا به شمار می اید‪.‬‬ ‫گس��ترش فعالیت های این موسسه در سایر قاره ها‪،‬‬ ‫موجب ش��د ک��ه تع��داد فزاینده ای از کش��ورهای‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫دارای اقتصادهای توسعه یافته اروپایی و اسیایی از‬ ‫خدمات ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫موسس��ه رتبه بن��دی اعتب��اری ‪Capital‬‬ ‫‪ Intelligence‬دو کارگاه اموزش��ی خود را نیز با‬ ‫حضور اساتید و مقامات ارشد (ظفر دیاب مدیرعامل‬ ‫شرکت کپیتال اینتلیجنس و هورست برترام مدیر‬ ‫توسعه بازار دفتر فرانکفورت) برگزار کرد‪.‬‬ ‫شرکت خدمات مالی الپاری (یکی از شرکت های‬ ‫کارگزاری بزرگ روس��ی که خدم��ات معامله ارائه‬ ‫می ده��د) در دوره یازده��م نمایش��گاه فاینک��س‬ ‫ش��رکت ک��رد‪ .‬ای��ن کارگ��زاری جدیدترین عضو‬ ‫خانواده الپاری محس��وب می ش��ود‪ .‬الپاری امکان‬ ‫دسترسی به بازارهای بین المللی را برای مشتریان‬ ‫فراهم می کند ت��ا بتوانند ابزارهای مالی مختلف از‬ ‫جمل��ه فارکس‪ ،‬فلزات گران بها‪ ،‬س��هام و بازارهای‬ ‫اتی را معامله کنند‪.‬‬ ‫‪ Incentage‬از جمله ش��رکت های معتبر دیگر‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬بود‪ .‬نام این ش��رکت سوئیسی‬ ‫به عنوان یک بنگاه پیش��رو در زمینه ارائه راه حل ها‬ ‫در صنعت خدمات مالی دنیا مطرح اس��ت‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬مشتری در سراسر دنیا از خدمات این شرکت‬ ‫استفاده می کنند و بیشترین مشتریان این شرکت‬ ‫بانک ها‪ ،‬ش��رکت های س��پرده گذاری‪ ،‬شرکت های‬ ‫بیمه و سایر نهادهای مالی هستند‪.‬‬ ‫کارگاه های اموزشی پیش بینی شده در فاینکس‬ ‫یازدهم کامال مرتبط ب��ا حوزه های مالی و به زبان‬ ‫انگلیس��ی برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان در این‬ ‫کارگاه های اموزش��ی گواهی نامه بین المللی از ‪CI‬‬ ‫و ‪ EY‬دریافت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹دهمین نمایش�گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیم��ه فروردین م��اه ‪ ۹۶‬در مح��ل نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی تهران برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه با‬ ‫حضور شخصیت های سیاس��ی‪ ،‬مقامات اقتصادی‪،‬‬ ‫کارشناسان و متخصصین ایرانی و بین المللی کلید‬ ‫خورد‪ ۳۶۰ .‬ش��رکت و مجموع��ه اقتصادی در ‪۱۶‬‬ ‫هزار مترمربع فضای نمایشگاهی حضور یافتند‬ ‫در همی��ن راس��تا غرفه ه��ای ارکان ب��ورس‪،‬‬ ‫کارگزاری ه��ا‪ ،‬ش��رکت های تامی��ن س��رمایه‪،‬‬ ‫ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری‪ ،‬موسس��ات‬ ‫اعتباری و مالی‪ ،‬شرکت های خدمات بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ش��رکت های پذیرفته ش��ده در ب��ورس و بیمه ه��ا‬ ‫جانمایی ش��د‪ .‬در فاینک��س ‪ ۲۰۱۷‬دومین رویداد‬ ‫استارتاپ های مالی ایران‪ ،‬خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هماهنگی ه��ای الزم ب��رای حض��ور‬ ‫انجمن ه��ای علم��ی مانند انجمن مالی اس�لامی‪،‬‬ ‫انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به‬ ‫عمل امد و امکان برگزاری کرسی های ازاداندیشی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با دانش��گاه های مهم کش��ور نیز با انجام‬ ‫مکاتباتی‪ ،‬فراهم شد‪.‬‬ ‫با توجه به نام گذاری سال ‪ ۹۶‬از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب و تاکید ایش��ان به اقتصاد مقاومتی ‪ -‬تولید‬ ‫و اش��تغال و نقش شرکت های کوچک و متوسط و‬ ‫دانش بنیان در پیشبرد این امر مهم‪ ،‬مشارکت انها‬ ‫در ای��ن رویداد بین المللی هدف گذاری ش��ده و در‬ ‫این نمایشگاه حضور یافتند‪.‬‬ ‫در حاشیه این رویداد‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬باه��دف‬ ‫افزای��ش جذابی��ت و‬ ‫اش��نایی عموم جامعه‬ ‫ب��ا س��ازوکار ب��ازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بورس کاپ‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری مسابقات بورس کاپ‬ ‫در حاشیه این رویداد بین المللی‪ ،‬باهدف افزایش‬ ‫جذابیت و اش��نایی عموم جامعه با س��ازوکار بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بورس کاپ برگزار ش��د‪ .‬بورس کاپ در‬ ‫واقع به عنوان شبیه ساز بورس است و در این بازی‪،‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان در گروه های چندنفره‪ ،‬بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه با هم مسابقه دادند‪.‬‬ ‫کارگاه های تخصصی در هر س��ه ح��وزه بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیم��ه و همچنی��ن برپایی غرف��ه کودک‬ ‫و نوج��وان ب��ه منظ��ور فرهنگ س��ازی‪ ،‬اموزش و‬ ‫اطالع رسانی انجام شد‪.‬‬ ‫رونمای��ی از کتب مالی از جمل��ه تاریخچه بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران‬ ‫بیمه ه��ا‪ ،‬بانک ه��ا و ارکان بازار س��رمایه‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشس��ت های تخصصی جانب��ی در غرفه ها‪ ،‬ایجاد‬ ‫فض��ای مذاکرات دوطرف��ه و اطالع رس��انی روزانه‬ ‫و تقدی��ر از مش��ارکت کنندگان و حامی��ان مال��ی‬ ‫نمایشگاه از دیگر برنامه های فاینکس ‪ ۲۰۱۷‬بود‪.‬‬ ‫در غرفه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به عنوان‬ ‫متولی برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬کارشناسان مختلفی‬ ‫از بخش های حقوقی‪ ،‬نظارت بر بورس ها و ناشران‪،‬‬ ‫نظارت بر نهادهای مالی‪ ،‬مرکز پژوهش‪ ،‬توس��عه و‬ ‫مطالعات اس�لامی و امور بین الملل سازمان حضور‬ ‫داشتند که به سواالت فنی افراد پاسخ دادند‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫در دهمین نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه فاینکس‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می ت��وان به برپایی نشس��ت های تخصصی‪،‬‬ ‫راه اندازی راهروی فرهنگ سازی‪ ،‬فعالیت های رادیو‬ ‫و تلویزیونی و تعامل با اصحاب رسانه اشاره کرد‪.‬‬ ‫در فاینکس ‪ ۲۰۱۷‬از محصوالت جدید ش��رکت‬ ‫رایان بورس شامل سامانه «سنم»‪ ،‬سامانه « ُمکنت»‬ ‫و توس��عه سامانه کدال برای توسعه گزارشگری در‬ ‫بخش های مختلف بازار سرمایه رونمایی شد‪.‬‬ ‫از دیگر وقایع مهم در نمایشگا ه فاینکس ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫فین اس��تارز ب��ود‪ .‬در فین اس��تارز ‪ ۲۰۱۷‬که برای‬ ‫دومین سال متوالی و این بار توسط فرابورس ایران‬ ‫برگزار ش��د س��رمایه گذاران‪ ،‬نهادهای حاکمیتی‪،‬‬ ‫اس��تارتاپ ها و ش��تاب دهنده ها حضور داش��تند و‬ ‫افزون بر این‪ ،‬رویداد مسابقه استارتاپی نیز هم زمان‬ ‫با برگزاری این رویداد در امس��ال شکل گرفت‪ .‬در‬ ‫مرحله داوری رقابت استارتاپی فین استارز بین ‪۵۸‬‬ ‫تیم‪ ،‬داوری و ارزیابی اولیه صورت گرفت و ‪ ۱۰‬تیم‬ ‫برای ارائه حضوری انتخاب در انتها از بین این ‪۱۰‬‬ ‫تیم‪ ۳ ،‬تیم برتر معرفی شدند‪.‬‬ ‫ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران ه��م برنامه های‬ ‫گس��ترده ای ب��رای حض��ور موثرتر در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بورس در نظر گرفته بود که می توان به‬ ‫برپایی ‪ ۱۳‬کارگاه اموزش��ی با موضوعاتی همچون‬ ‫اش��نایی با بورس کاالی ای��ران‪ ،‬کارکردهای ان و‬ ‫نحوه انج��ام معامالت در ان‪ ،‬اش��نایی با ابزارهای‬ ‫‪41‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معامالتی س��که (ات��ی ‪ -‬گواهی س��پرده ‪ -‬اختیار‬ ‫معامله)‪ ،‬اشنایی با معامالت گواهی سپرده کاالیی‬ ‫(زعفران‪ ،‬ذرت‪ ،‬پس��ته‪ ،‬میلگرد)‪ ،‬نحوه انتشار اوراق‬ ‫س��لف موازی اس��تاندارد و تاس��یس صندوق های‬ ‫کاالی��ی‪ ،‬اش��نایی ب��ا اس��تراتژی های معامالت��ی‬ ‫قرارداده��ای ات��ی و اختی��ار معامل��ه‪ ،‬اش��نایی با‬ ‫قراردادهای س��لف موازی استاندارد و صندوق های‬ ‫کاالیی‪ ،‬اش��نایی با معامالت گواهی سپرده کاالیی‬ ‫سکه طال در این بورس اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی درحاشیه برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‪ ،‬درگاه الکترونیک��ی‬ ‫کارگزاران (کارا) را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی اش��نایی با سامانه‬ ‫جدی��د معام�لات (‪ ،)IRPT‬انع��کاس جدیدترین‬ ‫دستاوردهای س��مات در حوزه های مختلف و ارائه‬ ‫تمام��ی خدم��ات ش��رکت س��پرده گذاری (اصالح‬ ‫مشخصات حضوری‪ ،‬مفقودی و مفقودی اصالحی‪،‬‬ ‫امور قهری ش��امل انتقال س��هام متوفی به وارث و‬ ‫درخواس��ت صدور شناس��ه کاربری اینترنتی) برای‬ ‫سهامداران از دیگر برنامه های شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی در این نمایشگاه بین المللی بود‪.‬‬ ‫‪ Incentage‬از‬ ‫جمل��ه ش��رکت های‬ ‫معتب��ر دیگ��ر در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬ب��ود‪ .‬ن��ام‬ ‫این ش��رکت سوئیسی‬ ‫به عن��وان ی��ک بنگاه‬ ‫پیش��رو در زمینه ارائه‬ ‫راه حل ه��ا در صنع��ت‬ ‫خدم��ات مال��ی دنی��ا‬ ‫مطرح است‬ ‫نهمین نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بانک و بیم��ه (ایران‬ ‫فاینکس ‪ )۲۰۱۶‬با حضور اسحاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫مسئوالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬بانک ها و‬ ‫بیمه ه��ای کش��ور در محل دایمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران در فضایی بالغ بر ‪ ۳۲‬هزار مترمربع‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه هم��ه ارکان بازار س��رمایه از‬ ‫جمل��ه کارگزاری ها‪ ،‬ش��رکت های تامین س��رمایه‪،‬‬ ‫ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری‪ ،‬موسس��ات‬ ‫اعتب��اری‪ ،‬ش��رکت های خدم��ات بازار س��رمایه و‬ ‫همچنین بانک ه��ا‪ ،‬بیمه ها و ش��رکت هایی که در‬ ‫بورس پذیرفته شده اند‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه عالوه بر مشارکت بیش از ‪۳۴۰‬‬ ‫برگ��زاری همایش ه��ای تخصص��ی ب��ا رویکرد‬ ‫بین المللی‪ ،‬حضور بیش از ‪ ۶۰۰‬استارتاپ داخلی و‬ ‫خارجی بازار سرمایه‪ ،‬برگزاری جشنواره مطبوعات‪،‬‬ ‫برگ��زاری جش��نواره کاریکات��ور و ب��ورس کاپ از‬ ‫مهم ترین برنامه های این نمایشگاه در نهمین دوره‬ ‫برگزاری بود‪.‬‬ ‫در جریان برگزاری این نمایش��گاه س��ه همایش‬ ‫تخصص��ی ب��ا رویکردهای بیم��ه‪ ،‬ب��ورس و بانک‬ ‫با حض��ور مهمانانی از کش��ورهایی چ��ون امریکا‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬س��وئد‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬ژاپن و کره‬ ‫جنوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫انتخ��اب غرفه های برتر‪ ،‬معرفی نقش��ه راهبردی‬ ‫‹ ‹نهمین نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪42‬‬ ‫ش��رکت ایرانی‪ ۱۰ ،‬ش��رکت خارجی از کشورهای‬ ‫یونان‪ ،‬کرواس��ی‪ ،‬تایوان‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫المان و ایتالیا حضور داشتند و به معرفی دستاوردها‬ ‫و محصوالت مالی خود در حوزه های مختلف بانکی‪،‬‬ ‫بیمه ای و بورس پرداختند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۵۰‬نفر از متخصصان و مدیران‬ ‫ارش��د نهادهای مالی و س��رمایه ای بین المللی‪ ،‬در‬ ‫همایش ها و کارگاه هایی که در حوزه بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه برگزار می شد شرکت کردند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه و داشبورد مدیریتی مربوطه‪ ،‬رونمایی‬ ‫از س��ند راهبردی فرهنگ س��ازی و ام��وزش بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬تجلی��ل از پیشکس��وتان بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫معرف��ی برترین نهاده��ای مالی‪ ،‬رونمای��ی از برند‬ ‫گواهینامه های حرفه ای بازار س��رمایه‪ ،‬کارگاه های‬ ‫اموزش و فرهنگ س��ازی‪ ،‬رونمایی از س��ایت عربی‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه و معرفی سامانه‬ ‫جدید مرک��ز ارتباط بورس از مهم ترین برنامه هایی‬ ‫بود که در فاینکس ‪ ۲۰۱۶‬رقم خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹هش�تمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه با حضور مع��اون اول رئیس جمهور‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬رئیس سازمان بورس‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه مرکزی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بورس و س��ایر‬ ‫مسئوالن و فعاالن بازار سرمایه افتتاح شد‪.‬‬ ‫ای��ن دوره از نمایش��گاه با ش��عار "فاینکس‪ ،‬یک‬ ‫روی��داد‪ ،‬صدها فرصت س��رمایه گذاری" در فضایی‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬هزار مترمربع و با حضور ‪ ۳۵۱‬ش��رکت‬ ‫داخلی و ‪ ۹‬ش��رکت خارجی از کشورهای سویس‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬قبرس‪،‬‬ ‫یون��ان و عمان در محل نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫یک��ی از ن��کات حائ��ز اهمی��ت در ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬حضور گس��ترده بانک ها و بیمه ها بود‬ ‫به طوری که ‪ ۲۹‬بانک و موسس��ه مالی و اعتباری و‬ ‫‪ ۳۱‬شرکت بیمه ای در ان مشارکت داشتند‬ ‫در این دوره عالوه بر مشارکت تمامی ارکان بازار‬ ‫سرمایه‪ ۴۴ ،‬شرکت بورسی‪ ۴۷ ،‬کارگزار‪ ۲۹ ،‬بانک و‬ ‫موسسه مالی و اعتباری‪ ۳۳ ،‬شرکت سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مشاور سرمایه گذاری‪ ۱۹ ،‬شرکت صرافی و لیزینگ‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬ش��رکت بیمه ای‪ ۵ ،‬شرکت تامین سرمایه‪۴۹ ،‬‬ ‫شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری‪ ۲۵ ،‬رسانه و‬ ‫انتش��ارات و ‪ ۳۹‬شرکت ارائه دهنده خدمات مالی و‬ ‫اعتبار سنجی حضور به هم رساندند‪.‬‬ ‫در هشتمین نمایشگاه بین المللی فاینکس اتفاق‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫متمای��زی در بخش بین الملل رخ داد‪ .‬در دوره های‬ ‫پی��ش‪ ،‬حضور خارجی ه��ا معطوف به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه ایران بود اما در هفتمی��ن دوره فاینکس‬ ‫دامنه حضور کشورهای خارجی در نمایشگاه بورس‬ ‫به اروپا نیز کشانده شده بود‪.‬‬ ‫اج�لاس بین المللی ‪ IFN‬هم زمان با هش��تمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه برگزار شد‪.‬‬ ‫این نهاد بین المللی یکی از نهادهای ش��ناخته شده‬ ‫و معتبر در دنیاست که در طول سال در کشورهای‬ ‫مختل��ف کارگاه برگ��زار می کن��د و ای��ن اجالس‬ ‫برای نخس��تین بار در ایران‪ ،‬هم زمان با هش��تمین‬ ‫نمایشگاه بورس برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین از نخس��تین مرکز دولتی صدور گواهی‬ ‫الکترونیک هم زمان با هش��تمین نمایشگاه بورس‬ ‫بهره برداری شد‪ .‬بهره برداری از این مرکز‪ ،‬دسترسی‬ ‫همه مراکز و سازمان ها و وزارتخانه ها را به خدمات‬ ‫امضای دیجیتال فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفتمین دوره و حضور ‪ ۲۹۶‬شرکت‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیم��ه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بورس و س��ایر مس��ئوالن و فع��االن بازار‬ ‫سرمایه روز سه شنبه ‪ ۱۷‬اردیبهشت ‪ ۹۲‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این دوره ‪ ۲۹۶‬شرکت از نهادهای مالی حضور‬ ‫داشتند که شامل ‪ ۲۸۳‬شرکت داخلی و ‪ ۱۳‬شرکت‬ ‫از کشور های ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬اندونزی و کره بودند‪.‬‬ ‫ت ماه و از ساعت ‪۹‬‬ ‫این نمایش��گاه تا ‪ ۲۰‬اردیبهش�� ‬ ‫صبح ت��ا ‪ ۱۶‬بعدازظهر در محل دائمی نمایش��گاه ‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹*دوره شش�م؛ یک تغییر اساس�ی در عنوان‬ ‫نمایشگاه‬ ‫شش��مین نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیم��ه اذرماه س��ال ‪ ۹۱‬برگزار ش��د‪ .‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫مش��ارکت کننده داخلی و خارج��ی در این رویداد‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬بیش از ‪ ۱۱‬متر مربع فضای مفید‬ ‫نمایشگاهی به این رویداد مهم اقتصادی اختصاص‬ ‫یاف��ت که رک��ورد خوبی برای یک رویداد ‪ ۶‬س��اله‬ ‫محسوب می شد‪.‬‬ ‫در س��ال های پیش نمایش��گاهی تح��ت عنوان‬ ‫بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و خصوصی سازی برگزار می شد‬ ‫اما نمایش��گاه س��ال ‪ ۹۱‬تحت عنوان بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه و ب��ه صورت بین المللی برگزار ش��د‪ .‬دلیل‬ ‫مدی��ران این ب��ود که خصوصی س��ازی در مفاهیم‬ ‫بین المللی تعریف مش��خصی ندارد و بنابراین برای‬ ‫همیشه حذف شد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه شش��م با همکاری سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی همایشی با عنوان معرفی راهکارهای تامین‬ ‫مالی صنعت از بازار سرمایه برگزار شد و در حاشیه‬ ‫ان قابلیت های بازار سرمایه برای تامین مالی مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬افزون بر ای��ن‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۱‬چهارمین دوره‬ ‫بین المللی بازار سرمایه اسالمی با حضور ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫این همایش در س��ال های قبل توس��ط سازمان‬ ‫ب��ورس در بهمن و اس��فندماه برگزار می ش��د‪ ،‬اما‬ ‫برگ��زاری این دوره را ب��ا زمان برپایی نمایش��گاه‬ ‫هم زمان کردند تا شرکت کنندگان در این همایش‬ ‫ضمن اش��نایی با اخرین ابزارهای مالی و اسالمی‬ ‫ازجمله صکوک‪ ،‬قراردادهای اتی و‪ ...‬از نمایش��گاه‬ ‫بورس هم بازدید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹*نگاهی کوتاه به دوره های اول تا پنجم‬ ‫برگ��زاری ‪ ۵‬دوره اول نمایش��گاه بانک و بیمه به‬ ‫دهه هش��تاد برمی گ��ردد‪ .‬دوره ه��ای ابتدایی البته‬ ‫نظمی در روند س��ال های برگزاری نداش��ته و چند‬ ‫س��الی اصال این رویداد به مرحله اجرا نرسید‪ .‬مثال‬ ‫چهارمین نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و خصوصی سازی‬ ‫از ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬اس��فندماه ‪ ۱۳۸۶‬در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د که با رویداد سال بعد‬ ‫خود یعنی دوره هفتم ‪ ۴‬سال فاصله داشت!‬ ‫‪43‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫مروری بر فعالیت سرمایه گذاری‬ ‫شرکت مدبران اقتصاد‬ ‫‹ ‹معرفی شرکت‬ ‫ای��ن گ��روه ش��امل ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫مدبران اقتصاد (ش��رکت اصلی) و شرکت فرعی‬ ‫(توس��عه فناوری مدبران خلیج فارس) می باشد‪.‬‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری مدبران اقتصاد در تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴‬به صورت ش��رکت سهامی خاص‬ ‫تاسیس شد و تحت ش��ماره ‪ ۳۸۵۹۶۰‬در اداره‬ ‫ثبت ش��رکت های تهران به ثبت رس��یده است‪.‬‬ ‫ش��رکت در تاری��خ ‪ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳‬ب��ه ش��ماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۱۴۲۵‬نزد س��ازمان بورس به عنوان نهاد‬ ‫مال��ی ثب��ت گردی��د‪ .‬همچنین نام ش��رکت در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳‬از ش��رکت مدبران اقتصاد‬ ‫به شرکت س��رمایه گذاری مدبران اقتصاد تغییر‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬ش��رکت س��رمایه گذاری مدبران‬ ‫اقتص��اد درحال حاض��ر جزء واحده��ای تجاری‬ ‫فرعی ش��رکت گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری‬ ‫ایرانی��ان و واحد تجاری نهایی‪ ،‬ش��رکت صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع فعالیت های فرعی‬ ‫* سرمایه گذاری در مسکوکات‪ ،‬فلزات گران بها‪،‬‬ ‫گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری‬ ‫نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز‬ ‫* سرمایه گذاری در حوزه سهام‪ ،‬سهم الشرکه‪،‬‬ ‫واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق ها یا س��ایر‬ ‫اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫یا صندوق های س��رمایه گذاری با هدف کس��ب‬ ‫انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص‬ ‫وابسته‏ خود‪ ،‬کنترل شرکت‪ ،‬موسسه یا صندوق‬ ‫سرمایه‏گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا‬ ‫در ان نفوذ قابل مالحظه ای پیدا کند‬ ‫* س��رمایه گذاری در دارایی ه��ای فیزیک��ی‪،‬‬ ‫پروژه‏های تولی��دی و پروژه های س��اختمانی با‬ ‫هدف کسب انتفاع‬ ‫‹ ‹ ارائه خدمات مرتبط ب�ا بازار اوراق بهادار‬ ‫از جمله‪:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت‏های‬ ‫مذک��ور در این ماده در حدود مق��ررات و مفاد‬ ‫اساس��نامه اق��دام به اخ��ذ تس��هیالت مالی یا‬ ‫تحصی��ل دارایی نماید یا اس��ناد اعتباری بانکی‬ ‫افتت��اح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد‬ ‫و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد‪.‬‬ ‫این اقدامات فقط در صورتی مجاز اس��ت که‬ ‫در راس��تای اجرای فعالیت‏های شرکت ضرورت‬ ‫داش��ته باشند و انجام انها در مقررات منع نشده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه شرکت و تغییرات صورت گرفته‬ ‫در ان‬ ‫سرمایه ش��رکت در بدو تاسیس مبلغ‪۱۰.۰۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال ش��امل تعداد یک هزار س��هم به‬ ‫ارزش اس��می هر س��هم ‪۱۰‬میلیون ریالی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق مصوبه مجمع عموم��ی فوق‏العاده‬ ‫مورخ ‪ ۹۲/۶/۱۸‬سرمایه شرکت به ‪۱.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫میلیون ریال افزایش یافت و در تاریخ ‪۹۲/۱۱/۱۶‬‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫مطاب��ق جلس��ه هیات مدی��ره م��ورخ ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۹۶‬و مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱‬مصوب گردید در راس��تای‬ ‫اصالح س��اختار مالی‪ ،‬سرمایه ش��رکت از محل‬ ‫مطالب��ات و اورده نقدی از مبلغ ‪ ۱.۰۰۰‬میلیارد‬ ‫* پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬میدان هفتم تیر‪ ،‬ابتدای خیابان‬ ‫کریم خان زند‪ ،‬پالک ‪ ،۴۶‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪ ۱‬غربی‬ ‫* تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار‬ ‫تلفن تماس‪WWW.meic.ir ۸۸۸۱۰۲۳۱ :‬‬ ‫* مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار‬ ‫فکس‪info@meic.ir ۸۸۸۲۷۳۹۵ :‬‬ ‫* تضمین نقدش��وندگی اصل یا حداقل س��ود‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫ری��ال به مبلغ ‪ ۵.۵۰۰‬میلیارد ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫افزای��ش س��رمایه ش��رکت در تاری��خ ‪ ۳‬دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع فعالیت اصلی شرکت‬ ‫* س��رمایه گذاری در س��هام‪ ،‬سهم الش��رکه‪،‬‬ ‫واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق ها یا س��ایر‬ ‫اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫یا صندوق های س��رمایه گذاری با هدف کس��ب‬ ‫انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص‬ ‫وابسته خود‪ ،‬کنترل شرکت‪ ،‬موسسه یا صندوق‬ ‫سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته‬ ‫یا در ان نفوذ قابل مالحظه نیابد‪.‬‬ ‫* س��رمایه گذاری در س��ایر اوراق به��ادار که‬ ‫به طورمعم��ول دارای حق رای نیس��ت و توانایی‬ ‫انتخ��اب مدیر یا کنترل ناش��ر را به مالک اوراق‬ ‫بهادار نمی دهد‬ ‫‹ ‹اهم نقش ها و اهداف اصلی شرکت‬ ‫* حض��ور موث��ر در ب��ازار س��رمایه از طریق‬ ‫سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده‬ ‫در ب��ورس و فرابورس با اس��تفاده از تحلیل های‬ ‫بنیادی و تکنیکال‬ ‫* س��رمایه گذاری تخصص��ی در صنع��ت‬ ‫پتروشیمی بازار سرمایه با تجزیه وتحلیل درصد‬ ‫بازارهای داخلی و جهانی‬ ‫* انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه هلدین��گ خلیج ف��ارس در ب��ازار‬ ‫سرمایه‬ ‫* ارائ��ه خدمات ح��وزه بازار س��رمایه به طور‬ ‫تخصص��ی ب��ه هلدین��گ و ش��رکت های گروه‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫درخشش به سبک شرکت‬ ‫کارگزاری دلیران پارس‬ ‫این ش��رکت به عنوان موس��س ب��ورس فلزات‬ ‫تهران در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬تحت ش��ماره ‪۲۱۹۰۳۶‬‬ ‫در اداره ثبت ش��رکت های تهران فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬این کارگزاری نه تنها به عنوان‬ ‫موس��س‪ ،‬بلک��ه به عن��وان یک��ی از فعال ترین و‬ ‫کارامدترین کارگزاران سهام بورس‪ ،‬سهم بسزایی‬ ‫در رشد و توسعه بورس کاال‪ ،‬بورس اوراق بهادار و‬ ‫فرابورس ای��ران و ارتقاء جایگاه و فرهنگ ان در‬ ‫اقتصاد کشورمان داشته است‪ .‬این شرکت وابسته‬ ‫به شرکت س��رمایه گذاری دلیران پارس می باشد‬ ‫و وظیفه ارائه خدمات تخصصی به مشتریان بازار‬ ‫سرمایه در حوزه های زیر را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ مجوز معامالت فرابورس ایران‬‫ مج��وز معامله فراورده های صنعتی و معدنی‬‫در بورس کاالی ایران‬ ‫ مجوز مشاوره پذیرش در بورس کاالی ایران‬‫ مجوز معامله سیمان در بورس کاالی تهران‬‫ مجوز معامالت بورس اوراق بهادار‬‫ مج��وز معامل��ه س��لف م��وازی اس��تاندارد‬‫محصوالت فلزی‬ ‫ مجوز معامله فراورده های نفت و پتروشیمی‬‫و کشاورزی در بورس کاالی ایران‬ ‫‪ -‬معامله قراردادهای اتی سهام در بورس اوراق‬ ‫بهادار‬ ‫شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۳‬تاسیس و طی سال های گذشته‬ ‫با اس��تفاده از ت��وان مالی و مدیریتی توانس��ته‬ ‫اس��ت بازدهی مناس��بی در حوزه ه��ای مختلف‬ ‫سرمایه گذاری داشته باشد‪ .‬استراتژی این شرکت‬ ‫بر مدیریت هوش��مندانه س��رمایه با اس��تفاده از‬ ‫فرصت های بیشمار اقتصادی در بازارهای داخلی‬ ‫و بین المللی استوار است‪.‬‬ ‫هم اکنون این شرکت در حوزه های زیر به صورت‬ ‫گروه های تخصصی سرمایه گذاری نموده است‪:‬‬ ‫ گروه پولی و مالی‬‫‪ -‬گروه صنعتی و تجاری‬ ‫ گروه عمران و ساختمان‬‫ گروه فناوری اطالعات و ارتباطات‬‫ شرکت هواپیمایی دلیران‬‫شرکت س��رمایه گذاری دلیران پارس (سهامی‬ ‫عام) به عنوان یک نهاد مالی در راس��تای اهداف‬ ‫س��رمایه گذاری های تخصصی خود و اس��تراتژی‬ ‫گ��روه در زمین��ه اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه دنبال‬ ‫راه اندازی ش��رکت هواپیمایی اس��ت ت��ا با ورود‬ ‫سرمایه گذاران حرفه ای و استفاده از وضعیت بازار‬ ‫س��رمایه در صنعت هواپیمایی کشور‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫روشی نوین در تامین مالی این صنعت با استفاده‬ ‫از ابزارهای مالی بازار سرمایه باشد‪.‬‬ ‫شرکت فناوری مالی دلیران پارس‬ ‫ش��رکت فناوری دلیران پارس با هدف فعالیت‬ ‫در زمینه ارائه خدم��ات فناورانه پولی و مالی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬تاس��یس و فعالیت خود را از همان‬ ‫بدو تاسیس اغاز کرده است‪ .‬این شرکت از طریق‬ ‫جذب و به کارگی��ری نیروهای انس��انی جوان و‬ ‫دارای س��وابق فنی باال‪ ،‬ارتقا سطح کیفی و کمی‬ ‫پروژه های خود را هدف قرار داده اس��ت‪ .‬تمرکز‬ ‫فعالیت این ش��رکت در بخش های اس��تارتاپی و‬ ‫همچنین فن��اوری اطالعات با ارائ��ه راهکارهای‬ ‫جامع مالی است‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان‬ ‫‪Shadegan Steel Industry co‬‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان یکی از هشت طرح‬ ‫فوالدی کشور اس�ت که طی مطالعات جامع فوالد‬ ‫کشور در س�ال ‪ 82‬به عنوان یکی از پیش نیازهای‬ ‫برنامه سوم ‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور‬ ‫تصویب و در سال ‪ 85‬کلنگ زنی ان انجام شد‪.‬‬ ‫این ش�رکت در جنوب شرقی شهرستان شادگان‬ ‫و در ‪ 35‬کیلومتری این شهرس�تان و در فاصله ‪10‬‬ ‫کیلومتری شهرستان بندر امام خمینی و در زمینی‬ ‫به وسعت ‪ 260‬هکتار قرار دارد‪ .‬بعد از واگذاری این‬ ‫شرکت به بخش خصوصی‪ %65 ،‬سرمایه گذاری ان‬ ‫توس�ط ش�رکت فوالد خوزس�تان و ‪ %35‬نیز از‬ ‫سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران(ایمیدرو) تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‪46‬‬ http://www.ssico.ir 47 ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫برای نخس�تین بار فوالد اکس�ین خوزستان‬ ‫در فهرس�ت تامین کنندگان شرکت ملی مس‬ ‫ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫با تالش بخ�ش بازاریابی مدیریت فروش این‬ ‫ش�رکت ورق های ضد س�ایش فوالد اکس�ین‬ ‫با ن�ام تج�اری هارداکس�ین با ه�دف رقابت‬ ‫ب�ا محص�والت واردات�ی در فهرس�ت تامین‬ ‫کنندگان صنعت مس ایران قرار گرفت‪ .‬عمده‬ ‫‪48‬‬ ‫کاربرد ورق های هارداکسین در ماشین االت‬ ‫بهره برداری از معادن می باشد‪.‬‬ ‫همچنین گواهینام�ه الکترونیک نفت جهت‬ ‫حض�ور در فهرس�ت تامی�ن کنن�دگان منابع‬ ‫وزارت نفت و شرکت های این وزارتخانه برای‬ ‫چندمین سال پیاپی تمدید شد‪ .‬این گواهینامه‬ ‫با هدف فروش ورق های الیاژی و ‪ API‬جهت‬ ‫ساخت مخازن و لوله های انتقال نفت و گاز به‬ ‫زیرمجموعه وزارت نفت صادر شده است‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫تلفن شرکت ‪)۰۶۱(۳۲۹۰۹۰۰۰ -۹ :‬‬ ‫نمـابر ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۱۰۲ :‬‬ ‫روابط عمـومی ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۰۲۱-۳۶۰۰ :‬‬ ‫امور فروش ‪)۰۶۱( ۳۲۹۰۹۰۲۰ -۲۶ :‬‬ ‫سرپرست مدیریت روابط عمومی ‪h.khorshid@oxinsteel.ir :‬‬ ‫داخلی مسئول سایت ‪۳۶۳۶ :‬‬ ‫مسئول سایت ‪s.koochakzadeh@oxinsteel.ir :‬‬ ‫شناسه ملی ‪۱۰۱۰۲۸۸۸۴۰۰ :‬‬ ‫شماره اقتصادی ‪۴۱۱۳۳۴۸۹۸۸۱۷ :‬‬ ‫شماره ثبت ‪۲۴۸۲۴۷ :‬‬ ‫ادرس شرکت ‪ :‬اهواز‪ -‬کیلومتر ‪ ۱۰‬جاده بندر امام خمینی (ره)‬ ‫کد پستی ‪۶۱۷۸۸-۱۳۱۱۱ :‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان‪-‬‬ ‫خیابان ورودی به شرکت فوالد اکسین‪Ahvaz, Khuzestan ,‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معاون مالی‪ ،‬اقتصادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪:‬‬ ‫بازدهی ‪ ۱۲۰‬درصدی سهام شرکت‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬موفق ش��د بازده��ی ‪ ۱۲۰‬درصدی‬ ‫را ب��رای س��هامداران خود به ثمر برس��اند‪.‬‬ ‫طهم��ورث جوانبخ��ت سرپرس��ت معاونت‬ ‫اقتص��ادی و مال��ی با اعالم ای��ن موضوع‪ ،‬از‬ ‫افزایش درامد فروش ش��رکت در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سال ‪ ۱۳۹۷‬موفق‬ ‫ش��د درامدی بالغ بر ‪ ۲۳۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫را با رش��دی ‪ ۴۸‬درصدی نس��بت به س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬رقم بزند که بیشترین درامد از زمان‬ ‫‪50‬‬ ‫بهره برداری می باش��د‪ .‬همچنین شرکت در‬ ‫س��ال گذشته موفق ش��د ‪ ۶۷۱۵‬هزار تن از‬ ‫محصوالت تولیدشده را به فروش برساند‪.‬‬ ‫وی در خص��وص میزان تولیدات ش��رکت‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته به همت کارکنان‬ ‫زحمتک��ش و مدیری��ت ش��رکت‪ ،‬ف��والد‬ ‫مبارک��ه موفق به تولید ‪ ۶۷۴۵‬هزار تن انواع‬ ‫محص��والت فوالدی ش��د ک��ه در این میان‬ ‫تولید محصوالت گرم‪ ،‬رشدی ‪ ۹‬درصدی به‬ ‫میزان ‪ ۴۴۴۴‬هزار تن نس��بت به س��ال ‪۹۶‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫طهمورث جوانبخت همچنین سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫را سالی درخش��ان برای سهامداران شرکت‬ ‫عن��وان کرد و افزود در ‪ ۲۷‬بهمن ماه س��ال‬ ‫گذشته در مجمع عمومی فوق العاده شرکت‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۷۳/۳۳‬درصدی (به میزان‬ ‫‪ ۵۵۰۰۰‬میلیارد ریال) از محل سود انباشته‬ ‫به تصویب مجمع رسید و سرمایه شرکت از‬ ‫‪ ۷۵۰۰۰‬میلی��ارد ریال به ‪ ۱۳۰۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال رس��ید که این رقم بزرگ ترین افزایش‬ ‫سرمایه بازار س��رمایه از محل سود انباشته‬ ‫اس��ت‪ .‬از مزایای افزایش س��رمایه از محل‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫سود انباشته در سال ‪ ۹۷‬می توان به استفاده‬ ‫از معافیت مالیاتی و جذاب شدن نرخ سهام‬ ‫پس از افزایش سرمایه اشاره کرد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه گواهینامه ه��ای جدی��د‬ ‫نقل وانتقال سهام با انجام سریع فرایند ثبت‬ ‫افزایش س��رمایه از تاری��خ ‪ ۱۸‬فروردین ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬قابل دریافت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارزش بازار سهام فوالد در امسال‬ ‫ب��ه رقمی بالغ ب��ر ‪ ۵۱۷۰۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫رس��یده اس��ت که حاصل مدیریت صحیح‪،‬‬ ‫کنترل هزینه ها و سرمایه گذاری های مناسب‬ ‫در مجم��ع عموم��ی‬ ‫فوق الع��اده ش��رکت‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه ‪۷۳/۳۳‬‬ ‫درص��دی (ب��ه می��زان‬ ‫‪ ۵۵۰۰۰‬میلی��ارد ری��ال)‬ ‫از محل س��ود انباشته به‬ ‫تصویب مجمع رس��ید و‬ ‫سرمایه شرکت از ‪۷۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال به ‪۱۳۰۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت اس��ت‪ .‬اقای جوانبخت در تشریح‬ ‫ترکیب س��هامداران ف��والد مبارک��ه افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۰/۱۹‬درصد از سهام فوالد مبارکه متعلق‬ ‫به شرکت های سرمایه گذاری استانی‪۱۷/۲ ،‬‬ ‫درصد متعلق به س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو )‪،‬‬ ‫‪ ۱۰/۶۸‬درصد متعلق به مجموعه بانک رفاه‪،‬‬ ‫‪ ۲/۶۸‬درص��د بان��ک تج��ارت‪ ۱/۹۷ ،‬درصد‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و ‪۳۷/۲۸‬‬ ‫درصد دیگر نیز متعلق به س��ایر سهامداران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب در یک نگاه‬ ‫‹ ‹معرفی و تاریخچه فعالیت شرکت‪:‬‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان جن��وب در تاریخ‬ ‫‪ 1390/05/26‬ب��ه صورت س��هامی خاص تحت‬ ‫ش��ماره ‪ 12886‬در اداره ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫مالکیت صنعتی بندرعباس به ثبت رس��یده و از‬ ‫تاریخ ف��وق فعالیت خود را اغاز کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫موج��ب مصوبه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1392/07/10‬نوع ش��رکت از س��هامی خاص به‬ ‫سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ‪1392/10/23‬‬ ‫به عنوان هش��تادو هفتمین نماد معامالتی (سی‬ ‫و چهارمی��ن ش��رکت در بازار دوم) در فهرس��ت‬ ‫ش��رکت های فرا بورس��ی ایران درج و سهام این‬ ‫‪52‬‬ ‫ش��رکت در م��ورخ ‪ 1394/01/19‬در بازار عرضه‬ ‫گردید‪ .‬در حال حاضر س��هامدار اصلی ش��رکت‬ ‫فوالد هرمزگان ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان‬ ‫بوده و جزء هولدینگ این شرکت می باشد‪.‬‬ ‫مرکز اصلی شرکت واقع در بندر عباس‪ ،‬کیلومتر‬ ‫‪ 13‬بزرگراه شهید رجایی‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه و ترکیب س��هامداران ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان جنوب‪:‬‬ ‫اخری��ن س��رمایه ثبت ش��ده ش��رکت مبلغ ‪15‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اس��ت که در میان شرکت های‬ ‫فرا بورسی بزرگترین شرکت به لحاظ سرمایه است‪.‬‬ ‫‹ ‹افتخارات فوالد هرمزگان در سال ‪:97‬‬ ‫کس��ب تقدیرنامه دوس��تاره جایزه ملی تعالی‬ ‫سازمانی ایران‬ ‫کس��ب عن��وان ش��رکت پیش��رو در بین ‪100‬‬ ‫شرکت برتر ایران‬ ‫دریافت تندیس س��اخت محصول ن��واور برتر‬ ‫ایرانی‬ ‫دریافت نشان لیاقت حمایت از تولید ملی‬ ‫کسب عنوان صادرکننده نمونه برای چهارمین‬ ‫سال متوالی‬ ‫دریاف��ت گواهی نام��ه اس��تانی حمای��ت از‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪53‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی در استانه فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬مطرح کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری بورسی در بخش کشاورزی‬ ‫عاملی برای موفقیت‬ ‫ب�ورس اب�زاری اس�ت ک�ه عرضه کنن�ده و‬ ‫متقاضی را بدون واس�طه در مقاب�ل هم قرار‬ ‫می دهد‪ .‬در این م�ورد نیز بورس کاالی ایران‬ ‫به بخش کش�اورزی در حذف واس�طه کمک‬ ‫کرده است‪ .‬بورس می تواند بازوی یاری رسان‬ ‫کشاورزی باشد و به پیشرفت کمک کند‪.‬‬ ‫صمت‪ :‬فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬یکی از مهم ترین تحوالت‬ ‫بورس��ی کش��ور اس��ت‪ .‬بورس کاالی ایران یکی از‬ ‫چهار رکن بورس کش��ور اس��ت و بخش کشاورزی‬ ‫چند سالی است در بورس کاالی ایران حضور دارد‪.‬‬ ‫عب��اس کش��اورز‪ ،‬مع��اون زراع��ت وزی��ر جهاد‬ ‫کش��اورزی در گفت وگو با صمت اظهار کرد‪ :‬بورس‬ ‫کاالی ای��ران در بس��یاری از کش��ور های جه��ان‬ ‫سرچش��مه تحوالت بس��یاری اس��ت‪ .‬امروز برخی‬ ‫محصوالت کش��اورزی ازجمله گن��دم‪ ،‬جو‪ ،‬زعفران‬ ‫و ذرت در ب��ورس کاالی ایران عرضه می ش��ود‪ .‬از‬ ‫زمان نخستین عرضه تاکنون محصوالت کشاورزی‬ ‫فرازوفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارام�دی ب�ورس ب�رای محص�والت‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪54‬‬ ‫کش��اورز در پاسخ به این پرسش که به نظر شما‬ ‫ایا بورس برای محصوالت کش��اورزی ایران کارامد‬ ‫اس��ت یا خیر گف��ت‪ :‬از نظ��ر من ب��ورس یکی از‬ ‫ابزار های شفاف سازی نرخ کاال است و از این حیث‬ ‫تاکنون به بخش کشاورزی کشور کمک کرده است‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬بورس ابزاری است که عرضه کننده و متقاضی‬ ‫را بدون واس��طه در مقابل هم قرار می دهد‪ .‬در این‬ ‫م��ورد نیز بورس کاالی ایران به بخش کش��اورزی‬ ‫در حذف واسطه کمک کرده است‪ .‬بورس می تواند‬ ‫به عنوان بازویی برای کشاورزی باشد و به پیشرفت‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��اورزی با اش��اره به عرضه جو و‬ ‫ذرت گف��ت‪ :‬به نظر من عملک��رد بورس در ارتباط‬ ‫ب��ا جو و ذرت در بورس کاالی ایران تاکنون مثبت‬ ‫بوده اس��ت و کش��اورزان بعد از حضور محصوالت‬ ‫کارگزاران خود می تواند به ایجاد انبار های استاندارد‬ ‫برای ذخیره محصوالت کش��اورزی کمک ش��ایانی‬ ‫کند و این گونه است که اهداف بزرگ دست یافتنی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور محص�والت کش�اورزی در بورس‬ ‫شرایط خاصی می طلبد‬ ‫خ��ود در ب��ورس راضی تر هس��تند و از طرفی هم‬ ‫حضور بورس در بخش کشاورزی‪ ،‬اثرات مثبت تری‬ ‫نسبت به گذشته در کل این بخش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرگ�ذاری نمایش�گا ه ب�ورس ب�ر بخ�ش‬ ‫کشاورزی‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا برگزاری‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه (فاینک��س ‪ ) ۲۰۱۹‬می توان��د در محصوالت‬ ‫کش��اورزی تاثیرگذار باش��د یا خیر گف��ت‪ :‬ما باید‬ ‫به ش��کل جدی ت��ری وارد بورس ش��ویم‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاهی با موضوع ب��ورس می تواند در بخش‬ ‫کش��اورزی از نظر مراوداتی که در نمایشگاه برگزار‬ ‫می شود تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‪ ،‬عاملی‬ ‫برای موفقیت‬ ‫معاون زراعت وزیر جهاد کش��اورزی در ادامه در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که پیشنهاد شما برای بهبود‬ ‫عملکرد بورس در بخش کش��اورزی چیست گفت‪:‬‬ ‫من فکر می کنم اگر بورس کاالی ایران در اینده در‬ ‫بخش کشاورزی سرمایه گذاری بیشتری کند شاهد‬ ‫موفقیت های بیشتری در این بخش خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از کارگزاران بورسی‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وجود زیرس��اخت های مربوط‬ ‫به حضور کاالهای کش��اورزی در بورس از اهمیت‬ ‫بسزایی برخوردار اس��ت افزود‪ :‬بورس با حمایت از‬ ‫کش��اورز با اش��اره به متفاوت ب��ودن محصوالت‬ ‫کش��اورزی از محص��والت صنعتی گف��ت‪ :‬حضور‬ ‫محص��والت کش��اورزی در بورس ش��رایط خاصی‬ ‫می طلبد؛ چراکه ش��رایط نگهداری این محصوالت‬ ‫همچ��ون محص��والت صنعت��ی نیس��ت و ب��رای‬ ‫مان��دگاری نیاز ب��ه مراقبت خاص��ی دارند‪ .‬برخی‬ ‫از ای��ن محصوالت موج��ود زنده ان د و حساس��یت‬ ‫ویژه ای دارن��د‪ .‬به عنوان مثال در خصوص محصولی‬ ‫مثل زعف��ران‪ ،‬حتی رطوبت محل نگهداری باید به‬ ‫اندازه ای خاص تنظیم ش��ود زیرا افزایش و کاهش‬ ‫رطوبت بر کیفیت ای��ن محصول باارزش تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع�ی ب�ه ن�ام خدم�ات ب�ورس در‬ ‫کشاورزی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نباید به صرف این ک��ه درحال حاضر‬ ‫محصوالت��ی در بورس عرضه می ش��ود اکتفا کرد‪.‬‬ ‫نمی توان گفت همه چیز در بورس خوب اس��ت‪ .‬در‬ ‫کن��ار بورس موضوع خدمات ب��ورس‪ ،‬کیفیت بازار‬ ‫ب��ورس را نیز باید در نظ��ر گرفت‪ .‬ورود محصوالت‬ ‫کش��اورزی به بازار ب��ورس نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫دقیق و کار کارشناسی و حضور گروه های خدمات‬ ‫فنی دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشاورزی در ادامه در ارتباط با حضور‬ ‫س��ایر محصوالت کش��اورزی در بورس گفت‪ :‬من‬ ‫توصیه می کنم عالوه بر ذرت و جو‪ ،‬محصوالتی که‬ ‫مصرف کننده عمده دارند؛ همچون نباتات علوفه ای‪،‬‬ ‫سیب زمینی‪ ،‬برنج و پیاز نیز وارد بورس کاالی ایران‬ ‫شوند و بورس برخی از نمایندگی های فعال خود را‬ ‫در مراکز عمده تولید مستقر کند‪.‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪55‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪56‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪57‬‬ ‫ﯾﮑﺘـﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﭘﻠﺘﻔـﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﻧـﻼﯾﻦ اﯾـﺮان‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ‪ 6000‬ﺑـﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺘـﺎﻧﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﺮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫﹋︀ر﹎︤ار ︋‪﹢‬رس اوراق ︋﹧︀دار‪ ﹐︀﹋ ،‬و ا﹡︣ژی‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺪاد‬ ‫ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻠﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 6‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺎه‬ ‫دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿـــﺶ از ‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﮑﺘﺎپ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟـــﺮای ﺑﯿﺶ از ‪ 8‬ﻫﺰار ﮐﻤﭙﯿﻦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﺘـﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در ﺑﯿﺶ از ‪ 500‬وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ﺗﻬـﺮان‪ ،‬ﺑﻠﻮار ﻣـﺮزداران‪ ،‬ﭘﻼک ‪۲۰۱‬‬ ‫|‬ ‫‪۰۲۱ - ۴۵۱۹۵۰۰۰‬‬ ‫|‬ ‫‪www.yektanet.com‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪59‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪60‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪61‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪62‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫ شود!‬ ‫ی‬ ‫پیشنهاد م‬ ‫پیشنهاد می شود!‬ ‫جشنواره فروش بستههای بیمهای سینا‬ ‫سینا‬ ‫ای سینا‬ ‫بیمهای‬ ‫های بیمه‬ ‫بستههای‬ ‫فروش بسته‬ ‫جشنواره فروش‬ ‫جشنواره‬ ‫‪Sinalnsurance.com‬‬ ‫بپرسید‪.‬‬ ‫از شعب و نمایندگیهای بیمه سینا یا تلفن گویا ‪021 2807‬‬ ‫‪Sinalnsurance.com‬‬ ‫‪Sinalnsurance.com‬‬ ‫از شعب و نمایندگیهای بیمه سینا یا تلفن گویا ‪ 021 2807‬بپرسید‪.‬‬ ‫از شعب و نمایندگیهای بیمه سینا یا تلفن گویا ‪ 021 2807‬بپرسید‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ویژه نامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫‪64‬‬

آخرین شماره های ویژه نامه ویژه نامه صمت

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

ویژه نامه ویژه نامه صمت 6

شماره : 6
تاریخ : 1398/04/15
ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

ویژه نامه ویژه نامه صمت 5

شماره : 5
تاریخ : 1398/04/10
ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

ویژه نامه ویژه نامه صمت 4

شماره : 4
تاریخ : 1398/03/19
ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

ویژه نامه ویژه نامه صمت 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/03/01
ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

ویژه نامه ویژه نامه صمت 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/02/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!