هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1233 - مگ لند

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1233

‫فــــوالدمبارکــــهبا رایحدا کثری‬ ‫دو سال دیگر عضو هیئت مدیره‬ ‫بورس کاالی ایران شد‬ ‫‪3‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫قطع وابستگی به شرکت های خارجی با تولید ورق سرد‬ ‫با گرید ‪DC04-C590‬‬ ‫باتالشمتخصصانفوالدمبارکهمحققشد‪:‬‬ ‫بومی سازی روغن نورد با‬ ‫تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا‬ ‫در ناحیه نورد سرد‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور‪ ،‬با عملکرد مالی و مالیاتی بسیار منظم‬ ‫هر کشور و دولتی برای انجام وظایف خود در حوزه های مختلف نیازمند‬ ‫بودجه‪ ،‬اعتبارات و بهره گیری از منابع درامدی بوده و همواره مالیات بهترین راه‬ ‫تامینبودجهوابزار حاکمیتبرایایجادتوسعهپایدار وحکمرانیخوبدر جوامع‬ ‫شناختهشدهاست‪.‬اینامریکیاز اساسی ترینمنابعدرامدیدولتوابزاریبرای‬ ‫تنظیمسیاست هایمالیوایجادتعادلدر سطح کالناقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫در واقع شرکت ها و شهروندان هر جامعه با پرداخت بخشی از درامد خود در قالب‬ ‫مالیات‪،‬بهدولتایناختیار رامی دهند کهبرایتامینزیرساخت هاوامور زیربنایی‬ ‫کشور‪،‬امنیتعمومی‪،‬اموزش وپرورش‪،‬بهداشتوسالمت‪،‬راهوشهرسازیوعمرانو‬ ‫ابادانی کشور واجرایبرنامه هایتوسعه ای‪،‬از اینمنابعمالیاستفاده کند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬سیاست کلی کشور بر خوداتکایی و عدم اتکا به منابع درامدی‬ ‫نفتی استوار گردیده و از همین رو‪ ،‬فعال سازی سایر صنایع کشور ازجمله صنعت‬ ‫فوالد یکی از مهم ترین اهداف راهبردی جمهوری اسالمی بوده است‪ .‬صنعت فوالد‬ ‫نقشعمده ایدر خوداتکایی‪،‬اشتغال افرینی‪،‬رونقوجهشتولیدوپیشرفت کشور‬ ‫و افزایش درامدهای صادراتی داشته و افزون بر ان‪ ،‬این صنعت در سال های اخیر‪ ،‬با‬ ‫توعوارضبهخزانهدولتوهمچنینهزینه هایفراواندر حوزه‬ ‫پرداختانواعمالیا ‬ ‫مسئولیت اجتماعی ملی و منطقه ای در زمینه های عمرانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی‪،‬بیشترینسهمرادر اینخصوصدر کشور داشتهاست‪.‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبه عنوانیکیاز بزرگ ترینشرکت هایصنعتیجمهوریاسالمی‬ ‫ایران در حال حاضر‪ ،‬با بیش از ‪ 350‬هزار نفر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و‬ ‫همکاریبابیشاز‪ 4‬هزار شرکتدر داخل کشور‪،‬باپرداخت‪ ۳۸۰۰‬میلیاردتومانانواع‬ ‫مالیاتوعوارضدر سال‪،۱۳۹۹‬در بینشرکت هایتولیدیوبورسیتوانستهاستبه‬ ‫یکیاز بزرگ ترینمودیانمالیاتی کشور تبدیلشودوباپرداختبه موقعمالیات های‬ ‫متعلقهدرامدخودنقشموثریدرتوسعهوابادانیورفاهاقتصادیواجتماعیمنطقه‬ ‫و کشور داشتهباشد‪.‬‬ ‫به اذعان متولیان امر مالیاتی کشور و استان اصفهان‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه شرکتی‬ ‫پا ک‪ ،‬با عملکرد مالی و مالیاتی بسیار منظم است و تاثیر حضور این شرکت در چرخه‬ ‫اقتصاد کشور و ارزش افزوده استان به خوبی ملموس است؛ به نحوی که براساس‬ ‫قوانین‪ ،‬عوارض اخذشده از این شرکت به همراه سایر منابع‪ ،‬عالوه بر واریز به خزانه‬ ‫دولت‪،‬سهمیاز حقوق کارکناندولتوهزینه هایعمرانیاستانو کشور رادر بر گرفته‬ ‫وبخشیازایندرامدهایارزش افزوده‪،‬دربینشهرداری هاودهیاری هاتوزیعمی گردد‬ ‫ودر واقعمردمهمهاینشهرهاواماکناز اینعوارضبهره مندشدندوانرادر عمرانو‬ ‫ابادیشهرهاوروستاهابه کار گرفتند‪.‬‬ ‫خوشبختانه در برنامه ششم توسعه کشور مقرر گردیده بخش قابل مالحظه ای از‬ ‫مبالغی که شرکت ها با عنوان مالیات و عوارض به ادارات مالیاتی استان پرداخت‬ ‫می کنند به خود استان برگردد که این مسئله جدا از هزینه های متعدد و متکثر این‬ ‫شرکتدر راستایعملبهمسئولیت هایخوددر منطقهاست‪.‬حمایت هاینقدی‬ ‫وغیرنقدیدر حوزهبهداشتوسالمتوبه ویژهمقابلهبابحران کروناوتامینا کسیژن‬ ‫بیمارستان ها در این بحران ملی‪ ،‬حمایت ویژه از ورزش استان اصفهان همچون‬ ‫حمایت از ورزش های قهرمانی و باشگاه ها و احداث ورزشگاه نقش جهان‪ ،‬انجام‬ ‫فعالیت هایعمرانیدر مناطقپیرامونشرکتدر حوزه هاینیرووانرژی‪،‬راه سازی‪،‬‬ ‫امدادونجاتوسایرخدماتاجتماعیبخشیاز برکاتشرکتفوالدمبارکهبرای کشور‬ ‫ومنطقهمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫انتصاب‬ ‫طیحکمیاز سویمهندسعظیمیان‪ ،‬داریوشدریابار هفشجانیبهسمت مدیرانرژیوسیاالتمجتمع‬ ‫فوالد سبا منصوب شد‪.‬‬ ‫در متناینحکمامدهاست‪:‬به موجباینحکم‪،‬بهسمتمدیرانرژیوسیاالتمجتمعفوالدسبامنصوبمی گردید‬ ‫تا با حفظ ارزش های اسالمی‪ ،‬احترام به کرامت انسانی‪ ،‬ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از‬ ‫اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید‪.‬‬ ‫گفتنی است اقای داریوش دریابار هفشجانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی‪ MBA‬است و در سال‬ ‫‪ 1378‬به استخدام فوالد مبارکه درامده است‪ .‬وی پیش از این در سمت مدیر خدمات فنی و پشتیبانی فوالد سبا‬ ‫مشغول فعالیت بوده است‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫بدین وسیلهبهاطالع کلیهسهام دارانمحترمونمایندگانقانونیانانمی رساند‪،‬‬ ‫جلسهمجمععمومیفوق العادهشرکتفوالدمبارکهاصفهان(سهامیعام)به‬ ‫شرحذیلبرگزار می گردد‪.‬‬ ‫زمان‪:‬روز سه شنبه‪ 1400/04/29‬ساعت‪11:30‬‬ ‫مکان‪:‬اصفهان‪ ،‬کیلومتر‪ 75‬جنوبغربی‪،‬شرکتفوالدمبارکهاصفهان‪،‬سالن‬ ‫همایشمرکزتحقیقات‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫اصالحاساسنامه(تغییرسالمالیشرکت)‬ ‫سایرمواردی کهدر صالحیتمجمععمومیفوق العادهباشد‪.‬‬ ‫حسبابالغیهشماره‪ 104/31‬مورخ‪ 1398/12/20‬ستادملیمدیریتبیماری کرونا‬ ‫و ابالغیه شماره‪/440/050‬ب‪ 98/‬مورخ‪ 1398/12/26‬سازمان بورس در خصوص‬ ‫نحوهبرگزاریمجامعبهاستحضارمی رساندبرگزاریمجامععمومیشرکت هاباحضور‬ ‫حدا کثر ‪ 15‬شخص حقیقی یا حقوقی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مقدور است‪ .‬بنابراین با توجه به محدودیت های‬ ‫موجود امکان مشاهده هم زمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به ادرس‬ ‫‪ www.msc.ir‬برایسهام دارانعزیزفراهماست‪.‬‬ ‫نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حدا کثر تا دو روز قبل‬ ‫از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ‪ 9:00‬صبح روز برگزاری مجمع‬ ‫نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع‬ ‫دریافتنمایند‪.‬‬ ‫نکتهضروری‪:‬درجشناسهملی‪،‬شمارهثبتسهام دار حقوقی‪،‬همچنین کد‬ ‫ملی‪،‬شمارهشناسنامه‪،‬نامپدروتاریختولدنمایندهمعرفی شدهدرمعرفی نامهارسالی‬ ‫الزامیاست‪.‬‬ ‫نشانی امور سهام شرکت‪ :‬اصفهان‪ ،‬میدان ازادی‪ ،‬ابتدای خیابان‬ ‫سعادت اباد‪،‬شرکتفوالدمبارکهاصفهان‪،‬دفترامور سهامومجامع‪.‬‬ ‫کدپستی‪8168645497:‬‬ ‫تلفن‪ 03136683651،03152733935:‬نمابر‪03152733922:‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکهاصفهان(سهامیعام)‬ ‫اجرایموفقیت امیز‬ ‫پروژه ارتباط با سامانه‬ ‫ی کشور‬ ‫حمل ونقل جاده ا ‬ ‫‪2‬‬ ‫در مجامععمومیعادیسالیانه‬ ‫شرکت های گل گهر و چادر ملو عنوان شد‪:‬‬ ‫کسب ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومان سود‬ ‫خالص توسط فوالد مبارکه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫افزایش ‪ 4‬درصدی تولید مس جهان‬ ‫اهدای لوح تقدیر به ایمیدرو‬ ‫میزان تولید و ظرفیت مس تصفیه جهان در سه ماهه نخست ‪ 2021‬افزایش ‪ 4‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫وزیر صمت به ایمیدرو بابت کسب عنوان «سازمان برگزیده و فعال» در حوزه ‪ HSEE‬لوح تقدیر اهدا کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫اسراف‬ ‫بیماریخطرناکبرایهرملت‬ ‫امروز دشمن‪ ،‬چشمش به نقطه حساس اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬تا بلکه بتوانند این کشور را از لحاظ اقتصادی‪،‬‬ ‫دچار اختالل کنند؛ هرچه می توانند‪ ،‬اختالل ایجاد کنند‬ ‫و هرچه هم نمی توانند در تبلیغاتشان وانمود کنند که‬ ‫تبلیغات‬ ‫اختالل هست! این کاری است که امروز در‬ ‫ِ‬ ‫دشمنان ما‪ ،‬با قدرت و به شکل های مختلف انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬راه مقابله هم انضباط مالی و صرفه جویی و نگاه‬ ‫پرهیزگرانه به مصرف گرایی است‪ .‬من این را می خواهم‬ ‫به مردم عزیزمان تا کید کنم [که] مصرف گرایی به صورت‬ ‫اسراف‪ ،‬یکی از بیماری های خطرنا ک هر ملتی است‪ .‬ما‬ ‫به این مصر ف گرایی افراطی دچار هستیم؛ پس به‬ ‫مسئله اسراف‪ ،‬هم در مسئله اب و هم در مسائل دیگر‪،‬‬ ‫باید با اهمیت نگاه کنند‪.‬‬ ‫ما در زمینه مصرف‪ ،‬در زمینه هزینه کردن منابع مالی کشور‬ ‫که به وسیله خود ما و به وسیله همه برادران هم میهن ما و‬ ‫به وسیله مسئولین کشور‪ ،‬با زحمت زیاد به وجود می اید‪،‬‬ ‫دچار نوعی بی توجهی هستیم که باید این را تبدیل کنیم‬ ‫به یک توجه و اهتمام خاص‪ .‬ما دچار اسراف هستیم‪.‬‬ ‫ما دچار ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم‪ .‬بسیاری‬ ‫از منابع کشور‪ ،‬شاید بشود گفت بخش مهمی از منابع‬ ‫کشور‪ ،‬در همه زمینه ها‪ ،‬چه در زمینه مسائل شخصی و‬ ‫چه تا حدودی در زمینه های عمومی‪ ،‬صرف اسراف ها و‬ ‫زیاده روی های ما در مصرف می شود‪ .‬ما باید مصرف کردن‬ ‫را مدبرانه و عاقالنه مدیریت کنیم‪ .‬مصرف نه فقط ازنظر‬ ‫اسالم‪ ،‬بلکه ازنظر همه عقالی عالم‪ ،‬چیزی است که باید‬ ‫تحت کنترل عقل قرار بگیرد‪ .‬با هوا و هوس‪ ،‬با خواهش‬ ‫دل و انچه نفس انسان از انسان مطالبه می کند‪ ،‬نمی شود‬ ‫مصرف را مدیریت کرد‪ .‬کار به جایی می رسد که منابع کشور‬ ‫به هدر می رود؛ شکاف بین فقرا و اغنیا زیاد می شود؛ عده ای‬ ‫در حسرت اولیات زندگی می مانند و عده ای با ولخرجی و‬ ‫ولنگاری در مصرف‪ ،‬منابع را هرز و به هدر می دهند‪.‬‬ ‫ما بایستی الگوی مصرف را اصالح کنیم‪ .‬ما بایستی به سمت‬ ‫اصالح الگوی مصرف حرکت کنیم‪ .‬مسئولین کشور در درجه‬ ‫اول‪،‬چه قوه مقننه‪ ،‬چه قوه مجریه و چه سایر مسئولین‬ ‫کشور‪ ،‬قوه قضاییه و غیر ان ها‪ ،‬و اشخاص و شخصیت ها در‬ ‫رتبه های مختلف اجتماعی و احاد مردم ما از فقیر و غنی‪،‬‬ ‫بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را‬ ‫اصالح کنند‪ .‬این جور مصرف کردن‪ ،‬در همه زمینه ها‪،‬‬ ‫در امور ضروری زندگی‪ ،‬در زیاد ی های زندگی‪ ،‬مصرف‬ ‫کردن بی رویه و بدون منطق و بدون تدبیر عقالنی‪ ،‬به ضرر‬ ‫کشور و به ضرر احاد و اشخاص ماست‪ .‬من از عموم مردم‬ ‫و به خصوص از مسئولین درخواست می کنم‪ ،‬خواهش‬ ‫می کنم که در این زمینه‪ ،‬فعالیت خودشان را در این سال‬ ‫زیاد کنند؛ افزایش بدهند و برای اصالح الگوی مصرف‬ ‫برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫یک اقدام اساسی در زمینه پیشرفت و عدالت‪ ،‬مسئله‬ ‫مبارزه با اسراف‪ ،‬حرکت در سمت اصالح الگوی مصرف‪،‬‬ ‫جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه است‪.‬‬ ‫این بسیار مسئله مهمی است‪ .‬الزم است به عنوان یک‬ ‫سیاست‪ ،‬ما مسئله صرفه جویی را در خطوط اساسی‬ ‫برنامه ریزی هایمان‪ ،‬در سطوح مختلف اعمال کنیم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫قطع وابستگی به شرکت های خارجی با تولید ورق سرد‬ ‫با گرید ‪ DC04-C590‬نیم سخت در فوالد مبارکه‬ ‫علیرضا مولوی زاده‪ ،‬مدیر متالورژی و‬ ‫روش های تولید شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بهزاد بهادرانی‪ ،‬مدیر ناحیه نورد سرد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری شبکه اصفهان گفت‪ :‬اخرین محصولی‬ ‫که در شرکت فوالد مبارکه تولید شده ورق سرد با گرید‬ ‫‪ DC04-C590‬است کهورقینیم سختبا کاربرددر صنایعخودرویی‬ ‫وتجهیزاتالکتریکیبهشمار می اید‪.‬‬ ‫عباس ا کبری محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫گفت وگویویژهخبریشبکهاصفهان‪،‬باموضوع«نقش گروهفوالدمبارکه‬ ‫در صنعت کشور و سهم این مجموعه در تولید ناخالص ملی» اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی و توسعه بومی سازی‬ ‫توانست وابستگی به واردات را کاهش دهد به گونه ای که امروز بالغ بر ‪۱۴۴‬‬ ‫هزار قطعهدر اینشرکتبومی سازیشدهاست‪.‬تاکنونشرکتفوالدمبارکه‬ ‫تجربه ‪ ۳‬بار تحریم شدن را از سر گذرانده و با حمایت الهی و تکیه بر توان و‬ ‫دانشداخلیتوانستهاز اینبحران هارهایییابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬ردپایشرکتفوالدمبارکهدر پشتیبانیاز تولیدوزدودنموانعدر‬ ‫صنعت کشور مشهوداستوسهماینشرکتتامین‪ ۵‬درصدتولیدناخالص‬ ‫ملیدر بخشصنعتاست‪.‬‬ ‫ورق سرد با گرید ‪DC04-C590‬؛ اخرین محصول تولیدی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫ا کبری محمدی با اشاره به تولیدات ّکمی و کیفی و توجه به تنوع در‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه توضیح داد‪ :‬اخرین محصولی که در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تولید شده ورق سرد با گرید ‪ DC04-C590‬است که ورقی‬ ‫نیم سختبا کاربرددرصنایعخودروییوتجهیزاتالکتریکیبهشمارمی اید‪.‬‬ ‫قطع وابستگی خارجی با تولید ورق جدید در صنعت خودرو‬ ‫و صنعت الکتریکی‬ ‫وی افزود‪ :‬ورق سرد با گرید ‪ DC04-C590‬ویژگی های خاص خود را دارد و‬ ‫با توجه به ضریب سختی باالی این ورق در ساخت قطعات کوچک به کار‬ ‫می رود‪ .‬این ورق قابلیت پانچ پذیری فوق العاده ای هم دارد و به طور عمده‬ ‫برای ساخت قطعات پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬این ویژگی در‬ ‫اغلبصنایعدر شرایطمختلفموردبهره برداریقرار می گیرد؛چرا کهپلیسه‬ ‫وپارگیایجادنمی کند‪.‬نکتهمهمانجاست کهاینورقازخارجتامینمی شد‬ ‫وباخودکفاییدر تولیداینمحصولدر شرکتفوالدمبارکه‪،‬عالوهبرتامین‬ ‫نیاز صنایعخودروییوالکتریکی‪،‬از وارداتاینمحصولبی نیاز شدیم‪.‬‬ ‫توسعه محصوالت جدید و دست یابی به ‪ ۵۳۰‬نوع ورق در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫وی با اشاره به محصوالت جدید شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضرتمرکزشرکتفوالدمبارکهبرتولیدمحصوالتیاست کهبهنیاز صنایع‬ ‫داخلی کشور پاسخ دهد‪ .‬در ابتدای راه اندازی‪ ،‬تعداد گریدهایی که فوالد‬ ‫مبارکه در زمینه تختال تولید می کرد نزدیک به‪ ۱۳۰‬گرید بوده که این تعداد‬ ‫در حالحاضربهبیشاز‪ ۳۵۰‬گریدمختلفرسیدهاستودر زمینهورق های‬ ‫سرد نوردشده و گرم نوردشده از ‪ ۱۳۰‬گرید مختلف در ابتدا‪ ،‬در حال حاضر به‬ ‫بیشاز‪ ۵۳۰‬گریدرسیده ایموایننشان دهندهتوسعهمحصوالتجدیددر‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۸‬محصول جدید در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اکبریدرزمینهبرنامه ریزیبرایادامهتولیدمحصوالتجدید گفت‪:‬مابرای‬ ‫تولیدمحصوالتجدیدبرنامهساالنهداریمودرسالجاریتولید‪ ۸‬محصول‬ ‫جدید در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد‪ .‬یکی از این محصوالت در‬ ‫حال حاضر برای مشتری ارسال شده که نتایج مثبتی داشته است و بقیه‬ ‫محصوالتهمدر جریانتولیدقرار دارند‪.‬‬ ‫تمرکز شرکت فوالد مبارکه تامین محصوالت موردنیاز صنایع‬ ‫داخلی برای قطع وابستگی خارجی است‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در ادامه افزود‪ :‬عمده تمرکز ما برای‬ ‫تولیدمحصوالتجدیدبررویمحصوالتیاست کهدرصنایعپایین دستی‬ ‫نیاز بیشتری به ان وجود دارد و در حال حاضر تامین ان ها از طریق واردات‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬تمرکز ما روی صنایع نفت و گاز‪ ،‬پتروشیمی و صنایع‬ ‫خودروسازی داخلی است؛ چرا که این صنایع ورق های موردنیاز خود را از‬ ‫طریق واردات تامین می کنند و قابلیت تولید ان ها در داخل کشور فراهم‬ ‫نیست‪.‬سعی کردیمانبخشیاز نیاز صنایعرا کهبهوارداتوابستهاست‪،‬‬ ‫در داخل کشور رفع کنیمتاهماز خروجارزجلوگیریشودوهممواداولیهاین‬ ‫صنایعباسهولتوضریبامنیتوپایداریبیشتریفراهم گردد‪.‬‬ ‫ویباتا کیدبرفرایندبومی سازیدر شرکتفوالدمبارکهتصریح کرد‪:‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه رویکرد بومی سازی را در راستای تامین نیازهای این شرکت‬ ‫در پیش گرفته است؛ چرا که با توسعه بومی سازی عالوه بر توانمندی‬ ‫شرکت های داخلی در زمینه ساخت قطعات موردنیاز صنایع فوالدی‪،‬‬ ‫درصدد هستیم از قطعات ساخته شده برای نیاز شرکت فوالد مبارکه هم‬ ‫بهره برداری کنیم‪.‬اینتوانمندسازیدر خدمتتمامصنایعفوالدی کشور‬ ‫قرار می گیردتابایکتعاملدوسویه(برد‪-‬برد)از شرکت هایداخلیحمایت‬ ‫کردهتاانگیزهفعالیتشرکت هایی کهتواناییفعالیتدر زمینهبومی سازی‬ ‫رادارند‪،‬تقویتشود‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪ ۱۴۴‬هزار قطعه در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهبااشارهبهاینکهنواقصومشکالت‬ ‫احتمالی شرکت های فعال در زمینه بومی سازی در ارتباط تعاملی اصالح‬ ‫می شود‪،‬گفت‪:‬باچنینرویکردحمایتیتوانستیمبالغ بر‪ ۱۴۴‬هزار قطعهرا‬ ‫در شرکتفوالدمبارکهبومی سازی کنیمتاوابستگیبهمحصوالتوارداتی‬ ‫کاهشیابد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۹۰‬درصدی نیاز فوالد مبارکه از طریق تعامل با ‪ ۳‬هزار‬ ‫شرکت داخلی‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد از نیاز شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫شرکتبه خصوصشرکت هایدانش بنیانداخلیدر تعاملباشرکتفوالد‬ ‫مبارکه هستند‪ ،‬تا فرایند بومی سازی با نظارت دقیق توسعه یابد‪ .‬اهمیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان در تامین قطعات بومی سازی شده ویژه است؛‬ ‫چرا کهتولیدبرخیاز محصوالت‪،‬نیازمندتکنولوژیپیشرفتهاست‪.‬‬ ‫ارزاوری ‪ ۵۶۰‬میلیون دالری فوالد مبارکه در جهت تامین‬ ‫کاالهای اساسی کشور‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهخاطرنشان کرد‪:‬صادراتمحصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به کشورهایی که خود از تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی هستند از دیگر افتخارات این شرکت محسوب می شود؛ چرا که‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه از نظر کیفی به نیاز این کشورها پاسخ‬ ‫می دهد‪.‬سال گذشتهبیشاز‪ ۵۶۰‬میلیوندالرارزاوریتوسطشرکتفوالد‬ ‫مبارکهباعثشدتاتامین کاالهایاساسی کشوردچارمضیقهنشودوبخشی‬ ‫از اینارزهاهمدر اختیار تامینمایحتاجشرکت کهدر حالحاضربایستیاز‬ ‫طریقوارداتتامینشود‪،‬قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ورق رنگی با کیفیت فوالد مبارکه هزینه تولید لوازم خانگی را‬ ‫کاهش می دهد‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه تمرکز ما بر تولید‬ ‫محصوالتجدیدیدر صنایعخودروییولوازم خانگیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬با‬ ‫توجهبهتحریم ها‪،‬تامیننیازهایصنایعفراگیرنظیرلوازم خانگیوخودرویی‬ ‫در دستور کار شرکتفوالدمبارکهقرار گرفتهاستتاهم وطنانبتواننداز این‬ ‫محصوالتبهره مندشوندوباتامیننیازهایاینصنایع‪،‬قیمتتمام شده‬ ‫کاهشیابدومردمباهزینه کمتریصاحباینمحصوالتشوند‪.‬‬ ‫پشتیبانی از صنایع خودرویی و لوازم خانگی‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اخیرا در شرکت فوالد مبارکه موفق به تولید محصول‬ ‫جدیدی با ظرفیت کم شدیم که در صنایع خودرویی کاربرد دارد و با‬ ‫اصالحات انجام شده این تولید را افزایش خواهیم داد‪ .‬در بخش خانگی‬ ‫هممحصولورقرنگیبا کاربرددر یخچالوسایروسایلخانگیدر شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تولید شد تا عالوه بر ارتقای کیفی محصول از ظاهری شکیل‬ ‫همبرخوردار شوند‪.‬‬ ‫مدیرمتالورژیوروش هایتولیدشرکتفوالدمبارکهنیزدراینخصوصدر‬ ‫گفت وگوباخبرنگار فوالد گفت‪:‬طراحیوتولیدمحصوالتجدیداز اهداف‬ ‫استراتژیکفوالدمبارکهاستودر راستایتکمیلسبدمحصوالتفوالد‬ ‫مبارکهوقطعوابستگیبهشرکت هایخارجیطراحیمحصوالتجدید‬ ‫در حوزه های مختلف ازجمله صنایع خودروسازی با تعامل گسترده با‬ ‫مشتریانونواحیتولیدیوپشتیبانیمحققمی شود‪.‬‬ ‫علیرضا مولوی زاده افزود‪ :‬فوالدهای نیم سخت (‪ )Semi Hard‬در صنایع‬ ‫مختلفی نظیر صنایع خودروسازی و صنایع الکتریکی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند که اخیرا با توجه به شرایط تحریمی به وجودامده در بازار فوالد‬ ‫کشور‪،‬تقاضاهایمختلفیاز چندشرکتقطعه ساز بهشرکتفوالدمبارکه‬ ‫واصل گردید‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬بر‬ ‫اساساینتقاضاها‪،‬واحدمتالورژیوروش هایتولیدباهمکارینواحی‬ ‫تولیدیدر فوالدمبارکهوبه ویژهواحدنوردسرد‪،‬نسبتبهبومی سازیاین‬ ‫محصولاقداموموفقبهتولیداینمحصولباعنوان گرید‪ DC04-C590‬و‬ ‫بامشخصاتمندرجدر استاندارد گردید‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدر تولیداین گریداز عملیاتانیلباسیکلویژهاستفاده‬ ‫می شود‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬این گرید دارای استحکام نهایی ‪ 590‬تا ‪690‬‬ ‫مگاپاسکالوسختی‪ 185‬تا‪ 215‬ویکرز بودهو کلیهتست هایازمایشگاهی‬ ‫راباموفقیت گذراندهاست‪.‬‬ ‫مولوی زاده تا کید کرد‪ :‬این گرید به دلیل پانچ پذیری مناسب در ساخت‬ ‫قطعات ریز با فرم پیچیده به کار می رود و بدون مشکل ایجاد پلیسه و‬ ‫پارگی‪ ،‬دارای قابلیت ویژه ای است که با استفاده از ان‪ ،‬این نوع فوالد در‬ ‫غالف هایی پالستیکی جهت جلوگیری از ورود خا ک‪ ،‬اب‪ ،‬هوا و صدا به‬ ‫داخلخودرو‪،‬در صنعتخودروسازیاستفادهمی شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬درون برخی از این الستیک ها یک نگهدارنده فوالدی‬ ‫وجوددارد کهدر شکل دهیاینالستیکنقشایفامی کند؛اینمحصول‬ ‫عالوه بر تست های ازمایشگاهی در کارخانه مشتریان استفاده شده و‬ ‫تاییدیه هایالزمرااخذ کردهاست‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه ضمن قدردانی از‬ ‫حمایت های معاون بهره برداری در راستای توسعه محصوالت جدید‬ ‫تا کید کرد‪ :‬طراحی و تولید این گرید با همت کلیه واحدهای فروش‪،‬‬ ‫فوالدسازی‪،‬نورد گرم‪،‬نوردسرد‪،‬ازمایشگاهوبرنامه ریزیمحقق گردیده‬ ‫که بی شک‪ ،‬بدون همکاری واحدهای مذکور‪ ،‬کسب این موفقیت‬ ‫غیرممکنبود‪.‬‬ ‫علیرضاناصری کارشناسمتالورژیوروش هایتولیدشرکتفوالدمبارکه‬ ‫نیز در این زمینه تصریح کرد‪ :‬فوالدهای نیم سخت با دو حالت عملیات‬ ‫حرارت پذیر و معمولی قابل تولید هستند و می توانند پس از انجام همه‬ ‫مراحل در کارخانجات تولید ورق فوالدی (به صورت نوارباریک) و یا‬ ‫به صورتمحصول کالفسرددر اختیار مشتریانقرار گیرد‪.‬‬ ‫ویعنوانداشت‪:‬بستهبهمیزانعناصرالیاژیو کاربردموردنظر‪،‬می توان‬ ‫بر روی این محصوالت انواع مختلفی از عملیات های حرارتی و مکانیکی‬ ‫انجامداد؛فوالدهاینوارباریکتحتدواستاندارد‪ EN10139‬و‪EN10132‬‬ ‫تولیدمی شوند‪.‬‬ ‫کارشناس متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪:‬‬ ‫محصوالتمندرجدر استاندارد‪ EN10139‬فوالدهایسختونیم سخت‬ ‫(‪ )Semi Hard‬را شامل می شود که تا پیش از این به طور کامل از خارج از‬ ‫کشور واردمی شدهاست‪.‬‬ ‫بهزادبهادرانیمدیرناحیهنوردسردشرکتفوالدمبارکهنیزدراینخصوص‬ ‫گفت‪ :‬گرید‪ DC04-C590‬از گریدهای نیم سخت (‪ )Semi Hard‬محسوب‬ ‫می شود و با توجه به اینکه گریدهای سخت و نیم سخت (‪)Semi Hard‬‬ ‫اصوال در نوردمشکلدارند‪،‬این گریدباانالیزمناسبطوریطراحیشده‬ ‫که نورد ان به راحتی صورت می گیرد‪ ،‬اما محصول فول هارد (‪)Full Hard‬‬ ‫خروجیتاندم میلباعملیاتانیلباسیکلخاصودر حالتتنش گیری‬ ‫و بدون انیل کامل به خواص مکانیکی موردنظر این محصول به صورت‬ ‫کالف سرد با ضخامت ‪ 0.5‬میلی متر تولیدشده و در کارخانه مشتری‬ ‫به صورتنوار باریکدرمی اید‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬این گرید‬ ‫کاربردهایمتعددیدر صنایعمختلفداردازجملهدر صنایعالکتریکی‬ ‫(ساخت قطعات کلید و پریز) و نیز در قطعات موردنیاز خودروسازان‬ ‫(قطعات ریز با اشکال پیچیده که نیاز به پانچ پذیری بدون ایجاد ترک در‬ ‫زاویه هایقطعهتولیدیدارند)‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬کلیه مراحل تولید نورد سرد شامل اسیدشویی‪،‬‬ ‫کاهش ضخامت در تاندم میل اسکین پاس و خطوط اصالح‪ ،‬با رویه‬ ‫متعارفسایر گریدهاینوردسردیطیشدهاست؛امادرعملیاتانیل که‬ ‫بعداز تاندم میلصورتمی گیرد‪،‬صرفاتنش گیریانجاممی شودومشابه‬ ‫سایرمحصوالتنوردسردانیل کاملانجامنمی گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫نقش کلیدی فوالد مبارکه در توسعه پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫نگاه عمیق و راهبردی مدیریت شرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه نه تنهـا در حـوزه صنعـت‬ ‫مشـهود اسـت‪ ،‬بلکـه در بخش هایـی‬ ‫نظیر مسـئولیت های اجتماعی‪ ،‬توسعه‬ ‫پایـدار و سـرمایه گذاری زیربنایی اسـتان‬ ‫اصفهـان نقـش مهمـی دارد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت‪ :‬اصفهان‬ ‫قطب صنعت کشور و جزو معدود استان های برتر‬ ‫در حوزه معدن است که باید در دوران جدید‪ ،‬گام‬ ‫دوم انقالب را بردارد تا با اتخاذ سیاست های حمایتی از کارافرینان‬ ‫و صنعتگران نمونه و واحدهای عظیمی چون شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫شاهدتحولیدر اینحوزه هاباشیم‪.‬‬ ‫مسعود گلشیرازی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد‪ :‬اینکه در‬ ‫تقویم کشور‪ ،‬روزی به نام «صنعت و معدن» نام گذاری شده‪ ،‬نشان از‬ ‫توجهویژهبهعرصهتولیدودورانمتکیبهتوسعهصنعتیدر کشور دارد‪.‬‬ ‫موتور محرکه توسعه کشور رفع موانع تولید در حوزه صنعت و‬ ‫معدناست‬ ‫ویافزود‪:‬قطعارفعموانعتولیدازحوزهصنعتومعدن کشورموتورمحرکه‬ ‫برنامهتوسعه ای کشور محسوبمی شود‪.‬بههمینعلتمعتقدیمنگاه‬ ‫ویژهبهفعاالناینحوزه هامنجربهتسهیلشرایطتولیدورونقصادرات‬ ‫وسرمایه گذاریمی شود‪.‬‬ ‫رئیساتاقبازرگانیاستاناصفهانتصریح کرد‪:‬دوسالیمی شود که کشور‬ ‫دچار تلهسرمایه گذاریشده کهنشان دهندهپایینبودنسرمایه گذاری‬ ‫نسبت به نرخ استهال ک است و باید به طور جد شرایط سرمایه گذاری را‬ ‫فراهم کردوتوسعهداد‪.‬‬ ‫تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقالب‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬اصفهان قطبصنعت کشوروجزومعدوداستان هایبرتر‬ ‫در حوزهمعدناست کهبایددر دورانجدید‪،‬گامدومانقالبرابرداردتابا‬ ‫اتخاذسیاست هایحمایتیاز کارافرینانوصنعتگراننمونهوواحدهای‬ ‫عظیمیچونشرکتفوالدمبارکه‪،‬شاهدتحولیدر اینحوزه هاباشیم‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه پیشران صنعت کشور است‬ ‫گلشیرازیتصریح کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهبه عنوانیکیاز پیشران های‬ ‫صنعتی کشور تاثیر متقابلی در حوزه های فرهنگ‪ ،‬جامعه و اقتصاد هم‬ ‫دارد‪.‬درسهدهه گذشتهاینشرکتتوانستهدرتربیتنیروهایمتخصص‬ ‫درزمینه هایماشین سازی‪،‬فوالدوزیرشاخه هایصنعتیمرتبطبکوشد‬ ‫وتاثیرپروانه ایشرکتفوالدمبارکهدر بخشاقتصادوصنعتمهماست‪.‬‬ ‫نقش کلیدی فوالد مبارکه در توسعه پایدار و سرمایه گذاری‬ ‫زیربنایی استان‬ ‫وی گفت‪ :‬نگاه عمیق و راهبردی مدیریت شرکت فوالد مبارکه نه تنها در‬ ‫حوزه صنعت مشهود است‪ ،‬بلکه در بخش هایی نظیر مسئولیت های‬ ‫اجتماعی‪،‬توسعهپایدار وسرمایه گذاریزیربناییاستاناصفهاننقش‬ ‫مهمیدارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫امیدبخشی و تحول افرینی بخش معدن خراسان رضوی‬ ‫رشد ‪ 7.1‬درصدی صنعت کشور‬ ‫وزیر صمت‪ ،‬بخش معدن خراسان رضوی را امیدبخش و تحول افرین توصیف کرد‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬ایران طی سال گذشته در ‪ ۲۴‬رشته صنعتی به رشد ‪ 7.1‬درصدی دست یافت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪213‬‬ ‫عدد خبر‬ ‫درصد‬ ‫فروش«هرمز»‪ ۲۱۳‬درصدرشد کرد‬ ‫فوالد مبارکه با رای حدا کثری دو سال دیگر عضو هیئت مدیره بورس کاالی ایران شد‬ ‫غالمرضا طاهری‪ ،‬معاون سرمایه گذاری‬ ‫و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مرتضی شبانی‪،‬مدیر امور مجامع و‬ ‫ارزیابی شرکت های گروه فوالد مبارکه‬ ‫در انتخابات هیئت مدیره شرکت بورس‬ ‫کاالی ایران که در مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانهاینشرکتانجامشد‪،‬شرکتفوالد‬ ‫مبارکه با کسب ا کثریت ارا به یکی از کرسی های ارزشمند‬ ‫هیئت مدیرهبورس کاالیایرانتا‪ 2‬سالایندهدستیافت‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه از بدو تاسیس بورس کاال حضور پررنگی در‬ ‫این سازمان داشته و به منظور حفظ و صیانت از حقوق خود‪،‬‬ ‫شفافیتقیمت گذاریوعرضهبخشعمده ایاز محصوالتش‬ ‫از طریق بورس کاال‪ ،‬همواره سعی بر داشتن نماینده در‬ ‫هیئت مدیره این سازمان داشته است‪ .‬این شرکت در اخرین‬ ‫انتخابات هیئت مدیره شرکت بورس کاالی ایران با کسب‬ ‫ا کثریت ارا موفق به دست یابی به یکی از کرسی های ارزشمند‬ ‫هیئت مدیرهبورس کاالیایرانتا‪ 2‬سالایندهشد‪.‬‬ ‫غالمرضا طاهری‪ ،‬معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در این خصوص به خبرنگار فوالد گفت‪:‬‬ ‫بورس کاال یکیاز شرکت هاییاست کهعملیاتعرضهبسیاری‬ ‫از محصوالت تولیدی در کشور از جمله محصوالت فوالدی‬ ‫در ان انجام می شود؛ حال با توجه به اینکه کشف قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران انجام می گیرد و‬ ‫بخشی از محصوالت به صورت عرضه مستقیم و بخش عمده‬ ‫دیگر براساس قیمت کشف شده از طریق مچینگ به فروش‬ ‫می رسد‪،‬داشتنیک کرسیمتناسببااینامردر هیئت مدیره‬ ‫بورس کاالیایرانبسیار حائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا بورس کاال توانسته در عرضه محصوالت و‬ ‫روند قیمت گذاری عملکرد شفافی داشته باشد افزود‪ :‬بورس‬ ‫کاال محلی برای عرضه و تقاضاست و به طور طبیعی بهترین و‬ ‫مهم ترین فا کتور فعالیت در ان شفافیت است که به یقین این‬ ‫مهم رقم خورده و در بورس کاال متناسب با مکانیسم عرضه‬ ‫و تقاضا‪ ،‬قیمت برای خریدار و فروشنده مشخص می شود تا‬ ‫شرایط رقابتی برای عرضه کنندگان کاال در بورس ارائه گردد؛‬ ‫بنابراینمی توان گفتشفافیت کافیدر عرضهوقیمت گذاری‬ ‫محصوالتمحقق گردیدهاست‪.‬‬ ‫شفافیتقیمتشاخص کلیدیبرایبورس‬ ‫معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با تا کید بر اینکه یکی از شاخص های کلیدی مکانیسم عرضه‬ ‫و تقاضا در بورس بحث شفافیت قیمت است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬موضوع بورس کاال برای شرکت فوالد مبارکه مانند دیگر‬ ‫شرکت های تولیدکننده‪ ،‬یکی از مباحث کلیدی است؛ چرا که‬ ‫بخش عمده محصوالت شرکت فوالد مبارکه از طریق بورس به‬ ‫فروشرسیدهواینشرکتنقش کلیدیدر فرایندقیمت گذاری‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه داراست؛ خوشبختانه نگاه‬ ‫سازمان بورس از شفافیت کامل برخوردار بوده و این امر یک‬ ‫موضوع کلیدیومشترکبینشرکتبورس کاالیایرانوشرکت‬ ‫فوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫بورس کاال ابزاریمناسببرایتعیینقیمتعادالنه‬ ‫مرتضی شبانی‪ ،‬مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های گروه‬ ‫فوالدمبارکهنیزدرخصوصروندشکل گیریبورس کاال وحضور‬ ‫فوالدمبارکهاذعانداشت‪:‬بورس کاالیایرانحاصلادغامدو‬ ‫بورس فلزات و کشاورزی در سال ‪ 1387‬است؛ در همین مسیر‬ ‫نیزباتوجهبهاهمیتی کهبورسدرروندومکانیسمقیمت گذاری‬ ‫محصوالتشرکتفوالدمبارکهداشته‪،‬اینشرکتبادوراندیشی‬ ‫ضمنسهام دار شدندر بورس کاال‪،‬بخشیاز سهامبورس کاال‬ ‫رابرای کارکنانفوالدمبارکهپذیره نویسی کردو‪ 800‬نفراز کارکنان‬ ‫اینشرکتسهام دار بورس کاالیایرانشدند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬اهمیتبورس کاال ازاینجهتاست کهمکانیسم‬ ‫قیمت گذاری محصوالت و کشف قیمت در ان انجام می شود‬ ‫و بر اساس ان‪ ،‬صورت حساب برای مشتریان ارسال می شود؛‬ ‫بنابراینالزماستشرکت هایی کهمحصوالتشاندر بورس کاال‬ ‫عرضهمی شوددرهیئت مدیرهبورس کاال نیزنماینده ایداشته‬ ‫باشندتابتواننداز حقوقشرکتدفاع کنند‪.‬‬ ‫ایجادشفافیتاطالعاتیاز طریقبورس کاال‬ ‫مدیرامور مجامعوارزیابیشرکت های گروهفوالدمبارکهتا کید‬ ‫کرد‪ :‬علی رغم مخالفت های برخی نهادها با بورس کاال‪ ،‬یکی‬ ‫از کارکردهای بورس ایجاد شفافیت اطالعاتی است؛ چرا که‬ ‫عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان زیادی در بورس حضور دارند‪.‬‬ ‫بنابراین از طریق بورس‪ ،‬قیمت ها با سرعت بیشتری به سمت‬ ‫نرخعادالنهومنصفانهحرکتمی کندومزایایوجودبورس کاال‬ ‫به مراتب بیشتر از معایب ان است‪ .‬به طور قطع ا گر بورس کاال‬ ‫وجودنداشت‪،‬ممکنبودقیمت گذاریبهسمت وسویدیگری‬ ‫برودوواسطه هاقیمتراتعیین کنند‪.‬‬ ‫ورود سنگ اهن و گندله به بورس کاال به عنوان دو‬ ‫محصولمهمبرایصنعتفوالد‬ ‫شبانیبابیاناینکهدرسال گذشتهسنگ اهنو گندلهبه عنوان‬ ‫دو محصول مهم برای صنعت فوالد وارد بورس کاال شدند‪،‬‬ ‫عنوان داشت‪ :‬تا پیش از این اقدام‪ ،‬مکانیسم قیمت گذاری‬ ‫توسطوزارت خانهوبراساسدرصدیازشمشفوالدخوزستان‬ ‫مشخصمی شد کها کنوننیزقیمتپایهبرهمیناصلاست؛‬ ‫اما براساس عرضه و تقاضا ممکن است از قیمت پایه نیز بیشتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬به تازگیسیماننیزبهبورس کاال اضافهشدهو‬ ‫فرایند قیمت گذاری ان در بورس انجام می شود؛ در واقع هدف‬ ‫این است که فرایند قیمت گذاری بسیاری از کاالهای اساسی‬ ‫ازجملهمسکنوخودرودر بورس کاال انجامشود‪.‬‬ ‫مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های گروه فوالد مبارکه بیان‬ ‫داشت‪:‬قیمتمحصوالتمعدنینسبتبهسال گذشتهرشد‬ ‫چشم گیری داشته است؛ برای مثال قیمت گندله که ‪23.5‬‬ ‫درصد شمش فوالد خوزستان بود‪ ،‬امسال به حدود‪ 30‬درصد‬ ‫قیمت شمش فوالد رسیده و ورود ان ها به بورس کاال بر قیمت‬ ‫بی تاثیرنبودهوباعثشدهبهایتمام شدهتولیدفوالددر کشور‬ ‫افزایشپیدا کند؛چرا که گندلهوسنگ اهناز اساسی ترینمواد‬ ‫اولیهبرایفوالدسازانبهشمار می ایند‪.‬‬ ‫تامینبخشیاز برقموردنیاز فوالدمبارکهاز بورسانرژی‬ ‫ویبااشارهبهبورسانرژییاداورشد‪:‬شرکتفوالدمبارکهبخشی‬ ‫از برقموردنیاز خودرابافرایندیشبیهبورس کاال‪،‬از بورسانرژی‬ ‫تامینمی کند؛ناگفتهنماند کهبسیاریازشرکت هایخصوصی‬ ‫تولیدکنندهبرقتمایلدارندتابرقتولیدیخودرابه جایفروش‬ ‫به دولت‪ ،‬در بورس انرژی به فروش برسانند و بهای ان را نقدا‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫شبانی اضافه کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه نیز طی سال های اخیر‬ ‫موفقبهتامینبخشیاز برقموردنیاز خوداز طریقبورسانرژی‬ ‫باقیمتیمناسبنسبتبهنرخمصوب گردیدهوبهایانرانیز‬ ‫به صورت نقدی پرداخت می کند که این موضوع هم به نفع‬ ‫تولیدکنندهوهمبهنفعمصرف کنندهاست‪.‬‬ ‫فروشمحصوالتشرکتفوالدمبارکهدر بورس کاال کهمطابق‬ ‫با قوانین تعریف شده کشور است‪ ،‬یکی از راهکارهای مناسب‬ ‫جهت حفظ شفافیت کاال و همچنین ایجاد فضای رقابتی‬ ‫برای تولید است؛ به عبارت دیگر‪ ،‬حذف واسطه ها و دسترسی‬ ‫مستقیم مصرف کننده واقعی به مواد اولیه که از طریق بورس‪،‬‬ ‫کشف قیمت و پس از ان عرضه می شود‪ ،‬از دالیل مهم افزایش‬ ‫حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از گذشته در‬ ‫بورساست‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران ‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه یکی از عوامل رونق اقتصادی کشور است‬ ‫متاســفانه در کشــور همــه بــه شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه چشــم دوخته انــد و‬ ‫امیــدوارم ایــن کارخانــه بــا ایفــای‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی بتوانــد از‬ ‫تبعــات زیس ـت محیطی کــه متوجــه‬ ‫مــردم اصفهــان شــده‪ ،‬بکاهــد؛ چرا کــه‬ ‫ایــن واحــد صنعتــی از نظــر تولیــد ّکمــی‬ ‫و کیفــی و صــادرات در کشــور پیشــتاز‬ ‫ا ســت‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه یکی از‬ ‫عوامل رونق اقتصادی کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی رغم وجود تحریم و بیماری کرونا‪ ،‬صنایع با تولید کمی‬ ‫و کیفی خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬استان اصفهان با داشتن بیش از ‪ ۸‬هزار واحد صنعتی‪،‬‬ ‫به عنوان قطب صنعتی در کشور می درخشد‪ .‬استان اصفهان‬ ‫در زمینه تولیدات متعدد صنعتی و فوالدی‪ ،‬صنایع مصالح‬ ‫ساختمانی اعم از سیمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬سرامیک و لوله و اتصاالت‬ ‫و همچنین در بخش پتروشیمی جایگاه ویژه و ممتازی در‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران به رکورد تعداد‬ ‫شهرک های صنعتی در استان اصفهان هم اشاره ای کرد و‬ ‫افزود‪ :‬استان اصفهان هم از نظر تشکل های صنعتی مانند‬ ‫خانه صنعت و معدن ایران در کشور پیشتاز است و وجود ‪۴۳‬‬ ‫انجمن عضو این خانه در شهرستان های اصفهان تاییدکننده‬ ‫این مطلب است‪.‬‬ ‫سربلندی صنایع در سال شیوع کرونا و افزایش فشار‬ ‫حدا کثری‬ ‫وی به هم زمانی شیوع کرونا و افزایش فشار حدا کثری دشمن‪،‬‬ ‫در سالجهشتولیداشاره کردو گفت‪:‬علی رغمتاثیرسوءشیوع‬ ‫این بیماری بر جهان‪ ،‬صنایع کشور در زمینه تولید خوش‬ ‫درخشیدند و توانستند بسیاری از مشکالت اقتصادی ناشی از‬ ‫این بیماری را رفع کنند‪.‬‬ ‫سهل ابادی‪ ،‬کارنامه صنایع اصفهان در حمایت از حقوق‬ ‫کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬ارتباط کارگران و کارفرمایان‬ ‫در این استان مثبت است و در تعاملی سازنده از تولید کشور‬ ‫پشتیبانی می شود؛ سال گذشته با تمام مسائلی نظیر‬ ‫تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا‪ ،‬صنایع توانستند از‬ ‫این ازمون سربلند بیرون بیایند‪.‬‬ ‫تحرک واحدهای صنعتی را کد در اصفهان‬ ‫وی به اقدامات موثر در زمینه تحرک واحدهای صنعتی را کد‬ ‫در اصفهان هم اشاره ای کرد و توضیح داد‪ :‬با همیاری دستگاه‬ ‫قضا‪ ،‬بسیاری از واحدهای اقتصادی به رکودرفته در کشور احیا‬ ‫شد و به چرخه تولید بازگشتند و نرخ بیکاری هم کاهش یافت‪.‬‬ ‫تشکیل شورای داوری و میانجی گری در خانه های‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اشاره به تشکیل‬ ‫شورایداوریومیانجی گریتوسطخانه هایصنعتومعدن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با افتتاح این شورا از دو روز گذشته‪ ،‬شاهد رفع مشکالت‬ ‫از طریق این شورا هستیم و همکاری سازمان صمت‪ ،‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی و استانداری اصفهان در رفع مسائل‬ ‫فعاالن اقتصادی موثر بوده است‪.‬‬ ‫وی به غنی بودن معادن اصفهان هم گریزی زد و گفت‪:‬‬ ‫صادراتصنایعفلزیوتزئینیاز استاناصفهانصورتمی گیرد‬ ‫که امیدواریم در سال های اتی اوضاع این بخش هم بهبود یابد‪.‬‬ ‫پیش روی فعاالن اقتصادی‬ ‫مشکالت ِ‬ ‫سهل ابادی مسائل ارزی و تحریم ها را از عوامل اسیب زنند ه به‬ ‫بخشصنعتومعدن کشور برشمردواظهار کرد‪:‬اینمشکالت‬ ‫تولیدکننده را سردرگم می کند؛ چرا که نمی داند بر چه اساس‬ ‫مسائل مالی خود را تنظیم کند‪.‬‬ ‫وی بهره سنگین بانکی را هم از موانع عرصه تولید در بخش‬ ‫صنعت و معدن کشور دانست و گفت‪ :‬کمبود رفاه و خدمات‬ ‫درمانی کارگران از چالش های پیش روی کارفرمایان صنعتی‬ ‫است؛ چرا که ضلع اصلی واحدهای صنعتی را جامعه کارگری‬ ‫تشکیلمی دهد کهاز کمبودحمایتدر بخشتامیناجتماعی‬ ‫رنج می برد‪ .‬امیدواریم در دولت اینده با بهره گیری از دانش و‬ ‫تجربه صنعتگران‪ ،‬کارفرمایان و اقتصاددانان و برنامه ریزی‬ ‫دقیق موانع تولید برچیده شود و در راستای حمایت از تولیدات‬ ‫صنایع اقدامات ارزنده ای شکل گیرد‪.‬‬ ‫نقش مهم شرکت فوالد مبارکه در تامین نیاز صنایع‬ ‫زیردستی‬ ‫وی نقش شرکت فوالد مبارکه در صنعت کشور را مهم ارزیابی‬ ‫کردوتوضیحداد‪:‬واحدهایبزرگصنعتیباالدستیبهنیازهای‬ ‫صنایع زیردستی پاسخ می دهند‪ .‬در این زمینه هم شرکت‬ ‫فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین واحدهای صنعتی کشور و جهان‬ ‫به شمار می رود و این واحد صنعتی با بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی در تعامل است‪.‬‬ ‫سهل ابادی گفت‪ :‬متاسفانه در کشور همه به شرکت فوالد‬ ‫مبارکه چشم دوخته اند و امیدوارم این کارخانه با ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی بتواند از تبعات زیست محیطی که‬ ‫متوجه مردم اصفهان شده‪ ،‬بکاهد؛ چرا که این واحد صنعتی از‬ ‫نظر تولید ّکمی و کیفی و صادرات در کشور پیشتاز است و یکی از‬ ‫ق اقتصادی کشور محسوب می شود‪ .‬خوشبختانه‬ ‫عوامل رون ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در استان اصفهان قرار دارد و این شرکت‬ ‫با حفظ مسائل زیست محیطی از برکات استان اصفهان به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد ماهانه شرکت فوالد هرمزگان جنوب با نماد‬ ‫هرمز برای دوره منتهی به‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد و بر اساس‬ ‫ان میزان فروش این شرکت در مدت سه ماهه اول امسال و در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال‪ ۹۹‬به میزان‪۲۱۳‬درصد رشد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬میزانفروششرکتفوالدهرمزگاندر خرداد‬ ‫ماه امسال برابر با ‪ ۱۹,۳۴۲,۴۸۸‬میلیون ریال بوده است که‬ ‫باالترین سهم فروش برای اسلب به میزان‪ ۱۳۱‬هزار و‪ ۴۷۵‬تن و‬ ‫بهارزش‪ ۱۸,۷۵۳,۲۳۴‬میلیونریالبودهاست‪.‬‬ ‫با نگاهی بر میزان فروش شرکت در دوماهه ابتدایی سال‬ ‫می بینیم که میزان فروش به ثبت رسیده برابر با ‪۳۳,۰۸۰,۷۹۵‬‬ ‫میلیونریالبودهاست‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت شرکت فوالد هرمزگان جنوب از‬ ‫ابتدایسالمالیجدیدتاانتهایخردادماه‪،۱۴۰۰‬فروشیبرابربا‬ ‫‪ ۵۲,۴۲۳,۲۸۳‬میلیونریالداشته کهدر مقایسهبامدتمشابه‬ ‫سال گذشته کهعدد‪ ۱۶,۷۱۲,۴۵۹‬میلیونریالرابهثبترسانده‬ ‫بارشد‪ ۲۱۳‬درصدیفروشهمراهشدهاست‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫درصدی‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬درصدی ا کتشاف مواد معدنی در برنامه‬ ‫ششمتوسعه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با وجود همه‬ ‫محدودیت ها و مشکالت‪ ،‬ا کتشاف ذخایر مواد معدنی کشور‬ ‫در برنامه ششم توسعه ‪ ۱۶‬درصد از برنامه ریزی انجام شده‬ ‫فراتررفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬علیرضا شهیدی گفت‪ :‬باوجود همه‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬میزان عملیات ا کتشافی انجام شده در این‬ ‫سازمان در برنامه ششم توسعه بیش از ‪ ۴۹۰‬هزار کیلومترمربع‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبههدف گذاری‪ ۴۲۵‬هزار کیلومترمربعیدر اینحوزه‬ ‫در برنامهششمتوسعه‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬عملکردبه دست امده‬ ‫‪ ۱۶‬درصد از برنامه جلوتر است که بیانگر بهره وری مناسب ازنظر‬ ‫تصمیم سازی هایمتمرکز‪،‬علمیومتناسببامنابعدر اختیار‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این سازمان از اغاز تاسیس خود کشف ذخایر معدنی و‬ ‫به کارگیریروش هایزمین شناسیدر انجاماینمطالعاترادر‬ ‫دستور کار خودقرار دادهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برابری‬ ‫رشد‪ ۳‬برابریارزش افزودهباتوسعهصنایعتکمیلی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬ارزش‬ ‫صادرات کلزنجیرهارزشمحصوالتپتروشیمیایی‪ ۲.۷‬میلیارد‬ ‫دالر بوده که‪ 3‬هزار دالر در هر تن ایجاد ارزش افزوده کرده است‪،‬‬ ‫مقابل حدا کثر یک هزار دالر در هر تن فروش‬ ‫به این ترتیب در‬ ‫ِ‬ ‫محصوالتنیمه خام‪،‬سهبرابرارزش افزودهایجادشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬عبدالحسین بیات در دومین روز همایش‬ ‫بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری با بیان اینکه رمز‬ ‫موفقیت کشور روشنوشفاف سازیجهت گیریاقتصاداست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬تالشمابراینشاست کهاقتصادبهسمتیهدایتشود که‬ ‫اقتصادبه جایاینکه«متکیبرنفت»باشد‪،‬مبتنیبرنفتشودو‬ ‫فعالیتصنایعتکمیلیازمصادیقهمیناصلاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬قرار نیستنفترابه عنوانطالیسیاهاستخراج کنیم‬ ‫و به دیگران بدهیم تا ان را به طالی سفید تبدیل کنند‪،‬‬ ‫ارزش افزوده طالی سفید بسیار بیشتر از طالی سیاه است‪،‬‬ ‫بنابراینبایدنفتتوسطفعاالنصنایعتکمیلیبهطالیسفید‬ ‫تبدیلشود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫افزایشسهبرابریسرمایهصندوقبیمهفعالیت هایمعدنی‬ ‫توقف خام فروشی در صنعت‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با تا کید‬ ‫بر لزوم افزایش سرمایه صندوق بیمه با هدف کمک به فعاالن معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬از برنامه ریزی برای افزایش سه برابری سرمایه ان به یک هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان خبر داد‪ .‬فرید دهقانی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق‬ ‫از ‪ ۱۴۶‬میلیارد تومان به ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مهم‪،‬‬ ‫افزایش اعتبار صندوق نزد بانک های عامل را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در جریان بازدید از‬ ‫مجتمع صنعتی معدنی شرکت کومه معدن پارس شهرستان بردسکن از‬ ‫توقف خام فروشی در صنعت فوالد خبر داد و گفت‪ :‬امکان ثروت افرینی‬ ‫واقعی معادن از طریق تکمیل زنجیره تولید است به همین منظور خام‬ ‫فروشی را در صنعت فوالد متوقف کرده ایم و طبق برنامه در باقی صنایع‬ ‫نیز متوقف خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان‪:‬‬ ‫باالترین راندمان صنعت و معدن کشور‬ ‫متعلق به شرکت فوالد مبارکه است‬ ‫رئیـس سـازمان نظا م مهند سـی معـدن ا سـتان‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه جایـگاه نخسـت اسـتان اصفهـان‬ ‫ازنظـر تعـداد معـدن گفـت‪ :‬باال تر یـن راندمـان صنعتـی و‬ ‫معد نـی کشـور متعلـق بـه شـرکت فـوالد مبار کـه ا سـت و‬ ‫امیدوار یـم در تامیـن سـنگ معـدن پا یـدار ا یـن شـرکت‬ ‫چاره اندیشی اساسی شود‪.‬‬ ‫شـهرام مبصـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین بـه مناسـبت‬ ‫روز صنعت و معـدن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حـدود هـزار و ‪ ۲۰۰‬معدن در‬ ‫اسـتان اصفهـان وجـود دارد کـه بیـش از ‪ ۷۴۰‬مـورد از ان هـا‪،‬‬ ‫معادن غیر از شـن و ماسـه اسـت‪ .‬معادن ازنظر نوع به شـش‬ ‫گـروه فلـزات‪ ،‬غیرفلـزات‪ ،‬سـنگ های تزیینـی‪ ،‬سـنگ اهک‪،‬‬ ‫خـا ک رس‪ ،‬شـن و ماسـه و سـنگ اهک الیـه تقسـیم بندی‬ ‫می شـوند کـه تمـام ا یـن شـش گـروه در ا سـتان اصفهـان‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫مبصر اضافه کـرد‪ :‬تمام معـادن موجود در اسـتان خصوصی‬ ‫هسـتند به اسـتثنای معـدن طلای موتـه‪ ،‬سـرب نخلـک و‬ ‫سـنگ اهک پیربکـران کـه زیـر نظـر «شـرکت تهیـه و تولیـد»‪،‬‬ ‫تحـت نظـارت ایمیـدرو اسـت‪.‬‬ ‫با تالش متخصصان فوالد مبارکه محقق شد‪:‬‬ ‫بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد‬ ‫‪ ۳۰‬درصد معادن استان اصفهان غیرفعال است‬ ‫رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معـدن اسـتان اصفهـان بـا‬ ‫اشـاره بـه معـادن غیرفعـال اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫اسـتان اصفهـان باالتریـن جایـگاه صنعتـی کشـور را دارد و‬ ‫ازنظر تعـداد معادن در جایگاه نخسـت و ازنظـر تولید در رتبه‬ ‫سـوم قرار دارد کـه نشـان دهنده جایگاه ویـژه این اسـتان در‬ ‫حـوزه صنعـت و معـدن کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه بیـش از ‪ ۳۰‬درصد معادن اسـتان اصفهان‬ ‫غیرفعـال اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬رتبـه ایـران در میان کشـورهای‬ ‫صادرکننـده مـواد معدنـی بـاال نیسـت و ایـن جـای تاسـف‬ ‫دارد‪ .‬کشـوری ماننـد ترکیـه کـه یک دهـم کشـور ایـران نیـز‬ ‫معـدن نـدارد‪ ،‬از لحاظ صـادرات مـواد معدنـی از ایـران باالتر‬ ‫اسـت‪ .‬رکـود سـرمایه گذاری حا کـم بـر صنایـع معدنـی‪ ،‬نـگاه‬ ‫جز یـر ه ای و نـگاه یک جانبـه از ا سـیب های وارده بـه ا یـن‬ ‫صنعـت ا سـت‪.‬‬ ‫محسن استکی‬ ‫مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫چین و ایتالیا؛ پیشتاز خام فروشی مواد معدنی‬ ‫مبصـر پیرا مـون خا م فرو شـی مـواد معد نـی‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر‬ ‫سـنگ از دل کـوه اسـتخراج شـود و بـدون هیچ گونـه فـراوری‬ ‫صـادر شـود‪ ،‬خام فروشـی محسـوب می شـود؛ امـا ا گـر یـک‬ ‫سـنگ اسـتخراج و به صـورت شـش وجهی بـرش داده شـود‬ ‫(کوبیـک شـود) و این گونـه صـادر شـود‪ ،‬خام فروشـی نیسـت‬ ‫و کشـورهایی نظیـر چیـن و ایتالیـا در ا یـن زمینـه پیشـتاز‬ ‫هسـتند ‪.‬‬ ‫با همت متخصصان فوالد مبارکه محقق شد‪:‬‬ ‫ی کشور‬ ‫اجرای موفقیت امیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ا ‬ ‫تاثیرماشین االتمعدنیفرسودهبرتولیدوصادرات‬ ‫وی از بـه روز نبودن ماشـین االت معدنی هم یاد کـرد و گفت‪:‬‬ ‫ایـن معضـل در رونـد تولیـد و صـادرات بخـش معـدن اسـتان‬ ‫اصفهـان تاثیـر سـوء گذاشـته اسـت و ایـن موضـوع مـا را از‬ ‫رقابت پذیـری بـا دنیـا دور می کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معـدن اسـتان اصفهـان بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه اجماعـی در صـادرات مـواد معدنـی وجـود‬ ‫نـدارد‪ ،‬گفـت‪ :‬بخـش خصوصـی نسـبت بـه صـادرات مـواد‬ ‫معدنـی اقـدام می کنـد و پـس از ان قانـون دیگـری اعلام‬ ‫می شـود؛ همیـن موضـوع بـر صـادرات کمـی و کیفـی مـواد‬ ‫معدنـی تاثیـر می گـذارد‪.‬‬ ‫نقـش برجسـته شـرکت فـوالد مبارکـه در معـدن و‬ ‫صنعت کشور‬ ‫وی بـه نقـش ارزنـده و برجسـته شـرکت فـوالد مبار کـه در‬ ‫بخـش صنعـت و معـدن کشـور تا کیـد کـرد و توضیـح داد‪:‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبار کـه نقطـه عطـف و مهم تر یـن جا یـگاه‬ ‫صنایـع و معـادن کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛‬ ‫چرا کـه در حـال حا ضـر بـا مدیر یـت دقیـق مطا بـق بـا‬ ‫اسـتانداردهای جهانی در عرصـه تولید و صادرات کشـور به‬ ‫فعالیـت تولیـدی مشـغول ا سـت‪.‬‬ ‫مبصـر کمبـود معـادن معدنـی پایـدار ازجملـه سـنگ اهن را‬ ‫یکی از چالش هـای صنایـع فوالدی برشـمرد و تصریـح کرد‪:‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه و ذوب اهـن اصفهـان در تامیـن مـواد‬ ‫معدنـی پایـدار در مضیقـه هسـتند کـه نیـاز اسـت به عنـوان‬ ‫متولیان ایـن بخـش‪ ،‬چاره اندیشـی کنیـم؛ چرا کـه باالترین‬ ‫راندمان و بازده تولید متعلق به شـرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت سـرد شـرکت فوالد مبارکه از بومی سـازی روغـن نورد با‬ ‫تکنولوژی پیشـرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سـرد این شـرکت خبر داد‪.‬‬ ‫محسـن اسـتکی بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪ :‬ایـن روغـن نـورد یکـی از‬ ‫اسـتراتژیک ترین مـواد مصرفی ناحیه نورد سـرد اسـت کـه انحصار تولیـد ان تنهـا در اختیار‬ ‫چند شـرکت اروپایی و امریکایی بوده و با تکنولوژی پیشـرفته و روز دنیا و با همت و تالش‬ ‫متخصصـان در شـرکت فـوالد مبارکـه بومی سـازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪:‬وظیفـه اصلـی خـط نـورد تانـدم پیوسـته کاهـش ضخامـت ورق ورودی بـه‬ ‫ضخامت خواسته شـده مشـتری اسـت که یکی از مواد مصرفی اسـتراتژیک مورداسـتفاده‬ ‫در خطـوط نـورد سـرد بـرای ایـن کار‪ ،‬روغـن نـورد اسـت کـه بـا ترکیـب بـا اب و بـا قابلیـت‬ ‫امولسـیون شـدن و پاشـش در هنـگام نـورد ورق توسـط ناز ل هـای تعبیه شـده در هـر پنـج‬ ‫قفسـه نـورد فراینـد کاهش ضخامـت و نـورد ورق هـای فـوالدی را در دمـای محیـط ممکن‬ ‫می سـازد‪.‬‬ ‫مدیـر محصـوالت سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن روغـن دارای خـواص‬ ‫فیزیکـی و شـیمیایی ویـژه ای اسـت و در حقیقـت روان کاری و خنـک کاری و کاهـش تـوان‬ ‫مصرفی (بـرق مصرفـی) به منظـور کاهـش ضخامت های بـاال را فراهـم مـی اورد‪ .‬همچنین‬ ‫المان هـای افزودنی بـه روغـن نـورد (‪ )Additives‬موجب محافظت سـطح ورق نورد شـده‬ ‫و از خوردگـی و ا کسـید شـدن سـطح ورق جلوگیـری می کنـد و از طرفـی بـا کلیـه تجهیـزات‬ ‫خطـوط نـورد و به خصـوص اب بندهـا سـازگاری دارد‪.‬‬ ‫اسـتکی در ادامـه گفـت‪ :‬بـا عنایـت بـه اهمیـت ایـن روغـن در فراینـد نـورد و تاثیـر مسـتقیم‬ ‫ان بـر پارامترهـای تولیـد‪ ،‬به منظـور ارتقـای ایـن پارامترهـا و همچنیـن به منظـور‬ ‫افزایـش تعـداد تامین کننـدگان داخلـی و ایجـاد رقابـت بیـن تامین کننـدگان و همچنیـن‬ ‫ارتقـای کیفیـت و تکنولـوژی تولیـد روغـن نـورد‪ ،‬سـاخت و اسـتفاده از ایـن روغـن نـورد‬ ‫‪)Advanced Dispersion Technology( ADT‬با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در دستور‬ ‫کار ناحیـه نـورد سـرد قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه بـه نتیجـه رسـید و مزیت هـای فنـی و‬ ‫اقتصـادی زیـادی نسـبت بـه روغن هـای نـورد قدیمی تـر از نـوع امولسـیون دارد‪.‬‬ ‫وی علت دیگر این رویکرد را افزایش کیفیت ورق های بدنه خودرو در پاسخ به درخواست‬ ‫خودروسـازهای کشـور دانسـت و اظهار امیدواری کـرد با انجـام این فعالیت عـدد تمیزی‬ ‫بیشتر در خط تاندم پیوسـته حاصل گردد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن روغـن طبـق رویه هـای پیش بینی شـده کـه به منظـور شناسـایی‬ ‫تامین کننـدگان توانمنـد و تایید کیفیت روغـن مورد ادعـای تامین کنندگان داخلی اسـت‬ ‫توسـط کارشناسـان فنی نورد سـرد و ازمایشـگاه فـوالد مبارکـه مورد بررسـی های اولیـه قرار‬ ‫گرفت و در این مسـیر همـکاری تنگاتنـگ مدیریت خریـد مـواد مصرفی و همکارانشـان به‬ ‫سـرعت و کیفیـت دسـت یابی بـه ایـن مهـم کمـک شـایانی نمود‪.‬‬ ‫اسـتکی بـا اشـاره بـه رونـد تولیـد ایـن روغـن افـزود‪ :‬بـه دلیـل حساسـیت های کمـی و کیفـی‬ ‫موجـود در خـط تانـدم و بـا توجـه بـه شـرایط روغـن و تفاوت هایـی کـه بـا روغن هـای قبلـی‬ ‫داشـت‪ ،‬الزم بـود فعالیت هـای تعمیراتـی و اماده سـازی در قسـمت های مختلـف سیسـتم‬ ‫امولسـیون و قفسـه های تانـدم میـل انجـام پذیـرد کـه بـا تعریـف پروژه هـای داخلـی در خـط‬ ‫و همچنیـن پـروژه اصلاح محـل جمـع اوری امولسـیون در زیـر قفسـه های نـورد‪ ،‬ایـن مهـم‬ ‫در چند مـاه اخـر منتهی بـه سـال ‪ 1399‬و اوایـل سـال ‪ 1400‬با تلاش همـکاران در خـط تاندم‬ ‫انجـام شـد و مقدمـات الزم به منظـور امـکان اسـتفاده از ایـن روغـن فراهـم گردیـد و طـی‬ ‫برنامه ریـزی مشـخص و بـا در نظـر گرفتـن ریسـک های مربوطـه و پیش بینی هـای الزم ‪ ،‬از‬ ‫اواخر اردیبهشـت ماه سـال ‪ ،1400‬تسـت عملیاتی روغن ‪ ADT‬در تاندم اغاز گردید و عمال در‬ ‫خردادمـاه جـاری در خـط تانـدم اسـتفاده گردیـد و هم ا کنـون بـا گذشـت بیـش از یک مـاه با‬ ‫تلاش و کوشـش همـکاران در خـط تانـدم‪ ،‬نتیجـه تسـت بـا موفقیـت همـراه شـد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت سـرد فـوالد مبارکـه در ادامه بـه نتایج اسـتفاده از ایـن روغن اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬نتایج اولیـه کیفی و فنـی اسـتفاده از روغن نـورد ‪ ADT‬با بهبود شـرایط نـورد همراه‬ ‫بـوده که بـا تمرکـز بـر تولیـد محصـوالت خـاص و ویـژه ماننـد ورق بدنـه خـودرو‪ ،‬امید اسـت‬ ‫بـا گذشـت زمـان و افزایـش تجربـه اسـتفاده از ایـن روغـن در تانـدم پنـج قفسـه ای بتـوان از‬ ‫ظرفیت های موجود در این نوع روغن‪ ،‬با تکنولـوژی جدید‪ ،‬در جهت ارتقای پارامترهای‬ ‫کمـی و کیفـی در محصـوالت تاندم بهـره برد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد ‪ :‬یکی دیگـر از نتایج این موفقیت حاصل شـده انعطاف پذیری بیشـتر‬ ‫ناحیـه نـورد سـرد در انتخـاب نـوع روغـن نـورد‪ ،‬بسـته بـه نیـاز عملیاتـی خـود اسـت؛ چرا کـه‬ ‫خطوط نورد سـرد فوالد مبارکه هم ا کنـون با وجـود دو تامین کننده و دو نـوع روغن متفاوت‬ ‫و با ایجاد رقابـت بین تامین کننـدگان و گریـز از انحصار حتـی در تولید داخلی روغـن نورد‪ ،‬به‬ ‫شـرایط پایدارتری ازنظر تامین روغـن و ارتقـای پارامترهای فنی ان دسـت پیدا کرده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتکی در پایـان از حمایت هـا و پیگیری ویـژه مدیریت نـورد سـرد و همـکاری صمیمانه و‬ ‫حضور پرتالش همکاران در ناحیه نورد سـرد ‪ ،‬به خصوص همکاران شـاغل در خط نورد و‬ ‫گروه فنی تولید نورد سـرد و همچنین از واحدهای خرید مواد مصرفی ‪،‬ازمایشگاه‪ ،‬کنترل‬ ‫مواد و دیگـر واحدهای درگیـر قدردانی و ابـراز امیدواری کرد تـا این موفقیت هـا راهی برای‬ ‫تداوم شـعار «تولید‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها» در سـال ‪ 1400‬باشد‪.‬‬ ‫کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه و مسئول سیستم های حوزه‬ ‫تامین شرکت فوالد مبارکه از اجرای موفقیت امیز پروژه ارتباط با سامانه‬ ‫حمل ونقل جاده ای کشور در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫با پیگیری های واحد حمل ونقل و پشتیبانی‬ ‫و مدیریت ارشد سازمان و به همت همکاران‬ ‫سیستم ها و فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباط با سامانه‬ ‫برخط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور‪ ،‬به عنوان مهم ترین سند حمل بار‪ ،‬از تیرماه‬ ‫سالجاریبرقرار شد‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬اسماعیل نصر اصفهانی گفت ‪ :‬این پروژه با همت و تالش بی وقفه‬ ‫کارشناسان واحد سیستم های اطالعاتی‪ ،‬واحد نرم افزارهای سیستمی‪ ،‬واحد حمل ونقل‬ ‫و شرکت ایریسا پیاده سازی و در اختیار واحدهای متقاضی در شرکت فوالد مبارکه قرار داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬یکی از نیازهای مبرم در حوزه لجستیک فوالد مبارکه پیگیری و گزارش گیری‬ ‫از وضعیت حمل مواد اولیه به شرکت در کمترین زمان ممکن و با کیفیت قابل قبول است‪ .‬پروژه‬ ‫ارتباطباسامانهحمل ونقل کشور در قالبطرحتوسعهسیستم هایاطالعاتیوبه منظور انتقال‬ ‫اطالعاتو گزارش گیریاز بارنامه هایثبت شدهدر سیستم هایراهداری‪،‬راه اندازیشدهاست‪.‬‬ ‫کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه فوالد مبارکه مزایای اجرای این پروژه را به این شرح‬ ‫برشمرد‪:‬امکان گزارش گیریاز اطالعاتبارنامه هایصادرهتوسطباربری هایمختلفدر سطح‬ ‫استان و دسته بندی ان ها بر اساس کد کاال‪ ،‬فروشنده و راننده حمل کننده کاال‪ ،‬شناسایی‬ ‫رانندگان متخلف بر اساس دو معیار میزان وزن بارنامه شده و میزان مسافت طی شده از مبدا به‬ ‫مقصد‪ ،‬عدم نیاز به ثبت اطالعات بارنامه ها و سفارش های حمل شده به شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫ایندهنزدیکواستفادهاز اطالعاتبارنامه هادر سیستم هایمختلفمانندمدیریت کاال وخرید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه با حمایت مدیریت فناوری اطالعات و همکاری روسای فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬کارشناسان واحد حمل ونقل و شرکت ایریسا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام‬ ‫پذیرفته است‪.‬‬ ‫نصر اصفهانی در پایان گفت ‪ :‬در اینده با هدف اضافه کردن بارنامه های ریلی و متصل شدن‬ ‫سیستم به سامانه راه اهن جمهوری اسالمی ایران و همچنین تکمیل سیستم های ارتباط با‬ ‫معادن‪ ،‬پروژه کامل تر می شود و امید است با اجرای چنین پروژه هایی گام موفق و ارزشمند‬ ‫دیگری در راستای اهداف شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیرحمل ونقلوپشتیبانیشرکتفوالدمبارکهنیزدر خصوصاینپروژه گفت‪:‬جریاناطالعات‬ ‫یکی از ارکان اصلی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک است و امروزه ارتباط موثر نهادهای درگیر‬ ‫در این فرایند بیش از پیش الزم است ‪.‬‬ ‫محمدعلی زارعی افزود‪ :‬ساالنه بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار کامیون از مبدا فوالد مبارکه یا به مقصد ان‪،‬‬ ‫وظیفه حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت را در کشور بر عهده دارند ‪ .‬برنامه ریزی و کنترل این‬ ‫حجم از ناوگان برای بزرگ ترین صاحب کاالی کشور نیازمند سیستم های اطالعاتی با قابلیت‬ ‫اطمینان باالست ‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با پیگیری های واحد حمل ونقل و پشتیبانی و مدیریت ارشد‬ ‫سازمان و به همت همکاران سیستم ها و فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباط با سامانه برخط سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور‪ ،‬به عنوان مهم ترین سند حمل بار‪ ،‬از تیرماه سال جاری‬ ‫برقرار شد و کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شامل مشخصات محموله‪ ،‬گیرنده‪ ،‬فرستنده‪،‬‬ ‫راننده‪ ،‬وسیله نقلیه و هزینه های مربوطه پس از ثبت در سیستم مذکور در ‪ EIS‬فوالد مبارکه‬ ‫بارگذاری می شود و امکان انواع پایش و تحلیل را فراهم می کند ‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشتیبانی با اشاره به این که به زودی مشابه این ارتباط با سازمان راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز برقرار خواهد شد‪ ،‬افزود ‪ :‬پرهیز از دوباره کاری و ثبت دستی و مکرر‬ ‫اطالعات در سیستم های مختلف و اطمینان از صحت و سرعت تبادل اطالعات از مزایای‬ ‫قابل توجه این پروژه است‪.‬‬ صفحه 4 ‫بهره برداریاز مرحلهاضطرار سامانهدوماب رسانیاصفهان‬ ‫تفاهم نامهصنایعدر کاهشمصرفبرق در زمانپیک‬ ‫منصور شیشه فروش‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫با اشاره به پیش بینی بسته های تشویقی برای مشترکانی که در‬ ‫برنامه های مدیریت بار مشارکت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با بخش صنعت‬ ‫هم تفاهم نامه هایی امضا شده تا بازه های تعمیرات سالیانه را‬ ‫به پیک مصرف منتقل کنند‪ ،‬همچنین در طول هفته یک روز با‬ ‫مدیریت بار شبکه همکاری کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حجت اهلل غالمی‪ ،‬معاون عمرانی استانداری اصفهان از بهره برداری‬ ‫از مرحله اضطرار طرح سامانه دوم اب رسانی اصفهان بزرگ تا‬ ‫پایان تیرماه خبر داد و گفت‪ :‬مرحله اول (اضطرار) طرح سامانه‬ ‫دوم اب رسانی اصفهان بزرگ با افزون بر ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬به‬ ‫پیشرفت های قابل مالحظه ای دست یافته است که امیدواریم تا‬ ‫پایان تیرماه به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫خبـــــــــــــــر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫نقش پررنگ شرکت های بزرگ فوالد‬ ‫و پتروشیمی در ارزاوری برای کشور‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در ایین راه اندازی نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬در کشور؛‬ ‫شرکت فوالد مبارکه پیشگام صنایع کشور در هوشمندسازی است‬ ‫به گزارش ایراسین؛ شامگاه ‪ ۱۴‬تیرماه‪ ،‬اولین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬کشور در قالب‬ ‫تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت ایریسا‪ ،‬با حمایت ویژه‬ ‫شرکتفوالدمبارکهافتتاحشد‪.‬در ایینامضایتفاهم نامهراه اندازیوتجهیزنخستین‬ ‫ازمایشگاهصنعت‪ 4.0‬در کشور‪،‬سیدمهدینقوی‪،‬معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکه‪،‬سیدمهدی‬ ‫ابطحی‪،‬رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان‪،‬رسولسرائیان‪،‬مدیرعاملشرکتایریسا‪،‬احمدرضاتابش‪،‬‬ ‫رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی و جمعی از اساتید و مدیران شرکت ایریسا و شرکت‬ ‫فوالدمبارکهحضور داشتند‪.‬‬ ‫و گفت‪ :‬برای رسیدن به این اهداف ایجاد اتاق های کنترل مرکزی توزیع شده‪ ،‬پایش و کنترل مجازی کل‬ ‫کارخانه با استفاده از ‪ VR‬و شناسایی و تبیین منابع داده داخل و خارج سازمان و انطباق ان ها با موازین و‬ ‫استانداردهایدوقلویدیجیتالدر نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫ویاولویت هایفوالدمبارکهمتصلراارزیابیوهدف گذاری‪،‬فرهنگ سازی‪،‬نواوریواموزشنیرویانسانی‪،‬‬ ‫پلتفرم کارخانه هوشمند‪ ،‬توسعه زیرساخت ارتباطات‪ ،‬توسعه زیرساخت رایانش و ذخیره سازی و امنیت‬ ‫فناوریاطالعاتوارتباطاتدانستواضافه کرد‪:‬در اینمسیر‪،‬بهینه کاوی‪،‬انتخابناحیههدف‪،‬تدوین‬ ‫وتوسعهمدلبلوغبومیوراه اندازیپلتفرم کارخانههوشمندبه صورتتوزیع شدهدر کل گروهفوالدمبارکه‬ ‫بخشیاز چگونگیرسیدنبهایناهدافاست‪.‬‬ ‫وی در پایان با درخواست حمایت مادی و معنوی اساتید و دانشجویان نخبه جهت شکل گیری و توسعه‬ ‫ازمایشگاه گفت‪:‬دانشگاهصنعتیاصفهانباحمایتفوالدمبارکهبهقلبقطبانقالبچهارمصنعتیتبدیل‬ ‫خواهدشدوفراهم کردنزمینهحضوراساتیدوپژوهشگراندرازمایشگاه‪،‬هدایتپایان نامه های کارشناسی‬ ‫ارشدودکترادرحوزهمهندسبرقوالکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪،‬صنایع‪،‬متالورژیوتعریفدروستخصصیانقالب‬ ‫صنعتینسل‪ ۴‬درمقاطعمختلفتحصیلیضروریاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امروزهاهدافدانشگاهصنعتیاصفهانبازتعریفشدهاستومحیطدانشگاهبایدبهانتظارات‬ ‫جامعه هدف پاسخ دهد؛ همچنین با ورود تحریم ها و نوسانات بازار‪ ،‬صنعت نا گزیر به هدف گذاری‬ ‫هوشمندسازیاست کهشرکتفوالدمبارکهدر اینمهمپیشگامصنایع کشور شدهاست‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهصنعتیاصفهانتصریح کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهباپیش گرفتنهوشمندسازی‪،‬ماندنرا‬ ‫انتخاب کردهاستودانشگاهصنعتیاصفهانهمباتوسعهمرا کزتحقیقاتوایفایمسئولیتاجتماعیو‬ ‫جذبنیرویانسانیوهیئت علمیپرکار سعیداردماندنرادر دوراهیبودنونبودنانتخاب کند‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬فصلمشترکدانشگاهصنعتیاصفهانباشرکتفوالدمبارکه«هوشمصنوعی»استوبا‬ ‫توجهبهنواوری‪،‬تجاری سازیوتبادلفناوریواشترا ک گذاریساختارهایپژوهشی‪،‬درصددهمکاریبا‬ ‫شرکتفوالدمبارکهوفوالدهرمزگانبرامدهاست‪.‬‬ ‫ابطحیراه اندازیوتجهیزنخستینازمایشگاهصنعت‪ 4.0‬در کشور رابهفالنیک گرفتو گفت‪:‬امروزشاهد‬ ‫اغازهمکاریباصنعتهستیمتابهدستاوردهایبزرگیدستیابیمومایهافتخاراست کهشرکتفوالدمبارکه‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهانرابراینخستینازمایشگاهصنعت‪ 4.0‬انتخاب کردهاست‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬سید مهدی نقوی‪ ،‬معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به اینده شرکت فوالد‬ ‫مبارکهاظهار کرد‪:‬ازمدتیپیش‪،‬موضوعمطالعهومطابقتبااکوسیستم هایجدیددنیادردستور کارشرکت‬ ‫فوالدمبارکهقرار گرفتودر راستایایجادتصویرایندهفوالدمبارکهوحضور در کلیهعرصه هایتعریف شده‪،‬‬ ‫اینماموریتبهمجموعهتکنولوژیاینشرکتوا گذار شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تغییرات شگرفی در تمامی حوزه های صنعتی و علمی دنیادر حال رخ دادن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حضور در دنیای امروز چاره ای جز هم گامی با این تغییرات نیست؛ چرا که تنها راه بقا در جهان کنونی‬ ‫هماناشناختودرکاینتغییراتاست‪.‬‬ ‫پیشگامیفوالدمبارکهدر زمینههوشمندسازیصنعتیدر کشور‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در این مراسم گفت‪ :‬مایه افتخار است که شرکت فوالد مبارکه دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان را برای نخستین ازمایشگاه صنعت‪ 4.0‬را انتخاب کرده است؛ چرا که این شرکت در زمینه‬ ‫هوشمندسازیصنعتیدر کشور پیشگاماست‪.‬‬ ‫سیدمهدیابطحیاظهار کرد‪:‬امروزورودبهنسلچهارمدوراهیبودنونبودناستواساسارقابت پذیری‪،‬‬ ‫تغییرفضای کار وماموریت هانشانمی دهد کهدر مسیرپیشروحاضرخواهیمبودوحذف شدنیهستیم‪.‬‬ ‫پیشگامیفوالدمبارکهدر زمینههوشمندسازیصنعتی‬ ‫سید مهدی ابطحی‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهانباحمایتفوالدمبارکهبهقلبقطبانقالبچهارمصنعتیتبدیل‬ ‫می شود‬ ‫رسول سرائیان‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا‬ ‫مدیرعاملشرکتایریسانیزدراینایین گفت‪:‬دانشگاهصنعتیاصفهانباحمایتفوالدمبارکهبهقلبقطب‬ ‫انقالبچهارمصنعتیتبدیلخواهدشد‪.‬‬ ‫رسول سرائیان‪ ،‬با اشاره به اینکه در اواخر فروردین ماه گذشته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ماموریت‬ ‫جدیدیبهشرکتایریساوا گذار کرد‪،‬اظهار داشت‪:‬سرمایهانسانیپاشنهاشیلهربنگاهاقتصادیوصنعتی‬ ‫استوانتظار می روداستفادهاز تجارببین المللیوهمکاریبادانشگاه هایبین المللیدر پیشبرداهداف‬ ‫طرحدیجیتالفوالدمبارکهسازندهباشدتااینمسیربا کمترینخطاپیشبرود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت تا کنون هزار و ‪ ۱۸۰‬پروژه را با ‪ ۵۴۴‬نفر از کارکنان به سرانجام رسانیده است و‬ ‫‪ ۵‬رکن اصلی کسب وکار اعم از سیستم های اطالعاتی‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‪ ،‬شبکه و زیرساخت‪ ،‬تحول‬ ‫دیجیتالو کسب وکارهای کوچکومتوسطرادنبالمی کند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتایریسابهبرخیازافتخاراتشرکتایریسااشاره ای کردوتوضیحداد‪:‬اخذمجوزدانش بنیان‬ ‫از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ‪ ۸‬محصول‪ ،‬ارتقای رتبه شرکت در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر (از‬ ‫‪ ۴۱۶‬به‪)۳۵۷‬وبرخورداریاز تمامسطوحاتوماسیونبه عنواناولینشرکتایرانی‪،‬بخشیاز افتخاراتاین‬ ‫شرکتاست‪.‬‬ ‫عملکردشرکتایریسادر سالجهشتولید‬ ‫وی‪ ۵‬مشتری کلیدیشرکتایریساراشرکتفوالدمبارکه‪،‬فوالدهرمزگان‪،‬فوالدخوزستان‪،‬فوالدامیرکبیر‬ ‫کاشان و فوالد سنگان معرفی کرد و توضیح داد‪ :‬بر اساس نقشه مشتریان‪ ،‬این شرکت تمام کشور را تحت‬ ‫پوششخدماتخودقرار می دهد‪.‬‬ ‫سرائیان به برگزاری دومین رویداد از رویدادهای‪ 3s‬هم اشار ه کرد و افزود‪ :‬کسب تقدیرنامه دوستاره تعالی‬ ‫سازمانیازسازمانمدیریتصنعتیوارتقایرتبهشرکتدربین‪ ۵۰۰‬شرکتبرتربخشیازافتخاراتاینشرکت‬ ‫در سالجهشتولیدبودهاست‪.‬‬ ‫سید مهدی نقوی‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ره نگاشتتحولدیجیتالشرکتفوالدمبارکه‬ ‫ویازرونماییطرحتحولدیجیتالایریساموسومبهایریساپالسهمخبردادوتصریح کرد‪:‬ره نگاشتتحول‬ ‫دیجیتالشرکتفوالدمبارکهدر چندبخشفوالدمبارکههوشمند‪،۲‬فوالدمبارکههوشمند‪،۳‬فوالدمبارکه‬ ‫هوشمند‪ ۴‬وچشم انداز‪ ۱۴۰۴‬وفوالدمبارکههوشمنددر سطح کالسجهانیقابلارزیابیاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا فوالد مبارکه دیجیتال و هوشمند ‪ ۲‬را با اولویت نگهداری و تعمیرات هوشمند‪،‬‬ ‫مدیریتانرژیهوشمند‪ ،‬کنترل کیفیتهوشمند‪،‬بهره برداریوزنجیرهارزشهوشمندمعرفی کردوافزود‪:‬‬ ‫برایرسیدنبهایناهدافبابهینه سازیبرنامه هایتعمیرونگهداریبه وسیلههوشمصنوعی‪،‬ساخت‬ ‫قطعاتیدکیبااستفادهازچاپسه بعدی‪،‬تحلیلتوانمصرفدستگاه هاباهدف کاهشمصرفانرژیبرق‬ ‫و گاز‪،‬دست یابیبهانرژی هایسبزوافزایشدقتبرنامه ریزیتولیدصورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬در مسیرهوشمندسازیونواوریفرایندها‪،‬اولویت هایهدف گذاری شدهنظیربهینه سازی‬ ‫فرایندهایزنجیرهتامین‪،‬لجستیکهوشمند‪،‬محیطهوشمندوهوشمندسازیسرمایه هایانسانیو‬ ‫راهکارهایمالیهوشمنددر نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫سرائیاناولویت هایمدیریت‪،‬پایشوتحلیل کالنداده هارادرمرکزعملیاتیکپارچهوواسط هایهوشمند‬ ‫یکپارچه‪ ،‬تشکیل دوقلوهای دیجیتال و توسعه سیستم های اطالعاتی و نرم افزاری نسل چهارم برشمرد‬ ‫مطابقتبااکوسیستم هایجدیددنیا‬ ‫اینده پژوهیرویمیزمدیریت کالنشرکتفوالدمبارکه‬ ‫معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهتصریح کرد‪:‬بامرورتاریخیعالمصنعتبهشرکت هایبزرگیبرمی خوریم‬ ‫کهامروزاثریازان هاباقینیستوهمینامرنشان دهندۀاهمیتاینده پژوهیاستواینکهچهمسیریراباید‬ ‫در پیش گرفتمهم ترینمسئله ایاست کهبررویمیزرهبرانیکسازمانقرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مطالعه ا کوسیستم های تعریف شده بر مبنای دانش گفت‪ :‬یافته های مطالعاتی ما را به ‪۴‬‬ ‫رهیافت رسانید که اینده شرکت فوالد مبارکه بر مبنای این‪ ۴‬محور تنظیم شده است‪ .‬اولین محور توسعه‬ ‫فرایندهابود؛فرایندهایی کهبهتولیدمحصولیبهنامفوالدمنجرمی شودوبراساستکنولوژی هایموجود‪،‬‬ ‫در عرصهفوالدایجادوبه کار گرفتهمی شود‪.‬‬ ‫نقوی محور دوم اینده پژوهی در شرکت فوالد مبارکه را این گونه توضیح داد‪ :‬محور دوم توسعه محصوالت‬ ‫یکشرکتاست‪.‬ازانجا کهچرخهمعرفیمحصوالتبهبازار در صنعتفوالدطوالنی تراز سایرصنایعاستو‬ ‫فراینداجراودست یابیبهمحصولدشوار وهزینه براست‪،‬بایداینمحور همبه درستیدر بررسی هامدنظر‬ ‫قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی از «طرح تحول دیجیتال» به عنوان سومین موضوع الزام اور و مهم یاد کرد و گفت‪ :‬محور سوم حرکت‬ ‫به سویدیجیتالیشدناست کهدر اینمطالعهبهانرسیدیم‪.‬اماچهارمینحوزه کهدر ایرانبهانتوجه‬ ‫نشده و به نظر می رسد شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی ان را سیاست گذاری کرده‬ ‫است‪ ،‬موضوع «اقتصاد چرخشی» (‪ )secular economy‬است که می تواند تضمین کننده بقای سازمان در‬ ‫درازمدتباشد‪.‬‬ ‫معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهبااشارهبهاینکهاز تمامظرفیت ها گروهفوالدمبارکهدر راستایتحقق‪۴‬‬ ‫هدفسیاست گذاری شدهبهره مندشده ایم‪،‬تصریح کرد‪:‬پیش بینیایندهباعثمی شودتادر بازار جهانی‬ ‫باتثبیتجایگاه‪،‬ازرقباپیشبیفتیم‪.‬‬ ‫طرحتحولدیجیتالشرکتفوالدمبارکه«الزام »ویک«باید»است‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه استفاده از طرح تحول دیجیتال توسط تصمیم گیران مملکت را‬ ‫ گذاریاینمسیردانستو گفت‪:‬طرحتحولدیجیتال‬ ‫نشان دهندۀموفقیتشرکتفوالدمبارکهدرسیاست ِ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه «الزام » و یک «باید» است و این «باید» با شرط بقا توجیه شده است؛ چرا که در اینده‬ ‫نزدیک‪،‬شرکت هایی کهاسبتراوارابرعکسهلدهند‪،‬محکومبهفناوشکستهستند‪.‬‬ ‫بالدومتحققطرحتحولدیجیتالتعاملسازندهبادانشگاه هاست‬ ‫نقویبااشارهبهاینکه گروهفوالدمبارکهیکبالتحققطرحتحولدیجیتالاست‪ ،‬گفت‪:‬بالدوماینطرح‬ ‫دانشگاه هاهستند‪.‬ماباتعریفماموریت هاوبرنامه هاییدرصددتعاملسازندهبادانشگاه هابرامدیم که‬ ‫کلنگ زنی«مرکزتحولدیجیتالصنعتفوالد»بابهره گیریاز دانشاستارت اپ هاوهمراهیدانشگاهتهران‬ ‫ومعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدر پردیسدانشگاهتهراندر همینراستاانجامشدهاست‪.‬‬ ‫شایان ذکر است موضوع صنعت ‪ 4.0‬یا نسل چهارم اتوماسیون صنعتی‪ ،‬به ایجاد یک تحول دیجیتال در‬ ‫صنعتمی پردازد‪.‬بهعبارتدیگراینمفهوم‪،‬بیانگردرهمتنیدگیوارتباطهمه جانبهاجزایسخت افزاری‬ ‫ونرم افزاریهوشمنداز طریقبستراینترنتاشیادر محیطصنعتیاست‪.‬برقراریارتباطاجزااز طریقشبکه‬ ‫اینترنت‪،‬نسبتبهاتوماسیون هاینسلقبل کهتنهاازطریقشبکه هایداخلیبههممرتبطبودند‪،‬بستری‬ ‫برای به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت سیستم شده و همچنین امکان استفاده از زیرساخت های‬ ‫پردازشابریومحاسباتلبهرادر کلزنجیرهصنعتفراهممی سازد‪.‬‬ ‫به طور خاصدر صنعتفوالداز مرحلهاستخراجتابخشتولیدوتحویلمحصولنهایی‪،‬هوشمصنوعی‬ ‫می توانددر حوزه هایمختلفیازجملههوشمندسازیفرایندتولید‪،‬ارتباطبامشتریان‪،‬تحلیلومدیریت‬ ‫بازار‪ ،‬هوشمندسازی فرایند تعمیر و نگهداری‪ ،‬نظارت بهینه بر محیط کار و بهبود ایمنی محیط کار مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ .‬همه این موارد موجب بهبود بازده و ایمنی محیط کار در کنار کاهش هزینه های تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا اشـاره بـه اهمیـت صنعـت و تولیـد در کشـور‬ ‫گفـت‪ :‬نقـش شـرکت های بـزرگ در ارزاوری به ویـژه در‬ ‫صنعـت فـوالد و پتروشـیمی مشـخص اسـت و در حـال‬ ‫حاضر ظرفیت هـای خوبی در ایـن حوزه وجـود دارد؛ اما‬ ‫شرایط برای فعالیت این صنایع باید تسهیل شود‪.‬‬ ‫علـی جـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین بـه مناسـب‬ ‫روز صنعت و معـدن اظهار کرد‪ :‬در هر کشـوری کـه با تحریم‬ ‫روبـه رو باشـد‪ ،‬اینکـه تولیـد داخلـی رشـد یافتـه باشـد و در‬ ‫داخـل کشـور ثـروت تولیـد شـود‪ ،‬خودبه خـود یعنـی دور‬ ‫زدن تحریم هـا‪ .‬هـدف اصلـی تحریم ها این اسـت کـه تولید‬ ‫ناخالـص ملی کاهـش یابـد تـا ثـروت تولیـد نشـود‪ .‬بنابراین‬ ‫تمـام هم وغـم مـا در کشـور بایـد بـر تولیـد متمرکـز شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر در چنـد حـوزه در کشـور مزیـت‬ ‫نسـبی داریم‪ .‬یکی از این حوزه هـا معدن اسـت‪ .‬باید توجه‬ ‫داشـت ا گـر زنجیره هـای تولیـد در کشـور خـود را کامل تـر و‬ ‫ارزش افـزوده در کشـور ایجـاد کنیم بسـیاری از این مسـائل‬ ‫حـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫در کمیسیون صنایع معدن به دنبال تقویت‬ ‫معادن هستیم‬ ‫عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در کمیسـیون صنایـع معـدن بـه دنبـال‬ ‫تقویـت معـادن به وسـیله اصلاح قانـون معـادن هسـتیم‪.‬‬ ‫مزیـت دیگـری کـه در کشـور وجـود دارد مربـوط بـه حـوزه‬ ‫پتروشـیمی اسـت کـه بـا افزایـش تولیـدی کـه در طـی دو‬ ‫سـال گذشـته به وجود امده‪ ،‬این حـوزه به نوعـی جایگزین‬ ‫نفـت شـد وعملا ارزاوری بـرای کشـور داشـت‪ .‬البتـه ایـن‬ ‫حـوزه هنـوز بایـد تقویـت شـود‪ .‬در حـوزه صنعـت نسـاجی و‬ ‫پوشـا ک نیـز ظرفیت هـای خوبـی در کشـور وجـود دارد کـه‬ ‫بایـد تقویـت شـود‪.‬‬ ‫وزارت نفت در افزایش مینی پاالیشگاه همکاری‬ ‫الزم را نکرده است‬ ‫جـدی گفـت‪ :‬مسـئله بعـدی مربـوط بـه حـوزه نفت اسـت‪،‬‬ ‫البتـه مـواردی ماننـد مینی پاالیشـگاه ها‪ ،‬نـه فـروش نفـت‬ ‫خـام‪ .‬در این حـوزه باید بـه مینی پاالیشـگاه ها فضـا بدهیم‬ ‫و نفـت یـا سـوخت های فسـیلی موردنیـاز ان هـا را تامیـن‬ ‫کنیـم‪ .‬بسـیاری از این هـا می تواننـد در کشـور ارزش افـزوده‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬البتـه بایـد توجـه داشـت کـه یکـی از شـروط‬ ‫ایجـاد ایـن ارزش افـزوده‪ ،‬همـکاری وزارت نفـت اسـت کـه‬ ‫متاسـفانه در ایـن حـوزه همـکاری الزم را نکـرده اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫بخواهیـم تحریـم فـروش نفـت خـام را دور بزنیـم‪ ،‬تنهـا راه‬ ‫ایجـاد پاالیشـگاه های کوچـک اسـت‪.‬‬ ‫تالش برای تکمیل زنجیره فوالد در کشور‬ ‫وی بـا اشـاره بـه صنعـت فـوالد به عنـوان یکـی از حوزه هـای‬ ‫مهم در ایـران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه فوالد بیشـتر در شـمش‬ ‫فـوالد کـه یـک مـاده میانـی اسـت موفـق عمـل کردیـم؛ امـا‬ ‫زنجیره فـوالد هنوز کامل نشـده اسـت‪ .‬در همین خصوص‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن طرحی را تصویب کردیم که‬ ‫در تلاش اسـت تـا به نوعـی از خام فروشـی فـوالد در کشـور‬ ‫جلوگیـری کنـد و کشـور بـه سـمت صـادرات محصـوالت‬ ‫نهایـی ایـن زنجیـره پیـش رود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پیش تر مشکل صنعت فوالد وجود بخشودگی‬ ‫مالیاتی در همه بخش های زنجیره فوالد بود؛ حتی در‬ ‫صادرات سنگ اهن‪ .‬در طرحی که تصویب شده قرار است‬ ‫معافیت مالیاتی از محصوالت ابتدایی زنجیره برداشته‬ ‫شود و به محصوالت انتهایی زنجیره انتقال یابد‪.‬‬ ‫جدی ادامه داد‪ :‬در وضعیت فعلی هم خام فروشی داریم و‬ ‫هم به دلیل کامل نبودن زنجیره‪ ،‬اشتغال ما دچار مشکل‬ ‫اسـت و ارزش افـزوده کمتـری به کشـور می رسـد‪ .‬در همین‬ ‫خصـوص توسـعه زنجیـره فـوالد‪ ،‬سـاماندهی ایـن زنجیره و‬ ‫اصالح قانون معادن در دسـتور کار مجلس اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نقـش شـرکت های بـزرگ در ارزاوری‬ ‫به ویـژه در صنعـت فـوالد و پتروشـیمی مشـخص اسـت‪ .‬در‬ ‫حال حاضـر ظرفیت های خوبـی در ایـن حوزه وجـود دارد‪،‬‬ ‫امـا شـرایط بـرای فعالیـت ایـن صنایـع باید تسـهیل شـود‪.‬‬ ‫عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسلامی‬ ‫گفـت‪ :‬به علاوه در تالشـیم تـا در حـوزه معـدن اختیـارات‬ ‫بیشـتری را به اسـتان ها وا گذار کنیم تا هر اسـتان بتواند در‬ ‫جهـت رشـد خـود گام بـردارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫هیچ کشوریدر منطقهبه اندازهایرانمزیتصادراتیندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫دغدغهاول کشور «صنعت»نیست‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫گفت‪ :‬صنعت در شعار به عنوان موضوع اول کشور مطرح می شود‪ .‬باید‬ ‫توجه داشت که ما قوانین محکمی مانند قانون حمایت از تولید‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کسب وکار‪ ،‬حمایت از صنایع کوچک و‪ ...‬در کشور داریم؛ اما‬ ‫صنایع کشور معموال مورد بی توجهی و کم لطفی قرار می گیرند‪ ،‬بنابراین‬ ‫می توان نتیجه گرفت که دغدغه اول کشور«صنعت» نیست‪.‬‬ ‫کیوان کاشفی‪ ،‬عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه هیچ کشوری‬ ‫در منطقه به اندازه ایران مزیت صادراتی ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعدد‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬مسیرهای زمینی و دریایی متعدد در شمال و جنوب‬ ‫کشور‪ ،‬دسترسی به دریای مدیترانه و قرارگیری در مسیر جاده ابریشم‬ ‫همگی از جمله این مزیت ها است‪.‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫گ ـ ــروه ف ــوالد مـ ــبارکه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫نقش پررنگ صنایع در شرایط‬ ‫تحریمی کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه داشت که در شرایط تحریمی کشور و‬ ‫محدودیت های منابع ارزی‪ ،‬شرکت های صنعتی و معدنی و‬ ‫به ویژهشرکت هایفوالدیارزاوریمناسبیداشته اند‪.‬‬ ‫محمدحسین قورچانی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با بیان‬ ‫اینکهشرکتفلزتدارکفوالدمبارکهاصفهاندر حوزه هایتامین‬ ‫مواد اولیه برای صنعت فوالد کشور در حال فعالیت است اظهار‬ ‫کرد‪:‬به طورکلیفعالیت هایاینشرکتتملکمعادنسنگ اهن‪،‬‬ ‫استخراجمواداولیهسنگ اهنوتبدیلانبه کنستانترهراشامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه بخشی از معادن‬ ‫استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان رضوی محدوده‬ ‫سنگان و استان مرکزی محدوده دلیجان را در اختیار دارد که‬ ‫اشتغال زایی را نیز به دنبال داشته؛ به همین دلیل این شرکت‬ ‫درصدد است فعالیت خود را در تمام مناطق کشور گسترش‬ ‫دهد‪ .‬بیشتر حوزه های معدنی در مناطق محروم وجود دارد و‬ ‫اینمورد کمکمی کندتابهاشتغال زاییوتوسعهمناطقمحروم‬ ‫کمکشود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفلزتدارک فوالدمبارکهاصفهان گفت‪ :‬ایراناز‬ ‫نظر مواد معدنی و منابع انرژی یکی از کشورهای غنی محسوب‬ ‫می شود و این در حالی است که فعالیت در این حوزه به دلیل‬ ‫هزینه های کماستحصالمواداولیهدارایمزیترقابتیاست‪.‬‬ ‫قورچانی اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر به جای اینکه مواد اولیه‬ ‫را خام فروشی کنیم‪ ،‬می توانیم با تبدیل ان در صنایع‬ ‫ارزش افزوده ای را برای کشور ایجاد کنیم‪ ،‬صادرات مضاعفی را‬ ‫داشتهباشیموارزاوریخوبیبرای کشور بهارمغاناوریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت که در شرایط تحریمی کشور‬ ‫و محدودیت های منابع ارزی‪ ،‬شرکت های صنعتی و معدنی و‬ ‫به ویژهشرکت هایفوالدیارزاوریمناسبیداشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫موارد فوق‪ ،‬مشکالت متعددی گریبانگیر صنایع است‪ .‬یکی از‬ ‫این مشکالت مقررات و قوانینی است که بعضا باعث جلوگیری‬ ‫از صادرات می شود‪ .‬این مشکالت باعث می شود تا صنعتگری‬ ‫که برای شرکت برنامه ریزی و اهدافی را تعیین می کند‪ ،‬بازار خود‬ ‫را از دست دهد و این در حالی است که بازگشت به بازار به راحتی‬ ‫امکان پذیرنیست‪.‬‬ ‫قورچانی افزود‪ :‬باید توجه داشت که در حوزه زنجیره‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مسئله پایدار بودن تامین است و ا گر ما نتوانیم تامین پایدار و‬ ‫به موقعرابرایطرفمقابلارائهدهیم‪،‬بازار از دستخواهدرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬اینموضوعباعثمی شودبهصنعتمابه عنوانیک‬ ‫بازار موقت نگاه شود‪ ،‬نه یک بازار بلندمدت که شرکت های ان‬ ‫بتوانند به عنوان یک شریک تجاری برای شرکت های خارجی‬ ‫مطرحباشند‪.‬بنابراینبرایتامینمحصوالتصنعتینیازمند‬ ‫مقررات زداییواصالحانهستیم‪.‬‬ ‫عدماستفادهاز تکنولوژی هاینویندر حوزهصنعت‬ ‫مدیرعاملفلزتدارکبابیاناینکهامروزهبهدلیلتحریم ها‪ ،‬کمتر‬ ‫از تکنولوژی های نوین در صنعت استفاده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده‬ ‫است‪ .‬حمایت این شرکت از شرکت های دانش بنیان و ارتباط با‬ ‫نهادهایعلمیوفناوریازجملۀایناقداماتاست‪.‬‬ ‫قورچانی ادامه داد‪ :‬در این حوزه ا گر ما بتوانیم خود را از نظر‬ ‫بهره وری و هزینه های تمام شده با فناوری های نوین سازگار‬ ‫کنیم‪ ،‬می توانیم مشکالت زیست محیطی کمتری نیز در حوزه‬ ‫صنعتداشتهباشیم‪.‬‬ ‫نقشپررنگفوالدمبارکهدر اشتغال زاییوصادرات‬ ‫وی درباره نقش شرکت فوالد مبارکه در اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به صورت کالن شرکت فوالد مبارکه اشتغال های‬ ‫مستقلی را برای خود ایجاد کرده است‪ .‬فعالیت این شرکت‬ ‫عالوهبراینکهباعثاشتغال زاییدر اینشرکتشده‪،‬شغل های‬ ‫بسیاری را نیز برای صنایع باالدستی و پایین دستی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعاملفلزتدارکفوالدمبارکهاصفهانخاطرنشان کرد‪:‬این‬ ‫در حالی است که به دلیل گستره فعالیت فوالد مبارکه در کشور‪،‬‬ ‫اینشرکتدر استان هاییمانندخراسان‪،‬استان هایمرکزیو‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬پروژه های زیرساختی و کارخانه های بسیاری‬ ‫در حالتاسیسداردوسعی کردهتعهدخودرابه صورتملیایفا‬ ‫کند؛ به همین دلیل در همه استان ها اشتغال زایی کرده و نقش‬ ‫پررنگیدر اینخصوصدارد‪.‬‬ ‫قورچانیادامهداد‪:‬همچنینشرکتفوالدمبارکهباتوجهبهحجم‬ ‫باال وباکیفیتمحصوالتخود‪،‬درصادراتنیزنقشپررنگیدارد‬ ‫و این موضوع باعث می شود ارزاوری مناسبی نیز از طریق ایجاد‬ ‫ارزش افزوده برای کشور داشته باشد و گام مهمی در راستای‬ ‫منویاترهبریدر خصوصافزایشصادراتغیرنفتیبردارد‪.‬‬ ‫در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های گل گهر و چادر ملو عنوان شد‪:‬‬ ‫کسب ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومان سود خالص توسط فوالد مبارکه‬ ‫شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر‬ ‫در شـرایط سـخت تحر یـم یکـی از‬ ‫دوره هـای طالیـی خـود را گذرانـده‬ ‫و ایـن شـرکت کارنامـه مثبتـی در‬ ‫مجموعـه و زیرمجموع ههـای خـود‬ ‫داشـته اسـت؛ چراکه شرایط سختی‬ ‫در کشـور دار یـم‬ ‫شرکت چادرملو طرح های متعددی‬ ‫دارد که ازجمله ان ها می توان به‬ ‫انتقال اب خلیج فارس و ساخت‬ ‫کارخانه گندله سازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین ا کتشافات زیادی‬ ‫در انومالی ‪ D19‬انجام شده و‬ ‫باطله بردارینیزدر حالانجاماست‬ ‫و امیدواریم ‪ ۱۷۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫جدیدداشتهباشیم‬ ‫پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت های معدنــی و صنعتــی گل گهــر‬ ‫و چادرملو ســهامی عــام بــرای ســال منتهــی بــه ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ،۱۳۹۹‬ســود قابل توجهی در‬ ‫میــان ســهام داران ایــن دو شــرکت تقســیم گردیــد و فــوالد مبارکــه نیــز موفــق بــه حفــظ کرســی خــود در‬ ‫بــورس کاالی ایــران شــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت بــورس کاالی ایران‪ ،‬شــرکت معدنــی و صنعتی‬ ‫چادرملــو و شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر برگــزار شــد‪ .‬مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت معدنــی و‬ ‫صنعتــی گل گهــر در ســالن وزارت کشــور و بــرای ســال منتهــی بــه ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬بــا حضــور ‪ 80.88‬درصدی‬ ‫ســهام داران برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫ایمــان عتیقــی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر‪ ،‬در ایــن مجمــع اظهــار کــرد‪ :‬ایــن شــرکت در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬حــدود ‪ 15.3‬میلیــون تــن کنســانتره و ‪ 12.2‬میلیــون گندلــه و ‪ ۴‬میلیون اهن اســفنجی تولیــد کرده‬ ‫اســت‪ .‬در واقع در ســال ‪ ۹۹‬این شــرکت ســهم تولیــد ‪ ۴۲‬درصــدی کنســانتره و ‪ ۲۷‬درصــدی گندلــه را به خود‬ ‫اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در سـه ماهه اول امســال نیــز شــرکت گل گهــر ‪ ۱۴‬درصــد رشــد تولیــد و ‪ ۲۲۰‬درصــد رشــد فــروش‬ ‫و در ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۲۹‬هــزار میلیــارد تومــان درامــد اصلــی داشــته اســت‪ .‬دارایــی شــرکت ‪ ۶۳‬درصــد و ســود‬ ‫ناخالــص تلفیقــی نیــز ‪ ۱۹۲‬درصد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر افزود‪ :‬شــرکت گل گهــر در بحــث مزیت منطقـه ای جــزو معدود‬ ‫شــرکت هایی اســت کــه در زنجیــره فــوالد فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫عتیقی تصریــح کــرد‪ :‬در شــرکت های زیرمجموعه هم تولیــد ‪ ۴‬درصد شــمش را در دســتور کار داریــم‪ .‬گل گهر‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬جزو شــرکت هایی بود که بیشــترین تولیــد کنســانتره و گندله را بــه خود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــرکت های زیــادی در چنــد ســال اخیــر در مجموعــه گل گهــر ایجــاد شــدند کــه در ‪ ۳‬بخــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬زیرســاخت و پشــتیبانی تولیــد فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گل گهــر ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ایجــاد ‪ ۲‬نیــروگاه در مجموعــه گهــر انــرژی دیــده شــده و تامیــن اب‬ ‫خلیــج فــارس و شــرکت توســعه عمــران منطقــه شــرکت نیــز در برنامــه هــای گل گهــر تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عتیقــی‪ ،‬گل گهــر پنجمیــن شــرکت در بــورس اســت و بــرای بازدهــی کگل برنامه ریزی هــای خوبــی‬ ‫شــده کــه یکــی از ان هــا در ‪ ۴۰‬روز اینــده انجــام می شــود و گهــر ترابــر و جهــان فــوالد بــه بــورس وارد می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن مجــوز معــدن شــماره ‪ ۳‬جنوبــی از ایمیــدرو گرفتــه شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫تکمیــل زنجیــره فــوالد و تامیــن ســنگ‪ ،‬بهینه ســازی و تنــوع تولیــد محصــوالت غیــر فــوالدی در برنامه هــای‬ ‫مــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر گفــت‪ :‬درامدهــای عملیاتــی گل گهــر در ســال ‪ ۹۹‬نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــه میــزان ‪۱۲۵‬درصــد و ســود ناخالــص ‪ ۱۱۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬همچنیــن ســود عملیاتــی‬ ‫ایــن شــرکت رشــد ‪ ۱۱۹‬درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عتیقــی‪ ،‬در نهایــت میــزان ســود خالــص بــه مقــدار‪ 141,603,282‬میلیــون ریــال شــده اســت کــه در‬ ‫مقایســه بــا ســال ‪ ۹۸‬رشــد ‪ ۱۱۷‬درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش فــروش نیــز شــرکت گل گهــر رشــد ‪ ۹‬درصــدی در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۸‬داشــته اســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن شــکل کــه ‪ ۲‬درصــد در فــروش گندلــه و ‪ ۳۶‬درصــد در کنســانتره رشــد فــروش بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫تقسیم‪ ۱۳۰‬تومان سود به ازای هر سهم کگل‬ ‫در پایــان این مجمع‪ ،‬برای هر ســهم کگل ‪ ۱۳۰‬تومان ســود تقســیم شــد کــه از این بابــت ‪ ۱۰۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫ســود بــرای فــوالد مبارکــه شناســایی گردیــد‪ .‬روزنامه هــای دنیــای اقتصــاد و اطالعــات نیــز به عنــوان روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫انتخابــات هیئت مدیــره نیــز در دســتور کار ایــن مجمــع قــرار داشــت و در نهایــت شــرکت های فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫کارگــزاری س ـی ولکس‪ ،‬فــوالد خوزســتان‪ ،‬ذوب اهــن‪ ،‬کارگــزاری بانــک کشــاورزی‪ ،‬تامیــن ســرمایه تمــدن و‬ ‫تاپیکــو بــه مــدت ‪ ۲‬ســال به عنــوان اعضــای هیئت مدیــره انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫مجمع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو نیــز در ســالن تــاش پــارک وی چادرملو‪،‬‬ ‫برای ســال منتهــی بــه ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و بــا حضــور ‪ 85.49‬درصــد ســهام داران برگزار شــد‪.‬‬ ‫ناصر تقی زاده مدیرعامل شــرکت چادرملو در این مجمع گفت‪ :‬ســال ‪ ۹۹‬ســال بســیار خوبی بــرای چادرملو‬ ‫یکــه تولیــد ‪۲۲‬درصــد کنســانتره کشــور‪ ۸ ،‬درصــد گندلــه و ‪ 8.2‬درصــد شــمش فــوالدی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬به طور ‬ ‫توســط گــروه چادرملــو بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬همچنیــن شــرکت چادرملــو بــا رشــد ‪ ۱۹‬درصــدی در تولیــد‬ ‫کنســانتره در ســال ‪ ۹۹‬رتبــه دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت در تولیــد گندلــه نیــز بــه رتبــه پنجــم (‪۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن) دســت یافته و رشــد ‪۳‬‬ ‫درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت‪ .‬همچنیــن رشــد ‪ 1.5‬درصــدی در تولیــد اهــن اســفنجی داشــته و در این‬ ‫زمینــه رتبــه چهــارم را کســب کــرده اســت‪ .‬همچنیــن بــه میــزان یــک میلیــون و ‪۲۵‬هــزار تــن شــمش فــوالدی‬ ‫تولیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــرکت چادرملــو از ابتــدای ســال جــاری تــا بــه امــروز رشــد مناســبی داشــته و برنامــه ‪۳‬میلیون‬ ‫تنــی ایــن شــرکت در قالــب دو طــرح ‪ 1.5‬میلیــون تنــی مطــرح شــده و اســناد مناقصــه ان امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫تق ـی زاده گفــت‪ :‬در س ـه ماهه اول امســال‪ ،‬بــا فــروش ‪۱۰‬میلیــون تــن محصــوالت‪ ،‬شــرکت نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل رشــد فــروش ‪ 16.5‬درصــدی داشــته و همچنیــن حاشــیه ســود خالــص ان بــه ‪ ۶۶‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫تق ـی زاده افــزود‪ :‬شــرکت چادرملــو طر ح هــای متعــددی دارد کــه ازجملــه ان هــا می تــوان بــه انتقــال اب‬ ‫خلیج فــارس و ســاخت کارخانــه گندله ســازی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن ا کتشــافات زیــادی در انومالــی ‪D19‬‬ ‫انجام شــده و باطل هبــرداری نیــز در حــال انجــام اســت و امیدواریــم ‪ ۱۷۰‬میلیــون تــن ذخیــره جدیــد داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬البتــه انومالی هــای مختلــف را بــرای افزایــش ذخیــره بــه کار می گیریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مشــارکت و بهره بــرداری در یــک معــدن بــا ظرفیــت ‪ ۸۰۰‬میلیــون تــا بیــش از یــک میلیــارد تــن‬ ‫در اســترالیا نیــز در برنامه هــای ایــن شــرکت اســت تــا از ان در طر ح هــای فــوالدی چابهــار اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تقی زاده افــزود‪ :‬مشــارکت بــا اهــن و فــوالد غدیــر‪ ،‬احــداث کارخانــه مگامدول بــا شــرکت های توســعه معادن‬ ‫و فــوالد مبارکــه و ‪ ...‬در اردبیــل نیــز در برنامه های چادرملوســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت در ســال گذشــته تولیــد ‪11.2‬میلیــون تــن کنســانتره و ‪ 3.8‬میلیــون تــن گندلــه را‬ ‫ثبــت کــرد و بــه باالتریــن رکوردهــای تولیــدی خــود دســت یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬در زمینــه تولید کنســانتره و گندلــه دو پــروژه در دســت اقــدام داریم که شــامل یــک واحد ‪4‬‬ ‫میلیون تنــی کنســانتره و یــک واحــد ‪ 5‬میلیــون تنی گندله اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۳‬تومان سود به ازای هر سهم کچاد تقسیم شد‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل چادرملــو‪ ،‬ایــن شــرکت ســال گذشــته توانســت بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد تومــان درامــد‬ ‫داشــته باشــد کــه در مقایســه بــا ســال پیــش از ان بیــش از ‪ ۱۷۰‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تقــی زاده افــزود‪ :‬طر ح های جانبــی دیگری نیز تعریف شــده که شــامل طرح احــداث دو نیروگاه خورشــیدی‬ ‫‪ ۱۰‬مگاواتــی در شهرســتان های بهابــاد و اردکان بــه ظرفیــت کل ‪ ۲۰‬مــگاوات‪ ،‬احــداث کارخانــه فروالیاژهــا‪،‬‬ ‫احــداث کارخانــه اجــر نســوز‪ ،‬احــداث کارخانــه ســرباره در مجتمــع صنعتــی‪ ،‬احــداث کارخانــه باطلــه در‬ ‫مجتمــع معدنــی و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مجمــع بــه ازای هــر ســهم ‪ ۲۱۳‬تومــان ســود تقســیم شــد کــه حــدود ‪ ۱۲۰۰‬میلیــارد تومــان ســود‬ ‫نقــدی نیــز نصیــب شــرکت فــوالد مبارکــه گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت موسســه حسابرســی وانیانیک تدبیر به عنوان حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی دش و‬ ‫همــکاران به عنــوان حســابرس علی البــدل انتخــاب شــدند‪ .‬دنیــای اقتصــاد و جهــان صنعــت نیــز به عنــوان‬ ‫روزنامه هــای کثیراالنتشــار انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫کرسی فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران حفظ شد‬ ‫مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بورس کاالی ایران در ســالن رازی دانشگاه علوم پزشــکی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مجمــع حامــد ســلطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران‪ ،‬درخصــوص عملکــرد ایــن شــرکت در‬ ‫ســال گذشــته گفــت‪ :‬حجــم و ارزش معامالت بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایــران از تاســیس تــا پایان ســال ‪۹۹‬‬ ‫رونــد روبــه صعــودی داشــته و در ســال ‪ ۹۹‬بــا رشــد ‪ 33.4‬درصــدی همراه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درامــد حاصــل از کارمــزد معامــات در ســال ‪ ۹۹‬بــه میــزان ‪ ۳,۵۳۹,۰۹۴‬میلیــون ریــال بــوده‬ ‫اســت کــه ایــن عــدد در ســال ‪ ۹۸‬بــه مقــدار ‪ ۱,۳۳۱,۶۱۷‬میلیــون ریــال بــوده و می بینیــم کــه بــا رشــد ‪۱۶۵‬‬ ‫درصــدی همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران‪ ،‬جمــع درامدهــای عملیاتــی نیــز رقــم ‪۲,۶۱۲,۳۱۳‬میلیــون ریــال‬ ‫بوده اســت که این عــدد در ســال ‪ ۹۸‬بــه مقــدر ‪۱,۳۸۱,۴۲۷‬میلیــون ریــال بــوده و با رشــد ‪ ۸۹‬درصــدی همراه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلطانی نژاد نگاهی بــه میــزان ســودهای حاصل شــده در ســال ‪ ۹۹‬نیــز داشــت و گفت‪ :‬ســود خالــص بورس‬ ‫کاالی ایــران بــه مقــدار ‪ ۲,۷۳۶,۶۱۰‬میلیــون ریــال بــه ثبــت رســیده کــه در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۸‬کــه عــدد‬ ‫‪ ۱,۱۰۱,۱۸۵‬میلیــون ریــال بــوده بــا ‪ 148.5‬درصــد رشــد همــراه شــده اســت‪ .‬همچنیــن ســود پایــه هــر ســهم نیز‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بــه میــزان ‪۱۰۹۵‬ریــال بــوده کــه در مقایســه بــا ‪ ۴۳۰‬ریــال ســال ‪ ۹۸‬رشــد قابل توجــه ‪۱۵۴‬درصــدی‬ ‫را بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬در معامــات بــازار فیزیکی طــی ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬مشــاهده می کنیم که بیشــترین درصد‬ ‫تغییــرات مربوط بــه محصــوالت صنعتــی و معدنی بوده اســت؛ بــه این صــورت کــه از حجــم ‪ ۹۷۰۱‬هــزار تن در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۳۷۳۸‬هزار تن رســیده و ‪ ۱۷۱‬درصد رشد داشــته اســت‪ .‬همچنین بعد از این نوع محصوالت‪،‬‬ ‫حجــم معامــات طــا رشــد چشــمگیر ‪ ۱۵۷‬درصــدی داشــته و از ‪ ۵۳۱‬هــزار تــن بــه ‪ ۶۷۵‬هــزار تــن رســیده و در‬ ‫رتبه ســوم نیز محصوالت پتروشــیمی با تغییر ‪۹۶‬درصــدی از ‪۴۶۱۵‬هــزار تن به ‪۵۱۴۲‬هزار تن رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بــورس کاالی ایــران افــزود‪ :‬در مجموع می تــوان گفت که کل معامــات فیزیکــی صورت گرفته در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بــا رشــد ‪ ۱۲۷‬درصــدی همــراه گشــته اند‪ .‬در واقــع در معامــات بــازار فیزیکــی در همــه گروه هــا به جــز‬ ‫محصوالت کشــاورزی حجــم معامالت بــا افزایــش همراه بــوده اســت‪ .‬به طوری کــه می توان گفت طی ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۳۳‬میلیــون تــن انــواع محصــوالت بــه ارزش ‪۳,۱۲۶‬هــزار میلیــارد ریال معامله شــده که بــه لحاظ‬ ‫ارزش از رشــد ‪۱۲۷‬درصــدی و به لحــاظ حجم از رشــد ‪۲۷‬درصــدی برخوردار بوده اســت‪.‬‬ ‫ســلطانی نژاد همچنیــن در خصــوص امــار محصــوالت صنعتــی و معدنــی در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬نیــز گفــت‪ :‬فــوالد‬ ‫از لحــاظ ارزش ‪۱۹۵‬درصــد و از نظــر حجــم‪ 36.8‬درصــد تغییــرات مثبــت داشــته اســت‪ .‬میــزان معامــات‬ ‫صورت گرفتــه در ســال ‪ ۹۹‬بــه مقــدار ‪ ۱۲۴۳۹‬هــزار تــن و بــه ارزش ‪ ۱,۳۰۹,۰۸۳‬میلیــون ریــال بــوده و ایــن اعداد‬ ‫بــه ترتیــب در ســال ‪ ۹۸‬بــه میــزان ‪ ۹۰۹۱‬هــزار تــن و ‪ ۴۴۴,۰۵۸‬میلیــون ریــال بــه ثبــت رســیده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســنگ اهن نیــز به عنــوان یکــی از مــواد معدنــی مهــم در صنایع فــوالدی کشــور در ســال ‪ ۹۹‬به‬ ‫مقــدار ‪ ۵۰۵‬هــزار تــن معاملـ ه شــده و ارزش ان ‪ ۶,۹۶۱‬میلیــون ریال بــوده‪ ،‬در نتیجــه می توان گفــت به لحاظ‬ ‫حجم معامــات از رشــد ‪۳۳۹‬درصــدی و از لحــاظ ارزش نیز ‪ ۱۰۱۲‬درصد تغییر داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران‪ ،‬ایــن شــرکت درخصــوص منابــع تخصیص یافتــه بــه پروژه هــای‬ ‫مرتبــط بــا راهبردهــای خــود مــواردی ماننــد مشــتری مداری بــا رویکــرد بهبــود کیفیــت در خدمــات‪ ،‬توســعه‬ ‫نشــان تجاری و ترویج کارکردها و فرهنگ ســازی با رویکرد توســعه پایدار‪ ،‬توســعه و تنوع خطوط کسب وکار‬ ‫بــورس کاال‪ ،‬تعمیــق بازارهــای موجــود و توســعه دارایی هــای پایــه جدیــد بــر روی ابزارهــای فعلــی بــا رویکــرد‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬توســعه متــوازن در تعامــل بــا نهادهــای حا کمیتــی سیاسـت گذار و نظارتــی ضمــن حفــظ هویــت‬ ‫مســتقل بــورس کاال‪ ،‬توســعه تعامــات و همکاری هــا بــا نهادهــای مالــی‪ ،‬توســعه و ارتقــای سیســتم ها و‬ ‫روش هــا را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان مجمع‪ ،‬مبلغ‪ ۱۵۰‬ریال به ازای هر سهم سود نقدی بین سهام داران تقسیم شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫تقسیم‪ ۸۰‬تومانسودبهازایهرسهمدر فوالدخوزستان‬ ‫رشدفروش‪ ۱۳۰‬درصدیذوب اهندر سه ماههنخستامسال‬ ‫گزارش عملکرد ماهانه شرکت ذوب اهن اصفهان با نماد ذوب‬ ‫برای دوره منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد و بر اساس ان میزان‬ ‫فروش شرکت در سه ماهه ‪ ۱۴۰۰‬در مقایسه با مدت مشابه سال ‪۹۹‬‬ ‫با رشد ‪ ۱۳۰‬درصدی همراه شده است‪ .‬میزان فروش شرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان در خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬برابر با ‪ ۲۶,۷۴۷,۷۸۴‬میلیون‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی فوالد خوزستان‪،‬مجمع‬ ‫عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد خوزستان برای سال منتهی به‬ ‫پایان سال ‪ ۹۹‬با حضور ‪ 70.65‬درصد از سهام داران برگزار شد و با‬ ‫تصویب سهام داران‪ ،‬از میزان ‪ ۲۳۳۸‬ریال سود خالص‪ ،‬به ازای هر‬ ‫سهم مبلغ ‪ ۸۰۰‬ریال سود تعلق گرفت‪.‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫انجام شد‪:‬‬ ‫برنامه هایفرهنگیو‬ ‫ا گاهی بخشی از استفاده بهینه اب‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران‪:‬‬ ‫حجم کل صادرات محصوالت فوالدی در سال ‪ ،۹۹‬بیش از ‪ ۹‬میلیون تن است‬ ‫از سال‪ ۹۵‬شیوه نامه ها و مصوباتی که در وزارت‬ ‫صمتتصویبشده‪،‬واحدهایتولیدیرادچار‬ ‫مشکل کرده‪،‬در حالی کهتنهاهدفماحفظمیزان‬ ‫اشتغالدر صنعتفوالدوصنایعوابستهاناست‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران با اشاره به این که حجم کل صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی در سال ‪ ۹۹‬بالغ بر ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار تن بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته مکاتباتی با وزارت صمت داشتیم و اعالم کردیم که‬ ‫حاضریممحصوالتنهاییفوالدیرابهسهبرابرمحصوالتخامبرسانیم‪،‬یعنیچیزیبالغ‬ ‫بر‪ ۴٫۵‬میلیارددالر؛ولیهمچناندردستورهئیتدولتماندهونتیجه ایحاصلنشدهاست‪.‬‬ ‫احمد رضوی نیک در نشست خبری مشترک تشکل های فوالدی ایران در تبریز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جامعهفعلی‪،‬مشکالتصنعتفوالدصرفاتامینمواداولیهیاتولیدنیست؛بلکهمعضلمانحوه‬ ‫عرضهوتقاضاومدیریتعرضهمواداولیهاستو در میانه زنجیرهچالشیایجادشده کهواحدهای‬ ‫تولیدیمارادچار مشکل کردهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهتولید‪ ۳۲‬میلیونتنموادخامدر سال‪ ۹۹‬در کشور‪،‬افزود‪:‬همچنینبههمینمیزان‬ ‫نیزظرفیتتولیدمحصوالتنهاییمابود؛ولیمتاسفانهشاهداینبودیم کهبامهندسیقیمت‪،‬‬ ‫خامفروشیرونق گرفتهوحدا کثرتولیدمحصوالتنهاییبه کمتراز‪ ۳۰‬درصدرسیدهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهخواستهنوردکارانوتولیدکنندگانبخشخصوصیدر سال«تولید‪،‬پشتیبانی هاو‬ ‫مانع زدایی ها» گفت‪:‬خواستهماایناست کهصادراتمحصوالتنهاییجایگزینخامفروشی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬دولتسیزدهممبارزهبافسادراسرلوحه کاریخودقرار می دهدوپیشبینیمی شود‬ ‫بورسارامشبهتریبگیرد‪،‬همچنینمانیزبهعنوانبخشخصوصیخواستاریمتاشرکت های‬ ‫خصوصیواردبورسشوندوشفافیتعملداشتهباشند‪.‬‬ ‫رضوی نیک توضیح داد‪ :‬امروزه شمش ایران در بورس کاال با مهندسی عرضه و به قیمت باالتر‬ ‫از صادرات قیمت جهانی عرضه می شود و همچنین قیمت فوالد در بازار ایران‪ ،‬گران تر از قیمت‬ ‫صادراتاناست‪،‬میلگردایراننیزتوسطبرخی کشورهابهقیمت‪ ۵۸۵‬صادر شدهاست؛در حالی‬ ‫کهقیمتتمامشدهاندر بازار بورس کمتراز‪ ۶۲۰‬دالراست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز متاسفانه با مهندسی قیمت‪ ،‬مواد اولیه و محصوالت نهایی در بورس کاال‪،‬‬ ‫کمتراز‪ 5‬درصدتبادلقیمتمی شود‪،‬در حالی کههزینهتولیدبرایمحصوالتپاییندستی‪۱۳٫۵‬‬ ‫درصداست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت‪ :‬متاسفانه امروزه شرایطی ایجاد شده است که‬ ‫واحدهای نوردی ما با شرکت های همجوار خود نیز نمی توانند مواد اولیه تامین کنند و هزینه‬ ‫حمل ونقلتعیین کنندهمحصوالتنهاییدر کشور شدهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امروزه بخش خصوصی بازیچه مصوبات شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫دومیناولویترابعداز نفتوپتروشیمیدارد‪،‬ولیمابازارهایجهانیرااز دستمی دهیمواز سال‬ ‫‪ ۹۵‬شیوهنامه هاومصوباتی کهدر وزارتصمتتصویبشده‪،‬واحدهایتولیدیرادچار مشکل‬ ‫کرده‪،‬در حالی کهتنهاهدفماحفظمیزاناشتغالدر صنعتفوالدوصنایعوابستهاناست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهدالیل گرانیشمشفوالددربورس‪ ،‬گفت‪:‬یکیازاصلی تریندلیلاینموضوع‪،‬عدم‬ ‫نظارتواحدهاینظارتیباوجودمصوباتمختلفودستوریبودنبورساست‪.‬‬ ‫رضوینیکبااشارهبهمیزانصادراتمحصوالتفوالدی گفت‪:‬صادراتاینمحصوالتدر سال‬ ‫‪ ۹۷‬یکمیلیاردو‪ ۷۰۰‬میلیوندالربودهودر سال‪ ۹۸‬چهار میلیونو‪ ۷۵۰‬هزار تنصادراتداشتیم‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬ا گر بتوانیم موانع موجود بر سر راه صادرات محصوالت نهایی را رفع کنیم‪ ،‬امسال‬ ‫پیش بینیصادراتما‪6‬میلیونتنبودهاست؛ولیمتاسفانهبهدلیلاینکهتعرفه هایماجذابیتی‬ ‫برای کشورهایهمسایهنداردوبیشترموادخامایرانی هاجذاباست‪،‬اینمیزانصادراتچندان‬ ‫میسرنخواهدبود‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان؛‬ ‫شرکت فوالدمبارکه در مسیر پرورش استعداهای دیجیتال گام بر می دارد‬ ‫اهداف اصلی نخستین ازمایشگاه صنعت ‪،4.0‬‬ ‫اموزشوارتقایمهارت هایدیجیتالمتخصصان‬ ‫مهندسی‪ ،‬تربیت نیروی انسانی متخصص اشنا‬ ‫با مهارت دیجیتال برای نسل اینده مهندسان‬ ‫کشور است‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬اولین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬در کشور با تفاهم نامه‬ ‫همکاری فی مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت ایریسا‪ ،‬با حمایت‬ ‫ویژهشرکتفوالدمبارکهافتتاحشد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬احمدرضا تابش‪ ،‬رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان‪،‬اظهار کرد‪:‬موجبافتخاردانشکدهمهندسیبرقو کامپیوتردانشگاهصنعتیاصفهان‬ ‫است که توانسته در تعاملی هم افزا با متخصصان شرکت بین المللی ایریسا و با حمایت ویژه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬متولی طراحی‪ ،‬ایجاد و راه اندازی نخستین ازمایشگاه صنعت‬ ‫‪ 4.0‬کشور باشد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬موضوعصنعت‪ 4.0‬یانسلچهارماتوماسیونصنعتی‪،‬بهایجادیکتحولدیجیتال‬ ‫در صنعت می پردازد‪ .‬به عبارت دیگر این مفهوم‪ ،‬بیانگر درهم تنیدگی و ارتباط همه جانبه‬ ‫اجزایسخت افزاریونرم افزاریهوشمنداز طریقبستراینترنتاشیادر محیطصنعتیاست‪.‬‬ ‫رئیسدانشکدهمهندسیبرقو کامپیوتردانشگاهصنعتیاصفهانتصریح کرد‪:‬اهدافاصلی‬ ‫نخستینازمایشگاهصنعت‪،4.0‬اموزشوارتقایمهارت هایدیجیتالمتخصصانمهندسی‪،‬‬ ‫تربیتنیرویانسانیمتخصصاشنابامهارتدیجیتالبراینسلایندهمهندسان کشوراست‪.‬‬ ‫توسعه دوره های اموزش مهارت های نرم افزاری در حوزه دیجیتال‪ ،‬دوره های تحصیالت‬ ‫تکمیلی و دوره های کهاد (ماینور) و دوره های مشترک کاراموزی (کواپ) از دیگر اهداف تعریف‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫تابش گفت‪ :‬دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در تعامل با‬ ‫متخصصانشرکتایریساوباهمراهیمرکزفاواوپژوهشکدهاویونیکدانشگاهصنعتیاصفهان‪،‬‬ ‫طراحی و توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم و تجهیزات شبیه سازی و‬ ‫نمونه سازیمرتبطبانخستینازمایشگاهصنعت‪ 4.0‬کشور رااز بهمن ماه‪ ۹۹‬شروع کردهاست‬ ‫وفعالیترسمیاناز پاییز‪ ۱۴۰۰‬باارائهدوره هایتخصصیوعلمیاغاز خواهدشد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬از اهدافاصلیایجاداینازمایشگاه‪،‬فراهم کردنفضایپرورشاستعدادهادر حوزه‬ ‫صنعت دیجیتال‪ ،‬ارتقای مهارت های مهندسان و متخصصان صنعت‪ ،‬ایجاد زیرساخت‬ ‫پژوهش کاربردیبرایتعریفپایان نامه های کارشناسیارشدورساله هایدکترایتقاضامحور‪،‬‬ ‫افزایشا گاهیعمومیازطریقبازدیدهایدانش اموزیودانشجوییوتهیهفیلم هایاموزشی‬ ‫واشناییدانشجویانومهندسانصنعتباپروژه هایصنعتیمرتبطباصنعت‪ 4.0‬است‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد‪ :‬برخی از این‬ ‫پروژه هاشاملنمونه هایمقیاس کوچک کارخانهوانبار هوشمند‪،‬شبیه سازی‪،‬مدل سازی‬ ‫وزوجدیجیتالفرایندهایصنعتی‪،‬واقعیتمجازیوواقعیتافزوده‪،‬ربات هایچندمحوره‪،‬‬ ‫متحرک و پرنده‪ ،‬لجستیک و حمل ونقل هوشمند است‪ .‬این ازمایشگاه همچنین فضای‬ ‫مناسببرای کاراموزیوبرگزاریدوره هایمشترکنظیر کواپرافراهممی کند‪.‬‬ ‫گفتنیاستپسازانعقادتفاهم نامهافتتاحیهازمایشگاهصنعت‪ 4.0‬دانشگاهصنعتیاصفهان‬ ‫بازدیدیاز اینمجموعهانجام گرفت‪.‬‬ ‫هم زمانبااغاز فصل گرماودر راستایمسئولیت های‬ ‫اجتماعیوتعالیسازمانی‪،‬در خصوصاهمیتاطالع رسانی‬ ‫نحوهاستفادهبهینهاز ابوفرهنگ سازیدر اینزمینه‪،‬روابط‬ ‫عمومی فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬اجرای برنامه های فرهنگی و‬ ‫ا گاهی بخشیرادر اولویت هایاصلیخودقرار دادهاست‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬روابطعمومیفوالدامیرکبیر کاشاناطالع رسانی‬ ‫و کار فرهنگیرابهترینراهکار برایترویجفرهنگمصرفبهینه‬ ‫اب در بخش های مختلف ازجمله شرب می داند و در این‬ ‫خصوص اقدام به توزیع ‪ 4‬هزار نسخه ویژه نامه صدای پای اب‬ ‫(شماره‪)۲‬همراهبامسابقه‪،‬در اداره هاوسازمان هایشهرستان‬ ‫کاشان‪،‬همچنیناقشار مختلفجامعه کردهاست‪.‬‬ ‫گفتنی است این ویژه نامه حاوی پیام هایی درخصوص‬ ‫شیوه های مصرف بهینه اب و راه های جلوگیری از هدررفت اب‬ ‫به زبان ساده‪ ،‬منابع اب ایران و کاشان‪ ،‬اقدامات فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان برای صرفه جویی اب و ‪ ..‬و همچنین مسابقه ویژه برای‬ ‫عموماست‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه‬ ‫مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد متیــل‪ ،‬مراســم‬ ‫تکریمومعارفهمدیرعاملهلدینگفوالدمتیلروز یکشنبه‬ ‫‪ 13‬تیرماه بــا حضور غالمرضــا طاهری‪ ،‬معــاون امور شــرکت ها‬ ‫و ســرمایه گذاری شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‪،‬‬ ‫معاونینومدیرانعاملمراکزخدماتیهلدینگبرگزار شد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در این مراســم طی حکمی از سوی مدیرعامل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان‪ ،‬ســیروس حامــدی به عنــوان‬ ‫مدیرعامــل جدید هلدینگ فــوالد متیل معرفی شــد و بــا اهدای‬ ‫لوح تقدیر از زحمات مدیرعامل پیشین مجتبی مهدیان تقدیر‬ ‫و تشــکر بــه عمــل امــد‪ .‬همچنیــن مجتبــی مهدیــان به عنــوان‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره شــرکت فــوالد متیــل منصــوب گردیــد‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمحالوبختیاری‬ ‫در همایش حمایت از تولید ملی صورت گرفت‪:‬‬ ‫معرفی محصول جدید فوالد هرمزگان به عنوان محصول برتر‬ ‫هــدف مــا در ایــن شــرکت تبدیــل شــدن بــه‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان محصــوالت‬ ‫فــوالدی در جنــوب کشــور بــا توانایــی تولیــد‪۲‬‬ ‫میلیون تــن فــوالد خــام و ورق عریض بــا گرایش‬ ‫بــه محصــوالت ویــژه اســت‬ ‫در سومین همایش حاتم (حمایت از تولید ملی) از عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل‬ ‫شرکتفوالدهرمزگانبه دلیلانجامطراحیوتولیدیکمحصولجدیداستراتژیکدر فوالد‬ ‫هرمزگانتقدیرشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان‪ ،‬در سومین همایش حاتم که با حضور مسئولین وزارت‬ ‫صمت و مدیران صنایع در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد از عطاءاهلل معروفخانی‬ ‫مدیرعاملفوالدهرمزگانبهدلیلطراحیوتولید گریداستراتژیک‪ S690Q‬در اینشرکتتقدیرشد‬ ‫واینمحصولبه عنوانمحصولبرترانتخاب گردید‪.‬‬ ‫گفتنیاست گرید‪ S690Q‬یک گریدفوالدیاستراتژیکالیاژیبااستحکامباال درشرایط کوئنچوتمپر‬ ‫استو کاربرداندر تجهیزاتمعدن کاری‪،‬سدها‪،‬پل هاوسکوهایحفاریاست‪.‬‬ ‫معروفخانیدرپی کسبتندیساینجشنوارهبهخبرنگارروابطعمومیفوالدهرمزگان گفت‪:‬هدف‬ ‫ما در این شرکت تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در جنوب‬ ‫کشور باتواناییتولید‪ ۲‬میلیونتنفوالدخاموورقعریضبا گرایشبهمحصوالتویژهاستوتولید‬ ‫گریدهایویژهجزواهدافاستراتژیکاینشرکتاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهرشدتولیددر سه ماههنخستسالجاری‪،‬نقش کارکنانرادر تولیدبی بدیلعنوان‬ ‫کردواینموفقیت هارانتیجهتالشهمه کارکنانفوالدهرمزگانبرشمرد‪.‬‬ ‫رفعموانعتولیدخواستهاصلیصنعتاست‬ ‫معروفخانی همچنین در حاشیه همایش حاتم در مصاحبه با خبرنگار صدا وسیما خواستار‬ ‫حمایتدولتاز صنعتورفعموانعتولیدشدوضمنابراز تاسفاز قطعی هایبرقدر روزهایاخیر‬ ‫مهم ترینمانعتولیدرا کمبودانرژیدانستو گفت‪:‬در فصول گرمبا کمبودبرقودر فصولسردبا‬ ‫کمبود گازمواجههستیم‪.‬‬ ‫معروفخانیبااشارهبهدستور مقاممعظمرهبریبرحمایتاز تولیدملی‪ ،‬گفت‪:‬معظملهفرمودند‬ ‫اقتداروابروی کشوردر«خودکفایی»استوبایدنیازهایمهم کشورراخودمانتولیدوتامین کنیم‪.‬‬ ‫درحالی کهاین کمبودانرژیمانعیبرسرراهتامیننیازهای کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان با بیان اینکه راه حل تامین کمبود انرژی پا ک کردن صورت مسئله و‬ ‫قطع برق و گاز صنایع نیست‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬این اخالل در تامین انرژی‪ ،‬کاهش تولید در زنجیره‬ ‫را در پی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تا کید کرد‪ :‬ضرر و زیان کاهش تولید در صنایع مادری چون فوالد دامن بسیاری از‬ ‫صنایعپایین دستیراخواهد گرفتومشکالتجدیدیرابرای کشور ایجادخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالدهرمزگاندر پایانابراز امیدواری کرددر ایندهبابرنامه ریزیواقداماتصحیحاین‬ ‫مانعاصلیتولیداز سرراهصنایعبرداشتهشود‪.‬‬ ‫ازموناستخدامیشرکتفوالدسفیددشتچهارمحال‬ ‫و بختیاری در تاریخ ‪ ۱۷‬تیرماه با حضور بیش از ‪ 3‬هزار نفر از‬ ‫داوطلبین ازمون استخدامی در دو مقطع کارشناسی و‬ ‫اپراتوریدر محلدانشگاهدولتیشهرکردبرگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدسفیددشت‪،‬اینازمونبا‬ ‫رعایت کاملدستورالعمل هایبهداشتیوبانظارت کارشناسان‬ ‫علوم پزشکی در شش حوزه امتحانی در دو نوبت صبح و عصر در‬ ‫محلدانشگاهشهرکردبرگزار شد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫سفید دست در جریان بازدید از این ازمون‪ ،‬گفت‪ :‬این ازمون با‬ ‫همکاریدانشگاهدولتیشهرکرد‪،‬شرکتفوالدمبارکهوپشتیبانی‬ ‫مسئولیناستان‪،‬بارعایت کلیهشرایطازمونبرگزار گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جذب و تامین نیروی انسانی‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫فرایندهای مدیریت منابع انسانی است که نقش مهمی در‬ ‫بهره وریوتوسعهشرکتخواهدداشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل فوالد سفیددشت خاطر نشان کرد‪ ۲۸۰:‬نفر از افراد‬ ‫پذیرفتهشده‪،‬پساز طیمراحلاستخدامی‪ ،‬جهت اشتغالدر‬ ‫واحدفوالدسازیوسایرواحدهایشرکتبراساساولویتونیاز‬ ‫به کار گرفته خواهندشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫بازار مقاطع صادراتی ترکیه در رکود‬ ‫افتشدیدقیمتاسلبسی ای اس‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬بازار صادرات مقاطع ترکیه‬ ‫در سکوت به سر می برد و قیمت ها در روزهای اخیر در ثبات‬ ‫بوده است‪ .‬میلگرد صادراتی ‪ 730‬تا ‪ 750‬دالر در هر تن فوب‬ ‫پیشنهاد شده که تغییری نداشته است‪ .‬بازار هدف ترکیه‬ ‫جنوب شرق اسیا بوده که پیشنهادهای ارزان تر از سایر کشورها‬ ‫موجب رکود تقاضای مقاطع ترکیه در این بازار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پالتس‪ ،‬هفته گذشته اسلب صادراتی سی ای اس به دلیل‬ ‫احتمال افزایش عرضه و ابهامات مربوط به تعرفه های صادراتی‬ ‫فوالد روسیه کاهش یافت‪ .‬در ترکیه قیمت از ‪ 960‬دالر در هر تن‬ ‫سی ای اف دو هفته قبل به ‪ 900‬دالر در هر تن سی ای اف رسید‪.‬‬ ‫متوسط قیمت اسلب صادراتی سی ای اس در پایان ژوئن ‪ 855‬دالر‬ ‫در هر تن فوب دریای سیاه ثبت شد‪.‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مادهفوقسبکجدیدی‬ ‫کهاز فوالدو کوالرسخت تراست‬ ‫دانشــمندان موفــق بــه ابــداع مــاده ای بســیار ســبک‬ ‫کتــر و از فــوالد و کوالر ســخت تر‬ ‫شــده اند کــه از مــوی انســان ناز ‬ ‫اســت و می توانــد از نفــوذ ذرات پرســرعت بــه خــود جلوگیــری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ای ای‪ ،‬یافته هــای یــک پــروژه‬ ‫تحقیقاتــی مشــترک از مهندســان موسســه فنــاوری‬ ‫ماساچوســت(‪ ،)MIT‬موسســه فنــاوری کالیفرنیــا (‪)Caltech‬‬ ‫و موسســه فنــاوری فــدرال زوریــخ(‪ )ETH‬به تازگــی در مجلــه‬ ‫‪ Nature Materials‬منتشــر شــده اســت که نشــان از ابداع ماده ای‬ ‫یتــر باشــد‪.‬‬ ‫بــا ســاختار نانــو دارد کــه می توانــد از کــوالر و فــوالد قو ‬ ‫کــوالر(‪ )Kevlar‬نــام تجــاری بــرای الیــاف ساخته شــده از‬ ‫پارا ارامید قوی و ســبک اســت کــه با دیگــر ارامیدهــا مثل نومکس‬ ‫و تکنــورا ارتبــاط دارد و به طور معمول ب هصــورت نخ یــا پارچه های‬ ‫بافت هشــده یــا به عنــوان یــک بخــش از مــواد کامپوزیتــی اســتفاده‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫در حــال حاضــر کــوالر اســتفاده های زیــادی دارد‪ ،‬اعــم از تایــر‬ ‫نهــای مســابقه تــا محافــظ بــدن؛ زیــرا نســبت‬ ‫دوچرخــه‪ ،‬بادبا ‬ ‫اســتحکام بــه وزن ان زیــاد اســت و بــه ایــن ترتیــب بــا وزن یکســان‪،‬‬ ‫پنــج برابــر فــوالد اســتحکام دارد‪.‬‬ ‫ایــن مــاده جدیــد می توانــد کاربردهایی در پوشـش های ســبک‪،‬‬ ‫شهــای مقاوم‬ ‫محافظ‪ ،‬ســپرهای انفجــاری و ســایر مــواد و زره پو ‬ ‫در برابــر ضربــه در صنایع مختلف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مــاده جدیــد بــا اســتفاده از پای ههــای نانومتــری کربــن‪ ،‬دارای‬ ‫ســختی و مقاومــت مکانیکــی چشــمگیری اســت‪ .‬ایــن مــاده بــا‬ ‫شلیک ریز ذرات پرســرعت با ســرعت مافوق صوت مورد ازمایش‬ ‫قــرار گرفــت تــا تغییــر شــکل ان مــورد بررســی قــرار بگیــرد و عملکــرد‬ ‫ان چشــمگیر بــود‪.‬‬ ‫این ماده کمتر از موی انســان ضخامــت دارد؛ با ایــن وجود بازهم‬ ‫می تواند از نفوذ ذرات ریز و پرســرعت بــه خود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه محققــان‪ ،‬وقتــی ایــن مــاده بــا دیگــر مــواد مقــاوم در‬ ‫یشــود‪ ،‬از همــه بهتــر‬ ‫برابــر ضربــه ازجملــه کــوالر و فــوالد مقایســه م ‬ ‫عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫اینمطالعهدر مجله‪ NatureMaterials‬منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫نقش فوالد مبارکه در بومی سازی صنعت فوالد‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۱‬فوالد مبارکه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار قلم کاالهای موردنیاز خود را‬ ‫بومی سازی کردهوایناقدام کاهشهزینهارزیبههمراهداشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارشخبرنگار شماواقتصاد‪،‬عمرصنایعفوالدیدر کشور به‪ ۵۰‬سالمی رسد‬ ‫وبرایاینصنعتدر چشم انداز افقسال‪ ۱۴۰۴‬رسیدنبهتولید‪ ۵۵‬میلیونتنپیش بینی شده‬ ‫کهبدون شکرسیدنبهچنینچشم اندازیبدونبومی سازیمحققنخواهدشد‪.‬بومی سازی‬ ‫درصنعتفوالد‪،‬ازچناناهمیتیبرخورداراست کههویتملیصنعت کشورراتشکیلمی دهدو‬ ‫زمینهتعاملعلمیبینصنعتملیوصنعتجهانیرافراهممی کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال اخیر در راستای بومی سازی یا خودکفایی‪ ،‬در بخش های متعددی از طراحی و‬ ‫مهندسی تا ساخت‪ ،‬تالش های موفق و موثری انجام گرفته است‪ .‬در این زمینه‪ ،‬دولت ها‬ ‫ابزارهایمختلفیرابرایاجرایسیاست هایبومی سازیبه کار گرفته اندتابهتریننتیجهرابرای‬ ‫رسیدن به شرایط و مناسبات بومی سازی فراهم اورند‪ ،‬اما در این میان نباید نقش شرکت های‬ ‫بزرگ فوالدسازی را در بومی سازی نادیده گرفت؛ برخی شرکت های بزرگ مانند فوالد مبارکه‬ ‫اصفهانباوجودتالطماتوفراز ونشیب هایبسیار به خوبیقادر شده اندنقشخودرادر زمینه‬ ‫بومی سازیایفا کنند‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به تاریخچه بومی سازی قطعات در فوالد مبارکه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز که در سال ‪ 1371‬به بهره برداری رسید‪ ،‬به موازات تامین قطعات یدکی‬ ‫موردنیاز خطوط تولید‪ ،‬به منظور خودکفایی کشور‪ ،‬به سوی اجرای بومی سازی اقالم موردنیاز‬ ‫خود حرکت کرد‪ .‬این فعالیت ها ادامه دار بود تا اینکه در اوایل دهه ‪ ۱۳۸۰‬فوالد مبارکه تصمیم‬ ‫ا گهی‬ ‫بیاموزیم‬ ‫خطوط حمایت و مقاومت‬ ‫خط مقاومت خطی است که در مقابل افزایش‬ ‫قیمت از خود مقاومت نشان می دهد و شکست ان‬ ‫نویدی جهت افزایش بیشتر قیمت است‪.‬‬ ‫خط حمایت خطی است که از قیمت‪ ،‬جهت جلوگیری از‬ ‫کاهش بیشتر حمایت می کند و شکست ان نشان دهنده‬ ‫کاهش بیشتر قیمت است‪.‬‬ ‫نکته ‪ :1‬خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تایید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نکته ‪ :2‬پس از شکست خط مقاومت‪ ،‬این خط تبدیل‬ ‫به خط حمایت می گردد و بالعکس پس از شکست خط‬ ‫حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت می شود‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48516941‬‬ ‫عرضه‪ 215‬تن فرووانادیوم‬ ‫‪1400 /04 /19‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48474255‬‬ ‫تامین‪ 3000‬تن کلسیم فرو وایر‬ ‫‪1400 /04 /19‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48505207‬‬ ‫اجرای پوشش ‪ RTV‬برای مقره های تجهیزات فشار قوی (اجرای پوشش سیلیکونی روی مقره ها و بوشینگ های ‪ 400‬و ‪63‬‬ ‫‪1400 /04 /23‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫کیلوولتپست‪)nis1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48531386‬‬ ‫رفع عیب از معایب موجود و بازرسی دوره ای (‪ 10‬ساله) کلید خانه پست ‪ 400‬کیلووات ‪( nis1‬پست ‪)GIS‬‬ ‫‪1400 /04 /26‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48509728‬‬ ‫تجهیز خودروینجاتواحد ا تش نشانی‬ ‫‪1400 /04 /26‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48533730‬‬ ‫واگذاری تعمیر و بازسازی پمپ های پوسته زدا مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /28‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪7‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48531735‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و سرویس کامل رولیک های کوره تونلی مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪1400 /04 /28‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48511407‬‬ ‫تامین‪ 19‬ردیف سیم بکسل فوالدی از برندهای مورد تایید فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /05 /02‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫تولید شکالت کادویی مناسبتی برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1400 /05 /10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫تولید و تامین محصوالت اردی پذیرایی شامل بیسکویت بدون روکش‬ ‫‪1400 /5 /10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫تولیدچایشکستهممتاز ایرانیدر بسته بندیمقوایی‬ ‫‪1400 /5 /10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪9‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪10‬‬ ‫خط روند صعودی‬ ‫خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های‬ ‫نزولی را به یکدیگر متصل می کند‪.‬‬ ‫خطوط روند با دو نقطه رسم و با نقطه سوم تایید‬ ‫می شوند‪ .‬در اغلب موارد شکسته شدن خط روند یکی از‬ ‫بهترین و سریع ترین اخطارهای برگشت است‪.‬‬ ‫گرفتبه صورتساختارمندوباایجادسیستم هاوفرایندهایالزمفعالیت هایخودرادر جهت‬ ‫بومی سازینظام مند کند‪.‬‬ ‫بومی سازی بیش از ‪ 100‬هزار قلم کاالی موردنیاز توسط فوالد مبارکه‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۱‬فوالد مبارکه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار قلم کاالهای موردنیاز خود را با فرایند طراحی شده‬ ‫بومی سازی کردهوایناقدامصرفه جوییارزیقابل توجهیبههمراهداشتهاست‪.‬بومی سازی‬ ‫این اقالم باعث شد بسیاری از مشکالت ناشی از عدم تامین برخی اقالم از سوی شرکت های‬ ‫خارجیبه دلیلتحریم ها کمرنگ گردد؛عالوهبرمواردذکر شدهبا بومی سازیبسیاریازایناقالم‪،‬‬ ‫ریسک هایمرتبطباحوزهحمل ونقل‪،‬تامینمالی‪،‬نقلوانتقاالتارزیوهمچنینریسک های‬ ‫تجاریبه صورتچشم گیری کاهشیافت‪.‬‬ ‫تعهد فوالد مبارکه به توانمندسازی شرکت ها‬ ‫رسالت اصلی و ملی فوالد مبارکه تولید فوالد است‪ ،‬اما این شرکت بر پایه اعتماد به شرکت های‬ ‫داخلیوبنابرمسئولیت هایاجتماعیخودهموارهتالش کردهباسرمایه گذاریومشارکتمالی‬ ‫در پیشبردپروژه هایتحقیقاتیوساختتجهیزاتایفاینقش کند‪.‬‬ ‫اشتغال زایی فزاینده توسط فوالد مبارکه‬ ‫فوالدمبارکهباتوجهبهتعدادقابل توجهواحدهایصنعتیباالدستی وپایین دستی کهبهترتیب‬ ‫تامین کنندهنیازهاواستفاده کنندهازمحصوالتتولیدیاینشرکتهستند‪،‬نقشمهمومحوری‬ ‫دراقتصادملیوبه خصوصدربخشصنعت کشوربه عنوانموتورمحرکهاقتصادایفامی کند‪.‬این‬ ‫مجتمع به صورت مستقیم برای‪ ۲۵‬هزار نفر و به صورت غیرمستقیم برای‪ ۳۲۵‬هزار نفر اشتغال‬ ‫ایجاد کردهاست کهاز اینحیثنیزجزوبرترینشرکت های کشور بهشمار می رود‪.‬‬ ‫تشکیل واحد بومی سازی توسط فوالد مبارکه‬ ‫بهبود مستمر فرایندها‪ ،‬از دیرباز یکی از مهم ترین اهداف فوالد مبارکه بوده است‪ .‬تجربیات‬ ‫حاصل از گذشت دو دهه فعالیت شرکت فوالد مبارکه در ساخت قطعات و تجهیزات و نیل‬ ‫به بهبود مستمر در فرایند بومی سازی باعث شد به منظور بهره گیری از دانش و تجربیات‬ ‫شرکت های دانش بنیان و سازنده در کل کشور‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۰‬فوالد مبارکه اقدام به تشکیل‬ ‫واحدبومی سازی کند‪.‬‬ ‫تشکیلاینواحدباعثهم افزاییتجربیاتودانشفنیمجموعهشرکت هایسازندهونواحی‬ ‫تولیدیوتعمیراتیفوالدمبارکهشد‪.‬باتوجهبهتسهیلفرایندبومی سازیبعدازتشکیلاینواحد‬ ‫وحمایت هایبی دریغمجموعهمدیریتفوالدمبارکهاز اینحرکت‪،‬خریدقطعاتوتجهیزات‬ ‫موردنیاز فوالد مبارکه‪ ،‬با سرعتی بیش ازپیش به سمت داخل کشور سوق داده شد و نتیجه ان‬ ‫تامیناقتصادیوبا کیفیتقابل رقابتبانمونه هایخارجیمایحتاجفوالداز داخل کشور شد‪.‬‬ ‫براساساین گزارش‪،‬مهدیشهیدیرئیسبومی سازیمواد‪،‬قطعاتوتجهیزاتشرکتفوالد‬ ‫مبارکه در گفت وگویی اظهار کرده است‪ :‬در سال گذشته تعداد هزار و‪ 589‬قطعه و تجهیز برای‬ ‫نخستینبار در شرکتفوالدمبارکهبومی سازیشدهوصرفه جویی‪ 2‬هزار و‪ ۶۱۶‬میلیاردتومانی‬ ‫را در برداشته است‪ .‬اثار مثبت بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫و جلوگیری از خروج ارز‪ ،‬موجب رشد‪ ۹۱‬درصدی تعداد قطعات و تجهیزات تهیه شده در داخل‬ ‫نسبتبه کلقطعاتخریداریشدهاست‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بسـایت شـرکت بـه نشـانی‪ ،www.msc.ir‬منوی خریـد و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصـات مراجعه و طبق‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصـات و مزایدات به و ‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمت های کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1400/04/14‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫مقــدار عرضه(تن)‬ ‫مقــدار تقاضا (تن)‬ ‫مقــدار معامله شــده (تن)‬ ‫قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)‬ ‫تار یــخ تحویل‬ ‫گرم‬ ‫‪HR‬‬ ‫‪91300‬‬ ‫‪91300‬‬ ‫‪91300‬‬ ‫‪193416‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫‪91300‬‬ ‫‪91300‬‬ ‫‪91300‬‬ ‫ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫خطوط روند نزولی‬ ‫معیار اعتبار خط روند طوالنی بودن زمانی است که خط‬ ‫روند صحت خود را حفظ کرده و تعداد دفعاتی که در‬ ‫برخورد با قیمت ایستادگی کرده است‪.‬‬ ‫ طرف خط روند و‬ ‫ان‬ ‫نفوذ بیشتر از ‪ 3‬درصد قیمت پایانی‬ ‫ِ‬ ‫ طرف ان می تواند تاییدی‬ ‫بسته شدن قیمت دو کندل ان ِ‬ ‫بر شکست خط روند باشد‪.‬‬ ‫اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس‬ ‫بورس و سهام‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪10,630‬‬ ‫‪10,250‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪10,270‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/04/12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪1400/04/13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10,010‬‬ ‫‪10,470‬‬ ‫‪1400/04/14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪10,130‬‬ ‫‪10,430‬‬ ‫‪10,260‬‬ ‫‪1400/04/15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪10,380‬‬ ‫‪10,770‬‬ ‫‪10,690‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1400/04/16‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪10,330‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪10,460‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪10.700‬‬ ‫‪10.600‬‬ ‫‪10.500‬‬ ‫‪10.400‬‬ ‫‪10.300‬‬ ‫‪10.200‬‬ ‫‪10.100‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪48‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 8 ‫صنعت فوالد با برنامه تولید الکترود گرافیتی‬ ‫کورهالقاییبدونهسته‬ ‫موفقیت در تولید الکترود گرافیتی در حالی به وجود امده است که‬ ‫فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی تا پیش از این تنها در انحصار‬ ‫ژاپن و امریکا بود‪ .‬کاهش وابستگی صددرصدی کشور به الکترود‬ ‫گرافیتی وارداتی‪ ،‬از جمله مسائلی بود که ذهن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ُ‬ ‫را به خود مشغول کرده بود وخوشبختانه ا کنون با تولید کک‬ ‫سوزنی به عنوان ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی در کشور‪ ،‬این‬ ‫نگرانی رفع شده است‪.‬‬ ‫مسی دور کوره‪ ،‬میدان‬ ‫با عبور جریان متناوب از کویل ِ‬ ‫مغناطیسی در داخل کویل به وجود می اید که این میدان‬ ‫مغناطیسی در اثر برخورد با سطح قراضه موجود در داخل کوره‬ ‫که هسته را می سازد‪ ،‬سبب به وجود امدن جریان الکتریکی‬ ‫در هسته می گردد‪ .‬جریان الکتریکی القایی با عبور از هسته‬ ‫کوره که دارای مقاومت الکتریکی است سبب ایجاد حرارت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫عوامل موفقیت در مدیریت دانش‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫شکل‪.1‬روندازمایش هاوتجربیاتچهل سالهشرکت‪ SiemensVAI‬در زمینه گندله سازیبهروش گریت‪.‬‬ ‫تکنولوژی پخت گندله در کوره مدور‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫فضای اشغالی موردنیاز و وزن تجهیزات‬ ‫نصب شدهبرایواحد گندله سازیمدور‬ ‫(‪ )CPT‬به طور شاخصی در مقایسه با‬ ‫تکنولوژی های متداول پایین است و‬ ‫سطح جدید و کاملی از مجتمع کامل و‬ ‫منعطفتولید گندلهراارائهمی دهد کهبه‬ ‫کاهش هزینه های مربوط به تولید اهن و‬ ‫فوالد کمکمی کند‪.‬‬ ‫تا به امروز فضای موردنیاز برای احداث یک واحد‬ ‫گندله سازی معمولی و بهره بردن از مزیت تجمیع‬ ‫واحدهایمختلفدرسایت هایاهنوفوالد‪،‬بسیار‬ ‫بزرگدر نظر گرفتهمی شدهاست‪.‬بههمیندلیلتولیدکنندگانباید‬ ‫گندله هایموردنیاز خودرااز طریقتامین کنندگانتجاریخریداری‬ ‫کنند و در نتیجه همیشه با نگرانی مربوط به افزایش قیمت گندله‬ ‫مصرفی روبه رو هستند و یا واحدهای گندله سازی مربوط به خود‬ ‫را نزدیک معادن کانی اهن احداث می کنند که دور بودن واحد‬ ‫گندله از واحد اهن سازی منجر به افزایش هزینه های لجستیک‬ ‫حمل ونقلمی شود‪.‬‬ ‫به منظور پاسخ گویی به این چالش‪ ،‬تکنولوژی گندله سازی مدور‬ ‫توسط‪ Primetals‬توسعه یافتهوشرکت‪ SiemensVAI‬نیزتمرکززیادی‬ ‫بر این تکنولوژی داشته است‪ .‬تحوالت رخ داده در زمینه تجربیات و‬ ‫ازمایش هایمربوطبهفرایند گندله سازیاهندرشرکت‪SiemensVAI‬‬ ‫درشکل‪ 1‬نشاندادهشدهاست‪.‬همان گونه کهمالحظهمی شودفرایند‬ ‫‪ CPT‬از سال‪ 2010‬موردتوجهقرار گرفتهواولینواحد‪ CPT‬در سال‪2011‬‬ ‫در هنداجراشدهاست‪.‬سایز گندله هایتولیدیبااینروشنسبتبه‬ ‫روش هایدیگرنظیرلورگیبزرگ تراست‪.‬‬ ‫این فناوری ترکیبی از تکنولوژی مطلوب گندله سازی تراولینگ گریت‬ ‫همراه با طراحی یک خنک کننده ریلی شیب دار مدرن واحدهای‬ ‫زینترینگ (روشی ساده‪ ،‬اما دارای مکانیکی قوی) است‪ .‬فضای‬ ‫اشغالی موردنیاز و وزن تجهیزات نصب شده برای واحد گندله سازی‬ ‫مدور (‪ )CPT‬به طور مشخص در مقایسه با تکنولوژی های متداول‪،‬‬ ‫کمتر است و سطح جدید و کاملی از مجتمع کامل و منعطف تولید‬ ‫گندله را ارائه می دهد که به کاهش هزینه های مربوط به تولید اهن و‬ ‫فوالد کمکمی کند‪ CPT.‬یکجایگزینجذاببرایپروژه هایجدید‬ ‫گندله سازی است‪ .‬ظرفیت تولید ساالنه یک واحد ‪ CPT‬در محدوده‬ ‫بین‪ 0.6‬تا‪ 3‬تن گندله معمولی بوده که مطلوب تولیدکنندگان اهن و‬ ‫فوالددر سرتاسردنیاست‪.‬‬ ‫کورهپختدوار‬ ‫کوره پخت دارای طراحی دایره ای و مدور است و در نتیجه کالهک‬ ‫کوره می تواند در مقایسه با کوره های پخت مستقیم‪ ،‬تا دو برابر پالت‬ ‫کارهای بیشتری را پوشش دهد و در نتیجه بهره وری موثرتری نسبت‬ ‫بهتجهیزاتنصبشدهحاصلمی شود‪.‬‬ ‫کالهک کورهبهچهار بخشتقسیممی شود‪.‬تعدادوتوزیعجعبه های‬ ‫هوای نصب شدهدر قسمتزیرین کورهپختبراساسالزاماتفرایند‬ ‫است‪ .‬کوره پخت دارای سیستم حرکت با سرعت قابل تنظیم بوده‬ ‫و زمان پخت و سخت شدن گندله ها در کوره های ‪ CPT‬بسته به‬ ‫مطلوبیت کانی اهن و کنسانتره‪ ،‬حدودا بین ‪ 40‬تا ‪ 55‬دقیقه است‪.‬‬ ‫دمشی‪ ،‬مکشی‪،‬‬ ‫فرایند پخت شامل مراحل معمولی خشک کردن ِ‬ ‫پیش گرمایش‪ ،‬پخت‪ ،‬پس از پخت‪ ،‬خنک کاری اولیه و ثانویه و‬ ‫بازیافت حرارتی بسیار کارامد گازهای داغ است‪ .‬طول مربوط به هر‬ ‫ناحیه بر اساس نتایج به دست امده از تست های پایلوت انجام شده‬ ‫بر روی کانی ها به منظور تعیین ویژگی های گندله ها‪ ،‬طراحی شده‬ ‫است‪ .‬گازهای خروجی از جعبه های هوا و هود در رسوب دهنده‬ ‫الکترواستاتیکی (‪ )ESP‬و یا در یک سیستم فیلتر کیسه ای تمیز‬ ‫می شوند‪ .‬شکل ‪ 2‬نواحی مختلف فرایند کوره پخت و سطوح درجه‬ ‫حرارتمربوطبههرناحیهرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫در ناحیه اول کوره پخت‪ ،CPT‬گازهای داغ بازیابی شده از ناحیه دوم‬ ‫خنک سازی به منظور خشک کردن دمشی گندله های خام مورد‬ ‫استفادهقرار می گیرند‪.‬این کار موجبافزایشاستحکام گندله هاشده‬ ‫وتحملان هادرمرحلهخشک کردنمکشیرابهبودمی بخشد‪.‬هوای‬ ‫مرطوب بعد از عبور از روی بستر گندله و قبل از اینکه از طریق دودکش‬ ‫منجربهالودگیاتمسفرشود‪،‬از طریقیک‪ ESP‬ویافیلترهای کیسه ای‬ ‫به منظور تمیزسازی‪،‬خارجمی گردد‪.‬‬ ‫در ناحیهدوم کورهپخت‪ ،‬گازهایداغبازیابی شدهاز نواحیپختوپس‬ ‫از پخت‪ ،‬توسط فن های رکوپراتور جعبه هوا و به منظور خشک کردن‬ ‫مکشیبستر گندلهمورداستفادهقرارمی گیرد‪ .‬گازهاازطریقبستر گندله‬ ‫خام مکیده شده و همچنین در یک سیستم فیلتر کیسه ای و یا ‪ESP‬‬ ‫تمیزمی شوند‪.‬بعداز اینمرحله‪،‬سیکلخشک کردن کاملمی شود‪.‬‬ ‫در ناحیه سوم‪ ،‬گندله های خام توسط گازهای بازیابی شده از ناحیه‬ ‫پخت‪ ،‬پیش گرم می شوند‪ .‬در صورت نیاز برای تامین حرارت می توان‬ ‫از مشعل هااستفاده کرد‪.‬‬ ‫در ناحیهچهارم‪،‬مشعل هایاتشتعبیه شدهدر هرطرف کورهپخت‪،‬‬ ‫الیهباالیی گندلهراتارسیدنبهدمایسختشدن(حدود‪ 1350‬درجه‬ ‫سانتی گراد) حرارت می دهند‪ .‬این کار موجب تبلور مجدد و تشکیل‬ ‫باندهایسرباره ایشدهودر نتیجهمنجربهافزایشاستحکامفشاری‬ ‫گندله هامی شود‪.‬‬ ‫فرایند پساپخت در ناحیه پنجم و جایی که جبهه گرما از الیه باالیی‬ ‫گندله هابهسمتالیهمحافظنزولمی کند‪،‬رخمی دهد‪.‬دراینحالت‪،‬‬ ‫فرایندپخت کاملمی گردد‪.‬‬ ‫اخرین ناحیه ماشین یعنی ناحیه خنک کاری به دو ناحیه تقسیم‬ ‫می شود؛ به گونه ای که هوا در دمای محیط توسط فن های‬ ‫خنک کنندههوابافشارازقسمتپایینبهسمتباالیبستربه منظور‬ ‫خنک کردن گندله ها عبور می کند‪ .‬گازهای داغ خروجی از ناحیه‬ ‫اول خنک کننده به صورت مستقیم و به منظور بهبود انتقال حرارتی‬ ‫به قسمت های پایینی بستر در ناحیه پساپخت‪ ،‬بازیابی می شود‪.‬‬ ‫سهمباالییاز هوایداغبازیابی شدهدر نواحیپیش گرمایشوپخت‬ ‫کوره ‪ CPT‬مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬گاز داغ خروجی از ناحیه دوم‬ ‫خنک کننده برای ناحیه خشک کردن دمشی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬یک تصویر کلی از روند جریان گاز در واحد ‪ CPT‬در شکل ‪3‬‬ ‫نشاندادهشدهاست‪.‬‬ ‫شکل‪.2‬نواحیمختلف کورهپخت‪ CPT‬وسطحدماهایمربوطبههرناحیه‪.‬‬ ‫شکل‪.3‬شماتیکتصویر کلیاز روندجریان گاز در واحد‪.CPT‬‬ ‫چند نکته برای امنیت سایبری‬ ‫تاطالعاتحساب کاربریصدهامیلیون‬ ‫سرق ‬ ‫نفز از کاربران‪ Linkedin‬ممکناستانانرابا‬ ‫مخاطراتجدیمواجه کند؛چراکهاطالعات‬ ‫فاش شدهمی تواندان هاراقربانی کمپین های‬ ‫هدفمند فیشینگ و یا حمالت‪credential-‬‬ ‫‪ stuffing‬قرار دهد‬ ‫محققان شرکت ‪ ،Microsoft‬دسته ای از اسیب پذیری ها را در‬ ‫‪ firmware‬سری‪ DGN-2200v1‬از روتر‪ Netgear‬شناسایی کردند که‬ ‫می توانستمنجربهنشتدادهوتسلط کاملمهاجمبرسیستمشود‪.‬‬ ‫ایناسیب پذیری هابهمهاجماناجازهمی دادعالوهبربی اثر کردنمکانیسم‬ ‫احراز هویت روتر و دسترسی به اطالعات هویتی ذخیره شده بر روی ان‪،‬‬ ‫دستگاه را تحت کنترل بگیرند‪ .‬بروز چنین مخاطراتی‪ ،‬اهمیت امن سازی‬ ‫برنامه هاییرا کهاز عملکردروترهاپشتیبانیمی کنندنمایانمی سازد‪.‬پس‬ ‫از گزارشاسیب پذیری هایمذکور‪ Netgear،‬ضمنانتشار یکتوصیه نامه‬ ‫امنیتی‪،‬ان هارابرطرف کرد‪.‬‬ ‫منبع خبر‪Security affairs :‬‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬برخی از دستگاه های‪ NAS‬قدیمی‪ ،‬ساخت‬ ‫شرکت ‪ ،)WD( Western Digital‬هدف حمالت سایبری قرار‬ ‫گرفتند‪.‬اینحمالتتحتتاثیردواسیب پذیریبهوجودامد‪.‬‬ ‫مهاجمان از یک اسیب پذیری قدیمی با شناسه ‪18472-CVE-2018‬‬ ‫جهت نصب بدافزار روی دستگاه های ‪ NAS‬اسیب پذیر استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬به این ترتیب که با دانستن ادرس ‪ IP‬دستگاه هدف و با‬ ‫بهره برداریاز ایناسیب پذیری‪،‬می توانستندبهاجرایدستوراتدلخواه‬ ‫باسطحدسترسی‪ root‬بپردازند‪.‬درمرحلهبعد‪،‬بااستفادهازاسـیب پذیری‬ ‫جدیدبهشناسه‪،35941-CVE-2021‬دستگاه هایهدفبهتنظیمات‬ ‫کارخانه ایبرگرداندهمی شدند‪.‬‬ ‫‪ WD‬اعالم کرد که حمالت اخیر‪ ،‬محصوالت قدیمی این شرکت مانند‬ ‫‪ My Book Live‬و ‪ My Book Live Duo‬را تحت تاثیر قرار داده که پس‬ ‫از اخرین به روزرسانی ‪ fireware‬ارائه شده برای ان ها در سال ‪،2015‬‬ ‫تولیدشانمتوقفشدهاست‪.‬طبقاعالماینشرکت‪،‬محصوالتجدید‬ ‫تحتتاثیرایناسیب پذیری هاقرار نمی گیرندوشواهدیمبنیبرنفوذبه‬ ‫سرویس هایابری‪،‬سرورهایبه روزرسانی‪ firmware‬ویااطالعاتهویتی‬ ‫مشتریانوجودندارد‪.‬بااین حال‪،‬اینشرکتقصدداردخدماتبازیابی‬ ‫دادهرابرایمشتریانی کهتحتتاثیرحمالتاخیرقرار گرفته اند‪،‬فراهم کند‬ ‫واینخدماتدر ماهجوالیدر دسترسایشانقرار می گیرد‪.‬‬ ‫منبع خبر‪SECURITYWEEK :‬‬ ‫برای بار دوم در سال جاری‪ ،‬اطالعات به سرقت رفته از حساب‬ ‫کاربریصدهامیلیوناز کاربران‪ Linkedin‬در یکفرومهکریبهفروش‬ ‫گذاشتهشد‪.‬بهنظرمی رسدایننشتداده‪،‬وسیع تراز نشتدادهقبلی‬ ‫در ماهاوریلسالجاریاست‪ ،‬کهمنجربهافشایاطالعات‪ 500‬میلیون‬ ‫از کاربراناینسایتشد‪.‬‬ ‫اطالعاتمنتشرشدهشاملنام‪،‬جنسیت‪،‬ادرسپستالکترونیک‪،‬شماره‬ ‫تلفنواطالعاتیدر خصوصسوابق کاریافراداست‪.‬‬ ‫بروز چنین حوادثی ممکن است کاربران را با مخاطرات جدی مواجه کند؛‬ ‫چرا که اطالعات فاش شده می تواند ان ها را قربانی کمپین های هدفمند‬ ‫فیشینگ و یا حمالت ‪ credential-stuffing‬قرار دهد‪ .‬در حمله اخیر‪ ،‬از‬ ‫اطالعات کاربریفاش شده‪،‬جهتنفوذبهحساب های کاربریافراددرسایر‬ ‫سرویس هاووب سایت هایاینترنتیاستفادهمی شود‪.‬‬ ‫منبع خبر‪welivesecurity :‬‬ ‫امروزهدیگرهمه گروه های کاریوعلمیاذعاندارند‬ ‫برای اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت‪،‬‬ ‫حضور مستمروپایدار داشتهباشند‪،‬بایدحولمحور علمو‬ ‫دانشفعالیت کنند‪.‬علی رغماینکهدانشبه عنوانمنبعی‬ ‫برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط موفقیت‬ ‫سازمان ها دست یابی به دانش و فهم عمیق در تمامی‬ ‫سطوح است‪ ،‬اما باز هم بسیاری از سازمان ها هنوز به‬ ‫مدیریت دانش به طور جدی توجه نکرده اند‪ .‬به گفته پیتر‬ ‫درا کر‪« ،‬راز موفقیت سازمان ها در قرن ‪ 21‬همان مدیریت‬ ‫دانش»است‪.‬دانشمفهومیفراتراز دادهواطالعاتاست‪.‬‬ ‫داده به اعداد و پاسخ هایی گفته می شود که به تنهایی‬ ‫دارای مفهوم کاربردی برای سازمان نیستند‪ .‬اطالعات‬ ‫به صورتپیاموتفسیرقابل انتقالاست‪.‬‬ ‫اطالعات به مجموعه مرتبطی از داده ها گفته می شود‬ ‫که به صورت یک پیام هستند‪ .‬اطالعات معموال مبنای‬ ‫تصمیم گیری هادر سازماناست‪.‬دانشبهمجموعهاطالعات‬ ‫سازمان دهی شده‪،‬راهکار عملیمرتبطباان‪،‬نتایجبه کارگیری‬ ‫اندر تصمیماتمختلفواموزشمرتبطباان گفتهمی شود‪.‬‬ ‫گاهی به اشتباه «مدیریت دانش» و «مدیریت اطالعات»‬ ‫یکی تلقی می شوند‪ ،‬حال انکه این دو یکی نیستند‪ .‬مدیریت‬ ‫اطالعاتبه طور مشخصبرداده هایپردازش شدهتمرکزدارد‪.‬‬ ‫دانش زیربنای مهارت‪ ،‬تجربه و تخصص هر فرد است‪ .‬امروزه‬ ‫سرمایه هاییکسازمانتنهاسرمایهمالیوفیزیکینیستند‪،‬‬ ‫بلکه سرمایه دانشی مهم تر از این دو سرمایه‪ ،‬موردتوجه‬ ‫است‪ .‬مدیریت دانش در یک سازمان‪ ،‬متشکل از راهبردها‬ ‫و فرایندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان‪،‬‬ ‫مشتریان و کارکنان را براورده سازند‪ .‬برخی دیگر نیز بیان‬ ‫می دارند که مدیریت دانش را فرایند گسترده ای می دانند‬ ‫که امر شناسایی‪ ،‬سازمان دهی‪ ،‬انتقال و استفاده صحیح از‬ ‫اطالعاتوتجربیاتداخلیسازمانیراموردتوجهقرار می دهد‪.‬‬ ‫علت بی توجهی بسیاری از سازمان ها به مدیریت دانش‪،‬‬ ‫درک متفاوتی است که از این مقوله در سازمان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه زمانی نسبتا طوالنی‪،‬‬ ‫فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی‪ ،‬مهارتی و اموزشی‪،‬‬ ‫کانون های دانشی و فراهم اوردن بسترهای تکنولوژیک نیاز‬ ‫است‪ .‬در ادامه محورهایی که در موفقیت مدیریت دانش در‬ ‫سازمان هانقشحیاتیدارند‪،‬معرفیمی گردد‪:‬‬ ‫رهبری در مدیریت دانش‪ :‬مانند بیشتر برنامه ها‪ ،‬پروژه های‬ ‫مدیریتدانشبایداز حمایتمدیریتارشدسودببرند‪.‬انجام‬ ‫مدیریت دانش در یک سازمان مستلزم وجود رهبری ا گاه و‬ ‫تاثیرگذار در سازمان است‪ .‬در چنین سازمان هایی به دانش‬ ‫به عنوان یک منبع باارزش توجه می شود و فعالیت هایی که‬ ‫برایبهحدا کثررساندنارزشاینمنبعانجاممی شود‪،‬شدیدا‬ ‫موردتوجهاست‪.‬علی رغمهمهصحبت هادربارهنیرویفکری‬ ‫وسرمایهمعنوی‪،‬تعداد کمیاز مدیرانماهیتواقعیسازمان‬ ‫برمبنایدانشرادرک کرده اند‪.‬‬ ‫فرهنگ در مدیریت دانش‪ :‬فرهنگ و ساختار سازمانی باید‬ ‫پشتیبان سیستم مدیریت دانش در سازمان باشد‪ .‬فرهنگ‬ ‫و ساختار مناسب برای سازمان می تواند به صورت زیر تعریف‬ ‫شود‪:‬فرهنگ سازمانی کهدر ان«خالقیتونواوری»یکارزش‬ ‫محسوبمی شودیکیازابعادپیشبرندهمدیریتدانشاست‪.‬‬ ‫فرهنگ (باورها و تصورات)‪ ،‬توسط اعضای سازمان به اشترا ک‬ ‫گذاشتهمی شود‪.‬ارزش هایسازمان‪،‬اصولومقرراتنانوشته‬ ‫وروش هایاجرایی‪،‬منابعفرهنگیدانشراتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫محتوایفرهنگسازمان‪،‬به عنوانمنبعدانشمی تواندتوسط‬ ‫افراد‪،‬دستورالعمل ها‪،‬روش کار ودستگاه هایرایانه ایسازمان‬ ‫تقویتشود‪.‬بنابراین‪،‬یادگیریورشدفردیوسازمانیبایدیک‬ ‫ارزش تلقی شود‪ .‬تمامی کارکنان سازمان در تمامی سطوح و‬ ‫در هر موقعیتی‪ ،‬بر این باورند که باید دانش و اطالعات خود را‪،‬‬ ‫جهت رشد و موفقیت سازمان‪ ،‬با یکدیگر به اشترا ک گذارند و‬ ‫اینتفکردر سازمانتشویقوحمایتمی شود‪.‬به کارکناناجازه‬ ‫سعیوخطا‪،‬تجربهویادگیریدادهمی شود‪.‬در چنینفرهنگ‬ ‫سازمانی‪ ،‬تفکر‪ ،‬اتالف وقت تلقی نمی شود‪ ،‬بلکه تشویق هم‬ ‫می گردد‪.‬فضایحاکمبرسازمانبه گونه ایاست کهتمامافراد‬ ‫با شور و شوق تمام در پی یادگیری و انتقال اموخته هایشان به‬ ‫دیگران هستند‪ .‬ارتباطات به مرزهای تیمی و حتی سازمانی‬ ‫محدود نمی شود و جریان ازاد اطالعات‪ ،‬دانش و ایده ها برقرار‬ ‫است‪ .‬تمامی افراد سازمان براساس سهمی که در رشد دانش‬ ‫سازمان داشته اند مورد ارزیابی و تشویق قرار می گیرند‪ .‬افراد‬ ‫به سادگی می توانند به خبرگان و متخصصان دسترسی داشته‬ ‫باشندواز دانشان هابهره مندشوند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 9 ‫نیازهای عاطفی کودک‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫کودک سالم از نظر روانی‬ ‫تمام انس ان ها در زمینه های گونا گون نیازمند و وابسته اند و درجه‬ ‫این نیازها در سنین مختلف متفاوت می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬کودکان‬ ‫و نوجوانان بیش از بزرگ ترها نیازمندند و بدون دیگران قادر به‬ ‫رفع نیازهای طبیعی و عاطفی خویش نیستند‪ .‬نیازهای کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬تنها در قلمرو نیازهای مادی محدود نمی شود؛ هریک‬ ‫از نیازهای طبیعی درونی و بیرونی انسان‪ ،‬بخشی از زندگی را در‬ ‫برمی گیرد که کامل کننده وجود انسانی است‪.‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫کودک شما هنگامی سالم و سازگار خواهد بود که اشخاص دیگر را‬ ‫دوست داشته باشد‪ ،‬قابلیت همدلی داشته باشد و دلش بخواهد‬ ‫با افراد دیگر معاشرت یا کار جمعی انجام دهد‪ .‬کودک منزوی یا‬ ‫کناره جو اصال شخصیت سالم و سازگاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تربیت خوب می تواند یک کودک سالم به جامعه تحویل دهد و‬ ‫تربیت نادرست می تواند سبب شکل گیری یک شخصیت ناسازگار‪،‬‬ ‫بدقلق و ناموفق در فرزندتان شود‪.‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫محمدرضا شیرازی‪ ،‬شاغل در اموزش‬ ‫لطفا مسـئولین نظـارت ترابـری به وضعیـت سـرویس ایاب و‬ ‫ذهـاب سـکوی ‪(28‬همدانیـان‪ ،‬نیـرو‪ ،‬رکن الدوله) رسـیدگی‬ ‫نماینـد‪ ،‬زیـرا ایـن سـرویس علاوه بـر اینکـه شـلوغ اسـت‪ ،‬از‬ ‫کیفیـت مناسـبی جهـت حمل ونقـل برخـوردار نیسـت‪.‬‬ ‫‪913***0386‬‬ ‫بهروز پوررشیدی‪ ،‬شاغل در شرکت نوربان کار‬ ‫با عرض خسته نباشید خدمت کلیه کارکنان فوالد مبارکه‪.‬‬ ‫لطفـا مسـئولین بـه تخصیـص البسـه ورزشـی بـه نیروهـای‬ ‫پیمانـکار نیـز عنایت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪937***2890‬‬ ‫حمیدرضـا مردانـی‪ ،‬شـاغل در دانشـگاه خوارزمـی‬ ‫کر ج‬ ‫لطف ــا در خص ــوص نح ــوه دریاف ــت ماهنام ــه کارخان ــه‬ ‫اطالع رس ــانی نمایی ــد‪.‬‬ ‫‪912***5395‬‬ ‫مهرداد ایزدی ریزی‪ ،‬شاغل در مجتمع فوالد سبا‬ ‫لطفـا مسـئولین رسـیدگی نماینـد کـه چـرا بـا وجـود کسـر‬ ‫اقسـاط وام بانـک مهـر اقتصـاد از فیش حقوقـی‪ ،‬دائمـا پیام‬ ‫قسـط معو قـه از طـرف با نـک ارسـال می گـردد‪ .‬همچنیـن‬ ‫اختالفـی بین نحـوه محاسـبه اقسـاط از طرف بانـک و فوالد‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪913***7192‬‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیتفرزندیکیاز همکاران‬ ‫در عرصهفرهنگی‬ ‫ز هـرا صفـری فرزنـد همـکار گرامـی سـعید صفـری شـاغل‬ ‫در ناحیـه اهن سـازی مو فـق شـد در نوزدهمیـن ازمـون‬ ‫سراسـری قـران و عتـرت در رشـته حفـظ و مفاهیـم جـزء ‪30‬‬ ‫قـران‪ ،‬گواهینامـه ایـن دوره از مسـابقات را از مدیـر کل دفتر‬ ‫قران‪ ،‬عترت و نمـاز وزارت اموزش و پـرورش و مدیر کل دفتر‬ ‫اموزش و توسعه مشارکت های قران و عترت وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی دریافـت نمایـد‪.‬‬ ‫عشق‪ ،‬محبت و گذشت‬ ‫در خانواده‬ ‫پنج زبان عشق‬ ‫تهیه‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫یکی از رایج ترین مسائلی که انسان ها با ان‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬تالش برای ابراز عشق از راه های‬ ‫معنا دار به شخص دیگر است‪ .‬تقریبا همه‬ ‫می خواهند به شریک زندگی و فرزندان خود نشان دهند که به‬ ‫ان ها اهمیت می دهند‪ .‬بااین حال‪ ،‬بسیاری از ما تالش می کنیم‬ ‫که این کار را به صورت غیرمستقیم انجام دهیم‪ .‬ا گر این وضعیت‬ ‫شما را توصیف می کند‪ ،‬بهتر است درباره پنج زبان عشق بیشتر‬ ‫بدانید‪ .‬فراموش نکنید که یادگیری نحوه دریافت عشق توسط‬ ‫شریک زندگی شما‪ ،‬نشانگر بهترین راه برای نشان دادن‬ ‫عشق به اوست‪ .‬در مطلب زیر درباره پنج زبان عشق صحبت‬ ‫خواهیم کرد‪:‬‬ ‫اشنایی با پنج زبان عشق‬ ‫پنج زبان عشق توسط دکتر گری چاپمن‪ ،‬نویسنده و مشاور معرفی‬ ‫شد‪ .‬وی بر اساس سال ها ارائه مشاوره به زوج ها‪ ،‬به این نکته دست‬ ‫یافت که زوجین به خاطر تفاوت در درک عملکرد و نیاز یکدیگر‪،‬‬ ‫دچار سوءتفاهم می شوند‪ .‬او کشف کرد که «پنج زبان عشق» به‬ ‫کاهشاینمشکالت کمک کند‪«:‬عباراتتاییدکننده»‪«،‬اختصاص‬ ‫زمان کافی»‪« ،‬لمس فیزیکی»‪« ،‬ارائه خدمات» و «دریافت هدیه»‪.‬‬ ‫احتمالاینکهزبانعشقشماباهمسرتانیکسانباشدبعیداست‪.‬‬ ‫پس وقتی زوجین زبان عشق همدیگر را کامال درک نکنند‪ ،‬به تدریج‬ ‫سوءتفاهمبهوجودمی اید‪.‬برعکسا گرشریکزندگیشمایادبگیرد‬ ‫کهبازبانعاشقانهشماصحبت کند‪،‬احساسمی کنیدموردعالقهو‬ ‫احترام قرار گرفته اید و در نهایت‪ ،‬رابطه ای شادتر خواهید داشت‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬دقیق تر به پنج زبان عشق خواهیم پرداخت‪:‬‬ ‫عبارات تاییدکننده‬ ‫به زبان ساده‪ ،‬این زبان عشق در مورد ابراز محبت از طریق ستایش یا‬ ‫عشق کسی باشد‪ ،‬از کلمات‬ ‫تقدیر زبانی است‪ .‬وقتی این زبان اصلی ِ‬ ‫مهربانانهوتشویقلذتمی برد‪.‬همچنیناز نقل قول هاینشاط اور‪،‬‬ ‫یادداشت هایعاشقانهوحتیارسالپیامکزیباخشنودمی گردد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬بعضی روزها برای همسرتان یک جمله عاشقانه‬ ‫بنویسیدورویدر یخچالبچسبانید‪،‬یاجملهعاشقانه ایبنویسید‬ ‫و در کیف کاری شوهرتان بگذارید تا اتفاقی ببیند و خوشحال شود‪.‬‬ ‫حتی می توانید با تعریف و تمجید از همسر خود‪ ،‬به او یاداوری کنید‬ ‫کهچه کارهایارزشمندیبرایزندگیمشترک شماانجاممی دهد‪.‬‬ ‫اختصاص زمان کافی‬ ‫عشق و عالقه از طریق این زبان عشق وقتی ابراز می شود که شما‬ ‫تمام توجه و تمرکز خود را روی همسر و فرزندان خود قرار می دهید‪.‬‬ ‫این به معنای کنار گذاشتن تلفن همراه و خاموش کردن تبلت‪،‬‬ ‫دادن فعال است‪ .‬افراد با این زبان‬ ‫برقراری تماس چشمی و گوش ِ‬ ‫عاشقانه‪ ،‬به دنبال ارتقای کیفیت بیش از کمیت هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫وقتی دور هم جمع می شوید‪ ،‬فقط روی اعضای خانواده تمرکز کنید‬ ‫تا احساس دوست داشته شدن پیدا کنند‪ .‬اطمینان حاصل کنید‬ ‫که ارتباط چشمی برقرار می کنید‪ ،‬صحبت های طرف مقابل را تایید‬ ‫و از ارائه دائمی مشاوره و نصیحت خودداری خواهید کرد‪.‬‬ ‫لمسفیزیکی‬ ‫اغلب افراد و به خصوص بانوان‪ ،‬با این زبان عاشقانه و از طریق‬ ‫محبت جسمی احساس دوست داشته شدن می کنند‪ .‬جدا از‬ ‫رابطهجنسی‪ ،‬کسانی کهزباناصلیعشقشانلمسجسمیاست‪،‬‬ ‫گرفتن دست‬ ‫وقتی همسرشان نوعی بروز احساسات جسمی مانند‬ ‫ِ‬ ‫یا بوسه نشان می دهند‪ ،‬احساس خوبی به ان ها دست می دهد‪.‬‬ ‫همچنینایده هاییمثلتماشاییکفیلمدر خانهبههمراهنوازش‬ ‫خوردن خورا کی های موردعالقه نیز او را خوشحال خواهد کرد‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫وقتی زبان اصلی عشق کسی خدمات باشد‪ ،‬کارهای خوب برای او‬ ‫انجام دهید و خوشحالش کنید‪ .‬از کمک برای شستن ظرف گرفته‬ ‫تا بنزین زدن‪ ،‬همکاری برای مرتب کردن خانه و یا خرید‪ ،‬برای ان ها‬ ‫خوشایند است‪ .‬چنین افرادی حتی با کارهای کوچک هم راضی‬ ‫می شوند؛ پس چرا چنین اقداماتی را از همسرتان دریغ کنید؟‬ ‫دریافت هدیه‬ ‫برای کسی که زبان عشقش هدیه گرفتن است‪ ،‬هدیه دادن نمادی‬ ‫خود هدیه‪ ،‬بلکه‬ ‫از عشق و عالقه در ذهن اوست‪ .‬ان ها نه تنها برای ِ‬ ‫برای زمان و تالش برای تهیه ان هم ارزش زیادی قائل هستند و لزوما‬ ‫عشق دریافت‬ ‫انتظار هدیه های بزرگ یا گران قیمت را ندارند‪ .‬زبان ِ‬ ‫هدیه بیشتر مرتبط با چیزی است که پشت خرید هدیه قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬در واقع نشان می دهید که واقعا او را می شناسید وبه ا اهمیت‬ ‫می دهید‪ .‬در شماره بعد‪ ،‬باز هم در این باره صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫زهراصفری‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بـا نهایـت تاسـف درهفتـه گذشـته محمـد محمودی‬ ‫شـاغل در امـور مالی در غـم در گذشـت پدر و حسـین‬ ‫خضریـان شـاغل در اهن سـازی و مجتبـی خردمنـد‬ ‫شـاغل در نـورد سـرد در غـم درگذشـت مـادر و خانـم‬ ‫شـیرین دانشـگر شـاغل در حـوزه مدیرعامـل و رضـا‬ ‫کاظمی شـاغل در فوالدسـازی در غم درگذشت برادر‬ ‫بـه سـوگ نشسـتند‪.‬‬ ‫ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر‬ ‫خانـواده این عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و برای‬ ‫ایشـان علـو درجـات را از درگاه حق تعالـی مسـئلت‬ ‫می نماییـم‪.‬‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫چیزی را پنهانی برندار!‬ ‫تهیه‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫برخی دیگر به دلیل کوتاهی در عشق یا توجه‪،‬‬ ‫چیزهای ساده ای مثل شکالت برمی دارند‬ ‫که ناشی از عصبانیت‪ ،‬غم‪ ،‬ترس یا حسادت‬ ‫است‪.‬ان هااز دست درازیبهوسایلدیگران‪،‬‬ ‫به عنوانراهیبرای کنار امدنباشرایطاستفاده‬ ‫می کنند‬ ‫ایا تا به حال دزد و پلیس بازی کرده اید؟ وانمود‬ ‫می کنیم که یک پلیس‪ ،‬در حال تعقیب و دستگیری‬ ‫یک سارق است و حتما سارق بودن سرگرم کننده تر‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬چون شما چیزهایی را می گیرید که در دنیای عادی‬ ‫امکان دزدیدن ان وجود ندارد‪ .‬البته شما واقعا دزدی نمی کنید و‬ ‫اینفقطیکبازیوتنهانمونه ایاز تظاهربهسرقتاست؛اما گاهی‬ ‫بچه ها همین کار را در واقعیت انجام می دهند‪ .‬وقتی به میهمانی یا‬ ‫فروشگاه می روند‪ ،‬پنهانی اسباب بازی یا خورا کی موردعالقه شان‬ ‫را برمی دارند و به خانه می برند‪ .‬در این شماره درباره دست درازی‬ ‫کودکانبهوسایلدیگرانصحبتخواهیم کرد‪.‬توجهداشتهباشید‬ ‫نادرست «دزدی» از عباراتی مانند «کش رفتن» یا‬ ‫که به جای کلمه‬ ‫ِ‬ ‫«دست درازی کردن»استفادهمی کنیم‪:‬‬ ‫چرابچه هاچیزیرا ِکشمی روند؟‬ ‫شاید بچه های کوچک چهارساله و کمتر درکی از این مسئله نداشته‬ ‫باشند که نباید چیزی را که متعلق به ان ها نیست بردارند؛ اما تا ‪ 5‬یا‬ ‫‪6‬سالگی‪،‬درستوغلطراتشخیصمی دهند‪.‬بیشتربچه هایمدرسه ای‬ ‫می دانند که قرار نیست چیزی را بدون اجازه یا پرداخت پول به خانه‬ ‫ببرند‪ .‬بعضی از بچه ها خویشتن دار نیستند و ممکن است چیزی را که‬ ‫می خواهند‪،‬بردارندوبهعواقبانهمفکرنمی کنند‪.‬حتیبهذهنشان‬ ‫خطور نمی کند که از صاحب ان شیء اجازه بگیرند‪ .‬کودکان هم زمان با‬ ‫رشد‪،‬در خودکنترلینیزبهترمی شوند؛امابرخیهمچناننیازمند کمک‬ ‫بیشتریهستند‪.‬برخیاز بچه هابهخاطراینکهشاهد ِکشرفتنچیزی‬ ‫توسط دوستان یا اعضای خانواده بوده اند‪ ،‬همین کار را تکرار می کنند‪.‬‬ ‫بعضیهمبرایواردشدنبه گروهدوستانوتایید گرفتن‪،‬چنین کاری‬ ‫انجاممی دهند‪.‬بهاینعمل«فشارهمساالن» گفتهمی شود؛امابچه ها‬ ‫مجبوربهتسلیمدربرابراننیستند‪.‬برخیدیگربهدلیل کوتاهیدرعشق‬ ‫یاتوجه‪،‬چیزهایساده ایمثلشکالتبرمی دارند کهناشیازعصبانیت‪،‬‬ ‫غم‪ ،‬ترس یا حسادت است‪ .‬ان ها از دست درازی به وسایل دیگران‪،‬‬ ‫به عنوان راهی برای کنار امدن با شرایط استفاده می کنند‪ ،‬ولی این کار‬ ‫چیزیراتغییرنمی دهد‪.‬‬ ‫گروه دیگر از کودکان به علت مشکالت شخصی چنین کاری را انجام‬ ‫می دهند‪.‬برایمثال‪،‬پدر ومادر درگیرطالقیامشاجرههستندوبهعلت‬ ‫بی مهری والدین‪ ،‬کودک به دوست خود حسادت کرده و اسباب بازی‬ ‫موردعالقه او را برمی دارد تا از این شیوه‪ ،‬به او اسیب روحی بزند‪ .‬برخی‬ ‫دیگربهقوانیناهمیتنمی دهند‪.‬ان هااین کار راانجاممی دهند‪،‬چون‬ ‫فکرمی کننداز پسانبرمی ایندیاباوردارند کهلیاقتداشتنانوسیلهرا‬ ‫دارند‪.‬امابایدقوانینواحترامبهحقوقدیگرانرایادبگیرند‪.‬‬ ‫بعداز ماجراچه کنیم؟‬ ‫وقتی بچه ها در حین یا بعد از ِکش رفتن چیزی گیر می افتند‪ ،‬در‬ ‫ابتدا شوکه و سپس خجالت زده می شوند‪ .‬ا گر قبل از خروج از محل‪،‬‬ ‫مطلع شدید که چیزی برداشته‪ ،‬به او قاطعانه بگویید که ان را سریعا‬ ‫به سر جایش برگرداند‪ .‬ا گر در خانه خودتان فهمیدید‪ ،‬بگویید به‬ ‫دوستش زنگ بزند و بگوید که به اشتباه‪ ،‬اسباب بازی اش را برداشته‬ ‫و به زودی ان را پس خواهد داد‪ .‬به کودک اجازه بازی با ان را ندهید و‬ ‫ان را در جایی نگه دارید تا به صاحبش برگردانده شود‪ .‬در ادامه ممکن‬ ‫است کودک نگران این باشد که ایا شما و دوستش باز هم به او اعتماد‬ ‫خواهید داشت؟ فرزندتان را مطمئن کنید که هیچ کس از انجام کار‬ ‫درست‪ ،‬پشیمان نخواهد شد و او را همچنان دوست خواهید داشت‪.‬‬ ‫از او بپرسید که چرا ان وسیله را برداشته؟ و بر اساس پاسخ کودک‪ ،‬راه‬ ‫چاره ای پیدا کنید‪ .‬ا گر کودک خورا کی برداشته‪ ،‬از او بگیرید و بعدا‬ ‫برایش تهیه کنید تا ولع ان فروکش کند‪ .‬به او گوشزد کنید که در صورت‬ ‫تکرار این اشتباه‪ ،‬از داشتن ان خورا کی به مدت معینی محروم خواهد‬ ‫شد‪.‬فراموشنکنید کهتهیهوسیلهبرداشته شدهبرای کودک‪،‬همیشه‬ ‫تنها راه حل نیست‪.‬‬ ‫رفتار بدی کهعادتمی شود‬ ‫بعضیاز بچه هایک بار این کار راانجاممی دهند‪.‬اماا گربهبار دوموسوم‬ ‫کشید‪ ،‬ممکن است به ِکش رفتن وسایل عادت کنند و به تدریج مایه‬ ‫دردسر شوند‪ .‬تصور کنید در فروشگاهی مشغول خرید هستید و کودک‬ ‫شمایکشکالتیاماشین کوچکرادر کیفشپنهان کند‪.‬ا گرحراست‬ ‫فروشگاه متوجه شود‪ ،‬چه حالی پیدا می کنید؟ باید با کودک درباره‬ ‫کارهایصحیحوغلطصحبت کنیدوتارفعاینعادتمنفیبااوهمراه‬ ‫باشید‪.‬در صورتلزومبهیکمشاور کودکمراجعه کنید‪.‬در شمارهبعد‬ ‫دربارهبچه هایتنبلصحبتخواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫مدرسفدراسیوندوچرخه سواریقراردادخودرا‬ ‫بافوالدمبارکهسپاهانتمدید کرد‬ ‫ملیپوشسابقنوجوانانوالیبال کشور‬ ‫بهتیموالیبالفوالدمبارکهسپاهانپیوست‬ ‫‪11‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬محمود‬ ‫حضوری‪ ،‬تکنسین تیم دو چرخه سواری این باشگاه‪ ،‬قرارداد خود را با‬ ‫طالیی پوشان تمدید کرد‪ .‬حضوری دارای مدرک درجه یک تکنسینی از‬ ‫فدراسیون جهانی دوچرخه سواری است و سال ‪ 1390‬به عنوان تکنسین‬ ‫تیم ملی دوچرخه سواری و از سال ‪ 1397‬به عنوان مدرس فدراسیون‬ ‫دوچرخه سواری مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬متین تکاور‪،‬‬ ‫بازیکن سرعتی زن فصل گذشته تیم والیبال شهرداری گنبد‪ ،‬پس از انجام‬ ‫مذا کره با محمدرضا سا کت مدیرعامل این باشگاه‪ ،‬به جمع شا گردان‬ ‫محمدی راد اضافه شد‪ .‬تکاور سابقه حضور در تیم ملی والیبال نوجوانان و‬ ‫تیم های والیبال جواهری‪ ،‬هاوش و شهرداری گنبد را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫شماره‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪10‬جوالی‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫پیام تبریک باشگاه سپاهان‬ ‫به مناسبت روز جهانی خبرنگاران ورزشی‬ ‫ارتقای رتبه تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان در رنکینگ اسیا‬ ‫در پایانمسابقاتدوچرخه سواریجادهقهرمانی کشور تیمدوچرخه سواریفوالدمبارکهسپاهانبامجموع ‪ ۴۴۷‬امتیاز‪،‬جایگاه‬ ‫خود را در رنکینگ اسیا ارتقا داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومیباشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪،‬در پایان مسابقاتدوچرخه سواریجاده(استقامت‪،‬تایم تریلانفرادی) قهرمانی کشور‬ ‫تیم کنتیننتال (عضو اتحادیه جهانی دوچرخه سواری) دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با مجموع ‪ ۴۴۷‬امتیاز‪ ،‬بیشترین امتیاز‬ ‫را کسب کرد و جایگاه خود در رنکینگ اسیا را ارتقا داد‪.‬‬ ‫در این رقابت ها برای فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬محمد گنج خانلو مقام دوم استقامت بزرگساالن‪ ،‬امیرحسین جمشیدیان مقام سوم استقامت‬ ‫رده سنی امید‪ ،‬امیرحسین جمشیدیان مقام اول و علی اصغر موسی زاده مقام دوم تایم تریل رده سنی امید را کسب کردند‪.‬‬ ‫در این مسابقات‪ ،‬مهدی ناطقی‪ ،‬میرصمد پورسیدی‪ ،‬حامد جنت‪ ،‬محمد گنج خانلو‪ ،‬امیرحسین جمشیدیان‪ ،‬بهنام خسروشاهی‪،‬‬ ‫محمدحسینرئیسی‪،‬محمداسماعیلچایچی‪،‬مهرشادعظیمیوعلی اصغرموسیزادهبه عنوانرکابزن‪،‬محمودحضوریتکنسین‪،‬محمد‬ ‫صفایی نژاد ماساژور‪ ،‬مهران اسماعیلی سرمربی و محمد باقری مدیر تیم فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬ان را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش‬ ‫حضور دو بازیکن ارزشمند کشور در جمع بازیکنان‬ ‫هندبالسپاهاننوین‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬پوریا‬ ‫رئوفی بازیکن فصل پیش تیم هندبال ذوب اهن و ایمان یحیایی‬ ‫هندبالیست فصل گذشته تیم فوالد مبارکه سپاهان پس از انجام‬ ‫مذاکرهباهومنفیروزیمدیرعاملومجتبیلطفیرئیسهیئت مدیره‬ ‫سپاهاننوین‪،‬بهتیمهندبالاینباشگاهپیوستند‪.‬‬ ‫رئوفی پیش از این‪ 3‬سال عضو تیم هندبال فوالد مبارکه بود و به همراه‬ ‫اینتیمیکمقامسومیدر لیگبرترهندبالرا کسب کرد‪.‬ویهمچنین‬ ‫در منزل (مرحله پنجاهم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫مرحلۀپنجاهمتمریناتبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫سابقه حضور در تیم ملی جوانان‪ ،‬باشگاه های ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫زغال سنگطبسونیرویزمینی کازرونرادر کارنامهخوددارد‪.‬‬ ‫ایمان یحیایی‪ ،‬سابقه حضور در تیم های ملی نوجوانان‪ ،‬جوانان و‬ ‫بزرگساالنو همچنین‪ ۵‬سالحضوردرلیگبرتربههمراهتیم هاینیروی‬ ‫زمینی سربداران سبزوار و فوالد مبارکه سپاهان را دارد‪ .‬یحیایی فصل‬ ‫گذشتهبههمراهتیمهندبالفوالدمبارکهسپاهانمقامسومیلیگبرتر‬ ‫هندبالرا کسب کرد‪.‬‬ ‫دعوت‪ 6‬بازیکنفوالدمبارکهسپاهانبهاردویتیمملیفوتبالزیر ‪ 15‬سال‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬اسامی‬ ‫بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال زیر‪ ۱۵‬سال اعالم شد که‬ ‫در اینمیاناسامی‪ 6‬بازیکنفوالدمبارکهسپاهانبهچشممی خورد‪.‬‬ ‫کالری سوزی با ورزش در هوای گرم بیشتر می شود؟‬ ‫مزایایبالقوهورزشدر هوای گرم‬ ‫بـا وجـودی کـه ورزش در گرمـا کمـک زیـادی بـه سـوزاندن چربـی بـدن‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬ولـی مزایـای دیگـری بـرای ورزش در هـوای گـرم وجـود دارد‪.‬‬ ‫هسـتند افـرادی کـه روی عـرق کـردن بیشـتر و سـم زدایی بـدن از ایـن‬ ‫طریق اصرار دارند و در اشـتباه هم نیسـتند‪ ،‬پوست بخشی از سیستم‬ ‫دفـع بـدن اسـت و نقـش مهمـی در خـروج سـموم از بـدن دارد‪.‬‬ ‫یکـی از مزایـای سلامتی متعـددی کـه عـرق کـردن دارد ایـن اسـت کـه‬ ‫بـه بدنتـان کمـک می کنیـد از شـر مـواد زائـد ناخواسـته خلاص شـود‪.‬‬ ‫مقدار کمی از سـموم مانند سـرب‪ ،‬ارسـنیک‪ ،‬جیـوه و کادمیـم در عرق‬ ‫وجود دارد‪ .‬هر چه بیشـتر عرق کنید‪ ،‬این سـموم بیشـتر از بـدن خارج‬ ‫یشـوند و کمتـر در بـدن باقـی می ماننـد‪ .‬ایـن نـوع فراینـد سـم زدایی‬ ‫م ‬ ‫به خصوص زمانی کـه به صورت مرتـب و هرروزه بـا ورزش همراه باشـد‪،‬‬ ‫یتـر شـما کمـک کند‪.‬‬ ‫می توانـد بـه سلامت بـدن و زندگـی طوالن ‬ ‫بـا ایـن حـال‪ ،‬برخـی دیگـر تا کیـد دارنـد کـه عـرق کـردن بـه هیچ عنـوان‬ ‫امیرطاهری‪975346‬‬ ‫فرزادرحیمی‪،‬محمدمهدیاسحاقیان‪،‬رضاقندی پور‪،‬مهدیموسوی‪،‬‬ ‫امیرفرزام نیاو کسریطاهری‪ 6‬بازیکندعوت شدهفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫بهاردویتیمملیفوتبالزیر‪ ۱۵‬سالهستند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایاورزشدر هوای گرمباعث کالریسوزیبیشترمی شود؟‬ ‫در اینمطلببهبررسیتاثیرهوای گرمبر کالریسوزیمی پردازیم‪.‬‬ ‫الغریباورزشدر هوای گرم‬ ‫هرکسی کهدر جلساتورزشیشرکت کردهیامسافتطوالنیراوسط‬ ‫روز دویـده باشـد‪ ،‬می دانـد کـه اضافـه کـردن گرمـا بـه ورزش می توانـد‬ ‫شـدت ان را افزایـش دهـد‪ .‬ایجـاد فشـار نا گهانـی بـر بـدن بـا ورزش در‬ ‫هوای خنک غیرممکن است‪ .‬ا گر در اواسط تابستان پیاده روی کرده‬ ‫باشـید‪ ،‬متوجـه شـده اید کـه حتـی قـرار دادن یـک پـا جلـوی پـای دیگر‬ ‫در این شـرایط کار دشـواری اسـت‪ .‬ولی ایا این شـرایط می توانـد به این‬ ‫یسـوزاند؟در نگاه‬ ‫معنی باشـد کـه بدنتـان چربـی و کالـری بیشـتری م ‬ ‫اول‪ ،‬ممکن است به نظر برسـد که ورزش کردن در هوای گرم می تواند‬ ‫منجر به از دست دادن وزن خیلی بیشتری شـود‪ .‬ا گر قبل و بعد از یک‬ ‫ورزش نفس گیر در هوای گـرم خودتان را وزن کنیـد‪ ،‬متوجه تغییر وزن‬ ‫چشمگیریخواهیدبودوهمینمسئلهباعثمی شودافرادفکر کنند‬ ‫کهورزشدر هوای گرمراهیمناسببرای کاهشوزناست‪.‬متاسفانه‬ ‫تقریبا تمـام وزنی که بعـد از ورزش کم شـده اب اسـت‪ ،‬نـه چربی‪.‬‬ ‫ا گرچه برخی از منابع معتقدند که ورزش در گرما ممکن اسـت به شما‬ ‫کمک کنـد کالری بیشـتری بسـوزانید‪ ،‬چـون بدنتـان بـرای خنک نگه‬ ‫داشـتن خود بایـد انرژی بیشـتری صـرف کنـد‪ ،‬ایـن تفـاوت در بهترین‬ ‫حالت هم خیلـی ناچیز اسـت و بیشـتر اضافه وزنـی کـه بعـد از ورزش در‬ ‫هوای گـرم کم می کنیـد بـه خاطـر از دسـت دادن اب اسـت‪.‬‬ ‫با صلوات بر محمد (ص) و ال محمد و با احترام‬ ‫دوم جوالی هر سال روز خبرنگار ورزشی فرصتی است برای‬ ‫پاسداشت زحمات تالشگران عرصه خبرنگاری ورزشی که‬ ‫با تالش شبانه روزی خود در راستای خبررسانی منصفانه و‬ ‫ارتقای ورزش کشور گام برمی دارند‪.‬‬ ‫این جانب به نمایندگی از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬این‬ ‫روز را خدمت همه خبرنگاران‪ ،‬دبیران و سردبیران ورزشی‬ ‫کشور تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫محمد رضا سا کت‪ ،‬مدیرعامل باشگاه‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫نمی تواند مانند کارکرد کلیه ها و کبد تاثیرگذار باشد و فایده سم زدایی‬ ‫بـدن بـا عـرق کـردن بایـد ثابـت شـود‪ .‬البتـه هـر چـه بیشـتر عـرق کنیـد‬ ‫ممکن اسـت بیشـتر دچار کم ابی شـوید‪ ،‬بنابراین حتما با خوردن اب‬ ‫بیشـتر ان را جبـران نمایید‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از مزایـای بالقـوه کـه گاهـی توسـط طرفـداران ورزش در‬ ‫یشـود‪ ،‬افزایش انعطاف پذیری اسـت‪ .‬طرفـداران‬ ‫هوای گـرم عنوان م ‬ ‫قتـر تمرکـز کنند و‬ ‫یـوگای داغ اصـرار دارنـد کـه گرمـا اجـازه می دهد عمی ‬ ‫عضالتشانانعطاف پذیرترشود‪.‬اینمسئلهمی تواندمانندشمشیری‬ ‫دو لبه باشد‪ ،‬چون احتمال اوردوز کردن و فشـار بیش ازحد وارد شدن‬ ‫بـه عضلات در هوای گـرم بیشـتر اسـت‪ .‬ا گـر می خواهیـد در هـوای گرم‬ ‫ورزش کنید‪ ،‬حواستان باشد که بیش ازحد به خودتان فشار نیاورید‪.‬‬ ‫مطالعاتی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد ورزش داغ می تواند عملکرد‬ ‫شمارادر هردومحیط گرموسردافزایشدهد‪.‬در موردتواناییرقابتی‬ ‫دوچرخ هسـواران در اتاقـی بـا دمـای‪ 55‬درجـه انجـام شـد‪ .‬یک گـروه از‬ ‫دوچرخ هسـواران در محیط خنـک تمرین کـرده بودنـد و گروه دیگـر در‬ ‫محیط گرم‪.‬در نهایتاز هردو گروهدر اتاقیبادمای‪ 55‬درجهازمایش‬ ‫به عمل امد‪ .‬گروهی که در هوای گرم تمرین کرده بودند شاهد بهبود‬ ‫یکـه گـروه تمریـن کننـده در‬ ‫عملکـرد کاملا مشـخصی بودنـد‪ ،‬درصورت ‬ ‫هوایسرداین گونهنبودند‪.‬بااین حال‪،‬نکتهمهمایناست کهبدانید‬ ‫ایـن مطالعـه روی ورزشـکاران مسـابقات حرفه ای انجام شـده و شـاید‬ ‫روی افراد عادی که ورزشـکار حرفه ای نیسـتند‪ 100،‬درصد تاییدشـده‬ ‫نباشـد‪ .‬در نهایـت بایـد بدانیـد کـه تمریـن در گرمـا ممکـن اسـت قـادر‬ ‫به افزایش اسـتقامت ذهنـی شـما باشـد و توانایـی ادامـه دادن در گرما‬ ‫ممکـن اسـت در مسـابقات شـما را توانمندتـر کنـد‪ ،‬ولـی ا گـر قـرار باشـد‬ ‫فشار بیش ازحدی به خود وارد کنید‪ ،‬برایتان مشکل ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫احتیاطدر ورزشدر هوای گرم‬ ‫یسـوزانید یـا خیـر‪ ،‬ا گـر تصمیـم‬ ‫صرف نظـر از اینکـه کالـری بیشـتری م ‬ ‫گرفتیـد در هـوای گـرم ورزش کنیـد حواسـتان بـه بـدن و احساسـتان‬ ‫باشـد‪ .‬بیش ازحـد تحمـل بدنتـان بـه خـود فشـار نیاوریـد و اب زیـادی‬ ‫بنوشـید‪ .‬زمانی که در هوای داغ ورزش می کنید بیش از هوای سـرد در‬ ‫معرض خطر از دسـت دادن اب بدن هسـتید‪ .‬مراقـب عالئمی از قبیل‬ ‫سرگیجه‪ ،‬سردرگمی‪ ،‬گرفتگی عضالت‪ ،‬تهوع و ضعف باشـید‪ .‬ا گر این‬ ‫کتـر‬ ‫عالئـم را تجربـه کردیـد یعنـی زمانـش رسـیده کـه بـه محیطـی خن ‬ ‫برویـد و مقـداری اب بنوشـید‪.‬‬ ‫خدمات عمومی و امور رفاهی‪ .‬امور ورزش‬ ‫اطالعیه‬ ‫رضاشهبازیدستگرده‪86545‬‬ ‫برگزاری مرحله چهل و هشتم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫سجادمحمدی‪971724‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫علیا کبرقنبری‪922597‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهیدر خصوصتصاویرسایرهمکاران»استفادهنمایید‪.‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن‬ ‫باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫مسعودصالحی گنجقبادی‪920090‬‬ ‫برندگانمسابقهعکسورزشدر منزلمرحلهپنجاهممی توانند‬ ‫جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش مراجعه‬ ‫کنند‪.‬همچنینمرحلهپنجاه ویکماینمسابقهدر جریاناست‪.‬‬ ‫عالقه مندانمی توانندطبقدستورالعملی کهدر همینصفحه‬ ‫امدهاست‪،‬عالوهبرانجامتمریناتورزشیدرمسابقهشرکت کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫امام جواد علیه السالم‪:‬‬ ‫‪21 36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 19‬تیر‬ ‫ شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 20‬تیر‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪20‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 21‬تیر‬ ‫‪17‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 22‬تیر‬ ‫‪19‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪19 39‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‬ ‫‪19 39‬‬ ‫‪ 24‬تیر‬ ‫جمعه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 25‬تیر‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 26‬تیر‬ ‫سینما‬ ‫خدمت و نعمتى که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد‪ ،‬همچون خطایى‬ ‫است که غیرقابل بخشش باشد‪.‬‬ ‫(بحاراالنوار‪ ،‬ج‪ ،۷۵‬ص‪)۳۶۴‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1233‬‬ ‫‪SAT. 10 JULY. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪https://msc.ir‬‬ ‫وب سایت‪:‬‬ ‫‪http://aparat.com/msc.ir‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪https://www.instagram.com/mobarakehsteel_co‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪https://t.me/mobarakehsteel_co‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫‪https://eitaa.com/mobarakehsteel_co‬‬ ‫گپ ‪:‬‬ ‫‪https://gap.im/mobarakehsteel_co‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫تندتر از عقربه ها حرکت کن‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫بهزاددانشگر‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫معارف‬ ‫ا کارگردان‪ :‬حسیندارابی‬ ‫مناسبت‬ ‫اول ذیحجه سالروز ازدواج حضرت علی (علیه السالم) و حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)‬ ‫در بارگاهملکوتجشنیبرپاشدهاست؛عطر گلیاسفضاراپر کردهاست‪.‬جهان‬ ‫افرینش چنین پیوند مقدسی را تابه حال ندیده است‪ .‬دو انسان برتر‪ ،‬دو فرشته پا ک‬ ‫اسمانی‪ ،‬دو عرش نشین بهشت جاودان و دو زوج بی نظیر و بی همانند‪ ،‬پیوند خود را‬ ‫جشنمی گیرند‪:‬فاطمهزهرانور چشمعزیزپیامبروعلیپرورشیافتهدر اغوشپیامبر‪،‬‬ ‫برادر‪،‬وصیوجانشیناو‪.‬‬ ‫در تاریخ ازدواج علی (علیه السالم) و حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) اختالف است و کسی که‬ ‫قدیمی ترین تاریخ را نقل کرده‪ ،‬یعقوبی است که نوشته است‪ :‬رسول اهلل دو ماه پس از ورود‬ ‫بهمدینه‪،‬حضرتزهرا(سالم اهلل علیها)رابهتزویجحضرتعلی(علیه السالم)دراورد؛ایندر‬ ‫حالیبود که گروهیاز مهاجرینویرااز رسول اهلل(صل اهلل علیه واله)خواستگاری کردهبودند‬ ‫وهنگامی کهرسولخدا(صل اهلل علیه واله)ویرابهحضرتعلی(علیه السالم)تزویج کرد‪ِ ،‬گله‬ ‫کردندوانحضرتفرمودند‪:‬منفاطمهرابهعلیتزویجنکردم‪،‬بلکهخدااورابهعلیتزویج کرد‪.‬‬ ‫در روز اول اخرین ماه قمری حضرت علی بن ابی طالب (علیه السالم)‪ ،‬پیشوای پارسایان‬ ‫با حضرت فاطمه بنت محمد (صل اهلل علیه واله)‪ ،‬برترین بانوی جهان پیمان عشق بست‬ ‫و خدا واالترین فرستاده خویش را بر این پیمان گواه گرفت‪ .‬برکت این ازدواج‪ ،‬عمری به‬ ‫گستردگیافتابدارد؛همچنان کهیادوناماندر تاریخبرایهمیشهماندگار شد کهامروزنیز‬ ‫جهانیان در پرتو انوار رحمت و عنایت تنها باقی مانده از دامان حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫فاطمه (علیهاالسالم) به نه سالگی رسیده بود‪ .‬رشد جسمانی مناسب ان حضرت و رشد‬ ‫و کمال عقلی بانوی فضیلت ها سبب شده بود که با وجود کمی سن‪ ،‬گوی سبقت از همه‬ ‫برباید و یکه تاز میدان فضیلت ها گردد‪ .‬ایمان واال‪ ،‬پارسایی بی نظیر‪ ،‬ا گاهی‪ ،‬ذهن سرشار‬ ‫و هوش فراوان و نیز بهره مندی از زیبایی‪ ،‬وی را از همه دختران دیگر ممتاز ساخته بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫(علیه الســام)‬ ‫«مصلحت»نخستینمحصولسینماییمشترکسازمان‬ ‫هنریرسانه ایاوجوحوزههنریاست کهدر باشگاهفیلمسوره‬ ‫تولیدشده؛فیلمیپرهیجان کهناماولیه اش«مصلحتنظام»‬ ‫بودهاست؛از همینناممی توانبهحساسیتموضوعفیلمپی‬ ‫برد‪ .‬اولین تجربه بلند حسین دارابی در مقام کارگردان به فیلم ‬ ‫دراوردن فیلم نامه ای از رضا زهتابچیان است که دو سال پیش‬ ‫بافیلم«دیدناینفیلمجرماست»بهجشنوارهفیلمفجرامده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حسیندارابیپیشاز اینبا کارگردانیاثار کوتاهیمانند«علمک»‪،‬‬ ‫«دایو»‪« ،‬مادربزرگ»‪« ،‬سفره» و‪ ...‬توانسته جوایز متعدد داخلی‬ ‫و خارجی را کسب کند‪ ،‬از جمله جایزه بهترین فیلم از جشنواره‬ ‫مذاهب امروز ایتالیا‪ ،‬جشنواره کورتی داسوگنی ایتالیا‪ ،‬جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کوتاه ‪ ۱۰۰‬و جشنواره مردمی عمار‪ .‬حضور در‬ ‫جشنواره هاییمانند کلوژ رومانی‪،‬سلوالرتالمان‪ِ ،‬نیشنزاتریش‪،‬‬ ‫استونیبروکنیویورکو…نیزازجملهحضورهایبین المللیدارابی‬ ‫در مقام کارگردانبودهاست‪.‬‬ ‫«مصلحت»رابایدمثل«دیدناینفیلمجرماست»‪،‬فیلمیجسور‬ ‫بدانیم و ادامه همان فضا و دغدغه ها که موضوع عدالت و اهمیت‬ ‫رعایت ان در جامعه را موضوع روایتش قرار داده است؛ سوژه ای که‬ ‫در سال هایاخیردر سینمایایرانموردتوجهفیلم سازاندیگری‬ ‫همقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫اقازادگیموضوعدیگریاست کهدارابی‪ ،‬کارگردانجوانسینمای‬ ‫ایران‪،‬بهانازوجهیدیگرنگاه کردهاست؛وجهی کهخطرناکاست‬ ‫و همین خطرپذیری کارگردان به مذاق مخاطب خوش می اید‪.‬‬ ‫هرچند کهداستاناینفیلمبهسال هایاولانقالبدر دههپنجاه‬ ‫بازمی گردد‪،‬اماموضوعفیلمباعثمی شودمخاطبدر طولفیلم‬ ‫با ان احساس نزدیکی کند و تا پایان چشم از پرده نقره ای برندارد‪.‬‬ ‫زهتابچیاندرفیلم نامه«مصلحت»همانفضای«دیدناینفیلم‬ ‫جرم است» را دنبال کرده‪ ،‬البته در ساختار قصه ای دیگر که به نظر‬ ‫می رسدحاال نویسنده ایباتجربه ترانرانوشتهاست‪.‬‬ ‫اینفیلمروایتیشجاعانهومحکماز اندستهاز افرادیاست کهبه‬ ‫ناممصلحت‪،‬منفعتخودراترجیحداده اندوبااینروشبهانقالب‬ ‫ضربه زدند‪ .‬فضاسازی فیلم از سال های ابتدایی انقالب بی نظیر‬ ‫است؛ توانایی کارگردان در پرداخت داستان‪ ،‬مخاطب را تا پایان‬ ‫همراهمی کندو«بسم اهلل»پایانفیلماغاز موججدیدعدالت طلبی‬ ‫در سینمایانقالباسالمیاست‪.‬‬ ‫از سویدیگر‪«،‬مصلحت»نگاهمتفاوتیبهساختار دستگاهقضادر‬ ‫سال های اول انقالب دارد‪ ،‬نگاهی که می توان ان را به بخش های‬ ‫دیگر جامعه هم تعمیم داد‪ .‬در این فیلم ما با اقازاده ای متفاوت از‬ ‫انچهاینروزهامی بینیمروبه روییم‪.‬مهدیمشکاتیانجوانیاست‬ ‫کهبیشتراز انکهبهجایگاهپدرش‪،‬حاج اقامشکاتیان‪،‬به عنوانیکی‬ ‫نروزهافکر کند‪،‬بهفکرایدئولوژی‬ ‫از مقاماتعالیدستگاهقضایا ‬ ‫و ارزش های فکری خود به عنوان یک جوان انقالبی پیرو خط امام‬ ‫است‪ .‬بازی خوب فرهاد قائمیان در نقش حاج اقا مشکاتیان و‬ ‫ساختار سیاسیقصههمبه کششداستان کمک کردهاست‪.‬‬ ‫فیلم «مصلحت» نوید فرزندانی را می دهد که «مصالح» پدران را‬ ‫نمی فهمند و به انان تذکر می دهند که برای چه مبارزه کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم تذکر نسلی است که «عدالت» را به «مصلحت» ترجیح‬ ‫می دهد؛اعتراضواعترافیاستبرایبهرسمیتشناختنحقوق‬ ‫همه‪« .‬مصلحت»فیلمصلحاستونشانه ایاز یکتغییرپاردایم؛‬ ‫اتش بساست؛نصیحتاستوتذکر‪.‬منتهیاینبار از فرزندبهپدر!‬ ‫فرهادقائمیان‪،‬وحیدرهبانی‪،‬مهدیحسینی نیا‪،‬مجیدنوروزی‪،‬‬ ‫امیر نوروزی‪ ،‬سهی بانو ذوالقدر‪ ،‬مهدی فریضه‪ ،‬علی دل پیشه و‬ ‫نازنینفراهانیبازیگرانمصلحتهستند‪.‬‬ ‫منابع‪www.shahraranews.ir:‬‬ ‫‪www.mehrnews.com‬‬ ‫تسلیت باد‬ ‫کتاب«تندتراز عقربه هاحرکت کن»تازه ترین‬ ‫اثر بهزاد دانشگر‪ ،‬توسط دفتر نشر معارف روانه‬ ‫کتابفروشی هاشدهاست‪.‬دانشگر کهبااثاریچون‬ ‫«تولد در لس انجلس»‪« ،‬دخترها بابایی اند» و‬ ‫«نفس» برای مخاطبان عالقه مند به داستان‪،‬‬ ‫نامی اشناست‪ ،‬در کتاب جدید خود روایتی از‬ ‫تالش گروهی برای پیشرفت اقتصادی ارائه داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«تندتر از عقربه ها حرکت کن» روایت یک انسان‬ ‫معمولی است‪« :‬نوید» مدرک کارشناسی اش را با‬ ‫معدل ‪ 14‬دریافت کرده‪ ،‬نه پول ان چنانی دارد و نه‬ ‫ارثی که بتواند کار بزرگی با ان انجام دهد‪ .‬اما او یک‬ ‫ویژگی دارد که تمام سرمایه اش می شود و با ان کار‬ ‫بزرگیانجاممی دهدودنیاراشگفت زدهمی کند‪.‬نوید‬ ‫مغازه کپی و زیرا کس دارد و روزی تصمیم می گیرد‬ ‫از ان ویژگی استفاده کند‪ .‬ان ویژگی صرف فعل «ما‬ ‫می توانیم»است‪.‬امابههمینراحتی هاهمنیست‪.‬‬ ‫تمام ارگان ها‪ ،‬مشاوران و اساتید دانشگاه او را از این‬ ‫کار منعمی کنند‪.‬امانوید بهانچهمی خواهدمی رسد‪.‬‬ ‫کسانی کهباموضوعات کتاب هایبهزاددانشگراشنا‬ ‫هستند‪ ،‬می دانند که او تابه حال بر روی موضوعاتی‬ ‫کار کرده کهبیشترجنبهمعنویداشته اند‪،‬نهمادی؛‬ ‫اما این کتاب با موضوع کسب وکار‪ ،‬با بقیه کارهایش‬ ‫فرقمی کندوممکناستاینسوالدرذهنمخاطب‬ ‫جرقه بزند که ظرفیت «تندتر از عقربه ها حرکت کن»‬ ‫چهبوده کهدانشگررابهاینسمت کشاندهاست؟‬ ‫برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید نگاهی به‬ ‫برداشتنویسندهازمسائلپیرامونخودانداخت‪.‬به‬ ‫نظر می رسد نویسنده کتاب حتی از کسب وکار و پول‬ ‫دراوردن نیز برداشتی معنوی دارد که برگرفته از اداب‬ ‫و تعالیم دینی است‪ .‬هرچند این برداشت بی راه هم‬ ‫نیست‪.‬ماروایاتبسیاریداریم که کارحاللرامقدس‬ ‫می داند‪ .‬انسان با کار کردن به خدا راه پیدا می کند؛‬ ‫این برداشت برخالف نگاه امروز است که کار کردن را‬ ‫مساوی با اندوختن ثروت تعریف می کند‪ .‬دانشگر در‬ ‫واقع در خالل بیان این ماجرا و زندگی جوانی به نام‬ ‫نویدنجات بخش‪،‬برداشتیمعنویاز کار وتالشارائه‬ ‫می دهد؛برداشتی کهاینروزهادرهیاهویفعالیت ها‬ ‫ودغدغه هایاقتصادی گاهی گممی شود‪.‬‬ ‫با این نگاه‪ ،‬نوید که به سراغ کاری «نشدنی» می رود‬ ‫و ان را «شدنی» می کند و به همه ثابت می کند که‬ ‫ما می توانیم‪ ،‬در اصل مجاهدی است که در جبهه‬ ‫اقتصادی جهاد می کند‪ .‬این نگاه یک نوع برداشت‬ ‫معنویوالهیبه کسب وکاراست کهنویسندهبهبهانه‬ ‫روایت زندگی نجات بخش‪ ،‬ان را به مخاطب منتقل‬ ‫می کند‪ .‬نکته بعدی که در این کتاب بسیار به چشم‬ ‫می خورد بی ربط به نکته قبلی نیست؛ حضور خدا‬ ‫در تک تک لحظه های زندگی نوید است‪ .‬مخاطب‬ ‫در هرچند صفحه با این حضور مواجه می شود؛‬ ‫نکته ای که می توان ان را وجه تمایز کتاب دانشگر با‬ ‫بسیاری از کتاب های پرفروش موفقیت دانست‪ .‬در‬ ‫ا کثر این نوع کتاب ها «انسان» است که موضوعیت‬ ‫دارد‪ .‬ان ها تمام تالششان را می کنند تا به مخاطب‬ ‫بقبوالنند که هیچ چیزی وجود ندارد که تو را نجات‬ ‫دهد‪.‬خودتهستیوخودت‪،‬بایددسترویزانوی‬ ‫خودبگذاریوبدون کمکدیگران‪،‬خودترانجات‬ ‫دهی‪« .‬انسان» در این دسته از منابع محور است و‬ ‫دیگرمسائل‪،‬زیرسایهاورنگمی بازد‪.‬‬ ‫در کتاب«تندتراز عقربه هاحرکت کن»ماجرابرعکس‬ ‫است‪ .‬نویسنده با کمک راوی نشان می دهد که ا گر‬ ‫انساندر هر کاری کهمی کندوهرقدمی کهبرمی دارد‪،‬‬ ‫خدارادر نظرنگیرد‪،‬بهموفقیتواقعیدستنخواهد‬ ‫یافت‪ .‬نویسنده با استفاده از ابزارهاو تکنیک های‬ ‫داستان نویسی‪ ،‬با بیانی غیرمستقیم این موضوع را‬ ‫بهمخاطبخود گوشزدمی کند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫مصلحت‬ ‫شــهادت مظهر جود و سخا‪ ،‬امام جــــواد‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1233‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر ماه ‪ 29 | 1400‬ذی القعده ‪ 10 | 1442‬جوالی ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫پرسش‪:‬در شرکتی کار می کردم و مسئول خرید اجناس بودم و گاهی با فا کتورهای جعلی مبلغی‬ ‫برمی داشتمومبلغیهمحقوقمی گرفتم‪.‬ا کنونمی خواهممالخودراپاک کنمتاوجدانمراحتشود‪،‬‬ ‫بایدچه کنم؟پاسخ‪:‬از پولخر ج شدههرمقدار یقینداریدمالغیربوده‪،‬بایدعوضانرابهمالکبرسانید‬ ‫واز اوحاللیتبطلبید‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬ا گرشخصیدر محل کارش‪،‬وسیله ایاز دستشافتادوشکستیامعیوبشد‪،‬ایاضامن‬ ‫است؟پاسخ‪:‬ا گردر مواظبت کردناز وسیله کوتاهی کرده‪،‬ضامناست‪،‬ولیچنانچهدر حین کار از بین‬ ‫برودضامننیست‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬خانمی که چند سال درامد خود را در خانه خرج کرده است‪ ،‬ایا از شوهر طلبکار‬ ‫است؟پاسخ‪:‬ا گرحقوقودرامدشرابارضایتبهشوهربخشیدهیادر امور خانهخرج کردهاستاز کسی‬ ‫طلبکار نیست‪.‬چنانچهبهشوهرقرضدادهوشوهرانراهزینه کردهاستیابهامرشوهرخرج کردهاست‪،‬‬ ‫طلبکار استوشوهربایدطلباورابپردازد‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬باتوجهبهاینکهارزشپولدر حال کاهشاست‪،‬ایابانک(یاشخص)می توانداز ایننظر‬ ‫خسارت تاخیر بگیرد؟پاسخ‪ :‬جایز نیست‪ ،‬مگر اینکه فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول‬ ‫فوق العاده کاهشیابد‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫شهادت حضرت جواداالئمه(علیه السالم)‬ ‫چندنکتهاز سخنرانیاستادحاجعلیاکبری‬ ‫بهمناسبتشهادتحضرتجواداالئمه(علیهالسالم)‬ ‫حضرت رضا (علیه السالم)‪ ،‬پدر بزرگوار حضرت جواد (علیه السالم)‪ ،‬فرموده اند‪ :‬در اسالم‬ ‫هیچمولودیبهبرکتفرزندممتولدنشدهاست‪.‬‬ ‫لقب«جواد»برایامامنهمشیعیان‬ ‫«جود» یعنی ازادسازی انچه در دست شما و در اختیار شماست برای اینکه به دیگران برسد‪ .‬این بزرگوار‬ ‫مظهر این صفت الهی است‪« .‬جواد» از اسمای الهی و این صفت از صفات خدای متعال است‪ .‬این‬ ‫شخصیت بزرگ در واقع نماینده مخصوص جود الهی است‪ .‬شاید ان مطلب که امام رضا (علیه السالم)‬ ‫فرمودند پربرکت تر از فرزندم جواد در اسالم متولد نشده است‪ ،‬ناظر به مقام باطنی حضرت جواداالئمه‬ ‫(علیه السالم)در تقسیمالطافالهیهباشد‪.‬‬ ‫یبسیاردارند؛‬ ‫حضرتجواد(علی هالسالم)درعالمباطنودرعالممعنادرتوزیعالطافوعنایاتالهی کارساز ‬ ‫بنابراین نباید غفلت کنیم از توسل به مقام شامخ ان بزرگوار‪ .‬ما باید همیشه خودمان را به اسمای الهی‬ ‫نزدیک کنیم‪،‬بنابراینمادوتاتقاضابایدداشتهباشیم‪.‬تقاضایاولایناست کهمااز حضرتجواداالئمه‬ ‫(علیه السالم)‪ ،‬این مقام شامخ بخشش و جود پروردگار متعال‪ ،‬برای خودمان و برای همه انسان ها‬ ‫مخصوصادوستاناهلبیت(علیه السالم)تمنا کنیم‪.‬‬ ‫تقاضایدومی کهمااز حضرتداریمایناست کهاز اینصفتجودمارانیزبهره مند کنند‪،‬بهماهم کرامت‬ ‫کنند‪.‬اینبخلوامساکوخودخواهی هایی کهدروجودماهستاین هارابهلطفشانوبه کرمشانتطهیر‬ ‫کنندوبهجایشماهمهمینروحیهبخششوجودراپیدا کنیم‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫معنویت‬ ‫بیانات‬ ‫استادرنجبر‬ ‫برخی میوه فروش ها را دیده ای که میوه های ریز و گاه کم اب و لک دار خود را جلوی مغازه و در‬ ‫دسترس همه قرار می دهند؛ اما میوه های درشت و اب دار و سالم را ِته مغازه و در صندوق و ویژۀ‬ ‫ادم هایخاصنگه داریمی کنند‪.‬رحمتخداوندهممثلمیوه هادو گونهاست‪:‬رحمتی کهعمومی‬ ‫است و در دسترس همه‪ .‬رحمان و رحیم هر دو یعنی خداوندی که دارای رحمت است؛ ولی رحمن‬ ‫به معنایرحمتعاماست کهنثار عموممی شودورحیمیعنیرحمتخاص کهویژهانسان هایویژه‬ ‫(مومنان)است‪.‬‬ ‫بهدختربچه اتمی گویی‪:‬دوستتدارم‪.‬می گوید‪:‬ا گرراستمی گویی‪،‬یکبستنیبرایمبخر‪.‬ایننشان‬ ‫می دهد که بچه ها هم به خوبی می دانند که دوستی و عشق‪ ،‬عالمت و نشان دارد و نشانه ان عمل و‬ ‫اقدام است‪ .‬پس ما نیز ا گر خدا را دوست داریم‪ ،‬باید دست به کار شده و دستورات او را به کار ببندیم و به‬ ‫خواسته هایاوتندر دهیموالبتهدستوراتوخواسته هایخداوندهمبهتمامیویکجادر قران کریم‬ ‫امدهاست؛پسقرانبخوانیم‪«:‬فاقروا ما تیسر من القران»؛تاانجا کهمی توانیدقرانبخوانید‪.‬‬ ‫شما در برابر اینه ا گر خندان باشی‪ ،‬چهره ای خندان می بینی و ا گر گریان باشی‪ ،‬چهره ای گریان را تماشا‬ ‫می کنی؛ایندنیاهماینه واراست‪،‬ازاین روشماهمانرا می بینی کههستیوانجاممی دهی؛ازهردست که‬ ‫کم‬ ‫دادندازهماندست گرفتندواینفرمولیاست کهقران کریممی گوید‪«:‬اِ ْناَ ْح َس ْنت ُْماَ ْح َس ْنت ُْم ِلَن ْ ُف ِس ْ‬ ‫َواِ ْن اَ َس ْات ُْم َف َل َها»؛یعنیا گرخوبی کنی‪،‬خوبیمی بینیوا گربدی کنی‪،‬بدیمی بینی‪.‬‬ ‫روز عاشورا ندیده اید که پوست صورت عزاداران بر اثر تابش افتاب سیاه می شود؟ در همان ایام علم ها و‬ ‫پرچم هایسیاهراندیده ای کهبهمروررنگوروی شانرفتهوسفیدوسفیدترمی شوند‪،‬انهمبهخاطر‬ ‫تابشافتاب؛پسافتابا گرچهیکسانمی تابد‪،‬امایکسانتاثیرنمی گذارد‪.‬قراننیزچیزیشبیهافتاب‬ ‫است کهبسیاریراروشن کردهوهدایتمی کندوبرخیهدایتنمی شوند؛«فا ّما الّذین ءامنوا فیعلمون‬ ‫ائهالحقمنربّهم؛وا ّماالّذینکفروافیقولونماذااراداهللبهذا َمث ًَلیضلبهکثیرا ًویهدیبهکثیراً‪».‬‬ ‫چتربازهاچهلذتیمی برندازسقوط‪.‬هرچهارتفاعبیشترباشد‪،‬سقوطبرایان هالذتبخشتراست‪،‬چرا؟‬ ‫چونپشتان هابهچتر گرماست‪.‬ایمانچیزیشبیهچترنجاتاست‪ .‬کسی کهایماندارددیگرازسقوطو‬ ‫افتادنوتهدیدهیچهراسیندارد؛ایناست کهقران کریمتوصیهبهایمانداردومی فرماید‪«:‬یاایهاالذین‬ ‫ا َمنوا امِنوا ‪»...‬ای کسانی کهادعایایمانداریدحقیقتاایمانبیاورید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬سایتراسخون‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/19‬‬ ‫‪4:28‬‬ ‫‪6:05‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه‬ ‫‪1400/04/20‬‬ ‫‪4:29‬‬ ‫‪6:05‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه‬ ‫‪1400/04/21‬‬ ‫‪4:29‬‬ ‫‪6:06‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/04/22‬‬ ‫‪4:30‬‬ ‫‪6:07‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫چهارشنبه ‪1400/04/23‬‬ ‫‪4:31‬‬ ‫‪6:07‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫پنجشنبــه ‪1400/04/24‬‬ ‫‪4:32‬‬ ‫‪6:08‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه ‪1400/04/25‬‬ ‫‪4:33‬‬ ‫‪6:08‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه ‪1400/04/26‬‬ ‫‪4:33‬‬ ‫‪6:09‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:31‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!